روزنامه ارک شماره 5523 - مگ لند

روزنامه ارک شماره 5523

روزنامه ارک شماره 5523

روزنامه ارک شماره 5523

‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫اعتببرات‬ ‫سبلجبری تملک‬ ‫داراییَبی‬ ‫اذرببیجبنشرقی‬ ‫بیش از ‪َ 0‬سار‬ ‫میلیبرد تًمبن‬ ‫است‬ ‫معبدن‬ ‫استبن‬ ‫اذرببیجبن‬ ‫شرقی‬ ‫صفحِ ‪3‬‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫*دیشىبٍ ‪ 03‬خرداد ‪ 03 * 1031‬شیئه ‪ 11 * 0300‬ذی القعدٌ‪ * 1000‬سبل سی ی دیم ( ایتًز ایکیىجی ایل ) * شمبرٌ ( سبیی ) ‪ 8* 2200 :‬صفحٍ *قیمت‪03333:‬ریبل * ایمیل‪ * ark.tabriz@yahoo.com :‬سبیت ریزوبمٍ ارک‪ *www.arkonline.ir :‬سبیت پبیگبٌ خبری ارک خبر‪www.ark-news.ir :‬‬ ‫ایشاى اص هزاکشُ هٌطمی ٍ هبتٌی بش‬ ‫ًتیجِ ّوَاسُ استمببل هیکٌذ‬ ‫غوىگًی دیل ۺ‬ ‫ّیچگبُ هیض هزاکشُ سا تشن ًکشدُاین‬ ‫هشص صهیٌی ػشاق بذٍى‬ ‫دسیبفت ٍیضا بشای صائشاى‬ ‫ػتببت ببص ضذ‬ ‫صفحِ ‪4‬‬ ‫هبلیبت اصٌبف تؼذیل ًطذُ؛‬ ‫فمط فشایٌذ ببصًگشی تسْیل‬ ‫ضذُ است‬ ‫صفحِ ‪7‬‬ ‫صفحِ ‪۲‬‬ ‫ًٍضٍئال‪ ،‬ایشاى سا همصذی‬ ‫اهی بشای سفش‬ ‫اػالم کشد‬ ‫جبیگبُّب حک جوغاٍسی کبست‬ ‫سَخت سا ًذاسًذ‬ ‫صفحِ ‪8‬‬ ‫مىظًم یبدداشت‬ ‫چیه َبرادی‬ ‫*مدیرمسئًل ‪-‬محمّد اشراقی‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫ًظبستّب دس ببصاسّبی ارسببیجبىضشلی تطذیذ هیضَد‬ ‫اخببر زیر ذرٌ بیه‬ ‫مدیرمسئًل ‪ -‬محمّد اشراقی‬ ‫* هؼبدى استبى ارسببیجبى ضشلی‬ ‫اغتبوداز اذزثبیجبن ؾسقیۺ ثبید ثٍ قکٍ پسغکٍ معدعدن‬ ‫دز اغتبن خبتمٍ دَیم‪.‬‬ ‫سٍص ًبهِ‪ :‬ثػیبزی دیگس اش حًشٌ َبی قعىعدع ی‬ ‫تجبزت قکٍ پسغکٍ دازود‪.‬‬ ‫ثسای خبتمٍ دادن ثٍ اینبع اؾفتٍ اغعیعت ؾعىعبغعی‬ ‫یاقدی ی ؾفعب زش اغع ‪ .‬اغعیعت َعب ثعدعد اش‬ ‫ؾىبخ ‪ ،‬ثبید زفع ؾًود‪.‬‬ ‫زفع اغیت َب‪ ،‬ویبشمىد اثصاز َبی مبدی ی مدىعًی زش‬ ‫می ثبؾىد‪ .‬زش ثٍ ذکس اغ ثسای زفع مؿکالت تىُعب‬ ‫پًل ی اعتجبز کبفی ویػ ‪.‬‬ ‫ثلکٍ ؾىبغبئی علل زفع ثسیش اغیت َعب ی ثعسقعسازی‬ ‫غیػتم َبی پیگیسی ًَؾمىد‪ ،‬مًزد ویبشمىعد خعًاَعد‬ ‫ثًد‪.‬‬ ‫* ٍضؼیت کشًٍبیی استبى‬ ‫مدیس گسیٌ پیؿگیسی اش ثیمبزیَبی یاگیعس داوؿعگعبٌ‬ ‫علً پصؾکی تجسیصۺ ثبتًجٍ ثٍ کبَؽ تدداد ثػتسی َعب‬ ‫ی قفس ؾدن میصان فًتیَب دز اغتبن‪ ،‬اکىًن دز ثُتسیه‬ ‫یندی کسیوبیی قساز گسفتٍایم‪.‬‬ ‫سٍصًبهِ‪ :‬ظبَسا دز حبل حبنس یندی کعسیوعبئعی‬ ‫اغتبن خًه ازشیبثی می ؾًد‪ .‬دی مًزد شیعس وعجعبیعد‬ ‫مًزد ثی اعتىبیی قساز گیسد‪.‬‬ ‫‪ -۱‬گًیب دزحبل حبنس ععدٌ ای دز ارعس ععًازل‬ ‫مًجًد دز ثدن ثیمبزان ثُجًد یبفتٍ میمیسود‪.‬‬ ‫‪ -۲‬ممکه اغ ‪ ،‬تجمدبت اتی مسد ی مػبفست َعبی‬ ‫جمدی دز ایب تدطیالت ایىدٌ‪ ،‬ثعسگؿع ی اوعتعؿعبز‬ ‫دیثبزٌ ثیمبزی زا غجت ؾًد‪.‬‬ ‫* اٍضبع التصبدی کطَس ٍ هشدم‬ ‫سٍص ًبهِ‪ :‬ثصعم مػئًلیه یندی اقتعکعبدی جعدیعد‬ ‫وبؾی اش جساحی َبی اقتکبدی اغ ‪.‬‬ ‫مػئًلیه ثبید دز فکس مُبز گساویُبی غیس قبثل تحعمعل‬ ‫ثبؾىد ی مسد ثب قجس ی ؾکیجبئی نمه تحمل غىگیىی‬ ‫گساوی َب ی تًز ‪ ،‬مىتعرعس وعتعبیعا اقعدامعبت دیلع‬ ‫می ثبؾىد‪.‬‬ ‫یلی جسیبن امًز ی اعمبل دیل ی احعًال معسد دز‬ ‫مًازدی جبمدٍ زا وب ازا کسدٌ اغ ‪ .‬اگس ثعوعًاَعیعم‬ ‫اینبع ثُجًد یبثد‪ ،‬ثُتس اغ تًجٍ داؾتٍ ثبؾعیعم کعٍ‬ ‫جًامع مسیم ویبشمىد اقدامبت فًزی می ثبؾىد‪.‬‬ ‫شیسا اقدامبت مػکه گًوٍ دز جًامع مسیم جًاثعگعً‬ ‫ویػتىد‪ ،‬ثلکٍ خًد مؿکل غبش َػتىد‪.‬‬ ‫خبرگساری ارک‬ ‫‪www.ark-news.ir‬‬ ‫جبی مىبسب تبلیغ کبال یخدمبت شمب‬ ‫درببزارایران یدویب‬ ‫شمبرٌ تمبس‪31100121183:‬‬ ‫هذیشکل تؼضیشات حکَهتی ارسببیجبى‬ ‫ضشلی بب تبکیذ بش تطذیذ ًظبستّب بتش‬ ‫ببصاس استبى‪ ،‬گفت‪ :‬هشدم ببیذ حتبصتل‬ ‫ػولکشد تؼضیشات حکَهتتی سا حتس‬ ‫کشدُ ٍ هتخلفبى ًیض بِ سضای اػتوتبل‬ ‫خَد سسیذُ ٍ بِ هشدم هؼشفی ضًَذ‪.‬‬ ‫ٍاسیض سَد سٌَاتی بِ حسبه ‪ ۲‬هیلیَى ٍ ‪ّ 7۷۷‬ضاس سْبهذاس اص طشیک سجبم‬ ‫هذیش سیستن ّبی تسَیِ ٍ پشداخت ضشکتت‬ ‫سپشدُگزاسی هشکضی اٍساق بْبداس ٍ تسَیِ‬ ‫ٍجَُ اػالم کشد‪ :‬سَد سٌَاتی ‪ 37‬ضشکتت‬ ‫تب پبیبى ّفتِ گزضتِ بِ حسبه ببًکی بیص اص‬ ‫‪ ۲‬هیلیَى ٍ ‪ّ 7۷۷‬ضاس سْبهذاس اص طتشیتک‬ ‫اطالػبت سبهبًِ سجبم ٍاسیض ضذُ است‪.‬‬ ‫یی تکسیح کعسدۺ ؾعسکع َعبی گعسیٌ‬ ‫دازییی ثسک ‪ ،‬ؾسک ثعُعىعًؼ ایعسان‪،‬‬ ‫گسیٌ دازییی الجسش (گسیٌ غسمبیٍگرازی الجسش)‪ ،‬ثبوک دی‪ ،‬پبزیعؽ وعفع‬ ‫تُسان‪ ،‬فًزد مجبزکٍ اقفُبن‪ ،‬پتسی قىد گبمسین‪ ،‬تعًلعیعد وعیعسیی ثعس‬ ‫دمبیود‪ ،‬ؾفب دازی‪ ،‬غسمبیٍگرازی غبختمبن وًیه‪ ،‬ثبوک غیىب‪ ،‬گسیٌ تعًغعدعٍ‬ ‫َىس ایسان ی غلتکغبشان غپبَبن اش ‪ ۱۱‬خسداد تب ‪ ۲۸‬خسدادمبٌ غعبل جعبزی‬ ‫غًد غىًاتی خًد زا ثٍ حػبه غُبمدازاوؿبن یازیص کسدٌ اوعد‪.‬غعجعب یعک‬ ‫غبمبوٍ شیسغبختی ثسای ؾىبغبیی مؿتسیبن جُ یزید ثٍ ثبؾگبٌ ثصزگ ثبشاز‬ ‫غسمبیٍ ایسان اغ کٍ تمب فدبزن ایه ثبشاز اعم اش غسمبیٍگرازان‪ ،‬مؿتسیعبن‬ ‫ی مدیسان وُبدَب دز ایه غبمبوٍ‪ ،‬فقط یکثبز ثسای َمیؿٍ اطالعبت خعًد زا‬ ‫دز ان رج خًاَىد کسد ی پع اش احساش ًَی حهًزی ی غعیعسحهعًزی‬ ‫قبدز ثٍ دزیبف خدمبت مجتىی ثس دادٌَبی تبیید ؾدٌ خًاَىد ثًد‪.‬ثس اغعبظ‬ ‫ایه گصازؼ‪ ،‬اش طسیق ایه غبمبوٍ اطالعبت ًَیتی‪ ،‬ؾمبزٌ حػعبه‪ ،‬ؾعمعبزٌ‬ ‫مًثبیل‪ ،‬ادزظ الکتسیویکی ی اقبم دایمی فسد رج میؾًد ی اش ان ثٍ ثدعد‬ ‫َیچ وُبد مبلی ویبشی ثٍ دزیبف مجدد اطالعبت ان غُبمداز زا ودازد‪.‬‬ ‫قمد حهستی دز جلػٍ َمعبَعىعگعی‬ ‫اجسای طسح اغتفعبدٌ اش اخعتعیعبزات‬ ‫جدید مکًه غسان قًا ثب زیغبی ادازات تبثدٍ اظُبز کسدۺ دز اجعسای ایعه‬ ‫طسح َمچىیه اش اقىب قبوًومىد ی مساعبت کىىدٌ حقً مکس کىىدگعبن‬ ‫قدزداوی میؾًد‪.‬‬ ‫یی افصیدۺ ثب اجسای طسح ییطٌ اغتفبدٌ اش اختیبزات جدید مکًه غسان قعًا‬ ‫دز اغتبن‪ ،‬اقىب متولف ی فسق طلت ثب وکت ثىس تولف ثس دزه یاحعد‬ ‫قىفی انَب‪ ،‬ثٍ مسد مدسفی میؾًود‪.‬‬ ‫مدیسکل تدصیسات حکًمتی اغتبن دز زاغتبی اجسای طسح ییطٌ اغتعفعبدٌ اش‬ ‫اختیبزات جدید حبقل اش مکًثٍ ؾًزای عبلی َمبَىگی اقتکبدی غسان قًا‬ ‫زیغبی ادازات تبثدٍ ؾُسغتبن َب زا تًجیٍ ی اش اوُب خعًاغع ثعب زععبیع‬ ‫تمبمی ؾئًوبت ی قًاویه وػج ثٍ اجسای ایه طسح اقدا کىىد‪.‬‬ ‫ثٍ گصازؼ ایػىب‪ ،‬ثٍ وقل اش زیاثط عمًمی ادازٌ کل تعدعصیعسات حعکعًمعتعی‬ ‫اذزثبیجبن ؾسقی‪ ،‬حهستی ادامٍ دادۺ ایه طسح دز غعساغعس اغعتعبن اش زیش‬ ‫یکؿىجٍ اغبش ی ثب َمبَىگی دغتگبٌَبی ذیزثط اجسا میؾًد‪.‬‬ ‫سْن ‪ 45‬دسصذی صٌؼت‪ ،‬هؼذى ٍ تجبست اص اضتیبل کطَس‬ ‫هَفمیت ٍصاست بْذاضت دس کٌتشل کشًٍب‬ ‫ثوؽ قىد ‪ ،‬معدعدن ی تعجعبزت‪،‬‬ ‫ؾبمل فدبلی َبی ثػعیعبز معتعىعًع ی‬ ‫ذیىفدبن متدددی اغ ‪ .‬ثوؽ قىد‬ ‫ی مددن حدید ‪ ۲۵‬دزقعد تعًلعیعد‬ ‫وبخبلف داخلی زا ؾبمل ؾدٌ کٍ ایه غُم ثب احتػبه خدمبت معستعجعط ثعٍ‬ ‫ثیؽ اش ‪ ۴۱‬دزقد میزغد؛ َمچىیه حدید ‪ ۴۵‬دزقد اؾتغبل کؿًز ویعص دز‬ ‫ایه ثوؽ قساز دازد‪ .‬مػبئل ثوؽ قىد ‪ ،‬مددن تجبزت غبلَب اوجبؾتٍ ؾدٌ‬ ‫ی پیچیدگی ثبزیی دازود‪ ،‬ثىبثسایه ثب زاٌ حعل َعبی جعصئعی ی تعدزیعجعی‪،‬‬ ‫ثُجًدَبی مًندی ایجبد ؾدٌ ی مدمًزً ثبعث ثٍَمزیوتگی ثیؿتس ی ایعجعبد‬ ‫مػبئل جدید میؾًود‪ .‬مػبئل ایه ثوؽ ثب ثیىؽ (پبزادایم) فدلی حلوؿدٌ ی‬ ‫ثبید ثب زییکسدی جدید ثٍ دوجبل زاٌحلَب ثًد‪.‬‬ ‫زاَجسدَبی ثوؽ قىد ‪ ،‬مددن ی تجبزت ثسای حسک اش یندی مًجعًد‬ ‫ثٍ یندی مطلًه عجبزتاود اشۺ «گػتسؼ اقتکبد داوؽ ثعىعیعبن‪ ،‬تعىعرعیعم‬ ‫غًدایزی فدبلی َب‪ ،‬ازتقبی تًاومىدی ی َمافصایی کػتیکبزَب‪ ،‬گػتعسؼ‬ ‫تدبمالت ثیهالمللی ی اقالح حکمساوی ثوؽ قىد ‪ ،‬مددن ی تجبزت ‪.‬ایعه‬ ‫زاَجسدَب مُم تسیه تغییساتی کٍ ثبید ز دَىد تب اَدا محقق ؾًد زا ثعیعبن‬ ‫میکىىد‪.‬غبشکبز َبی ثوؽ قىد ‪ ،‬مددن ی تجبزت ثبید دز زاغعتعبی ایعه‬ ‫زاَجسدَب ثٍطًز کبمل ثبشوگسی ؾًود‪.‬‬ ‫غید ورب الدیه مًغًی‪ ، ،‬ثب اؾعبزٌ‬ ‫ثٍ قفس ؾدن فًتی َبی کعسیوعب دز‬ ‫زیشَبی اخیس‪ ،‬افصیدۺ پیگیعسی َعبی‬ ‫زئیع جمًُز ثسای مجبزشٌ ثب ثیمبزی‬ ‫کسیوب‪ ،‬اش ایلیه زیشی کبز دز پػ زیبغ جمًُزی اغبش ؾد‪.‬‬ ‫یی ادامٍ دادۺ عملکسد مثج یشازت ثُداؾ دز تامیه ی تعًلعیعد یاکػعه‬ ‫کسیوب ثب اتوبذ غیبغ َبی َمػً ی َمبَىگ اجسایی ؾد‪.‬‬ ‫غوىگًی َیئ زئیػٍ مجلع تبکید کسدۺ ؾبَد ثًدیم زئیع جعمعُعًز دز‬ ‫زیشَبی اغبش کبز دیل غیصدَم اش طسیق گفتگًَبی تلفعىعی ثعب زوغعبی‬ ‫جمًُز کؿًزَبی موتلف‪ ،‬یاکػه مًزد ویبش کؿًز زا تامیه کسد‪.‬‬ ‫مًغًی ثب اؾبزٌ ثٍ عص دیل غیصدَم دز تًلید یاکػه‪ ،‬گف ۺ َم اکعىعًن‬ ‫جمًُزی اغالمی ایسان یک تًلید کىىدٌ مًفق دز تًلعیعد یاکػعه کعسیوعب‬ ‫اغ ‪.‬‬ ‫عهً کمیػیًن اقل وًد مجلع یبدایز ؾدۺ شمبوی کٍ زئیػی پػ زیبغ‬ ‫جمًُزی زا تحًیل گسف ‪ ،‬یندی کسیوب دز کؿًز یخیم ثًد امب ثب ثسوبمعٍ‬ ‫زیصی اقًلی َم اکىًن ؾبَد کىتسل ثیمبزی کسیوب دز کؿًز َػتیم‪.‬‬ ‫ٍصاست صٌؼت‪ ،‬هؼذى ٍ تتجتبست دس‬ ‫گضاسش تحَل خَد اػالم کشد ایتی‬ ‫حَصُ سْن ‪ 45‬دسصذی اص اضتتتیتبل‬ ‫کطَس سا بِ خَد اختصبظ دادُ است‪.‬‬ ‫سخٌگَی ّیئت سئیسِ هجلس گفتت‪:‬‬ ‫پیگیشی ّبی سئیس جوَْس ٍ ػولکشد‬ ‫هثبت ٍصاست بْذاضت دس تتمهتیتی‬ ‫ٍاکسی کشًٍتب‪ ،‬اص دستتتبٍسدّتبی‬ ‫هبًذگبس دٍلت سیضدّن است‪.‬‬ ‫ّیچگبُ هیض هزاکشُ سا تشن ًکشدُاین‬ ‫غوىگًی دیل ثب تاکید ثس ایهکٍ دیل حعبمعی‬ ‫مػتاجسان اغ ی ثٍ وفع دَکَبی پبیعیعه یزید‬ ‫کسدٌ‪ ،‬دز عیه حبل خبطسوؿبن کسد کٍ ثعدعهعی‬ ‫کبزَبی دیگسی کٍ ثبیددزایه حًشٌ اوجب ؾعًد‪،‬‬ ‫دز حًشٌ اختیبزات دیل ویػ امبدز دغتًز کبز‬ ‫ؾًزای َمبَىگی غسان قًاقسازگسفتٍ اغ ‪.‬ععلعی‬ ‫ثُبدزی جُسمی اظُبزداؾ ۺدیل دز اقالحبت‬ ‫اقتکبدی اخیس‪،‬اوتربز تًز کًتبٌ معدت زاداؾع‬ ‫یلی دز ثلىدمدت اوتربزدازیم زیؿعٍ َعبی تعًز‬ ‫کبَؽ یبثد‪.‬‬ ‫تًز شیس ‪ ۱۵‬دزقدی پیؽثیعىعی ؾعدٌ تعًغعط‬ ‫دیل ثوبطس ایه طسح‪،‬ثٍ تًز قجلی افصیدٌ ؾعدٌ‬ ‫اغ ‪ .‬الجتٍ تًز ایایل غبل ‪ ۱۴۱۱‬دز َفتعبد غعبل‬ ‫اخیس ثی غبثقٍ ثًدٌ؛ ان َعم تعًزمعی کعٍ طعی‬ ‫چُبزغبل ثیؽ اش ‪ ۳۵‬تب ‪ ۴۱‬دزقدثًدٌ اغع ‪.‬یی‬ ‫افصیدۺامبزَبی گمسک‪،‬یشازت ثُداؾ ی ثبوک‬ ‫مسکصی یق زیؾه اغ کٍ ثعسخعی مػعئعًزن‬ ‫دیل قجل‪ ،‬یازدات ایه حجم اش یاکػه زا تویل‬ ‫میداوػتىد‪ .‬زئیع جمًُز ثب غسان ثدهی کؿًزَب‬ ‫قحج کسد ی یق گراؾ تب ثوؽ شیعبدی اش‬ ‫مؿکالت حل ؾًد الجتٍ ثوؿعی َعم ثعٍ خعبطعس‬ ‫َمبَىگی ثیؿتس میبن دغتگبٌَبی داخلی ثًد‪.‬‬ ‫غوىگًی دیل ایه زا َم گف کعٍ دز دیزان‬ ‫ؾیًع کسیوب‪ ،‬ثسخی غیبغ َعب معًجعت رعبثع‬ ‫وگٍ داؾته وػجی قیم اجبزٌثُب ؾد یلی حبز ایه‬ ‫فىس فؿسدٌ‪ ،‬زَب ؾدٌ اغ ی ثٍ خبطس َمیه دیل‬ ‫ثب اثصازَبیی دزقدد کىتسل یندی اغ ‪.‬‬ ‫ثُبدزی جُسمی تاکید کسد کعٍ دیلع طعس‬ ‫مػتاجسان اغ یثىفع دَک َعبی پعبیعیعه یزید‬ ‫کسدٌ امب دز ادامٍ ایه وکتٍ زا َم مترکس ؾد کعٍ‬ ‫ثدهی کبزَبی دیگسدزحًشٌ اختعیعبزات دیلع‬ ‫ویػ یلی دزدغتًز کبز ؾًزای َمبَىگی غعسان‬ ‫قًا قساز گسفتٍ اغ ‪.‬‬ ‫یی تًنیح دادۺ اکىًن یک میلیًن ی ‪َ ۲۱۱‬عصاز‬ ‫مػکه دز مسحلٍ توکیف ؾسیع کبز َػتعىعد ی‬ ‫ؾبید اوتُبی امػبل ؾبَد ثُعسٌ ثعسدازی اش اوعُعب‬ ‫ثبؾیم؛ جبیبثی یک میلیًن مػکه َعم دز حعبل‬ ‫اوجب اغ ‪.‬غوىعگعًی دیلع گعفع ۺ دیلع‬ ‫جمًُزی اغالمی َیچ یق میص مراکسٌ زا تعسک‬ ‫وکسدٌ اغ ی دیل اغبغبً حق ی قالحی ودازد‬ ‫اش حقً مل ایسان عدیل کىد یلی َمصمعبن ثعب‬ ‫مراکسات‪ ،‬تًاومىدیَبیمبن زادز دیگس حًشٌَبی‬ ‫غیبغ خبزجعی معثعل تعدعبمعل ثعبکؿعًزَعبی‬ ‫َمػبیٍ فدبل کسدٌ ایم‪.‬یی افصیدۺ چعٍ خعبطعسات‬ ‫تلوی دزادیازموتلف وقل معی ؾعًدکعٍ ثعسخعی‬ ‫کؿًزَب امبدٌ تدبمل ثًدود ی مثالً چیه امعبدگعی‬ ‫غسمبیٍگرازی ‪ ۵۱‬میلیبزد دززی داؾ یلعی ثعٍ‬ ‫ان پؿ پب شدود؛ یب رمسٌ غًاح گعبشی تعًغعط‬ ‫مسد دیدٌ ؾد‪ .‬مدبملٍ ثُسد ‪ -‬ثُسد َمیه اغ یلعی‬ ‫دز دیل قجل ثب تًَم ایهکٍ ویبشی ثٍ اوُب ودازیم‬ ‫عملی وؿد‪.‬‬ ‫چیه َبزادی الیت الٍ ثبشازی‬ ‫دیشلدیسی قیفیل ایلٍ اچبزی‬ ‫امسیکبوی قبثبقلییب اش قبلیس‬ ‫یئس اوشیوً المبغیىب غبش چبلیس‬ ‫ثً یًخػًل ائل وئجٍ ثئلٍ ثایًدی؟‬ ‫یًش ایل یًلًن ییسمی ایلٍ یازیدی؟‬ ‫دئییلیس کی ایؿلییه دیس چیىلی لس‬ ‫ثبؾبزیقلی ایؽ ثیله دیس چیىلی لس‬ ‫ثایًک لسی ایؿلییسلس دیغسیدان‬ ‫قًزییًززز ائلی اگسی ایغسیدان‬ ‫دویبئیلٍ یبخؿی الًئس ائدیسلس‬ ‫ائللسیلٍ یبخؿی یًز گئدیسلس‬ ‫یًخػًللًغًن چیه کاکًوً قبشیسی‬ ‫ائلی ایچًن دیىا یًلًوً اچیسی‬ ‫عقل ایشییلٍ تبپیسی چیه ایػتگیه‬ ‫ایؿلٍ یئسیس ائلی ایچیه دیلگیه‬ ‫ثًتًن ائللس گئدٌ ثیلس ثً یًلً‬ ‫گئدولسغٍ گازٌ ثیلس ثً غًوً‬ ‫جبیگبُّب حک جوغاٍسی‬ ‫کبست سَخت سا ًذاسًذ‬ ‫سخٌگَی ٍصاست ًفت بب تبکیذ بش ایٌکِ ایی ٍصاستختبًتِ‬ ‫دستَسی بشای جوغ اٍسی کبست سَخت جبیتگتبُ ّتب‬ ‫صبدس ًکشدُ است‪ ،‬گفت‪ :‬دٍلت بشًبهِای بشای تتیتیتیتش‬ ‫لیوت ٍ سْویِ ًشخ ًذاسد‪.‬‬ ‫ؾسک ملی پبزیؽ ی پوؽ فسایزدٌَبی وفتی ایعسان‪،‬‬ ‫«علی فسیشودٌ »دز زاثطٍ ثعب ایعىعکعٍ یشازت وعفع‬ ‫ثسوبمٍای ثسای جعمعع کعسدن کعبزت َعبی غعًخع‬ ‫جبیگبٌدازان ودازد‪ ،‬گف ۺ مب تسجیح میدَیم مسد ثعب‬ ‫کبزت غًخ خًدؾبن ثىصیه اشاد زا مکس کىىد‪.‬‬ ‫یی دز خکًـ اخجبز یاقلٍ دز ایه زاغتب گف ۺ ثبیعد‬ ‫ثسزغی کىیم کٍ ایب گصازؼ جدی دز تُسان ی کعس‬ ‫یجًد دازد یب خیس؟‪.‬‬ ‫فسیشودٌ دز یاکىؽ ثٍ دز ثىس ایه خجس دز یعکعی اش‬ ‫جبیگبٌَبی غًخ کس ‪ ،‬گف ۺ ثٍ جبیگبٌ َعب اثعال‬ ‫ؾدٌ کٍ اجبشٌ جمعایزی کعبزت َعبی غعًخع زا‬ ‫ودازود‪ .‬مسد دز قًزت مؿبَدٌ تولف‪ ،‬ثعٍ ؾعسکع‬ ‫پوؽ فسایزدٌ َبی وفتی گصازؼ دَىد تب حتمبً ثسزغعی‬ ‫ی زغیدگی ؾًد‪.‬‬ ‫غوىگًی یشازت وعفع َعمعچعىعیعه دز خکعًـ‬ ‫قف َبی طًیلی کٍ دز مسشَب ثسای غعًخع گعیعسی‬ ‫ایجبد میؾًد‪ ،‬گف ۺ ایه قفَب مًجت اشاز معسد‬ ‫ؾدٌ اغ ‪.‬‬ ‫دیل ثسوبمٍای ثسای تغییس قیم ی غُمیٍ ودازد‬ ‫یی ثب ثیبن ایىکٍ دز مسشَب ثٍ دلیل اخعتعال قعیعمع‬ ‫ثىصیه‪ ،‬مسد ثب کبزت جبیگبٌدازان ثىصیه اشاد میشوىعد‬ ‫ی چىد کیلًمتس ان غًتس ایعه ثعىعصیعه زا ثعٍ فعسیؼ‬ ‫می زغبوىد‪ ،‬ثیبن کسدۺ ممکه اغ ؾًزای تامیه اغتعبن‬ ‫یب مساجع ایه چىیىی ثسای ثبشٌ َبی محدیدی خعًاغعتعٍ‬ ‫ثبؾد اش کبزت جبیگبٌ ثٍقًزت مًق اغتفبدٌ وؿًد‪.‬‬ ‫فسیشودٌ ثبز دیگس تبکید کسد مًنًع عد اجبشٌ معسد‬ ‫ثسای اغتفبدٌ اش غًخ جبیگبٌ ثىصیىی دز کس زا وعیعص‬ ‫پیگیسی خًاَد کسد ی مسد ویص می تًاوىعد ثعب ؾعمعبزٌ‬ ‫تمبظ ‪ ۵‬زقمی ‪ ۱۹۶۲۷‬تمبظ ثگیسود‪.‬‬ ‫غوىگًی یشازت وف دز خکًـ یاقدی ؾدن قیم‬ ‫اوسضی اظُبز کسدۺ ثىصیه ارسات زیاوی ثس جعبمعدعٍ دازد‬ ‫کٍ ؾبمل تفبیت قیم ی تاریس ان ثس قیم َبغ ‪ .‬ایعه‬ ‫مػئلٍ حػی وبمطلًه ثٍ مسد اوتقبل میدَد‪ ،‬لرا دیل‬ ‫ثسوبمٍ ای ثسای تغییس قیم ی غُمیعٍ ی افعصایعؽ وعس‬ ‫ودازد‪.‬‬ ‫فسیشودٌ دز اوتُب تبکید کسدۺ دیل َس ثسوبمٍای دز ایه‬ ‫شمیىٍ داؾتٍ ثبؾد‪ ،‬ثب مسد دز میبن میگرازد‪.‬‬ صفحه 1 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫اخجبس وَتبُ سیبسی‬ ‫تىشاس ادعبّبی ثی سٌذ ٍ هذسن علیِ ایشاى‪،‬‬ ‫اعتجبس سبصهبى هلل سا خذشِ داس هیوٌذ‬ ‫زثیط ؾشبز حقًم ثکط زض یاکطىطف ثطٍ گطعاضـ‬ ‫زثیطکد ؾبظمبن مسد‪ ،‬گدزو سکطاض ازفبَبی ثطی‬ ‫ؾىس ی مسض فسیٍ ایطان‪ ،‬افشجبض ؾبظمبن مسطد ضا‬ ‫ذسقٍ زاض میکىس‪.‬کبؽم غطیت اثبزی‪ ،‬مطقطبین‬ ‫امًض ثیهالمسد قًٌ قضبئیٍ ی زثیط ؾشبز حقًم ثکط‬ ‫جمًُضی اؾالمی ایطان‪ ،‬زض سًییشط وًقزو وطیطم‬ ‫وگبَی ثٍ گعاضـ زثیطکطد کطٍ کطمطشططاظیطک‬ ‫زضنس اظ وؾططار ایططان زضان لطحطبػ قطسٌ‪،‬‬ ‫کبفیؿز سب ازفبی یی زضذهًل ایه کٍ ایطه‬ ‫گعاضـ حبیی اعالفطبر اضائطٍ قطسٌ اظؾطًی‬ ‫زیلز ایطان ویع اؾز‪ ،‬ضز قًز‪.‬‬ ‫ٍاوٌش دیپلوبت اسشذ ایشاًی‬ ‫ثِ ادعبّبی اخیش پوپئَ‬ ‫حؿه کبؽمی قمی وًقزو اثطشطسا شَطه َطب ضا‬ ‫مقبنط کىیم‪ .‬زضیغگًیی ی دىُبوکبضی ثرکی اظ‬ ‫ییػگی امطیکبؾز‪ .‬عطجطیطقطی اؾطز کطٍ زض‬ ‫ؾیؿشمی ؾبالوٍ میسطیطًن َطب زالض َطسض ضفطز‬ ‫محبفؾز اظ دبمذئً می قًز‪ ،‬امط اقکبضا دطىطُطبن‬ ‫میقًز ی یاقىگشه کبضوبمٍ ؾطاؾط زضیک ذطًز‬ ‫اظ افغبوؿشبن سب امطیکبی جطىطًثطی ضا ثطب زضیک‬ ‫دطاکىی ثٍ سهًیط میککس‪.‬‬ ‫احتوبل تَافک ثب ایشاى دس هزاوشات ّستِ ای ّوچٌبى‬ ‫ٍجَد داسد‬ ‫یک مقبم امطیکبیی زض یظاضر ذطبضجطٍ ایطه‬ ‫ککًض زض گدشگًیی افالم کطز کٍ سًافق ثب ایطان‬ ‫َمچىبن زض زؾشطؼ اؾز‪.‬‬ ‫اخجبس وَتبُ حَادث‬ ‫*دسگیشی پلیس ثب لبچبلچیبى هَاد‬ ‫هخذس‪ /‬ستَاى دٍم صاسعی شْیذ شذ‬ ‫دوشنبه ‪ 03‬خرداد ‪ 03 *1031‬ژوئن ‪ 11 * 0300‬ذی القعده‪ * 1000‬سال سی و دوم ( اوتوز ایکینجی ایل ) * شماره ( سایی ) ‪2200 :‬‬ ‫هزاوشات؛‬ ‫ایشاى‪-‬تشووٌستبى‪ ،‬سٍی سیل تَسعِ هٌبسجبت تجبسی‪-‬التصبدی‬ ‫سبیِ سٌگیی هیشاث تشاهپ ثش دیپلوبسی ثبیذى دس لجبل ایشاى‬ ‫یک ضیظوبمٍ امطیکبیی زض گعاضقی مطغطط‬ ‫کطز ؾیبؾز َبی مرطه زیوبلس سططامطخ زض‬ ‫قجبل ایطان‪ ،‬ثٍ ؾٍ عطیق فمطسٌ زیطذطسطمطبؾطی‬ ‫ثبیسن ضا زض ظمیىٍ احیبی سًافق َؿشٍای ایططان‬ ‫ثٍ چبلف ککیسٌ اؾز‪.‬ضیظوبمطٍ وطیطًیطًض‬ ‫سبیمع زض گعاضقی زضثبضٌ سبثیط ؾیبؾطز َطبی‬ ‫مرطه زیلز زیوبلس سطامخ‪ ،‬ضئیؽ جمطُطًض‬ ‫دیکیه امطیکب ثط زیذسمبؾی زیلز ثطبیطسن زض‬ ‫قجبل ایططان‪ ،‬وطًقطزو فطًامطد ظیطبزی زض‬ ‫چکماوساظ ضی ثٍ افًل احیبی سًافق َؿطشطٍ ای‬ ‫‪ ۵۱۰۲‬زذیسىس‪ .‬امب قبیطس چطیطعی ثطٍ اوطساظٌ‬ ‫میطاص ضئیطؽ جطمطُطًض سططامطخ‪ ،‬ؾطط ضاٌ‬ ‫سالـ َبی زیلز ثبیسن مبوـ ایطاطبز وطکططزٌ‬ ‫اؾز‪.‬ویًیًض سبیمع میافعایسو مؿسمطب‪ ،‬ایطه‬ ‫اقبی سطامخ ثًز کٍ زض ؾبل ‪ ،۵۱۰۲‬اظ سًافطق‬ ‫َؿشٍای کٍ زض زیلز ثبضا ایثبمب مطصاکططٌ‬ ‫قسٌ ثًز‪ ،‬ذبضج قس ی ان ضا ثسسطیه سطًافطق‬ ‫ممکه ذًاوس‪ .‬امب کبضی کٍ ای کطز‪ ،‬ثیف سطط‬ ‫اظ مبوـ ایابز کطزن ثًز‪ .‬مقبمبر امطیکبیی ی‬ ‫سحسیدگطان میگًیىس‪ ،‬اقسامبر ای ثطٍ عطًض‬ ‫گؿشطزٌ ای سًان امطیکب ثططای مطصاکططٌ ثطب‬ ‫سُطان ضا ثٍ چبلف ککیس کٍ ذًاؾطشطٍ َطبیطی‬ ‫فطاسط اظ سًافق َؿشٍای مغط کطزٌ ی ضئطیطؽ‬ ‫جمًُض ثبیسن ثسین گطفشه امشیبظ ضاضطی ثطٍ‬ ‫اجبثز ان َب وکسٌ اؾطز‪.‬زض گطعاضـ ایطه‬ ‫ضیظوبمٍ امسٌ اؾزو سًافطق انطسطی ثططوطبمطٍ‬ ‫َؿشٍای ایطان ضا زض اظای کبَف سحطیمَطبی‬ ‫اقشهبزی افمبل قسٌ ثط ان کٍ اقشهبزـ ضا ثب‬ ‫مککد ضی ثٍ ضی کطٌ ثًز‪ ،‬محسیز مطی کططز‪.‬‬ ‫دؽ اظ ان کٍ اقبی سطامخ اظ سًافطق ذطبضج‬ ‫قس ی زیثبضٌ سحطیمَب ضا افمبل کططز‪ ،‬ایططان‬ ‫َم قطیؿ کطز ثٍ سرغطی اظ مطدطبز ان‪.‬ایطه‬ ‫گعاضـ مغط میکىسو ثب یجًز َیچ گطًوطٍ‬ ‫امشیبظی زض ظمیىٍ سًافقی جسیس ی دطیطکططفطز‬ ‫مسام ایطان ثٍ ؾمز سًامىسی َبی َؿطشطٍ ای‪،‬‬ ‫زیلز ثبیسن ممکه اؾز ماجًض قًز کٍ یطب‬ ‫ثذصیطز ایطان ؽطفیز ؾبذشه یطک ثطمطت ضا‬ ‫زاضز یب اقسامی وؾبمی اوابم زَطس کطٍ مطبوطـ‬ ‫اوابم زازن ایه کطبض قطًز‪ .‬مطًضطـ ایططان‬ ‫َمچىبن ایه اؾز کٍ ثطوبمطٍ َؿطشطٍ ای ان‬ ‫اَسافی نسحامیع ضا زوجبل می کطىطس‪ ،‬مطبوطىطس‬ ‫سًلیس ایعیسًح َبی دعقکی ثطای سکریم ی‬ ‫زضمبن ثیمبضی ‪.‬ویًیًض سبیمطع َطمطچطىطیطه‬ ‫وًقزو ضاثطر مبلی‪ ،‬ومبیىسٌ ییػٌ امطیکب زض‬ ‫امًض ایطان ‪ ،‬مبٌ دیف زض یک جسؿٍ اؾطشطمطبؿ‬ ‫زض کىگطٌ گطدطز‪ ،‬سططامطخ یطک ثطحططان‬ ‫َؿشٍ ای ثیًُزٌ ثطای ثبیسن ثط جبی گصاقطز‬ ‫ی فطنز حدؼ سًافق کم قسٌ اؾز‪.‬زض ازامٍ‬ ‫ایه گعاضـ امسٌ اؾزو مصاکطار زض ییطه‬ ‫ثطای احیبی سًافق َؿشٍ ای اظ ایاؾظ مطبضؼ‬ ‫زچبض یقدٍ قسٌ اؾز‪ .‬اوشًوی ثسیىکه‪ ،‬یظیطط‬ ‫امًض ذبضجٍ امطیکب‪ ،‬ضیظ زیقطىطجطٍ گطدطز‪،‬‬ ‫مقبمبر ایطان ثبیسن سهمیم ثگیطوس ی ثطبیطسن‬ ‫ذیسی ظیز ایه سهمیمگیطی ضا اواطبم زَطىطس‬ ‫کٍ ثجیىىس ایب میذًاَىس ثط اؾبؼ چیعی کطٍ‬ ‫مصاکطٌ قسٌ دیف ثطیوس یب وٍ ی ایه کطبض زض‬ ‫نًضسی کٍ ایطان ثرطًاَطس‪ ،‬مطی سطًاوطس ثطٍ‬ ‫ؾطفز اوابم ثگیطز‪.‬ویًیًض سبمیع وطًقطزو‬ ‫ایه مبٌ‪ ،‬دؽ اظ ان کٍ امطیکب ی مطشطحطسان‬ ‫اضیدبیی ان اظ ایطان ثٍ ذبعط فسم َمکبضی ثب‬ ‫ثبظضؾبن ثیه المسسی[اغاوؽ ثیهالمسسی اوططغی‬ ‫اسمی] اوشقبز کطزوس‪ ،‬مقبمبر سُطان ثب ذبمًـ‬ ‫ی ذبضج کطزن زیضثیهَبی وؾبضسطی اغاوطؽ‬ ‫زض سبؾیؿبر َؿشٍای ایه ککًض‪ ،‬اقسامبسکطبن‬ ‫ضا قسر ثرکیسوس‪ .‬ثسطیطىطکطه گطدطز‪ ،‬ایطه‬ ‫اقسامبر ایطان «زلگطمکىىسٌ »ویؿشىس‪.‬‬ ‫زض ازامٍ گعاضـ ایه ضیظوبمطٍ امطسٌ اؾطزو‬ ‫ضیظ ؾٍ قىجٍ‪ ،‬حؿیه امیطفجسالسطُطیطبن‪ ،‬یظیطط‬ ‫امًض ذبضجٍ ایطان گدطز کطٍ ایططان عطط‬ ‫جسیسی ثٍ امطیکب اضائطٍ کططزٌ اؾطز امطب‬ ‫جعئیبسی زض ایه ثبضٌ اضائٍ وکطز‪ .‬ای گطدطز‪،‬‬ ‫ایطان َیچ یقز اظ میع مصاکطٌ کىبض وککطیطسٌ‬ ‫اؾز ی ثط ایه ثبیض اؾز کطٍ مطصاکططار ی‬ ‫زیذسمبؾی ثُشطیه ضاٌ ضؾیسن ثٍ سًافقی ذًه‬ ‫ی ثب زیام اؾز‪.‬‬ ‫ایشاى اص هزاوشُ هٌطمی ٍ هجتٌی ثش ًتیجِ ّوَاسُ استمجبل هیوٌذ‬ ‫حؿیه امیطفجسالسُیبن یظیط امًض ذبضجٍ ککًضمطبن زض گطدطشطگطً ثطب‬ ‫جًظف ثًضل‪ ،‬مؿئًل ؾیبؾز ذبضجی اسحبزیٍ اضیدب گدزو ایططان اظ‬ ‫مصاکطٌ مىغقی ی مجشىی ثط وشیاٍ َمًاضٌ اؾشقطجطبل مطی کطىطس‪.‬حؿطیطه‬ ‫امیطفجسالسُیبن یظیط امًض ذبضجٍ ککًضمبن زض گدطشطگطً ثطب جطًظف‬ ‫ثًضل‪ ،‬مؿئًل ؾیبؾز ذبضجی اسحبزیٍ اضیدب گدز و ایطان اظ مطصاکططٌ‬ ‫مىغقی ی مجشىی ثط وشیاٍ َمًاضٌ اؾشقجبل می کىس‪.‬یظیط امطًض ذطبضجطٍ‬ ‫ککًضمبن ضمه قسضزاوی اظ سالـَبی اقبی ثًضل ثطای ضؾطیطسن ثطٍ‬ ‫سًافق ی اوشقبز اظ اقسامبر غیط ؾبظوسٌ ی قشبثعزٌ امططیطکطب زض نطسیض‬ ‫قغقىبمٍ زض قًضای حکبم اغاوؽ ثیه المسسی اوطغی اسمی‪ ،‬ی زض دطبؾطد‬ ‫ثٍ زضذًاؾز سسایم مصاکطار اؽُبض زاقزو سُطان اظ مصاکطٌ مىغطقطی‬ ‫ی مجشىی ثط وشیاٍ َمًاضٌ اؾشقجبل کطزٌ اؾز‪ ،‬امب ثطای ضؾیسن ثٍ سًافق‬ ‫ذًه ی دبیساض‪ ،‬ضطیضی اؾز عطف مقبثد ضفطشطبض َطبی زیگطبوطٍ ی‬ ‫مشىبقض ذًز ضا کىبض ثگصاضز‪.‬امیطفجسالسُیبن افعیزو مب ثقطس اظ نطسیض‬ ‫قغقىبمٍ زض قًضای حکبم اغاوؽ‪ ،‬وکبن زازیم کٍ اظ حطقطًم مطسطز‬ ‫فقت وکیىی ومی کىیم ی اگط امطیکب ثرًاَس ضفشبض غیطؾبظوسٌ ذًز ضا‬ ‫ازامٍ زَس‪ ،‬ثب دبؾد مشىبؾت مب مًاجٍ ذًاَس قس‪.‬یظیط امطًض ذطبضجطٍ‬ ‫ککًضمبن ساکیس کطزو مب َمچىبن مقشقسیم کٍ زیذسمبؾی ثطُطشططیطه ی‬ ‫مىبؾتسطیه مؿیط ی ضاٌ حد اؾز‪.‬امیطفجسالسُیبن افعیزو ایطان َیچگطبٌ‬ ‫اظ میع مصاکطٌ فبنسٍ وگطفشٍ اؾز‪ .‬ثٍ َمیه زلید َمًاضٌ زض گدشگًَب‪،‬‬ ‫اثشکبضار مُمی ضا ثطای ضؾیسن ثٍ سًافق مغسًه اضائٍ کطزٌ ایطم‪ .‬امطب‬ ‫ثبیس مصاکطٌ وشیاٍ ثرف ثبقس‪.‬جًظف ثًضل مؿئًل ؾیبؾز ذطبضجطی‬ ‫اسحبزیٍ اضیدب ویع زض ایه گدشگًی سسدىی ثب اثطاظ سمطبیطد ثططای سطسایم‬ ‫ایدبی وقف مثجز زض ضؾیسن ثٍ سًافق وُبیی اؽُبض زاقطزو ضاٌ ثططین‬ ‫ضفز اظ قطایظ کىًوی‪ ،‬دیگیطی زیذسمبؾی ی اجشىبه اظ اقسامبر غطیطط‬ ‫ؾبظوسٌ اؾز‪ .‬مؿئًل ؾیبؾز ذبضجی اسحبزیٍ اضیدب ثب اشفبن ثطٍ اضازٌ‬ ‫ؾبظوسٌ ایطان ثطای زؾشیبثی ثٍ سًافق ذًه ی دبیساض‪ ،‬اؽُبض زاقزو سطب‬ ‫ضؾیسن ثٍ سًافق زض ییه فبنسٍ ظیبزی وساضیم ی اکىًن ویطع ظمطبن ان‬ ‫اؾز کٍ گدشگًَب ماسزاً ی ثب ؾطفز اظ ؾط گطفشٍ قًز ی سالـ قطًز‬ ‫سب اظ افعایف سىف جسًگیطی قًز‪.‬ثًضل افعیزو امبزٌ ام سطب زض اؾططؿ‬ ‫یقز مؿبفی الظم ضا ثطای وید ثٍ وشیاٍ مًضز سًافق عطفَطب نطًضر‬ ‫زَم ‪.‬‬ ‫ووه هیذاى ثِ دیپلوبسی هَجت شذ ًفت سشلت شذُ خَد سا پس ثگیشین‬ ‫در پی درگیری مامًران با قاااااقانایاان ماًاد‬ ‫مخذر ستًان دیم جًاد زارعی بٍ درجاٍ ریایا‬ ‫شُادت وائل شذ‪.‬‬ ‫*ثبساى ّبی سیل اسب دس ثنٌنگن د‬ ‫هیلیَىّب ًفش سا اٍاسُ وشد‬ ‫َمسمان با بارش باراوُای مًسمی کاٍ ماىاا ا‬ ‫یسیعی از بىگالدش را در بر گریتٍ‪ ،‬میلیًوُا وفار‬ ‫مجبًر بٍ ترک خاوٍ َای خًد شذوذ‪َ .‬منىایاه‬ ‫ویریَای وظامی برای کمک رساوی باٍ اااد اٍ‬ ‫دیذگان بٍ مىا درگیر اعسام شذٌ اوذ‪.‬‬ ‫*ًضاع شخصی دس اًذیوشه سِ وشتِ ثش‬ ‫جب گزاشت‬ ‫مااعاااین امااىاایااتاای اوااتااظاااماای اسااتاااوااذاری‬ ‫خًزستان ضمه تاایایاذ ایاه خابار گافا‬ ‫سروشیبىان یک دستگاٌ خًدریی سًاری ساعتی‬ ‫ار‬ ‫قبل بٍ دلیل اختالیات شخصی بٍ سما‬ ‫مقابل شلیک کردٌ ی از صحىٍ یرار کردوذ‪.‬‬ ‫سیاسی‬ ‫‪2‬‬ ‫مقبین دبضلمبوی ضئیؽجمًُض گدطزو یقطشطی‬ ‫ودز کف مب ضا زظزیسوس میسان ثٍ کمک ثطٍ‬ ‫زیذسمبؾی امس ی سًاوؿشیم ثطب قطسضر فطمطد‬ ‫کىیم ی ودز ذًز ضا دؽ ثگیطیم‪.‬ؾیسمحطمطس‬ ‫حؿیىی مقبین دبضلمبوی ضئیؽ جمًُض گدطزو‬ ‫زیلز زض اثشسایی کٍ کبض ضا سحًید گططفطز‬ ‫مککالر ثؿیبضی زض ککًض یجًز زاقز اظ‬ ‫یجًز وقسیىگی ثی ؾبثقٍ ی ثطبال گططفطشطٍ سطب‬ ‫مؿبید ی مککالر اقطشطهطبزی کطٍ زیلطز‬ ‫ؾیعزَم اظ َمبن اثشسا سالـ کططز کطٍ ایطه‬ ‫مککالر ضا اظ میبن ثططزاضز‪.‬یی ازامطٍ زازو‬ ‫عجیقی اؾز یقشی زیلز زؾز ثٍ انال می‬ ‫ظوس ممکه اؾز مککالسی َم زض اغبظ کطبض‬ ‫ایابز قًز یلی زض وُبیز ثٍ ایه ثٍ ودـ مططزم‬ ‫سمبم ذًاَس قس‪.‬مقبین ضئیؽ جمًُض گدطزو‬ ‫الجشٍ اضسجبط ثب َمؿبیگبن ثٍ مقىبی ایه ویؿطز‬ ‫کٍ ثب ککًضَبی زیگط زویب سقطبمطد وطساقطشطٍ‬ ‫ثبقیم‪ ،‬ثطای ومًوٍ اضسجبط ذًثی ثیه ایططان ی‬ ‫وعیئال ایابز قسٌ ی قمب زیسیس کطٍ ضئطیطؽ‬ ‫جمًُض یوعیئال ثٍ ایطان امطس‪.‬الطجطشطٍ ثططذطی‬ ‫گمبن می کىىس کٍ یوعیئال یک ککًض فقطیطط‬ ‫اؾز امب زض ایه ککًض ؽطفیز َبی فؾیطمطی‬ ‫یجًز زاضز‪.‬‬ ‫اداسُ ول اهَص‬ ‫ٍ پشٍس‬ ‫یی زض ازامٍ ثب اقبضٌ ثٍ وقف میسان زض فطنٍ‬ ‫ؾیبؾز ذبضجی گدزو یقشی میسان ثٍ کمک‬ ‫زیذسمبؾی ثیبیس ایضبؿ ذیسی فطم می کطىطس‪،‬‬ ‫ثطای ومًوٍ زیسیس کٍ یقشی ودطشطکطف مطب ضا‬ ‫زظزیسوس میسان ثٍ کمک ثٍ زیذسمبؾی امس ی‬ ‫سًاوؿشیم ثب قسضر فمد کىیم ی ودز ؾططقطز‬ ‫قسٌ ذًز ضا دؽ ثگیطیم‪.‬مقطبین دطبضلطمطبوطی‬ ‫ضئیؽ جمًُض سبکیس کطزو امیسیاضیم ثب سقبمد‬ ‫ی َمطاَی ماسؽ اسدبقبر ذًثی ضخ زَس‪ ،‬مب‬ ‫یک مککالسی زاضیم کٍ کمشط کؿی حطبضطط‬ ‫ثًز ثطای حد اوُب زؾز ثکبض قًز یلطی زض‬ ‫ایه زیلز ثىب زاضیم ایه مککالر ضا اظ مطیطبن‬ ‫ثطزاضیم‪.‬حؿیىی گدزو اقبی ضئیؿی افطشطقطبز‬ ‫زاضوس مسیطان ثبیس قطجطبوطٍ ضیظ ثططای حطد‬ ‫مککالر سالـ کىىس ی اظ ؾًیطی ثطب کؿطی‬ ‫فُس اذًر ثؿشٍ وکسٌ ی اگط مسیطان زض کطبض‬ ‫جسی وجبقىس‪ ،‬قغقب کىبض گصاقشٍ ذًاَىس قس‪.‬‬ ‫تشووٌستبى هسیش تشاًضیت ایشاى ثِ اسیبی هیبًِ‪ ،‬چیی ٍ سٍسیِ‬ ‫فضً کمیؿیًن نىبیـ ی مقبزن ماسؽ قًضای اؾالمی گدزو سطکمىؿشطبن‬ ‫مؿیط سطاوعیز کبالَبی مب ثٍ ؾبیط ککًضَبی اؾیبی میبوٍ ی مىغقٍ ی مؿطیطط‬ ‫ضیسی جمًُضی اؾالمی ایطان ثٍ ضیؾیٍ اؾز‪ ،‬میسًان ثطای سطاوعیز کطبال‬ ‫ثیه ایطان ی چیه ویع اظ کطیسیض سطکمىؿشبن اؾشدبزٌ کطز‪ .‬فسی اکجط کطیمی‬ ‫زض گدز ی گً ثب ذجطوگبض دبضلمبوی ایطوب زض مًضز زیذسطمطبؾطی اقطشطهطبزی‬ ‫زیلز ؾیعزَم ی سمطکع ثط اضسقبی ضیاثظ ثب َمؿبیگبن گدطزو ؾطیطبؾطز‬ ‫کسی ی مؿشمط جمًُضی اؾالمی ایطان‪ ،‬ثطقطاضی اضسجبط ی افعایف سقبمد ثطب‬ ‫ککًضَبی َمؿبیٍ اؾز کٍ زض زیلز ؾیعزَم ضیوس ضی ثطٍ ضقطس ان ضا‬ ‫قبَس َؿشیم‪.‬فضً کمیؿیًن نىبیـ ی مقبزن ثب ثیبن ایىکٍ زض َمیطه قطبلطت‬ ‫ضیاثظ گؿشطزٌ ای ثیه ایطان ثب سطکمىؿشبن اظ ظمبن اؾطشطقطالل ایطه ککطًض‬ ‫یجًز زاقشٍ کٍ الجشٍ زض گصض ظمبن ثب فططاظ ی فططیزَطبیطی مطًاجطٍ قطسٌ‬ ‫اؾز‪،‬گدزو مشبؾدبوٍ زض زیلز گصقشٍ‪،‬ضیاثظ ایطان ی سططکطمطىطؿطشطبن ثطب‬ ‫مککالسی مًاجٍ قس‪ .‬اذشالف ایطان ی سطکمىؿشبن زضثبضٌ قیطمطز گطبظ ثطٍ‬ ‫مًضًؿ چبلکی ثیه زی ککًض سجسید قس کٍ ؾطاوابم ان کبَطف قطسیطس‬ ‫اضسجبط ثیه زی ککًض ثًز‪.‬ایه ومبیىسٌ ماسؽ اضبفٍ کطزو ثب ضییکطز جسیطس‬ ‫زیلز ؾیعزَم زض سقًیز زیذسمبؾی اقشهبزی ی ثُجًز ضیاثظ ثب ککًضَطبی‬ ‫َمؿبیٍ ی مىغقٍ‪ ،‬ضیاثظ فطامًـ قسٌ ایطان ی سطکمىؿشبن دؽ اظ ضفطز ی‬ ‫امسَبی کٍ زض ؾغح ضیؾبی جمًُض زی ککًض اوابم قس‪ ،‬ثٍ ثمط وکؿز ی‬ ‫احیبء ی سقًیز قس‪.‬کطیمی سهطیح کطزو سطکمىطؿطشطبن مؿطیطط سططاوطعیطز‬ ‫کبالَبی مب ثٍ ؾبیط ککًضَبی اؾیبی میبوٍ ی مىغقٍ ی مؿیط ضیسی جمًُضی‬ ‫اؾالمی ایطان ثٍ ضیؾیٍ اؾز‪ .‬حشی میسًان ثطای سطاوعیز کبال ثیه ایطان ی‬ ‫چیه ویع اظ کطیسیض سطکمىؿشبن اؾشدبزٌ کطز‪.‬یی ازامٍ زازو زض مقطبثطد َطم‬ ‫سطکمىؿشبن اظ مؿیط سطاوعیشی ایطان می سًاوس ثُطٌ مىس قًز‪ .‬الطجطشطٍ ؾطًاح‬ ‫گبظی کٍ ثیه ایطان‪ ،‬جمًُضی اشضثبیابن ی سطکمىطؿطشطبن یجطًز زاضز ی‬ ‫َمچىیه نبزضار ثطم اظ جمسٍ ؽطفیز َبی ثبلقًٌ‪ ،‬افطعایطف سطقطبمطد ثطب‬ ‫سطکمىؿشبن اؾز‪.‬فضً کمیؿیًن نىبیـ ی مقبزن ماسؽ قًضای اؾطالمطی‬ ‫یبزایض قسو دیف اظ ایه جمًُضی اؾالمی ایطان سالـَبیی ثطای اؾشطدطبزٌ‬ ‫اظ ؽطفیزَبی زیذسمبؾی اقشهبزی ایىچٍ ثطین ثب ککًضَبی سطکمطىطؿطشطبن‪،‬‬ ‫ضیؾیٍ ی قدقبظ زاقشٍ اؾز کٍ ؽطفیز ثؿیبض ثبالیی ثطای سًؾقٍ اضسجبط ثیطه‬ ‫زی ککًض محؿًه می قًز‪.‬کطیمی سهطیح کطزو ثُجًز اضسطجطبط سطاطبضی‬ ‫ایطان ی سطکمىؿشبن میسًاوس حام سجبزالر زی ککًض ضا ثٍ ‪ ۰۱‬میسیطًن سطه‬ ‫کبال ثطؾبوس‪.‬یی ضیوق سابضر مطظی ضا اظ معایبی سقًیز ضیاثطظ ایططان ی‬ ‫سطکمىؿشبن ذًاوس ی اؽُبض زاقزو اظ ؾطگیطی فقبلطیطز َطبی سطاطبضی ی‬ ‫سطاوعیشی زض مطظَبی قمبلی ی سًؾقٍ َمکبضیَب زض اؾشبنَطبی مططظی اظ‬ ‫زیگط محًضَبی مُم ؾدط ؾطزاض ثططزی مطحطمطساف‪ ،‬ضیطیطؽ جطمطُطًض‬ ‫سطکمىؿشبن ثٍ ایطان ثًز‪ ،‬کٍ زیذسمبؾی زقیق زیلز ؾیطعزَطم ثطٍ نطًضر‬ ‫کبمد ان ضا ضنس کطزٌ اؾز‪.‬ایه ومبیىطسٌ مطاطسطؽ ذطبعططوکطبن کططزو‬ ‫امیسیاضیم ثب ضییکطز مثجشی کٍ زیذسمبؾی اقشهبزی زیلز ایز اهلل ضییطؿطی‬ ‫زض دیف گطفشٍ اؾز‪ ،‬فالیٌ ثط افعایف سقبمالر ثیه زی ککطًض ایططان ی‬ ‫سطکمىؿشبن‪ ،‬قبَس اثطثرکی ان زض اقشهبز ککًض ثبقیم‪.‬ثٍ گطعاضـ ایططوطب‪،‬‬ ‫ؾطزاض ثطزی محمساف ضییؽ جمًُض سطکمىؿشبن ‪ ۵۲‬ذطزازمطبٌ ثطٍ ایططان‬ ‫ؾدط کطز ی زض ظمیىٍ سحکیم ی اضسقبی َمکبضی زی ککًض زض حًظٌ اوطغی‪،‬‬ ‫سابضر ی ثبظضگبوی چىس ؾىس ی سدبَموبمٍ َمکبضی ثیه سُطان ‪ -‬فکق اثطبز‬ ‫ثٍ امضب عطفیه ضؾیس‪.‬‬ ‫اشٌبئی ثب وشَسّبی دهَوشاتیه‬ ‫ًشٍط‬ ‫استبى ارس ثبیجبى ششلی‬ ‫اگْی هضایذُ‬ ‫اداسُ ول اهَص ٍ پشٍس استبى ارسثبیجبى ششلی الذام ثِ ثشگضاسی هضایذُ دس هَاسد ریل ٍ اص طشیک سبهبًِ تذاسوبت الىتشًٍینىنی‬ ‫دٍلت(ستبد)جْت ٍاگزاسی ثِ اشخبص حمیمی ٍ حمَلی ٍاجذ ًوَدُ است‪:‬‬ ‫هَضَع هضایذُ‪:‬الف)چوی ٍسصشی هصٌَعی اسدٍگبُ الغذیش ه)ثَفِ اسدٍگبُ الغذیش‬ ‫هحل دسیبفت اسٌبد هضایذُ‪:‬‬ ‫دسگبُ سبهبًِ تذاسوبت الىتشًٍیىی دٍلت(ستبد)ثِ ًشبًی ‪www.setadiran.ir‬الصم است هضایذُ گشاى دس صَست عذم عضَیت لجلی هشاحل‬ ‫ثجت ًبم دس سبیت هزوَس ٍ دسیبفت گَاّی اهضبی الىتشًٍیىی سا جْت ششوت دس هضایذُ هحمک سبصًذ‪.‬‬ ‫تبسیخ اًتشبس دس سبهبًِ ستبد‪ :‬سبعت ‪ 15‬سٍص دٍشٌجِ ‪1401/03/30‬‬ ‫هْلت دسیبفت اسٌبد هضایذُ اص سبهبًِ ستبد‪ :‬اص سبعت‪ 15:30‬هَسخِ ‪ 1401/03/30‬لغبیت سبعت‪ 11‬هَسخِ ‪1401/04/02‬‬ ‫هْلت ثبسگزاسی اسٌبد ٍ لیوت دس سبهبًِ ستبد‪:‬اص سبعت ‪ 15‬هَسخِ ‪ 1401/03/30‬لغبیت سبعت ‪ 11‬هَسخِ ‪1401/04/14‬‬ ‫تبسیخ ثبصگشبیی‪ :‬سبعت ‪ 9‬سٍص چْبسشٌجِ هَسخِ ‪1401/04/15‬‬ ‫اعتجبس پیشٌْبد لیوت‪.1401/01/15 :‬‬ ‫اط عبت توبس دستگبُ هضایذُ گضاس جْت دسیبفت اط عبت ثیشتش دس خصَص اسٌبد هضایذُ ٍ اسائِ پبوتْبی الف‪ :‬ادسس تجشیض‪ -‬خینبثنبى‬ ‫استش جٌَثی‪ -‬خیبثبى ًیشٍی اًتظبهی‪ -‬طجمِ اٍل‪ -‬اتبق‪-110‬وبسشٌبسی اهَس لشاسداد (حجیجی)‪ ،‬تلفی توبس‪35290214:‬‬ ‫اداسُ اهَس سفبّی ٍ پشتیجبًی اداسُ ول اهَص‬ ‫‪*1/12‬شٌبسِ اگْی‪ *1338310:‬تبسیخ اًتشبس‪*1401/03/30:‬سٍصًبهِ اسن‬ ‫ٍ پشٍس‬ ‫استبى ارسثبیجبى ششلی‬ ‫ایب وطیغ ثی وقم سطیه ککًض جُبن اؾز؟ ایه ککًض ثؿیبض ظیجب‪ ،‬ثطیسمىس‪،‬‬ ‫قبز ی دط اظ مطزمی جصاه اؾز کٍ قبعی قسن ثب ان َب لصر ثرف سطط اظ‬ ‫حس سهًض قمبؾز‪ .‬ایه ککًض اکىًن ی ثطط اؾطبؼ ضزٌ ثطىطسی مطاسطٍ‬ ‫اکًوًمیؿز زض نسض زمًکطاسیک سطیه ککًضَبی جُبن قططاض زاضز کطٍ‬ ‫ثؿیبضی اظ مب ضا ثطای اقبمز زض ایه ککًض یؾًؾٍ می ومبیس امطب ایطه امطط‬ ‫امکبوذصیط ویؿز ظیطا وطیغ یکی اظ ؾرز سطیه ی ثؿشٍ سطیه قًاویه جطُطبن‬ ‫زض ظمیىٍ مُبجطر ی مُبجط دطصیططی ضا زاضز‪ .‬سطجطقطیطز ایطه ککطًض اظ‬ ‫زمًکطاؾی زض قبلت َبی مشقسزی مشجسًض می قًز؛ ثطای مطثطبل ؾطیطؿطشطم‬ ‫اوشربثبر زض ایه ککًض ثؿیبض دیکطفشٍ ثًزٌ ی اضای سمبمی قُطیوسان اذص ی‬ ‫مُم اوگبقشٍ می قًز‪ .‬مکبضکز ؾیبؾی مطزم وطیغ ثؿیبض ثبالؾز کٍ وکطبن‬ ‫می زَس مطزم ضای زازن ی سقییه ؾطوًقز ککًضقبن ضا ثٍ َط چیع زیگطی‬ ‫سطجیح می زَىس‪.‬‬ صفحه 2 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫اخثار‬ ‫*هْذی ترزگر هرزتاى اّری تِ ضْادت رسیذ‬ ‫دیشىبٍ ‪ 03‬خرداد ‪ 03 * 1031‬ژیئه ‪ 11 * 0300‬ری القعذٌ‪ * 1000‬سال سی ی دیم ( ایتًز ایکیىجی ایل ) * شمارٌ ( سایی ) ‪2200 :‬‬ ‫تْیٌِ سازی هصرف اب کطاٍرزی در اررتایجاى ضرقی‬ ‫ًیازهٌذ حرکت جْادی است‬ ‫استانها‬ ‫‪3‬‬ ‫عکس رٍز‬ ‫استاوذار ارربایجان شرقی با بیان ایه کٍ یکی از ایلًیت َای استتتان‬ ‫تامیه بحث اب است گفت‪ :‬مصرف اب در بخش کشایرزی ارربایجان‬ ‫شرقی اوچىان کٍ بایذ بُیىٍ وبًدٌ ی بُبًد ایه شرایط ویازمىذ حترکتت‬ ‫جُادی است‪.‬‬ ‫ـشٔب٘ذاس ػشدؿت دس ارسثبیزب٘غؽغشثغف ٌغفغت‪۶‬‬ ‫یىف اص ٘یش‪ٞٚ‬بی ایٗ ‪ٔ ًٙٞ‬شصی ایٗ ؿ‪ٟ‬شػتغبٖ‬ ‫ثشاحشا٘فزبس ٔیٗ ثغ‪ ٝ‬ؿغ‪ٟ‬غبدس سػغیغذنِغمغٕغبٖ‬ ‫خؼش‪ٚ‬پ‪ٛ‬ساظ‪ٟ‬بسوشد‪ ۶‬ایٗ ٘یش‪ٚ‬ی ‪ٞ‬غ‪ٙ‬غً ٔغشصی‬ ‫ػشدؿت اػت‪ٛ‬اس د‪ٔ ْٚ‬غ‪ٟ‬غذی ثغشصٌغش اصا‪ٞ‬غبِغف‬ ‫ؿ‪ٟ‬شػتبٖ ا‪ٞ‬ش دسارسثبیزب٘ـشلف اػت و‪ ٝ‬ثبٔذاد‬ ‫أش‪ٚ‬ص ثش احشا٘فزبسٔیٗ ث‪ ٝ‬ؿغ‪ٟ‬غبدس سػغیغذن‪ٚ‬ی‬ ‫اـض‪ٚ‬د‪ ۶‬ایٗ ٘یش‪ٚ‬ی وبدسی اصعغ‪ٛ‬أغُ ٌغش‪ٞٚ‬غبٖ‬ ‫ٔشصی ثی‪ٛ‬ساٖ اص ت‪ٛ‬اثع ایٗ ؿ‪ٟ‬شػتبٖ ث‪ٛ‬د وغ‪ ٝ‬دس‬ ‫حیٗ ارشای ٌـت ‪ ٚ‬وٕیٗ دس ح‪ٛ‬اِف یغبدٔغبٖ‬ ‫ؿ‪ٟ‬ذای ثّفت ث‪ ٝ‬س‪ٚ‬ی ٔیٗ سـت‪ ٚ ٝ‬ث‪ ٝ‬دسر‪ ٝ‬سـیغع‬ ‫ؿ‪ٟ‬بدس ٘بیُ أذن‬ ‫*اصٌاف هتخلف تا ًصه تٌر تِ هردم هعرفی‬ ‫هی ضًَذ‬ ‫ٔذیشوُ تعضیشاس حى‪ٔٛ‬تف ارسثبیزغبٖ ؿغشلغف‬ ‫ٌفت‪ ۶‬ثب ارشای طشح ‪ٚ‬یظ‪ ٜ‬اػتفبد‪ ٜ‬اص اختیغبساس‬ ‫رذیذ ٔلغ‪ٛ‬ه ػغشاٖ لغ‪ٛ‬ادساػغتغبٖفاکغ‪ٙ‬غبؾ‬ ‫ٔتخّؿ ‪ٚ‬ـشکت طّت ثب٘لت ثغ‪ٙ‬غشتغخغّغؿ ثغش‬ ‫دسه ‪ٚ‬احذک‪ٙ‬فف ا٘‪ٟ‬بفث‪ٔ ٝ‬شدْ ٔعشـف ٔفؿ‪٘ٛ‬ذن‬ ‫*هذیرکل‪ :‬پست اررتایجاىضرقی از لحاظ‬ ‫کیفیت خذهات رتثِ ترتر را دارد‬ ‫عبثذیٗ خشّْ اظ‪ٟ‬بس وشد‪ ۶‬یىف اص اکّف تغشیغٗ ا‪ٞ‬غذاؾ اػغتغب٘غذاس ‪ٚ‬‬ ‫ثخؾ ‪ٞ‬بی ٔختّؿ اػتبٖ ثبیذ دس ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬وـب‪ٚ‬صی ثغبؿغذ ‪ ٚ‬رغبیغٍغب‪ٜ‬‬ ‫وـب‪ٚ‬سصی ثبیذ ثیؾ اص ایٗ دس ارسثبیزبٖ ؿشلغف ٔغ‪ٛ‬سد تغ‪ٛ‬رغ‪ ٝ‬لغشاس‬ ‫ٌیشدن‪ٚ‬ی اـض‪ٚ‬د‪ٌٕ ۶‬ـذ‪ ٜ‬اکّف ثخؾ ػبص٘ذٌف ‪ ٚ‬وـغب‪ٚ‬سصی وـغ‪ٛ‬س‬ ‫‪ٕٞ‬بٖ س‪ٚ‬حی‪ ٚ ٝ‬اٍ٘یض‪ ٜ‬ر‪ٟ‬بدی اػت و‪ ٝ‬ایٗ س‪ٚ‬حی‪ ٝ‬ثغعغذ اص ادؼغبْ ثغب‬ ‫ثخؾ وـب‪ٚ‬سصی تخللف تش ؿذ‪ ٚ ٜ‬او‪ ٖٛٙ‬ثبیذ ‪ٕٞ‬شا‪ ٜ‬ثب ایٗ س‪ٚ‬حی‪ٚ ٝ‬‬ ‫تخلق ثبال دس ایٗ عشک‪ ٝ‬ـعبِیت و‪ٙ‬یٓن‬ ‫‪ٚ‬ی ثب ثیبٖ ایٗو‪ ٝ‬ثخؾ وـب‪ٚ‬سصی ا٘چ‪ٙ‬بٖ و‪ ٝ‬ثبیذ ربیٍب‪ ٜ‬خ‪ٛ‬د سا دس‬ ‫وـ‪ٛ‬س پیذا ٘ىشد‪ ٜ‬اػتف اظ‪ٟ‬بس وشد‪ ۶‬یىف اص حغّغمغ‪ٞ ٝ‬غبی ٔغفغمغ‪ٛ‬د‪ٜ‬‬ ‫وـب‪ٚ‬سصی دس ط‪ َٛ‬تبسیخف عغذْ ‪ٚ‬س‪ٚ‬د یغب ‪ٚ‬س‪ٚ‬د ضغعغیغؿ ثغخغؾ‬ ‫خل‪ٛ‬کف ث‪ٔ ٝ‬ؼئّ‪ ٝ‬وـب‪ٚ‬سصی ث‪ٛ‬د‪ ٚ ٜ‬ثب ‪ٚ‬ر‪ٛ‬د ظشـیت‪ٞ‬بی ٔ‪ٛ‬رغ‪ٛ‬د دس‬ ‫وـب‪ٚ‬سصیف ثخؾ خل‪ٛ‬کف دس ایٗ خل‪ٛ‬ف ضعیؿ عُٕ ٔفو‪ٙ‬ذن‬ ‫خشّْ ٌفت‪ ۶‬دس ػبِف و‪ٔ ٝ‬ضیٗ ث‪ ٝ‬ػبَ ت‪ِٛ‬یذ ‪ ٚ‬دا٘ؾ ث‪ٙ‬یبٖ اػغت ثغبیغذ‬ ‫ثش٘بٔ‪ ٝ‬اػبػف ثشای ایٗ ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬اتخبر ؿ‪ٛ‬د ‪ٔ ٚ‬ـىالس ثخؾ وـغب‪ٚ‬سصی‬ ‫ؿ‪ٙ‬بػبیف ؿذ‪ ٚ ٜ‬تؽییشاس ٔ‪ٛ‬سد٘یبص دس صیشثخؾ ‪ٞ‬بی ٔخغتغّغؿ ا٘غزغبْ‬ ‫ثٍیشدن‪ٚ‬ی اظ‪ٟ‬بس وشد‪ ۶‬یىف اص ا‪ٞ‬ذاؾ ػفش سیبػت رٕ‪ٟٛ‬سی تىٕغیغُ‬ ‫ؿجى‪ ٝ‬پبیبه ػذ‪ٞ‬بی ػ‪ٟٙ‬ذف ایذ‪ٚ‬ؼٕ‪ٛ‬ؽف لش‪ٜ‬چبیف اسع ‪ ٚ‬خذااـشیغٗ‬ ‫ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬و‪ ٝ‬ثبیؼتف دس ایٗ ساػتب ٌبْ‪ٞ‬بی اػبػف ثشداسیٓ؛ ایٗ س‪ٚ‬یىشد دس‬ ‫خل‪ٛ‬ف ػذ‪ٞ‬بی ٘یٕ‪ ٝ‬تٕبْ حبرفالس چبیف ؿ‪ٟ‬یذ ٔذ٘ف ‪ ٚ‬ؿ‪ٟ‬شیبس ٘یغض‬ ‫پیٍیشی ٔفؿ‪ٛ‬دن ‪ٚ‬ی اـض‪ٚ‬د‪ ۶‬ثش اػبع ثشسػف‪ٞ‬بی ا٘غزغبْ ؿغذ‪ٜ‬ف اٌغش‬ ‫طشح‪ٞ‬بی اثیبسی ٔىب٘یض‪ ٚ ٜ‬تحت ــبس اػتبٖ عّٕیبتف ؿ‪ٛ‬دف ثغیغؾ اص‬ ‫‪ٞ ۱۱‬ضاس ‪ٞ‬ىتبس ٔز‪ٟ‬ض ث‪ ٝ‬اثیبسی‪ٞ‬بی ٔذسٖ ؿذ‪ ٚ ٜ‬ثب اـضایؾ ت‪ِٛ‬یذ ‪۱۱۱‬‬ ‫‪ٞ‬ضاس ت‪ٙ‬ف ٔحل‪ٛ‬الس وـب‪ٚ‬سصی ثشای ‪ٞ ۲۰‬ضاس ٘فش اؿتؽبِضایغف ا٘غزغبْ‬ ‫ٔفٌیشدنخشّْ دس ادأ‪ ٝ‬ثب اؿبس‪ ٜ‬ث‪ٕٞ ٝ‬شا‪ٞ‬ف ٔزٕ‪ٛ‬ع‪ ٝ‬رغ‪ٟ‬غبدوـغب‪ٚ‬سصی‬ ‫اػتبٖ دس ثحج ارشای ػیبػت ٔشدٔف ػبصی یبسا٘‪ٞ ٝ‬بف ٌغفغت‪ٔ ۶‬غب ثغب‬ ‫ت‪ٛ‬ػع‪ٌّ ٝ‬خب٘‪ٞ ٝ‬بف ت‪ٛ‬ػع‪ ٝ‬ث‪ٟ‬ش‪ ٜ‬ثشداسی اص اساضف وغ‪ٔ ٝ‬غتغىغف ثغ‪ ٝ‬اه‬ ‫س‪ٚ‬دخب٘‪ٞ ٝ‬ؼت‪ٙ‬ذف ث‪ٟ‬ج‪ٛ‬د ‪ٚ‬ضعیت اثیبسیف ٔشٔت لغ‪ٙ‬غ‪ٛ‬اسف طغشح ‪ٞ‬غبی‬ ‫تؼ‪ٟ‬یالتف صیشثخؾ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬ننن ث‪ ٝ‬د٘جبَ ایٗ ‪ٞ‬ؼتیٓ و‪ ٝ‬ضشیت ٔىب٘یضاػی‪ٖٛ‬‬ ‫ایجاد هخسى ‪ّ ۰۲۲‬سار هتر هکعثی‬ ‫در قاله پرٍشُ ریٌگ اتی تثریس‬ ‫ٔذیشوُ پؼت ارسثبیزبٖؿشلف ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ىغ‪ ٝ‬اص‬ ‫ِحبظ ویفیت تٕبْ ػبَ ‪ ۰۰۱۱‬ستج‪ ٝ‬ا‪ َٚ‬یغب د‪ْٚ‬‬ ‫سا وؼت وشد‪ ٜ‬ایٓف ٌفت‪ ۶‬دس اسدیج‪ٟ‬غـغت ٔغب‪ٜ‬‬ ‫أؼبَ ٘یض ستج‪ ٝ‬د‪ ْٚ‬ویفیت خذٔبس پؼتف سا دس‬ ‫وُ وـ‪ٛ‬س وؼت وشد‪ ٜ‬ایٓن‬ ‫گسارش‬ ‫پست اررتایجاىضرقی از لحاظ کیفیت خذهات‬ ‫رتثِ ترتر را دارد‬ ‫اػتبٖ سا اص ‪۳‬ن‪ ۲‬ث‪ ٝ‬ثبالی ػ‪ ٝ‬ثشػب٘یٓ ‪ٌ ٚ‬بٔف اػبػف دس ساػتبی اعتالی‬ ‫ثخؾ وـب‪ٚ‬سصی اػتبٖ ثشداسیٓن‪ٚ‬ی ثب اؿبس‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬پیؾ ثغیغ‪ٙ‬غف اعغتغجغبسی‬ ‫ثشای ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬خذٔبس وـب‪ٚ‬سصی دس ػفش سیبػت رٕ‪ٟٛ‬سیف اظ‪ٟ‬بس وشد‪۶‬‬ ‫عّٕیبتف ؿذٖ ا‪ٞ‬ذاؾ ٔ‪ٛ‬سد٘ ش دس ثخؾ‪ٞ‬بی ٔختّؿ ٘یبصٔ‪ٙ‬ذ یه وبس‬ ‫تخللف ػتبدی دس صیشٔزٕ‪ٛ‬ع‪ ٝ‬ر‪ٟ‬بدوـب‪ٚ‬سصی اػتن‪ٚ‬ی خبطش٘ـبٖ‬ ‫وشد‪ ۶‬دِیُ ایٗو‪ ٝ‬اسصؽ اـض‪ٚ‬د‪ ٜ‬اػتبٖ‪ٞ‬بیف ٔخُ وشٔبٖ ثیـتش اص اػغتغبٖ‬ ‫ٔب اػت ٘یض ٔشث‪ٛ‬ط ث‪ٕٞ ٝ‬یٗ وبس تخللف ٔفؿ‪ٛ‬دن ایٗ لجیُ اػتبٖ‪ٞ‬ب ثغب‬ ‫وبس‪ٞ‬بی تخللف و‪ ٝ‬ا٘زبْ ٔف د‪ٙٞ‬ذف ت‪ٛ‬ػع‪ ٝ‬ثؼیبس خ‪ٛ‬ثف دس صٔغیغ‪ٙ‬غ‪ٝ‬‬ ‫وـب‪ٚ‬سصی داس٘ذ أب ٔب ‪ٛٙٞ‬ص ؿب‪ٞ‬ذ تذا‪ ْٚ‬اٍِ‪ٞٛ‬بی وـت ٘بٔطّ‪ٛ‬ه دس‬ ‫ثشخف ٘مبط اػتبٖ ‪ٞ‬ؼتیٓناػتب٘ذاس ارسثبیزبٖ ؿشلف اـض‪ٚ‬د‪ ۶‬اعتجبسی ٘یغض‬ ‫دس ایٗ ساػتب پیؾ ثی‪ٙ‬ف ؿذ‪ ٜ‬اػتن ک‪ٙ‬ذ‪ٚ‬ق ت‪ٛ‬ػع‪ ٝ‬حٕبیت اص ثغخغؾ‬ ‫وـب‪ٚ‬سصی ثبیذ ث‪ ٝ‬ؿىُ رذی ث‪ ٝ‬ایٗ ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع ‪ٚ‬س‪ٚ‬د یبثذ صیشا لؼغٕغت‬ ‫اع ٕف اص اعتجبس تبٔیٗ ٘‪ٟ‬بد‪ ٜ‬اص ایٗ طشیک ٔیؼش ٔفؿ‪ٛ‬دن‪ٚ‬ی ادأغ‪ ٝ‬داد‪۶‬‬ ‫ٔف ت‪ٛ‬اٖ ث‪ ٝ‬ربی وبٔی‪ ٖٛ‬اص پتب٘ؼیُ حُٕ ‪٘ ٚ‬مُ سیغّغف ثغشای ا٘غتغمغبَ‬ ‫٘‪ٟ‬بد‪ٞ ٜ‬بی دأف اػتفبد‪ ٜ‬وشدن‪ٚ‬ی اظ‪ٟ‬بس وشد‪ ۶‬س‪ٚ‬حی‪ ٝ‬ر‪ٟ‬بدی و‪ ٝ‬ثبعغج‬ ‫ؿذ ر‪ٟ‬بدػبص٘ذٌف ث‪ ٝ‬ع‪ٛٙ‬اٖ ؿزش‪ ٜ‬طیجی‪ ٝ‬تـىیُ یبثذف ثبیذ دس چّ‪ ٝ‬د‪ْٚ‬‬ ‫ا٘ماله اػالٔف دس ػبصٔبٖ ‪ٞ‬ب ‪ٟ٘ ٚ‬بد‪ٞ‬بی ٔختّؿ ٘‪ٟ‬بدی‪ ٝٙ‬ؿغ‪ٛ‬د تغب دس‬ ‫ساػتبی اعتالی وـ‪ٛ‬س ث‪ ٝ‬خل‪ٛ‬ف دس ثحج وـب‪ٚ‬سصیف خ‪ٛ‬دوفبیف ‪ٚ‬‬ ‫أ‪ٙ‬یت ؼزایف و‪ ٝ‬یىف اص اػبػف تشیٗ ا‪ٞ‬ذاؾ ٘ بْ اػغتف ٌغبْ ‪ٞ‬غبی‬ ‫اػبػف ثشداسیٓن‬ ‫ٔذیشعبُٔ ؿشوت اه ‪ ٚ‬ـبضاله ارسثبیزبٖؿشلف اص ایزغبد ٔغخغضٖ‬ ‫یىلذ ‪ٞ‬ضاس ٔتش ٔىعجف دس لبِت پش‪ٚ‬ط‪ ٜ‬سی‪ ًٙ‬اثف تجشیض ‪ ٚ‬ثغب ‪ٞ‬غذؾ‬ ‫اـضایؾ رخبیش اثف ایٗ ؿ‪ٟ‬ش خجش دادنٔحٕذ خب٘ف اظ‪ٟ‬بس وشد‪ ۶‬سیغ‪ٙ‬غً‬ ‫اثف ر‪ٛٙ‬ثف تجشیض ث‪ ٝ‬ع‪ٛٙ‬اٖ یه پش‪ٚ‬ط‪ ٜ‬پذاـ‪ٙ‬ذی ث‪ ٝ‬ط‪ ۲۲ َٛ‬ویّ‪ٔٛ‬تش اص‬ ‫ا٘ذیـ‪ ٝ‬تب ثبػٕ‪ٙ‬ذ ثب ثیؾ اص ‪ ۳۱‬دسکذ پیـشـت دس حبَ ارشاػت ‪٘ ٚ‬یبص‬ ‫تجشیض ثشای ت‪ٛ‬صیع ٔ‪ٙ‬بػت اه ‪ ٚ‬تؽزی‪ٔ ٝ‬خبصٖ اص طشیک صسیغ‪ٙ‬غ‪ ٝ‬س‪ٚ‬د سا‬ ‫سـع خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ وشدن‪ٚ‬ی ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬سی‪ ًٙ‬اثف تجشیض تبثؼتبٖ ػبَ ای‪ٙ‬غذ‪ٜ‬‬ ‫ث‪ٝ‬ط‪ٛ‬س وبُٔ ث‪ ٝ‬ث‪ٟ‬ش‪ٜ‬ثشداسی خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ سػیذف ٌفت‪ ۶‬خجش خ‪ٛ‬ؽ دس ‪ٕٞ‬یغٗ‬ ‫استجبط ایزبد ٔخضٖ یىلذ ‪ٞ‬ضاس ٔتش ٔىعجف دس لبِت سی‪ ًٙ‬اثف تجشیغض‬ ‫اػت و‪ ٝ‬تبحیش چـٍٕیشی دس ث‪ٟ‬ی‪ٝٙ‬ػبصی ت‪ٛ‬صیع ٔ‪ٙ‬بثع اثف ‪ ٚ‬اـغضایغؾ‬ ‫ٔخبصٖ رخیش‪ ٜ‬اه ایٗ ؿ‪ٟ‬ش خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ داؿتن‬ ‫ٔذیشعبُٔ اثفبی ارسثبیزبٖؿشلف دس ٔ‪ٛ‬سد حفش چب‪ ٜ‬دس ثشخف ٘غمغبط‬ ‫تجشیض ٘یض ٔتزوش ؿذ‪ ۶‬اػتفبد‪ ٜ‬اص ایٗ سا‪ٞ‬ىبس تب صٔبٖ ا٘غتغمغبَ اه س‪ٚ‬د‬ ‫اسع ث‪ ٝ‬تجشیض ثشای تبٔیٗ ٘یبص اثف ٔشدْ ارت‪ٙ‬به٘بپزیش اػت ‪ ٚ‬ثش ‪ٕٞ‬یغٗ‬ ‫اػبع ٔز‪ٛ‬ص حفش ػبال٘‪ ۰۱ ٝ‬حّم‪ ٝ‬چب‪ ٜ‬سا داسیٓ و‪ ٝ‬ایٗ وبس دس چغ‪ٟ‬غبس‬ ‫ػبَ ٌزؿت‪ ٝ‬ثشای حُ ٔـىُ وٕج‪ٛ‬د اه تجشیض دس د‪ٚ‬ساٖ ا‪ٚ‬د ٔلشؾ‬ ‫ا٘زبْ ؿذ‪ ٜ‬اػتن‬ ‫‪ٚ‬ی خبطش٘ـبٖ وشد‪ ۶‬ارسثبیزبٖؿشلف اػتبٖ ٔعیٗ ؿٕبَؼشه دس ح‪ٛ‬ص‪ٜ‬‬ ‫پذاـ‪ٙ‬ذ ؼیشعبُٔ دس ثحج اه اػت ‪ ٚ‬تز‪ٟ‬یضاس پـتیجبٖ اثغشػغب٘غف ‪ٚ‬‬ ‫حتف ثشق سػب٘ف اضطشاسی سا دس اختیبس داسیٓ ‪ ٚ‬دس ‪ٕٞ‬غیغٗ خلغ‪ٛ‬ف‬ ‫خط اثف صسی‪ ٝٙ‬س‪ٚ‬د ث‪ ٝ‬ع‪ٛٙ‬اٖ یىف اص حیبتفتشیٗ خغطغ‪ٛ‬ط اثغشػغب٘غف‬ ‫وـ‪ٛ‬س د‪ ٚ‬خط‪ ٝ‬ؿذ‪ ٜ‬اػتن‬ ‫ٔذیشعبُٔ ؿشوت اه ‪ ٚ‬ـبضاله ارسثبیزبٖؿشلف لطعف ثغشق سا اص‬ ‫ٔ‪ٟٓ‬تشیٗ چبِؾ ‪ٞ‬ب دس ثغحغج اخغتغالَ ؿغجغىغ‪ ٝ‬اثغشػغب٘غف دا٘ؼغت‬ ‫‪ ٚ‬اـض‪ٚ‬د‪ ۶‬ثب ت‪ٛ‬ر‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬الذأبس ‪ٚ‬صاسس ٘یش‪ٚ ٚ ٚ‬عذ‪ ٜ‬لطعف ثشق دس حذ ‪۰۱‬‬ ‫دسکذ اص ػ‪ٛ‬ی ٔؼ‪ٚٛ‬الٖ ت‪ٛ‬صیع ثشق اػتغبٖف تغبثؼغتغبٖ أؼغبَ سا ثغب‬ ‫وٕتشیٗ ٔـىُ اص ایٗ خل‪ٛ‬ف پـغت ػغش خغ‪ٛ‬ا‪ٞ‬غیغٓ ٌغزاؿغت ‪ٚ‬‬ ‫لطعف‪ٞ‬بی ٔحذ‪ٚ‬د ٘یض اص طشیک ت‪ٛ‬صیع دس ٘مبط ٔختّؿ لبثُ ٔغذیغشیغت‬ ‫خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ث‪ٛ‬د و‪ ٝ‬اِجت‪ ٝ‬ثب ت‪ٛ‬ر‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬تٕ‪ٟ‬یذاس ا٘ذیـیغذ‪ ٜ‬ؿغذ‪ٜ‬ف ٔـغتغشوغبٖ‬ ‫خبٍ٘ف ‪ ٚ‬تبػیؼبس اثشػب٘ف اص ایٗ لطعف‪ٞ‬بی ثشق ٔؼتخ‪ٙ‬غف خغ‪ٛ‬ا‪ٞ‬غ‪ٙ‬غذ‬ ‫ث‪ٛ‬دن‬ ‫اعتثارات سالجاری تولک داراییّای‬ ‫اررتایجاىضرقی تیص از ‪ّ ۰‬سار هیلیارد تَهاى است‬ ‫ٔذیشوُ پؼت ارسثبیزبٖؿشلف ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ىغ‪ ٝ‬اص‬ ‫ِحبظ ویفیت تٕبْ ػبَ ‪ ۰۰۱۱‬ستج‪ ٝ‬ا‪ َٚ‬یب د‪ ْٚ‬سا‬ ‫وؼت وشد‪ ٜ‬ایٓف ٌفت‪ ۶‬دس اسدیغجغ‪ٟ‬غـغت ٔغب‪ٜ‬‬ ‫أؼبَ ٘یض ستج‪ ٝ‬د‪ ْٚ‬ویفیت خذٔبس پؼتف سا دس‬ ‫وُ وـ‪ٛ‬س وؼت وشد‪ ٜ‬ایٓن ر‪ٛ‬اد دثبغ کبدلغف‬ ‫پ‪ٛ‬س اظ‪ٟ‬بس وشد‪ ۶‬طجک ٌضاسؽ وٕیت‪ ٝ‬ػغفغش اداس‪ٜ‬‬ ‫ٔیشاث ـش‪ٍٙٞ‬فف اص ‪ ۰۱‬اػف‪ٙ‬ذ تب ‪ ۰۱‬ـش‪ٚ‬سدیٗ و‪ٝ‬‬ ‫ا‪ٚ‬د ػفش دس‪ ٖٚ‬ؿ‪ٟ‬شی ‪ ٚ‬ثغش‪ ٖٚ‬ؿغ‪ٟ‬غشی ثغ‪ٛ‬دف‬ ‫ٔیبٍ٘یٗ ‪ٞ‬ـت ‪ٞ‬ضاس ػفش دس ٔحذ‪ٚ‬د‪ٛٔ ٜ‬ػ‪ ْٛ‬ثغ‪ٝ‬‬ ‫ص‪ٚ‬د ‪ ٚ‬ـش‪ٚ‬د تجشیض حجت ؿذف ‪ِٚ‬ف دس ثبص‪ ٜ‬صٔغب٘غف‬ ‫روش ؿذ‪ ٜ‬ـمط دس ؿ‪ٟ‬ش تجشیض ثغیغؾ اص ‪ٞ ۵‬غضاس‬ ‫ٔشػ‪ ِٝٛ‬تح‪ٛ‬یُ دسه ٔغ‪ٙ‬غبصَ ؿغذ‪ ٜ‬اػغتن‪ٚ‬ی‬ ‫اـض‪ٚ‬د‪ٔ ۶‬شػ‪ٛ‬الس پؼتف ث‪ ٝ‬د‪ ٚ‬ک‪ٛ‬سس ٔتعبسؾ ‪ٚ‬‬ ‫ػبصٔب٘ف ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬و‪ ٝ‬دس حبِت ٔتعبسؾ و‪ٔ ٝ‬شػ‪ِٛ‬غ‪ٝ‬‬ ‫سا ث‪ ٝ‬ؿخق حبِج ٔف ـشػتیٓف کغفغش تغب کغذ‬ ‫وبسؽ سا اداس‪ ٜ‬پؼت ا٘غزغبْ ٔغف د‪ٞ‬غذ ‪ٔ ٚ‬غب‬ ‫پبػخٍ‪ٛ‬ی ٘بسضبیتف ٔشدْ ‪ٞ‬ؼغتغیغٓف ‪ِٚ‬غف دس‬ ‫ثخؾ ػبصٔب٘ف ٔب٘‪ٙ‬ذ وبسس ػغ‪ٛ‬خغتف وغبسس‬ ‫ٔبؿیٗ ـمط ثخؾ ا٘تمبَ اٖ ث‪ ٝ‬ع‪ٟ‬ذ‪ ٜ‬پؼغت ٔغف‬ ‫ثبؿذندثبغ کبدلف پ‪ٛ‬س خبطش٘ـبٖ وشد‪ ۶‬ایٗ أغش‬ ‫ٌبْ ثضسٌف دس ساػتبی اػتمجبَ ٔشدْ اص خشیذ ‪ٚ‬‬ ‫ـش‪ٚ‬ؽ ‪ٞ‬بی ای‪ٙ‬تش٘تف ث‪ٛ‬د و‪ ٝ‬ثشای ـش‪ ًٙٞ‬ػبصی‬ ‫اٖ دس ؿشایط عبدی چ‪ٙ‬ذیٗ ػغبَ صٔغبٖ ٘غیغبص‬ ‫ث‪ٛ‬دنٔذیش وُ پؼت ارسثبیزبٖ ؿشلف ٔزٕغ‪ٛ‬عغ‪ٝ‬‬ ‫تشاـیه ‪ٚ‬اسد‪ ٜ‬پؼت اػتبٖ دس ‪ٔ ۲‬ب‪ ٜ‬اخیغش ػغبَ‬ ‫‪ ۰۰۱۰‬سا ‪ٞ ۵۳۴‬ضاس ‪ ۲۳۲ ٚ‬ـمش‪ ٜ‬ثغیغبٖ وغشد ‪ٚ‬‬ ‫اـض‪ٚ‬د‪ ۶‬تشاـیه کبدس‪ ٜ‬اػتبٖ ٘یض دس ایغٗ ٔغذس‬ ‫‪ٞ ۴۰۲‬ضاس ‪ٔ ۲۰۰ ٚ‬شػ‪ٔ ِٝٛ‬ف ثغبؿغذن‪ٚ‬ی اـغض‪ٚ‬د‪۶‬‬ ‫ثبیذ ـش‪ ًٙٞ‬ػبصی پؼت ‪ ٓٞ‬دس ثحج کبدس‪ٚ ٜ‬‬ ‫‪ ٓٞ‬دس ثحج ‪ٚ‬اسد‪ ٜ‬ک‪ٛ‬سس ثٍیشدندثبغ کغبدلغف‬ ‫پ‪ٛ‬س اظ‪ٟ‬بس داؿت‪ ۶‬ربیٍب‪ ٜ‬وـ‪ٛ‬سی ػغشا٘غ‪ ٝ‬اداس‪ٜ‬‬ ‫وُ پؼت ارسثبیزبٖ ؿشلغف اص ٘غ غش ٔغب‪ٞ‬غب٘غ‪ٝ‬‬ ‫تشاـیه ث‪ ٝ‬اصای ‪ٞ‬ش ٘فش ستج‪ٞ ٝ‬فتٓ اػتن‪ٚ‬ی ثیغبٖ‬ ‫وشد‪ ۶‬دس ایٗ طجم‪ ٝ‬ث‪ٙ‬ذی ػ‪ٟ‬غٓ دسأغذ اػغتغبٖف‬ ‫‪۳۲‬ن‪ ۲‬دسأذ وُ ؿجى‪ ٝ‬پؼتف وـ‪ٛ‬س اػت ‪ ٚ‬دس‬ ‫ٔزٕ‪ٛ‬ع عّٕىشد ‪ ۰۰۱۱‬ارسثبیزغبٖ ؿغشلغف دس‬ ‫ستج‪ٞ ٝ‬بی ا‪ َٚ‬تب ػ‪ ْٛ‬لشاس داسدن‬ ‫سئیغ ػبصٔبٖ ٔغذیغشیغت ‪ ٚ‬ثغش٘غبٔغ‪ ٝ‬سیغضی‬ ‫ارسثبیزبٖؿشلف ثب اؿبس‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬سؿذ ‪ ۲۱‬دسکذی‬ ‫اعتجبساس تّٕه داسایف ‪ٞ‬بی اػتبٖ دس ػغبَ‬ ‫ربسی ٘ؼجت ث‪ ٝ‬ػبَ لجُف سلٓ اٖ سا ثیغؾ اص‬ ‫‪ٞ ۲‬ضاس ٔیّیبسد ت‪ٔٛ‬بٖ اعغالْ وغشدن ٔغحغٕغذ‬ ‫ـشؿىبساٖ دس رّؼ‪ ٝ‬ؿ‪ٛ‬سای ثش٘غبٔغ‪ ٝ‬سیغضی ‪ٚ‬‬ ‫ت‪ٛ‬ػع‪ ٝ‬ارسثبیزبٖ ؿشلف اظ‪ٟ‬بس وشد‪ ۶‬اعتجبساس‬ ‫‪ٞ‬ضی‪ٝٙ‬ای اػتغبٖ دس ػغبَ ‪ ۰۰۱۰‬اـغض‪ ٖٚ‬ثغش‬ ‫یه‪ٞ‬ضاس ‪ٔ ۰۳۳ ٚ‬یّیغبسد تغ‪ٔٛ‬غبٖ اػغت وغ‪ٝ‬‬ ‫حذ‪ٚ‬د یه‪ٞ‬ضاس ‪ٔ ۰۰۲ ٚ‬یّغیغبسد تغ‪ٔٛ‬غبٖ اٖ‬ ‫عٕ‪ٔٛ‬ف ‪ٔ ۲۲ ٚ‬یّیبسد ت‪ٔٛ‬بٖ ٘غیغض ٔغشثغ‪ٛ‬ط ثغ‪ٝ‬‬ ‫سدیؿ اختلبکف ٔف ثبؿذن‬ ‫‪ٚ‬ی اـض‪ٚ‬د‪ ۳۱ ۶‬دسکذ اعتجغبساس ‪ٞ‬غضیغ‪ٙ‬غ‪ ٝ‬ای‬ ‫ٔشث‪ٛ‬ط ث‪ ٝ‬پشداخت حم‪ٛ‬ق ‪ٔ ٚ‬ضایبی پغشػغ‪ٙ‬غُ‬ ‫ث‪ٛ‬د‪ ۲۱ ٚ ٜ‬دسکذ ٘یض ػبیش اعتجبساس ‪ٞ‬ضی‪ ٝٙ‬ای‬ ‫سا ؿبُٔ ٔف ؿ‪ٛ‬دن‬ ‫ـشؿىبساٖ تـشیح وشد‪ ۶‬اعتجبساس ‪ٞ‬غضیغ‪ٙ‬غ‪ ٝ‬ای‬ ‫اػتبٖ دس ػبَ ‪ ۰۰۱۰‬حذ‪ٚ‬د ‪ ۲۳‬دسکذ ٘ؼجغت‬ ‫ث‪ ٝ‬ػبَ لجُ سؿذ داؿتغ‪ ٚ ٝ‬سؿغذ اعغتغجغبساس‬ ‫‪ٞ‬ضی‪ ٝٙ‬ای وـ‪ٛ‬س ٘یض ث‪ٞ ٝ‬غٕغیغٗ ٔغیغضاٖ ثغ‪ٛ‬د‪ٜ‬‬ ‫اػتن‬ ‫سئیغ ػبصٔبٖ ٔغذیغشیغت ‪ ٚ‬ثغش٘غبٔغ‪ ٝ‬سیغضی‬ ‫ارسثبیزبٖ ؿشلف اضغبـغ‪ ٝ‬وغشد‪ ۶‬عغٕغّغىغشد‬ ‫تخلیق اعتجغبساس تغٕغّغه داسایغف ‪ٞ‬غبی‬ ‫ػشٔبی‪ٝ‬نای اػتبٖ دس ػبَ ‪ ۰۰۱۱‬حغذ‪ٚ‬د ‪۱۱‬‬ ‫دسکذ یع‪ٙ‬ف یه‪ٞ‬ضاس ٔیّیبسد ت‪ٔٛ‬بٖ اػت وغ‪ٝ‬‬ ‫‪ ۰۵‬دسکذ اص ایٗ تغخغلغیغق ‪ ۱۱‬دسکغذی‬ ‫٘مذی ‪ ۲۲ ٚ‬دسکذ ٘یض ث‪ ٝ‬ک‪ٛ‬سس ا‪ٚ‬ساق ثغ‪ٛ‬د‪ٜ‬‬ ‫اػتن‪ٚ‬ی اص سؿذ ‪ ۲۳‬دسکغذی اعغتغجغبساس‬ ‫‪ٞ‬ضی‪ٝٙ‬ای اػتبٖ دس ث‪ٛ‬در‪ ٝ‬ػبَ ‪ ۰۰۱۰‬خجش داد‬ ‫‪ٌ ٚ‬فت‪ ۶‬اعتجبساس ‪ٞ‬ضی‪ ٝٙ‬ای وـغ‪ٛ‬س ‪ٞ‬غٓ ثغ‪ٝ‬‬ ‫‪ٕٞ‬یٗ ٔیضاٖ سؿذ داسدن‬ ‫دیَاى هحاسثات در رفع هَاًع‬ ‫صٌایع هادر ًقص تسسایی ایفا هی کٌذ‬ ‫ٔذیشوُ دی‪ٛ‬اٖ ٔحبػجبس ارسثبیزبٖ ؿغشلغف‬ ‫ٌفت‪ ۶‬دی‪ٛ‬اٖ ٔحبػجبس دس ر‪ٟ‬ت سـع ٔ‪ٛ‬ا٘ع ‪ٚ‬‬ ‫تؼ‪ٟ‬یُ ـشای‪ٙ‬ذ‪ٞ‬بی ت‪ٛ‬ػع‪ ٝ‬ای وـ‪ٛ‬س ث‪ٚ ٝ‬یغظ‪ٜ‬‬ ‫کغغ‪ٙ‬غغبیغغع ٔغغبدس ٘غغمغغؾ ثؼغغضایغغف ایغغفغغب‬ ‫ٔف و‪ٙ‬ذن‬ ‫ٔحٕذسضب وشدِ‪ ٛ‬دس ثبصدیذ اص ٔزتٕع ـغ‪ٛ‬الد‬ ‫ٔیب٘‪ٝ‬ف ثب اؿبس‪ ٜ‬ث‪ٚ ٝ‬ظیف‪ ٘ ٝ‬بستف ‪ ٚ‬تغىغبِغیغؿ‬ ‫اثالؼف دی‪ٛ‬اٖ ٔحبػجبسف اـض‪ٚ‬د‪ ۶‬دی‪ٛ‬اٖ ٘‪ ٝ‬ت‪ٟٙ‬غب‬ ‫دس ٔؼبیُ ٔبِف ‪ ٚ‬حؼبثشػف ثّىغ‪ ٝ‬دس حغ‪ٛ‬ص‪ٜ‬‬ ‫‪ٞ‬بی تلٕیٓ ٌیشیف تلٕیٓ ػبصیف ثغشسػغف‬ ‫عّٕىشد‪ٞ‬بی ٌزؿت‪ ٚ ٝ‬س‪ٚ‬ی‪ ٝ‬ـعّف ‪ ٚ‬اػغیغت‬ ‫ؿ‪ٙ‬بػف ٘یض ‪ٚ‬س‪ٚ‬د وشد‪ ٜ‬اػتن‬ ‫‪ٚ‬ی ثب اؿبس‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ا‪ٕٞ‬یت ‪٘ ٚ‬مؾ ک‪ٙ‬عت ـ‪ٛ‬الد ‪ٚ‬‬ ‫ربیٍب‪ ٜ‬اٖ دس ساػتبی ت‪ٛ‬ػع‪ ٝ‬وـغ‪ٛ‬س اظغ‪ٟ‬غبس‬ ‫داؿت‪ ۶‬ایٗ ک‪ٙ‬عت ث‪ ٝ‬ع‪ٛٙ‬اٖ یىف اص ؿبخلغ‪ٝ‬‬ ‫‪ٞ‬بی ت‪ٛ‬ػع‪ ٝ‬التلبدی حبئض ا‪ٕٞ‬یت اػتن‬ ‫وشدِ‪ٛ‬ف ادأ‪ ٝ‬داد‪ ۶‬ثغب تغ‪ٛ‬رغ‪ ٝ‬ثغ‪ٔ ٝ‬غ‪ٛ‬لغعغیغت‬ ‫اػتشاتظیه ـ‪ٛ‬الد ارسثبیزبٖ دس ٔغ‪ٙ‬غطغمغ‪ٚ ٝ‬‬ ‫وـ‪ٛ‬سف دی‪ٛ‬اٖ ٔحبػجبس دس ر‪ٟ‬ت سـع ٔ‪ٛ‬ا٘غع‬ ‫‪ٔ ٚ‬ـىالس ‪ ٚ‬تىٕیُ ص٘زیش‪ ٜ‬ـ‪ٛ‬الد اص ‪ٞ‬غیغچ‬ ‫وٕىف دسیػ ٘خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ وشدن‬ ‫ٔذیشوُ دی‪ٛ‬اٖ ٔحبػجبس ارسثبیزبٖ ؿغشلغف‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ ثب ح ‪ٛ‬س دس رّؼ‪ ٝ‬ؿ‪ٛ‬سای ٔغذیغشاٖف‬ ‫اص ٘ضدیه دس رشیبٖ ـعبِیت‪ٞ‬بف عّٕغىغشد‪ٞ‬غبف‬ ‫ٔـىالس ‪ٛٔ ٚ‬ا٘ع پیؾ س‪ٚ‬ی ٔزتغٕغع ـغ‪ٛ‬الد‬ ‫ٔیب٘‪ ٝ‬لشاس ٌشـتن‬ ‫طشح ـ‪ٛ‬الد ارسثبیزبٖ دس ػبَ ‪ ۰۲۲۴‬وّ‪ٙ‬غً‬ ‫ص٘ف ‪ ٚ‬دس ا‪ٚ‬اخش ػبَ ‪ ۰۲۳۲‬عّٕغیغبس ٘لغت‬ ‫ٔبؿیٗ االس اٖ ‪ ٚ‬تغ‪ِٛ‬غیغذ اصٔغبیـغف ایغٗ‬ ‫ٔزتٕع دس ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬د‪ِٚ‬ت ػغغغبَ ‪ ۰۲۳۵‬اؼغبص‬ ‫ؿذن‬ ‫ایٗ ٔزتٕع داسای ػ‪ٔ ٝ‬زٕ‪ٛ‬ع‪ ٝ‬ـ‪ٛ‬الدی اػغت‬ ‫و‪ٚ ٝ‬احذ ٘‪ٛ‬سد یب ت‪ِٛ‬یذ ٔفت‪ٞ َٛ‬بی ک‪ٙ‬عتغف ‪ٚ‬‬ ‫ػبختٕب٘ف اص ػبَ ‪ ۰۲۳۵‬ـعبِیت خ‪ٛ‬د سا اؼغبص‬ ‫وشد‪ ٚ ٜ‬عٕذ‪ ٜ‬ت‪ِٛ‬یذاس ایٗ ‪ٚ‬احذ ت‪ِٛ‬یذ ا٘غ‪ٛ‬اع‬ ‫ٔیٍّشد ‪ ۰۱‬تب ‪ٔ ۲۲‬یّف ٔتشی اػتن‬ ‫دس ‪ٚ‬احذ د‪ٔ ْٚ‬زتٕع ـ‪ٛ‬الد ارسثغبیغزغبٖ دس‬ ‫ٔیب٘‪ ٝ‬عّٕیبس احیبی ٔؼتمیٓ ا٘زبْ ‪ ٚ‬ػغبال٘غ‪ٝ‬‬ ‫‪ٞ ۴۱۱‬ضاس تٗ ا‪ ٗٞ‬اػف‪ٙ‬زف ت‪ِٛ‬یذ ٔف ؿ‪ٛ‬دن‬ ‫تصَیرسازی ًادرست از هْاجرت‬ ‫اررتایجاى غرتی‬ ‫تعْذ اضتغال اهسال تْسیستی اررتایجاى غرتی تیص از ‪۰۰۲۲‬‬ ‫ًفر است‬ ‫ٔغغغذیغغغشوغغغُ ثغغغ‪ٟ‬غغغضیؼغغغتغغغف‬ ‫ارسثبیزبٖ ؼشثف ٌغفغت‪ ۶‬سـغع‬ ‫ٔـىغُ اؿغتغؽغبَف ٔؼغىغٗ ‪ٚ‬‬ ‫ٔعیـت ٔذدر‪ٛ‬یغبٖ ػغیغبػغت‬ ‫اکّف ػبصٔبٖ ثغ‪ٛ‬د‪ٔ ٚ ٜ‬غیغضاٖ‬ ‫تع‪ٟ‬ذ اؿتؽبَ أؼبَ ‪ٞ ۲‬ضاس ‪۴۱۱‬‬ ‫٘فش پیؾ ثی‪ٙ‬ف ؿذ‪ ٜ‬اػتن پش‪ٚ‬یٗ‬ ‫ٔحٕذپ‪ٛ‬سی اـض‪ٚ‬د‪ ۶‬طغف ػغبَ‬ ‫ربسی اعتجبساتف و‪ ٝ‬اص طشیک ثب٘ه ‪ٞ‬بی عبُٔ رزه ؿذ‪ٜ‬ف ثیؾ اص چغ‪ٟ‬غبس‬ ‫ثشاثش اـضایؾ یبـت‪ ٚ ٝ‬ثش٘بٔ‪ ٝ‬سیضی الصْ ر‪ٟ‬ت رزه اعغتغجغبساس اؿغتغؽغبَ‬ ‫ک‪ٛ‬سس ٌشـت‪ ٝ‬اػتن‪ٚ‬ی اضبـ‪ ٝ‬وشد‪ ۶‬أیذ‪ٚ‬اسیٓ طجک تفب‪٘ ٓٞ‬بٔ‪ ٝ‬ثغب ثغ‪ٙ‬غیغبد‬ ‫ثشوت ‪ ٚ‬ث‪ٙ‬یبد ٔؼىٗ ػبخت ٔؼبوٗ ٘یٕ‪ ٝ‬تٕبْ ث‪ ٝ‬اتٕبْ ثشػذ و‪ ٝ‬اِجت‪ٙٞ ٝ‬غ‪ٛ‬ص‬ ‫ثشای ‪٘ ۵۱‬فش اص خب٘‪ٛ‬اد‪ٞ ٜ‬بی ‪ٔ ۲‬عّ‪ ٚ ِٝٛ‬ثبالتش ‪ٞ‬یچ الذأف ک‪ٛ‬سس ٍ٘شـتغ‪ٝ‬‬ ‫اػتنٔذیشوُ ث‪ٟ‬ضیؼتف ارسثبیزبٖؼشثف ادأ‪ ٝ‬داد‪ ۶‬اص ث‪ ٕٟٗ‬ػبَ ٌغزؿغتغ‪ٝ‬‬ ‫تبو‪ٞ ۲۲ ٖٛٙ‬ضاس خب٘‪ٛ‬اس پـت ٘‪ٛ‬ثت ر‪ٟ‬ت دسیبـت ٔؼتٕشی ‪ٚ‬ر‪ٛ‬د داؿغت‬ ‫و‪ ٝ‬او‪ ٖٛٙ‬ث‪ٞ ۰۲ ٝ‬ضاس ٘فش سػیذ‪ ٜ‬و‪ٛٔ ٝ‬ـمیت ثضسٌف دس ایٗ عشک‪ ٝ‬اػت ‪ٚ‬‬ ‫ثش٘بٔ‪ ٝ‬سیضی ٘یض ر‪ٟ‬ت ث‪ ٝ‬حذالُ سػب٘ذٖ ایٗ أبس دس دػت ارشاػغتن‪ٚ‬ی‬ ‫تبویذ وشد‪ ۶‬ثش٘بٔ‪ ٝ‬سیضی ثشای ت‪ٛ‬إ٘‪ٙ‬ذػبصی التلبدی ٔذدر‪ٛ‬یبٖ یغىغف اص‬ ‫ٔبٔ‪ٛ‬سیت ‪ٞ‬بی اػبػف ث‪ٟ‬ضیؼتف اػت و‪ ٝ‬دس ػبَ ربسی ٘یض ثغشایغٗ اػغبع‬ ‫ٌبْ ثشداؿت‪ ٝ‬خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذن‪ٚ‬ی ادأ‪ ٝ‬داد‪ ۶‬اػتفبد‪ ٜ‬اص ٔـبسوت خیشیٗ رغ‪ٟ‬غت‬ ‫وٕه ث‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ا٘خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬بٖ ایٗ اداس‪٘ ٜ‬یض ضش‪ٚ‬سی اػت ‪ ٚ‬یىف اص ػیبػت ‪ٞ‬غبی‬ ‫ایٗ اداس‪ ٜ‬اػتفبد‪ ٜ‬اص ظشـیت خیشاٖ ‪ ٚ‬وبساـشی‪ٙ‬بٖ اػتناؿ‪ٛٙ‬ی‪ ٝ‬دس رغ‪ٙ‬غ‪ٛ‬ه‬ ‫ارسثبیزبٖ ؼشثف ‪ٚ‬الع اػتن‬ ‫استاى زًجاى‬ ‫رًٍق صٌعت ٍ ایجاد اضتغال در زًجاى تا اجرای ًْضت هلی‬ ‫هسکی هحقق هیضَد‬ ‫ٔذیش وُ ث‪ٙ‬یبد ٔؼغىغٗ ا٘غمغاله‬ ‫اػالٔف اػتبٖ ص٘زبٖ ثب تبویذ ثغش‬ ‫ای‪ٙ‬ى‪ٝ‬ف س‪٘ٚ‬ک کغ‪ٙ‬غعغت ‪ ٚ‬ایغزغبد‬ ‫اؿتؽبَ ثب ارشای طغشح ٘غ‪ٟ‬غ غت‬ ‫ّٔف ٔؼىٗ ٔغحغمغک ٔغف ؿغ‪ٛ‬د‬ ‫ٌفت‪ ٓٞ ۶‬اوغ‪ٙ‬غ‪ ٖٛ‬ایغٗ ثغ‪ٙ‬غیغبدف‬ ‫یى‪ٟ‬ضاس‪ٚ ۲۳۲ ٚ‬احذ ٔؼى‪٘ٛ‬ف اعٓ اص ٔؼىٗ ؿ‪ٟ‬شی ‪ ٚ‬طشح ٘‪ ٟ‬غت ٔغّغف‬ ‫ٔؼىٗ دس دػت ارشا ‪ٚ ۲۲۲ ٚ‬احذ ٘یض ث‪ٔ ٝ‬ؼبحت ‪ٞ ۵۰‬ضاس ‪ٔ ۱۵ ٚ‬تشٔغشثغع‬ ‫دس دػت ت‪ٟ‬ی‪ ٝ‬داسدن سضب خ‪ٛ‬ار‪ ٝ‬ای ثب اؿبس‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬تزبسه ث‪ٙ‬یبد ٔؼىٗ ا٘ماله‬ ‫اػالٔف ص٘زبٖ دسػبخت ‪ٚ‬ػبص ‪ٚ‬احذ‪ٞ‬بی ٔشؼ‪ٛ‬ه ‪ٔ ٚ‬غتغ‪ٙ‬غبػغت ثغب ٘غیغبص‬ ‫ٔتمبضیبٖ اػتبٖ اـض‪ٚ‬د‪ ۶‬ایٗ ٘‪ٟ‬بد دس ساػتبی ت‪ِٛ‬یذ ‪ ٚ‬تبٔیٗ ٔؼىٗف ٌبْ ‪ٞ‬بی‬ ‫ٔطّ‪ٛ‬ثف ثشداؿت‪ ٚ ٝ‬عّٕىشد خ‪ٛ‬ثف اسائ‪ ٝ‬وشد‪ ٜ‬اػت و‪ ٝ‬أغیغذ‪ٚ‬اسیغٓ تغذا‪ْٚ‬‬ ‫یبثذن‬ ‫‪ٚ‬ی ‪ٚ‬ضعیت پش‪ٚ‬ط‪ٞ ٜ‬بی ایٗ ث‪ٙ‬یبد سا یبدا‪ٚ‬س ؿذ ‪ ٚ‬اظ‪ٟ‬بس داؿت‪ ۶‬پش‪ٚ‬ط‪۲۲۴ ٜ‬‬ ‫‪ٚ‬احذی ٌّـ‪ٟ‬ش ص٘زبٖ دس لبِت پش‪ٚ‬ط‪ٞ ٜ‬بی طشح ٘‪ ٟ‬ت ّٔف ٔؼغىغٗ دس‬ ‫ؿ‪ٟ‬ش ص٘زبٖ اثبٖ ٔب‪ ۵۵ ٜ‬اؼبص ؿذ ‪ ٚ‬ا‪ٚ‬ایُ ػبَ ‪ ۰۰۱۲‬ث‪ٔ ٝ‬تمبضیبٖ ‪ٚ‬اٌغزاس‬ ‫خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذنخ‪ٛ‬ار‪ ٝ‬ای ادأ‪ ٝ‬داد‪ ۶‬پیؾ ثی‪ٙ‬ف ٔف ؿ‪ٛ‬د ثب ٔحمک ؿذٖ ٔغ‪ٙ‬غبثغع‬ ‫ٔبِف پش‪ٚ‬ط‪ ٜ‬اص طشیک تىٕیُ ا‪ٚ‬سد‪ٔ ٜ‬تمبضیبٖ ‪ ٚ‬تؼ‪ٟ‬یالس ثغب٘غىغفف پغش‪ٚ‬ط‪ٜ‬‬ ‫ا‪ٚ‬ایُ ػبَ ‪ ۰۰۱۲‬ث‪ٔ ٝ‬تمبضیبٖ تح‪ٛ‬یُ ؿ‪ٛ‬دن‬ ‫‪ٚ‬ی خبطش٘ـبٖ وشد‪ ۶‬ایٗ پش‪ٚ‬ط‪ ٜ‬ثب ٔؼبحتف ثبِػ ثش ‪ٞ ۱۲‬ضاس‪ٔ ۱۰۱ ٚ‬تشٔغشثغعف‬ ‫داسای چ‪ٟ‬بس ثّ‪ٛ‬ن ‪ ۰۱‬طجم‪ ۲ ٚ ٝ‬ثّ‪ٛ‬ن ‪ ۵‬طجم‪ ٝ‬اػتن‬ ‫استاى اردتیل‬ ‫احذاث کوپ تین هلی در سرعیی زهیٌِساز تَسعِ ظرفیتّای‬ ‫گردضگری است‬ ‫اػتب٘غذاس اسدثغیغُ ثغب اؿغبس‪ ٜ‬ثغ‪ٝ‬‬ ‫ٔمذٔبس ا٘غزغبْ ٌغشـغتغ‪ ٝ‬ثغشای‬ ‫احذاث وغٕغت تغیغٓ ٔغّغف دس‬ ‫ؿ‪ٟ‬شػتبٖ ػشعیٗف ایٗ الغذاْ سا‬ ‫صٔی‪ ٝٙ‬ای ثشای تح‪ ٚ َٛ‬تغ‪ٛ‬ػغعغ‪ٝ‬‬ ‫ظشـیت ‪ٞ‬بی ٌشدؿٍشی دس ایغٗ‬ ‫ؿ‪ٟ‬شػتبٖ ع‪ٛٙ‬اٖ وشدن ػیذ حغبٔغذ‬ ‫عبّٔف دس رّؼ‪ ٝ‬ثشسػف س‪٘ٚ‬ذ تبٔیٗ صٔیٗ ثشای احذاث وٕت تیٓ ّٔغف دس‬ ‫ػشعیٗ اظ‪ٟ‬بس وشد‪ ۶‬ثبیذ ثب ثش٘بٔ‪ ٝ‬سیضی ثشای ارشای طغشح ‪ٞ‬غبی ثغضسی‬ ‫ٌشدؿٍشی اص رّٕ‪ ٝ‬د‪ٞ‬ىذ‪ ٜ‬ت‪ٛ‬سیؼتف ٔت‪ٙ‬بػت ثب اػغتغب٘غذاسد رغ‪ٟ‬غب٘غف ف‬ ‫ػشعیٗ سا اص ته ٌضی‪ ٝٙ‬ای ث‪ٛ‬دٖ ثشای ‪ٞ‬ذؾ ٌشدؿٍشی خبسد و‪ٙ‬یٓن‬ ‫‪ٚ‬ی ایزبد د‪ٞ‬ىذ‪ٌ ٜ‬شدؿٍشی ‪ٔ ٚ‬زتٕع‪ٞ‬بی البٔتف ثب ِحبظ ػبیش ٘یبصٔ‪ٙ‬ذی‬ ‫‪ٞ‬ب اص رّٕ‪ ٝ‬پبسوی‪ ًٙ‬دس اطشاؾ ػشعیٗ سا دس اـضایؾ ٔب٘ذٌبسی ٔؼبـغشاٖ‬ ‫حبئض ا‪ٕٞ‬یت دا٘ؼت ‪ٌ ٚ‬فت‪ ۶‬الذأبس ثضسی ‪ ٚ‬تح‪ َٛ‬اـشیٗ دس ػشعیٗ ثب‬ ‫ت‪ٛ‬ر‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ظشـیت ٌشدؿٍشی ایٗ ؿ‪ٟ‬شػتبٖ ٔفت‪ٛ‬ا٘ذ پزیشای ٌغشدؿغٍغشاٖ‬ ‫ر‪ٟ‬ب٘ف ثب ٔذس البٔت ثبال ثبؿذن‬ ‫عبّٔف ثش ِض‪ٕٞ ْٚ‬ىبسی ‪ٕٞ ٚ‬ب‪ٍٙٞ‬ف دػتٍب‪ٜٞ‬بی ٔت‪ِٛ‬ف ‪ٔ ٚ‬غشتغجغط ثغشای‬ ‫تبٔیٗ صٔیٗ احذاث وٕت تیٓ ّٔف دس ٔحُ ٔ‪ٙ‬بػت دس ؿ‪ٟ‬شػتبٖ ػشعغیغٗ‬ ‫تبویذ وشد ‪ٌ ٚ‬فت‪ ۶‬عال‪ ٜٚ‬ثش احذاث ایٗ وٕتف ٔطبِعبس ثغشای احغذاث‬ ‫ٔزتٕع ‪ٞ‬بی خذٔبتف ف سـب‪ٞ‬ف ف تفشیحف ‪ ٚ‬تزبسی ٘یض دس ٘ضدیىف اٖ الذاْ‬ ‫ٔف ؿ‪ٛ‬دن‬ صفحه 3 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫اخبار کوتاه اجتماعی‬ ‫ضزوط پلیس بزای ضمارهگذاری‬ ‫خودروها و موتورسیکلتهای بزقی‬ ‫سی س هشوض ضواسُ گز‪:‬سی ٍ تعَیض پالن پل اس‬ ‫س‪ٌّ:‬وایی ٍ س‪ًٌ:‬ذگی تاَیا احااتای س‪ :‬دسبااسُ‬ ‫ضواسُگز‪:‬سی وَدسٍّا ٍ هَتَسس ىلتّای بشلای‬ ‫‪:‬س‪:‬ئِ وشد‪.‬‬ ‫سط‪ ًٙٞ‬ػّی ٔحٕس زض ٌفت‪ٌٚ‬ه‪ ٛ‬ثهب ایسه‪ٙ‬هب‪،‬‬ ‫زضثبض‪ٚ ٜ‬ؾؼیت ضٕبض‪ٌٜ‬صاض ذ‪ٛ‬زض‪ٞٚ‬ب اظ سه‪ٛ‬‬ ‫پّیس ٌفت‪ :‬ضٕبض‪ٌٜ‬صاض ذ‪ٛ‬زض‪ٞٚ‬ب تبثغ ل‪ٛ‬ا٘یٗ ‪ٚ‬‬ ‫ٔمطضات خبض وط‪ٛ‬ض است ‪ ٚ‬ثط ایهٗ اسهبه ‪ٞ‬هط‬ ‫ذ‪ٛ‬زض‪ٚ‬یی و‪ ٝ‬تبئیسی‪ٞٝ‬ب ‪ٚ‬ظاضت غ‪ٙ‬ؼت‪ٔ ،‬ؼسٖ ‪ٚ‬‬ ‫تدبضت ضا زضیبفت وطز‪ٔ ٚ ٜ‬د‪ٛ‬ظ ضٕهبض‪ٌ ٜ‬هصاض‬ ‫ٖ ثط اسبه ؾ‪ٛ‬اثف ‪ ٚ‬چه ِیست ‪ٞ‬هب اظ سه‪ٛ‬‬ ‫سبظٔبٖ ّٔی استب٘ساضز ‪ ٚ‬سبظٔبٖ حفبظت ٔهحهیهف‬ ‫ظیست ٘یع غبزض ضس‪ ٜ‬ثهبضهس‪ ،‬اظ سه‪ ٛ‬پهّهیهس‬ ‫ضٕبض‪ٌٜ‬صاض ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ضس‪.‬‬ ‫‪ ٚ‬زضثبض‪ ٜ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬یب س‪ٛ‬اض سٕ‪ٙ‬س س‪ٛ‬ضٖ پاله اظ‬ ‫س‪ ٛ‬پّیس ضٕبض‪ٌٜ‬صاض ٔیض‪ٛ‬ز یب ذیط ٌهفهت‪:‬‬ ‫ٔد‪ٛ‬ظ‪ٞ‬ب ضٕبض‪ٌ ٜ‬صاض ثطا ایٗ ٔسَ اظ ذ‪ٛ‬زض‪ٚ‬‬ ‫غبزض ضس‪ ٚ ٜ‬زض حبَ حبؾط ضٕبض‪ٌٜ‬صاض ٖ ٘یهع‬ ‫ا٘دبْ ٔیض‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ضییس ٔطوع ضٕبض‪ٌٜ‬صاض ‪ ٚ‬تؼ‪ٛ‬یؽ پالن پّیس‬ ‫ضا‪ٞ‬هه‪ٛ‬ض زضثههبض‪ ٜ‬ضههٕههبض‪ٌ ٜ‬ههصاض ذهه‪ٛ‬زض‪ٞٚ‬ههب ‪ٚ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬ت‪ٛ‬ضسیىّت ‪ٞ‬ب ثطلی ٘یع اظ‪ٟ‬بضوهطز‪ :‬زض ٔه‪ٛ‬ضز‬ ‫ضٕبض‪ٌٜ‬صاض ذ‪ٛ‬زض‪ٞٚ‬ب ‪ٛٔ ٚ‬ت‪ٛ‬ضسیىّت‪ٞ‬ب ثطلی‬ ‫٘یع ؾ‪ٛ‬اثف ‪ٔ ٚ‬مطضات ثطاثط زیٍط ‪ٚ‬سهبیهُ ٘همهّهیه‪ٝ‬‬ ‫است ‪ ٚ‬اٌط چ‪ٙ‬ب٘چ‪ ٝ‬ایٗ ذ‪ٛ‬زض‪ٞٚ‬ب ٔد‪ٛ‬ظ ‪ ٚ‬تبئیسیه‪ٝ‬‬ ‫سبظٔبٖ ّٔی اسهتهب٘هساضز ‪ ٚ‬سهبظٔهبٖ حهفهبظهت‬ ‫ٔحیف ظیست ضا زاضت‪ ٝ‬ثبضس‪ ،‬پّیس ٘یع ٘سهجهت ثه‪ٝ‬‬ ‫ضٕبض‪ٌ ٜ‬صاض ٘‪ٟ‬ب الساْ ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س وطز‪ .‬ایٗ زست‪ ٝ‬اظ‬ ‫‪ٚ‬سبیُ ٘مّی‪ ٝ‬ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ثطلی ث‪ٛ‬زٖ ‪ ٚ‬الیه‪ٙ‬هسٌهی‬ ‫وٓ ٔؼٕ‪ٛ‬ال تبئیسی‪ ٝ‬سبظٔبٖ حفبظت ٔحیف ظیسهت‬ ‫ضا زضیبفت ٔی و‪ٙٙ‬س‪ ،‬أب ایٕ‪ٙ‬ی ‪ٔ ٚ‬مب‪ٔٚ‬ت ٘‪ٟ‬ب ٘هیهع‬ ‫ٔ‪ ٟٓ‬است و‪ ٝ‬ثبیس سبظٔبٖ ّٔی استهب٘هساضز ٖ ضا‬ ‫ثطضسی ‪ ٚ‬اػالْ و‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫پسفزدا‪ ،‬اخزیه مهلت ثبتوام‬ ‫کتب درسی داوصاموسان میانپایه‬ ‫دٍضٌبِ ‪ 03‬وشد‪:‬د ‪03 * 1031‬طٍئی ‪ 11 * 0300‬ری ‪:‬لمعذُ ‪ * 1000‬سال سی ٍ دٍم ( ‪ٍ:‬تَص ‪:‬یى ٌجی ‪:‬یل ) * ضواسُ ( سایی ) ‪2200‬‬ ‫زا٘ص ٔ‪ٛ‬ظاٖ ٔساضه پبی‪ٔ ٝ‬هبزٌهی تهىهٕهیهّهی‬ ‫(پیص زثستب٘ی استث‪ٙ‬بیی)‪ ،‬پبی‪ ٝ‬ز‪ ْٚ‬تب ضهطهٓ ز‪ٚ‬ض‪ٜ‬‬ ‫اثتسایی (ػبز ‪ ٚ‬استث‪ٙ‬بیی)‪ ،‬پبی‪ٞ ٝ‬طتٓ ‪ ٟٓ٘ ٚ‬ز‪ٚ‬ض‪ٜ‬‬ ‫ا‪ٔ َٚ‬ت‪ٛ‬سهکه‪ ٚ ٝ‬پهیهص حهطفه‪ ٝ‬ا اسهتهثه‪ٙ‬هبیهی‪،‬‬ ‫زا٘ص ٔ‪ٛ‬ظاٖ پبی‪ ٝ‬یبظز‪ ٚ ٓٞ‬ز‪ٚ‬اظز‪ٞ‬هٓ ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬ز‪ْٚ‬‬ ‫ٔت‪ٛ‬سک‪٘( ٝ‬ظط ‪ ،‬ف‪ٙ‬ی ‪ ٚ‬حطف‪ٝ‬ا ‪ ٚ‬وهبضزا٘هص) ‪ٚ‬‬ ‫فطاٌیطاٖ پبیه‪ ٝ‬یهبظز‪ٞ‬هٓ ‪ ٚ‬ز‪ٚ‬اظز‪ٞ‬هٓ ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬ز‪ْٚ‬‬ ‫ٔت‪ٛ‬سک‪ ٝ‬حطف‪ٝ‬ا استث‪ٙ‬بیی ٔطٕ‪ َٛ‬جهت سهفهبضش‬ ‫وتت زضسی زض ثبظ‪ ٜ‬ظٔب٘ی تؼییٗ ضس‪ ٜ‬فهؼهّهی اظ‬ ‫قطیک سبٔب٘‪ٞhttps://irtextbook.ir/ ٝ‬ست‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫جت سفبضش زا٘ص ٔ‪ٛ‬ظاٖ ‪ٚ‬ض‪ٚ‬ز پبی‪ٞٝ‬هب ا‪،َٚ‬‬ ‫‪ٞ‬فتٓ ‪ ٚ‬ز‪ ٓٞ‬اظ پ‪ٙ‬دٓ تیطٔب‪ ٚ ٜ‬پس اظ جت ٘هبْ زض‬ ‫ٔسضس‪ ٝ‬ضط‪ٚ‬ع ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ضس‪.‬‬ ‫تالش وسارت کار بزای تامیه‬ ‫بهتز معیطت باسوطستگان‬ ‫سشپشست ٍص‪:‬ست تعاٍى‪ ،‬واس ٍ سفاُ ‪:‬جاواعی گفت‬ ‫‪:‬یی ٍص‪:‬ستخاًِ دس چاسچَد لاًَى ّوِ تالش وَد‬ ‫س‪ :‬بش‪:‬ی تکه ی بْاش هع طت باصًطساراى بىاس وَ‪ّ:‬اذ‬ ‫بست‪.‬‬ ‫سطپطست ‪ٚ‬ظاضت تؼب‪ ،ٖٚ‬وبض ‪ ٚ‬ضفب‪ ٜ‬اختٕبػی زض‬ ‫ت‪ٛ‬ییتی ٘‪ٛ‬ضت‪ :‬ایٗ ‪ٚ‬ظاضترب٘‪ ٝ‬زض چبضچ‪ٛ‬ه لب٘ه‪ٖٛ‬‬ ‫‪ ٕٝٞ‬تالش ذ‪ٛ‬ز ضا ثطا تأیٗ ثه‪ٟ‬هتهط ٔهؼهیهطهت‬ ‫ثبظ٘طستٍبٖ ػعیع ثىبض ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ثست‪.‬‬ ‫ٔحٕس‪ٞ‬بز ظا‪ٞ‬هس ‪ٚ‬فهب ٌهفهت‪ :‬زض ٘طهسهت‬ ‫غٕیٕب٘‪ٝ‬ا ثب ٕ٘بی‪ٙ‬سٌبٖ وب٘‪ٖٞٛ‬ب ثبظ٘طستهٍهی‪،‬‬ ‫زضثبض‪ٔ ٜ‬ػ‪ٛ‬ث‪ ٝ‬ز‪ِٚ‬ت زض ذػ‪ٛ‬ظ ٔیعاٖ افهعایهص‬ ‫ٔستٕط ثبظ٘طستٍبٖ زض سبَ ‪ 7۰۴7‬ػ‪ٛٙ‬اٖ وهطزْ‬ ‫و‪ ٝ‬تحمک ػساِت ض‪ٚ‬یىطز اغّی ز‪ِٚ‬ت سهیهعز‪ٞ‬هٓ‬ ‫است ‪ٚ ٚ‬ظاضت وبض زض چبضچه‪ٛ‬ه لهب٘ه‪ٞ ٖٛ‬هٕه‪ٝ‬‬ ‫تالش ذ‪ٛ‬ز ضا ثهطا تهأهیهٗ ثه‪ٟ‬هتهط ٔهؼهیهطهت‬ ‫ثبظ٘طستٍبٖ ػعیع ثىبض ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ثست‪.‬‬ ‫‪ 24‬اثز و فایده اوجام حجامت‬ ‫بز سالمت بدن‬ ‫پ ص دبسااًی‪ ،‬همطعی سسوی ٍ غ ش ‪:‬جباسی ‪:‬ست‬ ‫گفت طی سِ سال ‪ٍ:‬ل لصذ د‪:‬سیان تاشبا ات دس‬ ‫واًَ‪:‬دُ ّا صَست گ شد ٍ باش‪:‬ی ساِ ساال دٍم‬ ‫بِتذسیج ٍ دس ض ب هالیوی‪ ،‬بچِّا باش‪:‬ی ٍسٍد باِ‬ ‫دبسااى اهادُ ضًَذ‪.‬‬ ‫سئ س ساصهاى هلی تعل ن ٍ تشب ت وَدن با ب اى ‪:‬یٌىِ‬ ‫ساصهاى هلی تعل ن ٍ تشب ت واَدن ٍیا افاِ د‪:‬سد‬ ‫وذهات س‪: :‬ص بذٍ تَلذ تا ضص سالری ‪:‬س‪:‬ئاِ واٌاذ‪،‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬عاضش ایس‪ٙ‬ب‪ٔ ،‬دتجی ‪ٕٞ‬تیفط ثب اضبض‪ ٜ‬ث‪ٔ ٝ‬ػه‪ٛ‬ثه‪ٝ‬‬ ‫سبَ ‪ ،9۴‬پیص زثستب٘ی ضا ٔمکؼهی ضسهٕهی ‪ ٚ‬غهیهط‬ ‫اخجبض ذ‪ٛ‬ا٘س ‪ ٚ‬افع‪ٚ‬ز‪ :‬ایٗ ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬ثهطا وه‪ٛ‬زوهبٖ‬ ‫ت‪ٛ‬غی‪ٔ ٝ‬یض‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬ز‪ِٚ‬ت ٔ‪ٛ‬ظ است ایٗ ز‪ٚ‬ض‪ٜٞ‬ب ضا‬ ‫ثطا ػطبیط ‪ ٚ‬ض‪ٚ‬ستبیی‪ٞ‬ب ز‪ ٚ‬ظثب٘‪ ٝ‬ضایهٍهبٖ اضائه‪ٝ‬‬ ‫و‪ٙ‬س‪ ٚ.‬افع‪ٚ‬ز‪ :‬پیصتط ثب ‪ٚ‬خ‪ٛ‬ز فؿب ‪٘ ٚ‬یط‪ ٚ‬ا٘سب٘ی‬ ‫وبفی‪ ،‬ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬پیص زثستب٘ی ث‪ ٝ‬غ‪ٛ‬ضت ز‪ِٚ‬هتهی اضائه‪ٝ‬‬ ‫ٔیضس‪ .‬ثؼس اظ اخطا ٘ظبْ خسیس یه پبی‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬اثتسایی‬ ‫اؾبف‪ ٝ‬ضس ‪ ٚ‬فؿب ٔساضه ثب ؾطیت په‪ٙ‬هح وهاله‪،‬‬ ‫پبی‪ ٝ‬ضطٓ ضا ٘یع پ‪ٛ‬ضص ٔیزاز٘س‪.‬‬ ‫ضئیس سبظٔبٖ ّٔی تؼّیٓ ‪ ٚ‬تطثیت و‪ٛ‬زن ثب اضبض‪ ٜ‬ث‪ٝ‬‬ ‫ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬زض ٖ ظٔبٖ اثالؽ ضس و‪ ٝ‬اٌط ٔسضس‪ ٝ‬ز‪ِٚ‬هتهی‬ ‫فؿب زاضز‪ٔ ،‬یت‪ٛ‬ا٘س پیصزثستب٘ی ضا اضائ‪ ٝ‬و‪ٙ‬س ‪ِ ٚ‬هصا‬ ‫‪ ٕٝٞ‬ایٗ ٔطاوع ث‪ ٝ‬غ‪ٛ‬ضت غیط ز‪ِٚ‬تی زایهط ضهس٘هس‪،‬‬ ‫اظ‪ٟ‬بض وطز‪ :‬زض حبَ حبؾط زض ضه‪ٟ‬هط‪ٞ‬هب ثهعضی‬ ‫پیص زثستب٘ی ز‪ِٚ‬تی ‪ٚ‬خ‪ٛ‬ز ٘ساضز؛ ٍٔط چ‪ٙ‬س ٔهسضسه‪ٝ‬‬ ‫و‪ ٝ‬فؿبیی ٔبظاز زاض٘س‪ٕٞ.‬تی فط ازأ‪ ٝ‬زاز‪ :‬تهفهب‪ٚ‬ت‬ ‫ایٗ ٔطاوع ثب ٔطاوع غیط ز‪ِٚ‬تی‪ٞ ،‬عی‪ٞٝٙ‬ب پبییهٗ تهط‬ ‫٘‪ٟ‬بست‪ ٚ.‬ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬سبظٔبٖ ّٔی تؼّیٓ ‪ ٚ‬تطثیت‬ ‫و‪ٛ‬زن ‪ٚ‬ظیف‪ ٝ‬زاضز ذسٔبت ضا اظ ثس‪ ٚ‬ت‪ِٛ‬س تب ضهص‬ ‫سبٍِی اضائ‪ ٝ‬و‪ٙ‬س ػ‪ٛٙ‬اٖ وطز‪ :‬قی س‪ ٝ‬سبَ ا‪ َٚ‬لػهس‬ ‫زاضیٓ تطثیت زض ذب٘‪ٛ‬از‪ٜٞ‬ب غ‪ٛ‬ضت ٌیطز ‪ ٚ‬ثطا سه‪ٝ‬‬ ‫سبَ ز‪ ْٚ‬ث‪ٝ‬تسضیح ‪ ٚ‬زض ضیت ٔالیٕی‪ ،‬ثچ‪ٞٝ‬ب ثهطا‬ ‫‪ٚ‬ض‪ٚ‬ز ث‪ ٝ‬زثستبٖ ٔبز‪ ٜ‬ض‪٘ٛ‬س‪.‬‬ ‫هشص صه ٌی عش‪:‬ق بذٍى دسیافت ٍیض‪ :‬بش‪:‬ی ص‪:‬ئش‪:‬ى عابات باص ضذ‬ ‫ٍیض‪:‬ی سفش صه ٌی بِ عش‪:‬ق ‪:‬ص ‪:‬هشٍص بِ صَست سسوی باشد‪:‬ضاااِ ضاذ ٍ ص‪:‬ئاش‪:‬ى‬ ‫هیتَ‪ًٌ:‬ذ دس لالب واسٍ‪:‬ىّای صیاستی ‪:‬ص طشیک هشص صه ٌی بِ ‪:‬یی سفش هاعاٌاَی‬ ‫هطشف ضًَذ‪.‬‬ ‫پس اظ ‪ٚ‬ػس‪ٚ ٜ‬ظیط وط‪ٛ‬ض ػطاق ثطا ثبظٌطبیی ٔطظ‪ٞ‬ب ظٔهیه‪ٙ‬هی ‪ ٚ‬ثهطلهطاض‬ ‫سفط‪ٞ‬ب ظٔی‪ٙ‬ی ػتجبت ثس‪ٚ ٖٚ‬یعا‪ٌ ،‬عاضش ‪ٞ‬ب حبوی اظ ِغ‪ ٛ‬ض‪ٚ‬ازیس سفط ظٔهیه‪ٙ‬هی‬ ‫ػطاق است‪.‬‬ ‫ثط ‪ٕٞ‬یٗ اسبه‪ ،‬اظ سبػت ‪ 7۴‬غجح أط‪ٚ‬ظ ثطذی اظ ٘یط‪ٞٚ‬ب أه‪ٙ‬هیهت ػهطاق ثهب‬ ‫حؿ‪ٛ‬ض زض ٔطظ‪ٞ‬ب ظٔی‪ٙ‬ی‪ٛٔ ،‬لؼیت ضا ثطا تططف ظائهطاٖ ػهتهجهبت اظ قهطیهک‬ ‫ٔطظ‪ٞ‬ب ظٔی‪ٙ‬ی فطا‪ ٓٞ‬وطز٘س‪ .‬اِجت‪ ٝ‬ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬لطاض است سفط‪ٞ‬ب ظٔی‪ٙ‬ی ثه‪ٝ‬‬ ‫ػتجبت فمف زض لبِت وبض‪ٚ‬اٖ ظیبضتی اظ س‪ ٛ‬سبظٔبٖ حح ‪ ٚ‬ظیبضت ثبضس‪ٞ ،‬ه‪ٙ‬ه‪ٛ‬ظ‬ ‫سبظٔبٖ حح ‪ ٚ‬ظیبضت ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ٔت‪ِٛ‬ی اػعاْ‪ٞ‬ب جت٘بْ اظ ٔتمبؾیبٖ ضا غبظ ٘ىهطز‪ٜ‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫ثب ایٗ ‪ٚ‬خ‪ٛ‬ز‪ ،‬ػطالی ‪ٞ‬ب اظ أط‪ٚ‬ظ ثطا تططف ظائطاٖ ایهطا٘هی ثهس‪ٚ ٖٚ‬یهعا اػهالْ‬ ‫ٔبزٌی وطز‪ٜ‬ا٘س ‪ ٚ‬ضسٕبً ٔطظ ظٔی‪ٙ‬ی ػطاق پس اظ ‪ٔ ۷1‬ب‪ ٜ‬ض‪ ٚ‬ظائطاٖ ػتجبت ثهبظ‬ ‫ضس‪ ٜ‬است‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ظیط وط‪ٛ‬ض ػطاق زض سفط ث‪ ٝ‬ایطاٖ حس‪ٚ‬ز ‪ 7۴‬ض‪ٚ‬ظ لجُ اظ ثهطلهطاض سهفهط‪ٞ‬هب‬ ‫ظیبضتی ث‪ ٝ‬ػتجبت اظ قطیک ٔطظ‪ٞ‬ب ظٔی‪ٙ‬ی ذجط زاز‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬لهطاض ثه‪ٛ‬ز وه‪ٞ ٝ‬هفهته‪ٝ‬‬ ‫ٌصضت‪ ٝ‬ایٗ سفط‪ٞ‬ب اظ سطٌطفت‪ ٝ‬ض‪ٛ‬ز‪ .‬أب سیسغبزق حسی‪ٙ‬ی‪ ،‬ضئیس سبظٔبٖ حح ‪ٚ‬‬ ‫ظیبضت ٌفت‪ ٝ‬ث‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬سفط ػتجبت اظ ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬خبض غبظ ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ضس ‪ ٚ‬ض‪ٚ‬ظا٘‪ ٝ‬ثیص اظ‬ ‫‪ٞ ۷‬عاض ‪ 7۴۴ ٚ‬ایطا٘ی اظ ٔطظ‪ٞ‬ب ظٔی‪ٙ‬ی ػبظْ ػطاق ٔیض‪٘ٛ‬س‪.‬‬ ‫‪:‬باالی یه ه ل اسد ًفش دس جْاى بِ ‪:‬واالتت سٍ‪:‬ى‬ ‫ساصهاى جْاًی بْذ‪:‬ضت )‪:(WHO‬عالم وشد ًضدیه‬ ‫بِ یه ه ل اسد ًفش دس دً ا بِ ‪:‬وااالتت سٍ‪:‬ى دچااس‬ ‫ّساٌذ‪.‬‬ ‫خسیستطیٗ ثطضسی‪ٟ‬ب سبظٔبٖ خه‪ٟ‬هب٘هی ثه‪ٟ‬هساضهت‬ ‫حبوی اظ ٖ است و‪٘ ٝ‬عزیه ث‪ ٝ‬یه ٔیّیبضز ٘فط اظ‬ ‫ٔطزْ خ‪ٟ‬بٖ اظ ضىّی اظ اذتالالت ض‪ٚ‬اٖ ض٘هح ٔهی‬ ‫ثط٘س‪ٕٞ .‬چ‪ٙ‬یٗ ثب زض ٘ظط ٌطفتٗ ایٗ ٔ‪ٛ‬ؾه‪ٛ‬ع وه‪ ٝ‬اظ‬ ‫هْلت ثبت سفاسش وشیذ وااااد دسسای ساال‬ ‫تحص لی ‪ 1030-1031‬بش‪:‬ی توام پایِّا ٍ سضاِّای‬ ‫تحص لی ‪ -‬بِ ‪:‬ساثٌای پایِّای ٍسٍدی ‪ٍ:‬ل‪ّ ،‬فاان‬ ‫ٍ دّن ‪ -‬وِ بِ هذت ‪ 13‬سٍص ٍ تا ‪ 01‬واشد‪:‬د هااُ‬ ‫توذیذ ضذُ بَد‪ ،‬پس فشد‪ ،:‬سِ ضٌاباِ باِ پاایااى‬ ‫هیسسذ‪.‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫‪ٞ‬ط ‪ٞ‬فت ٘‪ٛ‬خ‪ٛ‬اٖ یه ٘فط ث‪ ٝ‬ایٗ اذهتهالالت زچهبض‬ ‫است ایٗ ٔبض ٔی ت‪ٛ‬ا٘س ٍ٘طاٖ و‪ٙٙ‬س‪ ٜ‬تط ثبضس‪.‬‬ ‫ایٗ سبظٔبٖ اػالْ وطز‪ :‬زض سبَ ٘رست ‪ٌ ٕٝٞ‬هیهط‬ ‫و‪ٚٛ‬یس‪ٔ 79 -‬یعاٖ اثتال ث‪ ٝ‬اذتالالت ضهبیهغ ض‪ٚ‬اٖ اظ‬ ‫لجیُ افسطزٌی ‪ ٚ‬اؾهکهطاه ثهیهص اظ ‪ ۷7‬زضغهس‬ ‫افعایص زاضت‪ ٝ‬است‪ .‬تسض‪ٚ‬ه ز‪ٞ‬ب٘‪ ْٛ‬زثهیهط وهُ‬ ‫سبظٔبٖ خ‪ٟ‬ب٘ی ث‪ٟ‬ساضت ٌفت‪ :‬تٕبٔی افطاز ث‪ٌ٘ٛ ٝ‬ه‪ٝ‬‬ ‫ا ثب ثیٕبضاٖ ٔجتال ث‪ ٝ‬اذتالالت ض‪ٚ‬اٖ ٔ‪ٛ‬اخ‪ٞ ٝ‬سته‪ٙ‬هس‪.‬‬ ‫ثطذ‪ٛ‬ضزاض اظ سالٔت ض‪ٚ‬اٖ ث‪ٔ ٝ‬ف‪ ْٟٛ‬سالٔت خسٓ‬ ‫است‪.‬‬ ‫اضتجبـ ثیٗ سالٔت ض‪ٚ‬اٖ ‪ ٚ‬سالٔت ػٕ‪ٔٛ‬ی‪ ،‬حهمه‪ٛ‬ق‬ ‫ثطط ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬سؼ‪ ٝ‬اختٕبػی‪-‬التػبز ث‪ ٝ‬ایٗ ٔؼ‪ٙ‬بست وه‪ٝ‬‬ ‫تغییط سیبست ‪ ٚ‬ػّٕىطز زض سالٔت ض‪ٚ‬اٖ ٔی ته‪ٛ‬ا٘هس‬ ‫ٔعایب ‪ٚ‬الؼی ‪ ٚ‬اسهبسهی ثهطا افهطاز‪ ،‬خه‪ٛ‬أهغ ‪ٚ‬‬ ‫وط‪ٛ‬ض‪ٞ‬ب ث‪ٕٞ ٝ‬طا‪ ٜ‬زاضت‪ ٝ‬ثبضس‪ .‬سطٔبی‪ٌ ٝ‬هصاض ض‪ٚ‬‬ ‫اظ‬ ‫سالٔت ض‪ٚ‬اٖ‪ ،‬سطٔبی‪ٌ ٝ‬صاض ثطا ثطذه‪ٛ‬ضزاض‬ ‫ظ٘سٌی ‪ ٚ‬ی‪ٙ‬س‪ ٜ‬ث‪ٟ‬تط ثطا ‪ ٕٝٞ‬است‪.‬‬ ‫زض ٌعاضش ایٗ سبظٔبٖ ٔس‪ ٜ‬است‪ :‬حتی پهیهص اظ‬ ‫غبظ ‪ٌ ٕٝٞ‬یط و‪ٚٛ‬یس‪ 79-‬ت‪ٟٙ‬ب تؼساز ٔحس‪ٚ‬ز اظ‬ ‫افطاز و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬وٕه ٘یبظ زاضت‪ٙ‬س ث‪ ٝ‬زضٔب٘‪ٟ‬ب ٔ‪ ٛ‬ط ‪ ٚ‬ثهب‬ ‫ویفیت زستطسی زاضت‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ث‪ ٝ‬ق‪ٛ‬ض ٔثبَ‪ ،‬ثیص اظ ‪ 1۴‬زضغس اظ افطاز ٔجتال ث‪ ٝ‬ض‪ٚ‬اٖ‬ ‫پطیطی زض خ‪ٟ‬بٖ اظ زضیبفت وٕه ٔحط‪ ْٚ‬ث‪ٛ‬ز‪ ٜ‬ا٘س‪.‬‬ ‫ضىبف ٔیبٖ وط‪ٛ‬ض‪ٞ‬ب فمیط ‪ ٚ‬غ‪ٙ‬ی تبویهس وه‪ٙ‬ه‪ٙ‬هس‪ٜ‬‬ ‫زستطسی ٘بثطاثط ث‪ ٝ‬ذسٔبت سالٔت ض‪ٚ‬اٖ است چهطا‬ ‫و‪ ٝ‬زض وط‪ٛ‬ض‪ٞ‬بیی ثب ٔیعاٖ زض ٔس ثبال اظ ‪ٞ‬ط ‪ 7۴‬ثیٕبض‬ ‫ٔجتال ث‪ ٝ‬ض‪ٚ‬اٖ پطیطی ‪ٞ‬فت ٘فط تهحهت زضٔهبٖ لهطاض‬ ‫زاضز زض حبِی و‪ ٝ‬ایٗ ٔبض زض وط‪ٛ‬ض‪ٞ‬ب ؾهؼهیه‬ ‫ت‪ٟٙ‬ب ‪ 7۷‬زضغس است‪.‬‬ ‫توذیذ هْلت ثبتًام والس ‪ٍ:‬لیّا دس هذ‪:‬سس ضاّذ تا سِضٌبِ‬ ‫بش ‪:‬ساس ‪:‬عالم ٍص‪:‬ست اهَصش ٍ پاشٍسش‪ ،‬پا اص‬ ‫ثبتًام ‪:‬یٌاشًای هذ‪:‬سس ضاّذ دس پایِ ‪ٍ:‬ل ‪:‬بااذ‪:‬یای‬ ‫وِ تا ‪ 0۲‬وشد‪:‬د هاُ هْلت د‪:‬ضت بش‪:‬ی سِ سٍص دیراش‬ ‫ٍ تا سِ ضٌبِ‪ 01 ،‬وشد‪:‬د هاُ توذیذ ضذ‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬عاضش ایس‪ٙ‬ب‪ٔ ،‬تمبؾیبٖ ٔی ت‪ٛ‬ا٘ه‪ٙ‬هس ثهب ‪ٚ‬ض‪ٚ‬ز ثه‪ٝ‬‬ ‫زضٌههب‪ ٜ‬ایهه‪ٙ‬ههتههط٘ههتههی ثهه‪٘ ٝ‬طههب٘ههی ‪https://‬‬ ‫‪٘pada.medu.ir/#/home‬سجت ث‪ ٝ‬جت ٘بْ زض‬ ‫پبی‪ ٝ‬ا‪ َٚ‬اثتسایی الساْ و‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫ثسی‪ٟ‬ی است پس اظ اتٕبْ ٔ‪ّٟ‬ت ٔمطض‪ ،‬زا٘ص ٔ‪ٛ‬ظا٘ی‬ ‫و‪ ٝ‬أتیبظ الظْ ضا وست وطز‪ ٜ‬ثبض‪ٙ‬س ثب اقالع ضسب٘هی‬ ‫و‪ ٝ‬اظ قطیک ٔسضس‪ ٝ‬غ‪ٛ‬ضت ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ٌهطفهت ثهطا‬ ‫اضائ‪ٔ ٝ‬ساضن ‪ ٚ‬تىٕیُ ٔطاحُ جت ٘بْ ثه‪ٔ ٝ‬هسضسه‪ٝ‬‬ ‫ٔطاخؼ‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬س وطز‪ .‬زض زضٌب‪ ٜ‬ای‪ٙ‬تط٘تی ٔصو‪ٛ‬ض ٘هیهع‬ ‫تبویس ضس‪ ٜ‬است و‪ ٝ‬وّی‪ٔ ٝ‬طاحُ پیص هجهت ٘هبْ ‪ٚ‬‬ ‫اػالْ ٘تبیح ت‪ٟٙ‬ب اظ قطیک ایٗ سبٔب٘‪ ٝ‬است ‪ٔ ٚ‬طاخهؼه‪ٝ‬‬ ‫ث‪ ٝ‬سبیت ‪ٞ‬ب زیٍط ٔطخغ لب٘‪٘ٛ‬ی ٘یست‪.‬‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ٔ ٝ‬حس‪ٚ‬یت ظهطفهیهت هجهت ٘هبْ‬ ‫ٔساضه ضب‪ٞ‬س ذ‪ٛ‬است‪ ٝ‬ضهس‪ ٜ‬ثه‪ٙ‬هب ثه‪ ٝ‬ؾهط‪ٚ‬ضت زض‬ ‫ٔ‪ٛ‬ظضٍب‪ٞ‬ب زیٍط غیط اظ ضب‪ٞ‬س ٘یع جت ٘بْ ا٘هدهبْ‬ ‫ز‪ٞ‬یس‪ .‬ازاض‪ ٜ‬وُ أ‪ٛ‬ض ضب‪ٞ‬هس ‪ ٚ‬ایهثهبضٌهطاٖ ‪ٚ‬ظاضت‬ ‫ٔ‪ٛ‬ظش ‪ ٚ‬پط‪ٚ‬ضش اظ ‪ٚ‬اِسیٗ ذ‪ٛ‬است‪ ٝ‬است وه‪ ٝ‬زض‬ ‫ا٘تربه ٔسضس‪ٛٔ ٝ‬ضز ٘ظط خ‪ٟ‬ت پیص جت ٘بْ زلهت‬ ‫الظْ ضا اػٕبَ زاض٘س‪ ،‬ظیهطا زض غهیهط ایهٗ غه‪ٛ‬ضت‬ ‫احتٕبَ ضز ضسٖ تمبؾب جت ٘بْ ته‪ٛ‬سهف ٔهسضسه‪ٝ‬‬ ‫ا٘تربه ضس‪ٚ ٜ‬خ‪ٛ‬ز زاضز‪.‬‬ ‫قجک اػالْ ‪ٚ‬ظاضت ٔ‪ٛ‬ظش ‪ ٚ‬پط‪ٚ‬ضش‪ ،‬ثهبظ‪ ٜ‬ظٔهب٘هی‬ ‫پیص جت٘بْ ٔساضه ضب‪ٞ‬س زضسطاسط وط‪ٛ‬ض ثه‪ ٝ‬ایهٗ‬ ‫تطتیت است‪:‬‬ ‫پههبیهه‪ ٝ‬ا‪ َٚ‬اثههتههسایههی اظ ‪ 77‬تههب ‪ ۱7‬ذههطزاز‬ ‫‪ -‬پبی‪ٞ ٝ‬فتٓ (ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬ا‪ٔ َٚ‬ت‪ٛ‬سک‪ ،)ٝ‬اظ ‪۷7‬ذهطزاز ٔهب‪ٜ‬‬ ‫والّبشد‪:‬سی دس صذس جش‪:‬ین سایبشی‬ ‫هعاٍى فشٌّری ‪:‬جاااوااعای‬ ‫پل س فاا گفت سَء‪:‬سافاادُ‬ ‫‪:‬ص ًام ٍ ‪:‬عاباس ساهااًاِ ّاای‬ ‫دٍلای ٍ ‪:‬سسال پ اهه ّاای‬ ‫جعلی تحت عٌااٍیای ‪:‬یای‬ ‫ساهاًِ ّا ٍ دساراُ ّا ‪:‬ص سَی‬ ‫هجشهاى ّوچٌاى لاشبااًای‬ ‫هیگ شد‪.‬‬ ‫سط‪ ًٙٞ‬ضأیٗ پبضبیهی زض‬ ‫ایٗ ثبض‪ٌ ٜ‬هفهت‪ٔ :‬هدهطٔهبٖ‬ ‫سبیجط ث‪ٔ ٝ‬حؽ ‪ٚ‬ل‪ٛ‬ع یه‬ ‫خطیبٖ یب ضطایکی ثطا ث‪ٟ‬ط‪ٜٙٔ‬س ػٕ‪ٔٛ‬ی اظ ذسٔبت ز‪ِٚ‬تی ثب پیص فطؼ جت ٘هبْ‬ ‫زض سبٔب٘‪ٞ ٝ‬ب اػالٔی ثالفبغّ‪ ٝ‬زست ث‪ ٝ‬وبض ضس‪ ٚ ٜ‬ثب السأبتی ٘ظیط قطاحی سبیت‬ ‫خؼّی یب اضسبَ پیبٔه اظ سطضٕبض‪ٜٞ‬ب ٔطرع حب‪ِ ٚ‬ی‪ٙ‬ه‪ٞ‬ب ِ‪ٛ‬ز‪ ،ٜ‬ت‪ٟ‬سیهس‬ ‫یب تطغیت ‪ٕٛٞ‬ق‪ٙ‬بٖ ث‪ٚ ٝ‬اضزٖ ضسٖ ث‪ِ ٝ‬ی‪ٙ‬ه‪ٞ‬ب ِ‪ٛ‬ز‪ٞ ٚ ٜ‬سایت فطیتذ‪ٛ‬ضزٌبٖ ث‪ٝ‬‬ ‫زضٌب‪ٜٞ‬ب خؼّی ثب٘ىی الساْ ث‪ ٝ‬وال‪ٞ‬جطزاض اظ ٘بٖ وال‪ٞ‬جطزاض ٔیو‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫‪ ٚ‬ازأ‪ ٝ‬زاز‪ :‬ذ‪ٛ‬ضجرتب٘‪ ٝ‬السأبت ضسب٘‪ٞٝ‬ب زض ا٘تطبض ‪ٞ‬طساض‪ٞ‬ب پّیس فهتهب ٔه‪ ٛ‬هط‬ ‫‪ٚ‬الغ ضس‪ ٚ ٜ‬ؾٕٗ افعایص زا٘ص سبیجط ‪ٕٛٞ‬ق‪ٙ‬بٖ ٘طخ ‪ٚ‬ل‪ٛ‬ع ای‪ ٍٝ٘ٛٙ‬خهطایهٓ ٘هیهع‬ ‫وب‪ٞ‬ص یبفت‪ ٝ‬است‪ .‬أب ٔتبسفب٘‪ ٝ‬تؼسز سبٔب٘‪ٞٝ‬ب ز‪ِٚ‬تی فؼبَ زض وط‪ٛ‬ض‪ ،‬ػسْ ا‪ٞ‬تٕهبْ‬ ‫خس زستٍب‪ٜٞ‬ب اخطایی زض اقالع ضسب٘ی سیت‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬ته‪ٟ‬هسیهسات پهیهص ض‪ٚ ٚ‬‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ س‪ ُٟ‬اٍ٘بض ‪ ٚ‬غفّت ‪ٕٛٞ‬ق‪ٙ‬بٖ اظ ػُّ اغّی ‪ٚ‬له‪ٛ‬ع ایه‪ٙ‬هٍه‪٘ٛ‬ه‪ ٝ‬خهطایهٓ‬ ‫ٔحس‪ٛ‬ه ٔیض‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫پبضبیی یُ ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬وال‪ٞ‬جطزاض سبیجط ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬بٖ زض غسض خطایٓ سبیجط اسهت‪،‬‬ ‫تػطیح وطز‪ :‬زض ضاستب پیطٍیط ‪ٚ‬ؾؼی اظ ‪ٚ‬ل‪ٛ‬ع خطایٓ ‪ ٚ‬س‪ٛ‬ءاستفبز‪ ٜ‬اظ ٘هبْ ‪ٚ‬‬ ‫اػتجبض سبٔب٘‪ٞٝ‬ب ز‪ِٚ‬تی ‪ ٚ‬پیبٔه‪ٞ‬ب خؼّی‪ ،‬ضا‪ٜ‬ا٘هساظ یهه سهبٔهب٘ه‪ ٝ‬خهبٔهغ‪،‬‬ ‫وبضثطز ‪ٔ ٚ‬طخغ اظ س‪ٔ ٛ‬طاوع ّٔی فؿب ٔدبظ وط‪ٛ‬ض اظ ا‪ٞ‬ساف پّیهس فهتهب‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ِغبیت ز‪ ٓٞ‬تیط ٔب‪ٜ‬‬ ‫ پبی‪ ٝ‬ز‪( ٓٞ‬ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬ز‪ٔ ْٚ‬ت‪ٛ‬سک‪ ،)ٝ‬اظ یه تب ‪ ۷۴‬تیطٔب‪ٜ‬‬‫( الظْ ث‪ ٝ‬شوط است و‪ٚ ٝ‬ظاضت ٔ‪ٛ‬ظش ‪ ٚ‬پهط‪ٚ‬ضش‬ ‫أط‪ٚ‬ظ اظ تغییط ظٔبٖ پیص جت٘بْ پبی‪ ٝ‬ز‪ٞ‬هٓ ٔهساضه‬ ‫ضب‪ٞ‬س زض سبَ تحػیّی ‪٘ 7۰۴۷-7۰۴7‬یع ذجط زاز‪ٚ ٜ‬‬ ‫ػّت ٖ ضا ٔبز‪٘ ٜ‬ج‪ٛ‬زٖ ٘تبیح ‪ٞ‬سایهت تهحهػهیهّهی‬ ‫زا٘ص ٔ‪ٛ‬ظاٖ پبی‪ ٟٓ٘ ٝ‬شوط ‪ ٚ‬جت٘هبْ ضا ثه‪ ٝ‬ظٔهبٖ‬ ‫زیٍط ٔ‪ٛ‬و‪ َٛ‬وطز‪ ٜ‬است‪).‬‬ ‫ًاایج ‪:‬هاحاًات ًْایی د‪ً:‬صاهَص‪:‬ى‬ ‫تا ‪ ۲‬ت ش ‪:‬عالم هیضَد‬ ‫سئ س هشوض سٌجاص‬ ‫ٍ پایص وا افا ات‬ ‫اهَصضای گافات‬ ‫ًاایج ‪:‬هاااحااًاات‬ ‫ًْایی د‪ً:‬ص اهَص‪:‬ى‬ ‫پااایااِ دٍ‪:‬صدّاان‪،‬‬ ‫بضسگساتى‪ ،‬اهَصش‬ ‫‪:‬ص س‪ ُ:‬دٍس ٍ‬ ‫د‪ٍ:‬طاالااباااى اص‪:‬د‬ ‫سضاِ ّاای ضااواِ‬ ‫ًظاشی دٍسُ دٍم‬ ‫هاَسطِ تا تاسیخ ّطان ت شهاُ بِ هذ‪:‬سس ‪:‬عالم هیضَد‪.‬‬ ‫ظاضػی ضئیس ٔطوع س‪ٙ‬دص ‪ ٚ‬پبیص ویفیت ٔ‪ٛ‬ظضهی ‪ٚ‬ظاضت ٔه‪ٛ‬ظش ‪ٚ‬‬ ‫پط‪ٚ‬ضش زض ٌفت‪ ٌٛٚ‬ثب ذجطٍ٘بض ٔ‪ٛ‬ظش ‪ ٚ‬پط‪ٚ‬ضش ذجطٌعاض فبضه ثب ثیبٖ‬ ‫ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬أط‪ٚ‬ظ ذطیٗ أتحب٘بت ٘‪ٟ‬بیی زا٘هص ٔه‪ٛ‬ظاٖ ثهطٌهعاض ضهس‪ ،‬اظه‪ٟ‬هبض‬ ‫وطز‪٘ :‬تبیح أتحب٘بت ٘‪ٟ‬بیی زا٘ص ٔ‪ٛ‬ظاٖ پبی‪ ٝ‬ز‪ٚ‬اظز‪ ،ٓٞ‬ثعضٌسبالٖ‪ٔ ،‬ه‪ٛ‬ظش‬ ‫اظ ضا‪ ٜ‬ز‪ٚ‬ض ‪ ٚ‬زا‪ٚ‬قّجبٖ ظاز ضضت‪ٞ ٝ‬ب ضبذ‪٘ ٝ‬ظط ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬ز‪ٔ ْٚ‬ت‪ٛ‬سک‪٘ ٝ‬ه‪ٛ‬ثهت‬ ‫أتحب٘ی ذطزاز ٔب‪ 7۰۴7 ٜ‬تب تبضید ‪ٞ‬طتٓ تیطٔب‪ ٜ‬ث‪ٔ ٝ‬ساضه اػالْ ٔیض‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫‪ ٚ‬ازأ‪ ٝ‬زاز‪ :‬زا٘ص ٔ‪ٛ‬ظاٖ ٔیت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س ث‪ٔ ٝ‬ساضه ٔحُ تحػیُ ذ‪ٛ‬ز ٔطاخؼ‪ٚ ٝ‬‬ ‫٘سجت ث‪ ٝ‬زضیبفت وبض٘بٔ‪ ٝ‬الساْ و‪ٙٙ‬س ‪ ٚ‬زض غه‪ٛ‬ضت اػهتهطاؼ ثه‪٘ ٝ‬هٕهطات‪،‬‬ ‫زضذ‪ٛ‬است ضسیسٌی ث‪٘ ٝ‬تبیح أتحب٘بت ضا تب تبضید ‪ 7۱‬تیط ٔب‪ 7۰۴7 ٜ‬ث‪ٔ ٝ‬سضس‪ٝ‬‬ ‫اضائ‪ ٝ‬ز‪ٙٞ‬س‪.‬‬ ‫ضئیس ٔطوع س‪ٙ‬دص ‪ ٚ‬پبیص ویفیت ٔ‪ٛ‬ظضی ‪ٚ‬ظاضت ٔه‪ٛ‬ظش ‪ ٚ‬پهط‪ٚ‬ضش‬ ‫تػطیح وطز‪٘ :‬تید‪ٟ٘ ٝ‬بیی پس اظ ثطضسی اػتطاؾبت اظ قطیک ٔسضس‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬اقالع‬ ‫زا٘ص ٔ‪ٛ‬ظ ضسب٘س‪ٔ ٜ‬یض‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫پضضه ٍ هحمک الواًی تاکوا اذ د‪:‬سد‬ ‫حجاهت پذیذُ ‪:‬ی ‪:‬ست واِ دس واَد‬ ‫تٌظ وی وشدى عولىشد بذى ‪ً:‬ساى دوالت‬ ‫د‪:‬سد‪: ،‬هشی وِ ّشگض با سٍشّای دیاراش‬ ‫ًویتَ‪:‬ى اى س‪ :‬جایرضیی وشد ‪...‬‬ ‫حدبٔت یه ضفتبض زضٔب٘ی است وه‪ ٝ‬اظ ‪ٚ‬حهی‬ ‫٘طئت ٌطفت‪ ٚ ٝ‬زض ٔطتج‪ ٝ‬ػبِی ػط‪ٚ‬ج ضس‪ٌ َٛ‬طأی‬ ‫اسالْ(ظ) زض ضت ٔؼطاج ث‪ ٝ‬ایطبٖ ثط ا٘هدهبْ ٖ‬ ‫تاویس ضس‪ ٜ‬است ث‪ٙ‬بثطایٗ ضفتبض زضٔب٘ی حهدهبٔهت‬ ‫یه أط ٔیرت‪ ٝ‬ثب ٔجب٘ی ‪ٚ‬حی ‪ٕٞ ٚ‬طا‪ ٜ‬ثب ٔؼ‪ٙ‬ه‪ٛ‬یهت‬ ‫است و‪ ٝ‬ثب سطضت ا٘سبٖ سبظٌبض ث‪ٛ‬ز‪ ٚ ٜ‬اخهطا‬ ‫ٖ زض ثط ٌیط٘س‪ ٜ‬سالٔهت خسهٓ ‪ ٚ‬ض‪ٚ‬ا ا٘سهبٖ‬ ‫است‪.‬‬ ‫ی‪ٞٛ‬بٖ ثُ )‪(JOHANN ABELE‬پعضه ‪ٚ‬‬ ‫ٔحمک ِٕب٘ی ٘یع زض وتبه ذ‪ٛ‬ز ثب ػ‪ٛٙ‬اٖ حدبٔت‬ ‫ضی‪ ٜٛ‬زضٔبٖ ظٔ‪ٖٛ‬ضس‪ ٜ‬و‪ ٝ‬زض سبَ ‪ 7991‬چهبح‬ ‫ضس‪ ،ٜ‬زض ٔ‪ٛ‬ضز حدبٔت ٔیٌ‪ٛ‬یس‪ :‬اػتمهبز ضاسهد‬ ‫زاضْ و‪ ٝ٘ ٝ‬ت‪ٟٙ‬ب أط‪ٚ‬ظ ثّى‪ ٝ‬ثهطا ‪ٞ‬هٕهیهطه‪ ،ٝ‬أهط‬ ‫حدبٔت ضا زض زضٔبٖ ثیٕبض ‪ٞ‬هب ٘هجهبیهس ٘هبزیهس‪ٜ‬‬ ‫ٌطفت؛ حدبٔت پسیس‪ ٜ‬ا اسهت وه‪ ٝ‬زض ذه‪ٛ‬ز‬ ‫ت‪ٙ‬ظیٕی وطزٖ ػّٕىطز ثسٖ ا٘سبٖ زذهبِهت زاضز‪،‬‬ ‫أط و‪ٞ ٝ‬طٌع ثب ض‪ٚ‬ش‪ٞ‬ب زیٍط ٕ٘یت‪ٛ‬اٖ ٖ ضا‬ ‫خبیٍعیٗ وطز‪.‬‬ ‫ٔکبِؼبت ٔب ٘طبٖ ٔیز‪ٞ‬س و‪ ٝ‬زض ِٕبٖ ٔیت‪ٛ‬اٖ ‪17‬‬ ‫زضغس ثیٕبض ‪ٞ‬ب ضا ثب ضی‪ٜٞٛ‬ب زضٔبٖ قجیهؼهی اظ‬ ‫خّٕ‪ ٝ‬حدبٔت زضٔبٖ وطز ‪.‬‬ ‫زض ازأ‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ؾیحبتی ضا زضثبض‪ٔ ٜ‬ىهب٘هیهسهٓ تها هیهط‬ ‫حدبٔت ثط ثسٖ ٔیذ‪ٛ‬ا٘یس‪:‬‬ ‫*حدبٔت ثب ایدبز یه اِت‪ٟ‬به ٔ‪ٛ‬ؾهؼهی ثهبػه‬ ‫تحطیه سیستٓ ایٕ‪ٙ‬ی ثسٖ ‪ ٚ‬تىثیهط سهّه‪ٞ َٛ‬هب‬ ‫زفبػی ثسٖ ٔیض‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ازأ‪ ٝ‬زاضز‬ ‫سزطان مثاوه؛ بیطتزیه خطز جاوی‬ ‫میان مزدان ایزاوی‬ ‫ازأ‪ ٝ‬اظ ضٕبض‪ ٜ‬لجُ ‪...ٚ‬‬ ‫او‪ ٖٛٙ‬زض ایطاٖ ضب‪ٞ‬سیٓ و‪ ٝ‬ثسیبض اظ ٔهطزاٖ ثه‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬اسک‪ٕٞ ٝ‬سط‪ ،‬زذتط ‪ ٚ‬ثستٍبٖ ذه‪ٛ‬ز ثه‪ٔ ٝ‬هطاوهع‬ ‫زضٔب٘ی ٔطاخؼ‪ٔ ٝ‬ی و‪ٙٙ‬س ‪ٔ ٚ‬طزاٖ ‪ٕٞ‬هیهطه‪٘ ٝ‬همهص‬ ‫ا٘ىبض و‪ٙٙ‬س‪ ٜ‬ثیٕبض ضا زاض٘س‪.‬‬ ‫ا‪ ٚ‬ػّت ایٗ ضفتبض ثطذی لبیبٖ ضا ث‪ ٝ‬زِیُ اػتمبز ث‪ٝ‬‬ ‫غط‪ٚ‬ض ٔطزاٍ٘ی ذ‪ٛ‬ا٘س ‪ ٚ‬ازأ‪ ٝ‬زاز‪ :‬اظ س‪ ٛ‬زیهٍهط‬ ‫ٔطزاٖ ایطا٘ی سؼی ٔیو‪ٙٙ‬س ‪ٕٛٞ‬اض‪ ٜ‬ذب٘‪ٛ‬از‪ ٜ‬ذه‪ٛ‬ز‬ ‫ضا زض ا‪ِٛٚ‬یت زضیبفت ذسٔبت ثسا٘‪ٙ‬س ‪ ٚ‬ای‪ٟٙ‬ب سجت‬ ‫ضس‪ ٜ‬است و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬سالٔتی ذ‪ٛ‬ز ا‪ٕٞ‬یهت وهٕهتهط‬ ‫ثس‪ٙٞ‬س‪.‬‬ ‫ِع‪ ْٚ‬ثطضسی‪ٞ‬ب ز‪ٚ‬ض‪ٜ‬ا پط‪ٚ‬ستبت اظ ‪ 7۴‬سبٍِی‬ ‫‪ ٚ‬ثب تبویس ثط ِع‪ ْٚ‬افعایص ذ‪ٛ‬زٔطالجتی زض ٔهیهبٖ‬ ‫ٔطزاٖ‪ ،‬اظ‪ٟ‬بض وطز‪ :‬ثبیس ثسا٘یٓ زض ثطذی ثیٕبض ‪ٞ‬هب‬ ‫خ‪ٙ‬ج‪ٚ ٝ‬ضا ت تب حس ظیبز ا جبت ضهس‪ ٜ‬اسهت؛ ثه‪ٝ‬‬ ‫ػ‪ٛٙ‬اٖ ٔثبَ زض ٔ‪ٛ‬ضز س‪ ًٙ‬وّی‪ٚ ،ٝ‬ضا هت ٘همهص‬ ‫پطضٍ٘ی زاضز ‪ ٚ‬حتی زض یه ٔکهبِهؼه‪ ٝ‬زض ایهطاٖ‬ ‫ٔطرع ضس‪ ٜ‬است وسب٘ی و‪ ٝ‬زض ذهب٘ه‪ٛ‬از‪ ٜ‬ذه‪ٛ‬ز‬ ‫سبثم‪ ٝ‬ثط‪ٚ‬ظ س‪ ًٙ‬وّی‪ ٝ‬زاض٘س‪٘ ،‬سجت ث‪ ٝ‬وسب٘ی وه‪ٝ‬‬ ‫ایٗ سبثم‪ ٝ‬ضا ٘ساض٘س زض س‪ٙ‬یهٗ خه‪ٛ‬اٖ تهط زچهبض‬ ‫س‪ ًٙ‬وّی‪ٔ ٝ‬یض‪٘ٛ‬س‪ٔ .‬ت‪ٛ‬سف سٗ وسب٘ی و‪ ٝ‬زچبض‬ ‫س‪ ًٙ‬وّی‪ٔ ٝ‬یضس٘س ‪ ۱۰‬سهبَ ثه‪ٛ‬ز‪ ٜ‬اسهت‪ ،‬أهب‬ ‫وسب٘ی و‪ ٝ‬سبثم‪ ٝ‬ذب٘‪ٛ‬ازٌی زاض٘س زض ‪ ۱۴‬سبِهٍهی‬ ‫زض ٔؼطؼ ذکط ثط‪ٚ‬ظ س‪ ًٙ‬وّی‪ٞ ٝ‬ست‪ٙ‬س‪ .‬زض ٔه‪ٛ‬ضز‬ ‫سطقبٖ پط‪ٚ‬ستبت ‪ٕٞ ٓٞ‬یٌٗ‪ ٝ٘ٛ‬است؛ وسب٘ی و‪ٝ‬‬ ‫زض ذب٘‪ٛ‬از‪ ٜ‬ایٗ ثیٕبض ضا زاضت‪ ٝ‬ثبضه‪ٙ‬هس احهتهٕهبَ‬ ‫اثتال ذ‪ٛ‬زضبٖ ‪ ٓٞ‬افعایص ٔییبثس؛ ث‪ٙ‬بثطایٗ اٌهط‬ ‫ت‪ٛ‬غی‪ٔ ٝ‬یو‪ٙ‬یٓ ا٘سبٖ ‪ٞ‬ب ٔؼٕه‪ِٛ‬هی ثهؼهس اظ ‪7۴‬‬ ‫سبٍِی ثطا چىبح سطقبٖ پط‪ٚ‬ستبت الساْ و‪ٙٙ‬س‪،‬‬ ‫افطاز و‪ ٝ‬سبثم‪ ٝ‬ثط‪ٚ‬ظ پط‪ٚ‬ستبت زض ثهطازض‪ ،‬پهسض‪،‬‬ ‫ػٕ‪ ...ٚ ٛ‬ضا زاض٘س ثبیس اظ سٗ ‪ ۰۴‬سبَ ث‪ ٝ‬ثبال ثهطا‬ ‫چىبح ٔطاخؼ‪ ٝ‬و‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫ضئیس خبٔؼ‪ ٝ‬ا‪ٚ‬ض‪ِٛٚ‬غ ایطاٖ ثب اضبض‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬زض‬ ‫ٔ‪ٛ‬ضز ضی‪ٛ‬ع سطقبٖ ٔثب٘‪ ٝ‬زض ٔهیهبٖ ٔهطزاٖ ٘همهص‬ ‫غ٘تیه وٕتط است‪ ،‬ثیبٖ وطز‪ :‬وسب٘ی و‪ ٝ‬ضغُ یهب‬ ‫٘ح‪ ٜٛ‬ظ٘سٌی پطضیسه زاضت‪ ٝ‬ثبض‪ٙ‬س زض ٔهؼهطؼ‬ ‫ذکط ‪ٞ‬ست‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫یه فطز سیٍبض خع ؾطض‪ٙٔ ،‬فؼتی اظ سهیهٍهبض‬ ‫٘ر‪ٛ‬ا‪ٞ‬س زاضت ‪ ٚ‬ػال‪ ٜٚ‬ثط سطقبٖ ٔثب٘‪ ٝ‬زض ٔؼهطؼ‬ ‫ذکط ثیٕبض ‪ٞ‬ب لّجی ػط‪ٚ‬لی‪ ،‬ضی‪ ، ٛ‬سطقبٖضی‪ٝ‬‬ ‫‪ ...ٚ‬است‪.‬‬ ‫تب یط ٔطبغُ زض ثط‪ٚ‬ظ ثیٕبض ‪ٞ‬ب ٔطزاٖ‬ ‫ا‪ ٚ‬تبویس وطز‪ :‬وسب٘ی و‪ ٝ‬زض وبضذب٘‪ٞٝ‬هبیهی وهبض‬ ‫ٔیو‪ٙٙ‬س و‪ ٝ‬ثب ٔ‪ٛ‬از ضیٕیبیی سط ‪ ٚ‬وبض زاض٘س و‪ ٝ‬ث‪ٝ‬‬ ‫غ‪ٛ‬ضت است‪ٙ‬طبلی یب فیعیىی زض ٔؼطؼ ایٗ ٔه‪ٛ‬از‬ ‫ضیٕیبیی ‪ٞ‬ست‪ٙ‬س‪ ،‬زچبض تغییطات وط‪ٛٔٚ‬ظٔی ‪ ٚ‬غ٘هی‬ ‫زض سّ‪َٞٛ‬ب ٔی ض‪٘ٛ‬س و‪ ٝ‬زض ٔ‪ٛ‬ضز سطقبٖ ٔثب٘‪ ٝ‬ثه‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬ؾ‪ٛ‬ا ٔطرع ضس‪ ٜ‬است‪.‬‬ ‫ازأ‪ ٝ‬زاضز‬ صفحه 4 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫لباس سرَمی وًزاد َم‬ ‫ًَشمىذ شذ‬ ‫دٍؼٌبِ ‪ 03‬خرداد ‪ 03 * 1031‬شٍئی ‪ 11 * 0300‬ری المعذُ ‪ * 1000‬ظال ظی ٍ دٍم ( اٍتَز ایىیٌجی ایل ) * ؼوارُ ( ظایی ) ‪2200 :‬‬ ‫داًػبٌیاىّای ایراًی دربرخی بازارّای جْاًی ارٍپاییّا‬ ‫ٍ اهریىاییّا را وٌار زدُاًذ‬ ‫هعاٍى صٌذٍق ًَاٍری ٍ ؼىَفایی ؼدرودت ّدای‬ ‫داًػ بٌیاى را از پیػ رٍتریی بخػ ّا در الدتددداد‬ ‫وؽَر داًعت ٍ گفت‪ :‬داًػبٌیاىّای ایراًی در ‪۵3‬‬ ‫وؽَر بازارّای صادراتی خَد را پیذا وردُاًذ ٍ در‬ ‫برخی بازارّای جْاًی ؼروت ّدای ارٍپدایدی ٍ‬ ‫اهریىایی را وٌار زدُ ٍ ایی بازارّا را بدِ تددر‬ ‫خَد دراٍردُاًذ‪.‬‬ ‫یه لباض ظرّوی ًَزادی َّؼوٌذ طراحی ؼدذُ‬ ‫تا رؼذ ًَرٍلَشیىی ٍی را بِ طَر خَدوار اًجدام‬ ‫دّذ ٍ دادُ ّایی دلیک را با اظتفادُ از یادگدیدری‬ ‫هاؼیٌی بِ طَر هذاٍم فراّن وٌذ‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اظ ٘‪ٛ٥‬اعّؽ‪ ،‬ا‪ ٗ٤‬زضحبِ‪ ٣‬اؾت و‪٤ ٝ‬ى‪ ٣‬اظ‬ ‫ث‪ٟ‬تط‪ ٗ٤‬ض‪ٚ‬ـ ‪ٞ‬ب‪ ٢‬ضز‪٤‬بث‪ ٣‬ضقدس ٘د‪ٛ‬ض‪ِٚ‬د‪ٛ‬غ‪٤‬دىد‪٣‬‬ ‫٘‪ٛ‬ظاز‪ ،‬ضقس حطوبت ‪ٍٙٞ ٢ٚ‬بْ ثبظ‪ ٢‬وطزٖ اؾت‪.‬‬ ‫ٌط‪ ٣ٞٚ‬اظ ٔحممبٖ ث‪ٕ٥‬بضؾتبٖ و‪ٛ‬زوبٖ ‪ّٞ‬ؿ‪ٙ٥‬دىد‪٣‬‬ ‫زض ف‪ٙ‬ال٘س ا‪ِ ٗ٤‬جبؼ ضا ثطاؾبؼ تدحدمد‪٥‬دمد‪ ٣‬اثدسا‬ ‫وطز‪ ٜ‬ا٘س و‪٘ ٝ‬رؿت‪ ٗ٥‬ثبض زض ‪٥ٔ ۰۲۰۲‬الز‪ٙٔ ٢‬تدکدط‬ ‫قس‪.‬ا‪ِ ٗ٤‬جبؼ ‪٤‬ىؿط‪ٛ٘ ٜ‬ظاز‪٘MAIJU ٢‬بْ ٌطفتد‪ٝ‬‬ ‫و‪ٔ ٝ‬رفف اضظ‪٤‬بث‪ٛٔ ٣‬ت‪ٛ‬ض ٘‪ٛ‬ظازا٘دبٖ ثدب ودٕده‬ ‫‪٤‬ه جبٔپ ؾ‪٤ٛ‬ت اؾت‪.‬‬ ‫ا‪ٌ ٗ٤‬جت پ‪ٛ‬ق‪٥‬س٘‪ ٣‬حب‪ ٢ٚ‬چ‪ٙ‬س حؿٍط حدطودبت‬ ‫اؾت و‪ ٝ‬زض ج‪٥‬ت ‪ٞ‬ب‪ ٣٤‬ض‪ٞ ٢ٚ‬ط ‪٤‬ه اظ اعضدب‪٢‬‬ ‫ثسٖ لطاض زاض٘س‪ٔ.‬حممبٖ ع‪ ٣‬تحم‪٥‬ک ذ‪ٛ‬ز ض‪۹۵ ٢ٚ‬‬ ‫٘‪ٛ‬ظاز ‪۹‬تب‪ٔ ۹۵‬ب‪ ،ٝٞ‬ا‪ِ ٗ٤‬جبؼ ضا ح‪ ٗ٥‬ثبظ‪ ٢‬زض ذب٘د‪ٝ‬‬ ‫‪٤‬ب زض ٔح‪٥‬غ‪ ٣‬قج‪ ٝ٥‬ذب٘‪ٚ ٝ‬الع زض ٔطاوع پػ‪ٞٚ‬ک‪ ٣‬ث‪ٝ‬‬ ‫و‪ٛ‬زوبٖ پ‪ٛ‬قب٘دس٘دس‪ٞ .‬د‪ٙ‬دٍدبْ ثدبظ‪ ،٢‬حدطودبت‬ ‫و‪ٛ‬زوبٖ ث‪ٚ ٝ‬ؾ‪ ّٝ٥‬حؿٍط‪ٞ‬ب ‪ٞ ٚ‬دٕدید‪ٙ‬د‪٥‬دٗ ‪٤‬ده‬ ‫ز‪ٚ‬ضث‪٤ٚ ٗ٥‬سئ‪ ٣٤ٛ‬ثجت قس‪.‬‬ ‫ساخت ایلیه برج ازمایش خًرشیذی‬ ‫فضایی جُان تًسط چیه‬ ‫‪ٌ ٜ‬عاضـ ٌط‪ ٜٚ‬عّٓ ‪ ٚ‬نٔد‪ٛ‬ظـ ا‪٤‬دط٘دب‪ ،‬ؾد‪٥‬دب‪ٚ‬ـ‬ ‫ّٔى‪ ٣‬فط زض ض‪٤ٚ‬ساز ض‪٤‬عاِىتط‪٥٘ٚ‬ه اظ‪ٟ‬بض زاقدت ‪:‬‬ ‫زض ‪ ۰‬ض‪ٚ‬ظ ٌصقت‪ ٝ‬تعساز قطوت‪ٞ‬ب‪ ٢‬زا٘فث‪ٙ‬د‪٥‬دبٖ اظ‬ ‫ٔطظ ‪ٞ ۶‬عاض ‪ ۰۲۲ ٚ‬قطوت ٘‪٥‬ع ٌصقت‪ ٝ‬اؾت ‪ ٚ‬تبو‪٥‬س‬ ‫وطز و‪ ٣ٕ٥٘ ٝ‬اظ ا‪ ٗ٤‬تعساز قطوت زا٘فثد‪ٙ‬د‪٥‬دبٖ زض‬ ‫ح‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬اِىتط‪٥٘ٚ‬ه ‪ ٚ‬ثطق فعبِ‪٥‬ت زاض٘س‪.‬‬ ‫‪ ٢ٚ‬ذبعط٘کبٖ وطز‪ٔ :‬ب زض ن‪ٙ‬س‪ٚ‬ق ٘‪ٛ‬ن‪ٚ‬ض‪ ٢‬ثب ع‪٥‬ف‬ ‫‪ٚ‬ؾ‪٥‬ع‪ ٣‬اظ ذسٔبت ‪ ٚ‬اثعاض‪ٞ‬ب‪ ٢‬حدٕدب‪٤‬دتد‪ ،٣‬چد‪ ٝ‬زض‬ ‫ح‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬حٕب‪٤‬ت ‪ٞ‬ب‪ٔ ٢‬دبِد‪ ٚ ٣‬چد‪ ٝ‬زض حد‪ٛ‬ظ‪ٞ ٜ‬دب‪٢‬‬ ‫ت‪ٛ‬إ٘‪ٙ‬سؾبظ‪ ٢‬قطوت‪ٞ‬ب‪ ٢‬زا٘فث‪٥ٙ‬بٖ زض ح‪ٛ‬ظ‪ٜٞ‬دب‪٢‬‬ ‫ٔتفب‪ٚ‬ت‪ ،‬و‪ٙ‬بض نٖ‪ٞ‬ب ‪ٞ‬ؿت‪.ٓ٥‬‬ ‫نٔبض ضؾٕ‪ ٣‬نبزضات قطوت ‪ٞ‬ب‪ ٢‬زا٘فثد‪ٙ‬د‪٥‬دبٖ زض‬ ‫ؾبَ ‪ ۹۰۲۲‬ث‪ ٖٛ٥ّ٥ٔ ۰۲۲ ٝ‬زالض ضؾ‪٥‬س‬ ‫ٔعب‪ ٖٚ‬ت‪ٛ‬ؾع‪ ٝ‬ن‪ٙ‬س‪ٚ‬ق ٘‪ٛ‬ن‪ٚ‬ض‪ ٚ ٢‬قى‪ٛ‬فب‪٤ ٣٤‬دبزن‪ٚ‬ض‬ ‫قس‪ :‬زضثبض‪ ٜ‬قطوت‪ٞ‬ب‪ ٢‬زا٘فث‪٥ٙ‬بٖ چ‪ٙ‬س ثب‪ٚ‬ض غدّدظ‬ ‫‪ٚ‬ج‪ٛ‬ز زاضز‪ .‬قدطودت ‪ٞ‬دب‪ ٢‬زا٘دف ثد‪ٙ‬د‪٥‬دبٖ ندطفدب‬ ‫قطوت ‪ٞ‬ب‪ ٣٤‬و‪ٛ‬چه و‪ ٝ‬اظ زا٘کٍب‪ ٜ‬ث‪٥‬ط‪ ٖٚ‬نٔس‪ٚ ٜ‬‬ ‫ٔکغ‪ َٛ‬فعبِ‪٥‬ت قس‪٥٘ ،ٜ‬ؿت‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ّٔى‪٣‬فط ازأ‪ ٝ‬زاز‪ :‬قطوت ‪ٞ‬دب‪ ٢‬زا٘دف ثد‪ٙ‬د‪٥‬دبٖ زض‬ ‫ا٘ساظ‪ٜٞ‬ب ‪ ٚ‬ثب ترهم‪ٞ‬ب‪ٔ ٢‬تفب‪ٚ‬ت زض حبَ فعبِد‪٥‬دت‬ ‫زض وک‪ٛ‬ض ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س‪ .‬ؾبثک ثط ا‪ ،ٗ٤‬ذبند‪ ٝ‬زض قدجدىد‪ٝ‬‬ ‫ثب٘ى‪ ٣‬وک‪ٛ‬ض ته‪ٛ‬ض ٔ‪٣‬قس و‪ ٝ‬ؾطٔب‪٤‬د‪ٌ ٝ‬دصاض‪٤ ٢‬دب‬ ‫اعغب‪ٚ ٢‬اْ ث‪ ٝ‬قطودت ‪ٞ‬دب‪ ٢‬زا٘دف ثد‪ٙ‬د‪٥‬دبٖ ثؿد‪٥‬دبض‬ ‫ذغطپص‪٤‬ط اؾت ‪ ٚ‬ثبظپطزاذت ‪٤‬ب ضؾ‪٥‬سٖ ث‪ ٝ‬ؾ‪ٛ‬ز ا‪٤‬دٗ‬ ‫قطوت‪ٞ‬ب غ‪٥‬طٕٔىٗ ث‪٘ ٝ‬دظدط ٔد‪ ٣‬ن‪٤‬دس أدب أدط‪ٚ‬ظ‬ ‫ٔ‪٣‬ث‪ ٓ٥ٙ٥‬ود‪٤ ٝ‬دىد‪ ٣‬اظ ذد‪ٛ‬ـ حؿدبه تدط‪٤‬دٗ ‪ٚ‬‬ ‫پ‪٥‬فض‪ٚ‬تط‪ ٗ٤‬ثرف‪ٞ‬ب زض التهبز وک‪ٛ‬ض قطوت‪ٞ‬دب‪٢‬‬ ‫زا٘فث‪٥ٙ‬بٖ ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ظاخت دظتگاّی برای عول جراحی‬ ‫ؼبىیِ چؽن ٍ اب هرٍاریذ‬ ‫هحمماى یه ؼروت داًػ بٌیاى هَفک بِ‬ ‫ظاخت دظتگاّی برای عول ّای ؼبىدیدِ‬ ‫چؽن ٍ اب هرٍاریذ ؼذًذ‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اظ ن‪ٙ‬س‪ٚ‬ق ٘‪ٛ‬ن‪ٚ‬ض‪ ٚ ٢‬قى‪ٛ‬فدب‪٤‬د‪،٣‬‬ ‫‪٤‬ه قطوت زا٘ف ث‪٥ٙ‬بٖ ود‪ ٝ‬زض حد‪ٛ‬ظ‪ٜ‬‬ ‫تج‪٥ٟ‬عات چکٓپعقى‪ ٣‬فعبِ‪٥‬ت ٔ‪٣‬ود‪ٙ‬دس‪،‬‬ ‫اظ ٔحه‪ َٛ‬جس‪٤‬س ذ‪ٛ‬ز زض ا‪ ٗ٥ِٚ‬ض‪ٚ‬ظ اظ‬ ‫ٕ٘ب‪٤‬کٍب‪ ٜ‬و‪ٍٙ‬ط‪ ٜ‬ث‪ٟ‬بض‪ ٜ‬چکٓ پعقى‪ ٣‬ا‪٤‬طاٖ ض‪ٕ٘ٚ‬ب‪ ٣٤‬وطز‪.‬پ‪٥‬بْ ٔدحدٕدس‪ٔ ،‬دس‪٤‬دط‬ ‫عبُٔ قطوت ثب ث‪٥‬بٖ ا‪ٙ٤‬ى‪« ٝ‬ف‪٥‬ى‪٤ٚ ٛ‬تطوت‪ ٣ٔٛ‬پ‪ٛ‬ؾتدط‪٤‬د‪ٛ‬ض زض ز‪ ٚ‬عدٕدُ نه‬ ‫ٔط‪ٚ‬اض‪٤‬س ‪ ٚ‬ترّ‪ ٝ٥‬ظجبج‪ ٝ٥‬چکٓ وبضثطز زاضز‪ٌ ،‬فت‪ :‬أط‪ٚ‬ظ ا‪ ٗ٥ِٚ‬ض‪ٚ‬ظ ٕ٘ب‪٤‬کٍدب‪ٜ‬‬ ‫و‪ٍٙ‬ط‪ ٜ‬ث‪ٟ‬بض‪ ٜ‬چکٓ پعقى‪ ٣‬ا‪٤‬طاٖ اؾت ‪ ٚ‬ا‪ ٗ٤‬زؾتٍب‪ ٜ‬ضا زض ا‪٤‬دٗ ٘دٕدب‪٤‬کدٍدب‪ٜ‬‬ ‫ض‪ٕ٘ٚ‬ب‪ ٣٤‬وطز‪ ٜ‬ا‪ .ٓ٤‬ا‪ ٗ٤‬زؾتٍب‪ٛٙٞ ٜ‬ظ ‪٤‬ه لسْ تب ٔطحّ‪٘ ٝ‬د‪ٟ‬دب‪٤‬د‪ ٣‬ضا‪ ٜ‬زاضز أدب‬ ‫ٔ‪٣‬ت‪ٛ‬ا٘‪ ٓ٥‬ثٍ‪ ٓ٥٤ٛ‬و‪ ٝ‬عطاح‪ ٚ ٣‬ؾبذت نٖ ث‪ٝ‬ع‪ٛ‬ض ٔ‪ٛ‬فم‪٥‬تنٔ‪٥‬ع‪ ٢‬پب‪٤‬دبٖ ‪٤‬دبفدتد‪ٝ‬‬ ‫اؾت‪ٔ.‬حٕس ‪ٕٞ‬ی‪ ٗ٥ٙ‬ث‪٥‬بٖ وطز‪ :‬زؾتٍب‪ ٜ‬ف‪٥‬ى‪٤ٚ ٛ‬تطوت‪ ٣ٔٛ‬پ‪ٛ‬ؾتط‪ٛ٤‬ض ‪ ٓٞ‬ثدطا‪٢‬‬ ‫عُٕ ف‪٥‬ى‪٤ ٛ‬ب نه ٔط‪ٚ‬اض‪٤‬س و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬ض ؾطپب‪ ٣٤‬ا٘جبْ ٔ‪٣‬ق‪ٛ‬ز ‪ٞ ٚ‬دٓ زض عدٕدُ‬ ‫ترّ‪ ٝ٥‬ظجبج‪ ٝ٥‬چکٓ ‪ ٚ‬تطٔ‪ ٓ٥‬پؽ اظ ترّ‪ ٝ٥‬نٖ وبضثطز زاضز‪.‬‬ ‫سراشپس‬ ‫ساالد جگر مرغ‬ ‫*الىازاشراقی‬ ‫‪ ٢ٚ‬تهط‪ ٤‬وطز‪ :‬ت‪ٟٙ‬ب زض ؾبَ ٌصقت‪ ٝ‬نٔبض ضؾدٕد‪٣‬‬ ‫نبزضات قطوت‪ٞ‬ب‪ ٢‬زا٘فث‪٥ٙ‬بٖ ث‪ٔ ۰۲۲ ٝ‬د‪٥‬دّد‪٥‬د‪ٖٛ‬‬ ‫زالض ضؾ‪٥‬س‪ ٜ‬اؾت‪ .‬اٌط اظ ض‪ٚ‬ـ‪ٞ‬ب‪ ٢‬ؾ‪ٙ‬ت‪ ٣‬ندبزضات‬ ‫فطاتط ض‪ ٚ ٓ٤ٚ‬نٔبض غ‪٥‬ط ضؾٕ‪ ٣‬نبزضات ضا ٘‪٥‬ع ث‪ ٝ‬نٖ‬ ‫اضبف‪ ٝ‬و‪ ٓ٥ٙ‬زضٔ‪٤٣‬بث‪ ٓ٥‬و‪ ٝ‬قطوت‪ٞ‬ب‪ ٢‬زا٘فثد‪ٙ‬د‪٥‬دبٖ‬ ‫وک‪ٛ‬ض ٔب زض ؾبَ ٌصقت‪ ٝ‬تب ث‪٥‬ف اظ ‪٤‬ده ٔد‪٥‬دّد‪٥‬دبضز‬ ‫زالض نبزضات زاقت‪ٝ‬ا٘س‪.‬‬ ‫رؼذ جایگاُ ایراى در ردُ بٌذی‬ ‫ایٌترًت ثابت ٍ هَبایل‬ ‫طبک گسارغ ٍب ظایت اظپیذ تعت در هداُ‬ ‫هی هیاًِ ظرعت ایٌترًت هَبایل ایراى ‪ 0‬پلِ ٍ‬ ‫ایٌترًت ثابت اى ‪ 0‬پلِ ًعبت بِ هاُ لبل رؼدذ‬ ‫وردُ اظت‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اظ اؾپد‪٥‬دس تؿدت‪ ،‬ا‪٤‬دٗ ‪ٚ‬ه ؾدب‪٤‬دت‬ ‫ٌعاضـ ٔ‪٥‬ب٘‪ ٝ‬ؾطعت ا‪ٙ٤‬دتدط٘دت وکد‪ٛ‬ض‪ٞ‬دب‪٢‬‬ ‫ٔرتّف ج‪ٟ‬بٖ زض ٔب‪٥ٔ ۰۲۰۰ ٣ٔ ٜ‬الز‪ ٢‬ضا ٔ‪ٙ‬تکط وطز‪ ٜ‬اؾت و‪ ٝ‬عجک نٖ ٔ‪٥‬دب٘د‪ٝ‬‬ ‫ؾطعت ا‪ٙ٤‬تط٘ت ٔ‪ٛ‬ثب‪ ُ٤‬ج‪ٟ‬بٖ زض ٔب‪ٌ ٜ‬صقت‪٥ٔ ٝ‬الز‪ٔ ٚ ۳۲.۳۰ ٢‬د‪٥‬دب٘د‪ ٝ‬ؾدطعدت‬ ‫ا‪ٙ٤‬تط٘ت ثبثت ج‪ٟ‬بٖ ‪ٍٔ ۶۰.۰۲‬بث‪٥‬ت ثط ثب٘‪ ٝ٥‬ث‪ٛ‬ز‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫عجک ا‪ٌ ٗ٤‬عاضـ ٔ‪٥‬ب٘‪ ٝ‬ؾطعت ا‪ٙ٤‬تط٘ت ٔ‪ٛ‬ثب‪ ُ٤‬ا‪٤‬طاٖ زض پد‪ٙ‬دجدٕد‪٥‬دٗ ٔدب‪۰۲۰۰ ٜ‬‬ ‫ٔ‪٥‬الز‪ٍٔ ۰۶.۹۲ ٢‬بث‪٥‬ت ثطثب٘‪ ٝ٥‬ث‪ٛ‬ز‪ ٜ‬اؾت‪ .‬ثط ‪ ٗ٥ٕٞ‬اؾبؼ جب‪ٍ٤‬ب‪ ٜ‬ا‪٤‬طاٖ زض ضز‪ٜ‬‬ ‫ث‪ٙ‬س‪ ٢‬وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬ب‪ ٣٤‬ثب ث‪٥‬کتط‪٥ٔ ٗ٤‬ب٘‪ ٝ‬ؾطعت ا‪ٙ٤‬تط٘ت ج‪ٟ‬بٖ ‪ ۰۹‬ث‪ٛ‬ز‪ ٜ‬و‪٘ ٝ‬ؿجدت ثد‪ٝ‬‬ ‫ٔب‪ٌ ٜ‬صقت‪ ۰ ٝ‬پّ‪ ٝ‬ضقس وطز‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫زض ثرف ا‪ٙ٤‬تط٘ت ثبثت ا‪٤‬طاٖ ثب ٔ‪٥‬ب٘‪ ٝ‬ؾطعت ‪ٍٔ ۹۲.۳۰‬بث‪٥‬ت ثطثب٘‪ ٝ٥‬زض ضز‪۹۰۹ ٜ‬‬ ‫ا‪ ٗ٤‬ف‪ٟ‬طؾت لطاض زاضز و‪ ٝ‬جب‪ٍ٤‬ب‪ ٜ‬نٖ ٘ؿجت ث‪ٔ ٝ‬ب‪ٌ ٜ‬صقتد‪۳ ٝ‬پّد‪ ٝ‬ضقدس ودطز‪ٜ‬‬ ‫اؾت‪.‬‬ ‫هیىرٍحباب بِ ّوراُ اهَاج فراصَت ظالح هوثر هحمماى برای همابلِ با ظرطاى‬ ‫داًؽگاُ ؼیذیاى ( )‪Xidian‬چیی یه ظیعتن تاییدذ‬ ‫زهیٌی با ارتفاع ‪ ۵2‬هتر برای اًجام ٍ ازهایػ تودام‬ ‫هراحل تَلیذ ٍ اًتمال اًرشی خَرؼیذی هبتٌی بدر‬ ‫فضا ظاختِ اظت‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اظ ٘‪ ٛ٥‬اعّؽ‪ ،‬ت‪٥ِٛ‬س ا٘طغ‪ ٢‬ذد‪ٛ‬ضقد‪٥‬دس‪ ٢‬اظ‬ ‫فضب ٔ‪ ٣‬ت‪ٛ‬ا٘س ضا‪ ٜ‬حّ‪ ٣‬ثدطا‪ٔ ٢‬کدىدالت ا٘دطغ‪٢‬‬ ‫ج‪ٟ‬بٖ اضائ‪ ٝ‬ز‪ٞ‬دس‪ .‬ثدب ا‪٤‬دٗ حدبَ‪ٔ ،‬دب٘د‪ٙ‬دس ض‪ٚ‬ـ‬ ‫‪ٕٞ‬ج‪ٛ‬ق‪ٞ ٣‬ؿت‪ ٝ‬ا‪ ،٢‬عسْ اعٕ‪ٙ٥‬بٖ ظ‪٤‬بز‪ ٢‬زض ٔد‪ٛ‬ضز‬ ‫‪ٞ‬ع‪ٞٝٙ٤‬ب‪ ٢‬ت‪ٛ‬ؾع‪ ٚ ٝ‬ضطهاالجُ‪ٞ‬دب‪ ٢‬نٖ ‪ٚ‬جد‪ٛ‬ز‬ ‫زاضز‪.‬زض ‪ٞ‬ط ن‪ٛ‬ضت او‪ ٖٛٙ‬ج‪ٟ‬بٖ ‪٤‬ده لدسْ ثد‪ٝ‬‬ ‫تحمک ا٘طغ‪ ٢‬ذد‪ٛ‬ضقد‪٥‬دس‪ ٢‬فضدب‪٤‬د‪ ٣‬عدٕدّد‪٥‬دبتد‪٣‬‬ ‫٘عز‪٤‬ه تط قس‪ ٜ‬اؾت‪ ،‬ظ‪٤‬طا زا٘کٕد‪ٙ‬دساٖ زا٘کدٍدب‪ٜ‬‬ ‫ق‪٥‬س‪٤‬بٖ ( )‪Xidian‬زض چ‪ ،ٗ٥‬نظٔب‪٤‬ف ‪ ٚ‬ثدطضؾد‪٣‬‬ ‫‪٤‬ه نضا‪ ٝ٤‬ظٔ‪ ٣ٙ٥‬ؾبذت‪ ٝ‬قس‪ ٜ‬ثدطا‪ ٢‬جدٕدع ن‪ٚ‬ض‪٢‬‬ ‫ا٘طغ‪ ٢‬ذ‪ٛ‬ضق‪٥‬س‪ٔ ٢‬جت‪ ٣ٙ‬ثط فضب ضا تدحدت عد‪ٙ‬د‪ٛ‬اٖ‬ ‫پط‪ٚ‬غ‪"OMEGA" ٜ‬ث‪ ٝ‬ا٘جبْ ضؾب٘س‪ٜ‬ا٘س‪.‬‬ ‫زض تئ‪ٛ‬ض‪٥٘ ،٢‬دط‪ٌٚ‬دب‪ ٜ‬زا٘کدٍدب‪ ٜ‬قد‪٥‬دس‪٤‬دبٖ ثد‪ٝ‬‬ ‫ٔب‪ٛٞ‬اض‪ٜٞ‬ب‪ٔ ٢‬ساض‪ٔ ٢‬تهُ ٔ‪٣‬ق‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬ثد‪ ٝ‬زِد‪٥‬دُ‬ ‫ٔساض‪ٞ‬ب‪ ٢‬ظٔ‪ٗ٥‬ثبثت‪ ،‬ث‪ٚ٣‬لف‪ ٝ‬ا٘طغ‪ ٢‬ذد‪ٛ‬ضقد‪٥‬دس‪٢‬‬ ‫ت‪٥ِٛ‬س ٔ‪ ٣‬و‪ٙٙ‬س ‪ ٚ‬ؾپؽ ا‪ ٗ٤‬ا٘دطغ‪ ٢‬ضا اظ عدط‪٤‬دک‬ ‫پطت‪ٞٛ‬ب‪ٔ ٢‬ب‪٤‬ىط‪ ٛ٤ٚٚ‬ثب فطوب٘دؽ ثدبال ثد‪ ٝ‬ظٔد‪٥‬دٗ‬ ‫ٔ‪ ٣‬تبثب٘‪ٙ‬س‪ .‬ا‪٥٘ ٗ٤‬ط‪ٌٚ‬ب‪ ٜ‬زاضا‪ ٢‬پد‪ٙ‬دز ظ‪٤‬دطؾد‪٥‬دؿدتدٓ‬ ‫ٔرتّف ثب ‪ٞ‬دس تد‪ٛ‬ؾدعد‪ ٝ‬نضا‪٤‬د‪ٞ ٝ‬دب‪ ٢‬ا٘دطغ‪٢‬‬ ‫ذ‪ٛ‬ضق‪٥‬س‪ٔ ٢‬جت‪ ٣ٙ‬ثط فضب ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ث‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫هحمماى داًؽگاُ ظَث ٍظترى با ّوىداری هدحدمدک‬ ‫ایراًی فٌاٍری هیىرٍحباب را برای تمَیت ایودٌدی‬ ‫درهاًی ظرطاى تَظعِ دادًذ ٍ بِ گفتِ اًْا اٍلدیدی‬ ‫پلتفرم ایوًََتراپی ظرطاى با ّذایت اٍلدتدراظدًَدذ‬ ‫ایجاد ؼذُ اظت ٍ لادر اظت عَاهل هحرن ظیعتدن‬ ‫ایوٌی را برای ایجاد ایوٌی ضذ تَهَر بدِ صدَرت‬ ‫ظیعتویه بِ ظلَل ّا برظاًذ ٍ ایی فٌاٍری بدا ًدام‬ ‫‪ًMicrobubble-assi‬اهیذُ هیؼَد‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬عاضـ ا‪٤‬ؿ‪ٙ‬ب‪ ،‬ت‪ٛ‬ؾعد‪MUSIC ٝ‬زض زا٘کدٍدب‪ٜ‬‬ ‫ؾ‪ٛ‬ث ‪ٚ‬ؾتطٖ ثب ا‪ ٗ٤‬ا‪٤‬س‪ ٜ‬نغبظ قس ود‪ٔ ٝ‬د‪ٛ‬از ٔد‪ٛ‬ضز‬ ‫تب‪٥٤‬س ‪FDA‬و‪ ٝ‬ثطا‪ ٢‬ته‪٤ٛ‬طثطزاض‪ ٢‬ا‪ِٚ‬دتدطاؾد‪٘ٛ‬دس‬ ‫اؾتفبز‪٣ٔ ٜ‬ق‪٘ٛ‬س‪٣ٔ ،‬ت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س ز‪ٚ‬ثبض‪ٟٙٔ ٜ‬سؾ‪ ٣‬ق‪٘ٛ‬س تب‬ ‫اؾ‪٥‬س‪ٞ‬ب‪ٛ٘ ٢‬وّئ‪٥‬ه ضا ٔؿتم‪ٕ٥‬بً ث‪ ٝ‬ؾّ‪َٞٛ‬ب ثطؾب٘د‪ٙ‬دس‪.‬‬ ‫وّ‪٥‬س ا‪ ٗ٤‬فطض‪ ٝ٥‬ع‪ٛ‬أُ و‪ٙ‬تطاؾت ا‪ِٚ‬تطاؾ‪٘ٛ‬س ث‪٘ ٝ‬دبْ‬ ‫ٔ‪٥‬ىط‪ٚ‬حجبه‪ٞ‬ب ث‪ٛ‬ز٘س‪.‬‬ ‫ٔ‪٥‬ىط‪ٚ‬حجبه ‪ٞ‬ب ‪ٍٙٞ‬بٔ‪ ٣‬ود‪ ٝ‬زض ٔدعدطو ٔد‪٥‬دساٖ‬ ‫ا‪ِٚ‬تطاؾ‪٘ٛ‬س لطاض ٔ‪٥ٌ٣‬ط٘س‪ٛ٘ ،‬ؾبٖ ٔ‪ ٣‬ود‪ٙ‬د‪ٙ‬دس‪ .‬اٌدط‬ ‫حجبه ‪ٞ‬ب‪٥ٔ ٢‬ىط‪ٔ ٚ‬م‪٥‬بؼ زض ٔد‪ٛ‬اجد‪ٟ‬د‪ ٝ‬ثدب أد‪ٛ‬او‬ ‫فطان‪ٛ‬ت ث‪ ٝ‬ا٘ساظ‪ ٜ‬وبف‪ ٣‬ث‪ ٝ‬ؾّ‪َٞٛ‬ب ٔتهُ قد‪٘ٛ‬دس‪،‬‬ ‫غکب‪ ٢‬ؾّ‪ ٣ِٛ‬ضا فکبض زاز‪ ٚ ٜ‬نٖ ضا ؾ‪ٛ‬ضاخ ٔ‪٣‬و‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫زوتط غان ِ‪ٛ‬وؽ ‪ ،‬اؾدتدبز‪٤‬دبض ضاز‪٤‬د‪ِٛ‬د‪ٛ‬غ‪ ٢‬زض‬ ‫زا٘کٍب‪ ٜ‬ؾ‪ٛ‬ث ‪ٚ‬ؾتطٖ ‪٤ٛ٘ ٚ‬ؿ‪ٙ‬س‪ٕٞ ٜ‬ىبض ا‪ٔ ٗ٤‬غبِع‪،ٝ‬‬ ‫ت‪ٛ‬ض‪ ٥‬زاز و‪ ٝ‬ا‪ ٗ٤‬وبض ٔ‪ٙ‬بفص‪ ٢‬ا‪٤‬جبز ٔ‪٣‬و‪ٙ‬دس ود‪ٝ‬‬ ‫زض ضا ثطا‪ ٢‬ا٘تمبَ ٔحٕ‪٥ٔ ِٝٛ‬ىط‪ٚ‬حجبه ث‪ ٝ‬ؾ‪٥‬تد‪ٛ‬ظ‪َٚ‬‬ ‫ؾّ‪ َٛ‬ثبظ ٔ‪٣‬و‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ؾ‪ٙ٥‬ب ذطؾ‪ٙ‬س‪ ،٢‬زا٘کج‪ ٢ٛ‬فبضغ اِتحه‪ٟٔ ُ٥‬د‪ٙ‬دسؾد‪٣‬‬ ‫ظ‪٤‬ؿت پعقى‪ ٣‬و‪ ٝ‬زض نظٔدب‪٤‬کدٍدب‪ِ ٜ‬د‪ٛ‬ودؽ ودبض‬ ‫ٔ‪ ٣‬و‪ٙ‬س ‪ ٚ‬ا‪٤ٛ٘ ٗ٥ِٚ‬ؿ‪ٙ‬س‪ ٜ‬ا‪٤‬دٗ ٔدغدبِدعد‪ ٝ‬اؾدت‪ ،‬اظ‬ ‫ث‪٥‬ؿت ‪٤ ٚ‬ىٕ‪ ٗ٥‬جک‪ٛٙ‬اض‪ ٜ‬ث‪ٗ٥‬إِّّ‪ ٣‬ف‪ ّٓ٥‬تطا٘ؿ‪ّٛ٥‬ا٘‪٥‬ب زض وک‪ٛ‬ض ض‪ٔٚ‬ب٘‪ ،٣‬ز‪ ٚ‬ف‪ّ٥‬دٓ‬ ‫پایاى ظاخت ظریال بیًؽاى با بازی‬ ‫ًیَؼا ضیغوی‬ ‫یىی از ؼروت ّای فعال در حَزُ ًاًَ هٌْدذظدی‬ ‫عالٍُ بر اًىِ هَفک بِ تَلیذ ٍ صادرات دظدتدگداُ‬ ‫اًذازُ گیری زاٍیِ تواض ؼذُ اظتاًذاردّای ایسٍ‬ ‫اى را ًیس تذٍیی وردُ اظت‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬عاضـ ا‪٤‬ؿ‪ٙ‬ب ث‪٘ ٝ‬مُ اظ ؾتبز ٘ب٘‪ ،ٛ‬ؾ‪٥‬س فدطقد‪٥‬دس‬ ‫چ‪ٔ ٣ٙ٥‬س‪٤‬طعبُٔ ا‪ ٗ٤‬قطوت فعبَ زض ح‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬ت‪٥ِٛ‬دس‬ ‫تج‪٥ٟ‬عات نظٔب‪٤‬کٍب‪ ،٣ٞ‬ت‪٥ِٛ‬س تج‪٥ٟ‬عات نظٔب‪٤‬ک‪٣‬‬ ‫زض ح‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬ا٘ساظ‪٥ٌٜ‬ط‪ ٢‬ظا‪ ٝ٤ٚ‬تٕبؼ‪ ،‬وکف ؾدغد‬ ‫‪ٔ ٚ‬غبِع‪ ٝ‬ا٘طغ‪ ٢‬ؾغ ضا اظ زؾدتدب‪ٚ‬ضز‪ٞ‬دب‪ ٢‬ا‪٤‬دٗ‬ ‫قطوت ٘بْ ثطز ‪ٌ ٚ‬فت‪٘ :‬ب٘‪ٟٙٔ ٛ‬سؾ‪ ٣‬ؾغ ‪ٕٞ ،‬بٖ‬ ‫ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬ض‪٘٢‬ب٘‪ ٛ‬زض ؾغ اؾت و‪ ٝ‬ث‪ٔ ٝ‬ب وٕه ٔ‪٣‬و‪ٙ‬س‬ ‫ذ‪ٛ‬ان‪ ٣‬ضا ا‪٤‬جبز و‪ ٓ٥ٙ‬و‪ ٝ‬پ‪٥‬دف اظ ا‪٤‬دٗ ‪ٚ‬جد‪ٛ‬ز‬ ‫٘ساقت‪ ٝ‬اؾت‪ .‬ثطا‪ ٢‬ثطضؾ‪ ٣‬ا‪ ٗ٤‬ذد‪ٛ‬ال ٘د‪٥‬دبظ ثد‪ٝ‬‬ ‫تج‪٥ٟ‬عات ‪٤ٚ‬ػ‪ ٜ‬ا‪ ٢‬اؾدت ود‪ ٝ‬پد‪٥‬دف اظ ا‪٤‬دٗ ثدب‬ ‫ل‪ٕ٥‬ت‪ٞ‬ب‪ ۰۲ ٢‬تب ‪ٞ ۰۲‬دعاض زالض اظ ذدبضو ‪ٚ‬اضز‬ ‫ٔ‪ ٣‬قس‪ ،‬أب زض حبَ حبضط ا‪ ٗ٤‬زؾتٍب‪ٜٞ‬ب زض ا‪٤‬دطاٖ‬ ‫ت‪٥ِٛ‬س ٔ‪ ٣‬ق‪٘ٛ‬س‪.‬وؿط‪ ٢‬قٕؽ ضف‪٥‬ع‪ٔ ،٣‬س‪٤‬ط زاذّ‪٣‬‬ ‫ا‪ ٗ٤‬قطوت ٘‪٥‬ع ثب اقبض‪ ٜ‬ث‪ٔ ٝ‬حه‪ٛ‬الت ت‪٥ِٛ‬س قدس‪ٜ‬‬ ‫زض ا‪ ٗ٤‬قطوت‪ ،‬اظ‪ٟ‬بض وطز‪ :‬تج‪٥ٟ‬عات نظٔدب‪٤‬کد‪٣‬‬ ‫زض ح‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬ا٘ساظ‪٥ٌٜ‬ط‪ ٢‬ظا‪ ٝ٤ٚ‬تٕبؼ‪ ،‬وکف ؾدغد‬ ‫‪ٔ ٚ‬غبِع‪ ٝ‬ا٘طغ‪ ٢‬ؾغ ث‪ٙٔ ٝ‬ظ‪ٛ‬ض تؿدت ض٘دً ‪ٞ‬دب‪،‬‬ ‫پ‪ٛ‬قف ‪ٞ‬ب‪ ،‬ق‪٥‬ک‪ ،ٝ‬وبق‪ ٚ ٣‬ؾطأ‪٥‬ه لبثُ اؾتدفدبز‪ٜ‬‬ ‫اؾت‪.‬‬ ‫ن٘ت‪٣‬ثبز‪ٞ٢‬ب ثطا‪ٞ ٢‬س لطاض زازٖ ٔ‪٥‬ىط‪ٚ‬حجبه‪ٞ‬ب ث‪ٝ‬‬ ‫ؾّ‪َٞٛ‬ب‪ ٢‬ا‪ ٣ٕٙ٤‬ذبل ث‪٘ ٝ‬بْ ؾّ‪َٞٛ‬ب‪ ٢‬اضائ‪ ٝ‬ز‪ٙٞ‬س‪ٜ‬‬ ‫ن٘ت‪٣‬غٖ ‪APCs) (.‬اؾتفبز‪ ٜ‬وطز‪٥ٔ .‬ىط‪ٚ‬حجبه‪ٞ‬ب ثدب‬ ‫ز‪ٛ٘ ٢‬وّئ‪ٛ‬ت‪٥‬س حّم‪ ،cGAMP ٢ٛ‬فدعدبَ ود‪ٙ‬د‪ٙ‬دس‪ٜ‬‬ ‫عج‪٥‬ع‪STING ٣‬ثبضٌ‪٥‬ط‪ ٢‬قس٘س‪.‬‬ ‫‪ 0‬فیلن ایراًی در جؽٌَارُ تراًعیلَاًیا ی رٍهاًی‬ ‫صادرات دستگاٌ اوذازٌگیری زاییٍ‬ ‫تماس از سًی محققان کشًر‬ ‫هرتضی رزاق وریوی تْیِودٌدٌدذُ‬ ‫ظریدال بدی ًؽداى از پدایداى‬ ‫تدَیربدرداری ایدی هدجدودَعدِ‬ ‫تلَیسیًَی وِ با هَضَع هبارزُ بدا‬ ‫فعاد تَلیذ ؼذُ خبر داد‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اظ پب‪ٍ٤‬ب‪ ٜ‬اعال ضؾب٘‪ ٣‬ؾ‪ٕ٥‬ب‪،‬‬ ‫ٔطتض‪ ٣‬ضظاق وط‪ ،٣ٕ٤‬ت‪ ٝ٥ٟ‬و‪ٙ‬د‪ٙ‬دس‪ٜ‬‬ ‫ؾط‪٤‬بَ زضثبض‪ ٢ ٜ‬جعئد‪٥‬دبت تد‪ِٛ‬د‪٥‬دس‬ ‫ؾط‪٤‬بَ ث‪٘ ٣‬کبٖ ٌفت‪ :‬ا‪ ٗ٤‬ؾط‪٤‬دبَ‬ ‫زض غا٘ط زضاْ ذب٘‪ٛ‬ازٌ‪ ٣‬د اجتٕبع‪ ٣‬ثطا‪ٌ ٢‬ط‪ ٜٚ‬ف‪ ٚ ّٓ٥‬ؾط‪٤‬بَ قجى‪ ٝ‬ؾ‪ ٝ‬ت‪ٟ‬د‪٥‬د‪ٚ ٝ‬‬ ‫ت‪٥ِٛ‬س قس‪ ٜ‬اؾت‪ .‬تحم‪٥‬ک ‪ٍ٘ ٚ‬بضـ ف‪ّٕٙ٥‬بٔ‪ ٝ‬ا‪ٔ ٗ٤‬جٕ‪ٛ‬ع‪ ٝ‬تّ‪٤ٛ‬ع‪ ٣٘ٛ٤‬اظ حس‪ٚ‬ز ز‪ٚ‬‬ ‫ؾبَ ‪ ٓ٥٘ ٚ‬پ‪٥‬ف نغبظ قس‪ ٜ‬اؾت ‪ ٚ‬نظ‪٤‬تب ا‪٤‬طا‪ٟٔ ٚ ٣٤‬س‪ ٢‬حٕع‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬ض ٔکتدطن‬ ‫٘‪٤ٛ‬ؿ‪ٙ‬سٌ‪ ٣‬ا‪ ٗ٤‬ؾط‪٤‬بَ ضا ثط ع‪ٟ‬س‪ ٜ‬زاض٘س‪.‬‬ ‫ٔطتض‪ ٣‬ضظاق وط‪ ٣ٕ٤‬زض ازأ‪ ٝ‬زضثبض‪ ٢ٜ‬ا‪ٔ ٗ٤‬جٕ‪ٛ‬ع‪ ٝ‬تّ‪٤ٛ‬ع‪ٌ ٣٘ٛ٤‬فت‪ :‬پػ‪ٞٚ‬ف‬ ‫‪ ٚ‬تحم‪٥‬ک ثطا‪ٌ ٢‬ط‪ ٜٚ‬وبضٌطزا٘‪ ٣‬ث‪٘ ٣‬کبٖ اظ ا‪٥ٕٞ‬ت ذبن‪ ٣‬ثطذ‪ٛ‬ضزاض اؾدت؛‬ ‫چطاو‪٣ٔ ٝ‬ذ‪ٛ‬اؾت‪ ٓ٥‬له‪ٔ ٝ‬جت‪ ٣ٙ‬ثط ‪ٚ‬الع‪٥‬ت‪ٞ‬ب‪ ٢‬جبٔع‪ ٝ‬أط‪ٚ‬ظ ثبقس ‪ ٚ‬زاؾتبٖ ثطا‪٢‬‬ ‫ٔربعت ثب‪ٚ‬ضپص‪٤‬ط ‪ّٕٛٔ ٚ‬ؼ ثبقس‪.‬ت‪ٝ٥ٟ‬و‪ٙٙ‬س‪ ٜ‬ث‪٘ ٣‬کبٖ افع‪ٚ‬ز‪ :‬ؾع‪ ٣‬وطز‪٤‬دٓ زض‬ ‫ا‪ٔ ٗ٤‬جٕ‪ٛ‬ع‪ ٝ‬تّ‪٤ٛ‬ع‪ ٣٘ٛ٤‬ث‪٥‬کتط ث‪ ٝ‬زغسغ‪ٞٝ‬ب‪ ٢‬ض‪ٚ‬ظ جبٔع‪ ٝ‬ثپطزاظ‪.ٓ٤‬‬ ‫‪ ٢ٚ‬ثب اقبض‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ت‪ِٛ ٛٙ‬و‪٥‬کٗ‪ٞ‬ب‪ٔ ٢‬تفب‪ٚ‬ت ؾدط‪٤‬دبَ ثد‪٘ ٣‬کدبٖ ٌدفدت‪ :‬ودبض‬ ‫ته‪٤ٛ‬طثطزاض‪ ٢‬ا‪ٔ ٗ٤‬جٕ‪ٛ‬ع‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬پب‪٤‬بٖ ضؾ‪٥‬س‪ ٓٞ ٚ ٜ‬او‪ ٖٛٙ‬زض ٔطحّ‪ ٝ‬نساٌدصاض‪٢‬‬ ‫‪٥ٔ ٚ‬ىؽ اؾت‪ .‬ثطا‪ ٢‬ته‪٤ٛ‬طزاض‪ ٢‬ثرک‪ ٣‬اظ ؾط‪٤‬بَ ث‪ ٝ‬وطثال ‪ ٓٞ‬ؾفط وطز‪.ٓ٤‬‬ ‫زاؾتبٖ ا‪ٔ ٗ٤‬جٕ‪ٛ‬ع‪ ٝ‬زضثبض‪ ٢ٜ‬ذجطٍ٘بض‪ ٢‬اؾت و‪ ٝ‬حک عّت ‪ ٚ‬عساِت ٔدحد‪ٛ‬ض‬ ‫اؾت ‪ ٚ‬ث‪ٙ‬ب ث‪ ٝ‬شات حطف‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ز‪ ،‬ث‪ ٝ‬ز٘جبَ ض‪ٚ‬ق‪ٍٙ‬ط‪ ٚ ٢‬اعال ضؾب٘‪ ٣‬اؾدت ‪ ٚ‬زض‬ ‫ح‪ٛ‬ظ‪ٔ ٜ‬جبضظ‪ ٜ‬ثب فؿبز ث‪ ٝ‬ز٘جبَ وکف حم‪٥‬مت اؾت‪.‬‬ ‫فرهنگ‪،‬هنر و فن اوری‬ ‫‪5‬‬ ‫ثّ‪ٙ‬س اظ ؾ‪ٕٙ٥‬ب‪ ٢‬ا‪٤‬طاٖ ضا زض ثط٘بٔ‪ٕ٘ ٝ‬ب‪٤‬ف ذ‪ٛ‬ز لطاض زاز‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬عاضـ ا‪٤‬ؿ‪ٙ‬ب‪ ،‬ا‪ ٗ٤‬ض‪٤ٚ‬ساز و‪ ٟٓٔ ٝ‬تط‪ ٗ٤‬جک‪ٛٙ‬اض‪ ٜ‬ؾ‪ٕٙ٥‬ب‪٤‬د‪ ٣‬وکد‪ٛ‬ض ض‪ٔٚ‬دب٘د‪٣‬‬ ‫ٔحؿ‪ٛ‬ه ٔ‪٣‬ق‪ٛ‬ز‪ ،‬اظ تبض‪٤‬د ‪ ۹۰‬تب ‪ ۰۶‬غ‪ٚ‬ئٗ (‪ ۰۰‬ذطزاز تب ‪ ۰‬ت‪٥‬ط) ثطٌعاض ذد‪ٛ‬ا‪ٞ‬دس‬ ‫قس ‪ ٚ‬ف‪ ّٓ٥‬ظاال‪ٚ‬ا ؾبذت‪ ٝ‬اضؾالٖ أ‪٥‬ط‪ ٢‬ضا زض ثرف ٔدب‪ ٜ‬ودبٔدُ ‪ ٚ‬وکدتدٗ‬ ‫ذ‪ٛ‬اج‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬وبضٌطزا٘‪ ٣‬عجس نثؿت ضا ‪ ٓٞ‬زض ثرف ثس‪ٔ ٖٚ‬حس‪٤ٚ‬ت ث‪ٕ٘ ٝ‬دب‪٤‬دف‬ ‫ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ٌصاقت‪.‬‬ ‫٘‪٤ٛ‬س پ‪ٛ‬ضفطو‪ ،‬پ‪ٛ‬ض‪٤‬ب ضح‪٣ٕ٥‬ؾبْ‪ٞ ،‬س‪ ٢‬ظ‪ٗ٤‬اِعبثس‪ ،ٗ٤‬ثدبؾدظ ضضدب‪٤‬د‪ ،٣‬قدب‪ٞ‬د‪ٛ‬‬ ‫ضؾتٕ‪ ،٣‬فط‪٤‬س‪ ٖٚ‬حبٔس‪ٟٔ ،٢‬ؿب حجبظ‪٥ِ ،٢‬ال ثٍ‪ ٚ ٣‬نش‪ ٗ٤‬و‪ٙ‬عب٘د‪ ٣‬ثدبظ‪٤‬دٍدطاٖ‬ ‫ف‪ ّٓ٥‬ظاال‪ٚ‬ا ث‪ ٝ‬وبضٌطزا٘‪ ٣‬اضؾالٖ أ‪٥‬ط‪ ٚ ٢‬ت‪ٝ٥ٟ‬و‪ٙٙ‬سٌد‪ ٣‬ؾدٕد‪٥‬دطا ‪ ٚ‬ض‪ ٚ‬اهلل‬ ‫ثطازض‪ٞ ٢‬ؿت‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫وکتٗ ذ‪ٛ‬اج‪٥٘ ٝ‬ع ز‪ ٗ٥ٔٚ‬ف‪ ّٓ٥‬عجس نثؿت ثعس اظ تٕبضو اؾت‪ .‬ا‪٤‬دٗ فد‪٥‬دّدٓ‬ ‫زضثبض‪ ٜ‬لبتُ ظ٘ج‪٥‬ط‪ٜ‬ا‪ ٢‬اؾت و‪ٔ ٝ‬مت‪ٛ‬الٖ ضا ت‪ٛ‬ؾظ ٔمت‪ٛ‬الٖ ث‪ ٝ‬لتدُ ٔد‪ ٣‬ضؾدب٘دس‪.‬‬ ‫اثطا‪ ٓ٥ٞ‬عع‪٤‬ع‪ٚ ،٢‬ح‪٥‬س ضاز‪٥ٔ ،‬ثبق ظاض ‪ ،‬ا‪ٕ٤‬بٖ ثؿ‪ ،ٓ٥‬ؾبضا ٔحٕس‪ٔ ٚ ٢‬د‪ ٝ‬ؾد‪٥‬دٕدب‬ ‫وجبض‪ ٢‬ثبظ‪ٍ٤‬طاٖ ا‪ ٗ٤‬ف‪ٞ ّٓ٥‬ؿت‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ًَیعٌذُ افعاًِ اوٌَى برًذُ جایسُ‬ ‫ادبیات داظتاًی زًاى ؼذ‬ ‫رٍث اٍزوی وِ در ایراى بدا‬ ‫رهاى افعاًِ اوٌَى ؼٌاخدتدِ‬ ‫هی ؼدَد جدایدسُ ادبدیدات‬ ‫داظتاًی ظال ‪ 0300‬را از اى‬ ‫خَد ورد‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬عاضـ ذجطٍ٘بض فط‪ٙٞ‬دٍد‪٣‬‬ ‫ا‪٤‬ط٘ب اظ ٌبضز‪ ،ٗ٤‬ض‪ٚ‬ث ا‪ٚ‬ظو‪٣‬‬ ‫ثب چ‪ٟ‬بضٔ‪ ٗ٥‬ضٔدبٖ ذد‪ٛ‬ز ود‪ٝ‬‬ ‫وتبه چ‪٥‬ؿت‪ ٚ ٣‬پ‪ٛ‬چ‪(The ٣‬‬ ‫‪Book of Form and‬‬ ‫)‪٘Emptiness‬بْ زاضز‪ ،‬ثط٘س‪ ٜ‬جب‪٤‬ع‪ ٜ‬ازث‪٥‬بت زاؾتب٘‪ ٣‬ظ٘بٖ زض ؾبَ ‪ ۰۲۰۰‬قس‪.‬‬ ‫ا‪٤ٛ٘ ٗ٤‬ؿ‪ٙ‬س‪ ٚ ٜ‬ف‪ّٕ٥‬ؿبظ نٔط‪٤‬ىب‪-٣٤‬وب٘بزا‪ ٣٤‬ثطا‪ ٢‬ضٔب٘‪ ٣‬ثط٘س‪ ٜ‬ا‪٤‬دٗ جدب‪٤‬دع‪۳۲ ٜ‬‬ ‫‪ٞ‬عاض پ‪٘ٛ‬س‪ ٢‬قس‪ ٜ‬و‪ ٝ‬ث‪ٌ ٝ‬فت‪٥ٞ ٝ‬بت زا‪ٚ‬ضاٖ جب‪٤‬ع‪ ٜ‬زض ٘دٍدبضـ‪ ،‬ندٕد‪٥‬دٕد‪٥‬دت‪،‬‬ ‫‪ٛٞ‬قٕ‪ٙ‬س‪ ،٢‬ع‪ٙ‬ع ‪ ٚ‬تّر‪ ٣‬ثطجؿت‪ٕٔ ٚ ٝ‬تبظ اؾت‪.‬‬ ‫وتبه چ‪٥‬ؿت‪ ٚ ٣‬پ‪ٛ‬چ‪ ٣‬زضثبض‪ ٣ٙ٤ ٜ‬ا‪ ۹۰ ٜٚ‬ؾبِ‪ ٝ‬اؾت و‪ ٝ‬پؽ اظ ٔدطی پدسضـ‬ ‫قط‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬ق‪٥ٙ‬سٖ نسا‪ ٢‬اؾجبه ‪ ٚ‬اثبث‪ ٝ٥‬ذب٘‪٣ٔ ٝ‬و‪ٙ‬س ‪ٚ ٚ‬لت‪ ٣‬نسا‪ٞ‬ب ثّ‪ٙ‬س ‪ ٚ‬ثّ‪ٙ‬ستط‬ ‫ٔ‪٣‬ق‪٘ٛ‬س ث‪ ٝ‬ؾى‪ٛ‬ت ‪٤‬ه وتبثرب٘‪ ٝ‬ثعضی عٕ‪ ٣ٔٛ‬پ‪ٙ‬ب‪ ٣ٔ ٜ‬ثطز‪ .‬ا‪٘ ٗ٤‬د‪ٛ‬جد‪ٛ‬اٖ زض‬ ‫وتبثرب٘‪ ٝ‬ثب چ‪ٙ‬س فطز عج‪٥‬ت ‪ ٚ‬غط‪٤‬ت نق‪ٙ‬ب ٔ‪ ٣‬ق‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ا‪٤ ٚ‬بز ٔ‪٣‬ز‪ٙٞ‬س ت‪ٟٙ‬ب ثد‪ٝ‬‬ ‫نسا‪ ٢‬چ‪٥‬ع‪ٞ‬ب‪ ٣٤‬و‪ ٝ‬ا‪٥ٕٞ‬ت زاضز‪ٌٛ ،‬ـ ز‪ٞ‬س‪.‬‬ ‫وتبه چ‪٥‬ؿت‪ ٚ ٣‬پ‪ٛ‬چ‪ ٣‬ثب ‪ ۹۶۲‬نفح‪ ٝ‬ع‪ٛ‬ال٘‪٣‬تط‪ ٗ٤‬وتبه ٔ‪ٛ‬ج‪ٛ‬ز زض فد‪ٟ‬دطؾدت‬ ‫و‪ٛ‬تب‪ ٜ‬جب‪٤‬ع‪ ٜ‬ازث‪٥‬بت زاؾتب٘‪ ٣‬ظ٘بٖ ‪ ۰۲۰۰‬ث‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬ثطا‪ ٢‬ضؾ‪٥‬سٖ ث‪ ٝ‬ا‪٤‬دٗ جدب‪٤‬دع‪ ٜ‬ثدب‬ ‫نثبض‪ ٢‬چ‪٘ ٖٛ‬ب٘‪ ٣‬و‪ ٝ‬ق‪٥‬غبٖ ‪ٚ‬ضظ زاز ٘‪ٛ‬قت‪٥ِ ٝ‬عا نِٗ نٌ‪ٛ‬ؾتد‪٥‬د‪ٙ‬د‪ ،٣‬حدىدٓ اثدط‬ ‫ِ‪ٛ‬ئ‪٥‬ؽ اضزض‪٤‬چ‪ ،‬ض٘ز ‪ ٚ‬ؾعبزت اظ ًٔ ٔ‪٥‬ؿ‪ ،ٖٛ‬جع‪٤‬ط‪ ٜ‬زضذتبٖ ٌٕکس‪٘ ٜ‬د‪ٛ‬قدتد‪ٝ‬‬ ‫اِ‪٥‬ف قبفبن ‪ ٚ‬حّم‪ ٝ‬ثعضی اثط ٍٔ‪ ٣‬ق‪٥‬پ اؾتس ضلبثت وطز‪.‬‬ ‫مًاد الزم‪:‬‬ ‫جٍط ٔطغ ‪ ۹۰‬عسز‪ ،‬ؾ‪٥‬ط ‪ ۰‬حج‪ ،ٝ‬جعفط‪ ٢‬ذطز قس‪ٜ‬‬ ‫‪ ۳‬لبقک غصا ذ‪ٛ‬ض‪ ،٢‬وب‪ ٢ٛٞ‬ذطز قس‪ ۶ ٜ‬ف‪ٙ‬دجدبٖ‪،‬‬ ‫وط‪٤ ٜ‬ه ‪ ٓ٥٘ ٚ‬لبقک غصا ذ‪ٛ‬ض‪ ،٢‬ض‪ٚ‬غٗ ٔدب‪٤‬دع ‪۰‬‬ ‫لبقک غصا ذ‪ٛ‬ض‪ ،٢‬ؾطو‪ ٝ‬ثبِعأ‪٥‬ه ‪ ۳‬لدبقدک غدصا‬ ‫ذ‪ٛ‬ض‪ٕ٘ ،٢‬ه ‪ ٚ‬فّفُ ث‪ٔ ٝ‬مساض الظْ‬ ‫طرز تُیٍ‪:‬‬ ‫اثتسا جٍط‪ٞ‬ب ضا تٕ‪٥‬ع وطز‪٘ ٚ ٜ‬هدف ٔد‪ ٣‬ود‪ٙ‬د‪٥‬دٓ‪.‬‬ ‫ؾپؽ جٍط‪ٞ‬ب ضا ثب نه ؾطز قؿت‪ ٚ ٝ‬نثىدف ٔد‪٣‬‬ ‫و‪ .ٓ٥ٙ‬زض تبث‪ ٝ‬وط‪ ٚ ٜ‬ض‪ٚ‬غدٗ ضا زاغ ودطز‪ ٚ ٜ‬ثد‪ٝ‬‬ ‫جٍط‪ٞ‬ب ٕ٘ه ‪ ٚ‬فّفُ ٔ‪ ٣‬پبق‪ٞ ٚ ٓ٥‬دط ز‪ ٚ‬عدط‬ ‫ن٘‪ٟ‬ب ضا حس‪ٚ‬ز ‪ ۹‬زل‪٥‬م‪ ٝ‬زض حطاضت ثبال تدفدت ٔد‪٣‬‬ ‫ز‪ .ٓ٥ٞ‬ثعس ؾ‪٥‬ط ذطز قس‪ ٚ ٜ‬جعفط‪ ٢‬ضا اضبف‪ ٝ‬وطز‪ٜ‬‬ ‫‪ ٚ‬تفت ٔ‪ ٣‬ز‪ .ٓ٥ٞ‬ض‪ٚ‬غٗ اضبف‪ٔ ٣‬رّ‪ٛ‬ط جدٍدط ضا‬ ‫ٔ‪٥ٌ ٣‬ط‪ .ٓ٤‬زض ظطف‪ ٣‬وب‪ ٛٞ‬ضا ض‪٤‬دردتد‪ ٚ ٝ‬جدٍدط‪،‬‬ ‫ؾطو‪ٕ٘ ،ٝ‬ه ‪ ٚ‬فّفُ ضا اضبف‪ ٣ٔ ٝ‬و‪ .ٓ٥ٙ‬ؾدبالز ضا‬ ‫ذ‪ٛ‬ه ٔرّ‪ٛ‬ط وطز‪ ٚ ٜ‬ثالفبنّ‪ ٝ‬ؾط‪ ٣ٔ ٚ‬و‪.ٓ٥ٙ‬‬ ‫رایاوٍ از کجا امذٌ؟‬ ‫ازأ‪ ٝ‬اظ قٕبض‪ ٜ‬لجُ ‪...ٚ‬‬ ‫‪-pē-rāy‬‬ ‫ِ‬ ‫*‪ ِ٢pati-rādz-a‬ا‪٤‬طا٘‪ ِ٣‬ثبؾدتدبٖ‬‫فبضؾ‪٥ٔ ٣‬ب٘‪ ٝ‬و‪ ٝ‬زض ‪ٚ‬اغ‪ ٠‬پ‪٥‬طا‪٤‬ف فبضؾ‪٘ ٣‬د‪ ٛ‬ز‪٤‬دس‪ٜ‬‬ ‫‪rāst‬‬ ‫ِ‬ ‫ٔ‪٣‬ق‪ٛ‬ز؛ ‪ ٢-rādz-ta* ٚ‬ا‪٤‬طا٘‪ ٣‬ثبؾدتدبٖ‬ ‫فبضؾ‪٥ٔ ٣‬ب٘‪ ٝ‬و‪ ٝ‬زض ‪ٚ‬اغ‪ ٠‬ضاؾت فبضؾد‪٘ ٣‬د‪ ٛ‬ز‪٤‬دس‪ٜ‬‬ ‫ٔ‪٣‬ق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ا‪ ٗ٤‬ض‪٤‬ک‪ ١‬ا‪٤‬طا٘‪ ٣‬اظ ض‪٤‬ک‪ٙٞ ١‬س‪ٚ‬اض‪ٚ‬پب‪-reĝ* ِ٣٤‬ثد‪ٝ‬‬ ‫ٔع‪ٙ‬ب‪ٔ ٢‬طتّت وطزٖ ‪٘ ٚ‬ظٓ زازٖ نٔس‪ٜ‬اؾدت‪ .‬اظ‬ ‫ا‪ ٗ٤‬ض‪٤‬ک‪ ٝ‬زض ‪ٙٞ‬س‪rāj-a ٢‬ث‪ٔ ٝ‬ع‪ٞ ٣ٙ‬سا‪٤‬تو‪ٙٙ‬س‪،ٜ‬‬ ‫قب‪٤( ٜ‬ع‪ ٣ٙ‬وؿ‪ ٣‬و‪٘ ٝ‬ظٓ ٔ‪٣‬ز‪ٞ‬س)‪ ،‬الت‪ٙ٥‬د‪rect- ٣‬‬ ‫‪us‬ث‪ٔ ٝ‬ع‪ ِ٣ٙ‬ضاؾت‪ٔ ،‬ؿتم‪ ، ٓ٥‬فطا٘ؿ‪di-rect ٝ‬ثد‪ٝ‬‬ ‫ٔع‪ ِ٣ٙ‬ضاؾت‪ٔ ،‬ؿتم‪ ، ٓ٥‬نِٕب٘‪richt ٣‬ثد‪ٔ ٝ‬دعد‪ٙ‬د‪ِ٣‬‬ ‫ضاؾت‪ٔ ،‬ؿتم‪ ٓ٥‬وطزٖ ‪ ٚ‬اٍّ٘‪٥‬ؿ‪right ٣‬ث‪ٔ ٝ‬ع‪ٙ‬د‪ِ٣‬‬ ‫ضاؾت‪ٔ ،‬ؿتم‪ ،ٓ٥‬زضؾت ثطجب‪ٔ ٢‬ب٘دس‪ ٜ‬اؾدت‪ .‬زض‬ ‫فبضؾ‪ ٛ٘ ِ٣‬پؿ‪٘ٛ‬س ‪-‬د‪/e/ =( ٝ‬زض فدبضؾد‪ ٣‬ضؾدٕد‪٣‬‬ ‫ا‪٤‬طاٖ ‪/a/ ٚ‬زض فدبضؾد‪ ٣‬ضؾدٕد‪ ٣‬افدغدب٘ؿدتدبٖ ‪ٚ‬‬ ‫تبج‪٥‬ىؿتبٖ) ضا ث‪ ٝ‬ؾتبن حبَ فعُ‪ٞ‬ب ٔ‪٣‬چؿجب٘‪ٙ‬س تب‬ ‫٘بْ اثعاض نٖ فعُ‪ٞ‬ب ث‪ٝ‬زؾت ن‪٤‬س (اِجت‪ ٝ‬ثب ا‪ ٗ٤‬فطٔد‪َٛ‬‬ ‫ٔکتک‪ٞ‬ب‪ ٢‬ز‪ٍ٤‬ط‪٥٘ ٢‬ع ؾبذت‪٣ٔ ٝ‬ق‪ٛ‬ز‪ ،‬أب زض ا‪ٙ٤‬جدب‬ ‫ت‪ٟٙ‬ب ٘بْ اثعاض ٔس ٘ظط اؾت)؛ ثطا‪ ٕٝ٘ٛ٘ ٢‬اظ ٔدبِدد‪-‬‬ ‫(‪٤‬ع‪ ٣ٙ‬ؾتبنِ حبَِ ٔبِ‪٥‬سٖ) ‪- +‬دد‪ٔ ،ٝ‬دبِد‪ ٝ‬اثدعاض‬ ‫ٔبِ‪٥‬سِٖ ؾ‪ٕ٥‬بٖ ‪ٌ ٚ‬چِ ذ‪٥‬ؽ ‪٥ٌ ،‬ط‪٤( -‬ع‪ ٣ٙ‬ؾدتدبنِ‬ ‫حبَِ ٌطفتٗ) ‪- +‬د‪٥ٌ ،ٝ‬ط‪ ٜ‬اثعاض ٌطفتدٗ پد‪ٛ‬قددد‪-‬‬ ‫(‪٤‬ع‪ ٣ٙ‬ؾتبنِ حبَِ پ‪ٛ‬ق‪٥‬سٖ) ‪- +‬د‪ ،ٝ‬پد‪ٛ‬قد‪ ٝ‬اثدعاض‬ ‫پ‪ٛ‬ق‪٥‬سٖ (ذ‪ٛ‬ز ضا جب‪ ِ٢‬وبغص‪ٞ‬ب‪ ٣٤‬ثٍصاض‪٤‬دس ود‪ٝ‬‬ ‫ن حدب َِ‬ ‫پ‪ٛ‬ق‪ ٝ‬ضا ٔ‪٣‬پ‪ٛ‬ق‪ٙ‬س!) ضؾب٘د‪٤( -‬ع‪ٙ‬د‪ ٣‬ؾدتدب ِ‬ ‫ضؾب٘سٖ) ‪- +‬د‪ ،ٝ‬ضؾب٘‪ ٝ‬اثعاض ضؾب٘سِٖ اعّالعدبت ‪ٚ‬‬ ‫ثط٘بٔ‪ٞٝ‬ب‪ ِ٢‬ز‪٤‬ساض‪ ٚ ٢‬ق‪٥ٙ‬ساض‪ ٢‬حبنُ ٔد‪ ٣‬قد‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫زض فبضؾ‪ ٛ٘ ٣‬پؿ‪٘ٛ‬س ‪-‬د‪٤e- =( ٝ‬ب ‪ٕٞ‬بٖ )‪a-‬ضا ثد‪ٝ‬‬ ‫ؾتبن حبَ ضا‪٤‬ب٘‪٥‬سٖ ‪٤‬ع‪ ٣ٙ‬ضا‪٤‬ب٘د‪ -‬چؿجب٘س‪ٜ‬ا٘س تدب‬ ‫٘ب ِْ اثعا ِض ا‪ ٗ٤‬فعُ ؾبذت‪ ٝ‬ق‪ٛ‬ز؛ ‪٤‬ع‪ٙ‬د‪ ٣‬ضا‪٤‬دب٘د‪ ٝ‬ثد‪ٝ‬‬ ‫ٔع‪ٙ‬ب‪ ٢‬اثعاض ٘ظٓ ثرک‪٥‬سٖ ‪ ٚ‬ؾبظٔب٘س‪( ٣ٞ‬زاز‪ٜٞ‬ب)‬ ‫اؾت‪.‬‬ ‫ؾبظ٘سٌبٖ ا‪ٚ ٗ٤‬اغ‪ ٜ‬ث‪ٚ ٝ‬اغ‪ ٠‬فطا٘ؿ‪ ٢ٛ‬ا‪ٔ ٗ٤‬دفد‪ٟ‬د‪،ْٛ‬‬ ‫‪٤‬ع‪ordinateur ٣ٙ‬ت‪ٛ‬جّ‪ ٝ‬زاقت‪ٝ‬ا٘س و‪ ٝ‬زض فطا٘ؿد‪ٝ‬‬ ‫اظ ٔهسضِ ‪«ordre‬تطت‪٥‬ت ‪٘ ٚ‬ظٓ زازٖ ‪ ٚ‬ؾدبظٔدبٖ‬ ‫ثرک‪٥‬سٖ ؾبذت‪ ٝ‬قس‪ .ٜ‬ث‪ٞ ٝ‬طحبَ‪ٔ ،‬ع‪ٙ‬بز‪ٚ ِ٣ٞ‬اغ‪ِ٢ٜ‬‬ ‫ضا‪٤‬ب٘‪ ٝ‬ثطا‪ ِ٢‬ا‪ ٗ٤‬زؾتٍب‪ ٜ‬جدبٔدع تدط ‪ ٚ‬ضؾدبتدط اظ‬ ‫وبٔپ‪ٛ٥‬تط اؾت‪٤ .‬بزن‪ٚ‬ض ٔ‪٣‬ق‪ٛ‬ز و‪computer ٝ‬‬ ‫ث‪ٔ ٝ‬ع‪ٙ‬ب‪ ٢‬حؿبثٍط ‪٤‬ب ٔمب‪٤‬ؿد‪ٌ ٝ‬دط اؾدت‪ ،‬حدبَ‬ ‫نٖو‪ ٝ‬وبض ا‪ ٗ٤‬زؾتٍب‪ ٜ‬ث‪ٝ‬ضاؾت‪ ٣‬فطاتط اظ حؿدبه‬ ‫وطزٖ اؾت‪.‬‬ ‫سریالَای شبکٍ دی با زیروًیس‬ ‫واشىًایان پخش میشًد‬ ‫هجوَعِ ّای ًوایؽدی‬ ‫ؼبىِ دٍ ظیدودا بدا‬ ‫زیرًَیط ٍیصُ بدرای‬ ‫ًاؼدٌدَایداى پدخدػ‬ ‫هیؼَد‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬عاضـ ا‪٤‬ؿد‪ٙ‬دب ثد‪ٝ‬‬ ‫٘مُ اظ ض‪ٚ‬اثظ عٕ‪ ٣ٔٛ‬قجى‪ ٝ‬ز‪ ٚ‬ؾ‪ٕ٥‬ب‪ ،‬ظ‪٤‬ط٘د‪٤ٛ‬دؽ‬ ‫‪٤ٚ‬ػ‪ ٜ‬وٓق‪ٛٙ‬ا‪٤‬بٖ ‪٘ ٚ‬بق‪ٛٙ‬ا‪٤‬بٖ ثطا‪ ٢‬ز‪ٔ ٚ‬دجدٕد‪ٛ‬عد‪ٝ‬‬ ‫ٕ٘ب‪٤‬ک‪ ٣‬انّ‪ ٣‬قجى‪ ٝ‬ز‪ ٚ‬ؾ‪ٕ٥‬ب ِحبػ ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س قس‪.‬‬ ‫ث‪ٙٔ ٝ‬ظ‪ٛ‬ض ‪ٕٞ‬طا‪ ٜ‬وطزٖ ٔربعجبٖ ٘بق‪ٛٙ‬ا ‪ ٚ‬وٓقد‪ٙ‬د‪ٛ‬ا‬ ‫ز‪ ٚ‬ؾط‪٤‬بَ ‪ٚ‬ضع‪٥‬ت ظضز ‪ ٚ‬نلب‪ ٢‬لبض‪ ٣‬قجدىد‪ٝ‬‬ ‫ز‪ ٚ‬ؾ‪ٕ٥‬ب زض ؾبعت‪ٞ‬ب‪ ٢‬ثبظپرککبٖ ثب ظ‪٤‬دط٘د‪٤ٛ‬دؽ‬ ‫‪٤ٚ‬ػ‪٘ ٜ‬بق‪ٛٙ‬ا‪٤‬بٖ پرف ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س قس‪.‬‬ ‫ؾط‪٤‬بَ ‪ٚ‬ضع‪٥‬ت ظضز ‪ٞ‬طقت ؾدبعدت ‪۳۲ ٚ ۰۹‬‬ ‫زل‪٥‬م‪ ٝ‬اظ قجى‪ ٝ‬ز‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬ض‪ ٢ٚ‬ن٘تٗ ٔ‪ ٣‬ض‪ٚ‬ز‪ .‬تىطاض ا‪ٗ٤‬‬ ‫ٔجٕ‪ٛ‬ع‪ ٝ‬ق‪ٙ‬ج‪ ٝ‬تب پ‪ٙ‬جک‪ٙ‬ج‪ ٝ‬ؾبعت ‪ ۳۲ ٚ ۹۶‬زلد‪٥‬دمد‪ٝ‬‬ ‫اؾت‪.‬‬ ‫‪ٕٞ‬ی‪ ٗ٥ٙ‬ثبظپرف ٔجٕ‪ٛ‬ع‪ ٝ‬نلب‪ ٢‬لبض‪٘ ٣‬د‪٥‬دع زض‬ ‫ض‪ٚ‬ظ‪ٞ‬ب‪ ٢‬ق‪ٙ‬ج‪٤ ٚ ٝ‬ه ق‪ٙ‬ج‪ ٝ‬ؾبعت ‪ ۹۹‬اظ ظ‪٤‬ط٘‪٤ٛ‬دؽ‬ ‫‪٤ٚ‬ػ‪٘ ٜ‬بق‪ٛٙ‬ا‪٤‬بٖ ‪ ٚ‬وٓق‪ٛٙ‬ا‪٤‬بٖ ثدطذد‪ٛ‬ضزاض ذد‪ٛ‬ا‪ٞ‬دس‬ ‫ث‪ٛ‬ز‪.‬‬ صفحه 5 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫بویوتموسن قوجاغیندا ایگیدلرسن‬ ‫ایگیدلیگی سن دنیایا گتیرمیسن‬ ‫اان یوردو یو وامیسسان ارذبایجان‬ ‫محمد اشراقی‬ ‫ات آ٘بٗ‪٨‬ص عا‪ ٠ٔ٧‬ت‪ٌ٨‬س‪٧‬ط‬ ‫ا‪ ّٝ‬اذ‪ٞ‬ض ث‪ ٠‬ث‪ٜ‬س ثؼس ُب‪ٝ‬ش ضا ثرط‬ ‫*******************************‬ ‫ات ز‪٧‬ط‪ٛ‬بم زا‪ ٙ‬ا‪٘ٓٝ‬بظ‬ ‫ُ‪ٞ‬ضت اظ ‪ٛ‬بذ‪ ٚ‬خسا ‪ ٦٘ٛ‬ض‪ٞ‬ز‬ ‫*******************************‬ ‫اَض – اض‪ٝ‬از‪ ٚ٧‬سب‪ٝ‬اض‪٧ ٦‬ب‪٧ ُٙٞٛٞٛٞ ٥‬بؿ‪٨‬ط‪٦‬‬ ‫(زػ‪ٞ‬ا‪ ٥‬ظ‪ ٝ ٙ‬ض‪١ٞ‬ط ٗثْ ثبضا‪ ٙ‬تبثستب‪ ٙ‬استت (ظ‪ٝ‬ز‬ ‫ت٘بٕ ٗ‪ ٦‬ض‪ٞ‬ز))‬ ‫*******************************‬ ‫ا‪ٝ‬ضز‪٧ ٞٛٝ‬بال‪ ٙ‬سبذال‪٧‬بض(اضز‪ ٝ‬ضا زض‪ٝ‬ؽ ‪ٛ‬تِت‪ٛ ٠‬ت٘ت‪٦‬‬ ‫زاضز)‬ ‫*******************************‬ ‫اَض ‪٘١‬ت ٓ‪ ٠‬ه‪ُٞ‬ش هب‪ٛ‬بزال ‪,‬هبٓربض(ٗطز ثب ‪١‬ت٘تتتص ثتب‬ ‫ثبٓص ا‪ٝ‬ج ٗ‪٨ُ ٦‬طز)‬ ‫*******************************‬ ‫ائططِ‪٨ٜ٨ٗ ٦‬ت حٔ‪ٞ‬ا‪٨٨٧ ٦ٛ‬ت (ذطش اظ پْ ُصضتتت‪٠‬‬ ‫است)‬ ‫*******************************‬ ‫ائططِ‪ ٠‬ه‪٨‬ط‪ ْ٧‬چبتسب‪ ٙ‬ز‪ ٟ‬ثط‪ ٥‬اضت٘بظ(ذتط ضا اُتط‬ ‫عال ثبض ً‪ ٦ٜ‬ه‪٨٘٨‬تص ‪٨ٛ‬لعا‪٧‬س)‬ ‫*******************************‬ ‫ائططی ا‪ٛ‬و‪٨‬طاض ا‪٧‬ت‪ ٚ٨‬ثبض‪ ٦‬اؿط‪٨٧‬بض (ذط ػطػط ٗت‪٦‬‬ ‫ً‪ٜ‬س سط سَ زضز ٗ‪ًٜ ٦‬س)‬ ‫*******************************‬ ‫ائط‪ ٚ٨‬ا‪ٜ٧‬ب‪٘ٛ‬ب(ثط‪ , ٜٞ‬ثب‪ٝ‬ض ٌٗ‪) ٚ‬‬ ‫اص‪ ْ٨‬ا‪٧‬ت٘ع اض‪٧ ٥‬بؽ ا‪٘٨٧‬ع (اصبٓت اظ ث‪٨‬ت‪ٛ ٚ‬تط‪ٝ‬ز ‪ٝ‬‬ ‫ض‪ٝ‬ؿ‪ ٚ‬صبف ‪ِٜٛ‬سز)‬ ‫اصٔ‪ ٦‬ا‪٘ٓٝ‬بسب‪٧‬س‪ً ٥‬طٕ زاؽ الضا ز‪ٝ‬ضت٘تعز‪( ٥‬اُتط‬ ‫‪٧‬بؿ‪٧ ٦ٜ٨‬بالض اؿالض ‪ ،‬ه‪٧ٞ‬ط‪ٝ‬ؿ‪ ٦ٛٞ‬ث‪ٞ‬الض اؿالض ‪ :‬چ‪٨‬تطام‬ ‫‪ ،‬ا‪٧‬ط‪٨‬ن‬ ‫***‬ ‫‪٧‬بؿ‪٨‬ص ‪٧‬بؿب‪ٛ‬سا چ‪َ٘٨‬ط ‪ٛٞ٧ٞ٧‬بض ‪٧ ،‬بظزا ُ‪َٜ٨٨‬تط ‪ ،‬هت‪٨‬تطتسا‬ ‫س‪ٛٞ٧ٞ‬بض ‪ :‬اؿبج‬ ‫***‬ ‫‪٧‬بؿ‪٨‬ص ‪٧‬بؿبض ‪٧‬ئط ‪٧‬بش ا‪ٝ‬الض ‪ ،‬چبت‪ ٦‬خ‪٨‬تط‪٧‬تالض ُتات‬ ‫ثبش ا‪ٝ‬الض ‪ ،‬زَ‪ ٟٝ‬ز‪ٝ‬ؿبض ً‪ٞ‬ضطی ا‪ٝ‬الض ‪ ،‬ا‪ ٞٛٝ‬ث‪٘ٔ٨‬ت‪٨‬ت‪ٚ‬‬ ‫ائططی ا‪ٝ‬الض ‪ :‬اوظ‪ٝ‬‬ ‫***‬ ‫‪٧‬بؿ‪٨‬ص ‪٧‬بؿسب س‪ٞ‬ظ‪ٓٝ‬ط ‪ ُٙٞ ،‬چ‪٨‬رب‪ٛ‬سا ث‪ٞ‬ظ‪ٓٝ‬ط ‪ ،‬چٌَسٖ‬ ‫ثبؿ‪ ٚ٨‬ا‪ٝ‬ظ‪ٓٝ‬ط ‪ :‬چبض‪٧‬ن‬ ‫***‬ ‫پ‪٧ ، ٨‬تبذطت‪٧ ٦‬تب‪ٛ‬تالض‪ ٥‬ست‪ ، ٞ‬ا‪ٝ‬ضتتبست‪ ٦‬ا‪ِٝ‬ز ‪:‬‬ ‫ًاٗ‪ٞ‬ض سبٗب‪ٝ‬اض‬ ‫***‬ ‫‪٧‬بضآـب‪٧( ٙ‬بضؿب‪ )ٙ‬ا‪ٝ‬ست‪ ، ٠‬زوضز ت‪ٞ‬تی ‪ :‬ا‪ٜ٧‬ی اٗتدت‪٠‬‬ ‫‪٦٧‬‬ ‫***‬ ‫‪٧‬بض‪ ٖ٧‬هبض‪٨‬ن ‪ ،‬ز‪ٝٝ‬اضا ‪٧‬بپ‪٨‬ط‪٨‬ن ‪ :‬ه‪ٞ‬الم‬ ‫***‬ ‫‪٧‬بسس‪٨‬دب ‪٧‬بتبض ‪ٞٗٞ٧ ،‬ضتب تاًط ‪ًٛٞ :‬س‪ ٟ‬سبال‪ ٙ‬اض‪ٝ‬از‬ ‫***‬ ‫‪٧‬بش ‪ٝٝ‬ضز‪ ، ٕٝ‬ه‪ٞ‬ض‪ ٝ‬چ‪٨‬ربضتس‪ : ٖ٧‬چاض‪ ٟ‬ى‬ ‫***‬ ‫‪٧‬بض‪ٔ٨‬س‪ ٥‬ا‪ٝ‬ست‪ ، ٦‬سبض‪٧‬س‪ ٥‬ا‪٧‬چ‪ : ٦‬ثبزإ‬ ‫***‬ ‫‪٧‬بض‪ٔ٨‬س‪٧‬ط هبضاز‪٧‬ط ثبض‪ ، ٦‬ت‪ًٞٓٞٞ‬ض ُتاظ‪٧ ٙٝ‬تبضت‪، ٦‬‬ ‫زآ‪ٜ٨‬سا ا‪ ٦ٌ٧‬هبضزاض‪ ، ٦‬هبثبؿ‪ٜ٨‬سا اؽ هب‪ٝ‬اضاس‪ : ٦‬هبٗ‪٨‬ص‬ ‫***‬ ‫‪ ،‬ثتتتتتتبضٗتتتتتتبهتتتتتتالض ‪ً ،‬تتتتتتبؿتتتتتتبظ‬ ‫‪٧‬بض‪ ْ٨‬اًس‪ ٖ٧‬اّ ه‪٨‬طٗ‪٨‬ع‪ ٥‬ث‪٨‬تس‪ ، ٥‬سبچ‪ ٖ٨‬سبهتوتبٓت‪٨‬تٖ‬ ‫بایاتیالر‬ ‫حبضب زو‪،ٕٞٛ‬‬ ‫زو‪ٛ‬طسٖ‪ ،‬زاضب زو‪.ٕٞٛ‬‬ ‫‪٧‬بض ث‪٨‬ع‪ ٟ‬ه‪ٛٞ‬بم ُٔس‪،ٚ٨‬‬ ‫ز‪ٝ‬ال‪ ،ٖ٨ٛ‬ثبضب زو‪.ٕٞٛ‬‬ ‫***‬ ‫ٗ‪ ٚ‬ػبض‪٨‬ن‪ ،‬ثبزا ‪ٝ‬ئطز‪،ٖ٧‬‬ ‫ه‪٧ ٕٞٗٞ١ٞ‬بزا ‪ٝ‬ئطز‪.ٖ٧‬‬ ‫ثبض‪ٜ٨‬ب ً‪ٔٓٞ‬ط ا‪ٓٝ‬س‪،ٙٞ‬‬ ‫زٗ‪٨‬ط‪ ٥‬ا‪ٝ‬زا ‪ٝ‬ئطز‪.ٖ٧‬‬ ‫***‬ ‫ساظٓط‪،ٖ٧‬‬ ‫‪٧‬بضا ‪ٛ‬ئ‪ٜ٨‬ط ساظٓط‪.ٖ٧‬‬ ‫کٌٔ‪ ٚ٨‬زاؿ‪٧ ٦‬ب‪ٛ‬س‪،ٚ٨‬‬ ‫‪ٞ٧‬ذ‪ ٞ‬ث‪٘ٔ٨‬ع ُاظٓط‪ٖ٧‬‬ ‫***‬ ‫ائٔ‪ ،٦ٗ٠‬اتب‪ ٙ‬زاؿالض‪،‬‬ ‫‪٧‬بض زضز‪ ٥‬اتب‪ ٙ‬زاؿالض‪.‬‬ ‫ه‪ٞ‬ض‪ٝ‬س‪ ٖ٨ٜٗ ٙٞ‬ز‪،ٖ٨ٔ٧‬‬ ‫زضز‪ ٠ٛ ٟ‬اتب‪ ٙ‬زاؿالض‪.‬‬ ‫***‬ ‫ز‪ٗٝ‬ب‪ ٙ‬ز‪٧‬ط ثبض‪ ،ٚ٨‬زاؿالض‪،‬‬ ‫ث‪٨ٜ٘٨ٔ٨‬ط ‪٧‬بض‪ ،ٚ٨‬زاؿالض‪.‬‬ ‫‪٧‬بضزا‪ ٙ‬ذجط ‪ٝ‬ئطٗس‪،ٚ‬‬ ‫ساً‪ٓٞ‬س‪ ٙٞ‬زاض‪ ،ٚ٨‬زاؿالض‪.‬‬ ‫***‬ ‫ػع‪٧‬ع‪ ،ٖ٧٥‬ث‪ ٞ‬زاؿالض‪،‬‬ ‫ث‪ ٞ‬زض‪ٓ ٟ‬ط‪ ،‬ث‪ ٞ‬زاؿالض‪.‬‬ ‫ٗ‪٧ ٦ٜ‬بٓو‪٨‬ع ه‪ٞ٘٧ٞ‬سب‪،ٙ‬‬ ‫‪٧‬بٓو‪٨‬ع هبٓس‪ ٚ٨‬ث‪ ٞ‬زاؿالض‪.‬‬ ‫دیشىبٍ ‪ 03‬خرداد ‪ 03* 1031‬شیئه ‪ 11 * 0300‬ذی القعدٌ ‪ * 1000‬سال سی ی دیم ( ایتًز ایکیىجی ایل ) * شمارٌ ( سایی ) ‪2200 :‬‬ ‫عالهم امینی‬ ‫فضولی‬ ‫دده قورقود‬ ‫خیابانی‬ ‫شهریار‬ ‫رتبیت‬ ‫شاه اسماعیل‬ ‫سلسلٍ ترک تبار ایران ‪:‬اق قًیًولًَا‬ ‫ازاٗ‪ ٠‬اظ ض٘بض‪ ٟ‬هجْ ‪...ٝ‬‬ ‫پ اظ ا‪ ٚ٧‬پ‪٨‬ط‪ٝ‬ظ‪ ٥‬ا‪ٝ‬ظ‪ ٙٝ‬حس‪ ٚ‬پب‪٧‬ترتص ضا اظ ز‪٧‬بضثٌط ث‪ ٠‬تجط‪٧‬ع ٗ‪ٜ‬تتتوتْ‬ ‫ًطز‪ .‬ا‪ ٚ٧‬حطًت ث‪٧ ٠‬ی ٗوغغ ‪ ٝ ٞٛ‬سطاظ‪٧‬تط ضتس‪ٗ ٙ‬ت‪ٞ‬ج ثتعضٍ ز‪ٕٝ‬‬ ‫ػ‪ٜ‬بصط خ٘ؼ‪٨‬ت‪ ٦‬تطًب‪ ٙ‬اظ ا‪ٛ‬بت‪ ٦ٓٞ‬ث‪١ًٞ ٠‬پب‪١٠٧‬ب‪ ٥‬ا‪٧‬طا‪ ٙ‬ا‪ٛ‬دبٗ‪٨‬تس‪ً ،‬ت‪ ٠‬ثت‪٠‬‬ ‫ٗست ‪٧‬ی سس‪ ٟ‬پ اظ ا‪ٛ ٙ‬وص هبثْ اػت‪ٜ‬ب‪ ٦٧‬زض تح‪ ٝ ّٞ‬ت‪ٞ‬سؼ‪ ٠‬ا‪٧‬طا‪ ٙ‬ا‪٧‬لب‬ ‫ًطز‪ٛ‬س‪.‬‬ ‫امپراتًری پس از ایزین حسىًیرایش‬ ‫‪ِٜ١‬بٗ‪ ٠ً ٦‬ا‪ٝ‬ظ‪ ٙٝ‬حس‪ ٚ‬زض ا‪ ّٝ‬ض‪ٞ‬اّ ‪882‬م‪ 5/‬غا‪٧ٞٛ‬ت‪ .ٕ1478 ٠‬زض ست‪ٚ‬‬ ‫‪ 53‬سبِٓ‪ ٦‬زضُصضت‪ ،‬اٗپطات‪ٞ‬ض‪ ٥‬امه‪ ٞٔٛٞ٧ٞ‬اظ ضؼت ػٔ‪٨‬ب‪٧‬ت‪ ٦‬کتطات تتب‬ ‫ً‪٧ٞ‬ط ‪٘ٛ‬ی ثعضٍ ‪ ٝ‬اظ ًطٗب‪ ٙ‬تب ٗب‪ٝ‬ضا‪ ٥‬هلوبظ ‪٨ٗ ٝ‬ب‪ ٙ‬ض‪ٝ‬زا‪ ٝ ٙ‬ذتٔت‪٨‬تح‬ ‫کبضس ًط‪٨‬س‪ ٟ‬ضس‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ز‪ .‬ثب ا‪ ٠ٌٜ٧‬پسطش ذٔ‪ ْ٨‬سٔغب‪ ٠ً ٙ‬ث‪ ٠‬خب‪ ٥ٝ ٥‬ثت‪٠‬‬ ‫سٔغ‪ٜ‬ت ضس‪٨‬س‪ ،‬کتوتظ چت‪ٜ‬تس ٗتب‪ ٟ‬ثتط ستط هتسضت ثت‪ٞ‬ز‪ٓٝ ،‬ت‪ ٦‬ثتطازض‬ ‫خ‪ٞ‬ا‪ٛ‬ص ‪٧‬ؼو‪ٞ‬ه ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬ست پ اظ ثطا‪ٛ‬ساظ‪ ،٥ٝ ٥‬اٗپطاتت‪ٞ‬ض‪ ٥‬ضا ثت‪ٗ ٠‬تست‬ ‫ز‪ٝ‬اظز‪ ٟ‬سبّ زض اضاٗص ‪ٛ‬سج‪٢ِٛ ٦‬ساضز‪ .‬پ اظ ٗطٍ ‪٧‬ؼو‪ٞ‬ه اٗپتطاتت‪ٞ‬ض‪٥‬‬ ‫زضُ‪٨‬ط ‪٧‬ی سٔسٔ‪ٛ ٠‬عاع ‪١‬تب‪ ٥‬ثت‪ٝ ٦‬هتلت‪ ٠‬هتسضت ضتس‪ .‬زض ‪ . ١896‬م‪/‬‬ ‫‪ .ٕ1491‬ثب‪٧‬س‪ٜ‬وط‪ ،‬کطظ‪ٛ‬س ‪١‬طت سبٓ‪٧ ٠‬ؼو‪ٞ‬ه‪ ،‬تبخِصاض‪ً ٥‬طز ‪٧ ٝ‬ی ستبّ‬ ‫ثؼس ضستٖ زض ‪.١897‬م‪ .ٕ1492/‬ا‪ ٝ‬ضا ذٔغ ًطز‪ .‬هجب‪ ْ٧‬پط‪ٛ‬بى ‪ ٝ‬هدط تحت‬ ‫ض‪١‬جط‪ ٥‬اثطا‪ ٖ٨١‬ث‪٨‬ی زا‪ٛ‬ب ذٔ‪ ْ٨‬ثب‪ٜ٧‬سض ضستٖ ضا ح٘ب‪٧‬ت ٗت‪ً ٦‬تطز‪ٛ‬تس‪ .‬زض‬ ‫‪ 1494‬اثطا‪ ٖ٨١‬ث‪٨‬ی ثب‪ٜ٧‬سض زست‪ٞ‬ض زاز ً‪ ٠‬کطظ‪ٛ‬سا‪ ٙ‬ض‪٨‬د ح‪٨‬سض صل‪ً ٥ٞ‬ت‪٠‬‬ ‫پ‪٨‬صتط ‪٧‬ؼو‪ٞ‬ه پسضضب‪ ٙ‬ضا ًطت‪ ٠‬ث‪ٞ‬ز‪ ،‬ث‪ ٠‬ػٔت کؼبٓ‪٨‬ت‪١‬ب‪ ٥‬ت‪٢‬س‪٧‬سً‪ٜٜ‬س‪ ٟ‬زض‬ ‫اضزث‪ ْ٨‬ثبظزاضت ض‪ٛٞ‬س‪.‬‬ ‫اٗب زض ا‪٨ٗ ٚ٧‬ب‪ًٞ ٙ‬چیتط‪ ٚ٧‬پسط ث‪ٛ ٠‬بٕ اس٘بػ‪ ْ٨‬کطصت ‪٧‬بکت ثِط‪٧‬عز ‪ٝ‬‬ ‫ث‪ ٠‬ال‪٨١‬دب‪ ٙ‬پ‪ٜ‬ب‪ ٟ‬ثطز‪ .‬زض ‪902‬م‪ ٕ1497/‬ضستٖ ضا پسطػ٘‪٧ٞ‬ص اح٘س ُت‪ٞ‬ز‪ٟ‬‬ ‫ثطً‪ٜ‬بض ًطز‪ .‬اح٘س ث‪ ٠‬ظ‪ٝ‬ز‪ ٥‬ثب عـ‪٨‬ب‪ ٙ‬اٗطا ث‪ ٠‬ض‪١‬جط‪ ٥‬اثطا‪ ٖ٨١‬ث‪٨‬ی ثتب‪٧‬ت‪ٜ‬تسض‬ ‫ض‪ٝ‬ثط‪ ٥ٝ‬ضس ‪ ٝ‬زض ‪ .١ 903‬م‪ .ٕ1498/‬زض اصل‪٢‬ب‪ ٙ‬ضٌست ذت‪ٞ‬ضز‪ ٝ ٟ‬ثت‪٠‬‬ ‫هتْ ضس‪٨‬س‪.‬‬ ‫پ اظ ا‪ ٙ‬ث‪٠‬ع‪ٞ‬ض ‪ ٖ١‬ظٗب‪ ٙ‬س‪ ٠‬سٔغب‪ ٙ‬زض ‪ٛ‬توتبط ٗترتتتٔتق اٗتپتطاتت‪ٞ‬ض‪٥‬‬ ‫حٌ‪ٗٞ‬ت ٗ‪ً٦‬طز‪ٛ‬س‪ :‬آ‪ٛٞ‬س زض ؿطه‪ ،‬هبسٖ زض ز‪٧‬بضثٌط ‪ٗ ٝ‬تحت٘تس‪ ٥‬زض‬ ‫کبضس ‪ ٝ‬ػطام ػدٖ‪ .‬سطا‪ٛ‬دبٕ زض پبئ‪٨‬ع ‪907‬م‪ ٕ1501/‬اس٘بػ‪ ْ٨‬صل‪٠ً ٥ٞ‬‬ ‫ز‪ ٝ‬سبّ پ‪٨‬ص اظ ال‪٨١‬دتب‪ٙ‬‬ ‫ثبظُطت‪ ٠‬ث‪ٞ‬ز ‪ ٝ‬ثب استتلتبز‪ٟ‬‬ ‫اظ ‪ٛ‬لت‪ٞ‬ش ٗتص‪١‬تجت‪ ٦‬ذت‪ٞ‬ز‬ ‫ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬ست‪ ٠‬ث‪ٞ‬ز ػس‪ ٟ‬ثست‪٨‬تبض‪٥‬‬ ‫اظ خ‪ِٜ‬د‪٧ٞ‬ب‪ ٙ‬تطً٘ب‪ ٙ‬ضا‬ ‫ث‪ ٠‬ز‪ٝ‬ض ذ‪ٞ‬ز خ٘غ ً‪ٜ‬تس ‪ٝ‬‬ ‫تتتجتتط‪٧‬تتع پتتب‪٧‬تتتتترتتت‬ ‫امه‪١ٞٔٛٞ٧ٞ‬ب ضا ث‪ ٠‬اضتـتبّ‬ ‫ذتتت‪ٞ‬ز زضا‪ٝ‬ضز‪ .‬ضتتتب‪ٟ‬‬ ‫اس٘بػ‪ ْ٨‬زض تبثستب‪ ٙ‬ستبّ‬ ‫ثؼتس ًتطٗتب‪ ،ٙ‬کتبضس ‪ٝ‬‬ ‫ػطام ػدٖ ‪ ٝ‬زض کتبصتٔت‪٠‬‬ ‫سبّ‪١‬تب‪. ١913–14 ٥‬م‪/‬‬ ‫‪ .ٕ1507–08‬ز‪٧‬بضثتٌتط ‪ٝ‬‬ ‫زض پتتبئتت‪٨‬تتع ‪ . ١914‬م‪/‬‬ ‫‪ٗ .ٕ1508‬تت‪٨‬تتب‪ ٙ‬ض‪ٝ‬زا‪ ٙ‬ضا‬ ‫تسر‪٨‬ط ًطز‪ .‬سطا‪ٛ‬دتبٕ ثتب‬ ‫ٗتتطٍ ٗتتطاز‪ ،‬اذتتط‪٧‬تت‪ٚ‬‬ ‫سٔغب‪ ٙ‬امه‪ ٠ً ٞٔٛٞ٧ٞ‬سؼ‪ ٦‬زاضت ثب ً٘ی ػث٘ب‪١٦ٛ‬ب تبج ‪ ٝ‬تترتت ضا‬ ‫ثبظپ ُ‪٨‬طز‪ ،‬ا‪ ٚ٧‬ز‪ٝ‬زٗب‪ٜٗ ٙ‬وطض ضس‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ضبع اخت٘بػ‪ ٝ ٦‬اهتصبز‪٧ٞ٧‬طا‪٧‬ص‬ ‫زض حٌ‪ٗٞ‬ت‪١‬ب‪ٛ ٦٧‬ظ‪٨‬ط امه‪١ٞٔٛٞ٧ٞ‬ب ً‪ ٠‬ث‪ ٠‬ص‪ٞ‬ضت اتحبز‪ ٠٧‬س‪٨‬بس‪ ٦‬هجب‪٧‬تْ‬ ‫ٗ‪ٞ‬خ‪ٞ‬ز‪٧‬ت زاضت‪ٜ‬س (‪٘١‬چت‪ ٙٞ‬هتطاهت‪٧ٞ‬ت‪ٛٞ‬تٔت‪١ٞ‬تب ‪ ٝ‬حتتت‪ ٦‬تت‪٨‬ت٘ت‪ٞ‬ض‪٧‬تب‪،)ٙ‬‬ ‫ثب س‪ٞ٨‬ضؿبّ‪١‬ب‪ ٥‬ػظ‪ ٦٘٨‬اظ ز‪٧‬سُب‪ ٟ‬حو‪ٞ‬م ٗ‪ٜ‬غو‪٠‬ا‪ ٝ ٥‬اٗتتت‪٨‬تبظات ٗتغتٔتن‬ ‫ٗ‪ٞ‬اخ‪١ ٠‬ست‪ِٜ١ .ٖ٨‬بٗ‪ٜٗ ٠ً ٦‬بعن ‪ ٞٛ‬ظ‪٧‬ط سٔغ‪ ٠‬ز‪ٓٝ‬ت زضٗ‪٦‬اٗس‪ٛ ،‬ت‪ٞ‬احت‪٦‬‬ ‫پ‪٨‬ط‪ ٚ٨‬حبً٘ب‪ٗ ٙ‬حٔ‪ ٦‬ث‪ ٠‬ص‪ٞ‬ضت س‪ٞ٨‬ضؿبّ ث‪ ٠‬ا‪ٛ‬ب‪ ٙ‬ثطُطت زاز‪٦ٗ ٟ‬ضس‪.‬‬ ‫‪٧‬ؼو‪ٞ‬ه ‪ ٝ‬اح٘س امه‪ ٞٔٛٞ٧ٞ‬س‪٨‬بست تضؼ‪٨‬ق س‪ٞ٨‬ضؿبّ ‪١‬تب ضا زض پت‪٨‬تص‬ ‫ُطکت‪ٜ‬س‪.‬‬ ‫اضز‪ٝ ٥‬اض‬ ‫یکصد َسار لغت ترکی در فارسی‬ ‫ازاٗ‪ ٠‬اظ ض٘بض‪ ٟ‬هجْ ‪...ٝ‬‬ ‫ٓی ٓی; ٓئ‪ٓ ٦‬ی ; ٓئ‪ٓ( ٠ٔ٨‬ئ‪ٗ ٠ٔ٨‬ی ; ت‪٨‬ع ضس‪ ، ٙ‬سط‪٧‬غ ضتس‪ )ٙ‬ى‬ ‫(اى) ; پط‪ٛ‬س‪ ٟ‬ا‪ ٥‬ثٔ‪ٜ‬س هبٗت ‪ ٝ‬ت‪٨‬ع ٗ‪ٜ‬وبض ‪٧‬ب ت‪٨‬ع ُطز‪ .ٙ‬اظ ض‪٧‬ط‪ٓ ٠‬ئ‪ ;( ٦‬ت‪٨‬تع‬ ‫‪ ،‬سط‪٧‬غ ‪ ،‬ثب خ‪ٜ‬ت ‪ ٝ‬خ‪ٞ‬ش)‬ ‫ََٓٔتتتت‪/٠‬ت; ٓ‪ ; ٠ٓ ٠‬ػ‪ٜٞ‬ا‪ٗ ٙ‬طث‪٨‬ب‪ ٙ‬تطث‪٨‬ت‪ ٦‬ضب‪١‬عازُب‪ ٙ‬صل‪٥ٞ‬‬ ‫ٓ‪ٞ‬اش; ال‪ٝ‬اش ; ‪٧‬ب‪ٝ‬اش (ثبخ‪ٞ٧ :‬اش) ; ‪ٛ‬طٕ ‪ ،‬تطز ‪ٛ ،‬ب‪ ٙ‬تطز ؛ ال‪ٝ‬اش الپب‪ٙ‬‬ ‫; ‪٧‬ب‪ٝ‬اش ‪٧‬بپب‪ ; ٙ‬تطٌچ‪ٗ ٠‬ب‪ٜٛ‬س‪ ٠ً ٥‬ثب ا‪ٛ ٙ‬ب‪ ٙ‬ضا ث‪ ٠‬ت‪ٜٞ‬ض ٗ‪ ٦‬ظ‪ٜٛ‬س‪.‬‬ ‫ٓ‪ٞ‬ت; ٓ‪ٞ‬ت ; ٓرت ‪ ،‬ػط‪٧‬ب‪ ٙ‬؛ ٓ‪ٞ‬ت‪ٞ‬ض ; ث‪ ٦‬پط ‪ ،‬پطٖ ض‪٧‬رت‪ ، ٠‬ػط‪٧‬ب‪ٙ‬‬ ‫ٓ‪ٞ‬تٌب‬ ‫; ٓ‪ٞ‬تٌ‪ٞٓ ; ٠‬ت (; ٓرت) ً‪( ٠‬اى) ; خسٖ سبز‪ٓ ٝ ٟ‬رت ‪ ،‬هب‪٧‬ن ‪ ،‬ثَٔتٖ‬ ‫(‪ ) 1‬؛ ضب‪٧‬س ثربعط سبزُ‪ ٦‬اش ‪ٛ‬سجت ث‪ً ٠‬طت‪ ، ٦‬تطً‪٢‬ب ٓاًٌت‪١ ٠‬تٖ ٗت‪٦‬‬ ‫ُ‪ٜ٧ٞ‬س ً‪ ٠‬تس‪ ْ٨٢‬ضس‪ ٠ً٘ٔ ٚ٨٘١ ٣‬است‪ .‬ثؼ‪٨‬س ‪٨ٛ ٖ١‬ست ً‪ ٠‬ض‪ٝ‬س‪ ٦‬ثبضس‪.‬‬ ‫ٓ‪٨‬و‪ِ٨ٓ ;٠‬ـب ; ٓ‪ِ٨‬ؾ (ذ٘‪٨‬ط‪ ، ٥‬پالس٘ب) ا (اى) ; حبٓت ذ٘‪٨‬ط‪ ، ٥‬حتبٓتت‬ ‫خ‪١ٞ‬ط ثؼس اظ اضبک‪ً ٠‬طز‪ ٙ‬پ‪ٜ‬ج‪ ٠‬؛ ٓ‪٨‬ـ‪٨‬طسب ; ‪ٛ‬ب‪ ٙ‬ذ٘‪٨‬ط‪ ًٖ ٝ ٥‬پرت‪٠‬‬ ‫ٓ‪ٓ ;٦ٔ٨‬ئ‪ٓ ; ٦ٔ٨‬ئ‪ ;( ٦‬ت‪٨‬ع ‪ ،‬سط‪٧‬غ ‪ ،‬ثب خ‪ٜ‬ت ‪ ٝ‬خ‪ٞ‬ش) ٓ‪( ٦‬اى ٌٗٔ‪; )٦‬‬ ‫پط خ‪ٜ‬ت ‪ ٝ‬خ‪ٞ‬ش ‪ ،‬ازٕ ت‪٨‬ع ‪ ٝ‬سط‪٧‬غ ‪ ٝ‬ثب‪ٞ١‬ش ‪ٛ ،‬بٕ ذب‪ ، ٖٛ‬ا‪ٛ ٚ٧‬بٕ زض ٗؼ‪٦ٜ‬‬ ‫ضت اظ ض‪٧‬ط‪ ْ٨ٓ ٠‬ػطث‪٨ٛ ٦‬ع زض ث‪ ٚ٨‬ػطث‪٢‬ب ٗتؼبضف است اٗب زض ا‪ٗ ٚ٧‬لت‪٢‬ت‪ٕٞ‬‬ ‫‪ٛ‬بٗ‪ ٦‬است تطً‪.٦‬‬ ‫ٓ‪ٞ٨‬ا‪ ;ٙ‬ض‪٧‬ط‪ُ ٠‬طکت‪ ٠‬اظ ض‪ٝ‬ستب‪ٞ٨ٓ« ٥‬ا‪ُ ٙ‬از‪٧‬ص »زض اشضثب‪٧‬دتب‪ً ٙ‬ت‪ ٠‬زض‬ ‫ًبض سلبٓ‪ٛ ًٖ ٦‬ظ‪٨‬ط‪ٛ‬س ‪ ٝ‬ا‪ ٚ٨ٓٝ‬ثبض استٌب‪ ٙ‬ثٔ‪ٜ‬س سلبٓ‪ٞ٨ٓ(٦‬ا‪)ٙ‬ضا سبذت‪ ٠‬ا‪ٛ‬س‪.‬‬ ‫ٗبضاّ; خ‪٨‬طا‪ ، ٙ‬ا‪ٛ ، ٞ١‬بٕ زذتط‬ ‫‪ٗ 921‬بض‪ٗ ;٠‬بضب ; ضبٗ‪ ٚ‬زض اسٔح‪٧ ٠‬ب ‪١‬ط ‪ٝ‬س‪ ٤ٔ٨‬ز‪ِ٧‬ط (‪. )1،27‬‬ ‫ٗب‪ٗ ;ٙ‬ب‪ ٙ‬اظ ٗصسض ٗب‪٘ٛ‬بم (; کط‪ ٝ‬ضکت‪ ، ٚ‬زض زاذْ چ‪٨‬ع‪ ٥‬ضکت‪٧ ، ٚ‬تٌت‪٦‬‬ ‫ضس‪ ٙ‬ثب اصْ) ; ضج‪ ، ٠٨‬کط‪ ٝ‬ضکت‪ ، ٠‬ػ‪٨‬ت‪ٗ .‬ب‪ٛ‬س‪٧‬طٗبم ; کط‪ ٝ‬ثتطز‪١ ، ٙ‬ت٘ت‪٠‬‬ ‫ٗؼب‪ٗ ٦ٛ‬صً‪ٞ‬ض اظ ا‪ٗ ٚ٧‬صسض هبثْ استل‪٢‬بٕ است‪ً٘ .‬ب ا‪ٗ ٠ٌٜ٧‬ب‪ ٙ‬زض ٗؼت‪ٜ‬تب‪٥‬‬ ‫ػ‪٨‬ت زض تطً‪ ٦‬ثسا‪ٗ ٙ‬ل‪ ٕٞ٢‬است ً‪ ٠ٌٓ ٠‬ا‪ ٥‬زض ‪ٝ‬خ‪ٞ‬ز ازٗ‪٧ ٦‬تب چت‪٨‬تع‪٥‬‬ ‫ٗب‪ٛ‬سُبض ثبضس ‪ ٝ‬زض ‪ٝ‬خ‪ٞ‬ز ا‪ ٝ‬زاذْ ضس‪ ٟ‬ثبضس‪٧ .‬ب ضج‪ ٠٨‬ثت‪ٞ‬ز‪ ٙ‬ثت‪ٛ ٠‬ت‪ٞ‬ػت‪٦‬‬ ‫ثطذ‪ٞ‬ضز ‪ ٝ‬تاله‪ ٦‬است‪.‬‬ ‫چ‪ٜ‬ب‪ ٠ٌٛ‬زض کبضس‪٨ٛ ٦‬ع ٗ‪ٜ٧ُٞ ٦‬س‪ :‬کال‪ ٦ٛ‬ذ‪ ٦ٔ٨‬ث‪ ٠‬کال‪ ٦ٗ ٦ٛ‬ذ‪ٞ‬ضز‪ .‬ا‪٧‬ت٘تب‪ٙ‬‬ ‫(ٗب‪ٗ ٟ‬ب‪ٜٛ‬س) ‪ ،‬ه‪٢‬طٗب‪ ;( ٙ‬هبضاٗب‪ ; ٙ‬پ‪ٞٔ٢‬ا‪ ٙ‬ه‪ ، )٥ٞ‬زُت‪٨‬تطٗتب‪ ;( ٙ‬ذت‪٨‬تٔت‪٦‬‬ ‫چطذ‪ٜ‬س‪ ، ٟ‬اس‪٨‬به) ‪ٗ ،‬صسض خؼٔ‪ٗ ٦‬ب‪ٛ‬س‪ ٖ١ ٙ‬زض ٗؼ‪ ٦ٜ‬ثبثت هطاض زاضت‪ٝ ٚ‬‬ ‫‪ ٖ١‬زض ٗؼ‪ٜ‬ب‪ ٥‬ضج‪ ٠٨‬ث‪ٞ‬ز‪ ٙ‬اظ ٗصسض ٗب‪٘ٛ‬بم ث‪ ٠‬ػبض‪٧‬ت ُطکتت‪ ٠‬ضتس‪ ٟ‬استت‪.‬‬ ‫(ثبخ‪ٗ :‬ب‪)ٙ‬‬ ‫ٗب‪ٜٛ‬س; ٗب‪ٛ‬ب‪ٛ‬س ; ٗب‪ٛ‬ب‪ٗ ;ٙ‬ب‪( ٙ‬ثبخ‪ٗ :‬ب‪ )ٙ‬ا‪( ٙ‬اى کبػٔ‪ٗ ; )٦‬طبث‪ ، ٠‬حتطف‬ ‫زاّ ثص‪ٞ‬ضت اضبک‪ ٦‬زض ا‪ٛ‬ت‪٢‬ب‪ ٠ً٘ٔ ٥‬اضبک‪ ٠‬ضس‪ ٟ‬است ‪ ٝ‬ا‪ ٚ٧‬ستبثتوت‪ ٠‬زاض‬ ‫است‪ .‬چ‪ٜ‬ب‪٨ً ٠ٌٛ‬ط‪٧‬د ث‪٨ً ٠‬ط‪٧‬رت (ثبخ‪ً :‬طذت) تجس‪ ٦ٗ ْ٧‬ض‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫ٗا‪ٝ‬ا; ثط ‪ٝ‬ظ‪َٗ ٙ‬لؼَْ ثطا‪ ٥‬ث‪٨‬ب‪ٌٗ ٙ‬ب‪ ٠ً ٙ‬ض‪٧‬ط‪٤‬ا‪ ٙ‬ا‪ ( ٝٝ‬ائت‪ ; ٞ‬ذتب‪ٛ‬ت‪ ٠‬زض‬ ‫تطً‪ٗ ٦‬ؼبصط ‪ ٝ‬تطً‪ ٦‬س‪ٗٞ‬ط‪ )٥‬است‪ .‬آجت‪ ٠‬زض ظثب‪ ٙ‬ػطث‪ ٦‬پ اظ زذت‪٨‬تْ‬ ‫ضس‪ ، ٠ً٘ٔ ٙ‬ض‪٧‬ط‪ ٠‬ا‪ ٥‬اظ ا‪ ٦ٗ ٙ‬سبظ‪ٛ‬س ‪ٗ ٝ‬بٓی ا‪ًٔ ٙ‬ت٘ت‪ٗ ٠‬ت‪ ٦‬ضت‪ٛٞ‬تس‪.‬‬ ‫‪ ٚ٨٘١‬ض‪٧‬ط‪ ٤‬تطً‪ ٦‬ثبستب‪ ٦ٛ‬پ اظ زاذْ ضس‪ ٙ‬زض ػتطثت‪ ٦‬ثصت‪ٞ‬ضت ا‪ٝٝ‬‬ ‫ٗؼ‪ٜ‬ب‪ٗ ٥‬حْ اضاٗص ثر‪ٞ‬ز ٗ‪٨ُ ٦‬طز‪ .‬خبٓت ا‪ ٠ٌٛ‬زض ‪ ٠٘١‬ختب‪ ٥‬هتطا‪ٙ‬‬ ‫ًٔ٘‪ٗ ٤‬ا‪ٝ‬ا ثب خ‪ٛ ٝ ٖٜ٢‬بض هط‪ ٚ٧‬است ‪ٗ ٝ‬ؼ‪ٜ‬ب‪ ٥‬اضاٗص اظ ا‪ ٙ‬است‪ٜ‬تجتبط ٗت‪٦‬‬ ‫ض‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫ٗت‪ ;ٚ٨‬اظ ‪ٛ‬بٗ‪٢‬ب‪ ٥‬ثس‪٨‬بض هس‪ ٦٘٧‬اهب‪٧‬ب‪ ٙ‬ث‪ٗ ٠‬ؼ‪ ٦ٜ‬س‪ ٝ ٚ٨ِٜ‬ثب‪ٝ‬هبض ً‪ ٠‬ث‪ ٠‬ػطث‪٦‬‬ ‫ضکت‪ ٠‬است‪ .‬ثص‪ٞ‬ضت‪٢‬ب‪ٗ ٥‬رتٔق ٗت‪ٗ ، ٠‬ت‪ٗ ، ٦‬ئت‪ٗ ، ٦‬بت‪ٗ ، ٦‬بتب‪ٗ ٝ ٙ‬ت‪٨ٛ ٠ٜ‬ع‬ ‫اٗس‪ ٟ‬است ‪.‬‬ ‫ُٗد; ٗ‪ُٞ‬ؽ ; ذطز ‪ ٝ‬ا‪ٛ‬س‪٧‬ط‪ ، )17( ٠‬ض‪٧‬ط‪ ٤‬اصٔ‪ٗ ٦‬ـب‪ٙ‬‬ ‫ٗطزٗی ‪ٗ ٝ‬طخ‪٘٨‬ی (‪ٗ ; )1‬طخ‪( ٦‬ػسس) ٗی (اى) ; ػسس ٗب‪ٜٛ‬س ‪،‬‬ ‫ًب‪ ٙٞٛ‬چطٖ ً‪ ٠‬ضج‪ ٠٨‬ػسس است ؛ ٗطخ‪ ; ْ٨‬ػسس‪٦‬‬ ‫ازاٗ‪ ٠‬زاضز‬ ‫شاه اسماعیل خطائی نین شعرلری‬ ‫ا‪ٝ‬ز ‪٧‬ب‪ٛ‬ط س‪ ٦ٜٜ٘٨‬سبپس‪ ٥‬ز‪ٝ‬ضٓ‪ ٞ‬پ‪ٌ٨‬ب‪ ٙ‬ا‪ٝ‬ذالض‪. ٙٝ‬‬ ‫‪٧‬ب‪ٝ‬ض‪ ٝ‬ه‪ٞ‬ضالض ز‪ٝ‬ض ص‪ٜ‬بس‪ ٖ٨ً ٚ‬ا‪ٝ‬چبض کط‪٧‬بز ا‪،ٚٔ٧‬‬ ‫س‪٧ ٞ‬ئط‪ ٠ٜ٧‬س‪٘ٛٞ‬س‪ُٔ ٥‬س‪ ٥‬کطا‪ٝ‬ا‪ ٙ‬ا‪ٝ‬ذالض‪. ٙٝ‬‬ ‫چ‪٨‬رس‪٧ ٠‬ب‪٧‬سا‪ ٙ‬ث ه‪ٞٔ٨‬ض ‪١‬ط ٓحظ‪ ٠‬اکـب‪ ٙ‬ا‪ٝ‬ذالض‪. ٙٝ‬‬ ‫س‪٨ٗ ٜٙٞ٘٨‬سا‪٨ٛ‬س‪ ٟ‬صق چٌس‪، ٥‬ه‪ٞ‬ض‪ ٙٞ‬ثبؿالز‪،٥‬‬ ‫اوٓ‪ٞ‬ضٕ ث‪ ٞ‬زضز ا‪ً ٚ٧‬ا‪ )٥( ٕٞٛ‬ا‪٨١‬س‪ ٙ‬زُ‪،ّٞ‬‬ ‫پبزضب‪ ٕٞ١‬س‪ ٚ‬ث‪ٞ٧ٞ‬ضز‪ٝ ،ٖ٨ً ٙٝ‬ئط‪ٝ‬ض سب‪ ٙ‬ا‪ٝ‬ذالض‪. ٙٝ‬‬ ‫ث‪ ٞ‬خب‪ٗٞٛ‬س‪ ٟ‬هبٓ٘بز‪ ٥‬خس٘‪ٗٞ‬س‪ ٟ‬پطا‪ ٙ‬ا‪ٝ‬ذالض‪. ٙٝ‬‬ ‫ث‪ ٞ‬ذغبئ‪ ٦‬س‪ ٠ٜ٨‬س‪ ٚ٨‬ه‪ٔ٨‬سب‪ٗ ٙ‬طجی ‪ ٠ٛ‬ػدت‪،‬‬ ‫خج‪ ٝ ٠‬خ‪ٞ‬ض‪ ٚ‬ساًط پ‪ٞ‬الز هبٓرب‪ ٙ‬ا‪ٝ‬ذالض‪ٙٝ‬‬ ‫ایچ شاَساد‬ ‫ُئچ٘‪٨‬ص سب‪ ٚ٨ٛ ٦٧‬اضز‪...ٝ ٥‬‬ ‫ا‪ٛ‬دبم ث‪٨‬ط اظ ک‪٨ٌ٨‬ط ائٔ‪٨٧ ٠‬ت اوظ‪-‬اوظ‪ ٠ٛٝ‬زئس‪٧ - :٥‬تبذطت‪٨‬تست‪ ٦‬ثت‪ٞ‬ز‪،ٝ‬‬ ‫چبؿ‪٨‬ط‪ ٖ٧‬ث‪٨‬ط اضپبظزا‪ ،ٙ‬ضطاثچ‪٨‬سا‪ ٙ‬س‪ٞ‬ض‪ٝ‬ض‪ ،ٕٞ‬س‪ٛٞ‬طا‪ .‬چبؿ‪٨‬طز‪ ٥‬اضجبظ‪:٥‬‬ ‫ زئ ُاض‪ ،ٕٝ‬ث‪ ُٙٞ ٞ‬ث‪٨‬ط‪٨‬طز‪ ٚ٨ِ٧‬ه‪ٞ‬ظ‪١ ٞٛٝ‬بضازا‪ ٙ‬آ٘‪٨‬طس‪٧‬ت‪ ٚ‬اضتپتبظ‬‫زئس‪ - :٥‬ضب‪ ٟ‬سبؽ ا‪ٓٝ‬س‪ ،ٙٞ‬چ‪ٞ‬ثب‪ ٙ‬س‪ٞ‬ض‪ٝ‬ز‪ُ ٙ‬ت‪٨‬طٗ‪٨‬طس‪ .٥‬پبزضب‪ ٟ‬اٗط ائٔت‪٠‬‬ ‫ز‪ ٥‬چ‪ٞ‬ثب‪ُٔ ٙ‬س‪ - .٥‬ث‪ ٞ‬ه‪ٞ‬ظ‪١ ٞٛٝ‬بضزا‪ُ ٙ‬ت‪٨‬طٗ‪٨‬طس‪ - ٚ٧‬ضب‪ ٟ‬سبؽ ا‪ٓٝ‬س‪،ٙٞ‬‬ ‫س‪ٞ‬ض‪ٝ‬ز‪ - .ٙ‬چ‪ٞ‬ثب‪ ،ٙ‬ث‪ ٞ‬ه‪ٞ‬ظ‪ٝ‬زا‪ ٙ‬ا‪٧‬ت ات‪ ٦‬تبٗ‪٨ُٔ ٦‬ط‪ ،‬ث‪٨‬ط ػ٘ٔٔ‪ ٦‬ک‪٨ٌ٨‬طٓص!‬ ‫چ‪ٞ‬ثب‪ ٙ‬ث‪ ٞ‬ساظ‪ ٝ‬ائط‪٨‬س‪ٛ‬س‪ ٟ‬ثبضالز‪٧ ٥‬بضپبم ً‪ ٦٘٨‬ت‪٨‬ط‪-‬ت‪٨‬ط ت‪٨‬تطٗ‪ .٠٧ ٠‬پبزضب‪ٟ‬‬ ‫زئس‪ - :٥‬ه‪ٞ‬ضذ٘ب‪ ،‬زئ ُاض‪ ٕٝ‬ث‪ ٠ٛ ٞ‬ا‪٧‬طس‪ ٥‬چ‪ٞ‬ثب‪ ٙ‬زئس‪ - :٥‬پبزضب‪ ٟ‬سبؽ‬ ‫ا‪ٓٝ‬س‪ ٚ٨٘١ ،ٙٞ‬ه‪ٞ‬ظ‪ ٝ‬ا‪ٛ‬بزا‪ ٙ‬ا‪ٝ‬ال‪ٛ‬سا‪ ٙ‬ا‪ ُٙٞ ٦ٌ٧‬س‪ٛٞ‬طا ا‪ٛ‬تبست‪٨‬ت‪ٜ‬ت‪ ٦‬هت‪ٞ‬ضز‬ ‫پبضچبالٗ‪٨‬طس‪ .٥‬ث‪٨‬ع ک‪٨ٌ٨‬طٓطس‪٧‬ی ً‪ ،٦‬تب ث‪ ٞ‬ثتا‪٧‬ت‪٧ٞ‬ت‪ٞ‬ه ثت‪٨‬تع‪ ٟ‬هت‪٧ٞ‬ت‪ٙٞ‬‬ ‫ا‪٘ٓٝ‬ب‪٧‬بخبم‪ .‬ا‪ٝ‬ز‪ ،٦ً ٝ‬اوت‪ٞ‬ضز‪ٝ‬ى ثبض‪ٜ٨‬ب‪ .‬ائٔ‪ ٠‬چپ‪ٜ٨‬س‪١ ٙ‬ت٘ت‪٨‬ت‪ ٚ‬ا‪ٝ‬تتالهتسا‬ ‫ث‪٨‬ع‪ ،ٖ٧‬ا‪ٝ‬ظز‪ ٙ‬ا‪٧‬طام ا‪٧‬ت‪٨٘٨‬ع ز‪ ٟ‬هب‪ٛ‬د‪٨‬والٗ‪٨‬طس‪ .٥‬ثت‪٨‬تط ُت‪ٗ ٙٞ‬ت‪ُ ٚ‬تٔت‪٨‬تت‬ ‫ُاضز‪ ٚ٨٘١ ،٦ً ٕٝ‬ه‪ٞ‬ظ‪ ٝ‬ا‪٧‬ت‪ ٦‬اٗ‪٨‬ط‪ ،‬تب ث‪ٛٞ‬ب ‪١‬ئچ ک‪٨ٌ٨‬ط ‪ٝ‬ئطٗ‪ ٠‬ز‪٧‬تٖ‪ .‬ست‪٨‬تع‬ ‫ا‪ٜ٧‬س‪ ٥‬ا‪٧‬ت ات‪ ٚ٨ٛ ٦‬تتبٗت‪ ٦‬زئت‪٨‬ت‪ٜ‬تس‪ٟ‬‬ ‫‪٧‬بز‪٘٧‬ب ز‪ٝ‬ضس‪ ،ٝ‬ا‪٧ ٝ‬توت‪٨‬ت‪ ٚ‬ا‪ ٝ‬هت‪ٞ‬ظ‪ٝ‬‬ ‫ا‪ٝ‬الخبم‪ 2 .‬پبزضتب‪ ٟ‬ثتبذتس‪ً ٥‬ت‪،٦‬‬ ‫ثا‪ٞ٧‬ى ا‪ٝ‬ؿال‪ ٚ٨ٛ‬زئس‪ِ٧‬ت‪ ٦‬ز‪ٝ‬ؿتط‪ٝ‬‬ ‫چ‪٨‬رس‪ .٥‬ا‪ٞٗ ٙٞٛٝ‬ضذص ائٔ‪٧ ٠‬ت‪٨‬تت‬ ‫چبؿ‪٨‬طز‪ ٥‬ضطاثچ‪٨‬ت‪ٜ‬ت‪ .٦‬ست‪ٞ‬ض‪ٝ‬ضتس‪ٝ‬‬ ‫ً‪ - :٦‬ث‪ٌُٛٞٞ‬ت‪ ٞ‬ضتطاثت‪١ ٦‬تبضزا‪ٙ‬‬ ‫ُت‪٨‬طٗ‪٨‬طس‪ٚ٧‬‬ ‫ ٗئ‪٨‬رب‪ٛ‬بزا‪ ،ٙ‬ه‪٨‬جٔئ‪٨‬ت‪-٦‬ػتبٓتٖ ستبؽ‬‫ا‪ٓٝ‬ستت‪ - !ٙٞ‬ثتت‪ ٞ‬ضتتطاه ‪١‬تتبضا‪ٛ‬تت‪٨‬تت‪ٚ‬‬ ‫ا‪ٝ‬ظ‪ٛٞٗٝ‬س‪ٛ‬س‪٥‬‬ ‫ُ‪ ٞٔٓٞ‬ثبؿ‪ - .ٚ٨‬ث‪ ٞ‬ثبؿ‪ ٖ٨ً ٦‬سبٓس‪٧‬ط‪٧‬ت‬ ‫ س‪ ٚ٨ٜ‬ضح٘تٔ‪٨‬ی اتب‪ - .ٙ‬ث‪٨٘ٔ٨‬طس‪ ،ٚ‬ا‪ ٝ‬ثبؿ‪٧ ٚ٨‬ئط‪ ٥‬هبثبهدب ‪ ٠ٛ‬ا‪٨٘٧‬ص‬‫اضز‪ٝ ٥‬اض‬ ‫ادبیات‬ ‫‪6‬‬ ‫رپوین اعتصامی‬ ‫ستارخان‬ ‫گوز‬ ‫ا‪ُ ٥‬تتاظ‪ ،‬اُ‪ٛ ّٝ‬تطُ ذت‪ٛٞ‬ر‪ٞ‬اض‪ِٛ ،ٟ‬ب‪ ٟ‬ائت٘‪ ٠‬زا‪٦١‬‬ ‫ض‪ٝ‬ظُتتتبض‪٧‬تتٖ ‪ ،‬ؿتتٖ ‪١‬دتتط ا‪٧‬تتتٔ‪ ٠‬س‪٨‬ب‪ ٟ‬ائت٘‪ ٠‬زا‪٦١‬‬ ‫ا‪ُ ٥‬اظ‪٧ ٕٝ‬بض‪ ،٦‬ث‪ ٞ‬سطُطت‪ ،ٚ٨ِ٨ٓ ٠‬تطً‪ ٚ٨‬ه‪ْ٨‬‬ ‫ستتط‪ ٝ‬هتتتبٗتت ٓتتط‪ ٟ‬هغتتغ ِ ستتط ِ ضا‪ ٟ‬ائت٘تت‪ ٠‬زا‪١‬ت‪٦‬‬ ‫طنس شارعلریمیس‬ ‫معصًم عظیمی‬ ‫ٗؼص‪ ٕٞ‬ػظ‪ ٦٘٨‬زض سبّ ‪١ 1338‬دط‪ ٥‬ض٘س‪ ٦‬زض ض‪٢‬ط ظ‪ٛ‬ت‪ٞ‬ظ‬ ‫ث‪ ٠‬ز‪٨ٛ‬ب اٗس ‪ ٥ٝ .‬زض اًثط هبٓج‪٢‬ب‪ ٥‬ضؼط‪ ٥‬عجغ اظٗب‪ً ٦٧‬تطز‪ٟ‬‬ ‫است ‪ .‬اظ ػظ‪ ٦٘٨‬ز‪ٞ٧‬ا‪ ٦ٛ‬ث‪ ٠‬ظثب‪١ ٙ‬ب‪ ٥‬تطً‪ ٝ ٦‬کتبضست‪ ٦‬ثت‪٠‬‬ ‫‪٧‬بزُبض ٗب‪ٛ‬س‪ ٥ٝ ٝ ٟ‬زض اًثط اضؼبضش اظ هطا‪ً ٙ‬ط‪ُٔ، ٖ٧‬ستب‪ٙ‬‬ ‫‪ ٝ‬ث‪ٞ‬ستب‪ ٙ‬سؼس‪ ٝ ٥‬ازث‪٨‬بت ضلب‪ ٦١‬اشضثب‪٧‬دب‪ ٙ‬تاث‪٨‬تط ُتطکتتت‪٠‬‬ ‫است ‪.‬‬ ‫زوضا‪ ٙ‬ث‪٨‬ع‪ ٦ٌ٘٧‬ز‪٧‬ط‪ ،‬ػ٘‪ ٦‬خب‪ ٙ‬چٌ٘‪ ٠‬خ‪ٜ٨‬و‪٨‬ط‪ٚ٧‬‬ ‫آٔط‪٨٘١ ٚ‬ط‪ ٠‬ا‪ٝ‬زالضا ‪٧‬ب‪ ،ٙ‬چٌ٘‪ ٠‬خ‪ٜ٨‬و‪٨‬ط‪ٚ٧‬‬ ‫اى‪ ،‬ث‪٨‬چ ‪،‬تاى س‪ٝٝٞ‬ض‪،‬زا‪ ٙ‬ائٔ‪ٝ ٠‬ئط ث‪٨‬ع‪ ٟ‬ت٘بٕ‬ ‫ث‪ٛ ٞ‬ا‪ٝ‬ػس‪ٝ‬ض حو‪ٞ‬ه‪ ٥ٝٞ‬هب‪،ٙ‬چٌ٘‪ ٠‬خ‪ٜ٨‬و‪٨‬ط‪ٚ٧‬‬ ‫‪ٛ‬ب‪ ٙ‬خ‪ ٠ٜ٧ٝٞ‬ضی ائس‪ٝ‬ث‪ ٚ‬ز‪٘٧ٝ‬ب ا‪ٛٝ‬سا‪١ ٙ‬ئچ‬ ‫‪ٛ‬ب‪ ٝ ٙ‬پٔ‪ ٝٞ‬ث‪٨‬ع‪٘٧‬س‪ ٥‬کال‪ ٙ‬چٌ٘‪ ٠‬خ‪ٜ٨‬و‪٨‬ط‪ٚ٧‬‬ ‫ُاظ ‪٧‬بض‪ ٥ٞ٨‬هبت‪٨‬ن چاض‪ ٚ٨ُ ٟ‬ائتِ‪ٗ ٚ٨‬سإ‬ ‫چ‪٧ ٦ٌٛٞ‬ئ٘ی حبضاٗس‪٧ ٥‬ب‪ٝ‬ا‪ ٙ‬چٌ٘‪ ٠‬خ‪ٜ٨‬و‪٨‬ط‪ٚ٧‬‬ ‫*قایىاق‪۶33:‬شاعردن طىس شعرلر کتابی‬ ‫دونیا دیللری‬ ‫ز‪ٔٔ٧‬ط‪٧ ٚ٧‬بضا‪٨ٛ‬ط‪٦‬‬ ‫ز‪ٔٔ٧‬ط‪٧ ٚ٧‬بضا‪٨ٛ‬ص ٗسآ‪٠‬س‪١ ٦‬ط ظاٗب‪ ٙ‬ا‪ٛ‬سب‪ٗ ٦ٛ‬طـ‪ ّٞ‬ائت٘‪٨‬طس‪٧‬ط‪ .‬ث‪ٞ‬‬ ‫ٗسآ‪ ٠‬ا‪ٝ‬ظ‪ ٟ‬ض‪ٜ٧‬س‪ ٟ‬ث‪ٜٔ٨ِٔ٨‬ط چ‪ٞ‬خ ز‪ٝ‬ضت‪ٛٞ‬ت٘ت‪ٞ‬ش ‪ ٝ‬چتئتطت‪٨‬تسٓت‪٦‬‬ ‫ُاض‪ٝ‬ضٔط ا‪ٝ‬ضتب‪٧‬ب ه‪ٞ٘٧ٞ‬ضالض‪ .‬ث‪ ٖ٨ٔ٨‬ز‪٨ٛٝ‬بست‪ ٦‬ا‪٧‬ت‪ٜ‬تس‪٧‬ت‪ً ٠‬ت‪٨‬ت٘ت‪٦‬‬ ‫هغؼ‪ً ٝ ٦‬س‪ ٚ٨‬ث‪٨‬ط ‪ٛ‬ظط‪ ٠٧ ٠٧‬اّ تبپ٘بٗ‪٨‬تطتس‪٧‬تط‪ .‬ا‪ ٙ‬تتب‪ٛ‬ت‪٨‬ت‪ٜ‬ت٘ت‪٨‬تص‬ ‫ُاض‪ٝ‬ضٔط‪،‬ث‪ٛٞ‬الضز‪٧‬ط‪:‬‬ ‫‪٧ . 1‬ب‪ٛ‬س‪٨‬الٗب ُاض‪ٝ‬ض‪ :ٞ‬ث‪ُ ٞ‬اض‪ٝ‬ض‪ُ ٠‬اض‪ ،ٟ‬ا‪ٛ‬سب‪١ ٙ‬ط ثتآتِت‪ ٠‬ز‪،ٟ‬‬ ‫عج‪٨‬ؼتس‪٧ ٝ ٟ‬ب‪٧ – ٙ‬اض‪ ٟ‬س‪ٜ٨‬س‪ ٟ‬ا‪ٝ‬ال‪ ٙ‬سسٔط‪ ٥‬توتٔت‪٨‬تس ائتتت٘تی ‪ٝ‬‬ ‫ا‪ٛٝ‬الض‪ ٥‬ا‪ٌٛ‬طبف ‪ٝ‬ئطٌٗٔ‪ ٠‬ز‪٧ ْ٧‬بضازا ث‪٨٘ٔ٨‬طس‪٧‬ط‪ .‬ثت‪ُ ٞ‬تاض‪ٝ‬ضت‪٠‬‬ ‫ُاض‪ ،ٟ‬عج‪٨‬ؼت ا‪ٛ‬سب‪ ٙ‬ا‪٧‬چ‪٧ ٙٞ‬بضاز‪٧‬د‪٨ٔ٨‬ن هب‪ٜ٧‬بؿ‪ ٦‬حسبه ا‪ٓٝ‬ت‪ٞ‬ض‪.‬‬ ‫ا‪ٛ‬سب‪ ،ٙ‬ه‪ٞ‬ضالض‪ ،ٚ٧‬اؿبخالض‪ ،ٚ٧‬س‪٧ ،ٙٞ٧ٞ‬ئٔ‪ٞ٧ ٝ ٚ٨‬ض‪ٟ‬س‪ٜ٨‬س‪ً ٟ‬ت‪٦‬‬ ‫‪١‬ط ‪ٝ‬اضٓ‪٨‬ـ‪ ٚ٨‬تاض‪ٟ‬تس‪ ٦ِ٧‬سسٔط‪٧ ،٥‬ب‪ٛ‬س‪٘٨‬ب‪٧‬ب چبٓ‪٨‬ط٘‪٨‬طس‪٧‬ط‪.‬‬ ‫ث‪ٛٞ‬ب ُاض‪ٟ‬ز‪ ،ٟ‬ثآِ‪ٓ٠‬طز‪ ٦ًٟ‬سسٔط‪ ٝ ٚ٧‬ضططٓط‪ ٚ٧‬زُ‪٨‬طت‪٨‬تی ‪ٝ‬‬ ‫کطهٔ‪ ٦‬ا‪ٓٝ‬س‪ٝ‬هالض‪ ٥‬ا‪٧‬چ‪ ،ٙٞ‬ز‪ٔٔ٧‬طز‪ ٟ‬زُت‪٨‬تطت‪٨‬تی ا‪ٓٝ‬ت٘ت‪ٞ‬ضتالض‪.‬‬ ‫ت‪ٞ‬ضى ز‪٧ ٚ٨ٛ٦ٔ٧‬بضا‪ٛ‬س‪٧‬ـ‪ ٦‬ث‪ٓ٠ِٓٞ‬ط‪ ،ٚ٧‬ث‪ٞ‬ظالم ‪ ٝ‬س‪٨‬دبم ثآِ‪ٓ٠‬ط‬ ‫ً‪ ٦٘٨‬ثبؿٔ‪ ٦‬سسٔ‪ ٦‬ثآِ‪ٓ٠‬ط ا‪٘ٓٝ‬بز‪٧‬والض‪ ٥‬ا‪٧‬چ‪ ،ٙٞ‬ت‪ٞ‬ضى ز‪ٔ٧‬ت‪٦‬‬ ‫ا‪٧ ٙ‬ئتِ‪ُ ٝ ٚ٨‬ئ‪٨ٜ‬ص ز‪ ْ٧‬ا‪ٝ‬الضام ‪٧‬بضا‪٨٘ٛ‬طس‪٧‬ط‪.‬‬ ‫‪ .2‬هبضض‪٨‬الٗب ُاض‪ٝ‬ض‪ :ٞ‬ث‪ُ ٞ‬اض‪ٝ‬ض‪ُ ٠‬اض‪ ،ٟ‬ا‪ٛ‬سب‪ُ ٙ‬اض‪ٝ‬ز‪ُٝ‬ت‪ٝ ٞ‬‬ ‫‪٧‬ب تاث‪٨‬طٓ‪ٜ‬س‪١ ٦ِ٧‬ط ا‪ٝ‬ال‪ ٝ ٥‬حبزث‪ ٠‬هتبضضت‪٨‬تست‪٨‬ت‪ٜ‬تسا‪ ،‬ثت‪٨‬تط ست‬ ‫چ‪٨‬ربضٗ‪٨‬طس‪٧‬ط‪.‬‬ ‫ث‪ ٞ‬سسٔط‪٧ ٚ٧‬ئتِ‪ٜٔ٨‬ط٘‪٠‬س‪ٛ ٦‬ت‪٨‬د‪ ٠‬س‪ٜ٨‬تس‪ ٟ‬ز‪٧‬تْ ‪٧‬تبضا‪ٛ‬ت٘ت‪٨‬تطتس‪٧‬تط‪.‬‬ ‫چئط‪٨‬سٓ‪ ٦‬ثآِ‪ٓ٠‬طز‪ ،ٟ‬هبضض‪٨‬الٗبالض‪ٚ٧‬زا چتئتطت‪٨‬تسٓت‪ ٦‬ا‪ٓٝ‬تس‪ٝ‬ؿت‪ٞ‬‬ ‫ا‪٧‬چ‪ ،ٙٞ‬ز‪ٔٔ٧‬ط چئط‪٨‬سٓ‪ ٦‬ا‪ٞ٘ٓٝ‬ضالض‪ .‬ئ‪ٞ‬ض‪ ٚ٨ِٛ‬ث‪ٞ‬ظالم ‪٧‬ئطٓطز‪ًٟ‬ت‪٦‬‬ ‫هبضض‪٨‬الٗبالض‪ ،‬س‪٨‬دبم ثآِ‪ٓ٠‬طز‪ ٦ًٟ‬هبضض‪٨‬الٗبالض ا‪ ٠ٔ٧‬زُ‪٨‬تطت‪٨‬تط‪.‬‬ ‫ا‪ٛٝ‬ب ُاض‪ٟ‬ز‪ ٟ‬ز‪ٔٔ٧‬ط زُ‪٨‬ط‪٨‬ی ا‪ٞ٘ٓٝ‬ضالض‪.‬‬ ‫ت‪ٞ‬ضى ز‪٧ ٚ٨ٛ٦ٔ٧‬بضا‪ٛ‬س‪٧‬ـ‪ ٦‬ثآِ‪ٓ٠‬ط‪ ،‬ث‪ٞ‬ظالم ‪ ٝ‬س‪٨‬دبم ثآِت‪ٓ ٠‬تط‬ ‫ً‪ ٦٘٨‬ثبؿٔ‪ ٦‬هبضض‪٨‬الٗبٓ‪ٞ٧ ٦‬خ ثٌٔ‪ُ ٠‬ئ‪٨ٜ‬ص هتبضضت‪٨‬تالٗتبٓت‪٦‬‬ ‫ثاُ‪ٓ٠‬ط ا‪ٓٝ‬س‪ٝ‬هالض‪ ٥‬ا‪٧‬چ‪،ٙٞ‬ث‪ ٞ‬ثآِ‪ٓ٠‬تطز‪٧ ٟ‬تبضا‪ٛ‬تب‪ ٙ‬ز‪٧‬تٔتٔتط‪ ،‬ا‪ٙ‬‬ ‫‪٧‬ئتِ‪ ٝ ٚ٨‬ا‪ُ ٙ‬ئ‪٨ٜ‬ص ‪١ ٝ‬ط ا‪ٜ٧‬د‪ ٠‬ز‪٧ٝ‬ـ‪ ٞٛٞ‬ث‪٨‬ب‪ ٙ‬ائتس‪ ٟ‬ثت‪٨‬تٔت‪ ٚ‬ز‪٧‬تْ‬ ‫ا‪ٞ٘ٓٝ‬ضس‪ٝ‬ض‪.‬‬ ‫‪ .3‬ا‪٧‬ص ُ‪ٞ‬خ‪ُ ٞ‬اض‪ٝ‬ض‪ :ٞ‬ث‪ُ ٞ‬اض‪ٝ‬ض‪ُ ٠‬اض‪ ٟ‬ا‪ٛ‬سب‪ٛ‬الض‪ ،‬ث‪٨‬تط ‪٧‬تئتط‪ٟ‬‬ ‫‪٨٧‬ـ‪٨ٔ٨‬ت‪ ،‬ث‪٨‬طُ‪ ٠‬ا‪٧‬طٔ‪٠‬ز‪ٌٔ٧‬ط‪ ٥‬ظاٗب‪ ،ٙ‬ا‪٧‬ص ‪ٝ‬اذت‪ٜ٨‬سا‪ ،‬تتی ‪٧ ٝ‬تب‬ ‫ث‪٨‬طٓ‪ٌ٨‬س‪ ،ٟ‬چ‪ٞ‬ذٔ‪ ٞ‬سسٔط چ‪٨‬ربضٗبم ‪ ٝ‬اضبض‪ٓ ٟ‬ط ا‪٧‬تدتبز ائتتت٘تِت‪٠‬‬ ‫ثبضالز‪٧‬والض‪ٜ٧‬سا‪ ٙ‬س‪ٛٞ‬طا‪ ،‬ز‪ٔٔ٧‬ط‪٧ ٚ٧‬بضا‪٨ٛ‬ط‪ ٦‬ثبضال‪٘ٛ‬ت‪٨‬تطتس‪٧‬تط‪ .‬ثت‪ٞ‬‬ ‫ُاض‪ٝ‬ض‪ُ ٠‬اض‪ ٟ‬چ‪ٞ‬خ ا‪٧‬ص ُ‪ٞ‬خ‪ ٞ‬ا‪ٝ‬ال‪ ٙ‬ائٔٔط‪ ،ٚ٧‬ز‪ٔٔ٧‬ط‪٧ ٥‬ئتِ‪٨‬ت‪ٚ‬‬ ‫ا‪ٞ٘ٓٝ‬ضس‪ٝ‬ض‪.‬‬ ‫ت‪ٞ‬ضًٔط‪٧ ٚ٧‬بضبز‪٧‬والض‪ ٥‬ثآِ‪ٓ٠‬ط‪ ،ٚ٧‬ا‪١ ٚ٨ٔ٧‬ط زوضز کصتٔت‪٨‬ت‪ٜ‬تس‪ٟ‬‬ ‫ا‪٧‬طِٔ٘‪ ٠‬ا‪٧ٝ‬ـ‪ ٙٞ‬ا‪ٓٝ‬س‪ٝ‬ؿ‪ ٞ‬ا‪٧‬چ‪٧ ،ٙٞ‬بضاتس‪٧‬والض‪ ٥‬ز‪ْ٧‬ز‪ ،ٟ‬ثت‪ٞ‬ظالم‬ ‫‪ ٝ‬س‪٨‬دبم ث‪ٓ٠ِٓٞ‬طز‪٧ ٦ًٟ‬بضا‪ٛ‬ب‪ ٙ‬ز‪ٔٔ٧‬ط‪ُ ٟ‬اض‪ ،ٟ‬زا‪١‬بزا ‪٧‬ئتتِت‪٨‬ت‪ٝ ٚ‬‬ ‫ُئ‪٨ٜ‬ص ز‪ ْ٧‬ا‪ٞ٘ٓٝ‬ضس‪ٝ‬ض‪.‬‬ ‫‪ .4‬اسالٗ‪ُ ٦‬اض‪ٝ‬ش‪ :‬اسالٕ ٗس‪٨ٛ‬ت‪ ٦‬تبض‪٧‬ر‪ٜ٨‬س‪ٟ‬ز‪ ،ٟ‬ز‪ ٦ٜ٧‬ا‪ٜ٧‬ب‪ٛ‬دالضا‬ ‫زا‪٧‬ب‪ٛ‬بضام‪ ،‬ز‪٧ ْ٧‬بضا‪٨ٛ‬ط‪ ٦‬حبهو‪ٜ٨‬سا چ‪ٞ‬خ سا‪٨٧٠ٔ٧‬طٔط ا‪ٞ٘ٓٝ‬ضتس‪ٝ‬ض‪.‬‬ ‫ث‪ ٞ‬سا‪٨٧٠ٔ٧‬طٔط‪١ ٚ٧‬بٗ‪٨‬س‪ ،٦‬اضتبؿت‪٨‬تساًت‪ٗ ٦‬تجتبضى ا‪٧‬ت‪ٛ ٠‬ت‪٨‬ت‪ٚ‬‬ ‫ا‪ٛ‬الٗ‪ٜ٨‬سا‪ ٙ‬هب‪ٜ٧‬بهال‪٨ٛ‬ط‪:‬‬ ‫ػٖٔ االس٘بء ازٕ ًّٔ‪٢‬ب ثٖ ػطض‪ ٖ٢‬ػٔ‪ ٦‬آ٘الئٌ‪ ٤‬کوبّ ا‪ٛ‬تجتئت‪ٛٞ‬ت‪٦‬‬ ‫ثاس٘بء ‪ٞ١‬الء ا‪ًٜ ٙ‬تٖ صبزه‪ ٚ٨‬هبٓ‪ٞ‬ا ضث‪ٜ‬ب ٗب ػٔ٘ت‪ٜ‬ب ٓ‪ٜ‬ب ا‪ٛ‬ی ػتٔت‪٨‬تٖ‬ ‫حٌ‪.ٖ٨‬‬ ‫ث‪ٗ ٞ‬جبضى ا‪ ٚ٨ٛ٠٧‬ا‪ٛ‬الٗ‪ٜ٨‬ب ُاض‪ ٟ‬ا‪ٝ‬ختب تتب‪ٛ‬تط‪ٛ ٥‬ت‪٨‬ت‪ ٚ‬ا‪ٛ‬ستب‪ٛ‬تالضا‬ ‫ثبؿ‪٨‬طالز‪٧‬ـ‪٧ ٦‬ئتِ‪٨ٜٔ٨‬ی‪ ،‬ا‪ٛٝ‬الضا ز‪٧ ْ٧‬بضات٘ب ُ‪ٞ‬خ‪ٝ ٞ‬ئطٗ‪٨‬تص ‪ٝ‬‬ ‫ثئٔ‪ ٠ٌٔ٨ٓ٠‬ا‪ٛٝ‬الض ٗٔی ٓطز‪ ٙ‬زا‪١‬ب ‪ٞ٧‬ذبض‪ ٥‬ا‪ٓٝ‬ت٘ت‪ٞ‬ضتالض‪ .‬ػتالٗت‪٠‬‬ ‫عجبعجب‪ ٦٧‬ث‪ ٞ‬حبهسا ُت‪٨‬طز‪ُ ٦ِ٧‬ئ‪٨ٜ‬ص تلس‪٨‬ط س‪ٛٞٛٞ‬تسا‪ٛ ،‬تتت‪٨‬تدت‪٠‬‬ ‫آ‪٨‬طً‪ ٦‬اس٘بء زا‪ٗ ٙ‬وصس‪ ،‬ز‪٨ٛٝ‬ب ز‪ٔ٧‬تٔتط‪ ٥‬ز‪٧‬تط ‪ ٝ‬تتب‪ٛ‬تط‪ٛ ٥‬ت‪٨‬ت‪ٚ‬‬ ‫عطک‪ٜ٨‬س‪ ٙ‬ا‪ٛ‬سب‪ٛ‬الضا ز‪ٔٔ٧‬ط‪٧ ٥‬بضات٘بؿب ‪ ٝ‬ئ‪٧ٞ‬ط‪ُ ٠ٟ٘ٛ‬ت‪ٞ‬خت‪ ٞ‬ثترتص‬ ‫ا‪ٞ٘ٛٞٓٝ‬ضس‪ٝ‬ض‪.‬‬ ‫اضز‪ٝ ٥‬اض‬ صفحه 6 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫زٍشٌثِ ‪ 0۱‬ذطزاز ‪ ۰۱ * ۰۰۱۰‬غٍئی ‪ ۰1 * ۰۱۰۰‬شی القؼسُ‪ * ۰۰۰0‬سال سی ٍ زٍم ( اٍتَظ ایکیٌجی ایل ) * شواضُ ( سایی ) ‪22۰0 :‬‬ ‫هسذودساسی حسابهای تا تزاکنش تاالی ‪۰۲۲‬‬ ‫هیلیوى توهاى تکذیه شذ‬ ‫ضئی‬ ‫وُ سبظٔبٖ أ‪ٛ‬ض ٔبِیبرا ٌفت‪:‬‬ ‫ضئیس کل ساظهاى اهَض هالیاتی گفات‪:‬‬ ‫تطضسی اهکاى تاظًگطی یا تؼسیل هالیات‬ ‫تؼییی شسُ تطای اصٌاف ٍ کساثاِ تاِ‬ ‫هویعاى ازاضات کل اهاَض هاالایااتای‬ ‫ٍاگصاض شس‪.‬‬ ‫ثب٘ه ٔطوعی اع ْ وطز‪ :‬شبیعبت ٔاغاطح شاس‪ٜ‬‬ ‫زضثبض‪ٔ ٜ‬اس‪ٚ‬زسبظی حابه‪ٞ‬بی ثب٘ىا ثب رطاو‪ٙ‬ش‬ ‫ثبالی ‪ٔ 011‬یّی‪ ٖٛ‬ر‪ٔٛ‬بٖ ث‪ٞ ٝ‬یچ ‪ٚ‬ج‪ ٝ‬صحت ٘ساضز‬ ‫‪ ٚ‬چ‪ٙ‬یٗ ثط٘بٔ‪ٝ‬ای زض زست‪ٛ‬ض وبض ثاب٘اه ٔاطواعی‬ ‫٘یات‪ٔ .‬صغفا لٕطی ‪ٚ‬ـب ٔسیطوُ ض‪ٚ‬اثظ عٕ‪ٔٛ‬ا‬ ‫ثب٘ه ٔطوعی زض حابه وبضثطی ذ‪ٛ‬ز زض ر‪ٛ‬ئیاتاط‬ ‫٘‪ٛ‬شت‪ :‬شبیعبت ٔغطح شس‪ ٜ‬زضثبض‪ٔ ٜ‬ااس‪ٚ‬زسابظی‬ ‫حابه‪ٞ‬بی ثب رطاو‪ٙ‬ش ثبالی ‪ٔ011‬یّی‪ ٖٛ‬ر‪ٔٛ‬بٖ ثا‪ٝ‬‬ ‫‪ٞ‬یچ ‪ٚ‬ج‪ ٝ‬صحت ٘ساضز ‪ ٚ‬چ‪ٙ‬ایاٗ ثاط٘ابٔا‪ ٝ‬ای زض‬ ‫زسااتاا‪ٛ‬ض واابض ثااب٘ااه ٔااطوااعی ٘اایااااات‪ٚ.‬ی‬ ‫اـع‪ٚ‬ز‪ :‬حابه ‪ٞ‬بیا و‪ ٝ‬ثب زستا‪ٛ‬ض ٔامابْ لضابیاا‬ ‫ٔاس‪ٚ‬ز شس‪ٜ‬ا٘س ‪ٍٕٞ‬ا ٔطث‪ٛ‬ط ث‪ ٝ‬اـطازی است وا‪ٝ‬‬ ‫ثغ‪ٛ‬ض ؼیطلب٘‪٘ٛ‬ا زض ٔعبٔ ت ـطزایاا اضظ ‪ ٚ‬عا‬ ‫ـعبِیت زاشت‪ٝ‬ا٘س‪.‬‬ ‫افشایش ‪ ۰۰‬درصذی قیوت هواد شوینذه‪،‬‬ ‫تهذاشتی و ارایشی‬ ‫زا‪ٚٚ‬ز ٔ‪ٙ‬ظ‪ٛ‬ض ٌفت‪ٔ :‬بِیابت اصا‪ٙ‬ابؾ‬ ‫رعسیُ ٘هس‪ ٜ‬است ثّىا‪ ٝ‬رإا‪ٟ‬ایاسات‬ ‫را‪ٟ‬یُ ٌطی ضا ایجبز وطز‪ ٜ‬ایآ ‪ ٚ‬ثاب‬ ‫ر‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ٔ ٝ‬بِیبت رجصط‪ٔ ٜ‬بز‪011 ٜ‬‬ ‫لب٘‪ٔ ٖٛ‬بِیبت ‪ٞ‬بی ٔاتمیٓ عٕا یاه‬ ‫ٔبِیبت ٔمغ‪ٛ‬عا است و‪ ٝ‬سبظٔبٖ أ‪ٛ‬ض‬ ‫ٔبِیبرا اع ْ ٔاو‪ٙ‬س‪ِ ،‬صا ٔب ث‪ ٝ‬ازاضات‬ ‫وُ ٔبٖ اذتیابض زاز‪ ٜ‬ایآ وا‪ ٝ‬اٌاط‬ ‫ٔبِیبت ٔمغ‪ٛ‬عا و‪ ٝ‬اع ْ شس‪ٔ ،ٜ‬ا‪ٛ‬ضز‬ ‫ضضبیت ٔوزیبٖ ٘یات ‪ٞ ٚ‬إاچا‪ٙ‬ایاٗ‬ ‫ٔوزیبٖ ‪ ٓٞ‬ع ل‪ٙٔ ٝ‬س ‪ٞ‬ات‪ٙ‬س حتٕاب اظ‬ ‫رجصط‪ٔ ٜ‬بز‪ ٜ‬لب٘‪ٔ ٖٛ‬بِیبت‪ٞ‬بی ٔاتمایآ‬ ‫استفبز‪ ٜ‬و‪ٙٙ‬س چ‪ٔ ٖٛ‬وزیبٖ وا‪ٛ‬چاىاا‬ ‫‪ٞ‬ات‪ٙ‬س و‪ٕ٘ ٝ‬ا ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ا‪ٙ‬اس ارا‪ٟ‬ابض٘ابٔا‪ٝ‬‬ ‫ثس‪ٙٞ‬س ‪ ٚ‬ع ل‪ٙٔ ٝ‬اس ثا‪ ٝ‬اساتافابز‪ ٜ‬اظ‬ ‫را‪ٟ‬ی ت رجصاط‪ٔ ٜ‬ابز‪ 011 ٜ‬لاب٘ا‪ٖٛ‬‬ ‫ٔبِیبت ‪ٞ‬بی ٔاتمیٓ ‪ٞ‬ات‪ٙ‬اس‪ِ ،‬اصا ایاٗ‬ ‫ٔبِیبت ‪ٞ‬بیا و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ص‪ٛ‬ضت سیااتإاا‬ ‫ٔحبسج‪ ٝ‬شس‪ ،ٜ‬ثت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س ثب ٔات‪ٙ‬سارا وا‪ٝ‬‬ ‫ضشس ‪ 1۱‬زضصسی صازضات ایطاى تِ تطکیِ‬ ‫زض ‪ ۰‬هاِّ ‪۰۱۰۰‬‬ ‫ضئی ‪ٞ‬یبت ٔسیط‪ ٜ‬ا٘جإاٗ صا‪ٙ‬ابیاع شا‪ٛ‬یا‪ٙ‬اس‪،ٜ‬‬ ‫ث‪ٟ‬ساشتا ‪ ٚ‬اضایها ایطاٖ ٌفت‪ :‬ستبز ر‪ٙ‬ظیٓ ثابظاض‬ ‫ثب اـعایش ‪ 00‬زضصسی لیٕت ‪ٞ‬إا‪ ٝ‬ا٘ا‪ٛ‬او ٔا‪ٛ‬از‬ ‫ش‪ٛ‬ی‪ٙ‬س‪ ،ٜ‬ث‪ٟ‬ساشتا ‪ ٚ‬اضایها ٔ‪ٛ‬اـمات واطز‪ .‬ایاٗ‬ ‫ٔمبْ ص‪ٙ‬فا ثیبٖ زاشت‪ :‬ثب ر‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬اـعایش لیإات‬ ‫ٔ‪ٛ‬از ا‪ِٚ‬ی‪ ٝ‬زاذّا ‪ ٚ‬ذبضجا‪ ،‬وطای‪ ٝ‬حٕاُ ‪٘ٚ‬اماُ‪،‬‬ ‫زستٕعز وبضٌطاٖ‪ ،‬اـعایش ٘طخ ذسٔبت ٌٕطوا‪،‬‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ اـعایش ‪ٞ‬عی‪ٞٝٙ‬ابی اه‪ ،‬ثاطق ‪ٌ ٚ‬ابظ‪،‬‬ ‫زضذ‪ٛ‬است اـعایش لیٕت ـعبالٖ ایٗ ص‪ٙ‬عت ثیاش‬ ‫اظ ‪ 00‬زضصس ث‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫تغییز قیوت لواسم خانگی اتالغ نشذه‬ ‫است‬ ‫زثیطوُ ا٘جٕٗ ص‪ٙ‬بیع ِ‪ٛ‬اظْ ذبٍ٘ا ایطاٖ ثب ثایابٖ‬ ‫ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬رؽییط لیٕت ِ‪ٛ‬اظْ ذبٍ٘ا اث غ ٘هس‪ ٜ‬اسات‪،‬‬ ‫ٌفت‪ :‬ث‪ ٝ‬ص‪ٛ‬ضت شفب‪ٞ‬ا زض ٔ‪ٛ‬ضز رعسیُ لایإات‬ ‫صحجت وطزیٓ أب ‪ٛٙٞ‬ظ ض‪ٚ‬ی عسزی ر‪ٛ‬اـک ٘ىطز‪ٜ‬‬ ‫ایٓ‪.‬عجب ‪ٞ‬بشٕا ار‪ٟ‬بض وطز‪ :‬ثب ر‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬اـاعایاش‬ ‫لیٕت ٘‪ٟ‬بز‪ٜٞ‬بی ر‪ِٛ‬یس‪ ،‬زستٕعز ‪ٞ ٚ‬عی‪ٞٝٙ‬بی جب٘جا‬ ‫زیٍط‪ ،‬رعسیُ لیٕت ِ‪ٛ‬اظْ ذبٍ٘ا اجت‪ٙ‬به ٘بپاصیاط‬ ‫است‪ .‬اِجت‪ ٝ‬ر‪ِٛ‬یسو‪ٙٙ‬سٌبٖ ضاضا ث‪ ٝ‬اـعایش لیٕات‬ ‫٘یات‪ٙ‬س أب زض حبَ حبضط ر‪ِٛ‬یس ثا‪ٔ ٝ‬اطحّا‪ ٝ‬ضاطض‬ ‫ضسیس‪ ٜ‬است ث‪ٙ‬بثطایٗ چبض‪ٜ‬ای جع رعسیاُ لایإات‬ ‫٘ساضیٓ‪.‬زثیطوُ ا٘جٕٗ ص‪ٙ‬بیع ِ‪ٛ‬اظْ ذبٍ٘ا ایاطاٖ‬ ‫زض ذص‪ٛ‬ص اـعایش ‪ 01‬رب ‪ 00‬زضصاسی لایإات‬ ‫ِ‪ٛ‬اظْ ذاب٘اٍاا‪ ،‬اـاع‪ٚ‬ز‪ :‬ثا‪ ٝ‬صا‪ٛ‬ضت شافاب‪ٞ‬اا‬ ‫صحجت ‪ٞ‬بیا زض ایٗ ٔ‪ٛ‬ضز ثب ٔب شس‪ ٜ‬أب ‪ٛٙٞ‬ظ ‪ٞ‬یاچ‬ ‫ر‪ٛ‬اـما ٘ىطز‪ ٜ‬ایٓ ‪ٞ ٚ‬یچ چیعی ث‪ ٝ‬ص‪ٛ‬ضت ضسٕاا‬ ‫اث غ ٘هس‪ ٜ‬است‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی رصطیح وطز‪ :‬ر‪ِٛ‬ایاسوا‪ٙ‬ا‪ٙ‬اسٌابٖ ثاط اساب‬ ‫ٔات‪ٙ‬سات ‪ٔ ٚ‬ساضن رعسیُ لیٕات ‪ٞ‬اب ضا ز٘اجابَ‬ ‫ٔا و‪ٙٙ‬س ‪ٔ ٚ‬عتمس٘س ث‪ٟ‬اتاط اسات زض ز‪ٔ ٚ‬اطحّا‪ٝ‬‬ ‫اـعایش لیٕت ص‪ٛ‬ضت ٌیطز رب ش‪ٛ‬واا ثا‪ ٝ‬ثابظاض‬ ‫‪ٚ‬اضز ٘ه‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫‪ٞ‬بشٕا ٌفت‪ٔ :‬ائ‪ٛ‬الٖ شیطثظ اظ ‪ٚ‬ظاضت صإات‬ ‫رب ستبز ر‪ٙ‬ظیٓ ثبظاض ثبیس ثط اسب وبض وبضش‪ٙ‬بساا‪،‬‬ ‫رصٕیٓ ثٍیط٘س‪ .‬لیٕت ِ‪ٛ‬اظْ ذبٍ٘ا وبال ثا‪ ٝ‬وابال‬ ‫ـطق ٔا و‪ٙ‬س‪ ،‬ث‪ٙ‬بثطایٗ ثس‪ ٖٚ‬وبض وبضش‪ٙ‬بسا ‪ ٚ‬ثا‪ٝ‬‬ ‫ص‪ٛ‬ضت زست‪ٛ‬ضی ٕ٘ار‪ٛ‬اٖ ثبظاض ضا ازاض‪ ٜ‬وطز‪.‬‬ ‫ضٍظًاهِ اضک‬ ‫شٌاسِ اگْی ‪۰002۱21‬‬ ‫اگْی ثثتی‬ ‫اٌ‪ٟ‬ا رؽییطات شطوت سی‪ٛٙ‬ض پ‪ٛ‬یب شطوت س‪ٟ‬بٔاا ذابص ثا‪ٝ‬‬ ‫شٕبض‪ ٜ‬ثجت ‪ ٚ 0018‬ش‪ٙ‬بس‪ّٔ ٝ‬اا ‪ 01001600610‬ثا‪ ٝ‬اساتا‪ٙ‬ابز‬ ‫ص‪ٛ‬ضرجّا‪ٔ ٝ‬جٕع عٕ‪ٔٛ‬ا عبزی ثاغا‪ٛ‬ض ـا‪ٛ‬ق اِاعابز‪ٔ ٜ‬ا‪ٛ‬ضخ‬ ‫‪ 0011917900‬رصٕیٕبت شیُ ارربش شس ‪ٛٔ :‬ساا‪ ٝ‬حاابثاطساا‬ ‫اع‪ٟ‬ط ث‪ ٝ‬ش‪ٙ‬بس‪ّٔ ٝ‬ا ‪ ٚ01011077660‬ذب٘ٓ ظِیرب شطیؿ پ‪ٛ‬ض ثا‪ٝ‬‬ ‫وسّٔا ‪ 0070070810‬ث‪ ٝ‬رطریت ثع‪ٛٙ‬اٖ ثبظض اصاّاا ‪ٚ‬عاّاا‬ ‫اِجسَ ثطای یه سبَ ٔبِا ا٘تربه شس٘س‪ .‬رطاظ٘بٔ‪ ٚ ٝ‬حابه ‪ٞ‬بی‬ ‫س‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬ظیبٖ ٔ‪ٙ‬ت‪ٟ‬ا ث‪ ٝ‬سابَ ٔابِاا ‪ 99‬ثا‪ ٝ‬رصا‪ٛ‬یات ٔاجإاع‬ ‫ضسیس‪.‬‬ ‫أبض‪ٞ‬بی ٔ‪ٙ‬تهط شس‪ ٜ‬را‪ٛ‬ساظ‬ ‫ازاض‪ ٜ‬أبض رطوی‪٘ ٝ‬هبٖ ٔاز‪ٞ‬س‬ ‫ٔجبزالت رجبضی ایطاٖ ثب ایاٗ‬ ‫وه‪ٛ‬ض زض چ‪ٟ‬بض ٔب‪٘ ٝٞ‬رااات‬ ‫سبَ جبضی ٔی زی ضشس ‪ 08‬زضصسی زاشت‪ ٝ‬است‪ٔ.‬جابزالت راجابضی ایاطاٖ ‪ٚ‬‬ ‫رطوی‪ ٝ‬زض چ‪ٟ‬بض ٔب‪٘ ٝٞ‬رات سبَ جبضی ٔی زی ‪ٔ 0‬یّیبضز ‪ٔ 070 ٚ‬یاّایا‪ ٖٛ‬زالض‬ ‫اع ْ شس‪ ٜ‬است‪ .‬ایٗ ضلٓ زض ٔست ٔهبث‪ ٝ‬سبَ لجُ یه ٔیّیبضز ‪ٔ 070 ٚ‬ایاّایا‪ٖٛ‬‬ ‫زالض ث‪ٛ‬ز‪ ٜ‬است‪.‬‬ ‫ثط اسب ایٗ ٌعاضش‪ ،‬صبزضات رطوی‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ایطاٖ زض ٔب‪ٜٞ‬بی غا٘ا‪ٛ‬یا‪ ٝ‬راب ا‪ٚ‬ضیاُ‬ ‫‪ 0100‬ثب ضشس ‪ 08‬زضصسی ٘اجت ث‪ٔ ٝ‬ست ٔهبث‪ ٝ‬سبَ لجُ ٔ‪ٛ‬اج‪ ٝ‬شس‪ ٚ ٜ‬ثا‪900 ٝ‬‬ ‫ٔیّی‪ ٖٛ‬زالض ضسیس‪ ٜ‬است‪ .‬رطوی‪ ٝ‬زض ٔب‪ٞ ٜ‬بی غا٘‪ٛ‬ی‪ ٝ‬رب ا‪ٚ‬ضیاُ سابَ لاجاُ ‪799‬‬ ‫ٔیّی‪ ٖٛ‬زالض وبال ث‪ ٝ‬ایطاٖ صبزض وطز‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫‪ٚ‬اضزات رطوی‪ ٝ‬اظ ایطاٖ زض چ‪ٟ‬بض ٔب‪٘ ٝٞ‬رات أاابَ ضشاس لابثاُ را‪ٛ‬جا‪61 ٝ‬‬ ‫زضصسی ٘اجت ث‪ٔ ٝ‬ست ٔهبث‪ ٝ‬سبَ لجُ زاشت‪ ٝ‬است‪ .‬رطوی‪ ٝ‬زض ٔب‪ٜٞ‬بی غا٘‪ٛ‬ی‪ ٝ‬راب‬ ‫ا‪ٚ‬ضیُ سبَ لجُ ‪ٔ 770‬یّی‪ ٖٛ‬زالض وبال اظ ایطاٖ ‪ٚ‬اضز وطز‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬ایٗ ضلآ زض‬ ‫ٔست ٔهبث‪ ٝ‬أابَ ث‪ ٝ‬یه ٔیّیبضز ‪ٔ 000 ٚ‬یّی‪ ٖٛ‬زالض اـعایش یبـت‪ ٝ‬است‪.‬‬ ‫ایطاٖ ٘‪ٛ‬ظز‪ٕٞ‬یٗ ٔمصس صبزضارا ‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬یٗ ٘‪ٛ‬ظز‪ٕٞ‬یٗ ٔ‪ٙ‬جع ‪ٚ‬اضزات رطوی‪ ٝ‬زض ‪0‬‬ ‫ٔب‪٘ ٝٞ‬رات ‪ 0100‬ش‪ٙ‬بذت‪ ٝ‬شس‪ ٜ‬است‪.‬‬ ‫زض ‪ٔ 00‬ب‪ ٝٞ‬سبَ ٔی زی ٌصشت‪ ٝ‬رجبضت ایطاٖ ‪ ٚ‬رطوی‪ ٝ‬ثاب ضشاس ‪ 00‬زضصاسی‬ ‫٘اجت ث‪ ٝ‬سبَ لجُ اظ اٖ ٔ‪ٛ‬اج‪ ٝ‬شس‪ ٚ ٜ‬ث‪ٔ 0 ٝ‬یّیبضز ‪ٔ 090 ٚ‬یّیا‪ ٖٛ‬زالض ضسایاس‪ٜ‬‬ ‫ث‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ٔعتط ‪ٞ‬ات‪ٙ‬س یب ‪ٞ‬ط ٌ‪٘ٛ‬ا‪ ٝ‬اعاتاطا‬ ‫زیٍطی زاض٘س‪ ،‬ث‪ٕٔ ٝ‬ایاعاٖ ٔابِایابراا‬ ‫ازاضات وُ أ‪ٛ‬ض ٔبِیبرا ٔطاجع‪ ٝ‬وطز‪ٜ‬‬ ‫رب ضسیسٌا ش‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ٔ‪ٙ‬ظ‪ٛ‬ض راویس وطز‪ :‬ث‪ ٝ‬ازاضات وُ أ‪ٛ‬ض‬ ‫ٔبِیبرا استبٖ ‪ٞ‬ب زستطسا زاز‪ ٜ‬ایٓ وا‪ٝ‬‬ ‫رعسیُ ‪ٞ‬بی الظْ ضا ض‪ٚ‬ی اضلبْ ٔبِیبراا‬ ‫شیااُ رااجااصااط‪ٔ ٜ‬اابز‪ 011 ٜ‬لااب٘اا‪ٖٛ‬‬ ‫ٔبِیبت ‪ٞ‬بی ٔااتامایآ ثاطای جاّات‬ ‫ضضبیت ثیهتط ٔوزیبٖ‪ ،‬اعٕبَ و‪ٙٙ‬س‬ ‫ٔعب‪ٚ ٖٚ‬ظیط التصبز زض پبسد ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬اىا‪ٝ‬‬ ‫ایب سمؿ ذبصا ثاطای اضلابْ ٔا‪ٛ‬ضز‬ ‫اعتطا واج‪ ٝ‬زض ٘ظط ٌطـاتا‪ ٝ‬شاس‪ٜ‬‬ ‫ار‪ٟ‬بض وطز‪ٔ :‬ج‪ٙ‬ب ‪ٕٞ‬ب٘ا است و‪ ٝ‬سبٔب٘‪ٝ‬‬ ‫أ‪ٛ‬ض ٔبِیبرا ٘هبٖ ٔا ز‪ٞ‬س؛ رعسیُ ‪ٞ‬ب ‪ٚ‬‬ ‫رؽییطات ث‪٘ ٝ‬ظط ذجطٌا و‪ ٝ‬زض ازاضات‬ ‫وُ أ‪ٛ‬ض ٔبِیابراا زض ٘اظاط ٌاطـاتا‪ٝ‬‬ ‫ٔاش‪ٛ‬ز‪ ،‬ثطٔا ٌطزز‪.‬‬ ‫تاظگشت اضام تاالضّای پصیطایی تِ هساض فؼالیت‬ ‫تؼس اظ ٍاکسیٌاسیَى زض زٍلت سیعزّن‬ ‫ضییس اتحازیِ تاالضّای پصیطایی گفت‪ :‬تاِ‬ ‫زلیل ٍضشکستگی ّای ػظیوی کِ زض ایای‬ ‫ترش طی زٍضاى شیَع کطًٍا ضخ زاز‪ ،‬تؼس‬ ‫اظ ٍاکسیٌاسیَى ػوَهی زض زٍلت سیعزّن‬ ‫ایی سالی ّا تِ اضاهی ضًٍس تااظگشات تاِ‬ ‫هساض فؼالیت ضا طی هی کٌٌس‪.‬‬ ‫اظ اسف‪ٙ‬سٔب‪ ٜ‬سبَ ‪ 98‬ثیٕابضی ٘ا‪ٛ‬را‪ٟ‬ا‪ٛ‬ضی‬ ‫ٔ‪ٛ‬جت ایجبز ٔحس‪ٚ‬زیت ‪ٕٛٙٔ ٚ‬عیات زض‬ ‫ـعبِیت ‪ٞ‬بی عبزی ظ٘سٌا ض‪ٚ‬ظا٘‪ ٝ‬شس و‪ ٝ٘ ٝ‬ر‪ٟٙ‬ب ایطاٖ ثّى‪ ٝ‬ج‪ٟ‬بٖ ضا رحت ربثایاط‬ ‫ذ‪ٛ‬ز لطاض زاز‪.‬و‪ٚٛ‬یس ‪ 09‬ثب سطعت شی‪ٛ‬و ثبال ‪ٔ ٚ‬طی ‪ٔ ٚ‬یط ٘بشا اظ اٖ ظ٘اسٌاا‬ ‫ضا ٔرتُ ‪ ٚ‬وات ‪ ٚ‬وبض‪ٞ‬بی ٔرتّؿ ضا زچبض ٔهى ت ـطا‪ٚ‬اٖ وطز ظیاطا ثاطای‬ ‫و‪ٙ‬تطَ ایٗ ثیٕبضی رعغیّا ‪ٞ‬بی ـطا‪ٚ‬ا٘ا ‪ ٚ‬ع‪ٛ‬ال٘ا ٔسرا اجطا شس و‪ ٝ‬زض پاا اٖ‬ ‫زضأس‪ٞ‬ب رحت ربثیط لطاض ٌطـت‪.‬یىا اظ اص‪ٙ‬بـا و‪ ٝ‬زض ز‪ٚ‬ضاٖ واط‪٘ٚ‬اب اسایات‬ ‫ثایبضی ضا ٔتحُٕ شس٘س ربالض‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬سبِٗ ‪ٞ‬بی پصیطایاا ثا‪ٛ‬ز٘اس وا‪ ٝ‬ثاط اساب‬ ‫أبض‪ٞ‬بی اع ْ شس‪ ،ٜ‬زض ز‪ٚ‬ضاٖ وط‪٘ٚ‬ب ‪ ٚ‬رعغیّا رجٕع ‪ٞ‬ب ثیش اظ ‪ٞ 01‬عاض ٘فط زض‬ ‫ایٗ ثرش ثیىبض شس٘س‪ٕٞ.‬چ‪ٙ‬یٗ ثیش اظ ‪ 01‬زضصس سبِٗ ‪ٞ‬ب ث‪ ٝ‬زِیُ عسْ ر‪ٛ‬اٖ زض‬ ‫پطزاذت اجبض‪ ٜ‬ث‪ٟ‬ب ‪ ٚ‬حم‪ٛ‬ق وبضٌط ‪ٚ‬ضشىات‪ ٝ‬شس‪ٔ ٚ ٜ‬جج‪ٛ‬ض ثب رعغیّاا رابالض‪ٞ‬اب‬ ‫ذ‪ٛ‬ز شس٘س‪ٚ.‬ی ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ربالض‪ٞ‬بی پصیطایا شبُٔ ٔجٕ‪ٛ‬ع‪ ٝ‬ای اظ شؽاُ ‪ٞ‬ابی‬ ‫ٔرتّؿ ث‪ٛ‬ز‪ ،‬رصطیح وطز‪ :‬ثعس اظ ‪ٚ‬اوای‪ٙ‬بسی‪ ٖٛ‬عٕ‪ٔٛ‬ا ض‪٘ٚ‬س ثبظٌهت ثا‪ٔ ٝ‬اساض‬ ‫ـعبِیت اؼبظ شس‪ ٜ‬است أب ث‪ ٝ‬زِیُ ع‪ٛ‬ال٘ا ث‪ٛ‬زٖ ظٔبٖ ٌاطزا‪ٚ‬ضی ٔهابؼاُ زض‬ ‫ثرش ‪ٞ‬بی ٔرتّؿ سبِٗ ‪ٞ‬بی پصیطایا سطعت ا‪ٞ‬ات‪ ٝ‬ای زاضز‪ٚ.‬ی ربویس وطز‪ :‬ثب‬ ‫ضـع ‪ ٚ‬ضج‪ٛ‬و سرتا ‪ٞ‬ب ‪ٔ ٚ‬هى ت ٘بشا اظ ٔحس‪ٚ‬زیت ‪ٞ‬ب ‪ٕٛٙٔ ٚ‬عیت ‪ٞ‬ب حاس‪ٚ‬ز‬ ‫‪ 01‬زضصس اظ ایٗ ٔهبؼُ ثبظیبثا شس‪ ٜ‬ا٘س ‪ ٚ‬أیس‪ٚ‬اض ‪ٞ‬اتیٓ و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ظ‪ٚ‬زی ث‪ٟ‬اجا‪ٛ‬زی‬ ‫حبصُ ش‪ٛ‬ز‪.‬ثب ر‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬رعضیک ثیش اظ س‪ ٝ‬زظ ‪ٚ‬اواٗ ‪ ٚ‬رجطث‪ ٝ‬صفط شسٖ ٔایاعاٖ‬ ‫ٔطی ‪ٔ ٚ‬یط ٘بشا اظ اثت ث‪ ٝ‬ایٗ ‪ٚ‬یط‪ ٚ‬زض ض‪ٚ‬ظ‪ ،‬ا٘تظبض ٔا ض‪ٚ‬ز ثا‪ ٝ‬ظ‪ٚ‬زی اظاز‬ ‫شسٖ استفبز‪ ٜ‬اظ ٔبسه زض أبوٗ عٕ‪ٔٛ‬ا ٘یع اجطایا ش‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫افعایش تؼساز تیوِ شسُ ُ‬ ‫‪ ۰0.2‬هیلیَى تیوِ شسُ شاغل زاضین‬ ‫تؼساز تیوِ شسگاى شاغل زض ‪ 1‬هاِّ سال ‪ً ۰۰۱۱‬سثت‬ ‫تِ سال ‪ ۰01۷‬افعایش یافتِ ٍ اظ ‪ ۰۰‬هیلایاَى ٍ ‪021‬‬ ‫ّعاض ٍ ‪ّ 1۷1‬عاض ًفط زض سال ‪ ۰01۷‬تِ ‪ ۰0‬هیلیاَى ٍ‬ ‫‪ّ 012‬عاض ٍ ‪ً 210‬فط ضسیسُ است‪.‬‬ ‫ثطضسا اذطیٗ أبض ٔطث‪ٛ‬ط ث‪ ٝ‬ثیٕ‪ ٝ‬شسٌبٖ راأایاٗ‬ ‫اجتٕبعا ٘هبٖ ٔاز‪ٞ‬س و‪ ٝ‬اظ ٔجٕ‪ٛ‬و ثیٕ‪ ٝ‬شاسٌابٖ‬ ‫رحت پ‪ٛ‬شش سبظٔبٖ رأیٗ اجتٕبعا زض ‪ٔ 9‬ب‪ ٜ‬سابَ‬ ‫‪ 09.9 ،0011‬زضصس اظ ثیٕ‪ ٝ‬شسٌبٖ‪ ،‬ثیٕا‪ ٝ‬شاسٌابٖ‬ ‫اصّا ‪ٞ‬ات‪ٙ‬س و‪ ٝ‬حس‪ٚ‬ز ‪ 88.9‬زضصس ا٘‪ٟ‬ب ضا ثایإا‪ٝ‬‬ ‫شس‪ ٜ‬شبؼُ رهىیُ ٔا ز‪ٙٞ‬س‪.‬ثیٕ‪ ٝ‬شاسٌابٖ شابؼاُ‬ ‫سبظٔبٖ رأیٗ اجتٕبعا ر‪ٟٙ‬ب ثطذا اظ ثیٕ‪ ٝ‬شاسٌابٖ‬ ‫اصّا ضا شبُٔ ٔاش‪٘ٛ‬س أب ثب ٔغبثمت رعطیؿ شبؼُ‬ ‫‪ ٚ‬ا٘‪ٛ‬او ثیٕ‪ ٝ‬شسٌبٖ اصّا سبظٔبٖ رأیٗ اجتٕابعاا؛‬ ‫ثیٕ‪ ٝ‬شس‪ ٜ‬اججبضی‪ ،‬ثطذا اظ ثیٕ‪ ٝ‬شسٌبٖ ذبص ٘ظیط‬ ‫ثبـ‪ٙ‬سٌبٖ‪ ،‬ضا٘‪ٙ‬سٌابٖ‪ ،‬وابضٌاطاٖ سابذاتإاب٘اا ‪ٚ‬‬ ‫وبضـطٔبیبٖ ص‪ٙ‬فا‪ ،‬ثطذا اظ ثیٕ‪ ٝ‬شسٌبٖ حاطؾ ‪ٚ‬‬ ‫ٔهبؼُ اظاز ٔب٘‪ٙ‬س ٔعّٕیٗ حک اِتسیا ‪ٔ ٚ‬اطثایابٖ‬ ‫ٔ‪ٟ‬س‪ٞ‬بی و‪ٛ‬زن رحت پ‪ٛ‬شش ث‪ٟ‬عیاتا ‪ ٚ‬اعضابی‬ ‫ٕ٘بی‪ٙ‬س‪ ٜ‬ثیٕ‪ ٝ‬ایطاٖ ‪ ٚ‬اسیب و‪ ٝ‬ثیٕ‪ ٝ‬شسٌبٖ شبؼُ زض‬ ‫سبظٔبٖ رأیٗ اجتٕبعا ضا رهىیُ ٔاز‪ٙٞ‬س‪ٕٞ.‬چ‪ٙ‬یاٗ‬ ‫ثیهتطیٗ س‪ ٟٓ‬ثیٕ‪ ٝ‬شسٌبٖ ٘یع ٔتعّک ث‪ ٝ‬ثیٕ‪ٝ‬شاسٌابٖ‬ ‫اججبضی ثب ‪ 78‬زضصس‪ ،‬ضا٘‪ٙ‬سٌابٖ ثاب ‪ 6.08‬زضصاس‪،‬‬ ‫حطؾ ‪ٔ ٚ‬هبؼُ اظاز ثب ‪ 6.16‬زضصاس‪ ،‬وابضٌاطاٖ‬ ‫سبذتٕب٘ا ثب ‪ 0.80‬زضصس‪ ،‬ثبـ‪ٙ‬سٌبٖ ثب ‪ 0.89‬زضصس ‪ٚ‬‬ ‫وبضـطٔبیبٖ ص‪ٙ‬فا ثب ‪ 0.00‬زضصس است‪.‬ثاطضساا ‪ٞ‬اب‬ ‫٘هبٖ ٔاز‪ٞ‬س و‪ ٝ‬أبض ثیٕ‪ ٝ‬شسٌبٖ شبؼاُ سابظٔابٖ‬ ‫رأیٗ اجتٕبعا زض ‪ٔ 9‬ب‪ ٝٞ‬سبَ ‪٘ 0011‬اجت ث‪ ٝ‬سابَ‬ ‫‪ 0097‬اـعایش یبـت‪ ٝ‬است؛ ثط ایٗ اسب رعساز ثایإا‪ٝ‬‬ ‫شسٌبٖ شبؼُ اظ ‪ٔ 00‬یّی‪ٞ 006 ٚ ٖٛ‬عاض ‪ٞ 979 ٚ‬عاض‬ ‫٘فط زض سبَ ‪ 0097‬ث‪ٔ 00 ٝ‬یّی‪ٞ 090 ٚ ٖٛ‬عاض ‪060 ٚ‬‬ ‫٘فط ضسیس‪ ٜ‬است‪.‬ایٗ اـعایش زض حاطؾ ‪ٔ ٚ‬هابؼاُ‬ ‫اظاز شبؼُ ‪ ٚ‬وبضـطٔبیبٖ ص‪ٙ‬فا ثیهتطیٗ ثا‪ٛ‬ز‪ ،ٜ‬أاب‬ ‫زض ٔطثیبٖ ٔ‪ٟ‬س‪ٞ‬بی و‪ٛ‬زن‪ٔ ،‬عّٕیٗ حک اِتاسضیا ‪،‬‬ ‫اعضبی ص‪ٙ‬س‪ٚ‬ق ٘اظابْ زأاپاعشاىاا‪ ،‬وابضٌاطاٖ‬ ‫سبذتٕب٘ا‪ ،‬ضا٘‪ٙ‬سٌبٖ‪ ،‬ثبضثطاٖ ‪ ٚ‬ذبزٔیٗ ٔاابجاس ثاب‬ ‫ض‪٘ٚ‬س وب‪ٞ‬ها ‪ٕٞ‬طا‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ز‪ ٜ‬است‪.‬‬ ‫هنتخثاى رسرو خودرو تا ششن تیز‬ ‫تزای واریش وجه فزصت دارنذ‬ ‫اًْا ذَزضٍ زض ًظط گطفتِ شسُ است‪ ،‬تٌاتطایی ًگاطاى‬ ‫ًثاشٌس‪.‬‬ ‫ضٍظًاهِ اضک‬ ‫ازاضُ کل ثثت اسٌاز ٍ اهالک استاى اشضتایجاى شطقی‬ ‫هطجغ ثثت شطکت ّا ٍ هَسسات غیطتجاضی شثستط‬ ‫زضحالی شَضای ػالی هسکی اتااى ‪ٍ ۰۰۱۱‬ام‬ ‫‪ ۰۱۱‬هیلیًَی هسکی ضٍستایی ضا تصَیه کطز کِ‬ ‫طی ‪ ۷‬هاُ اذیط تِ زلیل هرالفت ساظهاى تطًاهِ ٍ‬ ‫تَزجِ ایی هصَتِ اجطایی ًشسُ است‪.‬‬ ‫صازضات ایطاى تِ تطکایاِ زض‬ ‫چْاض هاِّ ًرست سال جاضی‬ ‫هیالزی تا ضشس ‪ 1۱‬زضصسی تِ‬ ‫یک هیلیاضز ٍ ‪ ۰0۰‬هایالایاَى‬ ‫زالض ضسیس‪.‬‬ ‫ازاضُ کل ثثت اسٌاز ٍ اهالک استاى اشضتایجاى شطقی‬ ‫هطجغ ثثت شطکت ّا ٍ هَسسات غیطتجاضی شثستط‬ ‫*****************************‬ ‫شٌاسِ اگْی ‪۰002۱2۷‬‬ ‫اگْی ثثتی‬ ‫اٌ‪ٟ‬ا رؽییطات شطوت سی‪ٛٙ‬ض پ‪ٛ‬یب شطوت س‪ٟ‬بٔاا ذابص ثا‪ٝ‬‬ ‫شٕبض‪ ٜ‬ثجت ‪ ٚ 0018‬ش‪ٙ‬بس‪ّٔ ٝ‬اا ‪ 01001600610‬ثا‪ ٝ‬اساتا‪ٙ‬ابز‬ ‫ص‪ٛ‬ضرجّا‪ٔ ٝ‬جٕع عٕ‪ٔٛ‬ا ـ‪ٛ‬ق اِاعابز‪ٔ ٜ‬ا‪ٛ‬ضخ ‪0011901900‬‬ ‫رصٕیٕبت شیُ ارربش شس ‪ :‬سطٔبی‪ ٝ‬شطوت اظ عطیک اـعایش ٔجّػ‬ ‫اسٕا س‪ٟ‬بْ اظ ٔجّػ ‪ 011.111‬ضیبِا ث‪ٔ ٝ‬جّػ ‪ 00.011.111‬ضیبِاا‬ ‫اظ ٔحُ رجسیُ ٔغبِجبت حبَ شس‪ ٜ‬س‪ٟ‬بٔساضاٖ ‪ ،‬اظ ٔاجاّاػ سا‪ٝ‬‬ ‫ٔیّیبضز ضیبَ ث‪ٔ ٝ‬جّػ سیصس ‪ ٚ‬پ‪ٙ‬جب‪ ٚ ٜ‬س‪ٔ ٝ‬یّیبضز ضیبَ اـاعایاش‬ ‫یبثس‪ .‬زض ٘تیج‪ٔ ٝ‬بز‪ٔ ٜ‬طث‪ٛ‬ع‪ ٝ‬زض اسبس‪ٙ‬بٔ‪ ٝ‬ثاسیاٗ شاطح اصا ح‬ ‫ٌطزیس ‪:‬سطٔبی‪ ٝ‬شطوت ٔجّػ سیصس ‪ ٚ‬پ‪ٙ‬جب‪ ٚ ٜ‬س‪ٔ ٝ‬یّیابضز ضیابَ‬ ‫ٔ‪ٙ‬مآ ث‪ ٝ‬رعاساز ‪ 01.111‬سا‪ٟ‬آ ‪ 00.011.111‬ضیابَ ثاب ٘ابْ‬ ‫ٔا ثبشس‪.‬‬ ‫وام ‪ ۰۲۲‬هیلیونی اس اول تیز‬ ‫پزداخت هیشود؟‬ ‫هالیات اصٌاف تؼسیل ًشسُ؛ فقط فطایٌس تاظًگطی تسْیل شسُ است‬ ‫زضیبـت وطز‪ ٚ ٜ‬صحت س‪ٙ‬جا ای و‪ٝ‬‬ ‫ا٘جبْ ٔاا شا‪ٛ‬ز‪ ،‬ازاضت واُ أا‪ٛ‬ض‬ ‫ٔبِیبرا استبٖ ‪ٞ‬ب ثت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬اس اضلابْ اٖ ضا‬ ‫رعسیُ و‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی اـع‪ٚ‬ز‪ :‬ایٗ ـطای‪ٙ‬س (أىبٖ ثطضساا‬ ‫ٔجسز ٔبِیبت‪ٞ‬بی رعییاٗ شاس‪ ٜ‬ثاطای‬ ‫ٔوزیبٖ ٔبِیبرا) ضا راب پایاش اظ زض‬ ‫ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬و ار‪ٟ‬بض٘بٔ‪ٞ ٝ‬ابی ٔابِایابراا ‪ٚ‬‬ ‫واب٘ا و‪ ٝ‬اظ رجصط‪ٔ ٜ‬بز‪ 011 ٜ‬لاب٘ا‪ٖٛ‬‬ ‫ٔابِاایاابت ‪ٞ‬اابی ٔاااتاماایاآ اسااتاافاابز‪ٜ‬‬ ‫ٕ٘ا وطز٘س‪ ،‬زاشت‪ ٝ‬ایٓ أاب زض ثاحا‬ ‫رجصط‪ٔ ٜ‬بز‪ 011 ٜ‬ایٗ لاب٘ا‪ ٖٛ‬چا‪ٙ‬ایاٗ‬ ‫ـطای‪ٙ‬سی رعطیؿ ٘هس‪ ٜ‬ثا‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬ثاطای‬ ‫ا‪ِٚ‬یٗ ثبض است و‪ ٝ‬اجطا ٔاش‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬ایاٗ‬ ‫ـطای‪ٙ‬س ث‪ ٝ‬پط‪٘ٚ‬س‪ٞ ٜ‬بی ٔابِایابراا شیاُ‬ ‫رجصط‪ 011 ٜ‬لب٘‪ٔ ٖٛ‬بِیبت‪ٞ‬بی ٔاتمایآ‬ ‫اـع‪ٚ‬ز‪ ٜ‬شس‪.‬‬ ‫ضئی وُ سبظٔبٖ أ‪ٛ‬ض ٔبِیبرا ازأا‪ٝ‬‬ ‫زاز‪ :‬أیس‪ٚ‬اضیٓ ٔوزیب٘ا و‪٘ ٝ‬اجات ثا‪ٝ‬‬ ‫ٔبِیبت ‪ٞ‬بی ٔمغ‪ٛ‬و ٌ ی‪ٙٔ ٝ‬سی زاض٘س‬ ‫اعٓ اظ ای‪ٙ‬ى‪ٔ ٝ‬عتمس٘س ٔجبِػ ‪ٚ‬اضیعی ثا‪ٝ‬‬ ‫وبضرر‪ٛ‬اٖ ا٘‪ٟ‬ب ِع‪ٔٚ‬ب زضأس ٘جا‪ٛ‬ز‪ ٜ‬یاب‬ ‫ای‪ٙ‬ى‪٘ ٝ‬اجت ث‪ ٝ‬ضطایت ـعبِیات یاىا‪ٝ‬‬ ‫ٔج‪ٙ‬بی ٔحبسج‪ٔ ٝ‬بِیابت لاطاض ٌاطـاتا‪ٝ‬‬ ‫سرٌگَی ٍظاضت صوت گفت‪ :‬هٌترثاى ضظضٍ ذَزضٍ‬ ‫تا ششن تیط هاُ تطای ٍاضیع ٍجِ فطصت زاضًس ٍ تاطای‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪7‬‬ ‫أیس لبِیجبؾ ار‪ٟ‬بض وطز‪ :‬زض حبَ حابضاط سابٔاب٘ا‪ٝ‬‬ ‫ٔطث‪ٛ‬ط ث‪ٌ ٝ‬ط‪ ٜٚ‬ذ‪ٛ‬زض‪ٚ‬سبظی سبیپب زچابض اشاىابَ‬ ‫شس‪ ٜ‬و‪ ٝ‬ایٗ شطوت ل‪ َٛ‬زاز‪ ٜ‬زض اسطو ‪ٚ‬لت ٔهىُ‬ ‫ضا حُ و‪ٙ‬س‪.‬سر‪ٍٛٙ‬ی ‪ٚ‬ظاضت صٕت ٌفت‪ٙٔ :‬ترجبٖ‬ ‫ٍ٘طاٖ ٘جبش‪ٙ‬س رب شهٓ ریط ٔب‪ ٜ‬ثطای ا٘جبْ ـطای‪ٙ‬س ٘‪ٟ‬بیا‬ ‫ثجت ٘بْ ‪ٚ ٚ‬اضیع ‪ٚ‬ج‪ ٝ‬ثطای زضیبـت ذ‪ٛ‬زض‪ ٚ‬ـاطصات‬ ‫‪ٚ‬ج‪ٛ‬ز زاضز‪.‬لبِیجبؾ اـع‪ٚ‬ز‪ :‬حاس‪ٚ‬ز ‪ٞ 66‬اعاض ٘افاط‬ ‫ٔ‪ٙ‬ترت ضظض‪ٞ ٚ‬ات‪ٙ‬س و‪ ٝ‬ربو‪ ٖٛٙ‬ثطای ا٘‪ٟ‬ب پایابٔاه‬ ‫اضسبَ شس‪ ٚ ٜ‬یب زض حبَ اضسبَ اسات وا‪ ٝ‬پا اظ‬ ‫زضیبـت پیبٔه ث‪ ٝ‬سبیت ذ‪ٛ‬زض‪ٚ‬سبظی وا‪ ٝ‬ثاط٘اس‪ٜ‬‬ ‫شس٘س ٔطاجع‪ ٚ ٝ‬رىٕیُ ‪ٚ‬ج‪ ٝ‬وا‪ٙ‬ا‪ٙ‬اس‪ٚ.‬ی زض ٔا‪ٛ‬ضز‬ ‫ٔ‪ٙ‬ترجبٖ اصّا ٘یع رصطیح وطز‪ٞ 000 :‬اعاض ٘افاط ثا‪ٝ‬‬ ‫ع‪ٛٙ‬اٖ ٔ‪ٙ‬ترت اصّا ثجت ٘بْ شس٘س ‪ٚ ٚ‬اضیاع ‪ٚ‬جا‪ٝ‬‬ ‫ا٘جبْ زاز٘س‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬عاضش ٔ‪ٟ‬ط‪ ،‬ثط اسب اع عی‪ ٝ‬ض‪ٚ‬ظ ‪ 00‬ذطزازٔاب‪ٜ‬‬ ‫سبٔب٘‪ ٝ‬یىپبضچ‪ ٝ‬ررصیص ذ‪ٛ‬زض‪ٚ ٚ‬اثات‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬سابظٔابٖ‬ ‫حٕبیت ٔصطؾ و‪ٙٙ‬سٌبٖ ‪ ٚ‬ر‪ِٛ‬یسو‪ٙٙ‬سٌبٖ‪ ،‬ثب ر‪ٛ‬جا‪ٝ‬‬ ‫ث‪ ٝ‬ارٕبْ ـطصت ‪ٚ‬اضیع ‪ٚ‬ج‪ٙٔ ٝ‬ترجیٗ اصّا‪ ،‬رإابٔاا‬ ‫ٔ‪ٙ‬ترجیٗ شذیط‪( ٜ‬ضظض‪ )ٚ‬ا‪ِٚ‬یٗ ٔطحّ‪ ٝ‬لطع‪ ٝ‬وهاا اظ‬ ‫عطیک سبٔب٘‪ ٝ‬یىپبضچ‪ ٝ‬ـط‪ٚ‬ش ذ‪ٛ‬زض‪ ٚ‬و‪٘ ٝ‬بْ اٖ ‪ٞ‬اب‬ ‫زض ایٗ سبٔب٘‪ ٝ‬اع ْ شس‪ٔ ،ٜ‬ار‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س اظ أط‪ٚ‬ظ (شا‪ٙ‬اجا‪ٝ‬‬ ‫‪ 08‬ذطزاز ‪ )0010‬ثب ٔطاجع‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬سبیات ‪ٞ‬ابی ـاط‪ٚ‬ش‬ ‫شطوت‪ٞ‬بی ذ‪ٛ‬زض‪ ٚ‬سبظ‪٘ ،‬اجت ث‪ ٝ‬ا٘جبْ ـطای‪ٙ‬س ثجت‬ ‫٘بْ ٘‪ٟ‬بیا ‪ٚ ٚ‬اضیع ‪ٚ‬ج‪ ٝ‬الساْ و‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫ضٍظًاهِ اضک‬ ‫م الف ‪۰۱۰2‬‬ ‫اگْی فقساى سٌس هالکیت‬ ‫ٔمساض ‪ 67‬س‪ٔ ٟٓ‬هبو اظ یىصس س‪ ٟٓ‬شهساً٘ پ ن ‪ 0‬ـطعا اظ ‪ -0870‬اصّا ثرش ‪ 7‬رجطیع زض زـتط ‪ 000‬صفح‪ 000 ٝ‬ث‪٘ ٝ‬بْ حاٗ ٔطزا٘ا ثجت شس‪ ٜ‬اسات ‪ ٚ‬ثاطاثاط سا‪ٙ‬اس شإابض‪-06111 : ٜ‬‬ ‫‪ 0090918908‬زـتطذب٘‪ 01 ٝ‬رجطیع زض لیس ض‪ ٗٞ‬است ‪ٚ‬سپ ٘بٔجطز‪ ٜ‬ثطاثط‪ٚ‬اضز‪00106060000111109 - 0010910910:ٜ‬زـتطذب٘‪ 061 ٝ‬رجطیع ثطاثط ثعّت ٔفم‪ٛ‬ز شسٖ ٔسعا ـمساٖ س‪ٙ‬س ٔبِىیت ٔعثا‪ٛ‬ض‬ ‫شس‪ ٚ ٜ‬رمبضبی صس‪ٚ‬ض س‪ٙ‬س ٔبِىیت إِث‪ٙ‬ا ٕ٘‪ٛ‬ز‪ ٜ‬است و‪ٔ ٝ‬طارت زض اجطای رجصط‪ ٜ‬یه ٔبز‪ -001 ٜ‬ائیٗ ٘بٔ‪ ٝ‬لب٘‪ ٖٛ‬ثجت زض یه ٘‪ٛ‬ثت اٌ‪ٟ‬ا ٔیه‪ٛ‬ز ‪ٞ ٚ‬ط و ازعبئا ٘اجت ث‪ٛ‬ج‪ٛ‬ز ‪ٚ‬ضل‪ٔ ٝ‬بِىیات‬ ‫یب ا٘جبْ ‪ٞ‬طٌ‪ٔ ٝ٘ٛ‬عبّٔ‪ ٝ‬ضا ٘عز ذ‪ٛ‬ز زاضز ٔیت‪ٛ‬ا٘س اعتطا ذ‪ٛ‬ز ضا وتجب ثٕست ‪ 01‬ض‪ٚ‬ظ پ اظ ا٘تهبض اٌ‪ٟ‬ا ث‪ ٝ‬ازاض‪ ٜ‬ثجت رجطیع راّیٓ ٕ٘بیس ثسی‪ٟ‬ا است پ اظ ا٘مضبی ٔست لب٘‪٘ٛ‬ا ٘اجت ثصس‪ٚ‬ض س‪ٙ‬اس‬ ‫ٔبِىیت إِث‪ٙ‬ا الساْ ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س شس ‪ ٚ‬اعتطاضبت ‪ٚ‬اضز‪ ٜ‬زض ذبضج اظ ٔست رطریت اثط زاز‪٘ ٜ‬ر‪ٛ‬ا‪ٞ‬س شس‪.‬‬ ‫تاضید اًتشاض‪۰۰۱۰0۱000۱ :‬‬ ‫سطپطست ازاضُ ثثت اسٌاز ٍ اهالک هٌطقِ غطب تثط یع‪ -‬حسیی کطهی‬ ‫یه ض‪ٚ‬ظ پیش اظ سابِاط‪ٚ‬ظ رابضیاراا ـاطٔابٖ‬ ‫حضطت أبْ (ض‪ )ٜ‬زض ضاثغ‪ ٝ‬ثب ربسیا حاابه‬ ‫‪ 011‬أبْ ‪ٔ ٚ‬تعبلت اٖ ث‪ٙ‬یبز ٔااىاٗ ا٘اما ه‬ ‫اس ٔا یع‪ٙ‬ا ‪ 01‬ـط‪ٚ‬ضزیٗ أابَ‪ ،‬اوجط ٘یاىاعاز‬ ‫ضئی ایٗ ث‪ٙ‬یبز اظ ٔربِفت سبظٔابٖ ثاط٘ابٔا‪ٚ ٝ‬‬ ‫ث‪ٛ‬زج‪ ٝ‬ثب پطزاذت ‪ٚ‬اْ ‪ٔ 011‬ایاّایا‪ ٖٛ‬را‪ٔٛ‬اب٘اا‬ ‫ٔاىٗ ض‪ٚ‬ستبیا ذجط زاز‪ٚ.‬ی ٌفت‪ ٝ‬ث‪ٛ‬ز‪ :‬ثا‪ٙ‬ایابز‬ ‫ٔاىٗ اظ ض‪ٚ‬ظ ا‪ َٚ‬ربسی رب أاط‪ٚ‬ظ راطـایات‬ ‫ثایبض ذ‪ٛ‬ثا ثطای ذسٔت ث‪ٔ ٝ‬طزْ عاعیاع ایاطاٖ‬ ‫ث‪ٛ‬ز‪ ٜ‬است‪ .‬ث‪ٙ‬یبز ثب ‪ٞ‬إا‪ ٝ‬ز‪ِٚ‬ات ‪ٞ‬اب زض از‪ٚ‬اض‬ ‫ٔرتّؿ ‪ٕٞ‬ىبضی ذ‪ٛ‬ثا زاشت‪ ٚ ٝ‬ز‪ِٚ‬ت‪ٞ‬ب ‪ ٓٞ‬اظ‬ ‫رطـیت ایٗ ٘‪ٟ‬بز ث‪ٟ‬ط‪ٜٙٔ‬س شس‪ٜ‬ا٘اس‪ٚ.‬ی ثاب ثایابٖ‬ ‫ایٗ و‪ ٕٝٞ ٝ‬ض‪ٚ‬ستب‪ٞ‬بی ثبالی ‪ 01‬ذب٘ا‪ٛ‬اض زاضای‬ ‫عطح ‪ٞ‬بزی ٔص‪ٛ‬ه ‪ٞ‬ات‪ٙ‬س‪ ،‬اـع‪ٚ‬ز‪ :‬اٌاط عاطح‬ ‫‪ٞ‬بزی ٔص‪ٛ‬ه ٘ج‪ٛ‬ز زض ‪ٞ‬ط ض‪ٚ‬ستبیا وا‪ ٝ‬وابضی‬ ‫لطاض ث‪ٛ‬ز ا٘جبْ ش‪ٛ‬ز‪ ،‬ذ ء ٘ج‪ٛ‬ز ٘ماها‪ ٝ‬احااب‬ ‫ٔاشس‪ .‬أط‪ٚ‬ظ ٔاثی‪ٙ‬یٓ زض ض‪ٚ‬ساتاب‪ٞ‬ابی وها‪ٛ‬ض‬ ‫سطزضٌٕا ٘ساضیٓ‪ٚ.‬ی رصطیح وطز‪ :‬اـک عاطح‬ ‫‪ٞ‬بزی ‪ 01‬سبِ‪ ٝ‬است؛ ث‪ ٝ‬عجبضت زیٍط ثبیس پا‬ ‫اظ ‪ 01‬سبَ عطح ‪ٞ‬بزی ضا ثبظٍ٘طی و‪ٙ‬یٓ‪ .‬زض ایٗ‬ ‫ضاثغ‪ ٝ‬ثبیس سبال٘‪ ٝ‬عاطح ‪ٞ‬ابزی ‪ 0111‬ض‪ٚ‬ساتاب‬ ‫ثبظٍ٘طی ش‪ٛ‬ز‪ .‬سبَ ٌصشتا‪ ٝ‬ثابظ٘اٍاطی عاطح‬ ‫‪ٞ‬بزی ‪ 0011‬زض زست‪ٛ‬ض وبض لطاض زاشات‪ٚ.‬ی ثاب‬ ‫یبزا‪ٚ‬ضی ایٗوا‪ ٝ‬سابَ ‪ 80‬ـاماظ ‪ 7‬زضصاس‬ ‫ذب٘‪ٞٝ‬بی ض‪ٚ‬ستبیا زض وه‪ٛ‬ض ٘‪ٛ‬سبظ ث‪ٛ‬ز‪ ،‬ازأا‪ٝ‬‬ ‫زاز‪ :‬ایٗ زض حبِا است و‪ ٝ‬سبَ ‪ 0011‬ایٗ ضلآ‬ ‫ث‪ ٝ‬حس‪ٚ‬ز ‪ 01‬زضصس ضسیس‪ ٜ‬است‪.‬ضئیا ثا‪ٙ‬ایابز‬ ‫ٔاىٗ ا٘م ه اس ٔا ثب ثیبٖ ایٗو‪ 00 ٝ‬اثابٖ‬ ‫سبَ ‪ 0011‬زض ش‪ٛ‬ضای عبِا ٔاىٗ ثاب حضا‪ٛ‬ض‬ ‫ضئی جٕا‪ٟ‬ا‪ٛ‬ضی ٔصا‪ٛ‬ه شاس ‪ٚ‬اْ ٔااىاٗ‬ ‫ض‪ٚ‬ستبیا ث‪ٔ 011 ٝ‬یّی‪ ٖٛ‬ر‪ٔٛ‬بٖ اـاعایاش یابثاس‪،‬‬ ‫ٌاافاات‪ :‬ساا‪ٛ‬ز ایااٗ ‪ٚ‬اْ ‪ 0‬زضصااس ‪ ٚ‬ظٔاابٖ‬ ‫ثبظپطزاذت اٖ ‪ 01‬سبِ‪ ٝ‬است‪ .‬أب سبظٔبٖ ثط٘بٔ‪ٝ‬‬ ‫‪ ٚ‬ث‪ٛ‬زج‪ٔ ٝ‬مبثُ ایٗ ٔص‪ٛ‬ثا‪ ٝ‬ایااتابز‪ ٜ‬اسات ثاب‬ ‫‪ٚ‬ج‪ٛ‬ز ایٗو‪ ٝ‬حس‪ٚ‬ز یه ظ‪٘ٚ‬ىٗ ٘بٔا‪ ٝ‬ظز‪ ٜ‬ایآ‬ ‫حتا ثب ضئی جٕ‪ٟٛ‬ضی ‪ٔ ٓٞ‬ىبرج‪ ٝ‬وطز‪ٜ‬ایٓ ‪ ٚ‬ثب‬ ‫‪ٚ‬ج‪ٛ‬ز زست‪ٛ‬ض اویس ایت اهلل ضئایاااا ایاٗ ‪ٚ‬اْ‬ ‫پطزاذت ٕ٘اش‪ٛ‬ز‪٘.‬یىعاز ثب ربویس ثط ایٗو‪01 ٝ‬‬ ‫‪ٞ‬عاض ض‪ٚ‬ستب ‪ٞ 01‬عاض زغ ٔاتحىٓ ایطاٖ است ‪ٚ‬‬ ‫ث‪ ٝ‬ثطوت ایٗ ض‪ٚ‬ستب‪ٞ‬ب أ‪ٙ‬یت پبیساضی است وا‪ٝ‬‬ ‫زاضیٓ‪ ،‬اضبـ‪ ٝ‬وطز‪ :‬سبظٔبٖ ثط٘ابٔا‪ ٚ ٝ‬ثا‪ٛ‬زجا‪ٝ‬‬ ‫ٔا ٌ‪ٛ‬یس ایٗ ‪ٚ‬اْ ر‪ٛ‬ضْ ظاست‪ ،‬اٌاط ٘ا‪ٛ‬سابظی‬ ‫ٔاىٗ ض‪ٚ‬ستبیا ٘ج‪ٛ‬ز االٖ ثب ظِعِ‪ٞٝ‬ابی ‪6 ٚ 0‬‬ ‫ضیهتطی أبض ذابضت ‪ٞ‬ب ایٗ ٘ج‪ٛ‬ز‪ .‬رطن ـاعاُ‬ ‫اٌط ٔ‪ٛ‬جت ضطض ‪ ٚ‬ظیبٖ ثب ٔطزْ ش‪ٛ‬ز‪ٔ ،‬ائ‪ٛ‬الٖ‬ ‫ثبیس پبسرٍ‪ ٛ‬ثبش‪ٙ‬س‪ .‬ععیاعا٘اا وا‪ٞ ٝ‬إاطا‪ٞ‬اا‬ ‫ٕ٘ا و‪ٙٙ‬س اٌط ظِعِ‪ ٝ‬ای ثیبیس ثابیاس پابساراٍا‪ٛ‬‬ ‫ثبش‪ٙ‬س‪ٚ.‬ی یبزا‪ٚ‬ض شس‪ :‬سبَ ٌصشتا‪ ٝ‬پاطزاذات‬ ‫را‪ٟ‬ی ت ثبظسبظی اثتسا ثب ‪ 08‬زضصس اث غ شاس‬ ‫و‪ ٝ‬ثعس اظ ٘‪ٟ‬یت ضئی جٕ‪ٟٛ‬ضی ثب٘ه ٔطواعی‬ ‫‪ ٚ‬سبظٔبٖ ثط٘بٔ‪ ٝ‬جٕع‪ٚ‬ج‪ٛ‬ض وطز٘س ‪ ٚ‬س‪ٛ‬ز ضا ثا‪ٝ‬‬ ‫‪ 0‬زضصس وب‪ٞ‬ش زاز٘س ‪ ٚ‬ث عا‪ ٛ‬شا‪ٟ‬اطی ‪ٚ‬‬ ‫ض‪ٚ‬ستبیا ثب ربویس ایت اهلل ضئایاااا پاطزاذات‬ ‫شس‪ٚ.‬ی ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ ثب ثیبٖ ایٗو‪ ٝ‬زض ظٔبٖ حابضاط‬ ‫‪٘ 00‬مغ‪ ٝ‬وه‪ٛ‬ض ستبز ثبظسبظی ثا‪ٙ‬ایابز ٔااىاٗ‬ ‫ٔاتمط شس‪ ٜ‬است‪ٌ،‬فت‪ :‬زض ‪٘ 8‬مغ‪ ٝ‬ظِعِ‪ ٝ‬ظز‪ٚ ٜ‬‬ ‫‪٘ 6‬مغ‪ ٝ‬سیُظز‪ ٜ‬ستبز ثبظسبظی ث‪ٙ‬یبز ٔاتمط شاس‪ٜ‬‬ ‫‪ٔ ٚ‬هؽ‪ َٛ‬ث‪ ٝ‬ـعبِیت است‪ٚ.‬ی ثب ثیبٖ ایٗوا‪ ٝ‬ثا‪ٝ‬‬ ‫‪ ٕٝٞ‬ض‪ٚ‬سبی جٕ‪ٟٛ‬ضی ث‪ ٝ‬جع ث‪ٙ‬ا صاسض اضازت‬ ‫زاشت‪ ٝ‬ایٓ‪ ،‬اـع‪ٚ‬ز‪ :‬ضئی جٕ‪ٟٛ‬ضی ‪ٞ‬آ ذایاّاا‬ ‫ر ش ٔا و‪ٙ‬س‪ .‬زضثبض‪ ٜ‬جاّااا‪ ٝ‬شا‪ٛ‬ضای عابِاا‬ ‫ٔاىٗ ٔاٌ‪ٛ‬ییٓ اٌط ضئیا جإا‪ٟ‬ا‪ٛ‬ض ساطش‬ ‫شاّا‪ٛ‬غ اساات ا٘اطا ثاب حضا‪ٛ‬ض ٔاعاب‪ ٖٚ‬ا‪َٚ‬‬ ‫ضئی جٕ‪ٟٛ‬ضی ثطٌعاض و‪ٙٙ‬س‪ٔ .‬ب ٔا ذا‪ٛ‬ا‪ٞ‬ایآ‬ ‫ٔص‪ٛ‬ث‪ 00 ٝ‬اثبٖٔب‪ ٜ‬سبَ ٌصشت‪ ٝ‬زض ذص‪ٛ‬ص ‪ٚ‬اْ‬ ‫‪ٔ 011‬یّی‪ ٖٛ‬ر‪ٔٛ‬ب٘ا ٔاىٗ ض‪ٚ‬ستابیاا اجاطایاا‬ ‫ش‪ٛ‬ز‪.‬ضئی ث‪ٙ‬یبز ٔاىٗ ٌفت‪ :‬ث‪ ٝ‬زِایاُ عاسْ‬ ‫‪ٕٞ‬طا‪ٞ‬ا سبظٔبٖ ثط٘بٔ‪ ٚ ٝ‬ثا‪ٛ‬زجا‪ ٝ‬ض‪ٚ‬ظا٘ا‪001 ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬احس ٔاىٗ ض‪ٚ‬ساتابیاا زض وها‪ٛ‬ض سابذاتا‪ٝ‬‬ ‫ٕ٘ا ش‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬ع‪ٛ‬الت ایٗ ‪ ٓٞ‬ذغط٘ابن ذا‪ٛ‬ا‪ٞ‬اس‬ ‫ث‪ٛ‬ز‪.‬پ اظ ایٗ ار‪ٟ‬بض٘ظط صطیح‪ ،‬ا٘تظبض ٔاضـت‬ ‫سبظٔبٖ ثط٘بٔ‪ ٚ ٝ‬ث‪ٛ‬زج‪ ٝ‬ثاب پاطزاذات ‪ٚ‬اْ ‪011‬‬ ‫ٔیّی‪ ٖٛ‬ر‪ٔٛ‬ب٘ا ٔااىاٗ ض‪ٚ‬ساتابیاا ٔا‪ٛ‬اـامات‬ ‫ٔاوطز‪ ،‬أب ایٗ ارفبق ٘یفتبز‪.‬‬ ‫س‪ ٝ‬ش‪ٙ‬ج‪ٌ ٝ‬صشت‪ ٝ‬ضئی ث‪ٙ‬یابز ٔااىاٗ ا٘اما ه‬ ‫اس ٔا ٌفت‪ ٝ‬ث‪ٛ‬ز‪ :‬ثط٘بٔ‪ ٝ‬اـعایش ‪ٚ‬اْ ٘‪ٛ‬سبظی ‪ٚ‬‬ ‫ث‪ٟ‬ابظی ٔاىٗ ض‪ٚ‬ستبیا و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬زِایاُ ثاطذاا‬ ‫ٔربِفت ‪ٞ‬ب زض ز‪ِٚ‬ت ث‪ ٝ‬رع‪ٛ‬یک اـتابز‪ ٜ‬ثا‪ٛ‬ز‪ ،‬ثا‪ٝ‬‬ ‫زست‪ٛ‬ض ضئی جٕ‪ٟٛ‬ض ‪ ٚ‬ربویس ضئی زـتط ‪ٚ‬ی ث‪ٝ‬‬ ‫زستٍب‪ٞ ٜ‬بی ٔائ‪ َٛ‬اجطایا شس‪ ٚ ٜ‬حساوثاط اظ‬ ‫ا‪ َٚ‬ریط پطزاذت ‪ٚ‬اْ ‪ٞ‬بی جسیس اؼبظ ٔا ش‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫٘یىعاز اـع‪ٚ‬ز‪ :‬ضئی جٕ‪ٟٛ‬ض زض ٘هات اذایاط‬ ‫ذ‪ٛ‬ز ثب ٔائ‪ٛ‬الٖ سبظٔبٖ ثاط٘ابٔا‪ ٚ ٝ‬ثا‪ٛ‬زجا‪ٚ ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬ظاضت ضا‪ ٚ ٜ‬ش‪ٟ‬طسبظی زست‪ٛ‬ض زاز راا‪ٟ‬ایا ت‬ ‫‪ٔ 011‬یّی‪ ٖٛ‬ر‪ٔٛ‬ب٘ا ٘‪ٛ‬سبظی ‪ ٚ‬ث‪ٟ‬ابظی ٔااىاٗ‬ ‫ض‪ٚ‬ستبیا ثب ٘طخ س‪ٛ‬ز ‪ 0‬زضصس ‪ ٚ‬ثب رضبٔیٗ سفت‪ٝ‬‬ ‫ظ٘جیط‪ ٜ‬ای س‪٘ ٝ‬فط‪ٞ ٜ‬طچ‪ ٝ‬سطیعرط پطاذت شا‪ٛ‬ز‬ ‫و‪ ٝ‬سبظٔبٖ ثط٘بٔا‪ ٚ ٝ‬ثا‪ٛ‬زجا‪٘ ٝ‬ایاع ٔا‪ٛ‬اـامات‬ ‫وطز‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ثیبٖ وطز‪ :‬احتٕبال رب پبیابٖ ‪ٞ‬افاتا‪ ٝ‬جابضی‬ ‫زست‪ٛ‬ضاِعُٕ پطزاذت ‪ٚ‬اْ ‪ٔ 011‬یّی‪ ٖٛ‬را‪ٔٛ‬اب٘اا‬ ‫ٔاىٗ ض‪ٚ‬ستبیا ث‪ ٝ‬ثب٘ى‪ٟ‬ب اث غ ٔاش‪ٛ‬ز‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫ًشبًی الکترًٍیکی رٍزًبهِ ارک‬ ‫سبیت رٍزًبهِ ارک‪arkonline.ir 9‬‬ ‫سبیت پبیگبُ خبری ارک ‪ark-news.ir9‬‬ ‫ایویل رٍزًبهِ‪ark.tabriz@yahoo.com9‬‬ ‫ایویل هذیرهسئَل‪eshraghimo@gmail.com 9‬‬ ‫هذیر اجرائی‪ 9‬هعصَهِ حجبزی‬ ‫هجری سبیت رٍزًبهِ‪ 9‬سبًبز اشراقی‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫هذیر هسئَل ٍصبحب اهتیبز‪ 9‬هحوذ اشراقی‬ ‫سردبیر‪ 9‬سبًلی اشراقی‬ ‫تبسیس ‪ - 0261 9‬زهیٌِ اًتشبر ‪ 9‬فرٌّگی ‪ٌّ -‬ری ‪ -‬ادبی ‪ -‬علوی‬ ‫کذپستی‪ - 4052536129‬تلفی‪24301608 - 24310803 )130(9‬‬ ‫تلفبکس‪ - 24301605 9‬شوبرُ ّوراُ ‪180330455719‬‬ ‫ًشبًی ‪ 9‬تبریس خیبببى ازادی‪ -‬خیبببى هبراالى ًرسیذُ بِ هیذاى فذک‬ ‫دفتر رٍزًبهِ ارک ‪ -‬چبپخبًِ‪ 9‬پرًیبى تبریس‬ ‫دٍضٌبِ ‪ ۱3‬خرداد ‪ 03 * ۳03۳‬شٍئی‪ ۳۹ * 0300‬ری الق ذُ ‪ * ۳00۱‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَز ایکیٌجی ایل ) * ضوارُ ( سایی ) ‪ * 220۱ :‬ورزش و گردشگری‬ ‫تین تٌیس ایراى در گرٍُ اٍل هسببقبت‬ ‫بیلیجیی کیٌگ کبپ قرار گرفت‬ ‫ستَدُ ًصاد هذیرکل ٍرزش ٍ جَاًاى استاى‪ :‬‬ ‫رضتِ بَکس ًیازهٌذ تَجِ ٍ ّوذلی بیطتری از سَی اعضای خاًَادُ بَکس است ‬ ‫هجوع اًتخاباتی ّیات بَکس استیاى ارربیاییجیاى ‬ ‫ضرقی بِ ریاست حبیب ستَدُ ًصاد هذیرکل ٍرزش ٍ ‬ ‫جَاًاى استاى ارربایجاى ضرقی ٍ با حضَر حیویییذ ‬ ‫رضا قبایی زادُ دبیر ذراسیَى بِ عٌَاى ًائب رئییس ‬ ‫هجوع ٍ اعضای هجوع در هحل سالی کٌفراًس ادارُ ‬ ‫کل ٍرزش ٍ جَاًاى استاى ارربایجاى ضرقی برگسار ‬ ‫ضذ‪.‬‬ ‫قرعِ کطی هسابقات بیلی جیی کیییٌیا کیا ‬ ‫برگسار ضذ ٍ طی اى تین ایراى در گرٍُ اٍل ‬ ‫با ‪ ۹‬کطَر دیگر ّوگرٍُ ضذ‪ .‬‬ ‫‪ٛ ٟ‬قوقْ ق کقؽـ وقتق‪ ٙٞ‬ق‪ٜ‬قتقه ق وقق‪ٞ‬‬ ‫کؽـ وت‪ ٙٞ‬خ‪٢‬ا‪ٛ‬ی ‪ٜ‬ته هفػ‪ًٍ٠‬ی ٗتکبا‪١ٙ‬ا‬ ‫ٗىابوات ‪ٜ‬ته بتٔیخت‪ً ٚ‬تق‪ٜ‬قَ ًقا ؼـ‬ ‫ُف‪ٜٗ ۲ ٟٝ‬طو‪ ٠‬اوتا هتا‪ٞٛ‬وت‪ ٠‬ؼـ وقاّ ‪۲۲۲۲‬‬ ‫‪ٛ‬دإ ٌؽ ‪ ٝ‬بف ی‪ ٚ‬وان تٖ ًٍق‪ٞ‬ـٗقا‪ ٙ‬ؼـ‬ ‫ُف‪A ٟٝ‬هف ـ ُفکت ا ٗىابوات غق‪ٞ‬ؼ ـ ؼـ‬ ‫ًٍ‪ٞ‬ـ ٗآک بفُک ـ ً‪ٜ‬ؽ‪.‬‬ ‫ًٍ‪ٞ‬ـ‪١‬ا زت‪ ٚ‬ایپ‪ ٠‬وق‪ٜ‬قِقا‪،‬ق‪ٞ‬ـ قایقٔق‪ٜ‬قؽ‬ ‫‪ ًََٜٜ١‬یف ‪ ٙ‬خک یف ‪،‬اولتی ‪ٝ‬یقنق‪ٜ‬قإ‬ ‫ػف م ٗآؽی‪ ٝ ٞ‬الئ‪ٞ‬ن ب‪٘١ ٠‬ف ‪ًٍٞ ٟ‬ـ ٗتکبقا‪ٙ‬‬ ‫ق ‪ٗ ۷۱‬فؼ ؼ ٗا‪ ٟ‬ؼـ ُف‪A ٟٝ‬بایؽ ؼیقؽ ـ‪١‬قا‬ ‫غ‪ٞ‬ؼ ـ ؼـ ٗآک اؿاق ً‪ٜٜ‬ؽ ‪ٛ ٝ‬ق٘قایق‪ٜ‬قؽُقا‪ٙ‬‬ ‫‪،‬اًىنا‪ ٙ‬فً٘‪ٜ‬ىنا‪ ٙ‬وفیال‪ٌٛ‬ا ػ٘ا‪ٕ ُٞ ٙ‬‬ ‫ٗـ‪ٓٞ‬ىنا‪ ٙ‬اختٌىنا‪ٓ ٙ‬ب‪ٜ‬ا‪ً ٙ‬اٗب‪ٞ‬ج ٗاًائق‪ٞ‬‬ ‫‪ ٝ‬بف‪ٛٝ‬ئی ؼـ ُف‪ B ٟٝ‬ق اـیع ‪ٗ ۱۷‬قفؼ ؼ ؼـ‬ ‫ًٍ‪ٞ‬ـ اختٌىنا‪ ٝ ٙ‬ـؼ ی‪ ٚ‬ؼ‪ٝ‬ـ‪ ٟ‬ق ـهابت ‪١‬قا‬ ‫ٗیٌ‪ٛٞ‬ؽ‪.‬‬ ‫طبرهی ٍ ّری کیی در بیی ستبرُ ّبی‬ ‫گرٍُ ‪B‬جبم جْبًی‬ ‫ب‪ُ ٠‬ک ـی ـ‪ ٝ‬بط ػ٘‪ٗٞ‬ی ؼ ـ‪ٝ ًْ ٟ‬ـقی ‪ ٝ‬خ‪ٛ ٞ‬ا‪ٙ‬‬ ‫ونا‪ ٙ‬اؾـبایدا‪ٌ ٙ‬فهی ضبتب ون‪ٞ‬ؼ‪ٛ ٟ‬قم ؼ ـئقتقه‬ ‫ٗد٘غ ‪ٛ‬نػابا ی ‪١‬تات ب‪ًٞ‬ه ونا‪ ٙ‬ؼـ خٔى‪ٗ ٠‬د٘غ‬ ‫ُلت‪ ۴‬ق اها وؽ ب‪ ٠‬ػٔقت یقی ‪ٛ ٝ‬قتقٖ وقاّ‬ ‫ضض‪ٞ‬ـ ؼـ ٗؽیفیت ‪١‬تات ب‪ًٞ‬ه وقنقا‪ ٙ‬هقؽـؼ ‪ٛ‬قی‬ ‫‪ٝ‬یم‪ ٟ‬ؼ ـٕ ‪ ٝ‬ق اها ُْ ٗط٘ؽ ‪ٞ‬هغ ؼ ـیٖ بقا‬ ‫ون٘ف ـ ٘فی‪ٜ‬ات ‪ ٝ‬ؼاٗالت ٗثبت بقا کقؽـ وقتق‪ٙٞ‬‬ ‫ه‪٢‬فٗا‪ٛ‬ا‪ ٙ‬ب‪ًٞ‬ه ونا‪ٛ ٙ‬ظتف اها ‪،‬ف‪ٝ‬یقک ‪ ٝ‬اهقا‬ ‫ٗد‪ٜٛٞ‬ی ؼـ باقی‪٢‬ا اوتایی ‪١‬ا‪ِٛ‬م‪ ٝ‬زقتق‪ ٚ‬ضضق‪ٞ‬ـ‬ ‫‪،‬تؽ ً‪ٜٜ‬ؽ‪ ٝ .‬ؼ ٗ‪ ٠‬ؼ ؼ‪ ۴‬اـق‪ً ٚٗ ٝ‬ىب ٗقؽ ّ یقا‬ ‫ٗؽ ٓ‪٢‬ا ؼـ ٓ٘پتی ‪،‬تً ـ‪ ٝ‬کف ‪ٛ‬ى‪ ٠‬وت ا ػال‪ٟٝ‬‬ ‫بف ٗؽ ّ بف‪ٛ‬ک اها ی‪ٞ‬وق ًفٗی ؼـ ٌ‪ٛ ٞ‬ؽ‪ٌ ٝ‬قا‪١‬قؽ‬ ‫ٗؽ ّ ا‪ٝ‬ـ ه‪٢‬فٗا‪ٛ‬ا‪ ٙ‬وایف ـٌن‪١ ٠‬ا ٓ٘پتٌی باٌتقٖ‬ ‫‪ ٝ‬االـ کنػاـ ت ونا‪ ٙ‬ـ ـ‪ِٛ‬قتق‪ ٝ ٚ‬ؼـغٍقا‪ ٙ‬قف‬ ‫ً‪ٜ‬تٖ‪.‬ون‪ٞ‬ؼ‪ٛ ٟ‬م ؼ بقا بقف ق غقفوق‪ٜ‬قؽ ق ضىقان‬ ‫ٗىئ‪ٓٞ‬تت ًا‪ٛ‬ؽیؽ ‪١‬ا ضاضف ؼـ ٗد٘غ ‪ٛ‬قنقػقابقا قی‬ ‫ب‪ًٞ‬ه ُلت‪ ًٜٙٞ ۴‬ب‪ ٠‬ی‪ٛ ٚ‬وط‪ ٠‬ـوتؽ‪ ٟ‬یٖ ً‪ٛ ٠‬تاق‬ ‫ب‪٘١ ٠‬ؽٓی بتً ق ‪،‬تً ضىان ٗی ٌ‪ٞ‬ؼ ‪ ٝ‬ق‪ٞ‬وقؼق‪٠‬‬ ‫ی‪ ٚ‬ـٌن‪٘ٓ ٠‬پتٌی ٗىنٔکٕ ‪ ٖ١‬کک یی ‪٘١ ٝ‬ؽٓی وقت‬ ‫ً‪ ٠‬غا‪ ٞٛ‬ؼ‪ ٟ‬ب‪ًٞ‬ه ونا‪ ٝ ٙ‬ؼـ ـان ا‪ ٙ‬اهقا ُقْ‬ ‫ٗط٘ؽ بف ی‪ٞٗ ٚ‬ض‪ٞ‬ع ٌف کتقت ًقاٗقْ ؼ ـ‪ٛ‬قؽ‪ٝ .‬‬ ‫کک‪ٝ‬ؼ‪ ٚٗ ۴‬ب‪ ٠‬ػ‪ ٙ ٜٞ‬غاؼٕ ‪ٝ‬ـقی ‪ ٝ‬خ‪ٛ ٞ‬قا‪ ٙ‬وقنقا‪ٙ‬‬ ‫ؼوت ‪ ٠٘١‬غتفی‪ ٝ ٚ‬الٌِف ‪ ٙ‬ض‪ٞ‬ق‪ٝ ٟ‬ـقی ـ ٗقی‬ ‫اغاز رًکیٌا کطَری اسٌَکر‬ ‫ در دستِ برتر‬ ‫کٍاـٕ ً‪ ٠‬ق ‪ٝ‬هت ‪ٛ‬فل ‪ ٝ‬وقفٗقایق‪ ٠‬غق‪ٞ‬ؼ بقف‬ ‫ض٘ایت ق ‪ٝ‬ـقی ٗای‪ٗ ٠‬ی ُؿ ـ‪ٛ‬ؽ ‪ ٝ‬ؼـ ٌ‪٢‬فونا‪ٛ‬ق‪٢‬قا‬ ‫ی‪ٞٗ ٚ‬ض‪ٞ‬ع بىی ‪،‬فـ‪ َٛ‬ف ‪ٌ ٝ‬قایىقنق‪ ٠‬هقؽـؼ ‪ٛ‬قی‬ ‫بتٍنف وت ً‪ ٠‬با ‪ٝ‬خ‪ٞ‬ؼ ‪ٛ‬اًاکی ب‪ٞ‬ؼ‪ٜٗ ٙ‬ابقغ ٗقآقی‬ ‫‪٘١‬س‪ٜ‬ا‪ٝ ٙ‬ـقی ـ وف‪،‬ا ‪ ٠ِٛ‬ؼ ٌن‪ٛ ٠‬ؽ‪.‬‬ ‫هسابقِ قْرهاًی استاى کواى سٌتی بِ هیسباًی ‬ ‫ضْرستاى بٌاس برگسارضذ ‬ ‫بیست ٍ چْیارهیییی دٍرُ ‬ ‫رًکیٌا کطَری اسٌَکر در ‬ ‫دستِ برتر از اهرٍز با حضَر ‬ ‫‪ٍ ۱۳‬رزضکار اغاز ضذ‪ .‬‬ ‫ب‪ٛ ٠‬وْ ق ـ‪ ٝ‬بقط ػق٘ق‪ٗٞ‬قی‬ ‫کققؽـ وققتقق‪ ٙٞ‬بقق‪ٓٞ‬ققتقق‪ٜ‬ققَ ‪ٝ‬‬ ‫بتٔتاـؼ بتىت ‪ ٝ‬ز‪٢‬قاـٗقتق‪ٚ‬‬ ‫ؼ‪ٝ‬ـ‪ ٟ‬ـ‪ٌٛ‬قتق‪ٜ‬قَ ًٍق‪ٞ‬ـ‬ ‫و‪ًٜٞ‬ف ؼـ ؼون‪ ٠‬بقف قف بق‪٠‬‬ ‫ٗتکبا‪ٛ‬ی وقنقا‪ ٙ‬ق‪٢‬قف ‪ ٙ‬ق‬ ‫ِققبققص ٗققف‪ٝ‬ق ٌقق‪ٜ‬ققبقق‪۲۲ ٠‬‬ ‫غفؼ ؼٗا‪ ٟ‬اؿاق ٌؽ‪ .‬ی‪ٗ ٚ‬ىابوات ا ـ‪ٝ‬ق ‪ ۱۷‬غفؼ ؼ با ضض‪ٞ‬ـ ‪ٝ ۱۲‬ـقٌٌاـ بقف قف‬ ‫ـٌن‪ ٠‬و‪ًٜٞ‬ف ؼ ٗ‪ ٠‬غ‪١ ٞ‬ؽ ؼ ٌت‪ٗ.‬ىئ‪ٓٞ‬تت بفُک ـ ی‪ٗ ٚ‬ىابوات بف ػ‪٢‬ؽ‪ ٟ‬ػ٘اؼ‬ ‫ٌواهی وت‪.‬ایؽی‪ ٚ‬اـ ‪( ٙ‬وف ؼ ‪ٝ‬ـ) ‪٘١‬ف ‪ ٟ‬با ٗؼت‪ٛ ٚ‬م ؼ ؿالٗؼٔی ػٔی ضتقؽـ‬ ‫ػٔی ِ٘ؽ ض٘ؽ ٗػناـ ‪ ٝ‬واٗا‪ ٙ‬ثا‪ٛ‬ی (ؼ ‪ٝ‬ـ ‪ ٖ١ )ٙ‬تقٖ ؼ ‪ٝ‬ـ یق‪ ٚ‬ؼ‪ٝ‬ـ‪ٟ‬‬ ‫ٗىابوات ـ ٌٍتْ ٗی ؼ‪ٜ١‬ؽ‪.‬‬ ‫هسابقِ قْرهاًی استاى کواى سٌتی بِ هیسباًی ضْرستاى بٌاس برگسار ضذ‬ ‫ب‪ُ ٠‬ک ـی ـ‪ ٝ‬بط ػ٘‪ٗٞ‬ی ؼ ـ‪ٝ ًْ ٟ‬ـقی ‪ ٝ‬خ‪ٛ ٞ‬ا‪ ٙ‬ونا‪ ٙ‬اؾـبایدا‪ٌ ٙ‬فهی بق‪٠‬‬ ‫‪ٛ‬وْ ق ‪١‬تات تف ‪ٛ‬ؽ ق با ً٘ا‪ ٙ‬ونا‪ٗ ٙ‬ىابوات ً٘ا‪ ٙ‬و‪ٜ‬نی ب‪ٜٗ ٠‬اوبقت ٗقتقالؼ‬ ‫ٗإ ـضا (ع) با ٌفًت وی ً٘ا‪ٛ‬ؽ ـ با ض٘ایت ٗآی ٌفًت وقفٗقایق‪ُ ٠‬قؿ ـ‬ ‫اـ ا‪ ٙ‬کفؼ‪ٝ‬ن ؼـ ‪ٝ‬ـقٌِا‪٢ٌ ٟ‬تؽ ب‪ٍ٢‬نی ب‪ٜ‬ا بفُک ـ ٌؽ‪.‬بػً اهقایقا‪ ٙ‬بقاال‬ ‫‪١‬دؽ‪ ٟ‬واّ ‪۴‬ػٔی کنطی ق ؼ‪ ٟ‬ق ب‪ٜ‬ا ٗوإ ‪ ّٝ‬ـو‪ ّٞ‬ؤ٘ا‪ٛ‬ی ق و‪ٜ٢‬ؽ بفیک ٗوقإ‬ ‫ؼ‪ ٝ ٕٝ‬هاؼـ اهاق ؼ‪ ٟ‬ق ب‪ٜ‬ا ب‪ٗ ٠‬وإ و‪ ٕٞ‬ؼوت یاکن‪ٜ‬ؽ‪.‬بػً با‪ ٙ ٞٛ‬بقاال ‪١‬قدقؽ‪ٟ‬‬ ‫واّ‪،۴‬فی‪ٜ‬اق وٌ‪ٜ‬ؽـ ق ٌٗٔا‪ٗ ٙ‬وإ ‪ ّٝ‬کىا‪ ٠ٛ‬ا بفی‪ ٚ‬ق باٌِا‪ ٟ‬و‪ٜ٢‬ؽ بقفیقک‬ ‫ٗوإ ؼ‪ ٝ ٕٝ‬ق‪١‬ف ٌٗٔی ق ٌٗٔا‪ ٙ‬ب‪ٗ ٠‬وإ و‪ ٕٞ‬ؼوت یاکن‪ٜ‬ؽ‪.‬بقػقً اهقایقا‪ ٙ‬قیقف‬ ‫‪١‬دؽ‪ ٟ‬واّ ‪ٗ۴‬ط٘ؽ والٗی غطتبی ق باٌِا‪ ٟ‬اؾـبایدا‪ ٙ‬بفیک ٗوإ ‪، ّٝ‬قاـوقا‬ ‫کفیؽ ق ب‪ٜ‬ا ٗوإ ؼ‪ٗ ٝ ٕٝ‬ط٘ؽ طا‪١‬ا هباؼ ق باٌِا‪ ٟ‬ل‪،ٝ‬ت‪ ٚ‬بفیک ب‪ٗ ٠‬وقإ وق‪ٕٞ‬‬ ‫ؼوت یاکن‪ٜ‬ؽ ‪.‬بػً با‪ ٙ ٞٛ‬قیف ‪١‬دؽ‪ ٟ‬واّ‪۴‬ؼ‪ٛ‬تک والٗقی غقطقتقبقی ق بقاٌقِقا‪ٟ‬‬ ‫اؾـبایدا‪ ٙ‬ب‪ٗ ٠‬وإ ‪١ ّٝ‬ىنی ‪ٞٛ‬بػت ق ؼ‪ ٟ‬ق ب‪ٜ‬ا ب‪ٗ ٠‬وإ ؼ‪ ٕٝ‬ؼوت یاکن‪ٜ‬ؽ‪.‬‬ ‫غً اهایا‪٢ٛٞٛ ٙ‬اال‪ٗ ٙ‬ط٘ؽ ِؽـ ق باٌِا‪ ٟ‬ل‪،ٝ‬ت‪ ٚ‬بفیک ‪ٗ ٝ ّٝ‬طق٘قؽ ضىقتق‪ٚ‬‬ ‫ضتایی ق ب‪ٜ‬ا ‪ٛ‬لف ؼ‪ٌ ٕٝ‬ؽ‪ٛ‬ؽ‪.‬‬ ‫بػً با‪٢ٛٞٛ ٙ ٞٛ‬اال‪۴ٙ‬ـ‪١‬ا ٗ‪ٞ‬الغ‪ ٟ ٞ‬ق ب‪ٜ‬ا ‪ٌ ّٝ‬ؽ‪.‬‬ ‫اطالعیِ باضگاُ تراکتَر دربارُ بردیف سائالم ٍ الیی‬ ‫باضگاُ تراکتَر دربارُ رًٍذ اًتیخیاس سیرهیربیی ٍ ‬ ‫هَضَعات دیگر پیراهَى ایی باضگاُ تَضیح داد‪.‬‬ ‫سایت اسپاًیایی یًَیییَرسیال بیِ هی یر یی ‬ ‫ستارُّای گرٍُ دٍم جام جْاًی پرداخت‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ب‪ُ ٠‬ک ـی یى‪ٜ‬ا ‪ ٝ‬ب‪ٛ ٠‬وْ ق ی‪ٛٞ‬قتق‪ٞ‬ـوقاّ ؼـ‬ ‫ُف‪ ٟٝ‬ؼ‪ ٕٝ‬خإ خ‪٢‬ا‪ٛ‬ی ‪ِٔٛ‬ته ٌا‪ٛ‬ه ِقٔقی‬ ‫ِؼ‪ٞ‬ؼ ق ُف‪ ٟٝ‬وت وایف تٖ‪١‬ا ـ‪ً ٝ‬قاؿقؿ‬ ‫بف ؼ‪ٌ ٕٝ‬ؽ‪ٗ ٙ‬باـق‪ ٟ‬غ‪ٜ١ ٞ‬ؽ ًفؼ‪ .‬ؼـ ؼ ٗق‪٠‬‬ ‫بفـوی وناـ‪١ٟ‬ا تٖ‪١‬ا ٌفًت ً‪ٜ‬ق‪ٜ‬قؽ‪ ٟ‬ؼـ‬ ‫خإ خ‪٢‬ا‪ٛ‬ی ب‪ ٠‬وف ؽ ُف‪ ٟٝ‬ؼ‪ٗ ٕٝ‬یـ‪ٝ‬یٖ‪.‬‬ ‫ُف‪ِٔٛ B: ٟٝ‬ته ‪ٓٝ‬ک یف ‪ ٝ ٙ‬اٗفیٌا‪.‬‬ ‫‪١‬ف ًت‪ُٔ ٚ‬ک‪ ٝ ّٝ ٙ‬وناـ‪ ٟ‬تٖ ٗٔی ‪ِٔٛ‬ته‬ ‫وت‪١ُْ .‬ا ‪ٛ ٝ‬وً ٗ‪٘٢‬ی ؼـ بفؼ‪١‬ا غتف‬ ‫‪ِٔٛ‬ته ؼ ٌن‪ ٠‬وت‪ٖ١ ٝ .‬ز‪ٜ‬ت‪ً ٚ‬ىی وقت‬ ‫ً‪ ٠‬باق‪ٝ‬ب‪ٜ‬ؽ ًا‪،‬تنا‪ٛ‬ی ـ بف باق‪ ٝ‬ؼ ـؼ‪.‬‬ ‫ُفت بتْ وناـ‪ ٟ‬تٖ ٗٔی ک‪ ٞ‬باّ ‪ٓٝ‬ک وت ً‪٠‬‬ ‫‪ٛ‬وً ٗ‪٘٢‬ی ؼـ ِؼ‪ٞ‬ؼ ی‪ ٚ‬تٖ ب‪ ٠‬خإ خ‪٢‬قا‪ٛ‬قی‬ ‫یلا ًفؼ‪ ٝ .‬ؼـ تٖ ـئاّ ٗاؼـیؽ بق‪ٞ‬ؼ ‪ٓٝ‬قی ق‬ ‫ی‪ ٚ‬تٖ خؽ ٌؽ‪ ٟ‬وت ‪ ٝ‬ب‪ ٠‬ؼ‪ٛ‬باّ تٖ خقؽیقؽ‬ ‫غ‪ٞ‬ؼ وت‪.‬‬ ‫ب‪ُ ٠‬ک ـی یى‪ٜ‬ا باٌقِقا‪ ٟ‬قف ًقنق‪ٞ‬ـ ػقالٕ ًقفؼ‪۴‬‬ ‫‪٘١‬ا‪، ٠ً ٠ِٛٞٛ‬تً ف ٍفیص ٌؽ‪ ٟ‬با ‪ٞ‬خ‪ ٠‬ب‪ ٠‬ق‪ ٞ‬کقن‬ ‫ـطقـقف‪ّٝ‬‬ ‫هبٔی ‪ ٝ‬ؼـغق‪ ٞ‬وقت ‪١‬ق‪ ٞ‬ؼ ـ ‪ ٙ‬اهقا‬ ‫واؿالٕ ُکی‪ِٔ ٠ٜ‬ی ‪١‬ؽ یت ف ًن‪ٞ‬ـ ب‪ٞ‬ؼ ‪١ ٝ‬قتقات‬ ‫ٗؽیف‪ ٟ‬باٌِا‪٘ ٟ‬إ ؼـغ‪ ٞ‬وت‪١‬ا ی‪ ٚ‬وفٗقفبقی ـ‬ ‫‪،‬ؿیفکت ً‪ ٠‬ؼـ ؼ ٗ‪ ٠‬اهقا وقاؿقالٕ ؼـغق‪ ٞ‬وقت‬ ‫کک یً ٗبٔؾ هف ـؼ ؼ ‪ٛ‬ىبت ب‪ ٞ ٠‬کن هبٔقی ـ ؼ ؼ ‪ٝ‬‬ ‫‪١‬تات ٗؽیف‪ٛ ٟ‬تک با کک یً ؼـِؽ ق ا‪ٗ ٙ‬ق‪ ٞ‬کقوقت‬ ‫ًفؼ؛ با ی‪ ٚ‬ضاّ اها واؿالٕ ق ٗضقا هقف ـؼ ؼ‬ ‫ـواّ ٌؽ‪ٗ ٟ‬ن‪ٜ‬اع ًفؼ‪.‬ؼـ ؼ ٗق‪١ ٠‬قتقات ٗقؽیقف‪ٟ‬‬ ‫باٌِا‪ ٟ‬وایف ُکی‪١٠ٜ‬ا وقفٗقفبقی ُقف ـ ٗق‪ٞ‬ـؼ‬ ‫بفـوی هف ـ ؼ ؼ ‪٘١ ٝ‬ا‪ٙ‬ط‪ٞ‬ـ ً‪ ٠‬ؼـ طالػتق‪١ ٠‬قلقنق‪٠‬‬ ‫ُؿٌن‪ ٠‬ؾًف ٌؽ‪ ٟ‬ب‪ٞ‬ؼ اها هفبا‪ ٙ‬بفؼیق ب‪ ٠‬ػ‪ٙ ٜٞ‬‬ ‫ِٔی فی‪ُ ٚ‬کی‪١ ٠ٜ‬ؽ یت تٖ ً‪ٗ ٠‬فبی بقا ؼ ‪ٛ‬قً ‪ٝ‬‬ ‫ٗطفضی ؼـ وطص خ‪٢‬ا‪ ٙ‬وقت بقف ٗقؿ ًقف‪ ٟ‬بقا‬ ‫ب‪ُ ٠‬ک ـی یى‪ٜ‬ا ٗط٘ؽ ٗت‪ٜ‬ی ُاـؼ تٖ ٗقٔقی‬ ‫بىٌنباّ ‪ٞٛ‬خ‪ٛ ٞ‬ا‪ ٙ‬یف ‪٘ٛ ٠ً ٙ‬ایً ؼـغٍا‪ٛ‬قی‬ ‫ؼـ ٗىابوات ه‪٢‬فٗا‪ٛ‬ی اوتا ؼ ٌن‪ ٠‬وت ٗق‪ٞ‬ـؼ‬ ‫‪ٞ‬خ‪ ٠‬کؽـ وت‪ ٙٞ‬خ‪٢‬ا‪ٛ‬ی ‪ٛ‬قتقک هقف ـ ُقفکقت‪.‬‬ ‫‪FIBA‬ض٘‪ٛ ٚ‬دإ ُلت ‪ ُٞ ٝ‬با وناـ‪ ٟ‬تقٖ‬ ‫یف ‪ ٙ‬ب‪٘ ٠‬دتؽ ق ی‪ ٚ‬ونقؼقؽ ؼ خق‪ٛ ٙ ٞ‬قتقک‬ ‫‪،‬فؼ غت ‪ ٝ‬بق‪ ٝ ٠‬وقطق‪ ٠‬ؼ ‪ٛ‬قی ‪١‬قا ‪ ٝ‬ؼـ‬ ‫باق ‪١‬ا هبْ ب‪ٓ ٝ ٠‬وب "‪"Air Amini‬ـ‬ ‫ؼ ؼ‪.‬‬ ‫ؼـ ؼ ٗ‪ُ ٠‬لت ‪ٗ ُٞ ٝ‬ت‪ٜ‬ی با ‪FIBA‬اٗقؽ‪ٟ‬‬ ‫وت‪ٗ ۴‬ت‪ٜ‬ی ؼـ بنؽ ِطبت ‪١‬ا غ‪ٞ‬ؼ ب‪ ٠‬کتبا‬ ‫ُلت‪۴‬‬ ‫‪ٌٞ،‬تؽ‪، ٙ‬تف ‪ ٚ١‬تٖ ٗٔی کقنقػقاـ بقکـٍ‬ ‫بف ‪١‬ف ‪ٝ‬ـقٌٌاـ وت ‪ ٖ١ ٚٗ ٝ‬ق ا‪ ٙ‬بىتاـ‬ ‫ٓؿت ٗیبفٕ‪ .‬ض٘‪ ٚ‬ی‪، ٠ٌٜ‬تً ق ٗ‪ٛ ٚ‬إ ‪١‬قا‬ ‫بکـُی ی‪، ٚ‬تف ‪ ٚ١‬ـ ‪ٌٞ،‬تؽ‪ٛ ٟ‬ؽ‪.‬‬ ‫ًٍسٍئال درحالی ایراى را در ْرصت هقاصذ اهی برای ‬ ‫سفر قرار دادُ است کِ ایی دٍ کطیَر بیِ تیازگیی ‬ ‫سالِ اهضا کردُاًذ‪ّ .‬وچٌیی گرٍّی از ‬ ‫ ‬ ‫قراردادی ‪ 03‬‬ ‫اشاًس داراى ایراًی بِ ًٍسٍئال سفر کردُ اًذ تیا اییی ‬ ‫کطَر را بِ عٌَاى هقصذ جذیذ سفر برای ایراًیی ّیا ‬ ‫ضٌاسایی کٌٌذ‪.‬‬ ‫ب‪ُ ٠‬ک ـی یى‪ٜ‬ا ضاک‪ٌ ٠‬ؽ‪ ٙ‬یف ‪ ٙ‬ب‪ ٠‬ک‪٢‬فوت ٗواِؽ‬ ‫ٗ‪ٛٝ ٚ‬ک‪ٝ‬ئال ‪،‬قتقً ق وقلقف ‪ٛ‬قتقٌقالن ٗقاؼ‪ٝ‬ـ‪ٝ‬‬ ‫ـیته خ٘‪ٞ٢‬ـ ی‪ًٍٞ ٚ‬ـ ب‪٢ ٠‬ف ‪ِ ٙ‬ق‪ٞ‬ـت ُقفکقنق‪٠‬‬ ‫وت‪.‬‬ ‫‪ٛٝ‬ک‪ٝ‬ئال ‪،‬تً ف با ‪١‬ؽف ُىنفی ٗىتف‪١‬قا ‪١‬ق‪ ٞ‬یقی‬ ‫غ‪ٞ‬ؼ ًٍ‪ٞ‬ـ‪١‬ا ؼیِف ‪٘١‬س‪، ٙٞ‬قا‪ٛ‬قاٗقا ـ‪ٝ‬وقتق‪٠‬‬ ‫خ٘‪ٞ٢‬ـ ؼ‪ٗٝ‬ت‪ٜ‬تٌ‪ٗ ٚ‬قٌقکیقی قفًقتق‪ً ٠‬ق‪ٞ‬بقا‬ ‫ب‪ٓٞ‬ت‪ ٞ‬وپا‪ٛ‬تا ‪، ٝ‬ف ـاّ ـ ؼـ ک‪٢‬فوت ٗواِقؽ ٗق‪ٚ‬‬ ‫ولف هف ـ ؼ ؼ‪ ٟ‬ب‪ٞ‬ؼ ‪ٗ ٝ‬قدق‪ٞ‬ق ‪،‬قف‪ ٝ‬ق‪١‬قا قدقاـ‬ ‫ٗىاکف ‪ ٝ‬باـ بف ا‪١ٙ‬ا ِاؼـ ًفؼ‪ ٟ‬وت‪.‬‬ ‫ٗواٗات یف ‪ٛٝ ٝ ٙ‬ک‪ٝ‬ئال ‪٘١‬کٗا‪ ٙ‬با ٗضا هف ـؼ ؼ ‪۲۲‬‬ ‫وآ‪ ٠‬بت‪ ٚ‬ؼ‪ًٍٞ ٝ‬ـ ‪٘١‬س‪ٜ‬ت‪ ٞ ٚ‬کقن ًقفؼ‪ٛ‬قؽ ‪،‬قف‪ ٝ‬ق‬ ‫ٗىنوتٖ بت‪٢ ٚ‬ف ‪ً ٝ ٙ‬قاـ ًقان ق ‪ ۲۲‬غقفؼ ؼٗقا‪ٟ‬‬ ‫(‪١‬دؽ‪ ٖ١‬ل‪ٝ‬ئ‪ )ٚ‬بفهف ـ ٌ‪ٞ‬ؼ‪١ .‬فز‪ٜ‬ؽ ‪،‬ف‪ ٝ‬ق‪١‬ا بقاـ‬ ‫بت‪ ٚ‬یف ‪ٛٝ ٝ ٙ‬ک‪ٝ‬ئال ق واّ ‪ ۲۲۷۳‬بفهف ـ ٌؽ‪ ٟ‬وقت‬ ‫ٗا ‪ٝ‬قیف ضْ٘ ‪ٛٝ‬وْ ‪ ٞ١‬یی ‪ٛٝ‬ک‪ٝ‬ئال ُلن‪، ٠‬قف‪ ٝ‬ق‪١‬قا‬ ‫خؽیؽ ٗىاکفبف ‪ ٝ‬بف یداؼ ـ‪ ٝ‬بقط بقتقٍقنقف ؼ‪ٝ‬‬ ‫ًٍ‪ٞ‬ـ ؼـ ض‪ٞ‬ق‪ُ ٟ‬فؼٌِف ‪ ٝ‬کف‪ِٜ١‬ی وت‪.‬‬ ‫‪ٛٝ‬ک‪ٝ‬ئال ق واّ ‪ ۷۱۳۳‬ب‪ ٠‬ؼ‪ٛ‬باّ ‪ ٞ‬کن ُفؼٌِقف بقا‬ ‫یف ‪ ٙ‬وت ؼـ ‪٘١‬ا‪ ٙ‬واّ ‪ٝ‬قیف ُفؼٌِف ‪ٛٝ‬ک‪ٝ‬ئقال‬ ‫ب‪ ٠‬یف ‪ ٙ‬اٗؽ ‪ ٝ‬ؼ‪ ٝ‬ق‪ ٞ‬کقن ‪١‬ق٘قٌقاـ ؼـ قٗقتق‪ٜ‬ق‪٠‬‬ ‫ُفؼٌِف با یف ‪ٗ ٙ‬ضا ًقفؼ ‪ ٝ‬ق ق‪ٞ‬ـُقفؼ ‪ٛ‬قا‪ٙ‬‬ ‫یف ‪ٛ‬ی غ‪ ٞ‬وت ً‪ٛٝ ٠‬ک‪ٝ‬ئال ـ ب‪ ٠‬ػ‪ ٙ ٜٞ‬یی ٗقوقّقؽ‬ ‫ُفؼٌِف ٗن‪ٜٞ‬ع بٍ‪ٜ‬او‪ٜ‬ؽ ‪ٗ ٝ‬ؼفکقی ًق‪ٜ‬ق‪ٜ‬قؽ‪ٝ .‬قیقف‬ ‫ُفؼٌِف ‪ٛٝ‬ک‪ٝ‬ئال ؼـ یی واّ ؼ‪ ٝ‬باـ ب‪ ٠‬یف ‪ ٙ‬ولف‬ ‫ًفؼ ا ؼـباـ‪ٞ ٟ‬وؼ‪ٌ٘١ ٠‬اـ ‪١‬ا ُفؼٌِقف ؼ‪ٝ‬‬ ‫ًٍ‪ٞ‬ـ ب‪ ٞ ٠‬کن‪١‬ا خؽ ف بفوق‪ٜ‬قؽ‪١ .‬ق٘قسق‪ٜ‬قتق‪ٚ‬‬ ‫ُف‪١ٝ‬ی ق ‪ٞ‬ـُفؼ ‪ٛ‬ا‪ ٙ‬ی‪ًٍٞ ٚ‬ـ ب‪ِٛ ٠‬تک‪ ٟ‬بفهقف ـ‬ ‫ولف‪١‬ا ؼ‪ ٝ‬خا‪ٛ‬ب‪ُ ٠‬فؼٌِف ‪ ٙ‬ؼ‪ًٍ ٝ‬ق‪ٞ‬ـ بق‪ ٠‬یقف ‪ٙ‬‬ ‫ولف ًفؼ‪ٛ‬ؽ‪.‬‬ ‫ی‪ٜ‬ی ُف‪١ٝ‬ی ق ال ‪ٛ‬ه ؼ ـ ‪ ٙ‬یقف ‪ٛ‬قی بقا ‪١‬قؽف‬ ‫اٌ‪ٜ‬ایی ‪ٗ ٝ‬ؼفکی یی ٗوّؽ خؽیؽ ب‪ٛٝ ٠‬ک‪ٝ‬ئال وقلقف‬ ‫ًفؼ‪ٛ ٟ‬ؽ‪.‬‬ ‫پیطبرد طرح تَس ِ گردضگری هٌطقِ ضوال غرس با ّوکاری جایکا‬ ‫هذیرکل بازاریابی ٍ تَس ِ گردضیگیری خیارجیی ‬ ‫ٍزارت هیراث رٌّگی گفت‪ :‬پیطبرد پرٍشُ تیَسی یِ ‬ ‫گردضگری هٌطقِ ضوال غرس کطَر بیا ّیویکیاری ‬ ‫اشاًس ّوکاری ّای بیی الوللی شاپی (جیاییکیا) در ‬ ‫دستَر کار قرار گر ت‪ .‬‬ ‫‪ٟٛ‬وْ ق ٗفًک ـ‪ ٝ‬بطػ٘‪ٗٞ‬ی ‪ ٝ‬طالعـوا‪ٛ‬قی ‪ٝ‬ق ـت‬ ‫ٗتف ث کف‪ِٜ١‬ی ُفؼٌِف ‪ِٜ ٝ‬ایغ ؼوقنقی ٓقتقال‬ ‫لؼـ با بتا‪ ٙ‬ی‪ ٚ‬غبف ُلت‪ ۴‬طی واّ‪١‬ا ُقؿٌقنق‪٠‬‬ ‫بف ‪،‬تٍفکت ‪،‬ف‪ٝ‬ل‪ٞ ٟ‬وؼ‪ُ ٠‬فؼٌِف ٗ‪ٜ‬طو‪ٌ٘ ٠‬قاّ‬ ‫ؿف ًٍ‪ٞ‬ـ ‪ٌ٘١‬اـ با خایٌا اؿاق ٌؽ ٗا ب‪ ٠‬ؼٓتقْ‬ ‫بطف ‪ً ٙ‬ف‪ٛٝ‬ا ؼاْٗ هابْ ‪ٛ‬نظاـ ب‪ ٠‬ؼ‪ٞ‬ین کناؼ‪ .‬بف یق‪ٚ‬‬ ‫وان طبن ‪،‬تٍت‪ ٞ ٠ٜ‬کن هبٔی ال ‪ٛ‬ه ‪ٌ٘١‬اـ ‪١‬قا‬ ‫بت‪ٔٔ٘ٓ ٚ‬ی ل ‪( ٚ،‬خایٌا) ‪ٌ٘١‬اـ ؼـ و‪ ٠‬کقاق ٗقدقک‬ ‫ٌاْٗ ٗطآؼات ‪ٓٝ‬ت‪ ٠‬باقؼیؽ‪١‬ا ٗتؽ ‪ٛ‬ی ‪ٗ ٝ‬طآؼقات‬ ‫لّتٔی ـ با ‪١‬ؽف ؽ‪ٝ‬ی‪ ٚ‬طفش خاٗغ ُقفؼٌقِقف‬ ‫ٌ٘اّ ؿف ًٍ‪ٞ‬ـ با ‪١‬ق٘قٌقاـ ؼکقا قف ٗقؼقا‪ٛٝ‬قت‬ ‫ُفؼٌِف ‪ٝ‬ق ـت اؿاق ًفؼ‪ ٟ‬وت‪.‬‬ ‫‪ ٝ‬کک‪ٝ‬ؼ‪١ ۴‬ؽف ق ‪،‬تٍبفؼ یق‪ ٚ‬طقفش کقؼقاّ وقاق‬ ‫ظفکتت‪١‬ا ُفؼٌِف ونا‪١ٙ‬ا ٗق‪ٜ‬قطقوق‪ٌ ٠‬ق٘قاّ‬ ‫ؿف ًٍ‪ٞ‬ـ وت ا بن‪ٜٛ ٞ‬ؽ ‪ٝ‬ـ‪ٝ‬ؼ خؽ ب‪ ٠‬باق ـ‪١‬قا‬ ‫بت‪ٔٔ٘ٓ ٚ‬ی ‪ ٝ‬ـ‪ٛٝ‬ن ُفؼٌِف ؼ غٔی ـ دفب‪ًٜٜ ٠‬ؽ‪.‬‬ ‫لؼـ اًتؽ ًفؼ‪ ۴‬با ‪ٞ‬خ‪ ٠‬ب‪ ٠‬ی‪ ٠ٌٜ‬خایٌا ب‪ ٠‬ػق‪ٜ‬ق‪ٙ ٞ‬‬ ‫یٌی ق ـًا‪ ٙ‬خف یی ـوق٘قی ق‪ٞ‬وقؼق‪ ٠‬ل ‪،‬ق‪ٚ‬‬ ‫ً٘ی ‪١‬ا ک‪ٜ‬ی ب‪ًٍٞ ٠‬ـ‪١‬ا ؼـ ضاّ ‪ٞ‬وؼ‪ ٠‬ـ ؼـ‬ ‫ؼون‪ٞ‬ـ ًاـ هف ـ ؼ ـؼ؛ ب‪ٜ‬ابف ی‪ ٚ‬ب‪٢‬ف‪ٜٟٗ‬ؽ ق ؼ ‪ٛ‬قً‬ ‫ؼ ٗ‪ ٠‬ق ٌ٘اـ‪ ٟ‬هبْ‬ ‫هَزُ عصر اّی‪:‬‬ ‫‪ ٝ‬ب‪ ٠‬ق‪ٛ‬ؽُی غ‪ٞ‬ؼ ؼ ٗ‪ٗ ٠‬یؼ‪ٜ١‬ؽ ‪،‬ه ٗفؼُا‪ ٙ‬غق‪ٞ‬ؼ‬ ‫ـ با ظف‪ٝ‬ف ا ‪ ٝ‬ؿؿ ؼک‪ٗ ٚ‬یًفؼ‪ٛ‬ؽ ‪٘١‬قسق‪ٜ‬قتق‪ٚ‬‬ ‫ٗفؼ ‪ ٙ‬با بک ـ خ‪ِٜ‬ی ق‪ٛ‬ا‪ ٙ‬با خ‪١ ٞ‬ف ت ‪ً ٝ‬ق‪ٞ‬ؼًقا‪ٙ‬‬ ‫با ٓ‪ ٞ‬قٕ باق ٌا‪ ٙ‬ؼـ ی‪ٗ ٚ‬ط‪ٞ‬ط‪ ٠‬ؼک‪ٌ ٚ‬ؽ‪ٛ ٟ‬ؽ‪ .‬ؼؽ ؼ‬ ‫ولاّ ‪١‬ا ‪ ٝ‬ظف‪ٝ‬ف هب‪ٞ‬ـ ٗنلا‪ٝ‬ت وت ‪ ٝ‬ا‪٢ٛ‬ایی ًق‪٠‬‬ ‫طبو‪ ٠‬خن٘اػی باال ف ؼ ٌن‪ٜ‬ؽ با ؼقؽ ؼ ظقف‪ٝ‬ف‬ ‫بتٍنف ؼک‪ٌ ٚ‬ؽ‪ٛ ٟ‬ؽ‪.‬‬ ‫ؼؽ ؼ ق ی‪ ٚ‬خىاؼ ‪ٍٛ‬ا‪ٙ‬ؼ‪ٜ١‬ؽ‪٘١ ٟ‬تت ‪ ٝ‬هؽ وقت‬ ‫ی‪ ٚ‬هبفونا‪١ ٙ‬ىن‪ٜ‬ؽ؛ ٗفؼٕ ً‪ٞ‬ذ‪ٍٛ‬ت‪ ٚ‬هبقتٔق‪ ٠‬خىقاؼ‬ ‫غ‪ٞ‬ؼ ـ ً‪ ٠‬ؼـ ٗطْ‪١‬ا ؼیِف ک‪ٞ‬ت ًفؼ‪ ٟ‬ب‪ٞ‬ؼ‪ٛ‬ؽ‬ ‫ؼـ ی‪ٗ ٚ‬طْ ؼک‪ٗ ٚ‬یًفؼ‪ٛ‬ؽ‪.‬‬ ‫ٗی ‪ُ ٙ ٞ‬لت یٌقی ق ؼالیقْ ٗقنقالقٌقی ٌقؽ‪ٙ‬‬ ‫ؤٌت ‪١‬ا ٗىاکت ط‪ٞ‬ال‪ٛ‬ی ‪ ٝ‬ػؽٕ ‪ٞ‬خق‪ ٠‬بق‪ ٠‬وقآقٖ‬ ‫‪٢ِٛ‬ؽ ٌن‪ ٚ‬خىؽ ؼـ طی ٗىتف ب‪ٞ‬ؼ‪ ٟ‬وت‪ٗ .‬قفؼُقا‪ٙ‬‬ ‫ق‪ ٙ‬بف ‪ ٞٔ٢،‬زپ ‪ٗ ٝ‬فؼ ‪ ٙ‬بف ‪ ٞٔ٢،‬ـ وقت ؼکق‪ٚ‬‬ ‫ٌؽ‪ٛ ٟ‬ؽ؛ ؼـ ِ‪ٞ‬ـ ی ً‪ ٠‬خىاؼ هبْ ق ظ‪٢‬ف ب‪ ٠‬غاى‬ ‫وپفؼ‪ٗ ٟ‬ی ٌؽ‪ٛ‬ؽ ب‪ ٠‬و٘ت ٌفم ‪، ٝ‬ه ق ظق‪٢‬قف بق‪٠‬‬ ‫و٘ت ؿف ؼک‪ٗ ٚ‬ی ٌؽ‪ٛ‬ؽ ٗا ِ‪ٞ‬ـت ‪ ٠٘١‬ا‪٢ٛ‬ا ـ‪ٝ‬‬ ‫ب‪ٌ٘ ٠‬اّ ب‪ٞ‬ؼ‪ ٟ‬وت‪.‬‬ ‫‪،‬ه ق ػب‪ٞ‬ـ ق ؼ ال‪ ٝ ٙ‬ـؼ بػً ؼ‪ ٕٝ‬بػً اثاـ ‪ٝ‬‬ ‫ٌتاء ٗی ٌ‪ٞ‬یؽ‪ .‬ؼـ ی‪ٌٗ ٚ‬ا‪ ٙ‬بػقٍقی ق ؼیق‪ ٞ‬ـ ـ‬ ‫ؼ غْ ًاؼـ ‪ٛ‬ؽ غن‪ٛ ٠‬قؽ ‪ً ٝ‬ق‪ٜ‬قاـ ‪١‬قف وق‪ٞ‬ـ ظ ‪ٝ‬‬ ‫کف‪ٝ‬ـکنِی ـ ٌ٘اـ‪ُٟ‬ؿ ـ ًفؼ‪ٛ ٟ‬ؽ ‪ًٜ ٝ‬اـ ا‪١ ٙ‬قٖ‬ ‫یی ابٔ‪ٌٞٛ ٞ‬ن‪ٌ ٠‬ؽ‪ ٟ‬ق اثاـ با ٌ٘اـ‪ُٟ‬ؿ ـ ‪ٝ‬خ‪ٞ‬ؼ‬ ‫ؼ ـؼ‪.‬‬ ‫‪ ٠٘١‬کف‪ٝ‬ـکنِی ‪١‬ا ٗقطقْ ‪،‬قتقؽ ٌقؽ‪ ٙ‬اثقاـ ‪ٝ‬‬ ‫ولآت‪١٠ٜ‬ایی وت ً‪ ٠‬ؼـ ابٔ‪ ٞ‬با ٌق٘قاـ‪ٍٗ ٟ‬قػقُ‬ ‫ٌؽ‪ ٟ‬وت ٘اٗی اثاـ ً‪ ٠‬ق ٗتا‪ ٙ‬ؼی‪ ٞ‬ـ‪١‬ا ًٍقق‬ ‫ٌؽ‪ ٟ‬ؼـ ‪٘١‬ا‪ٙ‬خا ‪ ٝ‬ؼ غْ ٗطلظ‪١٠‬قا ٌقتقٍق‪٠‬‬ ‫‪٠ِٛ‬ؼ ـ ٗیٌ‪ٞ‬ؼ‪ .‬ب‪٠‬ؼٓتْ ی‪ ٠ٌٜ‬ی‪ ٚ‬وایت ‪،‬ایت‪ ٚ‬قف‬ ‫ق وطص قٗت‪ ٝ ٚ‬ب‪ ٌٌْ٠‬ؿاـ بقؽ‪ٛ ٙٝ‬ق‪ٞ‬ـ وقت‬ ‫بف ‪ٞٛ‬ـُتف ب‪٢‬نف با ونلاؼ‪ ٟ‬ق ‪ ٞٛ‬ع ـ‪ٌٜٝ‬ایی‪١‬ا‬ ‫قٗت‪ٜ‬ی ‪ ٝ‬ؼی‪ ٞ‬ـ ـ‪ٌٜٝ‬ایی هابْ ق‪ٞ‬خق‪٢‬قی بق‪ ٠‬ا‪ٙ‬‬ ‫ؼ ؼ‪ٛ ٟ‬ؽ‪.‬‬ ‫ی‪ٞٗ ٚ‬ق‪ ٟ‬ؼـ غتابا‪ٗ ٙ‬إ ‪ٍ، ٝ‬ت ٗىدؽ ًب‪ٞ‬ؼ بفیقک‬ ‫‪ ٝ‬هغ ٌؽ‪ ٟ‬وت‪.‬‬ ‫هَزُ سٌجص‪:‬‬ ‫ؼـغ‪ ٞ‬ونی بف خؽ یی ق ف ًن‪ٞ‬ـ ‪ٛ‬ؽ ٌن‪ ٝ ٠‬ضقنقی‬ ‫ِطبنی ‪ ٖ١‬ؼـ ی‪ ٚ‬غّ‪ٛ َٞ‬دإ ‪ٛ‬ؽ ؼ‪ ٟ‬وت‪.‬‬ ‫باٌِا‪ ٟ‬ف ًن‪ٞ‬ـ با ػْ٘ ب‪ ٠‬ؼ‪٢‬ؽ ت ٗآی ٘‪٢‬قتقؽ ت‬ ‫القٕ بف خٔ‪ُٞ‬تف ق کىع یی طفک‪ ٠‬بقاقیقٌق‪ٜ‬قا‪ٙ‬‬ ‫ؼ ـ هف ـؼ ؼ ـ ‪ٛ ٖ١‬ؽیٍقتقؽ‪ ٟ‬وقت ‪١ ٝ‬ق‪ ٞ‬ؼ ـ ‪ٙ‬‬ ‫‪ِٛ‬ف ‪ٛ‬ی ؼـ ی‪ ٚ‬غّ‪ٛ َٞ‬ؽ ٌن‪ ٠‬باٌ‪ٜ‬ؽ‪.‬‬ ‫ًٍسٍئال ایراى را هقصذی اهی برای سفر اعالم کرد‬ ‫توجیذ ‪FIBA‬از ستبرُ جَاى‬ ‫بسکتببل ایراى‬ ‫ستارُ تین هلی ًَجَاًاى بسکتبال اییراى در ‬ ‫گفت ٍ گَ با ذراسیَى جْاًی الگَی ٍرزضی ‬ ‫خَد را صوذ ًیکخَاُ بْراهی اعالم کرد‪.‬‬ ‫ف ًن‪ٞ‬ـ ؼـ یف ‪ ٙ‬ضض‪ٞ‬ـ یاکت‪ٗ.‬ؽیفیت باٌِا‪ ٟ‬طقی‬ ‫ز‪ٜ‬ؽ خٔى‪ ٠‬با بفؼیق ٗؿ ًف ت کٍفؼ‪ٛ ٟ‬دإ ؼ ؼ‪ٛ‬ؽ‬ ‫‪ ٝ‬با ‪ٞ‬خ‪ ٠‬ب‪ ٠‬ضىاوتت ٗ‪ٞ‬ض‪ٞ‬ع ‪ٓ ٝ‬ک‪ ٕٝ‬ػاؾ ب‪٢‬نقفیق‪ٚ‬‬ ‫ّ٘تٖ بف ای‪ٜ‬ؽ‪ ٟ‬تٖ طفکت‪، ٚ‬ه ق بفـوی ؼهقتقن‬ ‫ٌف یط ٗ‪ٞ‬خ‪ٞ‬ؼ طی ـ‪ٝ‬ق‪١‬ا ا ی ّ٘تٖ ‪٢ٛ‬قایقی ـ‬ ‫بف ‪ٌ٘١‬اـ ػاؾ ٗی ً‪ٜٜ‬ؽ‪١.‬تات ٗؽیف‪ ٟ‬بقاٌقِقا‪ٟ‬‬ ‫ف ًن‪ٞ‬ـ ب‪١ ٠‬تر ػ‪ ٙ ٜٞ‬ق بىن‪ ٚ‬تٖ ه‪ ٞ‬بف ٓقتقَ‬ ‫بتىت ‪ ٝ‬ؼ‪ ٕٝ‬ؿاکْ ‪ٛ‬ب‪ٞ‬ؼ‪ ٝ ٟ‬ب‪ِٞ ٠‬ـت ٌبا‪ ٠ٛ‬ـ‪ٝ‬ق ‪ٝ‬‬ ‫با ‪ٝ‬و‪ ٞ‬ن ‪٘ ٝ‬فًک باال ؼـِؽؼ ‪ٛ‬نػقا ٗقفبقی بقا‬ ‫ؼ ‪ً ًٛ‬اـاٗؽ ‪ً ٝ‬اـ‪ٛ‬اٗ‪٠‬ؼ ـ وت ا لاهات ٔقع‬ ‫کّْ ُؿٌن‪ ٠‬باـ ؼیِف ـظ ‪ٛ‬ؽ‪١‬ؽ ‪ ٝ‬تٖ باهؽـت ‪ ٝ‬ؼـ‬ ‫ٌا‪ٛ ٙ‬إ ف ًن‪ٞ‬ـ ـ ‪١‬ی ٗىابوات ٌ‪ٞ‬ؼ‪٘١.‬س‪ٜ‬تق‪ ٚ‬طقی‬ ‫ـ‪ٝ‬ق‪١‬ا غتف ٗ‪ٞ‬ض‪ٞ‬ع خؽ یی آت‪ ٚ‬ؼی‪ٌٜ‬ا ٗقفبقی‬ ‫ؼـ‪ ٝ‬ق‪ٟ‬با‪ٛ‬ا‪ ٙ‬ف ًن‪ٞ‬ـ ؼـ ـوا‪١٠ٛ‬ا ٗطفش ٌؽ‪ ٟ‬وت ً‪٠‬‬ ‫یاؼا‪ٝ‬ـ ٗی ٌ‪ٞ‬ؼ ؼ‪ ٝ‬واّ ق هف ـؼ ؼ و‪ ٠‬وآ‪ ٠‬ی‪ٗ ٚ‬فبی‬ ‫باهی ٗا‪ٛ‬ؽ‪ ٝ ٟ‬باٌِا‪ ٟ‬ب‪٘ ٠‬إ ؼ‪٢‬ؽ ً ؼـ هباّ ؼی‪ٌٜ‬قا‬ ‫ػْ٘ ًفؼ‪ ٟ‬وت‪٘١ .‬س‪ٜ‬قتق‪ ٚ‬یق‪ٗ ٚ‬قفبقی قاًق‪ٜ‬ق‪ٙٞ‬‬ ‫هبجراجَیی در هَزُّبی‬ ‫تبریس‬ ‫دفبتات ‪٢ٗ ٝ‬اـت ‪١‬ا ًاـٌ‪ٜ‬اوقی ‪ ٝ‬قػقّقّقی‬ ‫خایٌا ٗی ‪ٛ ٞ‬ؽ ؼـ ىفیغ ‪ ٝ‬ب‪ٛ ٠‬نتد‪ ٠‬ـوقتقؽ‪ ٙ‬طقفش‬ ‫‪ٞ‬وؼ‪ُ ٠‬فؼٌِف ٗ‪ٜ‬طو‪ٌ٘ ٠‬اّ ؿقف ٗقرثقف ‪ ٝ‬هقغ‬ ‫ٌ‪ٞ‬ؼ‪.‬‬ ‫ٗ‪ٞ‬ق‪ ٟ‬و‪ٜ‬دً با بتً ق ‪ ۷۶۲‬واّ هؽٗت یٌی ؼیِف‬ ‫ق ٗ‪ٞ‬ق‪١ ٟ‬ا ٗ‪ ٖ٢‬بفیک وت‪ .‬ی‪ٗ ٚ‬ق‪ٞ‬ق‪ ٟ‬ؼـ ؼ غقْ‬ ‫کضا غا‪ ٠ٛ‬ؤ٘اوی یٌی ق غا‪١٠ٛ‬قا قاـیقػقی‬ ‫بفیک ٗنؼٔن ب‪ ٠‬ؼ‪ٝ‬ـ ‪ ٙ‬هاخاـ ‪ ٝ‬هغ ٌؽ‪ ٝ ٟ‬ـ ‪ٛ ٟ‬قؽ ق‬ ‫ی‪ٞٗ ٚ‬ق‪ ٟ‬ب‪ ٠‬واّ ‪ ۷۱۲۷‬بف ٗیُفؼؼ‪.‬‬ ‫ٗ‪ٞ‬ق‪ ٟ‬و‪ٜ‬دً ‪٢ٜ‬ا ٗ‪ٞ‬ق‪ ٟ‬وق‪ٜ‬قدقً ٗق‪ٞ‬خق‪ٞ‬ؼ ؼـ‬ ‫ًٍ‪ٞ‬ـ وت‪ُ .‬لن‪ٗ ٠‬یٌ‪ٞ‬ؼ واغت یق‪ ٚ‬غقا‪ٛ‬ق‪ ٠‬بق‪٠‬‬ ‫ؼوت غا‪ ٞٛ‬ؼ‪ ٟ‬ضتؽـق ؼ‪ٛ ٟ‬دإ ٌقؽ‪ ٝ ٟ‬بقؼقؽ‪١‬قا‬ ‫غا‪ ٞٛ‬ؼ‪ ٟ‬ؤ٘اوی ً‪ ٠‬ؼـ ا‪ ٙ‬ؼ‪ٝ‬ـ ‪ ٙ‬ق قاخقف‪١‬قا‬ ‫وفٌ‪ٜ‬ان بفیک ب‪ٞ‬ؼ‪ٛ‬ؽ ا‪ ٙ‬ـ ٌ٘تْ ‪ ٝ‬بق‪ٝ ٠‬ضقغ‬ ‫ٗف‪ٝ‬ق بؽیْ ًفؼ‪ٛ‬ؽ‪.‬‬ ‫ؼـ ی‪ٞٗ ٚ‬ق‪ ٟ‬قیبا ‪ ٞٛ‬ع بک ـ‪١‬ا ‪ٝ‬ق‪ًٜٙ‬قی ٗقا‪ٛ‬ق‪ٜ‬قؽ‬ ‫ف ق‪١ٝ‬ا قـُف هپا‪١ٙ‬ا بکـٍ و‪َٜٝ‬ق‪١٠ٛ‬قا‬ ‫‪،‬ت٘ا‪١ ٠ٛ‬ا ٗػنٔق ‪ٛ‬لنی ‪ٝ‬وایْ ‪ ٝ‬بک ـ‪١‬ا ٗفبق‪ٞ‬‬ ‫ب‪ ٠‬ػٖٔ ‪ٛ‬د‪ٗ ٕٞ‬ا‪ٜٛ‬ؽ وطفال بک ـ‪١‬ا ٗقفبق‪ ٞ‬بق‪٠‬‬ ‫ػٖٔ ‪ٌٜ ٞ١‬اوی هطب ‪٘ٛ‬ا ‪٘١ ٝ‬س‪ٜ‬ت‪ ٚ‬وقاػقت ‪١‬قا‬ ‫ٗػنٔق ب‪٘ٛ ٠‬ایً ُؿ ٌن‪ٌ ٠‬ؽ‪ ٟ‬وت ً‪ٛ ٠‬قإ ٗق‪ٞ‬ق‪ٟ‬‬ ‫و‪ٜ‬دً ‪ٛ‬تک ق ‪٘١‬ت‪ٜ‬دا ‪ٍٛ‬ات ٗیُتقفؼ‪ .‬بق‪ٛ ٠‬قطق‪ٞ‬‬ ‫ٗی ق‪ُ ٙ ٞ‬قلقت ُقفؼا‪ٝ‬ـ زق‪ٜ‬قتق‪ ٚ‬بقک ـ‪١‬قا‬ ‫ـقٌ٘‪ٜ‬ؽ ؼـ ‪ ٝ‬هغ ‪ٍٛ‬ا‪ِٛ‬ف ٌاْٗ ‪، ٝ‬تٍفکقت یق‪ٚ‬‬ ‫ک‪ٜ‬ا‪ٝ‬ـ ‪١‬ا ؼـ ُؿٌن‪ ٠‬وت زف ً‪ ٠‬بک ـ‪١‬ا ٗ‪ٞ‬خ‪ٞ‬ؼ‬ ‫ؼـ ی‪ٞٗ ٚ‬ق‪ ٟ‬ب‪ ٠‬وؽ‪١ٟ‬ا ُؿٌن‪ ٠‬ؼالٓت ؼ ـ‪ٛ‬ؽ‪.‬‬ ‫یٌیؼیِف ق ٗ‪ ٖ٢‬فی‪ ٚ‬زتک‪١‬ایی ً‪ ٠‬ؼـ یق‪ٗ ٚ‬ق‪ٞ‬ق‪ٟ‬‬ ‫قیبا ‪٢ِٛ‬ؽ ـ ٗیٌ‪ٞ‬ؼ یی ‪ ٠ٜ‬ؼـغت ‪ٜ،‬ح ٗتٔتق‪ٙٞ‬‬ ‫وآ‪ ٠‬ق ؼ‪ٝ‬ـ ‪ٔ، ٙ‬ت‪ٞ‬و‪ ٚ‬قٗت‪ٌٜٚ‬اویِ ‪ٞٛ‬قیىنی وقت‬ ‫ً‪ ٠‬یی قٗت‪ٌٜ ٚ‬ان ٗطٔی ؼـ ‪،‬اـن اباؼ ٗـا‪ ٙ‬ا‪ٙ‬‬ ‫ـ غفیؽ ـ ‪ ٝ‬وپه ب‪ ٠‬بفیک ٗ‪ٜ‬نوقْ ًقفؼ‪ ٟ‬وقت‪.‬‬ ‫‪٘١‬س‪ٜ‬ت‪ ٚ‬ا‪ٛٝ‬ؽ‪١‬ا ‪ ٝ‬ؼی‪ ٞ‬ـ‪ ٟ‬یق‪ ٚ‬ؼـغقت بقا خقؿ‬ ‫ٗ‪ ٞ‬ؼآی وػت ٌؽ‪ ٝ ٟ‬الی‪ ٠‬بتف‪ٛٝ‬ی ا‪ ٙ‬ـ‪ِٛ‬ی ٌبتق‪٠‬‬ ‫ق‪ َٛ‬قؼُی ا‪ ٚ١‬ب‪ ٠‬غ‪ٞ‬ؼ ُفکن‪ ٠‬وت‪.‬‬ ‫ٗ‪ٞ‬ق‪ ٟ‬و‪ٜ‬دً ً‪ ٠‬ؼـ غا‪ ٠ٛ‬ؤ٘اوی ‪ ٝ‬هغ ٌؽ‪ ٟ‬وقت‬ ‫ؼـ واّ ‪ ۷۲۲۱‬ضؽ ث ٌؽ‪ ٝ ٟ‬ؼـ ‪ ٝ‬هغ ٗ‪ٜ‬کّ ٌػّی‬ ‫ی‪ ٚ‬غا‪ ٞٛ‬ؼ‪ ٟ‬وفٌ‪ٜ‬ان بفیک ب‪ٞ‬ؼ‪ ٟ‬وت‪.‬‬ ‫ؼ ٗ‪ ٠‬ؼ ـؼ‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه ارک

روزنامه ارک 5595

روزنامه ارک 5595

شماره : 5595
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه ارک 5594

روزنامه ارک 5594

شماره : 5594
تاریخ : 1401/06/29
روزنامه ارک 5593

روزنامه ارک 5593

شماره : 5593
تاریخ : 1401/06/28
روزنامه ارک 5592

روزنامه ارک 5592

شماره : 5592
تاریخ : 1401/06/27
روزنامه ارک 5591

روزنامه ارک 5591

شماره : 5591
تاریخ : 1401/06/24
روزنامه ارک 5590

روزنامه ارک 5590

شماره : 5590
تاریخ : 1401/06/23
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!