روزنامه ارک شماره 5555 - مگ لند

روزنامه ارک شماره 5555

روزنامه ارک شماره 5555

روزنامه ارک شماره 5555

‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫*یکشنبه ‪ 9‬مرداد ‪34 * 1441‬جوالی ‪1 * 2422‬محرم‪ * 1443‬سبل سی و دوم ( اوتوز ایکینجی ایل ) * شمبره ( سبیی ) ‪ 8* 5555 :‬صفحه *قیمت‪34444:‬ریبل * ایمیل‪ * ark.tabriz@yahoo.com :‬سبیت روزنبمه ارک‪ *www.arkonline.ir :‬سبیت پبیگبه خبری ارک خبر‪www.ark-news.ir :‬‬ ‫ارزش ًخثگاى را چگًَِ‬ ‫تایذ داًست‬ ‫‪ٝ‬صیش ًـ‪ٞ‬س‪:‬‬ ‫ّطذار ٍزیر کطَر درتارُ احتوال ٍلَع سیل‬ ‫در رٍزّای اتی‬ ‫افسایص ‪ ۱‬هیلیَى ٍ ‪ّ ۰۷۷‬سار تا‬ ‫‪ ۵‬هیلیَى تَهاًی حمَق‬ ‫هعلواى از ضْریَر اهسال‬ ‫صفحِ ‪4‬‬ ‫هعاٍى ٍزیر صوت‪:‬‬ ‫ّوترازی تجارت خارجی‬ ‫ًسدیک است‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫کاالترگّای جذیذ تِ چِ‬ ‫کساًی تعلک هیگیرد؟‬ ‫صفحِ ‪۰‬‬ ‫جوعِ تازار صٌایع دستی تثریس‬ ‫تا ‪ ۵۵‬ضْریَر توذیذ ضذ‬ ‫صفحِ ‪8‬‬ ‫منظوم یبدداشت‬ ‫اجلیق‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫سرمقبله‬ ‫مدیرمسئول ‪ -‬محمّد اشراقی‬ ‫ارزش ًخثگاى را چگًَِ‬ ‫تایذ داًست‬ ‫هذسدا‪ٛ‬ی ‪ ٝ‬اػتلبد‪ ٟ‬ث‪٢‬ی‪ ٠ٜ‬اص داؿت‪١ ٠‬بی اسصؿ٘‪ٜ‬ذ اٗرشی‬ ‫ضش‪ٝ‬سی ٗی ثبؿذ‪ .‬داؿت‪١ ٠‬بی اسصؿر٘ر‪ٜ‬رذ ٗرترؼرذد ‪ٝ‬‬ ‫ُ‪ٛٞ‬بُ‪١ ٙٞ‬ؼت‪ٜ‬ذ‪ .‬دس ثی‪ ٚ‬داؿت‪١ ٠‬بی ٗبدی ‪ٗ ٝ‬رؼر‪ٜ‬ر‪ٞ‬ی‬ ‫‪ٛ‬خجِب‪ ٙ‬جبٗؼ‪ ٠‬ثؼیبس اسصؿ٘‪ٜ‬ذ ‪ ٝ‬اػتلبد‪ ٟ‬اص ‪ٝ‬ج‪ٞ‬د‪ ،‬اثبس‬ ‫‪ ٝ‬خذٗبت ای‪ ٚ‬طیق اص ا‪ٛ‬ؼب‪٢ٛ‬ب اص ًربس‪١‬ربی ضرش‪ٝ‬سی‬ ‫ثـ٘بس ٗی س‪ٝ‬د‪ .‬ثخؾ ػظی٘ی اص ًبس‪١‬بی ٗ‪ ،ٖ٢‬حؼبع‬ ‫‪ٗ ٝ‬لیذ جبٗؼ‪ ،٠‬ثبؿٌبّ ‪ ٝ‬ا‪ٛ‬حبء ُ‪ٛٞ‬بُ‪ ٝ ٙٞ‬ثر‪ ٠‬طرشم‬ ‫ٗختٔق اسائ‪ٗ ٠‬ی ؿ‪ٜ‬ذ‪ .‬اثبس ٗبدی ‪ٗ ٝ‬ؼ‪ٜٞ‬ی ‪ٛ‬رخرجرِرب‪ٙ‬‬ ‫جبٗؼ‪ ٠‬دس چبیِب‪ٗ ٟ‬شث‪ٞ‬ط‪ ٠‬هبثْ اسصیبثی ‪ ٝ‬ترلرذیرش ٗری‬ ‫ثتـ‪ٜ‬ذ‪ٗ .‬ی ت‪ٞ‬ا‪ُ ٙ‬لت ً‪ٛ ٠‬خجِب‪ ٙ‬خالهرب‪ ٙ‬تر٘رذ‪ٛ‬ر‪٢‬رب‬ ‫‪١‬ؼت‪ٜ‬ذ‪ .‬ثب‪ٝ‬س ای‪ ٚ‬اػت ً‪ ٠‬یٌی اص ػ‪ٞ‬اْٗ سؿذ ج‪ٞ‬اٗرغ‪،‬‬ ‫صیبدی ‪ٝ‬ج‪ٞ‬د ‪ٛ‬خجِب‪ً ٙ‬بسا ‪ ٝ‬کؼبّ ٗی ثبؿذ‪ٛ .‬خرجرِرب‪ٙ‬‬ ‫دس خب‪ٞٛ‬اد‪١ ٟ‬ب ٗت‪ٓٞ‬ذ ٗی ؿر‪ٛٞ‬رذ‪ ٝ ،‬دس خرب‪ٛ‬ر‪ٞ‬اد‪ٝ ٟ‬‬ ‫‪٢ٛ‬بد‪١‬بی تؼٔیٖ ‪ ٝ‬تشثیتی‪ٗ ،‬شاحْ تؼٔیٖ ‪ ٝ‬تشثیت سا ٗری‬ ‫ُزسا‪ٜٛ‬ذ‪ٛ .‬خجِب‪ ٙ‬داسای ٗ‪٢‬بست‪ً ،‬بسایی‪ ٝ ،‬دا‪ٛ‬رؾ‬ ‫ثؼت‪ ٠‬ث‪ ٠‬دسج‪ ٠‬اػتؼذاد‪ٛ ،‬یش‪١ ٝ‬بی خ‪ٞ‬د ‪ٗ ٝ‬حیط ٗرحرْ‬ ‫کؼبٓیت ث‪ٜٗ ٠‬ـب ایجبد ًبس ‪ ٝ‬خٔن اثبس ٗبدی ‪ٗ ٝ‬ؼ‪ٜ‬ر‪ٞ‬ی‬ ‫ٗ‪ٞ‬سد ‪ٛ‬یبص جبٗؼ‪ ٠‬تجذیْ ٗی ُشد‪ٛ‬ذ‪ .‬تجشث‪ٛ ٠‬ـرب‪ ٙ‬داد‪ٟ‬‬ ‫ً‪ ٠‬ثؼضی اص اکشاد ‪ٛ‬خج‪ ٠‬حتی اص ً‪ٞ‬دًی اػرترؼرذاد ‪ٝ‬‬ ‫خالهیت راتی خ‪ٞ‬دسا ث‪ٜٗ ٠‬ل‪ ٠‬ظ‪ٞ٢‬س ٗی سػب‪ٜٛ‬ذ‪ .‬ایر‪ٚ‬‬ ‫اکشاد ثب ًؼت تجشث‪٢ٗ ،٠‬بست ‪ ٝ‬اُب‪١‬ی ثیـتش ٗلیرذترش‬ ‫‪ٜٗ ٝ‬ـب اثبس ثیـتش ‪ ٝ‬ثشتش ٗی ؿ‪ٛٞ‬ذ‪١ .‬ذف اص ٗرشاترت‬ ‫ک‪ٞ‬م ای‪ ٚ‬اػت ً‪ٛ ٠‬خرجرِرب‪ ٙ‬دس طریرلری ثرضسٍ اص‬ ‫ً‪ٞ‬دى‪ ،‬ج‪ٞ‬ا‪ ٝ ٙ‬ثضسٍ ػبّ ‪ٝ‬ج‪ٞ‬د داس‪ٛ‬ذ ًر‪ ٠‬اُرش‬ ‫دس ٗ‪ٞ‬هؼیت ٗ‪ٜ‬بػت هشاس ُیش‪ٛ‬ذ جبٗؼ‪ ٠‬سا ٗی ػبص‪ٛ‬رذ ‪ٝ‬‬ ‫صٗی‪١ ٠ٜ‬بی سؿذ ‪ ٝ‬ص‪ٛ‬ذُی ‪ًٝ‬ربس ثرشای ػربیرش اهـربس‬ ‫جبٗؼ‪ٗ ٝ ٠‬ذیشیت ‪ ٝ‬ثذ‪ ٠ٛ‬جبٗؼ‪ ٠‬کرشا‪١‬رٖ ٗری ا‪ٝ‬س‪ٛ‬رذ‪.‬‬ ‫ثشػٌغ هضی‪ٛ ٠‬یض کبدم ٗی ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬ذ ثبؿذ‪ .‬یؼ‪ٜ‬ی اُش اص‬ ‫هبطج‪ٛ ٠‬خجِب‪ ٙ‬جبٗؼ‪ ٠‬خ‪ٞ‬ه ٗشاهجت ‪ٛ‬ـ‪ٞ‬د ‪ ٝ‬ثر‪ ٠‬طرشص‬ ‫ٗ‪ٜ‬بػت ‪ٗ ٝ‬طٔ‪ٞ‬ه ٗ‪ٞ‬سد اػتلبد‪ ٟ‬هشاس ‪ِٛ‬یش‪ٛ‬ذ‪ ،‬یب ضبیرغ‬ ‫ٗی ؿ‪ٛٞ‬ذ ‪ ٝ‬یب ث‪ ٠‬طشم ٗختٔق اص دػتشع خربس ٗری‬ ‫ُشد‪ٛ‬ذ‪ .‬ث‪ٜ‬بثشای‪ٗ ٚ‬شدٕ ‪ٗ ٝ‬ذیشا‪ ٙ‬جبٗؼ‪ ٠‬ثربیرذ اص خر‪ٞ‬د‬ ‫ثپشػ‪ٜ‬ذ ً‪ ٠‬ایب ػیؼتٖ ‪١‬بی ٗب ‪ٛ‬خج‪ ٠‬پش‪ٝ‬س ‪١‬ؼت‪ٜ‬ذ یب ‪ٛ‬خجر‪٠‬‬ ‫‪١‬ب ضبیغ ٗی ً‪ٜٜ‬ذ ‪ ٝ‬ثط‪ٞ‬س اؿٌبس ‪ ٝ‬پ‪٢ٜ‬ب‪ ٙ‬اص دػرترشع‬ ‫جبٗؼ‪ ٠‬خبس ٗی ً‪ٜٜ‬ذ‪.‬‬ ‫افسایص تصادفات در ًاٍگاى‬ ‫حول ٍ ًمل هسافرتری ٍ تاری‬ ‫ػش‪ َٜ١‬اح٘ذ ؿیشا‪ٛ‬ی اظ‪٢‬بس ًشد‪ :‬دس حربّ حربضرش‬ ‫ٗح‪ٞ‬س‪١‬بی ٗؼذ‪ٝ‬د ؿبْٗ‪ ،‬اصادسا‪ ٟ‬ت‪٢‬شا‪-ٙ‬ؿ٘بّ ‪ً ٝ‬ش‬ ‫چبٓ‪ٞ‬ع ‪-‬ت‪٢‬شا‪-ًٚ(ٙ‬اٗبٕ صاد‪ ٟ‬دا‪ٝ‬د)‪ً ،‬شٗب‪(ٙ‬ؿ‪٢‬رذاد‬‫‪٢ٛ‬ج‪ٜ‬ذا‪ ، ٙ‬سکؼ‪ٜ‬جب‪-ٙ‬ا‪ٛ‬بس ‪ ،‬ثبثی‪-‬ا‪ٛ‬بس ‪ ،‬ا‪ٛ‬بس‪-‬یضد ‪ ،‬ا‪ٛ‬ربس‬‫ٗ‪٢‬رشیرض )‪( ٝ ،‬ایرشا‪ٛ‬ـر‪٢‬رش‪-‬خریرشاثربد ‪ ،‬ایرشا‪ٛ‬ـر‪٢‬رش‪-‬‬ ‫ٗ‪٢‬شػتب‪،ٙ‬دِٓب‪-ٙ‬ایشا‪ٛ‬ـ‪٢‬ش ‪ ٝ‬ص‪١‬رٌرٔر‪ٞ‬ت) اػرت‪ٝ.‬ی‬ ‫تبًیذ ًشد‪ :‬ض٘‪ٜ‬ب ‪ٛ‬ضدیی ث‪ٗ ۱۳ ٠‬ح‪ٞ‬س کشػی ثیـتش دس‬ ‫اػتب‪٢ٛ‬بی ج‪ٜٞ‬ه ؿشهی ٗؼذ‪ٝ‬د اػت‪.‬ػش‪ َٜ١‬ؿیشا‪ٛ‬ری‬ ‫اداٗ‪ ٠‬داد‪:‬ؿب‪١‬ذ تشاکیی س‪ٝ‬ا‪ ٙ‬دس جبد‪١ ٟ‬ربی ‪١‬رشاص ‪ٝ‬‬ ‫کجش‪ٝ‬صً‪ ٝ ٟٞ‬ساکیی ػ‪ِٜ‬ی‪ ٚ‬دس اصادسا‪ ٟ‬هض‪ٝ‬ی‪ً - ٚ‬رش‬ ‫ٗحذ‪ٝ‬د‪ُٔ ٟ‬ـ‪٢‬ش تشاکیی ػ‪ِٜ‬ی‪ ٚ‬دس جبد‪ ٟ‬ؿر‪٢‬رشیربس ‪-‬‬ ‫ت‪٢‬شا‪ ٙ‬حذکبکْ ؿ‪٢‬شیبستبؿ‪٢‬شهذع ‪١‬ؼتیٖ‪.‬سئیغ ٗشًض‬ ‫ً‪ٜ‬تشّ تشاکیی پٔیغ سا‪ٞ١‬س کشاجب یبدا‪ٝ‬س ؿذ‪ :‬دس چ‪ٜ‬ذ‬ ‫س‪ٝ‬ص اخیش ‪ٝ‬ضؼیت تلبدکبت دس ‪ٛ‬ب‪ُٝ‬ب‪ ٙ‬حْ٘ ‪ٛ ٝ‬رورْ‬ ‫ثی‪ ٚ‬ؿ‪٢‬شی ٗؼبکشثشی ‪ ٝ‬ثبسی اکضایؾ یبکت‪ ٠‬اػرت‪ ،‬ثر‪٠‬‬ ‫ت٘بٕ سا‪ٜٛ‬ذُب‪ ٙ‬خل‪ٞ‬کب سا‪ٜٛ‬ذُب‪ ٙ‬اتر‪ٞ‬ثر‪ٞ‬ػر‪٢‬ربی ثریر‪ٚ‬‬ ‫ؿ‪٢‬شی ت‪ٞ‬کی‪ٗ ٠‬ی ً‪ٜ‬یٖ دس ای‪ ٚ‬ؿرشایرط ثرب ػرشػرت‬ ‫ٗط٘ئ‪ ٠ً ٠ٜ‬پبیی‪ ٚ‬اص حذ ػشػت ٗجبص اػت سا‪ٛ‬ر‪ٜ‬رذُری‬ ‫ً‪ٜٜ‬ذ‪.‬‬ ‫*مدیرمسئول ‪-‬محمّد اشراقی‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫تواهی ًاًَاییّا تا ًیوِ اٍل هرداد تِ‬ ‫کارتخَاىهجْس هیضًَذ‬ ‫هذیرکل غلِ ٍ خذهات تازرگاًی گفت‪ :‬تاکٌَى تیص از ‪ 8۷‬درصذ ٍاحذّفای‬ ‫ًاًَایی استاى تْراى تِ کارتخَاى هجْس ضذًذ ٍ هاتمی تا ًیوِ اٍل هفرداد تفِ‬ ‫پایاى هیرسذ‪.‬‬ ‫اهبی ػجبع اسؿذی ُلت‪ :‬ث‪ٜ‬بثش پیِیشی ‪١‬بی ک‪ٞ‬ست ُشکت‪ ٠‬ثریرؾ اص ‪۶۴‬‬ ‫دسکذ ‪ٝ‬احذ‪١‬بی خجبصی ث‪ ٠‬دػتِب‪ً ٟ‬بستخ‪ٞ‬ا‪ ٙ‬تج‪٢‬یض ؿذ‪ٛ‬ذ‪.‬ث‪ُ ٠‬لتر‪ ٠‬ا‪ ،ٝ‬ثرب‬ ‫ت‪ٞ‬ج‪ ٠‬ث‪ ٠‬ا‪ ۱۳ ٠ٌٛ‬دسکذ ثبهی ٗب‪ٛ‬ذ‪ٝ ٟ‬احذ‪١‬بی ‪ٛ‬ب‪ٞٛ‬ایی دس ثرجرت اطرالػربت‬ ‫ٗـٌْ داؿت‪ٜ‬ذ‪ ،‬اص طشین ٗخبثشات ‪ ٝ‬ثب‪ٛ‬ی ٗشًضی ٗ‪ٞ‬ض‪ٞ‬ع دس حبّ ثرشسػری‬ ‫‪ ٝ‬اطالػبت ؿخلی دس حبّ ثجت اػت‪.‬اسؿذی ٗیُ‪ٞ‬یذ‪ :‬تب ‪ٛ‬ی٘‪ ٠‬ا‪ٗ ّٝ‬رشداد‬ ‫ثبهی ٗب‪ٛ‬ذ‪ٝ ٟ‬احذ‪١‬بی ‪ٛ‬ب‪ٞٛ‬ایی ث‪ ٠‬دػتِب‪ً ٟ‬بستخ‪ٞ‬ا‪ ٙ‬تج‪٢‬یض ٗی ؿ‪ٛٞ‬ذ‪ٗ.‬ذیشًرْ‬ ‫ؿٔ‪ ٝ ٠‬خذٗبت ثبصسُب‪ٛ‬ی ُلت‪ ٖ١ :‬اً‪ٗ ٜٙٞ‬ـٌٔی دس ج‪٢‬ت تربٗریر‪ٛ ٚ‬رب‪ٝ ٙ‬‬ ‫ٗحذ‪ٝ‬دیت خشیذ ‪ٝ‬ج‪ٞ‬د ‪ٛ‬ذاسد ‪ ٝ‬اکشاد اص ت٘بٗی ًبست ‪١‬بی ثب‪ٌٛ‬ی ٗیت‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬رذ‬ ‫ثشای خشیذ اػتلبد‪ًٜٜ ٟ‬ذ‪ ،‬چ‪ٜ‬ب‪ٛ‬چ‪ ٠‬دس ثشخی ‪ٝ‬احذ‪١‬ب ٌٗ٘‪ ٚ‬اػت اکشاد ثر‪ٜ‬ربثر‪٠‬‬ ‫دالیٔی ًبست ثب‪ٌٛ‬ی ‪ٛ‬ذاؿت‪ ٠‬ثبؿ‪ٜ‬ذ‪ ،‬اص طشین ًبست ‪١‬بیری ًر‪ ٠‬دس اخرتریربس‬ ‫‪ٝ‬احذ‪١‬بی ک‪ٜ‬لی اػت‪ ،‬خشیذ ا‪ٛ‬جبٕٗی ؿ‪ٞ‬د‪.‬‬ ‫خثر جذیذ از اختصاظ سْام عذالت تِ‬ ‫جاهاًذگاى‬ ‫رئیس کویسیَى التصادی هجلس گفت‪ :‬در گام ًخست تِ ‪ 4‬هیلیَى ًفففر از‬ ‫خاًَادُ ّای تحت پَضص کویتِ اهذاد ٍ سازهاى تْسیستی تا پایاى ضْریَرهاُ‬ ‫اهسال‪ ،‬ایی سْام اعطا هیضَد‪.‬‬ ‫ٗح٘ذسضب پ‪ٞ‬ساثشا‪١‬ی٘ی اظ‪٢‬بس ًشد‪ :‬ثش اػبع هب‪ ٙٞٛ‬ث‪ٞ‬دج‪ ۱۲۴۱ ٠‬جبٗب‪ٛ‬ذُب‪ٙ‬‬ ‫ػ‪٢‬بٕ ػذآت اص اکشاد تحت پ‪ٞ‬ؿؾ ً٘یت‪ ٠‬اٗذاد اٗبٕ خ٘ی‪ٜ‬ی (س‪ ٝ )ٟ‬ػربصٗرب‪ٙ‬‬ ‫ث‪٢‬ضیؼتی ‪١‬ؼت‪ٜ‬ذ ً‪ ٠‬تب ً‪ٗ ۲ ٜٙٞ‬یٔی‪ٛ ٙٞ‬لش ؿ‪ٜ‬بػبیی ؿذ‪ ٠ً ٟ‬ثبیذ ػ‪٢‬بٕ ػذآت‬ ‫دس کبص ا‪ ّٝ‬ؿ‪ٜ‬بػبیی ثبصٗب‪ٛ‬ذُب‪ ،ٙ‬ث‪ ٠‬ا‪١ ٙ‬ب اختلبف پیذا ًر‪ٜ‬رذ‪ٝ.‬ی ُرلرت‪:‬‬ ‫ثخؾ د‪ ٕٝ‬اص ثبصٗب‪ٛ‬ذُب‪ً ٙ‬ؼب‪ٛ‬ی اص د‪١‬ی‪١‬ربی ثرؼرذی ترب د‪١‬ری ؿرـرٖ‬ ‫دساٗذی ‪١‬ؼت‪ٜ‬ذ ً‪ ٠‬ػ‪٢‬بٕ ػذآت ث‪ ٠‬ا‪١ ٙ‬ب اختلبف پیذا ‪ٛ‬رٌرشد‪ ٟ‬اػرت ‪ٝ‬‬ ‫‪٘١‬ی‪ ٚ‬ط‪ٞ‬س ثش اػبع ا‪ٞٓٝ‬یت ای‪ ٚ‬طشح ث‪ ٠‬جٔ‪ٗ ٞ‬یس‪ٝ‬د‪٘ٛ.‬بی‪ٜ‬ذ‪ٗ ٟ‬جٔغ ُلرت‪:‬‬ ‫ٗحبػجبت ثشای ؿ‪ٜ‬بػبیی اکشاد جبٗب‪ٛ‬ذ‪ ٟ‬ػ‪٢‬بٕ ػذآت ا‪ٛ‬جبٕ ؿذ‪ ٝ ٟ‬هشاس اػرت‬ ‫طجن تٌٔیق هب‪ ٙٞٛ‬ث‪ٞ‬دج‪ ٠‬تب پبیب‪ ٙ‬تبثؼتب‪ ٙ‬اٗؼبّ‪ ،‬ػ‪٢‬بٕ ػذآت ث‪ ٠‬جبٗب‪ٛ‬ذُب‪ٙ‬‬ ‫اختلبف پیذا ً‪ٜ‬ذ دس ٗشحٔ‪ ٠‬ثؼذی ‪ ٖ١‬ثبیذ ًؼب‪ٛ‬ی ً‪ ٠‬اص ػ‪٢‬بٕ ػذآت جرب‬ ‫ٗب‪ٛ‬ذ‪ٟ‬ا‪ٛ‬ذ‪ ،‬ث‪ ٠‬ا‪١ٙ‬ب اختلبف یبثذ‪.‬‬ ‫پرداخت ٍام ‪ ۵‬هیلیارد ریالی تِ رٍستاییاى از ّفتِ ایٌذُ‬ ‫ضعه تٌیاد هسکی ترای دریافت تسْیالت ‪ ۵‬هیلیارد ریالی هماٍم سفازی الفذام‬ ‫کٌٌذ‪.‬‬ ‫رئیس تٌیاد هسکی اًمالب اسالهی گفت‪ :‬رٍستاییاى از ایی ّفتِ تا هراجعفِ تفِ‬ ‫سئیغ ث‪ٜ‬یبد ٗؼٌ‪ ٚ‬ا‪ٛ‬واله اػالٗی ُلت‪ :‬س‪ٝ‬ػتبییب‪ ٙ‬اص س‪ٝ‬ص ؿ‪ٜ‬ج‪١ ٠‬لت‪ ٠‬ایر‪ٜ‬رذ‪ٟ‬‬ ‫ٗی ت‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬ذ ثب ٗشاجؼ‪ ٠‬ث‪ ٠‬ؿؼت ث‪ٜ‬یبد ٗؼٌ‪ ٚ‬ؿ‪٢‬شػتب‪١ٙ‬ب ثشای دسیبکت تؼ‪٢‬یرالت‬ ‫‪ٗ ۰‬یٔیبسد سیبٓی ٗوب‪ ٕٝ‬ػبصی اهذإ ً‪ٜٜ‬ذ‪.‬اًجش ‪ٛ‬یٌضاد ث٘شیر‪ ٚ‬تلرشیرر ًرشد‪:‬‬ ‫ٗوشس ؿذ ثب‪ٛ‬ی ٗشًضی ث‪ ٠‬ثب‪ٛ‬ی‪١‬بی ػبْٗ ثشای پشداخت ایر‪ ٚ‬تؼر‪٢‬ریرالت‪،‬‬ ‫‪٘١‬ب‪ِٜ١‬ی الصٕ سا اثالؽ ً‪ٜ‬ذ‪ٝ.‬ی دس اداٗ‪ ٠‬اکض‪ٝ‬د‪ :‬پبسػبّ دس ؿر‪ٞ‬سای ػربٓری‬ ‫ٗؼٌ‪ ٚ‬ث‪ ٠‬سیبػت سئیغ ج٘‪ٞ٢‬س ٗل‪ٞ‬ه ؿذ ً‪ٝ ٠‬إ ٗؼٌ‪ ٚ‬س‪ٝ‬ػتبیری ثر‪۰ ٠‬‬ ‫ٗیٔیبسد سیبّ ثب ػ‪ٞ‬د پ‪ٜ‬ج دسکذ‪ ،‬ثبصپشداخت ‪ ۰۴‬ػبٓ‪ ٝ ٠‬ض٘ب‪ٛ‬ت ػلت‪ ٠‬ص‪ٛ‬جیرش‪ٟ‬‬ ‫ػ‪ٛ ٠‬لش‪ ٟ‬اکضایؾ یبثذ‪.‬سئیغ ث‪ٜ‬یبد ٗؼٌ‪ ٚ‬ا‪ٛ‬واله اػالٗی اظ‪٢‬بس داؿرت‪ :‬ثرشای‬ ‫ػ٘ٔیبتی ؿذ‪ ٙ‬ای‪ٞٗ ٚ‬ض‪ٞ‬ع ثبیذ د‪ٓٝ‬ت‪۱۱ ،‬دسکذ ترلرب‪ٝ‬ت ػر‪ٞ‬د سا تربٗریر‪ٚ‬‬ ‫ٗی ًشد ً‪ ٠‬ثشای د‪ٓٝ‬ت ثبس ٗبٓی داؿت‪ٓٝ ،‬ی ثب ای‪ ٚ‬حبّ‪ ،‬ث‪ ٠‬ػٔت ‪ِٛ‬ب‪ٝ ٟ‬یرظ‪ٟ‬‬ ‫سئیغ ج٘‪ٞ٢‬س ث‪ ٠‬س‪ٝ‬ػتبییب‪ ،ٙ‬ثب پشداخت ای‪ ٚ‬تؼ‪٢‬یالت ٗ‪ٞ‬اکوت ؿذ‪.‬‬ ‫ّطذار ٍزیر کطَر درتارُ احتوال ٍلَع سیل در رٍزّای اتی‬ ‫احوذ ٍحیذی گفت‪ :‬الزم اسفت تفرای حففف‬ ‫سالهتی از ّر گًَِ حضَر در هسیر ٍ هفجفاٍرت‬ ‫رٍدخاًِّا ٍ هسیلّا خَدداری ضَد‪.‬‬ ‫اح٘ذ ‪ٝ‬حیذی ‪ٝ‬صیش ًـ‪ٞ‬س ُلت‪ :‬طری س‪ٝ‬ص‪١‬ربی‬ ‫اخیش ‪ٛ‬ضدیی ث‪ ۱۶ ٠‬اػتب‪ ٙ‬ثب ػیْ دسُیش ث‪ٞ‬د‪ٛ‬رذ ‪ٝ‬‬ ‫دس ای‪ٗ ٚ‬یب‪ ٙ‬اػتب‪١ٙ‬بی ٗبص‪ٛ‬ذسا‪ُ ،ٙ‬یال‪ ،ٙ‬آرجرشص‪،‬‬ ‫ٗشًضی‪ ،‬اکل‪٢‬ب‪ ،ٙ‬یضد‪ ،‬ت‪٢‬شا‪ ٙ‬اص ج٘ٔ‪ ٠‬اػتب‪١ٙ‬بیری‬ ‫ث‪ٞ‬د‪ٛ‬ذ ً‪ ٠‬ثیـتشی‪ ٚ‬دسُیشی سا ثب ای‪ ٚ‬ثالی طجیؼری‬ ‫داؿت‪ ٠‬ا‪ٛ‬ذ‪ٝ.‬ی ثب ثیب‪ ٙ‬ای‪ ٠ٌٜ‬ث‪ٓ ٠‬طق خذا ‪١ ٝ‬ر٘رت‬ ‫ٗشدٕ ‪ ٝ‬دػتِب‪١‬ر‪٢‬رب ٗرذیرشیرت خر‪ٞ‬ثری دسثربس‪ٟ‬‬ ‫اٗذادسػب‪ٛ‬ی ث‪ ٠‬ػیرْ صدُرب‪ ٙ‬کر‪ٞ‬ست ُرشکرت؛‬ ‫ُلت‪ :‬دس اػتب‪ ٙ‬یضد ً‪ٗ ٠‬ؼ٘‪ٞ‬ال ‪ٗ ۲۴‬یٔی ٗرترش دس‬ ‫ػبّ ثبسؽ داسد‪ ،‬دس ػیْ ‪ٛ‬ضدیی ث‪ٗ ۵۳ ٠‬یٔیٗرترش‬ ‫ثبس‪ٛ‬ذُی داؿت ً‪ ٠‬حجٖ ثؼیبس ثضسُی اػت‪ٝ.‬ی‬ ‫ثب ثیب‪ ٙ‬ای‪ ٠ٌٜ‬دس چ‪ٜ‬ذ ٗ‪ٜ‬طو‪ٗ ٠‬ب‪ٜٛ‬ذ اٗبٗرضاد‪ ٟ‬دا‪ٝٝ‬د‪،‬‬ ‫کیش‪ٝ‬صً‪ ٝ ٟٞ‬یضد ٗوذاسی ثیـتش ٗـٌْ داؿرتریرٖ‪،‬‬ ‫ُلت‪ :‬آجت‪ ٠‬دس حبّ حبضش دس یضد ػ٘ذتب ٗـرٌرْ‬ ‫اثِشکتِی ٗؼبثرش اػرت ًر‪ ٠‬دس چر‪ٜ‬رذ ‪ٛ‬رورطر‪٠‬‬ ‫اثِشکتِی داسیٖ ‪ ٝ‬ثبیذ ث‪ ٠‬ػشػت ا‪ ٙ‬سا ثشطرشف‬ ‫ً‪ٜ‬یٖ‪ .‬ث‪ٝ ٠‬یظ‪ ٟ‬دس ثبکت تربسیرخری ًر‪ ٠‬ا‪١‬ر٘ریرت‬ ‫‪ٝ‬یظ‪ٟ‬ای داسد ً‪ ٠‬ای‪ ٚ‬اهذاٗبت دس حبّ ا‪ٛ‬جبٕ اػت‪.‬‬ ‫‪ٝ‬صیش ًـ‪ٞ‬س ثب اثشاص تبػق اص جب‪ ٙ‬ثبخت‪ ٚ‬چ‪ٜ‬ذ ‪ٛ‬لرش‬ ‫اص ‪ٝ ٖ١‬ط‪ٜ‬ب‪ ٙ‬ػضیض دس ػیْ اخیش‪ ،‬خبطش ‪ٛ‬ـب‪ً ٙ‬شد‪:‬‬ ‫دس د‪ٜٗ ٝ‬طو‪ ٠‬اٗبٗضاد‪ ٟ‬دا‪ٝٝ‬د ‪ ٝ‬کریرش‪ٝ‬صًر‪ ٟٞ‬کر‪ٞ‬ت‬ ‫‪ٛ‬بؿی اص ػیْ داؿتیٖ ً‪ ٠‬اص ‪٘١‬ی‪ ٚ‬جب ث‪ ٠‬خرب‪ٛ‬ر‪ٞ‬اد‪ٟ‬‬ ‫‪١‬بی ٗلیجت دیذ‪ ٟ‬تؼٔیت ػشم ٗی ً‪ٝ.ٖٜ‬ی ثرب‬ ‫اؿبس‪ ٟ‬ث‪ٝ ٠‬ضؼیت اٗذادسػرب‪ٛ‬ری دس اػرترب‪١ ٙ‬ربی‬ ‫ػیْصد‪ُ ،ٟ‬لت‪ :‬اٗذادسػب‪ٛ‬ی ُؼتشد‪ ٟ‬اػت ‪ ٝ‬دس‬ ‫‪ٜٗ ٠٘١‬بطن اػتب‪ٛ‬ذاسا‪ ،ٙ‬کشٗب‪ٛ‬ذاسا‪ ،ٙ‬ثخرـرذاسا‪ٝ ٙ‬‬ ‫د‪١‬یبسا‪١ ،ٙ‬الّ اح٘ش‪ٛ ،‬یش‪١ٝ‬بی ‪ٛ‬رظربٗری‪ ،‬ػرپرب‪،ٟ‬‬ ‫استؾ‪ٛ ،‬یش‪ٝ‬ی ا‪ٛ‬تظبٗری‪ ،‬ا‪ٝ‬سطا‪ٛ‬رغ‪ُ ،‬رش‪١ ٟٝ‬ربی‬ ‫ٗشدٗی ‪ ٝ‬کؼبٓیت ثؼیبس خ‪ٞ‬ثی داس‪ٛ‬رذ ‪ ٝ‬ترورشیرجرب‬ ‫ثؼیج ُؼتشد‪ٟ‬ای دس ‪ٜٗ ٠٘١‬بطن داسیرٖ‪ٝ.‬حریرذی‬ ‫اضبک‪ً ٠‬شد‪ :‬ػضیضا‪ ٙ‬سا‪١‬ذاسی دس سا‪١ٟ‬ب کرؼربٓریرت‬ ‫داس‪ٛ‬ذ اً‪ ٜٙٞ‬ت٘بٕ ًـ‪ٞ‬س ‪ ٖ١‬دس ‪١‬ـذاسثبؽ هرشاس‬ ‫داسد ‪ ٖ١ ٝ‬ثؼیج ظشکیت‪١‬ب ثشای ‪ٜٗ ٠٘١‬بطن ا‪ٛ‬جربٕ‬ ‫ؿذ‪ ٟ‬اػت‪ٗ .‬ذیشیت ث‪ ٠‬سؿٖ ایر‪ ٚ‬حرجرٖ ثربالی‬ ‫ثبسؽ ً‪ ٠‬ثیؾ اص چیضی ً‪ ٠‬پیؾثی‪ٜ‬ی ؿرذ‪ ٟ‬ثر‪ٞ‬د‪،‬‬ ‫ثبس‪ٛ‬ذُی داؿتیٖ‪ ،‬خ‪ٞ‬ه ث‪ٞ‬د‪ٝ.‬ی دس اداٗ‪ُ ٠‬لرت‪:‬‬ ‫اٗیذ‪ٝ‬اسیٖ ٗشدٕ ‪ ٖ١‬سػبیت ً‪ٜٜ‬ذ ‪ ٝ‬دس ٗرجرب‪ٝ‬ست‬ ‫س‪ٝ‬دخب‪١٠ٛ‬ب ‪ٗ ٝ‬شاًضی ً‪ ٠‬احت٘بّ ػیْ دس ا‪١ ٙ‬رب‬ ‫‪ٝ‬ج‪ٞ‬د داسد هشاس ‪ِٛ‬یش‪ٛ‬ذ دس ثشخی ٗ‪ٜ‬ربطرن سا‪ٛ‬رؾ‬ ‫ً‪ ٖ١ ٟٞ‬داؿت‪٠‬ایٖ‪ .‬ث‪ ٠‬ػ‪ٜٞ‬ا‪ٗ ٙ‬ثبّ دس کیش‪ٝ‬صً‪ ٟٞ‬دس‬ ‫ٗشصداسا‪ ٠ً ٙ‬یی س‪ٝ‬ػتب اػت‪ٗ ،‬ـٌْ ٗب ثیرـرترش‬ ‫سا‪ٛ‬ؾ ً‪ ٟٞ‬ث‪ٞ‬د ً‪ٗ ٠‬شدٕ اریت ؿذ‪ٛ‬ذ‪ .‬ثبیرذ ٗرشدٕ‬ ‫دس س‪ٝ‬ص‪١‬بیی ً‪ ٠‬حؼبػیت ‪ٝ‬ج‪ٞ‬د داسد‪ٗ ،‬رشاهرجرت‬ ‫ً‪ٜٜ‬ذ‪ٝ.‬صیش ًـ‪ٞ‬س دس پبیب‪ُ ٙ‬لت‪ :‬ث‪ٗ ٠٘١ ٠‬ر‪ٜ‬ربطرن‬ ‫‪١‬ـذاسثبؽ داد‪ ٟ‬ؿذ‪ ،ٟ‬اٌٗب‪ٛ‬بت ترب حرذ صیربدی‬ ‫ُشدا‪ٝ‬سی ؿذ‪ٗ ،ٟ‬ذیشا‪ٗ ٙ‬ؼتوش ‪ ٝ‬پبی ًبس ‪١‬ؼت‪ٜ‬رذ‬ ‫‪ ٝ‬اٗیذ‪ٝ‬اسیٖ ثب ٗذیشیت ٗ‪ٜ‬بػت ً٘تشی‪ ٚ‬خؼربست‬ ‫سا ث‪ٗ ٠‬شدٕ ‪ ٝ‬اٗ‪ٞ‬اّ ا‪١ٙ‬ب داؿت‪ ٠‬ثبؿیٖ‪.‬‬ ‫ا هبسی‪ٜ‬ی یبال‪ ٙ‬ػوصٓش د‪ٝ‬ی‪ٞ‬سٗبص‬ ‫ا‪ٝ‬دػ‪ٞ‬ص ا‪ٝ‬جبم ه‪ٝٝٞ‬سٗب‪ٛ‬ی ه‪ٝٞ‬سٗبص‬ ‫ا‪ٝ‬تیال ات ُشًٔی دیش ث‪ ٞ‬ایـ‪٠‬‬ ‫د‪ٝ‬ص ی‪ُ ّٞ‬ئذ‪ ٙ‬ی‪ٞ‬ص ایْ ُئذ‪ ٟ‬ی‪ٞ‬س‪٘ٓٝ‬بص‬ ‫یبالن‬ ‫یبال‪ ٙ‬ی‪ٞ‬سد‪ٝ ،ٙٝ‬اس ی‪ٞ‬خ‪ ،ٞٛٞ‬چ‪ٞ‬س‪ٝ‬دس‬ ‫د‪ٝ‬صُ‪ٔٛٞ‬شی‪ ٚ‬ا‪ٝ‬س‪ُ ٟ‬ی‪ٜ‬ی ا‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬د‪ ٟ‬س‬ ‫د‪ٝ‬ص ُ‪ ٙٞ‬ه‪ٞ‬سخؼب یبال‪ٛ‬چی االس یئشی‪ٜ‬ی‬ ‫ایـٔش ا‪ٝ‬ػت‪ ٠‬ث‪ٞ‬ت‪ ٙٞ‬یبٓتبم ُوس‪ٛٝ‬ش‬ ‫دوزلوک‬ ‫ا‪ٝ‬ؿبهالسی د‪ٝ‬ص ثوی‪ٞ‬تؼ‪ ٚ‬د‪ٝ‬ص ا‪ٝ‬الس‬ ‫د‪ٝ‬صٓ‪ٞ‬ى ُوسػ‪ ٠‬اُشیٔش د‪ ٟ‬ی‪ٞ‬س‪ٝ‬الس‬ ‫ا‪ٝ‬ؿش‪ ٝ‬هبچیت دآذاال‪ٛ‬بس ُیضٓی‪ٜ‬ذ‪ٟ‬‬ ‫ائْ ایؼتیی‪ ٚ‬دی‪ٜ‬جٔیی ٓش د‪ٝ‬ؿش‪ٝ‬الس‬ ‫کاالترگّای جذیذ تِ چِ کساًی‬ ‫تعلک هیگیرد؟‬ ‫هعاٍى اٍل رییس جوَْر اٍاسط خردادهاُ گفتِ تَد‪ :‬تِ‬ ‫دلیل ایی کِ ٌَّز کاالترگ اهادُ ًطذُ است‪ً ،‬اچاریفن‬ ‫یاراًِ ًمذی پرداخت کٌین ٍ ایی را اداهِ تذّین‪.‬‬ ‫ًبالثشٍ دس سا‪ ٟ‬اػت؛ ای‪ ٚ‬سا ث‪ ٠‬تبصُی ػرخر‪ٜ‬رِر‪ٞ‬ی‬ ‫ً٘یؼی‪ ٙٞ‬اهتلبدی ٗجٔغ اػالٕ ًشد‪ ٟ‬اػت‪ .‬ثشاػربع‬ ‫ُلرتر‪ٗ ٠‬ر‪٢‬رذی طرـریرب‪ٛ‬ری‪ ،‬صیرشػربخرت ًربالثرشٍ‬ ‫آٌتش‪ٛٝ‬یی دس حبّ اٗبد‪ٟ‬ػبصی اػت ‪ ٝ‬ثشاػبع ‪ٝ‬ػرذ‪ٟ‬‬ ‫داد‪ ٟ‬ؿذ‪ ،ٟ‬دس ؿ‪٢‬شی‪ٞ‬س ‪ ۱۲۴۱‬اٗبد‪ٗ ٟ‬یؿ‪ٞ‬د‪.‬طـیب‪ٛ‬ی دس‬ ‫ٗلبحج‪ ٠‬ثب یی ثش‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬سادی‪ٞ‬یی ثب رًش ای‪ٛ ٚ‬رٌرتر‪ً ٠‬ر‪٠‬‬ ‫ًبالثشٍ آٌتش‪ٛٝ‬یی‪ٗ ،‬ل‪ٞ‬ه ث‪ٞ‬دج‪ ٠‬ػبال‪ٗ ٠ٛ‬رجرٔرغ‬ ‫ْ اترلربهربت‬ ‫اػت‪ُ ،‬لت‪ ٠ً ٠‬د‪ٓٝ‬ت دس اجرشا‪ ،‬ثر‪ ٠‬دٓریر ف‬ ‫اسدیج‪٢‬ـت ٗب‪ٛ ٝ ٟ‬یض اجشای حزف اسص ‪ ۲۰۴۴‬تر‪ٗٞ‬رب‪ٛ‬ری‪،‬‬ ‫تلب‪ٝ‬ت ‪١‬بیی ک‪ٞ‬ست داد‪ ،‬چ‪ ٙٞ‬ا‪ٝ‬ضبع ا‪ُ ٙ‬ر‪ٛٞ‬ر‪ً ٠‬ر‪٠‬‬ ‫تل‪ٞ‬س ٗیؿذ‪ ،‬پیؾ ‪ٛ‬شکت‪ٝ.‬ی ػ‪ٜٞ‬ا‪ً ٙ‬رشد‪ ،ٟ‬ثرشاػربع‬ ‫‪ٝ‬ػذ‪ ٟ‬داد‪ ٟ‬ؿذ‪ ،ٟ‬صیشػبخت ًبالثشٍ آٌتش‪ٛٝ‬یری دس‬ ‫ؿ‪٢‬شی‪ٞ‬س ‪ ۱۲۴۱‬اٗبد‪ٗ ٟ‬ی ؿر‪ٞ‬د ‪ً ٝ‬ربالی اػربػری ‪ٝ‬‬ ‫ضش‪ٝ‬سی ثب ت‪ٞ‬ج‪ ٠‬ث‪ ٠‬ه‪ ّٞ‬د‪ٓٝ‬ت‪ ،‬ث‪ ٠‬ک‪ٞ‬ست ًربالثرشٍ‬ ‫اسائ‪ٗ ٠‬یؿ‪ٞ‬د‪.‬طـیب‪ٛ‬ی ٗتزًش ؿذ‪ٟ‬؛ ٗـ٘‪ٞ‬ال‪ ٙ‬یربسا‪ٛ‬ر‪ ٠‬دس‬ ‫هب‪ٗ ٙٞٛ‬ـخق ؿذ‪ ٟ‬اػت ‪٘١ ٝ‬ی‪ ٚ‬داٗ‪٠ٜ‬ای ً‪ٗ ٠‬ـر٘ر‪ّٞ‬‬ ‫یبسا‪١ ٠ٛ‬ذک٘‪ٜ‬ذی ؿذ‪ٛ‬رذ‪ً ،‬ربال ثرشٍ ‪ٛ‬ریرض دسیربکرت‬ ‫ٗی ً‪ٜٜ‬ذ‪.‬آجت‪ٗ ٠‬ح٘ذ ػجحب‪ ٙ‬حؼ‪ٜ‬ی‪ٗ ،‬رؼرب‪ ٙٝ‬ػریربػری‬ ‫اػتب‪ٛ‬ذاسی ایالٕ ًشد‪ ٟ‬ث‪ٞ‬د‪ :‬پشداخت ًبالیی یربسا‪ٛ‬ر‪ ٠‬دس‬ ‫ؿ‪٢‬ش ایالٕ ث‪ ٠‬ط‪ٞ‬س اصٗبیـی اجشایی خ‪ٞ‬ا‪١‬ذ ؿذ‪ .‬پغ اص‬ ‫ا‪ٛ ٙ‬یض اػالٕ ؿذ ً‪ ٠‬طشح ًربالثرشٍ دس ػر‪ ٠‬ؿر‪٢‬رش‬ ‫ُشٗؼبس‪ ،‬اثیی ‪ ٝ‬ایالٕ اجشا ٗری ؿر‪ٞ‬د‪.‬ػریرذ ًرشیرٖ‬ ‫حؼی‪ٜ‬ی‪٘ٛ ،‬بی‪ٜ‬ذ‪ٗ ٟ‬شدٕ ا‪ٞ١‬اص دس ٗجٔغ ‪ٛ‬یض ُلت‪ ٠‬اػرت؛‬ ‫هشاس اػت ً‪ٛ ٠‬شٕاکضاسی سا اجشایی ً‪ٜٜ‬ذ ً‪ ٠‬پشداخت ‪۴‬‬ ‫آی ‪ ۶‬هٖٔ ًبال دس هربٓرت ایر‪ٛ ٚ‬رشٕ اکرضاس ثر‪ ٠‬ؿرٌرْ‬ ‫آٌتش‪ٛٝ‬یٌی ا‪ٛ‬جبٕ ؿ‪ٞ‬د‪ ،‬یؼ‪ٜ‬ی ٗـ٘‪ٞ‬ال‪ ٙ‬ای‪ ٚ‬طشح ‪ٝ‬اسد‬ ‫‪ٛ‬شٕاکضاس ٗیؿ‪ٛٞ‬ذ ‪ ٝ‬کش‪ٝ‬ؿِب‪١ ٟ‬بیی ًر‪ ٠‬ثرشای کرش‪ٝ‬ؽ‬ ‫تؼیی‪ ٚ‬ؿذ‪ٛ‬ذ ‪ ٖ١‬ای‪ٛ ٚ‬شٕ اکضاس سا داس‪ٛ‬ذ‪ .‬اتلبهی ً‪ ٠‬پرغ‬ ‫اص اجشای ای‪ ٚ‬طشح اتلبم خ‪ٞ‬ا‪١‬ذ اکتبد‪ ،‬ای‪ ٚ‬اػرت ًر‪٠‬‬ ‫ٗشدٕ ای‪ ٚ‬اهالٕ ٗ‪ٞ‬ج‪ٞ‬د دس ‪ٛ‬شٕاکضاس سا ث‪ ٠‬هی٘ت ؿ‪٢‬شیر‪ٞ‬س‬ ‫‪ ۱۲۴۴‬خشیذاسی ًشد‪ٗ ٝ ٟ‬جٔؾ سا پشداخت ٗیًر‪ٜ‬ر‪ٜ‬رذ ‪ٝ‬‬ ‫ٗبث‪٠‬آتلب‪ٝ‬ت ای‪ٗ ٚ‬جٔؾ سا د‪ٓٝ‬ت ث‪ ٠‬کش‪ٝ‬ؿر‪ٜ‬رذ‪ ٟ‬پرشداخرت‬ ‫ٗی ً‪ٜ‬ذ‪.‬ػض‪ً٘ ٞ‬یؼی‪ ٙٞ‬اجت٘بػی ٗجٔغ اضبک‪ً ٠‬رشد‪ٟ‬؛‬ ‫ای‪ٛ ٚ‬شٕاکضاس ٗی ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬ذ اص تضسین پ‪ ّٞ‬ث‪ ٠‬جشیب‪ ٙ‬اهتلربدی‬ ‫ًـ‪ٞ‬س جٔ‪ُٞ‬یشی ً‪ٜ‬ذ ‪ ٝ‬سا‪ٟ‬حٔی اػت ً‪ ٠‬د‪ٓٝ‬ت ‪ٝ‬ػرذ‪ٟ‬‬ ‫داد‪ً ٠ً ٟ‬بس ث‪ ٠‬ای‪ ٚ‬ؿٌْ اجشایی ؿ‪ٞ‬د‪.‬حؼی‪ٜ‬ی دس پبػخ‬ ‫ث‪ ٠‬ای‪ ٚ‬ػ‪ٞ‬اّ ً‪ ٠‬صٗب‪ ٙ‬اجشای ای‪ ٚ‬طشح ‪ٛ‬شٕاکرضاسی چر‪٠‬‬ ‫صٗب‪ٛ‬ی خ‪ٞ‬ا‪١‬ذ ث‪ٞ‬د؟ ػ‪ٜٞ‬ا‪ً ٙ‬شد‪ٟ‬؛ ٗ‪ ٚ‬ؿ‪ٜ‬یذ‪ ٟ‬ثر‪ٞ‬دٕ ًر‪٠‬‬ ‫ای‪ ٚ‬طشح هشاس ث‪ٞ‬د اص تیش ٗب‪ ٟ‬اجشایی ؿ‪ٞ‬د ً‪ٛ ٠‬ـذ ‪ ٝ‬تیرش‬ ‫‪ ٖ١‬ث‪ ٠‬ک‪ٞ‬ست ‪ٛ‬وذی پشداخت ؿذ‪ ،‬اٗب ثب کحجت‪١‬ربیری‬ ‫ً‪ ٠‬ؿذ‪ ٟ‬ث‪ٛ٠‬ظش ٗیسػذ ً‪ ٠‬دس س‪ٝ‬ص‪١‬بی ‪ٛ‬ضدیی اجشا ‪ٝ‬‬ ‫پیبد‪ ٟ‬ػبصی ا‪ ٙ‬ا‪ٛ‬جربٕ ؿر‪ٞ‬د ‪ ٝ‬ثرشای ٗرب‪ٗ ٟ‬رشداد ثر‪٠‬‬ ‫ث‪٢‬ش‪ٟ‬ثشداسی ثشػذ‪.‬‬ صفحه 1 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫دیذگبُ سٍصًبهِ اسک‬ ‫هذیشهسئَل ‪ -‬هحوّذ اضشاقی‬ ‫یکشنبه ‪ 9‬مرداد ‪ 34 * 1441‬جوالی‪1 * 2422‬محرم ‪ * 1443‬سال سی و دوم ( اوتوز ایکینجی ایل ) * شماره ( سایی ) ‪5555 :‬‬ ‫جوَْسی اسالهی ایشاى دس هزاکشات ثِ دًجبل اًتفبع اقتصبدی هشدم ایشاى است‬ ‫*ًظبست ػولی ثش ثبصاس‬ ‫اظیت َب مبر ثب رظشًی ی حرف مرسف ووموی‬ ‫ؼًود ریرَب وبؼی از اظیت َب مؽًُر ری‬ ‫ثبزای وٍ زودگی ییز مورٌ مورر ثوًیوصٌ مورر‬ ‫معشمر ری حًزٌ یظی فمر یا سحز سبثیر معشمیوم‬ ‫لرای می رَد‪ ،‬ثب ایارٌ ی رظشًی معئًلیه معبلودوٍ‬ ‫دایر ویعشىد ثعضی از مرر ظبَورا خویور خوًاٌ‬ ‫خبمعٍ خًر عبمل ایدبر ثرخی از اظیت َب وویوس‬ ‫َعشىد لاا ری حبل حوبضور یَوب ووررن ثوبزای‬ ‫وًعی ثبز وررن رظز مشخلفیه ی ثعشه رظز ی‬ ‫دب مرر عبر ثی رفب سلمی می ؼوًر وفوت‬ ‫اسیىز لیمز یی وبیَب ی الفبق وًؼشٍ ی یوب‬ ‫چعجبودن ثرچعت حضًی ثوبزیظوبن ری موحول‬ ‫َبیی از فریؼگبٌ َب ی مغبزٌ َب می سًاود وؽوبووٍ‬ ‫حضًی وىشرل ی اعمبل وظبیر معشمر ثر ثوبزای‬ ‫ثبؼد ایىگًوٍ الدامبر احشمبی ری سىظیم ثبزای ی‬ ‫َدایز فریؼىدٌ َب ی حمبیز خریودایان مورثور‬ ‫یال می ؼًر ی ری ثبزای ظجت ایدبر ایاموػ ی‬ ‫اعمیىبن خبعر مرر می گررر‬ ‫اخجبس کَتبُ حَادث‬ ‫*ّطذاس سفش ثِ هطْذ ٍ ‪ 7‬استبى‬ ‫سیلصدُ‬ ‫تِ گصازش ایسٌا‪ ،‬ستاا هاسیاصم ّاوااّاٌا ا‬ ‫خدهات سفس ز اطالعیِ ام یاِ ّاواصهااى تاا‬ ‫سَهیی شه تازًدگ ّام سیلاساا ز یواَز‬ ‫صا ز یس ‪ ،‬اش هسافساى خَاستِ است‪ :‬تا تَجِ تِ‬ ‫تازًدگ ٍ سیل ز تسخ استاىّاام یواَز ٍ‬ ‫خسازت ٍاز تِ تعض تٌاّا ٍ شیسساخات ّاام‬ ‫گس ش سم‪ ،‬قثل اش سفس ًسثت تِ اهکااى سافاس‪،‬‬ ‫اطویٌاى ٍ توْیدات الشم زا اشتِ تاشٌد‪.‬‬ ‫سحلیلگر معبئل ثیهالملل گفز‪ :‬خمُوًی‬ ‫اظالمی ثراظبض اوشفوب الوشوفوبر مورر‬ ‫ثٍروجبل احیب سًافک اظز ی اگر ایه مىوبفو‬ ‫چؽمگیر وجبؼد ثب سًخٍ ثٍ خبثدبیی لودیر‬ ‫ری خُبن‪ ،‬ارامٍ خىگ ی ثحران ایورایوه ی‬ ‫سضعیف ثبزایَب ری غره ثٍ وظر موی یظود‬ ‫زمبن ثٍ وف ایران وبی می وىود مفوغوفوی‬ ‫خًغ چؽم گفز‪ :‬اسحوبریوٍ اییدوب ثوىوبثور‬ ‫یضعیز یخیم ری حًزٌ اورش ی ثب وسریه‬ ‫ؼدن دیػ خرید وفوز ثورا دوبیویوس ووٍ‬ ‫مًخت افسایػ میسان سمبضب ی ری ووشویودوٍ‬ ‫لیمز َب وفز می ؼًر ی سبثیر ثعیبی ثور‬ ‫ثبزایَب ریگر ری ویمىرٌ غرثی میگواایر‬ ‫ثٍ روجبل ایه اظز وٍ وفز ایوران یا ثورا‬ ‫زمعشبن ی دبییس یایر ثبزای وىد سب ری مبٌَب‬ ‫ایىدٌ ثب یضعیز ًَلىبووی ییثوری وؽوًر‪،‬‬ ‫ثىبثرایه ظعی وررٌ اود الدامبر ریذلمبسیوه‬ ‫یا ارامٍ رَىد سحلیلگر معبئل ثیهالومولول ثوب‬ ‫اؼبیٌ ثٍ سًییز ثبلر وىی ی ـحجوز َوب‬ ‫ریگر عرف َب ری ثورخوب افوسیر‪ :‬عورف‬ ‫اییدبیی ثیبن میوىد سب اودازٌا سغویویور ثوٍ‬ ‫یخًر اییرٌ امب ری عیه حبل ثبید موىوشوظور‬ ‫ثمبویم ی ثجیىیم عرف امریىوبیوی َوم ایوه‬ ‫سغییرار یا لجًل میوىد یب خیر خًغچؽم‬ ‫خبعروؽبن ورر‪ :‬خًزف ثًیل ری ایسجبط ثوب‬ ‫َمیه سغییرار یظمب اعال وررٌ وٍ حبضور‬ ‫ثٍ اودب سغییرار ثسیگشر ویعز ی الوب‬ ‫ثبلر َم عىًان وررٌ عولویورغوم ایوىوىوٍ‬ ‫گفزیگً مثجز اظز ی ایه وؽبن می رَود‬ ‫َىًز خب گفزی گً یخًر رایر ی ایران ی‬ ‫عرف َب غرثی َوىوًز عواللوٍ ثوٍ اراموٍ‬ ‫مااورار رایود امب مب ایدٌ َب ی مالحظوبسوی‬ ‫راییم ی سفوریوک وورر‪ :‬ایوه موًضوً‬ ‫وؽبنرَىدٌ ایه اظز وٍ سغییراسی وٍ الوب‬ ‫ثًیل ی اسحبریٍ اییدب ری دیػ ووًیعوی ووٍ‬ ‫عىًان می وىىد ری رظز راؼشٍ ی ثٍ عورف‬ ‫امریىبیی ایائٍ وررٌاود‪ ،‬سغییرار عمدٌ ا‬ ‫وجًرٌ اظز لاا معئلٍ َىًز ثوٍ لوًر خوًر‬ ‫ثبلی اظز ایران ومیسًاود از خًاظشٍ َوب‬ ‫خًر عمتوؽیىی وىد زیرا ‪ ۰۵‬ریـد مىبفو‬ ‫ثرخبمی ایران ری ـًیر احیب ثرخوب ری‬ ‫گری ظرمبیٍ گاای خبیخی ی ثورراؼوشوٍ‬ ‫ؼدن سحریمَب از یی ـدَب ؼروز فرر ی‬ ‫وُبر اظز وٍ ثبزیوگوران اـولوی حوًزٌ‬ ‫سدبیر خبیخی َعشىد ایه سحلیلگر معبئل‬ ‫ثیهالملل ارامٍ رار‪ :‬اگر عرف اموریوىوبیوی‬ ‫ضمبوز الوشوفوبر ایائوٍ ووىوىود‪َ ،‬ویو‬ ‫ظرمبیٍ گواای خوبیخوی َوموبووغوًی ووٍ‬ ‫ؼروز َب اییدبییَب ی اظیبیی َوب ثویوبن‬ ‫وررٌاود ثرا ظرمبیٍگاای ثٍ ثوبزایَوب‬ ‫ایران ومیایىد خًغچؽم خبعروؽبن ورر‪:‬‬ ‫اگر سحریم َب مًخًر ری لویوعوز لورموس‬ ‫ثرراؼشٍ وؽوًر حوًزٌ سعوُویول ییاثوظ ی‬ ‫سدبیر خوبیخوی ووٍ از اـولوی سوریوه‬ ‫حًزٌ َب مىبف ثرخبمی ثرا ایوران اظوز‬ ‫حبـل ومیؼًر چراوٍ سحریم یی وبغوا‬ ‫ثرراؼشٍ می ؼًر امب ثبزیگراوی وٍ ثبید ایوه‬ ‫سدبیر یا اودب رَىد َمچىبن ری سوحوریوم‬ ‫میمبوىد ی خًاظشٍ َب معمًلی ووٍ عورف‬ ‫یقیٌب اص اهشیکب سَدی ثِ ایشاى ًخَاّذ سسیذ‬ ‫*صهیی لشصُ قشُاغبج خسبست ًذاضت‬ ‫هاادیااسیاال هاادیااسیاات ت ا ااساى اسااتاااًاادازم‬ ‫اذزتایجاىشسق اعالم یاس ‪ :‬شهایای لاسشُ ‪۶.۴‬‬ ‫زیوتسم ز شْس قسُاغاج شْسستاى ّوتسٍ ز‬ ‫جٌَب استاى خسازت جاً ٍ هال ًداشت‪.‬‬ ‫*جبى ثبختی ‪ ٍ 53‬هفقَد ضذى ‪ً 16‬فففش دس‬ ‫سیالهّبی اخیش کطَس‬ ‫ز حَا ث اخیس ‪ً ۷۵‬فس اش ّوَطٌاًواى جااًوااى‬ ‫زا اش ست ا ًد ٍ ‪ً ۶۸‬فس ًیص هافاداَ ازیان‪.‬‬ ‫ٍل پَز افصٍ ‪ :‬ز استاىّام تْاساى هااشًادزاى‬ ‫‪،‬هسیصم‪ ،‬یسهاى ٍ چْاازها اا ٍ تاراتایاازم‬ ‫ّوَطٌاى فَت یس ًد‪ ،‬تیوتسیی تلفات ز استااى‬ ‫تْساى ز اهاهصا ُ اٍٍ ٍ هٌطدِ شزیای شات‬ ‫فیسٍشیَُ تَ ُ است‪ٍ.‬م افصٍ ‪ :‬تٌْا ز ٍ زٍش‬ ‫گرشتِ ‪ً ۶۴‬فس اش ّوَطٌاًاوااى جااًوااى زا اش‬ ‫ست ا ًد‪.‬‬ ‫* ‪ 6‬داسًذُ سالح غیشهجبص دس ضَش دستفیفیفش‬ ‫ضذًذ‬ ‫فسهاًدُ اًتظاه شَش اش اجسام طاس ازتاداام‬ ‫اهٌیت اجتواع ٍ ست یسم ‪ً ۸‬فس ًا اْادازًادُ‬ ‫سال ٍ هْوات غیسهجاش ز ایی شْسستاى خاثاس‬ ‫ا‪.‬‬ ‫ایراوی رایر ویس َمچىبن ثٍ لًر خًر ثوبلوی‬ ‫اظز ثٍ وظر مییظد دیوػ ووًیوط الوب‬ ‫ثًیل ثیؽشر ظعی وررٌ ثب سغییورار خوسئوی‬ ‫وظر عرف ایراوی یا خلت وىد اموب َومویوه‬ ‫میسان از سغییرار خسئی َم َىًز ثوبیود ثوٍ‬ ‫عرف امریىبیی ایائٍ ؼًر ی اوُب اعال وظر‬ ‫وىىد ی گفز‪ :‬ؼبید وىشٍ مثجز ایه اظوز‬ ‫وٍ اسحبریٍ اییدب ومی یال گرایبووٍ سور از‬ ‫عرف امریىبیی عمل می وىد ی ثب محبظجوٍ‬ ‫یضعیز لیمزَب اورش ری مبٌَب ایىدٌ‬ ‫ثٍ سالغَب ریذلمبسیه خًر ارامٍ میرَد‬ ‫اگرچٍ سب زمبوی وٍ ایوه ری ؼورط ایوران‬ ‫دایرفشٍ وؽًر خمًُی اظوالموی مرفوراووٍ‬ ‫ثٍروجبل احمبق حمًق خًر خًاَد ثًر ی ثور‬ ‫یی ایه ری ؼرط میایعشد سحلیلگر معبئل‬ ‫ثیهالملل ثب اؼبیٌ ثٍ اعال اموبرگوی ایوران‬ ‫ثرا سًافک خًه ی دبیدای گفز‪ :‬مىظًی از‬ ‫سًافک خًه ی دبیدای‪ ،‬سًافوموی اظوز ووٍ‬ ‫ثرا ایران مىبف الشفبر ثٍ َمراٌ راؼوشوٍ‬ ‫ثبؼد مىبف ایران ری مااورٌ ثٍمىظًی اوشفوب‬ ‫الشفبر مرر ایوران اظوز خوًغ چؽوم‬ ‫یبرایی ؼد‪ :‬ثُجًر الشفبر ری چُبی حوًزٌ‬ ‫میعر اظز ایل ایىىٍ حًزٌ ظرمبیٍگاای‬ ‫خبیخی وٍ یاثعوشوٍ ثوٍ ایائوٍ سضوبمویوه‬ ‫الشفبر عرف امریىبیی اظوز سوبووىوًن‬ ‫ایائٍ وؽدٌ اظز ی ثوب اؼوبیٌ ثوٍ حوًزٌ‬ ‫افسایػ سًلید ی ـوبریار ووفوز گوفوز‪:‬‬ ‫افسایػ سًلید ثب سًخٍ ثوٍ عوًیووی ؼودن‬ ‫مااورار از ظً خًر ایران اودب ؼد ری‬ ‫حبل حبضر ثراظبض اعال خودوعوشوٍ موُور‬ ‫یئیط ؼروز ملی وفز‪ ،‬میسان سًلید ووفوز‬ ‫ایران ری ظغک دعبثرخب ی لجل از سوراموخ‪،‬‬ ‫یعىی وسریه ثٍ ‪ ۴‬میلیًن ثؽىٍ اظوز لواا‬ ‫َدف ثدین ثرخب حبـل ؼدٌ اظز‬ ‫علی ویىسار گفز‪ :‬ثرخی احعبض میوىىد امریىب َور ووبی ایارٌ‬ ‫وىد‪ ،‬اودب میرَد ری حبلی وٍ امریىب لدیر اعمبل ظیبظوز َوب‬ ‫خًر یا ری مىغمٍ ودایر وبیت یئیط مدلط ـجک امریز ( دىدؽىجوٍ‪۶ ،‬‬ ‫مررار مبٌ) ری مراظم وًزرَمیه یبریایٌ ‪ ۶۶‬ؼُرظشبن مىغمٍ عؽرظشبق‬ ‫ؼُرظشبن ثُؽُر‪ ،‬ری محل گلسای ؼُدا ییظشب یبیظم‪ ،‬ثب ثیبن ایىىٍ‬ ‫مب ثٍ ایمبن َب امب یاحل دبیجىد وجًریم‪ ،‬گوفوز‪ :‬رلویوموب یاٌ چوبیٌ‬ ‫ثبزگؽز ثٍ ایمبن َب الُی ی اوعبوی ثوًرٌ ی ایوه ووبی ؼودووی ی‬ ‫مؽىالر الشفبر لبثل حل اظز ری حبل حبضر وؽًی راییم وٍ‬ ‫ظٍ لًٌ ان ثب یىدیگر َمبَىگ َعشىد ی ممب معظم یَجر َودایوز‬ ‫وىىدٌ ان اظز‪ ،‬ثىبثرایه امریز َمٍ مب ثبید ری سموبموی عورـوٍ َوب‬ ‫اخشمبعی‪ ،‬فرَىگی‪ ،‬ظیبظی ی ثٍ خفًؾ الشوفوبر ووبی ی سوالغ‬ ‫وىیم علی ویىسار ارامٍ رار‪ :‬مشبظفبوٍ از زمبوی ووٍ غوره گوراَوب ثور‬ ‫ظروًؼز وؽًی معلظ ؼدود یاٌ ودبر یا ری موااوورٌ ثوب وودخودا‬ ‫راوعشٍ ی اوگبی خس سعلیم ؼدن ری ثراثر غره مشفوًی ووجوًروود ری‬ ‫حبلی وٍ اگر لرای ثر سعلیم ؼدن ری ثراثر امریىب ی غره ثوًر‪ ،‬دوط‬ ‫چرا اوماله ورریم؟‬ ‫ی ثب اؼبیٌ ثٍ لدیر ثیوظیر ایران ری سفمیم گیر ثرا ظرووًؼوز‬ ‫خًر‪ ،‬گفز‪ :‬ری ایه ؼرایظ ثبید دب ایمبن َوب اوومواله اظوالموی‬ ‫ثمبویم ی مؽىالر مرر یا وم ی یف وىیم وٍ اگر ایه موُوم اسوفوبق‬ ‫ثیبفشد‪ ،‬حىًمشی مبوىد خمًُی اظالمی ایران ری خوُوبن َوموبووىود‬ ‫وخًاَد راؼز ایه ومبیىدٌ مرر ری مدلط ؼًیا اظوالموی اضوبفوٍ‬ ‫ورر‪ :‬امریز ری حًزٌ ظیبظز خبیخی مؽخؿ ؼدٌ وٍ امریىب سبثیور‬ ‫گاای وجًرٌ ی اثرلدیر یاحد ویعز ی ری حبل فریدبؼی ی دًظیودگوی‬ ‫اظز ی ثب ثیبن ایىىٍ امریىب سحریم َمٍ خبوجٍ علیٍ ایران یا اعوموبل‬ ‫ورر امب ؼىعز خًیر‪ ،‬گفز‪ :‬ظیبظز سًظعٍ وبسً خُز شاودایمی ری‬ ‫مىغمٍ‪ ،‬ظیبظز حضًی امریىب ری عراق ی افغبوعشبن ی اودوب موعوبملوٍ‬ ‫لرن ی حاف مرر مظلً فلعغیه وبمال ؼىعز خًیر‪َ ،‬وموچوىویوه‬ ‫ظیبظز امریىب ری ثراثر وؽوًی چویوه وویوس ؼوىوعوز خوًیر‪ ،‬از‬ ‫عرفی امریىب ری اثشدا خىگ ییظیٍ ی اورایه اعال ورر ثیىی دًسیه‬ ‫یا ثٍ خبن خًاَد مبلید ری حبلی وٍ َم اوىًن ییثل ییظیٍ ری ثراثور‬ ‫ریی خًین میرَد ی اییدب ی امریىب ثب ثحران ومجًر ظًخز مًاخوٍ‬ ‫َعشىد‪ ،‬لاا ظیبظز امریىب ری سمبمی دریشٌ َب اخیرغ‪ ،‬ؼوىوعوز‬ ‫خًیرٌ اظز ی افسیر‪ :‬ثرخی احعبض میوىىد امریىوب َور ووبی‬ ‫ایارٌ وىد‪ ،‬اودب میرَد ری حبلی وٍ ایىگًوٍ وجًرٌ ی امریىب لودیر‬ ‫اعمبل ظیبظز َب خًر یا ری مىغمٍ ودایر ثی سررید ایىدٌ روویوب ری‬ ‫وؽًیَب ؼرلی یلم می خًیر ی لدیر َب خدید ری حبل ؼىل‬ ‫گیر َعشىد‪ ،‬امب مشبظفبوٍ ثیمبی غره درظشی ی اموریوىوب دورظوشوی‬ ‫یخًر رایر ری حبلی وٍ وعی ثبیسر از ؼبٌ وًور امریىب یا وىورر‪،‬‬ ‫امب دط از اخراج از وؽًی امریىب حشی یه یاحد ثرا ظىًوز َوم‬ ‫ثٍ ی ودار‬ ‫»اگْی فشاخَاى هٌبقصِ«‬ ‫ضوبسُ‪ًَ(1401-27 :‬ثت اٍل)‬ ‫ضشکت گبص استبى ارسثبیجبى ضشقی دسًظشداسد پشٍطُ اجشای ضجکِ تغزیِ ٍ تَصیغ ٍ سبخت ٍ ًصفت‬ ‫ػلوکْبی ( فَالدی ٍ پلی اتیلٌی )حفشُ ّبی خبلی ضْشستبى ضجستش سا اص طشیق سبهفبًفِ تفذاسکفبت‬ ‫الکتشًٍیکی دٍلت ثِ ادسس ‪www.setadiran.ir‬ثشگضاس ‪ ٍ ،‬ثِ پیوبًکبس ریصالح ٍاگزاس ًوبیذ‪.‬‬ ‫ثذیی هٌظَساصکلیِ ضشکتْب ٍ پیوبًکبساى ریصالح داسای حذاقل پبیِ ‪ 5‬تبسیسبت ٍ تجْیضات اص سفبصهفبى‬ ‫هذیشیت ٍ ثشًبهِ سیضی کطَس ٍ گَاّیٌبهِ تبییذ صالحیت ایوٌی پیوبًکبساى اص ٍصاست تؼبٍى‪ ،‬کبس ٍ سففبُ‬ ‫اجتوبػی ٍ ثب تَاًبیی تْیِ تضویی ضشکت دسفشایٌذ اسجبع کبس طجق اییی ًبهِ تضویی هؼبهالت دٍلتی ثفِ‬ ‫هجلغ ‪( 2/500/000/000/-‬دٍ هیلیبسد ٍ پبًصذ هیلیَى سیبل) دػَت هی ًوبیذ ‪ ،‬حذاکثش تب ‪ 10‬سٍص پس اص‬ ‫اًتطبس ًَثت دٍم ایی اگْی‪ ،‬اػالم اهبدگی خَد سا ٍ فشهْبی تکویل ضذُ اسصیبثی ‪ ،‬تصَیش هذاسک هزکَس‬ ‫ٍ هستٌذات هٌذسج دس فشم اسصیبثی سا اص طشیق سبهبًِ تذاسکبت الکتشًٍیکی دٍلت اسسبل ًوبیٌذ‪.‬‬ ‫ضوٌب دساسٌبد هٌبقصِ تَصیؼی ‪ ،‬تبسیخ تحَیل پبکبت ٍگطبیص پیطٌْبدات قیذ گشدیذُ است ‪.‬‬ ‫هٌبقصِ گشاى ثبیذ دس سبهبًِ تذاسکبت الکتشًٍیکی دٍلت ثجت ًبم ٍ گَاّی اهضبی الکتشًٍفیفکفی سا‬ ‫دسیبفت ًوبیٌذ‪.‬‬ ‫تلفی‪041-34448095 ٍ 34496274 :‬‬ ‫دٍسًیبس ‪041-34447089 :‬‬ ‫سٍاثط ػوَهی ضشکت گبص استبى ارسثبیجبى ضشقی‬ ‫‪*1/99‬ضٌبسِ اگْی‪* 1356800:‬تبسیخ اًتطبسًَثت اٍل‪* 1401/05/09 :‬اًتطبس ًَثت دٍم‪ 1401/05/11:‬سٍصًبهِ اسک‬ ‫سیاسی‬ ‫‪2‬‬ ‫کبسجبى تحشین‬ ‫ایشاى پبی ّش تَافقی سا اهضب ًخَاّذ کشد‬ ‫عضً ومیعیًن امىیز ملی ی ظیبظز خبیخی مدلط ؼًیا اظوالموی ثوب‬ ‫ثیبن ایىىٍ فراوعٍ ری سالغ اظز ومػ ی خبیگبٌ اییدب یا ری مااورار احیوب‬ ‫وىد‪ ،‬گفز‪ :‬احیب ییاثظ ثب وؽًیَب حبؼیٍ مدیشراوٍ ‪،‬خبییمیبوٍ ی خلیح‬ ‫فبیض‪ ،‬ثخؽی از ظیبظز فراوعً َب اظز خلیل یحیمی خوُوبن اثوبر‬ ‫گفز‪ :‬فراوعٍ ریـدر اظز سب ییود مااورار َعشٍ ا احویوب ؼوًر عضوً‬ ‫ومیعیًن امىیز ملی ی ظیبظز خبیخی مدلط سفوریوک وورر‪ :‬فوراوعوٍ‬ ‫مًض ریگبوٍ ا یا ری مااورار َعشٍ ا ثبز می وىد از عرفی ریظز‬ ‫ودایر وٍ ومػ امریىبیی َب ری ایه مااورار معبرل َمٍ اییدب ثبؼد ی ری‬ ‫سالغ اظز ومػ ی خبیگبٌ اییدب یا ری ایه مااورار احیب وىد ایه ظیبظز‬ ‫ولی فراوعًیبن اظز ومبیىدٌ مرر سرثز خب ثیبن ثب ثیبن ایوىوىوٍ فوراوعوٍ‬ ‫ظیبظز خدید یا ری مىغمٍ ری دیػ گرفشٍ اظز گفز‪ :‬اوُب ری سالؼوىود‬ ‫سب خالء یخًر امریىب ری خبییمیبوٍ ی ؼمبل افریمب یا ثٍ وحً در ووىوىودی‬ ‫احیب ییاثظ ثب وؽًیَب حبؼیٍ مدیشراوٍ ‪،‬خبییمیوبووٍ یخولویوح فوبیض‪،‬‬ ‫ثخؽی از ظیبظز فراوعً َب اظز ومبیىدٌ مرر سرثز خب اظُوبیراؼوز‪:‬‬ ‫اگر غرثی َب فىر میوىىد ایران ثب راؼشه مؽىالر الشفبر َرخًاظشٍ ا‬ ‫یا می دایرر ی دب َر مًافمشىبمٍ ا یا امضب میىىد‪ ،‬ثوسیگوشوریوه اؼوشوجوبٌ‬ ‫غرثیُبظز ملز ایران َرگس ریثراثرخًاظشٍ وظب ظلغٍ سعلیم وخًاَىد ؼد‬ ‫دلیل ایجبد ٍقفِ دس سًٍذ احیبی ثشجبم هب ًجَدُاین‬ ‫ظخىگً یزایر امًی خبیخٍ امریىب ری یه وىفراوط خجر ثب موغور‬ ‫وررن ارعبَبیی علیٍ ایران‪ ،‬ثٍ ظًالی ریثبیٌ احشمبل از ظرگیر مااورار‬ ‫احیب سًافک َعشٍا ری دی عر دیؽىُبر خًزح ثًیل‪َ ،‬مبَىگوىىدٌ‬ ‫ایه مااورار دبظخ رار ود درایط‪ ،‬ظخىگً یزایر امًی خوبیخوٍ ایوه‬ ‫وؽًی ری دبظخ ثٍ ایه ظًال وٍ ثب ری وظر راؼشه اظُبیار اخویور خوًزح‬ ‫ثًیل‪ ،‬معئًل ظیبظز خبیخی اسحبریٍ اییدب ی َمبَىگوىىدٌ موااوورار‬ ‫َعشٍا ریثبیٌ احیب ثرخب (سًافک َعشٍا )‪ ،‬ایب احشمبل از ظرگیر ایوه‬ ‫مااورار یخًر رایر ی ایب امریىب وعجز ثٍ ایه وٍ ایه الدا اغوبز ووً‬ ‫ری ییود احیب سًافک ثبؼد‪ ،‬خًغثیه اظز یب وٍ‪ ،‬گفز‪ :‬مب ریثوبیٌ عور‬ ‫دیؽىُبر ومیعیًور ایؼد اسحبریٍ اییدب(حًزح ثًیل) ثٍ عًی معشمیوم ثوب‬ ‫ؼروب اییدبییمبن ری ایسجبط ثًرٌایم ی خًاَیم ثًر ری حبل ثبزثویوىوی ی‬ ‫ثریظی ان َعشیم ثبزخًیرمبن وعجز ثٍ ان یا ثٍ عًی معشمیم ثب موشوحودان‬ ‫اییدبییمبن ری خریبن خًاَیم گااؼز‪ ،‬امب ثرراؼز مب ایه اظز وٍ عور‬ ‫دیؽىُبر الب ثًیل ثر اظبض سًافمی اظز وٍ یی میس ثًرٌ‪ ،‬ثب مؽوموز‬ ‫میبن اعضب گریٌ ‪ ۵+۰‬مااورٌ ؼدٌ ی از مبٌ مبیض ری اوشظبی دایرفشٍ ؼدن‬ ‫ثًرٌ اظز‬ ‫هذیشیت ثبسشّب دس کطَس ضؼیف است‬ ‫یئیط ومیعیًن عمران مدلط ؼًیا اظالمی ثب اؼبیٌ ثٍ ایىىٍ مدیوریوز‬ ‫ظیاله َب ثبید ًَؼمىداوٍ ثبؼد‪ ،‬سبوید ورر‪ :‬مدیریز ثحران ومػ موُوموی‬ ‫ری وؽًی رایر ی مدیران ی ویریَب ظیبظی وٍ سًظظ یزایر وؽوًی ری‬ ‫اظشبن َب اوشخبه می ؼًود عالیٌ ثر ایىىٍ ثبید ثیىػ ظیبظی راؼشٍ ثبؼوىود‪،‬‬ ‫مدیریز ثحران یا ویس ثبید از ثر ثبؼىد‬ ‫ثٍ گسایغ ایعىب؛ محمدیضب یضبیی وًچی ری خم خجرووگوبیان ضوموه‬ ‫اثراز ساظف از وؽشٍ ؼدن خمعی از َمًعىبن ری ظیالهَب اخیر وؽوًی‪،‬‬ ‫ثیبن ورر‪ :‬مشبظفبوٍ مدیریز ثحران‪ ،‬وىشرل ی دیؽگیر ظیاله ری وؽوًی‬ ‫ثعیبی ضعیف اظز ثبیغ ثبیان ری وؽًی ثبعث خیر ی ثروز ی ووسییر‬ ‫اظمبوی ثرا وؽًی مب وعمز اظز ری چىدمبٌ گاؼشٍ ثرا سوبمویوه اه‬ ‫ؼره ری وؽًی احعبض خغر می ؼد ثٍ وحً وٍ ظدَب مب ثعیوبی ووم‬ ‫اه ؼدٌ اود ی چبٌ َب ثٍ مؽىل ثرخًیرٌ ثًرٌ ی خیلی از رؼز َب مب ثوٍ‬ ‫علز وم اثی امىبن وؽز ودایود ی سبیه َب خؽه ی رییبچٍ َب ویس وم‬ ‫اه ؼدٌ اود‬ صفحه 2 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫دیذگبُ سٍصًبهِ اسک‬ ‫هذیشهسئَل ‪ -‬هحوّذ اضشاقی‬ ‫یکشنبه ‪ 9‬مرداد ‪ 34 * 1441‬جوالی‪1 * 2422‬محرم ‪ * 1443‬سال سی و دوم ( اوتوز ایکینجی ایل ) * شماره ( سایی ) ‪5555 :‬‬ ‫افضایص سشعت تْبجوی کشًٍب ثب عذم دسیبفت ٍاکسی ٍ کٌبس گزاضتی هبسک‬ ‫* فقش ٍ ضکبف طجقبتی دسحبل تَسعِ‬ ‫است‬ ‫ػده ا اش مػئوزین تحوالت اخیس الجتجکجب‬ ‫نتبیج تند الدامبت اؾىبز پجنجهجبغ الجتجکجب‬ ‫زت زا جساح التکب م نبمند‪.‬‬ ‫لجتج حجبثجت‬ ‫مویک ثو غ این جساح التکب‬ ‫خواهدؾد و احبز مخجت اغ ز شنجدگج مجس ب‬ ‫ظبهس گس ‪.‬‬ ‫زت‪ ،‬و ػبمل ایاب ضؼیت نبمطلوه بیجس‬ ‫لبثل تحمل یؼل ؾده‪ ،‬موظ اغجت الجدامجبت‬ ‫الشب ػبجل ز وبهؽ احبز مجنجفج ججساحج‬ ‫التکب خو انابب هد‪.‬‬ ‫توغؼ یمس ایصایؽ ؾىبف طجمبت اش احبز ثبزش‬ ‫الدامبت التکب اخیس زت م ثبؾد‪.‬‬ ‫گضاسش‬ ‫*استقبی ٌّش صٌعت فشش ًیبصهٌذ‬ ‫حوبیتّبی تسْیالتی است‬ ‫زئیع مسوص مل یسؼ ایساغ ثس تجوجج ثجیجؿجتجس‬ ‫قند قهب غتدبه هب مستجط ثب تػهیجالت اش‬ ‫جمل قند ق وبزایسین امید‪ ،‬مؿببل خبنجدج‬ ‫شازت وبز تػهیالت وبزا ثسا وجمجه ثج‬ ‫ازتمبء ثهتس هنس قنؼت یسؼ غتجججبف تجبوجیجد‬ ‫وس ‪ .‬یسحنبش زایغ اظهبز اؾتۺ یسؼ غتجججبف‬ ‫یه میساث وهن ایسان اغت ایساغ زا ثب هجنجس‬ ‫یسؼ غتجبف هسیع زا ثب یسؼ م ؾنبغند ‪.‬‬ ‫ثب ثیبغ اینى یسؼ هسیع ججص یجسؾجهجب‬ ‫هبی اغت و اش زحبظ زنگ ندجبز ثجبیجت‬ ‫غنتهب ز غتبی اقیل ایسان منحکس ث یجس‬ ‫اغت‪.‬گفتۺ ز هسیع هم وبزگبههب متمسوجص‬ ‫هم بیسمتمسوص خبند ثبید موز پؿجتجیجججبنج‬ ‫زت لسازگیس ‪ .‬ایص ۺ این پؿتیجبن هم ثبید‬ ‫اش زحب زیبه وبزگساغ ثبینده هب هجم اش‬ ‫زحبظ التکب یس ؾندگبغ یسؼ ثجبؾجد‪ .‬زایجغ‬ ‫خبطسنؿبغ وس ۺ حدالل ثسا ؾنبغبنجداغ یجسؼ‬ ‫هسیع ز قنؼت توزیػم ثبید یه نمجبیؿجدجبه‬ ‫یسؼ ووچه ممیبظ ز یسمبنداز ؾهجسغجتجبغ‬ ‫ایاب ؾو ‪ .‬گفتۺ احجیجب یجسؼ هجسیجع‬ ‫احیب ؾهسغتبغ هػت پع تمبمج مػجئجوزجیجن‬ ‫منطم ثبید زاحیب این قنؼت هنس نجهجبیجت‬ ‫تالؼ زا ثىنند ثسا این وبز نیبش ث ثسگجصاز‬ ‫جؿنوازه هفت یسهند ثب ػنواغ هنجس قجنجؼجت‬ ‫یسؼ هسیع ثب مػبػدت مسوص مل یسؼ ایجساغ‬ ‫هػت‪ .‬ایص ۺ ثسا ؾنبغنبم ازوس غ یسؼ‬ ‫هسیع یؼبزیت ز نمبیؿدبههب ثیجن ازجمجلج‬ ‫مسوص مل یسؼ ایساغ امب ه حمبیت اش این هجنجس‬ ‫قنؼت م ثبؾجد ثجسا ثجوب گجس ثجسا‬ ‫ؾهسغتبغ اگس نمبیؿدبه ایم یسؼ هسیع زاه‬ ‫انداش ؾو مسوص مل یسؼ ایساغ حمبیت مبز‬ ‫خواهد وس ‪ .‬زئیع مسوص مل یسؼ ایساغ موانجغ‬ ‫شنایسه ازشؼ یسؼ غتجبف زا ػجدب مجوججو‬ ‫شیسغبخت ثبشاز ‪ ،‬توشیغ موا ا زی حموق‬ ‫غتمص توزیدونندگبغ ػنواغ وس گفجتۺ ثجب‬ ‫توج ث امىبنبت و ایاب ؾده زحبل حجبضجس‬ ‫م تواغ ثد غ ثیم پبی تمجبمج ثجبیجنجدگجبغ‬ ‫توزیدونندگبغ یسؼ زا ثیم تىمیل وس ‪.‬یسهب‬ ‫جلیلوند یسمبنداز هسیع گفتۺ یجسؼ هجسیجع‬ ‫ثبید زخو هسیع ثبیت ؾو ن ز غبیساغتبنجهجب‬ ‫یب وؿوزهب ث نبب یسؼ هسیع ‪ .‬گفتۺ تبزیخ‬ ‫انؿجىجده یجسؼ‬ ‫یسؼ هسیع ثبید احیب ؾو‬ ‫هسیع و چندین غبل هػت و تؼجطجیجل مج‬ ‫ثبؾد ثبید توغط انؿدبه هنسهب اغالم اغتجبغ‬ ‫ماد احیب یؼبل گس تب ثتجوانجیجم ایجن هجنجس‬ ‫قنؼت زا پبثسجب ند اؾت ز نک هیم‪.‬احجمجد‬ ‫محسب شا ه نمبینده مس ب اهس هسیع گفتۺ ز‬ ‫این زاغتب م تواغ اش ظسییت هب مساوص ػلجمج‬ ‫اش جمل انؿدبه اشا هسیع احیب انؿىجده‬ ‫یسؼ همچنین اغتفب ه اش مب زاغ لجبزج ثجبف‬ ‫ثسا اموشؼ ز این مساوص اغتجفجب ه وجس ‪.‬‬ ‫خواغتبز ایاب اتحب ی قنف توزیدوجنجنجدگجبغ‬ ‫یسؼ هسیع ز این ؾهسغتبغ ؾد گفتۺ ثسا‬ ‫ز نک یسؼ هسیع ثب ایاب اتحب ی قنفج مج‬ ‫تواغ مػتمیم یسؼ زا اش توزیدوننده ثبینجده ثج‬ ‫غت مکسف وننده ثد غ اغط ثب نجبشزجتجسیجن‬ ‫ز وجنجبز ز نجک قجنجؼجت‬ ‫لیمت زغجبنجد‬ ‫گس ؾدس ز ؾهسغتبغ ایاب نمبیؿدبه ایمج‬ ‫یسؼ هسیع ضس ز اغت‪.‬‬ ‫خجشگضاسی اسک‬ ‫‪www.ark-news.ir‬‬ ‫جبی هٌبست تجلیغ کبال ٍخذهبت ضوب‬ ‫دسثبصاسایشاى ٍدًیب‬ ‫ضوبسُ توبس‪31351454 ٍ 31315453:‬‬ ‫غیس اثتال ث وس نب ز اذزثبیابغ ؾسل قؼو ؾده اغت ثب توج‬ ‫ث ایصایؽ تامؼبت زػبیت نىس غ ؾیوه نبم هب ثجهجداؾجتج اش‬ ‫جمل اغتفب ه اش مبغه ز ونبز اغتمجبل وم اش ُش یجب ا ز اوػجن‪،‬‬ ‫ایصایؽ تلفبت ثسگؿت محد یت هب ز اش انتظجبز نجیجػجت‪ .‬ثجس‬ ‫اغبظ اخسین امبز منتؿس ؾده تؼدا یوت هب وجس نجب ز وؿجوز‬ ‫ثیؽ اش ‪ ۱۶‬نفس ز اذزثبیابغ ؾسل ‪ ۲‬نفس ثو ه و ز ند قجؼجو‬ ‫از ‪ ،‬ثب توج ث ػب اندبز مس ب‪ ،‬وبهؽ اغتفب ه اش مجبغجه‬ ‫الجبل نداؾتن مس ب ث زیبیت اوػن‪ ،‬این ندسان هب تؿجدیجد مج‬ ‫ؾو ‪.‬ز ند وند مساجؼ مس ب ثسا زیبیت ُش یجب ا ز یجب مجسحلج‬ ‫چهبزب اوػن اش طسی وبهؽ محػوظ اغتفجب ه اش مجبغجه‬ ‫زهم هب خبنوا گج‬ ‫ایصایؽ ؾسوت مس ب ز مساغم مشتل‬ ‫غفسهب تبثػتبن اش ػوامل هػتند و انتؿبز یجس ظ وجس نجب زا‬ ‫تػسیغ وس ه اغت‪.‬تهبجم تس ثو غ شیس غوی امیىس غ وج اوجنجوغ‬ ‫وس نب ببزت ز اذزثبیابغ ؾسل نیص ث حػجبه مج ایجد ایجن‬ ‫ز‬ ‫ندسان زا ث جو ا ز ه اغت و اثتال ث وس نب غیس قجؼجو‬ ‫پیؽ گسیت ز نتیا موجت ایصایؽ یوت هب ثػتس هب اش طسف‬ ‫یدس ثبشگؿت محد یت هب وس نبی ؾو ‪.‬زییع مسوص ثهداؾت‬ ‫ؾهسغتبغ تجسیص گفتۺ هنوش ث لل پیه نسغیدیم ز امنج پجیجه‬ ‫هػتیم‪ ،‬ازجت غوی ببزت ا میىس غ شیس غوی ‪ ۱BA. ۱BA.‬ثو ه‬ ‫و غسایت پریستس تهبجم تس اش امیىس غ ا زی اغت‪.‬‬ ‫احمد مس ثب اؾبزه ث غتوزازؼمل جدید اوػجن‪ ،‬اظجهجبز وجس ۺ‬ ‫زیبیت نوثت چهبزب ثسا ولی ایسا ثبال ‪۵۸‬غبل ثب یبقل ‪ ۶‬مبه اش‬ ‫نوثت غوب مهیب ؾده ثبید انابب م ؾو ثس این اغبظ مجس ب ثجسا‬ ‫جلوگیس اش ایصایؽ اثتال مؿىالت ثؼد ثسا زیبیجت اوػجن‬ ‫تػسیغ ونند‪.‬‬ ‫گفتۺ تصزیک نوثت غوب اوػن وس نب ثسا ایسا ‪ ۵۲‬تب ‪ ۵۸‬غبل‬ ‫ازا ثیمبز هب شمین ا نیص ثسا زیبیت اوػن غینویجبزب ز‬ ‫ولی مساوص غالمت ؾهس ز غتبی ؾهسغتبغ تجسیص ثسنبم زیجص‬ ‫ؾده اغت‪.‬‬ ‫اػالب وس ۺ تصزیک اوػن غینویبزب غبیس اوػن هب اش ججملج‬ ‫ثسوت‪ ،‬اغپبیىوضغ‪ ،‬پبغتووو ن ز مسوص ثجهجداؾجت نکج زاه‬ ‫(ز شهب ػب اش غبػبت ‪ ۵۶‬تب ‪ ۲۵‬ز شهب تؼطیل اش غبػت ‪۵۶‬‬ ‫تب ‪ ۵۱ )۲۵‬مسوص غالمت چؿم انداش‪ ،‬اندیؿ ‪ ،‬ؾهید ثبثبی ‪ ،‬امبمی ‪،‬‬ ‫ثن ؾفیغ‪ ،‬غ غ الز ‪ ،‬غید ثب یب‪ ،‬ؾهیداغ اثجساهجیجمج ‪ ،‬ؾجهجیجد‬ ‫یحیو ‪ ،‬ثببمیؿ ‪ ،‬زیؼکس ؾمبز ‪ ،‬ثبغمنج‪ ،‬غس ز ‪ ،‬خػس ؾهس( ز‬ ‫غبػبت ا از اش غبػت ‪ ۸‬تب ‪ )۵۱‬انابب م ؾو ‪.‬‬ ‫مس تبوید وس ۺ تصزیک نوثت چهبزب اوػن ثسا ولی ایسا ثبال‬ ‫‪ ۵۸‬غبل ثب یبقل ‪ ۶‬مبه اش نوثت غوب زػبیت غتوزازجؼجمجل هجب‬ ‫ثهداؾت پسهیص اش ػب اندبز اغتفب ه اش مبغه ث خکوـ ز‬ ‫مىبغ هب غسپوؾیده پس تساوم ضس زت از ‪ .‬نوثت چهبزب ثسا‬ ‫ولی ایسا ثبال ‪ ۵۸‬غبل ثب یبقل ‪ ۶‬مبه اش نوثجت غجوب زػجبیجت‬ ‫غتوزازؼمل هب ثهداؾت پسهیص اش ػب انجدجبز اغجتجفجب ه اش‬ ‫مبغه ث خکوـ ز مىبغ هب غسپوؾیده پس تساوم ضجس زت‬ ‫از ‪.‬‬ ‫زییع مسوص ثهداؾت ؾهسغتبغ تجسیص ا امج ا ۺ زػجبیجت اقجول‬ ‫ثهداؾت یس ‪ ،‬ؾػتؿو غت‪ ،‬زػبیت لسنطین جداغبش ثیمجبز‬ ‫اطساییبغ ثیمبز‪ ،‬مساجؼ ث پصؾه مساوص زمبن ز قوزت ثس ش‬ ‫ػالیم وس نب ثػیبز حیبت اغت‪.‬‬ ‫تکویل ًجَدى صًجیشُ تَلیذ چبلطی جذی دس حَصُ صٌعت است‬ ‫اغتبنداز اذزثبیابغ ؾسل ثب ثیبغ اینى ػدب تىمیل شناجیجسه تجوزجیجد‪،‬‬ ‫چبزؿ جد ز حوشه قنؼت اغت‪ ،‬گفتۺ تجؼبت این مجوضجوع ز‬ ‫قنبیؼ چوغ لطؼ غبش ‪ ،‬یوال یسؼ ث ضوح لبثل مؿبهده اغجت‬ ‫اش این ز ثبید اهتمبب یطها ثسا تىمیل شنایسه توزید ثسا ایجصایجؽ‬ ‫ثهسه ز اش ظسییت هب این ثشؽ اؾت ثبؾیم‪ .‬غجبشمجبغ قجنجؼجت‪،‬‬ ‫مؼدغ تابزت اغتبغ‪ ،‬ػبثدین خسب ز ایین گسامیداؾت ز ش مجلج‬ ‫قنؼت مؼدغ ز تجسیص‪ ،‬ثب ثیبغ اینى جػم قنؼت ز وجل وؿجوز‬ ‫ثیمبز اغت‪ ،‬گفتۺ ثبید ثب ثسنبم زیجص هجب لجیجک اغجتجفجب ه اش‬ ‫ظسییتهب نشجدبغ قنؼت ز زاغتب ثهجو این ثیمبز لدب ثس ازیم‪.‬‬ ‫‪ ،‬قبحجبغ قنبیغ توزیدونندگبغ زا زشمندگبغ ججه توزید ز نجس‬ ‫تحسیم ػنواغ وس گفتۺ مػئوالغ خب مبغ قبحجبغ قنبیغ توزید‬ ‫هػتند؛ چساو این ایسا ثب ایتشبز پسچم توزید زا ث اهتصاش زا ز ند‪.‬‬ ‫خسب ثب ثیبغ اینو قنؼت‪ ،‬مؼدغ تابزت یه ز ح یجه جػجم‬ ‫ازند و توزیدونندگبغ ز ح این ثشؽ هػتند‪ ،‬گفتۺ قبحجبغ قنبیغ‬ ‫ثب وبزایسین هب تالؼهب ؾجبن خو این ثشؽ زا شنده ند اؾت‬ ‫ث زبم تمبم مؿىالت موجو ز وؿوز‪ ،‬غت اش وبز تجوزجیجد‬ ‫اؾتغبل نىؿیدند‪.‬‬ ‫خبطسنؿبغ وس ۺ ثب جو این و میصاغ تشکیف منبثغ ثجبنجىج ثج‬ ‫ثشؽ توزید ‪ ۷۶‬زقد اغت‪ ،‬غهم اذزثبیابغ ‪ ۱۱‬زقد مج ثجبؾجد؛‬ ‫زحبز و ثشؽ ػظیم اش توزیدات ز این اغتبغ زلم م خوز ؛ زرا‬ ‫ز زت غیص هم هس ثبنى ثب این ز ند همساه نىند‪ ،‬ونبز گراؾجتج‬ ‫خواهد ؾد‪.‬اغتبنداز اذزثبیابغ ؾسل ثب ثیبغ اینى یسغو گ مجبؾجیجن‬ ‫االت جو مؿىالت شیسغبخت ز مجبحج مستججط ثجب انجسض اش‬ ‫جمل مؿىالت توزید قنؼت اغتبغ اغجت‪ ،‬تکجسیجح وجس ۺ تجالؼ‬ ‫م ونیم تب غبل اینده ثشؽ مهم اش این مؿىالت زا مستفغ ونیم‪ ،‬تجب‬ ‫ضمن ایصایؽ ویفیت توزید‪ ،‬قب زات نیص ایصایؽ یبثد‪.‬‬ ‫مؿىل غسمبی گراز ز اغتبغ ندازیم‬ ‫زئیع غبشمبغ قمت اذزثبیابغ ؾسل نیص گفتۺ مؿىل غسمبی گراز‬ ‫ز اغتبغ ندازیم ثلى مؿىل مب ز حوشه شیس غبختهب ثحج تبمجیجن‬ ‫مبز اغت‪.‬‬ ‫هطکل سشهبیِ گزاس دس ارسثبیجبى ضشقی ًذاسین‬ ‫زئیع غبشمبغ قمجت اذزثجبیجاجبغ ؾجسلج‬ ‫گفتۺ مب مؿىل غسمجبیج گجراز ز اغجتجبغ‬ ‫ندازیم‪ ،‬ثلىج مؿجىجل مجب ز حجوشه شیجس‬ ‫غبختهب ثحج تبمین مبز اغت‪.‬‬ ‫قبثس پسنیبغ اظهبز وس ۺ مب ز مبههب اخیس ثجب‬ ‫پدیده ؾون جهبن ایصایؽ لیمجت هجب‬ ‫اببش طسح ػدازتغبش یبزان هب تشکیجف‬ ‫از وجنجنجده ثج حجلجمج‬ ‫یبزان اش حلم‬ ‫مکسف وننده مواج ثو یم؛ امب یه ز ش هجم‬ ‫ؾبهد ومجو وبالی نجو یم‪ ،‬این یؼن التکب‬ ‫مب مجتن ثس توزید اغت‪ .‬ثب ثجیجبغ ایجن وج‬ ‫قنؼت اذزثبیابغ ؾسل قنؼت ز غ شا‬ ‫متى ث ثشؽ خکوق اغت‪ ،‬گفتۺ ثجبیجد‬ ‫ندبه یطها ثسا حل مؿىل شیسغبخجت هجب‬ ‫اؾت ثبؾیم؛ ز حبز و غسمبیج زگجس ؼ‬ ‫چهبز ثساثس ایصایجؽ یجبیجتج امجب اخجتجیجبزات‬ ‫ثبنه هب اغتبغ حبثت مبنده اغت و نیبش ثج‬ ‫تحول از ‪.‬پسنیبغ ز خکوـ توزب زوو‬ ‫تبحیس التکب ازش‪ ،‬گفتۺ نججو ثجسق وجبیج‬ ‫ثسا قنبیغ مب اش ػمده مؿىالت اغتبغ ثجو ه‬ ‫نجبید مػئوالغ قنبیغ اغتبغ مب زا ثجب غجبیجس‬ ‫اغتبغهب ؾهسهب ممبیػ ونند‪ .‬گفتۺ چ‬ ‫اتفبل ز ثدن الجتجکجب مجب مج گجرز ‪،،‬‬ ‫زحبز و اذزثبیابغ ؾسل ز غ شا تجسیجن‬ ‫التکب زا از ‪ ،‬امب اختیبزات ثبنجه هجب مجب‬ ‫همبغ ه میلیوغ ‪ ۵۶‬غبل پیؽ اغت و ثجبیجد‬ ‫ز زاغتب اقالح اغهب گجبب هجب اغجبغج‬ ‫ثس اؾت ؾو ‪.‬زئیع غبشمبغ قمت اغجتجبغ ثجب‬ ‫اؾبزه ث مجطجبزججج اقجلج مجس ب ثجشجؽ‬ ‫خکوق ‪ ،‬گفتۺ تؿجىجیجل ؾجسوجت مجع‬ ‫اذزثبیابغ ثسگؿت زامجد اغ ثج خجو‬ ‫اغتبغ اش اقل تسین مطبزج مس ب اذزثبیجاجبغ‬ ‫اغت‪ .‬ایص ۺ ثشؽ خکوق اذزثبیاجبغ‬ ‫ؾسل ‪ ۷۲۲۵‬زقد ازشؼ ایص ه وؿجوز زا‬ ‫ایاب م وند و نیبش ث حجمجبیجت از ‪.‬‬ ‫خبطس نؿبغ وس ۺ منطم ووجو از تجسیص یجه‬ ‫چین ووچه اغت و ز قجوزت تجوجج ‪،‬‬ ‫انمالث ز حوشه زواشب خبند وؿوز اتجفجبق‬ ‫خواهد ایتب ‪.‬‬ ‫اجبصُ تذٍیی ٍ اجشای ثشًبهِّبی تَسعِ اقتصبدی ثِ ثخص خصَصی دادُ ضَد‬ ‫زییع اتبق ثبشزگبنج ‪ ،‬قجنجبیجغ‪ ،‬مجؼجب غ‬ ‫وؿب زش تججسیجص گجفجتۺ اججبشه ثجدهجیجد‬ ‫ثسنبم هب توغؼ التکب توغجط ثجشجؽ‬ ‫خکوق تد ین اجسا ؾو ‪ ،‬مجب ججص ایجن‬ ‫زخواغت اش زت ندازیم‪.‬‬ ‫یونع ضائل ‪ ،‬اظهبز وس ۺ پیؿنهب ؾجفجبف مجب‬ ‫این اغت و ثسنبم هب تجوغجؼج الجتجکجب‬ ‫توغط ثشؽ خکوق نوؾت اججسا ؾجو ‪.‬‬ ‫زت تنهب ونتسل نظبزت وند‪ .‬مب اش زجت‬ ‫ث جص این زخواغت ندازیم‪ .‬خطجبه ثج‬ ‫مدیساغ زت خبطسنؿبغ وجس ۺ زجص مج ثج‬ ‫تد ین ثسنبم ثسا قنجؼجت تجوغجط زجت‬ ‫نیػت‪ .‬غبلهب نمؿ هب زاه مشتلفج تجوغجط‬ ‫زت هب ثسا ثشؽ خکوق وؿیده ؾجده‬ ‫ز هیچىداب مویک نجو ه اغت‪ .‬ثجب ثجیجبغ‬ ‫اینى مب ث یه اتبق یىس جد نیبش ازیم و‬ ‫زاه زا‬ ‫اینده قنؼت زا پیؽثین نمؿ‬ ‫اۺ‬ ‫ثسا اینده قنؼت تسغیم وند‪ ،‬ا امج‬ ‫الشم امس ش وؿوز‪ ،‬ایاب یه ثجسنجبمج‬ ‫جد توغط خو ثشؽ خکوق اغت‪.‬‬ ‫ثب اؾبزه ث ثحساغ هب اخیس گفتۺ ثحساغ‬ ‫غبز وو ید‪ ،‬جسیبغ ثحساغ جنگ‬ ‫جد‬ ‫ز غی ا وجسایجن ثجؼجد اش اغ تجوزب ‪۱۱‬‬ ‫تکجمجیجمجبت‬ ‫زقد ز توزید التکب‬ ‫زت ز امس ازش تجسججیجحج زا‬ ‫ثػیبز جد‬ ‫ؾبهد ثو یم و همچنبغ ا ام از ‪.‬‬ ‫ضائل تکسیح وس ۺ ثؼض لتهب زتجمجس اغ‬ ‫لولهبی م هند امب یساموؼ مج وجنجنجد‬ ‫اجسای نم ؾو وج تجبمجیجن نجمجدیجنجدج‬ ‫احدهب توزید اش جمل این مواز ثو ‪.‬‬ ‫زییع اتبق ثبشزگبن تجسیص ثب اؾبزه ث پجبیجیجن‬ ‫ثو غ لدزت خسید مس ب تؿسیح وس ۺ توزب ث‬ ‫حد ثبال زیت اغت و لدزت خسید پجبیجیجن‬ ‫امده اغت‪ ،‬ث ػجبزت اقال لجدزت خجسیجد‬ ‫ثسا مس ب جو نداز ‪.‬‬ ‫زجت‪ ،‬حجتج ز‬ ‫تبوید وس ۺ ز ثدن‬ ‫ثشؽهب حػبظ وؿوز ؾبهد نفوذ هػتجیجم‪.‬‬ ‫ز ثشؽ هب خکوق التکب هم نفوذ‬ ‫جو از گجصازؾجبت بجلجط ثج غجت‬ ‫مػئوزین م زغد‪.‬‬ ‫استانها‬ ‫‪3‬‬ ‫عکس سٍص‬ ‫هذسک تحصیلی ٍ ثیکبسی‬ ‫ارسثبیجبى غشثی‬ ‫استبًذاس‪ :‬ارسثبیجبى غشثی ًیبصهٌذ ًْضت تشٍیج کبّص هصشف‬ ‫اه کطبٍسصی است‬ ‫اغتبنداز اذزثبیجاجبغ بجسثج ثجب‬ ‫اؾبزه ثج زجص ب ثجبشنجدجس ز‬ ‫ثسنبم هب غیبغتهب ثسا اجسا‬ ‫طسح هب موحس ز احیب زیبچ‬ ‫از می گفتۺ این اغتبغ‪ ،‬نیبشمنجد‬ ‫ایجصایجؽ‬ ‫نهضت تس یج ثسا وبهؽ مکسف اه ثجشجؽ وؿجب زش‬ ‫زامد وؿب زشاغ ثهسهثس ازاغ اغت‪ .‬محمدقب ق مؼتمدیبغ ایص ۺ ثجبیجد‬ ‫توج یطها ث حوشه نسب ایصاز تد ین ثسنبم هجب مجوحجس ز حجوشه‬ ‫تس یج وؿب زش اغتبغ ثویطه حوضج اثجسیجص زیجبچج ؾجو ‪.‬اغجتجبنجداز‬ ‫اذزثبیابغ بسث ثب تبوید ثس اینى مب ػصب جد ثسا احیب زیبچ از می‬ ‫ازیم‪ ،‬ا ام ا ۺ ز این خکوـ‪ ،‬ثبید خو مس ب هم پب وبز ثبؾند ز‬ ‫مػیس احیب‪ ،‬نمؽ خو زا ث خوث ایفب ونند‪.‬مؼتمدیبغ ثب اؾبزه ث اینجىج ز‬ ‫ونبز احیب زیبچ از می ‪ ،‬ثهجو مؼیؿت ثهسه ثس ازاغ ثشؽهب مشتلج‬ ‫نیص ز غتوز وبز جد اغت‪ ،‬گفتۺ ز زاغتب اجسا طجسح هجب ایجن‬ ‫ثبید ثسنبم زیص ججبمجؼج‬ ‫ثشؽ‪ ،‬حت یه ؾغل هم نجبید اش غت ثس‬ ‫قوزت گیس تب ؾغل ز امد مس ب همچنجیجن ازشؼ ایجص ه ثجشجؽ‬ ‫وؿب زش ز ش ث ز ش ثیؿتس ؾو ‪ ، .‬اش ثسنبم زیص ثسا اتمبب طسحهب‬ ‫غشت ایصاز احیب زیبچ از می ز غسیؼتسین شمبغ ممىن خجس ا‬ ‫یب ا ز ؾدۺ الدامبت نسب ایصاز نظیس تالؼ ثسا وبهؽ مکسف اه ز‬ ‫حوض زیبچ همچنین ثهجو ازدو وؿت ز حوشه شزاػت ثببجبنج‬ ‫همچنبغ ا ام از ز یىس جدید مب‪ ،‬ز همین حوشه تؼسی ؾده اغت‪.‬‬ ‫مؼتمدیبغ اظهبز وس ۺ ز یىس نسب ایصاز ثبید جبیدصین ثجشجؽ غجشجت‬ ‫ایصاز ؾو ا زین گبب هم ز این حوشه‪ ،‬تس یج وؿب زش ثجب ازجدجو‬ ‫وؿت منبغت اغت‪.‬‬ ‫استبى صًجبى‬ ‫سِ دسصذ هذاسس استبى صًجبى تخشیجی است‬ ‫غسپسغت ا ازه ول نوغبش ‪ ،‬توغؼ‬ ‫تاهیص مجدازظ اغجتجبغ شنجاجبغ‬ ‫گفتۺ ماموع یضبهب امجوشؾج‬ ‫موجو ز این اغتبغ ‪ ۲‬هصاز ‪۶۶۶‬‬ ‫ثبه اغت و حد غ زقد انهب‬ ‫تشسیج هػتند‪ .‬حمیدزضب اغجالمج‬ ‫ایص ۺ اش تؼدا ‪ ۲‬هصاز ‪ ۶۶۶‬یضب ازا ود یضب اموشؾ ‪ ۲ ،‬هصاز‬ ‫‪ ۲۱۶‬یضب اموشؾ ز اغتبغ زت اغت و اش این تؼدا نجیجص هجصاز‬ ‫‪ ۸۵۸‬ود یضب ازا غبختمبغ اش این تؼدا هم هصاز ‪ ۱۷۲‬مجوز ازا‬ ‫اظهبز اؾتۺ تب مهجسمجبه غجبل ججبز ‪۹‬‬ ‫غبختمبغ اموشؾ هػتند‪.‬‬ ‫پس ضه ثب ‪ ۱۶‬والظ زظ شیس ثنب ول هفت هصاز ‪ ۱۶۸‬ثج ؾجس‬ ‫تشکیف ث مولغ اػتجبز‪ ،‬تىمیل ث ثهسه ثس از خواهد زغیجد‪.‬اغجالمج‬ ‫ازیم‪ ،‬گفتۺ این پس ضه هب ؾبمل‪ ۱۶۶‬والظ زظ اغت و امجیجد اغجت‬ ‫ثبتبمین منبثغ مبز ز اغسع لت تىمیل ث غیجػجتجم امجوشؾج اغجتجبغ‬ ‫تحویل ا ه ؾو ‪.‬غسپسغت ا ازه ول نوغبش ‪ ،‬توغؼ تاهجیجص مجدازظ‬ ‫اغتبغ شنابغ ث مؿىالت مػبئل پیؽ ز این مجاجمجوػج ز حجوشه‬ ‫مدزغ غبش اؾبزه وس گفتۺ ثب توج ث اینى مػئوزیت تبمین شمجیجن‬ ‫موز نیبش ثسا احداث ولی یضبهب اموشؾ ث ػهده اموشؼ پس زؼ‬ ‫اغتبغ نواح ‪ ۵۱‬گبن ثو ه ا ازه ول نوغبش مدازظ یمط مػجوزجیجت‬ ‫اجسا پس ضه تىمیل انهب زا ػهده از اغت‪ ،‬مؿىالت مسثجو ثج ز‬ ‫اختیبز اؾتن شمین منبغت وبزؾنبغ ؾده ثجب تجوجج ثج مجالحجظجبت‬ ‫جمؼیت ‪ ،‬ؾهسغبش تساییى اش جمل ػمده تسین مػبئل ز این شمجیجنج‬ ‫م اغت‪.‬‬ ‫استبى اسدثیل‬ ‫سبهبًِ اطلس سشهبیِگزاسی دس استبى اسدثیل‬ ‫سًٍوبیی هیضَد‬ ‫اغتبنداز از ثجیجل اش ز نجمجبیج اش‬ ‫غبمبن اطلع غسمبیج گجراز ز‬ ‫اغتبغ ز هفت زت امػبل خجس ا‬ ‫گفتۺ این غبمبن ظسیجیجت هجب‬ ‫لبثلیتهب غسمبی گراز اغتبغ زا‬ ‫ث غسمبی گرازاغ اخل خبزج‬ ‫مؼسی م وند‪ .‬غید حبمد ػبمل اظهبز وس ۺ این غبمبنج ظجسف ‪ ۵۱‬ز ش‬ ‫ز هفت زت ثکوزت زغجمج زاه انجداش‬ ‫اینده ثکوزت اشمبیؿ‬ ‫خواهد ؾد و ثب زاه انداش اغ امىبغ غسمبی گراز اخل خبزج ز‬ ‫اغتبغ تػهیل خواهد ؾد‪ .‬ثب ثیبغ اینى ایجن غجبمجبنج ظجسیجیجت هجب‬ ‫خجبزجج‬ ‫لبثلیت هب غسمبی گراز اغتبغ زا ث غسمبی گرازاغ اخل‬ ‫مؼسی م وند‪ ،‬خواغتبز ثبزگراز اطالػبت ؾهسنهب قنؼت اغجتجبغ‪،‬‬ ‫مؼب غ‪ ،‬شنایسه هب توزید اغتبغ ز این غبمبن ؾد‪.‬ػبمل تکسیح وس ۺ‬ ‫منبطک نمون گس ؾدس ‪ ،‬هىدههب توزیػت ‪ ،‬هتلهب پجنجج غجتجبزه‬ ‫چهبز غتبزه‪ ،‬ماموػ هب تفسیح ثوب گس ‪ ،‬اثهب گجسب مجؼجدنج ‪،‬‬ ‫ؾهسن هب گلشبن ا ‪ ،‬ؾهسنهب امداز ‪ ،‬مساوص انؽ ثنیبغ‪ ،‬منبطجک‬ ‫یطه التکب ‪ ،‬زاه اهن یس گبه هب اغتبغ ز این غجبمجبنج ثج‬ ‫اشا‬ ‫غسمبی گرازاغ مؼسی م ؾو ‪.‬اغتبنداز از ثیل ثب ثیبغ اینى ثب زاه انجداش‬ ‫این غبمبن شمین الشب ثسا تػهیل غسمبی گراز یساهم م ؾجو ‪ ،‬ایجص ۺ‬ ‫ثسا جلت جره غسمبی گراز هب اخل خبزج ثبید ثػتجسهجب‬ ‫ز ونبز اغ مؿوقهب اػمبز‬ ‫شیسغبختهب الشب ز اغتبغ یساهم ؾو‬ ‫هم ثشوث ز اغتبغ ازائ ؾو ‪.‬‬ صفحه 3 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫اخبار کوتاه اجماعی‬ ‫حذف وثیقه مشموالن غیزغایب بزای‬ ‫سیارت عتبات عالیات در محزم و صفز‬ ‫رییس ساسهاى ٍظیفِ عوَهی فزاخا اعالمم رالزد‪:‬‬ ‫رلیِ هطوَالى غیزغایه در هاُ ّای هحزم ٍ صفالز‬ ‫تِ ٍیژُ در ایام ارتعیی حسیٌی هی تَاًٌد تدٍى ًیاس‬ ‫تِ پزداخت ٍثیمِ تزای سیارت عتثات عالیات الدام‬ ‫رٌٌد‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬عاضـ ذجطٍ٘بض ایط٘ب‪ ،‬ؾطزاض تمی ٔ‪ٟ‬طی زض‬ ‫یه ثط٘بٔ‪ ٝ‬ذجطی اظ‪ٟ‬بض وطز‪ٞ :‬مٕمعٔمبٖ ثمب مطاض‬ ‫ضؾیسٖ ٔب‪ٔ ٜ‬حمطْ ‪ ٚ‬زمعازاضی ؾمط‪ٚ‬ض ‪ ٚ‬ؾمب ض‬ ‫ق‪ٟ‬یساٖ‪ٔ ،‬کٕ‪ ٖ ٛ‬غیط غبیت ٔی ت‪ٛ‬ا٘م‪ٙ‬مس زض ٔمب‪ٜ‬‬ ‫‪ٞ‬بی ٔحطْ ‪ ٚ‬نفط ث‪ٚ ٝ‬یػ‪ ٜ‬زض ایبْ اضثعیٗ حؿیم‪ٙ‬می‬ ‫ثس‪٘ ٖٚ‬یبظ ث‪ ٝ‬پطزاذت ‪ٚ‬ثیم‪ ٚ ٝ‬ثم‪ ٝ‬نم‪ٛ‬ضغ غمیمط‬ ‫حض‪ٛ‬ضی ٔج‪ٛ‬ظ ذط‪ٚ‬ج اظ وک‪ٛ‬ض زضیب ت و‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ازأ‪ ٝ‬زاز‪ :‬وّی‪ٔ ٝ‬کٕ‪ ٖ ٛ‬غیطغبیت وم‪ ٝ‬لهمس‬ ‫ظیبضغ زض ٔب‪ٞ ٜ‬بی یبز قس‪ ٜ‬ضا زاض٘س ٔی ثمبیؿمت‬ ‫زض ٔحس‪ٚ‬ز‪ ٜ‬ظٔب٘ی ‪ٞ‬کتٓ ٔطزاز ٔب‪ ٜ‬تب پ‪ٙ‬جٓ ٔ‪ٟ‬طٔمب‪ٜ‬‬ ‫اظ ططیک ؾبٔب٘‪٘sakha.epolice.ir ٝ‬ؿمجمت ثم‪ٝ‬‬ ‫ثجت زضذ‪ٛ‬اؾت ذط‪ٚ‬ج اظ وک‪ٛ‬ض الساْ و‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫ضییؽ ؾبظٔبٖ ‪ٚ‬ظیف‪ ٝ‬زٕ‪ٔٛ‬ی مطاامب ازأم‪ ٝ‬زاز‪:‬‬ ‫ٔتمبضیبٖ زض ن‪ٛ‬ضغ ٘یبظ ث‪ ٝ‬اطالزبغ ثیکمتمط ٔمی‬ ‫ت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س اظ ططیک وب٘بَ ؾبظٔبٖ زض ؾط‪ٚ‬ـ ث‪٘ ٝ‬کب٘می‬ ‫@‪khabaresarbazi‬اظ اذطیٗ اذجبض ٔطث‪ٛ‬طم‪ٝ‬‬ ‫ٔطّع ق‪٘ٛ‬س‪.‬‬ ‫یکطٌثِ ‪ 9‬هزداد ‪ 31 * 1441‬خَالی ‪ 2 * 2422‬هحزم ‪ * 1444‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَس ایکیٌدی ایل ) * ضوارُ ( سایی ) ‪5555 :‬‬ ‫چزا تاید اٍجگیزی خدید اهیکزٍى خدی گزفتِ ضَد؟‬ ‫ارٌَى تیص اس ‪ ۳4‬درصالد‬ ‫هَارد اتتم تِ رزًٍا در رطالَ‬ ‫هزتَط تِ سیز سَیالِ ‪5BA.‬‬ ‫است رِ لاتلیت سزایت تسیار‬ ‫سیادی دارد تِ طَری رِ ّز‬ ‫فزد هثتم هیتَاًد ‪ً 1۳‬فز را‬ ‫الَدُ ٍ هثتم رٌد تاید ایالی‬ ‫ٍیزٍس تالِ عالٌالَاى یالک‬ ‫ٍضعیت اضطزاری تا ٍارسیٌِ‬ ‫ضدى ٍ رعایت ضیالَُ ًالاهالِ‬ ‫تْداضتی خدی گزفتِ ضَد‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬عاضـ ذجطٍ٘مبض حم‪ٛ‬ظ‪ٜ‬‬ ‫ؾالٔت ایط٘ب‪ٔ ،‬مطمبِمعم‪ ٝ‬ای‬ ‫ض‪ٚ‬ی ثیٕبضاٖ وط‪٘ٚ‬بیی ٘کمبٖ‬ ‫زاز‪ ٜ‬و‪ ٝ‬ثطذالف ض‪ٚ‬ظ‪ٞ‬مبی‬ ‫٘ممرممؿممتممیممٗ ‪ٞ‬ممٕمم‪ٌ ٝ‬ممیممطی‬ ‫وط‪٘ٚ‬ب‪ٚ‬یط‪ٚ‬ؼ اظ زؾت زازٖ‬ ‫حؽ چکبیی ‪ ٚ‬ث‪ٛ‬یبیی زیٍط‬ ‫یىی اظ ثبضظتطیٗ زالئٓ ایمٗ‬ ‫‪ٚ‬یط‪ٚ‬ؼ ٘یؿت‪ ،‬ثّمىم‪ ٝ‬تمت‪،‬‬ ‫ٌّ‪ٛ‬زضز‪ ،‬ثسٖ زضز‪ ،‬ؾمطزضز‪،‬‬ ‫ذؿتٍی‪ٌ ،‬ط تٍمی ثمیم‪ٙ‬می‪،‬‬ ‫ؾط م‪ ٚ ٝ‬اثمطیمعـ ثمیم‪ٙ‬می‬ ‫زٕس‪ ٜ‬تطیٗ زالئمٓ ٌمعاضـ‬ ‫قس‪ٜ‬ا٘س‪.‬‬ ‫ت‪ٍٙ‬ی ٘فؽ ‪ ٚ‬اظ زؾت زازٖ‬ ‫ث‪ٛ‬یبیی ٘یع اظ زیٍط زالئمٕمی‬ ‫‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س و‪ ٝ‬زض زضنس وٕتطی‬ ‫اظ ثیٕبضاٖ ٌعاضـ قس‪ٜ‬ا٘س‪.‬‬ ‫ث‪ ٝ‬تبظٌی ٔسیطوُ ؾمبظٔمبٖ‬ ‫ث‪ٟ‬ساقت ا‪ٟ‬ب٘ی ضٕٗ اثمطاظ‬ ‫ٍ٘طا٘ی ٌفت‪ ٝ‬اؾت وم‪ ٝ‬ایمٗ‬ ‫ثیٕبضی ‪ٞ‬مٕم‪ٌ ٝ‬میمط ‪ٞ‬م‪ٙ‬م‪ٛ‬ظ‬ ‫ث‪ ٝ‬زم‪ٙ‬م‪ٛ‬اٖ یمه ‪ٚ‬ضمعمیمت‬ ‫اضططاضی ا‪ٟ‬ب٘ی ثبیس اسی‬ ‫ٌط ت‪ ٝ‬ق‪ٛ‬ز‪ .‬ا عایمف اذمیمط‬ ‫تعساز ٔجتالیبٖ ابی ٍ٘طا٘می‬ ‫زاضز‪ .‬ث‪٘ ٝ‬ممط ٔمی ضؾمس ثم‪ٝ‬‬ ‫ز یممُ ظیممط ثممبیممس ایممٗ‬ ‫ا‪ٚ‬ج ٌممیممطی اممسیممس ضا‬ ‫زؾتوٓ ٍ٘ط ت‪.‬‬ ‫طجک ٌفت‪ ٝ‬ؾبظٔبٖ ث‪ٟ‬مساقمت‬ ‫امم‪ٟ‬ممب٘ممی ‪ٚ‬یممط‪ٚ‬ؼ وممط‪٘ٚ‬ممب‬ ‫اظازا٘‪ ٝ‬زض حمبَ ٌمطزـ ‪ٚ‬‬ ‫ا٘تکبض اؾت‪ِٚ ،‬ی وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬ب ثب‬ ‫فزاخوان ثبتنام پزستاران تعدیل شده‬ ‫یا در حال تعدیل در سایت نظام پزستاری‬ ‫پزستاراى تعدیل ضدُ یا در حال تعدیالل ضالاهالل‬ ‫ًیزٍّای طزحی تدٍى سْویِ ٍ ًیزٍّای تودیالدی‬ ‫تعدیل ضدُ تِ ساهاًِ ًظام پزستاری هالزاخالعالِ ٍ‬ ‫ثثتًام رٌٌد‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬عاضـ ایؿ‪ٙ‬ب‪ ،‬ؾبظٔمبٖ ٘مممبْ پمطؾمتمبضی زض‬ ‫طاذ‪ٛ‬ا٘ی اظ ‪ ٕٝٞ‬پطؾتبضاٖ ‪ٔ ٚ‬سا معمیمٗ ؾمالٔمت‬ ‫تٕسیس ططح قس‪ ٜ‬زض ز‪ٚ‬ضاٖ ومط‪٘ٚ‬مب وم‪ ٝ‬اوم‪ٙ‬م‪ٖٛ‬‬ ‫تعسیُ قس‪ ٜ‬یب زض قطف تعسیُ (تب ز‪ٔ ٚ‬ب‪ ٜ‬ایم‪ٙ‬مس‪ٜ‬‬ ‫‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س؛ ذ‪ٛ‬اؾت و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ؾبٔب٘‪٘ ٝ‬مبْ پطؾتبضی وک‪ٛ‬ض‬ ‫ث‪ ٝ‬ازضؼ ‪ٔhttp://job.digipair.ir‬طااعم‪ٚ ٝ‬‬ ‫ثجت٘بْ و‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫ثطاؾبؼ ٌعاضـ پبیٍب‪ ٜ‬اطالعضؾب٘ی ؾبظٔبٖ ٘ممبْ‬ ‫پطؾتبضی‪ ،‬ا طازی و‪ ٝ‬زض ایٗ ؾمبٔمب٘م‪ ٝ‬ثمجمت ٘مبْ‬ ‫وطز‪ ٜ‬ا٘س‪٘ ،‬یبظی ث‪ ٝ‬ثجت٘بْ ٔجسز ٘ساض٘س‪ٕٞ .‬چ‪ٙ‬یمٗ‬ ‫ایٗ ‪ٟ‬طؾت ثطای ٘یط‪ٞٚ‬بی ططحی ثس‪ ٖٚ‬ؾ‪ٟ‬یٕ‪ٚ ٝ‬‬ ‫٘یط‪ٚ‬ی تٕسیسی و‪ ٝ‬تعسیُ قس‪ٜ‬ا٘س‪.‬‬ ‫رانندگی با گواهینامه ایزانی در ‪۰۷‬‬ ‫کشور دنیا؛ اسپانیا مقصد بعدی‬ ‫ثیٕبضی ث‪ ٝ‬ط‪ٛ‬ض لبطع ‪ٔ ٚ‬مثثمط‬ ‫ثطذ‪ٛ‬ضز ٕ٘یو‪ٙٙ‬س‪ٛٔ .‬ج‪ٞ‬مبی‬ ‫اسیس ‪ٚ‬یط‪ٚ‬ؼ ٘کبٖ ٔی ز‪ٞ‬س‬ ‫و‪ ٝ‬و‪ٚٛ‬یس‪ٛٙٞ ۳۱ -‬ظ ‪ٚ‬ام‪ٛ‬ز‬ ‫زاضز ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬پبیبٖ ٘طؾیس‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫ثب ٌطزـ اظازا٘‪ٚ ٝ‬یط‪ٚ‬ؼ زض‬ ‫ابٔع‪ ٝ‬ایٗ احمتمٕمبَ ‪ٚ‬ام‪ٛ‬ز‬ ‫زاضز و‪ ٝ‬زض ایم‪ٙ‬مس‪ ٜ‬قمب‪ٞ‬مس‬ ‫ا‪ٟ‬ف‪ٞ‬بی ثیکتطی زض ایمٗ‬ ‫‪ٚ‬یط‪ٚ‬ؼ ثبقیٓ و‪ ٝ‬احمتمٕمبَ‬ ‫ثیٕبضی ظایی یب ا٘تمبَ اٖ ضا‬ ‫ا عایف ز‪ٞ‬س‪.‬‬ ‫ایٗ ض‪ٚ‬ظ‪ٞ‬ب زض إع‪ٞ‬بیی وم‪ٝ‬‬ ‫حتی زض ضبی ؾطثؿت‪ ٝ‬لمطاض‬ ‫زاض٘س تعساز ظیبزی اظ ا مطاز‬ ‫اظ ٔبؾه اؾتفبز‪ٕ٘ ٜ‬ی و‪ٙٙ‬مس‬ ‫‪ ٚ‬ثحث بنّ‪ ٝ‬ااتٕبزی ٘میمع‬ ‫زیٍط ٔططح ٘یؿت‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مط ٔی ضؾس ایمٗ ٔم‪ٛ‬اضز‪،‬‬ ‫ذ‪ٛ‬ز ثم‪ ٝ‬ا٘متمکمبض ‪ٚ‬یمط‪ٚ‬ؼ‬ ‫وٕه ٔیو‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫اٌط ؾبثم‪ ٝ‬أیىط‪ ٖٚ‬ضا ٍ٘مب‪ٜ‬‬ ‫ومم‪ٙ‬ممیممٓ‪ ،‬ایممٗ ‪ٚ‬یممط‪ٚ‬ؼ اظ‬ ‫وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬مبی ا مطیمممبیمی ‪ٚ‬‬ ‫ا طیمبی ا‪ٛٙ‬ثی قط‪ٚ‬ع قس ‪ٚ‬‬ ‫زض ‪ ٕٝٞ‬اب ٔ‪ٙ‬تکمط قمس‪ .‬زض‬ ‫وکمم‪ٛ‬ض‪ٞ‬ممب اضتممجممبطممبغ ‪ٚ‬‬ ‫ٔؿب طغ ‪ٞ‬مب ‪ٚ‬ام‪ٛ‬ز زاضز ‪ٚ‬‬ ‫‪ٕٞ‬یٗ ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع ثبزث ٔیق‪ٛ‬ز‬ ‫و‪ٚ ٝ‬یط‪ٚ‬ؼ ث‪ ٝ‬ؾمطزمت زض‬ ‫ا‪ٟ‬بٖ ٔم‪ٙ‬متمکمط قمس‪ ٚ ٜ‬اظ‬ ‫وک‪ٛ‬ضی ثم‪ ٝ‬وکم‪ٛ‬ض زیمٍمط‬ ‫ض‪ٚ‬ز‪.‬‬ ‫ٔترههبٖ ٔی ٌ‪ٛ‬یم‪ٙ‬مس‪ :‬زض‬ ‫وک‪ٛ‬ض ٔب ‪ٚ‬ضعمیمت امسیمس‬ ‫أیىط‪ ٖٚ‬و‪ ٝ‬ؾم‪ٛ‬ـ ‪۲BA‬‬ ‫اؾت‪ٚ ،‬اضز وک‪ٛ‬ضٔبٖ قس‪ٚ ٜ‬‬ ‫اظ ذه‪ٛ‬نیبغ اٖ ایٗ ثم‪ٛ‬ز‪ٜ‬‬ ‫و‪ ٝ‬ا٘تکبضـ ثؿمیمبض ؾمطیمع‬ ‫اؾممت‪ .‬حممس‪ٚ‬ز ‪ ۳۳‬ثممطاثممط‬ ‫ؾطزت ا٘تکبض ثیکتط زاضز ‪ٚ‬‬ ‫ٔی ت‪ٛ‬ا٘س ا مطاز ضا ٌمط متمبض‬ ‫و‪ٙ‬س‪ .‬ا طازی وم‪ٌ ٝ‬مط متمبض‬ ‫ٔی ق‪٘ٛ‬س‪ ،‬ثؿت‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ؾٗ‪ ،‬تم‪ٛ‬اٖ‬ ‫ایممٕمم‪ٙ‬ممی ‪ ٚ‬ثممیممٕممبضی ‪ٞ‬ممبی‬ ‫ظٔی‪ٝٙ‬ای قبٖ ٔی تم‪ٛ‬ا٘م‪ٙ‬مس زض‬ ‫ثطاثط ثیٕبضی زىؽ اِمعمٕمُ‬ ‫ًطاى دٌّد‪.‬‬ ‫سادُ اًگاری تالاعالث اٍج‬ ‫گیزی رزًٍا ضد‬ ‫ث‪ٟ‬طاْ زمیمٗ اِمّم‪ٟ‬می ‪ٚ‬ظیمط‬ ‫ث‪ٟ‬ساقت‪ ،‬زضٔبٖ ‪ ٚ‬أم‪ٛ‬ظـ‬ ‫پعقىی زض ‪ٞ‬مٕمیمٗ ضاثمطم‪ٝ‬‬ ‫ٌفت‪ :‬یىی اظ ٔکىالتی و‪ٝ‬‬ ‫أط‪ٚ‬ظ ٘‪ ٝ‬ت‪ٟٙ‬ب زض وکم‪ٛ‬ض ٔمب‪،‬‬ ‫ثّى‪ ٝ‬زض ابٔع‪ ٝ‬ا‪ٟ‬ب٘ی زیمس‪ٜ‬‬ ‫ٔیق‪ٛ‬ز‪ ،‬ؾبز‪ٜ‬اٍ٘بضی اؾمت‪،‬‬ ‫‪ٚ‬لتی زض وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬بی زیمٍمط‬ ‫ازممٓ اظ زممطاق‪ ،‬ؾمم‪ٛ‬ضیمم‪،ٝ‬‬ ‫وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬بی اض‪ٚ‬پبیی‪ ،‬أطیىمب‬ ‫‪ ٚ‬غمممیمممط‪ٔ ٜ‬مممی ض‪ٚ‬یمممس‪،‬‬ ‫ؾبز‪ ٜ‬اٍ٘بضی زض ثطاثط ثیٕبضی‬ ‫‪ٚ‬ا‪ٛ‬ز زاضز ‪ ٚ‬احؿبؾمٓ ایمٗ‬ ‫اؾت وم‪ٔ ٝ‬مطزْ ٔمممساضی‬ ‫ذؿت‪ ٝ‬قس٘س اظ ٔبؾه ظزٖ‬ ‫ظیبز ‪ ٚ‬غیط‪ٕٞ ،ٜ‬یٗ ٔم‪ٛ‬ضم‪ٛ‬ع‬ ‫یىی اظ ز یّمی اؾمت وم‪ٝ‬‬ ‫ثبزث ا٘تکبض ثیٕبضی ٔیق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫افشایص ‪ 1‬هیلیَى ٍ ‪ّ ۰44‬شار تا ‪ 5‬هیلیَى تَهاًی حمَق‬ ‫هعلواى اس ضْزیَر اهسال‬ ‫رییس رویسیَى اهَسش ٍ تحمیمات هدلس ضالَرای‬ ‫اسمهی تا تیاى ایٌکِ طزح رتثِتٌدی هعلوالاى اس ‪31‬‬ ‫ضْزیَر هاُ تاید اس سَی دٍلت اخزایی ضَد تصزیح‬ ‫رزد‪ :‬تز ایی اساس ٍ تا تَخِ تِ تَدخِ ‪ 3۳‬هیلیالاردی‬ ‫تاهیی ضدُ حمَق هعلواى تیی یک هیلیالَى ٍ ‪۰44‬‬ ‫ّشار تا پٌح هیلیَى تَهاى افشایص هییاتد‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬عاضـ ذجطٍ٘بض ٌط‪ ٜٚ‬زّٓ ‪ ٚ‬أ‪ٛ‬ظـ ایط٘مب‪۵۲ ،‬‬ ‫ذطزازٔب‪ ٜ‬ابضی ث‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬نبزق ؾتبضی مطز ٔمعمب‪ٖٚ‬‬ ‫تطثیت ثس٘ی ‪ ٚ‬ؾالٔت ‪ٚ‬ظاضغ أ‪ٛ‬ظـ ‪ ٚ‬پط‪ٚ‬ضـ زض‬ ‫ت‪ٛ‬ئیتی ازالْ وطز‪ :‬احىبْ ازضبی ‪ٞ‬یبغ‪ٞ‬بی ٕٔمیمع‪ٜ‬‬ ‫ثطای ااطای ٘مبْ ضتج‪ٝ‬ث‪ٙ‬سی ٔعّٕبٖ اظ ؾم‪ٛ‬ی ‪ٚ‬ظیمط‬ ‫أ‪ٛ‬ظـ ‪ ٚ‬پط‪ٚ‬ضـ نمبزض ‪ ٚ‬تمٕم‪ٟ‬میمساغ اامطای‬ ‫ضتج‪ ٝ‬ث‪ٙ‬سی ت‪ٛ‬ؾط ٔطوع ٘یط‪ٚ‬ی ا٘ؿمب٘می ایمٗ ‪ٚ‬ظاضغ‬ ‫طا‪ ٓٞ‬قس‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫لب٘‪ ٖٛ‬ضتج‪ ٝ‬ث‪ٙ‬سی ط‪ٍٙٞ‬یبٖ طجک ؾ‪ٙ‬س تح‪ َٛ‬ث‪ٙ‬میمبزیمٗ‬ ‫٘مبْ أ‪ٛ‬ظقی یىی اظ ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬زبغ ٔطمطح قمس‪ ٜ‬زض‬ ‫ا‪ٟ‬ت ث‪ٟ‬ج‪ٛ‬ز ؾطح ٔعیکتی ‪ٞ ٚ‬مٕمچم‪ٙ‬میمٗ اضتمممبی‬ ‫قبیؿتٍی حط ‪ ٝ‬ای ٔعّٕبٖ اؾت و‪ ٝ‬زض ؾمبَ ‪ٞ‬مبی‬ ‫اذیط اظ ؾ‪ٛ‬ی ٔجّؽ ‪ ٚ‬ز‪ِٚ‬ت پیٍیطی قس‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫زّیطضب ٔ‪ٙ‬بزی ؾفیساٖ ضییؽ وٕیؿی‪ ٖٛ‬أم‪ٛ‬ظـ ‪ٚ‬‬ ‫تحمیمبغ ٔجّؽ ق‪ٛ‬ضای اؾالٔی زض پبؾد ث‪ ٝ‬ایمط٘مب‬ ‫زض ذه‪ٛ‬ل اذطیٗ ‪ٚ‬ضعیت طمطح ضتمجم‪ ٝ‬ثم‪ٙ‬مسی‬ ‫ٔعّٕبٖ اظ‪ٟ‬بض زاقت‪ٔ ٕٝٞ :‬جبحث ططح ضتج‪ ٝ‬ث‪ٙ‬سی اظ‬ ‫إّ‪ ٝ‬اییٗ ٘بٔ‪ ٝ‬اٖ زض حبَ ٘‪ٟ‬بیی قسٖ اؾت ‪ ٚ‬طمی‬ ‫چ‪ٙ‬س ض‪ٚ‬ظ ای‪ٙ‬س‪ ٜ‬اظ ؾ‪ٛ‬ی ز‪ِٚ‬ت ٘‪ٟ‬مبیمی ‪ٚ ٚ‬اضز مبظ‬ ‫ااطایی ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س قس‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی زض ذه‪ٛ‬ل ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬چ‪ٔ ٝ‬یعاٖ ث‪ ٝ‬حم‪ٛ‬ق ٔعمّمٕمبٖ‬ ‫اضب ‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س قس‪ٌ ،‬فت‪ :‬ثطزاقت ٔب اظ لمب٘م‪ ٖٛ‬ایمٗ‬ ‫اؾت و‪ ٝ‬ثط اؾبؼ ث‪ٛ‬زا‪ٞ ۸۳ ٝ‬عاض ٔیّیبضز ت‪ٔٛ‬ب٘ی و‪ٝ‬‬ ‫ثطای یه ؾبَ ططح ضتج‪ ٝ‬ث‪ٙ‬سی زض ٘مط ٌط تم‪ ٝ‬قمس‪ٜ‬‬ ‫اؾت‪ ،‬ثیٗ یه ٔیّی‪ٞ ۰۷۷ ٚ ٖٛ‬عاض ت‪ٔٛ‬بٖ تب چ‪ٟ‬بض یمب‬ ‫پ‪ٙ‬ج ٔیّی‪ ٖٛ‬ت‪ٔٛ‬بٖ ثط اؾبؼ ضتج‪ٔ ٝ‬عّٕبٖ‪ ،‬ثم‪ ٝ‬حممم‪ٛ‬ق‬ ‫ا٘بٖ اضب ‪ ٝ‬ق‪ٛ‬ز‪ .‬اِجت‪ ٝ‬ایٗ ثؿتٍی ث‪٘ ٝ‬مط ز‪ِٚ‬ت زاضز‪.‬‬ ‫ضییؽ وٕیؿی‪ ٖٛ‬أ‪ٛ‬ظـ ‪ ٚ‬تحمیمبغ ٔمجمّمؽ زض‬ ‫زیٗ حبَ ٌفت‪ :‬ططح ضتج‪ ٝ‬ث‪ٙ‬سی ثبیس اظ ‪ ۸۳‬ق‪ٟ‬طیم‪ٛ‬ض‬ ‫‪ ۳۰۷۳‬ااطایی ق‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬ث‪ٛ‬زا‪ٞ ۸۳ ٝ‬عاض ٔیّیبضز ت‪ٔٛ‬ب٘می‬ ‫ثطای أؿبَ تبٔیٗ قس‪ ٜ‬اؾت‪ٕٞ .‬چ‪ٙ‬یٗ ث‪ٛ‬زام‪ ٝ‬ؾمبَ‬ ‫ٌصقت‪ ٝ‬ضا ٘یع ز‪ِٚ‬ت اظ ٔحُ ط‪ٚ‬ـ أ‪ٛ‬اَ ٔمطثم‪ٛ‬طم‪ٝ‬‬ ‫تبٔیٗ وطز‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫طزح دارٍیار تاعث راّص هصزف خَدسزاًِ دارٍ هیضَد‬ ‫رئیس پلیس راَّر فزاخا گفت‪ :‬تالِ سٍدی تالزای‬ ‫افزادی رِ هیخَاٌّد تِ خارج اس رطَر تالزًٍالد‬ ‫گَاّیٌاهِ التیی صادر هیرٌین‪.‬‬ ‫ؾطزاض ؾیسوٕبَ ‪ٞ‬بزیب٘فط ٌفت‪ :‬زض اضتمجمبب ثمب‬ ‫ٌ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ی‪ٙ‬بٔ‪ ٝ‬ضا٘‪ٙ‬سٌی ثب ‪ ۰۷‬وک‪ٛ‬ض ز٘یب تجبزَ زاضیٓ ‪ٚ‬‬ ‫ایٗ ت‪ٛ‬ا می اؾت و‪ ٝ‬ثب ‪ٚ‬ظاضغ ذمبضام‪ ٝ‬نم‪ٛ‬ضغ‬ ‫ٌط ت‪ ٝ‬اؾت‪ ،‬أب ث‪ ٝ‬ز٘جبَ ا عایف ازتجبض ٌ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ی‪ٙ‬مبٔم‪ٝ‬‬ ‫ضا٘‪ٙ‬سٌی ثب چ‪ٙ‬سیٗ وک‪ٛ‬ض ‪ٞ‬ؿتیٓ‪ .‬ثمطای ٔملمبَ ثمب‬ ‫اؾپب٘یب یه ؾبٔب٘‪ ٝ‬زاضیٓ ‪ٔ ٚ‬یذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ ا طازی وم‪ٝ‬‬ ‫ث‪ ٝ‬ا٘جب ٔی ض‪٘ٚ‬س‪ٌٛ ،‬ا‪ٞ‬ی‪ٙ‬بٔ‪ ٝ‬ایطا٘ی قمبٖ انمبِمت‬ ‫پیسا و‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ا‪ٌ ٚ‬فت‪ :‬اِجت‪ ٝ‬ایٗ ؾبٔب٘‪ ٝ‬ثطای وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬بی تطومیم‪،ٝ‬‬ ‫ِ‪ٟ‬ؿتبٖ ‪ ٚ‬لعالؿتبٖ ططاحی قس‪ ٜ‬أمب مطایم‪ٙ‬مس اٖ‬ ‫ظٔبٖ ثط اؾت‪ ،‬ثبیس اظ ؾفبضغ ‪ٚ ٚ‬ظاضغ ذمبضام‪ٝ‬‬ ‫ٔطاحُ ضا ا‪ٛ‬یب قس‪.‬‬ ‫ؾطزاض ‪ٞ‬بزیب٘مفمط ٌمفمت‪ :‬ثم‪ ٝ‬ظ‪ٚ‬زی زض حم‪ٛ‬ظ‪ٜ‬‬ ‫ٌ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ی‪ٙ‬بٔ‪ ٝ‬ضا٘‪ٙ‬سٌی تجبزَ ثب وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬بی ذمبضامی‪،‬‬ ‫اتفبلبغ ذ‪ٛ‬ثی ضخ ٔیز‪ٞ‬مس‪ .‬لهمس زاضیمٓ ثمطای‬ ‫ا طازی و‪ٔ ٝ‬یذ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬س ث‪ ٝ‬ذبضج اظ وک‪ٛ‬ض ثمط‪٘ٚ‬مس‪،‬‬ ‫ٌ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ی‪ٙ‬بٔ‪ ٝ‬تیٗ نبزض و‪ٙ‬یٓ تب زض وک‪ٛ‬ض ٔمممهمس‪،‬‬ ‫ایٗ ٌ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ی‪ٙ‬بٔ‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ا٘س‪ ٜ‬ق‪ٛ‬ز‬ ‫خبزگشاری ارک‬ ‫‪www.ark-news.ir‬‬ ‫جای مناسب تبلیغ کاال وخدمات شما‬ ‫درباسارایزان ودنیا‬ ‫شماره تماس‪:‬‬ ‫‪۷814414119۷‬‬ ‫هدیزرل دفتز ًظارت ٍ پایص هصزف فالزاٍردُ ّالای‬ ‫سمهت هحَر ساسهاى غذا ٍ دارٍ تا اضارُ تِ اخالزای‬ ‫طزح دارٍیار تِ عٌَاى یک طزح هثثالت در رطالَر‬ ‫گفت‪ :‬تِ طَر یمیی ایی طزح تاعث راّالص هصالزف‬ ‫خَدسزاًِ دارٍ در رطَر هی ضَد چزا رِ هزدم تایالد‬ ‫اس ایی پس دارٍ را تا تدَیش پشضک هصزف رٌٌد‪.‬‬ ‫٘‪ٛ‬قیٗ ٔحٕسحؿی‪ٙ‬ی زض ٌفت ‪ ٌٛ ٚ‬ثمب ذمجمط٘مٍمبض‬ ‫ح‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬ث‪ٟ‬ساقت ‪ ٚ‬ؾالٔت ایمط٘مب اظم‪ٟ‬مبضزاقمت‪ٔ :‬مب‬ ‫ٔعتمسیٓ و‪ ٝ‬طمطح زاض‪ٚ‬یمبض زض ومب‪ٞ‬مف ٔهمطف‬ ‫ذ‪ٛ‬زؾطا٘‪ ٚ ٝ‬غیطٔ‪ٙ‬طمی زاض‪ ٚ‬تبثمیمط امسی ذم‪ٛ‬ا‪ٞ‬مس‬ ‫زاقت ‪ ٚ‬ا طاز ٔیت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س زض ضاؾتبی ااطای ایٗ ططح‪،‬‬ ‫زاض‪ ٚ‬ضا ثب تج‪ٛ‬یع پعقه ‪ ٚ‬ثب لیٕت ٔ‪ٙ‬بؾتتطی ت‪ٟ‬یم‪ٝ‬‬ ‫و‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ٛٙٞ ٝ‬ظ لیٕت زاض‪ٞٚ‬ب زض وک‪ٛ‬ض ٔب زض‬ ‫حسی ٘یؿت و‪ٔ ٝ‬طزْ ت‪ٛ‬اٖ ذطیس ٘ساقت‪ ٝ‬ثمبقم‪ٙ‬مس ‪ٚ‬‬ ‫٘ت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س اظ ٔهطف ذ‪ٛ‬زؾطا٘‪ ٝ‬زاض‪ ٚ‬اّ‪ٌٛ‬یطی وم‪ٙ‬م‪ٙ‬مس‪،‬‬ ‫اظ‪ٟ‬بضزاقت‪ :‬أب ثب ایٗ حبَ ٔعتمسیٓ و‪ ٝ‬ثب ٘ؿمرم‪ٚ ٝ‬‬ ‫تج‪ٛ‬یع پعقه أىبٖ ت‪ٟ‬ی‪ ٝ‬زاض‪ٞٚ‬ب ثب لیٕت ٔ‪ٙ‬بؾتتمط‬ ‫طا‪ ٓٞ‬قس‪ ٜ‬اؾت ‪ٔ ٚ‬طزْ ثبیمس ثمطای اؾمتمفمبز‪ٞ ٜ‬مط‬ ‫زاض‪ٚ‬یی ثب تکریم پعقه ث‪ٔ ٝ‬هطف اٖ الساْ و‪ٙٙ‬س‬ ‫چطا و‪ ٝ‬پعقىبٖ ٔفیس یب ٔضط ث‪ٛ‬زٖ زاض‪ ٚ‬ضا ثم‪ٟ‬متمط‬ ‫تکریم ٔیز‪ٙٞ‬س‪.‬‬ ‫ٔحٕسحؿی‪ٙ‬ی اظ‪ٟ‬بض زاقت‪ :‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬نمط مب ثمطاؾمبؼ‬ ‫حطف ز‪ٚ‬ؾتبٖ ‪ ٚ‬اق‪ٙ‬بیبٖ زاض‪ٔ ٚ‬همطف قم‪ٛ‬ز ومبض‬ ‫غیطٔ‪ٙ‬طمی اؾت چ‪ٕٔ ٖٛ‬ىٗ اؾت ‪ٞ‬ط زاض‪ٚ‬یمی وم‪ٝ‬‬ ‫یه طز ٔهطف و‪ٙ‬س ثطای زیٍطی ٔضط ثبقس ‪ ٚ‬زض‬ ‫ایٗ ظٔی‪ ٝٙ‬پعقه ٔب ضا ٔت‪ٛ‬ا‪ٔ ٝ‬یوم‪ٙ‬مس وم‪ ٝ‬زاض‪ٚ‬ی‬ ‫زضؾت ضا تج‪ٛ‬یع و‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی زض زیٗ حبَ ازتٕبز ٔطزْ ث‪ ٝ‬پعقىمبٖ ‪ٌ ٚ‬مط‪ٜٚ‬‬ ‫پعقىی ضا یه انُ ٔ‪ ٟٓ‬زا٘ؿت ‪ ٚ‬ا ع‪ٚ‬ز‪٘ :‬تیج‪ ٝ‬ایمٗ‬ ‫ازتٕبز ٔی ت‪ٛ‬ا٘س ٔ‪ٙ‬جط ث‪ ٝ‬ؾالٔت ٔب قم‪ٛ‬ز چمطا وم‪ٝ‬‬ ‫ٔهطف غیطٔ‪ٙ‬طمی زاض‪ ٚ‬ز‪ٛ‬اضو ‪ ٚ‬ذططاتی ث‪ٕٞ ٝ‬طا‪ٜ‬‬ ‫زاضز‪.‬‬ ‫ٔسیطوُ ز تط ٘مبضغ ‪ ٚ‬پبیف ٔهطف طا‪ٚ‬ضز‪ٜٞ‬مبی‬ ‫ؾالٔت ٔح‪ٛ‬ض ؾبظٔبٖ غصا ‪ ٚ‬زاض‪ ٚ‬زض پبؾد ثم‪ ٝ‬ایمٗ‬ ‫ؾ‪ٛ‬اَ و‪ ٝ‬ایب أبضی اظ ٔهطف ذ‪ٛ‬زؾطا٘م‪ ٝ‬زاض‪ ٚ‬زض‬ ‫ایطاٖ ‪ٚ‬ا‪ٛ‬ز زاضز‪ ،‬اظم‪ٟ‬مبض زاقمت‪ :‬أمبض ٔهمطف‬ ‫غیطٔ‪ٙ‬طمی ‪ ٚ‬ذ‪ٛ‬زؾطا٘‪ ٝ‬زاض‪ ٚ‬ابیی ثجت ٘مٕمی قم‪ٛ‬ز‪،‬‬ ‫چ‪ٔ ٖٛ‬هطف ذ‪ٛ‬زؾطا٘‪ ٝ‬اؾت ‪ ٚ‬أبض زلیمی زض ایمٗ‬ ‫ظٔی‪ ٝٙ‬زض زؾت ٘یؿت‪.‬‬ ‫لثل اس سفز اس ٍضعیت راُّا هطلع ضَید‬ ‫سزٌّگ ضیزاًی اس راًٌدگاى خَاست تا تالَخالِ تالِ‬ ‫ضزایط اب ٍ َّایی لثل اس سفز اس ٍضعیت راُ ّالا‬ ‫هطلع ضًَد‪.‬‬ ‫ؾط‪ ًٙٞ‬احٕس قیطا٘ی ٌفت‪ :‬زض ثطذی ٔحم‪ٛ‬ض ‪ٞ‬مبی‬ ‫انّی وک‪ٛ‬ض ث‪ ٝ‬زّت ثبضـ‪ٞ‬بی چ‪ٙ‬س ض‪ٚ‬ظ ٌصقتم‪ٚ ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬ل‪ٛ‬ع ؾیاله ٔحس‪ٚ‬زیت ٔ‪ٛ‬لت تطا یىی ایجبز قمس‪ٜ‬‬ ‫اؾت ‪ ٚ‬زٕس‪ ٜ‬ایٗ ٔحس‪ٚ‬زیت‪ٞ‬ب قبُٔ اظازضا‪ ٜ‬ت‪ٟ‬مطاٖ‬ ‫قٕبَ اؾت و‪ ٝ‬اظ ؾبزت ‪ ۵۸:۸۷‬زلیم‪ ٝ‬زیکت ثؿمتم‪ٝ‬‬ ‫قس‪ٔ ٚ ٜ‬ح‪ٛ‬ض ‪ٞ‬طاظ اظ ض‪ٚ‬ظ ٌصقت‪ٔ ٝ‬ؿس‪ٚ‬ز قس‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ا ع‪ٚ‬ز‪ٔ :‬ؿیط‪ٞ‬بی ابیٍعیٗ ث‪ ٝ‬اؾتبٖ‪ٞ‬بی قٕمبِمی‬ ‫ٔؿیط یط‪ٚ‬ظو‪ ٜٛ‬ث‪ ٝ‬اظازضا‪ ٜ‬لع‪ٚ‬یٗ ضقت ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ث‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ضئیؽ ٔطوع اطالزبغ ‪ ٚ‬و‪ٙ‬متمطَ تمطا میمه ضا‪ٞ‬م‪ٛ‬ض‬ ‫تهطیح وطز‪ :‬ثب ت‪ٛ‬ا‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬تسا‪ ْٚ‬ثبضـ‪ٞ‬ب ‪ِ ٚ‬غمع٘مسٌمی‬ ‫ابز‪ٜٞ‬ب ت‪ٛ‬نی‪ٔ ٝ‬ی ق‪ٛ‬ز ضا٘‪ٙ‬سٌبٖ ثب احتیمبب ثمیمکمتمط‬ ‫ضا٘‪ٙ‬سٌی و‪ٙٙ‬س ‪ٕٞ ٚ‬یٗ ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع ثبزث قس‪ ٜ‬زض چم‪ٙ‬مس‬ ‫ض‪ٚ‬ظ ٌصقت‪ ٝ‬تهبز بغ ٘ب‪ٌٚ‬بٖ حٕمُ ‪٘ ٚ‬مممُ ومب‬ ‫ا عایف پیسا و‪ٙ‬س و‪ ٝ‬ظْ اؾت ضا٘‪ٙ‬سٌب٘ی و‪ ٝ‬زض ایٗ‬ ‫ثرف ٔکغ‪ َٛ‬عبِیت ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س حتٕب ظٔبٖ ثیکتطی ثطای‬ ‫ضؾیسٖ ث‪ٔ ٝ‬مهس زض ٘مط ثٍیط٘س ‪ ٚ‬ثب احتیبب ثمیمکمتمط‬ ‫ضا٘‪ٙ‬سٌی ‪ ٚ‬حتٕب اظ لجُ قطایط ام‪ٛ‬ی امبز‪ٞ ٜ‬مب ضا‬ ‫اؾتعالْ و‪ٙٙ‬س‪ٚ.‬ی ٌفت‪ :‬اظ ِحمبغ اثتسایی حم‪ٛ‬از‬ ‫٘یط‪ٞ ٚ‬بی أسازی زض حبَ عبِیت ‪ٞ‬ؿمتم‪ٙ‬مس ‪ ٚ‬ؾمعمی‬ ‫ٔی ق‪ٛ‬ز تب پبیبٖ ‪ٚ‬لت أط‪ٚ‬ظ یىی زیٍط اظ ابز‪ٜٞ‬مبی‬ ‫قٕبِی ثبظٌکبیی ق‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬ثبلی ٔؿمیمط ‪ٞ‬مب زض تمالـ‬ ‫‪ٞ‬ؿتیٓ ‪ٞ‬ط چ‪ ٝ‬ؾطیعتط ثبظٌکبیی ق‪٘ٛ‬س‪.‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫‪4‬‬ ‫هشدارباش سیل در‬ ‫تمام کشور‬ ‫ٍسیز رطَر تا تیاى ایٌکِ اهدادرساًی در هالٌالاطالک‬ ‫سیل سدُ تِ صَرت گستزدُ در حال اًدام اسالت‬ ‫گفت‪ :‬ارٌَى توام رطَر ّن در ّطدارتاش است ٍ‬ ‫ّن تسیح ظزفیت ّا تزای ّوِ هٌاطک اًدام ضالدُ‬ ‫است‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬عاضـ ایؿ‪ٙ‬ب‪ ،‬احٕس ‪ٚ‬حیسی زضثبض‪ٚ ٜ‬ضمعمیمت‬ ‫‪ٚ‬ضعیت أسازضؾب٘ی ث‪ ٝ‬ؾیُ ظزٌمبٖ زض وکم‪ٛ‬ض‪،‬‬ ‫ٌفت‪٘ :‬عزیه ث‪ ۳۳ ٝ‬اؾتبٖ ثب ؾیُ زضٌیط ثم‪ٛ‬ز٘مس‬ ‫و‪ ٝ‬اؾتبٖ‪ٞ‬بی ٔبظ٘سضاٖ‪ٌ ،‬یالٖ‪ ،‬اِجمطظ‪ٔ ،‬مطومعی‪،‬‬ ‫انف‪ٟ‬بٖ‪ ،‬یعز‪ ،‬ت‪ٟ‬طاٖ ‪ .ٚ ...ٚ‬اظ إّ‪ ٝ‬اؾمتمبٖ ‪ٞ‬مبی‬ ‫زضٌیط ثب ؾیُ ث‪ٛ‬ز٘س و‪ ٝ‬ذسا ضا قمىمط ٔمسیمطیمت‬ ‫ذ‪ٛ‬ثی ا٘جبْ قس ‪ ٚ‬ثب ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬حجٓ ثبضـ ‪ٞ‬مب ثؿمیمبض‬ ‫ظیبز ث‪ٛ‬ز‪ٔ ،‬سیطیت قس‪ .‬ث‪ ٝ‬ز‪ٛٙ‬اٖ ٔلبَ زض اؾتبٖ یعز‬ ‫و‪ٔ ٝ‬عٕ‪ٔ ۰۷ ٛ‬یّی ٔتط زض ؾبَ ثمبضـ زاضز‪ ،‬زض‬ ‫ؾیُ ٘عزیه ث‪ٔ ۰۲ ٝ‬یّیٔتط ثبض٘سٌی زاقمت وم‪ٝ‬‬ ‫حجٓ ثؿیبض ثعضٌی اؾت‪ .‬زض اؾتبٖ‪ٞ‬بی زیٍط ‪ٞ‬مٓ‬ ‫ث‪ٕٞ ٝ‬یٗ ن‪ٛ‬ضغ اؾت‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬زض چ‪ٙ‬س ٔ‪ٙ‬طم‪ٔ ٝ‬مب٘م‪ٙ‬مس أمبٔمعاز‪ٜ‬‬ ‫زا‪ٚٚ‬ز‪ ،‬یط‪ٚ‬ظو‪ ٚ ٜٛ‬یعز ٔمساضی ثیمکمتمط ٔکمىمُ‬ ‫زاقتیٓ‪ٌ ،‬فت‪ :‬اِجت‪ ٝ‬زض حبَ حبضط زض یعز زٕمستمب‬ ‫ٔکىُ اثٍط تٍی ٔعبثط اؾت و‪ ٝ‬زض چ‪ٙ‬مس ٘مممطم‪ٝ‬‬ ‫اثٍط تٍی زاضیٓ و‪ ٝ‬ثبیس ث‪ ٝ‬ؾطزت اٖ ضا ثطططف‬ ‫و‪ٙ‬یٓ‪ .‬ث‪ٚ ٝ‬یػ‪ ٜ‬زض ثب ت تبضیری و‪ ٝ‬ا‪ٕٞ‬یت ‪ٚ‬یػ‪ٜ‬ای‬ ‫زاضز و‪ ٝ‬ایٗ السأبغ زض حبَ ا٘جبْ اؾت‪.‬‬ ‫‪ٚ‬حیسی ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ٔ ٝ‬یعاٖ ‪ٛ‬تی‪ٞ‬بی ٔب زض ؾمیمُ‬ ‫ٌؿتطز‪٘ ٜ‬ج‪ٛ‬ز‪ ٜ‬اؾت‪ ،‬ازأ‪ ٝ‬زاز‪ :‬زض ثطذی اؾتبٖ ‪ٞ‬مب‬ ‫ته ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬ن ‪ٛ‬تی زاقتیٓ و‪ ٝ‬قبیس ثیف اظ ؾ‪ ٝ‬تمب‬ ‫چ‪ٟ‬بض ٘فط زض ٔجٕ‪ٛ‬ع اؾتبٖ ‪ٞ‬ب ٘مجم‪ٛ‬ز‪ ٜ‬اؾمت‪ ،‬أمب‬ ‫زض ز‪٘ ٚ‬مط‪ ٝ‬أبظاز‪ ٜ‬زا‪ٚٚ‬ز ‪ ٚ‬یط‪ٚ‬ظوم‪ٔ ٜٛ‬مممساضی‬ ‫تعساز ‪ٛ‬تی ‪ٞ‬بیٕبٖ ثیکتط ثم‪ٛ‬ز‪ ٜ‬اؾمت وم‪ ٝ‬أمبض‬ ‫لطعی اٖ ضا ثبیس ثعس اظ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬تىّیف ٔفم‪ٛ‬زیٗ زض‬ ‫ایٗ ز‪٘ ٚ‬مط‪ٔ ٝ‬کرم قس‪ ،‬ازالْ و‪ٙ‬یٓ‪ .‬ذ‪ٛ‬قجرتب٘‪ٝ‬‬ ‫ٔسیطیت ذ‪ٛ‬ثی ا٘جبْ قمس‪ ٚ ٜ‬م‪ٛ‬تمی چم‪ٙ‬مسا٘می‬ ‫٘ساقتیٓ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ثب اقبض‪ ٜ‬ث‪ٚ ٝ‬ضعیت أسازضؾب٘ی زض اؾتبٖ‪ٞ‬بی‬ ‫ؾیُظز‪ٌ ،ٜ‬فت‪ :‬أسازضؾب٘ی ٌؿتطز‪ ٜ‬اؾمت ‪ ٚ‬زض‬ ‫‪ٙٔ ٕٝٞ‬بطک اؾتب٘ساضاٖ ثب تٕبْ ت‪ٛ‬اٖ پبی وبض ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫طٔب٘ساضاٖ‪ ،‬ثرفزاضاٖ ‪ ٚ‬ز‪ٞ‬یبضاٖ‪ٞ ،‬مالَ احمٕمط‪،‬‬ ‫٘یط‪ٞٚ‬بی ٘مبٔی‪ ،‬ؾپب‪ ،ٜ‬اضتف‪٘ ،‬یمط‪ٚ‬ی ا٘متمممبٔمی‪،‬‬ ‫ا‪ٚ‬ضغا٘ؽ‪ٌ ،‬ط‪ٞ ٜٚ‬بی ٔطزٔی ‪ ... ٚ‬عبِمیمت ثؿمیمبض‬ ‫ذ‪ٛ‬ثی زاض٘س ‪ ٚ‬تمطیجب ثؿیج ٌؿتمطز‪ ٜ‬ای زض ‪ٞ‬مٕم‪ٝ‬‬ ‫ٔ‪ٙ‬بطک زاضیٓ‪ٕٞ .‬چ‪ٙ‬یٗ زعیعاٖ ضا‪ٞ‬ساضی زض ضا‪ٞ ٜ‬مب‬ ‫عبِیت زاض٘مس‪ .‬اوم‪ٙ‬م‪ ٖٛ‬تمٕمبْ وکم‪ٛ‬ض ‪ٞ‬مٓ زض‬ ‫‪ٞ‬کساضثبـ لطاض زاضز ‪ ٓٞ ٚ‬ثؿیج ظط یت‪ٞ‬مب ثمطای‬ ‫‪ٙٔ ٕٝٞ‬بطک ا٘جبْ قس‪ ٜ‬اؾت‪ٔ .‬سیطیت ث‪ ٝ‬ضغٓ ایمٗ‬ ‫حجٓ ثب ی ثبضـ و‪ ٝ‬ثیف اظ چیعی و‪ ٝ‬پیفثی‪ٙ‬می‬ ‫قس‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ز‪ ،‬ثبض٘سٌی زاقتیٓ‪ ،‬ذ‪ٛ‬ه ث‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ظیط وک‪ٛ‬ض ٌفت‪ :‬أیس‪ٚ‬اضیٓ ٔطزْ ‪ٞ‬مٓ ضزمبیمت‬ ‫و‪ٙٙ‬س ‪ ٚ‬زض ٔجب‪ٚ‬ضغ ض‪ٚ‬زذب٘‪ٞ ٝ‬ب ‪ٔ ٚ‬مطاومعی وم‪ٝ‬‬ ‫احتٕبَ ؾیُ زض اٖ ‪ٞ‬ب ‪ٚ‬ام‪ٛ‬ز زاضز‪٘ ،‬مط‪٘ٚ‬مس‪ .‬زض‬ ‫ثطذی ٔ‪ٙ‬بطک ضا٘ف و‪ ٓٞ ٜٛ‬زاقت‪ٝ‬ایٓ‪ .‬ثم‪ ٝ‬زم‪ٙ‬م‪ٛ‬اٖ‬ ‫ٔلبَ زض یط‪ٚ‬ظو‪ ٜٛ‬زض ٔطظزاضاٖ و‪ ٝ‬یمه ض‪ٚ‬ؾمتمب‬ ‫اؾت‪ٔ ،‬کىُ ٔب ثیکتط ضا٘ف و‪ ٜٛ‬ثم‪ٛ‬ز وم‪ٔ ٝ‬مطزْ‬ ‫اشیت قس٘س‪ .‬ثبیس ٔطزْ زض ض‪ٚ‬ظ‪ٞ‬بیی و‪ ٝ‬حؿبؾیمت‬ ‫‪ٚ‬ا‪ٛ‬ز زاضز‪ٔ ،‬طالجت و‪ٙٙ‬س ‪ ٚ‬ضزبیت ٔطزْ وٕمه‬ ‫ثعضٌی اؾت و‪ٔ ٝ‬طزْ ثت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س ث‪ٟ‬تط ٔسیطیت و‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫روند رو به کاهش هپاتیت‬ ‫در ایزان‬ ‫رییس ادارُ ّپاتیت ٍسارت تْداضت تا اضارُ تالِ‬ ‫رًٍد رٍتِ راّص تزٍس ّپاتیت ‪C ٍB‬در ایالزاى‬ ‫گفت‪ :‬تْتزیی الدام تزای پیطگیزی اس ّپاتیالت ‪B‬‬ ‫تشریک سِ دس ٍارسی اى است ٍ تْتزیی الدام در‬ ‫ّپاتیت ‪ًC‬یش درهاى تِ هَلع ایی تیوالاری اسالت‬ ‫ایی تیواری اهزٍسُ لاتل درهاى راهل است ٍ اهکاى‬ ‫اى ًیش در رطَر ٍخَد دارد‪.‬‬ ‫زوتط ضقیس ضٔضب٘ی زض ٌفت‪ ٌٛٚ‬ثب ایؿ‪ٙ‬ب‪ ،‬ثب اقبض‪ٜ‬‬ ‫ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ا٘تربه ض‪ٚ‬ظی ا‪ٟ‬ب٘ی ثطای ‪ٞ‬پمبتمیمت ثم‪ٝ‬‬ ‫ا‪ٟ‬ت ا عایف اٌب‪ٞ‬ی پیطأ‪ ٖٛ‬ایٗ ثیمٕمبضی ثم‪ٛ‬ز‪ٜ‬‬ ‫اؾت‪ٌ ،‬فت‪ :‬قی‪ٛ‬ع ‪ٞ‬پبتیت حبز ثب زّت ٘بٔکرم‬ ‫زض و‪ٛ‬زوبٖ زض ثطذی وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬ب ت‪ٛ‬ا‪ ٝ‬ثیکتطی ضا ث‪ٝ‬‬ ‫زف‪٘ٛ‬ت‪ٞ‬بی ‪ٚ‬یط‪ٚ‬ؾی حبز زض و‪ٛ‬زوبٖ‪ٛ٘ ،‬ام‪ٛ‬ا٘مبٖ‬ ‫‪ ٚ‬ثعضٌؿب ٖ اّت وطز‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫اظ ؾ‪ٛ‬ی زیمٍمط تمالـ ‪ٞ‬مبی ام‪ٟ‬مب٘می حمصف‬ ‫‪ٞ‬پبتیت‪ٞ‬بی ‪ٚ‬یط‪ٚ‬ؾی ‪C ٚD ،B‬ضا زض ا‪ِٚ‬م‪ٛ‬یمت‬ ‫لطاض زاز‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫ا‪ ٚ‬ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬قىُ ٔعٔٗ ؾ‪ٞ ٝ‬پبتمیمت ‪ٚD ،B‬‬ ‫‪ٔC‬ؿئ‪ َٛ‬ثیف اظ ‪ ۱۲‬زضنس ٔطی‪ٞ‬بی ٘مبقمی اظ‬ ‫‪ٞ‬پبتیت اؾت‪ ،‬تهمطیمح ومطز‪ٔ :‬کمب‪ٚ‬ض‪ ٚ ٜ‬اثمعاض‬ ‫تکریهی‪ ،‬زضٔب٘ی ‪ ٚ‬پیکٍیطی اظ ‪ٞ‬مپمبتمیمت ‪ٞ‬مبی‬ ‫ٔعٔٗ ‪ٚ‬یط‪ٚ‬ؾی زض ؾطح ا‪ٟ‬مب٘می اغمّمت ز‪ٚ‬ض اظ‬ ‫زؾتطؼ ‪ ٕٝٞ‬ا مطاز ثم‪ٛ‬ز‪ٌ ٚ ٜ‬مب‪ٞ‬می نمط مب زض‬ ‫ثیٕبضؾتبٖ‪ٞ‬بی ترههی ٔتٕطوع اؾت‪.‬‬ صفحه 4 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫فرصت اوجام ازمایصَای واوًیی در‬ ‫ومایطگاٌ ایران واوً ‪ ۱۰۴۱‬فراَم ضد‬ ‫یکـٌبِ ‪ 9‬هشداد ‪ 31 * 1441‬جَالی ‪ 2 * 2422‬هحشم ‪ * 1444‬ػبل ػی ٍ دٍم ( اٍتَص ایکیٌجی ایل ) * ؿوبسُ ( ػبیی ) ‪5555 :‬‬ ‫اهیذ بِ دسهبى ّوِ بیوبسیّب بِ دػت َّؽ هلٌَعی‬ ‫ؿبکِ اصهبیـگبّی فٌبٍسی ّبی ساّبشدی بب بشپبییی‬ ‫پبٍیًَی دس ػیضدّویی ًوبیـگبُ فٌبٍسیًبًَ‪ ،‬عیوٍُ‬ ‫بش اسائِ تجْیضات اصهبیـگبّی هختلف‪ ،‬دٍسُ ّیبی‬ ‫اهَصؿی سا دس قبلب اًجبم تؼت ّبیی بب اػتفبدُ اص‬ ‫ایی تجْیضات تَػط کبسؿٌبػبى دػتگبُ بشگضاس هی‬ ‫کٌذ‪.‬‬ ‫ثٍ گضاسؽ گشیٌ علم یامًصؽ ایشوب‪ ،‬صَشٌ فتشتب‬ ‫کبسؿىبع ؿجکٍ اصمتبیـتهتبَتا فتىتبیس َتب‬ ‫ساَجشد ثب اؿتبسٌ ثتٍ ورتًس ایته ؿتجتکتٍ دس‬ ‫ػیضدَمیه دیسٌ ومبیـهبٌ وبوً‪ ،‬گفز‪ ۶‬سب دیتؾ اص‬ ‫ػبل ‪ ۸۹۵۴‬ؿجکٍ ثٍ کًسر مجضا غشفٍا داؿز‪،‬‬ ‫امب دس ػبل ‪ ۵۴‬ثب ثشدبیا دبییًوا دس ومبیـهبٌ‪۸۳ ،‬‬ ‫اصمبیـهبٌ‪ ،‬سًاومىذ َب خًد سا عشضٍ کشدوتذ‪،‬‬ ‫دس ومبیـهبٌ ایشان وبوً ‪ ،۸۰۴۸‬ؿجکٍ اصمبیـهبَتا‬ ‫فىبیس َب ساَجشد قلذ داسد غشفٍا ییتظٌ دس‬ ‫ومبیـهبٌ داؿشٍ ثبؿذ سب میضثبن سجُیضار مخشتلت‬ ‫اصمبیـهبَا ثبؿذ‪.‬‬ ‫ػیضدَمیه ومبیـهبٌ فىبیس وبوً ثب عىًان ایشان وبوً‬ ‫‪ ۸۰۴۸‬اص ‪ ۵‬سب ‪ ۸۱‬مُشمبٌ ‪ ۸۰۴۸‬دس متلتد دایتمتا‬ ‫ومبیـهبٌَب ثیهالمللا سُشان ثشگضاس ما ؿًد‬ ‫ی ثب ثیبن ایىکٍ دس ایه غشفٍ‪ ،‬اصمتبیـتهتبٌ َتب‬ ‫عرً ؿجکٍ ثشخا اص سجُیضار خًد سا ثٍ ومتبیتؾ‬ ‫ما گزاسوذ‪ ،‬یتبدایس ؿتذ‪ ۶‬ایته فتشکتز ثتشا‬ ‫ثبصدیذکىىذگبن یجًد داسد کتٍ ؿتبَتذ اوتجتب‬ ‫اصمبیؾ ثب ومًوٍَب اص دیؾ سعییه ؿتذٌ ثتب ایته‬ ‫سجُیضار ثبؿىذ کٍ ثیـشش جىجٍ امًصؿا ی مُبسسا‬ ‫داسد‪ .‬اص اصمبیـهبٌَب عرً ؿجکٍ ویض ختًاػتشتٍ‬ ‫ؿذٌ سب دس کًسر سمبید‪ ،‬دػشهبٌَب مًسد وترتش‬ ‫خًد سا ثشا ایه ثخؾ‪ ،‬ثٍ ؿجکٍ اصمتبیـتهتبَتا‬ ‫فىبیس َب ساَجشد معشفا کىىذ‪.‬‬ ‫مسه تریه بیمار مبتال بٍ ایدز‬ ‫درمان ضد‬ ‫پبیگبُ دادُ ػبختبس پشٍتئییی‬ ‫ؿشکت الفبت هَػیَم بیِ‬ ‫الفب فَلذ اکٌَى ؿبهل بیؾ‬ ‫اص ‪ 244‬هیلیَى پیشٍتیئیییی‬ ‫ؿٌبختِ ؿذُ اػت کِ اهیذّب‬ ‫سا بییشای دسهییبى اًییَا‬ ‫بیوبسیّب صًذُ ًگِ هیداسد‪.‬‬ ‫ثٍ گضاسؽ ایؼىب ی ثٍ وقد اص‬ ‫ویً اسلغ‪ ،‬ػتبل گتزؿتشتٍ‪،‬‬ ‫ًَؽ ملىتًعتا ؿتشکتز‬ ‫الفجز ( )‪Alphabet‬ثتٍ‬ ‫دیتتخ متتبیتتىتتذ (‬ ‫وتتب‬ ‫)‪ ،DeepMind‬یتتتک‬ ‫دبیهبٌ دادٌ متىتجت ثتبص اص‬ ‫ػبخشبسَب ػٍ ثعذ کذَب‬ ‫َضاس دشیسئیه اص جملٍ سمتب‬ ‫‪َ ۱۴‬ضاس دشیسئیه ؿتىتبختشتٍ‬ ‫ؿذٌ دس ثذن اوؼبن متىتشتـتش‬ ‫کشد‪ .‬اکىًن ایه دبیهبٌ دادٌ‬ ‫مًػً ثٍ الفب فًلذ ثٍ ‪۱۴۴‬‬ ‫میلیًن ومًوٍ گؼششؽ یبفشتٍ‬ ‫اػز کٍ سقشیتجتبم متا ستًان‬ ‫گفز سمب دشیستئتیته َتب‬ ‫ؿىبخشٍ ؿذٌ دس دویب عتلتم‬ ‫سا ؿبمد ماؿًد‪.‬‬ ‫دشیسئیه َب عبمد فتعتبلتیتز‬ ‫ػلًل َب صوذٌ َؼشىذ کتٍ‬ ‫ستتعتتذاد ثتتا ؿتتمتتبس اص‬ ‫فشایىذَب ثتیتًلتًطیتکتا‬ ‫ویبسا دس ساٌ وتیتبر سا‬ ‫اوجب مادَىذ‪.‬‬ ‫اوتتُتتب اص صوتتجتتیتتشٌ ا اص‬ ‫اػیذَب امیتىتٍ سـتکتیتد‬ ‫ؿذٌاوذ کٍ ثٍ ؿتکتد َتب‬ ‫ػٍ ثعذ دیچیذٌ ما ؿتًوتذ‬ ‫کٍ عملکشد اوُب سا دیتکتشتٍ‬ ‫ما کىذ‪ .‬سشػتیتم ػتبختشتبس‬ ‫دشیسئیهَب ثشا دسک ایىکٍ‬ ‫چٍ کبس اوجب ما دَتىتذ‪،‬‬ ‫چهًوٍ کبس ماکىىذ ی ایىکٍ‬ ‫چهًوٍ ممکه اػز چیتض‬ ‫اؿشجبٌ دتیتؾ ثتشید‪ ،‬متُتم‬ ‫اػز‪ .‬ؿىبختز ی ستشػتیتم‬ ‫دشیسئیهَب ثشا سلقتیتد دس‬ ‫مًسد َمٍ چیض‪ ،‬اص داسیَب ی‬ ‫دسمبن َب جذیذ گشفشٍ ستب‬ ‫ثتتُتتجتتًد متتلتتلتتًالر‬ ‫کـبیسص ی وتفتب تز اص‬ ‫ویًاوبر‪ ،‬کلیذ اػز‪.‬‬ ‫امب ملبػجٍ ػبختشتبس دقتیتد‬ ‫یک دشیستئتیته ثتش اػتبع‬ ‫اػیذَب امیتىتٍ سـتکتیتد‬ ‫دَىذٌ ان دؿًاس اػز‪.‬‬ ‫دا ثشدن ثٍ ایته متًضتًع‬ ‫ال ثتٍ متقتذاس صیتبد‬ ‫معمً م‬ ‫قذسر ملبػجبسا ی ػبعتبر‬ ‫کبس ػشػب ایس اوؼبوا وتیتبص‬ ‫داسد‪ ،‬دس وتبلتا کتٍ ایته‬ ‫یضتتعتتیتتز ثتتٍ «مـتتکتتد‬ ‫سبختًسدگتا دتشیستئتیته »‬ ‫معشیف ؿذٌ اػز‪ .‬ثٍ ایته‬ ‫سشسیت‪ ،‬دیـتشفتز دس ایته‬ ‫وًصٌ دس ستًل دَتٍ َتب‬ ‫اخیش وؼجشبم کىذ ثًدٌ اػز‪.‬‬ ‫اکىًن ماسًان گتفتز ایته‬ ‫مـکد سب صمبوا مـکد ثتًد‬ ‫کٍ ؿشکز التفتجتز کتٍ‬ ‫ؿتتشکتتز متتبدس گتتًگتتد‬ ‫اػز‪َ ،‬ىًص ًَؽ ملىًعا‬ ‫قذسسمىذ خًد متًػتً ثتٍ‬ ‫دیخ مبیىذ سا سی ایته‬ ‫مـکد سىریم وتکتشدٌ ثتًد‪.‬‬ ‫ایه ػیؼشم کٍ دس اثتشتذا ثتب‬ ‫‪َ ۸۴۴‬ضاس ػبخشبس دشیسئیىتا‬ ‫ؿىبخشٍ ؿذٌ امًصؽ دیتذٌ‬ ‫ثًد‪ ،‬سًاوبیتا دتیتؾ ثتیتىتا‬ ‫ػبخشبس میلیًنَب دتشیستئتیته‬ ‫دیهش سا ستًػتعتٍ داد کتٍ‬ ‫سعییه ی سشػیم َش یتک اص‬ ‫اوُب ثٍجب مبٌَب یب ػبلَتب‪،‬‬ ‫سىُب چىذ دقیقٍ یب چىذ ثبوتیتٍ‬ ‫صمبن ماثشد‪.‬‬ ‫دس طیییٍ ‪ ۱۴۱۸‬ایلیه دبیهبٌ‬ ‫دادٌ ػبخشبس دشیسئیه التفتب‬ ‫فًلذ ثشا عمً مىشـش ؿذ‪.‬‬ ‫ایه دبیهتبٌ دادٌ دس اثتشتذا‬ ‫وبی ثیؾ اص ‪َ ۹۱۴‬تضاس‬ ‫ػبخشبس دشیسئیىتا ثتًد کتٍ‬ ‫وتتذید ‪ ۵۴.۱‬دسکتتذ اص‬ ‫دشیسئتیته َتب اوؼتبوتا ی‬ ‫َمچىیته دتشیستئتیته َتب‬ ‫مًجًد دس مهغ َب میًٌ‪،‬‬ ‫متتًؽ َتتب‪ ،‬متتختتمتتشَتتب ی‬ ‫ثبکشش َب "ا ‪.‬کتًلتا"(‬ ‫)‪E.coli‬سا ؿبمد ما ؿتذ‪.‬‬ ‫ثعذَب ثٍ وذید یک میلیتًن‬ ‫ػبخشبس دشیسئیىا اص ‪َ ۸۴‬ضاس‬ ‫گتتًوتتٍ جتتبوتتًس ‪ ،‬گتتیتتبٌ‪،‬‬ ‫ثبکتشتش ‪ ،‬قتبسچ ی ػتبیتش‬ ‫مًجًدار گؼششؽ یبفز‪.‬‬ ‫وبال شف یک ػتبل دتغ‬ ‫اص ان سییذاد‪ ،‬ثیؾ اص ‪۱۴۴‬‬ ‫َضاس داوـمتىتذ اص ػتشاػتش‬ ‫جُبن ثشا کمک گشفتشته‬ ‫دس سلقیقبر خًد ثتٍ ایته‬ ‫دبیهبٌ دادٌ دػششػتا دتیتذا‬ ‫کشدٌاوذ‪.‬‬ ‫اکىًن دیخ مبیتىتذ یتک‬ ‫ثٍ سیصسػبوا ثضسگ جتذیتذ‬ ‫ثشا دبیهبٌ دادٌ خًد مىشـش‬ ‫کشدٌ اػتز کتٍ دس وتبل‬ ‫وبضش ؿبمتد وتذید ‪۱۸۰‬‬ ‫میلیًن ػتبختشتبس اص یتک‬ ‫میلیًن گًوٍ اػز‪.‬‬ ‫ایه عذد یعىا سقشیجبم ستمتب‬ ‫دشیسئیهَبیا سا کٍ دس وتبل‬ ‫وبضش ثشا علم ؿتىتبختشتٍ‬ ‫ؿذٌ اػز‪ ،‬دًؿؾ مادَتذ‬ ‫ی ثشا سلتقتیتد دس متًسد‬ ‫دسمبن ثیمبس َب‪ ،‬یاکؼهَب‪،‬‬ ‫دتتتبیتتتذاس ‪ ،‬متتتقتتتبیمتتتز‬ ‫اوشا ثتیتًستیتکتا ی وتشتا‬ ‫الًدگا دالػشیکا مًَجتز‬ ‫ثضسگا سا اسایٍ مادَذ‪.‬‬ ‫فرهنگ‪،‬هنر و فن اوری‬ ‫‪5‬‬ ‫سراضپس‬ ‫تٍ چیه گًضت چرخ کردٌ‬ ‫*الىازاضراقی‬ ‫مًاد الزم‪:‬‬ ‫گًؿز چشخ کشدٌ ‪ ۱۴۴‬گش ‪ ،‬ثشوج ‪ ۰‬دیمبوٍ‪ ،‬دیتبص‬ ‫‪ ۸‬عذد‪ ،‬گًجٍ فشوها ‪ ۸‬عذد‪ ،‬سه گًجٍ فشوهتا‬ ‫‪ ۸‬قبؿد غزا خًس ‪ ،‬سخم مشغ ‪ ۹‬عذد‪ ،‬متبػتز ‪۸‬‬ ‫دیمبوٍ‪ ،‬سیغه ثٍ مقذاس الص ‪ ،‬اه لیمً ثتٍ متقتذاس‬ ‫الص ‪ ،‬صعفشان غلیظ ثٍ مقذاس الص ‪ ،‬ادییتٍ دتلتً ی‬ ‫ومک ثٍ مقذاس الص‬ ‫طرز تُیٍ‪:‬‬ ‫اثشذا دیبص سا سوذٌ کشدٌ ی ثب گًؿز مختلتًم متا‬ ‫کىیم‪ .‬ػذغ گًؿز سا سی وشاسر مالیم ستفتز‬ ‫ما دَیم‪ .‬گًجٍ فشوتهتا سا سوتذٌ کتشدٌ ی ثتٍ‬ ‫گًؿز اضبفٍ ما کىیم‪ .‬دس شف سا ما گتزاسیتم‬ ‫سب دخشٍ ی اه ان کـیذٌ ؿًد‪ .‬ثعتذ اه لتیتمتً‪،‬‬ ‫صعفشان‪ ،‬سه گًجٍ فشوها‪ ،‬ادییٍ دلً یوتمتک سا‬ ‫سیخشٍ ی مخلًم ما کىیم‪ .‬ػذغ مبیٍ گًؿشتا سا‬ ‫اص سی وشاسر ثش ما داسیم‪.‬‬ ‫ثشوج سا دس اه دخشٍ ی اثکؾ ما کتىتیتم‪ .‬دس‬ ‫شفا ‪ ۹‬عذد صسدٌ ی ‪ ۸‬عذد ػفیذٌ سخم متشغ سا‬ ‫صدٌ ی مبػز‪ ،‬صعفشان‪ ،‬کما سیغه ی وتمتک سا‬ ‫اضبفٍ ما کىیم‪ .‬ثعذ اصَم صدن ‪ ۱‬کفهیش اص ثشوج سا‬ ‫ثٍ ان افضیدٌ ی خًه مخلًم ما کىتیتم‪ .‬کت‬ ‫قبثلمٍ سا چشه کشدٌ ی ثشوج سٍ چیه سا ما سیضیم‪.‬‬ ‫ثب دـز قبؿد کبف کشدٌ ی کما فـبس ما دَیتم‪.‬‬ ‫ػذغ مقذاس اص ثشوج ػفیذ سیخشٍ ی دیثتبسٌ ثتب‬ ‫دـز قبؿد کبف کشدٌ ی کما فـبس ما دَتیتم‪.‬‬ ‫سی ان مبیٍ گًؿشا سیخشٍ ی ثبقا ثشوج ػفیذ سا‬ ‫ما سیضیم‪ .‬کما سیغه سی دلً دادٌ ی د که سا‬ ‫ما گزاسیم‪ .‬قبثلمٍ سا سی وشاسر مالیم گزاؿشٍ‬ ‫ی د ما کىیم‪ .‬ثعذ اص د کـیذن سٍ چتیته سا دس‬ ‫شف مًسد ورش ثش گتشداوتذٌ ی سی ان سا ثتٍ‬ ‫دلخًاٌ سضییه ما کىیم‪.‬‬ ‫* ثشوج سا کما ثیـشش اص معمًل دخشٍ ی اثکؾ ما‬ ‫کىیم‪ .‬دس سمب مشاود سیخشه دس قبثلمٍ مًاد سا ثتب‬ ‫دـز قبؿد کبف کشدٌ ی کما فـبس ما دَیم ستب‬ ‫دلً قبلجا خًثا داؿشٍ ثبؿیم‪.‬‬ ‫یقًع ‪ ۲‬بارش ضُابی َمسمان‬ ‫با حضًر ماٌ کامل در مردادماٌ‬ ‫ابذا هحتتبى ایشاًی بشای تَلیذ بؼتِ بٌذی ّبی حبفظ هحیط صیؼت‬ ‫یک هشد ‪ 66‬ػبلِ ‪ ،‬چْبسهیی بیوبسی اػت کِ پیغ‬ ‫اص پیًَذ ػلَل ّبی بٌیبدی اص یک اّذاکٌٌذُ بیب‬ ‫جْؾ طًتیک خبف هشتیبیط بیب هیتیبٍهیت دس‬ ‫بشابش‪ ،HIV‬بِ طَس کبهل اص بیوبسی اییزس دسهیبى‬ ‫ؿذُ اػت‪.‬‬ ‫ثٍ گضاسؽ خجشگضاس مُش ثٍ وقد اص وتیتًاستلتغ‪،‬‬ ‫ایه مشد کٍ اکىًن ‪ ۸۳‬مبٌ اػز دس فشایىذ ثُجتًد‬ ‫قشاس داسد‪ ،‬ػبلمىذسشیه فشد اػز کتٍ ثتٍ ستًس‬ ‫مًفقیز امیض دسمبن اصمبیؾ سا دـز ػش گزاؿشٍ‬ ‫اػز‪.‬‬ ‫دیؾ اص ایه ی ‪ ۸۱‬ػبل قجد دتضؿتکتبن سـتختیتق‬ ‫دادوذ مشد ثٍ وب سیمًسا ثشاین ثٍ لًػما ملًییتذ‬ ‫وبد مجشال اػز ی سىُب دسمبن قبثد اجشا ثتشا ی‬ ‫دیًوذ ػلًل َب ثىیبدیه خًوؼبص اػز‪ .‬عالیٌ ثتش‬ ‫ان ثشاین ثٍ ایذص ویض مجشال ثًد‪ .‬ثىبثشایه دتضؿتکتبن‬ ‫سا فشایىذ اصمبیـا ثٍ دوجبل اَذا کىتىتذٌ ػتلتًل‬ ‫َب ثىیبد ثًدوذ کٍ وًعا اخشالل طوشیکا وبدس ی‬ ‫مـًُس داؿشٍ ثبؿذ ی مقبیمز دس ثشاثش ییشیع اچ‬ ‫ا ی سا ویض ثٍ فشد ثیمبس مىشقد کىذ‪.‬‬ ‫گشٍّی اص هحتتبى ایشاًی یک سٍاًؼبص صیؼت تجضیِ‬ ‫پزیش ابذا کشدُ اًذ کِ بب کوک اى هیی تیَاى‬ ‫ؿکٌٌذگی پلیوشّبی صیؼتی سا کبّؾ داد تب دس بؼتِ‬ ‫بٌذی هَاد غزایی ٍ پضؿکی صیؼتی بِ کبس سًٍذ‪.‬‬ ‫ثٍ گضاسؽ خجشوهبس مُش‪ ،‬دلیمشَب صیؼز سخشیتت‬ ‫دزیش مبوىذ مخلًم َتب دتلتا ‪َ -۹‬تیتذسیکؼتا‬ ‫ثًسیشار )‪(PHB‬ی دلا کبدشیالکتشتًن )‪(PCL‬‬ ‫جبیهضیىا مىبػت ثشا دلیم َب سجضیٍ وبدزیتش ثتٍ‬ ‫وؼبه ما ایىذ‪.‬‬ ‫ثب ایه یجًد‪ ،‬دلید مُم اػتشتفتبدٌ وـتذن اص متًاد‬ ‫مزکًس دس صیؼز دضؿکا ی ثؼتشتٍ ثتىتذ متًاد‬ ‫غزایا‪ ،‬ؿکىىذگا اوُب اػز‪.‬‬ ‫دس َمیه ساػشب گشیَا اص ملققبن ایشاوا ثٍ وب َب‬ ‫فشیجب دَقبوا‪ ،‬ػیىب وفیؼا‪ ،‬صَشا ؿُش ثبثک ی فشؿتبد‬ ‫اییؼا دس داوـهبٌ ػیتذوتا ثتب َتمتکتبس چتىتذ‬ ‫اییی تجلیل اص ًَیؼٌذگبى بَهی ارسببیجبىؿیشقیی‬ ‫دس دٍهیی ٍیظُبشًبهِ اص تببس قلن دس تبالس ًخجیَاًیی‬ ‫کتببخبًِ هشکضی تبشیض بشگضاس ؿذ‪.‬‬ ‫ثٍ گضاسؽ خجشگضاس مُش‪ ،‬مذیش کد کشبثخبوٍَتب‬ ‫ثٍ گضاسؽ ایؼىب ی ثٍ وقد اص ا ا ‪ ،‬متلتقتقتبن‬ ‫داوـهبٌ اسید ( )‪Ariel‬سیؿا اثذاع کشدٌاوذ کٍ‬ ‫ماسًاوذ ثٍ دیؾثیىا صمیهلشصٌَب ثضسگ ستب ‪۰۴‬‬ ‫ػبعز قجد اص یقًع اوُب کمک کىذ‪.‬‬ ‫ػطح صمیه دس ػیبسٌ مب اص گًؿشٍ ی دًػشٍ ػبخشتٍ‬ ‫ؿذٌ اػز‪.‬‬ ‫ثب ایه وبل‪ ،‬ایه الیٍَب یکىًاخز ویؼشىذ‪ ،‬ثلکتٍ اص‬ ‫چىذیه قطعٍ مجضا سـکید ؿذٌاوذ کٍ ثٍ اساما دس‬ ‫کىبس َم وشکز ما کىىذ ی َتش اص گتبَتا ثتٍ‬ ‫یکذیهش ثشخًسد ماکىىذ ی َتىتهتبمتا کتٍ ایته‬ ‫قطعبر کٍ کفلبر سکشًویکا یب صمیهػتبختز‬ ‫کفلٍا وبمیذٌ ماؿًوذ‪ ،‬دس کىبس َم مالغضوذ یب‬ ‫ثٍ دیهش ثشخًسد ماکىىذ‪ ،‬ممکه اػز صلتضتلتٍ‬ ‫سخ دَذ‪.‬‬ ‫کبسؿٌبع ًجَم بب بیبى ایٌکِ دٍ بیبسؽ ؿیْیببیی‬ ‫دلتبدلَی ٍ بشػبٍٍؿی دس هشدادهبُ بِ ٍقَ هیی‬ ‫پیًَذًذ‪ ،‬گفت‪ :‬ایی سٍیذاد سا بِ دلیل ٍقیَ دس‬ ‫طَل سٍص ٍ ّوضهبًی بب حضَس هبُ کبهل ًویتیَاى‬ ‫بِ خَبی سکذ کشد‪.‬‬ ‫‪PHB/PCL‬سا کٍ ثشا دشداصؽ وشاسسا‪ ،‬مبوتىتذ‬ ‫اکؼششیطن‪ ،‬ملًس َؼشىذ‪ ،‬کبَؾ متا دَتذ‪ ،‬دس‬ ‫وبلا کٍ َیچ سبثیش وبمطلًثا ثش اػشلکب کــا ی‬ ‫مذیل االػشیک مخلًمَب مـبَذٌ وـذ‪.‬‬ ‫دٍهیی ٍیظُبشًبهِ اص تببس قلن دس تبشیض بشگضاس ؿذ‬ ‫پیصبیىی زلسلٍ از ‪ ۲‬ریز قبل‬ ‫با وگاٌ بٍ اسمان!‬ ‫هحتتبى ادعب کشدُ اًذ کِ بِ سٍؿی دػت یبفتِ اًیذ‬ ‫کِ هی تَاًذ صلضلِ ّب سا اص ‪ 2‬سٍص قبل اص ٍقیَ بیب‬ ‫دقت ‪ ۰4‬دسکذی تـخیق دّذ‪ ،‬دس حبلی کِ ایی‬ ‫کبس بب ًگبُ کشدى بِ اػوبى اًجبم هیؿَد‪.‬‬ ‫دظیَـهش دیهش سیاوؼبصَب صیؼز سخشیت دتزیتش‬ ‫جذیذ ثشا ثُجًد خًاف فیضیک ی ؿتیتمتیتبیتا‬ ‫مخلًم َب ‪PHB‬ی ‪PCL‬سًػعٍ دادٌ اوذ‪.‬‬ ‫ایتته سیاوؼتتبصَتتب اص ستتشیتتد یتتک فتتشایتتىتتذ‬ ‫کًدلیمشیضاػیًن سلبدفا یتک متشولتٍ ا ی ثتب‬ ‫اػشفبدٌ اص وؼجز َب جشما مخشل مًوًمشَب ‪β‬‬ ‫ثًسیشیالکشًن )‪(HB‬ی ‪ε-‬کبدشیالکشتًن )‪(CL‬‬‫ػىشض ما ؿًوذ‪.‬‬ ‫سیاوؼبص ثب ملشًا ثیتـتشتش ثتختؾ َتب ‪CL‬‬ ‫دبیذاس وشاسسا ثبالسش وـبن ما دَذ‪َ .‬مچتىتیته‬ ‫دس متقتبیؼتٍ ثتب ‪ ،PHB‬افتضیدن ایته متًاد ثتٍ‬ ‫مخلًمَب ‪PHB/PCL‬ثبعث افضایؾ وتذاقتد‬ ‫‪۰‬سب ‪ ۲‬ثشاثش اصدیبد سًل سب ؿکؼشها متختلتًم‬ ‫‪PHB50/PCL50‬ماؿًد‪.‬‬ ‫ایه فشایىذ َمچىیه وقطٍ ریه ی سجلًس مخلًمَب‬ ‫عمًما ارسثبیجبنؿشقا دس ایه مشاػم ثب سبکیذ ثتش‬ ‫سػبلز وُبد کشبثخبوٍَب عمًما دس ساػشب سشییج‬ ‫فشَىگ کشبثخًاوا ی سجلید اص اَبلا قتلتم گتفتز‪۶‬‬ ‫سجلید اص افشاد کٍ َمیـٍ ثب قلم مبوتب ختًد دس‬ ‫ساػشب سشییج فشَىگ کشبه ی کتشتبثتختًاوتا ی‬ ‫اسصؽ َب اوقاله دس کىبس مب َؼشىذ‪ ،‬اص ی تبیت‬ ‫راسا مب ملؼًه ماؿًد‪.‬‬ ‫اػذ ثبثبیا ثب اؿبسٌ ثٍ اسصؽ قتلتم‪ ،‬افتضید‪ ۶‬اسصؽ‬ ‫وًیؼىذگبن اوقذس صیبد اػز کٍ خذایوذ مشعتبل ثتٍ‬ ‫قلم قؼم خًسدٌ اػز‪َ .‬مچىتیته دس دیته اػتال‬ ‫سًکیٍَب ثؼیبس دس ساثطٍ ثب کشبه کًسر گشفشٍ‬ ‫ی خذایوذ مشعبل‪ ،‬قشان کشبه اػتمتبوتا سا ثتشا‬ ‫َذایز اوؼبنَب فشػشبدٌ اػز‪.‬‬ ‫ی اثشاص امیذیاس کشد سب دس دیسٌ جذیذ مذیشیتز‬ ‫اداسٌ کد کشبثخبوٍَب عمًما اػشبن‪ ،‬فعبلیز َتب‬ ‫فشَىها ی اجشمبعا اص سشید َمافضایا کٍ ثب اَبلتا‬ ‫ادثیبر اػشبن افضایؾ یبثذ‪.‬‬ ‫ثبثبیا ادامٍ داد‪ ۶‬سالؽ مب ایه اػز سب ثلث کشبه ی‬ ‫کشبثخًاوا سا ثٍ خبوٍَب مشد ثجشیم ی کشیوب کٍ ستب‬ ‫وذید مىجش ثٍ ثااعشىبیا ثٍ وتًصٌ فتشَتىتگ ی‬ ‫کشبه ؿذٌ ثًد‪ ،‬امب امیذ داسیم ثب َمتشاَتا عتالقتٍ‬ ‫مىذان دیثبسٌ ؿبَذ سیود ایه فرب ثبؿیم‪ .‬مطمئىبم متب‬ ‫دس ایه مؼیش ویبص ثٍ ػفیشَبیا داسیم کٍ ثشًاوىذ مب سا‬ ‫دس ادا ی یفٍ اجشمبعا ی فشَىتهتا ختًد یتبس‬ ‫سػبوىذ‪.‬‬ ‫ی اضبفٍ کشد‪ ۶‬مب مجمًعٍ کبسمتىتذان اداسٌ کتد‬ ‫وُبد کشبثخبوٍ َب عمًما اػشبن امتبدٌ ثتشگتضاس‬ ‫َشگًوٍ جلؼٍ وقذ کشبه‪ ،‬سیومبیا ی سـکید ملبفد‬ ‫ادثا َؼشیم‪.‬‬ ‫ابداع کایضگرَای میکریسکًپی با کمک‬ ‫فىایری چاپ سٍبعدی‬ ‫خٌذٍاًِ ّن بِ خبطشُّب پیَػت؟‬ ‫ساهبذ جَاى دس حبلی خبش اص اتوبم فلیل ّـیتین‬ ‫خٌذاًٍِ داد کِ بشخی ایی اعوى سا بِ هثببِ پیبییبى‬ ‫ّویـگی ایی بشًبهِ دس ًظش هیگیشًذ‪.‬‬ ‫ثٍ گضاسؽ خجشوهبس ػیىمبیا ایشوتب‪ ،‬سامتجتذجتًان‬ ‫مجش ی کبسگشدان ثشوبمٍ خىذیاوٍ ثب اوشـبس دؼتشتا‬ ‫دس کفلٍ ایىؼشبگشا خًد اص دبیبن یبفشه َـشتمتیته‬ ‫فلد اص ثشوبمٍ خىذیاوٍ خجش داد‪.‬جًان دس ایه دتیتب‬ ‫(کٍ ملمذ ثلشاوا کذادیـٍ ؿخلیز جىبثخبن َم‬ ‫ان سا دس کتفتلتٍ ختًد متىتشتـتش کتشدٌ اػتز‬ ‫وًؿز‪۶‬ػال ‪ ،‬فلد َـشم خىذیاوٍ ثب دخؾ وُلتذ‬ ‫ی ثیؼز ی دیمیه قؼمز اص ایه ثتشوتبمتٍ ثتٍ دتبیتبن‬ ‫خًاَذ سػیذ‪ .‬دس فلد َـشم َم مطبثد سمب فلًل‬ ‫گزؿشٍ دس سیصگبس ػخز ی دس للرٍَب سلخ سمب‬ ‫سالؿمبن ثش ایه ثًد کٍ ػُم ؿبد سا ثتشا ؿتمتب‬ ‫ثیـشش کىیم‪ .‬ثب یجًد سمب مـتکتالر اقتشتلتبد ‪،‬‬ ‫گشاوا َب‪ ،‬ػخشا َب ی ثتب غتمتا کتٍ اص اختجتبس‪،‬‬ ‫سخذادَب‪ ،‬اسفبقبر‪ ،‬فبجعٍ َب‪ ،‬سغییش کیفیز صوتذگتا‬ ‫مشد ی داؿشیم سب َمٍ ان ؿًکَبیا کٍ اص وقطتٍ‬ ‫َب مخشل چٍ چـیذن صَش ػًگ مششیدد ی اص‬ ‫دػز دادن َمًسىبنمبن دس یقبیت متشتفتبیر چتٍ‬ ‫ثالیب ایجبد ؿذٌ ثشا ملیطصیؼز ی ویًاوتبر ی‬ ‫ثش َمٍ مب یاسد ؿذ دؿًاسسشیه کتبس َتمتیته ثتًد‬ ‫خىذاوذن ؿمب‪.‬‬ ‫ثشا ایه مُم َتشثتبس ستمتب غتم َتب‪ ،‬سوتج َتب ی‬ ‫خـم َتبیتمتبن سا دـتز دسَتب اػتشتًدیتً جتب‬ ‫ماگزاؿشیم سب َیچکذا ؿبن ثبعث وـتًد یتبدمتبن‬ ‫ثشید ثشا چٍ کبس ایىجب دیس َم جم ؿذٌایم ستب‬ ‫خىذیاوٍ ثؼبصیم‪ .‬ایىکٍ چقذس مًفد ثًدٌایم؟ چقتذس‬ ‫سًاوؼشیم؟ چقذس َمشاٌ مب ثًدیذ یب چقذس میؼش ؿتذ‬ ‫سا وماداویم‪ .‬ایىکٍ چقذس ثعرا اص للربر مججًس‬ ‫مشکبد جعفش کبسؿىبع وجً دس گتفتشتهتً ثتب‬ ‫خجشوهبس مُش ثب ثیبن ایىکٍ دس سقًیم وجًما متشداد‬ ‫مبٌ امؼبل ثبسؽ ؿُبثا دلشب دلً ی ثتشػتبییؿتا‬ ‫مُم سشیه سییذادَب وجًما ثٍ ؿمبس ما سیوتذ‪،‬‬ ‫گفز‪ ۶‬ایج ثبسؽ ؿُبثا دلشب دلً ‪ ،‬امشیص ؿتـتم‬ ‫مشداد ػبعز ‪ ۸۹‬ی ‪ ۹۴‬دقیقٍ اػز‪.‬‬ ‫ایه کبسؿىبع وجً ثب ثیبن ایىکٍ ثب سًجٍ ثٍ ایىتکتٍ‬ ‫صمبن ایج ایه ثبسؽ ؿُبثا دس سیص اػتز وتمتا‬ ‫سًان ثٍ خًثا ان سا سکذ کتشد ی قتبثتد سییتز‬ ‫ویؼز‪ ،‬عىًان کشد‪ ۶‬امب ثعذ اص صمبن ایج ایه ثتبسؽ‬ ‫ؿُبثا‪ ،‬وذیدا ثعذ اص غشیه خًسؿتیتذ ثتب وتشخ‬ ‫ػبعشا ػشػًیا امکبن سکتذ یجتًد داسد ثتش‬ ‫اػبع ثشایسدَب‪ ،‬سعذاد ‪ ۱۴‬ؿُبه دس ػتبعتز سا‬ ‫ما سًان سییز کشد‪.‬‬ ‫جعفش ثب سبکیذ ثش ایىکٍ کبوًن ایه ثبسؽ ػتشتبسٌ‬ ‫«دلشب دلً »دس کًسر فتلتکتا دلتً (اه سیتض‬ ‫اػز‪ ،‬گفز‪ ۶‬مىـب ایه ثبسؽ ؿُبثا دوجتبلتٍ داس «‬ ‫‪p/Machholz » ۵۲‬اػز کٍ ثٍ یاػطٍ وضدیک‬ ‫ؿذن ثٍ خًسؿیذ ثخـا اص مًاد وتبکتد اص اه‬ ‫ؿذن َؼشٍ خًد سا دس مذاس صمیه ثتٍ جتب متا‬ ‫گزاسد‪.‬کبسؿىبع وجً سبکیذ کشد‪َ ۶‬مٍ ػبلٍ ایج‬ ‫ثبسؽ ؿُبثا دلشب دلً ایاید مشداد مبٌ اػز کتٍ‬ ‫جض ثبسؽ َب ثب سعذاد ؿُبه َب ثبال ثٍ ؿتمتبس‬ ‫وما سید‪.‬‬ ‫ابیَییبیی دس‬ ‫پظٍّـگشاى داًـگبُ ًیَییَس‬ ‫پظٍّؾ جذیذی‪ ،‬گیشٍّیی اص کیبٍؿیگیشّیبی‬ ‫هیکشٍػکَپی سا بب اػتفبدُ اص فٌبٍسی چبپ ػِبعذی‬ ‫ابذا کشدُ اًذ کِ هی تَاًٌذ بِ بشسػی دس هتییبع‬ ‫هیکشٍ ٍ ًبًَ بپشداصًذ‪.‬‬ ‫ؿذیم ی چقذس ثعرا اص دقبید خًاػشٍَبیمبن عملا‬ ‫وـذ ی سا َم ؿمب وماداویذ!‬ ‫امب مُم ایه اػز کٍ مب َذفمبن فقط ی فقط ؿتبد‬ ‫ی سضبیز ؿمب یعىا مشد ایشان ثًد‪.‬‬ ‫ثٍ گضاسؽ ایؼىب ی ثٍ وقد اص ویًص فبیوذد‪ ،‬گتشیَتا‬ ‫اص دظیَـهشان اصمبیـهتبٌ متیتکتشیػتیتبالر ی‬ ‫میکشیدػشهبٌَب دیـتشفتشتٍ ( )‪AMMLab‬دس‬ ‫داوـهبٌ وتیتًیتًسک اثتً تجتا ‪(NYU Abu‬‬ ‫)‪ ،Dhabi‬وًع جذیذ اص کبیؿهشَب مًػً ثٍ‬ ‫میکشیػکًح ویشی اسما ( )‪AFM‬سا دس ؿکتد‬ ‫ػٍثعذ سًػعٍ دادٌاوذ ی اوتُتب سا ‪DTIP" ۹‬‬ ‫ما وبمىذ‪ .‬فىبیس میکشیػکًح ویشی استمتا ثتٍ‬ ‫داوـمىذان امکبن مادَذ سب ومًوٍَبیا دس مقیتبع‬ ‫میکشی ی وبوً سا ثب دقز ثا ػتبثتقتٍ ا مـتبَتذٌ‪،‬‬ ‫اوذاصٌگیش ی سىریم کىىذ‪.‬‬ صفحه 5 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫بویوتموسه قوجاغیندا ایگیدلرسه‬ ‫ایگیدلیگی سه دنیایا گتیرمیسه‬ ‫اان یوردو یو وامیسسان ارذبایجان‬ ‫محمد اشراقی‬ ‫اات بابا سوزلری‬ ‫وئچٗ ‪ٚ‬اختب اَ ‪٤‬ئت‪٥‬طٕض‬ ‫***‬ ‫وئچ‪ ٣‬جبٖ ‪ٞ‬ب‪ٙ٥٤‬ذا ‪ ،‬لػّبه پ‪ ٣٥‬اختبس‪٤‬ش‬ ‫***‬ ‫وئچ‪ ٗ٥٘ ٣‬ثبض‪٥ٌ ٣‬ج‪٥‬ط‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬ثو‪٤ٛ‬و‪ٙ‬و‪ٛ‬ص‪ ٖٚ‬او‪ٛ‬ثوب٘و‪٥‬وٗ‬ ‫ا‪ٔٛ‬بؼ‪ٙ٥‬ب س‪ٛ‬ستش‬ ‫***‬ ‫وئچ‪ ٗ٥٘ ٣‬ل‪ٛ‬ت‪ٛ‬س‪ ٚ‬سشاطٕ‪ ٝ‬دٖ س‪ ٛ‬ا‪٤‬چش‬ ‫***‬ ‫وأٍ‪ ٣‬ا‪٥ٍ٤‬ذ‪ ٜ‬ساصِ‪ ، ٝ‬ضع‪٥‬ف‪ ٝ‬اَ ا‪ ّٝ٤‬ائت‬ ‫***‬ ‫وا‪ ّٗٞ‬ات ‪٤‬ئش‪ٙ٤‬ذ‪ ٜ‬ت‪ٛ‬ص ل‪ٛ‬پبس‬ ‫***‬ ‫وبس اوص‪ ٝ٘ٚ‬لبصا٘ب٘‪ ٣‬ائط‪٥‬ذس‬ ‫***‬ ‫وبس ائط‪٥‬تٕض ‪٤ ،‬بساضذ‪٤‬شاس‪ ،‬و‪ٛ‬س ائط‪٥‬تٕض ‪ ،‬ل‪ٛ‬ساضذ‪٤‬شاس‬ ‫***‬ ‫وبس ا‪٤‬ى‪ ٣‬دـع‪ٌِٛ ٝ‬ش‬ ‫***‬ ‫وبس واّ٘‪٘ٛ‬ذ‪ ٣ٙ٤ ٜ‬ا٘الس‬ ‫***‬ ‫وبسئط‪٥‬تذ‪ ، ٣ٙ٥ٍ٤‬و‪ٛ‬س ت‪ٛ‬تذ‪ٚ‬ؼ‪ ٛ٘ٛ‬ث‪ٛ‬ساخٕبص‬ ‫***‬ ‫وبسبد ثبصاس‪٥ٌّ ٗ٤‬ش‪ ٢‬ا‪ِٕٚ‬بص‬ ‫***‬ ‫وبس‪٥‬ت ٌئ‪َٙ٥‬ذ‪ ٜ‬س‪ٛ‬س‪ٚ‬ضبسالس‪ٞ :‬وبسدا٘وذ‪٤‬وشا ‪ٚ‬اسِو‪٣‬‬ ‫ٌئ‪ٙٙ٥٥‬ذ‪ ٜ‬دئ‪٥‬شِش‪ٔ :‬جبسوذ‪٤‬ش!‬ ‫بیلمجو لر‬ ‫‪ٞ‬ب٘س‪ ٣‬ل‪ٛ‬سثب٘‪ ٣‬ا‪ِٚ‬ذ‪ٚ‬ؼ‪ ْٛ‬د‪ ,٢‬ت‪ٛ‬وو‪ ٛ‬ا‪٤‬وچو‪٥‬و‪ٙ‬وذ‪ ٜ‬د‪.٢‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬تبَ‬ ‫***‬ ‫‪ٞ‬ب٘س‪ٜٛ٥ٔ ٣‬د‪٢‬و‪ ٣‬وبَ ا‪٤‬ىٗ ض‪٥‬ش‪ٗ٤‬د‪٤ ,٢‬ئوتو‪٥‬وطوذ‪٢‬‬ ‫اج‪ ٣‬ا‪ٚ‬الس‪ .‬پ‪ٛ‬ست‪.ٝ‬‬ ‫***‬ ‫‪ٞ‬ش٘‪ ٣٤ ٝ‬اىسٗ ل‪٥‬ش‪٤‬الس‪ ,‬ث‪ ٛ٘ٛ‬اىوذ‪٤‬وىوجو‪ ٝ‬ا‪ٚ‬صا٘وبس‪.‬‬ ‫ساص‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ٛٞ‬سس‪ٛٞ ,‬سس‪ ,‬ث‪ٛ‬س٘‪ ٛ‬ض‪٥‬طش‪ .‬ج‪ٟ‬ش‪. ٜ‬‬ ‫***‬ ‫‪٥ٙ٥ٞ ٣ٙ٥ٞ‬ج‪ ,ٝ‬و‪ٛ‬سس‪ ٛ‬ث‪٤ٛ‬ذاجب‪ ,‬د‪ٜٚ‬دٖ ا‪ٚ‬جب‪ .‬وجب‪ٜٚ‬‬ ‫***‬ ‫‪٤‬ئش اِت‪ٙ٥‬ذا ا‪ٙ٤‬ب ٌئذ‪ٜ‬س‪ٌ .‬بـب‪ٌ( ٗ٥٤‬ب‪ ٚ‬ا‪.)ٗٞ‬‬ ‫***‬ ‫‪٤‬ئش اِت‪ٙ٥‬ذا ا‪ٚ‬خّ‪ٌ ٚٛ‬ئذ‪ٜ‬س‪ .‬ا‪٤‬الٖ‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪٤‬ئش اِت‪ٙ٥‬ذا ت‪ٛ‬وّ‪ٛٔ ٛ‬تبَ‪ .‬س‪٥‬چبٖ‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪٤‬ئش اِت‪ٙ٥‬ذا لبّ٘‪ ٣‬وبسب‪ .‬اؽ‪ٙ‬ذس‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ٛ٤‬خبس‪ٌ ٢‬ئتس‪ ٝ‬اضبؼ‪ٌّٕ ٣‬ض‪٤ .‬بش‬ ‫***‬ ‫‪ٛ٤‬ن ا‪ٚ‬ست‪٘ٛ‬ذ‪ ٜ‬پبسا ـت‪٥‬ش‪ .‬ا‪٢‬‬ ‫***‬ ‫‪٘ٛ٤‬تبِذ‪٤‬مجب ا‪٤‬طٍ‪ِٝ‬ش‪ :‬ل‪. ٛ٤ٛ‬‬ ‫***‬ ‫بایاتیالر‬ ‫اود ایچزم‬ ‫ٌ‪٥‬ضِ‪ ٗ٥‬ساصِ‪ ٛ‬ا‪ٚ‬س‪ ٜ‬وّش‪ ٗ٤‬س‪٥‬شداض‪٤ ٣‬بْ‪،‬‬ ‫ثبخ‪٥‬طالسدا داِؽبال٘بٖ ٌاص ‪٤‬بض‪٤ ٣‬بْ ‪.‬‬ ‫ا‪ٙ٤‬بٖ ٔ‪،ٝٙ‬ات‪ِٛ٤ ِٖٛٛ٤ ٗ٥‬ذاض‪٤ ٣‬بْ‪،‬‬ ‫ٌ‪٘ َٛ‬بخ‪٥‬طّ‪ٌ ٣‬اصِش‪ ٝٙ٤‬ا٘ذ ا‪٤‬چشْ‪،‬‬ ‫ا‪ ٢‬ثبخ‪٥‬طّ‪ٌ ٣‬اصِش‪ ٝٙ٤‬ا٘ذ ا‪٤‬چشْ ‪.‬‬ ‫داؼالس د‪ٔٚ‬بٖ‪،‬ا‪ٚ‬ص‪ٚ‬ت‪ٛ‬تم‪ٞ،ٖٛ‬ب‪ٚ‬ا اؼ‪٥‬ش‪،‬‬ ‫ث‪ِٛٛ‬ت‪-‬ث‪ِٛٛ‬ت ؼٓ اِ‪٥٘ ٝ‬ش ل‪ٟ‬ش ‪٤‬بؼ‪٥‬ش ‪.‬‬ ‫ٌاصِش‪٤ ٕٝ٤‬بِ‪ٛ‬اس‪٤‬شاْ ٔ‪ ٣ٙ‬ابؼ‪٥‬ش‪،‬‬ ‫ائُ ٔب‪ ٣ِ ٣ٙٞ‬د‪ّّ٤‬ش‪ ٝٙ٤‬ا٘ذ ا‪٤‬چشْ‪،‬‬ ‫ائّ‪ ٗ٥‬اؼ‪٥‬ش ا‪ّّ٤‬ش‪ ٝٙ٤‬ا٘ذ ا‪٤‬چشْ‪.‬‬ ‫س‪ ْ ٝٙ٥‬ا‪ٚ‬ست‪ ٝ‬اچ تئّ‪ ٣ٙ٥‬سبص ا‪ َٚ‬ثبس‪،٢‬‬ ‫پب‪٥٤‬ضِ‪٤ ٣‬بْ ا‪٥‬چه ِ‪٥٘ ٝ‬ت ‪٤‬بص ا‪ َٚ‬ثبس‪. ٢‬‬ ‫ا‪ٛ‬خ دئٕ‪٥‬شْ ا‪ٛ‬خ ا‪ِٕٚ‬بد‪، ٗ٤‬اص ا‪ َٚ‬ثبس‪، ٢‬‬ ‫ا‪ٙ٤‬بٔالسا‪،‬د‪٤ٚ‬ؽ‪ٛ‬السا ا٘ذ ا‪٤‬چشْ ‪،‬‬ ‫س‪ ّٝٙ‬د‪ ِٛٚ‬ا‪٤ٚ‬ؽ‪ٛ‬السا ا٘ذ ا‪٤‬چشْ ‪.‬‬ ‫ث‪٥‬ش ٌئج‪٥ٔ ٝ‬ض ا‪٤‬ط‪٥‬ک ا‪ٚ‬ال‪ ،‬ا‪٤‬ال د‪ٚ‬ال‪،‬‬ ‫سبِخ‪- ٓ٥‬سبِخ‪ٌ ٓ٥‬ا‪ّ٤‬ش‪٥ٕ٤‬ض ا‪ِٚ‬ذ‪ٚ‬ص ا‪ٚ‬ال‪.‬‬ ‫ا‪ ٢‬ا‪٥‬خب٘ذا ابؼ‪٥‬ش ٔ‪ ٣ٙ‬ا‪٥‬خبق ‪ٛ٤‬ال‪،‬‬ ‫داّ٘‪ ٣‬سحش ‪ِٛ٤‬الس‪ٙ٤‬ب ا٘ذ ا‪٤‬چشْ ‪،‬‬ ‫ٌ‪ٛٔٛ‬ش و‪ ٣ٕ٥‬ل‪ِٛ‬الس‪ٙ٤‬ب ا٘ذ ا‪٤‬چشْ ‪.‬‬ ‫اسذ‪ ٢‬سبصاق ل‪ٛ‬پذ‪ ٚ‬و‪ِٛ‬ه ائُ داس‪٤‬خ‪٥‬ش ‪،‬‬ ‫دسد ا‪ٚ‬جبِ‪، ٣‬واّ٘‪ٛٔٛ‬صدٖ ٘بِ‪ ٝ‬ا‪٥‬خ‪٥‬ش ‪.‬‬ ‫ا‪٤‬ش‪٥ّ٤‬ؽ‪ ٗ٥‬ثا‪ٛ٤‬ن ؼٕذ‪ ٣ٙٔ، ٢‬س‪٥‬خ‪٥‬ش ‪،‬‬ ‫س‪ٙ‬س‪٥‬ض اوتٗ دْ ِش‪ ٕٝ٤‬ا٘ذ ا‪٤‬چشْ ‪،‬‬ ‫ا‪ٚ‬س‪ ٜ‬وذ‪ ٜ‬و‪ ٣‬ؼّٕش‪ ٝٙ٤‬ا٘ذ ا‪٤‬چشْ ‪.‬‬ ‫ادبیات‬ ‫یکشىبٍ ‪ 9‬مزداد ‪ 31* 1441‬جًالی ‪ 2 * 2422‬محزم ‪ * 1444‬سال سی ی دیم ( ایتًس ایکیىجی ایل ) * شمارٌ ( سایی ) ‪5555 :‬‬ ‫عالهم امینی‬ ‫دده قورقود‬ ‫فضولی‬ ‫خیابانی‬ ‫شهریار‬ ‫شاه اسماعیل‬ ‫رتبیت‬ ‫و‪ٞ ٣‬ووش ثوّ‪ ٟٓ‬اضُ ث‪ّٕ٥‬ض ٘ووذ‪ٚ‬س و‪ ٣‬اطم‪٥‬وٗ ار‪ٛ‬اِ‪٣‬‬ ‫ا‪٤‬شضٕووض لووووبغوووش‪ ٗ٤‬امّووو‪ ٣‬ثوو‪ٔ ٛ‬ؽّووک سووش اسوشاس‪ٜ‬‬ ‫طنس شارعلریمیس‬ ‫مصطفی مصطفی وژاد‬ ‫ااتٕبد ا٘‪ٟ‬ب سا ث‪ ٝ‬خ‪ٛ‬د جّت و‪ٙ‬ذ‪ٍٕٞ .‬بْ ثب ا‪ ٗ٤‬دٌشٌ‪ٞ٣٘ٛ‬ب دس ؼض٘و‪٥‬وٗ‪،‬‬ ‫د‪ِٚ‬ت سبٔب٘‪ ٣‬ث‪ ٝ‬ضع‪٥‬ؿ تش‪ ٗ٤‬صٔبٖ خ‪ٛ‬د سس‪٥‬ذ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د ‪ ٚ‬داوبس ٔطوىوالت‬ ‫پشضٕبس‪ ٢‬ث‪ٛ‬د‪ .‬سجىتى‪ ٗ٥‬ضٕٗ ااالْ ‪ٚ‬ـبداس‪ ٢‬ث‪ ٝ‬رى‪ٔٛ‬ت سبٔب٘‪ ٣‬ثوشا‪٢‬‬ ‫سشو‪ٛ‬ه سشداساٖ ‪٤‬بؼ‪ ٣‬خشاسبٖ سا‪ ٣ٞ‬اٖ د‪٤‬بس ٌشد‪٤‬ذ ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬ا٘ست ا‪ٚ‬ضوب‬ ‫سا تب ا٘ذاص‪ ٜ‬ا‪ ٢‬ث‪٘ ٝ‬فع سبٔب٘‪٥‬بٖ اساْ و‪ٙ‬ذ‪ .‬سبٔب٘‪٥‬بٖ ٘‪٥‬ض ث‪ ٝ‬پوبسوذاضوت ا‪٤‬وٗ‬ ‫خذٔت ‪ ٝ٘ ،٢ٚ‬ت‪ٟٙ‬ب ‪ ٢ٚ‬سا دس ٔس‪ٙ‬ذ رى‪ٔٛ‬ت ؼض٘‪ ٗ٥‬است‪ٛ‬اس وشد٘ذ ثّوىو‪ٝ‬‬ ‫اداس‪ ٜ‬خشاسبٖ سا ٘‪٥‬ض ث‪ ٝ‬پسش ‪ٔ ٢ٚ‬حٕ‪ٛ‬د ‪ٚ‬اٌزاسد٘ذ ‪ ٚ‬سّطبٖ ٔحٕ‪ٛ‬د ٘‪٥‬ض ثوب‬ ‫س‪ٛ‬د جستٗ اص أىب٘بت ا‪ٙٔ ٗ٤‬طم‪ ٝ‬پ‪ٟٙ‬ب‪ٚ‬س ‪ ٚ‬اثوبد تو‪ٛ‬ا٘سوت ثوش لوذست‬ ‫خ‪٤ٛ‬ص ث‪٥‬فضا‪٤‬ذ‪ٔ .‬حٕ‪ٛ‬د پس اص دسٌزضت پذس ث‪ ٝ‬رى‪ٔٛ‬ت ؼض٘‪ ٗ٥‬دسوت‬ ‫‪٤‬بـت‪.‬‬ ‫اَمیت َىدیستان بزای غشوًیان‪:‬‬ ‫دس ‪ ٗ٥ٕٞ‬ا‪ٚ‬ضب ‪ ٚ‬ار‪ٛ‬اَ ا‪ّ٤‬وه خوب٘و‪٥‬وبٖ ثو‪ ٝ‬ـوشاس‪ٚ‬د توبخوتو‪ٙ‬وذ ‪ ٚ‬ثوب‬ ‫تػشؾ ثخبسا ‪ ٚ‬پب‪٤‬تخت سبٔب٘‪٥‬بٖ ‪ ٚ‬سشصٔ‪ٞٗ٥‬ب‪ ٢‬ج‪ٛٙ‬ه أ‪ٛ‬دس‪٤‬ب ث‪ ٝ‬اوٕوش‬ ‫ا‪ ٗ٤‬د‪ٚ‬دٔبٖ پب‪٤‬بٖ داد٘ذ ‪ ٚ‬ا‪ ٗ٤‬ثباث ٌشد‪٤‬ذ سّطبٖ ٔحٕ‪ٛ‬د ث‪ ٝ‬اسوتوموالَ‬ ‫وبُٔ ثشسذ‪.‬‬ ‫ادأ‪ ٝ‬داسد‬ ‫‪ ،‬ث‪ ٣‬ثبن ؛ ٔجبصاً ث‪ ٣‬اده ‪ ٚ‬ثبص‪ٍٛ٤‬ش ؛ تشو‪٥‬ت ٌاصتبق ٔب٘‪ٙ‬ذ ض‪ّ٥‬تبق ‪ٚ‬‬ ‫‪٤‬بِتبق است‪.‬‬ ‫ٌُُ=ٌ‪ َٛ‬اص ٔػذس ٌ‪ِٕٛ‬ه (= خ‪ٙ‬ذ‪٤‬ذٖ) و‪ ٝ‬ثخبطش ضبداث‪ٌ ٣‬وُ ا٘وشا‬ ‫ثذ‪٘ ٗ٤‬بْ تطج‪ ٝ٥‬وشد‪ ٜ‬ا٘ذ ‪ ٚ‬دس ـوووبسس‪ ٣‬ثب ٌشت‪ ٝ‬ثشداس‪ ٢‬اص ‪٥ٕٞ‬وٗ ٘وىوتو‪ٝ‬‬ ‫‪٥ٕٞ‬ط‪ِ ٝ‬جخ‪ٙ‬ذ ‪ِ ٚ‬ت ثب تطج‪ ٝ٥‬ث‪ ٚ ٌُ ٝ‬ؼ‪ٙ‬چ‪ٕٞ ٝ‬شا‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬است‪ ٌُ:‬خ‪ٙ‬وذ‪، ٜ‬‬ ‫خ‪ٙ‬ذ‪ ٠‬ؼ‪ٙ‬چ‪ ٝ‬ا‪٢‬‬ ‫ٌّطٗ =ٌ‪ِٛ‬طٗ =ٌ‪( َٛ‬خ‪ٙ‬ذ‪ + )ٜ‬ضٗ (ضبد‪ = )٢‬ضبد‪ٚ ٢‬خ‪ٙ‬ذ‪ٔ ، ٜ‬وحوُ‬ ‫تفشج ‪ ،‬ث‪ٛ‬ستبٖ ؛ ٔمّ‪ٛ‬ه ض‪ =( ٍَٛٙ‬ضٗ ‪)ٌَٛ +‬‬ ‫ٌّٗ ٌذٖ =ٌ‪( ِٗ ٝ‬ا‪ٙ٤‬ذ‪ٌ+ )ٜ‬ئذ‪( ٖ ٜ‬س‪٘ٚ‬ذ‪ = )ٜ‬سـت ‪ٚ‬ثشٌطت و‪ٙٙ‬وذ‪، ٜ‬‬ ‫‪ٚ‬س‪ ١ّ٥‬سـت ‪ ٚ‬ثشٌطت‪ ٣‬دساسّح‪ٝ‬‬ ‫ٌّ‪ٌِّٛ = ِٝٛ‬وو‪( ٌَٛ = ٝ‬ثبخ ‪( ِٝ + )ٌُُ :‬ان) = ثبص ض‪٘ٛ‬ذ‪ ٜ‬ا‪ٌ ٖٛ‬وُ ‪،‬‬ ‫‪ٚ‬س‪ ١ّ٥‬ا٘فجبس‪ ٢‬اص اسّح‪ ٝ‬و‪ٔ ٝ‬ب٘‪ٙ‬ذ ٌُ اص داخُ اٖ ثبص ٔ‪ ٣‬ضذ ‪٤ ٚ‬ب ٔب٘و‪ٙ‬وذ‬ ‫ٌُ ث‪ٞ ٝ‬ش جبئ‪ ٣ٔ ٣‬خ‪ٛ‬سد ‪ ،‬ثبص ٔ‪ ٣‬وشد‪.‬‬ ‫ٌَّّ‪ٌّٚ ٌّّٝ= ٝ‬ال‪ = ٣٤‬ث‪ ٝ‬اشا ـشستبدٖ ا‪ٟ‬بسپب‪٤‬بٖ ‪ ،‬دست‪ ١‬ا‪ٟ‬بسپب‪٤‬بٖ (‪ )1‬؛‬ ‫ٕ٘‪ ٣‬دا٘ٓ اشا تشو‪ ٣‬است‪ .‬خ‪ٛ‬د تشو‪ٟ‬ب ث‪ ٝ‬اٖ س‪ٛ‬س‪ٙ٤ٌٛ ٣ٔ ٚ‬ذ‪.‬‬ ‫ٌّ‪ٌّٕ( ٌُ = ٗ٥‬ه = أذٖ) ‪( ٗ٤ +‬ان) = أذ‪ ، ٜ‬ا٘ى‪ ٝ‬ثعذاً ث‪ ٝ‬جوٕوع‬ ‫خب٘‪ٛ‬اد‪ّٔ ٜ‬حک ضذ‪ ٜ‬است ‪ ،‬اش‪ٚ‬س ؛ دس تشو‪٥‬جبت‪ ٣‬ا‪ٌّ :ٖٛ‬و‪٥‬وٗ خوب٘وٓ ‪،‬‬ ‫ٌّ‪ ٗ٥‬اؼب ‪ ٗ٥ٌّ ٚ‬ثبج‪)25( ٣‬‬ ‫ٌ‪ٛ‬ج‪ٌ = ٝ‬ا‪ٚ‬ج‪ٌ ٚ ٝ‬ا‪٤‬ج‪ٌ = ٝ‬ا‪( ٢‬سجض) ‪ +‬ج‪( ٝ‬ان) = سجض‪ ، ٜ‬اِو‪ٛ‬او‪ٝ‬‬ ‫سجض ‪ ،‬ا‪ ٗ٤‬اسٓ ثعذ‪ٞ‬ب ثب أذٖ ٌ‪ٛ‬ج‪ ١‬لشٔض ثػ‪ٛ‬ست ٌ‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ـشٍ٘‪ ٚ ٣‬روتو‪٣‬‬ ‫ٌ‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ثذاٖ تعّک ٔ‪٥ٌ ٣‬شد‪ .‬جبِت ا‪ٙ٤‬ى‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬اِ‪ٛ‬ا‪ٌٛ ، ٝ‬ج‪ ٝ‬سجض ٔ‪ٙ٤ٌٛ ٣‬ذ‬ ‫ال توشوو‪ٟ‬وب اوال‪ ٜٚ‬ثوش‬ ‫دسربِ‪٥‬ى‪ٌٛ ٝ‬ج‪ ٝ‬خ‪ٛ‬دش دس ٔع‪ٙ‬ب‪ ٢‬سجض است‪ .‬ـع ً‬ ‫ٌا‪٤‬ج‪ ، ٝ‬ثبٔبد‪ٚ‬س (ـشا٘س‪ٙ٤ٌٛ ٣ٔ ٓٞ )٢ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫ادأ‪ ٝ‬داسد‬ ‫شاه اسماعیل خطائی نین شعرلری‬ ‫ا‪ ٢‬وا٘‪ٚ َٛ‬لت ث‪ٟ‬بس اوتذ‪، ٢‬خضاٖ ا‪٥ِٕٚ‬ص ‪-‬د‪ٚ‬س‪ٚ‬س‪،‬‬ ‫ا‪ ٢‬ـّه! د٘‪٥‬ب ‪ٛ٤‬ص‪٘ٚ‬ذ‪ ٜ‬دوس ‪ٞ‬جشاٖ ٌئچذ‪ ٢‬ا‪،ٖٛ‬‬ ‫ضشح ائذ٘ذٖ ثشِ‪ ،ٛ‬ضىش ِت ِش‪ ٖٚ‬ا‪ٚ‬غبـ‪٣ٙ٥‬‬ ‫ٌشا‪ ٣‬دضٕٗ طع‪ ٝٙ‬س‪ٙ٥‬ذٖ ا‪ٛ‬خ جفب اىذ‪، ٣ِٚ، ٓ٤‬‬ ‫دوض‪ ٝ‬د‪ٛ٤ ٢‬ص د‪ٚ‬سِ‪ ٛ‬خبِ‪ ٣‬ثضْ ا‪٤‬چ‪ ٖٛ‬ـشاش غ‪ٙ‬ع ‪،‬‬ ‫س‪ ٚ ٓ٥‬صس‪ ٖٚ‬سبا‪ ّٛ٥‬د‪ِٚ‬ذ‪ٚ‬سد‪ ٢‬دست ‪ ٚ‬دأ‪، ٗ٥ٙ‬‬ ‫س‪ ٛ‬و‪ٙ‬بس‪ٙ٤‬ذ‪ ْٛٙٔ ٜ‬سش‪، ٓ٤ٚ‬س‪ٚ‬اٖ ا‪٥ِٕٚ‬ص ‪-‬د‪ٚ‬س‪ٚ‬س‬ ‫— د‪ٚ‬س‪ٚ‬س ‪.‬‬ ‫ا‪ َٚ‬ثت ٘بٔ‪ٟ‬شثب٘‪ٟٔ، ْٛ‬شثبٖ ا‪٥ِٕٚ‬ص‬ ‫ٔشغ جب٘‪ ٓ٥‬ط‪ٛ‬ط‪ ٣‬ضىش صثبٖ ا‪٥ِٕٚ‬ص ‪-‬د‪ٚ‬س‪ٚ‬س ‪.‬‬ ‫ضىش و‪ ٓ٥‬ا‪٤‬ط‪ ٓ٥‬ثىبْ د‪ٚ‬ستبٖ ا‪٥ِٕٚ‬ص ‪-‬د‪ٚ‬س‪ٚ‬س ‪.‬‬ ‫سبل‪٥‬ب !ٌُ و‪ ٓ٥‬ج‪ٟ‬بٖ ‪ ،‬ثبغ ج‪ٙ‬بٖ ا‪٥ِٕٚ‬ص ‪-‬د‪ٚ‬س‪ٚ‬س ‪.‬‬ ‫ٔجّس ضبثبش ا‪٤‬چ‪ٌٞٛ، ٖٛ‬ش ـطبٖ ا‪٥ِٕٚ‬ص ‪-‬د‪ٚ‬س‪ٚ‬س ‪.‬‬ ‫ا‪ٚ‬ؼشاضب٘ذا تب و‪ ٣‬اطم‪، ٗ٥‬رس‪ ٜ‬ل‪ّ٥‬ذ‪ ٢‬داؼّش‪، ٢‬‬ ‫ث‪ ٛ‬خطبئ‪ ٣‬خست‪ ٝ‬ا‪٘ٚ‬ذاٖ ٘بت‪ٛ‬اٖ ا‪٥ِٕٚ‬ص ‪-‬د‪ٚ‬س‪ٚ‬س ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫جیزت داویه واغیلی‬ ‫ٌئچٕ‪٥‬ص سب‪ ٗ٥٘ ٣٤‬اسد‪...ٚ ٢‬‬ ‫پ‪٥‬س او‪٤‬ش‪٘ ٜ‬شسٗ‪.‬دا‪ٞ‬ب س‪ ٣ٙ‬داِ‪٥ٕ٥‬ضا ٌات‪ٛ‬س‪ ٖ ٜ‬د‪٥ّ٥٤ ٜ‬ه!‬ ‫‬‫ج‪٥‬شت داٖ االجس‪٥‬ض لوبِو‪٥‬وت ‪٤‬و‪ِٛ‬وذاضوالس‪٤‬و‪ٙ‬و‪٥‬وٗ داِو‪٥‬وجوب ٌوئوتوٕو‪ٝ‬‬ ‫‪ ٝ٤‬ثبضالد‪.٢‬ا‪ِ٘ٚ‬الس ث‪٥‬ش خ‪ٌ ٣ّ٥‬ئتذ‪٤‬ىذ‪ ٖ ٜ‬س‪٘ٛ‬شا اخطبْ ا‪ِِٚ‬ذ‪.ٚ‬لوبسا٘وّو‪٥‬وک‬ ‫ل‪ِٚٚٛ‬ضذ‪(ٚ‬س‪٥‬ب‪ ٣ٞ‬ضت ـشا سس‪٥‬ذ)‪ ِٛٛ٤،‬اصد‪٤‬الاس(ا‪٤‬ت‪٥‬وشد‪٤‬وّوش)‪ٔ.‬وئوطو‪ ٝ‬دٖ‬ ‫ا‪٥‬خب٘ذا ٌاسد‪ِٚ‬ش و‪،٣‬ث‪٥‬ش طشـذٖ ا‪٤‬ط‪٥‬ک ٌوّو‪٥‬وش‪،‬ا‪ِٚ‬ثو‪٥‬وش‪ ٢‬طوشـوذ‪ ٜ‬ا‪٤‬وت‬ ‫‪ٛٞ‬س‪ٚ‬س‪.‬ث‪٥‬ش‪ ٢‬دئذ‪ :٢‬ا‪٤‬ط‪٥‬ک ٌّ‪ ٖ ٝ‬طشـ‪ٌ ٝ‬ئذ‪ ٜ‬ن‪ ،‬ا ِ‪ ٚ‬ث‪٥‬ش‪ ٢‬دئوذ‪ :٢‬ا‪٤‬وت‬ ‫‪ٛٞ‬س‪ ٖ ٜ‬طشـ‪ .ٝ‬ث‪ ّٕٝ٥‬د‪ّ٤‬ش ‪ٞ‬ب طشـ‪ٌ ٝ‬ئتسو‪٥‬و‪ٙ‬وّوش‪.‬اخو‪٥‬وشدا جو‪٥‬وشت دا٘وذاٖ‬ ‫س‪ٛ‬س‪ٚ‬ضذ‪ٚ‬الس‪:‬‬ ‫ا‪ ٢‬ج‪٥‬شت داٖ ‪،‬ا‪٤‬ت ‪ٛٞ‬س‪ ٖ ٜ‬طشـ‪ٌ ٝ‬ئذ‪ ٜ‬ن‪ٛ٤،‬خسب ا‪٤‬ط‪٥‬ک ٌ‪ِٗ ٝ‬‬ ‫‬‫طشـ‪ٝ‬ا‬ ‫ج‪٥‬شت داٖ جب‪ٚ‬اه ‪ٚ‬ئشد‪:٢‬‬ ‫ا‪٤‬ت ‪ٛٞ‬س‪ ٖ ٜ‬طشـ‪ٌ ٝ‬ئذ س‪ ٝ‬ن‪ ،‬ا‪٤‬ت ث‪٥‬ض‪ ٢‬لبپبس ! ا‪٤‬ط‪٥‬ک ٌ‪ِ ٝ‬وٗ‬ ‫‬‫طشـ‪ٌ ٝ‬ئذ‪ ٜ‬ن ‪،‬ثّى‪ ِٛٛ٤ ٝ‬تبپ‪٥‬ت ث‪ّ٥‬ذ‪٤‬ه!‬ ‫ستارخان‬ ‫ٔ‪ٙ‬وو‪ٙٔ ٣‬ووع ائتووٕ‪ ٝ‬ا‪ ٢‬صا‪ٞ‬وذ‪ ٌٕٝ٘ٚٛ ،‬روش‪ ٜ‬ا‪ ٢‬غ‪ٛ‬ـ‪٣‬‬ ‫ووو‪ ٣‬سٗ ٔؽووش‪ٚ‬سسووبٖ روووش‪ٙٔ ٜ‬وووٓ ٔطووتبق د‪٤‬ذاس‪ٜ‬‬ ‫یکصد َشار لغت تزکی در فارسی‬ ‫ادأ‪ ٝ‬اص ضٕبس‪ ٜ‬لجُ ‪...ٚ‬‬ ‫ٌا‪ ٢‬تشن =ٌا‪( ٢‬ل‪ ، ٢ٛ‬اسٕبٖ) ‪ +‬ت‪ٛ‬سن = توشن لو‪ ، ٢ٛ‬توشن‬ ‫اسٕب٘‪ ، ٣‬اص ل‪ٞ ْٛ‬ب‪ ٢‬ثضسی تشن و‪ ٝ‬ثوعوذ اص توشووبٖ ‪ٞ‬و‪ ٖٛ‬د‪ٔٚ‬و‪٥‬وٗ‬ ‫أپشاط‪ٛ‬س‪ ٢‬ثضسی دس اس‪٥‬ب سا لجُ اص ظ‪ٟٛ‬س اسالْ تطى‪ ُ٥‬داد٘ذ ‪ ٚ‬ثعوذ اص‬ ‫خط تشن س‪ٔٛ‬ش‪ ، ٢‬د‪ ٗ٥ٔٚ‬خط ؼ‪٥‬ش تػ‪٤ٛ‬ش‪ ٢‬ثطش‪ ٢‬سا اخوتوشا ووشد‪ٜ‬‬ ‫ث‪ٛ‬د٘ذ و‪ ٝ‬خط ٔ‪٥‬خ‪ ٣‬اص اٖ ٘طات ٌشـت (‪.)4،1۷‬‬ ‫ٌُذاس = ٌ‪ٛ‬د‪ ٜ‬س = ٌ‪ٛ‬د (ٌ‪ٛ‬دٔه = پبئ‪٥‬ذٖ ‪ٛٔ ،‬اظجت وشدٖ ‪ ،‬وو‪ٙ‬وتوشَ‬ ‫وشدٖ) ‪ +‬اس (ان) = ٔ‪ٛ‬اظجت ‪ ،‬و‪ٙ‬تشَ ‪ ،‬دلت ؛ ث‪ٌ ٣‬ذاس (ث‪ ٣‬دلت ‪ ،‬ثو‪٣‬‬ ‫رسبه ‪ ٚ‬وتبه) ث‪ ٝ‬اه صدٖ‬ ‫ٌذ‪ٚ‬ن =ٌ‪ ٝ‬د‪٤‬ه =ٌشد‪ ١٘ٚ‬و‪ٌ، ٜٛ‬زسٌب‪ ٣ٞ‬دس و‪ٔ ٜٛ‬وب٘و‪ٙ‬وذ ٌوذ‪ٚ‬ن‬ ‫و‪ٙ‬ذ‪ٚ‬اٖ‬ ‫ٌَشَن ‪٤‬بساق‪/‬ت =ٌَشَن (ثب‪٤‬ذ) ‪٤ +‬بساق (= ‪٤‬شاق ‪ ،‬تج‪٥ٟ‬ضات) = تج‪٥ٟ‬ضات‬ ‫اججبس‪ٛ٘ ، ٢‬ا‪ٔ ٣‬بِ‪٥‬بت دسا‪ٟ‬ذغف‪)3( ٢ٛ‬‬ ‫ٌُض = ٌاص = اطٓ ؛ ٌاص‪ = َ ٜ‬خ‪ٛ‬ضٍُ ؛ لش‪ٌٛ ٜ‬صِ‪ = ٛ‬لبسا ٌواصِو‪= ٣‬‬ ‫س‪٥‬ب‪ ٜ‬اطٓ‪ :‬اٖ ‪٤‬ى‪ ٣‬تشو‪ ٣‬ثُذ ‪ٌ ٚ‬فت ا‪ٌ ٢‬اص‪ ٣ٕ٘ ٗٔ× ْٚ‬خ‪ٛ‬ا‪ ٓٞ‬ا‪ٙ‬ت‬ ‫‪ ،‬خ‪ٛ‬ا‪ ٓٞ‬ا‪ٚ‬ص‪٢ِٛٛٔ /ْٚ‬‬ ‫ٌَضِه =ٌَضِ‪٥‬ه =ٌ‪ ٝ‬ص (ٌ‪ ٝ‬صٔه = ثش‪٤‬ذٖ ‪ٌ ،‬طتٗ) ‪٥ِ +‬ه (ان) =‬ ‫ثش٘ذ‪ ، ٜ‬ابل‪ ٢ٛ‬ت‪٥‬ػ و‪ٛ‬تب‪ ِٜ‬ثّ‪ٙ‬ذ دست‪ : )1( ٝ‬ث‪ٕٙ‬ب ثٕٗ و‪ٙٔ ٝ‬وىوش رسوٗ سخ‬ ‫ت‪ٛ‬و‪٥‬ستا × تبد‪٤‬ذ‪ ٜ‬اش ث‪ٍٟ‬ضِىؽ‪٥‬شت دسا‪ٚ‬سْ‪ /‬ربـظ‬ ‫ٌضٔ‪ٌ= ٝ‬ض (ٌضٔه =ٌطتٗ) ‪( ٝٔ +‬ان) =ٌطت ‪ ،‬ضوجوٍوشد‪ ٢‬وو‪ ٝ‬اص‬ ‫طشؾ داس‪ٚ‬ؼ‪ ٝ‬ضج‪ٟ‬ب ج‪ٟ‬ت رفظ أ‪٥ٙ‬ت دس ض‪ٟ‬ش ٔ‪ٌ ٣‬طت (‪.)1‬‬ ‫ٌض٘‪ٌَ= ٝ‬ض‪ ٌٝ= ٝ٘ ٜ‬ص (ٌ‪ ٝ‬صٔه = ثش‪٤‬ذٖ ‪ٌ ،‬طتٗ) ‪ +‬اٖ (ان) ‪( ٜ +‬ان)‬ ‫= ‪ٚ‬س‪ ١ّ٥‬ثش‪٤‬ذٖ ‪ ،‬ابل‪ ٢ٛ‬اشْ دسوفبض‪ٕٞ ، )1( ٣‬ش‪٤‬ط‪ٌ ١‬ضِه‬ ‫ٌستبخ = ٌاستبق = ٌاصتبق = ٌاص (اطٓ) ‪ +‬تبق (ان) = اطٓ ٘توشس‬ ‫رپویه اعتصامی‬ ‫مشتاق‬ ‫سٍ سلسلٍ تزک تبار‬ ‫د‪ِٚ‬ت ؼَضَ٘‪٤ ٢ٛ‬ب ؼض٘‪٤ٛ‬بٖ (‪.ٜ 344( )ْ 11۱۷–۵۷5‬ق‪ .ٜ 5۱3 - .‬ق) ‪٤‬وه‬ ‫رى‪ٔٛ‬ت ا‪٤‬شا٘‪ ٣‬تشن تجبس ‪ٔ ٚ‬سّٕبٖ دس ثخط‪ ٣‬اص ضوشق خوب‪ٚ‬سٔو‪٥‬وب٘و‪ٚ ٝ‬‬ ‫ج‪ٛٙ‬ه اس‪٥‬ب‪٥ٔ ٢‬ب٘‪ ٝ‬ث‪ٛ‬د‪.‬أب ث‪ ٝ‬ا‪ٛٙ‬اٖ ٔش‪ٚ‬ج ‪٘ ٚ‬بضش اسالْ ٔو‪ٛ‬سد تو‪ٛ‬جو‪ٚ ٝ‬‬ ‫تا‪٥٤‬ذ خالـت اجبس‪ ٣‬ث‪ٛ‬د‪ .‬ض‪ٟ‬شت ا‪ ٗ٤‬رى‪ٔٛ‬ت دس ج‪ٟ‬بٖ‪ ،‬ث‪٥‬طتش ث‪ ٝ‬خوبطوش‬ ‫ـت‪ٛ‬ربت‪ ٣‬است و‪ ٝ‬دس ‪ٙٞ‬ذ‪ٚ‬ستبٖ ا٘جبْ داد‪ٜ‬است‪.‬‬ ‫اص ا٘جب و‪ ٝ‬ؼض٘‪٤ٛ‬بٖ ٘خست‪ ٗ٥‬پب‪ٞٝ٤‬ب‪ ٢‬ض‪ٟ‬ش‪٤‬بس‪ ٢‬سا دس ض‪ٟ‬ش ؼوض٘و‪٥‬وٗ اؼوبص‬ ‫ٕ٘‪ٛ‬د٘ذ ث‪ ٝ‬ؼض٘‪٤ٛ‬بٖ ٘بٔذاس ضذ٘ذ‪ .‬ث‪٥ٙ‬بٍ٘زاس ا‪ ٗ٤‬د‪ٚ‬دٔبٖ سّطوبٖ ٔوحوٕو‪ٛ‬د‬ ‫ؼض٘‪ ٢ٛ‬ث‪ٛ‬د‪ .‬پوذساٖ ا‪ ٚ‬اص خوب٘وبت توشن ثو‪ٛ‬د٘وذ وو‪ ٝ‬دس خوشاسوبٖ‬ ‫ٔ‪٣‬ص‪٤‬ست‪ٙ‬ذ٘بْ ا‪ٚ‬ستش‪ ٗ٤‬ض‪ٟ‬وش‪٤‬وبساٖ ا‪٤‬وٗ د‪ٚ‬دٔوبٖ سوّوطوبٖ ٔوحوٕو‪ٛ‬د ‪ٚ‬‬ ‫پسشش سّطبٖ ٔسع‪ٛ‬د ث‪ٛ‬د٘ذ‪ .‬پس اص سّطبٖ ٔسع‪ٛ‬د ا‪٤‬وٗ د‪ٚ‬دٔوبٖ س‪ ٚ‬ثو‪ٝ‬‬ ‫٘بت‪ٛ‬ا٘‪ٌ ٣‬زاسد ‪ ٚ‬ا‪ٙ‬ذ‪ ٢‬ثستش ر‪ٛ‬ص‪ ٜ‬ـوشٔوب٘وش‪ٚ‬ا‪ ٢‬اش ثو‪ ٝ‬ثوخوص ‪ٞ‬وب‪٤‬و‪٣‬‬ ‫اص ‪ٙٞ‬ذ‪ٚ‬ستبٖ ‪ ٚ‬اـؽب٘ستبٖ و‪ٔ ٣٘ٛٙ‬حذ‪ٚ‬د ضذ‪ .‬رى‪ٔٛ‬ت ؼض٘‪٤ٛ‬وبٖ ‪ٞ‬و‪ٙ‬وذ اص‬ ‫٘رش ‪ٙٞ‬شد‪ٚ‬ست‪ ٚ ٣‬ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ضباشاٖ ـبسس‪٣‬سشا اص ا‪٥ٕٞ‬ت ثبال‪ ٣٤‬ثوشخو‪ٛ‬سداس‬ ‫است‪.‬‬ ‫بىیانگذاری‪:‬‬ ‫دس ا‪ٚ‬اخش رى‪ٔٛ‬ت سبٔب٘‪٥‬بٖ ‪٤‬ى‪ ٣‬اص سشداساٖ تشن ث‪٘ ٝ‬بْ اِپتى‪ ٗ٥‬و‪ٛ‬ض‪٥‬ذ‬ ‫ثب ‪ٕٞ‬ذست‪ ٣‬اذ‪ ٜ‬ا‪ ٢‬د‪ٍ٤‬ش‪٤ ،‬ى‪ ٣‬اص ااضب‪ ٢‬خب٘ذاٖ سبٔب٘‪ ٣‬ث‪٘ ٝ‬بْ ٘ػش ثوٗ‬ ‫اجذإِّه ثٗ ٘‪ٛ‬ح سا ث‪ ٝ‬رى‪ٔٛ‬ت ثشسب٘ذ أب ٘ت‪ٛ‬ا٘ست ‪ ٚ‬پسش إو‪٢ٚ ٢ٛ‬‬ ‫‪٤‬ع‪ٙٔ ٣ٙ‬ػ‪ٛ‬س ثٗ ٘‪ٛ‬ح ث‪ ٝ‬جب‪ ٢ٚ ٢‬ثش تخت ٘طست‪ .‬پوس اص ا‪٤‬وٗ ٔوبجوشا‬ ‫اِجتى‪ ٗ٥‬سا‪ ٣ٞ‬ض‪ٟ‬ش ؼض٘‪ ٗ٥‬دس اـؽب٘ستبٖ ضذ ‪ ٚ‬دس ا٘جب روىو‪ٔٛ‬وت سا ثوش‬ ‫دست ٌشـت‪.‬‬ ‫د‪ِٚ‬ت سبٔب٘‪ ٣‬و‪ ٝ‬رى‪ٔٛ‬ت‪ ٣‬ضع‪٥‬ؿ ث‪ٛ‬د ‪ ٚ‬اص سٕت ـشاس‪ٚ‬د (ٔب‪ٚ‬ساءاِ‪ٙ‬و‪ٟ‬وش)‬ ‫٘‪٥‬ض ثب رى‪ٔٛ‬ت ٔسّٕبٖ ‪ ٚ‬تشن٘ژاد ا‪ّ٤‬هخب٘‪٥‬بٖ دسٌ‪٥‬ش جو‪ٙ‬وً ثو‪ٛ‬د ثو‪ٝ‬‬ ‫٘بابس اِجتى‪ ٗ٥‬ربوٓ ؼض٘‪ ٗ٥‬پز‪٤‬شـت‪ .‬اِجتى‪ ٗ٥‬تب پب‪٤‬بٖ إش خ‪ٛ‬د دس ضو‪ٟ‬وش‬ ‫ؼض٘‪ ٗ٥‬البٔت ٌض‪٤‬ذ أب د‪ِٚ‬ت‪ ٣‬و‪ ٢ٚ ٝ‬ث‪٥ٙ‬بد ٘‪ٟ‬بد پوس اص اٖ ثو‪ ٝ‬اوّوت‬ ‫ا٘تسبه ث‪ ٝ‬ض‪ٟ‬ش ؼض٘‪ ٗ٥‬ث‪ ٝ‬رى‪ٔٛ‬ت ؼض٘‪٤ٛ‬بٖ ٔط‪ٟٛ‬س ٌطت‪.‬‬ ‫‪٤‬ى‪ ٣‬اص ٘بٔذاستش‪ ٗ٤‬جب٘ط‪ٙ٥‬بٖ اِجتى‪ ٗ٥‬دأبد ‪ ٢ٚ‬سجىتى‪ ٗ٥‬ث‪ٛ‬د‪ .‬سجىتىو‪٥‬وٗ‬ ‫ثب ٘طبٖ دادٖ ضب‪٤‬ستٍ‪ ٣‬خ‪ٛ‬د ث‪ ٝ‬ثضسٌبٖ تشن ت‪ٛ‬ا٘ست‪ ٝ‬ث‪ٛ‬د پطوتو‪٥‬وجوب٘و‪ٚ ٣‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ا‪ِٚ‬ضبلالس ا‪٤‬ط‪٥‬ک ٌ‪ِ ٝ‬وٗ طوشـو‪ٝ‬‬ ‫ٌئذ‪٤‬ت ثو‪٥‬وش د‪٤‬و‪٤ٛ‬وٗ ائو‪٤ٛ‬و‪ٙ‬و‪ٝ‬‬ ‫ا‪٥‬خذ‪٤‬الس‪.‬د‪ ٛ٤‬ا‪ِ٘ٚ‬والس‪ٌ ٢‬واس‪ٜ‬‬ ‫٘ذ‪ ٜ‬سئ‪٥ٙ٤ٛ‬ت اوص‪-‬اوص‪ ٝ٘ٚ‬دئذ‪:٢‬‬ ‫‪٤‬بخط‪ ٣‬ا‪ِِٚ‬ذ‪ٌ.ٚ‬ئج‪ ٝ‬ا‪ِ٘ٚ‬الس‪ ٢‬ث‪٥‬ش‬ ‫ث‪٥‬ش ‪ ٝ٥٥٤‬س‪. ْ ٜ‬‬‫ا‪ِٚ‬ضووبلووالسا ثوو‪٥‬ووش اص اوواس‪ٜ‬‬ ‫ن ‪٤‬ئذ‪٤‬شد‪٤‬ت ‪٤‬بت‪٥‬شد‪ٌ .٢‬ئجو‪ٝ‬‬ ‫دٖ ث‪٥‬ش اص وئچ‪٘ ٝ‬ذٖ س‪٘ٛ‬شا د‪٤‬و‪ٛ‬‬ ‫ا‪ٚ‬ضبلالس‪٤ ٢‬وئوٕو‪ ٝ‬ن ا‪٤‬سوتو‪ٝ‬‬ ‫د‪.٢‬ا‪ ِٚ‬لبسخ‪٥‬ت ‪ٌ ٚ‬ئتذ‪ ٢‬وو‪٣‬‬ ‫د‪٤‬طّش‪ ٣ٙ٤‬ا‪٤‬ت‪٥‬تس‪ . ٗ٥‬ا‪ِٚ‬ضبلالس‪ٗ٤‬‬ ‫‪٤‬بت‪٥‬ت‪٤-‬بتٕبد‪٤‬ؽ‪ ٣ٙ٥‬ث‪ّٕ٥‬ه ا‪ٚ‬ا‪ ٖٛ‬دئذ‪:٢‬‬ ‫اسد‪ٚ ٢‬اس‬ ‫ٔػطف‪ٔ ٣‬ػطف‪٘ ٣‬ژاد‪ٔ،‬تخّع ث‪٘» ٝ‬ژاد‪ «٢‬دس سوبَ ‪1331‬‬ ‫دس ٔ‪ٙ‬طم‪ ٝ‬لش‪ ٜ‬داغ س‪ٚ‬ستب‪ٔ ٢‬حٕ‪ٛ‬د وبؼ‪ ٣‬د‪٤‬وذ‪ ٜ‬ثو‪ ٝ‬جو‪ٟ‬وبٖ‬ ‫ٌط‪ٛ‬د ‪ ٢ٚ .‬اص ‪ٕٞ‬بٖ س‪ٛ٘ ٗ٥ٙ‬ج‪ٛ‬ا٘‪ ٣‬االل‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ضعش ‪ ٚ‬ضباوش‪٢‬‬ ‫داضت ‪ ٓٞ ٚ‬او‪ ٖٛٙ‬سبوٗ ت‪ٟ‬شاٖ ٔ‪ ٣‬ثبضذ ‪ .‬اص سوش‪ٚ‬د‪ٞ ٜ‬وب‪٢‬‬ ‫ا‪ٚ‬ست‪:‬‬ ‫ٌاصِ‪٥٤ ٝ‬شْ ٔبؼبصادا‬ ‫ٌُ ثبض‪ٙ٥‬ب د‪ٚ‬ال٘ذ‪٤‬ؽ‪ٓ٥‬‬ ‫ا٘تربسداٖ ‪ٛ٤‬س‪ِٛٚ‬ثذ‪٢‬‬ ‫‪ َٛ٤‬ثبض‪ٙ٥‬ب د‪ٚ‬ال٘ذ‪٤‬ؽ‪. ٓ٥‬‬ ‫دئذ‪ ٗ٥ٌّ ٓ٤‬تبْ ‪٤‬ئٕبؼب‬ ‫پ‪٥ٙ‬ش ااسن ثبَ لب‪ٕ٤‬بؼب‬ ‫دئٕ‪ ٝ‬د‪ ٓ٤‬و‪ ٣‬ث‪ّ٥‬س‪ ٗ٥‬لبؼب‬ ‫ائُ ثبض‪ٙ٥‬ب د‪ٚ‬ال٘ذ‪٤‬ؽ‪ٓ٥‬‬ ‫اس‪٤‬تٕ‪٥‬طٓ سبس‪٤ ٢‬بؼ‪٣‬‬ ‫د‪ٚ‬ؼشأ‪٥‬طبْ سبس‪ٕ٤‬سبؼ‪٣‬‬ ‫ث‪٥‬ط‪٥‬شٔ‪٥‬طٓ لب‪٤‬مب٘بؼ‪٣‬‬ ‫ض‪ َٛ‬ثبض‪ٙ٥‬ب د‪ٚ‬ال٘ذ‪٤‬ؽ‪ٓ٥‬‬ ‫دئٕ‪ ٝ‬د‪ ٓ٤‬و‪ ٣‬ضع‪٥‬ش ِط‪ٗ٥‬‬ ‫ث‪٥‬ش ث‪٥‬ش‪٤‬ض‪ ٜ‬اى‪ ٗ٥‬ل‪ٛ‬ض‪ٖٛ‬‬ ‫ضباش‪ ٗ٤‬اؼش‪ٕ٤‬بص ثبض‪ٗ٥‬‬ ‫ابَ ثبض‪ٙ٥‬ب د‪ٚ‬ال٘ذ‪٤‬ؽ‪ٓ٥‬‬ ‫ل‪ٛ‬ساخ ثضٔ‪ٌِٛٛ ٣‬ستب٘‪٣‬‬ ‫ٌّس‪ ٗ٥‬ابض‪٥‬مالس س‪ِٛ‬طب٘‪٣‬‬ ‫ٌاس‪٤ ٖٚ‬بص‪٤‬ک ٔػطف‪٣٘ ٣‬‬ ‫ٌُ ثبض‪ٙ٥‬ب د‪ٚ‬ال٘ذ‪٤‬ؽ‪ٓ٥‬‬ ‫*قایىاق‪644:‬شاعزدن طىش شعزلز کتابی‬ ‫ارذبایجان دا ادبی مکتب لر‬ ‫‪-3‬جً‪/‬ریماوتیشم ادبی مکتبی‬ ‫ٌئچٕ‪٥‬ص سب‪ ٗ٥٘ ٣٤‬اسد‪..ٚ ٢‬‬ ‫ثعض‪ِ ٣‬ش‪ ٢‬ا‪ٚ‬صِش‪ ٣ٙ٤‬وئچٕ‪٥‬ط‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ت‪ٛ‬ه‪ ،‬اسالْ خّ‪٥‬ف‪ِ ٝ‬ش‪ٙ٤‬و‪٥‬وٗ ‪،‬‬ ‫ت‪ٛ‬سن سّطبٖ الس‪٤‬و‪ٙ‬و‪٥‬وٗ روىوٕوشاٖ ِو‪٥‬وؽو‪ ٣‬صأوبٖ الس‪٤‬و‪ٙ‬و‪٣‬‬ ‫اسص‪ٚ‬ال‪٥٤‬شد‪ ٢‬الس ‪ .‬ا‪٘ٚ‬ب ٌاس‪ ٜ‬د‪ ٜ‬وئچٕ‪٥‬ط‪،ٝ‬توبس‪٤‬وخو‪ ،ٝ‬خوالـوت‬ ‫صأبٖ ‪ٙ٤‬ب لب‪٥٤‬ذاساق ضشل‪ِ ٣‬ش؛خطبث‪ٙ‬بٔ‪ِ ٝ‬ش‪ ،‬دساْ الس ‪،‬ـوبجوعو‪ِ ٝ‬وش‬ ‫‪٤‬بص‪٤‬شد‪٤‬الس ‪.‬‬ ‫ثبضمب‪ ،‬دا‪ٞ‬ب ل‪ٛ‬ت ِ‪ٌ ،٣‬ئت ‪ٌ-‬ئذ‪ ٜ‬دا‪ٞ‬ب دا لب٘بدال٘بٖ ث‪ ٣‬سبؼوالْ‬ ‫خ‪٥‬بَ دا ‪ٚ‬اس ا‪٤‬ذ‪ . ٢‬ث‪، ٛ‬صٔ‪ ٝٙ٥‬س‪٤ ٣‬ئشد‪ ٜ‬ا‪ٚ‬الٖ‪،‬ل‪٥‬ذاس‪ ٣٘ ٣‬خوبِوک‬ ‫رشوبت ‪ٙ٤‬ذاٖ االٖ‪ ٌّٝ ،‬جه اسص‪ٚ‬الس‪ٙ٤‬ذاٖ‪٤،‬بساتٕبق ‪ٛٞ‬س ‪ٚ‬‬ ‫ارتشاظ ‪ٙ٤‬ذاٖ د‪ٚ‬ؼبٖ ث‪٥‬ش خ‪٥‬بَ ا‪٤‬ذ‪.٢‬‬ ‫پبسال‪٤‬بٖ ث‪٥‬ش ا‪٥ٔٚ‬ذ‪ ،‬ا‪٤‬ط‪٥‬مّو‪ٌّ ٣‬و‪ ٝ‬جوه ااوتوموبد‪-20 ٢‬جو‪٣‬‬ ‫اػشتشل‪ ٣‬پش‪ٚ‬س‪ ٚ‬سٔب٘ت‪٥‬ه ِش‪ ٗ٥ٙ٤‬اثشِش‪ٙ٤‬ذ‪ ٜ‬ثبض‪ّ٥‬جب سو‪٥‬وجو‪٢ٚ ٝ‬‬ ‫ج‪ٟ‬ت د‪٤‬ش ‪.‬‬ ‫ث‪ ٛ‬دوس‪ٌ ٖٚ‬اسوّٕ‪ ٣‬س‪ٔٚ‬ب٘ت‪٥‬ه ِش‪ٙ٤‬ذٖ ث‪٥‬ش‪ٔ ٢‬حٕذ ‪ٞ‬بد‪ ٢‬د‪٤‬ش ‪.‬‬ ‫ٔحٕذ ‪ٞ‬بد‪٤ ، ٢‬بضبد‪٤‬ؽ‪ِ ٌٖٛ ٣‬ش‪ٔ ٗ٤‬ح‪٥‬ط ‪ ٗ٤‬اٖ ٔذ‪ٞ‬ص ٔ‪ٙ‬وروش‪ٜ‬‬ ‫ِش‪ٙ٤‬ذٖ‪،‬اٖ وذسِ‪ِ ٣‬ار‪ٙ٥ِ ٝ‬ذٖ ‪٤‬بصا٘ذا ث‪ ٛ‬اؤ‪٥‬ذ ِ‪٤ ٝ‬بضب‪٥٤‬ش ‪ ٚ‬تسّ‪٣‬‬ ‫تبپ‪٥‬ش ‪ .‬ا‪٥ٔ» ،ٚ‬ذاٖ رشه خبطش‪ِ ٜ‬ش‪ٙ٤‬ذٖ «ادِ‪ ٣‬ث‪٥‬ش تػ‪٤ٛ‬وش‪٤‬و‪ٙ‬وذ‪ٜ‬‬ ‫ٔحبسث‪ ٝ‬د‪ٞ‬طت ِش‪ ٣ٙ٤‬سب‪٤‬ذ‪٤‬مذاٖ س‪٘ٛ‬شا ا‪ٚ‬ص‪ ٌّٝ ٛ٘ٚ‬ج‪ ٝ٥‬تو‪ٛ‬تو‪ٛ‬ه‬ ‫دئ‪٥٥‬ش ‪:‬‬ ‫ـش‪٤‬بد ضتبد‪ ٌِٝٛ ٜ‬جىذ‪٤‬ش ‪٤‬ئ‪ٌِٛ ٝٙ‬طٗ‪،‬‬ ‫ت‪ٛ‬سپبق ل‪ٛ‬جبؼ‪ ٣‬ا‪ِٚ‬سب دا ا٘سب٘السا ٔذـٗ ‪.‬‬ ‫ارسثب‪٤‬جبٖ س‪ٔٚ‬ب٘ت‪٥‬ه ِش‪ٙ٤‬ذ‪ ٜ‬اجتٕبا‪- ٣‬س‪٥‬بسو‪ٔ ٣‬سوئّو‪ِ ٝ‬وشوِو‪ٝ‬‬ ‫‪٤‬ب٘بض‪ ،٣‬طج‪٥‬عت ‪ ٗ٤‬ا٘عىبس‪، ٣‬ضعشد‪ٙٔ ٜ‬رش‪ِ ٜ‬وش ‪٤‬وبساد‪٤‬وّوٕوبسو‪٣‬‬ ‫خػ‪ٛ‬غ‪٥‬ت‪ ٣‬ل‪ٛ‬ت ِ‪ ٣‬ا‪ِٕٛٚ‬ضذ‪ٚ‬س ‪ .‬ا‪٘ٚ‬الس‪ ،‬جٕع‪٥‬ت ربدث‪ِ ٝ‬ش‪ٙ٤‬وذ‪ٜ‬‬ ‫ا‪ِٚ‬ذ‪ٚ‬ؼ‪ ٛ‬و‪،٣ٕ٥‬ث‪ٛ‬سادا دا ٔع‪ٙ‬ب‪،‬ـ‪٥‬ى‪٥‬ش ‪ ٚ‬د‪ٚ‬ض‪٘ٛ‬ج‪ ٝ‬اختبسٔ‪٥‬طالس ‪.‬‬ ‫وبئ‪ٙ‬بت ‪ ،ٗ٤‬طج‪٥‬عت ‪ٌ ٗ٤‬اصَ ِ‪٥‬ىّش‪ ٝٙ٤‬ثا‪ٛ٤‬ن ا‪٥ٕٞ‬ت ‪ٚ‬ئشٔ‪٥‬وص‬ ‫‪ ٚ‬ا‪٘ٚ‬الس‪ ٢‬ـّسف‪ ٣‬ثبخ‪ٕ٥‬ذاٖ ٔع‪ٙ‬بال٘ذ‪٤‬شٔبق ا‪٤‬ست‪ٔ ٝ‬و‪٥‬وطوّوش ‪. .‬‬ ‫غحت ٘‪ٛ‬س‪ٚ‬ص ربق ‪ٙ٤‬ذاو‪ ٣‬ضعش‪ٙ٤‬ذ‪ ٜ‬ر‪٥‬بت ‪ ٗ٤‬ضذ‪٤‬ت ِوش‪٤‬و‪ٙ‬و‪٣‬‬ ‫د‪ٚ‬ض‪ ٚ ٝ٤ ٕٝ٘ٛ‬ث‪٘ٛ‬الس ا‪٤‬چش‪٤‬س‪ٙ٥‬ذ‪ ٜ‬ربق تبپٕبؼب ابؼ‪٥‬ش‪٤‬ش‪:‬‬ ‫دْ د‪٤‬شو‪ ،٣‬ض‪ٛ‬ق ابسؼ دِجشِ‪ٔ ٝ‬ست ا‪ٚ‬الق‪،‬‬ ‫دْ د‪٤‬شو‪٥٘،٣‬ست‪ ٣‬اسا‪٤‬بق ‪،‬تبو‪ٞ ٣‬ست ا‪ٚ‬الق‪،‬‬ ‫دْ د‪٤‬شو‪، ٣‬ثت ِش‪ ٢‬ا‪ٛ٘ٚ‬د‪ٚ‬ه رک پشست ا‪ٚ‬الق‪،‬‬ ‫دْ د‪٤‬شو‪، ٣‬جّٕ‪ٚ ٝ‬اـ‪ ٣‬ا‪ٟ‬ذ اِست ا‪ٚ‬الق ‪.‬‬ ‫ث‪ ٛ‬ج‪ٟ‬ت دٖ ‪ٞ‬بد‪ ٗ٥٘ ٢‬لّٕ‪ ٣‬دا‪ٞ‬ب ل‪ٛ‬ت ِو‪٥‬وذ‪٤‬وش ‪.‬ا‪ٔ ،ٚ‬وفوتو‪٘ٛ‬و‪ٛ‬‬ ‫‪،‬ر‪٥‬شا٘‪ ٣‬ا‪ِٚ‬ذ‪ٚ‬ؼ‪ٛ‬وبئ‪ٙ‬بت ‪ٞ‬ش رس‪ ٜ‬سو‪٥‬و‪ٙ‬وذ‪ ٜ‬وو‪ ٣‬سوش‪ ٢‬اسأوبق‬ ‫‪،‬تبپٕبق ا‪٤‬ست‪٤ ٝ‬ش‪.‬‬ ‫»ثذا‪٤‬ع طج‪٥‬عت«ر‪٥‬بت ‪ٙ٤‬ذا »رُ ائذ‪ ٜ‬ث‪ ّٕٝ٥‬د‪« ٣ٍ٤‬س‪ٛ‬اَ الس‪ٗ٤‬‬ ‫ج‪ٛ‬اه ‪ ٣ٙ٤‬س‪ٛ‬اَ السدا‪،‬ث‪ٛ‬الق السدا اسا‪٥٤‬ش‪ ،‬ـبجع‪ ٝ‬صاس ٔ‪ٙ‬رش‪ِ ٜ‬وش‪ٜ‬‬ ‫ر‪٥‬شات لبِذ‪٤‬ؽ‪ ٣٘ ٣‬دئ‪٥٥‬ش ‪:‬‬ ‫ظّٓ ا‪ ٣ّٞ‬خشاه ائ‪ ّٝ٥‬د‪ٌِٛ ٢‬ضاس ‪ٚ‬ج‪ٛ‬د‪،٢‬‬ ‫‪ٚ‬ا‪ٚ ٢‬ا‪ ،ٜ‬ستٓ ٔح‪ ٛ‬ائّ‪ ٝ‬د‪ ٢‬ثبغ ض‪ٟٛ‬د‪، ٢‬‬ ‫ا‪٤‬طت‪ ٝ‬اا‪ٛ٤ ٣‬س رضٖ ِ‪ ٛ‬ث‪٥‬ش سس ِ‪ ٝ‬ث‪ٛ‬داق الس‪،‬‬ ‫ثش خبطش ائذ‪٤‬ت ض‪٥‬ط‪ ٝ‬سب‪٤‬ب ضبخ ا‪ٚ‬ا‪ ٖٛ‬اؼالس ‪...‬‬ ‫اسد‪ٚ ٢‬اس‬ صفحه 6 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫یکشىبٍ ‪ 9‬مرداد ‪ 34 * 1441‬جًالی‪1 * 2422‬محرم ‪ * 1443‬سال سی ی دیم ( ایتًز ایکیىجی ایل ) * شمارٌ ( سایی ) ‪5555 :‬‬ ‫ارامش در وظام پًلی بزقزار میشًد‬ ‫سئیغ ًْ تا‪ٛ‬ی ٗشًضی ُلت‪ٗ 6‬ز٘‪ٞ‬ػ‪ ٠‬اهذاٗاتی‬ ‫ً‪ ٠‬دس حاّ ا‪ٛ‬زإ اػت دس ساػتای ا‪ٛ‬ضثاط تخـکی‬ ‫‪ ٝ‬ػاٗا‪ٛ‬ذ‪١‬ی ‪ٛ‬اتشاصی تا‪ٛ‬ی ‪١‬اػت ً‪ ٠‬اٗکیکذ‪ٝ‬اسیکٖ‬ ‫تذا‪ ٕٝ‬داؿت‪ ٠‬تاؿذ ‪ ٝ‬تاػج اساٗؾ دس ‪ٛ‬ظإ پ‪ٓٞ‬ی ‪ٝ‬‬ ‫دس ‪٢ٛ‬ایت ً‪ٜ‬تشّ ٗتـیش‪١‬ای ًال‪ ٙ‬اهتلادی ؿ‪ٞ‬د‪2‬‬ ‫ػٔی کآح اتادی دستاس‪ٛ ٟ‬کش ػکدکشد‪ ٟ‬هکا‪ٛ‬ک‪ٛٞ‬کی‬ ‫تا‪ٛ‬ی ‪١‬ا اظ‪٢‬اسداؿت‪ 6‬تش اػاع ٗل‪ٞ‬ت‪ ٠‬ؿ‪ٞ‬سای پ‪ّٞ‬‬ ‫‪ ٝ‬اػتثاس دس ُزؿت‪ ٠‬حذاًخش تی‪ 06 ٚ‬تا ‪ 07‬دسککذ‬ ‫ت‪ٞ‬د ً‪ ٠‬دس حاّ حاضش اص ‪ 07‬دسکذ ت‪ 01 ٠‬دسککذ‬ ‫دستاس‪ ٟ‬تا‪ٛ‬ی ‪١‬ا ‪ٞٗ ٝ‬ػؼ‪١٠‬ای ٗآی ًک‪ٗ ٠‬کوکشسات‬ ‫تا‪ٛ‬ی ٗشًضی ت‪ٝ ٠‬یظ‪ ٟ‬دس ً‪ٜ‬تشّ تشاص‪ٛ‬اٗ‪ ٠‬تا‪ٛ‬ی ‪١‬کا‬ ‫سا سػایت ‪٘ٛ‬یً‪ٜٜ‬ذ‪ ،‬اکضایؾ یاکت‪ ٠‬اػت‪ٝ 2‬ی اداٗک‪٠‬‬ ‫داد‪ 6‬تا‪ٛ‬ی ٗشًضی دس ساػتای ٗذیشیت ت‪ٞ‬سٕ تشای‬ ‫‪١‬ش تا‪ٛ‬ی دس چاسچ‪ٞ‬ب ػیاػت‪١‬ای پ‪ٓٞ‬ی خ‪ٞ‬دؽ‪،‬‬ ‫ً‪ٜ‬تشّ ٗوذاسی تشاص‪ٛ‬اٗ‪ ٠‬سا دس دػت‪ٞ‬س ًکاس داسد ‪ٝ‬‬ ‫ٗـخق اػت ً‪ ٠‬تشاص‪ٛ‬اٗ‪١ ٠‬ش تا‪ٛ‬ی‪ٗ ،‬ت‪ٜ‬کاػکه تکا‬ ‫ا‪١‬ذاف ًال‪ ٙ‬اهتلادی چک‪ٗ ٠‬کوکذاس تکایکذ سؿکذ‬ ‫ً‪ٜ‬ذ‪2‬کآح اتادی تلشیح ًشد‪ 6‬تا‪ٛ‬ی‪١‬ایی ً‪ ٠‬ای‪ٚ‬‬ ‫‪ٛ‬ؼثت سؿذ سا سػایت ‪ٌٜٜٛ‬ذ‪ٗ ،‬ـ٘‪ ّٞ‬اضاک‪ ٠‬ػدشد‪ٟ‬‬ ‫ها‪ٛٞٛ‬ی خ‪ٞ‬ا‪ٜ١‬ذ ؿذ‪ 2‬تش ‪٘١‬ی‪ ٚ‬اػاع ایک‪ٗ ٚ‬لک‪ٞ‬تک‪٠‬‬ ‫رذیذ ؿ‪ٞ‬سای پ‪ ٝ ّٞ‬اػتثاس ً٘ی ٗیً‪ٜ‬ذ ا‪ٛ‬ضثاط‬ ‫پ‪ٓٞ‬ی خ‪ٞ‬تی دس ؿثٌ‪ ٠‬تا‪ٌٛ‬ی ًـ‪ٞ‬س ایزاد ؿک‪ٞ‬د ‪ٝ‬‬ ‫ا‪ٛ‬چ‪ ٠‬سا ً‪ ٠‬تا‪ٛ‬ی ٗشًضی ت‪ ٠‬ػ‪ٜٞ‬ا‪ًٜ ٙ‬تشّ ٗوذاسی‬ ‫تشاص‪ٛ‬اٗ‪ ٠‬ت‪ ٠‬تا‪ٛ‬ی‪١‬ا اتالؽ ٗیً‪ٜ‬ذ‪ٗ ،‬کذ ‪ٛ‬کظکش هکشاس‬ ‫ُیشد ‪ ٝ‬سػایت ً‪ٜٜ‬ذ ً‪ ٠‬اُش سػایت ‪ٌٜٜٛ‬کذ‪ ،‬ایک‪ٚ‬‬ ‫اضاک‪ ٠‬ػدشد‪ ٟ‬ها‪ٛٞٛ‬ی ت‪ ٠‬ک‪ٞ‬ست خک‪ٞ‬دًکاس اػک٘کاّ‬ ‫خ‪ٞ‬ا‪١‬ذ ؿذ‪2‬سئیغ ًْ تا‪ٛ‬ی ٗشًضی ‪١‬ک٘کچک‪ٜ‬کیک‪ٚ‬‬ ‫دستاس‪ً ٟ‬ا‪١‬ؾ تذ‪١‬ی تا‪ٛ‬ی‪١‬ا ت‪ ٠‬تا‪ٛ‬کی ٗکشًکضی‬ ‫ُلت‪ 6‬یٌی اص ػاص‪ًٝ‬اس‪١‬ایی ً‪ ٠‬تا‪ٛ‬ی ٗکشًکضی‬ ‫داسد‪ ،‬تو‪ٞ‬یت تاصاس تی‪ ٚ‬تا‪ٌٛ‬ی اػت؛ تکاصاسی ًک‪٠‬‬ ‫ً٘ی ٗیً‪ٜ‬ذ تا‪ٛ‬ی ‪١‬کا ‪ٛ‬کیکاص‪١‬کای ‪ٛ‬کوکذیک‪ٜ‬کِکی‬ ‫خ‪ٞ‬دؿا‪ ٙ‬سا تت‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬ذ دس ا‪ ٙ‬تاٗی‪ًٜٜ ٚ‬ذ‪ٝ2‬ی تلشیکح‬ ‫ًشد‪ 6‬دس ‪ٝ‬اهغ تا‪ٛ‬ی‪١‬ا ٗیت‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬ذ دس ایک‪ ٚ‬تکاصاس تکا‬ ‫اػتلاد‪ ٟ‬اص ا‪ٝ‬سام د‪ٓٝ‬تی ً‪ ٠‬دس اختیاس ٗیُکیکش‪ٛ‬کذ‪،‬‬ ‫ای‪ ٚ‬ا‪ٝ‬سام سا ٗ‪ٞ‬سد ٗؼاٗٔ‪ ٠‬هشاسد‪ٜ١‬ذ ‪ ٝ‬ت‪٢ٛ ٠‬کاد‪١‬کای‬ ‫دیِش تلش‪ٝ‬ؿ‪ٜ‬ذ ‪ ٝ‬اص عشین ا‪ ٙ‬تاٗی‪ٗ ٚ‬کآکی ا‪ٛ‬کزکإ‬ ‫د‪ٜ١‬ذ‪ 2‬کآح اتادی اداٗ‪ ٠‬داد‪٘١ 6‬چ‪ٜ‬ی‪ ٚ‬ػاٗا‪ٛ‬کذ‪١‬کی‬ ‫تا‪ٛ‬ی‪١‬ا ‪ ٝ‬اکالح ‪ٛ‬ظإ تا‪ٌٛ‬ی یٌی اص ٗکحک‪ٞ‬س‪١‬کای‬ ‫رذی اػت ً‪ ٠‬دس تا‪ٛ‬ی ٗشًضی ؿکش‪ٝ‬ع ؿکذ‪ٝ ٟ‬‬ ‫تشای ‪١‬ش یی اص تا‪ٛ‬ی ‪١‬ا دس چکاسچک‪ٞ‬ب ًک‪ٜ‬کتکشّ‬ ‫تشاص‪ٛ‬اٗ‪٠‬ای ً‪ ٠‬اتلام ٗیاکتذ تکش‪ٛ‬کاٗک‪ٗ ٠‬ـکخکلکی‬ ‫‪ٝ‬ر‪ٞ‬د داسد تا تشای سککغ ‪ٛ‬کاتکشاصی ‪ٗ ٝ‬کذیکشیکت‬ ‫تشاص‪ٛ‬اٗ‪ ٠‬خ‪ٞ‬د چ‪ ٠‬اهذاٗاتی تایذ ا‪ٛ‬کزکإ د‪١‬کذ ًک‪٠‬‬ ‫ت‪ٞ‬ػظ ح‪ٞ‬ص‪ٛ ٟ‬ظاست تا‪ٛ‬ی ٗشًضی پکیکِکیکشی ‪ٝ‬‬ ‫د‪ٛ‬ثاّ ٗیؿ‪ٞ‬د‪2‬‬ ‫معاین یسیز صمت‪َ :‬متزاسی تجارت خارجی وشدیک است‬ ‫ٗؼا‪ ٙٝ‬ک‪ٜ‬ایغ ػ٘‪ٗٞ‬ی ‪ٝ‬صاست ک‪ٜ‬کؼکت‪ٗ ،‬کؼکذ‪ٝ ٙ‬‬ ‫تزاست تا اؿاس‪ ٟ‬ت‪ ٠‬ای‪ ٠ٌٜ‬دس حاّ حاضش ‪ٗ 04‬یٔیکاسد‬ ‫دیس حزٖ کادسات ‪ٗ 14 ٝ‬کیکٔکیکاسد دیس ٗکیکضا‪ٙ‬‬ ‫‪ٝ‬اسدات ًـ‪ٞ‬س اػت‪ُ ،‬لت‪ 6‬تشای ‪ٛ‬خؼتی‪ ٚ‬تاس تکشاص‬ ‫کادساتی ‪ٝ ٝ‬اسداتی ًـ‪ٞ‬س دس حکاّ تکشاتکش ؿکذ‪ٙ‬‬ ‫اػت‪٢ٗ 2‬ذی تشادسا‪ ٙ‬دس ‪٘١‬ایؾ س‪ٝ‬ص ٗٔی ک‪ٜ‬ؼت ‪ٝ‬‬ ‫ٗؼذ‪ ٙ‬دس تثشیض اظ‪٢‬اس اٗیذ‪ٝ‬اسی ًشد تا حزف ایک‪ٚ‬‬ ‫کاکٔ‪ ٠‬چ‪٢‬اس ‪١‬ضاس ٗیٔیاسد ت‪ٗٞ‬ا‪ٛ‬ی تکا پکایکا‪ ٙ‬ػکاّ‪،‬‬ ‫تشاتشی تشاص کادسات ‪ٝ ٝ‬اسدات ًـ‪ٞ‬س تذ‪ ٙٝ‬اتکٌکا‬ ‫ت‪ ٠‬دساٗذ‪١‬ای ‪ٛ‬لتی ٗحون ؿ‪ٞ‬د ‪2‬‬ ‫‪ٝ‬ی ُلت‪ 6‬تا تحون ای‪ ٖ٢ٗ ٚ‬تک‪ ٠‬ػک٘کت ًک‪ٜ‬کتکشّ‬ ‫ػاختاسی ت‪ٞ‬سٕ حشًت خ‪ٞ‬ا‪١‬یٖ ًشد‪2‬‬ ‫ٗؼا‪ٝ ٙٝ‬صیش ک٘ت تککًکیکذ ًکشد‪ 6‬اُکش ؿکیکشت‬ ‫ًاساکشی‪ٜ‬ی ٗشدٕ تثشیض دس ًـ‪ٞ‬س آِ‪ ٞ‬ؿ‪ٞ‬د ‪ٛ ٝ‬وکؾ‬ ‫اکشی‪ٜ‬ی ا‪ ٙ‬سا ؿا‪١‬ذ تاؿیٖ‪ ،‬ت‪ ٠‬ای‪ٛ ٖ٢ٗ ٚ‬ائْ خ‪ٞ‬ا‪١‬یٖ‬ ‫ؿذ ‪ ٝ‬آثت‪ ٠‬تایذ تدزیشیٖ ً‪ ٠‬خش‪ٝ‬د ػشٗای‪ ٠‬اص ًـ‪ٞ‬س‬ ‫‪ ٝ‬خشیذ ٗیٔیاسد‪١‬ا دیس اپاست٘ا‪ ٙ‬دس خاسد تک‪ٞ‬ػکظ‬ ‫ػشٗای‪ُ ٠‬زاسا‪ ٙ‬تا ای‪١ ٚ‬ذف ‪٘١‬خ‪ٞ‬ا‪ٛ‬ی ‪ٛ‬ذاسد تا ایک‪ٚ‬‬ ‫حاّ اٗیذ‪ٝ‬اسیٖ تا ‪٘١‬ت ‪٘١ ٝ‬شا‪١‬ی کؼای‪ ٙ‬ک‪ٜ‬ؼتی ‪ٝ‬‬ ‫ت‪ٓٞ‬یذی ت‪ ٠‬ػ٘ت ‪٘١‬تکشاصی ‪ٝ‬اسدات ‪ ٝ‬ککادسات‬ ‫حشًت ً‪ٜ‬یٖ‪2‬‬ ‫تشادسا‪ ٙ‬تا اؿاس‪ ٟ‬ت‪ ٠‬تکًیذ ٗوإ ٗؼظکٖ س‪١‬کثکشی تکش‬ ‫ای‪ ٠ٌٜ‬ت‪ٓٞ‬یذ ً‪ٜٜ‬ذ‪ ٠ٛ ٟ‬ت‪٢ٜ‬ا ٗولش ٗـٌکالت ًـک‪ٞ‬س‬ ‫‪ٛ‬یؼت تٌٔ‪ ٠‬سا‪ ٟ‬حْ ‪ ٝ‬ت‪٢ٜ‬ا سا‪ٛ ٟ‬زات ًـ‪ٞ‬س اػکت‪،‬‬ ‫ُلت‪١ 6‬ش چ‪ٜ‬ذ اکالحات ػ٘ین اهتلادی کک‪ٞ‬ست‬ ‫ُشکت‪ ٠‬ت‪ٞ‬ػظ د‪ٓٝ‬ت ٗا‪ٜٛ‬ذ حزف اسص تکشرکیکحکی‪،‬‬ ‫تشخی ٗحذ‪ٝ‬دیت ‪١‬ا ‪ ٝ‬ت‪ِٜٜ‬ا‪١‬ا سا تشای تخؾ ت‪ٓٞ‬یکذ‬ ‫‪ ٝ‬ک‪ٜ‬ؼت ایزاد ًشد‪ ٟ‬اٗا ت‪ ٠‬ص‪ٝ‬دی ؿا‪١‬ذ احشات تٔ‪ٜ‬ذ‬ ‫ٗذت ا‪ ٙ‬ت‪ٝ ٠‬یظ‪ ٟ‬دس سهاتتی ؿذ‪ ٙ‬تاصاس خ‪ٞ‬ا‪١‬یٖ تک‪ٞ‬د‬ ‫‪ً ٝ‬ا‪١‬ؾ ‪ 46‬تا ‪ 41‬دسکذی تشخی هیک٘کت ‪١‬کا دس‬ ‫س‪ٝ‬ص‪١‬ای اخیش ‪ٛ‬یض ُ‪ٞ‬ا‪١‬ی تش ای‪ٞٗ ٚ‬ض‪ٞ‬ع اػت‪2‬‬ ‫ٗؼا‪ٝ ٙٝ‬صیش ک‪ٜ‬ؼت‪ٗ ،‬ؼذ‪ ٝ ٙ‬تزاست خکاعکش‪ٛ‬ـکا‪ٙ‬‬ ‫ًشد‪ 6‬دس د‪ٓٝ‬ت ػیضد‪ ٝ ٖ١‬تا تالؽ ٗز٘‪ٞ‬ػ‪ ٠‬ک٘ت‬ ‫م الف ‪ 412‬میاوٍ‬ ‫َشیىٍ یام مسکه کاَش یافت‬ ‫تشسػی‪١‬ا ‪ٛ‬ـا‪ٗ ٙ‬ید‪١‬ذ ً‪١ ٠‬ضی‪ٝ ٠ٜ‬إ ٗؼٌ‪ٛ ٚ‬ؼثت‬ ‫ت‪ ٠‬حذ‪ٝ‬د ‪ 06‬س‪ٝ‬ص هثْ ًا‪١‬ـی ت‪ٞ‬د‪ ٟ‬اػت‪ ،‬تکا ایک‪ٚ‬‬ ‫حاّ ص‪ٝ‬د‪١‬ای ت‪٢‬شا‪ٛ‬ی تشای اخز ای‪ٝ ٚ‬إ تایذ تیکؾ‬ ‫اص ‪ٗ 070‬یٔی‪ ٙٞ‬ت‪ٗٞ‬ا‪ ٙ‬پشداخت ً‪ٜٜ‬ذ‪2‬‬ ‫تشسػی اخشی‪ٝ ٚ‬ضؼیت هی٘ت ا‪ٝ‬سام ٗؼٌ‪ٛ ٚ‬ـا‪ٙ‬‬ ‫ٗی د‪١‬ذ ً‪١ ٠‬ش تشٍ ا‪ٝ‬سام ‪ٝ‬إ ٗؼٌ‪( ٚ‬تؼ‪ )٠‬دس‬ ‫کش‪ٝ‬سدی‪ٗ ٚ‬ا‪١ 073 ٟ‬ضاس ‪ ،566 ٝ‬دس اسدیث‪٢‬ـت ٗکا‪ٟ‬‬ ‫‪١ 074‬ضاس ‪ ٝ‬دس خشدادٗا‪ٛ ٟ‬یکض ‪١ 000‬کضاس ‪466ٝ‬‬ ‫ت‪ٗٞ‬ا‪ ٙ‬هی٘ت داس‪ٛ‬ذ‪١ 2‬ش تکشٍ ا‪ٝ‬سام تؼک‪٢‬کیکالت‬ ‫ٗؼٌ‪ ٚ‬تا‪ٛ‬ی ٗؼٌ‪ ٚ‬دس تیش ػاّ ُزؿت‪١ 004 ٠‬ضاس‬ ‫‪ ،466 ٝ‬دس ٗشداد ػاّ ُزؿت‪١ 075 ٠‬ضاس ‪ٝ 466 ٝ‬‬ ‫دس ؿ‪٢‬شی‪ٞ‬س ػاّ ُزؿت‪ ٠‬تا هی٘ت ‪١ 073‬ضاس ‪466 ٝ‬‬ ‫ت‪ٗٞ‬ا‪ ٙ‬داد ‪ ٝ‬ػتذ ٗیؿ‪ٞ‬د‪ 2‬ای‪ ٚ‬ا‪ٝ‬سام دس ٗا‪ٗ ٟ‬ک‪٢‬کش‬ ‫ػاّ ُزؿت‪١ 074 ٠‬ضاس ت‪ٗٞ‬ا‪ ،ٙ‬دس اتکا‪ٗ ٙ‬کا‪075 ٟ‬‬ ‫‪١‬ضاس ت‪ٗٞ‬ا‪ ٝ ٙ‬دس ارسٗا‪١ 006 ٟ‬ضاس ‪ 566 ٝ‬تک‪ٗٞ‬کا‪ٙ‬‬ ‫هی٘ت داؿت‪ٜ‬ذ‪ 2‬ا‪ٝ‬سام تؼ‪٢‬یالت ٗؼٌ‪ ٚ‬دس دی ‪ٝ‬‬ ‫ت‪ ٚ٘٢‬ػاّ ُزؿت‪ٛ ٠‬یض تا هی٘ت‪١‬ای ‪١ 074‬کضاس ‪ٝ‬‬ ‫‪١ 075 ٝ 366‬ضاس ‪ 466 ٝ‬ت‪ٗٞ‬ا‪ٗ ٙ‬ؼاٗٔ‪ٗ ٠‬کی ؿک‪ٞ‬د‪2‬‬ ‫ای‪ ٚ‬ا‪ٝ‬سام دس کش‪ٝ‬سدی‪ٗ ٚ‬ا‪ ٟ‬ػاّ راسی ‪١ 075‬کضاس‬ ‫‪ 266 ٝ‬ت‪ٗٞ‬ا‪ ٙ‬هی٘ت داسد ً‪ ٠‬ای‪ُ ٚ‬ضاسؽ تش اػاع‬ ‫‪٘١‬ی‪ ٚ‬هی٘ت ‪ٞٛ‬ؿت‪ ٠‬ؿذ‪ ٟ‬اػت‪2‬‬ ‫ؿ٘اس‪ 0060267606636630456ٟ‬تاسیخ ‪0060060041 6‬‬ ‫ریزوامٍ ارک‬ ‫َیات مًضًع قاوًن تعییه تکلیف یضعیت ثبتی اراضی ی ساختماوُای فاقد سىد رسمی ( وًبت ایل)‬ ‫اُ‪٢‬ی ٗ‪ٞ‬ض‪ٞ‬ع ٗاد‪ 7 ٟ‬ها‪ٗ ٝ ٙٞٛ‬اد‪ 07 ٟ‬ائی‪ٛ ٚ‬اٗ‪ ٠‬ها‪ ٙٞٛ‬تؼیی‪ ٚ‬تٌٔیق ‪ٝ‬ضؼیت حثتی ‪ ٝ‬اساضی ‪ ٝ‬ػاخت٘ا‪٢ٛ‬ای کاهذ ػ‪ٜ‬ذ سػ٘ی‬ ‫‪ -0‬تشاتش سای ؿ٘اس‪006002745 ٟ‬اص ًالػ‪١ 07550434 ٠‬یات ا‪ٞٗ ّٝ‬ض‪ٞ‬ع ها‪ ٙٞٛ‬تؼیی‪ ٚ‬تٌٔیق ‪ٝ‬ضؼیت حثتی اساضی ‪ ٝ‬ػاخت٘ا‪٢ٛ‬ای کاهذ ػ‪ٜ‬ذ سػ٘ی ٗؼتوش دس‪ٝ‬احذ حثت ٗٔی ٗیا‪ ٠ٛ‬تلشکات ٗآکٌکا‪ٛ‬ک‪٠‬‬ ‫تال ٗؼاسم ٗتواضی اهای ت‪٢‬شإ اػالٗی کشص‪ٛ‬ذ ٗح٘ذ ت‪ ٠‬ؿ٘اس‪ ٟ‬ؿ‪ٜ‬اػ‪ٜ‬اٗ‪ 37 ٠‬کادس‪ ٟ‬اصٗیا‪ ٠ٛ‬دس ؿؾ دا‪ َٛ‬یی هغؼ‪ ٠‬صٗی‪ٗ ٚ‬ضس‪ٝ‬ػی دیٖ ت‪ٗ ٠‬ؼاحت ‪ٗ 4143237‬تش ٗشتغ اص پالى‪ 42‬اکٔکی ‪ٝ‬اهکغ دس‬ ‫اساضی س‪ٝ‬ػتای ؿیخذس اتاد تخؾ‪ 00‬تثشیض خشیذاسی اص رؼلش اػالٗی ٗحشص ُشدیذ‪ ٟ‬اػت ‪ -4 2‬تشاتش سای ؿ٘اس‪0060002407 ٟ‬اص ًالػ‪١07550435 ٠‬یات ا‪ٞٗ ّٝ‬ض‪ٞ‬ع ها‪ ٙٞٛ‬تؼیی‪ ٚ‬تٌٔیق ‪ٝ‬ضؼیت‬ ‫حثتی اساضی ‪ ٝ‬ػاخت٘ا‪٢ٛ‬ای کاهذ ػ‪ٜ‬ذ سػ٘ی ٗؼتوش دس‪ٝ‬احذ حثت ٗٔی ٗیا‪ ٠ٛ‬تلشکات ٗآٌا‪ ٠ٛ‬تال ٗؼاسم ٗتواضی اهای ت‪ٜ٢‬إ اػالٗی کشص‪ٛ‬ذ ٗح٘ذ ت‪ ٠‬ؿ٘اس‪ ٟ‬ؿ‪ٜ‬اػ‪ٜ‬اٗ‪42 ٠‬کادس‪ ٟ‬اصٗیا‪ ٠ٛ‬دس ؿؾ دا‪َٛ‬‬ ‫یی هغؼ‪ ٠‬تاؽ ت‪ٗ ٠‬ؼاحت ‪ٗ 00627‬تش ٗشتغ اص پالى‪ 42‬اکٔی ‪ٝ‬اهغ دس اساضی س‪ٝ‬ػتای ؿیخذس اتاد تخؾ‪ 00‬تثشیض خشیذاسی اص ٗح٘ذ اػالٗی ٗکحکشص ُکشدیکذ‪ ٟ‬اػکت ‪ -72‬تکشاتکش سای ؿک٘کاس‪ٟ‬‬ ‫‪0066046374‬اص ًالػ‪١ 07550446 ٠‬یات ا‪ٞٗ ّٝ‬ض‪ٞ‬ع ها‪ ٙٞٛ‬تؼیی‪ ٚ‬تٌٔیق ‪ٝ‬ضؼیت حثتی اساضی ‪ ٝ‬ػاخت٘ا‪٢ٛ‬ای کاهذ ػ‪ٜ‬ذ سػ٘ی ٗؼتوش دس‪ٝ‬احذ حثت ٗٔی ٗیا‪ ٠ٛ‬تلشکات ٗآٌا‪ ٠ٛ‬تالٗؼاسم ٗتوکاضکی‬ ‫اهای ٗظلشآذی‪ ٚ‬اػالٗی کشص‪ٛ‬ذ ٗح٘ذ ت‪ ٠‬ؿ٘اس‪ ٟ‬ؿ‪ٜ‬اػ‪ٜ‬اٗ‪ 7541 ٠‬کادس‪ ٟ‬اصٗیا‪ ٠ٛ‬دس ؿؾ دا‪ َٛ‬یی هغؼ‪ ٠‬صٗی‪ٗ ٚ‬ضس‪ٝ‬ػی دیٖ ت‪ٗ ٠‬ؼاحت ‪ٗ 1061‬تش ٗشتغ اص پالى‪ 42‬اکٔی ‪ٝ‬اهغ دس اساضکی س‪ٝ‬ػکتکای‬ ‫ؿیخذس اتاد تخؾ‪ 00‬تثشیض خشیذاسی اص ‪ٛ‬زلؤی ًاظ٘ی ؿیخذس اتادی ٗحشص ُشدیذ‪ ٟ‬اػت ‪22‬‬ ‫ٓزات‪ٜٗ ٠‬ظ‪ٞ‬س اعالع ػ٘‪ٗ ٕٞ‬شاته دسد‪ٞٛ ٝ‬تت ت‪ ٠‬کاکٔ‪ 01 ٠‬س‪ٝ‬ص اُ‪٢‬ی ٗی ؿ‪ٞ‬د دسک‪ٞ‬ستی ً‪ ٠‬اؿخاف ‪ٛ‬ؼثت ت‪ ٠‬کذ‪ٝ‬س ػ‪ٜ‬ذ ٗآٌیت ٗتواضی اػتشاضی داؿت‪ ٠‬تاؿ‪ٜ‬ذ ٗی ت‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬ذ اص تاسیخ ا‪ٛ‬کتکـکاسا‪ٓٝ‬کیک‪ٚ‬‬ ‫اُ‪٢‬ی ت‪ٗ ٠‬ذت ‪ٗ 4‬ا‪ ٟ‬اػتشام خ‪ٞ‬د سا ت‪ ٠‬ای‪ ٚ‬اداس‪ ٟ‬تؼٔیٖ ‪ ٝ‬پغ اص اخز سػیذ ‪ ،‬ظشف ٗذت ‪ٗ 0‬ا‪ ٟ‬اص تاسیخ تؼٔیٖ اػتشام ‪ ،‬دادخ‪ٞ‬اػت خ‪ٞ‬د سا ت‪ٗ ٠‬شارغ هضایی توذیٖ ‪٘ٛ‬ای‪ٜ‬ذ ‪ 2‬تکذیک‪٢‬کی اػکت دس‬ ‫ک‪ٞ‬ست ا‪ٛ‬وضای ٗذت ٗزً‪ٞ‬س ‪ ٝ‬ػذٕ ‪ٝ‬ک‪ ّٞ‬اػتشام عثن ٗوشسات ػ‪ٜ‬ذ ٗآٌیت کادس خ‪ٞ‬ا‪١‬ذ ؿذ‪2‬‬ ‫رکًد در باسار کاالَای اساسی؛‬ ‫بزوج ی ریغه ارسان می شًد‬ ‫دتیش اتحادی‪ ٠‬ت‪ٌٜ‬ذاسا‪ٞٗ ٙ‬اد ؿزایی تا اؿکاس‪ ٟ‬تک‪٠‬‬ ‫ًا‪١‬ؾ هی٘ت تش‪ٛ‬ذ ‪ ٝ‬س‪ٝ‬ؿ‪ ،ٚ‬اص حثات هی٘ت ‪١‬کا‬ ‫تا ٗ‪٢‬شٗا‪ ٟ‬خثش داد‪2‬‬ ‫دسحآی ً‪ ٠‬اص صٗا‪ ٙ‬ارشایی ؿذ‪ ٙ‬اکالح یاسا‪ٛ‬ک‪٠‬‬ ‫‪١‬ا‪ ،‬اهالٕ اػاػی دس تاصاس اکضایؾ هی٘ت تکاییکی‬ ‫سا تزشت‪ً ٠‬شد‪ ٟ‬اػت حای دتیش اتحادی‪ ٠‬ت‪ٌٜ‬ذاسا‪ٙ‬‬ ‫ٗ‪ٞ‬اد ؿزایی اص اسصا‪ ٙ‬ؿذ‪ ٙ‬تشخی اهالٕ ؿکذایکی‬ ‫ٗا‪ٜٛ‬ذ س‪ٝ‬ؿ‪ ٝ ٚ‬تش‪ٛ‬ذ خثش ٗید‪١‬ذ‪2‬‬ ‫اهای هاػ٘ؼٔی حؼ‪ٜ‬کی تکا اؿکاس‪ ٟ‬تک‪ ٠‬ایک‪ٜ‬کٌک‪٠‬‬ ‫ت‪ٓٞ‬یذً‪ٜٜ‬ذُا‪ ٝ ٙ‬تک‪ٞ‬صیکغ ًک‪ٜ‬ک‪ٜ‬کذُکا‪ ٙ‬دیکِکش‬ ‫ا‪ِٛ‬یض‪ٟ‬ای تشای ُشا‪ً ٙ‬شد‪ً ٙ‬کای ‪١‬کا ‪ٛ‬کذاس‪ٛ‬کذ‪،‬‬ ‫ُلت‪ 6‬تاصاس تیؾ اص ای‪ً ٚ‬ـؾ ُشا‪ٛ‬ی سا ‪ٛ‬کذاسد‬ ‫‪ ٝ‬تاصاس ًای ‪١‬ای اػاػی دس ا‪ٝ‬د سًک‪ٞ‬د خک‪ٞ‬د‬ ‫هشاس داسد‪ٗ 2‬کا تک‪ ٠‬د‪ٛ‬کثکاّ ٗـکتکشی ‪ ٝ‬ککش‪ٝ‬ؽ‬ ‫ار‪ٜ‬اعٗا‪١ ٙ‬ؼتیٖ‪2‬‬ ‫دتیش اتحادی‪ ٠‬ت‪ٌٜ‬ذاسا‪ٞٗ ٙ‬اد ؿزایی اککض‪ٝ‬د‪١ 6‬کٖ‬ ‫اً‪ ٜٙٞ‬دس تاصاس ػ٘ذ‪ ٟ‬کش‪ٝ‬ؿی ؿا‪١‬ذ ًا‪١‬ؾ ‪06‬‬ ‫دسکذی هی٘ت س‪ٝ‬ؿ‪١ ٚ‬ؼتیٖ‪١ 2‬ش ًیٔ‪ُٞ‬شٕ تش‪ٛ‬ذ‬ ‫‪ ٖ١‬دس تاصاس ًا‪١‬ؾ ‪١ 06‬ضاس ت‪ٗٞ‬ا‪ٛ‬ی سا تکزکشتک‪٠‬‬ ‫ًشد‪ ٟ‬اػت ً‪ ٠‬تا ‪ٝ‬اسدات تش‪ٛ‬ذ ‪ ٝ‬تشداؿت تش‪ٛ‬کذ‬ ‫پیؾ تی‪ٜ‬ی ٗیً‪ٜ‬یٖ هی٘ت تش‪ٛ‬ذ تا ‪١ 46‬ضاس ت‪ٗٞ‬ا‪ٙ‬‬ ‫دس ‪١‬ش ًیٔ‪ٛ ٞ‬یض ًا‪١‬ؾ پیذا ً‪ٜ‬ذ‪2‬‬ ‫هی٘ت ‪١‬ش حٔه س‪ٝ‬ؿ‪ٛ ٚ‬ثاتی ‪ً 02‬کیکٔک‪ُٞ‬کشٗکی‬ ‫پیؾ اص ای‪ ٚ‬یی ٗیٔی‪١ 46 ٝ ٙٞ‬ضاس ت‪ٗٞ‬ا‪ ٙ‬تکشای‬ ‫ٗلشف ً‪ٜٜ‬ذُا‪ ٙ‬ت‪ٞ‬د ً‪ ٠‬اً‪ ٜٙٞ‬دس تکاصاس ‪526‬‬ ‫‪١‬ضاست‪ٗٞ‬ا‪ ٙ‬ؿذ‪ ٟ‬اػت‪ 2‬ای‪ً ٚ‬ا‪١‬ؾ هی٘ت دس پکی‬ ‫ًا‪١‬ؾ حذ‪ٝ‬د ‪ 76‬دسکذی هی٘ت ر‪٢‬ا‪ٛ‬ی س‪ٝ‬ؿ‪ٚ‬‬ ‫خإ ت‪ ٠‬دٓیْ تلا‪٘١‬ات تش ػش ػشضک‪ ٠‬ؿکالت اص‬ ‫ت‪ٜ‬ادس ا‪ًٝ‬شای‪ ٚ‬اػت‪2‬‬ ‫اهای حؼ‪ٜ‬ی اکض‪ٝ‬د‪ 6‬اص ػ‪ٞ‬ی دیِش ای‪ً ٚ‬کا‪١‬کؾ‬ ‫هی٘ت ‪١‬ا دس پی ‪ٝ‬اسدات ا‪ٛ‬ث‪ ٟٞ‬ای‪ً ٚ‬ای دس داخْ‬ ‫ًـ‪ٞ‬س ‪ ٝ‬سهاتت ‪ٝ‬اسدً‪ٜ‬ک‪ٜ‬کذُکا‪ ٙ‬تکشای ککش‪ٝ‬ؽ‬ ‫تیـتش‪ ،‬ت‪ٜٗ ٠‬ظ‪ٞ‬س ‪ٝ‬اسدات ٗ‪ٞ‬اد ا‪ٓٝ‬کیک‪ ٠‬س‪ٝ‬ؿک‪ ٚ‬تکا‬ ‫هی٘ت ً٘تش ک‪ٞ‬ست ُشکت‪ ٠‬اػت‪2‬‬ ‫دتیش اتحادی‪ ٠‬ت‪ٌٜ‬ذاسا‪ٞٗ ٙ‬اد ؿزایی دس حآکی اص‬ ‫حثات هی٘ت ًایی اػاػی تا ٗ‪٢‬ش ٗا‪ ٟ‬خثکش داد‪ٟ‬‬ ‫ً‪ ٠‬د‪ ٝ‬س‪ٝ‬ص هثْ ‪ٝ‬صاستخا‪ ٠ٛ‬ک٘ت دػت‪ٞ‬سآؼ٘ٔکی‬ ‫سا تشای ارشا ت‪ٜ‬ا تش ًا‪١‬ؾ ‪ 06‬تکا ‪ 41‬دسککذی‬ ‫س‪ٝ‬ؿ‪ ٚ‬سا اتالؽ ًشد ً‪ ٠‬اص اٗش‪ٝ‬ص ؿک‪ٜ‬کثک‪١ ٠‬ـکتکٖ‬ ‫ٗشداد تشای ت٘إ ًاسخا‪ٛ‬زات س‪ٝ‬ؿ‪ً ٚ‬ـ‪ٞ‬س یصٕ‬ ‫ایرشا اػت‪ 2‬دػت‪ٞ‬سآؼ٘ٔی ً‪ ٠‬تا ‪١‬ذف ح٘ایکت‬ ‫اص ٗلشف ًک‪ٜ‬ک‪ٜ‬کذُکا‪ ٙ‬اتکالؽ ؿکذ‪١ ٝ ٟ‬ک٘ک‪٠‬‬ ‫ًاسخا‪ٛ‬زات ٗٔضٕ ت‪ً ٠‬ا‪١‬ؾ هکیک٘کت ‪١‬ؼکتک‪ٜ‬کذ‪2‬‬ ‫ٗؼککالکک‪ٞ‬ی‪ٝ ٙ‬صاستککخککا‪ٛ‬کک‪١ ٠‬ـککذاس داد‪ ٟ‬ا‪ٛ‬ککذ تککا‬ ‫‪ٝ‬احذ‪١‬ایی ً‪ ٠‬اص ای‪ ٚ‬دػت‪ٞ‬سآؼْ٘ پیش‪ٝ‬ی ‪ٌٜٜٛ‬ذ‪،‬‬ ‫تشخ‪ٞ‬سد خ‪ٞ‬ا‪١‬ذ ؿذ‪2‬‬ ‫عثن ُلت‪٢ٗ ٠‬ذی تشادسا‪ٗ ،ٙ‬ؼا‪ٝ ٙٝ‬صیش کک٘کت‬ ‫تایذ تخلیلاتی ‪ ٖ١‬تشای س‪ٝ‬ؿ‪١ٚ‬ای کؼٔی ٗ‪ٞ‬ر‪ٞ‬د‬ ‫دس تاصاس تا هی٘ت هذیٖ دس ‪ٛ‬ظش ُشکت‪ ٠‬ؿ‪ٞ‬د‪ 2‬ایک‪ٚ‬‬ ‫ًا‪١‬ؾ هی٘ت ت‪ ٠‬د‪ٛ‬ثکاّ تکش‪ٛ‬کاٗک‪ ٠‬د‪ٓٝ‬کت تکشای‬ ‫ًا‪١‬ؾ تؼشک‪ٝ ٠‬اسدات ٗ‪ٞ‬اد ا‪ٓٝ‬کیک‪ٗ ٠‬ک‪ٞ‬سد ‪ٛ‬کیکاص‬ ‫ًاسخا‪ٛ‬زات س‪ٝ‬ؿ‪ ٚ‬اػ٘اّ ٗیؿ‪ٞ‬د‪2‬‬ ‫یثیقٍگذاری سُام؛ گامی مًثز‬ ‫بزای پیشبزد دیلت الکتزیویک‬ ‫‪*2998‬تاریخ اوتشار اگُی وًبت ایل ‪ * 1441945949 :‬تاریخ اوتشار اگُی وًبت دیم ‪1441945923 :‬‬ ‫حسه ترکیان ‪ -‬رئیس ثبت اسىاد ی امالک میاوٍ‬ ‫ریزوامٍ ارک‬ ‫م الف ‪ 434‬میاوٍ‬ ‫اُ‪٢‬ی ٗ‪ٞ‬ض‪ٞ‬ع ٗاد‪ 7 ٟ‬ها‪ٗ ٝ ٙٞٛ‬اد‪ 07 ٟ‬ائی‪ٛ ٚ‬اٗ‪ ٠‬ها‪ ٙٞٛ‬تؼیی‪ ٚ‬تٌٔیق ‪ٝ‬ضؼیت حثتی ‪ ٝ‬اساضی ‪ ٝ‬ػاخت٘ا‪٢ٛ‬ای کاهذ ػ‪ٜ‬ذ سػ٘ی‬ ‫تشاتش اساء کادس‪١ ٟ‬یکت ٗ‪ٞ‬ض‪ٞ‬ع ها‪ٗ ٙٞٛ‬زً‪ٞ‬س‪ٗ 222‬ؼتوش دس ‪ٝ‬احذ حثتی تشً٘ا‪ٛ‬چای تلشکات ٗآٌا‪ ٝ ٠ٛ‬تالٗؼاسم ٗتواضیا‪ٗ ٙ‬حشص ُشدیذ‪ ٟ‬اػت‪ٓ 2‬زا ٗـخلات ٗتواضیا‪ ٝ ٙ‬اٗالى ٗ‪ٞ‬سد تواضا ت‪ ٠‬ؿشح‬ ‫صیش ت‪ٜٗ ٠‬ظ‪ٞ‬س اعالع ػ٘‪ ٕٞ‬دس د‪ٞٛ ٝ‬تت ت‪ ٠‬کاکٔ‪ 01 ٠‬س‪ٝ‬ص اُ‪٢‬ی ٗی ؿ‪ٞ‬د دس ک‪ٞ‬ستی ً‪ ٠‬اؿخاف ‪ٛ‬ؼثت ت‪ ٠‬کذ‪ٝ‬س ػ‪ٜ‬ذ ٗآٌیت ٗتواضیا‪ ٙ‬اػتشاضی داؿت‪ ٠‬تاؿ‪ٜ‬ذ‪ٗ ،‬ی ت‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬ذ اص تاسیخ ا‪ٛ‬تـاس ا‪ٓٝ‬ی‪ ٚ‬اُ‪٢‬ی‬ ‫ت‪ٗ ٠‬ذت د‪ٗ ٝ‬ا‪ ٟ‬اػتشام خ‪ٞ‬د سا ت‪ ٠‬اداس‪ ٟ‬حثت اػ‪ٜ‬اد ‪ ٝ‬اٗالى تشً٘ا‪ٛ‬چای تؼٔیٖ ‪ ٝ‬پغ اص اخز سػیذ ظشف ٗذت یی ٗا‪ ٟ‬اص تاسیخ تؼٔیٖ اػتشام ‪ ،‬دادخ‪ٞ‬اػت خ‪ٞ‬د سا ت‪ٗ ٠‬شارغ هضکایکی تکوکذیکٖ‬ ‫‪٘ٛ‬ای‪ٜ‬ذ‪2‬‬ ‫‪ 0‬هغؼ‪ٝ(( ٠‬اهغ دس س‪ٝ‬ػتای ًٔ‪٢‬ش )) اصتخؾ ‪ -75‬تثشیض‬ ‫‪ -0‬اهای ٗؼؼ‪ٞ‬د یضدا‪ ٙ‬کش کشص‪ٛ‬ذ اػشاکیْ ٗتواضی ‪ٗ ٝ‬تلشف ؿـذا‪ َٛ‬یی هغؼ‪ ٠‬تاؽ اص پالى ‪ -04‬اکٔی ت‪ٗ ٠‬ؼاحت ‪ٗ 0371‬تش ٗشتغ ح‪ٞ‬ص‪ ٟ‬حثت ٗٔی تشً٘ا‪ٛ‬چای اتتیاػی اص ٗآی سػ٘ی ‪ٝ‬ساث‬ ‫ٗشح‪ ٕٞ‬سرثؼٔی (( رؼلش )) یضدا‪ ٙ‬کش ت‪ً ٠‬الػ‪4 0066000060604666743 ٠‬‬ ‫‪*4053‬تاسیخ ا‪ٛ‬تـاس‪ٞٛ‬تت ا‪ *0060061065 6 ّٝ‬تاسیخ ا‪ٛ‬تـاس ‪ٞٛ‬تت د‪0060061040 6 ٕٝ‬‬ ‫رضا وًریزی ترکماوی‪ -‬رئیس ادارٌ ثبت اسىاد ی امالک ترکماوچای‬ ‫م الف ‪428‬میاوٍ‬ ‫اگُی مفقًدی‬ ‫‪077-53 :‬ی‪50‬‬ ‫بزگ سبش ی کارت شىاسایی سًاری پژی ‪َ 707‬اچ بک مدل ‪ 0000‬بشمممارٌ پم‬ ‫شمارٌ مًتًر‪ 078B0078707 :‬شمارٌ شاسی‪ NAAR05FE5MJ077307 :‬مفقًد گزدیدٌ اس درجٍ‬ ‫اعتبار ساقط می باشد‪51008.‬‬ ‫اَر‪ -‬محمد پًر اسمعیل‬ ‫م الف ‪ 742‬اَر‬ ‫‪06644100 –0060061062‬‬ ‫ارستایزا‪ ٙ‬ؿشهی‪ ،‬یٌلذ ‪ٝ‬احذ ساًکذ تک‪ ٠‬تک‪٢‬کش‪ٟ‬‬ ‫تشداسی سػیذ‪ٞٗ 416 ٝ ٟ‬سد ٗـٌالت تخؾ ت‪ٓٞ‬یکذ‬ ‫‪ ٝ‬ک‪ٜ‬ؼت حْ ؿذ‪ 406 ٝ ٟ‬ػشٗای‪ُ ٠‬زاسی دس اػتا‪ٙ‬‬ ‫ک‪ٞ‬ست ُشکت‪ ٠ً ٠‬ای‪ ٚ‬تک‪ٞ‬ککیکوکات تکا ‪١‬ک٘کٌکاسی‬ ‫‪٘ٛ‬ای‪ٜ‬ذُا‪ٗ ٝ ٙ‬ؼال‪ٞ‬ی‪ ٙ‬ارشایی ارستایکزکا‪ ٙ‬ؿکشهکی‬ ‫ٗحون ؿذ‪ ٟ‬اػت‪2‬‬ ‫‪ٝ‬ی اکض‪ٝ‬د‪ 6‬تثشیض آِ‪ٞ‬یی تشای ‪ً ٠٘١‬ـ‪ٞ‬س اػکت ‪ٝ‬‬ ‫دس ح‪ٞ‬ص‪١ ٟ‬ایی چ‪ ٙٞ‬ؿیشی‪ٜ‬ی ‪ ٝ‬ؿٌکالت‪ً ،‬کلکؾ‪،‬‬ ‫چشٕ‪ ،‬کشؽ‪ ،‬هغؼ‪ ٠‬ػاصی خ‪ٞ‬دس‪ ٝ‬یا ک‪ٜ‬ؼت داس‪ٝ‬یکی‬ ‫‪ٞٓ ٝ‬اصٕ خا‪ِٛ‬ی هغه ت‪ ٠‬ؿ٘اس ٗی س‪ٝ‬د‪2‬‬ ‫‪ٝ‬ی ت‪ٞٗ ٠‬ض‪ٞ‬ع حو‪ٞ‬م ُ٘شًکی ‪ٝ‬اسدات ٗکاؿکیک‪ٚ‬‬ ‫ایت ک‪ٜ‬ؼتی ‪ٛ‬یض اؿاس‪ً ٟ‬کشد ‪ُ ٝ‬کلکت‪ 6‬دس ایک‪ٚ‬‬ ‫خل‪ٞ‬ف هائْ ت‪ ٠‬حْ ٗـٌْ تا ‪ٌ٘١‬اسی ٗزٔغ ‪ٝ‬‬ ‫ًا‪١‬ؾ تؼشک‪ٝ ٠‬اسدات ت‪ ٠‬حذاهْ ٌٗ٘‪ ٚ‬تکا ‪١‬کذف‬ ‫تو‪ٞ‬یت ػشٗای‪ُ٠‬زاسی ‪١‬کا ‪١‬ؼکتکیکٖ ‪ ٝ‬دس صٗکیک‪ٜ‬ک‪٠‬‬ ‫ٗحذ‪ٝ‬دیت ؿؼاع ‪ً 76‬یٔ‪ٗٞ‬تشی دس ٗحذ‪ٝ‬د‪ ٟ‬تثکشیکض‬ ‫تشای ارشای عشح‪١‬ای ت‪ٞ‬ػؼ‪٠‬ای ‪ٝ‬احذ‪١‬ای ت‪ٓٞ‬یذی‬ ‫‪ٛ‬یض تا پیِیشی سئیغ ػاصٗا‪ ٙ‬ک٘ت اػتا‪ ٙ‬اهذاٗاتکی‬ ‫تشای حْ ا‪ ٙ‬ک‪ٞ‬ست ُشکت‪ ٠‬اػت‪2‬‬ ‫تش‪ٛ‬اٗ‪١ ٠‬ای ت‪ٞ‬ػؼ‪ ٠‬اهتلادی ًـ‪ٞ‬س تک‪ٞ‬ػکظ تکخکؾ‬ ‫خل‪ٞ‬کی ‪ٞٛ‬ؿت‪ ٝ ٠‬ارشا ؿ‪ٞ‬د‬ ‫سییغ اتام تاصسُا‪ٛ‬ی‪ ،‬ک‪ٜ‬ایغ‪ٗ ،‬ؼاد‪ً ٝ ٙ‬ـکا‪ٝ‬سصی‬ ‫تثشیض دس ای‪٘١ ٚ‬ایؾ ُلت‪ 6‬اراص‪ ٟ‬تذ‪١‬یذ تش‪ٛ‬اٗ‪١٠‬ای‬ ‫ت‪ٞ‬ػؼ‪ ٠‬اهتلادی ت‪ٞ‬ػظ تخؾ خل‪ٞ‬کی تذ‪ٝ‬یک‪ٝ ٚ‬‬ ‫ارشا ؿ‪ٞ‬د‪2‬‬ ‫ی‪ٛٞ‬غ طائٔ‪ ٠‬خاعش‪ٛ‬ـا‪ً ٙ‬شد‪ٓ 6‬کض‪ٗٝ‬کی تک‪ ٠‬تکذ‪ٝ‬یک‪ٚ‬‬ ‫تش‪ٛ‬اٗ‪ ٠‬تشای ک‪ٜ‬ؼت ت‪ٞ‬ػظ د‪ٓٝ‬ت ‪ٛ‬یؼت صیشا ػاّ‪١‬کا‬ ‫‪ٛ‬وـ‪١٠‬ای سا‪ٗ ٟ‬ختٔلی ت‪ٞ‬ػظ د‪ٓٝ‬ت‪١‬ا تشای تکخکؾ‬ ‫خل‪ٞ‬کی ًـیذ‪ ٟ‬ؿذ‪ٓٝ ٟ‬ی ‪١‬یچٌذإ ٗ‪ٞ‬کن ‪ٛ‬ثک‪ٞ‬د‪ٟ‬‬ ‫اػت‪ٝ2‬ی تا تیا‪ ٙ‬ای‪ٗ ٠ٌٜ‬ا ت‪ ٠‬یی اتام ککٌکش رکذی‬ ‫‪ٛ‬یاص داسیٖ ً‪ ٠‬ای‪ٜ‬ذ‪١‬ی ک‪ٜ‬ؼت سا پیؾتی‪ٜ‬ی ‪ٛ ٝ‬وکـک‪٠‬‬ ‫سا‪ ٟ‬سا تشای ای‪ٜ‬ذ‪ ٟ‬ک‪ٜ‬ؼت تشػیٖ ً‪ٜ‬کذ‪ ،‬اداٗک‪ ٠‬داد‪6‬‬ ‫یصٗ‪ ٠‬اٗش‪ٝ‬ص ًـ‪ٞ‬س‪ ،‬ایزاد یی تش‪ٛ‬اٗ‪ ٠‬رذی ت‪ٞ‬ػکظ‬ ‫خ‪ٞ‬د تخؾ خل‪ٞ‬کی اػت‪2‬‬ ‫‪ٝ‬ی تا اؿاس‪ ٟ‬ت‪ ٠‬تحشا‪١ ٙ‬ای اخیکش ُکلکت‪ 6‬تکحکشا‪ٙ‬‬ ‫رذی د‪ ٝ‬ػآ‪ًٝٞ ٠‬یذ‪ ،‬رشیا‪ ٙ‬تحشا‪ ٙ‬ر‪ َٜ‬س‪ٝ‬ػی‪٠‬‬ ‫ا‪ًٝ‬شای‪ ٝ ٚ‬تؼذ اص ا‪ ٙ‬ت‪ٞ‬سٕ ‪ 10‬دسکذی دس ت‪ٓٞ‬یذ ‪ٝ‬‬ ‫اهتلاد ‪ ٝ‬تل٘ی٘ات تؼیاس رذی د‪ٓٝ‬ت دس اٗکش اسص‬ ‫تشریحی سا ؿا‪١‬ذ تک‪ٞ‬دیکٖ ًک‪١ ٠‬ک٘کچک‪ٜ‬کا‪ ٙ‬اداٗک‪٠‬‬ ‫داسد‪2‬طائٔ‪ ٠‬خاعکش‪ٛ‬ـکا‪ً ٙ‬کشد‪ 6‬تکؼکضکی ‪ٝ‬هکت ‪١‬کا‬ ‫د‪ٓٝ‬ت٘شدا‪ ٙ‬ه‪١ ّٞ‬ایی ٗی د‪ٜ١‬ذ اٗا کشاٗ‪ٞ‬ؽ ٗیً‪ٜٜ‬کذ‬ ‫‪ ٝ‬ارشایی ‪٘ٛ‬ی ؿ‪ٞ‬د‪ 2‬تاٗی‪ٛ ٚ‬وکذیک‪ٜ‬کِکی ‪ٝ‬احکذ‪١‬کای‬ ‫ت‪ٓٞ‬یذی اص ر٘ٔ‪ ٠‬ی ای‪ٗ ٚ‬ک‪ٞ‬اسد تک‪ٞ‬د‪2‬سیکیکغ اتکام‬ ‫تاصسُا‪ٛ‬ی تثشیض تا اؿاس‪ ٟ‬ت‪ ٠‬پایی‪ ٚ‬ت‪ٞ‬د‪ ٙ‬هذست خشیکذ‬ ‫ٗشدٕ تاًیذ ًشد‪ 6‬اُش ‪ِ٘١‬ی ‪٘١‬لذا ‪ٛ‬کثکاؿکیکٖ تک‪٠‬‬ ‫ٗ‪ٞ‬کویت ‪ٛ‬خ‪ٞ‬ا‪١‬یٖ سػیذ‪2‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪7‬‬ ‫ریزوامٍ ارک‬ ‫اگُی تحریر ترکٍ‬ ‫اهای ٗ‪ٞ‬ػی ٗح٘ذ پ‪ٞ‬س تواضای تحشیش تشً‪ٗ ٠‬شح‪ ٕٞ‬حؼ‪ٗ ٚ‬ح٘ذپ‪ٞ‬س سا ‪ٞ٘ٛ‬د‪ ٟ‬ا‪ٛ‬ذ‪ٓ 2‬زا دس تکاسیکخ ‪0060062064‬‬ ‫س‪ٝ‬ص ػ‪ ٠‬ؿ‪ٜ‬ث‪ ٠‬ػاػت ‪ 00666‬کثح تحشیش تشً‪ ٠‬تؼْ٘ خ‪ٞ‬ا‪١‬ذ اٗذ‪ٓ 2‬زا ‪١‬شًغ خ‪ٞ‬د سا ‪ٝ‬سح‪ٗ ٠‬ی دا‪ٛ‬ذ ‪ ٝ‬یکا عکٔکثکی‬ ‫یا تذ‪١‬ی ‪ٛ‬ؼثت ت‪ٗ ٠‬ت‪ٞ‬کی داسد یا ‪ٝ‬کیت ‪ٛ‬اٗ‪ ٠‬ای دس پیؾ داسد ت‪ ٠‬ؿ‪ٞ‬سای حْ اختالف ؿ٘کاس‪ ٟ‬یکی ا‪١‬کش اسائک‪٠‬‬ ‫‪٘ٛ‬ایذ‪700052‬‬ ‫رئیس شًرای حل اختالف شمارٌ یک اَر‪ -‬عبدالٍ ابراَیمی‬ ‫ریزوامٍ ارک‬ ‫»اگُی تحدید حدید اختصاصی «قاوًن تعییه تکلیف ‪....‬‬ ‫دس ارشای دػت‪ٞ‬س تثلش‪ٗ ٟ‬اد‪ 07 ٟ‬ها‪ ٙٞٛ‬تؼیی‪ ٚ‬تٌٔیق ‪ٝ‬ضؼیت اساضی ‪ ٝ‬ػاخت٘ا‪٢ٛ‬ای کاهذ ػ‪ٜ‬ذ سػ٘ی ٗل‪ٞ‬ب ‪ٗ 0756065042‬کزکٔکغ‬ ‫ؿ‪ٞ‬سای اػالٗی هؼ٘تی اص اٗالى ‪ٝ‬اهؼ‪ ٠‬دس ح‪ٞ‬ص‪ ٟ‬حثتی تشً٘ا‪ٛ‬چای ً‪ ٠‬تحذیذ حذ‪ٝ‬د ‪ٛ‬ـذ‪ ٟ‬ا‪ٛ‬ذ ت‪ ٠‬ؿشح ریْ اُ‪٢‬ی ٗی ُشدد‪2‬‬ ‫‪ -0‬اهای پش‪ٝ‬یض ًشٗی کشص‪ٛ‬ذ ‪ٗ 6‬یٌائیْ ٗتواضی ‪ٗ ٝ‬تلشف ؿـذا‪ َٛ‬یی تاب خا‪ ٠ٛ‬پالى ‪ 204‬کشػی اص ‪ -00‬اکٔی تخؾ ‪ 00‬تثکشیکض‬ ‫‪ٝ‬اهغ دس س‪ٝ‬ػتای هثام تد‪ ٠‬ت‪ٗ ٠‬ؼاحت ‪ٗ 0003‬تش ٗشتغ ٗ‪ٞ‬ض‪ٞ‬ع پش‪ٛٝ‬ذ‪ً ٟ‬الػ‪0066000060604666071 6 ٠‬‬ ‫‪ -4‬اهای اسدؿیش ٗح٘‪ٞ‬دی هثام تد‪ ،٠‬کشص‪ٛ‬ذ‪ٓ 6‬غلؼٔی ٗتواضی ‪ٗ ٝ‬تلشف ؿـذا‪ َٛ‬یی تاب خا‪ ٠ٛ‬پالى ‪ 207‬کشػی اص‪ 47‬کشػی اص ‪-00‬‬ ‫اکٔی تخؾ ‪ 00‬تثشیض‪ٝ‬اهغ دسس‪ٝ‬ػتای هثام تد‪ ٠‬ت٘ؼاحت ‪ٗ 034‬تشٗشتغ ًالػ‪0754000060604666002 6 ٠‬‬ ‫تاریخ تحدید حدید ‪1441 946941 :‬‬ ‫تحذیذ حذ‪ٝ‬د اٗالى ک‪ٞ‬م دس س‪ٝ‬ص ٗ‪٢‬ی‪ٗ ٠ٜ‬غاتن ٗوشاست اص ػاػت ‪ 4‬آی ‪ 06‬دس ٗحْ ‪ٝ‬ه‪ٞ‬ع اٗالى ٗ‪ٞ‬ک‪ٞ‬ف ت‪ ٠‬ػْ٘ خ‪ٞ‬ا‪١‬کذ اٗکذ ‪ٝ‬‬ ‫تذی‪ٝ ٚ‬ػیٔ‪ ٠‬ت‪ ٠‬کاحثا‪ ٙ‬اٗالى ٗزا‪ٝ‬س ‪ٗ ٝ‬آٌی‪ ٚ‬اخغاس ٗی ؿ‪ٞ‬د دس ٗ‪ٞ‬ػذ ٗوشس دس ٗحْ ‪ٝ‬ه‪ٞ‬ع ٗٔی حاضش تا عثن ٗوشاست ‪ٛ‬ؼکثکت تک‪٠‬‬ ‫تحذیذ پالً‪٢‬ای ک‪ٞ‬م اهذإ ُشدد ‪ ٝ‬اؿخاکی ً‪ٛ ٠‬ؼثت ت‪ ٠‬حذ‪ٝ‬د ‪ ٝ‬حو‪ٞ‬م استلاهی ٗٔی اػتشاضی داس‪ٛ‬ذ اص تاسیخ ت‪ٜ‬ظیٖ ک‪ٞ‬ست٘زکٔکغ‬ ‫تحذیذ حذ‪ٝ‬د ت‪ٗ ٠‬ذت یی ٗا‪ ٟ‬اػتشام ‪ ٝ‬ظشف ‪ٗ 0‬ا‪ ٟ‬اص تاسیخ تؼٔیٖ اػتشام دادخ‪ٞ‬اػت توذیٖ دادُا‪ ٟ‬کآح‪ٞ٘ٛ ٠‬د‪ُٞ ٝ ٟ‬ا‪١‬ی ا‪ٛ‬شا ت‪٠‬‬ ‫ای‪ ٚ‬اداس‪ ٟ‬تؼٔیٖ ‪٘ٛ‬ای‪ٜ‬ذ ‪2‬دس ؿیش ای‪ ٚ‬ک‪ٞ‬ست تشاتش ٗوشاست اهذإ خ‪ٞ‬ا‪١‬ذ ؿذ ‪2‬‬ ‫‪ *4057‬تاسیخ ا‪ٛ‬تـاس‪0060061065 6‬‬ ‫رضا وًریزی ترکماوی ‪ -‬رئیس ادارٌ ثبت اسىاد ی امالک ترکماوچای‬ ‫ًاسؿ‪ٜ‬اع اسؿذ تاصاس ػشٗای‪ُ ٠‬لکت‪ 6‬ؿکشًکت‬ ‫ػدشد‪ُ ٟ‬زاسی ٗشًضی تا اػتلاد‪ ٟ‬اص ت‪ٞ‬حین ػ‪٢‬کإ‬ ‫ٗی ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬ذ دسک‪ٞ‬ست ػذٕ تؼ‪٢‬ذ اؿخاف حویوکی‬ ‫یا حو‪ٞ‬هی‪ ،‬ػ‪٢‬إ ؿخق سا تلکش‪ٝ‬ؿکذ ‪ٗ ٝ‬کثکٔکؾ‬ ‫حاکْ سا تحت ػ‪ٜٞ‬ا‪ ٙ‬تاصپشداخت دس اخکتکیکاس‬ ‫تا‪ٛ‬ی هشاس د‪١‬ذ‪ٗ 2‬ح٘ذػٔکی احک٘کذصاد‪ ٟ‬اککْ‬ ‫اظ‪٢‬اس داؿت‪ 6‬ت‪ٞ‬حین ػ‪٢‬إ دس اکْ تک‪ٗ ٠‬کؼک‪ٜ‬کای‬ ‫‪ٝ‬حیو‪ُ ٠‬زاؿت‪ ٚ‬داسایی ٗآی تحت ػ‪ٜٞ‬ا‪ ٙ‬ػک‪٢‬کإ‬ ‫دس ‪ٛ‬ضد اسُا‪١ٙ‬ا ‪ ٝ‬ػاصٗا‪١ ٙ‬ا اػت‪ٝ2‬ی ُکلکت‪6‬‬ ‫‪ ٠٘١‬اؿخاف اػٖ اص حویوی ‪ ٝ‬حو‪ٞ‬هی ٗیت‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬ذ‬ ‫دس ک‪ٞ‬ست ‪ٛ‬یاص ت‪ ٠‬تؼ‪٢‬یالت تا تایکیکذ ؿکشًکت‬ ‫ػدشد‪ُ ٟ‬زاسی ٗشًضی‪ ،‬ػ‪٢‬إ خ‪ٞ‬د سا ت‪ ٠‬ػک‪ٜ‬ک‪ٞ‬ا‪ٙ‬‬ ‫‪ٝ‬حیو‪ ٠‬دس اختیاس تا‪ٛ‬ی‪١‬ا هشاس د‪١‬ک‪ٜ‬کذ‪2‬احک٘کذصاد‪ٟ‬‬ ‫اکْ خاعش‪ٛ‬ـا‪ً ٙ‬شد‪ 6‬ای‪ٗ ٚ‬ؼالٔ‪ ٠‬اُش ت‪ ٠‬دسػتکی‬ ‫‪ ٝ‬تا ٗذیشیت دسػت ک‪ٞ‬ست پزیشد؛ تک‪ٗ ٠‬کش‪ٝ‬س‬ ‫صٗا‪ ٙ‬صٗی‪ً ٠ٜ‬ا‪١‬ؾ سیؼی‪١‬ای ػیؼکتک٘کاتکیکی‬ ‫تاصاسػشٗای‪ ٠‬سا کشا‪ٗ ٖ١‬ی ً‪ٜ‬ذ‪2‬ایک‪ً ٚ‬کاسؿک‪ٜ‬کاع‬ ‫اسؿذ تاصاسػشٗای‪ ٠‬اداٗ‪ ٠‬داد‪ 6‬تا‪ٛ‬ی‪١‬ا تایذ تخکؾ‬ ‫اسصیاتی ػ‪٢‬إ خ‪ٞ‬د سا تو‪ٞ‬یت ً‪ٜٜ‬ذ تا تکتک‪ٞ‬ا‪ٛ‬ک‪ٜ‬کذ‬ ‫دسک‪ٞ‬ست اهذإ ػ‪٢‬اٗذاسا‪ ٙ‬تشای ت‪ٞ‬حیکن ػک‪٢‬کٖ‬ ‫تشسػکی ‪١‬کای یصٕ سا تکا ًک٘کی ؿکشًکت‬ ‫ػدشد‪ُ ٟ‬زاسی ٗشًضی ا‪ٛ‬زإ د‪ٜ١‬ذ‪ٝ2‬ی ت‪ٞ‬ضکیکح‬ ‫داد‪ 6‬ارشای ت‪ٞ‬حین ػک‪٢‬کإ اککض‪ ٙٝ‬تکش ًکا‪١‬کؾ‬ ‫سیؼی تل٘ی٘ات تا‪ٛ‬ی‪١‬ا ‪ٝ ٝ‬ک‪ ّٞ‬اػکا‪ ٙ‬تکش‬ ‫ٗغآثات؛ ت‪ٞ‬ر‪ ٠‬تؼیاسی اص ػشٗای‪ُ٠‬زاسا‪ ٙ‬سا تک‪٠‬‬ ‫تاصاسػشٗای‪ ٠‬رٔه خ‪ٞ‬ا‪١‬ذ ًشد صیشا کشای‪ٜ‬ذ اخز‬ ‫تؼ‪٢‬یالت اص ای‪ٗ ٚ‬ؼیش تا ػشػت تیـتشی ا‪ٛ‬کزکإ‬ ‫ٗیپزیشد‪2‬‬ ‫ای‪ً ٚ‬اسؿ‪ٜ‬اع اسؿذ تاصاسػشٗای‪ ٠‬ت‪ ٠‬ػ‪٢‬کاٗکذاسا‪ٙ‬‬ ‫ت‪ٞ‬کی‪ً ٠‬شد‪ 6‬اُش اککشاد تکذ‪ٛ‬کثکاّ اػکتکلکاد‪ ٟ‬اص‬ ‫‪ٝ‬حیو‪ُ ٠‬زاسی آٌتش‪ٛٝ‬یی ‪١‬ؼتیذ‪ ،‬تکایکذ ‪١‬کشچک‪٠‬‬ ‫ػشیؼتش دس ػاٗا‪ ٠ٛ‬ػزإ حثت ‪ٛ‬إ ً‪ٜٜ‬ذ‪2‬‬ صفحه 7 ‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫وشبوی الکتریویکی ریزوبمٍ ارک‬ ‫سبیت ریزوبمٍ ارک‪arkonline.ir 9‬‬ ‫سبیت پبیگبٌ خبری ارک ‪ark-news.ir9‬‬ ‫ایمیل ریزوبمٍ‪ark.tabriz@yahoo.com9‬‬ ‫ایمیل مذیرمسئًل‪eshraghimo@gmail.com 9‬‬ ‫مذیر اجرائی‪ 9‬معصًمٍ حجبزی‬ ‫مجری سبیت ریزوبمٍ‪ 9‬سبوبز اشراقی‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫یکشنب ‪ 9‬رداد ‪ 31 * 1441‬جوال ‪ 2 * 2422‬حر ‪ * 1444‬سبل سی و دو ( اوتو‬ ‫فیفب ببزَم بٍ فذراسیًن‬ ‫فًتببل ایران َشذار داد؟‬ ‫فذراسیون سوارکبر‬ ‫رو‬ ‫ثِزاصازؼزخجسًگبز زههْهس زثهحهک زهؿهکه ز‬ ‫اغبغٌبهِزفدزاغیَىزفَ جب زا‪،‬ساىزثِز‪،‬کزثحکز‬ ‫دائویزٍز‪ٌ،،‬ح ز جد‪ ،‬زؾدُزاغت‪.‬زدز زحهبلهیز‬ ‫کِزفدزاغیَىزقکدزدازدزثِزعٌَاىز‪،‬ک زًهْهبدز‬ ‫غیسزدٍل یزٍزغیسزاً هبعیزؾٌبخ ِ زثؿهَد زا‪،‬هیز‬ ‫اغ قال زثبزعدمز ب‪،‬یدزاغبغٌبهِزدززههعهلهع زٍز‬ ‫چبلؽزثییزلسفییزش‪،‬سزغئَا ززف ِزاغت‪.‬‬ ‫فیهبزثبزّبزّؿداززدادُزاغتزکِزدٍلتزًجب‪،‬دزدزز‬ ‫فههدزاغههیههَى زفههَ ههجههب زدخههبلههت زکههٌههد زاهههبز‬ ‫پیچیدایزّب زا‪،‬یزهَضَعزّهوهچهٌهبى زاداههِز‬ ‫دازد‪.‬زفدزاغیَىزفَ جب زدز زحهب زحهبضهس زثهبز‬ ‫اغ ٌبدزثِززا زد‪َ،‬اىزعدالهت زاداز زخهَد ززاز‬ ‫‪،‬کزًْبدزغیسزدٍل ی زغیسزاً هبعیزٍ زهػه هقه ز‬ ‫هیداًدزاهبزهعلعزٌَّشزش‪،‬سزثبززًسف ِزاغت‪.‬‬ ‫ز‬ ‫تجربٍ تببستبوی خىک از مبرمیشً‬ ‫تب تخت سلیمبن‬ ‫هوا‬ ‫فذراسیون سوارکابر‬ ‫در وضعیت عجیا‬ ‫غریبی قارار رارفا ا‬ ‫است؛ عالوه بار عاذ‬ ‫صذور حکا ساا ا‬ ‫ااج ا ا‬ ‫باارر ا ار‬ ‫ان خبببتی ا سو و یر‬ ‫ور ش باا تااب راای‬ ‫ن بینذربن جلاا باب‬ ‫درخواست تحقایاو و‬ ‫تااصااحااو در ااورد‬ ‫ع لکرد این فذراسیون‪،‬‬ ‫وافقت کردنذ‪.‬‬ ‫وبیب قُرمبوی تیم ملی گلببل مردان در‬ ‫قُرمبوی اسیب ی کسب سُمیٍ جُبوی‬ ‫در سبیبن رقببت هب رلببل قهر بنی اسیاب در‬ ‫بحرین‪ ،‬ردان رلببلیست کشاور ابن ضا ان‬ ‫کس عنوان نبی قهر بنی سه ی سابباقاب‬ ‫جهبنی را نی کس کردنذ‪.‬‬ ‫ثِزاصازؼزا‪،‬ػٌب زدززپب‪،‬بىززقبثتزّب زاهلهجهب ز‬ ‫قْسهبًیزاغیبزدززثحس‪،‬ی ز یهن زههلهی زاهلهجهب ز‬ ‫هسداىزکؿَزهبىزضویزکػتزعهٌهَاى زًهب‪،‬هتز‬ ‫قْسهبًیزدززا‪،‬یزهػبثقبت زغْویِ زهػهبثهقهبتز‬ ‫جْبًیزپس غب ززازًیصزثِزخَدزاخ کبـزدادًد‪.‬‬ ‫دززاخس‪،‬یززٍشزاشزا‪،‬یززقبثتزّبزٍزدز زههسحلهِز‬ ‫فیٌب ز ینزا‪،‬ساىزثساثسزضاپیزثِزهیداىززفت زٍ زثهبز‬ ‫ً یعِز‪۹‬زثسز‪۸‬زؾکػتزخَزدزٍزًب‪،‬ت زقهْهسههبىز‬ ‫ا‪،‬یزهػبثقبتزؾد‪.‬‬ ‫هحودزغسًعی زههْهد زعهجهبغهی زههحهػهیز‬ ‫عجدالولکی زهْد زًهیػی زهیهالد زغهَز زٍز‬ ‫هحودزپسًیبز سکیتز یهن زا‪،‬هساى ززا زدز زثهبش ز‬ ‫ؿکی زهیزدادًد‪.‬‬ ‫ثریتمىذتریه ببشگبٌ جُبن دست‬ ‫بٍ دامه ببوک جُبوی شذ‬ ‫ثههِ زاههصازؼ زا‪،‬ػههٌههب ز‬ ‫دزحبلیزکِزقهساز زثهَدز‬ ‫هههعههوهها زاًه ه ههبثههب ههیز‬ ‫فدزاغیَى زغَازکهبز ز‬ ‫ؾٌجِز‪ ۳۲‬زخهسداد زغهب ز‬ ‫جههبز زثههب زح ههَز ز‪۴‬ز‬ ‫ًهههبههههصد زؾهههبهههه ز‬ ‫هحودکبظویبى زهحودز‬ ‫اغدزهػعد زٍزهػعَدز‬ ‫خلیلیزثهساهصاز زؾهَد ز‬ ‫ٍشازت زٍزشؼ زٍز‬ ‫جَاًبىزاعالمزکهسد زثهِز‬ ‫دلههیهه زثههسزغههی زٍز‬ ‫زغیدایزثِزادعهبّهب زٍز‬ ‫ؾکب‪،‬تزّهب زٍاقهلهِز‬ ‫ثسخی زکهبًهد‪،‬هداّهب ز‬ ‫احساشزپػهت زز‪،‬هبغهتز‬ ‫ا‪،‬هههی زفهههدزاغهههیهههَى ز‬ ‫اًهه ه ه هههبثهههبت زا‪،‬هههیز‬ ‫فدزاغیَىزثب‪،‬د زثهب ز‪۲۱‬ز‬ ‫زٍشز هعهَ‪،‬هر زثهساهصازز‬ ‫ؾَدزاههب زدز زًهْهب‪،‬هتز‬ ‫فدزاغیَى زغَازکهبز ز‬ ‫اعالمزکسدزکِزههعهوهاز‬ ‫اًهه هه ههبثههب ههی زا‪،‬ههیز‬ ‫فدزاغیَى ز‪ ۳۲‬زخهسدادز‬ ‫غب زجهبز زثهساهصازز‬ ‫هیزؾَدزٍزثهِ زقهَزتز‬ ‫زغویزاشزغَ زٍشازتز‬ ‫ٍزشؼزٍ زجهَاًهبى زدزز‬ ‫خکَـزلغَز‪،‬هب زعهدمز‬ ‫ثساصاز زاًه ه هبثهبتز‬ ‫کویویزاعهالم زًؿهدُز‬ ‫اغت‪.‬‬ ‫‪ 6‬هص‬ ‫بذون ریایاا‬ ‫رس ی!‬ ‫ثبزارؾتزثهیهؽ زاش ز‪۷‬ز‬ ‫ّهههه ههِ زاش زثههساههصاز ز‬ ‫هههعههوهها زاًه ه ههبثههب ههیز‬ ‫فدزاغیَى زغَازکهبز ز‬ ‫ٌَّشزحکنزز‪،‬بغتزا‪،‬یز‬ ‫فدزاغهیهَى زاش زغهَ ز‬ ‫ٍش‪،‬سزٍزشؼزٍزجَاًهبىز‬ ‫ثِزاه بزًسغیهدُ زٍ زثهِز‬ ‫قَزتزقبًًَیزهػعهَدز‬ ‫خلیلیزحرزاه بزًهدازدز‬ ‫ٍزهؿ فزًیػهت زکهِز‬ ‫حویدزغعبد زدززا‪،‬هیز‬ ‫زاثطِزچِز کویوهی ززاز‬ ‫ا بذ زخهَاّهد زکهسد ز‬ ‫ا‪ٌ،‬کِز کوینزثِزاه ب ز‬ ‫حکنزخلیلهی زخهَاّهدز‬ ‫اسفتز‪،‬هب زثهسا زا‪،‬هیز‬ ‫فدزاغیَى زغهسپهسغهتز‬ ‫عیییزهیکٌد؟‬ ‫ز‬ ‫غساًعبمزًهیهص زههعهوهاز‬ ‫اً بثب ی زفهدزاغهیهَىز‬ ‫غَازکبز زا‪،‬هساى ز‪۳۲‬ز‬ ‫خسدادزغب زجهبز زدزز‬ ‫هح زکهوهیه هِ زههلهیز‬ ‫الوپیکزثساصاززؾهد زٍز‬ ‫‪ ۵۸‬زًهههههس زاش زاع ههب ز‬ ‫حبضسزدززهعوا زثسگز‬ ‫زا زخَدززازثِزقٌدٍقز‬ ‫اًداخ ٌدزٍ زدز زپهب‪،‬هبىز‬ ‫هػعَدزخلیلهی زثهب ز‪۵۶‬ز‬ ‫زا زثِزعٌهَاى زز‪،‬هیهعز‬ ‫فدزاغیَى زغَازکهبز ز‬ ‫اً بهزٍ ز‪ ۳‬زههَزد زاشز‬ ‫ازا زهبخَذُزثِزدلهیه ز‬ ‫ه دٍؼزثَدى زثهبله ز‬ ‫اعالمزؾد‪.‬‬ ‫هههحههوههدکههبظههوههیههبى ز‬ ‫زهحوداغدزهػعهد زٍز‬ ‫هػههعههَد زخههلههیههلههیز‬ ‫ًبهصدّب زٍاجدزؾسا‪،‬طز‬ ‫ؾسکتزدززاً ه هبثهبتز‬ ‫فدزاغیَى زغَازکهبز ز‬ ‫ثَدًدزکِزهػهعهد زٍز‬ ‫کهبظهوههیهبى ز‪ ۳‬زًهبهههصدز‬ ‫اً بثبتزز‪،‬بغهت زا‪،‬هیز‬ ‫فدزاغیَىزدز زههعهوهاز‬ ‫غب‪،‬تزثَدًدزٍزغهیهجهتز‬ ‫اىزّبزثِزهٌصلِزاًکهسا ز‬ ‫لقیزؾد‪.‬‬ ‫ًک ِزقبث ز به زا‪،‬هٌهکهِز‬ ‫دززؾسا‪،‬طی زکهِ زقهسازز‬ ‫ثَدزهحهوهد زپهَ‪،‬اهس ز‬ ‫هعبٍىز َغهعهِ زٍزشؼز‬ ‫قْسهبًی زٍ زحهسفهِز زا ز‬ ‫ٍشازت زٍزشؼ زٍز‬ ‫جَاًبى زهعیدزؾْیهد ز‬ ‫ثِزعٌهَاى زههد‪،‬هس زکه ز‬ ‫حهههساغهههت زٍشازتز‬ ‫ٍزشؼ زٍ زجههَاًههبى ز‬ ‫پس‪،‬چْسُ زغهسپهسغهتز‬ ‫دف هس زاههَز زهؿه هس ز‬ ‫فدزاغیَىزّب زٍزشؾیز‬ ‫ٍشازت زٍزشؼ زٍز‬ ‫جَاًبىزٍزغیبٍؾبًیزثهِز‬ ‫عٌهَاى زههعهبٍى زاههَزز‬ ‫هعبهازفدزاغیَى زّهب ز‬ ‫ٍزشؾههی زدز زهههعههوههاز‬ ‫اً بثب ی زفهدزاغهیهَىز‬ ‫غَازکبز زح َززپیداز‬ ‫کٌٌد زّوگهی زغهب‪،‬هتز‬ ‫ثَدًدزٍزًبقسززشاقیهبى ز‬ ‫ز‪،‬یعزّهیهبت زاغه هبىز‬ ‫الهػه هبى زدز زغهیهبهز‬ ‫پهَ‪،‬داههس زثههِ زعههٌههَاىز‬ ‫ز‪،‬یع زهعوا زاً هبهز‬ ‫ؾد‪.‬‬ ‫کلیذ خوردن تحقیو و‬ ‫تصحو‬ ‫اههههب زثهههِ ز هههبشاهههیز‬ ‫ًوب‪ٌ،‬هداهبى زههعهلهعز‬ ‫ؾههَزا زاغههالهههی زثههبز‬ ‫دزخَاغتز حقهیهر زٍز‬ ‫هههههحههف زاش زٍشازتز‬ ‫ٍزشؼزٍ زجهَاًهبى زدزز‬ ‫هههَزد زعههوههلههکههسدز‬ ‫فدزاغیَى زغَازکهبز ز‬ ‫جههوههْههَز زاغههالهههیز‬ ‫ا‪،‬ساىزهَافقتزکسدًد‪.‬‬ ‫سببقب قهر بنی کش ی فرن ی و ا اد دانشجویبن کشور سبی سیشرفت‬ ‫کش ی قهر بنی ایران است‬ ‫سئول فنی سببقب کش ی ا اد دانشجویبن دانش ابه‬ ‫ا اد اسال ی کشور برر ار سررنگ و سرشور سببقب‬ ‫قهر بنی کش ی فرن ی و ا اد دانشجویبن کشور را سبی‬ ‫و یربنب سیشرفت کش ی قهر بنی ایران در اوردرابه‬ ‫هب جهبنی و ال پیک عنوان کرد‪.‬‬ ‫عػکس زهحود‪،‬بىزدززاهتزٍاَزثبزا‪،‬ػٌبزضویزاؾبزُز‬ ‫ثِزا‪ٌ،‬کِزپب‪ِ،‬زٍزاغبظزکؿ یزقْسهبًهی زدز زجهْهبى زٍز‬ ‫الوپیکزح َززدزززقبثتزّبزٍ زهػهبثهقهبت زکؿه هیز‬ ‫داًؿعَ‪،‬یزاغتزاهههتۻ زدز ززٍشاهبزاى زاهرؾه هِز‬ ‫کؿَزّب‪،‬یزهبًٌدزضاپی زاهس‪،‬کبزٍزثسخیزکؿهَزّهب ز‬ ‫دازًدُزغجکزکؿ یز وبمزقْسهبًبىززؾ ِزکؿ یزاًْهبز‬ ‫اشزدٍزاىزداًؿعَ‪،‬یزکبززکؿ یززازؾسٍعزٍ زثهعهد زاشز‬ ‫قْسهبًیزدززجْبىزٍزالوپیک زاش زدًهیهب زقهْهسههبًهیز‬ ‫خداحبفریزهیزکسدًد‪.‬ز ٍ زضوی زاًه هقهبد زاش زعهدمز‬ ‫ح َززقْسهبًبىزٍزًبهدازاىزکؿ یزا‪،‬ساىزدززهػبثقبتز‬ ‫کؿ یزداًؿعَ‪،‬بىزکؿَززخکهَقهب زدز زهػهبثهقهبتز‬ ‫کؿ یزفسًگیزٍزاشادزداًؿگبُ زّهب زاشاد زاغهالههیز‬ ‫ا‪،‬ساىزاىززازشًگزخطس زٍزضسثِ زههحهلهکهی زثهسا ز‬ ‫ا‪ٌ،‬دُزکؿ یزا‪،‬ساىزذکسزکسدزٍزافصٍدۻزه بغهههبًهِ زدزز‬ ‫ا‪،‬یزدٍزُزاشزهػبثقبتزثِزٍضَحزهؿهبّهدُ زؾهد زکهِز‬ ‫قْسهبًبىزکؿ یزا‪،‬ساىزکِزثیهؿه هس زاًهْهب زداًؿهعهَ ز‬ ‫داًؿگبُزاشادزاغالهیزًیصزهیزثبؾٌدزدززا‪،‬هی زدٍزُ زاشز‬ ‫هػبثقبتزح َززًداؾ ٌدزٍزا‪،‬یزثبعکز هبغهف زثهسا ز‬ ‫داًؿگبُزّبزٍزخکَقبزداًؿگبُزّب زاشاد زاغهالههیز‬ ‫اغتزٍزهبزثب‪،‬دز داثیس زا بذزکٌینزکِزقْسهبًبىزهبزدزز‬ ‫ا‪،‬یزهػبثقبتزؾسکتزًوب‪ٌ،‬دزچسازکِزا‪ٌ،‬دُزقْسههبًهیز‬ ‫کؿَززدزززقبثتزّب زجْبًیزٍزالوهپهیهک زثهس زپهب‪،‬هِز‬ ‫ح َززدززا‪ٌ،‬گًَِزهػبثقبتزدززغطحزهلیزهیزثبؾد‪.‬‬ ‫زئیعزّیئتزکؿ یزاغ بىزهبشًدزاىزاظْبززکسدۻ زااهسز‬ ‫ینزداًؿعَ‪،‬یزداًؿگبُزاشادزاغالهیزکؿَززث َاّهدز‬ ‫ثبزا‪،‬یز ینزّب زؾسکتزکٌٌدُزثِزهػهبثهقهبت زکؿه هیز‬ ‫داًؿعَ‪،‬بىزکؿَززاعصاهیزالوپیبدزداًؿعَ‪،‬ی زجهْهبىز‬ ‫ثسٍدزهػلوبزثِزهَفقیتزچؿوگیس زدغتزًه هَاّهیهنز‬ ‫‪،‬بفتزٍزاهیدٍازمزثصزابىزکؿ یزدززداًؿگبُزّبز داثیسز‬ ‫هْویزا بذزًوب‪ٌ،‬دز بزا‪،‬یزهؿک زح زٍزقْسهبًهبى زدزز‬ ‫ا‪،‬یزهػبثقبتزؾسکتزکٌٌد‪.‬‬ ‫ج ع بب ار صنبی دس ی تبری تب ‪ 25‬شهریور ت ذیذ شذ‬ ‫عبون صنبی دس ی اداره کل یارا فارهانا ای‪،‬‬ ‫رردش ر و صنبی دس ی اررببیجبن شرقی ا ت ذیذ‬ ‫و تذاو برر ار ج ع بب ار صنبی دس ی تبری تب ‪25‬‬ ‫شهریور خبر داد‪.‬‬ ‫ثِزاصازؼزا‪،‬سًبزاشزا‪،‬یزادازُزک ز فسؾبدزثِزافس‪،‬یززثهبز‬ ‫اعالمزا‪،‬یزخجسزاهتۻزا‪،‬یزثبشاززفسقت زههٌهبغهت ززاز‬ ‫ثسا زاز جبطزهػ قینزثییزٌّسهٌداىزٍزٌّهسدٍغه هبى زٍز‬ ‫ّوچٌییزحر زٍاغطِزفساّنزکسدُزاغتز ب زدز زا‪،‬هیز‬ ‫زاغ بزثػ سز‪،‬شمزثسا ززًٍرزاق کبد زقٌهب‪،‬هاز زدغه هیز‬ ‫نیوکبسل ا ببنک جهبنی ‪HSBC‬درخواسات‬ ‫دریبفت وا ‪ 75‬یلیون سونذ کرده است‪.‬‬ ‫ثِزاصازؼزا‪،‬ػٌبزٍزثِزًق زاشز ب‪،‬وص دززاغ هبًهِز‬ ‫ؾسٍعزفک ز‪۳۴-۳۱۳۳‬زلیگزثس س زاًهگهلهیهعز‬ ‫ًیَکبغه زاش زثهبًهک ز ‪HSBC‬دزخهَاغهتز‬ ‫دز‪،‬بفتزٍامز ‪۸۶‬زهیلیَىزپًَد زکسدُزاغت ز هبز‬ ‫ث َاًدزخس‪،‬دّب زجد‪،‬د زدز زثهبشاز زًهقه زٍز‬ ‫اً قب‪،‬تزاًعبمزدّد‪.‬‬ ‫یوَزٍزًسزٍزهوهیعزدپب زدٍزثبش‪،‬کٌیزّػ ٌهدز‬ ‫کِزًیَکبغ زثهِ زدًهجهب زعهقهد زقهسازداد زثهبز‬ ‫اىّبغت‪.‬‬ ‫ز‬ ‫ثبزٍجَدز جد‪ ،‬زؾدىزًیَکبغ ز‪،‬هًَهب‪،‬ه هد زثهِز‬ ‫ثسٍ وٌد س‪،‬یزثبؾگبُزجْبىزدززفک زاهرؾه هِز‬ ‫پعزاشزخس‪،‬دزا‪،‬یزثبؾگبُزاش زغهَ زقهٌهدٍقز‬ ‫غسهب‪ِ،‬زاراز زعوَهیزعسثػ بىزغعَد ز یهنز‬ ‫اًگلیػیزاکٌَىزاشزثبًکزجهْهبًهی ز ‪HSBC‬‬ ‫دزخَاغتزٍامزدادُزاغت‪.‬زا‪،‬یزثِزا‪،‬یزههٌهرهَزز‬ ‫اغتزکِزًقهد‪،‬هٌهگهی زکهبفهی زثهسا زا‪،‬هعهبدز‬ ‫خس‪،‬دّب‪،‬یزجد‪،‬دزدززحػبهزثبؾهگهبُ زٍجهَدز‬ ‫داؾ ِزثبؾد‪.‬‬ ‫اصازؼزّبزحبکیزاشزاىزاغهت زکهِ زثهبؾهگهبُز‬ ‫اًگلیػیزثسا ز ػْی زدززاه ب زاّدا زًهقه ز‬ ‫ٍزاً قب‪،‬تز بثػ بًیزخَد زدزخَاغتزٍام ز‪۸۶‬ز‬ ‫هیلیَىزپًَد زداؾ ِزاغت‪.‬ز‬ ‫سردبیر‪ 9‬سبولی اشراقی‬ ‫تبسیس ‪ - 0261 9‬زمیىٍ اوتشبر ‪ 9‬فرَىگی ‪َ -‬ىری ‪ -‬ادبی ‪ -‬علمی‬ ‫کذپستی‪ - 4052536129‬تلفه‪24301608 - 24310803 )130(9‬‬ ‫تلفبکس‪ - 24301605 9‬شمبرٌ َمراٌ ‪180330455719‬‬ ‫وشبوی ‪ 9‬تبریس خیبببن ازادی‪ -‬خیبببن مبراالن ورسیذٌ بٍ میذان فذک‬ ‫دفتر ریزوبمٍ ارک ‪ -‬چبپخبوٍ‪ 9‬پرویبن تبریس‬ ‫ایکینجی ایل ) * ش بره ( سبیی ) ‪ * 5555 :‬ورزش و گردشگری ز‬ ‫و‬ ‫فذراسیون فوتببل ایران ه چنبن بببت باحا‬ ‫عذ تبییذ اسبسنب اش در خطر تعلیاو قارار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫مذیر مسئًل یصبحب امتیبز‪ 9‬محمذ اشراقی‬ ‫رردش ر‬ ‫اغ بىزفساّنزؾَد‪ ٍ.‬زافصٍدۻزا‪،‬یزجوعِزثبشاز زکهِ زاشز‬ ‫خسدادهبُزغب زجبز زؾسٍعزثِزفهعهبلهیهت زکهسدُ زثهبز‬ ‫اغ قجب زچؿوگیسزٌّسدٍغ بىزاغ بًی زٍ زّهوهچهٌهیهیز‬ ‫اسدؾگساىزهَاجِزؾدُزٍزدززّوییززاغه هب زٍ زثهسا ز‬ ‫ثْسُزهٌد زثیؿ سزدٍغ دازاىزٌّسّب زغٌ هی زاغه هبى ز‬ ‫ثساصاز زا‪،‬یزجوعِزثبشازز بز ‪۳۶‬زؾْس‪َ،‬زهبُ ز هوهد‪،‬هدز‬ ‫ؾد‪.‬ثِزافس‪،‬یزاهتۻزعالقِزهٌداىزهی ز هَاًهٌهد زثهسا ز‬ ‫ح َززدززجوعِزثبشاززقٌب‪،‬ازدغ یزاشزغبعهت ز‪ ۲۷‬ز هبز‬ ‫‪۳۱‬زثِزثبغزدٍکوب ز جس‪،‬صزهساجعِزکٌٌد‪.‬‬ ‫ایران دش ن خبرجی دارد‬ ‫و یر یرا فرهن ی‪ ،‬رردش ر و صنبی دسا ای در‬ ‫دیذار بب رای ن هب فرهن ی ایران راصات‪ :‬دشا ان‬ ‫ن یخاواهاذ راردشا ار اب تاوساعا یابباذ‪.‬ز‬ ‫غٌگاًداش زّب‪،‬یزثسا ز َغعِزاسدؾگس زهیزؾَد‪.‬‬ ‫ز‬ ‫ثِز زاصازؼزا‪،‬ػٌبزثِزًق زاشززٍاثط زعهوهَههی زٍشازتز‬ ‫هیساثزفسٌّگی زاسدؾهگهس زٍ زقهٌهب‪،‬ها زدغه هی ز‬ ‫غیدعصتزاهللزضسغبهیزدززؾؿویی ززٍش زاش زدّهوهیهیز‬ ‫اجالظززا‪،‬صىزّب زفسٌّگیزجوَْز زاغالهیزا‪،‬هساىز‬ ‫کِززدززهح زغبشهبىزفسٌّگزٍزاز جبلهبت زاغهالههیز‬ ‫ثساصاززؾد زاهتۻزحَشُزهبهَز‪،‬تزهبزدززٍشاز بًهِز‬ ‫فبً ص زٍ‪ ،‬س‪ٌ،‬یزٍز عبزفیزًیػت‪.‬زغِ زحهَشُ زثػهیهبزز‬ ‫هْنزٍزجد زفسٌّگی زغیبغی زاج وبعیزٍزاق کهبد ز‬ ‫اغت‪.‬‬ ‫اٍزافصٍدۻز حقیقبتزًؿبىزهیزدّدزثهب‪ ،‬ز‪۱‬ۺ زدزقهدز‬ ‫اسدؾگساًیزکِزٍازدزا‪،‬ساىزهیزؾًَد زًگبُزؾبىزًػجتز‬ ‫ثِزاًچِززغبًِزّب زغسثیزٍزاغ کجبززجْهبًهی زدزثهبزُز‬ ‫ا‪،‬ساىززٍا‪،‬تزهیکٌٌد زدچبزز غییسزهیزؾَد‪.‬‬ ‫ز‬ ‫ضسغبهیزّوچٌییزاهتۻزااسززا‪،‬هصًهبى زفهسّهٌهگهیز‬ ‫الؼزکٌٌدز بزفسقتزٍزٍدزاسدؾگسزثِزا‪،‬ساىزفساّهنز‬ ‫ؾَد زدززٍاقازثِزٍظب‪،‬فزخَدزعو زکسدُزاًد‪.‬ز‬ ‫ٍش‪،‬سزهیساثزفسٌّگی زاسدؾگس زٍزقٌب‪،‬ازدغ ی زثهبز‬ ‫ّبزٍزهص‪،‬تّب زهیساثزفسٌّگی زٍز‬ ‫ز‬ ‫ز‬ ‫اؾبزُزثِزهحدٍد‪،‬ت‬ ‫اسدؾگس زش‪،‬بد زاظْبززکسدۻزثػیبز زاشزاثبززهلهیز‬ ‫هبزقبثلیتزثجتزجْبًیزدازد‪.‬زهَقعیتزهبزٍ‪،‬طُزاغهت زٍز‬ ‫زٍا‪،‬تزا‪،‬یزٍاقعیت زکبززفسٌّگیزهبغت‪.‬‬ ‫اٍزّوچٌییزثبزاؾبزُزثِزغٌگاًداش زّب زثهسا زا‪،‬هعهبدز‬ ‫ز‬ ‫هَاًازدزززاُز َغعِزاهسدؾهگهس زاهههتۻ زدؾهوهیز‬ ‫ًویخَاّدزاسدؾگس زهبز َغعِز‪،‬بثد‪.‬‬ ‫ز‬ ‫ضسغبهیزاداهِزدادۻزدززحَشُ زقهٌهب‪،‬هاز زدغه هی زًهیهصز‬ ‫ظسفیتزّب زثصزایزداز‪،‬نزٍزدازا ز َاًوهٌهد ز زّهب ز‬ ‫ثب‪،،‬یزّػ یهن‪ .‬زههب زز هجهِ زاٍ ززا زدز ز هَاًهوهٌهد ز‬ ‫قٌب‪،‬ادغ یزداز‪،‬ن‪.‬ز‬ ‫ز‬ ‫اداهِزاشزؾوبزُزقج زٍ‪...‬‬ ‫تببس بن ا سبل اکسیژن خبلو دنیب را در سایالاواناب‬ ‫تنصا کنیذ‬ ‫ااسزاشزدٍدزٍزدمزٍزؾلَغیزشًدایزؾْهس زخػه هِز‬ ‫ؾدُزا‪،‬دزٍزهیزخَاّیدزًهػیز بشُزکسدُزٍ زاش زّهَا ز‬ ‫خٌکزٍز بشُزلرتزثجس‪،‬دز سد‪،‬دزًکسدُ زٍ زغهیهلهَاًهبز‬ ‫‪،‬کیزاشزۺ‪۲‬زهٌطقِزجْبىزکِزدازا زاکػیطىزخهبلهفز‬ ‫اغتززازاً بهزکٌید‪.‬‬ ‫ٍجَدزچؿوِزّبزٍزدز‪،‬بچِزّب‪،‬ی زکهِ زاش زاه زؾهدىز‬ ‫لجیعیزثس زاز هبعبتزثِزٍجَدزهیزا‪ٌ،‬دزهٌطهقهِز زا ز‬ ‫ثکسزٍزثػیبززش‪،‬جبززازدززغیلَاًبزثِزٍجَدزاٍزدُزاغهتز‬ ‫ٍجَدزچؿوِزّبزٍزدز‪،‬بچِزّب‪،‬ی زکهِ زاش زاه زؾهدىز‬ ‫لجیعیزثس زاز هبعبتزثِزٍجَدزهیزا‪ٌ،‬دزهٌطهقهِز زا ز‬ ‫ثکسزٍزثػیبززش‪،‬جبززازدززغیلَاًبزثِزٍجَدزاٍزدُزاغت ز‬ ‫ثسخَزداز زاشزاکَ َز‪،‬ػنزقدز وٌد زثْ س‪،‬یزههکهبىز‬ ‫ثسا زغ بزُزؾٌبغی زٍجَدزپه هبًػهیه ز زّهب زٍزشؼز‬ ‫َّا‪،‬یزهبًٌدزپبزااال‪،‬دززاشزظسفیتّب زثبلقَُزهٌطقهِز‬ ‫ز‬ ‫غیلَاًبزثسا زجرهزاسدؾگسزاغت‪.‬‬ ‫اشزجبذثِزّب زاسدؾگس زا‪،‬یزث ؽ زههیز ز هَاى زثهِز‬ ‫پیػتزاغکیزخَؾبکَ زاثؿبززغَلک زاثؿبززغَلهِز‬ ‫دٍک زچؿوِزّب زاهزهعدًیزٍزلجیعهی زغهیهلهَاًهب ز‬ ‫از هبعبتزغسزثِزفلکزکؿیدُزهٌطقِزثبزداهٌِزا زش‪،‬جب ز‬ ‫دؾتزش‪،‬جب زهساَززثبزلجیعتزٍ‪،‬طُ زثهْهبز زکهَُز‬ ‫دا‪،‬هپس زکَُزثَشزغیٌب زکَُزثٌبززٍزهیسثْبززٍ زد‪،‬هگهسز‬ ‫هٌبظسزاؾبزُزکسد‪.‬‬ ‫اهزهعدًیزغیلَاًبزاشزچؿوِزکبًی زغهپهی زٍاقها زدزز‬ ‫از هبعبتز‪۴۵۷۱‬زه س زکَُزّب زؾوب زغسهزکؿهَزز‬ ‫ٍزثِزدٍززاشزدغ سظزاًػبىزغسچؿوِزاسف ِزٍزعهبز ز‬ ‫اشزّساًَِزالَدایزاغت زاهزا‪،‬هی زچؿهوهِ زاثهیز‬ ‫اَازازٍزثدٍىزلعنزٍزًؿبط زاٍز زاغهت زٍ زکهوهکز‬ ‫هْویزثِز اهییزکلػین زٍ زاههالح زههَزدًهیهبش زثهدىز‬ ‫هیزکٌد زاهزهعدًیزغیلَاًبزکیهیتزثب‪،،‬یزدازدزٍزًیصز‬ ‫ثِزغجتزهدززثَدىزا‪،‬یزدغه هِ زاهز زّهب زدز زدزههبىز‬ ‫ثیوبز زّب زههکلیزًقسظزٍزدفازغٌگزّب زادزاز ز‬ ‫هوثسزاغت‪.‬‬ ‫ابشبرهب رتص و یبب‬ ‫ان ظبر سبفران تببس بنی‬ ‫اررببیجبن غاربای مشا‬ ‫اذزثب‪،‬عبىزغسثیزثبٍجَدزداؾ یزاثؿبزّب زش‪،‬جهب‪،‬هیز‬ ‫چَىزؾلوبؼزدززغسدؾت زغَلِزدٍک زؾولکهبى ز‬ ‫غَلکزٍزهبزهیؿَزدززازٍهیِ زعسهزد‪،‬صجزٍ زقهلهعهِز‬ ‫جَقزدززهبکَ زقیٌسجِزدزز کهبه زقهیهص‪،‬ه زچهیهسز‬ ‫(ثد‪،‬ى)زدززخَ زٍزدزُزخَزخَزُزدززغلوهبظ زدزز‬ ‫شهسُزاغ بىزّب‪،‬یزاغتزکِزثب زثهْهسُز زههٌهد زاش زا‪،‬هیز‬ ‫هَّجتزالْیزفسقتزد‪،‬داززهؿ بقبىزاهزٍزلجیهعهتز‬ ‫زازفساّنزاٍزدُزاغت‪.‬‬ ‫اثؿبززؾلوبؼزا‪،‬یزاثؿبززدززًصد‪،‬کیزؾْسزغسدؾهتز‬ ‫ٍاقازؾدُزٍز‪،‬کیزاش زؾهبخهِز زّهب ززٍدخهبًهِ زشاهز‬ ‫هحػَهزهیزؾَد زاز هبعزاىزدززحدٍدز‪ ۲۱‬زهه هس زٍز‬ ‫اهزاىزًیصزقبث ز َجِزاغت‪.‬زّنزجَاز زا‪،‬یزاثؿبززثبز‬ ‫دزُزا زغسغجصزٍزش‪،‬جبزٍزجٌگ زّب زپساکٌدُ زش‪،‬جب‪،‬هیز‬ ‫ٍ‪،‬طُا زثداىزث ؿیدُزاغت‪.‬‬ ‫ز‬ ‫اثؿبززقلعِزجَق زا‪،‬یزاثؿبززدززکَُزقلعِزجَقزهبکهَز‬ ‫اغتزکِزاز هبعیزقس‪،‬تزثِز‪۹۱‬زه س زدازد‪ .‬زاه زا‪،‬هیز‬ ‫اثؿبززخیلیزش‪،‬بدزًیػت زٍلیزؾک زقساززاسفه هٌهؽز‬ ‫ثػیبززش‪،‬جبغت‪.‬زدغ سغیزثِزاىزثِززاح یزاهکبىزپر‪،‬هسز‬ ‫اغتزٍزف ب زاىزکبهالًزلجیعیزٍزثکسزثهبقهیز زههبًهدُز‬ ‫اغت‪.‬‬ ‫اثؿبززغَلِزدٍک زا‪،‬یزاثؿبززثبزاز هبعز‪ ۴۵۹۸‬زهه هسز‬ ‫هس هاز س‪،‬یزاثؿبززاذزثب‪،‬عبىزغسثیزؾٌهبخه هِ زؾهدُز‬ ‫اغت زا‪،‬یزاثؿبززدزززٍغ ب ز‪،‬یالقیزغَلِزدٍک زاشز‬ ‫َاثازث ؽزغیلَاًب زازٍهیِ زهٌطقهِ زههسش زش‪،‬هَُز‬ ‫هساَز زحدٍدز‪۶۱‬زکیلَه س زغسه زازٍههیهِ زٍ زدزز‬ ‫هح ز القیزهسشّب زا‪،‬ساى ز سکیِزٍزعساقزٍزثیی زدٍز‬ ‫قلِزثصزغیٌبزٍزدا‪،‬هپسزقساززدازد‪.‬‬ ‫تختسلی بن ج وع اسرارا ی در دل تبریخ‬ ‫اٍزاشززا‪،‬صًبىزفسّهٌهگهی زحهبضهس زدز زا‪،‬هی زًؿهػهتز‬ ‫دزخَاغتزکسدۻزدزثبزُزا‪،‬ساىزهطبلعِزکٌید‪.‬زؾوبزثب‪،‬هدز‬ ‫ثیؽزاشزپیؽزثبزظسفیتزّهب زا‪،‬هساى زدز زغهِ زحهَشُز‬ ‫هبهَز‪ ،‬یزا‪،‬یزٍشاز بًِزاؾٌبزؾَ‪،‬د‪.‬ز‬ ‫ااسزجصٍزاىزدغ ِزاشزافساد زّػ یدزکِزهیزخَاّیهدز‬ ‫دززکٌبززلرتزثسدىزاشز عطیالتزخَدزثهب زاغهساز زپهسز‬ ‫زهصزٍززاشز بز‪ ،‬یزارؾ گبىزًیصزاؾٌبزؾَ‪،‬دزحه هوهبًز‬ ‫دززا‪،‬بمزثبقیزهبًدُز بثػ بىزغس زثِزهعوَعِزثیزًرهیهسز‬ ‫بز‪ ،‬یزثجتزؾدُزجْبًیز حتزغلیوبىز کهبه زّهنز‬ ‫ثصًید‪.‬‬ ‫اشزٍ‪،‬طایزّب زهٌحکسثِزفسدزا‪،‬یزهعوَعِز هبز‪،‬ه هیز‬ ‫ثیزًریسزکِزشادابُزشز ؿتزثَدُزٍزهیساثزداززاهٌه ز‬ ‫غلیوبىزاغتزدززکٌبززاثبززؾگهتزاًگیص زاشجهولهِز‬ ‫کَُزشًداىزغلیوبى زدز‪،‬بچِزغحساهیهص زثهب زجهص‪،‬هسُز‬ ‫ؾٌبٍززٍزا ؿکدُزاذزاؿػتزثصزگز س‪،‬هی زههسکهصز‬ ‫اهَشؾی زهرّجی زاج وبعیزٍزعجبد گبُزا‪،‬ساًیبى زدزز‬ ‫قج زاشزاغالمزقساززاسف یزدزز‪،‬کزههٌهطهقهِ زخهَؼز‬ ‫اهٍَّا زخٌکزٍزغسغجصزاغت‪.‬‬ ‫ز‬ ‫اداهِزدازد‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه ارک

روزنامه ارک 5595

روزنامه ارک 5595

شماره : 5595
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه ارک 5594

روزنامه ارک 5594

شماره : 5594
تاریخ : 1401/06/29
روزنامه ارک 5593

روزنامه ارک 5593

شماره : 5593
تاریخ : 1401/06/28
روزنامه ارک 5592

روزنامه ارک 5592

شماره : 5592
تاریخ : 1401/06/27
روزنامه ارک 5591

روزنامه ارک 5591

شماره : 5591
تاریخ : 1401/06/24
روزنامه ارک 5590

روزنامه ارک 5590

شماره : 5590
تاریخ : 1401/06/23
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!