روزنامه ارک شماره 5559 - مگ لند

روزنامه ارک شماره 5559

روزنامه ارک شماره 5559

روزنامه ارک شماره 5559

‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫‪ 3.5‬میلیون‬ ‫نفر از جمعیت‬ ‫اذرببیجبن شرقی‬ ‫در ببفت‬ ‫نبکبرامد‬ ‫زندگی‬ ‫میکنند‬ ‫لسوم رعبیت‬ ‫زمبن و ارام‬ ‫بودن صدای‬ ‫دستجبت‬ ‫صفحِ ‪3‬‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫*پنجشنبه ‪ 31‬مرداد ‪ 0 * 3043‬اگوست ‪ 6 * 2422‬محرم‪ * 3001‬سبل سی و دوم ( اوتوز ایکینجی ایل ) * شمبره ( سبیی ) ‪ 8* 5559 :‬صفحه *قیمت‪14444:‬ریبل * ایمیل‪ * ark.tabriz@yahoo.com :‬سبیت روزنبمه ارک‪ *www.arkonline.ir :‬سبیت پبیگبه خبری ارک خبر‪www.ark-news.ir :‬‬ ‫اوتا٘ذاس نرستایزاٖ ضشلی‪:‬‬ ‫هضسات پَل هحَزی‬ ‫‪ 7‬ضْس اذزبایجاى ضسلی ّوچٌاى دز تٌص ابی‬ ‫دز عسصِ اهَشش‬ ‫ّوِ هکلف بِ اعالم اخسیی ًطاًی‬ ‫خَد بِ ثبت احَال ّستٌد‬ ‫صفحِ ‪4‬‬ ‫ازتباط ضبکِ باًکی‬ ‫ٍ ًْادّای حوایتی بسای‬ ‫ّدایت تسْیالت اضتغالشایی‬ ‫ایجاد هیضَد‬ ‫صفحِ ‪۰‬‬ ‫بسخی باًکّا دز اعطای تسْیالت بِ‬ ‫ًْضت هلی هسکی ّوکازی ًویکٌٌد‬ ‫صفحِ ‪7‬‬ ‫ساهاًدّی حضَز گسدضگساى‬ ‫دز ائییّای سَگَازی‬ ‫صفحِ ‪8‬‬ ‫منظوم یبدداشت‬ ‫ازادلیق‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫*مدیرمسئول ‪-‬محمّد اشراقی‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫سرمقبله‬ ‫مدیرمسئول ‪ -‬محمّد اشراقی‬ ‫کدام هطوَالى سْام عدالت هیتَاًٌد ٍام باًکی‬ ‫دزیافت کٌٌد؟‬ ‫ضیًَُاهِ کازت زفاّی بِ باًکّا ابالغ ضد‬ ‫لصٍم زعایت شهاى ٍ ازام بَدى‬ ‫صدای دستجات‬ ‫‪ٞ‬ش واس داسای ‪ٙٞ‬ش ‪ ٚ‬ظشافت اسصضٕ‪ٙ‬ذ ‪ٔ ٚ‬قمقثق‪ َٛ‬قاْ‬ ‫خاظ ٔی ض‪ٛ‬د‪ .‬واس‪ٞ‬ای دی‪ٙ‬ی ‪ ٓٞ‬اص ایٗ اغقُ ٘قٕقی‬ ‫ت‪ٛ‬ا٘ذ ٔستخ‪ٙ‬ی تاضذ‪ .‬پای‪ ٝ‬اغّی ا زاص لقشنٖ تقش ‪ٞ‬ق‪ٙ‬قش‬ ‫ایزاص‪ ،‬ن‪ ًٙٞ‬لشائت ‪ ٚ‬غ‪ٙ‬ای ٔحقتق‪ٛ‬ا اوقتق‪ٛ‬اس اوقت‪.‬‬ ‫لشائت لشنٖ ‪ٞ‬شلذس ِطیف تاضذ تاحیش نٖ دس ٘قضد قاْ‬ ‫‪ٚ‬خاظ ت‪ٟ‬تش ‪ ٚ‬تیطتش خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ضذ‪ .‬ارشای ا‪ٚ‬ساد ‪ٛ٘ ٚ‬حق‪ٝ‬‬ ‫‪ٞ‬ای ٔشت‪ٛ‬ط ت‪ ٝ‬دوت‪ٞ ٝ‬ا ٘یض ‪ٞ‬شچمذس ن‪ٍٙٞ‬یٗ‪ٌٛ ،‬ض‪ٛٙ‬اص‬ ‫تاضذ دس ٌ‪ٛ‬ش ض‪٘ٛٙ‬ذٌاٖ ت‪ٟ‬تش ٔی ٘طقیق‪ٙ‬قذ ‪ ٚ‬دس دَ‬ ‫ضیفتٍاٖ ٔوحشتش خق‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ت‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫طشاحاٖ ‪ٔ ٚ‬زشیاٖ ا٘‪ٛ‬اع دوت‪ٞ ٝ‬ای ضاداسی حسقیق‪ٙ‬قی‬ ‫تثشیض حتٕا تاصخ‪ٛ‬سد تّ‪ٙ‬ذی غذا ‪ ٚ‬ط‪ٔ َٛ‬ذت ضاداسی‬ ‫ایٗ ایاْ سا اص ٔقشدْ وقاوقٗ دس ٔق‪ٙ‬قاصَ دسیقافقت‬ ‫ٔققی وقق‪ٙ‬قق‪ٙ‬ققذ وقق‪ ٝ‬دس تققم ق ققی ٔققح ق ت ٔققشدْ‬ ‫ادی‪ ،‬پیشاٖ‪ ،‬تیٕاساٖ اص تّ‪ٙ‬ذی غذای دوتزات ٌّق‪ٝ‬‬ ‫داس٘ذ ‪ ٚ‬تا‪ٚ‬س داس٘ذ و‪ ٝ‬تاحیش ٔخثت س ایت ٔحقذ‪ٚ‬دیقت‬ ‫صٔا٘ی ‪ ٚ‬حفظ ٌ‪ٛ‬ش ٘‪ٛ‬اصی غقذای دوقتقزقات دس‬ ‫ٌ‪ٛ‬ش ‪ ٚ‬دَ ٔشدْ ت‪ٟ‬تش ‪ ٚ‬تیطتش خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ت‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫تَصیِّای بْداضتی بسای‬ ‫بسگصازی عصادازیّای هحسم‬ ‫هدیسعاهل ضسکت سپسدُ گرازی هسکصی اٍزاق بْاداز ٍ تسَیِ ٍجَُ (سوات)‬ ‫ضسایظ تَثیک سْام بسای دزیافت ٍام زا تطسیح ٍ تاکید کسد‪ّ :‬وِ هطرورَالى‬ ‫سْام عدالت هیتَاًٌد اش ایی سْام بِ عٌَاى ٍثیمِ استفادُ کٌٌد‪.‬‬ ‫ٔحٕذ تاغستا٘ی ٌفت‪ :‬ایٗ ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع دس اختیاس تا٘ه ت‪ٛ‬د‪ ٚ ٜ‬تستٍی ت‪ ٝ‬تقا٘قه‬ ‫داسد‪ٕٔ .‬ىٗ اوت تا٘ه تشای اسائ‪ٚ ٝ‬اْ ‪ٔ 0۲‬یّی‪ ٖٛ‬ت‪ٔٛ‬ا٘ی‪ٔ ۰۲ ،‬یّی‪ ٖٛ‬تق‪ٔٛ‬قاٖ‬ ‫‪ٚ‬حیم‪ ٝ‬تخ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ‪ٚ.‬ی ت‪ٛ‬ضیح داد‪ٔ ٕٝٞ :‬طٕ‪ٛ‬الٖ و‪ٟ‬اْ ذاِت ٔیت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ اص ایقٗ‬ ‫و‪ٟ‬اْ ت‪ٛٙ ٝ‬اٖ ‪ٚ‬حیم‪ ٝ‬اوتفاد‪ ٜ‬و‪ٙٙ‬ذ‪ٔ ٓٞ .‬طٕ‪ٛ‬ال٘ی وق‪ ٝ‬س‪ٚ‬ش ٔسقتقمقیقٓ سا‬ ‫ا٘تخاب وشد‪ٞ ٚ ٜ‬یچ ٔیضاٖ اص و‪ٟ‬اْ خ‪ٛ‬د سا ٘فش‪ٚ‬خت‪ٝ‬ا٘ذ‪ٔ ٓٞ ،‬طٕ‪ٛ‬ال٘قی وق‪ٝ‬‬ ‫س‪ٚ‬ش ٔستمیٓ سا ا٘تخاب وشد‪ ٚ ٜ‬تخطی اص و‪ٟ‬اْ خ‪ٛ‬د سا فش‪ٚ‬خت‪ ٝ‬ا٘قذ ‪ٞ ٚ‬قٓ‬ ‫ٔطٕ‪ٛ‬ال٘ی و‪ ٝ‬س‪ٚ‬ش غیشٔستمیٓ سا ا٘تخاب وشد‪ ٜ‬ت‪ٛ‬د٘ذ؛ دس ‪ٚ‬الع ‪ٞ‬ش فقشد تق‪ٝ‬‬ ‫ٔیضاٖ داسایی خ‪ٛ‬د ٔیت‪ٛ‬ا٘ذ تشای ت‪ٛ‬حیک و‪ٟ‬اْ الذاْ و‪ٙ‬ذ‪ٔ.‬ذیش أُ ضقشوقت‬ ‫وپشد‪ٌٜ‬زاسی ٔشوضی ا‪ٚ‬ساق ت‪ٟ‬اداس ‪ ٚ‬تس‪ٛ‬ی‪ٚ ٝ‬ر‪( ٜٛ‬وٕات) دس ٔ‪ٛ‬سد ا٘تقمقاَ‬ ‫و‪ٟ‬اْ ذاِت ٔت‪ٛ‬فیاٖ ٘یض ای‪ٙ‬ط‪ٛ‬س ت‪ٛ‬ضیح داد و‪ ٝ‬وأا٘‪ ٝ‬ا٘تماَ و‪ٟ‬قاْ قذاِقت‬ ‫ٔت‪ٛ‬فیاٖ تا پایاٖ ضشی‪ٛ‬سٔا‪ ٜ‬سا‪ ٜ‬ا٘ذاصی ضذ‪ٚ ٚ ٜ‬ساث ایٗ افشاد ٔیت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ تقشای‬ ‫ا٘تماَ و‪ٟ‬اْ ذاِت الذاْ و‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬ ‫اذزهٌد دزبازُ ٍثیمِگرازی سْام عدالت تَضیح داد‪ٍ :‬ثیمِ گرازی هرسبرَط‬ ‫بِ اًتْای شًجیسُ تاهیی هالی ٍ هسبَط بِ هصسف کٌٌدُ است ٍ دز ایی شهیرٌرِ‬ ‫ضیًَُاهِ کازت زفاّی زا بِ باًکّا ابالغ کسدین‪.‬‬ ‫تش٘أ‪ ٝ‬أساَ ایٗ اوت و‪ ٝ‬ایٗ حذ‪ٚ‬د ‪ٌ ٚ‬ستش‪ ٜ‬نٖ سا افضایص ٔقی د‪ٞ‬قیقٓ ‪ٚ‬‬ ‫پیص پیصتی‪ٙ‬ی ٔیض‪ٛ‬د ‪ٚ‬لتی خا٘‪ٛ‬اس واست سفا‪ٞ‬ی سا دسیافت و‪ٙٙ‬ذ تا طقیقف‬ ‫ٔت‪ٛٙ‬عتشی اص ‪ٚ‬حیم‪ٞٝ‬ا تس‪ٟ‬ی ت سا دسیافت و‪ٙ‬ذ‪ٚ.‬ی ٌفت‪ :‬تحج تأیٗ ٔاِقی‬ ‫وطا‪ٚ‬سصی لشاسدادی صٔا٘ی ارشایی ٔیض‪ٛ‬د و‪ ٝ‬ص٘زیش‪ٞ ٜ‬قای وطقا‪ٚ‬سصی ‪ٚ‬‬ ‫ص٘زیش‪ٞ ٜ‬ای یىپاسچ‪ ٝ‬ضىُ تٍیشد ‪ ٚ‬ایٗ ٘یاصٔ‪ٙ‬ذ ‪ٕٞ‬ىاسی اسواٖ ت‪ ٝ‬خػ‪ٛ‬ظ‬ ‫‪ٚ‬صاست ر‪ٟ‬اد وطا‪ٚ‬سصی‪ ،‬ضثى‪ ٝ‬تا٘ىی ‪ٚ ٚ‬صاست غ‪ٙ‬مت اوت ‪ ٚ‬خ‪ٛ‬ضثختا٘ق‪ٝ‬‬ ‫ایٗ ‪ٍٕٞ‬شایی ‪ٚ‬ر‪ٛ‬د داسد‪ٔ.‬ذیش اداس‪ ٜ‬تأیٗ ٔاِی ص٘زیش‪ ٜ‬ت‪ِٛ‬یذ تا٘ه ٔشوضی‬ ‫ٌفت‪ :‬س‪ٚ‬ش‪ٞ‬ای تأیٗ ٔاِی ص٘زیش‪ٜ‬ای ت‪ٙ‬ا ٘ذاسد‪ ،‬ا تثاس رذیذی سا خّک و‪ٙ‬ذ‬ ‫غشفاً س‪ٚ‬ش‪ٞ‬ا ‪ ٚ‬ضی‪ٜٞٛ‬ا سا واسا‪ ،‬ضفاف ‪ٙٔ ٚ‬اوه ٔیو‪ٙ‬یٓ ‪ٞ ٚ‬قٕقاٖ ٘ق قاْ‬ ‫ا تثاسی تا ‪ٕٞ‬اٖ لذست خّک ا تثاس أا تا ‪ٞ‬ذفٕ‪ٙ‬ذی ‪ ٚ‬واسایی تیطتش ‪ ٚ‬حقزف‬ ‫تأیٗ ٔاِی ٔ‪ٛ‬اصی ضی‪ٞ ٜٛ‬ای و‪ٙ‬تی ‪ٙٔ ٚ‬اتع ٔ‪ٛ‬ر‪ٛ‬د تا لذست تیطتش ‪ ٚ‬وقاسایقی‬ ‫تیطتش ت‪ِٛ‬یذ سا تأیٗ ٔاِی و‪ٙٙ‬ذ ت‪ٙ‬اتشایٗ ٍ٘شاٖ خّک پ‪٘ ٚ َٛ‬مذی‪ٍٙ‬ی ٘یستیٓ ‪ٚ‬‬ ‫وٕه ٔیو‪ٙ‬ذ حثات ٔاِی دوت یاتیٓ‪.‬‬ ‫جوعاٍزی کاالّای بدٍى ضٌاسِ ٍ کد زّگیسی اش ‪ ۶6‬هسداد‬ ‫کاالّایی کِ اش ‪ ۶6‬هسدادهاُ ضٌاسِ کاال ٍ کد زّگیسی ًداضتِ باضٌد بِ عٌرَاى‬ ‫کاالی لاچاق ضٌاختِ ضدُ ٍ اش سطح عسضِ جوعاٍزی هیضًَد‪.‬‬ ‫سَزی دزبازُ ًحَُ بسگصازی هساسن ّا دز ایام هحسم ٍ‬ ‫صفس‪ ،‬گفت‪ :‬دز هدیسیت اپیدهی ٌّس دز ایی است کرِ‬ ‫ٍلتی شهاى شیادی با پاًدهی هیگرزد‪ ،‬بتَاًین شًدگری‬ ‫عادی زا دز کٌاز اپیدهی بِ خَبی هدیسیت کٌین‪.‬‬ ‫ٔم‪ٙ‬ای نٖ ایٗ ٘یست و‪ ٝ‬اپیذٔی سا خاتٕ‪ ٝ‬یافت‪ ٝ‬تقّقمقی‬ ‫و‪ٙ‬یٓ ‪ ٚ‬دس یٗ حاَ ت‪ ٝ‬ایٗ ٔم‪ٙ‬ا ‪٘ ٓٞ‬یست و‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬دِقیقُ‬ ‫اپیذٔی ص٘ذٌی ٔشدْ سا خیّی ٔتاحش و‪ٙ‬یقٓ‪ .‬دس تقحقج‬ ‫ٔحشْ ‪ ٚ‬استمیٗ افشادی وق‪ ٝ‬تقاالی ‪ ۶۲‬وقاَ داس٘قذ‪،‬‬ ‫افشادی و‪ ٝ‬تیٕاسی ‪ٞ‬ای صٔی‪ ٝٙ‬ای داس٘ذ‪ ،‬ص٘قاٖ تقاسداس‬ ‫‪ ...ٚ‬االٖ ٔ‪ٛ‬لع وفش‪ٞ‬ای صیاستی ‪ ٚ‬ویاحتیضاٖ ٘یست ‪ٚ‬‬ ‫تایذ حذاوخش ت شضاٖ سا ا٘زاْ د‪ٙٞ‬ذ تا اص ٔ‪ٛ‬ار‪ ٟٝ‬تقا‬ ‫تیٕاسی پش‪ٞ‬یض و‪ٙٙ‬ذ‪ .‬ایٗ وفش‪ٞ‬ا احتٕاَ خطش سا تشایطاٖ‬ ‫تاال ٔی تشد‪ .‬طثیمتا افشاد پشخطش تایذ تیقطقتقش ٔقشا قات‬ ‫و‪ٙٙ‬ذ‪ .‬صیشا احتٕاَ ٔشی ‪ٔ ٚ‬یش دس افشاد پشخطش تیطقتقش‬ ‫اوت‪ٔ .‬ا دس نتاٖ واَ ‪٘ 0۳۲۲‬ضدیقه ‪ 0۵۲‬ضق‪ٟ‬قش سا‬ ‫تمطیُ وشدیٓ‪ .‬الندا‪ ٖٚ‬یه ٔذاخّ‪ ٝ‬تسیاس پش‪ٞ‬ضیق‪ٙ‬ق‪ٝ‬‬ ‫اوت ‪ٔ ٚ‬تاوفا٘‪ٞ ٝ‬یچ ٌا‪ ٓٞ ٜ‬احقشتقخقطقی نٖ ‪ٞ‬قا سا‬ ‫ٔحاوث‪٘ ٝ‬ىشدیٓ‪ .‬ت‪ٙ‬اتشایٗ ٔ‪ٔ ٟٓ‬ذیشیت ایٗ ف ا اوقت‪.‬‬ ‫ٔذیشیت ٔا تشای احتٕاَ خطش تش اواس طیفی اوت و‪ٝ‬‬ ‫تایذ احتٕاَ خطش سا دس ایٗ طیف تق‪ ٝ‬وقٕقت غقفقش‬ ‫‪ٞ‬ذایت و‪ٙ‬یٓ‪ .‬ت‪ٛٙ ٝ‬اٖ ٔخاَ دس تحج استقمقیقٗ تقایقذ‬ ‫تست‪ٞ‬ا سا تشای افشاد ا٘زاْ د‪ٞ‬یٓ‪ ،‬حتٕا اص سفتٗ افشادی‬ ‫و‪ٚ ٝ‬اوسی‪ٙ‬اوی‪ ٖٛ‬ضاٖ سا وأُ ٘ىشد٘قذ‪ ،‬رقّق‪ٌٛ‬قیقشی‬ ‫و‪ٙ‬یٓ ‪ ٚ‬فمط وسا٘یى‪ٚ ٝ‬اوسی‪ٙ‬اوی‪ ٖٛ‬ضاٖ وأقُ تق‪ٛ‬د‪،ٜ‬‬ ‫اراص‪ ٜ‬ضشوت دس ٔشاوٓ استمیٗ سا تذ‪ٞ‬یٓ ‪.‬‬ ‫هدیسکل دفتس خدهات ًگْدازی ٍ فٌی هٌْدسری ٍشازت صرورت گرفرت‪:‬‬ ‫حٕیذ ٔحّ‪ ٝ‬ای ٔذیشوُ دفتش خذٔات ٍ٘‪ٟ‬ذاسی ‪ ٚ‬ف‪ٙ‬قی ٔق‪ٟ‬ق‪ٙ‬قذوقی ‪ٚ‬صاست‬ ‫غٕت ٌفت‪ٚ :‬صاست غٕت تا تٕشوض تش واال‪ٞ‬ایی و‪ ٝ‬احقتقٕقاَ لقاچقاق ‪ٚ‬‬ ‫تمّه دس نٖ صیاد اوت ض‪ٙ‬او‪ٝ‬داس وشدٖ واال‪ٞ‬ا سا ا‪ِٛٚ‬یتت‪ٙ‬ذی ٔیوق‪ٙ‬قذ تق‪ٝ‬‬ ‫‪ٕٞ‬یٗ دِیُ یىی اص ٔ‪ ٟٓ‬تشیٗ ٌش‪ ٜٚ‬واالیی ِ‪ٛ‬اصْ یذوی ‪ِ ٚ‬ق‪ٛ‬اصْ خقا٘قٍقی‬ ‫اوت‪ٚ.‬ی تا اضاس‪ ٜ‬ت‪ ٝ‬غذ‪ٚ‬س ض‪ٙ‬او‪ ٝ‬واال ‪ ٚ‬ض‪ٙ‬او‪ ٝ‬س‪ٍٞ‬یشی افقض‪ٚ‬د‪ :‬دس حقاَ‬ ‫حاضش تش س‪ٚ‬ی ‪ٔ ۰۳۲‬یّی‪ ٖٛ‬لطم‪ِٛ ٝ‬اصْ یذوی ض‪ٙ‬او‪ ٝ‬س‪ٞ‬قٍقیقشی دسد ضقذ‪ٜ‬‬ ‫اوت‪.‬‬ ‫ٔحّ‪ ٝ‬ای تیاٖ وشد‪ّٟٔ :‬ت دسیافت ض‪ٙ‬او‪ ٝ‬واال ‪ ٚ‬ضق‪ٙ‬قاوق‪ ٝ‬س‪ٞ‬قٍقیقشی اص ‪0۵‬‬ ‫ٔشدادٔا‪ ٜ‬ت‪ ٝ‬اتٕاْ ٔیسوذ ‪ ٚ‬اص ‪ٔ 0۶‬شدادٔا‪ ٜ‬دسغ‪ٛ‬ستی و‪ ٝ‬واالیی ض‪ٙ‬او‪ ٝ‬واال‬ ‫‪ ٚ‬ض‪ٙ‬او‪ ٝ‬س‪ٍٞ‬یشی ٘ذاضت‪ ٝ‬تاض‪ٙ‬ذ ت‪ٛٙ ٝ‬اٖ واالی لاچاق ض‪ٙ‬اخقتق‪ ٝ‬ضقذ‪ ٚ ٜ‬اص‬ ‫وطح شض‪ ٝ‬رٕعن‪ٚ‬سی ٔیض‪٘ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫‪ 7‬ضْس اذزبایجاى ضسلی ّوچٌاى دز تٌص ابی‬ ‫استاًداز اذزبایجاى ضسلی با بیاى ایٌرکرِ تردرداد‬ ‫ضْسّایی کِ دچاز تٌص ابی بَدًد‪ ،‬اش ‪ ۶5‬ضْس برِ‬ ‫‪ 7‬ضْس کاّص یافتِ است‪ ،‬گفت‪ :‬لطدی اب دز ایی‬ ‫ضْسّا ًیص بِ کوتسیی ساعت هوکی دز زٍش هحدٍد‬ ‫ضدُ است‪.‬‬ ‫اتذیٗ خشّْ‪ ،‬اظ‪ٟ‬اس وشد‪ :‬أساَ تقشخق ف وقاَ‬ ‫لثُ‪ ،‬لطمی تشق ‪ ٚ‬نب دس تخص خاٍ٘ی تقمقشیقثقاً‬ ‫غفش ت‪ٛ‬د ‪ ٚ‬دس تخص غ‪ٙ‬قمقت ‪ٞ‬قٓ تق‪ ٝ‬حقذالقُ‬ ‫سویذ‪ٚ.‬ی ٘یض ٌفت‪ :‬تا پایقاٖ أسقاَ تقا ارقشای‬ ‫ضثى‪ٞٝ‬ای پایاب وذ‪ٞ‬ا‪ٞ 0۶ ،‬ضاس ‪ٞ‬ىتاس ت‪ٚ ٝ‬ومت‬ ‫اساضی صیش وطت اوتاٖ افض‪ٚ‬د‪ٔ ٜ‬یض‪ٛ‬د و‪ ٝ‬تخص‬ ‫خػ‪ٛ‬غی دس ایٗ صٔی‪ ٝٙ‬ت‪ ٝ‬خق‪ٛ‬تقی ‪ٚ‬اسد ضقذ‪ٚ ٜ‬‬ ‫ت ش ٔی و‪ٙ‬یٓ و‪ ٝ‬اص ٔطاسوت ایقٗ تقخقص دس‬ ‫تىٕیُ ص٘زیش‪ ٜ‬وطت‪ٚ‬غ‪ٙ‬مت ‪ ٚ‬اضتغاَ پایذاس دس‬ ‫اوتاٖ ت‪ٝ‬ط‪ٛ‬س ٔطّ‪ٛ‬ب اوتفاد‪ ٜ‬و‪ٙ‬یٓ‪ٚ.‬ی افض‪ٚ‬د‪ :‬دس‬ ‫ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬نب ضشب س‪ٚ‬وتایی‪ ،‬وقاَ ٌقزضقتق‪۴۵۲ ٝ‬‬ ‫س‪ٚ‬وتا ٔطىُ داضت‪ٙ‬ذ و‪ ٝ‬ایٗ تمذاد‪ ،‬أساَ ت‪0۵۲ ٝ‬‬ ‫س‪ٚ‬وتا وا‪ٞ‬ص یافت‪ ٚ ٝ‬ت ش ٔیو‪ٙ‬یٓ و‪ ٝ‬تا وٕه‬ ‫تسیذ واص٘ذٌی ‪ٌ ٚ‬ش‪ٞ ٜٚ‬ای ر‪ٟ‬ادی‪ ،‬واَ نی‪ٙ‬قذ‪ٜ‬‬ ‫‪ٞ‬یچ س‪ٚ‬وتایی تا ٔطىُ نب ضشب ٘ذاضت‪ ٝ‬تاضیقٓ؛‬ ‫دس ح‪ٛ‬ص‪ٌ ٜ‬اصسوا٘ی ‪ ۲۰ ٓٞ‬دسغقذ س‪ٚ‬وقتقا‪ٞ‬قای‬ ‫اوتاٖ تحت پ‪ٛ‬ضص ‪ٞ‬ست‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬دس ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬د‪ِٚ‬ت ٘قیقض‬ ‫‪ 0۰۴‬س‪ٚ‬وتا اص ٘مٕت ٌاص تق‪ٟ‬قش‪ٔ ٜ‬ق‪ٙ‬قذ خق‪ٛ‬ا‪ٞ‬ق‪ٙ‬قذ‬ ‫ضذ‪.‬خشّْ تا اضاس‪ ٜ‬ت‪ ٝ‬تش٘أ‪ٞٝ‬ای اوتقاٖ دس تقخقص‬ ‫ٔمذٖ اص رّٕ‪ ٝ‬استمای اسصش افض‪ٚ‬د‪ ٜ‬ایٗ تقخقص‪،‬‬ ‫ٌفت‪ :‬تحمک ا‪ٞ‬ذاف ایٗ تخص ٘یاصٔ‪ٙ‬ذ ٔذیقشیقت‬ ‫ٔماسؼ‪ٞ‬ای ٔحّی اوت و‪ ٝ‬ائٕ‪ ٝ‬رٕمق‪ ٝ‬دس ایقٗ‬ ‫خػ‪ٛ‬ظ ٘مص ٔ‪ٕٟ‬ی داس٘ذ‪ٚ.‬ی ٌقفقت‪ :‬تقخقص‬ ‫ٔمذٖ‪ ،‬دس ت‪ٛ‬وم‪ ٚ ٝ‬پیطشفت اوتاٖ ‪ٔ ٚ‬میطت ٔشدْ‬ ‫٘مص اواوی خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ داضت ‪ ٚ‬ن‪ٚ‬سد‪ ٜ‬ایٗ ٔقمقادٖ‬ ‫تشای اوتاٖ سا دس واَ‪ٞ‬ای نتی ضا‪ٞ‬قذ خق‪ٛ‬ا‪ٞ‬قیقٓ‬ ‫ت‪ٛ‬د‪ٚ.‬ی ت‪ ٝ‬پش‪ٚ‬ط‪ٞ ٜ‬ای ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬سا‪ٔ ٚ ٜ‬سقىقٗ ‪ٞ‬قٓ‬ ‫اضاس‪ ٜ‬وشد ‪ٌ ٚ‬فت‪ :‬دس حاَ حاضش ‪ ۰۲‬پش‪ٚ‬ط‪ ٜ‬سا‪ٜ‬‬ ‫س‪ٚ‬وتایی ‪ 0۰ ٚ‬پش‪ٚ‬ط‪ ٜ‬سا‪ ٜ‬ض‪ٟ‬شی دس اوتاٖ دس حاَ‬ ‫ارشا اوت و‪ ٝ‬دس واَ نی‪ٙ‬ذ‪ ،ٜ‬تخص قٕقذ‪ ٜ‬ایقٗ‬ ‫پش‪ٚ‬ط‪ٞ ٜ‬ا تىٕیُ خ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬ذ ضذ؛ دس تخص ٔسىقٗ ‪ٚ‬‬ ‫طشح ٘‪ ٟ‬ت ّٔی ٔسىٗ ٘یض ت‪ ٝ‬رض و‪ ٝ‬ضق‪ٟ‬قش‪ ،‬دس‬ ‫تٕأی ض‪ٟ‬ش‪ٞ‬ای اوتاٖ صٔیٗ د‪ِٚ‬تی تشای ٔتماضیاٖ‬ ‫پیصتی‪ٙ‬ی ضذ‪ ٚ ٜ‬ت ش ٔیو‪ٙ‬یٓ تا و‪ ٟٓ‬اوتقاٖ سا‬ ‫و‪ ٝ‬وقاال٘ق‪ٞ ۵۲ ٝ‬قضاس ‪ٚ‬احقذ اوقت‪ٔ ،‬قحقمقک‬ ‫و‪ٙ‬یٓ‪.‬اوتا٘ذاس نرستایزقاٖ ضقشلقی ٌقفقت‪ :‬ایقٗ‬ ‫حٕایت‪ٞ‬ا سا و‪ ٝ‬لطما ٔ‪ٛ‬ره خیش‪ٚ‬تشوت خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬قذ‬ ‫ت‪ٛ‬د‪ٔ ،‬غت‪ ٓٙ‬تطٕاسیذ ‪ ٚ‬استثاط ‪ ٚ‬تمأُ خ‪ٛ‬د سا تقا‬ ‫ایطققاٖ تققمقق‪ٛ‬یققت وقق‪ٙ‬ققیققذ‪ٚ.‬ی ٌققفققت‪ٞ :‬ققٕقق‪ٝ‬‬ ‫دوت ا٘ذسواساٖ ‪ٔ ٚ‬سه‪ٛ‬الٖ ٘ قاْ تقایقذ دس ایقٗ‬ ‫لشاسٌا‪ ٜ‬و‪٘ ٚ ٟٓ‬مص خ‪ٛ‬د سا ایفا و‪ٙٙ‬ذ وق‪ ٝ‬اٌقش‬ ‫ایٗ أش تحمک یاتذ‪ ،‬تسیاسی اص ٔسائُ ‪ٔ ٚ‬طىق ت‬ ‫رأم‪ ٝ‬لاتُ حُ اوت‪ٚ.‬ی ٌقفقت‪ :‬ایقٗ تقش٘قأق‪ٝ‬‬ ‫اتتىاسی‪ ،‬یه ‪ٚ‬ویّ‪ ٝ‬استثاطی خ‪ٛ‬ب تیٗ ٔقشدْ ‪ٚ‬‬ ‫ٔسه‪ٛ‬الٖ اوت و‪ ٝ‬تایذ اص وق‪ٛ‬ی فقشٔقا٘قذاساٖ ‪ٚ‬‬ ‫ٔسه‪ٛ‬الٖ ارشایی اوتاٖ رذی ٌشفت‪ ٝ‬ض‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫لاسال یاغیص یاغیش د‪ٚ‬الس ٌوِ‪ٛٔٛ‬ص‬ ‫یاغی‪ٙ‬تی س یاخطی و‪ٛ‬الس ٌ‪ِٛٔٛٛ‬ص‬ ‫چیچىّ‪ٙ‬یه تض‪٘ ٜ‬زه تاغیٕیض‬ ‫یاضیُ ا‪ٚ‬ت د‪ٚ‬ض‪ٙ‬زه داغیٕیض‬ ‫د‪ ٌٖٛٚ‬چ‪ٛ‬خذ‪ٚ‬س ٌشوّیییه تا٘ییاق‬ ‫نچیّٕاغا أىّیییه چاِیطاق‬ ‫چىی‪ٕٙ‬ذٖ ائُ لایغیسیٗ نچیک دییه‬ ‫تیّیىیّ‪ ٝ‬ائُ نغشیسیٗ نچیک تیّه‬ ‫د‪ٚ‬صِ‪ٛ‬ن ایستیش نغشی سی ت‪ٛ‬خذاتٕاق‬ ‫اٌشیّیه ِ‪ ٝ‬ایطّش ا‪ٚ‬الس نِذاتٕاق‬ ‫یاضاییطیٗ ی‪ٌ ِٖٛٛ‬شن ائُ تیّ‪ٝ‬‬ ‫نصادِیم ایستىّشی دئییّ‪ٝ‬‬ ‫نصاد ائّّش ض‪ّٙ‬یىیّ‪ ٝ‬یاضایاس‬ ‫تاضی ا‪ٚ‬را چتی‪ّٙ‬یٍ‪ ٝ‬دایا٘اس‬ ‫بسخی باًکّا دز اعطای تسْیالت بِ‬ ‫ًْضت هلی هسکی ّوکازی ًویکٌٌد‬ ‫ٍشیس زاُ ٍ ضْسساشی گفت‪ :‬بس اساس لاًَى جْص تَلید‬ ‫هسکی باًک ّا باید ساالًِ ‪ ۰۲‬دزصد تسْیالت خَد زا بِ‬ ‫ساخت هسکی بدٌّد کِ دز حال حاضس بسخی باًک ّرا‬ ‫با ٍشازت زاُ ٍ ضْسساشی ّوکازی ًوی کٌٌد‪.‬‬ ‫سوتٓ لاوٕی ‪ٚ‬صیش سا‪ ٚ ٜ‬ض‪ٟ‬شواصی ٌفت‪ :‬ت‪ِٛ‬یذ ٔسىٗ‬ ‫یىی اص ٔ‪ٛ‬ض‪ ٛ‬ات ٔ‪ ٟٓ‬وط‪ٛ‬س اوت و‪ ٝ‬ت‪ٚ ٝ‬صاست سا‪ٜ‬‬ ‫‪ ٚ‬ض‪ٟ‬شواصی ت‪ ٝ‬ت‪ٟٙ‬ایی تش ٕ٘یٌشدد تّى‪ ٝ‬یه ٔ‪ٛ‬ضق‪ٛ‬ع‬ ‫فشال‪ ٜٛ‬ای اوت‪ٚ.‬ی تا اضاس‪ ٜ‬ت‪ ٝ‬ح ‪ٛ‬س سئیس تش٘قأق‪ٚ ٝ‬‬ ‫ت‪ٛ‬در‪ ٝ‬دس ایٗ ٘طست ادأ‪ ٝ‬داد‪ :‬ا قای وقٕقیقسقیق‪ٖٛ‬‬ ‫ٕشاٖ ٔزّس‪ٛٔ ،‬ض‪ ٛ‬قات ٔقتقمقذدی دس خػق‪ٛ‬ظ‬ ‫ارشای ٘‪ ٟ‬ت ّٔی ٔسىٗ ٔطشح وشد‪ٜ‬ا٘ذ أقا ٔسقهّق‪ٝ‬‬ ‫اغّی ذْ پشداخت تس‪ٟ‬قیق ت تق‪ ٝ‬تق‪ِٛ‬قیقذ ٔسقىقٗ‬ ‫اوت‪ٚ.‬صیش سا‪ ٚ ٜ‬ض‪ٟ‬شواصی ادأ‪ ٝ‬داد‪ :‬تش اواس لقا٘ق‪ٖٛ‬‬ ‫ر‪ٟ‬ص ت‪ِٛ‬یذ ٔسىٗ ‪ٞ‬ش واِ‪ ٝ‬تا٘ه‪ٞ‬ا تایقذ ‪ ۰۲‬دسغقذ‬ ‫تس‪ٟ‬ی ت تا٘ىی سا ت‪ ٝ‬تخص واخت ٔسىٗ اختقػقاظ‬ ‫د‪ٙٞ‬ذ‪.‬‬ ‫لاوٕی ٌفت‪ :‬لشاس ضذ دس رّس‪ ٝ‬تقمقذی وقٕقیقسقیق‪ٖٛ‬‬ ‫ٕشاٖ ٔزّس ٘طست ٔطات‪ٟ‬ی تا ح ‪ٛ‬س سئیس تقا٘قه‬ ‫ٔشوضی ‪ٔ ٚ‬ذیشاٖ أُ تا٘قه ‪ٞ‬قای اغقّقی تقشٌقضاس‬ ‫ض‪ٛ‬د‪.‬ت‪ٌ ٝ‬فت‪ ٝ‬لاوٕی اٌش تس‪ٟ‬ی ت تا٘ىی تخص ت‪ِٛ‬قیقذ‬ ‫ٔسىٗ پشداخت ٘ط‪ٛ‬د‪ ،‬دس ارقشای طقشح وقاخقت ‪۴‬‬ ‫ٔیّی‪ٔ ٖٛ‬سىٗ طی ‪ ۴‬واَ تا ٔطىُ ٔ‪ٛ‬ار‪ٔ ٝ‬قی ضق‪ٛ‬یقٓ‪.‬‬ ‫ایٗ ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع دغذغ‪ ٝ‬ضقخقع سئقیقس رقٕق‪ٟ‬ق‪ٛ‬س ٘قیقض‬ ‫‪ٞ‬ست‪ٚ.‬صیش سا‪ ٚ ٜ‬ض‪ٟ‬شواصی دستاس‪ ٜ‬دوت‪ٛ‬س اخیش سئیقس‬ ‫رٕ‪ٟٛ‬س ٔث‪ٙ‬ی تش تخػیع صٔیٗ‪ٞ‬ای د‪ِٚ‬قتقی تق‪ ٝ‬طقشح‬ ‫٘‪ ٟ‬ت ّٔی ٔسىٗ تیاٖ وشد‪ :‬س‪ٚ‬ص ٌقزضقتق‪ ٝ‬سئقیقس‬ ‫رٕ‪ٟٛ‬س ت‪ ٝ‬خاطش تاویذ تش دغذغ‪ ٝ‬تق‪ِٛ‬قیقذ ٔسقىقٗ تق‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬صاست سا‪ ٚ ٜ‬ض‪ٟ‬شواصی نٔذ ‪ ٚ‬ضخقػق ًا ٔق‪ٛ‬ضق‪ ٛ‬قات‬ ‫ٔشت‪ٛ‬ط‪ ٝ‬سا پیٍیشی وشد‪ٚ.‬ی خاطش٘طاٖ وقشد‪ :‬حقزقت‬ ‫االو ْ سئیقسقی دس ٘طقسقت دیقش‪ٚ‬ص ‪ٚ‬صاست سا‪ٚ ٜ‬‬ ‫ض‪ٟ‬شواصی تاویذ وشد و‪ ٝ‬تایذ ‪ ٚ‬ذ‪ ٜ‬د‪ِٚ‬ت ٔقثق‪ٙ‬قی تقش‬ ‫واخت ‪ٔ ۴‬یّی‪ٔ ٖٛ‬سىٗ طی ‪ ۴‬واَ ّٕیاتی ض‪ٛ‬د‪ِ ،‬قزا‬ ‫دوت‪ٛ‬س داد ا‪ٚ‬الً صٔیٗ‪ٞ‬ای دوتٍا‪ٜٞ‬ای د‪ِٚ‬تی طی یقه‬ ‫ٔا‪ ٜ‬ت‪ ٟ٘ ٝ‬ت ّٔی ٔسىٗ اختػاظ داد‪ ٜ‬ض‪ٛ‬د ‪ ٚ‬حقا٘قیقاً‬ ‫ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع تغییش واستشی اساضی دس ض‪ٛ‬سای تش٘أ‪ ٝ‬سیقضی‬ ‫اوتاٖ ‪ٞ‬ا ‪ ٚ‬ض‪ٛ‬سای اِی ض‪ٟ‬شواصی ت‪ ٝ‬وش ت تا پقایقاٖ‬ ‫ٔ‪ٟ‬شٔا‪ّٕ ٜ‬ی ض‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫خبرگساری ارک‬ ‫‪www.ark-news.ir‬‬ ‫جبی منبسب تبلیغ کبال وخدمبت شمب‬ ‫درببزارایران ودنیب‬ ‫شمبره تمبس‪ 15043930:‬و ‪15032739‬‬ صفحه 1 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫دیدگبُ رٍسًبهِ ارک‬ ‫هدیزهسئَل ‪ -‬هحوّد اضزاقی‬ ‫پٌجشٌبِ ‪ 31‬هرداد ‪ 0 * 3043‬اگَست‪ 6 * 2422‬هحرم ‪ * 3001‬سبل سی ٍ دٍم ( اٍتَز ایکیٌجی ایل ) * شوبرُ ( سبیی ) ‪5555 :‬‬ ‫ایبالت هتحدُ اس بزجبم بِ عٌَاى ابشار تحزیوی علیِ ایزاى استفبدُ هیکٌد‬ ‫* هضزات پَل هحَری در عزصِ اهَسش‬ ‫٘تبیج حبکُ اص اجشای ػیؼتمٓ ‪ٞ‬مبی أم‪ٛ‬صؽ‬ ‫تم‪ٛ‬یتی ٔذاسع ‪ ٚ‬و‪ٙ‬ى‪ٛ‬س دس ایشاٖ ٔثجت ٘یؼمت‪.‬‬ ‫صیشا ایٗ س‪ٚ‬ؽ‪ ،‬أ‪ٛ‬صؽ ػٕ‪ٔٛ‬ی سا اص ٔح‪ٛ‬سیت‬ ‫‪ٛٞ‬ؽ ‪ ٚ‬اػتؼذاد ث‪ ٝ‬پ‪ٔ َٛ‬ح‪ٛ‬سی ‪ٞ‬ذایمت ومشد‪ٜ‬‬ ‫اػت‪ .‬اٌش ٔح‪ٛ‬س ٌضی‪ٙ‬ؾ افشاد ث‪ ٝ‬دا٘ـمٍمب‪ٞ ٜ‬مب‬ ‫‪ٛٞ‬ؽ ‪ ٚ‬اػتؼذاد ثبؿذ‪ٔ .‬ی ت‪ٛ‬اٖ اعٕی‪ٙ‬بٖ داؿمت‬ ‫و‪ ٝ‬دا‪ٚ‬عّجیٗ ثب اػتؼمذاد دس ایم‪ٙ‬مذ‪ ٜ‬کمبحمجمبٖ‬ ‫ٔـبیُ حؼبع ٔی ؿ‪٘ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫‪ِٚ‬ی پ‪ٔ َٛ‬ح‪ٛ‬سی دس ػشک‪٘ ٝ‬مظمبْ أم‪ٛ‬صؿمی‪،‬‬ ‫ثبػث خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ و‪ ٝ‬دس ایم‪ٙ‬مذ‪ ،ٜ‬لـمش پم‪ِٛ‬مذاس‬ ‫جممبٔممؼمم‪ ٝ‬ػممال‪ ٜٚ‬ثممش حمم‪ٛ‬ص‪ٞ ٜ‬ممبی پمم‪ٚ َٛ‬‬ ‫ٔبدیبت‪ ،‬ح‪ٛ‬ص‪ٞ ٜ‬بی ػّ‪ ،ْٛ‬ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬سی‪ ،‬کم‪ٙ‬مؼمت ‪ٚ‬‬ ‫ٔذیشیت ‪ ٚ‬حتی ٔؼ‪ٛٙ‬یبت سا ‪ ٓٞ‬لجض‪ ٝ‬و‪ٙٙ‬ذ‪ .‬پبیم‪ٝ‬‬ ‫‪ٞ‬بی ایٗ ٘‪ٛ‬ع تغییش اص ػ‪ ٝ‬د‪ ٜ‬پیؾ ٌزاؿت‪ ٝ‬ؿذ‪ٚ ٜ‬‬ ‫ا بس ثذ اٖ اص یه د‪ ٝٞ‬پیؾ ٘یض دس ػشک‪ٞ ٝ‬مبی‬ ‫ٌ‪٘ٛ‬بٌ‪ ٖٛ‬دیذ‪ٔ ٜ‬ی ؿ‪ٛ‬د‪ .‬اٌش پ‪ٔ َٛ‬محم‪ٛ‬سی دس‬ ‫ػممشکمم‪ ٝ‬أمم‪ٛ‬صؽ ِممغمم‪٘ ٛ‬ـمم‪ٛ‬د‪ ،‬یممیممجممت‬ ‫اججبسی ٔؼتؼذیٗ ثی پ‪ َٛ‬دس ػمبصٔمبٖ ‪ٞ‬مب ‪ٚ‬‬ ‫ٔـبیُ ػّٕی‪ ،‬ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬سی ‪ ٚ‬ک‪ٙ‬ؼتی‪ ،‬جبٔؼم‪ ٝ‬سا‪ ،‬اص‬ ‫٘ظش ػّٕی‪ ،‬ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬سی‪ ،‬ک‪ٙ‬ؼت ‪ٔ ٚ‬ذیشیت دچبس فمش‬ ‫‪ ٚ‬ضؼف ؿذیذ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ وشد‪ .‬ضمٕم‪ٙ‬مب دس ایمٗ‬ ‫ک‪ٛ‬ست س‪٘ٚ‬ذ افضای‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬فؼّی ٔ‪ٟ‬بجشت ٘مخمجمٍمبٖ‬ ‫ؿذت ثیـتشی خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ یبفت ‪.‬‬ ‫اخببر کَتبُ حَادث‬ ‫*فزهبًدُ اًتظبهی‪ :‬بیص اس ّفت‬ ‫کیلَگزم تزیبک در هزاغِ کطف ضد‬ ‫کبرشٌبس هسبئل بهیهی الهوهلهل گهفهت‪:‬‬ ‫اهریکبیی ّب هسئلِ برجبم را ًِ بِ عٌَاى یک‬ ‫هسئلِ بلکِ بِ عٌَاى هسیر ٍ ابسار کهٌهاهرلهی‬ ‫برای اداهِ فشبرّبی تحریوی ٍ رسیذى بهِ‬ ‫سبیر ظرفیتّبی ایراى ًگبُ هیکٌٌذ‪.‬‬ ‫اث‪ٛ‬اِفضُ ظ‪ٟ‬ش‪ٜ٘ٚ‬ذ ٌفت أشیىبیی‪ٞ‬مب دس‬ ‫ایٗ ‪ٔ ۱۱‬ب‪ ،ٜ‬و‪ٔ ۸ ٝ‬ب‪ٔ ٜ‬زاوش‪ ٜ‬ا٘جبْ ؿمذ ‪ٚ‬‬ ‫ثیـتش اص ‪ٔ ۳‬ب‪ ٜ‬اػت و‪ٔ ٝ‬زاوشات ٔمتم‪ٛ‬لمف‬ ‫ؿذ‪ ٜ‬اػت‪ ،‬بثت وشد٘ذ و‪ ٝ‬اساد‪ ٜ‬ای ثمشای‬ ‫ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ثخ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬ذ ٔؼئّ‪ ٝ‬خ‪ٛ‬د سا ثب ایمشاٖ حمُ‬ ‫و‪ٙٙ‬ذ‪٘ ،‬ذاس٘ذ‪.‬ایٗ وبسؿ‪ٙ‬بع ٔؼبئُ ثیٗإُِّ‬ ‫افض‪ٚ‬د أشیىبیی ‪ٞ‬ب ث‪ ٝ‬ثشجبْ ٘‪ ٝ‬ثم‪ ٝ‬ػم‪ٙ‬م‪ٛ‬اٖ‬ ‫یه ٔؼئّ‪ ٝ‬ثّى‪ ٝ‬ثؼ‪ٛٙ‬اٖ ٔؼیش‪ ٚ‬اثضاس و‪ٙ‬تشِمی‬ ‫ثشای ادأ‪ ٝ‬فـبس‪ٞ‬بی تحشیٕی ‪ ٚ‬سػیذٖ ثم‪ٝ‬‬ ‫ػبیش ظشفیت‪ٟ‬بی ایشاٖ ٍ٘ب‪ٔ ٜ‬یو‪ٙٙ‬ذ‪.‬ظ‪ٟ‬ش‪ٜ٘ٚ‬ذ‬ ‫ثیبٖ وشد أشیىب ث‪ ٝ‬فؼبِیت‪ٞ‬بی کّح أیمض‬ ‫‪ٞ‬ؼت‪ٝ‬ای ایشاٖ ٘‪ ٝ‬ث‪ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ فؼبِیت لب٘م‪٘ٛ‬می ‪ٚ‬‬ ‫حم‪ٛ‬لی اصػ‪ٛ‬ی ایشاٖ ‪ ٚ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ػض‪ ٛ‬اٖ پمی‬ ‫تی ‪ٚ‬اطا٘غ ‪ٞ‬ؼتیٓ ثّىم‪ ٝ‬اٖ سا اص صا‪ٚ‬یم‪ٝ‬‬ ‫ٔؼئّ‪ ٝ‬خّغ ػالح ٍ٘ب‪ٔ ٜ‬یو‪ٙٙ‬ذ‪ .‬دس حم‪ٛ‬ص‪ٜ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬ؿه ‪ ٓٞ‬ث‪ٕٞ ٝ‬یٗ ؿىمُ اػمت‪ٚ .‬لمتمی‬ ‫ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ػی دس چبسچ‪ٛ‬ه خّغ ػمالح پمیمؾ‬ ‫ٔیس‪ٚ‬د یؼ‪ٙ‬ی عشف ٔمبثُ ٘جبیذ داسای ایمٗ‬ ‫ظشفیت ثبؿذ ‪ ٚ‬دس ٘‪ٟ‬بیت ثبیذ خّمغ ػمالح‬ ‫ؿ‪ٛ‬د‪ٚ.‬ی ػ‪ٛٙ‬اٖ وشد دس ٌزؿت‪ ٓٞ ٝ‬دس ط٘‪ٛ‬‬ ‫فؼبِیت ‪ٞ‬بی ٔ‪ٛ‬ؿىی ‪ٞ ٚ‬ؼت‪ٝ‬ای سا دس وٕیت‪ٝ‬‬ ‫خّغ ػالح ثشسػی ٔیوشد٘ذ ‪ ٚ‬ایمٗ ثمشای‬ ‫لذست‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬أشیىبیی‪ٞ‬مب لمبػمذ‪ ٜ‬اػمت ‪ٚ‬‬ ‫ػبصٔبٖ‪ٞ‬بیی اص جّٕ‪ ٝ‬اطا٘غ سا ‪ ٓٞ‬وم‪ ٝ‬دس‬ ‫اختیبس داس٘ذ ٘‪ ٝ‬ثشای وٕه ث‪ ٝ‬وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬ب وم‪ٝ‬‬ ‫ث‪ ٝ‬ایٗ ظشفیت دس ٔؼیش کّحأیض دػت پیذا‬ ‫و‪ٙٙ‬ذ ثّى‪ ٝ‬اػبػب ثشای خ‪ٛ‬د ث‪ٛٔ ٝ‬ض‪ٛ‬ػی ثم‪ٝ‬‬ ‫ػ‪ٛٙ‬اٖ کّحأیض ‪ ٚ‬ییشکمّمح أمیمض لمبئمُ‬ ‫٘یؼت‪ٙ‬ذ‪.‬ظ‪ٟ‬ش‪ٜ٘ٚ‬ذ افض‪ٚ‬د ث‪ٞ ٝ‬ش حمبَ ثمشجمبْ‬ ‫ت‪ٛ‬افمی ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬و‪ ٝ‬ک‪ٛ‬ست ٌشفت‪ ٚ ٝ‬جٕ‪ٟ‬م‪ٛ‬سی‬ ‫اػالٔی ایشاٖ ‪ٕٛٞ‬اس‪ ٜ‬اػالْ ومشد‪ ٜ‬وم‪ ٝ‬ثم‪ٝ‬‬ ‫ت‪ٛ‬افمبت ثیٗ إِّّی پبیج‪ٙ‬ذ اػت ‪ ٚ‬ایٗ ٘ىمتم‪ٝ‬‬ ‫ٔ‪ٕٟ‬ی اػت ث‪ ٝ‬ایٗ ٔؼ‪ٙ‬ب و‪ ٝ‬اٌش جمٕم‪ٟ‬م‪ٛ‬سی‬ ‫اػالٔی ایشاٖ ٔزاوش‪ٔ ٜ‬یو‪ٙ‬ذ ٘‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ایٗ دِیُ‬ ‫و‪ ٝ‬اص اٍ٘یض‪ٜٞ‬ب ‪٘ ٚ‬یبت أشیىبیی‪ٞ‬ب اعالػی‬ ‫٘ذاسد ثّى‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ایٗ دِیُ اػت و‪ ٝ‬د‪ِٚ‬ت لجمُ‬ ‫ت‪ٛ‬افک سا أضب وشد‪ ٜ‬اػت‪ٚ.‬ی تلشیح وشد‬ ‫خ‪ٛ‬ؿجختب٘‪ٔ ٝ‬ب فشکت خ‪ٛ‬ثی پیمذا ومشدیمٓ‬ ‫صیشا خ‪ٛ‬د أشیىبیی‪ٞ‬ب و‪ ٝ‬ؿمىمُ د‪ٞ‬م‪ٙ‬مذ‪ٜ‬‬ ‫لغؼ‪ٙ‬بٔ‪ٔ ٚ ۲۲۳۱ ٝ‬ؼئّ‪ ٝ‬ثشجبْ ث‪ٛ‬د٘ذ‪ ،‬ثشجمبْ‬ ‫سا ت‪ٛ‬ػظ تشأپ ٘مض ومشد٘مذ‪ .‬ثم‪ٙ‬مبثمشایمٗ‬ ‫او‪ ٕٝٞ ٖٛٙ‬تالؽ أشیىبیی‪ٞ‬ب ایٗ اػت و‪ٝ‬‬ ‫ث‪ ٝ‬ثشجبْ ثشٌشد٘ذ أب ثب حف ‪ٞ‬مٕمبٖ ٘مظمبْ‬ ‫تحشیٕی و‪ ٝ‬ػبَ‪ٞ‬ب ثشای اٖ ٔ‪ٟٙ‬ذػی وشد‪ٜ‬‬ ‫‪ ٚ‬وٕیت‪ ٝ‬وبسؿ‪ٙ‬بػی ل‪ٛ‬ی سا دس خضا٘‪ ٝ‬داسی‬ ‫أمشیممىممب ثممشای ایمٗ ٔمم‪ٙ‬مظمم‪ٛ‬س تـمىممیممُ‬ ‫داد‪ٜ‬ا٘ذ‪.‬ػفیش اػجک ایشاٖ دس افغب٘ؼتبٖ اظ‪ٟ‬مبس‬ ‫وشد ث‪ٙ‬بثشایٗ اٌش لمشاس اػمت ثمشجمبْ ثمب‬ ‫اختلبف ٔختلش أتیبصی أضب ؿ‪ٛ‬د ث‪ ٝ‬ایٗ‬ ‫ٔؼ‪ٙ‬ب ٘یؼت و‪ ٝ‬ایشاٖ ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ یمه وـم‪ٛ‬س‬ ‫ػبدی ٔیت‪ٛ‬ا٘ذ دس چبسچ‪ٛ‬ه ثشجبْ فؼبِیمت‬ ‫داؿت‪ ٝ‬ثبؿذ ثّى‪ ٝ‬ثشجبْ پش‪ٚ‬ط‪ ٜ‬وم‪ٙ‬متمشِمی ‪ٚ‬‬ ‫خّغ ػالحی اػت ‪ٚ‬لتی اص ایٗ ٔم‪ٙ‬مظمش ثم‪ٝ‬‬ ‫ٔؼبِ‪ٍ٘ ٝ‬ب‪ٔ ٜ‬یو‪ٙ‬یٓ ٔیثی‪ٙ‬یٓ و‪ ٝ‬ثشجبْ راتمب‬ ‫خؼبست ٔحض ث‪ٛ‬د‪ ٚ ٜ‬ثشخالف ٔ‪ٙ‬بفغ ّٔمی‬ ‫أضب ‪ ٚ‬اجشا ؿذ‪ ٜ‬اػت ‪ٔ ٚ‬ب ایٗ فشکمت سا‬ ‫دس اختیبس داؿتیٓ‪.‬ظ‪ٟ‬ش‪ٜ٘ٚ‬ذ ادأ‪ ٝ‬داد ٘ىمتم‪ٝ‬‬ ‫دیٍش دس ایٗ ٔؼئّ‪ ٝ‬و‪٘ ٝ‬ذ پشایمغ ‪ٞ‬مٓ دس‬ ‫ایٗ خل‪ٛ‬ف ٔ‪ٛ‬ضغ ٌیشی ‪ ٚ‬اػمالْ ومشد‬ ‫ایٗ ث‪ٛ‬د و‪ ٝ‬ا٘چ‪ ٝ‬سا و‪ ٝ‬البی ث‪ٛ‬سَ ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ‬ ‫یه پیـ‪ٟٙ‬بد ثشای ت‪ٛ‬افک ت‪ٙ‬ظیٓ وشد‪ ٜ‬اػمت‬ ‫سا لج‪ َٛ‬داسیٓ‪ .‬اِجت‪ ٝ‬جضئیبت ایٗ پیـ‪ٟٙ‬بد سا‬ ‫اػالْ ٘ىشد‪ٜ‬ا٘ذ أب ٔـخق اػت و‪ٔ ٝ‬ب٘م‪ٛ‬س‬ ‫تجّیغبتی اػت و‪ ٝ‬دس افىبس ػٕ‪ٔٛ‬ی ٔب‪ ،‬ایمٗ‬ ‫ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع سا ؿىُ ثذ‪ٙٞ‬ذ و‪ ٝ‬أشیىمبیمی ‪ٞ‬مب‬ ‫أبد‪ ٜ‬أتیبصد‪ٞ‬ی ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬ایشاٖ اػمت وم‪ٝ‬‬ ‫صیش ٔیض ٔیص٘ذ ‪ ٚ‬ث‪ٕٞ ٝ‬میمٗ دِمیمُ ػم‪ٙ‬م‪ٛ‬اٖ‬ ‫ٔی و‪ٙٙ‬ذ و‪ ٝ‬تلٕیٓ ثب ت‪ٟ‬شاٖ اػت‪ٚ.‬ی ثیمبٖ‬ ‫وشد دس ک‪ٛ‬ستی و‪ ٝ‬ای‪ٙ‬مٍم‪٘ٛ‬م‪٘ ٝ‬میمؼمت ‪ٚ‬‬ ‫تلٕیٓ ثب أمشیمىمبیمی ‪ٞ‬مب اػمت ‪ ٚ‬اٌمش‬ ‫ٔیخ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬ذ ٔؼئّ‪ ٝ‬یشه ‪ ٚ‬أشیىب ثب ایشاٖ سا‬ ‫پبیبٖ یبفت‪ ٝ‬ثجی‪ٙٙ‬ذ ثبیذ ٔؼئّ‪ ٝ‬تحشیٓ‪ٞ‬ب سا و‪ٙ‬بس‬ ‫ثٍزاس٘ذ ‪ ٚ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ و‪ٙٙ‬ذ و‪ ٝ‬ثب أضبی ثشجمبْ‬ ‫ٔؼبئُ خم‪ٛ‬دٔمبٖ سا ثم‪ ٝ‬کم‪ٛ‬ست ػمبدی‬ ‫دسٔی ا‪ٚ‬سیٓ لغؼب جٕ‪ٟٛ‬سی اػالٔی ایمشاٖ‬ ‫‪ ٓٞ‬ایٗ سا ٔیپمزیمشد‪.‬ومبسؿم‪ٙ‬مبع ٔؼمبئمُ‬ ‫ثیٗإُِّ ػ‪ٛٙ‬اٖ وشد أب اٌمش لمشاس اػمت‬ ‫فـبس تحشیٕی سا ثش ٔب حف و‪ٙٙ‬ذ ‪ ٚ‬ثمبصی‬ ‫ثشجبْ سا ثب ثبصٌـت أشیىبیی‪ٞ‬ب دس صٔمیمٗ‬ ‫ثشجبْ د‪ٚ‬ثبس‪ ٜ‬ادأ‪ ٝ‬د‪ٙٞ‬ذ لغؼب ایشاٖ ایٗ وبس‬ ‫سا ا٘جبْ ٕ٘ید‪ٞ‬ذ ‪ ٚ‬ثم‪ ٝ‬کمالح ایمشاٖ ‪ٞ‬مٓ‬ ‫٘یؼت‪.‬‬ ‫حسیٌی‪ :‬دٍلت هصون است هطکالت را بب کبر ٍ تالش بیٍفقِ بزطزف کٌد‬ ‫فرماوذٌ اوتظامی مراغٍ با اضارٌ بٍ کطف َفتف‬ ‫کیلً ی ‪ ۰۵۸‬گرم مًاد مخذر از وًع تریفا در‬ ‫ایه ضُرستان گت ‪ :‬یک وتر سًداگر مرگ ویفس‬ ‫در ایه ارتباط دستگیر ی بفٍ مفرا فغ ییفایفی‬ ‫تحًیل دادٌ ضذ‪.‬‬ ‫*تَسیعکٌٌدُ سکِّبی غیزببًکی در هیییبًیِ‬ ‫دستگیز ضد‬ ‫فرماوذٌ اوتظامی میاوٍ از دستگفیفرف ففردف کفٍ‬ ‫یصذ فریش ربغ سکٍ َاف غیرباوکی ی خارج از‬ ‫ضبکٍ تًزیغ را در ایه ضُرستان داض خبر داد‪.‬‬ ‫*رّبیی گزٍگبى ّب بب سزعت عول پلییید در‬ ‫اجَداًیِ تْزاى‬ ‫مىابغ محلی اػالم کردوذ کٍ ایه پسفر بف فٍ بفٍ‬ ‫َمراٌ پذر ی مادرش ابتذا یارد مجمًػٍ تتریحی‬ ‫ضُر سبس تلٍ کابیه رامسر ضذوذ ی از اوفجفا بفٍ‬ ‫صًرت پیادٌ یارد ساحل مجتمغ َما ضذوذ کفٍ‬ ‫در امتذاد تلٍ کابیه یرار دارد ی در زمان ضىا در‬ ‫ساحل َمیه محذیدٌ غرق ضذ ی ان باخ ‪.‬‬ ‫*اتص سَسی یک ًوبیطگبُ هبل در بشرگزاُ ضْید‬ ‫ستبری‬ ‫سخىگًف سازمان اتصوطاوی ی خذمات ایمفىفی‬ ‫ضُر تُران از اتص سًزف در وماف کامپًزیفتفی‬ ‫یک ومایطگاٌ مبل در بسرگراٌ ضُیذ ستارف خبر‬ ‫داد‪ .‬سیذ الل ملکی گت ‪ :‬در ساػف ‪۱۰:۸۱‬‬ ‫ػصر امریز حادثٍ حریق در یک ساختمفان سفٍ‬ ‫طبقٍ تجارف ‪ -‬ادارف بٍ ساماوٍ ‪ ۱۲۵‬اطالع دادٌ‬ ‫ضذ کٍ درپی ان ستاد فرماوذَی اتصوطاوفان را‬ ‫بٍ َمراٌ تجُیسات ی امکاوات اطتاف حریفق بفٍ‬ ‫محل حادثٍ یایغ در مسیر فىفًب بفٍ ضفمفال‬ ‫بسرگراٌ ضُیذ ستارف‪ ،‬ورسیذٌ بٍ خیابان خفلفیفل‬ ‫ابادف اػسام کرد‪.‬‬ ‫ٔؼب‪ ٖٚ‬أ‪ٛ‬س ٔجّغ سئیغ جٕ‪ٟٛ‬س ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬د‪ِٚ‬ت ٔشدٔی ٔلمٕمٓ‬ ‫اػت ٔـىالت سا ثب وبس ‪ ٚ‬تالؽ ثی‪ٚ‬فم‪ ٝ‬ثشعشف و‪ٙ‬ذ‪ٔ ،‬تمزومش ؿمذ‬ ‫ثضسیٕ٘بیی ثشخی وبػتی‪ٞ‬ب یب عشح ثؼضی اؿىمبتت یمیمش ‪ٚ‬المؼمی‬ ‫ثبػث ایجبد ٍ٘شا٘ی ‪ ٚ‬دیذی‪ ٝ‬خبعش دس افىبسػٕ‪ٔٛ‬ی ٔی ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ػیذٔحٕذ حؼی‪ٙ‬ی اظ‪ٟ‬بس داؿت خذٔتٍضاساٖ ّٔت دس د‪ِٚ‬ت ػیضد‪ٓٞ‬‬ ‫دس ا٘جبْ ‪ٚ‬ظبیف خ‪ٛ‬د و‪ٛ‬تب‪ٞ‬ی ‪ ٚ‬وٓ وبسی ٕ٘ی و‪ٙ‬م‪ٙ‬مذ ‪ ٚ‬المذأمبت‬ ‫فشا‪ٚ‬ا٘ی و‪ ٝ‬دس ثشخی ثخؾ ‪ٞ‬ب ا٘جبْ ؿذ‪ ،ٜ‬لبثُ ٔمبیؼ‪ ٝ‬ثب لجُ ٘یؼت‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی افض‪ٚ‬د د‪ِٚ‬ت عشفذاس ؿفبفیت‪٘ ،‬ظبست ‪ ٚ‬اجشای لمب٘م‪ ٖٛ‬اػمت ‪ٚ‬‬ ‫ا٘تظبس داسد ٕ٘بی‪ٙ‬ذٌبٖ ٔجّغ ‪ ٓٞ‬دس ٔؼیش تحمک تم‪ٛ‬کمیم‪ٞ ٝ‬مبی أمبْ‬ ‫ساحُ ‪ٔ ٚ‬مبْ ٔؼظٓ س‪ٞ‬جشی حشوت و‪ٙٙ‬ذ ‪ ٚ‬دس ٘مظمبست‪ ،‬ثمش اػمبع‬ ‫‪ٚ‬الؼیت ‪ٞ‬ب ‪ٔ ٚ‬لبِح ّٔی ػُٕ ؿ‪ٛ‬د‪ٔ.‬ؼب‪ ٖٚ‬أ‪ٛ‬س ٔجّغ سئیغ جٕ‪ٟ‬م‪ٛ‬س‬ ‫ثب اؿبس‪ ٜ‬ث‪ٔ ٝ‬ىبتجبت وٕیؼی‪ ٖٛ‬اکُ ‪ٔ ۰۹‬جّمغ ثمب دػمتمٍمب‪ٞ ٜ‬مب ‪ٚ‬‬ ‫‪ٕٞ‬ىبسی ٔؼئ‪ٛ‬تٖ اجشایی ثب ایٗ وٕیؼی‪ٌ ٖٛ‬فت اث‪ٟ‬بٔبت ثب تؼبٔمُ ‪ٚ‬‬ ‫ٌفت ‪ ٌٛ ٚ‬ثشعشف ٔی ؿ‪ٛ‬د ‪ٔ ٚ‬شدْ ؿب‪ٞ‬ذ ‪ٍٕٞ‬شایی ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬تؼجیش ٔمممبْ‬ ‫ٔؼظٓ س‪ٞ‬جشی ‪ٕٞ‬ذِی ‪ ٓٞ ٚ‬افضایی س‪ٚ‬صافض‪ ٖٚ‬د‪ِٚ‬ت ‪ٔ ٚ‬جّغ خ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬مذ‬ ‫ث‪ٛ‬د ‪٘ ٚ‬ؼجت ث‪ ٝ‬حُ ٔـىالت ‪ ٚ‬ای‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬أیذ‪ٚ‬استش ٔی ؿ‪٘ٛ‬ذ‪.‬حؼی‪ٙ‬می ثمب‬ ‫ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ثضسیٕ٘بیی ثشخی وبػتی‪ٞ‬ب یب عشح ثؼضی اؿىبتت یمیمش‬ ‫‪ٚ‬الؼی ثبػث ایجبد ٍ٘شا٘ی ‪ ٚ‬دیذی‪ ٝ‬خبعش دس افىبسػٕ‪ٔٛ‬می خم‪ٛ‬ا‪ٞ‬مذ‬ ‫ؿذ‪ ،‬افض‪ٚ‬د د‪ِٚ‬ت ٔشدٔی ٔلٕٓ اػت ٔـىالت سا ثب ومبس ‪ ٚ‬تمالؽ‬ ‫ثی ‪ٚ‬فم‪ ٝ‬ثشعشف و‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬ایٗ س‪ٚ‬ص‪ٞ‬ب دیذیٓ و‪ٔ ٝ‬ؼمئم‪ٛ‬تٖ دس حم‪ٛ‬اد می‬ ‫ٔب٘‪ٙ‬ذ ٔتش‪ٚ‬پُ ‪ ٚ‬ػیُ ثالفبکّ‪ ٝ‬ثشای ٔذیشیت کح‪ ٚ ٝٙ‬سػیذٌی ث‪ ٝ‬أ‪ٛ‬س‬ ‫ٔشدْ دس ٔیذاٖ حض‪ٛ‬س پیذا وشد٘ذ‪ٚ.‬ی خبعش٘ـبٖ وشد اِجت‪ ٝ‬د‪ِٚ‬ت ثم‪ٝ‬‬ ‫د٘جبَ سیـ‪ٝ‬یبثی ‪ ٚ‬حُ ٔـىالت ‪ ٚ‬سفغ وبػتی‪ٞ‬بػت ‪ ٚ‬ثب ‪ٞ‬مش ٌم‪٘ٛ‬م‪ٝ‬‬ ‫تؼُّ ‪ ٚ‬ا‪ٕٞ‬بَ دس ا٘جبْ ٔؼئ‪ِٛ‬یت ‪ ٓٞ‬ثشخ‪ٛ‬سد ٔی ؿم‪ٛ‬د أمب ثمشجؼمتم‪ٝ‬‬ ‫وشدٖ ٔـىالت دس صٔبٖ ‪ٚ‬ل‪ٛ‬ع یه حبد ‪ ٝ‬و‪ ٕٝٞ ٝ‬ثبیذ ثشای وٕمه‬ ‫ث‪ ٝ‬اػیت دیذٌبٖ ثؼیج ؿ‪٘ٛ‬ذ‪ ،‬ثبػث تضؼیف ٘یش‪ٞٚ‬بی ٔمیمذا٘می ٔمی‬ ‫ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫حوبیت ایزاى اس چیی ٍاحد تزدید ًبپذیز است‬ ‫سخٌگَی ٍزارت اهَر خبرجِ در ٍاکٌش بهِ‬ ‫سفر ًبًسی پلَسی بِ تبیَاى‪ ،‬بهبر دیهگهر بهر‬ ‫حوبیت از سیبست چیی ٍاحذ تبکیذ ٍ رفهاهبر‬ ‫تٌش زای هقبهبت اهریکب ٍ هذاخلِ در اههَر‬ ‫داخلی چیی ٍ ًقض توبهیت ارضی اى کشَر‬ ‫را هحکَم کرد‪.‬‬ ‫٘بکش و‪ٙ‬ؼب٘ی ػخ‪ٍٛٙ‬ی ‪ٚ‬صاست أ‪ٛ‬س خبسجم‪ٝ‬‬ ‫دس پبػخ ث‪ ٝ‬ػ‪ٛ‬اَ خجشٍ٘مبساٖ دس خلم‪ٛ‬ف‬ ‫دیذٌب‪ٚ ٜ‬صاست أ‪ٛ‬س خبسج‪ ٝ‬دس استجبط ثب ػفش‬ ‫یه ٔمبْ سطیٓ أشیىب ثم‪ ٝ‬تمبیم‪ٛ‬اٖ اظم‪ٟ‬مبس‬ ‫داؿت احتشاْ ث‪ ٝ‬حبوٕیت ّٔی وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬مب‪ ،‬اص‬ ‫اک‪ َٛ‬ث‪ٙ‬یبدیٗ ٔ‪ٙ‬ـ‪ٛ‬س ٔمّمُ ٔمتمحمذ اػمت‪،‬‬ ‫ثٍ‪ٝ٘ٛ‬ای و‪ٔ ٝ‬بد‪ٔ ۲ ٜ‬م‪ٙ‬مـم‪ٛ‬س‪ ،‬اػضمب سا اص‬ ‫‪ٞ‬شٌ‪ ٝ٘ٛ‬سفتبسی و‪ ٝ‬خذؿ‪ ٝ‬ای ثم‪ ٝ‬تمٕمبٔمیمت‬ ‫اسضی ‪ ٚ‬اػتمالَ ػیبػی دیٍش د‪ِٚ‬ت‪ٞ‬ب ‪ٚ‬اسد‬ ‫ٕ٘بیذ‪ ،‬ثش حزس ٔیداسد‪.‬ػمخم‪ٙ‬مٍم‪ٛ‬ی ‪ٚ‬صاست‬ ‫أ‪ٛ‬س خبسج‪ ٝ‬افض‪ٚ‬د جٕ‪ٟٛ‬سی اػالٔمی ایمشاٖ‬ ‫احتشاْ ث‪ ٝ‬تٕبٔیت اسضی وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬ب سا اص ٔجب٘می‬ ‫ػیبػت خبسجی خ‪ٛ‬د ٔی دا٘ذ ‪ ٚ‬حٕمبیمت اص‬ ‫ػیبػت چیٗ ‪ٚ‬احذ دس ایٗ چبسچ‪ٛ‬ه‪ ،‬تشدیمذ‬ ‫٘بپزیش اػت‪.‬و‪ٙ‬ؼب٘ی سفتبس تم‪ٙ‬مؾ صای اخمیمش‬ ‫ٔمبٔبت سطیٓ أشیىب دس ٔمذاخّم‪ ٝ‬دس أم‪ٛ‬س‬ ‫داخّی جٕ‪ٟٛ‬سی خّک چیٗ ‪٘ ٚ‬مض تٕبٔمیمت‬ ‫اسضی اٖ وـ‪ٛ‬س سا ٕ٘‪ ٝ٘ٛ‬ای اص ٔمذاخمالت‬ ‫أشیىب دس ٔ‪ٙ‬بعک ‪ ٚ‬وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬بی ٔختّف ج‪ٟ‬بٖ‬ ‫دا٘ؼت و‪ ٝ‬حبکّی جض افضایؾ ثی مجمبتمی ‪ٚ‬‬ ‫دأٗ صدٖ ث‪ ٝ‬اختالفبت ٘ذاؿت‪ ٚ ٝ‬اص ایمٗ س‪ٚ‬‬ ‫ٔحى‪ ْٛ‬اػت‪.‬ػخ‪ٍٛٙ‬ی دػتٍب‪ ٜ‬دیپّمٕمبػمی‬ ‫دس پبیبٖ تبویذ وشد یىجب٘ج‪ٌ ٝ‬شایی ‪٘ ٚ‬ممض‬ ‫ل‪ٛ‬ا٘یٗ ‪ ٚ‬تؼ‪ٟ‬ذات ثیٗ إِّّی‪ ،‬ث‪ ٝ‬س‪ٚ‬ی‪ٝ‬ای بثت‬ ‫دس ػیبػت خبسجی أشیىب تجمذیمُ ؿمذ‪ٚ ٜ‬‬ ‫تجشثم‪ ٝ‬خمش‪ٚ‬ا ایمٗ وـم‪ٛ‬س اص تم‪ٛ‬افمممبت‬ ‫چ‪ٙ‬ذجب٘ج‪ ٝ‬اص جّٕ‪ ٝ‬ثشجبْ ‪ ٚ‬اِػٕبَ تحشیٓ‪ٞ‬بی‬ ‫ییش ا٘ؼب٘ی ‪ ٚ‬ییش لب٘‪٘ٛ‬ی ػّیم‪ٔ ٝ‬مّمت ایمشاٖ‪،‬‬ ‫ٌ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ی س‪ٚ‬ؿٗ ثش پبیج‪ٙ‬ذ ٘ج‪ٛ‬دٖ ایٗ وـم‪ٛ‬س ثم‪ٝ‬‬ ‫تؼ‪ٟ‬ذات خ‪ٛ‬د اػت‪.‬‬ ‫سیاسی‬ ‫‪2‬‬ ‫جَالى پزاید در ایزاى‬ ‫ارٍپبییّب گبهی در رفع تحزینّب بزًداضتِاًد‬ ‫دثیش ػتبد حم‪ٛ‬ق ثـش جٕ‪ٟٛ‬سی اػالٔی ایشاٖ ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪٘ ٝ‬مؾ اس‪ٚ‬پبیی ‪ٞ‬مب‬ ‫سا دس تحشیٓ ٘جبیذ ٘بدیذ‪ٌ ٜ‬شفت؛ ٌفت اٖ‪ٞ‬ب و‪ٛ‬چىتشیٗ ٌبٔی ثشای سفغ‬ ‫تحشیٓ‪ٞ‬ب دس ػبَ ‪ٞ‬بی ٌزؿت‪ ٝ‬ثش٘ذاؿت‪ٝ‬ا٘ذ‪ٚ.‬ی ٌفت خب٘ٓ اِم‪ٙ‬مب د‪ٞٚ‬مبٖ‬ ‫ٌضاسؿٍش ‪ٚ‬یظ‪ ٜ‬ػبصٔبٖ ُّٔ ث‪ ٝ‬جٕ‪ٟٛ‬سی اػالٔی ایشاٖ ػفمش ‪ٌ ٚ‬مضاسؿمی‬ ‫ع‪ٛ‬ت٘ی اسائ‪ ٝ‬وشد؛ ا‪ ٚ‬جّٕ‪ٝ‬ای ٔ‪ ٟٓ‬داسد و‪ ٝ‬دس ٌضاسؽ ‪٘ ٚ‬ـؼت خمجمشی‬ ‫خ‪ٛ‬د ٘یض اٖ سا ثیبٖ وشد‪ ٚ ٜ‬اٖ ایٗ اػت و‪ ٝ‬تحشیٓ‪ٞ‬ب ثش تٕبٔی اثؼبد حم‪ٛ‬ق‬ ‫ثـشی ٔشدْ ایشاٖ تب یش داؿت‪ ٝ‬اػت‪.‬دثیش ػتبد حم‪ٛ‬ق ثـش دس ثخؾ دیٍمشی‬ ‫اص ػخ‪ٙ‬بٖ خ‪ٛ‬د ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬دس پش‪٘ٚ‬ذ‪ ٜ‬تش‪ٚ‬س ؿ‪ٟ‬یذ ػّیٕب٘ی ‪ٕٞ‬ىبسی خ‪ٛ‬ثی‬ ‫ثیٗ دػتٍب‪ ٜ‬لضبیی ػشاق ‪ ٚ‬ایشاٖ ؿىُ ٌشفت‪ ٝ‬اػت‪ ،‬افض‪ٚ‬د دس ایمٗ ثمبس‪ٜ‬‬ ‫دادػشای أ‪ٛ‬س ثیٗ إُِّ دادػتب٘ی ت‪ٟ‬شاٖ دس حبَ ٔشاحُ پبیمب٘می ٘مٍمبسؽ‬ ‫ویفشخ‪ٛ‬اػت اػت ‪ ٚ‬ثض‪ٚ‬دی ویفشخ‪ٛ‬اػت ثشای دادٌب‪ ٜ‬اسػبَ ٔمی ؿم‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫یشیت اثبدی ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ ث‪ ٝ‬پش‪٘ٚ‬ذ‪ ٜ‬حٕیذ ٘‪ٛ‬سی اؿبس‪ ٚ ٜ‬اضمبفم‪ ٝ‬ومشد ایمٗ‬ ‫پش‪٘ٚ‬ذ‪٘ ٜ‬مض ٌؼتشد‪ ٜ‬حم‪ٛ‬ق ثـش ‪ ٚ‬وبٔال ػیبػی اػت و‪ٞ ٝ‬یم ٔمجم‪ٙ‬مبیمی‬ ‫٘ذاسد‪ٚ.‬ی ادأ‪ ٝ‬داد البی ٘‪ٛ‬سی اص ػ‪ ٝ‬ػبَ پیؾ تب و‪ ٖٛٙ‬دس ا٘فشادی اػت‬ ‫‪ ٚ‬ثب ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬حىٓ کبدس ؿذ‪ ٜ‬اػت ‪ ٚ‬چ‪ٙ‬مذ س‪ٚ‬ص دیمٍمش ٔم‪ٟ‬مّمت تمجمذیمذ‬ ‫٘ظشخ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ی ث‪ ٝ‬پبیبٖ ٔی سػذ ‪ٛٙٞ‬ص حىٓ سا ث‪ ٝ‬ؿىّی لبثُ فم‪ٟ‬مٓ ثم‪ ٝ‬المبی‬ ‫٘‪ٛ‬سی ٘ذاد‪ ٜ‬ا٘ذ‪.‬دثیش ػتبد حم‪ٛ‬ق ثـش ثب تبویذ ثش ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ػم‪ٛ‬ئمذ ٔؼمئم‪ِٛ‬میمت‬ ‫ثیٗإِّّی دس ایٗ ثبس‪ ٜ‬داسد‪ ،‬افض‪ٚ‬د دس صٔی‪ ٝٙ‬ایٗ پش‪٘ٚ‬ذ‪ ٜ‬الذأبت ثؼیبسی دس‬ ‫ح‪ٛ‬ص‪ٞ ٜ‬بی حم‪ٛ‬لی‪ ،‬لضبیی‪ ،‬ػیبػی ‪ ٚ‬دیپّٕبتیه دس ػغ‪ٛ‬ح ٔختّف ا٘جمبْ‬ ‫ؿذ‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫بزگ بزًدُ ایزاى در هذاکزات رٍ ضد‬ ‫ػض‪ ٛ‬وٕیؼی‪ ٖٛ‬أ‪ٙ‬یت ّٔی ‪ ٚ‬ػیبػت خبسجی ٔجّمغ ؿم‪ٛ‬سای اػمالٔمی‬ ‫ٌفت ثشای ٔمبثّ‪ ٝ‬ثب تحشیٓ‪ٞ‬ب ‪ٌ ٕٝٞ‬ضی‪ٞٝٙ‬ب س‪ٚ‬ی ٔیض ٔزاوش‪ ٜ‬اػت‪ ،‬حمتمی‬ ‫ٌضی‪ٞ ٝٙ‬بیی ٔثُ سا‪ ٜ‬ا٘ذاصی کذ‪ٞ‬ب ػب٘تشیفی‪ٛ‬ط جذیذ و‪ ٝ‬یشثی‪ٞ‬ب ٘ؼجمت ثم‪ٝ‬‬ ‫اٖ ٍ٘شاٖ ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ‪ٔ .‬حٕ‪ٛ‬د ػجبع صاد‪ٔ ٜ‬ـىی‪ٙ‬ی دس ٌفت ‪ ٌٛ ٚ‬ثب خجمش٘مٍمبس‬ ‫پبسِٕب٘ی ایش٘ب دس ٔ‪ٛ‬سد الذاْ د‪ِٚ‬ت سا‪ ٜ‬ا٘مذاصی کمذ‪ٞ‬مب ٔمبؿمیمٗ جمذیمذ‬ ‫ػب٘تشیفی‪ٛ‬ط ثیبٖ داؿت الذاْ د‪ِٚ‬ت دس ی‪ٙ‬ی ػبصی ‪ٞ ۱۰۹‬ضاس ػم‪ٔ ٛ‬م‪ٛ‬سد‬ ‫حٕبیت ٔجّغ اػت اٌش چ‪ٔ ٝ‬ؼتمذْ ثبیذ ص‪ٚ‬دتش ا٘مجمبْ ٔمی ؿمذ چم‪ٖٛ‬‬ ‫ػیبػت سا‪ٞ‬جشدی یشثی ‪ٞ‬ب دس ٔزاوشات ای‪ ٍٝ٘ٛٙ‬اػت و‪ ٝ‬اٌشدس ٔمبثُ ا٘‪ٟ‬ب‬ ‫ػمت٘ـی‪ٙ‬ی و‪ٙ‬یذ پیـش‪ٚ‬ی ٔیو‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ػض‪ ٛ‬وٕیؼی‪ ٖٛ‬أ‪ٙ‬یت ّٔی ‪ ٚ‬ػیبػت خبسجی ٔجّغ ثیبٖ داؿت ثب ت‪ٛ‬جم‪ٝ‬‬ ‫ث‪ ٝ‬ظشفیت ‪ٞ‬بی جٕ‪ٟٛ‬سی اػالٔی التذاس ‪ ٚ‬لذست دس‪ٖٚ‬صای وـ‪ٛ‬س تشع ‪ٚ‬‬ ‫‪ٚ‬ا‪ٕٝٞ‬ای ثشای ٔمبثّ‪ ٝ‬ثب تحشیٓ‪ٞ‬بی ظبِٕب٘‪ ٝ‬أشیىب ٘ذاسیٓ ‪ ٚ‬کجش ا٘مممالثمی‬ ‫ّٔت ایشاٖ ‪ ٓٞ‬ظشفیتی داسد و‪ ٝ‬ثبیذ ٔ‪ٛ‬سد ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬بی ٔزاوش‪ ٜ‬و‪ٙ‬م‪ٙ‬مذ‪ٜ‬‬ ‫لشاس ٌیشد‪.‬‬ ‫ظزفیت بزًبهِ ّستِ ایزاى در حبل گستزش است‬ ‫اهیزعبداللْیبى بز تداٍم سیبست ایزاى در حوبیت اس ارهبى اسادی فلسطیی تبکید کزد‬ ‫حسیی اهیرعبذاللْیبى در دیذار زیبد ًخبلِ بهب‬ ‫ٍی‪ ،‬ضوی ابراز خرسٌذی از دیذار بب ّهیهبت‬ ‫عبلی رتبِ جٌبش جْبد اسهمههی بهر تهذاٍم‬ ‫سیبست ٍ هَاضع اصَلی ٍ ثببت جهوهْهَری‬ ‫اسمهی ایراى در حوبیت از ارههبى ازادی‬ ‫فلسطیی ٍ هقبٍهت هلت هظلَم فلسطهیهی در‬ ‫برابر تجبٍزات ٍ تَسعِ طلهبهی ّهبی رشیهن‬ ‫اپبرتبیذ صْیًَیسای تبکیذ کرد‪.‬‬ ‫أیشػجذاِّ‪ٟ‬یبٖ ثب اؿبس‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ؿىؼت‪ٞ‬بی سطیمٓ‬ ‫ک‪ٟ‬ی‪٘ٛ‬یؼتی ‪ ٚ‬أشیىب دس ثشاثش ٔمب‪ٔٚ‬ت ‪ ٚ‬ثم‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬ج‪ٛ‬د أذٖ ؿشایظ ٘‪ٛ‬یٗ ثشای فّؼغمیم‪ٙ‬میمبٖ‪،‬‬ ‫اثشاص أیذ‪ٚ‬اسی وشد ثب تم‪ٛ‬یت ‪ٍٕٞ‬شایی ثمیمٗ‬ ‫وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬بی اػالٔی‪ ،‬ؿب‪ٞ‬ذ ٘بوبٔی دؿٕ‪ٙ‬بٖ دس‬ ‫وٕشً٘ وشدٖ اسٔبٖ ٔمذع اصادی فّؼغیٗ‬ ‫‪ ٚ‬لذع ؿشیف ثبؿیٓ‪ٚ.‬صیش أ‪ٛ‬س خبسج‪ ٝ‬ایشاٖ‬ ‫اثشاص اعٕی‪ٙ‬بٖ وشد و‪ٔ ٝ‬مب‪ٔٚ‬ت اػمالٔمی دس‬ ‫ٔ‪ٙ‬غم‪ ٚ ٝ‬فّؼغیٗ دس ػبی‪ ٝ‬تمم‪ٛ‬یمت ا٘ؼمجمبْ‪،‬‬ ‫‪ٕٞ‬جؼتٍی ‪ٚ ٚ‬حذت داخّی خ‪ٛ‬د ثب کمالثمت‬ ‫اص حم‪ٛ‬ق ٔؼّٓ ّٔت ‪ٞ‬بی ٔ‪ٙ‬غم‪ ٚ ٝ‬فّمؼمغمیمٗ‬ ‫دفبع خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ وشد‪.‬صیبد ٘خبِ‪ ٝ‬ثب تٕجیذ اص ٘مؾ‬ ‫ل‪ٛ‬ی‪ ٛٔ ،‬ش ‪ ٚ‬ػبص٘ذ‪ ٜ‬وـ‪ٛ‬سٔمبٖ دس ٔؼمبئمُ‬ ‫ٔ‪ٙ‬غم‪ ،ٝ‬دیپّٕبػی فؼبَ جمٕم‪ٟ‬م‪ٛ‬سی اػمالٔمی‬ ‫ایشاٖ دس تؼبُٔ ثب وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬بی ٔختّف‪ٙٔ ،‬غممم‪ٝ‬‬ ‫‪ ٚ‬ج‪ٟ‬بٖ اػالْ سا ٘ـب٘م‪ ٝ‬پم‪ٛ‬یمبیمی ‪ ٚ‬لمذست‬ ‫جٕ‪ٟٛ‬سی اػالٔی ایمشاٖ اسصیمبثمی ومشد ‪ٚ‬‬ ‫دػتب‪ٚ‬سد‪ٞ‬ب ‪ٛٔ ٚ‬فمیت ‪ٞ‬بی وـ‪ٛ‬سٔبٖ سا ٔتؼّک‬ ‫ث‪ ٕٝٞ ٝ‬أت اػالٔی دا٘ؼت‪.‬دثیشومُ جم‪ٟ‬مبد‬ ‫اػالٔی فّؼغیٗ ثب اثشاص تمبػمف اص ثمشخمی‬ ‫تالؽ‪ٞ‬ب ث‪ٙٔ ٝ‬ظ‪ٛ‬س اػٕبَ فـبس ثش جمٕم‪ٟ‬م‪ٛ‬سی‬ ‫اػالٔی ایشاٖ ‪ ٚ‬وٕشً٘ وشدٖ ت‪ٟ‬ذیذ ‪ٚ‬الؼی‬ ‫سطیٓ ک‪ٟ‬ی‪٘ٛ‬یؼتی ثشای ٔ‪ٙ‬بفغ ‪ٔ ٚ‬لبِح أمت‬ ‫اػالٔی ‪ ٚ‬لضی‪ ٝ‬فّؼغیٗ‪ ،‬تالؽ‪ٞ‬ب ‪ٔ ٚ‬م‪ٛ‬اضمغ‬ ‫جٕ‪ٟٛ‬سی اػالٔی دس ٔمبثّ‪ ٝ‬ثب ٘ظبْ ػّمغم‪ٚ ٝ‬‬ ‫حٕبیت اص ٔمّمت ‪ٞ‬مبی ٔمظمّم‪ ْٛ‬دس ثمشاثمش‬ ‫اؿغبٍِشاٖ ‪ ٚ‬لذست ‪ٞ‬بی ثیٍب٘‪ ٝ‬سا ٘‪ٛ‬یذ د‪ٙٞ‬ذ‪ٜ‬‬ ‫خیش ‪ ٚ‬ثشوت ‪ ٚ‬لم‪ٛ‬ت ثمشای ٔمّمت ٔمممب‪ْٚ‬‬ ‫فّؼغیٗ ‪ ٚ‬تضؼیف جج‪ ٟٝ‬دؿٕ‪ٙ‬بٖ ج‪ٟ‬بٖ اػالْ‬ ‫دا٘ؼت ‪ ٚ‬ثش ضمش‪ٚ‬ست حمفم ‪ ٚ‬تممم‪ٛ‬یمت‬ ‫‪ٕٞ‬جؼتٍی ‪ ٚ‬ا٘ؼجبْ وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬بی اػالٔی تبویذ‬ ‫وشد‪.‬صیبد ٘خبِ‪ٕٞ ٝ‬چ‪ٙ‬یٗ ثب اؿبس‪ ٜ‬ثم‪ ٝ‬ػمبثممم‪ٝ‬‬ ‫سطیٓ ک‪ٟ‬ی‪٘ٛ‬یؼتی دس صیش پب ٌزاؿتٗ تمٕمبٔمی‬ ‫تؼ‪ٟ‬ذات ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬افمبت خ‪ٛ‬د دس س‪٘ٚ‬مذ ػمبصؽ‪،‬‬ ‫ت‪ٟٙ‬ب ٌضی‪ّٔ ٝٙ‬ت فّؼغیٗ ثشای احمبق حممم‪ٛ‬ق‬ ‫خ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬ثیش‪ ٖٚ‬سا٘ذٖ اؿغبٍِشاٖ اص ػمشصٔمیمٗ‬ ‫فّؼغیٗ سا ٔمب‪ٔٚ‬ت دا٘ؼت ‪ ٚ‬ثش تذا‪ ْٚ‬ایٗ سا‪ٜ‬‬ ‫تبویذ وشد‪.‬‬ ‫ٔذیش وُ اطا٘غ ثیٗإِّّی ا٘شطی اتٕی اػالْ وشد و‪ ٝ‬ظشفیت ‪ ٚ‬جب‪ٜ‬عّجمی‬ ‫ثش٘بٔ‪ٞ ٝ‬ؼت‪ٝ‬ای ایشاٖ س‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬افضایؾ اػت‪.‬ث‪ٌ ٝ‬مضاسؽ ایؼم‪ٙ‬مب‪ ،‬ثم‪٘ ٝ‬مممُ اص‬ ‫س‪ٚ‬یتشص‪ ،‬سافبئُ ٌش‪ٚ‬ػی‪ٔ ،‬ذیش وُ اطا٘غ ثیٗإِّّی ا٘شطی اتٕی‪ٕٞ ،‬چ‪ٙ‬یٗ‬ ‫ٌفت ثش٘بٔ‪ٞ ٝ‬ؼت‪ٝ‬ای ایشاٖ ثؼیبس ثؼیبس ػشیغ پیؾ ٔمی س‪ٚ‬د‪ٚ.‬ی دس ادأم‪ٝ‬‬ ‫ٌفت و‪ ٝ‬حشف‪ٞ‬بی خ‪ٛ‬ه اص ػ‪ٛ‬ی ایشاٖ ثشای لب٘غوشدٖ ثبصسػبٖ اطا٘غ‬ ‫ثیٗإِّّی ا٘شطی اتٕی وبفی ٘یؼت‪ٙ‬ذ‪ٌ.‬ش‪ٚ‬ػی دس ایٗ صٔی‪ٌ ٝٙ‬فت ‪ٚ‬لتی وم‪ٝ‬‬ ‫کحجت اص ٔؼبئُ ‪ٞ‬ؼت‪ٝ‬ای ثبؿذ‪ ،‬حشف‪ٞ‬بی خ‪ٛ‬ه وبفی ٘یؼت‪ٙ‬ذ‪ .‬ؿٕب ثمبیمذ‬ ‫ؿفبفیت داؿت‪ ٝ‬ثبؿیذ ‪ ٚ‬ثب ٔب ث‪ٕٞ ٝ‬ىبسی ثپشداصیذ‪ٔ .‬ب أبد‪ٜ‬ایٓ ‪ ٚ‬أمیمذ‪ٚ‬اسْ‬ ‫ا٘‪ٟ‬ب ٘یض أبد‪ ٜ‬ثبؿ‪ٙ‬ذ‪ٌ.‬ش‪ٚ‬ػی ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ دس د‪ٕٞ‬یٗ و‪ٙ‬فشا٘غ ثبصثی‪ٙ‬ی پمیمٕمبٖ‬ ‫ػذْ اؿبػ‪ٞ ٝ‬ؼت‪ٝ‬ای دس ٘ی‪ٛ‬ی‪ٛ‬سن دس ثخـی اص ػخ‪ٙ‬مشا٘می اؽ ثم‪ٔ ٝ‬ؼمئّم‪ٝ‬‬ ‫ثبصسػی ‪ٞ‬بی اطا٘غ اص ثش٘بٔ‪ٞ ٝ‬ؼت‪ ٝ‬ای ایشاٖ پمشداخمت ‪ٌ ٚ‬مفمت ٔمب ثم‪ٝ‬‬ صفحه 2 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫پنجطنبه ‪ 31‬مسداد ‪ 0 * 3043‬اگوست‪ 6 * 2422‬محسم ‪ * 3001‬سال سی و دوم ( اوتوش ایکینجی ایل ) * ضمازه ( سایی ) ‪5559 :‬‬ ‫تذٍیی بشًبهِّبی ػولیبتی اػتشاتظی هٌببغ‬ ‫اًؼبًی دس دػتگبُّبی اخشایی ارسببیدبى ؿشلی‬ ‫‪ ۶.۱‬هیلیَى ًفش اص خوؼیت ارسببیدبى ؿشلی دس ببفت ًبوبساهذ صًذگی هیوٌٌذ‬ ‫دٍم ػال گزؿتِ تاًٌَى تِ تاًی ػاهل هؼشکی ؿذُ اًوذ اکوضٍد‪ ۳‬توش‬ ‫اػاع اػالم هؼاٍى ٍصیش ٍ هذیشػاهل ؿشً تاصاکوشیوٌوی ؿوْوش‪،‬‬ ‫ایشاى دس جلؼِ تشسػی ًْو هلی هؼٌی توا حووَس ٍصیوش ساُ ٍ‬ ‫ؿْشػاص‪ ،‬اداسُ ًل ساُ ٍ ؿْشػاص‪ ،‬ارستایجاى ؿشهی تؼذ اص اػتاى‬ ‫تْشاى هَکن تِ ًؼه ایی ستثِ ؿذُ اػ ‪ ،ٍ.‬یاداٍس‪ً ،‬شد‪ ۳‬ػاًٌاى‬ ‫هتال هذیوی ٍ تاک ّا‪ ،‬کشػَدُ توشا‪ ،‬تواصػواص‪ً ٍ ،‬وَػواص‪،‬‬ ‫ػاختواى ّا‪ ،‬خَد هی تَاًٌذ تِ ؿْشداس‪ ،‬هشاجؼِ ٍ سوغ اص اخوز‬ ‫سشٍاًِ ػاخ هـخلا خَد سا دس ػاهاًِ تواکو کوشػوَدُ ثوثو‬ ‫ًٌٌذ‪.‬اػتوی ًظاد اداهِ داد‪ ۳‬هتواهیاى سغ اص اخز ًذ سّگیوش‪ ،‬اص‬ ‫ػاهاًِ تایذ تِ اداسا ساُ ٍ ؿْشػاص‪ ،‬ؿْشػتاى ّا هشاجؼِ ًٌٌذ تا اص‬ ‫ًشین اى ّا تشا‪ ،‬دسیاک تؼْیال توِ تواًوی هؼوٌوی هوؼوشکوی‬ ‫ؿًَذ‪ ،ٍ.‬تا اؿاسُ تِ ایٌٌِ ًشح تاصػاص‪ً ٍ ،‬وَػواص‪ ،‬تواکو ّوا‪،‬‬ ‫کشػَدُ ٍ ًاًاساهذ اص ساُ ّا‪ ،‬هختلق هاًٌذ ًله توٌوش توِ هوشدم‬ ‫اًالع سػاًی ؿذُ اػ اظْاس داؿ ‪ ۳‬هتواهیاى هی تَاًٌذ ػالٍُ تش‬ ‫تؼْیال ایی ًشح اص ػایش تؼْیال تاًی هؼٌی ًیض تشا‪ ،‬تاصػاص‪،‬‬ ‫ٍ ًَػاص‪ٍ ،‬احذّا‪ ،‬هؼًٌَی خَد توشخوَسداس ؿوًَوذ‪.‬توش اػواع‬ ‫اخشیی اهاس ثث حَال ارستایجاى ؿشهی دس د‪ ،‬هواُ ػوال ‪۴۳۲۱‬‬ ‫جوؼی اػتاى چْاس هیلیَى ٍ ‪ً ۰۱۶‬لش اػ ًِ اص ایی توؼوذاد یوی‬ ‫هیلیَى ٍ ‪ّ ۰۲۲‬ضاس ٍ ‪ً ۲۳‬لش دس تثشیض صًذگی هی ًٌٌذ‪.‬‬ ‫معاو ساشما مدیسیت و بسنامهزیصی اذزبایجیا‬ ‫ضسقی اشتدوی بسنامههای عملیاتی اسیتیساتی ی‬ ‫منابع انسانی دزدستگاه های اجسایی استا خیبیس‬ ‫داد‪.‬‬ ‫حیذس کتح صادُ اظْاس ًشد‪ ۳‬تذٍیی اػوتوشاتوظ‪،‬‬ ‫هٌاتغ اًؼاًی دس ًظام اداس‪ ،‬تا توْوشُ گویوش‪ ،‬اص‬ ‫هَللِّا‪ً ،‬گاُ کٌش ٍ ػول هتلاٍ دس استوثواى‬ ‫تا ػاصُ ّا‪ ،‬هذیشی داًؾ هذیشی استثاًوا‬ ‫هذیشی داساییّا ٍهذیشی هٌلَب سخذادّا‪،‬‬ ‫ایٌذُ تا اػتلادُ اص دادُّا‪ ،‬هاتل اًویٌاى ًوووؾ‬ ‫هْن ٍ هَثش‪ ،‬دس تؼْیل ػوٌوجوِ ّوا‪ ،‬اخوالم‬ ‫حشکِ ا‪ ،‬هؼَلی سزیش‪ ،‬اجتواػی ٍ اػوتووواد‬ ‫ػاصهاًی داسد‪ ،ٍ .‬اکضٍد‪ ۳‬تتون اّذاف هوٌوذس‬ ‫دس تشًاهِ سیض‪ ،‬اػتشاتظ‪ ،‬هٌاتغ اًؼاًی توا توْوشُ‬ ‫گیش‪ ،‬اص ػٌجِ ّا‪ ،‬تشًاهِ هتَس‪ ٍ ،‬حشً توِ‬ ‫ػو توَی ٍ ًْادیٌِ ػاص‪ ،‬سکتواس ؿوْوشًٍوذ‬ ‫ػاصهاًی هی تَاًذ تش سَیایی ػاصهاًی اکوضٍدُ ٍ‬ ‫ػاصهاى سا دس توووَیو اػوتووواد ػواصهواًوی ٍ‬ ‫تخلَف ػشهایِ اجتواػوی ًوووی ًوٌوذ‪.‬توِ‬ ‫گضاسؽ ایؼٌا تِ ًول اص سٍاتی ػوَهی ػواصهواى‬ ‫هذیشی ٍ تشًاهِ سیض‪ ،‬ارستایجاى ؿشهی کوتوح‬ ‫صادُ تلشیح ًشد‪ ۳‬تذٍیی اػتشاتظ‪ ،‬هٌاتغ اًؼاًوی‬ ‫ٍ تللین اى تا ػٌذ تتَل هشدهی ًِ ًوؾ هْن ٍ‬ ‫هَثش‪ ،‬دس سیًَذ تؼاهل هشدم ٍ دٍلو داسد اص‬ ‫تشًاهِ ّا‪ ،‬تتَل اداس‪ ،‬دس توخوؾ کوشّوٌو‬ ‫ػاصهاًی تَدُ ٍ دس ػال جواس‪ ،‬دػوتوگواُ ّوا‪،‬‬ ‫اجشایی تا تذٍیی تشًاهِ ّا‪ ،‬ػولیاتی توِ دًوثوال‬ ‫اػتوشاس اى تش هثٌا‪ ،‬تللین گشایی سکتاس ػاصهاًوی‬ ‫ٍ ػٌجِ ّا‪ ،‬ػٌذ تتَل هشدهی ّؼتٌذ‪.‬‬ ‫معاو‬ ‫با بیا‬ ‫استا‬ ‫دز ای‬ ‫مسک و ساختما مدیسکل زاه و ضهسساشی اذزبایجا ضسقیی‬ ‫اینکه حدود ‪ 9‬هصاز و ‪ 160‬هکتاز بافت فسسوده و ناکازامد دز‬ ‫وجود دازد‪ ،‬اظهاز داضت‪ :‬حدود یک میلیو و ‪ 534‬هصاز نیفیس‬ ‫بافتها ساک هستند‪.‬‬ ‫هْذ‪ ،‬اػتوی ًظاد تا اؿاسُ تِ ایٌٌِ دٍل تؼْیال حوایتی توشا‪،‬‬ ‫ًَػاص‪ ٍ ،‬تاصػاص‪ٍ ،‬احذّا‪ ،‬هؼًٌَی ٍاهوغ دس تواکو کوشػوَدُ‬ ‫اختلاف هی دّذ گل ‪ ۳‬هثلؾ تؼْیال ًَػاص‪ ،‬دس ًالًـْش تثشیض‬ ‫‪ ۱۶۶‬هیلیَى تَهاى اػ ًِ ‪ ۳۶۶‬هیلیَى تَهاى تا ًوش ‪ ۲‬دسکوذ ٍ‬ ‫‪ ۴۶۶‬هیلیَى تَهاى تا ًش سایج تاًٌی تِ هتواهیاى اػٌا هی ؿَد‪.‬‬ ‫ٍ‪ ،‬اداهِ داد‪ ۳‬دس ػایش ؿْشّا‪ ،‬اػتاى ًیض هوثولوؾ تؼوْویوال ‪۳۳۶‬‬ ‫هیلیَى تَهاى اػ ًِ ‪ ۳۶۶‬هیلیَى تَهاى تا ًوش ‪ ۲‬دسکوذ ٍ ‪۳۶‬‬ ‫هیلیَى تَهاى تا ًش سایج تاًٌی سشداخ هی ؿَد‪.‬هؼاٍى هؼوٌوی ٍ‬ ‫ػاختواى هذیشًل ساُ ٍ ؿْشػاص‪ ،‬ارستایجاى ؿشهی اػالم ًشد‪ ۳‬ایی‬ ‫اداسُ ًل تا هؼشکی چْاس ّضاس ٍ ‪ٍ ۳۰۰‬احذ دس اػتاى تشا‪ ،‬دسیواکو‬ ‫تؼْیال تاک کشػَدُ ٍ ًاًاساهذ تِ تاًی هؼٌی هَکن تِ ًؼوه‬ ‫ستثِ دٍم ًـَس‪ ،‬ؿذ‪ ،ٍ.‬تا اؿاسُ تِ ایٌٌِ ایی تؼذاد ٍاحذ اص ًیوووِ‬ ‫*ارسببیدبىؿشلی ٍ ‪ ۶۷‬کٌذٍلچِ عالیی‬ ‫ضهسداز تبسیص گفت‪ :‬اش تولید کازخانه اسفالت ضهسدازی تبسیص نیص امسال‬ ‫با زضد پنج بسابسی اش ‪ 244‬ت دز زوش به یک هصاز ت زسیده است‪.‬‬ ‫یؼوَب َّؿیاس اظْاس ًشد‪ ۳‬اؿاص هذیشی جذیذ ؿْش‪ ،‬سا هثتوٌوی توش‬ ‫چْاسدُ هتَس هشاس دادین ًِ اص کشهایـا هوام هؼظن سّثوش‪ ،‬دس ‪۰۶‬‬ ‫ػال گزؿتِ ٍ دس استثاى تا هذیشی ؿْش‪ ٍ ،‬تَصیغ ػادالًِ هوٌواتوغ ٍ‬ ‫خذها ؿْش‪ ،‬احلا ؿذُ اػ ‪ ،ٍ.‬اکضٍد‪ ۳‬تشًاهِ ّوا‪ ،‬خوَد سا دس‬ ‫ساػتا‪ ،‬ایی ‪ ۴۱‬هتَس تٌظین ًشدین ًِ یٌی اص اًْا تَجِ ٍیظُ تِ تیاًیِ‬ ‫گام دٍم سّثش اًوالب ٍ جَاًاى تَد ٍ تش اػاع اى تلوین تِ اًتوخواب‬ ‫هذیشاى جَاى ٍ جَاًگشایی دس هجوَػِ ؿْشداس‪ ،‬تثشیض گشکتین‪.‬‬ ‫ؿْشداس تثشیض تـشیح ًشد‪ ۳‬تِ ػٌَاى یی ًـَس هؼلواى ظشکیو ّوا‪،‬‬ ‫تیتذیلی داسین ًِ توام دًویوا تـوٌوِ اى ّؼوتوٌوذ توِ خلوَف‬ ‫ًْجالثالؿِ ػاؿَسا ٍ کلؼلِ اًتظاس ًِ ػشؿاس اص اهیذ توِ صًوذگوی ٍ‬ ‫رٍم اػ ‪ ،ٍ.‬اهاکِ ًوشد‪ ۳‬دس جواهوؼوِ ا‪ ،‬صًوذگوی هوی ًوٌویون‬ ‫ًِ ظشکی ّا‪ ،‬اجتواػی اى تِ ٍاػٌِ حوَس اًؼاى ّا‪ ،‬ؿشیق تاال‬ ‫ٍ َّی اى تی تذیل اػ ‪.‬ؿْشداس تاًیذ ًشد‪ ۳‬تثشیض ػظوتی تِ تلٌذا‪،‬‬ ‫تاسیخ داسد ٍ ّیچ ًغ دس ایی ؿْش ًوی تَاًذ ادػا ًٌذ ًِ اص توثوشیوض‬ ‫تضسگتش اػ ٍ تایذ ًوی ًٌین تا ایی ؿْش جایگاُ اکولوی خوَد سا‬ ‫تاصیاتذ‪َّ.‬ؿیاس خاًشًـاى ًشد‪ ۳‬هؼیش تؼشیق ؿذُ ها تشا‪ ،‬هوذیوشیو‬ ‫ؿْش‪ً ،‬احیِهتَس‪ ٍ ،‬هتلِهتَس‪ ،‬اػ یؼٌی هی خَاّین هذیشی‬ ‫ؿْش‪ ،‬سا اص ساع جاهؼِ تِ هتال ًـیذُ ٍ هـاسً هشدم سا هتون‬ ‫ًٌین‪ ،ٍ.‬یاداٍس ؿذ‪ ۳‬تا ًوی ٍ ّوشاّی اػوا‪ ،‬ؿوَسا‪ ،‬اػوالهوی‬ ‫ؿْش تثشیض تالؽ داسین تَدجِ ػال ‪ ۴۱۶۰‬سا تشا اػاع ًاحیِهتَس‪ٍ ،‬‬ ‫هتلِ هتَس‪ ،‬تذٍیی ًٌین‪.‬‬ ‫بذیٌَػیلِ اص ولیِ ؿشوبی ؿشوت فَق الزوش دػَت هی ؿَد تب دس خلؼِ هدوغ ػوَهی فَق الؼبدُ وِ بب‬ ‫دػتَس خلؼِ هـخق ؿذُ ریل دس هَسخِ ‪ ۶۳۷۶0۷۱03۱‬ػبػت ‪ ، ۶۰‬دس ادسع اػتبى ارسببیدبى ؿشلی‬ ‫‪ ،‬ؿْشػتبى هشًذ ‪ ،‬بخؾ هشوضی ‪ ،‬ؿْش هشًذ ‪ ،‬هحلِ ؿْشن هیالد ‪ ،‬خبدُ (هشًذ‪-‬تبشیض) ‪ ،‬بزضسگزشاُ‬ ‫(هشًذ تبشیض) ‪ ،‬پالن ‪ ، ۷‬عبمِ ّوىف وذپؼتی ‪ ۱۳۶۸9933۶۱‬تـىیل خَاّذ ؿذ حضَس بْوشاُ سػبًٌذ‪.‬‬ ‫دػتَس خلؼِ‪:‬‬ ‫‪ - ۶‬اتخبر تلوین دس خلَف ًمل ٍ اًتمبل ػْن الـشوِ ؿشوبء‪.‬‬ ‫دػَت وٌٌذُ ‪ :‬خلیل ؿٌَْاص دٍلت اببد (ؿشیه ؿشوت)‬ ‫‪*۳0۶۷۰‬تبسیخ اًتـبسًَبت اٍل‪* ۶۳۷۶0۷۱0۶3 :‬سٍصًبهِ اسن‬ ‫اگْی هٌبللِ ػوَهی ‪ًَ -‬بت دٍم‪-‬اًتـبس دٍم‬ ‫دّیبسی بیگدِ خبتَى بب اػتٌبد بِ هلَبِ ؿَسای اػالهی سٍػتب بِ ؿوبسُ ‪ 3‬هَسخِ ‪ ٍ ۶۳۷۶0۷۳0۷۱‬تبییذ ّیبت تغبیک بخؾ هشوضی بِ هزَسخزِ‬ ‫‪ ۶۳۷۶0۷۳0۶3‬دس ًظش داسد پشٍطُ ّبی هـشٍحِ صیش سا اص هحل لیش هلشفی بٌیبد هؼىی اًماله اػالهی ٍ اػتببسات دّیبسی ٍخَدیبسی بب ؿشایزظ‬ ‫هٌذسج اص عشیک هٌبللِ ٍ اًتخبه پیوبًىبس ٍاخذ ؿشایظ اخشا ًوبیذ‪.‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫‪3‬‬ ‫دّیبسی‬ ‫ًَع پشٍطُ‬ ‫همذاس (هتشهشبغ)‬ ‫بشاٍسد اٍلیِ (سیبل)‬ ‫ّش هتش هشبغ‬ ‫ادسع پشٍطُ‬ ‫بیگدِ خبتَى‬ ‫صیش ػبصی بؼتش ٍ صیش اػبع ٍ اػبع ٍ بیغ بب‬ ‫اػتبًذاسد بٌیبد هؼىی اًماله اػالهی‬ ‫‪۰0۷۷۷‬‬ ‫‪ ۳۷۱0۱۶‬سیبل‬ ‫ؿْشػتبى ؿبؼتش – بخؾ هشوضی –سٍػتبی بیگدِ خبتَى –‬ ‫خیبببى اکلی ٍلیؼلش‬ ‫لیش پبؿی ٍ اػفبلت سیضی بب اػتبًذاسد بٌیبد هؼىی‬ ‫اًماله اػالهی بب لیش تخلیلی بٌیبد هؼىی‬ ‫‪۰0۷۷۷‬‬ ‫‪ ۱۰90333‬سیبل‬ ‫ؿْشػتبى ؿبؼتش – بخؾ هشوضی –سٍػتبی بیگدِ خبتَى –‬ ‫خیبببى اکلی ٍلیؼلش‬ ‫بیگدِ خبتَى‬ ‫بیىبسی ٍ سوَد التلبدی‬ ‫ارسببیدبى غشبی‬ ‫مدیس ضسکت ملیی پی یص‬ ‫فساوزدههای نفتی مینیهی یه‬ ‫ازومیه افصود ‪ :‬ایی میییصا‬ ‫نسبت به مدت مطیابیه سیال‬ ‫گرضته ‪ 386‬دزصد افیصاییص‬ ‫داضته است‪.‬‬ ‫اگْی دػَت اص ؿشوبء ؿشوت تَلیذی ؿی ٍ هبػِ هشًذ لَم‬ ‫بب هؼئَلیت هحذٍدبِ ؿوبسُ ثبت ‪ ٍ ۶۱۷۱‬ؿٌبػِ هلی‬ ‫‪۶۷3۷۷۶۶۷3۳۸‬خْت حضَس دس هدوغ ػوَهی فَق الؼبدُ‬ ‫سدیف‬ ‫ػىغ سٍص‬ ‫فشٍؽ ػَخت دس ًمبط هشصی هٌغمِ اسٍهیِ‬ ‫‪ ۶۸۱‬دسکذ افضایؾ یبفت‬ ‫افضایؾ ‪ ۶۷۷‬دسکذی اهبس پشٍاًِ ّبی ػبختوبًی تبشیض دس ػبل خبسی‬ ‫گضاسؽ‬ ‫هؼاٍى اهَس هؼادى ٍ کٌایوغ هوؼوذًوی ػواصهواى‬ ‫کٌؼ هؼذى ٍ تجاس ارستایجاى ؿوشهوی توا‬ ‫اؿاسُ تِ ظشکی ّا‪ ،‬تیًظیش اػتواى دس توخوؾ‬ ‫هؼادى ًال گل ‪ ۳‬اگش تؼاهل تیی دػتگواُ ّوا‪،‬‬ ‫هتَلی اکضایؾ یاتذ دس ػشم دٍ ػال هی تَاًیون‬ ‫حذاهل ‪ ۴۶‬هؼذى ًال تِ تْشُتشداس‪ ،‬تشػاًین‪.‬‬ ‫حؼیی جؼلش‪ ،‬اظوْواس ًوشد‪ ۳‬توا ّون اکوضایوی‬ ‫دػتگاُ ّا‪ ،‬هختلق دس تخؾ هؼذى هوی توَاى‬ ‫هؼیش تَػؼِ سا تِ ػشػ سیووَد‪ ،ٍ.‬اکوضٍد‪ ۳‬اص‬ ‫ًظش اؿتـالضایی دس تخؾ هؼذى ستثوِ دٍم ٍ اص‬ ‫لتاٍ تؼذاد سشٍاًِ ّا‪ ،‬تْشُ تشداس‪ ،‬ستثِ ػوَم‬ ‫ًـَس سا داسین‪.‬چؼلش‪ ،‬اداهِ داد‪ ۳‬هیضاى رخوایوش‬ ‫هؼذًی دس اػتاى ًـاى هی دّذ ایی تخؾ اسصؽ‬ ‫صیاد‪ ،‬داسد ٍ دس کَس تْشُ هٌذ‪ ،‬اص ظشکیو‬ ‫ّا‪ ،‬تخؾ هؼذى هی تَاًین تِ اهتلاد ًوووی‬ ‫ًـَس ًٌین‪.‬هؼاٍى اهَس هؼادى ٍ کٌایغ هؼوذًوی‬ ‫ػاصهاى کٌؼ هؼذى ٍ توجواس ارستوایوجواى‬ ‫ؿشهی تا اؿاسُ تِ ٍجَد ًضدیی تِ ‪ًَ ۳۳‬ع هوادُ‬ ‫هؼذًی دس اػتاى گل ‪ ۳‬دس حال حواهوش حوذٍد‬ ‫‪ ۱۶۶‬سشٍاًِ تْشُ تشدا‪ ٍ ،‬جوَاص ًـوق کوادس‬ ‫ًشدُ این ًِ اص ایی هوذاس ‪ٍ ۱۳۶‬احوذ هوؼوذًوی‬ ‫کؼال ٍ دس حال تْشُ تشداس‪ ،‬اػو ‪ ،ٍ.‬اظوْواس‬ ‫ًشد‪ ۳‬گاّی اٍها هوشساتی ًِ دس تخؾ هؼوذى‬ ‫دس صهیٌِ هٌاتغ ًثیؼی ٍ هتیی صیؼ توؼوشیوق‬ ‫ؿذُ تا ّن هتٌاهن اػ ًِ ایی هَهَع تواػو‬ ‫سًَد کؼالی هؼادى هی ؿَد الثتِ کؼالی هؼادى‬ ‫تایذ کذ دسکذ دس ساػتا‪ ،‬هَاًیی هٌاتغ ًثیوؼوی‬ ‫تاؿذ‪.‬جؼلش‪ ،‬گل ‪ً ۳‬وثوَد اگواّوی ٍ دسى‬ ‫هٌاػه اص ٍهؼی گاّی اٍها هـٌالتی سا تِ‬ ‫ٍجَد هی اٍسد تشا‪ ،‬هثال تْشُ تشداس دس سًٍوذ‬ ‫کؼالی تا یی ػش‪ ،‬هؼاسهاى هتلی هَاجِ هوی‬ ‫ؿَد ًِ کؼالی هؼذى سا تا هـٌول سٍتوشٍ هوی‬ ‫ًٌذ‪ ،ٍ.‬یٌی دیگش اص هـوٌوال اػواػوی دس‬ ‫سًٍذ کؼالی هؼادى سا تَاى هوالوی توْوشُ توشداس‬ ‫داًؼ ٍ تاًیذ ًشد‪ ۳‬کؼالی دس تخؾ هؼذى توِ‬ ‫ػشهایِ ًالى ٍ هاؿیی اال ٍ تٌٌَلَط‪ ،‬جذیذ‬ ‫ًیاص داسد‪.‬هؼاٍى اهَس هؼادى ٍ کٌوایوغ هوؼوذًوی‬ ‫ػاصهاى کٌؼ هؼذى ٍ توجواس ارستوایوجواى‬ ‫ؿشهی دس خلَف ٍاگزاس‪ ،‬هؼوادى توِ اکوشاد‬ ‫داسا‪ ،‬اّلی گل ‪ ۳‬اٍاخش ػال گزؿتِ توشًواهوِ‬ ‫ا‪ ،‬ؿووشٍع ؿووذ ًووِ حووذٍد ‪ ۴۱۶‬هووتووذٍدُ‬ ‫تالتٌلیق اصادػاص‪ ،‬ؿذ توا دس ایوی صهویوٌوِ‬ ‫هتواهیاًی ًِ توایل تِ کؼالی داسًذ اهوذاهوا‬ ‫الصم سا اًجام دٌّذ‪.‬جؼلش‪ ،‬اکضٍد‪ ۳‬خَؿثخوتواًوِ‬ ‫اخیشا تا تَجِ تِ ػیاػتگزاس‪ٍ ،‬صاس کووو‬ ‫هوشس ؿذُ هثل اص ثث هتذٍدُ اکشاد کالحی‬ ‫کٌی سا اخز ًٌٌذ دس حوالوی ًوِ هوثوال احوشاص‬ ‫کالحی ایی گًَِ ًثَد ٍ اکشاد ساحتتش اهوٌواى‬ ‫ثث داؿتٌذ‪ ،ٍ.‬تِ اّوی هَهَع جلَگیش‪ ،‬اص‬ ‫خام کشٍؿی هَاد هؼذًی اؿاسُ ًشد ٍ گل ‪ ۳‬توا‬ ‫تَجِ تِ دػتَس سیاػ جوَْس‪ ٍ ،‬سویوگویوش‪،‬‬ ‫اػتاًذاس ارستایجاى ؿشهی خَؿثختواًوِ هوؼوادى‬ ‫اػتاى دس هؼیش خَتی هشاس گشکتِ اػ تشا‪ ،‬هثال‬ ‫تْشُ تشداس‪ ،‬اص ًللیی ػیٌی تاثیش تؼیواس صیواد‪،‬‬ ‫دس کٌایغ ساییی دػتی هغ ًِ اًٌَى توٌوْوا توِ‬ ‫ًٌؼاًتشُ تثذیل هی ؿوَد خوَاّوذ داؿو ‪،ٍ.‬‬ ‫اکضٍد‪ ۳‬ػالٍُ تش هَهَع ایجاد اؿتـال ٍ اسصؽ‬ ‫اکضٍدُ گشدؽ هالی ًِ دس اػتاى ایجاد خَاّوذ‬ ‫ًشد تؼیاس هاتل تَجِ خَاّذ تَد‪.‬‬ ‫استانها‬ ‫‪3‬‬ ‫هتمبضیبى ٍاخذ ؿشایظ (عبک اػٌبد هٌبللِ) هیتَاًٌذ دس هْلت اگْی بِ ادسع صیش هشاخؼِ ٍ اػٌبد هٌبللِ سا دسیبفت ًوبیٌذ‪.‬‬ ‫تبسیخ ٍ هحل دسیبفت اػٌبد هٌبللِ‪:‬‬ ‫اص ابتذای ٍلت اداسی سٍص پٌح ؿٌبِ هَسخِ ‪ ۶۳۷۶0۷۱0۶3‬تب پبیبى ٍلت اداسی سٍص چْبسؿٌبِ هَسخِ ‪۶۳۷۶0۷۱0۶9‬‬ ‫فشهبًذاسی ؿْشػتبى ؿبؼتش‪ ،‬بخـذاسی بخؾ هشوضی ؿْشػتبى ؿبؼتش ‪ ،‬دفتش اهَس هبلی دّیبسیّبی بخؾ هشوضی ؿْشػتبى ؿبؼتش ؿوبسُ توبع ‪۷۳۶۳3۳3۷۷۳۶‬‬ ‫اخشیی هْلت ٍ هحل تحَیل پبوت هٌبللِ‪:‬‬ ‫حذاوثش تب پبیبى ٍلت اداسی سٍص ؿٌبِ هَسخِ ‪ ۶۳۷۶0۷۱033‬بِ دفتش اهَس هبلی دّیبسیّبی بخؾ هشوضی ؿْشػتبى ؿبؼتش ٍالغ دس فشهبًذاسی ؿْشػتبى ؿبؼتش‪،‬‬ ‫بخـذاسی بخؾ هشوضی ؿْشػتبى ؿبؼتش تحَیل ٍ سػیذ دسیبفت ًوبییذ‪.‬‬ ‫صهبى ٍ هحل بشگضاسی هٌبللِ ٍ ببصگـبئی پبوت‪:‬‬ ‫ػبػت ‪ ۶3‬سٍص یىـٌبِ هَسخِ ‪ ۶۳۷۶0۷۱033‬دس هحل ػبلی اختوبػبت بخـذاسی هشوضی ؿْشػتبى ؿبؼتش‬ ‫ًَع ػپشدُ ٍ تضویی ؿشوت دس هٌبللِ‪:‬‬ ‫ٍاسیض هبلغ ‪3۰90۱9۱0۰۱۷‬سیبل بحشٍف ػیلذٍّفتبدًٍِ هیلیَى ٍؿـلذٍ ًَدٍپٌح ّضاسٍّفتلذٍپٌدبُ سیبل بِ ػٌَاى ػپشدُ ؿشوت دس هٌبللِ بِ ؿوبسُ حؼبه‬ ‫لیذ ؿذُ دس اػٌبد هٌبللِ بٌبم دّیبسی بیگدِ خبتَى ٍاسیض ٍ یب اسائِ ضوبًتٌبهِ ببًىی بِ ّوبى هبلغ دس ٍخِ دّیبسی بیگدِ خبتَى ببیؼتی ضویوِ پیـٌْبد ببؿذ‪.‬‬ ‫اسائِ گَاّیٌبهِ فٌی وبسخبًِ اػفبلت ٍ ّوچٌیی گَاّیٌبهِ پیوبًىبسی ٍ اػبػٌبهِ اخشیی تغییشات ؿشوت ببیؼتی ضویوِ پیـٌْبد ببؿذ‪.‬‬ ‫ولیِ ّضیٌِ ّبی اًتـبس اگْی ٍ وبسؿٌبػی بش ػْذُ بشًذُ ی هٌبللِ هی ببؿذ‪.‬‬ ‫ػبیش اعالػبت ٍ خضئیبت هشبَعِ دس اػٌبد هٌبللِ هٌذسج اػت ‪.‬‬ ‫دس کَست ًیبص بِ اعالػبت بیـتش بب ؿوبسُ تلفی ‪ ( ۷۳۶۳3۳3۷۷۳۶‬البی هحؼٌی ) توبع حبکل ًوبییذ‪.‬‬ ‫دّیبسی بیگدِ خبتَى‬ ‫‪*۱039‬م الف‪*۶۳۷۶03۰۸:‬اگْی ًَبت اٍل‪ *۶۳۷۶0۷۱0۶3 :‬اگْی ًَبت دٍم‪*۶۳۷۶0۷۱0۶9 :‬سٍصًبهِ اسن‬ ‫احوذ هجشد اظْاس ًشد‪ ۳‬دس‬ ‫حال حاهش سٍصاًِ تِ ًَس هتَػی تیؾ اص ‪ ۰۶۶‬دػتگاُ خَدسٍ (ػوَاس‪،‬‬ ‫اتَتَع ٍ ًاهیَى) دس هشصّا‪ ،‬یواد ؿوذُ ًوٌوتوشل ٍ سوایوؾ ػوَخو‬ ‫هیؿَد‪ ،ٍ.‬ایی هیضاى اکضایؾ دساهذ سا ًاؿی اص تٌاسگیش‪ ،‬ػیؼوتون ّوا‪،‬‬ ‫ًشماکضاس‪ ،‬جذیذ تشا‪ًٌ ،‬تشل تاى ٍ کشٍؽ ًلتگاص ٍ تٌضیی دس جایگاُّا‪،‬‬ ‫هشص‪ ،‬داًؼ اکضٍد‪ ۳‬اػتلادُ اص ًشم اکضاسّا‪ً ،‬وَیوی ًوووؾ تؼوضایوی دس‬ ‫جلَگیش‪ ،‬اص هاچام ػَخ داسد‪.‬هذیش ؿشً هلی سخؾ کوشاٍسدُ ّوا‪،‬‬ ‫ًلتی هٌٌوِ اسٍهیِ اهاکِ ًشد‪ ۳‬کشٍؽ ػَخ دس هٌاًن هوشص‪ ،‬یوٌوی اص‬ ‫ساٌّاسّا‪ ،‬هَثش‪ ،‬اػ ًِ هیتَاًذ تش سًٍذ ًاّؾ هاچام کوشاٍسدّوا‪،‬‬ ‫ًلتی تا تَجِ تِ اختالف هیو کاحؾ اى تا ًـَسّا‪ّ ،‬وؼوایوِ تؼویواس‬ ‫هَثش تاؿذ‪.‬تِ گضاسؽ ایشًا اػوا‪ ،‬گشٍُ هؼیی هتـٌل اص هذیش هوٌوٌوووِ‬ ‫هؼاٍى تاصسگاًی سٍػا‪ ،‬هالی ٍ حشاػ ٍ ًاسؿٌاػاى هٌْذػی کوشاٍسدُ‬ ‫ٍ تشًاهِ سیض‪ ،‬اػ ًِ تا حوَس دس ٍاحذّا‪ ،‬هختلق ًَاحی اػوٌواد ٍ‬ ‫هذاسى کشایٌذّا سا هَسد تشسػی هشاس دادُ ٍ دس سایاى جلؼِ تلووویوووا‬ ‫هذیشیتی جْ تؼْیل کشایٌذّا اتخار هیؿَد‪.‬هٌٌوِ ًلتی اسٍهویوِ ؿواهول‬ ‫ؿْشػتاى ّا‪ ،‬اسٍهیِ اؿٌَیِ ػلواع خَ‪ ،‬هاًوَ ؿوَى سولوذؿو‬ ‫چایپاسُ چالذساى ٍ هشص تاصسگاى اػ ‪.‬‬ ‫اػتبى صًدبى‬ ‫ّضاس ٍ ‪ 3۰۳‬فشٌّگی اسدبیلی هتمبضی‬ ‫هذیشیت هذاسع اػتبى ؿذًذ‬ ‫مدیسکل اموشش و پسوزش استا‬ ‫ازدبیل اش ضسکت هیصاز و ‪170‬‬ ‫همکاز فسهنگی دز اشمو انت اب‬ ‫ایی‬ ‫و انتصاب مدیسا میداز‬ ‫استا خبس داد‪.‬‬ ‫ًالم اهلل کلش‪ ،‬تا اػالم ایی خثش‬ ‫اظْاس ًشد‪ ۳‬اصهَى اًتخواب ٍ اًوتولواب هوذیوشاى هوذاسع توش اػواع‬ ‫دػتَسالؼول ٍصاستی تا ّذف اػتوشاس ًظام ؿایؼتِ ػاالس‪ ،‬دس اًتوخواب ٍ‬ ‫اًتلاب هذیشاى هذاسع ٍ توویی ًیلی دس اجشا‪ ،‬تشًاهِّا‪ ،‬اهوَصؿوی‬ ‫ٍ تشتیتی هذاسع ٍ تـٌیل تاًی اًالػاتی دس توام هووواًوغ توتولویولوی‬ ‫تشگضاس هیؿَد‪ ،ٍ.‬تا تیاى اییًِ هذیشاى هذاسع ًوؾ ٍیظُ ٍ هﺆثوش‪ ،‬دس‬ ‫سیـثشد اّذاف اهَصؿی ٍ تشتیتی داًؾاهَصاى داسًذ اداهِ داد‪ ۳‬هوذیوشاى‬ ‫هذاسع تشا‪ ،‬اداسُ ٍ سؿذ ًیلی ٍ ًوی ؿاخقّا‪ ،‬اهَصؿی ٍ تشتویوتوی‬ ‫دس هذاسع تایذ اگاّی الصم سا ًؼث تِ ػشکلل ّا‪ ،‬هشتوَى توِ حوَصُ‬ ‫هذیشیتی هذاسع داؿتِ تاؿٌذ تا تتَاًٌذ تِ جاهؼوِ ّوذف دس اهوَصؽ ٍ‬ ‫سشٍسؽ خذها ؿایؼتِ اسائِ دٌّذ‪.‬‬ ‫هذیشًل اهَصؽ ٍ سشٍسؽ اػتاى اسدتیل اکضٍد‪ ۳‬توِ هوٌوظوَس توشگوضاس‪،‬‬ ‫هٌلَب ٍ ؿایؼتِ ایی اصهَى ‪ ۳۳‬هشًض اصهَى تشا‪ ،‬کشٌّگیاى هوتووواهوی‬ ‫ؿشً دس اصهَى اًتخاب ٍ اًتلاب هذیشاى هذاسع دس ًَاحی ٍ هٌاًون‬ ‫اػتاى کؼال هیتاؿذ‪.‬‬ ‫اػتبى اسدبیل‬ ‫‪ ۰۷۷‬فشکت ؿغلی بشای هذدخَیبى وویتِ اهذاد صًدبى‬ ‫ایدبد ؿذ‬ ‫هذیشًل ًویوتوِ اهوذاد اػوتواى‬ ‫صًجاى گل ‪۳‬تِ هٌظَس اؿتـالضایی‬ ‫ٍ تؼْیلگش‪ ،‬دس تَاًوٌذػاص‪ٍ ،‬‬ ‫دساهذصایی خاًَادُ ّا‪ ،‬توتو‬ ‫حوای ٍ اػتوالل اهوتولواد‪ٍ ،‬‬ ‫هؼیوـوتوی اهـواس ًویواصهوٌوذ توا‬ ‫ػوشهوایوِ‬ ‫تؼتشػاص‪ ،‬هؼاػذ‬ ‫گزاس‪ ،‬سـتیثاًی ٍ ًظاستْا‪ ،‬الصم اص اتتذا‪ ،‬اهؼال تاًٌوَى حوذٍد ‪۰۶۶‬‬ ‫کشک ؿـلی جذیذ اص ػَ‪ ،‬ایی ًْاد ایجاد ؿذُ اػ ‪ .‬سٍح اهلل کالوتوی‬ ‫اکضٍد‪ ۳‬تِ هٌظَس صهیٌِ ػاص‪ ،‬تشا‪ ،‬تتون اّذاف ٍ سػال ایوی ًوْواد دس‬ ‫حَصُ تَاًوٌذػاص‪ ٍ ،‬ایجاد دساهذ تاثثا تشا‪ ،‬جاهوؼوِ ّوذف ایوجواد‬ ‫کشک ّا‪ ،‬ؿـلی هٌاػه اص اٍلَی ّا‪ً ،‬اس‪ً ،‬وویوتوِ اهوذاد اػوتواى‬ ‫صًجاى دس ایی تخؾ اػو ‪ ،ٍ.‬اهواکوِ ًوشد‪ ۳‬یوٌوی اص اسًواى هوْون‬ ‫تَاًوٌذػاص‪ ،‬ایجاد اؿتـال ٍ اهَصؽ ّا‪ ،‬کٌی ٍهْاستی ٍتوَی سٍحیوِ‬ ‫ًاس ٍ تالؽ تشا‪ ،‬تَاًوٌذػاص‪ ٍ ،‬ایجاد دساهذ تا ثثا تشا‪ ،‬جاهؼِ ّذف‬ ‫اػ ‪.‬‬ ‫ایی هؼٍَل اداهِ داد‪ ۳‬اهؼال ایجاد حذٍد ‪ّ ۰‬ضاسٍ ‪ ۰۶۶‬کوشکو ؿوـولوی‬ ‫تشا‪ ،‬هذدجَیاى تت حوای ًویتِ اهذاد اػتاى صًجاى ٍ اهـاس ًیواصهوٌوذ‬ ‫تشًاهِ سیض‪ ۳۳۳ ٍ ،‬هیلیاسد تَهاى اػتثاس تشا‪ ،‬ایی تخؾ اتالؽ ؿوذُ اػو‬ ‫ًِ تالؽ هیؿَد تا سایاى ػال کشک ّا‪ ،‬ؿـلی هَسد تؼْذ اػتاى ایجواد‬ ‫ٍ هثلـی ًِ تِ ػٌَاى ػْن ًویتِ اهذاد اهام خویٌی (سُ) اػتاى دس حوَصُ‬ ‫اؿتـالصایی اتالؽ ؿذُ ًیض جزب ٍ ّضیٌِ ؿَد‪.‬‬ صفحه 3 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫اخبار کَتاُ اجواعی‬ ‫‪ٍ ۷‬اکسی در سبد ٍاکسیٌاسیَى ایراى‬ ‫علیِ کرًٍا‬ ‫رییس ادارُ بیوبری ّبی قببل پیطگیری بب ٍاکسنی‬ ‫ٍزارت بْذاضت بب اضبرُ بنِ ذن د دٍ ٍاکسنی‬ ‫اسپَتٌیک ٍ استرازًکب از سبذ ٍاکسیٌبسیَى اینراى‬ ‫علیِ کرًٍب بِ دلیل پبیبى تبریخ هصرد هحوَلِّبی‬ ‫هَجَد‪ ،‬گفت‪ :‬اکٌَى ّفت ًَع ٍاکسی در هراکنس‬ ‫در اختیبر هردم است؛ سِ ٍاکسی بب پلتفرم ٍینرٍ‬ ‫غیرفعبل ضذُ ٍ چْبر ٍاکسی ًیس بب پلتفرم پرٍتئینی‬ ‫ًَترکیب در سبذ ٍاکسیٌبسیَى ایراى علیِ کنرًٍنب‬ ‫قرار دارًذ‪.‬‬ ‫دًتش سیذ ٗحس‪ ٚ‬ص‪١‬شایی دس ُلت‪ ُٞٝ‬با ایسن‪ٜ‬نا‬ ‫ُلت‪ :‬توشیبا چ‪٢‬اس ‪١‬لت‪ ٠‬اص صٗنا‪ٛ‬نی ًن‪ٝ ٠‬صاس‬ ‫ب‪٢‬ذاضت ت‪ٞ‬غی‪ً ٠‬شد ‪ ٠٘١‬اکشاد باالی ‪ ۸۱‬سآی ً‪٠‬‬ ‫ضص ٗا‪ ٟ‬اص ‪ٞٛ‬بت هبنٔنی دسیناکنت ‪ٝ‬اًسن‪ ٚ‬ضنا‪ٙ‬‬ ‫ُزضت‪ ٠‬بشای دسیاکت دص ینادو‪ٝ‬س اهنذإ ًن‪ٜ‬ن‪ٜ‬نذ‬ ‫ُزضت‪ ٠‬است اٗا دس ػْ٘ ٗطنا‪١‬نذا ٗنا ‪ٛ‬طنا‪ٙ‬‬ ‫ٗی د‪١‬ذ اکضایص سشػت ‪ٝ‬اًسنین‪ٜ‬ناسنین‪ ٙٞ‬بسنیناس‬ ‫ٗحذ‪ٝ‬د ب‪ٞ‬د‪ ٟ‬است ‪ ٝ‬اغال ب‪ٝ ٠‬ضؼنینت ٗنغنٔن‪ٞ‬‬ ‫‪ٛ‬شسیذیٖ‪.‬ا‪ ٝ‬اداٗ‪ ٠‬داد‪ :‬هبْ اص ای‪ ٚ‬ت‪ٞ‬غی‪ ٠‬سنشػنت‬ ‫‪ٝ‬اًسی‪ٜ‬اسی‪ ٙٞ‬س‪ٝ‬صا‪ٗ ٠ٛ‬ا توشیبا حنذ‪ٝ‬د ‪ ۵۲‬تنا ‪۰۳‬‬ ‫‪١‬ضاس ‪ٛ‬لش ب‪ٞ‬د ً‪ ٠‬اال‪ ٙ‬ب‪ ٠‬حنذ‪ٝ‬د ‪١ ۸۳۳‬نضاس ‪ٛ‬نلنش‬ ‫سسیذ‪ ٟ‬است‪ .‬آبت‪ ٠‬بیص اص د‪١ ٝ‬لت‪ ٠‬است ًن‪ ٠‬این‪ٚ‬‬ ‫ػذد ‪ ٖ١‬توشیبا ثابت ٗا‪ٛ‬ذ‪ ٟ‬است؛ اُش هنشاس بناضنذ‬ ‫س‪ٝ‬صا‪ ٠ٛ‬با ای‪ ٚ‬سشػت ‪ٝ‬اًسی‪ٜ‬اسی‪ ٙٞ‬پنینص بنش‪ٝ‬ینٖ‬ ‫هغؼا ٗ‪ٞ‬ج ‪١‬لتٖ ًش‪ٛٝ‬ا با ای‪ٗ ٚ‬یضا‪ٝ ٙ‬اًسی‪ٜ‬ناسنین‪ٙٞ‬‬ ‫ً‪ٜ‬تشّ ‪٘ٛ‬ی ض‪ٞ‬د ‪ٛ ٝ‬یاص ب‪ٗ ٠‬طاسًت خذیتش ٗنشدٕ‬ ‫بشای دسیاکت ‪ٝ‬اًس‪ ٚ‬داسیٖ‪.‬‬ ‫پٌجطٌبِ ‪ 31‬هرداد ‪ 0 * 3043‬اگَست ‪ 6 * 2422‬هحرم ‪ * 3000‬سبل سی ٍ دٍم ( اٍتَز ایکیٌجی ایل ) * ضوبرُ ( سبیی ) ‪5555 :‬‬ ‫اعتیبد زًبى ٍ دختراى‪ ،‬اسیبی پیچیذُ بِ کبًَى خبًَادُ‬ ‫اعتیبد کَچنک ٍ بنسرگ‬ ‫ًویضٌبسذ کور ّوت را بستِ‬ ‫تب درگیری خبًَادُ ّب بب ایی‬ ‫اسیب اجتوبعی را ضنبّنذ‬ ‫ببضذ‪ ،‬ایی ببر ًنَجنَاًنبى ٍ‬ ‫جَاًبى بِ ٍینهُ دخنتنراى‬ ‫طعوِ ایی ّیَالی هرگببر ٍ‬ ‫پرهخبطرُ ضذُ اًذ ٍ کبًنَى‬ ‫گرم خبًَادُ ّنب را ًطنبًنِ‬ ‫گرفتِ است‪.‬‬ ‫وسیب اػتیاد اُشچن‪ ٠‬این‪ٚ‬‬ ‫س‪ٝ‬ص‪١‬ا س‪ َٛ‬دیِشی ُشکنتن‪٠‬‬ ‫‪ ٝ‬بشخی ‪ٞٛ‬خ‪ٞ‬ا‪ٛ‬ا‪ ٝ ٙ‬خن‪ٞ‬ا‪ٛ‬نا‪ٙ‬‬ ‫‪ٛ‬یض بنا این‪ ٚ‬بنالی بنضسٍ‬ ‫دسُیش ضذ‪ٟ‬ا‪ٛ‬ذ اٗا صٗا‪ٛ‬ی ًن‪٠‬‬ ‫غحبت اص اػتیاد بنا‪ٛ‬ن‪ٞ‬ا‪ٝ ٙ‬‬ ‫دختشا‪ ٙ‬ب‪ٗ ٠‬یا‪ٗ ٙ‬ی ویذ ضایذ‬ ‫ب‪ ٠‬ای‪ٞٗ ٚ‬ض‪ٞ‬ع تنا حنذ‪ٝ‬دی‬ ‫‪ِٛ‬ا‪ٗ ٟ‬تلا‪ ٝ‬تش ضن‪ٞ‬د چن‪ٙٞ‬‬ ‫ص‪ٛ‬ا‪ ٝ ٙ‬دختشا‪ٗ ٝ ٙ‬ن‪ٞ‬ضن‪ٞ‬ع‬ ‫ٗننادسی ‪ً ٝ‬ننا‪ٛ‬نن‪ُ ٙٞ‬ننشٕ‬ ‫خا‪ٞٛ‬اد‪ ٟ‬دس ‪ ٖ١‬ت‪ٜ‬یذ‪ٗ ٟ‬یض‪ٞ‬د‬ ‫‪ٗ ٝ‬سآن‪ ٠‬اص ‪١‬نٖ پناضنینذ‪ٙ‬‬ ‫خا‪ٞٛ‬اد‪١ ٟ‬ا ب‪ ٠‬دٓنینْ ٗنؼنتناد‬ ‫ضذ‪ٗ ٙ‬ادس خا‪ٛ‬ن‪ٞ‬اد‪ٗ ٟ‬نغنش‬ ‫خ‪ٞ‬ا‪١‬ذ ضذ‪.‬‬ ‫ساػت حذ‪ٝ‬د ‪ ۸۲‬ػػش است‬ ‫اص خا‪ ٠ً ٠ٛ‬بینش‪ٗ ٙٝ‬نی وینٖ‬ ‫سٌ‪ٞ‬ی خٔ‪ٞ‬ی خا‪ ٠ٛ‬دختش ‪ٝ‬‬ ‫پسننش خنن‪ٞ‬ا‪ٛ‬ننی ًنن‪ٜ‬نناس ‪١‬ننٖ‬ ‫‪ٛ‬طست‪ ٠‬ا‪ٛ‬ذ صٗا‪ٛ‬ی ً‪ ٠‬غنذای‬ ‫باص ضذ‪ ٙ‬دس سا ٗیض‪ٜٛٞ‬ذ ‪ٛ‬ینٖ‬ ‫خیض ٗی ض‪ٛٞ‬ذ ‪ِٜ١ ٝ‬اٗی ًن‪٠‬‬ ‫پایٖ سا س‪ٝ‬ی سٌ‪ٗ ٞ‬یُزاسٕ‬ ‫بنا ٓننحنن‪ٜ‬ننی وسإ ٗننؼننزس‬ ‫خ‪ٞ‬ا‪١‬ی ٗیً‪ٜٜ‬ذ ‪ ٝ‬اص س‪ٝ‬ی‬ ‫سٌ‪ ٞ‬بٔ‪ٜ‬ذ ٗیض‪ٛٞ‬ذ‪.‬‬ ‫چیضی ً‪ ٠‬ت‪ٞ‬خ‪ ٚٗ ٠‬سا خٔب‬ ‫ٗی ً‪ٜ‬ذ سیِاسی اسنت ًن‪٠‬‬ ‫دس دست ای‪ ٚ‬د‪ ٝ‬است ‪ ٝ‬بن‪٠‬‬ ‫دیِشی بشای پی صد‪ ٙ‬پاس‬ ‫ٗید‪ٜ١‬ذ دس صٗنا‪ٛ‬ن‪ ٠‬ای ًن‪٠‬‬ ‫ًش‪ٛٝ‬ا حتی استباعنا سا اص‬ ‫خا‪ٞٛ‬اد‪١ ٟ‬ا ُشکت‪ ٠‬اسنت اٗنا‬ ‫هرگ ساالًِ ‪ّ۰۶‬سار ایراًی بِ‬ ‫دلیل دخاًیات‬ ‫ای‪ ٠ِٜٛٞ‬سیِاس ٗیا‪ ٙ‬این‪ ٚ‬د‪ٝ‬‬ ‫دست ب‪ ٠‬دسنت ٗنی ضن‪ٞ‬د‬ ‫‪٘ٛ‬ی دا‪ٛ‬ستٖ ً‪ ٠‬این‪ ٚ‬س‪ٝ‬ص‪١‬نا‬ ‫خ‪ٞ‬ا‪ٛ‬ا‪ ٙ‬با چیضی ضبی‪ ٠‬سیِاس‬ ‫حطیص است‪ٜ‬طام ٗی ً‪ٜٜ‬ذ اٗا‬ ‫‪ٝ‬هتی اص ینی پنضضنی ‪ٝ‬‬ ‫دسٗا‪ِٛ‬ش اػتیاد ای‪ٗ ٚ‬ن‪ٞ‬ضن‪ٞ‬ع‬ ‫سا خ‪ٞ‬یا ضذٕ بسیاس ‪ٛ‬نِنشا‪ٙ‬‬ ‫ضذٕ چشا ً‪ُ ٠‬لت خن‪ٞ‬ا‪ٛ‬نا‪ٙ‬‬ ‫ای‪ ٚ‬ضی‪ ٟٞ‬سا ٗنذ ‪١‬ناسنت‬ ‫ا‪ٛ‬دإ ٗی د‪ٜ١‬ذ‪.‬ضایذ ‪١‬یچِا‪ٟ‬‬ ‫‪ٛ‬بایذ بِزاسیٖ ای‪ ٚ‬س‪ٝ‬ص‪١‬نای‬ ‫تٔر د‪ٝ‬باس‪ ٟ‬تٌشاس ض‪ٞ‬د چ‪ٙٞ‬‬ ‫وسیب اػتیاد چ‪ٜ‬نا‪ً ٙ‬نا‪ٛ‬ن‪ٙٞ‬‬ ‫خا‪ٞٛ‬اد‪١ ٟ‬ا سا ‪ٛ‬اب‪ٞ‬د ٗی ًن‪ٜ‬نذ‬ ‫ً‪ ٌٚ٘ٗ ٠‬است اُش اساد‪ٟ‬ای‬ ‫دس ‪ٝ‬خ‪ٞ‬د خ‪ٞ‬ا‪ٛ‬ا‪ ٙ‬بشای تشى‬ ‫اػتیاد ‪ٝ‬خ‪ٞ‬د ‪ٛ‬ذاضت‪ ٠‬باضذ تنا‬ ‫ساّ ‪١‬ای ساّ ػنزا بنشای‬ ‫خا‪ٞٛ‬اد‪ ٝ ٟ‬د‪ٝ‬ستا‪ ٙ‬ب‪١ ٠‬ن٘نشا‪ٟ‬‬ ‫داضت‪ ٠‬باضذ‪.‬‬ ‫ٗ‪ٞ‬ضن‪ٞ‬ع دینِنشی ًن‪ ٠‬دس‬ ‫خیابا‪ ٙ‬تن‪ٞ‬خن‪ ٠‬إ سا خنٔنب‬ ‫ًشد دختش ‪ ۸۲‬یا ‪ ۸۲‬سآ‪٠ً ٠‬‬ ‫‪١‬ش س‪ٝ‬ص دس ساػتی خاظ دس‬ ‫ُ‪ٞ‬ض‪٠‬ای اص ً‪ٞ‬چ‪٠‬ای خٔ‪ٞ‬‬ ‫چ‪ٜ‬ا‪ ٙ‬سیِاس بش س‪ٝ‬ی ٓبنا‪ٛ‬نص‬ ‫ٗننی ُننزاضننت ًنن‪ ٠‬ا‪ٛ‬ننِنناس‬ ‫ساّ ‪١‬ناسنت ًن‪ ٠‬سنینِناس‬ ‫ٗی ًطذ ای‪٢ٜ‬ا ‪ ٖ١‬وسنینبنی‬ ‫است ً‪ ٠‬خ‪ٞ‬ا‪ٛ‬ا‪ ٙ‬سا دسُنینش‬ ‫خ‪ٞ‬د ًنشد‪ ٟ‬اسنت اػنتنیناد‬ ‫‪١‬ضاسا‪ٗ ٙ‬طٌْ ب‪٘١ ٠‬شا‪ ٟ‬داسد‬ ‫اٗا ‪ٝ‬هتنی اص ‪ٛ‬ن‪ٞ‬خن‪ٞ‬ا‪ٛ‬نی ینا‬ ‫خ‪ٞ‬ا‪ٛ‬ی ای‪ٞٗ ٚ‬ضن‪ٞ‬ع خنذی‬ ‫ُشکت‪ٛ ٠‬ط‪ٞ‬د ضایذ دس وین‪ٜ‬نذ‪ٟ‬‬ ‫ٗطٌال و‪ ٙ‬د‪ٝ‬چ‪ٜ‬ذا‪ ٙ‬ض‪ٞ‬د‪.‬‬ ‫‪ٝ‬خ‪ٞ‬د چ‪٢‬اس ٗیٔین‪۲۳۳ ٝ ٙٞ‬‬ ‫‪١‬ضاس ‪ٛ‬لش ٗػنشف ًن‪ٜ‬ن‪ٜ‬نذ‪ٟ‬‬ ‫ٗ‪ٞ‬ادٗخذس دس ًط‪ٞ‬س‬ ‫ح٘یذ غشاٗی ٗذیشًْ سابن‬ ‫دکتش تحویونا ‪ ٝ‬وٗن‪ٞ‬صش‬ ‫ستاد ٗباسص‪ ٟ‬بنا ٗن‪ٞ‬ادٗنخنذس‬ ‫ٗیُ‪ٞ‬یذ‪ :‬چ‪٢‬اس ٗنینٔنین‪ٝ ٙٞ‬‬ ‫‪١ ۲۳۳‬ضاس ‪ٛ‬لش ٗػشفً‪ٜٜ‬نذ‪ٟ‬‬ ‫ٗست٘ش ‪ ٝ‬ؿنینشٗسنتن٘نش دس‬ ‫ًط‪ٞ‬س ‪ٝ‬خ‪ٞ‬د داسد ً‪ ٠‬با بُؼنذ‬ ‫خنا‪ٛ‬نن‪ٞ‬اس و‪ٛ‬ننا‪ ٙ‬حننذ‪ٝ‬د ‪۸۲‬‬ ‫ٗیٔی‪ٛ ٙٞ‬لش اص خ٘ؼیت ًط‪ٞ‬س‬ ‫ب‪ ٠‬غ‪ٞ‬س س‪ٝ‬صٗش‪ ٟ‬دؿذؿ‪ٝ ٠‬‬ ‫‪ِٛ‬شا‪ٛ‬ی دس ػشغ‪ٞٗ ٠‬ادٗخذس‬ ‫داس‪ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی با اضاس‪ ٟ‬بن‪ ٠‬این‪ٜ‬نٌن‪ ٠‬دس‬ ‫ػشغ‪ ٠‬پیطِیشی ‪ٛ‬یض بایذ بن‪٠‬‬ ‫آِ‪ٞ‬ی تنشًنینبنی ٗػنشف‬ ‫ٗ‪ٞ‬اد ص‪ٛ‬ا‪ ٠ٛ‬ضنذ‪ ٙ‬اػنتنیناد‬ ‫‪ٝ‬س‪ٝ‬د اکشاد با تنحنػنینال‬ ‫ٗتلا‪ ٝ‬ب‪ ٠‬چشخن‪ٗ ٠‬ػنشف‬ ‫ٗننن‪ٞ‬اد تننن‪ٞ‬خننن‪ً ٠‬نننشد‬ ‫اکض‪ٝ‬د‪ :‬ػن‪ٞ‬اٗنٔنی ‪١‬ن٘نچن‪ٙٞ‬‬ ‫تلشیح خٔب ت‪ٞ‬خ‪ ٠‬اختنالّ‬ ‫اکسننشدُننی ‪ ٝ‬اضننغننشا‬ ‫اخنتنالال‬ ‫اختالّ خ‪ٞ‬ا‬ ‫خ‪ٜ‬سنی اص خن٘ٔن‪ ٠‬ػن‪ٞ‬اٗنْ‬ ‫ٗػشف ٗ‪ٞ‬اد دس خن٘نؼنینت‬ ‫ػ٘‪ٗٞ‬ی ًط‪ٞ‬س است ًن‪ ٠‬دس‬ ‫ػشغ‪ ٠‬پیطِیشی باینذ بنشای‬ ‫‪١‬ش ًنذإ اص این‪ ٚ‬ػن‪ٞ‬اٗنْ‬ ‫بش‪ٛ‬اٗ‪٠‬سیضی ‪ٞ١‬ض٘‪ٜ‬ذا‪ً ٠ٛ‬شد‪.‬‬ ‫تَقف سِ رٍزُ فعبلیت سبهبًِّبی الکترًٍیکی بیوِای تاهیی اجتوبعی‬ ‫دبیرکل جوعیت هببرزُ بب دخبًیبت بنب اضنبرُ بنِ‬ ‫هرگ سبالًِ ‪ّ64‬سار ایراًی بنِ دلنینل هصنرد‬ ‫دخبًیبت‪ ،‬گفت‪ :‬بسیبری از کطَرّب بنب افنساینص‬ ‫هبلیبت بر دخنبًنینبت تنب ‪ ۰4‬درصنذ قنینونت‬ ‫خردُفرٍضی‪ ،‬ببعث کبّص هصنرد هنحنصنَالت‬ ‫دخبًی‪ ،‬افسایص دراهذ دٍلت ٍ کبّص قببل تَجِ‬ ‫هرگ ٍ هیر ٍ ببر بیوبریّبی ًبضی از اى ضذُاًذ‪.‬‬ ‫ب‪ُ ٠‬ضاسش ایس‪ٜ‬ا دًتش ٗح٘ذسضا ٗسدذی دبینش‬ ‫ًْ خ٘ؼیت ٗباسص‪ ٟ‬با استؼ٘اّ دخا‪ٛ‬یا اینشا‪ ٙ‬دس‬ ‫‪ٛ‬طستی خبشی ُلت‪ :‬سآیا‪ ٠ٛ‬بیص اص ‪١ ۰۳‬ضاس ‪ٛ‬لنش‬ ‫دس ایشا‪ ٙ‬دس اثش ٗػشف دخا‪ٛ‬یا خا‪ ٙ‬خ‪ٞ‬د سا اص‬ ‫دست ٗید‪ٜ١‬ذ ً‪ ٠‬اُش س‪ٛٝ‬ذ اکضایطی ً‪ٜ‬تشّ ‪ٛ‬ط‪ٞ‬د‬ ‫ٗیضا‪ٗ ٙ‬شٍ ‪ٗ ٝ‬یش دس ایشا‪ ٙ‬عی ‪ ۸۳‬ساّ وی‪ٜ‬ذ‪ ٟ‬بن‪٠‬‬ ‫‪١ ۵۳۳‬ضاس ‪ٛ‬لش دس ساّ خ‪ٞ‬ا‪١‬ذ سسیذ‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی با اضاس‪ ٟ‬ب‪ ٠‬ای‪ٗ ٠ٌٜ‬ػشف دخا‪ٛ‬یا سنآنینا‪ٛ‬ن‪٠‬‬ ‫ٗ‪ٞ‬خب ٗشٍ ‪ٗ ۱‬یٔی‪ٛ ٙٞ‬لش دس خن‪٢‬نا‪ٗ ٙ‬نی ضن‪ٞ‬د‬ ‫ُلت‪ٗ ۷ :‬یٔی‪ٛ ٙٞ‬لش ب‪ ٠‬ػٔت ٗػشف ٗستویٖ ‪۸.۵ ٝ‬‬ ‫ٗیٔی‪ٛ ٙٞ‬لش ب‪ ٠‬ػٔت هشاس ُشکت‪ ٚ‬دس ٗنؼنشؼ د‪ٝ‬د‬ ‫‪ٛ‬اضی اص استؼ٘اّ دخا‪ٛ‬یا (د‪ٝ‬د دست د‪ )ٕٝ‬اص‬ ‫د‪ٛ‬یا ٗیس‪ٛٝ‬ذ‪ .‬اص ای‪ ٚ‬تؼذاد ‪١ ۰۲‬ضاس ٗنشٍ سن‪٢‬نٖ‬ ‫بچ‪١٠‬ای صیش ضص ساّ است‪.‬‬ ‫اغاز پیش ثبت ًام پایِ دّن‬ ‫هدارس شاّد‬ ‫بر اسب اعالم ٍزارت اهَزش ٍ پنرٍرش‪ ،‬پنینص‬ ‫ثبت ًبم ایٌترًتی هذار ضبّذ در پبیِ دّن کِ از‬ ‫دّن هرداد هبُ اغبز ضذُ است تب ‪ 25‬هنرداد هنبُ‬ ‫اداهِ دارد‪.‬‬ ‫ب‪ُ ٠‬ضاسش ایس‪ٜ‬ا ٗتواضیا‪ٗ ٙ‬یت‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬ذ بنا ‪ٝ‬س‪ٝ‬د بن‪٠‬‬ ‫دسُننا‪ ٟ‬اینن‪ٜ‬ننتننش‪ٛ‬ننتننی بنن‪ٛ ٠‬طننا‪ٛ‬ننی ‪https://‬‬ ‫‪ٛpada.medu.ir/#/home‬سبت ب‪ ٠‬ثبت ‪ٛ‬نإ‬ ‫دس پای‪١ ٠‬لتٖ اهذإ ً‪ٜٜ‬ذ‪.‬‬ ‫بذی‪٢‬ی اسنت پنا اص اتن٘نإ ٗن‪٢‬نٔنت ٗنونشس‬ ‫دا‪ٛ‬صوٗ‪ٞ‬صا‪ٛ‬ی ً‪ ٠‬اٗتیاص الصٕ سا ًسب ًشد‪ ٟ‬باض‪ٜ‬ذ‬ ‫با اعالع سسا‪ٛ‬ی ً‪ ٠‬اص عنشینن ٗنذسسن‪ ٠‬غن‪ٞ‬س‬ ‫خ‪ٞ‬ا‪١‬ذ ُشکت بشای اسائن‪ٗ ٠‬نذاسى ‪ ٝ‬تنٌن٘نینْ‬ ‫ٗشاحْ ثبت ‪ٛ‬إ ب‪ٗ ٠‬ذسس‪ٗ ٠‬شاخؼ‪ ٠‬خ‪ٞ‬ا‪ٜ١‬ذ ًشد‪.‬‬ ‫دس دسُا‪ ٟ‬ای‪ٜ‬تش‪ٛ‬تی ٗزً‪ٞ‬س ‪ٛ‬یض تاًیذ ضذ‪ ٟ‬است ً‪٠‬‬ ‫ًٔی‪ٗ ٠‬شاحْ پیص ثبت ‪ٛ‬إ ‪ ٝ‬اػالٕ ‪ٛ‬تایح تن‪ٜ‬ن‪٢‬نا اص‬ ‫عشین ای‪ ٚ‬ساٗا‪ ٠ٛ‬است ‪ٗ ٝ‬شاخؼ‪ ٠‬ب‪ ٠‬سناینت ‪١‬نای‬ ‫دیِش ٗشخغ ها‪ٛٞٛ‬ی ‪ٛ‬یست‪.‬‬ ‫بٌببر اعالم رٍابط عوَهی سبزهبى تبهیی اجتنونبعنی‪،‬‬ ‫فعبلیت سبهبًِ ّبی الکترًٍیک بیوِ ای ایی سبزهبى از‬ ‫سبعت ‪ 30‬اهرٍز پٌجضٌبِ ‪ 31‬هرداد بِ صَرت هَقنت‬ ‫ٍ بِ هذت سِ رٍز برای ارتقبی ببًکّبی اطالعنبتنی‬ ‫سرٍیسّبی بیوِای هتَقف هیضَد‪.‬‬ ‫ب‪ُ ٠‬ضاسش ایس‪ٜ‬ا ت‪ٞ‬هق کؼآیت ساٗا‪١٠ٛ‬ای بین٘ن‪ ٠‬ای‬ ‫ب‪ٜٗ٠‬ظ‪ٞ‬س استوای با‪ٛ‬ی ‪١‬نای اعنالػناتنی ‪ ٝ‬بن‪٢‬نبن‪ٞ‬د‬ ‫ػٌ٘ٔشد خذٗا ٗشتبظ با ای‪ ٚ‬سناٗنا‪ٛ‬ن‪١ ٠‬نا ا‪ٛ‬ندنإ‬ ‫ٗی ض‪ٞ‬د ‪ ٝ‬دس ای‪ٗ ٚ‬ذ ً‪ٗ ٠‬ػادف بنا تنؼنغنینال‬ ‫پایا‪١ ٙ‬لت‪ٛ ٝ ٠‬یض تؼغیال ایإ تاس‪ٞ‬ػا ‪ ٝ‬ػناضن‪ٞ‬سای‬ ‫حسی‪ٜ‬ی است ت٘اٗی سش‪ٝ‬یا ‪١‬ای بی٘‪ ٠‬ای بن‪ ٠‬خنض‬ ‫سش‪ٝ‬یا استحوام دسٗا‪ ٙ‬اص دستشس خاسج ٗیض‪ٛٞ‬ذ‪.‬‬ ‫بشاساس این‪ُ ٚ‬نضاسش صٗنا‪ ٙ‬تن‪ٞ‬هنق کنؼنآنینت‬ ‫سش‪ٝ‬یا‪١‬ای بی٘‪٠‬ای دس ٗیا‪ٗ ٠ٛ‬ا‪ ٝ ٟ‬بی‪ ٚ‬تنؼنغنینال‬ ‫سس٘ی ا‪ٛ‬تخا ضنذ‪ ٟ‬اسنت تنا بنین٘ن‪ ٠‬ضنذُنا‪ٝ ٙ‬‬ ‫ًاسکشٗایا‪ ٙ‬با ً٘تشی‪ٗ ٚ‬حذ‪ٝ‬دیت ٗن٘نٌن‪ٗ ٚ‬ن‪ٞ‬اخن‪٠‬‬ ‫ض‪ٛٞ‬ذ ‪ ٝ‬بشای استلاد‪ ٟ‬اص خذٗا دس س‪ٝ‬ص‪١‬نای وتنی‬ ‫ٗ‪ٔ٢‬ت ًاکی داضت‪ ٠‬باض‪ٜ‬ذ‪٘١ .‬چ‪ٜ‬ی‪ ٚ‬بشای و‪ ٙ‬دست‪ ٠‬اص‬ ‫ًاسکشٗایا‪ ٙ‬یا بی٘‪٠‬ضذُا‪ٛ‬ی ًن‪ ٠‬تناسینر پنشداخنت‬ ‫اهساط حن بی٘‪ ٠‬بی٘‪ ٠‬سشباصی ‪ ... ٝ‬و‪ٛ‬ا‪ ٙ‬دس ای‪ ٚ‬بناص‪ٟ‬‬ ‫صٗا‪ٛ‬ی هشاس ُشکت‪ ٠‬است ت٘‪٢‬یذا الصٕ اتخار ضذ‪ ٟ‬تا‬ ‫بت‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬ذ بؼذ اص سکنغ ٗنحنذ‪ٝ‬دینت اهسناط خن‪ٞ‬د سا‬ ‫پشداخت ً‪ٜٜ‬ذ‪٘١ .‬چ‪ٜ‬ی‪ ٚ‬اسساّ ابالؽ ‪١‬نای هنا‪ٛ‬ن‪ٛٞ‬نی‬ ‫پشداخت حن بی٘‪ٛ ٠‬یض دس ای‪ ٚ‬باص‪ ٟ‬صٗنا‪ٛ‬نی ٗنتن‪ٞ‬هنق‬ ‫خ‪ٞ‬ا‪١‬ذ ضذ‪.‬‬ ‫الصٕ ب‪ ٠‬رًش است سناٗنا‪ٛ‬ن‪ٛ ٠‬سنخن‪ ٠‬آنٌنتنش‪ٛٝ‬نینی‬ ‫تاٗی‪ٚ‬اخت٘اػی دس ای‪ ٚ‬ایإ دس دستشس پنضضنٌنا‪ٝ ٙ‬‬ ‫ٗشاًض دسٗا‪ٛ‬ی هشاس داسد ‪ ٝ‬غشکاً ػٌا بی٘‪٠‬ضنذُنا‪ٙ‬‬ ‫‪ ٝ‬باص‪ٛ‬طستِا‪ ٙ‬دس ای‪ ٚ‬ساٗا‪ ٠ٛ‬هابْ س‪ٝ‬یت ‪ٛ‬خ‪ٞ‬ا‪١‬ذ ب‪ٞ‬د‬ ‫‪ ٝ‬احشاص ‪ٞ١‬یت بی٘‪٠‬ضذُا‪ ٙ‬تناٗنین‪ ٚ‬اخنتن٘ناػنی بنا‬ ‫استلاد‪ ٟ‬اص ًاس ض‪ٜ‬اسایی ػٌاداس ا‪ٛ‬دإ خن‪ٞ‬ا‪١‬نذ‬ ‫ضذ‪.‬‬ ‫ساصٗا‪ ٙ‬تاٗی‪ ٚ‬اخت٘اػی ‪٘١‬چ‪ٜ‬ی‪ ٚ‬ض٘اس‪ ٟ‬تٔل‪ٗ ٚ‬نشًنض‬ ‫استباعا ‪ٛ ٝ‬ظاس ٗشدٗی ای‪ ٚ‬ساصٗا‪ ٙ‬سا ً‪ ٠‬دس ای‪ٚ‬‬ ‫ایإ ب‪٠‬غ‪ٞ‬س ضبا‪٠ٛ‬س‪ٝ‬صی اعالػا ‪ ٝ‬سا‪ٜ٘١‬ایی‪١‬ای‬ ‫ٗ‪ٞ‬سد‪ٛ‬یاص سا ب‪ٗ ٠‬خاعبا‪ ٝ ٙ‬ری ‪ٛ‬لؼنا‪ ٙ‬اسائن‪ ٠‬خن‪ٞ‬ا‪١‬نذ‬ ‫ًشد ‪ ۸۲۵۳‬اػالٕ ًشد‪ ٟ‬است ًن‪ ٠‬بنذ‪ٛ ٙٝ‬نیناص بن‪٠‬‬ ‫ض٘اس‪ُٟ‬یشی ًذ ‪ ٝ‬با استلاد‪ ٟ‬اص تٔل‪ ٚ‬ثابت ‪ ٝ‬تنٔنلن‪ٚ‬‬ ‫‪٘١‬شا‪ ٟ‬هابْ دستشسی است‪.‬‬ ‫اغبز ارائِ خذهبت سفر ٍ گردضگری برای ببزًطستگبى کطَری‬ ‫هذیرکل فرٌّگی ٍ اجتوبعی صٌذٍق ببزًطنسنتنگنی‬ ‫کطَری از اغبز ارائِ خذهبت گردضگری ٍ کنونک‬ ‫ّسیٌِ سفر بِ ببزًطستگبى ٍ ٍظیفِ بگیراى ایی صٌذٍق‬ ‫از هردادهبُ سبل جبری خبر داد‪.‬‬ ‫ب‪ُ ٠‬ضاسش ایش‪ٛ‬ا اص غ‪ٜ‬ذ‪ٝ‬م باص‪ٛ‬طسنتنِنی ًطن‪ٞ‬سی‬ ‫ٗح٘‪ٞ‬د ٗشتضایی کشد ُنلنت‪ :‬بنا ا‪ٛ‬نؼنوناد هنشاسداد‬ ‫ُشدضِشی با ضشًت خذٗا ٗسناکنشتنی پنشضنین‪ٚ‬‬ ‫ُٔق اٌٗا‪ ٙ‬استلاد‪ ٟ‬اص خذٗا ُنشدضنِنشی دس‬ ‫هآب ً٘ی ‪١‬ضی‪ ٠ٜ‬سلش بشای باص‪ٛ‬طستِا‪ٝ ٝ ٙ‬ظنینلن‪٠‬‬ ‫بِیشا‪ ٙ‬ای‪ ٚ‬غ‪ٜ‬ذ‪ٝ‬م د‪ٝ‬باس‪ ٟ‬کشا‪ ٖ١‬ضذ‪ ٟ‬است‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی اکض‪ٝ‬د‪ :‬با ت‪ٞ‬خ‪ ٠‬ب‪ٝ ٠‬اًسی‪ٜ‬اسی‪ ٙٞ‬ػ٘‪ٗٞ‬ی ‪ٗ ٝ‬ن‪٢‬نینا‬ ‫ضذ‪ ٙ‬اٌٗا‪ ٙ‬سلش غ‪ٜ‬ذ‪ٝ‬م باص‪ٛ‬طنسنتنِنی ًطن‪ٞ‬سی‬ ‫خذٗا ‪ ٝ‬تس‪٢‬یال ُشدضِشی سا بشای باص‪ٛ‬طستِا‪ٙ‬‬ ‫ًط‪ٞ‬سی کشا‪ ٖ١‬و‪ٝ‬سد‪ ٟ‬است‪.‬‬ ‫ٗننشتضننایننی کننشد اظنن‪٢‬نناسداضننت‪ :‬دس اینن‪ ٚ‬عننش‬ ‫باص‪ٛ‬طستِا‪ٝ ٝ ٙ‬ظیل‪ ٠‬بِیشا‪ ٙ‬تحت پ‪ٞ‬ضص غن‪ٜ‬نذ‪ٝ‬م‬ ‫باص‪ٛ‬طستِی ًط‪ٞ‬سی ٗیت‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬ذ اص خذٗا اهاٗنتنی ‪ٝ‬‬ ‫خذٗا ت‪ٞ‬س دس هآب ب‪٢‬ش‪ٜٗ ٟ‬ذی اص ً٘نی ‪١‬نضین‪ٜ‬ن‪٠‬‬ ‫سلش (بشای باص‪ٛ‬طستِا‪ٛ‬ی ً‪ ٠‬س‪٘٢‬نین‪ ٠‬سنلنش داضنتن‪٠‬‬ ‫باض‪ٜ‬ذ) استلاد‪ًٜٜ ٟ‬ذ‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی ً٘ی ‪١‬ضی‪ ٠ٜ‬سلش سا بشاساس بن‪ٞ‬دخن‪ٗ ٠‬ػن‪ٞ‬‬ ‫‪١‬یا ٗذیش‪ ٟ‬غ‪ٜ‬ذ‪ٝ‬م بشای ‪١‬ش دکتشًْ ٗبنٔنؾ ‪۲۳۳‬‬ ‫‪١‬ضاس ت‪ٗٞ‬ا‪ ٙ‬اػالٕ ًشد ‪ ٝ‬اکض‪ٝ‬د‪ٗ :‬تواضیا‪ ٙ‬دس غ‪ٞ‬س‬ ‫داضت‪٘١ ٚ‬شا‪ٗ ٟ‬یت‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬ذ اص “ ً٘ی ‪١‬ضی‪٘١ ٠ٜ‬شا‪ٛ ”ٟ‬نینض‬ ‫ب‪٢‬ش‪ٜٗ ٟ‬ذ ض‪ٛٞ‬ذ‪ٗ .‬یضا‪ً٘ “ ٙ‬نی ‪١‬نضین‪ٜ‬ن‪ ٠‬سنلنش” دس‬ ‫غ‪ٞ‬س داضت‪٘١ ٚ‬شا‪ ٟ‬ب‪ ٠‬اصای ‪١‬ش دکتشًْ ٗبٔؾ ینی‬ ‫ٗیٔی‪ ٙٞ‬ت‪ٗٞ‬ا‪ ٙ‬است ً‪ ٠‬اص ٗد٘‪ٞ‬ع ‪١‬ضی‪ ٠ٜ‬اخشای تن‪ٞ‬س‬ ‫ًسش ٗیض‪ٞ‬د‪.‬‬ ‫ٗشتضایی کشد یادو‪ٝ‬س ضذ‪ :‬تؼذاد س‪٘٢‬ی‪ ٠‬اسنتنلناد‪ ٟ‬اص‬ ‫ت‪ٞ‬س بشای ‪١‬ش دکتشًْ (باص‪ٛ‬طستِا‪ٝ ٝ ٙ‬ظیل‪ ٠‬بِینشا‪)ٙ‬‬ ‫ً‪ ٠‬اص “ ً٘ی ‪١‬ضی‪ ٠ٜ‬سلش ‪ُ ٝ‬شدضِشی” استلاد‪ٗ ٟ‬ی‬ ‫ً‪ٜٜ‬ذ حذاًثش س‪ٞٛ ٠‬بت دس ع‪ ّٞ‬د‪ٝ‬سا‪ ٙ‬باص‪ٛ‬طستِنی‬ ‫است‪.‬‬ ‫ّوِ هکلف بِ اعالم اخریی ًطبًی خَد بِ ثبت اذَال ّستٌذ‬ ‫رئیس سبزهبى ثبت اذَال کطَر گفت‪ّ :‬ونِ افنراد‬ ‫هکلف بِ اعالم اخریی ًطبًی خَد بِ سبزهبى ثنبنت‬ ‫اذَال ّستٌذ‪.‬‬ ‫ب‪ُ ٠‬ضاسش ایش‪ٛ‬ا اص ساصٗا‪ ٙ‬ثبت اح‪ٞ‬اّ ًط‪ٞ‬س ‪١‬اضنٖ‬ ‫ًاسُش دس خػ‪ٞ‬ظ اػالٕ تـییش ‪ٛ‬طا‪ٛ‬ی ایشا‪ٛ‬نینا‪ ٙ‬بن‪٠‬‬ ‫ساصٗا‪ ٙ‬ثبت اح‪ٞ‬اّ ُلنت‪ٗ :‬نغنابنن هنا‪ٛ‬ن‪ ٙٞ‬آنضإ‬ ‫اختػاظ ض٘اس‪ٔٗ ٟ‬ی ‪ً ٝ‬ذ پستی ٗػ‪ٝ ۸۰۷۰ ٞ‬‬ ‫ویی‪ٛ ٚ‬اٗ‪ ٠‬اخشایی و‪ٛ ٝ ٙ‬نینض ٗػن‪ٞ‬بن‪ ٠‬سناّ ‪۸۰۳۷‬‬ ‫ًاسُش‪ ٟٝ‬اخشایی ک‪ٜ‬ا‪ٝ‬سی اعالػا د‪ٓٝ‬ت ‪ ٠٘١‬اکشاد‬ ‫ٌٗٔل‪ٜ‬ذ حذاًثش ‪ ۵۳‬س‪ٝ‬ص بؼذ اص خا بن‪ ٠‬خناینی چن‪٠‬‬ ‫اهاٗتِا‪ ٟ‬خذیذ و‪ٛ‬ا‪ٌٔٗ ٙ‬ی باضذ چن‪ ٠‬اسنتنیندناسی‬ ‫‪ٛ‬طا‪ٛ‬ی اهاٗتِا‪ ٟ‬خذیذ خ‪ٞ‬د ‪ ٝ‬اػضای خا‪ٛ‬ن‪ٞ‬اد‪ ٟ‬سا بن‪٠‬‬ ‫ساصٗا‪ ٙ‬ثبت اح‪ٞ‬اّ اػالٕ ً‪ٜٜ‬ذ‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی دس اداٗ‪ ٠‬دس خػ‪ٞ‬ظ سا‪١ ٟ‬ای استنبناعنی بنشای‬ ‫اػالٕ ‪ٛ‬طا‪ٛ‬ی ُلت‪ :‬ت٘إ اکشاد ب‪ ٠‬غن‪ٞ‬س ساینِنا‪ٙ‬‬ ‫‪ٛ‬طنننا‪ٛ‬نننی خنننذینننذ خننن‪ٞ‬د سا دس دسُنننا‪ٟ‬‬ ‫ای‪ٜ‬تش‪ٛ‬تی ‪NCR.IR‬ثبت ٗیً‪ٜٜ‬نذ‪ .‬این‪ ٚ‬دسُنا‪ ٟ‬اص‬ ‫عشین ٗش‪ٝ‬سُش تٔل‪٘١ ٚ‬شا‪ٛ ٟ‬ینض دس دسنتنشس اکنشاد‬ ‫است‪ٗ .‬حذ‪ٝ‬دیت صٗا‪ٛ‬ی ‪ٛ‬ذاسد ‪ ٝ‬دس ‪١‬ش ساػت ضبا‪ٛ‬ن‪٠‬‬ ‫س‪ٝ‬ص هابْ ٗشاخؼ‪ ٠‬است‪.‬‬ ‫سئیا ساصٗا‪ ٙ‬ثبت اح‪ٞ‬اّ ًط‪ٞ‬س با بیا‪ ٙ‬ای‪ ٠ٌٜ‬تـینینش‬ ‫‪ٛ‬طا‪ٛ‬ی اص عشین دسُا‪ٗ ٟ‬زً‪ٞ‬س ب‪ ٠‬سادُی ‪ ٝ‬با غنشف‬ ‫چ‪ٜ‬ذ دهیو‪ٝ ٠‬هت دس ً٘تش اص ‪ ۲‬دهیو‪ٛ ٠‬طا‪ٛ‬ی خنذینذ‬ ‫ثبت ٗی ض‪ٞ‬د اکض‪ٝ‬د‪ :‬ت٘اٗنی خنذٗنا د‪١‬ن‪ٜ‬نذُنا‪ٙ‬‬ ‫ٌٗٔق ب‪ ٠‬استلاد‪ ٟ‬اص خذٗت (سش‪ٝ‬یا) ‪ٛ‬طا‪ٛ‬ی ثنبنت‬ ‫اح‪ٞ‬اّ ‪١‬ست‪ٜ‬ذ ب‪ٜ‬ابشای‪ ٚ‬وخشی‪ٛ ٚ‬طا‪ٛ‬ی اکنشاد ینؼن‪ٜ‬نی‬ ‫‪ٛ‬طا‪ٛ‬ی حاّ حاضشی ً‪ ٠‬دس و‪ ٙ‬سٌ‪ٛٞ‬ت داس‪ٛ‬ذ ‪ ٝ‬دس‬ ‫پایِا‪ ٟ‬ثبت اح‪ٞ‬اّ ٗ‪ٞ‬خ‪ٞ‬د است ب‪ ٠‬ػ‪ٜٞ‬ا‪ٛ ٙ‬طا‪ٛ‬ی اکشاد‬ ‫ب‪ ٠‬خذٗا د‪ٜ١‬ذُا‪ ٙ‬اػالٕ ٗیض‪ٞ‬د‪.‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫‪4‬‬ ‫چگًَگی دریافت چٌد بارُ دارٍ بدٍى‬ ‫ًیاز بِ ٍیسیت هجدد‬ ‫هذیرکل درهبى غیرهستقین سبزهبى تاهیی اجتوبعی‬ ‫ضوی اعالم اخریی ٍضعیت تسنَینِ هنبنبلنبنبت‬ ‫دارٍخبًِ ّبی طرد قرارداد بنب اینی سنبزهنبى‪،‬‬ ‫تَضیحبتی پیراهَى رًٍذ اجرای طرح دارٍینبری‬ ‫ارائِ ٍ تبکیذ کرد کِ قیوت دارٍ بنرای بنینونِ‬ ‫ضذگبى‪ ،‬قبل ٍ بعذ از اجرای طرح ثببنت هنبًنذُ‬ ‫است‪.‬‬ ‫دًتش ض‪٢‬شإ ؿلاسی دس ُلت ‪ ُٞٝ‬با ایس‪ٜ‬ا دسبناس‪ٟ‬‬ ‫وخشی‪ٝ ٚ‬ضؼیت پشداخت ٗغآبا داس‪ٝ‬خا‪١ ٠ٛ‬نای‬ ‫عشف هشاسداد با ساصٗا‪ ٙ‬تاٗی‪ ٚ‬اخت٘ناػنی اظن‪٢‬ناس‬ ‫ًشد‪ٗ :‬غآبا داس‪ٝ‬خا‪١٠ٛ‬ای سشپایی ‪ٗ ٝ‬ستونْ تنا‬ ‫پایا‪ ٙ‬ساّ ‪ ۸۲۳۳‬سا تس‪ٞ‬ی‪ً ٠‬شدیٖ‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی اکض‪ٝ‬د‪٘١ :‬چ‪ٜ‬ی‪ ٚ‬اس‪ٜ‬اد آٌتش‪ٛٝ‬یی داس‪ٝ‬خا‪١٠ٛ‬نا‬ ‫سا دس ٗا‪١ٟ‬ای کش‪ٝ‬سدی‪ ٚ‬اسدیب‪٢‬طت ‪ ٝ‬خشداد سناّ‬ ‫خاسی پشداخت ًشد‪ٟ‬ایٖ‪.‬‬ ‫ٗذیشًْ دسٗا‪ ٙ‬ؿیشٗستویٖ ساصٗا‪ ٙ‬تاٗی‪ ٚ‬اخت٘اػی‬ ‫دس پاسر ب‪ ٠‬ای‪ ٠ٌٜ‬ویا هشاس است ب‪ ٠‬ص‪ٝ‬دی بن‪ٞ‬دخن‪٠‬‬ ‫خذیذ دیِشی بشای ای‪ ٚ‬اٗش تنخنػنینع د‪١‬ن‪ٜ‬نذ‬ ‫ُلت‪ :‬ساصٗا‪ ٙ‬بش‪ٛ‬اٗ‪ ٝ ٠‬ب‪ٞ‬دخ‪ٗ ٠‬بٔؾ ‪ٗ ۸۵۳۳‬یٔنیناسد‬ ‫ت‪ٗٞ‬ا‪ ٙ‬اص ٗحْ عش داس‪ٝ‬یاسی بشای ٗا تخػنینع‬ ‫داد ‪ ٝ‬ه‪ ّٞ‬داد‪ٛ‬ذ ً‪ ٠‬عی اٗش‪ٝ‬ص ‪ ٝ‬کنشدا ‪ٛ‬نینض ینی‬ ‫اػتباس ‪ٗ ۸۵۳۳‬یٔیاسدت‪ٗٞ‬ا‪ٛ‬ی دیِش تخػیع د‪١‬ن‪ٜ‬نذ‬ ‫ً‪ ٠‬دس ای‪ ٚ‬غ‪ٞ‬س ٗغآبا ٗشب‪ٞ‬ط بن‪ ٠‬داس‪١ٝ‬نای‬ ‫ٗشاًض بستشی سا ‪ ٖ١‬پشداخت ٗیً‪ٜ‬یٖ‪.‬‬ ‫ؿلاسی ‪٘١‬چ‪ٜ‬ی‪ ٚ‬دسباس‪ ٟ‬ت‪ٞ‬سؼ‪ ٠‬پ‪ٞ‬ضنص بنین٘ن‪ ٠‬ای‬ ‫داس‪١ٝ‬ای خذیذ دس ٗشاحْ بؼنذی اخنشای عنش‬ ‫داس‪ٝ‬یاس ػ‪ٜٞ‬ا‪ً ٙ‬شد‪١ :‬ش تػ٘ی٘ی ًن‪ ٠‬دبنینشخنا‪ٛ‬ن‪٠‬‬ ‫ض‪ٞ‬سای ػآی بی٘‪ ٠‬اتخار ً‪ٜ‬ذ اخنشا ٗنی ًن‪ٜ‬نینٖ‪.‬‬ ‫بی٘‪١ ٠‬ا ٗؼ٘‪ٞ‬الً ساسا ‪ٗ ٝ‬ستوْ بشای پ‪ٞ‬ضص داس‪ ٝ‬ینا‬ ‫خذٗتی اهذإ ‪٘ٛ‬یً‪ٜٜ‬ذ بٌٔ‪ ٠‬پیط‪٢ٜ‬ادا ب‪ ٠‬ض‪ٞ‬سای‬ ‫ػآی ٗیس‪ٝ‬د ‪ ٝ‬و‪ٛ‬دا ٗغآؼ‪١ ٠‬ضی‪ ٠ٜ‬اثشبخطی ا‪ٛ‬ندنإ‬ ‫ٗیض‪ٞ‬د ‪ ٝ‬اُش پ‪ٞ‬ضص یی داس‪١ ٝ‬ضی‪ ٠ٜ‬اثشبخنص‬ ‫ب‪ٞ‬د‪ٗ ٝ ٟ‬ضایا ‪ ٝ‬س‪ٞ‬دش بشای سالٗت ٗشدٕ بیطتش اص‬ ‫‪١‬ضی‪٠ٜ‬اش باضذ تحت پ‪ٞ‬ضص هشاس ٗیُیشد‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی دسباس‪ٗ ٟ‬طٌال ٗشبن‪ٞ‬ط بن‪ ٠‬تن٘نذینذ ‪ٛ‬سنر‬ ‫داس‪ٝ‬یی بشخی بی٘اسا‪ٗ ٙ‬ضٗ‪ٛ ٚ‬یض تن‪ٞ‬ضنینح داد ‪ٝ‬‬ ‫ُلت‪ٝ :‬هتی پضضی ‪ٛ‬سخ‪ ٠‬آٌتش‪ٛٝ‬یی ٗی‪ٛ‬ن‪ٞ‬یسنذ‬ ‫ٗی ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬ذ ُضی‪ ٠ٜ‬یی د‪ ٝ‬یا س‪ ٠‬باس ٗشتب‪ ٠‬دسیناکنت‬ ‫داس‪ ٝ‬بذ‪ٝ ٙٝ‬یضیت پضضی سا کؼاّ ً‪ٜ‬ذ‪ .‬دس ‪ٝ‬اهغ ب‪٠‬‬ ‫ضشعی ً‪ ٠‬پضضی ای‪ ٚ‬اخاص‪ ٟ‬سا دس ‪ٛ‬سخ‪ ٠‬بنذ‪١‬نذ‬ ‫اٌٗا‪ ٙ‬دسیاکت داس‪ٝ ٝ‬خ‪ٞ‬د داسد‪.‬‬ ‫ٗذیشًْ دسٗا‪ ٙ‬ؿیشٗستویٖ ساصٗا‪ ٙ‬تاٗی‪ ٚ‬اخت٘اػی‬ ‫اکض‪ٝ‬د‪ :‬یی ٗالحظاتی ‪ٝ‬خ‪ٞ‬د داسد بشخی داس‪١ٝ‬نا‬ ‫پا اص یی ٗا‪ٗ ٟ‬ػشف ‪ٛ‬یاص ب‪ ٠‬بشسسی اثشبخطی ‪ٝ‬‬ ‫ػ‪ٞ‬اسؼ احت٘آی اص س‪ٞ‬ی پضضی داس‪ٛ‬ذ ‪ ٝ‬بنین٘ناس‬ ‫بایذ د‪ٝ‬باس‪ ٟ‬ب‪ ٠‬پضضی ٗشاخؼ‪ً ٠‬ن‪ٜ‬نذ اٗنا بنشخنی‬ ‫بی٘اسی‪١‬ای ٗضٗ‪١ ٚ‬ست‪ٜ‬ذ ً‪ ٠‬بی٘اس ساّ‪١‬ا داس‪ٝ‬ینی‬ ‫سا ٗػشف ٗی ً‪ٜ‬ذ ‪ ٝ‬پضضی ‪ٛ‬نِنشا‪ٛ‬نی ‪ٛ‬نذاسد ‪ٝ‬‬ ‫ُضی‪ ٠ٜ‬ت٘ذیذ ‪ٛ‬سخ‪ ٠‬سا کؼاّ ٗیً‪ٜ‬ذ‪ .‬ب‪١ ٠‬شغ‪ٞ‬س‬ ‫ای‪ ٚ‬اٌٗا‪ ٙ‬دس ‪ٛ‬سخ‪ ٠‬آٌتش‪ٛٝ‬یی اص س‪ٞ‬ی پنضضنی‬ ‫‪ٝ‬خ‪ٞ‬د داسد ‪ٗ ٝ‬طٌٔی ‪ٛ‬یست‪.‬‬ ‫ؿلاسی پیشاٗ‪ ٙٞ‬چآص ‪١‬نا ‪ٗ ٝ‬طنٌنال تناٗنین‪ٚ‬‬ ‫اخت٘اػی دس عش داس‪ٝ‬یاسی پا اص ُزضت ً٘تش‬ ‫اص یی ٗا‪ ٠١‬اص اخشای ای‪ ٚ‬عش اظ‪٢‬اس ًنشد‪ :‬دس‬ ‫اخشا دچاس ٗطٌْ ‪ ٝ‬چنآنص خنذی ‪ٛ‬طنذینٖ ‪ٝ‬‬ ‫خ‪ٞ‬ضبختا‪ٗ ٠ٛ‬طٌٔی دس اخشا ‪ٛ‬ب‪ٞ‬د‪ ٟ‬اسنت‪ .‬هنین٘نت‬ ‫داس‪ ٝ‬بشای بی٘‪ ٠‬ضذُا‪ ٙ‬هبْ ‪ ٝ‬بؼذ اص اخشای عنش‬ ‫ثابت ٗا‪ٛ‬ذ‪ ٟ‬است‪.‬‬ ‫ساخت ‪ّ ۳‬سار ٍاحد هسکًَی‬ ‫برای اتش ًشاًاى‬ ‫هذیرعبهل سبزهبى اتص ًطبًی گفت‪ :‬برًبهِ سبخت‬ ‫‪ّ 1‬سار ٍاذذ هسکًَی برای ًیرٍّبی اتص ًطنبًنی‬ ‫اغبز ضذُ است‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی اداٗ‪ ٠‬داد‪ٗ :‬طٌٔی دس ح‪ٞ‬ص‪ٗ ٟ‬نآنینا ‪ٝ‬خن‪ٞ‬د‬ ‫‪ٛ‬ذاسد ‪ ٝ‬ب‪ٞ‬دخ‪ ٠‬سا دس سناخنت ایسنتنِنا‪١ ٟ‬نا ‪ٝ‬‬ ‫تد‪٢‬یضا سا ب‪ً ٠‬اس ٗیبشیٖ ساصٗا‪ ٙ‬وتص ‪ٛ‬طنا‪ٛ‬نی‬ ‫ض‪٢‬شداسی ت‪٢‬شا‪ ٙ‬دیِش ٗتؼٔن ب‪ ٠‬پایتخت ‪ٛ‬ینسنت ‪ٝ‬‬ ‫و‪ ٙ‬سا ًط‪ٞ‬سی ٗیبی‪ٜ‬یٖ ‪ ٝ‬بش‪٘١‬ی‪ ٚ‬دس عی ‪١‬لت‪١٠‬ای‬ ‫وی‪ٜ‬ذ‪ ٟ‬تد‪٢‬یضا ب‪ ٠‬س‪ٝ‬صی سا س‪٘ٛٝ‬ایی ٗیً‪ٜ‬یٖ‪.‬‬ ‫ٗح٘ذی با بیا‪ ٙ‬ای‪ ٠ٌٜ‬ا‪ٛ‬باسُشدا‪ٛ‬ی ‪١‬ستیٖ ُلت‪ :‬دس‬ ‫ح‪ٞ‬ص‪ٛ ٟ‬یش‪١ٝ‬ای ا‪ٛ‬سا‪ٛ‬ی ‪ٛ‬یض ٗطٌالتی ‪ٝ‬خ‪ٞ‬د داسد اٗا‬ ‫‪ٛ‬یش‪١ٝ‬ای وتص ‪ٛ‬طا‪ٛ‬ی ػال‪ ٟٝ‬بش ت٘إ ای‪ٗ ٚ‬طٌنال‬ ‫اهذاٗا اٗذادسسا‪ٛ‬ی سا ا‪ٛ‬دإ ٗید‪ٜ١‬ذ‪.‬‬ ‫ٗذیش ػاْٗ ساصٗا‪ ٙ‬وتص ‪ٛ‬طا‪ٛ‬ی ض‪٢‬شداسی ت‪٢‬شا‪ ٙ‬با‬ ‫بیا‪ ٙ‬ای‪ ۱۳ ٠ٌٜ‬دسغذ ‪ٛ‬یش‪١ٝ‬ای وتص ‪ٛ‬طا‪ٛ‬ی خناسج‬ ‫اص ت‪٢‬شا‪ٗ ٙ‬ستاخش ‪١‬ست‪ٜ‬ذ بیا‪ً ٙ‬شد‪ :‬بش‪ٛ‬اٗ‪ ٠‬ساخت ‪۰‬‬ ‫‪١‬ضاس ‪ٝ‬احذ ٗسٌ‪ٛٞ‬ی بشای ‪ٛ‬یش‪١ٝ‬ای وتنص ‪ٛ‬طنا‪ٛ‬نی‬ ‫وؿاص ضذ‪ ٟ‬است‪.‬‬ صفحه 4 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫پیشتیىی رسًب اسفالتیه در چاٌ‬ ‫َای وفتی کشًر ممکه شد‬ ‫پٌجشٌبِ ‪ 31‬هشداد ‪ 0 * 3043‬اگَست ‪ 6 * 2422‬هحشم ‪ * 3000‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَص ایکیٌجی ایل ) * شواسُ ( سایی ) ‪5555 :‬‬ ‫اً اىّا ‪ 37444‬سال صٍدتش اص تصَس دس اهشیکا‬ ‫کشذًشَی شی‬ ‫هحققاى کشَس با استفادُ اص داًش‬ ‫دیٌاهیک سیاالت هحاسباتی )‪ً(CFD‬ششم ازشضاس‬ ‫طشاحی کشدًذ کِ سسَب اسفالتیی دس چشاُ ّشا‬ ‫ًفت سا بِ خَبی پی بیٌی هیکٌذ‪.‬‬ ‫ثٍ وقل از داوؽگبٌ ـىعتی امیرکجیر‪ ،‬محمد معدب‬ ‫داوػ امًختٍ دکترای داوؽگبٌ ـىعتی امیرکجیر ی‬ ‫مجری طر م لعبزی تٍوؽیىی اظفدبلدتدیده د‬ ‫چبٌَبی وفتی ثب د وظر گرفته تبثیر او ازٌ ذ ات »‬ ‫گفت‪ :‬یکی از مؽکالت اظبظی د ـىعت وفدت‪،‬‬ ‫ظًه اظفبلتیه اظت کٍ د مراحدل مدلدتد د‬ ‫تًلی ‪ ،‬اوتقبل‪ ،‬پبالیػ ی فرای ی ودفدت خدبه ثدٍ‬ ‫یجًد می ای ‪.‬‬ ‫یی ثب تبکی ثر ایىکٍ ایه ظًثبت ظبالوٍ خعب ات‬ ‫فرایاوی ا ثٍ ـىعت وفت یا د می کدىد ‪ ،‬خدبطدر‬ ‫وؽبن کرد‪ :‬تبکىًن ثعیب ی از جىجٍ َبی مُم ایده‬ ‫پ ی ٌ مؽکل ظبز‪ ،‬وبؼىبختٍ مبو ٌ ی تبکىًن َدید‬ ‫م لی وتًاوعتٍ اظت تٍوؽیىی اظفبلتیه ا ثدٍ طدً‬ ‫دقیق پیػثیىی ومبی ‪.‬‬ ‫تحًل در اودامَای مصىًعی تا‬ ‫حسگزَای پیشزفتٍ جدید‬ ‫یک طشح ًَاٍساًِ با ّذف تَلشیشذ ح شاششّشا‬ ‫زشاس پیششزتِ بشا استفادُ دس ساهاًِّا سباتیک‬ ‫هیتَاًذ اًذام ّا هصٌَعی بذى (پشٍتض) ٍ دسشت‬ ‫ٍ پا سباتیک سا هتحَل کٌذ‪.‬‬ ‫ثٍ گسا غ گریٌ ع م ی امًزغ ایروب از تب ومبی‬ ‫ظبیتک دی ی ‪ ،‬محققبن ایه طر تدحدقدیدقدبتدی‬ ‫وًای اوٍ د داوؽگبٌ غره اظکدبتد دىد ‪ ،‬د ـد د‬ ‫تًلی حعگرَبیی َعتى کدٍ مدًجدت ا تدقدبی‬ ‫قبث یتَبی ثبت َب خدًاَد ؼد ی ثدٍ ثدُدجدًد‬ ‫مُب ت َبی حرکتی ی چدبالکدی ی زثدردظدتدی‬ ‫ثبت َب کمک خًاَ کرد‪ .‬ایه کدب از طدریدق‬ ‫کددب ثددرد حعددگددرَددبی فؽددب ی ‪pressure‬‬ ‫) ‪sensors‬ثعیب دقیدق اودجدبه مدی ؼدًد کدٍ‬ ‫ثبزخً د فی ثک) المعٍای ی لدمدط تدًزیدعدی‬ ‫فراَم خًاَ کرد‪.‬‬ ‫دکتر دِض گیجعًن م یر مًظعٍ فی م َبی ودبز‪،،‬‬ ‫حعگرَب ی تفًیدرثدردا ی د داوؽدگدبٌ غدره‬ ‫اظکبت ى )‪(UWS‬ی محقق اـد دی ایده طدر‬ ‫گفت‪ :‬د ظبلَبی اخیر پیؽرفتَبی ؼگرفی د‬ ‫حًزٌ ـىعت ثبتیک ثٍ دظت ام ٌ اظت‪ ،‬امب ثدٍ‬ ‫ع ت وجًد قبث یت َبی الزه د زمیىدٍ حعدگدرَدب‪،‬‬ ‫ظبمبوٍ َبی ثبتیک اغ ت وبتًان از اودجدبه اظدبن‬ ‫کب َبی خبـی َعتى ‪ ،‬ثبتَب ثرای ایىکٍ ثتًاوى‬ ‫ح اکثر تًان ثبلقًٌ خًد ا ثٍ فع یدت ثدرظدبودىد ‪،‬‬ ‫یجًد حعگرَبی فؽب ی دقیق ثب قدبثد دیدت ا ایدٍ‬ ‫تًاوبیی المعٍای ثیؽتر‪ ،‬ضری ی اظت‪.‬‬ ‫ایزان قطه علمی ی تًلیدی‬ ‫شعلٍتیه در مىطقٍ‬ ‫هذیش پشٍطُ ساخت ٍ تَلیذ سی تن شعلِ بشیشی بشا‬ ‫اشاسُ بِ اهادگی ساصهاى جْاد داًشااّی صٌعشتشی‬ ‫ششیف بشا صادسات ایی سشیش شتشن کشِ بششا‬ ‫ًخ تییباس دس کشَس تَسط پظٍّشاشاى ایی ساصهاى‬ ‫طشاحی ٍ ساختِ شذُ است‪ ،‬اظشْشاس داششت‪ :‬بشا‬ ‫استقا کیفی ٍ اخز استاًذاسدّا بییالولشلشی ٍ‬ ‫حضَس دس صًجیشُ تاهییکٌٌذگاى داخلی شعلِبیشی‪،‬‬ ‫ّن اکٌَى صهیٌِ صادسات ایی هحصَل هْیا ششذُ‬ ‫است‪.‬‬ ‫د اظتبوٍ چُل ی دیمیه ظبلگرد تاظیدط جدُدبد‬ ‫داوؽگبَی‪ ،‬مُى ض ظی مجتجدی ثدرزیده‪ ،‬ع دً‬ ‫َیبت ع می ظبزمبن جُبد داوؽگدبَدی ـدىدعدتدی‬ ‫ؼری د گفتیگً ثب ایعدىدب‪ ،‬جدسیدیدبت طدر‬ ‫ؼع ٍ ثیه ثٍ عدىدًان یدکدی از اجدسای کد دید ی‬ ‫ظیعتم َبی وظب تی ی کىترلی ظیعتدم احدتدراا ا‬ ‫تؽریح کرد‪.‬مُى ض ثرزیه د ثب ٌ اَمیت ظیعدتدم‬ ‫ؼع ٍ ثیه د ـىبیع ملت گفت‪ :‬ؼع دٍ ثدیده ثدٍ‬ ‫عىًان یک ظیعتم خی ی حعبض اثدسا دقدیدق د‬ ‫ویریگبٌَبی ثرا حرا تی اعم از ویریگبٌَبی ثلب‬ ‫ی ویریگبٌ َبی ظیکل تدرکدیدجدی‪ ،‬ؼدرکدت َدبی‬ ‫پتریؼیمی‪ ،‬پبالیؽگبٌ َبی وفت ی گبز ی ـدىدبیدع‬ ‫فًالد قبثل اظتفبدٌ اظت ی د حبل حبضر ثیػ از‬ ‫‪ ۰۵۱‬ع د از ؼع ٍثیهَبی ظبخت جُبد داوؽگبَی‬ ‫ـىعتی ؼری د ایه ـىبیع وفدت ی د حدبل‬ ‫ثُرٌثردا ی اظت‪.‬‬ ‫استخَاى ّا یک هشاهشَت‬ ‫بالغ ٍ زشصًذش دس هٌطقِا‬ ‫‪ّ 17‬ضاس سالِ دس ًیَهکضیکشَ‬ ‫کشف شذُ است کِ ًششاى‬ ‫هی دّذ اً اى ّا ‪ّ 37‬شضاس‬ ‫سال اص اًچِ قشبش ت تصشَس‬ ‫هی شذ دس اهشیکا شوالشی‬ ‫ساکی شذُاًذ‪.‬‬ ‫ثٍ گسا غ ایعىب ی ثٍ وقل از‬ ‫دید دی مدیدل‪ ،‬گدریَدی از‬ ‫داوؽمى ان ثدٍ ظدرپدرظدتدی‬ ‫داوؽگبٌ تگساض د اظتیه‪،‬‬ ‫ثددب اظددتددلددراز کددالشن از‬ ‫اظتلًانَب تًاوعتى ظه ایه‬ ‫ثقبیب ا ثیه ‪َ ۶۶‬سا ی ‪۰۵۱‬‬ ‫تب ‪َ ۶۳‬دسا ی ‪ ۰۱۱‬ظدبل‬ ‫تعییه کىى ‪.‬‬ ‫ثقبیبی ایه مدبمدًت َدب ثدٍ‬ ‫وًعی اظیت دی ٌاو کٍ ثدٍ‬ ‫وظر می ظ تًظط اوعبنَدب‬ ‫ؼکب ؼ ٌ ثبؼى ‪.‬‬ ‫ایه اظتلًانَب د تدًدٌ ای‬ ‫ثٍ ا تدفدبس ظدٍ فدًت ‪۰۰‬‬ ‫ظبوتیمتر) کؽ ؼ و کدٍ‬ ‫‪ ۰۵‬د ـ اوُب متدعد دق ثدٍ‬ ‫مبمًتَبی ثبلغ ثًد کٍ اثب‬ ‫ظالخدی‪ ،‬ؼدکدعدتدگدی ی‬ ‫اظیت َبی ث وی یی اوُدب‬ ‫دی ٌ میؼ ‪.‬‬ ‫ایدده کؽ د ثددٍ ؼددًاَ د‬ ‫دیگری می پیًو د کٍ وؽدبن‬ ‫می دَى پیػ از عجً مرده‬ ‫از پددل تددىددگددٍ ثددریددىد‬ ‫) ‪Ber i ng S t r ai t‬د‬ ‫ح ید ‪َ ۰۱‬سا ظبل قدجدل‪،‬‬ ‫جًامعی د ایده مدىد دقدٍ‬ ‫یجًد داؼتٍ اظت‪ .‬ایه پدل‬ ‫کٍ ثریىگدیدب ودیدس ودبمدید ٌ‬ ‫می ؼًد‪ ،‬ظیجری ی االظدکدب‬ ‫ا د اخریه عفر یلجى ان‬ ‫ثٍ َم متفل کرد ی ثٍ مرده‬ ‫اجددبزٌ داد از اظددیددب ثددٍ‬ ‫امریکبی ؼمبلی مُدبجدرت‬ ‫کىى ‪.‬‬ ‫تیمدًتدی ی ‪Timothy‬‬ ‫)‪ ،Rowe‬وًیعى ٌ اـد دی‬ ‫ایه م بلعٍ‪ ،‬ثٍ دید دی مدیدل‬ ‫گفت کٍ اوعبن َبی ثبظتبوی‬ ‫احتمبالً از اظیب ام ٌ او ‪ ،‬امب‬ ‫ایىکٍ ایب اوُب یدک معدیدر‬ ‫ظبح ی یب زمیىی ا ثٍ ظمت‬ ‫امریکب اوتلبه کدردٌ اود ‪،‬‬ ‫َىًز ثی پبظخ ثبقی مدبود ٌ‬ ‫اظت‪ .‬یک م بلعٍ ج اگبودٍ‬ ‫د ظبل ‪ ۰۱۰۰‬وؽبن داد کدٍ‬ ‫ثرخی از ایلیه امریکبییَدب‬ ‫پیَستی ایشاى بِ جو کشَسّا‬ ‫ایجاد پتاً یل عظین زشاٍس ٍ صٌایش تشبشذیشلشی‬ ‫زشاٍسدُ ّا گیاّاى داسٍیی دس کشَس بشا تش ش‬ ‫پظٍّشاشاى داًشااُ صٌعتی ششیف هحقق شذ‪.‬‬ ‫ثٍ گسا غ خجرگسا ی مُر ثدٍ ودقدل از داوؽدگدبٌ‬ ‫ـىعتی ؼری ‪ ،‬تىًس اه ی ًَایی‪ ،‬جغرافدیدبیدی ی‬ ‫یظعت ظرزمیه ایران ثبعث ؼ ٌ تب کؽدً مدب ثدٍ‬ ‫یکی از کؽً َبی مً د تًجٍ د زمیىدٍ کؽدت ی‬ ‫پری غ گًوٍ َبی متع د گیبَبن دا ییدی‪-‬مدعد در‬ ‫تج یل ؼًد کٍ الجتٍ تع اد قبثل تًجُی از گًودٍ َدب‬ ‫ثًمی ایران َعتى ‪ .‬ثب ایه یجًد‪ ،‬ثٍ دلیل ع ه تًجدٍ‬ ‫ثٍ تًظعٍ فىبی ی ی ظرمبیٍگذا ی مدىدبظدت‪ ،‬ایده‬ ‫محفًالت ی ـىبیع تج یل ان ثدٍ فدرای دٌ َدبی‬ ‫ا زؼمى مبوى مًاد مًثرٌ گیدبَدی‪ ،‬اظدبودط َدبی‬ ‫ملت ی عفب ٌ َب کدٍ از مد دسیمدبت ـدىدعدت‬ ‫دا یظبزی‪ ،‬غذایی ی ا ایؽی‪-‬ثُ اؼتدی َعدتدىد ‪،‬‬ ‫سٍاج کتابساص‬ ‫اظتلًان َبی مبمًت ایلیده‬ ‫ؼًاَ ی َعتى کٍ ثدب ایده‬ ‫ق مت تب ثدٍ امدریز پدید ا‬ ‫ؼ ٌاو ‪.‬‬ ‫ایه کؽ د حیبط خ ًت‬ ‫ی اوجبه ؼ ‪َ .‬مدعدبیدٍ ای‬ ‫یک عبز ا دید کدٍ از‬ ‫زمیه ثیرین زدٌ ی ثٍ ظرعت‬ ‫گریَی ا ثرای کمک ثدٍ‬ ‫حفب یَب فراخًاو ‪.‬‬ ‫َىگبمی کٍ ثیؽتر خب‪َ ،‬دب‬ ‫ثرداؼتٍ ؼ ‪ ،‬مؽلدؿ ؼد‬ ‫کٍ محل ایه کؽ ؼدبمدل‬ ‫ثلػَبی ملت فی اظت کٍ‬ ‫ثب دیًا َبی ظبختٍ ؼد ٌ از‬ ‫ظى ی خب‪ ،‬از َم جد ا‬ ‫ؼ ٌ اود ‪ .‬اظدتدلدًان َدبی‬ ‫مبمًت‪َ ،‬م ثبلغ ی َم وبثبلغ‪،‬‬ ‫د تًدٌ ای پی ا ؼ ود کدٍ‬ ‫ظر ی عبز َبی مبمًت َدبی‬ ‫ثبلغ د ثلدػ ثدبالیدی ان‬ ‫قرا داؼتى ‪.‬‬ ‫ثیؽتر ایه ثقبیب مدتدعد دق ثدٍ‬ ‫مبمًتَبی ثبلغ ثًدٌ اظدت‬ ‫کٍ ؼبمل ‪ ۴۴‬ق عٍ ؼکعدتدٍ‬ ‫جمجمٍ‪ ،‬دو ان‪ ۰۵ ،‬دود ٌ‬ ‫ؼکعتٍ‪ ۰۱ ،‬ق عٍ اظتلدًان‬ ‫غیرقبثل ؼىبظبیی ی مدًا د‬ ‫تَلیذکٌٌذُ زشاٍسدُّا‬ ‫مغفًل ثبقیمبو ٌ اظت‪ .‬د ـدً تدی کدٍ گدیدبَدبن‬ ‫دا ییی کؽت ؼ ٌ د ایران ثٍ احتی مدی تدًاود‬ ‫پبظلگًی ـىبیع کؽً ثبؼ امب تقریجبً َمٍ ـىبیدع‬ ‫وبمجردٌ‪ ،‬ویبز خًد ا از خدب ز از کؽدً تدامدیده‬ ‫می کىى ‪.‬از یکعً‪ ،‬گیبَبن ا زؼمى کؽت ؼ ٌ د‬ ‫کؽً ثٍ ـً ت خؽک ـبد میؼًو ی از ظًی‬ ‫دیگر‪ ،‬مًاد اظتحفبل ؼ ٌ از َمیده گدیدبَدبن ثدب‬ ‫قیمت چى ثراثری از ا یپب‪ ،‬ترکیٍ‪ ،‬چیه ی َى ثع بً‬ ‫ثب کیفیت پبییه مج داً یا د میؼًو ‪ ،‬اتفبقی مؽبثدٍ‬ ‫ثب ییٍ فریغ وفت خبه‪ .‬لذا‪ ،‬ثٍ وظر می ظ ‪ ،‬تًجدٍ‬ ‫ی ظرمبیٍگذا ی ثرای ؼ ی تًظعٍ فىدبی ی َدب ی‬ ‫ـىبیع تج ی ی‪ ،‬د زمیىٍ فرای ی گیبَبن دا ییی از‬ ‫ضری یبت کؽً اظت‪.‬د َمیه اظتدب‪ ،‬یدکدی از‬ ‫ؼرکت َبی معتقر د پدب ‪ ،‬عد دم ی فدىدبی ی‬ ‫داوؽگبٌ ـىعتی ؼری ‪ ،‬ثب َمت ی ثُدرٌ مدىد ی از‬ ‫دیگر ثًدٌ اظت‪.‬‬ ‫د ایه م بلعٍ کٍ د مدج دٍ‬ ‫‪"Frontiers in‬‬ ‫‪Ecology‬‬ ‫‪and‬‬ ‫"‪Evolution‬مىتؽر ؼد ٌ‬ ‫اظددت‪ ،‬امدد ٌ‪ :‬ـددً ت‬ ‫مبمًت َبی ثبلغ ؼبمل عبز‪،‬‬ ‫پیػ ثدریا ٌ ی فدک ثدبال‬ ‫ثس گ تریه ی ظىگیهتدریده‬ ‫عىبـر مًجًد د ایه مى قٍ‬ ‫ثًدٌ اظت‪.‬‬ ‫ایه مد دبلدعدٍ َدمد دىدیده‬ ‫خبطروؽبن می کى کٍ جد ا‬ ‫ؼ ن اظتلًانَبی ـدً ت‬ ‫مبمًت َبی ثبلغ از جمجمدٍ‬ ‫وبؼدی از عدمدیدق تدریده‬ ‫ؼکعتگی جمجمٍ اظت‪.‬‬ ‫قددجددل از پددیدد ا ؼدد ن‬ ‫اظتلًان َبی مبمًت‪ ،‬یدک‬ ‫محل ت فیه ‪َ ۰۱‬سا ظدبلدٍ‬ ‫د مًوتبودب قد یدمدی تدریده‬ ‫ؼًاَ از ظکًوت اوعبن د‬ ‫امریکبی ؼمبلدی ثدًد‪ .‬د‬ ‫ظددبل ‪ ،۰۰۶۳‬کددب گددران‬ ‫ظبختمبوی اثسا َبی ثبظتبودی‬ ‫ی ثدقدبیدبی یدک کدًد‪،‬‬ ‫خردظبل ا د ایده مدکدبن‬ ‫کؽ کردو ‪.‬‬ ‫گیاّی‬ ‫ثٍ گسا غ ایروب‪ ،‬ظی قبظم وبهمی د اییه تج دیدل‬ ‫از ویم قرن فعبلیت َىری اظتبد میرعجبض ال یبظیه‬ ‫ی یومبیی از کتبه َبی عکبظدی دیدجدیدتدبل ی‬ ‫پرترٌ ی عکبظی ظیبٌ ی ظفی د قدرن ‪» ۰۰‬ایده‬ ‫َىرمى ‪ ،‬افسید‪ :‬تالغ می ؼًد ثب تمُی ات ایه ادا ٌ‬ ‫کل‪ ،‬فعبالن حًزٌ چبح ی وؽر ی ودًیعدىد گدبن ی‬ ‫پصیَؽگران د اظتبی تًلی کتبه ا زؼمى ‪ ،‬تجریس‬ ‫ثٍ جبیگبٌ پیؽیه خًد د عرـٍ کتبه ی کتبثلًاوی‬ ‫ثبزگردد ی اثب ی فبخر از فرَیلتگبن ی ثس گبن د‬ ‫ایه ؼُر چبح ؼًد‪.‬‬ ‫یی ثب اؼب ٌ ثٍ اَمیت کتبه د جدبمدعدٍ‪ ،‬اهدُدب‬ ‫داؼت‪ :‬ثب یجًد گعترغ ف بی مجدبزی ی تدىدًس‬ ‫ظبوٍ َبی دیجیتبل د دویب ی کؽً مب‪ ،‬کتبه َىدًز‬ ‫جبیگبٌ خًد ا حفظ کردٌ ی ملدبطدجدبن ثعدیدب ی‬ ‫ی ا ؼددبد اظددالمددی‬ ‫دا د‪.‬م د یددرکددل فددرَددى د‬ ‫اذ ثبیجبن ؼرقی گفت‪ :‬یکی از دالیل ایده ادعدب‪،‬‬ ‫اظتقجبل ثعیب خًه ملبطجدبن کدتدبه از فدریغ‬ ‫فف ی کتبه اظت کٍ د طی اجرای ایه طدر ثدٍ‬ ‫ـً ت فف ی مب می تًان امب دقیدقدی از فدریغ‬ ‫کتبه َب ا ایٍ ی ملبطت ثب عالقٍ ی اوتدلدبه خدًد‬ ‫خری کردٌ اظت‪.‬وبهمی‪ ،‬ادامٍ داد‪ :‬د اجرای ایده‬ ‫طر امب خری کتبه د َر ففل افدسایدػ مدی‬ ‫یبث ی ایه یو خجر خًثی ثرای عرـدٍ کدتدبه ی‬ ‫عالقٍ مى ان ثٍ کتبثلًاوی محعًه میؼًد‪.‬‬ ‫یی ثُرٌ گیری از تلفؿ ییراظتب ی ثرای چدبح‬ ‫پؽتًاوٍ ع می اع بی َیئت عد دمدی داوؽدگدبٌ ی‬ ‫محققبن جًان ی پرتالغ‪ ،‬ای ٌ اظتحفبل‪ ،‬فدرای ی‬ ‫ی تج یل گیبَدبن ثدًمدی ایدران ثدٍ مدحدفدًالت‬ ‫ا زؼمى ‪ ،‬کب ثردی ی پبیٍ ـىبیع دا ییی‪ ،‬غذایی ی‬ ‫ا ایؽی ثُ اؼتی ا‪ ،‬ثر پبیٍ تکىًلًشی کبمالً م ن‬ ‫اختفبـی خًد‪ ،‬طی چى ظبل گذؼتٍ ثب جد یدت‬ ‫دوجبل کردٌ اظت‪.‬‬ ‫کتبه ا ثعیب حبئس اَمیدت داوعدت ی یدبدای ی‬ ‫کرد‪ :‬ایه عىفر د تًلی کتبثُبی فبخر ثعیب مدُدم‬ ‫اظت ی ثبی م وظر وًیعى گبن ی وبؼدران ثدبؼد ی‬ ‫وبؼران ثٍ جبی کمیگرایی ثٍ کیفیت اثب ثدیدؽدتدر‬ ‫تًجٍ کىى ‪.‬‬ ‫دٍسُ اهَصشی‪-‬زشٌّای داًشجَیاى با ّذف عوق بخشی بِ استباطات بییالولل‬ ‫هذیش کل اهَس داًشجَیاى بیی الوللی ساصهاى اهشَس‬ ‫داًشجَیاى اص بشگضاس اٍلیشی دٍسُ تشخشصشصشی‬ ‫اهَصشی‪-‬زشٌّای داًشجَیاى بیی الوللی داًشااُ ّشا‬ ‫ٍ هشاکض اهَصش عالی سشاسش کشَس خبش داد‪.‬‬ ‫ثٍ گسا غ ایعىب‪ ،‬دکتر جعفر ازقدی ثدب اؼدب ٌ ثدٍ‬ ‫ایلیه دی ٌ تدلدفدفدی امدًزؼدی‪ -‬فدرَدىدگدی‬ ‫داوؽجًیبن ثیهالم ی داوؽگبٌَب ی مراکدس امدًزغ‬ ‫عبلی ظراظر کؽً گفت‪ :‬ایه دی ٌ امدًزؼدی ی‬ ‫فرَىگی ییصٌ ک یٍ داوؽجًیبن ثیهالم ی دخدتدر ی‬ ‫پعر از ظراظر کؽً اظت کٍ ثٍ َمت ادا ٌ کدل‬ ‫داوؽجًیبن ثیهالم ی ظبزمبن امً داوؽجًیبن ی ثدٍ‬ ‫میسثبوی داوؽگبٌ عالمٍ طجبطجبیی از ‪ ۰۰‬تب ‪ ۶۱‬مدرداد‬ ‫مبٌ ثرگسا میؼًد‪.‬‬ ‫یی ادامٍ داد‪ :‬دی ٌ تلففی امًزؼی‪ -‬فرَىدگدی‬ ‫داوؽجًیبن ثیهالم ی داوؽگبٌَب ی مراکدس امدًزغ‬ ‫عدمدق ثدلدؽدی ثدٍ‬ ‫عبلی ظراظر کؽً ثب َد‬ ‫ا تجبطبت فرَىگی م ل د ثعتر فرَى غىی ایدران‬ ‫اظالمی‪ ،‬تًاومى ظبزی داوؽجًیبن ثیه الدمد د دی ی‬ ‫تعمیق‪ ،‬تحکیم ی اؼىبیی ثیؽتر ثدب گدفدتدگدًَدبی‬ ‫اعتقبدی ی فرَىگی معبـر اظت‪.‬‬ ‫سزاشپش‬ ‫اسمًتی شاٌ تًت‬ ‫ی مًس‬ ‫*الىاساشزاقی‬ ‫مًاد السم‪:‬‬ ‫ؼبٌ تًت ‪ ۰۵۱‬گره‪ ،‬مًز ‪ ۰‬ع د‪ ،‬ثعتىی ‪ ۵۱‬گدره‪،‬‬ ‫ععل ‪ ۰‬قبؼق غذا خً ی‪ ،‬ؼیر ظرد یک لیًان‬ ‫طزس تُیٍ‪:‬‬ ‫اثت ا مًز ا ح قٍ ح قٍ کردٌ ی َمراٌ ؼبٌ تًت د‬ ‫فریس قرا می دَیم تب یخ ثسوى ‪ .‬ظپط میًٌ َدبی‬ ‫یخ زدٌ‪ ،‬ثعتىی‪ ،‬ععل ی ؼیر ا د مدلد دًط کده‬ ‫یلتٍ ی کبمال مل ًط می کىیم‪ .‬اظمًتدی ا د‬ ‫لیًان یلتٍ ی ثب وعىبس تسییه می کىیم‪.‬‬ ‫تثدیل ضایعات ماَی تٍ واوً‬ ‫مًاد کزتىی!‬ ‫پظٍّشاشاى طاپٌی دس بشسسی جذیذ خشَد ًششاى‬ ‫دادُاًذ کِ هیتَاى اص ضایعات هاّی بشا تَلشیشذ‬ ‫ًاًَهَاد کشبٌی استفادُ کشد‪.‬‬ ‫وبوًمًاد مجتىی ثر کرثه ثٍ لد د ظدمدیدت کدم‪،‬‬ ‫پبی ا ی ؼیمیبیی ی خًاؾ الکتریدکدی ی ودً ی‬ ‫قبثل تًجٍ‪ ،‬کب ثردَبی ثیؽتدری د تدجدُدیدسات‬ ‫الکتریویکی‪ ،‬تج یل ی ذخیرٌ اورشی‪ ،‬کدبتدبلدیدس ی‬ ‫زیعت پسؼکی دا و ‪" .‬وبوً پیدبزَدبی کدرثدىدی"‬ ‫)‪CNOs‬یقیىب از ایه قبع ٌ معتثدىدی ودیدعدتدىد ‪.‬‬ ‫ولعتیه ثب د ظبل ‪ ۰۰۳۱‬گسا غ ؼ کدٍ ودبودً‬ ‫پیبزَبی کرثىی‪ ،‬وبوًظبختدب َدبیدی مدتدؽدکدل از‬ ‫پًظتٍ َبی متح المرکس فًلدرن َعدتدىد کدٍ ثدٍ‬ ‫قفطَبیی د ین قفط َبی دیگر ؼجبَدت دا ود ‪.‬‬ ‫اوُب کیفیت َبی جذاه متع دی ا مبوى ظبوبیدی‬ ‫الکتریکی ی حرا تی ثبال ا ائٍ میدَى ‪ .‬یغَدبی‬ ‫مرظًه ثرای تًلی وبوً پیبزَبی کرثىی‪ ،‬مؽکدالت‬ ‫ج ی دا و ‪ .‬ثرخی از اوُدب ثدٍ ؼدرایدط تدًلدید‬ ‫دؼًا ی مبوى دمبی ثبال یب خالء ویدبز دا ود د د‬ ‫حبلی کٍ ثرخی دیگر ویبزمى زمبن ی اورشی زیبدی‬ ‫َعتى ‪ .‬ثرخی از یغَب میتًاوى ایه مح یدیتَب‬ ‫ا دی ثسوى امبد عًق ثٍ کبتبلیسی َبی پی ی ٌ‪،‬‬ ‫مىبثع کرثه پرَسیىٍ ی ؼرایط اظدید ی یدب ثدبزی‬ ‫خ روب‪ ،‬ویبز دا و ‪ .‬ایه امر‪ ،‬تًاوبیی وبوً پیبزَدبی‬ ‫کرثىی ا تب او ازٌ زیبدی مح ید میکى ‪.‬‬ ‫اجزای تیش اس ‪ ۱۳‬پزیصٌ علمی‬ ‫تزای ارتقای کیفیت غذا‬ ‫دس جاهعِ حَصُ ًشش سا تْذیذ هیکٌذ‬ ‫هذیشکل زشٌّگ ٍ اسشاد اس هی ارسبایجاىشششقشی‬ ‫گفت‪ :‬سٍاج کتاب ساص دس جاهعِ ٍ ازضای عٌاٍیی‬ ‫کتاب ّایی کِ صحوتی بشا تْیِ ٍ تشالشیشف اى‬ ‫کشیذُ ًشذُ است‪ ،‬حَصُ ًشش سا تْذیذ ٍ هخاطشبشاى‬ ‫سا با هشکل هَاجِ هیکٌذ‪.‬‬ ‫بشگضاس‬ ‫ثب قدبیدق َدبی پدب ییدی از‬ ‫د یبی ثریى عجً کردود‬ ‫ی د طًل زودجدیدرٌ ای از‬ ‫جسایر کٍ د اخریه عفدر‬ ‫یلجى ان ثبالی ظد دح اه‬ ‫مبو ٌ ثًدو ‪ ،‬تًق کردو ‪.‬‬ ‫م بلعدبت قدجد دی ثدقدبیدبی‬ ‫اوعبن َبی ثبظتدبودی ا کدٍ‬ ‫ق مت اوُب ثٍ ‪َ ۰۱‬سا ظدبل‬ ‫پیػ ثبز میگردد وؽبن دادٌ‬ ‫اظت‪ .‬ثدب ایده حدبل‪ ،‬ایده‬ ‫شوالی ساکی شذُاًذ‬ ‫فرهنگ‪،‬هنر و فن اوری‬ ‫‪5‬‬ ‫م یر کل امً داوؽجًیبن ثیهالم ی ظبزمدبن امدً‬ ‫داوؽجًیبن‪ ،‬ثب ثیبن ایىکٍ ثیؼدک ثدرگدسا ی ایده‬ ‫دی ٌ ظجت ؼ فکری ی تقًیت گدفدتدمدبودی ایده‬ ‫داوؽجًیبن می ؼدًد‪ ،‬اهدُدب کدرد‪ :‬داوؽدجدًیدبن‬ ‫ثیه الم ل ظرمبیٍ َبی عظیم ایده کؽدً َعدتدىد‬ ‫ثىبثرایه ثروبمٍ یدسی ؼد ٌ اظدت د ایده دی ٌ‬ ‫تلففی عالیٌ ثدر فدعدبلدیدت َدبی امدًزؼدی ‪،‬‬ ‫ثروبمٍَبی فرَىگی متىًعی داؼتٍ ثبؼیم‪.‬‬ ‫ثٍ گسا غ یاثط عمًمی ظبزمبن داوؽجدًیدبن‪،‬یی‬ ‫افسید‪ :‬ثبزدی از ؼُدر‪َ ،‬دبی ودًای ی‪ ،‬امدبکده‬ ‫تفرجگبَی ؼُر تُران ی تُران گردی‪ ،‬ثروبمٍ َدبی‬ ‫زیب تی‪ ،‬معبثقبت ی زؼی ی تفریحی ی وؽعتَدبی‬ ‫فرَىگی ؼجبوٍ ی ثعیب ی از ثروبمٍَبی دیگر ا ودیدس‬ ‫ثرای داوؽجًیبن ت ا ‪ ،‬دی ٌایم تب داوؽجًیبن د‬ ‫تبثعتبن از ؼً ی وؽبط ییصٌای ثرخً دا ؼًو ‪.‬‬ ‫هعاًٍت علوی ٍ زٌاٍس سیاست جوْشَس اعش م‬ ‫کشد بی اص ‪ 13‬پشٍطُ علوی بشا استقا کیفشیشت‬ ‫غزا اجشایی شذُ است‪.‬‬ ‫ثٍ گسا غ خجرگسا ی مُر ثٍ ودقدل از مدعدبیودت‬ ‫ع می ی فىبی ی یبظدت جدمدُدً ی‪ ،‬یدکدی از‬ ‫مُم تریه پیػ ویبزَب ثرای تبمیه امىیدت غدذایدی‪،‬‬ ‫فراَم کردن زیرظبخت َب ی اثسا َب اظدت تدب ثدب‬ ‫کمک اوُب اق امبت د ایه زمیىٍ َ فدمدىد تدر ی‬ ‫کب ثردیتر ؼًد‪.‬از اوجبیی کٍ امىیت غذایی وقػ‬ ‫ثعسایی د تبمیه امىیت ی ا تقبی ظالمت جدبمدعدٍ‬ ‫دا د ی ع ه تًجٍ ثٍ ان ی یاثعتگی ثٍ ثدبزا َدبی‬ ‫جُبوی عًاقت وبخًؼبیى ی ثرای کؽً ثٍ َدمدراٌ‬ ‫خًاَ داؼت‪ ،‬ظتدبد تدًظدعدٍ زیعدت فدىدبی ی‬ ‫معبیوت ع می ی فدىدبی ی یدبظدت جدمدُدً ی‬ ‫د ـ د اظت تب ثب کمک ؼرکت َبی داوػ ثىیبن‬ ‫ی خالا ی وُبدَبی مرتجط ثب ایه حًزٌد خالَدب ا‬ ‫پبظخ دَ ی تالغ کى غذای ظبلم تری ثٍ دظت‬ ‫مرده ثرظ ‪ .‬ایجدبد ؼدتدبثد َدىد ٌ َدب ‪ ،‬ایدجدبد‬ ‫اظتبو ا دَب ‪ ،‬ایجبد پىجرٌ یاح الکتریودیدکدی ‪،‬‬ ‫اـال ظبختب ک َبی ‪ ISIC‬ظبمبوٍ َدگدیدری‬ ‫محفًالت کؽبی زی ‪ ،‬ظبمبوٍ تًزیع وُبدٌ َدبی‬ ‫کؽبی زی کًدوت) ‪ ،‬ثرگسا ی ظدمدپدًزیدًه ی‬ ‫کب گبٌ امًزؼی ‪ ،‬ت ییه ثروبمٍ م یریت تغدذیدٍ‬ ‫ت فیقی د جُبد کؽدبی زی ‪ ،‬اظدتدقدرا ثدبزا‬ ‫محفًل ظبلم ی تًلی گیبَبن ثر اظدبض اودبلدیدس‬ ‫کالن دادٌَب ‪ ،‬دظتىبمٍ َبی ترییجی ‪ ،‬ایدجدبد ی‬ ‫تًظعٍ ؼجکٍ محفًالت ظبلم ‪ ،‬طدر پدبید دًت‬ ‫تًلی میکری ی مبکریج جک ‪ ،‬حمبیت از ایجبد ی‬ ‫اظتقرا ومبد طیت ی اط ط جبمع زیعت فىبی ی‬ ‫کؽبی زی ‪ ۰‬گبمدی اظدت کدٍ ثدرای تدبمدیده‬ ‫زیرظبخت َبی تبمیه امىیت غذایی اجرایی ؼد ٌ‬ ‫یب د حبل اجرا اظت‪.‬د َمیه اظتب َم اقد امدبت‬ ‫دیگری چًن تًلی کًد زیعتی اظدتدرییایدت از‬ ‫طریق تففیٍ پعبه دام ا ی‪ ،‬ؼُری ی ـىدعدتدی‪،‬‬ ‫تًلی ـىعتی افت کػ گیبَی دایدبثدًن ی کدًد‬ ‫تلففی امیىًاظی ی اظتحفبل ؼ ٌ از ضبیعبت‬ ‫کب خبوجبت ـىبیع غذایدی ثدرای ظدبلدم ظدبزی‬ ‫محفًالت کؽبی زی تعری ؼ ٌ اظدت تدب د‬ ‫مرح ٍ ولعت‪ ،‬تًلی ات ا ثب اظتبو ا دَدب َدمدراٌ‬ ‫کىى ‪.‬‬ صفحه 5 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫بویوتموسه قوجاغیندا ایگیدلرسه‬ ‫ایگیدلیگی سه دنیایا گتیرمیسه‬ ‫اان یوردو یو وامیسسان ارذبایجان‬ ‫محمد اشراقی‬ ‫اات بابا سوزلری‬ ‫سه اِسٖ سس چیرٕبظ‬ ‫***‬ ‫سه زاشساٖ ز‪ٚٚ‬اض ا‪ِٕٚ‬بظ‬ ‫***‬ ‫سه ل‪ٛ‬ی‪٘ٛ‬ساٖ س‪ٛ‬ض‪ ٚ‬ا‪ِٕٚ‬بظ‬ ‫***‬ ‫سه ٌعٖ زا٘ب٘ی ل‪ٛ‬ضز یئیط‬ ‫***‬ ‫سىطاض ثیٍّیٗ ا٘بسیسیط‬ ‫***‬ ‫سىّیه اِال‪ٞ‬ب یبضاشبض‬ ‫***‬ ‫سى‪ ٝ‬ز‪ ٜ‬ل‪ٛ‬ذ ‪٘ٛٞ‬طی ا‪ِٕٚ‬بظ‬ ‫***‬ ‫س‪ٙ‬جُ زاؼسا لبض ٌاضز‪ ، ٚ‬ی‪ٛ‬ضؼب٘ی‪ٙ‬ب ث‪ٛ‬ض‪٘ٚ‬س‪ٚ‬‬ ‫***‬ ‫س‪ٙ‬جُ زیّ‪ٙ‬چی ٘یٗ لبضزاشیسیط‬ ‫***‬ ‫س‪ٛ‬خ ایز اج ثَی زٖ یبذشیسیط‬ ‫***‬ ‫س‪ٛ‬خ ایىٗ یئیٗ‪ ،‬زیشی ایّ‪ ٝ‬اوظ‪ ٝ٘ٚ‬لجیط لبظیط‬ ‫***‬ ‫س‪ٛ‬ضدبؼیٗ لبضاسی ا‪ٚ‬ظ اؼبضزاض‬ ‫***‬ ‫س‪ٛ‬ضدبل‪ٙ‬بٖ ا‪ٚ‬ی‪ٙ‬بیبٖ اج لبِٕبظ‬ ‫***‬ ‫س‪ٛ‬ال٘یٗ ل‪ٛ‬یط‪ٚ‬ؼ‪ ٛ٘ٛ‬وسٕىّ‪ ٝ‬واده ا‪ِٕٚ‬بظ‬ ‫بیلمجو لر‬ ‫ثبظاضزاٖ اِسیٓ ثیط ز٘‪ ،ٝ‬ایچی‪ٙ‬س‪ٚ ٜ‬اض ٔیٗ ز٘‪.ٝ‬‬ ‫٘بض‬ ‫***‬ ‫ثبظاضزا ا‪ِٕٚ‬بظ‪ ،‬سطظیس‪ ٜ‬لبِٕبظ‪ ،‬ا‪٘ٚ‬ساٖ شیطیٗ ا‪ِٕٚ‬بظ‪.‬‬ ‫ی‪ٛ‬ذ‪ٛ‬‬ ‫***‬ ‫ثبؼساٖ ٌّیط ثبؼّی ذب٘یٓ‪ ،‬اِّطی ذی‪ٙ‬بِی ذب٘یٓ‪.‬‬ ‫و‪ّٟ‬یه‬ ‫***‬ ‫ثبظاضزا لبح لبضا‪ ،‬ائ‪ٛ‬ز‪ ٜ‬لیخ لیطٔیعی‪.‬‬ ‫وأ‪ٛ‬ض‬ ‫***‬ ‫ثبثب٘یٗ ثیط اسی ‪ٚ‬اض زی‪ٙ‬سیطٔه ا‪ِٕٚ‬بظ‪ ،‬ثیط لٕچیسی‬ ‫‪ٚ‬اض اَ٘سیطٔه ا‪ِٕٚ‬بظ‪.‬‬ ‫ایّسیطیٓ‬ ‫***‬ ‫زاؼیٗ ث‪ٛ‬یب٘ی اغ دّ‪،ٛ‬ا‪ٚ‬یب٘ی اغ دّ‪ٚ ،ٛ‬سطی سبضی‬ ‫دّ‪ٛ‬؟ ی‪ٛٔٛ‬ضسب‬ ‫***‬ ‫ٌئد‪ ٝ‬اؼب‪ٌ٘ٛ ،‬س‪ٚ‬ظ ٘‪ٛ‬وط‪:‬ثئُ‬ ‫***‬ ‫زاؼالضزا یئُ اسط ٌئسض ‪ ،‬ساظ زئٕ‪ٔ ٝ‬یش و‪ٛ‬سط‬ ‫ٌئسض‪:‬ا‪ٚ‬ی‪ٙ‬بشّی لیع‬ ‫***‬ ‫ا‪ ٝ٘ ٚ‬زی وی‪ :‬ث‪ٛ‬ا ا‪ِٚ‬سب‪ ،‬سطد‪ٕٙ‬ع ‪ ،‬ز‪ ِٛٚ‬ا‪ِٚ‬سب ی‪َٛ‬‬ ‫ٌئسض‪:‬ثبشٕبق‬ ‫***‬ ‫بایاتیالر‬ ‫اوال بیلمس‬ ‫ث‪ ٛ‬ز٘یبزا ٘ب٘دیجس‪ ٜ‬یبِشبلسا‬ ‫ثبشبخبٖ ز‪٘ٚ‬یبزا ‪ٚ‬اض ا‪ٚ‬ال ثیّٕع‬ ‫٘بٔطزز‪ ٜ‬اعشجبض ظبِیٕس‪ٔ ٜ‬ط‪ٚ‬ر‬ ‫ططالٖ ی‪ٚٛ‬اسی‪ٙ‬سا سبض ا‪ٚ‬ال ثیّٕع‬ ‫ل‪ ٖٛٔٛٞٛ‬ا‪ٚ‬ؼط‪ٚ‬سی ز‪ٚ‬سش‪ ٖٛ‬یبِشبؼی‬ ‫چیىیجسیط ی‪ ٝٔ ٝٙ‬زاغ ا‪ٚ‬سش‪ ٖ ٝ‬زاؼی‬ ‫ی‪ٚٛ‬شب٘یٗ خبالؼی س‪ٛ‬ی‪ٛ‬ز‪ ٖٚ‬ثبؼی‬ ‫أ‪ٌ ٝ‬یٗ ظای ائس‪ ٜ‬ض ثبض ا‪ٚ‬ال ثیّٕع‬ ‫ث‪٘ٛ‬ی ائشیشٕیشٓ ث‪٘ٛ‬ساٖ اظِس‪ٜ‬‬ ‫شیطیٗ زاسشال٘الضزا شعط ‪ ٚ‬ؼعِس‪ٜ‬‬ ‫ثی ٘بٔ‪ٛ‬س ویشیس‪ ٜ‬اذٕبق ٌاظِس‪ٜ‬‬ ‫ایّمبض ثبشب ‪ٚ‬ئطیت عبض ا‪ٚ‬ال ثیّٕع‬ ‫ا٘سبٖ زئسیٗ ‪ٞ‬ط ثیط ساظی اغ ٌط‪ ٜ‬ن‬ ‫‪ٚ‬خساٖ سٕیع ا‪ٚ‬ض‪ ٜ‬ن سٕیع اغ ٌط‪ ٜ‬ن‬ ‫زاغ زیی‪٘ ٝ‬س‪ ٜ‬ثی‪ٙ‬اض‪ ٜ‬زٖ زاغ ٌط‪ ٜ‬ن‬ ‫‪ٞ‬ط ‪٘ٛٞ‬س‪ٚ‬ض سذ‪ ٝ‬ز‪ ٜ‬لبض ا‪ٚ‬ال ثیّٕع‬ ‫‪ٞ‬ط ـظیُ یبظ ا‪ِٕٚ‬بظ‪ٞ،‬ط چیچىسٖ ٌ‪َٛ‬‬ ‫چبالؼب٘ساٖ الچیٗ‪ ،‬سطچ‪ ٝ‬زٖ ث‪ َٛ‬ث‪َٛ‬‬ ‫زاشمیٗ زئٕ‪ ٝ‬زیٕی‪ :‬اِالٕ٘ب وا٘‪َٛ‬‬ ‫اطیُ سیع ٌ‪ٛ‬ظ‪ِ ٜ‬سٖ یبض ا‪ٚ‬ال ثیّٕع‬ ‫ادبیات‬ ‫پنجشنبه ‪ 31‬مرداد ‪ 0* 3043‬اگوست ‪ 6 * 2422‬محرم ‪ * 3000‬سال سی و دوم ( اوتوز ایکینجی ایل ) * شماره ( سایی ) ‪5555 :‬‬ ‫عالهم امینی‬ ‫دده قورقود‬ ‫فضولی‬ ‫خیابانی‬ ‫رتبیت‬ ‫شهریار‬ ‫شاه اسماعیل‬ ‫ایسیٗ ٌئد‪ ٝ‬ظ‪ِٚ‬ف‪ ٖٛ‬زاؼیّیت زاِؽبال٘یطزی‬ ‫‪ٞ‬یدطاٖ چىٗ ا‪ٌّ٘ٛ َٚ‬طیٕی یبزیٕ‪ ٝ‬سبِسی‬ ‫طنس شارعلریمیس‬ ‫اکبر ستاری‬ ‫شطلی ٘بْ ثطز‪ .‬عطاق عطه‪ٌ ،‬طخسشبٖ‪ ،‬اضٔ‪ٙ‬سشبٖ‪ ،‬اسیبی طؽیاط ‪ ٚ‬شابْ اظ‬ ‫زیٍط ٔحس‪ٚ‬ز‪ٜٞ‬بی سحز سظطؾ ا‪ٔ ٚ‬یثبش‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫حى‪ٔٛ‬ز ّٔىشب‪ ٜ‬و‪ ٝ‬زض سبَ ‪ٞ 465‬اداطی اؼابظ شاس‪ ٜ‬ثا‪ٛ‬ز‪ ،‬داس اظ‬ ‫ثطو‪ٙ‬بضی ذ‪ٛ‬اخ‪٘ ٝ‬ظبْإِّه ‪ ٚ‬ض‪ٚ‬ی وبض أسٖ سبجإِّه لٕی‪ ،‬حطوشای‬ ‫ض‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬ظ‪ٚ‬اَ زض دیش ٌطـز‪.‬‬ ‫عبلجز‪ ،‬ذ‪ٛ‬اخ‪٘ ٝ‬ظبْإِّه زض ٘‪ٟ‬ب‪٘ٚ‬س ثسسز یىی اظ اسإابعایاّایابٖ ثا‪ٝ‬‬ ‫٘بْ اث‪ٛ‬طب‪ٞ‬ط ا‪ٚ‬ا٘ی زض سبَ ‪ٞ 485‬دطی وشش‪ ٝ‬شس‪ .‬اِجش‪ ٝ‬ث‪ٙ‬ب ث‪ ٝ‬ض‪ٚ‬ایشی زیٍط‪،‬‬ ‫ذ‪ٛ‬اخ‪٘ ٝ‬ظبْ إِّه ث‪ ٝ‬زسز یىی اظ ؼالٔبٖ ذ‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬ثا‪ ٝ‬ساحاطیاه سابج‬ ‫إِّ‪ٛ‬ن و‪ ٝ‬دیشىبض سطوبٖ ذبس‪ٕٞ ٖٛ‬سط ظیجبی ّٔىشب‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ز‪ ،‬ثاب ضاطثاز‬ ‫زش‪ ٝٙ‬وشش‪ ٝ‬شس‪.‬‬ ‫ّٔىشب‪٘ ٜ‬یع زض ‪ٕٞ‬بٖ سبَ ‪ ٚ‬س‪ٟٙ‬ب سی ‪ ٚ‬د‪ٙ‬ح ض‪ٚ‬ظ دس اظ ٔطی ذ‪ٛ‬اخ‪٘ ٝ‬ظبْ‬ ‫إِّه‪ ،‬زض حبِی و‪ ٝ‬زض ثؽساز ٔ‪ٕٟ‬بٖ ذّیف‪ ٝ‬عجابسای ثا‪ٛ‬ز‪ ،‬زچابض ظضزی‬ ‫ٌطزیس ‪ ٚ‬ظ٘سٌی ضا ثسض‪ٚ‬ز ٌفز‪.‬‬ ‫ازأ‪ ٝ‬زاضز‬ ‫سشب٘‪ٙ‬س ‪٘ ،‬سشس٘سی ‪ ٚ‬او‪ ٓٞ ٖٛٙ‬ثحىٓ یبسک اظ د‪ٙ‬ح وس ٕ٘ی ٌایاط٘اس ‪/‬‬ ‫ضسبئُ ذ‪ٛ‬اخ‪٘ ٝ‬ظیط‬ ‫یبشبض ; یبشب (یبشبٔبق ; ظ٘سٌی وطزٖ ‪ ،‬خاب‪ٚ‬زا٘ا‪ ٝ‬ثا‪ٛ‬زٖ) ‪ +‬اض (ان‬ ‫ـبعّسبظ) ; خب‪ٚ‬زاٖ ‪٘ ،‬بْ الب‬ ‫یبشٕبق ; د‪ٛ‬شش ‪٘ ،‬مبه ‪ ،‬چ‪ٟ‬ط‪ ٜ‬د‪ٛ‬شب٘ی (‪ٛ٘ ، )1‬عی حادابه طا‪ٛ‬ضر‪،‬‬ ‫ثظ‪ٛ‬ضر ‪Yashmak‬زض اٍّ٘یسی‬ ‫یبؼی ; یبؼیِ ; سطوش ‪ ،‬زشٕٗ ‪ ،‬اظ ضیش‪ٞ ٝ‬بی سطوی ثبسشبٖ (‪)1،17‬‬ ‫یبَ‬ ‫; یبَ ‪ ٚ‬ییُِ ‪ ٚ‬یبِیِػ ; ضُسش‪ٍٙ‬ب‪ٛٔ ٜ‬ی زضٌطزٖ است ‪ٛٔ ،‬ی ٌطزٖ است ‪ٚ‬‬ ‫شیط (‪ :)2‬ثسیٗ وشؿ ‪ ٚ‬ایٗ ل‪ٛ‬ر یبَ ا‪ × ٚ‬ش‪ٛ‬ز وشش‪ ٝ‬ضسشٓ ث‪ ٝ‬چ‪ٍٙ‬بَ ا‪/ٚ‬‬ ‫شب‪ٙٞ‬بٔ‪ٝ‬‬ ‫یبال٘چی ; یبال٘چیِ ; یبالٖ (زض‪ٚ‬غ) ‪ +‬چیِ (ان) ; زض‪ٚ‬ؼٍ‪ ، ٛ‬ثی ثا‪ٙ‬اس ‪ٚ‬‬ ‫ثبض ‪ ،‬شعجس‪ ٜ‬ثبظ (‪)1‬‬ ‫یبِم‪ٛ‬ظ ; یبِمیِع ‪ ٚ‬یبِ‪ٙ‬یِع ; یبِی‪ٙ‬میع ; یبِیٗ (سبز‪ ، ٜ‬ثس‪ٕٞ ٖٚ‬طا‪ + )ٜ‬لیِع (ان)‬ ‫; سه ‪ ،‬س‪ٟٙ‬ب ‪ٔ ،‬دطز (‪)1،19‬‬ ‫یب‪ ; ٜٚ‬یب‪ٚ‬ا ; یب‪( ٚ‬ثس ‪ ،‬ـحش ‪ٞ ،‬طظ‪ + )ٜ‬ا (ان) ; سرٗ ٘بٔ‪ٙ‬بست ‪ٞ ٚ‬اطظ‪ٜ‬‬ ‫‪ ،‬سسز ‪ ٚ‬ثی دبی‪ ، ٝ‬اضاخیؿ ‪ ٚ‬اثبطیُ ‪ ،‬سسز ‪ ٚ‬ثی دبی‪ ٝ‬؛ یبٔبٖ ; یاب‪ٔٚ‬ابٖ‬ ‫; ـحش ‪ ،‬یب‪ٚٚ‬ظ ; ثس ‪ ،‬یب‪ٚ‬ا ازاْ ; ازْ سسز ‪ ٚ‬اضاْ ‪ ،‬یب‪ٚ‬اا ; اضاْ‬ ‫یشبق ; یبسبق ; یبر (یبسٕبق ; ذ‪ٛ‬اثیسٖ) ‪ +‬اق (ان) ; ذ‪ٛ‬اه ؛ ٍ٘‪ٟ‬جب٘ای‬ ‫‪ ٚ‬دبسجب٘ی ‪ ،‬شبیس ثربطط ای‪ٙ‬ى‪ٍٟ٘ ٝ‬جبٖ زض ٔحُ ٍ٘‪ٟ‬جب٘ی ثبیس ٔجیز و‪ٙ‬س‪:‬‬ ‫ذِطزْ یعن ـطسشس ث‪ٚ ٝ‬ثبق ذیّشبشٓ‬ ‫ازثٓ طالی‪ ٝ‬زاضز ث‪ ٝ‬یشبق ‪ ٚ‬دبسجب٘ی‪٘ /‬ظبٔی ٌ‪ٙ‬د‪ٛ‬ی (‪)27‬‬ ‫ازأ‪ ٝ‬زاضز‬ ‫شاه اسماعیل خطائی نین شعرلری‬ ‫خٕبِ‪ٌ ٖٛ‬اض‪ِ ٜ‬ی خبٖ ث‪ِٛ‬س‪، ْٚ‬ای خبٖ!‬ ‫ٌاظ‪ ٖٚ‬زضز‪٘ٚ‬س‪ٌ ٜ‬طچی ذسش‪ ٝ‬ایسیٓ‪،‬‬ ‫خٕبِ‪ ٖٛ‬شىط هلل‪،‬‬ ‫س‪ٟٔ ٖٛٙ‬ط‬ ‫وی‪ٞ ،‬دطاٖ ظّٕشی‪ٙ‬س‪،ٜ‬‬ ‫ثحٕسهلل‬ ‫ی‪ٛ‬ظ‪٘ٚ‬ی ٘‪ٛ‬ض ایٕبٖ ث‪ِٛ‬س‪ ،ْٚ‬ای خبٖ!‬ ‫‪ٚ‬طبِ‪ ٖٛ‬زضز‪ ٜ‬زضٔبٖ ث‪ِٛ‬س‪، ْٚ‬ای خبٖ ‪.‬‬ ‫وا٘‪ َٛ‬سرشی‪ٙ‬س‪ ٜ‬سّطبٖ ث‪ِٛ‬س‪ ،ْٚ‬ای خبٖ؟‬ ‫ِج‪٘ٛ‬ی اه حی‪ٛ‬اٖ ث‪ِٛ‬س‪ ،ْٚ‬ای خبٖ ‪.‬‬ ‫س‪ٛ‬دطاؼی‪ٙ‬ساٖ‪،‬‬ ‫ایبؼ‪ٖٛ‬‬ ‫ذطبئی یٓ‬ ‫ث‪ّٔ ٌٖٛ ٛ‬ه سّیٕبٖ ث‪ِٛ‬س‪ ،ْٚ‬ای خبٖ!‬ ‫یول دوکتورو‬ ‫ثئشیه ٘ؽٕ‪ٝ‬سی ازی ایّ‪ ٝ‬یبییّٕیش الیالالضیٗ زا اوظ‪٘ٚ‬ا‪ٔ¬ٝ‬اراظا‪ٛ‬ص‬ ‫ذظ‪ٛ‬طیزِطی ‪ٚ‬اضزیط‪ .‬الیالالض ثئشیه ثبشی‪ٙ‬سا ا٘بالضیٗ ذظ‪ٛ‬طی ضیشٓ‬ ‫‪ ٚ‬ا‪ ٍّٝٙٞ‬ظٔعٔ‪ ٝ‬ائشسیٍی ٘ؽٕ‪ِٝ‬طزیط‪ .‬ث‪٘ ٛ‬ؽٕ‪ِٝ‬طز‪ ٜ‬ا٘ب٘یٗ واضد‪ٝ‬سی‪ ٝٙ‬زضیٗ‬ ‫ٔحجشی‪ ،‬ا‪ ٖٛ٘ٚ‬ث‪ ،ٌٝ٘ٛ٘ٛ ٛ‬طبثبحایا‪ٙ‬اب ثساّا‪¬ ٝ‬زیاٍای ا‪ٔٚ‬ا‪ٛ‬ز‪ ٚ‬عاىاس‬ ‫ا‪ِٕٛ٘ٛٚ‬ا ز‪ٚ‬ض‪.‬الیالالضیٗ ثبشّیدب ذظ‪ٛ‬طیزِطی‪ٙ‬سٖ ثیطی ا‪ٚ‬ز‪ٚ‬ض وای‪،‬‬ ‫ث‪ٛ‬ضازا زا واضد‪ ٝ‬اسبس ا‪ٚ‬ثیئىززیط‪ ،‬الیال٘یٗ ا‪ٚ‬ذ‪ٕ٘ٛ‬بسی‪ٙ‬سا وااضدا‪٘ ٝ‬ایاٗ‬ ‫اششطاوی ‪ٚ‬اخت زٌیُزیط‪ .‬ثعضبً ا٘ب ثئشیه ثبشی‪ٙ‬سا ا‪ٚ‬ذ‪ٛ‬ی‪ٛ‬ه یبسیطزیؽای‬ ‫واضد‪ ٝ‬زٖ ایطیّیط‪ ،‬الوٗ اوظ‪ ٖٛ٘ٚ‬أه دط‪ٚ‬سئسی‪ٙ‬اس‪ – ٜ‬یا‪ ٖٛ‬ا‪ٚ‬ضضواٗ‪،‬‬ ‫ذبِچب س‪ٛ‬ذ‪ٛ‬یبضوٗ اوظ‪-‬اوظِ‪ٌ٘ٛٛ‬س‪ ٜ‬الیالسی‪ٙ‬ی زا‪ٚ‬اْ ائشسیطیط‪.‬‬ ‫الیالالضیٗ ثبشّیدب ذظا‪ٛ‬طایاز ِاطیا‪ٙ‬اسٖ ثایاطی ثا‪ٛ‬ضازا ساساّاطیاٗ‬ ‫ا‪ٚ‬ذشبضِیؽی‪ٙ‬ساٖ ا‪ٍٙٞ‬ساض ضیشٕیٗ یبضإ٘بسی زیط‪ .‬ثعضا ًب ا٘اب الیاالالضیاٗ‬ ‫ساظِطی‪ٙ‬ی سىطاض ائشٕیط‪ ،‬عٕ‪ٔٛ‬ی ضیشٕی ظٔعٔ‪ ٝ‬ائسیط‪ ،‬حعیٗ ‪ ٚ‬ا‪ٞ‬ا‪ٙ‬اٍاساض‬ ‫ثیط ٔ‪ٛ‬سیمی یبضا٘ایاط‪ .‬ثا‪ ٛ‬ـا‪ٛ‬سا‪٘ٛ‬اىابض ضیاشآ ساساّاطیاٗ ضیاشإای ‪ٚ‬‬ ‫ا‪ٍٙٞ‬ساضِیؽیزیط‪ .‬ث‪ ،ٛ‬ا٘ب٘یٗ واضد‪ ٝ‬سی‪ ٝٙ‬خ‪ٛ‬شؽ‪ٔ ٖٛ‬حجاشّا‪ ٝ‬یابضاساسیاؽای‬ ‫ستارخان‬ ‫ای چیرٕیشیسی‪ ،‬ظ‪ِٚ‬ؿ دطیشب٘یٗ اسیطزی‬ ‫ظ‪ِٚ‬ف‪ ٖٛ‬اُ‪ ٚ‬دطیشبّ٘یؽیٕی یبزیٕ‪ ٝ‬سبِسی‬ ‫یکصد هسار لغت ترکی در فارسی‬ ‫ازأ‪ ٝ‬اظ شٕبض‪ ٜ‬لجُ ‪...ٚ‬‬ ‫‪ٞ ; ٕٝٞ‬بٔیِ ‪ ،‬زض سطوی ثبسشبٖ ثظ‪ٛ‬ضر لبٔیِ یب لبٔ‪ ٛ‬أس‪ ٜ‬اسز (‪.)2،17‬‬ ‫‪ ; ُٖٛٞ ; ٖٛٞ‬زض سطوی ثبسشبٖ ثٕع‪ٙ‬ی ذّک ‪ ،‬ایُ ‪ ،‬أذطاطا‪ٛ‬ضی ثاعضی‬ ‫سطن و‪ 1500ٝ‬سبَ دیش اظ اسیبی ٔیب٘‪ ٝ‬سب اض‪ٚ‬دبی ٔاطواعی ضا ساحاز‬ ‫حبوٕیز ذ‪ٛ‬ز زضا‪ٚ‬ضز‪ .‬زض وشیج‪ٞ ٝ‬بی ثبسشب٘ی ثظ‪ٛ‬ضر ذ‪٘ ٌٖٛ ٚ ٖٛ‬یع‬ ‫أس‪ ٚ ٜ‬زض سطوی ٔعبطط اططالح ائُ‪ ٌٖٛ-‬اظ اٖ ضیش‪ ٝ‬ثابلای ٔاب٘اس‪ٜ‬‬ ‫اسز‪.‬‬ ‫ی ; یبدی‪ٙ‬ح (دبِش‪ + )ٛ‬ی (ان) ; دبِش‪ٛ‬ئی ‪ِ ،‬جبس ٘إاسی‬ ‫یبد‪٘ٛ‬دی ; یبدیِ‪ٙ‬د ِ‬ ‫ثس‪ ٖٚ‬اسشیٗ ‪ ٚ‬ثب زأٗ زضاظ و‪ ٝ‬اظ یم‪ ٝ‬ثب ث‪ٙ‬س ثسش‪ٔ ٝ‬ی ش‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬اظ ٘ف‪ٛ‬ش ثابضاٖ‬ ‫خّ‪ٌٛ‬یطی ٔی و‪ٙ‬س (‪.)19‬‬ ‫یبسبلبٖ ; یبر (یبسٕبق ; ذ‪ٛ‬اثیسٖ) ‪ +‬اؼبٖ (ان) ; ذ‪ٛ‬اثا‪ٙ‬اس‪ٚ ، ٜ‬سایاّا‬ ‫ٔىب٘یىی سرز ‪ٚ‬ذ‪ٛ‬اثیس‪ ٚ( ٜ‬أط‪ٚ‬ظ‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬شىّ‪ٟ‬بی ٔرشّؿ) و‪ ٝ‬زض ط‪ٙ‬اعاز‬ ‫اسشفبز‪ٔ ٜ‬ی ش‪ٛ‬ز ‪ ،‬ثطی‪ًٙ‬‬ ‫یبضٔبق ‪ ٚ‬یطٔبق ‪ ٚ‬یطٔک ; یبضٔبق ; یبضیٕبق (; زضذشیسٖ) ; زضذش‪ٙ‬س‪، ٜ‬‬ ‫سى‪ ، ٝ‬زض‪ ٚ ٓٞ‬زی‪ٙ‬بض ‪ ،‬د‪٘ ، َٛ‬مط‪ ٓٞ :)1،27( ٜ‬ذ‪ٛ‬اسش‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ذ‪ٙ‬دط ‪ ٓٞ‬یبـاشا‪ٝ‬‬ ‫ث‪ ٝ‬خ‪ٛ‬ض * اظ ذظٓ ذ‪ٛ‬ز س‪ ٛ‬یطٔک ‪ ٚ‬اظ ٔٗ س‪ ٛ‬یطٔؽبٖ‪ /‬ضشیسی‬ ‫یبضٔ‪ ; ٝ‬یبضٔب ; یبض (یبضٔبق ; شىبـشٗ) ‪ٔ +‬ب (ان) ; شىبـش‪ ، ٝ‬ثاّاؽا‪ٛ‬ض ‪،‬‬ ‫ٌ‪ٙ‬سْ ٘یٓ و‪ٛ‬ـش‪ ، ٝ‬یبضٔیش (‪)2‬‬ ‫یبسب اظ ٔظسض یبسبٔبق (س‪ٙ‬جی‪ ٝ‬وطزٖ ‪ ،‬ثطلطاض وطزٖ ٘ظٓ ‪ ٚ‬لب٘‪ ; )ٖٛ‬لبعاس‪ٜ‬‬ ‫‪ ،‬لب٘‪ ، ٖٛ‬س‪ٙ‬جی‪ ٝ‬ثطای سازیت ‪ ،‬سیبسز ‪ ،‬لظبص (‪ )1‬؛ ث‪ ٝ‬یبسب ضساب٘ایاسٖ ;‬ ‫ٔدبظار ‪ ٚ‬لظبص وطزٖ ‪ ،‬یبسبٔ‪ ; ٝ‬یبسابٔاب ; ٔابِایابر وشاب‪ٚ‬ضظاٖ ‪،‬‬ ‫یبسبٔیشی ; ٘ظٓ ‪ ٚ‬سسثیط ‪ ،‬یبسبی ثعضی ; اظ ا٘ا‪ٛ‬ا ٔابِایابر ‪ٞ‬اب ثاطای‬ ‫وشب‪ٚ‬ضظی ؼیط اظ ٔبِیبس‪ٟ‬بی لالٖ ‪ ٚ‬لجد‪ٛ‬ض ‪ ،‬یسبق ; سیبسز ‪ ٚ‬ساطسایات ‪،‬‬ ‫یسب‪٘ ; َٚ‬ظٓ ز‪ٙٞ‬س‪ ٚ :ٜ‬اٖ لذچ‪ٛ‬ض و‪ ٝ‬او‪ ٖٛٙ‬ثحىٓ یبسابی ثاعضی ٔای‬ ‫رپویه اعتصامی‬ ‫زولف‬ ‫سه سلسله ترک تبار‬ ‫سلجوقیان‪:‬‬ ‫الپ ارسالن‬ ‫عضساِس‪ٔ ِٝٚ‬حٕس اِخ اضسالٖ ثٗ خؽطی (‪ٞ465–455‬اداطی) ثاعاس اظ‬ ‫ٔطی عٕ‪ٛ‬یش طؽطَ ث‪ ٝ‬سّط‪ٙ‬ز ضسیس ‪ٚ ٚ‬ظاضر ضا ثا‪ ٝ‬عإایاساِإاّاه‬ ‫و‪ٙ‬سضی سذطز‪ .‬أب ثعس اظ ٔاسسای اِاخ اضساالٖ ثا‪ ٝ‬ساحاطیاه ضلایات‬ ‫عٕیسإِّه (ذ‪ٛ‬اخ‪٘ ٝ‬ظبْ إِّه ط‪ٛ‬سی) ا‪ ٚ‬ضا ث‪ ٝ‬لشُ ضسب٘س ‪٘ ٚ‬افا‪ٛ‬ش ا‪ٚ‬‬ ‫ث‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬اخ‪٘ ٝ‬ظبْ إِّه ط‪ٛ‬سی ٔ‪ٙ‬شمُ شس‪.‬‬ ‫ثیشسط عٕط اِت اضسالٖ زض خ‪ ًٙ‬ثب عیس‪ٛ‬یبٖ سذطی شاس‪ .‬ا‪ ٚ‬ثا‪ ٝ‬لظاس‬ ‫ٌسشطا اسالْ ث‪ ٝ‬اضٔ‪ٙ‬سشبٖ حّٕ‪ ٝ‬وطز ‪ ٚ‬ثط اٖ سطظٔیٗ ؼبِت شس‪ .‬أب ثعس‬ ‫اظ ؼّج‪ ٝ‬ثط اٖ سطظٔیٗ زض سبَ ‪ 464‬ثب حّٕ‪ ٝ‬اضٔاب٘ایا‪ٛ‬س زیا‪ٛ‬خاب٘ا‪ٛ‬س ‪-‬‬ ‫أذطاس‪ٛ‬ض ض‪ٛٔ -ْٚ‬اخ‪ ٝ‬شس‪.‬‬ ‫اِت اضسالٖ زض ٘جطز ٔالظٌطز‪ ،‬ض‪ٔٚ‬یبٖ ضا ث‪ ٝ‬ساراشای شاىاساز زاز ‪ٚ‬‬ ‫أذطاس‪ٛ‬ض اضٔب٘ی‪ٛ‬س زی‪ٛ‬خب٘‪ٛ‬س ضا زسشٍیط وطز‪ٛٔ .‬ضذبٖ ایاٗ خا‪ٙ‬اً ضا‬ ‫ٔمسٔ‪ ٝ‬سسریط ثیزإِمسس ‪ ٚ‬اؼبظ خ‪ًٞٙ‬بی طّیجی ٔیزا٘‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫اِت اضسالٖ سطا٘دبْ ث‪ ٝ‬زسز ـطزی ث‪٘ ٝ‬بْ ی‪ٛ‬سؿ اِرا‪ٛ‬اضظٔای وا‪ ٝ‬زض‬ ‫خ‪ ًٙ‬اِخ اضسالٖ ثب حبوٓ سب‪ٚ‬ؼبذ زسشٍیط ‪ ٚ‬ظ٘سا٘ی شس‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ز ث‪ ٝ‬سرشی‬ ‫ٔدط‪ٚ‬ح شس ‪ ٚ‬ثعس اظ چ‪ٟ‬بض ض‪ٚ‬ظ خبٖ سذطز‪ .‬سبضیدٍ٘ابضاٖ چا‪ٙ‬ایاٗ شواط‬ ‫ٔیو‪ٙٙ‬س و‪ ٝ‬اِخ اضسالٖ دیش اظ ٔطی چ‪ٙ‬یٗ ٌفش‪ٝ‬اسز‪:‬‬ ‫«زیط‪ٚ‬ظ زض ض‪ٚ‬ی سذ‪ٝ‬ای ث‪ٛ‬زْ ‪ ٚ‬ظٔیٗ ضا ٔیٍ٘طیسشٓ و‪ ٝ‬ظیطدبی اضسشٓ ثا‪ٝ‬‬ ‫ِطظ‪ ٜ‬زضٔی أس‪ .‬زض ایٗ ‪ٍٙٞ‬بْ ث‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ز ٌفشٓ حبوٓ ایٗ خ‪ٟ‬بٖ ٔا‪ٙ‬آ‪ ،‬چا‪ٝ‬‬ ‫وسی اسز و‪ٔ ٝ‬یس‪ٛ‬ا٘س ثب ٔٗ ٔمبثّ‪ ٝ‬و‪ٙ‬س‪ .‬ذسا‪٘ٚ‬س ؼط‪ٚ‬ض ٔطا زیس‪ ٚ ٜ‬خابٖ‬ ‫ٔطا ث‪ٚ ٝ‬سیّ‪ ٝ‬یه اسیط ٌطـز‬ ‫ّٔىشب‪ٞ485–465( ٜ‬دطی)‬ ‫ّٔىشب‪ ٜ‬دسط اِخ اضسالٖ‪ ،‬ثعس اظ ٔاطی داسضا ثا‪ ٝ‬وإاه ذا‪ٛ‬اخا‪ٝ‬‬ ‫٘ظبْإِّه ث‪ ٝ‬وطسی سّط‪ٙ‬ز ٘شسز‪ .‬ا‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬وٕه ـاطاساز ‪ ٚ‬زا٘ابیای‬ ‫ذ‪ٛ‬اخ‪٘ ٝ‬ظبْ إِّه س‪ٛ‬ا٘ساز ثا‪ ٝ‬سإابْ ضلایاجابٖ ساّاطا‪ٙ‬اشای ذا‪ٛ‬ز اظ‬ ‫خّٕ‪ ٝ‬شب‪ٞ‬عازٌبٖ سّد‪ٛ‬لی ٔسعی ؼّج‪ ٝ‬و‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ا‪ٛٔ ٚ‬ـک ث‪ ٝ‬س‪ٛ‬سع‪ ٝ‬سطظٔیٗ ‪ٞ‬بی سحز سّط‪ ٝ‬سّد‪ٛ‬لیبٖ شس‪ .‬اظ ٔشظاطـابر‬ ‫ا‪ٔ ٚ‬یس‪ٛ‬اٖ ث‪ ٝ‬ثبظدسٌیطی ا‪ٚ‬ضشّیٓ اظ ـبطٕی‪ٔ ٖٛ‬ظاط ‪ ٚ‬ا٘اطابوایا‪ ٝ‬اظ ض‪ْٚ‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬سیمی٘یٗ د‪ٛ‬ئعیبسیزیط‪.‬‬ ‫ض‪ٚ‬س ا‪ٚ‬شابق ـا‪ِٛ‬اىاّا‪ٛ‬ض‪٘ٚ‬اسا‬ ‫ثئشیه ٘ؽٕا‪ِ ٝ‬اطیا‪ٙ‬ایاٗ ٔا‪ٙ‬اشاا‬ ‫ذظ‪ٛ‬طایاز ِاطیا‪ٙ‬اسٖ ثاحا‬ ‫ائسضوٗ ‪.ٚ‬ا‪ٚ.‬اسیّئ‪ٙ‬ىا‪ ٛ‬یابظیاط‬ ‫وی‪ ،‬ثئشیه ٘اؽإا‪ِ¬ ٝ‬اطیا‪ٙ‬ایاٗ‬ ‫ایىی‪ٙ‬دی ازی – ثبیىی لسیآ‬ ‫ض‪ٚ‬س زیّی‪ٙ‬س‪¬ٜ‬وی ثبر یع‪ٙ‬ی‬ ‫زا٘یشٕبق ‪ ،‬سایّٕه شئذشبسػ‬ ‫ساظ‪٘ٚ‬سٖ عّٕ‪ٌّٕ ٝ‬یش زیاط‪.‬‬ ‫ثبیبر ـاعاّای خاب٘اّای ض‪ٚ‬س‬ ‫زیّی‪ٙ‬س‪ ٜ‬ا‪ ٖٚ‬یئسزیدی عظط‪ ٜ‬لسض یبشبٔیش‪ ،‬س‪٘ٛ‬طا ایس‪ ٝ‬ا‪ ٚ‬زا٘یشایاط ‪،‬‬ ‫٘مُ ائشٕه ـعّیّ‪ ٝ‬ع‪ٛ‬ع ا‪ِٕٛ٘ٛٚ‬شس‪ٚ‬ض‪.‬‬ ‫اضزی ‪ٚ‬اض‬ ‫اوجط سشبضی‪ٔ ،‬شرّض ث‪ ٝ‬لیعیُ لّٓ زض سبَ ‪ 1344‬شٕسی زض‬ ‫ض‪ٚ‬سشبی لشالق ش‪ٟ‬طسشبٖ سطاه چشٓ ی‪ ٝ‬خا‪ٟ‬ابٖ ٌشا‪ٛ‬ز ‪.‬‬ ‫سشبضی ‪،‬سحظیالر عبِی زا٘شٍب‪ٞ‬ی ضا زض ضشش‪ٞ ٝ‬بی زثایاطی‬ ‫عّٓ اخشٕبعی ‪ ٚ‬ض‪ٚ‬ا٘ش‪ٙ‬بسی اظ زا٘شٍب‪ ٜ‬ش‪ٟ‬یس ث‪ٟ‬اشاشای اذاص‬ ‫وطز ‪ ٚ‬زض أ‪ٛ‬ظا ‪ ٚ‬دط‪ٚ‬ضا زض ضشش‪ٞ ٝ‬بی ٔرشّؿ عاّا‪ْٛ‬‬ ‫ا٘سب٘ی ث‪ ٝ‬سعّیٓ ٔشؽ‪ َٛ‬شس ‪ٚ .‬ی اظ و‪ٛ‬زوی ثب ازثیبر ‪ ٚ‬شعط‬ ‫ٔب٘‪ٛ‬س ث‪ٛ‬ز‪ ٚ ٜ‬زض ا٘دٕٗ ‪ٞ‬بی ازثی ٔرشّفی شاطواز واطز‪ٜ‬‬ ‫اسز ‪ .‬اظ لیعیُ لّٓ اثبض ثسیبضی ث‪ ٝ‬چبح ضسیس‪ ٜ‬اساز ‪ .‬اظ‬ ‫اٖ خّٕ‪ٔ ٝ‬ی س‪ٛ‬اٖ ث‪ ٝ‬ایسیٗ سحط ‪،‬ایشیمّی ٌ‪٘ٛ‬ش ‪ ٚ‬ایاّای‬ ‫ٌئد‪ .. ٚ ٝ‬اشبض‪ ٜ‬وطز ‪.‬‬ ‫گیژ دئدیلر‬ ‫لبثبؼب ز‪ٚ‬شس‪ ْٚ‬ی‪ َٛ‬اچبْ‬ ‫سی‪ٙ‬بزیالض ثیژ زئسیّط ‪.‬‬ ‫زاِی لبِسیٓ یئییٗ لبچبْ‬ ‫لی‪ٙ‬بزیال ٌیژ زئسیّط‬ ‫ٌب‪ ٜ‬ل‪ َٛ‬اِس‪ٌ ْٚ‬ب‪ٞ‬ساٖ اؼب‬ ‫زیّیٕی ل‪ٛ‬یس‪ٚ‬الض الؼب‬ ‫ث‪ َٛ‬س‪ٛ‬س‪ ٛٔٛ‬سبؼب سبؼب‬ ‫ائشسیطیت ثیژ ثیژ زئسیّط‬ ‫زاغ سی‪ٔ ٝٙ‬س‪ ٜ‬زاغ اِشی‪ٙ‬سا ‪.‬‬ ‫یبشبزیٓ ز‪ٚ‬سشبق اِشی‪ٙ‬سا‬ ‫چ‪ٛ‬ض‪ٚ‬ز‪ ْٚ‬زا٘‪ٙ‬بق اِشی‪ٙ‬سا‬ ‫یبال٘ساٖ لیژ لیژ زئسیّط‬ ‫اسّی ؼٓ دیبزا زضزیٓ‬ ‫اوظ ثبؼچبٔی یبزا زضزیٓ‬ ‫»لیعیُ لّٓ« سبزا زضزیٓ‬ ‫ٌاضز‪ِٚ‬ط ‪ٚ‬یژ ‪ٚ‬یژ زئسیّط ‪.‬‬ ‫*قایناق‪644:‬شاعردن طنس شعرلر کتابی‬ ‫ارذبایجان دا ادبی مکتب لر‬ ‫محمد هادی‬ ‫ترجمه حالی‬ ‫ٌئچٕیش سبیی ٘یٗ اضزی ‪...ٚ‬‬ ‫‪-1903‬خ‪ ٛ‬ایّس‪،ٜ‬حطثی ٘بظطیٗ لّٕ‪ٙٔ ٛ‬بسجشی ِ‪ ٝ‬و‪ٙ‬ابضزاٖ ٌاّاٗ‬ ‫ضیبِی الضزاٖ شج‪ ِٗٙ ٟٝ‬عثٕبّ٘ی حى‪ٔٛ‬شی ‪ٞ‬بزی ٘ی ز‪ ٜ‬حاجاسا‪ٝ‬‬ ‫اِیط ‪ٚ‬سال٘یى‪ ٝ‬س‪ٛ‬ضٌ‪ ٖٛ‬ائسضی ‪.‬‬ ‫ا‪ٚ‬ضازا زا ‪ٞ‬بزی زٖ شج‪ِٙ ٟٝ‬یط‪ ،‬ا‪ ٛ٘ٚ‬ای‪ٙ‬دیشٕ‪ ٝ‬یا‪ ٝ‬ثابشاالیایاطالض ‪.‬‬ ‫‪ٞ‬بزی ثبشی‪ٙ‬ب ٌّٗ اؼیط ـالوز ِطزٖ س‪٘ٛ‬طا ‪- 1914‬خا‪ ٛ‬ایاّاسٖ‬ ‫ثبوی یب لبییشٕبؼب ٔا‪ٛ‬ـاک ا‪ِٚ‬ا‪ٛ‬ض‪-1915 .‬خای ایاّاس‪ ٜ‬لابـامابظ‬ ‫ا‪ٚ‬ضز‪ٚ‬س‪٘ٛ‬س‪ ٚ‬ـئّسشئیط طفشی ایّ‪ ٝ‬چبِیشسیؽی ظأابٖ ا‪ٚ‬ساشاطیاب‬ ‫خج‪ ٟٝ‬سی‪ٙ‬س‪، ٜ‬وبضدبسب ٌئسیط‪ٔ ،‬سّٕبٖ عسٍطِطی اضاسی‪ٙ‬اسا االی‬ ‫ٔالسی ‪ٚ‬ظیف‪ ٝ‬سی‪ٙ‬ی ایفبء ائسیط ‪.‬‬ ‫‪ٞ‬بزی ‪ٞ‬بضزا‪ٚ ٝ٘،‬ظیف‪ ٝ‬ز‪ ٜ‬ا‪ِٛٚ‬ض ا‪ِٚ‬سا‪، ٖٛ‬لاّآ یا‪ٙ‬اسٖ ا‪ٚ‬زِا‪ٛ‬‬ ‫شعطِطی‪ٙ‬سٖ ایطیّٕیطزی ‪ .‬خاجا‪ٟ‬ا‪، ٝ‬زویا‪ٛ‬ا حایابسای ا‪٘ٚ‬ا‪ٖٛ‬‬ ‫یبضازیدیّیؽی‪ٙ‬ساوی ٔطوت ِیٍی اضسیطزی ‪.‬‬ ‫ٔحبضث‪٘ ٝ‬یٗ ث‪ٛ‬س‪ ٖٛ‬ز‪ٞ‬شز ِطی‪ٙ‬ی ز‪ٚ‬یبٖ‪ ،‬حسبس شبعط‪ ٚ‬ث‪ ٛ‬حبزث‪ٝ‬‬ ‫ِطیٗ ‪ٞ‬ئح ا‪ِٕٚ‬بسبس لبضاالٔبسی‪ٙ‬ای خایاعٔابؼاب‪ٌّ،‬ا‪ ٝ‬خاه ز‪ٜ‬‬ ‫اوظ‪ ٖٛ٘ٚ‬ـّسفی اثطی‪ٙ‬ی یبضاسٕبؼب چبِیشسی ‪ .‬خج‪ ٟٝ‬زٖ یابظزیاؽای‬ ‫ٔىش‪ٛ‬ه الضی‪ٙ‬ساٖ ٌاض‪ٛ٘ٚ‬ض وی‪ٞ ،‬بزی ٌئد‪ٌ٘ٛ- ٝ‬س‪ٚ‬ظ یابظیاط‪،‬‬ ‫یبضازیطٔیش ‪ .‬ا‪ٔ ،ٚ‬حبضث‪٘ ٝ‬یٗ ثیشٕا‪ ٝ‬یایا‪ٙ‬ای اضأسایاع ٌااظاِا‪ٝ‬‬ ‫ییطزی‪ٚ.‬ط‪ ٝٙ‬زو٘‪ٛ‬ه اوظ یبضازیدیّیک دال٘الضی‪ٙ‬ی حیبسب وئچیاطٔا‪ٝ‬‬ ‫ی‪ ٝ‬خبٖ اسیطزی ‪ .‬شبعط خٕعیز یٗ ٌّ‪ ٝ‬خیی‪ ٝٙ‬ای‪ٙ‬ب٘یطزی ‪» :‬عاّآ‬ ‫‪ٔ ٚ‬عطـز ایّ‪ٔ ٝ‬سّح ا‪ِٕٚ‬بیبٖ الض ث‪٘ٛ‬ساٖ س‪٘ٛ‬طا ده ثسثرز ثایاط‬ ‫حبِسا یبشبیبخبق الض‪ .‬یبشبیبخبلالض زئییُ‪،‬س‪ٛ‬ض‪ ٝ٘ٚ‬خىّط ‪.‬‬ ‫حبَ حبضطز‪ ٜ‬اسشفشبٖ خ‪ٟ‬بٖ ا‪ٚ‬الٖ ٔحبضث‪ ٝ‬خ‪٘ ٟٓٙ‬إا‪ ٖٛ‬زاٖ‬ ‫س‪٘ٛ‬طا ی‪ٙ‬ی حیبر‪ ،‬یئ‪ٙ‬ی ٔعیشز ‪ٚ‬خ‪ٛ‬زا ٌّ‪ ٝ‬خىسیط ‪ٞ .‬ط شئی ز‪ٜ‬‬ ‫ثیط ا٘ماله ‪ ٚ‬سدسز ٌاض‪ ِٝٚ‬خه زیط ‪ .‬ز٘یبزا ثیط زییشیاىاّایاه‬ ‫حبطُ ا‪ٚ‬الخبلسیط ‪..‬‬ ‫ٔبزاْ وی ‪،‬حیبر زائٕی ثیط ٔجبضظ‪ ٜ‬زٖ عجبضر زیط‪،‬ث‪ٔ ٛ‬جابضظ‪ ٜ‬ز‪ٜ‬‬ ‫ٔؽّ‪ٛ‬ه زئیُ ‪،‬ؼبِت ‪ ٚ‬ظفطیبه ا‪ِٕٚ‬بق ایسش‪ ٝ‬ی‪ّٙ‬ط ‪ٚ‬اذز یاٗ ٘ا‪ٝ‬‬ ‫لسض خ‪ٟ‬بٖ لیٕز ثیط شئی ا‪ِٚ‬س‪ٚ‬ؼ‪ ٛ٘ٛ‬ا٘الیبضاق ‪،‬ا‪ ٖٛ٘ٚ‬أط طّات‬ ‫ی‪ٌ ٝٙ‬طزٖ زاز‪ ٜ‬ا٘میبز ‪ ٚ‬اطبعز ا‪ِٕٚ‬بِیسیط «‪.‬‬ ‫‪ٞ‬بزی خج‪ ٟٝ‬ز‪ ٜ‬ایىٗ ثیط سیطا ذیطزا شعطِطی ایّ‪ ٝ‬یب٘بشی سطخٕا‪ٝ‬‬ ‫حبَ ی‪ٙ‬ی احبط‪ ٝ‬ائس٘ز سطٌصشز ی‪ٙ‬ی یبظٔبؼب ثبشاالٔایاشاسی ‪.‬‬ ‫ٔحبضث‪٘ ٝ‬یٗ سظ‪ٛ‬یطی‪ٙ‬سٖ عجبضر ا‪ِٛٚ‬ه‪ ،‬شطق ایّ‪ ٝ‬ؼطثی ٔمابیسا‪ٝ‬‬ ‫ائسٖ ـظُ ِطی د‪ٛ‬ئٕبی زا ث‪ٛ‬ضازا یبظٔیشسیط ‪.‬‬ ‫لبـمبظ ا‪ٚ‬ضز‪ٚ‬س‪٘ٛ‬ساٖ لبییشسیمساٖ س‪٘ٛ‬طا (‪ٞ)1918‬بزی ثیاط ٔاسر‬ ‫ٌ‪ٙ‬د‪ ٝ‬ز‪ ٜ‬لبِیط ‪ ٚ‬س‪٘ٛ‬طا ثبوی یب ٌّیط‪ .‬ثا‪ ٛ‬ظأابٖ ‪ٞ‬ابزی ٔابزی‬ ‫احشیبج ایچی‪ٙ‬س‪ ٜ‬ایسی‪ .‬یئطِی حى‪ٔٛ‬ز ازأالضی شبعطیٗ طبِعای‬ ‫ایّ‪ٔ ٝ‬بضالالٕ٘یطزیالض ‪ٔ .‬طج‪ٛ‬عبسسا شعط چبح ائسیطٔىّ‪ ٝ‬یبشابٔابق‬ ‫ٕٔىٗ زئییّسی‪ .‬شبعط اوظ اثاطِاطیا‪ٙ‬ای ‪ٚ‬ضلا‪ ٝ‬حابِایا‪ٙ‬اسا چابح‬ ‫ائشسیطضن سبسیطزی ‪.‬‬ ‫اضزی ‪ٚ‬اض‬ صفحه 6 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫فراٍاًی ماض دا ین ٍ یت‬ ‫قیوت برً ٍ ٍغی د با ا‬ ‫پٌدطٌبِ ‪ 31‬هزداد ‪ 0 * 3043‬اگَست‪ 6 * 2422‬هحزم ‪ * 3001‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَس ایکیٌدی ایل ) * ضوارُ ( سایی ) ‪5555 :‬‬ ‫ا تباط شبکِ باًکی ٍ ًْادّای حوایتی برای ّدایت تسْیالت اشتغال ایی ایجاد هیشَد‬ ‫دبیز اتحادیِ بٌکذاراى هَاد غذایی بابیاى ایرٌرکرِ‬ ‫فزاٍاًی کاال دارین اها تقاضا کاّص یافتِ ٍرکرَد‬ ‫سٌگیی است‪ ،‬تَضیحاتی را در هَرد قیوت برزًرح‬ ‫ارائِ کزد‪.‬‬ ‫هبؾوؼلی حؿٌی اظْبض ًطزۿ زض حبل حابضاط زض‬ ‫ثبظاض ثب کطاٍاًی هَاز ؿصایی هَارِ ّؿتیان اهاب ثاب‬ ‫تَرِ ثِ ًبّف هسضت ذطیس هطزم ٍ هیاوات ّاب‬ ‫ضًَز ؾٌگیٌی ثط ثبظاض حبًن ثَزُ ٍ توبضب ًبّف‬ ‫یبکتِ اؾت‪.‬زثیط اتحبزیِ ثٌٌاساضاى هاَاز ؿاصایای‬ ‫تْطاى اکعٍزۿ هیوتّب زض ثبظاض هَاز ؿصایی تاب ۺ‪۵‬‬ ‫هْط هبُ حجبت زاقتِ ٍ اکعایکی ًرَاّایان زاقات؛‬ ‫حتی ثب تَرِ ثاِ کاطا ضؾایاسى کهال ثاطزاقات‬ ‫هحهَالتی ّوچَى ثطًذ ٍ حاجاَثابت قابّاس‬ ‫ًبّف هیوت زض ایی ثرفّب ذَاّین ثَز‪ٍ.‬ی زض‬ ‫هَضز هیوت ثطًذ گلتۿ هیوت ثاطًاذ ایاطاًای زض‬ ‫ػوسُ کطٍقی اظ ‪۷‬ۼ تب ‪ّ ۵۵۷‬اعاض تاَهابى اؾات؛‬ ‫ّوچٌیی ثطًذ ٌّسی اظ ۼ‪ ۷‬تب ۽‪ّ ۸‬اعاض تاَهابى ٍ‬ ‫ثطًذ پبًؿتبًی اظ ۻ‪ ۷‬تب ۽‪ّ ۸‬عاض تاَهابى هایاوات‬ ‫زاضز‪.‬حؿٌی زض هَضز کاطٍـ ثاطًاذ ایاطاًای ثاب‬ ‫هیوت ّبیی ًعزیی ثِ ‪ّ ۷۷۷‬عاض تَهابى تهاطیاح‬ ‫ًطزۿ اگط ذطزُ کطٍـ ثیی ‪ ۵۷‬تب ‪ ۵۷‬زضنس ضٍی‬ ‫ایی هیوت ّب ثٌکس زض ًْبیت ثبیس ثطًذ ایطاًی ثاب‬ ‫ًطخ ۺ‪ّ ۵۷‬عاض تَهبى ػطضِ قَز‪.‬زثایاط اتاحابزیاِ‬ ‫ثٌٌساضاى هَاز ؿصایی تْطاى زض هَضز ضٍؿای ًایاع‬ ‫گلتۿ ثب تَرِ ثِ ٍاضزات اًاجاَُ ٍ ًابّاف ‪۷۷‬‬ ‫زضنسی هیوت ّبی رْبًی هایاوات ضٍؿای زض‬ ‫ػوسُ کطٍقی ثیی ‪ ۵۷‬تب ۺ‪ ۵‬زضنس ًبّف یابکاتاِ‬ ‫اؾت؛ ثِ ػٌَاى هخبل ضٍؿی ۻ‪ً ۵‬یلَیی ًاِ یای‬ ‫هیلیَى ٍ ‪۷‬۽ ّعاض تَهبى ثَز ثب ًطخ یی هیلیاَى ٍ‬ ‫‪۷‬ۺ ّعاض تَهبى ػطضِ هیقَز‪.‬‬ ‫دستَ باًک هرمزی برای چکّای‬ ‫ثبت ًشدُ د ساهاًِ صیاد‬ ‫ٍسیز اقتصاد گفت‪ :‬گام دٍهی کِ اهسال برزداضرترِ‬ ‫خَاّذ ضذ‪ ،‬بزقزاری ارتباط ًْادی ضبکِ باًکی برا‬ ‫ًْادّایی است کِ در ایداد اضتغال سابقِ ٍ تدرزبرِ‬ ‫خَبی دارًذ‪.‬‬ ‫ؾیس احؿبى ذبًسٍظی اظْبض ًطزۿ ًوطِ قطٍع ایای‬ ‫ّسف هطاض ٍ پیوبًی اؾت ًِ ثاب ّاواٌابضاى زض‬ ‫قجٌِ ثبًٌی زٍلتی ٍ ذهَنی زاضین هاجاٌای ثاط‬ ‫ایٌٌِ ضیل حطًت ًظبم تبهیی هبلی ًکَض ثِ ؾوت‬ ‫تبهیی هبلی تَلیس ٍ ًیبظّبی ذطز ذبًَاضّبی ًکَض‬ ‫ثطگطزز‪ٍ.‬ی گلتۿ قبیس ؾطػت تاحاَالت ثابال‬ ‫ًجبقس ٍ ثبیس قتبه ثیکتطی ناَضت ثاگایاطز اهاب‬ ‫ضیلگصاضی ثِّویی ؾوت اؾت‪ٍ.‬ظیط اهتهبز ازاهاِ‬ ‫زازۿ ایی ًِ قجٌِ ثبًٌی ضا زض ًٌبض هبهَضیت ّابی‬ ‫زیگط ٍ کؼبلیتّبی ؿیطهَلس هلعم ثِ ًوف اکطیٌای‬ ‫زض تبهیی هبلی پطٍغُ ّابی پایاکاطاى تاَلایاسی ٍ‬ ‫نبزضاتی ًکَض ًاطزیان زض ضاؾاتابی ّاوایای‬ ‫ضیل گصاضی اًزبم قاسُ اؾات‪ٍ.‬ی ثاب اقابضُ ثاِ‬ ‫اکعایف اًؼوبز هطاضزازّبی قجٌِ ثبًٌی ًکَض ثطای‬ ‫ارطای پطٍغُ ّبی ثعضٍ هبًٌس اًؼوابز هاطاضزاز زض‬ ‫ظهیٌِ پکتیجبًی پطٍغُ ّابی حاَظُ ًالات گابظ ٍ‬ ‫پتطٍقیوی ًکَض اکعٍزۿ ّاواچاٌایای زض حاَظُ‬ ‫تؿْیالت ذطز ّن قبّس اکعایف ؾْن تؿاْایاالت‬ ‫ذاطز ثااب ًااگابُ اقاتااـابل ظایاای ٍ ًاِ ههاطکاای‬ ‫ثَزُاین‪.‬ذبًسٍظی ذبطط ًکبى ًطزۿ الجتِ ربهؼِ ثاِ‬ ‫تؿْیالت ههطکی ّن ًیبظ زاضز اهاب اى زؾاتاِ اظ‬ ‫تؿْیالت ذطزی ًِ هٌزط ثِ چطذِ زضاهسی ثطای‬ ‫ذبًَاضّب قَز اٍلَیت هْوی اؾت ًِ زض قاجاٌاِ‬ ‫ثبًٌی ثِ نَضت ٍیػُ زًجبل هیقَز‪ٍ.‬ی ثب اقابضُ‬ ‫ثِ هؿئَلیت ایی ٍظاضتربًِ زض تسٍیی ائایای ًابهاِ‬ ‫تجهطُ ۻ‪ ٍ ۵‬۽‪ ۵‬هبًَى ثَزرِ ؾبل رابضی یابزاٍض‬ ‫قسۿ ذجط ذَه ایی اؾت ًِ زؾتَضالؼول تاجاهاطُ‬ ‫۽‪ ۵‬ثؼس اظ کطاظ ٍ کطٍزّبی ظیبز ههاَه ٍ اثاالؽ‬ ‫قس‪ً .‬ایابظ ثاَز ثاطای تهاَیات ٍ اثاالؽ ایای‬ ‫زؾتَضالؼول ثب توبم زؾتگبُ ّبی ارطایای هاطتاجاط‬ ‫تَاکوبتی نَضت گیطز ٍ ّوچٌیی اظ تزطثِ اراطای‬ ‫تجهطُ ۽‪ ۵‬زض ؾبل گصقتِ ثطای ضکغ ٍ تطهین ًاوابط‬ ‫ضؼق اؾتلبزُ قَز‪ٍ.‬ظیط اهتهبز گلتۿ ثایاف اظ‬ ‫ًیوی اظ ضهن ‪ّ ۹۷‬عاض هیالایابضز تاَهابًای ًاِ زض‬ ‫د یافت ٍام ا دٍاج ًیا ی بِ پایاى خدهت ًدا د‬ ‫رٍابط عوَهی باًک هزکشی‪ ،‬ایی باًک برا صرذٍر‬ ‫بخطٌاهِ ای ضعب ضبکِ باًکی را هکلف برِ صرذٍر‬ ‫اعالهیِ عذم ثبت بزگِ ک در ساهاًِ صیاد کزد‪.‬‬ ‫زض ثرکٌبهِ قوبضُ ‪۸۸‬ۺۼ‪ ۵۵‬هاَضخ ‪.۵۵‬ۺ‪۵۹۷۵.‬‬ ‫ثبًی هطًعی اهسُ اؾت؛ ایی اػالهیِ ثاسٍى زضد‬ ‫ًس ضّگیطی ٍ زض هبلت ٍ قاٌالای هاتاوابیاع اظ‬ ‫گَاّیًبهِ ّبی هطؾَم ػسم پطزاذت چی اؾات‬ ‫ٍ نطکبً هویس ٍ هتاوی ػسم اهٌبى اهسام ثاط ضٍی‬ ‫چی ثِ زلیل حجت ًکسى چی زض ؾبهبًاِ نایابز‬ ‫اؾت‪.‬گلتٌی اؾت تؿَیِ چی ّبی رسیس ًاِ اظ‬ ‫اثتسای ؾبل ‪ ۵۹۷۷‬زض اذتیبض هکتطیبى ثبًٌای هاطاض‬ ‫هی گیطز ثطاؾبؼ اؾتؼالم اظ ؾبهبًاِ نایابز ٍ زض‬ ‫نَضت حجت اطالػبت هجلؾ تبضید ٍ شیٌلغ چای‬ ‫ٍ تطبثن اى ثب ثطٍ چی اهٌبىپصیط اؾات ٍ زض‬ ‫نَضت ػسم حجت هبلٌیت چی زض ؾبهبًِ نیابز‬ ‫ایی چی قبهل احٌبم هبًَى نسٍض چی ًجَزُ ٍ‬ ‫ثبًیّب هٌللٌس اظ پطزاذت ٍرِ اًْاب ذاَززاضی‬ ‫ًٌٌس‪.‬زض ایی ظهیٌِ ٍ ثب ّسف رلَگیطی اظ ثاطٍظ‬ ‫هکٌالت اتی ّوَطٌبى گطاهی ثبیس تَرِ زاقتاِ‬ ‫ثبقٌس اظ تحَیل ثطٍ چی حجت ًکسُ زض ؾبهابًاِ‬ ‫نیبز ارتٌبه ًٌٌس ٍ حتوب ّوعهبى ثب اًزبم هؼبهلاِ‬ ‫ٍ تحَیل ثطٍ چی اظ حجت اطالػبت چی زض‬ ‫ؾبهبًِ نیبز ثب اؾتلبزُ اظ قایاَُ ّابی هاراتالاق‬ ‫اؾتؼالم اطویٌبى حبنل ًطزُ ٍ تابیایاس زضیابکات‬ ‫چی ضا زض ایی ؾبهبًِ اًزبم زٌّس‪.‬هکتطیبى ثبًٌای‬ ‫ثطای اًزبم اؾتؼالم ٍ تبییس زضیبکت چی هیتَاًٌاس‬ ‫اظططین ایٌتطًتثبًی ٍ هَثبیلثبًای ثابًای ّاب‬ ‫ثطًبهی ّبی هَثبیلی حاَظُ پاطزاذات ؾابهابًاِ‬ ‫پیبهٌی ‪۷۵‬ۼ‪۷۵‬ۼ‪ ۹۷۹۷‬ذَزپطزاظّبٍ ًیَؾٌْابی‬ ‫ثبًٌی ٍقؼت ثبًٌْبی ػبهل اهسام ًٌٌس‪.‬‬ ‫هْلت فع ت ْد ا ی سال ‪ ۰۰۱۱‬تا‬ ‫پایاى شْریَ هاُ تودید شد‬ ‫با هصَبِ کویتِ اقذام ارسی‪ ،‬هْلت رفع تعْذ ارسی‬ ‫سال ‪ 3044‬صادرکٌٌذگاى تا پایاى ضْزیَرهاُ سرال‬ ‫خاری توذیذ ضذ‪.‬‬ ‫ثطاؾبؼ ههَثِ ‪۸‬۽ ًویتِ اهسام اضظی هْلت ضکغ‬ ‫تؼْس اضظی ؾبل ‪ ۵۹۷۷‬نبزضًٌٌاسگابى تاب اذاط‬ ‫قْطیَضهبُ ؾبل ربضی تواسیاس قاس‪ّ.‬اواچاٌایای‬ ‫ثطاؾبؼ ههَثِ هجلی هْالات ضکاغ تاؼاْاس اضظی‬ ‫نبزضات ؾبلّبی ۽۾ ٍ ۾۾ تٌْب تب پبیبى هطزاز هابُ‬ ‫ؾبل ربضی اهٌبىپصیط ذَاّس ثَز‪.‬گلتٌای اؾات؛‬ ‫هْلت ّبی اػالهی ثِ ّیچ ػٌَاى هابثال تاواسیاس‬ ‫ًرَاّس ثَز ٍ اظ نبزضًٌٌسگبى توبضاب های قاَز‬ ‫رْت رلَگیطی اظ هکٌالت ثؼسی ًؿجت ثِ ضکاغ‬ ‫تؼْس زض ظهبى ّبی اػالهی اهسام الظم ضا ثِ ػاوال‬ ‫اٍضًس‪.‬‬ ‫تلبّنًبهِ زض ًظط گطکتِ قسُ ثِ تجهاطُ ۻ‪ ٍ ۵‬۽‪۵‬‬ ‫ثبظهی گطزز‪ٍ.‬ی ٍ ازاهِ زازۿ زض ایای زٍ تاجاهاطُ‬ ‫تالـ قس اظ هؿیط ؿالاطای ًاِ ناطکا ًب اػاطابی‬ ‫تؿْیالت ٍ پَل پبقی ثاَز ٍ ًاظابضتای ناَضت‬ ‫ًویگطکت ٍ ثِ ّسف هَضز ًظط انبثت ًوی ًاطز‬ ‫ثبظگطزین‪.‬ذبًسٍظی اضبکِ ًاطزۿ تاالـ ًاطزیان‬ ‫ًوبط ضؼلی ضا ًِ زض ؾبلّبی گصقتاِ پایاطاهاَى‬ ‫تؿْیالت اقتـبلظایی ٍرَز زاقت تب حاس ظیابزی‬ ‫ثطططف ًٌین‪ٍ.‬ی اظاْابض ًاطزۿ تاالـ قاس زض‬ ‫زؾتَضالؼول ارطایی ایی تجهطُ زض ؾبل ‪ ۵۹۷۵‬تاب‬ ‫حس هوٌی تؿْیالت اقتـبلظایی ثِ ّسف انابثات‬ ‫ًٌس‪.‬ػاَ ًبثیٌِ زٍلت ؾیعزّن اکعٍزۿ ثب تَرِ ثاِ‬ ‫ایی ًِ هٌبثغ زضاهسی هکرم اؾت حاتای اگاط‬ ‫ییؾَم ایی هیعاى ّن تحون پیسا ًٌس ثاِ اّاساف‬ ‫هَضزًظط ذَاّین ضؾیس‪.‬ذبًسٍظی گلاتۿ تازاطثاِ‬ ‫ؾبلّبی گصقتِ ًکبى زاز ًِ قجٌِ ثبًٌی ثِتٌْبیی‬ ‫هبزض ثِ ضکغ ایطازات تؿْیالت اقتـبلظایی ًیؿت ٍ‬ ‫ثرکی اظ ایی ّسف زض اضتجبط قجاٌاِ ثابًاٌای ٍ‬ ‫ًْبزّبی حوبیتی هبثل تحون اؾت‪ٍ.‬ی اضبکِ ًاطزۿ‬ ‫هْنتط اظ اى پیبهی ًِ ثِ ًظبم ثَزرِضیاعی ثاطای‬ ‫اّساف اقتـبلظایی ٍ قجٌِ ثبًٌی ثبیس هٌتول قَز‬ ‫تبًیس ثط ایی ًٌتِ اؾت ًِ اگط هاب ثاتاَاًایان ایای‬ ‫پیًَسّبی ًْبزی ضا ثاطهاطاض ًاٌایان تاراهایام‬ ‫تؿْیالت اقتـبل ٍ انبثت اى ثِ ّسف ٍ ّوچٌیای‬ ‫ضنس ٍ پبیف ٍ حوبیت اظ تؿْیالت گیطًسُ پؽاظ‬ ‫زضیبکت تؿْیالت ثطای ایزبز اقاتاـابل پابیاساض ٍ‬ ‫اتهبل ثِ ثبظاض ًیع هحون ذَاّس قس‪.‬‬ ‫رٍس گذضتِ باًک هزکشی در بخطٌاهِای بِ باًکّا اعالم کزد کِ برز اسرا‬ ‫قاًَى خذهت ٍظیفِ عوَهی‪ ،‬ارائِ تسْیالت باًکی اس خولِ ٍام فزسًذاٍری برِ‬ ‫هزداى هطزٍط بِ استعالم ٍضعیت ًظام ٍظیفِ عوَهی اًْاست؛ ایی در حرالری‬ ‫است کِ بِ گفتِ هعاٍى اهَر خَاًاى ٍسارت ٍرسش ٍ خَاًاى‪ ،‬ایی بخرطرٌراهرِ‬ ‫ضاهل ٍام اسدٍاج ًویضَد ٍ السم است ٍام فزسًذاٍری ًیش طی تفاّن براًرک‬ ‫هزکشی ٍ ًظام ٍظیفِ عوَهی اس ایی بخطٌاهِ هستثٌی ضَد‪.‬‬ ‫ثِ گعاضـ ایؿٌب ثبًی هطًعی ضٍظ گصقتِ طی ثرکاٌابهاِ ای اػاالم ًاطز ًاِ‬ ‫حؿت ثٌس ه هلبز هبزُ ‪ ۵۷‬هبًَى ذسهت ٍظیلِ ػوَهی هوطض قسُ اؾت زضیبکت‬ ‫ّطگًَِ ٍام ٍ ًوی ّبی ًکبٍضظی نٌؼتی زاهاساضی ٍ هؿاٌای اظ طاطیان‬ ‫ثبًیّب ٍ ٍظاضتربًِ ّب ٍ هَؾؿبت زٍلتی ٍاثؿتِ ثِ زٍلت ٍ ًْبز هبًًَی هؿتالاعم‬ ‫اضائِ هسضى زال ثط ضؾیسگی ثِ ٍضغ هکوَلیت هطزاى زض ؾبظهبى ٍظیلِ ػوَهی‬ ‫ثبقس ٍ ثبًیّبی ػبهل هَظقاًس پیف اظ اضائِ ّطگًَِ تؿْیالت ثبًٌی ًؿجت ثِ‬ ‫اؾتؼالم ٍضؼیت ًظبم ٍظیلِ ػوَهی هتوبضیبى شًَض اذص تؿْیالت اهسام ًٌٌس‪.‬‬ ‫اهب ٍحیس یبهیی پَض هؼبٍى رَاًبى ٍظیط ٍضظـ ٍ راَاًابى زض گالات ٍگاَ ثاب‬ ‫ایؿٌب اػالم ًطز ًِ زضیبکت ٍام اظزٍاد قبهل ثرکٌبهِ یبز قسُ ًویقَز ٍ ٍام‬ ‫کطظًساٍضی ًیع ثبیس طی تلبّن ثبًی هطًعی ٍ ًظبم ٍظیالاِ ػاواَهای اظ ایای‬ ‫ثرکٌبهِ هؿتخٌی قَز‪ٍ.‬ی گلتۿ اًچِ طی ضٍظ گصقاتاِ ذاجاطی قاس هؿابلاِ‬ ‫رسیسی ًجَز ٍ هطثَط ثِ هبزُ ‪ ۵۷‬هبًَى ذسهت ٍظیلِ ػوَهی هیقَز‪.‬یبهییپاَض‬ ‫ثب اقبضُ ثِ هبزُ ‪ ۵۷‬هبًَى ذسهت ٍظیلِ ػوَهی ٍ ثب ثیبى ایٌٌِ طجن ایای هابًاَى‬ ‫اضائِ تؿْیالت ثِ هتوبضیبى هطز هکطٍط ثِ اؾتؼالم ٍضؼیت ذسهت ٍظیلِ اًْب‬ ‫اؾت ازاهِ زازۿ ّوبى هَهغ ّن ًِ ّویی اهط هبًَى قس زض تلبّوی هیبى ثابًای‬ ‫هطًعی ٍ ًظبم ٍظیلِ هوطض قس تؿْیالت اظزٍاد ٍ ثیوبضیاْابی ذابل اظ ایای‬ ‫هبًَى هؿتخٌی قًَس ثٌبثطایی زض حبل حبضط ثطای زضیبکت ٍام اظزٍاد ًیابظی ثاِ‬ ‫اؾتؼالم ٍضؼیت ًظبم ٍظیلِ هطزاى ًیؿت ٍ چَى هبًَى رَاًی روؼیت ثِ تبظگی‬ ‫اثالؽ قسُ اؾت ثبًیّب زض ایی هَضز اؾتؼالم ًطزًس ًِ ایب ٍام کطظًساٍضی ّن‬ ‫شیل هبزُ ‪ ٍ ۵۷‬هٌَط ثِ اؾتؼالم ًظبم ٍظیلِ ّؿت یب ذیط؟‪.‬هؼبٍى اهاَض راَاًابى‬ ‫ّوچٌیی تبًیس ًطز ًِ زض ایی ضاؾتب ثبًی هطًعی ثبیس ؾطیغتط ثب ًظبم ٍظیلِ ثاِ‬ ‫تلبّن ثطؾس‪.‬یبهیی پَض اکعٍزۿ اهیسٍاضم ًظبم ٍظیلِ ایی هَضز (ٍام کطظًساٍضی) ضا‬ ‫ًیع هکوَل تؿْیل هطاض زّس تب ثطای زضیبکت اى زیگط ًیبظی ثِ اؾتؼالم ًجبقس‪.‬‬ ‫ٍی ّوچٌیی زض ثرف زیگط ؾرٌبى ذَز ثب ثیبى ایٌٌِ اؾتؼالم ٍضاؼایات ًاظابم‬ ‫ٍظیلِ ثطای هطزاى ثِ هؼٌبی زاقتی پبیبى ذسهت ًیؿت تَضیح زازۿ ایی اهاط ثاِ‬ ‫اى هؼٌبؾت ًِ ّط کطزی هؼبکیت تحهیلی یب زکتطچِ اػعام ثِ ذسهت ضا زاقاتاِ‬ ‫ثبقس هکٌلی ثطای زضیبکت ؾبیط ٍامّب ًساضز‪.‬‬ ‫پرداخت تسْیالت اشتغال بِ بیش ا ‪ّ ۷7‬زا طرح ٍستایی ٍ عشایری‬ ‫اطالعات ساهاًِ کارا اس پزداخت تسْیالت اضتغال برِ‬ ‫بیص اس ‪ّ 27‬شار طزح رٍستایی ٍ عطایزی تا پرایراى‬ ‫تیزهاُ اهسال خبز هی دّذ‪.‬‬ ‫ططح اقتـبل ضٍؾتبیی ٍ ػکبیطی اظ ثْوی هابُ ؾابل‬ ‫ۻ۾‪ ۵۸‬زض ًل ًکَض ثِ ارطا زضاهس؛ ایای طاطح ثاِ‬ ‫زًجبل هزَظ هزلؽ زض ثطزاقت ۺ‪ ۵.‬هیلیبضز زالض اظ‬ ‫هٌبثغ نٌسٍم تَؾؼِ هلی ثطای ایازابز طاطح ّابی‬ ‫اقتـبل زض هٌبطن ضٍؾتبیی ٍ ػکبیطی ػوالایابتای ٍ‬ ‫هوطض قاس هاؼابزل ضیابلای اى اظ هاحال هاٌابثاغ‬ ‫زاذلی ثبًی ّب ثِ حؿبه هَؾؿابت ػابهال ٍاضیاع‬ ‫قَز‪.‬‬ ‫ثط ایی اؾبؼ نٌسٍم تَؾؼِ هلی ارابظُ یابکات ثاب‬ ‫ّسف اضتوبی تَلیس ٍ ایزبز اقتـبل پبیساض زض هٌبطان‬ ‫ضٍؾتبیی ٍ ػکبیطی هؼبزل ضیبلی یی هایالایابضز ٍ‬ ‫‪۷۷‬ۺ هیلیَى زالض اظ هٌبثغ ناٌاسٍم ضا ثاِ ناَضت‬ ‫هطو الحؿٌِ ًعز ثبًی ّابی ًکابٍضظی تاَؾاؼاِ‬ ‫تؼبٍى پؿت ثبًی ٍ نٌسٍم ًبضاکطیٌی اهایاس زض‬ ‫ثرف ًکبٍضظی ؾپطزُ گصاضی ًٌس تب ایای هاٌابثاغ‬ ‫ثطای ایزبز اقتـبل زض ضٍؾتبّب ٍ قْطّبی ظیاط ‪۵۷‬‬ ‫ّعاض ًلط روؼیت ثب اٍلَیت ضٍؾتبّب ٍ قْطّبی ٍاهغ‬ ‫زض هٌبطن هطظی ٍ هٌبطن ػکبیطی ّعیٌِ قَز‪.‬‬ ‫ثط اؾبؼ گعاضـ ؾبهبًِ ًبضا تؿْیالت پاطزاذاتای‬ ‫ثبًی تَؾؼِ تؼبٍى زض ؾاطکهال اقاتاـابل پابیاساض‬ ‫ضٍؾتبیی ٍ ػکبیطی هٌزط ثِ ایزبز ‪۹‬ۺ ّعاض ٍ ‪۵۷۷‬‬ ‫قـل زض ؾطاؾط ًکَض قسُ اؾت‪.‬‬ ‫ثبًی تَؾؼِ تؼبٍى ثِ ػٌَاى ثبًی ػابهال زض ایای‬ ‫ططح هلی تَاًؿتِ تب پبیبى تیط هبُ ثِ ۼ‪ّ ۷‬عاض ٍ ۽‪۹۵‬‬ ‫ططح زض توبم اؾتبى ّبی ایطاى تؿْایاالت اقاتاـابل‬ ‫پبیساض اذتهبل زّس‪.‬‬ ‫خسا ت اسیب دیدگاى سیل خا ج ا تشریفات ادا ی سیدگی شَد‬ ‫رئیس کل بیوِ هزکشی گفت‪ :‬تعْذات صٌعت بیوِ در‬ ‫قبال خسارت دیذگاى سیل در ‪ 2‬سطح اًدام خَاّذ‬ ‫ضذ بِ طَری کِ ضزکت ّای بیوِ هَظفٌذ خارج اس‬ ‫تطزیفات رایح اداری بِ تواهی تعْذات خَد در قبال‬ ‫بیوِ گذاراى خسارت دیذُ سریرل اخریرز اقرذام‬ ‫کٌٌذ‪.‬‬ ‫ثْعاز پَض ثِ زًجبل کطهبى هوبم هاؼاظان ضّاجاطی زض‬ ‫ذهَل تطهین ذؿبضات ؾیل اذیط ٍ حاوابیات اظ‬ ‫اؾیت زیسگبى اکعٍزۿ ذؿبضات ٍاحسّابی تاحات‬ ‫پَقف ثیوِ حَازث ثب رسیت ٍ ثِ ؾطػت اضظیابثای‬ ‫ٍ کطایٌس پطزاذت اى اؿبظ ذَاّس قس ّاواچاٌایای‬ ‫ثرف اًسًی اظ هٌبثغ نٌاسٍم یابزقاسُ اظ هاحال‬ ‫پطزاذتّبی هطزم زض هجَو ثطم ٍ ثرف ػوسُ ای‬ ‫اظ اى تَؾط ؾبظهبى ثطًبهِ ٍ ثَزرِ تبهیی ذاَاّاس‬ ‫قس‪.‬‬ ‫ثِ گلتِ ضئیؽ ثیوِ هطًعی کوساى هٌابثاغ هابلای ٍ‬ ‫اػتجبضات ًبکی هبًغ اضظیبثی ذؿابضات ًایاؿات ٍ‬ ‫ّوٌبضاى هب ثب زهت هیعاى ذؿبضتّبی ؾیل ظزگابى‬ ‫ضا ثطاٍضز ذَاٌّس ًطز‪.‬‬ ‫ضئیؽ قَضای ػبلی ثیوِ ثب تبًیاس ثاط ػاعم راسی‬ ‫زٍلت ٍ نٌؼت ثیوِ ثطای ضکغ زؿاسؿاِ ّابی ظیابى‬ ‫زیسگبى حَازث طجیؼی اثطاظ اهیسٍاضی ًطز ثب تبهیی‬ ‫اػتجبضات پیف ثیٌی قسُ زض هبًَى ضًٍاس پاطزاذات‬ ‫ذؿبضات ٍاحسّبی اؾیت زیسُ کطاّن قَز‪.‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪7‬‬ ‫دلیل گرایش افراد بِ هشاغل‬ ‫خدهاتی چیست؟‬ ‫یک فعال حَسُ کار ًبَد بزٍکزاسی ّای اداری‬ ‫ٍ پاییی بَدى ّشیٌِ را دلیل گزایص افرزاد برِ‬ ‫هطاغل خذهاتی داًست ٍ گفرت‪ّ:‬رز رِ اهرار‬ ‫اضتغال در بخص خذهات افشایص یابذ بِ ّروراى‬ ‫اًذاسُ اس تَلیذ ٍ صٌعت فاصلِ گزفتِ ٍ ٍابستِ تز‬ ‫هی ضَین‪.‬‬ ‫ػجساهلل هرتبضی زض اضظیبثی زلیل ثبال ثَزى اهابض‬ ‫اقتـبل زض ثرف ذسهبت گلتۿ هؼتوسم اظ ّاط‬ ‫چیعی ًِ هٌزط ثِ تَلیس ؾطهبیِ هیقاَز ثابیاس‬ ‫حوبیت ًٌین‪ .‬زض حبل حبضط ثرف ًکابٍضظی‬ ‫یٌی اظ ثرف ّبی هٌبؾت ثطای تَلیس ؾطهبیِ ٍ‬ ‫اضظـ اکعٍزُ اؾت چَى کطز ّن قبؿل اؾت ٍ‬ ‫ّن اظ هحال کاؼابلایات ٍ ًابضی ًاِ زاضز‬ ‫زضاهسظایی هی ًٌس‪.‬‬ ‫ٍی ازاهِ زازۿ ثرف ذسهبت زضاهسظایی هلی ٍ‬ ‫ارتوبػی ًیؿت ثلٌِ کوط ًؿت ٍ ًبض اؾت ٍ‬ ‫اگط هسام زًجبل ذسهبت ثبقایان ٍ ثاِ ؾاوات‬ ‫هکبؿل ذسهبتی حطًت ًٌین ثِ ّوابى هایاعاى‬ ‫ههطف گطایی ضٍاد هی یبثس چَى ربهؼِ ثیکتط‬ ‫ذسهبت گیطًسُ اؾت ٍ ثِ زلیل تابهایای ًایابظ‬ ‫هکبؿل ذسهبتی گؿتطـیبکتِ اؾت‪.‬‬ ‫ایی کؼبل حَظُ ًبض تهطیح ًطزۿ ّط چِ اقتـبل‬ ‫زض ثرف ذسهبت ثبالتط ثطٍز ربهؼاِ ههاطف‬ ‫گطاتط هی قَز؛ ٍلی ّط چاِ اقاتاـابل ثاراف‬ ‫ًکبٍضظی ٍ نٌؼت ثیکتط ثبقس ثِ هاٌاعالاِ اى‬ ‫اؾت ًِ ربهؼِ تَلیسگطا قسُ اؾت‪.‬‬ ‫ثِ گلتِ هرتابضی ثاب اکاعایاف اهابض هکابؿال‬ ‫ذسهبتی ثِ ّوبى اًساظُ اظ تَلیس ٍ نٌؼت کبنلِ‬ ‫گطکتِ ٍ ٍاثؿتِتط هیقَین‪.‬‬ ‫ٍی ًجَز ثطًٍطاؾی ّبی زؾت ٍ پبگیط زض ضاُ‬ ‫اًساظی هکبؿل ذسهابتای ضا اظ راولاِ ػالال‬ ‫گطایف اکطاز ٍ ربهؼِ ثاِ ًؿات ٍ ًابضّابی‬ ‫ذسهبتی شًط ًطز ٍ گلتۿ زض هکبؿل ذسهبتی‬ ‫اکطاز ػوستب ثب هکٌالتی ًِ زض ثاحاج ناسٍض‬ ‫هزَظ ٍ طَالًی قسى ضًٍاس اى ٍراَز زاضز‬ ‫هَارِ ًیؿتٌس ٍ رٌؽ ایی ًَع ًؿت ٍ ًبض ّاب‬ ‫ثِ گًَِ ای اؾت ًِ ثب ًوتطیی ّعیٌِ ٍ قطایاط‬ ‫ؾْل ٍ اؾبى هبثلیت ایزبز زاضز‪.‬‬ ‫ایی کؼبل حَظُ ًبض تبًیس ًطزۿ زض حبل حبضاط‬ ‫کؼبلیت هکبؿل ذسهبتای زض کاابی هازابظی‬ ‫گؿتطـ یبکتِ اؾت ٍ نطکٌظط اظ ثحج ًظبضت‬ ‫اقتـبل ٍ زضاهسظایی ذَثی ثطای نبحجبى ایای‬ ‫ًؿت ٍ ًبضّب زض پی زاقتِ اؾت‪.‬‬ ‫قیوت دام ًدُ ٌَّ ًْایی‬ ‫ًشدُ است هٌتظر تشکیل‬ ‫جلسِ شَ ا ّستین‬ ‫هذیزعاهل اتحادیِ دام سبک با بیاى ایٌکِ هٌتظرز‬ ‫تطکیل خلسِ ضَرای قیوت گذاری هحرصرَالت‬ ‫استزاتژیک بزای تعییی قیوت خزیذ دام سًرذُ‬ ‫ّستین‪ ،‬اس کاّص تقاضا در ایام هرحرزم اهسرال‬ ‫بزای دام خبز داد‪.‬‬ ‫اککاایاای نااسضزازضؼ گاالااتۿ چااٌااس راالااؿااِ‬ ‫ًبضقٌبؾی زض ایی حَظُ ثطگعاض قسُ اهب ایٌاٌاِ‬ ‫هیوت ًْبیی چِ ظهبًی اػالم های قاَز ّاٌاَظ‬ ‫هکرم ًیؿت ٍ ثبیس رلؿاِ قاَضای هایاوات‬ ‫گصاضی زض ایی حَظُ ثطگعاض قَز‪.‬‬ ‫ٍی اکعٍزۿ الظم ثَز ًِ زض رلاؿابتای زض ایای‬ ‫ظهیٌِ نحجت ٍ ًظطات ططکیی ثِ ّان ًاعزیای‬ ‫قَز‪.‬‬ ‫ایی کؼبل نٌلی ازاهِ زازۿ ثاؼاس اظ ثاطگاعاضی‬ ‫رلؿبت تَاکوبت اٍلیِ هیبى تَلیسًٌاٌاسگابى ٍ‬ ‫هؼبًٍت اهَض زام حبنل قسُ ٍ هٌتظط تکاٌایال‬ ‫رلؿِ قَضای هایاوات گاصاضی هاحاهاَالت‬ ‫اؾتطاتػیی ّؿتین‪.‬زازضؼ گلتۿ ثب ایای حابل‬ ‫زض یٌوبُ گصقتِ هیوت ثطذی اهالم ػلَکِای اظ‬ ‫رولِ ًبُ یًَزِ ٍ شضت ػلَکِای ثیی ‪ ۵۷۷۷‬تب‬ ‫‪۷۷‬ۺ‪ ۵۰‬تَهبى زض ّط ًیلَگطم ًبّف زاقتِ ًِ‬ ‫ایی زض هیوت توبم قسُ تَلیس ًیع هوحط اؾات ٍ‬ ‫ثبیس لحبظ قَز‪ٍ.‬ی ثب ثیبى ایٌٌِ ثب ایٌحبل هیوت‬ ‫زام ؾجی هَضز ًظط هؼبًٍت اهَض زام ًوتاط اظ‬ ‫ضهن هٌطوی ثَزُ اؾت اضبکِ ًطزۿ ّیات هسیطُ‬ ‫اتحبزیِ زام ؾجی اذیطاً زض رلاؿاِ ای ًاِ ثاب‬ ‫هؼبًٍت اهَض زام زاقتِ زضذَاؾت تزسیسًاظاط‬ ‫ثطای هیوت زام ؾجی ضا زاقتِ ًِ اًبى ّن هَل‬ ‫ثطضؾی هؿبلِ ضا زازُ اًس‪.‬‬ ‫اگْی هفقَدی‬ ‫برگ سبز سَا ی ّیًَدای سًَاتا هددل ‪۷۱۰۰‬‬ ‫بشوا ُ پالک‪۷8۰-9۰ :‬س‪ 88‬شوا ُ هدَتدَ ‪:‬‬ ‫دی‪:‬‬ ‫داسد‬ ‫دا ُ شد‬ ‫دود‬ ‫‪ G۰KEDA686393‬شد‬ ‫‪ KMHEC۰۰C۷EA 3687۰3‬هفقَد گردیدُ‬ ‫ا د جِ اعتبا ساقط هی باشد‪6 ۰۷۰.‬‬ ‫اّز‪ -‬سعیذ بزادری حاخی خَاخِ لَ‬ صفحه 7 ‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫مذیر مسئًل یصبحب امتیبز‪ 9‬محمذ اضراقی‬ ‫وطبوی الکتریویکی ریزوبمٍ ارک‬ ‫سبیت ریزوبمٍ ارک‪arkonline.ir 9‬‬ ‫سبیت پبیگبٌ خبری ارک ‪ark-news.ir9‬‬ ‫ایمیل ریزوبمٍ‪ark.tabriz@yahoo.com9‬‬ ‫ایمیل مذیرمسئًل‪eshraghimo@gmail.com 9‬‬ ‫مذیر اجرائی‪ 9‬معصًمٍ حجبزی‬ ‫مجری سبیت ریزوبمٍ‪ 9‬سبوبز اضراقی‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫سردبیر‪ 9‬سبولی اضراقی‬ ‫تبسیس ‪ - 0261 9‬زمیىٍ اوتطبر ‪ 9‬فرَىگی ‪َ -‬ىری ‪ -‬ادبی ‪ -‬علمی‬ ‫کذپستی‪ - 4052536129‬تلفه‪24301608 - 24310803 )130(9‬‬ ‫تلفبکس‪ - 24301605 9‬ضمبرٌ َمراٌ ‪180330455719‬‬ ‫وطبوی ‪ 9‬تبریس خیبببن ازادی‪ -‬خیبببن مبراالن ورسیذٌ بٍ میذان فذک‬ ‫دفتر ریزوبمٍ ارک ‪ -‬چبپخبوٍ‪ 9‬پرویبن تبریس‬ ‫پٌجطٌبِ ‪ 31‬هرداد ‪ 0 * 3043‬اگَست ‪ 6 * 2422‬هحرم ‪ * 3000‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَز ایکیٌجی ایل ) * ضوارُ ( سایی ) ‪ * 5555 :‬ورزش و گردشگری‬ ‫سُرابی از تراکتًر پیبدٌ ضذ‬ ‫اضىبیی بب جبربٍَبی گردضگری جُبن‬ ‫ٍرزضکارساالری بِ خاطر یک هطت هذال؛‬ ‫از تغییر سرهربی تین هلی تا درخَاست تضَیض ضیراال‬ ‫ّیا هذیرُ باضگاُ تراکتَر بعا اسعتعضع عای‬ ‫هیرهضصَم سْرابی هذیرعاهل ایعی بعاضعگعاُ‬ ‫هَافبت کرد‪.‬‬ ‫‪ٞ‬یا ٔدرس‪ ٜ‬بوشٍو‪ ٜ‬یسروت‪ٛ‬ز دز جزّزسز‪ ٝ‬ر‬ ‫ضزززٕزززٗ لزززدزدر٘ز ز رش شحزززٕزززو‬ ‫یت ‪ٞ‬و ٔیس ٔؼص‪ ْٛ‬س‪ٟ‬سرب ر بو رسزتزؼزفزو‬ ‫‪ٛٔ ٚ‬رفم وسد‪ ٚ ٜ‬ع حىٕ رر‪ٛ‬ب ب‪ٟ‬تزو‬ ‫زر ب‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬رٖ سسپسس بوشٍو‪ ٜ‬یسروت‪ٛ‬ز ر٘تتزوب‬ ‫‪ٔ ٚ‬ؼسف وسد٘دو‬ ‫شوروٖ ذوس رس ر رر‪ٛ‬ب ب‪ٟ‬تو سوبزمز‪ٔ ٝ‬زدرزس‬ ‫وّ ‪ٚ‬زش ‪ ٚ‬ج‪ٛ‬ر٘وٖ اذزبزورزجزوٖ شزسلز ر‬ ‫ٔدرسػؤّ بوشٍو‪ ٜ‬یسروت‪ٛ‬ز دز سوَ ‪ ۹۹‬زر دز‬ ‫ووز٘ؤ‪ ٝ‬درزدو‬ ‫‪ٚ‬‬ ‫احتمبل افسایص سُمیٍ تیراودذازی‬ ‫در ببزیُبی کطًرَبی اسالمی‬ ‫فذراسیَى تیراًذازی بِ دًبعال اععسام یعک‬ ‫ًوایٌذُ دیگر در هساببا اّذاف پرٍازی بعِ‬ ‫بازیْای کطَرّای اس هی است‪.‬‬ ‫ب‪ٌ ٝ‬صرز ررس‪ٙ‬ور ٔسوبمو ر‪ٞ‬زدرف پزس‪ٚ‬رش‬ ‫بوش ‪ٞ‬و وش‪ٛ‬ز‪ٞ‬و رستٔز رش ‪ ۹۹‬یزو ‪۴۲‬‬ ‫ٔسدرد دز ل‪٘ٛ‬ی‪ ٝ‬بسٌصرز ٔ شز‪ٛ‬دو یزیزٓ ٔزّز‬ ‫ییسر٘درش ررسرٖ ٘یص لسرز ب‪ٛ‬د بو ‪ ۳‬ییسر٘درش زر‪ٞ‬‬ ‫ررٗ زلوب ‪ٞ‬و ش‪ٛ‬دو بوبه رٍزو٘ز‪ٔ ٚ ٝ‬زسضزیز‪ٝ‬‬ ‫پس‪ٚ‬ز ٘یو دز یزسر ‪ ٚ‬ػزّز د‪ٚ‬سزتز دز‬ ‫رسىی رسؤ ٘فسری رس و‪ ٝ‬ب‪ ٝ‬ل‪٘ٛ‬ی‪ ٝ‬سزفزس‬ ‫خ‪ٛ‬ر‪ٙٞ‬د وسدو ٘زٕزورز‪ٙ‬زدٌزوٖ ررزسرٖ دز ررزٗ‬ ‫ٔسوبمو دز ا‪ٟ‬وز ٔود‪ ٜ‬یسر ٔزسدرٖر یزسر‬ ‫ش٘وٖر ٔیى ‪ ٚ‬رسىی ٔسوبم‪ ٝ‬خ‪ٛ‬ر‪ٙٞ‬د دردو‬ ‫بؼد رش وسش ٔدرَ بزس٘زص یزسر ٔسزوبزمزو‬ ‫ل‪ٟ‬سٔو٘ اسیو ج‪ٛ‬ر٘وٖ وز‪ ٝ‬یز‪ٛ‬سزظ ٔزحزٕزد‬ ‫بیسر٘‪٘ٛ‬د ییسر٘درش ‪ ۹۲‬سوِ‪ ٝ‬وسش شد فدزرسی‪ٖٛ‬‬ ‫ییسر٘درش دز یت رس یزو ر‪ ٚ‬زر ٘زیزص بز‪ٝ‬‬ ‫ٔسوبمو وش‪ٛ‬ز‪ٞ‬و رستٔ رػصرْ و‪ٙ‬دو‬ ‫ٔ‪ٟ‬د ٔبی‪ ٙ‬دبیس فدزرسی‪ ٖٛ‬ییسر٘درش دزبزوز‪ٜ‬‬ ‫رٔىوٖ رػصرْ بیسر٘‪٘ٛ‬د ب‪ ٝ‬خبسٍ٘وز ررس‪ٙ‬و ٌزفز ۺ‬ ‫رٔىو٘وررس رس و یت ررٗ رسز وز‪ ٝ‬ر‪ ٚ‬زر‬ ‫رػصرْ و‪ٙ‬یٓ رٔو ست رس ا‪ ٖٛ‬ا٘‪ٟ‬و ستح ‪ٚ‬‬ ‫شٕوز‪ ٜ‬ستح درز٘د ‪ ٚ‬بورد ب ش‪ٛ‬دو‬ ‫ٔو یت ٔ و‪ٙ‬یٓر الو ووِح رٔزیزس ‪ٞ‬زٓ‬ ‫پیٍیس رس وز‪ ٝ‬ر‪ ٚ‬زر رػزصرْ وز‪ٙ‬زیزٓو رٌزس‬ ‫ٔشىت رش وش‪ٛ‬ز ٔیصبوٖ حزُ شز‪ٛ‬دو شٔزوٖ‬ ‫و‪ٛ‬یو‪ ٜ‬رس ‪ٔ ٚ‬شىت خوص خ‪ٛ‬د زر درزدو‬ ‫ٔو پیٍیس رٔ‪ٛ‬زر ‪ٞ‬ستیٓ و‪ ٝ‬رٌزس شزد رػزصرْ‬ ‫ش‪٘ٛ‬د دز غیس رر‪ٙ‬ص‪ٛ‬ز ‪ٕٞ‬وٖ ٘فزسر لزبزّز‬ ‫رػصرْ خ‪ٛ‬ر‪ٙٞ‬د شدو‬ ‫اختصبظ پبداش ارزی ی ریبلی‬ ‫بٍ ببزیکىبن ایران‬ ‫تین ٌّذبال دختراى ًَجَاى ایعراى در پعی‬ ‫لضَد بِ جوع ‪ 36‬تین برتر جْاى ضاهل پاداش‬ ‫ارزی ٍ ریالی ضذ‪.‬‬ ‫٘‪ٕٟ‬یٗ د‪ٚ‬ز‪ٔ ٜ‬سوبمو ‪ٙٞ‬دبوَ ل‪ٟ‬سٔو٘ دختسرٖ‬ ‫٘‪ٛ‬ج‪ٛ‬رٖ ج‪ٟ‬وٖ رش ‪ ۸‬رِ ‪ٔ ۹۹‬سدردٔو‪ ٜ‬ب‪ٔ ٝ‬یصبو٘‬ ‫رسى‪ٛ‬پی‪ٔ ٝ‬مد‪٘ٚ‬ی‪ ٝ‬شٕوِ ‪ ٚ‬بو حض‪ٛ‬ز ‪ ۳۴‬یزیزٓ‬ ‫دز جسروٖ رس و‬ ‫ییٓ ‪ٙٞ‬دبوَ دختسرٖ ررسرٖ بو بسیس بسربس یزیزٓ‬ ‫س‪ٍٙ‬وَ ج‪ٛ‬رش حض‪ٛ‬ز دز ٔیوٖ ‪ ۹۱‬یزیزٓ بزسیزس‬ ‫ج‪ٟ‬وٖ زر وسش وسدو‬ ‫ب‪ ٝ‬د٘بوَ ررٗ ٔ‪ٛ‬فمیز فزدزرسزیز‪ٞ ٖٛ‬ز‪ٙ‬زدبزوَ‬ ‫وش‪ٛ‬زٔوٖ پودر رزش زر دز ٔحُ ٔسوبزمزو‬ ‫ب‪ ٝ‬بوشرى‪ٙ‬وٖ درد ‪ ٚ‬لسرز رس ره پودر زروِ‬ ‫٘یص دز بوشٌش ب‪ ٝ‬ررسرٖ ب‪ ٝ‬ییٓ دختسرٖ یزؼزّزک‬ ‫بٍیسدو‬ ‫یکی از هْوتریی هعضعتع‬ ‫کطععععععععَر‬ ‫ٍرزش‬ ‫ٍرزضکارساالری است ٍ ایعی‬ ‫هضتل در ّوِ رضعتعِ ّعای‬ ‫ٍرزضی دیذُ هیضَد ٍ در‬ ‫حال افسایص ّن است‪.‬‬ ‫ب‪ٌ ٝ‬زصرز ررزس٘زور ‪ٚ‬زش‬ ‫ررسرٖ رش درسبوش بو ٔشىزتیز‬ ‫ػجیٗ شد‪ ٜ‬وز‪ٞ ٝ‬زٕزنز‪ٙ‬زوٖ‬ ‫الر‪ٙ‬حُ بزولز ٔزو٘زد‪ ٜ‬ر٘زد‬ ‫ٔشىزتیز وز‪٘ ٝ‬زوشز رش‬ ‫سوختوز ٔؼی‪ٛ‬ب حووٓ بس اٖ‬ ‫رس ز و ‪ٚ‬زششززىززوزسززوالز‬ ‫ٕ٘‪ ٝ٘ٛ‬ر رش ررزٗ ٔشزىزت‬ ‫رس ‪ٔ ٚ‬صدرق‪ٞ‬و شرزود‬ ‫دز ‪ٚ‬زش وشز‪ٛ‬ز درزدو رش‬ ‫ا٘جور و‪ ٝ‬ج‪ ٛ‬ػٕ‪ٔٛ‬ز دز‬ ‫یموبُ ٔیوٖ ‪ٚ‬زششزىزوزرٖ ‪ٚ‬‬ ‫سیستٓ ٔدرسرت ر یحز ‪ٞ‬زس‬ ‫شززسررززغزز حززک زر بزز‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬زششىوزرٖ ٔز د‪ٞ‬زد ررزٗ‬ ‫ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع بوػث شد ٌسفتٗ‬ ‫ٔؼضُ ‪ٚ‬زششزىزوزسزوالز‬ ‫شد‪ ٜ‬رس و‬ ‫رش عسفز بزسخز ٔزدرزسرٖ‬ ‫فدزرسی‪ٞ ٖٛ‬و ‪ ٓٞ‬بسر بزمزو‬ ‫خ‪ٛ‬د ‪ٞ ٚ‬زٓ یزحزث یزو زیزس‬ ‫بصزٌ‪ٕٙ‬زورز ‪ٞ‬زو وز‪ٛ‬ز‬ ‫ٌسفت‪ ٝ‬پیسرٔ‪ٛٔ ٖٛ‬فمی ‪ٞ‬زو‬ ‫وسززش شززد‪ ٜ‬دز ٔززیززودرززٗ‬ ‫بیٗ رِّّٕ ر ٔجبز‪ٛ‬ز بز‪ ٝ‬ررزٗ‬ ‫ٔ ش‪٘ٛ‬د و‪ٚ ٝ‬زششىوزرٖ زر‬ ‫ب‪ٞ ٝ‬س شىُ ٕٔزىزٗ زرضز‬ ‫ٍ٘‪ ٝ‬درز٘دو رِبت‪ ٝ‬شى دز ررٗ‬ ‫ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع ٘یزسز وز‪ ٝ‬بزورزد‬ ‫شسررظ ٔسزوػزد زر بزسر‬ ‫‪ٚ‬زششىزوزر٘ز وز‪ ٝ‬بزوػزث‬ ‫ر‪ٞ‬ززتززصرز پززساززٓ ررززسرٖ دز‬ ‫ٔسوبمو ٔؼتبس ‪ٞ‬زٕزنز‪ٖٛ‬‬ ‫رِززٕززوززیززه ‪ ٚ‬ز‪ٚ‬رززدرد‪ٞ‬ززو‬ ‫ج‪ٟ‬و٘ شد‪ ٜ‬ر٘د ررجود وزسد‬ ‫رٔو ررٗ ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع بسر بزسخز‬ ‫یزبزدرزُ‬ ‫ب‪ ٝ‬ره ٌس‪ٚ‬وشز‬ ‫شد‪ ٜ‬رس و‬ ‫دز رى رش زشت‪ٞ ٝ‬و زشٔ ر‬ ‫سسٔسب ییٓ ّٔ بزو٘ز‪ٛ‬رٖ بزو‬ ‫٘ظس ‪ٚ‬زششىوز رِٕوزیزه اٖ‬ ‫زشت‪ ٝ‬یغییس وزسد ‪ ٚ‬جزوِزش‬ ‫خاًِ با پَل‬ ‫رر‪ٙ‬ى‪ٔ ٝ‬سب د‪ٚ‬زرٖ وز‪ٛ‬دوز‬ ‫ررٗ ‪ٚ‬زششزىزوز بز‪ ٝ‬ػز‪ٙ‬ز‪ٛ‬رٖ‬ ‫سسٔسب ییٓ ّٔ ٔز‪ٙ‬زصز‪ٛ‬ب‬ ‫شدو دز زشزتز‪ ٝ‬ر درزٍزس‬ ‫‪ٚ‬زششىوز و‪ ٝ‬ا٘زمزدز بز‪ٝ‬‬ ‫‪ ٚ‬زسیدٌ شد‪ ٜ‬ب‪ٛ‬د ‪ ٚ‬دز‬ ‫یٕوْ ٔد سوَ رش فدزرسی‪ٖٛ‬‬ ‫حم‪ٛ‬ق دزروف ٔ وسد حوال‬ ‫بززو وزز‪ٙ‬ززوز زفززتززٗ ز ززی ز‬ ‫فدزرسی‪ٖٛ‬ر ػّی‪ ٝ‬ر‪ ٚ‬رفشوٌس‬ ‫ٔ و‪ٙ‬د یو رر‪ ٍٝ٘ٛٙ‬بت‪ٛ‬ر٘زد بزس‬ ‫رسوس رحتٕوال ٔ‪ٛ‬ج‪ٛ‬در بزو‬ ‫سیستٓ ٔدرسرت فدزرسزیز‪ٖٛ‬‬ ‫‪ٕٞ‬سر‪ ٜ‬ش‪ٛ‬دو ‪ٕٞ‬یٗ ‪ٚ‬زششىوز‬ ‫دز اخزززسرزززٗ ٘زززٕززز‪٘ٛ‬ززز‪ٝ‬‬ ‫دزخ‪ٛ‬رس ‪ٞ‬و غیسٔتؼوزفش‬ ‫رش فدزرسزیز‪ ٖٛ‬دزخز‪ٛ‬رسز‬ ‫وٕه ‪ٞ‬صر‪ ٝٙ‬بسر یؼز‪ٛ‬رز‬ ‫شیساال ٔ‪ٙ‬صِش وسد‪ ٜ‬ب‪ٛ‬دو‬ ‫ررٗ زسٓ ٘زوخز‪ٛ‬شزورز‪ٙ‬زد دز‬ ‫بیشتس فدزرسی‪ٖٞٛ‬و ‪ٚ‬زشش‬ ‫درد‪ٔ ٜ‬ز شز‪ٛ‬د ‪ٔ ٚ‬زدرزسرٖ‬ ‫ٔجب‪ٛ‬ز٘د ب‪ ٝ‬خوعس دالرّ و‪ٝ‬‬ ‫ػ‪ٛٙ‬رٖ شد ‪ٚ‬زششزىزوزرٖ زر‬ ‫زرض ٍ٘‪ ٝ‬درز٘دو پزیزش رش‬ ‫ررٗ ‪ ٓٞ‬بوز‪ٞ‬و درسزتزوٖ خزوز‬ ‫پوش‪ ٚ ٝٙ‬سفس‪ٞ‬و بز دِزیزُ‬ ‫ّٔ پ‪ ٛ‬د‪ٔٚٚ‬زیزدر٘ز بز‪ٝ‬‬ ‫وش‪ٛ‬ز‪ٞ‬و ٔزتزتزّز ‪ٞ‬زٓ‬ ‫ػ‪ٛٙ‬رٖ شد‪ ٜ‬ب‪ٛ‬د ‪ ٚ‬ررٗ ٔز‪ٛ‬رزد‬ ‫زر ‪ ٔ ٓٞ‬ی‪ٛ‬رٖ بز‪ٔ ٝ‬صزودرزک‬ ‫‪ٚ‬زششزىزوزسزوالز رضزوفزز‪ٝ‬‬ ‫وسدو‬ ‫رى درٍس رش ‪ٚ‬زششزىزوزرٖ‬ ‫و‪ ٝ‬ریفولو دز رِٕویه رخیس بز‪ٝ‬‬ ‫ٔدرَ زسید رش ‪ٞ‬زٕزوٖ شٔزوٖ‬ ‫و‪ ٝ‬ررٗ ٔدرَ زر وسش وزسد‬ ‫ٔدرْ دزبوز‪ ٜ‬فزدزرسزیز‪ٚ ٖٛ‬‬ ‫ٔسو ّش یؼیزیزٗ یزىزّزیز‬ ‫ٔ و‪ٙ‬د ‪ ٚ‬حت پو زر فزسریزس‬ ‫ٌززررشززتزز‪ٔ ٚ ٝ‬سزز زز‪ٛ‬الٖ‬ ‫فدزرسی‪ ٖٛ‬زر ی‪ٟ‬درد ٔ و‪ٙ‬دو‬ ‫اغاز لیگ برتر ٍالیبال زًاى از دِّ ًخست هْرهاُ‬ ‫بیست ٍدٍهیی دٍرُ لیگ برتر ٍالیبعال زًعاى دّعِ‬ ‫ًخست هْرهاُ اغاز خَاّذ ضذ ٍ باضگاُ ّا تعا یعکعن‬ ‫ضْریَر برای ثبت ًام در ساهاًِ هلی ٍالیبال فعرلعت‬ ‫دارًذ‪.‬‬ ‫ب‪ٌ ٝ‬صرز ررس٘ور عبک رػتْ سوشٔوٖ ِیًر بوشٍو‪ٞ ٜ‬زو‬ ‫یو رىٓ ش‪ٟ‬سر‪ٛ‬زٔو‪ ٜ‬بسر ب ٘وْ ییزٓ ‪ٞ‬زو خز‪ٛ‬د دز‬ ‫سؤو٘‪ٚ ّٔ ٝ‬رِیبوَ بسر شسو ِیً بسیس ‪ٚ‬رِزیزبزوَ‬ ‫ش٘وٖ سوَ ‪ ۹۲۴۹‬فسو درز٘د ‪ٔ ٚ‬سرسٓ لسػز‪ ٝ‬وشز‬ ‫ررٗ ٔسوبمو ‪ٞ‬فتٓ ش‪ٟ‬سر‪ٛ‬زٔو‪ ٜ‬ر٘جوْ خ‪ٛ‬ر‪ٞ‬د شدو‬ ‫جّس‪ٕٞ ٝ‬و‪ ٚ ٍٙٞ‬لسػ‪ٝ‬وش ‪ٞ‬فتٓ ش‪ٟ‬سر‪ٛ‬ز بسٌصرز ‪ٚ‬‬ ‫ٔسوبمو د‪ ٝٞ‬ر‪ٟٔ َٚ‬س ٔزو‪ ٜ‬اغزوش ٔز شز‪ٛ‬دو ررزٗ‬ ‫ٔسوبمو ٔغوبک بو ل‪ٛ‬ر٘یٗ ‪ٔ ٚ‬مزسزر بزیزٗ رِزٕزّزّز‬ ‫‪ ٚFIVB‬اریٗ٘ؤ‪ ٝ‬بسٌصرز ز‪ٚ‬ردرد‪ٞ‬و ‪ ٚ‬ر٘ضزبزوعز‬ ‫سوشٔوٖ ِیً فدزرسی‪ٚ ٖٛ‬رِیبوَ ر٘جوْ خ‪ٛ‬ر‪ٞ‬د شدو‬ ‫‪ٚ‬ز‪ٚ‬د بوشٍو‪ٞ ٜ‬و شسو و‪ٙٙ‬د‪ ٜ‬دز سزوَ جزوز‬ ‫رفصررش ٘ت‪ٛ‬ر‪ٞ‬د درش ‪ٔ ٚ‬بّغ اٖ رٔسوَر ‪ٔ ۴۴۴‬یّی‪ٖٛ‬‬ ‫زروَ رس و دز و‪ٛ‬زی و‪ ٝ‬بوشٍو‪ٜٞ‬زو حزوضزس دز‬ ‫ِیً بسیس ‪ ٚ‬دست‪ ٝ‬ره ٔسدرٖ ٘سب ب‪ ٝ‬شسو یزیزٓ‬ ‫ش٘وٖ دز ِیً بسیس رلدرْ و‪ٙٙ‬د رش س‪ ٝ‬دزود یتفزیز‬ ‫رش ‪ٞ‬ش دزود س‪ ٟٓ‬فدزرسی‪ ٖٛ‬رش ٔزحزُ لزسرزدرد‬ ‫بوشرى‪ٙ‬وٖ ییٓ ٔسدرٖ بسخ‪ٛ‬زدرز ٔ ش‪٘ٛ‬دو‬ ‫دردرز‪ٞ‬و ِیً بسیس ش٘وٖ ز‪ٚ‬ش‪ٞ‬و جٕزؼز‪ ٝ‬سزوػز‬ ‫‪۴۴‬ۺ‪ ۹۳‬بسٌصرز ٔ ش‪ٛ‬د ‪ ٚ‬یغییس دز یوزرخ ‪ ٚ‬سزوػز‬ ‫بوش ی‪ٟٙ‬و ب‪ ٝ‬دِیُ ریفولو پیش بی‪٘ ٙ‬شد‪ ٜ‬بزو یز‪ٛ‬رفزک‬ ‫وتب د‪ ٚ‬ییٓ ‪ ٚ‬یارید سوشٔوٖ ِیً حدرلُ ‪ ۲۸‬سوػ‬ ‫لبُ رش ٔسوبم‪ ٚ ٝ‬ره بوز دز ع‪ َٛ‬فصُ رٔىزوٖ پزررزس‬ ‫رس ؤسوبمو دز د‪ٚ‬ز ٔمدٔوی ب‪ ٝ‬و‪ٛ‬ز زفز ‪ٚ‬‬ ‫بسٌش ‪ ٚ‬دز د‪ٚ‬ز‪ ٜ‬پورو٘ ب‪ ٝ‬و‪ٛ‬ز پّ اف ‪ ٚ‬د‪ٚ‬‬ ‫بسد رش س‪ ٝ‬بوش رجسر ٔ ش‪ٛ‬دو ٔسحّ‪ ٝ‬پّ افر بزیزٗ‬ ‫ییٓ ‪ٞ‬و ر‪ َٚ‬یو ا‪ٟ‬وزْ بسر یؼییٗ ٔموْ ‪ٞ‬و ر‪ َٚ‬یزو‬ ‫ا‪ٟ‬وزْ ‪ ٚ‬بیٗ ییٓ‪ٞ‬و پ‪ٙ‬جٓ یو ‪ٞ‬شتٓ زد‪ٜ‬ب‪ٙ‬د بزسر‬ ‫یؼییٗ زیب‪ٞٝ‬و پ‪ٙ‬جٓ یو ‪ٞ‬شتٓ ر٘جوْ خ‪ٛ‬ر‪ٞ‬د شدو‬ ‫فصُ ٘مُ ‪ ٚ‬ر٘تموَ بوشرى‪ٙ‬وٖ بسر ِیً بسیس ش٘زوٖر رش‬ ‫ره ز‪ٚ‬ش پ رش پوروٖ ٘یٓ فصُ ر‪ َٚ‬یو ره ز‪ٚ‬ش لبزُ‬ ‫رش شس‪ٚ‬ع ٘یٓ فصُ د‪ ْٚ‬خ‪ٛ‬ر‪ٞ‬د ب‪ٛ‬د و‪ ٝ‬بزوشزٍزو‪ٞ ٜ‬زو‬ ‫ٔجوش ‪ٞ‬ست‪ٙ‬د پ رش ی‪ٛ‬رفک بو بوشرى‪ٙ‬وٖ خ‪ٛ‬د حدروثس ‪۵‬‬ ‫٘فس زر رش ِیس حرف ‪٘ ٚ‬سب ب‪ ٝ‬جورٍصرز‪ٙ‬ز ا٘ز‪ٟ‬زو‬ ‫رلدرْ و‪ٙٙ‬دو‬ ‫ضُر مردگبن؛ ضُری کٍ از ان زوذٌ بیرین‬ ‫وخًاَیذ امذ‬ ‫سفس ‪ ٚ‬یزجزسبز‪ ٝ‬بزوشدرزد رش ٘زمزوعز جزدرزد ‪ٚ‬‬ ‫‪ٚ‬و ٘وشد٘ ٔ ی‪ٛ‬ر٘د ره ٘ىت‪ ٝ‬دز ر٘تتوب ٔمصد‬ ‫بوشد ب‪ٕٞ ٝ‬یٗ دِیُ ر٘تتوب ٔزمزصزد دزسز ‪ٚ‬‬ ‫‪ٛٞ‬شٕ‪ٙ‬در٘‪ ٝ‬بسر ب خوعسری شزیزسرزٗ رزىز رش‬ ‫ر‪ِٛٚ‬ر ‪ٞ‬وس ‪ ٚ‬ررٗ ر٘تتوب دزس یجسب‪ٔ ٝ‬تفو‪ٚ‬ی‬ ‫زر بسر ٔسوفسرٖ ‪ٌ ٚ‬سدشٍسرٖ زلٓ خ‪ٛ‬ر‪ٞ‬د شدو‬ ‫دز ‪ٕٞ‬یٗ زرستو رى رش ٔموود ‪ٞ‬یجوٖرٍ٘زیزص بزسر‬ ‫سفس «ش‪ٟ‬س ٔسدٌوٖ »دز ز‪ٚ‬سی‪ ٝ‬رس و ش‪ٟ‬س ٔسدٌوٖ‬ ‫رى رش ٘وْ‪ٞ‬و ز‪ٚ‬ستو «درزٌو‪ٚ‬س »ز‪ٚ‬سی‪ ٝ‬رسز‬ ‫و‪ ٔ ٝ‬ی‪ٛ‬ر٘د ػ‪ٛٙ‬رٖ ػجیشیسرٗ ٔمصد ٌسدشزٍزس‬ ‫زر ب‪ ٝ‬اٖ رختصوص دردو‬ ‫بس ختف درٍس ٔموود ٌسدشٍس دز ج‪ٟ‬وٖر ش‪ٟ‬زس‬ ‫ٔسدٌوٖ ز‪ٚ‬سی‪ ٝ‬شورد ی‪ٟٙ‬و ٔمصد بوشد وز‪ٞ ٝ‬زیز‬ ‫و حض‪ٛ‬ز دز اٖ ‪ ٚ‬بوشدرد رش ررٗ ٔ‪ٙ‬زغزمز‪ ٝ‬زر بز‪ٝ‬‬ ‫ٌسدشٍسرٖ ‪ٔ ٚ‬سوفسرٖ ی‪ٛ‬وی‪ ٕ٘ ٝ‬و‪ٙ‬د اسر و‪ٌ ٝ‬فت‪ٝ‬‬ ‫ٔ ز شزز‪ٛ‬د ررززٗ شزز‪ٟ‬ززس عززّززسززٓ شززد‪ ٜ‬رس ز ‪ٚ‬‬ ‫بوشدردو‪ٙٙ‬دٌوٖ رش اٖ ش٘د‪ ٜ‬بیس‪٘ ٖٚ‬ت‪ٛ‬ر‪ٙٞ‬د أدو‬ ‫ررٗ ز‪ٚ‬سزتزو بزیزٗ ‪ ۵‬وز‪ ٜٛ‬رش زشزتز‪ ٝ‬وز‪ٞ ٜٛ‬زو‬ ‫وو ‪ٛ‬ووس‪ٛ‬س لسرز ٌسفت‪ ٚ ٝ‬دز ‪ٚ‬رلزغ ٌز‪ٛ‬زسزتزو٘ز‬ ‫بوستو٘ ر ّٕٔ‪ ٛ‬رش ٔمبس‪ٜٞ‬و ‪ ٚ‬سسدرب‪ٞٝ‬و رسز و ٘زىزتز‪ٝ‬‬ ‫لوبُ ی‪ٛ‬ج‪ ٝ‬دز ٔ‪ٛ‬زد ررٗ لبسستوٖ بزوسزتزو٘ز شزىزُ‬ ‫لبس‪ٞ‬و اٖ رس لبس‪ٞ‬و ررٗ ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬دز دَ شٔزیزٗ‬ ‫حفس ٘شد‪ٜ‬ر٘د بّى‪ٔ ٝ‬سد‪ٜٞ‬و دز دز‪ ٖٚ‬خزیزٕز‪ٞ ٝ‬زورز‬ ‫سفید زً٘ لسرز ٌسفت‪ٝ‬ر٘دو‬ ‫ررٗ لبس‪ٞ‬و ب‪ ٝ‬شىُ سوشٔوٖروفت‪ ٝ‬ر دز دز رٔزتزدرد‬ ‫رىدرٍس لسرز ٌسفت‪ٝ‬ر٘د و‪ ٝ‬دز پشز اٖ ‪ٞ‬زو بزس‬ ‫یتسرششد‪ٜ‬ر ‪ٚ‬ج‪ٛ‬د درزد و‪ٌ ٝ‬فت‪ ٔ ٝ‬ش‪ٛ‬د رش اٖ‬ ‫بسر یٕوشو رز‪ٚ‬رح رسزتزفزود‪ٔ ٜ‬ز شزد‪ ٜ‬رسز و‬ ‫سسدرب‪ٞٝ‬و ررٗ لبسستوٖ وّب‪ٞٝ‬ور سفیزد ز٘زً بزو‬ ‫سمف ٔ‪ٙ‬ح‪ ٙ‬شىُ ‪ٞ‬ست‪ٙ‬د وز‪ ٝ‬دز‪ ٖٚ‬اٖ ‪ٞ‬زو پّز‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬ج‪ٛ‬د درزد ‪ ٚ‬بوال اٖ شبی‪ ٝ‬ب‪ٌٙ ٝ‬بد رس و‬ ‫بسخ رش سسدرب‪ٞٝ‬و بصزی ‪ ۴‬یو ‪ ۲‬پّز‪ ٝ‬درز٘زد ‪ٚ‬‬ ‫و‪ٛ‬اهیس‪ٞ‬و دز ره عبم‪ ٝ‬لسرز ٌسفت‪ٝ‬ر٘دو بؼض رش‬ ‫ت سم ٘زدرز٘زدو درخزُ سزسدربز‪ٞ ٝ‬زو‬ ‫اٖ ‪ٞ‬و رو ً‬ ‫بصزی یس عوق ‪ٞ‬و ‪ٞ‬سٔ شىزّز لزسرز درزد وز‪ٝ‬‬ ‫سم زر ٍ٘‪ ٔ ٝ‬درزدوو‪ٛ‬اهیس‪ٞ‬و عوق‪ٞ‬و بشىز‪ٝ‬‬ ‫ٔو٘‪ٙ‬د درز٘دو ررٗ عوق‪ٞ‬و ٔتس‪ٚ‬عز ‪ٞ ٚ‬زسٔز بز‪ٝ‬‬ ‫شىُ یى‪ ٝ‬س‪ًٞٙ‬و پّىو٘ سوخت‪ ٝ‬شد‪ٜ‬ر٘دو‬ ‫ردرٔ‪ ٝ‬درزد‬ ‫ایب میتًان فًایذ یرزش را در یک‬ ‫قرظ عرضٍ کرد؟‬ ‫ساهاًذّی حتَر گردضگراى در ائییّای سَگَاری‬ ‫ّواٌّگی برای حتَر گردضگراى خارجی ٍ داخلعی‬ ‫در ائیی ّای هحرم بِ عٌَاى هصَبعِ العلعی هعیعس‬ ‫گردضگری هضٌَی در دسعتعَر کعار ادارا کعل‬ ‫هیراثفرٌّگی استاىّا در کطَر قرار گرفت‪.‬‬ ‫ب‪ٌ ٝ‬صرز خبسٌصرز ٔ‪ٟ‬س ب‪٘ ٝ‬مُ رش ز‪ٚ‬ربظػزٕز‪ٔٛ‬ز‬ ‫ٔؼو‪ٌ ٘ٚ‬سدشزٍزس ‪ٚ‬شرز ٔزیزسر فزس‪ٞ‬ز‪ٙ‬زٍز ر‬ ‫ٌسدشٍس ‪ ٚ‬و‪ٙ‬ورغدست دز ٘تستیٗ جزّزسز‪ٔ ٝ‬زیزص‬ ‫ٌسدشٍس ٔؼ‪ ٛٙ‬وز‪ ٝ‬بزو حضز‪ٛ‬ز ٘زٕزورز‪ٙ‬زدٌزوٖ‬ ‫ردرزر وزُ ٔزیزسر فزس‪ٞ‬ز‪ٙ‬زٍز ر ٌزسدشزٍزس ‪ٚ‬‬ ‫وزز‪ٙ‬ززورززغ دسززت ز رسززتززوٖ ‪ٞ‬ززور ٘ززٕززورزز‪ٙ‬ززدٌززو٘ ز رش‬ ‫جؤؼ‪ٟ‬وِٕصغف رِؼوِٕی‪ٝ‬ر ستود بموع ٔتبسو‪ ٚ ٝ‬بزتزش‬ ‫خص‪ٛ‬و فؼوَ دز ح‪ٛ‬ش‪ٌ ٜ‬زسدشزٍزس ٔزؼز‪ٙ‬ز‪ٚ ٛ‬‬ ‫ٔر‪ٞ‬ب رش س‪ ٛ‬دفتس ی‪ٛ‬سؼ‪ٌ ٝ‬سدشٍس درخزّز دز‬ ‫ٔحُ ٔؼو‪ٌ ٘ٚ‬سدشٍس یشىزیزُ شزدر بزس ِزص‪ْٚ‬‬ ‫اش‪ٙ‬ور ٌسدشٍسرٖ درخّز ‪ ٚ‬خزوزجز بزو ا زیزٗ‬ ‫‪ ٚ‬س‪ٔ ٗٙ‬سب‪ٛ‬ط ب‪ ٝ‬رروْ س‪ٌٛٛ‬رز ٔو‪ٔ ٜ‬حسْ یووید شدو‬ ‫بس ررٗ رسوس یصٕیٓ بس اٖ شد یو ضٕٗ رزر ‪ ٝ‬اٌو‪ٞ‬‬ ‫ب‪ٌ ٝ‬سدشٍسرٖ ج‪ ٟ‬زػور ٔزتحزظزو درز‪ٙ‬ز ‪ٚ‬‬ ‫رختل ٔسیبظ بو رروْ س‪ٌٛ‬ز‪ٛ‬رز ر رش ررزٗ فزسوز‬ ‫ج‪ ٟ‬جرب ٌسدشٍسرٖ خوزج ‪ ٚ‬درخّز ‪٘ ٚ‬زیزص‬ ‫اش‪ٙ‬ور بو فس‪ٔ ًٙٞ‬ؼ‪ٞ ٛٙ‬س رستوٖ ‪ ٚ‬یس‪ٚ‬رج ا یزٗ ‪ٚ‬‬ ‫ٔسرسٓ ‪ٞ‬و ٔر‪ٞ‬ب شیؼ دز ررزوْ ٔزو‪ٔ ٜ‬زحزسْ دز‬ ‫زرستو ر٘ؼىوس ‪ٚ‬رلؼ زرش‪ٙٔ ٝ‬وسه ٔسب‪ٛ‬ع‪ٔ ٚ ٝ‬موبّ‪ٝ‬‬ ‫بو ررسرٖ‪ٞ‬سرس رلدرْ ش‪ٛ‬دوػت‪ ٜٚ‬بس ررٗ رى درٍس رش‬ ‫دستو‪ٚ‬زد‪ٞ‬و بسٌصرز ٔیص ٌزسدشزٍزس ٔزؼز‪ٙ‬ز‪ ٛ‬ر‬ ‫ضس‪ٚ‬ز رستفود‪ ٜ‬رش زر‪ٕٙٞ‬وروٖ ووزاشٔ‪ٛ‬د‪ٕٞ ٚ ٜ‬ن‪ٙ‬یٗ‬ ‫رستفود‪ ٜ‬رش ٘ظسر ز‪ٚ‬حو٘ی‪ ٖٛ‬دز یزس‪ٚ‬رزج ‪ ٚ‬یشزسرز‬ ‫ا یٗ ‪ٞ‬و سز‪ٌٛ‬ز‪ٛ‬رز ٔزو‪ٔ ٜ‬زحزسْ رػزتْ شزد یزو‬ ‫ٌسدشٍسرٖ حوضس دز ز‪ٚ‬ردرد‪ٞ‬و ٔر‪ٞ‬ب بت‪ٛ‬ر٘‪ٙ‬زد بزو‬ ‫اٌو‪ ٚ ٞ‬وسش رعتػو ػٕیک رش غ‪ٙ‬و ٔزؼز‪ٙ‬ز‪ٛ‬رز‬ ‫ٔ‪ٛ‬ج‪ٛ‬د ب‪ٟ‬س‪ٜٙٔ‬د ش‪٘ٛ‬دو‬ ‫هصائب تولک بٌاّای تاریخی از ًگاُ ضرغاهی‬ ‫ٍزیر هیراث فرٌّگی در فتای هجازی ًعبعبعی بعِ‬ ‫هصائب تولک بٌاّای تاریخی زد ٍ ًَضت کِ بٌاّای‬ ‫ثبت ضذُ بایذ بِ ّواى ضکل باقی بواًٌذ ٍ ٍزار هعا‬ ‫بایذ ایی خاًِ ّا را از لاحباى قاًًَی اًْا خریعذاری‬ ‫کٌذ‪.‬‬ ‫ب‪ٌ ٝ‬صرز خبسٍ٘وز ٔ‪ٟ‬سر سید ػص رهلل ضزسغزؤز‬ ‫‪ٚ‬شرس ٔیسر فس‪ ٍٙٞ‬و‪ٙ‬ورغ دست ‪ٌ ٚ‬زسدشزٍزس‬ ‫‪ٍٙٞ‬وْ سفس ب‪ ٝ‬ی‪ٛ‬رسسووٖ ‪ ٚ‬بوشدرد رش ب‪ٙ‬و‪ٞ‬و یوزرتز‬ ‫دز فضو ٔجوش بو ر٘تشوز ‪ٚ‬رد ‪ٛ‬رز رش بزوشدرزد‬ ‫٘‪ٛ‬ش ۺ «خو٘‪ٞ ٝ‬و یوزرت و‪ ٝ‬ب‪ ٝ‬ب ٔز زسز‪ٙ‬زد‬ ‫بورد ب‪ٕٞ ٝ‬وٖ شىُ بول بٕو٘‪ٙ‬دو رجزوش‪ٞ ٜ‬زیز ٌز‪٘ٛ‬ز‪ٝ‬‬ ‫یتسرش رو سوخ ‪ ٚ‬سوش ب‪ ٝ‬ا٘زوٖ درد‪٘ ٜ‬زٕز شز‪ٛ‬دو‬ ‫‪ٚ‬شرزیتو٘‪ٔ ٝ‬و ٔ‪ٛ‬ظ رس رر‪ٍ٘ٛٙ‬ز‪ ٝ‬خزو٘ز‪ٞ ٝ‬زو زر رش‬ ‫ووحبوٖ لو٘‪ ٘ٛ‬ا٘وٖ خسردرز و‪ٙ‬دو»‬ ‫‪ ٚ‬دزبوز‪ ٜ‬بوشدرد رش خو٘‪ٔ ٝ‬سح‪ ْٛ‬زحٕ رهلل بزیزو‬ ‫٘‪ٛ‬ش ۺ رر‪ٙ‬جو خو٘‪ٙٞ ٝ‬سٔ‪ٙ‬د ‪ ٚ‬رستودووز ٔؼس‪ٚ‬ف ٔ‪ٙ‬بز‬ ‫دز ی‪ٛ‬رسسووٖ رس و ‪ ۹‬فسش٘د درزد و‪ ٝ‬بورد بز‪ ٝ‬سز‪ٟ‬زٓ‬ ‫رالز لو٘‪ ٘ٛ‬خ‪ٛ‬د بسس‪ٙ‬دو رش ررٗ ٔز‪ٛ‬رزد دز حز‪ٛ‬ش‪ٜ‬‬ ‫ٔیسر فس‪ ٍٙٞ‬فسر‪ٚ‬رٖ ‪ٚ‬ج‪ٛ‬د درزدو فمدرٖ رػتبوز الشْ‬ ‫بسر یّٕه ا٘‪ٟ‬ور ٔ‪ٛ‬جش ٘وزضورت شرود دز بزیزٗ‬ ‫ٔسدْ ػصرصٔوٖ شد‪ ٜ‬رس و رِبت‪ ٝ‬بسخ ٔ‪ٛ‬رزد خوص زر‬ ‫‪ٞ‬س ع‪ٛ‬ز شد‪ ٜ‬حُ ٔ و‪ٙ‬یٓو‬ ‫ردرٔ‪ ٝ‬رش شٕوز‪ ٜ‬لبُ ‪ٚ‬ووو‬ ‫ٔحمموٖ یسویبو پتسٕو خ‪ٞ ٛٔ ٖٛ‬ور زر وز‪ٝ‬‬ ‫بو د‪ٚ‬ردٖ ز‪ ٚ‬یسدٔیُ یٕسر‪ٙ‬و شدرد ر٘جوْ درد‪ٜ‬‬ ‫ب‪ٛ‬د٘در یجصر‪ ٚ ٝ‬یحّیُ وسد٘د ‪ ٚ‬ررٗ یسویبو زر بزو‬ ‫یسویبو پتسٕو دز ٔ‪ٞ ٛ‬ور و‪ٚ ٝ‬زش ٘زىزسد‪ٜ‬‬ ‫ب‪ٛ‬د٘در ٔمورس‪ ٝ‬وسد٘دو لوبُ یز‪ٛ‬جز‪ ٝ‬یزسرزٗ یزفزو‪ٚ‬‬ ‫ٔ‪ِٛ‬ى‪ ِٛ‬سغ ره رسید أی‪ ٝٙ‬روتح شد‪ ٜ‬ب‪٘ ٝ‬زوْ‬ ‫‪Lac-Phe‬دز خ‪ٞ ٛٔ ٖٛ‬ور ب‪ٛ‬د وز‪ٚ ٝ‬زش‬ ‫وسد‪ ٜ‬ب‪ٛ‬د٘دو ‪Lac-Phe‬رش الوزتزو حٔزحزصز‪َٛ‬‬ ‫جو٘ب ‪ٚ‬زش شدرد) ‪ ٚ‬ف‪ٙ‬یُ اال٘یٗحرسید أی‪ٙ‬ز‪ ٝ‬ر‬ ‫و‪ ٝ‬رى رش بّ‪ٛ‬ن‪ٞ‬و سوش٘د‪ ٜ‬پس‪ٚ‬ی یٗ ‪ٞ‬وس ) س‪ٙ‬تص‬ ‫ٔ ش‪ٛ‬دو‪ٍٙٞ‬ؤ و‪ٞ ٛٔ ٝ‬و اوق د‪ٚ‬ش بوالرز رش‬ ‫‪Lac-Phe‬زر دز ٔد ‪ ۹۴‬سوػ دزروف وسد٘در‬ ‫ٔصسف غرر اٖ ‪ٞ‬و دز ٔمورس‪ ٝ‬بو ٔ‪ٞ ٛ‬و و‪ٙ‬تزسَ‬ ‫حد‪ٚ‬د ‪ ۵۴‬دزود وو‪ٞ‬ش روف و ‪ٍٙٞ‬ؤز وز‪ ٝ‬ررزٗ‬ ‫د‪ٚ‬ش بوال ب‪ٔ ٝ‬د ‪ ۹۴‬ز‪ٚ‬ش ز‪ٔ ٚ‬ز‪ٞ ٛ‬زو ازوق‬ ‫یج‪ٛ‬رص شدر ٔصسف غرر ‪ٚ ٚ‬شٖ اٖ ‪ٞ‬زو وزو‪ٞ‬زش ‪ٚ‬‬ ‫یحُٕ ٌّ‪ٛ‬وص ب‪ٟ‬ب‪ٛ‬د روف و‬ ‫ٔحمموٖ ‪ٕٞ‬ن‪ٙ‬یٗ ا٘صرزٕز بز‪٘ ٝ‬زوْ ‪ ۴CNDP‬زر‬ ‫ش‪ٙ‬وسور وسد٘د و‪ ٝ‬دز ی‪ِٛ‬زیزد ‪٘Lac-Phe‬زمزش‬ ‫درزد ‪٘ ٚ‬شوٖ درد٘د ٔ‪ٞ ٛ‬ور و‪ ٝ‬فولد ررزٗ ا٘زصرزٓ‬ ‫ب‪ٛ‬د٘در ب‪ ٝ‬ر٘درش‪ٌ ٜ‬س‪ ٜٚ‬و‪ٙ‬تسَ دز ره بس٘ؤ‪ ٝ‬یٕسر‪ٙ‬ز‬ ‫‪ٚ‬شٖ وٓ ٘ىسد٘دو‬ ‫ػت‪ ٜٚ‬بس ررٗ ووزش‪ٙ‬وسوٖ پز رش ‪ٚ‬زش شزدرزد‬ ‫ٔت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬رفصررش سغ ‪Lac-Phe‬دز پتسٕو خ‪ٖٛ‬‬ ‫رسش‪ٞ‬و ٔسوبم‪ ٚ ٝ‬ر٘سوٖ شد٘دود‬ ‫الً٘ ٌف ۺ ررٗ ٘شوٖ ٔ د‪ٞ‬د وز‪Lac-Phe ٝ‬‬ ‫یغرر‪ ٝ‬زر ی‪ٙ‬ظیٓ ٔ و‪ٙ‬د ‪ ٚ‬بو فؼوِی بد٘ دز بسیزوز‬ ‫رش ٌ‪ٞٝ٘ٛ‬و جو٘‪ٛ‬ز ٔسیبظ رس و‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه ارک

روزنامه ارک 5558

روزنامه ارک 5558

شماره : 5558
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه ارک 5557

روزنامه ارک 5557

شماره : 5557
تاریخ : 1401/05/11
روزنامه ارک 5556

روزنامه ارک 5556

شماره : 5556
تاریخ : 1401/05/10
روزنامه ارک 5555

روزنامه ارک 5555

شماره : 5555
تاریخ : 1401/05/09
روزنامه ارک 5554

روزنامه ارک 5554

شماره : 5554
تاریخ : 1401/05/08
روزنامه ارک 5553

روزنامه ارک 5553

شماره : 5553
تاریخ : 1401/05/06
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!