روزنامه ارک شماره 5554 - مگ لند

روزنامه ارک شماره 5554

روزنامه ارک شماره 5554

روزنامه ارک شماره 5554

‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫دزدَب‬ ‫ًَشمىد ی‬ ‫زروگتر‬ ‫َستىد‬ ‫رعبیت اصًل‬ ‫ایمىی ی مُىدسی‬ ‫در اجرای‬ ‫پریشٌَبی مسکه‬ ‫اذرببیجبن شرقی‬ ‫ضریری است‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫صفحِ ‪3‬‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫*شىبٍ ‪ 8‬مرداد ‪92 * 1041‬جًالی ‪92 * 9499‬ذی الحجٍ‪ * 1001‬سبل سی ی دیم ( ایتًز ایکیىجی ایل ) * شمبرٌ ( سبیی ) ‪ 8* 5550 :‬صفحٍ *قیمت‪14444:‬ریبل * ایمیل‪ * ark.tabriz@yahoo.com :‬سبیت ریزوبمٍ ارک‪ *www.arkonline.ir :‬سبیت پبیگبٌ خبری ارک خبر‪www.ark-news.ir :‬‬ ‫تْتش است هشدم پشٍتکل ّا سا‬ ‫سعایت کٌٌذ‬ ‫اػتبًذاس ارسثبی بى ؿشهی‪:‬‬ ‫افضایص اهاسّای کشًٍا دس ارستایجاى ضشلی‬ ‫تشگضاسی ّیاتّا دس فضای‬ ‫تستِ هطکلی ًذاسد‬ ‫صفحِ ‪4‬‬ ‫‪ّ 353‬ضاس ًفش تسْیالت‬ ‫تا ٍثیمِ سْام عذالت‬ ‫دسیافت کشدًذ‬ ‫صفحِ ‪7‬‬ ‫صفحِ ‪٠‬‬ ‫احذاث هحَس گشدضگشی‬ ‫هطگیی – اّش سشعت‬ ‫تیطتشی هیگیشد‬ ‫ایجاد ‪ 78‬هیلیَى ضغل ذیذ‬ ‫تا سال ‪٠3٠5‬‬ ‫صفحِ ‪8‬‬ ‫مىظًم یبدداشت‬ ‫ایتًرین ائًیسدٌ‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫سرمقبلٍ‬ ‫مدیرمسئًل ‪ -‬محمّد اشراقی‬ ‫دصدّا َّضوٌذ ٍ صسًگتش‬ ‫ّستٌذ‬ ‫َّؿوٌذی ٍ صسًگی دصدّب اص ًحَُ ًبسؿبى هؼلَم هی‬ ‫ؿَد‪ٍ .‬هتی ًبس دصدی یب اختالع دس خفلفب اًف فبم ٍ‬ ‫ثؼذاص اتوبم اػالم هی گشدد‪ً ،‬ـبى اص ٍجَد صسًگی ٍ‬ ‫حیلِ گشی داسد‪ .‬ثشػٌغ هضفیفِ‪ ،‬حفٌفبیفب اص ثفی‬ ‫تَجْی ٍ ًن ًبسی هؼئَلیی هی ًٌذ ًِ ثبیذ هَاظت‬ ‫اهَال هشدم ثبؿٌذ‪.‬‬ ‫لزا ضشٍست حلظ اهَال هشدم ٍ دٍلب ایف فبه هفی‬ ‫ًٌذ ًِ ػبصهبى ّبی دٍلتی ػیؼتن ّب ٍ ًبسًٌبى خَد‬ ‫سا َّؿوٌذ ػبصًذ ٍ دس اکفضایفؾ هفْفبست ًفبسی ٍ‬ ‫صذاهب اخالهی اًبى اّتوبم ٍسصًذ تب ثتَاًٌذ‪ ،‬دصد ّفب‬ ‫ٍ اختالع گشّبی َّؿوٌذ سا اص حشین هفبل هفشدم ٍ‬ ‫دٍلب دٍس ػبصًذ‪.‬‬ ‫ٍضعیت سْام عذالت هتَفیاى‬ ‫تِ هشحلِ فٌی سسیذ‬ ‫*مدیرمسئًل ‪-‬محمّد اشراقی‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫اخشیی خثش اص پشداخت هعَلِ یاساًِّای‬ ‫‪ 333‬تا ‪ّ 433‬ضاس تَهاًی‬ ‫طثک اعالم سخٌگَی ساصهاى ّذفوٌذی یاساًِ ّا‪ ،‬فشایٌاذ تاشسسای اْات‬ ‫پشداخت هعَلات یاساًِ افشاد هطوَل‪ ،‬دس حال اًجام است ٍ تاِ صٍدی تاا‬ ‫تکویل اطالعات‪ ،‬تِ حساب سشپشستاى خاًَاس ٍاسیض خَاّذ ضذ‪.‬‬ ‫هؼَهِ یبساًِّب هشثَط ثِ دٍ گشٍُ اػب؛ ًؼبًی ًِ تباسدیجْـب اهؼبل یبساًِ‬ ‫ًوذی دسیبکب هی ًشدًذٍلی ثبٍاسیضهجبلؾ جذیذ‪،‬ثؼٌَاى دّی پشدساهذیبساًِ‬ ‫اًْبهغغ ؿذٍدس ػبهبًِ ‪hemayat.mcls.gov.ir‬اػتشاض خَدسا ثفجفب‬ ‫ًشدُ ٍ دسخَاػب ثبصثیٌی دّیثٌذی سا داؿتٌذ‪ .‬گشٍُ دیگش ًؼبًی ًِ تفب‬ ‫پیؾ اص ایی یبساًِ ای دسیبکب ًٌشدُ ٍ اص اسدیجْـب هبُ ثشای ثفجفب ًفبم دس‬ ‫ػبهبًِ ‪my.gov.ir‬اهذام ًشدًذ‪ .‬دسًْبیب دسخَاػبّبی ّش دٍ گفشٍُ‬ ‫ثشسػی ٍ اکشادی ًِ ثیی دّی اٍل تب ًْن هشاسگشکتٌذ‪ ،‬ثِ لیؼب یبساًِثگیشاى‬ ‫اضبکِ ؿذًذ‪.‬ثش ایی اػبع ثشای اکشاد هؼتشض‪ّ،‬وشاُ ثب یبساًِ تیفشهفبُ‪ ،‬اٍلفیفی‬ ‫پشداخب اً بم ؿذ ٍ حذٍد یی ّلتِ ثؼذ ثشای ثجبًبم ًٌٌفذگفبى ًفیفض ثفِ‬ ‫تٌبػت دٌّی ًِ دس اى هشاس داؿتٌذ‪،‬یفی پفشداخفب پفشداخفب صفَست‬ ‫گشکب‪ .‬هشاس ثَد ًِ یبساًِ اسدیجْـب ٍ خشداد (هجبلؾ جذیذ) ًیض ثفِ ػفٌفَاى‬ ‫هؼَهِ ثشای اًْب پشداخب ؿَد ًِ دس اػالم اٍلیِ اٍاخش تیشهبُ هفغفشب ثفَد‬ ‫ٍلی تبًٌَى ٍاسیض ًـذُ اػب‪.‬‬ ‫کذام هطوَالى سْام عذالت هیتَاًٌذ‬ ‫ٍام تاًکی دسیافت کٌٌذ؟‬ ‫هذیشعاهل ضشکت سپشدُ گزاسی هشکضی اٍساق تْااداس ٍ تساَیاِ ٍ اَُ‬ ‫(سوات) تاکیذ کشد‪ّ :‬وِ هطوَالى سْام عذالت هیتَاًٌذ اص ایی ساْاام تاِ‬ ‫عٌَاى ٍثیمِ استفادُ کٌٌذ‪.‬‬ ‫هحوذ ثبؿؼتبًی گلب‪ :‬ایی هَضَع دس اختیبس ثبًی ثَدُ ٍ ثؼتگی ثِ ثفبًفی‬ ‫داسد‪ .‬هوٌی اػب ثبًی ثشای اسائِ ٍام ‪ ۰۱‬هیلیَى تَهبًی‪ ۰۱ ،‬هیلیَى تفَهفبى‬ ‫ٍثیوِ ثخَاّذ‪.‬‬ ‫ٍی دس هَسد هـوَالى ػْبم ػذالب ًیض تَضیح داد‪ّ :‬وِ هـوفَالى ػفْفبم‬ ‫ػذالب هیتَاًٌذ اص ایی ػْبم ثِ ػٌَاى ٍثیوِ اػتلبدُ ًٌٌذ‪ّ .‬ن هـوَالًی ًِ‬ ‫سٍؽ هؼتوین سا اًتخبه ًشدُ ٍ ّیچ هیضاى اص ػْبم خَد سا ًلشٍختِ ثَدًفذ‪،‬‬ ‫ّن هـوَالًی ًِ سٍؽ هؼتوین سا اًتخبه ًشدُ ٍ ثخـی اص ػْبم خفَد سا‬ ‫کشٍختٌذ ٍ ّن هـوَالًی ًِ سٍؽ ؿیشهؼتوین سا اًتخبه ًشدُ ثفَدًفذ‪ .‬دس‬ ‫ٍاهغ ّش کشد ثِ هیضاى داسایی خَد هی تَاًذ ثشای تَثین ػْبم اهذام ًٌذ‪.‬‬ ‫هذیشػبهل ؿشًب ػپشدُ گزاسی هشًضی اٍسام ثفْفبداس ٍ تؼفَیفِ ٍجفَُ‬ ‫(ػوبت) دس اداهِ دس هَسد اًتوبل ػْبم ػذالب هتَکیبى ًفیفض تفَضفیفح داد‪:‬‬ ‫ػبهبًِ اًتوبل ػْبم ػذالب هتَکیبى تب پبیبى ؿشیَسهفبُ ساُ اًفذاصی ؿفذُ ٍ‬ ‫ٍساث ایی اکشاد هی تَاًٌذ ثشای اًتوبل ػْبم ػذالب اهذام ًٌٌذ‪.‬‬ ‫تصویوی دسخصَظ کاالتشگ الکتشًٍیکی اتخار ًطذُ است‬ ‫هعاٍى عولیات ضشکت سپشدُ گزاسی هشکضی گافات‪:‬‬ ‫اکٌَى دس حال تشگضاسی لسات فٌی تا هشکض هشکضاهاس‬ ‫ٍ فٌاٍسی لَُ لضائیِ ّستین کِ تتَاًین پیادُ ساصیّای‬ ‫فٌی سا تا اخش ضْشیَس اًجام دّین‪.‬‬ ‫هحوَد حؼٌلَ گلب‪ :‬دس ساثغِ ثب ػبهبًِ اًتوبل ػفْفبم‬ ‫ػذالب ثِ ٍساث چٌذ هبّی اػب ًِ ثب هَُ هضبئیِ دس‬ ‫استجبط ّؼتین؛ اخیشا هشًضاهبس ٍ کٌبٍسی هَُ هضبئیِ ٍ‬ ‫سیبػب اى اهبی ًبظوی کش هَاکوب ّبیفی سا اًف فبم‬ ‫دادًذ ٍ اًٌَى دس حبل ثشگضاسی جلؼبت کٌی ّؼتفیفن‬ ‫ًِ ثتَاًین پیبدُ ػبصی ّبی کٌی سا تب اخفش ؿفْفشیفَس‬ ‫اً بم دّین‪.‬اٍ گلب‪ :‬هْنتشیی هـٌلی ًِ دس صهفیفٌفِ‬ ‫اًتوبل ػْبم ػذالب ٍساث ٍجَد داسد گَاّی حفزف‬ ‫ٍساثب اػب ًِ ایی گَاّی ثِ صَست ًبؿزی اػب‪.‬‬ ‫ایی ًبؿز ثبیذ تجذیل ثِ دادُ دس ػبهبًِ ؿَد تفب ثفتفَاى‬ ‫اص اى اػتلبدُ ًٌین؛ ثشای ایی ثخؾ هَُ هضبییِ هفَل‬ ‫ًوی سا دادُ اػب‪ .‬هؼوب ثؼذی ًِ توؼین داسایفی‬ ‫اػب سا ػپشدُ گزاسی اً بم هی دّذ ٍ عفجفن صهفبى‬ ‫ثٌذی اهیذٍاسین ًِ ثِ پبیبى ؿْشیَس ثفشػفبًفیفن‪ ،‬اگفش‬ ‫ًشػیذ دس اى صهبى دالیل سا ثشسػی خَاّین ًشد‪.‬‬ ‫پیؾ اص ایی هغشب ؿذُ ثَد ًِ ػبهبًِ اًفتفوفبل ػفْفبم‬ ‫ػذالب ثِ ٍساث تب پبیبى ؿْشیَس ساُ اًفذاصی خفَاّفذ‬ ‫ؿذ‪.‬‬ ‫خبرگساری ارک‬ ‫‪www.ark-news.ir‬‬ ‫جبی مىبسب تبلیغ کبال یخدمبت شمب‬ ‫درببزارایران یدویب‬ ‫شمبرٌ تمبس‪ 15041210:‬ی ‪15019412‬‬ ‫ٍصیش اهَس التصادی ٍ داسایی گفت‪ :‬دٍلت ٌَّص تصوایان ًاْاایای دستااسُ‬ ‫کاالتشگ الکتشًٍیکی اتخار ًکشدُ است ٍ پس اص اهادُ ضذى همذهات‪ ،‬سییاس‬ ‫وَْس دس یکی اص لسات سسوی تصوین ًْایی سا اتالغ خَاّذ کشد‪.‬‬ ‫ػیذ احؼبى خبًذٍصی اظْبسداؿب‪ :‬ثب تَجِ ثِ ایٌٌِ حفشًفب ثفِ ػفوفب‬ ‫ًظبمثخـی پشداخبّب ٍ ًظبم هبلی ًـَس دس دػتَس ًبس هبًًَگفزاس ثفَدُ ٍ‬ ‫حتی اثالؿیِ تلٌیی حؼبهّبی ؿخصی ٍ ت بسی پیؾ اص ایفی اص ػفَی‬ ‫ثبًی هشًضی اثالؽ ؿذُ ثَد‪ ،‬جلؼبتی ثب سییغ ًل ثبًی هشًفضی ثفشگفضاس‬ ‫ؿذ‪ٍ.‬ی اکضٍد‪ :‬اسادُ هـتشى ٍصاست اهتصبد ٍ ثبًی هشًضی ایی اػفب ًفِ‬ ‫اهؼبل هبجشای تلٌیی حؼبه ّبی ؿخصی ٍ ت بسی ًِ ثشای هشدم هؼفبلفِ‬ ‫ای بد ًشدُ سا ثِ ػشاً بم ثشػبًین‪ٍ .‬صیش اهتصبد دسثبسُ اجشایی ؿذى ػفبهفبًفِ‬ ‫هَدیبى هبلیبتی گلب‪ :‬هبًَى ػبهبًِ هَدیبى هبلیبتی ٍ پبیبًِّبی کفشٍؿفگفبّفی‬ ‫هْلتی سا هؼیی ًشدُ ثَد ًِ خشداد ‪ ۰۴۱۱‬ثِ پبیبى هیسػفیفذ‪ٍ.‬ی اداهفِ داد‪:‬‬ ‫ٍهتی ًبس خَد سا دس ٍصاست اهتصبد ؿشٍع ًشدین‪ ،‬ثخفؾ ّفبی صیفبدی اص‬ ‫هوذهبت کٌی ٍ اتصبل ثخؾّبی اهتصبدی ثِ ػبهبًِ کشاّن ًـذُ ثَد‪ ،‬ثش ایفی‬ ‫اػبع هْلتی اص ه لغ خَاػتین ٍ هَکن ؿذین اٍایل اهؼبل ثخـی اص ػفوفت‬ ‫هبًذگی ّبی سا ججشاى ًٌین‪ ،‬اص تیشهبُ ّن ًِ اجشای هفبًفَى ؿفشٍع ؿفذ ٍ‬ ‫اعالػیِّبی هشثَط ثِ کشاخَاى ًیض تَػظ ػبصهبى هبلیبتی اثالؽ هیؿَد‪.‬‬ ‫افضایص اهاسّای کشًٍا دس ارستایجاى ضشلی‬ ‫استاًذاس ارستایجاى ضشلی گفت‪ :‬تاا تاَ اِ تاِ‬ ‫افضایص هسافشتّا ٍ ٍسٍد گشدضگشاى تِ اساتااى‪،‬‬ ‫ادستایجاى ضشلی تا اعالم ٍصاست تْذاضات اضٍ‬ ‫ضص استاى پشخطش اص ًظش احتوال افضایص اتتال تاِ‬ ‫کشًٍا لشاس داسد کِ تایذ تالش کٌین ضشایط پیصسٍ‬ ‫تِ خَتی ٍ تا کوتشیی اسیه هذیشیت ضَد‪.‬‬ ‫ػبثذیی خشّم‪ ،‬اکضٍد‪ :‬اثتال ثِ ایی ثیوبسی دس دًیب ٍ‬ ‫ًـَس هب ًیض ه ذدا اکضایؾ یبکتِ ٍ دس حبل حبضش‬ ‫ػِ ؿْشػتبى اػتبى دس ٍضؼیب ًبسً ی هشاس داسد‪.‬‬ ‫ٍی اداهِ داد‪ :‬اگش ایی ٍضؼیب هذیشیب ًـفَد ٍ‬ ‫دػتَسالؼولّبی ثْذاؿتی سػبیب ًـَد احفتفوفبل‬ ‫هشهض ؿذى ؿْشػتبىّب ٍ اکضایفؾ ثؼفتفشی ّفب ٍ‬ ‫تللبت جبًی دس اػتبى صیبد اػب‪.‬خشّم گفلفب‪ :‬ثفب‬ ‫تَجِ ثِ ًضدیٌی ایبم هحشم ٍ صلش ٍ ثفشگفضاسی‬ ‫هشاػن ػضاداسی‪ ،‬ضشٍسی اػب ّیاتّبی هزّجی‬ ‫ٍ هؼئَالى ػبصهبى تجلیـبت اػالهی ثفِ صفَست‬ ‫ٍیظُ ًؼجب ثِ سػبیب دػتَسالؼول ّبی ثْذاؿتفی‬ ‫اصجولِ ثشگضاسی هشاػن دس کضفبی ثفبص تفب حفذ‬ ‫اهٌبى ٍ اهٌبى تَْیِ هٌبػت ّفَا دس کضفبّفبی‬ ‫ثؼتِ اّتوبم ًٌٌذ‪.‬اػتفبًفذاس ارسثفبیف فبى ؿفشهفی‬ ‫ّوچٌیی ثب اؿبسُ ثِ اکضایؾ هؼبکشتّب ثِ اػفتفبى‪،‬‬ ‫ثش سػبیب ؿیًَُبهِ ّبی ثْذاؿتی دس ػفلفشّفب ٍ‬ ‫ًظبست جذی ثش ٍسٍد هؼبکشاى دس هجبدی اػفتفبى‬ ‫تاًیذ ًشد‪ٍ.‬ی دسخصفَف کفؼفبلفیفب هفشاًفض‬ ‫اهَصؿی ًیض ثب ثیبى ایٌٌِ هذاسع اص هْش هفبُ ثفِ‬ ‫صَست حضَسی کفؼفبلفیفب خفَاّفٌفذ ًفشد ٍ‬ ‫تصویوی هجٌی ثش تؼغیلی هشاًض اهَصؿی ٍجفَد‬ ‫ًذاسد‪ ،‬اکضٍد‪ :‬ثب تَجِ ثِ ضشٍست ًصت ٍ ت ْیفض‬ ‫‪ّ ۰۰‬ضاس ًالع دسع ثِ دػتگفبُ تفْفَیفِ ّفَا‪،‬‬ ‫اهَصؽ ٍ پشٍسؽ ثبیذ ثب اػتفلفبدُ اص ظفشکفیفب‬ ‫خیشیی ٍ اٍلیب ًؼجب ثِ ایی اهش اهذام ًٌذ‪.‬‬ ‫خشّم اکضٍد‪ :‬ثب تَجِ ثِ هفیفضاى اکفضایفؾ اثفتفال ٍ‬ ‫ًبّؾ تَجِ ؿْشًٍذاى ثِ سػبیب دػتَسالفؼفوفل‬ ‫ّبی ثْذاؿتی سػبًِ ّب ثذٍى ای بد ًگشاًی ًؼجفب‬ ‫ثِ اگبُ ػبصی ػوَهفی اهفذام ًفٌفٌفذ‪.‬اػفتفبًفذاس‬ ‫ارسثبی بى ؿشهی ّوچٌیی ثش اػتوفشاس تفیفن ّفبی‬ ‫ػیبس جْب تضسین ٍاًؼی ثب ّوٌبسی ّالل احوش‬ ‫ٍ داًـگبُ ػلَم پضؿٌی‪ً ،‬فظفبست ثفش سػفبیفب‬ ‫ؿیًَُبهِ ّبی ثفْفذاؿفتفی دس داسٍخفبًفِ ّفب ٍ‬ ‫هغت ّبی پضؿٌبى ٍ سػبیب کبصلِ اجتوفبػفی ٍ‬ ‫اػتلبدُ اص هبػی دس اصٌبف ٍ هفشاًفض تف فبسی‬ ‫تاًیذ ًشد‪.‬‬ ‫دیشیلیی ثبؿلیذیش ػبؿلیـب‬ ‫چیخوبییی ثبصاسا‪ ،‬ثبؿلیـب‬ ‫اٍتَسٍى ائَیضدُ ػبؽ هبلیی‬ ‫ًشًٍب دٍؿوی دیش ػبؿلیـب‬ ‫ًشًٍب ّبٍادا یبؿبییش‬ ‫ّبٍاداى چَخ یئییی داساؿیش‬ ‫هبػٌیلِ دٍالًوبم ّش یئشدُ‬ ‫داساؿوبم خغشیی اصالذیش‬ ‫ایجاد ‪ 78‬هیلیَى ضغل ذیذ‬ ‫تا سال ‪٠3٠5‬‬ ‫هعاٍى ٍصیش کاس تا اضاسُ تِ ظَْس هطاغل ایٌذُ ٍ لاضٍم‬ ‫تذٍیی اهَصضْای هْاستی هتٌاسه تا اى‪ ،‬اص ایجااد ‪78‬‬ ‫هیلیَى ضغل ذیذ تِ ٍاسطِ تکاسگیشی تکٌَلَطی ّای‬ ‫ًَیی تا سِ سال ایٌذُ خثش داد‪.‬‬ ‫ثِ گضاسؽ ایؼٌب‪ ،‬ؿالهحؼیی حؼیٌیًیب اص پیفؾ ثفیفٌفی‬ ‫دٍسُ ّبی هْبستی ثشای تَاى یبثبى‪ ،‬هؼلَالى‪ ،‬صًذاًیبى ٍ‬ ‫خبًَادُ ّبیـبى ٍ کبسؽ التحصیالًی ًِ سؿتِ اًْب هَسد‬ ‫توبضبی ثبصاس ًبس ًیؼب خجش داد ٍ گفلفب‪ :‬ػفبصهفبى‬ ‫اهَصؽ کٌی ٍ حشکِ ای ثشای گشٍُ ّبی هختلق دٍسُ‬ ‫ّبی هْبستی دسًظش گشکتِ اػفب ًفِ یفٌفی اص ایفی‬ ‫گشٍُ ّب ػشثبصاى ٍظیلِ ّؼتٌذ تب ّوشاُ ثب ًبست پفبیفبى‬ ‫خذهب خَد ًبست هْبست ّن داؿتِ ثبؿٌذ‪.‬‬ ‫ٍی اکضٍد‪ :‬ثخؾ ٍػیؼی اص کؼبلیب ّفبی ػفبصهفبى دس‬ ‫خصَف اسائِ هْبستْبیی اػب ًِ یب اکشاد دس صًفذگفی‬ ‫ثشای خَد ًؼت هی ًٌٌذ یب هْبست ّبیی اػفب ًفِ‬ ‫هٌ ش ثِ دساهذ ثشای اکشاد هی ؿَد‪.‬‬ ‫سئیغ ػبصهبى اهَصؽ کٌی ٍ حشکِ ای ًفِ دس یفی‬ ‫ثشًبهِ تلَیضیًَی ثِ هٌبػجب ّلتِ هلی ًفبساکفشیفٌفی ٍ‬ ‫هْبست اهَصی ػخی هی گلب‪ ،‬اداهِ داد‪ :‬هشاجؼیی هفب‬ ‫ػوذت ًب ثفِ هفشاًفض اهفَصؽ دٍلفتفی ٍ خصفَصفی‬ ‫هشاجؼِ هی ًٌٌذ‪.‬دس حبلحبضش ‪ ۰۴۱‬هفشًفض اهفَصؽ‬ ‫دٍلتی دس ػشاػش ًـَس داسین ًِ ‪ً ۰۴۱۱‬بسگبُ کفؼفبل‬ ‫سا دس ثش هی گیشد ٍ اکشاد هتوبضی دٍسُ ّفبی هفْفبست‬ ‫هی تَاًٌذ ثِ ایی هشاًض دس ػغح اػتبىّفب هفشاجفؼفِ ٍ‬ ‫اهَصؽ ّبی هْبستی سا ثِ عَس سایفگفبى دس هفشاًفض‬ ‫دٍلتی کشا ثگیشًذ؛ اهب دس ػیی حبل هی تَاًٌذ ثِ هفشاًفض‬ ‫ثخؾ خصَصی ًِ ؿبهل ‪ّ ۰۰‬ضاس اهفَصؿفگفبُ اصاد‬ ‫کٌی ٍ حشکِ ای ّؼتٌذ ٍ ثِ تبصگی ًیض ه َص تفبػفیفغ‬ ‫‪ ۰۱۱۱‬اهَصؿگبُ اصاد سا صبدس ٍ ‪ ۰۰۱۱‬اهَصؿگبُ ساُ‬ ‫اًذاصی ؿذُ اػب‪ ،‬هشاجؼِ ٍ هتٌبػت ثب اػتؼذاد خَد اص‬ ‫اهَصؿْب ثب پشداخب ؿْشیِ ثْشُ هٌذ ؿًَذ‪.‬‬ ‫ثِ گلتِ حؼیٌی ًیب‪ ،‬اکشاد تحب پَؿؾ ًویتِ اهذاد اهبم‬ ‫خویٌی (سُ) ثِ عَس سایگبى اص اهَصؿْبی هْبستفی دس‬ ‫اهَصؿگبُ ّبی اصاد ثْشُ هٌذ هی ؿًَذ ًفِ ػفبصهفبى‬ ‫ثشای اًْب ‪ ۰۱‬دسصذ تخلیق هبئل ؿذُ ٍ ‪ ۰۱‬دسصفذ‬ ‫دیگش سا ًویتِ اهذاد توجل ًشدُ اػب‪.‬‬ ‫هؼبٍى ٍصیش ًبس دس اداهِ ثب اؿبسُ ثفِ ظفْفَس هـفبؿفل‬ ‫ایٌذُ ٍ لضٍم تذٍیی اهَصؿْبی هْبستی هتٌبػت ثب اى‪،‬‬ ‫اظْبس ًشد‪:‬هب ثب ػیش تحَل ؿگشکی دس هوَلِ تٌٌَلَطی‬ ‫ٍ تبثیش اى ثش صًذگی اًؼبى هَاجِ ّؼتین ًِ ثِ ػشػب‬ ‫دس حبل ای بد تـییش اػب ٍ ؿـل ّبی ثؼیبسی سا اص ثیی‬ ‫هی ثشد‪ .‬اهبس ه وغ جْبًی اهتصبد حبًی اص اى اػفب‬ ‫ًِ تب ػبل ‪ ۰۱۰۰‬یؼٌی ػِ ػبل ایٌذُ ‪ ۱۰‬هیلیَى ؿـل ثِ‬ ‫دلیل تبثیشی ًِ اص تٌٌَلَطی هفی پفزیفشًفذ‪ ،‬اص ثفیفی‬ ‫خَاٌّذ سکب ٍلی ه وغ اهبس دلگشمًٌٌذُ دیگشی ّن‬ ‫اسائِ هیدّذ ٍ اػالم هیًٌذ ًفِ تفب ػفبل ‪ ۰۱۰۰‬ثفِ‬ ‫ٍاػغِ ثٌبسگیشی تٌٌَلَطی ّب هـبؿل جذیذی ای فبد‬ ‫هی ؿًَذ ًِ تؼذادؿبى ‪ ۱۲‬هیلیَى ؿـل اػب‪.‬‬ صفحه 1 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫دیذگبُ رٍسًبهِ ارک‬ ‫هذیزهسئَل ‪ -‬هحوّذ اشزاقی‬ ‫شنبه ‪ 8‬مرداد‪ 92 *1041‬جوالی ‪ 92 * 9499‬ذی الحجه‪ * 1001‬سال سی و دوم ( اوتوز ایکینجی ایل ) * شماره ( سایی ) ‪5550 :‬‬ ‫اهزیکب‪ :‬در حبل بزرسی پیشًَیس اتحبدیِ ارٍپب بزای ببسگشت بِ بزجبم ّستین‬ ‫* بْتز است هزدم پزٍتکل ّب را رعبیت کٌٌذ‬ ‫سفشبسجٕؼی ٔشدْ ثیـشش ث‪ ٝ‬سفشبس و‪ٛ‬دوبٖ ؿجب‪ٞ‬ز‬ ‫داسد‪ .‬دس ط‪ َٛ‬حذ‪ٚ‬د د‪ٚ‬ػبِ‪ ٝ‬ادنینذٔنی ونش‪٘ٚ‬نب‪،‬‬ ‫اغّت ٔشدْ ٔثُ و‪ٛ‬دونبٖ ِنجنجنبص اص سػنبینز‬ ‫ٔ ن ننّنن‪ٛ‬ه اصننننن‪ َٛ‬ثنن‪ٟ‬ننذاؿننشننی ٔننجننبسص‪ ٜ‬ثننب‬ ‫وش‪٘ٚ‬ب‪ ،‬ػشدیچی وشد٘ذ‪ ،‬ث‪ٔ ٝ‬ؼبفشر سفنشن‪ٙ‬نذ ‪ٚ‬‬ ‫اص‪ َٛ‬فبصّ‪ٌ ٝ‬زاسی سا سػبیز ٘ىنشد٘نذ‪ .‬ضنشس‬ ‫ایٗ ٘‪ٛ‬ع ٘ب فشٔب٘ی ‪ٞ‬ب ٔؼّ‪ ْٛ‬اػز‪.‬‬ ‫ػّیشغٓ خؼبسار جب٘ی ‪ٔ ٚ‬بِی ٔشدْ اص وش‪٘ٚ‬ب دس‬ ‫ٌزؿش‪ ،ٝ‬دس ٔشحّ‪ٞ ٝ‬فشٓ ثحشاٖ ادیذٔنی ونش‪٘ٚ‬نب‪،‬‬ ‫ثبص اغّت ٔشدْ اص صدٖ ٔبػنه خن‪ٛ‬دداسی ٔنی‬ ‫و‪ٙٙ‬ذ‪ ،‬فبصّ‪ٞ ٝ‬ب سا سػبیز ٕ٘ی ٕ٘بی‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫اص‪ٛ‬ال ثبیذ ػمالی ٔشدْ ‪ٔ ٚ‬مبٔبر ٔؼئ‪ َٛ‬جبٔؼ‪ٝ‬‬ ‫دس ثیذاس وشدٖ ٔشدْ دس اینٗ ٔنشحّن‪ٞ ٝ‬نٕنز‬ ‫ٕ٘‪ٛ‬د‪ ٚ ٜ‬الذاْ ٔوثش ‪ ٚ‬ف‪ٛ‬سی ا٘نجنبْ د‪ٞ‬ن‪ٙ‬نذ‪ ،‬سنب‬ ‫ثش‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ خؼبسار ادیذٔی سا و‪ٙ‬ششَ ٕ٘بی‪ٙ‬ذ‬ ‫اخببر کَتبُ حَادث‬ ‫*سگ ّبر ّشت شْزًٍذ هشگییشْزی‬ ‫را راّی بیوبرستبى کزد‬ ‫حولِ سگ ّار در حالی ّشت ًفز اس شْزًٍذاى‬ ‫هشگیی شْزی را راّی تیوارستاى کزد کِ پیشترز‬ ‫حَادث هشاتْی در استاًْای دیگز ٍ تِ ٍیژُ در‬ ‫حاشیِ شْزّا تِ دلیل اسدیاد جوعیت سگ ّرای‬ ‫تذٍى صاحه رخ دادُ تَد‪.‬‬ ‫ػخ‪ٍٛٙ‬ی ‪ٚ‬صاسر خبسج‪ ٝ‬أنشینىنب اػنالْ‬ ‫وشد‪ :‬دس حبَ ثشسػی دیؾ ٘‪ٛ‬ینغ سنفنب‪ٞ‬نٓ‬ ‫اسحبدی‪ ٝ‬اس‪ٚ‬دب ثشای ثبصٌـز ٔنشنمنبثنُ ثن‪ٝ‬‬ ‫ثشجبْ ‪ٞ‬ؼشیٓ‪٘ .‬ذ دشایغ ػخ‪ٍٛٙ‬ی ‪ٚ‬صاسر‬ ‫خبسج‪ ٝ‬أشیىب اف‪ٟ‬بس داؿنز‪ٔ :‬نب دسحنبَ‬ ‫ثشسػی دیؾ ٘‪ٛ‬یغ سفب‪ ٓٞ‬ثشای ثنبصٌـنز‬ ‫ٔشمبثُ ث‪ ٝ‬دبیج‪ٙ‬ذی وبُٔ ثشجبْ ‪ٞ‬ؼشینٓ ون‪ٝ‬‬ ‫ج‪ٛ‬ػخ ث‪ٛ‬سَ ثب ٔب ‪ٕٞ ٚ‬نچن‪ٙ‬نینٗ اینشاٖ ثن‪ٝ‬‬ ‫اؿششان ٌزاؿش‪ ٝ‬اػز‪ٔ .‬ب دبػخ خ‪ٛ‬د سا ثن‪ٝ‬‬ ‫ص‪ٛ‬سر ٔؼشمیٓ ث‪ ٝ‬اسنحنبدین‪ ٝ‬اس‪ٚ‬دنب اػنالْ‬ ‫خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ وشد‪ٚ.‬ی سصشیح وشد‪ٔ :‬نب دسحنبَ‬ ‫ٔ بِؼ‪ ٝ‬سغییشار دیـ‪ٟٙ‬بدی اص ػ‪ٛ‬ی اسحبدین‪ٝ‬‬ ‫اس‪ٚ‬دب ‪ٞ‬ؼشیٓ ‪ ٚ‬دس ٔذر و‪ٛ‬سب‪ٞ‬ی ثن‪ ٝ‬ا٘ن‪ٟ‬نب‬ ‫دبػخ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ داد‪.‬ایٗ ٔمبْ ‪ٚ‬صاسر خبسجن‪ٝ‬‬ ‫أشیىب ٔذػی ؿذ‪ :‬أیذ‪ٚ‬اسیٓ و‪ ٝ‬اینشاٖ دس‬ ‫٘‪ٟ‬بیز اص فشصشی و‪ٔ ٝ‬ذسی دس ٔمنبثنُ اینٗ‬ ‫وـ‪ٛ‬س لشاس داسد‪ ،‬اػشفبد‪ ٜ‬ون‪ٙ‬نذ‪.‬اینٗ ٔنمنبْ‬ ‫أشیىبیی ادأ‪ ٝ‬داد‪ :‬ث‪ٛ‬سَ ثن‪ ٝ‬چنبسچن‪ٛ‬ه‬ ‫صٔب٘ی دس دیـ‪ٟٙ‬بد خ‪ٛ‬د اؿبس‪٘ ٜ‬ىشد‪ ٜ‬اػنز‪،‬‬ ‫ٔب دس دبػخ ث‪ ٝ‬ایٗ دیـ‪ٟٙ‬بد ‪ٚ‬ی ػشیغ ػنٕنُ‬ ‫خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ وشد‪٘ .‬ذ دشایغ ٌفز و‪ٔ ٝ‬نب ٔنی‬ ‫دا٘یٓ و‪ ٝ‬صٔبٖ ٔ‪ ٟٓ‬اػز‪ٔ ،‬ب ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬ینٗ ٔنی‬ ‫دا٘یٓ و‪ ٝ‬ثش٘بٔ‪ٞ ٝ‬ؼش‪ ٝ‬ای ایشاٖ ث‪ٌ٘ٛ ٝ‬ن‪ ٝ‬ای‬ ‫دیؾ سفش‪ ٝ‬اػز و‪ ٝ‬ثشای ٔنب لنبثنُ لنجن‪َٛ‬‬ ‫٘یؼز‪ٚ.‬ی ادػب وشد‪ٔ :‬ب ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬بٖ ثنبصٌـنز‬ ‫ٔشمبثُ ث‪ ٝ‬دبیج‪ٙ‬ذی ث‪ ٝ‬ثشجبْ سا د٘جبَ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ‬ ‫وشد ‪ ٚ‬ایٗ سالؽ سب صٔب٘نی ادأن‪ ٝ‬خن‪ٛ‬ا‪ٞ‬نذ‬ ‫داؿز و‪ ٝ‬ثبصٌـز ث‪ ٝ‬ثشجبْ دس ساػنشنبی‬ ‫ٔ‪ٙ‬بفغ أشیىب ثنبؿنذ‪.‬ػنخن‪ٙ‬نٍن‪ٛ‬ی ‪ٚ‬صاسر‬ ‫خبسج‪ ٝ‬أشیىب ٔذػی ؿذ و‪ ٝ‬احیبی ثشجبْ‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬بٖ ث‪ ٝ‬ػ‪ٛ‬د ٔ‪ٙ‬بفغ ّٔی ‪ٚ‬اؿ‪ٍٙ‬شنٗ اػنز‬ ‫أب ایٗ فشصز ٘بٔحذ‪ٚ‬د ٘یؼز‪.‬ػّی ثنبلنشی‬ ‫و‪ٙ‬ی ٔزاوش‪ ٜ‬و‪ٙٙ‬ذ‪ ٜ‬اسؿذ جٕ‪ٟٛ‬سی اػالٔی‬ ‫ایشاٖ ػ‪ ٝ‬ؿ‪ٙ‬ج‪ ٝ‬ؿت دس حؼنبه ونبسثنشی‬ ‫خ‪ٛ‬د دس س‪ٛ‬ئیشنش ٘ن‪ٛ‬ؿنز‪:‬دس طن‪ٞ َٛ‬نفنشن‪ٝ‬‬ ‫ٌزؿش‪ ،ٝ‬سجبدَ ٘ظش‪ٞ‬بی جذی ‪ ٚ‬ػبص٘ذ‪ٜ‬ای ثب‬ ‫طشف ‪ٞ‬بی ٔمبثُ دیشأ‪ٔ ٖٛ‬نزاونشار ‪ٚ‬ینٗ‬ ‫ا٘جبْ ؿذ‪ ٜ‬اػز‪ٕٞ .‬ب‪ًٙٞ‬و‪ٙٙ‬ذ‪ ٜ‬ایذ‪ٞ ٜ‬نبی‬ ‫خ‪ٛ‬د سا ثشای جٕغث‪ٙ‬نذی ٔنزاونشار اسائن‪ٝ‬‬ ‫ٕ٘‪ٛ‬د‪ ٜ‬اػز‪ٔ .‬نب ٘نینض اینذ‪ٞ ٜ‬نبینی ثنشای‬ ‫جٕغ ث‪ٙ‬ذی ٔزاوشار‪ ٓٞ ،‬اص ِحبظ ؿىّی ‪ٚ‬‬ ‫‪ٔ ٓٞ‬حش‪ٛ‬ایی‪ ،‬داسیٓ و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬اؿششان ٌزاؿش‪ٝ‬‬ ‫خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ‪.‬ج‪ٛ‬ػخ ث‪ٛ‬سَ ٔؼئ‪ َٛ‬ػنینبػنز‬ ‫خبسجی اسحبدی‪ ٝ‬اس‪ٚ‬دب طی ینبدداؿنشنی دس‬ ‫س‪ٚ‬ص٘بٔ‪ ٝ‬فبی‪ٙٙ‬ـبَ سبیٕض‪ ،‬فـنبس حنذاونثنشی‬ ‫ػّی‪ ٝ‬ایشاٖ سا ؿىؼز خ‪ٛ‬سد‪ ٜ‬دا٘ؼنز ‪ ٚ‬اص‬ ‫لذسر ‪ٞ‬بی خبسجی خ‪ٛ‬اػز ثشای ٘نجنبر‬ ‫ثشجبْ الذاْ و‪ٙٙ‬ذ‪ .‬ث‪ٌ ٝ‬ضاسؽ ایش٘ب‪ ،‬ج‪ٛ‬ػنخ‬ ‫ث‪ٛ‬سَ ٔؼئ‪ َٛ‬ػیبػز خبسجی اسحبدی‪ ٝ‬اس‪ٚ‬دب‬ ‫طی یبدداؿشی دس س‪ٚ‬ص٘بٔ‪ ٝ‬فبی‪ٙٙ‬ـبَ سبیٕض اص‬ ‫لذسر ‪ٞ‬بی خبسجی خ‪ٛ‬اػز ثشای ٘نجنبر‬ ‫ثشجبْ الذاْ ون‪ٙ‬ن‪ٙ‬نذ‪.‬ثن‪ٛ‬سَ ٘ن‪ٛ‬ؿنز‪ :‬ثنشای‬ ‫ثبصٌـز ث‪ ٝ‬ثشجبْ ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ٔمبْ ‪ٕٞ‬ب‪ٞ‬ن‪ٙ‬نً‬ ‫و‪ٙٙ‬ذ‪ ٜ‬اص اٍ٘یض‪ ٚ ٜ‬ؿنشنبه د‪ِٚ‬نز جنذینذ‬ ‫أشیىب اػشفبد‪ ٜ‬وشدْ ‪ ٚ‬دس ا‪ٚ‬سینُ ػنبَ‬ ‫ٌزؿش‪ ٝ‬وّیذ ایٗ وبس صد‪ ٜ‬ؿذ سب أشیىب ثن‪ٝ‬‬ ‫اهیزعبذاللْیبى‪ :‬بیگبًگبى ًویتَاًٌذ هبًع اس رًٍذ ّوکبری هٌطقِای شًَذ‬ ‫*ٍاصگًَی هزگببر هَتَرسیکلت در بشرگزاُ شْیذ‬ ‫هحالتی‬ ‫سزٌّگ علی ّوِخاًی در گفتٍگَ تا ایسٌا‪ ،‬تِ‬ ‫تشزیخ تزخی اس حَادث راًٌذگی رخ دادُ در‬ ‫هعاتز پایتخت در شثاًِرٍس گذشتِ پرزداخرت ٍ‬ ‫گفت‪ :‬صثح رٍس گذشتِ یک دستگاُ خَدرٍی‬ ‫سَاری در حال حزکت در هسیز غزب تِ شرز‬ ‫الیی کٌذرٍی تشرگزاُ اسادگاى تعذ اس تشرگرزاُ‬ ‫ایت اهلل سعیذی تَد کِ ًاگْاى تا یک عاتز پیادُ‬ ‫تزخَرد کزد‪.‬‬ ‫*هزگ اعضبی خبًَادُ ای ‪ً ۶‬فزُ در تصابد‬ ‫پزایذ ٍ تزیلی در اصفْبى‬ ‫رییس ساسهاى اهذاد ٍ ًجات جرورعریرت ّر ل‬ ‫احوز اس هزگ شش تی در تصادف هیاى سَاری‬ ‫پزایذ ٍ تزیلی در جادُ اصفْاى ًائیی خثز داد‪.‬‬ ‫*تخزیب دُ ّب سبختوبى بز اثز حزیق جٌگلی در‬ ‫کبلیفزًیب در ‪2۲22‬‬ ‫هقاهات اهزیکا اع م کزدًذ کِ دسرترکرن ‪۱۴‬‬ ‫ساختواى تز اثز اتش سَسیّای جٌگلی اخریرز‬ ‫در ایالت کالیفزًیای اهزیرکرا در سرال جراری‬ ‫هی دی (‪ )۲۲۲۲‬تخزیه شذُ است‪.‬‬ ‫*تخلیِ بزخی اس هٌبسل در بلَار جوْاَری‬ ‫شیزاس‬ ‫هذیزکل هذیزیت ترررزاى اسرتراًرذاری رار‬ ‫گفت‪ :‬هٌاسلی کِ در گذشتِ تِ دلیل راًش سهیی‬ ‫در تلَار جوَْری دچار هشکل شذًذ تِ دلریرل‬ ‫جلَگیزی اس حَادث دیگز تخلیِ شذًذ‪.‬‬ ‫ثشجبْ ثشٌشدد‪ .‬ثؼذ اص ‪ٔ ۵۱‬ب‪ٔ ٜ‬نزاونش‪ ٜ‬دس‬ ‫‪ٚ‬یٗ ‪ ٚ‬سؼبُٔ ثب حبضشاٖ ث‪ ٝ‬ایٗ ٘شیج‪ ٝ‬سػیذْ‬ ‫و‪ ٝ‬دیٍش فلب ثشای ا‪ٕٞ‬بَوبسی ٌزؿشن‪ٚ ٝ‬‬ ‫ثبیذ ثشای احیبی ثشجبْ سنٕنبْ سنحنشینٓ ‪ٞ‬نب‬ ‫ثشداؿش‪ ٝ‬ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ٔؼئ‪ َٛ‬ػیبػز خبسجی اسحبدی‪ ٝ‬اس‪ٚ‬دنب دس‬ ‫ادأ‪ ٝ‬یبدداؿز خ‪ٛ‬د ا‪ٚ‬سد‪ ٜ‬اػنز‪ :‬ثنشجنبْ‬ ‫‪ٞ‬شچ‪ٙ‬ذ یه س‪ٛ‬افک وبُٔ ٘یؼز ‪ِٚ‬ی سنٕنبْ‬ ‫ػ‪ٙ‬بصش اػبػی سا ٔ‪ٛ‬سد س‪ٛ‬ج‪ ٝ‬لشاس ٔنی د‪ٞ‬نذ‬ ‫و‪ ٝ‬طشف ‪ٞ‬بی حبضش ثن‪ ٝ‬ػنخنشنی ثن‪ ٝ‬اٖ‬ ‫سػیذ‪ٜ‬ا٘ذ‪ .‬او‪ ٖٛٙ‬ثبیذ سصٕیٕبسی اسخبر ؿ‪ٛ‬د‬ ‫سب اص ایٗ فشصز ٔ‪ٙ‬نحنصنش ثن‪ ٝ‬فنشد ثنشای‬ ‫ٔ‪ٛ‬فمیز اػشفبد‪ ٜ‬ؿ‪ٛ‬د‪ٞ ٗٔ .‬یچ جنبینٍنضینٗ‬ ‫جبٔغ یب ٔ‪ٛ‬ثش دیٍشی ثن‪ ٝ‬غنینش اص ثنشجنبْ‬ ‫ٕ٘یثی‪.ٓٙ‬‬ ‫ثبصٌـز ثشجبْ ٘‪ ٝ‬س‪ٟٙ‬ب دس ٔ‪ٛ‬سد ٘ظبسر ثنش‬ ‫ثش٘بٔ‪ٞ ٝ‬ؼش‪ ٝ‬ای ایشاٖ ٔن‪ٛ‬ثنش اػنز ثنّنىن‪ٝ‬‬ ‫ٔی س‪ٛ‬ا٘ذ فلبی أ‪ٙ‬یشی ٔ‪ ٙ‬م‪ ٝ‬سا داسای ثجبر‬ ‫وننشد‪ ٚ ٜ‬حننشوننز ٔننثننجننشننی دس جنن‪ٟ‬ننز‬ ‫اػشٕبدػبصی ثیٗ وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬ب ایجبد و‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ٔزاوشار ل ش‪ٞ ،‬فشٓ ‪ٞ ٚ‬ـشٓ سیش ٔب‪ ٜ‬ثؼذ اص‬ ‫ػ‪ٔ ٝ‬ب‪٘ ٚ ٜ‬یٓ ‪ٚ‬لف‪ ٝ‬دس دی ٔنزاونشار ‪ٚ‬ینٗ‪،‬‬ ‫ٔیبٖ ایشاٖ ‪ ٚ‬أشیىب ث‪ ٝ‬ص‪ٛ‬سر غیشٔؼشمنینٓ‬ ‫‪ ٚ‬ثب سؼ‪ٟ‬یٍّشی اسحبدی‪ ٝ‬اس‪ٚ‬دب ثشٌضاس ؿذ‪.‬‬ ‫ٔمبْ ‪ٞ‬نبی أنشینىنبینی دس ادأن‪ ٝ‬ثنبصی‬ ‫ٔمصشٕ٘بیی خ‪ٛ‬د اصشاس داس٘ذ و‪ ٝ‬اینشاٖ سا‬ ‫ػبُٔ سؼُّ دس سػیذٖ ث‪ ٝ‬س‪ٛ‬افنک ٘ن‪ٟ‬نبینی ‪ٚ‬‬ ‫ؿىؼز احشٕبِی ٔزاوشار ٘ـنبٖ ثنذ‪ٞ‬ن‪ٙ‬نذ‬ ‫دسحبِیى‪ ٝ‬س‪ٟ‬شاٖ خ‪ٛ‬اػنشن‪ٞ ٝ‬نبی خن‪ٛ‬د سا‬ ‫ثشاػبع س‪ٛ‬افک ػبَ ‪ ٚ ۴۹‬سجشث‪٘ ٝ‬مض ػ‪ٟ‬نذ‬ ‫طشف غشثی س‪ٙ‬ظیٓ وشد‪ ٜ‬اػز‪.‬‬ ‫‪ٚ‬صیش أ‪ٛ‬س خبسج‪ ،ٝ‬ػیبػز ‪ٕٞ‬ؼبی‪ٔ ٝ‬ح‪ٛ‬س سا ا‪ِٛٚ‬یز ایشاٖ ػ‪ٛٙ‬اٖ وشد‬ ‫‪ٛ٘ ٚ‬ؿز‪ٔ :‬ب ث‪ٕٞ ٝ‬ىبسی ثب ‪ٕٞ‬ؼبیٍبٖ ؿشبه خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ داد ‪ ٚ‬دس اینٗ‬ ‫ٔؼیش ‪ٞ‬یچ ثیٍب٘‪ ٝ‬ای ٕ٘ی س‪ٛ‬ا٘ذ ٔب٘نغ س‪٘ٚ‬نذ ‪ٞ‬نٕنىنبسی ٔن‪ٙ‬ن نمن‪ ٝ‬ای‬ ‫ؿ‪ٛ‬د‪ .‬حؼیٗ أیشػجذاِّ‪ٟ‬یبٖ ٘‪ٛ‬ؿز‪ :‬أش‪ٚ‬ص ثب ثنشادسا٘نٓ ‪ٚ‬صسای أن‪ٛ‬س‬ ‫خبسج‪ ٝ‬و‪ٛ‬یز‪ ،‬أبسار‪ ،‬ل ش‪ ،‬ػٕبٖ ‪ ٚ‬ػشاق ث‪ ٝ‬ص‪ٛ‬سر سّف‪ٙ‬ی ٌفشنٍن‪ٛ‬‬ ‫وشدْ‪ٚ.‬صیش أ‪ٛ‬س خبسج‪ ،ٝ‬ػیبػز ‪ٕٞ‬ؼبی‪ٔ ٝ‬ح‪ٛ‬س سا ا‪ِٛٚ‬یز جٕ‪ٟ‬ن‪ٛ‬سی‬ ‫اػالٔی ایشاٖ ػ‪ٛٙ‬اٖ وشد ‪ ٚ‬افض‪ٚ‬د‪ٔ :‬ب ث‪ٕٞ ٝ‬ىبسی ثب ‪ٕٞ‬ؼبیٍبٖ ؿنشنبه‬ ‫خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ داد ‪ ٚ‬دس ایٗ ٔؼیش ‪ٞ‬یچ ثیٍب٘‪ ٝ‬ای ٘نٕنی سن‪ٛ‬ا٘نذ ٔنب٘نغ س‪٘ٚ‬نذ‬ ‫‪ٕٞ‬ىبسی ٔ‪ ٙ‬م‪ٝ‬ای ؿ‪ٛ‬د‪ .‬أیشػجذاِّ‪ٟ‬یبٖ ادأ‪ ٝ‬داد‪ :‬دس ایٗ ٌفنشنٍن‪ٞٛ‬نب‬ ‫اخشیٗ سح‪ٛ‬الر ٔزاوشار سفغ سحشیٓ سا سـشیح وشدْ ‪ ٚ‬ثب اؿنبس‪ ٜ‬ثن‪ٝ‬‬ ‫اثشىبسار جٕ‪ٟٛ‬سی اػالٔی ایشاٖ ثشای ثبصٔب٘ذٖ د‪ٙ‬جش‪ ٜ‬دینذنّنٕنبػنی‬ ‫ٌفشٓ و‪ٔ ٝ‬شحّ‪ٟ٘ ٝ‬بیی س‪ٛ‬افک ث‪ ٝ‬د‪ٔ ٚ‬وِف‪ٚ ٝ‬الغ ثی‪ٙ‬ی ‪ ٚ‬ا٘ؼ بف دنزینشی‬ ‫طشف أشیىبیی ثؼشٍی داسد ‪ ٚ‬جٕ‪ٟٛ‬سی اػالٔی ایشاٖ ثشای حصن‪َٛ‬‬ ‫س‪ٛ‬افمی دبیذاس ‪ ٚ‬ل‪ٛ‬ی وبٔال جذی اػز‪ٚ.‬ی سبویذ ونشد‪ :‬جنٕن‪ٟ‬ن‪ٛ‬سی‬ ‫اػالٔی ایشاٖ ثشای أ‪ٙ‬یز ا٘شطی ‪ ٚ‬أ‪ٙ‬یز غزایی دس ج‪ٟ‬بٖ ا‪ٕٞ‬یز لبئُ‬ ‫اػز ‪ ٚ‬ثب دسن ٔؼبئُ ‪ٔ ٚ‬ـىالر و‪٘ٛٙ‬ی ا٘شطی دس ج‪ٟ‬بٖ‪ ،‬سنبون‪ٙ‬ن‪ٖٛ‬‬ ‫اثشىبسار ٔخشّفی داؿش‪ ٝ‬اػز‪ٚ .‬صیش أ‪ٛ‬س خبسج‪ ٝ‬خنبطنش٘ـنبٖ ونشد‪:‬‬ ‫‪ٚ‬صسای أ‪ٛ‬س خبسج‪ ٝ‬وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬بی ٔ‪ ٙ‬م‪ ٝ‬ث‪ٌ ٗٔ ٝ‬نفنشن‪ٙ‬نذ اص اثنشنىنبسار‬ ‫جٕ‪ٟٛ‬سی اػالٔی ایشاٖ دس ٔزاوشار حٕبیز ٔیو‪ٙٙ‬ذ ‪ ٚ‬دیذنّنٕنبػنی‬ ‫ٔنن‪ ٙ‬ن ننمنن‪ ٝ‬ای جننٕنن‪ٟ‬نن‪ٛ‬سی اػننالٔننی ایننشاٖ ٔنن‪ٛ‬سد اػننشننمننجننبَ‬ ‫ا٘‪ٟ‬بػز‪ .‬أیشػجذاِّ‪ٟ‬یبٖ یبدا‪ٚ‬س ؿذ‪ :‬اص دیٍش ٔؼبئنّنی ون‪ ٝ‬دس اینٗ‬ ‫ٌفشٍ‪ٞٛ‬ب ٔ شح ؿذ ٔـىالر ٔحیط صیؼشی ث‪ٛ‬د و‪ٔ ٝ‬ؼشمذیٓ ٔؼنلنُ‬ ‫ٔـششوی اػز و‪ ٝ‬ثب ثش٘بٔ‪ ٝ‬سیضی دلیک ٔ‪ ٙ‬م‪ ٝ‬ای لبثُ حُ اػز‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ادأ‪ ٝ‬داد‪ :‬البی احٕذ ٘بصش اِصجبح ‪ٚ‬صیش أ‪ٛ‬س خبسج‪ ٝ‬و‪ٛ‬ینز ثن‪ٝ‬‬ ‫ٔٗ ٌفز و‪ٔ ٝ‬جٕ‪ٛ‬ػ‪ ٝ‬حبوٕیز و‪ٛ‬یز ‪ٕٛٞ‬اس‪ ٜ‬ثن‪ ٝ‬د٘نجنبَ سنمن‪ٛ‬ینز‬ ‫س‪ٚ‬اثط ثب ایشاٖ اػز ‪ ٚ‬ث‪ٕٞ ٝ‬یٗ ٔ‪ٙ‬ظ‪ٛ‬س ٘یض ػفیش جذیذی ٔؼشفی ونشد‪ٜ‬‬ ‫ا٘ذ‪ ،‬اص ایـبٖ ثشای ػفش ث‪ ٝ‬س‪ٟ‬شاٖ دػ‪ٛ‬ر وشدْ ‪ٌ ٚ‬فشٓ ایشاٖ ‪ ٚ‬و‪ٛ‬ینز‬ ‫ٔی س‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ دس ٔؼبئُ ٔخشّف ػیبػی ‪ ٚ‬الشصبدی ثب ‪ٕٞ ٓٞ‬ىبسی خ‪ٛ‬ثی‬ ‫داؿش‪ ٝ‬ثبؿ‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫دشوی جٌگ فزٌّگی ٍ اهٌیتی عظیوی را علیِ ایزاى بِ راُ اًذاختِ است‬ ‫‪ٚ‬صیش وـ‪ٛ‬س ثب ثیبٖ این‪ٙ‬نىن‪ ٝ‬دؿنٕنٗ جن‪ٙ‬نً‬ ‫فش‪ٍٙٞ‬ی ػظیٕی سا ‪ٕٞ‬شا‪ ٜ‬ثب ج‪ ًٙ‬أ‪ٙ‬یشی ثن‪ٝ‬‬ ‫سا‪ ٜ‬ا٘ذاخش‪ ٝ‬اػز‪ٌ ،‬نفنز‪ :‬أنش‪ٚ‬ص دؿنٕنٗ‪،‬‬ ‫ج‪ ًٙ‬الشصبدی سا دس لبِت سحشیٓ‪ٞ‬ب ػنّنین‪ٝ‬‬ ‫جٕ‪ٟٛ‬سی اػالٔی ایشاٖ ث‪ ٝ‬وبس ٌشفش‪ ٝ‬اػنز‪.‬‬ ‫‪ٚ‬صیش وـ‪ٛ‬س ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬دؿٕٗ دس ح‪ٛ‬ص‪ٜٞ‬بی‬ ‫ٔخشّف ؿىؼز خ‪ٛ‬سد‪ ٜ‬اػز‪ ،‬افض‪ٚ‬د‪ :‬دؿٕنٗ‬ ‫ج‪ ٕٝٞ ًٙ‬جب٘ج‪ٝ‬ای سا ػّی‪ٔ ٝ‬ب ث‪ ٝ‬سا‪ ٜ‬ا٘ذاخنشن‪ٝ‬‬ ‫اػز و‪ ٝ‬ایٗ ج‪ ًٙ‬اثؼبد ٔخشّف داسد؛ ثنؼنذ‬ ‫أ‪ٙ‬ینشنی اٖ ثنشاػنبع سنش‪ٚ‬س‪ ،‬سنخنشینت ‪ٚ‬‬ ‫ػ‪ٛ‬اسؿذٖ ثش ٔ‪ٛ‬ج ٘بسضبیشی‪ٞ‬ب اػز‪ .‬دؿنٕنٗ‬ ‫سالؽ ٔی و‪ٙ‬ذ اص ایٗ طشیک دس داخُ وـن‪ٛ‬س‬ ‫فؼبِیز ‪ٞ‬بیی سا ا٘جبْ د‪ٞ‬ذ و‪ ٝ‬خ‪ٛ‬ؿجخشب٘ن‪ ٝ‬ثنب‬ ‫سالؽ ٘یش‪ٞٚ‬بی أ‪ٙ‬یشی‪ ،‬خیّی اص ایٗ الذأنبر‬ ‫خ‪ٙ‬ثی ؿذ؛ أب ثب اػنشنفنبد‪ ٜ‬اص اثنضاس سػنب٘ن‪ٝ‬‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬بٖ ػؼی ٔیو‪ٙٙ‬ذ دس ثشخی ٔ‪ٛ‬اسد خن‪ٛ‬د‬ ‫سا ٔ‪ٛ‬فک ٘ـبٖ د‪ٞ‬ن‪ٙ‬نذ‪ٚ.‬حنینذی‪ٔ ،‬ـنىنالر‬ ‫ث‪ٛ‬ج‪ٛ‬د أنذ‪ ٜ‬دس حن‪ٛ‬ص‪٘ ٜ‬نبسضنبینشنی ‪ٞ‬نبی‬ ‫اجشٕبػی سا ث‪ ٝ‬خبطش صٔی‪ٞ ٝٙ‬نب ‪ ٚ‬ثؼنشنش‪ٞ‬نبی‬ ‫ٔ‪ٛ‬ج‪ٛ‬د دس وـ‪ٛ‬س ػ‪ٛٙ‬اٖ ونشد ‪ ٚ‬ادأن‪ ٝ‬داد‪:‬‬ ‫أش‪ٚ‬ص دؿٕٗ دس و‪ٙ‬بس ج‪ ًٙ‬أن‪ٙ‬نینشنی ینه‬ ‫ج‪ ًٙ‬فش‪ٍٙٞ‬ی ثضسی سا ث‪ ٝ‬سا‪ ٜ‬ا٘ذاخش‪ ٝ‬اػز‬ ‫و‪ ٝ‬ایٗ ج‪ ٓٞ ًٙ‬دس ٔجب٘ی فىشی ‪ٞ ٚ‬نٓ دس‬ ‫٘‪ٛ‬ع ٍ٘شؽ ‪ ٓٞ ٚ‬دس ٘‪ٛ‬ع ثنین‪ٙ‬نؾ ‪ ٚ‬ون‪ٙ‬نؾ‬ ‫اػز؛ اص ایٗ س‪ ٚ‬دؿٕٗ دس ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬فنش‪ٞ‬ن‪ٙ‬نٍنی‬ ‫سالؽ وشد‪ ٜ‬دس ‪ٞ‬نش ػن‪ ٝ‬ثنؼنذ‪ ،‬النذأنبر‬ ‫ٌؼششد‪ ٜ‬ای ثب وٕه ا٘‪ٛ‬اع س‪ٚ‬ؽ ‪ٞ‬نب ا٘نجنبْ‬ ‫د‪ٞ‬ذ‪ٚ.‬ی یىی اص ٔح‪ٛ‬س‪ٞ‬نبی ٔن‪ٟ‬نٓ جن‪ٙ‬نً‬ ‫فش‪ٍٙٞ‬ی سا سغییش ٘‪ٛ‬ع ٍ٘شؽ دسثنبس‪ٔ ٜ‬ؼنبئنُ‬ ‫فش‪ٍٙٞ‬ی دا٘ؼز ‪ ٚ‬سصشیح وشد‪ :‬ثشای ٔثبَ دس‬ ‫ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع ػفبف ‪ ٚ‬حجبه‪ٍ٘ ،‬ب‪ ٜ‬ا٘ؼبٌٖشاینب٘ن‪ٝ‬‬ ‫سا ث‪ٍ٘ ٝ‬ب‪ ٜ‬وبِجذٌشایب٘‪ ٚ ٝ‬جؼذٌشایب٘‪ ٝ‬سغنینینش‬ ‫داد‪ٜ‬ا٘ذ؛ ایٗ دس حنبِنی اػنز ون‪ٔ ٝ‬نب دس‬ ‫جٕ‪ٟٛ‬سی اػالٔی ٔ‪ٙ‬بدی سؼبِی ا٘ؼبٖ ‪ٞ‬ؼشنینٓ‬ ‫‪٘ ٚ‬جبیذ جبیٍب‪ ٜ‬ا٘ؼبٖ سا ث‪ ٝ‬وبِجنذ جؼنٕنب٘نی‬ ‫ٔحض سمّیُ د‪ٞ‬یٓ‪.‬‬ ‫سیاسی‬ ‫‪2‬‬ ‫تَرم ٍ گزاًی ًبى‬ ‫ایزاى ٍ بزجبم هحَر هذاکزات جبًسَى ٍ الپیذ‬ ‫ث‪ٛ‬سیغ جب٘ؼ‪٘ ٖٛ‬خؼز‪ٚ‬صیش دسحبَ و‪ٙ‬بس‪ٌ ٜ‬یشی اٍّ٘یغ ‪ ٚ‬یبئنینش الدنینذ‬ ‫٘خؼز‪ٚ‬صیش ا٘شمبِی سطیٓ ص‪ٟ‬ی‪٘ٛ‬یؼشی دس یه سٕبع سّف‪ٙ‬ی دسثبس‪ ٜ‬اینشاٖ ‪ٚ‬‬ ‫س‪ٛ‬افک ‪ٞ‬ؼش‪ٝ‬ای ٌفشٍ‪ ٛ‬وشد٘ذ‪ .‬دفشش ٘خؼز‪ٚ‬صیشی اٍّ٘یغ اص سٕبع سّفن‪ٙ‬نی‬ ‫ایٗ د‪٘ ٚ‬خؼز ‪ٚ‬صیش و‪ ٝ‬جبیٍب‪ٞ‬ـبٖ دس صح‪ ٝٙ‬ػیبػی ٔشضِضَ اػز‪ ،‬خنجنش‬ ‫داد ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬ؿشح جضئیبر ٌفشٍ‪ٛ‬ی ا٘‪ٟ‬ب دنشداخنز‪.‬ثنشاػنبع اینٗ ٌنضاسؽ‬ ‫جب٘ؼ‪ ٚ ٖٛ‬الدیذ دسثبس‪ ٜ‬ایشاٖ ٌفشٍ‪ ٛ‬وشد٘ذ ‪ ٚ‬دسٔن‪ٛ‬سد جنّن‪ٌٛ‬نینشی اص‬ ‫دػشیبثی ایشاٖ ث‪ ٝ‬ػالح ‪ٞ‬ؼش‪ٝ‬ای‪ ،‬ادػبیی و‪ ٝ‬ثبس‪ٞ‬ب س‪ٛ‬ػط ٔمبْ‪ٞ‬بی س‪ٟ‬شاٖ سد‬ ‫ؿذ‪ ،ٜ‬ث‪ ٝ‬س‪ٛ‬افک سػیذ٘ذ‪ .‬جب٘ؼ‪ ٖٛ‬دس ایٗ سٕبع سّف‪ٙ‬ی ثن‪ ٝ‬ادأن‪ ٝ‬فنؼنبِنینز‬ ‫اٍّ٘یغ دس صٔی‪ ٝٙ‬سشغیت ایشاٖ ثشای لج‪ َٛ‬س‪ٛ‬افک س‪ٚ‬ی ٔیض ‪ ٚ‬ثنبصٌـنز ثن‪ٝ‬‬ ‫ثشجبٔی و‪ ٝ‬اس‪ٚ‬دبیی ‪ٞ‬ب اص جّٕ‪ ٝ‬خ‪ٛ‬د ِ‪ٙ‬ذٖ ثشای ٘جبر اٖ ‪ٞ‬یچ النذأنی سا‬ ‫ص‪ٛ‬سر ٘ذاد٘ذ‪ ،‬اؿبس‪ ٜ‬وشد‪ .‬ث‪ٙ‬ب ثش اػالْ دفشش ٘خؼز ‪ٚ‬صیشی اٍّ٘نینغ‪ ،‬د‪ٚ‬‬ ‫طشف ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ ث‪ٔ ٝ‬ؼبِ‪ ٝ‬ج‪ ًٙ‬ا‪ٚ‬وشایٗ دشداخش‪ ٚ ٝ‬ثش حنٕنبینز اص ٔنشدْ‬ ‫ا‪ٚ‬وشایٗ سبویذ وشد٘ذ‪ٔ .‬مبْ‪ٞ‬بی اس‪ٚ‬دبیی ث‪ٕٞ ٝ‬شا‪ٔ ٜ‬شحذاٖ أشیىبیی خن‪ٛ‬د‬ ‫دس ثبصی ٔمصشٕ٘بیی اصشاس داس٘ذ و‪ ٝ‬ایشاٖ سا ػبُٔ سؼُّ دس سػنینذٖ ثن‪ٝ‬‬ ‫س‪ٛ‬افک ٘‪ٟ‬بیی ‪ ٚ‬ؿىؼز احشٕبِی ٔزاوشار ‪ ٚ‬سػیذٖ ث‪ ٝ‬یه سن‪ٛ‬افنک ٘ـنبٖ‬ ‫ثذ‪ٙٞ‬ذ دسحبِیى‪ ٝ‬س‪ٟ‬شاٖ خ‪ٛ‬اػش‪ٞ ٝ‬بی خ‪ٛ‬د سا ثشاػبع سن‪ٛ‬افنک ػنبَ ‪ٚ ۴۹‬‬ ‫سجشث‪٘ ٝ‬مض ػ‪ٟ‬ذ طشف غشثی س‪ٙ‬ظیٓ وشد‪ ٜ‬اػز‪.‬‬ ‫بْتزیی تَافق هوکی بزای توبهی طزفیی رٍی هیش است‬ ‫ٕ٘بی‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬اسحبدی‪ ٝ‬اس‪ٚ‬دب دس ٔزاوشار احیبی س‪ٛ‬افک ‪ٞ‬ؼش‪ٝ‬ای دس ‪ٚ‬اون‪ٙ‬نؾ ثن‪ٝ‬‬ ‫یبدداؿز اخیش ٔؼئ‪ َٛ‬ػیبػز خبسجی اسحبدی‪ ٝ‬اس‪ٚ‬دب‪ ،‬دیؾ٘ن‪ٛ‬ینغ سن‪ٛ‬افنک‬ ‫حبصُ اص ٔزاوشار چ‪ٙ‬ذ ٔب‪ ٜ‬اخیش سا ث‪ٟ‬ششیٗ س‪ٛ‬افک ٕٔىٗ سّمی وشد‪ ٚ ٜ‬اص‬ ‫سٕبٔی طشفیٗ خ‪ٛ‬اػز ثشای ٘‪ٟ‬بیی ؿذٖ اٖ ٌبْ اخش سا ثشداس٘ذ‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬ضاسؽ ایؼ‪ٙ‬ب‪ ،‬ا٘شیى‪ٛٔ ٝ‬سا‪ٕ٘ ،‬بی‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬اسحبدی‪ ٝ‬اس‪ٚ‬دب دس ٔزاونشار احنینبی‬ ‫س‪ٛ‬افک ‪ٞ‬ؼش‪ ٝ‬ای ‪ٔ ٚ‬ؼب‪ ٖٚ‬ج‪ٛ‬صح ث‪ٛ‬سَ‪ٔ ،‬ؼئ‪ َٛ‬ػیبػز خنبسجنی اسنحنبدین‪ٝ‬‬ ‫اس‪ٚ‬دب دس ‪ٚ‬او‪ٙ‬ؾ ث‪ ٝ‬یبدداؿز اخیش ث‪ٛ‬سَ دس س‪ٚ‬ص٘بٔ‪ ٝ‬فبی‪ٙٙ‬ـبَ سبیٕض دسثنبس‪ٜ‬‬ ‫چبِؾ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬فشصز‪ٞ‬بی احیبی س‪ٛ‬افک‪ ،‬دس صفح‪ ٝ‬س‪ٛ‬ییششؽ ٘‪ٛ‬ؿز‪ :‬ث‪ٟ‬نشنشینٗ‬ ‫س‪ٛ‬افک ٕٔىٗ ثشای سٕبٔی طشفیٗ س‪ٚ‬ی ٔیض اػنز‪ .‬ااینٗ سن‪ٛ‬افنکا ٔنضاینبی‬ ‫الشصبدی ؿفبف ‪ ٚ‬لبثُ س‪ٛ‬ج‪ٟ‬نی ثنشی ٔنشدْ اینشاٖ ‪ٔ ٚ‬نضاینبینی لنبثنُ‬ ‫ساػشیاصٔبیی دس صٔی‪ٙٔ ٝٙ‬غ اؿبػ‪ ٝ‬سؼّیحبر اسٕی ثشای جبٔؼ‪ ٝ‬ثیٗاِنٕنّنّنی‬ ‫اػز‪ٛٔ.‬سا ٌفز‪ :‬اص سٕبٔی طشفیٗ دػ‪ٛ‬ر ٔیو‪ٌ ٓٙ‬بْ اخش سا ثشداس٘ذ‪.‬‬ ‫اًتقبد بَلتَى اس رٍیکزد دٍلت ببیذى در قببل ایزاى‬ ‫حذادی‪ :‬هْوتزیی ٍظیفِ دٍلت ًسبت بِ هزدم کٌتزل قیوتّبست‬ ‫ػخ‪ٍٛٙ‬ی وٕیؼی‪ ٖٛ‬أ‪ٛ‬س داخنّنی وـن‪ٛ‬س ‪ٚ‬‬ ‫ؿ‪ٛ‬سا‪ٞ‬ب ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪٘ ٝ‬ظبسر ‪ ٚ‬ون‪ٙ‬نشنشَ ثنبصاس‬ ‫ضؼیف اػز‪ ،‬سبویذ ونشد‪ :‬أنش‪ٚ‬ص ‪ٚ‬فنینفن‪ٝ‬‬ ‫ػ‪ٍٙ‬یٗ د‪ِٚ‬ز ٘ؼجز ث‪ٔ ٝ‬شدْ سم‪ٛ‬یز ٘نظنبسر‬ ‫ثش ثبصاس ‪ٌ ٚ‬بْ ثشداؿشٗ دس ٔؼیش اصالح ؿجى‪ٝ‬‬ ‫س‪ٛ‬صیغ ‪٘ ٚ‬ظبسر ثش لیٕنز ٌنزاسی ونبال‪ٞ‬نب‬ ‫اػز‪.‬‬ ‫ػّی حذادی ثیبٖ وشد‪ٚ :‬فیف‪ ٝ‬ػ‪ٍٙ‬ین‪ٙ‬نی ون‪ٝ‬‬ ‫أش‪ٚ‬ص د‪ِٚ‬ز ٘ؼجز ث‪ٔ ٝ‬شدْ داسد اینٗ اػنز‬ ‫و‪ٔ ٝ‬ـىالر جذی ثبصاس ث‪ٚ ٝ‬یظ‪ٔ ٜ‬ـنىنالر‬ ‫ٔؼیـشی ٔشدْ سا دسن ونشد‪٘ ٚ ٜ‬ؼنجنز ثن‪ٝ‬‬ ‫ػبٔب٘ذ‪ٞ‬ی ثبصاس ‪٘ ٚ‬ظنبسر جنذی ثنش ثنبصاس‬ ‫احؼبع ٔؼئ‪ِٛ‬یز داؿش‪ ٝ‬ثبؿذ‪٘ .‬ظبسر ثش ثبصاس‬ ‫یه أش ضش‪ٚ‬سی ‪ ٚ‬حشٕی ث‪ ٝ‬ؿٕبس ٔی س‪ٚ‬د‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی دس ادأ‪ ٝ‬اف‪ٟ‬بس وشد‪ٔ :‬نشنبػنفنب٘ن‪ ٝ‬أنش‪ٚ‬ص‬ ‫٘ظبسر ثش ثبصاس سا ضؼیف ٔی ثی‪ٙ‬یٓ‪ ،‬اٌنش دس‬ ‫ؿجى‪ٞ ٝ‬بی س‪ٛ‬صیغ ‪ ٚ‬چ‪ ٝ‬دس لیٕز ٌزاسی ‪ٞ‬نب‬ ‫٘ظبسر جذی اػٕبَ ؿ‪ٛ‬د ؿب‪ٞ‬ذ ایجبد ثنجنبر‬ ‫دس ثبصاس خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ ث‪ٛ‬د‪ .‬ایٗ ٔ‪ ٟٓ‬سشیٗ ٔن نبِنجن‪ٝ‬‬ ‫ای اػز و‪ ٝ‬أش‪ٚ‬ص ٔشدْ اص د‪ِٚ‬ز داؿنشن‪ٚ ٝ‬‬ ‫ا٘شظبس ٔی س‪ٚ‬د د‪ِٚ‬ز دس ایٗ صٔی‪ ٝٙ‬ثنب ٔنشدْ‬ ‫‪ٕٞ‬ىبسی و‪ٙ‬ذ‪ .‬اٌنش اساد‪ ٜ‬لن‪ٛ‬ی ‪ ٚ‬س‪ٚ‬حنین‪ٝ‬‬ ‫ا٘مالثی ‪ٚ‬ج‪ٛ‬د داؿش‪ ٝ‬ثنبؿنذ ‪ٞ ٚ‬نشونذاْ اص‬ ‫‪ٚ‬صاسسخب٘‪ٞ ٝ‬ب و‪ ٝ‬دس ایٗ صٔی‪ٔ ٝٙ‬ؼئ‪ٞ َٛ‬ؼشن‪ٙ‬نذ‬ ‫ث‪ٔ ٝ‬یذاٖ أذ‪٘ ٚ ٜ‬ظبسر سا جذی ثنٍنینش٘نذ‪،‬‬ ‫ؿب‪ٞ‬ذ سثجیز ‪ٚ‬ضؼینز النشنصنبدی دس ثنبصاس‬ ‫خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ ث‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ٔشدْ دس ٌزسٌب‪ٞ ٜ‬بی حؼبع دس و‪ٙ‬بس ٘نظنبْ‬ ‫ایؼشبد‪ ٜ‬ا٘ذ‬ ‫ٕ٘بی‪ٙ‬ذ‪ٔ ٜ‬شدْ طبِمبٖ‪ ،‬ػب‪ٚ‬ججالؽ‪٘ ،‬ظنشاثنبد ‪ٚ‬‬ ‫چ‪ٟ‬بسثبؽ دس ٔجّغ ؿ‪ٛ‬سای اػالٔی‪ ،‬سصشینح‬ ‫وشد‪ :‬صٔب٘ی و‪ ٝ‬دس یه ٔؼیش حنشونز ٔنی‬ ‫و‪ٙ‬یٓ ٘جبیذ لیٕز یه وبال دس ‪ٞ‬ش ٔنغنبص‪ ٜ‬ای‬ ‫ٔشفب‪ٚ‬ر ثبؿذ‪ .‬د‪ِٚ‬ز ثبیذ ٘ؼنجنز ثن‪ ٝ‬ثنبصاس‬ ‫‪ٚ‬فیف‪ ٝ‬خ‪ٛ‬د سا ا٘جبْ د‪ٞ‬نذ‪ .‬اصنالح ؿنجنىن‪ٝ‬‬ ‫س‪ٛ‬صیغ أش ٔ‪ٕٟ‬ی اػز و‪ ٝ‬ثبیذ حشٕب صن‪ٛ‬سر‬ ‫ٌیشد‪ٔ .‬شدْ ٔب ٘یض ث‪ٟ‬ششیٗ ٔشدْ ث‪ٛ‬د‪ٞ ٚ ٜ‬ؼش‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ٔشدْ دس سٕبْ ػخشی ‪ٞ‬نب ‪ٌ ٚ‬نزسٌنب‪ٞ ٜ‬نبی‬ ‫حؼبع دبی ٘ظبْ ایؼشبد‪ ٜ‬ا٘ذ ‪ ٚ‬دس ادأن‪٘ ٝ‬نینض‬ ‫‪ٕٞ‬شا‪٘ ٜ‬ظبْ ‪ٞ‬ؼش‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ٔـب‪ٚ‬س دیـیٗ أ‪ٙ‬یز ّٔی أشیىب ثب اؿبس‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬د‪ِٚ‬ز ثبیذٖ ثشای حص‪َٛ‬‬ ‫س‪ٛ‬افک أشیبصار صیبدی ث‪ ٝ‬ایشاٖ داد‪ ٜ‬اػز‪ ،‬خ‪ٛ‬اػنشنبس افنضاینؾ فـنبس‪ٞ‬نبی‬ ‫الشصبدی ثش ایشاٖ ؿذ‪.‬جبٖ ث‪ِٛ‬ش‪ٔ ٖٛ‬ـب‪ٚ‬س دیـیٗ أ‪ٙ‬یز ّٔنی أنشینىنب دس‬ ‫ٌفز‪ ٌٛٚ‬ثب ؿجى‪ ٝ‬ثیثیػی ث‪ ٝ‬سىشاس ادػب‪ٞ‬بی خصٕب٘‪ ٝ‬خ‪ٛ‬د ػّنین‪ ٝ‬اینشاٖ‬ ‫دشداخز ‪ ٚ‬ثبس دیٍش ٔخبِفز خ‪ٛ‬د سا ثب س‪ٛ‬افک ‪ٞ‬ؼش‪ٝ‬ای ‪ ۵۱۵۱‬و‪ٚ ٝ‬اؿ‪ٍٙ‬شنٗ‬ ‫دس ػبَ ‪ ۵۱۵۲‬ث‪ٝ‬ط‪ٛ‬س یهجب٘ج‪ ٝ‬اص اٖ خبسج ؿذ‪ ،‬اػالْ وشد‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ٌفز‪ :‬دس حبَ حبضش ایشاٖ ‪ٞ‬یچ فـبس النشنصنبدی ‪٘ ٚ‬نظنبٔنی حنغ‬ ‫ٕ٘یو‪ٙ‬ذ‪ .‬د‪ِٚ‬ز ثبیذٖ ثشای سػیذٖ ث‪ ٝ‬یه س‪ٛ‬افک ‪ٞ‬ؼش‪ٝ‬ای چ‪ٙ‬نبٖ دسٔنب٘نذ‪ٜ‬‬ ‫اػز و‪ ٝ‬أشیبص‪ٞ‬بی صیبدی ث‪ ٝ‬ایشاٖ داد‪ ٜ‬اػز‪ ،‬اصجّٕ‪ ٝ‬سلؼیف سحشیٓ‪ٞ‬بی‬ ‫الشصبدی و‪ ٝ‬دس ػبَ ‪ ۵۱۵۲‬ػّی‪ ٝ‬ایشاٖ اػٕبَ ؿذ‪ .‬ث‪ٚٝ‬یظ‪ ٜ‬دس ٔ‪ٛ‬اسدی و‪ ٝ‬ثن‪ٝ‬‬ ‫فش‪ٚ‬ؽ ٘فز ث‪ ٝ‬چیٗ ٔشث‪ٛ‬ط ٔیؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ث‪ِٛ‬ش‪ ٖٛ‬ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬اص فـبس سحشیٓ‪ٞ‬ب ٔمذاسی وبػشن‪ ٝ‬ؿنذ‪ ٜ‬اػنز افنض‪ٚ‬د‪:‬‬ ‫ث‪ٙ‬بثشایٗ ا٘‪ٟ‬ب (ٔمبٔبر ایشاٖ) ٔی س‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ ثب ایٗ ٔ‪ٛ‬لؼیز ون‪ٙ‬نبس ثنینبین‪ٙ‬نذ ون‪ٝ‬‬ ‫سبػیؼبر ‪ٞ‬ؼش‪ٝ‬ای ‪ٛٔ ٚ‬ؿه‪ٞ‬بی ایشاٖ سحز ٘ظبسر ٘یؼز ‪ ٚ‬ا٘‪ٟ‬ب حشی ثنب‬ ‫چیٗ ‪ ٚ‬س‪ٚ‬ػی‪ ٝ‬ثشای ػشٔبی‪ٌ ٝ‬زاسی جذیذ دس صٔی‪ ٝٙ‬صن‪ٙ‬نبینغ ٘نفنشنی خن‪ٛ‬د‬ ‫ٔزاوش‪ٔ ٜ‬یو‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬ صفحه 2 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫دیذگبٌ ریزوبمٍ ارک‬ ‫مذیرمسئًل ‪ -‬محمّذ اضراقی‬ ‫شنبه ‪ 8‬مرداد ‪ 92 * 1041‬جوالی‪ 92 * 9499‬ذی الحجه‪ * 1001‬سال سی و دوم ( اوتوز ایکینجی ایل ) * شماره ( سایی ) ‪5550 :‬‬ ‫بیمبرستبن رازی تبریس ویبزمىذ حمبیت َبی ایرشاوسی ملی ی محلی‬ ‫* یرزش ببعث ضبدابی ی رضذ می ضًد‬ ‫‪ٚ‬سصؽ ‪ٔ ٚ‬غبِع‪ ٝ‬د‪ ٚ‬وبس یصْ ‪ٔ ٚ‬فیذ ٔی ثبؿر‪ٙ‬رذ‬ ‫و‪ ٝ‬دس ثیٗ عٕ‪ٔ ْٛ‬شدْ اعٓ اص هرمریرش ‪ ٚ‬غر‪ٙ‬ری‬ ‫ثؼیبس وٓ ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ ٔغبِع‪ ٝ‬اٌب‪ٞ‬ی سا اهضایؾ ٔری‬ ‫د‪ٞ‬ذ ‪ ٚ‬ثش ت‪ٛ‬اٖ هىشی ٔشدْ ٔی اهضایرذ ‪ٚ‬سصؽ‬ ‫‪ ٓٞ‬ثذٖ سا ػبِٓ ٔی و‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬لذست تحرشن ‪ٚ‬‬ ‫ت‪ٛ‬اٖ رؼٕی ا٘ؼبٖ ٔی اهضایذ‬ ‫ثب‪ٚ‬س ایٗ اػت و‪ٔ ٝ‬غبِع‪ٚ ٚ ٝ‬سصؽ ٔرخرُ اه ‪ٚ‬‬ ‫٘بٖ ‪ ٚ‬ػبیش وبی‪ٞ‬بی ضش‪ٚ‬سی ثشای ثش‪ٚ‬ص ٘رٕر‪ٛ‬دٖ‬ ‫ػ ٔت رؼٕی ‪ ٚ‬س‪ٚ‬حی ٔرشدْ ضرش‪ٚ‬سی ٔری‬ ‫ثبؿذ‬ ‫ٔی ت‪ٛ‬اٖ ٌفت و‪ ٝ‬د‪ِٚ‬رت ‪ٔ ٚ‬رشدْ دس ٔر‪ٛ‬سد‬ ‫اهضایؾ ثش٘بٔ‪ٞ ٝ‬بی ٔغبِ‪ٚ ٚ ٝ‬سصؽ ٔؼرئر‪ِٛ‬ریرت‬ ‫‪ٞ‬بی ٔـخلی داس٘ذ‬ ‫ث‪ٛ‬یظ‪ ٜ‬د‪ِٚ‬ت ‪ٞ‬ب ثبیذ ٔخُ ػبیش ٔ‪ٛ‬اسد دس رر‪ٟ‬رت‬ ‫تر‪ٛ‬ػع‪ ٚ ٝ‬اهضایؾ ٔغبِع‪ٚ ٚ ٝ‬سصؽ ٔشدْ ػشٔبی‪ٝ‬‬ ‫ٌزاسی ور‪ٛ‬تب‪ ٚ ٜ‬ثّ‪ٙ‬ذ ٔذت وبهی ا٘رزربْ د‪ٞ‬رذ‬ ‫‪ٞ‬ضی‪ٞ ٝٙ‬بی ٔذیشیت ٔشدْ اٌب‪ ٚ ٜ‬هرعربَ ثرشای‬ ‫د‪ِٚ‬ت ثیؾ اص ٔشدْ وٓ اٌب‪ ٚ ٜ‬غریرشهرعربَ ٔری‬ ‫ثبؿذ ثع ‪ ٜٚ‬خؼبسات ٔشدْ ٘ب اٌب‪ ٚ ٜ‬غیش هعربَ‬ ‫ث‪ ٝ‬ربٔع‪ ،ٝ‬ثیـتش ٔی ثبؿذ‬ ‫گسارش‬ ‫*تُذیذ طًفبن ومکی در وتیجٍ بحران‬ ‫خطک ضذن دریبچٍ اریمیٍ‬ ‫ٔذیش اه ‪ ٚ‬خبن ‪ ٚ‬أ‪ٛ‬س ه‪ٙ‬ی ٔ‪ٟٙ‬ذػی ػبصٔربٖ‬ ‫ر‪ٟ‬بد وـب‪ٚ‬سصی ارسثبیزبٖ ؿشلی ٌفت‪ :‬دس احش‬ ‫خـىی دسیبچ‪ ٝ‬اس‪ٔٚ‬ی‪ ٚ ٝ‬ثبد‪ٞ‬بیی ور‪ٔ ٝ‬ریر‪ٛ‬صد‪،‬‬ ‫رسات ٕ٘ىی ثر‪ ٝ‬اساضری وـرب‪ٚ‬سصی ٔر‪ٙ‬رترمرُ‬ ‫ٔی ؿ‪ٛ‬د وبٔشاٖ ی‪ٛ‬ػفی ساد اظ‪ٟ‬بس ورشد‪ :‬عرجرک‬ ‫اع ْ ‪ٚ‬صاست ٘یش‪ ٚ‬وُ اه تزذیذپزیش اػتبٖ ‪۰‬‬ ‫ٔیّیبسد ٔتشٔىعت اػت و‪ ٝ‬یه ٔیّریربسد‪۳۳۳ ٚ‬‬ ‫ٔیّی‪ ٖٛ‬اٖ اص ٔ‪ٙ‬بثع ػغحی ‪ٚ‬یره ٔریرّریربسد ‪ٚ‬‬ ‫یىلذ ٔیّی‪ ٖٛ‬اص اه ‪ٞ‬بی صیرشصٔریر‪ٙ‬ری ترأریرٗ‬ ‫ٔیؿ‪ٛ‬د ایٗ ظشهیتی اػت و‪ٚ ٝ‬ر‪ٛ‬د داسد ‪ ٚ‬ایرٗ‬ ‫ٔ‪ٙ‬بثع ث‪ٔ ٝ‬یضاٖ ثبسؽ ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬أىبٖ تغزی‪ ٝ‬ثؼرترٍری‬ ‫داسد ‪ٚ‬ی اهض‪ٚ‬د‪ٔ ۳۲۳ :‬یّی‪ٔ ٖٛ‬تشٔىرعرت اٖ اص‬ ‫اه‪ٞ‬بی ػغحی تأیٗ ٔیؿ‪ٛ‬د ‪ٔ ۶۳۱ ٚ‬ریرّریر‪ٖٛ‬‬ ‫ٔتشٔىعت اص چب‪ ٚ ٜ‬ل‪ٙ‬بت تأیٗ ٔیؿ‪ٛ‬د ی‪ٛ‬ػفری‬ ‫ادأ‪ ٝ‬داد‪ :‬ثخؾ وـب‪ٚ‬سصی ربیٍب‪ ٜ‬ت‪ِٛ‬یذ سا دس‬ ‫وـ‪ٛ‬س داسد‪ٚ‬دستٕبٔی وـر‪ٛ‬س‪ٞ‬ربػر‪ٟ‬رٓ ثرخرؾ‬ ‫وـب‪ٚ‬سصی ثیـتشاصػبیش ثخؾ‪ٞ‬ب یع‪ٙ‬ی ک‪ٙ‬عرت ‪ٚ‬‬ ‫ؿشه ‪ ٚ‬اػت دسوـ‪ٛ‬سٔب‪ ٓٞ‬ثتجع اٖ حرذ‪ٚ‬د ‪۱۳‬‬ ‫دسکذاه دسثخؾ وـب‪ٚ‬سصی ٔلشف ٔیؿر‪ٛ‬د‬ ‫تبت‪ِٛ‬یذات ا٘زبْ ٌیشد دسوـ‪ٛ‬س‪ٞ‬بی ت‪ٛ‬ػع‪ٝ‬یبهت‪،ٝ‬‬ ‫دس و‪ٙ‬بس ٔلشف‪ٚ ،‬ضعیت ه‪ّٙ‬ب‪ٚ‬سی ‪ ٚ‬اػتفربد‪ ٜ‬اص‬ ‫ػبٔب٘‪ٞٝ‬بی ٘‪ٛ‬یٗ اثیبسی‪ ،‬تز‪ٟ‬یض ؿجى‪ٞٝ‬رب ثر‪ٟ‬رترش‬ ‫اػت ‪ٚ‬دسکذ ارشایی اٖ‪ٞ‬ب ثیـتش اػرت ‪ ٚ‬ایرٗ‬ ‫ثبعج ٔیـ‪ٛ‬دو‪ٚ ٝ‬ضعیت ٔلشف اه وـب‪ٚ‬سصی‬ ‫اٖ‪ٞ‬ب ث‪ٟ‬ی‪ ٝٙ‬ثبؿذ ‪ٚ‬ی اضبه‪ ٝ‬وشد‪ :‬اصرّٕ‪ ٝ‬اٖ ‪ٞ‬رب‬ ‫ػبٔب٘‪ٞ ٝ‬بی ٘‪ٛ‬یٗ اثیبسی‪ ،‬اثیربسی ترحرت هـربس‬ ‫اػت دس اساضی خشد ٔبِىی‪،‬پربیربه چرب‪ٞ ٜ‬رب‪،‬‬ ‫ل‪ٛٙ‬ات اػتبٖ حذ‪ٚ‬د ‪ٞ ۷۲۲‬رضاس‪ٞ‬رىرتربس اساضری‬ ‫‪ٚ‬ر‪ٛ‬د داسد و‪ ٝ‬لبثّیت تز‪ٟ‬یض ث‪ ٝ‬ػبٔب٘‪ٞٝ‬بی ٘‪ٛ‬یٗ‬ ‫اثیبسی سا داس٘ذ اص ایٗ ٔیضاٖ تبو‪ٞ ۶۳ ٖٛٙ‬رضاس‬ ‫‪ٞ‬ىتبس سا ٔب ت‪ٛ‬ا٘ؼتیٓ ثب اػترفربد‪ ٜ‬اص اعرترجربسات‬ ‫د‪ِٚ‬تی و‪ ٝ‬عٕذتب وٕه ‪ٞ‬بی ث ع‪ٛ‬م اػت ثر‪ٝ‬‬ ‫ؿجى‪ٞ ٝ‬ب تز‪ٟ‬یض و‪ٙ‬یٓ ٔذیش اه ‪ ٚ‬خبن ‪ ٚ‬أر‪ٛ‬س‬ ‫ه‪ٙ‬ی ٔر‪ٟ‬ر‪ٙ‬رذػری ػربصٔربٖ رر‪ٟ‬ربد وـرب‪ٚ‬سصی‬ ‫ارسثبیزبٖ ؿشلی تاویذ وشد‪ :‬اص ػبیش هعبِیت ‪ٞ‬رب‬ ‫ثشای ث‪ٟ‬ی‪ٝٙ‬ػبصی ٔلشف اه ثخؾ وـرب‪ٚ‬سصی‪،‬‬ ‫ارشای ؿجى‪ٞ ٝ‬بی اثیبسی اػت و‪ ٝ‬ؿجرىر‪ٞ ٝ‬ربی‬ ‫هشعی اثیبسی ‪ ٚ‬ص‪ٞ‬ىـی دس پربیربه ػرذ‪ٞ‬ربی‬ ‫ثضسی ‪ ٚ‬و‪ٛ‬چه ایزبد ؿذ‪ ٜ‬اػت دس اػتبٖ ٔرب‬ ‫‪ٞ ۷۷۶‬ضاس ‪ٞ‬ىتبس پتب٘ؼیُ دس ایٗ صٔریر‪ٙ‬ر‪ٚ ٝ‬رر‪ٛ‬د‬ ‫داسد و‪ٞ ۲۳ ٝ‬ضاس ‪ٞ‬ىتبس اٖ سا ت‪ٛ‬ا٘ؼرتر‪ ٝ‬ایرٓ ثر‪ٝ‬‬ ‫ؿجى‪ٞ ٝ‬ب تز‪ٟ‬یض و‪ٙ‬یٓ ‪ٚ‬ی ادأ‪ ٝ‬داد‪ :‬ترعرذادی اص‬ ‫ایٗ ؿجى‪ٞٝ‬ب حمّی اػت ‪ ٚ‬تعذادی ٘یض تحتهـربس‬ ‫اػت ث‪ ٝ‬تجع ؿجى‪ ٝ‬اکرّری ور‪ ٝ‬ؿرشورت اه‬ ‫ٔ‪ٙ‬غم‪ٝ‬ای ارشا ٔیو‪ٙ‬ذ ٔب‪ ٓٞ‬ؿجىر‪ٞ ٝ‬ربی ػر‪ٚ ٝ‬‬ ‫چ‪ٟ‬بس اٖ سا ٔىّ ‪ٞ‬ؼتیٓ ارشاو‪ٙ‬یٓ و‪٘ ٝ‬رٕر‪٘ٛ‬ر‪ٝ‬‬ ‫اٖ ؿجى‪ ٝ‬پبیبه ػذ عّ‪ٛ‬یبٖ ثل‪ٛ‬ست حمّی اػرت‬ ‫چ‪ ٖٛ‬ؿجى‪ ٝ‬اکّیاؽ ‪ ٓٞ‬حمّی اػت دس پربیربه‬ ‫ػذ ایذ‪ٚ‬غٕ‪ٛ‬ؽ ‪ٚ‬اسػجبساٖ ؿجرىر‪ ٝ‬هرشعری ثر‪ٝ‬‬ ‫ک‪ٛ‬ست تحت هـبس ارشا ؿذ‪ ٜ‬اػت ی‪ٛ‬ػفی ثیربٖ‬ ‫وشد‪ :‬پش‪ٚ‬ط‪ٜٞ‬بی دیٍشی و‪ ٝ‬اصٔ‪ٙ‬ربثرع اعرترجربسی‬ ‫اػتب٘ی ٔیت‪ٛ‬ا٘یٓ ث‪ٙٔ ٝ‬ر‪ٛ‬س ث‪ٟ‬ی‪ ٝٙ‬ػربصی ٔلرشف‬ ‫ارشایی و‪ٙ‬یٓ احذاث ‪ٚ‬ثربصػربصی ورب٘ربَ ‪ٞ‬ربی‬ ‫اثیبسی عٕ‪ٔٛ‬ی اػت دساػتبٖ ٔب ثیـتش وب٘بَ ‪ٞ‬رب‬ ‫خرربورری ‪ٞ‬ؼررترر‪ٙ‬ررذورر‪ ٝ‬ثرربعررج پررشت اه‬ ‫ٔیـ‪٘ٛ‬ذ‪ٙٔٚ‬زشث‪ ٝ‬ایٗ ٔیـ‪ٛ‬دو‪ٔ ٝ‬یضاٖ اه ٔلشهی‬ ‫دسثخؾ وـب‪ٚ‬سصی ثبی ثبؿذ احذاث ‪ٚ‬ثبصػبصی‬ ‫وب٘بِ‪ٟ‬بی اثیبسی ػرشِر‪ٛ‬حر‪ ٝ‬وربس ٔربػرت ور‪ٝ‬‬ ‫ت‪ٛ‬ا٘ؼت‪ٝ‬ایٓ ‪ ۶۱۷‬ویّ‪ٔٛ‬تش اص ورب٘ربِر‪ٟ‬ربی اػرتربٖ‬ ‫ساثت‪ٙ‬ی و‪ٙ‬یٓ تباصتّفبت اه رّ‪ٌٛ‬یشی ؿ‪ٛ‬د‬ ‫ادأ‪ ٝ‬اص ؿٕبس‪ ٜ‬لجُ‬ ‫ٔـب‪ٚ‬س‪ ٜ‬ی ٘‪ٛ‬یؼ‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬ی ایٗ ػغ‪ٛ‬س ثب تعذادی اص پرشػرتربساٖ ‪ ٚ‬وربدس‬ ‫دسٔب٘ی س‪ٚ‬ؿٗ ػبخت و‪ ٝ‬ػبِ‪ٟ‬ب پیؾ ‪ٞ‬تُ پبسع ترجرشیرض کرذ‪ٞ‬ر‪ٟ‬رب‬ ‫تـه غیش عجی ‪ ٚ‬و‪ ٚ ٟٝٙ‬تع‪ٛ‬یضی خ‪ٛ‬د سا ث‪ ٝ‬ایٗ ٔشوض دسٔب٘ی ا‪ٞ‬رذا‬ ‫وشد٘ذ و‪ ٝ‬ثذِیُ ت‪ٍٙ‬ی دخُ ‪ ٚ‬خشد ثیٕبسػتبٖ ‪٘ ٚ‬ج‪ٛ‬د ث‪ٛ‬در‪ ٝ‬یصْ ‪ٚ‬‬ ‫وبهی ٔؼئ‪ٛ‬یٖ ‪ٚ‬لت ایٗ تـه ‪ٞ‬بی ٔ‪ٙ‬ذسع ‪ ٚ‬غیش عجی سا دس ثخؾ‬ ‫‪ٞ‬بی ٔختّ تعجی‪ ٝ‬وشد٘ذ‬ ‫اوخش ثیٕبساٖ ثؼتشی ث‪ٝ‬دِیُ عشد خب٘‪ٛ‬اد‪ ٚ ٜ‬هبٔیُ تٕبیّی ث‪ ٝ‬تشخریرق‬ ‫٘ذاس٘ذ چشا و‪ ٝ‬تشخیق ا٘‪ٟ‬ب ٘یبصٔ‪ٙ‬رذ سػریرذٌری ‪ٚ‬یرظ‪ ٜ‬دس ٔر‪ٙ‬رضَ‬ ‫اػت ٔغبِع‪ٔ ٝ‬یذا٘ی ‪ٚ‬ضعیت ثیٕبسػتبٖ ساصی ٘ـبٖ ٔری د‪ٞ‬رذ ور‪ٝ‬‬ ‫ػبی٘‪ ٝ‬ثیؾ اص ‪ٞ ۷۰‬ضاس ٘فش ثشای دسٔبٖ ‪ٔ ٚ‬عبِز‪ٔ ٚ ٝ‬ـرب‪ٚ‬س‪ ٜ‬ثر‪ ٝ‬اٖ‬ ‫ٔشارع‪ٔ ٝ‬ی و‪ٙٙ‬ذ و‪ ٝ‬ا٘لبهب خذٔبت دسٔب٘ی ‪ ٚ‬پضؿىی ‪ٔ ٚ‬ـب‪ٚ‬س‪ ٜ‬ای‬ ‫اٖ‪٘ ،‬ؼجت ث‪ ٝ‬ثخؾ خل‪ٛ‬کی ثؼیبس پبییٗ اػت اِجت‪ ٝ‬ثبیذ ٌفت ‪۱۳۳‬‬ ‫٘فش دس ایٗ ثیٕبسػتبٖ ثشای حذ‪ٚ‬د ‪ ۶۳۳‬ثیٕربس ثؼرترشی ‪ٔ ٚ‬رشاررعر‪ٝ‬‬ ‫و‪ٙٙ‬ذٌبٖ ث‪ ٝ‬ثخؾ ‪ٞ‬بی ٔختّ س‪ٚ‬صا٘‪ ٝ‬خذٔبت ٔید‪ٙٞ‬ذ و‪ ٝ‬ساثرغر‪ٝ‬‬ ‫ی ‪ ۱۳۳‬وبدس پضؿىی ‪ ٚ‬دسٔب٘ی ثشای ‪ ۶۳۳‬ثیٕبس ثؼتشی ربی اث‪ٟ‬بْ ‪ٚ‬‬ ‫ػ‪ٛ‬اَ داسد اوخش ثیٕبساٖ ثؼتشی ثب اخرتر یت س‪ٚ‬ا٘ری سیـر‪ٞ ٝ‬ربی‬ ‫ط٘تیىی داس٘ذ ثعضب خ‪ٛ‬د ص٘ی ٔیو‪ٙٙ‬ذ ‪ٔ ٚ‬ـى ت علجی رٕعی اص‬ ‫اٖ ‪ٞ‬ب ؿذیذ اػت تٕبیُ ث‪ ٝ‬خ‪ٛ‬د وـی ‪ ٚ‬حتی ا٘زبْ وبس‪ٞ‬بی پشخغش‬ ‫دس ثیٗ اٖ ‪ٞ‬ب ‪ٚ‬ر‪ٛ‬د داسد ٔتبػفب٘‪ ٝ‬ثیٕبساٖ اعلبه ‪ٚ‬س‪ٚ‬اٖ دس ػبِ‪ٟ‬بی‬ ‫اخیش ٘یض ثب اهض‪ٚ‬د‪ ٜ‬ؿذٖ ٔعتبداٖ خغش٘بن ‪ ٚ‬دسٔب٘ذ‪ٔ ٚ ٜ‬لشف و‪ٙٙ‬ذ‪ٜ‬‬ ‫لشف ‪ٞ‬بی س‪ٚ‬اٍ٘شداٖ ‪ٛٔ ٚ‬اد ٔخذس ک‪ٙ‬عتی ‪ ٚ‬ؿیـ‪٘ ٝ‬یض ثرش ا‪ٚ‬ضربع‬ ‫حبد ایٗ ثیٕبسػتبٖ اهض‪ٚ‬د‪ٚ ٜ‬ا‪ٚ‬ضبع سا پریرچریرذ‪ ٜ‬ترشورشد‪ ٜ‬اػرت‬ ‫ثبایٗ حبَ خب٘‪ٛ‬اد‪ ٜ‬ی ا٘بٖ ث‪ ٝ‬دییُ التلبدی ‪ ٚ‬ارتٕبعی ‪ ٚ‬اهرضایرؾ‬ ‫خذٔبت ٌضاف ‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬یٗ داس‪ ٚ ٚ‬دسٔبٖ ا٘‪ٟ‬ب دسٔ‪ٙ‬ضَ سغجت چ‪ٙ‬ذا٘ی‬ ‫ثشای تشخیق ثیٕبساٖ خ‪ٛ‬د ٘ـبٖ ٕ٘ی د‪ٙٞ‬ذ ‪ٔ ٚ‬ب٘ذٖ ثیٕبساٖ عرضیرض‬ ‫خ‪ٛ‬د سا دس ثیٕبسػتبٖ ث‪ٙٔ ٝ‬ضَ ثؼیبس تشریح ٔی د‪ٞ‬ر‪ٙ‬رذ ػربصٔرب٘ر‪ٟ‬ربی‬ ‫د‪ِٚ‬تی ‪ٔ ٚ‬شدْ ٘‪ٟ‬بد ٘یض ٕ٘یت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ ؿغُ ‪ٞ‬بی ٔ‪ٙ‬بػجی حتی ثشای ث‪ٟ‬جر‪ٛ‬د‬ ‫یبهتٍبٖ داؿت‪ ٝ‬ثبؿ‪ٙ‬ذ پیـ‪ٟٙ‬بد ٘‪ٛ‬یؼ‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬ی ایٗ ػغ‪ٛ‬س ثشای حُ ثخـری‬ ‫اص ٔـى ت ایٗ ثیٕبسػتبٖ ایٗ اػت و‪ ٝ‬وٕیت‪ ٝ‬ی ٔـرترشوری ثریرٗ‬ ‫دا٘ـٍب‪ ٜ‬عّ‪ ْٛ‬پضؿىی ‪ ،‬ث‪ٟ‬ضیؼتی ‪،‬ث‪ٟ‬رذاؿرت ‪،‬ورٕریرتر‪ ٝ‬ی أرذاد‪،‬‬ ‫هشٔب٘ذاسی ‪ ٚ‬اػتب٘ذاسی تـىیُ ؿ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬ع ‪ ٜٚ‬ثش اٖ ر‪ٙ‬ت ‪ ٚ‬رر‪ٛ‬ؽ‬ ‫یصْ دس ٔت‪ِٛ‬یبٖ أش ثشای رزه وٕه ‪ٞ‬بی ٔشدٔی ‪٘ ٚ‬ریرىر‪ٛ‬وربساٖ‬ ‫ٔت‪ِٛ‬ی ٌشی دا٘ـٍب‪ ٜ‬عّ‪ ْٛ‬پضؿىی ‪ ٚ‬ثیٕبسػتبٖ ساصی ؿىُ ثٍیشد تب‬ ‫دس رزه وٕه ‪ٞ‬بی ٔشدٔی ‪ ٚ‬خیشاٖ ‪ ٚ‬ػبصٔبٖ ‪ٞ‬بی د‪ِٚ‬تی ‪ٔ ٚ‬شدْ‬ ‫٘‪ٟ‬بد ‪ٕٞ‬ب‪ٍٙٞ‬ی ‪ ٚ‬استجبعبت احش ثخؾ ک‪ٛ‬ست ٌیشد ‪ٛ٘ ٚ‬یؼ‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬ی ایٗ‬ ‫یبدداؿت خذا سا ٌ‪ٛ‬ا‪ٔ ٜ‬ی ٌیشد و‪ ٝ‬ایٗ ثیٕبساٖ اعلربه ‪ ٚ‬س‪ٚ‬اٖ ‪ٚ‬‬ ‫ٔعتبداٖ خغش ٘بن ٘یبص ث‪ ٝ‬سػیذٌی ه‪ٛ‬سی داس٘ذ ‪ ٚ‬تىّی اهشاد ٘یى‪ٛ‬‬ ‫وبساٖ ‪ ٚ‬خیش دس ایٗ ساػتب ٔضبع ٔیٕ٘بیذادیبٖ اِ‪ٟ‬ی ‪ٞ‬رٕر‪ٛ‬اس‪ ٜ‬ثرش‬ ‫دػتٍیشی ‪ ٚ‬خیشسػب٘ی ثر‪ ٝ‬اهرشاداػریرت پرزیرش ‪ ٚ‬اػریرت دیرذ‪ٜ‬‬ ‫تبویذداؿت‪ ٝ‬ا٘ذ ‪ ٚ‬وبس خیش سا ػجت سػتٍبسی دس د‪ ٚ‬د٘یب ‪ ،‬ػر ٔرت‬ ‫س‪ٚ‬حی ‪ ٚ‬ص‪ٚ‬د‪ٚ‬دٖ ٌ‪ٙ‬ب‪ٞ‬بٖ ثش ؿرٕرشد‪ ٜ‬ا٘رذ عرجرک ایرٗ ٔؼرتر‪ٙ‬رذات‬ ‫‪٘،‬یى‪ٛ‬وبسی ‪ ٚ‬دػتٍیشی اص ‪ٕٛٙٞ‬ع ‪ ،‬اصهضبئُ اخ لی لرّرٕرذاد ٔری‬ ‫ؿ‪ٛ‬د و‪ ٝ‬ثشسؿذ ‪ ٚ‬تىبُٔ ٔع‪ٛٙ‬ی هشدی ٔی ا٘زبٔذ دس ‪ٚ‬الع خیشیٗ‬ ‫وؼب٘ی ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬حىٓ ‪ٚ‬ظیف‪ ٝ‬دی‪ٙ‬ی ‪ ٚ‬اخ لی یرعر‪ٙ‬ری‪،‬ثرش اػربع‬ ‫تعبِیٓ ‪ ٚ‬أ‪ٛ‬ص‪ٞ ٜ‬بی دی‪ٙ‬ی ٔ‪ٙ‬جعج اص لشاٖ عریٓ ‪ ،‬یب ثش اػبع اکر‪َٛ‬‬ ‫‪ ٚ‬اخ ق ا٘ؼبٖ ٌشایب٘‪ ٚ ٝ‬ثـشد‪ٚ‬ػتب٘‪٘ ،ٝ‬ؼجت ثر‪ٔ ٝ‬ـرىر ت ػربیرش‬ ‫‪ٕٛٙٞ‬عبٖ خ‪ٛ‬د ‪ٚ‬او‪ٙ‬ؾ ٘ـبٖ داد‪ ٚ ٜ‬ػعی داس٘ذ دس سهرع ٌرشهرتربسی‬ ‫‪ٞ‬بی اعٓ اص ٔـى ت ٔبِی ‪ ،‬دسٔب٘ی ‪ ٚ‬أ‪ٛ‬صؿی ثى‪ٛ‬ؿ‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬اص ایْ ‪ٚ‬‬ ‫دسد ‪ ٚ‬س٘ذ اهشاد یب الـبس اػیت دیذ‪ ٜ‬ثىب‪ٙٞ‬ذ ٔغرٕرئرٗ ‪ٞ‬ؼرترٓ ور‪ٝ‬‬ ‫٘یى‪ٛ‬وبساٖ ‪ٕٛٞ‬ع‪ٙ‬بٕ٘بٖ ثشای ث‪ٟ‬ج‪ٛ‬د ؿشایظ ثیٕبساٖ س‪ٚ‬ا٘ی ‪ ٚ‬علرجری‬ ‫دس ثیٕبسػتبٖ ساصی تجشیض ػ‪ ًٙ‬تٕبْ خ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬رذ ٌرزاؿرت ‪ ٚ‬ا٘ـربهلل‬ ‫ٔحج‪ٛ‬ه خبِک ‪ٔ ٚ‬خّ‪ٛ‬ق ‪ ٚ‬دس س‪ٚ‬ص رضا ػشثّ‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬ػشاهرشاص خر‪ٛ‬ا‪ٞ‬ر‪ٙ‬رذ‬ ‫محمد فرجپور باسمنجی‬ ‫ث‪ٛ‬د‬ ‫صبدرات ‪ 333‬میلیًن دالری کبال از گمرکبت اررببیجبن ضرقی‬ ‫٘بظش ٌٕشوبت ارسثبیزبٖ ؿشلی اع ْ وشد‪ :‬أؼبَ ‪ٞ ۲۵۲‬ضاس ‪۰۷۲ ٚ‬‬ ‫تٗ وبی ث‪ ٝ‬اسصؽ ‪ٔ ۰۰۰‬یّی‪ ٖٛ‬دیس اص عشیک ٔجبدی ٌٕشوی اػتربٖ ثر‪ٝ‬‬ ‫‪ ۱۱‬وـ‪ٛ‬س کبدس ؿذ ِیّی ا‪ٚ‬سٍ٘ی اهض‪ٚ‬د‪ :‬ایرٗ ٔریرضاٖ کربدسات دس‬ ‫ٔمبیؼ‪ ٝ‬ثب ٔذت ٔـبث‪ ٝ‬ػبَ لجُ‪ ،‬اص ِحبػ اسصؽ چ‪ٟ‬بس دسکذ ‪ ٚ‬اص ٘رررش‬ ‫‪ٚ‬ص٘ی ‪ ۳‬دسکذ وب‪ٞ‬ؾ یبهت‪ ٝ‬اػت ‪ٚ‬ی ثرب اؿربس‪ ٜ‬ثر‪ ٝ‬ایر‪ٙ‬رىر‪ ٝ‬عرٕرذ‪ٜ‬‬ ‫ٔحل‪ٛ‬یت کبدساتی اص ٌٕشوبت اػتبٖ دس ػ‪ٔ ٝ‬ب‪ٞ‬ر‪٘ ٝ‬رخرؼرت ػربَ‬ ‫ربسی ٔ‪ٛ‬اد پ ػتیىی ‪ ٚ‬اؿیبی ػبخت‪ ٝ‬ؿذ‪ ٜ‬اػت ٌفت‪ :‬ایٗ ٔر‪ٛ‬اد ‪۳۱‬‬ ‫ٔیّی‪ ٖٛ‬دیس ثب ػ‪ ۲۳ ٟٓ‬دسکذ‪ ،‬چذٖ‪ ،‬ا‪ ٚ ٗٞ‬ه‪ٛ‬ید ‪ٔ ۶۷‬یّی‪ ٖٛ‬دیس ثرب‬ ‫ػ‪ ۷۶ ٟٓ‬دسکذ‪ٔ ،‬ی‪ٜٞٛ‬بی خ‪ٛ‬ساوی ‪ٔ ۲۵‬یّی‪ ٖٛ‬دیس ثرب ػر‪ٟ‬رٓ ‪ٞ‬رفرت‬ ‫دسکذ‪ ،‬ػ‪ٛ‬خت ‪ٞ‬بی ٔعذ٘ی س‪ٚ‬غٗ ‪ٞ‬بی ٔعذ٘ی ‪ٔ ٚ‬حل‪ٛ‬یت حبکُ اص‬ ‫تمغیش اٖ‪ٞ‬ب ‪ٔ ۲۰‬یّی‪ ٖٛ‬دیس ثب ػ‪ٞ ٟٓ‬فت دسکذ ‪ٔ ٚ‬ل‪ٛٙ‬عبت اص چرذٖ‬ ‫ا‪ ٗٞ‬یب ه‪ٛ‬ید ‪ٔ ۷۲‬یّی‪ ٖٛ‬دیس ثب ػ‪ ٟٓ‬ػ‪ ٝ‬دسکذ ث‪ ٝ‬خر‪ٛ‬د اخرترلربف‬ ‫داد‪ ٜ‬ا٘ذ ٘بظش ٌٕشوبت اػتبٖ عٕذ‪ ٜ‬وـر‪ٛ‬س‪ٞ‬ربی ‪ٞ‬رذف کربدسات اص‬ ‫عشیک ٌٕشوبت ارسثبیزبٖ ؿشلی سا تشوی‪ ،ٝ‬عشاق‪ ،‬اسٔ‪ٙ‬ؼتبٖ‪ ،‬اهغب٘ؼتبٖ‬ ‫‪ ٚ‬رٕ‪ٟٛ‬سی ارسثبیزبٖ اع ْ وشد ‪ ٚ‬ادأ‪ ٝ‬داد‪ :‬دس ایرٗ ٔرذت اسصؽ‬ ‫کبدسات ث‪ ٝ‬تشوی‪ٔ ۷۵۶ ٝ‬یّی‪ ٖٛ‬دیس‪ ،‬عشاق ‪ٔ ۶۶‬یّی‪ ٖٛ‬دیس‪ ،‬اسٔ‪ٙ‬رؼرتربٖ‬ ‫‪ٔ ۰۷‬یّی‪ ٖٛ‬دیس‪ ،‬اهغب٘ؼتبٖ ‪ٔ ۷۰‬یّی‪ ٖٛ‬دیس ‪ ٚ‬رٕ‪ٟٛ‬سی ارسثبیزربٖ ‪۷۲‬‬ ‫ٔیّی‪ ٖٛ‬دیس ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬اػت ا‪ٚ‬سٍ٘ی تعذاد وُ وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬بی ‪ٞ‬ذف کبدساتری‬ ‫ٌٕشوبت ارسثبیزبٖ ؿشلی سا دس ایٗ ٔذت ‪ ۱۱‬وـ‪ٛ‬س ‪ ٚ‬دس لبِرت ‪۱۶‬‬ ‫ٌش‪ ٜٚ‬وبییی ثشؿٕشد ‪ ٚ‬ثیبٖ وشد‪ :‬کبدسات اص عشیک ٌٕشوبت اػرتربٖ‬ ‫ارسثبیزبٖ ؿشلی ث‪ ٝ‬وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬بی تشوی‪ ۲۷ ٝ‬دسکذ اهضایرؾ‪ ،‬عرشاق ‪۷۳‬‬ ‫دسکذ وب‪ٞ‬ؾ‪ ،‬اسٔ‪ٙ‬ؼتبٖ ‪ ۲۶‬دسکذ اهضایؾ‪ ،‬اهرغرب٘ؼرتربٖ ‪ ۲۲‬دسکرذ‬ ‫وب‪ٞ‬ؾ ‪ ٚ‬رٕ‪ٟٛ‬سی ارسثبیزبٖ ‪ ۷۲‬دسکذ اهضایؾ داؿتر‪ ٝ‬اػرت ٘ربظرش‬ ‫ٌٕشوبت ارسثبیزبٖ ؿشلی اهض‪ٚ‬د‪ :‬ایٗ ٔیضاٖ وبیی ‪ٚ‬اسداتی دس ٔرذت‬ ‫یبد ؿذ‪٘ ٜ‬ؼجت ث‪ٔ ٝ‬ذت ٔـبث‪ ٝ‬ػبَ لجُ اص ِرحربػ ‪ٚ‬ص٘ری ‪ ۷۰‬دسکرذ‬ ‫وب‪ٞ‬ؾ ‪ ٚ‬اص ٘رش اسصؽ دیسی ‪ ۷۱‬دسکذ اهضایؾ داؿت‪ ٝ‬اػت‬ ‫رعبیت اصًل ایمىی ی مُىذسی در اجرای پریشٌَبی مسکه اررببیجبن ضرقی ضریری است‬ ‫ٔعب‪ٕٞ ٖٚ‬ب‪ٍٙٞ‬ی أر‪ٛ‬س عرٕرشا٘ری اػرترب٘رذاس‬ ‫ارسثبیزبٖ ؿشلی ثش تر‪ٛ‬رر‪ ٝ‬حرذاورخرشی ثر‪ٝ‬‬ ‫سعبیت اک‪ َٛ‬ایٕ‪ٙ‬ی ‪ٟٙٔ ٚ‬ذػری دس اررشای‬ ‫پش‪ٚ‬ط‪ٞ ٜ‬بی ٔؼىٗ تاویذ وشد ‪ٌ ٚ‬رفرت‪ :‬ایرٗ‬ ‫ٔ‪ ٟٓ‬رض‪ ٚ‬ا‪ِٛٚ‬یت ‪ٞ‬بی اکّی ؿ‪ٛ‬سای ٔؼرىرٗ‬ ‫اػتبٖ ٔی ثبؿذ ر‪ٛ‬اد سحٕتی ٌفت‪ :‬سعبیرت‬ ‫اک‪ َٛ‬ایٕ‪ٙ‬ی ‪ ٚ‬ه‪ٙ‬ی ٔ‪ٟٙ‬ذػی دس ارشای پش‪ٚ‬ط‪ٜ‬‬ ‫‪ٞ‬بی ٘‪ٟ‬ضت ّٔی ٔؼىٗ ثبیرذ دس ثربیترشیرٗ‬ ‫ػغح اص حؼبػیرت ‪ ٚ‬تر‪ٛ‬رر‪ ٝ‬لرشاس داؿرتر‪ٝ‬‬ ‫ثبؿذ ‪ٚ‬ی ثب اؿبس‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ػبخت ‪ ٚ‬ػبص‪ٞ‬بی عریٓ‬ ‫دس لبِت عشح ٘‪ٟ‬ضت ّٔری ٔؼرىرٗ‪ ،‬اٖ سا‬ ‫هشکت ٔ‪ٙ‬بػجی ثشای ث‪ٟ‬ش‪ٌ ٜ‬یشی اص ٔ‪ٟٙ‬ذػبٖ‪،‬‬ ‫ٔتخللبٖ ‪ ٚ‬وبسٌشاٖ ث‪ٔٛ‬ی خ‪ٛ‬ا٘ذ سحٕتی ثب‬ ‫تبویذ ثش ‪ٕٞ‬ىبسی ‪ٞ‬ش چ‪ ٝ‬ثیـتش ثب٘ه‪ٞ‬ب ٘ؼجت‬ ‫ث‪ ٝ‬اسائ‪ ٝ‬تؼ‪ٟ‬ی ت ٔؼىٗ‪ٌ ،‬فت‪ٔ :‬غٕئ‪ٙ‬ب چ‪ٙ‬یٗ‬ ‫حٕبیتی اص ػ‪ٛ‬ی ثب٘ه‪ٞ‬ب دس ارشای ‪ٞ‬رش چر‪ٝ‬‬ ‫ث‪ٟ‬تش ‪ ٚ‬اِجت‪ ٝ‬ثبویفیتتش عشح ثضسی ٘ر‪ٟ‬رضرت‬ ‫ّٔی‪ ،‬دس ٔؼیش خذٔتسػب٘ی ث‪ٔ ٝ‬رشدْ ٘رمرؾ‬ ‫پشسٍ٘ی خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ داؿت ‪ٚ‬ی اهرض‪ٚ‬د‪ :‬ترٕربٔری‬ ‫دػتٍب‪ٜٞ‬ب ٔ‪ٛ‬ظف‪ٙ‬ذ اص ارشای عشح ٘‪ٟ‬ضت ّٔی‬ ‫ٔؼىٗ دس ساػتبی ػیبػت ‪ٞ‬ربی اثر غری ‪ٚ‬‬ ‫ا‪ِٛٚ‬یت داس د‪ِٚ‬ت حٕبیت و‪ٙٙ‬ذ دس ایٗ رّؼ‪ٝ‬‬ ‫ٌضاسؽ اخشیٗ ‪ٚ‬ضعریرت تربٔریرٗ اساضری‪،‬‬ ‫پشداخت تؼ‪ٟ‬ی ت ثب٘ىی ‪ ٚ‬پیـشهت هیضیىری‬ ‫پش‪ٚ‬ط‪ٞ ٜ‬بی ٔشث‪ٛ‬ط ث‪ ٝ‬عشح ٘‪ٟ‬ضت ّٔی ٔؼىٗ‬ ‫ث‪ ٝ‬تفىیه ؿ‪ٟ‬شػتبٖ‪ٞ‬بی اػتبٖ ٔ‪ٛ‬سد ثرحرج‬ ‫لشاس ٌشهت ‪ٞ ۲۲‬ضاس ‪ٔ ۱۰۳ ٚ‬تمبضی ٔؼرىرٗ‬ ‫دس ارسثبیزبٖ ؿشلی دس لبِت عشح ٘ر‪ٟ‬رضرت‬ ‫ّٔی حبئض ؿشایظ ؿ‪ٙ‬بخت‪ ٝ‬ؿذ‪ ٜ‬ا٘ذ ‪ ٚ‬عّٕریربت‬ ‫ارشایی ثیؾ اص ‪ٞ ۷۲‬ضاس ‪ٚ‬احذ ٔؼىر‪٘ٛ‬ری دس‬ ‫ایٗ اػتبٖ اغبص ؿذ‪ ٜ‬اػت‬ ‫مذیرعبمل‪ :‬تًسعٍ متًازن مًجب افسایص زوجیرٌ ارزش در مىطقٍ ازاد ارس می ضًد‬ ‫ٔذیشعبُٔ ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬اصاد تزبسی ‪ ٚ‬ک‪ٙ‬عتی اسع‬ ‫ثب اؿبس‪ ٜ‬ث‪ٕٟٔ ٝ‬تشیٗ ا‪ٞ‬ذاف ایٗ ٔر‪ٙ‬رغرمر‪ ٝ‬دس‬ ‫ای‪ٙ‬ذ‪ٌ ،ٜ‬فت‪ :‬ت‪ٛ‬ػع‪ٔ ٝ‬ت‪ٛ‬اصٖ ‪ ٚ‬ثش٘بٔ‪ٔ ٝ‬حر‪ٛ‬سی‬ ‫ص٘زیش‪ ٜ‬اسصؽ سا دس ایٗ ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬اهضایؾ داد‪ٚ ٜ‬‬ ‫تىٕیُ ٔی و‪ٙ‬ذ ٔزیذ ویب٘ی دس ٘ـؼرت ‪ٞ‬رٓ‬ ‫ا٘ذیـی ثب رٕعی اص ٔذیشاٖ ‪ ٚ‬خرجرش٘رٍربساٖ‬ ‫سػب٘‪ٞ ٝ‬بی ارسثبیزبٖ ؿشلری اظر‪ٟ‬ربس ورشد‪:‬‬ ‫ثضسٌتشیٗ ٌّخب٘‪ ٝ‬وـ‪ٛ‬س دس ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬اصاد اسع‬ ‫لشاس داسد‪ ،‬أب ثبیذ ک‪ٙ‬بیع پبییٗ دػتی ٔرشثر‪ٛ‬ط‬ ‫ث‪ ٝ‬ایٗ ثخؾ ایزبد ؿ‪ٛ‬د تب اسصؽ اهرض‪ٚ‬د‪ ٜ‬اٖ‬ ‫اهضایؾ یبثذ ‪ٚ‬ی ٌفت‪ :‬ثبیذ ک‪ٙ‬ربیرع پربیریرٗ‬ ‫دػتی ایٗ ثخؾ ‪ٞ‬ب ‪ ٓٞ‬ایزبد ؿ‪ٛ‬د تب ث‪ٛ٘ ٝ‬عی‬ ‫ت‪ٛ‬ػع‪ٔ ٝ‬ت‪ٛ‬اصٖ رّ‪ ٛ‬ثش‪ٚ‬د ‪ٔ ٚ‬ر‪ٛ‬ررت اهرضایرؾ‬ ‫ص٘زیش‪ ٜ‬اسصؽ دس ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬اصاد ث‪ ٝ‬ک‪ٛ‬ست س‪ٚ‬ص‬ ‫اهض‪ ٖٚ‬ؿ‪ٛ‬د ‪ٚ‬ی اضبه‪ ٝ‬وشد‪ٙٔ :‬غم‪ ٝ‬خذااهشیرٗ‬ ‫٘یض یىی اص ظشهیت ‪ٞ‬بی ٔر‪ٙ‬رغرمر‪ ٝ‬اصاد اسع‬ ‫ث‪ٛ‬د‪ ٚ ٜ‬عشح وـت ‪ ٚ‬ک‪ٙ‬عت ؿر‪ٟ‬ریرذ لربػرٓ‬ ‫ػّیٕب٘ی و‪ ٝ‬دس ا٘زب ارشا ٔی ؿ‪ٛ‬د‪ٔ ،‬یتر‪ٛ‬ا٘رذ‬ ‫ث‪ ٝ‬أ‪ٙ‬یت غزایی وـ‪ٛ‬س وٕه و‪ٙ‬ذ؛ ٔخر دس‬ ‫ت‪ِٛ‬یذ خ‪ٛ‬سان داْ ‪ ٚ‬رست عرّر‪ٛ‬هر‪ ٝ‬ای ایرٗ‬ ‫عشح ٔی ت‪ٛ‬ا٘ذ تبحیرش خر‪ٛ‬د سا ٘ـربٖ د‪ٞ‬رذ‬ ‫‪ٚ‬ی یبدا‪ٚ‬س ؿذ‪ :‬پربیربه ػرذ خرذااهرشیرٗ‪،‬‬ ‫ظشهیت ثضسٌی اػت و‪ ٝ‬تبو‪ ٖٛٙ‬یه ٔیّیربسد‬ ‫دیس ثشای تبػیؼبت وب٘بَ ‪ٞ‬بی پبییٗ دػرتری‬ ‫اٖ ‪ٞ‬ضی‪ ٝٙ‬ؿذ‪ ٜ‬اػت ویب٘ی ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ ثب تبوریرذ‬ ‫ثش ارشای عشح ثش٘ذی‪ ًٙ‬اسع‪ٌ ،‬فت‪ :‬عرشح‬ ‫ثش٘ذی‪ ًٙ‬ثبیذ دس ٔعشهی ظشهیت ‪ٞ‬بی ٔ‪ٙ‬غرمر‪ٝ‬‬ ‫اصاد اسع ٔ‪ٛ‬سد اػتفبد‪ٛٔ ٜ‬حشتش لشاس ثرٍریرشد‬ ‫چ‪ٛٙٞ ٖٛ‬ص اسع ث‪ ٝ‬ا٘ذاص‪ ٜ‬وبهی دس ػغح ّٔی‬ ‫ؿ‪ٙ‬بخت‪ ٝ‬ؿذ‪٘ ٜ‬یؼت ٔذیشعبُٔ ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬تزبسی ‪ٚ‬‬ ‫کرر‪ٙ‬ررعررترری اسع یرربدا‪ٚ‬س ؿررذ‪ :‬دس حرر‪ٛ‬ص‪ٜ‬‬ ‫ٌشدؿٍشی ‪ ٚ‬صیؼت ٔحیغی ٘یض ظشهیت‪ٞ‬ربی‬ ‫ثبییی ‪ٚ‬ر‪ٛ‬د داسد ‪ ٚ‬ثب ارشای عشح ثش٘ذی‪ٙ‬رً‬ ‫ایٗ ح‪ٛ‬ص‪ٞ ٜ‬ب ٘یض ت‪ٛ‬ػع‪ٔ ٝ‬ی یبثرذ ‪ٚ‬ی ٌرفرت‪:‬‬ ‫ا٘شطی تزذیذ پزیش ٔخُ ا٘شطی ‪ٞ‬بی ثربدی ‪ٚ‬‬ ‫خ‪ٛ‬سؿیذی اص ا‪ٕٞ‬یت ثؼضایی ثشخ‪ٛ‬سداس اػت‬ ‫ثش ایٗ اػبع ایٗ وبسٌرش‪ ٜٚ‬تـرىریرُ ؿرذ‪ٜ‬‬ ‫اػت‬ ‫استانها‬ ‫‪3‬‬ ‫عکس ریز‬ ‫گراوی ی فطبر اقتصبدی‬ ‫اررببیجبن غربی‬ ‫بیص از ‪ ۰۰۱۱‬میلیبرد تًمبن از اعتببر سفر رییس جمًُر بٍ‬ ‫اررببیجبنغربی تخصیص یبفت‬ ‫اػتب٘ذاس ارسثبیزبٖ غشثی‬ ‫ٌفت‪ :‬یه ‪ٞ‬ضاس ‪۲۲۲ ٚ‬‬ ‫ٔیّیبسد ت‪ٔٛ‬بٖ اص اعتجبسات‬ ‫ٔل‪ٛ‬ه دس ػفرش سیریرغ‬ ‫رررٕرر‪ٟ‬رر‪ٛ‬س ثرر‪ ٝ‬اػررترربٖ‬ ‫تخلیرق یربهرتر‪ ٚ ٝ‬دس‬ ‫اختیبس ٘‪ٟ‬بد‪ٞ‬بی ٔرّری یرب‬ ‫اػتب٘ی لشاس ٌشهت‪ ٝ‬اػرت‬ ‫ٔحٕذکبدق ٔعتٕذیبٖ اهض‪ٚ‬د‪ :‬دس ػفش ‪ ۰۳‬اسدیج‪ٟ‬ـت أؼبَ سییغ رٕ‪ٟ‬ر‪ٛ‬س‬ ‫‪ٞ ٚ‬یبت د‪ِٚ‬ت ث‪ ٝ‬اػتبٖ‪ٞ ۲۳ ،‬ضاس ٔیّیبسد ت‪ٔٛ‬بٖ اعترجربس ‪ ٚ‬تؼر‪ٟ‬ریر ت ثر‪ٝ‬‬ ‫تل‪ٛ‬یت سػیذ و‪ ٝ‬لشاس اػت دس ثخؾ‪ٞ‬بی صیشػبختری ٘ررریرش سا‪ ٜ‬ا‪ٞ‬رٗ‪،‬‬ ‫ث‪ٟ‬ذاؿت ‪ ٚ‬دسٔبٖ‪ ،‬ت‪ٛ‬ػع‪ ٝ‬هضب‪ٞ‬بی أ‪ٛ‬صؿی ‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬یٗ حر‪ٛ‬ص‪ ٜ‬الرترلربدی‬ ‫‪ٞ‬ضی‪ ٝٙ‬ؿ‪ٛ‬د ‪ٚ‬ی اضبه‪ ٝ‬وشد‪ :‬ثب ‪ٚ‬ر‪ٛ‬د ٔحذ‪ٚ‬دیت‪ٞ‬بی ٔبِی د‪ِٚ‬ت‪ ،‬عری ‪۵۲‬‬ ‫س‪ٚ‬ص ٌزؿت‪ ٝ‬دس ‪ٔ ۲‬شحّ‪ ٝ‬یه ‪ٞ‬ضاس ‪ٔ ۲۲۲ ٚ‬یّیبسد ت‪ٔٛ‬بٖ اص ٔحُ اعترجربسات‬ ‫ػفش ثشای ارسثبیزبٖ غشثی تخلیق یبهت‪ ٝ‬اػت ٔرعرترٕرذیربٖ ادأر‪ ٝ‬داد‪:‬‬ ‫أیذ‪ٚ‬اسیٓ ایٗ اعتجبس و‪ ٝ‬ثب ت‪ٛ‬ر‪ٚ ٝ‬یظ‪ ٜ‬د‪ِٚ‬ت تخلیق ٔییبثذ دس ػرشعرت‬ ‫ثخـی ث‪ ٝ‬ارشای پش‪ٚ‬ط‪ٜٞ‬ب ث‪ٚ ٝ‬یظ‪ ٜ‬عشح‪ٞ‬بی ثب پیـشهت ثربیی ‪ ۲۳‬دسکرذ‬ ‫ٔ‪ٛ‬حش ‪ٚ‬الع ؿ‪ٛ‬د و‪ ٝ‬ایٗ چ‪ٙ‬یٗ ٘یض خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ث‪ٛ‬د اػتب٘ذاس ارسثبیزبٖ غرشثری ثرب‬ ‫اؿبس‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ر‪ٚ ٝ‬یظ‪ ٜ‬د‪ِٚ‬ت ‪ ٚ‬ایت اهلل سئیؼی ث‪ٛٔ ٝ‬ض‪ٛ‬ع احریربی دسیربچر‪ٝ‬‬ ‫اس‪ٔٚ‬ی‪ٌ ٝ‬فت‪ :‬دس ػفش اسدیج‪ٟ‬ـت ٔب‪ ٜ‬أؼبَ سییغ رٕر‪ٟ‬ر‪ٛ‬س اص ‪ٚ‬ضرعریرت‬ ‫دسیبچ‪ ٝ‬ثبصدیذ وشد٘ذ ‪ ٚ‬ثب اسائ‪ٌ ٝ‬ضاسؽ ٔفلّی‪ ،‬دس رشیبٖ ‪ٚ‬ضعیت احیبی‬ ‫اٖ ٘یض لشاس ٌشهت‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬دػت‪ٛ‬سات ‪ٔ ٚ‬ل‪ٛ‬ثبت خ‪ٛ‬ثی ثشای تبٔیٗ ٔ‪ٙ‬بثرع ٔربِری‬ ‫احیبی دسیبچ‪ ٝ‬ث‪ٚ ٝ‬یظ‪ٛٔ ٜ‬ض‪ٛ‬ع ا٘تمبَ اه ٘یض تعییٗ ‪ ٚ‬اث غ ؿذ‬ ‫استبن زوجبن‬ ‫حرکت ری بٍ رضذ تًسعٍ زوجبن در َمٍ حًزٌ َب‬ ‫مطًُد است‬ ‫اػتب٘ذاس ص٘زبٖ ٌفت‪ ٓٞ :‬او‪ٙ‬ر‪ٖٛ‬‬ ‫حشوت س‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬سؿذ ت‪ٛ‬ػع‪ ٝ‬ای ایٗ‬ ‫اػتبٖ ٔـ‪ٟٛ‬د اػت ‪ ٚ‬ثشایٗ اػبع‬ ‫ػغح ا٘تربسات پیٍیشی ٔل‪ٛ‬ثبت‬ ‫ػفش سییغ ررٕر‪ٟ‬ر‪ٛ‬سی ثر‪ ٝ‬ایرٗ‬ ‫اػتبٖ ٘یض ثبیتش خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ سهت ٔحؼٗ اهـبسچی اهض‪ٚ‬د‪:‬ثب ت‪ٛ‬ر‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬صیرش‬ ‫ػبخت ‪ٞ‬بی ایٗ تلٕیٕبت و ٘ی و‪ ٝ‬أش‪ٚ‬ص ٌشهت‪ ٝ‬ؿذ‪ ،‬پیؾ اصایٗ هشا‪ٞ‬رٓ‬ ‫ؿذ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د ‪ٚ‬ی اضبه‪ ٝ‬وشد‪ :‬ثشایٗ ٔج‪ٙ‬ب دس وٕشث‪ٙ‬ذی ؿٕبِی ‪ ۶‬لغرعر‪ٚ ٝ‬رر‪ٛ‬د‬ ‫داسد و‪ ٝ‬چ‪ٙ‬ذ لغع‪ ٝ‬اٖ اص صٔیٗ ‪ٞ‬بی ث‪ٙ‬یبد ٔؼتضعفبٖ عج‪ٛ‬س ٔی وشد و‪ ٝ‬لشاس‬ ‫داد یه لغع‪ ٝ‬اٖ‪ٟ٘ ،‬بیی ‪ ٚ‬اث غ ؿذ‪ ٜ‬اػت ‪ ٚ‬عّٕیبت ارشایی اٖ دس اػشع‬ ‫‪ٚ‬لت اغبص خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ ایٗ ٔؼ‪ َٚٛ‬ادأ‪ ٝ‬داد‪ٕٞ :‬چ‪ٙ‬یٗ دسخل‪ٛ‬ف پربسن‬ ‫‪ٞ‬بؿٕی ٘ظاد ٘یض لشاسداد اٖ دس حبَ ٘‪ٟ‬بیی ؿذٖ اػت و‪ ٝ‬عی یىٕب‪ ٜ‬ای‪ٙ‬رذ‪ٜ‬‬ ‫٘یض وبسٌب‪ ٜ‬اٖ تز‪ٟ‬یض خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ ‪ٚ‬ی اظ‪ٟ‬بس داؿت‪ٞ ۲۳۳ :‬رىرتربس صٔریرٗ‬ ‫ؿ‪ٟ‬شن ‪ٞ‬بی ک‪ٙ‬عتی ص٘زبٖ ٘یض ٘‪ٟ‬بیی ؿذ‪ ٜ‬و‪ ٝ‬صٔیٗ ‪ٞ‬بی ٔر‪ٛ‬سد ترحر‪ٛ‬یرُ‬ ‫داد‪ ٜ‬خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ ‪ٞ ۲۳ ٚ‬ىتبس دیٍش ٘یض ثشای ؿشوت ‪ٞ‬ربی دا٘رؾ ثر‪ٙ‬ریربٖ‬ ‫اختلبف خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ یبهت اهـبسچی خبعش٘ـبٖ وشد‪ :‬ضٕٗ ا٘ى‪ ٝ‬ایٗ ثخرؾ‬ ‫ث‪ ٝ‬ک‪ٙ‬بیع پبن اختلبف خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ یبهت و‪ ٝ‬دس وُ ت‪ٛ‬ػع‪ ٝ‬اػتبٖ سا ث‪ٕٞ ٝ‬شا‪ٜ‬‬ ‫خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ داؿت ‪ٚ‬ی ثب اؿبس‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ثب ت‪ٛ‬ر‪ ٝ‬ث‪ٚ ٝ‬ضعیت ٔ‪ٛ‬رر‪ٛ‬د ٘ررربْ دس‬ ‫حبَ ٌزاس اص اٖ اػت ‪ ٚ‬ؿب‪ٞ‬ذ تغییش اػتشاتظی د‪ِٚ‬ت ‪ٞ‬ؼتیٓ‪ ،‬اضبه‪ ٝ‬ورشد‪:‬‬ ‫٘مؾ الذأبت ث‪ٙ‬یبد ٔؼتضعفبٖ پشسً٘تش اػت ‪ ٚ‬ثشوت اٖ ثبیذ ٔتفب‪ٚ‬تترش‬ ‫اص ٌزؿت‪ ٝ‬ثبؿذ‬ ‫استبن اردبیل‬ ‫‪َ ۰۴۱‬سار ته کبال از پبیبوٍ مرزی بیلٍسًار صبدر ضذ‬ ‫ٔذیش پبیب٘‪ٔ ٝ‬رشصی ثریّر‪ ٝ‬ػر‪ٛ‬اس‬ ‫ٌفت‪ :‬دس چ‪ٟ‬بس ٔب‪ ٜ‬أؼربَ‪۷۵۱‬‬ ‫‪ٞ‬ضاس تٗ وبیی ایشا٘ی اص پبیرب٘ر‪ٝ‬‬ ‫ٔشصی ثیّ‪ٝ‬ػ‪ٛ‬اس ٔغبٖ کبدس ؿذ‪ٜ‬‬ ‫اػررت ِررغ ر اهلل ثرربثرربیرری‬ ‫اهض‪ٚ‬د‪ :‬ایٗ ٔمذاس وبی ت‪ٛ‬ػظ ‪۶‬‬ ‫‪ٞ‬ضاس ‪ ۶۲۰ ٚ‬دػتٍرب‪ ٜ‬وربٔریر‪ٖٛ‬‬ ‫ایشا٘ی‪ ،‬ارسثبیزب٘ی‪ٌ ،‬شرؼتبٖ‪ ،‬تبریىؼتبٖ‪ ،‬س‪ٚ‬ػی‪ ٚ ٝ‬لشلیضػتبٖ اص پبیرب٘ر‪ٝ‬‬ ‫ٔشصی ثیّ‪ ٝ‬ػ‪ٛ‬اس کبدس ؿذ‪ ٜ‬اػت ‪ٚ‬ی اظر‪ٟ‬ربس ورشد‪ :‬کربدسات‪ٚ ،‬اسدات‪،‬‬ ‫تشا٘ضیت ‪ٚ‬س‪ٚ‬دی ‪ ٚ‬خش‪ٚ‬ری وبی اص پبیب٘‪ٔ ٝ‬شصی ثیّ‪ٝ‬ػ‪ٛ‬اس دس چر‪ٟ‬ربس ٔرب‪ٜ‬‬ ‫أؼبَ دس ٔمبیؼ‪ ٝ‬ثب ٔذت ٔـبث‪ ٝ‬پبسػبَ دس ٔزٕ‪ٛ‬ع ‪ ۰۳‬دسکرذ اهرضایرؾ‬ ‫داؿت‪ ٝ‬اػت ا‪ٔ ٚ‬حل‪ٛ‬یت وـب‪ٚ‬سصی‪ ،‬ا٘‪ٛ‬اع ؿیـ‪٘ ،ٝ‬ئ‪ٛ‬پبٖ‪ٔ ،‬یٍّشد‪ ،‬ػ‪ٙ‬رً‬ ‫ػبختٕب٘ی‪ ،‬ا٘‪ٛ‬اع وبؿی‪ ،‬خشٔب‪ٕ٘ ،‬ه ‪ ٚ‬پش‪ٚ‬هیُ سا اص رّٕ‪ ٝ‬عٕذ‪ ٜ‬وبی‪ٞ‬ربی‬ ‫کبدس ؿذ‪ ٜ‬ایشا٘ی دس ایٗ ٔذت روش وشد ٔذیش پبیب٘‪ٔ ٝ‬شصی ثیّ‪ٝ‬ػ‪ٛ‬اس ثریربٖ‬ ‫وشد‪ :‬عٕذ‪ ٜ‬وبی‪ٞ‬بی ایشا٘ی ث‪ ٝ‬وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬بی ارسثبیزبٖ‪ ،‬س‪ٚ‬ػی‪ٌ ،ٝ‬شرؼتبٖ ‪ٚ‬‬ ‫ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬لفمبص کبدس ؿذ‪ ٜ‬اػت ثبثبیی اضبه‪ ٝ‬وشد‪ٕٞ :‬چ‪ٙ‬یرٗ دس چر‪ٟ‬ربس ٔرب‪ٜ‬‬ ‫أؼبَ ‪ٞ ۲۲۶‬ضاس تٗ وبی ت‪ٛ‬ػظ ‪ٞ ۷۳‬ضاس ‪ ٚ‬دػتٍب‪ ٜ‬وبٔی‪ ٖٛ‬اص پبیب٘‪ٔ ٝ‬رشصی‬ ‫ثیّ‪ٝ‬ػ‪ٛ‬اس تشا٘ضیت ؿذ‪ ٜ‬و‪٘ ٝ‬ؼجت ث‪ٔ ٝ‬ذت ٔـبث‪ ٝ‬ػبَ ٌزؿرتر‪ ۶۶ ٝ‬دسکرذ‬ ‫اهضایؾ داؿت‪ ٝ‬اػت ‪ٚ‬ی ادأ‪ ٝ‬داد‪ :‬اه ٔعذ٘ی‪ ،‬ػریرٕربٖ‪ٚ ،‬سق ا‪ٞ‬ر‪ٙ‬ری ‪ٚ‬‬ ‫ٌبِ‪ٛ‬ا٘یض‪ ،ٜ‬اْ دی اف‪ٌ ،‬چ‪٘ ،‬ئ‪ٛ‬پبٖ‪ ،‬ثیؼى‪ٛ‬یت‪ ،‬یػتیه‪ ،‬ا٘‪ٛ‬اع ػ‪ٞ ًٙ‬ربی‬ ‫ػبختٕب٘ی ‪ ٚ‬وبؿی‪ ،‬چبی‪ ،‬ثش٘ذ‪ ،‬تشاوت‪ٛ‬س ‪ٕ٘ ٚ‬ه عٕذ‪ ٜ‬وبیی ترشا٘رضیرت‬ ‫خش‪ٚ‬ری ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ ا‪ٌ ٚ‬فت‪ :‬تشدد ‪ٚ‬ػبیظ ٘مّی‪ ٝ‬اص ایٗ پبیب٘‪ ۲۷ ٝ‬دسکذ اهضایؾ‬ ‫داؿت‪ ٝ‬اػت‬ صفحه 3 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫شٌبِ ‪ 8‬هزداد ‪ 34 * 1441‬جَالی ‪ 1 * 2422‬هحزم ‪ * 1444‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَس ایکیٌجی ایل ) * شوارُ ( سایی ) ‪5554 :‬‬ ‫اخبار کًتاٌ اجماعی‬ ‫مربیان کًدکستان َا رابطٍ استخذامی‬ ‫با امًزش ی پریرش وذاروذ‬ ‫رئیس ساسهاى هلی تعلین ٍ تزبیت کَدک با تاکیدذ‬ ‫بز ایٌکِ بٌا بز اساسٌاهِ ساسهاى هلی تعلین ٍ تزبدیدت‬ ‫کَدک‪ ،‬کَدکستاى ّا هزاکش غیزدٍلتی ّستٌدذ ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ًیزٍّای اًْا ّیچ رابطِ استخذاهی با اهدَس‬ ‫پزٍر ًذارًذ گفت‪ :‬در هادُ ‪ 15‬اساسٌاهِ تاکدیدذ‬ ‫شذُ کِ بِ کارگیزی ایی ًدیدزٍّدا در سدتداد ٍ‬ ‫بخشّای هشابِ هوٌَع است‪.‬‬ ‫مدتبی همتیفط زض گفتوگو با یسؿا‪،‬ا ر زضبا ض‬ ‫بطن مه یسن ؾا ظما ب باطیح یزاطیظ ناحزا ات و‬ ‫ق سؿتگی مطب ب یظه ض کاطز زاسوز ‪ ۶۱‬ما یظ‬ ‫ظم ب ت ؾ ؽ ؾ ظم ب ملی تؼل م و تطب ت کاوز‬ ‫گصقته یؾت‪.‬‬ ‫وح یزیمه زیز قکلگ طح ؾ ظم بر فاطیسا‪،‬اسها و‬ ‫چ ضچوبه سی زیضزر یظ پ گ طح بوزخه گطفتاه تا‬ ‫ت م ن ن طو و ق‪ ،‬ؾ نسب یسن هوست و ضسال گاصیضح‬ ‫محتویسی و بطن مهیح؛ یسن یقسیم ت زض ز ل ینادا‬ ‫هؿت‪،‬س و ظم نبطهؿت‪،‬س‪.‬‬ ‫ضئ ؽ ؾ ظم ب ملی تؼل م و تطب ت کوز ب با ا ب‬ ‫یس‪،‬که ؾ م نسهی ن طوح ینؿ نی یظ یقسیم ت م یؾات‬ ‫گفت یلبته یبتسی ب سس ذوز مطیکع ضی ؾا ما ناسهای‬ ‫ک‪ ،‬م ت بتوین م زض گ بؼاسح باه ؾاطیؽ نا اطوح‬ ‫ینؿ نی مطیکع بطوسمر چه همک ضینی که ت ک‪،‬وب باه‬ ‫ػ‪،‬ویب موؾؽر مسسط و مطبی فؼ ل ت زیقتاه یناس و‬ ‫چه زض ؾ سط نقفه و ب ػ‪ ،‬وسن مرتلف فاؼا لا ات‬ ‫می کطزنس و همچ‪ ،‬ن کؿ نای کاه یظ یسان پاؽ‬ ‫می ذویه‪،‬س به ػ‪،‬ویب ک زض خسسس ویضز یسن فطیسا‪،‬اس‬ ‫قونس‪.‬‬ ‫شیًع ابلٍ میمًوی تا چٍ میسان‬ ‫وگرانکىىذٌ است؟‬ ‫چالشّای باسًشستگی در ایزاى‬ ‫ت م نیختم ػی زض ککوض‬ ‫زفتط مغ لؼا ت یخاتاما ػای‬ ‫مااؼ ا وناات پااػوهااف ه ا ح‬ ‫یختم ػی و فطه‪،‬گای ماطکاع‬ ‫ت م ن یختم ػای زض ککاوض‬ ‫ب ف یظ ینکه ن قی یظ غفلات‬ ‫ق نوب یؾا ؾای و سا ػاس‬ ‫ینؿد و پاطیکا‪،‬اسگای یب‬ ‫ب قسر نک نگط ػاس یخاطیح‬ ‫زق ق هم ن مقسیض یظ یناول‬ ‫ق ناوب یؾا ؾای و ضاؼاف‬ ‫ؾ ذت ضها ح ؾا ظما نای زض‬ ‫تکر مر بطن مه ضسعح و زل‬ ‫مؿئله یؾت‪.‬‬ ‫هطچ‪،‬س قوین ن و ه‪،‬دا ضها ح‬ ‫زا کام باط نااظا تا ما اان‬ ‫یختم ػی متؼسز و مافاهال‬ ‫بوز و ؾؼای زض پا اکاباطز‬ ‫یهسیف ت ما ان یخاتاما ػای‬ ‫زیقتهر یم یسن نظ همچ‪،‬ا ب‬ ‫ن ا ا ظماا‪،‬ااس ینااحز ا ت و‬ ‫ب ظنگطحه سی یؾت‪.‬‬ ‫زض یزیمه مطوضح یخم لی باط‬ ‫گعیضـ مصکاوض ذاویها ام‬ ‫زیقاات‪ .‬زض مااقااسمااه یساان‬ ‫گاعیضـ یماس یؾات کااه‬ ‫ت م ن ضف یختم ػی مؿتلاع‬ ‫پااػوهااف ه ا ح مااداالااؽ‬ ‫قاااااااااااااااااااااااااااوضیح‬ ‫یؾحمی زض گاعیضقای کاه‬ ‫پ طیموب وضؼ ت ب مه ها ح‬ ‫یختم ػی زض ق نوب یؾ ؾای‬ ‫ته ه و چ‪،‬سح پ ف ما‪،‬اتاکاط‬ ‫کطز ر زض نت ده بطضؾی ه ح‬ ‫ذوز یوضز یؾت که به نظاط‬ ‫می ضؾس وضؼ ات کا‪،‬اونای‬ ‫یقااسیماا ت زولاات هاا زض‬ ‫ق‪ ،‬ؾ سی و س فتن ضی ها سای‬ ‫بطیح ک هف نا باطیباطح زض‬ ‫زؾتاطؾای باه ذاسما ت و‬ ‫زاام ا ساات یظ گااطو ه ا ح‬ ‫یختم ػی بطیؾ ؼ وضؼا ات‬ ‫یختم ػی ر یقتها زحر ناػیزر‬ ‫قوم تر مه خطتر خ‪،‬ؿ اتر‬ ‫مؼلول ت و ؾن یؾت‪.‬‬ ‫راًَى اساسدی جدودْدَری‬ ‫اسددالهددی ایددزاى تدداهددیددی‬ ‫اجتواعی را حقی ّوگداًدی‬ ‫داًستِ ٍ دٍلت را هکلف بدِ‬ ‫اًجام اى هی کٌذ‪ّ .‬زچدٌدذ‬ ‫رَاًیی ٍ ٌّجارّای حاکن بز‬ ‫ًظام تاهیی اجتواعی هتعذد ٍ‬ ‫هفصل بدَدُ ٍ سدعدی در‬ ‫پیشبدزد اّدذات تداهدیدی‬ ‫اجتواعی داشتِ‪ ،‬اها ایی ًظام‬ ‫ّوچٌاى ًیاسهٌذ اصالحا ٍ‬ ‫باسًگزیّایی است‪.‬‬ ‫به گاعیضـ یسؿا‪،‬ا ر تا ما ان‬ ‫یختم ػی یظ خاملاه یضکا ب‬ ‫ضف یختم ػای زض خا ماؼاه‬ ‫محؿوب می قاوز‪ .‬قا ناوب‬ ‫یؾ ؾی خمهاوضح یؾاحمای‬ ‫یسطیب ت م ن یختم ػی ضی زض‬ ‫همه خه ت ب ظنکاؿاتاگایر‬ ‫بااا اااکااا ضح ر پااا اااطح ر‬ ‫یظک ضیفت زگی ر بیؾطپطؾتیر‬ ‫زضضی م نسگای ر زاویز و‬ ‫ؾوینح ر نا ا ظ باه ذاسما ت‬ ‫بااهااسیقااتاای و زضم ا ناای و‬ ‫مطیقبته ح پعقکی »زقای‬ ‫همگ نی می زینس و زولت ضی‬ ‫مکلف به یند یب میک‪،‬س‪.‬‬ ‫عطحه ح ت م ن یختم ػی یظ‬ ‫عطسق ؾ ظوک ض با اماه ها ح‬ ‫ب ظنکؿاتاگای مکاتامال باط‬ ‫ب ظنکؿتگیر ب ک ضحر پ طحر‬ ‫یظک ضیفت زگی و ب اماه ها ح‬ ‫زضم ب مکتمل باط ذاسما ت‬ ‫بااهااسیقااتاایر زضماا ناای و‬ ‫مطیقبت ه ح پعقکی تحاقاق‬ ‫میس ب‪،‬س‪ .‬بط یسن مب‪ ،‬و مغ باق‬ ‫با ینااول ضفا هاای قا نااوب‬ ‫یؾ ؾیر قوین ن متؼاسزح باه‬ ‫تهوسر ضؾ س یؾات‪ .‬یسان‬ ‫قوین ن زض بطذای زاوظ ها‬ ‫ک فی و زض باطذای زساگاط‬ ‫زیضیح نویقهی یؾت‪.‬‬ ‫مبت‪،‬ی باط هاما ان قاوینا انر‬ ‫درخًاست صذیر حکم بازوشستگی‬ ‫برای بیمٍشذگان تامیهاجتماعی‬ ‫غیرحضًری شذ‬ ‫ؾ ذت ضه سی خهات یخاطیح‬ ‫ینه یسد ز قاس یؾات کاه‬ ‫ق نوب ؾ ذت ض نظ خ مغ ضف‬ ‫و ت م ن یختاما ػای یظ یسان‬ ‫خمله یؾت و وظ فه بطقطیضح‬ ‫نظ ت م ن یختم ػای ضی زض‬ ‫یمااوض مااصکااوض زض قا نااوب‬ ‫یؾا ؾاای بااطػااهااس زولاات‬ ‫گصیقته و وظیضت تاؼا وبر‬ ‫ک ا ض و ضف ا یخااتاام ا ػاای‬ ‫ػهس زیض یب یؾت‪.‬‬ ‫ػحو بط وظیضت تؼ وبر ک ض‬ ‫و ضف یختم ػی ؾ ذت ضها ح‬ ‫مطتبظ ب موضوع ب ماه ها ح‬ ‫یختم ػی قا مال ؾا ظما ب‬ ‫ت م ن یختما ػایر نا‪،‬اسو‬ ‫ب ا ظنکااؿااتااگاای ککااوضحر‬ ‫ن‪،‬سو ب اماه یخاتاما ػای‬ ‫ضوؾتا سا ا بر ککا وضظیب و‬ ‫ػک ساطر نا‪،‬اسو تا ما ان‬ ‫یختم ػی ن طوها ح مؿالاحر‬ ‫ن‪،‬سو ه ح ب مهیح ذا ل‬ ‫و ؾ ظم ب ب مه ؾحمت یسطیب‬ ‫هؿت‪،‬س‪.‬‬ ‫ػس یخطیح زقا اق قا ناوب‬ ‫بزگشاری ّیا ّا در فضای بستِ هشکلی ًذارد‬ ‫ٍسیز کشَر گفت‪ :‬در هاُ هحزم بزگشاری ّیا ّا در‬ ‫فضای بستِ هشکلی ًذارد‪ ،‬البتِ کِ بایذ فاصلِگدذاری‬ ‫اجتواعی رعایت شَد ٍ عشاداراى اس هاسک استدفدادُ‬ ‫کٌٌذ‪.‬‬ ‫ساسهاى تاهیی اجتواعی با صذٍر اطالعیِای اعدالم‬ ‫کزد کِ ثبت درخَاست صذٍر حکن ٍ بدزردزاری‬ ‫هستوزی باسًشستگی عادی بزای بدیدودِ شدذگداى‬ ‫تاهیی اجتواعی‪ ،‬بذٍى ًیاس بِ حضَر در شعب ٍ اس‬ ‫غدیدزحضدَری سداسهداى‬ ‫طزیق ساهاًِ خذهدا‬ ‫تاهیی اجتواعی اهکاًپذیز است ٍ بیوِ شذگاى ٍاجذ‬ ‫شزایط باسًشستگی‪ ،‬هیتَاًٌذ درخدَاسدت صدذٍر‬ ‫حکن ٍ بزرزاری هستوزی را در ایی ساهاًدِ ثدبدت‬ ‫کزدُ ٍ ّوِ هزاحل هدزبدَطدِ را بدِ صدَر‬ ‫غیزحضَری پیگیزی کٌٌذ‪.‬‬ ‫به گعیضـ یسؿ‪ ،‬ر ب هسف یفعیسف ضض ست ما‪،‬اسح‬ ‫ب مه قاسگا بر قافا ف ؾا ظح یماوض یخاطیسایر‬ ‫سکؿ بؾ ظح ضوسهه و به ‪،‬هؾ ظح فاطیسا‪،‬اسها با‬ ‫ضوسکطز ک هف ماطیخاؼا تر یماکا ب باطقاطیضح‬ ‫مؿااتاامااطح با ظنکااؿااتااگاای ػا زح بااه نااوضت‬ ‫غ طزضوضح فطیهم قس یؾت‪.‬به گعیضـ یسؿا‪،‬ا ر‬ ‫زؾتوض یزیضح نسوض زکم باطقاطیضح مؿاتاماطح‬ ‫ب ظنکؿتگی ػ زح به ناوضت غا اطزضاوضح باه‬ ‫تم می یزیضیتکل و ویزسه ح یخطیسی یسن ؾ ظم ب‬ ‫یبحؽ قس یؾت و ب مهقسگ ب میتوین‪،‬س بطیح ثبت‬ ‫زضذویؾت ب ظنکؿتگی ػ زح به ؾ م نه ذاسما ت‬ ‫غ طزضاوضح ؾا ظما ب تا ما ان یخاتاما ػای باه‬ ‫نک نی ‪es.tamin.ir‬مطیخؼه و باسوب نا ا ظ باه‬ ‫مطیخؼه زضاوضح باه قاؼارر ماطیزال ثابات‬ ‫زضذویؾت ضی یند زه‪،‬س‪.‬‬ ‫ویزسه ح یخطیسی ؾ ظم ب ت م ن یختم ػی موظف‪،‬س‬ ‫زضذویؾت ه ح ب ظنکؿتگی ضی که قبال یظ یتاما‬ ‫وقت یزیضح زض ؾ م نه ذسم ت غ طزضوضح ثبات‬ ‫می قونسر ت پ س ب هم ب ضوظ و زضذویؾته سی ضی‬ ‫که ذ ضج یظ وقت یزیضح س زض یس تؼغ ل تاوؾاظ‬ ‫ب مه قسگ ب یضؾ ل میقونسر زض یول ن ضوظ یزیضح‬ ‫تؼ ن تکل ف ک‪،،‬س و ب توخه به یس‪،‬اکاه زض ظما ب‬ ‫ثبت زضذویؾت ب ظنکؿتگی غ طزضوضح تاوؾاظ‬ ‫ب مه قس ر یزطیظ هوست یظ عطسق یضؾ ل کاس ضماع‬ ‫)‪(OTP‬به تلفن همطی وح ناوضت پاصساطفاتاهر‬ ‫ن ظح به یذص یمض س یثطینگکت ب اماه قاس شسال‬ ‫زضذویؾت ب ظنکؿتگی ن ؿت‪.‬‬ ‫یزمس وز سح وظسط ککوض زض گفتوگو ب ذبطنگا ض‬ ‫مهط ب یق ض به فطیضؾ سب م ماحاط و باطگاعیضح‬ ‫ه ئت ه و یهم ت ضػ ست نک ت و پاطوتاکال ها ح‬ ‫بهسیقتی گفت تون ه ه ح الظ یظ چ‪،‬س ضوظ قابال‬ ‫بطیح ه ئته ح مصهبی توض ح زیز قس یؾت‪.‬‬ ‫وح ب یق ض به بطذی یظ نک تی که باطیح ها ا ت ها‬ ‫توض ح زیز قس یؾتر یفعوز به ه ائات ها یػاح‬ ‫کطز یسم که زض محلی که قطیض یؾت تداماغ ینادا‬ ‫قوز قطکتک‪،،‬سگ ب زتم ً یظ م ؾک یؾتف ز ک‪،،‬س‪.‬‬ ‫ت ک س بط ضػ ست پطوتکله ح یختم ػی‬ ‫یزمسح ب یق ض به یس‪،‬که تدمغه زض ها ائات ها ح‬ ‫مصهبی نب سس فکطز ب قاسر گافات با ساس تاما مای‬ ‫پطوتکل ه ضی ضػ ست ک‪ ،‬م ت ب کاماتاطسان زا زثاه‬ ‫بتوین م یظ مطیؾم ت محط یؾتف ز ک‪ ،‬م‪.‬‬ ‫وظسط ککوض زض پ ؾد به ؾاویل زساگاط ذاباطناگا ض‬ ‫مهط مب‪،‬ی بط یس‪،‬که یس یمؿ ل ه ئته یخ ظ زیضنس زض‬ ‫فض ح بؿته مطیؾم بطگعیض ک‪،،‬سر س ذ طر گفات بلاه‬ ‫بطگعیضح ماطیؾام زض فضا ح بؿاتاه با ضػا سات‬ ‫ف نله گصیضح مککلی نسیضز‪.‬وح یزیمه زیز یلبته ب ساس‬ ‫تدمغ ه ک‪،‬تطل قوز و زتم ً قطکت کا‪،‬ا‪،‬اسگا ب یظ‬ ‫م ؾک یؾتف ز ک‪،،‬س‪.‬وز سح ب یق ض به یس‪،‬که یفاطیز‬ ‫که ػحئم ب م ضح کطون و س زتی ؾ سط ب م ضحه ضی‬ ‫زیضنس نب سس زض مطیؾم ت قطکات کا‪،‬ا‪،‬اسر گافات‬ ‫تون ه می ک‪ ،‬م یسن یفطیز و زتی یفطیزح که ب یناها‬ ‫زض یضتب ط بوزنس زض مطیؾم ت قطکت ناکا‪،‬ا‪،‬اس تا‬ ‫ؾحمتی ذوز و زسگطیب ضی به ذغط ن ‪،‬سیظز‪.‬‬ ‫ه ته میتوین‪،‬س زض فض ح بؿته مطیؾم بطگعیض ک‪،،‬س‬ ‫وظسط ککوض زض پ ؾد به ؾویل زسگطح مب‪،‬ی بط یس‪،‬کاه‬ ‫یس بطگعیضح مطیؾم ت مصهبی زض فض ح بؿته م ن‪،‬اس‬ ‫زو ؾ ل گصقته قطیسظ ذ نی زیضز؟ گفت باه هاط‬ ‫زااا ل وخاااوز فضااا ح کااا فااای باااطیح‬ ‫بطگعیضح مطیؾم ت مصهبی ز ئاع یهاما ات یؾاتر‬ ‫تون ه میقوز زض فض ه ح کوچک و بؿته فا نالاه‬ ‫گصیضح یختم ػی ضی ضػ ست قوز و به پاطوتاکال ها‬ ‫ب کتط یظ پ ف یهم ت زیز قونس‪.‬‬ ‫ّشذار پلیس فتا دربارُ کالّبزداراى هتاٍرسی‬ ‫رئیس هزکش تشخیص ٍ پیشگیزی اس جزائن سدایدبدزی‬ ‫پلیس فتا ًسبت بِ کالّبزداری اس شْزًٍذاى با کلدیدذ‬ ‫ٍاصُ هتاٍرس ّشذار داد‪.‬‬ ‫ؾطه‪،‬گ ػلیمحمس ضخبی زض گفتوگو ب یسؿا‪،‬ا با‬ ‫ب ب یس‪،‬که زن ح مت وضؼ ف‪ ،‬وضح خسسسح یؾت کاه‬ ‫زض مست ظم ب کم پ کطفت ظسا زح زیقاتاه یؾاتر‬ ‫گفت مت ؾف نه مدطم ب ؾ سبطح و یفطیز ؾوزخو نا اع‬ ‫اجتماعی‬ ‫‪4‬‬ ‫یظ یسن فض ؾوءیؾتف ز کطز و ضوـه ح متاؼاسزح‬ ‫بطیح کحهبطزیضح زض یسن زوظ به وخوز یماس کاه‬ ‫الظ یؾت ک ضبطیب نؿبت به یب هوق ض ب ق‪،‬س‪.‬‬ ‫وح یزیمه زیز مت وضؼ مفهو ػد بی ب ک ضباطزها ح‬ ‫فطیویب یؾت که زض ؾ سه نبوز ق نوب و کمبوز یگ هی‬ ‫ک ضبطیب زض یسن ظم ‪،‬هر به بؿتطح بطیح کحهاباطزیضح‬ ‫یظ بطذی ک ضبطیب و به ذهاول کا ضباطیب نا یگا‬ ‫تبسسل قس یؾت‪ .‬زض یسن م ب مت ؾف نه یفطیز ؾوزخو‬ ‫و فطنت علر س عطح وػس ه سی م ن‪،‬س پولسیض قسب‬ ‫ؾطسغ و ‪ ...‬یظ عطسق ؾطم سهگصیضح زض مت وضؼ یقاسی‬ ‫به زضس فت مب لغی یظ ک ضبطیب و به ذهول ک ضباطیب‬ ‫زیضیح یگ هی کمتط یظ یسن فضا کاطز و یظ ینا ب‬ ‫کحهبطزیضح میک‪،،‬س‪.‬‬ ‫ضئ ؽ مطکع تکر م و پ کگ طح یظ خطیئم ؾ سباطح‬ ‫پل ؽ فت ب ب ب یس‪،‬که ساکای یظ ضوـ ها ح ضیساح‬ ‫کحهبطزیضیب مت وضؾیر تبل غا ت ذاطساس و فاطوـ‬ ‫یمح و مؿتغحت مادا ظح زض ماتا وضؼ یؾاتر‬ ‫تهطسح کطز کحهبطزیضیب ب یؾاتافا ز یظ کالاماه‬ ‫مت وضؼ و عطحه ح ؾطم سهگصیضح با وػاس ها ح‬ ‫ب ظزهی ب ال ک ضبطیب ضی به زی ینسیذته و ؾطم سه ها ح‬ ‫یبه ضی به ؾطقت میبطنس‪.‬‬ ‫ضخبی یزیمه زیز هاماچا‪،‬ا ان باطذای یظ یفاطیز زض‬ ‫پلتفط ه ح مت وضؼ زضگ ط خمغیوضح غا اطقا ناونای‬ ‫ؾطم سه و کحهبطزیضح زض زاوظ یماح مادا ظح‬ ‫هؿت‪،‬س که یسن موضوع ن ع یقسیمی مدطم نه محؿاوب‬ ‫میقوز و ممکن یؾت یفطیز ن ذویؾته زض زی چا‪،‬ا ان‬ ‫یفطیزح ب فت‪،‬س‪.‬‬ ‫ضئ ؽ مطکع تکر م و پ کگ طح یظ خطیئم ؾ سباطح‬ ‫پل ؽ فت ب یق ض ضوـ زسگط ؾوءیؾتف ز یظ ک ضبطیب‬ ‫فض ح مد ظح با کالا اسویغ ماتا وضؼر گافات‬ ‫بطن مه ه ح مطبوط به مت وضؼ زیز ه ح ظسا ز ضی یظ‬ ‫ک ضبطیب ذوز خمغ یوضح میک‪،‬س که ممکن یؾت لو‬ ‫ضفتن یسن زیز ه ذغطیت یم‪ ،‬تی و زطسم ذهاونای‬ ‫ضی بطیح یسن ک ضبطیب یسد ز ک‪،‬س‪.‬‬ ‫به گفته وح زض مت وضؼ ن ع یظ زمحت فا اکا ا‪،‬اگ‬ ‫بطیح ذ لی کطزب یضظه و یبیف تای ها یظ زیذال‬ ‫زؿ ب یؾتف ز می قوز‪ .‬گ هی ن اع ماماکان یؾات‬ ‫مدطم ب ؾ سبطح یظ عطسق یضؾ ل یسم ل ه ح ؾ ذتگی‬ ‫تحت ػ‪،‬ویب ت م پکت ب ب پاطوغ و ‪ ...‬کا ضباطیب ضی‬ ‫هسف قطیض زیز و یظ ین ب ؾوءیؾتف ز ک‪،،‬س‪.‬‬ ‫از شیلىگ َای طًیل برای رساویذن گاز بٍ وقاط‬ ‫مختلف ساختمان استفادٌ وکىیذ‬ ‫با اعالم ٍضعیت اضطزاری بْذاشت جْاًی بدزای‬ ‫ابلِ هیوًَی ایی پزسش هطزح است کِ شیَع ایی‬ ‫بیواری تا چِ هیشاى ًگزاى کٌٌذُ است؟‬ ‫به گعیضـ یسؿ‪ ،‬ر یویسل یسن هفته تسضوؼ یزه نو‬ ‫ر زب ط کل ؾ ظم ب خه نی بهسیقت یػح کطز کاه‬ ‫ق وع ؾطسغ ب م ضح یبله م مونی ساک وضاؼا ات‬ ‫یضغطیضح بهسیقت خه نی یؾات کاه با التاطسان‬ ‫ؾغح هکسیض یسن ؾ ظم ب به زؿ ب می یسس‪.‬‬ ‫یسن وسطوؼ یول ن ب ض زض م موب ه ق‪ ،‬ؾ سی قس و‬ ‫ب کتط یظ عطسق تم ؼ نعزسک ب فطز یلوز م‪،‬اتاقال‬ ‫می قوز‪ .‬ت ؾ ل خ ضحر یسن ب م ضح وسطوؾای باه‬ ‫نسضت زض ذ ضج یظ یفطسق که بومی یؾت گؿتطـ‬ ‫زیقته یؾت‪ .‬یم گعیضـ ه یظ قا‪،‬ا ؾا سای تاؼاسیز‬ ‫مؼسوزح یظ مویضز یبتح زض ینگل ؽ زض یویسل م مه‬ ‫نک ب زیز که ق وع یسن ب م ضح به یضوپ م‪،‬تقل قس‬ ‫یؾت‪.‬‬ ‫یظ یب ظم ب ت ک‪،‬وب مویضز یبتاح زض با اف یظ ‪۵۷‬‬ ‫ککوض خه ب یظ ‪ ۶۱‬هعیض موضز فطیتط ضفته و ت ک‪،‬وب‬ ‫پ‪،‬ح موضز مطگ و م ط ن قی یظ یسن ب م ضح که همه‬ ‫ینه زض یفطسق ضخ زیز ر گعیضـ قس یؾت‪.‬‬ ‫ق وع یبله م مونی چقسض ذغطن یؾت؟‬ ‫یبله م مونی ب م ضح وسطوؾی یؾت کاه ماؼاماوال‬ ‫ػحئم ذف فی یظ خمله ترر زضز و بثوضیت پوؾتای‬ ‫یسد ز میک‪،‬س‪ .‬عبق یػح ؾ ظم ب خه نی بهسیقتر‬ ‫یفطیز زض مست زو ت چه ض هفته بهباوز پا اسی مای‬ ‫ک‪،،‬س‪.‬‬ ‫یبله م مونی ب کتط یظ عطسق تم ؼ نعزسک پوؾاتای‬ ‫ب فطزح که بثوضیت پوؾتی فؼ ل زیضز و همچ‪،‬ا ان‬ ‫یظ عطسق تم ؼ ب لب ؼ س وؾ سال یلاوز پاراف‬ ‫می قوز‪ .‬یسن ب م ضح همچوب کطونا وساطوؼ کاه‬ ‫موخر ب م ضح کووسس‪ ۶۱-‬قس به یؾ نی ما‪،‬اتاقال‬ ‫نمی قوز‪.‬‬ ‫زکتط م ضت ن ه اطـ یظ با اما ضؾاتا ب ػاماومای‬ ‫م ؾ چوؾت گفت کووسس‪ ۶۱-‬یظ ضی ت‪،‬فؽ م‪،‬تقل‬ ‫می قوز و بؿ ض ػفونی یؾت‪ .‬به نظط نامای ضؾاس‬ ‫یسن موضوع زض موضز یبله م مونی نا اع ناحا اح‬ ‫ب قس‪ .‬ذغط یبله م مونی زض ؾغح خه نی متاوؾاظ‬ ‫یؾتر به خع زض یضوپ که ؾ ظم ب خه نی بهسیقات‬ ‫ذغط ق وع ب م ضح ضی ب ال یضظس بی کطز یؾت‪.‬‬ ‫چطی ق وع یبله م مونی وضؼ ت یضغطیضح یػاح‬ ‫قس؟‬ ‫مق م ت بهسیقت چ‪،‬س ککوض یظ ؾ ظم ب خاها نای‬ ‫بهسیقت زضذویؾت کطز بوزنس ت یبله م مونی ضی‬ ‫به زل ل تکسسس ؾطسغ مویضز یبتح و نگطینی یظ یس‪،‬که‬ ‫یسن ب م ضح ممکن یؾت زض ککوضه ح با اکاتاطح‬ ‫بومی قوزر به ػ‪،‬ویب وضؼ ت یضغطیضح ماؼاطفای‬ ‫ک‪،‬س‪.‬‬ ‫یػح وضؼ ت یضغطیضح ب هسف تقوست یقسیم ت‬ ‫خه نی و همک ضح زض همه ظم ‪،‬هها یظ یظما ساف‬ ‫گطفته ت تول س و توظسغ ویکؿن و ضوقه ح زضما ب‬ ‫یؾت‪.‬‬ ‫م عیب مطگ و م ط ن قی یظ ق وع یبله م مونای زض‬ ‫گصقته زسوز سک زضنس بوز یم ت ک‪،‬وب قا اوع‬ ‫یذ ط زض ککوضه ح غ ط بومی کمتط کک‪،‬اس باوز‬ ‫یؾت و بؿ ضح یظ ینه یظ ظسطؾ ذت ه ح زضم نای‬ ‫و بهسیقتی قوح تطح بطذوضزیض هؿت‪،‬س‪.‬‬ ‫مترهه ب زض تحـ هؿت‪،‬س ت مکرم قاوز چاه‬ ‫ػ ملی ب ػث یفعیسف ماویضز یباتاح قاس و یسا‬ ‫وضؼ ت وسطوؼ تغ ط کاطز یؾات‪ .‬باه گافاتاه‬ ‫ک ضق‪ ،‬ؾ ب یفعیسف ؾفطه ح خه نی و هماچا‪،‬ا ان‬ ‫تغ طیت یب و هویسی به عاوض کالای ظاهاوض و‬ ‫گؿتطـ وسطوؼ ه ضی تؿطسغ کطز یؾت‪.‬‬ ‫یقسیم ت پ کگ طینه‬ ‫مترهه ب ت ک س زیضنس که یفطیز ب ساس یظ تاما ؼ‬ ‫نعزسک ب فطزح که ػحئام مکاکاو باه یبلاه‬ ‫م مونی ضی زیضزر ذوززیضح کا‪،‬ا‪،‬اس‪ .‬یفاطیزح کاه‬ ‫مککو به یسن ب م ضح هؿت‪،‬س ب سس قطنغ ‪،‬ه قوناس‬ ‫و مطیقبت ه ح پعقکی زضس فت ک‪،،‬س‪ .‬هماچا‪،‬ا ان‬ ‫تعضسق ویکؿن یبله م مونی به یفاطیز زض ماؼاطو‬ ‫ذغط و یفطیزح که یذ طی زض تم ؼ نعزسک ب فاطز‬ ‫یلوز بوز ینسر تون ه قس یؾت‪.‬‬ ‫ویکؿن یبله م مونی‬ ‫سک ویکؿن قسسمی موؾو باه ‪۰۲۲۲ACAM‬‬ ‫وخوز زیضز یم مهطف یب به زل ل یزتاما ل باطوظ‬ ‫ػویضو خ نبی قسسس محسوز قس یؾت‪ .‬هطچا‪،‬اس‬ ‫قطکت ب ویضسن نوضزسک یػاح کاطز کاه مای‬ ‫توینس ؾ النه ‪ ۰۲‬م ل وب زُظ ویکؿن یظ خاملاه یبلاه‬ ‫م مونی تول س ک‪،‬س‪.‬‬ صفحه 4 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫تولیذ حسگرهای پالسوا با چاپ‬ ‫سهبعذی برای استفاده در هاهوارهها‬ ‫ضٌبِ ‪ 8‬هطزاز ‪ 34 * 1441‬جَالی ‪ 1 * 2422‬هحطم ‪ * 1444‬سال سی ٍ زٍم ( اٍتَظ ایکیٌجی ایل ) * ضواضُ ( سایی ) ‪5554 :‬‬ ‫بْبَز قابلتَجِ تَاًایی حطکتی کَزکاى هبتال بِ فلج هغعی با سلَلّای بٌیازی‬ ‫زاًطوٌساى زاًطگاُ ام ای تی اهطیکا بطای اٍلیییی‬ ‫باض حسگطّای پالسوا بطای استفازُ زض فضاپیواّا ضا‬ ‫بِ طَض کاهل اظ ططیق زیجیتالی ٍ چاپ سِبُعیسی‬ ‫تَلیس کطزًس کِ ًسبت بِ ًوًَیِ ّیای پیییطیییی‬ ‫زقت باالتطی زاضز ٍ با ّعیٌِ کوتط ٍ سطیعتط ساذتِ‬ ‫هیضًَس‪.‬‬ ‫تِ گعاضـ گطٍُ ػلن ٍ اهَظـ ایطًا اظ تااضًاواا‬ ‫اما تی ًیَظ اهطیىا‪ ،‬ایی حؿگطّا پالؾوا وِ‬ ‫تِ ػٌَاى تحلیلگطّا تالمَُ تاذیاط )‪(RPAs‬‬ ‫ًیع قٌاذتِ هیقًَس زض هاَّاضُّا تاطا تاؼایایای‬ ‫تطویه قیویایی ٍ تَظیغ اًطغ یًَی اتوؿفاط تاِ‬ ‫واض هیضًٍس‪.‬ایی ؾرتافعاض چاج ؾاِ تاؼاس ٍ‬ ‫تُطـ ‪ -‬لیعض )‪(laser-cut‬تاِ ّاوااى ذاَتای‬ ‫حؿگطّا پالؾوایی ًیوِضؾاًا پیکاطفاتاِ وااض‬ ‫هیوٌس اها ًَع لثلی گطاىلیوت تَز ٍ ؾاذت اًْا‬ ‫هؿتلعم چٌس ّفتِ واض فکطزُ ٍ زلایاک تاَز‪ .‬اهاا‬ ‫حؿگطّا چاج‪-‬ؾِ تؼس تا ّاعیاٌاِ چاٌاس ‪۰۱‬‬ ‫زالض ٍ ظطف هست چٌس ضٍظ لاتل ؾاذت اؾت‪.‬‬ ‫ایی حؿگطّا تِ ػلت ّعیٌاِ پاایایای ٍ ؾاطػات‬ ‫ؾاذت‪ ،‬گعیٌِ هٌاؾثی تطا اؾتفازُ اظ تاؾَاضُ ّاا‬ ‫(هاَّاضُّا هىؼثی یا )‪ّCubeSats‬ؿتٌس‪ .‬ایی‬ ‫هاَّاضُّا ونّعیٌِ ٍ تا ههطف پاییی اًاطغ ٍ‬ ‫ؾثه‪ ،‬هؼوَال تطا اضتثاَات ٍ ًظاضت هحایاُای‬ ‫زض اتوؿفط تاالیی ظهایای هاَضز اؾاتافاازُ لاطاض‬ ‫هیگیطًس‪.‬‬ ‫افسایش جوانهزنی گنذم و جو با‬ ‫نانو ررات اهن‬ ‫هحققاى ًطاى زازًس کِ استفازُ اظ ًاًَشضات اّیی‬ ‫هی تَاًس فطایٌس جَاًِظًی گٌسم ٍ جَ ضا بیْیبیَز‬ ‫زّس ٍ تاثیط هثبتی بط اییی بیریص اظ تیٌیعیت‬ ‫کطاٍضظی بگصاضز‪.‬‬ ‫تِ گعاضـ ایؿٌا‪ ،‬گٌسم ٍ رَ غالتی ّؿتٌس وِ تاِ‬ ‫ََض گؿتطزُ زض ؾطاؾط رْاى وکت هیقاًَاس ٍ‬ ‫اؾتفازُ اظ فٌاٍض ًاًَ هی تَاًاس ػاوالاىاطز ایای‬ ‫هحهَالت ضا افعایف زّس ٍ زض ًتیزِ تِ تااهایای‬ ‫تمایا رْاًی تطا ػطیِ هَاز غصایی واواه‬ ‫وٌس‪ .‬زض هماالاِ ا واِ تاِ تااظگای زض هازلاِ‬ ‫‪Materials Today‬هٌتکط قسُ اؾت‪ ،‬تاثحایاط‬ ‫ًاًَشضات اوؿیس اّای ‪ )۴O۳(Fe‬تاط ؾاطػات‬ ‫رَاًِظًی ٍ ضقس زاًِّا راَ ٍ گاٌاسم هاَضز‬ ‫تطضؾی لطاض گطفت‪.‬‬ ‫تشخیص بیواری از روی‬ ‫اشک چشن‬ ‫عضَ ّیات علوی پژٍّطگاُ‬ ‫ضٍیاى جْیاز زاًطیگیاّیی‬ ‫گفت‪ :‬زض هیاى زضتسی اظ‬ ‫اییی کیَزکییاىب بیْیبییَز‬ ‫یازگیطیب تکلنب ضطایط بلیع‬ ‫ٍ بیٌایی ضخ زاز‪ .‬ضیاییس‬ ‫هْن تطیی ًتیییجیِ ای کیِ‬ ‫حاتل ضس اییی بیَز کیِ‬ ‫تَاًایی ّای حطکتی اًْا بیِ‬ ‫هیعاى قابل تَجْی بیْیبیَز‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫تِ گاعاضـ ایؿاٌاا‪ ،‬زواتاط‬ ‫هااطتًاای یااطاتاای‪ ،‬ػًااَ‬ ‫ّیثت ػلاوای پاػٍّکاگااُ‬ ‫ضٍیاى ٍ هسیطػاهل قطوات‬ ‫فٌاٍض تییاذتِ ّا ضٍیااى‬ ‫زض اؾتاًِ چْل ٍ زٍهایای‬ ‫ؾالگاطز تاثؾایاؽ راْااز‬ ‫زاًکگاّی زض گفتٍگَ تاا‬ ‫ایؿٌا‪ ،‬یىی اظ هاْان تاطیای‬ ‫َطح ّاا پاػٍّکای ایای‬ ‫پػٍّکگاُ زض حَظُ تعضیاک‬ ‫ؾاالااَل ّااا تااٌاایاااز تااِ‬ ‫وَزواى هاثاتاال تاِ فالاذ‬ ‫هغع ضا تکطیح وطز‪.‬‬ ‫زوتط یطاتای زضتااضُ ایای‬ ‫َطح گفتۺ َاطح تاعضیاک‬ ‫ؾلَلّا تٌیااز ذاَى ٍ‬ ‫تافت تٌس ًاف اظ ؾال ‪۰۳۹۷‬‬ ‫تا ّواىااض هاطواع َاه‬ ‫وَزواى ٍ ؾتاز ؾلَل ّاا‬ ‫تٌیااز تاا ّاسف ؾالاَل‬ ‫زضهاًی زض وَزواى چْاض تا‬ ‫چْاضزُ ؾال وِ هاثاتاال تاِ‬ ‫فلذ هغع ًَع اؾپاؾتایاه‬ ‫ّؿتٌس‪ ،‬قطٍع قاس‪ّ .‬اسف‬ ‫ایی تَز وِ تعضیک ؾلَل ّاا‬ ‫ضا تِ ‪ ۰۲۱‬تیوااض ٍ زض ؾاِ‬ ‫گطٍُ اًزام زّین‪ .‬ایای ؾاِ‬ ‫گطٍُ‪ ،‬گطٍُ قاّاس‪ ،‬گاطٍُ‬ ‫زضیافت وٌٌسُ ؾالاَل ّاا‬ ‫ذَى تاٌاس ًااف ٍ گاطٍُ‬ ‫زضیافت وٌٌسُ ؾالاَل ّاا‬ ‫تافت تٌس ًاف تَزًس‪.‬‬ ‫هسیطػااهال تااًاه ذاَى‬ ‫تٌسًاف ضٍیااى افاعٍزۺ زض‬ ‫ؾال ‪ً ۰۳۹۸ ٍ ۰۳۹۷‬اَتات‬ ‫اٍل ٍ زٍم تعضیک اًزام قس‪،‬‬ ‫اها تِ زلیل ایی واِ اٍاذاط‬ ‫ؾااال ‪ ۰۳۹۸‬تااا قااطایااٍ‬ ‫وطًٍایی هاَاراِ قاسیان‪،‬‬ ‫َااطح هااتااَلااف قااس ٍ‬ ‫ًتَاًؿتین زض ؾالّا ‪۰۳۹۹‬‬ ‫ٍ ‪ ۰۴۱۱‬ایی هُالؼِ ضا ازاهاِ‬ ‫زّین‪ .‬تاض زیگط تاا هؿااػاس‬ ‫قااااسى قااااطایااااٍ اظ‬ ‫اضزیثْکت هااُ ‪ ۰۴۱۰‬ایای‬ ‫َطح ضا اظ ؾط گطفتیان‪ّ .‬اط‬ ‫ّفتِ ‪ ۰۱‬تیواض‪ًَ ،‬تت زٍم ٍ‬ ‫ؾَم تعضیک ؾلَل ضا اًازاام‬ ‫هیزٌّس‪ .‬ذَقثرتاًِ هاَفاک‬ ‫قسین زٍ همالِ اظ ًتایذ ایای‬ ‫َطح وِ ػوستا ًکاىزٌّاسُ‬ ‫تْثَز قطایٍ تیواضاًای تاَز‬ ‫وِ تاعضیاک ؾالاَل ّاا ضا‬ ‫زاقتٌس‪ ،‬هٌتکط وٌین‪.‬‬ ‫زوتط یطاتی زضتاضُ ًاتاایاذ‬ ‫ایی هُالؼِ گافاتۺ پاؽ اظ‬ ‫تعضیک ؾالاَل ّاا‪ ،‬تاْاثاَز‬ ‫تًَیؿایاتاِ ػًاالًای ایای‬ ‫تیواضاى ضا قاّس تَزین ٍ زض‬ ‫هاایاااى زضنااس اظ ایاای‬ ‫وَزواى‪ ،‬تْثَز یازگایاط ‪،‬‬ ‫تىلن‪ ،‬قطایٍ تلغ ٍ تیاٌاایای‬ ‫اًْا ضخ زاز‪ .‬قایس هْنتطیی‬ ‫ًتیزِ ا وِ حانل قس ایی‬ ‫تَز وِ تَاًایی ّا حطوتی‬ ‫اًْا تِ هیعاى لاتل تاَراْای‬ ‫تْثَز یافت‪ .‬تِ زًاثاال ایای‬ ‫تاَزیاان واِ ایااواٌاای ایاای‬ ‫ؾلَل ّا ضا احثات وٌین واِ‬ ‫ذَقثرتاًاِ زض ایای ‪۰۲۱‬‬ ‫تیواض وِ هزوَػا تیف اظ‬ ‫چْاضنس تعضیک زاقاتاٌاس‪،‬‬ ‫ّیچ ػاضیِ ا وِ ًاقی اظ‬ ‫اؾتفازُ اظ ؾالاَل تااقاس‪،‬‬ ‫هکاّسُ ًاىاطزیان‪ّ .‬اسف‬ ‫زٍم‪ ،‬تطضؾی احطترکی ایای‬ ‫ؾلَل ّا تَز وِ ایی هُالؼاِ‬ ‫ًکاى زاز تا تَرِ تِ تاؼاساز‬ ‫تعضیک‪ً ،‬تایذ هخثاتای تاطا‬ ‫تیواضاى تاِ ّاواطاُ زاقاتاِ‬ ‫اؾت‪ .‬تِ ظٍز هطحلِ ؾاَم‬ ‫ایی َطح اغاظ هی قاَز ٍ‬ ‫اهیسٍاضین تتاَاًایان تاؼاساز‬ ‫تیکتط اظ تیوااضاى ضا ٍاضز‬ ‫ایی هُالؼِ وٌین ٍ ّوچٌیای‬ ‫تتَاًین حتوا ‪ ۳‬تعضیک ضا واِ‬ ‫الظهِ تطضؾی ًْایی ًاتاایاذ‬ ‫ایی َطح اؾت‪ ،‬تاطا ایای‬ ‫تیواضاى زاقتِ تاقین‪.‬‬ ‫هسیطػاهل قطوت فاٌااٍض‬ ‫تییاذاتاِ ّاا ضٍیااى زض‬ ‫پاؾد تِ پاطؾاکای زضتااضُ‬ ‫تفاٍت احط ؾلَل زضهاًی زض‬ ‫هیاى گطٍّی وِ ؾلَلّاا‬ ‫تافات ضا زضیاافات واطزُ‬ ‫تاَزًاس ٍ تایاواااضاًای وااِ‬ ‫ؾلَل ّا ذًَی ضا تاعضیاک‬ ‫وطزُ تَزًس‪ ،‬گافاتۺ ایای‬ ‫تْثاَز زض ّاط زٍ گاطٍُ‪،‬‬ ‫تمطیثا تِ یه ًؿاثات تاَز‪،‬‬ ‫ٍلی تمسم ٍ تاذاط زاقات‬ ‫هخال زض وؿاًی وِ ذَى تٌس‬ ‫ًاااف ضا زضیااافاات وااطزُ‬ ‫تَزًس‪ ،‬ػالئن تْثَز ظٍزتط‬ ‫اظ وؿاًی وِ ؾالاَل ّاا‬ ‫هعاًکیوی ضا اظ تاافات تاٌاس‬ ‫ًاف زضیافت وطزُ تاَزًاس‪،‬‬ ‫زیسُ قس‪ .‬اظ َاطفای هاست‬ ‫ظهااى هااًااسگااض احااطات‬ ‫تْثَز زض تیاوااضاًای واِ‬ ‫ؾلَل ّا هاعاًکایاوای ضا‬ ‫زضیافت وطزًس‪ ،‬تیکتط اؾت‪.‬‬ ‫الثتِ ایی هَیاَع ًایااظ تاِ‬ ‫تطضؾی زلیک تاط تاا تاؼاساز‬ ‫تیواضاى تیکتط اؾت‪.‬‬ ‫زوتط هطتًی یطاتی‬ ‫زوتط یطاتی زضتاضُ تاؼاساز‬ ‫شذایط ًوًَِ ذَى تٌس ًااف‬ ‫زض تاًه ذاَى تاٌاس ًااف‬ ‫ضٍیاااى گاافااتۺ زض حااال‬ ‫حایط حاسٍز ‪ّ ۰۸۱‬اعاض‬ ‫ًوًَِ ذاَى تاٌاس ًااف ضا‬ ‫شذیطُ وطزین وِ تاالتاطیای‬ ‫ظااطفاایاات ؾاالااَلاای زض‬ ‫ذاٍضهیاًِ اؾت ٍ ؾااالًاِ‬ ‫ضقس ‪ ۰۱‬تا ‪ ۰۵‬زضناس ضا‬ ‫زض تؼساز ًوًَِّا زاضین‪ .‬زض‬ ‫ؾال ‪ً ۰۴۱۱‬ایاع ‪ّ ۲۲‬اعاض‬ ‫ًوًَِ تِ تاًاه ذاَى تاٌاس‬ ‫ًاف افعٍزُ قس‪.‬‬ ‫ػلیطغن ایای واِ قاطایاٍ‬ ‫قیَع وطًٍا زض زًیا هَراه‬ ‫واّف شذایط ؾلَلی قاس‪،‬‬ ‫اها زض ایاطاى تاا ضقاس ‪۲۱‬‬ ‫زضنس زض تؼساز هتماییاى‬ ‫شذیطُ ذَى تٌس ًاف هَارِ‬ ‫تَزین الثاتاِ تاِ ًاظاط هاا‬ ‫ظطفیت تیف اظ ایی ّااؾات‬ ‫ٍ تا اَالعضؾاًی گؿتطزُ تط‬ ‫ٍ تْثَز قاطایاٍ پاطزاذات‬ ‫تطا هاتاماایایااى‪ ،‬قااّاس‬ ‫افعایف تاؼاساز ًاواًَاِ ّاا‬ ‫ذَاّین تَز‪.‬‬ ‫سی زی ّای قسیوی بِ حسگط ظیستی تبسیل هی ضًَس!‬ ‫کاضایی جسیسی بطای سی زی ّا ابساع ضسُ ظییطا‬ ‫فَیل ّای طال زض اًْا ضا هی تَاى بیطای تیَلیییس‬ ‫حسگطّای ظیستی پَضیسًی بِ کاض بطز‪.‬‬ ‫تِ ًک اظ ًیَاَلؽ‪ ،‬ایی زض حالی اؾت وِ ّواعهااى‬ ‫تا هحثَتیت ضٍظافعٍى فایل ّا هَؾیمی زیزیتاال‪،‬‬ ‫ؾی ز زض حال اظ تیی ضفتی اؾت‪.‬‬ ‫ّطچٌس تِ ََض هؼوَل ؾی ز ّا اظ پلی واطتاٌاات‬ ‫ؾاذتِ هی قًَس‪ ،‬اها حاٍ الیِ ا تؿیاض ًاظن اظ‬ ‫فَیلی تطاق ٍ هٌؼىؽ وٌٌسُ ًَض ّؿتٌس‪ .‬ایی فاَیال‬ ‫زض تیکتط ؾی ز ّا اظ رٌؽ الاَهایاٌایاَم اؾات‪.‬‬ ‫ّطچٌس تطا ػولىطز تْتط اظ َال ًیع زض تطذی ؾای‬ ‫ز ّا اؾتفازُ قسُ اؾت‪.‬‬ ‫تِ ََض هؼوَل ٌّگااهایاىاِ ؾای ز ّاا َاال‬ ‫هرسٍـ هی قًَس‪ ،‬فَیل َال ّوطاُ تمیاِ زیؿاه‬ ‫زض ظهیی ّا ظتالِ زفی هی قَز‪ .‬اظ اًزا واِ الیاِ‬ ‫ّا ًاظن َال زض حؿگاطّاا اًاؼاُااف پاصیاط‬ ‫چؿثٌسُ تِ پَؾت تِ واض هی ضٍز‪ ،‬هحمماى زاًکگااُ‬ ‫تیطهٌگام ًیَیَضن تهوین گطفتی َاال ضا اظ ؾای‬ ‫ز ّا رسا ٍ زض ایی گزت ّا تِ واض گیطًس‪.‬‬ ‫هتیَ تطاٍى ٍ اّیَى وَُ ضٍقی اتساع وطزُ اًاس تاا‬ ‫َال هَرَز زض ؾی ز ّا تِ هست ‪ ۹۱‬حاًایاِ زض‬ ‫اؾتَى ذیؽ قَز‪ .‬ایی ضًٍس پلی وطتاٌاات ضا های‬ ‫قىٌس ٍ پیًَسّا اى تا فَیل ضا یؼیف هی واٌاس‪.‬‬ ‫زض هطحلِ تؼس یه ٍضلِ اظ ًَاض چؿثٌسُ پلی اهایاس‬ ‫ضٍ فَیل تِ واض گطفتِ قس‪ .‬پؽ اظ اى ًَاض ٍ َاال‬ ‫اظ پلی وطتٌات تطاقیسُ قسًس‪.‬‬ ‫تا اؾتفازُ اظ یه هاقیی هرهَل تاطـ پااضچاِ‬ ‫فَیل َال ٍ ًَاض چؿثٌسُ ظیط اى تِ قىل هساضّاا‬ ‫اًؼُاف پصیط تطیسُ قسًس وِ هی تاَاى اًاْاا ضا‬ ‫چٌس تاض ضٍ پَؾت لطاض زاز ٍ تطزاقت‪.‬‬ ‫ایی حؿگطّاا ظیؿاتای زض واٌااض تازاْایاعات‬ ‫الىتطًٍیىی زیگط لازض تِ ضنس فؼالیت الىتاطیاىای‬ ‫لله ٍ هاّیچِ ّا واضتط ّؿتٌس‪ّ .‬وچٌیی اًْا های‬ ‫تَاًٌس الوتَظ‪ ،‬گلَوع‪ ٍpH ،‬ؾُح اوؿیػى ذاَى‬ ‫ضا اًساظُ گیط وٌٌس‪ .‬توام ایی زازُ ّا تاِ ٍؾایلاِ‬ ‫تلَتَث تِ هَتایل هٌتمل هی قَز‪.‬‬ ‫تطجو فاضسیِ هقتل تطکی حسیق السعساء هٌتطط ضس‬ ‫فضَلی بِ ّوت اًتطاضات ضیتن زض تبطیع هٌتطط ضس‪.‬‬ ‫پیططفت ّای فٌاٍضی زض چیی ًطاى هی زّس اضک‬ ‫چطواى فقط ًطاى زٌّسُ احساسات ًیسیت ٍ بیِ‬ ‫تطریص چٌس بیواضی اظ جولِ زیابت کویک هیی‬ ‫کٌس‪.‬‬ ‫تِ ًمل اظ اوؿتطین ته‪ ،‬هٌْسؾاى پعقىی ظیؿتای‬ ‫زض زاًکگاُ پعقىی ًٍػٍ ؾیؿتوی تاطا ضزیااتای‬ ‫تیواض ّا چکوی‪ ،‬غاسز زضٍى ضیاع ٍ حاتای‬ ‫ترطیه ػهثی تا اؾتفازُ اظ چٌس لُطُ اقه اتساع‬ ‫وطزُ اًس‪ .‬ایی ؾیؿتن وِ ‪ًiTEARS‬ام گطفتِ تاا‬ ‫اؾتفازُ اظ اگعٍظٍم ّا هَرَز زض اقه ٍراَز‬ ‫تیواض ذانی زض تسى ضا هکارام های واٌاس‪.‬‬ ‫اگعٍظٍم ّا زض حمیمت ٍظیىَل ّاا واَچاه‬ ‫زاضا غکا ٍ زض اًساظُ ‪ ۳۱‬تا ‪ً ۰۱۱‬اًَهتط ّؿاتاٌاس‬ ‫وِ زض هایؼات تسى هاًٌس تعاق‪ ،‬ذَى‪ ،‬ازضاض ٍ غیطُ‬ ‫ٍرَز زاضًس‪.‬‬ ‫اگعٍظٍم ّا زض حمیمت پیام ضؾااى ّاا ضیاع‬ ‫ّؿتٌس وِ اَالػاتی زضتااضُ ؾاالهات ؾالاَل ٍ‬ ‫فطایٌسّا هرتلف تسى ضا حاوال های واٌاٌاس‪.‬‬ ‫ٌّگاهیىِ اگعٍظٍم ّا تِ ََض واوای ٍ ػالاوای‬ ‫تطضؾی هی قًَس‪ ،‬لازضًس ٍرَز اذتالالت ذاال‬ ‫زض تسى فطز ضا ًکاى زٌّس اها هیعاى وویات هاَضز‬ ‫ًیاظ تطا تحمیک‪ ،‬ترف ؾرت ایی فطایٌس اؾت‪ .‬تِ‬ ‫ََض هؼوَل اقه اًؿاى قاهل لُطاتی واَچاه‬ ‫اؾت ٍ زؾتیاتی تِ ًوًَِ ا اظ اى تا غلظت تااال‬ ‫اگعٍظٍم ّا واض ؾرتی اؾت‪.‬‬ ‫بِ هٌاسبت فطا ضسیسى ایام سَگَاضی سیس ٍ سیاالض‬ ‫ضْیساى حضطت اباعبساهللالحسییی (ع)ب تیطجیوی‬ ‫فاضسیِ هقتل تطکی حسیق السعساء حکین هال هحوس‬ ‫تِ گعاضـ ایطًا‪ ،‬وتاب حسیمه الؿاؼاسا ‪ ،‬هاماتال‬ ‫تطوی هَالًا حىین هال هحوس فًَلی اظ ػاضفااى ٍ‬ ‫قاػطاى تطوی تثاض اشضتاایازااًای زض لاطى زّان‬ ‫ّزط ‪ ،‬تِ للن ضٍاى ٍ ؾلیؽ اؾتاز یحیی فاغااًای‬ ‫تثطیع تِ فاضؾی‪ ،‬تطروِ ٍ تِ ّاوات اًاتاکااضات‬ ‫ضیتن ٍ تا ّوىاض گطٍُ فطٌّگی‪-‬هصّثی اییٌِ‪ ،‬تاِ‬ ‫هٌاؾثت فطا ضؾیسى ایام ؾَگَاض ؾایاس ٍ ؾااالض‬ ‫قْیساى حًطت اتاػثساهللالحؿیی (ع) ٍ ‪ ۷۲‬تای اظ‬ ‫یاضاى تا ٍفایف‪ ،‬هٌتکط ٍ ضٍاًِ تاظاض وتاب ٍ تمسیان‬ ‫ػاقماى حًطتف قس‪.‬‬ ‫هسیط اًتکاضات ضیتن زض یه ًکؿت ذثط تا اػالم‬ ‫ایی ذثط‪ ،‬افعٍزۺ تؼس اظ همتل لَْف تِ ظتاى ػاطتای‬ ‫ٍ ضٍیِ فاضؾی‪ ،‬وتاب حسیمهالؿؼسا اٍلیی همتل‬ ‫تِ ظتاى تطوی زض تاضید تکیّغ ٍ احط هٌخَض ٍ هٌظَم‬ ‫زض تیاى حاالت ؾیسالکْسا ٍ یاضاًف زض ٍالؼه وطتال‬ ‫ثبتًام ٍ اًتراب ضضتِ پصیطش زاًطجَ زض هقطع کاضزاًی پیَستِ‬ ‫زاًطگاُ اظاز اغاظ ضسُ است‬ ‫ثبت ًام ٍ اًتراب ضضتِ پصیطش زاًطجَ تطفاً بط اساس سَابق تحصیلی زض هقطیع‬ ‫کاضزاًی پیَستِ هْط هاُ ‪ 1441‬زاًطگاُ اظاز اسالهی اغاظ ضسُ است‪.‬‬ ‫زاًکگاُ اظاز اؾالهی زض اَالػیِ ا اػالم وطزۺ حثت ًام ٍ قطوت زض پاصیاطـ‬ ‫تط اؾاؼ ؾَاتک تحهیلی زاًکگاُ اظاز اؾالهی ٍ اًتراب ضقتِ پصیطـ زاًکزاَ‬ ‫نطف ًا تط اؾاؼ ؾَاتک تحهیلی زض همُغ واضزاًی پیَؾتِ ًایاواؿاال اٍل ؾاال‬ ‫‪ ۰۴۱۰‬اظ ضٍظ (چْاضقٌثِ ّفتِ گصقتِ ‪ ۵‬هطزاز) اغاظ قس ٍ تا ضٍظ پٌزکٌثاِ ‪۲۷‬‬ ‫هطزاز هاُ ازاهِ ذَاّس زاقت‪.‬‬ ‫تط ایی اؾاؼ‪ ،‬زاٍَلثاى هی تَاًٌس تا هطارؼِ تِ ؾاهاًِ هطوع ؾٌزف‪ ،‬پصیاطـ ٍ‬ ‫فاضؽ التحهیلی تِ ًکاًی ‪http://azmoon.org‬اتتسا زفتطچِ ضاٌّوا حاثات‬ ‫ًام ضا زضیافت ٍ پؽ اظ هُالؼِ ٍ وؿه اگاّی‪ ،‬زض نَضت توایال ٍ زاقاتای‬ ‫قطایٍ‪ ،‬تا تْیِ واضت اػتثاض ًؿثت تِ حثت ًام ٍ اًتراب ضقتِ السام وٌٌس‪.‬‬ ‫تَزُ وِ تا شّی ًافص ٍ ضٍایت ظیثا حاىایان هاال‬ ‫هحوس فًَلی ػاضف ٍ قاػط لطى زّن ّزط واِ‬ ‫اتفالاً تِ ّط ؾِ ظتاى اؾالهی یؼٌی ػطتی‪ ،‬فاضؾی ٍ‬ ‫تطوی تؿلٍ زاقت‪ ،‬تا هُالؼِ هماتل زیگاط ٍ ًایان‬ ‫ًگاّی تِ ضٍیِ الکْسا هالحؿیی ٍاػظ واقفی‬ ‫تِ ضقتِ تحطیط زض اهسُ ٍ حاىایان فًاَلای تاا‬ ‫اؾتؼساز ؾطقاض ٍ تیًظیط زض ًگاضـ ایی هاماتال‬ ‫رطیاى قْازت حًطت ؾیسالکْسا(ع) ٍ تاوااهای‬ ‫حَازث ٍالؼِ ػاقَضا ضا تِ ظیثایی ٍ تا لسضت تایااى‬ ‫زض اٍد ظطافت ازتی ؾزغّا ظیاثاا ٍ زلاپاصیاط‪،‬‬ ‫اؾتٌاز تِرا تِ ایات ٍ احازیج تیاى وطزُ ٍ یاوای‬ ‫ایٌىِ زض حیُه ازتیات قاّىاض تعضگی اظ وتاب تاِ‬ ‫ظتاى تطوی اشضتایزاًی ؾاذتِ‪ ،‬ذسهت اضظًاسُ ٍ‬ ‫قایاى تَرْی زض ضاُ هىته تکیّغ ٍ ػاطو اضازت‬ ‫تِ ؾاحت حًطت اتیػثساهلل (ع) ًایاع اضائاِ زازُ‬ ‫اؾت‪.‬‬ ‫فرهنگ‪،‬هنر و فن اوری‬ ‫‪5‬‬ ‫سراشپس‬ ‫پیتسای گوشت قلقلی‬ ‫*النازاشراقی‬ ‫هواد الزم‪:‬‬ ‫گَقت چطخ وطزُ ‪ ۴۱۱‬گطم‪ ،‬پیاظ لاطهاع ذاالل‬ ‫قسُ یه چْاضم پیواًِ‪ ،‬فلفل زلوِ ا ظضز ذاالل‬ ‫قسُ یه زٍم پیواًِ‪ ،‬ترن هطؽ ‪ ۰‬ػسز‪ ،‬ؾؽ پیتاعا‬ ‫‪ ۲‬پیواًِ‪ ،‬پٌیط ضٍهاًَ ضًاسُ قاسُ ‪ ۲‬لااقاک غاصا‬ ‫ذَض ‪ ،‬قیط ‪ ۲‬لاقک غصا ذَض ‪ ،‬ضٍغی ظیتاَى ‪۰‬‬ ‫لاقک غصا ذَض ‪ ،‬ذویط پیتعا تِ همساض الظم‪ ،‬ذطزُ‬ ‫ًاى تؿت یه چْاضم پیواًِ‪ً ،‬کااؾاتاِ شضت تاِ‬ ‫همساض الظم‪ ،‬پَزض هطظًزَـ یه زٍم لاقک چا‬ ‫ذَض ‪ ،‬پَزض ؾیط یه زٍم لاقک چاا ذاَض ‪،‬‬ ‫فلفل ؾیاُ یه ّکتن لاقک چا ذاَض ‪ً ،‬اواه‬ ‫یه چْاضم لاقک چا ذَض‬ ‫طرز تهیه‪:‬‬ ‫اتتسا ترن هطؽ‪ ،‬ذطزُ ًاى‪ ،‬پٌایاط ضٍهااًاَ‪ ،‬قایاط‪،‬‬ ‫هطظًزَـ‪ ،‬پَزض ؾیط‪ً ،‬وه ٍ فلافال ضا تاا ّان‬ ‫ذَب هرلٌَ هی وٌین‪ .‬گَقت ضا تِ هَاز افعٍزُ‬ ‫ٍ واهال هرلٌَ هی وٌین‪ .‬ؾپؽ اظ هایِ گاَقاتای‬ ‫تطزاقتِ ٍ تِ قىل وَفتِ للملی ضیع زض هی اٍضین‪.‬‬ ‫وَفتِ ّا ضا زض ضٍغی ظیتَى ضٍ حطاضت هاالیان‬ ‫هی پعین تا َالیی ضًگ قًَس‪ .‬تؼس ضٍ زؾتاواال‬ ‫حَلِ ا لطاض هی زّین تا ضٍغی ایافی اًْا گطفتِ‬ ‫قَز‪ .‬وف لاله پیتعا اضز شضت پاقیسُ ٍ ذاوایاط‬ ‫پیتعا ٍضزًِ قسُ ضا زض اى لطاض هی زّین‪ .‬تاواام‬ ‫ؾُح ذویطضا تِ ؾؽ پیتعا اغکتِ وطزُ ٍ واوای‬ ‫پٌیط هی پاقین‪ .‬تؼس فلفل زلوِ ا ٍ پیاظ ضا ضٍ ا‬ ‫ى پرف وطزُ ٍ وَفتِ ّا ضا هی چیٌین‪ .‬تالی پٌایاط‬ ‫ضا ضیرتِ ٍ زض فط اظ لثل گطم قسُ زض زهاا ‪۴۵۱‬‬ ‫زضرِ فاضًْایت لطاض هی زّین‪ .‬تؼس اظ ‪ ۰۲‬زلایاماِ‬ ‫وِ ضٍ پیتعا َالیی ٍ تطقتِ قس اهازُ ؾطٍ اؾت‪.‬‬ ‫چرا زهین به سرنوشت هرریر‬ ‫دچار نشذ؟‬ ‫پژٍّطگطاى با هطالعِ الیِ ّای ظهیییی ٍ هیییساى‬ ‫هغٌاطیسیب بِ ایی ًتیجِ ضسیییسًیس کیِ ظهیییی‬ ‫زضتَضت ًابَزی هیساى هغٌاطیسیب احیتیویاالً بیِ‬ ‫سطًَضتی ّوچَى هطید زچاض هیضس‪.‬‬ ‫تِ گعاضـ گطٍُ ػلن ٍ اهَظـ ایطًاا اظ پاایاگااُ‬ ‫ذثط فیع )‪ ،(phys‬تمطیثاً ‪ ۰۸۱۱‬هایال (‪۲۸۹۶.۸‬‬ ‫ویلَهتط) ظیط پا ها‪ ،‬اّی هایغ زض حال چاطذاف‬ ‫زض ّؿتِ تیطًٍی ظهیی‪ ،‬هیساى هغٌاَیؿی هاحاافاظ‬ ‫ؾیاضُ ها ضا ایزاز هیوٌس‪ .‬ایی هیساى هغاٌااَایاؿای‬ ‫ًاهطیی اؾت اها تطا حیاات زض ؾاُاح ظهایای‬ ‫یطٍض اؾت ظیطا اظ ؾایااضُ زضتاطاتاط تاازّاا‬ ‫ذَضقیس ‪ ،‬رطیاى ّا تاتف ذَضقیس هحافاظات‬ ‫هیوٌس‪.‬‬ ‫تا ایی حال‪ ،‬حسٍز ‪ ۵۶۵‬هیلیَى ؾال پیف‪ ،‬لاسضت‬ ‫هیساى هغٌاَیؿی تِ ‪ ۰۱‬زضنس اظ لاسضت اهاطٍظ‬ ‫اى واّف یافت‪ .‬ؾپؽ‪ ،‬تِ ََض هطهَظ ‪ ،‬زضؾت‬ ‫لثل اظ اًفزاض واهثطیَی ‪ ،(Cambrian‬یاىای اظ‬ ‫زٍضُّا ظهییقٌاؾی اظ زٍضاى زیطیاٌاِ ظیؿاتای)‬ ‫حیات چٌسؾلَلی ضٍ ظهیی‪ ،‬هیساى هغٌااَایاؿای‬ ‫زٍتاضُ لسضت ذَز ضا تاظیافت‪.‬چِ چیاع تااػاج‬ ‫تاظگکت لسضت هیساى هغٌاَیؿای قاسرتاطاؾااؼ‬ ‫تحمیمات رسیس زاًکوٌساى زاًکگاُ ضٍچؿاتاط زض‬ ‫ایاالت هتحسُ اهطیىا‪ ،‬ایی رَاىؾاظ زض ػاطو‬ ‫چٌس ‪ ۰۱‬هیلیَى ؾال اتفااق افاتااز واِ تاطاؾااؼ‬ ‫همیاؼ ّا ظهاًی ظهیی قٌاؾی پطؾطػت تِحؿاب‬ ‫هیایس‪ .‬ایی رَاىؾاظ تا قىلگیط ّؿتِ راهس‬ ‫زضًٍی ظهیی تِ نَضت ّنظهاى اتفاق افتاز ٍ ایای‬ ‫ًکاى هیزّس وِ ّؿتِ احتواالً یه ػلت هؿتمایان‬ ‫اؾت‪.‬‬ ‫پػٍّکگطاى زاًکگاُ ضٍچؿتط هیگَیاٌاسۺ ّؿاتاِ‬ ‫زاذلی تؿیاض هْن اؾت‪ .‬زضؾت لثل اظ قطٍع ضقس‬ ‫ّؿتِ زاذلی‪ ،‬هیساى هغٌاَیؿی زض ًمُِ فطٍپااقای‬ ‫لطاض زاقت اها تِ هحى ایٌاىاِ ّؿاتاِ زاذالای‬ ‫قطٍع تِ ضقس وطز‪ ،‬هیساى زٍتاضُ تَلیس قس‪.‬اىّاا‬ ‫زض همالِقاى وِ زض هزلِ ًِیچِط واهیًَیىِیکٌع چاج‬ ‫قس‪ ،‬چٌسیی تاضید ولیس ضا تِػٌَاى تااضیاراچاِ‬ ‫ّؿتِ زاذلی تؼییی وطزًس ٍ ؾی اى ضا تِ ناَضت‬ ‫زلیکتط ترویی ظزًس‪.‬ایی تحمیک ؾطًدّاایای ضا‬ ‫زضتاضُ تاضیرچِ ٍ تىاهل ایٌسُ ظهیی ٍ چگًَگای‬ ‫تثسیلقسى اى تِ ؾیااضُ ا لااتال ؾاىاًَات ٍ‬ ‫ّوچٌیی تىاهل ؾایط ؾیاضات هٌظَهِ قوؿی اضایِ‬ ‫هیزّس‪.‬ظهیی اظ چٌسیی الیِ تکىیل قاسُ اؾاتۺ‬ ‫پَؾتِ‪ ،‬رایی وِ حایاات زض اى راطیااى زاضز‬ ‫گَقتِ‪ ،‬یرین تطیی الیِ ظهیی ّؿاتاِ تایاطًٍای‬ ‫هصاب ٍ ّؿتِ زاذلی راهس وِ تِ ًاَتاِ ذاَز اظ‬ ‫تیطًٍیتطیی ّؿتِ زاذلی ٍ زضًٍای تاطیای ّؿاتاِ‬ ‫زاذلی تکىیل قسُ اؾت‪.‬‬ ‫هیساى هغٌاَیؿی ظهیی زض ّؿتِ تیطًٍی اى ایازااز‬ ‫هی قَز یؼٌی رایی وِ اّی هایغ چطذکی تاػج‬ ‫ایزاز رطیاىّا الىتطیىی هیقَز ٍ پسیسُا تِ‬ ‫ًام غئَزیٌاهَ ضا تٍِراَز های اٍضز واِ هایاساى‬ ‫هغٌاَیؿی ضا تَلیس هیوٌس‪.‬تِ زلیل اضتثاٌ هایاساى‬ ‫هغٌاَیؿی تا ّؿتِ ظهیی‪ ،‬چٌسیی زّاِ اؾات واِ‬ ‫زاًکوٌساى تالـ وطزُاًس تؼییی وٌٌس وِ چگاًَاِ‬ ‫هیساى هغٌاَیؿی ٍ ّؿتِ ظهیی زض َاَل تااضیاد‬ ‫ؾیاضُ ها تغییط وطزُ اؾت‪.‬‬ صفحه 5 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫بویوتموسه قوجاغیندا ایگیدلرسه‬ ‫ایگیدلیگی سه دنیایا گتیرمیسه‬ ‫اان یوردو یو وامیسسان ارذبایجان‬ ‫محمد اشراقی‬ ‫اات بابا سوزلری‬ ‫ایُ ‪ٚ‬اض ثیط ٌ‪ ٝ٘ٛ‬زَیط‪ٚ ٌٖٛ ،‬اض ثیط ایّ‪ ٝ‬زَیط‬ ‫***‬ ‫ایُ ‪ٚ‬اض ثیط ٌ‪ ٝ٘ٛ‬زَیٕع‪ ،‬ی‪ٚ ٖ.‬سط ثیط ایّ‪ ٝ‬زَیط‬ ‫***‬ ‫ایالٖ ازأیٗ س‪ٛ‬د‪ٛ‬ؼ‪ٌٛ٘ٛ‬اظِط‪ ،‬ازاْ ایال٘یٗ ثبضی‪ٙ‬ی‬ ‫***‬ ‫ایالٖ اؼعی‪ٙ‬ساٖ ل‪ٛ‬ضسبضزی ‪ ،‬ل‪ٛ‬ضثبؼب اؼعی‪ٙ‬ب ز‪ٚ‬ضس‪ٚ‬‬ ‫***‬ ‫ایالٖ اؼعی‪ٙ‬ساٖ ل‪ٛ‬ضس‪ِٛٛ‬ه ‪ ،‬اَغز‪ٞ‬ب اؼعی‪ٙ‬ب ز‪ٚ‬ضس‪ٚ‬‬ ‫***‬ ‫ایالٖ ایبؼی ‪ ،‬لبضیطمب ٌاظ‪ِٛٔ ،ٚ‬ال زاضٌَی‪ ،‬ویییٓ‬ ‫ٌاض‪ٚ‬ه؟ !‬ ‫***‬ ‫ایالٖ ا‪ِٚ‬س‪ٚ‬ظ ٌاضَٔس‪ ٝ‬اوِٕع‬ ‫***‬ ‫وادٍیٗ لبض٘ی س‪ٛ‬خ ا‪ِٚ‬سب‪ٌ ،‬ئد‪ ٝ‬ا‪ِٚ‬س‪ٚ‬ظا ‪ٛٞ‬ضض‬ ‫***‬ ‫واد‪ ٝ‬س‪ٛ‬زس‪ٛ‬ظ ثای‪ٔٛ‬ع‪ ،‬دبٔجیک س‪ٛ‬س‪ٛ‬ظ‬ ‫***‬ ‫وئسُ ثبذبض ٌ‪ٛ‬ظٌ‪ٛ‬ی‪ ٝ‬ازیٗ ل‪ٛ‬یبض اوظٌَی‪ٝ‬‬ ‫***‬ ‫وئسُ زبض‪ ٜ‬ثیّس‪ ، ٝ‬اوظ ثبضی‪ٙ‬ب ائیّط‬ ‫***‬ ‫وئسُ حبِ‪ٛ‬ا یئیط ‪ ،‬د‪ِ٘ٛٛ‬ب ٔ‪ّٙ‬ز‬ ‫***‬ ‫وئسُ س‪ٛ‬یب ٌئشٕع‬ ‫***‬ ‫وئسٗ ٌ‪ٛ‬ظضز‬ ‫بیلمجو لر‬ ‫و‪ٟ‬ط و‪ٟ‬ط و‪ٟ‬ط ار‪ ,‬ثئّی زاوی‪ٛ‬ن وی‪ٟ‬یط ار‪٘ ,‬ی‪ٝ‬‬ ‫ٔئیسا٘سا س‪ٛ‬س‪ِٛٛ‬ض ٘‪ ٝ‬ثبظاضزا سبسییّیط‪ :‬دط‪ٝ‬‬ ‫***‬ ‫ٌئس‪ ٜ‬ض ث‪ٛ‬س‪ ٖٛ‬یئطی ٌعض‪ٌّ ,‬ط اؼعی ازیییک ییبسیبض ‪:‬‬ ‫ثبضٕبق‪.‬‬ ‫***‬ ‫ٌ‪ٛ‬ز‪ ٜ‬لیّی‪ٙ‬دیٓ‪ ,‬ز‪ٚٚ‬اضا وئسیٓ ‪ :‬ایی‪. ٝٙ‬‬ ‫***‬ ‫ٌ‪ٛ‬یسٖ ٌّیت الْ ‪٘ٚ‬بٖ (َ‪ ,)ٖ ,‬ثیط زسٕبَ ثبزأیی‪ٙ‬یبٖ‪,‬‬ ‫٘‪ ٝ‬اؼعی ‪ٚ‬اض ٘‪ٌ ٝ‬اظ‪ ,ٚ‬زا٘یطبض ازأی‪ٙ‬بٖ‪ :‬لطاٖ ‪.‬‬ ‫***‬ ‫ٌ‪ٛ‬یزٖ یئط‪ ٜ‬سبِال٘یط‪ ,‬ا‪ٚ‬ضبؼب ‪ٚ‬ئطزیٗ اِال٘یط‪ :‬إِب ‪.‬‬ ‫***‬ ‫٘‪ٚ ٝٙ‬ی‪ٙ‬ىی یبدیطیک‪ ,‬ز‪ ٜ‬ز‪ٚ ٜ‬ی‪ٙ‬ىی ثیط لبضیص‪٘ :‬بٔبظ‬ ‫لیالٖزا لیر الضیٗ حبِشی‬ ‫***‬ ‫٘‪ ٝ‬یئطز‪ ٜ‬زی ٘‪ٌ ٝ‬ای ز‪ ,ٜ‬حبِمب ‪ٚٚ‬ض‪ٚ‬ه ثیط یئطز‪:ٜ‬‬ ‫زأیٗ ا‪ٚ‬سز ثبخبسی‪.‬‬ ‫***‬ ‫٘‪ ٝ‬یئطز‪ٜ‬زی ٘‪ٌ ٝ‬ایز‪,ٜ‬ظ‪ ِٓٛ‬خ‪ٟ‬بٖ ایسی‪ٙ‬س‪ :ٜ‬ثبخب ‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ٞ‬بح ‪ٞ‬بدی‪ ,‬وطوی سبدی‪ ,‬ثیط ث‪ٛ‬زاؼیٗ ثئص یبضدیبؼیی‪:‬‬ ‫ثبضٔبلالض‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ٞ‬بٔی٘ی ثع‪ٜ‬ض‪ ,‬ا‪ٚ‬ظ‪ِٛ ٚ‬ر ٌع‪ٜ‬ض‪ :‬ایی‪.ٝٙ‬‬ ‫***‬ ‫بایاتیالر‬ ‫گلیز‬ ‫سبضیٕب زىیّٕیص سیٕ‪ ٝ‬ث‪ٙ‬ع‪ ٜ‬سٗ!‬ ‫سیشط‪ ٜ‬ثیط یبضدبؼیٗ سیشطٔ‪ ٝ‬سی‪ٙ‬سٖ ‪.‬‬ ‫ثیُ ‪،‬ز٘یعز‪ ٜ‬خ‪ٛ‬ضبٖ س‪ٛ‬ی‪ ٖٛ‬سسی‪ٙ‬سٖ‬ ‫ذعضی ٌّیط‪ ،‬ی‪ٛ‬ذسب ‪ٌ،‬یال‪ٚ‬اض ٌّیط ‪.‬‬ ‫ثیط اظ سیرالضب٘سا ٌایس‪ ٜ‬ث‪ِٛٛ‬زالض ‪،‬‬ ‫یب‪ٚ‬اضدب سیشطضیط یئطز‪ٌ ٜ‬ای ا‪ٚ‬سالض‬ ‫ا‪٘ٚ‬الض زا ثیّیط وی‪ٞ ،‬ب‪ٚ‬ازا زٗ ‪ٚ‬اض‪،‬‬ ‫صبثبش یبؼیص ٌّیط‪ ،‬صبثبش لبض ٌّیط‪.‬‬ ‫ٔبئط زئییّسیط ‪ٞ‬ط وس‪ ٝ‬ا٘دبق‬ ‫ا‪ٚ‬ضوسٖ وئس‪٘ ٝ‬ی ٌاظزٖ ا‪ٚ‬ذ‪ٔٛ‬بق‪.‬‬ ‫لبضا٘م‪ٛ‬ضساٖ لبثبق‪ ،‬س‪ٛ‬ضدبلساٖ لبثبق‬ ‫ٌطن ثیّ‪ ٝ‬سٗ وی‪ ،‬ایّه ثب‪ٞ‬بض ٌّیط ‪.‬‬ ‫لّجیٓ ٌاس‪ٛ‬ضٔ‪ ٝ‬ییط ثطی‪-‬ثعیی‬ ‫زشی‪ٙ‬سیط یبٔبٔبق سی‪ٕٙ‬یص ا‪ٚ‬ضیی ‪.‬‬ ‫اوظ‪ ٖٚ‬زضن ائسسٗ ٌطن ‪ٞ‬ط ضئیی‬ ‫س‪ٙ‬ی ثبضب سبِٕبق ٔ‪ ٝٙ‬اض ٌّیط ‪.‬‬ ‫ثبذیطساٖ ساظ ٌاس‪ٛ‬ض ‪،‬ساظ ا٘ال ساظزٖ‬ ‫حسبس ا‪ ،َٚ‬سئ‪ٌٛ‬یّیٓ ‪،‬عطٔط‪ ٖٚ‬ث‪ٛ‬ی‪ ٛ‬سٗ‬ ‫اٌط سئ‪ٛ‬یطس‪ٙ‬س‪، ٝ‬ایبق سسیٕسٖ‬ ‫ٌطن ثیّ‪ ٝ‬سٗ وی‪،‬ثرشییبض ٌّیط ‪.‬‬ ‫ادبیات‬ ‫شىبٍ ‪ 8‬مزداد ‪ 34* 1441‬جًالی ‪ 1 * 2422‬محزم ‪ * 1444‬سال سی ی دیم ( ایتًس ایکیىجی ایل ) * شمارٌ ( سایی ) ‪5554 :‬‬ ‫عالهم امینی‬ ‫دده قورقود‬ ‫فضولی‬ ‫خیابانی‬ ‫شهریار‬ ‫رتبیت‬ ‫شاه اسماعیل‬ ‫سلسلٍ تزک تبار ایزان ‪:‬پادشاَان تیمًریان‬ ‫شاَزخ میزسا‬ ‫درگذشت شاَزخ ی سیال تیمًریان‬ ‫ضب‪ٞ‬طخ زض ا‪ٚ‬اذط عٕط ثب ض‪ٛ‬ضشِ ٘‪ٜٛ‬اش سّغبٖ ٔحٕس‪ ،‬دسیط ثیبیسی‪ٙ‬یمیط ‪ٚ‬‬ ‫حییبوییٓ ضی‪ٔ ،‬یی‪ٛ‬اخیی‪ ٝ‬ضییس ‪ ٚ‬ثییب ‪ٚ‬خیی‪ٛ‬ز ثیییییٕییبضی‪ ،‬ثیی‪ ٝ‬سطیی‪ٛ‬یییک‬ ‫‪ٕٞ‬سطش ٌ‪ٞٛ‬طضبزاؼب ثیٍٓ‪ ،‬زض ‪.ٞ 850‬ق ث‪ ٝ‬ا٘دب ِطىط وطیس‪ .‬سیّیغیبٖ‬ ‫ٔحٕس ٌطیرز ‪ ٚ‬ضب‪ٞ‬طخ دس اظ ‪ 43‬سبَ سّغ‪ٙ‬ز‪ ،‬زض ضی زضٌصضز‪.‬‬ ‫ض‪ٛ‬ضش سّغبٖ ٔحٕس ‪ٔ ٚ‬طی ضب‪ٞ‬طخ‪ٛٔ ،‬خت ظ‪ٚ‬اَ سطیع ایٗ ذیب٘یساٖ‬ ‫ضس‪.‬‬ ‫ضب‪ٞ‬طخ ث‪ ٝ‬سٗ ‪ٞ‬فشبز ‪ ٚ‬ز‪ ٚ‬سبٍِی ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬سبَ ‪.ٞ 850‬ق‪ ْ1446 /‬زضٌصضز‪.‬‬ ‫‪ٍٙٞ‬بْ ٔطی ا‪ ٚ‬س‪ٟٙ‬ب ـطظ٘سش اِػثیً ٔیطظا زض لیس حیبر ث‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬ا‪ٞ ٚ‬یٓ‬ ‫ثیطشط یه ٔحمک ‪ ٚ‬عبِٓ ضیبضی ث‪ٛ‬ز سیب ییه ـیطٔیب٘یط‪ٚ‬ا ‪ ٚ‬حیبویٕیی‬ ‫سیبسشٕساض‪.‬‬ ‫ضب‪ٞ‬طخ ثط ذالؾ سیٕ‪ٛ‬ض‪ ،‬خب٘طی‪ٙ‬ی ثیطای ذی‪ٛ‬ز ا٘یشیریبه ٘یىیطز‪ .‬ز‪ٚ‬‬ ‫ـطظ٘سش‪ ،‬ثبیس‪ٙ‬مط ‪ ٚ‬خ‪ٛ‬وی ٔیطظا زض ظٔبٖ حیبر ا‪ ٚ‬زضٌصضشی‪ ٝ‬ثی‪ٛ‬ز٘یس ‪ٚ‬‬ ‫ـطظ٘س زیٍطش‪ ،‬اِػ ثیً ثیطشط ا‪ٚ‬لبر زض سٕطل‪ٙ‬س ث‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬ع‪ٛٙ‬اٖ ٔ‪ٟ‬یٕیبٖ‬ ‫ث‪ ٝ‬زضثبض دسض زع‪ٛ‬ر ٔیضس ‪ ٚ‬زض أ‪ٛ‬ض سّغ‪ٙ‬ز زذبِشی ٘ساضز‪ .‬اظ ایٗ ض‪ٚ‬‬ ‫حىٕطا٘بٖ ٔرشّؿ ث‪ ٝ‬خبٖ ‪ ٓٞ‬اـشبز٘س ‪ ٚ‬ا٘حغبط ذب٘ساٖ سیٕ‪ٛ‬ضی و‪ ٝ‬دیس‬ ‫اظ ٔطی سیٕ‪ٛ‬ض ضىُ ٌطـز ز‪ٚ‬ثبض‪ ٜ‬اؼبظ ضس ‪ ٚ‬ایٗ ثبض ثب سطعز ثیطشیطی‬ ‫ض‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬سالضی ‪ ٚ‬اضٕحالَ ضـز‪.‬‬ ‫عبداللطیف میزسا‬ ‫عییجییساِییّییغیییییؿ ٔیییییطظا‪ 799( ،‬سییب ‪ 19‬اضزیییجیی‪ٟ‬ییطییز ‪829‬‬ ‫ذ‪ٛ‬ضضیسی) ٘شیدۀ أذطاس‪ٛ‬ض اسیبی ٔطوعی‪ ،‬سیٕ‪ٛ‬ض ِ‪ ًٙ‬ث‪ٛ‬ز‪ .‬ا‪ ٚ‬سی‪ٔٛ‬یییٗ‬ ‫دسط اِػ ثیً‪ ،‬ـطٔب٘ط‪ٚ‬ای ـطاض‪ٚ‬ز ث‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫سّغ‪ٙ‬ز ‪ 5‬اثبٖ ‪ 828‬سب ‪ 19‬اضزیج‪ٟ‬طز ‪829‬‬ ‫سبجٌصاضی ‪ 5‬اثبٖ ‪( 828‬ذ‪ٛ‬ضضیسی)‪ 1‬ضٔضبٖ ‪( 853‬لیٕیطی)‪ 27‬اویشیجیط‬ ‫‪ٔ( 1449‬یالزی)‬ ‫اِػ ثیً‬ ‫دیطیٗ‬ ‫خب٘طیٗ عجساهلل ٔیطظا‬ ‫‪799‬‬ ‫ظاز‪ٜ‬‬ ‫ستارخان‬ ‫دیویا‬ ‫ز‪٘ٚ‬یبزاٖ ا‪ٚ‬ظ ز‪٘ٚ‬سضیت ٔٗ اض‪ٙ‬ب زٖ و‪ٛ‬سٕ‪ٛ‬ضٓ‬ ‫وجطزٖ‪ ،‬سع‪ٚ‬یطزٖ‪ ،‬ضٍ٘یٗ ضزازٖ‪ ،‬و‪ٛ‬سٕ‪ٛ‬ضٓ‬ ‫طنس شارعلریمیس‬ ‫بُه اراستٍ‬ ‫زضٌصضش‪ 19 ٝ‬اضزیج‪ٟ‬طز ‪829‬‬ ‫سٕطل‪ٙ‬س‪ ،‬اظثىسشبٖ‬ ‫سٕطل‪ٙ‬س‪:‬اضأٍب‪ٜ‬‬ ‫‪ٕٞ‬سط(اٖ) ضب‪ ٜ‬سّغبٖ اؼب‬ ‫ـطظ٘س(اٖ) عجساِطظاق ٔییطظا‪،‬احیٕیس ٔیییطظا‪ٔ،‬یحیٕی‪ٛ‬ز ٔیییطظا‪،‬خی‪ٛ‬ویی‬ ‫ٔیطظا‪ٔ،‬حٕسثبلط ٔیطظا‬ ‫لشه سّغبٖ ثیٍٓ‬ ‫٘بْ وبُٔ‬ ‫سّغبٖ عجساِّغیؿ ٔیطظا دسط ٔحٕ‪ٛ‬ز سطاؼبی اِػ ثیً‬ ‫ز‪ٚ‬زٔبٖ سیٕ‪ٛ‬ضیبٖ‬ ‫و‪ٔٛ‬بج ; وأح ; واْ (وإٔه ; ظیط زیعی دی‪ٙ‬ی‪ٟ‬یبٖ ویطزٖ) ‪ +‬اج‬ ‫(ان) ; د‪ٟٙ‬ب٘‪ٛ٘ ، ٝ‬عی ٘بٖ ضیطیٗ و‪ ٝ‬زض ظیط ذبوسشط ‪ ٚ‬اسص دریشی‪ٔ ٝ‬یی‬ ‫ض‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬وأ‪ٛ‬ض (ذبوسشط) اظ ‪ٕٞ‬یٗ ضیط‪ ٝ‬اسز (‪ ، )18،2‬زیبزضی ضا وی‪ٝ‬‬ ‫ث‪ٛ‬سیّۀ ذیٕ‪ ٚ ٝ‬سش‪٘ٛ‬ی ثّ‪ٙ‬س و‪ٙٙ‬س ثربعط ضجب ‪ٞ‬ز زبزض ث‪ ٝ‬اییٗ ٘یبٖ ا٘یطا‬ ‫وأح یب و‪ٔٛ‬بج ٌ‪ٛ‬ی‪ٙ‬س (‪.)1‬‬ ‫و‪ ; ٝٔٛ‬و‪ْٔٛ‬ب ;و‪( ْْٛ‬زسش‪ ، ٝ‬ثسش‪ + )ٝ‬ا (ان) ; س‪ٛ‬ز‪ ، ٜ‬االزیک ‪ ،‬زذٕی‪، ٝ‬‬ ‫وّج‪ )3( ٝ‬ذطٌب‪ٞ‬ی اظ حصیط ‪ ٚ‬ز‪ٛ‬ه ثطای ضىبض ‪ ٚ‬لطق (‪)19‬‬ ‫و‪ٛ‬ی ;و‪ٛ‬ی ; ٔحُّ و‪ٛ‬زه ظ٘سٌی ‪ ،‬ز‪ ، ٜ‬اظضیط‪ٞ ٝ‬بی لسیٕی سطوی‬ ‫و‪ٛ‬ی ِ‪ ; ٛ‬ز‪ٞ‬بسی ‪ ،‬و‪ٛ‬ز‪ ; ٝ‬و‪ٛ‬یس‪)3( ٝ‬‬ ‫وی ; ٌئی ; ذ‪ٛ‬ه ‪ ،‬ثعضی ‪ ،‬دیط‪٘ٛ‬سی زض ٘بٔ‪ٟ‬بی ضب‪ٞ‬یبٖ ویییب٘یییبٖ‬ ‫ویىب‪ٚٚ‬س‪،‬وی اضش‪،‬ویمجبز ضب‪ ٜ‬ضب‪ٞ‬بٖ ‪ ،‬اظ ‪ٕٞ‬یٗ ضیط‪ ٝ‬ویب‪ :‬اٌط ٌیئیی‬ ‫زیط لبضی‪ٙ‬ساش ی‪ٛ‬ذسب یب‪ٚٚ‬ظ×ا‪ٚ‬ظ‪ ٖٚ‬ی‪ِٛ‬سا س‪ ٝٙ‬ا‪ِٚ‬س‪ٚ‬ض لیال‪ٚٚ‬ظ‪ِٛٛٔ/‬ی‬ ‫ویخ ; ذیْخ ‪ ٚ‬ل‪ْٛ‬ح ; ٔحىٓ ‪ ،‬ثسیبض ذ‪ٛ‬ه (‪ ، )ْ.ٜ‬س‪ ، ًٙ‬ث‪ ٟٓ‬دی‪ٛ‬سش‪ٝ‬‬ ‫ویص ; سیطزاٖ ‪ ،‬لطثبٖ ‪ ،‬ضیطۀ اصیُ سطوی(‪)2‬‬ ‫‪ٞ‬ط سیط و‪ ٝ‬زض ویص اسز ‪ٌ ،‬ط ثط زَ ضیص ایس‬ ‫ٔب ٘یع یىی ثبضیٓ ‪ ،‬اظ خّٕۀ لطثبٖ ‪ٞ‬ب ‪ /‬سعسی‬ ‫وی‪ٛ‬سه ;وی‪ٛ‬ضه ;و‪ٛ‬ضه ‪ ٚ‬ویاضیه ; ویاضی‪ٛ‬ن ; ویاضی‪ٛ‬‬ ‫(واض‪ٔٛ‬ه ; د‪ٛ‬ضب٘سٖ ‪ ،‬ظیط سبی‪ ٝ‬ثطزٖ) ‪ +‬ن (ان) ; سبیجبٖ ‪ ،‬اسبلس‪، ٝ‬‬ ‫اسبله اِجش‪ ٝ‬ایٗ وّٕ‪ ٝ‬ثص‪ٛ‬ضر سحطیؿ ضس‪ ٜ‬اظ اٍّ٘یسی ثی‪ ٝ‬ـیبضسیی ‪ٚ‬‬ ‫حشی سطوی زاذُ ضس‪ ٜ‬اسز ‪ِٚ‬ی ثس‪ ٖٚ‬سحطیؿ ضس‪ٞ ٜ‬یٓ ثیط ض‪ٚ‬ی ٘یبْ‬ ‫ثعضی ز‪ٞ‬بر ٔ‪ٙ‬بعک ـبضس ٔی ثی‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫‪ٌَ 885‬جّ‪ٌ ; ٝ‬اث‪ ; ٝ‬لبِی و‪ ٝ‬د‪ٛ‬ز‪ٞ‬بی ثّ‪ٙ‬س زاضز (‪ )1‬ـطش و‪ٙ‬بض‪ ، ٜ‬حبّٔی‪ٝ‬‬ ‫‪ ،‬ضرص ظٔیٗ ٌیط ‪ ،‬ثیٕبض زض ‪ٕٞ‬ۀ ٔفب‪ٞ‬یٓ ٔصو‪ٛ‬ض ٘‪ٛ‬عی س‪ٍٙ‬ی‪ٙ‬ی ‪ ٚ‬ثیی‬ ‫ازأ‪ ٝ‬زاضز‬ ‫سحطوی اسشف‪ٟ‬بْ ٔی ض‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫شاه اسماعیل خطائی نین شعرلری‬ ‫یب اِ‪ٟ‬ی !سٗ ٔ‪ٙ‬ی ثی عطک خب٘بٖ ائیّٕ‪،ٝ‬‬ ‫ٔسعی ِٗ ‪ٚ‬عس‪ ٜ‬لیّٕب‪ ،‬ل‪ِ٘ٛٛ‬ب لیّٕبظ ‪ٚ‬ـب‪،‬‬ ‫عطک ایّٗ ضبزْ وا٘‪ َٛ‬زضز‪ ٝٔٚ‬زضٔبٖ ائیّٕ‪. ٝ‬‬ ‫یبضزاٖ اوظٌ‪ ٝ‬ویٕس‪ ٝ‬ایّ‪ ٝ‬ع‪ٟ‬س ‪ ٚ‬دیٕبٖ ائیّٕ‪. ٝ‬‬ ‫ٌط ‪ٚ‬صبِ‪٘ٛ‬سٖ ٔسز لیّٕبظ سبٖ‪،‬ای اضاْ خبٖ!‬ ‫ِت ِطی زوض‪٘ٚ‬س‪ ٜ‬ا‪ ٌَٛ َٚ‬ی‪ٛ‬ظِی یبضیٗ‪ ،‬زْ ث‪ ٝ‬زْ‪،‬‬ ‫ٌاظ‪ٔٚ‬ی ٌطیبٖ ائس‪ٚ‬ه ثبؼط‪ٔٚ‬ی ثطیبٖ ائیّٕ‪، ٝ‬‬ ‫ؼ‪ٙ‬س‪٘ ٝ‬ی ‪،‬ای ثبؼجبٖ ! ٌ‪ِٛ‬ط‪ٙ‬س‪ ٜ‬ذ‪ٙ‬ساٖ ائیّٕ‪. ٝ‬‬ ‫ث‪ ٛ‬ذغبئی ذسش‪ ٖٛ٘ ٝ‬لیّٕب ٔط‪ٛ‬ش ذبعیطیٗ‪،‬‬ ‫اغ ی‪ٛ‬ظ ا‪ٚ‬سش‪ ٝ‬ا‪ َٚ‬لطاض ظ‪ِٚ‬فی دطیطبٖ ائیّٕ‪. ٝ‬‬ ‫جیزت داویه واغیلی‬ ‫ثیطی ‪ٚ‬اض ایسی‪،‬ثیطی ی‪ٛ‬ذس‪ٚ‬یس‪، ٚ‬ثیط لبضی(ظٖ دیط) ‪ٚ‬اض ایسی‪.‬ث‪ ٛ‬لبضی‪ٙ‬یٗ‬ ‫ثیط ثبالخب ٘ی‪ ٜٚ ٝ‬سیی ‪ٚ‬اضزی ‪٘ .‬ی‪ ٜٛ‬ا‪ ْٚ‬لی‪ ٝ‬ز‪ ٜ‬ض ثیبالخیب اییسی‬ ‫وی ‪،‬ا‪ْ٘ٚ‬ب خیطر زاٖ زئییطزیّط‪.‬‬ ‫ثیط ٌاٖ خیطر زاٖ ٌاضز‪ ٚ‬وی‪ ،‬ل‪٘ٛ‬ط‪ ٛ‬ا‪ٚ‬ضبلالضی ٔئط‪ ٝ‬ی‪( ٝ‬ثیطی‪ ٝ‬ظاض)‬ ‫ا‪ْٚ‬ز‪٘ٚ‬ب(‪ٞ‬یعْ) ٌئسیطِط‪ِ ٌٝ،‬یت ٘‪ ٝ٘ ٝ‬سی‪ ٝٙ‬زئسی‪:‬‬ ‫ای ٘‪ ، ٝ٘ ٝ‬ا‪ٚ‬ضبلالضال ا‪ْٚ‬ز‪٘ٚ‬ب ٔٗ ز‪ٌ ٜ‬ئس‪ ٜ‬خ‪ ٝ‬یٓ‪.‬‬ ‫‬‫لبض ی ا‪ٚ‬ضبلالضی زبؼیطیت ‪ٞ‬ط‪ ٜ‬سی‪ ٝٙ‬ثیط دبضزب یبغ یبذٕبخیی (ویط‪ٜ‬‬ ‫ای ثییط ض‪ٚ‬ی ٘ییبٖ وطیییییس‪ ٚ ٜ‬دیییییسیییییس) ‪ٚ‬ئییطزی‪.‬خیییییطر زا٘ییی زا‬ ‫ا‪ْ٘ٚ‬الضا سبدیطیطزی‪ .‬ی‪ِٛ‬سا خیطر زاٖ اوظ‪٘ٚ‬ی‪ ٛ‬ییئیط‪ٚٚ ٜ‬ض‪ٚ‬ه ٌیئیشیٕی‪ٝ‬‬ ‫زی‪،‬ی‪ِٛ‬ساضالضی زئسیّط‪:‬‬ ‫ای خیطر زاٖ ٘یی‪ٌّٕ ٝ‬یطسٗ؟‬ ‫‬‫خیطر زاٖ زئسی‪:‬‬ ‫٘‪ٙٔ ْ ٝ٘ ٝ‬ی سیع‪ ٜ‬سبدیطیطیت ‪ٙٔ،‬ی زاِی‪ٙ‬یعا اِیت ادبضیٗ‪.‬‬ ‫‬‫ی‪ِٛ‬ساضالضی ا‪ٚٛ٘ ٛ٘ٚ‬ث‪ ٝ‬ایّ‪ ٝ‬زاِی‪ٙ‬ب اِیت ‪ٔ ،‬ئط‪ ٝ‬ی‪ٌ ٝ‬شیطزیّط‪.‬‬ ‫رپویه اعتصامی‬ ‫ٔٗ ٔحجز سبئّی ا‪ِٚ‬س‪ِٚ ْٚ‬ی ٌ‪ٛ‬ضز‪ ْٚ‬خفب‬ ‫ثبش یبظیٕساٖ‪ ،‬ثرز زٖ‪ ،‬لسض‪ ٚ‬لضبزٖ و‪ٛ‬سٕ‪ٛ‬ضٓ‬ ‫یکصد َشار لغت تزکی در فارسی‬ ‫ازأ‪ ٝ‬اظ ضٕبض‪ ٜ‬لجُ ‪...ٚ‬‬ ‫و‪ٛ‬زوٍ‪ٛ‬ز‪ ٜ‬ن ; ٌ‪ٛ‬ز‪( ٜ‬و‪ٛ‬سب‪ + )ٜ‬ن (ان) ; وی‪ٛ‬زیه ‪ ٚ‬وی‪ٛ‬سیب‪ٜ‬‬ ‫ل‪ٛ‬ز‪ٚ‬ق ‪ ٚ‬خ‪ٛ‬خ‪ٛ‬ق (; ثس‪ٔ )ٝ‬حطؾ ‪ٕٞ‬یٗ وّٕ‪ٞ ٝ‬سش‪ٙ‬س‪ٕٞ .‬طیط‪ ٝ‬ثب وی‪ٛ‬سیب‪ٜ‬‬ ‫(‪ ٚ )ْ.ٜ‬و‪ٛ‬س‪)ْ.ٜ( َٛ‬‬ ‫و‪ٛ‬ض; و‪ْٛ‬ض ; ٘بثی‪ٙ‬ب ‪ٔ ،‬سس‪ٚ‬ز ‪ٌ ،‬طـش‪٘ ، ٝ‬باٌب‪ ، ٜ‬وٓ ٘‪ٛ‬ض وی‪ْٛ‬ض ثی‪ْٛ‬ؼیبظ ;‬ ‫سیطی ٘بدصیط ‪ ،‬و‪ْٛ‬ضلبِٕبق ; ؼبـُ ٔب٘سٖ ‪ ،‬و‪ْٛ‬ض ل‪ٛ‬یٕبق ; ‪ٚ‬یطاٖ ویطزٖ ‪،‬‬ ‫و‪ْٛ‬ضٌاظ ; زطٓ زطاٖ ‪ ،‬و‪ْٛ‬ضالٔبق ; ‪ٞ‬سض زازٖ ‪ ،‬و‪ْٛ‬ضی‪ ; َْٛ‬ثٗ ثسز‬ ‫و‪ٛ‬ض‪;ٜ‬و‪ٛ‬ض‪ ٜ‬اظ ٔصسض و‪ٛ‬ض‪ٔ ٜ‬ه (; دبض‪ ٚ‬ویطزٖ ‪ ،‬ض‪ٚ‬ثیییسٖ ‪ ،‬ضنـیشیٗ)‬ ‫ثٕع‪ٙ‬بی ‪ٚ‬سیّ‪ ٝ‬ای و‪ ٝ‬ثطؾ ضا ٔی ض‪ٚ‬ثس ‪ ٚ‬دبن ٔی و‪ٙ‬س ‪ٚ ،‬سیّی‪ ٝ‬ای وی‪ٝ‬‬ ‫ز‪ٚ‬ز ضا اظ اسص ٌطـش‪ٔ ٚ ٝ‬ی ض‪ٚ‬ثس‪.‬‬ ‫و‪ٛ‬ظ‪;ٜ‬و‪ٛ‬ظ‪ ٚ ٜ‬و‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬ج ; ظطؾ ٍ٘‪ٟ‬ساضی اه (‪)18،2‬‬ ‫و‪ٛ‬س‪ ;ٝ‬و‪ْٛ‬سب ; ص‪ٛ‬ضر وٓ ٔ‪، ٛ‬وٓ ضیص (‪ )3‬و‪ْٛ‬سب سبلمیبَ ; ضییص‬ ‫ثنعی‬ ‫و‪ٛ‬ن; وان ; ا‪ِ ٚ ًٙٞ‬حٗ زض ذ‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬سٌی ‪ ،‬ضیط‪ ، ٝ‬زبق ‪ ،‬ز‪ٚ‬ذیز‬ ‫‪ٞ‬بی دبضز‪ ٝ‬واوّ‪ٔ ٝ‬ه ; س‪ٛ‬ظٖ ٘د ویطزٖ ییب ویان ویطزٖ سیبظ‬ ‫ٔ‪ٛ‬سیمی ‪ ،‬واوسیع ; ثی ضیط‪)2،25( ٝ‬‬ ‫و‪ٛ‬و‪/ٛ‬دط٘س‪ ; ٜ‬ل‪ٛ‬نلم ن‪ ; ٛ‬ل‪ٛ‬ق (صسا) ‪ +‬ل‪( ٛ‬ان) ; ٘بْ دط٘س‪ ٜ‬ای و‪ ٝ‬لی‪ٛ‬ق‬ ‫ل‪ٔ ٛ‬ی و‪ٙ‬س ‪ ،‬ـبذش‪ٝ‬‬ ‫و‪ٌ;َٛ‬اَ ; اسشرط ‪ ،‬اثٍیط ‪ ،‬سباله ‪ ،‬ثطو‪ ، ٝ‬زضیبزۀ و‪ٛ‬زه (‪ :)2،1‬ض‪ٝ‬‬ ‫ز‪ٛ‬ح‪ٛ‬ضی زاٖ حطٓ ز‪ِِٟٛ ٖٛ‬ب×اه اظِ‪ ِٝٛ‬ض‪ٚ‬ز زضو‪ِٟٛ‬ب‪ِٛٛٔ/‬ی‬ ‫و‪ٛ‬الن ; و‪ ِٝٛ‬ن ; و‪( ِٝٛ‬و‪ٔ ِٝٛ‬ه ; و‪ٛ‬الن وطزٖ) ‪ +‬ان (ان)‬ ‫; و‪ٛ‬الن و‪ٙٙ‬س‪٘ !ٜ‬ظط زیٍط ا٘سز و‪ :ٝ‬و‪ٛ‬الن ; و‪ ِٝٛ‬ن ; و‪ِٛ‬یه‬ ‫; و‪ِٛ‬ی (و‪ِٛ‬یٕه ; ظیط سبی‪ ٝ‬لطاض ٌطـشٗ ‪ٔ ،‬سـ‪ ٖٛ‬ضسٖ) ‪ +‬ن (ان)‬ ‫; ظیط ٌیط٘س‪ٔ ، ٜ‬سـ‪ ٖٛ‬و‪ٙٙ‬س‪ ، ٜ‬س‪ٙ‬سثبز ثطـی و‪ ٕٝٞ ٝ‬زیع ضا ظیط ٔی ٌیطز‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ا‪ٚ‬ضبلیالض ثیبضیالزییالض ا‪ْٚ‬ز‪ٖٚ‬‬ ‫ییؽسیالض‪.‬س‪٘ٛ‬طا ‪ٞ‬یط ویس اوظ‬ ‫ا‪ٚ‬ز‪٘ٛ٘ٚ‬ب ض‪( ِٝ ٝ‬ضبَ)ثبؼالییییت‬ ‫زاِی‪ٙ‬ب اِسی‪.‬‬ ‫ٌاضز‪ِٚ‬ط خیطر زاٖ ا‪ٚ‬سی‪ٛ‬ض‪ٚ‬ه‬ ‫ثبذیط‪ .‬ا‪ْ٘ٚ‬ب زئسیّط‪:‬‬ ‫ای خییطر زاٖ ‪،‬سیٗ‬ ‫‬‫٘یی‪ ٝ‬ا‪ْٚ‬ز‪ٌ ٛ٘ٚ‬اس‪ٛ‬ضٔ‪ٛ‬ضسٗ؟‬ ‫خیطر زاٖ خب‪ٚ‬اه ‪ٚ‬ئطزی‪:‬‬ ‫ی‪ٛ‬ض‪ِٕٛٚ‬ضبْ‪ ْ ٝ٘ ٝ٘.‬سیع‪ٜ‬‬ ‫‬‫یبغ یبذٕبخبسی ‪ٚ‬ئطزی ‪...‬‬ ‫ی‪ِٛ‬ساضیالضی ا‪ْ٘ٚ‬ی‪ ٖٛ‬سی‪ٛ‬ظ‪٘ٚ‬ی‪ٛ‬‬ ‫اؼعی‪ٙ‬سا ل‪ٛ‬یس‪ٚ‬الض(ل‪ٛ‬یٕبزیالض ساظ‪ ٚ‬ل‪ٛ‬ضس‪ِٛ‬س‪.)ٖٛ‬ا‪ِٙٚ‬الضزاٖ ثیطی خیطر‬ ‫اضزی ‪ٚ‬اض‬ ‫زا٘ب اخیػ ال٘سی‪:‬‬ ‫ث‪ ٕٟٗ‬اضاسش‪ٔ ٝ‬شرّص ث‪ٔ» ٝ‬حطٔی ‪ٞ‬طیشیط‪ٚ‬زی «زض سیبَ‬ ‫‪ 1331‬ضٕسی زض ض‪ٚ‬سشبی اؼسی‪ ٝ‬وی‪ٙ‬یسی اظ ض‪ٚ‬سیشیب‪ٞ‬یبی‬ ‫ض‪ٟ‬طسشبٖ ‪ٞ‬طشط‪ٚ‬ز ث‪ ٝ‬ز٘یب أس ‪ .‬اضاسش‪ ٝ‬ـمظ س‪ ٝ‬ظٔسیشیبٖ ثی‪ٝ‬‬ ‫ٔىشت ذب٘‪ ٝ‬ض‪ٚ‬سشبی ذ‪ٛ‬ز ضـز ‪ ٚ‬ض‪ٚ‬ذ‪ٛ‬ا٘ی ‪ ٚ‬ض‪ٚ‬اٖ ذی‪ٛ‬ا٘یی‬ ‫لطاٖ ٔدیس ضا ـطا ٌطـز ‪ ٚ .‬س‪ ٝ‬ظٔسشبٖ زیٍط ضا ـیبضسیی ‪ٚ‬‬ ‫ٌّسشبٖ سعسی ‪٘ ٚ‬صبه اِصجیبٖ أ‪ٛ‬ذز ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی زض سیعز‪ ٜ‬سبٍِی خ‪ٟ‬ز وست وبض ثطای سبٔیٗ ٔیعیبش‬ ‫ضا‪ٞ‬ی س‪ٟ‬طاٖ ٔی ض‪ٛ‬ز ‪ِ ٚ‬یىٗ زض و‪ٙ‬بض وبض ‪ ٚ‬سالش اظ ٔغبِع‪ٝ‬‬ ‫وشبه ؼبـُ ٕ٘ی ٌطزز ‪.‬‬ ‫ا‪ ٚ‬خبٔع‪ ٝ‬ضا یه زا٘طىس‪ٔ ٚ ٜ‬طزٔبٖ اٖ خبٔ‪ ٝ‬ضا أ‪ٛ‬ظٌیبضاٖ‬ ‫ذ‪ٛ‬ز ٔی زا٘س ‪ٕٛٞ ٚ‬اض‪ ٜ‬ذ‪ٛ‬ز ضا ٘‪ٛ‬أ‪ٛ‬ظ اٖ زا٘طیىیس‪ٔ ٜ‬یی‬ ‫د‪ٙ‬ساضز ‪.‬‬ ‫ٔحطٔی ‪ٞ‬طشط‪ٚ‬زی ز‪ٙ‬سیٗ ٔدٕ‪ٛ‬ع‪ ٝ‬ضعط دسیس ا‪ٚ‬ضز‪ ٜ‬اسز ‪ٚ‬‬ ‫اضعبض ثطذی اظ ضعطا ضا ث‪ ٝ‬ـبضسی ‪ ٚ‬سطوی اشضی ثطٌیطزا٘یس‪ٜ‬‬ ‫اسز ‪.‬‬ ‫اثبض زبح ضس‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬سطوی اشضی ‪ ٚ‬ـبضسی ا‪ ٚ‬ثی‪ ٝ‬لیطاض ظییط‬ ‫اسز ‪:‬‬ ‫ز‪ٛ‬ؼبّ٘یب سالْ ‪ ،‬زاٖ ا‪ِٚ‬س‪ٚ‬ظی‪ ،‬ذیبِّی ذبعیط‪ِ ٜ‬ط ‪٘،‬ؽٕ‪ٞ ٝ‬یبی‬ ‫ذّ‪ٛ‬ر ‪ٔ( ،‬دٕ‪ٛ‬ع‪ٞ ٝ‬بی ضعط)زیسه ِط‪ ،‬ثطـشطان ذیبن‪،‬‬ ‫ٌّعاض ؼعَ‪ ،‬ا‪ٚ‬ای اض‪ٙ‬بیی ‪ ٚ‬ثطـشطان سبن ‪،‬اظ ٔیییبٖ اثیبض‬ ‫سطخٕ‪ ٝ‬ضس‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬سطوی ‪ ٚ‬ـبضسی ا‪ٔ ٚ‬یش‪ٛ‬اٖ ث‪ ٝ‬ضثبعیبر ذیییبْ‪،‬‬ ‫ٌّطٗ ضاظ ضید ٔحٕ‪ٛ‬ز ضجسشطی ‪،‬ز‪ ٚ‬ثیشی ‪ٞ‬بی ثبثیبعیب‪ٞ‬یط ‪ٚ‬‬ ‫حیسضثبی‪ ٝ‬سالْ اسشبز ض‪ٟ‬طیب اضبض‪ ٜ‬وطز ‪.‬‬ ‫ایجادان ایدیه باخیمالر‬ ‫ثیط ا‪ٚ‬خب یئطزٖ ٌاض‪ٚ‬ضْ ‪ٞ‬طیب٘ی‬ ‫—ز‪ٚٚ‬اضی ‪،‬زاغ ‪-‬زض‪٘ ٜ‬ی ‪،‬زضیب٘ی‬ ‫زاْ‬ ‫ثبؼجب٘ی ٌ‪ٛ‬ضز‪ ْٚ‬ی‪ٛ‬ذ‪ٛ‬زا‪ ،‬ذ‪ٛ‬ض٘بزا‬ ‫اضذی ییریت ثبغ ل‪ٛ‬ض‪ٚ‬ی‪ٛ‬ه ‪ٚ‬ضیب٘ی‬ ‫زبضزاؼی‪ٙ‬ب ییؽ‪ٛ‬ا ائسیت لبضلبالض‬ ‫لبح‪-‬ثبخبسی یئّس‪ ٜ‬ازیک س‪ٛ‬ال٘ی‬ ‫یبؼسب ‪ٞ‬ب‪ٚ‬ا زبضزاؼی‪ٙ‬ب زأدیالض‬ ‫لبضلب ل‪ٛ٘ٛ‬ه ز‪ٚ‬ض‪ٛ‬ه‪ ،‬سی‪ٙ‬یت ٘‪ٛ‬زا٘ی‬ ‫ل‪ٛ‬ش ل‪ٚٛ‬ا٘یٗ س‪ِٛ‬ىی سبِیجسیط یئط‪ٜ‬‬ ‫زبلمبال ثیط ثبخ لب٘بزاٖ ث‪ٛ‬یال٘ی‬ ‫اؼسب سیسبٖ الض یئسیّط ضیط‪٘ ٝ‬ی‬ ‫ضیممیّشی ٌّده ی‪ٚٛ‬یب ل‪ٛ‬یال٘ی‬ ‫س‪ٛ‬الظالٔب زاش اسب ی‪ِٛ‬ساٖ ٌئسٗ‬ ‫ـی‪ٙ‬سیمی ‪ٞ‬ئر ‪،‬لبِٕبزی ٌیطز‪ ٜ‬وب٘ی‬ ‫ٌ‪ َٛ‬یئطی‪ٙ‬ی ز‪ٚ‬س‪ٛ‬ثسیط زبلمیط سیىبٖ‬ ‫ثیط سبظاؼب س‪ٛ‬ظزی ٌ‪ ٜٚٛ‬ل‪ٚٛ‬ظا٘ی‬ ‫ٌئشسی زىی زاضیٕیعیٗ عیبضی‬ ‫ثبسٕبٖ ‪ٞ‬ب٘ی‪ ،‬س‪ٛ‬ض‪ٚ‬ش سییط‪-‬د‪٘ٛ‬عا٘ی‬ ‫ٔیثمبِی ی‪ٛ‬خ‪ٞ ،‬فز زضْ ‪ ٚ‬ا‪ٚ‬ذ زضْ‬ ‫اِسی ظأبٖ خیت‪ ،‬ویس‪٘ ٝ‬ی ‪-‬س‪ٛ‬ضثب٘ی‬ ‫دیشعا ‪،‬س‪ٛ‬سیس ‪،‬سب٘س‪ٚ‬یر ا‪ِٚ‬س‪ ٚ‬ذ‪ٛ‬ضن‬ ‫اِسی ـّه ‪،‬لیّ‪، ٝ‬ث‪ٛ‬ظثبش ‪،‬ل‪ٚٛ‬ضٔب٘ی‬ ‫حیؿ ا‪ٚ‬ال ٌئشسی ث‪ٛ‬الٔب ‪،‬س‪ٛ‬ظٔ‪- ٝ‬ض‪ٛ‬ض‬ ‫یبز ا‪ٚ‬ال‪ ،‬زبِربْ وط‪ِ ٜ‬ی ایطا٘ی‬ ‫٘ئیّ‪ّٔ ٝ‬ی »ٔحطٔی «وی ٌ‪ٛ‬ضٔ‪ٛ‬ض‪ٚ‬ن‬ ‫ٌیّسیه اضی‪ٙ‬ی‪،‬وّ‪ ٝ‬خ‪ٛ‬ضی‪ٛٞ-‬ضضا٘ی‬ ‫*قایىاق‪644:‬شاعزدن طىش شعزلز کتابی‬ ‫ارذبایجان دا ادبی مکتب لر‬ ‫‪-3‬جً‪/‬ریماوتیشم ادبی مکتبی‬ ‫ٌئسٕیص سبیی ٘یٗ اضزی ‪..ٚ‬‬ ‫‪ٞ‬ط حبِسا ا٘شجب‪ ٜ‬ی‪ِ٘ٛٛ‬سا‪،‬ازأالضیٗ زلز ی‪ٙ‬ی یئی‪ٙ‬یی ز٘یییب ‪،‬اض‪ٚ‬دیب‬ ‫ٔس٘یز ی‪ ٝٙ‬خّت ائشٕه ی‪ِ٘ٛٛ‬سا ‪ٕٞ‬یٗ ‪ٚ‬اضِی الضییٗ ذیسٔیشیی‬ ‫ا‪ِٕٚ‬بٔیص زئییُ زیط ‪ .‬ث‪ٛ‬ض‪ٚ‬غ‪ٚ‬اظی ی‪ ٚ ٝ‬ی‪ٛ‬ذبضی ص‪ٙ‬یؿ ِط ٔحیظ‬ ‫ی‪ ٝٙ‬اظ‪-‬ز‪ٛ‬خ یبذیٗ ا‪ٚ‬الٖ یبظیسی الضیٗ زی‪ٛ‬ذی‪ ٛ‬اشضثیبییدیبٖ‬ ‫ض‪ٔٚ‬ب٘شیىّطی ایسیّط ‪ .‬اشضثبیدبٖ ض‪ٔٚ‬ب٘شیه ِطیٗ اسیبسیب اییىیی‬ ‫حص‪ ٝ‬ی‪ ٝ‬اییطٔبق ا‪ٚ‬الض‪ٔ :‬طسدع ض‪ٔٚ‬ب٘شییه ِیط‪ ،‬سیطلیی دیط‪ٚ‬ض‪ٚ‬‬ ‫ض‪ٔٚ‬ب٘شیه ِط ‪.‬‬ ‫‪ -2‬خی عصطیٗ ا‪ِ َٚ‬طی‪ٙ‬س‪ ٜ‬ض‪ٔٚ‬ب٘شیه ازثیبر ‪،‬حشب ض‪ٔٚ‬یب٘یشیییه‬ ‫سفىط‪ ٚ‬ا‪ٚ‬ز‪ ٖٛ‬اشضثبیدبٖ زا اِ‪ٛ‬ئطیطّی ظٔیٗ ییبضا٘یٕیییطیسی ‪.‬‬ ‫ٔعبصطز‪ٚ‬ض‪ ،‬یع‪ٙ‬ی اوِى‪٘ ٝ‬یٗ ا‪ ٚ‬ظأبٖ وی ‪ٚ‬ضعیشی ‪ٞ‬یئیر وسیی‬ ‫سأیٗ ائشٕیطزی ‪ .‬ـئ‪ٛ‬زاِیعْ ل‪ٛ‬ض‪ِٛٚ‬ض‪ ٚ ٛ‬اخشٕبعی عی‪ٙ‬یعی‪ٙ‬ی‪ِ ٝ‬یطی‬ ‫واو‪٘ٛ‬سٖ الذالٔیطسی ‪،‬ا٘دبق ییریّٕبٔیطسی ‪ .‬ث‪٘ٛ‬ب ٌیاض‪ ٜ‬ز‪ٜ‬‬ ‫خٕعیز ثیط سجسالر ‪،‬ثیط ا٘ماله ‪ٚ‬ا‪ ٕٝٞ‬سی‪ٙ‬یٗ ا٘سیط‪ ٝ‬سیی ایّی‪ٝ‬‬ ‫یبضبییطزی ‪ .‬سید‪ ٝ‬ی‪ ،ِٛٛ‬ذ‪ٛ‬ضجرز ٌّ‪ ٝ‬خه اضظ‪ٚ‬س‪ ٛ‬ازثیبر زا‬ ‫زا ز‪ٛ‬خ ضسیز ِی ضىیُ ز‪ ٜ‬سظب‪ٞ‬ط‪ ٛ٘ٚ‬سبدیطزی ‪.‬‬ ‫اضزی ‪ٚ‬اض‬ صفحه 6 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫شىبٍ ‪ 8‬مرداد ‪92 * 1041‬جًالی ‪ 92 * 9499‬ذی الحجٍ‪ * 1001‬سال سی ی دیم ( ایتًز ایکیىجی ایل ) * شمارٌ ( سایی ) ‪5550 :‬‬ ‫مًافقت دیلت با پزداخت تسُیالت‬ ‫‪ ۲۲۲‬میلیًن تًماوی مسکه ریستایی‬ ‫ضئفؽ ثٌفبز هؿکی گ جت زٍ‪،‬جت ثجب پجطزاذجت‬ ‫تؿْفالغ ‪ ۰۴۴‬هفلفَى تَهبً هؿکجی ضٍؾج جبیج‬ ‫هَافقت کطزُ ٍ اظ ضٍظ قٌجِ ثبًک ّب هَظج ثجِ‬ ‫پطزاذت ایی تؿْفالغ ّؿ ٌس‪.‬‬ ‫اقبی اکجط ًفکعاز گ ت ثب زؾ َض هؿ قفن ضئجفجؽ‬ ‫جوَْض ثِ ضئجفجؽ ؾجبظهجبى ثجطًجبهجِ ٍ ثجَزججِ‬ ‫هفعاى تؿْفالغ ‪ ۱۴۴‬هفلفَى تَهبً ٍام هؿجکجی‬ ‫ضٍؾ بی ثب ًطخ ؾَز ‪ ۸‬زضنس ثِ ‪ ۰۴۴‬هجفجلجفجَى‬ ‫تَهبى افعایف یبفت‪.‬‬ ‫ثِ گ ِ ضئفؽ ثٌفبز هؿکی ‪ ،‬ؾَز ایی تؿْفالغ ‪۱۵‬‬ ‫زضنس اؾت ‪ ۱۴ ،‬زضنس اظ ًطخ ؾَز تؿجْجفجالغ‬ ‫‪ ۰۴۴‬هفلفَى تَهبى اظ عطیق یبضاًِ زٍ‪،‬ت پجطزاذجت‬ ‫قسُ ٍ زضیبفت کٌٌسگبى تٌجْجب ‪ ۸‬زضنجس ثجبیجس‬ ‫پطزاذت کٌٌس‪.‬‬ ‫اٍ ه گَیس ثبًک ّبی توبه اؾ بى ّب اظ ضٍظ‬ ‫قٌجِ هَظ ثِ پطزاذت تؿْفالغ ‪ ۰۴۴‬هجفجلجفجَى‬ ‫تَهبً ثِ ضٍؾ بیفبى ّؿ ٌس‪.‬‬ ‫پفف اظ ایی هقطض قسُ ثَز کِ اظ تفط ایی تؿْفالغ‬ ‫پطزاذت قَز کِ ثِ ز‪،‬فل هرب‪ ،‬ت ضئفؽ ؾبظهجبى‬ ‫ثطًبهِ ٍثَزجِ ثِ ز‪،‬فل اهجکجبى ایجاجبز تجَضم ثجب‬ ‫پطزاذت اى هَافقت ًو کطز‪.‬‬ ‫فایىىشال تایمش‪ :‬مزدم جُان بایذ بٍ‬ ‫گزاوی مًاد غذایی عادت کىىذ‬ ‫فبیٌٌکبل تبیوع ع تحلفل اظ چکناًساظ تفطُ ٍ تبض‬ ‫ثججبظاض هججَاز رججصایجج زض جججْججبى ًججَقججت‬ ‫ههطف کٌٌسگبى ثبیس ثِ قفوت ّجبی ثجبالی هجَاز‬ ‫رصای ػبزغ کٌٌس؛ ثحطاى کًٌَ رجصا ؾجبل ّجب‬ ‫عَل ذَاّس ککفس‪ .‬ػبضف حؿجفجی‪ ،‬اقج جهجبززاى‬ ‫اضقس ثطًبهِ رصای ؾبظهبى هلل زض ایی ثبضُ گ جت‬ ‫اگط هب هککالغ هطثَط ثِ تاهفی هَاز اٍ‪،‬فجِ هج جل‬ ‫کَز قفوفبی ضا حل ًکٌفن ثحطاى گجطاًج هجَاز‬ ‫رصای ثِ ثحطاى فقساى هَاز رصای زض ؾبل ایٌجسُ‬ ‫تجسیل ه قَز‪.‬زض حبل حبضط ًگطاً انجلج زض‬ ‫هَضز رصا هطثَط ثِ ػطضِ رالغ ثِ ٍیػُ گٌسم ٍ‬ ‫ضٍری ّبی گفبّ ثَزُ اؾت کِ اٍکطایی یک اظ‬ ‫نبزضکٌٌسگبى ثعضگ ایی هحهَالغ اؾجت‪ .‬اهجب‬ ‫ثطذ تحلفلگطاى ّوچٌفی ًگطاى ضقس قفوت ثطًج‬ ‫ّؿ ٌس کِ جبیجگجبُ هجْجوج زض ضغیجن رجصایج‬ ‫اؾفبی ّب زاضز‪.‬اهطٍظ هقبزیط ظیبز شذبیط ثطًجج زض‬ ‫ککَضّبی ثعضگ تَ‪،‬فسکٌٌسُ ه ل ٌّس‪ ،‬تبیلجٌجس ٍ‬ ‫ٍی ٌبم ٍجَز زاضز‪ .‬اهب اگط گطاً گجٌجسم ههجطف‬ ‫ثطًج زض ایی ککَضّب ضا افعایف زّس قبّس اػوجبل‬ ‫هحسٍزیت ّبی نبزضات اظ ؾجَی زٍ‪،‬جت ّجبی‬ ‫اى ّب ذَاّفن ثَز‪.‬تٌْب حسٍز ‪ ۱۴‬زضنجس اظ کجل‬ ‫تَ‪،‬فس جْبً رالغ نبزض ه قَز‪ .‬ثٌبثطایی حج ج‬ ‫اگط یک نبزضکٌٌسُ ّن هحسٍزیتّبی نبزضات‬ ‫ٍضغ کٌس تاثفط ظیبزی ثط ضٍی قفوتّبی جْجبًج‬ ‫ذججَاّججس گججصاقججت‪.‬زض ؾججبل ‪ٍ ۰۴۴۵‬ضججغ‬ ‫هحسٍزیتّبی نبزضات زض ٌّس ٍ ٍی ٌبم ثِ ّوطاُ‬ ‫ٍحکت ذطیس تَؾظ ٍاضزکٌٌسگبى ه ل ففلجفجنجفجی‬ ‫ثبػث قس قفوتّب زٍ ثطاثط قَز‪.‬‬ ‫پیگیزی یصًل مطالبات باوکَا‬ ‫با َماَىگی تمام ارکان دیلت‬ ‫هؼبٍى ٍظیط اق هبز گ ت ؾفبؾجت ّجبی انجال‬ ‫ؾبذ بض هب‪ ٍ ،‬حوبیت اظ ؾْبم ثبًکّب ثب جسیجت‬ ‫پفگفطی ه قَز ٍ پفگجفجطی ٍنجَل هجغجب‪،‬جججبغ‬ ‫ثبًک ّب ًفع ثب ّوبٌّگ کبهل توبه اضکبى زٍ‪،‬ت‬ ‫زض حبل اًابم اؾت‪.‬‬ ‫ؾفسػجبؼ حؿفٌ اظْبض کطز ؾفبؾتّبی انال‬ ‫ؾبذ بض هب‪ ٍ ،‬حوبیت اظ ؾْبم ثبًکّب ثب جسیجت‬ ‫پفگفطی ه قَز ٍ ّط تهوجفجوج ثجطای ثجْجججَز‬ ‫قبذمّبی هب‪ ٍ ،‬ثْجَز ػولکطز هَضز حوجبیجت‬ ‫ٍ پک فجبً ٍظاضغ اق هبز ذَاّس ثجَز ٍ زض ایجی‬ ‫ضاؾ ب پفگفطی ٍنَل هجغجب‪،‬جججبغ ثجبًجک ّجب ثجب‬ ‫ّوبٌّگ کبهل توبه اضکجبى زٍ‪،‬جت زض حجبل‬ ‫اًابم اؾت‪.‬‬ ‫ٍی گ ت ؾفبؾت زٍ‪،‬ت زض هابهغ ثبًکّب اػجن‬ ‫اظ ثبًک ّبی زٍ‪ ،‬کِ هابهغ اًْب هؿ قفوبً تَؾظ‬ ‫زٍ‪،‬ت ثطگعاض ه قَز ٍ ثبًکّبی ذهَن قسُ‬ ‫ٍ ثرک اظ ثبًک ّبی ذهَن کجِ زض اججطای‬ ‫تکب‪،‬ف قبًًَ ٍ حس ًهبهّبی هب‪،‬کجفج ج ازاضُ‬ ‫اى ثبًک ّب یب ازاضُ ؾْبم هبظاز اًْجب زض اذج جفجبض‬ ‫ٍظاضغ اهَض اق هبزی ٍ زاضای قطاض گطف ِ‪ ،‬تالـ‬ ‫قسُ اؾت کِ زض هابهغ اًْب چٌس هَضَع هجَضز‬ ‫تَجِ جسی قطاض گفطز‪.‬‬ ‫اگُی مفقًدی‬ ‫بزگ سبش خًدری سًاری پزایذ مذل ‪ 68‬بشماارٌ‬ ‫اوتظامی ‪0۲6 :‬ی ‪ 05‬ایزان ‪ 05‬شمارٌ ماًتاًر‪:‬‬ ‫‪ H30-۲۲09006‬شاامااارٌ شاااساای‪:‬‬ ‫‪ S303۲۲6835۲56۲‬مفقًد گزدیذٌ اس درجاٍ‬ ‫اعتبار ساقط می باشذ‪.‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫رشذ ‪ ۲۲‬درصذی صادرات‬ ‫در چُار ماٍَ وخست امسال‬ ‫باوکُای واتزاس مًجب خلق پًل ی تًرم میشًوذ‬ ‫کبضقٌبؼ ثبًک گ ت ثبًک ّبی کجِ هکجکجل‬ ‫تطاظًبهِ ای زاضًس هٌبثغ ذَز ضا ههطف ه کٌٌس ٍ‬ ‫ؾنؽ ثب اؾ قطاو زض ثبظاض ثفی ثبًک هَجت ذلجق‬ ‫ًقسیٌگ ٍ افعایف تَضم ه قًَس‪.‬عجق اهجبض ّجبی‬ ‫هٌ کط قسُ اظ ؾَی ثبًک هطکعی‪ً ،‬طخ ؾَز ثجفجی‬ ‫ثبًک زض ّ ِ هٌ ْ ثِ ‪ ۴۴‬تفط ثجِ ‪ ۰۱.۴‬ضؾجفجس؛‬ ‫افعایف ًطخ ؾَز ثفی ثبًک هَافقبى ٍ هجرجب‪،‬ج جبى‬ ‫ظیبزی زاضز ثِ عَضیکِ ثِ گ ِ فؼبالى ثبظاض ؾطهبیِ‬ ‫ایی افعایف ًطخ اثطاغ هٌ زض ثبظاض ثَضؼ زاضز ٍ‬ ‫اظ عطف ّن فؼبالى زض قجکِ ثبًک ‪ ،‬افعایجف ًجطخ‬ ‫ؾَز ضا اثعاض ثطای ثبًک هطکعی زض جْت کٌج جطل‬ ‫ًطخ تَضم ه زاًٌس‪ .‬ایی هَضَع‪ ،‬هحَض انل هجفجع‬ ‫اق هبزی اهطٍظ ثب حضَض اقبی ذع‪ ، ،‬کجبضقجٌجبؼ‬ ‫ثبظاض ؾطهبیِ ٍ کبٍٍؾ ‪ ،‬کبضقٌبؼ ثبًک ثَز‪.‬‬ ‫ؾَال ثبًک هطکعی ثبیس ّسف انل اـ کوجک‬ ‫ثججِ ثججبظاض ؾججطهججبیججِ ثججبقججس یججب کججبّججف تججَضم‬ ‫کبٍٍؾ ثبًک هطکعی ثبیس ّسفف کجوجک زض‬ ‫کالى ثطای اق هبز ککَض ثبقس ٍ ثبظاض ؾطهبیِ یک‬ ‫اظ ظیط هاوَػِ ّبی ایی اق هبز کالى ککَض اؾجت‬ ‫پؽ هب ًو تَاًفن فقظ ًگبُ کٌفجن ثجججفجٌجفجن ثجبظاض‬ ‫ؾطهبیِ اظ هب ضاض ثکَز‪ً .‬و تَاًفن ثگَیفن‪ ،‬چجَى‬ ‫یک ػسُای ؾْبهساض ٍ ایی قطکجت ّجبی ثجعضگ‬ ‫ّؿ ٌس ٍ هوکی اؾت اظ ایی ثبثت افعایف ًطخ ؾَز‬ ‫ثفی ثبًک ح وب ثبػث ظیبى قَز‪.‬ذع‪ ،‬هفجبًجگجفجی‬ ‫تَضم زض ککَض هب ثبالی ‪ ۰۴‬زضنس ٍ ‪ ۶۴‬ؾبل اؾت‬ ‫کِ ایی تَضم ضا زاضین‪ .‬ضیکِ تَضم کؿطی ثجَزججِ‬ ‫زٍ‪،‬ت اؾت؛ هربض زٍ‪،‬ت اًقسض گؿ طزُ ه قَز‬ ‫کِ زؾ ف ضا زاذل ّوِ ثبظاضّب ه کجٌجس‪ .‬ثجَضؼ‬ ‫فقظ اظ ًطخ ؾَز ثبًک تبثفط ًو گفطز‪ .‬زٍ پجفج‬ ‫ثعضگ زض اق هبز کالى اؾت؛ یجکج ًجطخ اضظ ٍ‬ ‫زیگطی ًطخ ثْطُ ثفی ثبًک ٍ ایی زٍ پف تجٌجظجفجن‬ ‫کٌٌسُ ّوِ ایی ثبظاض ّب ّؿ ٌس‪ .‬زض ؾبلّبی ه وبزی‬ ‫ثفی هسیطیت ثبظاض ؾطهبیِ ٍ ثبًک هجطکجعی یجک‬ ‫ضقبثت ٍ ػسم ّوکبضی ٍججَز زاقجت‪،ٍ ،‬ج زض‬ ‫زٍضُ فؼل ثبًک هطکعی‪ ،‬ثَضؼ ضا کبهل هف ْوجس‬ ‫ٍ توبم اثعاض ّبی هب‪ ،‬جسیس ٍ ًَیی هج ٌ ثط فقِ ٍ‬ ‫قطیؼت اؾت‪.‬ثبیس فکطی اؾجبؾج ثجطای کؿجطی‬ ‫ثَزجِ کطز‪ .‬هؿئَالى ًو تَاًٌس پف ّبی کِ ضٍی‬ ‫ثَضؼ اثط هفگصاضز ضا ثسٍى هغب‪،‬جؼجِ ٍ ؾجٌجاجف‬ ‫ثطعطف کٌٌس‪ .‬توبم تهوفوبت کِ ّطکؿ زض ّجط‬ ‫کابی اتبقّبی تهجوجفجن گجفجطی هج گجفجطز ٍ‬ ‫پسیسُ ّبی فطٌّگ ٍ اج وبػ زاضز زض ثَضؼ اثجط‬ ‫ه گصاضز ٍ ّطکؽ ح وبً ثبیس ًفن ًگبّ ثِ ثَضؼ‬ ‫کٌس‪ٍ.‬ق زض کَتبُ هسغ ًطخ ثبال ه ضٍز ذفل ّجب‬ ‫تطجفح ه زٌّس ؾنطزُ ثبًک افعایف پفسا کجٌجس ٍ‬ ‫ذفل اظ ثبظاضّب‪ ،‬هٌبثؼکبى ضاکس هج قجَز‪ .‬ثجبظاض‬ ‫ؾطهبیِای کِ ثِ ایی اثؼبز قسُ ٍ توبم قطکتّجبی‬ ‫ثعضگ اق هبزی ایطاى ایٌاب االى ؾْبه ػبم ّؿ ٌس‬ ‫هبل زٍ‪،‬ت‪ ،‬نٌسٍق ثبظًکؿ گ ‪ ،‬تبهفی اج وبػ ٍ‬ ‫ؾْبم ػسا‪،‬ت ّؿ ٌس ه تَاًٌس کٌ طل کٌٌجسُ تجَضم‬ ‫ثبقٌس‪.‬ؾَال افعایف ًطخ ؾَز ثفی ثبًک هجَججت‬ ‫تغففطاغ ًطخ تؿْفالغ یب ًطخ ؾَز ؾنطزُ ٍ تکسیس‬ ‫کؿطی ثجَزججِ زٍ‪،‬جت ًجوج قجَز کجبٍٍؾج‬ ‫ثبًک ّبی کِ هککل تطاظًبهِ ای زاضًجس پجَ‪،‬کجبى‬ ‫ضاذط ه کٌٌس ٍ ثؼس قجبًِ پَل اضظاى ه گجفجطًجس‬ ‫کِ هَجت ذلق ًقسیٌگ ٍ افعایف تَضم ه قجَز‪.‬‬ ‫ذع‪ ،‬زٍ‪،‬ت ذَزـ زض ایی ثبظاض ػطضِ کجٌجٌجسُ‬ ‫اٍضاق اؾت‪ .‬اگط ًطخ ثطٍز ثبال ّعیٌِ ّجبی زٍ‪،‬جت‬ ‫ّن ثبال ه ضٍز‪ .‬االى زٍ‪،‬جت ثجرجف ثجعضگج اظ‬ ‫کؿطی ثَزجِ اـ ضا اظ عطیق اً کبض اٍضاق تجبهجفجی‬ ‫ه کٌس‪ً .‬طخ ثبال ضٍز ّعیٌِّبی زٍ‪،‬ت ّن افعایجف‬ ‫ه یبثس‪ .‬پٌج ؾبل اؾت کِ ثبظاض ه جکجکجلج ثجطای‬ ‫کک ًطخ ؾَز زض اٍضاق ّن زض فطاثجَضؼ ایجاجب‬ ‫قسُ ٍ ثبًک هطکعی ثب ههَثبغ کوف ِ فقْ ذَز‬ ‫ػولفبغ ثبظاض ثبظ ضا اجطا ه کٌس‪.‬‬ ‫‪َ 05۲‬شار وفز تسُیالت‬ ‫با یثیقٍ سُام عذالت دریافت کزدوذ‬ ‫عضً َیات مدیرٌ سازمان بًرس گفت‪ :‬تاکىًن ‪َ 154‬سار وفرر از سرُرامرداران‬ ‫عدالت با استفادٌ از یثیقٍ کردن سُام عدالت از یامَای باوکی استفادٌ کردٌاود‪.‬‬ ‫هحؿی ذساثرف زض هَضز ایٌکِ تبکٌَى چِ تؼسازی اظ ؾْبهساضاى ػسا‪،‬ت اظ ایی‬ ‫ؾْبم ثِ ػٌَاى ٍثفقِ ٍام اؾ بزُ کطزُاًس‪ ،‬گ ت ‪ّ ۴۸۴‬عاض ً ط تجَاًؿج جِ اًجس ثجب‬ ‫ٍثفقِ ؾْبم ػسا‪،‬ت اظ ٍامّبی ثبًک اؾ بزُ کٌٌس ٍ ثط اؾبؼ گعاضق کِ قجکجِ‬ ‫ثبًک اضائِ کطزُ اؾت ًکَل ٍ ػقتاف بزگ ایی ٍامّب ن ط اؾجت‪ .‬یجؼجٌج زض‬ ‫ثحث ٍام ّبی ذطز ثب ًکَل هَاجِ ًفؿ فن‪.‬ػضَ ّفبغ هسیطُ ؾبظهجبى ثجَضؼ ثجب‬ ‫اقبضُ ثِ اجطای ٍثفقِگصاضی ؾْبم ثِ نَضغ ا‪،‬ک طًٍفک اظ ضٍظ ‪ ۸‬هطزاز ‪۱۶۴۱‬‬ ‫گ ت ایی هؿئلِ ه تَاًس ثطای ضًٍق کؿت ٍ کبض هطزم هَثط ثبقس ٍ حج ج زض‬ ‫ًظبم قضبی ًفع ثب ّوبٌّگ ؾبظهبى ثَضؼ ٍ ثبظاض ؾطهبیِ ه تجَاى اظ ؾجبهجبًجِ‬ ‫تَثفق ؾْبم اؾ بزُ کطز‪.‬‬ ‫ذساثرف زض هَضز قفوتگصاضی ثطذ اظ کبالّب ٍ اثط اى ثط ثبظاض ؾطهبیِ گ ت‬ ‫اگط قطاض اؾت قفوتگصاضی نَضغ گفطز‪ ،‬ثبیس ثب ‪،‬حبػ کطزى هٌبفغ ثٌگبُ زاضی‬ ‫اًابم قَز ٍ اگط تهوفوبغ قفوتگصاضی زٍ‪،‬ت‪ ،‬ظیبً ه جَججِ قجطکجت ّجبی‬ ‫ثَضؾ ه کٌس‪ ،‬ثبیس ح وب ججطاى قَز‪.‬‬ ‫قبئن هقبم ضئفؽ ؾبظهبى ثَضؼ ثب اقبضُ ثِ قبًَى تَؾؼِ اثعاضّبی هجب‪،‬ج گج جت‬ ‫کبالّبی کِ زض ثَضؼ کبال ػطضِ ه قًَس‪ ،‬اظ قوَل قفجوجت گجصاضی ذجبض‬ ‫ّؿ ٌس ٍ ثِ ذبعط ضػبیت قبًَى ٍ حوبیت اظ ؾطهبیِ هطزم ٍ تجساٍم تجَ‪،‬جفجس زض‬ ‫قطکتّب‪ ،‬ثبیس قفوتگصاضی زؾ َضی ه َق قَز ٍ قفوتّب اظ هکبًفؿن ػطضِ‬ ‫ٍ تقبضب زض ثبظاض تجؼفت کٌٌس‪.‬‬ ‫ػضَ ّفبغ هسیطُ ؾبظهبى ثَضؼ زض هَضز جلؿِ اذفط ضئجفجؽ ؾجبظهجبى ثجَضؼ‬ ‫گ ت زض ایی جلؿِ زض هَضز ؾَز ثفی ثبًک نحجت قس ٍ عجججق تهجوجفجوجبغ‬ ‫اتربشقسُ‪ ،‬قطاض قسُ اؾت زض هطحلِ اٍل اظ افعایف ًجطخ ؾجَز ثجفجی ثجبًجکج‬ ‫جلَگفطی قَز ٍ ایی ثط اؾبؼ ههَثِ ؾ بز اق هبزی زٍ‪،‬ت اؾت‪ٍ.‬ی افعٍز ًطخ‬ ‫ؾَز ثفی ثبًک ثبیس ثِ کبًبل ‪ ۰۴‬زضنس ّسایت قَز ٍ تؼبزل ثفی ثجبظاض پجَل ٍ‬ ‫ثبظاض ؾطهبیِ ثطقطاض قَز‪.‬‬ ‫ثِ گ ِ ػضَ ّفبغ هسیطُ ؾبظهبى ثَضؼ‪ ،‬افعایف ًطخ ؾجَز ثجفجی ثجبًجکج ثجط‬ ‫ؾنطزُ گصاضی زض قجکِ ثفی ثبًک اثط زاضز‪ ،‬اهجب اهجبضی اظ هجفجعاى پجَل ّجبی‬ ‫ؾنطزُقسُ زض قجکِ ثبًک ًساضین‪ٍ.‬ی اضبفِ کطز ا‪،‬ج ِ قطکتّبی ثجَضؾج ثجِ‬ ‫جبی ؾنطزُگصاضی زض ثبًک‪ ،‬ه تَاًٌس اظ اثعاضّبی ثب زضاهجس ثجبثجت زض ثجبظاض‬ ‫ؾطهبیِ اؾ بزُ کٌٌس ٍ ًفبظی ثِ ؾنطزُگصاضی زض ثبًک ًفؿت‪.‬ذساثرف ّوچٌفی‬ ‫زض هَضز ایٌکِ اگط ًطخ ؾَز ثفی ثبًک کبّف پفسا کٌس چِ ات جبقج هج افج جس‪،‬‬ ‫گ ت ّط چِ ًطخ ؾَز ثفی ثبًک کن قَز ٍجَُ ٍ ؾطهبیِّب ثفک جط ثجِ ؾجوجت‬ ‫تَ‪،‬فس ٍ ؾطهبیِگصاضی ّسایت ه قَز‪.‬‬ ‫ریزوامٍ ارک‬ ‫م الف ‪ 3591‬مرود‬ ‫ادارٌ ثبت اسىاد ی امالک حًزٌ ثبت ملک مرود‬ ‫اگْ هَضَع هبزُ ‪ ۴‬قبًَى ٍهبز‪۱۴‬ائفی ًبهِ قبًَى تؼففی تکلف‬ ‫‪7‬‬ ‫ٍضؼفت ثج ٍ اضاض ٍؾبذ وبًْبی فبقس ؾٌس ضؾو‬ ‫ثطاثط ضای قوبضُ ‪ّ ۱۶۴۱0۴۶0۴۱-۱۶۴۱۴۴۴۴۶۴۴۸۴۴۴۱۱۶‬فبغ هَضَع قبًَى تؼففی تکلف ٍضؼفت ثج اضاض ٍ ؾبذ وبًْبی فبقس ؾٌس ضؾو هؿ قط زض ٍاحس ثج حَظُ ثجججت هجلجک هجطًجس‬ ‫تهطفبغ هب‪،‬کبًِ ثالهؼبضو ه قبض ذبًن ؾکفٌِ نوسی ایٌبًلَ فطظًس ٍ‪ ،‬ثکوبضُ قٌبؾٌبهِ ‪ ۱۱۶۱‬نبزضُ اظ هطًس زض قکساًگ یکجبه ذبًِ ثِ هؿبحت ‪ ۱۴۱0۶۵‬ه طهطثغ ثِ پالک ‪ ۱۱۴۱۱‬فطػ اظ‬ ‫‪ -۶۱‬انل ه طٍظ ٍ هاعی قسُ اظ پالک ‪-۱۴۸‬فطػ اظ ‪ -۶۱‬انل ٍاقغ زض زیعجفکبى ثرف ‪ ۱۸‬تجطیع ذطیساضی اظ هب‪،‬ک ضؾو اقبی هحوس اؾوبػفل ‪،‬فَاضی ٍ قطکبء هحطظ گطزیسُ اؾت‪، .‬صا ثِ‬ ‫هٌظَض اعالع ػوَم هطاتت زض زٍ ًَثت ثِ فبنلِ ‪ ۱۸‬ضٍظ اگْ هفکَز زض نَضت کِ اقربل ًؿجت ثِ نسٍض ؾٌس هب‪،‬کفت ه قبض اػ طاض زاق ِ ثبقٌس ه تَاًٌس اظ تبضید اً کبض اٍ‪،‬فی اگْ ثِ‬ ‫هسغ زٍ هبُ اػ طاو ذَز ضا ثِ ایی ازاضُ تؿلفن ٍ پؽ اظ اذص ضؾفس‪ ،‬ظطف هسغ یک هبُ اظ تبضید تؿلفن اػ طاو‪ ،‬زازذَاؾت ذَز ضا ثِ هطاجغ قضبئ تقسین ًوبیٌس‪.‬ثجسیجْج اؾجت زض نجَضغ‬ ‫اًقضبی هسغ هصکَض ٍ ػسم ٍنَل اػ طاو عجق هقطضاغ ؾٌس هب‪،‬کفت نبزض ذَاّس قس‪.‬‬ ‫‪*۶0۱۱‬تبضید اً کبض ًَثت اٍل ‪۱۶۴۱0۴۸0۴۵‬‬ ‫تبضید اً کبض ًَثت زٍم ‪۱۶۴۱0۴۸0۰۶‬‬ ‫رئیس ثبت اسىاد ی امالک شُرستان مرود‬ ‫محرم کىعاوی حسیه خلیفٍ‬ ‫ریزوامٍ ارک‬ ‫م الف ‪ 10411902‬شبستر‬ ‫ادارٌ ثبت اسىاد ی امالک حًزٌ ثبت ملک شبستر‬ ‫اگْ هَضَع هبزُ ‪ ۴‬قبًَى ٍهبز‪ ۱۴‬ائفی ًبهِ قبًَى تؼففی تکلف ٍضؼفت ثج ٍ اضاض ٍؾبذ وبًْبی فبقس ؾٌس ضؾو‬ ‫ثطاثط اضای قوبضُ گبى ‪ّ۱۶۴۱۴۴۴۴۶۴۱۴۴۴۱۶۸۱-۱۶۴۱0۶0۱۴ٍ۱۶۴۱۴۴۴۴۶۴۱۴۴۴۱۶۸۵ٍ ۱۶۴۱۴۴۴۴۶۴۱۴۴۴۱۶۴۰ٍ۱۶۴۱۴۴۴۴۶۴۱۴۴۴۱۶۴۴‬فبغ اٍل هَضَع قبًَى تؼففی تکلف ٍضجؼجفجت‬ ‫ثج اضاض ٍ ؾبذ وبًْبی فبقس ؾٌس ضؾو هؿ قط زض ٍاحس ثج حَظُ ثجت هلک قجؿ ط تهطفبغ هب‪،‬کبًِ ثالهؼبضو ه قبض اقبی اهفطحؿفی ٍ هحوس حؿفی ٍ ذبًن هفٌَ ّوگ قْجطتجب اٍضًجگج‬ ‫ػهط فطظًس هْسیقل ثکوبضُ قٌبؾٌبهِ ‪ ۸۴۴۶‬نبزضُ اظ تجطیع ًؿجت ثِ ؾْن االضث پسضی ثهَضغ هکبع زض قکساًگ یک قغؼِ ثبؽ ه طٍظ ٍ هاعی قسُ اظ ؾٌگ ‪ -۱۶‬انل ثرف ‪ ۱۴‬تجججطیجع‬ ‫ثوؿبحت ‪ ۱۶۴۱0۴۱‬ه ط هطثغ ٍاقغ زض ثبؽ ٍظیط ٍ ذبًن ّبیسُ ضیحبً پَض ّوؿط هطحَم هْسیقل اٍضًگ ػهط ًؿجت ثِ ؾْن االضث ّوؿطی ثهَضغ هکبع زض قکساًگ یک قغؼِ ثبؽ هج جطٍظ ٍ‬ ‫هاعی قسُ اظ ؾٌگ ‪ -۱۶‬انل ثرف ‪ ۱۴‬تجطیع ثوؿبحت ‪ ۱۶۴۱0۴۱‬ه طهطثغ ٍاقغ زض ثبؽ ٍظیط ذطیساضی اظ عطیق ؾْن االضث پسضی ٍ ّوؿطی هطحَم هْسیقل اٍضًگ ػهط هحطظ گطزیسُ اؾت‪.‬‬ ‫‪،‬صا ثِ هٌظَض اعالع ػوَم هطاتت زض زٍ ًَثت ثِ فبنلِ ‪ ۱۸‬ضٍظ اگْ هفکَز زض نَضت کِ اقربل ًؿجت ثِ نسٍض ؾٌس هب‪،‬کفت ه قبض اػ طاض زاق ِ ثبقٌس ه تَاًٌس اظ تبضید اً جکجبض اٍ‪،‬جفجی‬ ‫اگْ ثِ هسغ زٍ هبُ اػ طاو ذَز ضا ثِ ایی ازاضُ تؿلفن ٍ پؽ اظ اذص ضؾفس‪ ،‬ظطف هسغ یک هبُ اظ تبضید تؿلفن اػ طاو‪ ،‬زازذَاؾت ذَز ضا ثِ هطاجغ قضبئ تقسین ًوبیٌجس‪.‬ثجسیجْج اؾجت زض‬ ‫نَضغ اًقضبی هسغ هصکَض ٍ ػسم ٍنَل اػ طاو عجق هقطضاغ ؾٌس هب‪،‬کفت نبزض ذَاّس قس‪.‬‬ ‫‪ *۸0۰۸‬تبضید اً کبض ًَثت اٍل ‪ًَ *۱۶۴۱0۴۶0۰۰‬ثت زٍم ‪۱۶۴۱0۴۸0۴۵‬‬ ‫رئیس ثبت اسىاد ی امالک شبستر‪-‬میرصابر مًسًی افشار‬ ‫ثط اؾبؼ اػالم گوطک‪ ،‬تجاجبضغ رجفجطًج ج ج‬ ‫ککَض زض چْبض هبُ ًرؿت اهؿبل ثِ ‪ ۶۴‬هفلفجَى‬ ‫ٍ ‪ّ ۵۱۸‬عاض تی کبال ثِ اضظـ ‪ ۴۶‬هفلفبضز ٍ ‪۶۵۴‬‬ ‫هفلفَى زالض ضؾفس کِ ًؿجت ثِ هسغ هکبثِ ضقس‬ ‫‪۱۱‬زضنسی زاق ِ اؾت‪ .‬اظ کل هفعاى تجاجبضغ‬ ‫چْبض هبُ ًرؿت اهؿبل‪ ،‬ؾجْجن نجبزضاغ ‪۴۸‬‬ ‫هفلفَى ٍ ‪ّ ۴۸۴‬عاض تی کبال ثِ اضظـ ‪ ۱۱‬هفلفبضز‬ ‫ٍ ‪ ۰۶۴‬هفلفَى زالض ثَزُ اؾت کِ ًؿجت ثِ چْبض‬ ‫هبُ ًرؿت ؾبل قجل ثجب ضقجس ‪۰۰‬زضنجسی زض‬ ‫اضظـ ّوطاُ ثَزُ ٍ ٍاضزاغ ًفع ثب اضظـ هکبثجِ‬ ‫نبزضاغ ضقس ‪ ۱۱‬زضنسی ضا تجاجطثجِ کجطزُ‬ ‫اؾت‪.‬‬ ‫ثط اؾبؼ ایی گعاضـ‪ ،‬چفی ثب ذطیس ‪ ۱۴‬هفلفجَى‬ ‫ٍ ‪ّ ۴۴‬عاض تی کبال ثِ اضظـ پٌج هفلفبضز ٍ ‪۴۱۱‬‬ ‫هفلفَى زالض‪ ،‬ػطاق ثب ‪ ۴‬هفلفَى ٍ ‪ّ ۱۴۰‬عاض تجی‬ ‫کبال ثِ اضظـ ‪ ۰‬هفلفبضز ٍ ‪ ۴۱۵‬هجفجلجفجَى زالض‪،‬‬ ‫اهبضاغ ه حسُ ػطث ثب ؾِ هفلفَى ٍ ‪ّ ۱۸۰‬جعاض‬ ‫تی ثِ اضظـ ‪ ۰‬هفلفبضز ٍ ‪ ۰۴۶‬هجفجلجفجَى زالض‪،‬‬ ‫تطکفِ ثب ؾِ هفلفَى ٍ ‪ّ ۴۴۴‬جعاض تجی کجبال ثجِ‬ ‫اضظـ ‪ ۰‬هفلفبضز ٍ ‪ ۴۴‬هفلفَى زالض ٍ ٌّس ثب یک‬ ‫هفلفَى ٍ ‪ّ ۴۰۱‬عاض تجی کجبال ثجِ اضظـ ‪۸۴۱‬‬ ‫هفلفَى زالض‪ ،‬پٌج هقهجس ًجرجؿجت کجبالّجبی‬ ‫نبزضات ایطاى تب پبیبى تفطهبُ ثَزًس‪.‬‬ ‫ثط اؾبؼ ایی گعاضـ‪ ،‬پطٍپبى هبیغ‪ ،‬ه بًَل‪ ،‬گبظ‬ ‫عجفؼ هبیغ قسُ‪ ،‬اٍضُ‪ ،‬ثَتبى هبیغ‪ ،‬پل اتجفجلجی‪،‬‬ ‫قفط ً ت‪ ،‬ضٍری ّبی ؾجک ً ‪ ،‬قوف اّی ٍ‬ ‫فَالز ٍ فطاٍضزُ ّبی ؾجک زاضای ثفف اظ ‪۱۴‬‬ ‫زضنس ً ت یب ضٍری ّبی هؼسً قفطی‪ ۱۴ ،‬قلن‬ ‫کبالی ًرؿجت نجبزضاتج ایجطاى اظ اثج جسای‬ ‫فطٍضزیی تب پبیبى تفطهبُ ثَزًس‪.‬‬ ‫ثطپبیِ ایی گعاضـ‪ ۱۱ ،‬هفلفَى ٍ ‪ّ ۱۸۱‬عاض تجی‬ ‫کبال ثِ اضظـ ‪ ۱۱‬هفلفبضز ٍ ‪۰۶۴‬هفلفَى زالض ًفجع‬ ‫زض چْبض هبُ اث سای ؾبل ٍاضز ککَض قسُ ٍ اظ‬ ‫گوطکبغ تطذفم قسًس‪.‬‬ ‫ثط ّوفی اؾبؼ‪ ،‬اهبضاغ ثب فطٍـ ؾِ هفلجفجَى ٍ‬ ‫‪ّ ۴۴۴‬عاض تی کبال ثِ اضظـ چْبض هفلفبضز ٍ ‪۵۱۸‬‬ ‫هفلفَى زالض‪ ،‬چفی ثب یک هفلفَى ٍ ‪ّ ۱۵۴‬عاض تی‬ ‫ثِ اضظـ چْبض هفلفبضز ٍ ‪ ۶۰۰‬هجفجلجفجَى زالض‪،‬‬ ‫تطکفِ ثب ‪ّ ۱۵۴‬عاض تی ثِ اضظـ یک هفلجفجبضز ٍ‬ ‫‪ ۱۵۱‬هفلفَى زالض‪ٌّ ،‬س ثب ‪ّ ۸۰۵‬عاض تی ثِ اضظـ‬ ‫‪ ۵۸۱‬هفلفَى زالض ٍ ضٍؾفِ ثب ‪ّ ۱۴۴‬عاض تی کجبال‬ ‫ثِ اضظـ ‪ ۸۱۱‬هفلفَى زالض‪ ،‬پٌج ککَض ًرجؿجت‬ ‫فطٍـ کبال ثِ ایطاى زض ایی هسغ ثَزًس‪.‬‬ ‫ثط اؾبؼ ایی گعاضـ‪ ،‬گٌسم هؼجوجَ‪،‬ج ‪ ،‬ثجطًجج‬ ‫ؾ فس‪ ،‬گَق تل ی ّوطاُ‪ ،‬شضغ زاهج ‪ ،‬زاًجِ‬ ‫ؾَیب‪ ،‬ضٍری اف بثگطزاى‪ ،‬قکط ذبم‪ ،‬کجٌجاجب‪،‬جِ‬ ‫ؾَیب‪ ،‬تطاک َضّبی جبزُ ای ٍ کک ّبی ظرجبل‬ ‫ؾٌگ‪ ۱۴ ،‬قلن اٍل کبالّبی ٍاضزُ ثِ ککَض زض‬ ‫چْبض هبُ اذفط ثَزًس‪.‬‬ ‫تاکیذ یسیز بز اجباری وبًدن خزیذ‬ ‫عزصٍ مسکه مُز‬ ‫بٍ گفتٍی متقاضیان دربرخی شُرَا خریدعرصرٍ‬ ‫مسکه مُراجباری شدٌ‪،‬براساس اعالم یزیررراٌ‬ ‫یشُرسازی ایه مًضًع غیرقاوًوی است یفریش‬ ‫عرصٍ وبایداجباری باشد‪.‬‬ ‫ح ثب ٍجَز اى کِ ّوَاضُ ثط اذج جفجبضی ثجَزى‬ ‫ذطیس ػطنِ (ؾْن ظهفی) ٍاحسّبی هؿکی هْط‬ ‫تبکفس قسُ‪ ،‬گعاضـ ّبی اظ گجَقجِ ٍ کجٌجبض‬ ‫ه ضؾس کِ زض ثطذ قْطّجب ذجطیجس ػجطنجِ‬ ‫ٍاحسّبی هؿکی هْط ثطای ذطیجساضاى ثجبًجَیجِ‬ ‫اججبضی قسُ اؾت‪ .‬ظبّطا ضؾفسى ک گفط هٌجبثجغ‬ ‫ثؼض کبضگعاضی ّب اًْب ضا ثجط اى زاقج جِ تجب‬ ‫ثرک اظ ّعیٌِ ّبی ذَز ضا اظ عجطیجق فجطٍـ‬ ‫ػطنِ تبهفی کٌٌس‪.‬ایی زض حب‪ ،‬اؾت کِ هغبثق‬ ‫جعء(‪ )۰‬ثٌس(ا‪ ) ،‬تجهطُ ‪ ۱۱‬قبًَى ثَزجِ ؾجبل‬ ‫‪ ۱۶۴۱‬هجٌ ثطزضنَضغ زضذَاؾجت هجب‪،‬جکجبى‬ ‫اػفبً ٍاحسّبی هؿکی هجْجط‪،‬قجطکجت هجبزض‬ ‫ترهه ػوطاى قْطّبی جسیس ٍ ؾبظهبى هل‬ ‫ظهفی ٍ هؿکی هکل ثجِ ٍاگجصاضی قجغجؼج‬ ‫ظهفیّبی اجبضُای ‪ ۱۱‬ؾب‪ ِ،‬هج جؼجلجق ثجِ ذجَز‬ ‫ه ثبقٌس ‪.‬هَضَػ کِ ٍظیط ضاُ ٍ قجْجطؾجبظی‬ ‫ّن ثِ اى اقبضُ ٍ ؾبظهبى هل ظهفی ٍ هؿکجی‪،‬‬ ‫قطکت ػوطاى قْطّبی جسیس‪ ،‬ثٌفبز هؿکجی ٍ‬ ‫ضاُ ٍ قْطؾبظی اؾج جبًجْجبضااظاى هجٌجغ کجطزُ‬ ‫اؾت‪.‬ضؾ ن قجبؾجوج زضاثجالرج ذجغجبه ثجِ‬ ‫هؿئَالى زؾ گبُّبی هطثَعِ ّکساض زازُ کِ ثجب‬ ‫ه رل فی زض ظهفٌِ ی فجطٍـ اججججبضی ػجطنجِ‬ ‫هؿکی هْط ثطذَضز قبًًَ نَضغ ه گفطز‪ .‬زض‬ ‫اثالؽ ٍظیط ضاُ ٍقْطؾبظی اهجسُ اؾجت اججججبض‬ ‫ه قبضفبى ثِ ذطیسػطنِ ح زضهؼبهالغ ثبًَیِ‬ ‫ٍثؼسی‪ ًِ،‬تٌْب ترل اظاجطای قجبًجَى اؾجت‪،‬‬ ‫ثلکِ تحوفل فکبضٍّعیٌِ ّبی هبظاز ثِ هجطزم زض‬ ‫قطایظ کًٌَ ککَض اؾت‪،.‬صا ضجطٍضی اؾجت‬ ‫کلفِ ازاضاغ ٍقطک ْبی تبثؼِ‪،‬نطفب زض نجَضغ‬ ‫توبیل ٍزضذَاؾت ک ججج هجب‪،‬جکجبى اػجفجبًج‬ ‫ٍاحسّبی هؿکی هْط اٍ‪،‬فِ ٍثؼجسی‪ً،‬ؿجججت ثجِ‬ ‫ٍاگصاضی ٍفطٍـ قغؼ ػطنِ اقسام ٍاظ اجججبض‬ ‫کطزى ه قبضفبى ثطای ذطیسػطنِ تجحجت ّجط‬ ‫ػٌَاى جسا ذَززاضی کٌٌس‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫وشبوی الکتریویکی ریزوبمٍ ارک‬ ‫سبیت ریزوبمٍ ارک‪arkonline.ir 9‬‬ ‫سبیت پبیگبٌ خبری ارک ‪ark-news.ir9‬‬ ‫ایمیل ریزوبمٍ‪ark.tabriz@yahoo.com9‬‬ ‫ایمیل مذیرمسئًل‪eshraghimo@gmail.com 9‬‬ ‫مذیر اجرائی‪ 9‬معصًمٍ حجبزی‬ ‫مجری سبیت ریزوبمٍ‪ 9‬سبوبز اشراقی‬ ‫شن ه ‪ 8‬متدرد ‪ 04 * ۶04۶‬جاالی‪ ۶ * 2422‬محت ‪ * ۶000‬س‬ ‫ملیپًش جمًُری اررببیجبن‬ ‫بٍ تراکتًر پیًست‬ ‫مذرتع ریم ملا تار‬ ‫به رترکتاه پیاست‪.‬‬ ‫سا و دو ( رورا راکینجا رال ) * شم ه‬ ‫مردان ایران عىًان قُرمبوی رقببت َابی‬ ‫جُبوی سپکتبکرا را کسب کردوذ‬ ‫ریم سپک ر کتری متدرز راترز ده بخش کارد‬ ‫به عنارز قهتم نا هق بت ی ی جهن ننا دسنت‬ ‫ا تت‪.‬‬ ‫ه اری عرپره‬ ‫به گشارػ ایزا د رل بت ه‬ ‫ت وزا ب حضور ‪ ۱۵‬وؾرور و بریرؼ اس ‪۳۴۴‬‬ ‫ورسؽى ر به میشب ای ب اىون تر یرارنرس و بر‬ ‫حضور محزس عایرپرور رسریرظ فرسراعریروز‬ ‫اادزنه ورسؽی ر ح ل پیگیز اعت‪.‬‬ ‫تیم عپه ت وزا ایزاز ر بسؼ رگرو ‪۵‬‬ ‫افز ) و ووا ‪ ۴‬افز ) مز از ر یویرضز ‪A‬‬ ‫ه ای ؽس وه یه مسال‬ ‫فین لیغت رل بته‬ ‫عال و یه امز بزا وؾورم ز به عت امس‪.‬‬ ‫اغبز اردیی کمبوذاران‬ ‫کبمپًوذ ی ریکری‬ ‫رهدوی ام د س ی ریم ی ی ملا ریترنذر ی ب‬ ‫کم ز هشته ی ی ک مپانذ و هاکتو به منننرناه‬ ‫حضاه ده ب ی ی ی کشاهی ی رسالما بتگ ره‬ ‫ماشاد‪.‬‬ ‫به گشارػ ایزا اس فسراعیوز تریرزاارساس بر‬ ‫وز زد ار و تیم و مپواس اس فز ا پندرؾرنربره‬ ‫اغ س میؽو و ت ‪ ۲۲‬هزید مر ر عر یرت‬ ‫تیزااساس ب وز ز ورسؽرگر اسا ا امره‬ ‫ار ‪.‬‬ ‫وز اساراز ریىزو وؾورم ز ایش ار و خرو‬ ‫را اس امزوس ؽنبه هؾترم مرز ا ) ر عر یرت‬ ‫اسا اغ س خواهنس وز ‪ .‬اید ار و ایش ت ‪۲۲‬‬ ‫مز ا ا امه خواهس اؽت‪.‬‬ ‫امبدٌ سبزی تیم راگبی ‪ 6‬وفرٌ ایاران‬ ‫برای حضًر در رقببتَبی اسیبیی‬ ‫سردبیر‪ 9‬سبولی اشراقی‬ ‫تبسیس ‪ - 0261 9‬زمیىٍ اوتشبر ‪ 9‬فرَىگی ‪َ -‬ىری ‪ -‬ادبی ‪ -‬علمی‬ ‫کذپستی‪ - 4052536129‬تلفه‪24301608 - 24310803 )130(9‬‬ ‫تلفبکس‪ - 24301605 9‬شمبرٌ َمراٌ ‪180330455719‬‬ ‫وشبوی ‪ 9‬تبریس خیبببن ازادی‪ -‬خیبببن مبراالن ورسیذٌ بٍ میذان فذک‬ ‫دفتر ریزوبمٍ ارک ‪ -‬چبپخبوٍ‪ 9‬پرویبن تبریس‬ ‫( س اا ) ‪ * 5550 :‬ورزش و گردشگری‬ ‫ام ه ب ی ی ی رترکتاه ب ریم ی ی ح ضت ده بیست و دومی دوه لیگ بترت‬ ‫جمهاهی ارهب انجن ز‬ ‫به گشارػ ایزا د حدرت حرک ور مرسافر‬ ‫فقل لبل تیم فوتب ل عومم ییرت رزرهرور‬ ‫اذرب ید ز ب عمرس لرزار ا بره ترزاورترور‬ ‫پیوعت ت به فوتب ل ایزاز ب سگز ‪.‬‬ ‫حکور پیؼ اس ایرد ر پریرىر ز حضرور‬ ‫اؽت‪ .‬اید ب سیىد عضو تیم مای زرهرور‬ ‫اذرب ید ز هم هغت‪.‬‬ ‫مذیر مسئًل یصبحب امتیبز‪ 9‬محمذ اشراقی‬ ‫بیست و دومین دوه‬ ‫لیگ بنترنت تنارن ن‬ ‫ب شگن ینا رانترز ر‬ ‫بیست و اکم متدردمن‬ ‫ج هی اغ ما شاد و‬ ‫ط ق قتعه کشا رنجن‬ ‫شذ ‪ ۶۱ ،‬ریم ح ضت ده‬ ‫را هق بتی به مصن‬ ‫یم ما هوننذ و رنینم‬ ‫رترکتاه یفنتنه‬ ‫تار‬ ‫رو مهم ز گل گنهنت‬ ‫سیتج ز رسنت و ده‬ ‫یفته پ ا نا نیم تصنل‬ ‫ده ر تان بنه مصن‬ ‫رستقال رهترز ماهود‪.‬‬ ‫به گشارػ ایرزار د ر‬ ‫بیغت و ومریرد ور‬ ‫اید رل بت ه تیم هر‬ ‫اعتماللد پزعپولریرظد‬ ‫هوا ار و پریرىر ز اس‬ ‫تهزازد فوال د فنرترت‬ ‫افت ابر از و ارفرت‬ ‫مغردرس عراریرزر ز اس‬ ‫خوسعت زد گل گرهرزد‬ ‫مظ رفغند ز و مرظ‬ ‫وررزم ر ز اس وررزم ر زد‬ ‫عپ ه ز و ذوب اهد اس‬ ‫اففه زد ترزاورترور اس‬ ‫اذربرررر ر یرررررردرررر ر ز‬ ‫ؽزلید الومینریروا اس‬ ‫اراند اغرر رری اس‬ ‫م ساسراز و ماواز بنرسر‬ ‫ااشلی اس اعت ز گریرالز‬ ‫حضور اراس وره ر‬ ‫اید مریر ز تریرم هر‬ ‫ماواز و مرظ ورزمر ز‬ ‫ت س وار هر لریر‬ ‫بیغت و وا هغتنس‪.‬‬ ‫عبک لزعه وؾی اادر ا‬ ‫ؽس ر هفته ارسرغرت‬ ‫اید رل بت ه گل گهرز‬ ‫عرررریررررز رر ر ز برر ر‬ ‫تررزاوررتررورد فرروال‬ ‫خوسعت ز بر فرنرترت‬ ‫افرت ابر ازد ارفرت‬ ‫مغدسعایز ز بر مرظ‬ ‫وزم زد الرومریرنریروا‬ ‫برررررررررر‬ ‫اران‬ ‫هوا ارد اعرترمرالل بر‬ ‫عرررررررپررررررر هررررررر ز‬ ‫افررفرره ر زد اغ ر رری‬ ‫مرر ساررسراز برر مررظ‬ ‫رفغند زد ذوب اهرد‬ ‫اففه ز ب پزعپولریرظ‬ ‫و پیى ز ب ماواز برنرسر‬ ‫ااشلی یسار می وننس‪.‬‬ ‫تیم فوتبر ل ترزاورترور‬ ‫بزخالف چرنرس فقرل‬ ‫اخیز وه پزحر ؽریره و‬ ‫بحزاز س بو ر ایرد‬ ‫فقل ب بزپ یی مرنر رم‬ ‫تززین ت ام عر س‬ ‫ر اخررل و خ ر ر‬ ‫وؾور و هرزریرنریرد‬ ‫ذب ب سیىن ز مرور‬ ‫ای س و مس ا زد خو را‬ ‫بزا ورو به مغ بم ت‬ ‫ام وز و ر اولید‬ ‫گ اد ر عیرز ر ز بره‬ ‫مق ر ف گررل گررهررز‬ ‫خواهس رفت‪.‬‬ ‫اید و تریرم ر ا وار‬ ‫مستاف لی برزترز ‪۶‬‬ ‫ب ر رو ر رو هرم‬ ‫لزار گزفرتره اارس وره‬ ‫اتیده از بزا و تیمد‬ ‫عه بز بزا تزاوترورد‬ ‫یه بز بزا گل گهز‬ ‫و و تغرر و بررو‬ ‫دعات ‪ ۶۱‬ب اک به رهدوی ریم ملا ورلی‬ ‫عزمزبی تیم مای والیب ل ایزاز ‪ ۲۶‬ب سیىد را به ار و ام ع س برزا‬ ‫ر رل بته لهزم ای مز از ه ز عوت وز ‪.‬‬ ‫به گشارػ ایزا د مغ بم ت والیب ل لهزم ای مز از ه ز ع ل ‪ ۱۴۱۱‬ب حضرور ‪۱۴‬‬ ‫تیم اس چه را ت بیغتم ؽهزیورم ع ل ر به میشب ای و وؾرور لرهرغرتر ز و‬ ‫اعاووای بزگشار خواهس ؽس‪.‬‬ ‫ار و ام ع س تیم مای والیب ل ایزاز اس روس وؽنبره هرم مرز ا مر اغر س‬ ‫میؽو و بهزوس عغ یی ‪ ۲۶‬ب سیىد را به اید ار و عوت وز ‪.‬‬ ‫میال عب پورد امیزحغید اعفنسی رد مزتضی ؽزیفید میثم ف لحید محزس روا‬ ‫متنو اضا د ؽهزوس هز یوافزمنؼد عیسمحزس موعرو د عراری افرررز مردرز د‬ ‫امیزحغید توختهد مهس او د امید اعز عیلاضا د ف بز و ظزید وا وزیرزرید‬ ‫محزسع هز وا د محزسرض حضزتپور و محزسرض موذز ‪ ۲۶‬ب سیىد عروت‬ ‫ؽس به ار و هغتنس‪.‬اوبز محزس عزپزعت)د بهزوس عغ یی عزمزبی)د عایرزضر‬ ‫عاول وی زد ع یم شیس و احزس الهوتی مزبی ز)د ی ا ط مزبی بساغ س)د عراری‬ ‫پشؽه)د رض لایپور تزاپیغت)د حغید خوری ای و امید عای اوربرز‬ ‫فزه‬ ‫اا لیشور) و محزسمهس افؾ ر به عنواز م ع صور و ر فنی تیم مای والیب ل ر‬ ‫اعتد مردرزرول گرل‬ ‫ه ر و بسل ؽس ر‬ ‫ه یی وه ر لی بزترز‬ ‫حضور اؽتنس ‪ ۱۲‬بر ر‬ ‫ارهب اج ز غتبا به دلیل درهر بادز من طق بنکنت و‬ ‫ط یعا منحصتبه تتد و اب ویاری خنک را هو ین‬ ‫بهتتا مقصذ گتدشگترز ر بست نا رست‪.‬‬ ‫یساره و تیرم ‪۲۱‬‬ ‫گل بو وه عهم هرز‬ ‫وساا ‪ ۶‬گل اعت‪.‬‬ ‫بهتزید بز تزاوترور ‪۱‬‬ ‫بز یه و بهتزیرد برز‬ ‫گل گهز چه ر بز یه‬ ‫ر ور رفرت لریر‬ ‫بیغرت و یرىرم رلرم‬ ‫خور اعت‪.‬‬ ‫ر هررفررترره وا ایررد‬ ‫رل بت ه تزاوترور ر‬ ‫تبزیرش پرذیرزا ذوب‬ ‫اهد اففرهر ز اعرتد‬ ‫اید و تریرم ر ور‬ ‫رو برزو هرم فرف‬ ‫ارایی وز اارس وره‬ ‫حر فررل از ‪ ۲۲‬بررز‬ ‫بزا تزاوتورد ‪ ۳‬برز‬ ‫بررزا ذوب اهررد و‬ ‫هؾت تغ و بزا و‬ ‫تیم بو اعت‪.‬‬ ‫تزاوتور و ذوب اهرد‬ ‫ر ح لی ر اید هفرتره‬ ‫بزا بیغت و ارهرزریرد‬ ‫ب ر تم بل خواهنس ورز‬ ‫ت عهم تزاوتور اس گل‬ ‫ه به ثزز رعیس ‪۵۳‬‬ ‫و عهم تیم اففرهر اری‬ ‫‪ ۵۲‬اعت‪.‬‬ ‫بهتزید بز تزاوتور ر‬ ‫مق ف ب ذوب اهرد‬ ‫و اتیده چه ر بز یره‬ ‫و بهرترزیرد برز تریرم‬ ‫اففه ای ایش بزتز عه‬ ‫بز ففز بو و اتریردره‬ ‫پزگل چه ر بز چرهر ر‬ ‫و‬ ‫ایش ر یرسارهر‬ ‫تیم رلم خور اعت‪.‬‬ ‫؛ ماسای یم یست‬ ‫حضرور‬ ‫ما‬ ‫بهگشارػ ایغن به امل اس روابظعرزرومری ا ار ورل‬ ‫میزاث فزهنگرید گرز ؽرگرز و فرنر یر عرتری‬ ‫اذرب ید ز غزبید اوو فزاس ب اعالا اید مرغرار‬ ‫اظه ر وز ‪ ۴‬اید ا زه به مست یه مر ر مروس‬ ‫ب عت زؽن عی ارومیه به از یؼ گذاؽته مری ؽرو و‬ ‫عاللهمنساز میتواانس اس عر عرت ‪ ۳‬تر ‪ ۲۱‬عقرز‬ ‫اید ار و هغتنس‪.‬‬ ‫تیم مای والیب ل ایزاز ر مزحاه ممسم تی مز از ه ز ر وؾرور اعراروواری بره‬ ‫مق ف حزیف ز خو ارصااتیدد مقز و هانس) خواهس رفت‪.‬‬ ‫هزهروس اس اید از یؾگ ب س یس وننس‪.‬‬ ‫مت وز میزاثفزهنگید ا ار ول میرزاث فرزهرنرگرید‬ ‫گز ؽگز و فن ی عتی اذرب ید ز غزبری افرشو ‪۴‬‬ ‫ا زه لت ب ار لالییی پظ اس تالػه ااردر ا‬ ‫گزفته و ع ل پیؼ اس وؾرور عروسریرظ بره ایرزاز‬ ‫ب سگز ااس ؽس‪.‬‬ ‫و ا امه ا ‪ ۴‬اوروس امغ ل ارزر یؾرگر ا رزهر‬ ‫لالییی ر موس مای ایزاز بزپ ؽس بو و ر تیز م‬ ‫اید ا زه به سا گ خو ر بوو ز مرنرترمرل و بره‬ ‫مست یه م میهز ز موس مف خز ایرد ؽرهرزعرتر ز‬ ‫بو اس و عپظ اس ااد به ارومیه منتمل ؽساس‪.‬‬ ‫رحذرث محاه گتدشگتی مشگی – ریت ستعت بیشتتی ماگیتد‬ ‫متحله نه اا رهدوی ام د س ی رینم منلنا‬ ‫هرگ ا ‪ ۷‬نفت اق ا ز بتری شتکت ده مس بق ت‬ ‫اسی اا رنذون ی ده کتم ز اغ شذ‪.‬‬ ‫به گشارػ ایزا د اید ار و تززیرنری تر ‪۲۵‬‬ ‫مز ا ر سمید چزد ااؾىس فنی مهرنرسعری‬ ‫ؽهیس چززاز وزم ز بزگشار میؽو ‪.‬‬ ‫محزس ا مور‪ -‬مدیس بستی ر ‪ -‬محرزرس روا‬ ‫فوال واس‪ -‬پی ا ؽردر عری‪ -‬امریرس سارعری‪-‬‬ ‫مقغفی لسعی ز‪ -‬عایزض ا ظز ‪ -‬عای اوربرز‬ ‫غالمی ‪ -‬عای رعتزی‪ -‬احزس اترحر پرور‪-‬‬ ‫محزسرض باللی‪ -‬غالمزض ؽ حغینی‪ -‬عای‬ ‫ی لوتی‪-‬مهس گان ر‬ ‫از ینس مز ا مؾگید ؽهز ر مداظ ؽورا اعالمی‬ ‫گفت‪ ۴‬محور گز ؽگز و پزتزافیه مؾگیدؽهز –‬ ‫اهز ب تامید اعتب ر اس محل ف ین اظ ب ارىری عرزعرت‬ ‫گزو اعت ز ه ‪ ۴‬و و ری چه ارومیه ومید ری چه‬ ‫ؽور ای د نگل ه بىز و منحقزبهفز عز ؽرت‬ ‫و پیزااؾهزد منغمه عیاواا یىی اس ‪ ۲۳‬منغمه رهر ز‬ ‫ارا اوغیضز خ لـد تست عایز ز اثز ثبت ؽرس‬ ‫ه ای ب راسه عزبهمهز ت ریسید و و تپه هر‬ ‫ت ریسی اس عقز اهدد ابؾ ره مزتف و سیربر بره‬ ‫هززا ه مغدس و وایغ ت ریسی ب مرترزر ر‬ ‫بی ا یز و و و چؾزه ه مترنرول اب مرترسارید‬ ‫اذرب ید ز غزبی را به یىی اس اولیرد مرمرقرسهر‬ ‫گز ؽگز ت بغت ای مغ فزاز خ ر ی و اخراری اس‬ ‫القی ام ط وؾور تبسیل وز اعت‪.‬‬ ‫اعت ز اذرب ید ز غزبی ر ون ر اثر ر تر ریرسری و‬ ‫عبیتی بیا یز یىی اس من عک خوػ اب وهروا ر‬ ‫تز ا فقول ع ل بهخقوؿ ب تو ه به اب وهروا‬ ‫خنه ر فقل ت بغت ز بو و پذیزا خیل ع ریرم‬ ‫مغ فزاای اعت ت ضزد لذت بز ز اس ر ذبره هر‬ ‫گز ؽگز و ت ریسی اید ی ر افغی ت س وننس‪.‬‬ ‫اذرب ید ز غزبی اس لح ػ رزافی یی اس ؽرزر ل بر‬ ‫زهور اذرب ید ز و تزویهد اس غرزب‬ ‫وؾوره‬ ‫ب وؾوره تزویه و عزاقد اس ؽزق ب اعتر ز هر‬ ‫اذرب ید ز ؽزلی و ساد ز و اس نروب بر اعرتر ز‬ ‫وز عت ز هممزس اعت و ب هممزس ب ‪ ۵‬وؾرور و‬ ‫اش یه تزید امغه به ل ر اروپ مولتیتری خر ؿ و‬ ‫مزت س ر ایزاز ار ‪.‬‬ ‫هم مزس اید اعت ز ب عره وؾرور خر ر ری ایرد‬ ‫فزفت را بزا گز ؽگزاز ت بغت ای فزاهم میونرس‬ ‫ت اس ب سارچهه مزس عز ؽتد پیزااؾهزد مهر بر‬ ‫و ارومیه بیاقی از اس و ر ون ر لذت برز ز اس‬ ‫یه عفز خ عز ااگیش م یحتر خرو ر برسرؼ‬ ‫پوؽ ند لواساخر ارگری و را بر لریرزرت هر‬ ‫ب وراىز ای تهیه وننس‪.‬‬ ‫م همیشا ط عا بکت و ا رتا‬ ‫رهومیه‬ ‫ب ست زشن سا رهومیه می ب ز اجتی ی ‪ 2844‬س له قالا ا‬ ‫مع وز میترث تتینگا‪ ،‬ردره کل میترث تنتینننگنا‪،‬‬ ‫گتدشگتی و صن اعدستا ارهب اج ز غتبا گفت‪0۴ :‬‬ ‫قطعه اجت لع بدره ‪ 2844‬س له قنالان نا ده منا‬ ‫ب ست ز شن سا رهومیه ده معتض داذ عما قتره گتتته‬ ‫رست‪.‬‬ ‫تجربٍ تببستبوی خىک از مبرمیشً‬ ‫تب تخت سلیمبن‬ ‫بیؾتز میگیز ‪.‬محزو عب طسا مؾىینی ‪ ۴‬مز ا‬ ‫ر ایید بهز بز ار اس پنج پرزوص برشرگرزاهری ر‬ ‫رضی اظه ر وز ‪ ۶ ۴‬میای ر توم ز اس عزیک عر سمر ز‬ ‫بزا مه و بو ه بزا اید محور بشرگزاهی تامید ؽس‬ ‫ولی لزار اعت اس محل ف ین اظ ب اىی و تغرزیر ر‬ ‫عزای ت ا زایی ‪ ۴۶۴‬میای ر توم ز من بر یرگرز اس‬ ‫عزیک ب اه ع مل تامید ؽو ‪.‬‬ ‫و به تق ف ف ته امیش اخیز ر مغیز گز ؽگز‬ ‫ابه رم ای مؾگیدؽهز اؽ ر وز و گفت‪ ۴‬مر‬ ‫ؽزمنس اه لی اففه ز ؽسیم وه چه ر عضرو یره‬ ‫خ اوا اففه ای ر ح ثه تاخ راارنرسگری ر ایرد‬ ‫ز خو را اس عت ا اس‪.‬‬ ‫محور گز ؽگز‬ ‫از ینس مز ا مؾگید ؽهز ر مداظ ؽورا اعالمی‬ ‫ب بی ز اینىه ب یس مغیز بشرگزاهی عه را امیزورنرس‬ ‫ت عه راهی فحزا ت رضی به عرول ‪ ۵۴۴‬مرترز بره‬ ‫را ه روعت یی متقل ؽواسد تقزیح وز ‪ ۴‬اهر لری‬ ‫اات ر اراس ت ب اتق ل اید مغیز امى ز تز راحرت‬ ‫و ایزنی را اؽته ب ؽنس‪.‬عربر ط سا مؾرىریرنری بر‬ ‫لسر اای اس پیگیز اعت اسار ار بیل ر بره ارتریردره‬ ‫رعیسز عزح ه سیزبن یی به ویرض ر برسرؼ را‬ ‫افشو ‪ ۴‬عتی بز اید اعت ت محور افای ار بریرل بره‬ ‫مؾگیدؽهز به عنواز مغیز بشرگزاهی ایزد ت پر یر ز‬ ‫ع ل به ؽىل و مرل بره برهرز برز ار برزعرس تر‬ ‫مؾگیدؽهز به عنواز ومید ؽهزعت ز پز زتریرت و‬ ‫مغیز اعت ز اس اتزت را ایزد بهز منس ؽو ‪.‬‬ ‫و پیؾزفت محوره بشرگزاهی اید ؽهزعتر ز را‬ ‫ر یه ع ل اخیز و ب اعتمزار ولت عیش هم بریرؼ‬ ‫اس ‪ ۳۴‬رفس اعالا وز ‪.‬‬ ‫ج ربه طن نینعنا ده‬ ‫یىی اس بىزتزید و سیب تزید ذبهه عبیرتری ر‬ ‫ارومیه بزا گذرااسز تتغیالت ت بغرتر ز ریر چره‬ ‫م رمیؾو اعت‪ .‬اید ری چه اریراری سیربر اس مریر ز‬ ‫ووهغت ز ه ؽهزعت ز ارومیه وه به مزس تزویه هم‬ ‫اش یه اعتد به چؾم میخور ‪.‬‬ ‫ری چه م رمیؾو اس ح ؽیه رو خ اه ا سلوچ والر‬ ‫ر غزب ؽهز اومیه عبرور مری ورنرس و ر عرول‬ ‫مغیزػ روعت ه ب اید هالای و پغ ز لزار ارارس‪.‬‬ ‫عتزعی به ری چه م رمیؾو خو بره لرسر‬ ‫سیب و چؾم اواس اعت وه ت رعریرسز بره ریر چره‬ ‫ر ر‬ ‫هزگش احغ ط خغتگی ازیونیس‪ .‬اید‬ ‫سیب یی وال ؽس و اس من ز ووهغت ای بی ار ریرز‬ ‫بزخور ار اعت‪ .‬اید ب ر اگز بایظ هواپیز ارومیره را‬ ‫خزیسار ونیسد حتز ً یه روس اس عفرزتر ز را بره‬ ‫ب س یس اس ری چه م رمیؾو اختق ؿ هیس‪.‬‬ ‫پظ اس رعیسز به روعت م رمیؾو ر ارومیهد یره‬ ‫سی رتگ به ا ا سی رتگ پیز خزاعر اری مؾر هرس‬ ‫خواهیس وز ‪ .‬اس اید محل مغیز عنگالخی را اگرز‬ ‫ا امه بسهیسد به ری چه سیب م رمیؾو مری رعریرس‪.‬‬ ‫یه ری چه بغی ر وعی و ایای را به مغ حت ‪۳‬‬ ‫هىت ر و ب عزک ‪ ۳۴‬الی ‪ ۶۴‬متز مم بل چؾرزر ارتر ز‬ ‫ظ هز می ؽو ‪ .‬چؾم بز اؽتد اس اید مرنر رز ور ر‬ ‫اع ای ایغت و میتواز ت ع عته غزق ترزر ؽر‬ ‫از ؽس‪.‬‬ ‫ری چه م رمیؾو سیغتگ گی ه ز و ر ارورااری اس‬ ‫لبیل رخت بیسد اللره وروهرید ؽریرزیرد بریر زد‬ ‫سالشالهد باوطد سابک وحؾید گوزد فنوبز و م هی‬ ‫لشل اال اعت‪ .‬هزینیدد پزاسگ ز مه ز مستاف ایش‬ ‫ر اید ری چه ساسگی میوننس‪ .‬لشل االه بومری‬ ‫اید منغمه بید مز ا محای ؽهزت خر فری ار و‬ ‫اوثز گز ؽگزاای وه به ب س یس اس ری چه م رمیرؾرو‬ ‫می رواسد تدهیشات و لواسا م هیگیز و ل یک بر‬ ‫ؽاز را ام وز و به م هیرگریرز ر ریر چره‬ ‫میپز اساس‪.‬‬ ‫اس از یی وه ری چره مر رمریرؾرو ر مرنرغرمره‬ ‫ووهغت ای اذرب ید ز غزبی وال ؽس اعتد برهرترز‬ ‫اعت بزا لذت بز ز هزچه بیؾرترز اس مرنر رز و‬ ‫عبیتت ر روسه خوػ و اب و هوا برهر ر و‬ ‫ت بغت ای به ب س یس اس ری چه م رمیؾرو برزویرس‪ .‬ر‬ ‫سمغت ز هوا عز و ب رػ بزف بز منغمره حر ورم‬ ‫اعت و ری چه مزىد اعت یخ بشاس و به ؽزر ایرد‬ ‫امى ز را اسهس ت از عور وه ب یسد اس ری چه لرذت‬ ‫ببزیس‪.‬‬ ‫ا امه ار‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه ارک

روزنامه ارک 5595

روزنامه ارک 5595

شماره : 5595
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه ارک 5594

روزنامه ارک 5594

شماره : 5594
تاریخ : 1401/06/29
روزنامه ارک 5593

روزنامه ارک 5593

شماره : 5593
تاریخ : 1401/06/28
روزنامه ارک 5592

روزنامه ارک 5592

شماره : 5592
تاریخ : 1401/06/27
روزنامه ارک 5591

روزنامه ارک 5591

شماره : 5591
تاریخ : 1401/06/24
روزنامه ارک 5590

روزنامه ارک 5590

شماره : 5590
تاریخ : 1401/06/23
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!