روزنامه ارک شماره 5560 - مگ لند

روزنامه ارک شماره 5560

روزنامه ارک شماره 5560

روزنامه ارک شماره 5560

‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫‪ 144‬معدن‬ ‫غیرفعبل‬ ‫ی دارای مشکل در‬ ‫اذرببیجبنشرقی‬ ‫یجًد دارد‬ ‫‪ 9۱‬مرداد‬ ‫در ایران‬ ‫ریز خبروگبر‬ ‫است‬ ‫صفحِ ‪3‬‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫*چهبرشىبٍ ‪ 91‬مرداد ‪ 94 * 9049‬اگًست ‪ 92 * 2422‬محرم‪ * 9001‬سبل سی ی دیم ( ایتًز ایکیىجی ایل ) * شمبرٌ ( سبیی ) ‪ 8* 6654 :‬صفحٍ *قیمت‪14444:‬ریبل * ایمیل‪ * ark.tabriz@yahoo.com :‬سبیت ریزوبمٍ ارک‪ *www.arkonline.ir :‬سبیت پبیگبٌ خبری ارک خبر‪www.ark-news.ir :‬‬ ‫ًمص اهام حسیی »ع«‬ ‫در سًذگی‬ ‫‪ٚ‬شیس أ‪ٛ‬ز خبزخ‪: ٝ‬‬ ‫تَافک ًْایی بایذ تاهییکٌٌذُ حمَق ایزاى‬ ‫ٍ رفع پایذار تحزینّا باضذ‬ ‫افشایص ٍام اضتغال سزباساى بِ‬ ‫‪ ۰5۱‬هیلیَى تَهاى‬ ‫صفحِ ‪4‬‬ ‫پزداخت یاراًِ هستمین‪،‬‬ ‫اثز ضَن لیوتی خزدادهاُ‬ ‫را خٌثی کزد‬ ‫صفحِ ‪7‬‬ ‫صفحِ ‪۲‬‬ ‫استعالم گَاّی اضتغال بِ تحصیل‬ ‫فزسًذاى بیوِضذگاى ٍ هستوزیبگیزاى‬ ‫غیزحضَری ضذ‬ ‫ظزفیت گزدضگزی هذّبی‬ ‫در ًماط هختلف ضٌاسایی‬ ‫هیضَد‬ ‫صفحِ ‪8‬‬ ‫مىظًم یبدداشت‬ ‫گورٌ سه کی؟!‬ ‫*مدیرمسئًل ‪-‬محمّد اشراقی‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫سرمقبلٍ‬ ‫مدیرمسئًل ‪ -‬محمّد اشراقی‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫ٍحیذی‪:‬سائزاى سفز خَد را بزای اربعیی بِ تاخیز‬ ‫ًیٌذاسًذ‬ ‫هوٌَعیت عزضِ کاالی بذٍى ضٌاسِ‬ ‫در پٌج گزٍُ کاالیی‬ ‫رٍس خبزًگار‬ ‫‪ٔ 17‬سداد دز ایساٖ ز‪ٚ‬ش خجسٍ٘بز است‪.‬‬ ‫‪ٞ‬س سبَ دز ایٗ ز‪ٚ‬ش الدأبتی دز خ‪ٟ‬ت تىسیٓ ا‪ٞ‬ابِای‬ ‫زسب٘‪ ٝ‬ا٘دبْ ٔی ض‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ز‪ٚ‬ش خجسٍ٘بز أسبَ تحت اِطؼبع ز‪ٚ‬ش ػبض‪ٛ‬زا حسی‪ٙ‬ی‬ ‫لساز ٌسفت ‪ ٚ‬ظب‪ٞ‬سا ثب تىسیٓ ‪ٞ‬ب ثسٌصاز ضاد‪ .‬الاّات‬ ‫ا‪ٞ‬بِی زسب٘‪ ٝ‬دز ا٘تمبَ اعالػبت فؼبِ‪ٙ‬د ‪ ٚ‬ػد‪ ٜ‬ای ٘ایاص‬ ‫سؼی دز ا٘تمبد ا‪ٚ‬ضبع ٔی ٕ٘بی‪ٙ‬د‪.‬‬ ‫فؼبِیت ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬ا٘تمبدات ٔرو‪ٛ‬ز ثسای ش٘د‪ٍ٘ ٜ‬اب‪ ٜ‬داضاتاٗ‬ ‫خ‪ٛ‬أغ ضس‪ٚ‬زی ٔی ثبض‪ٙ‬د‪ .‬ث‪ٙ‬بثسایٗ حٕبیت ٔؼا‪ٙ‬ا‪ٛ‬ی ‪ٚ‬‬ ‫ٔبدی اش خبٔؼ‪ ٝ‬زسب٘‪ ٝ‬ضس‪ٚ‬زت تبْ دازد‪ .‬الشْ ث‪ ٝ‬ذواس‬ ‫است و‪ ٝ‬تساش دخُ ‪ٚ‬خسج خبٔؼ‪ ٝ‬زساب٘ا‪ ٝ‬دز الاّات‬ ‫ٔ‪ٛ‬ازد ٘ب ثسبٔبٖ ‪٘ ٚ‬یبشٔ‪ٙ‬د پطتیجب٘ی ‪ٞ‬بی ٔستٕس ٔؼا‪ٙ‬ا‪ٛ‬ی‬ ‫‪ٔ ٚ‬بدی ٔی ثبضد‪.‬‬ ‫فزٍش دالری بلیت َّاپیوا فعال هوٌَع است‬ ‫زستٓ لبسٕی ٌفت‪ :‬ثساسبس خّسبت ازثؼیٗ لساز است‬ ‫حد‪ٚ‬د ‪ٔ 5‬یّی‪٘ ٖٛ‬فس خبث‪ ٝ‬خبیی ٔسبفس غ‪ٛ‬زت ٌیسد ‪ٚ‬‬ ‫س‪٘ ٕٝٞ ٟٓ‬ب‪ٌٚ‬بٖ ‪ٞ‬ب ٔطفع ضد‪ ٜ‬است‪ٚ.‬ی ٌفت‪ :‬ثاب‬ ‫ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ض‪ٟ‬سی‪ٛ‬زٔب‪ ٜ‬ا‪ٚ‬ج سفس‪ٞ‬بی داخّای اسات‬ ‫اش ٔسدْ تمبضب ٔیض‪ٛ‬د اش ‪ٚ‬سبیُ حُٕ ‪٘ٚ‬مُ ضفاػای‬ ‫خ‪ٛ‬د ٘یص استفبد‪ ٜ‬و‪ٙٙ‬د‪ٚ.‬شیس زا‪ ٚ ٜ‬ض‪ٟ‬سسبشی افص‪ٚ‬د‪ :‬دز‬ ‫سفس حح فمظ ثب یه ایاسالیاٗ ایاساٖ ایاس ‪ٞ 40‬اصاز‬ ‫٘فسٔسبفس خبث‪ ٝ‬خب وسدیٓ دز حبَ حبضاس ‪ 5‬ضاسوات‬ ‫‪ٛٞ‬اپیٕبیی ثبید ‪ٕٞ‬یٗ تؼداد ٔسبفس زا خبث‪ ٝ‬خب و‪ٙٙ‬د‪ٚ.‬ی‬ ‫ٌفت‪ :‬لیٕت ثّیت ‪ٛٞ‬اپیٕب ‪ٕٞ‬بٖ ‪ٔ 6‬یّیا‪ ٖٛ‬تا‪ٔٛ‬ابٖ ‪ٚ‬‬ ‫لغبز ‪ ٓٞ‬فؼال ‪ٞ 250‬صاز ت‪ٔٛ‬بٖ است و‪ ٝ‬لیٕت ٘ا‪ٟ‬ابیای‬ ‫ات‪ٛ‬ث‪ٛ‬س ‪ ٚ‬لغبز زا اش عسیک زسب٘‪ّٔ ٝ‬ی ث‪ٔ ٝ‬اسدْ اعاالع‬ ‫زسب٘ی خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ وسد‪ٚ.‬ی تبوید واسد‪ :‬فاس‪ٚ‬ش دالزی‬ ‫فؼال ٕٔ‪ٛٙ‬ع است أب ٕٔىٗ است ثؼدا تغییساتی ایادابد‬ ‫ض‪ٛ‬د ضٕٗ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ثب ضسوت‪ٞ‬بی ‪ٛٞ‬اپیٕبیی خبعای دز‬ ‫ایٗ شٔی‪ ٝٙ‬ثسخ‪ٛ‬زد ضد‪ٔ ٚ ٜ‬د‪ٛ‬ش‪ٞ‬بیی ‪ِ ٓٞ‬غ‪ ٛ‬وسدیٓ ‪.‬‬ ‫تسلیت‬ ‫هعاٍى ٍسیز صوت گفت‪ :‬تعذاد ضٌاسِ ّای رّگیزی اس ‪ 8۱‬هیلیَى کذ کِ در‬ ‫ابتذای طزح ٍجَد داضت بِ ‪ ۲۲4‬هیلیَى کذ رّگیزی ضٌاسِ افشایص پنینذا‬ ‫کزدُ است‪.‬‬ ‫ٔحٕد ٔ‪ٟ‬دی ثسادزاٖ افص‪ٚ‬د‪ 55 :‬لّٓ وبال و‪ ٝ‬پ‪ٙ‬ح ٌس‪ ٜٚ‬اٖ اش ٌارضاتا‪ ٝ‬دز‬ ‫ٔدٕ‪ٛ‬ػ‪ ٝ‬ایٗ عسح لساز ٌسفت‪ ٝ‬ث‪ٛ‬د ٔددداً پیٍیسی ضد‪ٚ .‬ی ادأ‪ ٝ‬داد‪ :‬ود‪ٞ‬بی‬ ‫ض‪ٙ‬بس‪ ٝ‬ای و‪ ٝ‬تبو‪ ٖٛٙ‬غبدز ضد‪ ،ٜ‬ثب ِحبػ الستیه‪ ،‬وٕه ف‪ٙ‬س ‪ ٚ‬ثابتاسی ‪ٚ‬‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ ‪ٌ 53‬س‪ٞٚ‬ی و‪ ٝ‬أس‪ٚ‬ش ٘یص ث‪ ٝ‬اٖ اضبف‪ٔ ٝ‬یض‪ٛ‬د‪ ،‬دز ٔدٕ‪ٛ‬ع ثا‪124 ٝ‬‬ ‫‪ٞ‬صاز لّٓ زسید‪ ٜ‬است‪ٔ .‬ؼب‪ ٖٚ‬غ‪ٙ‬بیغ ػٕ‪ٔٛ‬ی ‪ٚ‬شازت غٕت ٌفت‪ :‬دز حا‪ٛ‬ش‪ٜ‬‬ ‫تؼداد ض‪ٙ‬بس‪ٞٝ‬بی ز‪ٍٞ‬یسی ٘یص اش تؼداد ‪ٔ 80‬یّی‪ ٖٛ‬ود ز‪ٍٞ‬یسی ض‪ٙ‬بس‪ ٝ‬و‪ ٝ‬دز‬ ‫اثتدای عسح ‪ٚ‬خ‪ٛ‬د داضت‪ ،‬ث‪ٔ 224 ٝ‬یّی‪ ٖٛ‬ود ز‪ٍٞ‬یسی ض‪ٙ‬بس‪ ٝ‬افصایص پایادا‬ ‫وسد‪ ٜ‬است و‪ ٝ‬ایٗ ٔ‪٘ ٟٓ‬طبٖ د‪ٙٞ‬د‪ٛٔ ٜ‬فک أیص ث‪ٛ‬دٖ ایٗ عسح است‪ .‬ثسادزاٖ‬ ‫افص‪ٚ‬د‪ :‬اش أس‪ٚ‬ش وبال ‪ٞ‬بیی و‪ٙٔ ٝ‬طا لب٘‪٘ٛ‬ی داز٘د ثبید ػسض‪ ٝ‬اٖ ‪ٞ‬اب تا‪ٛ‬ساظ‬ ‫ت‪ِٛ‬ید و‪ٙٙ‬دٌبٖ ‪ٚ ٚ‬ازد و‪ٙٙ‬دٌبٖ ثب ود ز‪ٍٞ‬یسی ا٘دبْ ض‪ٛ‬د‪ٚ .‬ی اضبف‪ ٝ‬وسد‪:‬‬ ‫اٌس ٔحسش ثبضد و‪ ٝ‬وبالیی لبچبق است یب دازای ویافایات ٘ایاسات‪ ،‬ثابیاد‬ ‫ت‪ٛ‬شیغو‪ٙٙ‬دٌبٖ اٖ ‪ٞ‬ب زا اش ػسض‪ ٝ‬خبزج و‪ٙٙ‬د چسا و‪ ٝ‬ػسضا‪ ٝ‬اٖ تافاّا‬ ‫ٔحسش ٔحس‪ٛ‬ه ٔیض‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫‪ٚ‬شیس وط‪ٛ‬ز أس‪ٚ‬ش دز حبضی‪ ٝ‬ثبشدید اش پبیب٘‪ٔ ٝ‬سشی ضّٕچ‪ ٝ‬اظ‪ٟ‬بز داضت‪ :‬ایٗ‬ ‫سفس ث‪ٙٔ ٝ‬ظ‪ٛ‬ز ازشیبثی فؼبِیت‪ٞ‬بی غ‪ٛ‬زت ٌسفت‪ ٝ‬دز خا‪ٟ‬ات أابد‪ ٜ‬سابشی‬ ‫پبیب٘‪ٞ ٝ‬بی ٔسشی غ‪ٛ‬زت پریسفت؛ تبو‪ ٖٛٙ‬وبز‪ٞ‬بی ازش٘اد‪ ٜ‬ای دز خا‪ٟ‬ات‬ ‫تأیٗ اه‪ ،‬ثسق‪ ،‬استمساز ٔ‪ٛ‬اوت‪ ،‬پیصثی‪ٙ‬ی دز‪ٚ‬اش‪ٜٞ‬بی خس‪ٚ‬خی دز حا‪ٛ‬ش‪ٜ‬‬ ‫ٌرز٘بٔ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬خ‪ٟ‬ت خّ‪ٌٛ‬یسی اش ٔؼغُ ضدٖ شائساٖ‪٘ ،‬ػت سبی‪ٝ‬ثبٖ‪ٝٔ ،‬پبش ‪ٚ‬‬ ‫أبد‪ ٜ‬سبشی ثیٕبزستبٖ ا٘دبْ ضد‪ ٜ‬است‪.‬احٕد ‪ٚ‬حایادی ثاب ثایابٖ ایا‪ٙ‬اىا‪ٝ‬‬ ‫‪ٕٞ‬ب‪ٍٙٞ‬ی ‪ٞ‬بی ٔسشی ثب وط‪ٛ‬ز ػساق دز خسیبٖ است؛ ثیابٖ داضات‪ :‬شائاساٖ‬ ‫ػصیص ‪ٞ‬سچ‪ٔ ٝ‬یت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬د‪ ،‬سفس خ‪ٛ‬د زا ثسای ایبْ ازثؼیٗ ث‪ ٝ‬تاخیس ٘ی‪ٙ‬اداش٘اد چاسا‬ ‫و‪ ٝ‬حدٓ ش‪ٚ‬از ثبال خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬د زفت‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی تػسیح وسد‪ :‬اش ‪ٔ 20‬حسْ عسف ػسالی ثسای پریسش شائساٖ ایاسا٘ای دز‬ ‫حدٓ لبثُ لج‪ِٛ‬ی اػالْ أبدٌی وسد‪ ٜ‬است‪ٚ .‬شیس وط‪ٛ‬ز دز پبیابٖ ٌافات‪:‬‬ ‫شائساٖ ػصیص ٔیت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬د اش ٔسش‪ٞ‬بی ضّٕچ‪ ،ٝ‬چراث‪ٟٔ ،ٝ‬ساٖ‪ ،‬خسس‪ٚ‬ی ‪ٔ 2 ٚ‬اسش‬ ‫دز ضٕبَ لسه (ثبضٕبق دز وسدستبٖ ‪ ٚ‬تٕسچیٗ اذزثبیدبٖ لسثای سإات‬ ‫ػتجبت ػبِیبت زا‪ٞ‬ی ض‪٘ٛ‬د‪.‬‬ ‫سهاى حذف یاراًِّای ًمذی هطخص ضذ؟‬ ‫دز ضسایغی است و‪ٔ ٝ‬سدْ ٔؼتمد٘د و‪ ٝ‬پسداخت یبزا٘‪٘ ٝ‬مدی ث‪ٟ‬تس اش تا‪ٛ‬شیاغ‬ ‫وبالثسی است‪ ،‬چ‪ ٖٛ‬ث‪ ٝ‬خب٘‪ٛ‬از‪ٞ‬ب أىبٖ ٔید‪ٞ‬د و‪ ٝ‬خ‪ٛ‬دضبٖ دزثبز‪٘ ٜ‬احا‪ٜٛ‬‬ ‫‪ٞ‬صی‪ٝٙ‬وسد یبزا٘‪ ٝ‬خ‪ٛ‬د تػٕیٌٓیسی و‪ٙٙ‬د؛ ٘‪ ٝ‬ا٘ى‪ ٝ‬د‪ِٚ‬ت ٔطفع وا‪ٙ‬اد وا‪ٝ‬‬ ‫یبزا٘‪ ٝ‬اٖ‪ٞ‬ب غسف چ‪ ٝ‬وبالیی ض‪ٛ‬د‪ٚ.‬ی ت‪ٛ‬ضیح داد‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د‪ :‬دز ادأ‪ ٝ‬عسح ایاٗ‬ ‫است و‪ ٝ‬ایٗ وبزت یبزا٘‪ ،ٝ‬یبزا٘‪ ٝ‬وبالیی ض‪ٛ‬د یؼ‪ٙ‬ی افساد ثب ایاٗ وابزت ‪ٞ‬اب‬ ‫وبال‪ٞ‬بی ٔ‪ٛ‬زد ٘یبش خب٘‪ٛ‬اد‪ٜ‬ضبٖ زا دز فس‪ٚ‬ضٍب‪ٜٞ‬بیی و‪ ٝ‬دستٍب‪ ٜ‬وابزتافا‪ٛ‬اٖ‬ ‫ثسای ایٗ وبزت‪ٞ‬ب اختػبظ داد‪ٔ ٜ‬یض‪ٛ‬د‪ ،‬خسید و‪ٙ‬ا‪ٙ‬اد‪٘.‬إابیا‪ٙ‬اد‪ ٜ‬تاجاسیاص‪،‬‬ ‫اذزض‪ٟ‬س ‪ ٚ‬اسى‪ ٛ‬تػسیح وسد‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د‪ :‬دادٖ وبالثسی ث‪ٞ ٝ‬یچ ػ‪ٛٙ‬اٖ دز خاسیاد‬ ‫وبال‪ٞ‬بی ػٕ‪ٔٛ‬ی ٔحد‪ٚ‬یت ایدبد ٕ٘یو‪ٙ‬د ثّى‪ ٝ‬اضفابظ ٔای تا‪ٛ‬ا٘ا‪ٙ‬اد ‪ٞ‬اس‬ ‫وبالیی و‪ٛٔ ٝ‬زد ٘یبشضبٖ است زا اش حج‪ٛ‬ثبت ٌسفت‪ ٝ‬تب ٌ‪ٛ‬ضت ‪ِ ٚ‬اجا‪ٙ‬ایابت ‪ٚ‬‬ ‫ض‪ٛ‬ی‪ٙ‬د‪ٞ ٜ‬ب خسیدازی و‪ٙٙ‬د‪ٚ.‬ی تبوید وسد‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د‪ :‬یبزا٘‪ ٝ‬و‪ ٝ‬ثسای خجساٖ وب‪ٞ‬ص‬ ‫لدزت خسید ٔسدْ است أس‪ٚ‬ش ث‪ ٝ‬غ‪ٛ‬زت ٘مدی داد‪ٔ ٜ‬ای ضا‪ٛ‬د‪ ،‬فاسدا اٌاس‬ ‫شیسسبخت ‪ٞ‬بیص أبد‪ ٜ‬ضد ث‪ ٝ‬غ‪ٛ‬زت وبالثسی ‪ٞ‬بی اِاىاتاس‪٘ٚ‬ایاىای داد‪ٜ‬‬ ‫ٔیض‪ٛ‬د و‪ ٝ‬اتفبلب ٔیت‪ٛ‬ا٘د ثبػث یه زلبثت سبِٓ ثیٗ فس‪ٚ‬ضٍب‪ٜٞ‬اب ضا‪ٛ‬د ثا‪ٝ‬‬ ‫ع‪ٛ‬زی و‪ ٝ‬فس‪ٚ‬ضٍب‪ٜٞ‬ب ٔیت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬د تففی ‪ٞ‬بی خ‪ٛ‬ثی ٔب٘‪ٙ‬د وبزت حىٕت ثا‪ٝ‬‬ ‫خسیدازاٖ خ‪ٛ‬د د‪ٙٞ‬د‪.‬ثب ایٗ ‪ٚ‬خ‪ٛ‬د‪،‬فؼال پسداخت یبزا٘‪٘ ٝ‬مادی ادأا‪ ٝ‬دازد ‪ٚ‬‬ ‫پیصثی‪ٙ‬ی ٔیض‪ٛ‬د و‪ ٝ‬یبزا٘‪ٔ ٝ‬سداد ‪ ٚ‬ض‪ٟ‬سی‪ٛ‬زٔب‪ٕٞ ٜ‬چ‪ٙ‬بٖ ٘مدی ثبضد‪.‬‬ ‫دز وُ ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ٌ ٝ‬صازش شیسسبخت‪ٞ‬ب‪ ،‬ض‪ٟ‬اسیا‪ٛ‬ز اػاالْ ٔای ضا‪ٛ‬د‪،‬‬ ‫پیصثی‪ٙ‬ی ٔیض‪ٛ‬د تغییس دز ضی‪ ٜٛ‬پسداخت یبزا٘‪ٞٝ‬ب اش ٔ‪ٟ‬سٔب‪ ٜ‬وّید ثف‪ٛ‬زد‪ .‬اِجت‪ٝ‬‬ ‫اٌس د‪ِٚ‬ت لػد تغییس ضی‪ ٜٛ‬پسداخت زا داضت‪ ٝ‬ثبضد‪.‬‬ ‫تَافک ًْایی بایذ تاهییکٌٌذُ حمَق ایزاى‬ ‫ٍ رفع پایذار تحزینّا باضذ‬ ‫ٍسیز اهَر خارجِ کطَرهاى گفت‪:‬تَافک ًنْناینی‬ ‫بایذ تاهییکٌٌذُ حمَق اینزاى ٍ رفنع پناینذار‬ ‫تحزینّا را تضویی کٌذ‪.‬‬ ‫»مدیر مسئًل ریزوبمٍ سبقی جىبه اقبی برزگر جاللی«‬ ‫درگذضت پذر بشرگَارتاى را خذهت حضنزت عنالنی ٍ‬ ‫خاًَادُ هحتزهتاى تسلیت عزض هیکٌن‪.‬‬ ‫اس طزف هْذی حسیی سادُ‬ ‫ٍسیز کطَر ‪ :‬سائزاى عشیش ّزچِ هیتَاًٌذ‪ ،‬سفز خَد را بزای ایام اربعینی بنِ‬ ‫تاخیز ًیٌذاسًذ چزا کِ حجن سائزاى باال خَاّذ رفت‪.‬‬ ‫حسیٗ أیسػجداِّ‪ٟ‬یبٖ ‪ٚ‬شیس أ‪ٛ‬ز خبزخ‪ ٝ‬وط‪ٛ‬زٔبٖ‬ ‫ػػس د‪ٚ‬ض‪ٙ‬ج‪ ٝ‬دز تٕبس تّف‪ٙ‬ی ثاب خا‪ٛ‬شح ثا‪ٛ‬زَ‬ ‫ٔسئ‪ َٛ‬سیبست خبزخی اتحبدی‪ ٝ‬از‪ٚ‬پب‪ ،‬ثب ‪ٚ‬ی دز‬ ‫ٔ‪ٛ‬زد تح‪ٛ‬الت د‪ٚ‬ز تبش‪ٌ ٜ‬افات ‪ٌٚ‬ا‪ٞٛ‬ابی زفاغ‬ ‫تحسیٓ دز ‪ٚ‬یٗ ث‪ ٝ‬ثحث ‪ ٚ‬تجبدَ ٘ظس پسداخت‪.‬‬ ‫‪ٚ‬شیس أ‪ٛ‬ز خبزخ‪ ٝ‬وط‪ٛ‬زٔبٖ دز ایاٗ تإابس ثاب‬ ‫تاوید ثس ای‪ٙ‬ى‪ٞ ٝ‬یات ٔراوس‪ٜ‬و‪ٙٙ‬د‪ ٜ‬ایسا٘ی ثب ازاد‪ٜ‬‬ ‫‪ ٚ‬خدیت ثسای دستیبثی ث‪ ٝ‬ت‪ٛ‬افک دز ‪ٚ‬یٗ حضا‪ٛ‬ز‬ ‫داضت‪ ٚ ٝ‬اید‪ٜٞ‬بی سبش٘د‪ٜ‬ای زا ثسای حُ ‪ ٚ‬فػاُ‬ ‫ٔاا‪ٛ‬ضاا‪ٛ‬ػاابت ثاابلاای ٔااب٘ااد‪ ٜ‬ازائاا‪ ٝ‬داد‪ ،‬اظاا‪ٟ‬اابز‬ ‫داضت‪:‬دیدٌب‪ٞ ٜ‬ب ‪ٔ ٚ‬الحظبت خٕ‪ٟٛ‬زی اساالٔای‬ ‫ایساٖ دزثبز‪ ٜ‬اید‪ٜٞ‬بی ازائ‪ٝ‬ضد‪ ٜ‬اش س‪ٛ‬ی ا٘اسیاىا‪ٝ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬زا ث‪ٚ ٝ‬ی ٔ‪ٙ‬تمُ ضد‪ ٜ‬است ‪ ٚ‬ا٘تظبز ٔیز‪ٚ‬د ‪ٕٝٞ‬‬ ‫عسف ‪ٞ‬ب ثسای دستیبثی ث‪ٔ ٝ‬تٗ ٘‪ٟ‬بیی ت‪ٛ‬افک اش خ‪ٛ‬د‬ ‫ازاد‪ ٚ ٜ‬خدیت ٘طبٖ د‪ٙٞ‬د‪.‬‬ ‫أیسػجداِّ‪ٟ‬یبٖ ضٕٗ تإادایاد اش تاالش ‪ٞ‬ابی‬ ‫‪ٕٞ‬ب‪ًٙٞ‬و‪ٙٙ‬د‪ ٜ‬خ‪ٟ‬ت تس‪ٟ‬یُ دستیبثی ث‪ ٝ‬تا‪ٛ‬افاک‪،‬‬ ‫تػسیح وسد و‪ ٝ‬ت‪ٛ‬افک ٘‪ٟ‬بیی ثبید تأایاٗ وا‪ٙ‬ا‪ٙ‬اد‪ٜ‬‬ ‫حم‪ٛ‬ق ‪ٙٔ ٚ‬بفغ ّٔت ایساٖ ث‪ٛ‬د‪ ٚ ٜ‬زفغ پبیداز ٔ‪ٛ‬ثاس‬ ‫تحسیٓ‪ٞ‬ب زا تضٕیٗ ٕ٘بید‪.‬‬ ‫خ‪ٛ‬شح ث‪ٛ‬زَ ٔسئ‪ َٛ‬ػبِای سایابسات خابزخای‬ ‫اتحبدی‪ ٝ‬از‪ٚ‬پب دز ایٗ ٌفتٍا‪ٛ‬ی تاّافا‪ٙ‬ای اظا‪ٟ‬ابز‬ ‫داضت ‪ٔ:‬ؼتمدْ دز د‪ٚ‬ز اخیس ٌفتٍ‪ٞٛ‬بی ‪ٚ‬یاٗ ‪،‬‬ ‫پاایااطااسفاات ٘سااجاای حاابغااُ ضااد‪ ٜ‬اساات‪.‬‬ ‫ازشیبثی ٔٗ اش ایٗ ٔسحّ‪ٔ ٝ‬راوسات ٔثجت است ‪.‬‬ ‫ٔب ثؼ‪ٛٙ‬اٖ ‪ٕٞ‬ب‪ ًٙٞ‬و‪ٙٙ‬د‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬تاالش ‪ٞ‬ابی خا‪ٛ‬د‬ ‫ثسای ٘صدیه تس وسدٖ دیدٌب‪ٞ ٜ‬ب تب زسایادٖ ثا‪ٝ‬‬ ‫٘تید‪ ٝ‬خ‪ٛ‬ه ثسای ‪ ٕٝٞ‬عاسفا‪ٟ‬اب ادأا‪ ٝ‬خا‪ٛ‬ا‪ٞ‬ایآ‬ ‫داد‪.‬‬ ‫أیسػجداِّ‪ٟ‬یبٖ ٘یص دز پبیبٖ اثساش أیاد‪ٚ‬ازی واسد‬ ‫و‪ ٝ‬ثب ‪ٚ‬الغ ثی‪ٙ‬ی ‪ ٚ‬اخاتا‪ٙ‬ابه اش اتافابذ ٔا‪ٛ‬اضاغ‬ ‫لیسسبش٘د‪ ،ٜ‬ث‪ ٝ‬خػ‪ٛ‬ظ اش س‪ٛ‬ی أسیىاب‪ٔ ،‬سایاس‬ ‫دستیبثی ث‪ ٝ‬ت‪ٛ‬افک ‪ٕٛٞ‬از ض‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ٌاز‪ ٜ‬سٗ وی ٌی‪ٚ ٝٙ‬ازدیس ػبضیک ا‪ٚ‬الٖ؟‬ ‫سئ‪ٌٛ‬یسی‪ ٝٙ‬چبتٕبیب٘دا ثبضیٗ ی‪ٛ‬الٖ؟‬ ‫سئ‪ٌٛ‬ی ِسد‪ ٜ‬د‪ٚ‬شِ‪ٛ‬ن لبِیت ٔد‪ ٖٛٙ‬ویٕی؟‬ ‫الالیبزاق اوش‪ٚ ٖٚ‬یساٖ ِیّی ویٕی؟‬ ‫‪ٞ‬سٔد‪٘ ٖٛٙ‬ئچ‪ِ ٝ‬یّی اِی‪ٙ‬د‪ٚ ٜ‬از‬ ‫یب ِیّی ٘یٗ ٘ئچ‪ٔ ٝ‬د‪ ٖٛٙ‬وٕی‪ٙ‬د‪ٚ ٜ‬از؟‬ ‫ٌاز‪ ٜ‬سٗ وی ‪ٚ‬عٗ ا‪ٚ‬چ‪ ٖٛ‬سئ‪ٌٛ‬ی لبِیت؟‬ ‫یب ‪ٚ‬عٗ د‪ ٜ‬سئ‪ٔٛ‬ه ا‪ٚ‬چ‪ٚ ٖٛ‬ئسٌی لبِیت؟‬ ‫‪ٞ‬بیب٘دادیس دالب ث‪ٙ‬صز از ویطی از‬ ‫ا‪ٚ‬شالالزا ل‪ٛ‬ض‪ ٖٛ‬چىٗ ٘سویطی ِس‬ ‫ا‪ٚ‬ش ایطیّ‪ ٝ‬یبضبیبٖ ‪ٚ‬از ائّیٗ ایچس‪ٜ‬؟‬ ‫اوشٌ‪ٚ ٝ‬ازیٗ ییغیت ثبسبٖ یئسثٗ ایچس‪ٜ‬‬ ‫ٌی‪ ٝٙ‬د‪ٚ ٜ‬از ٌئچٕیص ِس‪ِ ٗ٘ ٌٜٚٛ ٜ‬س؟‬ ‫٘بلیُ ایّ‪ ٝ‬خست‪ِ ٝ‬یه دٖ د‪ٚ‬ش‪ِ ِٗٙ ٜ‬س؟‬ ‫ت‪ٚٛ‬الیبٖ ال ت‪ٚٛ‬ال٘بٖ الز د‪ ٖٚ‬دئییطیت؟‬ ‫د‪ٚ‬شِ‪ٛ‬ن ایتیت یبالٖ ایس‪ٌ ٝ‬اش‪ ِٝ َ ٜ‬ضیت؟‬ ‫ا‪ٚ‬ضبق ثیّیس یئتٕیص یبضیٗ ساشِسی‪ٙ‬ی!‬ ‫لیٗ داوی الز ‪ ،‬ثبی ثیّیسی اوشِسی‪ٙ‬ی!‬ ‫ائّ‪ ٝ‬ثیُ وی ایت ییی‪ ٝ‬سیٗ تب٘یٕیسی!‬ ‫پیسّ‪ ٝ‬یبخطی دادٔبق ایّ‪ ٝ‬ازی‪ٕٙ‬یسی!‬ ‫یئ‪ٙ‬ی اوِچ‪ٌ ٛ‬سوّی دیس ایص ِس‪ٜ‬‬ ‫٘دبت ‪ٚ‬ئس‪ ٜ‬د‪ٚ‬ش د‪ ٜ‬ایتٗ ائُ ِس‪ٜ‬‬ ‫استعالم گَاّی اضتغال بِ تحصیل‬ ‫فزسًذاى بیوِضذگاى ٍ هستوزیبگیزاى‬ ‫غیزحضَری ضذ‬ ‫هطابک هادُ ‪ 58‬لاًَى تاهیی اجتواعی‪ ،‬فنزسًنذاى پسنز‬ ‫بیوِضذگاى تا پایاى ‪ ۰9‬سالگی هیتَاًٌذ بِ تبع بیوِضذُ‬ ‫اصلی اس خذهات همزر در لاًَى تاهییاجتواعی استفنادُ‬ ‫کٌٌذ ٍ پس اس پایاى سی ‪ ۰9‬سالگی‪ ،‬ارائِ خذهات بِ اًْا‬ ‫در صَرت اضتغال بِ تحصیل در هزاکش اهَسش عنالنی‬ ‫هیسز است‪.‬‬ ‫پیص اش ایٗ‪ ،‬احساش ٔساتت اضتغبَ ث‪ ٝ‬تحػیُ فاسش٘اداٖ‬ ‫پسس ثیٕ‪ٝ‬ضدٌبٖ ‪ٔ ٚ‬ستٕسیثاٍایاساٖ اش عاسیاک ازائا‪ٝ‬‬ ‫ٌ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ی اضتغبَ ث‪ ٝ‬تحػیُ غابدز‪ ٜ‬اش سا‪ٛ‬ی ٔاساواص‬ ‫أ‪ٛ‬شش ػبِی ٔیسس ‪ ٚ‬ایٗ أس ٔستّصْ ٔساخؼ‪ ٝ‬حضا‪ٛ‬زی‬ ‫دا٘طد‪ ٛ‬ث‪ٔ ٝ‬سوص أ‪ٛ‬شضی ٔسث‪ٛ‬ع‪ ،ٝ‬دزیابفات ٌا‪ٛ‬ا‪ٞ‬ای‬ ‫اضتغبَ ث‪ ٝ‬تحػیُ ‪ ٚ‬ازائ‪ ٝ‬اٖ ثا‪ٚ ٝ‬احاد‪ٞ‬ابی اخاسایای‬ ‫سبشٔبٖ ث‪ٛ‬د و‪ ٝ‬ثب زا‪ ٜ‬ا٘داشی خادٔات لایاسحضا‪ٛ‬زی‬ ‫استؼالْ ٌ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ی اضتغبَ ث‪ ٝ‬تحػیُ‪٘ ،‬یبشی ث‪ٔ ٝ‬اساخاؼا‪ٝ‬‬ ‫حض‪ٛ‬زی ث‪ٔ ٝ‬ساوص أ‪ٛ‬شش ػبِی ‪ٚ ٚ‬احد‪ٞ‬بی اخاسایای‬ ‫ثسای دزیبفت ‪ ٚ‬ازائ‪ٌٛ ٝ‬ا‪ٞ‬ی اضتغبَ ث‪ ٝ‬تحػیُ ٘یست ‪ٚ‬‬ ‫ٔتمبضیبٖ ٔی ت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬د اضتغبَ ث‪ ٝ‬تحػیاُ زا ثا‪ ٝ‬غا‪ٛ‬زت‬ ‫لیسحض‪ٛ‬زی ‪ ٚ‬اِىتس‪٘ٚ‬یىی اش عسیک ایٗ خادٔات ثا‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬احد‪ٞ‬بی سبشٔبٖ اػالْ و‪ٙٙ‬د‪.‬ایٗ ٌس‪ ٜٚ‬اش دا٘طدا‪ٛ‬یابٖ‬ ‫الشْ است ث‪ ٝ‬سبٔب٘‪ ٝ‬استؼالْ ٔادزن تاحاػایاّای ثا‪ٝ‬‬ ‫٘طب٘ی ای‪ٙ‬تس٘تی ‪ٔestelam.msrt.ir‬اساخاؼا‪ ٚ ٝ‬واد‬ ‫ز‪ٍٞ‬یسی ٔسث‪ٛ‬ط ث‪ٚ ٝ‬ضؼیت تحػیّی زا دزیبفت و‪ٙٙ‬اد‪.‬‬ ‫ود پیٍیسی ‪ 10‬زلٕی است ‪ ٚ‬پس اش ثجات اعاالػابت‬ ‫دا٘طد‪ ٛ‬دز سبٔب٘‪ ٝ‬یبدضد‪ ،ٜ‬ث‪ ٝ‬ضٕبز‪ٕٞ ٜ‬سا‪ ٜ‬دا٘طد‪( ٛ‬و‪ٝ‬‬ ‫ثبید ث‪٘ ٝ‬بْ ‪ٚ‬ی ثبضد ازسبَ ٔیض‪ٛ‬د‪ .‬دز ٔاسحّا‪ ٝ‬ثاؼاد‪،‬‬ ‫ثیٕ‪ٝ‬ضد‪ ٜ‬اغّی یب دا٘طد‪ ،ٛ‬ثابیاد ثا‪ ٝ‬دزٌاب‪ ٜ‬خادٔابت‬ ‫لاایااسحضاا‪ٛ‬زی ساابشٔاابٖ تااأاایااٗ اخااتاإاابػاای ثاا‪ٝ‬‬ ‫٘طب٘ی ‪es.tamin.ir‬ثب حسابه وابزثاسی خا‪ٛ‬د (دز‬ ‫غ‪ٛ‬زت ٘داضتٗ حسبه وبزثسی‪ ،‬الشْ است ٘سجات ثا‪ٝ‬‬ ‫ایدبد اٖ الداْ ض‪ٛ‬د ٔساخؼ‪ ٝ‬وا‪ٙ‬اد ‪ ٚ‬وادز‪ٞ‬اٍایاسی‬ ‫دزیبفت ضد‪ ٜ‬اش سبٔب٘‪ ٝ‬استؼالْ ٔدزن تحػیّی زا دز‬ ‫دزٌب‪ٔ ٜ‬صث‪ٛ‬ز (دز ٔسیس ثیٕ‪ٝ‬ضدٌبٖ‪ /‬خدٔبت ٘بٔ‪ٛٙ‬یسی‪/‬‬ ‫اػالْ ود ٔد‪ٛ‬ش استؼالْ اضتغبَ ث‪ ٝ‬تحػیُ ثجت و‪ٙ‬د‪.‬‬ ‫پس اش ا٘دبْ ایٗ ٔساحُ ‪ ٚ‬دز غ‪ٛ‬زت تبئید اضتغابَ ثا‪ٝ‬‬ ‫تحػیُ‪ ،‬اعالػبت دز پبیٍب‪ ٜ‬سبشٔبٖ ثجت ‪ ٚ‬أىبٖ ازائ‪ٝ‬‬ ‫خدٔبت ث‪ ٝ‬فسد ٔ‪ٛ‬زد ٘ظس فسا‪ ٓٞ‬خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬د ضد‪.‬‬ صفحه 1 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫چهارشنبه ‪ 91‬مزداد ‪ 94 * 9049‬اگوست‪ 92 * 2422‬محزم ‪ * 9001‬سال سی و دوم ( اوتوس ایکینجی ایل ) * شماره ( سایی ) ‪6654 :‬‬ ‫دیذگبُ سٍصًبهِ اسن‬ ‫* ًمص اهبم حسیی »ع «دس صًذگی‬ ‫اهبم حغیی هعدَم ثَز ٍ ثعاٌاَاى یاه رّاجاز‬ ‫هذّجی‪ ،‬هی تَاًس زر سًسگی هبزی ٍ هاعاٌاَی‬ ‫هززم هوحز ٍالع ؽَز‪ .‬اهبم حغایای پابن ثاَز‪،‬‬ ‫ؽیعیبى ثَیضُ عشازاراى صسیک حغیٌی‪ ،‬ثِ تجعیات‬ ‫اس اٍ ثبیس زر عَ سًسگی ؽردی ٍ اجتاوابعای‬ ‫پبن ثبؽٌس‪ .‬اهبم حغیی ثز علیِ‪ ،‬یشیس وِ ثاعاساس‬ ‫فَت پسرػ هعبٍیِ »غبصت ذالفت اعالهی «‬ ‫ذَز را ٍارث ذالفت اعالم ٍ اس ثشرگبى ٍلات‬ ‫اس جولِ اهبم حغیی ثیعت هی ذاَاعات‪ ،‬لایابم‬ ‫وزز‪ .‬لیبم اهبم حغیی »ع «ًاواًَاِ ثابرسی اس‬ ‫عسالت ذَاّی اعت وِ ثبیس تىزین ٍ تامالایاس‬ ‫گززز‪ .‬لیبم ٍ ؽْبزت اهبم حغیی ثب عشازاری ّاب‬ ‫تىزثن هی ؽَز‪ ،‬وِ زر هیبى ؽیعیبى هغتوز اعت‬ ‫ٍ تملیس اس رفتبر عیبعی اهبم حغیی‪ ،‬هی تَاًس زر‬ ‫هَضع گیزی ّبی هززم جَاهع ثز علیاِ رفاتابر‬ ‫ّبی حىَهت ّبی زیىتبتَر ٍ توبهایات ذاَاُ‬ ‫هتجلی ؽَز‪ .‬ؽیعیبى وِ اهبهبى ذَز اس جولِ اهبم‬ ‫حغیی را رّجزاى زایوی هی زاًٌس‪ ،‬ثبیس اس رفاتابر‬ ‫عیبعی اهبم حغیی ًیش تملیس وٌٌس تب ثتاَاًاٌاس اس‬ ‫ایی عزیک هحیظ اجتوبعی‪ ،‬ازاری ٍ عایابعای‬ ‫ذَزرا اصالح ًوبیٌس‪ .‬تملیس اس رفاتابر رّاجازاى‬ ‫صسیک گذؽتِ ٍ حب ثبیس ثب زاًؼ ٍ َّؽوٌاسی‬ ‫ٍ زائوی ثبؽس‪ ،‬تب هسیزاى جبهعِ ّسایت ؽًَس‪.‬‬ ‫اخببس وَتبُ حَادث‬ ‫*ػمشه جبى وَدن ‪0‬سبلِ بْوئی سا‬ ‫گشفت‬ ‫رییس رواثط عمومی دانشگبه علولوپ شلس لىلی‬ ‫یبسوج گفت‪ :‬ثرغم اینىه تمبپ مراحل درملبنلی‬ ‫احیب درومترین زملب ثلراک ولودن علملره‬ ‫گسیذه در هرستب ثهمئی انجبپ گلرتلت و لی‬ ‫متبسفبنه این وودن توت ورد‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون امنیت ملیلی و سلیلاسلت‬ ‫خارجی مجیس شورای اسالمی با تاکیذ بلز‬ ‫اینکه جمهوری اسالمی ایزان تسییم هلیل‬ ‫گونه تهذیذ‪ ،‬فشار و تحزیم نخواهذ شذ‪ ،‬اس‬ ‫طزف غزبی خواست در مذاکزات هسته ای‬ ‫عقالنی عمل کنذ‪.‬‬ ‫جلیال رحایاوای جاْابى اثابزی گافات‪:‬‬ ‫هذاوزات جوَْری اعالهی ایزاى ثب عازف‬ ‫غزثی ثز پبیِ احجبت حغی ًیت ایزاى اعات‪.‬‬ ‫چزا وِ پایاؼ اس ایای ّاواىابری ّابی‬ ‫جوَْری اعالهی ایزاى فزاتز اس پازٍتاىال‬ ‫الحبلی ٍ حتی فازاتاز اس ثازجابم ثاَزُ ٍ‬ ‫غزثیّب ٍ اصاًظ ثیی الوللی اًازصی اتاوای‬ ‫ّن ایی هَضَع را تابیایاس واززًاس‪.‬عضاَ‬ ‫وویغیَى اهٌیت هلی ٍعیابعات ذابرجای‬ ‫هجلظ ثب اؽبرُ ثِ ثسعْسی عزف غزثای ٍ‬ ‫اهزیىبیی زر تَافمبت گذؽتِ افشٍز‪ :‬پاظ‬ ‫اس ثسعْسی اهازیاىاب‪ ،‬هاجالاظ ؽاَرای‬ ‫اعالهی لبًَى السام راّاجاززی ثازای لا اَ‬ ‫تحزین ّب را تدَیت وزز وِ ثاز پابیاِ اى‬ ‫زٍلت هَظف ثِ اًجبم ثزذی اس الساهبت زر‬ ‫صٌعت ّغتِای اعت اس جولِ افشایؼ غٌای‬ ‫عبسی‪ ،‬گبسزّی ٍ تَلیس عبًتزیافایاَصّابی‬ ‫ًغل جسیس ٍ زیگز هَارز واِ زر زعاتاَر‬ ‫وبر عبسهبى اًزصی اتوی ایزاى اعت‪ً.‬وبیٌسُ‬ ‫هززم تزثت جبم ٍ ثبذزس زر هجلظ ثب اؽبرُ‬ ‫ثِ اعیجی وِ رصین صْیًَیغتی ثِ تبعیغبت‬ ‫ّغتِ ای ایزاى زر ًغٌش ٍارز وازز‪ ،‬گافات‪:‬‬ ‫ٍلتی عبًتزیفَیضّبی ًغل لسین زر ًغٌش ثاب‬ ‫السام ذزاثىبری رصین صْیًَیغتی اعایات‬ ‫زیسًس‪ ،‬عجیعی اعت وِ ثبیس ًغال جاسیاس‬ ‫جبیگشیی هیؽس ثز ّاوایای زلایال الاسام‬ ‫عبسهبى اًزصی اتوی زر راعاتابی اجازای‬ ‫لبًَى السام راّجززی ثزای زعتیبثی ثِ ‪۰۹۱‬‬ ‫ّشار غٌی عبسی اًجبم ؽس‪ٍ.‬ی ثب ثیبى ایٌىاِ‬ ‫پیبم ایزاى ثِ عزف غزثی زرثبرُ رعیسى ثاِ‬ ‫غٌی عبسی ‪ّ ۰۹۱‬شار عَ ثِ هعٌبی تَاًابیای‬ ‫ایزاى ٍ عسم ضعف اعت‪ ،‬اظاْابر زاؽات‪:‬‬ ‫جوَْری اعالهی ایزاى تَاًبیای ّازگاًَاِ‬ ‫فعبلیت ّغتِ ای اس جاولاِ غاٌای عابسی‬ ‫اٍراًاایااَم ثااب زرصااس ثااب ‪ً ،‬داات‬ ‫عبًتزیفیَصّبی جسیس ٍ تَلیس ّز ًغالای اس‬ ‫عبًتزیَفیَص را ثِ راحتی تَلیس هی واٌاس ٍ‬ ‫زر ایی ثرؼ ‪ ۰۱۱‬زرصس ثِ ثَهی عبسی ٍ‬ ‫ذَزوفبیی رعیسین‪.‬رحیوی جْابى اثابزی‬ ‫یبزاٍر ؽس‪ :‬جوَْری اعالهی ایزاى زارای‬ ‫حمَلی اعت ٍلای اگاز الاساهای اًاجابم‬ ‫هیزّس ثز اعبط حغی ًیت ثب ّاسف حال‬ ‫هَضَع ّغتِای اعت‪ .‬اهب ًگابُ غازه ثاِ‬ ‫جوَْری اعاالهای ایازاى ٍ ثغایابری اس‬ ‫وؾَرّبی جْبى‪ ،‬اس هَضع ثب ثِ پبییای ٍ‬ ‫اهز ٍ ًْی اعت وِ زیگز هؾتزی ًسارز‪.‬‬ ‫ٍی اس غزه ذاَاعات پایابم جاواْاَری‬ ‫اعالهی ایزاى زر هَضَع ّغتِ ای را ثفْوس‬ ‫ٍ ازاهِ زاز‪ :‬اهزیىب ثابیاس ذاَاعاتاِ ّابی‬ ‫جوَْری اعالهی ایازاى را ثاِ رعاوایات‬ ‫ثؾٌبعس چزا وِ ایزاى فزاتز اس حمَق لبًًَی‬ ‫ذَز ٍ همزرات اصاًظ ثیی الوللای اًازصی‬ ‫اتوی‪ ،‬چیشی را علت ًویوٌس‪.‬‬ ‫عضَ وویغیَى اهٌیت هالای ٍ عایابعات‬ ‫ذبرجی هجلظ ثب ثیابى ایاٌاىاِ ایازاى زر‬ ‫*جضییبت ًضاع خًَیی دس سفسٌجبى‪ 0‬اص تبییذ ‪44‬‬ ‫وطتِ تب خَدصًی لبتل‬ ‫چبرچَه همزرات اصاًظ ٍ تَافک ثازجابم‬ ‫حمَلی زارز‪ ،‬عٌَاى وزز‪ :‬هب ثاِ تاىالایاف‬ ‫ذَز زر هَضَع ثزجبم عول وززین ٍ اگاز‬ ‫ذَاعتبر حمَق هززم ایازاى زر صاٌاعات‬ ‫ّغتِای ّغتین‪ ،‬سیبزُ ذَاّی ًیاغات‪ .‬اهاب‬ ‫ایٌىِ غزه ایی حمَق حساللی را ًابزیاسُ‬ ‫هی گیزز ٍ ثب اعوب تحزین ثِ زًجب وغات‬ ‫اهتیبس اس جوَْری اعالهی اعت‪ ،‬عابلاالًاِ‬ ‫ًیغت ٍ ثِ صلر ٍ حجبت هٌغمِ ٍ هٌبفع ذَز‬ ‫غزثیّب اعیت ٍارز هیوٌس‪.‬‬ ‫ایزاى تغلین ّیچ گًَاِ تاْاسیاس‪ ،‬فؾابر ٍ‬ ‫تحزین ًرَاّس ؽس‬ ‫ایی ًوبیٌسُ هجلظ ثب ثیبى ایٌىاِ غازه ثاب‬ ‫فؾبرّبی رصین صْیًَیغتی‪ ،‬تحزینّب را ثاِ‬ ‫ایزاى تحویل وزز‪ ،‬گفت‪ :‬ایای زر حابلای‬ ‫اعت وِ رصین صْیًَیغتی اًازصی اتاوای‬ ‫غیزصلر اهیش ٍ والّه ّغتِ ای زارز ٍ‬ ‫عضَ اى پی تی ّن ًیاغات ٍ اسازاًاِ ثاِ‬ ‫وؾَرّبی ّاواغابیاِ‪ ،‬ذاالف هامازرات‬ ‫عبسهبى هلل ٍ لَاًیی ثیی الاوالالای حاولاِ‬ ‫ً بهی اًاجابم های زّاس‪ .‬زر حابلای واِ‬ ‫جوَْری اعالهی ایزاى ّیچ گابُ ذاالف‬ ‫ایی لَاًیی عول ًىززُ ٍلای عاْان حغای‬ ‫ًیتؼ‪ ،‬تْسیس‪ ،‬تحزین ٍ فؾبر ثَزُ اعت‪.‬‬ ‫رحیوی جْبى اثبزی پیبم ایازاى ثاِ عازف‬ ‫غزثی را عسم تغلین ؽسى ثزاثز ّاز گاًَاِ‬ ‫تْسیس‪ ،‬فؾبر ٍ تحزین عٌَاى وزز ٍ گفات‪:‬‬ ‫اهیسٍارین عزف غزثای پایابم جاواْاَری‬ ‫اعالهی ایزاى را ثِ زرعتی زرن وٌس‪ .‬چازا‬ ‫وِ لزار ًیغت جوْاَری اعاالهای ایازاى‬ ‫تبعیغبت ّغتِای ذاَز را اٍراق واٌاس‪،‬‬ ‫هیشاى غٌی عبسی را وبّؼ زّس‪ ،‬اٍاًایاَم‬ ‫غٌی عبسی ؽسُ را رلیک واٌاس ٍ ًا ابرت‬ ‫فزاپبزهبًی ٍ فزاپزٍتىل الاحابلای را ّان‬ ‫ثپذیزز‪ٍ ،‬لی عزف غزثی تضوایای ًاسّاس‪،‬‬ ‫تَافک را اهضب ًىٌس ٍ ّیچ تضویاٌای ثازای‬ ‫عسم ذزٍد اس پیاوابى ٍ ثابسگؾات پاَ‬ ‫حبصل اس فزٍػ ًفت را لجَ ًىٌس‪.‬‬ ‫اسالهی‪ :‬دٍسبییّب بِ ضشط وٌبس گزاضتی هَاسد اتْبهی ػلیِ ایشاى سٍضی هیضَد‬ ‫*حبدثِ ٍاطگًَی اتَبَس جن ‪ -‬فیشٍصاببد ‪41‬‬ ‫هصذٍم داضت‬ ‫رواثط عمومی ملرولس ملذیلریلت حلواد و‬ ‫توریت هبک شس ىی استب تلبر اعل پ ولرد‪:‬‬ ‫حبدثه واشگونی اتوثو در جبده جلم ااسلتلب‬ ‫ثو هر) ‪ -‬تیروزاثبد ‪ ۸۱‬مصذوپ دا لت وله از‬ ‫این تعذاد‪ ،‬سه نفر ثه د یل وضعیت جسمی ثلراک‬ ‫ادامه درمب ثه ثیمبرستب منتمل ذنذ‪ .‬این حبدثه‬ ‫در ‪ ۸۱‬ویوومترک تلیلروزاثلبد و در نلسدیلىلی‬ ‫روستبک وی زرین رخ داد وله سله مصلذوپ‬ ‫ا ثه ثیمبرستب لبئم اعج) تلیلروزاثلبد اعلساپ‬ ‫ذنذ‪.‬‬ ‫ّضیٌِ ّبی صًذوی ووش خن هی وٌذ‬ ‫ایشاى تسلین تْذیذ‪ ،‬فطبس ٍ تحشین ًخَاّذ ضذ‬ ‫هذیشهسئَل ‪ -‬هحوّذ اضشالی‬ ‫رئیظ عبسهبى اًزصی اتوی وؾَرهبى گفت‪ :‬زٍرثییّب ثِ ؽزعی فعاب‬ ‫ٍ رٍؽی هی ؽَز وِ ّوِ هَارز ازعبیی ٍ اتْبهی علایاِ ایازاى واٌابر‬ ‫گذاؽتِ ؽَز‪ .‬هحوس اعالهی زر گفتٍگَ ثب ذجزًگبر ایزًب زر پابعاد‬ ‫ثِ ایٌىِ ایب ثب تىزار رفتبر اصاًظ‪ ،‬جوَْری اعالهی ثزًبهِ ای ثازای‬ ‫ذبهَػ وززى عبیز زٍرثییّب زارز‪ ،‬گفت‪ :‬ذیز‪ ،‬زٍرثیی ّابیای واِ‬ ‫جوع وززُاین ثزجبهی یب عجک ٍاصُ حمَلی اى فزا پبزهبًی ثاَز‪ ،‬ایای‬ ‫زٍرثیی ّب ّوزاُ ثب تَافمٌبهِ ثزجبم ثِ ایای هاٌا اَر ًدات ؽاس تاب‬ ‫هحسٍزیت‪ ،‬ظزفیت ٍ فعبلیت ّغتِای ایزاى را ثب اى اًاساسُ گایازی‬ ‫وٌٌس‪ٍ.‬ی ذغبه ثِ عزف ّبی همبثل ثزجبم تبویاس وازز‪ٍ :‬لاتای زر‬ ‫ثزجبم ثبلی ًوبًسیس ٍ ثِ تعْسات ذَز عول ًىاززُ ٍ اس اى ذابرد‬ ‫ؽسُ ایس زلیلی ٍجَز ًسارز وِ هب ّوچٌبى یه عزفِ ثب یاه لازارزاز‬ ‫ؽجِ هٌغَخ اى را ازاهِ زّین‪.‬‬ ‫اعالهی زرثبرُ ایٌىِ ایب اگز زر ثزجبم ثِ تَافک ثزعین زٍرثییّب اس ًاَ‬ ‫رٍؽی ٍ فعب هیؽَز گفت ؽزط ثززاؽتِ ؽسى اى ایی اعت وِ ّوِ‬ ‫هَارز ازعبیی را وٌبر ثگذارًس ٍ اهزٍس ّن اعالم هیوٌین تب ٍلتی واِ‬ ‫اًْب ثِ تعْسات ذَز ثبسًگززًس ٍ ایی هَارز ازعبیی ٍ وذه را وٌابر‬ ‫ًگذارًس‪ ،‬زٍرثیٌی ًدت ًرَاّس ؽس‪.‬‬ ‫هعبٍى رئیظجوَْر هَارز ازعبیی را ثْبًِ ای زاًغت وِ عبلیبى عاب‬ ‫اعت ثب فؾبر حساوخزی علیِ ایزاى زًجب هی ؽاَز ٍ تدازیار وازز‪:‬‬ ‫هَضع هب ّوَارُ ایی اعت وِ هَارز اتْبهی وٌبر گذاؽتِ ؽَز‪.‬‬ ‫ٍی زرثبرُ هذاوزات ٍیی ّن گفت‪ٍ :‬لفِای زر هذاوزات رٍی زازُ‬ ‫ثَز وِ الجتِ هذاوزات فمظ حضَری اًجبم ًوی ؽاس اهاب ثاِ ؽاىال‬ ‫غیزحضَری زر جزیبى ثَز‪.‬‬ ‫اعالهی ثب ثیبى ایٌىِ هذاوزات زر حب پیگیزی اعت‪ ،‬اثزاس اهیاسٍاری‬ ‫وزز عزف همبثل ثزای ثِ عزاًجبم رعیسى اى حغی ًیت ٍ ارازُ وبفی‬ ‫زاؽتِ ثبؽس ٍ ثسعْسی ًىٌس‪.‬‬ ‫هعبٍى رئیظ جوَْر افشٍز‪ :‬جوَْری اعالهی ثِ زًجب تَافاک ذاَه‬ ‫اعت ٍ تَافک ذَه ّن یعٌی رعبیت هٌبفع هلت ایزاى چزاوِ اًْاب اس‬ ‫ایی عزیک ثِ هٌبفع ایزاى ضزثبت سیبزی ٍارز وززًس‪.‬‬ ‫ضْشداسی ارسضْش‬ ‫اگْی هضایذُ ػوَهی(هشحلِ اٍل)‬ ‫سرشرست ترمبنذارک رتسنجب ثب تبییذ للتلل ‪۸۱‬‬ ‫نفر در نساع خصی توسط یه تجعه اتغلبنسلتلب‬ ‫گفت‪ :‬گفت‪ :‬عصر یىشنجه یه تجعه ثیگبنه اهلل‬ ‫اتغبنستب ده نفر را ثه دنجبل اخت تبت لخلصلی‬ ‫در نوق رتسنجب ثه لتل رسبنذ و سبعتی ثعذ در‬ ‫حبل خروج از استب توسط شویس دستگیر ذ‪.‬‬ ‫*ببسشّبی سیلاسب دس سئَل لشببًی گشفت‬ ‫ممبمبت وره جنوثی اع پ وردنذ وه در حواد‬ ‫مرتجط ثب ثبرش ثبرا هبک سیل اسلب در سلئلول‪،‬‬ ‫شبیتخت این وشور و منبطک اطراف ا تبولنلو‬ ‫هفت تن جب خود را از دست دادهانذ‪.‬ثبرنذگلی‬ ‫هبک ذیذ در سئول همچنین موجت لطع ثرق و‬ ‫مسذود ذ جبده هب در این لهلر و ملنلبطلک‬ ‫اطراف ا ذه است‪.‬‬ ‫سیاسی‬ ‫‪2‬‬ ‫ضْشداسی ارسضْش دس ًظش داسد بِ استٌبد هجَص ضوبسُ ‪ 04‬هَسخِ ‪ 4044040021‬ضَسای هحتشم اسالهی ضْش ارسضْش‪ ،‬اجابسُ‬ ‫هیذاى دٍاه‪ ،‬ببصاس ّفتگی ٍ هیذاى تشُ ببس سا بشای هذت یه سبل ضوسی طبک ضشایط ػوَهی اص طشیک سبهبًاِ تاذاسوابت‬ ‫الىتشًٍیىی دٍلت(ستبد) ٍاگزاس ًوبیذ‪.‬‬ ‫ضوٌب ضشوت وٌٌذگبى دس صَستی وِ تب اخشیی سٍص دسیبفت اسٌبد هضایذُ وِ ‪ 41‬سٍص اص صهبى اًتطبس اگْی ًَبت اٍل اسات‬ ‫اسٌبد سا دسیبفت ًىشدُ ببضٌذ اص هْلت اسائِ پیطٌْبد وِ تب ‪ 44‬سٍص اص هْلت دسیبفت اسٌبد بیطتش است ًوی تَاًٌذ استفبدُ وٌٌذ‪.‬‬ ‫اطالػبت صهبًی‪:‬‬ ‫تبسیخ ًوبیص دس سبیت‬ ‫اص تبسیخ ‪4044042042‬‬ ‫سبػت‪41:44‬‬ ‫تب تبسیخ ‪4044042041‬‬ ‫سبػت ‪40:44‬‬ ‫هْلت ببصدیذ‬ ‫اص تبسیخ ‪4044042042‬‬ ‫سبػت‪41:44‬‬ ‫تب تبسیخ ‪4044042021‬‬ ‫سبػت ‪40:44‬‬ ‫هْلت دسیبفت اسٌبدهضایذُ‬ ‫اص تبسیخ ‪4044042042‬‬ ‫سبػت‪41:44‬‬ ‫تب تبسیخ ‪4044042021‬‬ ‫سبػت ‪40:44‬‬ ‫هْلت اسائِ پیطٌْبد‬ ‫اص تبسیخ ‪4044042042‬‬ ‫سبػت‪41:44‬‬ ‫تب تبسیخ ‪4044042041‬‬ ‫سبػت ‪40:44‬‬ ‫صهبى ببصگطبیی‬ ‫تبسیخ ‪4044042041‬‬ ‫سبػت ‪44:44‬‬ ‫صهبى اػالم بشًذُ‬ ‫تبسیخ ‪4044042044‬‬ ‫سبػت ‪44:44‬‬ ‫هتمبضیبى هی تَاًٌذ اسٌبد هضایذُ سا اص اٍلیی تبسیخ ًطش اگْی دس سبهبًِ تذاسوبت الىتشًٍایاىای دٍلات(ساتابد) باِ‬ ‫ادسس‪ https://setadiran.ir:‬هشاجؼِ ٍ دسیبفت ًوبیٌذ‪ .‬ضوٌب ضْشداسی دس سد یب لبَل یه یب ولیِ پیطٌْبدات هختبس است‪.‬‬ ‫ضْشداس ارسضْش‪ -‬همذم‬ ‫‪*40441‬م الف‪* 2210222:‬تبسیخ اًتطبسًَبت اٍل‪* 4044042042 :‬اًتطبس ًَبت دٍم‪*4044042041:‬سٍصًبهِ اسن‬ ‫تضسیک گبص بِ سبًتشیفیَطّب تین هزاوشُ وٌٌذُ‬ ‫سا دس هَضغ لذست لشاس داد‬ ‫عضَ وویغیَى اهٌیت هلی ٍ عیبعت ذبرجی هجلاظ ؽاَرای اعاالهای‬ ‫گفت‪ :‬الساهبت ایزاى زر تشریک گبس ثِ عبًتزیفایاَصّابی ًغال جاسیاس ٍ‬ ‫پیؾزفتِ‪ ،‬تین هذاوزُ وٌٌسُ را زر ٍیی زر هَضع لسرت لزار زاز‪ ،‬زٍلت ثاب‬ ‫توبم تَاى زر پی تحمک هٌبفع هلت ایزاى اعت‪ .‬جَاز وزیوی لاسٍعای زر‬ ‫گفت ٍگَ ثب ذجزًگبر پبرلوبًی ایزًب ثب تبویس ثز ایٌىِ تحزین عالایاِ ایازاى‬ ‫ًجبیس ثسٍى پبعد ثوبًاس‪ ،‬گافات‪ :‬الاساهابت ایازاى زرتاشریاک گابس ثاِ‬ ‫عبًتزیفیَصّبی ًغل جسیس ٍ پیؾزفتِ تین هذاوزُ وٌاٌاسُ را زر ٍیای زر‬ ‫هَضع لسرت لزار زاز‪ ،‬زٍلت ثب توبم تَاى زر پی تحمک هٌبفع هلات ایازاى‬ ‫اعت‪ً.‬وبیٌسُ هززم هؾْس زر هجلظ ؽَرای اعالهی گفت‪ :‬الاساهای واِ‬ ‫زٍلت اًمالثی زر راعتبی پیؾزفت ّغتِای اًجبم زاز‪ ،‬الساهی حساللی اعت‬ ‫وِ هَجت افشایؼ التسار ٍ عشت هلت ایزاى ؽس‪.‬عضَ وویغیَى اهاٌایات‬ ‫هلی ٍ عیبعت ذبرجی هجلظ اظْبر زاؽت‪ :‬زر زٍلات لاجال ثاِ ثاْابًاِ‬ ‫هذاوزات ثب غزه ٍ ثزجبم‪ ،‬هزاوش ّغتِای ایزاى تعاغایال ٍ رؽاس عالان‬ ‫ٍفٌبٍری ّغتِای زر وؾَر‪ ،‬هتَلف ٍ حتی زعتبٍرز زاًؾوٌساى ّغتاِ ای‬ ‫وؾَر جوع اٍری ؽاس‪ٍ .‬ی الاساهابت زٍلات عایاشزّان زر افاشایاؼ‬ ‫عبًتزیفیَصّب را زر جْت حذف ذبعزُ تلد تحمیز ٍ تْاسیاس ٍ الاساهای‬ ‫حساللی ٍ لبثل تحغیی ذَاًس ٍ گفت‪ّ :‬وِ فعبلیتّبی ّغتِای ایازاى زر‬ ‫چبرچَه ثزجبم ٍ ثز اعبط پزٍتىل الحبلی اًجبم هی ؽَز‪ ،‬وِ ثز اعابط‬ ‫اى عبًتزیفیَصّبی جسیسی وِ گبس رعبًی هیؽًَس ثبیس ثِ اصاًظ اعاالم‬ ‫ؽَز‪.‬‬ ‫پیطٌْبدات هَسا یب هتی ًْبیی تَافک !؟‬ ‫علیزغن اى وِ هَرا هتی هَرز ً ز ذَز را ثِ عٌَاى هتی ًْبیای تاَصایاف‬ ‫وززُ‪ ،‬اهب تدوینگیزی زرثبرُ اى زر حَسُ صالحیت عزفّبی هاذاوازُ‬ ‫اعت ٍ تب سهبى عسم تَافک ثز رٍی ّوِ چیش‪ً ،‬ویتَاى اس حدَ تَافاک ٍ‬ ‫هتی ًْبیی صحجت وزز‪ .‬ایی اذجبر ثِ عَر ٍیضُ ثاز ًاْابیای ٍ غایازلابثال‬ ‫هذاوزُ »ثَزى هتی هذوَر تبویس زاؽتِ ٍ ازعب هیوٌس پیؼًَیظ هذوَر‬ ‫هجٌبی تدوینگیزی عزفّبی گفتگَ اعت‪.‬اهب اًچِ ثِ عٌَاى هتی ًْبیی اس‬ ‫جبًت عزف غزثی زر رعبًِ هغزح ؽسُ‪ ،‬چٌس پیؾٌْبز هَرا اعات واِ ثاِ‬ ‫عزفّبی زرگیز زر هذاوزات ارائِ ؽسُ ٍ ایی پیؾٌْبزات را ثِ ّیچ عٌَاى‬ ‫ًوی تَاى هتی ًْبیی ٍ غیزلبثل هذاوزُ للوساز وزز‪.‬زر اغابس ایای زٍر اس‬ ‫گفتگَّب‪ ،‬هَاضع ٍ زیسگبُّبی اصَلی جوَْری اعالهای زر ذداَؿ‬ ‫هَضَعبت هَرز اذتالف اس جولِ رفع پبیسار تحزین‪ ،‬تضوییّبی سم زر‬ ‫حَسُ رفع تحزین ّب ٍ هغبئل هَرز ازعبی اصاًظ ثِ ّاوابّاٌان واٌاٌاسُ‬ ‫اتحبزیِ ارٍپب ارائِ ؽس ٍ اًزیىِ هَرا زر رٍس زٍؽٌجِ ثزذی پایاؾاٌاْابزات‬ ‫ذَز را زر هَرز هَضَعبت اذتالفی ارائِ وززُ اعت‪.‬‬ ‫تَافک ًْبیی ببیذ تبهییوٌٌذُ حمَق ایشاى ٍ سفغ پبیذاس‬ ‫تحشینّب ببضذ‬ ‫حغیی اهیزعجساللْیبى ٍسیز اهَر ذبرجِ وؾَرهبى عدز زٍؽٌجِ زر تاوابط‬ ‫تلفٌی ثب جَسح ثَر هغئَ عیبعت ذبرجی اتحبزیِ ارٍپاب‪ ،‬ثاب ٍی زر‬ ‫هَرز تحَ ت زٍر تبسُ گفت ٍگَّبی رفع تحزین زر ٍیی ثاِ ثاحاج ٍ‬ ‫تجبز ً ز پززاذت‪.‬‬ ‫ٍسیز اهَر ذبرجِ وؾَرهبى زر ایی توبط ثب تاوایاس ثاز ایاٌاىاِ ّایاات‬ ‫هذاوزُ وٌٌسُ ایزاًی ثب ارازُ ٍ جسیت ثزای زعتیبثی ثاِ تاَافاک زر ٍیای‬ ‫حضَر زاؽتِ ٍ ایسُّبی عبسًسُای را ثزای حال ٍ فدال هاَضاَعابت‬ ‫ثبلیهبًسُ ارائِ زاز‪ ،‬اظْبر زاؽت‪:‬زیسگبُّب ٍ هالح بت جوَْری اعالهای‬ ‫ایزاى زرثبرُ ایسُّبی ارائِؽسُ اس عَی اًزیىِ هَرا ثِ ٍی هاٌاتامال ؽاسُ‬ ‫اعت ٍ اًت بر هیرٍز ّوِ عزف ّب ثزای زعتیبثی ثِ هتی ًْبیای تاَافاک اس‬ ‫ذَز ارازُ ٍ جسیت ًؾبى زٌّس‪.‬‬ صفحه 2 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫چْارضٌثِ ‪ 91‬هرداد ‪ 94 * 9049‬اگَست‪ 92 * 2422‬هحرم ‪ * 9001‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَز ایکیٌجی ایل ) * ضوارُ ( سایی ) ‪6654 :‬‬ ‫ًساضتی پَضص ثیوِای هطىل اصلی‬ ‫زاهپعضىبى اشضثبیدبى ضطلی است‬ ‫یَػف داٍٍدیب افضٍد‪ً ۵‬ذاؿتی ثیرورِ هرٌربػرت‬ ‫هـکل اصل ایی قـش اػت ٍ هؼئَالى هرشثرَ‬ ‫ثبیذ ایی هـکل سا حل کٌذ‪ٍ.‬ی ثب تبکیذ ثش لرضٍم‬ ‫تبهیی پشٍتئیی ػبلن دس جبهعِ اداهرِ داد‪ ۵‬گرشاى‬ ‫ثَدى غزای دامب طیَس ٍ اثضیبىب داهذاساى سا ثرب‬ ‫هـکالت اػبػ هَاجِ کرشدُ اػرت ٍ ثرشای‬ ‫تَػعِ پبیذاس حَصُ کـربٍسصی ٍ داهرذاسی ٍ‬ ‫صشفِ اقتصبدی تَلیذاتب دٍلت ثبیذ ثشای تبهیی‬ ‫ًْبدُ ّبی داه ثشًبهِ سیضی هرٌربػرجر داؿرترِ‬ ‫ثبؿذ‪ً.‬وبیٌذُ هشدم ػشاه افضٍد‪ ۵‬ظرشفریرت ایری‬ ‫کـتبسگبُ سٍصاًِ دس ّش ػبعت کـتربس ‪ّ ۳‬رضاس‬ ‫ق عِ هشغ اػت‪..‬هذیشکل داهپضؿک ارسثبیجربى‬ ‫ؿشق ًیض دس ایی ًـؼت گوت‪ ۵‬تعلل هؼرئرَالى‬ ‫هشثَطِب دس ػبهبًذّ ػ ّبی ثر صربحرت‬ ‫هَجت ثِ د ش افتبدى ػالهت ٍ جبى هشدم ؿرذُ‬ ‫اػت‪.‬اهیش حؼیی ثْذادب گورت‪ ۵‬ایری ػر ّرب‬ ‫ه تَاًٌذ هَجت اًت بل ثیوربسی ّربی ّربسی ٍ‬ ‫اًگل ثبؿٌذ ٍ داهپضؿک اػتبى دس ایی ساػتب ثرِ‬ ‫توبم ػ ّبی کِ دس پرٌربّرگربُ ّربی اػرتربى‬ ‫ًگْذاسی ه ؿًَذ ٍاکؼی ّبسی تضسیرق کرشدُ‬ ‫اػت‪.‬‬ ‫سرپرست هذیریت اهَزش ٍ پژٍّصّا تَسعِ ٍ ایرٌرذُ ًرگرر‬ ‫سازهاى هذیریت ٍ ترًاهِ ریس اررتایجاى ضرقی تر ضرٍرت استقررار‬ ‫سیستن هذیریت داًص در تلیِ دستگاُّا اجرایی استاى تاتیذ ترد‪.‬‬ ‫سقیِ فشیذب اظْبس کشد‪ ۵‬دس ػبلّبی ادیش ثب تَجِ ثِ گؼتشؽ علرن ٍ‬ ‫داًؾ ٍ فٌبٍسیّبی ًَییب کبسثشد هذیشیت داًؾ ٍ ثْشُ گریرشی اص‬ ‫ؿیَُ ّبی علو دس اسائِ دذهبتب تَلیذ هحصرَل ًرْربیر ٍ‪ ...‬دس‬ ‫ػبصهبىّبب ؿشکتّب ٍ ‪ ...‬ثِعٌَاى یک ًیبص هجشم هحؼَه ه ؿَد‪.‬‬ ‫ٍی افضٍد‪ ۵‬الصهِ داؿتی چٌیی ػبصهبىّبی ایی اػت کِ ّش فرشد دس‬ ‫ّش هَقعیت اگبّ ه تض سا داؿتِ ثبؿذ ٍ ایی اگبّ ثب ثیـترشیری‬ ‫اثشثخـ ٍ کبسای ّوشاُ ثبؿذ ٍ اػت شاس هولوِّبی هذیشیت داًرؾ‬ ‫دس ػبصهبىّب ٍ دػتگبُّبی اجشای ه ترَاًرذ ضروری ؿرٌربػربیر‬ ‫فشایٌذّبب تَلیذ علن ٍ ردیشُػبصه ٍ ثب ثِ اؿتشاکگزاسی ًتبیج ثرب‬ ‫صبحتًظشاى ٍ اًذیـوٌذاى ً ؾ هْو سا دس است بء فعبلریرت ّرب ٍ‬ ‫اّذاف ػبصهبً ایوب کٌذ‪.‬فشیذ اداهِ داد‪ ۵‬پشٍاضر اػرت کرِ ایری‬ ‫ػبصهبى ّب صشف ًب دس صهیٌرِ گرشداٍسی ٍ جرورع اٍسی دادُ ّرب ٍ‬ ‫طج ِثٌذی هؼتٌذات فعبلیت ًو کٌٌذ؛ ثلکِ فعبلیتّربی هرذیرشیرت‬ ‫داًؾ هتوشکض ثش اّذاف ػبصهبً ًظیش است بء عولکشدب کؼت هضیت‬ ‫اکجش فتح دس ًـؼت ثب کبسگضاساى ٍ هرجرشیربى‬ ‫طشح جْؾ تَلیذ دیوضاسّب دس اػتبى افضٍد‪ ۵‬ایی‬ ‫دس حبل اػت کِ ‪ ۱۵‬تب ‪ ۱۱‬هیلیبسد تَهبى ثرشای‬ ‫اجشای اى ّضیٌِ ؿذُ اػت‪ٍ.‬ی اداهِ داد‪ ۵‬طرشح‬ ‫جْؾ تَلیذ دس دیوضاسّب دس ‪ّ ۵۱۱‬رکرتربس اص‬ ‫اساض اػتبى ػِ ػبل اػت ثب پـتیرجربًر ػرتربد‬ ‫اجشای فشهبى حضشت اهبم دس ارسثبیجبى ؿشق‬ ‫ثب کبؿت هحصَالت کـبٍسصی اص جولِ گٌرذم‬ ‫ٍ جَ ثِ طَس تٌبٍث اجشا ه ؿَد کِ یک ّرضاس‬ ‫ٍ ‪ ۲۱۱‬کیلَگشم دس ّکتربس هرَجرت افرضایرؾ‬ ‫ثشداؿت ؿذُ اػت‪.‬فتح گوت‪ ۵‬کلضاب گلشًر‬ ‫ٍ حجَثبت اص دیگش هحصَالت کـبٍسصی اػرت‬ ‫کِ تحت پَؿرؾ طرشح جرْرؾ ترَلریرذ دس‬ ‫دیوضاسّبی اػتبى کبؿتِ ؿذُ اػت‪ٍ.‬ی اضربفرِ‬ ‫کشد‪ ۵‬دس ارسثبیجبى ؿشق ثشای طرشح جرْرؾ‬ ‫تَلیذ اقذاهبت فشاٍاً اًجبم ؿذُ اػت کرِ ثرب‬ ‫ٍجَد کبّؾ ثبسًذگ ّب دس اػرتربى ٍ ػربیرش‬ ‫هـررکررالت افررضایررؾ ثررشداؿررت سا ؿرربّررذ‬ ‫ّؼتین‪.‬سئیغ ػبصهبى جْبد کـربٍسصی اػرتربى‬ ‫افضٍد‪ ۵‬ثب اجشای ایی طشح دس کبؿت غالت ًیض ثب‬ ‫افضایؾ ثشداؿت دَث سٍثشٍ ؿذیرن؛ ثرِ طرَس‬ ‫هثبل دس ّش ّکتبس ‪ ۳۱۱‬کیلَگشم ًخَد ثشداؿرت‬ ‫ؿذُ کِ الجتِ ایی ثشداؿت دس اساض ای ثَدُ کِ‬ ‫قشاس ثَدُ کبؿت اًجبم ًـَد‪.‬‬ ‫ٍی دبطشًـبى کشد‪ ۵‬تشٍیج ٍ تجرلریر ربت ثرشای‬ ‫سقبثت ب دالقیتب ؿٌبػبی ٍ اؿتشاکگزاسی تجشثیبت اهَدتِؿرذُ‬ ‫اػت‪.‬ػشپشػت هذیشیت اهرَصؽ ٍ پرظٍّرؾ ّربی ترَػرعرِ ٍ‬ ‫ایٌذًُگشی ػبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهرِ سیرضی اداهرِ داد‪ ۵‬دس ٍاقرع‬ ‫هذیشیت داًؾ یک اص ػشهبیِّبی ًبهـَْد ػبصهبى ّرب اػرت کرِ‬ ‫ثِ عٌَاى یک عبهل هْن تَاًوٌذ ػبص ثشای یبدگیشی ػبصهبً ب است ربء‬ ‫کیویت تصوین ػبصی ٍ تصوینگیشی هحؼَه ه ؿرَد ٍ پربیرِ ٍ‬ ‫اػبع هذل تعبل ػبصهبً اػت‪.‬‬ ‫فشیذ ثِ تـشی عولکشد هشکض اهَصؽ دس اػت شاس ایی ػریرؼرترن دس‬ ‫دػتگبُ ّبی اجشای پشدادرت ٍ گرورت‪ ۵‬هرذیرشیرت اهرَصؽ ٍ‬ ‫پظٍّؾّبی تَػعِ ٍ ایٌذًُگشی ػبصهبى دس طَل ػبلّبی ‪ٍ ۱۵۱۱‬‬ ‫‪ ۱۵۱۱‬ثب ثشگضاسی ػویٌبسّبی اهَصؿر داًرؾ هرحرَسب تـرکریرل‬ ‫کبسگشٍُ ّبی تخصص ب اسائِ کرتربه ّربی اهرَصؿر ب تـرکریرل‬ ‫هیضگشدّبی تخصص هذیشیت داًؾ دس دػتگبُّبی اجشای پیـشٍ‬ ‫اص قجیل ؿشکت گبصب ؿشکت پتشٍؿیو ٍ‪ ...‬تَاًؼتِ اػت دس عرش‬ ‫ایی هذت گبمّبی هوثشی دس ساُ اًذاصی ٍ اػت شاس هذیشیرت داًرؾ‬ ‫دس ػبصهبىّب ٍ اداسات ثشداسد‪.‬‬ ‫رئیس سازهاى صٌعت‪ ،‬هعذى ٍ تجارت اررتایجاىضرقی از ٍجرَد ‪144‬‬ ‫هعذى غیرفعال ٍ دارا هطکل در استاى خثر داد‪.‬‬ ‫صبثش پشًیبى اظْبس کشد‪ ۵‬دس حبل حبضش دس حَصُ هعذى ًضدیک ثِ ‪۰۱۱‬‬ ‫هعذى غیشفعبل ٍ داسای هـکل دس اػتبى ٍجَد داسد کِ ثب توربم ترَاى‬ ‫همسهبت سطهبیِگصاضی ‪ ۷۵۲‬هگبٍات ًیطٍگبُ‬ ‫ذَضضیسی زض اشضثبیدبى غطثی فطاّن ضس‬ ‫دس ایی حَصُ تحَل ثضسگ سا ایجبد دَاّین کشد‪ٍ.‬ی گرورت‪ ۵‬ثرشای‬ ‫اٍلیی ثبس دس کـَس ؿَسای هعربدى اػرتربى ادرتریربسات درَد سا ثرِ‬ ‫ؿْشػتبى ّب توَیض کشدُ ٍ دس ّش ؿْشػتبى کویتِ هرعربدى پریرگریرش‬ ‫هـکالت فعبلیت هعبدى اػت‪.‬سئیغ ػبصهبى صٌعتب هعذى ٍ تجربست‬ ‫ارسثبیجبىؿشق ثب ثیبى ایٌکِ گبم ثلٌذ ٍ ّوِجبًجِ ثشای فرعربل ػربصی‬ ‫هعبدى دس حبل اًجبم اػتب تبکیذ کشد‪ ۵‬هعبدً کِ ثِ افرشادی ػرپرشدُ‬ ‫ؿذُ ٍ تبکٌَى ساکذ هبًذُ ٍ ظشفیتّبی ػشهبیِگزاسی دس ایی هعربدى‬ ‫هؼذٍد ؿذُ اػتب پیگیش فعبلػبصی ٍ یب دلع یذ ایی افرشاد درَاّریرن‬ ‫ثَد‪.‬پشًیبى یبداٍس ؿذ‪ ۵‬اهؼبل ثبیذ ثب فعبل ػربصی هرعربدىب ترَلریرذ ٍ‬ ‫جلَگیشی اص دبم فشٍؿ ب اسصؽ افضٍدُ قبثل تَجْ سا ثشای ثرخرؾ‬ ‫هعذى ایجبد کٌین‪.‬سئریرغ ػربصهربى صرٌرعرتب هرعرذى ٍ ترجربست‬ ‫ارسثبیجبىؿشق هتزکش ؿذ‪ ۵‬هشاحل اجشای ؿشکت هغ ارسثربیرجربى‬ ‫سا ثِ صَست جذی پیگیشی ه کٌین‪.‬پشًیبى افضٍد‪ ۵‬دس ‪ ۴‬هبِّ گرزؿرترِ‬ ‫‪ٍ ۱۳۱‬احذ صٌعت جذیذ ثب اسصؽ ػشهبیِ گرزاسی دٍ ّرضاس ٍ ‪۳۱۱‬‬ ‫هیلیبسد تَهبى ٍ اؿت بلصای هؼت ین ثشای ‪ً ۷۱۱‬رورش ساُ اًرذاصی ؿرذُ‬ ‫اػت‪.‬‬ ‫ٍی ثیبى داؿت‪ٍ ۷۱۱ ۵‬احذ صٌعت ًیض ثب افضایؾ تَلیذ هحرصرَالت ٍ‬ ‫ازاضُ اٍلبف ٍ اهَض ذیطیِ ضْطستبى اّط‬ ‫اگْی هعایسُ‬ ‫ازاضُ اٍلبف ٍ اهَض ذیطیِ ضْطستبى اّط زض ًظط زاضز ضطساًگ یه ثبه هغبظع هَلَفِ‬ ‫هسدس صبحت االهط(ػح) ثِ هسبحت ‪ ۵۵0۷۱‬هتطهطثغ ٍالغ زض اّط فلىِ فطهبًهساضی‬ ‫خٌت زاًطىسُ وطبٍضظی ضا ثب هجلغ پبیِ سبلیبًِ ‪ ۵۱0۱۱۱0۱۱۱‬ضیبل هؼبزل پهٌهدهبُ‬ ‫هیلیَى ضیبل اظ عطیک هعایسُ ٍ ثب ضػبیت ضطایظ ٍ همطضات اٍلبفی ثِ اخبضُ ٍاگهصاض‬ ‫ًوبیس‪.‬‬ ‫هتمبضیبى هی تَاًٌس ثطای وست اعالػبت ثیطتط صطفب زض سبػبت ازاضی ثِ لسهوهت‬ ‫اخبضات اٍلبف ٍ اهَض ذیطیِ ضْطستبى اّط هطاخؼِ ٍ یب ثب ضوبضُ تلفی ‪11۷۷۵3۲۱‬‬ ‫زاذلی ‪ 3‬توبس حبصل ًوبیٌس‪.‬‬ ‫ازاضُ اٍلبف ٍ اهَض ذیطیِ ضْطستبى اّط‬ ‫‪*30۰۷۲‬م الف‪ *۲5۰:‬تبضید اًتطبض ‪* ۰1۱۰0۱۵0۰1:‬ضٍظًبهِ اضن‬ ‫ذجطگعاضی اضن‬ ‫‪www.ark-news.ir‬‬ ‫خبی هٌبست تجلیغ وبال ٍذسهبت ضوبزضثبظاضایطاى ٍزًیب‬ ‫ضوبضُ توبس‪3۵1۰۷۲۰1 ٍ 3۵1۱۰1۰1:‬‬ ‫اگْی هٌبلصِ ػوَهی ‪ًَ -‬ثت زٍم‪-‬اًتطبض زٍم‬ ‫زّیبضی ثیگدِ ذبتَى ثب استٌبز ثِ هصَثِ ضَضای اسالهی ضٍستب ثِ ضوبضُ ‪ 3‬هَضذِ ‪ ٍ ۰1۱۰0۱10۱۵‬تبییس ّیبت تغجیک ثرص هطوعی ثهِ‬ ‫هَضذِ ‪ ۰1۱۰0۱10۰3‬زض ًظط زاضز پطٍغُ ّبی هططٍحِ ظیط ضا اظ هحل لیط هصطفی ثٌیبز هسىی اًماله اسالهی ٍ اػتجبضات زّهیهبضی‬ ‫ٍذَزیبضی ثب ضطایظ هٌسضج اظ عطیک هٌبلصِ ٍ اًتربه پیوبًىبض ٍاخس ضطایظ اخطا ًوبیس‪.‬‬ ‫ضزیف‬ ‫‪۰‬‬ ‫ثیگدِ ذبتَى‬ ‫‪۷‬‬ ‫ثیگدِ ذبتَى‬ ‫ًَع پطٍغُ‬ ‫ظیط سبظی ثستط ٍ ظیط اسبس ٍ اسبس ٍ ثیس ثب‬ ‫استبًساضز ثٌیبز هسىی اًماله اسالهی‬ ‫لیط پبضی ٍ اسفبلت ضیعی ثب استبًساضز ثٌیبز هسىی‬ ‫اًماله اسالهی ثب لیط ترصیصی ثٌیبز هسىی‬ ‫همساض (هتطهطثغ)‬ ‫ثطاٍضز اٍلیِ (ضیبل)‬ ‫ّط هتط هطثغ‬ ‫‪۲0۱۱۱‬‬ ‫‪ 1۱۵0۵۰‬ضیبل‬ ‫‪۲0۱۱۱‬‬ ‫‪ 5۲10333‬ضیبل‬ ‫ازضس پطٍغُ‬ ‫ضْطستبى ضجستط – ثرص هطوعی –ضٍستبی‬ ‫ثیگدِ ذبتَى – ذیبثبى اصلی ٍلیؼصط‬ ‫ضْطستبى ضجستط – ثرص هطوعی –ضٍستبی‬ ‫ثیگدِ ذبتَى – ذیبثبى اصلی ٍلیؼصط‬ ‫هتمبضیبى ٍاخس ضطایظ (عجک اسٌبز هٌبلصِ) هیتَاًٌس زض هْلت اگْی ثِ ازضس ظیط هطاخؼِ ٍ اسٌبز هٌبلصِ ضا زضیبفت ًوبیٌس‪.‬‬ ‫تبضید ٍ هحل زضیبفت اسٌبز هٌبلصِ‪:‬‬ ‫اظ اثتسای ٍلت ازاضی ضٍظ پٌح ضٌجِ هَضذِ ‪ ۰1۱۰0۱۵0۰3‬تب پبیبى ٍلت ازاضی ضٍظ چْبضضٌجِ هَضذِ ‪۰1۱۰0۱۵0۰1‬‬ ‫فطهبًساضی ضْطستبى ضجستط‪ ،‬ثرطساضی ثرص هطوعی ضْطستبى ضجستط ‪ ،‬زفتط اهَض هبلی زّیبضیّبی ثرص هطوعی ضْطستبى ضجستط ضوهبضُ تهوهبس‬ ‫‪۱1۰1۷13۱۱1۰‬‬ ‫اذطیی هْلت ٍ هحل تحَیل پبوت هٌبلصِ‪:‬‬ ‫حساوثط تب پبیبى ٍلت ازاضی ضٍظ ضٌجِ هَضذِ ‪ ۰1۱۰0۱۵0۷۷‬ثِ زفتط اهَض هبلی زّیبضی ّبی ثرص هطوعی ضْطستبى ضجستط ٍالغ زض فهطههبًهساضی‬ ‫ضْطستبى ضجستط‪ ،‬ثرطساضی ثرص هطوعی ضْطستبى ضجستط تحَیل ٍ ضسیس زضیبفت ًوبییس‪.‬‬ ‫ظهبى ٍ هحل ثطگعاضی هٌبلصِ ٍ ثبظگطبئی پبوت‪:‬‬ ‫سبػت ‪ ۰۷‬ضٍظ یىطٌجِ هَضذِ ‪ ۰1۱۰0۱۵0۷3‬زض هحل سبلی اختوبػبت ثرطساضی هطوعی ضْطستبى ضجستط‬ ‫ًَع سپطزُ ٍ تضویی ضطوت زض هٌبلصِ‪:‬‬ ‫ٍاضیع هجلغ ‪3۲1051۵0۲۵۱‬ضیبل ثحطٍف سیصسٍّفتبزًٍِ هیلیَى ٍضطصسٍ ًَزٍپٌح ّعاضٍّفتصسٍپٌدبُ ضیبل ثِ ػٌَاى سپطزُ ضطوت زض هٌبلصِ ثهِ‬ ‫ضوبضُ حسبه لیس ضسُ زض اسٌبز هٌبلصِ ثٌبم زّیبضی ثیگدِ ذبتَى ٍاضیع ٍ یب اضائِ ضوبًتٌبهِ ثبًىی ثِ ّوبى هجلغ زض ٍخِ زّیبضی ثیگدِ ذبتَى ثبیستی‬ ‫ضویوِ پیطٌْبز ثبضس‪.‬‬ ‫اضائِ گَاّیٌبهِ فٌی وبضذبًِ اسفبلت ٍ ّوچٌیی گَاّیٌبهِ پیوبًىبضی ٍ اسبسٌبهِ اذطیی تغییطات ضطوت ثبیستی ضویوِ پیطٌْبز ثبضس‪.‬‬ ‫ولیِ ّعیٌِ ّبی اًتطبض اگْی ٍ وبضضٌبسی ثط ػْسُ ثطًسُ ی هٌبلصِ هی ثبضس‪.‬‬ ‫سبیط اعالػبت ٍ خعئیبت هطثَعِ زض اسٌبز هٌبلصِ هٌسضج است ‪.‬‬ ‫زض صَضت ًیبظ ثِ اعالػبت ثیطتط ثب ضوبضُ تلفی ‪ ( ۱1۰1۷13۱۱1۰‬البی هحسٌی ) توبس حبصل ًوبییس‪.‬‬ ‫زّیبضی ثیگدِ ذبتَى‬ ‫‪*۵0۷1‬م الف‪*۰1۱۰0۷۲1:‬اگْی ًَثت اٍل‪ *۰1۱۰0۱۵0۰3 :‬اگْی ًَثت زٍم‪*۰1۱۰0۱۵0۰1 :‬ضٍظًبهِ اضن‬ ‫زیَاض فمیط ٍ غٌی‬ ‫اشضثبیدبى غطثی‬ ‫‪ 3۱۱‬هؼسى غیطفؼبل ٍ زاضای هطىل زض اشضثبیدبىضطلی ٍخَز زاضز‬ ‫ثبظزّی ‪ ۰۵۱۱‬هیلیبضز تَهبًی زض‬ ‫زیوعاضّبی اشضثبیدبى ضطلی‬ ‫رئیس سازهاى جْاد تطاٍرز اررتایجاى ضرقری‬ ‫گفت‪ :‬طرح جْص تَلیذ در دیوسارّا اسرتراى‬ ‫ی ّسار ٍ ‪ 644‬هیلیارد تَهاى تازدّی دارد‪.‬‬ ‫ػىس ضٍظ‬ ‫ضطٍضت استمطاض سیستن هسیطیت زاًص زض زستگبُّبی اخطایی اشضثبیدبى ضطلی‬ ‫ًوایٌذُ هردم سراب در هجلس ضَرا اسرمهری‬ ‫گفت‪ :‬داهپسضکاى تِ دلیل ضرایط ضغلی رٍزاًِ در‬ ‫هعرض خطرات ٍ تیوار ّا هختلف قرار دارًذ‬ ‫ٍ ًثَد پَضص تیوِ ا هطکل اصلی اًاى است‪.‬‬ ‫زّیبضی‬ ‫استانها‬ ‫‪3‬‬ ‫هذیرعاهل ضررترت ترر‬ ‫اررتایجاى غرتی گفت‪ :‬هکاى‬ ‫یاتی تررا ادرذا ‪26۲‬‬ ‫هگاٍاتی ًیرٍگاُ خَرضیرذ‬ ‫در قاله ًیرٍگاُ ّا هقیاس‬ ‫تررا ّرروررکررار‬ ‫تررَچ ر‬ ‫سازهاى ّا هتَلی در ایری‬ ‫استاى اًجام ضذ‪.‬‬ ‫طبّش کیبهْش افضٍد‪ ۵‬دس حَصُ اًشطیّبی تجذیذپزیش ًیض ارسثبیجبى غرشثر‬ ‫ظشفیت قبثل تَجْ دس حَصُ صهیی گشهربیر ب ثرشقربثر ٍ درَسؿریرذی‬ ‫داسد‪ٍ.‬ی اظْبس کشد‪ ۵‬ؿشکت تَصیع ًیشٍی ثرش ارسثربیرجربى غرشثر دس‬ ‫ساػتبی تَػعِ هٌبثع تبهیی اًشطی الکتشیک ثشای عشضِ ثِ هـتشکبى درَد‬ ‫اقذام ثِ اهکبى ػٌج ٍ فشاّن کشدى صهیٌِ ػرشهربیرِ گرزاسی دس حرَصُ‬ ‫اًشطیّبی تجذیذپزیش ٍ ًیشٍگبُّبی تَلیذ پشاکٌذُ ه کٌذ‪.‬‬ ‫هذیشعبهل ؿشکت ثش ارسثبیجبىغشث اداهِ داد‪ ۵‬هکبى یبث ثشای احرذا‬ ‫‪ ۷۵۲‬هگبٍات ًیشٍگبُ دَسؿیذی ثب ظشفیتّبی هرتروربٍت ثرب هـربسکرت‬ ‫ؿشکت تَصیع ًیشٍی ثش ارسثبیجبى غشث ب ؿرشکرت ثرش هرٌر ر رِ ای‬ ‫ارسثبیجبىب اداسُ کل هٌبثع طجیع ٍ اػتبًذاسی ؿٌبػبی ٍ ثشای فرشادرَاى‬ ‫ػشهبیِ گزاس ثِ صَست هتوشکض تحَیل ػبصهبى اًشطیّبی تجذیذ پزیش ٍ‬ ‫ثْشُ ٍسی اًشطی ایشاى (ػبتجب) ؿذ‪ٍ.‬ی اضبفِ کرشد‪ ۵‬ایری کربسگرشٍُ ‪۵۱۵‬‬ ‫ّکتبس صهیی ّبی هٌبػت ثشای ًیشٍگبُ دَسؿیذی کِ اص هعیبسّبی هثجت اص‬ ‫جولِ ؿیت هٌبػتب ًضدیک ثِ ؿجکِ ثش ٍ ػبیش عَاهل هَثش ثرشدرَسداس‬ ‫ثَدًذب ؿٌبػبی کشدُ ٍ ایی هٌبطق اهبدُ جزه ػشهبیِ گزاس اػت‪.‬‬ ‫ثِ گوتِ ٍیب ؿشکت ثش ارسثبیحبى غشث اهبدُ ّش گًَِ ّرورکربسی دس‬ ‫ساػتبی تَػعِ ػشهبیِ گزاسی دس اػتبى دصَصب دس صهیٌِ تَلیذ ثش اػت‪.‬‬ ‫اگْی زػَت هدوغ ػوَهی ػبزی ضطوت تَلیسی ٍ ذسهبتی‬ ‫ثْسبظ لغؼبت صٌؼتی تجطیع وَثط ثب هسئَلیت هحسٍز‬ ‫ثطوبضُ ثجت ‪ ٍ ۷۱5۷۰‬ثِ ضٌبسِ هلی ‪۰۱۷۱۱۷5۰11۲‬‬ ‫ثسیٌَسیلِ اظ ولیِ اػضبء ّیئت هسیطُ ٍ سْبهساضاى ضطوت فَق زػَت هیطَز وِ زض خلسِ هدوغ ػوَهی‬ ‫ػبزی ضٍظ یىطٌجِ سبػت ‪ ۰3‬هَضخ ‪ ۰1۱۰0۱۵03۱‬حضَض ثِ ّن ضسبًٌس‪.‬‬ ‫زستَض خلسِ‪:‬‬ ‫‪ .۰‬استوبع گعاضش ّیبت هسیطُ ثطای سبل هبلی هٌتْی ثِ ‪۰1۱۱0۰۷0۷1‬‬ ‫‪.۷‬تصَیت صَضتْبی هبلی سبل هبلی هٌتْی ثِ ‪۰1۱۱0۰۷0۷1‬‬ ‫‪.3‬تصَیت پیطٌْبز سَز لبثل تمسین اظ عطف ّیئت هسیطُ‬ ‫‪.1‬اًتربه ثبظضسبى اصلی ٍ ػلی الجسل‬ ‫هحل تطىیل خلسِ‪:‬تجطیع‪-‬ضْطن ضخبیی خٌَثی ذیبثبى سَم غطثی پالن ‪ ٍ 1۲‬ثِ وس پستی ‪۵35۰۲3۰۲11‬‬ ‫همبم زػَت‪-‬هسیط ػبهل‬ ‫*تبضید اًتطبض‪* ۰1۱۰0۱۵0۰1 :‬ضٍظًبهِ اضن‬ ‫اگْی هٌبلصِ ػوَهی ذسهبت ضْطی ضْطزاضی تطووبًچبی‬ ‫هطحلِ زٍم(ًَثت اٍل ٍزٍم)‬ ‫ضْطزاضی تطووبًچبی ثِ استٌبز ثٌسزٍ صَضتدلسِ ضوبضُ ‪3۱‬تبضید ‪ ۰1۱۰0۱30۷1‬ضَضای هحتطم ضْط تطووبًچبی زض ًظط زاضز اًدبم اهَضات‬ ‫هطثَط ثِ ذسهبت ضْطی ضبهل ضفت ٍ ضٍه خوغ اٍضی پسوبًس ٍ الیطٍثی ٍ ‪ ٍ ،...‬سبیط اهَض هطتجظ ثب تٌظیف‪ ،‬ایدبز ‪ً ،‬گْساضی فضبی سجع ٍ‬ ‫اهَض هتفطلِ ضا اظ عطیک هٌبلصِ ػوَهی ثب ثْطُ گیطی اظ سبهبًِ تساضوبت الىتطًٍیىهی زٍلهت ثهِ ًطهبًهی الهىهتهطًٍهیهىهی‬ ‫‪https:www.setadiran.ir‬ثِ ضوبضُ هٌبلصِ ‪۷۱۱۱۱۱۵۲۱۵۱۱۱۱۱۷‬ثِ ضطح شیل ثِ ضطوتْبی ٍاخس ضطایظ ٍ شیصالح زض اهَض ذسهبتی ٍ‬ ‫هَضز تبییس ازاضُ وبض ٍ اهَض اختوبػی(زاضای صالحیت) ثِ پیوبى ٍاگصاض ًوبیس لصا اظ ضطوتْبی ذسهبتی زػَت هیطَز اظ عطیک سهبههبًهِ‬ ‫تساضوبت الىتطًٍیىی زٍلت زض هٌبلصِ ضطوت ًوبیٌس‪.‬‬ ‫‪ -۰‬ثطگعاضی هعایسُ صطفب اظ عطیک سبهبًِ تساضوبت الىتطًٍیىی زٍلت هی ثبضس ٍ ولیِ هطاحل ٍ فطایٌس هعایسُ ‪،‬پطزاذت سپطزُ ضطوت زض‬ ‫هعایسُ ‪،‬اضسبل پیطٌْبز لیوت ٍ ‪...‬اظ اعطیک یی سبهبًِ اهىبى پصیط هی ثبضس‪.‬‬ ‫‪ -۷‬ولیِ اعالػبت ٍ ضطایظ ضطوت زض هعایسُ زض سبهبًِ تساضوبت الىتطًٍیىی زٍلت لبثل هطبّسُ‪ ،‬ثطضسی ٍ اًتربه هی ثبضس‪.‬‬ ‫‪-3‬لیوت پبیِ ‪ ۷۲0۵۰۲011۵0۲۰۱ :‬ضیبل‬ ‫‪-1‬هست ٍاگصاضی یه سبل اظ تبضید ػمس لطاضزاز ذَاّس ثَز‪.‬‬ ‫‪ -۵‬ضطوت وٌٌسگبى هی ثبیست ولیِ اسٌبز هٌبلصِ ضا اهضب ٍ ثصَضت هوَْض ثِ ّوطاُ اسبسٌبهِ ٍ اذطیی تغییطات ضطوت‪-‬اگْی تبسیس ٍ ‪...‬‬ ‫زض سبهبًِ تساضوبت الىتطًٍیىی زٍلت تب پبیبى ٍلت ازاضی ضٍظ چْبض ضٌجِ تبضید ‪ ۰1۱۰0۱۵0۰۷‬ثبضگصاضی ًوبیٌس‬ ‫‪-5‬زاٍعلجبى ثبیستی هجلغ ‪ ۰03۲۵01۲10۷1۵‬ضیبل ضوبًت ًبهِ ثبًىی یب هؼبزل اى فیص ٍاضیعی ثِ حسبه ضوبضُ ‪ً 3۰۱۱۱۱3۵۵۱۱۱۲‬عز‬ ‫ثبًه هلی ثِ ًبم ضْطزاضی تطووبًچبی ٍاضیع ٍ زض سبهبًِ تساضوبت الىتطًٍیىی زٍلت ثبضگصاضی ًوبیٌس‪ ٍ.‬اصل اى ضا تب ظهبى ثبظگطبیی لیوت‬ ‫ّب ثِ ضْطزاضی ٍاحس حطاست تحَیل ًوبیٌس‪.‬‬ ‫‪ - ۲‬زضصَضتی وِ ًفطات اٍل تب سَم ثب حک تمسم‪ ،‬حبضط ثِ ػمس لطاضزاز ًجبضٌس سپطزُ اًْب ثِ تطتیت ثِ ًفغ ضْطزاضی ضجظ ذَاّس ضس‪.‬‬ ‫‪ -1‬ضْطزاضی زض ضز یب لجَل یه یب ولیِ پیطٌْبزات هرتبض است‪.‬‬ ‫‪ّ -1‬عیٌِ ًطط اگْی ٍ ّعیٌِ ّبی ثجتی ٍ غیطُ ثط ػْسُ ثطًسُ هٌبلصِ هی ثبضس‪.‬‬ ‫‪-۰۱‬پیطٌْبزات ضسیسُ ضاس سبػت ‪ ۰۵‬ضٍظچْبضضٌجِ تبضید ‪ ۰1۱۰0۱50۰5‬زض حضَض ّیبت ػبلی هؼبهالت ضْطزاضی ثطضسی ذَاّس ضس‪.‬‬ ‫پبضبئی– ضْطزاض تطووبًچبی‬ ‫‪*۷0۰۱۷‬م الف‪*3۰۷:‬اًتطبض اوْی هعایسُ هطحلِ اٍل‪ًَ -‬ثت اٍل‪*۰1۱۰0۱۵0۰1:‬اوْی هعایسُ هطحلِ اٍل‪ًَ -‬ثت زٍم‪*۰1۱۰0۱۵0۷1:‬ضٍظًبهِ اضن‬ صفحه 3 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫چْارضٌبِ ‪ 91‬هزداد ‪ 94 * 9049‬اگَست ‪ 92 * 2422‬هحزم ‪ * 9000‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَس ایکیٌجی ایل ) * ضوارُ ( سایی ) ‪6654 :‬‬ ‫اخبار کَتاُ اجواعی‬ ‫از ّر ‪ ۸‬بیوار‪ ،‬یک ًفر عالئن کرًٍا‬ ‫را حفظ هیکٌد‬ ‫هطالعات تخصصی تاسُ ای کِ ًتیجِ اى در ًطرزیرِ‬ ‫الًست هٌتطز ضذُ ًطاى هیدّذ کِ اس ّرز ّطرت‬ ‫بیوار هبتال بِ بیواری کٍَیذ‪ 91‬دست کن یک ًرررز‬ ‫عالئن هطخصِ ایی بیواری را بزای طَالًی هرذت‬ ‫(کٍَیذ طَالًی) حرظ هیکٌذ‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬ضاسؽ ایؼ‪ٙ‬ب‪ ،‬ایٗ ٔغبِعبت و‪ ٝ‬دس ِ‪ٙ‬ؼت‪ ،‬یىی‬ ‫اص ٔعتجشتشیٗ ‪ٔ ٚ‬ـ‪ٟٛ‬ستشیٗ ‪ٞ‬فت‪٘ٝ‬بٔ‪ٞٝ‬بی پضؿکىکی‬ ‫ٔ‪ٙ‬تـش ؿذ‪ٕٞ ٜ‬چ‪ٙ‬یٗ عالئٕی سا و‪ ٝ‬ثشخی ثیکٕکبساٖ‬ ‫ٔجتال ث‪ ٝ‬و‪ٚٛ‬یذ‪ ۹۵‬ث‪ٔ ٝ‬ذت ع‪ٛ‬ال٘ی دس ثکذٖ خک‪ٛ‬د‬ ‫حفظ ٔیو‪ٙٙ‬ذ‪ ،‬ف‪ٟ‬شػت وشد‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫دس ایٗ ف‪ٟ‬شػت اص عالئٓ ‪ ٚ‬ع‪ٛ‬اسضکی وک‪ ٖٛ‬دسد‬ ‫ؿىٕی‪ٔ ،‬ـىُ ت‪ٙ‬فؼی ‪ ٚ‬دسد دس ٘بحی‪ ٝ‬لفؼ‪ ٝ‬ػی‪،ٝٙ‬‬ ‫دسد‪ٞ‬بی عضال٘ی‪ ،‬اص دػت دادٖ حغ وـبیی یکب‬ ‫ث‪ٛ‬یبیی‪ٌ ،‬ضٌض ‪ٔ ٚ‬ک‪ٛ‬سٔک‪ٛ‬س ؿکذٖ دػکت ‪ ٚ‬پکب‪،‬‬ ‫٘بساحتی دس ٌّ‪ٌ ،ٛ‬شٌشفتٍی یب ػشٔکبخک‪ٛ‬سدٌکی‪،‬‬ ‫ػ‪ٍٙ‬ی‪ٙ‬ی دس ثبص‪ٞٚ‬ب یب پب‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬خؼتٍی عٕک‪ٔٛ‬کی ٘کبْ‬ ‫ثشد‪ ٜ‬ؿذ‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫ث‪ ٝ‬اعتمبد پظ‪ٞٚ‬ـٍشا٘ی و‪ ٝ‬ایٗ تحمکیکک سا ا٘ک کبْ‬ ‫داد‪ٜ‬ا٘ذ عالئٓ یبد ؿذ‪ ٜ‬سا ٔیت‪ٛ‬اٖ ثیٗ ػ‪ ٝ‬تب پک‪ٙ‬ک‬ ‫ٔب‪ ٜ‬پغ اص اثتال ث‪ ٝ‬ثیٕبسی دس ‪ ۹..۳‬دسکذ ثیٕکبساٖ‬ ‫ث‪ ٝ‬و‪ٚٛ‬یذ‪٘ ۹۵‬ؼجت داد‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬ضاسؽ ی‪ٛ‬س‪٘ٚ‬ی‪ٛ‬ص‪ ،‬ایٗ ٔغبِع‪ ٝ‬دس ‪ّٙٞ‬کذ ا٘ک کبْ‬ ‫ؿذ‪ ٜ‬اػت ‪ ٚ‬ثب ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬دأ‪ ٚ ٝٙ‬س‪ٚ‬ؽ تحکمکیکمکبت‬ ‫ٔشتجظ ثب اٖ‪ ،‬اعالعبت ٔ‪ٕٟ‬ی سا ثشای دسن ث‪ٟ‬کتکش‬ ‫خغش اثتال ث‪ ٝ‬و‪ٚٛ‬یذ عک‪ٛ‬ال٘کی ‪ ٚ‬عکالئکٓ پکبیکذاس‬ ‫ثیٕبسی ٘بؿی اص اثتال ث‪ٚ ٝ‬یش‪ٚ‬ع وش‪٘ٚ‬ب دس اخکتکیکبس‬ ‫ٔتخللبٖ ‪ ٚ‬ثیٕبساٖ لشاس ٔید‪ٞ‬ذ‪.‬‬ ‫افسایش کوک هردم بِ کویتِ‬ ‫اهداد‬ ‫اٍرشاًس اجتواعی را بیشتربشٌاسید‬ ‫کطَر را با اثزات تغییز اقلین ساسگار کٌین‬ ‫سزپزست هزکش هلی ّرَا ٍ‬ ‫تغییز اقلین ساسهاى حرراترت‬ ‫هحیط سیسرت گرررت‪:‬جرشٍ‬ ‫کطَرّایی ّستین کِ بسریرار‬ ‫سیاد تحت تاثیز تغییز اقلریرن‬ ‫قزار داریرن اهرا برزخری‬ ‫هسٍَالى اًزا قبَل ًذارًرذ‪،‬‬ ‫ساسهاى هحیطشیست تْیرِ ٍ‬ ‫تصَیب طزح ساسگراری برا‬ ‫تغییز اقلین را در بزًاهِ خرَد‬ ‫اى ّرز‬ ‫دارد تا بز اسرا‬ ‫ساسهاًی هٌطبق با اى بزًاهرِ‬ ‫ریشی کٌذ‪.‬‬ ‫و‪ٙ‬ذ ػبِی اػت وک‪ ٝ‬دیکٍکش‬ ‫پبییض‪ٞ‬بی پشثکبساٖ‪ ،‬صٔؼکتکبٖ‬ ‫‪ٞ‬بی پشثشف‪ ،‬ث‪ٟ‬بس ثکب ثکبساٖ‬ ‫‪ٞ‬بی سٌجبسی ‪ ٚ‬تبثؼکتکبٖ ثکب‬ ‫ثبساٖ ‪ٞ‬بی ٔ‪ٛ‬ػٕی ٔالیٓ سا‬ ‫ت شث‪ٕ٘ ٝ‬ی و‪ٙ‬یٓ‪ ،‬دس عک‪ٛ‬م‬ ‫ؿب‪ٞ‬ذ پبییض‪ٞ‬بی وکٓ ثکبساٖ‪،‬‬ ‫صٔؼتبٖ ‪ٞ‬بی ٌشْ ‪ ٚ‬خـکه‬ ‫‪ ، ،‬ث‪ٟ‬بس‪ٞ‬کبیکی ثک‪ٌ ٝ‬کشٔکبی‬ ‫تبثؼتبٖ ‪ ٚ‬تبثؼتبٖ ‪ٞ‬بیکی دا‬ ‫سا ت شث‪ٔ ٝ‬کی وک‪ٙ‬کیکٓ‪ ،‬وک‪ٝ‬‬ ‫اتفبلی افتبد‪ ٜ‬و‪ ٝ‬تکٕکبْ ایکٗ‬ ‫صیجبیی ‪ٞ‬ب ث‪ ٝ‬خبعش‪ ٜ‬تکجکذیکُ‬ ‫ؿذ‪ ٜ‬ا٘ذ؟ دس و‪ٙ‬ذ ػبَ اخیکش‬ ‫تب ایٗ ػ‪ٛ‬اَ پشػیذ‪ٔ ٜ‬ی ؿ‪ٛ‬د‬ ‫٘‪ٛ‬ن پیىبٖ تملیش ث‪ ٝ‬ػٕت‬ ‫تغییش الّیٓ ٌشفت‪ٔ ٝ‬ی ؿک‪ٛ‬د‪،‬‬ ‫حبَ تغییش الّیٓ وکیکؼکت ‪ٚ‬‬ ‫وٍ‪ٚ ٝ٘ٛ‬اسد وشخ‪ ٝ‬ص٘ذٌکی‬ ‫ثـش ؿذ‪ ٜ‬اػت؟‬ ‫دس لش‪ ۹۵ ٚ ۹۴ ٖٚ‬ثک‪ٛ‬د وک‪ٝ‬‬ ‫اػتعٕکبٌکشاٖ اس‪ٚ‬پکبیکی ثک‪ٝ‬‬ ‫غبست ثکش‪ٚ‬تکی ثکب عک‪ٙ‬ک‪ٛ‬اٖ‬ ‫ػکک‪ٛ‬خککت ‪ٞ‬ککبی فؼککیککّککی‬ ‫پشداخت‪ٙ‬ذ تب ک‪ٙ‬عتی ؿ‪٘ٛ‬کذ ‪ٚ‬‬ ‫ثش ج‪ٟ‬بٖ البیی وک‪ٙ‬ک‪ٙ‬کذ ایکٗ‬ ‫عٕع ٔ‪ٛ‬جت ؿذ تب ٔلکشف‬ ‫ایٗ ػ‪ٛ‬خت ‪ٞ‬ب س‪ٚ‬ص ثک‪ ٝ‬س‪ٚ‬ص‬ ‫افضایؾ یبثذ ‪ٕٞ ٚ‬یٗ ٔؼکبِک‪ٝ‬‬ ‫افضایؾ ا٘کتکـکبس ٌکبص‪ٞ‬کبی‬ ‫ٌّخب٘‪ ٝ‬ای سا سلٓ صد و‪ ٝ‬ثک‪ٝ‬‬ ‫ع‪ٛٙ‬اٖ ٔت‪ ٟٓ‬سدیف ا‪ َٚ‬ثش‪ٚ‬ص‬ ‫تغییش الّیٓ ؿ‪ٙ‬بخت‪ٔ ٝ‬ی ؿک‪ٛ‬د‪،‬‬ ‫دس ٘تی ‪ ٝ‬تغکیکیکشات الکّکیکٓ‬ ‫‪ٛٞ‬ای وش‪ ٜ‬صٔیٗ ػبَ ث‪ ٝ‬ػبَ‬ ‫ٌشْ ‪ٌ ٚ‬شٔتش ؿذ ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬د٘جکبَ‬ ‫اٖ خـىؼبِی افضایؾ یبفت‬ ‫‪ ٚ‬ػیُ ‪ٞ‬بی خکب٘کٕکبٖ ػک‪ٛ‬ص‬ ‫جبسی ؿذ‪.‬‬ ‫ٔشداد ٔب‪ ٜ‬پبسػکبَ ثک‪ٛ‬د وک‪ٝ‬‬ ‫تعذادی اص دا٘ـٕ‪ٙ‬ذاٖ ج‪ٟ‬کبٖ‬ ‫اعالْ وشد٘ذ و‪ ٝ‬تکغکیکیکشات‬ ‫الّیٓ دس حبَ ػشعت ٌشفتٗ‬ ‫اػت ‪ ٚ‬اٌش فىشی ثشای ایکٗ‬ ‫س‪٘ٚ‬ذ ٘ـ‪ٛ‬د ٔـىالت صیکبدی‬ ‫دأ‪ٍٙ‬یش د٘یب خک‪ٛ‬ا‪ٞ‬کذ ؿکذ‪،‬‬ ‫یىی اص ا٘‪ٟ‬ب افضایؾ دٔکب اص‬ ‫‪ ۹..‬دسج‪ ٝ‬ث‪ ۹.۱ ٝ‬تب ‪ .‬دسجک‪ٝ‬‬ ‫ػب٘تٍیشاد دس د‪ ٝٞ‬پکیکؾ س‪ٚ‬‬ ‫خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ثک‪ٛ‬د وک‪ ٝ‬اٌکش ایکٗ‬ ‫اتفبق ثیفتکذ س‪ٚ‬اَ ص٘کذٌکی‬ ‫و‪٘ٛٙ‬ی دس د٘یکب دػکتکخک‪ٛ‬ؽ‬ ‫تغییشات صیبدی خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿکذ‬ ‫ث‪ ٝ‬حذی و‪ ٝ‬ؿبیذ لکحکغکی‬ ‫أبٖ ا٘ؼکبٖ ‪ٞ‬کب سا ثکجکشد ‪ٚ‬‬ ‫فبجع‪ ٝ‬ثضسٌی سخ د‪ٞ‬کذ ‪ٚ‬‬ ‫اٌش س‪٘ٚ‬ذ افکضایکؾ دٔکب ثک‪ٝ‬‬ ‫‪ٕٞ‬یٗ کک‪ٛ‬ست ادأک‪ ٝ‬یکبثکذ‬ ‫افضایؾ دٔب دس پبیبٖ لشٖ ثک‪ٝ‬‬ ‫‪ ۳‬دسج‪ ٝ‬ػب٘تیٍشاد ٔی سػکذ‬ ‫یع‪ٙ‬ی د‪ ٚ‬ثشاثش ٔیضاٖ فعّی و‪ٝ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬جت ثش‪ٚ‬ص ػکیکاله ‪ٞ‬کب ‪ٚ‬‬ ‫اتؾ ػ‪ٛ‬صی ‪ٞ‬بی ٌؼکتکشد‪ٜ‬‬ ‫ٔی ؿ‪ٛ‬د وک‪ ٝ‬ؿکبیکذ ثکتک‪ٛ‬اٖ‬ ‫ٌفت و‪ ٝ‬اتؾ ػ‪ٛ‬صی ‪ٞ‬کبی‬ ‫اخیش دس اس‪ٚ‬پب‪ٌ ،‬شٔکبی ‪ٞ‬ک‪ٛ‬ا‬ ‫دس طاپٗ ‪ ٚ‬ػکیکُ دس ایکشاٖ‬ ‫٘ـب٘‪ٞ ٝ‬بی ایٗ ادعب اػت‪.‬‬ ‫دس ایکٗ ٔکیکبٖ وـک‪ٛ‬س‪ٞ‬کبی‬ ‫ٔؼتعذ ٔب٘‪ٙ‬ذ ایشاٖ و‪ ٝ‬ثخکؾ‬ ‫صیبدی اص ا٘‪ٟ‬ب جض‪ٔ ٚ‬ک‪ٙ‬کبعکک‬ ‫ثیبثب٘ی ‪٘ ٚ‬یٕ‪ ٝ‬ثیبثکب٘کی اػکت‬ ‫ثیـتش تحت تبثیش تغییش الّکیکٓ‬ ‫لشاس ٌشفت‪ٙ‬ذ‪ ،‬ث‪ ٝ‬عک‪ٛ‬سی وک‪ٝ‬‬ ‫دس و‪ٙ‬ذ ػبَ ‪ٕٞ‬ضٔبٖ ؿکب‪ٞ‬کذ‬ ‫خـىؼبِی ‪ ٚ‬ػیُ ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬ایکٓ‬ ‫و‪ ٝ‬ثخؾ ‪ٞ‬کبی ٔکخکتکّکف‬ ‫وـ‪ٛ‬س سا ثب جذیکت تکحکت‬ ‫تبثیش لشاس داد‪ ٜ‬اػکت‪ٔ ،‬کثکال‬ ‫صٔب٘ی اػتبٖ خ‪ٛ‬صػتبٖ یىکی‬ ‫اص پشاه تشیٗ اػکتکبٖ ‪ٞ‬کبی‬ ‫وـ‪ٛ‬س ث‪ٛ‬د أب أکش‪ٚ‬ص اص ثکی‬ ‫اثی دس حبَ احتضاس اػت‪ ،‬یب‬ ‫اػتبٖ ٔکبص٘کذساٖ یکىکی اص‬ ‫اػتبٖ ‪ٞ‬بی ػشػجض ‪ ٚ‬پش اه‬ ‫دس ؿٕبَ وـ‪ٛ‬س ؿ‪ٙ‬بخت‪ٔ ٝ‬کی‬ ‫ؿ‪ٛ‬د و‪ ٝ‬أؼبَ ث‪ ٝ‬عّت وکٓ‬ ‫اثی‪ ،‬ثکش٘ک کىکبساٖ اٖ ثکب‬ ‫ٔـىُ ٔ‪ٛ‬اج‪ ٝ‬ؿذ٘ذ ‪ ٚ‬ثخؾ‬ ‫صیککبدی اص ٔککضاس) ثککش٘ ک‬ ‫خـه ؿذ‪.‬‬ ‫دس ایٗ ؿشایظ ٔتبػفب٘ک‪ٞ ٝ‬کش‬ ‫ػبَ ‪ٞ‬کٓ ؿکب‪ٞ‬کذ وکب‪ٞ‬کؾ‬ ‫٘ض‪ٚ‬الت جک‪ٛ‬ی دس وـک‪ٛ‬س‬ ‫‪ٞ‬ؼتیٓ ثک‪ ٝ‬عک‪ٛ‬سی وک‪ ٝ‬ثکش‬ ‫اػبع اعالْ دفتش اعکالعکبت‬ ‫‪ ٚ‬داد‪ٞ ٜ‬ککبی اه وـکک‪ٛ‬س‬ ‫ٔک ککٕکک‪ )ٛ‬حک ککٓ اه دس‬ ‫ٔخبصٖ ػذ‪ٞ‬بی وـ‪ٛ‬س تب ‪.۹‬‬ ‫خشداد ٔب‪ ٜ‬عػبَ اثی ‪۹۰۴۹-‬‬ ‫‪۹۰۴۴‬د ثکک‪ ٝ‬حککذ‪ٚ‬د ‪.۲.۰۳‬‬ ‫ٔیّیبسد ٔتشٔىعت سػیذ‪ ٜ‬و‪ٝ‬‬ ‫٘ؼجت ث‪ٔ ٝ‬ذت ٔـکبثک‪ ٝ‬ػکبَ‬ ‫اثی ٌزؿت‪ ۱ ٝ‬دسکذ وب‪ٞ‬ؾ‬ ‫داؿت‪ ٝ‬اػت و‪ ٝ‬ایٗ ٘ـبٖ ٔی‬ ‫د‪ٞ‬ذ ٔکیکضاٖ ثکبسؽ ‪ٞ‬کب دس‬ ‫وـ‪ٛ‬س وٓ ؿذ‪ ٜ‬اػت اِکجکتک‪ٝ‬‬ ‫ثبیذ ثبسؽ ‪ٞ‬کبی اخکیکش دس‬ ‫وـ‪ٛ‬س سا و‪ ٙٔ ٝ‬ش ث‪ٚ ٝ‬لک‪)ٛ‬‬ ‫ػیُ ؿذ و‪ٙ‬بس ثٍزاسیٓ و‪ٖٛ‬‬ ‫ایٗ ٔیضاٖ ثبسؽ تبثیکشی دس‬ ‫ٔیبٍ٘یٗ ثبس٘ذٌی ‪ٞ‬کب ٘کذاسد‬ ‫و‪ ٖٛ‬یه لؼٕتی دوبس ػیُ‬ ‫ؿککذ أککب ثککخککؾ دیککٍککشی‬ ‫‪ٞ‬ککٕککچکک‪ٙ‬ککبٖ خـککه اػککت‬ ‫ث‪ٙ‬بثشایٗ ٘جبیذ دوکبس اؿکتکجکب‪ٜ‬‬ ‫ؿ‪ٛ‬یٓ‪.‬‬ ‫طزح ًذر خَى اس ابتذای هحزم تا پایاى صرز اداهِ دارد‬ ‫رئیس کویتِ اهذاد گرت‪ :‬خَضبختراًرِ در دّرِ‬ ‫ٍالیت کوک ّای هزدهی اهسال ًسبت برِ سرال‬ ‫گذضتِ بیطتز بَدُ کِ ایی اهز بِ بزکت حضرَر ٍ‬ ‫هطارکت هزدم است‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬ضاسؽ خجشٌضاسی ٔ‪ٟ‬ش‪ ،‬ػیذٔشتضی ثختیکبسی‬ ‫دس ثبصدیذ اص ٔشوض ٘یى‪ٛ‬وبسی ػیذاِـ‪ٟ‬کذا ع)ددس‬ ‫ٔـ‪ٟ‬ذ ثب تؼّیت تبػ‪ٛ‬عب ‪ ٚ‬عکبؿک‪ٛ‬سای حؼکیک‪ٙ‬کی‪،‬‬ ‫ٌفت‪ ۶‬ای بد ٔکشاوکض ٘کیکىک‪ٛ‬وکبسی اص ٔک کب‪ٞ‬کش‬ ‫اسصؽٌزاسی ثشای اسٔبٖ‪ٞ‬بی ا٘کمکاله اػکالٔکی‬ ‫اػت‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬سا‪ٜ‬ا٘ذاصی ٔشاوض ٘یىک‪ٛ‬وکبسی ثکب‬ ‫‪ٞ‬ذف ‪ٚ‬اٌزاسی أ‪ٛ‬س ٔشدْ ث‪ٔ ٝ‬شدْ ثک‪ٛ‬د‪ ٜ‬اػکت‪،‬‬ ‫تبویذ وشد‪ٞ ۶‬ش جب وبس ثک‪ٔ ٝ‬کشدْ ‪ٚ‬اٌکزاس ؿکذ‪،ٜ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬فک ث‪ٛ‬دیٓ‪.‬‬ ‫سئیغ وٕیت‪ ٝ‬أذاد خبعش٘ـبٖ وشد‪ ۶‬وٕیتک‪ ٝ‬أکذاد‬ ‫افتخبسؽ ایٗ اػت و‪ ٝ‬دس لبِت ٔشاوض ٘یى‪ٛ‬وبسی‬ ‫وبس ٔشدٔی ؿذٖ خیش ‪ ٚ‬احؼکبٖ سا ا٘ک کبْ داد‪ٜ‬‬ ‫اػت‪.‬ثختیبسی افض‪ٚ‬د‪ ۶‬اسائ‪ ٝ‬خذٔت ٔؼتمیٓ ٔشدْ ث‪ٝ‬‬ ‫٘یبصٔ‪ٙ‬ذاٖ وبس اسصؿٕ‪ٙ‬ذی اػت و‪ ٝ‬اص ػ‪ٛ‬ی ٔشاوض‬ ‫٘یى‪ٛ‬وبسی دس حبَ ا٘ بْ اػت‪.‬‬ ‫ثختیبسی ث‪ ٝ‬ثیب٘ی‪ٌ ٝ‬بْ د‪ ْٚ‬ا٘ماله اؿکبس‪ ٜ‬وکشد ‪ٚ‬‬ ‫ادأ‪ ٝ‬داد‪ٞ ۶‬ذفٌزاسی دس ثیب٘ی‪ٌ ٝ‬بْ د‪ٔ ْٚ‬ـخق‬ ‫ؿذ‪ ٚ ٜ‬ثشای سػیذٖ ث‪ٞ ٝ‬ذف ثبیذ ٔؼیش اٖ ٔک‪ٛ‬سد‬ ‫تجییٗ لشاس ٌیشد‪ .‬ثشای ا٘ بْ أ‪ٛ‬س ‪ ٚ‬وبس‪ٞ‬ب ٘جبیذ اص‬ ‫ٔ‪ٛ‬ا٘ع تشػیذ ثّى‪ ٝ‬ثبیذ ‪ٕٞ‬چ‪ٌ ٖٛ‬زؿکتک‪ ٝ‬اص ا٘ک‪ٟ‬کب‬ ‫عج‪ٛ‬س وشد‪.‬‬ ‫خبرگساری ارک‬ ‫‪www.ark-news.ir‬‬ ‫جای هٌاسب تبلیغ کاال ٍخدهات شوا‬ ‫دربازارایراى ٍدًیا‬ ‫شوارُ تواس‪:‬‬ ‫‪081441411۸0‬‬ ‫هذیزکل اًتقال خَى استاى تْزاى گرت‪ :‬اهسال ّرن‬ ‫ّواًٌذ سال ّای گذضتِ طزح اّذای ًذر خرَى را‬ ‫دارین ٍ ایی طزح اس ابتذای هحزم هاُ هحزم تا پایاى‬ ‫هاُ صرز اداهِ دارد ٍ هزدم ًَعدٍست‪ ،‬بزای کورک‬ ‫بِ ًیاسهٌذاى بِ خَى ٍ فزاٍردُ ّای اى هیتَاًرٌرذ‬ ‫در ایی هذت اقذام کٌٌذ‪.‬‬ ‫ٔحٕذسضب ٔ‪ٟ‬ذی صاد‪ ٜ‬دس ٌفت ‪ ٌٛ ٚ‬ثب خکجکش٘کٍکبس‬ ‫ایش٘ب ضٕٗ تؼّیت ایبْ ػ‪ٌٛ‬ک‪ٛ‬اسی ػکش‪ٚ‬س ‪ ٚ‬ػکبالس‬ ‫ؿ‪ٟ‬یذاٖ افض‪ٚ‬د‪ ۶‬پ‪ٛ‬یؾ ا‪ٞ‬ذای خ‪ ٖٛ‬أؼبَ دس ٔحشْ ‪ٚ‬‬ ‫کفش ثب ؿعبس ایثبس حؼی‪ٙ‬ی ‪ ٚ‬ا‪ٞ‬ذای خ‪ ٖٛ‬اٌب‪ٞ‬ب٘‪ٚ ٝ‬‬ ‫«خ‪ ،ٖٛ‬ث‪ٟ‬بی عـک اػت و‪ ٝ‬ثشٌشفت‪ ٝ‬اص فکش‪ٞ‬ک‪ٙ‬کً‬ ‫حؼی‪ٙ‬ی ٔب٘‪ٙ‬ذ ػبَ‪ٞ‬بی ٌزؿت‪ ٝ‬ثشلشاس اػت‪.‬‬ ‫تَسعِ رشتِ ریاضی فیسیک ٍ ٌّرستاًیّا‬ ‫با رٍیکرد اهایش سرزهیی‬ ‫هعاٍى اهَسش هترَسرطرِ‬ ‫ٍسارت اهَسش ٍ پرزٍرش‬ ‫گرت‪ :‬تَسعِ رضرترِ ّرای‬ ‫ریاضی فیشیک ٍ فرٌری ٍ‬ ‫حزفِ ای بِ طَر جذی در‬ ‫اٍلَیت اهَسش ٍ پزٍرش‬ ‫قزار دارد‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬ضاسؽ خجشٍ٘بس ٌکش‪ٜٚ‬‬ ‫جبٔع‪ ٝ‬ایش٘ب‪ ،‬تحمک ‪ٞ‬ذایکت‬ ‫تحلیّی ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬ػع‪ٔ ٝ‬کتک‪ٛ‬اصٖ‬ ‫سؿت‪ٞ ٝ‬بی تحلیّی ٘یبصٔ‪ٙ‬ذ ثش٘بٔ‪ ٝ‬سیضی ٔ‪ٛ‬ثش ‪ ٚ‬جکذی اص ػک‪ٛ‬ی ٔکذیکشاٖ وکُ‬ ‫أ‪ٛ‬صؽ ‪ ٚ‬پش‪ٚ‬سؽ اػت‪ ،‬ایٗ ٔ‪ٛ‬ض‪ )ٛ‬ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬سی اػت و‪ ٝ‬ثشاػکبع ٌکفکتک‪ٞ ٝ‬کبی‬ ‫ٔؼ‪ٚٛ‬الٖ أ‪ٛ‬صؽ ‪ ٚ‬پش‪ٚ‬سؽ دس د‪ٚ‬ساٖ وش‪٘ٚ‬ب س‪٘ٚ‬ذ ت‪ٛ‬ػع‪ٔ ٝ‬تک‪ٛ‬اصٖ سؿکتک‪ٞ ٝ‬کب اص‬ ‫جّٕ‪ ٝ‬سؿت‪ ٝ‬سیبضی فیضیه و‪ٙ‬ذ ؿذ‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫دس ایٗ ساػتب‪ٔ ،‬حٕذ ٔ‪ٟ‬ذی وبظٕی أش‪ٚ‬ص دس ٌفت ‪ ٌٛ ٚ‬ثکب خکجکش٘کٍکبس ٌکش‪ٜٚ‬‬ ‫جبٔع‪ ٝ‬ایش٘ب دسثبس‪ ٜ‬ت‪ٛ‬ػع‪ ٝ‬سؿت‪ ٝ‬سیبضی فیضیه اظ‪ٟ‬بس وشد‪ ۶‬دس ساػتکبی تک‪ٛ‬ػکعک‪ٝ‬‬ ‫سؿت‪ ٝ‬سیبضی فیضیه و‪ ٝ‬جض‪ ٚ‬یىی اص ا‪ِٛٚ‬یت‪ٞ‬بی ٔعکب‪٘ٚ‬کت ٔکتک‪ٛ‬ػکغک‪ ٝ‬اػکت‪،‬‬ ‫ثش٘بٔ‪ٝ‬سیضی‪ٞ‬بی ٔ‪ٙ‬بػجی ک‪ٛ‬ست ٌشفت‪ ٝ‬اػت‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ػع‪ ٝ‬سؿت‪ٞٝ‬بی سیبضی فیضیه ‪ ٚ‬أ‪ٛ‬صؽ ف‪ٙ‬ی ‪ ٚ‬حکشفک‪ ٝ‬ای ثکب‬ ‫س‪ٚ‬یىشد أبیؾ ػشصٔیٗ ٔذ ٘ ش اػت‪ ،‬افض‪ٚ‬د‪ ۶‬ت‪ٛ‬ػع‪ٙٞ ٝ‬شػتب٘ی ‪ ٓٞ‬ثکب س‪ٚ‬یکىکشد‬ ‫اػتفبد‪ ٜ‬اص ظشفیت ک‪ٙ‬بیع ‪ٔ ٚ‬ـبغُ ث‪ ٝ‬ک‪ٛ‬ست ‪ٙٞ‬شػتبٖ‪ٞ‬بی جک‪ٛ‬اس وکبسخکب٘ک‪ٚ ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬اثؼت‪ ٝ‬اتفبق ٔی افتذ‪ٔ.‬عب‪ ٖٚ‬أ‪ٛ‬صؽ ٔت‪ٛ‬ػغ‪ٚ ٝ‬صاست أ‪ٛ‬صؽ ‪ ٚ‬پکش‪ٚ‬سؽ دسثکبس‪ٜ‬‬ ‫الذأبت ا٘ بْ ؿذ‪ ٜ‬ثشای ت‪ٛ‬ػع‪ ٝ‬سؿت‪ ٝ‬سیبضی فیضیه ت‪ٛ‬ضیح داد‪ ۶‬ثیـتش الذأبت‬ ‫دس ساػتبی فش‪ٍٙٞ‬ؼبصی ٘ؼجت ث‪ ٝ‬ایٗ ٔ‪ٛ‬ض‪ )ٛ‬ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬اػت و‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ػظ ٔکذاسع دس‬ ‫ٔ‪ٛ‬ض‪ٞ )ٛ‬ذایت تحلیّی اتفبق ٔیافتذ‪.‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ٚ‬ی ادأ‪ ٝ‬داد‪ ۶‬اص ا‪ٞ‬ذاو‪ٙٙ‬ذٌبٖ خ‪ٔ ٖٛ‬یخ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ وک‪ٝ‬‬ ‫ا‪ٞ‬ذای خ‪ ٖٛ‬سا ث‪ ٝ‬عبؿ‪ٛ‬سا ‪ ٚ‬تبػ‪ٛ‬عب ٔ‪ٛ‬و‪٘ َٛ‬کىک‪ٙ‬ک‪ٙ‬کذ‬ ‫صیشا دس ایٗ س‪ٚ‬ص‪ٞ‬ب ث‪ ٝ‬دِکیکُ اصدیکبد جکٕکعکیکت ‪ٚ‬‬ ‫اػتمجبَو‪ٙٙ‬ذٌبٖ اص ا‪ٞ‬ذای خ‪ٕٔ ٖٛ‬ىٗ اػت ٔ‪ٛ‬جت‬ ‫ٔعغُ ؿذٖ ا‪ٞ‬ذاو‪ٙٙ‬ذٌبٖ ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ٔذیشوُ ا٘تمبَ خ‪ ٖٛ‬اػتبٖ ت‪ٟ‬شاٖ ٌفت‪ٕٛٞ ۶‬ع‪ٙ‬کب٘کی‬ ‫و‪ ٝ‬للذ ا‪ٞ‬ذای خ‪ ٖٛ‬داس٘ذ ث‪ٟ‬تش اػت و‪ ٝ‬دس عک‪َٛ‬‬ ‫ٔب‪ٞ ٜ‬بی ٔحشْ ‪ ٚ‬کفش الذاْ ث‪ ٝ‬ا‪ٞ‬ذای خ‪ ٖٛ‬و‪ٙٙ‬ذ صیشا‬ ‫٘یبص ث‪ ٝ‬خ‪ ٖٛ‬یه ٘یبص ‪ٕٞ‬یـٍی اػت ‪ ٚ‬ا‪ٞ‬ذای خک‪ٖٛ‬‬ ‫ثبیذ ث‪ ٝ‬ک‪ٛ‬ست ٔؼتٕش ‪ٔ ٚ‬ىشس ا٘ بْ ؿ‪ٛ‬د تب ثتک‪ٛ‬ا٘کیکٓ‬ ‫ػغح رخبیش خ‪ ٖٛ‬سا حفظ و‪ٙ‬یٓ ‪ٔ ٚ‬ـىّی دس تبٔیکٗ‬ ‫خ‪٘ ٖٛ‬ذاؿت‪ ٝ‬ثبؿیٓ‪.‬‬ ‫افشایص ٍام اضتغال سزباساى بِ ‪ 964‬هیلیَى تَهاى‬ ‫فزهاًذُ قرزارگراُ هرْرارت‬ ‫اهَسی ستاد کل ًریرزٍّرای‬ ‫هسلح اس افشایص ٍام اضتغرال‬ ‫سزباساى بِ ‪ 964‬هریرلریرَى‬ ‫تَهاى خبز داد ٍ گرررت‪:‬‬ ‫رئیس جوَْر سرٌرذ هرلری‬ ‫هْارت اهَسی ٍ اضرترغرال‬ ‫سزباساى را تاییذ کزد‪.‬‬ ‫ػکشداس ٔککحکٕککذجکک‪ٛ‬اد صاد‪ٜ‬‬ ‫وٕ‪ٙ‬ذ دس ٌفتٍ‪ ٛ‬ثب خجشٍ٘کبس‬ ‫ٔ‪ٟ‬ش ثکب اؿکبس‪ ٜ‬ثک‪ٔ ٝ‬کجکحک‬ ‫ٔ‪ٟ‬بست أ‪ٛ‬صی ‪ِ ٚ‬ض‪ٕٞ ْٚ‬ىبسی دیٍش ٘‪ٟ‬بد‪ٞ‬ب ثب ػتبد وُ ٘یش‪ٞٚ‬بی ٔؼّکح ثکشای‬ ‫اجشایی ؿذٖ ایٗ ٔ‪ٛ‬ض‪ٌ )ٛ‬فت‪ٟٔ ۶‬بست أ‪ٛ‬صی ػشثبصاٖ ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬عی ٘یؼکت وک‪ٝ‬‬ ‫فمظ ٔشث‪ٛ‬ط ث‪٘ ٝ‬یش‪ٞٚ‬بی ٔؼّح ثبؿذ ‪٘ ٚ‬یش‪ٞٚ‬بی ٔؼّح ثت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ ث‪ ٝ‬ت‪ٟٙ‬بیی ایٗ وبس سا‬ ‫ث‪ ٝ‬ػشا٘ بْ ثشػب٘‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫فشٔب٘ذ‪ ٜ‬لشاسٌب‪ٟٔ ٜ‬بست أ‪ٛ‬صی ػتبد وُ ٘یش‪ٞٚ‬بی ٔؼّح ثب اؿبس‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬دس ایٗ‬ ‫ػ‪ٙ‬ذ ػ‪ٞ ٟٓ‬ش وذاْ اص دػتٍب‪ٜٞ‬ب دس پـتیجب٘ی اص ٔ‪ٛ‬ض‪ٟٔ )ٛ‬بست أ‪ٛ‬صی ‪ ٚ‬اؿتغبَ‬ ‫وبسو‪ٙ‬بٖ ‪ٚ‬ظیف‪ ٝ‬تعییٗ ؿذ‪ ٜ‬اػت‪ٌ ،‬فت‪ ۶‬أیذ‪ٚ‬اسیٓ تٕبٔی دػتٍب‪ٜٞ‬ب ث‪٘ ٝ‬مـی و‪ٝ‬‬ ‫دس ایٗ ػ‪ٙ‬ذ ثشای ا٘‪ٟ‬ب دس ٘ ش ٌشفت‪ ٝ‬ؿذ‪ ٜ‬اػت‪ ،‬عُٕ و‪ٙٙ‬ذ تکب ا‪ٞ‬کذاف ٔکبٖ دس‬ ‫ٔ‪ٛ‬ض‪ٟٔ )ٛ‬بست أ‪ٛ‬صی ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬س وبُٔ ٔحمک ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫سئیغ جٕ‪ٟٛ‬س ػ‪ٙ‬ذ ّٔی ٔ‪ٟ‬بست أ‪ٛ‬صی ‪ ٚ‬اؿتغبَ وبسو‪ٙ‬بٖ ‪ٚ‬ظیف‪ ٝ‬سا تاییذ وشد‬ ‫‪ٚ‬ی افض‪ٚ‬د‪ ۶‬دس ‪ٕٞ‬یٗ ساػتب ػ‪ٙ‬ذ ّٔی ٔ‪ٟ‬بست أ‪ٛ‬صی ‪ ٚ‬اؿتغبَ وبسو‪ٙ‬بٖ ‪ٚ‬ظکیکفک‪ٝ‬‬ ‫ت‪ٟ‬ی‪ ٚ ٝ‬ث‪ ٝ‬تاییذ سئیغ جٕ‪ٟٛ‬س سػیذ ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬تٕبٔی دػتٍب‪ٜٞ‬ب اثال ؿذ تب اٖ ویکضی‬ ‫و‪ ٝ‬دس ایٗ ػ‪ٙ‬ذ پیؾ ثی‪ٙ‬ی ؿذ‪ ٜ‬ثب ‪ٕٞ‬ىبسی تٕبٔی ٘‪ٟ‬بد‪ٞ‬ب ث‪ٔ ٝ‬شحّ‪ ٝ‬عُٕ ثشػذ‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬فت‪ٚ ٝ‬ی‪ ،‬ثشای اجشایی ػبصی ػ‪ٙ‬ذ ّٔی ٔ‪ٟ‬بست أ‪ٛ‬صی ‪ ٚ‬اؿتغبَ وکبسوک‪ٙ‬کبٖ‬ ‫‪ٚ‬ظیف‪ ٝ‬وٕیت‪ٚ ٝ‬یظ‪ ٜ‬ای تـىیُ ؿذ‪ ٚ ٜ‬تب ث‪ ٝ‬أش‪ٚ‬ص پ‪ ٙ‬جکّکؼک‪ ٝ‬ثکشٌکضاس ؿکذ‪ٚ ٜ‬‬ ‫‪ٚ‬ظبیف ‪ٞ‬ش دػتٍب‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬س دلیک ٔـخق ؿذ‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫استفادُ از یک دٍدکش هجْس بِ کالّک برای‬ ‫دٍ ٍسیلِ گاز سَز خطرًاک است‬ ‫تخصصی بَدى‪ ،‬بِ هَقع بَدى ٍ در دستز بَدى‬ ‫سِ کلیذٍاصُ اصلی خصَصیات بزًراهرِ اٍرصاًرس‬ ‫اجتواعی است؛ بزًاهِ ای کِ در سال ‪ 9۷۳۱‬تذٍیی‬ ‫ضذُ ٍ قصذ دارد با هذاخالت رٍاًی‪-‬اجتواعی‪ ،‬در‬ ‫پیطگیزی اس ٍقَع جزم ٍ قضاسدایی ًقص هْوی ایرا‬ ‫کٌذ‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬ضاسؽ ایؼ‪ٙ‬ب‪ ،‬دس ‪ٞ‬ش جبٔع‪ٝ‬ای ثشای پبػخٍ‪ٛ‬یی‬ ‫ث‪٘ ٝ‬یبص‪ٞ‬بی ٔشدْ ‪ ٚ‬حُ یب وب‪ٞ‬ؾ ٔـىالت ا٘ک‪ٟ‬کب‬ ‫تٕ‪ٟ‬یذاتی اتخبر ‪ ٚ‬ثش٘بٔ‪ٞ ٝ‬کبیکی تکذ‪ٚ‬یکٗ ‪ ٚ‬اجکشا‬ ‫ٔیؿ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬وـ‪ٛ‬س ٔب ٘یض اص ایٗ لبعذ‪ٔ ٜ‬ؼتث‪ٙ‬ی ٘یؼت‪.‬‬ ‫ٌشو‪ ٝ‬ایٗ ثش٘بٔ‪ٞٝ‬ب ٔیت‪ٛ‬ا٘ذ حؼت ؿشایظ ٔختّف‬ ‫ٔ‪ٛ‬ج‪ٛ‬د دس وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬ب ٔتفب‪ٚ‬ت ثبؿذ‪ ،‬أب ا٘کچک‪ ٝ‬وک‪ٝ‬‬ ‫ٔ‪ ٟٓ‬ث‪ٛ‬د‪ ،ٜ‬ایٗ اػت و‪ٔ ٝ‬ؼکبئکُ ‪ ٚ‬سا‪ٞ‬کىکبس‪ٞ‬کبی‬ ‫ٔ‪ٙ‬بػت‪ ،‬ؿ‪ٙ‬بخت‪ ٚ ٝ‬اجشا ؿ‪٘ٛ‬ذ‪ .‬یىی اص ایٗ ثش٘بٔ‪ٞٝ‬ب‬ ‫دس ایشاٖ ثش٘بٔ‪ ٝ‬ا‪ٚ‬سطا٘غ اجتٕبعی اػت‪.‬‬ ‫ثش٘بٔ‪ ٝ‬ا‪ٚ‬سطا٘غ اجتٕبعی تّفیمی اص ٔکذاخّک‪ ٝ‬دس‬ ‫ثحشاٖ فشدی‪ ،‬خب٘‪ٛ‬ادٌی ‪ ٚ‬اجکتکٕکبعکی عٔکشوکض‬ ‫ا‪ٚ‬سطا٘غ اجتٕبعید خظ تّفٗ ا‪ٚ‬سطا٘غ اجتٕبعکی‬ ‫‪ ٚ ۹.۳‬تیٓ ػیبس ا‪ٚ‬سطا٘غ اجکتکٕکبعکی عخکذٔکبت‬ ‫اجتٕبعی ػیبس ‪ ٚ‬پبیٍب‪ ٜ‬اجتٕبعید اػکت وک‪ٞ ٝ‬کش‬ ‫وذاْ دػت‪ٛ‬ساِعُٕ ٔؼتمّی داس٘ذ‪.‬‬ ‫ثش٘بٔ‪ ٝ‬ا‪ٚ‬سطا٘غ اجتٕبعی داسای و‪ٚ ٝ‬یظٌی‪ٞ‬کبیکی‬ ‫اػت؟‬ ‫دس ایٗ ثش٘بٔ‪ٚ ٝ‬یظٌی ٔ‪ ٟٓ‬اسائ‪ ٝ‬خذٔبت اجتٕبعکی‬ ‫یع‪ٙ‬ی تخللی ث‪ٛ‬دٖ ‪ ،‬ث‪ٔ ٝ‬ک‪ٛ‬لکع ثک‪ٛ‬دٖ ‪ ٚ‬دس‬ ‫دػتشع ث‪ٛ‬دٖ ٔذ ٘ ش لشاس ٌشفت‪ ٝ‬اػت تب اص ایکٗ‬ ‫عشیک اسائ‪ ٝ‬خذٔبت اجتٕبعی ث‪ٔ ٝ‬شدْ دس ػکبصٔکبٖ‬ ‫ث‪ٟ‬ضیؼتی وـ‪ٛ‬س ٔحذ‪ٚ‬د ث‪ ٝ‬صٔبٖ ‪ٔ ٚ‬ىبٖ ٘ـک‪ٛ‬د ‪ٚ‬‬ ‫س‪ٚ‬یىشد فعبَ جبیٍضیٗ س‪ٚ‬یىشد غیشفعبَ ؿک‪ٛ‬د ‪ٚ‬‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ دس ثش٘بٔ‪ٞ ٝ‬ب عّٕیبتی ؿک‪ٛ‬د‪ .‬ایکٗ ثکش٘کبٔک‪ٝ‬‬ ‫اػتفبد‪ ٜ‬ث‪ٟ‬ی‪ ٝٙ‬اص ٔ‪ٙ‬بثع ٔبدی ‪ٔ ٚ‬کعک‪ٙ‬ک‪ٛ‬ی‪ ،‬وکب‪ٞ‬کؾ‬ ‫دی‪ٛ‬اٖ ػبالسی اداسی‪ ،‬ت ٕیع خذٔبت‪ٕٞ ،‬ب‪ٍٙٞ‬کی‬ ‫ثیٗ ‪ٚ‬احذ‪ٞ‬ب‪ ،‬جبٔعیت‪ ،‬فشاٌیکشی ‪ ...ٚ‬سا دس پکی‬ ‫داسد‪.‬ایٗ ثش٘بٔ‪ ٝ‬للذ داسد تب ٔکذاخکالت س‪ٚ‬ا٘کی‪-‬‬ ‫اجتٕبعی سا لجُ ٔذاخالت لضبیی ‪ ٚ‬ا٘کتک کبٔکی ‪ٚ‬‬ ‫حتی دس و‪ٙ‬بس ایٗ ٘‪ٔ )ٛ‬ذاخالت جبیٍضیکٗ وک‪ٙ‬کذ‬ ‫و‪ ٝ‬ایٗ ٔؼئّ‪ ٝ‬دس پیکـکٍکیکشی اص ‪ٚ‬لک‪ )ٛ‬جکشْ ‪ٚ‬‬ ‫لضبصدایی ٘یض ٘مؾ ٔ‪ٕٟ‬ی ایفب ٔیو‪ٙ‬ذ‪ .‬ؿ‪ٙ‬کبػکبیکی‬ ‫اػیت ‪ٞ‬بی اجتٕبعی ؿبیع ‪ ٚ‬دس حکبَ ؿکیک‪ )ٛ‬ثک‪ٝ‬‬ ‫ک‪ٛ‬ست وـ‪ٛ‬سی ‪ٙٔ ٚ‬غم‪ٝ‬ای ‪ٔ ٚ‬حّی ٘یکض اص ایکٗ‬ ‫عشیک ک‪ٛ‬ست ٔکی پکزیکشد‪ .‬دس ‪ٚ‬الکع ایکٗ ٘ک‪)ٛ‬‬ ‫ٔذاخالت تبثیشٌزاسی تکئک‪ٛ‬سی ثکشوؼکت سا ثک‪ٝ‬‬ ‫حذالُ ٔیسػب٘ذ تب صٔی‪ٝٙ‬ای ثشای ت‪ٛ‬ا٘کٕک‪ٙ‬کذػکبصی‬ ‫افشاد دس ٔعشم اػیت ‪ ٚ‬اػیتدیذ‪ ٜ‬اجتٕبعکی ‪ٚ‬‬ ‫ثبصٌـت ا٘‪ٟ‬ب ث‪ ٝ‬ص٘ذٌی ػبِٓ ثبؿذ‪.‬‬ ‫اها اٍرصاًس اجتواعی چِ اصَلی دارد؟‬ ‫أب دس ایٗ ٔیبٖ ا‪ٚ‬سطا٘غ اجتٕبعکی وک‪ٙ‬کذ اکک‪َٛ‬‬ ‫داسد؛ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬حزف اػیت ‪ٞ‬بی اجتٕبعی ٔکٕکىکٗ‬ ‫٘یؼت أب ثب ثش٘بٔ‪ٝ‬سیضی ٔ‪ٙ‬بػت ٔکی تک‪ٛ‬اٖ اٖ سا‬ ‫و‪ٙ‬تشَ وشد‪ ،‬خذٔبت دس ثش٘بٔ‪ ٝ‬ا‪ٚ‬سطا٘غ اجتٕبعکی‬ ‫ثبیذ حذالُ داسای ػ‪ٚ ٝ‬یظٌی تخللی ث‪ٛ‬دٖ‪ ،‬ثک‪ٝ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬لع ث‪ٛ‬دٖ‪ ٚ ،‬دس دػتشع ث‪ٛ‬دٖ ثبؿذ تکب ٔلکذاق‬ ‫٘‪ٛ‬ؿذاس‪ ٚ‬پغ اص ٔشی ػ‪ٟ‬شاه ٘جبؿکذ‪ .‬ثک‪ ٝ‬دِکیکُ‬ ‫ٔب‪ٞ‬یت فشاثخـی اػیت ‪ٞ‬بی اجتٕبعی دس اجکشای‬ ‫ایٗ ثش٘بٔ‪ٞ ٝ‬کٕکىکبسی ‪ٞ‬کبی دس‪ ٖٚ‬ػکبصٔکب٘کی ‪ٚ‬‬ ‫ثش‪ٖٚ‬ػبصٔب٘ی ٘مؾ ثؼضایی داسد‪ ،‬وبس تیٕی دس ایٗ‬ ‫ثش٘بٔ‪ ٝ‬ثؼیبس ٔ‪ ٟٓ‬اػت‪ ،‬ث‪ ٝ‬فشد‪ ،‬خب٘‪ٛ‬اد‪ ٚ ٜ‬جکبٔکعک‪ٝ‬‬ ‫ت‪ٛ‬ج‪ٔ ٝ‬ی ؿ‪ٛ‬د‪ ،‬ثش٘بٔ‪ٔ ٚ ٝ‬ذاخّ‪ ٝ‬ثبیذ ثکب س‪ٚ‬یکىکشد‬ ‫عّٕی ثبؿذ‪ٔ ،‬ؼئّ‪ ٝ‬یبثی ث‪ٛٔ ٝ‬لکع‪ ،‬فکعکبَ ثک‪ٛ‬دٖ ‪ٚ‬‬ ‫پبػخٍ‪ ٛ‬ث‪ٛ‬دٖ دس ایٗ ثش٘بٔک‪ٔ ٝ‬ک‪ٟ‬کٓ اػکت ‪ ٚ‬ثک‪ٝ‬‬ ‫ت‪ٛ‬إ٘‪ٙ‬ذػبصی اجتٕبعی ٔح‪ٛ‬س ثب س‪ٚ‬یىشد ٔ‪ٙ‬غمک‪ٚ ٝ‬‬ ‫ٔحّی ت‪ٛ‬ج‪ٔ ٝ‬ی ؿ‪ٛ‬د‪.‬دس ‪ٕٞ‬یٗ ساػکتکب وک‪ٙ‬کتکشَ ‪ٚ‬‬ ‫وب‪ٞ‬ؾ ثحشاٖ ‪ٞ‬بی فشدی‪ ،‬خب٘‪ٛ‬ادٌی ‪ ٚ‬اجتٕبعکی‪،‬‬ ‫دس دػتشع لشاس دادٖ خکذٔکبت تکخکلکلکی ‪ٚ‬‬ ‫ا‪ٚ‬سطا٘ؼی ػبصٔبٖ ث‪ٟ‬ضیؼتی ث‪ ٝ‬احبد جبٔع‪ ،ٝ‬استمکب‬ ‫ػغح دا٘ؾ ‪ ٚ‬اٌب‪ٞ‬ی افشاد دس ٔعشم اػکیکت ‪ٚ‬‬ ‫اػیت دیذ‪ ٜ‬اجتٕکبعکی دس خلک‪ٛ‬ف ٔؼکبئکُ ‪ٚ‬‬ ‫ٔـىالت اجتٕبعی ‪ ٚ‬وٕه ث‪ ٝ‬دسن ٔک‪ٛ‬لکعکیکت‬ ‫خ‪ٛ‬د دس ؿشایظ ثحشا٘ی‪ ،‬ؿک‪ٙ‬کبػکبیکی ٔک‪ٙ‬کبعکک ‪ٚ‬‬ ‫وب٘‪ٖٞٛ‬بی اػیتصا ‪ ٚ‬ا٘ بْ ٔذاخالت تخلکلکی‬ ‫دس ج‪ٟ‬ت دػتشػی ثشاثش ث‪ ٝ‬خذٔکبت اجکتکٕکبعکی‪،‬‬ ‫ای بد صٔی‪ٔ ٝٙ‬ـکبسوکت ٔکشدْ ‪ ٚ‬ػکبصٔکبٖ ‪ٞ‬کبی‬ ‫غیشد‪ِٚ‬تی‪ ،‬جبیٍضی‪ٙ‬ی ٔذاخالت س‪ٚ‬ا٘ی اجتٕکبعکی‬ ‫لجُ اص ٔذاخالت لضبیی ا٘ت کبٔکی اص ا‪ٞ‬کذاف ‪ٚ‬‬ ‫اک‪ َٛ‬ا‪ٚ‬سطا٘غ اجتٕبعی اػت‪.‬‬ ‫ثب ایٗ تفبػیش ٔیت‪ٛ‬اٖ ٌفت و‪ ٝ‬ص‪ٚ‬جیٗ ٔتکمکبضکی‬ ‫عالق ‪ ٚ‬افشاد داسای اختالف خب٘‪ٛ‬ادٌی حبد‪ ،‬ص٘بٖ‬ ‫‪ ٚ‬دختشاٖ دس ٔکعکشم اػکیکت اجکتکٕکبعکی یکب‬ ‫اػیتدیذ‪ ٜ‬اجتٕبعی‪ ،‬افشادی و‪ ٝ‬للذ خ‪ٛ‬دوـکی‬ ‫داس٘ذ یب الذاْ ث‪ ٝ‬خ‪ٛ‬دوـی وشد‪ ٜ‬ا٘کذ‪ ،‬وک‪ٛ‬دوکبٖ‬ ‫خیبثب٘ی ‪ ٚ‬وبس‪ٕٞ ،‬ؼشاٖ ‪ ٚ‬وک‪ٛ‬دوکبٖ اصاسدیکذ‪،ٜ‬‬ ‫ٔجتالیبٖ ث‪ ٝ‬اختالَ ‪ٛٞ‬یت ج‪ٙ‬ؼی‪ ،‬دختشاٖ ‪ ٚ‬پؼشاٖ‬ ‫فشاسی اص ٔ‪ٙ‬ضَ ‪ ٚ‬ػبیش افکشادی وک‪ ٝ‬دس ؿکشایکظ‬ ‫ثحشا٘ی لشاس داس٘کذ اص افکشاد ٔـکٕک‪ َٛ‬دسیکبفکت‬ ‫خذٔبت ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ‪.‬‬ صفحه 4 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫ساخت اوگشت مصىًعی ًَشمىد‬ ‫برای صىایع رباتیک‬ ‫داًشوٌذاى هَفک بِ ساخت اًگشت ّوَشوووٌوذ‬ ‫شذُ اًذ وِ هَاد هاًٌذ شیشِ ٍ سیلیىَى ٍ چوَ‬ ‫را با دلت بیش از ‪ 14‬درصذ شٌاسایی هیوٌذ‪.‬‬ ‫بِ گضاسؽ گشٍُ ػلن ٍ اهَصؽ ایشًا اص پا یاها ُ‬ ‫خبشی ًیَ ػا یناٌاتایاؼا )‪،(New Scientist‬‬ ‫داًـوٌذاى هوػؼِ ً ًَاًشطی ٍ ً ًَػیؼتن اک دهی‬ ‫ػلَم زیی‪ ،‬اًهـتی ابذاع کشدُاًذ کِ هیتَاًذ با‬ ‫اػتف دُ اص ضؼهشّ ی تشیبَالکتشیک کِ تَاًا یای‬ ‫اى سا بشای بِ دػا اٍسدى ٍ اص دػا دادى‬ ‫الکتشٍى اصه یؾ هی کٌذ‪ ،‬خٌغ هَاد ٍ صبشی اى‬ ‫سا تـخیق دّذ‪.‬‬ ‫ایی اًهـ هلٌَػی هیتَاًذ ب دق بیؾ اص ‪۰0‬‬ ‫دسکذ هَاد گًَ گَى سا ؿاٌا ػا یای کاٌاذ‪ .‬ایای‬ ‫فٌ ٍسی اضتو الً بشای خَدک سػ صی اػاتافا دُ اص‬ ‫سب تّ دس تَلیذ‪ ،‬ه ًٌذ هشتب ػا صی ٍ کاٌاتاش‬ ‫کیفی ‪ ،‬هفیذ اػ ‪.‬‬ ‫ضؼهشّ ی لوؼی کِ هیتَاًٌاذ دسبا سُ ػاٌاَش‬ ‫اًالػ تی ه ًٌذ فـ س ی ده سا باِ دػا اٍسًاذ‪،‬‬ ‫خذیذ ًیؼتٌذ؛ اه ضؼهشّ یی کِ هیتَاًٌذ ًَع ٍ‬ ‫ً ّوَاسی ػٌَش سا تـخیق دٌّذ کواتاش سایاح‬ ‫ّؼتٌذ‪.‬‬ ‫تسُیل رصد ی پیشبیىی زمیهلرزٌ‬ ‫با وظارتَای مقیاس واوً‬ ‫هحمماى حَزُ زلسلِشٌاسی در یه هطالعِ جوذیوذ‬ ‫برا پیش بیٌی زهیی لرزُ از طریک رصذ در همیاس‬ ‫ًاًَ الذام وردُاًذ وِ هیتَاًذ سرًخّایی بورا‬ ‫پیشبیٌی بْتر زلسلِ فراّن سازد‪.‬‬ ‫بِ گضاسؽ گشٍُ ػلن ٍ اهَصؽ ایشً اص پا یاها ُ‬ ‫خبشی فیضیک‪ ،‬اػتف دُ اص کشیؼت ّ ی ک لؼیاتای‬ ‫هٌفشد ب ػختی ٍ صبشی هتف ٍت بِ هٌْذػ ى اخ صُ‬ ‫هی دّذ کِ فیضیک پیسیذُ هشباَى باِ ضاشکا‬ ‫گؼل ّ ی صهیی سا ػ دُػا صی کاٌاٌاذ‪ .‬دس یاک‬ ‫هٌ لؼِ تطقیقی خذیذ اص داًـه ُ «ایالایاٌاَیاض»‪،‬‬ ‫پظٍّـهشاى ًـ ى دادُاًذ کاِ ایای ػا دُ ػا صی‬ ‫زهًَِ هیتَاًذ بِ پیؾبیٌی بْتش صهییلشصُ هٌاداش‬ ‫ؿَد‪.‬‬ ‫داًـوٌذاى ب اػتف دُ اص هذ ّ ی هبتٌی بش هٌ لؼ ت‬ ‫هـ ّذاتی ٍ بشسػی هشایب ػٌگّ ٍ ک ًای ّا ‪،‬‬ ‫سفت س گؼلّ سا تَکیف هیکٌٌذ‪ .‬اه ک سبشد ایای‬ ‫هذ ّ ی تدشبی ٍ اصها یـای ) ‪(empirical‬‬ ‫بشای پیؾبیٌی صهییلشصُ بِ ػل تؼذاد هتغیاشّا ی‬ ‫هٌطلش بِ فشد بشای ّش گؼل اص خولِ ت ثیاش ا‪،،‬‬ ‫ػولی ًیؼ ‪.‬‬ ‫اه ایی هٌ لؼِ خذیذ بِ ػشپشػتی پشٍفؼَس «سٍصا‬ ‫اػپیٌَصا‪-‬ه سصا ‪ ،‬سابٌِ بیی اکٌک ک ٍ ػخاتای‬ ‫ػٌص ک لؼی (کشبٌ ت کالاؼایان – یاکای اص‬ ‫هتذاٍ تشیی هَاد هؼذًی تـکیل دٌّذُ ػٌاگ ّا‬ ‫دس پَػتِ صهیی‪ -‬سا بشسػی هیکٌذ ت بتَاًذ یاک‬ ‫سٍیکشد ًظشیتش دس ایی صهیٌِ اتخ ر ًو یذ‪.‬‬ ‫مکمل َای بًمی دام ی طیًر جایگزسیزه‬ ‫ومًوٍَای امریکایی ی اوگلیسی شدود‬ ‫یىی از شروت ّا داًش بٌیاى بر اساس گیواّواى‬ ‫دارٍیی بَهی وشَر هىول ّایی برا دام‪ ،‬طیَر ٍ‬ ‫حیَاًات خاًگی عرضِ وردُ وِ بِ گفتِ هسوووَ ى‬ ‫ایی شروت‪ ،‬ایی هىول ّا جایگسیی ًووًَوِ ّوا‬ ‫ٍارداتی شذُاًذ‪.‬‬ ‫فشضٌ ص ک ضبصادُ هذیش ػ هل ایی ؿشک داًاؾ‬ ‫بٌی ى دس گف ٍگَ ب ایؼٌ ‪ ،‬هکولّ ٍ داسٍّا ی‬ ‫گی ّی ٍیظُ دام‪ً ،‬یَس‪ ،‬ابضی ى ٍ ضیَاً ت خ ًهی‬ ‫سا اص هطلَالت تَلیاذ ؿاذُ دس ایای ؿاشکا‬ ‫داًؼ ٍ گف ‪ :‬هَاد اٍلیِ ایی داسٍّ ّوهای باش‬ ‫اػ ع گی ّ ى داسٍیی داخل کـَس ٍ باش اػا ع‬ ‫فلَس بَهی ایشاى اػ ‪.‬‬ ‫ٍی ب بی ى ایٌکِ ایی داسٍّ بِ کَست هْاٌاذػای‬ ‫هؼکَع بشخی اص هکولّ ی داسٍیی تَلیذ ؿاذُ‬ ‫اص کـَسّ ی اًهلؼتا ى ٍ اهاشیاکا باِ تاَلایاذ‬ ‫سػیذُاًذ‪ ،‬اظْ س کشد‪ :‬ایی داسٍّ دس ض ضا هاش‬ ‫بِ کـَس ٍاسد ًویؿًَذ‪.‬‬ ‫چْارشٌبِ ‪ 91‬هرداد ‪ 94 * 9049‬اگَست ‪ 92 * 2422‬هحرم ‪ * 9000‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَز ایىیٌجی ایل ) * شوارُ ( سایی ) ‪6654 :‬‬ ‫شلَغی فاا ٍ هسالِا‬ ‫بِ ًام بازگشت زبالِّا‬ ‫فاایی بِ زهیی‬ ‫افسایش ترافیه ٍ پورتوا‬ ‫اشیا هختلف بوِ فاوا از‬ ‫هاَّارُ تا ایسوتوگواُ ّوا‬ ‫فاایی ٍ هَشه ّا حاهل‬ ‫ایی اشیا‪ّ ،‬وچوٌویوی ٍرٍد‬ ‫هجذد اًْا بِ جَ ووِ گواُ‬ ‫بذٍى پیش بیٌی در هوَرد‬ ‫هحل سوموَا اًوْوا ر‬ ‫هی دّذ‪ً ،‬گراًی ّایی را از‬ ‫خطر برخَرد زبوالوِ ّوا‬ ‫فاا با افراد یا سموَا در‬ ‫اهالن خصوَصوی پوذیوذ‬ ‫اٍردُ است‪.‬‬ ‫بِ گاضاسؽ گاشٍُ ػالان ٍ‬ ‫اهَصؽ ایاشًا اص پا یاها ُ‬ ‫اًالع سػ ًی اػپیغ (فوا‬ ‫‪ ،‬صبا لااِ فوا یاای اخااضا ٍ‬ ‫بق یا یای اص ػا ها ًاِ ّا ی‬ ‫فو یی اػا کاِ اص سدُ‬ ‫خ سج ؿذُاًذ‪ .‬صب لِ فو یای‬ ‫هوکی اػ یک ها ّاَاسُ‬ ‫ب ؿذ کِ ػوش کا سباشی اى‬ ‫پ ی ى ی فتِ اػ ‪ ،‬ی قٌؼ تای‬ ‫اص هااَؿااک ی ا ػ ا ه ا ًااِ‬ ‫هَؿکی کِ بؼذ اص اسػا‬ ‫ها ّااَاسُ بااِ فوا دیااهااش‬ ‫ک سایی ًذاسًذ ٍ بالاػتفا دُ‬ ‫تلقی هی ؿًَذ‪ّ.‬فتِ گزؿتاِ‬ ‫دٍ خبش دس هَسد صب لِ ّا ی‬ ‫فو یی ب س دیهش تَخِ سا باِ‬ ‫ایی هَهَع خلب کشد کاِ‬ ‫ٍسٍد دٍبا سُ صبا لااِ ّ ا ی‬ ‫فو یی بِ صهیی ٍ باشخاَسد‬ ‫اضتو لی اًْ ب افشاد ی ضتی‬ ‫اهالک خلَکی خٌشً ک‬ ‫اػ ؟‬ ‫اٍلیی خباش ػاقاَى صبا لاِ‬ ‫فو یی ّفتاِ گازؿاتاِ دس‬ ‫هَسد ػقَى هَؿک کٌتش‬ ‫ًـذُ الًاگ ها سذ ‪ 5‬بای‬ ‫‪B) 5 (Long March‬‬ ‫زیی ًضدیک بِ ػا ساٍاک‪،‬‬ ‫اص ای ل ّ ی ه لضی باَد ٍ‬ ‫دٍهی دس هَسد ػقَى یاک‬ ‫قٌؼِ بضسگ اص کپؼَ ّا ی‬ ‫اػااپاایااغ ایااکااغ سٍی‬ ‫صهیی ّا ی یاک کـا ٍسص‬ ‫اػتشالی یی دس ًیَػ ت ٍلض‪.‬‬ ‫زیی ت اهاشٍص ػاِ فاشًٍاذ‬ ‫هَؿک الًگ ه سذ بای ‪5‬‬ ‫بِ فو پشت ‪ ،‬کشدُ کِ ّاش‬ ‫کذام دس هذاسی ً خاَاػاتاِ‬ ‫سّ ؿذُاًذ؛ اٍلای ها ُ هاِ‬ ‫‪( 2020‬اسدیبْـ ‪ /‬خاشداد‬ ‫‪ 13۰۰‬کِ قٌؼ تی اص اى دس‬ ‫سٍػت یی دس ػا ضال ػا ج‬ ‫فشٍد اهذ‪ ،‬دٍهی هِ ‪2021‬‬ ‫(اسدیبْـ ‪ /‬خشداد ‪1400‬‬ ‫کِ ًضدیکای ّا ی خاضایاش‬ ‫ه لاذیاَ ٍاسد خاَ ؿاذ ٍ‬ ‫ػَهی کِ قٌؼ تی اص اى دس‬ ‫خضیشُای هتؼلق بِ ه لضی باِ‬ ‫صهیی ًـاؼا ‪ .‬ایای ٍهاغ‬ ‫یؼٌای ّایار ساّای باشای‬ ‫داًؼااتاای هااطاال دقاایااق‬ ‫فااشٍداهااذى اًااْا ٍخااَد‬ ‫ًذاسد‪.‬‬ ‫اه اػپیغ ایکغ هَؿکّ‬ ‫سا ًَسی ًشاضی هی کاٌاذ‬ ‫کِ قٌؼ ت هَؿکی اى باِ‬ ‫ؿکلی کٌاتاش ؿاذُ سّا‬ ‫ؿًَذ ٍ بقیِ قٌؼ ت ًایاض با‬ ‫ٍسٍد هدذد بِ خاَ صهایای‬ ‫هی ػَصًذ‪ .‬اه دػ کن ایی‬ ‫تذابیش دس هاَسد اخاشیای‬ ‫پشٍطُ اػپیغ ایکغ هفایاذ‬ ‫ًبَدُ اػ ‪.‬‬ ‫ایا زبوالوِ ّوا‬ ‫خطرًان اًذ؟‬ ‫فاوایوی‬ ‫ت خ یی کِ هیداًین ت کٌَى‬ ‫صب لِ فو یی تٌْ ب یک فشد‬ ‫سٍی صهیی بشخاَسد کاشدُ‬ ‫اػ ؛ لَتی ٍیلی هض دس ػا‬ ‫‪ ٍ 1۰۱۱‬اص ػ کاٌا ى ؿاْاش‬ ‫ت لؼ ای ل اٍکالّ ها کاِ‬ ‫قٌؼِ ای اص هَؿک دلاتا ی‬ ‫دٍ بِ اًذاصُ دػتاؾ باِ اٍ‬ ‫بشخَسد کشد‪ .‬اه با ٍخاَد‬ ‫افضایؾ اؿی یی کِ ّاش سٍص‬ ‫بِ فو پشت ‪ ،‬هی ؿاًَاذ ٍ‬ ‫بشخی بِ دلیل اؿتب ُ بِ خاَ‬ ‫صهیی بشهیگشدًذ ی اًْ کِ‬ ‫ه هَسی ؿ ى تو م ؿاذُ ٍ‬ ‫دیهش دس فو ًوای ها ًاٌاذ‪،‬‬ ‫خٌش بشخَسد ب صب لاِ ّا ی‬ ‫فو یی دس ضا افاضایاؾ‬ ‫اػ ‪ .‬پیؾبیاٌای باشخاَسد‬ ‫یک صب لِ ی قاٌاؼاِ ای اص‬ ‫ؿیء فو یی ب ّش اًؼا ًای‬ ‫بؼی س کان ٍ یاک دس ‪10‬‬ ‫ّضاس اػ ‪ٍ ،‬لی بشخَسد ّش‬ ‫ؿیء هؼیای با یاک فاشد‬ ‫هـخق اص اًْن کاواتاش ٍ‬ ‫دستگاُ فیسیَتراپی لابل حول بَهیساز‬ ‫یه شروت فٌاٍر با دریافت تسْیالت ًوًَِساز از‬ ‫صٌذٍق پژٍّش ٍ فوٌواٍر سوالهوت واهوی ٍ‬ ‫تاهیی بخشی از ّسیٌِ ّوا توَلویوذ هوَفوک بوِ‬ ‫بَهیساز دستگاُ فیسیَتراپی لابل حول در وشوَر‬ ‫شذ‪.‬‬ ‫وتا‬ ‫بِ گضاسؽ گشٍُ ػلن ٍ اهَصؽ ایشًا اص کاٌاذٍ‬ ‫پظٍّؾ ٍ فٌ ٍسی ػاله ث هی‪ ،‬هْاذی کافا ای‬ ‫ًؼب بٌی ىگزاس ؿشک هْ م الکتشٍ تاداْایاض ها ًا‬ ‫دسخلَف ًطَُ ػولکشد دػته ُ فیضیَتشاپی ق بال‬ ‫ضول گف ‪ :‬ایی دػاتاها ُ باش هاباٌا ی تا اَسی‬ ‫دسیااسااِ کا ًا ّا ی ػلااباای ‪(Gate Nerve‬‬ ‫) ‪Theory‬ک س هیکٌذ ٍ ب اسػ ػیهاٌا ّا ی‬ ‫الکتشیکی ٍ تطشیک اػل ‪ ،‬اص اًتق پی مّ ی دسد‬ ‫تَػی ک ً ّ ی ػلبی خلاَگایاشی کاشدُ ٍ با‬ ‫تطشیک ػوالت ػولی ت تَاًاباخاـای سا اًادا م‬ ‫هاای دّااذ‪ٍ.‬ی‪ ،‬داسا بااَدى ‪ 2‬کا ًا هاادااضا با‬ ‫ق بلی تٌظین قذست‪ 14 ،‬بشً هِ دس ػاِ هاذ کا سی‬ ‫هـ ٍ ه ‪ ،‬ه ػ ط ٍ ًب ػاَصًای (هاَس هاَس ‪،‬‬ ‫ب تشی قا بال ؿا سط سا اص خاولاِ ٍیاظگای ّا ی‬ ‫ایی هطلَ ً م بشد‪.‬بٌی ًهزاس ؿشک هْ م الکاتاشٍ‬ ‫یک دس تشیلیَى اػ ‪.‬‬ ‫هؼیاش ضاشکا هاَؿاک‬ ‫الًگ ه سذ زیٌی ًای ‪24‬‬ ‫ػ ػ قبل اص ػقَى‪ً .‬قٌاِ‬ ‫قشهض هطل پیؾبیاٌای ؿاذُ‬ ‫اضتو لی ػقَى اى اػ ‪.‬‬ ‫اه خٌش بشخاَسد اؿایا یا‬ ‫صب لِ ّ ی فو یی ب اهَا ٍ‬ ‫اهالک خلاَف بایاـاتاش‬ ‫اػ ‪ ،‬هوی ایٌکِ افاضایاؾ‬ ‫اؿی ی فو یی ٍ پاشتا ‪ّ ،‬ا‬ ‫خٌش سا ًیض بیـتش هی کاٌاذ‪.‬‬ ‫ایؼته ُ فو یی تی ًهاًَاگ‬ ‫ت اخش ػ خ سی هیاالدی‬ ‫(دی‪ /‬بْوی ‪ 1401‬پا یا ى‬ ‫هیپزیشد ٍ کشُ خٌَبی ًایاض‬ ‫اخیشا ّفتویی کـَسی باَد‬ ‫کِ ه َّاسُای ػٌهییتاش اص‬ ‫یک تی بِ فو پشت ‪ ،‬کاشد‬ ‫ٍ بشً هِّ یی بشای گؼتاشؽ‬ ‫فؼ لی دس بخاؾ فوا یای‬ ‫داسد‪ .‬طاپی‪ ،‬سٍػیِ‪ٌّ ،‬اذ ٍ‬ ‫اه سات هتطذُ ػاشبای ًایاض‬ ‫کـَسّ یای ّؼاتاٌاذ کاِ‬ ‫فؼ لی خَد سا دس ایی صهیٌِ‬ ‫افضایؾ دادُاًذ‪.‬‬ ‫ب ٍخَد هط ػبا ت فاشاٍاى‬ ‫ٌّه م اسػ اؿی باِ فوا‬ ‫بِ ػختی هیتَاى پیؾبیاٌای‬ ‫کشد ؿیء پشت ‪ ،‬ؿذُ ی دس‬ ‫هذاس کٌتش ًـذُ ٍاسد خاَ‬ ‫صهیی هیؿَد‪.‬‬ ‫بِ گضاسؽ ایشً ‪ ،‬کَس ضوَس بِ کذا دس اهذُ تا‬ ‫ػَس هؼٌَی دس صیب تشیی ٍ بْتشیی ًقاٌاِ ی سٍی‬ ‫صهیی بشای خ کی ى بشپ ؿَد‪ .‬اًد افالک دس باشاباش‬ ‫ػظو ٍ ّیب اى‪ ،‬ػش بش خ ک های ػا یاٌاذ ٍ‬ ‫ًدَای ی ضق ی ضق ّش ض هشی اص فشی د لابایاک‬ ‫ؿ ى‪ ،‬فو ی گشم هکِ سا هؼٌش هی ػ صد‪.‬‬ ‫ایی ػب سات بخـی اص کت ‪ ،‬اص تبشیض ت ضد ص های‬ ‫ب ؿذ کِ هـشٍش دیذُ ّ ٍ ؿٌیذُ ّ ی هاَلاف اص‬ ‫ػفش بِ ػشصهیی ٍضی اػ کِ دس کاٌا س خا ًاشُ‬ ‫ًَیؼی ًین ًه ّی ًق داًِ بِ ًق ى هثب ٍ هٌفی ػفاش‬ ‫شذ‬ ‫تدْیض ه ً بِ دسی ف تؼْیالت اص کٌذٍ پظٍّؾ‬ ‫ٍ فٌ ٍسی ػاله ث هی اؿ سُ کشد ٍ ی داٍس ؿذ‪ :‬ها‬ ‫اص تؼْیالت ًوًَِ ػ صی کٌذٍ ػاالها ثا های‬ ‫اػتف دُ کشدین‪ ،‬پشداخ ػشیغ ایای تؼاْایاالت اص‬ ‫خولِ ًق ى قَت ٍ ػذم ٍخَد دسگ ُ پشداخا دس‬ ‫ػ خت س ّان خاضٍ ًاقا ى هاؼاف باَد‪.‬کافا ای‬ ‫ًؼب گف ‪ :‬ایی دػته ُ باشای تؼاکایای دسدّا ی‬ ‫ػوالًی‪ ،‬بشًشف کشدى اػاپا ػان ٍ گاشفاتاهای‬ ‫ػوالت ٍ تَاًبخـی ػواالت اػایاب دیاذُ دس‬ ‫ػَاًص ک سبشد داسد‪ٍ.‬ی اداهاِ داد‪ :‬ایای دػاتاها ُ‬ ‫اٍلیی ًوًَِ تَلیذ داخل اػا کاِ داسای پاشٍاًاِ‬ ‫ػ خ اػ ٍ تو هی اػت ًذاسدّ ی بیای الاوالالای‬ ‫هشبَى سا اخز کشدُ ٍ ػاالٍُ باش داؿاتای تاوا م‬ ‫اهک ً ت ًوًَِّ ی خ سخی‪ ،‬اص ًظش داؿتی با تاشی‬ ‫ق بل ؿ سط ًیض استق پیذا کشدُ اػ ‪.‬‬ ‫‪ 964‬ا ر عاشَرایی فاخر در لالب خط ٍ ًمش در ارربایجاى شرلی خلک شذ‬ ‫‪ 964‬ا ر عاشَرایی فاخر در لالب خط ٍ ًوموش در‬ ‫پاًسدّویی سَگَارُ تجسوی ‪ ۲2‬بوضوب بوَم در‬ ‫ارربایجاى شرلی خلک شذ‪.‬‬ ‫بِ گضاسؽ خبشگضاسی هْش بِ ًقل اص سٍابی ػوَهی‬ ‫کباب کًبیدٌ مرغ تابٍ ای‬ ‫*الىازاشراقی‬ ‫مًاد الزم‪:‬‬ ‫ػیٌِ هشؽ ‪ 2‬ػذد‪ ،‬تخن هشؽ ‪ 1‬ػذد‪ ،‬پی ص ‪ 1‬ػاذد‪،‬‬ ‫ػیش ‪ 1‬ضبِ‪ ،‬فلفل ػبض تٌذ ‪ 1‬ػذد‪ ،‬پَدس صًادابایال‬ ‫یک دٍم ق ؿق ز ی خَسی‪ ،‬پاَدس صػافاشاى باِ‬ ‫هقذاس الصم‪ً ،‬وک ٍ فلفل بِ هقذاس الصم‬ ‫طرز تُیٍ‪:‬‬ ‫ابتذا ػیٌِ هشؽ سا زشظ کشدُ ٍ پی ص ٍ ػیش سا سًاذُ‬ ‫هی کٌین‪ .‬فلفل ػبض سا سیض خشد کشدُ ٍ صسدُ سا اص‬ ‫ػفیذُ تخن هشؽ خذا هی کٌین‪ .‬ػپغ هشؽ‪ ،‬پایا ص‪،‬‬ ‫ػیش‪ ،‬فلفل ػبض‪ ،‬صسدُ تخن هشؽ‪ ،‬پاَدس صػافاشاى‪،‬‬ ‫صًدبیل‪ً ،‬وک ٍ فلفل سا ب ّن هخلاَى کاشدُ ٍ‬ ‫خَ‪ٍ ،‬سص هی دّین‪ .‬بؼذ بِ هذت ‪ 1‬ػا ػا دس‬ ‫یخس قشاس هی دّین‪ .‬پغ اص ایی هاذت کایاؼاِ‬ ‫فشیضس سا اص ٍػی ب ص کشدُ ٍ زش‪ ،‬های کاٌایان‪.‬‬ ‫ػپغ هقذاسی اص ه یِ هشؽ سا باشداؿاتاِ ٍ داخال‬ ‫کیؼِ هی گزاسین‪ .‬ػپغ بِ اى ؿکل دادُ ٍ دس‬ ‫ه ّی ت بِ ػشظ هی کٌین‪.‬‬ ‫پژیَشگران داوشگاٌ شریف یزک‬ ‫سیاٌچالٍ ابرپرجرم کشف کردود‬ ‫بِ گضاسؽ گشٍُ ػلن ٍ اهَصؽ ایشًا اص سٍابای‬ ‫ػوَهی داًـه ُ کٌؼتی ؿاشیاف‪ ،‬دس پاظٍّـای‬ ‫خذیذ هٌدو ى ایی داًـها ُ؛ صیاٌاب کاالًاتاشی‬ ‫داًـدَی دکتشی کیْ ىؿٌ ػی‪ ،‬ػْشا‪ ،‬ساَّاس ٍ‬ ‫دکتش سه سضیوی تب س اػت داى داًـکذُ فایاضیاک‬ ‫داًـه ُ ؿشیف بِّوشاُ اػلی ابشاّین اص داًـاها ُ‬ ‫ػلٌ ى ق بَع ػو ى‪ ،‬فَساًهش گ ه یی ‪Gamma-‬‬ ‫‪ray burst‬سا هـ ّذُ کشدُاًذ کِ تَػی یاک‬ ‫ابشػی ّس لِ ب خشم ضذٍد یاک هایالایاَى باشاباش‬ ‫خَسؿیذ ّوهشا ؿذُ اػ ‪.‬‬ ‫صیٌب کالًتشی داًـدَی دکتشی کیْ ى ؿاٌا ػای‬ ‫داًـه ُ کٌؼتی دسب سُ کـف ػی ُز لِ ابشپشخشم‪،‬‬ ‫گف ‪ :‬ب اػتف دُ اص دادُ ّا ی ها ّاَاسُ فاشهای‪،‬‬ ‫پظٍّـهشاى داًـکذُ فیضیک داًـها ُ کاٌاؼاتای‬ ‫ؿشیف تَاًؼتٌذ یک «فَساًهش گ ه »سا ؿٌ ػ یی‬ ‫کٌٌذ کِ اص ًضدیکی یک ػی ُ ز لِای ب خاشهای‬ ‫یک هیلیَى بشابش خشم خَسؿیذ ػبَس کشدُ اػا ‪.‬‬ ‫فَساًهش گ ه بِ فَساى پشتَی گ ه گفتِ هی ؿاَد‬ ‫کِ اص فشا کْکـ ى بِ ه هیسػٌذ‪.‬‬ ‫ساخت دستگاَی برای اودازٌگزیزری‬ ‫شدت میدان مغىاطیسی در کشًر‬ ‫هحمماى یىی از شروت ّا داًش بٌیاى بِ داًوش‬ ‫فٌی ساخت دستگاّی برا اًذازُگویور شوذت‬ ‫هیذاى هضٌاطیسی دست یافتٌذ‪.‬‬ ‫صی ستی ایشاًی ى بِ کـَس ػشبؼت ى داؿتِ اػ ‪.‬‬ ‫ًقٌِ قَت ایی اثش تشکیبی بَدى هاطاتاَای کاتا ‪،‬‬ ‫اػ بِ گًَِ ای کِ دس کٌ س یک هتی تَکیفای ٍ‬ ‫ػفشً هِ ًَیؼی‪ً ،‬ه ّی تطقیقی بِ ت سیخسِ صی ست‬ ‫هکِ ٍ هذیٌِ ٍ ػیش تطَ ٍ هشاضل ب صػ صی اًاْا‬ ‫داؿتِ اػ ٍ بِ ایی تشتیب بیی ػفشً هِ ًاَیؼای ٍ‬ ‫گضاسؽ ًَیؼی پیًَذی ًضدیک بشقشاس کشدُ اػا‬ ‫کِ هی تَاًذ هَسد اػتف دُ خبشًه ساى ٍ داًـدَی ى‬ ‫سؿتِ سٍصً هِ ًه سی قشاس گیشد‪.‬‬ ‫هطوذاهیی خَؽ ًی اص سٍصً هِ ًه ساى قذیاوای‬ ‫ارسب ید ى ؿشقی اػ کِ با بایاؾ اص ػاِ دّاِ‬ ‫فؼ لی سػ ًِ ای دس کٌ س تذسیغ دس هشاکض ػلاوای‬ ‫ٍ داًـه ّی‪ ،‬هذیشهؼ َ ٍ ػشدبیش پ یه ُ خاباشی‬ ‫ارسقلن ًیض هی ب ؿذ‪.‬‬ ‫ضَصُ ٌّشی ارسب یادا ى ؿاشقای‪ ،‬ػاِ گاشٍُ اص‬ ‫ٌّشهٌذاى تلَیشػ صی‪ً ،‬ق ؿی ٍ خَؽ ًَیؼی دس‬ ‫ایی ػَگَاسُ ض هش ؿاذًاذ ٍ دس ػاشکاِ ّاٌاش‬ ‫ػ ؿَسایی بِ خلق اث س خذیذ پشداختٌذ‪.‬‬ ‫اث س خلق ؿذُ بِ ًَػی ػَگَاسی ٌّشهٌذاى باشای‬ ‫اه م ضؼیی (ع اػ ‪ ،‬ض ٍ ّاَایای کاِ باشای‬ ‫ػ ؿَسا ٍ بِ خلَف ضوشت ػیذالـْذا داسًذ دس‬ ‫ق لب ٌّش خَد بِ ًو یؾ گزاؿتٌذ‪.‬‬ ‫ایی ػَگَاسُ دس سؿتِّ ی ًق ؿی‪ ،‬خاَؿاٌاَیؼای‪،‬‬ ‫گشافیک ٍ پَػتش‪ ،‬تلَیشػ صی‪ً ،‬ق ؿیخای ٍ با‬ ‫ضوَس خوؼی اص پیـکؼَت ى ػشکِ تاداؼاوای ٍ‬ ‫ٌّشهٌذاى اػاتا ًای ٍ دس خاْا ػاشم اسادت‬ ‫ٌّشهٌذاى تدؼوی بِ ػ ضا ضواشت ابا ػاباذا‬ ‫الطؼیی (ع بشگضاس ؿذ‪.‬‬ ‫سٍیکشد زٌیی بشً هِ ّا یای فاشّاٌاگ ػا صی دس‬ ‫سراشپس‬ ‫پژٍّشگراى داًشىذُ فیسیه داًشگاُ صٌعتی شریف‬ ‫هَفک شذًذ یه سیاُچالِ ابرپرجرهوی را وشوف‬ ‫وٌٌذ وِ یه هیلیَى برابر خَرشیذ جرم دارد‪.‬‬ ‫از تبریس تا حجاز هٌتشر شذ‬ ‫وتا از تبریس تا حجاز بِ للن هحوذاهیوی خوَ‬ ‫ًیت‪ ،‬از رٍزًاهِ ًگاراى باسابمِ ارربایجاى شرلوی ٍ‬ ‫هذرس رشتِ رٍزًاهِ ًگار در هراوس اهوَزشوی ٍ‬ ‫داًشگاّی استاى هٌتشر شذ‪.‬‬ ‫فرهنگ‪،‬هنر و فن اوری‬ ‫‪5‬‬ ‫خلَف ضو ػِ ػظین کشبال بِ صبا ى ّاٌاش ٍ با‬ ‫پیَػ هشدهی دس ػٌص خ هؼِ بَدُ ٍ باش ّاوایای‬ ‫اػ ع؛ ٌّشهٌذاى سؿتِّ ی هختلف تدؼوی‪ ،‬ػالٍُ‬ ‫بش ابشاص ػـق ٍ اسادت خَد بِ ػ ض ػیذ ٍ ػا الس‬ ‫ؿْیذاى ٍ ‪ ۱2‬تی اص ی ساى ب ٍف یؾ‪ ،‬ب خلق اثا سی‬ ‫ف خش‪ّ ،‬شکذام اص صاٍیِای هف ّین هشتبی ب ضو ػاِ‬ ‫کشبال ٍ ٍاقؼِ ػ ؿَسا سا بِ تلَیش هیکـٌذ‪.‬‬ ‫ػَگَاسُ تاداؼاوای ‪ ۱2‬باغان باَم ػاٌا‬ ‫ضؼٌِ ایی اػ کِ اص ػ ّ ی گزؿتِ ت بِ اهاشٍص‬ ‫بِ کَست خ ف بشگضاس ؿذُ ٍ اهؼ ًیاض ؿا ّاذ‬ ‫بشگضاسی پ ًضدّویی دٍسُ ایی ػَگاَاسُ با خالاق‬ ‫‪ 150‬اثش ػ ؿَسایی بَدین‪.‬‬ ‫ػَگَاسُ ٌّشّ ی تدؼوی ‪ ۱2‬بغن باَم پا ًاضدُ‬ ‫هشداده ُ ػ خ سی بشابش ب ّـتن هطشمالطاشام دس‬ ‫هطل پشدیغ ػیٌو یی قذع تبشیض بشگضاس ؿذ‪.‬‬ ‫بِ گضاسؽ ایؼٌ ‪ ،‬سه افوال صادُ ػواَ ّایا ت‬ ‫هذیشُ ایی ؿشک داًؾ بٌی ى‪ ،‬دػته ُ تؼالهتش سا‬ ‫ٍػیلِای بشای اًذاصُگیشی ؿذت هیذاى هغٌ ًیؼی‬ ‫داًؼ ٍ گف ‪ :‬ایی دػته ُ بِ کواک ػاٌاؼاَس‬ ‫هَخَد دس ًَک پشٍ‪ ،،‬ق دس باِ اًاذاصُ گایاشی‬ ‫هیذاى هغٌ ًیؼی دس هطذٍدُ اًذاصُ گیشی اص ‪ 0‬تا‬ ‫‪ 2000‬هیلی تؼال دس ض ل هتٌا ٍ‪ ٍ ،‬هؼاتاقایان‬ ‫اػ ‪.‬‬ ‫ٍی ب ت کیذ بش ایٌکِ تؼالهتش ػ ختِ ؿذُ هدْض بِ‬ ‫دٍ ًَع پشٍ‪ ،‬اػ ‪ ،‬اظْ س کاشد‪ :‬ایای دػاتاها ُ‬ ‫ق بلی اًذاصُ گیشی هیذاى هغٌ ًیؼی سا دس اًتاـا س‬ ‫ایؼته ُّ ی اکلی تلفی ّوشاُ‪ ،‬اًذاصُگیشی تاَاى‬ ‫فشک ًغ سادیَیی بشای فشػتٌذُّ ‪ ،‬اًذاصُگیشی ٍ‬ ‫تـخیق ؿبکِ ّ ی استبا ًای بایاؼایان ٍ ًـا‬ ‫ه یکشٍٍیَ سا داسد‪.‬‬ ‫بِ گضاسؽ هشکض اًالع سػ ًی هؼا ًٍا ػالاوای‬ ‫افول صادُ خا ًاشًـا ى کاشد‪ :‬اص تؼاالهاتاش دس‬ ‫ؿشک ّ ی تَلیذ بش ‪ ،‬ایؼته ُّ ی ک هپیاَتاشی‪،‬‬ ‫ک سخ ًد ت تدْیضات الکتشٍهغٌ ًیاؼای ها ًاٌاذ‬ ‫فی ّ ‪ ،‬طًشاتَسّ ٍ ٍیذ َ ه ًیاتاَسّا ‪ ،‬تاؼاوایاش ٍ‬ ‫ًهْذاسی ًَاس هغٌ ًیؼی‪ ،‬ػیبی بی ٍ تلذیق ػین‬ ‫کـی‪ ،‬اصه یـه ُ ّ ی ک لیبشاػیَى ٍ اًذاصُگیاشی‬ ‫پؼو ًذّ ی هیذاى ّ ی هغٌ ًیؼی ب قای ها ًاذُ اص‬ ‫تدْیضاتی کِ ایی هیذاى سا تَلیذ هیکٌٌذ‪ ،‬ها ًاٌاذ‬ ‫اًَاع خشثقیل ّ ی اٌّشب یی ق بل اػتف دُ خاَاّاذ‬ ‫بَد‪.‬ایی هذیش ضَصُ داًؾ باٌایا ى تاَهایاص داد‪:‬‬ ‫ًشاضی هطلَالت داًؾ بٌی ى اهشٍص ػاالٍُ باش‬ ‫اؿتغ لضایی ٍ کشفِ خَیی اسصی‪ ،‬ایی قا بالایا سا‬ ‫اید د هی کٌذ ت کٌ یغ کـَس دس کوتاشیای صها ى‬ ‫هوکی بِ تدْیضات خَد دػتشػی داؿتِ ب ؿٌاذ ٍ‬ ‫خٌَى تَلیذ بشای هذت صه ى صی د هتَقف ًـَد‪.‬‬ صفحه 5 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫بویوتموسه قوجاغیندا ایگیدلرسه‬ ‫ایگیدلیگی سه دنیایا گتیرمیسه‬ ‫اان یوردو یو وامیسسان ارذبایجان‬ ‫محمد اشراقی‬ ‫اات بابا سوزلری‬ ‫داش ثیش یئشد‪ ٟ‬ه‪ٞ‬ص ثیش یئشد‪ٟ‬‬ ‫***‬ ‫داش ثیش یئشد‪ ٟ‬هبال‪ٛ‬بدا ُایشس‬ ‫***‬ ‫داش داضی دیش‪ٛ‬بم داضب ‪ ،‬سیض سب‪ٝ‬اضب ثیض تبٗبضب‬ ‫***‬ ‫داش داضی سی‪ٜ‬ذیشٗبص‬ ‫***‬ ‫داش هیضالس ثبؿشی‪ٜ‬ب ‪ُ ،‬ئج‪ٓ ٠‬ش یبٓویض یبتبس‬ ‫***‬ ‫داش ی‪ٗٞ‬طبم ‪ ٠ٛ‬ا‪ٓٝ‬سب یئیش( ً‪ٜ‬بی‪(٠‬‬ ‫***‬ ‫داش ی‪ٗٞ‬طبالس ‪ ،‬د‪ٝ‬ض٘‪ ٚ‬ی‪ٗٞ‬طبٓ٘بص‬ ‫***‬ ‫داضالسدا دیٔ‪ُٔ ٠‬یش‬ ‫***‬ ‫داضی داضب ‪ ،‬ثبضی ثبضب ‪ٝٝ‬ساسالس‬ ‫***‬ ‫داضی‪ ٚ‬خیشداسی ثای‪ٗٞ‬ض ‪ ،‬اداٗی‪ ٚ‬خیشداسی ثای‪ٞ‬یش‬ ‫***‬ ‫داضی‪ٜ٘‬ب س‪ ٞ‬اسٔ‪ ٠‬دَییشٗب‪ ٙ‬ایطَٔ٘ض‬ ‫***‬ ‫داؽ ییخیٔ٘بسب دس‪ ٟ‬د‪٘ٓٝ‬بص‬ ‫****‬ ‫دآطی‪ٜ٘‬ب س‪ ٞ‬ایٔ‪ ٠‬ثبؽ سبٓی‪ٜ٘‬بص‬ ‫***‬ ‫داٗبصٓیـی‪ٜ‬ی یئی‪ ٚ‬تبٗبسصی هبالس‬ ‫بیلمجو لر‬ ‫حبجی الس حبجب ُئذس‬ ‫ػ‪٢‬ذ ائذس ُئج‪ُ ٠‬ئذس‬ ‫ثیش ی‪ٞٗٞ‬ستب ایچی‪ٜ‬ذ‪ٟ‬‬ ‫هیشخ آٔی ج‪ٞ‬ج‪ُ ٠‬ئذس‬ ‫»‪ٛ‬بس «‬ ‫چهبرشنبه ‪ 91‬هرداد ‪94* 9049‬اگوست ‪ 92 * 2422‬هحرم ‪ * 9000‬سبل سی و دوم ( اوتوز ایکینجی ایل ) * شوبره ( سبیی ) ‪6654 :‬‬ ‫عالهم امینی‬ ‫دده قورقود‬ ‫فضولی‬ ‫خیابانی‬ ‫شهریار‬ ‫رتبیت‬ ‫شاه اسماعیل‬ ‫سه سلسله ترک تببر‬ ‫سلجوقیبى‪:‬‬ ‫الپ ارسالى‬ ‫ا‪ٛ‬طؼبه دس حٌ٘شا‪ٛ‬ی سٔج‪ٞ‬هیب‪ٙ‬‬ ‫ی‪ ٠‬ػٔت ُستشش حٌ‪ٗٞ‬ت سالجو‪ٌٔٗ ،٠‬طب‪ً ،ٟ‬طه‪ٞ‬س سا ثه‪ ٠‬ایهبالت ‪ٝ‬‬ ‫‪ٝ‬الیبت ٗختٔق توسیٖ ًشد‪ ٟ‬ث‪ٞ‬د ‪١ ٝ‬ش ‪ٝ‬الیت سا یٌی اص ضهب‪١‬هضادُهب‪،ٙ‬‬ ‫اٗشاء یب اتبثٌب‪ ٙ‬اداس‪ٗ ٟ‬یًشد‪.‬‬ ‫ای‪ٜ‬ب‪ ٙ‬ث‪ ٠‬ػٔت د‪ٝ‬سی اص اصل‪٢‬ب‪ ،ٙ‬پبیتخت ا‪ ٙ‬ػ‪٢‬ذ ‪ ٝ‬هذستی ً‪ٌٔٗ ٠‬طب‪ ٟ‬ثه‪٠‬‬ ‫ا‪٢ٛ‬ب داد‪ ٟ‬ث‪ٞ‬د‪ ،‬ثؼذ اص ٗذتی ضش‪ٝ‬ع ث‪ ٠‬تطٌیْ حٌ‪ٗٞ‬تی جهذا ‪ٗ ٝ‬سهتهوهْ‬ ‫ًشد‪ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫سٔسٔ‪ ٠‬خ‪ٞ‬اسصٗطب‪١‬یب‪ ٙ‬ث‪ ٠‬دست ا‪ٞٛ‬ضتٌی‪ ٚ‬ؿشج‪ ٠ً ٠‬یٌهی اص اٗهشاء ثه‪ٞ‬د‬ ‫تاسیس ضذ‪.‬‬ ‫اتبثٌب‪ٛ ٙ‬یض ثشای خ‪ٞ‬د دٕ اص استوالّ صد‪ٛ‬ذ‪ .‬دس ًشٗب‪ ٙ‬سٔهسهٔه‪ ٠‬سهالجهوه‪٠‬‬ ‫ًشٗب‪ ٝ ٙ‬دس س‪ ٕٝ‬سٔسٔ‪ ٠‬سالجو‪ ٠‬س‪ ٕٝ‬ث‪ٞ‬ج‪ٞ‬د اٗذ‪ .‬اص طشف دیِش اتبثٌهب‪ٙ‬‬ ‫ارسثبیجب‪ ٝ ٙ‬اتبثٌب‪ٓ ٙ‬شستب‪ ٖ١ ٙ‬ادػبی استوالّ ًشد‪ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫سٔطب‪ٗ ٙ‬ح٘ذ‬ ‫سٔطب‪ٗ ٙ‬ح٘ذ سا ٗی ت‪ٞ‬ا‪ ٙ‬اخشی‪ ٚ‬پبدضب‪ ٟ‬سٔج‪ٞ‬هیب‪ ٙ‬دا‪ٛ‬ست ً‪ ٠‬ثهش ته٘هبٕ‬ ‫تصشکبت ای‪ ٚ‬سٔسٔ‪ ٠‬حٌ‪ٗٞ‬ت ًشد‪ .‬پس اص ای‪ٗ ٠ٌٜ‬هٔهٌهطهب‪ ٟ‬ص‪ٛ‬هذُهی سا‬ ‫ثذس‪ٝ‬د ُلت ثی‪ ٚ‬پسشا‪ ٝ ٙ‬ضب‪١‬ضادُهب‪ ٙ‬سهٔهجه‪ٞ‬ههی جهذاّ سه‪ٜ‬هِهیه‪ٜ‬هی‬ ‫دس ُشکت‪ ....‬اثتذا ثی‪ ٚ‬د‪ ٝ‬پسش ا‪ٗ ٝ‬ح٘‪ٞ‬د ‪ ٝ‬پسش ثضسٍ ثشًیبسم ج‪ َٜ‬ثش‬ ‫سش تبج ‪ ٝ‬تخت سش ُشکت‪ .‬ای‪ ٚ‬جذاّ ػبهجت دس اصهله‪٢‬هب‪ ٙ‬ثهب پهیهش‪ٝ‬صی‬ ‫ٗح٘‪ٞ‬د ث‪ ٠‬پبیب‪ ٙ‬سسیذ ‪ ٝ‬ثشًیبسم ص‪ٛ‬ذا‪ٛ‬ی ضذ‪ .‬اٗب ثؼذ اص ٗذتی ٗح٘‪ٞ‬د ثهش‬ ‫اثش ثی٘بسی اثٔ‪ ٠‬دس ُزضت ‪ ٝ‬هذست د‪ٝ‬ثبس‪ ٟ‬ث‪٢‬جشًیبسم ثش ُشدا‪ٛ‬ذ‪ ٟ‬ضذ‪.‬‬ ‫ٗح٘ذ پسش دیِش ٌٗٔطب‪ ٠ً ٟ‬دس ا‪ٞٗ ٙ‬هغ سٔط‪ٜ‬ت ُه‪ٜ‬هجه‪ ٠‬سا ثهش ػه‪٢‬هذ‪ٟ‬‬ ‫داضت سش ث‪ ٠‬ض‪ٞ‬سش ػٔی‪ ٠‬ثشادس خ‪ٞ‬یص ثشداضت‪ .‬ثجض ج‪ َٜ‬ا‪ً ّٝ‬ه‪ ٠‬دس‬ ‫‪ٛ‬ضدیٌی ‪٘١‬ذا‪ ٙ‬سخ داد ‪ ٝ‬ثب ضٌست ٗح٘ذ ث‪ ٠‬پبیب‪ ٙ‬سسیذ‪ ،‬په‪ٜ‬هج جه‪ٜ‬هَ‬ ‫دیِش ‪ٛ‬یض سخ داد ً‪ ٠‬ػبهجت ثب صٔح ثیه‪ ٚ‬د‪ ٝ‬ثهشادس ثه‪ ٠‬پهبیهب‪ ٙ‬سسهیهذ‪.‬‬ ‫اٗب ثشًیبسم دس سبّ ‪١ 4988‬جشی یی سبّ ثؼذ اص صهٔهح ثهب ثهشادسش‬ ‫ٗح٘ذ دس ُزضت ‪ ٝ‬اٗ‪ٞ‬س ث‪ٗ ٠‬ح٘ذ ٗ‪ٜ‬توْ ضذ‪.‬‬ ‫سٔطب‪ٗ ٙ‬ح٘ذ اٗ‪ٞ‬س ٗشث‪ٞ‬ط ث‪ ٠‬خشاسب‪ ٙ‬سا ث‪ ٠‬ثشادس خ‪ٞ‬د س‪ٜ‬جش ‪ٝ‬اُزاس ًهشد‬ ‫ه‪ٞ‬ت‪ ٞ‬ه‪ٞ‬ت‪ ٞ‬ایچی‪ٜ‬ذ‪ٟ‬‬ ‫ه‪ٞ‬ت‪ ٞ‬صب‪ٛ‬ذین ایچی‪ٜ‬ذ‪ٟ‬‬ ‫ثبثبٗی‪ ٚ‬اؽ یبیٔیـی‬ ‫ا‪ٝ‬دا ا‪ ٙٞٛٝ‬ایچی‪ٜ‬ذ‪ٟ‬‬ ‫»»ضبثبٓیذ (ضب‪ ٟ‬ثٔ‪ٞ‬ط) ««‬ ‫****‬ ‫ٓ‪ ٠‬ی‪ ٠ٓ -ٚ‬ی‪ ٠ٓ -ٚ‬ی‪ٜ‬ذ‪ٟ‬‬ ‫ٓ‪ ٠‬ی‪ ٚ‬ث‪ٞ‬ی‪ ٜٙٞ‬ای‪ٜ‬ذ‪ٟ‬‬ ‫یئ٘یطٔشد‪ ٠ٛ ٟ‬یئ٘یص‬ ‫»»خیبس ««‬ ‫****‬ ‫دیٔی ی‪ٞ‬خذ‪ٝ‬س دیٔٔ‪ٜ‬ذیشیش‪ ،‬ای‪ٜ‬سب‪ٛ‬ی ػٔ٘ٔ‪ٜ‬ذیشیش‬ ‫»»ًیتبه ««‬ ‫****‬ ‫‪ٝ‬ستب‪ٛ‬ذا ‪ٝ‬اس ثیش اس‪ٝ‬ات‪ ،‬پبٓتبس ُئییت هبت ثب هبت‬ ‫»»ًٖٔ ««‬ ‫***‬ ‫‪١‬بالالس ‪١‬بی ‪١‬بالالس‬ ‫ث‪ٞ‬سدا‪ ٙ‬ثیش ی‪ ّٞ‬سبالالس‬ ‫ایچی هیشٗیضی چآ‪ ٞ‬یبضیْ هبالالس‬ ‫اؿیٔٔی الس اؿیْ ایٔ‪ ٠‬تبپبٓالس‬ ‫اؿیٔسیضالس ا‪ٛٝ‬ذا ٗؼطْ هبالٓالس‬ ‫»»هبسپیض ««‬ ‫***‬ ‫ٗ٘ذثبؿجش ثبؿی‪ٜ‬ذا‬ ‫ُ‪ ّٞ‬ثیتش ث‪ٞ‬داؿی‪ٜ‬ذا‬ ‫یئْ ‪ٝٝ‬ساس یئٔٔ‪ٜ‬ذیشس‬ ‫سیشؿبسی ه‪ٞ‬الؿی‪ٜ‬ذا‬ ‫»»ُیال‪ٛ‬بس ««‬ ‫بایاتیالر‬ ‫چوغونلو یئللر!‬ ‫هلیْ هب‪ٛ‬بدُشیش چ‪ٞ‬ؿ‪ ٞٔٛٞ‬یئٔٔش‬ ‫اخیش ضالٓ‪ٓ ٠‬ی ػصیب‪ٔٛ‬ی سئٔٔش‬ ‫چبتیش »اسا‪« ٙ‬دئی‪ ٠‬؛ی‪ ًٞٛٞٞ‬ائٔٔش‬ ‫چ‪ٓٞ‬ـب‪ٛ‬یش سبصاؿب چیسِی‪ ٠ٜ‬داؿالس‬ ‫هبٓیش هبس آتی‪ٜ‬ذا ه‪ٛٞ‬چبٓی ُ‪ٔٓٞ‬ش‬ ‫ص‪ٛٞ‬بسیض ‪،‬د‪ٝ‬س‪ٛ‬بسیض هبالٓی ُآٔش‬ ‫د‪ٝ‬ال‪ٛ‬ب ‪،‬دییط‪ ٠ُٔ،٠‬کصیٔٔش‬ ‫یبص ا‪ٝ‬ال ی‪ٞ‬خ‪ٞ‬دا‪ ٙ‬دیسٌی‪ ٠ٜ‬داؿالس‬ ‫هبستبّ الس ًبسیخیش صیش‪ٓ ٟٝ‬شی‪ٜ‬ذ‪ٟ‬‬ ‫اصال‪ٛ‬الس ی‪ٞ‬سد سبٓیش دس‪ٓ ٟ‬شی‪ٜ‬ذ‪ٟ‬‬ ‫الٓ‪ٓ ٠‬ش‪ٛ ،‬شُیضٓشسش‪ٓ ٟ‬شی‪ٜ‬ذ‪ٟ‬‬ ‫د‪ٝ‬هو‪ٞ‬ص ای ت‪ٞ‬تبجبم یبس یئ‪ ٠ٜ‬داؿالس‬ ‫ً‪ٞ‬سا‪ٝ‬ؿٔ‪ ٞ‬ا‪ٝ‬س‪ًٔ ٟ‬ی‪ ،‬ای‪ٞ‬اص ػ‪ٜ‬بدٓی‬ ‫ضیشی‪ ٚ‬خبطش‪ٓ ٟ‬ی د‪ٓ ٟ‬ی کش‪١‬بدٓی‬ ‫کشیبدی اجیٔی‪ٛ ،‬ؼش‪ ٟ‬سی دادٓی‬ ‫ُٔ‪ ٠‬جی ه‪ٞ‬ی‪ٜٛٞ‬ذا‪ ٙ‬سس یئ‪ ٠ٜ‬داؿالس‬ ‫اداٗ‪ ٠‬اص ض٘بس‪ ٟ‬هجْ ‪...ٝ‬‬ ‫یذى; یبتبى ; یبتبم ; یبت (یبت٘هبم ; خه‪ٞ‬اثهیهذ‪ )ٙ‬ام (اى) ;‬ ‫خ‪ٞ‬اثیذ‪ ، ٟ‬دسحبّ استشاحت ‪ ،‬سبثن ث‪ ٠‬اسج‪٢‬بی دسحبّ استشاحت ً‪ ٠‬ج‪٢‬ت‬ ‫تؼ‪ٞ‬یض ثب اسج‪٢‬بی خست‪ ٠‬اص سا‪ ٟ‬دس چبپبسخب‪١ ٠ٛ‬ب ‪٢ِٛ‬ذاسی ٗی ضذ‪ٛ‬ذ ٗهی‬ ‫ُلت‪ٜ‬ذ ‪ٓٝ‬ی اً‪ ٜٙٞ‬ث‪١ ٠‬ش ‪ٝ‬سیٔه رخیش‪ ٟ‬ای یب ًٌ٘ی ٗی ُ‪ٞ‬ی‪ٜ‬ذ‪ ،‬صاپهبس ‪،‬‬ ‫رخیش‪ٟ‬‬ ‫یش; یئش ; جب ‪ ،‬صٗی‪ٗ ، ٚ‬سب‪ٝ‬ی ؛ یش ث‪ ٠‬یش; ٗسب‪ٝ‬ی ٗسب‪ٝ‬ی ‪ ،‬جب ث‪ ٠‬جب‬ ‫یشام ; یبسام ; یبسا (یبساٗبم ; ث‪ ٠‬دسد خ‪ٞ‬سد‪ )ٙ‬م (اى) ; ثذسد ثخه‪ٞ‬س‬ ‫‪ ،‬اثضاس ‪ ٝ‬تج‪٢‬یضات الصٕ ‪ ،‬تج‪٢‬یضات ج‪ِٜ‬ی ‪ ،‬اسٔح‪ ٠‬؛ یبساهٔین ; ٗسّٔح ‪ ،‬اص‬ ‫سیط‪١ ٠‬بی تشًی ثبستب‪)17( ٙ‬‬ ‫یشؿ‪ ; ٞ‬یبسهی ; یبس (یبسٗبم ; ضٌبکت‪ ، ٚ‬صخٖ ًشد‪ )ٙ‬هی (اى) ; اثضاس‬ ‫ضٌبک‪ٜ‬ذ‪ ، ٟ‬سیبست ‪ ،‬ت‪ٜ‬جی‪ ، ٠‬کشٗب‪ٗ ، ٙ‬حبً٘‪ ، ٠‬ضبیذ ث‪ ٠‬اػهتهجهبس ثهش‪ٛ‬هذ‪ٝ ٟ‬‬ ‫ضٌبک‪ٜ‬ذ‪ ٟ‬ث‪ٞ‬د‪ ٙ‬هب‪ ٙٞٛ‬؛ یشؿ‪ٞ‬چی ; یبسهیچی ; ثبصسس ‪ ٝ‬سئهیهس دیه‪ٞ‬ا‪، ٙ‬‬ ‫ی‪ِٞ‬سؿ‪ٞ‬الٗبم ; ٗجبصات ًشد‪ ، ٙ‬یبسهیتبی ; دی‪ٞ‬ا‪ ٙ‬ػذآت‪:‬‬ ‫ػبضن اص هبضی ‪ٛ‬تشسذ ‪ٗ ،‬ی ثیبس × ثٌٔ‪ ٠‬اص یشؿ‪ٞ‬ی دی‪ٞ‬ا‪ٛ ٙ‬یض ‪ / ٖ١‬حبکظ‬ ‫یَشٓیؾ ; یبسٓیؾ ; حٌٖ پبدضب‪١‬ی (‪ :)1‬ص ثیٖ خبتٖ آوبه ت‪٢ٛ ٞ‬هبدسهته‪ٜ‬هذ ×‬ ‫ثحٌٖ یشٓیؾ اص اّ ایٔخب‪ ٙ‬یبه‪ٞ‬ت ‪ٛ /‬ضاسی ه‪٢‬ستب‪ٛ‬ی‬ ‫یش‪ٛ‬ذام ; یبسا‪ٛ‬ذام ; چشٕ خبٕ ‪ ،‬ا‪ٛ‬جب‪ ٠ً ٙ‬اصپ‪ٞ‬ست ثضٗبد‪ ٟ‬ثبضذ ‪ ،‬س‪ٝ‬د‪، ٟ‬‬ ‫تس٘‪ ، ٠‬د‪ٝ‬اّ (‪ :)2،8،27‬ثی یش‪ٛ‬ذام ُشد ُشد‪ ٙ‬ت‪ ٠ٛ × ٞ‬ثِشدی ‪ٛ ٝ‬ه‪ ٠‬کهش‪ٝ‬‬ ‫ُزسی‪ /‬س‪ٝ‬دًی س٘شه‪ٜ‬ذی‬ ‫یض‪ ; ٠ٛ‬یئض‪ ; ٠ٛ‬ض‪١ٞ‬ش خ‪ٞ‬ا‪١‬ش (‪ )1،19،27‬؛ ثص‪ٞ‬ست ػبٕ یؼ‪ٜ‬ی داٗبد‬ ‫یسبم ; یبسبم ; یبسب (‪ )ٕ.ٟ‬ام (اى) ; ت‪ٜ‬جی‪ ، ٠‬ههب‪ٛ‬ه‪ ، ٙٞ‬سهیهبسهت ؛‬ ‫ثص‪ٞ‬ست یبسن ‪ ٖ١‬اٗذ‪ ٟ‬است‪ :‬خلتب‪ ٝ ٙ‬صس‪ ٟ‬ص تیؾ ‪ ٝ‬تیشش × دّ ًسهت‬ ‫‪ٌٛ‬شد دسیسبهت‪ٞٛ /‬سآذی‪ ٚ‬ظ‪ٞ٢‬سی‬ ‫ستارخان‬ ‫بولبول‬ ‫ث‪ٞ‬ثبؿی‪ ٚ‬ث‪ٓٞ‬ج‪ ٞٓٞ‬ثیشد‪ ٙ ٟ‬ثیش‪ ٟ‬الّ ا‪ٓٝ‬ذ‪ ٠ٛ ٝ‬د‪ٙ‬؟‬ ‫ه‪ٞ‬صه‪ٛٞ‬ب هبسهبیب ج‪ٞ‬ال‪ٗ ٠ٛ‬جبّ ا‪ٓٝ‬ذ‪ ٠ٛ ٝ‬د‪ٙ‬؟‬ ‫طنس شارعلریمیس‬ ‫سلیوبى هبشن زاده‬ ‫‪ ٝ‬خ‪ٞ‬د اٗ‪ٞ‬س دیِش تصشکبت سا ث‪ ٠‬ػ‪٢‬ذ‪ُ ٟ‬شکت‪ .‬ضبٕ‪ ،‬اسیبی صـیش ‪ ٝ‬ػشام‬ ‫ػشه ثخبطش اص ثی‪ ٚ‬سکت‪ ٚ‬هذست خٔلبی ػجبسی دس کشٗب‪ ٙ‬ا‪ ٝ‬ث‪ٞ‬د‪.‬‬ ‫سٔج‪ٞ‬هیب‪ ٙ‬ضشم ایشا‪ٙ‬‬ ‫ثؼذ اص ا‪ ٠ٌٛ‬سٔطب‪ٗ ٙ‬ح٘ذ دس ُزضت سٔط‪ٜ‬ت ایشا‪ ٙ‬توشیجبً ث‪ ٠‬د‪ ٝ‬هسه٘هت‬ ‫توسیٖ ضذ‪ :‬سٔج‪ٞ‬هیب‪ ٙ‬ضشم ث‪ ٠‬دست سٔطب‪ ٙ‬س‪ٜ‬جش ثشادس سٔطب‪ٗ ٙ‬ح٘هذ ‪ٝ‬‬ ‫سٔج‪ٞ‬هیب‪ ٙ‬ؿشه ث‪ ٠‬دست ٗح٘‪ٞ‬د‪ .‬سٔطب‪ ٙ‬س‪ٜ‬جش دس د‪ٝ‬سا‪ ٙ‬سٔط‪ٜ‬هت خه‪ٞ‬د‬ ‫ًطٌ٘ص ‪١‬بی کشا‪ٝ‬ا‪ٛ‬ی سا پطت سش ُزاضهت‪ ،‬اٗهب هسه٘هتهی اص ًطه‪ٞ‬س‬ ‫یؼ‪ٜ‬ی خشاسب‪ ٙ‬ث‪ ٠‬پبیتختی ٗش‪ ٝ‬سا ًبٗالً دس اختیبس خ‪ٞ‬د داضت‪.‬‬ ‫ػبهجت س‪ٜ‬جش دس س‪ 72 ٚ‬سبِٓی ‪ ٝ‬ثؼذ اص توشیجبً ‪ 62‬سبّ سٔط‪ٜ‬ت دس سهبّ‬ ‫‪١ 552‬جشی ص‪ٛ‬ذُی سا ثذس‪ٝ‬د ُلت‪ .‬س‪ٜ‬جش ثشای خ‪ٞ‬د جب‪ٛ‬طی‪ٜ‬ی ‪ٛ‬ذاضت ‪ٝ‬‬ ‫خ‪ٞ‬ا‪١‬ش صاد‪ٟ‬اش سً‪ ٚ‬آذی‪ٗ ٚ‬ح٘‪ٞ‬د ث‪ ٠‬جبی ا‪ ٝ‬ثش تخت ‪ٛ‬طست‪.‬‬ ‫اٗب دص سبّ ‪١ 577‬جشی ث‪ ٠‬دست یٌی اص سشداسا‪ ٙ‬سٔج‪ٞ‬ههی ًه‪ٞ‬س ضهذ ‪ٝ‬‬ ‫ثبهی ص‪ٛ‬ذُی سا دس ص‪ٛ‬ذا‪ ٙ‬ث‪ ٠‬سش ثشد تب دس ُزضت‪.‬‬ ‫اداٗ‪ ٠‬داسد‬ ‫‪ ٝ‬ا‪ ٙ‬هپچ‪ٞ‬س ً‪ ٠‬اً‪ ٜٙٞ‬ثحٌٖ یبسبی ثضسٍ ٗی ستب‪ٜٛ‬هذ ‪ٛ ،‬سهتهذ‪ٛ‬هذی ‪ٝ‬‬ ‫اً‪ ٖ١ ٜٙٞ‬ثحٌٖ یبسن اص پ‪ٜ‬ج ًس ‪٘ٛ‬ی ُیش‪ٛ‬ذ‪ /‬سسبئْ خ‪ٞ‬اج‪ٛ ٠‬صیش‬ ‫یسبّ ; یبسبّ ; هط‪ ، ٙٞ‬صق ‪ٓ ،‬طٌش ‪ ،‬ک‪ٞ‬ج ؛ احت٘بالً اص ٗصذس یبسبٗهبم‬ ‫(ثبخ‪ :‬یبسب) (‪: )8‬‬ ‫ٓطٌشی ٗ‪٢ٜ‬ضٕ اص ساًت ا‪ ٝ‬چ‪ٛ ٙٞ‬ط‪ٞ‬د‬ ‫ً‪ ٠‬ص ض‪ٞ‬خی ‪ ٠٘١‬جب ک‪ٞ‬جی اص ا‪ ٝ‬ثست‪ ٠‬یسبّ ‪ /‬س‪ٜ‬جش ًبضی‬ ‫یسب‪ ;ّٝ‬یبس‪ ; ُِّٝٝٞ‬یبسب (ثبخ‪ :‬یبسب) ه‪( ِّٞ‬ثبص‪ ; )ٝ‬ثبص‪ٝ‬ی هب‪ ، ٙٞٛ‬ثبص‪ٝ‬ی‬ ‫ت‪ٜ‬جی‪ً ، ٠‬سی ً‪ ٠‬دس دست ‪ٛ‬طب‪ ٙ‬اجشای ت‪ٜ‬جی‪ ٠‬یب هب‪ ٙٞٛ‬داسد ‪ ،‬ت‪ٜ‬جی‪ًٜٜ ٠‬هذ‪، ٟ‬‬ ‫‪٢ِٛ‬جب‪ ٙ‬چ٘بم ث‪ ٠‬دست جٔ‪ٞ‬ی خب‪ٛ‬ه خب‪٢ٛ‬ب دس جط‪٢ٜ‬ب ‪٘٢ٗ ٝ‬ب‪ٛ‬ی ‪١‬هب ثهشای‬ ‫ت٘ییض ٗ‪٘٢‬ب‪٢ٛ‬ب اص ؿشیج‪١ ٠‬ب ‪ ٝ‬طشد ثیِب‪ ) 1( ٠ٛ‬؛ ‪٘١‬شیط‪ ٠‬ثهب یسهبم ‪ ٝ‬یهبسهب‬ ‫‪ 976‬یـال‪ٟٝ‬‬ ‫; یبؿال‪ٝ‬ا ; یبؿال (یبؿالٗبم ; س‪ٝ‬ؿ‪ٜ‬ی ًشد‪ ، ٙ‬چشه ًشد‪ٝ )ٙ‬ا (اى)‬ ‫; س‪ٝ‬ؿ‪ ٚ‬ا‪ٛ‬ذ‪ٝ‬د ‪ ،‬چشث‪ٜ‬بى ‪ ،‬ظشف ا‪ٜ١‬ی دست‪ ٠‬داس ً‪ ٠‬دس ا‪ ٙ‬س‪ٝ‬ؿ‪ ٚ‬سهشخ‬ ‫ٗی ً‪ٜٜ‬ذ ‪ً ،‬بسه ٗسی دست‪ ٠‬داس ثشای ًطیذ‪ ٙ‬ؿزای سشثبصا‪)1،25( ٙ‬‬ ‫یـٔن ; یبؿٔیِن ; یبؽ (; ؿبست) ٓیِن (اى) ; احت٘بالً‪ٝ :‬سیٔهه ؿهبست ‪ٝ‬‬ ‫ضٌبس ‪ ،‬تیش پیٌب‪ٛ‬ذاس (‪ٜٞ١ :)1،27‬صش پّشِ یـٔن دس ػوبه است × ‪١‬ه‪ٜ‬ه‪ٞ‬صش‬ ‫ثشٍ ‪ٛ‬یٔ‪ٞ‬کش دس اه است‪ٛ /‬ظبٗی ُ‪ٜ‬ج‪ٞ‬ی‬ ‫یـ٘ب ; ییِـ٘ب ; ییِؾ (ییِـ٘بم ; ثشچیذ‪ٗ )ٙ‬ب (اى) ; ثشچیهذ‪ٛ‬هی ‪ ،‬جه٘هغ‬ ‫ًشد‪ٛ‬ی ‪ ،‬ثشچیذ‪ ٙ‬سلش‪ ، ٟ‬ؿبست ‪ ،‬تبساج ؛ یبؿ٘ب ثب ‪٘١‬ی‪ٗ ٚ‬ؼب‪ٛ‬ی ‪ ٖ١‬صحیح‬ ‫است ‪ ،‬یبؿ٘بالٗبم ; ؿبست ًشد‪:ٙ‬‬ ‫یـ٘‪ٞ‬س ; یبؿ٘بس ‪ٝ‬یبؿ٘‪ُٞ‬س; یبؽ (یبؿ٘بم ; ثبسیذ‪ٗ )ٙ‬یِش (اى) ; ثبسا‪، ٙ‬‬ ‫‪ٛ‬بٕ اهب ؛ آجت‪ ٠‬دس ٗؼ‪ٜ‬بی ثبسا‪ ٙ‬ا‪ٛ‬شا دس تشًی‪ ٠‬ثٌبس ٗی ثش‪ٛ‬ذ ‪ ٝ‬تشًب‪ ٙ‬ارسی‬ ‫ثجبی ا‪ ٙ‬یبؿیص(اص ‪٘١‬ی‪ٗ ٚ‬صذس) استلبد‪ٗ ٟ‬ی ً‪ٜٜ‬ذ‪.‬‬ ‫اداٗ‪ ٠‬داسد‬ ‫شاه اسماعیل خطائی نین شعرلری‬ ‫ُا‪ٔٛ‬ی٘ی اال‪ ٕٜٞٗ ٙ‬ا‪ ّٝ‬دٓشثب یبسیٖ‪ -‬د‪ٝ‬س‪ٝ‬س‪،‬‬ ‫‪ٛ‬ئج‪ً ٠‬یٖ ‪ ،‬ج‪ٞ‬س ‪ ٝ‬جلب هیٔسب ٗ‪ ٚ‬دٓخست‪ ٠‬ی‪،٠‬‬ ‫ُشچی ُا‪ٜٗٞٔٛ‬ی آ‪ٞ‬س اٗ٘ب ًی‪ ،‬ؿ٘خ‪ٞ‬اسیٖ—د‪ٝ‬س‪ٝ‬س‬ ‫ائٔ‪ ٚٗ ٠‬ا‪ٛٝ‬ذا‪ ٙ‬ضٌبیت ًیٖ‪ٝ ،‬کبداسیٖ د‪ٝ‬س‪ٝ‬س ‪.‬‬ ‫ُئج‪ٓ ٠‬شد‪ ٟ‬ا‪ٝ‬یخ‪ُ٘ٔ ٞ‬ض ُاص‪ ٠ٗٝ‬هب‪ ٙ‬اؿالسإ‪،‬‬ ‫تب‪ٛ‬شی ایچ‪ ٙٞ‬ی‪ٞ‬ال ُئتس‪ ٚ‬ثیش هذٕ ا‪١‬ست‪ ٠‬ثبس‪،‬‬ ‫ُاُذ‪ً ٟ‬ی ً‪ًٞ‬ت دُ‪ ،ّٞ‬ا‪ ّٝ‬چطٖ ثی٘بسیٖ ‪-‬د‪ٝ‬س‪ٝ‬س ‪.‬‬ ‫ایبؿ‪ ٙٞ‬آتی‪ٜ‬ذا خشٕ جسٖ ثی٘بسیٖ ‪ -‬د‪ٝ‬س‪ٝ‬س ‪.‬‬ ‫ث‪ ٞ‬خطبئی ‪ ،‬اکتبث‪ ٠‬ائیٔ‪ ٠‬س‪ُ ٠‬اُذ‪ٛ ٟ‬ظش‪،‬‬ ‫یبس ایذیش؛ ثبخ ا‪ٛٝ‬ب ًیٖ ‪،‬ػٌس سخسبسیٖ ‪-‬د‪ٝ‬س‪ٝ‬س ‪.‬‬ ‫یول دوکتورو‬ ‫ُئچ٘یص سبیی ‪ٛ‬ی‪ ٚ‬اسدی ‪...ٝ‬‬ ‫ضج‪ ٠٢‬ی‪ٞ‬خذ‪ٝ‬س ًی‪ ،‬ا‪ ٙٝ‬یئذدیجی ػصش‪ ٟ‬هذس هذیٖ س‪ٝ‬س دیٔی‪ٜ‬ذ‪ ٟ‬اوص‪ٛٝ‬ه‪٠‬‬ ‫یئش ت‪ٞ‬ت٘‪ٞ‬ش »ثبیبت «ساص‪ ٝ‬ثبیبت طبیل‪¬٠‬سیه‪ٜ‬هیه‪ ٚ‬ادی ایٔه‪ ٠‬ثهبؿهٔهی‬ ‫یبسا‪٘ٛ‬یطذیش‪ .‬ثبیبت دئ٘ی‪ ،‬ثبیبتالٗبم ‪ ٠ٔ١‬هذیٖ ٓشد‪ ٟ‬خهبٓهن اساسهیه‪ٜ‬هذا‬ ‫ا‪ٝ‬خ‪ٗٞ‬بم‪ٛ ،‬ـ٘‪ٗ ٠‬ؼ‪ٜ‬بسی‪ٜ‬ذا ایطٔ‪¬ ٠‬دیٔ٘یطذیش‪ .‬احت٘بّ ًی‪ ،‬طبیله‪ ٠‬اوص‪ٝ‬د‪ٟ‬‬ ‫دا‪١‬ب ائشً‪ ٚ‬دو‪ٝ‬سٓشد‪ ٟ‬ادی‪ٜ‬ی ث‪ٞ‬سادا‪ُ ٙ‬ات‪ٞ‬سٗ‪ٞ‬ضذ‪ٝ‬س‪ .‬اُش »ثبیبت «ٗؼی‪ٚ‬‬ ‫ا‪ٌٛ‬طبف ٗشحٔ‪ ٠‬سی‪ٜ‬ذ‪ ٟ‬ا‪ٝ‬ضبهالس ا‪ٝ‬چ‪ ٙٞ‬ا‪ٝ‬خ‪ٛٞ‬ب‪ٛ ٙ‬ـه٘ه‪ٓ ٠‬هش ٗهؼه‪ٜ‬هبسهیه‪ٜ‬هذا‬ ‫ایطٔ‪ٜ٘‬یطذیشس‪ ،٠‬دئ٘ی الیالالس ثبیبتی سیستئ٘یه‪ٜ‬هذ‪ٔ١ ٙ‬ه‪ ٠‬خهیهٔهی ا‪ّٝ‬‬ ‫ضلب‪١‬ی ‪ٛ‬طوذ‪ٞٗ ٟ‬ج‪ٞ‬د ا‪ٞ٘ٓٝ‬ضذ‪ٝ‬س‪.‬‬ ‫یئذدی¬ٓیی ضؼشی‪ ٚ‬یبسا‪٘ٛ‬بسی‪ٜ‬ب هذس ا‪ٝ‬ضبم ‪ٛ‬ـ٘‪ٓ٠‬شی ضٌٔی‪ٜ‬ذ‪ ٟ‬یهبیهیهال‪ٙ‬‬ ‫الیال الس خبٓوی‪ ٚ‬ضلب‪١‬ی سئپئشت‪ٝٞ‬اسی‪ٜ‬ذا ائٔ‪ٗ ٠‬هحهٌهٖ ٗه‪ٞ‬ههؼهیه‪ٗ ٠‬هبٓهی‬ ‫ا‪ٞ٘ٓٝ‬ضذ‪ٝ‬س ًی‪ ،‬ا‪ ٝ‬حتی یبخی‪ ٚ‬اساضی ٓشد‪ ٟ‬یبضبیب‪ ٙ‬هه‪ٛٞ‬طه‪ ٞ‬طهبیهلهب الس‬ ‫ایچشیسی‪ٜ‬ذ‪ ٟ‬ا‪ٝ‬ص‪ٗ ٙٝ‬ذت ثبثیتٔط‪ ٠‬ثیٔ٘یطذیش‪.‬ثئطیی ثبضی‪ٜ‬ذا ا‪ٝ‬خه‪ٛٞ‬هب‪ ٙ‬ثه‪ٞ‬‬ ‫ا‪ٝ‬ضبم ‪ٛ‬ـ٘‪ٓ٠‬شی‪ٜ‬ذ‪ ٟ‬ا‪ٛ‬ب‪ٛ‬ی‪ً ٚ‬اسپ‪٠‬ی‪ ٠‬ا‪ٝ‬ال‪ٗ ٙ‬حجتی ی‪ًٞ‬سی پ‪ٞ‬ئتهیهی ثهیهش‬ ‫رپویه اعتصامی‬ ‫ضب‪ٔٛ‬ی یبصًس٘یطیذی هبس‪ ٟ‬هیطی‪ ٚ‬ث‪ٞ‬ص ‪ٛ‬لسی‪ٚ‬‬ ‫یبصا چیخ٘یص ص‪ٛٞ‬بالس ؿشم ٗالّ ا‪ٓٝ‬ذ‪ ٠ٛ ٝ‬د‪ٙ‬؟‬ ‫یکصد هسار لغت ترکی در فبرسی‬ ‫****‬ ‫ادبیات‬ ‫‪6‬‬ ‫دیْ ایٔ‪ ٠‬تهش‪ٛ‬هٖ ائهذیهٔهیهش‪ .‬ا‪ٛ‬هب‬ ‫ًاسپ‪ ٠‬سهیه‪ٜ‬ه‪» ٠‬اوص جهب‪ٛ‬هیه‪ٜ‬هی‬ ‫ههه‪ٞ‬سثههب‪« ٙ‬دئههیههیههش‪ ،‬یههبتهه٘ههیههص‬ ‫ًاسپ‪ ٠‬سی ‪ٛ‬ی‪ً ٚ‬هئهطهیهِهیه‪ٜ‬هذ‪ٟ‬‬ ‫دایب‪٘ٛ‬بؿی‪ ،‬ا‪ ٞٛٝ‬یهبتهیهشٗهبؿهی‪،‬‬ ‫ا‪ٝ‬ضبؿی‪ٜ‬ی ضه‪ ،ٚ‬خه‪ٞ‬ضهجهخهت‬ ‫ُاسٗ‪٠‬سی‪ٜ‬ی اسص‪ٝ‬الییش‪.‬‬ ‫الیالالسدا ج‪ٞ‬ضـ‪ ٙٞ‬ا‪ٛ‬ب ٗحجهتهی‬ ‫تش‪ ٖٛ‬ائذیٔیش‪ .‬صاٗهب‪ً ٙ‬هئهچهیهش‪،‬‬ ‫ًاسپ‪ٓ ٠‬ش ثهایه‪ٞ‬یه‪ٞ‬س‪ ،‬هه‪٢‬هشٗهب‪ٙ‬‬ ‫ا‪ٞٓٝ‬س‪ ،‬الً‪ ٚ‬ا‪ٛ‬ب الیال السیه‪ٜ‬هیه‪ٚ‬‬ ‫ضیشی‪ٜٔ‬یِی‪ ،‬حضی‪ٜٔ‬یِی‪ ،‬ث‪ٛ ٞ‬ـ٘‪ٓ٠‬شد‪ ٟ‬اضیال‪ٛ‬ب‪ ٙ‬ه‪٢‬هشٗهب‪ٛ‬هٔهیهن‪ٗ ،‬هشدٓهیهی‪،‬‬ ‫د‪ٝ‬ؿش‪ٝ‬چ‪ٞٓٞ‬م‪ ،‬د‪ٝ‬ستٔ‪ٞ‬م‪ ،‬هبسداضٔین ًی٘ی ٗوذس د‪ٝ‬یـه‪ٞ‬الس ‪١‬ه٘هیهطه‪٠‬‬ ‫ادی ‪ٝ‬اس‬ ‫ه‪ٞ‬الهالسی٘یضدا سسٔ‪ٜ‬یش‪:‬‬ ‫سٔی٘ب‪١ ٙ‬بضٖ صاد‪ ٟ‬کشص‪ٛ‬ذ ػجذاهلل دس سهبّ ‪ 1332‬ضه٘هسهی‬ ‫س‪ٝ‬ستبی »ثبٓٔ‪«ٞ‬اس‪ٗٝ‬ی‪ ٠‬ث‪ ٠‬د‪ٛ‬یب اٗهذ ‪ٝ .‬ی داسای ٗهذسى‬ ‫ًبسض‪ٜ‬بسی ‪ٞٛ،‬یس‪ٜ‬ذ‪ُٞ ٝ ٟ‬ی‪ٜ‬ذ‪ ٟ‬صذا ‪ ٝ‬سی٘بی ٗشًض اسهتهب‪ٙ‬‬ ‫ارسثبیجب‪ ٙ‬ؿشثی ‪ ٝ‬ثبص‪ٛ‬طست‪ ٠‬دا‪ٛ‬طِب‪ ٟ‬پیبٕ ‪ٞٛ‬س است ‪ .‬ا‪ ٝ‬د‪ٝ‬‬ ‫ًتبه ث‪ٛ ٠‬بٗ‪٢‬بی »تحویوی دس ٗ‪ٞ‬سیوی س‪ٜ‬تی ارسثبیجب‪ٝ« ٙ‬‬ ‫»ُ‪ٞ‬صٓٔیی ‪ٛ‬ـ٘‪ً ٠‬بسی ثبٓ‪ٗ ٞٓٞ‬سٌیه‪« ٚ‬داسد ‪ ٝ‬دس حهبّ‬ ‫حبضش دس اس‪ٗٝ‬ی‪ ٠‬ص‪ٛ‬ذُی ٗی ً‪ٜ‬ذ ‪ٝ .‬ی دس ‪ٝ‬ص‪١ ٙ‬هجهبیهی ‪ٝ‬‬ ‫اصاد ضؼش ٗی سشایذ ‪ ٝ‬دس اضؼبس ط‪ٜ‬هض خه‪ٞ‬د ثه‪ ٠‬ا‪ٛ‬هتهوهبد اص‬ ‫‪ٛ‬ب‪ٜ١‬جبسی ‪١‬بی اجت٘بػی ‪ٗ ٝ‬طٌالت اهتصبدی ٗی پشداصد ‪:‬‬ ‫س‪ً ٚ‬ی٘یذی‪ً ٚ‬یٖ ا‪ٞ٘ٓٝ‬سب‪ ٙ‬؟‬ ‫الح ائٔ‪ ٠‬ثیْ سیٖ ا‪ٞ٘ٓٝ‬سب‪ٙ‬‬ ‫اسیخالییت پیٖ ا‪ٞ٘ٓٝ‬سب‪ٙ‬‬ ‫ا‪ٞ٘ٓٝ‬یب تحشیٖ ا‪ٞ٘ٓٝ‬سب‪ ٙ‬؟‬ ‫س‪ً ٚ‬ی٘یذی‪ً ٚ‬یٖ ا‪ٞ٘ٓٝ‬سب‪ٙ‬‬ ‫ًی٘س‪ ٠‬ی‪ ٠‬ظٖٔ ائت٘ضیذی‪ٚ‬‬ ‫اُشی ی‪ٞ‬ال ُئت٘ضیذی‪ٚ‬‬ ‫‪١‬ئچ ًسی ای‪ٜ‬جیت٘ضیذی‪ٚ‬‬ ‫ثس ‪ٛ‬یی‪ ٠‬ثذ خیٖ ا‪ٞ٘ٓٝ‬سب‪ٙ‬‬ ‫س‪ً ٚ‬ی٘یذی‪ً ٚ‬یٖ ا‪ٞ٘ٓٝ‬سب‪ٙ‬‬ ‫‪ٝ‬اسییذی هذستی‪ ٚ‬س‪ٜ‬ی‪ٚ‬‬ ‫چ‪ٞ‬خ‪ٞ‬یذ‪ ٝ‬حاسٗتی‪ ٚ‬س‪ٜ‬ی‪ٚ‬‬ ‫‪١‬بسدادی ؿیشتی‪ ٚ‬س‪ٜ‬ی‪ٚ‬‬ ‫‪ ٠ٛ‬د‪ ٙ‬ث‪ ُٙٞ ٞ‬جیٖ ا‪ٞ٘ٓٝ‬سب‪ ٙ‬؟‬ ‫س‪ً ٚ‬ی٘یذی‪ً ٚ‬یٖ ا‪ٞ٘ٓٝ‬سب‪ٙ‬‬ ‫د‪ٝ‬ست اساسی هبت٘بؿی‪ٜ‬ب‪ٙ‬‬ ‫خٔو‪ ٠‬یبال‪ ٙ‬سبت٘بؿی‪ٜ‬ب‪ٙ‬‬ ‫‪ٝ‬اس ی‪ٞ‬خ‪ ٞٛٞ‬ا‪ٝ‬ت٘بؿی‪ٜ‬ب‪ٙ‬‬ ‫ث‪ٞ‬دج‪ ٠‬د‪ ٟ‬تشٗیٖ ا‪ٞ٘ٓٝ‬سب‪ٙ‬‬ ‫س‪ً ٚ‬ی٘یذی‪ً ٚ‬یٖ ا‪ٞ٘ٓٝ‬سب‪ٙ‬‬ ‫ٗٔتی هب‪ٛ‬ذیشٗبم ا‪ٝ‬چ‪ٙٞ‬‬ ‫ثیشد‪ ٟ‬ای‪ٜ‬بدیشٗبم ا‪ٝ‬چ‪ٙٞ‬‬ ‫ؿص‪ ٠‬د‪ ٟ‬یب‪ٛ‬ذیشٗبم ا‪ٝ‬چ‪ٙٞ‬‬ ‫ٗجٔس تشحیٖ ا‪ٞ٘ٓٝ‬سب‪ٙ‬‬ ‫س‪ً ٚ‬ی٘یذی‪ً ٚ‬یٖ ا‪ٞ٘ٓٝ‬سب‪ٙ‬‬ ‫س‪١ ٚ‬بٗی یب ی‪ٓٞ‬ذاضیذی‪ٚ‬‬ ‫دسدٓشی‪ ٠ٜ‬سش داضیذی‪ٚ‬‬ ‫اج هبسی‪ٜ‬ب س‪ ٚ‬اضیذی‪ٚ‬‬ ‫چ‪ٞ‬خ ثئٔ‪ ٠‬دطخیٖ ا‪ٞ٘ٓٝ‬سب‪ٙ‬‬ ‫س‪ً ٚ‬ی٘یذی‪ً ٚ‬یٖ ا‪ٞ٘ٓٝ‬سب‪ٙ‬‬ ‫ضیطب‪ٛ‬ب ‪ ٖ١‬تیٖ ا‪ٞ٘ٓٝ‬سب‪ٙ‬‬ ‫*قبینبق‪544:‬شبعردى طنس شعرلر کتببی‬ ‫ارذبایجان دا ادبی مکتب لر‬ ‫هحود هبدی‬ ‫ترجوه حبلی‬ ‫ُئچ٘یص سبیی ‪ٛ‬ی‪ ٚ‬اسدی ‪...ٝ‬‬ ‫ٗحبسث‪ ٠‬د‪١‬طت ٓشی ضؼشد‪ ٟ‬ثذثی‪ ٚ‬ثیش اح‪ٞ‬اّ ‪ ٝ‬س‪ٝ‬حی‪ ٠‬یه‪ ٠‬سهجهت‬ ‫ا‪ٞ٘ٓٝ‬ضذ‪١ .ٝ‬بدی ‪١‬ئچ ًس‪ ٠‬ای‪ٜ‬ب‪٘ٛ‬بم ‪١،‬ئهچ ًسه‪ ٠‬هه‪ٞ‬ضه‪ٓٞ‬ه٘هبم‬ ‫ایست٘یش‪ ،‬ت‪٢ٜ‬بٓیوذا سی‪ ٠ٜ‬د‪ ٙ‬دئذیِی ا‪ٝ‬دٓ‪ٗ ٞ‬صشاع السال ؿٖ ٓشی‪ٜ‬ی‬ ‫ا‪ٞٛٝ‬ت٘بؿب چبٓیطیشدی ‪.‬‬ ‫ٕ‪١ .‬بدی ‪- 1920‬جی ایٔذ‪ُٜ ٟ‬ج‪ ٠‬د‪ٝ ٟ‬کبت ائتی٘طذیش ‪.‬‬ ‫ػٔی ‪ٛ‬ظ٘ی ‪ٛ‬ی‪ ٚ‬اوص خبطش‪ٓ ٟ‬شی‪ٜ‬ذ‪ ٟ‬یبصدیـی‪ٜ‬ب ُاس‪٘١ ،ٟ‬ی‪ ٚ‬ایهٔهیه‪ٚ‬‬ ‫ثب‪١‬بسی‪ٜ‬ذا ضبػش اؿیش ٗبدی احتیبج دا ایذی ‪ُٜ .‬ج‪ ٠‬ػصیب‪ ٙ‬ی‪ٜ‬هذا‪ٙ‬‬ ‫ثیش ثئچ‪ ُٙٞ ٠‬س‪ٛٞ‬شا (ٗی‪١) 1920 ،‬بدی خسهته‪ ٠‬خهب‪ٛ‬هبدا اؿهیهش‬ ‫یبتیشٗیص‪٘١،‬ی‪ُٔٛٞ ٚ‬شد‪ٝ ٟ‬کبت ائتذیِی ُ٘ب‪ ٙ‬ا‪. ٞٛٞٓٝ‬‬ ‫ٕ‪١ .‬بدی ‪ٛ‬ی‪ ٚ‬ضؼشی‬ ‫ٗح٘ذ ‪١‬بدی ارسثبیجب‪ ٙ‬س‪ٗٝ‬ب‪ٛ‬تیضٕ ادثی ٌٗتت ی‪ٜ‬ی‪ُ ٚ‬اسًه٘هٔهی‬ ‫‪٘ٛ‬بی‪ٜ‬ذ‪ٓ ٟ‬شی‪ٜ‬ذ‪ٛ‬ذیش‪،‬ا‪ ٝ‬ج‪ٞ‬ضـ‪،ٙٞ‬آ‪،ٞٓٝٞ‬حشاستٔی طجهغ صهبحهجهی‬ ‫‪ٗ،‬ؼبصش اجت٘بػی حبدث‪ٓ ٠‬ش‪ٝ ٟ‬اخت ی‪ٜ‬ذا سس ‪ٝ‬ئشٗ‪ ٠‬ی‪ ٠‬ج‪٢‬ذ ائذ‪ٙ‬‬ ‫ثیش ضبػش ایذی‪.‬‬ ‫ارسثبیجب‪ ٙ‬ضؼشٓشی‪ٜ‬ذ‪ٛ ٟ‬سی٘ی ‪ ٝ‬کض‪ٓٞ‬ی د‪ ٙ‬ثئٔ‪ ٠‬د‪ٝ‬إ ائذیت ُٔ‪ٚ‬‬ ‫ٗٔی س‪ٗٝ‬ب‪ٛ‬تیی ػ‪ٜ‬ؼ‪ٓ ٠ٜ‬شی‪ ٚ‬یئ‪ٜ‬ی‪ٗ ،‬ؼبصش س‪ٗٝ‬ب‪ٛ‬تیضٗه‪ً ٠‬هیهچهیهی‬ ‫دوس‪١ ٞٛٝ‬بدی یبسادیجیٔیـی‪ٜ‬ذا اوص اکبد‪ ٟ‬سی‪ٜ‬ی تبپ٘یطذیش ‪.‬‬ ‫‪١‬بدی دیْ‪،‬تص‪ٞ‬یش ‪ ٝ‬اکبد‪ٝ ٟ‬اسط‪ٓ ٠‬شی ‪،‬ضؼشیه‪ٜ‬هیه‪ ٚ‬هه‪ٞ‬س‪ٓٝ‬ه‪ٞ‬ضه‪ٞ‬‬ ‫اػتجبسی ٓ‪ ٠‬هذیٖ ًالسیی پ‪ٞ‬ئضیبیب دا‪١‬ب چ‪ٞ‬خ ثبؿٔی دیهش‪ .‬ا‪ٝ‬ثه‪ٞ‬‬ ‫ادثیبت ی‪ٗ ٚ‬ؼ‪ٜٞ‬ی هیذاسی ایٔ‪ ٠‬ثای‪ٞٗٞ‬ضذ‪ٝ‬س ‪ .‬الً‪١ ٚ‬هبدی ثهیهش‬ ‫چ‪ٞ‬خ ضبػشٓش ًی٘ی ًالسیی ضؼش ٌٗتت ی٘هیه٘هضیه‪ ٚ‬اسهیهشی‬ ‫ا‪ٞ٘ٓٝ‬ضذ‪ٝ‬س ‪.‬‬ ‫اسدی ‪ٝ‬اس‬ صفحه 6 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫چْارشٌبِ ‪ 91‬هرداد ‪ 94 * 9049‬اگَست‪92 * 2422‬هحرم ‪ * 9001‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَز ایکیٌجی ایل ) * شوارُ ( سایی ) ‪6654 :‬‬ ‫السام تازگشت قیوت کاالهای اساسی ته‬ ‫شهریور ‪ ۰۰۱۱‬هوجه کسری تودجه هیشود‬ ‫پرداخت یارانه هستقین‪ ،‬اثر شوک قیوتی خردادهاه را خنثی کرد‬ ‫الیحِ اصالحی قاًَى بَدجِ اهسال تَسط دٍلت بِ‬ ‫هجلس ارسال شذ‪ .‬یکی از بٌذّای تاثیر گااار در‬ ‫الیحِ ارسالی در هَرد بازگرداًذى قیوت کاالّای‬ ‫اساسی بِ شْریَر ‪ 9044‬پس از حاف ارز ترجیحی‬ ‫است‪.‬‬ ‫زض ‪ٚ‬الغ ایٗ حىٓ ٔس٘ظط ٔػّس‪ ،‬ضی‪ ٜٛ‬غایٍعیشٗ‬ ‫یاضا٘‪ٞٝ‬ای ٘مسی ‪ٞ 8// ٚ 1//‬عاض ز‪ٔٛ‬ا٘ی اسر و‪ٝ‬‬ ‫ز‪ِٚ‬ر زض ساَ غاضی خس اظ حشص اضظ ‪85//‬‬ ‫ز‪ٔٛ‬ا٘ی ت‪ 7/ ٝ‬زضغس غأؼ‪ ٝ‬خطزاذر ٔیو‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫٘ىس‪ ٝ‬لاتُ ز‪ٛ‬غ‪ ٝ‬ایٗ اسر و‪ ٝ‬زض یه ساَ اذیط ‪ٚ‬‬ ‫خس اظ غ‪ ًٙ‬ا‪ٚ‬وطایٗ لشیشٕشر ا٘ش‪ٛ‬اع وشاال‪ٞ‬شای‬ ‫اساسی ‪ٟ٘ ٚ‬از‪ٜٞ‬ا ضضس ‪ 8/‬زضغشسی زاضشرد زض‬ ‫٘سیػ‪ ٝ‬اٖ ت‪ٟ‬ای واال‪ٞ‬ای ‪ٚ‬اضزازی ‪ ٓٞ‬ضضشس لشاتشُ‬ ‫ز‪ٛ‬غ‪ٟ‬ی زاضس‪ ٝ‬اسر‪.‬‬ ‫تط ایٗ اساس ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ز‪ِٚ‬ر ضا ٔىّف و‪ٙ‬یٓ لشیشٕشر‬ ‫واال‪ٞ‬ای اساسی ضا ت‪ ٝ‬یه ساَ ٌصضس‪ ٝ‬تاظٌطزا٘شس‬ ‫ت‪ ٝ‬ػمیس‪ ٜ‬تسیاضی اظ واضض‪ٙ‬اساٖ أىاٖخصیط ٘یسشر‪،‬‬ ‫ظیطا زض افعایص وسطی ت‪ٛ‬زغ‪ ٝ‬اضط ٌصاض اسشر ‪ٚ‬‬ ‫چاج خ‪٘ ٚ َٛ‬ازطاظی ت‪ٛ‬زغ‪ ٝ‬ضا زض خی زاضز‪.‬‬ ‫تط اساس اذطیٗ أاض‪ٞ‬ا زثؼاذ ز‪ٛ‬ضٔی حص اضظ‬ ‫‪ 85//‬زض ز‪ٔ ٚ‬ا‪ ٜ‬ذطزاز ‪ ٚ‬زیط زمطیثاً ت‪ ٝ‬ع‪ٛ‬ض وشأشُ‬ ‫زرّی‪ ٝ‬ضس ‪ ٚ‬اظ ٔا‪ ٜ‬غاضی ٘طخ ز‪ٛ‬ضْ ت‪ ٝ‬سغ‪ٛ‬ح لثشُ‬ ‫اظ حص اضظ ‪ 85//‬ز‪ٔٛ‬ا٘ی تاظذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ٌطر‪.‬‬ ‫عضَ اتاق بازرگاًی تْراى گفت‪ :‬از اًجاایای کاِ‬ ‫هابِ التفاٍت افسایش قیوت ّا بار اثار حااف ارز‬ ‫ترجیحی در قالب یاراًِ بِ هردم دادُ های شاَد‪،‬‬ ‫تَرهی بر اثر ایی سیاست ایجاد ًویشَد ٍ هاردم‬ ‫فشار عوذُای را هتحول ًویشًَاذ‪ .‬اگار شاَک‬ ‫قیوتی ای ّن ٍجَد داشتِ بااشاذ‪ ،‬هاَقات ٍ در‬ ‫بلٌذهذت کاهالً بِ ًفع هردم است‪.‬‬ ‫تا ض‪ٚ‬ی واض أسٖ ز‪ِٚ‬ر زطأشح زض أشطیشىشا ‪ٚ‬‬ ‫ذط‪ٚ‬ظ ایٗ وط‪ٛ‬ض اظ تشطغشاْ‪ٔ ،‬ش‪ٛ‬ظ غشسیشسی اظ‬ ‫زحطیٓ ‪ٞ‬ا ‪ ٚ‬فطاض‪ٞ‬ای السػازی تط ایطاٖ اؿشاظ ضشس‪.‬‬ ‫فطاض‪ٞ‬ای تیط‪٘ٚ‬ی زض و‪ٙ‬اض ضؼف‪ٞ‬ای زاذّشی عشی‬ ‫ساَ‪ٞ‬ای ‪ 79‬زا ‪ 77‬ت‪ ٝ‬فطاض ٔؼیطسی لاتُ ز‪ٛ‬غ‪ٟ‬ی تشط‬ ‫الطاض اسیهخصیط غأؼ‪ ٝ‬ا٘ػأیس‪ .‬ت‪ ٝ‬ع‪ٛ‬ضی و‪ ٝ‬زٕاْ‬ ‫ضاذع ‪ٞ‬شای وشالٖ الشسشػشازی ٘طشاٖ ز‪ٞ‬ش‪ٙ‬شس‪ٜ‬‬ ‫و‪ٛ‬چهزط ضسٖ سفط‪ٔ ٜ‬طزْ ت‪ٛ‬ز‪ .‬سیشاسشر ٔشساضاٖ‬ ‫أطیىایی أیس‪ٚ‬اض ت‪ٛ‬ز٘س تشا افشعایشص فطشاض‪ٞ‬شای‬ ‫ٔؼیطسی‪٘ ،‬اضضایسی ػٕ‪ٔٛ‬ی افعایص یافسش‪٘ ٚ ٝ‬شظشاْ‬ ‫م الف ‪ 5056‬هرًذ‬ ‫غٕ‪ٟٛ‬ضی اسالٔی ٔػث‪ٛ‬ض ت‪ٔ ٝ‬شصاوشط‪ ٚ ٜ‬اػشغشای‬ ‫أسیاظاذ سیاسی تیطسشطی ضش‪ٛ‬ز‪.‬زض ایشٗ ضشطایشظ‬ ‫حٕایر اظ ز‪ٞ‬ه ‪ٞ‬شای خشایشیشٗ زضأشسی أشطی‬ ‫ضط‪ٚ‬ضی ت‪ٛ‬ز‪ .‬ت‪ٕٞ ٝ‬یٗ ٔ‪ٙ‬ظ‪ٛ‬ض ز‪ِٚ‬شر ز‪ٚ‬اظز‪ٞ‬شٓ تشا‬ ‫‪ٞ‬س حٕایر اظ ٔؼیطر ٔطزْ اظ فط‪ٚ‬ضزیشٗ ‪8179‬‬ ‫الساْ ت‪ ٝ‬اػغای اضظ زطغیحی ت‪ ٝ‬واال‪ٞ‬ای ٔرشسشّشف‬ ‫وطز‪.‬تطضسی‪ٞ‬ا ٘طاٖ ٔیز‪ٞ‬س و‪ ٝ‬سیاسر ٔ‪ٛ‬ضزتحص‬ ‫زا حسی ت‪ٞ ٝ‬س ذ‪ٛ‬ز یؼ‪ٙ‬ی حٕایر اظ ٔشؼشیشطشر‬ ‫ٔطزْ ضسیس‪ ،‬أا ت‪ ٝ‬زِیُ ازال ظیشاز ٔش‪ٙ‬شاتشغ اضظی‬ ‫وط‪ٛ‬ض ‪ ٚ‬تط‪ٚ‬ظ ٔطىالزی اظ لثیُ لاچاق ٔشؼشىش‪ٛ‬س‪،‬‬ ‫ایػاز تسسط فساز ‪ ٚ‬ضا٘ر ‪ٔ ٚ‬سائُ ایٗچ‪ٙ‬ی‪ٙ‬ی ٘شسشایشع‬ ‫اٖ حسالّی ت‪ٛ‬ز‪ .‬واضض‪ٙ‬اساٖ اشػاٖ زاض٘س وش‪ ٝ‬اضظ‬ ‫زطغیحی یه سیاسر ٔ‪ٛ‬لر اسر ‪٘ ٚ‬ثایشس اظ اٖ‬ ‫زض تّ‪ٙ‬سٔسذ اسسفشاز‪ ٜ‬وشطز‪ .‬تش‪٘ ٝ‬شظشط ٔشی ضسشس‬ ‫سیاسسٕساضاٖ ٘یع ت‪ِ ٝ‬ع‪ ْٚ‬حص اٖ ‪ٚ‬الف ت‪ٛ‬ز٘س أا‬ ‫ػعْ الظْ تطای تطچشیشسٖ اضظ زشطغشیشحشی ‪ٚ‬غش‪ٛ‬ز‬ ‫٘ساضر‪ .‬زا ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ز‪ِٚ‬ر سیعز‪ٔ ٓٞ‬ػث‪ٛ‬ض ضس تا لثش‪َٛ‬‬ ‫رٍزًاهِ ارک‬ ‫اگْی هسایذُ اهَال غیرهٌقَل (اسٌاد رٌّی)‬ ‫تٕ‪ٛ‬غه خط‪٘ٚ‬س‪ ٜ‬اغطائی والس‪77////5 : ٝ‬اِف)ضطساً٘ یه ‪ٚ‬احس ٔسى‪٘ٛ‬ی ت‪ ٝ‬خالن ‪ 8178‬فطػی اظ ‪ -18‬اغّی ‪ٚ‬الغ زض وطىسطای ترص ‪ -82‬زشثشطیشع زض وش‪ٝ‬‬ ‫ضطساً٘ ػطغ‪ ٚ ٝ‬اػیاٖ اٖ زض زفسط أالن غّس ‪ 558‬غفحاذ ‪ 8/1 ٚ 8//‬شیُ ضٕاض‪ٞ ٜ‬ای ‪ 71/28 ٚ 71/25‬ت‪ٙ‬اْ الای ضضا ز‪ٟٙ‬ایی زض ازضس ٔط٘س‪ -‬ض‪ٟ‬ط وطىسطای‬ ‫غاز‪ ٜ‬اغّی و‪ٛ‬چ‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ػّی سی‪ٙ‬ا خالن ‪ 8/‬ضثر ‪ ٚ‬اس‪ٙ‬از غازض ‪ ٚ‬زسّیٓ ضس‪ ٜ‬سدس ضطساً٘ خالن ٔصو‪ٛ‬ض تطاتط س‪ٙ‬س ضسٕی ضٕاض‪ 818528/258 –857/58 ٜ‬زفشسشطذشا٘ش‪ٝ‬‬ ‫اس‪ٙ‬از ضسٕی ضٕاض‪ 581 ٜ‬ز‪ٟ‬طاٖ زض لثاَ ٔثّؾ ‪ 5258/////‬ضیاَ زض لیس ض‪ ٗٞ‬تا٘ه ّٔر لطاض ٌطفس‪ ٝ‬اسر ‪ ٚ‬حس‪ٚ‬ز اٖ تطط ح شیُ ٔیثاضس‪ :‬ضٕاال‪:‬زیش‪ٛ‬اضیسشر تش‪ ٝ‬زیش‪ٛ‬اض‬ ‫تغ‪ َٛ‬تیسر ‪ٞ ٚ‬فر ٔسط خالن ‪ 729‬فطػی تالیٕا٘س‪، ٜ‬ضطلا‪:‬ا‪ َٚ‬تغ‪ٔ 85 َٛ‬سط زی‪ٛ‬اضیسر ت‪ ٝ‬و‪ٛ‬چ‪ٔ ٝ‬حُ ‪ٚ‬ض‪ٚ‬ز اظ ایٗ حس اسر ز‪ ْٚ‬تغ‪ 12 َٛ‬سا٘سی ٔسط خشرشی اسشر تش‪ٝ‬‬ ‫و‪ٛ‬چ‪ ٝ‬غ‪ٛٙ‬تا‪ :‬تغ‪ٔ 592/2 َٛ‬سط زی‪ٛ‬اضیسر ت‪ ٝ‬زی‪ٛ‬اض خالن ‪ 729‬فطػی تالیٕا٘س‪ ٜ‬ؿطتا‪ :‬تغ‪ٔ 8/28/ َٛ‬سط زی‪ٛ‬اضیسر ت‪ ٝ‬زی‪ٛ‬اض خالن ٔصو‪ٛ‬ض و‪ ٝ‬س‪ٙ‬س اٖ ت‪٘ ٝ‬اْ ضضا ز‪ٟٙ‬ائشی‬ ‫ت‪ٔ ٝ‬ساحر ػطغ‪ٔ 1/5252 ٝ‬سطٔطتغ ‪ ٚ‬زاضای اػیا٘ی حس‪ٚ‬زا تٕساحر‪ٔ 82/‬سط ٔطتغ تػ‪ٛ‬ضذ اسىّر تا ٔػاِح ت‪ٙ‬ایی ‪ ٚ‬ا٘ثاضی ‪ ٚ‬سط‪ٚ‬یس ت‪ٟ‬ساضسی ‪ ٚ‬تا زض ٘ظط ٌطفسٗ ػٕط‬ ‫‪ ٚ‬تا ِحاػ أسیاظاذ اب ‪ ٚ‬تطق ‪ٌ ٚ‬اظ و‪ ٝ‬عثک ٘ظط واضض‪ٙ‬اس ضسٕی زازٌسسطی ت‪ٟ‬ای ضطساً٘ خالن ٔصو‪ٛ‬ض ت‪ٔ ٝ‬ثّؾ ‪ 525//2///2///‬ضیشاَ اضظیشاتشی ضشس‪ ٚ ٜ‬ب)‬ ‫ضطساً٘ یه ‪ٚ‬احس ٔسى‪٘ٛ‬ی ت‪ ٝ‬خالن ‪8188‬فطػی اظ ‪ 18‬اغّی ‪ٚ‬الغ زض وطىسطای ترص ‪ 82‬زثطیع زض و‪ ٝ‬ضطساً٘ ػطغ‪ ٚ ٝ‬اػیاٖ اٖ زض زفسط أشالن غشّشس ‪888‬‬ ‫غفح‪ 81 ٝ‬اغّی شیُ ضٕاض‪ 888 ٜ‬ت‪ٙ‬اْ الای ػثاس ػثاسد‪ٛ‬ض زض ازضس ٔط٘س‪ -‬ض‪ٟ‬طوطىسطای و‪ٛ‬چ‪ ٝ‬غ‪ٙ‬ه تا٘ه سد‪ ٝ‬ضثر ‪ ٚ‬غازض ‪ ٚ‬زسّیٓ ضس‪ ٜ‬سدس ضطساً٘ خشالن‬ ‫ٔصو‪ٛ‬ض تطاتط س‪ٙ‬س ضسٕی ضٕاض‪ 818528/258-857/58 ٜ‬زفسطذا٘‪ ٝ‬اس‪ٙ‬از ضسٕی ضٕاض‪ 581 ٜ‬ز‪ٟ‬طاٖ زض لثاَ ٔثّؾ ‪5258/////‬ضیاَ زض لیس ض‪ ٗٞ‬تا٘ه ّٔر لطاضٌطفس‪ ٝ‬اسر‬ ‫‪ ٚ‬حس‪ٚ‬ز اٖ تططح شیُ ٔیثاضس‪:‬ضٕاال تغ‪ٔ 1521 َٛ‬سطزی‪ٛ‬اضیسر تى‪ٛ‬چ‪ٛٔ ٝ‬غ‪ٛ‬ز‪،‬ضطفا‪:‬تغ‪ٔ 85292 َٛ‬سطزی‪ٛ‬اض ‪ ٚ‬زضب ‪ٚ‬ض‪ٚ‬ز اسر تطاضع غ‪ٛٙ‬تا‪:‬تغ‪ٔ1528َٛ‬سط زی‪ٛ‬اضتسیش‪ٛ‬اض‬ ‫تالیٕا٘س‪ ٜ‬ؿطتا‪:‬تغ‪ٔ 8/28/َٛ‬سط زی‪ٛ‬اضیسر ت‪ ٝ‬تالیٕا٘س‪ ٜ‬و‪ ٝ‬س‪ٙ‬س اٖ ت‪ٙ‬اْ ػثاس ػثاسد‪ٛ‬ضت‪ٔ ٝ‬ساحر ػطغ‪ٔ 198 ٝ‬سطٔطتغ ‪ٚ‬زاضای اػیا٘ی حس‪ٚ‬زا تٕسشاحشر ‪ٔ 888‬شسشطٔشطتشغ‬ ‫م الف ‪ 2212‬تبریس‬ ‫ػ‪ٛ‬اله احسٕاِی‪ ،‬حص اضظ زطغیحی ‪ 8‬لّٓ واالی‬ ‫اساسی ضا حص و‪ٙ‬س ‪ ٚ‬یاضا٘‪ ٝ‬ضا ت‪ٝ‬غ‪ٛ‬ضذ ٔسسمیشٓ‬ ‫ت‪ ٝ‬ذا٘‪ٛ‬اض‪ٞ‬ا تدطزاظز‪ٔ.‬حٕسضضا ٘ػفی ٔش‪ٙ‬شص ػضش‪ٛ‬‬ ‫ازاق تاظضٌا٘ی ز‪ٟ‬طاٖ ٌفشر‪ :‬یشىشی اظ الشسأشاذ‬ ‫زضسسی و‪ ٝ‬ز‪ِٚ‬ر سیعز‪ ٓٞ‬ا٘ػاْ زاز‪ ،‬حشص اضظ‬ ‫زطغیحی ت‪ٛ‬ز‪ .‬ترص ظیازی اظ ز‪ٛ‬ضٔی وش‪ ٝ‬انٖ زض‬ ‫غأؼ‪ ٝ‬احساس ٔیو‪ٙ‬یٓ‪ ،‬اضزثاعشی تش‪ ٝ‬حشص اضظ‬ ‫زطغیحی ٘ساضز‪ٚ.‬ی افع‪ٚ‬ز‪ :‬ز‪ٛ‬ضْ تیطسط ت‪ٔ ٝ‬ش‪ٛ‬ضش‪ٛ‬ع‬ ‫٘مسی‪ٍٙ‬ی اضزثاط زاضز و‪ ٝ‬زض زسر تا٘ه ٔشطوشعی‬ ‫اسر ‪ ٚ‬ت‪ ٝ‬ذاعط وسطی ت‪ٛ‬زغ‪ ٝ‬ز‪ِٚ‬ر ٔطىالزی ضا‬ ‫ت‪ٚ ٝ‬غ‪ٛ‬ز ا‪ٚ‬ضز‪ ٜ‬اسرد تش‪ٙ‬شاتشطایشٗ‪٘ ،‬شٕشی زش‪ٛ‬ا٘شیشٓ‬ ‫ز‪ٛ‬ضْ‪ٞ‬ای فؼّی ضا ت‪ ٝ‬حص اضظ زطغیحی ضتظ ز‪ٞ‬یٓ‬ ‫‪ ٚ‬ت‪ ٝ‬ایٗ زطزیه زضسسی ایٗ سیاسر ضا ظیشط سش‪ٛ‬اَ‬ ‫تثطیٓ‪.‬‬ ‫ػض‪ ٛ‬ازاق تاظضٌا٘ی ٌفر‪ :‬ز‪ِٚ‬ر تایس تشا غشسیشر‬ ‫حص لیٕرٌصاضی‪ٞ‬ای زسس‪ٛ‬ضی ضا ٔس٘ظشط لشطاض‬ ‫ز‪ٞ‬س‪ .‬ز‪ ْٚ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬تایس یه ٘شطخ تشطای اضظ زاضشسش‪ٝ‬‬ ‫تاضیٓ ‪ ٚ‬اٖ ‪٘ ٓٞ‬طخ تاظاض تاضس‪ .‬تایشس اظ اذشسشال‬ ‫ظیاز تیٗ ٘طخ اضظ زض تاظاض ‪٘ ٚ‬طخ اضظ ز‪ِٚ‬سی خشط‪ٞ‬شیشع‬ ‫و‪ٙ‬یٓ‪ .‬ت‪ ٝ‬ایٗ زطزیه‪ ٕٝٞ ،‬چیع ٔسؼازَزط ٔیضش‪ٛ‬ز ‪ٚ‬‬ ‫واض‪ٞ‬ا ت‪ٟ‬سط خیص ٔیض‪ٚ‬ز‪.‬‬ ‫٘ػفی ٔ‪ٙ‬ص زض ٔ‪ٛ‬ضز ایٗ س‪ٛ‬اَ و‪ ٝ‬وا‪ٞ‬ص ٔشیشعاٖ‬ ‫ز‪ٛ‬ضْ ٔا‪ٞ‬ا٘‪ ٝ‬زض زیطٔا‪٘ ٜ‬سثر ت‪ ٝ‬ذطزازٔا‪ ٜ‬چ‪ ٝ‬خیأشی‬ ‫زض ٔ‪ٛ‬ضز ٔ‪ٛ‬لر ت‪ٛ‬زٖ اضط ض‪ٛ‬ن لیٕشسشی ٘شاضشی اظ‬ ‫اظازساظی لیٕر‪ٞ‬ا ‪ ٚ‬حص اضظ زطغشیشحشی زاضز‪،‬‬ ‫خاسد زاز‪ :‬اظ ا٘ػایی و‪ٔ ٝ‬اتش‪ ٝ‬اِشسشفشا‪ٚ‬ذ افشعایشص‬ ‫لیٕر‪ٞ‬ا تط اضط حص اضظ زطغیحی زض لاِه یشاضا٘ش‪ٝ‬‬ ‫ت‪ٔ ٝ‬طزْ زاز‪ٔ ٜ‬یض‪ٛ‬ز‪ ،‬ز‪ٛ‬ضٔی تط اضط ایشٗ سشیشاسشر‬ ‫ایػاز ٕ٘ی ض‪ٛ‬ز ‪ٔ ٚ‬طزْ فطاض ػٕس‪ٜ‬ای ضا ٔشسشحشٕشُ‬ ‫ٕ٘یض‪٘ٛ‬سد اٌط ض‪ٛ‬ن لیٕسیای ‪ٚ ٓٞ‬غش‪ٛ‬ز زاضشسش‪ٝ‬‬ ‫تاضس‪ٛٔ ،‬لر اسر ‪ ٚ‬زض زضاظٔشسذ حشص اضظ‬ ‫زطغیحی وأالً ت‪٘ ٝ‬فغ ٔطزْ اسر‪.‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫تکلیف تانک هرکسی در تهروز رسانی‬ ‫فصلی اترتدهکاراى تانکی‬ ‫علی صالحابادی افسٍد‪ :‬اهارّای گرفتِ شذُ از‬ ‫باًک ّا را بایذ بِ صَرت فصلی بِ رٍز رسااًای‬ ‫کٌین ٍ بر ایی اساس در پایاى ّر فصل‪ ،‬اهاارّاا‬ ‫را بر اساس اطالعات دریافتی از باًکّا با ساهاًِ‬ ‫باًک هرکسی هطابقت دادُ ٍ در سایت بااًاک‬ ‫هرکسی هٌتشر هیکٌین‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی تیاٖ زاضر‪ :‬تط اساس لا٘ش‪ ٖٛ‬تش‪ٛ‬زغش‪ ٝ‬سشاَ‬ ‫‪ ،88/8‬ایٗ ٔسّ‪ ٝ‬أط لشا٘ش‪٘ٛ‬شی تش‪ٛ‬ز‪ ٚ ٜ‬تشا٘شه‬ ‫ٔطوعی ٔ‪ٛ‬رف ت‪ ٝ‬اعالع ضسا٘ی اسر‪.‬ضئیسوُ‬ ‫تا٘ه ٔشطوشعی ارش‪ٟ‬شاضزاضشر‪ :‬زض ذػش‪ٛ‬ظ‬ ‫‪ٚ‬اْ ‪ٞ‬ای ذطز‪ٚ ،‬ریف‪٘ ٝ‬ظاْ تا٘ىی زس‪ٟ‬یُ اسشر‪،‬‬ ‫ت‪ٙ‬اتطایٗ زسسطسی اساٖ ٔطزْ ت‪ ٝ‬ضثى‪ ٝ‬تشا٘شىشی‬ ‫اتالؽ ضس‪ٚ.‬ی ازأ‪ ٝ‬زاز‪ :‬زض تشحشص ‪ٚ‬ضشیشمش‪ٞ ٝ‬شا‪،‬‬ ‫زس‪ٟ‬یالزی ایػاز وطزیٓ ‪ ٚ‬عیشف ٔشسش‪ٙ‬ش‪ٛ‬ػشی اظ‬ ‫‪ٚ‬ضایک ضا زض ٘ظط ٌطفسیٓ و‪ ٝ‬حشسشی تشا لشطاضزاز‬ ‫الظْاالغطا ض‪ٛ‬ز زا ‪ٚ‬اْ ‪ٞ‬شای ذشطز‪ ،‬تشط اسشاس‬ ‫اػسثاضس‪ٙ‬ػی و‪ ٝ‬اظ ٔطسطی ا٘ػاْ ٔیض‪ٛ‬ز‪ ،‬اػغاء‬ ‫ض‪ٛ‬ز‪.‬غاِح اتازی ٌفر‪ :‬ایٗ ا٘سظاض اظ ضشثشىش‪ٝ‬‬ ‫تا٘ىی ‪ٚ‬غ‪ٛ‬ز زاضز و‪ ٝ‬زس‪ٟ‬یالذ ذطز ضا تا ‪ٚ‬ضایک‬ ‫اساٖ ت‪ ٝ‬افطاز تا اػسثاض ٔ‪ٙ‬شاسشه اػشغشاء وش‪ٙ‬شس‪،‬‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ زسسطسی ٔطزْ ضا ت‪ ٝ‬ضثى‪ ٝ‬تا٘ىی ٔشطشُ‬ ‫أضای اِىسط‪٘ٚ‬یه‪ ،‬سشفشسش‪ ٝ‬اِشىشسشط‪٘ٚ‬شیشه ‪ٚ‬‬ ‫زسسطسی‪ٞ‬ای ؿیطحض‪ٛ‬ضی و‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬ع‪ٛ‬ض وّشی زض‬ ‫ضثى‪ ٝ‬تا٘ىی اسر‪ ،‬زض زسس‪ٛ‬ضاِؼُٕ‪ٞ‬ای اتالؿشی‬ ‫زیس‪ ٜ‬ضس‪ ٜ‬زا ضثى‪ ٝ‬تا٘ىی تس‪ٛ‬ا٘س ت‪ٝ‬ع‪ٛ‬ض ػٕش‪ٔٛ‬شی‬ ‫‪ٌ ٚ‬سسطز‪ ،ٜ‬ایٗ واض ضا ا٘ػاْ ز‪ٙٞ‬س‪.‬‬ ‫تػ‪ٛ‬ضذ لسٕسی اظ اٖ زیطا‪ ٚ ٗٞ‬لسٕسی چ‪ٛ‬تی ‪ ٚ‬تا زض٘ظط ٌطفسٗ ػٕط‪ ٚ‬تا ِحاػ أسیاظاذ اب ‪ ٚ‬تطق ‪ٌ ٚ‬اظ و‪ ٝ‬عثک ٘ظط واضض‪ٙ‬اس ضسٕی زازٌسسطی ت‪ٟ‬ای ضطسا٘شً‬ ‫خالن ٔصو‪ٛ‬ض ت‪ٔ ٝ‬ثّؾ ‪ 98758/////‬ضیاَ اضظیاتی ضس‪ ٚ ٜ‬خالن ‪ٞ‬ای ف‪ٛ‬ق زاضای ا٘طؼاتاذ اب ‪ ٚ‬تطق ‪ٌ ٚ‬اظ و‪ ٝ‬تطاتط ٌعاضش ٔأ‪ٛ‬ض اغطا أالن ٔشعتش‪ٛ‬ض زض زػشط‬ ‫ٔاِىیٗ ٔی تاضس ‪ ٚ‬خالن ‪ٞ‬ای ف‪ٛ‬ق اظ ساػر ‪ 7‬اِی ‪ 85‬ض‪ٚ‬ظ چ‪ٟ‬اضض‪ٙ‬ث‪ٛٔ ٝ‬ضخ ‪ 88/82/52/5‬زض ضؼث‪ ٝ‬اغطائیاذ ازاض‪ ٜ‬اس‪ٙ‬از ‪ ٚ‬أالن ٔط٘س ‪ٚ‬الغ زض ذشیشاتشاٖ عشاِشمشا٘شی‬ ‫ض‪ٚ‬تط‪ٚ‬ی ازاض‪ٔ ٜ‬راتطاذ لسیٓ اظ عطیک ٔعایس‪ ٜ‬ت‪ ٝ‬فط‪ٚ‬ش ٔی ضسس‪ٔ .‬عایس‪ ٜ‬اظٔثاِؾ ف‪ٛ‬ق ضط‪ٚ‬ع ‪ ٚ‬ت‪ ٝ‬تاالزطیٗ لیٕر خیط‪ٟٙ‬ازی ٘مسا فط‪ٚ‬ذس‪ٔ ٝ‬ی ض‪ٛ‬ز‪ ٚ .‬وّیش‪ٞ ٝ‬شعیش‪ٙ‬ش‪ٞ ٝ‬شای‬ ‫لا٘‪٘ٛ‬ی ت‪ ٝ‬ػ‪ٟ‬س‪ ٜ‬تط٘س‪ٔ ٜ‬عایس‪ ٜ‬اسر‪٘ ٚ .‬یٓ ػطط ‪ ٚ‬حک ٔعایس‪٘ ٜ‬مسا ‪ٚ‬غ‪ َٛ‬ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ضس‪ .‬ضٕ‪ٙ‬ا تطاتط ٔاز‪ 815 ٜ‬لا٘‪ ٖٛ‬ائیٗ ٘أ‪ ٝ‬اغطا ضطور زض ٔعایس‪ٛٙٔ ٜ‬ط ت‪ ٝ‬خطزاذر ز‪ٜ‬‬ ‫زضغس اظ ٔثّؾ خای‪ ٝ‬واضض‪ٙ‬اسی ت‪ ٝ‬حساب سدطز‪ ٜ‬ضثر ‪ ٚ‬حض‪ٛ‬ض ذطیساض یا ٕ٘ای‪ٙ‬س‪ ٜ‬لا٘‪٘ٛ‬ی ا‪ ٚ‬زض غّس‪ٔ ٝ‬عایس‪ ٜ‬اسر تط٘س‪ٔ ٜ‬عایس‪ٔ ٜ‬ىّف اسر ٔات‪ ٝ‬اِسفا‪ٚ‬ذ ٔثّؾ فشط‪ٚ‬ش ضا‬ ‫رط ٔسذ ‪ 2‬ض‪ٚ‬ظ اظ زاضید ٔعایس‪ ٜ‬ت‪ ٝ‬حساب غ‪ٙ‬س‪ٚ‬ق ضثر ز‪ٛ‬زیغ ٕ٘ایس‪ ٚ .‬زض غ‪ٛ‬ضزیى‪ ٝ‬رط ٔ‪ّٟ‬ر ٔمطض ٔا٘س‪ ٜ‬فط‪ٚ‬ش ضا ت‪ ٝ‬حساب سدطز‪ ٜ‬ضثر ‪ٚ‬اضیع ٘شىش‪ٙ‬شس‪ٔ .‬شثشّشؾ‬ ‫ٔصو‪ٛ‬ض لاتُ اسسطزاز ٘ث‪ٛ‬ز‪ ٚ ٜ‬ت‪ ٝ‬حساب ذعا٘‪ٚ ٝ‬اضیع ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ضس زض ایٗ غ‪ٛ‬ضذ ػّٕیاذ فط‪ٚ‬ش اظ زضغ‪ ٝ‬اػسثاض سالظ ‪ٔ ٚ‬عایس‪ ٜ‬زػسیس ٔی ٌطزز‪ .‬ز‪ٛ‬ضیح ای‪ٙ‬شىش‪ ٝ‬خشالن‬ ‫‪ 8178‬فطػی اظ ‪-18‬اغّی ت‪ٔ ٝ‬ثّؾ ‪ 5217529//‬ضیاَ اظ تاتر ػ‪ٛ‬اضؼ ٘‪ٛ‬ساظی ت‪ ٝ‬ض‪ٟ‬طزاضی وطىسطای تس‪ٞ‬ىاض ٔیثاضس‪ّٔ ٚ .‬ه ف‪ٛ‬ق زض عطح غأغ زفضیّشی اظ سشٕشر‬ ‫ضطق حس‪ٚ‬زا ز‪ٔ ٚ‬سط ػمه ض‪ٚ‬ی زاضز و‪ٔ ٝ‬اِه ‪ٍٙٞ‬اْ ٔطٔر ‪ٛ٘ ٚ‬ساظی ٔ‪ٛ‬رف ت‪ ٝ‬ضػایر ٔی تاضس ‪ ٚ‬خالن ‪ 8188‬فطػی اظ ‪ -18‬اغّی ت‪ٔ ٝ‬ثّؾ ‪ 59558//‬ضیاَ اظ تشاتشر‬ ‫ػ‪ٛ‬اضؼ ٘‪ٛ‬ساظی ت‪ ٝ‬ض‪ٟ‬طزاضی وطىسطای تس‪ٞ‬ىاض ٔی تاضس ‪ّٔ ٚ‬ه ف‪ٛ‬ق زض عطح غأغ زفضیّی اظ سٕر ضٕاَ حس‪ٚ‬زا‪ٔ 5217‬سط ‪ ٚ‬زاضای ػمه ض‪ٚ‬ی ‪ ٚ‬خشد اظ سشٕشر‬ ‫ضطق زاضز و‪ٔ ٝ‬اِه ‪ٍٙٞ‬اْ ٔطٔر ‪ٛ٘ ٚ‬ساظی ٔ‪ٛ‬رف ت‪ ٝ‬ضػایر ْ تاضس‪.‬‬ ‫‪ *828/9‬زاضید ا٘سطاض ‪88/82/2287‬‬ ‫رئیس ثبت اسٌاد ٍ اهالک هرًذ‪ -‬هحرم کٌعاًی‬ ‫م الف ‪ 2215‬تبریس‬ ‫رٍزًاهِ ارک‬ ‫‪3‬‬ ‫رٍزًاهِ ارک‬ ‫اگْی تحذیذ حذٍد اختصاصی ٍاقع در بخش ‪ 1‬تبریس‬ ‫اگْی تحذیذ حذٍد اختصاصی ٍاقع در بخش ‪ 1‬تبریس‬ ‫الای ػ‪ٛ‬ؼ ػثاس ٘ژاز ضطساً٘ یه تاب ساذسٕاٖ ت‪ ٝ‬خالن ضثسی ‪ 85871‬فطػی ٔفط‪ٚ‬ظی اظ‪ 898‬فطػی اظ ‪ -88‬اغّی ‪ٚ‬الغ زض لطی‪ ٝ‬ضازتاز ترص ‪ 7‬زثطیع‪.‬‬ ‫ِصا ت‪ٛٔ ٝ‬غه ٔاز‪ 88 ٜ‬لا٘‪ ٖٛ‬ضثر أالن ت‪ ٝ‬غاحثاٖ أالن ‪ٔ ٚ‬ػا‪ٚ‬ضیٗ ضٕاض‪ٞ ٜ‬ای ف‪ٛ‬ق اِصوط ت‪ٚ ٝ‬سیّ‪ ٝ‬ایٗ اٌ‪ٟ‬ی اذغاض ٔیط‪ٛ‬ز وش‪ ٝ‬زض ض‪ٚ‬ظ ضش‪ٙ‬شثش‪ٔ ٝ‬ش‪ٛ‬ضذش‪:ٝ‬‬ ‫‪ 88/82/5285‬ساػر ‪ 8/‬غثح زض ٔحُ حض‪ٛ‬ض ت‪ ٟٓ‬ضسا٘‪ٙ‬س ‪ ٚ‬چ‪ٙ‬ا٘چ‪ ٝ‬غاحثاٖ ّٔه یا ٕ٘ای‪ٙ‬سٌاٖ لا٘‪٘ٛ‬ی ا٘‪ٟ‬ا زض ٔ‪ٛ‬لغ زحسیس حس‪ٚ‬ز حاضط ٘ثاض‪ٙ‬س ٔغاتشک ٔشاز‪82 ٜ‬‬ ‫لا٘‪ٔ ٖٛ‬صت‪ٛ‬ض ّٔه ا٘‪ٟ‬ا تا حس‪ٚ‬ز ار‪ٟ‬اض ضس‪ ٜ‬اظ غا٘ه ٔػا‪ٚ‬ضیٗ زحسیس ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ضس ٔ‪ّٟ‬ر اػسطاؼ ٔػا‪ٚ‬ضیٗ ‪ ٚ‬غاحثاٖ أالن و‪ ٝ‬زض ٔ‪ٛ‬لغ زحسیس حشس‪ٚ‬ز حشاضشط‬ ‫٘ث‪ٛ‬ز‪ ٜ‬ا٘س ٔغاتک ٔاز‪ 5/ ٜ‬لا٘‪ ٖٛ‬ضثر زا ‪1/‬ض‪ٚ‬ظ اظ زاضید ز‪ٙ‬ظیٓ غ‪ٛ‬ضزػّس‪ ٝ‬زحسیس حس‪ٚ‬ز ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ت‪ٛ‬ز ‪ٔ ٚ‬غاتک ٔاز‪ 85 ٜ‬ائیٗ ٘أ‪ ٝ‬اغطایی لا٘‪ ٖٛ‬ضثر اػسطاؼ تایس وسثی‬ ‫‪ٔ ٚ‬سسمیٕا ت‪ ٝ‬ازاض‪ ٜ‬ضثر اس‪ٙ‬از ‪ ٚ‬أالن زثطیع زسّیٓ ض‪ٛ‬ز ‪ٔ ٚ‬ؼسطؼ تایس رط ٔسذ یىٕا‪ ٜ‬اظ زسّیٓ اػسطاؼ ت‪ ٝ‬ضثر زازذ‪ٛ‬اسر ت‪ٔ ٝ‬طغغ شیػالح لضائی زشمشسیشٓ‬ ‫ٕ٘ایس زض ؿیط ای‪ٙ‬ػ‪ٛ‬ضذ ٔسماضی ضثر یا ٕ٘ای‪ٙ‬س‪ ٜ‬لا٘‪٘ٛ‬ی ‪ٚ‬ی ٔی ز‪ٛ‬ا٘س ت‪ ٝ‬زازٌا‪ٔ ٜ‬طاغؼ‪ٌٛ ٚ ٝ‬ا‪ٞ‬ی ػسْ زمسیٓ زازذ‪ٛ‬اسر ضا زضیافر ‪ ٚ‬ت‪ ٝ‬ازاض‪ ٜ‬ضثر زسّیٓ ٕ٘ایشس ‪ٚ‬‬ ‫ازاض‪ ٜ‬ضثر تس‪ ٖٚ‬ز‪ٛ‬غ‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬اػسطاؼ ػّٕیاذ ضثر ضا تا ضػایر ٔمطضاذ ازأ‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س زاز‪.‬‬ ‫*تاریخ اًتشار‪9049046091 :‬‬ ‫هذیر ٍاحذ ثبتی حَزُ ثبت هلک هٌطقِ شرق تبریس‪ -‬غالهرضا عباس زادُ‬ ‫الای سساض ٔ‪ٛ‬سائی فطع ضطساً٘ یه تاب ساذسٕاٖ ت‪ ٝ‬خالن ضثسی ‪ 85875‬فطػی ٔفط‪ٚ‬ظی اظ‪ 898‬فطػی اظ ‪ -88‬اغّی ‪ٚ‬الغ زض لطی‪ ٝ‬ضازتاز ترص ‪ 7‬زثطیع‪.‬‬ ‫ِصا ت‪ٛٔ ٝ‬غه ٔاز‪ 88 ٜ‬لا٘‪ ٖٛ‬ضثر أالن ت‪ ٝ‬غاحثاٖ أالن ‪ٔ ٚ‬ػا‪ٚ‬ضیٗ ضٕاض‪ٞ ٜ‬ای ف‪ٛ‬ق اِصوط ت‪ٚ ٝ‬سیّ‪ ٝ‬ایٗ اٌ‪ٟ‬ی اذغاض ٔشیشطش‪ٛ‬ز وش‪ ٝ‬زض ض‪ٚ‬ظ ضش‪ٙ‬شثش‪ٔ ٝ‬ش‪ٛ‬ضذش‪:ٝ‬‬ ‫‪ 88/82/5285‬ساػر ‪ 8/‬غثح زض ٔحُ حض‪ٛ‬ض ت‪ ٟٓ‬ضسا٘‪ٙ‬س ‪ ٚ‬چ‪ٙ‬ا٘چ‪ ٝ‬غاحثاٖ ّٔه یا ٕ٘ای‪ٙ‬سٌاٖ لا٘‪٘ٛ‬ی ا٘‪ٟ‬ا زض ٔ‪ٛ‬لغ زحسیس حس‪ٚ‬ز حاضط ٘ثاض‪ٙ‬س ٔغاتک ٔاز‪ 82 ٜ‬لا٘‪ٖٛ‬‬ ‫ٔصت‪ٛ‬ض ّٔه ا٘‪ٟ‬ا تا حس‪ٚ‬ز ار‪ٟ‬اض ضس‪ ٜ‬اظ غا٘ه ٔػا‪ٚ‬ضیٗ زحسیس ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ضس ٔ‪ّٟ‬ر اػسطاؼ ٔػا‪ٚ‬ضیٗ ‪ ٚ‬غاحثاٖ أالن و‪ ٝ‬زض ٔ‪ٛ‬لغ زحسیس حس‪ٚ‬ز حاضط ٘شثش‪ٛ‬ز‪ ٜ‬ا٘شس‬ ‫ٔغاتک ٔاز‪ 5/ ٜ‬لا٘‪ ٖٛ‬ضثر زا ‪1/‬ض‪ٚ‬ظ اظ زاضید ز‪ٙ‬ظیٓ غ‪ٛ‬ضزػّس‪ ٝ‬زحسیس حس‪ٚ‬ز ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ت‪ٛ‬ز ‪ٔ ٚ‬غاتک ٔاز‪ 85 ٜ‬ائیٗ ٘أ‪ ٝ‬اغطایی لا٘‪ ٖٛ‬ضثر اػسطاؼ تایس وسثی ‪ٔ ٚ‬سسمیٕا ت‪ٝ‬‬ ‫ازاض‪ ٜ‬ضثر اس‪ٙ‬از ‪ ٚ‬أالن زثطیع زسّیٓ ض‪ٛ‬ز ‪ٔ ٚ‬ؼسطؼ تایس رط ٔسذ یىٕا‪ ٜ‬اظ زسّیٓ اػسطاؼ ت‪ ٝ‬ضثر زازذ‪ٛ‬اسر ت‪ٔ ٝ‬طغغ شیػالح لضائی زمسیٓ ٘شٕشایشس زض ؿشیشط‬ ‫ای‪ٙ‬ػ‪ٛ‬ضذ ٔسماضی ضثر یا ٕ٘ای‪ٙ‬س‪ ٜ‬لا٘‪٘ٛ‬ی ‪ٚ‬ی ٔی ز‪ٛ‬ا٘س ت‪ ٝ‬زازٌا‪ٔ ٜ‬طاغؼ‪ٌٛ ٚ ٝ‬ا‪ٞ‬ی ػسْ زمسیٓ زازذ‪ٛ‬اسر ضا زضیافر ‪ ٚ‬ت‪ ٝ‬ازاض‪ ٜ‬ضثر زسّیٓ ٕ٘ایس ‪ ٚ‬ازاض‪ ٜ‬ضثشر تشس‪ٖٚ‬‬ ‫ز‪ٛ‬غ‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬اػسطاؼ ػّٕیاذ ضثر ضا تا ضػایر ٔمطضاذ ازأ‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س زاز‪.‬‬ ‫*تاریخ اًتشار‪9049046091 :‬‬ ‫هذیر ٍاحذ ثبتی حَزُ ثبت هلک هٌطقِ شرق تبریس‪ -‬غالهرضا عباس زادُ‬ ‫ض‪ٚ‬ظ٘أ‪ ٝ‬اضن‬ ‫ٔعایس‪ٔ ٜ‬اَ ٔ‪ٙ‬م‪ٛٔ َٛ‬غ‪( ٛ‬ذ‪ٛ‬زض‪ٚ‬ی ف‪ٛ‬ق)اظ ٔثّؾ خای‪ ٝ‬واضض‪ٙ‬اسی یه ٔیّیاضز ‪ ٚ‬یىػس ‪ ٚ‬تیسر ٔیّی‪ ٖٛ‬ضیاَ ضط‪ٚ‬ع ‪ ٚ‬ت‪ ٝ‬تاالزطیٗ لیٕر خیط‪ٟٙ‬از ضس‪ ٜ‬اظ عط ذطیساضاٖ‬ ‫فط‪ٚ‬ذس‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ضس‪ٔ .‬عایس‪ ٜ‬ت‪ ٝ‬غ‪ٛ‬ضذ حض‪ٛ‬ضی ‪ ٚ‬فط‪ٚ‬ش ٘یع والً ت‪ ٝ‬غ‪ٛ‬ضذ ٘مسی ٔی تاضس‪ .‬ضطور زض ٔعایس‪ٛٙٔ ٜ‬ط ت‪ ٝ‬خطزاذر ز‪ ٜ‬زضغس اظ ٔثّؾ خای‪ ٝ‬واضض‪ٙ‬شاسشی تش‪ٝ‬‬ ‫حساب سدطز‪ ٜ‬ضثر ‪ ٚ‬حض‪ٛ‬ض ذطیساض یا ٕ٘ای‪ٙ‬س‪ ٜ‬لا٘‪٘ٛ‬ی ا‪ ٚ‬زض غّس‪ٔ ٝ‬عایس‪ ٜ‬اسر‪ .‬تط٘س‪ٔ ٜ‬عایس‪ٔ ٜ‬ىّف اسر ٔا ت‪ ٝ‬اِسفا‪ٚ‬ذ ٔثّؾ فط‪ٚ‬ش ضا رط ٔسذ خ‪ٙ‬ع ض‪ٚ‬ظ اظ زشاضیشد‬ ‫ٔعایس‪ ٜ‬ت‪ ٝ‬حساب غ‪ٙ‬س‪ٚ‬ق ضثر ز‪ٛ‬زیغ ٕ٘ایس ‪ ٚ‬زض غ‪ٛ‬ضزی و‪ ٝ‬رط ٔ‪ّٟ‬ر ٔمطض‪ٔ ،‬ا٘س‪ ٜ‬فط‪ٚ‬ش ضا ت‪ ٝ‬حساب سدطز‪ ٜ‬ضثر ‪ٚ‬اضیع ٘ى‪ٙ‬س‪ٔ ،‬ثّؾ ٔصو‪ٛ‬ض لاتُ اسسطزاز ٘ث‪ٛ‬ز‪ ٚ ٜ‬تش‪ٝ‬‬ ‫حساب ذعا٘‪ٚ ٝ‬اضیع ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ضس‪ .‬زض ایٗ غ‪ٛ‬ضذ‪ ،‬ػّٕیاذ فط‪ٚ‬ش اظ زضغ‪ ٝ‬اػسثاض سالظ ‪ٔ ٚ‬عایس‪ ٜ‬زػسیس ٔی ٌطزز‪ .‬ضٕ‪ٙ‬اً تس‪ٞ‬ی ‪ٞ‬ای ٔاِیازی ‪ ٚ‬ػش‪ٛ‬اضؼ ضش‪ٟ‬شطزاضی زشا‬ ‫زاضید ٔعایس‪ ٜ‬اػٓ اظ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ضلٓ لغؼی ا٘‪ٟ‬ا ٔؼّ‪ ْٛ‬ضس‪ ٜ‬یا ٘طس‪ ٜ‬تاضس ‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬یٗ حک ٔعایس‪ ٜ‬ظایس تط ٔثّؾ ٔعایس‪ٞ ٚ ٜ‬عی‪ ٝٙ‬خاضوی‪ ًٙ‬ت‪ ٝ‬ػ‪ٟ‬س‪ ٜ‬ذشطیشساض ٔشی تشاضشس‪.‬ضشٕش‪ٙ‬ش ًا‬ ‫ذطیساضاٖ ٔی ز‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س تا ‪ٕٞ‬ا‪ٍٙٞ‬ی الظْ لثُ اظ ٔعایس‪ ٜ‬اظ ‪ٚ‬ضؼیر ذ‪ٛ‬ز‪ٚ‬ضی ٔ‪ٛ‬غ‪ٚ ٛ‬الغ زض ٔیا٘‪٘-ٝ‬طسیس‪ ٜ‬ت‪ ٝ‬ل‪ٛ‬ضی چای‪-‬غ‪ٙ‬ه ازاض‪ ٜ‬ضا‪ٕٙٞ‬ایی ‪ ٚ‬ضا٘ش‪ٙ‬شسٌشی ٔشیشا٘ش‪-ٝ‬‬ ‫خاضوی‪ ًٙ‬أیٗ تاظزیس ٕ٘ای‪ٙ‬س‪.‬الظْ ت‪ ٝ‬شوط اسر زض غ‪ٛ‬ضذ ‪ٚ‬غ‪ٛ‬ز ‪ٚ‬غ‪ٔ ٝ‬اظاز حاغُ اظ فط‪ٚ‬ش ‪ٚ‬غ‪ ٜٛ‬خطزاذسی ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع فطاظ ‪ 5‬ت‪ٙ‬س اِف ٔاز‪ 858 ٜ‬ائیٗ ٘أ‪ ٝ‬اغطا اظ ٔحُ‬ ‫ٔاظاز لاتُ خطزاذر ٔی تاضس ‪ ٚ‬چ‪ٙ‬ا٘چ‪ ٝ‬ت‪ٔ ٝ‬اَ ٔ‪ٛ‬ضز ٔعایس‪ ٜ‬زض غّس‪ ٝ‬ذطیساض خیسا ٘ط‪ٛ‬ز ٔاَ ٔ‪ٛ‬ضز ٔعایس‪ ٜ‬تا زضیافر حک االغطا ‪ ٚ‬حک ٔعایس‪ ٜ‬ت‪ ٝ‬لیٕسی و‪ٔ ٝ‬عایشس‪ ٜ‬اظ اٖ‬ ‫ضط‪ٚ‬ع ٔی ض‪ٛ‬ز ت‪ ٝ‬تسسا٘ىاض ‪ٚ‬اٌصاض ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ضس ‪ٔ ٚ‬عایس‪ ٜ‬زػسیس ٘ر‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ٌطزیس‪.‬عاِثیٗ ٔی ز‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س زض ض‪ٚ‬ظ ‪ ٚ‬ساػر زؼییٗ ضس‪ ٜ‬زض ٔحُ حاضط ‪ ٚ‬زض ذطیس ضطور ٕ٘ای‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ذ‪ٛ‬زض‪ٚ‬ی ٔ‪ٛ‬غ‪ ٛ‬زض ازضس‪ٔ :‬یا٘‪٘ -ٝ‬طسیس‪ ٜ‬ت‪ ٝ‬ل‪ٛ‬ضی چای‪ -‬غ‪ٙ‬ه ازاض‪ ٜ‬ضا‪ٕٙٞ‬ایی ‪ ٚ‬ضا٘‪ٙ‬سٌی ٔیا٘‪ - ٝ‬خاضوی‪ ًٙ‬أیٗ ٔی تاضس‪ .‬چ‪ٙ‬ا٘چ‪ ٝ‬ض‪ٚ‬ظ ٔعایس‪ٔ ٜ‬ػاز تا زؼغشیشّشی‬ ‫ؿیط ٔسطلث‪ ٝ‬تاضس ض‪ٚ‬ظ تؼس اظ زؼغیُ غّس‪ٔ ٝ‬عایس‪ ٜ‬زض ‪ٕٞ‬اٖ ٔىاٖ ‪ ٚ‬ظٔاٖ تطٌعاض ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ضس‪.2‬‬ ‫‪*528/8‬زاضید ا٘سطاض ‪88/82/2287‬‬ ‫ْ اِف ‪ٔ 825‬یا٘‪ٝ‬‬ ‫اگْی هسایذُ اتَهبیل‬ ‫ت‪ٛٔ ٝ‬غه خط‪٘ٚ‬س‪ ٜ‬اغطائی والس‪ٔ 88/8//5/5 ٝ‬سطىّ‪ ٝ‬زض ازاض‪ ٜ‬ضثر اس‪ٙ‬از ‪ ٚ‬أالن ٔیا٘‪ (ٝ‬ضؼث‪ ٝ‬اغطاء) غازض‪ ِٝ ٜ‬ذا٘ٓ ضلی‪ ٝ‬زی‪ٙ‬ی زطوٕا٘ی فطظ٘س اتطا‪ٞ‬یٓ ‪ ٚ‬ػّشیش‪ ٝ‬الشای‬ ‫حأس سّیٕی زطوٕا٘ی فطظ٘س ت‪ٟ‬ط‪ٚ‬ظ ت‪ ٝ‬ضٕاض‪ّٔ ٜ‬ی ‪ ،282771/512‬ذا٘ٓ ضلی‪ ٝ‬زی‪ٙ‬ی زطوٕا٘ی(تسسا٘ىاض) ت‪ ٝ‬اسس‪ٙ‬از س‪ٙ‬س اظز‪ٚ‬اظ ضٕاض‪88//2/82/8-5/59 ٜ‬ز‪ٙ‬ظیٕی زفسطذا٘‪ٝ‬‬ ‫اظز‪ٚ‬اظ ضٕاض‪ٔ 899 ٜ‬یا٘‪ ٝ‬تطای ‪ٚ‬غ‪ٟٔ َٛ‬طی‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ز ت‪ ٝ‬زؼساز ز‪ٚ‬یسر ‪ ٚ‬چ‪ٟ‬اضز‪ ٜ‬لغؼ‪ ٝ‬سى‪ ٝ‬زٕاْ ت‪ٟ‬اض اظازی عطح غسیس الساْ ت‪ ٝ‬زضذ‪ٛ‬اسر غس‪ٚ‬ض اغطائی‪ ٝ‬ػّی‪٘ ٝ‬شأشثشطز‪ٜ‬‬ ‫ٕ٘‪ٛ‬ز‪ ٜ‬و‪ ٝ‬خط‪٘ٚ‬س‪ ٜ‬اغطائی والس‪ ٝ‬ف‪ٛ‬ق زض ‪ٚ‬احس اغطای اس‪ٙ‬از ضسٕی ایٗ ازاض‪ ٚ ٜ‬والس‪ 88/8////8 ٝ‬اغطای ضثر اس‪ٙ‬از زطوٕا٘چای زطىیُ ضس‪ ٜ‬اسر‪.‬حسه زضذ‪ٛ‬اسر‬ ‫تسسا٘ىاض ضطساً٘ یه زسسٍا‪ ٜ‬ذ‪ٛ‬زض‪ ٚ‬س‪ٛ‬اضی سٕ‪ٙ‬س تطٕاض‪ ٜ‬ا٘سظأی ‪ 51 ٖ 875‬ایطاٖ ‪ 12‬زض لثاَ عّه(ٔ‪ٟ‬طی‪ )ٝ‬تسسا٘ىاض ‪ ٚ‬حم‪ٛ‬ق ز‪ِٚ‬سی ٔسؼّم‪ ٝ‬تاظزاضر ٌطزیس‪ ٜ‬اسر‬ ‫‪ٛٔ ٚ‬ضز ٔعایس‪ ٜ‬ػثاضذ اسر اظ‪ :‬ضطساً٘ یه زسسٍا‪ ٜ‬ذ‪ٛ‬زض‪ٚ‬ی سٕ‪ٙ‬س ‪EL‬ت‪ ٝ‬ضً٘ سفیس ٔسَ ‪ 8188‬ت‪ ٝ‬ضٕاض‪ ٜ‬ا٘سظأی ‪ 51 ٖ 875‬ایشطاٖ ‪ 12‬تش‪ ٝ‬ضشٕشاض‪ ٜ‬ضشاسشی‬ ‫‪ ٚ NAACCA1AF008324‬زؼساز ٔح‪ٛ‬ض ز‪ٛ٘ ٚ ٚ‬ع س‪ٛ‬ذر ت‪ٙ‬عیٗ ‪ ٚ‬زؼساز سیّ‪ٙ‬سض چ‪ٟ‬اض ‪ ٚ‬ذ‪ٛ‬زض‪ٔ ٚ‬صو‪ٛ‬ض اظ لسٕر زضب ػمه سٕر چح زاضای ضً٘ ٔی تاضس‪،‬‬ ‫‪ ٚ‬ت‪٘ ٝ‬اْ الای حأس سّیٕی زطوٕا٘ی و‪ ٝ‬تطاتط ٘ظطی‪ٛٔ ٝ‬ضخ ‪ 88/82/82/8‬واضض‪ٙ‬اس زازٌسسطی ‪ ٚ‬غ‪ٛ‬ضذ ٔػّس تاظزاضر أ‪ٛ‬اَ ٔ‪ٙ‬م‪ٛٔ َٛ‬ضخ ‪ 88/82/1218‬ضشطشسا٘شً‬ ‫ذ‪ٛ‬زض‪ٚ‬ی ٔ‪ٛ‬غ‪ ٛ‬ت‪ٔ ٝ‬ثّؾ یه ٔیّیاضز ‪ ٚ‬یىػس ‪ ٚ‬تیسر ٔیّی‪ ٖٛ‬ضیاَ اضظیاتی ‪ ٚ‬لیٕر ٌصاضی ٌطزیس‪ ٜ‬اسر ‪ .‬ضطساً٘ ذ‪ٛ‬زض‪ٚ‬ی ٔ‪ٛ‬غ‪ ٛ‬زض لثاَ عشّشه(ٔش‪ٟ‬شطیش‪)ٝ‬‬ ‫تسسا٘ىاض ‪ ٚ‬حم‪ٛ‬ق ز‪ِٚ‬سی ‪ ٚ‬سایط ‪ٞ‬عی‪ٞ ٝٙ‬ای لا٘‪٘ٛ‬ی ٔسؼّم‪ ٝ‬تاظزاضر ‪ ٚ‬اظ عطیک ٔعایس‪ ٜ‬ت‪ ٝ‬فط‪ٚ‬ش ٔی ضسس‪ .‬ذ‪ٛ‬زض‪ٚ‬ی ف‪ٛ‬ق تطاتط ٘ظطی‪ ٝ‬واضض‪ٙ‬اس زازٌسسطی ت‪ ٝ‬ضطح فش‪ٛ‬ق‬ ‫اضظیاتی ‪ ٚ‬لیٕر ٌصاضی ٌطزیس‪ ٜ‬اسر‪ .‬غّس‪ٔ ٝ‬عایس‪ ٜ‬اظ ساػر ٘‪ ٝ‬غثح اِی ز‪ٚ‬اظز‪ ٜ‬ر‪ٟ‬ط ض‪ٚ‬ظ چ‪ٟ‬اضض‪ٙ‬ث‪ٛٔ ٝ‬ضخ ز‪ ْٚ‬ض‪ٟ‬طی‪ٛ‬ض ٔا‪ ٜ‬ساَ یه ‪ٞ‬عاض ‪ ٚ‬چ‪ٟ‬اضغس ‪ ٚ‬یشه زض‬ ‫ٔحُ اغطای ضثر اس‪ٙ‬از ٔیا٘‪ٚ ٝ‬الغ زض ساذسٕاٖ ازاض‪ ٜ‬ضثر اس‪ٙ‬از ‪ ٚ‬أالن ٔیا٘‪-ٝ‬ضؼث‪ ٝ‬اغطاء ت‪ ٝ‬ازضس ٔیا٘‪-ٝ‬ذیاتاٖ سطاسیاب‪-‬ذیاتاٖ ض‪ٟ‬یس ٘طیٕاٖ ‪ٕٞ‬سی ضط‪ٚ‬ع ٔی ض‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫م الف ‪ 5624‬هرًذ‬ ‫رٍزًاهِ ارک‬ ‫اگْی فقذاى سٌذ هالکیت‬ ‫الای ٔحٕ‪ٛ‬ز ٔحٕس حسٗ خ‪ٛ‬ض ضٕٗ زسّیٓ ز‪ٚ‬تطی اسسط‪ٟ‬ازی‪ ٝ‬زػسیک ضشس‪ ٜ‬زفشسشطذشا٘ش‪ٔ 52 ٝ‬شط٘شس تش‪ٔ ٝ‬ش‪ٛ‬ضذش‪ ٚ 88/82/22/8 ٝ‬ضشٕشاض‪ٚ ٜ‬اضز‪:ٜ‬‬ ‫‪ 88/855528851////58‬اػالْ ٕ٘‪ٛ‬ز‪ ٜ‬و‪ ٝ‬س‪ٙ‬س ٔاِىیر ٔطاػی ت‪ ٝ‬سطیاَ ‪/128/2‬ظ‪ 772‬ت‪ٔ ٝ‬مساض س‪ ٝ‬زاً٘ ٔطاع اظ ضطساً٘ خالن ‪ 287/‬فطػی اظ‪87‬‬ ‫اغّی ‪ٚ‬الغ زض زیعغیىاٖ ترص ‪ 82‬زثطیع ت‪٘ ٝ‬اْ ٔحٕ‪ٛ‬ز ٔحٕس حسٗ خط‪ ٚ‬ضثر ‪ ٚ‬غازض ٌطزیس‪ ٜ‬ت‪ٛ‬ز ت‪ ٝ‬ػّر غاتػایی ٔفم‪ٛ‬ز ٌشطزیشس‪ ٜ‬ا٘شس ‪٘ ٚ‬شأشثشطز‪ٜ‬‬ ‫زضذ‪ٛ‬اسر غس‪ٚ‬ض س‪ٙ‬س ٔاِىیر ٔطاػی إِط‪ٙ‬ی ٕ٘‪ٛ‬ز‪ ٜ‬اسر ِصا ٔطازه ت‪ ٝ‬اسس‪ٙ‬از ٔاز‪ -85/ ٜ‬ائیٗ ٘أ‪ ٝ‬لا٘‪ ٖٛ‬ضثر زض یه ٘‪ٛ‬تر اٌ‪ٟ‬ی ٔیط‪ٛ‬ز زا چ‪ٙ‬شا٘شچش‪ٝ‬‬ ‫‪ٞ‬طوسی ٔسػی ‪ٚ‬غ‪ٛ‬ز س‪ٙ‬س ٔاِىیر ٘عز ذ‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬یا ا٘ػاْ ٔؼأّ‪٘ ٝ‬سثر ت‪ّٔ ٝ‬ه ٔصو‪ٛ‬ض تاضس اظ زاضید ا٘سطاض ایٗ اٌ‪ٟ‬ی ت‪ٔ ٝ‬سذ ز‪ ٜ‬ض‪ٚ‬ظ اػسشطاؼ ذش‪ٛ‬ز ضا‬ ‫ضٕٗ اضائ‪ ٝ‬اغُ س‪ٙ‬س ٔاِىیر ت‪ ٝ‬ایٗ ازاض‪ ٜ‬زسّیٓ زا ‪ٚ‬فک ٔمطضاذ ػُٕ ٌطزز تسی‪ٟ‬ی اسر چ‪ٙ‬ا٘چ‪ ٝ‬رط ٔسذ ٔمطض اػسطاضشی ‪ٚ‬اغشُ ٘طش‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬یشا زض‬ ‫غ‪ٛ‬ضذ اػسطاؼ اغُ س‪ٙ‬س اضائ‪ٍ٘ ٝ‬طزز س‪ٙ‬س ٔاِىیر إِط‪ٙ‬ی عثک ٔمطضاذ ت‪ٔ ٝ‬سماضی زسّیٓ ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ضس‪.‬‬ ‫‪ *828/8‬زاضید ا٘سطاض‪88/82/2287 :‬‬ ‫رئیس ادارُ ثبت اسٌاد ٍ اهالک شْرستاى هرًذ‪ -‬هحرم کٌعاًی‬ ‫اگهی هفقودی‬ ‫ترگ سثس خودروی سواری پروتوى تی ‪ ۰1۱۱‬ته رنگ طوسی‪-‬هتالیک و هدل ‪ ۰444‬ته پالک انتظاهی ‪ 6‬اییراى‪۰۰2-۰1‬ب‪۰۰‬‬ ‫وشواره هوتور‪ ۰G۰1PLA4۱2۰ 6‬شواره شاسی‪PL۰C53SNL۰B5۰44۰۱ 6‬تنام جاوید جوادخانی هفقود گیردییده از‬ ‫درجه اعتثار ساقط هی تاشد‪۰2۰۰۱.‬‬ ‫اگهی هفقودی‬ ‫اصل سند کارخانه و ترگ سثس و کارت شناسائی سیواری‬ ‫پراید هدل ‪ 41‬تشواره پالک‪۰45 -21 6‬ص ‪۰4‬وشیویاره‬ ‫هوتور‪ ۰4425۰۱ 6‬شواره شاسی‪S۰۰۰2241۱2442۱ 6‬‬ ‫هفقود گردیده از درجه اعتثار ساقط هی تاشد‪42۰21.‬‬ ‫اّر‪ -‬هکرم یسداًی‬ ‫اگهی هفقودی‬ ‫اصل سند کارخانه و ترگ سثس هوتورسیکلت تپش تییی‬ ‫‪CDI۰21‬هدل ‪ 44‬تشواره پالک‪ 45۰-2۰442 6‬وشواره‬ ‫هوتور‪ ۰21444 6‬شواره تنه‪NEH***۰21P44۱۰1۰5 6‬‬ ‫هفقود گردیده از درجه اعتثار ساقط هی تاشد‪42۰22.‬‬ ‫اّر‪ -‬حاهذ رضازادُ‬ ‫رئیس ادارُ ثبت اسٌاد ٍ اهالک شْرستاى هیاًِ‪ -‬حسی ترکیاى‬ ‫رٍزًاهِ ارک‬ ‫م الف‪ 5611‬هرًذ‬ ‫اگْی تحذیذ حذٍد اختصاصی‬ ‫٘ظط ت‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬زحسیس حس‪ٚ‬ز ضطساً٘ یه لغؼ‪ ٝ‬ظٔیٗ ظضاػی ت‪ ٝ‬خالن ‪ 582‬فطػی اظ ‪-88‬اغّی ٔفط‪ٚ‬ظی اظ خالن ‪ 88‬اغّی ‪ٚ‬الغ زضلطی‪ ٝ‬ظاَ ترص ‪55‬زثطیع ت‪ٔ ٝ‬ساحر ‪59581278‬‬ ‫ٔسطٔطتغ زاو‪ ٖٛٙ‬ت‪ ٝ‬ػُٕ ٘یأس‪ ٜ‬اسر ای‪ٙ‬ه عثک زض ذ‪ٛ‬اسر وسثی الای ػّی أثط ظاِی فطظ٘س ػّی ت‪ ٝ‬ضٕاض‪ ٜ‬ض‪ٙ‬اس‪ٙ‬أ‪ ٚ 89 ٝ‬ضٕاض‪ّٕٞ‬ی ‪ٔ 8285785855‬اِه ضشطشسا٘شً زشحشسیشس‬ ‫حس‪ٚ‬ز ّٔه ٔطل‪ ْٛ‬زض ض‪ٚ‬ظ ز‪ٚ‬ض‪ٙ‬ث‪ٛٔ ٝ‬ضذ‪ 88/82/5288 ٝ‬ساػر ‪ 8/‬غثح زض ٔحُ ضط‪ٚ‬ع ‪ ٚ‬تؼُٕ ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س أس ِصا تسیٗ ‪ٚ‬سیّ‪ٔ ٝ‬طازه غ‪ٟ‬ر اعالع ٔاِىیٗ ‪ٔ ٚ‬ػا‪ٚ‬ضیٗ اٌش‪ٟ‬شی ٔشی‬ ‫ض‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬زض ٔ‪ٛ‬ػس ٔمطض زض ٔحُ حض‪ٛ‬ض ت‪ ٓٞ ٝ‬ضسا٘س زا عثک ٔمطضاذ ٘سثر ت‪ ٝ‬زحسیس حس‪ٚ‬ز خالن ف‪ٛ‬ق الساْ ٌطزز ‪ .‬اػسطاؼ تط حس‪ٚ‬ز ‪ ٚ‬حم‪ٛ‬ق اضزفالی ٔغاتک ٔاز‪ 5/ ٜ‬لا٘‪ ٖٛ‬ضثر‬ ‫اس‪ٙ‬از ‪ ٚ‬أالن اظ زاضید ز‪ٙ‬ظیٓ غ‪ٛ‬ضذ ٔػّس زحسیس حس‪ٚ‬ز ت‪ٔ ٝ‬سذ ‪ 1/‬ض‪ٚ‬ظ خصیطفس‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ضس ‪ٔ ٚ‬ؼسطؼ تایسسی اظ زاضید زمسیٓ اػسطاؼ ت‪ ٝ‬ضثر ٔط٘س ‪ ٚ‬زضیافر ضسیشس رشط‬ ‫ٔسذ یه ٔا‪ ٜ‬زازذ‪ٛ‬اسر ذ‪ٛ‬ز ضا ت‪ٔ ٝ‬طغغ شیػالح لضایی زمسیٓ ٕ٘ایس زض ؿیط ای‪ٙ‬ػ‪ٛ‬ضذ ٔسماضی ضثر ‪ ٚ‬یا ٕ٘ای‪ٙ‬س‪ ٜ‬لا٘‪٘ٛ‬ی ‪ٚ‬ی ٔی ز‪ٛ‬ا٘س ت‪ ٝ‬زازٌا‪ٔ ٜ‬طت‪ٛ‬ع‪ٔ ٝ‬طاغؼ‪ٌٛ ٚ ٝ‬ا‪ٞ‬ی ػسْ‬ ‫زمسیٓ زازذ‪ٛ‬اسر ضا زضیافر ‪ ٚ‬ت‪ ٝ‬ازاض‪ ٜ‬ضثر اس‪ٙ‬از ‪ ٚ‬أالن ٔط٘س اضائ‪ٕ٘ ٝ‬ایس ‪ ٚ‬ایٗ ازاض‪ ٜ‬تس‪ ٖٚ‬ز‪ٛ‬غ‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬اػسطاؼ ػّٕیاذ ضثسی ضا تا ضػایر ٔمطضاذ ازأ‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س زاز ‪.‬‬ ‫‪*828/7‬زاضید ا٘سطاض ‪ :‬چ‪ٟ‬اضض‪ٙ‬ث‪88/82/2287 ٝ‬‬ ‫هحرم کٌعاًی حسیی خلیفِ‪-‬رئیس ادارُ ثبت ٍ اسٌاد ٍ اهالک هرًذ‬ ‫رٍزًاهِ ارک‬ ‫م الف ‪ 094‬هیاًِ‬ ‫اگْی هادُ ‪ 1‬قاًَى ٍهاد‪91‬ائیی ًاهِ قاًَى تعییی تکلیف ٍضعیت ثبتی اراضی ٍساختواًْای فاقذ سٌذ رسوی‬ ‫تطاتط اضاء غازض‪ٞ ٜ‬یاذ ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع لا٘‪ ٖٛ‬زؼییٗ زىّیف ضثسی اضاضی ‪ ٚ‬ساذسٕا٘‪ٟ‬ای فالس س‪ٙ‬س ضسٕی ٔسسمط زض ‪ٚ‬احس ضثسی زطوٕا٘چای زػطفاذ ٔاِىا٘‪ ٝ‬تالٔؼاضؼ ٔسماضیاٖ ٔحطظ ٌطزیشس‪ ٜ‬اسشر‪ِ .‬شصا‬ ‫ٔطرػاذ ٔسماضیاٖ ‪ ٚ‬أالن ٔ‪ٛ‬ضز زماضا ت‪ ٝ‬ضطح ظیط ت‪ٙٔ ٝ‬ظ‪ٛ‬ض اعالع ػٕ‪ ْٛ‬زض ز‪ٛ٘ ٚ‬تر ت‪ ٝ‬فاغّ‪ 82 ٝ‬ض‪ٚ‬ظ اٌ‪ٟ‬ی ٔیط‪ٛ‬ز زض غ‪ٛ‬ضزی و‪ ٝ‬اضراظ ٘سثر ت‪ ٝ‬غس‪ٚ‬ض س‪ٙ‬س ٔاِىیر ٔسماضیاٖ اػسشطاضشی‬ ‫زاضس‪ ٝ‬تاض‪ٙ‬س ٔی ز‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س اظ زاضید ا٘سطاض ا‪ِٚ‬یٗ اٌ‪ٟ‬ی ت‪ٔ ٝ‬سذ ز‪ٔ ٚ‬ا‪ ٜ‬اػسطاؼ ذ‪ٛ‬ز ضا ت‪ ٝ‬ازاض‪ ٜ‬ضثر اس‪ٙ‬از ‪ ٚ‬أالن زطوٕا٘چای زسّیٓ ‪ ٚ‬خس اظ اذص ضسیس‪ ،‬رط ٔسذ یه ٔشا‪ ٜ‬اظ زشاضیشد زسشّشیشٓ‬ ‫اػسطاؼ‪ ،‬زازذ‪ٛ‬اسر ذ‪ٛ‬ز ضا ت‪ٔ ٝ‬طاغغ لضائی زمسیٓ ٕ٘ای‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫‪9‬قطعِ (ٍاقع در رٍستای بقراباد) از بخش ‪ -11‬تبریس‬ ‫‪ -8‬الای ذّیُ اسى‪ٛ‬ئی تمط اتازی‪ ،‬فطظ٘س‪ٔ :‬حٕس‪ٔ،‬سماضی ‪ٔ ٚ‬سػط ضطساً٘ یىثاب ساذٕاٖ‪ ،‬اظ خالن ضٕاض‪ ،97 ٜ‬فطػی اظ ‪ -58‬اغّی‪ ،‬تٕساحر ‪ٔ 558‬سطٔطتغ ‪ ،‬ح‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬ضثسّٕه زشطوشٕشا٘شچشای‬ ‫اتسیاػی اظ ٔاِىیٗ ضسٕی“‪ٚ‬ضاش ٔطح‪ٔ ْٛ‬حٕس اسى‪ٛ‬ئی تمطاتازی“ ت‪ ٝ‬والس‪88/88888/8/88////81 :ٝ‬‬ ‫‪ *5287‬زاضید ا٘سطاض ٘‪ٛ‬تر ا‪88/82/22/1 :َٚ‬‬ ‫زاضید ا٘سطاض ٘‪ٛ‬تر ز‪88/82/2288 :ْٚ‬‬ ‫رئیس ادارُ ثبت اسٌادٍاهالک ترکواًچای‪-‬حسی ترکیاى‬ صفحه 7 ‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫ًشبًی الکترًٍیکی رٍزًبهِ ارک‬ ‫سبیت رٍزًبهِ ارک‪arkonline.ir 9‬‬ ‫سبیت پبیگبُ خبری ارک ‪ark-news.ir9‬‬ ‫ایویل رٍزًبهِ‪ark.tabriz@yahoo.com9‬‬ ‫ایویل هذیرهسئَل‪eshraghimo@gmail.com 9‬‬ ‫هذیر اجرائی‪ 9‬هعصَهِ حجبزی‬ ‫هجری سبیت رٍزًبهِ‪ 9‬سبًبز اشراقی‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫هذیر هسئَل ٍصبحب اهتیبز‪ 9‬هحوذ اشراقی‬ ‫سردبیر‪ 9‬سبًلی اشراقی‬ ‫تبسیس ‪ - 0261 9‬زهیٌِ اًتشبر ‪ 9‬فرٌّگی ‪ٌّ -‬ری ‪ -‬ادبی ‪ -‬علوی‬ ‫کذپستی‪ - 4052536129‬تلفی‪24301608 - 24310803 )130(9‬‬ ‫تلفبکس‪ - 24301605 9‬شوبرُ ّوراُ ‪180330455719‬‬ ‫ًشبًی ‪ 9‬تبریس خیبببى ازادی‪ -‬خیبببى هبراالى ًرسیذُ بِ هیذاى فذک‬ ‫دفتر رٍزًبهِ ارک ‪ -‬چبپخبًِ‪ 9‬پرًیبى تبریس‬ ‫چْارشٌثِ ‪ 9۲‬هزداد ‪ 94 * 9049‬اگَست ‪ 92 * 2422‬هحزم ‪ * 9000‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَس ایکیٌجی ایل ) * شوارُ ( سایی ) ‪ * 6654 ۳‬ورزش و گردشگری‬ ‫اعالم جسئیبت قرعِ کشی لیگ دستهِ‬ ‫اٍل فَتببل‬ ‫اشٌبیی بب جبربِّبی گردشگری جْبى‬ ‫دیذار دٍستاًِ ایزاى ٍ سٌگال قطعی شذ‬ ‫شْر هردگبى؛ شْری کِ از اى زًذُ بیرٍى‬ ‫ًخَاّیذ اهذ‬ ‫ساعت ٍ هحل تزگشاری هزاسن قیزعیِ کشیی‬ ‫لیگ دستِ اٍل فَتثال اعالم شذ‪.‬‬ ‫ثِ گصازؼ خجسگصازی هْس ٍ ثِ ًقل اش زٍاثرظ‬ ‫ػوَهی غبشهبى لیگ فَتجبل ایرساى‪ ،‬هرساغرن‬ ‫اسػِ رؿی فصل ایٌدُ لیگ رغرترِ اٍل ثرب‬ ‫حضَز هدیساى فدزاغیرَى‪ ،‬غربشهربى لریرگ‬ ‫فَتجبل ٍ ًوبیٌردُ ‪ ۱۸‬ثربؾراربُ حربضرس رز‬ ‫زابثتّب اهسٍش چْبزؾٌجِ ‪ ۱۹‬هسرار اش غبػرت‬ ‫‪ ۱۱‬رز غرربلرری هررسٍازیررد ًررورربیؿررارربُ‬ ‫ثیی الوللی تْساى ثسگصاز هیؾَر‪.‬‬ ‫ایی اسػِ رؿی اساز اغت ثِ صَزا شًردُ اش‬ ‫ؾجکِ ٍزشؼ غیوب ًیص پاؽ ؾَر‪.‬‬ ‫ًتبیج کلی ّفتِ اٍل لیگ برتر‬ ‫فَتببل شْرستبى اررشْر‬ ‫پسغپَلیع ‪ ۳‬ۺ‬ ‫ػلی ػجدی‬ ‫اثَالفضل حجیجی‬ ‫پیوبى خساشی‬ ‫پبظ ‪۲‬‬ ‫غدبر حکین شارُ‬ ‫غتبزُ غسخ ‪۴‬‬ ‫اهید خبًیوس ‪۱‬‬ ‫اثَالفضل اسثبى شارُ‬ ‫اهید غیاله ‪۱‬‬ ‫اهید رلسیؽ‬ ‫ّوبی یٌادِ ‪۲‬‬ ‫عبّس هسارپَز‬ ‫یبغس غبل ػلی‬ ‫رخبًیبا ‪۳‬‬ ‫پطهبى عبلجی‬ ‫اثَالفضل ثیگ شارُ‬ ‫غٌْد اخی خْبى ‪۴‬‬ ‫ابضی خْبى ‪۳‬‬ ‫ًیوب تقی شارُ‬ ‫اثَالفضل خؼفس ًطار‬ ‫هْدی ًصیسی‬ ‫ؾبّیی ًبریلَ ‪۱‬‬ ‫حوید پبؾبیی‬ ‫ػقبه ‪۱‬‬ ‫تَحید پَزربظن‬ ‫ازیب ‪۳‬‬ ‫زحوبى زغَلی‬ ‫ٍحید احودی‬ ‫دٍهیی هذال ًقرُ ایراى در بهبزی‬ ‫ّبی کشَرّبی اسالهی‬ ‫تین هلی فَتثال ایزاى تعذ اس‬ ‫دیذار تا ارٍگَئِ تا تین هلیی‬ ‫فَتثال سٌگال ًیییش دییذار‬ ‫خَاّذ کزد‪.‬‬ ‫ثِ گصازؼ ایػٌب ٍ ثِ ًقل اش‬ ‫غبیت ‪ ،seneplus‬تین هلی‬ ‫فَتجبل ایرساى رز غرَهریری‬ ‫ریداز رٍغتبًِ خرَر رز زاُ‬ ‫صؼَر ثِ خبم خْبًی ثرساثرس‬ ‫تین افسیقبیی غٌراربل ارساز‬ ‫خَاّد گسفت‪ .‬ایری ریرداز‬ ‫اساز اغت غِؾٌجرِ ‪ ۵‬هرْرس‬ ‫‪ ۱۴۴۱‬رز اترسیرؽ ثرسگرصاز‬ ‫ؾَر‪.‬‬ ‫فدزاغیَى فَتجربل غرٌراربل‬ ‫هرراررساا ا رس ثرارؽ ثرب‬ ‫فدزاغیَى فَتجربل ایرساى زا‬ ‫تبیید رسرُ ٍ اثساش اهیدٍازی‬ ‫رسرُ اغت‪ ،‬ثتَاًد ارجرل اش‬ ‫ریرداز‬ ‫ریداز ثب ایساى یر‬ ‫رٍغتبًِ ریاس ًریرص راؾرترِ‬ ‫ثبؾد‪.‬زٍشًبهِ ٍزشؾی گرسٍُ‬ ‫‪ّGfm‬فتِ پیرؽ ًرَؾرتۺ‬ ‫هرارساا ثیری فردزاغریرَى‬ ‫فَتجبل ایساى ٍ ّوتبی خرَر‬ ‫رز غٌابل ثػیبز پریرؿرسفرت‬ ‫راؾتِ اغت‪ .‬رٍ فردزاغریرَى‬ ‫رز ًْبیت ثس غس ی ثربشی‬ ‫رٍغتبًِ رِ ارساز اغرت رز‬ ‫اتسیؽ ثرسگرصاز ؾرَر‪ ،‬ثرِ‬ ‫تَافق زغیدُ اًرد‪ .‬غرٌراربل‬ ‫اصد رازر ثساثس ی تیرن اش‬ ‫اهسیکبی ؾوبلی ًریرص ارساز‬ ‫گیسر رِ ٌَّش حسیر ایری‬ ‫تین هؿاص ًؿدُ اغرت ثرب‬ ‫ایی حبل چیصی رِ هؿاص‬ ‫اغت ثبشی ثب ایساى ثسای الیَ‬ ‫غیػِ ی رغتبٍزر ٍزشؾی‬ ‫اغت چسا رِ غرٌراربل رز‬ ‫خبم خْبًری ثرب یر تریرن‬ ‫اغیبیی ثِ ًبم اغس ّورارسٍُ‬ ‫اغت ٍ ایی ریداز هی ترَاًرد‬ ‫ثسای غٌابل هْن ثربؾرد‪.‬رز‬ ‫حبؾیِ هرساغرن ‪Assises‬‬ ‫‪de l'économie‬رررررِ‬ ‫تَغظ اتحبریِ هلری تردربز‪،‬‬ ‫اپساتَزّب ٍ غسهبیِ گررازاى‬ ‫غٌابل رز هبُ هی گرؾتِ رز‬ ‫رارررربز ثرررسگرررصاز ؾرررد‪،‬‬ ‫هحودزضب رّؿیسی غرفریرس‬ ‫خوَْزی اغالهی ایرساى رز‬ ‫غٌابل رز هَزر ی ثربشی‬ ‫رٍغتبًِ احتوربلری ثریری رٍ‬ ‫رؿَز ثب هی اگَغتیی غٌقرس‬ ‫زئیع فدزاغریرَى فرَترجربل‬ ‫غٌابل هرارسُ رسر‪.‬‬ ‫تین هلی فرَترجربل ایرساى رز‬ ‫اٍلیی ریداز رٍغتربًرِ خرَر‬ ‫ثؼد اش اغؼی رسرى صؼَر ثِ‬ ‫خبم خْبًی ثساثس الدصایرس ثرب‬ ‫ًتیدِ ‪ ۲‬ثس ی ثبخت ٍ رز‬ ‫اراهِ ثبید ثساثس ازٍگَئِ ( ‪۱‬‬ ‫هْس ‪ )۱۴۴۱‬اساز گیسر ٍ رز‬ ‫غَهیی ریداز ًیص ثِ هصرب‬ ‫غٌابل خَاّد زفت‪.‬‬ ‫َّاداراى تین هتفاٍتی در ایی فصل خَاٌّذ دیذ‬ ‫درٍاسُ تاى تین فَتثال تزاکتَر تا اشارُ تِ ٍضیعیییت‬ ‫رٍوی ٍ فیشیکی خَب تین‪ ،‬گفت‪َّ ۳‬اداراى در اییی‬ ‫فصل تزاکتَر هتفاٍتی خَاٌّذ دیذ‪.‬‬ ‫ثِ گصازؼ ایسًب‪ ،‬هحودزضب اخجربزی رز گرفرت ٍ‬ ‫گَیی ثِ ازرٍی ‪ّ ۲‬فتِ ایی تین رز اغتبًجَل ترسرریرِ‬ ‫اؾبزُ رسر ٍ افصٍرۺ رغتبٍزرّبی ایی ازرٍ ّن ثرسای‬ ‫ربرز فٌی ٍ ّن ثبشیکٌبى ثػیبز خَه ثَر ٍ تسارترَز‬ ‫اهبرُ تس ٍ ّوبٌّگ تس اش فصل ّبی ارجرلری پرب رز‬ ‫ػسصِ زابثت ّبی لیگ ثستس خَاّد گراؾت‪.‬‬ ‫ٍی اضبفِ رسرۺ ذٌّیت ثبشیکٌبى تین ثب اهدى رربرز‬ ‫فٌی خدید ٍ اسثبى ثسری ثِ رلی تغییس رسرُ ٍ ّورِ‬ ‫ثسای هَفقیت رز لیگ ثستس ٍ رػت ًتبیح رز ؾربى‬ ‫ًبم تسارتَز ّن اػن ؾدُ این‪.‬‬ ‫اخجبزی رِ رز ثیی َّارازاى تسارتَز اش هحرجرَثریرت‬ ‫خبصی ثسخَزراز اغت ٍ رز ثیی پسؾَزّب ثِ ابزتبل‬ ‫(ػقبه) ؾْسا رازر‪ ،‬افصٍرۺ ایی فصرل هؿرکرالا‬ ‫حل ؾدُ‪ ،‬پٌدسُ تین ثػتِ ًیػت ٍ ایری ارَل زا ثرِ‬ ‫َّارازاى هی رّین رِ ثسای اًْب رز ایی فصل ّردیرِ‬ ‫خَثی خَاّین رار‪.‬‬ ‫تین فَتجبل تسارتَز پرع اش ثربشگؿرت اش ازرٍی‬ ‫تسریِ‪ ،‬اش زٍش گرؾتِ توسیٌبا اهبرُ غبشی خَر زا‬ ‫ثسای زٍیبزٍیی ثب گل گْس غیسخبى رز ّفتِ ًاػرت‬ ‫ثیػت ٍ رٍهیی رٍزُ زابثت ّبی لیگ ثرسترس اغربش‬ ‫رسر‪.‬‬ ‫ایی ثبشی غبػت ‪ ۲۴.۳۴‬ؾٌجِ ‪ ۲۲‬هسرارهبُ خبزی رز‬ ‫غیسخبى ثسگصاز خَاّد ؾد‪.‬‬ ‫تسارتَز تبرٌَى ٍ رز هدا شهبى غپسی ؾدُ اش ًقرل‬ ‫ٍ اًتقبیا تبثػتبًی ازیب ثسشگس‪ ،‬پرَزیرب ازیربرریرب‪،‬‬ ‫حدت حق ٍزری‪ ،‬زضب اغدی‪ ،‬زضب ربخػبش‪ ،‬زضرب‬ ‫یصراى رٍغت‪ ،‬زیکبزرٍ الَش‪ ،‬غدبر راًبیری‪ ،‬صرفرب‬ ‫ّبری‪ ،‬هحودزضب خبًصارُ‪ ،‬هرحروردزضرب ػرجربغری‪،‬‬ ‫هستضی خساغبًی‪ ،‬هْدی ّبؾن ًطار‪ ،‬هریرالر ررس ٍ‬ ‫گَغتبٍٍ زا ثِ عَز زغوی ثِ خدهت گسفتِ اغت‪.‬‬ ‫ظزفیت گزدشگزی هذّثی در ًقاط هختلف شٌاسایی هیشَد‬ ‫هعاٍى گزدشگزی ٍسیز هیزاث فزٌّگی‪ ،‬گزدشگزی ٍ‬ ‫صٌایع دستی گفت‪ ۳‬تایذ ظزفیت گزدشگزی هذّیثیی‬ ‫در ًقاط هختلف استاى شٌاسایی ٍ در اییی ویَسُ‬ ‫سزهایِگذاری شَد‪.‬‬ ‫ػلیاصغس ؾبلجبفیبى حػییاثبری رز حبؾریرِ غرفرس‬ ‫ربزٍاى ػؿق ثِ شًدبى ثِ هٌبغت یرَم الرؼرجربظ‪ ،‬رز‬ ‫خوغ خجسًابزاى‪ ،‬اظْبز رسرۺ ًقبط هاتلر اغرتربى‬ ‫رازای ظسفیت ثسای خره گسرؾاس ثَرُ ٍ رز ایری‬ ‫زاغتب ربزگسٍّی تؿکیل ؾدُ اغت تب ّوِ ظسفیتّب‬ ‫ٍ اهکبًبا ؾٌبغبیی ٍ ثسًبهِزیصیّب رز ایری زاغرترب‬ ‫اًدبم ؾَر‪.‬‬ ‫ٍی ثب ثیبى ایٌکِ حسرت ربزٍاى ػؿرق ثرِ شًردربى‬ ‫ّوصهبى ثب زٍش رغتِ حػیٌیِ اػظن شًدبى ًؿبى اش ایی‬ ‫رازر رِ رز حَشُ گسرؾاسی هررّرجری هری ترَاى‬ ‫غسهبیِ گرازی ثیؿتسی رسر‪ ،‬افصٍرۺ رز ًقبط هاتل‬ ‫ثبید ایی تَاًوٌدی ثسزغی ٍ احصب ؾرَر ٍ رز ایری‬ ‫زاغتب ثب حَشُ ػلویِ ان تفبّنًبهِای هرٌرؼرقرد ؾردُ‬ ‫اغت ٍ رز ایی هػیس هصون ّػتین‪.‬‬ ‫ؾبلجبفیبى حػیی اثبری ثِ ضسٍزا خره گسرؾرارس‬ ‫خبزخی ثسای هساغن حػیٌی ًیص اؾبزُ رسر ٍ یربراٍز‬ ‫ؾدۺ ایی ظسفیت ًجبید اش ًظس رٍز ثبؾد؛ ّوبًغَز ررِ‬ ‫گسرؾاساى خبزخی ثسای حضَز رز ؾْس تربزیراری‬ ‫ّوچَى اصفْبى زغجت رازًد‪ ،‬هیتَاى اش ایی توبیرل‬ ‫رز زاغتبی تَغؼِ گسرؾاسی هرّجی ًیص ثْسُ ثسر‪.‬‬ ‫ایی هػئَل ثب اؾبزُ ثِ ثسًبهِ ایی ٍشازتراربًرِ ثرسای‬ ‫تَغؼِ گسرؾاسی ازشاى‪ ،‬خبعسًؿبى رسرۺ رز ّویری‬ ‫زاغتب‪ ،‬رز گبم ًاػت ثب ّوکبزی ثییثاؿری شهریری‬ ‫ثسای احداث شائسغسا رز ایالم ثِ هتقبضیربى ٍاگرراز‬ ‫رکاتشى ایزاى هذال ًقزُ دٍچیزخیِ سیَاری‬ ‫پیست تاسی ّای کشَرّای اسالهی را کسیه‬ ‫کزد‪.‬‬ ‫ثِ گصازؼ ایػٌب‪ ،‬رز غَهیی زٍش اش هػبثرقربا‬ ‫رٍچسخِ غَازی پیػت ثبشیّبی رؿرَزّربی‬ ‫اغالهی‪ ،‬زربثصى ایساى هَفق ثِ رػرت هردال‬ ‫ًقسُ ؾد‪.‬‬ ‫ثٌْبم ازیی رز هبرُ رٍز اهتیبشی هردال ًرقرسُ‬ ‫گسفت رِ رٍهیی هدال ًقسُ ربزٍاى ایساى رز‬ ‫ایی ثبشی ّب هحػَه هی ؾَر‪.‬‬ ‫رز ثاؽ رٍز اهتیبشی شًبى‪ً ،‬وبیٌدگبى ایرساى‬ ‫هَفق ثِ رػت هدال ًؿدًد‪.‬‬ ‫هذیزکل سزهایِ گذاری گزدشگزی گفت‪ ۳‬پزٍصُّای‬ ‫سزهایِ گذاری تا پیشزفت ‪۰4‬درصذ‪،‬تاهیی هٌاتع هالیی‬ ‫دٍ ّشار هیلیارد تَهاى‪ ،‬تا قاتلیت تْزُ تزداری ٍ ایجاد‬ ‫اشتغال تزای تیش اس ‪ّ9۱‬شار ًفز ‪،‬ووایت هی شًَذ‪.‬‬ ‫چگًَِ بب ‪ 3‬دقیقِ ٍرزش در رٍز‬ ‫ٍزى کن کٌین؟‬ ‫داًشوٌذاى صاپٌی توزیٌاتی را طزاوی کزدًیذ کیِ‬ ‫اًجام ‪ 0‬دقیقِای اى تِ طَر هٌظن ٍ پیٌیر رٍس در‬ ‫ّفتِ تِ الغزی ٍ تٌاسه اًذام افزاد کوک هیکٌذ‪.‬‬ ‫ثِ گصازؼ ایػٌب ٍ ثِ ًقل اش ضٍزًبل تبیرورص اغرتربز‪،‬‬ ‫ّویؿِ حفظ تٌبغت اًدام یب ربّؽ ٍشى‪ً ،‬یبشی ثرِ‬ ‫زفتی ثِ ثبؾابُ ثدًػبشی ًدازر‪ .‬اش ایی گرؾتِ‪ ،‬ی‬ ‫ثسًبهِ اهَشؾی هَ س چْبز رایقِ ای رز ضاپی ایدربر‬ ‫ؾدُ اغت رِ زغیدى ثِ ایری ّرد زا هرورکری‬ ‫هیرٌد‪.‬‬ ‫* چگًَِ تا سیستن تاتاتا الغز شَین‬ ‫ؾدُ اغت تب شائساى ازثؼیی زا پَؾؽ رٌّد ٍ رز ایری‬ ‫زاثغِ ًیص ظسفیت ّرب ؾرٌربغربیری ٍ ثرس اغربظ اى‬ ‫ثسًبهِزیصی خَاّد ؾد‪.‬‬ ‫شزایط ووایت اس پزٍصُ ّای سزهایِ گذاری گزدشگزی اعالم شذ‬ ‫ثِ گصازؼ خجسگصازی هْس ثرِ ًرقرل اش ارازُ ررل‬ ‫زٍاثظػوَهی ٍ اعالعزغبًی‪ ،‬احورد تردرسیرارفرتۺ‬ ‫ًؿػت هؼبًٍیی حَشُ غسهبیِگرازی رِ رز زٍشّبی‬ ‫رٍؾٌجِ ٍ غِؾٌجِ هَزخ ‪ ۴ ٍ ۳‬هسرار هبُ ثرب حضرَز‬ ‫هدیساى ازؾد ٍ زوغبی غبشهبىّبی هستجظ ٍ اصرلری‬ ‫حَشُ غسهبیِ گرازی‪ ،‬زئیع رویػیَى اصل ًرَر ٍ‬ ‫هؼبًٍیی گسرؾاسی ٍ هیساث فرسّرٌراری‪ ،‬ترَغرؼرِ‬ ‫هدیسیت ٍ هدیساى رل شیس هدوَػِ هرؼربًٍرت ّربی‬ ‫ٍشازتابًِ ثسگصاز ؾد‪ ،‬رغتبٍزرّبی گػتسرُ ای ثرِ‬ ‫ّوساُ راؾت‪.‬اٍ رز تؿسیح یکی اش ًتبیح ؾبخص ایی‬ ‫ًؿػت افصٍرۺ ثس هجٌربی هصرَثربا هرَزر ترَافرق‪،‬‬ ‫پسٍضُ ّبی غسهبیِ گرازی ثب پیؿسفت فیصیکی ثربیی‬ ‫‪ ۷۴‬رزصد ثب تاهیی هٌبثغ هبلی حدٍر رٍ ّصاز هیلیربزر‬ ‫اراهِ اش ؾوبز ُ اجل‬ ‫خٌع ریَازّب ّن اش غٌگ ٍ غبزٍج اغت ٍ رازای‬ ‫پٌدسّبی هسثغ ؾکلی ّػتٌد رِ اخػربر زا اش زاُ‬ ‫اىّب ثِ راخل غسراثِ هیگرازًد‪.‬‬ ‫گفتِ هی ؾَر ادهت ؾْرس هرسرگربى ثرِ ارسى ‪۱۴‬‬ ‫هیالری ثبش هیگسرر رِ اَم اٍغتیبی رز ایی هٌغقرِ‬ ‫شًدگی هی رسرًد ٍ ثِ رلیل رورجرَر شهریری ثرسای‬ ‫غبخت ٍ غبش ٍ رؿبٍزشی ایی اَم هدجَز هیؾدًد‬ ‫غیسابثل اغتفبرُتسیی هکبى زا ثسای رفی هرسرُ ّربی‬ ‫خَر اًتابه رٌٌد‪.‬‬ ‫ًکتِ خبلجی رِ رز هَزر ایی اجسغتربى ٍخرَر رازر‬ ‫ابیق ّبی چَثی اغت رِ رز رٌبز هسرُّرب رز ایری‬ ‫اجسغتبى رفی ؾدُاًد؛ گفتِ هیؾَر رِ هسرهبى ایری‬ ‫هٌغقِ هسرُ ّب زا ثِ ّوساُ لرجربظ ٍ ٍغربیرل رفری‬ ‫هیرسرُ اًد ٍ ایی ربز ثِ ایی رلیل ثَرُ اغرت ررِ‬ ‫پع اش هسگ اىّب ثبید اش زٍرخبًِای ػسیض ػجَز‬ ‫رٌٌد‪.‬‬ ‫‪ ۹۹‬اجس غٌای ٍ رخوِ ثبغتبًی رز ایی هٌغقِ ٍخرَر‬ ‫رازر رِ رز هٌبثغ ادهت اردیروری ترسیری غرسراثرِ‬ ‫اجسغتبى ثِ اسى ‪ ۱۶‬هیالری هیزغد‪.‬‬ ‫ّوبًغَز رِ گفتِ ؾد افػبًِای ایری ارجرسغرتربى زا‬ ‫تحت تب یس اساز رارُ اغت هجٌی ثس ایٌکِ ّرس ررع‬ ‫ثتَاًد ثِ اى ٍازر ؾَر شًدُ اش اى خب ثبش ًرارَاّرد‬ ‫گؿت ٍ افػبًِای ریاس هؼتقد اغت رِ خدایبى ًیرص‬ ‫ایی هکبى زا ًفسیی رسرُاًد‪ ،‬اهب ثب ایری ٍخرَر رز‬ ‫رٍزاى ؾَزٍی گسرؾاساى اش ایی هرکربى ثربشریرد‬ ‫هی رسرًد ٍ رز ٍزٍری ایی اجسغتبى ًیص ثِ زاحرتری‬ ‫ثلیتفسٍؾی اًدبم هیگسفت‪.‬‬ ‫ًکتِ ابثل تَخِ ریاسی رِ هیتَاًد گسرؾاساى زا‬ ‫زاغت ثِ ثبشرید اش ایی هٌغقِ رٌد ثٌبّبی تربزیراری‬ ‫اغت رِ اش ػصس ثسًص تب غدُّبی هیبًِ هی زغرد ٍ‬ ‫ثػیبز غٌی اغت ٍ ثِ ػجبزتی ثسای ثبغتربى ؾرٌربغربى‬ ‫گٌدیٌِای اش اعالػبا اغت ٍ چاًَاری شًردگری‬ ‫اٍغتبییّب زا رز اسٍى گرؾتِ ًؿبى هیرّد‪.‬‬ ‫تَهبى ٍ ثب ابثلیت ثْسُثسرازی ٍ ایدبر اؾتغربل ثرسای‬ ‫ثیؽ اش ‪ّ ۱۸‬صاز ًفس رز اٍلَیت حوبیتّبی ارازاا‬ ‫رل اغتبًی ٍ پیایسی ثسای تحقق اساز گیسًد‪.‬‬ ‫تدسی ثب اؾبزُ ثِ ایٌکِ ّرد اش ثرسگرصازی ایری‬ ‫گسرّوبیی ؾٌبغبیی هَاًغ ٍ هؿکرالا ثرب ثرسزغری‬ ‫زاّکبزّب ٍ پیؿجسر اهَز ثسای تَغؼِ غسهبیِ گررازی‬ ‫رز ثاؽ گسرؾاسی ثب حضَز ثسخی اش ثربیترسیری‬ ‫هقبهبا اخسایی ٍ ًظبزتی ثَرُ اغت‪ ،‬یبراٍز ؾدۺ رز‬ ‫ًؿػت ثسگصاز ؾردُ رغرتراربُ ّربی هرسثرَعرِ رز‬ ‫چبزچَه اَاًیی ٍ هقسزاا ثب زٍیکسر تػرْریرل رز‬ ‫اهَز‪ً ،‬قؽ ٍ خربیراربُ حروربیرتری ثرسای ترَغرؼرِ‬ ‫گسرؾاسی‪ ،‬ثساغبظ ظسفیت ّربی هرَخرَر‪ ،‬ارَل‬ ‫هػبػدا ٍ ّوکبزی رارًد ‪.‬‬ ‫تبثبتب ی ثسًبهِ توسیٌی هَ س اغت رِ هری ترَاًرد‬ ‫خبیاصیی ربهلی ثسای رالظ ّبی ثدًػبشی ثربؾرد‪.‬‬ ‫ًکتِ هْن ایی توسیی ایی اغت رِ ؾوب هی ترَاًریرد‬ ‫اى زا رز خبًِ اًدبم رّید‪ ،‬ثسای توسیی فقظ ثِ ی‬ ‫تؿ ‪ ،‬رهجل ٍ ی تبیوس ًیبش رازید‪ .‬تربثربترب یر‬ ‫ال هی ترَاى اى زا ثرب‬ ‫توسیی ثب ؾدا ثبی اغت (هث ً‬ ‫رساظ فیت هقبیػِ رسر) رِ ثسای چرسثری غرَشی‬ ‫ثػیبز ها س اغت‪ ،‬شیسا رز حیی ٍزشؼ ثرِ اًرسضی‬ ‫شیبری ًیبش رازر‪.‬‬ ‫سیستن تاتاتا کجا ٍ چگًَِ ظاّز شذ‬ ‫شارگبُ ایی غیػتن اهَشؾی ضاپی اغت‪ ،‬خبیری ررِ‬ ‫رز غبل ‪ ۱۹۹۶‬اًْب ؾسٍع ثِ هغربلرؼرِ ا رسثرارؿری‬ ‫فؼبلیت ثدًی ثبی رز رَتبُ هدا رسرًد‪ّ .‬رد اش‬ ‫ایی هغبلؼِ رؿ چاًَای افرصایرؽ اغرترقربهرت‬ ‫ٍزشؾکبزاى ثَر‪ .‬راًؿوٌداى ضاپٌی هغبلؼِ ای اًردربم‬ ‫رارًد رِ رز اى هتَخِ ؾدًد ٍزشؾکبزاًی رِ پٌرح‬ ‫زٍش رز ّفتِ ثِ هدا چْبز رایقِ توسیی هی رسرًد‪،‬‬ ‫ػولکسر َّاشی ٍ غیسَّاشی خَر زا ثِ عَز اربثرل‬ ‫تَخْی افصایؽ هی رٌّد (ثسخال ٍزشؾرکربزاًری‬ ‫رِ پٌح زٍش ثِ هدا ی غبػت توسیی ررسرًرد)‪.‬‬ ‫ایی هٌدس ثِ ایی ًتیدِ ؾد رِ توسیٌبا فؿرسرُ ثرِ‬ ‫اغتقبهت ثیؿتس رو هی رٌد ٍ زًٍرد غرَشاًردى‬ ‫ثبفت چسثی زا تػسیغ هی ثاؿد‪.‬‬ ‫اراهِ رازر‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه ارک

روزنامه ارک 5595

روزنامه ارک 5595

شماره : 5595
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه ارک 5594

روزنامه ارک 5594

شماره : 5594
تاریخ : 1401/06/29
روزنامه ارک 5593

روزنامه ارک 5593

شماره : 5593
تاریخ : 1401/06/28
روزنامه ارک 5592

روزنامه ارک 5592

شماره : 5592
تاریخ : 1401/06/27
روزنامه ارک 5591

روزنامه ارک 5591

شماره : 5591
تاریخ : 1401/06/24
روزنامه ارک 5590

روزنامه ارک 5590

شماره : 5590
تاریخ : 1401/06/23
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!