روزنامه ارک شماره 5556 - مگ لند

روزنامه ارک شماره 5556

روزنامه ارک شماره 5556

روزنامه ارک شماره 5556

‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫نقشه راهی‬ ‫برای افسایش‬ ‫سهن‬ ‫صبدرات‬ ‫اذرببیجبى شرقی‬ ‫ترسین شود‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫ضرورت‬ ‫پیش بینی‬ ‫حوادث‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫صفحِ ‪3‬‬ ‫*دوشنبه ‪ 01‬هرداد ‪ 0 * 0010‬اگوست ‪0 * 2122‬هحرم‪ * 0001‬سبل سی و دوم ( اوتوز ایکینجی ایل ) * شوبره ( سبیی ) ‪ 8* 5555 :‬صفحه *قیوت‪11111:‬ریبل * ایویل‪ * ark.tabriz@yahoo.com :‬سبیت روزنبهه ارک‪ *www.arkonline.ir :‬سبیت پبیگبه خبری ارک خبر‪www.ark-news.ir :‬‬ ‫اوٌَى بایذ بزای احیای بزجام‬ ‫تصویواتی گزفتِ شَد‬ ‫سهیغ ر٘‪ٞ٢‬س‪:‬‬ ‫استفادُ اس ظزفیت ّوِ دستگاُّا‬ ‫بزای تسزیع در عولیات اهذاد ٍ ًجات سیلسدگاى‬ ‫‪ ۱۲‬هیلیَى ًفز سَابک‬ ‫بیوِای جاهاًذُ دارًذ‬ ‫صفحِ ‪4‬‬ ‫بزًاهِ باًه هزوشی بزای‬ ‫وٌتزل ًزخ تَرم چیست؟‬ ‫صفحِ ‪7‬‬ ‫هحتشن خَاًی ٍ هزثیِخَاًی‬ ‫اهام حسیی(ع) بِ سبه بحز‬ ‫عَیل ثبت هلی شذ‬ ‫صفحِ ‪۱‬‬ ‫پزداخت سَد سْام ‪ 39‬شزوت‬ ‫بَرسی اس عزیک ساهاًِ سجام‬ ‫صفحِ ‪8‬‬ ‫هنظوم یبدداشت‬ ‫دینجلیک یوخوسو‬ ‫*هدیرهسئول ‪-‬هحوّد اشراقی‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫سرهقبله‬ ‫هدیرهسئول ‪ -‬هحوّد اشراقی‬ ‫ضزٍرت پیش بیٌی حَادث‬ ‫ثو‪ٗ ّٞ‬ـ‪ٞ٢‬س حبدح‪ ٠‬خجش ‪٘ٛ‬ی ً‪ٜ‬ذ‪ٓٝ .‬ی ثب تو‪ٞ‬رو‪ ٠‬ثو‪٠‬‬ ‫ػ‪ٞ‬اثن ‪ ٝ‬اعالػبت ٗشث‪ٞ‬ط ث‪ ٠‬ح‪ٞ‬ادث ُزؿت‪ٗ ،٠‬ی ت‪ٞ‬ا‪ٙ‬‬ ‫‪ٛ‬ؼجت ث‪ ٠‬ثش‪ٝ‬ص ح‪ٞ‬ادث ‪ٛ‬بُ‪٢‬ب‪ٛ‬ی ٗؼ٘‪ ّٞ‬ػبال‪ ٠ٛ‬اهذاٗبت‬ ‫احتیبعی ‪ ٝ‬پیؾ ُیشا‪ ٠ٛ‬ا‪ٛ‬زبٕ داد‪.‬‬ ‫‪ٛ‬ظش ثبی‪١ ٠ٌٜ‬ش اهذاٗی ‪ٛ‬یبصٗ‪ٜ‬ذ ‪١‬ضی‪ٗ ٠ٜ‬ی ثبؿذ‪ ،‬اکشاد ‪ٝ‬‬ ‫‪٢ٛ‬بد‪١‬بی ٗؼئ‪ٗ ّٞ‬وبثٔ‪ ٠‬ثب ح‪ٞ‬ادث ثب اػت‪ٜ‬وبد ثو‪١ ٠‬وضیو‪ٜ‬و‪٠‬‬ ‫‪١‬بی ٗلش‪ٝ‬ک‪ ٠‬ػبال‪ ٠ٛ‬ثبیذ ‪ٛ‬ؼجت ث‪ ٠‬ثوشو‪ٝ‬سد ‪ ٝ‬توبٗویو‪ٚ‬‬ ‫‪١‬ضی‪١ ٠ٜ‬بی ٗشث‪ٞ‬ط ث‪ ٠‬ایزبد ػبص‪١ ٟ‬بی پویوـوِویوشی ‪ٝ‬‬ ‫ٗوبثٔ‪ ٠‬ثب ح‪ٞ‬ادث ‪ ٝ‬تبٗی‪ٝ ٚ‬ػبیْ‪ ،‬تز‪٢‬یضات‪ ،‬آوجوؼو‪ٝ ٠‬‬ ‫ٗ‪ٞ‬اد ضش‪ٝ‬سی دس ٗ‪ٞ‬اهغ ‪ٝ‬ه‪ٞ‬ع ح‪ٞ‬ادحوی وو‪ ٙٞ‬ػویوْ‪،‬‬ ‫ثشف‪ ،‬ع‪ٞ‬کب‪ ،ٙ‬صٓضٓ‪ ،٠‬وتؾ ػ‪ٞ‬صی ‪ ...ٝ‬اهذإ ‪٘ٛ‬بی‪ٜ‬ذ‪.‬‬ ‫اُش ای‪ ٠ِٜٛٞ‬ػْ٘ ‪ٛ‬ـ‪ٞ‬د‪ ،‬ح‪ٞ‬ادث ؿیش ٗتشهج‪ ٠‬خؼوبسات‬ ‫صیبدی ث‪ٗ ٠‬شدٕ ‪ٗ ٝ‬و‪ٜ‬وغووو‪ ٠‬حوبدحو‪ ٠‬دیوذ‪ٝ ٟ‬اسد ٗوی‬ ‫و‪ٝ‬س‪ٛ‬ذ‪ .‬ایشا‪ ٙ‬رض‪ً ٝ‬ـ‪ٞ‬س‪١‬بی حبدح‪ ٠‬خیض د‪ٛ‬یب ثـو٘وبس‬ ‫ٗی س‪ٝ‬د‪ .‬و‪ٜ‬ب‪ٛ‬چ‪١ ٠‬شػبّ ؿب‪١‬ذ اتلبهبت خؼوبست ثوبس‬ ‫ٗتؼذدی دس اؿٔت اػتب‪٢ٛ‬بی ًـ‪ٞ‬س ٗی ؿ‪ٞ‬یٖ‪ .‬ثب ای‪ٜ‬وٌو‪٠‬‬ ‫ٗؼئ‪ٓٞ‬ی‪٘ٛ ٚ‬ی ت‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬ذ دس رٔ‪ُٞ‬یشی اص ‪ٝ‬هو‪ٞ‬ع حو‪ٞ‬ادث‬ ‫ًبسی ً‪ٜٜ‬ذ ‪ٓٝ‬ی ٗ‪ٞ‬ظق ‪١‬ؼت‪ٜ‬ذ دس ت‪٢‬ی‪ ٠‬ث‪ٞ‬در‪ ،٠‬تبٗیو‪ٚ‬‬ ‫ٗ‪ٜ‬بثغ ٗبٓی ‪ ٝ‬اخز ٗجبٓؾ ٗشث‪ٞ‬ط ث‪ ٠‬ت‪٢‬ی‪ ٝ ٠‬وٗوبد‪ ٟ‬ػوبصی‬ ‫اٌٗب‪ٛ‬بت تذاکؼی‪ً٘ ،‬ی سػب‪ٛ‬ی وتی ‪ ٝ‬ا‪ٛ‬زبٕ اهذاٗوبت‬ ‫رجشا‪ ٙ‬ث‪ٞٗ ٠‬هغ خؼبسات رب‪ٛ‬ی‪ٗ ،‬وبٓوی ‪ ٝ‬توبػویوؼوبت‬ ‫وػیت دیذ‪ًٞ ٟ‬تب‪١‬ی ‪ٛ‬ـ‪ٞ‬د‪ .‬اعالػبت ثذػت وٗوذ‪ ٟ‬اص‬ ‫ح‪ٞ‬ادث د‪ٛ‬یب ‪ً ٝ‬ـ‪ٞ‬س‪ ،‬حبًی اػت ً‪ ٠‬ػٔیشؿٖ ‪ٛ‬بت‪ٞ‬ا‪ٛ‬ی‬ ‫ا‪ٛ‬ؼب‪ ٙ‬دس رٔ‪ُٞ‬یشی اص ‪ٝ‬ه‪ٞ‬ع ثالیبی عجیؼوی‪ ،‬ا‪ٛ‬ؼوب‪ٛ‬و‪٢‬وب‬ ‫ث‪ٞ‬یظ‪ٗ ٟ‬ؼئ‪ٓٞ‬ی‪ ٚ‬ػبصٗب‪٢ٛ‬بی ٗشتجظ ثب ح‪ٞ‬ادث ‪ ٝ‬ثالیب‪ ،‬ثوب‬ ‫داؿت‪ ٝ ٚ‬ثٌبس ثؼت‪ٞ١ ٚ‬ؿ٘‪ٜ‬ذی الصٕ ‪ ٝ‬ػٔ٘ی‪ ،‬هوبدس‪ٛ‬وذ‬ ‫اص ٗیضا‪ ٙ‬تخشیت ‪ ٝ‬خؼبسات رب‪ٛ‬ی ‪ٗ ٝ‬وبٓوی حو‪ٞ‬ادث‬ ‫ثٌب‪ٜ١‬ذ‪ .‬و‪ٜ‬ب‪ٛ‬چ‪ ٠‬ای‪ ٚ‬دیش‪ٝ‬ص ‪ ٝ‬پوشیوش‪ٝ‬ص صٓوضوٓو‪١ ٠‬وبی‬ ‫ٗتؼذدی دس ًـ‪ٞ‬س سخ داد‪ ٝ ٟ‬حت٘ب خؼبسات ‪ ٝ‬تٔلبتوی‬ ‫‪ ٖ١‬ثجبس و‪ٝ‬سد‪ ٟ‬اػت‪ً ٝ ًٖ .‬یق ً٘ی ‪١‬وبی اساهو‪٠‬‬ ‫ؿذ‪ ٟ‬ث‪ٗ ٠‬شدٕ ٗ‪ٜ‬بعن وػیت دیذ‪ٗ ٝ ٟ‬وذیوشیوت اٗو‪ٞ‬س‬ ‫ثحشا‪ٛ ٙ‬بؿی اص صٓضٓ‪ٗ ٠‬ت‪ٜ‬بػت ثب ٗ‪ٜ‬بثغ ‪ ٝ‬اٌٗب‪ٛ‬بت پویوؾ‬ ‫ثی‪ٜ‬ی ؿذ‪ ٟ‬خ‪ٞ‬ا‪١‬ذ ثو‪ٞ‬د‪ .‬یوؼو‪ٜ‬وی اُوش ٗؼوئو‪ٓٞ‬ویو‪ ٚ‬دس‬ ‫ا‪ٛ‬زبٕ اهذاٗبت پیـِویوشا‪ٛ‬و‪ٗ ٠‬وبکون ثو‪ٞ‬د‪ ٟ‬ثوبؿو‪ٜ‬وذ ‪،‬‬ ‫خذٗبت ثب ت‪ٞ‬کین ٗ‪ٞ‬ار‪ٗ ٠‬ی ثبؿذ‪.‬‬ ‫بارًذگیّای اخیز هتَسظ باررّای وشَر‬ ‫را ‪ ۲۲‬هیلیوتز ارتما داد‬ ‫ػخ‪ِٜٞ‬ی ک‪ٜ‬ؼت وه ُلت‪ :‬ػبٗب‪ ٠ٛ‬ثبسؿی اخیوش ًو‪٠‬‬ ‫ًـ‪ٞ‬سٗب‪ ٙ‬سا تحت تبحیش هشاس داد‪ ،‬ػجت ؿذ ٗوتو‪ٞ‬ػوظ‬ ‫ثٔ‪ٜ‬ذٗذت ثبسؽ ً‪ ٠‬دس ٗشدادٗب‪ ٟ‬اٗؼبّ ٗؼ٘‪ٞ‬الً دسیبکت‬ ‫ٗیؿذ ‪ ٝ‬حذ‪ٝ‬د ‪ٗ ۴‬یٔی٘تش ث‪ٞ‬د‪ ،‬سا ‪ٗ ۶۶‬یٔی٘تش استوب د‪١‬ذ‪.‬‬ ‫کیش‪ٝ‬ص هبػٖصاد‪ ٟ‬اظ‪٢‬بس ًشد‪ :‬ای‪ ٚ‬استوب ٗتو‪ٞ‬ػوظ ثوبسؽ‬ ‫اتلبم اکتبد‪ ،ٟ‬ػذد وـِ٘یوشی اػوت‪ٝ.‬ی اداٗو‪ ٠‬داد‪:‬‬ ‫ػبٗب‪ٛٞٗ ٠ٛ‬ؼب‪ ٙ‬یٌی اص پو‪ٜ‬وذ ػوبٗوب‪ٛ‬و‪ ٠‬ای اػوت ًو‪٠‬‬ ‫ًـ‪ٞ‬سٗب‪ ٙ‬سا تحت ؿؼبع هشاس ٗید‪١‬ذ ‪ٗ ٝ‬حوذ‪ٝ‬د‪ ٟ‬احوش‬ ‫و‪ ٙ‬دس ر‪ٜٞ‬ه ‪ ٝ‬ر‪ٜٞ‬ه ؿشم ًـ‪ٞ‬س ث‪ٞ‬د‪ ٝ ٟ‬ثو‪ٛ ٠‬وذست‬ ‫سخ ٗیداد ً‪ ٠٘١ ٠‬پ‪ً ٠ٜ٢‬ـ‪ٞ‬س سا تحتتاحیش هشاس د‪١‬ذ‪.‬‬ ‫ػخ‪ِٜٞ‬ی ک‪ٜ‬ؼت وه خبعش‪ٛ‬ـب‪ ٙ‬ػبخت‪ :‬اٗؼبّ ایو‪ٚ‬‬ ‫ػبٗب‪ ٠ٛ‬تب سؿت‪ ًٟٞ٠‬آجشص ‪ ٝ‬صاُشع سا ‪ ٖ١‬تحت تواحویوش‬ ‫هشاس داد ‪ ٝ‬ثبػج ؿذ ثبسا‪١ٙ‬بی ثؼیبس ؿذیذ دس ‪ٛ‬وووبط‬ ‫ٗختٔق داؿت‪ ٠‬ثبؿیٖ‪.‬هبػٖصاد‪ُ ٟ‬لت‪ٝ :‬یظُی و‪ ٙ‬ایو‪ٚ‬‬ ‫اػت ً‪ ٠‬ثؼیبس ‪ٛ‬بپبیذاس ث‪ٞ‬د‪ ٝ ٟ‬دس صٗب‪ٗ ٝ ٙ‬وٌوب‪١ ٙ‬وٖ‬ ‫ثؼیبس تـییش اػت ‪ٝ‬ثبسؿ‪٢‬بی سُجبسی ثؼیوبسؿوذیوذداسد‬ ‫ً‪ٜٗ ٠‬زشث‪ ٠‬ػیاله‪١‬بی ٗیؿ‪ٞ‬د ‪ ٝ‬ػیاله و‪ ٙ‬دس یوی‬ ‫ثبص‪ ٟ‬صٗب‪ٛ‬ی ثؼیبس ً‪ٞ‬تب‪ ٟ‬اتلبم ٗیاکتذ ً‪ٗ ٠‬ؼ٘‪ٞ‬الً حب‪ٝ‬ی‬ ‫دثی ثؼیبس ثبالیی اػت‪ٝ.‬ی اداٗ‪ ٠‬داد‪ٓ :‬زا دثی ًو‪ ٠‬سخ‬ ‫ٗی د‪١‬ذو‪ ٠‬یی ػبػت ثبؿذ و‪ ٠‬یی حب‪ٛ‬ی‪ ٠‬احش خ‪ٞ‬د سا‬ ‫ثبهی ٗیِزاسد‪ ،‬یؼ‪ٜ‬ی ‪ٝ‬هتی ً‪ ٠‬یی دثوی ‪١‬وضاس‪۲۴۴ ٝ‬‬ ‫ٗتشٌٗؼجی دسیی س‪ٝ‬دخوب‪ٛ‬و‪ً ٠‬و‪ ٠‬توبه و‪ٝ‬سی ‪۰۴۴‬‬ ‫ٗتشٌٗؼجی داسد‪ٗ ،‬ذتصٗب‪ ٙ‬تذا‪ ٕٝ‬و‪ ٙ‬خیٔی ٗ‪ٛ ٖ٢‬یؼت‬ ‫یؼ‪ٜ‬ی یٌجبس ً‪ ٠‬اتلبم اکتبد احش تخشیجی خ‪ٞ‬د سا داسد‪.‬‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫تَافک با لَُ لضاییِ بزای تعییی تىلیف‬ ‫سْام عذالت هتَفیاى‬ ‫هعاٍى فٌاٍری ٍ تَسعِ ًَاٍری شزوت سپزدُگذاری هزوشی گفت‪ :‬اخیزاً بوا‬ ‫لَُ لضاییِ بِ ًتیجِ ای هثبت بزای ٍراث سْام عذالت دست پیذا ووزدیون ٍ‬ ‫اهیذٍارین ایی الذام را تا پایاى شْزیَرهاُ بِ هزحلِ ًْایی بزساًین‪.‬‬ ‫ٗح٘‪ٞ‬د حؼ‪ٜٞٔ‬اکض‪ٝ‬د‪ :‬اخیشاً ثب ه‪ ٟٞ‬هضبیی‪ ٠‬ث‪ٛ ٠‬تیز‪٠‬ای ٗخجتی ثشای تٌٔیق ػ‪٢‬بٕ‬ ‫ػذآت ٗت‪ٞ‬کیب‪ٝ ٝ ٙ‬ساث و‪٢ٛ‬ب دػت پیذا ًشدیٖ ‪ ٝ‬اً‪ ٜٙٞ‬دس حبّ ا‪ٛ‬زبٕ ثوبهوی‬ ‫ٗشاحْ و‪١ ٙ‬ؼتیٖ‪ٝ.‬ی اظ‪٢‬بس داؿت‪ :‬دس ای‪ ٚ‬صٗی‪ ٠٘١ ٠ٜ‬تالؽ خ‪ٞ‬د سا ث‪ً ٠‬وبس‬ ‫ٗی ُیشیٖ ‪ ٝ‬اٗیذ‪ٝ‬اسیٖ تب پبیب‪ ٙ‬ؿ‪٢‬شی‪ٞ‬سٗب‪ٝ ٠ً ٟ‬ػذ‪ ٟ‬و‪ ٙ‬سا ثو‪ٝ ٠‬ساث ثوشای‬ ‫تؼیی‪ ٚ‬تٌٔیق ػ‪٢‬بٕ ػذآت ٗت‪ٞ‬کیب‪ ٙ‬داد‪ ٟ‬ث‪ٞ‬دیٖ‪ ،‬ا‪ٛ‬زبٕ ای‪ ٚ‬اهذإ سا ث‪ٗ ٠‬وشحٔو‪٠‬‬ ‫‪٢ٛ‬بیی ثشػب‪ٛ‬یٖ‪.‬حؼ‪ ٜٞٔ‬خبعش‪ٛ‬ـب‪ً ٙ‬شد‪ :‬ث‪ٛ ٠‬ظش ٗیسػذ ثب ‪ٌ٘١‬بسی‪١‬بیی ً‪ ٠‬ثوب‬ ‫ه‪ ٟٞ‬هضبیی‪ ٠‬دس داؿتیٖ ‪ٛ ٝ‬یض تل٘ی٘بت اتخبر ؿذ‪ ،ٟ‬ػ‪٢‬بٕ ػذآت ٗت‪ٞ‬کیب‪ ٙ‬سا تب‬ ‫پبیب‪ ٙ‬ؿ‪٢‬شی‪ٞ‬سٗب‪ ٟ‬دس اختیبس ‪ٝ‬ساث هشاس د‪١‬یٖ‪ٗ.‬ؼب‪ ٙٝ‬ک‪ٜ‬ب‪ٝ‬سی ‪ ٝ‬ت‪ٞ‬ػؼ‪ٞٛ ٠‬و‪ٝ‬سی‬ ‫ؿشًت ػپشد‪ُ ٟ‬زاسی ٗشًضی دس اداٗ‪ ٠‬ثو‪ ٠‬اهوذاٗوبت ا‪ٛ‬وزوبٕ ؿوذ‪ ٟ‬ثوشای‬ ‫ربٗب‪ٛ‬ذُب‪ ٙ‬ػ‪٢‬بٕ ػذآت اؿبس‪ً ٟ‬شد ‪ُ ٝ‬لت‪ٗ :‬ؼ‪ٓٝٞ‬یت تل٘یُٖیوشی ثوشای‬ ‫ربٗب‪ٛ‬ذُب‪ ٙ‬ػ‪٢‬بٕ ػذآت ثش ػ‪٢‬ذ‪ ٟ‬د‪ٓٝ‬ت اػت ‪ ٝ‬تؼیی‪ ٚ‬تٌؤویوق و‪١ ٙ‬ویوچ‬ ‫استجبعی ث‪ ٠‬ػبصٗب‪ ٙ‬ث‪ٞ‬سع ‪ ٝ‬ؿشًت ػپشد‪ُٟ‬زاسی ‪ٛ‬ذاسد‪.‬‬ ‫پزٍاس چارتزی بزای اربعیی هوٌَع شذ‬ ‫ٍسیز راُ ٍ شْزساسی اس ابالغ دستَرالعول هوٌوَعویوت فوزٍر چوارتوزی‬ ‫بلیتّای اربعیی خبز داد‪.‬‬ ‫سػتٖ هبػ٘ی ثب اػالٕ ای‪ ٚ‬خجش ُلت‪ :‬کش‪ٝ‬ؽ ثٔیت ػتجبت ثب ‪ٛ‬شخ ٗـخوق ‪ٝ‬‬ ‫ث‪ ٠‬ک‪ٞ‬ست ٗؼتویٖ ا‪ٛ‬زبٕ ٗیؿ‪ٞ‬د‪.‬‬ ‫وهبی هبػ٘ی تبًیذ ًشد‪ٜٞ٘ٗ :‬ػیت کش‪ٝ‬ؽ وبستشی ثٔیت‪١‬بی اسثؼیو‪ ٚ‬اثوالؽ‬ ‫ؿذ‪ ٟ‬اػت ‪ٛ ٝ‬شخ ُزاسی ‪ٛ‬یض ث‪ ٠‬ص‪ٝ‬دی ا‪ٛ‬زبٕ ‪ ٝ‬اػالٕ ٗیؿ‪ٞ‬د‪.‬‬ ‫‪ٝ‬صیش سا‪ ٟ‬دسثبس‪ ٟ‬دػت‪ٞ‬سآؼْ٘ کش‪ٝ‬ؽ ثٔیت‪١‬بی اسثؼی‪ُ ٚ‬لت‪ :‬اُش ایوشالیو‪ٜ‬وی‬ ‫ثٔیت‪١‬بی اسثؼی‪ ٚ‬سا هجال ث‪ ٠‬وبستشً‪ٜٜ‬ذُب‪ ٙ‬کش‪ٝ‬خت‪ ٠‬ثبؿذ تخٔق ًشد‪ ٟ‬اػت ‪ٝ‬‬ ‫دس ک‪ٞ‬ستی ً‪ ٠‬ایشالی‪١ٚ‬ب ث‪ ٠‬کش‪ٝ‬ؽ اسصی ث‪ ٠‬اتجبع ؿیشایشا‪ٛ‬ی اداٗ‪ ٠‬د‪١‬و‪ٜ‬وذ دس‬ ‫اثتذا تزًش ٗید‪١‬یٖ ‪ ٝ‬اُش سػبیت ‪ٛ‬ـذ ث‪ ٠‬تؼضیشات ٗؼشکی ٗی ً‪ٜ‬یٖ تب ثب و‪٢ٛ‬وب‬ ‫ثشخ‪ٞ‬سد ؿ‪ٞ‬د‪.‬‬ ‫‪ٝ‬صیش سا‪ ٟ‬دس ػی‪ ٚ‬حبّ اػالًٕشد ً‪ ٠‬کش‪ٝ‬ؽ اسصی ثٔیت خبسد اص ًـ‪ٞ‬س وصاد‬ ‫اػت ‪ ٝ‬دس دکبتش کش‪ٝ‬ؽ خبسد اص ًـ‪ٞ‬س اٌٗب‪ ٙ‬کش‪ٝ‬ؽ اسصی ‪ٝ‬ر‪ٞ‬د داسد‪.‬‬ ‫رئیس ول گوزن‪ :‬واالّای اساسی هَردًیاس تاهیی شذُ است‬ ‫سهیغ ًْ ُ٘شى ًـ‪ٞ‬س ُلت‪ ٖ١ :‬اً‪ ٜٙٞ‬دس ث‪ٜ‬بدس ٗب حذ‪ٝ‬د ‪ٗ ۴‬یٔیو‪ ٙٞ‬تو‪ٚ‬‬ ‫ًبالی اػبػی ٗ‪ٞ‬ر‪ٞ‬د اػت ‪ٗ ٝ‬شدٕ دؿذؿ‪٠‬ای دس ای‪ ٚ‬صٗی‪ٛ ٠ٜ‬ذاؿت‪ ٠‬ثبؿ‪ٜ‬ذ‪.‬‬ ‫ػٔیشضب ٗوذػی اظ‪٢‬بس ًشد‪ً :‬بال‪١‬بی اػبػی ٗ‪ٞ‬سد ‪ٛ‬یبص ًـ‪ٞ‬س تبٗی‪ ٚ‬ؿوذ‪ٝ ٟ‬‬ ‫ٗشدٕ دؿذؿ‪٠‬ای دس ای‪ ٚ‬صٗی‪ٛ ٠ٜ‬ذاؿت‪ ٠‬ثبؿ‪ٜ‬ذ‪ٗ.‬وذػی تلشیح ًشد‪ ٖ١ :‬اًو‪ٜ‬و‪ٙٞ‬‬ ‫دس ث‪ٜ‬بدس ٗب حذ‪ٝ‬د ‪ٗ ۴‬یٔی‪ ٙٞ‬ت‪ً ٚ‬بالی اػبػی ٗ‪ٞ‬ر‪ٞ‬د اػت ً‪ ٠‬ؿبْٗ ‪ ۲۲‬هٔوٖ‬ ‫ًبالی اػبػی اص ر٘ٔ‪ُٜ ٠‬ذٕ‪ ،‬ر‪٢ٛ ،ٞ‬بد‪١ٟ‬بی داٗی ٗیؿ‪ٞ‬د‪ٝ.‬ی ثب ثیب‪ ٙ‬ای‪ٌٜ‬و‪:٠‬‬ ‫دس حبّ حبضش حذ‪ٝ‬د ‪١ ۴۴۴‬ضاس ت‪ ٚ‬اص ای‪ٗ ٚ‬وذاس دس اػٌٔ‪١٠‬ب دس حبّ تخٔی‪ٝ ٠‬‬ ‫ثبسُیشی ‪١‬ؼت‪ٜ‬ذ ‪ ٝ‬ػال‪ ٟٝ‬ثش و‪ ٙ‬حذ‪ٝ‬د ‪ٗ ۰۴۴‬یٔی‪ ٙٞ‬تو‪ً ٚ‬وبالی اػوبػوی دس‬ ‫ٓ‪ِٜ‬شُب‪ ٟ‬اػت ً‪ ٠‬ث‪ ٠‬تذسیذ ‪ٝ‬اسد اػٌٔ‪ ٠‬خ‪ٞ‬ا‪١‬و‪ٜ‬وذ ؿوذ اکوض‪ٝ‬د‪ :‬تـوشیولوبت‬ ‫ُ٘شًی ٗب‪ٜٛ‬ذ کشای‪ٜ‬ذ کذ‪ٝ‬س ٗز‪ٞ‬ص‪ ،‬ا‪ٛ‬زبٕ اٗ‪ٞ‬س وصٗبیـِب‪١‬ی‪ ،‬اػوتوب‪ٛ‬وذاسد ‪ٝ‬‬ ‫هش‪ٛ‬غی‪ ٠ٜ‬ثشای ای‪ٗ ۴ ٚ‬یٔی‪ ٙٞ‬ت‪ً ٚ‬بالی اػبػی دس حبّ ا‪ٛ‬زبٕ اػت‪.‬سهیغ ًوْ‬ ‫ُ٘شى ًـ‪ٞ‬س ‪٘١‬چ‪ٜ‬ی‪ ٚ‬ثب اؿبس‪ ٟ‬ث‪ ٠‬ای‪ ٠ٌٜ‬دس حبّ حبضش ًـ‪ٞ‬س‪١‬بی اس‪ٝ‬پبیوی‪،‬‬ ‫ًـ‪ٞ‬س‪١‬بی ٗ‪ٜ‬غو‪ ٝ ٠‬ث‪ٞٛ ٠‬ػی ت٘بٕ ًـ‪ٞ‬س‪١‬ب دس تبٗی‪ً ٚ‬بالی اػبػی ثب ٗـوٌوْ‬ ‫ٗ‪ٞ‬ار‪١ ٠‬ؼت‪ٜ‬ذ‪ ،‬خبعش‪ٛ‬ـب‪ً ٙ‬شد‪ :‬دس ایشا‪ ٙ‬خ‪ٞ‬ؿجختب‪ ٠ٛ‬ثب تذاثیش ا‪ٛ‬زبٕ ؿوذ‪ ٟ‬دس‬ ‫ثحج ت‪ٜ‬ظیٖ ثبصاس دس ‪ٝ‬صاست ر‪٢‬بد ًـب‪ٝ‬سصی ‪ٝ ٝ‬صاست ک٘ت ‪ ٝ‬اػوتوجوبسات‬ ‫اختلبف یبکت‪ًٔ ،٠‬ی‪ً ٠‬بال‪١‬بی اػبػی ٗ‪ٞ‬سد ‪ٛ‬یبص ًـ‪ٞ‬س خشیذاسی ٗیؿ‪ٛٞ‬ذ‪.‬‬ ‫استفادُ اس ظزفیت ّوِ دستگاُّا‬ ‫بزای تسزیع در عولیات اهذاد ٍ ًجات سیلسدگاى‬ ‫رئیس جوَْر بز استوفوادُ اس ظوزفویوت ّوووِ‬ ‫دستگاُ ّای اجزایی ٍ اًمالبی بزای تسوزیوع در‬ ‫عولیات اهذاد ٍ ًجات سیلسدگاى در ًماط هختلف‬ ‫وشَر تاویذ وزد‪.‬‬ ‫سهیغ ر٘‪ٞ٢‬س ثیب‪ ٙ‬داؿت‪ :‬دس س‪ٝ‬ص‪١‬بی اخویوش دس‬ ‫ٗز٘‪ٞ‬ع دس ‪ٛ ۶۶۶‬وغ‪ً ٠‬ـ‪ٞ‬س ؿب‪١‬ذ ‪ٝ‬ه‪ٞ‬ع ػویواله‬ ‫ث‪ٞ‬د‪ ٟ‬ایٖ‪.‬سهیؼی خبعش‪ٛ‬ـب‪ً ٙ‬شد‪ :‬اُش وو‪ ٠‬اخوجوبس‬ ‫‪ٝ‬ه‪ٞ‬ع ػیْ ث‪ ٠‬ع‪ٞ‬س ًبْٗ ‪ٓ ٝ‬حظ‪٠‬ای ث‪ ٠‬دػت ث‪ٜ‬وذ‪ٟ‬‬ ‫ٗی سػذ ‪ٗ ٝ‬ؼب‪ ٙٝ‬ا‪ ّٝ‬سهیوغ رو٘و‪٢‬و‪ٞ‬س ‪ٝ ٝ‬صیوش‬ ‫ًـ‪ٞ‬س ‪ٛ‬یض حض‪ٞ‬س ٗیذا‪ٛ‬ی داس‪ٛ‬ذ ‪ٗ ٝ‬ؼت٘شا وخوشیو‪ٚ‬‬ ‫تح‪ٞ‬الت ‪ ٝ‬اخجبس سا ث‪ ٠‬ث‪ٜ‬ذ‪ُ ٟ‬ضاسؽ ٗیً‪ٜٜ‬ذ‪ ،‬اٗب ثب‬ ‫ای‪ٝ ٚ‬ر‪ٞ‬د عبهت ‪ٛ‬یب‪ٝ‬سدٕ ً‪ ٠‬اخجبس سا کوشکوب اص‬ ‫دکتشٕ د‪ٛ‬جبّ ً‪ٓ ٝ ٖٜ‬زا ث‪ ٠‬حض‪ٞ‬س ؿ٘ب سػیذٕ تب اص‬ ‫‪ٛ‬ضدیی پیِیش وخشی‪ٝ ٚ‬ضؼیت اٗذاد ث‪ٗ ٠‬وشدٕ ‪ٝ‬‬ ‫وػیتدیذُب‪ ٙ‬ػیْ اخیش ثبؿٖ‪.‬‬ ‫سهیغ ر٘‪ٞ٢‬س ثوب اؿوبس‪ ٟ‬ثو‪ ٠‬حضو‪ٞ‬س تویوٖ ‪١‬وب‪،‬‬ ‫ٗبؿی‪ ٚ‬والت ‪ ٝ‬تز‪٢‬ویوضات اٗوذادی دس ٗو‪ٜ‬وبعون‬ ‫ػیْصد‪ ٟ‬اص ر٘ٔ‪ ٠‬دس س‪ٝ‬ػتبی ٗوضداسا‪ ،ٙ‬تلوشیوح‬ ‫ًشد‪ :‬ث‪ٓ ٠‬غق س‪ٝ‬حی‪ ٠‬ای ً‪ ٠‬اٗبٕ ساحوْ ‪ٗ ٝ‬وووبٕ‬ ‫ٗؼظٖ س‪١‬جشی دس ٗشدٕ دٗیذ‪ٛ‬ذ‪ ،‬اٗش‪ٝ‬ص ؿب‪١‬ذ تجٔو‪ٞ‬س‬ ‫س‪ٝ‬حی‪٘١ ٠‬جؼتِی ‪ً٘ ٝ‬ی ٗشدٕ ثو‪ ٠‬یوٌوذیوِوش‬ ‫‪١‬ؼتیٖ‪٘١ .‬ی‪ ٚ‬س‪ٝ‬حی‪ ٠‬ثبػج ؿذ‪ ٠ً ٟ‬اٗش‪ٝ‬ص ایو‪ٜ‬وزوب‬ ‫ٗ٘ٔ‪ ٞ‬اص ‪ٛ‬یش‪١ٝ‬ب ‪ ٝ‬تز‪٢‬یضات اٗذادی ثبؿذ ًو‪ ٠‬ایو‪ٚ‬‬ ‫ثؼیبس اسصؿ٘‪ٜ‬ذ اػت‪.‬سهیؼی ثب تبًیذ ثوش ایو‪ٜ‬وٌو‪٠‬‬ ‫‪١‬شُ‪ٛ ٠ٛٞ‬یبص ثشای تٌ٘یْ ػ٘ٔیبت اٗذاد ‪ٛ ٝ‬وزوبت‬ ‫ث‪ٗ ٠‬شدٕ ػیْصد‪ ٟ‬دس ‪ٛ‬وبط ٗختٔق ًـ‪ٞ‬س دس اػشع‬ ‫‪ٝ‬هت تبٗی‪ ٚ‬خ‪ٞ‬ا‪١‬ذ ؿذ‪ ،‬خبعش‪ٛ‬ـب‪ً ٙ‬شد‪ :‬پوغ اص‬ ‫تٌ٘یْ ػ٘ٔیبت اٗذاد ‪ٛ ٝ‬زبت ‪ ٝ‬اػٌوب‪ٗ ٙ‬و‪ٞ‬هوت‬ ‫ٗشدٕ‪ ،‬تؼشیغ دس ػبٗب‪ ٙ‬داد‪ٜٗ ٙ‬بصّ وػیتدیذ‪ ٟ‬اص‬ ‫ػیْ ا‪٘١‬یت ثبالیی داسد ً‪ ٠‬ثؼذ اص اهذاٗبت ا‪ٓٝ‬یو‪٠‬‬ ‫ثبیذ ‪١‬ش و‪ ٠‬ػشیغتش وؿبص ؿ‪ٞ‬د‪.‬‬ ‫سهیغ ر٘‪ٞ٢‬س ‪٘١‬چ‪ٜ‬ی‪ ٚ‬ثب ثیب‪ ٙ‬ای‪ٝ ٠ٌٜ‬ه‪ٞ‬ع وو‪ٜ‬ویو‪ٚ‬‬ ‫سخذاد‪١‬بیی حبْٗ تزشث‪ ٝ ٠‬ػجشت‪١‬بیی ثوشای ٗوب‬ ‫اػت‪ُ ،‬لت‪ٝ :‬ه‪ٞ‬ع و‪ٜ‬ویو‪ ٚ‬سخوذاد‪١‬وبیوی ‪ٛ‬ـوب‪ٙ‬‬ ‫ٗی د‪١‬ذ ً‪ ٠‬ارشای ٗوشسات ؿ‪٢‬شػبصی اص رو٘ٔو‪٠‬‬ ‫سػبیت حشیٖ س‪ٝ‬د‪١‬ب ‪ٗ ٝ‬ؼیْ‪١‬ب ‪ ٝ‬رٔو‪ُٞ‬ویوشی اص‬ ‫ػبخت ‪ ٝ‬ػبص دس ای‪ ٚ‬حشیٖ ‪ ٝ‬اص ػو‪ٞ‬ی دیوِوش‬ ‫الیش‪ٝ‬ثی ث‪ٞٗ ٠‬هغ ٗؼیش س‪ٝ‬د‪١‬ب ‪ٗ ٝ‬ؼیْ‪١‬ب ثوبیوذ ثوب‬ ‫رذیت د‪ٛ‬جبّ ؿ‪ٞ‬د‪.‬‬ ‫ی‪ٞ‬خ‪ ٞ‬ایذی ُ‪ٞ‬سد‪ُٞ ٕٝ‬صّ ثیش یئشدیش‬ ‫داؽ ث‪ٞ‬یش‪ٛٝ‬ذ‪ ٟ‬ثبؽ ایچی‪ٜ‬ذ‪ ٟ‬ثیش اه‪ٞ‬دیش‬ ‫ُ‪ ّٞ‬ویچِی‪ ٚ‬ایی د‪ٞٓٝ‬ه ‪١‬شثب‪ٛ‬ب‬ ‫د‪ٝ‬س‪ ٝ‬ػ‪ٞ‬الس وخیش ُٔیش ‪ٝ‬سیب‪ٛ‬ب‬ ‫د‪ٝ‬ؿ‪ٛ ٠‬یجٔش هبٓی ایٔ‪ ٠‬ا‪ٝ‬عبهالس‬ ‫د‪ٝ‬ال‪ٛ‬یشالس ایی‪ ٚ‬ثبؿٔی ه‪ٛٞ‬بهالس‬ ‫ه‪ٞٔٓٞ‬هچ‪ٞ‬الس ه‪ٞٔٓٞ‬م اهذیش ه‪ٛٞ‬بؿب‬ ‫یئتیـیشٓش یئییت ایچ٘ی ا‪ٝ‬ربؿب‬ ‫وبٓویچی الس ُ‪ٞ‬صّ وبٓوی وبٓیشالس‬ ‫ه‪ٛٞ‬بهالسدا ػئ‪ُٞ‬ی ایٔ‪ ٠‬ثبخیشالس‬ ‫یئییت ایچ٘ی ػؼی ُٔیش ا‪ٝ‬عبهذا‪ٙ‬‬ ‫دهییت ُ‪٘ٓٞ‬ی اهـیذیٔیش ا‪ٝ‬صاهذا‪ٙ‬‬ ‫ثیشد‪ ٙ‬ثیش‪ ٟ‬ؿ‪ٜٔ‬یی ػؼی ا‪ٝ‬ربٓذی‬ ‫وٓویـیٔ‪ ٠‬وپیی ػؼی ه‪ٝٞ‬صا‪ٛ‬ذی‬ ‫ثیٔی‪ٜ‬ذی ًی د‪ٝ‬ی‪ٞ‬ؽ ثیتیت د‪ٛٝ‬یبدا‪ٙ‬‬ ‫ا‪ٝ‬ؿش‪ ٝ‬اُشی ییـیـیٔیت ا‪ٝ‬ستبدا‪ٙ‬‬ ‫ػیخی‪ٜ‬تیالس ایـذ‪ ٙ‬د‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ه ه‪ٞ‬ت‪ٞٓٞ‬ه‬ ‫ای‪ٜ‬زیی یئشی دی‪ٜ‬زٔیی ٓ‪ ٠‬ت‪ٞ‬ت‪ٞٓٞ‬ه‬ ‫دی‪ٜ‬زٔیِی‪ ٚ‬وبؿی ُٔیت وبتیجذیش‬ ‫‪١‬بٗی ا‪ٝ‬ص‪ ٝ‬ا‪ٝ‬ص پیؼٔیِی‪ ٚ‬وتیجذیش‬ ‫ی‪ٞ‬خ‪ ٞ‬ایذی وبؿی‪ ٚ‬ػؼی وییتذی‬ ‫دی‪ٜ‬زٔیِی‪ ٚ‬ایؼتِی‪ٜ‬ی داؿیتذی‬ ‫ی‪ٞ‬خ‪ً ٞ‬ی٘ی ُ‪ٞ‬س‪ٝ‬ؿشٓش ایؼتی ٓش‬ ‫آ‪ُٔ ٠‬ش د‪ٝ‬صُ‪ ٙٞ‬ا‪ٓٝ‬ؼب دیٔی ٓش‬ ‫یئ٘ی ‪ٛ‬ئز‪ ٠‬اًٌ٘یٔ‪ ٠‬ثئزشس‬ ‫دیٔی ٓشد‪ ٟ‬اٌٗیٔ‪ ٠‬دیشؤش‬ ‫ایـٔ٘یی‪ ٚ‬دی‪ٜ‬زٔیِی ُ‪ٞ‬س‪٘ٛ ٟ‬ض‬ ‫ایؼت‪ٗ ٠‬یی‪ ٚ‬ای‪ٜ‬زیٔیِ‪ ٠‬د‪ٝ‬ص‪٘ٛ ٟ‬ض‬ ‫پزداخت سَد سْام ‪ 39‬شزوت‬ ‫بَرسی اس عزیک ساهاًِ سجام‬ ‫شزوت سپزدُ گذاری هزوشی اٍراق بْادار ٍ تسوَیوِ‬ ‫ٍجَُ اعالموزد‪ :‬سَد سْام ‪ 39‬شزوت در تیز هاُ اهسال‬ ‫اس عزیک اعالعات ساهاًِ سجام پزداخت شذ‪.‬‬ ‫ُلت‪ٜ‬ی اػت‪ :‬ؿشًت ‪١‬بیی ً‪ ٠‬دس ػبّ روبسی توب ثو‪٠‬‬ ‫اٗش‪ٝ‬ص اهذإ ث‪ ٠‬پشداخت ػ‪ٞ‬د اص عشین ػوبٗوب‪ٛ‬و‪ ٠‬ػوزوبٕ‬ ‫ًشد‪ٟ‬ا‪ٛ‬ذ ؿبْٗ ؿشًت ‪١‬بی ٓیضی‪ َٜ‬پبسػیب‪ ،ٙ‬پشداخوت‬ ‫آٌتش‪ٛٝ‬یی ػبٗب‪ً ٙ‬یؾ‪ُ ،‬ش‪ٗ ٟٝ‬ذیشیت اسصؽ ػشٗبی‪٠‬‬ ‫ک‪ٜ‬ذ‪ٝ‬م ثبص‪ٛ‬ـؼتِی ًـو‪ٞ‬سی‪ ،‬ػوشٗوبیو‪ُ ٠‬وزاسی ‪ٝ‬‬ ‫خذٗبت ٗذیشیت ک‪ٜ‬ذ‪ٝ‬م ثبص‪ٛ‬ـؼتِی ًـ‪ٞ‬سی‪ ،‬ػی٘ب‪ٙ‬‬ ‫ؿ٘بّ‪ ،‬ک‪ٜ‬بیغ ًـب‪ٝ‬سصی ‪ًٞ ٝ‬د ص‪ٛ‬زب‪ ،ٙ‬ػشٗبی‪ُ٠‬زاسی‬ ‫ت‪ٞ‬ػؼ‪ ٝ ٠‬ػ٘شا‪ ٙ‬اػتب‪ً ٙ‬شٗب‪ٛ ،ٙ‬ئ‪ٞ‬پب‪ ۲۲ ٙ‬ث‪ ،ٚ٘٢‬ػشٗبیو‪٠‬‬ ‫ُزاسی ک‪ٜ‬بیغ ؿی٘یبیی ایشا‪ ،ٙ‬ػشٗبی‪ُ ٠‬زاسی ؿوذیوش‪،‬‬ ‫ثبصسُب‪ٛ‬ی ‪ ٝ‬ت‪ٓٞ‬یذی ٗشرب‪ً ٙ‬بس‪ ،‬پٔی٘ش وسیوب ػوبػو‪،ّٞ‬‬ ‫ػی٘ب‪ٗ ٙ‬بص‪ٛ‬ذسا‪ ،ٙ‬ػشٗبی‪ُ ٠‬زاسی ت‪ٞ‬ػؼ‪ٔٗ ٠‬ی‪ ،‬ػویو٘وب‪ٙ‬‬ ‫ؿشم‪ٗ ،‬زت٘غ ػی٘ب‪ ٙ‬ؿشه وػیب‪ ،‬ػو٘وشا‪ ٝ ٙ‬تو‪ٞ‬ػوؼو‪٠‬‬ ‫ؿب‪١‬ذ‪ ،‬کشو‪ٝ‬سی ٗؼذ‪ٛ‬ی اپبّ ًب‪ٛ‬وی پوبسع‪ٗ ،‬وذیوشیوت‬ ‫ا‪ٛ‬شطی اٗیذ تبثب‪ٞ١ ٙ‬س‪ ،‬ه‪ٜ‬ذ ‪ٛ‬یـبث‪ٞ‬س‪ ،‬ػوشٗوبیو‪ُ ٠‬وزاسی‬ ‫خ‪ٞ‬اسصٗی‪ُ ،‬ش‪ ٟٝ‬ػشٗبی‪ُ ٠‬زاسی وتی‪ ٠‬دٗب‪ٛٝ‬ذ‪ ،‬ػشٗوبیو‪٠‬‬ ‫ُزاسی ػپ‪ ،٠‬ػشٗبی‪ُ ٠‬زاسی ثبص‪ٛ‬ـؼتوِوی ًوبسًو‪ٜ‬وب‪ٙ‬‬ ‫ثب‪٢ٌٛ‬ب‪ ،‬ػشٗبی‪ُ ٠‬زاسی ٗؼٌ‪ ٚ‬پشدیغ‪ ،‬تٌبد‪ٗ ،ٝ‬ؼذ‪ٛ‬وی‬ ‫دٗب‪ٛٝ‬ذ‪ ،‬خذٗبت ا‪ٛ‬ل‪ٞ‬سٗبتیی‪ ،‬ثی٘‪ ٠‬اتٌبیی ایشا‪ٛ‬یب‪ ،ٙ‬پ‪ٞ‬یب‬ ‫صسًب‪ ٙ‬وهذس‪ ،ٟ‬پٔی پش‪ٝ‬پیٔ‪ ٚ‬رٖ‪ ،‬ػپیذاس ػیؼتٖ وػویوب‪،‬‬ ‫ػی٘ب‪ ٙ‬ػپب‪١‬ب‪ُ ،ٙ‬شدؿِشی ایوشا‪ٛ‬ویوب‪ ،ٙ‬ػویو٘وب‪ ٙ‬وستوب‬ ‫اسدثیْ‪ ،‬خبى وی‪ٜ‬ی ایشا‪ ،ٙ‬کشص‪ ،‬ث‪ ٠‬پشداختٗٔت‪ُ ،‬ش‪ٟٝ‬‬ ‫ت‪ٞ‬ػؼ‪٢ٗ ٠‬شوی‪ٜ‬ذُب‪ ،ٙ‬ػویو٘وب‪ً ٙ‬وشٗوب‪ ٝ ٙ‬ثویو٘و‪ٗ ٠‬وب‬ ‫‪١‬ؼت‪ٜ‬ذ‪.‬ػزبٕ یی ػبٗب‪ ٠ٛ‬صیش ػبختی ثشای ؿو‪ٜ‬وبػوبیوی‬ ‫ٗـتشیب‪ ٙ‬ث‪ٜٗ٠‬ظ‪ٞ‬س ‪ٝ‬س‪ٝ‬د ث‪ ٠‬ثبؿِب‪ ٟ‬ثضسٍ ثبصاس ػوشٗوبیو‪٠‬‬ ‫ایشا‪ ٙ‬اػوت ًو‪١ ٠‬و٘و‪ ٠‬کوؼوبال‪ ٙ‬ایو‪ ٚ‬ثوبصاس اػوٖ اص‬ ‫ػشٗبی‪ُ ٠‬زاسا‪ٗ ،ٙ‬ـتشیب‪ٗ ٝ ٙ‬وذیوشا‪ٛ ٙ‬و‪٢‬وبد‪١‬وب دس ایو‪ٚ‬‬ ‫ػبٗب‪ ،٠ٛ‬کوظ یی ثبس ثشای ‪٘١‬یـ‪ ٠‬اعالػبت خ‪ٞ‬د سا دس‬ ‫و‪ ٙ‬حجت خ‪ٞ‬ا‪ٜ١‬ذ ًشد ‪ ٝ‬پغ اص احشاص ‪ٞ١‬یت حضو‪ٞ‬سی‬ ‫‪ ٝ‬ؿیشحض‪ٞ‬سی هبدس ث‪ ٠‬دسیبکت خذٗبت ٗجت‪ٜ‬ی ثوش داد‪ٟ‬‬ ‫‪١‬بی تبییذ ؿذ‪ ٟ‬خ‪ٞ‬ا‪ٜ١‬ذ ث‪ٞ‬د‪ .‬ثش اػبع ای‪ُ ٚ‬وضاسؽ‪ ،‬اص‬ ‫عشین ای‪ ٚ‬ػبٗب‪ ٠ٛ‬اعالػبت ‪ٞ١‬یتوی‪ ،‬ؿو٘وبس‪ ٟ‬حؼوبه‪،‬‬ ‫ؿ٘بس‪ٞٗ ٟ‬ثبیْ‪ ،‬ودسع آٌتش‪ٛٝ‬یٌی ‪ ٝ‬اهبٗت دای٘ی کوشد‬ ‫حجت ٗی ؿ‪ٞ‬د ‪ ٝ‬اص و‪ ٙ‬ث‪ ٠‬ثؼذ ‪١‬یچ ‪٢ٛ‬بد ٗبٓی ‪ٛ‬ویوبصی ثو‪٠‬‬ ‫دسیبکت ٗزذد اعالػبت و‪ ٙ‬ػ‪٢‬بٗذاس سا ‪ٛ‬ذاسد‪.‬‬ صفحه 1 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫سیاسی‬ ‫دوشنبه ‪ 01‬مرداد ‪ 0 * 0010‬اگوست‪2 * 2122‬محرم ‪ * 0001‬سال سی و دوم ( اوتوز ایکینجی ایل ) * شماره ( سایی ) ‪5555 :‬‬ ‫فطاًسِ ثبیس ثِ اهطیىب فشبض ثیبٍضز‪ /‬ثحطاى اًطغی اضٍپب ثطای ایطاى فطصت است‬ ‫اذجبض وَتبُ حَازث‬ ‫*‪ 12‬هصسٍم ٍ ‪ 2‬وشتِ ًتیجِ سَاًح‬ ‫ضاًٌسگی یه شجبًِضٍظ یه جبزُ زض جیطفت‬ ‫زییس ایزضاوس پیص بیمازستاوی داوطگاٌ علوً‬ ‫پصضکی جیسفت اش مصدیمیت ‪ ۲۳‬وفس ی فًت ‪۳‬‬ ‫ته بٍ علت تصادفات زیش گرضتٍ تاکىًن توىوُوا‬ ‫دز یک جادٌ ایه ضُسستان خوروس دادو یا اش‬ ‫ساوحٍ مىجس بٍ فًت دز محًز جیسفت ‪ -‬دلفوازد‬ ‫طی عصس امسیش خرس داد ی گفت‪ :‬دز ایه ساوحوٍ‬ ‫‪ ۳‬وفس کطتٍ ی چُاز وفس مصدی ضدودو‬ ‫یک کبزضنبس مسبئل ثینالمللل ثلب ثلیلب‬ ‫اینکه ایسا و امسیکب هلس وو ثله ولل‬ ‫ت افق ثسای زفع تحسیمهب و اویلبی ثلسملب‬ ‫نیبش وازند اظهبز کسو‪ :‬ایسا ثس این م ض ع‬ ‫تاکید وازو که ثبید اش منبفع اقتلبوی ثسمب‬ ‫ثه طل ز کلبملل ثلهلس ملنلد ضل و ولل‬ ‫امسیکبی هب اصساز وازنلد کله ثلسال اش‬ ‫تحسیمهب علیه ایسا همچنب اوامه پیدا کند‪.‬‬ ‫وسن ثهطت پ ز وز گفتوگ ثب ایسنلب وز‬ ‫م زو مراکس تلفن ‪ 021‬وقیلهله ای االیلس‬ ‫زوسبی ممه ز ایسا و فسانسه وز ازتجبط ثلب‬ ‫م ض ع ثسمب و مراکسات و هلملچلنلیلن‬ ‫تالش ثسا ویگس اش کط زهبی ازوپبی و‬ ‫منطهه ثسای نصویک کلسو ویلدگلب هلبی‬ ‫ایسا و امسیکب مهت ول ت افق اظلهلبز‬ ‫کسو‪ :‬فسانس ی هب ثه ونجب این هستند که ثلب‬ ‫اویبی ثسمب و زفع تحسیمهبی نفت و گلبش‬ ‫علیه ایسا اش این طسیق ثت انند مهدازی ثبشاز‬ ‫انسضی زا مدیسیت کنند‪.‬وی ثب ثیب اینکه ثلب‬ ‫ت مه ثه ثحسا اوکساین و گسان س ات و‬ ‫مطکالت پیلص املد ثلیلن کطل زهلبی‬ ‫ازوپبی و زوسیه وز این شمیلنله ثله نل لس‬ ‫م زسد که ا هب شمستب سلتلتل زا وز‬ ‫شمینه انسضی پیص زو واضته ثبضنلد افلصوو‪:‬‬ ‫وز همین چبزچ ه ا هب وز تالش هستنلد‬ ‫که اش طسیق گفت وگ و ملیلبنل ل گلسی‬ ‫تالش کنند که وز مراکلسات ثله زا ولل‬ ‫مدیدی وست پیدا کنند تب ایسا و امسیکلب‬ ‫* ‪ 2‬هطظثبى زض اشضثبیجبىغطثری ثرِ‬ ‫شْبزت ضسیسًس‬ ‫بس اساس اعال زیابط عوموًموی فوسمواوودَوی‬ ‫مسشباوی اذزبایجانغسبی ایوه سوسبواشان ویوه‬ ‫گطت شوی ی کىتسل ی زصود ووًاز موسشا بوٍ‬ ‫ضُادت زسیدودو ویما اجی پًز اَو ازیمویوٍ‬ ‫زیستاا گىگچیه ی امیس اقایزدا شادٌ اَ وقدٌ‬ ‫َستىدو‬ ‫* ‪ 2‬هیلیبضز ضیبل والّجطزاضی اظ عطیک فرطٍش‬ ‫لیعیٌگی ذَزضٍ‬ ‫ثه ت افق ثسسند و اش طسیق زفع تلحلسیلم هلب‬ ‫ثت انند ثب استفبو اش نفت و گلبش صلبوزاتل‬ ‫ایسا تب ودووی ملل ی تطلدیلد ثلحلسا‬ ‫انسضی زا ثگیسند‪.‬این کلبزضلنلبس مسلبئلل‬ ‫ثینالملل ثب ثیب اینکه فسانس یهلب وز ایلن‬ ‫شمینه ثه ملبی فطلبز ثله ایلسا ثلبیلد ثله‬ ‫امسیکبی هب فطبز ثیبوزند و اعمب فطبز ثله‬ ‫ایسا منطه نیست اوامه واو‪ :‬پبزیس ثلبیلد‬ ‫وولت واضنگتن زام به کند تب تحسیمهبی‬ ‫نفت و گبش علیه ایسا زا لغ کند و املبش‬ ‫وهد که ایسا ثه پ هبی ال و اش ململله‬ ‫پ هبی ثل کهضد اش نبض اش صلبوزات‬ ‫انسضی وستسس پیدا کند‪.‬ثهطت پ ز ثب ثلیلب‬ ‫اینکه ثساسبس ااجبز منتطس ضد ایتبلیبی هلب‬ ‫نیص ثه ونجب این هستند که ویدگب هبی ایسا‬ ‫ٍلتی التصبز وَپٌی ظًسُ هی شَز‬ ‫و امسیکب زا وز م زو ملراکلسات ثله هلم‬ ‫نصویک کنند افلصوو‪ :‬وز قیلیله اولیلبی‬ ‫ت افق ایسا ثس این م ض ع تاکید وازو کله‬ ‫اش منبفع اقتلبوی ثسمب ثبید ثهس مند ض و و‬ ‫وز همین زاستب ثبید تحسیمهب ثسواضته ضل و‬ ‫ول اش ویگس س امسیکبی هب اصساز وازنلد‬ ‫که ثسا اش تحسیم هب اش ممله تحسیملهلبی‬ ‫سپب و قسازواضتن سپب وز لیست گسو هلبی‬ ‫ثه اصطالح تسوزیست زا وفظ کنند‪.‬وی ثلب‬ ‫ثیب اینکه وو طسف تلالش وازنلد کله ثلب‬ ‫چبنه شن سیبس ثه ال اسلتله هلبی ال و‬ ‫ثسسند اوامه واو‪ :‬هم ایسا و هم امسیکب ثله‬ ‫ول ت افق نیبش وازند‪ .‬امسیکب مبیل است‬ ‫ثسا اش ثحسا کن ن وز ثبشاز انسضی زا ثلب‬ ‫کمک ایسا ول کند چسا که عسثستب نلیلص‬ ‫عمال ا استه امسیکب ثسای افصایص ت لید زا‬ ‫زو کسو‪ .‬ثب ت مه ثه افصایص قیمت سل الت‬ ‫وز امسیکب و وز پیص ث و انتتبثبت ملیلب‬ ‫ووز ای کنگس وز ن امجس سب مبزی اوامه‬ ‫ثحسا انسضی ثه نفع وم کساتهب نیلسلت و‬ ‫وز همین چبزچ ه ا هب اوتیبج وازند کله‬ ‫وز زاستبی مدیسیت انسضی هم که ضلد ثلب‬ ‫ایسا ثه ت افق ثسسند‪.‬ثهطت پ ز افلصوو‪ :‬اش‬ ‫طسف ویگس ثه نفع ایسا است کله هلسچله‬ ‫شووتس ثه این تل افلق وسلت پلیلداکلنلدو‬ ‫تحسیم هب زا زفع کند چسا که هس چه شووتلس‬ ‫تحسیم هب زفع ض و میصا اسبزت وازو ثله‬ ‫ایسا کبهص پیدا م کند‪.‬‬ ‫اوٌَى ثبیس ثطای احیبی ثطجبم تصویوبتی گطفتِ شَز‬ ‫مسئ سیبست ابزم اتحبویه ازوپب ثب تکساز م ضع اایسش وزثبز اویبی‬ ‫ثسمب تبکید کسو که اکن شمب تلمیمگیسی است‪.‬‬ ‫م شح ث ز مسئ سیبست ابزم اتحبویه ازوپب ن ضت‪ :‬اکلنل ثلبیلد‬ ‫تلمیمبت گسفته ض و تب اش این فسصت منحلس ثه فسو ثسای م فهیت و اشاو‬ ‫کسو پتبنسیل ثصزگ امسای کبمل این ت افق استفبو ضل و‪.‬ثل ز هلفلتله‬ ‫گرضته نیص وز یک یبوواضت وز زوشنبمه فبیننطب تبیمص تل افلق هسلتله ای‬ ‫‪ 210۲‬زا یک وستبوزو ویپلمبتیک ثسمسته ت صیف و تبکلیلد کلسو‪ :‬اگلس‬ ‫م ا اهیم ت افق هستهای زا وفظ کنیم اکن شمب تلمیمگیسی است‪.‬‬ ‫وی افصوو‪ :‬هماکن ثبید ثسای غنیمت ثسو اش این فسصت ث مبنند ملهلت‬ ‫زسید ثه م فهیت تلمیمبت اتتبذ کنیم و پتبنسیل ثصزگ امسای کلبملل‬ ‫این ت افق نطب واو ض و‪.‬‬ ‫من هیچ مبیگصین م ثس یب مبمع وز وستسس نم ثینم‪.‬‬ ‫مسئ سیبست ابزم اتحبویه ازوپب همچنین نل ضلت‪ :‬هلس زوشی کله‬ ‫ت افه وز وین وبصل نط و زسید ثه منبفع اقتلبوی ملم س ثسای ملسو‬ ‫ایسا اش طسیق زفع تحسیمهبی امسیکب و همچنین منبفع عد اضبعه هستهای‬ ‫ثسای مهب زا ثه عهت م انداشو‪.‬‬ ‫ثه پبیب زسبند ت افق وز این شمب مصایبی اقتلبوی و مبل چطمگیسی ثه‬ ‫همسا ا اهد واضت و همچنین امنیت منطههای و مهبن زا ته یت ا اهد‬ ‫کسو‪.‬‬ ‫اگْی زػَت‬ ‫هجوغ ػوَهی شطوبء شطوت ًیىبى ػسل ثب هسئَلیت هحسٍز(ًَثت زٍم)‬ ‫ًظط ثِ ایٌىِ هجوغ ػوَهی شطوبء شطوت هصوَض زض ًَثت اٍل ثسلیل ػسم حصَل حس ًصبه تشىیل ًگطزیس لصا ثسیٌَسیلِ ثطای ًَثت زٍم اظ ولیِ صبحجبى سرْرن‬ ‫الشطوِ زػَت هی شَز تب زض سبػت ‪ 18‬ضٍظ شٌجِ هَضخ ‪ 1401/05/22‬زض جلسِ هجوغ ػوَهی شطوبء شطوت وِ زض تشىیل هی گطزز حضَض ثْن ضسبًٌس‪ .‬ثسیْری‬ ‫است وِ ایی جلسِ عجک هبزُ ‪ 106‬لبًَى تجبضت ًبظط ثِ هبزُ اسبسٌبهِ شطوت ثب اوثطیت ػسزی شطوبء اگطچِ زاضای اوثطیت سطهبیِ شطوت ًجبشٌس تشىریرل ٍ‬ ‫تصویوبت هبذَشُ ثطای ولیِ صبحجبى سْن الشطوِ الظم االجطا است‪.‬‬ ‫زئیس پایگاٌ چُاز پلیس اگاَی تُسان بوصز‬ ‫اش دستگیوسا سوٍ ووفوس ی کطو ‪ ۲۱‬فوقوسٌ‬ ‫کالَرسدازا خرس داد ی گفت‪ :‬متُمان با توسفوىود‬ ‫فسیش اقساطی ی لیصیىگ خًدزی اش خوسیودازان‬ ‫دی میلیازد زیال کالَرسدازا کسدٌ بًدودو‬ ‫زستَض جلسِ‪ - 1:‬استوبع گعاضش ّیئت هسیطُ ‪ّ /‬یئت ًظبض‪ /‬اظ ػولىطز ازاضی ٍ هبلی شطوت زض سبل هبلی ‪-2‬عطح ٍ تصَیت تطاظًبهِ ٍ حسبه سَز ٍ ظیبى شطوت زض سبل هبلری‬ ‫ٍ اتربش تصوین ًسجت ثِ شذبئط ٍ تمسین سَز فی هبثیی شطوبء ‪ -3‬اًتربه ّیئت هسیطُ ‪ /‬هسیطّبهل‪ّ ٍ /‬یئت ًظبض ‪ -4‬تؼییی ضٍظًبهِ وثیطاالًتشبض جْت زضج اگْی ّبی شطوت‪ /‬جرٌرجرِ‬ ‫العاهی ًساضز‪.‬‬ ‫ّیئت هسیطُ‬ ‫‪* *5/28‬تبضید اًتشبض‪*1401/05/10:‬ضٍظًبهِ اضن‬ ‫‪2‬‬ ‫شطوت ػوطاى شْطجسیس سٌْس‬ ‫اگْی فطاذَاى ػوَهی فطٍش ظهیی‬ ‫ًمس‬ ‫ًمس‬ ‫‪5,800,000,000‬‬ ‫‪159,500,000‬‬ ‫‪6,380,000,000‬‬ ‫‪ 50‬زضصس ًمس الجبلی السبط ‪24‬‬ ‫هبِّ(‪4‬لسظ ‪ 6‬هبِّ)‬ ‫هحلِ‪ً 4‬بحیِ‪ 1‬فبظ‪3‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪165,000,000‬‬ ‫‪6,600,000,000‬‬ ‫‪ 50‬زضصس ًمس الجبلی السبط ‪24‬‬ ‫هبِّ(‪4‬لسظ ‪ 6‬هبِّ)‬ ‫هحلِ‪ً 4‬بحیِ‪ 1‬فبظ‪3‬‬ ‫‪6,930,000,000‬‬ ‫‪ 50‬زضصس ًمس الجبلی السبط ‪24‬‬ ‫هبِّ(‪4‬لسظ ‪ 6‬هبِّ)‬ ‫هحلِ‪ً 4‬بحیِ‪ 1‬فبظ‪3‬‬ ‫‪ 50‬زضصس ًمس الجبلی السبط ‪24‬‬ ‫هبِّ(‪4‬لسظ ‪ 6‬هبِّ)‬ ‫هحلِ‪ً 4‬بحیِ‪ 1‬فبظ‪3‬‬ ‫هحلِ‪ً 4‬بحیِ‪ 1‬فبظ‪3‬‬ ‫ضزیف‬ ‫اضظش یه‬ ‫هتط هطثغ‬ ‫اضظش ول‬ ‫ثِ ضیبل‬ ‫اضظش یه‬ ‫هتط هطثغ‬ ‫ًمس‪ -‬السبط‬ ‫اضظش ول ثِ‬ ‫ضیبل‬ ‫ًمس‪ -‬السبط‬ ‫ًحَُ پطزاذت ثب شطایظ‬ ‫فطٍش ًمس‪-‬السبط‬ ‫هَلؼیت لغؼِ‬ ‫ضزیف‬ ‫شطوت ػوطاى شْطجسیس سٌْس ٍاثستِ ثِ ٍظاضت ضاُ ٍ شْطسبظی زض ًظط زاضز اهالن هشطٍحِ شیل ضا زض وبضثطیْبی تجبضی ضا ثب شطایظ»ًمس – ٍ ًمس ٍ السبط « اظعطیک فطاذَاى ػوَهی ثِ فطٍش ثطسبًس‪ .‬هتمبضیبى هحتطم هی تَاًٌس جْت وست اعالػبت الظم ٍ اگبّی اظ شرطایرظ‬ ‫فطاذَاى ٍ ًحَُ شطوت زض فطاذَاى ػوَهی اظ تبضید ‪ 1401/05/06‬لغبیت ‪ 1401/05/30‬ثِ سبهبًِ تساضوبت الىتطًٍیىی زٍلت ثِ ًشبًی ‪ ٍWWW.SETADIRAN.IR‬یب ثِ اهَض ٍاگصاضی شطوت ػوطاى شْطجسیس سٌْس ٍالغ زض شْط جسیس سٌْس ‪ -‬فبظ زٍم ‪ -‬ثبالتط اظ جبیگبُ ‪CNG‬‬ ‫سبذتوبى شطوت ػوطاى شْط جسیس سٌْس ‪ -‬عجمِ ّوىف ‪ -‬اتبق شوبضُ‪109‬هطاجؼِ فطهبیٌس‪( .‬تلفی توبس‪ 33437701-4‬زاذلی ‪.)216ٍ 215‬‬‫وس لغؼِ ظهیی‬ ‫هسبحت‬ ‫(هتط هطثغ)‬ ‫ًَع‬ ‫وبضثطی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1314B1‬‬ ‫‪40‬‬ ‫تجبضی‬ ‫‪145,000,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1314B2‬‬ ‫‪40‬‬ ‫تجبضی‬ ‫‪150,000,000‬‬ ‫‪6,000,000,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1314B3‬‬ ‫‪45‬‬ ‫تجبضی‬ ‫‪140,000,000‬‬ ‫‪6,300,000,000‬‬ ‫‪154,000,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1314B106‬‬ ‫‪45‬‬ ‫تجبضی‬ ‫‪140,000,000‬‬ ‫‪6,300,000,000‬‬ ‫‪154,000,000‬‬ ‫‪6,930,000,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1314B107‬‬ ‫‪45‬‬ ‫تجبضی‬ ‫‪140,000,000‬‬ ‫‪6,300,000,000‬‬ ‫‪154,000,000‬‬ ‫‪6,930,000,000‬‬ ‫‪ 50‬زضصس ًمس الجبلی السبط ‪24‬‬ ‫هبِّ(‪4‬لسظ ‪ 6‬هبِّ)‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1314B108‬‬ ‫‪45‬‬ ‫تجبضی‬ ‫‪140,000,000‬‬ ‫‪6,300,000,000‬‬ ‫‪154,000,000‬‬ ‫‪6,930,000,000‬‬ ‫‪ 50‬زضصس ًمس الجبلی السبط ‪24‬‬ ‫هبِّ(‪4‬لسظ ‪ 6‬هبِّ)‬ ‫هحلِ‪ً 4‬بحیِ‪ 1‬فبظ‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1314B109‬‬ ‫‪45‬‬ ‫تجبضی‬ ‫‪140,000,000‬‬ ‫‪6,300,000,000‬‬ ‫‪154,000,000‬‬ ‫‪6,930,000,000‬‬ ‫‪ 50‬زضصس ًمس الجبلی السبط ‪24‬‬ ‫هبِّ(‪4‬لسظ ‪ 6‬هبِّ)‬ ‫هحلِ‪ً 4‬بحیِ‪ 1‬فبظ‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1314B110‬‬ ‫‪45‬‬ ‫تجبضی‬ ‫‪140,000,000‬‬ ‫‪6,300,000,000‬‬ ‫‪154,000,000‬‬ ‫‪6,930,000,000‬‬ ‫‪ 50‬زضصس ًمس الجبلی السبط ‪24‬‬ ‫هبِّ(‪4‬لسظ ‪ 6‬هبِّ)‬ ‫هحلِ‪ً 4‬بحیِ‪ 1‬فبظ‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1314B111‬‬ ‫‪45‬‬ ‫تجبضی‬ ‫‪140,000,000‬‬ ‫‪6,300,000,000‬‬ ‫‪154,000,000‬‬ ‫‪6,930,000,000‬‬ ‫‪ 50‬زضصس ًمس الجبلی السبط ‪24‬‬ ‫هبِّ(‪4‬لسظ ‪ 6‬هبِّ)‬ ‫هحلِ‪ً 4‬بحیِ‪ 1‬فبظ‪3‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1314B112‬‬ ‫‪45‬‬ ‫تجبضی‬ ‫‪140,000,000‬‬ ‫‪6,300,000,000‬‬ ‫‪154,000,000‬‬ ‫‪6,930,000,000‬‬ ‫‪ 50‬زضصس ًمس الجبلی السبط ‪24‬‬ ‫هبِّ(‪4‬لسظ ‪ 6‬هبِّ)‬ ‫هحلِ‪ً 4‬بحیِ‪ 1‬فبظ‪3‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1212B66‬‬ ‫‪45.00‬‬ ‫تجبضی‬ ‫‪122,000,000‬‬ ‫‪5,490,000,000‬‬ ‫‪134,200,000‬‬ ‫‪6,039,000,000‬‬ ‫‪ 50‬زضصس ًمس الجبلی السبط ‪24‬‬ ‫هبِّ(‪4‬لسظ ‪ 6‬هبِّ)‬ ‫هحلِ‪ً 2‬بحیِ‪ 1‬فبظ‪2‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1212B67‬‬ ‫‪45.00‬‬ ‫تجبضی‬ ‫‪122,500,000‬‬ ‫‪5,512,500,000‬‬ ‫‪134,750,000‬‬ ‫‪6,063,750,000‬‬ ‫‪ 50‬زضصس ًمس الجبلی السبط ‪24‬‬ ‫هبِّ(‪4‬لسظ ‪ 6‬هبِّ)‬ ‫هحلِ‪ً 2‬بحیِ‪ 1‬فبظ‪2‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1212B68‬‬ ‫‪45.00‬‬ ‫تجبضی‬ ‫‪121,000,000‬‬ ‫‪5,445,000,000‬‬ ‫‪133,100,000‬‬ ‫‪5,989,500,000‬‬ ‫‪ 50‬زضصس ًمس الجبلی السبط ‪24‬‬ ‫هبِّ(‪4‬لسظ ‪ 6‬هبِّ)‬ ‫هحلِ‪ً 2‬بحیِ‪ 1‬فبظ‪2‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1212B69‬‬ ‫‪38.25‬‬ ‫تجبضی‬ ‫‪123,000,000‬‬ ‫‪4,704,750,000‬‬ ‫‪135,300,000‬‬ ‫‪5,175,225,000‬‬ ‫‪ 50‬زضصس ًمس الجبلی السبط ‪24‬‬ ‫هبِّ(‪4‬لسظ ‪ 6‬هبِّ)‬ ‫هحلِ‪ً 2‬بحیِ‪ 1‬فبظ‪2‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1212B70‬‬ ‫‪38.25‬‬ ‫تجبضی‬ ‫‪124,000,000‬‬ ‫‪4,743,000,000‬‬ ‫‪136,400,000‬‬ ‫‪5,217,300,000‬‬ ‫‪ 50‬زضصس ًمس الجبلی السبط ‪24‬‬ ‫هبِّ(‪4‬لسظ ‪ 6‬هبِّ)‬ ‫هحلِ‪ً 2‬بحیِ‪ 1‬فبظ‪2‬‬ ‫اضظش یه‬ ‫هتط هطثغ‬ ‫اضظش ول‬ ‫ثِ ضیبل‬ ‫اضظش یه‬ ‫هتط هطثغ‬ ‫ًمس‬ ‫ًمس‬ ‫ًمس‪ -‬السبط‬ ‫ًمس‪ -‬السبط‬ ‫‪10,572,000,000‬‬ ‫‪110,000,000‬‬ ‫‪11,629,200,000‬‬ ‫‪132,000,000‬‬ ‫‪5,346,000,000‬‬ ‫‪ 50‬زضصس ًمس الجبلی السبط‬ ‫‪ 24‬هبِّ(‪4‬لسظ ‪ 6‬هبِّ)‬ ‫‪6,187,500,000‬‬ ‫‪ 50‬زضصس ًمس الجبلی السبط‬ ‫‪ 24‬هبِّ(‪4‬لسظ ‪ 6‬هبِّ)‬ ‫هحلِ‪ً 2‬بحیِ‪ 1‬فبظ‪2‬‬ ‫‪ 50‬زضصس ًمس الجبلی السبط‬ ‫‪ 24‬هبِّ(‪4‬لسظ ‪ 6‬هبِّ)‬ ‫هحلِ‪ً 2‬بحیِ‪ 1‬فبظ‪2‬‬ ‫هحلِ‪ً 2‬بحیِ‪ 1‬فبظ‪2‬‬ ‫وس لغؼِ‬ ‫ظهیی‬ ‫هسبحت‬ ‫(هتط‬ ‫هطثغ)‬ ‫ًَع‬ ‫وبضثطی‬ ‫‪1212N15‬‬ ‫‪105.7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تجبضی‬ ‫‪100,000,000‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪1212B71‬‬ ‫‪40.50‬‬ ‫تجبضی‬ ‫‪120,000,000‬‬ ‫‪4,860,000,000‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪1212B72‬‬ ‫‪45.00‬‬ ‫تجبضی‬ ‫‪125,000,000‬‬ ‫‪5,625,000,000‬‬ ‫‪137,500,000‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪1212B73‬‬ ‫‪45.00‬‬ ‫تجبضی‬ ‫‪124,000,000‬‬ ‫‪5,580,000,000‬‬ ‫‪136,400,000‬‬ ‫‪6,138,000,000‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1212B74‬‬ ‫‪45.00‬‬ ‫تجبضی‬ ‫‪123,500,000‬‬ ‫‪5,557,500,000‬‬ ‫‪135,850,000‬‬ ‫‪6,113,250,000‬‬ ‫‪ 50‬زضصس ًمس الجبلی السبط‬ ‫‪ 24‬هبِّ(‪4‬لسظ ‪ 6‬هبِّ)‬ ‫‪4,620,000,000‬‬ ‫‪ 50‬زضصس ًمس الجبلی السبط‬ ‫‪ 24‬هبِّ(‪4‬لسظ ‪ 6‬هبِّ)‬ ‫‪21‬‬ ‫‪1230B3‬‬ ‫‪42‬‬ ‫تجبضی‬ ‫‪100,000,000‬‬ ‫‪4,200,000,000‬‬ ‫‪110,000,000‬‬ ‫اضظش ول ثِ ضیبل‬ ‫ًحَُ پطزاذت ثب شطایظ‬ ‫فطٍش ًمس‪-‬السبط‬ ‫هَلؼیت لغؼِ‬ ‫‪ 50‬زضصس ًمس الجبلی السبط‬ ‫‪ 24‬هبِّ(‪4‬لسظ ‪ 6‬هبِّ)‬ ‫هحلِ‪ً 2‬بحیِ‪ 1‬فبظ‪2‬‬ ‫هحلِ‪ً 2‬بحیِ‪ 1‬فبظ‪2‬‬ ‫هطوع هحلِ ًبحیِ‪ 3‬فبظ‪2‬‬ ‫‪ 50‬زضصس ًمس الجبلی السبط‬ ‫‪ 24‬هبِّ(‪4‬لسظ ‪ 6‬هبِّ)‬ ‫هطوع هحلِ ًبحیِ‪ 3‬فبظ‪2‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪1230B5‬‬ ‫‪42‬‬ ‫تجبضی‬ ‫‪90,000,000‬‬ ‫‪3,780,000,000‬‬ ‫‪99,000,000‬‬ ‫‪4,158,000,000‬‬ ‫‪ 50‬زضصس ًمس الجبلی السبط‬ ‫‪ 24‬هبِّ(‪4‬لسظ ‪ 6‬هبِّ)‬ ‫هطوع هحلِ ًبحیِ‪ 3‬فبظ‪2‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪1230B6‬‬ ‫‪42‬‬ ‫تجبضی‬ ‫‪90,000,000‬‬ ‫‪3,780,000,000‬‬ ‫‪99,000,000‬‬ ‫‪4,158,000,000‬‬ ‫‪ 50‬زضصس ًمس الجبلی السبط‬ ‫‪ 24‬هبِّ(‪4‬لسظ ‪ 6‬هبِّ)‬ ‫هطوع هحلِ ًبحیِ‪ 3‬فبظ‪2‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1230B7‬‬ ‫‪42‬‬ ‫تجبضی‬ ‫‪90,000,000‬‬ ‫‪3,780,000,000‬‬ ‫‪99,000,000‬‬ ‫‪4,158,000,000‬‬ ‫‪ 50‬زضصس ًمس الجبلی السبط‬ ‫‪ 24‬هبِّ(‪4‬لسظ ‪ 6‬هبِّ)‬ ‫هطوع هحلِ ًبحیِ‪ 3‬فبظ‪2‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪1230B8‬‬ ‫‪42‬‬ ‫تجبضی‬ ‫‪90,000,000‬‬ ‫‪3,780,000,000‬‬ ‫‪99,000,000‬‬ ‫‪4,158,000,000‬‬ ‫‪ 50‬زضصس ًمس الجبلی السبط‬ ‫‪ 24‬هبِّ(‪4‬لسظ ‪ 6‬هبِّ)‬ ‫هطوع هحلِ ًبحیِ‪ 3‬فبظ‪2‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪1230B39‬‬ ‫‪30‬‬ ‫تجبضی‬ ‫‪85,000,000‬‬ ‫‪2,550,000,000‬‬ ‫‪93,500,000‬‬ ‫‪2,805,000,000‬‬ ‫‪ 50‬زضصس ًمس الجبلی السبط‬ ‫‪ 24‬هبِّ(‪4‬لسظ ‪ 6‬هبِّ)‬ ‫هطوع هحلِ ًبحیِ‪ 3‬فبظ‪2‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪1230B40‬‬ ‫‪30‬‬ ‫تجبضی‬ ‫‪80,000,000‬‬ ‫‪2,400,000,000‬‬ ‫‪88,000,000‬‬ ‫‪2,640,000,000‬‬ ‫‪ 50‬زضصس ًمس الجبلی السبط‬ ‫‪ 24‬هبِّ(‪4‬لسظ ‪ 6‬هبِّ)‬ ‫هطوع هحلِ ًبحیِ‪ 3‬فبظ‪2‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪1230B4‬‬ ‫‪1230B41‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪40‬‬ ‫تجبضی‬ ‫تجبضی‬ ‫‪90,000,000‬‬ ‫‪90,000,000‬‬ ‫‪*1/116‬شٌبسِ اگْی‪ * 1358664:‬تبضید اًتشبضًَثت اٍل‪* 1401/05/10 :‬تبضید اًتشبض ًَثت زٍم‪ *1401/05/11:‬ضٍظًبهِ اضن‬ ‫‪3,780,000,000‬‬ ‫‪3,600,000,000‬‬ ‫‪99,000,000‬‬ ‫‪99,000,000‬‬ ‫‪4,158,000,000‬‬ ‫‪3,960,000,000‬‬ ‫‪ 50‬زضصس ًمس الجبلی السبط‬ ‫‪ 24‬هبِّ(‪4‬لسظ ‪ 6‬هبِّ)‬ ‫هطوع هحلِ ًبحیِ‪ 3‬فبظ‪2‬‬ صفحه 2 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫دوشنبه ‪ 01‬مرداد ‪ 0 * 0010‬اگوست‪2 * 2122‬محرم ‪ * 0001‬سال سی و دوم ( اوتوز ایکینجی ایل ) * شماره ( سایی ) ‪5555 :‬‬ ‫* ‪ 6۶‬وَزن زض اشضثبیدبىضطلی ثِ‬ ‫فطظًسذَاًسگی ٍاگصاض ضس‬ ‫هذیشّل ثْضیؼتی ارسثبیجبى ؿشٍی گی ۻ عای‬ ‫یِ ػب اخیش تقذاد ‪َّ ۷۱‬دُ ٍ ًاَصاد ثای‬ ‫ػشپشػ تا پَؿؾ ایی ًْبد‪ ،‬ثِ هتاَابضایابى‬ ‫ىشصًذ خَاًذگی ٍاگزاس ؿاذُ اػا ح ىاشگال‬ ‫کابه اىضٍدۻ ایی ٍاگزاسی ّب ثاب دػاتاَسا‬ ‫هْتَه ٍضب ی ٍ ثش اػبع ٍاَافاذ ٍ ضاَاثاظ‬ ‫هَجَد دس ثْضیؼتی ّـَس ٍ ثب سفبی تاوابهای‬ ‫جَاًت اهش ثِ خبًَادُ ّبی هتَبضی ٍاگزاس ؿذُ‬ ‫اػ تب اص ّش گًَِ ثشٍص هـاْاال ًابؿای اص‬ ‫ٍاگزاسی ّبی ًبدسػ ایجبد ًـَدح‬ ‫ٍی تقذاد خابًاِ ّابی ّاَدُ ٍ ًاَجاَاى‪،‬‬ ‫ؿیشخَاسگبُ ٍ ًَثبٍگبى ارسثبیجبى ؿشٍی سا ‪۳۵‬‬ ‫هشّض افالم ّشد ِّ دس اًْب ّن اٌّاَى تاقاذاد‬ ‫‪ً ۴۳۱‬یش ًگْذاسی ؿذُ ٍ اص خذهب هاخاتالاو‬ ‫ثْضیؼتی ثْشُ هٌذ هی ؿًَذ ِّ ثشای ایی هشاّاض‬ ‫افتجبسی ثبلل ثش ‪ ۵۱‬هیلیبسد سیب عی ػب گزؿتاِ‬ ‫ّضیٌِ ؿذُ اػ ح‬ ‫کابه هجوَؿ ىشصًذاى اهذادثگایاش اص هااال‬ ‫افتجبسا ػبصهبى ثْضیؼتی ّـَس دس ارسثبیجابى‬ ‫ؿشٍی سا یْْضاس ٍ ‪ً ۷۱۸‬یش افالم ٍ اضبىِ ّاشدۻ‬ ‫دس ّل ثشای ایی تقذاد ىشصًذ ثی ػاشپاشػا ٍ‬ ‫ثذػشپشػ اػتبى ‪ ۳۱‬هیلیبسد سیب اًَاؿ ّواِ‬ ‫ّبی هبدی ٍ هقٌَی اسایِ ؿذُ اػ ح‬ ‫گعاضش‬ ‫*فؼبلیت زفبتط ضطوتّبی زاًص ثٌیبى زض‬ ‫اهبوی هسىًَی زض تجطیع ثالهبًغ ضس‬ ‫هقبٍى ؿْشػبصی ٍ هقوبسی ؿْشداس تاجاشیاض اص‬ ‫اجشای ٍبًَى جْؾ تَلیذ داًؾ ثٌیابى هلاَه‬ ‫‪ ٍ ۲۵۱۲‬اکال هبدُ ‪ٍ ۶۶‬بًَى ؿْاشداسی ّاب ٍ‬ ‫اثالک اى تَػظ ؿْشداس تجشیض ثِ هٌبعٌ دّگابًاِ‬ ‫ّالًـْش تجشیض خجش داد ٍ گی ۻ ىقبلیا دىابتاش‬ ‫ؿشّ ّبی داًؾ ثٌیبى دس اهبّی هؼًَْای دس‬ ‫تجشیض ثالهبًـ ؿذحهاوذ فضتی دس تـاشیاح ایای‬ ‫ٍبًَى گی ۻ ٍبًَى جْؾ تَلیذ داًؾ ثٌیابى دس‬ ‫ساػاتابی اجاشای اکال ‪ٍ ۲۳۴‬ابًاَى اػابػای‬ ‫جوَْسی اػالهی ایشاى ٍ ثاِ کاَس عاش ‪،‬‬ ‫هَسد تلَیت هجلغ ؿَسای اػالهی ٍ تابیایاذ‬ ‫ؿَسای هاتشم ًگْجبى ٍشاس گشىتاِ اػا ٍ ثاِ‬ ‫هَجت ثٌذ الاو هابدُ ؿاؾ اى‪ ،‬ىاقابلایا‬ ‫ؿشّ ّبی داًؾ ثٌیبى دس اهبّای هؼاْاًَای‬ ‫ثالهبًـ خاَاّاذ ثاَدحٍی اىاضٍدۻ ثاش ّاوایای‬ ‫اػبع‪ ،‬دىتش ؿشّ ّبی داًؾ ثٌیبى ثِ ىْشػا‬ ‫هلبدیٌ ىقبلی ّبی هجبص دس اهبّی هؼاْاًَای‬ ‫(هبدُ ‪ٍ ۶۶‬بًَى ؿْشداسیّب) هبًٌذ دىتش ٍّبلا ‪،‬‬ ‫هغت پضؿْبى‪ ،‬دىتش اػٌبد سػوی ٍ ححح اضابىاِ‬ ‫ؿذُ اػ ح لزا ىقبلی اى دػتِ اص ؿشّ ّابی‬ ‫داًؾ ثٌیبى ِّ ثِ کاَس سػاوای اص عاشیاٌ‬ ‫هقبًٍ فلوی ٍ ىٌبٍسی سیابػا جاواْاَسی‬ ‫هقشىی ؿًَذ‪ ،‬دس اهبّی هؼًَْی ثالهبًـ ثَدُ ٍ‬ ‫ایی ؿشّ ّب هیتَاًاٌاذ اص ّاواِ ؿاشایاظ ٍ‬ ‫ضَاثغی ِّ ثشای اهبّی اداسی دس ًؾش گاشىاتاِ‬ ‫ؿذُ اػ ‪ ،‬ثْشُ هٌذ ؿًَاذحثاِ ًاَال اص سٍاثاظ‬ ‫فوَهی ؿْشداسی تجشیض‪ ،‬هتی اثالمایاِ ػابصهابى‬ ‫ؿْشداسیّب ٍ دّیبسیّبی ّـَس ثاذیای ؿاش‬ ‫اػ ۻ ثب فٌبی ثِ اکال تجلشُ ریال ثاٌاذ ‪۳۵‬‬ ‫هبدُ ‪ٍ ۶۶‬بًَى ؿْشداسی دس ثٌاذ الاو هابدُ ‪۷‬‬ ‫ٍبًَى جْؾ تاَلایاذ داًاؾ ثاٌایابى (هلاَه‬ ‫‪ ٍ ) ۲۵۱۲۰۱۳۰۲۲‬هجبص ؿوشدى اػاتاَاشاس دىاتاش‬ ‫ؿشّ ّبی داًؾ ثٌیبى دس هٌغَِ میش تاجابسی‪،‬‬ ‫افالم هیؿَد ِّ ؿْشداسیّب هجبص ّؼتٌذ ِّ ثب‬ ‫تااَاابضاابی اػااتااَااشاس ؿااشّ ا ّاابی داًااؾ‬ ‫ثٌیبى دس هایظ ّابی مایاشتاجابسی هاَاىاَا‬ ‫ٌٌّذح‬ ‫ثش اػبع سٍیِ ًٌَّی ؿٌبػبیی ؿاشّا ّابی‬ ‫ٍاجذ کالحی ثِ فٌَاى ؿشّ داًؾ ثاٌایابى‪،‬‬ ‫اسصیبثی ٍ تـخیق کالحایا ؿاشّا ّاب ٍ‬ ‫هَػؼب داًؾ ثٌیبى تَػظ هقبًٍ فالاوای ٍ‬ ‫ىٌاٍسی سیبػ جوَْسی اًاجابم های ؿاَد ٍ‬ ‫اعالفب سػوی دسثبسُ ىشایٌذّب‪ ،‬حاوابیا ّاب‪،‬‬ ‫هَشسا ٍ ضَاثظ حوبی اص ایی ؿشّ ّاب دس‬ ‫تبسًوبی هشّض ؿشّ ّب ٍ هاسػاؼاب داًاؾ‬ ‫ثٌیبى ٍبثل دػتشع اػ ح‬ ‫ثش اػبع هَشسا افالم ؿذُ‪ ،‬اػتیبدُ اص ّشگًَِ‬ ‫حوبی ّبی ٍبًًَی‪ ،‬هٌَط ثِ اػتقالم دػاتاگابُ‬ ‫اجشاٌٌّذُ حوبی اص دثیشخبًِ ّبسگشٍُ اسصیبثی‬ ‫ؿشّ ّبی داًؾ ثٌیبى ٍ تاییذ اى اص ػَی ایای‬ ‫دثیشخبًِ اػ ح‬ ‫ثش ایی اػبع‪ ،‬هَاىَ ؿْشداسی ثاب تاَابضابی‬ ‫هتَبضیبًای ّاِ ؿاشّا خاَد سا دس صهاشُ‬ ‫ؿشّ ّبی داًؾ ثٌیبى افالم هیٌٌّذ‪ ،‬هٌَط ثِ‬ ‫ٍجَد ًبم ؿاشّا هاتاَابضای دس ىاْاشػا‬ ‫ؿشّ ّبی داًؾ ثٌیبى یب هقشىیًبهِ سػوای اص‬ ‫هقبًٍ فلوی ٍ ىٌبٍسی س یغ جوَْس هجٌی ثاش‬ ‫داؿتی کالحی ؿشّ ثِ فٌَاى داًاؾ پابیاِ‬ ‫اػ ح‬ ‫ططح اًتمبل پسبه تصفیِ ذبًِ فبضاله تجطیع زض احیبی زضیبچِ اضٍهیِ هَثط است‬ ‫اػتبًذاس ارسثبیجبى ؿشٍی گی ۻ عش اًتَب پؼبه تلیایاِ خابًاِ‬ ‫ىبضاله تجشیض اص اٍذاهب هَحش دس ایی ساػتب اػ ح فبثذیی خشم سٍص‬ ‫ؿٌجِ دس اییی ساُ اًذاصی پشٍطُ اًتَب پؼبه تلییِ خبًاِ ىابضااله‬ ‫تجشیض اؽْبس ّشدۻ دسیبچِ اسٍهیِ فبهل هْوی دس حیؼ هایظ صیؼ‬ ‫هٌغَِ اػ ِّ ٍضقی اى ًگشاًیّبیی سا ثِ دًجب داؿ دس ٍاٍاـ‬ ‫اگش ثِ ػو خـِ ؿذى پیؾ هی سى اػتبى ّبی ؿاواب ماشه‬ ‫ّـَس سا دچبس حبدحِ من اًگیض صیؼ هایغی هی ّشدحٍی اىاضٍدۻ‬ ‫پیؾ اص ایی ًیض تالؽ ّبیی ثشای احیبی دسیبچِ اسٍهیِ اًجبم ؿذُ ٍ‬ ‫ثخؾ هْوی اص اى ًیض دس حب اجشا هی ثبؿذحخشم یبداٍس ؿاذۻ صٍد‬ ‫ثبصدُ تشیی عش دس َّتبُ هذ ثشای احیبی دسیبچِ اسٍهیِ الیشٍثی‬ ‫سٍدخبًِ ّب‪ ،‬اکال الگَی ّـ ‪ ،‬پبیذاسػبصی حاَضاِ دسیابچاِ‬ ‫اسٍهیِ ثِ لابػ جلَگیشی اص اص عَىبى ّبی ؿٌی هی ثبؿذ ِّ الاجاتاِ‬ ‫ثبیذ ىْش هجٌبیی ثش ایی اػبع کَس گیشد‪ ،‬ثبسًذگای ّاب اص ػاب‬ ‫‪ ۲۴۹۱‬سٍ ثِ ّبّؾ ثَدُ ٍ یْی اص اکلی تشیی هـاْاال خـاِ‬ ‫ؿذى دسیبچِ اسٍهیِ ایی هَضَؿ اػ حاػتبًذاس ارسثبیجابى ؿاشٍای‬ ‫یبداٍس ؿذۻ ارسثبیجبى ؿشٍی ‪ ۲۲‬دسکذ ػْن احیبی دسیبچِ اسٍهیاِ‬ ‫سا ثشفْذُ داسد ٍ هتقْذ ؿذُ اػ ‪ ،‬ثش ایی اػبع سّبػبصی اه اص‬ ‫ػذّب ِّ اص اثتذای اهؼب ًیض اًجبم ؿذُ اص جولِ دیاگاش اٍاذاهاب‬ ‫اػتبًی اػ ِّ ثشای احیب اًجبم ؿذُ ٍ اهؼب تبٌَّى ‪ ۲۳‬هایالایاَى‬ ‫هتشهْقت اص ػذ ٍلقِ چبی فجت ؿیش ثِ دسیبچِ اسٍهیِ سّابػابصی‬ ‫ؿذُ اػ حخشم تبّیذ ّشدۻ ثخؾ هْوی اص عش احایابی دسیابچاِ‬ ‫اسٍهیِ هشثَط ثِ تلییِ خبًِ تجشیض ٍ اًتَب پؼبه ایی ّالًـْاش ثاِ‬ ‫دسیبچِ اسٍهیِ اػ ِّ تلییِخبًِ ػٌْذ ٍ ارسؿْش ًیض جاضٍ ایای‬ ‫عش ثِ حؼبه اهذُ ثش ایی اػبع ثبیاذ اص ػاشفا ثابالیای ًایاض‬ ‫ثشخَسداس ؿَد تب پؼبه اًْب هَجت احیب ؿَد ّاِ دس ػاب ‪۲۵۱۳‬‬ ‫هاٌَ هی ؿَدحٍی یبداٍس ؿذۻ اص ‪ ۲۳۴‬هیلیَى هتشهْقات تلایایاِ‬ ‫خبًِ تجشیض اٌَّى ثب ایی عش ‪ ۸۱‬هیلیَى هتش هْقت هاٌَ ؿذُ ٍ ثاِ‬ ‫دسیبچِ اسٍهیِ هی سػذحاػتبًذاس ارسثبیجبى ؿشٍی یبداٍس ؿذۻ ثیاؾ‬ ‫اص ‪ ۲۶۱‬هیلیبسد تَهبى ثشای ایی پشٍطُ ّضیٌِ ؿذُ اػ ِّ دس تاَاٌ‬ ‫اى هؼئَلیی اػتبى ًوبیٌذگبى هجلغ ّبسٌّبى اه هٌغَِ ای ٍ اه‬ ‫ٍ ىبضاله تبحیشگزاسی داؿتٌذ ٍ ًَؾ خَد سا اییب ّاشدًاذحٍی ثاب‬ ‫اؿبسُ ثِ ایٌِْ گشهبی َّا دس تبثؼتبى اٌَّى ثِ حذاّخش خَد دس ایای‬ ‫هبُ سػیذُ اػ ‪ ،‬گی ۻ ثب ایی ٍجَد ثب اٍذاهبتای ّاِ اًاجابم ؿاذُ‬ ‫تبٌَّى ٍغقی اه دس تجشیض ًذاؿتین ٍ هذیشی اه دس حَصُ ّابی‬ ‫هختلو هذیشی ػذّب‪ ،‬پبیبه ػذ ّب ٍ اه ؿاشه تاَػاظ اه‬ ‫هٌغَِای هَجت ؿذُ تب ٍٍیِای دس ایی هَضَؿ هْن ایجبد ًـَدح‬ ‫ٍی ّوچٌیی گی ۻ تب پبیبى ػب جبسی چاٌاذیای عاش پابیابه ٍ‬ ‫هذیشی ػذّب ًیض دس اػتبى اىتتب هی ؿَدح هذیشفبهل ؿشّ اه‬ ‫هٌغَِ ای ارسثبیجبى ؿشٍی ًیض دس ایی هشاػن گی ۻ پاشٍطُ اًاتاَاب‬ ‫پؼبه تلییِ خبًِ ىبضاله تجشیض ثِ دسیبچِ اسٍهیِ هشحلاِ اٍ اى‬ ‫‪ّ ۸۱‬یلَهتش ثَدُ ٍ ‪ّ ۲۱‬یلَهتش اى تَػظ لَلِ اًجبم های ؿاَد ّاِ‬ ‫ؽشىی اى تب ‪ ۲۳۱‬هیلیَى هتش هْقت اىضایؾ های یابثاذ حیاَػاو‬ ‫میبسصادُ تبّیذ ّشدۻ ثشای ایٌِْ ایی اىضایؾ هاٌَ ؿاَد ٍ پؼابه‬ ‫ّالًـْش ثِ عَس ّبهل ثِ د دسیبچِ ثشػذ هذٍ دٍم تلییِ خابًاِ‬ ‫تجشیض ثبیذ تاَیل دادُ ؿَدح ٍی اىضٍدۻ پشٍطُ اًتَب پؼبه تلایایاِ‬ ‫ؿذُ تجشیض ثِ دسیبچِ اسٍهیِ ؿبهل چْبس پشٍطُ تبػیؼب پشداخ ٍ‬ ‫جوـ اٍسی پؼبه دس اثتذای خظ اًتَب خظ لاَالاِ ثاِ عاَ ‪۲۱‬‬ ‫ّیلَهتش ٍ ؿیش خبًِ ّبی ٍاٍـ دس هؼیش خظ لاَالاِ ثاِ تاقاذاد ‪۳۷‬‬ ‫حَضچِ ٍ ّوچٌیی تخلیِ تاتبًی ٍ حَضچِ اساهؾ دس اًتْبی خظ‬ ‫لَلِ هی ثبؿذحٍی ّوچٌیی گی ۻ ایی عش اثضاسی ثشای هاذیاشیا‬ ‫اه هی ثبؿذ ِّ اص ثشداؿ ّبی میشهجبص جلَگیشی ّشدُ الجتِ دس‬ ‫هبُّبی گزؿتِ ثشای هذیشی اه اػتبى ػشدٌِّ ػبصی ٍ هذیاشیا‬ ‫تَػظ دسیچِ ّب ثشای ٌّتش اه اًجبم ؿذُ ِّ ایی عش ّاب ًایاض‬ ‫جض ی اص اثضاسّبی هذیشیتی ثِ حؼبه هی ایذح‬ ‫هؼبٍى استبًساض‪ً :‬مطِ ضاّی ثطای افعایص سْن صبزضات اشضثبیدبى ضطلی تطسین ضَز‬ ‫هقبٍى ّوبٌّگی اهَس اٍتلبدی اػتبًذاس ارسثبیجبى ؿشٍی ثب ثیبى ایٌْاِ‬ ‫خَاػتِ اکلی دٍل اص تین اٍتلبدی‪ ،‬تَػقِ کبدسا اػ ‪ ،‬گایا ۻ‬ ‫دس ایی ساػتب ثبیذ ًَـِ ساّی ثشای اىضایؾ ػْن کبدسا اػتبى تشػیان‬ ‫ؿَدح هاوذ ّالهی‪ ،‬دس جلؼِ ّوبٌّگی تجبس ىاشاهاشصی اػاتابى‪،‬‬ ‫اىضٍدۻ ػْن ارسثبیجبى ؿشٍی دس اٍتلبد ًؼج ثِ جوقی ثؼیبس پبیایای‬ ‫ثَدُ ٍ تالؽ هب استَبی جبیگبُ ٍاٍقی اػاتابى دس حاَصُ اٍاتالابد ٍ‬ ‫کبدسا اػ ح‬ ‫ٍی اؽْبس داؿ ۻ اهبس تجبس خبسجی اص عشیٌ گوشّب ارسثبیجبى‬ ‫ؿشٍی ًـبى هی دّذ ِّ کبدسا اػتبى دس ثخؾّبی فوذُای هبًاٌاذ‬ ‫هیَُ ٍ هالَال ّـبٍسصی‪ ،‬چذى‪ ،‬اّی ٍ ىاَالد‪ ،‬چاْابس دسکاذ‬ ‫ًؼج ثِ ػب گزؿتِ ّبّؾ یبىتِ اػ ٍ ثبیذ تالؽ ّشد تب ٍضقایا‬ ‫هَجَد ثْجَد یبثذح‬ ‫هقبٍى ّوبٌّگی اهاَس اٍاتالابدی اػاتابًاذاس ارسثابیاجابى ؿاشٍای‬ ‫گی ۻ ثخؾ خلَکی ثبیذ ثشای تَػقِ کبدسا ثشًبهِسیضی داؿاتاِ‬ ‫ثبؿذ ٍ ّذه دٍل حوبی اص ثخؾ خلَکی اػ ح‬ ‫ّالهی‪ ،‬ثب تبّیذ ثش ایی ِّ ًَؾ گوشّب ‪ ،‬هٌغَِ اصاد اسع ٍ کٌبیاـ‬ ‫اػتبى دس تَػقِ کبدسا ثشّؼی پَؿیذُ ًیؼ ‪ ،‬اداهِ دادۻ ثشًبهِسیضی‬ ‫اٍتلبدی ثش فْذُ ثخؾ خلَکی اػ ٍ دٍل ‪ًَ ،‬ؾ تؼْیل گاش ٍ‬ ‫ّوَاسٌٌّذُ داسدح‬ ‫ثش اػبع افالم گوشُ دس ػِ هبِّ اهؼب ‪ّ ۶۵۶‬ضاس ٍ ‪ ۴۲۶‬تی ّبال ثِ‬ ‫اسصؽ ‪ ۴۴۴‬هیلیَى دالس اص عشیٌ هجبدی گوشّی اػتبى ثاِ ‪ّ ۸۸‬ـاَس‬ ‫کبدس ؿذُ ِّ دس هَبیؼِ ثب هذ هـبثِ ػب ٍجال‪ ،‬اص لااابػ اسصؽ‬ ‫چْبس دسکذ ٍ اص ًؾش ٍصًی ۺ دسکذ ّبّؾ یبىتِ اػ ح‬ ‫اگْی هعایسُ فطٍش اهالن ضْطزاضی اّط( هطحلِ زٍم‪ًَ -‬ثت زٍم)‬ ‫‪/4۶/42468۶4-/4۶/4549‬‬ ‫هستٌسا ثوبزُ ‪ /3‬ائیی ًبهِ هبلی ضْطزاضیْب ٍ هدَظ ضوبضُ ‪ 49‬هَضذِ ‪ /4۶/4343‬ضَضای اسالهی ضْط اّط ٍ ضوبضُ ‪ 74325‬هَضذِ ‪ّ /4۶/4۶34/9‬یئت تطجیک‬ ‫هصَثبت ضَضا‪ ،‬ضْطزاضی اّط زض ًظط زاضز اهال ن ذَز ضا ثططح شیل اظ ططیک اگْی هعایسُ ػوَهی ثطاثط همطضات ثِ هتمبضیبى ٍاگصاض ًوبیس‪.‬لظم ثِ شوط استت‬ ‫ولیِ هطاحل ثطگعاضی هعایسُ اظ زضیبفت اسٌبز ٍ تحَیل اسٌبز هعایسُ تب ثبظگطبیی پیطٌْبزات اظ ططیک زضگبُ سبهبًِ تساضوبت الىتطًٍیىی زٍلت (ستبز) ثِ ازضس‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬اًدبم ذَاّس ضس ٍ لظم است هعایسُ گطاى خْت ضطوت زض هعایسُ زض صَضت ػسم ػضَیت لجلی زض سبهبًِ هصوَض ًسجت ثِ ثجتت ًتبم ٍ‬ ‫زضیبفت گَاّی اهضبء الىتطًٍیىی (ثصَضت ثطذط) السام لظم ضا ثؼول اٍضًس‪.‬‬ ‫‪R‬‬ ‫ًَع وبضثطی‬ ‫هتطاغ (هتط هطثغ)‬ ‫پالن ثجتی‬ ‫ضوبضُ لطؼِ‬ ‫ططیمِ ٍاگصاضی‬ ‫لیوت ثِ ضیبل‬ ‫هجلؾ سپطزُ ثِ ضیبل‬ ‫ازضس‬ ‫‪/‬‬ ‫هسىًَی‬ ‫‪2۶/435‬‬ ‫‪438/465497‬‬ ‫‪32‬‬ ‫سٌس‬ ‫‪84۶544۶۶۶4۶۶۶‬‬ ‫‪4۶247۶۶4۶۶۶‬‬ ‫ثبلتط اظ ػبزل اثبز هبثیی پل ضْطن ٍ پل اظازگبى‬ ‫‪2‬‬ ‫هسىًَی‬ ‫‪2۶/435‬‬ ‫‪438/465498‬‬ ‫‪33‬‬ ‫سٌس‬ ‫‪84۶544۶۶۶4۶۶۶‬‬ ‫‪4۶247۶۶4۶۶۶‬‬ ‫ثبلتط اظ ػبزل اثبز هبثیی پل ضْطن ٍ پل اظازگبى‬ ‫‪3‬‬ ‫هسىًَی‬ ‫‪2۶/435‬‬ ‫‪438/465499‬‬ ‫‪34‬‬ ‫سٌس‬ ‫‪84255435۶4۶۶۶‬‬ ‫‪4/2476745۶۶‬‬ ‫ثبلتط اظ ػبزل اثبز هبثیی پل ضْطن ٍ پل اظازگبى‬ ‫‪4‬‬ ‫هسىًَی‬ ‫‪2۶/435‬‬ ‫‪438/4654/۶۶‬‬ ‫‪35‬‬ ‫سٌس‬ ‫‪84255435۶4۶۶۶‬‬ ‫‪4/2476745۶۶‬‬ ‫ثبلتط اظ ػبزل اثبز هبثیی پل ضْطن ٍ پل اظازگبى‬ ‫‪5‬‬ ‫هسىًَی‬ ‫‪2۶/435‬‬ ‫‪438/4654/۶/‬‬ ‫‪36‬‬ ‫سٌس‬ ‫‪8445647۶۶4۶۶۶‬‬ ‫‪42248354۶۶۶‬‬ ‫ثبلتط اظ ػبزل اثبز هبثیی پل ضْطن ٍ پل اظازگبى‬ ‫‪6‬‬ ‫هسىًَی‬ ‫‪2۶/435‬‬ ‫‪438/4654/۶2‬‬ ‫‪37‬‬ ‫سٌس‬ ‫‪8445647۶۶4۶۶۶‬‬ ‫‪42248354۶۶۶‬‬ ‫ثبلتط اظ ػبزل اثبز هبثیی پل ضْطن ٍ پل اظازگبى‬ ‫‪ -/‬هجلؾ پٌح زضصس سپطزُ ضطوت زض هعایسُ ثطای ّطوسام اظ اهالن ثصَضت هدعا‪،‬ثططح هٌسضج زض خسٍل فَق ثبیستی ثصَضت ًمسی ثِ حسبه سپطزُ ضْطزاضی‬ ‫اّط ثطوبضُ ‪ً 3/۶۶۶۶/864۶۶4‬عز ثبًه هلی ضؼجِ هطوعی اّط ٍاضیع ٍ یب ثب اضائِ ضوبًتٌبهِ ثبًىی ثب اػتجبض سِ هبِّ زض سبهبًِ ستبز ثبضگصاضی ًوبیٌس‪.‬‬ ‫‪ -2‬هْلت زضیبفت اسٌبز تب تبضید ‪ /4۶/4۶54/9‬تب سبػت‪ */3:3۶‬هْلت اضائِ پیطٌْبز اظ تبضید ‪ /4۶/4۶54۶3‬سبػت ‪ 8:۶۶‬تب تبضید ‪ /4۶/4۶543۶‬ستبػتت‬ ‫‪*//:3۶‬ظهبى ثبظگطبیی تبضید ‪/4۶/4۶543۶‬سبػت ‪ */4:۶۶‬ظهبى اػالم ثطًسُ ‪/4۶/4۶543/‬سبػت ‪/۶:۶۶‬ذَاّس ثَز‪.‬‬ ‫‪ -3‬لظم ثِ شوط است اگْی فَق ّوعهبى زض ضٍظًبهِ ّبی وثیط الًتطبض سطاسطی خْت اطالع ػوَم زضج هیگطزز ٍ ثطاثط تجصطُ یه هبزُ ‪ /3‬لبًَى ضْطزاضیْتب‬ ‫ولیِ ّعیٌِ ّبی اگْی ّب ثِ ػْسُ ثطًسُ هعایسُ ذَاّس ثَز‪.‬‬ ‫‪ -4‬ثِ تمبضبی هجْن ٍ هرسٍش تطتیت اثط زازُ ًرَاّس ضس‪.‬‬ ‫‪ّ -5‬طگًَِ پیطٌْبز ٍ تمبضب هـبیط ثب هتی اگْی هطزٍز است‪.‬‬ ‫‪ -6‬ضْطزاضی زض ضز یب لجَل ّط یه اظ پیطٌْبزات هرتبض است‪.‬‬ ‫‪ -7‬ثطًسگبى هعایسُ هَظف ّستٌس هجلؾ هسبحت ظهیی ضا ثصَضت یىدب ثِ ضْطزاضی پطزاذت ًوبیٌس‪.‬‬ ‫‪ -8‬یه ّفتِ پس اظ اذطیی تبضید هٌسضج زض اگْی ثِ هٌعلِ اثالؽ وتجی ثِ ضطوت وٌٌسگبى اػن اظ اضربظ حمیمی ٍ حمَلی ّوچٌیی پیوبًىبضاى هی ثبضتس زض‬ ‫صَضت ػسم هطاخؼِ ٍ تسَیِ حسبه ضوی ضجط سپطزُ ثِ ًفغ ضْطزاضی ثِ تطتیت ثب ًفطات ثؼسی لطاضزاز هٌؼمس ذَاّس ضس ٍ ضطوت وٌٌسگبى حک ّیتچتگتًَتِ‬ ‫اػتطاضی ًرَاٌّس زاضت‪.‬‬ ‫‪ -9‬ضطوت وٌٌسگبى زض اگْی هعایسُ فطم هرصَظ اظ ٍاحس اهالن ضا حتوب زضیبفت ًوبیٌس‪.‬‬ ‫‪ -/۶‬سپطزُ ًفطات زٍم ٍ سَم تب اًدبم هؼبهلِ ٍ ػمس لطاضزاز ثب ًفط اٍل هعایسُ هستطز ًرَاّس ضس‪.‬‬ ‫‪ -//‬خْت اطالع ثیطتط ثِ ضؼجِ اهال ن ضْطزاضی هطاخؼِ ٍ یب ثب ضوبضُ تلفی ‪ ۶4/ –44222/4/‬توبس حبصل فطهبییس‪.‬‬ ‫‪*34/2۶‬م الف‪* 722:‬تبضید اًتطبض‪*/4۶/4۶54/۶:‬ضٍظًبهِ اضن‬ ‫ضْطزاض اّط‪ -‬ذبًی‬ ‫استانها‬ ‫‪3‬‬ ‫ػىس ضٍظ‬ ‫تَضم ٍ پس اًساظ‬ ‫اشضثبیدبى ؿطثی‬ ‫استبًساض اشضثبیدبىؿطثی‪ّ :‬وِ ظطفیتّب ثطای ثْجَز ٍضغ هٌبطک ون‬ ‫ثطذَضزاض اضٍهیِ ثِ وبض گطفتِ ضَز‬ ‫اػتبًذاس ارسثبیجبى مشثی ثاب‬ ‫اؿبسُ ثِ لضٍم تَجِ ٍیظُ ثاِ‬ ‫هٌبعٌ ّن ثشخَسداس اػاتابى‬ ‫ثِ ٍیظُ ؿْش اسٍهیِ گایا ۻ‬ ‫ثبیذ اص ّوِ ؽشىیا ّاب دس‬ ‫حَصُ ّبی هختلو ّوچاَى‬ ‫ثاخاؾ دساهاذی دس ایای‬ ‫حَصُ اػتیبدُ الصم دس چبسچَه ٍبًَى کاَس گایاشدح هاااواذکابدً‬ ‫هقتوذیبى اىضٍدۻ هْوتشیی هـْل ایی هٌغَِ‪ ،‬صهایای ثاشای اجاشای عاش‬ ‫ّبػ ِّ ثبیذ ّویتِ ای دس ایی خلَف تـْیل ؿاذُ ٍ صهایای ّابی‬ ‫هَجَد دس هٌغَِ سا ؿٌبػبیی ٌّذحٍی اضبىِ ّشدۻ دس ٌّابس اى‪ ،‬ثابیاذ اص‬ ‫ؽشىی ّبی افتجبسی هلی‪ ،‬اػتبًی‪ ،‬ثبصاىشیٌی ؿْاشی ٍ ىاشٍؽ اهاَا ٍ‬ ‫اهالُ ثشای اثبداًی هٌبعٌ هاشٍم اػتبى‪ ،‬ؿْش اسٍهیِ ثاِ ٍیاظُ هاٌاغاَاِ‬ ‫ّـتبسگبُ اػتیبدُ ثْیٌِ ؿَدحاػتبًذاس ارسثبیجبى مشثای ثاب اؿابسُ ثاِ ساُ‬ ‫اًذاصی ّویؼیَى هٌبعٌ ّن ثشخَسداس دس ؿَسای اػالهی ؿاْاش اسٍهایاِ‬ ‫اداهِ دادۻ هی تَاى اص ایی ؽشىی ًیض ثشای اختلبف افتجبس ٍیظُ دس ساػتبی‬ ‫ثْجَد ٍضقی هٌبعٌ هاشٍم اص جولِ ّـتبسگبُ اػتیبدُ ّشدحهاقاتاواذیابى‬ ‫ثشّن اىضایی دس ساػتبی تنییش ٍضقی هٌبعٌ ّن ثشخَسداس دس اػاتابى ثاِ‬ ‫ٍیظُ اسٍهیِ تبّیذ ّشد ٍ گی ۻ ایی اهش اّتوبم ٍیظُ ای سا اص ػَی هذیشاى‬ ‫هی علجذحدس ایی جلؼِ دسخلَف ٍضقی ىضبی اهاَصؿای‪ٍ ،‬سصؿای‪،‬‬ ‫تیشیای‪ ،‬ػجض ٍ فوَهی هٌغَِ ّـتبسگبُ اسٍهایاِ گاضاسؿای اسا اِ ٍ دس‬ ‫ساػتبی ثْجَد ایی ٍضقی ‪ ،‬تلویوبتی اخز ؿذح‬ ‫هٌغَِ ّـتبسگبُ اسٍهیِ دس ‪ّْ ۲۴۴‬تبس هؼبح ‪ ،‬ثیؾ اص ‪ّ ۴۶‬ضاس ًیش سا دس‬ ‫خَد جبی دادُ ٍ اص هٌبعٌ هاشٍم اسٍهیِ ثِ ؿوبس هی سٍدح‬ ‫استبى ظًدبى‬ ‫هیبًگیی ًطخ هطبضوت التصبزی زض ظًدبى ‪ 47‬زضصس‬ ‫است‬ ‫هذیشّال تاقابٍى‪ّ،‬ابس ٍ سىابُ‬ ‫اجتوبفی اػتبى صًاجابى گایا ۻ‬ ‫هیبًگیی ًشخ هـبسّ اٍتلابدی‬ ‫دس ثیی جوقی ىقب ایی اػاتابى‬ ‫افن اص صًبى ٍ هشداى ‪ ۵۸‬دسکاذ‬ ‫اػ ح عیت جقیشی اىضٍدۻ دس جَاهـ ٍ ّـَسّبی هختلو هَلیِ جوقی ‪،‬‬ ‫هاَس جْؾ اٍتلبدی اػ ٍ ثِ ّویی دلیل ّوَاسُ دس کاذد اىاضایاؾ‬ ‫جوقی خَد ّؼتٌذ ٍ ثشًبهِسیضیّبی خبکی ثشای اىضایؾ جوقی خاَد‬ ‫داسًذ ثٌبثشایی ثبیذ دس ّـَس هب ًیض اص ىشک پٌجشُ جوقیتی ثِ ثْتشیی ًاَ‬ ‫اػتیبدُ ؿَدحگیتٌی اػ ًشخ هـبسّ اٍتلبدی (ًشخ ىقبلی )‪ ،‬فاجابس‬ ‫اص ًؼج جوقی ىقب (ؿبمل ٍ ثیْبس) ثِ جوقی دس ػی ّبس اػا ح ًاشخ‬ ‫هـبسّ اٍتلبدی ثِ هتنیشّبیی چَى جوقی ىقب ٍ جوقی دس ػی ّبس‬ ‫ِّ دس د خَد جوقی میش ىقب سا ًْیتِ داسد‪ٍ ،‬اثؼتِ اػ ح‬ ‫اص ایی سٍ هالالى‪ ،‬خبًِ داساى ٍ داسًذگبى دساهذ ثذٍى ّابس‪ ،‬چاٌابًاچاِ‬ ‫ؿبمل یب ثیْبس ًیض ثَدُاًذ‪ ،‬ىقب اٍتلبدی هاؼَه هیؿًَذح‬ ‫هذیشّل تقبٍى‪ّ ،‬بس ٍ سىبُ اجتوبفی اػتبى صًجبى ثِ اّوی ٍ ًَؾ سؿاذ‬ ‫جوقی اؿبسُ ّشد ٍ گی ۻ ایی هَضَؿ هوْی اػ دس هَغقای ثابفاج‬ ‫اىضایؾ ّضیٌِ ّبی اٍتلبدی دٍل ؿَد اهب ایی یِ ًَؿ ػشهبیاِ گازاسی‬ ‫اػ ح‬ ‫جقیشی ّوچٌیی ثش لضٍم ىشٌّگػبصی ّبساىشیٌی دس جبهقاِ ثاِ فاٌاَاى‬ ‫یِ اکل هْن دس صهیٌِ تَػقِ پبیذاس تبّیذ ّشد ٍ گی ۻ ًْبدیاٌاِ ؿاذى‬ ‫ایی هَضَؿ ًیبصهٌذ ىشٌّگػبصی دس ػغح جبهقِ اػ ح‬ ‫استبى اضزثیل‬ ‫ّطت هدتوغ اثطسبًی زض استبى اضزثیل احساث هیضَز‬ ‫هقبٍى ّوبٌّگی اهاَس فاواشاًای‬ ‫اػتبًذاس اسدثیال گایا ۻ ّـا‬ ‫هجتوـ اثشػبًی ثب تبهیی افاتاجابس‬ ‫الصم دس سٍػتبّابی ایای اػاتابى‬ ‫احذاث هی ؿَد ٍ ثب ساُ اًاذاصی‬ ‫ایی هجتوـّب ‪ ۵۶۵‬سٍػتب اص اه‬ ‫اؿبهیاذًای ػابلان ثاْاشُ هاٌاذ‬ ‫هیؿًَذح هیشّوب الذیی هیشجقیشیبى گی ۻ ػبلن ٍ ثْذاؿتی ّاشدى اه‬ ‫اؿبهیذًی اػتبى ًیبصهٌذ تذٍیی ثشًبهِ جبهـ ٍ پبیذاس اه اػ ح‬ ‫ٍی اؽْبس ّشدۻ دس حب حبضش اًتَب اه اص حَصُّبی دیگش ثشای اػاتابى‬ ‫ثِ دلیل ثبال ثَدى ّضیٌِ هَذٍس ًیؼ ٍ ضشٍسی اػ هٌبثـ هَجَد اه دس‬ ‫اػتبى اکال ٍ ًؼج ثِ ػبلنػبصی اى اٍذام ؿَدح‬ ‫هقبٍى ّوبٌّگی اهَس فوشاًی اػتبًذاسی اسدثیل گی ۻ ثشای تابهایای اه‬ ‫سٍػتبّبی ایی اػتبى احذاث هجتوـّبی اثشػبًی جذیاذ‪ ،‬هؼاذٍد ؿاذى‬ ‫چبُ ّبی میشهجبص ٍ اکال ؿجِْ ّبی اثشػبًی دس اٍلَی ٍشاس گشىاتاِ ٍ‬ ‫اهیذٍاسین ثب تبهیی افتجبسا الصم ثتَاًین اه سٍػتبّبی اػتبى سا تابهایای‬ ‫ٌّینح‬ ‫هیشجقیشیبى ثب ثیبى ایٌِْ دس حب حبضش ؿْشػتبى اسدثیل ثب ّاواجاَد اه‬ ‫اؿبهیذًی هَاجِ اػ ‪ ،‬اىضٍدۻ ججشاى ّؼشی اه هشّض اػتبى ثاِ فاٌاَاى‬ ‫اٍلَی اکلی ثبیذ دس ٍبلت یِ ثشًبهِ هیبى هذ ثِ اًجبم ثشػذح‬ ‫ٍی اداهِ دادۻ دس حَصُ اثشػبًی‪ ،‬هٌبثـ ثذٍى هاذٍدی ثشای جازه دس‬ ‫اػتبىّب اهبدُ ؿذُ تب ّش اػتبًی ِّ ّبس اجشایی ثیـتشی اًجبم دّذ‪ ،‬ثتَاًاذ‬ ‫ثِ تٌبػت ّبس هٌبثـ سا ًیض جزه ٌّذح‬ صفحه 3 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫اخبار کَتاُ اجواعی‬ ‫فرٍش اقالم هحرم؛‬ ‫ترفٌد کالّبرداراى ایٌترًتی‬ ‫رئیظ پلیظ فتا پایتخت با اؽارُ بِ ایٌکِ هجرزهراى‬ ‫عایبزی در ّز هٌاعبتی بِ دًبال عَءاعرتردرادُ اس‬ ‫رَؿ‬ ‫کاربزاى فضای هجراسی ّغرترٌرذ در‬ ‫تزفٌذّای کالّبزداری در ایام هاُ هحزم ّؾرذار‬ ‫داد‪.‬‬ ‫ث‪ُ ٠‬شارش خجزُشاری ٗ‪٢‬ز‪ ،‬سز‪ َٜ١‬دا‪ٝ‬د ٗؼظ٘ی‬ ‫ُ‪ٞ‬درسی‪ ،‬رئیس پٔیس کتب ت‪٢‬زا‪ ٙ‬ثزشرٍ اهز‪٢‬زبر‬ ‫داشت‪ :‬ثب ت‪ٞ‬ج‪ ٠‬ث‪ ٠‬کزا رسیذ‪ ٙ‬ایزبٕ ٗزمززٕ‪ ،‬اکززاد‬ ‫س‪ٞ‬دج‪ ٞ‬ثب س‪ٞ‬ءاستلبد‪ ٟ‬اس ػ‪ٞ‬اطزق ‪ ٝ‬اسازبسزب‬ ‫ٗذ‪١‬جی ٗزدٕ ثب ث‪٢‬ب‪ ٠ٛ‬ج٘غا‪ٝ‬ری ً٘ی‪١‬بی ٗزبٓزی‬ ‫ثزای ‪ٛ‬یبسٗ‪ٜ‬ذا‪ ٙ‬اس ج٘ٔ‪ ٠‬ثزیز٘زبرا‪ً ٙ‬زز‪ٛٝ‬زبیزی یزب‬ ‫ج٘غ ا‪ٝ‬ری ‪ٝ‬ج‪ ٠‬ج‪٢‬ت ً٘ی ‪١‬زبی ٗززدٗزی ‪ٝ‬‬ ‫ت‪ٞ‬سیغ ‪ٛ‬ذری در تٌبیب ‪١ ٝ‬یئت ‪١‬بی ٗذ‪١‬جی‪ ،‬اهزذإ‬ ‫ثززز‪ً ٠‬زززر‪١‬زززجززززداری ٗزززی ًززز‪ٜ‬ززز‪ٜ‬زززذ‬ ‫ای‪ٗ ٚ‬وبٕ ا‪ٛ‬تظبٗی ثیب‪ً ٙ‬زد‪ :‬ش‪٢‬ز‪ٛٝ‬زذا‪١ ٙ‬ززُز‪ٛٞ‬ز‪٠‬‬ ‫‪ٝ‬اریش ‪ٝ‬ج‪ٗ ٠‬زث‪ٞ‬ط ث‪ٛ ٠‬ذ‪ٝ‬را را ث‪ ٠‬ش٘بر‪ ٟ‬سازبه‬ ‫‪١‬یئت ‪١‬بی ٗذ‪١‬جی ‪ٗ ٝ‬وساب خیزیز‪ٗ ٠‬زؼزتزجزز ‪ٝ‬‬ ‫ش‪ٜ‬بخت‪ ٠‬شذ‪ٝ ٟ‬اریش ًزد‪ ٝ ٟ‬ج‪٢‬ت پزیزیزِزیززی اس‬ ‫سزهت ‪ ٝ‬یب ‪١‬زُ‪ ٠ٛٞ‬سز‪ٞ‬ءاسزتزلزبد‪ ٟ‬اس اطزرػزب‬ ‫ًبر ‪١‬بی ثب‪ٌٛ‬ی اس ٗززاجزؼز‪ ٠‬ثز‪ٓ ٠‬زیز‪ٜ‬زی ‪١‬زبی‬ ‫پزداخت درُب‪ ٟ‬ثب‪ٌٛ‬ی ٗ‪ٜ‬زتزیزز شزذ‪ ٟ‬در ک زبی‬ ‫ٗجبسی خ‪ٞ‬دداری ً‪ٜٜ‬ذ‬ ‫دٍؽٌبِ ‪ 01‬هزداد ‪ 0 * 0410‬اگَعت ‪ 3 * 2122‬هحزم ‪ * 0444‬عال عی ٍ دٍم ( اٍتَس ایکیٌجی ایل ) * ؽوارُ ( عایی ) ‪5556 :‬‬ ‫سای‪ ٚ‬اٗزیززی ُز‪ٜ‬زجز‪ ٠‬در‬ ‫ُلت ‪ ُٞ ٝ‬ثزب خزجزز‪ٛ‬زِزبر‬ ‫ُز‪ ٟٝ‬جبٗؼ‪ ٠‬ایز‪ٛ‬ب اکزش‪ٝ‬د‪ :‬ثزب‬ ‫ج٘غا‪ٝ‬ری س‪ٞ‬اثن ثزیز٘ز‪ ٠‬ای‬ ‫اکزاد جبٗب‪ٛ‬زذ‪ ٝ ٟ‬پززداخزت‬ ‫ثخیی اس سن ثی٘ز‪ ٠‬تز‪ٞ‬سز‬ ‫خ‪ٞ‬د کزد ثی٘ز‪ ٠‬شزذ‪ ،ٟ‬طزجزن‬ ‫اطرػب ‪ ٝ‬اٗزبر ٗز‪ٞ‬جز‪ٞ‬د‬ ‫ٗزًش اٗبر تبٗی‪ ٚ‬اجتز٘زبػزی‬ ‫در سبّ ‪ ۰۹ ٝ ۰۹‬ثزب اهزذإ‬ ‫ٗ‪٘٢‬ی ‪٘١‬چز‪ ٙٞ‬پزز ًززد‪ٙ‬‬ ‫س‪ٞ‬اثن ثی٘‪٠‬ای ثی٘‪٠‬شزذُزب‪،ٙ‬‬ ‫‪١ ۰۹‬شار ٗیٔیبرد ت‪ٗٞ‬ب‪ ٙ‬ثززای‬ ‫سبسٗب‪ ٙ‬تبٗزیز‪ ٚ‬اجزتز٘زبػزی‬ ‫دراٗذسدایی خ‪ٞ‬ا‪١‬ذ داشت‬ ‫‪ٝ‬ی اداٗ‪ ٠‬داد‪ :‬ثب تز‪ٞ‬جز‪ ٠‬ثز‪٠‬‬ ‫ای‪ ٠ٌٜ‬هب‪ ٙٞٛ‬تبٗی‪ ٚ‬اجت٘بػزی‪،‬‬ ‫هب‪ ٙٞٛ‬اشتـبّ است ثبیذ ‪٘١‬ز‪٠‬‬ ‫اکزادی ً‪ ٠‬ثز‪١ ٠‬زز دٓزیزٔزی‬ ‫رفع ایرادات رتبِ بٌدی هعلواى‪،‬‬ ‫یک پلِ بِ سَی اجرایی شدى ایی قاًَى‬ ‫رٍسّای گذؽتِ ٍسیز اهَسػ ٍ پزٍرػ اس رفر‬ ‫ایزادات اییی ًاهِ رتبِ بٌذی هعلواى بز داد کرِ‬ ‫بز ایی اعاط با ت َیب ًْایی در جلرغرِ ّریرات‬ ‫دٍلت اجزای ایی کار اغاس هی ؽَد‪.‬‬ ‫خجز اثرؽ ایی‪ٛ ٚ‬بٗ‪ ٠‬رتج‪ ٠‬ث‪ٜ‬ذی ٗؼٔ٘ب‪۲۱ ٙ‬تزیززٗزب‪ٟ‬‬ ‫اٗابّ پس اس چ‪ٜ‬ذی‪ ٚ‬سبٓ‪ٗ ٠‬طبٓج‪ ٠‬کز‪١‬ز‪ٜ‬زِزیزب‪ ٙ‬در‬ ‫د‪ٓٝ‬ت سیشد‪ ٖ١‬اثرؽ شذ‪ ،‬در ای‪ ٚ‬ایی‪ٛ ٚ‬بٗ‪ ٠‬د‪ٓٝ‬زت‬ ‫‪٢ٛ‬بیت ترش خ‪ٞ‬د را ث‪ً ٠‬بر ُزکت تب ثزب دهزت ‪ٝ‬‬ ‫س٘بیت اس جبٗؼ‪ ٠‬کز‪ِٜ١‬یب‪ ٙ‬در ‪ ٠ٔ١ٝ‬ا‪ ّٝ‬ارتزوزبء‬ ‫ًیلیت ‪ٛ‬ظبٕ اٗ‪ٞ‬سشی ‪ ٝ‬سپس ث‪٢‬زجز‪ٞ‬د ٗزؼزیزیزت‬ ‫کز‪ِٜ١‬یب‪ ٙ‬را ٗ‪ٞ‬رد ت‪ٞ‬ج‪ ٠‬هزار د‪١‬ذ‬ ‫در ‪ٝ‬اهغ ٗجبسث ٗزث‪ٞ‬ط ث‪ ٠‬رتج‪ ٠‬ث‪ٜ‬ذی ٗزؼزٔز٘زب‪ ٙ‬اس‬ ‫سٗب‪ ٙ‬تص‪ٞ‬یت س‪ٜ‬ذ تم‪ ّٞ‬ث‪ٜ‬یبدی‪ ٚ‬یؼ‪ٜ‬ی سبّ ‪ ۰۹‬ثز‪٠‬‬ ‫ػ‪ٜٞ‬ا‪ ٙ‬یٌی اس ارًب‪ً ٙ‬یلیت ثخیی ث‪ٛ ٠‬ظبٕ تؼٔزیزٖ‬ ‫‪ ٝ‬تزثیت ٗطزح ث‪ٞ‬د‪ ٟ‬است تب ٗؼٔ٘ب‪ ٙ‬در رهبثزت ثزب‬ ‫یٌذیِز صرسیت ‪١‬بی سزک‪ ٠‬ای ‪ ٝ‬شبیاتِی ‪١‬زب‬ ‫ػ٘‪ٗٞ‬ی ‪ ٝ‬اختصبصی را ًات ً‪ٜٜ‬ذ‬ ‫الیم‪ ٠‬رتج‪ ٠‬ث‪ٜ‬ذی کز‪ِٜ١‬یب‪ ٙ‬در شزایطی اثرؽ شزذ‬ ‫ً‪ ٠‬کز‪ِٜ١‬یب‪ ٙ‬ثزاسبس ‪ٝ‬ػذ‪١ ٟ‬بی داد‪ ٟ‬شذ‪ ٟ‬اس سبّ‬ ‫‪ ۰۹‬در ا‪ٛ‬تظبر اجزایی شذ‪ ٙ‬ا‪ ٙ‬ث‪ٞ‬د‪ٛ‬ذ ای‪ ٚ‬الیزمز‪٠‬‬ ‫ً‪ ٠‬اس د‪ٓٝ‬ت ُذشت‪ ٠‬در ٗجٔس شز‪ٞ‬رای اسزرٗزی‬ ‫هزار داشت ‪ ٝ‬در ‪٢ٛ‬بیت ثب ‪٘١‬ذٓی د‪ٓٝ‬ت ‪ٗ ٝ‬جٔس‬ ‫‪٘١ ٝ‬چ‪ٜ‬ی‪ ٚ‬پذیزش ثبر ٗبٓی ایز‪ ٚ‬الیزمز‪ ٠‬تز‪ٞ‬سز‬ ‫د‪ٓٝ‬ت ٗیاز شذ تب اٗزٌزب‪ ٙ‬سز٘زبیزت ٗز‪ ٞ‬زز اس‬ ‫کز‪ِٜ١‬یب‪ ٙ‬ایجبد ش‪ٞ‬د‬ ‫هشکل بْزیستی در تاهیی سوعک‬ ‫هعاٍى اهَر تَاًبخؾی عاسهاى بْشیغتی کؾرَر برا‬ ‫اؽارُ بِ ایٌکِ طی عال جراری ردیرب برَدجرِ‬ ‫تجْیشات تَاًبخؾی با رًٍذ افشایؾی ّوزاُ بَدُ ٍ‬ ‫هاُ گذؽتِ حذٍد ‪ 61‬درصذ اعتبارات در ایی سهیٌِ‬ ‫بِ اعتاى ّا ابالغ ؽذُ اعت تا سٍدتز رزیرذّرای‬ ‫هَردًیاس َد را اًجام دٌّذ‪ ،‬گدرت‪ :‬تراهریری‬ ‫عوعک اس هْنتزیی ًیاسّای عاسهراى هرحرغرَ‬ ‫هی ؽَد‪ ،‬چزاکِ در سهیٌِ تَلیذ عوعک تَلیذکٌٌذُ‬ ‫دا لی ًذارین ٍ عاسهاى بْشیغتی در ایی سهریرٌرِ‬ ‫دچار هؾکل اعت‪.‬‬ ‫اصـز ًبه٘ی در ُلت‪ ُٞٝ‬ثب ایا‪ٜ‬ب‪ ،‬ثب اشزبر‪ ٟ‬ثز‪٠‬‬ ‫اهذاٗب ث‪٢‬شیاتزی ثززای سز‪٢‬ز‪ٓٞ‬زت دسزتززسزی‬ ‫ٗذدج‪ٞ‬یب‪ ٙ‬ث‪ ٠‬تج‪٢‬یشا ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬جخیی‪ ،‬ثیب‪ً ٙ‬زد‪ :‬طزی‬ ‫سبّ جبری ردیق ث‪ٞ‬دج‪ ٠‬تج‪٢‬یشا ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬جخیی ثزب‬ ‫ر‪ٛٝ‬ذ اکشاییی ‪٘١‬زا‪ ٟ‬ث‪ٞ‬د‪ ٟ‬است ‪ٗ ٝ‬زب‪ُ ٟ‬زذشزتز‪٠‬‬ ‫سذ‪ٝ‬د ‪ ۰۹‬درصذ اػتجبرا در ای‪ ٚ‬سٗی‪ ٠ٜ‬ث‪ ٠‬استب‪١ٙ‬ب‬ ‫اثرؽ شذ‪ ٟ‬است تب س‪ٝ‬دتز خزیذ‪١‬بی ٗ‪ٞ‬رد‪ٛ‬یبس خ‪ٞ‬د‬ ‫را ا‪ٛ‬جبٕ د‪ٜ١‬ذ‪ ،‬چزاً‪ ٌٚ٘ٗ ٠‬اسزت هزیز٘زت ‪١‬زب‬ ‫اکشایش یبثذ‪ ،‬سذاهْ خزیذ‪١‬بی٘ب‪ ٙ‬را اس هجْ ا‪ٛ‬جزبٕ‬ ‫داد‪ ٟ‬ثبشیٖ‬ ‫برای ابلِ هیوًَی اهادُ باشین‪،‬‬ ‫اها ًگراًی ایجاد ًکٌین‬ ‫‪ 20‬هیلیَى ًدز عَابق بیوِای جاهاًذُ دارًذ‬ ‫هرذیرزکرل عرابرق دفرترز‬ ‫بزًاهرِ ریرشی اترتر رادی‬ ‫ٍ اجتواعی عاسهاى تاهیی اجت‬ ‫هاعی گدت‪ :‬بزاعاط اهار ٍ‬ ‫اطالعات هَجَد در هرزکرش‬ ‫اهار عاسهاى تاهییاجتواعری‪،‬‬ ‫اکٌَى ‪ 20‬هیلیَى بیوِ ؽرذُ‪،‬‬ ‫عَابق بیوِ ای جاهاًرذُ یرا‬ ‫بزیذُ ؽذُ دارًذ کِ بز ری‬ ‫اس افزاد بیوِ ؽذُ اس یک ترا‬ ‫پٌج عال بیوِ رَد را برِ‬ ‫دالیل هخترلرب پرزدا رت‬ ‫ًکزدُاًذ‪.‬‬ ‫سزز‪ٞ‬اثززن جززبٗززب‪ٛ‬ززذ‪ ٟ‬دار‪ٛ‬ززذ‪،‬‬ ‫ٗیٌر ا‪٢ٛ‬ب سْ شز‪ٞ‬د ‪ٝ‬‬ ‫ث‪٢‬تز است ً‪ ٠‬سبسٗب‪ ٙ‬ثمزث‬ ‫خ‪ٞ‬داه‪٢‬بری در ای‪ٗ ٚ‬ابٓ‪ ٠‬را‬ ‫کزا‪ًٜ ٖ١‬ذ تب ثی٘‪٠‬شزذُزب‪ٛ‬زی‬ ‫ً‪ ٠‬س‪ٞ‬اثن ا‪٢ٛ‬ب جبٗزب‪ٛ‬زذ‪ ٟ‬یزب‬ ‫ثزیذُی دارد اس ای‪ ٚ‬خذٗت‬ ‫استلبد‪ًٜٜ ٟ‬ذ اٗیزی ُز‪ٜ‬زجز‪٠‬‬ ‫تصزززیززح ًزززد‪ :‬یززٌززی اس‬ ‫ٗ‪٘٢‬تزی‪ٞٗ ٚ‬ض‪ٞ‬ػبتی ً‪ ٠‬در‬ ‫ای‪ ٚ‬سٗی‪ ٞٗ ٠ٜ‬ز خ‪ٞ‬ا‪١‬زذ ثز‪ٞ‬د‬ ‫ای‪ ٚ‬است ً‪ ٠‬سبسٗب‪ ٙ‬تبٗزیز‪ٚ‬‬ ‫اجت٘بػی ثزای ای‪ٗ ٚ‬ز‪ٞ‬ضز‪ٞ‬ع‬ ‫ر‪ٝ‬ش ٗمبسج‪ ٠‬ای در ‪ٛ‬زظزز‬ ‫ُیزد تب ‪١‬ز٘ز‪ ٠‬اکززادی ًز‪٠‬‬ ‫س‪ٞ‬اثن ثی٘‪ ٠‬ای جبٗب‪ٛ‬ذ‪ ٟ‬دار‪ٛ‬ذ‬ ‫ثب استلبد‪ ٟ‬اس کزٗ‪ٓٞ‬ی تؼزیزق‬ ‫شذ‪ ٟ‬اس ای‪ ٚ‬س‪ٞ‬اثن خ‪ٞ‬د ثزای‬ ‫ثززبس‪ٛ‬یززاززتززِززی در ایزز‪ٜ‬ززذ‪ٟ‬‬ ‫استلبد‪ًٜٜ ٟ‬ذ‬ ‫ج٘غا‪ٝ‬ری س‪ٞ‬اثن ثزیز٘ز‪ ٠‬ای‬ ‫ً٘ی ث‪ٗ ٠‬ب‪ٛ‬ذُبری تزبٗزیز‪ٚ‬‬ ‫اجزززززززتززززززز٘زززززززبػزززززززی‬ ‫ث‪ُ ٠‬لت‪ٝ ٠‬ی‪ ،‬در ص‪ٞ‬رتی ً‪٠‬‬ ‫س‪ٞ‬اثن ثزیذ‪ ٟ‬ثیز٘ز‪ ٠‬شزذُزب‪ٙ‬‬ ‫ج٘غ ا‪ٝ‬ری ش‪ٞ‬د ض٘‪ ٚ‬ای‪٠ٌٜ‬‬ ‫اس ‪ٛ‬ظز اهتصبدی ‪ ٝ‬اکزشایزش‬ ‫ٗ‪ٜ‬بثغ سبسٗب‪ ٙ‬تبٗی‪ ٚ‬اجت٘بػی‬ ‫ٗ‪ ٞ‬ز خز‪ٞ‬ا‪١‬زذ ثز‪ٞ‬د‪ٛ ،‬زِزب‪ٟ‬‬ ‫اهتصبدی ث‪ ٠‬ای‪ ٚ‬ه زیز‪ٛ ٠‬زیزش‬ ‫ٗی ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬ذ در اکشایش ٗز‪ٜ‬زبثزغ‬ ‫سبسٗب‪ ٖ١ ٙ‬تزب زیزز ثازشایزی‬ ‫داشت‪ ٠‬ثبشذ ‪ ٝ‬چ‪ ٙٞ‬سزبسٗزب‪ٙ‬‬ ‫تبٗی‪ ٚ‬اجت٘زبػزی سزبسٗزب‪ٛ‬زی‬ ‫اهتصبدی ‪ ٝ‬اجت٘بػی است ث‪٠‬‬ ‫ٗزب‪ٛ‬زذُززبری ایز‪ ٚ‬سزبسٗززب‪ٙ‬‬ ‫ثی٘‪ُ ٠‬ز ‪ً٘ ٖ١‬ی خز‪ٞ‬ا‪١‬زذ‬ ‫شذ‬ ‫اٗیزی ُ‪ٜ‬ج‪ٗ ٠‬ؼزتزوزذ اسزت‬ ‫سبسٗب‪ ٙ‬تبٗزیز‪ ٚ‬اجزتز٘زبػزی‬ ‫ٗززی تزز‪ٞ‬ا‪ٛ‬ززذ ثزززاسززبس کزززٕ‬ ‫خ‪ٞ‬داهز‪٢‬زبری ‪ ٝ‬تزؼززیزق‬ ‫کزٗ‪ٓٞ‬ی خبص‪ ،‬شزایطزی را‬ ‫در هب‪ ٙٞٛ‬کزا‪ًٜ ٖ١‬ذ تب اکززاد‬ ‫ثی٘‪ ٠‬شذ‪ ٟ‬ثزتز‪ٞ‬ا‪ٛ‬ز‪ٜ‬زذ ضز٘ز‪ٚ‬‬ ‫تٌ٘یْ س‪ٞ‬اثن ثزیز٘ز‪ ٠‬ای ‪ٝ‬‬ ‫ثزیذُی س‪ٞ‬اثن خ‪ٞ‬د‪ ،‬ثززای‬ ‫ً٘ی ث‪ٜٗ ٠‬بثزغ سزبسٗزب‪ٝ ٙ‬‬ ‫تٌ٘یْ کزای‪ٜ‬ذ ثی٘‪ ٠‬ای اکززاد‬ ‫‪ٛ‬یش ُبٗی ثزداشت‪ ٠‬ش‪ٞ‬د‬ ‫‪ٝ‬ی خزززززبطزززززز‪ٛ‬یزززززب‪ٙ‬‬ ‫ًزد‪ :‬ج٘غا‪ٝ‬ری ای‪ ٚ‬س‪ٞ‬اثزن‬ ‫اکزاد ثی٘‪ ٠‬شذ‪ ٟ‬ثزای سبسٗزب‪ٙ‬‬ ‫تبٗی‪ ٚ‬اجت٘بػی دراٗذسادیی‬ ‫اجتماعی‬ ‫‪4‬‬ ‫ایجبد خز‪ٞ‬ا‪١‬زذ ًززد ‪ ٝ‬ثزب‬ ‫سززبس‪ًٝ‬ززبری ًزز‪ ٠‬تززبٗززیزز‪ٚ‬‬ ‫اجت٘بػی ٗی تز‪ٞ‬ا‪ٛ‬زذ کززا‪١‬زٖ‬ ‫ً‪ٜ‬ذ‪ ،‬تٌ٘یْ کزای‪ٜ‬ذ سز‪ٞ‬اثزن‬ ‫ثی٘‪٠‬ای اکزاد ثی٘ز‪ ٠‬شزذ‪ ٟ‬در‬ ‫تبٗی‪ٜٗ ٚ‬بثغ سزبسٗزب‪ٛ ٙ‬زوزش‬ ‫جذی دارد ‪ ٝ‬ستی ٗی تز‪ٞ‬ا‪ٙ‬‬ ‫ثخیی اس دراٗذ سبسٗزب‪ ٙ‬را‬ ‫اس ‪٘١‬ی‪ ٚ‬ثززیزذُزی سز‪ٞ‬اثزن‬ ‫ایجبد ًزد‬ ‫تبٗی‪ ٚ‬اجت٘بػی ‪ِٛ‬ب‪ ٟ‬ث‪٢‬زتززی‬ ‫ث‪ ٠‬ج٘غ ا‪ٝ‬ری س‪ٞ‬اثن ثی٘‪ ٠‬ای‬ ‫جززبٗززب‪ٛ‬ززذ‪ ٟ‬داشززتزز‪ ٠‬ثززبشززذ‬ ‫ٗززذیزززًززْ سززبثززن دکززتززز‬ ‫ثززز‪ٛ‬ززبٗزز‪ ٠‬ریززشی اهززتززصززبدی‬ ‫‪ ٝ‬اجت٘بػی سبسٗزب‪ ٙ‬تزبٗزیز‪ٚ‬‬ ‫اجت٘زبػزی ُزلزت‪ :‬اًز‪ٜ‬ز‪ٙٞ‬‬ ‫طزسی ٗب‪ٜٛ‬ذ ثی٘ز‪ ٠‬کززاُزیزز‬ ‫خب‪ٞٛ‬اد‪ ٟ‬ایزا‪ٛ‬زی در ثزخزش‬ ‫سزف ‪ٗ ٝ‬یبؿْ اساد ثززای‬ ‫س‪ٛ‬ب‪ ٙ‬خب‪٠ٛ‬دار ‪ ٝ‬دا‪ٛ‬یزجز‪ٞ‬یزب‪ٙ‬‬ ‫در سبسٗب‪ ٙ‬تبٗی‪ ٚ‬اجتز٘زبػزی‬ ‫در سزبّ اجززاسزت‪ ،‬ثزبیزذ‬ ‫ُلت ً‪ ٠‬اُز ثزشرُزتززیز‪ٚ‬‬ ‫سبسٗب‪ ٙ‬ثی٘‪ُ ٠‬ز اجت٘بػی ثز‪٠‬‬ ‫د‪ٛ‬جبّ جذه ثیز٘ز‪ ٠‬شزذ‪ ٟ‬ثزب‬ ‫پزداخت ‪ ۲۱‬درصذ سن ثی٘‪٠‬‬ ‫است‪ ،‬اس طزکی دیِز تبٗزیز‪ٚ‬‬ ‫اجت٘بػی ایز‪ ٚ‬اکززادی ًز‪٠‬‬ ‫س‪ٞ‬اثن ثی٘‪٠‬ای ثزیذ‪ ٟ‬دار‪ٛ‬ذ ث‪٠‬‬ ‫ػ‪ٜٞ‬ا‪ ٙ‬ثی٘‪ ٠‬شذ‪ ۳۳ ٟ‬درصذی‬ ‫را اس دست ٗید‪١‬ذ‬ ‫یک اپیذهیَلَصیغت ضوی تؾزیح راُ ّای اًتقال ٍ‬ ‫عالئن ابلِ هیوًَی‪ ،‬گدت‪ :‬عاسهاى جْاًی بْذاؽرت‬ ‫بزای ابلِ هیوًَی عطح ّؾذار را هطزح کزدُ‪ ،‬برِ‬ ‫ٍیضُ بزای کؾَرّایی کِ تعاهالت سیادی با افزیقرا‬ ‫دارًذ‪ .‬ها ّن بایذ َّؽیار بَدُ ٍ اهادگی داؽرترِ‬ ‫باؽین‪ ،‬اها ًگزاًی عوَهی ایجاد ًکٌین‪.‬‬ ‫دًتز س٘یذ س‪ٞ‬ری در ُلت‪ ُٞٝ‬ثب ایا‪ٜ‬زب‪ ،‬درثزبر‪ٟ‬‬ ‫‪ٝ‬ضؼیت اثٔ‪ٗ ٠‬ی٘‪ٛٞ‬ی در ج‪٢‬زب‪ُ ،ٙ‬زلزت‪ :‬ػزبٗزْ‬ ‫ثی٘بریسای اثٔ‪ٗ ٠‬ی٘‪ٛٞ‬ی در ‪ ۲۰۹۹‬ش‪ٜ‬بخت‪ ٠‬شذ ًز‪٠‬‬ ‫ث‪ ٠‬ای‪ ٚ‬ثی٘بری اثٔ‪ ٠‬ج‪ٛٞ‬ذُب‪ُ ٖ١ ٙ‬لت‪ٗ ٠‬یش‪ٞ‬د‪ ،‬اٗب‬ ‫اس ا‪ٛ‬جبیی ً‪ ٠‬ا‪ٓٝ‬ی‪ ٚ‬ثبر در ٗی٘‪ُ ٙٞ‬زشارش شزذ‪،ٟ‬‬ ‫‪ٛ‬بٕ ا‪ ٙ‬را اثٔ‪ٗ ٠‬ی٘‪ٛٞ‬ی ُذاشت‪ٜ‬ذ‪ ،‬اٗب در ج‪ٛٞ‬زذُزب‪ٙ‬‬ ‫‪ٗ ٖ١‬ب‪ٜٛ‬ذ خزُ‪ٞ‬ش‪ ،‬خ‪ًٞ‬چ‪ٜ١ ٠‬ذی ‪ٗ ٝ‬یزب‪١‬زذ‪ٟ‬‬ ‫شذ‪ ٟ‬است‬ ‫‪ٝ‬ی ثب ثیب‪ ٙ‬ای‪ ٠ٌٜ‬را‪ ٟ‬ا‪ٛ‬زتزوزبّ ا‪١ ٙ‬زٖ اس طززیزن‬ ‫تزشمب ت‪ٜ‬لای است‪ُ ،‬لت‪ :‬ػ٘ذتب ای‪ ٚ‬ثیز٘زبری‬ ‫ث‪ ٠‬ص‪ٞ‬ر ث‪ٗٞ‬ی در اکزیوزبی ٗززًزشی ثز‪ٞ‬د اس‬ ‫ا‪ٛ‬جبیی ً‪ ٠‬در ًیز‪ٞ‬ر‪١‬زبی اکززیزوزبی ٗززًزشی‬ ‫اٌٗب‪ٛ‬ب ٗزاهجتی ‪ ٝ‬درٗب‪ٛ‬ی ضؼیق اسزت‪ٛ ،‬ازجزتزب‬ ‫ٗزٍ‪ٗٝ‬یز ا‪ ٖ١ ٙ‬ثییتز است در ا‪ٝ‬ایْ ث‪٢‬بر اٗابّ‬ ‫ٗ‪ٞ‬اردی اس اثٔ‪ٗ ٠‬ی٘‪ٛٞ‬ی در خبرج اس اکزیوزب دیزذ‪ٟ‬‬ ‫شذ ‪ ٝ‬ا‪ٓٝ‬ی‪ٞٗ ٚ‬رد ا‪ٗ ٖ١ ٙ‬زث‪ٞ‬ط ث‪ ٠‬یزی ٗازبکزز‬ ‫ا‪ِٔٛ‬یای ث‪ٞ‬د ً‪ ٠‬اس اکزیوب ث‪ ٠‬ثزیتب‪ٛ‬یب رکت‪ ٠‬ث‪ٞ‬د ‪ ٝ‬ثز‪٠‬‬ ‫ثی٘بری ٗجتر شذ‪ ٟ‬ث‪ٞ‬د ثب سزدرد ‪ ٝ‬تت ‪ ٝ‬تب‪١ّٝ‬بی‬ ‫ً‪ٞ‬چی ٗزاجؼ‪ً ٠‬زد‪ ٟ‬ث‪ٞ‬د ً‪ ٠‬ثؼذ اس چز‪ٜ‬زذ ر‪ٝ‬س‬ ‫ٗیخص شذ ً‪ ٠‬اثٔ‪ٗ ٠‬ی٘‪ ٙٞ‬است در ای‪ ٚ‬کزبصزٔز‪٠‬‬ ‫‪ ٖ١‬ػذ‪ٟ‬ای ٗجتر شذ‪ ٟ‬ث‪ٞ‬د‪ٛ‬ذ ‪ ٝ‬ثی٘بری ٗ‪ٜ‬توْ شزذ‪ٟ‬‬ ‫ث‪ٞ‬د‬ ‫اًتی بیَتیکّا بر رٍی ٍیرٍس‬ ‫سرهاخَردگی اثر ًدارد‬ ‫ضزٍرت حزکت بِ عوت اّذای عِ هیلیَى ٍاحذ َى در عال‬ ‫هذیزعاهل عاسهاى اًتقال َى ایزاى با بیاى ایرٌرکرِ‬ ‫اّذای َى بزای ًجات جاى بیواراى ضزٍری اعت‬ ‫بز لشٍم حزکت بِ عوت اّذای عِ هیلریرَى ٍاحرذ‬ ‫َى در عال تاکیذ کزد‪.‬‬ ‫ث‪ُ ٠‬شارش ایز‪ٛ‬ب اس سبسٗب‪ ٙ‬ا‪ٛ‬توبّ خ‪ ٙٞ‬ایزا‪ ،ٙ‬دًزتزز‬ ‫ٗصطلی ج٘بٓی ثیب‪ً ٙ‬زد‪ :‬در ٗج٘‪ٞ‬ػ‪ ٠‬ا‪ٛ‬توبّ خز‪ٙٞ‬‬ ‫‪ ٠٘١‬اهذاٗب ثب ٗزدٕ ‪ ٝ‬ا‪١‬ذاً‪ٜٜ‬ذُب‪ٗ ٙ‬ؼ‪ٜ‬ب پزیزذا ٗزی‬ ‫ً‪ٜ‬ذ ‪ٝ‬ی ثب اشبر‪ ٟ‬ث‪ ٠‬ای‪ ٠ٌٜ‬ا‪١‬زذای خز‪ ٙٞ‬ػزر‪ ٟٝ‬ثزز‬ ‫‪ٛ‬جب س‪ٛ‬ذُی یی ا‪ٛ‬اب‪ ،ٙ‬ثزای سرٗتی ا‪١‬ذاً‪ٜ‬ز‪ٜ‬زذ‪ٟ‬‬ ‫‪ٛ‬یش ٗلیذ است‪ُ ،‬لت‪ :‬اس ا‪ٛ‬جب ً‪ ٠‬در سبّ‪١‬بی ای‪ٜ‬زذ‪ٟ‬‬ ‫ثب اکشایش سبٓ٘‪ٜ‬ذی در ًی‪ٞ‬ر ر‪ٝ‬ثز‪١ ٝ‬اتیٖ طجزیزؼزی‬ ‫است ً‪ ٠‬درخ‪ٞ‬است خز‪ ٝ ٙٞ‬کززا‪ٝ‬رد‪١ ٟ‬زبی ا‪ٙ‬‬ ‫‪ٛ‬یش ثییتز خ‪ٞ‬ا‪١‬ذ ثز‪ٞ‬د ‪ٝ‬ی تزبًزیزذ ًززد‪ :‬جزٔزت‬ ‫ٗیبرًت ثییتز ثب‪ٞٛ‬ا‪ ٙ‬ث‪ ٠‬ا‪١‬ذای خ‪ ٙٞ‬اس ثز‪ٛ‬بٗ‪١ ٠‬زبی‬ ‫ٗ‪ ٖ٢‬سبسٗب‪ ٙ‬است ً‪ ٠‬ثبػث استلبد‪ ٟ‬اس هزکیت س‪ٛ‬زب‪ٙ‬‬ ‫در تبٗی‪ ٚ‬خ‪ ٙٞ‬سبٖٓ ‪ً ٝ‬بکی ٗی ش‪ٞ‬د‬ ‫ٗذیزػبْٗ سبسٗب‪ ٙ‬ا‪ٛ‬توبّ خ‪ ٙٞ‬در پبیب‪ ٙ‬ثب ثیب‪ ٙ‬ای‪ٌٜ‬ز‪٠‬‬ ‫در سبّ ُذشت‪ ٠‬سذ‪ٝ‬د ‪ٗ ۱‬یٔی‪ٝ ٙٞ‬اسزذ خز‪ ٙٞ‬ا‪١‬زذا‬ ‫شذ‪ ٝ ٟ‬در سبّ جبری ‪ٛ‬یش است٘بال ٗوذار ثزیزیزتزز را‬ ‫شب‪١‬ذ خ‪ٞ‬ا‪١‬یٖ ث‪ٞ‬د؛ اس رسب‪١ ٠ٛ‬ب خ‪ٞ‬است‪ ،‬ثزب تزرش‬ ‫ثیش اس پیش در سٗی‪ ٠ٜ‬کز‪َٜ١‬سبسی ‪ ٝ‬تززؿزیزت ثز‪٠‬‬ ‫ا‪١‬ذای خ‪ٛ ٙٞ‬وش ایلب ً‪ٜٜ‬ذ‬ ‫ٍسیز اهَسػ ٍ پزٍرػ‪:‬‬ ‫طزح احغاى داًؼ ظزفیت َبی بزای هحزٍهیت سدایی دارد‬ ‫ٍسیز اهَسػ ٍ پزٍرػ گدت‪ :‬طزح احغاى داًؼ اس طزح ّایی اعت کِ ظزفیرت‬ ‫َبی بزای هحزٍهیت سدایی اس هٌاطق کن بز َردار دارد‪.‬‬ ‫ث‪ُ ٠‬شارش ایز‪ٛ‬ب اس ‪ٝ‬سار اٗ‪ٞ‬سش ‪ ٝ‬پز‪ٝ‬رش‪ ،‬ی‪ٞ‬سق ‪ٞٛ‬ری در ائی‪ ٚ‬تجبدّ تلب‪ٖ١‬‬ ‫‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬چ‪٢‬برجب‪ٛ‬ج‪ٝ ٠‬سار اٗ‪ٞ‬سش ‪ ٝ‬پز‪ٝ‬رش ثب ستزبد اجززایزی کززٗزب‪ ٙ‬اٗزبٕ ر‪ٟ‬‬ ‫دا‪ٛ‬یِب‪ ٟ‬ص‪ٜ‬ؼتی شیزاس‪ً ،‬ب‪ ٙٞٛ‬دا‪ٛ‬ش اٗ‪ٞ‬ختِب‪ ٙ‬دا‪ٛ‬یِب‪ ٟ‬اٗبٕ صبدم ع ًز‪ ٠‬ثزب‬ ‫ٗ‪ٞ‬ض‪ٞ‬ع اجزا ‪ ٝ‬پیتیجب‪ٛ‬ی طزح اساب‪ ٙ‬دا‪ٛ‬ش ‪ ٝ‬در ارد‪ُٝ‬ب‪ ٟ‬ش‪٢‬یذ ثزب‪١‬ز‪ٜ‬زز تز‪٢‬ززا‪ٙ‬‬ ‫ثزُشار شذ‪ ،‬ثب تأیت ایبٕ س‪ُٞٞ‬اری اثبػجذاهلل آمای‪ ٚ‬ػزٔزیز‪ ٠‬آازرٕ ‪ ٝ‬یزبرا‪ٙ‬‬ ‫ثب‪ٝ‬کبیش‪ ،‬اه‪٢‬بر ًزد‪٘٢ٗ :‬تزی‪ ٚ‬رً‪ ٚ‬سٌ٘زا‪ٛ‬ی شبیات‪١ ٠‬ز ‪ٛ‬ظبٕ‪ ،‬اهبٗ‪ ٠‬ػذّ اسزت‬ ‫اس ای‪ ٚ‬ر‪ ٝ‬ثخیی اس ا‪ٛ ٙ‬صیت ثزاثز اٗ‪ٞ‬سشی است‬ ‫‪ٝ‬ی اکش‪ٝ‬د‪ :‬در تم‪ ّٞ‬ث‪ٜ‬یبدی‪ ٚ‬ث‪ ٠‬جبی س‪ٞ‬س‪١ ٟ‬بی ستبدی ثبیذ ٗزذارس را ‪١‬زذف‬ ‫هزار د‪١‬یٖ‬ ‫‪ٞٛ‬ری ُلت‪ :‬طزح اساب‪ ٙ‬دا‪ٛ‬ش اس طزح ‪١‬بیی است ً‪ ٠‬هزکزیزت خز‪ٞ‬ثزی ثززای‬ ‫ٗمز‪ٗٝ‬یت سدایی اس ٗ‪ٜ‬بطن ًٖ ثزخ‪ٞ‬ردار دارد‬ ‫‪ٝ‬ی اداٗ‪ ٠‬داد‪ٗ :‬مز‪ٗٝ‬یت سدایی اس ٗ‪ٜ‬بطن ًٖ ثزخ‪ٞ‬ردار یٌی اس ا‪١‬زذاف اصزٔزی‬ ‫د‪ٓٝ‬ت ٗزدٗی است ‪ ٝ‬سلز‪١‬بی استب‪ٛ‬ی ‪ٛ‬یش در ‪٘١‬ی‪ ٚ‬راستزب صز‪ٞ‬ر ٗزی ُزیززد‬ ‫‪ٝ‬سیز اٗ‪ٞ‬سش ‪ ٝ‬پز‪ٝ‬رش تصزیح ًزد‪ :‬در سیات ث‪ ٕٞ‬جذیذ ترش خ‪ٞ‬ا‪١‬یٖ ًززد‬ ‫اس طزین ک بی ٗجبسی ػذآت اٗ‪ٞ‬سشی را ٗمون سبسیٖ‬ ‫ث‪ُ ٠‬شارش ایز‪ٛ‬ب‪ ،‬ائی‪ ٚ‬تجبدّ تلب‪ٖٛ١‬بٗ‪ ٠‬چ‪٢‬برجب‪ٛ‬ج‪ٝ ٠‬سار اٗ‪ٞ‬سش ‪ ٝ‬پزز‪ٝ‬رش ثزب‬ ‫ستبد اجزایی کزٗب‪ ٙ‬اٗبٕ ر‪ ٟ‬دا‪ٛ‬یِب‪ ٟ‬ص‪ٜ‬ؼتی شیزاس‪ً ،‬ب‪ ٙٞٛ‬دا‪ٛ‬زش اٗز‪ٞ‬خزتزِزب‪ٙ‬‬ ‫دا‪ٛ‬یِب‪ ٟ‬اٗبٕ صبدم ع اٗز‪ٝ‬س ثب س ‪ٞ‬ر ‪ٝ‬سیز اٗ‪ٞ‬سش ‪ ٝ‬پز‪ٝ‬رش ‪ ٝ‬ثزب ٗز‪ٞ‬ضز‪ٞ‬ع‬ ‫اجزا ‪ ٝ‬پیتیجب‪ٛ‬ی طزح اساب‪ ٙ‬دا‪ٛ‬ش ثزُشار شذ‬ ‫راّْای تاهیی اعتبار هغتوزی باسًؾغتگاى‬ ‫هیلیارد تَهاى بزای هغتوزی ّا ّشیٌِ هیکٌین‪.‬‬ ‫هعاٍى هالی عاسهاى تاهیی اجتواعی راّْای تاهیی اعتبار هَرد ًریراس پرزدا رت‬ ‫هغتوزی باسًؾغتگاى را تؾزیح کزد ٍ گدت‪ :‬در حال حاضز هاّیاًِ ‪ّ 23‬شار ٍ ‪511‬‬ ‫ج٘یْ سن پزست در ُلتِ‪ ٞ‬ثب خجز‪ِٛ‬بر ٗ‪٢‬ز در خص‪ٞ‬ص تاٗی‪ ٚ‬اػتجبر ٗ‪ٞ‬رد ‪ٛ‬زیزبس‬ ‫ثزای اکشایش ٗات٘زی ثبس‪ٛ‬یاتِب‪ ٙ‬سبسٗب‪ ٙ‬تاٗی‪ ٚ‬اجت٘بػی ُلت‪ :‬تزب ًز‪ٜ‬ز‪۲۹ ٙٞ‬‬ ‫‪١‬شار ‪ٗ ۹۹۹ ٝ‬یٔیبرد ت‪ٗٞ‬ب‪ ٙ‬در ٗب‪ ٟ‬ثزای پزداخت ٗات٘زی ثبس‪ٛ‬یزازتزِزب‪١ ٙ‬زشیز‪ٜ‬ز‪٠‬‬ ‫ٗیشذ ً‪ ٠‬ثب اکشایش‪١‬بیی ً‪ ٠‬ثز اسبس ٗص‪ٞ‬ث‪ ٠‬کؼٔی د‪ٓٝ‬ت اػ٘بّ شذ‪ ٟ‬ای‪ ٚ‬رهٖ ثز‪٠‬‬ ‫‪١ ۱۳‬شار ‪ٗ ۹۹۹ ٝ‬یٔیبرد ت‪ٗٞ‬ب‪ ٙ‬در ٗب‪ ٟ‬رسیذ‪ ٟ‬است‬ ‫‪ٝ‬ی تبًیذ ًزد‪ :‬اُز ٗص‪ٞ‬ث‪ ٠‬اکشایش ٗات٘زی‪١‬ب اس س‪ٞ‬ی د‪ٓٝ‬ت اصرح ش‪ٞ‬د ٗجزٔزؾ‬ ‫پزداخت ٗات٘زی‪١‬ب‪ٗ ،‬ب‪١‬یب‪ ٠ٛ‬ث‪ ٠‬سذ‪ٝ‬د ‪١ ۱۹‬شار ٗیٔیبرد ت‪ٗٞ‬ب‪ ٙ‬خ‪ٞ‬ا‪١‬ذ رسیذ‬ ‫ٗؼب‪ ٙٝ‬ثز‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬ریشی ‪ٗ ٝ‬بٓی سبسٗب‪ ٙ‬تاٗی‪ ٚ‬اجت٘بػی در پبسخ ث‪ ٠‬ای‪ ٚ‬س‪ٞ‬اّ ًز‪ ٠‬ایزب‬ ‫اکشایش ٗات٘زی ‪١‬ب سبسٗب‪ ٙ‬را دچبر ٗیٌْ خ‪ٞ‬ا‪١‬ذ ًزد یب خیز ُلت‪ :‬در ٗج٘‪ٞ‬ع‬ ‫ثزای پزداخت‪٢‬بٗیٌٔی ‪ٛ‬ذاریٖ اٗب ٗیٌْ اصٔی تاٗی‪ٛ ٚ‬وذی‪ِٜ‬ی است ‪ ٝ‬در ثزمزث‬ ‫ًٔی ث‪ٞ‬دج‪ٗ ٠‬یٌٔی ‪ٛ‬ذاریٖ‬ ‫سن پزست اکش‪ٝ‬د‪ :‬ثخیی اس ای‪ ٚ‬ث‪ٞ‬دج‪ ٠‬اس ٗمْ سن ثی٘‪١٠‬بیی اسزت ًز‪ ٠‬د‪ٓٝ‬زت‬ ‫ثبیذ ث‪ٗ ٠‬ب ثذ‪١‬ذ ‪ ٝ‬طجیؼتبً ‪ٝ‬هتی ‪ٛ‬وذ ث‪ ٠‬سابه سبسٗب‪ٝ ٙ‬اریش ‪ٛ‬ی‪ٞ‬د ‪ ٝ‬در هبٓت سز‪٢‬زبٕ‬ ‫پزداخت ش‪ٞ‬د پز‪ٝ‬س‪ ٠‬دریبکت س‪٢‬بٕ ‪ ٝ‬تجذیْ ا‪ ٙ‬ث‪ٛ ٠‬وذ ط‪ٞ‬ال‪ٛ‬ی خ‪ٞ‬ا‪١‬ذ شذ ‪ ٝ‬ایز‪ٚ‬‬ ‫ثبػث ٗیش‪ٞ‬د در تاٗی‪ٛ ٚ‬وذی‪ِٜ‬ی ٗب‪١‬ب‪ٗ ٠ٛ‬ب‪ً٘ ٙ‬ی دچبر ٗیٌْ ش‪ٞ‬یٖ‬ ‫هذیزکل دفتز ًظارت ٍ پایؼ ه زف فزاٍردُ ّای‬ ‫عالهت هحَر عاسهاى غذا ٍ دارٍ گدرت‪ :‬ه رزف‬ ‫اًتی بیَتیک ّا بز رٍی ٍیزٍط ّایی کِ براعر‬ ‫عزها َردگی ٍ یا ابزیشػ بیٌی هی ؽرًَرذ‪ ،‬ا رز‬ ‫ًذارًذ‪.‬‬ ‫‪ٞٛ‬شی‪ٗ ٚ‬م٘ذسای‪ٜ‬ی در ُلت ‪ ُٞ ٝ‬ثب خجز‪ٛ‬زِزبر‬ ‫س‪ٞ‬س‪ ٟ‬سرٗت ایز‪ٛ‬ب اکش‪ٝ‬د‪ :‬سٗزب‪ٛ‬زی ًز‪ٝ ٠‬یزز‪ٝ‬س‬ ‫سزٗبخ‪ٞ‬ردُی ثی‪ٜ‬ی ‪ ٝ‬سی‪ٜٞ‬س ‪١‬ب را آ‪ٞ‬د‪ً ٟ‬ززد‪،ٟ‬‬ ‫ثی‪ٜ‬ی ٗخبط شلبف ت‪ٓٞ‬یزذ ٗزی ًز‪ٜ‬زذ ‪ ٝ‬ایز‪ ٚ‬ثز‪٠‬‬ ‫شاتی‪ٞ‬ی ‪ٝ‬یز‪ٝ‬س اس ثی‪ٜ‬ی ‪ ٝ‬سی‪ٜٞ‬س ‪١‬ب ً٘ی ٗی‬ ‫ً‪ٜ‬ذ پس اس د‪ ٝ‬یب س‪ ٠‬ر‪ٝ‬س‪ ،‬سیاتٖ ایز٘ز‪ٜ‬زی ثزذ‪ٙ‬‬ ‫ٗجبرس‪ٗ ٟ‬ی ً‪ٜ‬ذ ‪ ٝ‬ر‪ٗ َٛ‬خبط را ث‪ ٠‬سلیذ یزب سرد‬ ‫تـییز ٗی د‪١‬ذ در سٗب‪ ٙ‬ث‪٢‬ج‪ٞ‬دی‪ ،‬ثبًتزی ‪١‬بیی ً‪٠‬‬ ‫ث‪ ٠‬ط‪ٞ‬ر ٗؼ٘‪ ّٞ‬در ثی‪ٜ‬ی س‪ٛ‬ذُی ٗی ً‪ٜٜ‬زذ‪ ،‬د‪ٝ‬ثزبر‪ٟ‬‬ ‫رشذ ًزد‪ ٝ ٟ‬ر‪ٗ َٛ‬خبط را ث‪ ٠‬سجش تزـزیزیزز ٗزی‬ ‫د‪ٜ١‬ذ ‪ ٠٘١‬ای‪٢ٜ‬ب طجیؼی است ‪ ٝ‬ث‪ ٠‬ای‪ٗ ٚ‬ؼ‪ٜ‬ب ‪ٛ‬زیزازت‬ ‫ً‪ ٠‬کزد ث‪ ٠‬ا‪ٛ‬تی ثی‪ٞ‬تیی ‪ٛ‬یبس دارد‬ ‫چزا ‪ٛ‬جبیذ ا‪ٛ‬تی ثی‪ٞ‬تیی ‪١‬ب را در ػل‪ٛٞ‬ت ‪ٝ‬یزز‪ٝ‬سزی‬ ‫‪ ٝ‬سزٗبخ‪ٞ‬ردُی استلبد‪ً ٟ‬زد؟‬ ‫‪ٝ‬ی اه‪٢‬بر داشت‪ٝ :‬هتی ا‪ٛ‬تی ثی‪ٞ‬تیی ‪١‬ب ٗ‪ٞ‬رد ‪ٛ‬یبس‬ ‫‪ٛ‬جبش‪ٜ‬ذ‪ًٌ٘ ،‬ی ‪ٛ‬خ‪ٞ‬ا‪ٜ١‬ذ ًزد ‪ ٝ‬ستی ٗزی تز‪ٞ‬ا‪ٛ‬زذ‬ ‫ثبػث اسیت ش‪ٛٞ‬ذ ٗصزف ا‪ٛ‬تی ثی‪ٞ‬تیی ثزبػزث‬ ‫ایجبد ٗوب‪ٗٝ‬ت ٗی ش‪ٞ‬د‬ ‫ٗم٘ذسای‪ٜ‬ی تصزیح ًزد‪ٗ :‬وب‪ٗٝ‬ت ا‪ٛ‬تی ثی‪ٞ‬تیٌی‬ ‫سٗب‪ٛ‬ی رخ ٗی د‪١‬ذ ً‪ ٠‬ثبًتزی ‪١‬ب ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬بیی شٌات‬ ‫دار‪١ٝ‬بیی را ً‪ ٠‬ثزای ًیت‪ ٚ‬ا‪٢ٛ‬ب طزاسی شذ‪ ٟ‬ا‪ٛ‬زذ‬ ‫را ث‪ ٠‬دست ٗی ا‪ٝ‬ر‪ٛ‬ذ‬ ‫‪١‬ز سٗب‪ ٠ً ٙ‬ا‪ٛ‬تی ثی‪ٞ‬تیی ‪١‬ب استلبد‪ٗ ٟ‬ی شز‪ٛٞ‬زذ‪،‬‬ ‫ٗی ت‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬ذ ػ‪ٞ‬ارض جب‪ٛ‬جی ایجبد ً‪ٜٜ‬ذ ‪ٜٗ ٝ‬زجزز ثز‪٠‬‬ ‫ٗوب‪ٗٝ‬ت ا‪ٛ‬تی ثی‪ٞ‬تیٌی ش‪ٛٞ‬ذ‬ ‫ٗذیزًْ دکتز ‪ٛ‬ظبر ‪ ٝ‬پبیش ٗصززف کززا‪ٝ‬رد‪ٟ‬‬ ‫‪١‬بی سرٗت ٗم‪ٞ‬ر ثب ثیب‪ ٙ‬ای‪ ٠ٌٜ‬ا زا جب‪ٛ‬جی ا‪ٛ‬تی‬ ‫ثی‪ٞ‬تیی ‪١‬ب ٗی ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬ذ شزبٗزْ ثزاز‪ٞ‬را پز‪ٞ‬سزتزی‪،‬‬ ‫سزُیج‪ٗ ،٠‬یٌر ُ‪ٞ‬ارشی ‪ ٝ‬ػزلز‪ٛٞ‬زت ‪١‬زبی‬ ‫هبرچی ثبشذ‪ ،‬اه‪٢‬بر داشت‪ :‬ثزای ٗیب‪ٝ‬ر‪ ٟ‬در ٗز‪ٞ‬رد‬ ‫درٗب‪ٜٗ ٙ‬بست ثزای ً‪ٞ‬دى ثب پششی یب دار‪ٝ‬سزبس‬ ‫ت٘بس ثِیزیذ ث‪ُ ٠‬لت‪ٗ ٠‬م٘ذ سای‪ٜ‬ی‪١ ،‬ز٘زچز‪ٜ‬زیز‪ٚ‬‬ ‫ثبیذ ً‪ٞ‬دى ‪ِٜ١‬بٕ سزٗزبخز‪ٞ‬ردُزی اسزتززاسزت‬ ‫ًزد‪ٗ ٝ ٟ‬بیؼب سیبدی ث‪ٜٞ‬شذ‪ ،‬اس ٗزط‪ٞ‬ه ً‪ٜ‬ز‪ٜ‬زذ‪ٟ‬‬ ‫‪ٞ١‬ا ٗب‪ٜٛ‬ذ ثخبرسبس خ‪ٜ‬ی‪ ،‬اس اسپزی یب هطز‪ ٟ‬ثیز‪ٜ‬زی‬ ‫‪ٛ‬زٗبّ سبٓی‪ ٚ‬استلبد‪ًٜ ٟ‬یذ دار‪١ٝ‬بی ثذ‪ٛ ٙٝ‬ازخز‪٠‬‬ ‫ٌٗ٘‪ ٚ‬است ثبػث تاٌی‪ٞٗ ٚ‬هت ػرئٖ ش‪ٛٞ‬ذ‪ ،‬اٗزب‬ ‫ثی٘بری را درٗب‪٘ٛ ٙ‬ی ً‪ٜ‬ذ‬ ‫‪ٝ‬ی خززبطززز‪ٛ‬یززب‪ً ٙ‬زززد‪ٗ :‬صزززف صززمززیززح‬ ‫ا‪ٛ‬تیثی‪ٞ‬تیی‪١‬ب‪ٗ ،‬ی ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬ذ ث‪ٗ ٠‬جزبرس‪ ٟ‬ثزب ٗزوزب‪ٗٝ‬زت‬ ‫ا‪ٛ‬تیثی‪ٞ‬تیٌی ً٘ی ً‪ٜ‬ذ ‪ ٝ‬ای‪ ٚ‬اط٘ی‪ٜ‬ب‪ ٙ‬را ثزذ‪١‬زذ‬ ‫ً‪ ٠‬ا‪ٛ‬تی ثی‪ٞ‬تیی ‪١‬بی سیبتزی ثززای ‪ٛ‬ازْ ‪١‬زبی‬ ‫ای‪ٜ‬ذ‪ٛ ٟ‬یش در دستزس خ‪ٞ‬ا‪ٜ١‬ذ ث‪ٞ‬د‬ صفحه 4 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫ابداع باتزی کاغذی که با‬ ‫اب فعال می شًد‬ ‫دٍضٌجِ ‪ 01‬هزداد ‪ 0 * 0410‬اگَست ‪ 3 * 2122‬هحزم ‪ * 0444‬سبل سی ٍ دٍم ( اٍتَس ایکیٌجی ایل ) * ضوبرُ ( سبیی ) ‪5556 :‬‬ ‫ثزچستّبی فزاصَت؛ اثشار جذیذ سًََگزافی‬ ‫پژٍّطگزاى ثزچست ّیبییی‬ ‫کن حجن ٍ لیبثیل حیویل‬ ‫طزاحی کزدًذ کِ اهیکیبى‬ ‫سًََگزافیی اًیذام ّیبی‬ ‫داخلی ثذى را ثب ٍضَح ثیب‬ ‫ایجبد کزدُ است ٍ ثزخی اس‬ ‫ًمص ّبی دستگبُّبی لجلیی‬ ‫را ًذارد‪.‬‬ ‫ثِ تبسگی یک ثبتزی کبغذی جذیذ اثذاع ضذُ کِ‬ ‫استفبدُ اس اى در دستگبُ ّبی الکتزًٍیکی ثِ حفظ‬ ‫هحیط سیست کوک هی کٌذ سیزا ثب اه فعبل هیی‬ ‫ضَد ٍ سیست تجشیِ پذیز است‪.‬‬ ‫ثٍ گعاضـ ذجطگعاضی مُط ثٍ وقل اظ ویویًاسی یؽ‬ ‫محققبن اوؿتوتً امپب )‪(Empa‬ؾًئوؽ ایه ثیبریطی‬ ‫ضا ثطای اؾتفبزٌ زض ثیطسؿیت َیبی ثیبضگیویطی‬ ‫ًَقمىس حؿگطَبی حبفی میحیویس ظیؿی ی‬ ‫زؾتگبٌ َبی رکروم پعقکی ییکیجیبض مهیط‬ ‫اثساع کطزٌ اوس‪.‬‬ ‫ثبرطی مصکًض کٍ فقس سطح ایلوٍ ان اضاییٍ قیسٌ‬ ‫قبمل ؾ ًل َبی متؼسزی اؾ کٍ ثٍ ییکیسییگیط‬ ‫متهل قسٌ اوس‪َ .‬ط ؾ ًل ثبرطی ثیٍ اویساظٌ یی‬ ‫ؾبوتومتط مطثغ اؾ ی الیٍ کبغص ظیطییه ان ویویع‬ ‫حبیی وم سؼبم یب َمبن ک طیس ؾسیم اؾ ‪ .‬زض‬ ‫ی سط ایه ثبرطی پًقکی اظ خىؽ مًم یخًز‬ ‫زاضز کٍ زی ؾوم ثٍ ان متهل َؿتىس‪.‬‬ ‫زض ی ؾم ثبرطی خًَطی حبیی ف ؽ َبیی اظ‬ ‫خىؽ گطافو سبح قسٌ کٍ ثٍ ػىًان کبرس ػمیل‬ ‫می کىس‪ .‬ی خًَط حبیی پیًزض ضیی ویویع ثیٍ‬ ‫ػىًان اوس ػمل می کىس ی زض ؾمی زییگیط ان‬ ‫سبح قسٌ اؾ ‪ .‬ضیی َط زی ؾًی کبغص ثب خًَط‬ ‫ؾًمی حبیی ف ؽ َبی گطافو ی کیطثیه ؾیویبٌ‬ ‫پًقوسٌ قسٌ اؾ ‪ .‬ایه خًَط کبرس ی اوس ضا ثٍ زی‬ ‫ؾوم متهل می کىس‪.‬‬ ‫َىگبموکٍ مقساضی اه زض ثبرطی ثٍ کبض ضیز مبیغ‬ ‫ؾجت می قًز وم زض کبغص حیل قیًز ی زض‬ ‫وتودٍ یًن َبی ثبضزاض اظاز قًوس‪َ .‬معمبن ثب اوتکبض‬ ‫یًن َب زض الکتطیلو کبغص ذوؽ اوُب ؾجت میی‬ ‫قًز ضیی زض اوس اکؿوس ی الکتطین َب اظاز قًوس‪.‬‬ ‫محققبن امپب زض ایه ثبضٌ ریًییویا زازٌ اویس زض‬ ‫مطح ٍ ثؼس الکتطین َب اظ اوس ثیٍ یؾیو یٍ خیًَیط‬ ‫حبیی گطافو ی کطثه ؾوبٌ ثٍ ؾوم َب ی ؾیپیؽ‬ ‫کبرس مىتقل می قًوس ‪ .‬زض وتودٍ ایه یاکىف َیبی‬ ‫کبَف ی اکؿوساؾوًن وًػی خطیبن الیکیتیطییکیی‬ ‫رًلوس می قًز کٍ ثطای فؼبلؿبظی زؾتگبٌ ثطقی ثیٍ‬ ‫کبض می ضیز‪.‬‬ ‫درمان سزطان بًسیله افشایش‬ ‫تعداد میتًکىدریها‬ ‫یک رٍش جذیذ هیتَاًذ سزطبىّبی کطٌذُ را ثب‬ ‫افشایص تعذاد هیتَکٌذریّب در سلَلّیب درهیبى‬ ‫کٌذ‪.‬‬ ‫ثٍ گعاضـ ایؿىب ی ثٍ وقیل اظ ای ای میحیقیقیبن‬ ‫ؾًئسی ثب افعایف رؼیساز میویتیًکیىیسضی َیب زض‬ ‫ؾ ًلَب رًمًضَبی ؾطسبوی مًـ ضا ثب مًفیقیوی‬ ‫زضمبن کطزوس‪ .‬ایه روم ثب ؾ ًلَبی ؾطسبوی ک یویٍ‬ ‫کبض کطز ی زضیبف کٍ زضمبن اوُب ثب پطیرئوىی ثیٍ‬ ‫وبم ‪ ۱"LONP‬امکبنپصیط اؾ ‪.‬‬ ‫مییحییقییقییبن مییی گییًیییىییس ثییب افییعایییف رییؼییساز‬ ‫ب ثیٍ زاضیی‬ ‫موتًکىسضی َب ؾ ًل َبیی کیٍ قیجی ه‬ ‫ؾطسبن مقبیم ثًزوس اکىًن ثٍ ان پبؾد میزَىس‪.‬‬ ‫محققبن مًؾؿٍ کبضیلوىؿکب زض ؾیًئیس پیؽ اظ‬ ‫افعایف رؼساز موتًکىسضیَب زض ؾ ًلَیب زضمیبن‬ ‫رًمًضَب ضا زض مًـَب ثب مًفقو وکبن زازوس‪ .‬اییه‬ ‫ب ثیٍ زضمیبن‬ ‫زض حبلی اؾ کٍ ایه رًمًضَب قیجی ه‬ ‫ؾطسبن مقبیم ثًزوس‪.‬‬ ‫محققبن زض ؾطاؾط خُبن ضیـَبی مریتی یفیی ضا‬ ‫ثطای زضمبن ؾطسبن امتحبن میکىىس‪ .‬زض حبلی کیٍ‬ ‫َس ثطذی اظ اوُب متًقف کطزن رقؿوم ؾ یًلیی‬ ‫زض رًمًضَب اؾ ثطذی زیگط زض ربـ َؿتىس رب‬ ‫رًاوبییَبی ؾوؿتم ایمىی اوؿبن ضا ثطای قىبؾبیی ی‬ ‫قکؿ ؾ ًلَبی ؾطسبوی رقًی کىىس‪.‬‬ ‫َمچىوه کبض ثطای زضک ایىکٍ ؾ ًلَیبی ؾیبلیم‬ ‫سگًوٍ ؾطسبوی میقًوس ی ثطای خ ًگوطی اظ اوُب‬ ‫سٍ کبضی میرًان اودبم زاز زض حبل اودبم اؾ ‪.‬‬ ‫زض َموه ضاؾتب خبیعٌ وًثل پعقکی زض ؾبل ‪۹۱۱۲‬‬ ‫ثٍ زاوکمىساوی اػطب قس کیٍ سیگیًویگیی زضک‬ ‫ؾ ًل َب ی ؾبظگبضی ثب اکؿویػن زض زؾیتیطؼ ضا‬ ‫مطبلؼٍ کطزوس کٍ زض مکبووؿم غوی ثٍ ویبم ففیًن‬ ‫َوپل‪-‬لوىسی ( )‪VHL‬یخًز زاضز‪.‬‬ ‫وقف ‪VHL‬زض ؾطسبن‬ ‫غن ‪VHL‬ثرکی اظ ؾوؿتم رکریویم اکؿیویػن‬ ‫زضین ؾ ًل اؾ ‪ .‬زض قطایس ػیبزی پیطیریئیویه‬ ‫رًلوس قسٌ رًؾیس غن ‪VHL‬ضیی پیطیریئیویه‬ ‫زیگطی ثٍ وبم ‪HIF‬ػمل میکىیس امیب اگیط غن‬ ‫‪VHL‬خُف یبفتٍ ثبقس پطیرئوه ان ومیرًاوس ثط‬ ‫‪HIF‬اثط کىس ی ایه مىدط ثٍ قطایطی میقًز کیٍ‬ ‫ؾ ًل َب سًضی ضفتبض میکىىس کٍ حیتیی اگیطسیٍ‬ ‫اکؿوػن ممکه اؾ فطایان ثبقس گًیی اکؿویػن‬ ‫زض زؾتطؼ ووؿ کٍ ثٍ ایه قیطاییس ؾیىیسضم‬ ‫"‪VHL‬میگًیىس‪.‬‬ ‫ثٍ گیعاضـ گیطیٌ ػی یم ی‬ ‫امًظـ اییطویب اظ پیبییگیبٌ‬ ‫اکؿییپ ی ییًض‬ ‫ذییجییطی رک ی‬ ‫)‪(Tech Xplore‬‬ ‫رهًییطثیطزاضی فیطانیً‬ ‫(ایلتطاؾًوس) پىدطٌای امیه‬ ‫ی غوطرُبخمی ثٍ ػمی یکیطز‬ ‫ثسن اؾ کٍ رهبییط ظویسٌ‬ ‫اظ اوسامَبی زاذ ی ثومبض ضا‬ ‫زض اذتوبض پیعقیکیبن قیطاض‬ ‫میزَس‪.‬‬ ‫ثطای ثجی اییه رهیبیییط‬ ‫رکىؿوهَبی امًظـزیسٌ ثب‬ ‫ایییدییبز ریییییوییوییطارییی زض‬ ‫کبیقگطَبی )‪(probes‬‬ ‫فطانً امًاج نًریی ضا‬ ‫ثییٍ زاذییل ثییسن َییسای ی‬ ‫میکىىس‪ .‬ایه امًاج مىؼکؽ‬ ‫می قًوس ریب رهیبیییطی ثیب‬ ‫ییًح ثبال اظ ق ت ضیٍَب ی‬ ‫ؾبیط اوسام َبی ػموق ثویمیبض‬ ‫رًلوس کىىس‪.‬‬ ‫سطاحی فیؼی یی مؿیتی یعم‬ ‫ارهییبل ثییطسؿییت َییب ثییٍ‬ ‫اثعاضَبیی اؾ کیٍ امیًاج‬ ‫نًری مىؼکؽقیسٌ ضا ثیٍ‬ ‫رهبییط رجسیل میکىىس‪.‬‬ ‫پػیَکیگیطان ذیبسیطوکیبن‬ ‫کطزوس کٍ ایه ثطسؿیت َیب‬ ‫حتی ثب قک ی فؼ ی ممیکیه‬ ‫اؾ کیبضثیطزَیبی فیًضی‬ ‫زاقتٍ ثبقىس مثبه میرًان اظ‬ ‫ایه زؾیتیگیبٌ َیب میبویىیس‬ ‫ثییطسؿییت َییبی ‪EKG‬‬ ‫مبووتًضییىیق قی یت ثیطای‬ ‫ثیویمییبضان اؾییتیفییبزٌ کییطز‪.‬‬ ‫َمچىوه میرًان ثب اؾتیفیبزٌ‬ ‫فرهنگ‪،‬هنر و فن اوری‬ ‫‪5‬‬ ‫سزاشپش‬ ‫ساالد لًبیا چیتی‬ ‫*الىاساشزاقی‬ ‫مًاد السم‪:‬‬ ‫لًثوب سوتی ‪ ۱‬اؾتکبن ررم مطؽ ‪ ۱‬ػیسز ؾیویت‬ ‫‪ ۱‬ػیسز‬ ‫ظموىی ‪ ۱‬ػسز گًخٍ فطوگی کیًسی‬ ‫خؼفطی ذطز قسٌ ی زیم اؾتکبن اه لومً ثیٍ‬ ‫مقساض الظم وم ی ف فل ثٍ مقساض الظم‬ ‫طزس تهیه‪:‬‬ ‫اثتسا لًثوب ضا می پعیم‪ .‬ررم مطؽ ضا پرتیٍ ی ضویسٌ‬ ‫می کىوم‪ .‬ؾوت ظموىی ضا ذبلیی ذیطز کیطزٌ ی‬ ‫ؾطخ می کىوم‪ .‬ؾپؽ لًثوب ریریم میطؽ ؾیویت‬ ‫ظموىی گًخٍ فطوگی ذطز قسٌ خیؼیفیطی اه‬ ‫لومً وم ی ف فل ضا ثب َم مر ً میی کیىیویم‪.‬‬ ‫ؾبالز ضا زض ظط مًضز وظط ضیرتیٍ ی ؾیطی میی‬ ‫کىوم‪.‬‬ ‫تلسکًپ فضایی جیمش یب ایلیه‬ ‫ابزوًاختز را رصد کزد‬ ‫اظ اوُب ثٍ سیًض میسایم اظ‬ ‫اویییسام َیییبی زاذی ی یییی‬ ‫رهًیطثطزاضی کیطز ثیسین‬ ‫ایىکٍ ووبظ ثبقس کیبضقیىیبؼ‬ ‫فىی (رکىؿوه) کبیقگیط ضا‬ ‫ثطای مس سًالوی زض محل‬ ‫وگٍ زاضز‪.‬‬ ‫اگط ثتًان ایه زؾتگبٌَیب ضا‬ ‫ثٍ نًض ثیؾوم ؾیبذی‬ ‫(ایه َسفی اؾ کٍ روم زض‬ ‫حبل حبیط ضیی ان کیبض‬ ‫می کىس) ثٍ احتیمیبل ظییبز‬ ‫مییی رییًان ثییطسؿییت َییبی‬ ‫فطانً ضا ثٍ محیهیًال‬ ‫رهًیطثطزاضی پیًقیویسویی‬ ‫رجسیل کیطز کیٍ ثیویمیبضان‬ ‫می رًاوىس ان ضا اظ میطیت‬ ‫پعق ثٍ ذبوٍ ثیجیطویس ییب‬ ‫حتی اظ زاضیذبوٍ ثرطوس‪.‬‬ ‫غیان غائییً ‪(Xuanhe‬‬ ‫)‪Zhao‬اؾتبز میُیىیسؾیی‬ ‫مکبوو ی ػمطان ی محویس‬ ‫ظیؿ میسؾیؿیٍ فیىیبیضی‬ ‫)‪(MIT‬‬ ‫مییبؾییبسییًؾ ی‬ ‫امطیکب زض ایه ظموىٍ گفی‬ ‫مب رهًض می کىوم کٍ سیىیس‬ ‫قطؼٍ اظ ایه ثطسؿت َیب ثیٍ‬ ‫قؿم َبی مرتی یف ثیسن‬ ‫سؿجوسٌ ثبقىس ی ایه قبث وی‬ ‫ضا زاقتٍ ثبقىس کٍ ثب ری یفیه‬ ‫َمطاٌ قمب اضرجیب ثیطقیطاض‬ ‫کییىییىییس خییبیییی کییٍ‬ ‫الییگییًضیییتییم َییبی َییًـ‬ ‫مهىًػیی رهیبیییط ضا زض‬ ‫نًض زضذًاؾ ردیعییٍ‬ ‫ی رح ول میکىىس‪.‬‬ ‫یی افعیز مب مؼتقسییم کیٍ‬ ‫زیضان خییییسیییییسی اظ‬ ‫رهًیطثطزاضی پًقوسویی ضا‬ ‫اغبظ کطزٌایم ثیب قیطاضزازن‬ ‫سىس ثطسؿت ضیی ثسن ثیٍ‬ ‫احییتییمییبل ظیییبز مییی رییًان‬ ‫اوسامَبی زاذ ی ضا مکبَیسٌ‬ ‫کطز‪.‬‬ ‫ثیییطای رهیییًییییطثیییطزاضی‬ ‫فطانً کبضقىبؼ فیىیی‬ ‫اثتسا مقساضی غل میبییغ ضا‬ ‫ضیی پًؾ ثومبض می مبلیس‬ ‫ایه ثبػث می قیًز امیًاج‬ ‫فطانً میىیتیقیل قیًویس‬ ‫ؾپؽ یی کیبیقیگیط ییب‬ ‫مجیسل )‪(transducer‬ضا‬ ‫ضیی غل فکبض می زَیس ریب‬ ‫امًاج نًریی ضا ثیٍ ثیسن‬ ‫اضؾبل کىس‪ .‬اییه امیًاج اظ‬ ‫ؾبذتبضَبی زاذ ی ثیبظریبه‬ ‫می کىس ی ثٍ کبیقگط یؼىی‬ ‫خبیی کٍ ؾیویگیىیبل َیبی‬ ‫پػیاک ثٍ رهبیییط ثهیطی‬ ‫رجسیل میقًوس ثطمیگطزز‪.‬‬ ‫ثییطای ثییوییمییبضاوییی کییٍ ثییٍ‬ ‫زیضٌ َیییبی سیییًالویییی‬ ‫رهًیطثطزاضی وویبظ زاضویس‬ ‫ثییطذییی ثییوییمییبضؾییتییبن َییب‬ ‫کیبیقییگیطَییبیییی ضا اضایییٍ‬ ‫می زَىس کٍ ضیی ثبظیَیبی‬ ‫ضثبرو وهت میقیًویس ی‬ ‫می رًاوىس میجیسل ضا ثیسین‬ ‫ذؿتگی زض خبی ذًز وگیٍ‬ ‫زاضوس امب غل فطانً مبیغ‬ ‫ثب گصقی ظمیبن اظ ثیویه‬ ‫میضیز ی ذک میقًز ی‬ ‫زض رهییییًیییییطثییییطزاضی‬ ‫سًالوی مس اذتبل ایدیبز‬ ‫میکىس‪.‬‬ ‫پػیَکگطان زض ؾیبل َیبی‬ ‫اذوط سطحَیبییی ضا ثیطای‬ ‫کبیقگطَبی فطانً قبثل‬ ‫ککف ثطضؾی کطزٌ اوس کیٍ‬ ‫ثب اؾتفبزٌ اظ اوُب میرًان ثیب‬ ‫اثعاض قبثل حمل ی کمحدیم‬ ‫اظ اوییسام َییبی زاذیی ییی‬ ‫رهًیطثطزاضی کطز‪.‬‬ ‫تَلیذ هکول دارٍیی ثزای درهبى ثیوبریّبی چطن تَسط فٌبٍراى ایزاًی‬ ‫یک ضزکت فٌبٍر ثب استفبدُ اس تسْیالت سزهبیِ در‬ ‫گزدش صٌذٍق پژٍّص ٍ فٌبٍری سالهت ثیبهیی ٍ‬ ‫تبهیی ثخطی اس ّشیٌِّبی تَلیذ هَفک ثیِ تیَلیییذ‬ ‫هکول دارٍیی (لَتئیی ‪ 21‬هیلی گزم) ضیذ کیِ در‬ ‫درهبى ثیوبریّبی چطن کبرثزد دارد‪.‬‬ ‫ثٍ گعاضـ گطیٌ ػی یم ی امیًظـ اییطویب ظَیطٌ‬ ‫ؾتبض مسیط ػبمل قطک ؾیپیىیس ریبی اضییب ضؾیبم‬ ‫زضذهًل ایه محهًل فىبیض گفی میحیهیًل‬ ‫لًرئوه ‪ ۹۱‬مو یی گیطم ثیطای زضمیبن ثیویمیبضَیبی‬ ‫پوطسکمی خ ًگوطی اظ اه میطیاضییس ی ثیطای‬ ‫ؾبلمىسان کبضثطز زاضز‪.‬‬ ‫یی ذبسطوکبن کطز لًرئوه یکی اظ قًیرطیه اوتیی‬ ‫اکؿوسانَبی مًخًز زض سجوؼ اؾ کٍ ثسن اوؿبن‬ ‫قبزض ثٍ رًلوس ان ووؿ ی ثبیس اظ سطیق ضغیم غصایی‬ ‫ثٍ سًض مسایم َط ضیظ زض ثسن خبیگعیه قًز‪ .‬محل‬ ‫شذوطٌ لًرئوه زض قجکوٍ سکم اؾ ی اظ اػهیبه‬ ‫ثوىبیی مًخًز زض مبکًال محبفظ میکىس‪.‬‬ ‫ایه فىبیض ازامٍ زاز مبکًال قؿمتی اظ قجکویٍ اؾی‬ ‫کٍ مؿًیل زیس مؿتقوم ی یایا مثیل ذیًاویسن ی‬ ‫ضاوىسگی اؾ ‪ .‬لًرئوه مًخًز زض مبکًال ثب فیوی یتیط‬ ‫کطزن وًض یً یی ومی گصاضز ثٍ مبکًال اؾوجی یاضز‬ ‫قًز ثب افعایف ؾه ؾ ًلَبی مبکًال ووع َیمیبویىیس‬ ‫ؾبیط ؾ ًل َبی ثسن رًاوبیی ثبظؾیبظی ذیًز ضا اظ‬ ‫زؾ می زَىس ی سىبوچٍ زض مؼطو اؾیویت قیطاض‬ ‫گوطوس امکبن رطموم ان یخًز ویریًاَیس زاقی ی‬ ‫زضوُبی ثبػث کًضی میقًز‪.‬‬ ‫ؾتبض ثبظاض َس ایه محهًل ضا رمبم افطاز خبمؼیٍ‬ ‫ػىًان کطز امب ان ضا ثطای افطاز مویبوؿیبل ثیٍ یییػٌ‬ ‫کُىؿبالن خُ خ ًگوطی اظ مککب سکمی ثیب‬ ‫اَمو رط زاوؿ ‪.‬‬ ‫یی ثٍ رؿُوب زضیبفتی اظ نیىیسیپ پیػیَیف ی‬ ‫فىبیضی ؾبم ثبمه اقبضٌ کطز ی گیفی میب اظ‬ ‫رؿُوب ؾطمبیٍ زض گطزـ اییه نیىیسیپ ثیطای‬ ‫ذطیس مًاز ایلوٍ اؾتفبزٌ کطزیم ی ایه رؿُوب ثیب‬ ‫ی ضیوس ازاضی ثؿوبض ؾطیغ ی َمچىوه ثب کمتیطییه‬ ‫رضبموه پطزاذ قس‪.‬‬ ‫هْبرت ٍ حزفِ اهَسی در داًطگبُّب ثیطتز هَرد تَجِ لزار گیزد‬ ‫فزهبًذار اّزثب ثیبى ایٌکِ عذم اضٌبییی ٍ اهیَسش‬ ‫هْبرت ّبی فٌی ٍ حزفِ ای در داًطگبُ ّب ییکیی اس‬ ‫عَاهل هْن ثیکبری جَاًبى تحصیل کزدُ ثِ ضیویبر‬ ‫هی رٍد‪ ،‬گفت‪ً :‬یبس است در داًطگبُ ّب ٍ هیزاکیش‬ ‫علوی ثیطتز ثِ حَسُ هْبرت ٍ حزفِ اهَسی تیَجیِ‬ ‫ضَد‪.‬‬ ‫اثًالفضل غىی ظازٌ زض خمغ مؿئًالن اظ حمیبیی‬ ‫فطمبوساضی ثطای ایدبز کبضگبٌ َبی امیًظقیی زض‬ ‫رًؾؼٍ رًلوس زاوف ثىوبن ی افعایف ؾطا اگیبَیی‬ ‫زض حًظٌ کؿت یکبض ذجط زاز ی گف ثبیس ظمویىیٍ‬ ‫ی ایدبز اوُب اظ سطیق امًظقگبٌ َبی فىی ی حطفیٍ‬ ‫ای ثب مُبض َبی حطفٍ ای ظثبن ثبظاض ی مسیطیی‬ ‫کؿت ی کبض ی غوطٌ فطاَم قًز‪.‬‬ ‫یی ظطفو َبی قُطؾتبن اَط ی مىطقٍ اضؾجیبضان ضا‬ ‫زض حًظٌ َبی مؼسوی گطزقگطی نىبیغ زؾتی ی‬ ‫غوطٌ ثؿوبض ثبال ثطقمطز ی ذًاؾتبض اییدیبز فیطنی‬ ‫َبی مىبؾت کؿت ی کبض ی کبضگبٌ َبی ظیزثیبظزٌ‬ ‫قس‪.‬‬ ‫غىی ظازٌ زض ازامٍ ثط یطیض ایدبز ی ضاٌ اویساظی‬ ‫کبضذبوٍَب ی نىبیغ پبیوه زؾ محهًال میویًٌ‬ ‫ذهًنبه موًٌ ؾوت ؾطزضذتی ثب محًضی امًظـ‬ ‫مُبض َبی فىی ی حطفٍ ای ثطای خیًاویبن ثیویکیبض‬ ‫ربکوس کطز ی افعیز ثب ضاٌ اویساظی کیبضگیبٌ َیب ی‬ ‫کبضذبودب اثموًٌ سوپؽ ی غوطٌ کٍ میحیهیًل‬ ‫ؾوت اظ خم ٍ غبلت رطیه رًلوس ثبغب اَط ثب رًلویس‬ ‫ؾبالوٍ ‪َ ۰۱‬عاض ره می ثبقس میی ریًان زض کیىیبض‬ ‫فطیـ ی نبزضا ایه محهًل ظموىٍ ایدبز کؿیت‬ ‫ی کبض ی اقتیبل خًاوبن مىطقٍ ضا ووع فطاَم کىوم‪.‬‬ ‫ایییّبی هذّجی ایزاى در ایبم عبضَرا هعزفی هیضًَذ‬ ‫ثزًبهِ لطعِّبی یک رٍایت ٍیژُ هبُ هحزم ّوشهبى ثب فزا رسیذى اییی هیبُ اس‬ ‫ضجکِ جبم جن پخص هیضَد‪.‬‬ ‫ثٍ گعاضـ ایؿىب فبسمٍظَطا ثبظاضی رُوٍکىىسٌ ثطوبمٍ قطؼٍَبی ضیای‬ ‫اظُیبض‬ ‫کطز پؽ اظ ردطثٍ مًفق زض ثطوبمٍ خًضسوه ظوسگی زض مبٌ مجبضک ضمضیبن‬ ‫ایهثبض ایه ییػٌ ثطوبمٍ ظیط وظط گطیٌ مؼبض اؾبمی قجکٍ خُبوی خبمخیم ثیٍ‬ ‫مىبؾج ایبم ؾًگًاضی حضط اثبػجساهلل الحؿوه(ع) زض َط قؿم ثٍ میؼیطفیی‬ ‫یکی اظ ازاه ی ضؾًم ی ایوه َبی مصَجی ایطان ثیطای ػیعازاضی اییبم میحیطم‬ ‫می پطزاظز‪.‬یی زض ازامٍ ثب اقبضٌ ثٍ ایىکٍ قوًٌ ػعازاضی زض اییه اییبم زض اقیًام‬ ‫مرت ف ایطان ثٍ نًض ییػٌ ی متفبی ثطگعاض میقًز گف ایه ثطویبمیٍ ثیب‬ ‫رًخٍ ثٍ گطافو ی فطم خسیسی کٍ وؿج زیگط اثبض مؼطفی ایوهَبی مصَیجیی‬ ‫زاضز ؾؼی زاضز رب زض مس ظمبن کًربٌ ‪ ۵‬زقوقٍای ػبیٌ ثط اقىبیی اییطاویویبن‬ ‫مقوم ذبضج اظ ککًض ثب ؾى َب ی ازاه ی ضؾًم َط مىطقٍ ردسیس ذیبسیطٌ ای‬ ‫ثطای مربسجبن ػعیع ثًزٌ ی حبل ی ًَای محطم زض یسىکبن ضا ثطای انَب رساػی‬ ‫کىس‪.‬ییػٌ ثطوبمٍ «قطؼٍَبی ی ضیای »ثب سطاحی ی رُوٍکىىسگی فبسمٍ ظَطا‬ ‫ثبظاضی کبضگطزان َىطی مطیم ػطفبووبن وًیؿىسگی ی ؾطزثوطی محسثٍ وؼمتیی‬ ‫مدطی سطح ؾوس محمسضیب حؿوىی ی رهًیطثطزاضی ی ریسیییىیگیطی مؿی یم‬ ‫افکبضی زض ‪ ۱۵‬قؿم ی زض ایتمَبی ‪ ۵‬زقوقٍای زض ؾیبػیب میریتی یف زض‬ ‫ضیظَبی مبٌ محطم ضیی اوته قجکٍ خبم خم ‪ ۹ ۱‬ی ‪ ۳‬میضیز‪.‬‬ ‫تلسکَح فضبیی جیوش ٍه هَفک ثِ رصذ اٍلیی اثیز‬ ‫ًَاختز خَد ضذُ است‪ .‬ایی کطف‪ًَ ،‬یذ اغبس ضذى‬ ‫یک حَسُ کبهالً جذیذ اس احتوب ت در تحمیمبت را‬ ‫هیدّذ‪.‬‬ ‫ثٍ گعاضـ ایؿىب ی ثٍ وقل اظ اؾپویؽ ری یؿیکیًح‬ ‫فضبیی خومع یه ثب قىبؾبیی غوطمىیتیظیطٌ ایلیویه‬ ‫اثطوًاذتط ذًز کٍ اوفدبض یی ؾیتیبضٌ زض حیبل‬ ‫مطگ اؾ زاوکمىسان ضا قگف ظزٌ کطز‪.‬‬ ‫رىُب سىسیه ضیظ پؽ اظ اغبظ ػیمی یویب ػی یمیی‬ ‫ر ؿکًح فضبیی خومع یه زیضثیویه زیضثیویه‬ ‫فطیؾطخ وعزی ( )‪NIRCam‬ر ؿکًح فضبییی‬ ‫خومع یه ی خؿم زضذکبن غوطمىتظیطٌ ضا زض‬ ‫کیییییُیییییکیییییکیییییبویییییی ثیییییٍ ویییییبم‬ ‫‪ ۱۹۱۲۳۱.۱۱۱۵۹۵۱۵۲۳"SDSS.J‬زض فیبنی یٍ‬ ‫حسیزی ؾٍ رب سُبض مو وبضز ؾبل وًضی اظ ظمیویه‬ ‫ضنس کطز‪ .‬ایه خؿم زضذکبن زض سًل ی زیضٌ‬ ‫پىح ضیظٌ کم وًض قس ی ایه وکبن زَىسٌ ان اؾی‬ ‫کٍ ایه خطم اؾمبوی می رًاوس ی اثطوًاذتط ثبقس‬ ‫کٍ ثب ذًـ اقجبلی مس کًربَی پؽ اظ اویفیدیبض‬ ‫رًؾس ر ؿکًح ضنس قسٌ اؾ ‪ .‬اذتطقىبؾبن ایه‬ ‫مکبَسا خسیس ضا ثب زازٌَبی اضقیویً قیسٌ اظ‬ ‫ر ؿکًح فضبیی َبثل مقبیؿٍ کطزوس رب ربیوس کىىس‬ ‫کٍ ایه وًض خسیس اؾ ‪.‬‬ ‫ایه ککف اظ ان خُ قگفی ایض اؾی کیٍ‬ ‫ر ؿکًح فضبیی خومیع یه ثیطای خؿیتیدیًی‬ ‫اثطوًاذتطَب ؾبذتٍ وکسٌ اؾ ‪ .‬ضنس اثط وًاذتیطَیب‬ ‫یظوفٍای اؾ کٍ مؼمًاله رًؾس ر ؿیکیًح َیبی‬ ‫پومبیکی زض مقوبؼ ثعضگ اودبم میی قیًز‪ .‬اییه‬ ‫ر ؿکًحَب ثرف َبی یؾوؼی اظ اؾیمیبن ضا زض‬ ‫فًانل ظمبوی کًربٌ اؾکه می کیىیىیس‪ .‬اظ ؾیًی‬ ‫زیگط یه ثب خعئوب ثؿوبض ظیبز ثٍ مىبسق ثؿیویبض‬ ‫کًسکی اظ خُبن وگبٌ میکىس‪ .‬ثٍ ػیىیًان میثیبل‬ ‫رهًیطی کٍ خً ثبیسن ضئوؽ خیمیُیًض اییبال‬ ‫متحسٌ امطیکب ایاؾس مبٌ غیئوٍ(روط‪-‬مطزاز) مىتکط‬ ‫کطز مىطقٍای ثٍ ثعضگی ی زاویٍ قیه زض زل‬ ‫کوُبن ضا قبمل میقس‪.‬‬ ‫اظ اودبیی کٍ ایه ککف زض َفتٍ ایل فیؼیبلیوی‬ ‫ػ می یه اودبم قس ؾتبضٌقىبؾبن فکط میکىیىیس‬ ‫کٍ ػمق رهبییط یه ممکه اؾ ثتًاوس کًسی‬ ‫ثًزن وًاحی ضنسی ضا خجطان کىس‪َ .‬یط رهیًییط‬ ‫موسان ػموق قبمل نسَب کُککبن اؾ کٍ ایه ثٍ‬ ‫مؼىبی یخًز نسَب فطن ثطای قىبؾیبییی یی‬ ‫اثطوًاذتط اؾ ‪.‬‬ ‫ایه رکروم ظیزَیىیگیبم وکیبن میی زَیس کیٍ‬ ‫ر ؿکًح یه ممکه اؾ ثتًاوس ثٍ سیًض میىیظیم‬ ‫اثطوًاذتطَب ضا ضنس کىس‪ .‬ایه مًیًع َودبناوگوع‬ ‫ذًاَس ثًز ثٍ ییػٌ ثٍ ایه زلول کٍ اوتظبض می ضیز‬ ‫یه ورؿتوه کُککبن َبیی کٍ سی نسَب مو ویًن‬ ‫ؾبل ایلوٍ پؽ اظ مٍثبوق زض خُبن قکل گطفتٍاوس‬ ‫ضا ضنس کىس‪.‬ایه مىظطٌ ثیبؾیتیبویی ضا َیمیطاٌ ثیب‬ ‫رکروم غوطمىتظطٌ ی اثطوًاذتط زض وظط ثگوطیس‬ ‫یه ممکه اؾ ثتًاوس اوفدیبض ییکیی اظ ایلیویه‬ ‫ؾتبضگبوی کٍ پؽ اظ ی زیضٌ ربضیکی خُبن ضا‬ ‫ضیقه کطزٌ اؾ ضا ثج کىس‪ .‬ؾتبضٌقىبؾبن فکیط‬ ‫میکىىس کٍ ایه ؾتبضگبن زاضای رطکوت قومویبییی‬ ‫ثؿوبض ؾبزٌ رطی وؿج ثٍ ؾتبضگبوی َؿتىس کیٍ زض‬ ‫زیضٌَبی ثؼسی متًلس قسوس‪.‬مبی اودؿط( ‪Mike‬‬ ‫)‪ Engesser‬ؾتبضٌ قیىیبؼ میًؾیؿیٍ ػی یمیی‬ ‫ر ؿکًح َبی فضبیی کٍ یه ضا ازاضٌ میی کیىیس‬ ‫میگًیس مب فکط میکىوم کٍ ؾتبضگبن سىس مو وًن‬ ‫ؾبل ایل ثطذب ؾتبضگبن امطیظی رقطیجبه ثٍ سیًض‬ ‫کبمل اظ َوسضیغن ی َ وًم رککول قیسٌ ثیًزویس‪.‬‬ ‫اوُب میرًاوؿتىس ػظوم ثبقىس یؼىیی ‪ ۹۱۱‬ریب ‪۳۱۱‬‬ ‫ثطاثط خطم ذًضقوس مب ی ؾج ظوسگی انَب ؾطیغ‬ ‫ظوسگی که خًان ثموط ثًزٌ اؾ ‪ .‬زیسن ایه ویًع‬ ‫اوفدبضَب کیبضی اؾی کیٍ میب َیىیًظ اویدیبم‬ ‫وسازٌایم‪.‬اثطوًاذتط ککفقسٌ وکبنزَىیسٌ میطگ‬ ‫ؾتبضٌای ثؿوبض خًانرط اؾ ؾتبضٌای کٍ رىُب ؾٍ‬ ‫رب سُبض مو وبضز ؾیبل ؾیه زاضز امیب قیطیػیی‬ ‫اموسیاضکىىسٌ ثطای ر ؿکًپی اؾ کٍ ثطای اودیبم‬ ‫کبضی متفبی ؾبذتٍ قسٌ ثًز‪.‬‬ صفحه 5 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫بویوتموسه قوجاغیندا ایگیدلرسه‬ ‫ایگیدلیگی سه دنیایا گتیرمیسه‬ ‫اان یوردو یو وامیسسان ارذبایجان‬ ‫محمد اشراقی‬ ‫اات بابا سوزلری‬ ‫ث‪٨‬ط ًس‪ٛ ٚ٨‬ص‪٨‬ج‪ ٚ٨‬ا‪ ٝ‬ث‪٨‬ط‪ً ٥‬س ‪٧‬ئ٘ع‬ ‫***‬ ‫ث‪٨‬ط‪٧ ٥‬بؿ‪٨‬ص ا‪ٓٝ‬س‪ ، ٝ‬س‪ ٚ‬ت‪ٞ‬ضپبم ا‪ّٝ‬‬ ‫***‬ ‫ث‪٨‬ط‪٧‬ئطز‪ ٟ‬ا‪ٝ‬ت‪ٞ‬ضٗب ً‪ ، ٦‬آت‪ٜ٨‬ب س‪ ٞ‬چ‪٨‬رس‪ ( ٚ٨‬زئ‪)ٖ٨٨‬‬ ‫پئ‪ٜ‬س‪٧‬ط ‪٧‬ئ‪ َٚ٨‬س‪ ٞ‬اذتبضاض‬ ‫***‬ ‫پبپبهچ‪ ٚ٨ٜ٨‬پبپبؿ‪٨٧ ٦‬طت‪٨‬ن ا‪ٝ‬الض‬ ‫***‬ ‫پبپبهچ‪ً ٚ٨ٜ٨‬ا‪ ٞٔٛ‬ا‪ٓٝ‬سب ‪ ،‬ث‪٨‬ط زَض‪٧‬س‪ ٙ‬ز‪ٝ‬هقوق‪ٞ‬ظ پقبپقبم‬ ‫ت‪ٌ٨‬ط‬ ‫***‬ ‫پبضا‪ ٙ‬ا‪ٝ‬خ‪ٞ‬ظ ا‪٧‬س‪ ، ٠‬اوظ‪ ٙٝ‬ثب‪١‬بٓ‪ ٦‬ا‪ّٝ‬‬ ‫***‬ ‫پبسٔ‪ ٦‬زٗ‪٨‬طز‪ ٙ‬ه‪ٜ٨ٔ٨‬ح ا‪٘ٓٝ‬بظ‬ ‫***‬ ‫پب‪ ٥‬ثآَ‪ ٠ٜ‬پب‪ ٥‬هبٓ٘بظ‬ ‫***‬ ‫پب‪ ٥‬پب‪٧‬ال‪٧‬ب‪ ٙ‬پب‪ٜ٨٧‬سا‪ ٙ‬ا‪ٝ‬الض‬ ‫***‬ ‫پب‪٧ ٦ٜ٨٧‬بٓو‪٨‬ع ‪٧‬ئ‪ َٚ٨‬پب‪ ٦ٜ٨٧‬ز‪٧‬ط‪ ٦‬ا‪ ٠ٔ٧‬ت‪ٞ‬تبض‬ ‫***‬ ‫پٔ‪ ٠ِٜ‬ات ‪٧‬ئِ٘‪ً ، ٦‬ئچ‪ ٠َ٨٨‬ا‪ٝ‬ت ‪٧‬ئِ٘‪ ٦‬او‪٧‬طت٘عٓط‬ ‫***‬ ‫پ‪ ّٞ‬پ‪ ٞٓٞ‬هبظا‪ٛ‬بض پ‪ ّٞ‬پ‪ُ ٞٓٞ‬ت‪٨‬طض‬ ‫***‬ ‫پ‪ٝ ّٞ‬ئطس‪ٗ ٚ‬بٓال ٗ‪ٜ‬جطز‪ ٚ١‬ز‪ٝ‬ضط‬ ‫***‬ ‫بیلمجو لر‬ ‫اؿبج زئ‪٧ ْ٨٨‬بضپبهالض‪ٝ ٥‬اض‪ً ،‬ا‪ٜ٧‬ی زئ‪ ْ٨٨‬ت‪٨ٔ٨ٌ٨‬قت‪،‬‬ ‫ازإ زئ‪ ْ٨٨‬زا‪٨ٛ‬ط‪٨‬ط‪٨ً:.‬تبه‬ ‫***‬ ‫اؿس‪٧‬ط پ‪٨ٜ‬ط زئ‪ ،ْ٨٨‬ه‪٧ٞ‬ط‪ٝ‬ؿ‪ٝ ٞ‬اض سق‪٨‬قچقب‪ ٙ‬زئق‪٨‬ق‪٨‬قْ‪:‬اؽ‬ ‫ت‪ٞ‬ضح‬ ‫***‬ ‫آ‪ ٠ٔ٘٨‬اً‪٨‬طٕ‪ ،‬ز‪ ٠ٔ٘٨ٔ٧‬ث‪٨‬چ‪٨‬طٕ‪٧:‬بظ‪٥‬‬ ‫***‬ ‫اؿع‪ٝ ٥‬اض ز‪ ٦ٔ٧‬ا‪٘ٓٝ‬بظ‪ٞ٧ ،‬ظ اؿبج ‪ٝٝ‬ض چق‪٨‬قـق‪٨‬قطٗقبظ‪:‬‬ ‫ثبٓ‪٨‬ن‬ ‫***‬ ‫اؽ ‪٧‬ئطز‪ ٟ‬هبضا ت‪ٞ‬ذ‪ ٕٞ‬ه٘‪٨‬ص ا‪ ٠ٔ٧‬اًق‪٨‬قٔقط‪ ،‬اؿق‪٨‬قع ا‪ٔ٧‬ق‪٠‬‬ ‫زَض‪ٔ٧‬ط‪٧:‬بظ‪٥‬‬ ‫***‬ ‫اؿط‪٧‬س‪٨‬ع‪ ،‬ؿ٘س‪٨‬ع اؿالزاض؟س‪ٞ‬ؿب‪ٙ‬‬ ‫***‬ ‫اشا‪ ٙ‬ا‪ٝ‬ذ‪٧ٞ‬بض ‪ٛ‬قبٗقبظ هق‪٨‬قٔق٘قبظ‪ ،‬اض‪ٝ‬از االض ًقجق‪٨‬ق‪ٚ‬‬ ‫ًس٘ع‪:‬ذ‪ٞ‬ض‪ٝ‬ظ‬ ‫***‬ ‫اذطبٕ چبؿ‪ٜ٨‬سا اض‪٧‬ی ثبؿ‪ٜ٨‬سا‪ ،‬ا‪ٝ‬چبض ث‪٨‬ط ه‪ٞ‬ش زئ‪٨‬ق‪٨‬قط‪:‬‬ ‫هبض هبض‪:..‬هبضهب‬ ‫***‬ ‫ازاٗ‪ٝ ٦‬اض خب‪ٞ٧ ٦ٛ‬خ‪:‬هجط‬ ‫***‬ ‫ا‪٧‬بؿ‪ٞ٧ ٦‬خ اٗ٘ب ‪٧‬ئط‪٨٨٧‬ط‪:‬ا‪٧‬ال‪ٙ‬‬ ‫***‬ ‫اؽ ه‪ٞ‬ش س‪٧ٞ‬ب تاً‪ٓٞ‬س‪:ٝ‬ز‪ٞ٧ٝ‬‬ ‫بایاتیالر‬ ‫ایوًن ادی‬ ‫ٗ‪ ٚ٨‬ا‪ٔٔ٧‬ط‪ ٚ٧‬اؿ‪٨‬طٓ‪٨‬ـ‪ ٦‬س‪ ٠ٜ٨‬س‪ٜ٨‬س‪ٞ٧ ٟ‬ى ا‪ٞ٘ٓٝ‬ضس‪، ٝ‬‬ ‫حو‪٨‬وت‪ ٦‬هبضا‪٨ٔٛ‬ـب ث‪ٞ‬ض‪ٜٔ٧ٝ‬ط‪،‬‬ ‫ًئچ٘‪٨‬طٔط‪ ٥‬ا‪ٞٛٝ‬زٗبؿب چبؿ‪٨‬ط‪٧‬طز‪، ٥‬‬ ‫ث‪٨‬ع تبض‪٧‬ر‪ً ٚ٨‬ط‪ٝ‬ا‪ٜ٨ٛ‬ب‪،‬‬ ‫‪٧‬بظض‪ٓٞ٧ ٥‬سا‪ ٙ‬هبت‪٨ٔ٨‬طز‪٧‬ن ‪.‬‬ ‫ًاً‪ٞٗٞ‬ظ ‪ٞ٧‬خ‪ ،‬از‪٨٘٧‬ع ‪ٞ٧‬خ ‪،‬‬ ‫ساظ‪ٞٗٝ‬ظ ‪ٞ٧‬خ‪ ،‬ا‪٧‬ع‪٨٘٧‬ع ‪ٞ٧‬خ‪،‬‬ ‫ث‪٨‬ع ‪ٞ٧‬خ ً‪ ٦٘٨‬تب‪٨ٜ٨ٛ‬طز‪٧‬ن‪.‬‬ ‫ٗ‪ ٚ٨‬ا‪ٔٔ٧‬ط‪ ٚ٧‬هبضا‪٨ٔٛ‬ـ‪، ٦‬‬ ‫ُئطچٌٔط‪ ٥‬ا‪٧‬ت‪٨‬طٗ‪ ٠ُ ٠‬چبٓ‪٨‬ط‪٨‬طز‪. ٥‬‬ ‫‪ٝٝ‬ضز‪ ٝ‬ا‪ٝ‬ظ‪ ٙٝ‬هبضا‪٨ٔٛ‬ـ‪ ٚ٨‬ز‪٨ٛ‬ع‪، ٠ٜ٧‬‬ ‫ُئد‪ٓ ٠‬ط‪ ٚ٧‬هبضا ثبؿط‪٧ ٚ٧‬بضا‪٧-‬بضا‪.‬‬ ‫او‪ ُٞٛٞٞٔٛ‬اضاضس‪٧‬ط‪٧‬ت‪،‬‬ ‫حو‪٨‬وت‪ ٚ٨‬چٔ‪ ٦ِٜ‬تی‪،‬‬ ‫اوظ ذٔو‪ ٠ٜ٨‬تحل‪ ٠‬ائتس‪،٥‬‬ ‫هبضا‪٨ٔٛ‬وسا ا‪٧‬ت‪٨‬طس‪ ٠‬ز‪ ٟ‬اوظ خب‪،٦ٜ٨ٛ‬‬ ‫ا‪ٓٝ‬س‪ٝ‬ظ ً‪ ٦٘٨‬ائْ ‪ٛٞٓٞ٧‬سا ٗب‪٧‬بم ا‪ٓٝ‬س‪،ٝ‬‬ ‫ز‪٨ٛ‬بالض‪ُ ٥‬ع‪٧‬ت ُٔ‪٨‬ت ‪،‬‬ ‫ه‪ٝٝٞ‬ضس‪ ٝ‬اوظ سئ‪ٔ٨ُٞ‬س‪،٦‬‬ ‫ز‪ٝ‬ؿ٘ب ‪ٝ‬ط‪ ٚ‬ت‪ٞ‬ضپبؿ‪ٜ٨‬ب ‪.‬‬ ‫اشضثب‪٧‬دب‪٧ ٙ‬بضبز‪٧‬ودب‪،‬‬ ‫ا‪ ٙٞٛٝ‬از‪٧ ٥‬بضب‪٧‬بخبم ‪.‬‬ ‫ادبیات‬ ‫دیشىبٍ ‪ 01‬مرداد ‪ 0* 0410‬اگًست ‪ 3 * 2122‬محرم ‪ * 0443‬سال سی ی دیم ( ایتًز ایکیىجی ایل ) * شمارٌ ( سایی ) ‪5556 :‬‬ ‫عالهم امینی‬ ‫دده قورقود‬ ‫فضولی‬ ‫خیابانی‬ ‫شهریار‬ ‫رتبیت‬ ‫شاه اسماعیل‬ ‫سٍ سلسلٍ ترک تبار‬ ‫اَمیت َىدیستان برای غسوًیان‪:‬‬ ‫زض ‪ ٚ٨٘١‬ا‪ٝ‬ضبع ‪ ٝ‬اح‪ٞ‬اّ ا‪ٔ٧‬قی ذقب‪ٛ‬ق‪٨‬قب‪ ٙ‬ثق‪ ٠‬کقطاض‪ٝ‬ز تقبذقتق‪ٜ‬قس ‪ ٝ‬ثقب‬ ‫تصطف ثربضا ‪ ٝ‬پب‪٧‬ترت سبٗب‪٨ٛ‬ب‪ ٝ ٙ‬سطظٗ‪١ٚ٨‬ب‪ ٥‬خ‪ٜٞ‬ه اٗ‪ٞ‬زض‪٧‬ب ث‪ ٠‬ػق٘قط‬ ‫ا‪ ٚ٧‬ز‪ٝ‬زٗب‪ ٙ‬پب‪٧‬ب‪ ٙ‬زاز‪ٛ‬س ‪ ٝ‬ا‪ ٚ٧‬ثبػث ُطز‪٧‬س سٔطب‪ٗ ٙ‬ح٘‪ٞ‬ز ث‪ ٠‬اسقتقوقالّ‬ ‫ًبْٗ ثطسس‪.‬‬ ‫ذٔ‪٨‬ل‪ ٠‬ػجبس‪٨ٛ ٦‬ع ‪ ٥ٝ‬ضا ٗ‪ٞ‬ضز تا‪٨٧‬س هطاض زاز‪ .‬ز‪ٝ‬ضا‪ ٙ‬سق‪ ٝ ٦‬سق‪ ٠‬سقبٓق‪٠‬‬ ‫حٌ‪ٗٞ‬ت ٗح٘‪ٞ‬ز ث‪٨‬طتط ث‪ ٠‬خ‪ َٜ‬ثب ز‪ٓٝ‬ت ‪١‬ب‪ ٥‬پ‪٨‬طاٗ‪ ٝ ٙٞ‬اکقع‪ً ٙٝ‬قطز‪ٙ‬‬ ‫ٗتصطکبتص ُصضت‪ ٥ٝ .‬زض ث‪٨‬طتط ا‪ٛ ٚ٧‬جطز‪١‬ب پ‪٨‬ط‪ٝ‬ظ ٗ‪٨‬سا‪ ٙ‬ث‪ٞ‬ز ‪ ٝ‬ػٔت ‪٨ٛ‬قع‬ ‫ػال‪ ٟٝ‬ثط استلبز‪ ٥ٝ ٟ‬اظ سپب‪ً ٟ‬بضاٗس ‪ٗ ٝ‬د‪٢‬ع ً‪٧ٝ ٠‬ژ‪ ٟ‬ت‪ٞ‬خ‪ ٠‬ذ‪ٞ‬ز سٔطقب‪ٙ‬‬ ‫ٗح٘‪ٞ‬ز ث‪ ٠‬اٗ‪ٞ‬ض ‪ٛ‬ظبٗ‪ ٦‬ث‪ٞ‬ز‪ ،‬زضُ‪٨‬ط‪١ ٥‬ب ‪ ٝ‬ضقؼقق زاذقٔق‪ ٦‬ز‪ٓٝ‬قت ‪١‬قب‪٥‬‬ ‫پ‪٨‬طاٗ‪٨ٛ ٙٞ‬ع اکع‪ ٙٝ‬ثط ػٔت ضس ً‪ ٥ٝ ٠‬ضاحت تط ث‪ ٠‬پ‪٨‬ط‪ٝ‬ظ‪ ٥‬ثطسقس‪ٗ .‬قثقال‬ ‫سٔسٔ‪ ٠‬اّ ث‪ ٠٧ٞ‬زچبض تدع‪ ٠٧‬ضس‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ز ‪ ٝ‬ز‪ٓٝ‬قت اّ ظ‪٧‬قبض زض ٗقحقس‪ٝ‬ز‪ٟ‬‬ ‫ُطُب‪ ٙ‬حبً٘ق‪٨‬قت ضقؼق‪٨‬قلق‪ ٦‬زاضقت‪ .‬ثقبظٗقب‪ٛ‬قسُقب‪ ٙ‬صقلقبض‪٧‬قب‪ٛ ٙ‬ق‪٨‬قع‬ ‫زض س‪٨‬ستب‪ ٙ‬زچبض اذتالکبت ذب‪ٞٛ‬ازُ‪ ٦‬ث‪ٞ‬ز‪ٛ‬س ‪ٜ١ ٝ‬س‪ٝ‬ستب‪ٛ ٙ‬ق‪٨‬قع زض ضقطم‬ ‫ثب‪ٝ‬خ‪ٞ‬ز ثط‪ٝ‬ت ا‪ٛ‬ج‪١ٞ‬ص زاضا‪٧ ٥‬ی ‪ٝ‬حست س‪٨‬بس‪ٛ ٦‬ج‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫‪ ٦ٌ٧‬اظ ٗسبئْ ٗ‪ ٠ً ٦٘٢‬زض ز‪ٝ‬ضا‪ ٙ‬ؿع‪٧ٞٛ‬ب‪ ٙ‬اظ سجٌتٌ‪ ٚ٨‬ضط‪ٝ‬ع ضس ‪ ٝ‬زض‬ ‫ظٗب‪ٗ ٙ‬ح٘‪ٞ‬ز ث‪ ٠‬ا‪ٝ‬ج ضس‪٨‬س ‪ ٝ‬زض ظٗب‪ ٙ‬خب‪ٛ‬ط‪ٜ٨‬ب‪٨ٛ ٥ٝ ٙ‬ع ث‪ ٠‬ضست ز‪ٛ‬جبّ ضس‬ ‫ٓطٌط ًط‪١٦‬ب‪ٗ ٥‬سا‪ ٕٝ‬ث‪ٜ١ ٠‬س‪ٝ‬ستب‪ ٙ‬ث‪ٞ‬ز‪ .‬ػْٔ ا‪ ٚ٧‬اهسإ ا‪٢ٛ‬ب ا‪ٝ‬ال ا‪ ٚ٧‬ث‪ٞ‬ز‬ ‫ً‪ٜ١ ٠‬س سطظٗ‪ ٦ٜ٨‬ؿ‪ ٝ ٦ٜ‬اثبز ث‪ٞ‬ز ً‪ ٠‬ثتٌس‪١ٟ‬ب ‪ٗ ٝ‬ؼبثس ‪١‬ق‪ٜ‬قس‪١ٝ‬قب‪ ٥‬ا‪ٛ‬قدقب‬ ‫‪٨٘١‬ط‪ ٠‬سطضبض اظ طال ‪ ٝ‬خ‪ٞ‬ا‪١‬ط‪ ٥‬ث‪ٞ‬ز ً‪ٗ ٠‬طزٕ ثطا‪ ٥‬ذسا‪٧‬ب‪ ٙ‬ذ‪ٞ‬ز ‪١‬قس‪٧‬ق‪٠‬‬ ‫ٗ‪ ٦‬ا‪ٝ‬ضز‪ٛ‬س ‪ ٝ‬ح٘ٔ‪ ٠‬ؿع‪٧ٞٛ‬ب‪ ٙ‬ث‪ ٠‬ا‪ٛ‬دب ث‪ٗ ٠‬ؼ‪ٜ‬ب‪ ٥‬زست‪٨‬بث‪ ٦‬ث‪ ٠‬ا‪ ٚ٧‬ثط‪ٝ‬ت ثق‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫ػٔت ثؼس‪ ٥‬ا‪ ٚ٧‬ث‪ٞ‬ز ً‪ٜ١ ٠‬س‪ٝ‬ستب‪ً ٙ‬ط‪ٞ‬ض‪ً ٥‬بکط اظ ‪ٛ‬ظط ٗسٔ٘ب‪ٛ‬ب‪ ٙ‬ثق‪ٞ‬ز ‪ٝ‬‬ ‫ٓطٌط ًط‪ ٦‬ؿع‪٧ٞٛ‬ب‪ ٙ‬ث‪ ٠‬ا‪ٛ‬دب تالض‪ ٦‬زض خ‪٢‬ت ُستقطش اسقالٕ ‪ٝ‬ا‪ٛ‬ق٘ق‪ٞ‬ز‬ ‫ٗ‪ً ٦‬طز ‪ٗ ٝ‬رص‪ٞ‬صب اظ ‪ٛ‬ظط ز‪ٓٝ‬ت ػجبس‪ ٦‬خ‪٢‬بز زض ثطاثط ًقلقط ثق‪ٞ‬ز ًق‪٠‬‬ ‫ٗطط‪ٝ‬ػ‪٨‬ت‪ ٦‬ضا ثطا‪ ٥‬حبً٘ب‪ ٙ‬ؿع‪ ٠ٛ‬ث‪ ٠‬ثبض ٗ‪٦‬ا‪ٝ‬ضز‪٘١ .‬چ‪ٜ‬ق‪٨‬ق‪ ٚ‬ا‪٧‬ق‪ٓ ٚ‬طقٌقط‬ ‫ًط‪٢٨‬ب ثبػث ٗطـ‪ ّٞ‬ث‪ٞ‬ز‪ ٙ‬سپب‪ ٟ‬ؿع‪٧ٞٛ‬ب‪٦ٗ ٙ‬ضس ً‪ ٠‬اُط ا‪ ٚ٧‬سپب‪ ٟ‬ثق‪ً ٦‬قبض‬ ‫ٗ‪ٗ٦‬ب‪ٛ‬س‪ٛ‬س ثبػث ا‪٧‬دبز ٗطٌْ ‪ ٝ‬ثحطا‪ ٙ‬زض زستِب‪ ٟ‬ؿع‪٧ٞٛ‬ب‪ُ٦ٗ ٙ‬طت‪.‬‬ ‫ا‪ ٚ٧‬ح٘الت ٗسا‪ ٕٝ‬سپب‪ ٟ‬ؿع‪٧ٞٛ‬ب‪ ٙ‬ث‪ٜ١ ٠‬س ثبػث ضس ً‪ ٠‬اسالٕ زض ا‪ ٙ‬ضقجق‪٠‬‬ ‫هبض‪ُ ٟ‬ستطش ‪٧‬بثس ‪٘١ ٝ‬چ‪ ٚ٨ٜ‬ثبػث ُطت هسضت زکبػ‪ ٦‬ا‪ً ٚ٧‬طق‪ٞ‬ض ثق‪٠‬‬ ‫ُئد‪ٓ ٠‬طز‪ ٟ‬ا‪٧ٝ‬ر‪ُ٘ٔ ٞ‬ع ُاظ‪ ٠ٗٝ‬هب‪ ٙ‬اؿالضإ‪،‬‬ ‫تب‪ٛ‬ط‪ ٥‬ا‪٧‬چ‪ٞ٧ ٙٞ‬ال ُئتس‪ ٚ‬ث‪٨‬ط هسٕ ا‪١‬ست‪ ٠‬ثبس‪،‬‬ ‫قارا‬ ‫ظ‪ٓٝ‬ل‪ ٦٘٨ً ٙٞ‬ثرت‪ ٖ٨‬هبضا ز‪٧‬ط‪ ،‬س‪ ْ٨‬ز‪ٝ‬ض اضٌ‪ٖ٨‬‬ ‫ٗژُب‪ٔ٨ٛ‬ط‪ ٚ٧‬هتٔ‪ ٠٘٨‬ذ‪ٜ‬دط‪ُ ،‬ئد‪ُٛٞ ٠‬س‪ٝ‬ظ‬ ‫حسه امیىی‬ ‫ػٔت ح٘الت پ‪ ٦‬زض پ‪ ٦‬ض‪ ٝ‬ث‪ ٠‬ظ‪ٝ‬اّ ُصاضز ‪ ٝ‬ضا‪ ٟ‬ثطا‪ ٥‬حق٘قالت ثقؼقس‪٥‬‬ ‫ؿع‪٧ٞٛ‬ب‪ ٙ‬ثبظ ض‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫فتح سًمىات‪:‬‬ ‫‪ ٦ٌ٧‬اظ ثعضُتط‪ ٚ٧‬کت‪ٞ‬حبت سٔطب‪ٗ ٙ‬ح٘‪ٞ‬ز زض ‪ٜ١‬س کتح س‪ٜٗٞ‬بت ث‪ٞ‬ز ًق‪٠‬‬ ‫ثعضُتط‪ ٖ٢ٗ ٝ ٚ٧‬تط‪ ٚ٧‬ثت ‪ٜ١‬س‪ٝ‬ستب‪ ٙ‬ث‪ٞ‬ز ‪ ٝ‬ط‪ٓٞ‬ص ثق‪ ٠‬پق‪ٜ‬قح ٗقتقط ثقبٓقؾ‬ ‫ٗ‪٦‬ضس‪ٜ١ .‬س‪ٝ‬ا‪ ٙ‬زست‪ ٠‬زست‪ ٠‬ث‪ ٠‬ظ‪٧‬بضت ا‪ ٚ٧‬ثت ٗ‪٦‬ضکت‪ٜ‬س ‪ ٝ‬صس‪١‬ب ثقط‪١‬ق٘ق‪ٚ‬‬ ‫‪٨ٛ‬ع ث‪ ٠‬زػب‪ٗ ٥ٝ ٥‬طـ‪ ّٞ‬ث‪ٞ‬ز‪ٛ‬س‪ .‬ا‪ ٚ٧‬ثت ا‪ٛ‬چ‪ٜ‬ب‪ ٙ‬ثطا‪ٜ١ ٥‬س‪ٝ‬ا‪ ٙ‬ثب اضظش ث‪ٞ‬ز‬ ‫ً‪ ٠‬حت‪ٗ ٦‬ؼتوس ث‪ٞ‬ز‪ٛ‬س زض‪٧‬ب ‪٨ٛ‬ع ‪ ٥ٝ‬ضا ٗ‪٦‬پطستس ‪ ٝ‬خعض ‪ٗ ٝ‬س ضا ‪ٛ‬طب‪ٚ٨٘١ ٠ٛ‬‬ ‫پطستص ٗ‪٦‬زا‪ٛ‬ست‪ٜ‬س‪ .‬خ‪ٞ‬ا‪١‬طات کطا‪ٝ‬ا‪ٛ ٦ٛ‬صض ا‪ ٚ٧‬ثت ٗ‪٦‬ضس ‪ ٝ‬حت‪ ٦‬صس‪١‬قب‬ ‫ض‪ٝ‬ستب ‪ٝ‬هق ا‪ ٚ٧‬ثت ث‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫تب هجْ اظ ا‪ ٠ٌٜ٧‬ؿع‪٧ٞٛ‬ب‪ ٙ‬ث‪ ٠‬س‪ٜٗٞ‬بت ح٘ٔ‪ًٜٜ ٠‬س‪ ،‬ثط‪١‬ق٘ق‪ٜ‬قب‪١ ٙ‬ق‪ٜ‬قس‪ ٝ‬ثقطا‪٥‬‬ ‫ت‪ٞ‬خ‪ ٠٨‬ث‪٦‬هسضت‪ ٦‬ثت ‪١‬ب‪ ٠ً ٦٧‬ث‪ ٠‬زست سپب‪ ٟ‬ؿقع‪ٛ‬ق‪٧ٞ‬قب‪ٛ ٙ‬قبثق‪ٞ‬ز ٗق‪ ٦‬ضقس‬ ‫ٗ‪ُ ٦‬لت‪ٜ‬س ً‪ ٠‬ا‪ ٚ٧‬ثتب‪ٞٗ ٙ‬ضز ه‪٢‬ط س‪ٜٗٞ‬بت ‪١‬ست‪ٜ‬س‪ِٜ١ .‬بٗ‪ً ٦‬ق‪ ٠‬سقپقب‪30 ٟ‬‬ ‫‪١‬عاض ‪ٛ‬لط‪ ٥‬تطًب‪ ٙ‬ؿع‪٧ٞٛ‬ب‪ ٙ‬ث‪ ٠‬هصس س‪ٜٗٞ‬بت حطًت ًطز‪ٛ‬س ‪١‬ق‪ٜ‬قس‪ٝ‬ا‪ ٙ‬ثق‪٠‬‬ ‫پب‪ ٥‬س‪ٜٗٞ‬بت اکتبز‪ٛ‬س ‪...ٝ.‬‬ ‫ازاٗ‪ ٠‬زاضز‬ ‫الخ‪ /‬ح = پس‪ٛٞ‬س‪ ٥‬زض ا‪ٛ‬ت‪٢‬ب‪ ٥‬اسٖ زض ٗل‪ٝ ٕٞ٢‬کق‪ٞ‬ض‪ ٥‬ا‪ ٙ‬اسقٖ زض ا‪ٙ‬‬ ‫ٗ‪ٜ‬طو‪ :٠‬س‪ِٜ‬الخ = س‪ِٜ‬عاض ‪ ،‬س‪ِٜ‬الخ ‪ ،‬ز‪ٞ٧‬الخ ‪ ،‬ا‪١‬ط‪ ٚ٘٧‬الخ‪ٓٝ .‬ق‪ ٦‬زض‬ ‫ٗ‪ٞ‬اضز ز‪ِ٧‬ط ‪ ٖ١‬تطً‪٨‬ت ا‪ ٚ٧‬پس‪ٛٞ‬س ضا ٗ‪ ٦‬ت‪ٞ‬ا‪ ٙ‬ز‪٧‬س‪ :‬ض‪ٝ‬زالخ ‪ ،‬اتص الخ ‪،‬‬ ‫‪ٜ١‬س‪ٝ‬الخ (‪)1‬‬ ‫الٓ‪ = ٠‬الال = اظ ‪ٛ‬بٗ‪٢‬ب‪ ٥‬ثبستب‪ ٦ٛ‬تطً‪ ٦‬ثطا‪ ٝ ُْ ٥‬ذب‪ ، )5( ٖٛ‬ثبخ‪ :‬االٓ‪٠‬‬ ‫ٓچی = ٓئچی = ض‪ٝ‬سط‪ٗ ٥‬ثٔث‪)1( ٦‬‬ ‫ٓرطی= الذطی= الذطبم = الذسبم = الخ (ثبخ‪ٓ :‬ن) و سقبم (اى‬ ‫طٔت) = ت٘ب‪ ْ٧‬ث‪ٓ ٠‬و‪ٓ ، ٦‬ن ُ‪ٛٝ ٠ٛٞ‬بٗتؼبزّ ‪ٓ ،‬ـعا‪ ٙ‬؛ ٓرط‪٨‬س‪ٓ = ٙ‬ـع‪٧‬س‪ٙ‬‬ ‫ٓن = الؽ ‪ ٝ‬الخ ؛ الذالٗبم = تٔ‪ٞ‬تٔ‪ً ٞ‬طز‪ٓ ٝ ٙ‬ن ث‪ٞ‬ز‪ ، ٙ‬الذطی (‪، )ٕ.ٟ‬‬ ‫الهو‪ٔ٨‬ت‪ٓ = ٦‬ن ث‪ٞ‬ز‪٦ٛ‬‬ ‫ٓی ٓی = ٓئ‪ٓ ٦‬ی = ٓئ‪ٓ( ٠ٔ٨‬ئ‪ٗ ٠ٔ٨‬ی = ت‪٨‬ع ضس‪ ، ٙ‬سط‪٧‬غ ضقس‪ )ٙ‬و ى‬ ‫(اى) = پط‪ٛ‬س‪ ٟ‬ا‪ ٥‬ثٔ‪ٜ‬س هبٗت ‪ ٝ‬ت‪٨‬ع ٗ‪ٜ‬وبض ‪٧‬ب ت‪٨‬ع ُطز‪ .ٙ‬اظ ض‪٧‬ط‪ٓ ٠‬ئ‪ =( ٦‬ت‪٨‬قع‬ ‫‪ ،‬سط‪٧‬غ ‪ ،‬ثب خ‪ٜ‬ت ‪ ٝ‬خ‪ٞ‬ش)‬ ‫ََٓٔقققق‪/٠‬ت = ٓ‪ = ٠ٓ ٠‬ػ‪ٜٞ‬ا‪ٗ ٙ‬طث‪٨‬ب‪ ٙ‬تطث‪٨‬ت‪ ٦‬ضب‪١‬عازُب‪ ٙ‬صل‪٥ٞ‬‬ ‫ٓ‪ٞ‬اش = ال‪ٝ‬اش = ‪٧‬ب‪ٝ‬اش (ثبخ‪ٞ٧ :‬اش) = ‪ٛ‬طٕ ‪ ،‬تطز ‪ٛ ،‬قب‪ ٙ‬تقطز ؛ ال‪ٝ‬اش‬ ‫الپب‪٧ = ٙ‬ب‪ٝ‬اش ‪٧‬بپب‪ = ٙ‬تطٌچ‪ٗ ٠‬ب‪ٜٛ‬س‪ ٠ً ٥‬ثب ا‪ٛ ٙ‬ب‪ ٙ‬ضا ث‪ ٠‬ت‪ٜٞ‬ض ٗ‪ ٦‬ظ‪ٜٛ‬س‪.‬‬ ‫ٓ‪ٞٓ = ٞ‬ت = ٓرت ‪ ،‬ػط‪٧‬ب‪ ٙ‬؛ ٓ‪ٞ‬ت‪ٞ‬ض = ث‪ ٦‬پط ‪ ،‬پطٖ ض‪٧‬رت‪ ، ٠‬ػط‪٧‬ب‪ٙ‬‬ ‫ٓ‪ٞ‬تٌب = ٓ‪ٞ‬تٌ‪ٞٓ = ٠‬ت (= ٓرت) و ً‪( ٠‬اى) = خسٖ سبز‪ٓ ٝ ٟ‬رت ‪ ،‬هب‪٧‬ن‬ ‫‪ ،‬ثَٖٔ (‪ )1‬؛ ضب‪٧‬س ثربطط سبزُ‪ ٦‬اش ‪ٛ‬سجت ث‪ً ٠‬طت‪ ، ٦‬تطً‪٢‬ب ٓاًٌق‪١ ٠‬قٖ‬ ‫ٗ‪ٜ٧ُٞ ٦‬س ً‪ ٠‬تس‪ ْ٨٢‬ضس‪ ٠ً٘ٔ ٚ٨٘١ ٣‬است‪ .‬ثؼ‪٨‬س ‪٨ٛ ٖ١‬ست ًق‪ ٠‬ض‪ٝ‬سق‪٦‬‬ ‫ثبضس‪.‬‬ ‫ٓ‪٨‬و‪ِ٨ٓ = ٠‬ـب = ٓ‪ِ٨‬ؾ (ذ٘‪٨‬ط‪ ، ٥‬پالس٘ب) و ا (اى) = حبٓت ذ٘‪٨‬ط‪ ، ٥‬حقبٓقت‬ ‫خ‪١ٞ‬ط ثؼس اظ اضبک‪ً ٠‬طز‪ ٙ‬پ‪ٜ‬ج‪ ٠‬؛ ٓ‪٨‬ـ‪٨‬طسب = ‪ٛ‬ب‪ ٙ‬ذ٘‪٨‬ط‪ ًٖ ٝ ٥‬پرت‪٠‬‬ ‫ازاٗ‪ ٠‬زاضز‬ ‫ُطچ‪ُ ٦‬ا‪ ٦ٜٗٞٔٛ‬آ‪ٞ‬ض اٗ٘ب ً‪ ،٦‬ؿ٘ر‪ٞ‬اض‪—ٖ٧‬ز‪ٝ‬ض‪ٝ‬ض‬ ‫ائٔ‪ ٚٗ ٠‬ا‪ٛٝ‬سا‪ ٙ‬ضٌب‪٧‬ت ً‪ٝ ،ٖ٨‬کبزاض‪ ٖ٧‬ز‪ٝ‬ض‪ٝ‬ض ‪.‬‬ ‫ُاُس‪ًًٞ ٦ً ٟ‬ت زُ‪ ،ّٞ‬ا‪ ّٝ‬چطٖ ث‪٘٨‬بض‪- ٖ٧‬ز‪ٝ‬ض‪ٝ‬ض ‪.‬‬ ‫ا‪٧‬بؿ‪ ٙٞ‬آت‪ٜ٨‬سا ذطٕ خسٖ ث‪٘٨‬بض‪ - ٖ٧‬ز‪ٝ‬ض‪ٝ‬ض ‪.‬‬ ‫ث‪ ٞ‬ذطبئ‪ ، ٦‬اکتبث‪ ٠‬ائ‪ ٠ٔ٨‬س‪ُ ٠‬اُس‪ٛ ٟ‬ظط‪،‬‬ ‫‪٧‬بض ا‪٧‬س‪٧‬ط؛ ثبخ ا‪ٛٝ‬ب ً‪، ٖ٨‬ػٌس ضذسبض‪- ٖ٧‬ز‪ٝ‬ض‪ٝ‬ض ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫جیرت داویه واغیلی‬ ‫ُئچ٘‪٨‬ص سب‪ ٚ٨ٛ ٦٧‬اضز‪...ٝ ٥‬‬ ‫ً‪٧ ٖ٨‬بت‪٨‬ت – ً‪ ٖ٨‬ا‪٧ِٝ‬بم؟‬ ‫‬‫ث‪ ٞ‬ساظ‪ ٝ‬ائط‪٨‬س‪ٛ‬س‪،ٟ‬خ‪٨‬طت زا‪ ٙ‬تئع ثبض‪ ٦ٜ٨‬هبٓس‪٧‬ط‪٧‬ت(ثٔ‪ٜ‬س ًطز‪ )ٙ‬زئس‪:٥‬‬ ‫‪١‬بٗ‪٧ ٦‬بت‪٨‬ت خ‪٨‬طت زا‪ ٙ‬ا‪٧ٝ‬بم‪.‬‬ ‫‬‫ز‪ ٞ٧‬زئس‪:٥‬‬ ‫خ‪٨‬طت زا‪٧ ٠٨٨ٛ ٙ‬بت٘‪٨‬طسب‪ٙ‬؟‬ ‫‬‫خ‪٨‬طت زا‪ ٙ‬زئس‪:٥‬‬ ‫ٗ‪١ ٕ ٠ٛ ٠ٛ ٖ٨ٜ‬ط ُئد‪ ٠ٜٗ ٠‬هب‪٧‬ـب‪ٛ‬بم(‪ٞٛ‬ػ‪ ٦‬ؿصا ً‪ ٠‬ثب اضز ‪،‬ترٖ ٗطؽ‬ ‫‬‫‪ ٝ‬ضٌط ت‪٨ٗ ٠٨٢‬ط‪ٞ‬ز) ث‪٨‬ط‪٨‬ط‪٧‬طز‪٧،٥‬ئس‪٧‬ط‪٧‬ت ‪٧‬بت‪٨‬طاضز‪.٥‬‬ ‫ز‪ ٞ٧‬هبٓرس‪،٥‬تئع هب‪٧‬ـب‪ٛ‬بم ث‪٨‬ط‪٨‬ط‪٧‬ت خ‪٨‬طت زا‪ٛ‬قب ‪٧‬قئقس‪٧‬قطز‪ً ٥‬ق‪،٦‬ثقٔقٌق‪٠‬‬ ‫‪٧‬بتس‪.ٚ٨‬ث‪٨‬ط ه‪ ٠‬ز‪ ٟ‬ض ًئچ‪ٛ ٠‬س‪ ٙ‬س‪ٛٞ‬طا ز‪٧ ٞ٧‬ئ‪ ٠ٜ‬س‪ٞ‬ض‪ٝ‬ضس‪:ٝ‬‬ ‫ً‪٧ ٖ٨‬بت‪٨‬ت ‪ ٖ٨ً،‬ا‪٧ٝ‬بم؟‬ ‫‬‫ً‪٧ ٖ٨‬بت‪٨‬ت ‪ ٖ٨ً،‬ا‪٧ٝ‬بم؟‬ ‫‬‫‪٧‬ئ‪ ٠ٜ‬خ‪٨‬طت زا‪ ٙ‬ثبض‪ ٦ٜ٨‬هبٓس‪٧‬ط‪٧‬ت زئس‪:٥‬‬ ‫ستارخان‬ ‫طنس شارعلریمیس‬ ‫شاه اسماعیل خطائی نین شعرلری‬ ‫ُا‪ ٦٘٨ٔٛ‬اال‪ ٕٜٞٗ ٙ‬ا‪ ّٝ‬زٓطثب ‪٧‬بض‪ -ٖ٧‬ز‪ٝ‬ض‪ٝ‬ض‪،‬‬ ‫‪ٛ‬ئد‪ ، ٖ٨ً ٠‬خ‪ٞ‬ض ‪ ٝ‬خلب ه‪ٔ٨‬سب ٗ‪ ٚ‬زٓرست‪،٠٧ ٠‬‬ ‫رپویه اعتصامی‬ ‫س‪ ٚ‬س‪٨‬ع ٓ‪ ٠ِ٨‬ا‪ ُّٞ ٥‬زا‪١‬ب ث‪ٞ‬ز‪ٔ٧‬س‪ ٟ‬تب‪ٝ‬ا‪ٞ٧ ٙ‬خ‬ ‫ٗ‪٧ ٚ٨‬ئطز‪ ٙ‬ائسض ح٘ٔ‪ ٠‬ث‪ ٞ‬ؿ٘ٔط ُئد‪ُٛٞ ٠‬س‪ٝ‬ظ‬ ‫یکصد َسار لغت ترکی در فارسی‬ ‫ازاٗ‪ ٠‬اظ ض٘بض‪ ٟ‬هجْ ‪...ٝ‬‬ ‫ُ‪ٞ‬ض=ُ‪ِٞ‬ض = هجط ‪ ٤ً٘ٔ ،‬اص‪ ْ٨‬تطً‪ ، )17( ٦‬زض ظثب‪ ٙ‬کبضس‪ ٖ١ ٦‬ثقب ‪١‬ق٘ق‪٤‬‬ ‫استلبز‪ ٟ‬اش ‪ٛ‬س‪٧‬س‪ ٟ‬إ ً‪ ٠‬ا‪ٛ‬طا کبضس‪ ٦‬ثسا‪ٜٛ‬س ؛ ُ‪ِٞ‬ضا ُئسٗی = ثق‪ُ ٠‬ق‪ٞ‬ض‬ ‫ضکت‪ٗ ٝ ٚ‬طز‪ُِٞ ، ٙ‬ض ه‪ِٛٞ‬ط‪ٞ‬س‪٘١ = ٞ‬سب‪ُٞ ٤٧‬ض ‪ًٜ ٝ‬ب‪ ٠٧‬اظ ‪٘١‬سب‪ٛ ٤٧‬عز‪٧‬ی ‪،‬‬ ‫ُ‪ِٞ‬ض‪ٛٝ‬ب ا‪ِٝ‬ز هبال‪ٛ‬س‪ = ٚ٨‬اتص ث‪ ٠‬هجطش ثجبضز (‪ٛ‬لط‪ُِٞ ، )ٚ٧‬ض ائط‪ً = ٚ‬لتقبض‬ ‫‪ً ٝ‬بض ظ‪٧‬ط اث‪!٦‬‬ ‫ُ‪ٞ‬ضًب‪ًٞ=ٙ‬ض‪ = ًٚ ٟ‬زاٗبز ‪ٓ ،‬وت ت‪ٞ٘٨‬ضٓ‪ َٜ‬سطزاض ‪ ٝ‬پقبزضقب‪ ٟ‬ثقعضٍ‬ ‫هط‪١ ٙ‬طتٖ ‪١‬دط‪ٗ ٝ ٥‬اسس سٔسٔ‪ُٞ ٠‬ضًب‪٨ٛ‬ب‪٧ ٙ‬ب ت‪ٞ٘٨‬ض‪٧‬ب‪ ٠ً ٙ‬آجتق‪ ٠‬پقس‬ ‫اظ اظز‪ٝ‬اج ثب زذتط ذب‪ً ٙ‬بضـط ثس‪ٓ ٚ٧‬وت (زاٗبز) ٗؼط‪ٝ‬ف ضس‪ .‬زض ا‪ٝ‬ا‪٧‬قْ‬ ‫هط‪ ٖ٢ٛ ٙ‬پس اظ ا‪٧‬طا‪ٗ ، ٙ‬سٌ‪ٜ١ ٝ ٞ‬س‪ٝ‬ستب‪ ٙ‬ضا ث‪ ٠‬کت‪ٞ‬حبتص اکع‪ٝ‬ز ‪ٓٝ‬ق‪ ٦‬زض‬ ‫ح٘ٔ‪ ٠‬ث‪ ٠‬چ‪ ٚ٨‬زض ٗطظ‪١‬ب‪ ٥‬ا‪ ٙ‬ث‪ ٠‬ث‪٘٨‬بض‪ ٥‬سرت‪ُ ٦‬طکت ‪ ٝ‬زض سبّ ‪.ٟ 807‬م‬ ‫ُٗطز‪ .‬ثب ٗطز‪ ٙ‬ا‪ ٝ‬ث‪٨‬طتط ٗتصطکبتص اظ زست ضکت ‪ٞٛ ٦ٓٝ‬از‪١ ٟ‬ب‪ ٥‬ا‪ ٝ‬ث‪٨‬ص اظ‬ ‫صس سبّ ثط ‪ٜ١‬س ‪ ٝ‬ض٘بّ ا‪٧‬طا‪ ٙ‬حٌ‪ٗٞ‬ت ًطز‪ٛ‬س‪ .‬ا‪٢ٛ‬ب ثب ‪ ٤٘١‬خ‪ٜ‬ب‪٧‬بت‪ً ٦‬ق‪٠‬‬ ‫زض کت‪ٞ‬حبتطب‪ً ٙ‬طز‪ٛ‬س ‪ ،‬پب‪ُ ٠٧‬صاض ػٖٔ ‪ ٝ‬ازه زض ‪ٜ١‬س ثق‪ٞ‬ز‪ٛ‬قس ‪ ٝ‬سقجقی‬ ‫‪ٜ١‬س‪ ٥‬زض ضؼط کبضس‪٨ٛ ٦‬ع زض ظٗب‪ ٙ‬ا‪٢ٛ‬ب ظ‪ٞ٢‬ض ًطز‪.‬‬ ‫ُ‪ٞ‬ضُُع‪/‬ت = ُ‪ٞ‬ضُاظ =ُ‪ٞ‬ض (هسضت٘‪ٜ‬س ‪ ،‬ه‪ٛ ، ٥ٞ‬بکص ‪ ،‬ثق‪٨‬ق‪ٜ‬قب) و ُقاظ‬ ‫(چطٖ) = ت‪٨‬ع چطٖ ‪ ٦ٌ٧ ،‬اظ ٗـ‪٢ٓٞ‬ب ً‪ ٠‬اظ ‪ 637‬تقب ‪.ٟ 643‬م زض ا‪٧‬قطا‪ٙ‬‬ ‫حٌ‪ٗٞ‬ت ًطز‪.‬‬ ‫ُ‪ُٞٞ‬ش = ه‪ُٞ‬ه‪ُٞ‬ش = ه‪ٛ(ٞ‬بٕ پط‪ٛ‬س‪ )ٟ‬و ه‪ٞ‬ش (پط‪ٛ‬س‪ = )ٟ‬پط‪ٛ‬قس‪ ٣‬هق‪ٛ ، ٞ‬قبٕ‬ ‫ذب‪ٖٛ‬‬ ‫الچ‪ ٝ ٚ٨‬الخ‪ = ٚ٨‬االچ‪ = ٚ٨‬اال (اثٔن ‪ ،‬ز‪ٝ‬ض‪ )َٛ‬و چ‪( ٚ٨‬پط‪ٛ‬س‪ = )ٟ‬پط‪ٛ‬س‪٣‬‬ ‫ز‪ٝ‬ض‪ ، َٛ‬پط‪ٛ‬س‪ ٟ‬ا‪ ٥‬ضٌبض‪ ، ٥‬اظ اه‪ٞ‬إ تطى ‪ٞٛ‬اح‪ ٦‬ثٔد ‪ٛ ،‬بٕ ذب‪ ٖٛ‬؛ چ‪٨‬ق‪ٚ‬‬ ‫زض اذط ُ‪١ ٠ٛٞ‬ب‪ ٥‬پط‪ٛ‬سُب‪ ٙ‬ز‪٧‬س‪ ٦ٗ ٟ‬ض‪ٞ‬ز‪ٗ .‬ب‪ٜٛ‬س‪ُ :‬ا‪٧‬طچ‪ً( ٚ٨‬قجق‪ٞ‬تقط) ‪،‬‬ ‫س‪٨‬ـ‪٨‬طچ‪( ٚ٨‬پطست‪ ، )ٞ‬ث‪ٔ٨‬س‪٧‬طچ‪ ٝ ٚ٨‬ثبٓ‪٨‬وچ‪ٗ( ٚ٨‬طؽ ٗب‪٨١‬ر‪ٞ‬اض)‬ ‫‪6‬‬ ‫‪١‬بٗ‪٧ ٦‬بت‪٨‬ت ‪،‬خ‪٨‬طت زا‪ٙ‬‬ ‫‬‫ا‪٧ٝ‬بم‪.‬‬ ‫ز‪ ٞ٧‬س‪ٞ‬ض‪ٝ‬ضس‪:ٝ‬‬ ‫خ‪٨‬طت زا‪ ، ٙ‬ا‪ٜ٧‬س‪٨٨ٛ ٥‬ق‪٠‬‬ ‫‬‫‪٧‬بت٘‪٨‬طسب‪ٙ‬؟‬ ‫خ‪٨‬طت زا‪ ٙ‬زئس‪:٥‬‬ ‫ ‪١‬ط ُئد‪ ٠ٜٗ ٕ ٠ٛ ٠ٛ ٠‬چقب‪٧‬قسا‪ٙ‬‬‫(ض‪ٝ‬زذب‪ – ٠ٛ‬ثطً‪ )٠‬ه‪ٓ ٠‬قجق‪٨‬قطقٓق‪٠‬‬ ‫(آی) ٗ‪ ٠ٜ‬س‪ ٠ُ ٞ‬ت‪٨‬طز‪.٥‬‬ ‫ز‪ ٞ٧‬ا‪٧‬بؿب هبٓر‪٨‬ت‪،‬ث‪٨‬ط هق‪ٓ ٠‬قجق‪٨‬قط‬ ‫(آی) ُقاتق‪ٞ‬ض‪ٝ‬ه ‪،‬چقب‪٧‬قسا‪ٙ‬‬ ‫س‪ُ ٞ‬ت‪٨‬طٗ‪ُ ٠٧ ٠‬ئتس‪.٥‬خ‪٨‬طتسا‪ ٙ‬زا تئع ‪ٓٞ٧‬ساضالض‪ ٦ٜ٧‬ا‪٨ٓٝ‬بز‪٧‬ت زئس‪:٥‬‬ ‫ث‪ ٞ‬زئ‪ ٞ‬ث‪٨‬ع‪٧ ٥‬ئ٘‪ ٠‬ى ا‪٧‬ست‪٨٧ ٠‬ط‪.‬هبٓر‪، ٚ٨‬هبچبم‪.‬‬ ‫‬‫اضز‪ٝ ٥‬اض‬ ‫حس‪ ٚ‬اٗ‪ ٦ٜ٨‬ػ‪ ٚ٨‬آس‪ ٚ٧‬کطظ‪ٛ‬س ػجبسؼٔ‪ ٦‬زض سبّ ‪ 1331‬ض٘س‪٦‬‬ ‫زض ذب‪ٞٛ‬از‪ ٟ‬ا‪ ٠ً ٥‬ضـْ ًطب‪ٝ‬ضظ‪ ٥‬زاضت‪ٜ‬س ‪ٗ ،‬ت‪ٓٞ‬س ضقس ‪ .‬ا‪ٝ‬‬ ‫پس اظ ات٘بٕ تحص‪٨‬الت زض سبّ ‪ 1355‬ض٘س‪ ٦‬ثق‪ ٠‬ذقسٗقت‬ ‫اٗ‪ٞ‬ظش ‪ ٝ‬پط‪ٝ‬ضش زض اٗس‪،ٟ‬ضـْ ضط‪٧‬ق اٗ‪ٞ‬ظُبض‪ ٥‬ضا پ‪٨‬ط‪٠‬‬ ‫ًطز ‪ ٥ٝ .‬زض سبّ ‪ 1383‬ض٘س‪ ٦‬ثبظ‪ٛ‬طسقتق‪ ٠‬ضقس ‪ٗٝ‬طقـق‪ّٞ‬‬ ‫ذسٗت ث‪ ٠‬کط‪ ٝ َٜ١‬ازه اشضثب‪٧‬دب‪ ٙ‬است ‪ .‬اظ ضقؼقط‪١‬قب‪٥‬‬ ‫ا‪ٝ‬ست ‪:‬‬ ‫ایران‬ ‫ُاض‪ٛ‬س‪ ٟ‬س‪ٞ‬کط‪ ٟ‬ز‪ ٟ‬ا‪٧‬طا‪ ٙ‬ا‪ٝ‬ضى ت‪٨‬تطض ززٕ خب‪٦ٛ‬‬ ‫ات‪ ٠‬پ‪ٞ٧ ّٞ‬خ االٕ ه‪ ٠٘٨‬پ‪٨‬ط‪٨‬س‪٧‬طز‪ ٖ٧‬ثبز‪٘٧‬دب‪٦ٛ‬‬ ‫ز‪٧‬ط‪ ٦‬ز‪ٝ‬ض٘‪ٞ‬ش ه‪ٞ‬خب‪١‬ط ُ‪ُ ٙٞ‬عض ض‪ٞ‬ضثب س‪ٞ‬ضاؿ‪ٜ٨‬س‪ٟ‬‬ ‫چت‪ٜ٨‬س‪٧‬ط چ‪ ٠٨ٜ٨٨‬ث‪٘ٔ٨‬ع ا‪ٛٝ‬ب ‪٧ٝ‬طس‪ ٙٞ‬ک‪٨‬س‪ٜ٨‬دب‪٦ٛ‬‬ ‫ز‪ ٚٛٝ‬پبٓچ‪٨‬ؾ ُت‪٨‬طٗ‪٨‬طس‪ ٖ٧‬ز‪ٝ‬ظ‪ٓ ٟ‬سٕ استٌب‪ ٙ‬ا‪ٛٝ‬سا‪ٙ‬‬ ‫‪ ٠ٛ‬ز‪٧‬ط چبض‪ ٟ‬ا‪ٝ‬ضبم چبٓس‪ُ ٥‬ئد‪ ٠‬س‪ٜ٨‬س‪٧‬طز‪ ٥‬ک‪ٜ٨‬دب‪٦ٛ‬‬ ‫ا‪ٝ‬ضبهالض ض‪٨‬ط‪٨ٛ‬س‪ ٙ‬اوت‪٨‬ط ائ‪ ٟٞ‬ث‪٨‬ط ‪ ٠ٓٞٓٝ‬سبٓس‪٥‬‬ ‫‪١‬طاسب‪ ٙ‬ز‪ٝ‬ضز‪ ٥‬تئع هبچس‪ ٥‬ائٔ‪ ٠‬ه‪ٞ‬ضذ‪ٞ‬ز‪ ٥‬خب‪ ٙ‬خب‪٦ٛ‬‬ ‫هبض‪ ٚ٧‬ث‪ٞ‬ش ا‪ٓٝ‬سب ػبض‪٧‬ق ز‪٧ ٟ‬بتبض اذطبٕ ز‪ٝ‬ضاض ثئطس‪ٟ‬‬ ‫حو‪٨‬وتس‪ ٙ‬اظاض ا‪٘٧‬س‪ُ ٥‬ت‪٨‬طس‪ ٙٞ‬ض‪٨‬د خ‪ٞ‬ضخب‪٦ٛ‬‬ ‫ز‪ ٚٛٝ‬اض‪ٝ‬از زئس‪ ٥‬هٔج‪ ٖ٨‬ز‪ٝ‬ت‪ٞ‬ه ز‪ًٝ‬ت‪ٞ‬ض چبؿ‪٨‬ط ُٔس‪ٚ٨‬‬ ‫سس‪ً ٚ٨‬س اض‪ٝ‬از اظ ثب‪ٛ‬ال زئس‪ ٖ٧‬زٗٔ‪ ٠‬س‪ٞ‬ض‪ٛٝ‬دب‪٦ٛ‬‬ ‫‪٧‬ئس‪٧( ٙٞ‬ئ‪ ٠‬س‪ )ٚ‬زضٗب‪ٝ ٙ‬ئط‪٧‬ت اهلل ه‪ٞ‬ت‪٘ٓٞ‬بظ ا‪ٝ‬ت ػٔق ‪ٝ‬اضز‪٥‬‬ ‫ه‪ٞ‬پب‪ٛ‬سا سب‪ٛ‬د‪ ٦‬هبض‪ٜ٨ٛ‬سا‪ُٞ ٙ‬ت‪ٞ‬ض تئع ا‪٧‬چ ه‪ٛٞٓٞ‬دب‪٦ٛ‬‬ ‫پ‪٨‬دبذسا‪ ٙ‬زٕ ‪ٝٝ‬ضا‪ٞ٧ ٙ‬ذس‪ ٥‬ز‪ٝ‬ت‪ٞ‬ه ز‪٨ٛٝ‬ب‪ ٦ٛ‬اٗ‪٨ٜ‬ت‬ ‫ثح٘ساهلل سبٓ‪٨‬ت ا‪٧‬طس‪ ٙ‬ت٘بٕ ثبظاض ظ‪ٛ‬دب‪٦ٛ‬‬ ‫*قایىاق‪611:‬شاعردن طىس شعرلر کتابی‬ ‫ارذبایجان دا ادبی مکتب لر‬ ‫‪-3‬جً‪/‬ریماوتیسم ادبی مکتبی‬ ‫ُئچ٘‪٨‬ص سب‪ ٚ٨ٛ ٦٧‬اضز‪..ٝ ٥‬‬ ‫‪٧‬ب ضه ‪،‬ث‪ٛ ٞ‬ئد‪ٜٗ ٠‬ظط‪ ٟ‬کبخؼ‪ ٠‬ظاضز‪٧‬ط ؟‬ ‫‪١‬ط پطز‪ ٟ‬س‪١، ٦‬ط کصٔ‪ ٦‬سعا‪ٝ‬اض ث‪ٞ‬اًبز‪٧‬ط ‪.‬‬ ‫‪١‬ط شض‪ ٟ‬ز‪ٗ ٟ‬ط‪ٞ٢‬ز ا‪ٞٓٝ‬ض اثبض کالًت ‪،‬‬ ‫ث‪٨‬ط ُ‪١ٞ‬ط ؿ٘س‪٧‬س‪ ٟ‬ز‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ه طلْ طج‪٨‬ؼت؟‪...‬‬ ‫اشضثب‪٧‬دب‪ ٙ‬ض‪ٗٝ‬ب‪ٛ‬ت‪٨‬ی ٓط‪ٜ٧‬س‪ ٟ‬ز‪،ٟ‬ػ٘‪ٗٞ‬ب ض‪ٗٝ‬ب‪ٛ‬ت‪٨‬ی ٓطز‪ ٟ‬ا‪ٓٝ‬س‪ٝ‬ؿق‪ٞ‬‬ ‫ً‪ ،٦٘٨‬طج‪٨‬ؼت‪ ٠ُٔ ،ْ٨ٗ ٠‬خ‪ ٠٨‬ا‪٨ٗٝ‬س ً‪ٔٓٞ‬ئٌت‪٨‬ق‪ٞ‬ز‪ ٙ‬چق‪ٞ‬خ کقطز‪٥‬‬ ‫هسضت ‪ ٦ٜ٧‬تط‪،ٖٛ‬ز‪-ْ٧‬اسٔ‪ٞ‬ه ت‪ٜ‬تق‪ٜ‬ق‪ ٠‬سق‪ٗ، ٦‬قؼق‪٨‬ق‪ ٚ‬زضخق‪ ٠‬ز‪ٟ‬‬ ‫ٗدطزٓ‪٨‬ی ‪،‬ػص‪٨‬ب‪ٌٛ‬بض ذطبه ‪ ٝ‬سق‪ٞ‬اّ الضزا‪ ٙ‬ذقا آق٘قبم‬ ‫ذص‪ٞ‬ص‪٨‬ت ٓط‪ٝ ٥‬اضز‪٧‬ط ‪ .‬ا‪ٛ‬دبم ث‪ ٞ‬از‪٧‬ت ٓط کطا‪ٛ‬س‪ ،٠‬ض‪ٝ‬س ‪،‬حقتقب‬ ‫ت‪ٞ‬ضى ض‪ٗٝ‬ب‪ٛ‬ت‪٨‬ی ٓط‪ ٠ٜ٧‬چ‪ٞ‬خ ا‪ٝ‬ذطبٗبز‪٧‬والض‪ ،٦٘٨ً ٥‬ثق‪٨‬قط‪-٥‬‬ ‫ث‪٨‬ط‪ٜ٧‬س‪ ٙ‬ز‪ ٟ‬کطهٔ‪ ٦‬ز‪٧‬طٓط ‪.‬ث‪ٛٞ‬الض‪١ ٚ٧‬ط‪ ٟ‬س‪ٜ٨‬س‪ ٟ‬ض‪ٗٝ‬ب‪ٛ‬ت‪٨‬عٗ‪٨‬ق‪٧ ٝ ٚ‬قب‬ ‫ز‪ِ٧‬ط خ‪٢‬ت‪ ٦‬زا‪١‬ب ثبضظ ُاض‪ٌ٘ٛٝ‬س‪ ٟ‬ز‪٧‬ط ‪.‬‬ ‫ٗثبّ ا‪ٝ‬چ‪ ٙٞ‬ػجبس صحت ‪٧‬بضاز‪٧‬د‪٨ٓ ٦‬ـ‪ٜ٨‬سا ا‪ٜ٧‬د‪ٓ ٠‬ق‪٨‬قی‪ُ،‬قاظّ‬ ‫ٓ‪٨‬ی ٗاض‪ٞ‬ع الض‪ٜ٧‬ب ‪ٝٝ‬ضؿ‪ٞٓ ٙٞ‬م‪،‬ظط‪٧‬ق ٓ‪ ٠٨٨‬ثا‪٧‬ق‪ٞ‬ى ضؿقجقت‬ ‫زهت‪ ٦‬خٔت ائس‪٧‬طس‪ ، ٠‬ز‪ٞ٧‬ا‪ ٙ‬ث‪ َ٨‬ا‪ٝ‬ؿٔ‪ٞ‬زا ً‪ٜ‬قس‪ ، ٥‬طقجق‪٨‬قؼقتق‪٦‬‬ ‫‪ً،‬اچط‪ٗ ٥‬ؼ‪٨‬طت ‪ ٝ‬ػبزت ٓط‪ ٦ٜ٧‬ا‪٧‬س‪ ٟ‬آق‪٨‬قع‪ ٟ‬ائقتق٘قی ٗق‪٨‬قٔق‪٦‬‬ ‫ُ‪ٞ‬خٔ‪ٞ‬ز‪ٝ‬ض ‪ .‬ػجسآربٓن خ‪ٜ‬ت‪ ٦‬ا‪٧‬س‪ ٠‬اذاله‪ٛ ٦‬صق‪٨‬قحقت ض‪ٝ‬حقٔق‪ٞ‬‬ ‫ٗ‪ٜ‬ظ‪ٓ ٠ٗٞ‬طز‪ ٟ‬زا‪١‬ب چ‪ٞ‬خ ٗ‪ٞ‬کن ا‪ٞ٘ٓٝ‬ضس‪ٝ‬ض ‪.‬‬ ‫ٕ ‪١ .‬بز‪ ٥‬ز‪ٗ ٟ‬دطز کٔسل‪، ٠٧ ٠‬ػ٘‪ ٦ٗٞ‬تلٌط‪، ٟ‬اخت٘بػ‪ٗ ٦‬دقبزقٓق‪٠‬‬ ‫ٓط‪ٗ ٚ٧‬ؼ‪ٜ‬بس‪ ٚ٧ ٦‬اذتبضٗبؿب ا‪ٛ‬سب‪ٛ‬الض‪٧ ٥‬بٓ‪ٜ‬ق‪٨‬قع اوظ ا‪٧‬طقٔقط‪،٥‬اوظ‬ ‫ٗ‪ٜ‬بسجت ٓط‪ ٥‬حبم ‪ٜ٧‬سا زئ‪ ٖ١، ْ٨٨‬ز‪ ٟ‬ػ٘‪ٗٞ‬ب ‪ٝ‬اضٓ‪٨‬ن حقبم ‪٧‬ق‪ٜ‬قسا‬ ‫ز‪ٝ‬ض‪ ٠٧ ٠٘ٛٞ‬چبؿ‪٨‬طٗبم‪ٗ،‬اخ‪ٞ‬ز »سطٓ‪« ٦‬ػبٖٓ ‪ٗ ٚ٧‬ج‪٢‬قٖ سق‪ٞ‬اّ‬ ‫الض‪ٜ٧‬سا‪ ٙ‬ذالظ ا‪ٝ‬چق‪ ٙٞ‬چقبض‪ ٟ‬تقبپق٘قبم ‪١‬ق‪ٞ‬سق‪ ،٦‬ا‪ٛ‬سقب‪ٛ‬ق‪٨‬ق‪ٚ‬‬ ‫ػبخعٓ‪ ٠ٜ٨ِ٨‬زوظٗ‪ٗ ٠‬ی اضظ‪ٝ‬س‪ ٞ‬ا‪ٝ‬ست‪ٛٞ‬س‪ٝ‬ض ‪.‬‬ ‫ٕ ‪١ .‬بز‪ ٥‬ا‪٧‬س‪ ٠‬ضؼط‪ ٚ٧‬ضؼبضا چئ‪ٞ‬ض‪ ٠٘ٔ٧‬س‪ ٦ٜ٨‬ا‪٧‬سقتق‪٧ ٠‬ق‪٨‬قطز‪. ٥‬‬ ‫ا‪ ٙٞٛٝ‬آ‪٢‬بٕ پط‪ٝ‬ض ‪ ٝ‬خ‪ٞ‬ضـ‪ ٙٞ‬اثطٓط‪ ٥‬اشضثب‪٧‬دقب‪ ٙ‬ازثق‪٨‬قبت ‪٧‬ق‪ٜ‬قسا‬ ‫س‪٨‬بس‪ ٦‬ضؼط‪ ٚ٧‬ه‪ٞ‬ت ٓ‪ٓ ٠ٛٞ٘ٛ ٦‬ط‪ٜ٧‬س‪ٛ‬س‪٧‬ط ‪ .‬ػجبس صحت خ‪ٜ‬ت ز‪ٟ‬‬ ‫حس‪٨‬بت ‪ ٚ٧‬حبًٖ ٓ‪ ٦ٜ٨ِ٨‬تط‪ ٖٛ‬ائس‪٧‬قطز‪ . ٥‬ا‪ٛٝ‬ق‪ ٙٞ‬اثقطٓقط‪٧‬ق‪ٜ‬قس‪ٟ‬‬ ‫طج‪٨‬ؼت ٗ‪ٜ‬ظط‪ٓ ٟ‬ط‪، ٚ٨ٜ٧‬ض‪٢‬ط ‪ًٜ ٝ‬س ٓاح‪ٓ ٠‬ط‪، ٚ٨ٜ٧‬اٗی ح‪٨‬بت ‪ٚ٨ٜ٧‬‬ ‫تص‪٧ٞ‬ط‪ُ ٠ٜ٧‬ئ‪٨ٜ‬ص ‪٧‬ئط ‪ٝ‬ئط‪٨ٔ٧‬ط‪ .‬ث‪ ٞ‬خ‪٢‬ت ز‪ ٙ‬ع‪.‬صحت ٗؼ‪ ٚ٨‬زضخ‪٠‬‬ ‫ز‪ ٟ‬کطا‪ٛ‬س‪ ٝ ٠‬ض‪ٝ‬س س٘ج‪٨ٓٞ‬ست ٓط‪ٜ٧‬س‪ ٙ‬ز‪ ٟ‬تاث‪٨‬ط ٓ‪٨ٗ ٠ٜ٘‬ص زئق‪٨‬ق‪٨‬قْ‬ ‫ز‪١ .ٕ . ٥‬بز‪،٥‬ح‪.‬خب‪٧ٝ‬س ‪ ٝ‬ع‪ .‬صحت ‪٧ ٚ٧‬بضاز‪٧‬قدق‪ٓ ٦‬ق‪٨‬قـق‪٨‬ق‪ٜ‬قسا‬ ‫ُاضز‪ٞٗٞ٧ٝ‬ظ ث‪٧ ٞ‬ئ‪ ،ْ٨ٗ ٦ٜ‬اخت٘بػ‪- ٦‬س‪٨‬بس‪ ٦‬ضؼط‪ٝ،‬ط‪ٜ‬ساضقٔق‪٨‬قن‬ ‫ضؼط‪-20 ٥‬خ‪ ٦‬ػصط ازث‪٨‬بت ‪ٜ٧‬سا ا‪ ٙ‬ه‪ٞ‬ت ٓ‪ ٦‬خقط‪٧‬قب‪ ٙ‬ا‪ٝ‬الضام‬ ‫ا‪ٌٛ‬طبف ائتس‪. ٥‬ا‪ٛ‬سب‪ ٝ ٙ‬ا‪ ٙٞٛٝ‬اح‪ٞ‬اّ ‪ ٝ‬ض‪ٝ‬ح‪ ٠٨‬س‪،٦‬هٔت ‪ ٝ‬ا‪ٙٞٛٝ‬‬ ‫ٗطًت ػبٓ٘‪ ٦‬ز‪ٞ٧‬ا‪ ٙ‬ث‪ َ٨‬ا‪ٝ‬ؿٔ‪ ٙٞٛٞ‬اثطٓط‪ٜ٧‬س‪ ٟ‬ثبضٔ‪٨‬دب ٗق‪ٞ‬ضق‪ٞ‬ع‬ ‫ز‪ٝ‬ض ‪ .‬ث‪٧ ٞ‬بظ‪٧‬چ‪ ٦‬الض ازث‪٨‬بت‪٨٘٨‬عزا ‪٧‬ئ‪ ٦ٜ‬ض‪ٗٝ‬ب‪ٛ‬ت‪٨‬عٗ‪ ٚ٨‬اسبس ‪٘ٛ‬ب‪ٜ٧‬قس‪ٟ‬‬ ‫ٓط‪ٜ٧‬س‪ ٙ‬ز‪٧‬ط ‪ .‬ا‪ٛٝ‬الض‪ ٚ٧‬اثطٓط‪ٜ٧‬س‪ٝ ٟ‬ط‪ ٚ‬پط‪ٝ‬ضٓ‪٨‬ی‪،‬اظازٓ‪٨‬ن ‪،‬ص‪ٜ‬ؼت‬ ‫ز‪ ٟ‬حو‪٨‬و‪، ٦‬خب‪، ٦ٔٛ‬ا‪ٛ‬سب‪ ٙ‬حس ٓط‪ٗ،٥‬س‪٨ٛ‬ت ‪ ٝ‬اخت٘بػ‪ ٦‬ا‪ٌٛ‬طقبف‬ ‫تط‪ ٖٛ‬ا‪ٞٛٞٓٝ‬ض ‪ .‬ث‪٧ ٞ‬بظ‪٧‬چ‪ ٦‬الض زا ضئبٓ‪٨‬ست ٓط ً‪ .ٕ . ٦٘٨‬صقبثقط ‪ٝ‬‬ ‫ج‪٘ٗ .‬س ه‪ٞٓٞ‬ظاز‪ً ٦٘٨ً ٟ‬ئچ٘‪٨‬ط‪ ٠٨٨ٓ ٠ٜ٢ً،٠‬زضق٘ق‪ ٚ‬ز‪٧‬قطٓقط ‪.‬‬ ‫ث‪ٛٞ‬الضزا زا ً‪ ،٠٨٨ٓ ٠ٜ٢‬خ‪٢‬بٓت‪ ٠‬هبضض‪ٛ ٦‬لطت ‪ ٝ‬ؿضقت ‪ٝ‬اضز‪٧‬قط ‪.‬‬ ‫ا‪ٛ‬دبم ث‪ٛٞ‬الضزا حس‪٨١،‬دب‪، ٙ‬ذطبه ‪ٗ،‬طاخؼت ‪،‬چبؿ‪٨‬ط‪٧‬ص ٗ‪٦ٔ٨‬‬ ‫ا‪ٝ‬ست‪ٞ‬تس‪ٝ‬ض ‪.‬‬ ‫اضز‪ٝ ٥‬اض‬ صفحه 6 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫دیشىبٍ ‪ 01‬مرداد ‪ 0 * 0010‬اگًست‪0 * 2122‬محرم ‪ * 0001‬سال سی ی دیم ( ایتًز ایکیىجی ایل ) * شمارٌ ( سایی ) ‪5555 :‬‬ ‫بروامٍ باوک مرکسی برای کىترل ورخ تًرم چیست؟‬ ‫وشخ ثُشٌ ثیه ثبوىی طی سیصَبی گزشتٍ ثٍ محلح‬ ‫مىبلشٍ وبسشىبسبن ثبوىی ی ثًسسی تحجحذ ح شحذٌ‬ ‫است ثٍ طًسی وٍ وبسشىبسبن ثبوىی سشذ وشخ ثیحه‬ ‫ثبوىی سا الذامی مىطمی دس مًاجٍ ثب سشذ وشخ تحًس‬ ‫می داوىذ‪.‬افضا ش وشخ ثُشٌ ثیه ثبوىی طی سیصَحبی‬ ‫گزشتٍ ثٍ مللی مىبلشٍ وبسشىبسبن ثبوىی ی ثًسسی‬ ‫تجذ شذٌ است ثٍ طًسی وٍ وبسشىبسبن ثحبوحىحی‬ ‫سشذ وشخ ثیه ثبوىی سا الذامی مىطمی دس مًاجحٍ ثحب‬ ‫سشذ وشخ تًس ی وىتشل ومذ حىح حی محی داوحىحذ ی‬ ‫وححبسشححىححبسححبن ثححًسسححی ا ححه الححذا سا ثححٍ‬ ‫مثبثٍ تیشخالص ثٍ ثبصاس سشمب ٍ تلحمحی محی وحىحىحذ‬ ‫ی ثشا ه ثبیسوذ وٍ سشذ وشخ ثُشٌ ثیحه ثحبوحىحی ثحٍ‬ ‫َجشت سشمب ٍ َب اص ثبصاس سشمب ٍ ثٍ سحًی سحدحشدٌ‬ ‫گزاسی دس ثبوهَب میاوجبمذ‪َ.‬شچىذ ا ه اخحتحال‬ ‫وظش سشاوجب ثب حمب ت ثحبوحه محشوحضی اص ثحبصاس‬ ‫سشمب ٍ ی وضیل مجذد وشخ ثُشٌ ثیه ثبوه فحشیوحش‬ ‫وشد امب دس ششا ط وىحًوحی سحیحبسحتح حزاس ثحؼحذ اص‬ ‫پشت سشگزاشته دیگبوٍ وىتشل ثبصاس اسص ی وىحتحشل‬ ‫تًس ثب دیگبوٍ جذ ذ وشخ ثُشٌ ی تضحؼحیحا ثحبصاس‬ ‫سشمب ٍ مًاجٍ شذ دیگبوٍَب ی وٍ ثب َحجحمحٍ َحبی‬ ‫سسححبوححٍ ای ثححؼححضححب سححیححبسححتحح ححزاس سا دس‬ ‫اتخبر سیبستُبی دسست ی ساَجشدی یاداس ثٍ ػحمحت‬ ‫وشیىی می وىذ ی ثٍ ا ه تشتیحت َحذفحی ساَحجحشدی‬ ‫لشثبوی سًدَبی صیدگزس ػذٌای خحبص شحذ‪.‬وحشخ‬ ‫ثُشٌ ثیه ثبوىی ثٍ ‪ ۳..۲‬دسصذ سسیذ سی ىشدی وحٍ‬ ‫پیش ا ه یػذٌ دامىٍ وًاسبن ‪ ۳۲‬تب ‪ ۳.‬دسصحذی دس‬ ‫مًسد ان دادٌ شذٌ ثًد ی َمیه امش ثٍ اػتشاض شذ ذ‬ ‫فؼبالن ثبصاس سشمب ٍ مًاجٍ شذ ی ثحُحبوحٍ ای ثحشای‬ ‫س ضش لیمت ی سشخ پًش شذن ثبصاس سُب شذ‪.‬‬ ‫َشچىذ سئیس و ثحبوحه محشوحضی دس وشح حت‬ ‫مشتشن ثب سئیس سبصمبن ثًسس ی ایساق ثُبداس‪ ،‬ثحش‬ ‫لضی ىدبسگی سیبست َبی پًلی ی مبلحی‪ ،‬تحیوحیحذ‬ ‫وشد ی ثٍ سُبمذاسان اطمیىبن خبطش داد وٍ وشخ سًد‬ ‫ثیه ثبوىی دس چبسچًه سیبستَبی پًلی وحىحتحشل‬ ‫خًاَذ شذ امب ا ه سا َم گفت وٍ وحشخ سحًد دس‬ ‫ثبصاس ثیه ثبوىی طجیؼتب متىبست ثب ػشضٍ ی تمحبضحب ی‬ ‫مىبویض ثبصاس تؼییه می شًد‪ ،‬ی ثبوه محشوحضی ثحٍ‬ ‫ػىًان ثبصاسسبص ی دس چبسچًه سیبست پًلحی ضحذ‬ ‫تًسمی وٍ ثٍ تیئیذ دیلت ویض سسیذٌ است‪ ،‬دس ا حه‬ ‫ثبصاس حضًس داسد ی وشخ سًد دس ا حه ثحبصاس سا دس‬ ‫چبسچًه مشخصی‪ ،‬وىتشل میوىذ‪".‬‬ ‫ثبصاس ثیه ثبوىی مللی است وٍ دس ان ثبوه َحب حی‬ ‫وٍ دچبس ومجًد رخب ش وضد ثبوه مشوضی َ تىذ‪ ،‬اص‬ ‫ثبوه َب ی وٍ داسای مبصاد رخب ش َ حتحىحذ‪ ،‬یجحًٌ‬ ‫ریزوامٍ ارک‬ ‫م الف ‪ 521/205‬اررشُر‬ ‫اگُی فقذان سىذ مالکیت‬ ‫گضاسش شمبسٌ ‪ ۲۳۲.۰۲.۲1۲۰..11۲۲۲۲.‬مشثً ثٍ دسخًاست ثجتی شمبسٌ ‪.۰۲.۳.4۲۰۲۳۲۲۲۳۳۲9‬‬ ‫ششذاوگ صمیه مضسیػی ثٍ شمبسٌ ‪ ۲۹.1‬اصلی یالغ دس ثخش ‪.۳‬حًصٌ ثجتی ارسشُش دس صفلٍ ‪ .0.‬دفتش ‪ .1۳‬ثىب سسًل ثحبثحب حی‬ ‫چُبس ثشید ثجت ی سىذ مبلىیت ان صبدس ی ت لیم شذٌ است سدس تمبمی ششذاوگ ثشاثش سىذ شمبسٌ ‪.۲491۲91.۳-9۳۰44‬دفتشخبوٍ‬ ‫‪ .۲‬ارسشُشدس حک ح یه ی ح ه َش دی ثبثب ی ثبلمىبصفٍ اوتمثبل لطؼی بفتٍ است ی سُمی ح ه ثبثب ی دس صفلٍ ‪ 19۲‬دفتش ‪ .1۲‬ثٍ‬ ‫وبمش ثجت ی سىذ مبلىیت ان صبدس ی ت لیم گشد ذٌ است ثؼذا ح یه ثبثب ی تمبمی سٍ داوگ مشبع اص ششذاوگ سا ثحشاثحش سحىحذ‬ ‫شمبسٌ ‪ .۲4۹1۲۲1۳۲ –9۲۹۳9‬دفتشخلبوٍ ‪ .۲‬ارسشُش دس حک اوجش ی سحیم ی اثشاَیم َشسٍ حبجی ملمذی وبد ىلًئی اوتمبل لطحؼحی‬ ‫دادٌ است سدس وبمجشدگبن ثشاثش دسخًاست یاسدٌ ‪ .۰۲..0۳0۲۲۲.۳0‬الی ‪ .۳9‬مًسخٍ ‪.۰۲.1۲11۲۲‬ی استشُبد مللی ممُحًس ثحٍ‬ ‫مُش دفتشخبوٍ ‪ ۲‬ارسشُش اظُبس ومًدٌ اوذ وٍ سىذ مبلىیت فًق ثٍ ػلت جبثجب ی مفمًد گشد ذٌ است‪ .‬لزا دس اجشای مبدٌ ‪ .۳۲‬ائیه‬ ‫وبمٍ لبوًن ثجت ه وًثت اگُی می گشدد وٍ َش وس مذػی اوجب مؼبملٍ ب یجًد سىذ مبلىیت دس وضد خًد می ثبشذ اص تحبس حخ‬ ‫اوتشبس اگُی لغب ت ‪ .۲‬سیص ثٍ ثجت ارسشُش مشاجؼٍ ی اػتشاض خًد سا ضمه اسائٍ اص سىذ مبلىیت ثٍ ا ه اداسٌ ت لیم ومب حذ‪ .‬دس‬ ‫غیش ا ه صًس ت ا ه اداسٌ ثب سػب ت ممشسات سىذ مبلىیت المثىی صبدس ی ت لیم خًاَذ وشد ی ثٍ اػتشاضبت یاصلٍ ثؼذ اص محًػحذ‬ ‫ممشس تشتیت اثش دادٌ وخًاَذ شذ‪.‬‬ ‫‪ *.1..۰‬تبس خ اوتشبس ‪.۰۲.1۲11.۲ :‬‬ ‫مذیر یاحذ ثبتی حًزٌ ثبت ملک اررشُر ‪ -‬جلیل وُادی‬ ‫ریزوامٍ ارک‬ ‫م الف ‪ 5514‬مروذ‬ ‫ادارٌ ثبت اسىاد ی امالک حًزٌ ثبت ملک مروذ‬ ‫اگُی مًضًع مبدٌ ‪ ۲‬لبوًن یمبد‪.۲‬ائیه وبمٍ لبوًن تؼییه تىلیا یضؼیت ثجتی ی اساضی یسبختمبوُبی فبلذ سىذ سسمی‬ ‫ثشاثش سای شمبسٌ‪َ .۰۲.1۲۰1۲۰-.۰۲.0۲۲۲۰۲۲1۲۲۲919 :‬یبت مًضًع لبوًن تؼییه تىحلحیحا یضحؼحیحت ثحجحتحی اساضحی ی‬ ‫سبختمبوُبی فبلذ سىذ سسمی م تمش دس یاحذ ثجتی حًصٌ ثجت مله مشوذ تصشفبت مبلىبوٍ ثالمؼبسض متمبضی البی سضب سلیمبن‬ ‫صادٌ مشوذی فشصوذ‪:‬مًسی ثشمبسٌ شىبسىبمٍ‪ 11۹. :‬صبدسٌ اص مشوذ دس ششذاوگ ىجبه خبوٍ ثب وبسثشی م ىحًوحی ثحٍ م حبححت‬ ‫‪ ۹۰1۹۰‬متشمشثغ ثٍ پالن ‪..۲۲9‬فشػی اص ‪ -۰۹‬اصلی مفشیص ی مجضی شذٌ اص پالن ‪ 04‬فشػی اص ‪ -۰۹‬اصلی یالغ دس د ضجیحىحبن‬ ‫ثخش ‪ .1‬تجش ض خش ذاسی اص مبله سسمی البی ملمًد وی فشیش ملشص گشد ذٌ است‪ .‬لزا ثٍ مىظًس اطالع ػمً مشاتت دس دی‬ ‫وًثت ثٍ فبصلٍ ‪ .1‬سیص اگُی میشًد دس صًستی وٍ اشخبص و جت ثٍ صذیس سىذ مبلىیت متمبضی اػتشاضی داشتٍ ثبشحىحذ محی‬ ‫تًاوىذ اص تبس خ اوتشبس ایلیه اگُی ثٍ مذت دی مبٌ اػتشاض خًد سا ثٍ ا ه اداسٌ ت لیم ی پس اص اخز سسیذ‪ ،‬ظش مذت ه محبٌ‬ ‫اص تبس خ ت لیم اػتشاض‪ ،‬دادخًاست خًد سا ثٍ مشاجغ لضبئی تمذ م ومب ىذ‪.‬ثذ ُی است دس صًست اومضبی مذت مزوًس ی ػذ‬ ‫یصًل اػتشاض طجک ممشسات سىذ مبلىیت صبدس خًاَذ شذ‪.‬‬ ‫‪*۰19۹‬تبس خ اوتشبس وًثت ایل‪.۰۲.1۲۰1۳1 :‬‬ ‫تبس خ اوتشبس وًثت دی ‪.۰۲.1۲11.۲ :‬‬ ‫رئیس ثبت اسىاد ی امالک مروذ‪ -‬محرم کىعاوی‬ ‫ریزوامٍ ارک‬ ‫م الف ‪ 5515‬مروذ‬ ‫ادارٌ ثبت اسىاد ی امالک حًزٌ ثبت ملک مروذ‬ ‫اگُی مًضًع مبدٌ ‪ ۲‬لبوًن یمبد‪.۲‬ائیه وبمٍ لبوًن تؼییه تىلیا یضؼیت ثجتی ی‬ ‫اساضی یسبختمبوُبی فبلذ سىذ سسمی‬ ‫ثشاثش سای شمبسٌ‪َ .۰۲.1۲۰1۲1-.۰۲.0۲۲۲۰۲۲1۲۲۲9۹۲ :‬یبت مًضحًع لحبوحًن‬ ‫تؼییه تىلیا یضؼیت ثجتی اساضی ی سبختمبوُبی فبلذ سىذ سسمی م تمش دس یاحذ‬ ‫ثجتی حًصٌ ثجت مله مشوذ تصشفبت مبلىبوٍ ثالمؼبسض متمبضی البی ػلی ػظیمی‬ ‫ػیش اثبد فشصوذ‪:‬ح ه ثشمبسٌ شىبسىبمٍ‪ . :‬صبدسٌ اص مشوذ دس ششذاوحگ حىحجحبه‬ ‫خبوٍ ثٍ م بحت ‪ ۳.۲14.‬متشمشثغ ثٍ پالن ‪ ۳1۲۲‬فشػی اص ‪ .‬ه‪ -‬اصلی مفحشیص ی‬ ‫مجضی شذٌ اص پالن ‪ 404‬فشػی اص ‪ .‬ه‪ -‬اصلی یالغ دس وىذلج ثخش ‪ .1‬تجش حض‬ ‫خش ذاسی اص مبله سسمی البی ملمذ ثبلش ػلیدًس بوٍ ملشص گشد ذٌ است‪ .‬لزا ثٍ‬ ‫مىظًس اطالع ػمً مشاتت دس دی وًثت ثٍ فبصلٍ ‪ .1‬سیص اگُی میشًد دس صًستحی‬ ‫وٍ اشخبص و جت ثٍ صذیس سىذ مبلىیت متمبضی اػتشاضی داشتٍ ثبشىذ می تًاوىذ‬ ‫اص تبس خ اوتشبس ایلیه اگُی ثٍ مذت دی مبٌ اػتشاض خًد سا ثٍ ا ه اداسٌ ت لحیحم ی‬ ‫پس اص اخز سسیذ‪ ،‬ظش مذت ه مبٌ اص تبس خ ت لیم اػتشاض‪ ،‬دادخًاست خحًد‬ ‫سا ثٍ مشاجغ لضبئی تمذ م ومب ىذ‪.‬ثذ ُی است دس صًست اومضبی مذت مزوحًس ی‬ ‫ػذ یصًل اػتشاض طجک ممشسات سىذ مبلىیت صبدس خًاَذ شذ‪.‬‬ ‫‪*۰194‬تبس خ اوتشبس وًثت ایل‪.۰۲.1۲۰1۳1 :‬‬ ‫تبس خ اوتشبس وًثت دی ‪.۰۲.1۲11.۲ :‬‬ ‫رئیس ثبت اسىاد ی امالک مروذ‪ -‬محرم کىعاوی‬ ‫م الف ‪ 2011‬تبریس‬ ‫اقتصاد‬ ‫مًسدویبص خًد سا ثشای اوجب ػملیبت ت حً حٍ ثحیحه‬ ‫ثبوىی لشض میگیشوذ‪ ،‬رخب ش لشض دادٌ ی لحشض‬ ‫گشفتٍشذٌ‪ ،‬مبوىذ َش مىجؼی دس التصبد داسای لیحمحت‬ ‫َ تىذ ی لیمت ویض ثشاسبس سبصیوبس ػشضٍ ی تمبضب‬ ‫تؼییه میشًد‪ .‬ثٍػجبست د ش‪ ،‬ثشاسبس ػحشضحٍ ی‬ ‫تمبضبی ا ه رخب ش دس ثبصاس ثیه ثبوىی است وٍ وشخ‬ ‫ثُشٌ (سًد) ثیه ثبوىی تؼییه میشًد‪.‬وحبسشحىحبسحبن‬ ‫ثبصاس سشمب ٍ ثشا ه ثبیسوذ وٍ تًس ی وشخ ثحُحشٌ ثحٍ‬ ‫ػىًان دی ػبم مُم تىظیم گشدی دس التصبد وحالن‬ ‫مطشح َ تىذ وٍ طی سبلُبی محتحمحبدی ثحٍ دلحیح‬ ‫و شی ثًدجٍ َمًاسٌ سشذ ومذ ى ی ىی اص ا حه‬ ‫دی ثبص ش مُم ؼىی تًس َم سا تلت تبثیش م تمیحم‬ ‫لشاس دادٌ است‪.‬دیلت سیضدَم طی ى بل گزشتٍ ثب‬ ‫ملًس ت ثبوه مشوضی الذا ثٍ تمحً حت اوضحجحب‬ ‫مبلی دیلت وشد سی ىشدی وٍ ثٍ تًلا ثحشداشحت‬ ‫تىخًاٌ دیلت اص مىبثغ ثبوه مشوضی؛ وىتشل تشاصوبمٍ‬ ‫ثبوه َب؛ وظبست ثش اضبفٍ ثشداشت ثبوه َحب؛ الحضا‬ ‫ثبوه َب ثٍ سدشدٌ یثیمٍ ثبثت اضبفٍ ثشداشت اص مىبثغ‬ ‫ثبوه مشوضی ی اصالح ساثطٍ ثحبوحه محشوحضی ثحب‬ ‫دیلت ی اصالح سیاثطٍ ثبوه َب ثب ثبوحه محشوحضی‬ ‫اوجبمیذ‪.‬ثٍ اػتمبد وبسشىبسبن حز اسص تشجحیحلحی‬ ‫ىی اص الذامبت اوتحلحبسی دیلحت سحیحضدَحم دس‬ ‫اگُی مًضًع مادٌ ‪ 1‬قاوًن ی مادٌ ‪ 01‬اییه وامٍ قاوًن تعییه تکلیف یضعیت اراضی ی ساختماوُای فاقذ سىذ رسمی‬ ‫‪.۰۲.1.۲۰1۳1041-۰۲.1۰1.۰‬‬ ‫پیشی اگُی شمبسٌ ‪ ۰۲.1۲1۲.-.۰۲.1.۲۰1۳1100‬ی ثشاثش اسای صبدسٌ َیئت مًضًع لبوًن تؼییه تىلیا یضؼیت ثجتی اساضی ی‬ ‫سبختمبوُبی فبلذ سىذ سسمی م تمش دس یاحذ ثجتی تجش ض تصش مبلىبوٍ ی ثالمؼبسض متمبضیبن ملشص گش ذٌ است لزا مشحخحصحبت‬ ‫متمبضیبن ی امالن مًسد تمبضب ثششح ر ثٍ مىظًس اطالع ػمً دس دی وًثت ثٍ فبصلٍ ‪ .1‬سیص اگُی محیحشحًد دس صحًستحی وحٍ‬ ‫اشخبص و جت ثٍ صذیس سىذ مبلىیت متمبضیبن اػتشاضی داشتٍ ثبشىذ می تًاوىذ اص تبس خ اوتشبس ایلیه اگحُحی ثحٍ محذت ‪ ۳‬محبٌ‬ ‫اػتشاض خًد سا ثٍ اداسٌ ثجت اسىبد ی امالن مل ت لیم یسسیذ اخز ومب ىذ‪ .‬مؼتشض ثب ذ ظش ىمبٌ اص تبس خ ت لحیحم اػحتحشاض‬ ‫مجبدست ثٍ تمذ م دسخًاست ثٍ دادگبٌ ػمًمی مل ومب ذ ی گًاَی تمذ م دادخًاست سا ثٍ اداسٌ ثجت مل تلً دَذ دس ا حه‬ ‫صًست الذامبت ثجت مًوًل ثٍ اسائٍ حىم لطؼی دادگبٌ است دس صًستی وٍ اػتشاض دس مُلت لبوًوی یاص و شدد ب مؼحتحشض‬ ‫گًاَی تمذ م دادخًاست ثٍ دادگبٌ ػمًمی مل سا اسائٍ وىىذ اداسٌ ثجت مل مجبدست ثٍ صذیس سىذ مبلىیت میىمب ذ ی صحذیس‬ ‫سىذ مبلىیت مبوغ اص مشاجؼٍ متضشس ثٍ دادگبٌ وی ت‬ ‫اگُی از بخش ‪0‬تبریس‬ ‫‪ -.‬خبوم اسصی یظیفٍ ص ه اثبد فشصوذ غالمل یه ثٍ ش ش ‪ .۲۲۲‬وذملی ‪.۲9۳4.4۹۹4‬ششذاوگ ىجبه سبختمبن ثحمح حبححت‬ ‫اگُی مفقًدی‬ ‫برگ سبس ی سىد کمپاوی خًدری سًاری سایپا تیپ‬ ‫‪BRILLIANCE-H230‬مدل ‪ 4151‬بشملارٌ‬ ‫ملًتلًر‪:‬‬ ‫پالک‪َ711-19 :‬ل‪ 09‬شملارٌ‬ ‫لی‪:‬‬ ‫لاسل‬ ‫لارٌ شل‬ ‫لمل‬ ‫‪BM15L/E000487‬ی شل‬ ‫‪ NAS731100F1000346‬مفقًد گردیلدٌ از‬ ‫درجٍ اعتبار ساقط می باشد‪22488.‬‬ ‫اگُی مفقًدی‬ ‫برگ سبس ی کارت ماشیه سًاری پراید تیپ سایپا‬ ‫‪ 414‬ای ملدل ‪ 4101‬بشلملارٌ پلالک‪:‬‬ ‫‪714-54‬س ‪ 17‬شمارٌ مًتلًر‪01316591 :‬‬ ‫شمارٌ شاسی‪ S1482284127713 :‬ملفلقلًد‬ ‫گردیدٌ از درجٍ اعتبار ساقط می باشد‪42449.‬‬ ‫اگُی مفقًدی‬ ‫برگ سبس تراکتًر کشایرزی ‪ 088‬دی دیفراوسیل‬ ‫مدل ‪ 59‬بشمارٌ پالک‪044-41 :‬ک‪ 14‬شملارٌ‬ ‫مًتًر‪MT2NVV8817 E :‬ی شمارٌ بلدولٍ‪:‬‬ ‫‪ R 48901 A 7‬مفقًد گردیدٌ از درجٍ اعتلبلار‬ ‫ساقط می باشد‪12424.‬‬ ‫اَر‪ -‬افشار عسیسی‬ ‫اگُی مفقًدی‬ ‫برگ سبس مًتًر سیکلت لیفان بشمارٌ اوتظامی‪:‬‬ ‫‪ 12110-157‬مدل ‪ 4159‬شمارٌ ملًتلًر‪:‬‬ ‫‪ 0200NC5044621‬شللمللارٌ تللىللٍ‪:‬‬ ‫‪ NC5***L9513609‬بىام ایىجاوب بلُلریز‬ ‫رضائیمفقًد گردیدٌ از درجٍ اعتبلار سلاقلط‬ ‫می باشد‪2255.‬‬ ‫م الف ‪151‬میاوٍ‬ ‫ریزوامٍ ارک‬ ‫اگُی مبدٌ ‪ ۲‬لبوًن ی مبدٌ ‪ .۲‬ائیه وبمٍ لبوًن تؼییه تىلیا یضؼیت ثجتی ی اساضی ی‬ ‫سبختمبوُبی فبلذ سىذ سسمی‬ ‫ثشاثش اساء صبدسٌ َییت مًضًع لبوًن مزوًس‪ ...‬م تمش دس یاحذ ثجتی تشومبوچبی تصشفبت مبلىحبوحٍ ی ثحالمحؼحبسض‬ ‫متمبضیبن ملشص گشد ذٌ است‪ .‬لزا مشخصبت متمبضیبن ی امالن مًسد تمبضب ثٍ ششح ص ش ثٍ مىظًس اطالع ػمحً دس‬ ‫دی وًثت ثٍ فبصلٍ ‪ .1‬سیص اگُی می شًد دس صًستی وٍ اشخبص و جت ثٍ صذیس سىذ مبلىیت متمبضیبن اػتحشاضحی‬ ‫داشتٍ ثبشىذ‪ ،‬می تًاوىذ اص تبس خ اوتشبس ایلیه اگُی ثٍ مذت دی مبٌ اػتشاض خًد سا ثٍ اداسٌ ثجحت اسحىحبد ی امحالن‬ ‫تشومبوچبی ت لیم ی پس اص اخز سسیذ ظش مذت ه مبٌ اص تبس خ ت لیم اػتشاض ‪ ،‬دادخًاست خًد سا ثٍ مشاجحغ‬ ‫لضب ی تمذ م ومب ىذ‪.‬‬ ‫‪ 0‬قطعٍ ((یاقع در ریستای قلعٍ جًق وجفقلی خان )) ازبخش ‪ 00‬تبریس‬ ‫‪ -.‬ششوت مخبثشات ا شان متمبضی ی متصش ششذاوگ ه ثبه سبختمبن مخبثشاتی اص پحالن ‪ -۰۳‬اصحلحی ثحٍ‬ ‫م بحت ‪ 1۰۰‬متش مشثغ حًصٌ ثجت مله تشومبوچبی اثتیبػی اص مبله سسمی اػضبی شًسای اسالمی سیستبی لحلحؼحٍ‬ ‫جًق وجفملی خبن ثٍ والسٍ ‪.۲۹9..۰۰۲۰۲.9۲۲۲۳۲۲‬‬ ‫‪ *۳14۳‬تبس خ اوتشبسوًثت ایل ‪ *.۰۲.1۲۰1۳0 :‬تبس خ اوتشبس وًثت دی ‪.۰۲.1۲11.۲ :‬‬ ‫رضا وًریزی ترکماوی ‪ -‬رئیس ادارٌ ثبت اسىاد ی امالک ترکماوچای‬ ‫ریزوامٍ ارک‬ ‫م الف ‪ 5515‬مروذ‬ ‫ادارٌ ثبت اسىاد ی امالک حًزٌ ثبت ملک مروذ‬ ‫اگُی مًضًع مبدٌ ‪ ۲‬لبوًن یمبد‪.۲‬ائیه وبمٍ لبوًن تؼییه تىلیا یضؼیت ثجتی ی اساضی یسبختمبوُبی فبلذ سىذ سسمی‬ ‫ثشاثش سای شمبسٌ‪َ .۰۲.1۲۲1۲.-.۰۲.0۲۲۲۰۲۲1۲۲۲9۳9 :‬یبت مًضًع لبوًن تؼییه تىلیا یضؼیت ثجتی اساضی ی سبختمبوُبی‬ ‫فبلذ سىذ سسمی م تمش دس یاحذ ثجتی حًصٌ ثجت مله مشوذ تصشفبت مبلىبوٍ ثالمؼبسض متمبضی خبوم ص ىت ثخحشحشحی محشوحیحذ‬ ‫فشصوذ‪:‬ملمذ ثشمبسٌ شىبسىبمٍ‪ .۲۹۰ :‬صبدسٌ اص مشوذ دس ششذاوگ ىجبه خبوٍ ثب وبسثشی امًصشی ثٍ م بحت ‪ .۹91۲۲‬متشمشثغ ثٍ‬ ‫پالن ‪ 10‬فشػی اص ‪ -۳۳۲.‬اصلی مفشیص ی مجضی شذٌ اص پالن ‪ ۰‬فشػی اص ‪ -۳۳۲.‬اصلی یالغ دس مشوذ ثخش ‪ .1‬تجش ض خش ذاسی‬ ‫اص مبله سسمی البی ػجبس مىصًسی ملشص گشد ذٌ است‪ .‬لزا ثٍ مىظًس اطالع ػمً مشاتت دس دی وًثت ثٍ فبصلٍ ‪ .1‬سیص اگُحی‬ ‫میشًد دس صًستی وٍ اشخبص و جت ثٍ صذیس سىذ مبلىیت متمبضی اػتشاضی داشتٍ ثبشىذ می تًاوىذ اص تبس خ اوتشبس ایلیه اگُی‬ ‫ثٍ مذت دی مبٌ اػتشاض خًد سا ثٍ ا ه اداسٌ ت لیم ی پس اص اخز سسیذ‪ ،‬ظش مذت ه مبٌ اص تبس خ ت لیم اػتشاض‪ ،‬دادخًاست‬ ‫خًد سا ثٍ مشاجغ لضبئی تمذ م ومب ىذ‪.‬ثذ ُی است دس صًست اومضبی مذت مزوًس ی ػذ یصًل اػتشاض طجک محمحشسات سحىحذ‬ ‫مبلىیت صبدس خًاَذ شذ‪.‬‬ ‫‪*۰199‬تبس خ اوتشبس وًثت ایل‪.۰۲.1۲۰1۳1 :‬‬ ‫تبس خ اوتشبس وًثت دی ‪.۰۲.1۲11.۲ :‬‬ ‫رئیس ثبت اسىاد ی امالک مروذ‪ -‬محرم کىعاوی‬ ‫ریزوامٍ ارک‬ ‫م الف ‪ 5044‬مروذ‬ ‫ادارٌ ثبت اسىاد ی امالک حًزٌ ثبت ملک مروذ‬ ‫اگُی مًضًع مبدٌ ‪ ۲‬لبوًن یمبد‪.۲‬ائیه وبمٍ لبوًن تؼییه تىلیا یضؼیت ثجتی ی‬ ‫اساضی یسبختمبوُبی فبلذ سىذ سسمی‬ ‫ثشاثش سای شمبسٌ‪َ .۰۲.1۲۲1۲.-.۰۲.0۲۲۲۰۲۲1۲۲۲9۲۲ :‬یبت محًضحًع لحبوحًن‬ ‫تؼییه تىلیا یضؼیت ثجتی اساضی ی سبختمبوُبی فبلذ سىذ سسمی م تمش دس یاححذ‬ ‫ثجتی حًصٌ ثجت مله مشوذ تصشفبت مبلىبوٍ ثالمؼبسض متمبضی البی میش ػلی اوجش‬ ‫ح یىی الذس فشصوذ‪:‬میشملمذ ثشمبسٌ شىبسحىحبمحٍ‪ ۳۰44۰ :‬صحبدسٌ اص محشوحذ دس‬ ‫ششذاوگ ىجبه خبوٍ ثٍ م بحت ‪ 091۲1‬متشمشثغ ثٍ پالن ‪ .۲‬فحشػحی اص ‪-.0۲9‬‬ ‫اصلی مفشیص ی مجضی شذٌ اص پالن ‪ -.0۲9‬اصلی یالغ دس مشوذ ثخش ‪ .1‬تحجحش حض‬ ‫خش ذاسی اص مبله سسمی البی میشملمذ ح یىی الذس ی ششوبء ملشص گحشد حذٌ‬ ‫است‪ .‬لزا ثٍ مىظًس اطالع ػمً مشاتت دس دی وًثت ثٍ فبصلٍ ‪ .1‬سیص اگُی میشحًد‬ ‫دس صًستی وٍ اشخبص و جت ثٍ صذیس سىذ مبلىیت متمبضی اػتشاضی داشتٍ ثبشىذ‬ ‫می تًاوىذ اص تبس خ اوتشبس ایلیه اگُی ثٍ مذت دی مبٌ اػتشاض خًد سا ثٍ ا ه اداسٌ‬ ‫ت لیم ی پس اص اخز سسیذ‪ ،‬ظش مذت ه محبٌ اص تحبس حخ ت حلحیحم اػحتحشاض‪،‬‬ ‫دادخًاست خًد سا ثٍ مشاجغ لضبئی تمذ م ومب ىذ‪.‬ثذ ُی است دس صًست اومضحبی‬ ‫مذت مزوًس ی ػذ یصًل اػتشاض طجک ممشسات سىذ مبلىیت صبدس خًاَذ شذ‪.‬‬ ‫‪*۰191‬تبس خ اوتشبس وًثت ایل‪.۰۲.1۲۰1۳1 :‬‬ ‫تبس خ اوتشبس وًثت دی ‪.۰۲.1۲11.۲ :‬‬ ‫رئیس ثبت اسىاد ی امالک مروذ‪ -‬محرم کىعاوی‬ ‫ریزوامٍ ارک‬ ‫ساستبی تلمک اوضجب دس تًص غ بساوٍَب جلًگیحشی‬ ‫اص َذسسفت مىبثغ اسصشمىذ اسصی وشًس دس ششا حط‬ ‫جىگ وبثشاثش التصبدی تللی میوىىحذ سی حىحشدی‬ ‫وٍ تبه ایسی التصبد وشًس دس ثحشاثحش تحلحًالت‬ ‫جُبوی وبشی اص جىگ سیسیٍ ی ایوشا ه ی محمحبثلحٍ‬ ‫ثبتًس جُبوی دس حًصٌ تبمیه وبالَبی اسحبسحی ی‬ ‫احیبوب شى ت مزاوشات لغً تلش مَبی ظحبلحمحبوحٍ‬ ‫ثشضذ ا شان سا تمً ت وشد‪ .‬حىحی اص پحیحبمحذَحبی‬ ‫جشاحی التصبد ا شان ی حز اسص تشجیلی افضا ش‬ ‫لیمت وبالَبی اسبسی ی سشذ تًس ثًد سی ىحشدی‬ ‫وٍ دیلت ثب پشداخت بساوٍ ومذی تحالش وحشد ثحٍ‬ ‫لذست خش ذ احبد مشد لطمٍای یاسد وشًد امب ا حه‬ ‫َمٍ مبجشا وجًد چشاوٍ سشذ تًس پیبمذَبی اجتىبه‬ ‫وبپز ش خًد دس سا ثش التصبد وشًس گزاشتٍ است‪.‬‬ ‫سئیس و ثبوه مشوضی میگً ذ‪ :‬ثخحش ػحمحذٌ‬ ‫تًس وىًوی وبشی اص وبحیٍ ػشضٍ است ثٍ گًوحٍ ای‬ ‫وٍ سشذ لیمت َبی جُبوی مىجش ثٍ ثشیص تحًس ثحی‬ ‫سبثمٍ ای دس جُبن شذٌ است ثٍ طحًسی وحٍ وحشخ‬ ‫تًس دس امش ىب ثٍ سلم ثی سبثمٍ ‪ ۹‬دسصحذ سسحیحذی‬ ‫دساسیپب ویض شبَذ سشذ تًس ثحًد حم ی ا حه تحًس‬ ‫جُبوی ػمذتب وبشی اص افضا ش ػًام َض ىٍای ثحًد‬ ‫وٍ ا ه افضا ش ػًام دس وشًس مب ویض حبدث شحذ‬ ‫ثٍ گًوٍای وٍ شبَذ افضا ش لیمت گحىحذ ‪ ،‬رست‪،‬‬ ‫داوٍَبی سیغىی ی ثشخی الال ثًد م ضمه ا حىحىحٍ‬ ‫ثخش د شی اص افضا ش لیمت داخحلحی وحبشحی اص‬ ‫حز اسص ‪ ۰۳۲۲‬تًمبوی ثًد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ریزوامٍ ارک‬ ‫م الف ‪ 5046‬مروذ‬ ‫ادارٌ ثبت اسىاد ی امالک حًزٌ ثبت ملک مروذ‬ ‫اگُی مًضًع مبدٌ ‪ ۲‬لبوًن یمبد‪.۲‬ائیه وبمٍ لبوًن تؼییه تىلیا یضؼیت ثجتی ی‬ ‫اساضی یسبختمبوُبی فبلذ سىذ سسمی‬ ‫ثشاثش سای شمبسٌ‪َ .۰۲.1۲۲1۲.-.۰۲.0۲۲۲۰۲۲1۲۲۲9۲. :‬یبت محًضحًع لحبوحًن‬ ‫تؼییه تىلیا یضؼیت ثجتی اساضی ی سبختمبوُبی فبلذ سىذ سسمی م تمش دس یاححذ‬ ‫ثجتی حًصٌ ثجت مله مشوذ تصشفبت مبلىبوٍ ثالمؼبسض متمبضی البی سیذ ح حیحه‬ ‫ح یىی الذس فشصوذ‪:‬میشملمذ ثشمبسٌ شىبسىبمٍ‪ .14۲۲۳449. :‬صبدسٌ اص مشوحذ دس‬ ‫ششذاوگ ىجبه خبوٍ ثٍ م بحت ‪ 411۲1‬متشمشثغ ثٍ پالن ‪ ..‬فحشػحی اص ‪-.0۲9‬‬ ‫اصلی مفشیص ی مجضی شذٌ اص پالن ‪ -.0۲9‬اصلی یالغ دس مشوذ ثخش ‪ .1‬تحجحش حض‬ ‫خش ذاسی اص مبله سسمی البی میشملمذ ح یىی الذس ی ششوبء ملشص گحشد حذٌ‬ ‫است‪ .‬لزا ثٍ مىظًس اطالع ػمً مشاتت دس دی وًثت ثٍ فبصلٍ ‪ .1‬سیص اگُی میشًد‬ ‫دس صًستی وٍ اشخبص و جت ثٍ صذیس سىذ مبلىیت متمبضی اػحتحشاضحی داشحتحٍ‬ ‫ثبشىذ می تًاوىذ اص تبس خ اوتشبس ایلیه اگُی ثٍ مذت دی مبٌ اػتشاض خًد سا ثٍ ا ه‬ ‫اداسٌ ت لیم ی پس اص اخز سسیذ‪ ،‬ظش مذت ه مبٌ اص تبس خ ت لحیحم اػحتحشاض‪،‬‬ ‫دادخًاست خًد سا ثٍ مشاجغ لضبئی تمذ م ومب ىذ‪.‬ثذ ُی است دس صًست اومضحبی‬ ‫مذت مزوًس ی ػذ یصًل اػتشاض طجک ممشسات سىذ مبلىیت صبدس خًاَذ شذ‪.‬‬ ‫‪*۰190‬تبس خ اوتشبس وًثت ایل‪.۰۲.1۲۰1۳1 :‬‬ ‫تبس خ اوتشبس وًثت دی ‪.۰۲.1۲11.۲ :‬‬ ‫رئیس ثبت اسىاد ی امالک مروذ‪ -‬محرم کىعاوی‬ ‫‪ 141.1‬متش مشثغ مفشیصی اص پالن ‪۳۹‬فشػی ‪۳۳04‬اصلی ثخش‪ ۰‬تجش ض خش ذاسی اص طشالن ی اسال سستمی‬ ‫‪ -۳‬البی وش م میشصائی فشصوذ ثذ ش ثٍ ش ش ‪ .90‬وذملی ‪0۲۰۹9.۳۲0۲‬ممذاس سٍ داوگ مشبع اص ششذاوگ ىجبه سحبخحتحمحبن‬ ‫ثم بحت ‪..۹10۳‬متش مشثغ مفشیصی اص پالن ‪10۳9‬اصلی ثخش ‪۰‬تجش ض خش ذاسی اص سىیىٍ تیض چىگ‬ ‫‪ -۲‬البی وش م البصادٌ فشصوذ جؼفش ثٍ ش ش ‪909۹۲۲‬وذملی ‪ .۲4۲94۹۲49‬ممذاس سٍ داوگ مشبع اص شحشحذاوحگ حىحجحبه‬ ‫سبختمبن ثم بحت ‪..۹10۳‬متش مشثغ مفشیصی اص پالن ‪10۳9‬اصلی ثخش ‪۰‬تجش ض خش ذاسی سىیىٍ تیض چىگ‬ ‫‪ -۰‬البی جًاد طُمبست پًس فشصوذ ثُشامخبن ثٍ ش ش ‪0۹4‬وذملی ‪ 1049۹1۲۳۲0‬ششذاوگ ىجبه سبختمبن ثحمح حبححت‬ ‫‪۰۳1۰1‬متش مشثغ مفشیصی اص پالن ‪ ۲۹9‬فشػی ‪ 00۲۲‬اصلی ثخش ‪۰‬تجش ض خش ذاسی اص صلا وبص اثیش پًس‬ ‫‪ -1‬البی چى یض م لمی فشصوذ ثُشا ثٍ ش ش ‪ 9۳0۳۲‬وذملی ‪ .۲4.۹.4.04‬ششذاوگ ىحجحبه سحبخحتحمحبن ثحمح حبححت‬ ‫‪.۲011۲‬متش مشثغ مفشیصی اص پالن ‪.۲4‬فشػی اص ‪00۲4‬اصلی ثخش ‪۰‬تجش ض خش ذاسی ثُشا م لمی‬ ‫‪ -0‬البی ملمذ مشادی فشصوذ ا مبن ثٍ ش ش ‪۰۲‬وذملی ‪ 104۹۹۲۹140‬ششذاوگ ىجبه سبختمبن ثم بحت ‪ .۲.11۳‬متش محشثحغ‬ ‫مفشیصی اص پالن ‪ 0۹۳1‬اصلی ثخش ‪ ۰‬تجش ض خش ذاسی اص خذای شدی فتلی‬ ‫‪ *.1۹۰‬تبس خ اوتشبس وًثت ایل‪ *.۰۲.1۲۰1۳1 :‬وًثت دی ‪.۰۲.1۲11.۲ :‬‬ ‫علی پًر‪ -‬رئیس ادارٌ ثبت اسىاد ی امالک مرکسی تبریس‬ ‫ریزوامٍ ارک‬ ‫م الف ‪ 5500‬مروذ‬ ‫ادارٌ ثبت اسىاد ی امالک حًزٌ ثبت ملک مروذ‬ ‫اگُی مًضًع مبدٌ ‪ ۲‬لبوًن یمبد‪.۲‬ائیه وبمٍ لبوًن تؼییه تىلیا‬ ‫یضؼیت ثجتی ی اساضی یسبختمبوُبی فبلذ سىذ سسمی‬ ‫ثشاثش سای شمبسٌ‪.۰۲.1۲۰1۲1-.۰۲.0۲۲۲۰۲۲1۲۲۲944:‬‬ ‫َیبت مًضًع لبوًن تؼییه تىلیا یضؼیت ثجتی اساضی ی‬ ‫سبختمبوُبی فبلذ سىذ سسمی م تمش دس یاحذ ثجتی ححًصٌ‬ ‫ثجت مله مشوذ تصشفبت مبلىبوٍ ثالمحؼحبسض محتحمحبضحی‬ ‫البی مُذی افشاشتٍ فشصوذ‪:‬ح ه ثشمبسٌ شىبسىبمٍ‪94.۲ :‬‬ ‫صبدسٌ اص مشوذ دس ششذاوگ ىجبه خحبوحٍ ثحب وحبسثحشی‬ ‫ثبغبت ی وشبیسصی ثٍ م بحت ‪ .۰41۳1‬متشمشثغ ثٍ پالن‬ ‫‪ ..‬فشػی اص ‪ -.0.۹‬اصلی مفشیص ی مجضی شذٌ اص پحالن‬ ‫‪ -.0.۹‬اصلی یالغ دس مشوذ ثخش ‪ .1‬تجش ض خش ذاسی اص‬ ‫مبله سسمی البی ملمذ سم تشاش ی ػلی ویىخً ملحشص‬ ‫گشد ذٌ است‪ .‬لزا ثٍ مىظًس اطالع ػمً محشاتحت دس دی‬ ‫وًثت ثٍ فبصلٍ ‪ .1‬سیص اگُی میشحًد دس صحًستحی وحٍ‬ ‫اشخبص و جت ثٍ صذیس سىذ مبلىیت متمبضی اػتحشاضحی‬ ‫داشتٍ ثبشىذ می تًاوىذ اص تبس خ اوتشبس ایلیحه اگحُحی ثحٍ‬ ‫مذت دی مبٌ اػتشاض خًد سا ثٍ ا ه اداسٌ ت لیم ی پس اص‬ ‫اخز سسیذ‪ ،‬ظش مذت ه مبٌ اص تبس خ ت لیم اػتشاض‪،‬‬ ‫دادخًاست خًد سا ثٍ مشاجغ لضبئی تمذ م ومب ىذ‪.‬ثذ ُحی‬ ‫است دس صًست اومضبی مذت مزوًس ی ػحذ یصحًل‬ ‫اػتشاض طجک ممشسات سىذ مبلىیت صبدس خًاَذ شذ‪.‬‬ ‫‪*۰1۹۲‬تبس خ اوتشبس وًثت ایل‪.۰۲.1۲۰1۳1 :‬‬ ‫تبس خ اوتشبس وًثت دی ‪.۰۲.1۲11.۲ :‬‬ ‫رئیس ثبت اسىاد ی امالک مروذ‪ -‬محرم کىعاوی‬ ‫***********************‬ ‫ریزوامٍ ارک‬ ‫م الف ‪ 5501‬مروذ‬ ‫ادارٌ ثبت اسىاد ی امالک حًزٌ ثبت ملک مروذ‬ ‫اگُی مًضًع مبدٌ ‪ ۲‬لبوًن یمبد‪.۲‬ائیه وبمٍ لبوًن تؼییه تىلیا‬ ‫یضؼیت ثجتی ی اساضی یسبختمبوُبی فبلذ سىذ سسمی‬ ‫ثشاثش سای شمبسٌ‪.۰۲.1۲۰1۲4-.۰۲.0۲۲۲۰۲۲1۲۲۲۹.۲:‬‬ ‫َیبت مًضًع لبوًن تؼییه تىلیا یضؼیت ثجتی اساضی ی‬ ‫سبختمبوُبی فبلذ سىذ سسمی م تمش دس یاحذ ثجتی ححًصٌ‬ ‫ثجت مله مشوذ تصشفبت مبلىبوٍ ثالمحؼحبسض محتحمحبضحی‬ ‫البی ػلی جؼفشی فشصوذ‪:‬ثخشؼلی ثشمبسٌ شىبسىبمٍ‪.4۲ :‬‬ ‫صبدسٌ اص مشوذ دس ششذاوگ ىجبه سبختمبن ثب وبسثحشی‬ ‫م ىًوی ثٍ م بحت ‪ ۰111۲‬متشمشثغ ثحٍ پحالن ‪..۲.۳‬‬ ‫فشػی اص ‪ -۰۹‬اصلی مفشیص ی مجضی شذٌ اص پحالن ‪-40‬‬ ‫فشػی اص ‪ ۰۹‬اصلی یالغ دس د ضجیىبن ثخش ‪ .1‬تحجحش حض‬ ‫خش ذاسی اص مبله سسمی البی ملمذ ػلی لحشثحبن صادٌ‬ ‫د ضجیىبن ملشص گشد ذٌ است‪ .‬لزا ثٍ مىظًس اطالع ػمً‬ ‫مشاتت دس دی وًثت ثٍ فبصلٍ ‪ .1‬سیص اگُی محیحشحًد دس‬ ‫صًستی وٍ اشخبص و جت ثٍ صحذیس سحىحذ محبلحىحیحت‬ ‫متمبضی اػتشاضی داشتٍ ثبشىذ می تًاوىذ اص تبس خ اوتحشحبس‬ ‫ایلیه اگُی ثٍ مذت دی مبٌ اػتشاض خًد سا ثٍ ا ه اداسٌ‬ ‫ت لیم ی پس اص اخز سسیذ‪ ،‬ظش مذت ه مبٌ اص تبس حخ‬ ‫ت لیم اػتشاض‪ ،‬دادخًاست خًد سا ثٍ محشاجحغ لضحبئحی‬ ‫تمذ م ومب ىذ‪.‬ثذ ُی است دس صحًست اوحمحضحبی محذت‬ ‫مزوًس ی ػذ یصًل اػتشاض طجک ممشسات سىذ مبلىیت‬ ‫صبدس خًاَذ شذ‪.‬‬ ‫‪*۰1۹.‬تبس خ اوتشبس وًثت ایل‪.۰۲.1۲۰1۳1 :‬‬ ‫تبس خ اوتشبس وًثت دی ‪.۰۲.1۲11.۲ :‬‬ ‫رئیس ثبت اسىاد ی امالک مروذ‪ -‬محرم کىعاوی‬ ‫خبرگساری ارک‬ ‫‪www.ark-news.ir‬‬ ‫جای مىاسب تبلیغ کاال یخدمات شما‬ ‫دربازارایران یدویا‬ ‫شمارٌ تماس‪19184541:‬‬ ‫ی ‪19142745‬‬ صفحه 7 ‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫ًشبًی النترًٍینی رٍزًبهِ ارک‬ ‫سبیت رٍزًبهِ ارک‪arkonline.ir 9‬‬ ‫سبیت پبیگبُ خبری ارک ‪ark-news.ir9‬‬ ‫ایویل رٍزًبهِ‪ark.tabriz@yahoo.com9‬‬ ‫ایویل هذیرهسئَل‪eshraghimo@gmail.com 9‬‬ ‫هذیر اجرائی‪ 9‬هعصَهِ حجبزی‬ ‫هجری سبیت رٍزًبهِ‪ 9‬سبًبز اشراقی‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫هذیر هسئَل ٍصبحب اهتیبز‪ 9‬هحوذ اشراقی‬ ‫سردبیر‪ 9‬سبًلی اشراقی‬ ‫تبسیس ‪ - 0261 9‬زهیٌِ اًتشبر ‪ 9‬فرٌّگی ‪ٌّ -‬ری ‪ -‬ادبی ‪ -‬علوی‬ ‫مذپستی‪ - 4052536129‬تلفی‪24301608 - 24310803 )130(9‬‬ ‫تلفبمس‪ - 24301605 9‬شوبرُ ّوراُ ‪180330455719‬‬ ‫ًشبًی ‪ 9‬تبریس خیبببى ازادی‪ -‬خیبببى هبراالى ًرسیذُ بِ هیذاى فذک‬ ‫دفتر رٍزًبهِ ارک ‪ -‬چبپخبًِ‪ 9‬پرًیبى تبریس‬ ‫دٍشٌثِ ‪ 01‬هشداد ‪ 0 * 0410‬اگَست ‪ 3 * 2122‬هحشم ‪ * 0444‬سال سی ٍ دٍم ( اٍشَص ایکیٌجی ایل ) * شواسُ ( سایی ) ‪ * 5556 :‬ورزش و گردشگری‬ ‫پیرٍزی ًوبیٌذُ اررببیجبى شرقی‬ ‫در ببزی ًخست هسببقبت مشَری‬ ‫بسنتببل ًَجَاًبى‬ ‫تجربِ تببستبًی خٌل از هبرهیشَ‬ ‫تب تخت سلیوبى‬ ‫گامّای خستِ ٍ هذیشاى کنکاس!‬ ‫لغَ اعضام ٍسصشکاساى ایرشاى‬ ‫تِ هساتقات قْشهاًی جَاًراى‬ ‫جْاى تشای ّوِ یک خرثرش‬ ‫است اها تشای ٍسصشکراساًری‬ ‫کِ دس ششایطی سخت سْویِ‬ ‫گشفتِاًذ‪ ،‬تِ هعٌی اص دسرت‬ ‫سفتی اسصٍیری اسرت کرِ‬ ‫سال ّرا ترشای اى شر‬ ‫کشدُاًذ‪.‬‬ ‫تا تشگضاسی هساتقرات تسرکرترثرال کشرَسی‬ ‫ًَجَاًاى تِ هیضتاًی سشاب‪ً ،‬وایٌذُ ارستایجاى‬ ‫ششقی تاصی اٍل سا تا پریرشٍصی پشرت سرش‬ ‫گزاشت‪.‬‬ ‫به گضاسش ایشنا‪ ،‬مساباا بسکت ال کطقاس‬ ‫سدو نارقاانقا دس گقشوو ‪C‬بقه مقیقضبقانقی‬ ‫ضهشستا سشا با حیاس ‪ ۲‬تیقم اص هقهقتقم‬ ‫مشداد راس به مذ پنذ سوص بقشگقضاس مقی‬ ‫ضاد‬ ‫ای سقاب ها که قشاس باد با حیاس هط تیم‬ ‫ارسبایزا ضشقی‪ ،‬ارسبایزا غشبی‪ ،‬اسدبقیقل‪،‬‬ ‫صنزا ‪ ،‬کشدستا کشمانطاو‪ ،‬ایالم و هقیقذا‬ ‫اغاص ضاد اما دس نهای بقه د قیقل انصقشا‬ ‫تیم ها هیذا و ایالم با حیاس ‪ ۲‬تقیقم دس‬ ‫سا سه هضاس نهش عالمه امینی ضقهقشسقتقا‬ ‫سشا دس حال بشگضاس اس‬ ‫بش اسا ای خ ش دس او ی سوص باص ها‪ ،‬تقیقم‬ ‫ارسبایزا ضشقی با نتیزه ‪ ۰۲‬بش ‪ ۰۰‬تیم اسدبیقل‬ ‫سا اص پیص سو بشداض و دس دی ش مساباه تیقم‬ ‫ارسبایزا غقشبقی ‪ ۰۰ - ۰۲‬اص سقذ تقیقم‬ ‫کشمانطاو گزض‬ ‫ترمیب سِ ًفرُ تین هلی گلف‬ ‫در هسببقبت جْبًی هشخص شذ‬ ‫به گضاسش ایسنا‪ ،‬مسابقاقا‬ ‫دوومیذانی قهشمانی رقاانقا‬ ‫رها اص ‪ ۰۱‬تا ‪ ۰۱‬مشداد بقه‬ ‫میضبانی کقمقیق قیقا بقشگقضاس‬ ‫می ضاد و ایشا بقشا ایق‬ ‫سویذاد پنذ سهییقه داضق‬ ‫ساسینا ساعذ دس پشش سقه‬ ‫گام‪ ،‬عمی امیشیقا دس دو‬ ‫‪ ۰۱۱‬متش‪ ،‬سییش اقق قا قی دس‬ ‫‪ ۰۱۱۱‬مققتققش مققانق ‪ ،‬اسضققیققا‬ ‫مصذقی دس پشش با نقیقضو و‬ ‫اسسال قطاایی دس پقشتقا‬ ‫وصنه سهییه ای مساباا سا‬ ‫کسب کشدو بادنذ اما اعقضام‬ ‫انها قوقا ضقذاقذساسقیقا‬ ‫دوومیذانی دس تاضیح قوقا‬ ‫اعضام اص مطکل دس اخز ویضا‬ ‫خ ش داد و با دستقاویقض ققشاس‬ ‫داد ای ق مققاضققا کققه‬ ‫امشیکا به وسصضکاسا ایقشا‬ ‫ویضا نیقی دهقذ‪ ،‬اعقضام بقه‬ ‫کمی یا سا وا کشد‬ ‫دس بیانیه اقذساسقیقا امقذو‬ ‫اس ‪:‬‬ ‫یکی اص ای مسیشها پقشواص‬ ‫تهشا به دبی و اص دبقی بقه‬ ‫اشودگاو رقا ا کقنقذ‬ ‫امشیکا و اص انزا به باگقاتقا‬ ‫پایتخ کمی یا و اص باگقاتقا‬ ‫به ضهش کا ی محل بشگضاس‬ ‫سقاب ها باد که با تاره بقه‬ ‫اینکه بایذ ویضا تشانقضیقتقی‬ ‫بشا وسود تیم کطاسما بقه‬ ‫خاک امشیکا سا دسیقااق‬ ‫می کشدیم مقتقاسقهقانقه ایق‬ ‫ماضا به د یل مطقکقال‬ ‫مشباط به عذم صقذوس ویقضا‬ ‫تاسط امشیکایقی هقا بقشا‬ ‫مسااشانی که اص ماصذ ایقشا‬ ‫قصذ وسود بقه خقاک ایق‬ ‫کطاس سا داسنذ محاق نطذ و‬ ‫اص طشای میبایس تقاقق‬ ‫بسققیققاس صیققاد دس انققزققا‬ ‫میداضتنذ که اصال دسسق‬ ‫ن اد و وسصضقکقاسا سا بقا‬ ‫مطققکققال بسققیققاس صیققاد‬ ‫مااره میکشد‬ ‫مسیش بعذ پشواص اص تهشا به‬ ‫سی دوحه قطش و اص انقزقا‬ ‫به مادسیذ پایتخ اسپانیقا و‬ ‫اص مادسیذ به پایتخ کمی یقا‬ ‫و اص انزا به کا ی ضهش محل‬ ‫بشگضاس مساباا بقاد کقه‬ ‫ای مسیش پشواص هم احتیاد‬ ‫به ویضا تشانضیقتقی رقهق‬ ‫وسود به کطاس اسقپقانقیقا سا‬ ‫داض که با تاره به ضشایط‬ ‫ماراد ای مسیش نیض به نتیزه‬ ‫نشسیذ و باص هم تقاقق دس‬ ‫انزا صیاد باد اینکه گقهقتقه‬ ‫می ضاد تیم کطقاسمقا بقه‬ ‫د یل مطکال ما ی به ایق‬ ‫مساباا اعضام نطقذو اسق‬ ‫اصال صح نقذاسد و ایق‬ ‫حش اص پقایقه بقی اسقا‬ ‫اس به گضاسش ایسنا‪ ،‬ایق‬ ‫بیانیه دس حقا قی اص سقا‬ ‫اذساسیا اعالم ضذو که ای‬ ‫اذساسیا مقی تقاانسق بقا‬ ‫گشات ویضا تشانضی یکقی‬ ‫اص کطاسها اسوپایی‪ ،‬سهقش‬ ‫دوومیذانی کاسا به کمی قیقا‬ ‫سا مهیا می کشد و حتیا الصم‬ ‫نیس بشا سهش به کمی یا اص‬ ‫مسیش امشیکقا اققذام کقشد‬ ‫حتی با یک رستزا سادو‬ ‫می تاا مقتقارقه ضقذ کقه‬ ‫سوصانه اص استان ال به ماصقذ‬ ‫باگاتا پایتخ کمی یا پشواص‬ ‫وراد داسد و اگش اذساسیا‬ ‫به مقاقق اققذام مقی کقشد‪،‬‬ ‫می تاانس حتی بذو نقیقاص‬ ‫به ویضا امشیکا یقا ویقضا‬ ‫تققشانققضیققتققی ضققنقق قق ‪،‬‬ ‫دوومیذانی کاسا رقاا سا‬ ‫ساهی مساباا رهانی کنذ‬ ‫اققذساسققیققا دوومققیققذانققی‬ ‫ماظ بقاد ضقشایقط الصم‬ ‫بشا اعضام وسصضکاسا خاد‬ ‫سا مهیا و دس ای ساستا تالش‬ ‫کنذ؛ راانانی که بقا تقالش‬ ‫صیاد مااق به کسب وسود‬ ‫ضذوانذ‪ ،‬با هذ سقابق دس‬ ‫میادی رهانی سختیها سا به‬ ‫را خشیذوانذ امقا اکقنقا‬ ‫ان یقضو خقاد سا اص دسق‬ ‫دادو انذ چشا که اقذساسقیقا‬ ‫دوومیذانی وظیهه خقاد دس‬ ‫اخز ویضا سا به دسستی انزقام‬ ‫نذادو اس‬ ‫تاصیکی عشاقی ششاکتَس‪:‬‬ ‫تشای خَشحالی َّاداساى ششاکتَس ش‬ ‫ّافثک عشاقی شین فَشثال ششاکتَس گرفرت‪ :‬عر قرِ‬ ‫صیادی تِ ششاکتَس ٍ ّرَاداساًرش داسم ٍ ترشای‬ ‫خَاّن کشد‪.‬‬ ‫خَشحالی اًْا تا شوام شَاى ش‬ ‫ششکیه شین هلی ایشاى دس تِ هساتقات جْراًری‬ ‫گلف دس پاسیس هشخص شذ‪.‬‬ ‫به گضاسش ایشنا‪ ،‬پق اص بقشگقضاس ‪ ۰‬دوس‬ ‫اسدو گم باصا و با نظش حس کقشیقیقیقا‬ ‫سشمشبی تیم‪ ،‬سزاد کشمپاس‪ ،‬ابشاهیم نقاس و‬ ‫محیذ ضیخصادو تشکیب تیم اعضامی ایقشا بقه‬ ‫مساباا رهانی پاسی سا تطکیل میدهنذ‬ ‫مساباا رهانی گم ضهشیاسماو دس پاسیق‬ ‫بشگضاس میضاد و تیم ایشا پ اص غی تقی ‪۰۱‬‬ ‫سا ه دس ای مساباا و بشا نخستی بقاس دس‬ ‫خاک اسوپا حیاس خااهذ ضذ‬ ‫ًوبیٌذُ تیراًذازی ایراى‬ ‫راّی هرحلِ دٍم تراپ شذ‬ ‫به گضاسش ایشنا‪ ،‬صها هاد سوص ضن ه دس گه و گا‬ ‫با سسانه باض او به نحاو پیاست به تقشاکقتقاس اضقاسو‬ ‫کشد و ااضود‪ :‬تشاکتاس تقیقم بقضسگقی دس ایقشا و‬ ‫اسیاس ‪ ،‬وقتی پیطنهاد هیکاس اص سا ای تقیقم‬ ‫مطش ضذ‪ ،‬خاضحال ضذم‪ ،‬ا ته دس چهاس سال اخقیقش‬ ‫باسها تیم ها ایشانی به م پیطنهاد دادوانذ‪ ،‬اما وقتقی‬ ‫مذیش بشنامههایم پیطنهاد تشاکتاس سا با مق دس مقیقا‬ ‫گزاض با تاره به حیاس قشبا بشدی دس ای تیم‪،‬‬ ‫به حیاس دس تشاکتاس تشغیب ضذم‬ ‫و گه ‪ :‬بشدی دس گزضته خیمی به مق کقیقک‬ ‫کشدو و حتی میتاانم ب ایم به م اات ال یقاد دادو‬ ‫اس‬ ‫به گضاسش ایشنا اص اذساسیا تیشانذاص ‪ ،‬ایق‬ ‫سقاب ها که اص ‪ ۲‬مشداد اغاص ضذو‪ ،‬سوص ضنق قه‬ ‫دس بخص تشاپ مشدا پی یقش ضقذ کقه دس‬ ‫نهای محیذ بیشانانذ تنها نیاینذو کطقاسمقا ‪،‬‬ ‫دس مزیا ‪ ۰‬سانذ امتیاص ‪ ۲۰‬سا کسب کقشد و‬ ‫دس سدو دوم رذول قشاس گشا‬ ‫ای سقاب ها اشدا پی قیقش خقااهقذ ضقذ و‬ ‫بیشانانذ بایذ بشا سسیذ به اینال دس ‪ ۰‬سانقذ‬ ‫باقیمانذو با حشیها خاد به سقاب میپشداصد‬ ‫خبرگساری ارک‬ ‫‪www.ark-news.ir‬‬ ‫جبی هٌبسب تبلیغ مبال ٍخذهبت شوب‬ ‫درببزارایراى ٍدًیب‬ ‫شوبرُ توبس‪24301608 ٍ 243108039‬‬ ‫هاد اضااه کشد‪ :‬سشداس اصما دوس صیییی م‬ ‫اس و بشا حیاسم دس تشاکقتقاس کقیقک کقشد‪،‬‬ ‫معتاذم سشداس میخااس با تطایق م بشا امقذ‬ ‫به تشاکتاس‪ ،‬به طشاذاسا ای تیم کیک کنذ‬ ‫و ااضود‪ :‬ا ته بشا امذ به تشاکتاس با کشاس راسم‬ ‫و بطاس سس هم که ساباه حیاس دس ی ایقشا سا‬ ‫داسنذ مطاس کشدم‬ ‫ای باصیک عشاقی با بیا اینکه تشاکتقاس طقشاقذاسا‬ ‫بسیاس صیاد داسد و حیای اا ا عادوا اص و دس‬ ‫ض که ها ارتیاعی کشدو انذ‪ ،‬ااضود‪ :‬ایق مقاضقا‬ ‫کاس م و دی ش هیی تییی هایم سا سخ تش میکنذ‬ ‫چشا که بایذ با صذ دسصذ تاا کاس کنیم و انتظاسا‬ ‫هااداسا و کادس انی سا بشاوسدو ساصیم‬ ‫به گضاسش ایشنا‪ ،‬تیم اات ال تشاکتاس اص ‪ ۰۱‬تقیقشمقاو‬ ‫گزضته بشا بشپایی اسدو تذاسکاتی عاصم استان قال‬ ‫تشکیه ضذو و چنذ باصیک داخمی و خاسری نقیقض دس‬ ‫ای اسدو دو ههته ا به تشکیب ای تیم اضااه ضذو‬ ‫اس‬ ‫ّفتِ صٌایعدستی ٌّذ تشگضاس هیشَد‬ ‫طثق اع م تخش اسیا اقیاًَسیرِ شرَسای جرْراًری‬ ‫صٌایعدستی‪ ،‬چْاسهیی ّفتِ صٌایعدستی ٌّذ اص ‪2۲‬‬ ‫هْشهاُ اهسال شا اٍل اتاىهاُ تشگضاس خَاّذ شذ‪.‬‬ ‫هساتقات شیشاًذاصی قْشهاًی اسیا دس ترخرش‬ ‫اّذاف پشٍاصی ششاج هشداى پیگیشی شذ ٍ شٌْا‬ ‫ًوایٌذُ ایشاى تا ایستادى دس جایگاُ دٍم‪ ،‬ساّی‬ ‫هشحلِ تعذ شذ‪.‬‬ ‫خَاّن کشد‬ ‫بهگضاسش خ قشگقضاس مقهقش‪ ،‬چقهقاسمقیق هقهقتقه‬ ‫صنای دستی هنذ اص ‪ ۰۱‬تا ‪ ۰۰‬اکت ش ‪ ۰۱۰۰‬بشابش بقا ‪۰۰‬‬ ‫مهش تا اول ابا ‪ ،۰۰۱۰‬دس ضهش دهمی نقا دس هقنقذ‬ ‫بشگضاس خااهذ ضذ ای سویذاد که بشا مقعقشاقی و‬ ‫تشویذ صنای دستی و دس ساختهها هقنقذوسقتقا‬ ‫تشتیب دادو ضذو اس ‪ ،‬به حاظ اهقیقیق ‪ ،‬دومقیق‬ ‫سویذاد بضسگ بیق ا قیقمقمقی اسق کقه ویقتقشیق‬ ‫دس ساخته ها ای کطقاس بقه ضقیقاس مقی سود‬ ‫خشیذاسا و مطتشیا بشرسته و سشضنا اص سقشاسقش‬ ‫دنیا دس کناس هضاسا باصدیذکقنقنقذو عقاد دس ایق‬ ‫سویذاد ضشک میکننذ‬ ‫تالش بشگضاسکننذگا ههته صنای دستی هنذ بش ایق‬ ‫اس که ایق سویقذاد ایقایقی بقشا کطقاسهقا‪،‬‬ ‫ضشک ها و ساصما ها اعال دس حاصو صنای دستقی‬ ‫و هیچنی بشا تاسعه پایذاس میشاث و اقشهقنق‬ ‫ایزاد کنذ‬ ‫هحتشن خَاًی ٍ هشثیِخَاًی اهام حسیی(ع) تِ سثک تحش طَیل ثثت هلی شذ‬ ‫قائن هقام ٍصیش هیشاث فرشّرٌرگری‪،‬گرشدشرگرشی ٍ‬ ‫صٌایع دستی گفت‪ّ :‬وضهاى تا ششٍع هاُ هرحرشم دٍ‬ ‫عٌصش هحتشن خَاًی ٍ هشثیِ خَاًی اهام حسیی (ع)‬ ‫تِ سثک تحش طَیل دس فْشست هلی هیشاث ًاهلوَس‬ ‫ثثت شذ‪.‬‬ ‫به گضاسش ایشنا‪ ،‬عمی داسابی دس حسقا کقاسبقش‬ ‫خاد دس اینستاگشام ناض ‪ :‬دس سال راس و هیضما‬ ‫با ضشو ماو محشم ‪ ۰۰۰۰‬هقزقش ققیقش وصاس‬ ‫میشاث اشهن ی‪ ،‬گشدض ش و صنای دستی مهتقخقش‬ ‫به ح دو عنصش «محتطم خاانی »و «مشحیه خاانقی‬ ‫امام حسی ( ) به س ک بحش طایل »دس اقهقشسق‬ ‫ممی میشاث ناممیا کطاس ح ضذو اس‬ ‫و اظهاس داض ‪ :‬میشاث ناممیا عقاضقاسایقی‪ ،‬دس‬ ‫صمشو مهیتشی مااسیج اشهن ی ناممیقا اسقالمقی‬ ‫قشاس داسد ای میشاث مهم تاسیخی‪ ،‬کقه دس سحقا و‬ ‫عضا سشوس و ساالس ضهیذا ‪ ،‬حیقش ابقاعق قذا‬ ‫حسی ( ) ظهاس وبشوص یااته با محاسی واقعه عظیم‬ ‫کشبال و سوای ها ساصناک ا ضکل گشاته اس‬ ‫قائم ماام وصیش میشاث اشهن قی خقاطقشنطقا کقشد‪:‬‬ ‫سن ها‪ ،‬ایی ها‪ ،‬سسام‪ ،‬نیایصها مزه قی و بقه‬ ‫ویژو ناحه ها و عناصش کقه مقیقشاث نقامقمقیقا‬ ‫عاضاسایی سا ضکل میدهنذ به د یل ناقطقی کقه دس‬ ‫حیا دینی و ارتیاعی مشدم داضته س ب ساص واقا‬ ‫ممی دس میا ایشانیا ااسغ اص اختالاقا مقزهق قی و‬ ‫قامی بادو اس ‪ ،‬چشا که حسی ب عمی ( ) ااسغ اص‬ ‫نسب و کنیه و نژاد‪ ،‬بشا ایشانیا ‪ ،‬نیقاد اصادگقی و‬ ‫ایخاس اس‬ ‫معاو میشاث اشهن ی وصاس میشاث اشهن ی اظهاس‬ ‫داض ‪ :‬سن ها عاضاسایی دس تناسب با تقنقاعقا‬ ‫اشهن ی‪ ،‬صبانی و روشاایقایقی اص اضقکقال و صقاس‬ ‫متناعی بشخاسداس گطته و دس هش دوسو ا دس ظقش‬ ‫صما را می گیشد ای میشاث مهم بطش کقه دس‬ ‫دوسو ها مختم تاسیخی به ویژو دس دوسو ال بایه‪،‬‬ ‫صهایه‪ ،‬قاراس ضکل و ضیایل خاصی پقیقذا نقیقادو‬ ‫اس داسا یک اصل واحذ اس ‪ :‬باصنیایی و ضقش‬ ‫حیاسه اصادگی حیاسه ا که دس میقشاث رقهقانقی‬ ‫تعضیه به بهتشی ضکل نیایص دسامذو و دس اهقشسق‬ ‫میشاث رهانی یانسکا به ح سسیذو اس‬ ‫ادامه اص ضیاسو ق ل و‬ ‫تخ سمییا یا ضهش گنزک دس یک دسو سقشسق قض‬ ‫دس بمنذ سه هضاس متش ‪ ،‬سشضقاس اص رقاربقه هقا‬ ‫کمنظیش ط یعی‪ -‬تاسیخی واق ضذو‪ ،‬ای ناحیه هیقا‬ ‫ضهش مطهاس اس که بنا به ناضقتقه هقا کقهق ‪،‬‬ ‫صادگاو صستط بادو و دس ناضته ها پهما به نقام‬ ‫گنزک خاانذو ضذو اس‬ ‫ای ضهش باستانی دس ادواس مختم محل سقکقانق‬ ‫اقاامی ماننذ‪ ،‬مادها‪ ،‬هخامنطیا ‪ ،‬اضکانیا ‪ ،‬ساسانیا‬ ‫و مواال بادو و دس هش یک اص دوسوها اا ‪ ،‬ایق‬ ‫محل دس اود قذس و تیذ صما مشباط بقه خقاد‬ ‫بادو اس‬ ‫چی متحشک یا چیمی گال یکی اص بینظیشتشی‬ ‫پذیذو ها ایشا و حتی رهقا اسق کقه دس دل‬ ‫ط یع و دس کناس مزیاعه رهانی تخ سقمقیقیقا‬ ‫تکا را خاش کشدو و هناص ساص سشبهمقهقش بقه‬ ‫ضیاس میسود‪ ،‬چیمی گال دس صبا مقحقمقی ایق‬ ‫منطاه یعنی رضیشوا اص چی بش سو بشکه ‪ ،‬چی‬ ‫متحشک چیمی‪ ،‬قطعه بضسگی اص نیهایی اس کقه‬ ‫اص به هم چس یذ سیطه ا ها بذو است اط با صمقیق‬ ‫بش سو ا ضناوس مانذو‪ ،‬تطکیل ضذو اس‬ ‫دسیاچه تخ سمییا با راد صمسقتقا هقا سقشد‬ ‫منطاه تکا دمایص هیقااسو حقابق اسق و دس‬ ‫تابستا و صمستا ‪ ۰۰‬دسره سانتیگشاد اس اص ای‬ ‫دسیاچه چنذی نهش ا سشاصیش میضاد که به طقاس‬ ‫میان ی حانیها ‪ ۰۱‬یتشمی ضاد ا ای دسیاچه اص‬ ‫سهشو ها ا صیشصمینی که دس ک دسیاچه وراد‬ ‫داسد تامی میضاد‬ ‫اص تنها مسزذ سوباص کطاس تا قذیییتشی کمیقسقا‬ ‫رها دس ارسبایزا غشبی‬ ‫ارسبایزا غشبی‪ ،‬سشصمی احتشام به ادیا ‪ ،‬باوسها و‬ ‫ائی ها گاناگا اس و دسبقشگقیقشنقذو احقاس و‬ ‫باایا تاسیخی اص صستط ‪ ،‬که نقخقسقتقیق ائقیق‬ ‫یکتاپشستی رها تا مسیحقیق و اسقالم اسق و‬ ‫هم اکنا نیض باگزض هقضاسا سقال دس تیقاس‬ ‫انذیطه ها‪ ،‬تعامل ادیا و مزاهب‪ ،‬ناص محاس ایها‬ ‫میکننذ‬ ‫مسااشا و گشدض شانی که مسیش ارسبایزا غقشبقی‬ ‫سا بشا سفش انتخا میکننذ‪ ،‬عالوو بش صی اییهقا‬ ‫ط یعی‪ ،‬اشهن ی و تاسیخی‪ ،‬میتااننقذ بقا مسقارقذ‬ ‫تاسیخی و نیض تنها مسزذ سوص باص کطاس‪ ،‬به هقیقشاو‬ ‫قذییی تشی کمیساها رها و هیچقنقیق سق قک‬ ‫صنذگی مسیحیا ایشا اضنا ضانذ‬ ‫مسزذ رام اسومیه یکی اص احاس که و ققذیقیقی‬ ‫ضهش تاسیخی اسومیه اس که دس خیابا اق قال ایق‬ ‫ضهش قشاس داسد ای مسزذ دس میا بقاصاس ققذیقیقی‬ ‫ضهش واق ضذو و یکی اص اسکا اصمی باا قذیقیقی‬ ‫ضهش محسا میضاد مسزذ رام اسومیه یکقی اص‬ ‫احاس که و قذییی ضهش تاسیخی اسومیه اسق کقه‬ ‫دس خیابا اق ال ای ضهش قشاس داسد ای مسقزقذ دس‬ ‫میا باصاس قذییی ضهش واق ضذو و یکقی اص اسکقا‬ ‫اصمی باا قذییی ضهش محسا میضاد‬ ‫بشخی اص محاای معتاذنذ ای بنا‪ ،‬ابقتقذا اتطقکقذو‬ ‫بادو و بعذ اص تسمط مسمیانا ‪ ،‬ویشا ضذو و سقپق‬ ‫دس قش ههتم هزش قیش ‪ ،‬بش سو ا مسقزقذ‬ ‫ساخته ضذ به اعتااد ای گشوو اص محااا ‪ ،‬سق قک‬ ‫تضئینا ‪ ،‬گچبش ها‪ ،‬ستا بنذ هقا و طقا هقا‬ ‫مسزذ‪ ،‬عیناً ض یه به س ک معیاس سمزاقیا اس‬ ‫مطمب خا خا ‪ ،‬تنها مسقزقذ سوبقاص کطقاس و‬ ‫اصریمه بناها تاسیخی مزه ی ارسبایزا غشبی بقه‬ ‫ضیاس میسود که اص ویژگیها معیاس کمنظیقش‬ ‫بشخاسداس اس ‪ ،‬دسواق محشا ای مسزذ با ‪۰۰ ۱‬‬ ‫متش استها و ایاا ا با ‪ ۰۱‬متش استها ‪ ،‬اص بمنذتشیق‬ ‫محشا ها و ایاا ها مسارذ دس ایشا اس‬ ‫صی اتشی و را بتشی احش تاسیخی بهرا مانقذو اص‬ ‫دوسا صها دس منطاه غش و ضیال غش ایقشا ‪،‬‬ ‫مسزذ رام مهاباد یا مذسسه ضاو سمییا اس کقه‬ ‫اکنا دس قمب ضهش قشاسگشاته و خط ه هقا نقیقاص‬ ‫ریعه ضهش‪ ،‬دس ا بشگضاس میضاد‬ ‫دس کناس مسارذ تاسیخی ارسبقایقزقا غقشبقی کقه‬ ‫نیایطی اص ضاهکاس معیاس بینظیش ایشانی و اسالمی‬ ‫اس وراد کمیساها تاسیخی و قذییی هیهسقا قه‬ ‫مارب رز صذها گشدض ش خاسری و داخمی به‬ ‫ای استا میضاد‬ ‫قشُ کلیسا؛ قذیوی ششیی کلیسای جرْراى ٍ ًروراد‬ ‫ّوضیستی ادیاى‬ ‫کمیسا تاتائا یا قشو کمیسا‪ ،‬نهیی احش کطاس دس‬ ‫سدی احاس رهانی‪ ،‬او ی کمیسا رها بقادو کقه‬ ‫تاسط حااسیا عیسی مسیح ( )‪ ،‬بش ما قشو طقاد‬ ‫ماذ و سه هضاس و ‪ ۱۱۱‬نهش اص پیشوا ای دی دس‬ ‫صما اضکانیا ‪ ،‬دس چا ذسا بنا ضذ و‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه ارک

روزنامه ارک 5595

روزنامه ارک 5595

شماره : 5595
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه ارک 5594

روزنامه ارک 5594

شماره : 5594
تاریخ : 1401/06/29
روزنامه ارک 5593

روزنامه ارک 5593

شماره : 5593
تاریخ : 1401/06/28
روزنامه ارک 5592

روزنامه ارک 5592

شماره : 5592
تاریخ : 1401/06/27
روزنامه ارک 5591

روزنامه ارک 5591

شماره : 5591
تاریخ : 1401/06/24
روزنامه ارک 5590

روزنامه ارک 5590

شماره : 5590
تاریخ : 1401/06/23
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!