روزنامه ارک شماره 5558 - مگ لند

روزنامه ارک شماره 5558

روزنامه ارک شماره 5558

روزنامه ارک شماره 5558

‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫امسبل‬ ‫هیچگونه‬ ‫خبموشی‬ ‫نداریم‬ ‫شبخسئی‬ ‫واخسئی‬ ‫عسا‬ ‫مراسم لری‬ ‫غفحِ ‪۷‬‬ ‫ّویی غفحِ‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫*چهبرشنبه ‪ 21‬مرداد ‪ 3 * 2042‬اگوست ‪5 * 1411‬محرم‪ * 2003‬سبل سی و دوم ( اوتوز ایکینجی ایل ) * شمبره ( سبیی ) ‪ 5* 5555 :‬صفحه *قیمت‪34444:‬ریبل * ایمیل‪ * ark.tabriz@yahoo.com :‬سبیت روزنبمه ارک‪ *www.arkonline.ir :‬سبیت پبیگبه خبری ارک خبر‪www.ark-news.ir :‬‬ ‫حقَق بطز اس ًگبُ ادیبى ٍ هکبتب‬ ‫سیبسی‬ ‫سئیغ جمًُس‪۲‬‬ ‫سیبست ٍ تالش دٍلت کٌتزل تَرم ٍ جلَگیزی‬ ‫اس اقذاهبت تَرمساست‬ ‫هزخػی سایوبى بزای توبهی‬ ‫بیوِضذگبى سى ضبغل ‪ 9‬هبُ است‬ ‫غفحِ ‪۸‬‬ ‫قبسوی‪ :‬در سبخت چْبر‬ ‫هیلیَى ٍاحذ هسکًَی ّیچ‬ ‫تزدیذی ًذارم‬ ‫غفحِ ‪7‬‬ ‫غفحِ ‪۶‬‬ ‫بزًبهِّبی اٍلَیتدار هیش‬ ‫گزدضگزی دستزسپذیز‬ ‫اعالم ضذ‬ ‫پزداخت ٍام اجبرُ بِ حذٍد ‪۵۹‬‬ ‫ّشار ًفز تبکٌَى‬ ‫غفحِ ‪8‬‬ ‫منظوم یبدداشت‬ ‫ادین حسین »ع«‬ ‫ّویی غفحِ‬ ‫سرمقبله‬ ‫مدیرمسئول ‪ -‬محمّد اشراقی‬ ‫ضبخسئی ٍاخسئی‬ ‫عشا هزاسن لزی‬ ‫ؿبخؼئی‪ ،‬یاخؼئی (ؿبٌ حؼیه‪ ،‬یای حؼیه ) محرحش‬ ‫عضا سػمی دیش کی مرش ائی ویه ایلک این گحًوحًن‬ ‫دٌ ارسثبیجبن ؿُشلشیىذٌ‪ ،‬اوصٌ لحلحیحک لحٍ زحجحشیحض‬ ‫ؿُشیىذٌ‪ ،‬کئچیشیلش‪ .‬ثً مشاػم دٌ ؿبخؼئی گئذولش‪ ،‬ال‬ ‫الٍ یب قًل قًال یئشیت ایصین کف ثبغالییت‪ ،‬اللشیحىحٍ‬ ‫ال اغبجی گازًسیه گحاسکحمحلحی ثحیحش دیسی دا‬ ‫ؿبخؼئی گئذسلش‪.‬‬ ‫ؿبخؼئی مشاػمی کًچٍ لشدٌ چئحًسٌ دٌ زحبمحبؿحبیحب‬ ‫دیسمحًؽ اَبلیٍ اساػیىذا کئچیشیلحش‪ .‬دئحمحٍ لحیحذیحش‬ ‫ؿبخؼئی‪ ،‬یاخؼئی مشاػم لشیىحذٌ‪ ،‬کحئحچحمحیحؾ دن‬ ‫قبلمیؾ‪»۲‬حؼئیىٍ یحئحشلحش اغحالس‪ ،‬گحایحلحش اغحالس‪،‬‬ ‫ثتًل ی مشزضی‪ ،‬پحیحبحمحجحش اغحالس «کحیحمحی‪ ،‬اوصل‬ ‫سیتملی زًسکی وًحٍ لش ایخًوبس‪.‬‬ ‫ؿبخؼئی یاخؼئی مشاػمی حمبػی‪ -‬مزَجی سػحم دٌ‬ ‫ػبییال ثیلش‪ .‬زجشیض ؿُشیىذٌ‪َ ،‬ش محرلحٍ وحیحه اوصیوحًن‬ ‫ؿبخؼئی دػتٍ ػی یاس ی ثعضی یقت لشدٌ ثیش یئشٌ دٌ‬ ‫ییبیـبس الس‪.‬‬ ‫افشایص ‪ ۷‬بزابزی ببرش تببستبى‬ ‫ًسبت بِ دٍرُ ًزهبل‬ ‫*مدیرمسئول ‪-‬محمّد اشراقی‬ ‫ّویی غفحِ‬ ‫اغٌبف هلشم بِ استفبدُ اس هبسک ٍ‬ ‫رعبیت پزٍتکل ّبی بْذاضتی ّستٌذ‬ ‫اتبق اغٌبف ایزاى پیزٍ ضیَع هَج ّفتن کزًٍب بِ کطَر ٍ سزایت پذیزی بسیبر‬ ‫ببالی اى ٍ لشٍم رعبیت بیطتز پزٍتکلّبی بْذاضتی اطالعیِای غبدر کزد‪.‬‬ ‫دس ایه اعالعیٍ امذٌ اػت‪ ۲‬ثبعىبیت ثٍ افضایؾ قحبثحل زحًجحٍ امحبسسػحمحی‬ ‫مجتالیبن ثٍ ػًیٍ جذیذ کشیوب ی متاػفبوٍ افضایؾ مشگ یمحیحشَحب‪،‬ثحش اػحبع‬ ‫پیؾثیىی یصاست ثُذاؿت میزًان کـًس سادساغبص دسگیشی مًج َفتم ایحه‬ ‫ییشیع داوؼت‪ .‬امبس فضایىذٌ مجتالیبن مًجت ؿذٌ ثبس دیگش ثیمبسػتبنَب دس‬ ‫حبل پش ؿذن اص ثیمبسان کشیوبیی ثبؿذ‪.‬ثذین زشدیذ زىحُحبساٌ ثحشین سفحت اص‬ ‫ؿشایظ فعلی زمشکض دیثبسٌ ثش سعبیت دػتًسالعملَب ی سییٍَبی کبدسٌ ػتبد‬ ‫ملی مجبسصٌ ثب کشیوب اػت ی حفظ ػالمت عمً محشد یخحبوحًادٌ ثحضسگ‬ ‫اکىبف دس گشی اجشای ثُیىٍ ایه دػتًسالعمل َب ی ثشخًسدَبی قحبوحًوحی ثحب‬ ‫متخلفبن خًاَذ ثًد؛ ثىبثشایه الص اػت مه زاکیذثش دسیبفت دیص ػحً ی‬ ‫دس مًاسد لضی دیص یبدایس یاکؼه کشیوب‪ ،‬اػتفبدٌ اصمبػک یسعبیت ػحبیحش‬ ‫پشیزکلُبی ثُذاؿتی دس یاحذَبی کىفی ویضدسدػتًسکبس زمبمی ازحب َحب ی‬ ‫ازربدیٍَبی کىفی قشاس گیشد‪.‬متاػفبوٍ میضان سعبیت پشیزکلُب دس میبن محشد‬ ‫ی کؼتیکبسَب َماکىًن ثٍ پبییهزشیه حذ خًد سػیذٌ یثب مرذاسی َمشاَی‬ ‫دس ایه ثشٍَ صمبوی حؼبع میزًان کمک کشد‪.‬‬ ‫حذف ارس ‪ ۸۶۴۴‬تَهبًی درخَاست‬ ‫ّوِ اغٌبف بَد‬ ‫ٍسیز جْبد کطبٍرسی گفت‪ :‬سهبى تػوین بزای اغالح تخػیع ارس تزجیحی‪،‬‬ ‫توبم غٌَف اس جولِ لبٌیبت‪ ،‬دام ٍ طیَر خَاستبر اقذام در ایی سهیٌِ بَدًذ‪.‬‬ ‫جًاد ػبدازیوظاد اظُبس داؿت‪ ۲‬صمبوی کٍ دس کمیؼیًن کـبیسصی محجحلحغ‬ ‫ؿًسای اػالمی فعبل ثًد ‪ ،‬کىف ی کىعت ثٍ دوجحبل اصادػحبصی وحشر اسص‬ ‫ثًدوذ زب ایىکٍ دیلت دس کىبس ثخؾ خلًکی ان سا اجشایی کشد‪.‬یی افضید‪۲‬‬ ‫دس َفتٍ ایىذٌ گفت یگً دس ایه صمیىٍ اوجب خًاَحذ ؿحذ ی محً حً ثحٍ‬ ‫کًست کبسؿىبػی ثشسػی می ؿًد‪.‬یصیش جُحبد کـحبیسصی دس خلحًف‬ ‫کـت قشاسدادی گىذ گفت‪ ۲‬ایه عشح اص ػبل جبسی اجشایی محی ؿحًد ی‬ ‫ثخؾ خلًکی ثبیذ دس کىبس دیلت قشاس ثگیشد‪.‬ػبدازیوظاد ادامٍ داد‪ ۲‬محرحشس‬ ‫ؿذٌ دس ایه عشح وُبدٌ متىبػت ثب اقلیم ثٍ کـبیسص اَذا ؿًد ی زبمیه محبلحی‬ ‫ثشای خشیذ ػم ی کًد ی ثیمٍ ثشای مرلًل دس دػتًس کحبس قحشاس داسد زحب‬ ‫معیـت کـبیسص زبمیه ؿًد‪.‬یی خبعشوـبن کشد‪ ۲‬ثب عحمحلحیحبزحی ؿحذن ایحه‬ ‫ػبصیکبس مـکالت معیـت کـبیسص حل میؿًد‪ ،‬زًلیذ افضایؾ پیذا میکىذ‬ ‫ی ویبص ثٍ یاسدات کبَؾ مییبثذ‪ ،‬امب ثشای اجشا ویبص ثٍ زبمیه مبلی داسیم کحٍ‬ ‫دیلت‪ ،‬ثخؾ خلًکی ی ثبوکَب ثبیذ ثب َم َمکبسی کىیم‪.‬‬ ‫غذٍر کبرت هخػَظ خزیذ ًبى در دستَر کبر ًیست‬ ‫تػویوی هبٌی بز غذٍر کبرت ًبى بزای خزیذ ایی کبال ٍجَد ًذارد‪.‬‬ ‫رئیس هزکش خطکسبلی گفت‪ :‬اس ابتذای فػل تالببسالتالبى‬ ‫تبکٌَى‪ ،‬ببرش ًسبت بِ دٍرُ ًزهبل ‪ ۷‬بزابز رضذ داضتالِ‬ ‫است‪.‬‬ ‫افبی احذ یظیفٍ گفت‪ ۲‬ثىبثش اخشیه امبس دس َحفحتحٍ‬ ‫گزؿتٍ ثٍ عًس متًػظ سیصاوٍ ‪ ۰‬میلی متحش ثحبسوحذگحی‬ ‫دسیبفت کشدیم کٍ عی ‪ ۵۴‬ػبل گزؿتٍ ‪ ۱.۱‬میلی متحش‬ ‫سؿذ داؿتٍ اػت‪.‬ثٍ گفتٍ ای‪ ،‬اص اثتذای فلل زحبثؼحتحبن‬ ‫‪ ۱۱.۶‬میلی متش ثبسؽ دسیبفت کحشدیحم کحٍ ثحیحبوحگحش‬ ‫افضایؾ ‪ ۵‬ثشاثشی ثبسؽ وؼجت ثٍ دیسٌ وشمبل اػت‪.‬‬ ‫یظیفٍ می گًیذ‪ ۲‬گشچٍ ثبسؽ َبی زبثؼتبن عمذزب دس‬ ‫جىًه ؿش َمچًن جىحًه فحبسع‪َ ،‬حشمحضگحبن ی‬ ‫جىًه ػیؼتبن ی ثلًچؼتبن متمحشکحض ثحًد‪ ،‬امحب عحی‬ ‫سیصَبی گزؿتٍ صاگشع میبوی‪ ،‬دامىٍ َحبی جحىحًثحی‬ ‫الجشص ی زُشان ثی ولیت ومبوذ‪.‬سئیغ مشکض خـکؼبلحی‬ ‫گفت‪ ۲‬ثب زًجٍ ثٍ ثبسؽ َبی اخیش‪ ،‬اػتبن زُحشان ‪۵۱.۰‬‬ ‫دسکذ وؼجت ثٍ وشمبل ثبسؽ ثیـتشی دسیحبفحت کحشدٌ‬ ‫اػت‪ ،‬امب ثشخی اػتبن َب َمچًن ایحال ‪ ،‬خحًصػحتحبن‪،‬‬ ‫ػمىبن‪ ،‬کشمبوـبٌ ی لشػتبن کمتش اص وشمبل ثبسؽ داؿتحٍ‬ ‫اػت کٍ َمچىبن ثب خـکؼبلی ی کم ثبسؿی وؼجت ثحٍ‬ ‫وشمبل مًاجٍ َؼتیم‪.‬‬ ‫ثىبثش اخشیه امبس مجمً ثبسؽ کـًس اص اثتذای ػحبل‬ ‫صساعی ‪ ۱۰۱.۰‬میلی متش ثًدٌ کٍ وؼجت ثٍ دیسٌ وحشمحبل‬ ‫‪ ۱۳‬دسکذ کبَؾ ثبسوذگی سا وـبن می دَذ‪.‬‬ ‫مذل َبی اقلیمی وـبن می دَذ کٍ ثبسؽ َبی پحبیحیحض‬ ‫دیشزشاص وشمبل ؿشی می ؿًد ی میضان ثبسؽ کمحتحش اص‬ ‫وشمبل خًاَذ ثًد‪ ،‬امب اوبمًلی ؿذیذ دمب دس زحبثؼحتحبن‬ ‫وذاسیم ی زىُب دس غشه کـًس ‪ ۱‬زب ‪ ۱.۳‬دسجٍ ثیحؾ اص‬ ‫وشمبل اػت‪.‬‬ ‫ٍسیز اقتػبد گفت‪ :‬بِ طَر قطع افشایص قیوت ًبى ًخَاّین داضت ّوچٌالیالی‬ ‫احؼبن خبوذیصی گفت‪ ۲‬مرشس ؿذٌ زب خشیذ َبی مشد ثحب کحبست ثحبوحکحی‬ ‫مًجًد ی عبدی اوجب ؿًد ی ثشای یبساوٍ کبست جذیذ کبدس وخًاَذ ؿذ‪.‬‬ ‫ای می گًیذ‪ ۲‬دس ثشوبمٍسیضیَبی اوجب ؿذٌ‪ ،‬مغشح اػت کٍ پشداخت یبساوٍ‪،‬‬ ‫اختلبکی ثٍ ػشپشػت خبوًاس وذاؿتٍ ثبؿذ‪ ،‬ثلکٍ زمب خحبوحًادٌ ثحٍ ؿحکحل‬ ‫یکؼبن اص ثشداؿت یبساوٍ ثُشٌ ثجشوذ‪.‬‬ ‫ثٍ گفتٍ یصیش اقتلبد َذفگزاسی ی خظ قشمض دیلت ثشای وبن ایه اػت کحٍ‬ ‫ؿبَذ افضایؾ قیمت وجبؿیم ی زبییشات دس اسد ی گىذ ثٍ ورحًی ثحبؿحذ کحٍ‬ ‫کمتشیه اػیت سا داؿتٍ ثبؿذ‪ ،‬امب ثٍ عًس قغع افضایؾ قیمت وبن سا وخًاَحیحم‬ ‫داؿت‪.‬‬ ‫خبوذیصی گفت‪ ۲‬مً ً یکؼبن ػبصی وشر وبن کىعتی ی ػىتی سا دس جلؼحٍ‬ ‫ایىذٌ ػتبد اقتلبدی دیلت مغشح میکىیم ی زالؽ داسیم دیلت زلحمحیحمحی‬ ‫ثگیشد کٍ خًاػتٍ فعبالن اقتلبدی ثبؿذ‪.‬‬ ‫سیبست ٍ تالش دٍلت کٌتزل تَرم ٍ جلَگیزی اس اقذاهبت تَرمساست‬ ‫رئیس جوَْر گفت‪ :‬سیبست ٍ تالش دٍلت کٌتزل‬ ‫تَرم ٍ جلَگیزی اس اقذاهبت تَرم سا بَدُ ٍ در‬ ‫ایی سهیٌِ حتی هَاردی درخَاست اغالح قبًالَى‬ ‫ًیش بِ هجلس ارائِ ضذ کِ اثز تَرهی ًذاضتِ ببضالذ‪،‬‬ ‫سیزا بعضی اس هَارد قبًًَی اس دارای ببر تالَرهالی‬ ‫است‪.‬‬ ‫سئیغجمًُس ثب زاکیذ ثش ایىکٍ زالؽ دیلت سفحع‬ ‫مرشیمیت‪ ،‬ججشان کبػتی َب ی زحًػحعحٍ محىحبعحق‬ ‫کم ثشخًسداس کـًس اػت‪ ،‬افضید‪ ۲‬دس ملحًثحبت‬ ‫ػفشَبی اػتبوی مه زًجٍ ثٍ ایه مًاسد مؼحبیحل‬ ‫ایلًیتداس اػتبنَب ویض مًسد زًجٍ دیلت ثحًدٌ ی‬ ‫وبظش ثٍ اَمیت مً ً ی پحشیطٌ َحبی اػحتحبوحی‬ ‫زخلیق اعتجبس کًست گشفتٍ اػت‪.‬‬ ‫سئیؼی افضید‪ ۲‬دیلت مذافع حرً معلمبن ثحًدٌ ی‬ ‫ثب زبمیه مىبثع‪ ،‬اییهوبمٍ سزجٍثىذی معلمبن مجتىی ثحش‬ ‫قبوًن ملًه مجلغ زاییذ‪ ،‬زلًیت ی ثشای اجحشا‬ ‫ثٍ امًصؽ ی پشیسؽ اثالغ ؿذٌ ی دس اجحشای ان‬ ‫زاخیشی کًست وگشفتٍ چحشا کحٍ ثحىحبی دیلحت‬ ‫اجشای دقیق ایه قبوًن اػت‪.‬یی دس ادامٍ ثب اؿحبسٌ‬ ‫ثٍ مً ً زرًیت ویشیگبٌ َب ی صیشػحبخحت َحبی‬ ‫اػتبن َب کٍ اص ػًی ثشخی ومبیىذگبن مغشح ؿذٌ‬ ‫ثًد‪ ،‬زلشیح کشد‪ ۲‬ثشوبمٍسیضی دیلت دس ایه صمیىٍ‬ ‫اص جملٍ ثشای زًلیذ ‪َ ۵۳‬ضاس مگبیات ثش اغبص ی‬ ‫دس ؿشف اجشاػت‪ .‬خًؿجختحبوحٍ صمؼحتحبن ػحبل‬ ‫گزؿتٍ ی زبثؼتبن امؼبل ثب ثشوبمٍسیضی ی مذیشیحت‬ ‫دیلت قغعی گبص ی ثش دس ؿجکٍ خبوگی وذاؿتیم‬ ‫ی ثشای یاحذَبی کىعتی ویض ثشوبمٍسیضی ؿذ‪.‬‬ ‫سئیغجمًُس زلشیح کشد‪ ۲‬ػحیحبػحت ی زحالؽ‬ ‫دیلت کىتشل زًس ی جحلحًگحیحشی اص اقحذامحبت‬ ‫زًس صا ثًدٌ ی دس ایحه صمحیحىحٍ ححتحی محًاسدی‬ ‫دسخًاػت اکالح قبوًن ویض ثٍ مجلغ اسائحٍ ؿحذ‬ ‫کٍ اثش زًسمی وذاؿتٍ ثبؿذ‪ ،‬صیشا ثعضی اص محًاسد‬ ‫قبوًوی اص داسای ثبس زحًسمحی اػحت‪َ .‬حمحچحىحیحه‬ ‫شیسی اػت اکحالححبت اقحتحلحبدی کحٍ ثحب‬ ‫َمکبسی دیلت ی مجلغ دوجبل میؿحًد وحیحض ثحب‬ ‫زجییه اص ػًی ومبیىذگبن َمشاٌ ثبؿذ‪.‬‬ ‫مؼالٍ اوتربل اه دسیبی عمحبن ثحٍ اػحتحبن َحبی‬ ‫کماه‪ ،‬مُبس اه َبی مشصی ی َمچىیه زاکیذ ثش‬ ‫ػًُلت ی زؼشیع دس اسائٍ زؼحُحیحالت اصدیاج اص‬ ‫ػًی ثبوک َب اص دیگش وکبزحی ثحًد کحٍ سئحیحغ‬ ‫جمًُس ثٍ اوُب اؿبسٌ کشد‪.‬‬ ‫سئیؼی دس پبیبن گفت‪ ۲‬حتمبً َمشاَی ی َمافضایحی‬ ‫کبدقبوٍ دیلت ی مجلغ ثٍ امیذافشیىی دس جبمعحٍ‬ ‫کٍ خىثیکىىذٌ زًعئٍَبی دؿمىبن اػت‪ ،‬محىحجحش‬ ‫خًاَذ ؿذ‪.‬‬ ‫ادیه حؼیه! َبی ػبلیجذیش یئشلشٌ‬ ‫عضاداسیه‪ ،‬ػؼی قبلخیت‪ ،‬گای لشٌ‬ ‫ػىیه ایـًن‪ ،‬اولچً ایلًه‪ ،‬دیویبیب‬ ‫ؿیعٍ ثبؿیه‪ ،‬قًیصایجذیش‪ ،‬ایجبیب‬ ‫مظلً ػىی‪ ،‬ایزلٍ ییشی‪ ،‬یًلًوذا‬ ‫ظبلم ایؼٍ‪ ،‬گیضلٍ ویشی‪ ،‬دیوًوذا‬ ‫حق لٍ ثبعل‪ ،‬دویًؿًوًن‪ ،‬قشثبوی!‬ ‫گیىٍ ایلًس‪ ،‬ثًدویًؿذٌ‪ ،‬قشثبوی!‬ ‫گلؼیه گشک‪ ،‬اغال قبسا‪ ،‬زبوییبن‬ ‫ییبیـیال‪ ،‬ظلم الیىذن‪ ،‬اغلییبن‬ ‫چًخالسی یاس‪ ،‬ظلم الیىذن‪ ،‬اغالییش‬ ‫ایسٌ گیىی‪ ،‬یبخـیالسا‪ ،‬ثبغالییش‬ ‫یًلًن ػىیه‪ ،‬مظلًمالسیه دایبغی‬ ‫ظبلم لش دیش‪ ،‬یضیذلشیه‪ ،‬ایبغی‬ ‫پزداخت ٍام اجبرُ بِ حذٍد‬ ‫‪ّ ۵۹‬شار ًفز تبکٌَى‬ ‫اس اٍاسط خزداد کِ فزایٌذ ثبت ًبم هتقبضیبى تسْیالالت‬ ‫کوک ٍدیعِ هسکی تَسط ٍسارت راُ ٍ ضْزسبسی اغالبس‬ ‫ضذُ تبکٌَى بیص اس ‪ّ ۷۹‬شار ًفز بزای دریبفت ٍام بالِ‬ ‫ببًکّبی هزبَطِ هعزفی ٍ حذٍد ‪ّ ۵۹‬شار ًالفالز ایالی‬ ‫تسْیالت را دریبفت کزدُاًذ‪.‬‬ ‫اص صمبن اثالغ دػتًسالعمل زؼُیالت کحمحک یدیحعحٍ‬ ‫مؼکه دس ویمٍ خشداد مبٌ ‪ ۱۰۴۱‬زحب امحشیص ‪ ۱۴‬محشداد‬ ‫زعذاد ‪َ ۵۳‬ضاس ی ‪ ۶۱۶‬پشیوذٌ ثشای مترب یحبن محعحشفحی‬ ‫ؿذٌ کمک یدیعٍ مؼکه ثٍ ثبوکَبی مشثًعٍ زـکیحل‬ ‫ؿذٌ کٍ اص ایه زعذاد ‪َ ۱۰‬ضاس ی ‪ ۰۳۴‬وحفحش ثحٍ محیحضان‬ ‫‪ ۰۶۱۶‬میلیبسد سیبل زؼُیالت یدیعٍ مؼحکحه خحًد سا‬ ‫دسیبفت کشدٌ اوذ‪.‬ثىب ثٍ گفتٍ مُذی کربثی حح محعحبین‬ ‫اداسٌ اعتجبسات ثبوک مشکضی‪ ،‬پغ اص ملًثحٍ ؿحًسای‬ ‫پًل ی اعتجبس ػُمیٍ ثحبوحکحی ی اػحتحبوحی ثحٍ َحمحشاٌ‬ ‫دػتًسالعمل ورًٌ پشداخت ثٍ وظب ثحبوحکحی اص ػحًی‬ ‫ثبوک مشکضی اثالغ ؿذٌ اػت‪ .‬ثش ایه اػبع مترب یحبن‬ ‫دسیبفت زؼُیالت ثب مشاجعٍ ثٍ ػبمحبوحٍ یصاست ساٌ ی‬ ‫ؿُشػبصی ی اسائٍ اجبسٌوبمٍ کذسَگیحشی داس سػحمحی‬ ‫مشثًط ثٍ ػبل ‪ ۱۰۴۱‬ثجتوب ایلیٍ سا اوجب میدَىذ‪.‬‬ ‫اص سیص ‪ ۱۱‬خشدادمبٌ ثجت وب دسیبفت زؼُیالت کمحک‬ ‫یدیعٍ مؼکه اغبص ؿذٌ اػت‪ .‬ایه یا کٍ ثٍ محىحظحًس‬ ‫حمبیت اص مؼتبجشان دس صمبن ؿیحً کحشیوحب ملحًه‬ ‫ؿذٌ دس ػبلَبی ‪ ۱۵۱۱‬ی ‪ ۱۰۴۴‬وحیحض پحشداخحت ؿحذ‪.‬‬ ‫ػرف ایه زؼُیالت دس ؿُش زُشان دس ػبل گزؿتٍ ‪۰۴‬‬ ‫میلیًن زًمبن ثًد کٍ امؼبل ثٍ ‪ ۱۴۴‬محیحلحیحًن زحًمحبن‬ ‫افضایؾ یبفتٍ اػت‪.‬‬ ‫ثش اػبع ملًثٍ ؿًسای پًل ی اعتجبس‪ ،‬ػرف یا یدیعٍ‬ ‫مؼکه ثشای مترب یبن ؿُش زُشان ‪ ۱۴۴‬میلیًن زحًمحبن‪،‬‬ ‫ثشای کالنؿُشَب ‪ ۰۴‬میلیًن زًمبن ی ثشای ػبیش ؿُشَحب‬ ‫‪ ۰۴‬میلیًن زًمبن مرشس ؿذٌ اػت‪ .‬مترب یبن ثشای ثحجحت‬ ‫وب زؼُیالت کمک یدیعٍ مؼکه ثٍ ػبمبوٍ عشح َحبی‬ ‫ححمححبیححتححی یصاست ساٌ ی ؿحُححشػححبصی ثححٍ وـححبوححی‬ ‫‪saman.mrud.ir‬مشاجعٍ کىىذ‪.‬‬ ‫دس ػبلُبی ‪ ۱۵۱۱‬ی ‪ ۱۰۴۴‬حذید ‪َ ۰۳۴‬حضاس وحفحش یا‬ ‫اجبسٌ سا دسیبفت کشدٌاوذ‪.‬‬ ‫ایه دس حبلی اػت کٍ حذید ‪ ۰.۳‬محیحلحیحًن خحبوحًاس‬ ‫مؼتبجش دس کـًس یجًد داسد‪ .‬عذ اختلبف یا ثحٍ‬ ‫ثؼیبسی اص مؼتبجشان‪ ،‬گالیٍ َبی اوُب سا دس پی داؿحت‪.‬‬ ‫ثٍ وظش میسػذ ثب زًجٍ ثٍ کمجًد مىبثع‪ ،‬ثحبوحک َحب دس‬ ‫پححشداخححت ایححه زؼححُححیححالت ػححخححت گححیححشی َححبیححی‬ ‫داؿتىذ‪ .‬ان عًس کٍ مذیشکل دفحتحش اقحتحلحبد مؼحکحه‬ ‫یصاست ساٌ ی ؿُشػبصی گفحتحٍ ایلحًیحت یا یدیحعحٍ‬ ‫مؼکه ثب کؼبوی اػت کٍ قجال ایحه یا سا دسیحبفحت‬ ‫وکشدٌاوذ‪.‬‬ صفحه 1 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫دیدگبُ رٍسًبهِ ارک‬ ‫هدیزهسئَل ‪ -‬هحوّد اشزاقی‬ ‫چْبرشٌبِ ‪ 21‬هزداد ‪ 3 * 2042‬اگَست‪5 * 1411‬هحزم ‪ * 2003‬سبل سی ٍ دٍم ( اٍتَس ایکیٌجی ایل ) * شوبرُ ( سبیی ) ‪5555 :‬‬ ‫هسیز احیبی بزجبم اس هسقط هی گذرد؟‬ ‫* حقَق بشز اس ًگبُ ادیبى ٍ هکبتب سیبسی‬ ‫حمَق ثکط ٍلتی ٍ جبیی وِ ثکط حضدَض زاضز‪،‬‬ ‫هغطح هی قَز ٍ قدٌدبؾدبیدی ٍ ضػدبیدت اى‬ ‫ضطٍضت پیسا هی وٌس‪ .‬اغلت ازیبى ٍ هدىدبتدت‬ ‫زاضای تؼبلین هتؼبلی حمَق ضا ثطای هدؼدتدمدسیدی‬ ‫ذَز یب ول ًدَع ثکط لبئلٌس ٍ ضػبیت اًطا تَنیِ‬ ‫هی وٌٌس‪ .‬حمَق ثکط هَضز قٌبؾبیی‪ ،‬تؼییی قدسُ‬ ‫تَؾظ ازیبى هثل ؾبیط اػتمبزات ٍ انَل اًْب زض‬ ‫ثؼضی هَاضز تب حسٍزی ثبًحب هرتلف ًمض هی‬ ‫قًَس‪ .‬هیعاى ٍ ًحَُ ًمض حمَق ثکط زض جَاهدغ‬ ‫ثکطی ثدِ هدمدساض ضحدن‪ ،‬هدطٍت‪ ،‬هدغدبهدغ ٍ‬ ‫ذَزذَاّی ّبی غیط لبًًَی ًمض ودٌدٌدسگدبى‬ ‫ثؿتگی زاضز‪ .‬ثبٍض ایی اؾت ودِ‪ ،‬تدٌدْدب ٍجدَز‬ ‫اًَاػی اظ حمَق ثکط زض هفبّین ٍ تؼبلین هسًی ٍ‬ ‫زیٌی جَاهغ‪ ،‬تضویی وٌٌسُ حمدَق ثکدط ًدودی‬ ‫تَاى ثبقس‪ .‬ثلىِ هیعاى اػتمبز ٍ نسالت هسیطاى‬ ‫ٍ ه طیبى جَاهغ‪ ،‬زض هَضز تؼبلین ٍ لدَاًدیدی ٍ‬ ‫حمَق ثکط زض ایی هْن زذیل هیجبقدٌدس‪ٍ .‬جدَز‬ ‫قجِْ زض ؾالهت اضا‪ ،‬ا ىبض ٍ نسالت هدسیدطاى‬ ‫ثبػ ثؿیبضی اظ زیىتبتَضی ّب ٍ ًمض حدمدَق‬ ‫ّب زض اغلت جَاهغ تلمی هی گطزز‪.‬‬ ‫اخببر کَتبُ حَادث‬ ‫*درگیزی فیشیکی ببسیکی سپبّبى بب‬ ‫خبزًگبر تزکیِای!‬ ‫بِ گضاسش ایسٌا بِ ًقل اص اى تی ٍی تیشیی‪،‬یِ‬ ‫هاًَئل فشًاًذص ستاسُ پشتغال یِ دس سیا ّیای‬ ‫گزشتِ بشای بشی‪،‬یایتیاش بیاصی هی ییشد بیِ‬ ‫خبشًگاسی یِ دس یَسٍچشوِ استیاًیبیَ اص اٍ‬ ‫عااس ه یشدُ حولٍِس شذُ است‪.‬‬ ‫یه ضؾبًِ ػطثی زض گعاضقی ثِ تحدطودبت‬ ‫اذیط ػوبى زض ضاؾتبی احیبی ثطجبم ٍ ًمف‬ ‫ایی وکَض زض ٍؾبعت هیبى ایطاى ٍ اهطیىدب‬ ‫عی چْل ؾبل گصقتِ پطزاذت‪.‬‬ ‫ثِ گعاضـ ایؿدٌدب‪ ،‬الدردلدیدن اًدالیدی زض‬ ‫گعاضقی ًَقت‪ :‬ضٍظ ثِ ضٍظ هکردم هدی‬ ‫قَز وِ ػوبى ثبظیگطی اؾبؾی زض ّطگًَدِ‬ ‫هصاوطات هطتجظ ثب پطًٍسُ ّؿتِ ای ایدطاى‬ ‫اؾت ٍ ایی وکَض ثدِ زلدیدل ًدمدکدف زض‬ ‫هَ میت تَا ک ّؿتدِ ای زض ؾدبل ‪۵۹۴۲‬‬ ‫اوٌَى ثِ وکَض هَضز اػتوبز غطه تدجدسیدل‬ ‫قسُ اؾت‪.‬زض ایی گعاضـ اهسُ اؾت‪ :‬ؾفط‬ ‫اثطاّین ضئیؿی‪ ،‬ضئیؽ جدودْدَض ایدطاى ثدِ‬ ‫ؾلغدٌدت ػدودبى زض هدبُ هدی گدصقدتدِ‬ ‫غب لگیطوٌٌسُ ٍ یب ػ یت ًدجدَز ظیدطا زٍ‬ ‫وکَض اظ ؾبلیبى زٍض ضٍاثدغدی هدحدىدن ٍ‬ ‫گؿتطزُ زاضًس اهب ایی ؾفط زض ظهبًی اًد دبم‬ ‫قس وِ جبهؼِ ثیی الوللی ثب توبم تَاى ذدَز‬ ‫کبض هی اٍضز تب تَا می جسیس هیبى ذَز ٍ‬ ‫تْطاى زض ذهَل پطًٍسُ ّؿتِ ای ایطاى ثب‬ ‫هیبً ی گطی ػوبى حبنل قَز‪ .‬چدِ ثؿدب‬ ‫ؾفطّبی هتمبثل هیبى تدْدطاى ٍ هؿدمدظ ٍ‬ ‫گفت ٍگَّبی ػوبى ثدب ایدطاى اظ یده‬ ‫عطف ٍ ثب وکَضّبی زیگط اظ جولِ اهطیىب‬ ‫ٍ اتحبزیِ اضٍپب اظ عطف زیگط ّودگدی زض‬ ‫ضاؾتبی تحمک ّس ی ٍاحدس ثدبقدس ٍ اى‬ ‫ضؾیسى ثِ تَا دک اؾدت‪.‬زض ایدی گدعاضـ‬ ‫ّوچٌیی اهسُ اؾت‪ :‬چِ ثؿب ایی تحدطودبت‬ ‫هساٍم زض ظهبًی وِ هصاوطات ٍیدی هدیدبى‬ ‫ه وَػِ وکَضّبی ثیی الودلدلدی ٍتدْدطاى‬ ‫ثطای ضؾیسى ثِ ضاُ حل ضیکِ ای ٍ ّوچٌیی‬ ‫تالـ ّب ثطای ًعزیه وطزى ضٍیىطزّدبی‬ ‫تْطاى ٍ ٍاقٌگتی ثب قىؿت هدَاجدِ قدسُ‬ ‫اؾت‪ ،‬ثب ایی ّسف ثبقس ودِ پدطؾدکدی ضا‬ ‫هغطح وٌس هجٌی ثط ایٌىِ ایب تدالـ ّدبی‬ ‫هؿمظ ّوبًٌس ؾبل ‪ ۵۹۴۲‬هی تَاًس هٌ ط ثدِ‬ ‫تَا ک قَز‪ًَ.‬یؿٌسُ اٍضزُ اؾت‪ :‬عی چدٌدس‬ ‫هبُ اذیط تحطوبت کطزُ ای اً دبم قدس‬ ‫ثسض الجَؾؼیسی‪ٍ ،‬ظیط ذدبضجدِ ػدودبى ثدب‬ ‫ضاثطت هبلی‪ ،‬هبهَض ٍیػُ اهطیىدب زض اهدَض‬ ‫ایطاى زضذهَل تالـ ّب ثدطای احدیدبی‬ ‫تَا ک ّؿتِ ای ضایدعًدی ودطز‪ .‬ثدط اؾدبؼ‬ ‫ذجطی وِ ٍظاضت ذبضجِ ػوبى هٌتکط ودطز‬ ‫الجَؾؼیسی زض ‪ ۵۴‬جَالی توبؾی تلفٌدی اظ‬ ‫ؾَی ضاثطت هبلی زضیب ت وطز ٍ زٍ عطف‬ ‫زضذهَل هؿبئل هکتدطن تدجدبزل ًدظدط‬ ‫وددطزًددس‪ ،‬زض ّددوددبى ضٍظ حؿددیددی‬ ‫اهیطػجساللْیبى‪ٍ ،‬ظیط ذدبضجدِ ایدطاًدی ثدب‬ ‫ّوتبی ػوبًی ذَز تلفٌی گفت ٍگَ وطز ٍ‬ ‫زٍ عطف زضذهَل تحَالت هدصاودطات‬ ‫ّؿتِای ضایعًی وطزًس ‪ ،‬اهیطػجساللْیدبى زض‬ ‫ایی گفتٍگَ تبویس وطزُ اؾت وِ تْدطاى‬ ‫ثطای ضؾیسى ثِ تَا می لَی ٍ پبیساض جدسی‬ ‫اؾت‪.‬زض ایی گدعاضـ اهدسُ اؾدت‪ :‬ایدی‬ ‫ضایعًی ّب زض ؾبیدِ اظدْدبضات زٍ عدطف‬ ‫ایطاًی ٍ اهطیىبیی اً بم قس ًس پدطایدؽ‪،‬‬ ‫ؾرٌگَی ٍظاضت ذبضجِ اهطیدىدب زض ‪۵۳‬‬ ‫ٍاکٌش قبطع ایزاى بِ اقدام اهزیکب در سهیٌِ تحزین ّبی یکجبًبِ‬ ‫*دستگیزی قبتل استبد داًشگبُ علَم پششکککی‬ ‫گلستبى‬ ‫سخٌگَی ٍسارت اهَرخبرجِ کشَرهبى تصزیح کزد‪ :‬در بزابرز اررزار‬ ‫کبخ سفیذ بِ تذاٍم اعوبل تحزین ّب‪ٍ ،‬اکٌش قبطع ٍ هحکن ٍ فَری اس‬ ‫خَد بِ ًوبیش خَاّین گذاشت‪.‬‬ ‫هحوَد اسپاًلَ اظْاس ییشد اص ّیویاى لیحی یِ‬ ‫ابتذای تواه عضم دستگاُ قضا ٍ پل‪،‬س هعطَف‬ ‫بِ یشف علت قتل بَد‪.‬اسپاًلَ با اشاسُ بِ ایٌیایِ‬ ‫قاتل اًگ‪،‬ضُ خَد اص قتل سا اختالفات شخصی ٍ‬ ‫یاسی اعالم یشدُ است اداهِ داد هتْن ٍ دیگش‬ ‫ه ٌَى پشًٍذُ ّن با صذٍس قیشاس سٍاًیِ صًیذاى‬ ‫شذًذ‪.‬‬ ‫*اًْدام ببًد سبرقبى خَدرٍ در تبزیش بب ‪ ۷۱‬فقزُ‬ ‫سزقت‬ ‫سئ‪،‬س پل‪،‬س اگاّ ارسبایجاىششق اص اًْذام ٍ‬ ‫دستگ‪،‬شی اعضاء باًذ چْاس ًفشُ سیشقیت لیَاصم‬ ‫داخل خَدسٍ ٍ اعتشاف اًاى بِ ‪ ۷۱‬فقشُ سشقیت‬ ‫دس تبشیض خبش داد‪ .‬ایی هقام اًت اه خیاریشًشیاى‬ ‫یشد هتْواى دستگ‪،‬ش شذُ بِ ‪ ۷۱‬فیقیشُ سیشقیت‬ ‫لَاصم داخل خَدسٍ اعتشاف ییشدًیذ ٍ اهیَا‬ ‫هسشٍقِ یشف شیذُ پیس اص شیٌیاسیایی بیِ‬ ‫هالباختگاى تحَیل شذًذ‪.‬‬ ‫*سیل در استبى تْزاى ‪ ۳۴‬کشتِ ٍ ‪ ۴‬هفکقکَدی‬ ‫داشتِ است‬ ‫استاًذاس تْشاى گفت تایٌَى ‪ً ۳۴‬یفیش دس اییی‬ ‫حَادث یشتِ ٍ ّوچٌ‪،‬ی سِ ًفش ًی‪،‬یض هیفیقیَد‬ ‫ّستٌذ‪ .‬بِ گفتِ ٍی دس ف‪،‬شٍصیَُ یک ًفش ٍ دس‬ ‫پشدیس دٍ ًفش هفقَدی داسین یِ اه‪،‬ذ است بیِ‬ ‫صٍدی ٍضع‪،‬ت اًْا هشخص شَد‪.‬‬ ‫جَالی تبویس وطزُ ثَز وِ ٍاقٌگتی اهبزُ‬ ‫احیبی ثطجبم اؾت زض نَضتی وِ ایطاى ثدِ‬ ‫عَض ؾبظًسُ ٍاضز هصاوطات ثط ؾط تَا دمدی‬ ‫قَز وِ اظ هست ّب پیف هغطح قسُ اؾت‪.‬‬ ‫اظ ؾَی زیگط اهیطػجساللْیبى‪ٍ ،‬ظیط ذبضجدِ‬ ‫ایطاى ایطاى ًیع زض ‪ ۵۵‬جَالی اػدالم ودطزُ‬ ‫ثَز وِ تَا ک زض زؾتطؼ اؾت تَا می وِ‬ ‫تمطیجب ‪۰۳‬زضنس اى وبهل قسُ اؾدت‪ٍ ،‬ی‬ ‫ّوعهبى گفت وِ ایی تَا ک هٌب غ التهبزی‬ ‫ایطاى ضا تضویی ًوی وٌس ٍ تْطاى تدَا دمدی‬ ‫وِ هٌب ؼف ضا تضویی ًىٌس اهضب ًدردَاّدس‬ ‫وطز‪.‬زض ثرف زیگط ایدی گدعاضـ اهدسُ‬ ‫اؾت‪ :‬ایی اذتال بت ٍ اظْبضًظطّب چٌس هدبُ‬ ‫پؽ اظ قىؿت تَا ک هیبى زٍ عطف هغطح‬ ‫هی قَز ظهبًی وِ اتحبزیِ اضٍپب زض هبضؼ‬ ‫‪ ۵۹۵۵‬اظ تَلف هصاوطات ّؿتِ ای ثِ زلیدل‬ ‫ػَاهل ذبضجی ذجط زاز‪ًَ.‬یؿٌسُ ّوچدٌدیدی‬ ‫اٍضزُ اؾت‪ :‬توبؼ ّبی اذیط ػودبى ثدطای‬ ‫اٍلیی ثبض ًجَز ٍ ایی وکَض عدی هدبُ ّدبی‬ ‫گصقتِ تحطوبت ذَز ضا ا عایف زاز ٍ چدِ‬ ‫ثؿب ثطجؿتِ تطیی اى ّب ؾفط ضئیؽ جوْدَض‬ ‫ایطاى زض هبُ هی گصقتِ ثِ هؿمظ اؾت ودِ‬ ‫گفتِ هی قَز ایی ؾفط زض ضاؾتدبی ضٍاثدظ‬ ‫زٍجبًجِ ٍ ضایعًی زضذهَل پطًٍسُ ّؿتدِ‬ ‫ای ثَز‪ّ .‬یثن ثی عبضق‪ ،‬پبزقبُ ػودبى عدی‬ ‫ؾفطـ ثِ الدودبى زض اٍاؾدظ جدَالی ٍ‬ ‫گفت ٍگَ ثب اٍالف قَلتؽ‪ ،‬ندسضاػدظدن‬ ‫ایی وکَض زضذهَل تؼسازی اظ هؿبئل ٍ‬ ‫زض ضاؼ اى ّب هؿیط ثبظگکدت ثدِ تدَا دک‬ ‫ّؿتِ ای ثب ایطاى ضایعًی وطز ظیدطا الدودبى‬ ‫یىی اظ وکَضّدبی اضٍپدب زض هدصاودطات‬ ‫احیبی ثطجبم اؾت‪.‬‬ ‫ؾرٌگَی ٍظاضت اهَضذبضجِ وکَضهبى گفت‪ :‬اػتیبز وبخ ؾفیدس ثدِ‬ ‫تحطین ّب ٍ اؾتفبزُ اثعاضی اظ اًْب‪ ،‬قبذهی اظ ًظبم ؾلغِ اهطیىبؾت‬ ‫ٍ تغییط زٍلت ّب زض ایدی وکدَض‪ ،‬زض ضٍیدىدطز اى دطلدی اید دبز‬ ‫ًویوٌس‪ً.‬بنط وٌؼبًی‪ ،‬ؾرٌگَی ٍظاضت اهَض ذبضجِ گفت‪ :‬هؿئَالى‬ ‫زٍلت ثبیسى هىطضا ؾیبؾت کبض حساوثطی تطاهپ ضا یه ؾدیدبؾدت‬ ‫قىؿت ذَضزُ ٍ ثی ًتی ِ ذَاًسُ اًس‪ ،‬اهب زض ػول‪ ،‬ذَز ازاهِ زٌّسُ‬ ‫ٍ حتی گؿتطـ زٌّسُ ایی ؾیبؾت قىؿت ذَضزُ ثَزُ اًس‪ ،‬تب جبیی‬ ‫وِ حتی زض ضًٍس تالـ ّبی جبضی ثطای اظ ؾطگیطی هدصاودطات ثدِ‬ ‫هٌظَض ثبظگکت ثِ تَا ک ًیع‪ ،‬اظ ایی السام ثی ثوط ٍ هدردطه زؾدت‬ ‫ثطًوی زاضًس‪.‬وٌؼبًی زض ازاهِ تبویس وطز‪ :‬جوَْضی اؾالهی ایطاى اٍال‬ ‫زض ثطاثط انطاض وبخ ؾفیس ثِ تساٍم اػوبل تحطین ّب‪ٍ ،‬اوٌف لبعدغ ٍ‬ ‫هحىن ٍ َضی اظ ذَز ثِ ًوبیف ذَاّس گصاقت ٍ ثبًیب ّوِ تدساثدیدط‬ ‫الظم ثطای ذٌثی وطزى اثبض ؾَء احتوبلی ایی لجیدل تدحدطیدن ّدب ثدط‬ ‫ت د ددبضت ٍ الددتددهددبز وکددَض ضا ثددِ وددبض ذددَاّددس گددط ددت‪.‬‬ ‫ؾرٌگَی ٍظاضت اهَضذبضجِ زض پبیبى تهطیح وطز‪ :‬ایی تدحدطیدن ّدب‬ ‫زضؾت ّوعهبى ثب قطایغی وِ هطزم ایطاى زض اثدط ؾدیدل هدتدحدودل‬ ‫ذؿبضات جبًی ٍ هبلی طاٍاى قسُ اًس‪ ،‬ثِ ضٍقٌی هبّیت هدعٍضاًدِ ٍ‬ ‫تؿلیت ًوبیکی ًوبیٌسُ ٍیػُ اهطیىب زض اهَض ایطاى ضا اقىبض ؾدبذدتدِ‬ ‫اؾت‪.‬‬ ‫سیاسی‬ ‫‪2‬‬ ‫گزاًی ٍ قدرت خزید پبییی‬ ‫رصین صْیًَیستی عَاقب جٌبیبتش را بپذیزد‬ ‫سفیز ٍ ًوبیٌذُ دائن کشَرهبى در سبسهبى هلل در ًبهِ ای بِ رئیس شرَرای‬ ‫اهٌیت ٍ دبیزکل هلل هتحذ بِ اظْبرات جٌگ طلببًِ ٍ تْذیذ اهیرش سرزاى‬ ‫رصین رْیًَیستی علیِ ایزاى ٍاکٌش ًشبى داد‪.‬‬ ‫ه یسترت ضٍاًچی زض ؾبظهبى هلل زض ایی ًبهِ ثب اقبضُ ثِ اظْبضات اذدیدط‬ ‫ایبل َّالتب‪ ،‬هکبٍض اهٌیت هلی ٍ ضئیؽ قَضای اهٌیت هلی ضغین اؾدطائدیدل‪،‬‬ ‫اػالم وطز ضغین نْیًَیؿتی ّوچٌبى ثِ تْسیس ثِ اؾتفبزُ اظ ظٍض ػدلدیدِ‬ ‫ایطاى ازاهِ هیزّس‪ .‬ایی اظْبضات ػلٌبً هؿئَلیت ػولیبتّبی ذطاثىبضاًِ ٍ‬ ‫الساهبت تطٍضیؿتی ضغین اؾطائیل زض ایطاى ضا تبییس وطزُ ٍ ثطػْسُ گط دتدِ‬ ‫اؾت‪.‬زض ًبهِ هصوَض اقبضُ قسُ وِ زض ههبحجِای زض ‪ ۴۱‬غٍئیِ ‪ ،۵۹۵۵‬ایبل‬ ‫َّالتب‪ ،‬ضئیؽ قَضای اهٌیت هلی ضغین اؾطائدیدل‪ ،‬اقدىدبضا ایدطاى ضا ثدِ‬ ‫ػولیبت تطٍضیؿتی ثیکتط تْسیس وطز ٍ گفت‪ :‬هب زض عَل یه ؾبل گصقتِ‬ ‫زض ایطاى ثِ ًسضت ػول وطزُ این‪ٍ.‬ی ّوچٌیی ثب ثیبى ایٌىِ اؾطائیل ثدسٍى‬ ‫تَجِ ثِ ًظط ٍاقٌگتی زض هَضز ایی هَضَع‪ ،‬هؿتمالً ػلیِ جوَْضی اؾالهی‬ ‫ػول ذَاّس وطز‪ ،‬ا عٍز‪ :‬ایی تٌْب ازاهِ وبضی اؾت وِ زض ؾبل گدصقدتدِ‬ ‫اً بم زازُ اؾت‪.‬زض ازاهِ ًبهِ ؾفیط ٍ ًوبیٌسُ وکَضهبى زض ؾدبظهدبى هدلدل‬ ‫تبویس قس ایی اظْبضات تحطیه اهیع ٍ جٌگ علجبًِ ًِ تٌْب ًمض اقدىدبض‬ ‫حمَق ثیی الولل ٍ هٌکَض هلل هتحس اؾت‪ ،‬ثلىِ اشػبى نطیح ٍ اقىبض ثدِ‬ ‫هؿئَلیت ػولیبت ٍ الساهبت تطٍضیؿتی ضغین اؾطائیل ػلدیدِ هدمدبهدبت ٍ‬ ‫زاًکوٌساى ایطاًی‪ ٍ ،‬ظیطؾبذتّبی نلح اهیع ّؿتِای ایدطاى اؾدت ودِ‬ ‫تَؾظ ایی ضغین زض ؾبل ّبی اذیط زض زاذل ذبن ایطاى نَضت گدط دتدِ‬ ‫اؾت‪ّ .‬وچٌیی ایی ٍالؼیت ضا ثبثت هیوٌس وِ ضغین اؾطائیل هؿئدَل ایدی‬ ‫گًَِ الساهبت جٌبیتىبضاًِ ٍ تطٍضیؿتی اؾت ٍ ثبیس پدبؾدردگدَ ثدبقدس ٍ‬ ‫ػَالت چٌیی جٌبیبتی ضا ثپصیطز‪.‬‬ ‫پیشٌْبد بزجبهی جَسف بَرل در حبل بزرسی است‬ ‫هجلس ببید اس اًتفبع کشَرهبى در هتی ًْبیی هذاکزات هطوئی شَد‬ ‫سخٌگَی کویسیَى گفت‪ :‬تب پیش اس اًکِ هتی‬ ‫هذاکزات ایزاى بب ‪ًْ 2+0‬بیری شرَد‪ ،‬بربیرذ‬ ‫هجلس ًسبت بِ اًتفبع کشَرهبى ٍ ّوچٌریری‬ ‫سیبست قطعی کشَر در گزفتی تضویی ٍاقعی‬ ‫ٍ راستی اسهبیی تعْذات کشَرّربی طرز‬ ‫هذاکزُ ٍ ّوچٌیی اهزیکبیی ّب بِ خصرَ‬ ‫در هَضَعبت ًفتی ٍ ببًکی هطوئی شَد ٍ ترب‬ ‫پیش اس ایی هَضَع ًببیذ ًرتریرجرِ گریرزی‬ ‫درخصَ هذاکزات داشتِ ببشین‪.‬‬ ‫ػلی ذضطیبى گفت‪ :‬ثب تَجِ ثِ قىبیتی ودِ‬ ‫زض اضتجبط ثدب ًدحدَُ اجدطای لدبًدَى الدسام‬ ‫ضاّجطزی ثطای لغَ تحطینّب زض ودودیدؿدیدَى‬ ‫هغطح قسُ ثَز‪ ،‬اهیطػجساللْیبى ٍظیط ذدبضجدِ‬ ‫ثِ وویؿیَى زػَت قسًس ٍ پدؽ اظ عدطح‬ ‫هَضَع‪ ،‬ایکبى ًؿجت ثدِ الدساهدبت ٍظاضت‬ ‫اهَض ذبضجِ زض هَضز ضًٍس هصاوطات ٍ پیدف‬ ‫ًَیؽ ٍ ّوچٌیی هغبلجی وِ تجبزل هی قدَز‪،‬‬ ‫تَضیحبتی اضائِ ودطز‪ٍ.‬ی ا دعٍز‪ :‬زض ایدی‬ ‫هَضَع ؾَاالت جسی ٍ ٌدی زض ودودیدتدِ‬ ‫ؾیبؾی‪ً ،‬ظبهی ٍ اهٌیتی وویؿیَى اندل ًدَز‬ ‫هغطح ٍ پبؾد ّبیی ًیع اظ ؾَی ٍظیدط اهدَض‬ ‫ذبضجِ اضائِ قس‪ّ ،‬وچٌیی لجال پبؾد ّبیی اظ‬ ‫عطف ٍظاضت ذبضجِ ثِ وویدؿدیدَى زضثدبضُ‬ ‫ثطذی قجْبت هغطٍحِ اضؾبل قسُ ثدَز ودِ‬ ‫اى پبؾد ّب ًدیدع هدطٍض قدس ٍ اقدىدبالت‬ ‫هحتَایی اًْب ثب ٍظیط هغطح قس‪ .‬ثب تَجدِ ثدِ‬ ‫ایٌىِ تؼسازی اظ اقىبالت ٍاضز زاًؿتِ قدس‪،‬‬ ‫لطاض قس ٍظیط ذبضجِ زض یه طنت ظهبًدی‬ ‫وَتبُ ًؿجت ثِ ًحَُ تْیِ گعاضـ ٍ اضائِ اى‬ ‫ثِ ًوبیٌسگبى ٍضٍز ٍ اقىبالت اى ضا انالح‬ ‫وٌس‪ً.‬وبیٌسُ هطزم تْطاى‪ ،‬ضی‪ ،‬قدودیدطاًدبت‪،‬‬ ‫اؾالهکْط ٍ پطزیؽ زض ه لؽ تبویدس ودطز‪:‬‬ ‫اظ اً بیی وِ ایی پطًٍسُ ثب هٌب غ هلی وکدَض‬ ‫اضتجبط زاضز‪ ،‬الظم اؾت هؿبئدل ثدب جدسیدت‬ ‫زًجبل قسُ ٍ هطالجت قَز تب هؿبئل ثدطاؾدبؼ‬ ‫ههبلح وکَض پیف ضٍز لصا لطاض ثط ایی قس ثب‬ ‫یه تؼبهل هکتطن ثیی ٍظاضت اهَض ذبضجدِ‬ ‫ٍ وویؿیَى انل ‪ ۰۹‬هَضدَػدبت زض یده‬ ‫وبضگطٍُ هکتطن پیگیدطی قدَز‪.‬ذضدطیدبى‬ ‫ذبعطًکبى وطز‪ :‬لغؼب تب پیف اظ اًىدِ هدتدی‬ ‫هصاوطات ایطاى ثب ‪ًْ ۴+۱‬دبیدی قدَز‪ ،‬ثدبیدس‬ ‫ه لؽ ًؿجت ثِ اًتفبع وکَضهبى ٍ ّوچٌدیدی‬ ‫ؾیبؾت لغؼی وکَض زض گدط دتدی تضدودیدی‬ ‫ٍالؼی ٍ ضاؾتی اظهبیی تؼْسات وکدَضّدبی‬ ‫عطف هصاوطُ ٍ ّوچٌیی اهطیىدبیدی ّدب ثدِ‬ ‫ذهَل زض هَضَػبت ًدفدتدی ٍ ثدبًدىدی‬ ‫هغوئی قَز ٍ تب پیف اظ ایی هَضَع ًدجدبیدس‬ ‫ًتی ِ گیطی زضذهَل هدصاودطات زاقدتدِ‬ ‫ثبقین‪.‬‬ ‫ٍسیز اهَر خبرجِ گفت‪ :‬جَس بَرل اس هجوَعِ دیذگبُّبی طز ّربی‬ ‫هختلف هذاکزات پیش ًَیسی تْیِ کزدُ ٍ بِ عٌَاى پیشٌْربد ّروربّرٌرگ‬ ‫کٌٌذُ اتحبدیِ ارٍپب بِ ّوِ طز ّب ارائِ دادُ ٍ در پبیتختّرب در حربل‬ ‫بزرسی ایی پیشٌْبد ّستین‪.‬‬ ‫حؿیی اهیطػجساللْیبى اظْبض زاقت‪ :‬زض چْبض هبُ گصقتِ تجبزل پیبمّبیی ضا‬ ‫اظ عطیک ًوبیٌسُ اتحبزیِ اضٍپب ثب عطف اهطیىبیی زض هَضَع لغَ تحطین ّب‬ ‫زاقتِاین ٍ اوٌَى ثِ ًمغِای ضؾیسُاین وِ ثَضل اظ ه وَػِ زیسگدبُ ّدبی‬ ‫عطفّبی هرتلف هصاوطات‪ ،‬پیف ًَیؿی تْیِ وطزُ ٍ ثِ ػٌَاى پیکدٌدْدبز‬ ‫ّوبٌّگ وٌٌسُ اتحبزیِ اضٍپب ثِ ّوِ عطفّب اضائِ زازُ ٍ زض پبیترتّب زض‬ ‫حبل ثطضؾی ایی پیکٌْبز ّؿتین‪ٍ .‬ی گفت‪ٍ :‬ظاضت ذدبضجدِ ثدِ ػدٌدَاى‬ ‫هؿئَل هصاوطُ ثب حؿبؾیت ٍ زلت ًظط ثطای احمبق حمدَق هدلدت ایدطاى‪،‬‬ ‫هصاوطات ضا زًجبل هی وٌس ٍ ثطای هب هْن اؾت وِ ذغدَط لدطهدع هدب زض‬ ‫تَا می وِ پیف ضٍ ذَاّس ثَز‪ ،‬ثِ عَض وبهل هَضز تَجِ لطاض گیطز‪.‬‬ ‫ببسگشت بِ بزجبم بْتزیی گشیٌِ بزای اهزیکب است‬ ‫اهزیکب سیبست اشتببُ فشبر حداکثزی علیِ ایزاى را اصالح کٌد‬ ‫سخٌگَی ٍسارت خبرجِ چیی در کٌفرزاًسری‬ ‫خبزی اس توبهی هشبرکرت کرٌرٌرذگربى در‬ ‫هذاکزات ٍیی خَاست تبتالشْبی دیپلوبتیک‬ ‫بزای احیبی بزجبم راافشایش دٌّذ‪.‬‬ ‫غائَ لی یبى‪ ،‬ؾرٌگَی ٍظاضت ذبضجِ چدیدی‬ ‫ضٍظ زٍقٌجِ زض وٌفطاًؽ ذجطی ّفتگی ذَز‬ ‫زض پبؾد ثِ ؾَالی زض ضاثغِ ثب هصاوطات ٍیدی‬ ‫ثط ؾط احیبی تَا ک ّؿتِای ثب ایدطاى گدفدت‪:‬‬ ‫هصاوطات ثط ؾط اظؾطگیطی پبیجٌسی ثِ ثطجبم‬ ‫ّن اوٌَى زض ثطِّ ظهبًی حیبتدی لدطاض زاضز‪.‬‬ ‫عط یی ثبیس ثِ هؿیط گفتٍگَ ٍ هدصاودطات‬ ‫هتؼْس ثوبًٌس ٍ تالـ ّبی زیپلوبتیده ثدطای‬ ‫حهَل اجوبع ثط ؾط هکىالت ثدطجؿدتدِ ضا‬ ‫ا عایف زٌّس‪ٍ.‬ی ا عٍز‪ :‬اهطیىب ‪ -‬وِ ثبػد‬ ‫ٍ ثبًی اغبظ ثحطاى ّؿتِای ایطاى اؾت ‪ -‬ثبیس‬ ‫ؾیبؾت اقتجبُ کبض حساوثدطی ضا ثدِ عدَض‬ ‫وبهل انالح ودٌدس ٍ پدبؾدد هدثدجدتدی ثدِ‬ ‫زضذَاؾت ّبی هکطٍع ٍ هٌغمی ایطاى اضائدِ‬ ‫زّس ٍ ایی ووه ذَاّس وطز تب هدصاودطات‬ ‫زض ؾطیغتطیی ظهبى هوىی ثِ ًتی ِ ثطؾس‪.‬‬ ‫اذطیی زٍض اظ گفت ٍگَّبی غیدطهؿدتدمدیدن‬ ‫هیبى اهطیىب ٍ ایطاى ثطای حلٍ هل اذطیدی‬ ‫هؿبئل حل ًکسُ زض ظهیدٌدِ احدیدبی تدَا دک‬ ‫ّؿتِای‪ ،‬اذیطاً ثب تؿْیلگطی اتحبزیدِ اضٍپدب‬ ‫زض زٍحِ اً بم قس‪ .‬ایی هصاودطات ًدتدید دِ‬ ‫ضاُ گکبیی ثِ زًجدبل ًدساقدت‪.‬حؿدیدی اهدیدط‬ ‫ػجساللْیبى‪ٍ ،‬ظیط اهَض ذبضجِ ایدطاى چدٌدسی‬ ‫پیف زض یه وٌفطاًؽ ذجطی هکدتدطن ثدب‬ ‫ّوتبی لغطیاـ زض تْطاى زض ایی ثبضُ اظْدبض‬ ‫وطز‪ :‬هب ثطای ضؾیسى ثِ تَا می ذَه‪ ،‬لدَی‬ ‫ٍ پبیساض ههون ّؿتین ٍ ثطذالف ثدطذدی اظ‬ ‫ازػبّبی ضؾبًِ ای عطف اهطیىبیی‪ ،‬هب ّدید‬ ‫گًَِ هغبلجِ ظیبزُ ذَاّبًِ ٍ ّی گًَِ هغبلجِ‬ ‫طاثطجبهی هَضز ازػبی اهطیىب ضا ًساضین‪.‬‬ ‫ٍظیط اهَض ذبضجِ گفت‪ :‬هغبلجبت هب ودبهدال‬ ‫زض چبضچَه تَا ک ؾبل ‪ ۵۹۴۲‬اؾت ٍ اگدط‬ ‫زض حَظُ ای عدطف اهدطیدىدبیدی احؿدبؼ‬ ‫هی وٌس هَضَع طاثطجبهی اؾت هب زض زضٍى‬ ‫گفت ٍگَّب ثِ عطف اهدطیدىدبیدی تد ودیدس‬ ‫وطزُاین ثطاؾبؼ اًچِ وِ زض هبُّبی گصقتِ‬ ‫زض هصاوطات ضخ زاز ٍ ثبضّب عطفّبی غطثی‬ ‫اػالم وطزًس وِ ّط اًچدِ ودِ هدبًدغ ًدفدغ‬ ‫التهبزی ایطاى اظ ثطجبم هیقَز ضا ثطهیزاضز‪.‬‬ ‫ٍسیز خبرجِ اهزیکب در کٌفزاًس ببسبیٌی عذم اشبعِ ّستِای گفت کِ ایزاى‬ ‫در حبل تشذیذ بزًبهِ ّستِای خَد است‪.‬‬ ‫اًتًَی ثلیٌىی‪ٍ ،‬ظیط ذبضجِ اهطیىب زض ه وغ ػوَهی ؾبظهبى هدلدل عدی‬ ‫زّویی وٌفطاًؽ ثبظثیٌی پیوبى ػسم اقبػِ ّؿتِای زض ًیدَیدَضن ػدٌدَاى‬ ‫وطز وِ ثبظگکت ثِ تَا ک ّؿتِای ‪ ۵۹۴۲‬ثب ایطاى ّوچٌبى ثْتطیی ًدتدید دِ‬ ‫ثطای اهطیىب‪ ،‬ایطاى ٍ جْبى اؾت‪.‬ثلیٌىی ّوچٌیی ّکدساض زاز ودِ ودطُ‬ ‫قوبلی اهبزُ اً بم ّفتویی اظهبیف ّؿتِایف اؾت‪ٍ.‬ی زض ازاهِ ًیع ػٌَاى‬ ‫وطز وِ ایطاى ًیع زضحبل تکسیس ثطًبهِ ّؿتِای ذَز هیثبقس‪.‬ثلیٌىی گفت‪:‬‬ ‫اتحبزیِ اضٍپب ثط پبیِ هبُّب گفتٍگَ ٍ هصاوطُ ثْتطیی پیکٌْبز ضا اضائِ زازُ‬ ‫اؾت‪ .‬ایی ثؿیبض ثب اًچِ وِ زض هبُ هبضؼ اضائِ زازُ ثَزًس ٍ هب ًیدع تدَا دک‬ ‫وطزُ ثَزین وِ اى ضا زًجبل وٌین‪ ،‬هغبثمت زاضز‪.‬‬ صفحه 2 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫چْازشٌبِ ‪ 21‬هسداد ‪ 5 * 2042‬اگَست‪ 0 * 1411‬هحسم ‪ * 2001‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَش ایکیٌجی ایل ) * شوازُ ( سایی ) ‪5555 :‬‬ ‫زیسگبُ ضٍظًبهِ اضن‬ ‫* ضفبفیت یىی اظ عَاهل هجبضظُ ثب فسبز‬ ‫ُ‪ٞ‬کب ثزای خٔ‪ ُٞ‬زی اس ک ب ‪ ،‬ر ا ارات‪ ،‬ک‪ٞ‬ا‪ٙ‬‬ ‫ػرآت ا اری اکدب ٗی ش‪ . ٞ‬ثر‪ ٙٝ‬تد‪ٞ‬خد‪ ٠‬ثد‪٠‬‬ ‫‪ٛ‬ادبکدح اکد‪ٜ‬دٌدبر ٗد٘دٌد‪ ٚ‬اسدت اثدادرا‪ ،‬اکد‪ٚ‬‬ ‫ٗ‪ٞ‬ض‪ٞ‬ع تبک ر ش‪ٓٝ. ٞ‬ی ثبت‪ٞ‬خ‪ ٠‬ثبک‪ ٠ٌٜ‬ر حدبّ‬ ‫حبضز ‪ٝ‬احر‪١‬بی ً‪ٜ‬ازّ ً‪ٜٜ‬ر‪ ٟ‬سکب ی ر ‪ ٞ٘ٛ‬ار‬ ‫‪١‬بی ا ارات ‪ٝ‬خ‪ ٞ‬ار ‪ .‬اُز سبسٗب‪١ ٙ‬بی ‪ٛ‬باز‬ ‫‪ًٜ ٝ‬ازّ ً‪ٜٜ‬ر‪ٞٗ ٟ‬خ‪ ، ٞ‬خ‪ٞ‬ه ًدبر ‪ٛ‬د٘دبکد‪ٜ‬در‪،‬‬ ‫‪ ٛ‬بسی ث‪ ٠‬اکدب ک‪ٞ‬ا‪ ٙ‬ػرآت ا اری ‪ٛ‬دخد‪ٞ‬ا‪١‬در‬ ‫ث‪ٝ . ٞ‬خ‪ ٞ‬س ی ‪١‬ب ‪ ٝ‬اخا س ‪١‬بی ٗ دجد‪ٞ‬م ‪ٝ‬‬ ‫ٗش‪ ٞ٢‬چ‪ٜ‬ر سبّ اخ ز ر ‪٢ٛ‬ب ‪١‬ب ‪ ٝ‬سدبسٗدب‪ٛ‬د‪٢‬دب‪،‬‬ ‫‪ٛ‬بشی اس ً٘ج‪ ٞ‬سبسٗب‪١ ٙ‬بی ًد‪ٜ‬دادزّ ًد‪ٜ‬د‪ٜ‬در‪ٟ‬‬ ‫‪ ٛ‬ت‪ ،‬ثٌٔ‪ ٠‬ثرٓ ْ ‪ٝ‬خ‪ ٞ‬ضؼق ‪ٛ ٝ‬ب ًبر اٗدری‬ ‫س اٖ ‪١‬ب ‪ ٝ‬سائ ر‪ ٟ‬حض‪ٞ‬ر ثؼضدی‪ ،‬ا‪ ٛ‬دب‪١ ٙ‬دبی‬ ‫‪ٛ‬ب رست شبؿْ ٗی ثبشر‪ .‬ػ‪ٞ‬اْٗ ه‪ ٟٞ‬هضدبئد د‪ٝ ٠‬‬ ‫ک‪ٞ‬ا‪ ٙ‬ػرآت ‪ٝ‬های ثب اسدادود ّ ٗدی تد‪ٞ‬ا‪ٛ‬د‪ٜ‬در‬ ‫ًبرً‪ٜٜ‬ر ً‪ ٠ٛ ٠‬ر ٗحْ ا ارات‪ ،‬ثٌٔ‪ ٠‬ر خدبرج‬ ‫اس ٗح ظ ‪١‬بی ٗحْ ‪ٝ‬ه‪ٞ‬ع خدزاکدٖ ‪ ٝ‬ک دب ‪١‬دب‬ ‫س اٖ ‪١‬ب ‪ ٝ‬اکدب سزػت ًدبکدی‬ ‫ثبش‪ٜ‬ر‪ .‬ا‬ ‫ر رس رُی ‪١‬بی هضبکی ‪ ٝ‬هب‪ٛ‬د‪ٛٞ‬دی ‪ ٝ‬شدلدبف‬ ‫سبسی ‪ٝ‬اهؼی اس ٗحبًٖ ‪ ٝ‬اخزای ‪ٝ‬اهؼی ‪ ٝ‬سزکدغ‬ ‫احٌبٕ هضبکی خ‪ٞ‬ا‪١‬ر ت‪ٞ‬ا‪ ٛ‬ت‪ ،‬اس ‪ٝ‬ه‪ٞ‬ع ث دبری‬ ‫اس تخٔلبت‪ ،‬س ی ‪١‬ب ‪ ٝ‬اخا س ‪١‬بی اک‪ٜ‬در‪ ٟ‬ر‬ ‫ا ارات ث شاز ‪ٗ ٝ‬ح ‪ٞ‬س تز خٔ‪ ُٞ‬زی ًد‪ٜ‬در‪ٝ .‬‬ ‫خبٗؼ‪ ٠‬را اٗ‪ ٝ ٚ‬پبى ‪٢ِٛ‬رار ‪.‬‬ ‫گعاضش‬ ‫باًکْا بِ هٌظَز تضویی باشپسداخت تسْیالت ازائِ شدُ بِ ٍاحندّنای‬ ‫تَلیدی‪ٍ ،‬ثایک سْل الَصَل ًظیس هلک هسکًَی دزخَاست هیکٌٌد‬ ‫کِ ًاتَاًی ایی ٍاحدّا دز تاهیی ٍثیمِ هَجب کٌدی چسخ تنَلنیند‬ ‫هیشَد‪.‬‬ ‫ٗ ئ‪ ّٞ‬ث زخب‪ ٠ٛ‬ش‪ٞ‬رای ُلاِ‪ٞ‬ی اساب‪ ٙ‬اذرثبکدب‪ ٙ‬شزهی ُلتۼ ثدز‬ ‫اسبس ٗب ‪ٝ ٟ‬احر‪ ٟ‬هب‪ ٙٞٛ‬ػرٕ آشإ سپز ‪ٝ ٙ‬ث و‪ٌٔٗ ٠‬ی ث‪ ٠‬ثب‪ٛ‬ی ‪١‬ب ‪ٝ‬‬ ‫ساِب‪١ ٟ‬ب ‪ ٝ‬سبکز ٗ‪ٞ‬س ‪١ ٠‬ب ‪ ٝ‬شزًت‬ ‫‪١‬بی ت‪ ٓٞ‬ری ‪ ٝ‬ب راتی‪ ،‬ثب‪ٛ‬ی ‪١‬ب ‪ ٝ‬سبکز ٗ‪ٞ‬س ‪١ ٠‬بی ‪ٓٝ‬دادی ثد‪٠‬‬ ‫ٗ‪ٜ‬ظ‪ٞ‬ر ثبسپز اخت اػاجبرات خ‪ ٞ‬ثر‪ ٙٝ‬رضبکت ُ ز‪ٛ‬ر‪ ٟ‬اػاجبر ثدبکدر‬ ‫اس اخذ ‪ٝ‬ث و‪ٌٔٗ ٠‬ی خبرج اس عز خ‪ ٞ‬اری ً‪ٜٜ‬ر‪ ٛ.‬زک‪ ٚ‬رخشب‪ٛ‬دی‬ ‫ا اٗ‪ ٠‬ا ۼ اٗب ثب ت‪ٞ‬خ‪ ٠‬ث‪ ٠‬اک‪ ٠ً ٚ‬ثب‪ٛ‬ی ‪١‬ب ‪ٞٗ ٝ‬س ‪١ ٠‬بی ثب‪ٌٛ‬ی ثدبکدر‬ ‫ثزای ثبسپز اخت اػاجبرات خ‪ ٞ‬تض٘ ‪ٜ‬ی اشا‪ ٠‬ثبش‪ٜ‬ر ث‪ٜ‬بثزاکد‪ ،ٚ‬اکد‪ٚ‬‬ ‫ٗ‪ٞ‬ض‪ٞ‬ع زکب ث‪ ٠‬اػغبی ت ‪ ٢‬ت ث‪ ٠‬سزٗبک‪ُ ٠‬ذار ‪ٝ‬اهؼی اٌٗب‪ٛ‬پدذکدز‬ ‫خ‪ٞ‬ا‪١‬ر ث‪. ٞ‬‬ ‫ٗ ئ‪ ّٞ‬ث زخب‪ ٠ٛ‬ش‪ٞ‬رای ُلاِ‪ٞ‬ی اساب‪ ٙ‬اکش‪ ٝ‬ۼ چ‪ٜ‬ب‪ ٠ ٛ‬سٗب‪ ٙ‬اػغدبی‬ ‫ت ‪ ٢‬ت ا‪ ٔ١‬ت ٗاوبضی ثزرسی ش‪ ، ٞ‬سزٗبک‪ُ ٠‬دذارا‪ٝ ٙ‬اهدؼدی اس‬ ‫ت ‪ ٢‬ت ث‪٢‬ز‪ٜٗ ٟ‬ر شر‪ ٝ ٟ‬ثب‪ٛ‬ی ‪١‬ب ‪ ٛ‬ش ٗاضزر ‪ٛ‬خ‪ٞ‬ا‪ٜ١‬ر شر‪.‬‬ ‫ٗ ئ‪ ّٞ‬ساب ت ‪ ٝ ْ ٢‬رکغ ٗ‪ٞ‬ا‪ٛ‬غ ت‪ ٓٞ‬ر اذرثبکدب‪ ٙ‬شزهی ‪ ٛ‬ش ُدلدتۼ‬ ‫ٗحْ اخزای عز ‪١‬ب اس س‪ٞ‬ی ثب‪ٛ‬ی ‪١‬ب‪ ،‬ث‪ ٠‬سخای ٗ‪ٞ‬ر هدجد‪ٝ ّٞ‬اهدغ‬ ‫ٗی ش‪ ، ٞ‬ر ٗ‪ٞ‬ر ٗبش ‪ ٚ‬االت ‪ٛ‬د دش ا د ٗد‪ٞ‬ر هدجد‪ٛ ّٞ‬د٘دی‬ ‫ش‪٢ٗ. ٞ‬ری اٗ ‪ٜ‬ی ثب اشبر‪ ٟ‬ث‪ ٠‬اک‪ ٠ٌٜ‬ثب‪ٛ‬ی ‪١‬ب ثد‪ٝ ٠‬کد ‪ ٟ‬ثدب‪ٛ‬دی ‪١‬دبی‬ ‫سالز‪ٝ‬شی شبکر ر ‪ ٠ٔ١ٝ‬ا‪ ّٝ‬شـْ پبکراری ثد‪٠‬‬ ‫‪ٛ‬ظز ‪ٛ‬زسر ‪ٓٝ‬ی ‪ٝ‬ار ثغ‪ٗ ٚ‬بخزا ًد‪ٗ ٠‬دی شد‪ٞ‬ی‬ ‫چ شی ث‪ ٠‬ؿ ز اس ‪ٝ‬اهؼ ت خبٗؼ‪ ٠‬را ر خ‪ ٞ‬خدبی‬ ‫‪ٛ‬را ‪ ٟ‬است‪ٗ.‬و‪ ٠ٓٞ‬سالز‪ٝ‬شی تص‪ٞ‬کزی اش‪ٜ‬دب اس‬ ‫کی ‪ٝ‬اهؼ ت اخا٘بػی ثزای ش‪٢‬ز‪ٛٝ‬را‪ ٙ‬تجدزکدشی‬ ‫است‪ .‬ثزای ٗثبّ ًْ پ ب ‪ ٟ‬را‪ ٟ‬تزث ت ر سبػبتی‬ ‫اس ر‪ٝ‬س پز ٗیش‪ ٞ‬اس سالز‪ٝ‬شب‪ ٠ً ٙ‬توزکجبً ‪٘١‬د‪٠‬‬ ‫چ ش ٗیکز‪ٝ‬ش‪ٜ‬ر‪ٜٗ .‬ظز‪ٟ‬ای سشت ً‪ ٠‬چ‪٢‬ز‪ ٟ‬تجزکدش‬ ‫را ا‪ ٖ١ ٙ‬ر ٗزًش ش‪٢‬ز‪١ ،‬رف ُزکا‪ ٠‬است‪.‬‬ ‫ٗؼضٔی ً‪ ٠‬سبّ ‪١‬بست ٗ ئ‪ٞ‬ال‪ ٙ‬چبر‪ٟ‬ای ثدزای‬ ‫حْ ا‪٘ٛ ٙ‬یکبث‪ٜ‬ر‪ .‬ث‪ ٠‬سزاؽ کٌی اس سالدز‪ٝ‬شدب‪ٙ‬‬ ‫ً‪ ٠‬ث بعی اس ر‪ٝ‬سزی ‪١‬ب ‪ ٝ‬شبّ ‪١‬بی ر‪ِٛ‬دبر‪ٛ‬دَ‬ ‫ثز ر‪ٝ‬ی سٗ ‪ ٚ‬پ‪ً ٚ٢‬ز ‪ ٟ‬است ٗیر‪ ٝ ٕٝ‬اس ‪ٝ‬ی‬ ‫ر خصدد‪ٞ‬ص ا‪ٝ‬ضددبع ‪ ٝ‬احدد‪ٞ‬اّ ًددبرش‬ ‫ٗی پزسٖ‪.‬‬ ‫ر ‪ ٚ ٘١‬سٗ ‪ ٠ٜ‬ػض‪ ٞ‬ش‪ٞ‬رای اس ٗی ش‪٢‬ز تجزکدش‬ ‫ثب اشبر‪ ٟ‬ثز ضز‪ٝ‬رت سبٗب‪ٛ‬در‪١‬دی سدادلدز‪ٝ‬شدب‪ٙ‬‬ ‫تبً ر ٗدی ًد‪ٜ‬درۼ ر خصد‪ٞ‬ص سدبٗدب‪ٛ‬در‪١‬دی‬ ‫سالز‪ٝ‬شب‪ ٙ‬ثبکر تص٘ ٘بتی اتخبذ ش‪ ٝ ٞ‬حداد٘دبً‬ ‫ثبسارچ‪٠‬ی ٗحٔی ثزای ٗؼٔ‪ٞ‬ال‪ ٙ‬اخاصبص کبثر‪.‬‬ ‫کبس ‪ ٚ‬ثدب‪ٛ‬ی ث‪ ٠‬ثزخی اس ٗشٌ ت ٗد‪ٞ‬خد‪ ٞ‬ر‬ ‫ش‪٢‬ز تجزکش اشبر‪ٗ ٟ‬یً‪ٜ‬ر ‪ٗ ٝ‬یاکشاکرۼ ث‪ٗ ٠‬د‪ٜ‬دظد‪ٞ‬ر‬ ‫اکدب ثبسارچ‪١ ٠‬بی ٗحٔدی ثدزای ثدب‪ٛ‬د‪ٞ‬ا‪ٛ‬دی ًد‪٠‬‬ ‫‪ٜ‬بکغ سای ت‪ ٓٞ‬ر ٗیً‪ٜٜ‬ر‪ ،‬ثبکر اهراٗبتی ا‪ٛ‬دددبٕ‬ ‫ش‪. ٞ‬‬ ‫ر ‪ ٚ ٘١‬سٗ ‪ ٠ٜ‬ثزای اع ع اس اخزک‪ٝ ٚ‬ضؼد دت‬ ‫عز چ‪ٜ‬رک‪ ٚ‬سبٓ‪ ٠‬سبٗب‪ٛ‬ر‪١‬ی سدادلدز‪ٝ‬شدب‪ ٙ‬ثدب‬ ‫ش‪٢‬ز ار تجزکش ت٘بس ٗیُ زٕ ‪ٓٝ‬ی ش‪٢‬ز ار تجزکدش‬ ‫ث‪ ٠‬ت٘بس ‪ ٝ‬پ بٕ‪١‬ب پبسخ ‪٘ٛ‬ی ‪١‬ر‪.‬‬ ‫ر ا اٗ‪ ٠‬پ ِ زی اک‪ٞٗ ٚ‬ض‪ٞ‬ع ثب خ‪ٞ‬ا درکدودی‬ ‫ٗؼب‪ٗ ٙٝ‬ح ظ سک ت ‪ ٝ‬خرٗبت ش‪٢‬زی شد‪٢‬دز ار‬ ‫تجزکش ت٘بس ٗی ُ زٕ ً‪ٝ ٠‬ی ٗغٔجی ٗرکز ػبٗدْ‬ ‫سبسٗب‪ ٗ ٙ‬ب ک‪ ٝ ٚ‬سبٗب‪ٛ‬ر‪١‬دی ٗشدبؿدْ شد‪٢‬دزی‬ ‫ش‪٢‬ز اری تجزکش را ثد‪ ٠‬ػد‪ٜ‬د‪ٞ‬ا‪ ٗ ٙ‬دئد‪ ّٞ‬عدز‬ ‫سبٗب‪ٛ‬ر‪١‬ی سالز‪ٝ‬شب‪ٗ ٙ‬ؼزکی ٗیً‪ٜ‬ر‪.‬‬ ‫سؼ ر ٗغٔجی ٗرکز ػبٗدْ سدبسٗدب‪ٗ ٙ‬د دب کد‪ٝ ٚ‬‬ ‫سبٗب‪ٛ‬ر‪١‬ی ٗشبؿْ ش‪٢‬زی ش‪٢‬ز اری تدجدزکدش ر‬ ‫ُلاِ‪ٞ‬کی ٗی ُ‪ٞ‬کرۼ رست است ًد‪ٗ ٠‬دب ‪ٛ‬د دش‬ ‫ٗا‪ٓٞ‬ی اک‪ٞٗ ٚ‬ض‪ٞ‬ع ‪ ١‬ا ٖ ‪ٓٝ‬ی اع ػبت ًدبٗدْ‬ ‫اک‪ ٚ‬عز ر اخا بر ػٔ زضب اسٌ‪ٞ‬کی‪ٗ ،‬رکدزًدْ‬ ‫پ شِ زی ‪ ٝ‬رکغ تخٔلبت ش‪٢‬زی ش‪٢‬ز اری تجزکش‬ ‫است‪.‬‬ ‫ثب اسٌ‪ٞ‬کی ت٘بس ٗیُ زٕ ‪ٓٝ‬ی ثؼر اس چ‪ٜ‬ر ر‪ٝ‬س‬ ‫ثب ‪ٝ‬خ‪ٗ ٞ‬ؼزکی‪ ،‬ث‪ ٠‬ت٘دبس ‪ ٝ‬پد دبٕ ‪١‬دب پدبسدخ‬ ‫‪٘ٛ‬ی ‪١‬ر‪.‬‬ ‫ا‪ ٖٔ ٗ ٠ ٛ‬است اک‪ ٚ‬است ً‪ ٠‬سالز‪ٝ‬شی چ‪٢‬ز‪ٟ‬‬ ‫سکجبکی ‪ٛ‬رار ‪١ ٝ‬ز ًدب ً‪ ٠‬پب ُذار ٗشٌ ت ‪ٝ‬‬ ‫‪ٛ‬بسکجبکی ‪١‬بی ‪ ٛ‬ش ث‪٘١ ٠‬زا‪ ٟ‬خ‪ٞ‬ا‪١‬ر اشت ‪ٓٝ‬دی اس‬ ‫‪١‬ز عزف ً‪ ٠‬ث‪ ٠‬اک‪ٞٗ ٚ‬ض‪ٞ‬ع ‪ٛ‬دِدب‪ً ٟ‬د‪ٜ‬د دٖ ر‬ ‫‪٢ٛ‬بکت ٗد٘‪ٞ‬ػ‪ ٠‬ای اس خد ه‪١‬دب ٗ دجدت اکد‪ٚ‬‬ ‫‪ٝ‬ضؼ ت ٗیش‪. ٞ‬‬ ‫ر اک‪ ٗ ٚ‬ب‪ ٙ‬ر ش‪٢‬زی ً‪ ٗ ٠‬ئ‪ٓٞ‬ی پبسخدِد‪ٞ‬ی‬ ‫‪ٝ‬ضؼ ت ٗ‪ٞ‬خ‪ ٛ ٞ‬ت ‪٘ٛ‬یت‪ٞ‬ا‪ ٙ‬ا‪ٛ‬اظبری ث‪ ٠‬تـ ز‬ ‫اشت‪.‬‬ ‫خص‪ ٞ‬ی ػ ‪ ٟٝ‬ثز ‪ٝ‬ثبئن‪ ۴۲ ،‬تب ‪ ۴۷‬ر در ٗ در‪ ٝ‬ی اػد ٕ ٗدی‬ ‫ً‪ٜٜ‬ر‪ُ ،‬لتۼ اک‪ ٚ‬ر حبٓی است ً‪ ٠‬عجن ثخش‪ٜ‬بٗ‪ ٠‬اث ؽ شر‪ ٟ‬ثدب‪ٛ‬دی‬ ‫‪١‬ب ث‪ ١ ٠‬ػ‪ٜٞ‬ا‪ ٙ‬اخبس‪ ٟ‬اخذ ‪ٝ‬خ‪ ٠‬هجْ ‪ ٝ‬ثؼر اس پز اخت ت ‪ ٢‬ت را‬ ‫‪ٛ‬رار‪ٛ‬ر ً‪ ٠‬اک‪ٞٗ ٚ‬ض‪ٞ‬ع ٗابسلب‪ ٠ٛ‬ا‪ٛ‬دبٕ ‪٘ٛ‬ی ش‪ٝ. ٞ‬ی تبً ر ًدز ۼ ثدب‬ ‫ت‪ٞ‬خ‪ ٠‬ث‪ٛ ٠‬ج‪ٛ ٞ‬ورک‪ِٜ‬ی‪ ،‬تب سٗب‪ٛ‬ی ً‪ ٠‬ثب‪ٛ‬ی ‪١‬ب ثب ثدخدش خصد‪ ٞ‬دی‬ ‫‪٘١‬زا‪١‬ی ‪ٌٜٜٛ‬ر‪ ،‬هب ر ث‪ ٠‬ا اٗ‪ ٠‬کؼبٓ ت ‪ٛ‬خ‪ٞ‬ا‪ ١‬دٖ ثد‪ ٗ. ٞ‬دئد‪ ّٞ‬سدادب‬ ‫ت ‪ ٝ ْ ٢‬رکغ ٗ‪ٞ‬ا‪ٛ‬غ ت‪ ٓٞ‬ر اذرثبکدب‪ ٙ‬شزهی ثب ث ب‪ ٙ‬اک‪ً ٚ‬د‪ ٠‬تدودبضدب‬ ‫ارکٖ ٗحْ اخزای عز ‪ٗ ٝ‬بش ‪ ٚ‬االت‪ ،‬ث‪ ٠‬ػ‪ٜٞ‬ا‪ٝ ٙ‬ث و‪ٞٗ ٠‬ر هدجد‪ّٞ‬‬ ‫ثب‪ٛ‬ی ‪١‬ب ثبشر‪ُ ،‬لتۼ ثب‪ٛ‬ی ‪١‬ب الکْ ػرٕ هج‪ٓٞ‬ی ‪ ٝ‬رخ‪ٞ‬است ‪ٝ‬ث و‪٠‬‬ ‫ٌٗٔی خبرج اس عز ‪ ٝ‬کب ٗ ر‪ ٝ‬ی را ‪ ٛ‬ش ث‪ ٠‬کؼبال‪ ٙ‬اهاصدب ی اػد ٕ‬ ‫ً‪ٜٜ‬ر‪ .‬ث ز ا‪ٛ‬د٘‪ٜ ٚ‬بکغ ؿذائی اذرثبکدب‪ ٙ‬شزهی ‪ُ ٖ١‬لتۼ س بسدت‬ ‫‪١‬بی ا‪ٛ‬وجبضی پ‪ٓٞ‬ی‪ٗ-‬بٓی تح٘ ٔی ثز ثب‪ٛ‬ی ‪١‬ب ثب ‪ٝ‬ضؼ ت اهدادصدب ی‬ ‫ٗ‪ٞ‬خ‪ٛ ، ٞ‬ا د‪ ٠‬ای خش ‪ٛ‬بث‪ ٞ‬ی ت‪ ٓٞ‬ر ر شزاکظ ً‪ٜٛٞ‬ی ت‪ٞ‬رٕ ‪ٛ‬خد‪ٞ‬ا‪١‬در‬ ‫اشت‪.‬رضب خؼلزی اضبک‪ً ٠‬ز ۼ اک‪ٞٗ ٚ‬ض‪ٞ‬ع ث‪ ٠‬شرت ر د‪ٜ‬دبکدغ‬ ‫ؿذائی تبث زُذار ث‪ ٝ ٟ ٞ‬ثبػث تؼغ ٔی ‪ٝ ۴۸‬احر ر ‪ٗ ٝ‬ب‪ ٟ‬اخ ز شر‪ٟ‬‬ ‫است‪ٝ.‬ی اکش‪ ٝ‬ۼ ر اؿٔت ثب‪ٛ‬ی ‪١‬ب‪ ،‬س بست ‪١‬بی اثد ؿدی اػدغدبی‬ ‫ت ‪ ٢‬ت ر ‪ٗ ٝ‬ح‪ٞ‬ر ُز ش ٗبٓی ‪ٞٗ ٝ‬خ‪ ٞ‬ی ٗب‪ٛ‬ر‪ً ٟ‬برخب‪١ ٠ٛ‬ب ‪ٝ‬‬ ‫‪ٝ‬احر‪١‬بی ت‪ ٓٞ‬ری ‪ ٝ‬ثحث ‪ٝ‬ثبئن‪ ٛ ،‬جت ث‪ ٠‬پدبرسدبّ سدخدادِد دزی‬ ‫ث شازی اػ٘بّ شر‪ ٟ‬است‪ .‬ث ز ا‪ٛ‬د٘‪ٜ ٚ‬بکغ ؿذائی اذرثبکدب‪ ٙ‬شزهی‬ ‫‪ ٛ‬ش ُلتۼ ه ٘ت ٗ‪ٞ‬ا ا‪ ٠ ٓٝ‬ر ‪ٜ‬بکغ ؿذائی‪ ،‬حراهْ ‪ ۶‬ثدزاثدز شدر‪ٟ‬‬ ‫‪ٓٝ‬ی سوق ت ‪ ٢‬ت حای ‪ ۴‬ثزاثز ‪ ٛ‬ش ‪ٛ‬شر‪ ٟ‬است ث‪ٜ‬دبثدزاکد‪ ٚ‬ثدب اکد‪ٚ‬‬ ‫شزاکظ ثبکر ثب کی چ‪٢‬برٕ ازک ت ث‪ ٠‬کؼبٓ ت خ‪ ٞ‬ا اٗ‪.ٖ ١ ٠‬‬ ‫هسیطعبهل ضطوت تَظیع ًیطٍی ثطق اشضثبیجبىضطلی‪ :‬اهسبل ّیچگًَِ ذبهَضی ًساضین‬ ‫*ثسبطی ثطای گصضاى ظًسگی‪ /‬ضطٍضت‬ ‫سبهبًسّی زستفطٍضبى تجطیع‬ ‫دستفسٍشی ًوَدی اش ٍالؼیتی کتواى ًاپنرینس ٍ‬ ‫هحصَل ػَاهل هتؼددی هاًٌد اٍضاع ًاهٌناسنب‬ ‫هؼیشت ٍ ضؼف هدیسیت شْسی است‪.‬‬ ‫عىس ضٍظ‬ ‫چطخ تَلیس گطفتبض ٍثیمِ ّبی ثبًىی‬ ‫هسیطهسئَل ‪ -‬هحوّس اضطالی‬ ‫هدیسػاهل شسکت تَشیغ ًیسٍی بسق اذزبایجاىشسلی با بیاى اینی کنِ‬ ‫تابستاى اهسال ّیچ گًَِ خاهَشی ًاشی اش کوبَد بسق دز استاى ًدازین‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ایی زًٍد تا پایاى تابستاى اداهِ هییابد‪.‬‬ ‫اًجز کزج ‪ ٛ‬ب اا‪٢‬بر ًز ۼ ثب ت‪ٞ‬خ‪ ٠‬ث‪ ٠‬رشر ثی سبثو‪ُ ٠‬زٗب ‪١ ٝ‬د٘د د‪ٜ‬د د‪ٚ‬‬ ‫‪ٝ‬ر‪ ٝ‬ث‪ ٠‬ثخشی اس ٗصبرف خبص ٗثْ ت‪ ٓٞ‬ر رٗش ارس‪١‬بی ؿ ز ٗددبس ‪ٝ‬‬ ‫اکشاکش ثبر‪١‬بی ٗصزکی سزٗبکشی عی چد‪ٜ‬در سدبّ ُدذشداد‪ ،٠‬کشدبر‬ ‫ٗضبػلی اس خ‪٢‬ت تبٗ ‪ ٚ‬ثزم ٗصزکی ٗشازًب‪ ٙ‬اکدب شر ً‪ٛ ٠‬ا د‪ ٠‬ا‪ٙ‬‬ ‫خبٗ‪ٞ‬شی ثزای ٗشازًب‪ٜ ٝ ٙ‬بکغ ر ُذشا‪ ٠‬ث‪ٝ. ٞ‬ی خبعز‪ٛ‬شب‪ً ٙ‬دز ۼ‬ ‫ثب اساوزار ‪ٓٝ‬ت س ش ‪ ٝ ٖ١‬ثز‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬رکشی ‪١‬بی خ‪ٞ‬ثی ً‪ ٠‬ر تبٗ ‪ ٚ‬ثدزم‬ ‫ا‪ٛ‬دبٕ شر‪ ،‬اس اذر ٗب‪ ٟ‬سبّ ُذشا‪ ٠‬اهراٗبت ثزای ػج‪ٞ‬ر اس هغؼی ثدزم ‪ٝ‬‬ ‫ترا‪ ٕٝ‬ثزم ٗشازًب‪ ٙ‬اؿبس شر ً‪ٛ ٠‬ا د‪ًٞ ٠‬تب‪ٗ ٟ‬رت ا‪ ٙ‬ػج‪ٞ‬ر پبکرار اس‬ ‫سٗ اب‪ ۳۶۲۲ ٙ‬ث‪. ٞ‬کزج ‪ ٛ‬ب ا اٗ‪ ٠‬ا ۼ ثز‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬رکشی ر ح‪ٞ‬س‪ ٟ‬تبٗ ‪ ٚ‬ثدزم‬ ‫ٗغ٘ئ‪ ٝ ٚ‬پبکرار ثزای سبّ خبری‪ ،‬اهرإ ٗ‪٘٢‬ی ث‪ً ٞ‬د‪ ٠‬اس خد٘ٔد‪ ٠‬ا‪ٙ‬‬ ‫ٗصزف ث‪ ٠ٜ ٢‬اه پشت سر‪١‬ب ٗی ثبشر تب ثخشی اس ادزکد دت تد‪ٓٞ‬د در‬ ‫‪ ٛ‬ز‪ُٝ‬ب‪١ ٟ‬بی اثی ثزای ت‪ ٓٞ‬ر ثزم ذخ ز‪ ٟ‬ش‪ ٞ‬؛ ‪ ٚ ٜ ٘١‬ثزای ا‪ ٚ ٓٝ‬ثدبر‬ ‫ر تبرکخ ‪ٜ‬ؼت ثزم ث‪ ٠‬ر‪ٝ‬س رسب‪ٛ‬ی ‪ ٝ‬تؼ٘ زات اسدبسدی تددد‪٢‬د دشات‬ ‫‪ٜ‬ؼت ثزم ث‪ ٠ً ٞ‬تب ا‪ ّٝ‬خز ا اٗ بّ ۻۻ ر ر ‪ ٛ‬ز‪ُٝ‬ب‪١ ٟ‬دب ا‪ٛ‬دددبٕ‬ ‫شر ‪ ٝ‬ر ‪ٛ‬ا د‪ ٠‬ا‪ ٛ ٙ‬ز‪ُٝ‬ب‪١ ٟ‬بی ثزم ثب ازک ت ًبْٗ ثزای ت‪ ٓٞ‬ر ثدزم‬ ‫ٗشازًب‪ ٙ‬خب‪ِٛ‬ی‪ٜ ،‬ؼای ‪ً ٝ‬شب‪ٝ‬رسی پبی ًبر ث‪ٛ ٞ‬ر ‪ ٝ‬اٗ دبّ ‪١‬د د‬ ‫ُ‪ ٠ٛٞ‬خبٗ‪ٞ‬شی ثزای ٗشازًب‪ ٙ‬خب‪ِٛ‬ی ‪ ٝ‬تدبری اػ٘بّ ‪ٛ‬شر ‪ ٝ‬ثب ثز‪ٛ‬دبٗد‪٠‬‬ ‫رکشی ‪١‬بی ا‪ٛ‬دبٕ شر‪ ٟ‬ر ا اٗ‪ ٠‬تبث اب‪ ٛ ٙ‬دش ‪١‬د د ُد‪ٛٞ‬د‪ ٠‬خدبٗد‪ٞ‬شدی‬ ‫‪ٛ‬خ‪ٞ‬ا‪ ٖ ١‬اشت‪ٗ.‬رکزػبْٗ شزًت ت‪ٞ‬سکغ ثزم اذرثبکدب‪ ٙ‬شزهی ُلتۼ‬ ‫عجن ر‪ٝ‬اّ ُذشا‪ ٠‬ثزای تبٗ ‪ ٚ‬ثزم ثبثت ثز‪ٛ‬بٗ‪٠‬رکشی ‪١‬دبکدی ر حد‪ٞ‬س‪ٟ‬‬ ‫‪ٜ‬ؼت ‪ً ٝ‬شب‪ٝ‬رسی ا‪ٛ‬دبٕ ا ‪ ٟ‬اکٖ ً‪ ٠‬اس خ٘ٔ‪ ٠‬ا‪٢ٛ‬ب ا‪ٛ‬ؼوب تلب‪ٛ ٖ١‬دبٗد‪٠‬‬ ‫‪١‬ب ثب ‪ٜ‬بکغ ‪ ٝ‬ثخش ًشب‪ٝ‬رسی ر اک‪ ٚ‬سٗ ‪ ٠ٜ‬ث‪ ٠ً ٞ‬عی ا‪ٗ ٙ‬وزر شدر‬ ‫ر ح‪ٞ‬س‪ٜ ٟ‬ؼت ‪١‬لا‪ ٠‬ای کی ر‪ٝ‬س ‪ ٝ‬ر ح‪ٞ‬س‪ً ٟ‬شب‪ٝ‬رسی ر‪ٝ‬سا‪ ٠ٛ‬چ‪٢‬بر‬ ‫سبػت ر ا‪ٝ‬ج ٗصزف ثبر ثزم شب‪ ٙ‬هغغ ش‪. ٞ‬‬ ‫ضْطزاضی اشضضْط‬ ‫اگْی هعایسُ عوَهی(هطحلِ اٍل)‬ ‫ضْطزاضی اشضضْط زض ًظط زاضز ثِ استٌبز هجَظ ضوبضُ ‪ 40‬هَضذِ ‪ 1401/04/28‬ضَضای هحتطم اسالهی ضْط اشضضْط‪ ،‬اجابضُ‬ ‫هیساى زٍاه‪ ،‬ثبظاض ّفتگی ٍ هیساى تطُ ثبض ضا ثطای هست یه سبل ضوسی طجک ضطایط عوَهی اظ ططیک سبهبًاِ تاساضوابت‬ ‫الىتطًٍیىی زٍلت(ستبز) ٍاگصاض ًوبیس‪.‬‬ ‫ضوٌب ضطوت وٌٌسگبى زض صَضتی وِ تب اذطیی ضٍظ زضیبفت اسٌبز هعایسُ وِ ‪ 17‬ضٍظ اظ ظهبى اًتطبض اگْی ًَثت اٍل اسات‬ ‫اسٌبز ضا زضیبفت ًىطزُ ثبضٌس اظ هْلت اضائِ پیطٌْبز وِ تب ‪ 10‬ضٍظ اظ هْلت زضیبفت اسٌبز ثیطتط است ًوی تَاًٌس استفبزُ وٌٌس‪.‬‬ ‫اطالعبت ظهبًی‪:‬‬ ‫تبضید ًوبیص زض سبیت‬ ‫اظ تبضید ‪1401/05/12‬‬ ‫سبعت‪08:00‬‬ ‫تب تبضید ‪1401/06/08‬‬ ‫سبعت ‪13:00‬‬ ‫هْلت ثبظزیس‬ ‫اظ تبضید ‪1401/05/12‬‬ ‫سبعت‪08:00‬‬ ‫تب تبضید ‪1401/05/29‬‬ ‫سبعت ‪13:00‬‬ ‫هْلت زضیبفت اسٌبزهعایسُ‬ ‫اظ تبضید ‪1401/05/12‬‬ ‫سبعت‪08:00‬‬ ‫تب تبضید ‪1401/05/29‬‬ ‫سبعت ‪13:00‬‬ ‫هْلت اضائِ پیطٌْبز‬ ‫اظ تبضید ‪1401/05/12‬‬ ‫سبعت‪08:00‬‬ ‫تب تبضید ‪1401/06/08‬‬ ‫سبعت ‪13:00‬‬ ‫ظهبى ثبظگطبیی‬ ‫تبضید ‪1401/06/09‬‬ ‫سبعت ‪10:00‬‬ ‫ظهبى اعالم ثطًسُ‬ ‫تبضید ‪1401/06/10‬‬ ‫سبعت ‪10:00‬‬ ‫هتمبضیبى هی تَاًٌس اسٌبز هعایسُ ضا اظ اٍلیی تبضید ًطط اگْی زض سبهبًِ تساضوبت الىتطًٍایاىای زٍلات(ساتابز) ثاِ‬ ‫ازضس‪ https://setadiran.ir:‬هطاجعِ ٍ زضیبفت ًوبیٌس‪ .‬ضوٌب ضْطزاضی زض ضز یب لجَل یه یب ولیِ پیطٌْبزات هرتبض است‪.‬‬ ‫ضْطزاض اشضضْط‪ -‬همسم‬ ‫‪*1/117‬م الف‪* 527/262:‬تبضید اًتطبضًَثت اٍل‪* 1401/05/12 :‬اًتطبض ًَثت زٍم‪*1401/05/19:‬ضٍظًبهِ اضن‬ ‫اهَظش ٍ پطٍضش ضْطستبى َّضاًس‬ ‫‪1401/05/11-1833-9649/740‬‬ ‫اگْی هعایسُ‬ ‫اهَظش ٍ پطٍضش ضْطستبى َّضاًس زض ًظط زاضز اجبضُ سبلی ٍضظضی یبزگبض اهبم ضا اظ طاطیاک‬ ‫هعایسُ عوَهی ٍ ثب جعئیبت هٌسضج زض اسٌبز هعایسُ ثِ هجلغ هبّبًِ ‪ 7/500/000‬ضیبل ثِ هست ‪11‬‬ ‫هبُ ثب ثْطُ گیطی اظ سبهبًِ تساضوبت الىتطًٍیىی زٍلت ‪ ٍ www.setadiran.ir‬ثب ضوبضُ هاعایاسُ‬ ‫( ‪ )5001090161000001‬ظهبى اًتطبض زض سبیت ‪ 1401/05/11‬سبعت ‪ 8‬صجح ٍ هْلت زضیبفت اسٌبز‬ ‫هعایسُ ‪ 1401/05/22‬سبعت ‪ 12‬السام ًوبیس‪.‬‬ ‫ظاضعی‪ -‬هسیط اهَظش ٍ پطٍضش ضْطستبى َّضاًس‬ ‫‪ **3/123‬تبضید اًتطبض ‪* 1401/05/12 :‬ضٍظًبهِ اضن‬ ‫استانها‬ ‫‪3‬‬ ‫وَزوبى وبض‬ ‫اشضثبیجبى غطثی‬ ‫اهىبى همبٍم سبظی ‪ّ 20‬عاض هسىی ضٍستبیی زض اشضثبیجبىغطثی‬ ‫ٍجَز زاضز‬ ‫ٗددرکددزًددْ ثدد‪ ٜ‬د ددب ٗ ددٌدد‪ٚ‬‬ ‫اذرثبکدب‪ ٙ‬ؿزثی ُلتۼ س‪٠ ٘٢‬‬ ‫سبال‪ ٠ٛ‬اک‪ ٚ‬اسدادب‪ ٙ‬ر ٗدودب‪ٕٝ‬‬ ‫سبسی ٗ بً‪ ٚ‬ر‪ٝ‬سدادبکدی ‪۳۵‬‬ ‫‪١‬شار ‪ٝ‬احر است ً‪ ٠‬اٌٗدب‪ٝ ٙ‬‬ ‫ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬بکی ارکٖ اک‪ ٗ ٚ‬شا‪ ٙ‬را ثد‪٠‬‬ ‫‪١ ۴۲‬شار ‪ٝ‬احر ر سبّ ثزسب‪ .ٖ ٛ‬خؼلز ثزسُز اکش‪ ٝ‬ۼ اس ۺ‪١ ۴۷‬دشار ‪۶۷۶ ٝ‬‬ ‫‪ٝ‬احر ٗ ٌ‪ٛٞ‬ی ر‪ٝ‬سابکی ۻ‪١ ۳۲‬شار ‪ٝ ۸۹۵ ٝ‬احر ‪ ٛ‬جت ث‪ ٠‬تشٌ ْ پدز‪ٛٝ‬در‪ٟ‬‬ ‫ثزای ٗوب‪ ٕٝ‬سبسی اهرإ ًز ‪ٟ‬ا‪ٛ‬ر‪ٝ.‬ی ا اٗ‪ ٠‬ا ۼ اس اک‪ ٗ ٚ‬شا‪ ٛ ٙ‬ش ‪١ ۳۲۲‬شار ‪ٝ‬‬ ‫‪ٝ ۷۴۷‬احر ث‪ ٠‬ثب‪ٛ‬ی‪١‬بی ػبْٗ ٗؼزکی‪۶ ٝ ،‬ۻ ‪١‬شار ‪ٝ‬احر ‪ ٛ‬ش ػ٘ٔ بت ٗدودب‪ٕٝ‬‬ ‫سبسی ٗ بً‪ ٚ‬را اؿبس ًز ‪ ٟ‬ا‪ٛ‬ر‪ٗ.‬رکزًْ ث‪ ٜ‬ب ٗ ٌ‪ ٚ‬اذرثدبکدددب‪ ٙ‬ؿدزثدی‬ ‫اع‪٢‬بر ًز ۼ تبً‪ ٛ ٜٙٞ‬ش ۻۺ ‪١‬شار ‪ٝ‬احر اس ٗ بً‪ ٚ‬ر‪ٝ‬سابکی اذرثبکحب‪ٙ‬ؿزثدی‬ ‫‪ ٛ‬ش ٗوب‪ ٕٝ‬سبسی شر‪ ٟ‬است‪ .‬ثزسُز ُلتۼ پ ش اس اک‪ ٚ‬سدودق ت د‪٢‬د د ت‬ ‫پز اخای ث‪ ٗ ٠‬بً‪ ٚ‬ر‪ٝ‬سابکی کی ٗ ٔ بر رکبّ ث‪ ٠ً ٞ‬اک‪ ٚ‬رهٖ ث‪ ٝ ٠‬ثدزاثدز‬ ‫اکشاکش کبکا‪ ٠‬است‪ٝ.‬ی ثب اشبر‪ ٟ‬ث‪ ٠‬شزاکظ ت ‪ ٢‬ت پز اخای اضبکد‪ً ٠‬دز ۼ‬ ‫ت ‪ ٢‬ت ٗوب‪ ٕٝ‬سبسی ٗ بً‪ ٚ‬ر‪ٝ‬سدادبکدی ثدب ًدبرٗدش پد‪ٜ‬دح ر در ‪ٝ‬‬ ‫ثبسپز اخت ‪ ۴۲‬سبٓ‪ ٠‬ثص‪ٞ‬رت سلاد‪ ٠‬س‪ٛ‬ددد دز‪ ٟ‬ای سد‪ٛ ٠‬دلدز‪ ٟ‬پدز اخدت‬ ‫ٗیش‪. ٞ‬ثزسُز کب ا‪ٝ‬ر شرۼ ثز اسبس ثز‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬رکشی‪١‬بی ا‪ٛ‬دبٕ شر‪ ٟ‬ثدبکدر تدب‬ ‫سبّ ‪ ۳۶۳۲‬ت٘بٕ ‪ٝ‬احر‪١‬بی ر‪ٝ‬سابکی ٗوب‪ ٕٝ‬سبسی ش‪. ٞ‬ث‪ُ ٠‬شارش اکز‪ٛ‬ب‪ ،‬ر‬ ‫ٗد٘‪ٞ‬ع ‪١ ۴‬شار ‪ ۹۴۷ ٝ‬ر‪ٝ‬سابی ارای سٌ‪ ٠ٜ‬ر اذرثبکدب‪ ٙ‬ؿدزثدی ‪ٝ‬خد‪ٞ‬‬ ‫ار ً‪١ ۴ ٠‬شار ‪ ٝ‬ۺ‪ ۳۸‬ر‪ٝ‬ساب اس ا‪٢ٛ‬ب ثبالی ‪ ۴۲‬خب‪ٞٛ‬ار ث‪ٛ ٝ ٟ ٞ‬ودشد‪ ٠‬عدز‬ ‫‪١‬ب ی ر ‪ ٠٘١‬اک‪ ٚ‬ر‪ٝ‬ساب‪١‬ب ت‪ ٠ ٢‬شر‪ ٟ‬است؛ عز ‪١‬ب ی ر‪ٝ‬سابکی ثب ‪١‬درف‬ ‫اکدب ت ‪ ٢‬ت السٕ خ‪٢‬ت ث‪٢‬ج‪ ٌٚ ٗ ٞ‬ر‪ٝ‬سابک ب‪١ ،ٙ‬دراکدت کد دشکدٌدی‬ ‫ر‪ٝ‬ساب‪١‬ب ‪ ٝ‬تاٗ ‪ ٚ‬ػب ال‪ ٠ٛ‬اٌٗب‪ٛ‬بت ا‪ٛ‬دبٕ ٗیُ ز ‪.‬‬ ‫استبى ظًجبى‬ ‫سیل ‪ 169‬هیلیبضز تَهبى ثِ هحصَالت وطبٍضظی ظًجبى‬ ‫ذسبضت ٍاضز وطز‬ ‫ٗددرکددزًددْ ٗددرکددزکددت ثددحددزا‪ٙ‬‬ ‫اساب‪ٛ‬راری س‪ٛ‬دب‪ُ ٙ‬لتۼ پد اس‬ ‫خ٘غ ث‪ٜ‬ری ‪٢ٛ‬بکی ٗ شا‪ ٙ‬خ دبرت‬ ‫‪ٛ‬بشی اس ‪ٝ‬ه‪ٞ‬ع سد دْ ر ثدزخدی‬ ‫‪ٛ‬وبط اک‪ ٚ‬اسادب‪ ٙ‬ۻ‪ٗ ۳۸‬د دٔد دبر‬ ‫ت‪ٗٞ‬ب‪ ٙ‬ثزا‪ٝ‬ر شر‪ ٟ‬است‪ .‬لی اهلل ًزاٗای اکش‪ ٝ‬ۼ خبری شر‪ ٙ‬س دْ عدی‬ ‫ر‪ٝ‬س‪١‬بی اخ ز ر اساب‪ ٙ‬س‪ٛ‬دب‪ ٙ‬ث‪ٗ ٠‬حص‪ٞ‬الت سراػی اس خ٘ٔ‪ُٜ ٠‬رٕ‪ٛ ،‬خ‪، ٞ‬‬ ‫ػرس‪ٞٓ ،‬ث ب‪ ،‬ذرت ‪ ٝ‬ر سدجدشی ‪ ٝ‬د دلدی خدبت اس خد٘ٔد‪ ٠‬سدجدشی‪،‬‬ ‫ُ‪ٞ‬خ‪٠‬کز‪ِٛ‬ی‪ ،‬س ت سٗ ‪ٜ‬ی‪ٜ١ ،‬ر‪ٝ‬ا‪ ،٠ٛ‬خ بر‪ ،‬پ بس ‪ ٝ‬ر ثبؿبت ث‪ٗ ٠‬حص‪ٞ‬الت‬ ‫ا‪ِٞٛ‬ر‪ ُ ،‬ثی‪ُ ،‬ز ‪ ،ٝ‬ثب إ‪ ٝ ٞٔ١ ،‬کِز ٗحص‪ٞ‬الت خ برت ‪ٝ‬ار ًدز ‪ٟ‬‬ ‫است‪ٝ.‬ی ثب ث ب‪ ٙ‬اک‪ ٠ٌٜ‬ث شازک‪ ٚ‬خ برت ‪ٝ‬ار شر‪ ٟ‬ت‪ٞ‬سدظ تدِدزٍ ثد‪ٟ ٞ‬‬ ‫است‪ ،‬اکدش‪ ٝ‬ۼ ٗد دشا‪ ٙ‬خ دبرت ثدزا‪ٝ‬ر شدر‪ ٟ‬اسدت ًد‪ ٠‬ا ار‪ً ٟ‬دْ‬ ‫خ‪٢‬ب ًشب‪ٝ‬رسی اساب‪ ٙ‬س‪ٛ‬دب‪ُ ٙ‬شارش خ برت ‪١‬ب را خ٘غ ث‪ٜ‬ری ٗی ً‪ٜ‬ر تب‬ ‫ثز اسبس هب‪ ٙٞٛ‬ثزای خ برت کر‪١ ٟ‬ب تص٘ ٖ ُد دزی شد‪. ٞ‬اکد‪ ٗ ٚ‬د‪ّٝٞ‬‬ ‫ث شازک‪ ٚ‬خ برات ‪ٝ‬ار ‪ ٟ‬شر‪ ٟ‬را ٗزث‪ٞ‬ط ث‪ٗ ٠‬حص‪ٞ‬الت ش‪٢‬زساب‪ ٙ‬اکدددز‪ٝ‬‬ ‫ػ‪ٜٞ‬ا‪ً ٙ‬ز ‪ُ ٝ‬لتۼ پ اس ا‪ ٙ‬ش‪٢‬زساب‪ ٙ‬خراث‪ٜ‬ر‪ ٟ‬ر رتج‪ ٠‬ثؼری هزار ار‬ ‫ً‪ ٠‬اک‪ٝ ٚ‬ضؼ ت ر سبکز ش‪٢‬زساب‪١ ٙ‬بی اساب‪ ٖ١ ٙ‬ث‪ ٗ ٠‬شا‪ً٘ ٙ‬ازی ‪ٝ‬خد‪ٞ‬‬ ‫اشت‪ٗ.‬رکزًْ ٗرکزکت ثحزا‪ ٙ‬اساب‪ٛ‬راری س‪ٛ‬دب‪ ٙ‬ثب تدبًد در ثدز اکد‪ٜ‬دٌد‪٠‬‬ ‫خ برت کرُب‪ ٙ‬اس س ْ ر اساب‪ ٙ‬س‪ٛ‬دب‪ ٙ‬ثبکر ث ٘‪ ٠‬اشا‪ ٠‬ثدبشد‪ٜ‬در‪ ،‬اکدش‪ ٝ‬ۼ‬ ‫خ‪ٞ‬شجخاب‪ ٠ٛ‬ر ‪١‬لا‪ ٠‬خبری ر اساب‪ ٙ‬س‪ٛ‬دب‪ٝ ٙ‬ضؼ ت ثدحدزا‪ٛ‬دی ‪ٛ‬درارکدٖ ‪ٝ‬‬ ‫ٗیت‪ٞ‬ا‪ُ ٙ‬لت اس شزاکظ اضغزاری خبرج شر‪ ٟ‬اکٖ‪.‬‬ ‫استبى اضزثیل‬ ‫‪ 24‬هیلیَى هتط هىعت اه زض هرعى سس یبهچی شذیطُ‬ ‫ضسُ است‬ ‫کزٗب‪ٛ‬رار ار ثد دْ اس ‪ٝ‬خد‪۴۶ ٞ‬‬ ‫ٗ ٔ ‪ٗ ٙٞ‬از ٌٗؼت اه ر ٗخدش‪ٙ‬‬ ‫سددر کددبٗ د ددی خددجددز ا ‪ ٝ‬اس‬ ‫ش‪٢‬ز‪ٛٝ‬را‪ ٙ‬خ‪ٞ‬است ر ٗصدزف‬ ‫اه زک‪ ٠‬خ‪ٞ‬کی ًد‪ٜ‬د‪ٜ‬در‪ .‬سد در‬ ‫ٗح٘ر اػا٘ب اػدددبسی ااد‪٢‬دبر‬ ‫ًز ۼ عی اک‪ٗ ٚ‬رت ٗصزف اه‬ ‫اشبٗ ر‪ٛ‬ی ٗزًش اساب‪ ٠ً ٙ‬اس سر کبٗ ی تبٗ ‪ٗ ٚ‬یش‪ ٛ ، ٞ‬جدت ثد‪ٗ ٠‬درت‬ ‫ٗشبث‪ ٠‬سبّ هجْ اکشاکش اشا‪ ٝ ٠‬ضز‪ٝ‬ری است ش‪٢‬ز‪ٛٝ‬را‪ ٙ‬ر ٗصدزف اه‬ ‫زک‪٠‬خ‪ٞ‬کی ً‪ٜٜ‬ر‪ٝ.‬ی کب ا‪ٝ‬رشرۼ حدٖ ًْ ٗخش‪ ٙ‬اک‪ ٚ‬سر ‪۴‬ۺ ٗ ٔ ‪ٗ ٙٞ‬ادز‬ ‫ٌٗؼت است ً‪ ٠‬ر حبّ حبضز ‪ٗ ٙٞ ٔ ٗ ۴۶‬ازٌٗؼت اه ر پشدت سدر‬ ‫کبٗ ی ذخ ز‪ ٟ‬شر‪ ٟ‬است اک‪ ٚ‬ر حبٓی است ً‪ ٠‬سبّ ُذشا‪ٗ ٙٞ ٔ ٗ ۴۴ ٠‬از‬ ‫ٌٗؼت اه ر اک‪ ٚ‬سر ‪ٝ‬خ‪ ٞ‬اشت‪.‬اػا٘ب اػدبسی ثب اشبر‪ ٟ‬ث‪ ٠‬اکشاکش ۻ‬ ‫ر ری اه ذخ ز‪ ٟ‬شر‪ ٟ‬ر ٗخش‪ ٙ‬سر کبٗ ی اا‪٢‬بر ًز ۼ ثدب تد‪ٞ‬خد‪ ٠‬ثد‪٠‬‬ ‫ثزرسی ‪١‬بی ا‪ٛ‬دبٕ شر‪ ٛ ٟ‬بس اه ش‪٢‬زساب‪ ٙ‬ار ث ْ ر سبّ ‪ ۳۶۴۷‬ثبٓؾ ثز ‪۴‬ۻ‬ ‫ٗ ٔ ‪ٗ ٙٞ‬ازٌٗؼت است ً‪ ٖ١ ٠‬اً‪ً٘ ٜٙٞ‬از اس‪ٗ ٙٞ ٔ ٗ ۷۲‬از ٌٗؼت تبٗد د‪ٚ‬‬ ‫ٗیش‪ . ٞ‬کزٗب‪ٛ‬رار ار ث ْ ُلتۼ اک‪ ٚ‬سر ثب ت‪ٞ‬خ‪ ٠‬ث‪ ٠‬شزاکظ ٗخش‪ ٙ‬ا‪ ٙ‬هب ر‬ ‫ث‪ ٠‬تبٗ ‪ ٚ‬اه اشبٗ ر‪ٛ‬ی ‪ً ٝ‬شب‪ٝ‬رسی ش‪٢‬زساب‪ ٛ ٙ‬ت ‪ ٝ‬ثزای خدجدزا‪ ٙ‬ا‪ٙ‬‬ ‫اهراٗبت ت‪ٞ‬سؼ‪ ٠‬ای ر سا‪ٞ‬ر ًبر هزار ار ‪.‬‬ ‫اػا٘ب اػدبسی اا‪٢‬بر ًز ۼ رحبّ حبضز ً‪ٜ‬ازّ تٔلبت ‪ٛ‬بشی اس اثزسب‪ٛ‬دی‪،‬‬ ‫ٗرکزکت ٗصزف اه اشبٗ ر‪ٛ‬ی ‪ًٝ‬شب‪ٝ‬رسی ا‪ٞٓٝ‬کت اسبسی است ً‪ ٠‬ثبکر‬ ‫‪ِ٘١‬ب‪ ٙ‬ر اک‪ ٚ‬سٗ ‪ٗ ٠ٜ‬شبرًت خری اشا‪ ٠‬ثبش‪ٜ‬ر‪.‬‬ صفحه 3 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫اخبار کوتاه اجواعی‬ ‫استفاده اس هاسک به ‪ ۴4‬درصد‬ ‫کاهص یافت‬ ‫چْار ضٌبِ ‪ 21‬هزداد ‪ 3 * 2042‬اگَست ‪ 5 * 1411‬هحزم ‪ * 2000‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَس ایکیٌجی ایل ) * ضوارُ ( سایی ) ‪5555 :‬‬ ‫هًَسَى ٌّذ‬ ‫افشایص تاثیزگذار‬ ‫بز اللین ایزاى‬ ‫اجتماعی‬ ‫‪4‬‬ ‫چگونه به کزونا هبتال نطوین؟‬ ‫رئیس گزٍُ تغییز الدلدیدن ٍ‬ ‫حفاظت اس اتوسفز سداسهداى‬ ‫حفاظت هحیط سیست گفت‪:‬‬ ‫با تغییزا اللیوی ٍ افشایدص‬ ‫ساتًِ هیاًگیی ّا دها بدِ‬ ‫ًظز هی رسذ کطَر هدا ّدز‬ ‫سال بیطتز در هؼزض فؼالیدت‬ ‫هًَسَى لزار هی گیزد‪.‬‬ ‫هیاًگیی استفادُ اس هاسک در ضاغلیی ٍ خدذهدت‬ ‫گیزًذگاى بِ تفکیک اهاکی ػوَهی اسدتداى ّدا‬ ‫کطَر اس ‪ 1۲‬تیز تا ‪ 5‬هزداد هاُ بالغ بز ‪ 10.1۲‬درصذ‬ ‫بَدُ کِ بیطتزیی هیشاى رػایت در استاى البدزس بدا‬ ‫‪ 3۲.55‬درصذ ٍ کوتزیی هیشاى رػایت هزبدَ بدِ‬ ‫خزاساى ضوالی ‪ 20.3۱‬درصذ است‪.‬‬ ‫ثَ گضاسؽ ایشىب اص معابًىاب ثاِاذاؿاب ًصاس‬ ‫ثِذاؿب‪ ،‬دسمبه ً امٌصؽ پضؿىی‪ ،‬سًىذ سعبیب‬ ‫پشًتىل ُبی ثِذاؿتی ضذوشًىاب دس ُانانایابه‬ ‫وبُـی ً دس حذ ‪ ۴۳‬دسکذ اػب دسحابیای واَ‬ ‫اـضایؾ ثبسص ثؼتشی ً اـضایؾ مٌاسد ـٌ واشًىاب‬ ‫دس ثؼیبسی اص اػتبه ُبی وـٌس گاضاسؽ ؿاذٍ ً‬ ‫ىگشاىی اص اـضایؾ خبهثبختگبه ایو ثایانابسی دس‬ ‫وـٌس ًخٌد داسد‪.‬‬ ‫دس عیو حبل میبىگیو میضاه سعبیب ثِذاؿب ـشدی‬ ‫دس امبوو عنٌمی اػتبهُبی وـٌس دس ثبصٍ صمبىای‬ ‫‪ ۹۲‬تیش تب ‪ ۵‬مشداد مبٍ ‪ ،۱۳۴۱‬ثبیػ ثش ‪ ۳۴.۹۴‬دسکذ‬ ‫ثٌدٍ اػب‪ .‬دس ایو ؿبخق ثیـتشیو میضاه سعبیاب‬ ‫دس اػتبه ػیؼتبه ً ثلٌچؼتبه ثب ‪ ۵۹.۴۴‬دسکاذ ً‬ ‫ونتشیو میضاه سعبیب ُم دس اػتبه ُشماضگابه ثاب‬ ‫‪ ۴۴.۲۹‬دسکذ ثٌدٍ اػب‪.‬‬ ‫ُننییو میبىگیو سعبیب ثِذاؿب ـشدی دس امبوو‬ ‫عنٌمی وـٌس اص ‪ ۹۹‬تیش تب ‪ ۵‬مشداد مبٍ ‪ ،۱۳۴۱‬ثبیػ‬ ‫ثش ‪ ۳۴.۹۴‬دسکذ ثٌدٍ اػب وَ اػاتابدیاٌ ُاب ثاب‬ ‫‪ ۲۴.۳۹‬دسکذ ثیـتشیو میضاه سعابیاب ً ماشاواض‬ ‫ًسصؿی ثب ‪ ۴۲.۹۹‬دسکذ ونتشیو میضاه سعبیب سا‬ ‫دس ایو ؿبخق داؿتَاىذ‪.‬‬ ‫گشارش هکتوب اس اخذ ضهزیه بیص‬ ‫اس حد هصوب در هدارس نداضتهاین‬ ‫ثَ گضاسؽ خجشگضاسی مِاش‪،‬‬ ‫ػیذٍ ایاِاب عاضیاضی‪ ،‬دس‬ ‫خلٌف ػبمبىاَ ثابسؿای‬ ‫مٌىؼٌه ً تااثایاش اه ثاش‬ ‫ؿشایظ الالایانای ً اه ً‬ ‫ٌُایی وـٌس مب‪ ،‬اظِبس وشد‪:‬‬ ‫ُش ػبیَ دس یه ثبصٍ صمابىای‬ ‫مـخق‪ ،‬یه اتفبق خابف‬ ‫اه ً ُاٌایای دس خایاٌه‬ ‫ؿشق اػیب اتفبق میاـتذ واَ‬ ‫حیب میلیٌهُب اىؼبه ثَ اه‬ ‫گشٍ خٌسدٍ اػب‪.‬‬ ‫اـااااااااااااضًد‪:‬‬ ‫ًی‬ ‫خشیبه مٌىؼٌه وَ دس ایاشاه‬ ‫ثَ ىب ثبساه ُبی مٌػنی ُام‬ ‫ؿیبختَ می ؿاٌد اص اًاخاش‬ ‫اسدیجِـب مبٍ اص ػشیمىىب ً‬ ‫ثخؾُبی خیٌثی ُیذ ؿشً‬ ‫میؿٌد ً ثَ تذسیح ثَ ػنب‬ ‫عشم ُبی خؽشاـیبیی ثبالتاش‬ ‫حشوب وشدٍ ً ػاپاغ دس‬ ‫اًایل تیشمبٍ ثَ پابوؼاتابه ً‬ ‫ىِبیتب اص حذًد ىایاناَ تایاش‪،‬‬ ‫ثخؾ ضعیؿ ؿاذٍ اه ثاَ‬ ‫خاایااٌه ؿااشق ایااشاه ُاام‬ ‫میسػذ ً ثابسىاذگای ُابی‬ ‫میبػجی سا دس اػتبه ػیؼاتابه‬ ‫ً ثلٌچؼاتابه‪ُ ،‬اشماضگابه‪،‬‬ ‫ؿشق ـبسع ً خیٌه وشمبه‬ ‫ثبعث میؿٌد‪.‬‬ ‫سئیغ گشًٍ تؽییش الالایام ً‬ ‫حفبظب اص اتنؼفش ػابصمابه‬ ‫حفبظب محیظ صیؼب ثب ثیبه‬ ‫اییىَ ؿذ ً ضاعاؿ ایاو‬ ‫ػیؼتم دس ػبلُبی مختلؿ‪،‬‬ ‫با گذضت دٍ سال ٍ ًین اس ضیَع کزًٍا حدات ّدن‬ ‫ضٌاخت اس بیوار کاهلتز ضذُ است ٍ ّدن بدِ‬ ‫دًبال گستزش ٍاکسیٌاسیَى اکثدز افدزاد تدزس‬ ‫کوتز اس بیوار دارًذ؛ ّزچٌذ کِ بایذ بدذاًدیدن‬ ‫ٍاکسی بِ تٌْایی ًویتَاًذ جلَ گستزش ٍیزٍس‬ ‫ٍ اًتمال اى را بگیزد ٍ اصل هْن دیگز بزا ػدذم‬ ‫ابتال بِ بیوار رػایت اصَل بْذاضت فدزد ٍ‬ ‫خَد هزالبتی است‪.‬‬ ‫مااتاافاابً اػااب‪ ،‬گاافااب‪:‬‬ ‫ثیـتشیو اثش اه دس ایشاه‪ ،‬اص‬ ‫لذیم االیب ُنابه ثابدُابی‬ ‫معشًؾ ثَ ‪ ۱۹۴‬سًصٍ اػاب‬ ‫وَ ػیؼتبه ً ثلاٌچؼاتابه ً‬ ‫خیٌه خشاػبه سا دسگایاش‬ ‫عٌـبهُبی ؿو میویذ‪.‬‬ ‫عاااضیاااضی خااابعاااشىـااابه‬ ‫وشد ‪ :‬مٌىؼٌه حدم ثؼایابس‬ ‫ع ینی اص سعاٌثاب سا اص‬ ‫سًی الیبىٌع ُیذ ثاَ ؿاجاَ‬ ‫لبسٍ ُیذ ً ىٌاحای مادابًس‬ ‫اىتمبل میدُذ‪ .‬ثشخٌسد ایاو‬ ‫حدم اص سعٌثب ثاَ سؿاتاَ‬ ‫وٌٍ ُبی ُایانابیایاب ثابعاث‬ ‫ثبسىذگی ُبیی دس مامایابع‬ ‫ثؼیبس ثبال میؿٌد وَ مشدمبه‬ ‫اه میبعک اص گزؿتاَ سًؽ‬ ‫صىذگای ً ـاعابیایاب ُابی‬ ‫التلبدی خٌد مخلٌکب دس‬ ‫صمییَ وـبًسصی ً داماذاسی‬ ‫سا ثاش اػابع اه تایا ایام‬ ‫هزخصی سایواى بزا‬ ‫رییس ساسهاى هذارس ٍ هزاکدش غدیدزدٍلدتدی ٍ‬ ‫هطارکت ّا هزدهی گفت‪ :‬گشارش هکدتدَا اس‬ ‫اخذ ضْزیِ بیص اس حذ هصَا ضذُ در هدذارس‬ ‫ًذاضتِاین‪.‬‬ ‫ثَ گضاسؽ خجشىگبس گشًٍ خبمعاَ ایاشىاب‪ ،‬احاناذ‬ ‫محنٌدصادٍ دس حبؿیَ اختتبمایاَ دُانایاو دًسٍ‬ ‫مدلغ داىؾ امٌصاه خنٌِسی اػاممای ایاشاه‬ ‫دسثبسٍ ستجَ ُبی ثاشتاش داىاؾ اماٌصاه ماذاسع‬ ‫ؼیشدًیتی دس ویىٌس اظِبسوشد‪ :‬ستجَُبی اینپیبد ً‬ ‫ویىٌس سا ثشسػی وییذ‪ ،‬مذاسع ؼیاش دًیاتای ثاَ‬ ‫اىذاصٍ ػِم خٌد حضٌس داسىذ‪ ،‬ایو ُام ثاَ ىا اش‬ ‫می سػذ اص ى ش ویفی ً ونی ماٌسد ىا اش اػاب‪.‬‬ ‫ًی اـضًد‪ :‬مذاسع ؼیش دًیتی دس ایو عاشکاَ ثاَ‬ ‫اىذاصٍ ػِم خٌد حضٌس داسىذ وَ اص ى ش ونای ً‬ ‫ویفی مٌسد تٌخَ اػب‪ ،‬سلبثتی اتفبق اـتبدٍ وَ ثاَ‬ ‫استمبی ؿبخق ُبی امٌصؿی ً پشًسؿی واناه‬ ‫می ویذ‪ ،‬ـىش ىىییذ اگش ـتیلَ مذاسع ؼیش دًیاتای‬ ‫پبییو وـیذٍ ؿٌد‪ ،‬ثَ ماذاسع دًیاتای واناه‬ ‫میؿٌد‪ ،‬ایو گفتَُب ً تمبثل میبه مذاسع دًیتی ً‬ ‫ؼیشدًیتی‪ ،‬ثبعث اـضایؾ ویفیب مذاسع دًیاتای‬ ‫ىنیؿٌد‪.‬‬ ‫افشایص نذر خوى در دهه‬ ‫اول هحزم‬ ‫هؼاٍى ادارُ کل اًتمال خَى استاى تْزاى با بدیداى‬ ‫ایٌکِ لسوت هْوی اس سالهت خَى بِ سدَات ٍ‬ ‫ارسیابی پشضک ٍ بخص دیگز بِ صذالت فزد اّدذا‬ ‫کٌٌذُ در پاسخ بِ سَات پشضک هزبَ هیضدَد‬ ‫گفت‪ :‬بزاساس گشارشّا ٍ هسدتدٌدذا سداسهداى‬ ‫جْاًی بْذاضت خًَی کِ در ایزاى هصزف هیضَد‬ ‫یکی اس سالن­تزیی خَىّا در تواهی دًیاست‪.‬‬ ‫دوتش مدیذ مؼلنی دس گفب ًگٌ ثب ایؼیب‪ ،‬ثب ثایابه‬ ‫اییىَ ثِبس امؼبل‪ ،‬ثب خشًج اص پیه ُابی واشًىاب‬ ‫اُذای خٌه ؿِاشًىاذاه دس وال وـاٌس ً ثاَ‬ ‫خلٌف تِشاه ىؼجب ثَ ػبل گزؿتَ اـضیؾ لبثال‬ ‫تٌخِی داؿب‪ ،‬اظِبس وشد‪ :‬ایو امش مٌخت ؿذ تاب‬ ‫ثتٌاىیم ثشای اًییو ثبس اص اثتذای ػابل تاب وایاٌه‬ ‫تٌصیع کذدسکذی خٌه ثشای ثینبسػتبهُب داؿتاَ‬ ‫ثبؿیم‪.‬‬ ‫ًی اـضًد‪ :‬دس حبل حبضش حتی ثشای عانال ُابی‬ ‫خشاحی ایىتیٌ ُم وَ ضشًس اًسطاىغ ىیاؼاب‪،‬‬ ‫ـشاًسدٍ ُبی خٌىی خٌثی تبمیو واشدٍ ً رخابیاش‬ ‫خٌثی ثشای وـٌس سلم خٌسدٍ اػب‪.‬‬ ‫ساسهاى تاهیی اجتواػی اػالم کزد‪ :‬هذ هدزخصدی‬ ‫سایواى بزا توام سًاى بدیدودِ ضدذُ ضداغدل در‬ ‫کارگاُ ّا هطوَل لاًَى تاهییاجتواػی کِ دارا‬ ‫رابطِ هشدبگیز با کارفزها ّستٌذ ‪ ۲‬هداُ اسدت ٍ‬ ‫حمَق ایی ایام هطابک لَاًیی ٍ همدزرا اس سدَ‬ ‫ساسهاى تاهییاجتواػی لابل پزداخت است‪.‬‬ ‫ثَ گضاسؽ ایشىب اص ػبصمبه تامیواختنبعی‪ ،‬ؼاشاماب‬ ‫وشدٍ اىذ ً اص ایو اتافابلاب‬ ‫حذاوثش اػتفبدٍ سا ثَ عانال‬ ‫اًسدٍ اىذ‪.‬‬ ‫ًی‪ ،‬تلااشیااد وااشد‪ :‬ثااب‬ ‫تؽییشا اللینی ً اـاضایاؾ‬ ‫ػبالىَ میبىگیوُبی دماب‪ ،‬ثاَ‬ ‫ى ش میسػذ وـٌس ماب ُام‬ ‫ػبل ثَ ػبل ثیـتش دس معشم‬ ‫ـااعاابیاایااب مااٌىؼااٌه لااشاس‬ ‫می گیشد ً ثَ عایاٌاه یاه‬ ‫پذاـیذ ؼیشعبمال دس ثاشاثاش‬ ‫خؼبسا ىبؿی اص ـاعابیایاب‬ ‫ایو پذیاذٍ‪ ،‬اص حابال ثابیاذ‬ ‫چبسٍ اىذیـی وشد وَ لغاعاب‬ ‫دس اییذٍ خیلی دیش خاٌاُاذ‬ ‫ثٌد‪.‬‬ ‫عضیضی ثب اؿبسٍ ثَ احاتانابل‬ ‫تـذیذ ایاو پایاـاشًی دس‬ ‫ػبل ُابی ایایاذٍ‪ ،‬گافاب‪:‬‬ ‫خشیبه مٌىؼٌىیه حاشواب‬ ‫سـب ً ثشگـتی اػاب ً اص‬ ‫اًاخش مشداد ؿشً ثَ عمات‬ ‫ىـییی ثاَ ػاناب خایاٌه‬ ‫میویذ ً دس ىِبیب‪ ،‬اًاخاش‬ ‫اثبه ثخؾُبی خیٌثی ُایاذ‬ ‫ُم اص حٌصٍ ـاعابیایاب اه‬ ‫خبسج ً ـلل خـىی ثاشای‬ ‫اه میبعک ؿشً میؿٌد‪.‬‬ ‫ًی اـضًد‪ :‬مٌىؼٌه ثشگشـتاَ‬ ‫اص ًاطٍ مااٌػاام اص صثاابه‬ ‫عشثی ثَ معیبی ـلال اػاب‬ ‫(ىبمی ثشای ثبدُبی ـلالای)‪.‬‬ ‫عااااالاااااب اکااااالااااای‬ ‫ؿىل گیشی مٌىؼٌه‪ ،‬تؽییاش‬ ‫ػبالىَ ثؼیبس صیابد دماب دس‬ ‫میبعک ثضسی خـاىای دس‬ ‫مااماابیؼااَ ثااب ػااغااٌ‬ ‫الیبىٌعُبی ُنؼبیَ اػب‪.‬‬ ‫عااضیااضی گاافااب‪ :‬ىاابحاایااَ‬ ‫الیبىٌػی حبسٍ ای‪ ،‬ثَ ًیاظٍ‬ ‫دسیبی عشه‪ ،‬خلیح ثیگبل ً‬ ‫الیبىٌع ُیذ مِمتشیو میاجاع‬ ‫دمبیی ً سعٌثتی ُؼتیذ واَ‬ ‫اىااشطی الص ثااشای ادامااَ‬ ‫ثااااااضسی‬ ‫گااااااشدؽ‬ ‫ممیبػنٌىؼاٌه ً ـاعابیایاب‬ ‫پیٌػتَ اه ثش سًی ؿجَ لابسٍ‬ ‫ُیذ سا ـشاُم میوییذ‪.‬‬ ‫سئیغ گشًٍ تؽییش الالایام ً‬ ‫حفبظب اص اتنؼفش ػابصمابه‬ ‫حفابظاب ماحایاظ صیؼاب‬ ‫ماااغاااش واااشد‪ :‬امؼااابل‬ ‫ػیؼتم مٌىؼٌىی ُیذ ثؼایابس‬ ‫ـعبل ثٌدٍ ً اص سعٌثب خیلی‬ ‫صیبدی ثشخٌسداس اػب وَ ً‬ ‫ثب متنبیل ؿذه ثَ عشمُبی‬ ‫ؿنابیای ً ؼاشثای تاش‪ ،‬دس‬ ‫اػتبه ُبی مشوضی ایشاه ىیاض‬ ‫ػجت ثشًص ثبسىاذگای ؿاذٍ‬ ‫اػب امب دس ماٌالاعای واَ‬ ‫سعٌثب اىتمبیی وم ثبؿذ‪ ،‬دس‬ ‫ایو ىٌاحی ثب ایدبد اثاشُابی‬ ‫خٌؿـی وم ضخبماب تاش‪،‬‬ ‫عاٌـابه گااشد ً خابن ً‬ ‫اـضایؾ ىؼاجای دماب پاذیاذ‬ ‫میایذ‪.‬‬ ‫تواهی بیوِضذگاى سى ضاغل ‪ ۲‬هاُ است‬ ‫دػتنضد ایب ثبسداسی دس مذ مشخلی صاینبه صىابه‬ ‫ثینَ ؿذٍ اص ػٌی ایو ػبصمبه ثَ ثیاناَ ؿاذگابه صه‬ ‫ؿبؼل دس وبسگبٍُبی مـنٌل لبىٌه تامیواختنابعای‬ ‫وَ داسای ساثغَ مضدثگیشی ثاب وابسـاشماب ثابؿایاذ‪،‬‬ ‫پشداخب میؿٌد ً میضاه اه‪ ،‬معبدل دً ػٌ اخشیو‬ ‫مضد یب حمٌق مجیبی وؼش حک ثینَ ُش ثینَؿذٍ اػب‪.‬‬ ‫ثشاػبع ایو گضاسؽ‪ ،‬ثَ مٌخات مابدٍ ‪ ۳۹‬لابىاٌه‬ ‫تامیواختنبعی‪ ،‬ثینَ ؿذگبه صه وَ ظشؾ یه ػابل‬ ‫لجل اص صاینبه‪ ،‬ػبثمَ پشداخب حک ثینَ ‪ ۳۴‬سًص وابس‬ ‫سا داؿتَ ثبؿیذ‪ ،‬میتٌاىیذ ثَ ؿشط عذ اؿتؽبل ثَوابس‬ ‫ً مضدثگیشی‪ ،‬اص ونه ایب ثبسداسی اػتفبدٍ ویایاذ‪.‬‬ ‫ضنو اىىَ ثیاناَ ؿاذٍ ثابیاذ دس تابسیا ؿاشً‬ ‫اػتشاحب‪ ،‬مـؽٌل ثَ وبس ثٌدٍ ً یاب دس ماشخلای‬ ‫اػتحمبلی ثبؿذ‪.‬‬ ‫ایو گضاسؽ حبوی اػب ثَ مٌخت ثیذ (ایؿ) مابدٍ‬ ‫‪ ۱۹‬لبىٌه حنبیب اص خبىٌادٍ ً خاٌاىای خاناعایاب‬ ‫ملٌه ‪ ۱۳۴۴۰۹۰۹۳‬ماذ ماشخلای صایانابه ثاب‬ ‫پشداخب تنب حمٌق ً ـٌقایعبدٍُبی مشتجاظ ثاَ ‪۲‬‬ ‫مبٍ تنب تعییو گشدیذٍ ً دس کاٌس دسخاٌاػاب‬ ‫مبدس تب دً مبٍ اص ایو مشخلی دس مبٍ ُابی پابیابىای‬ ‫ثبسداسی لبثل اػتفبدٍ اػب‪ .‬مشخلی ماضثاٌس ثاشای‬ ‫تٌیذ دًللٌ ً ثیـتش‪ ،‬دًاصدٍ مبٍ اػب‪.‬‬ ‫گفتیی اػب‪ ،‬محذًدیتی دس تعذاد دـعب اػتفبدٍ اص‬ ‫مشخلی صاینبه ثشای صىبه ثینَؿذٍ ًخٌد ىاذاسد ً‬ ‫ثبثب ُش صاینبه دس کٌس احشاص ؿشایاظ لابىاٌىای‪،‬‬ ‫لبثل پشداخب اػب‪ .‬ثیاناَ ؿاذگابه مـاناٌل ایاو‬ ‫ممشسا میتٌاىیذ حذاوثش دًمبٍ اص مذ ماشخلای‬ ‫ثبسداسی سا لجل اص تبسی صاینبه اػتفبدٍ وییذ‪ ،‬ضنیاب‬ ‫دس کٌس اثتمی ثینَؿذٍ ثَ ثایانابسی ُابیای واَ‬ ‫ػممب خییو یب مبدس سا تِذیذ میویذ‪ ،‬متامابضایابه‬ ‫میتٌاىیذ ثب اسائَ گٌاُی پضؿه متخلق ً تاایایاذ‬ ‫ؿٌسای پضؿىای‪ ،‬دس دًسٍ ثابسداسی اص ؼاشاماب‬ ‫دػتنضد ایب ثینبسی ً مبصاد ثش اػاتاشاحاب صایانابه‬ ‫اػتفبدٍ وییذ‪.‬‬ ‫هطدار ‪WHO‬نسبت بهه افهشایهص‬ ‫هزگوهیزهای ابله هیوونی در جهاى‬ ‫اٍلیاء ثبت ًام داًص اهَساى را سٍدتز اًجام دٌّذ‬ ‫ٍسیز اهَسش ٍ پزٍرش دربارُ اهکاى استوزار سهداى‬ ‫ثبت ًام در همطغ هتَسطِ دٍم تا پایاى ضْزیدَر بدِ‬ ‫ػلت صذٍر دیزٌّگام بزگِ ّا ّذایت تحصدیدلدی‬ ‫گفت‪ :‬هلشم ّستین تا سهاًی کِ داًص اهَس باضدذ هدا‬ ‫ثبت ًام کٌین‪.‬‬ ‫ثَ گضاسؽ ایؼیب‪ ،‬یٌػؿ ىٌسی دس حبؿیَ اختاتابمایاَ‬ ‫دُنیو دًسٍ مدلغ داىؾ امٌصی وَ دس اسدًگابٍ‬ ‫ثبُیش ثشگضاس ؿذ ثب اؿبسٍ ثَ ـعبییب مادالاغ داىاؾ‬ ‫امٌصی گفب‪ :‬اگش ثَ تـىیل ایاو مادابیاغ ىاگابٍ‬ ‫تـشیفبتی داؿتَ ثبؿیم خٌه ىیؼب‪.‬‬ ‫ًی اـضًد‪ :‬وبسوشد ایو مدلغ‪ ،‬تفشیاحای یاب وابس‬ ‫کشـب گشًُی ُم ىیؼب‪ ،‬ثلىَ مبُیب لبىاٌىاگازاسی‬ ‫داسد‪.‬‬ ‫ًصیش امٌصؽ ً پشًسؽ ثب ثیبه اییىَ ثشای ىمؾ موثش‬ ‫اعضبی مدلغ داىؾ امٌصی ثبیذ اىِب سا ثَ ماشخاع‬ ‫لبىٌىگزاسی دس امٌصؽ ً پشًسؽ یاعایای ؿاٌسای‬ ‫تَصیِ ٍسار‬ ‫عبیی امٌصؽ ً پشًسؽ ًکل وییم‪ ،‬ایجتَ خاٌدؿابه‬ ‫ُم ثبیذ امٌصؽ ثجیییذ ً امبدٍ ؿٌىذ‪ ،‬اـضًد‪ :‬دس ایاو‬ ‫کٌس اػب وَ اعضبی مدالاغ داىاؾ اماٌصی‬ ‫امبدٍ تلنیمگیشی ً تلنیمػبصی می ؿاٌىاذ ً اص‬ ‫حبیب تـشیفبتی ُم خبسج میؿٌىذ‪.‬‬ ‫ىٌسی دس پبػ ثَ پشػؾ دیگشی مجیی ثش اییىَ ایاب‬ ‫ثَ علب کذًس دیشُایاگاب ثاشگاَ ُابی ُاذایاب‬ ‫تحلیلی‪ ،‬ثجب ىب مذاسع تب پبیبه ؿِاشیاٌس اىاداب‬ ‫می ؿٌد؟ عیٌاه وشد‪ :‬ثش اػبع لبىٌه‪ ،‬ؿٌسای عابیای‬ ‫امٌصؽ ً پشًسؽ ثبیذ مذاسن تحلیلای سا ثاشای‬ ‫ثجب ىب دسیبـب وییذ؛ دسحبیی وَ چیذػابل لاجال‪،‬‬ ‫دیگش مذاسن سا دسیبـب ىنیوشدىذ‪ .‬دیشًص ماداذدا‬ ‫ثَ ُنىبساه دس ثخؾ ـیبًسی اعمعب تزواش داد‬ ‫وَ ىیبصی ثَ تحٌیل مذاسن ىیؼب ً وابـای اػاب‬ ‫اًییبء مذاسن الص ثشای ثجب ىب سا ثبسگزاسی وییذ‪.‬‬ ‫ًی اـضًد‪ :‬ایجتَ ملض ُؼتیم تب صمبىی وَ داىؾ اماٌص‬ ‫بْذاضت بِ بزگشار‬ ‫فضا‬ ‫هؼاٍى بْذاضت ٍسار بْذاضت درهاى ٍ اهدَسش‬ ‫پشضکی گفت‪ :‬تَصیِ ها بزگشار هزاسن ػشادار در‬ ‫باس است‪.‬‬ ‫ثبؿذ مب ثجب ىب وییم‪ُ .‬شچیذ ثب تٌخَ ثَ ػبمبىاذُای‬ ‫ىیشًی اىؼبىی ضشًسی اػب وَ ثجب ىب صًدتش اىدب‬ ‫ؿٌد‪ .‬اگش داىؾ امٌصی اص ثجب ىب خبمبىاذٍ ثابؿاذ؛‬ ‫ثجب ىب ًی مـىلی ىذاسد؛ امب اًییبء ػاعای وایایاذ‬ ‫ثجبىب سا ػشیعتش اىدب دُیذ‪.‬‬ ‫هزاسن ػشادار‬ ‫ثَ گضاسؽ ایؼیب‪ ،‬دوتش ونبل حیاذسی دس حابؿایاَ‬ ‫خلؼَ ثشسػی صیشػبخب ُابی ثاِاذاؿاتای اػاتابه‬ ‫خٌصػتبه گفب‪ :‬اسثعیو یاىای اص ثابؿاىاٌٍ تاشیاو‬ ‫تدنعب ثـشی دس ػشاػش خِبه محؼٌه میؿٌد ً‬ ‫ػممب مشد دس چییو مٌلعیتی یىی اص دؼذؼَُابی‬ ‫ًصاس ثِذاؿب‪ ،‬دسمبه ً امٌصؽ پضؿاىای اػاب‬ ‫وَ دس ؿشایظ ویٌىی‪ً ،‬اوؼییبػیاٌه ً تاضسیاک دص‬ ‫یبداًس دس پیـگیشی اص ثینبسی واًٌیاذ ‪ ۱۲‬ثؼایابس‬ ‫تاثیشگزاس اػب‪ً.‬ی ادامَ داد‪ :‬امیذًاس اص ماٌضاٌ‬ ‫ًاوؼییبػیٌه اػتمجبل ؿٌد‪ ،‬چشا وَ تبثیش ًاوؼو دس‬ ‫پیـگیشی اص اثتم ثَ ثینبسی ثبثب ؿاذٍ ً تاٌکایاَ‬ ‫می ؿٌد وؼبىی وَ للذ حضٌس دس مشاػم عاضاداسی‬ ‫در فضا‬ ‫ثَ گضاسؽ ایؼیب‪ ،‬ایو سًصُب ً دس میبىَ مٌج ُفاتام‬ ‫وشًىب ُشچیذ ثشخمؾ تبثؼتبه ػبل لاجال دیاگاش‬ ‫خجشی اص اثتمُبی ثبال ً مشی ً میش ػاَ سلانای‬ ‫ىیؼب؛ امب حتی ـٌ یه ىفش ثَ دییل ایو ثینابسی‬ ‫ىیض صیبد اػب؛ صیشا دیذیم وَ ثب سعابیاب ىاىاب‬ ‫ثِذاؿتی ً تضسیک ًاوؼو می تاٌاىایام سًصُابیای‬ ‫ثذًه مشی ىبؿی اص وشًىب سا تدشثَ وییم‪ .‬دس عیو‬ ‫حبل می داىیم وَ ًیشًع ٌُؿنیذ وشًىب ُم اص پاب‬ ‫ىیـؼتَ ً ُش چیذ ًلب یىجبس ثب خِـی خذیذ واَ‬ ‫ثعضب لذس ػشایب پازیاشی ثابالیای ُام داسد‬ ‫میتٌاىذ ػجت ثشًص مٌجُبیی اص ثینبسی ً اـضایؾ‬ ‫مجتمیبه ؿٌد‪.‬‬ ‫اکٌل خٌدمشالجتی ثشای خلاٌگایاشی اص اىاتاـابس‬ ‫ثینبسی وًٌیذ‪ ۱۲-‬چیؼب؟‬ ‫ثیبثش اعم دـتش مذیشیب ثایانابسی ُابی ًاگایاش‬ ‫ًصاس ثِذاؿب‪:‬‬ ‫دػب ُب سا ثَ عٌس مشتت ً وبمل ثب اه ً کبثٌه‬ ‫ثـٌییذ یب ثب محلٌل ُبی ضذعفٌىی وییاذٍ حابًی‬ ‫ایىل تنیض وییذ‪.‬‬ ‫اص ـشدی وَ ػشـَ یب عغؼَ می وایاذ‪ ،‬یاب داسای‬ ‫عمئم ثینبسی اػب حذالل یه تب ‪ ۹‬متش ـابکالاَ‬ ‫ثگیشیذ‪.‬‬ ‫ثَ چـمُب‪ ،‬دُبه ً ثیییتبه دػب ىضىیذ‪ .‬ثب یاناغ‬ ‫چـمُب‪ ،‬دُبه ً ثییی ثب دػبُبی ایٌدٍ‪ً ،‬یاشًع‬ ‫ثَ اىِب میتمل ؿذٍ‪ ،‬اص عشیک ایو ىٌاحای ثاَ ثاذه‬ ‫ؿنب ًاسد میؿٌد ً میتٌاىذ ؿنب سا ثینبس ویذ‪.‬‬ ‫مغنئو ؿٌیذ وَ ُم ؿنب ً ُام اعاشاـایابىاتابه‬ ‫ثِذاؿب تیفؼی سا سعبیب میوایایاذ‪ .‬ثاِاذاؿاب‬ ‫تیفؼی ثَ معیبی پٌؿبىذه دُبه ً ثییی ثب اسىح خم‬ ‫ؿذٍ یب دػتنبل وبؼزی دس ُیگب عغؼَ ً ػاشـاَ‬ ‫اػب‪ .‬ثمـبکلَ ثعذ اص ػشـَ ً عغاؼاَ‪ ،‬دػاتانابل‬ ‫وبؼزی خٌد سا ثَ عٌس کحید دًس ثیبىذاصیذ‪.‬‬ ‫اگش احؼبع ثینبسی میوییذ دس خبىَ ثانابىایاذ ً‬ ‫ػعی وییذ تب حذ امىبه دس اختنبعب ً خلؼب ً‬ ‫امبوو عنٌمی ىشًیذ‪.‬‬ ‫اگش تت داسیذ‪ ،‬ػشـَ میوییذ ً ثَ ػختی ىافاغ‬ ‫میوـیذ‪ ،‬ػشیعب ثَ پضؿه مشاخعَ وییذ‪.‬‬ ‫ثَ تٌکیَُبی مؼئٌییو ثِذاؿب عنل وییذ‪.‬‬ ‫دس کٌس امىبه اص ػفش ثَ میبعمی وَ ایٌدگای‬ ‫اه ثبال اػب خٌدداسی وییذ؛ ثاَ خلاٌف اگاش‬ ‫ػبینیذ ُؼتیذ یب دیبثب‪ ،‬ىبساحتی للجی یب ولیٌی یب‬ ‫ثینبسیُبی صمییَای مضمو داسیذ‪.‬‬ ‫دس کٌس ثینبسی‪ ،‬دس ُیگب مبىاذه دس مایاضل‬ ‫ـبکلَ خٌد ثب دیگشاه سا سعبیب وییذ‪.‬‬ ‫اگش ثینبس ُؼتیذ ً خبسج اص خبىَ وابس ضاشًسی‬ ‫داسیذ ً ثشای تامیو مٌادؼزایی ىیبص اػاب خاشیاذ‬ ‫ثشًیذ یب لشاس اػب ـشد دیگشی الم مٌسد ىیبصتابه‬ ‫سا ثیبًسد‪ ،‬حتنب مبػه ثضىیذ تب دیگشاه سا ثایانابس‬ ‫ىىییذ‪.‬‬ ‫باس‬ ‫ػیذ ً ػبالس ؿِیذاه ( ) سا داسىذ‪ ،‬ىؼجب ثَ تاضسیاک‬ ‫ًاوؼو اُتنب خذی داؿتَ ثبؿیذ‪.‬‬ ‫معبًه ثِذاؿب ًصاس ثِذاؿب اـضًد‪ :‬دس خاِاؾ‬ ‫خذیذ وشًىب عمًٍ ثاش ًاوؼایایابػایاٌه‪ ،‬سعابیاب‬ ‫پشًتىلُبی ثِذاؿتی ً مخلٌکب اػتفبدٍ اص مبػه‬ ‫دس پیـگیشی اص ثینبسی تبثیش لبثل تٌخِی داسد‪.‬‬ ‫حیذسی ثَ ضعؿ ػیؼتم اینیی دس اوثش ػابیانایاذاه‬ ‫اؿبسٍ وشد ً گفب‪ :‬ایو گشًٍ ثیـتش دس معشم خغاش‬ ‫ُؼتیذ وَ ىیبصمیذ تٌخَ ً مشالجب ثیـاتاشی ثاٌدٍ ً‬ ‫ثبیؼتی تب حذ امىبه دس مشاوض ؿلٌغ ً پش خاناعایاب‬ ‫حضٌس ىذاؿتَ ثبؿیذ ً یب دس کٌس حضٌس‪ ،‬تنبمای‬ ‫مٌاسد اینیی خِب خلٌگیشی اص اثتم ثَ ثینبسی سا ثَ‬ ‫خذ سعبیب وییذ‪.‬‬ ‫با رسیذى هَارد فَ ًاضی اس ابلِ هیوًَی بِ چْار‬ ‫تی در خارج اس هٌطمِ افزیما یکی اس هدمداهدا‬ ‫ساسهاى جْاًی بْذاضت )‪(WHO‬اػدالم کدزدُ‬ ‫است کِ ایی بیوار ػفًَی احتوات در ایٌذُ هٌجز‬ ‫بِ تلفا بیطتز خَاّذ ضذ‪.‬‬ ‫ثَ گضاسؽ ایؼیب‪ ،‬یىی اص ممبمب مشتجظ ثب ػبصمبه‬ ‫خِبىی ثِذاؿب دس میغمَ اسًپب دس ثیبىیَ ای گفب‪:‬‬ ‫ثب اـضایؾ مٌاسد اثتم ثَ اثلَ مینٌىی اىت بس می سًد‬ ‫ؿبُذ مشی ً میش ثیـتشی ىبؿی اص ایاو ثایانابسی‬ ‫ثبؿیم‪.‬ایو ممب ػبصمبه خِبىی ثِذاؿب ُننایایاو‬ ‫تبویذ وشد وَ ُذؾ ثبیذ لغع ػشیع صىدیشٍ اىتمبل‬ ‫اثلَ مینٌىی ً تٌلؿ ؿیٌ اه ثبؿذ‪ .‬ثب ایاو حابل‬ ‫ًی ُننییو اـضًد وَ دس ثیـتش مٌاسد‪ ،‬ایو ثینبسی‬ ‫ثذًه ىیبص ثَ دسمبه خٌد ثَ خٌد ثِجٌد می یبثذ‪.‬‬ ‫عجک اخشیو ثَ سًص سػابىای ػابصمابه خاِابىای‬ ‫ثِذاؿب دس تبسی ‪ ۹۴‬طًئیَ‪ ،‬اص مبٍ مَ ػبل خبسی‬ ‫میمدی (‪ )۹۴۹۹‬تبویٌه ثیؾ اص ‪ُ ۱۴‬اضاس ماٌسد‬ ‫اثتم ثَ اثلَ مینٌىی دس ‪ ۹۴‬وـٌس خِبه ؿیبػابیای‬ ‫ؿذٍ اػب‪ .‬ایو دس حبیی اػب وَ دس اه صمبه تیِب‬ ‫پیح مٌسد مشی ىبؿی اص عٌاسم اثاتام ثاَ ایاو‬ ‫ثینبسی دس میغمَ اـشیمب گضاسؽ ؿذٍ ثٌد‪.‬‬ ‫اخیشا دً مٌسد مشی ىبؿی اص اثلَ مایاناٌىای دس‬ ‫اػپبىیب‪ ،‬یه مٌسد دس ثشصیل ً یه مٌسد ُام دس‬ ‫ُیذ گضاسؽ ؿذٍ اػب‪.‬‬ صفحه 4 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫شىبسبیی وقش یک اوتقبل دَىدٌ عصجی‬ ‫در کىترل السایمر‬ ‫پژٍّشگراى کرُ جٌَثی در ثررسی جذیذی هَفق‬ ‫شذُاًذ ًقش یک اًتقبلدٌّذُ عصجی را در کٌترل‬ ‫السایور کشف کٌٌذ‪.‬‬ ‫ثِ گعاضـ ایؿٌاب ٍ ثاِ ًااا اظ ًاَضٍؾابیاٌاؽ‬ ‫ًیَظ‪ ،‬العایوط ثب ًعزیک ثِ ‪ ۵۵‬هیلیاَى ثایاوابض زض‬ ‫ؾطاؾط جْبى‪ ،‬قبیعسطیی ثیوبضی سرطیات کاٌاٌاسُ‬ ‫عهجی ثِ قوبض هیضٍز‪ً .‬کبًِ انلی اى‪ ،‬اذاشا‬ ‫زض سَاًبییّبی قٌبذشی عوَهی اظ جولِ ساَاًابیای‬ ‫نحجز کطزى یب ثِ ذبعط ؾذطزى اؾز‪.‬‬ ‫ثب افعایف ؾی جوعیز ٍ افعایف اهیس ثِ ظًاسگای‪،‬‬ ‫اّویز یبفشی زضهبى العایوط ثِ عَض گؿاشاطزُ ای‬ ‫زضک قسُ اؾز‪ .‬ثب ٍجَز ایی‪ ،‬حاشای زض هاَضز‬ ‫علز ایی ثیوبضی سلد ٌَّظ سعطیف ضٍقٌای اضاهاِ‬ ‫ًکسُ اؾز‪.‬‬ ‫گطٍّی اظ دػٍّکگطاى ثرف قیوی هَؾؿِ علان‬ ‫ٍ فٌبٍضی دیکطفشِ کطُ جٌَثی ()‪ ،KAIST‬گبهی‬ ‫زض جْز زضک ًاااف ؾاَهابساَاؾاشابسایای (‬ ‫)‪Somatostatin‬ثااطزاقااشااِ اًااس کااِ یااک‬ ‫اًشاب زٌّسُ عهجی هجشٌی ثط دطٍسئیی اؾاز‪ .‬اًاْاب‬ ‫ًاف ؾَهبسَاؾشبسیی ضا زض کبّف ؾویشی ثاطضؾای‬ ‫کطزُاًس کِ زض هکبًیؿن اؾیتقٌابذاشای عابها‬ ‫دیکطٍی العایوط زیسُ هیقَز‪.‬‬ ‫پًشش مسی جدید ثبکتری َب‬ ‫را سریع تر از ثیه می ثرد‬ ‫گرٍّی از هحققبى داًشگبُ ‪UBC‬ثِ رّجری اهبًذا‬ ‫کلیفَرد یک پَشش ًبًَ هس اثذاع کردُ اًذ کقِ‬ ‫در هقبیسِ ثب فرهَل ّبی فعلی‪ ،‬ثبکتری را ثب سرعت‬ ‫ٍ هقذار ثیشتری از ثیی هی ثرد‪.‬‬ ‫ثِ ًا اظ ایٌشطؾشیٌگ اًجیٌطیٌگ‪،‬دَقف هصکاَض‬ ‫ثب افعٍزى ٍیػگی ّبی اظ ثیی ثطزى ثابکاشاطی زض‬ ‫هایبؼ ًبًَ ٍ ضٍی ایی کبض ضا اًاجابم های زّاس‪.‬‬ ‫ٍیػگی ّبی ًبًَ زض ایٌجب ثِ عٌَاى ثطجؿشگی ّبی‬ ‫کَچکی سَضیح زازُ قسُ اًس کِ ثب دابضُ کاطزى‬ ‫زیَاضُ ؾلَ ثبکشطی ّب‪ ،‬اًْب ضا اظ ثیی هی ثطًس‪ .‬اظ‬ ‫ؾَی زیگط سبثیطگصاضی ایی ٍیػگی ّب ثاب ٍجاَز‬ ‫ضٍی ثیکشط هی قَز‪ .‬ایی هبزُ زض سوابؼ ثاب هاؽ‬ ‫اکؿیسُ هی قَز ٍ ثِ اظ ثیی ثطزى ثبکشاطی ّاب ثاب‬ ‫ؾطعشی ثبالسط اظ هؽ ذبلم کوک هی کٌس‪.‬‬ ‫کلیفَضز زض ایی ثبضُ هی گَیس‪ :‬اؾشفبزُ اظ دَقاف‬ ‫هصکَض ثِ هیعاى قبث سَجْی اثاشا ثاِ عافاًَاز‬ ‫ثبکشطیبیی ٌّگبم لوؽ ؾغَح زض هاحایاظ ّابی‬ ‫ذسهبر زضهبًی ضا کبّف هی زّس‪ّ .‬وچٌیی ایای‬ ‫دَقف حبٍی هؽ کوشطی ًؿجز ثِ ًوًَاِ ّابی‬ ‫فعلی اؾز ٍ ثٌبثطایی قیوز اى اضظاى سط ذاَاّاس‬ ‫ثَز‪.‬‬ ‫پبکسبزی پریتئیه َبی عبمل ثیمابری‬ ‫پبرکیىسًن ثب وبوً ثبدی‬ ‫اًجَّی از پرٍتئیی ّبی هضر کِ در هقزقس جقوق‬ ‫هی شًَذ ثب ثیوبری ّبی عصجی هبًٌذ پبرکیقٌقسقَى‬ ‫هرتجط ّستٌذ ٍ استفبدُ از ًبًَ ثبدی ثِ هقبثلِ ثب اًْب‬ ‫کوک هیکٌذ‪.‬‬ ‫ثِ ًا اظ ًیَاعلؽ‪ً ،‬بًَثبزی ّبی سبظُ قاٌابؾابیای‬ ‫قسُ زض ثی ثجبر کطزى ؾبذشابض ایای ساَزُ ّابی‬ ‫ذغطًبک دطٍسئیٌی هوثط ّؿشٌس کِ ثِ عَض ثبلاااَُ‬ ‫هٌجط ثِ ککف ضٍـ زضهبًی جسیسی ثطای هابثلاِ‬ ‫ثب دبضکیٌؿَى هیقَز‪.‬‬ ‫دطٍسئیٌی کِ عبه ٍقاَ هکاکا اؾاز‪ ،‬الافاب‬ ‫ؾیٌَکلئیی ًبم زاقشِ ٍ ثِ سٌْبیی ًاف هْاوای زض‬ ‫هغع ثبظی هیکٌس‪ ،‬اهب هیسَاًس ثِ عاَض ًابزضؾاز‬ ‫جوع قسُ ٍ ثط عولکطز ًَضٍى ّب ساثثایاط هاٌافای‬ ‫ثگصاضز ٍ حشی قطٍ ثِ ًبثَزی اًْب کاٌاس ٍ زض‬ ‫ًْبیز اذش الر عهجی هبًٌس ثیوبضی دبضکیٌؿاَى‬ ‫ضا سکسیس کٌس‪.‬ثطای ثطضؾی ایی دطٍسئیی‪ ،‬هحاااابى‬ ‫زاًکگبُ جبى ّبدکیٌع ٍ زاًکگبُ هیکیگبى‪ ،‬اؾشفبزُ‬ ‫اظ ًبًَ ثبزی ضا ثطای سجعیِ دطٍسئیی هصکَض هاَضز‬ ‫ثطضؾی قطاض زازًس‪ً .‬ابًاَ ثابزی ّاب ًاواًَاِ ّابی‬ ‫کَچکسطی اظ دطٍسئییّبی اًشیثبزی ّؿشٌس کاِ‬ ‫سَؾظ ؾیؿشن ایوٌی ثاطای ضزیابثای دابساَغى ّاب‬ ‫اؾشفبزُ هیقًَس‪ .‬اًساظُ کَچکسط ثِ اًْب اجابظُ‬ ‫هیزّس سب اظ عطیق غکبی ؾلَ ّبی هغعی فکاطزُ‬ ‫قسُ ٍ زض اًجب ثِ سَزُ ّبی الفب ؾیٌَکلئیی هشه‬ ‫قًَس ٍ اًْب ضا سجعیِ کٌٌس‪.‬‬ ‫چْبر شٌجِ ‪ 21‬هرداد ‪ 3 * 2042‬اگَست ‪ 5 * 1411‬هحرم ‪ * 2000‬سبل سی ٍ دٍم ( اٍتَز ایکیٌجی ایل ) * شوبرُ ( سبیی ) ‪5555 :‬‬ ‫کشف تفبٍتّبی سلَلی در تکبهل هزس ثیی اًسبىّبی هذرى ٍ اٍلیِ‬ ‫گرٍّی از هحققبى هَسقسقِ‬ ‫هبکس پالًک الوبى ثب اًجبم‬ ‫هطبلعِ ای پی ثردًذ تقسقیقن‬ ‫سلَل ّقبی ثقٌقیقبدی در‬ ‫اًسبى ّبی هذرى ًسجت ثقِ‬ ‫ًئبًذرتبل ّب (گقًَقِ ای از‬ ‫اًسبى ّبی اٍلیِ) طی زهقبى‬ ‫ثیشتری اًجبم ٍ ایقی اهقر‬ ‫هَجت کبّش اشتقجقبُ در‬ ‫تقسین سلَلی ٍ عولکرد ثْتقر‬ ‫هزس هیشَد‪.‬‬ ‫ثِ گعاضـ گاطٍُ عالان ٍ‬ ‫اهَظـ ایاطًاب اظ دابیاگابُ‬ ‫اعا ضؾاابًاای هااسیااکااب‬ ‫ًیَظ‪ً ،‬ئبًسضسب ّب ثط اؾابؼ‬ ‫فااطضاایااِ ّاابی هاارااشاالااف‬ ‫ًعزیک سطیی ذَیکبًٍس ثاِ‬ ‫اًؿاابى هااسضى ثااِ قااواابض‬ ‫ًئبًسضسب ّب گؿشطـ یابفاز‬ ‫ٍ زض ًشایاجاِ اًاساظُ هاغاع‬ ‫ًئبًسضسب ّب ٍ اًؿابى ّابی‬ ‫هیایٌس‪ .‬ثٌبثطایی هابیؿِّب ثب‬ ‫اًْب ثِ یبفشِّبی جبلاجای اظ‬ ‫ایی جْز هٌجط هیقَز کِ‬ ‫چطا اًؿبى اهطٍظی هٌحاهاط‬ ‫ثِ فطز اؾز‪ ،‬ثطای ًوًَِ زض‬ ‫هَضز سکبه هغع‪.‬‬ ‫دَؾشِ هغع گؿاشاطزُ ساطیای‬ ‫ثرف الیِ ثیطًٍی هاغاع زض‬ ‫دؿشبًساضاى‪ ،‬هٌحهط ثِ فطز ٍ‬ ‫ثااطای اًااجاابم ثااطذاای‬ ‫ساَاًابیای ّاابی قاٌابذاشاای‬ ‫ضطٍضی اؾز‪ .‬ایی الیِ عی‬ ‫زٍضُ سکبه اًؿبى ّب ٍ زض‬ ‫اجساز اًؿبىّابی هاسضى ٍ‬ ‫هسضى یکؿبى اؾز‪.‬‬ ‫ثب ٍجاَز ایای اعا عابر‪،‬‬ ‫سااطیاجاب زاًکای زض هاَضز‬ ‫سفبٍر ّبی ؾلَلی هغعّابی‬ ‫اًؿبى ّبی هسضى ثِ ٍیاػُ اظ‬ ‫جْز کبضکطز ٍ سَؾعِ هغع‬ ‫ٍجااَز ًااساضز‪ .‬هااحاااااااابى‬ ‫هَؾاؿاِ ظیؿاز قاٌابؾای‬ ‫هَلکَلی ٍ غًشیک هابکاؽ‬ ‫داا ًااک زض زضؾااسى ٍ‬ ‫هَؾؿِ سکبه هطزم قٌبؾای‬ ‫هبکؽ د ًک زض الیذعیگ‬ ‫الااواابى اکااٌااَى ککااف‬ ‫کطزُ اًس ؾلَ ّبی ثٌایابزی‬ ‫عهجی (ؾلاَ ّابیای کاِ‬ ‫ًَضٍى ّب زض سَؾعِ ثاراف‬ ‫ًئَکَضسکؽ هاغاع اظ اى‬ ‫ًبقی های قاًَاس ‪ ،‬ظهابى‬ ‫ثیاکاشاطی ثاطای ساااؿایان‬ ‫کَضٍهَظٍمّب زض اًؿبىّبی‬ ‫هسضى نطف هیکاٌاٌاس ساب‬ ‫اًؿبىّب ًئبًسضسب ‪ .‬ایای اهاط‬ ‫ثبعث هیقَز اقاشاجابّابر‬ ‫کوشطی ثِ ٍقَ ثذیاًَاسز ٍ‬ ‫هی سَاًس هٌجط ثِ ضًٍس ثْشاط‬ ‫ثااطای سااکاابه ا هااغااع ٍ‬ ‫کبضکطزّبی اى قَز‪ .‬ایای‬ ‫هغبلعِ سفبٍرّبی ؾلَلی ضا‬ ‫زض سَؾعِ هغع ثیی اًؿبىّبی‬ ‫هسضى ٍ ًئبًسضسب ّاب ًکابى‬ ‫هی زّس‪ .‬ثعس اظ ایٌکِ اجساز‬ ‫اًؿبى ّبی هسضى اظ اجاساز‬ ‫ًئبًسضسب ّب ٍ زًایاؿاٍَاّاب‬ ‫(اجساز اؾیبیی قابى جاسا‬ ‫قسًس‪ ،‬حسٍز یکهس اهیٌاَ‬ ‫اؾیس (اجعای سککی زٌّاسُ‬ ‫دطٍسئیای زض ؾالاَ ّاب ٍ‬ ‫ثبفز ّب زض اًؿابى هاسضى‬ ‫سغییط ٍ ثِ ّواِ ًؿا ّابی‬ ‫اًؿبىّبی هاسضى ؾاطایاز‬ ‫کطز‪ .‬اّویز ظیؿزقٌبذشی‬ ‫ایی سغییطار دیکشط هغطح ٍ‬ ‫قٌبذشِ قسُ اؾز‪ .‬اهب قاف‬ ‫اهیٌَ اؾیس اظ ایی یاکاهاس‬ ‫اهیٌَ اؾیس زض ؾِ دطٍسئایای‬ ‫ًاف کلیسی زض ساااؿایان‬ ‫کااطٍهااَظٍم ّااب زاضًااس ٍ‬ ‫اع عبر غًشیکی ضا ثب ذاَز‬ ‫حو هیکٌٌس‪.‬‬ ‫فیلیخ ثاطهاَزظؼ هاحاااق‬ ‫اضقس ایی هغبلعِ هی گَیاس‪:‬‬ ‫دی ثطزین کِ ‪ ۳‬اهیٌَ اؾایاس‬ ‫اًؿبى هسضى زض زٍ دطٍسئیای‬ ‫هَجت هشبفبظ (یک هاطحلاِ‬ ‫ساؿین ؾلَلی عاَالًای ساط‬ ‫هیقًَس‪ .‬هاطحلاِ هاشابفابظ‬ ‫هااطحلااِ ای اؾااز کااِ‬ ‫کطٍهَظٍم ّب ثطای سااؿایان‬ ‫ؾلَلی اهبزُ های قاًَاس ٍ‬ ‫ّویای عاَالًای ثاَزى اى‬ ‫هَجت کبّف اقشاجابّابر‬ ‫هاای قااَز‪.‬ایاای گااطٍُ اظ‬ ‫هحاابى اثشسا سغییطار هغعی‬ ‫ضا زض هَـ ّب جؿز ٍجاَ‬ ‫کطزًس‪ .‬هَـّب قجیِسطیی ثِ‬ ‫ًئبًسضسب ّب زض هَضز جبیگبُ‬ ‫ٍ ًاف قف اهیاٌاَ اؾایاس‬ ‫ّؿشٌس ثٌبثطایای ساغایایاطار‬ ‫یبزقسُ اًْب ضا ثِ الاگاَیای‬ ‫ثطای سکابها هاغاع اًؿابى‬ ‫سجسی کطز‪ .‬اًاْاب ؾاذاؽ‬ ‫اهیٌَ اؾیسّبی قسیوی ضا ثِ‬ ‫اًسامٍاضُّبی هغاع اًؿابًای‬ ‫سعضیق کطزًس؛ ؾبذشابضّابی‬ ‫هیٌیبسَضی کِ هی ساَاًاس اظ‬ ‫ؾلَ ّبی ثٌیبزی اًؿبًی زض‬ ‫ککز ثبفز ّبی ؾلَلی زض‬ ‫اظهبیکگبُ ضقس ٍ جٌجِّبی‬ ‫سکبه هغع اًؿبًی ضا سکاطاض‬ ‫کٌس‪.‬‬ ‫هَضا ثطهَزظ زض ایای هاَضز‬ ‫گفز‪ :‬هشبفبظ زض ایای هاَضز‬ ‫کَسبُ سط قسُ ٍ هب فْویسیان‬ ‫کِ اقشجبّبر ثیاکاشاطی زض‬ ‫ساؿین کطٍهاَظٍهای ضٍی‬ ‫زاز‪ّ .‬ویی اهط ًکبى هی زّس‬ ‫سغییطار ؾِ اهایاٌاَ اؾایاس‬ ‫اًؿبى هسضى هَجت کبّف‬ ‫اقااشااجاابّاابر زض ساااااؿاایاان‬ ‫کااطٍهااَظٍهاای زض اًؿاابى‬ ‫هاااسضى ًؿاااجاااز ثاااِ‬ ‫ًئبًسضسب ّبؾز‪.‬‬ ‫ٍی افعٍز‪ :‬هغبلعِ ًکبى زاز‬ ‫ثطذی جٌجِ ّبی سکابها ٍ‬ ‫کبضکطز هغع اًؿابى هاسضى‬ ‫هی سَاًاس ثاِ اًاساظُ هاغاع‬ ‫ٍاثؿشِ ثبقس؛ ظیطا اًساظُ هغع‬ ‫ًئبًسضسب ّب ٍ اًؿابى ّابی‬ ‫هسضى یکؿبى اؾز‪.‬‬ ‫دستگبُ سًََگرافی قبثل حول ثب ٍزى یک کیلَگرم تَلیذ شذ‬ ‫شرکت فٌبٍر در حَزُ تجْیسات پسشکی تورکس خَد‬ ‫را ثر تَلیذ دستگبُ سًََگرافی قبثل حول قرار دادُ‬ ‫است ٍ ثب ٍرٍد ثِ شْرک علوی ٍ تحقیقبتی اصفْقبى‬ ‫اٍلیی دستگبُ سًََگرافی هخصَص داهپسشکقی را‬ ‫تَلیذ کرد‪.‬‬ ‫ٍی ازاهِ زاز‪ :‬دؽ اظ گصقز چاٌاسیای ؾاب ایای‬ ‫زؾشگبُ اضساب ٍ زض اثعبز کَچکسطی سَلیس قس کاِ‬ ‫سَاى ضقبثز ثب ًوًَِ ّبی ذبضجی ضا زاضز ٍ زض ؾاب‬ ‫‪ ۱۴۵۵‬ثب ثِکبضگیطی َّـ ههٌَعی زض ایی زؾشگبُ‬ ‫ًؿرِ اضساب یبفشِ اى سَؾاظ زکاشاط هاحاواسعالای‬ ‫ظلفیگلی‪ٍ ،‬ظیط علَم سحایابسی ٍ فٌبٍضی ضًٍوبیای‬ ‫قس‪.‬‬ ‫حجشی ثب ثیبى ایٌکِ ٍظى کن‪ ،‬کیفیز ٍ گابضاًاشای‬ ‫ذسهبر دؽ اظ فطٍـ ایی زؾشگبُ ؾجت سوبیاع اى‬ ‫ثب ؾبیط ًوًَِ ّبی ذبضجی قسُ اؾز‪ ،‬سهطیح کطز‪:‬‬ ‫ذَقجرشبًِ اؾشاجب ذَثی اظ ایی هحهَ ًؿجز ثاِ‬ ‫هحهَالر اضٍدبیی قسُ ٍ ثاِ هاَاظار اى ثاطای‬ ‫ًوًَِ اًؿبًی ًیع اقسام کطزین کِ ثِ ناَضر قابثا‬ ‫حو ٍ ؾیبض اؾز ٍ اظهبیف ّبی ثبلایاٌای اى زض‬ ‫ثیوبضؾشبىّب هَضز قجَ ٍاقع قسُ اؾز‪.‬‬ ‫ّوبیش هلی ثسرگذاشت ثقِ االسالم شْیذ در تجریس ثقرگقسار‬ ‫در راستبی اّویت تجییی ٍ تجلیل از ًقش افریقٌقبى‬ ‫تبریخ اررثبیجبى در طَل دٍرُ ّقبی تقبریقخقی‪،‬‬ ‫ّوبیش هلی ثسرگذاشت ثقه االسالم شْیذ در تجریقس‬ ‫ثرگسار هی شَد‪.‬‬ ‫ضهاایااؽ قااَضای ؾاایاابؾااشااگااصاضی ؾااشاابز‬ ‫ثعضگساقز ثاه االؾ م قْیس هیطظا علی اقب سجطیعی‬ ‫زض جواع ذاجاطًاگابضاى ثایابى کاطز‪ :‬ساَجاِ ثاِ‬ ‫هاجطُ ثاِ االؾ م زض سجطیع سبکٌَى هَضز غفلز قطاض‬ ‫گطفشِ ثَز کِ عجق ثطًبهِ ضیعی ّابی اًاجابم قاسُ‬ ‫ثْؿبظی ٍ ًَؾبظی اى سب زی هابُ ؾاب جابضی ٍ‬ ‫هابضى ثب ثطگعاضی ّوبیف هلای ثاعضگاساقاز اى‬ ‫قْیس اًجبم قسُ ٍ ثِ ؾبهبى ذَاّس ضؾیس‪.‬‬ ‫حجز االؾ م هحوسضضب هیطسبج السیٌی ثب اقبضُ ثِ‬ ‫سثکیسار هابم هعظن ضّجطی ثط لعٍم سجییای سابضیاد‬ ‫اشضثبیجبى ٍ سجلی اظ ًاف افطیٌبى سبضید ایی هاطظ‬ ‫ٍ ثَم زض هجبضظُ هطزم ایطاى ثب اؾشکجبض عابغاَسایابى‬ ‫سهطیح کطز‪ :‬دؽ اظ اجطای هَفق ّوابیاف قایاد‬ ‫قْیس هحوس ذیبثبًی زض ؾب ‪ّ ،۳۳‬اوابیاف هالای‬ ‫ثعضگساقز ثاه االؾ م قْیس زض ؾاب جابضی زض‬ ‫سجطیع ثطگعاض ذَاّس قس‪.‬‬ ‫ضهاایااؽ قااَضای ؾاایاابؾااشااگااصاضی ؾااشاابز‬ ‫ثعضگساقز ثاِ االؾ م قاْایاس‪ ،‬ضاوای سکاطیاح‬ ‫ثطًبهِ ّب ٍ ضٍیسازّبی سسٍیی قاسُ ساب ثاطگاعاضی‬ ‫ّوبیف سهاطیاح کاطز‪ّ :‬اواچابًاکاِ زض هاطاؾان‬ ‫ثعضگساقز قید قْیس ذیبثبًی ثیاف اظ زُ هاَضز‬ ‫دیف ّوبیف ٍ ضٍیساز علوی فطٌّگی ٍ ثاطگاعاض‬ ‫گطزیس‪ ،‬ثطای ایی ؾشبز ًیع ّوبى ضٍا ضا زض دایاف‬ ‫ذَاّین گطفز ٍ اهیسٍاضین ثب هکبضکز چْطُّابی‬ ‫علوی ٍ نبحجٌظطاى زض سجییی ظٍایبی قراهایاشای‪،‬‬ ‫ؾیبؾی‪ ،‬علوی ٍ سبضیری ایی قرهیز گاطاًاااسض‬ ‫ثیف اظ دیف هَفق ثبقین‪.‬‬ ‫ًوبیٌسُ هطزم سجطیع‪ ،‬اؾکَ ٍ اشضقْط زض هاجالاؽ‬ ‫قَضای اؾ هی ثب ثیبى ایٌکِ ثاه االؾ م یاکای اظ‬ ‫ثعضگشطیی هجبضظاى ضاُ زیی ٍ اظ قاْاسای سابضیاد‪،‬‬ ‫یکذبضچگی ٍ اؾشا هیْی اؾ هی اؾاز اظاْابض‬ ‫زاقز‪ :‬ایی ّوبیف زض ضاؾشبی سحاق هٌَیبر هاابم‬ ‫هعظن ضّجطی ٍ ثب ّسف سجییی ظًسگی‪ ،‬قرهیز ٍ‬ ‫هجبضظار ایی قْیس ٍاالهابم ثطگعاض هیقَز‪.‬‬ ‫هیطسبج السیٌی ثب اقبضُ ثِ اثعبز قرهیشی‪ ،‬زیاٌای ٍ‬ ‫اجشوبعی ثاه االؾ م قْیس‪ ،‬افعٍز‪ّ :‬وطاّی ثب هطزم‬ ‫سراشپس‬ ‫شبمی قبرچ‬ ‫*الىبزاشراقی‬ ‫مًاد الزم‪:‬‬ ‫قبضچ ‪ ۳۵۵‬گطم‪ ،‬دیبظ ‪ ۱‬عسز‪ ،‬سرن هاط ‪ ۲‬عاسز‪،‬‬ ‫اضز ًرَزچی ‪ ۱۵۵‬گطم‪ ،‬ظضز چاَثاِ ٍ جاَـ‬ ‫قیطیی ثِ هاساض الظم‪ً ،‬وک ٍ فلف ثِ هاساض الظم‬ ‫طرز تُیٍ‪:‬‬ ‫اثشسا قبضچ ّب ضا چطخ کطزُ ٍ دیبظ ضا ضًاسُ های‬ ‫کٌین‪ .‬قبضچ‪ ،‬دیبظ‪ ،‬سرن هط ‪ ،‬اضز ًرَز چای‪ ،‬ظضز‬ ‫چَثِ‪ ،‬جَـ قیطیی‪ً ،‬وک ٍ فلف ضا ثب ّن کبها‬ ‫هرلَط هی کٌین‪.‬‬ ‫ؾذؽ اظ هبیِ هاساضی ثطزاقشِ کف زؾاز داْای‬ ‫کطزُ ٍ زض ضٍغی زا ؾطخ هی کٌین‪ .‬قبهی ّب ضا‬ ‫زض ظطف هَضز ًظط چیسُ ٍ ثب گَجاِ فاطًاگای ٍ‬ ‫ذیبض قَض سعییی هی کٌین‪.‬‬ ‫تصًیر جدید تلسکًح جیمس یه‬ ‫از سیبرٌ مشتری‬ ‫سیبرُ هشتری در تصَیر خبم جذیذ تلسکَح فضبیی‬ ‫جیوس ٍه هیدرخشذ‪.‬‬ ‫از سَی هحققبى ایراًی؛‬ ‫ثِ گعاضـ ذجطگعاضی هْط ثِ ًا اظ ٍظاضر علاَم‪،‬‬ ‫زؾشگبُ ؾًََگطافی قابثا حاوا ثاب ٍظى یاک‬ ‫کیلَگطهی یکی اظ هْنسطیی ًَاٍضیّبی قاطکاز‬ ‫زاًف ثٌیبى هؿشاط زض قْطک علوی ٍ سحاایااابسای‬ ‫انفْبى اؾز کِ جبیعُ فٌابٍضی ضا زض جکاٌاَاضُ‬ ‫قید ثْبیی اظ اى ذَز کطزُ ٍ دؽ اظ یاک ؾاب‬ ‫ٍاضز فطاثَضؼ ایطاى قسُ اؾز‪.‬‬ ‫هطین حجشی‪ ،‬هسیط عبه ایای قاطکاز فاٌابٍض اظ‬ ‫فعبلیزّبی ایی قطکز گفز‪ً :‬عزیک ثِ زُ ؾاب‬ ‫اؾز کِ ایی قطکز زض اؾاشافابزُ ساکاٌاَلاَغی‬ ‫الشطاؾًَیک زض سجْیعار دعقکی فعبلیاز زاضز ٍ‬ ‫سوطکع ذَز ضا ثط سَلیس زؾشگبُ ؾًََگطافای قابثا‬ ‫حو ٍ ؾیبض قطاض زازُ اؾز ٍ ثب ٍضٍز ثِ قاْاطک‬ ‫زض ؾب ‪ ۱۳۳۳‬اٍلیی ًوًَِ زؾشگابُ ؾاًَاَگاطافای‬ ‫هرهَل زاهذعقکی ضا سَلیس کطز‪.‬‬ ‫فرهنگ‪،‬هنر و فن اوری‬ ‫‪5‬‬ ‫ٍ سٌْب ًگصاقشی اًْب سب اذطیی لحظبر ٍ اگبّی ثِ‬ ‫ظهبى ٍ زضک نحیح ٍ سویع حق اظ ثبع زض هابثا‬ ‫عطفساضاى اؾشجساز‪ ،‬اظ هاْان ساطیای ٍیاػگای ّابی‬ ‫قرهیشی ثاهاالؾ م قْیس‪ ،‬ثَز کِ ایی ٍیػگی ّاب‬ ‫هطزم ضا ثِ هکطٍعِذَاّی زیٌی ٍ جالاَگایاطی اظ‬ ‫سٌسضٍی زض عی عطیق اًا ه هکاطٍعاِ ّاسایاز‬ ‫هی کطز‪.‬زض ایی ًکؿز هحَضّابی کاٌاگاطُ هالای‬ ‫ثعضگساقز هابم ثاِ االؾ م قْیس هیطظا علای اقاب‬ ‫سجطیعی سَؾظ هعبٍى علوی ایی ؾشبز سکطیح قاس ٍ‬ ‫ثِ ؾَاالر ذجطًگبضاى دبؾد زازُ قس‪.‬‬ ‫راّی ثرًذُ جبیسُ ثسرگ جشٌَارُ صرثستبى شذ‬ ‫اًیویشی کَتبُ راّی ثرًذُ جبیسُ ثسرگ ثخش ثقسرگسقبل دّقوقیقی دٍرُ‬ ‫جشٌَارُ سکِ طالیی کٌستبًتیی کشَر صرثستبى شذ‪.‬‬ ‫اًیویکی کَسبُ ضاّی ؾبذشِ ثْطٍظ ؾلیوبًی ًصیط‪ ،‬قیطیی ؾلیوبًی ًصیط ٍ فطًابظ‬ ‫هَشى ثطًسُ جبیعُ ثعضگ (گطًس دطی ثرف ثعضگؿب زّویی زٍضُ جکٌَاضُ‬ ‫ؾکِ ع یی کٌؿشبًشیی ککَض نطثؿشبى قس‪.‬‬ ‫اًیویکی ‪ ۷‬زقیاِای ضاّی ثب سکٌیک ًابقی ضٍی قیکِ ؾابذاشاِ قاسُ اؾاز‪.‬‬ ‫جکٌَاضُ ثیی الوللی فیلن اًیویکی ؾکِ ع یی کٌؿشبًشیای ثاب ّاسف اضسااابی‬ ‫ذ قیز فطٌّگی ًَیؿٌسگبى زاذلی ٍ ذبضجی ثطگعاض هیقَز‪.‬‬ ‫ایی جکٌَاضُ جَایع ثعسی ضا ثِ سطسیت ثِ اًیویکیّبیی اظ فطاًؿِ‪ ،‬ضٍؾیِ ٍ چیای‬ ‫اّسا کطز‪.‬‬ ‫ثِ گعاضـ ایؿٌب ٍ ثِ ًاا اظ اؾاذایاؽ‪ ،‬هکاشاطی‬ ‫ّویکِ هیزضذکس‪ ،‬حشی ظهبًی کِ اظ داْالاَ زض‬ ‫زازُّبی دطزاظـ ًکسُ زیسُ هیقَز‪.‬‬ ‫اذشطقٌبؾبى هکغَ ثاطضؾای زازُ ّابی جاسیاس‬ ‫سلؿکَح فضبیی جیوع ٍه هالااات ثاِ ٍه یاب‬ ‫‪ّJWST‬ؿشٌس ٍ ثطای قٌبؾبیی کْکاکابى ّابی‬ ‫زٍضسط س ـ هیکٌٌس‪ .‬اهب ایی ضنسذبًِ هساضی ثاِ‬ ‫هغبلعِ سعساز ظیبزی اظ اجطام ًعزیک ثِ ظهیی ًایاع‬ ‫ازاهِ هیزّس‪.‬‬ ‫یکی اظ اّساف اى ؾیبضُ هکشطی اؾز‪ً .‬بؾب سعساز‬ ‫اًگکز قوبضی اظ سهبٍیط اٍلیاِ اظ ایای ؾایابضُ‬ ‫عظین ضا زض سبضید ‪ ۱۴‬غٍهیِ(‪ ۲۳‬سیط هٌشکاط کاطز‪،‬‬ ‫اهب ایی سلؿکَح ثِ لغف ثطًبهِای کِ ثطای ًکابى‬ ‫زازى دشبًؿی جیوع ٍه زض هغبلعِ هٌظَهِ قوؿای‬ ‫ذَزهبى ٍ ّوچٌیی کیْبى زٍض اظ ایی ؾیبضُ اًجابم‬ ‫قسُ اؾز‪ ،‬ثِ ضنس هجسز ایی ؾیابضُ ازاهاِ زازُ‬ ‫اؾز‪.‬‬ ‫ایی دشبًؿی زض سهَیط ذبهی کاِ ساَؾاظ اثاعاض‬ ‫زٍضثیی هبزٍى قطهع ًاعزیاک سالاؿاکاَح ٍه(‬ ‫)‪NIRCam‬زض سبضید ‪ ۲۷‬غٍهایاِ ‪ ۲۵۲۲‬ثاجاز‬ ‫قسُ‪ ،‬ثِ ًوبیف زض اهاسُ اؾاز‪ .‬ایای سهاَیاط‬ ‫عَفبى ّبی عظین هکشطی‪ ،‬هعطٍف ثِ لاکاِ قاطهاع‬ ‫ثعضگ ٍ ّوچٌیی ًَاضّبیی زض جَ ایی ؾایابضُ ضا‬ ‫ًوبیبى هیکٌس‪.‬‬ ‫سهَیط اٍ ثجز قسُ اظ ؾیابضُ هکاشاطی ساَؾاظ‬ ‫سلؿکَح ٍه‬ ‫ثطای ایجبز ایی سهَیط جسیس‪ ،‬اثعاض زٍضثیی هابزٍى‬ ‫قطهع ًعزیک( )‪ٍNIRCam‬ه ثاب اؾاشافابزُ اظ‬ ‫اًچِ کِ زاًکوٌساى اى ضا فیلشط ‪N ۲۱۲F‬هیًبهٌس‪،‬‬ ‫ًعزیک ثِ ‪ ۱۱‬زقیاِ ثِ هکشطی ذیطُ قس سب ًاَضی‬ ‫ضا ثب عَ هَج ‪ ۲.۱۲‬هیکطٍى‪ ،‬ساطیاجا بب ثاِ اًاساظُ‬ ‫عَ یک ثبکشطی هعوَلی ضنس کٌس‪.‬‬ ‫ثط اؾبؼ یک ثطًبهِ اٍلیِ کِ سَؾظ هَؾؿِ علاَم‬ ‫سلؿکَح فضبیی زض هطیلٌس هٌشکط قاسُ‪ ،‬اّاساف‬ ‫جیوع ٍه ثطای ّفشِ ایٌسُ قبه قوط اسکفکابًای‬ ‫هکشطی ایاَ()‪ ،Io‬ؾایابضک ثاعضگ ّابیاجایاب(‬ ‫)‪ ٍHygeia‬ثابیبی اثطًَاذشط شار الکاطؾای ا(‬ ‫)‪Cassiopeia A‬اؾز‪.‬‬ ‫ثب ایی حب ‪ ،‬ثطًبهِ ّبی ضنسی ّویکِ زض هاعاطو‬ ‫سغییط ّؿشٌس‪ .‬ع ٍُ ثط ایی‪ّ ،‬وِ زازُّبی سلؿکَح‬ ‫فضبیی ٍه ثِ نَضر فَضی زض اذشیبض عوَم قطاض‬ ‫ًویگیطًس‪.‬‬ ‫سلؿکَح فضبیی ٍه کِ زض اثشسا قطاض ثَز زض ؾب‬ ‫‪ ۲۵۵۷‬ثِ فضب دطسبه قَز زض سبضید چْبضم زی هبُ‬ ‫ؾب ‪ ۱۴۵۵‬ثِ فضب دطسبه قس ٍ دؽ اظ گاصقاز‬ ‫یک هبُ ثِ هاهس ذَز زض ًاغِ الگطاًػ ‪ ۲‬زض هساض‬ ‫ذَضقیس ٍ زض فبنلِ ‪ ۱.۵‬هیلیَى کایالاَهاشاطی اظ‬ ‫ظهیی هؿشاط قس‪ .‬ایی سلؿکَح چاٌاسیای هابُ ضا‬ ‫نطف اهبزُ ؾبظی اثعاض ذَز کطز ٍ زض ًاْابیاز‬ ‫اٍلیی سهبٍیط ضؾوی ٍ سوبم ضًگی‪ ،‬عای زٍ ضٍظ‬ ‫زض سبضید ‪ ۲۲ ٍ ۲۱‬سیط هٌشکط قس‪.‬‬ ‫خجرگساری ارک‬ ‫‪www.ark-news.ir‬‬ ‫جبی مىبست تجلیغ کبال یخدمبت شمب‬ ‫درثبزارایران یدویب‬ ‫شمبرٌ تمبس‪:‬‬ ‫‪08155151190‬‬ صفحه 5 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫بویوتموسه قوجاغیندا ایگیدلرسه‬ ‫ایگیدلیگی سه دنیایا گتیرمیسه‬ ‫اان یوردو یو وامیسسان ارذبایجان‬ ‫محمد اشراقی‬ ‫اات بابا سوزلری‬ ‫سبـالؼا ا‪٤‬ک‪ ٢‬ا‪ِٕٚ‬ب‪٤‬ب٘ب‪ ٗ٤‬وفف‪ ٜ‬ؼ‪ ٜ‬ا‪ٚ‬ق‪ ٚ‬ا‪ِٕٚ‬بق‬ ‫***‬ ‫سبق‪٤‬ى‪٥‬ک ا‪ٚٚ‬ا ٌئؽٖ ائ‪ ٜٛ‬ؼ‪ٌٚٚ‬ب٘ى‪٥‬ک لب‪٥٤‬ؽاـ‬ ‫***‬ ‫سبق‪ ٣ٙ٤‬غبِشبو‪ ٣‬ا‪ ّٝ٤‬سب٘‪٥٥‬بـالـ‬ ‫***‬ ‫سبق‪ ٗ٥ٙ٤‬س‪ٛ‬دبَ ا‪ِٚ‬ؽ‪ٚ‬غ‪ ٛ‬ؼ‪ٌٚٚ‬ب٘‪ ٗ٥‬ل‪ٛ‬الغ‪ٙ٥‬ب ‪٤‬ئش‪٥ٍ٥‬ت‬ ‫***‬ ‫سب٘ف‪ ٢‬ائٍٍٍ‪ ٣‬سب٘‪٥٥‬ت ‪ ،‬ث‪ٛٙ٤ٛ‬ق ‪ٚ‬ئفَٔ‪٥٥‬ت‬ ‫***‬ ‫سب٘ف‪ ٢‬ل‪ٛ‬ـ‪٤ٚ‬ب٘‪ ٣‬ل‪ٛ‬ـؼ ‪٤‬ئٕک‬ ‫***‬ ‫سب‪ٚ‬ا ؼِ‪٥‬ه ‪٤‬بؽ س‪ٛ‬سٕبق ‪ ،‬سبغشب ز‪ٛ‬ـ‪ٚ‬ن ٔ‪٥‬ع س‪ٛ‬سٕبسک‬ ‫***‬ ‫سب‪ٚٚ‬ن ل‪ ٌٛ٘ٛٛ‬س‪ٛ‬و‪ٌ ٝ٘ٛ‬اـ‪ ٜ‬وَىفِف‬ ‫***‬ ‫سدبـر ؼ‪ٚ‬وشّ‪ٛ‬ق واـد‪ٛ‬و‪ٛ‬ؼ‪ٚ‬ـ‬ ‫***‬ ‫سَک‪ ٜ‬ائ‪ ٜٛ‬واز‪ٙ‬ؽ‪،ٜ‬وا‪ ٝٙٞ‬ائو‪٤ٛ‬وٗ ا‪ٚ‬خوبغو‪٥‬و‪ٙ‬وؽاوو‪َٛ‬‬ ‫ٌاسفـِف‬ ‫***‬ ‫سمؽ‪٤‬ف ا‪٤ ّٝ٤‬بق‪٤‬الٖ ‪ ،‬سؽث‪٥‬ف ا‪ ّٝ٤‬د‪ٛ‬ق‪ِٕٚ‬بق‬ ‫***‬ ‫سه اغبخؽاٖ ثبؽ ا‪ِٕٚ‬بق‬ ‫***‬ ‫سه اَ ا‪ ّٝ٤‬ؼ‪ ٖٛ٤ٚ‬ؼ‪َّٕٙ٘ٛ٤ٚ‬ک‬ ‫***‬ ‫سه اِؽٖ وه ز‪٥‬ػٕبق‬ ‫بیلمجو لر‬ ‫ػک‪٤‬ک‪ ٓ٥٤‬ا‪ ٢‬ؼ‪ٚ‬غبـ‪،‬‬ ‫ث‪ِٛٛ‬ر اِشؽاٖ ا‪ ٢‬ؼ‪ٚ‬غبـ‬ ‫‪.‬دا٘بو‪ ٣‬ثئٍ‪٥‬ىؽ‪ٞ‬ؽ‪،٢‬‬ ‫ل‪٥‬ک‪ ٢‬ز‪ٛ‬ظ ا‪ٌٚ‬بق ؼ‪ٚ‬غبـ‬ ‫ا‪ٚ‬ق‪ْٚ‬‬ ‫***‬ ‫اَ و‪٥‬ک ا‪٤‬بلى‪٥‬ک ٌى‪ ُ٥‬زى‪٥‬ف‪ٌ.‬بغشب‬ ‫***‬ ‫اَ و‪٥‬ک‪ٔ ،‬بٌ‪ٙ٥‬ى‪٥‬ک س‪ٛ‬غ‪ٛ‬خ‪ٞ:.ٛ‬اـ‪ٔٚ‬ده (ٌ‪٥‬طبٖ‬ ‫س‪ٛ‬ـ‪)ٚ‬‬ ‫***‬ ‫ثبالخب ٌ‪٘ٛ‬جک‪ ،‬لبد‪٥‬ى‪ٛ٤ ٣‬ظ‪ٚٛ٤:.‬ـسب‬ ‫***‬ ‫ثبثبؼا ‪ٚ‬اـ‪ ،‬ثبِ‪٥‬مؽا ‪ٚ‬اـ‪ٜٛ٥ٔ ،‬ؼ‪ٛ٤ ٜ‬ظ‪ ،‬ثبغؽا ‪ٚ‬اـ‪ :.‬ه‬ ‫ضفف‪٣‬‬ ‫***‬ ‫ثبٌ‪ ٣ٙ٥‬وىؽ‪ ٓ٤‬لب٘‪ٛ٤ ٣‬ظ‪ٛٔٛ٤ ،‬ـسبو‪ ٗ٥٘٣‬وبـو‪٣‬‬ ‫‪ٛ٤‬ظ‪ :.‬لبـ‪ٍ٤‬مب‬ ‫***‬ ‫ثبٌ‪ ٣ٙ٥‬ث‪ٛ‬الؼ‪٤‬مدب ث‪ٛ‬ـ٘‪ٍ٥ٌ ٛ‬ف‪ٔٛ٤ :.‬ف‪ٚ‬ق‬ ‫***‬ ‫ثبٌ‪ٌ ٣‬ا‪ ،٢‬ؼاِ‪ ٣‬ل‪٥‬فٔ‪٥‬ک‪٤ ،٢‬ئفِفؼ‪ ٜ‬ث‪٥‬شف‪ ،‬ا‪ِٕٚ‬بق ؼا‬ ‫اخ‪ :٣‬ز‪ٛ‬غ‪٘ٛ‬ؽ‪ٚ‬ـ‬ ‫***‬ ‫ثبٌب ‪٤‬بد‪٥ٍ٥‬ک‪ ،‬ث‪٥‬ف وبدى‪٥‬ک لبٌ‪٥‬ک‪ :‬ل‪ٛ‬الق‬ ‫***‬ ‫ثبالالـ‪٥٤ ٗ٤‬غبـ ثبٌ‪ٙ٥‬ب‪ ،‬خ‪٥‬ک خ‪٥‬ک اغالـ‪ :‬وبٔب‪ٚ‬اـ‬ ‫***‬ ‫بایاتیالر‬ ‫اونون ادی‬ ‫ٔ‪ ٗ٥‬ا‪ّّ٤‬ف‪ ٗ٤‬اغ‪٥‬فِ‪٥‬غ‪ ٣‬و‪ ٝٙ٥‬و‪ٙ٥‬ؽ‪ٛ٤ ٜ‬ن ا‪ٌِٕٛٚ‬ؽ‪، ٚ‬‬ ‫ضم‪٥‬مش‪ ٣‬لبـاّ٘‪٥‬غب ث‪ٛ‬ـ‪ّٙ٤ٚ‬ف‪،‬‬ ‫وئسٕ‪ٍّ٥‬ف‪ ٢‬ا‪ٛ٘ٚ‬ؼٔبغب زبغ‪٥‬ف‪٤‬فؼ‪، ٢‬‬ ‫ث‪٥‬ک سبـ‪٤‬ػ‪ ٗ٥‬وف‪ٚ‬ا٘‪ٙ٥‬ب‪،‬‬ ‫‪٤‬بقـ‪ِٛ٤ ٢‬ؽاٖ لبس‪٥ّ٥‬فؼ‪٤‬ک ‪.‬‬ ‫واو‪ٛٔٛ‬ق ‪ٛ٤‬ظ‪ ،‬اؼ‪٥ٕ٤‬ک ‪ٛ٤‬ظ ‪،‬‬ ‫واق‪ٛٔٚ‬ق ‪ٛ٤‬ظ‪ ،‬ا‪٤‬ک‪٥ٕ٤‬ک ‪ٛ٤‬ظ‪،‬‬ ‫ث‪٥‬ک ‪ٛ٤‬ظ و‪ ٣ٕ٥‬سب٘‪٥ٙ٥‬فؼ‪٤‬ک‪.‬‬ ‫ٔ‪ ٗ٥‬ا‪ّّ٤‬ف‪ ٗ٤‬لبـاّ٘‪٥‬غ‪، ٣‬‬ ‫ٌئفزىّف‪ ٢‬ا‪٤‬ش‪٥‬فٔ‪ ٌٝ ٝ‬زبِ‪٥ٍ٥‬فؼ‪. ٢‬‬ ‫‪ٚٚ‬ـؼ‪ ٚ‬ا‪ٚ‬ق‪ ٖٚ‬لبـاّ٘‪٥‬غ‪ ٗ٥‬ؼ٘‪٥‬ک‪، ٝٙ٤‬‬ ‫ٌئد‪ِ ٝ‬ف‪ ٗ٤‬لبـا ثبغف‪٤ ٗ٤‬بـا‪٤-‬بـا‪.‬‬ ‫اوّ٘‪ ٌٛ٘ٛٛ‬اـاٌؽ‪٤‬ف‪٤‬ت‪،‬‬ ‫ضم‪٥‬مش‪ ٗ٥‬زّ‪ ٣ٍٙ‬سه‪،‬‬ ‫اوق غّم‪ ٝٙ٥‬سطف‪ ٝ‬ائشؽ‪،٢‬‬ ‫لبـاّ٘‪٥‬مؽا ا‪٤‬ش‪٥‬فو‪ ٝ‬ؼ‪ ٜ‬اوق خب٘‪،٣ٙ٥‬‬ ‫ا‪ِٚ‬ؽ‪ٚ‬ق و‪ ٣ٕ٥‬ائُ ‪ِ٘ٛٛ٤‬ؽا ٔب‪٤‬بق ا‪ِٚ‬ؽ‪،ٚ‬‬ ‫ؼ٘‪٥‬بالـ‪ٌ ٢‬ک‪٤‬ت ٌّ‪٥‬ت ‪،‬‬ ‫ل‪ٌٚٚٛ‬ؽ‪ ٚ‬اوق وئ‪ّ٥ٌٛ‬ى‪،٣‬‬ ‫ؼ‪ٚ‬غٕب ‪ٚ‬طٗ س‪ٛ‬ـدبغ‪ٙ٥‬ب ‪.‬‬ ‫اؾـثب‪٤‬دبٖ ‪٤‬بٌبؼ‪٤‬مدب‪،‬‬ ‫ا‪ ٖٛ٘ٚ‬اؼ‪٤ ٢‬بٌب‪٤‬بخبق ‪.‬‬ ‫ادبیات‬ ‫چهبرشنبه ‪ 21‬مرداد ‪ 3* 2042‬اگوست ‪ 5 * 1411‬محرم ‪ * 2000‬سبل سی و دوم ( اوتوز ایکینجی ایل ) * شمبره ( سبیی ) ‪5555 :‬‬ ‫عالهم امینی‬ ‫دده قورقود‬ ‫فضولی‬ ‫خیابانی‬ ‫شهریار‬ ‫رتبیت‬ ‫شاه اسماعیل‬ ‫سه سلسله ترک تببر‬ ‫سلجوقیبن‪:‬‬ ‫وّد‪ٛ‬ل‪٥‬بٖ‪ ،‬اَوّد‪ٛ‬ق‪٘ ،‬بْ ؼ‪ٚ‬ؼٔب٘‪ ٣‬ا‪٤‬وفا٘و‪ ٚ ٣‬سوفن سوجوبـ ثو‪ٛ‬ؼ وو‪ ٝ‬ؼـ‬ ‫وؽ‪ٜٞ‬ب‪ٞ 6 ٚ 5( ٢‬دف‪٢‬؛ ‪٤‬بقؼ‪ ٚ ٓٞ‬ؼ‪ٚ‬اقؼ‪٥ٔ ٓٞ‬الؼ‪ ،)٢‬ثوف ثوػوً ‪ٞ‬وب‪٢‬‬ ‫ثکـٌ‪ ٣‬اق او‪٥‬ب‪ ٢‬غفث‪ ٚ ٣‬ا‪٤‬فاٖ ففٔب٘ف‪ٚ‬ا‪ ٣٤‬ؼاٌش‪ٙ‬ؽ‪.‬‬ ‫وّد‪ٛ‬ل‪٥‬بٖ قثبٖ فبـو‪ ٣‬ـا قثبٖ ـوٕ‪ ٚ ٣‬ؼـثبـ‪ ٢‬لفاـ ؼاؼ٘ؽ ‪ٚ ٚ‬ق‪٤‬فاٖ ا‪٤‬وٗ‬ ‫ؼ‪ٚ‬ـ‪ ٜ‬ث‪٤ٚٝ‬م‪ ٜ‬ػٕ‪٥‬ؽإِّه و‪ٙ‬ؽـ‪ ٚ ٢‬غ‪ٛ‬اخ‪٘ ٝ‬ظبْإِّه غؽٔبر ٔو‪ٟ‬وٕو‪٣‬‬ ‫ث‪ ٝ‬اؼث‪٥‬بر فبـو‪ٌ ٚ ٣‬ىشفی ؼاً٘‪ٞ‬ب وفؼ٘ؽ‪.‬‬ ‫وّد‪ٛ‬ل‪٥‬بٖ ؼـ اُِ غک‪ٞ‬ب‪ ٢‬سفوٕبٖ ثو‪ٛ‬ؼ٘وؽ وو‪ ٝ‬ؼـ ؼ‪ٚ‬ـاٖ ووبٔوب٘و‪ ٣‬ؼـ‬ ‫اطفاف ؼـ‪٤‬بز‪ ٝ‬غ‪ٛ‬اـقْ (اـاَ)‪ ،‬و‪٥‬فؼـ‪٤‬ب ‪ ٚ‬أ‪ٛ‬ؼـ‪٤‬ب ٔ‪٣‬ق‪٤‬ىش‪ٙ‬ؽ‪.‬‬ ‫ٔ‪٥‬ىب‪ ُ٥٤‬و‪ ٝ‬دىف ؼاٌز ث‪٘ ٝ‬بْ‪ٞ‬ب‪٤ ٢‬جغ‪ ،ٛ‬زغف‪ ٚ ٢‬طغفَ‪ .‬ا‪ ٗ٤‬لج‪ ّٝ٥‬و‪٤ ٝ‬ه‬ ‫ثبـ ؼـ قٔبٖ وّد‪ٛ‬ق ثٗ ؼُلبق ث‪ ٝ‬ؼـ‪ ٜ‬و‪٥‬ط‪ ٖٛ‬و‪ٛ‬ز‪٥‬ؽ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ؼ٘ؽ‪ ،‬ثبـ ؼٌف ثؼؽ‬ ‫اق ٔفی وّد‪ٛ‬ق ث‪ ٝ‬وفوفؼٌ‪ ٣‬و‪ ٝ‬دىف قاؼ‪ٜ‬ای ث‪٘ ٝ‬کؼ‪٤‬وىو‪ ٣‬دوب‪٤‬وشوػوز‬ ‫وبٔب٘‪٥‬بٖ و‪ٛ‬ز‪٥‬ؽ٘ؽ‪ .‬أب وبٔب٘‪٥‬بٖ اق ٘کؼ‪٤‬ى‪ ٣‬ا‪ ٗ٤‬طب‪٤‬ف‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬دب‪٤‬شػز اضىوبن‬ ‫غطف وفؼ٘ؽ؛ ث‪ٙ‬بثفا‪ ٗ٤‬والخم‪ ٝ‬ثبـ ؼٌف اق ـ‪ ٢ٚ‬اخجبـ ثبـ ووفوف ثىوشو‪ٚ ٝ‬‬ ‫ث‪ ٝ‬ثغفا غبٖ اففاو‪٥‬بث‪ ٣‬د‪ٙ‬ب‪ ٜ‬ثفؼ٘ؽ‪ .‬ا‪ ٗ٤‬ضبوٓ اق وف اضش‪٥‬وب‪ ،،‬طوغوفَ دىوف‬ ‫ثکـی ـا ق٘ؽا٘‪ ٣‬وفؼ؛ ‪ ٣ِٚ‬طغفَ ث‪ ٝ‬وٕه ثفاؼـ غ‪ٛ‬ؼ زغف‪ ٢‬اق ق٘وؽاٖ‬ ‫ـ‪ٞ‬ب‪ ٣٤‬د‪٥‬ؽا وفؼ ‪ ٚ‬ثب طب‪٤‬ف‪ ٝ‬غ‪ٛ‬ؼ ث‪ ٝ‬اطفاف ثػبـا و‪ٛ‬ز‪٥‬ؽ٘ؽ‪.‬وّد‪ٛ‬ل‪٥‬بٖ وو‪ٝ‬‬ ‫ث‪ ٝ‬اوالْ ـ‪ ٚ‬ا‪ٚ‬ـؼ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ؼ٘ؽ‪ ،‬ده اق ـ‪٤‬بوز وّد‪ٛ‬ق ثٗ ؼلبق‪٘ ،‬بْ والخومو‪ٝ‬‬ ‫ـا ث‪ ٝ‬غ‪ٛ‬ؼ ٌففش‪ٙ‬ؽ ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬وبٔب٘‪٥‬بٖ ؼـ ٔجبـق‪ ٜ‬ثب ؼٌوٕو‪ٙ‬وبٍ٘وبٖ ثىو‪٥‬وبـ ‪٤‬وبـ‪٢‬‬ ‫وفؼ٘ؽ‪ .‬دىف وّد‪ٛ‬ق ث‪٘ ٝ‬بٕٔ‪٥‬ىب‪ ُ٥٤‬و‪ ٝ‬ثؼؽ اق ٔفی ا‪ ٚ‬ـ‪٤‬بوز ا‪ ٗ٤‬طب‪٤‬فو‪ٝ‬‬ ‫ـا ؼـ ؼوز ؼاٌز‪ ،‬ز‪ٙ‬ؽ‪ ٗ٤‬ضىٓ خ‪ٟ‬بؼ ثفا‪ٔ ٢‬جبـق‪ ٜ‬ثب (ث‪ ٝ‬ل‪ٔ َٛ‬و‪ٛ‬ـغوبٖ)‬ ‫وبففاٖ ِبؼـ وفؼ‪.‬‬ ‫ؼـ وبَ ‪ٞ 416‬دف‪ ٢‬سفوبٖ وّد‪ٛ‬ل‪ ٣‬ث‪ ٝ‬ـ‪٤‬بوز اوفاف‪٥‬وُ ثوٗ ووّودو‪ٛ‬ق‬ ‫ثفاؼـ ٔ‪٥‬ىب‪ ُ٥٤‬ؼوز ث‪ٌٛ ٝ‬ـی قؼ٘ؽ‪ .‬أب وّطبٖ ٔطٕ‪ٛ‬ؼ ا‪ ٚ‬ـا ٌوففوز ‪ٚ‬‬ ‫ؼـ ‪ٙٞ‬ؽ ق٘ؽا٘‪ ٣‬وفؼ‪ .‬اق طفف ؼ‪ٍ٤‬ف ٌف‪ ٣ٞٚ‬اق ‪٤‬بـاً٘ ؼوز ث‪ٌ ٝ‬و‪ٛ‬ـی‬ ‫قؼ٘ؽ‪.‬‬ ‫طغرل‬ ‫اثشؽا‪ ٢‬وّط‪ٙ‬ز وّد‪ٛ‬ل‪٥‬بٖ ـا ثب‪٤‬ؽ ثب غطج‪ ٝ‬وّوطو‪ٙ‬وز ثوفا‪ ٢‬ـووٗ اِوؽ‪٤‬وٗ‬ ‫اث‪ٛ‬طبِت طغفَ ثٗ ٔ‪٥‬ىب‪ ُ٥٤‬ثٗ وّد‪ٛ‬ق ؼـ سبـ‪٤‬وع ٌو‪ٛ‬اَ ‪ٞ 420‬ودوف‪٢‬‬ ‫اؼأ‪ ٝ‬اق ٌٕبـ‪ ٜ‬لجُ ‪...ٚ‬‬ ‫ٍٔشّک= ٔ‪ٌٛ‬ش‪ِٛٛ‬ق ‪ٛٔ ٚ‬خؽ‪ِٛٚ‬ق = ٔ‪ٛ‬قؼ‪ِٛٚ‬ق = ٔ‪ٛ‬قؼ‪ٔ( ٚ‬ومؼ‪)ٜ‬‬ ‫(ان) = ٔمؼٌب٘‪٣‬‬ ‫ٔغبٖ= ٔ‪ٛ‬غبٖ = ٔ‪ُٛ‬غمبٖ = ٔ‪ٛ‬ؽ (غفؼ) لبٖ (ان فبػّ‪ = )٣‬ثىو‪٥‬وبـ ؼـ‬ ‫ا٘ؽ‪ٙٔ ، ٍٝ٤‬طم‪ٌٕ ١‬بِ‪ ٣‬اؾـثب‪٤‬دبٖ ؛ اضشٕبالً لبٖ ؼـ اغف وّٕ‪ٕٞ ٝ‬وبٖ ان‬ ‫ٔىب٘‪ ٣‬ثبٌؽ و‪ ٝ‬ؼـ اوبٔ‪ٔ ٣‬ىب٘‪ٟ‬ب ثّ‪ٛ‬ـس‪ٟ‬ب‪ ٢‬خبٖ‪ /‬وبٖ ‪ /‬غبٖ ‪ /‬غبٖ ‪ /‬لبٖ‬ ‫أؽ‪ ٜ‬اوز‪ .‬ثب ا‪ ٗ٤‬س‪ٔ : ٥ِٛ‬غبٖ = ٔىبٖ ا٘ؽ‪ ٚ ٍٝ٤‬غفؼ‬ ‫ٔٗ= ثٗ ؛ ٔٗ ‪ ٚ‬ثٗ اق ـ‪ٞ ٍٝ٤‬ب‪ ٢‬سفو‪ ٣‬ثبوشبٖ(‪ .)17‬ث‪٥‬ک = ث‪٥ٙ‬ک = ثٗ (ٔوٗ)‬ ‫ا‪٤‬ک (ان خٕغ) = ٔٗ ‪ٞ‬ب = ٔب ‪ ،‬و‪٥‬ک = وٗ (س‪ )ٛ‬ا‪٤‬ک (‪ٞ‬ب) = و‪٥ٙ‬ک= س‪ٞٛ‬وب‬ ‫= ٌٕب‬ ‫ٔ‪ٙ‬د‪ٛ‬ق ‪ ٚ‬ث‪ٙ‬د‪ٛ‬ق = ٔ‪ِٙ٥‬د‪ِ٥‬ک ‪ ٚ‬ث‪ِٙ٥‬د‪ِ٥‬ک = ث‪ِ٘ٛ‬د‪ٛ‬ق = ث‪٘ٛ٤ِٛ‬دو‪ٛ‬ق = ثو‪٤ِٛ‬و‪ٖٛ‬‬ ‫(ٌفؼٖ) خ‪ٛ‬ق (ان) = ٌفؼٖ ا‪٤ٚ‬ک ‪ٞ ،‬فز‪٥‬ک اق خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ف ‪٤‬ب اق د‪ٙ‬د‪ٞ ٝ‬وب‪٢‬‬ ‫ٌ‪٥‬ف ‪٤‬ب ٔ‪ٟ‬ف و‪ ٝ‬ثفا‪ ٢‬ؼفغ زٍٓ قغٓ ث‪ٌ ٝ‬فؼٖ اوت ٔ‪ ٣‬ا‪٤ٚ‬ػش‪ٙ‬ؽ‪.‬‬ ‫ُٔ‪/ ٛ‬ؼـغز = ٔ‪ = ِٚٛ‬ؼـغز اٍ٘‪ٛ‬ـ ‪ ،‬سبن ‪ ،‬ـق ؛ ٔا‪ِٛٚ‬ن = سبوىشبٖ‬ ‫ٔ‪ ٗ٥‬ثبٌ‪/٣‬ر = ٔ‪ٞ( ٗ٥‬کاـ) ثبٌ‪( ٣‬ففٔب٘ؽ‪ = )ٜ‬ففٔب٘ؽ‪ٌ ٜ‬ف‪ٞ ٜٚ‬کاـ ٘فف‪، ٜ‬‬ ‫اق ـسج‪ٞ ٝ‬ب‪٘ ٢‬ظبٔ‪٣‬‬ ‫٘فؼثبٖ = ٘فؼ‪ )ْ.ٜ( ٜ‬ثبٖ (ثبظ‪ :‬ثبْ) = ٘فؼ‪ ٠‬ثبْ ‪ٚ ،‬و‪٘ ١ّ٥‬فؼ‪ ٜ‬ا‪ ٢‬ثفا‪ ٢‬دٍز‬ ‫ثبْ ـفشٗ‬ ‫٘فؼ‪ٜ‬‬ ‫‪٘ ٚ‬فو‪٘ ٚ ٝ‬فٌ‪ = ٝ‬ضّبـ ؼ‪ٚ‬ـ ‪٤‬ه ٔط‪ٛ‬ط‪ ، ٝ‬ؼـ لؽ‪ ٓ٤‬اففاؼ غبٖ ٔوطوؽ‪ٚ‬ؼ‪ٜ‬‬ ‫ا‪ ٢‬ـا ضّبـ ٔ‪ ٣‬وفؼ٘ؽ سب غبٖ ـاضز ٌىبـ و‪ٙ‬ؽ‪ .‬ا‪ ٗ٤‬ضّبـ ‪٘ ،‬وفوو‪ٚ ٝ‬‬ ‫٘فٌ‪٘ ٚ ٝ‬فؼ‪٘ ٜ‬بْ ؼاٌز‪.‬‬ ‫٘فٌه ‪٘ ٚ‬فخه (ٔؼف) = ٘فٌ‪٥‬ک = ٘بْ ٌُ ‪ ،‬اق ٘بٔ‪ٟ‬ب‪ ٢‬لؽ‪ ٣ٕ٤‬غبٕ٘‪ٟ‬ب (‪)5‬‬ ‫٘‪ = ٝ٘ ٝ٘ = ٝٙ‬ا٘ب ‪ٔ ،‬بؼـ ‪ ،‬ثبظ‪ :‬ث‪ ٝ‬ث‪ٝ‬‬ ‫ٌئد‪ِ ٝ‬فؼ‪ ٜ‬ا‪٤ٚ‬ػ‪ٌّٕ ٛ‬ک ٌاق‪ ٝٔٚ‬لبٖ اغالـاْ‪،‬‬ ‫سب٘ف‪ ٢‬ا‪٤‬س‪ٛ٤ ٖٛ‬ال ٌئشىٗ ث‪٥‬ف لؽْ ا‪ٞ‬ىش‪ ٝ‬ثبن‪،‬‬ ‫اشنب‬ ‫ؼ‪٥٘ٚ‬بؼاٖ ا‪ٚ‬ق ؼ‪٘ٚ‬ؽـ‪٤‬ت ٔٗ اٌ‪ٙ‬ب ؼٖ و‪ٛ‬وٕ‪ٌٓٛ‬‬ ‫وجفؼٖ‪ ،‬سک‪٤ٚ‬فؼٖ‪ ،‬ـٍ٘‪ ٗ٥‬ـؼاؼٖ‪ ،‬و‪ٛ‬وٕ‪ٌٓٛ‬‬ ‫محمد داوود نژاد‬ ‫ؼـ ٘‪ٍ٥‬بث‪ٛ‬ـ ؼا٘ىز‪.‬‬ ‫طغفَ ث‪ ٝ‬وٕه اث‪ٛ‬اِمبوٓ ػّ‪ ٣‬ثٗ ػجؽاهلل خو‪٤ٛ‬و‪ٙ‬و‪ٔ ٣‬وؼوف‪ٚ‬ف ثو‪ ٝ‬ووبالـ‬ ‫د‪ٛ‬لوبٖ‪ ،‬و‪ٕٛٞ ٝ‬اـ‪ ٜ‬ؼـ ؼوشٍب‪ ٜ‬لؽـر طغفَ ثبل‪ٔ٣‬ب٘ؽ‪ ،‬ث‪ٍ٥٘ ٝ‬بد‪ٛ‬ـ ‪ٚ‬اـؼ ‪ٚ‬‬ ‫وّط‪ٙ‬ز ـا اغبق وفؼ‪.‬‬ ‫طغفَ ثفا‪ ٢‬غ‪ٛ‬ؼ اوٓ اوالٔ‪ ٣‬ـوٗاِؽ‪ ٗ٤‬اث‪ٛ‬طبِت ٔطٕؽ ـا ا٘شػبه ووفؼ‬ ‫‪ ٚ‬ا‪٘ ٗ٤‬بْ ‪ٔ ٚ‬مبْ ٔ‪ٛ‬ـؼ سا‪٥٤‬ؽ غّ‪٥‬ف‪ ٝ‬ػجبو‪ ٣‬لفاـ ٌففز‪.‬‬ ‫طغفَ ‪ٚ‬ق‪٤‬ف‪ ٢‬ثب وفب‪٤‬ز وو‪ ٝ‬ا‪ ٚ‬ـا ‪ٞ‬وٓ ـؼ‪ ٜ‬غو‪ٛ‬اخو‪٘ ٝ‬وظوبْ اِوٕوّوه‬ ‫ط‪ٛ‬و‪٣ٔ ٣‬ؼا٘‪ٙ‬ؽ ث‪٘ ٝ‬بْ ػٕ‪٥‬ؽإِّه و‪ٙ‬ؽـ‪ ٢‬ؼاٌز ‪ ٚ‬و‪٥‬بوز ‪ ٚ‬سؽث‪٥‬ف ا‪ ٚ‬ث‪ٝ‬‬ ‫طغفَ ثى‪٥‬بـ وٕه وفؼ‪.‬‬ ‫طغفَ ث‪٥‬ه ؼـ وبَ ‪ٚ 433‬اـؼ ٌ‪ٟ‬ف ـ‪ٌ ٢‬ؽ ‪ ٚ‬ا‪ٌٟ ٗ٤‬ف ـا اثبؼ ووفؼ‪ ٜ‬ثو‪ٝ‬‬ ‫دب‪٤‬شػش‪ ٣‬ثف ٌک‪٤‬ؽ‪.‬‬ ‫ا‪ ٚ‬وفا٘دبْ ؼـ ـٔضبٖ ‪ٞ 455‬دف‪ ٢‬ثؼؽ اق ‪ 26‬وبَ وّط‪ٙ‬ز ؼـ وٗ ‪ٞ‬فوشوبؼ‬ ‫وبٍِ‪ ٣‬ؼـ ـ‪ ٢‬ؼـ ٌؿٌز ‪ ٚ‬ؼـ ٔىب٘‪ ٣‬و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ثفج طغفَ (ؼـاثٗ ثوبثو‪٤ٛ‬و‪)ٝ‬‬ ‫ٔؼف‪ٚ‬ف اوز ؼفٗ ٌؽ‪.‬‬ ‫اؼأ‪ ٝ‬ؼاـؼ‬ ‫٘‪ٛ‬وف = ٘اوف= زبوف ‪ ،‬غؽٔشىبـ ٔفؼ ‪ٛ٘ ،‬وبـ (‪ )1‬؛ ـ‪ ٍٝ٤‬ای ٔؼّ‪ٍ٘ ْٛ‬ؽ‪:‬‬ ‫٘ب‪ٕ٤‬شب‪ ٚ ٢‬سفٔشب‪ ٢‬ـا ث‪ٛ٘ ٝ‬وبـ‪ٔ ٢‬ؼ‪ٌ ّٗ٥‬فؼا٘‪٥‬ؽ ‪ /‬خ‪ٟ‬بٍٍ٘ب‪ ٢‬خ‪٣ٙ٤ٛ‬‬ ‫‪ٚ‬اـ‪/‬ح = ‪ٞ‬ىز ‪ ،‬ؼاـا ‪ِ ،‬بضت ‪ ،‬ثّ‪ٛ‬ـر دى‪٘ٛ‬ؽ ؼـ ا٘وشو‪ٟ‬وب‪ ٢‬ثوؼوضو‪٣‬‬ ‫وّٕبر‪ٔ .‬ب٘‪ٙ‬ؽ‪ :‬غب٘‪ٛ‬اـ ‪ ،‬خب٘‪ٛ‬ـ ‪ ،‬ػ‪٥‬بَ ‪ٚ‬اـ ‪ ،‬و‪ٌٛٛ‬اـ ‪ ،‬أ‪٥‬ؽ‪ٚ‬اـ؛ اِوجوشو‪ ٝ‬ؼـ‬ ‫فبـو‪ ٣‬دى‪٘ٛ‬ؽ ‪ٚ‬اـ ٔؼب٘‪ٚ ٚ ٣‬ظب‪ٌ٘ٛ ٤‬بٌ‪ ٖٛ‬ؼاـؼ ‪ ٣ِٚ‬ثوب ا‪٤‬وٗ ‪ٚ‬ظو‪٥‬وفو‪١‬‬ ‫ٔؿو‪ٛ‬ـ ٍٔػُ اوز و‪ ٝ‬اق سفو‪ ٣‬وٕه ٌففش‪ ٝ‬اوز‪.‬‬ ‫‪ٚ‬الٌ‪ٚ ٚ ٖٛ‬اٌٍ‪ ٚ ٖٛ‬ثبلٌ‪ ٚ ٖٛ‬ثبٌٍ‪ = ٖٛ‬ثبی (وف) ٌو‪( ٖٛ‬ان) =‬ ‫وفٍ٘‪ٖٛ‬‬ ‫‪ٌٚ‬بق = اُ‪ٌٚ‬بق = ثسّ‪ ، ٝ‬غالْ ثسّ‪ ، ٝ‬دىفق‪٤‬جب ‪ ،‬غبِ‪ٌ ١‬ب‪ ، ٜ‬دىوف ووبؼ‪( ٜ‬‬ ‫‪ٕ٘ :) 1،27‬ب٘ؽ اق ‪ٌٚ‬بلبٖ ٌفؼٖ ففاق * وى‪ ٣‬ؼـ لفب‪ّٔ ٢‬وه خوک ا‪٤‬وبق ‪/‬‬ ‫وؼؽ‪٢‬‬ ‫‪ٚ‬طٗ = ‪ٚ‬اطبٖ = ثبسبٖ (‪)ْ.ٜ‬‬ ‫‪٤ٚ‬د‪ = ٗ٥‬ث‪٥‬د‪ =ٗ٥‬ث‪٥‬س‪ = ٗ٥‬ث‪٥‬ر(ث‪٥‬سٕه = ؼـ‪ ٚ‬وفؼٖ) ‪(ٗ٤‬ان)= ؼـ‪، ٚ‬‬ ‫‪ُٞ‬فُن‬ ‫‪ٞ‬بِ‪ = ٛ‬اِ‪ ٚ ٛ‬اِ‪ٛ‬ق = ثؽ ‪ ،‬قٌز ‪ ،‬ؼوز ‪ ٚ‬دب زّفش‪ ، ٣‬ث‪ ٣‬ؼووز ‪ ٚ‬دوب ؛‬ ‫سغ‪٥٥‬ف اِ‪ ٛ‬ث‪ٞ ٝ‬بِ‪ٔ ٛ‬ب٘‪ٙ‬ؽ سغ‪٥٥‬ف ازبـ ث‪ٞ ٝ‬بزبـ اوز‪.‬‬ ‫‪ٞ‬بِ‪ٞ = ٝ‬بال = ‪ٞ‬ب‪٤‬ال = ا‪٤‬ال (‪ٛ٘ = )ْ.ٜ‬ـ ‪ ٚ‬ـ‪ٌٙٚ‬بئ‪ ٣‬ؼ‪ٚ‬ـ ٔب‪ ٜ‬؛ سجؽ‪ ُ٤‬ا ث‪ٞ ٝ‬ب‬ ‫ؼـ ا‪ َٚ‬وّٕ‪ٔ ٝ‬فو‪ ْٛ‬اوز‪ٔ .‬ب٘‪ٙ‬ؽ‪ٞ :‬بزبـ (= ازبـ) ‪ٞ ٚ‬بِ‪( ٛ‬اِ‪!)ٛ‬‬ ‫‪ٞ‬فؼْ ث‪ٞ = ُ٥‬فؼٖ ث‪٥‬ف= ‪ٞ‬فؼٖ (ٌب‪ٞ ، ٣ٞ‬ف اق ز‪ٙ‬ؽ ٌب‪ )ٜ‬ثو‪٥‬وف (‪٤‬وه ‪،‬‬ ‫‪٤‬ىجبـ) = ‪٤‬ىجبـ ٌب‪ٌ ، ٣ٞ‬ب‪ ٚ ٜ‬ث‪ٍ٥‬ب‪ ، ٜ‬ثٍ‪٥‬ف ٍ٘‪٥‬ف‬ ‫‪ُٕٞ‬ب = ‪ٕٞ‬ب‪ = ٢‬ا‪ِٔٚ‬ب‪ ٚ ٢‬ا‪ُٔٚ‬ب‪ = ٢‬اق اِ‪ٞ ٟٝ‬ب ‪ ٚ‬ـ‪ٞ ٍٝ٤‬ب‪ ٢‬سفو‪ ٣‬ثوبووشوبٖ (‬ ‫‪)17‬‬ ‫اؼأ‪ ٝ‬ؼاـؼ‬ ‫ٌفز‪ٌ ٣‬اّ٘‪ ٣ٙٔٛ‬اِ‪ٛ‬ـ إٔب و‪ ،٣‬غٕػ‪ٛ‬اـ‪—ٓ٤‬ؼ‪ٚ‬ـ‪ٚ‬ـ‬ ‫ائّ‪ ٗٔ ٝ‬ا‪٘ٚ‬ؽاٖ ٌىب‪٤‬ز و‪ٚ ،ٓ٥‬فبؼاـ‪ ٓ٤‬ؼ‪ٚ‬ـ‪ٚ‬ـ ‪.‬‬ ‫ٌاٌؽ‪ ٜ‬و‪ ٣‬و‪ٛ‬وت ؼٌ‪ ،َٛ‬ا‪ َٚ‬زٍٓ ث‪ٕ٥‬بـ‪- ٓ٤‬ؼ‪ٚ‬ـ‪ٚ‬ـ ‪.‬‬ ‫ا‪٤‬بغ‪ ٖٛ‬اِش‪ٙ٥‬ؽا غفْ خىٓ ث‪ٕ٥‬بـ‪ - ٓ٤‬ؼ‪ٚ‬ـ‪ٚ‬ـ ‪.‬‬ ‫ث‪ ٛ‬غطبئ‪ ، ٣‬افشبث‪ ٝ‬ائ‪ ّٝ٥‬و‪ٌ ٝ‬اٌؽ‪٘ ٜ‬ظف‪،‬‬ ‫‪٤‬بـ ا‪٤‬ؽ‪٤‬ف؛ ثبظ ا‪٘ٚ‬ب و‪، ٓ٥‬ػىه ـغىبـ‪- ٓ٤‬ؼ‪ٚ‬ـ‪ٚ‬ـ ‪.‬‬ ‫یئمهلی فهله‬ ‫ٍٔ‪ ٝ‬ل‪ ِٛٛ‬وطف زبغ‪ ٣‬وبػبر ‪ 6:45‬ؼل‪٥‬م‪ٝ‬ؼ‪ ٜ‬ا‪ٚ‬غّ‪ ٛ‬و‪ِٛ‬ئ‪ٕ٥‬ب٘‪٤ ٣‬و‪ٛ‬غو‪ٛ‬ؼاٖ‬ ‫ا‪٤ٚ‬بؼ‪٤‬ت ؼئؽ‪:٢‬‬ ‫و ثبال ثىؽ‪ ٢‬اغ‪ ٣‬ث‪ ٌٖٛ !ٝ‬ز‪٥‬ػؽ‪ ٢‬وٗ ا‪٤ٚ‬بٕ٘بؼ‪ !ٗ٤‬اؼ‪ ٝ٤ٝٔ ٜ‬ؼئٕ‪ٍ٥ٔٝ‬ؽ‪ٓ٤‬‬ ‫سئکؼٖ ؼ‪ٚ‬ـ ٌئز ف‪ٔ ّٟٝ‬ئ‪٥‬ؽا٘‪ٙ٥‬ؽاٖ ث‪٥‬ف‪ٌ ٣ٙ٤‬ش‪٥‬ف ثو‪ ٛ‬ضو‪٥‬و‪ ٝ‬طو‪٥‬وٗ ؼ‪ٚٚ‬اـ‪٤‬وٗ‬ ‫ا‪ٚ‬خبِؽاق!‬ ‫و ؼؼ‪ ... !ٜ‬ؼؼ‪!ٜ‬‬ ‫و ٘‪ٝ‬ؼ‪٢‬؟ اوِ‪ٛ‬وٗ ؼ‪ٚ‬ـاوبٖ؟‪ ....‬خبٖ زى‪٥‬ىٗ؟ ‪ ...‬ثىؽ‪ ٢‬ؼ‪ٚ‬ـ ٌاـ‪...ْٚ‬‬ ‫و ؼئ‪٥٥‬فْ ؼؼ‪ٜ‬وٗ ‪ٞ‬ئر وبػبسب ثبغٕ‪٥‬ىبٖ؟ ‪ ...‬اغ‪ ٣‬ا‪ٙ٤‬وؽ‪ ٢‬ؼ‪ ٜ‬فو‪ّٟ‬و‪ٌ ٝ‬وّوف‬ ‫ٔئ‪٥‬ؽا٘ب؟‬ ‫و ا‪ٚ‬الٖ [ا‪ٚ‬غالٖ] ؼ‪ٚ‬ـ خ‪ ٟٓٙ‬ا‪ٌ َٚ‬اـ‪ ...ْٚ‬و‪ ٝٙ‬ثبغٕب غبظ [غبِک] ِو‪ٛ‬ه‬ ‫ٌب‪ٚ‬اغؽاٖ ٌئؽ‪٤‬ف ا‪ ً٤‬ؼاِ‪٥‬دب‪ ...‬اغب‪٤‬ب ثبظ! ؼئ‪٥٥‬ف ثّى‪ٞ ٝ‬وبٔو‪ ٣‬ثو‪٘ٛ‬وب سوب‪٢‬‬ ‫ثئ‪٥‬بـؼ‪ ٌٖٛ !٢‬ا‪ٚ‬ـسب‪٤‬بخبٖ ‪٤‬بس‪٥‬ف!‬ ‫و‪ِٛ‬ئ‪ٕ٥‬بٖ ا‪ ٣ٙ٥ٍ٤‬وئس‪٥‬ت سّ‪ٝ‬و‪٥‬ه ا‪٤‬بغب لبِػ‪٥‬وت اَ‪-‬ا‪ٚ‬ق‪٘ٚ‬و‪٤ ٛ‬و‪ٔٛ‬وبؼاٖ‬ ‫ستارخان‬ ‫طنس شارعلریمیس‬ ‫شاه اسماعیل خطائی نین شعرلری‬ ‫ٌاّ٘‪ ٣ٕ٥‬االٖ ٔ‪ ْٛٙ‬ا‪ َٚ‬ؼِفثب ‪٤‬بـ‪ -ٓ٤‬ؼ‪ٚ‬ـ‪ٚ‬ـ‪،‬‬ ‫٘ئد‪ ٝ‬و‪ ، ٓ٥‬خ‪ٛ‬ـ ‪ ٚ‬خفب ل‪ّ٥‬ىب ٔٗ ؼِػىش‪،ٝ٤ ٝ‬‬ ‫رپویه اعتصامی‬ ‫ٔٗ ٔطجز وبئّ‪ ٣‬ا‪ِٚ‬ؽ‪ٌٛ ٣ِٚ ْٚ‬ـؼ‪ ْٚ‬خفب‬ ‫ثبی ‪٤‬بق‪ٕ٤‬ؽاٖ‪ ،‬ثػز ؼٖ‪ ،‬لؽـ‪ ٚ‬لضبؼٖ و‪ٛ‬وٕ‪ٌٓٛ‬‬ ‫یکصد هسار لغت ترکی در فبرسی‬ ‫ِو‪ٛ‬ق‬ ‫‪6‬‬ ‫ٌئ‪٥ٙ٥٥‬ت ائ‪ٛ‬ؼٖ ز‪٥‬ػؽ‪ ٍٝٔ .٢‬ل‪ ِٛٛ‬ا‪٤‬ى‪ ٝ‬ض‪ٝ٥‬طؽ‪ٜ‬و‪ ٣‬وفد‪٥‬وح ِوف‪ ٢‬ؼ‪ٚٚ‬اـ‬ ‫ا‪ ٝ٤ٍّٝٔٝ٤‬ضبض‪٥‬فالٔبغب ٌئشؽ‪ .٢‬ث‪٥‬ف وبػبر وئسٕ‪ ً٥ٔٝ‬و‪ِٛ‬ئ‪ٕ٥‬بٖ ‪٤‬ب٘‪٥‬دوب‬ ‫ث‪٥‬ف ‪٤ 50-45‬بٌّ‪ ٣‬و‪ٌ ٣ٙ٥ٍ٥‬ش‪٥‬فـن ا‪٤‬س‪ٝ‬ـ‪٥ٌ ٢‬فؼ‪.٢‬‬ ‫و ؼؼ‪ !ٜ‬ث‪ ٛ‬اغب ث‪ ٖٛ٤ٛ‬ث‪٥‬ک‪ ٜ‬ا‪٥٥ٍّ٤‬دع‪...‬‬ ‫و ا‪ٚ‬الٖ ث‪ٞ ٝ‬بـؼاو‪٥‬ک‪ ...‬ا‪٤‬ى‪ ٣‬وبػبسؽ‪ٌ ٢‬ئؽ‪٤‬جىٗ ث‪٥‬ف‪ٌ ٣ٙ٤‬ش‪٥‬فٔ‪...ٝ٤ٝ‬‬ ‫و‪ِٛ‬ئ‪ٕ٥‬بٖ ا‪ ٌّٗ ّٝ٤‬و‪ ٣ٍ٥‬ض‪ٝ٥‬ط‪ ٗ٥‬ث‪٥‬ف ل‪٥‬فاغ‪ٙ٥‬ؽا دبِشبـالـ‪ ٗ٤‬ؼ‪٤‬و‪٥‬وٍوٕو‪٤ ٝ‬و‪ٝ‬‬ ‫ٌئشؽ‪ .٢‬ث‪ ٛ‬اـاؼا ل‪ ِٛٛ‬ا‪٤‬ى‪ ٝ‬و‪ِٛ‬ئ‪ٕ٥‬ب٘ب ‪٤‬ب‪ٚ‬اٌدبؼئؽ‪:٢‬‬ ‫و ث‪ ٛ‬ف‪٘ ٗٙ٤ّٟٝ‬د‪ٛ‬ـ ؼا٘‪٥ٍ٥‬جىبٖ؟‬ ‫و ؼؼ‪٤ ٜ‬بٔبٖ ؼا٘‪ٍ٥ٍٕ٥‬بْ! وه‪ ٗ٥٥٤‬ز‪٥‬ػبسٕب‪ ...‬اوق‪٤ ٗ٘ٚ‬ئ‪ٝ٥‬خع‪ ...‬اوق‪٘ٚ‬وؽٖ‬ ‫ا‪٤‬س‪ٝ‬خع ث‪٥‬ک‪ ٜ‬ا‪...ٝ٤ٍّٝ٤‬‬ ‫ل‪ٌ ِٖٛ٘ٛٛ‬اقِف‪ ٢‬ثبٌ‪ٙ٥‬ب ؼ‪٤‬فٔبٌبـاق‪ ،‬اخ‪٥‬مّ‪٥‬واخ‪٥‬مّ‪ ٣‬ؼئؽ‪:٢‬‬ ‫و و‪ ٣ٙ‬اوِ‪ٝ‬وٗ ثئٍ‪ٚٚٛ‬ـ وادئ‪ٛ٥‬غّ‪ !ٛ‬ثبٌ‪٥٥‬بٖ ؼای وبِ‪ ٓ٥ٙٔ ...ٓ٥‬ثبٌ‪ٕ٥‬ب ف‪ّٟٝ‬‬ ‫س‪ٛ‬س‪ٛ‬ه‪ ...‬ا‪ٚ‬الٖ ائّ‪ٝ‬و‪ ٗ٥‬س‪ٛ‬سبخب‪٤‬ؽ‪ ٗ٤‬ث‪٥‬کؼ‪ ٜ‬ا‪٘ٚ‬ؽاٖ ‪٤‬ئ‪٥‬ع!‬ ‫ٔطٕؽ ؼا‪ٚٚ‬ؼ ٘ماؼ ٔشػُّ ث‪» ٝ‬ؼا‪ٚٚ‬ؼ‪« ٢‬ؼـ ووبَ ‪1331‬‬ ‫ٌٕى‪ ٣‬ؼـ ٌ‪ٟ‬فوشبٖ وفاه زٍٓ ث‪ ٝ‬خ‪ٟ‬بٖ ٌٍ‪ٛ‬ؼ ‪ ٢ٚ .‬ؼـ‬ ‫وبَ ‪ٌٕ 1352‬ى‪ ٣‬ؼـ أشطبٖ ‪ٚ‬ـ‪ٚ‬ؼ‪ ٢‬ؼاٍ٘ىفا‪ ٢‬ػبِ‪ ٣‬سفث‪٥‬ز‬ ‫ثؽ٘‪ ٣‬لج‪ٌ َٛ‬ؽ ‪ٔ ٚ‬ؽـن ف‪ٛ‬ق ؼ‪٤‬ذّٓ ف‪ ٣ٙ‬ؼـ‪٤‬بفز وفؼ ‪٢ٚ .‬‬ ‫ثؼؽ ‪ٞ‬ب ؼـ أ‪ٛ‬قی ‪ ٚ‬دف‪ٚ‬ـی اوشػؽاْ ٌؽ ‪.‬‬ ‫ٔطٕؽ ؼا‪ٚٚ‬ؼ ٘ماؼ ‪ 30‬وبَ ؼـ غؽٔز ٘‪ٛ‬ثب‪ٌٚ‬بٖ وٍ‪ٛ‬ـ ث‪ٛ‬ؼ‪ٚ ٜ‬‬ ‫ؼـ و‪ٙ‬بـ سؽـ‪٤‬ه اؼث‪٥‬بر فبـو‪ ٣‬ث‪ٌ ٝ‬وؼوف ‪ٌ ٚ‬وبػوف‪ ٢‬ـ‪٢ٚ‬‬ ‫ا‪ٚ‬ـؼ‪ ٜ‬اوز ‪ .‬اق دب٘کؼ‪ ٜ‬وبٍِ‪ ٣‬اسً و‪ٛ‬قا٘‪ ٣‬ؼـ ٘‪ٟ‬ب٘ػب٘‪ ٝ‬ؼَ‬ ‫اضىبن وفؼ ‪ٕٞ ٚ.‬بٖ اسً خبٖ دف‪ٚ‬ـ‪ ٢ٚ ،‬ـا ٌبػف ٕ٘‪ٛ‬ؼ ‪.‬‬ ‫ا‪ ٚ‬اق ٔطضف اوبس‪٥‬ؽ ثکـٌ‪ٛ‬اـ‪ ٢‬ز‪ٔ ٖٛ‬وطوؽص سوجوف‪٤‬وک‪ٚ ٢‬‬ ‫قاغف‪ ٢‬ث‪ٟ‬ف‪ٞ ٜ‬ب ثفؼ‪ ٜ‬اوز ‪.‬‬ ‫ٔطٕؽ ؼا‪ٚٚ‬ؼ ٘ماؼ ٔؽس‪ٟ‬ب ؼـ غؽٔز ثکـٌوبٖ اؾـثوب‪٤‬ودوب٘و‪٣‬‬ ‫ز‪ ٖٛ‬اوشبؼ ٔ‪٥‬ف ِبِص ضى‪ ٣ٙ٥‬وو‪٥‬وؽ خو‪ٛ‬اؼ اثو‪ٛ‬سوفاثو‪ ٣‬ثو‪ٝ‬‬ ‫ففاٌ‪٥‬ف‪ ٢‬ػّ‪ٔ ْٛ‬شؼؽؼ دفؼاغش‪ ٝ‬اوز ‪.‬‬ ‫اق ‪ ٢ٚ‬اثبـ‪ ٢‬ث‪٤ ٝ‬بؼٌبـ ٔب٘ؽ‪ ٜ‬اوز و‪ ٝ‬اق اٖ ٔ‪٥‬بٖ ٔ‪ ٣‬سو‪ٛ‬اٖ‬ ‫ث‪» ٝ‬لبلمب ٘‪ِ» ٚ« ٝٙ‬طٗ ؼا‪ٚٚ‬ؼ‪« ٢‬اٌبـ‪ ٜ‬وفؼ ‪.‬‬ ‫ٕ٘‪ ٝ٘ٛ‬ا‪ ٢‬اق وف‪ٚ‬ؼ‪ٞ ٜ‬ب‪ ٢‬ا‪ ٚ‬ـا ٔ‪ ٣‬غ‪ٛ‬ا٘‪٥‬ؽ ‪:‬‬ ‫ببزار‬ ‫ٌُ ائ‪٘ ّٝ٥‬ظف غبٖ ؼا‪ ٣٤‬ط‪ٛ‬فب٘‪ ٝ‬ثبقاـؼا‬ ‫دبد‪ٛ‬ی س‪٥‬ى‪ ٗ٥ٔ ٣ّ٥‬خ‪ٛ‬ـ‪٥ٌ ٜ‬ئطب٘‪ ٝ‬ثبقاـؼا‬ ‫ػّٕز ٌ‪ ٣ِٛ‬ثبقاـ‪٤‬ؽ‪ ٜ‬د‪ َٛ‬ا‪ ّٝ٤‬د‪ٛ‬ق‪ِٚ‬ؽ‪٢‬‬ ‫‪ٞ‬ف ٌ‪ ٖٛ‬ساو‪ِٛٛ‬ـ ا‪٤‬ىش‪ ٣‬و‪ٌّ ٛ‬ؽا٘‪ ٝ‬ثبقاـؼا‬ ‫وب‪ٕ٤‬بقالـ ث‪ ٛ‬لبـؼاٌؽ‪٤ ٚ ٢‬ب ا‪ٙ٤‬ى‪ ٝ‬ثبج ا‪ٚ‬غّ‪٣‬‬ ‫ٌػّ‪٥‬ش‪٥ٙ٥‬ک ثّّ‪ ٣ٙ‬س‪ٛ‬ـٔب٘‪ ٝ‬ثبقاـؼا‬ ‫سه وٗ ؼئ‪٥٥‬فوٗ وى‪ ٢ٚ ٝ‬لخ ل‪ّ٥‬ؽ‪ ٢‬ؼ‪ٚ‬وب٘ؽاـ‬ ‫ز‪ٛ‬ظ غب٘‪ ٝ‬ا‪ِٛٚ‬ه ظّٕ‪٤ٚ ّٝ٥‬فا٘‪ ٝ‬ثبقاـؼا‬ ‫ِ‪ٛ‬ر ٌّٕ‪ ً٥‬ا‪٤‬ؽ‪ٌٟ ٢‬ف‪ ٜ‬فالٖ ا‪ٚ‬غّ‪ ٣‬فال٘ىه‬ ‫ا‪ٙ٤‬ؽ‪ ٢‬س‪ ٗٔٛ‬اظ‪ٟ‬بـ ائؽ‪٥ّ٥ٔ ٢‬ب٘‪ ٝ‬ثبقاـؼا‬ ‫د‪ َٛ‬ؼ‪ ٗ٤‬ا‪ ّٝ٤‬ا‪ٕ٤‬ب٘‪٥‬ؽٖ اـس‪٥‬مؽ‪ ٢‬ث‪٤ ٛ‬ئفؼ‪ٜ‬‬ ‫ثبغٕب و‪ ٝٙ‬ا٘ؽ ا‪٤‬سى‪ ِٝ ٝ‬وّٕب٘‪ ٝ‬ثبقاـؼا‬ ‫ؼ‪ ٗ٤‬ا‪ٌ ّٝ٤‬فف خّٕ‪ ٝ‬ـو‪ٔ َٛ‬بِ‪ٌ ّٝ٥‬ئشؽ‪٢‬‬ ‫ا‪ٚ‬ؼ زىؽ‪ ٢‬ضبخ‪ ٣‬ـثؼّ‪ ٣‬ا‪ٕ٤‬ب٘‪ ٝ‬ثبقاـؼا ‪...‬‬ ‫ٔ‪ ٗ٥‬ا‪ٚ‬ذ ‪ٛ٤‬ق‪ ٚ‬د‪ٙ‬دب‪ ٚ ٜ‬ز‪ٟ‬بـ ا‪ ّٝ٤‬خٕغ ائؽو‪ٖٛ‬‬ ‫ث‪ٚ ٛ‬ضؼ‪ٌٛ ٣‬ـ‪ ٜ‬ـوٗ ث‪٥‬ک‪ ٓ٤‬ا٘ىب٘‪ ٝ‬ثبقاـؼا‬ ‫*قبینبق‪۶44:‬شبعردن طنس شعرلر کتببی‬ ‫ارذبایجان دا ادبی مکتب لر‬ ‫محمد هبدی‬ ‫ترجمه حبلی‬ ‫ٌئسٕ‪ ً٥‬وب‪ ٗ٥٘ ٣٤‬اـؼ‪...ٚ ٢‬‬ ‫‪ٞ‬بؼ‪ٔ ٢‬طج‪ٛ‬ػبر ػبِٓ ‪-1005 ٝٙ٤‬خ‪ ٣‬ا‪٤‬وّوؽ‪ ٜ‬زو‪٥‬وػوٕو‪٥‬وٍوؽ‪٤‬وف‬ ‫»‪.‬ض‪٥‬بر «لکئز ‪ 100 ٗ٥ٙ٤‬خ‪ٕ٘ ٛ‬ف‪ ٜ‬و‪ٙ٥‬ؽ‪ٞ ٜ‬وبؼ‪٘ ٢‬و‪٥‬وٗ »ِو‪ٛ‬ش‬ ‫ٔىبست «اؼِ‪ٌ ٣‬ؼف زبح ا‪ٌِٕٛٚ‬ؽ‪ٚ‬ـ ‪ٌ .‬بػف ث‪ٌ ٛ‬ؼف‪ٙ٤‬ؽ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬سو‪ٖٛ‬‬ ‫ّٔفاع الـ‪ٔ» ٢‬ىبست «واق‪ ٚ‬ا‪ ّٝ٤‬ثبٌال‪٤‬بـاق ث‪ ٛ‬واق‪ ٜ‬سؼف‪٤‬و‬ ‫‪ِ ٚ‬فز ‪ٚ‬ئف‪٤‬ف ‪:‬‬ ‫ٔىبست خّ‪ٌ ٜٛ‬ب‪ ٜ‬طّؼز ف‪٥‬بْ لؽـر ؼ‪٤‬ف ‪،‬‬ ‫ٔىبست دفس‪ ٛ‬ا٘‪ٛ‬اـ ٌٕه ِجص ‪ٚ‬ضؽر ؼ‪٤‬ف ‪.‬‬ ‫ؼئؽاوى‪٥‬ب ث‪ ٛ‬سؼف‪٤‬ف‪ ٝ‬ػب‪٤‬ؽ‪ٌ ،‬ؼف‪ ٗ٤‬اغ‪٥‬ف‪ٙ٤‬ؽا ‪٤‬وبق‪٤‬وف‪ٌ»:‬واـ‪٘ٚ‬و‪ٛ‬ـ‬ ‫و‪ٔ،٣‬ىبست ضبق ‪ٙ٤‬ؽا واق‪ ٚ‬سٕبْ ائؽ‪٤‬ت ا‪٤‬ىش‪٥ٔ ٝ‬فو‪ٙ٥‬و‪٥‬وک وو‪،٣‬‬ ‫و‪٥‬کؼٖ و‪٘ٛ‬فا ؼا لکئز ‪٥ٕ٤‬کؼ‪ ٜ‬واق ‪٤‬بقاٖ ا‪ِٚ‬ى‪ . ٖٛ‬الوٗ و‪٥ٙ٤ٟٛ‬ک‬ ‫‪ٚ‬اـ ‪ .‬ث‪ ٛ‬غّ‪ َٛ‬ؼا ٘‪ ٝ‬لؽـ ‪٤‬بق‪ّ٤‬ىب ‪٤‬ئ‪ ٝٙ‬ؼ‪ ٜ‬اقؼ‪٤‬ف!‪«..‬‬ ‫‪ٞ‬بؼ‪ٔ ٢‬طج‪ٛ‬ػبر ؼاو‪ٌ ٣‬ؼفِف‪ ٢‬ا‪ ّٝ٤‬ا‪ٚ‬غ‪ٛ‬خ‪ٛ‬الـ‪ ٗ٤‬ضفٔز ‪٤‬و‪ٙ‬و‪٣‬‬ ‫لبقإ٘بلؽا ا‪٤‬ؽ‪. ٢‬‬ ‫ا‪٤ ٛ٘ٚ‬بغ‪ٙ٥‬ؽاٖ سب٘‪٥٥‬بٖ ّٔطف‪ِ ٣‬طف‪ٍٞ ٣‬شفغب٘ؽا »ثف‪ٞ‬وبٖ سوفلو‪٣‬‬ ‫«لکئز ‪ٍ٘ ٣ٙ٤‬ف ائؽ‪٤‬فؼ‪ ٚ ٢‬ا‪ٞ ٖٛ٘ٚ‬بؼ‪ ٢‬و‪ ٣ٕ٥‬لؽـر ِو‪ ٣‬لوّوٓ‬ ‫ِبضت ‪ ٝٙ٤‬ثا‪ٛ٤‬ن اضش‪٥‬بخ‪ٚ ٣‬اـ ا‪٤‬ؽ‪ . ٢‬ا‪ ٖٛ٘ٚ‬زبغ‪٥‬ف‪ٙ٥ٍ٤‬ب ٌاـ‪ٜ‬‬ ‫‪ٞ‬بؼ‪ ٢‬سٕبٔ‪ٔ ِٝ ٣‬ؼّٓ ِ‪٥‬ىؽٖ اَ زىو‪٥‬وف ‪- 1005 ،‬خو‪ ٣‬ا‪٤‬وّوؽ‪ٜ‬‬ ‫‪ٍٞ‬شفغب٘ب ٌئؽ‪٤‬ف‪ٔ ،‬طج‪ٛ‬ػبر ؼا زبِ‪ٍٕ٥‬بغب ثوبٌوال‪٤‬وف‪ٞ .ْ .‬وبؼ‪٢‬‬ ‫»ض‪٥‬بر «‪»،‬ف‪ٛ٥‬ضبر «‪»ٚ‬ثف‪ٞ‬بٖ سفل‪« ٣‬لکئز ِوف‪٤‬و‪ٙ‬وؽ‪ ٜ‬ػوّوٕو‪ٝ‬‬ ‫‪ٔ،‬ؼبـف‪ ٝ‬زبغ‪٥‬فاٖ ٌؼفِف ‪ ٚ‬ا٘شجب‪ٔ ٜ‬ىئّ‪ِ ٝ‬وف‪٤‬و‪ٙ‬و‪ ٝ‬ؼا‪٤‬وف ٔوموبِو‪ِ ٝ‬وف‬ ‫‪٤‬بق‪٤‬فؼ‪ٞ .ْ . ٢‬بؼ‪- 1006 ٢‬خ‪ ٣‬ا‪ّ٤‬ؽ‪ ٜ‬ث‪ ً٥‬ضىو‪٥‬وٗ قاؼ‪٘ ٜ‬و‪٥‬وٗ‬ ‫زبغ‪٥‬ف‪ ٣ٍ٤‬اِ‪ ٝ‬ثبو‪٤ ٣‬ب ٌّ‪٥‬ت »ف‪ٛ٥‬ضبر «ٔدّ‪ ٝ‬و‪ٙ٥‬ؽ‪ ٜ‬زبِ‪٥ٍ٥‬وف‪،‬‬ ‫ث‪ٛ‬ـاؼاو‪ ٣‬ػثٕبّ٘‪ٔ ٣‬اِ ِف‪ٙ٤‬ؽٖ ففلّ‪ ٣‬ا‪ٚ‬الـاق‪٤ ،‬ئفِو‪ ٣‬ضو‪٥‬وبسوب‬ ‫ؼا‪٤‬ف ‪٤‬بق‪٤‬الـ‪ٌ ٗ٤‬ئ‪ٍ٘ ً٥ٙ‬ف‪ ٝٙ٤‬زبِ‪٥ٍ٥‬ف »‪.‬ف‪ٛ٥‬ضبر «لبدب٘ؽ‪٤‬موؽاٖ‬ ‫و‪٘ٛ‬فا ا‪» ،ٚ‬سک‪ ٜ‬ض‪٥‬بر«‪» ٚ‬اسفبق «لکئز ِف‪ٙ٤‬ؽ‪ ٜ‬ا‪٥٤ ٍّٝ٤‬ف‪.‬‬ ‫‪-1010‬خ‪ ٛ‬ا‪ّ٤‬ؽ‪ٞ ٜ‬بؼ‪ ،٢‬اوشب٘ج‪ٛ‬ال ٌئؽ‪٤‬ف‪» ،‬ط‪« ٗ٥ٙ‬لکئز ‪٤‬و‪ٙ‬وؽ‪ٜ‬‬ ‫ٌفق ؼ‪ِ ُ٤‬ف‪ٔ ٢‬شفخٕ‪ِ ٣‬فش‪ ٣‬ا‪ ّٝ٤‬زبِ‪٥ٍ٥‬ف‪٤،‬بق‪٤‬الـ‪ ٢‬ا‪ّ٤‬و‪ ٝ‬ؼ‪ٜ‬‬ ‫‪٤‬ئفِ‪ ٣‬لکئز ‪ٔ ٚ‬دٕ‪ٛ‬ػ‪ِ ٝ‬فؼ‪ ٜ‬اٌشفان ائؽ‪٤‬ف ‪.‬‬ ‫‪ٞ‬بؼ‪ ٗ٥٘ ٢‬اِ‪ ِٛٚٛ‬ث‪٥‬ف ضه ا‪، ّٝ٤‬سفلو‪ ٣‬دوف‪ٚ‬ـِو‪٥‬وه ـ‪ٚ‬ضو‪٘ٛ‬وؽا‬ ‫‪٤‬بقؼ‪٤‬غ‪ٌ ٣‬ؼفِف ث‪ٛ‬س‪٤ ٖٛ‬بغ‪ٌ ٗ٥‬فق ؼ‪ ٜ‬ا‪ٚ‬غ‪ٛ٘ٛ‬ه ‪٤‬ب‪ٍ٥ّٕ٥٤‬وؽ‪٤‬وف ‪.‬‬ ‫ضشب ٌبػف‪» ٗ٤‬ف‪ٔ ٚ ٖٛٙ‬ؼبـف «اؼِ‪ٌ ٣‬ؼف‪ٙٞ ٢‬ؽ‪ٚ‬وشبٖ ؼا‪»،‬ضجُ‬ ‫إِش‪« ٗ٥‬لکئز ‪ٙ٤‬ؽ‪ ٜ‬فبـودب سفخٕ‪ ٝ‬ا‪ِٛ٘ٛٚ‬ه زبح ائؽ‪ٍ٥ّٕ٤‬ؽ‪. ٢‬‬ ‫اـؼ‪ٚ ٢‬اـ‬ صفحه 6 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫لًازم خبوگی گران ومی شًد‪/‬‬ ‫افسایش قیمت به صالح ویست‬ ‫چْارضٌبِ ‪ 21‬هزداد ‪ 3 * 2042‬اگَست‪5 * 1411‬هحزم ‪ * 2003‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَس ایکیٌجی ایل ) * ضوارُ ( سایی ) ‪5555 :‬‬ ‫قبسمی‪ :‬در سبخت چهبر میلیًن یاحد مسکًوی هیچ تردیدی ودارم‬ ‫هؼاٍى ٍسیز صوت گتت‪ :‬قیوت ّا بایذ بِ گًَِ ای‬ ‫باضذ کِ کاالّا قابلیت صادرات پیذا کفٌفٌفذر در‬ ‫صَرت گزاًی ًِ تٌْا باسار داخل بلکِ باسار خفارج‬ ‫ّن اس دست هی رٍد‪.‬‬ ‫محمدمهدی بستخزت تظهاز ًسخ‪ ۹‬بس ف ت نتٌت‬ ‫گاهی ت هات هیم‪ :‬موتخ ت لی تکصت ض می ابد تمتا‬ ‫تولیدًنندگا ًمتس ن تکصت ض هیم‪ :‬زت نشب‪ :‬بت‬ ‫سا س ػنا غ تػما ًسخه تند‪ .‬باشتز زهابتی تست‪:‬‬ ‫کؼاال ت ن حوشه خز همین بتاشتز خز حتا ًتاز‬ ‫هشتند مظٌل اػی هم جوخ نتدتزخ‪.‬متؼتا‬ ‫ػنا غ ػمومی ش س ػم‪ :‬تکص خ‪ ۹‬تولید ػتسضت‬ ‫تجناس با ًمتس ن مظٌل خز حا تنجتاد تست‪:‬‬ ‫حتی ت یستً بس ی تش تولیدًنندگا بتصزٍ بتستی‬ ‫کس ص ًاالهای وخ تبلیلاتی نیص خز نظس گسکتتت‬ ‫تند؛ ب ػنوت نمون ٌی تش تولیدًنندگا بتصزٍ‬ ‫بچا های سا د وخ زت با تبلیق خز حتجتم‬ ‫تنبوه ب باشتز ػسض ًسخه تس‪ .:‬تولیدًتنتنتدگتا‬ ‫خ گس هم عسح های اع بتستی تزتئت ًتاال بتا‬ ‫تبلیق ختزند تا سهم باشتز زت بگیسند‪ .‬ی خز موزخ‬ ‫ت نٌ ا ا ستاخ تنظیم باشتز مؼوب تی بستی تکصت ض‬ ‫هیم‪ :‬لوتشد انگی ختزخ ا یس‪ ،‬گتلت‪ ۹:‬ستتتاخ‬ ‫تنظیم باشتز ب خنبا تکصت ض هیم‪ :‬لوتشد تانتگتی‬ ‫نیش‪ :‬مؼتوبت تی خز ت تن شمتیتنت نتدتطتتت‬ ‫ت م‪.‬بستخزت تؼس ح ًسخ‪ ۹‬حتی خز بس ی موتزخ ً‬ ‫ما تجاشه تکصت ض هیم‪ :‬ختخ م‪ ،‬ب خلتیتل زهتابتتتی‬ ‫بوخ باشتز وخ تولیدًنندگا تما لی ب تکتصتطتی‬ ‫هیم‪ :‬ندتطتند ش ست تا ی حدی می توت هیتمت‪:‬‬ ‫زت باال بسخ مسخد نمی توتنند هص ن ًنتنتد‪.‬متؼتا‬ ‫ػنا غ ػمومی ش س ػم‪ :‬تکص خ‪ ۹‬تش سو ی خ گتس‬ ‫هیم‪ :‬ها با د ب گون تی باطد ًت بتتتوت بتاشتز‬ ‫هدف ػاخزتتی تؼس ق ًاالها زت ب ًظوزهتای‬ ‫خ گس نیص ػاخز ًسخ‪ .‬خز حا حاضس ت ص متا بتس‬ ‫ت ن تس‪ ً :‬هیم‪ :‬ها ب گون تی باطد ًت ًتاال‬ ‫هابلی‪ :‬ػاخزتت ریدت ًنند خز ًظوزهای منغوت‬ ‫حضوز کؼالی ختطتت بتاطتیتم‪ .‬تگتس هتیتمت‪ :‬هتا‬ ‫ؿیسمنغوی تکصت ض ابد باشتز خت تلتی زت هتم تش‬ ‫خس‪ :‬می خهیم چ بسسد ب باشتزهای ازجی‪.‬‬ ‫ٍسیز راُ ٍ ضْزساسی گتت‪ :‬در حال حاضز حفذٍد‬ ‫یک هیلیَى ‪ّ 544‬شار ٍاحذ هسکفًَفی در حفال‬ ‫ساخت در کطَر دارین‪.‬‬ ‫زستم هاسمی گل‪ ۹:‬بنده ب ػنوت کسخی ً بتیتض‬ ‫تش ‪ ۲۱‬سا خز حوشه ػمستنی کؼالی‪ :‬ختطتم ػتسؽ‬ ‫میًنم ً با توج ب تمٌانات موجوخ خز توتنتا تی‬ ‫سا ‪ :‬چهاز میلیو تحد مشٌونی هیچ تتسخ تدی‬ ‫ندتزد‪ .‬ش س زته طهسساشی با بیا ت نٌ خز حتا‬ ‫حاضس حد خ ی میلیو ‪ ۴۱۱‬هصتز تحد مشٌونی‬ ‫خز حا سا ‪ :‬خز ًظوز ختز تم‪ ،‬تضتاکت ًتسخ‪۹‬‬ ‫همچنین خز ؼوع شمین نیص بستی ی میلیو‬ ‫‪ ۴۱۱‬هصتز تحد مشٌن شمیتن امتاخه بتستی هتستز‬ ‫گسکتن ش س باز ػلمیات سا ‪ :‬خز ت تیاز ختز تم‬ ‫ت ن خز حالی تس‪ ً :‬هیچ خستگاهتی شمتیتن خز‬ ‫ت تیاز ما هستز ندتخه تس‪ ،:‬تش عسکی تزتضی حتد خ‬ ‫ی میلیو ‪ ۳۱۱‬هصتز تحد هم تش شمینهای زته‬ ‫طهسساشی خز حا تـییس ًازبسی تلتحتام بت‬ ‫طهسها خز حوشه مؼا ن‪ :‬طهسساشی تس‪ :‬زئیتز‬ ‫جمهوز نیص خز جلش ز ش گرطت خز شتزت زته‬ ‫طهسساشی تاًید ًسخند ً تا طهس وز متاه بتا تد‬ ‫موضوع س میلیو شمین طهسی نهض‪ :‬ملی مشٌن‬ ‫تماد طده باطد‪ .‬ی با تطازه ب ضؼتیت‪ :‬تتامتیتن‬ ‫منابغ مالی تجستی هانو جهض تولید مشٌن تختمت‬ ‫ختخ‪ ۹‬منابغ مالی مهمتس ن ػامل تؼیین ًننتده عتسح‬ ‫نهض‪ :‬ملی مشٌن بوخه ً خز ػوزت ػدد تامیتن‬ ‫منابغ مالی موزخ نتیتاش‪ ،‬عتسح تجتست تی نتبتوتهتد‬ ‫طد‪ .‬ش س زته طهسساشی با تطازه ب هانو جتهتض‬ ‫تولید مشٌن گل‪ ۹:‬خز ت ن هانو ذًتس طتده ‪۱۱‬‬ ‫خزػد تش منابغ تشهی تی بانیها بتا تد بت حتوشه‬ ‫مشٌن رسخت ‪ :‬طوخ ما بس تساس همتیتن متوتزخ‬ ‫تؼو ب طده غوط تجست ی وخما زت عتستحتی‬ ‫ًسخ م‪ ،‬تگس هستز تس‪ :‬ت ن مبلؾ تـییس ًند‪ ،‬تتؼتدتخ‬ ‫تحدهای مشٌونی ً هستز تس‪ :‬خز عو چتهتاز‬ ‫سا سا ت طوخ زت نیص با د تـییس ستسػت‪ :‬هتغتاز‬ ‫سا ‪ :‬مشٌن ً بس تساس هانو تنظیتم طتده زت‬ ‫ًم ًنیم‪ .‬با د تش هم تًنو مظبغ طوخ تتا چت‬ ‫حد تمٌا تامین منابغ مالی تس‪ ،:‬تا عبن ا بتستی‬ ‫یبراوه تسهیالت مسکه‬ ‫ببید از محل صىدیق ملی مسکه تبمیه شًد‬ ‫تسْیغت حَسُ هسکی تٌْا بایذ اس هحل صٌذٍق هلی هسکی تاهیی ضَد ٍ اس هفحفل‬ ‫دیاز اهکاى تاهیی اى ٍجَد ًذارد‪.‬‬ ‫تامیه مبلی هدفمىد در حبل رخ دادن‬ ‫است‬ ‫رئیس کل باًک هزکشی گتت‪ :‬اس ًفافاُ بفاًفک‬ ‫هزکشی تاهیی هالی ّذفوٌذ در حفال ر دادى‬ ‫است‪.‬‬ ‫ػلی ػالح اباخی گل‪ ۹:‬تش نگاه بانتی متسًتصی‬ ‫تامین مالی هدکمند خز حا زخ ختخ تس‪.:‬زئیتز‬ ‫ًل بانتی متسًتصی بتا تطتازه بت تهتدتد هتای‬ ‫شتزت ػتتمتت‪ :‬خز حتتوشه ًظتتا زشی‪ ،‬تکتتص خ‪۹‬‬ ‫هماهنگی شتزت جهاخ ًظا زشی بتانتی هتا‬ ‫نیاشمند ی بسنام ز صی تس‪ .:‬تش عسکی متوضتوع‬ ‫اموشص نیص تش تهمی‪ :‬باال ی بس وزختز تس‪.:‬‬ ‫ی ریظنهاخ ًسخ‪ ۹‬مسًص اموشص ػالی بانتٌتدتزی‬ ‫بستی بانی ها ذی نلؼا متبتتتلتق بتا تتولتیتد‬ ‫محتوت سمؼی بؼسی جه‪ :‬اموشص تهدتد ًنند‪.‬‬ ‫ی تؼس ح ًسخ‪ ۹‬خز حتوشه جتهتاخ ًظتا زشی‬ ‫اموشص جوخ ختزخ تما ٌشسی ش س سا ت‪ :‬الشد‬ ‫تس‪ ً :‬شتزت جهاخ ًظا زشی خنبتا توتهتد‬ ‫ًسخ‪.‬‬ ‫سًد ببزرگبوی یاردات ریغه خبم ی‬ ‫داوه ریغىی صفر شد‬ ‫هذیزکل صٌایغ ؿذا ٍ دارٍ ٍسارت صوت اس ابفغؽ‬ ‫هصَبات ستاد تٌظین باسار بزای صتز ضفذى سفَد‬ ‫باسرگاًی جْت ٍاردات رٍؿی خام ٍ داًِ رٍؿٌفی‬ ‫خبز داد‪.‬‬ ‫ػلیسضا ط رسس‪ :‬تظهاز ًسخ‪ ۹‬مؼتوبتات ستتتاخ‬ ‫تنظیم باشتز خز ؼوع ػلس طد سوخ باشزگانی‬ ‫بستی تزختت ز ؿن اد ختنت ز ؿتنتی نتیتص‬ ‫مؼاکی‪ :‬تش محد خ ‪ :‬سوق سابو خز تزختت‬ ‫ز ؿن اد ًاهض هیم‪ :‬ز ؿن توزتًتی خز‬ ‫سستسس ًظوز تب ؽ طد‪.‬مد تسًتل ػتنتا تغ ؿترت‬ ‫ختز ی شتزت ػم‪ :‬با بیا ت نٌ ػتصد جتدی‬ ‫شتزت ػنؼ‪ :‬مؼد تجازت مؼغوف بت زکتغ‬ ‫موتنغ تولید حما ‪ :‬ػملی تش حتوتوم مؼتسف‬ ‫ًنندگا هستز گسکت تس‪ ،:‬گل‪ ۹:‬خز همین زتستتا‬ ‫هماهنگی های الشد بستی ًاهض هیم‪ :‬بستی تنوتع‬ ‫ز ؿن های وزتًی با تولید ًنندگا ت ن حتوشه‬ ‫تنجاد طده تس‪ .:‬ی اعسنظا ًسخ‪ ۹‬حمتا ت‪ :‬تش‬ ‫تولیدًنندگا حووم مؼسف ًنندگا ب عتوز‬ ‫متوتش خز خستوز ًاز شتزت ػم‪ :‬هستز ختزخ‪.‬‬ ‫بتت گتتلتتتتت متتد تتسًتتل ػتتنتتا تتغ ؿتترت‬ ‫ختز ی شتزت ػم‪ ،:‬تب ؽ مؼتوبت تتنتظتیتم‬ ‫باشتز خز ؼوع ػلس طتد ستوخ بتاشزگتانتی‬ ‫ز ؿن ختن های ز ؿنی تهدتمی متثثتس خز زکتغ‬ ‫مظٌ ت تحدهای تولیدی ز ؿن وتهد بوخ‪.‬‬ ‫سا ‪ :‬بسنام ز صی ًنیم چست ً تگس خز میان زته‬ ‫سا ‪ :‬تحدها با مظٌل موتجت طتو تم‪ ،‬مشتالت‬ ‫بصزگی ت جاخ می طوخ‪ .‬ی تکص خ‪ ۹‬تگس هتستز تست‪:‬‬ ‫مبالؾ مؼو طده خز هانو جهض تولید مشٌن بت‬ ‫لحاػ مالی تـییس ًند‪ ،‬تؼدتخ تحدهای تتٌتلتیتلتی‬ ‫خ ل‪ :‬نیص بستی سا ‪ :‬با د تـییس ًند‪ .‬خز ؿیس ت تن‬ ‫ػوزت ممٌن تس‪ :‬تؼدتخی تش تحدها تا ‪ ۶۱‬تلتی‬ ‫‪ ۷۱‬خزػد سا ت میطوند تما ب خلیل نبوخ متنتابتغ‬ ‫مالی ناتماد بمانند‪.‬هاسمی با تطازه ب توت متحتد خ‬ ‫مالی ببظی تش متواضیا مشٌن‪ ،‬تاًید ًسخ‪ ۹‬زئیز‬ ‫جمهوز ب خلیل خؿدؿ تی ً خز حوشه مشٌتن‬ ‫تجستی هانو جهض تولید مشٌن ختزند بستی جلش‬ ‫ز ش گرطت خز شتزتبان زته طهسساشی حتاضتس‬ ‫طده ت ص های بشیاز ش اخی بتستی تجتستی ا‬ ‫میًنند‪ .‬تما با ت ن جوخ تا تمس ش حتی تی ز تا‬ ‫هم باب‪ :‬نهض‪ :‬ملی مشٌن مغابن با انچ ًت خز‬ ‫هانو امده تس‪ ،:‬خز اک‪ :‬نٌسخه ت تم‪ .‬ش تس زته‬ ‫طهسستاشی خز ؼتوع ضتؼتیت‪ :‬رتسخت ت‪:‬‬ ‫تشهی ت ب حوشه مشٌن گل‪۹:‬خز ت ن ؼتوع‬ ‫بس ی تش بانی ها مانند بانی مشتٌتن هتمتٌتازی‬ ‫ًسخه هسشما هس ساػ‪ :‬مبالؾ متوزخ نتظتس زت‬ ‫رسخت ‪ :‬می ًنند تما سا س بانیها تٌالیق وخ زت‬ ‫خز حوشه رتسخت ت‪ :‬تشتهتیت ت مشتٌتن تنتجتاد‬ ‫نمیخهند‪ .‬تشهی ت بانٌی با د ز ت ‪ ،‬ب موهغ بتس‬ ‫تساس هانو رسخت ‪ :‬طوخ‪ .‬ی تختم ختخ‪ ۹‬زئتیتز‬ ‫جمهوز خز جلش ز ش گرطت خز محل شتزت زته‬ ‫طهسساشی بستی تامین منابغ مالی تؼتمتیتم هتای‬ ‫ًازگظا ی زت تتباذ ًسخ‪.‬‬ ‫رییس ساسهاى بزًاهِ ٍ بَدجِ گتت‪ :‬بز اساس قاًَى جْص تَلیذ هسکفی یفاراًفِ‬ ‫سید مشؼوخ میسًاظمی خز گل‪ :‬گو ی خز تظس ح نظش‪ :‬تمتس ش ًتمتیتشتیتو‬ ‫تهتؼاخی خز ؼوع بسزسی ا س ن ضؼی‪ :‬تامین مالی تتولتیتد مشتٌتن خز‬ ‫تجستی هانو جهض تولید تامین مشٌن با حضوز ش س زته طتهتسستاشی‬ ‫زئیز ًل بانی مسًصی گل‪ ۹:‬نظش‪ :‬خز زتستای تؼامل با متجتلتز تتبتاخ‬ ‫تع ػات بسزسی نواط نیاشمند ب باشبینی هوتنین ضتغ طتده‪ ،‬بتسگتصتز طتد‬ ‫ساشما بسنام بوخج ز ی منابغ مؼازف تمسًص ختزخ ت ن جلش ب حوشه‬ ‫مشٌن ت تؼاع ختط‪.:‬‬ ‫میسًاظمی خز ؼوع گسه تامین مالی هانو جهض تولید مشٌن‪ ،‬ػنوت ًتسخ‪۹‬‬ ‫ببظی تش مشائل ب تشهی ت تزتباط ختزخ ً طوزتی رو تػتباز ا زت تؼو ب‬ ‫ب بانیها تب ؽ میًند‪.‬‬ ‫ی تختم ختخ‪ٌ ۹‬ی خ گس تش بحثهای مغسح طده خز نظش‪ :‬تمس ش خز ؼتوع‬ ‫ازتن تشهی ت حوشه مشٌن بوخ ً بس تساس هانو جهض تولید مشٌن تازتنت‬ ‫تشهی ت حوشه مشٌن تنها با د تش محل ػند م ملی مشٌن تامیتن طتوخ تش‬ ‫محل خ گس تمٌا تامین ا جوخ ندتزخ‪.‬‬ ‫میسًاظمی با تطازه ب ت نٌ هانو خز سا جازی ت ن تمٌا زت نتدتخه تست‪ :‬تتا‬ ‫ازتن تشهی ت مشٌن ب بدهی خ ل‪ :‬ب بانیها تبد ل طوخ‪ ،‬تختم ختخ‪ ۹‬حتتتمتا‬ ‫با د ازتن تشهی ت حوشه مشٌن زت تامین ًنیم تا ماب تلتلا ت بین سوخ ‪ ۰۷‬تتا ‪۴‬‬ ‫خزػدی ا رسخت ‪ :‬طوخ‪.‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪7‬‬ ‫اخریه یضعیت پرداخت یام‬ ‫ازدیاج‪ ،‬فرزودایری ی یدیعه مسکه‬ ‫هؼاٍى ادارُ اػتبارات باًک هزکشی گفتفت‪ :‬اس‬ ‫ابتذای اهسال تا اهزٍس ‪ 24‬هزدادهاُ‪ 2042 ،‬تؼذاد‬ ‫‪ّ 12۲‬شار فقزُ ٍام فزسًذاٍری بِ هبلؾ ‪ّ 5۸‬شار‬ ‫ٍ ‪ ۲05‬هیلیار ریال ٍ ّوچٌیی تؼذاد ‪ّ 314‬شار ٍ‬ ‫‪ ۸55‬فقزُ ٍام قزضالحسٌِ اسدٍاج بِ هبلؾ ‪004‬‬ ‫ّشار هیلیارد ریال پزداخت ضذُ است‪.‬‬ ‫مهدی ػحابی گلت‪ ۹:‬رتسخت ت‪ :‬تد خ تؼت‬ ‫مشٌن هم خز بانیهای مسبوع سسػ‪ :‬گسکت‬ ‫تس‪ :‬بغوز ٌ ً تش نیم سختخ (شمتا تبت ؽ‬ ‫خستوزتلؼمل) تا تمس ش ‪ ۰۱‬مسختخ‪ ،‬تؼدتخ ‪ ۲۴‬هصتز‬ ‫‪ ۵۰۵‬رس نده بستی متواضیا مؼسکتی طتده بت‬ ‫بانی های مسبوع تظٌیل طده ً تش ت ن تؼدتخ‬ ‫‪۰۳‬هصتز ‪ ۷۴۱‬نلس ب میصت ‪ ۷۵۰۵‬میلیازخ ز تا‬ ‫تشهی ت خ ؼت مشتٌتن توخ زت خز تاکت‪:‬‬ ‫ًسخه تند‪ .‬بستساس مؼوب طوزتی رو تػتبتاز‪،‬‬ ‫سوق تد خ ؼ مشٌن بستی متواضیتا طتهتس‬ ‫تهست ‪ ۰۱۱‬میلیو توما ‪ ،‬بستی ً نظهسهتا ‪۶۱‬‬ ‫میلیو توما بستی سا س طهسها ‪ ۳۱‬متیتلتیتو‬ ‫توما موسز طده تس‪.:‬مؼا تختزه تػتتتبتازتت‬ ‫بانی مسًصی تکص خ‪ ۹‬بانی متسًتصی رتز تش‬ ‫مؼوب طوزتی رو تػتباز سهمی بتانتٌتی‬ ‫تستانی زت ب همسته خستوزتلؼمل نحوه رتسخت ت‪:‬‬ ‫ب سیشتم بانٌی تبت ؽ ًتسخ‪ .‬بتس ت تن تستاس‬ ‫متواضیا خز اک‪ :‬تشهی ت با مستجؼ ب سامانت‬ ‫شتزت زته طهسساشی تزتئت تجتازه نتامت‬ ‫ًدزهگیسیختز زسمی مسبوط بت ستا ‪۰۳۱۰‬‬ ‫ثب‪ :‬ناد ت لی زت تنجاد میخهند‪ .‬راال ض ت لی خز‬ ‫شتزت زته طهسساشی بستی بسزسی مالٌتیت‪:‬‬ ‫مشٌن متواضی تنجاد طده تجد تن طتست تظ‬ ‫رز تش خز اک‪ :‬ریامی تا ید نشب‪ :‬ب تنتتتبتا‬ ‫بانی طؼب تهدتد میًنند‪ .‬خز طبٌ بانٌی نیص‬ ‫با تستلاخه تش سامان سمات تستؼ د تد مشٌتن‪،‬‬ ‫خ ؼ کؼا بستی متواضی تنجاد طده‬ ‫جؼال‬ ‫تگس متواضی کاهد تشهی ت مسبوع باطد کسا ند‬ ‫تظٌیل رس نده تنجاد طتده تشتهتیت ت بت‬ ‫متواضی رسخت ‪ :‬میطوخ‪ .‬ػحابی خزبازه ستوخ‬ ‫ت ن تشهی ت تؼس ح ًسخ‪ ۹‬ستوخ تشتهتیت ت‬ ‫خ ؼ مشٌن بسمبنای مؼوب طتوزتی رتو‬ ‫تػتباز ( ‪ ۰۷‬خزػد ) محاسب میطتوخ متدت‬ ‫باشرسخت ‪ :‬ا نیص ‪ ۴‬سال تس‪ .:‬همچنین سوق‬ ‫ًل تشهی ت رسخت تی توسظ طبتٌت بتانتٌتی‬ ‫بستی خ ؼ مشٌن ‪ ۳۱‬هصتز میلیازخ توما موتسز‬ ‫طده تس‪ .:‬طوزتی رو تػتباز ریض تش انتٌت‬ ‫بشت تزتئ طوخ‪ ،‬موضوع زت ب بتانتی متسًتصی‬ ‫تبت ؽ ًتسخ ت تتن مؼتتوبت زت هتتم متتا بت‬ ‫بانیها تب ؽ ًسخه بوخ م متواضیا تش ‪۲۰‬‬ ‫سختخ ب بؼد با ثب‪ :‬ناد خز سامان حما تی متی‬ ‫توتنند ت ن تشهی ت زت با مستجؼ ب بتانتی هتا‬ ‫خز اک‪ً :‬نند‪.‬مؼا تختزه تػتتتبتازتت بتانتی‬ ‫مسًصی تکتص خ‪ ۹‬تش خ تگتس طتست تظ خز تاکت‪:‬‬ ‫تشهی ت خ ؼ مشٌن متاهل بوخ متتتوتاضتی‬ ‫تؼیین طده تس‪ .:‬همچنین بستی بتانتوت متجتسخ‬ ‫طسط سنی ‪ ۲۴‬سا ب باال بستی اها ا متجتسخ‬ ‫نیص طسط سنی ‪ ۳۴‬سا ب باال تؼیین طده تس‪.:‬‬ ‫فعال کبال وفرستید؛ در غیر ایه صًرت‬ ‫مسئًلیت بب مب ویست‬ ‫‪ ۴.۱‬میلیًن کبرجً در اوتظبر تجربه محیط یاقعی کبر‬ ‫هؼاٍى ٍسیز تؼاٍى کار ٍ رفاُ اجتواػی با اضفارُ بفِ‬ ‫تذٍیی ‪ 3۲44‬استاًذارد ضایستای اس اهادگی اصٌفا‬ ‫بزای اهَسش یک هیلیَى ٍ ‪ّ 044‬فشار ًفتفز اس‬ ‫کارجَیاى در هحیط ٍاقؼی کار خبز داد‪.‬‬ ‫ؿ محشین حشینی نیا تظهاز ًسخ‪ ۹‬ساشما امتوشص‬ ‫ػتصد توخ زت‬ ‫کنی حسک تی خز گاد خ د تنو‬ ‫بستی توسؼ مهازت اموشی ت جاخ شمین تطتتتـتا‬ ‫رر سی جوتنا جصد ًسخه تست‪ .:‬ی گتلت‪ ۹:‬هتم‬ ‫تًنو ‪ ۰۱‬هصتز اموشطگاه ؼوػی ‪ ۵۳۱‬متسًتص‬ ‫خ لتی با ‪ ۴۳۱۱‬مسًص جوتز ًتازگتاهتی خز حتوشه‬ ‫اموشطهای مهازتی ختز م ‪ ۴۱۱۱‬مسبی کنی حسک‬ ‫تی خز ببض خ لتتتی مظتـتو امتوشص متهتازت‬ ‫هشتند‪.‬مؼا ش س ًاز تکص خ‪ً ۹‬از توبتی ًت خز‬ ‫شمین تستاندتزخ ساشی اموشص ها خز ت ن مدت تنجاد‬ ‫طد ت ن بوخ ً ‪ ۲۶۱۱‬تستاندتزخ طا شتگی زت امتاخه‬ ‫ًسخ م ً تمس ش ز نما ی وتهد طد‪.‬‬ ‫ی تش ت جاخ بیض تش ‪ ۰۴۱۱‬مسًص جوتز ًتازگتاهتی‬ ‫عی ‪ ۰۱‬ماه ت یس خز خ ل‪ :‬سیصخهم با تاًید متوتاد‬ ‫مؼظم زهبسی بس ختخ‪ .‬حشینی نتیتا تختمت ختخ‪ ۹‬خز‬ ‫ساشما کنی حسک تی عسح نبلشتا زت بستی کتازؽ‬ ‫تلتحؼی ختنظگاهی ریض بینی ًسخه ت م ً شمینت‬ ‫ت جاخ کسػتهای طـلی بشیاز خز ػنؼ‪ :‬ای تتی زت‬ ‫کستهم می ًند‪.‬‬ ‫ی تکص خ‪ ۹‬عسح مهم خ گس عسح مهازت اموشی خز‬ ‫محیظ تهؼی ًاز تس‪ ً :‬با ًمی تتتام تػتنتاف‬ ‫تستاستی خز‬ ‫خنبا وتهیم ًسخ می توتند تنو‬ ‫توسؼ اموشص های کنی حسک تی ت جاخ ًند‪.‬‬ ‫ب گلت مؼا ش س ًاز‪ ،‬بیض تش ‪ ۳‬میتلتیتو تحتد‬ ‫ػنلی خز ًظوز جوخ ختزخ ً اماخگتی امتوشص‬ ‫ی میلیو ‪ ۳۱۱‬هتصتز نتلتس تش ًتازجتو تا زت‬ ‫ختزند ت نغسح ب تنها ی میتوتند خز ببض خ لتتی‬ ‫ؼوػی شمین اموشصهای کنی حسک تی زت خز‬ ‫محیظ تهؼی ًاز ت جاخ ًند‪.‬‬ ‫ز یز ساشما اموشص کنی حسکت تی خز رتا تا‬ ‫گل‪ ۹:‬مهازت اموشی هنس تبد ل ػلم ناکغ ب ػتمتل‬ ‫ػالح تس‪ :‬تمید تز م ً بتوتنیم ػتلتم نتاکتغ زت‬ ‫تبد ل ب ػمل ػالح شمین زت بستی تطتـا رر تسی‬ ‫جوتنا ًظوز کستهم ًنیم‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۱۴‬درصدی تراوسیت خبرجی در ‪ ۱‬مبهه امسبل وسبت به پبرسبل‬ ‫سخٌاَی گوزز گتت‪ :‬کاال ّای ػبَری خارجی اس‬ ‫هسیز کطَرهاى طی چْار هاُ ًخست اهسال ًسبت بفِ‬ ‫هذت هطابِ ‪ 32‬درصذ افشایص داضتِ است‪.‬‬ ‫اهای سید ز ح تل لغیلی گل‪ ۹:‬تش تبتدتی تمشا تتا‬ ‫را ا تیس طاهد تدت د زطد تستتص ‪ :‬ازجی تش مشیس‬ ‫ت ست بوخ م گمسى منغو ژه طهید زجتا تی خز‬ ‫تستا هسمصگا ‪ ،‬با زطد ‪ ۳۳.۴‬خزػدی نشتبت‪ :‬بت‬ ‫مدت مظاب خز جا گاه نبش‪ :‬هستز گسکت ‪،‬گمتسى‬ ‫رس ص ا خز تستا ًسمانظاه با زطد ‪ ۰۳۰‬خزػتدی‬ ‫گمسى باطمام خز تستا ًسخستا با ًاهتض ‪۲۱‬‬ ‫خزػدی نشب‪ :‬ب ‪ ۳‬ماه نبش‪ :‬رازسا خز زتب های‬ ‫خ د سود هستز ختزند‪.‬ب گلت سبنگوی گتمتسى‪،‬‬ ‫گمسى باشزگا خز تستا اذزبا جا ؿسبی با زطتد‬ ‫‪ ۸‬خزػدی‪ ،‬گمسى سس ز خز تستا ستستا بتا‬ ‫ًاهض ‪ ۳۱‬خزػدی‪ ،‬گمسى بیل سوتز خز تستتتا‬ ‫تزخبیل با زطد ‪ ۷۷‬خزػدی‪ ،‬گمسى جللا خز تستتا‬ ‫اذزبا جا طسهی با زطد ‪ ۵۰‬خزػدی خز زتب هتای‬ ‫چهازد تا هلتم رر سص ًاال های ػبوزی ازجی تش‬ ‫مشیس ت ست خز چتهتاز متاه نتبتشت‪ :‬تمشتا هتستز‬ ‫ختزند‪.‬اهای سید ز ح تل لغیلی گل‪۹:‬گمسى لغق‬ ‫اباخ خز تستتتا تستستا زضتوی بتا زطتد ‪۰۰۴‬‬ ‫خزػدی‪ ،‬گمسى بندز لنگ با زطد ‪ ۰۱۳‬خزػدی‬ ‫گمسى میسجا ه خز تستا سیشتا بلوچشتتتا بتا‬ ‫زطد ‪ ۰۶۳‬خزػدی نشب‪ :‬ب مدت مظاب ‪ ،‬خز جا گاه‬ ‫هظتم تا خهم ز خ ًاال های تازجتی ػتبتوزی تش‬ ‫ت ست هستز ختزند‪ .‬همانغوز ً خز سا ‪ ۰۳۱۱‬طتاهتد‬ ‫زطد ‪ ۵۷‬خزػدی تستتص ‪ :‬ازجی خز ًظتوزمتا‬ ‫بوخ م ت ن مشیس زطد‪ ،‬خز چهاز ماه تمشا نیتص بتا‬ ‫تکصت ض ‪ ۲۰‬خزػدی نشب‪ :‬ب مدت مظتابت هتمتسته‬ ‫بوخه تس‪ .:‬باالتس ن میصت جابجا ی ًاالی تستنص تتی‬ ‫ًظوزما مسبوط ب سا ‪ ۸۲‬بوخه ً ‪ ۰۲‬میلتیتو‬ ‫‪ ۱۱۱‬هستز تن ًاالی ازجی تش مشیس ت تست ػتبتوز‬ ‫ًسخه سیاس‪ :‬تػ می بتسنتامت ز تصی خ لت‪:‬‬ ‫سیصخهم نیص زسید ب تستتص ‪ ۱۱ :‬متیتلتیتو تتنتی‬ ‫خز تمشا تس‪.:‬‬ ‫بِ دًبال اًباضت کاال در گفوفزز ساّفذاى ٍ‬ ‫اتتاقات اخیز پیص اهذُ‪ ،‬گوزز بِ ضزکت ّای‬ ‫حول ٍ ًقل اػغم کزدُ است کِ تا اطغع ثاًَی‬ ‫ٍ حل هطکل اس اظْار کاالی تزاًشیت داخلی بفِ‬ ‫هقصذ گوزز ساّذاى اکیذا خَدداری ضَد‪.‬‬ ‫خز تاشهتس ن مٌاتب ػوزت گسکت بین اطی ‪-‬‬ ‫ناظس گمسًات سیشتا بلوچشتا مد تسًتل‬ ‫گمسى شتهدت ‪ -‬با ًلی طسً‪:‬های حتمتل‬ ‫نول‪ ،‬موضوع ػدد ز خ ًاالهای جد د ب ت تن‬ ‫گمسى موزخ تاًید هستز گسکت تس‪.:‬‬ ‫ی تػ د ًسخه با توج ب نبوخ کضای الی خز‬ ‫تنبازهای گمسى شتهدت همچنین ػدد تامیتن‬ ‫تنباز تش سوی مسجغ تتحتو تل گتیتسنتده ًتاال‬ ‫(طسً‪ :‬تنبازهای ػمومی) تا تع ع ثتانتوی‬ ‫حل مظٌل تش تظهاز ًاالهای تستنص ‪ :‬خت تلتی‬ ‫ب موؼد گمسى شتهدت تًیتدت توخختزی‬ ‫ًاالها ب مواػد سا س گمسًات تظهاز طوخ‪.‬‬ ‫مد سًل گمسى شتهدت خز تختم تاًید ًتسخه‬ ‫تس‪ ً :‬خز ؿیس ت ن ػوزت مشئولی‪ :‬توهق‬ ‫هسگون شازت تزخه بتس ػتهتده طتسًت‪:‬‬ ‫تظهازًننده بوخه گمسى خز ت تن ؼتوع‬ ‫هیچ گون مشئولیتی ندتطت نتدتزخ‪.‬خز هتلتتت‬ ‫گرطت ب خنبا بازندگی طد د خز شتهتدت ‪،‬‬ ‫گمسى ت ن طهس خچاز ا گسکتگی طد عتی‬ ‫ا محمول های بسنج موجوخ خز متحتوعت بت‬ ‫خلیل طست ظ نامناسب ‪ ،‬شازت خ تد‪.‬گتمتسى‬ ‫تػ د ًسخ ً تش خیماه سا گرطت با توج بت‬ ‫حرف مؼاکی‪ :‬مالیاتی مناعن اشتخ ستستش تس‬ ‫طد ًاالها ب گتمتسى شتهتدت ‪ ،‬تش شتزت‬ ‫ػم‪ :‬وتست بوخه تا ثب‪ :‬سلازص ب متوتؼتد‬ ‫ت ن گمسى زت محد خ ًند هتمتچتنتیتن بت‬ ‫تستاندتزی نیص هظدتزهتای الشد زت ختخه بتوخه‬ ‫تس‪.:‬‬ صفحه 7 ‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫وشبوی النتریوینی ریزوبمٍ ارک‬ ‫سبیت ریزوبمٍ ارک‪arkonline.ir 9‬‬ ‫سبیت پبیگبٌ خبری ارک ‪ark-news.ir9‬‬ ‫ایمیل ریزوبمٍ‪ark.tabriz@yahoo.com9‬‬ ‫ایمیل مذیرمسئًل‪eshraghimo@gmail.com 9‬‬ ‫مذیر اجرائی‪ 9‬معصًمٍ حجبزی‬ ‫مجری سبیت ریزوبمٍ‪ 9‬سبوبز اشراقی‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫چُاز ضىاٍ ‪ 2۰‬مسداد ‪ 3 * 20۲2‬اگًست ‪ ۸ * ۰۲۰۰‬محس ‪ * 2000‬سا سی ی دی‬ ‫پبیبن اردیی ترامتًر در ترمیٍ‬ ‫ازدیی تدازکاتی ی امادٌ ساشی دی َفییٍ ای‬ ‫تیم فًتاا تساکیًز دز کمپ کازتپٍ گیسییه‬ ‫پازک اسیاواً تسکیٍ ٍ پایان زسید‪.‬‬ ‫ثٓ گعاضش ایطَب ت ى تطاککّض اظ َرسک ٍ تا اى‬ ‫ٔبی ثّز کٓ اضزِی ذبضا پ ص فػم ذّز‬ ‫ضا اظ ‪ ۰۲‬ت طیبْ گصضکٓ زض تطک ٓ کغبظ کطز ِ‬ ‫ع کٌ قطثبٌ ثطزیف زض کُبض زیگاط اعضابی‬ ‫کبزض فُ ثب اَمبو تًطیُبت کیابزْ سابظی ِ‬ ‫ًٔبُٔگ تّاَبی ٔبی ثبظی اُابٌ زض پساب‬ ‫ٔبی یرکهف ضا ثٓ زقب ظیط َظط گاطفاکاُاس ِ‬ ‫ضًٍ ضُبسبی َقبط ضعف ت اى ثاب ااصه‬ ‫ثبظی ُبٌ زاذه ِ ذبضا َسجب ثٓ تاطیا اى‬ ‫َقبط یبز ضسْ اقسایبت الظو ضا اَمبو زازَس‬ ‫ت ى فّتجبل تطاککّض زض ایٍ اضزِی ‪ ۱۲‬ضِظْ‬ ‫زِ ثبظی تساضکبت ِ چُس ثبظی زضٌِ تا اًا‬ ‫َ ع اَمبو زاز کٓ حبغم کَٕب َک مآ یا ثاط‬ ‫غرط یقبثم ت ى قغطی ِ ‪ ۲‬ثط سٓ یقابثام تا اى‬ ‫غُبی ثّز‬ ‫حضّض اضعغطِل سبغالو سطیطث فػم قاجام‬ ‫تطاککّض ِ ًٔنُ ٍ پاسض ساطزاض کظیاٌّ زض‬ ‫یحم اضزِی ایٍ ت ى زض تاطکا آ اظ َا ابت‬ ‫ابنت تّآ کٌ ثّز‬ ‫تًقف مردان شطروج ایران‬ ‫مقببل مبوبد‬ ‫ُاوی ‪۰۲۰۲‬‬ ‫مسیس صعًد ومایىدگان‬ ‫قازٌ اسیییا یٍ یا‬ ‫ُاوی ‪ ۰۲۰۲‬فًتیایا‬ ‫اعال ضد‪ .‬دز ایه دیزٌ‬ ‫اش مسا قات‪ ،‬اسییا ‪۵.۸‬‬ ‫سُمیٍ دازد‪.‬‬ ‫ثطَسْ ضأا یاطحهآ‬ ‫زِو یقسیبت ذّأاُاس‬ ‫ضس‬ ‫زِض زِو یقسیبت ‪۶۲ :‬‬ ‫ت ى ( ‪ ۰۲‬ت ى َاراساب‬ ‫کس ب ثٓ ًٔطاْ ‪ ۱۱‬تا اى‬ ‫ثطَسْ زِض اِل) ثآ ‪۹‬‬ ‫گطِْ چإابض تا اًا‬ ‫تقس اى یا ضاَّاس ِ‬ ‫ثاآ غااّضت ضفااب ِ‬ ‫ثطگطب یاقابثام ٔاى‬ ‫غف کضای ذاّأاُاس‬ ‫کطز ‪ ۰‬ت ى ثاطتاط ٔاط‬ ‫گطِْ کٓ زضیاماًاّ‬ ‫‪ ۱۴‬ت ى یا ضاّز ثآ‬ ‫یطحهٓ اَکارابثا اابو‬ ‫إبَ غعّز ی کُُس‬ ‫یطحهٓ اَکارابثا اابو‬ ‫إبَ ‪ ۱۴ :‬ت ى حبضاط‬ ‫زض ایااٍ یااطحهاآ کاآ‬ ‫غعّز ذّز ضا ثٓ اابو‬ ‫یهب ٔبی کس اب ‪۰۲۰۲‬‬ ‫قغع کطزْاَس زض سآ‬ ‫گااطِْ ‪ ۲‬تاا ااًاا‬ ‫ثاآ غااّضت ضفااب ِ‬ ‫ثطگطب ثب ٔاى ثابظی‬ ‫ی کُُس ‪ ۰‬ت ى َرسب‬ ‫ٔط گاطِْ یساکاقا اى‬ ‫ضأا ااابو ااإاابَا‬ ‫ی ضّز‬ ‫په کف‪ :‬ت ىٔبی ساّو‬ ‫ِ چٕبضو ٔط گاطِْ زض‬ ‫یطحهٓ اَکرابثا ثآ ‪۰‬‬ ‫گطِْ سٓ ت ً تقسا اى‬ ‫سردبیر‪ 9‬سبولی اشراقی‬ ‫تبسیس ‪ - 0261 9‬زمیىٍ اوتشبر ‪ 9‬فرَىگی ‪َ -‬ىری ‪ -‬ادبی ‪ -‬علمی‬ ‫مذپستی‪ - 4052536129‬تلفه‪24301608 - 24310803 )130(9‬‬ ‫تلفبمس‪ - 24301605 9‬شمبرٌ َمراٌ ‪180330455719‬‬ ‫وشبوی ‪ 9‬تبریس خیبببن ازادی‪ -‬خیبببن مبراالن ورسیذٌ بٍ میذان فذک‬ ‫دفتر ریزوبمٍ ارک ‪ -‬چبپخبوٍ‪ 9‬پرویبن تبریس‬ ‫( ایتًش ایکیىجی ایل ) * ضمازٌ ( سایی ) ‪ * ۸۸۸۵ :‬ورزش و گردشگری‬ ‫مسیس صعًد اسیاییَا ٍ ا‬ ‫ثٓ گعاضش ایطَاب اابو‬ ‫ااإاابَا ‪ ۰۲۰۲‬قااطاض‬ ‫اسااب ثااب ی ا ااعثاابَ ا‬ ‫یطااکااطر کیااطی ا ااب‬ ‫کبَبزا ِ یا اعیا ِ‬ ‫ثطای َرسکا اٍ ثابض زض‬ ‫تبضید ثب حضّض ‪ ۸۴‬ت ى‬ ‫ثااااطگااااعاض ضااااّز‬ ‫فسضاس ٌّ ث ٍ انًاهاها‬ ‫فّتجبل اظ یست ٔب پ ص‬ ‫سًٕ ٓ ٔط قبضْ ضا اعالو‬ ‫کطزْ ثّز کٓ ثط اساب‬ ‫کٌ قبضْ کسا اب ٔطاب‬ ‫سًٕ ٓ یسکق ى ِ یا‬ ‫ضبَس ٔى ثطای حضّض‬ ‫زض یاطحهآ پاها کف‬ ‫زاضز‬ ‫ایطِظ کاُاراسضاسا اٌّ‬ ‫فّتاجابل کسا اب ضِش‬ ‫زسااک ا اابث ا ثاآ ایااٍ‬ ‫سًٕ ٓ ٔب ِ ًٔاناُا اٍ‬ ‫غعّز ثٓ ابو یهبٔبی‬ ‫کس ب زض سبل ‪ ۰۲۰۲‬ضا‬ ‫اعالو کطز‬ ‫زِض اِل یقسیبت ‪ :‬اثکسا‬ ‫‪ ۰۰‬ت ى (ت ىٔبی ‪ ۰۲‬تاب‬ ‫‪ ۸۲‬قبضْ کس ب ثط اساب‬ ‫ضزْ ثُسی إبَ ) عجا‬ ‫قطعٓکط ثآ یػابف‬ ‫ٔى ی ضَِس ِ ‪ ۱۱‬تا اى‬ ‫مذیر مسئًل یصبحب امتیبز‪ 9‬محمذ اشراقی‬ ‫ی ضَّاس ِ زِ تا اى‬ ‫غسضَط ٍ ثٓ یسبثقبت‬ ‫ابو اإابَا غاعاّز‬ ‫ذّأُس کطز ت ى ٔابی‬ ‫ضزْ زِو اظ ٔاط گاطِْ‬ ‫زض په کف ثٓ یػابف‬ ‫ٔى ی ضَِس تب ًَبیُاسْ‬ ‫کس ب زض په کف ثا اٍ‬ ‫قبضْای یطرع ضّز‬ ‫په کف ابو یهبٔابی‬ ‫کس ب‪ ۱۲ :‬ت ى ض اساب‬ ‫ذّضزْ زض زِض َرسب‬ ‫یقسیبت (ثٓ ااع تا اى‬ ‫ثبظَسْای کٓ ثإاکاطیاٍ‬ ‫ضزْ ضا زض ی بٌ ت ىٔبی‬ ‫کس ا اابی ا زاضز) ثاآ‬ ‫غاااّضت ضفاااب ِ‬ ‫ثطگطب ثب ٔاى ثابظی‬ ‫ی کُُس ِ پاُات تا اى‬ ‫ثطَاسْ ضأا یاطحهآ‬ ‫َٕبی زِض اَاکارابثا‬ ‫ی ضَّس‬ ‫یطحهٓ پبیبَ اَکارابثا‬ ‫ابو یهبٔبی کس ب‪۰۸ :‬‬ ‫ت ى ضبیم ثٕکطیٍ تا اى‬ ‫کس ب کٓ اظ غعاّز ثآ‬ ‫یطحهٓ زِو یقاسیابتا‬ ‫َبکبو یبَسْ ‪ ۱۴‬تا اى‬ ‫سّو ِ چٕابضو اظ ٔاط‬ ‫گطِْ زِض زِو ِ پاُات‬ ‫ثطَسْ یطحهٓ پها کف‬ ‫زض ضص گطِْ چإابض‬ ‫ت ً ثاب ٔاى ضقابثاب‬ ‫ی کُُس کٓ تُٕاب تا اى‬ ‫اِل ٔط گطِْ ثآ اابو‬ ‫یهب ٔبی کس ب غاعاّز‬ ‫ی کُس‬ ‫تحًالت گسیسدٌ دزمجمًعٍ َای یزشضی کازگسان اسیان یضُسسیان‬ ‫تیم ملی ضطسوج ایسان کٍ دز مسا قات المپیییاد‬ ‫ُاوی ضسکت کسدٌ است‪ ،‬دز ص اوًان یٍ‬ ‫پیسیشی زسید دزحالی کٍ میسدان ضیطیسویج‬ ‫ایسان مقا ل کاوادا ٍ تسایی زضایت دادود‪.‬‬ ‫ثٓ گعاضش ایسُب ت ى یه ضغطَات ثابَاّاٌ ِ‬ ‫یطزاٌ ایطاٌ کٓ زض چٕم ِ چإابضیا اٍ زِضْ‬ ‫یسبثقبت انًپ بز إبَ ضغطَت زض ضٕط چُبی‬ ‫ُٔس ضطکب کطزْاَس زض زِض چإابضو ایاٍ‬ ‫یسبثقبت ثٓ یػبف حطیربٌ ذّز ضفکُس تا اى‬ ‫یطزاٌ ضغطَت ایاطاٌ کآ ثآ یػابف تا اى‬ ‫یه ضغطَت کبَبزا ضفکٓ ثّز ثٓ َک مٓ تسبِی ‪۰‬‬ ‫ثط ‪ ۰‬ضس س زض ایٍ ثبظی یقػّزنّ ِ زاَطاّض‬ ‫ثٓ تسبِی ضضبیب زازَس عجبعجابیا زض ایاٍ‬ ‫زِض تّاَسب حطیف کیاطیا ابیا ذاّز ضا‬ ‫ض سب زٔس ِ ایسَ یقبثم حطیرص ض سب‬ ‫ذّضز تب ضغطَت ایطاٌ ثب َک مٓ ‪ ۰‬ثط ‪ ۰‬یکّقاف‬ ‫ضّز زض ثرص ثبَّاٌ ت ى ضغطَت ایطاٌ یقبثام‬ ‫َ مطیٓ قطاض گطفب ِ ثٓ ثطز قبع ‪ ۸‬ثاط غاراط‬ ‫زسب یبفب زض ایٍ ثبظی عه َست یٕسیبٌ‬ ‫ظأسی فط ِ اغغطظازْ یقبثم حطیرابَطابٌ ثآ‬ ‫پ طِظی ضس سَس‬ ‫اغبز ثبت وبم اوتخبببت فذراسیوًن‬ ‫دیچرخٍ سًاری از ‪ 11‬مرداد‬ ‫ثات وا اش کاودیداَای اوی ا ات فدزاسیییًن‬ ‫دیچسخٍسًازی اش ‪ ۰۰‬مسداد اغاش می ضًد‪.‬‬ ‫ثٓ گعاضش ایسُب یمً فّق انعبزْ فسضاس اٌّ‬ ‫زِچطذٓ سّاضی ثطگعاض ضس ِ پس اظ تابیا اس‬ ‫اسبسُبیٓ فسضاس ٌّ تبضید کغابظ ثاجاب َابو‬ ‫کبَسیسأب یطرع ضس‬ ‫تبضید کغبظ ثجب َبو اظ کبَسیسأبی اَکرابثابت‬ ‫‪ ۰۰‬یطزاز ثٓ یست ‪ ۱۲‬ضِظ کبضی اعالو ضس‬ ‫پّالزگط زض ایُمب گرب‪ :‬فسضاس اٌّ فاّتاجابل‬ ‫ی ضبٔ بضی کطزْ ثّز ِ ضِظ ٔبی تعغا ام‬ ‫ٔى یحبسجٓ کطز ایب یٍ ًٔ ٍ حب اعاالو یا‬ ‫کُى ثجب َبو ‪ ۱۲‬ضِظ کبضی اسب‬ ‫ًَبیُسْ َ طِٔبی یسهح زض یاّضز ثاجاب َابو‬ ‫سطپطسب فسضاس ٌّ سّال کطز کآ یاُاعا‬ ‫ِاّز زاضز ثب ذ ط ِ پّالزگط پابساد زاز‪ :‬اظ‬ ‫نحبػ اسبسُبیٓ ای یاُاعا ثاطای ثاجاب َابو‬ ‫سطپطسب ِاّز َساضز ایب اظ کَمب کٓ عساناب‬ ‫ضعبیب ضّز سطپاطساب ثاجاب َابو کاُاس‬ ‫یسئّن کص اب ثٓ اب ی ضّز‬ ‫یزشضی یتفسیحی کازگسان اسیان یضُسسیان ًدیم‪.‬‬ ‫پس اشسالُاضاَدوًساشی یشیااساشی مجیییمی‬ ‫َیای‬ ‫زضایٍ ضاسکبضسّل ًٔطأ یاسیاطعابیام پاطتاالش‬ ‫یمکً ٔبی ِضظض اسکبٌ گرب ‪:‬‬ ‫زضضاسکبی تحق أساف یماًاّعآ ٔابی ِضظضا‬ ‫ِترطیح کبضگطاٌ تجطیعِثبعُبیاب ثآ تابکا اسات‬ ‫یسیطکم ایّضِضظض ِظاضت یکاجاّ زکاکاطکاًابل‬ ‫تُٕبیُج ثطچٕبضضکٍ اسبس زضازاضْ ایبکٍ ِضظضا‬ ‫کبضگطاٌ ضبیم ‪ ) ۱‬تمٕ عَِاگإاساضی ‪)۰‬اساکارابزْ‬ ‫حساکثطی اظظاطفا اب ٔابی یاّااّز ‪ ) ۶‬افاعایاص‬ ‫زضکیسظای ‪ ) ۸‬تّسعٓ ِاسکربزْ حساکثطی اظظطف اب‬ ‫ٔب زض سطیبیٓگصاضی ایبکٍ تحب ایط‬ ‫ًٔطأ افعِز‪ :‬اظاضزیجٕطب یابْ تابکذاطذاطزازیابْ‬ ‫یط الت َِّاقػبت یمکً ٔبی أاط کشضضإاط‬ ‫ثُبه یطَس یه بٌ یطاغٓ یا ابَآ ِضاًابضْ ‪۰ِ۱‬‬ ‫کبضگطاٌ تجطیعضف گطزیس‬ ‫کقبی ًٔطأ زضپبیبٌ حطف ٔبی ذّز اظزککطفکح‬ ‫یسیطکم یّف ِ ِضظش زِسب ازاضْ کم اساکابٌ ِ‬ ‫ضئ س ااطای یمًّعٓ ٔبی ِضظضا ِتاراطیاحا‬ ‫کبضگطاٌ اسکبٌ کٓ َگبْ ِی ْ ثٓ ِضظش کابضگاطاٌ‬ ‫ِایمبز َطبط زض ی بٌ کَبٌ زاضَس تط اط ِقاسضزاَا‬ ‫ًَّزِاظَگبْ گسکطزْ ایطبٌ إب تاّساعآ ِضظش‬ ‫یبزکطز‬ ‫کبضگطی ثٓ َ‬ ‫تجربٍ تببستبوی خىل از مبرمیشً‬ ‫تب تخت سلیمبن‬ ‫ازایٓ اظ ضًبضْ قجم ِ‬ ‫سفس ٍ کاخ زویایی اغیهیٍ‬ ‫معمازی کالٌ فسوگیَا‬ ‫یً ‪» /‬قصیسی یا‬ ‫قػط تبضیر ثبغنٓ اّق کٓ اظ یا سابذاکاًابٌ‬ ‫زِعجقٓ تط م ضسْ زض زاذم یاحاّعآ ثابغا ثآ‬ ‫یسبحب ‪ ٔ ۱۱‬کبض قطاض زاضز یعًبضی کبخ تهر قا‬ ‫اظ یعًبضی سُک ایطاَ ِ غطث ثِٓیا ْ یاعاًابضی‬ ‫ضِس ٓ اِاذط سسْ َّظزٔى اسب‬ ‫ذبَّازْ سطزاض یبکّی تب سبل ‪ ۱۶۲۶‬زض ایاٍ کابخ‬ ‫ظَسگ ی کطزَس ِ پس اظ یاطیاب ِ ثابظسابظی‬ ‫یحّعٓ ِ سبذکًبٌ کٌ اظ سبل ‪ ۱۶۲۴‬ثآ یاُاظاّض‬ ‫ثبظزیس عًّو افککبح ضس ایٍ کابخ یاّظْ زض سابل‬ ‫‪ ۱۶۲۲‬زض اذک بض ی طاث فطُٔگ کطّض قطاض گطفب‬ ‫ضِسکبی ثبغنٓ اّق (زض ظثبٌ اضیُ یعُا زْ) زض‬ ‫فبغهٓ ‪ ۲‬ک هّیکطی ضٕط یبکّ ِ حسِز ‪ ۰‬ک هّیکطی‬ ‫اظ سًب غطه ابزْ اغه ثبظضگبٌ قطاض زاضز ایاٍ‬ ‫ضِسکب اظ غطه ِ اُّه ثٓ زایُٓ کّْ چاطکا اٍ ِ‬ ‫چطًٓای ثٓ َبو که سٓ یُکٕ ی ضّز‬ ‫زض ثرص اُّه ضطق ضِسکابی ثابغانآ ااّق‬ ‫سبذکًبٌ یمهم ِ تبضیر قػط ثبغنٓ ااّق قاطاض‬ ‫زاضز کٓ یطثّط ثٓ اِاذط زِضْ قبابضیٓ اسب‬ ‫ایٍ قػط ثٓ عهب ِی گ ٔبی یًاکابظ یاعاًابضی ِ‬ ‫ُٔطی زض سبل ‪ ۱۶۲۶‬تّسظ زِنب ذطیساضی ضس ِ‬ ‫ثعس اظ اَمبو تعً طات ضطِضی ِ ضف ذغط اظ کٌ ثٓ‬ ‫عهب عالقٓ یطزو یُغقٓ ِ ابشثٓ ٔبی قّی فطُٔگا‬ ‫ثب یّافقب سبظیبٌ ی طاث فطُٔگ ِ تٕ ٓ یقاسیابت‬ ‫الظو ثطای ثبظزیس عاًاّو کیابزْ ضاس ِ عاُاّاٌ‬ ‫کبخیّظْ ثبغنٓ اّق یبکّ یّضز ثٕطْثطزاضی قاطاض‬ ‫گطفب‬ ‫ذبَّازْ سطزاض یبکّی تب سبل ‪ ۱۶۲۶‬زض ایاٍ کابخ‬ ‫ظَسگ ی کطزَس ِ پس اظ یاطیاب ِ ثابظسابظی‬ ‫یحّعٓ ِ سبذکًبٌ کٌ اظ سبل ‪ ۱۶۲۴‬ثآ یاُاظاّض‬ ‫ثبظزیس عًّو افککبح ضس ایٍ کابخ یاّظْ زض سابل‬ ‫‪ ۱۶۲۲‬زض اذک بض ی طاث فطُٔگ کطّض قطاض گطفب‬ ‫اگط فػم تبثسکبٌ اظ گطیبی ّٔا کالفٓ ضاسْ ایاس ِ‬ ‫ثطای ٔرکٓ ٔبی ثبق یبَسْ تعغ الت تبثسکبَ زَاجابل‬ ‫ثطَبیٓضیعی ثطای سرطی ذابعاطْ اَاگا اع ٔساکا اس‬ ‫کشضثبیمبٌ غطث ثٕطب ایطاٌظی ٍ ثاب که ِٔاّای‬ ‫چٕبضفػم ثٕکطیٍ اَکربه ثطای ذها یا ساراط‬ ‫ذبعطْاَگ ع اسب‬ ‫ایب می تًان فًایذ یرزش را در یول‬ ‫قرص عرضٍ مرد؟‬ ‫ای اثاز تازی ی دز یییسیه مًشٌ است وٍ م صن‬ ‫یشیس میساث فسَىگی‪ ،‬گسدضگسی ی صىیایی دسیییی‬ ‫گفت‪ :‬امکان ومایص حدید ‪ ۰۲‬دزصد اثاز تیازیی یی‬ ‫خًد زا ودازیم‪ ،‬سیازی اش اضیاء تازی ی ما دز کمدَا‬ ‫ی م اشن مًشٌ َا است دز صًزتی کیٍ یای اثیاز‬ ‫تازی ی دز یییسیه است وٍ دز م اشن‪.‬‬ ‫زض گرب ِگّ ثب ذجطَگبض ی طاثفطُٔگ ایطَب زضثبضْ‬ ‫ِاّز پسیسْ یرعٌ زض یّظْ ٔبی کطّض گرب‪ :‬اگاط‬ ‫چٓ ذّضجرکبَٓ ثضبعب ثس بض ثبالی اظ اض ب ِ اساُابز‬ ‫تبضیر زض کطّض زاضیى ایب اعکجبضات تاراػا اػا‬ ‫ُّٔظ ضقى ذبظ َ سب ُّٔظ حسِز ‪۹۲‬زضغس ای بٌ‬ ‫ًَبیص کثبض اضظضًُس تبضیر ذّز ضا َساضیى‬ ‫ِظیط ی طاث فطُٔگ گطزضگطی ِ غُابیا زساکا‬ ‫افعِز‪ِ :‬قک فضبی الظو ِ یّظْ ای ثطای ًَبیص کثبض‬ ‫تبضیر َساضیى ثبیس یح ظٔبی ایٍ زیاگاط یابَاُاس‬ ‫یربظٌ فطأى ضّز تب ایٍ اض بء زض کَمب َاگإاساضی‬ ‫ضَّس ثس بضی اظ اض بء تبضیر یاب زض کاًاسٔابی‬ ‫یربظٌ یاّظْ ٔاب اساب اناجاکآ یاطاقاجاب الظو ِ‬ ‫حربظبٔبی عهً اَمبو ی ضّز تب کثبض تبضیر ثآ‬ ‫ذّث حربظب ضَّس ایب اابی اثاط تابضیارا زض‬ ‫ِیکطیٍ یّظْ اسب َٓ زض یرعٌ یب ثٓ َبچبض یارابظٌ‬ ‫ایٍ ایمبز ی کُ ى تب ثه ٓ ظیبَ ای بٌ ًَبیص کثابض‬ ‫فطأى ضّز‬ ‫ضطغبی گرب‪ :‬زض زِناب سا اعزٔاى یاّظْ ٔابی‬ ‫اسیسی ضاْاَساظی ضس ِ زض حبل حبضط ‪ ۲۹۲‬یاّظْ‬ ‫زض کطّض ِاّز زاضز کٓ ‪ ۰۲۴‬یّظْ یکعه ثٓ ِظاضت‬ ‫ی طاثفطُٔگ اسب کٓ یسکق ًب تّسظ ِظاضتارابَآ‬ ‫ازاضْ ی ضّز ثق ٓ کَٕب کٓ حسِز ‪ ۲۲۲‬یّظْ ی ضاّز‬ ‫تقطیجب ثٓ اَساظْ یسبِی ثٓ ثرص ذػّغ ِ عًّیا‬ ‫تعه زاضز انجکٓ َإابزٔابی عاًاّیا ایا ابَابت ِ‬ ‫اَگ عْٔبی زاضَس کٓ ی تّاَُس ثط اسب س بسبٔبی‬ ‫زِنب ِ ظیط َظط ِظاضت یا اطاث فاطٔاُاگا ِ ثاب‬ ‫چبضچّهٔبی ی طاث فطُٔگ یّظْ احساث کُُس‬ ‫ِظیط ی طاثفطُٔگ گطزضگطی ِ غاُابیا زساکا‬ ‫تػطیح کطز‪ :‬ثٓ ٔط اسکبَ کٓ سرط ی کُى اظ یاّظْ‬ ‫ٔبی کٓ افطاز عالقٓیُس ضاْاَساظی کطزْاَس ثابظزیاس‬ ‫ی کُى زض سرط ثٓ اسکابٌ گا االٌ اظ یا یاّظْ‬ ‫یطزوضُبس ذػّغ کٓ فطزی ثب ای بَبت ذاّثا‬ ‫زض یُعل ضرػ ذّز ایمابز کاطزْ ثاّز ثابظزیاس‬ ‫یزشش مىظم فًاید شیادی سای سالمیی اش یملیٍ‬ ‫افصایص میا ًلیسم‪ ،‬کاَص یشن ی تىظیم اضیُیا دازد‪.‬‬ ‫ایه َا اثسات مُمی ٍ ییژٌ سای افسادی است کیٍ‬ ‫اضافٍ یشن دازود یا چا َسیىد اما سخی اش افیساد‬ ‫قادز ٍ اوجا فعالیتَای یزشضی ویسیىد‪.‬‬ ‫کطزو یّظْ ای ذّه ِ یطثّط ثٓ ضطق اسکبٌ گ الٌ‬ ‫ثّز ِ یب ٔى حًبیب الظو اظ کٌ ضا اَمبو زازیى‬ ‫ضطغبی س بسب زِنب ضا تقّیب یّظْٔب ِ افعایاص‬ ‫یّظْ ٔبی ترػػ عُّاٌ کطز ِ گرب‪ :‬یاّظْ ٔابی‬ ‫ترػػ زضثبضْ یّضّ ذبظ ِ یطرع احاساث‬ ‫ی ضّز ِ عالقٓیُساٌ ِ کابضضاُابسابٌ کٌ حاّظْ‬ ‫ی تّاَُس ثب یطااعٓ ثٓ کٌ یّظْ تحق کُُس‬ ‫سوامٍَای ایلًیتداز میص گسدضگسی دسیسسپریس اعال ضد‬ ‫سوامٍ َای ایلًیت داز میص ت صیصیی گیسدضیگیسی‬ ‫دسیسس پریس ا َدف ُسٌ مىدی سالمىدان ی افیساد‬ ‫دازای معلًلیت اش ظسفیت َا ی اذ ٍ َای گسدضگسی‬ ‫کطًز تاییه ی اعال ضد‪.‬‬ ‫ثٓگعاضش ذجطگعاضی یٕاط ثآ َاقام اظ ازاضْ کام‬ ‫ضِاثظعًّی ِ اعال ضسبَ سّی ٍ َطاساب یا اع‬ ‫گطزضگطی زسکط پصیط ثب حضّض سا اس یػاغارا‬ ‫فبعً یسیطکم زفکط تّسعٓ گطزضاگاطی زاذاها‬ ‫ًَبیُسگبٌ تط م ٔبی گطزضگطی ِ اَاماًاٍ ٔابی‬ ‫حّظْ یعهّالٌ ِ سبنًُساٌ ثطگعاض ضس ِ ثطَبیآ ٔابی‬ ‫اِنّیبزاض یطتجظ اظ اًهٓ یُبستسابظی یاّظْ ٔاب‬ ‫کیّظش ضأًُبیابٌ یاّظْ ِ فاعابالٌ تاتسا اسابت‬ ‫گطزضگطی ثطای ی عثبَ اظ گطِْ یربعت یطثاّعآ‬ ‫ثطگعاضی اطُّاضْ ٔبی ترػػا ِ ضِیاسازٔاب ثاب‬ ‫ًٔ بضی ضطکب ٔابی زاَاص ثاُا ابٌ ثاطپابیا ِ‬ ‫یسیطیب پبضاتّضٔب ِ ًٔنُ ٍ عاطاحا َطابٌ ِیا ْ‬ ‫گطزضگطی سبنًُساٌ ِ افطاز زاضای یاعاهاّنا اب زض‬ ‫زسکّض کبض قطاض گطفب‬ ‫ثٓ َقم اظ اضث عه ضغى اثطات یغهّه ثاطذا اظ‬ ‫افطاز یسٍ ِ ًٔنُ ٍ افطاز کس ت زیسْ یً ٍ اسب‬ ‫َکّاَُس ِضظش کُُس ایب اگط ثکّاَ ى ثٓ ضاحکا یا‬ ‫قطظ ثرّضیى ِ فّایس ِضظش ضا تمطثٓ کُ ى ثس بض‬ ‫اصاه ذّأس ثّز زاَطًُساٌ ی گّیُس کٓ کٌ ٔاب‬ ‫ثٓ ایٍ ٔسف َعزی ی ضَّس‬ ‫گطِٔ اظ یحققبٌ ثٓ سطپطسک کبنت پعض ث هّض‬ ‫کیطی ب یّن ّن زض ذاٌّ یاّش ٔاب ضاُابسابیا‬ ‫کطزْ اَس کٓ زض ح ٍ ِضظش تاّنا اس یا ضاّز ِ‬ ‫ی تّاَس ثٓ عّض یّثطی یػطف غصا ِ چبق ضا زض‬ ‫ایٍ ح ّاَبت کبٔص زٔس‬ ‫ایٍ یّن ّل ًٔنُ ٍ زض ذٌّ استٔبی یسبثاقآ ِ‬ ‫اَسبٌٔب ضُبسبی ضس ِ ی تّاَس ثآ ضِضاٍ ضاسٌ‬ ‫ضاثغٓ ث ٍ ِضظش ِ تبث ط کٌ ثط تُظ ى اضکٕاب ِ ِظٌ‬ ‫کً کُس‬ ‫زککط ابَبتٌّ الَگ یحق ایٍ ثطضس گرب‪ :‬یاب‬ ‫ی ذّاسک ى ثرًٕ ى ِضظش زض سغاح یاّنا اّنا‬ ‫چگَّٓ عًم ی کُس تب ثکّاَ ى ثطذ اظ یعایابی کٌ‬ ‫ضا ثٓ زسب کِضیى ثٓ عُّاٌ یثابل افاطاز یساٍ یاب‬ ‫ضع ف کٓ ًَ تّاَُس ثٓ اَساظْ کبف ِضظش کُُاس‬ ‫یً ٍ اسب ضِظی اظ یػطف زاضِی سّز ثاجاطَاس‬ ‫کٓ ی تّاَس ثٓ کبٔص سطعب پاّکا اساکاراّاٌ‬ ‫ث ًبضی قهج یب سبیط ضطایظ کً کُس‬ ‫ازایٓ زاضز‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه ارک

روزنامه ارک 5595

روزنامه ارک 5595

شماره : 5595
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه ارک 5594

روزنامه ارک 5594

شماره : 5594
تاریخ : 1401/06/29
روزنامه ارک 5593

روزنامه ارک 5593

شماره : 5593
تاریخ : 1401/06/28
روزنامه ارک 5592

روزنامه ارک 5592

شماره : 5592
تاریخ : 1401/06/27
روزنامه ارک 5591

روزنامه ارک 5591

شماره : 5591
تاریخ : 1401/06/24
روزنامه ارک 5590

روزنامه ارک 5590

شماره : 5590
تاریخ : 1401/06/23
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!