روزنامه ارک شماره 5525 - مگ لند

روزنامه ارک شماره 5525

روزنامه ارک شماره 5525

روزنامه ارک شماره 5525

‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫وبن دیلتی‬ ‫در ‪ 04‬ریستبی‬ ‫اررببیجبن شرقی‬ ‫یجًد‬ ‫وذارد!‬ ‫شعبر‬ ‫ی گفتبر‬ ‫راست‬ ‫ی دریغ‬ ‫صفحِ ‪3‬‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫*چهبرشىبٍ ‪ 1‬تیر ‪ 22 * 1441‬ژیئه ‪ 21 * 2422‬ری القعذٌ‪ * 1443‬سبل سی ی دیم ( ایتًز ایکیىجی ایل ) * شمبرٌ ( سبیی ) ‪ 8* 5525 :‬صفحٍ *قیمت‪34444:‬ریبل * ایمیل‪ * ark.tabriz@yahoo.com :‬سبیت ریزوبمٍ ارک‪ *www.arkonline.ir :‬سبیت پبیگبٌ خبری ارک خبر‪www.ark-news.ir :‬‬ ‫اًتمبد ایزاى اس سکَت ضَرای اهٌیت‬ ‫در لببل ًمض حبکویت سَریِ اس‬ ‫سَی رصین صْیًَیستی‬ ‫س‪ٞ‬جش ا٘م ه‪۵‬‬ ‫بزًبهِ دضوی تضعیف اهیذ ٍ المبء بیبست ٍ کبرًببلذی‬ ‫هسئَالى است‬ ‫هصَبِ افشایص ‪ ۰۱‬درصذی‬ ‫حمَق ببسًطستگبى تاهیی‬ ‫اجتوبعی ابطبل ضذ‬ ‫صفحِ ‪4‬‬ ‫الشاهی ضذى کذ رّگیزی بزای‬ ‫توبهی هعبهالت هسکی سَد ٍام‬ ‫ٍدیعِ هسکی ‪ 5‬درصذ کبّص یبفت‬ ‫صفحِ ‪2‬‬ ‫صفحِ ‪7‬‬ ‫دستَر ٍسیز کطَر بِ استبًذاراى‪:‬‬ ‫تکویل هَسُ فزش تبزیش‬ ‫تب سبل ‪۰4۱3‬‬ ‫بب ًظبرت دلیک هیذاًی لیوتّب‬ ‫کٌتزل ضَد‬ ‫صفحِ ‪8‬‬ ‫مىظًم یبدداشت‬ ‫ارتیق گًیٌ ومک ائً ییخبر‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫سرمقبلٍ‬ ‫مذیرمسئًل ‪ -‬محمّذ اشراقی‬ ‫ضعبر ٍ گفتبر راست ٍ درٍغ‬ ‫ضع‪ٛ‬س ‪ٚ‬ضعبس ‪ٞ‬شد‪ٚ ٚ‬سیّ‪ ٝ‬ا٘ذ‪ .‬ضععع‪ٛ‬س ٔعچعُ وطعٓ ‪ٚ‬‬ ‫ٌ‪ٛ‬ش عُٕ ٔی و‪ٙ‬ذ‪ .‬ضعبس دس ٘مص صثبٖ ظعب‪ٞ‬عش ٔعی‬ ‫ٌشدد‪ .‬اِجت‪ ٝ‬ضع‪ٛ‬س ث‪ ٝ‬عشغ‪ٞ ٝ‬بی ٔخعتعّعؿ دس‪٘ٚ‬عی ‪ٚ‬‬ ‫ثیش‪٘ٚ‬ی ٔی ت‪ٛ‬ا٘ذ اضشاؾ داضت‪ ٝ‬ثبضذ‪ .‬اضعشاؾ ضععع‪ٛ‬س‬ ‫ـشدی ‪ ٚ‬جٕعی ث‪ٔ ٝ‬سبئُ‪ٕٞ ،‬یط‪ ٝ‬خ‪ٛ‬دوبس عُٕ ٘عٕعی‬ ‫و‪ٙ‬ذ یع‪ٙ‬ی ٔی ت‪ٛ‬اٖ ٌفت ثخص اسادی ضع‪ٛ‬س ٔچُ ٍ٘ب‪ٜ‬‬ ‫اسادی وطٓ ‪ٚ‬لتی وبس ٔی و‪ٙ‬ذ و‪ ٝ‬غعببعت ضععع‪ٛ‬س‬ ‫ثخ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ‪.‬‬ ‫دس ٔ‪ٛ‬سد ضعبس‪ ،‬و‪ ٝ‬ثخص ثیب٘ی ضع‪ٛ‬س تّمی ٔعی ضع‪ٛ‬د‪،‬‬ ‫تمسیٓ ث‪ٙ‬ذی ـ‪ٛ‬ق غبدق است‪ .‬یع‪ٙ‬ی ثعیعبٖ ‪ٚ‬العععیعت‬ ‫ٔ‪ٛ‬ج‪ٛ‬د دس بیغ‪ ٝ‬دیذ ٔی ت‪ٛ‬ا٘ذ ثغ‪ٛ‬س ٌضی‪ٙ‬طعی ا٘عمعبْ‬ ‫ٌیشد‪ .‬یع‪ٙ‬ی ا٘چ‪ ٝ‬اص دیذ‪ٞ ٜ‬ب ٌفت‪ٔ ٝ‬ی ض‪ٛ‬د ٔی تع‪ٛ‬ا٘عذ‬ ‫ٔ‪ٛ‬سد تشدیذ لشاس ٌیشد‪ .‬وبس وطؿ ‪ٚ‬العیت اص ضعبس ‪ٞ‬ب‬ ‫سبد‪ ٚ ٜ‬اسبٖ ٘یست‪ ،‬ثّى‪٘ ٝ‬یبص ث‪ ٝ‬ضععع‪ٛ‬س ‪ ٚ‬اٌعب‪ٞ‬عی‬ ‫داسد‪٘ .‬مغ‪ ٝ‬اؼبصیٗ تمسیٓ ث‪ٙ‬ذی ٌفتبس‪ٞ‬ب ث‪ ٝ‬ساسعت ‪ٚ‬‬ ‫دس‪ٚ‬غ ‪ٕٞ‬ی‪ٙ‬مبست‪ .‬س‪ٙ‬مص ساست ‪ ٚ‬دس‪ٚ‬غ سعخع‪ٙ‬عبٖ‬ ‫ث‪ٛ‬یژ‪ ٜ‬سخ‪ٙ‬بٖ ٔاثش دس ص٘ذٌی جبسی ‪ ٚ‬سش٘‪ٛ‬ضت اتعی‬ ‫اـشاد ‪ ٚ‬ج‪ٛ‬أع وبسی سخت ‪٘ ٚ‬یبصٔ‪ٙ‬ذ ا٘ع‪ٛ‬ا تعبٔع‬ ‫است‪ .‬پزیشش ـّ‪ ٝ‬ای اظ‪ٟ‬بسا دیعٍعشاٖ اص ایعٕع‪ٙ‬عی‬ ‫ٔغّ‪ٛ‬ه ثشخ‪ٛ‬سداس ٘یست‪ .‬ثب ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬سعبیت اغ‪ َٛ‬ایٕ‪ٙ‬ی‬ ‫دس ای‪ٕٛٙ‬سد‪ ،‬پش‪ٞ‬یض اص پزیشش ثی ٔغعبِععع‪ٌ ٝ‬عفعتعبس‪ٞ‬عب‬ ‫ت‪ٛ‬غی‪ٔ ٝ‬ی ٌشدد‪ .‬لبثُ تبُٔ است و‪ ٝ‬عبٔ‪ٔ ٝ‬عشدْ‪ ،‬دس‬ ‫ثشخ‪ٛ‬سد ثب ا٘‪ٛ‬ا اظ‪ٟ‬بسا سایج ث‪ ٝ‬ا٘‪ٛ‬ا س‪ ُٟ‬اٍ٘بسی ‪،‬‬ ‫تسبٔح ‪ ٚ‬اعٕی‪ٙ‬بٖ ؼیش الصْ ٌشـتبس٘ذ‪ .‬ایٗ ثب‪ٚ‬س تمع‪ٛ‬یعت‬ ‫اـشاد ‪ ٚ‬جع‪ٛ‬أعع اص ایعٗ‬ ‫ٔی ض‪ٛ‬د و‪ ٝ‬اؼّت ٔطى‬ ‫ٔسیش ‪ٚ ٚ‬یژٌی ثیٕبس ٌ‪ ٝ٘ٛ‬سایج ٔجت ث‪ ٝ‬ا٘سب٘‪ٟ‬ب ٘عبضعی‬ ‫ٔی ٌشدد‪.‬‬ ‫راُاًذاسی ‪ّ 4۱۱‬شار ضغل بزکت در‬ ‫حَسُ کطبٍرسی ٍ غذایی‬ ‫هذیزعبهل بٌیبد بزکت اس راُاًذاسی ‪ّ 4۱۱‬شار فزصیت‬ ‫ضغلی در حَسُ صٌبیع کطبٍرسی ٍ غذایی خبز داد‪.‬‬ ‫ٔذیشعبُٔ ث‪ٙ‬یبد ثشوت دس تطشیح الذأب ایٗ ث‪ٙ‬یبد دس‬ ‫ایمبد اضتؽبَ دس ب‪ٛ‬ص‪ٞ ٜ‬عبی وطعب‪ٚ‬سصی ‪ ٚ‬ؼعزایعی‪،‬‬ ‫ٌفت‪ ۵‬اص ‪ٞ ۰۴۰‬ضاس عشح اضتؽبَصایی اجتعٕعب ٔعحع‪ٛ‬س‬ ‫ایمبد ضذ‪ ٜ‬تب ث‪ ٝ‬أش‪ٚ‬ص‪ٞ ۰۵۱ ،‬عضاس ععشح ثع‪ ٝ‬ثعخعص‬ ‫وطب‪ٚ‬سصی‪ ،‬ؼزایی‪ ،‬ضی ‪ٔ ،‬بضیٗ اال ‪ ٚ‬غع‪ٙ‬عبیعع‬ ‫‪ٚ‬اثست‪ ٝ‬اختػبظ داسد‪ٚ.‬ی ادأ‪ ٝ‬داد‪ ۵‬سا‪ ٜ‬ا٘عذاصی ایعٗ‬ ‫‪ٞ ۰۵۱‬ضاس عشح ابتٕب ٔح‪ٛ‬س‪ ،‬ـشغت‪ٞ‬بی وست‪ٚ‬وبس‬ ‫ثشای ‪ٞ ۵۰۳‬ضاس ٘فش سا دس بع‪ٛ‬ص‪ ٜ‬وطعب‪ٚ‬سصی ‪ٔ ٚ‬ع‪ٛ‬اد‬ ‫ؼزایی ث‪ ٝ‬ضىُ ٔستمیٓ ‪ ٚ‬ؼیشٔستمعیعٓ ـعشا‪ٞ‬عٓ ا‪ٚ‬سد‪ٜ‬‬ ‫است‪.‬تشوٕب٘‪ ٝ‬دسثبس‪ ٜ‬بٕبیت اص ضشوت‪ٞ‬بی ـععبَ دس‬ ‫ب‪ٛ‬ص‪ ٜ‬وطب‪ٚ‬سصی ‪ ٚ‬ؼزایی ٘یض خبعش٘طعبٖ وعشد‪۲۱۰ ۵‬‬ ‫ضشوت ‪ٔ ٚ‬متٕع ـعبَ دس صٔعیع‪ٙ‬ع‪ٞ ٝ‬عبی وطعب‪ٚ‬سصی‪،‬‬ ‫ؼزایی‪ ،‬ضی ‪ٔ ،‬بضیٗ اال ‪ ٚ‬غ‪ٙ‬بیع ‪ٚ‬اثستع‪ ٝ‬تعحعت‬ ‫پ‪ٛ‬ضص بٕبیتی ث‪ٙ‬یبد ثشوت لشاس داس٘ذ و‪ ٝ‬عع ‪ ٜٚ‬ثعش‬ ‫ت‪ِٛ‬یذ ٔحػ‪ٛ‬ال ٔت‪ ، ٛٙ‬ثشای ٘ضدیه ث‪ٞ ۳۲ ٝ‬ضاس ٘فعش‬ ‫ایمبد اضتؽبَ وشد‪ٜ‬ا٘ذ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی تبویذ وشد‪ ۵‬بمٓ سشٔبی‪ٌٝ‬زاسی ثشای سا‪ٜ‬ا٘عذاصی‬ ‫ایٗ ‪ٞ ۰۵۱‬ضاس ‪ ۲۱۰ ٚ‬عشح اضتؽبَصایی اجتٕب ٔح‪ٛ‬س ‪ٚ‬‬ ‫ث‪ٍٙ‬ب‪ٜٔ‬ح‪ٛ‬س ثب ظشـیت اضتؽبَ وُ ‪ٞ ۴۵۵‬ضاس ٘فش ثبِػ ثعش‬ ‫‪ٞ ۰۲۰‬ضاس ٔیّیبسد سیبَ است‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬فت‪ٔ ٝ‬ذیشعبُٔ ث‪ٙ‬یبد ثشوت‪ ،‬ثحث أ‪ٙ‬یت ؼزایی اص‬ ‫جّٕ‪ٔ ٝ‬ح‪ٛ‬س‪ٞ‬بی عٕذ‪ٜ‬ای است و‪ ٝ‬دس ستعبد اجعشایعی‬ ‫ـشٔبٖ أبْ ‪ ٚ‬ث‪ٙ‬یبد پیٍیشی ٔیض‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫*مذیرمسئًل ‪-‬محمّذ اشراقی‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫اهبدُسبسی سیزسبخت کبالبزگ الکتزًٍیکی تب پبیبى تیز هبُ‬ ‫سخٌگَی التصبدی دٍلت در خصَظ‬ ‫بزًبهِ دٍلت بزای هیذییزییت رضیذ‬ ‫ًمذیٌگی در سبل جبری گیفیت‪ :‬بیب‬ ‫تَجِ بِ افشایص سیطیع عیویَهیی‬ ‫لیوتّب ٍ بب ٍجَد افشایص ًمذیٌیگیی‬ ‫‪ً ۰4۱۱‬سبت بِ سبل لبل افشایص پبییِ‬ ‫پَلی را ضبّذ بَدین‪.‬‬ ‫لزببى سادُ گفت‪ :‬فْزست افزاد جبهبًذُ اس‬ ‫سْبم عذالت ٍ تحت پَضص کویتِ اهیذاد‬ ‫ٍ سبسهبى بْشیستی‪ ،‬استخزاج ضیذُ کیِ‬ ‫حذٍد ‪ 3.5‬هیلیَى ًفز ّستٌذ‪.‬‬ ‫خب٘ذ‪ٚ‬صی دسثبس‪ ٜ‬تػٕیٓ ٘‪ٟ‬بیی ثعشای‬ ‫ثبصت‪ٛ‬صیع یبسا٘‪ٞ ٝ‬ب ‪ ٚ‬صٔبٖ تىعٕعیعُ صیعشسعبخعت ‪ٞ‬عبی تع‪ٛ‬صیعع وعبالثعشی‬ ‫اِىتش‪٘ٚ‬یىی ‪ٌ ٓٞ‬فت و‪ٔ ٝ‬ب دس سیبست عبدال٘‪ ٝ‬وشدٖ یبسا٘‪ٞٝ‬عب دس د‪ٔ ٚ‬عب‪ٜ‬‬ ‫ا‪ َٚ‬پشداخت ٘مذی‪ ،‬صٔب٘ی سا الصْ داضتیٓ و‪ ٝ‬صیشسبخت ـع‪ٙ‬عی سا أعبد‪ٚ ٜ‬‬ ‫بىٓ لب٘‪ ٖٛ‬ث‪ٛ‬دج‪ ٝ‬أسبَ سا اجشا و‪ٙ‬یٓ ‪ ٚ‬دس ایٗ ٔیبٖ ٔمّس اص ٔب خع‪ٛ‬اسعت‬ ‫تب وبالثشی اِىتش‪٘ٚ‬یىی سا ثشای وب‪ٞ‬ص ـطبس ث‪ٔ ٝ‬شدْ دس ٘ظش ثٍعیعشیعٓ وع‪ٝ‬‬ ‫أیذ‪ٚ‬اسیٓ تب پبیبٖ تیش ٔب‪ ٜ‬صیشسبخت‪ٞ‬بی الصْ ث‪ ٝ‬ضىُ ‪ ۰۵۵‬دسغعذ أعبد‪ٜ‬‬ ‫ض‪ٛ‬د‪ٚ.‬ی دس ادأ‪ ٝ‬ثب ثیبٖ ایٗو‪ ٝ‬ثشسسی ‪ٞ‬ب ٘طبٖ داد ثشخی ٔسعتعحعک سع‪ٟ‬عبْ‬ ‫عذاِت ث‪ٛ‬د‪ٜ‬ا٘ذ أب اٖ سا دسیبـت ٘ىشد‪ٜ‬ا٘ذ‪ ،‬خبعش٘طبٖ وشد‪ ۵‬اص اثتذای سعبَ‬ ‫ث‪ ٝ‬د٘جبَ ابػبی وبُٔ ٌش‪ٔ ٜٚ‬ستحک دسیبـت س‪ٟ‬بْ عذاِت ‪ٞ‬ستیٓ ‪ ٚ‬اوع‪ٙ‬ع‪ٖٛ‬‬ ‫ایٗ ـ‪ٟ‬شست دس استب٘‪ٟ٘ ٝ‬بیی ضذٖ است‪ .‬خب٘ذ‪ٚ‬صی ایٗ سا ‪ٞ‬عٓ ٌعفعت وع‪ٝ‬‬ ‫الیح‪ٝ‬ای اص س‪ٛ‬ی ‪ٚ‬صاس التػبد ث‪ ٝ‬وٕیسی‪ ٖٛ‬التػبدی د‪ِٚ‬ت اسسعبَ ضعذ‪ٜ‬‬ ‫و‪ ٝ‬لشاس است ثشسسی ض‪ٛ‬د تب وسب٘ی و‪ ٝ‬اص دسیبـت س‪ٟ‬بْ عذاِت ثبصٔب٘ذ‪ٜ‬ا٘ذ‪،‬‬ ‫ٔطخع ض‪٘ٛ‬ذ ‪ٔ ٓٞ ٚ‬یضاٖ س‪ٟ‬بٔی و‪ ٝ‬ثبیذ دسیبـت و‪ٙٙ‬ذ تعییٗ ض‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫سهبى ٍرٍد رًگ سبش بِ ًمطِ کزًٍبیی کطَر‬ ‫دبیز کویتِ اپیذهیَلیَصی ٍ پیضٍّیص‬ ‫کویتِ علوی کطَری همببلِ بب کٍَییذ‪۰9‬‬ ‫ضوی تطزیع ٍضعیت ابتال ٍ هزگ ًبضیی‬ ‫اس کزًٍب در دًیب‪ ،‬گفت‪ :‬در هٌطمِ ضیزق‬ ‫خبٍرهیبًِ کِ ایزاى ّن در اى هٌیطیمیِ‬ ‫لزار دارد‪ ،‬اخیزاً ٍ پس اس ّفتِ ّب کبّص‬ ‫هذاٍم تعذاد هَارد‪ ،‬ضبّذ رضیذ هیَارد‬ ‫بَدُاین کِ کوی جبی ًگزاًی دارد‪.‬‬ ‫ضٌبسبیی حذٍد ‪ 3.5‬هیلیَى جبهبًذُ سْبم عذالت‬ ‫پیص ٘‪ٛ‬یس ٔػ‪ٛ‬ث‪ٞ ٝ‬یب د‪ِٚ‬ت دس ثعبس‪ٜ‬‬ ‫ایٗ تىّیؿ دس ٔ‪ٛ‬سد ٔطٕ‪ٛ‬الٖ وعٕعیعتع‪ٝ‬‬ ‫أذاد ‪ ٚ‬ث‪ٟ‬ضیستی أبد‪ ٜ‬ضعذ‪ ٜ‬اسعت‪ .‬دس‬ ‫و‪ٙ‬ذ ٔشبّ‪ ٝ‬تىّیؿ ایٗ ‪ٚ‬اٌزاسی س‪ٟ‬بْ ث‪ٝ‬‬ ‫جبٔب٘ذٌبٖ اجشا ٔی ض‪ٛ‬د‪ .‬جّسبتی ثب سبصٔبٖ ث‪ٟ‬ضیستی ‪ ٚ‬وٕیت‪ ٝ‬أذاد ثشٌضاس‬ ‫ضذ‪ ٜ‬ـ‪ٟ‬شست وسب٘ی و‪ٔ ٝ‬طٕ‪ٞ َٛ‬ست‪ٙ‬ذ أب س‪ٟ‬بْ عذاِت ٘ذاس٘ذ اسعتعخعشا‬ ‫ضذ‪ ٜ‬بذ‪ٚ‬د ‪ٔ ۵.۰‬یّی‪٘ ٖٛ‬فش و‪ ٝ‬تحت پ‪ٛ‬ضص وٕیت‪ ٝ‬أذاد ‪ ٚ‬سبصٔبٖ ث‪ٟ‬ضیستی‬ ‫‪ٞ‬ست‪ٙ‬ذ أب س‪ٟ‬بْ ٘ذاس٘ذ لشاس است ایٗ ِیست ثب سبٔعب٘ع‪ٚ ٝ‬صاس سـعب‪ ٜ‬وعه‬ ‫ثط‪ٛ‬د‪ ۰۵.‬دسغذ تخفیؿ ثشای ایٗ ٔطٕ‪ٛ‬الٖ دس ٘ظش ٌشـت‪ ٝ‬ض‪ٛ‬د ‪ ۰۵ ٚ‬دسغذ‬ ‫‪ ٓٞ‬اص ٔحُ س‪ٛ‬د سبَ ‪ٞ‬بی اتی تس‪ٛ‬ی‪ٔ ٝ‬ی ض‪٘ٛ‬ذ پس ٔطٕ‪ٛ‬الٖ تحت پ‪ٛ‬ضص‬ ‫وٕیت‪ ٚ ٝ‬ث‪ٟ‬ضیستی بتی یه سیبَ ‪ ٓٞ‬ثشای دسیبـت س‪ٟ‬بْ ععذاِعت ٘عجعبیعذ‬ ‫پشداخت و‪ٙٙ‬ذ ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ ‪ٞ‬یچ ثجت ٘بٔی ‪٘ ٓٞ‬یبص ٘یست ا٘مبْ د‪ٙٞ‬ذ‪.‬‬ ‫دس ٔ‪ٛ‬سد ٔبثمی اـشاد ‪ ٓٞ‬د‪ ٚ‬د‪ٞ‬ه ا‪ َٚ‬و‪ ٝ‬ثبلی ٔی ٔب٘‪ٙ‬ذ دس ٔعشبّع‪ ٝ‬د‪ْٚ‬‬ ‫است ‪ ٚ‬دس ٔشبّ‪ ٝ‬س‪ ْٛ‬اـشاد ‪ ۴‬د‪ٞ‬ه ثعذی ‪ٞ‬ست‪ٙ‬ذ و‪ٚ ٝ‬صاس التػبد ‪ ٚ‬سـب‪ٜ‬‬ ‫سبص ‪ ٚ‬وبس ض‪ٙ‬بسبیی اـشاد سا ثبیذ داضت‪ ٝ‬ثبض‪ٙ‬ذ‪٘.‬یبص ث‪ ٝ‬اغ ح لب٘‪ ٖٛ‬داسیٓ تب اص‬ ‫ٔ‪ٙ‬بثع دیٍش ‪ ٓٞ‬ثت‪ٛ‬ا٘یٓ ثشای پشتف‪ٛ‬ی س‪ٟ‬بْ عذاِت استفبد‪ ٜ‬و‪ٙ‬یٓ تعب ٔع‪ٙ‬عبثعععی‬ ‫ثشای پشداخت س‪ٟ‬بْ عذاِت ث‪ ٝ‬جبٔب٘ذٌبٖ د‪ٞ‬ه ‪ٞ‬بی ثعذی ثبضذ‪.‬‬ ‫سائزاى فمط بِ صَرت کبرٍاًی هی تَاًٌذ اس هزس‬ ‫هْزاى تزدد کٌٌذ‬ ‫فزهبًذار هْزاى بب اضبرُ بِ ببسگطبییی‬ ‫هزس هْزاى‪ ،‬گفت‪ :‬سائزاى فیمیط بیِ‬ ‫صَرت کبرٍاًی هی تَاًٌذ اس هیزس‬ ‫هْزاى تزدد کٌٌذ‪.‬‬ ‫دوتش ٔسع‪ٛ‬د ی‪٘ٛ‬سیبٖ ٌفت‪ ۵‬ثبیذ ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬وشد و‪ ٝ‬تب صٔب٘یى‪ ٝ‬بتی دس یه ض‪ٟ‬ش‬ ‫ٔ‪ٛ‬سدی اص وش‪٘ٚ‬ب داضت‪ ٝ‬ثبضیٓ‪ ،‬ثبت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬جبثمبیی‪ٞ‬بی سشیع جٕععیعتعی وع‪ٝ‬‬ ‫ـشدی دس وٕتش اص یه سبعت ٔیت‪ٛ‬ا٘ذ ثب ‪ٛٞ‬اپیٕب اص ضشق ثع‪ ٝ‬ؼعشه وطع‪ٛ‬س‬ ‫ثش‪ٚ‬د‪ ،‬غحجت اص ض‪ٟ‬ش ثذ‪ ٖٚ‬وش‪٘ٚ‬ب اغ وبس ٔحتبعب٘‪ٝ‬ای ٘یست‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬تب صٔب٘یى‪ ٝ‬دس د٘یب پب٘ذٔی ‪ٚ‬ج‪ٛ‬د داسد‪ٔ ،‬ب ‪ ٓٞ‬ثبیعذ بعذالعُ‬ ‫أبدٌی سا داضت‪ ٝ‬ثبضیٓ‪ ،‬اـض‪ٚ‬د‪ٔ ۵‬ج‪ٙ‬بی سً٘ث‪ٙ‬ذی ٘مط‪ ٝ‬وش‪٘ٚ‬بیی ‪ٞ‬عٓ ٔعب٘ع‪ٙ‬عذ‬ ‫سبثک ثش اسبس تعذاد ٔ‪ٛ‬اسد جذیذ ثش بست جٕعیت است؛ ثع‪ ٝ‬عع‪ٛ‬سی وع‪ٝ‬‬ ‫تعذاد ٔ‪ٛ‬اسد جذیذ اثت سا تمسیٓث‪ٙ‬ذی ٔیو‪ٙٙ‬ذ ‪ ٚ‬ثش اسبس اٖ س٘عً ثع‪ٙ‬عذی‬ ‫اع ْ ٔیض‪ٛ‬د‪ .‬اِجت‪ ٝ‬ضبیذ دس اثتذا ٔج‪ٙ‬بی ٔتم‪ٙ‬ی ثشای سً٘ث‪ٙ‬ذی پیذا ٘ىشدیعٓ‪،‬‬ ‫أب ٕ٘یت‪ٛ‬ا٘یٓ جبٔع‪ ٝ‬سا ٔت‪ٛ‬لؿ ٍ٘‪ ٝ‬داسیٓ تب صٔب٘یى‪ ٝ‬یه ٔ ن ‪ ۰۵۵‬دسغذ‬ ‫عی‪ٙ‬ی‪ ،‬ل‪ٛ‬ی ‪ٔ ٚ‬تمٗ پیذا و‪ٙ‬یٓ‪ .‬ثب عّٓ ث‪ٔ ٝ‬حذ‪ٚ‬دیعت ‪ٞ‬عبیعی وع‪ ٝ‬ایعٗ س‪ٚ‬ش‬ ‫سً٘ث‪ٙ‬ذی داسد‪ ،‬تب صٔب٘ی و‪ٔ ٝ‬ج‪ٙ‬بی ٔ‪ٙ‬بستتشی ث‪ ٝ‬ایٗ ٔ‪ٙ‬عظع‪ٛ‬س دس اخعتعیعبس‬ ‫داضت‪ ٝ‬ثبضیٓ‪٘ ،‬بوبسیٓ اص ایٗ س‪ٚ‬ش استفبد‪ ٜ‬و‪ٙ‬یٓ ‪ ٚ‬ث‪٘ ٝ‬ظش ٔیسسذ و‪ ٝ‬وبسایی‬ ‫٘سجتب ٔ‪ٙ‬بسجی ‪ ٓٞ‬داضت‪ ٝ‬است‪.‬‬ ‫عّی عجبس ضفیعی اظع‪ٟ‬عبس داضعت‪۵‬‬ ‫تشدد ا٘فشادی صائعشاٖ ثع‪ ٝ‬ععتعجعب‬ ‫عبِیب ٕٔ‪ ٛٙ‬است‪ ،‬صائشاٖ ـمظ ثع‪ٝ‬‬ ‫غ‪ٛ‬س وبس‪ٚ‬ا٘ی ٔیت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ اص ٔشص ٔ‪ٟ‬شاٖ ث‪ ٝ‬عتجب عبِیب ٔطشؾ ض‪٘ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی اـض‪ٚ‬د‪ ۵‬ثب ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ت‪ٛ‬اـمب ث‪ ٝ‬عُٕ أذ‪ ٜ‬ثعب سعبصٔعبٖ بعج ‪ ٚ‬صیعبس‬ ‫جٕ‪ٟٛ‬سی اس ٔی ایشاٖ ‪ ٚ‬وط‪ٛ‬س عشاق ث‪ٙ‬ب ثش ایٗ ضذ‪ ٜ‬و‪ ٝ‬س‪ٚ‬صا٘‪ٞ ۲ ٝ‬عضاس ‪ٚ‬‬ ‫‪٘ ۰۵۵‬فش اص ٔشص‪ٞ‬بی ٔ‪ٟ‬شاٖ ‪ ٚ‬ضّٕچ‪ ٝ‬دس لبِت وبس‪ٚ‬اٖ ث‪ ٝ‬وطع‪ٛ‬س ععشاق ثع‪ٝ‬‬ ‫عتجب عبِیب سفش و‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ضفیعی اظ‪ٟ‬بس وشد‪ ۵‬س‪ٔ ٟٓ‬شص ٔ‪ٟ‬شاٖ یه ‪ٞ‬ضاس ‪٘ ۳۵۵ ٚ‬عفعش س‪ٚ‬صا٘ع‪ٔ ٚ ٝ‬عشص‬ ‫ضّٕچ‪٘ ٝ‬یض ‪٘ ۲۵۵‬فش است‪.‬‬ ‫ـشٔب٘ذاس ٔ‪ٟ‬شاٖ ادأ‪ ٝ‬داد‪ ۵‬دس خػ‪ٛ‬ظ ‪ٚ‬س‪ٚ‬د اـشاد ث‪ ٝ‬غ‪ٛ‬س ا٘فشادی ث‪ٔ ٝ‬عشص‬ ‫ٔ‪ٟ‬شاٖ تب ایٗ ِحظ‪ ٝ‬اص عشیک ٔمبٔب ‪ٞ‬یچ ٌ‪ ٝ٘ٛ‬اث ؼیع‪ ٝ‬ای غعبدس ٘طعذ‪ٚ ٜ‬‬ ‫وٕبوبٖ عج‪ٛ‬س ‪ٔ ٚ‬ش‪ٚ‬س اص ٔشص ٔ‪ٟ‬شاٖ ث‪ ٝ‬غ‪ٛ‬س س‪ٚ‬ی‪ ٝ‬لجُ است ‪ ٚ‬اـشادی وع‪ٝ‬‬ ‫داسای ‪ٚ‬یضای سسٕی وط‪ٛ‬س عشاق ثبض‪ٙ‬ذ ٔیت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ اص ٔشص ٔ‪ٟ‬شاٖ سفش و‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ٌفت‪ ۵‬اـشاد ث‪ ٝ‬غ‪ٛ‬س ا٘فشادی ث‪ٔ ٝ‬شص ٔ‪ٟ‬شاٖ ٔشاجع‪٘ ٝ‬ى‪ٙٙ‬ذ و‪ ٖٛ‬وطع‪ٛ‬س‬ ‫عشاق ثذ‪ٚ ٖٚ‬یضا پزیشضی دس ایٗ خػ‪ٛ‬ظ ٘ذاسد‪.‬‬ ‫بزًبهِ دضوی تضعیف اهیذ ٍ المبء بیبست ٍ کبرًببلذی هسئَالى است‬ ‫رّبز هعظن اًماله فزهَدًذ‪ :‬اهزٍس ّز کس هیزدم‬ ‫را اس ایٌذُ ًباهیذ‪ ،‬یب ایوبىّبی هزدم را تضعیف‪ ،‬یب‬ ‫هزدم را بِ تالضْب ٍ بزًبهِ ریشی ّیبی هسیئیَالى‬ ‫بی اعتمبد یب بذبیی کٌذ‪ ،‬بیِ سیَد دضیویی کیبر‬ ‫هیکٌذ‪.‬‬ ‫بضش ایتاهلل خبٔ‪ٝٙ‬ای ض‪ٟ‬یذاٖ سا ٔظ‪ٟ‬ش صیجب ‪ٚ‬‬ ‫ثب ضى‪ ٜٛ‬ایٕبِٖ دی‪ٙ‬ی خ‪ٛ‬ا٘ذ٘ذ ‪ ٚ‬ثب تاویذ ثش ٘عمعص‬ ‫ٔ‪ٙ‬حػش ثفشد اٍ٘یض‪ ٜ‬دی‪ٙ‬ی دس ٔمب‪ٞ‬ذ سصٔ‪ٙ‬ذٌبٖ‬ ‫‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬یٗ غجش ‪ ٚ‬اسأص خب٘ع‪ٛ‬اد‪ٞ ٜ‬عبی ضع‪ٟ‬عذا‪،‬‬ ‫ٌفت‪ٙ‬ذ‪ ۵‬اِجت‪ ٝ‬ثعضی ‪ٞ‬ب و‪ ٝ‬سعش ‪ ٚ‬وعبسی ثعب دیعٗ‬ ‫٘عععذاس٘عععذ ثععع‪ ٝ‬د٘عععجعععبَ دسعععت ثعععشدٖ دس‬ ‫اٍ٘یض‪ٞ ٜ‬بی دی‪ٙ‬ی ض‪ٟ‬ذا ‪ ٚ‬سصٔ‪ٙ‬ذٌبٖ ‪ٞ‬سعتع‪ٙ‬عذ أعب‬ ‫٘جبیذ اٍ٘یض‪ٞ ٜ‬بی عضتٕ‪ٙ‬ذا٘‪ ٝ‬ض‪ٟ‬عذا سا ثع‪ ٝ‬وعیعضی‬ ‫وٕتش اص اٍ٘یض‪ ٜ‬دی‪ٙ‬ی ‪ ٚ‬وسعت سضعبی خعذا‪٘ٚ‬عذ‬ ‫ـش‪ٚ‬وبست‪.‬ایطبٖ اص ٔ‪ٕٟ‬تشیٗ اثعبد ج‪٘ ًٙ‬عشْ سا‬ ‫خبٔ‪ٛ‬ش یب تضعیؿ وشدٖ اٍ٘یض‪ٜٞ‬بی دیع‪ٙ‬عی دس‬ ‫وط‪ٛ‬س خ‪ٛ‬ا٘ذ٘ذ ‪ ٚ‬اـض‪ٚ‬د٘ذ‪ ۵‬أش‪ٚ‬ص ‪ٞ‬عش وعبسی دس‬ ‫وط‪ٛ‬س عّی‪ ٝ‬دیٗ‪ ،‬س‪ٙ‬ت‪ٟ‬ب‪ٔ ،‬مذسب ‪ ٚ‬ضعبئش دیع‪ٙ‬عی‬ ‫ا٘مبْ ٔی ض‪ٛ‬د‪ٔ ،‬تىی ث‪ ٝ‬یه اٍ٘یعض‪ ٜ‬سعیعبسعی ‪ٚ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬سد استفبد‪ ٜ‬دضٕٗ است اٌشو‪ٕٔ ٝ‬عىعٗ اسعت‬ ‫عبُٔ ا٘مبْ اٖ وبس اص ایٗ ‪ٚ‬العیت ؼبـُ ‪٘ ٚ‬باٌعب‪ٜ‬‬ ‫ثبضذ‪.‬‬ ‫س‪ٞ‬جش ا٘م ه‪ ،‬تضعیؿ ایٕبٖ دی‪ٙ‬ی‪ ،‬تضعیؿ أیعذ‬ ‫‪ ٚ‬خ‪ٛ‬شثی‪ٙ‬ی ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬وط‪ٛ‬س سا اص جّٕ‪ٔ ٝ‬اِف‪ٞٝ‬بی‬ ‫ج‪٘ ًٙ‬شْ عّی‪ّٔ ٝ‬ت دا٘ست‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬خبعش٘طبٖ وشد٘ذ‪۵‬‬ ‫اِمبء ثیای‪ٙ‬ذ‪ٌٜ‬ی‪ ،‬ثٗثست ‪ ٚ‬ای‪ٙ‬ى‪ٔ ٝ‬سئ‪ٛ‬الٖ اداس‪ٜ‬‬ ‫وط‪ٛ‬س سا ثّذ ٘یست‪ٙ‬ذ اص جّٕ‪ ٝ‬وبس‪ٞ‬بی ثعذخع‪ٛ‬ا‪ٞ‬عبٖ‬ ‫ایشاٖ است ‪ ٚ‬أش‪ٚ‬ص ‪ٞ‬ش وس ٔشدْ سا اص ایع‪ٙ‬عذ‪ٜ‬‬ ‫٘بأیذ‪ ،‬یب ایٕبٖ ‪ٞ‬بی ٔشدْ سا تضعیؿ‪ ،‬یب ٔعشدْ سا‬ ‫ث‪ ٝ‬ت ض‪ٟ‬ب ‪ ٚ‬ثش٘بٔ‪ٝ‬سیضی‪ٞ‬بی ٔسئ‪ٛ‬الٖ ثیاعتمبد یعب‬ ‫ثذثیٗ و‪ٙ‬ذ‪ ،‬و‪ ٝ‬ثذا٘ذ ‪ ٚ‬و‪٘ ٝ‬ذا٘ذ ث‪ ٝ‬س‪ٛ‬د دضعٕعٗ‬ ‫وبس ٔیو‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ایطبٖ دسس ٔ‪ ٟٓ‬ض‪ٟ‬یذاٖ سا دسس أیذ خ‪ٛ‬ا٘ذ٘ذ ‪ٚ‬‬ ‫خبعش٘طبٖ وشد٘ذ‪ ۵‬سصٔ‪ٙ‬ذٌبٖ ٔب دس ضشایغی ‪ٚ‬اسد‬ ‫ٔیذاٖ سصْ ضذ٘ذ و‪ ٝ‬ثش اسبس ٔحبسعجعب ععبدی‬ ‫أیذی ث‪ ٝ‬پیش‪ٚ‬صی ‪ٚ‬ج‪ٛ‬د ٘ذاضت أعب دس اثعش اٖ‬ ‫ٔمب‪ٞ‬ذت‪ٟ‬بی أیذ‪ٚ‬اسا٘‪ ،ٝ‬ج‪ ًٙ‬ثب عض جٕ‪ٟ‬ع‪ٛ‬سی‬ ‫اس ٔی ‪ٙٔ ٚ‬ى‪ٛ‬ه ضذٖ ٔتمب‪ٚ‬صاٖ خبتٕ‪ ٝ‬یبـت ‪ٚ‬‬ ‫ایٗ یع‪ٙ‬ی دس سختتشیٗ ضشایظ ٘یض ثبیذ ث‪ ٝ‬وٕه‬ ‫اِ‪ٟ‬ی ‪ٕٞ ٚ‬ت خ‪ٛ‬د أیذ‪ٚ‬اس ث‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫س‪ٞ‬جش ا٘م ه ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ ثب تمذیش اص ـعععبِعیعت ‪ٞ‬عب ‪ٚ‬‬ ‫خذٔب ثسیج دس ثخص‪ٞ‬بی عطبیشی‪ ،‬ض‪ٙ‬بسبیی ‪ٚ‬‬ ‫عطبیش ث‪ٚٝ‬یژ‪ ٜ‬ثش٘بٔ‪ٝ‬سیضی ‪ ٚ‬العذاْ‬ ‫سـع ٔطى‬ ‫ثشای بُ ٔسبئُ ـش‪ٍٙٞ‬ی سا ‪ٚ‬ظیف‪ٔ ٕٝٞ ٝ‬سئع‪ٛ‬الٖ‬ ‫ریسثظ خ‪ٛ‬ا٘ذ٘ذ‪.‬‬ ‫دیشیّیه ٔبضیٗ دیش د‪ٚ‬ال٘بس‬ ‫ت‪ٛ‬سٔ‪ٛ‬ص‪ ٖٚ‬ت‪ٛ‬تب٘ذا دایب٘بس‬ ‫ت‪ٛ‬سٔ‪ٛ‬صس‪ٛ‬ص دیشیّیه یبسیٕبص‬ ‫ت‪ٛ‬سٔ‪ٛ‬ص‪ ٚ‬ا‪ِٕٚ‬بیبٖ لبسیٕبص‬ ‫دیشیّیه د٘ذ‪ ٜ‬یّ‪ ٝ‬س‪ٛ‬س‪ِٚ‬ش‬ ‫اوِچ‪ٛ‬س‪ ٛ‬ویچیّش ثای‪ٛ‬یش‬ ‫س‪ٛ‬س‪ٚ‬ج‪ٌ ٛ‬شن دیش ثیش ا‪ٚ‬ال‬ ‫ت‪ٛ‬سٔ‪ٛ‬ص‪ ٚ‬و جی ت‪ٛ‬ت‪ٛ‬ال‬ ‫س‪ٛ‬سج‪ ٛ‬ایىی ا‪ِٚ‬سب خغشدیش‬ ‫ایطّشی لبسیطسب ضشس دیش‬ ‫ثبؼیط ٔیٗ ت‪ ٗٔٛ‬اویممب‬ ‫بمیٗ اَ ثیشت‪ ٗٔٛ‬لبِی‪ٙ‬مب‬ ‫ٌیضِی‪ٙ‬یٗ و‪ٛ‬خ اوٕب اوصٌیی‪ٝ‬‬ ‫لبسییب ا‪ٚ‬ضبؼب ثای‪ٌٝٛ‬‬ ‫ائّی‪ٙ‬یٗ دٌشیٗ اسٍیتٕ‪ٝ‬‬ ‫ا‪ٚ‬صٌ‪٘ ٝ‬یٗ یئشی‪ٙ‬ی ثشویتٕ‪ٝ‬‬ ‫عمّیّ‪ ٝ‬د‪ٚ‬ال٘یص یبخمی دیش‬ ‫ل‪ٛ‬سخ‪ ٖٛ٘ٛ‬س‪ٛ٘ٛ‬ج‪ ٛ‬اؼشی دیش‬ ‫ایچیٗ ِ‪ ٝ‬ائطیٍیٗ ثیش ا‪ِٚ‬سب‬ ‫پیس یبخطیٗ ‪ٞ‬بٔییب د‪ٚ‬س‪ِٚ‬سب‬ ‫ا‪ٚ‬جب ث‪ٛ‬ی لبالسبٖ د‪ٚٚ‬اسسیضا‬ ‫لبسضی‪ٙ‬ب ویخبسالس ‪ٚ‬ـبسیض‬ ‫ث‪ ٛ‬ساصِش لیضیّذاٖ دٌشِی‬ ‫د‪ٚ‬ض‪ٛ٘ٛ‬ه اویشٕ٘ه ٌشوّی‬ ‫و‪ٛ‬خ استیک ٌ‪ٕ٘ ٜٚٛ‬ه ائ‪ ٛ‬ییخبس‬ ‫لبساّ٘یک ل‪ٛ‬ی‪ ٛ‬داٖ دئ‪ ٛ‬ویخبس‬ ‫دست‪ٛ‬س ‪ٚ‬صیش وط‪ٛ‬س ث‪ ٝ‬استب٘ذاساٖ‪۵‬‬ ‫بب ًظبرت دلیک هیذاًی لیوتّب کٌتزل‬ ‫ضَد‬ ‫ٍسیز کطَر‪ ،‬حذف ارس تزجیحی را بزای تَسعِ التصبدی‬ ‫کطَر ضزٍری داًست ٍ اس استبًذاراى سیزاسیز کطیَر‬ ‫خَاست کِ بب ًظبرت دلیک هیذاًی‪ ،‬هذیزیت السم را در‬ ‫کٌتزل لیوتّب داضتِ ببضٌذ‪.‬‬ ‫ابٕذ ‪ٚ‬بیذی دس ٘طست ع‪ٛٙ‬اٖ جّس‪ ٝ‬ثشسسی ٔسبئُ ‪ٚ‬‬ ‫ٔشث‪ٛ‬ط ث‪ ٝ‬ت‪ٙ‬غیٓ ثبصاس و‪ ٝ‬ثب بض‪ٛ‬س استب٘ذاساٖ‬ ‫ٔطى‬ ‫سشاسش وط‪ٛ‬س ‪ ٚ‬و‪ٙ‬ذ تٗ اص ‪ٚ‬صسا دس ‪ٚ‬صاس وطع‪ٛ‬س‬ ‫ثشٌضاس ضذ‪ ،‬ایٗ ٔغّت سا ٔغشح وشد‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی بزؾ اسص تشجیحی سا ثشای تع‪ٛ‬سععع‪ ٝ‬العتعػعبدی‬ ‫وط‪ٛ‬س ضش‪ٚ‬سی دا٘ست ‪ ٚ‬اـض‪ٚ‬د‪ ۵‬ثب ‪ٕٞ‬عب‪ٞ‬ع‪ٙ‬عٍعی ‪ٞ‬عٕع‪ٝ‬‬ ‫دستٍب‪ٞ ٜ‬ب‪ ،‬ایٗ الذاْ ث‪ ٝ‬ضىُ ٔع‪ٙ‬عبسعجعی ا٘عمعبْ ضعذ‪.‬‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ ثب ثش٘بٔ‪ ٝ‬سیضی غحیح ‪ ٚ‬ث‪ٛٔ ٝ‬لع‪ ،‬تجعب خبظ‬ ‫أ‪ٙ‬یتی دس ـشای‪ٙ‬ذ اجشای عشح ٔشدٔی سبصی ‪ ٚ‬تع‪ٛ‬صیعع‬ ‫عبدال٘‪ ٝ‬یبسا٘‪ٞ ٝ‬ب ایمبد ٘طذ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬صیش وط‪ٛ‬س اـض‪ٚ‬د‪ ۵‬ال‪ٙ‬ب اـىعبس ععٕع‪ٔٛ‬عی ٘سعجعت ثع‪ٝ‬‬ ‫ضش‪ٚ‬س اجشای عشح ٔشدٔی سبصی ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬صیع ععبدال٘ع‪ٝ‬‬ ‫یبسا٘‪ٞ ٝ‬ب ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬بٖ ضش‪ٚ‬س داسد ‪ ٚ‬ثبیذ ‪ٞ‬ش و‪ ٝ‬ثعیعطعتعش‬ ‫اثعبد ایٗ عشح ثضسی اغ ح التػبدی‪ ،‬س‪ٚ‬ضٗ ‪ ٚ‬تجییعٗ‬ ‫ض‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫‪ٚ‬بیذی ثب اضبس‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬تبویذ سئیس جٕ‪ٟٛ‬سی وط‪ٛ‬س ثشای‬ ‫و‪ٙ‬تشَ لیٕت ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬تبٔیٗ الع ْ ٔع‪ٛ‬سد ٘عیعبص ٔعشدْ اص‬ ‫استب٘ذاساٖ سشاسش وط‪ٛ‬س خ‪ٛ‬است ثعب ٘عظعبس دلعیعک‬ ‫ٔیذا٘ی‪ٔ ،‬ذیشیت الصْ سا دس و‪ٙ‬تشَ لیٕعت ‪ٞ‬عب داضعتع‪ٝ‬‬ ‫ثبض‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ثب تبویذ ثش و‪ٙ‬تشَ لیٕت وعبال ‪ٞ‬عب ‪ ٚ‬اجعبس‪ ٜ‬ثع‪ٟ‬عب‬ ‫خبعش٘طبٖ وشد‪٘ ۵‬جبیذ خبس اص عشؾ و‪ ۲۰ ٝ‬دسغذ دس‬ ‫و ٖ ض‪ٟ‬ش ‪ ۲۵ ٚ‬دسغذ دس سبیش ض‪ٟ‬ش‪ٞ‬بست‪ ،‬اجبس‪ ٜ‬ث‪ٟ‬عب‬ ‫اـضایص یبثذ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬صیش وط‪ٛ‬س ٘ظبس ٔشدٔی ثشای و‪ٙ‬تشَ دلیک ثعبصاس سا‬ ‫ضش‪ٚ‬سی دا٘ست ‪ ٚ‬تػشیح وشد‪ٞ ۵‬عٕع‪ ٝ‬دـعتعش أع ن‬ ‫ٔ‪ٛ‬ظؿ ‪ٞ‬ست‪ٙ‬ذ ثش ایٗ اسبس عُٕ و‪ٙٙ‬ذ ‪ ٚ‬ثب ٔتعخعّعفعبٖ‬ ‫ثشخ‪ٛ‬سد ٔی ض‪ٛ‬د‪.‬‬ صفحه 1 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫چهارشنبه ‪ 1‬تیر ‪ 22 *1441‬ژوئن ‪ 21 * 2422‬ذی القعده‪ * 1443‬سال سی و دوم ( اوتوز ایکینجی ایل ) * شماره ( سایی ) ‪5525 :‬‬ ‫اًتقاز ایطاى اظ سکَت ضَضای اهٌیت زض قثال ًقض حاکویت سَضیِ‬ ‫اظ سَی ضغین صْیًَیستی‬ ‫اذثاض کَتاُ سیاسی‬ ‫هجلس تایس تِ ٍظیط صوت تطای اجطای‬ ‫تطًاهِّایص فطصت تسّس‬ ‫ًایه زییع کویػیَى صٌایغ ٍهؼرارى هرجرلرع‬ ‫ؾَزا اغالهی گفت‪ :‬شهاى کَتاّی اشهدیسیرت‬ ‫داؼوی اهیی تسٍشازت صوت هیگرزر‪ .‬ترایرد ترِ‬ ‫ٍ شهاى تدّین تاتسًاهِ ّایؽ زاهحرقر کرٌرد‪.‬‬ ‫ًوایٌدُ هرسرم ؾریرسٍاى رزهرجرلرع ادرصٍر‪:‬رز‬ ‫صَزت اغتیعاح داؼوی اهیی ٍشیرسوردیرد رِ‬ ‫کاز هی خَاّد اًجرام رّرد‪،‬تر ریریرسٍشزاکراز‬ ‫هولکت زاهؼؽل هیکٌردٍگرسُ ا اشهؿرکرالت‬ ‫هسرم تاشًخَاّدکسر‪.‬‬ ‫ازػای ضٍیتطظ تِ ًقل اظ اغاًس اتوی‪ :‬ایطاى زضحال‬ ‫اهازُساظی تطای افعایص غٌیساظی زض فطزٍ است‬ ‫خثسگصاز زٍیتسش رز گصازؾی تِ ًقل اش اضاًع‬ ‫تیی الوللی اًسض اتوی ارػا کسر کرِ ایرساى رز‬ ‫هسحلِ اهارُغاش تسا ادصایؽ غٌی غراش رز‬ ‫تاغیػات دسرٍ اغت‪ .‬اضاًع تیی الوللی اًرسض‬ ‫اتوی رز گصازؼ هحسهاًِا ترسا کؿرَزّرا‬ ‫ػعَ ؾَزا حکام کِ تِ زٍیرت خرثرسگرصاز‬ ‫زٍیتسش زغیدُ ًَؾتِ اغت کِ ایساى قصد رازر تا‬ ‫تا اغتفارُ اش غاًتسیفیَضّا پیؿسدترِ ‪ ۱ IR-‬رز‬ ‫تاغیػات دسرٍ غؽح غٌی غراش اٍزاًریرَم زا‬ ‫ادصایؽ رّد‪.‬‬ ‫تالش زٍلت تط ایی است کِ ٍضؼیت‬ ‫هؼیطتی هطزم تْثَز یاتس‬ ‫هجید تختزٍاًچی غفیس ٍ ًوایٌدُ ایرساى رز‬ ‫غاشهاى هلل تا اػالم حرورایرت ورورْرَز‬ ‫اغالهی ایساى اش هسرم ٍ رٍلت غَزیِ اظرْراز‬ ‫راؾت‪ :‬زضین اغسائیل تِ ًقط حاکروریرت ٍ‬ ‫تواهیت ازظی غَزیِ اراهِ هی رّد رز حالی‬ ‫کِ ؾَزا اهٌیت ّوچٌاى رز ایری شهریرٌرِ‬ ‫غکَت هیکٌد‪.‬‬ ‫هجید تخت زٍاًچی‪ ،‬غفیس ٍ ًورایرٌردُ رائرن‬ ‫ایساى رز غاشهاى هلل رز ًؿرػرت ؾرَزا‬ ‫اهٌیت رز هَزر تحَالت تؿسرٍغتاًِ غَزیرِ‪،‬‬ ‫تا هحکَم کرسرى ترجراٍشات ٍ حرورالت‬ ‫تسٍزیػتی زضین صْیًَیػتی ػرلریرِ غرَزیرِ‬ ‫گفت‪ :‬وورْرَز اغرالهری ایرساى اؾر را‬ ‫ؼَالًیهدت تلٌرد ّرا ورَالى غرَزیرِ‬ ‫تَغػ زضین اغسائیل ٍ ّوچٌیی ًقط هتؼردر‬ ‫حاکویت ٍ تواهیت ازظی غَزیِ‪ ،‬اش ورولرِ‬ ‫حوالت اخیس کِ غیسًظاهریراى ٍ اّردا ٍ‬ ‫شیسغاخت ّا غیسًظاهی زا ّد قساز رارُ‪،‬‬ ‫تِ ٍیطُ حوالت تسٍزیػتی ػرلریرِ درسٍرگراُ‬ ‫تییالوللی رهؿر زا ترِ ؾردت هرحرکرَم‬ ‫هی کٌد‪.‬ریپلوات ازؾد وورْرَز اغرالهری‬ ‫ایساى رز غاشهاى هلل ادرصٍر‪ :‬ایری اقرداهرات‬ ‫ؾسٍزاًِ ٍ تسٍزیػتی زضین اغسائیل‪ ،‬حرقرَ‬ ‫تیی الولل‪ ،‬حقَ تؿسرٍغتاًِ تیی الولرلری ٍ‬ ‫حاکویت غَزیِ زا ًقط هی کٌد ٍ ثثرات ٍ‬ ‫اهٌیت هٌؽقِ زا تِ خؽس هیاًرداشر‪ً .‬رورایرٌردُ‬ ‫رائن ایساى رز غاشهاى هلل تاکیرد کرسر کرِ‬ ‫ووَْز اغالهی ایساى ح هؿسٍع غرَزیرِ‬ ‫تسا رداع اش خَر زا تس اغاظ حرقرَ تریری‬ ‫الولل ٍ هٌؿَز غاشهاى هلل تِ زغوریرت هری‬ ‫ؾٌاغد‪ ٍ.‬گفرت هرا اش ؾرَزا اهرٌریرت‬ ‫هی خَاّین کِ اغتاًدازر رٍگاًِ خَر زا کٌاز‬ ‫تگرازر ٍ اقداهات تجاٍشکازاًِ اغسائیل زا تِ‬ ‫صساحت هحکَم کٌد ٍ ایی زضین یراغری زا‬ ‫رز قثا تجاٍشات ٍ دؼالیت ّا تدخرَاّراًرِ‬ ‫خَر پاغخگَ کٌد‪.‬‬ ‫غفیس ایساى رز غاشهاى هلرل ّرورچرٌریری ترِ‬ ‫ٍظؼیت ٍ تحَالت غَزیرِ اؾرازُ کرسر ٍ‬ ‫گفت‪ :‬یاشرُ غا رزگیس ‪ ،‬تجاٍش‪ ،‬اؾ را ٍ‬ ‫تسٍزیػن‪ ،‬هؿکالت ػظیوی زا ترسا هرسرم‬ ‫غَزیِ تِ ّوساُ راؾتِ اغت‪ .‬ایی ٍظؼیت ترا‬ ‫اػوا تحسین ّا یکجراًرثرِ ػرلریرِ هرسرم‬ ‫غَزیِ‪ ،‬کِ هاًغ اوسا قؽؼٌاهِ ‪۵۲۵۲‬ؾَزا‬ ‫اهٌیت ٍ ازائِ خدهات اٍلیِ ٍ اورسا پرسٍضُ‬ ‫ّا تاشیاتی ٍ تاشغاش دَز اغت‪ ،‬تؿدیرد‬ ‫ؾدُ ٍ رز ًتیجِ هاًغ تالؼ ّرا تراشغراش‬ ‫غَزیِ ؾدُ اغت‪ ٍ.‬تصسیح کسر‪ :‬تحسینّا‬ ‫ػلیِ غرَزیرِ حرتری ازغرا کرور ّرا‬ ‫تؿسرٍغتاًِ زا تِ ؼس هختلف هختل کسرُ ٍ‬ ‫تاػث تاخیس رز تراشگؿرت پرٌراّرٌردگراى ٍ‬ ‫اٍازگاى تِ غَزیِ ؾدُ اغت‪ .‬ػالٍُ تس ایری‪،‬‬ ‫تَاًایی رٍلت غَزیِ تسا رغتیاتی تِ ثرثرات‬ ‫اقتصار ٍ اوتواػی ٍ ّوچٌیی تْثَر ؾسایػ‬ ‫شًدگی هرسرم غرَزیرِ‪ ،‬ترا ایری اقرداهرات‬ ‫غیسقاًًَی تعؼیف ؾدُ اغت‪.‬غفیس ایساى رز‬ ‫غاشهاى هلل تِ گصازؼ ّا غراشهراى هرلرل‬ ‫اؾازُ کسر ٍ گفت‪ :‬تس اغاظ گصازؼ غاشهاى‬ ‫هلل‪ ۶..۱ ،‬هیلیَى ًرفرس رز غرا ‪ ۵۲۵۵‬ترِ‬ ‫کو ّا تؿسرٍغتاًِ ًیاش رازًرد کرِ ‪۶.۵‬‬ ‫هیلیَى ًفس ًػثت تِ غا ‪ ۵۲۵۶‬تیؿترس اغرت‪.‬‬ ‫خدهات اغاغی هاًٌد اب‪ ،‬تس ٍ هرساقرثرت‬ ‫ّا تْداؾتی تِ ؼَز دصایٌدُ ا کاّؽ یادتِ‬ ‫اغت‪ ٍ.‬تاکید کسر‪ :‬تا تَوِ ترِ ٍظرؼریرت‬ ‫ٍخین غَزیِ‪ ،‬ازائِ کو ّا تؿسرٍغتراًرِ‬ ‫ظسٍز اغت ٍ ًثاید اواشُ رار کِ ؾرسایرػ‬ ‫غیاغری هراًرغ اش زغریردى کرور ّرا‬ ‫تؿسرٍغتاًِ تِ هسرم ًیاشهٌد ؾرَر‪ .‬اهرا ایری‬ ‫اقداهات تاید تا احتسام کاهل تِ حراکروریرت‪،‬‬ ‫تواهیت ازظی ٍ ٍحدت هلی غَزیِ اًرجرام‬ ‫ؾَر‪.‬‬ ‫ًوایٌدُ رائن ایساى رز غاشهاى هلل ّوچٌیی ترا‬ ‫اؾازُ تِ ًؿػت غِ واًثِ اخیس ًرورایرٌردگراى‬ ‫ایساى‪ ،‬زٍغیِ ٍ تسکیِ رز قاله زًٍد اغتراًرِ‪،‬‬ ‫اظْازراؾت‪ :‬کؿَزّا ظاهی دسهت اغتاًِ‪،‬‬ ‫رز ًؿػت اخیس خَر رز اٍایرل هراُ وراز ‪،‬‬ ‫ًگساًی ػوی خَر زا رزتازُ ٍظؼیت اًػاًری‬ ‫رز غَزیِ اتساش کسرُ ٍ تس لصٍم زدغ هَاًرغ ٍ‬ ‫ادصایؽ کو ّا تؿسرٍغرتراًرِ ترِ ّرورِ‬ ‫غَز ّا رز غساغس کؿَز تدٍى ترثرؼریرط‪،‬‬ ‫غیاغی کاز یا ّسگًَِ پیؽ ؾسغ ترککریرد‬ ‫کسرًد‪.‬‬ ‫تخت زٍاًچی گفت‪ً :‬ورایرٌردگراى هررکرَز‬ ‫ّوچٌیی تحسین ّا یکجاًثِا زا کِ ًاقط‬ ‫قَاًیی تیی الوللی‪ ،‬حقَ تؿسرٍغتراًرِ تریری‬ ‫الوللی ٍ هٌؿَز غاشهاى هلل اغت‪ ،‬هرحرکرَم‬ ‫کسرًد ٍ هخالفت خَر‪ ،‬اش وولِ تا ّرسگرًَرِ‬ ‫اقدام تثؼیط اهیص هاًٌد اػوا هؼرادریرت ّرا‬ ‫تسا هٌاؼ خاـ کِ هی تَاًد تا کو ترِ‬ ‫تسًاهِ ّا ودایی ؼلثاًِ هٌجس تِ درسٍپراؾری‬ ‫کؿَز ؾَر‪ ،‬اتساش کسرًد‪.‬‬ ‫ازاضُ کل اٍقاف ٍ اهَض ذیطیِ اشضتایجاى ضطقی‬ ‫ذالصِ اگْی هعایسُ ًَتت اٍل‬ ‫ٍشیس اؼالػات اورسا ؼرسح ػرارالًرِ کرسرى‬ ‫یازاًِ ّا زا ؾجاػاًِ راًػت ٍ گفرت‪ :‬ترا ٍورَر‬ ‫ّوِ غختیّا‪ ،‬ایی ؼسح اوسا ٍ ولَ تػیاز اش‬ ‫زاًتْا ٍ دػارّا رز کؿَز گسدتِ ؾد‪.‬‬ ‫اذثاض کَتاُ حَازث‬ ‫*ساًحِ ضاًٌسگی زض اظازضاُ تثطیع ‪ -‬ظًجاى ‪۱۱‬‬ ‫هصسٍم تطجا گصاضت‬ ‫ازاضُ اٍقاف ٍ اهَض ذیطیِ ًاحیِ ‪ ۱‬تثطیع زض ًظط زاضز تؼسازی اظ ضقثات هَقَفِ ضا تططح شیچل ٍ اظ تچاضیچد‬ ‫‪ ۱40۱00202۱‬لغایت ‪ ۱1‬ضٍظ کاضی اظ ططیق اگْی هعایسُ تِ اجاضُ ٍاگصاض ًوایس‪ .‬هتقاضیاى جْت کسه اطالػات‬ ‫تیطتط ٍ یاضطکت زض هعایسُ تِ ازاضُ هطتَطِ هطاجؼِ ٍ زضصَضت ضطٍضت تاضوچاضُ تچلچفچی ‪-2229۲012‬‬ ‫‪2221۱200‬تواس حاصل ًوایٌس‪.‬‬ ‫»هطرصات ضقثات«‬ ‫ضزیف‬ ‫ًام هَقَفِ‬ ‫هَضز اجاضُ‬ ‫هثلغ پایِ اجاضُ هاّاًِ‬ ‫هساحت(هتطهطتغ)‬ ‫ازضس‬ ‫ًَتت اگْی‬ ‫‪۱‬‬ ‫هسجس جَازاالئوِ(ع)‬ ‫هغاظُ‬ ‫‪۱2000000000‬ضیال‬ ‫‪4202۱‬‬ ‫تثطیع‪ٍ -‬لیؼصط ذیاتاى فطٍغی جٌه هسجس ضقیِ ضواضُ ‪۱‬‬ ‫زٍم‬ ‫‪2‬‬ ‫هسجس استاز ضاگطز‬ ‫هغاظُ(‪2‬طثقِ)‬ ‫‪ ۱0000000000‬ضیال‬ ‫‪۱2011‬‬ ‫تثطیع‪ -‬تثطیعخ فطزٍسی ًثص سِ ضاُ اهیی ب ‪ ۱99‬ضقیِ ضواضُ ‪1‬‬ ‫زٍم‬ ‫‪2‬‬ ‫اهاهعازُ سیسجوال‬ ‫هغاظُ‬ ‫‪ 9000000000‬ضیال‬ ‫‪2۲029‬‬ ‫تثطیع‪ -‬ضاستِ کَچِ (خ ضْیس هطْطی) جٌه اهاهعازُ هغاظُ ضواضُ ‪2‬‬ ‫اٍل‬ ‫‪4‬‬ ‫هسجس حضطت‬ ‫اتَالفضل(ع)‬ ‫هغاظُ‬ ‫‪ ۱200000000‬ضیال‬ ‫‪۱9‬‬ ‫تثطیع‪ -‬ضْطک اضم هٌطقِ ‪ 4‬خ جٌت هسجس هغاظُ لَاظم هَتایل‬ ‫اٍل‬ ‫‪1‬‬ ‫هحوس حسیی تازاهیی‬ ‫زفتط کاض‬ ‫‪ 901000000‬ضیال‬ ‫‪۱4029‬‬ ‫تثطیع ذیاتاى اشضتایجاى ساذتواى هَقَفِ قسس طثقِ ‪ٍ 2‬احسضواضُ ‪2‬‬ ‫اٍل‬ ‫‪9‬‬ ‫حاج حثیه ذطیثی‬ ‫ٍاحس هسکًَی‬ ‫‪ 2100000000‬ضیال‬ ‫‪۲0‬‬ ‫تثطیع‪ -‬خ گطٍ کَچِ سقاذاًِ پالک ‪ ۱24‬طثقِ سَم(تسٍى اساًسَض)‬ ‫اٍل‬ ‫‪*۱029‬ضٌاسِ اگْی‪* ۱22۲۲21:‬تاضید اًتطاض‪* ۱40۱00400۱ :‬ضٍظًاهِ اضک‬ ‫ٍی اداهه داد‪ :‬ایی حادثه بر اثر برخوَدد هویوٌو‬ ‫بَس‪ ،‬تریلر ٍ سه خَددٍی ًیوه سٌگیی دخ داد‬ ‫که هصدٍهیی حوادثوه توموا هورا و وا هوای‬ ‫کادشٌاساى اٍدژاًس به بیوادستاى های بورکوا‬ ‫اهام خویٌ ٍ خاتن االً یای هیاًه هٌتقل شدًد‪.‬‬ ‫*ٍاغگًَی هطگثاض قایق زض زضیاچِ تگعاس‬ ‫زض پی تَفاى ضسیس‬ ‫به گفته هقاهات همولو رهوریوروا دد حوادثوه‬ ‫ٍاژگًَ ایق کَچر دد یو ددیواچوه دد‬ ‫شوال تگزاس به دً ال ٍ َع تَفاى شدید دد ایی‬ ‫هٌطقه‪ ،‬دسترن سه تی جاى خوَد دا ا دسوا‬ ‫دادًد‪.‬‬ ‫* ‪ 2۲‬قثضِ سالح کوطی اظ قاچاقچیچیچاى زض‬ ‫سطپلشّاب کطف ضس‬ ‫دادستاى عوَه ٍ اًقالب سرپلذهاب ا کشف‬ ‫ٍ تَ یف ‪ ۹۲‬ضه سالح کووری ٍ ‪ ۹۲‬تویو وه‬ ‫خشاب ا اچا چیاى دد ایی شهورسوتواى هور ی‬ ‫خ ر داد‪.‬‬ ‫سیاسی‬ ‫سفط تَکایف تِ تْطاى؛ فصلی تاظُ زض ضٍاتط تْطاى ‪ -‬قعاقستاى‬ ‫زًٍتسک؛ ضطیک جسیس ایطاى زض اى سَی زضیای سیاُ‬ ‫رًٍتػ ‪ ،‬ؾسیکی ودید تسا ایساى اش غسشهیی تصازّا رز اى غَ رزیا‬ ‫اها اثسگراز تسا هقاتلِ تا ًظام ت قؽثی وْراًری‬ ‫غیاُ کِ تکِا کَ‬ ‫تِ زّثس اهسیکاغت‪.‬رٍ زٍش پیؽ تَر کِ ووَْز ددزاتیَ زٍغریرِ ترِ‬ ‫زغن تحسین ّا اقتصار غسب ػلیِ ایی کؿَز‪ً ،‬ؿػت اقرترصرار غری‬ ‫پتسشتَزگ )‪(SPIEF‬زا رز ؾْس تِ ّویی ًام رز زٍغیِ تسگصاز کسرًد‬ ‫کِ هاحصل اى تٌا تِ اى ِ تسگصازکٌٌدگاى اى ػٌَاى کرسرًرد‪ ،‬اهعرا‬ ‫تَادقٌاهِّایی تِ ازشؼ قاتل تَوِ ًصری تِ ‪ ۶۲۲‬هیلیازر رالز تَر‪.‬‬ ‫خثسگصاز اغپَتٌی زٍغیِ تِ ًقل اش غخٌساًی ٍیدئَکٌفساًػی ٍالریویرس‬ ‫زئیع ووَْز زٍغیِ رز ایی ًؿػت گصازؼ رار کرِ تراٍورَر ترالؼ‬ ‫هٌتفؼاى اش وْاى ت قؽثی تسا حفظ اى تِ ّس قیوتی‪ ،‬تاید گفت ورْراى‬ ‫قؽثی تِ پایاى زغیدُ کِ زغاًِّا زٍغیِ‪ ،‬هخاؼه اصلی اظْازات اقرا‬ ‫پَتیی رزتازُ پایاى یادتی وْاى ت قؽثی زا اهسیکا ازشیاتی کسرًد‪.‬‬ ‫اها تٌا تِ گصازؼ ایی خثسگصاز زٍظ‪ ،‬رز حاؾیِ ایی ًؿػت اقتصرار ٍ‬ ‫ذیل یکی اش ّویی تَادقٌاهِ ّا‪ ،‬تَادقٌاهِ تجاز ٍ اقتصار هیاى اتا ّرا‬ ‫تاشزگاًی ووَْز اغالهی ایساى ٍ ووَْز رًٍتػ هرٌرؼرقرد ؾرد‪.‬ترس‬ ‫اغاظ ایی قسازرار ووَْز رًٍتػ کِ حاال ؾسی تجاز کؿرَزهراى‬ ‫ؾدُ‪ ،‬هَازر ّوچَى ًَزر دلص‪ ،‬دى‪ ،‬کَر ّا هرؼردًری‪ ،‬هرحرصرَالت‬ ‫دَالر ‪ ،‬هحصَالت ؾسکتّا هٌْدغی شغا غٌگ زا تِ ایرساى صرارز‬ ‫خَاّد کسر ٍ رز هقاتل ایساى ًیص‪ ،‬هصالح غاختواًی ٍ هیَُ ٍ غرثرص ترِ‬ ‫رًٍتػ صارز هیکٌد‪ .‬زئیع ووَْز خل رًٍتػ رز ٍاکٌؽ تِ ایی‬ ‫قسازرار تا تیاى ایٌکِ تَادقٌاهِ ا کِ اهعا کِ تِ تَغؼِ زٍاترػ ترجراز ٍ‬ ‫اقتصار تیی ووَْز ها ٍ ووَْز اغالهی ایساى کو هیکٌد‪ ،‬گفترِ‬ ‫کِ ووَْز خل رًٍتػ اهسٍش ی ؾسی ودید رازر ٍ حرتری ترا‬ ‫ٍوَر هَاًغ‪ ،‬زٍاتػ اقتصار تیی الوللی ها رز حا گػتسؼ اغت‪.‬تِ گفترِ‬ ‫رًیع پَؾیلیی‪ ،‬تسا ووَْز رًٍتػ هْن اغرت کرِ رز راز رَب‬ ‫تَاد ‪ ،‬تسا کو تِ تاشغاش شیسغاختّا ٍ تعویی تاهیی هَار غرایری‪،‬‬ ‫کاز اًجام ؾَر‪.‬گفتٌی اغت؛ هٌاؼ خَرهختاز هرلرل لرَّراًػر ٍ‬ ‫رًٍتػ تس اغاظ هٌؿَز غاشهاى هلل ّوچَى هٌاؼ خَرهختراز هرلرل‬ ‫اقلین کسرغتاى ؾوا ػسا تَاًایی اًؼقار قسازرارّایی تِ صَزت وداگاًرِ‬ ‫اش رٍلت هسکص زا تا غایس ًقاغ رًیا رازًد ٍ اًؼقار ایی قرسازرار ّرا اهرس‬ ‫زایج رز رًیاغت‪ .‬هْد خَزغٌد‪ ،‬کازؾٌاظ هػائل اٍزاغیا رز ایری ترازُ‬ ‫هیگَید «ایی دسض رزغت ًیػت کِ ها دکس کرٌریرن‪ ،‬رَى رز ؾرس‬ ‫اٍکسایی وٌگ ؾدُ ٍ زٍغیِ رز حا حاظس رزپی اغتقال ایری هرٌراؼر‬ ‫ّػت پع ها تِ رًثالِ ایی کؿَز تا رًٍتػ زٍاتػ تجاز تسقساز کرسریرن‬ ‫ساکِ کؿَزهاى ّن اکٌَى ًیص تا یکی اش هٌاؼ خَرهختاز وْراى یرؼرٌری‬ ‫اقلین کسرغتاى ًیص رازا زٍاتػ تجاز اغت‪.‬اها ػقد ایی قرسازرار ترا زاُ‬ ‫اًداش کسیدٍز ؾوا ‪-‬وٌَب ًیص ّوصهاى ؾد کِ رٍ کؿَز ایساى ٍ زٍغیِ‬ ‫غا ّا هٌتظس اًجام اى تَرًد؛ تا زاُ اًداش ایی هػیس اغتساتطی ٍ ازغرا‬ ‫اٍلیی هحوَلِ تساًصیتی ٌدٍوْی زٍغیِ اش ؼسی ایساى تِ ٌّد‪ ،‬زٍغریرِ ٍ‬ ‫کؿَزّا ازٍپایی اش ؼسی ایساى تِ ابّا اشار وٌَتی خلیج درازظ ٍ‬ ‫رزیا هکساى‪ ،‬کؿَز ٌّد ٍ کؿَزّا وٌَب اغیا هتصل هیؾًَد‪.‬‬ ‫اگْی تجسیس هٌاقصِ ػوَهی یک هطحلِ ای‬ ‫اضٌائی تا کطَضّای زهَکطاتیک‬ ‫فطاذَاى ٍاگصاضی ذسهات فؼالیت ّای اهَض ذسهاتی ٍ تٌظیف‬ ‫ایطلٌس‬ ‫پاضک ػلن ٍ فٌاٍضی اشضتایجاى غطتی زض ًظط زاضز فطاذَاى ٍاگصاضی ذسهات فؼالیت ّای اهَض ذسهاتی ٍ تٌظیف‬ ‫تِ ضواضُ سیستوی ‪ 200۱00044۱000002‬ضا اظ ططیق ساهاًِ تساضکات الکتطًٍیکی زٍلت تطگعاض ًوایس‪.‬‬ ‫کلیِ هطاحل تطگعاضی فطاذَاى اظ زضیافت ٍ تحَیل اسٌاز فطاذَاى تا تاظگطایی پاکت ّا اظ ططیق زضگاُ ساهچاًچِ‬ ‫تساضکات الکتطًٍیکی زٍلت (ستاز) تِ ازضس ‪www.setadiran.ir‬اًجام ذَاّس ضس‪.‬‬ ‫هتقاضیاى ضطکت زض فطاذَاى زض صَضت ػسم ػضَیت زض ساهاًِ‪ً ،‬سثت تِ ثثت ًام ٍ زضیافت گچَاّچی اهضچای‬ ‫الکتطًٍیکی (تِ صَضت تطذط) تطای کلیِ صاحثاى اهضای هجاظ ٍ هْط ساظهاًی اقسام الظم ضا تِ ػول اٍضًس‪.‬‬ ‫هَاػس ظهاًی‪:‬‬ ‫تاضید اًتطاض فطاذَاى‪ًَ :‬تت اٍل ‪ًَ ۱40۱00400۱‬تت زٍم ‪۱40۱004004‬‬ ‫هْلت زضیافت اسٌاز فطاذَاى‪۱40۱004001:‬‬ ‫هْلت اضسال پیطٌْازات‪۱40۱0040۱1:‬‬ ‫ظهاى تاظگطایی پاکت ّا‪۱40۱004020 :‬‬ ‫ًَع ٍ هثلغ تضویی ضطکت زض فطایٌس اضجاع کاض‪ :‬تضویی تاًکی تِ هثلغ ‪ 2000۱0۲۲20۱00‬ضیال‬ ‫ّعیٌِ چاج اگْی زض ضٍظًاهِ تطػْسُ تطًسُ هٌاقصِ هی تاضس‪.‬‬ ‫اطالػات تواس ٍ ازضس زستگاُ ‪:‬‬ ‫اضٍهیِ کیلَهتط ‪ ۱۱‬جازُ ًاظلَ ضٍتطٍی زاًطگاُ اضٍهیِ پاضک ػلن ٍ فٌاٍضی اشضتایجاى غچطتچی‪2221۱242-‬‬ ‫زاذلی ‪۱22‬‬ ‫صطف ضطکت زض هٌاقصِ ٍ اضائِ پیطٌْاز ایجاز حق تطای ضطکت کٌٌسُ ٍ ایجاز تکلیف ٍ سله اذتیاض تطای پاضک ػلن‬ ‫ٍفٌاٍضی اشضتایجاى غطتی ًوی ًوایس ٍ پاضک هجاظ هی تاضس زض چاضچَب ضَاتط هقطض زض ائیی ًاهِ هچالچی ٍ‬ ‫هؼاهالتی ٍ تا ػٌایت تِ صطفِ ٍ صالح ذَز ّطیک اظ پیطٌْازات ضا قثَل یا ضز ًوایس‪.‬‬ ‫ضئیس پاضک ػلن ٍ فٌاٍضی اشضتایجاى غطتی‬ ‫‪*۱021‬ضٌاسِ اگْی‪* ۱22۲1۱2:‬تاضید اًتطاضًَتت اٍل‪* ۱40۱00400۱ :‬اًتطاض ًَتت زٍم‪*۱40۱004004:‬ضٍظًاهِ اضک‬ ‫‪2‬‬ ‫رز ؼَ اقیاًَظ اتالًتی ؾوالی کؿَز وصیسُ ا تا تازیرخری تػریراز‬ ‫پسدساش ٍ ًؿیه قساز رازر کِ رز هیاى کؿَزّا قدزتوٌد هحاصسُ ؾردُ‬ ‫اها یکی اش رهَکساتی تسیی کؿَزّا وْاى تِ ؾواز هی اید‪.‬‬ ‫رز قاًَى اغاغی ایسلٌد اشار تیاى اصلی تػیاز هْن ٍ هحتسم اغت ٍ ترٌرْرا‬ ‫هحدٍریت ّا اًدکی رز ایی شهیرٌرِ ٍورَر رازر کرِ اى ّرن ترسا‬ ‫ولَگیس اش رزگیس ٍ خؿًَت ٍ یا ولَگیس اش خؿًَت ػلیِ کَرکراى‬ ‫ٍ ریگس هَظَػات حػاظ اوتواػی رز قاًَى اغاغری گرٌرجراًردُ ؾردُ‬ ‫اغت‪.‬‬ ‫ّوِ پسغی ّا هتؼدر ًؿاى هی رّد کِ هسرم ایی کؿَز تا کَ رکرترسیری‬ ‫هقداز کاّؽ رز هیصاى اشار ّا هدًی رز ایی کؿَز هخالفٌد ٍ ّریر‬ ‫رلیلی زا رز ایی شهیٌِ هقثَ ًوی راًٌد‪ .‬اها ّویؿِ ایی ؼَز ًثَرُ شیرسا رز‬ ‫رٍزاى اؾَب ٍ رزگیس رز ایسلٌد ؾوالی هحدٍریت ّرایری رز شهریرٌرِ‬ ‫غخٌاًی کِ رز تلَیصیَى ٍ زاریَ تیاى هی ؾد ٍوَر راؾت ترِ خصرَـ‬ ‫اگس رز هَزر رزگیس ّا تَرُ ٍ یا تِ گػتسؼ خؿًَت ٍ تسٍزیػن هٌتْری‬ ‫هی ؾد‪ .‬تا خَاتیدى رزگیس ّا ایی هحدٍیت ّا ًیص هل ی ؾد‪.‬‬ صفحه 2 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫اخثاس‬ ‫*‪ٍ 812‬احذ صٌفی هتخلف دس ارستایجاى ؿشقی‬ ‫تؼغیل ؿذ‬ ‫مذیشکل تعضیشات حکًمتی ارستایجان ؿرشیری‬ ‫گفتۺ دس اجرشا عرشو ییرظٌ اػرترفرادٌ اص‬ ‫اختیاسات جذیذ حراکرل اص ملرًترٍ ؿرًسا‬ ‫َماَىگی ایتلاد ػشان یًا‪ ۰۵۱ ،‬یاحذ کىفی‬ ‫متخلف دس ایه اػتان تعغیل ؿذ‪.‬‬ ‫*استقای تجْیضات اهذاد ٍ خذهات سػاى دس‬ ‫پایاًِ هؼافشتشی تثشیض ضشٍسی اػت‬ ‫مذیش مىغقٍ ‪ ۸‬عملیات اوترقراگ گراص کـرًس اص‬ ‫اوتقاگ گاص ی اغاص تُشٌ تشداس خظ لًلٍ اوترقراگ‬ ‫گاص صوجان تٍ ویشیگاٌ اسیه ؿماسٌ ‪ ۲‬ی اورجرا‬ ‫عملیات اتلاگ وُایی ی تضسیق گاص تٍ خظ لًرلرٍ‬ ‫مزکًس تٍ عًگ َفت َضاس ی ‪ ۳۹۴‬متش خثش داد‪.‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 1‬تیر ‪ 22 * 1441‬ژوئن ‪ 21 * 2422‬ذی القعده‪ * 1443‬سال سی و دوم ( اوتوز ایکینجی ایل ) * شماره ( سایی ) ‪5525 :‬‬ ‫ًاى دٍلتی دس ‪ 12‬سٍػتای ارستایجاى ؿشقی‬ ‫ٍجَد ًذاسد!‬ ‫اػتاوذاس ارستایجان ؿشیی تا اؿاسٌ تٍ ایىکٍ دس ‪ ۷۱‬سیػرترا اػرتران‬ ‫واوًایی یجًد وذاؿتٍ ی اسد خًد سا اص تاصاس اصاد تامریره مری کرىرىرذ‪،‬‬ ‫گفتۺ ػاصمان جُاد کـایسص ی اداسٌ کل غلٍ اػتان تایذ وحًٌ تامیره‬ ‫اسد ایه سیػتاَا سا تٍ کًست جذ پیگیش کىىذ تا دچراس مـرکرل‬ ‫وـًوذ‪.‬عاتذیه خشّ اظُاس داؿتۺ عشو مشدمیػاص ی تًصیع عرادالورٍ‬ ‫یاساوٍَا تا َمت ی َمکاس ؿثاوٍسیص تما دػتگاٌَرا مؼرلرًگ ی‬ ‫اتحادیٍَا ی اوجمهَا کىفی تٍ کًست تؼیاس مىاػه دس اػتان اجرشا‬ ‫می ؿًد‪.‬ی ادامٍ دادۺ فعالیت صوجیشٌ تًلیذ‪ ،‬تامیه ی تًصیع مایرحرترا‬ ‫عمًمی تؼیاس خًب تًدٌ ی اسامؾ کلی دس ػغح تاصاس حاکم اػت ی‬ ‫دػتگاٌَا واظش ویض َمگی پا کاس َؼتىذ‪.‬خشّ گفتۺ ػاصمان کمت‬ ‫ی جُادکـایسص اػتان ایذامات الص سا تؼیاس خًب ی تٍ مًیع اورجرا‬ ‫دادوذ ی اص تک تک اکىاف کٍ تا مشد استثاط مؼتقیم داسورذ َرم ترٍ‬ ‫دلیل َمکاس مىاػه تـکش میکىم‪.‬ی اظُاس داؿتۺ مؼلًالن امىیتی‬ ‫ی اوتظامی ویض دس تحث کـف یاچا تؼیاس خًب عمل کشدوذ ی میرضان‬ ‫تاال کـفیات وـان اص جذیت مامًسان امىیتی ی اوتظامی دس پیـگیرش‬ ‫اص یاچا کاال اػاػی داسد کٍ وگزاؿتىذ ایه ایال اص اػرتران خراس‬ ‫ؿًد‪.‬اػتاوذاس ارستایجان ؿشیی گفتۺ ػاصمان تعضیشات ویض ترٍ عرىرًان‬ ‫دػتگاٌ مجش یاوًن تٍ خًتی پا کاس تًد ی ایذامرات مرىراػرثری دس‬ ‫ػغح اػتان اوجا گشفت کٍ تما ایذامات دس سػاوٍ َا تٍ اعالو مرشد‬ ‫سػیذ‪.‬ی تا اؿاسٌ تٍ دیذاس خًد تا تـکرل َرا کـرایسص اػرتران‪،‬‬ ‫افضیدۺ تشوامٍ سیض ی اوؼجا دس پـتیثاوی اص تـکرل َرا کـرایسص‬ ‫مًجه ؿذٌ ایه تـکل َا وؼثت تٍ گزؿتٍ تا کمتشیه مـکالت سیتشی‬ ‫ومایىذٌ یک گشیٌ ػشمایٍگزاس تشکیرٍ ا اص‬ ‫اػتقثراگ ترخرؾ خلرًکری ایره کـرًس اص‬ ‫ػشمایٍگزاس دس تثشیض خثش داد‪.‬‬ ‫علی حیذس گفتۺ گشیٌ ػشمایٍگرزاس مرا دس‬ ‫تؼیاس اص کـًسَا َمؼایٍ َمچًن عرشا ی‬ ‫گشجؼتان ی ایکشایه‪ ،‬ایذا تٍ ػشمایرٍ گرزاس‬ ‫دس حًصٌ َا مخرترلرف کرىرعرتری‪ ،‬دسمراوری‪،‬‬ ‫سفاَی‪ ،‬ساٌ ی ؿُشػاص کشدٌ اػت‪.‬‬ ‫ی افضیدۺ دس ایشان ویض تا چىذ ییت پیرؾ کراس‬ ‫تجاس اوجا میدادیم کٍ تلمیم گشفرتریرم دس‬ ‫حًصٌ ػشمایٍگزاس ویض یسید کىیم‪.‬‬ ‫گضاسؽ‬ ‫هشدم هـکل اتَتَع داسًذ‬ ‫ػکغ سٍص‬ ‫تاؿىذ ی تاوک کـایسص ویض عملکشد خًتری دس ایره حرًصٌ داؿرترٍ‬ ‫اػت‪.‬خشّ تا اؿاسٌ تٍ ایىکٍ دس ‪ ۷۱‬سیػتا اػتان واوًایی یجًد وذاؿترٍ‬ ‫ی اسد خًد سا اص تاصاس اصاد تامیه می کىىذ‪ ،‬گرفرتۺ ػراصمران جرُراد‬ ‫کـایسص ی اداسٌ کل غلٍ اػتان تایذ وحًٌ تامیه اسد ایه سیػتاَرا سا‬ ‫تٍ کًست جذ پیگیش کىىذ تا دچاس مـکل وـًورذ‪.‬ی ادامرٍ دادۺ‬ ‫یضعیت تاصاس تٍ گًوٍ ا اػت کٍ اگش دػتگاٌ َا مؼلرًگ ترٍ جرذ‬ ‫پیگیش مًضًعات وثاؿىذ َش ان احتماگ مـکل یجرًد داسد‪.‬اػرتراورذاس‬ ‫ارستایجان ؿشیی گفتۺ تما مؼلًالن اػتان دس اجشا مرُرم ترشیره‬ ‫اَذاف دیلت تشا اسایٍ خذمات مغمله‪ ،‬مًثش ی عرادالورٍ پرا کراس‬ ‫َؼتىذ تا ؿاَذ سضایتمىذ مشد تاؿیم‪.‬‬ ‫توذیذ پاًضدُ سٍصُ هْلت اسائِ اظْاسًاهِ هالیاتی‬ ‫صاحثاى هـاغل‬ ‫*اػتقثال تخؾ خصَصی تشکیِ اص ػشهایِ‬ ‫گزاسی دس تثشیض‬ ‫مذیشکل امًس مالیاتی ارستایجانؿشیی‪ ،‬اص تمذیذ پاوضدٌ سیصٌ مرُرلرت‬ ‫اسائٍ اظُاسوامٍ مالیاتی کاحثان مـاغل خثش داد ی گفتۺ مُلرت اسائرٍ‬ ‫اظُاسوامٍ مالیاتی کاحثان مـاغل ی تشخًسداس اص معافیتَا یاوًوری‬ ‫ی تؼُیالت ییظٌ مالیاتی تا ‪ ۰۵‬تیشماٌ تمذیذ ؿذ‪ .‬عیؼی ایس صادٌ ترا‬ ‫اعال ایه خثش اص کاحثان محتش مـاغل خًاػت تا َشچرٍ ػرشیرعرترش‬ ‫تشا ثثت اظُاسوامٍ مالیاتی ایذا کىىذ‪.‬ی افضیدۺ تشاػاع اعرالعریرٍ‬ ‫ػاصمان امًس مالیاتی کـًس مًدیان محتش مالیاتی جُت ترشخرًسداس‬ ‫اص معافیت َا یاوًوی ی تؼُیالت ییظٌ مالیاتی تا ‪ ۰۵‬تیشماٌ تا مشاجرعرٍ‬ ‫تٍ ػاماوٍ ‪my.tax.gov.ir‬وؼثت تٍ اسػاگ فش تثلشٌ مرادٌ ‪ ۰۱۱‬یرا‬ ‫اظُاسوامٍ مالیاتی عملکشد ػاگ ‪ ۰۳۱۱‬خًد ایذا کىىرذ‪.‬ی ‪ ،‬ترا تریران‬ ‫ایىکٍ افضایؾ ‪ ۰۱۱‬تشاتش ولاب فشیؽ کاال ی خذمات دس عمرلرکرشد‬ ‫‪ ۰۳۱۱‬تیاوگش تًجٍ تٍ حقً کاحثان مـاغل اػت‪ ،‬تـشیرح کرشدۺ ترا‬ ‫َذف تعامل ی تکشیم مودیان ی تا اخز مرجرًص اص مرشاجرع یراورًوری‬ ‫ر کالو‪ ،‬دامىٍ ؿمًگ تثلشٌ مادٌ ‪ ۰۱۱‬اص حذید ‪ ۰۶‬میلیاسد سیاگ ترٍ‬ ‫‪ ۳۸‬میلیاسد سیاگ افضایؾ یافتٍ ی مودیان تا فشیؽ کمتش اص ‪ ۰۱۱‬ترشاترش‬ ‫معافیت مادٌ ‪ ،۸۳‬میتًاوىذ مالیات ػاگ ‪ ۰۳۱۱‬سا تٍ کرًست مرقرغرًو‬ ‫پشداخت ومایىذ ی عالیٌ تش ایه ػًد ضشایه مالیاتی فعالیت مودیان ویض‬ ‫‪ ۵۱‬دسکذ کاَؾ یافتٍ اػت‪.‬مذیشکل امًس مالیاتی ارستایجانؿشیی‪ ،‬تا‬ ‫تیان ایىکٍ تاکىًن ‪ ۰۲۵۵۲۷‬وفش اص مًدیان اػتان وؼرثرت ترٍ تؼرلریرم‬ ‫اظُاسوامٍ یا تًافق تشاػاع تثلشٌ مادٌ ‪ ۰۱۱‬ایذا ومًدٌ اوذ‪ ،‬گفتۺ َم‬ ‫چىیه ‪ ۹۷‬دسکذ اص مًدیاوی کٍ دس ػاگ گزؿتٍ وؼثت تٍ اسائٍ ترثرلرشٌ‬ ‫مادٌ ‪ ۰۱۱‬ایذا ومًدٌ تًدوذ‪ ،‬دس عملکشد ‪ ۰۳۱۱‬ویض فش ترثرلرشٌ مرادٌ‬ ‫‪ ۰۱۱‬اسػاگ کشدٌ اوذ‪ .‬ی افضیدۺ تؼلیم اظُاسوامٍ ی پشداخت مالریرات‪،‬‬ ‫الکتشیویکی تًدٌ ی ویاص تٍ مشاجعٍ حضًس افشاد ی یا اسائٍ پرشیرىرت‬ ‫اظُاسوامٍ تٍ اداسات امًس مالیاتی ویؼت‪ ،‬اظُاس داؿتۺ مًدیان مالیراتری‬ ‫تا مشاجعٍ تٍ ػاماوٍ ‪my.tax.gov.ir‬اص عشیق سایاوٍ َا ؿرخرلری‬ ‫خًد‪ ،‬کافی وت َا ی دفاتش پیـخًان دیلت می ترًاورىرذ ترا ‪ ۰۵‬تریرش‬ ‫ػالجاس وؼثت تٍ اسائٍ اظُاسوامٍ مالیاتی خًد ایذا کىىذ‪.‬‬ ‫اگْی هضایذُ ػوَهی فشٍؽ خَدسٍی ػَاسی سٍا هشحلِ دٍم (ًَتت اٍل ٍ دٍم)‬ ‫ؿْشداسی اقکٌذ دس ًظش داسد تا اػتٌاد هجَصتٌذ یک صَستجلؼِ ؿواسُ ‪ 41‬تاسیخ ‪ 8128021081‬ؿَسای هحتشم ؿْش اقکٌذ ‪،‬فشٍؽ خَدسٍی پظٍ سٍا هذل ‪ً 8311‬قشُ ای هاتاالایاک‬ ‫ؿْشداسی اقکٌذ اص عشیق ػاهاًِ تذاسکات الکتشًٍیکی دٍلت تِ ًـاًی الکتشًٍیکی ‪https:www.setadiran.ir‬تِ ؿشح ریل تِ فشٍؽ هی سػذ‪.‬‬ ‫لزا اص افشاد ٍاجذ ؿشایظ دػَت هی ؿَد تا پایاى ٍقت اداسی ‪8128021011‬تِ ػاهاًِ هشاجؼِ ٍ دس صهاى هْلت اسائِ پیـٌْاد ًؼثت تِ اسائِ قیوت اقذام فشهایٌذ‪.‬‬ ‫‪-8‬قیوت پایِ ‪ 11202220222‬سیال‪-1 -‬هْلت اسائِ پیـٌْادات اص تاسیخ دسج اگْی ‪ 8128021028‬تا پایاى ٍقت اداسی سٍص‪ 8128021011‬هی تاؿذ‪-3.‬تشگضاسی هضایذُ صشفا اص عشیاق‬ ‫ػاهاًِ تذاسکات الکتشًٍیکی دٍلت هی تاؿذ ٍ کلیِ اعالػات ٍ ؿشایظ ؿشکت دس هضایذُ ٍ فشایٌذ اى ‪،‬اسػال پیـٌْاد قیوت ٍ ‪...‬اص عشیق ایی ػاهاًِ اهکاى پزیش هی تاؿذ‪-1 .‬داٍعلاثااى‬ ‫تایؼتی هثلغ ‪ 1‬دسصذ قیوت پایِ تاتت ػپشدُ ؿشکت دس هضایذُ یا ضواًت ًاهِ تاًکی یا هؼادل اى فیؾ ٍاسیضی تِ حؼاب ؿواسُ ‪ً 184121411‬ضد تاًک کـاٍسصی تِ ًاام ؿاْاشداسی‬ ‫اقکٌذ ٍاسیض ٍ تصَیش اى سا دس قؼوت هشتَط دس ػاهاًِ تذاسکات الکتشًٍیکی دٍلت تاسگزاسی ًوایٌذ‪ٍ.‬اصل اى سا دس پاکتی قشاسدادُ ٍ تاکیذ هی گشدد قثل اص تاصگـایی پاکت ّا اصال‬ ‫ضواًت ًاهِ یا فیؾ ٍاسیضی سا تِ ؿْشداسی تحَیل ًوایذ‪ -1.‬تاصدیذ خَدسٍ اص تاسیخ ‪ 8128021028‬تا ‪ 8128021014‬اصػاػت ‪ 1‬صثح تا ‪ 81‬ظْش ‪ -4‬دسصَستی کِ ًفشات اٍل تا ػَم تاا‬ ‫حق تقذم‪ ،‬حاضش تِ ػقذ قشاسداد ًثاؿٌذ ػپشدُ اًْا تِ تشتیه تِ ًفغ ؿْشداسی ضثظ خَاّذ ؿذ‪ -1.‬ؿْشداسی دس سد یا قثَل یک یا کلیِ پیـٌْادات هختاس اػت ‪ّ -1.‬ضیٌِ دسج اگاْای‬ ‫دس سٍصًاهِ ٍ کاسؿٌاػی تش ػْذُ تشًذُ هضایذُ هی تاؿذ‪ّ-4.‬ضیٌِ ًقل ٍ اًتقال تش ػْذُ تشًذُ هضایذُ خَاّذ تَد‪ -82.‬تِ پیـٌْادات هخذٍؽ ٍ هثْن تشتیه اثش دادُ ًخَاّذ ؿاذ‪-88.‬‬ ‫ًظش تِ ایٌکِ دسیافت اػٌاد ٍ اسائِ پیـٌْاد دس ػاهاًِ ػتاد اًجام هی پزیشد لزا دسیافت اػٌاد تا تاسیخ ‪ 8128021081‬هقذٍس تَدُ ٍتؼذ اص اى اهکاى پزیش ًوی تاؿذ‪-81 .‬داٍعلثاى های‬ ‫تَاًٌذ جْت کؼه اعالػات تیـتش اص ؿشایظ ٍاگزاسی تِ ؿْشداسی اقکٌذ هشاجؼِ ٍ یا تا ؿواسُ تلفی‪ 11311132‬تواع حاصل ًوایٌذ‪ - .‬اخشیی هْلت قثَل پیـٌْادّا ‪8128021011 :‬‬ ‫سصاقی– ؿْشداساقکٌذ‬ ‫‪*1011‬م الف‪ *818:‬تاسیخ اًتـاس اگْی هشحلِ دٍم ‪ًَ-‬تت اٍل ‪ * 8128021028 :‬هشحلِ دٍم‪ًَ -‬تت دٍم ‪* 8128021021 :‬سٍصًاهِ اسک‬ ‫تجذیذاگْی هٌاقصِ ػوَهی ‪ًَ -‬تت اٍل‪-‬اًتـاس اٍل‬ ‫سئیغ ؿًسا اػالمی ؿُش تثرشیرض گرفرتۺ ‪۷۲‬‬ ‫دػتگاٌ اتًتًع دس اخرتریراس داوـرگراٌ عرلرً‬ ‫پضؿکی‪ ،‬پتشیؿیمی ی پاالیـگاٌ تًد کرٍ مرثرلر‬ ‫یاتل تًجُی َم اص ایره تراترت ترٍ ؿرُرشداس‬ ‫پشداخت ومیؿذ‪ .‬اص ػً دیگش ایه اتًتًع َرا‬ ‫فقظ تٍ عىًان ػشییغ ایه مجمًعٍَا اػرترفرادٌ‬ ‫می ؿًوذ‪.‬حجتاالػال یالمؼلمیه سػًگ تشگری‬ ‫اظُاس داؿتۺ سػیذگی تٍ تخـی اص مـکالت ی‬ ‫وًایق مًجًد دس محلٍ یظیفٍ ؿُشداس اػرت‪.‬‬ ‫دس َمیه خلًف پیـىُاد میکىرم مـرکرالت‬ ‫مغشو ؿذٌ تٍ کًست جامع ی کتثی اسائٍ ؿًد تا‬ ‫تتًاویم تا تمشکض ی ػشعت تیـتش پیگریرش مؼرائرل‬ ‫مغشو ؿذٌ تاؿیم‪.‬‬ ‫ی افضیدۺ َمچىیه تا اسائٍ دییرق مـرکرالت ی‬ ‫کمثًدَا میتًان تا حضًس میذاوی اص ورضدیرک‬ ‫مـکالت سا مـاَذٌ ومًدٌ ی تا حضًس ؿرُرشداس‬ ‫محتش مىغقٍ دػتًسات ی ایذامرات الص ترشا‬ ‫سفع اوُا سا اخز کشد‪.‬تشگی خراعرشوـران کرشدۺ‬ ‫ؿُرشداس مرىرغرقرٍ ترایرذ گـرت داؿرترٍ ی‬ ‫ػاخت یػاصَا غیشمجاص سا سکذ کىذ‪ ،‬ورثرایرذ‬ ‫ایهعًس تاؿذ کٍ مىتظش گضاسؽ واظش تاؿیم تا ترا‬ ‫تخلفات مقاتلٍ کىیم‪.‬‬ ‫سئیغ ؿًسا اػالمی ؿُش تثشیض افضیدۺ دس ایره‬ ‫خلًف َم تایذ مًضًعات ی مؼائل مًجًد سا‬ ‫تشسػی کشدٌ ی ساٌ َا سفرع مـرکرالت سا ترا‬ ‫َمکاس اداسات ی وُرادَرا مرخرترلرف سفرع‬ ‫کىیم‪.‬ی َمچىیه دس پراػرب ترٍ مرغرالرثرات‬ ‫ؿُشیوذان ایه محلٍ دس خلًف تُثًد یضعیت‬ ‫ػشییغ دَی ؿشکت اتًتًػشاوی تثشیض ی حًمرٍ‬ ‫تیان داؿتۺ دس دیسٌ یثلی ؿًسا ی ؿُشداس اػثرق‬ ‫‪ ۰۸۱‬دػتگاٌ اتًتًع دس دیسٌ ؿریرًو ییرشیع‬ ‫کشیوا اص وایگان اتًتًػشاوی تثشیض خراس ؿرذٌ‬ ‫تًدوذ اما تا تًجٍ تٍ ویاص ؿُش تٍ خذمرت سػراوری‬ ‫ایه اتًتًع َا‪ ،‬پیگیش تاصگـت اوُا ترشا اسائرٍ‬ ‫خذمات تٍ َمـُشیان عضیض تًدیم‪.‬‬ ‫دّیاسی ًظشلَ تا اػتٌاد تِ هصَتِ ؿَسای اػالهی سٍػتا تِ ؿواسُ ‪ 8181‬هَسخِ ‪ ٍ 8122081081‬تاییذ ّیات تغثیق تخؾ صَفیااى‬ ‫تِ هَسخِ ‪ 8128021081‬دس ًظش داسد پشٍطُ ّای هـشٍحِ صیش سا اص هحل قیش هصشفی تٌیاد هؼکی اًقالب اػالهی ٍ اػاتاثااسات‬ ‫دّیاسی تا ؿشایظ هٌذسج اص عشیق هٌاقصِ ٍ اًتخاب پیواًکاس ٍاجذ ؿشایظ اجشا ًوایذ‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫دهیاری‬ ‫نوع پروشه‬ ‫مقذار‬ ‫براورد اولیه (ریال)‬ ‫(مترمربغ)‬ ‫هر متر مربغ‬ ‫‪2‬‬ ‫نظرلو‬ ‫مسکن انقالب اسالمی و با قیر تخصیصی بنیاد مسکن‬ ‫ادرس پروشه‬ ‫سٍص دیگش تذٍى فَتی کشًٍا دس ارستایجاى ؿشقی‬ ‫ارستایجاى غشتی‬ ‫اػتاًذاس ارستایجاى غشتی‪ :‬اتوام پشٍطُّای ًیوِ توام دس‬ ‫اٍلَیت هذیشیت ؿْشی اسٍهیِ تاؿذ‬ ‫اػتاوذاس ارستایجان غشتری گرفرتۺ‬ ‫مذیشیت ؿُش اسیمریرٍ ترایرذ ترا‬ ‫اػتفادٌ اص ظشفیت َا یراورًوری ی‬ ‫ػشمایٍ گزاس تخؾ خلرًکری‪،‬‬ ‫سیوذ تکمیل پشیطٌَا ویمٍ ترمرا‬ ‫ؿُش سا تؼشیع کشدٌ ی دس ایلًیت‬ ‫یشاس دَذ‪ .‬محمذکاد معترمرذیران‬ ‫افضیدۺ یاوًنمذاس ی پایثرىرذ ترٍ‬ ‫یًاویه ی ضًاتظ دس ساػتا خذمت ؿایؼتٍ تٍ مشد ‪ ،‬مًسد ترًجرٍ جرذ‬ ‫َمگان یشاس گیشد‪.‬ی اضافٍ کشدۺ تشخی تخلفات دس دیسٌَا گرزؿرترٍ‪،‬‬ ‫مذیشیت ؿُش کىًوی سا تحت تاثیش یشاس دادٌ ی ترا ترًجرٍ ترٍ ایرىرکرٍ‬ ‫ؿُشداس یظایف متعذد داسد لزا تعلل دس اسائٍ خذمات‪ ،‬ؿرُرش سا ترا‬ ‫مـکل سیتشی میکىذ‪.‬معتمذیان تا تیان ایىکٍ پشیوذٌَا یضایی مجمرًعرٍ‬ ‫مذیشیت ؿُش تایذ تٍ ػشعت تعییه تکلیف ؿًد‪ ،‬یادایس ؿذۺ ایه ایرذا‬ ‫ماوع اص تذای سکًد دس ؿُش خًاَذ ؿذ‪.‬اػتاوذاس ارستایجان غشتی تا تاکیرذ‬ ‫تش تؼشیع دس مذیشیت ؿشایظ فعلی ؿُش اسیمیٍ ترًػرظ ؿرًسا ؿرُرش ی‬ ‫ؿُشداس‪ ،‬اظُاس کشدۺ وثایذ فعالیت حًصٌَایی چًن حمل ی وقل عرمرًمری‪،‬‬ ‫فضاَا ػثض‪ ،‬پؼماوذ‪ ،‬وظاست تش ػاخت ی ػاص ی ایتلاد ؿرُرش ترا سکرًد‬ ‫مختل ؿًد‪.‬ی ادامٍ دادۺ مذیشیت ؿُش تا تشوامٍ جامع کًتاٌ مذت‪ ،‬میان‬ ‫مذت ی تلىذمذت‪ ،‬تایذ تذوثاگ دسامذ پایذاس تًدٌ ی تا سیحیٍ َمرکراس ی‬ ‫َم افضایی دس ؿًسا ؿُش‪ ،‬مؼیش سفع مـکالت ؿُش اسیمیٍ َمًاس ؿًد‪.‬‬ ‫معتمذیان گفتۺ مؼایل ؿُش اگش تٍ مرًیرع مرذیرشیرت ی سفرع وـرًد‪،‬‬ ‫مـکالتی چًن تشیص اػیهَا اجتماعی سا تذوثاگ خًاَذ داؿت‪.‬‬ ‫اػتاى اسدتیل‬ ‫اػتقثال تخؾ خصَصی اػتاى اسدتیل اص ّوکاسی‬ ‫تا ػشهایِگزاساى اػتشالیایی‬ ‫سییغ اترا تراصسگراوری اسدتریرل اص‬ ‫امادگی فعراالن ترخرؾ خلرًکری‬ ‫اسدترریررل تررشا َررمررکرراس تررا‬ ‫ػشمایٍ گزاسان اػتشالیایری خرثرش داد‪.‬‬ ‫حؼیه پیشمًرن اظُاس کشدۺ تٍ عرىرًان‬ ‫ومایىذٌ تخؾ خلًکی اػتان اسدتیرل‬ ‫اعال میکىم کٍ امادٌ پزیشؽ ػشمایٍگزاس اص کـًس اػتشالیا ی َمچىریره‬ ‫اعضا ػشمایٍ گزاس تٍ ایه کـًس َؼتیم‪.‬ی اظُاس کشدۺ تخؾ خلرًکری‬ ‫دس َمٍ ایه ػاگَا تشا عثًس کـًس اص تحشان ایتلاد ی تحشیمَا ترالؽ‬ ‫کشدٌ اػت ی اکىًن ویض امادٌ تًػعٍ سیاتظ ایتلاد تا ػرایرش کـرًسَرا‬ ‫َؼتیم‪.‬سئیغ خاوٍ کىعت ی معذن اػتان اسدتیل تاکیذ کشدۺ اکثش کرىرایرع‬ ‫دس اػتان اسدتیل فعاگ َؼتىذ ی تا تًجٍ ترٍ پرتراوؼریرل َرا مرًجرًد دس‬ ‫تخؾَا متىًعی مثل کىعت‪ ،‬معذن‪ ،‬کـایسص ی گشدؿگش می ترًان‬ ‫َمکاس کشد‪.‬ی ادامٍ دادۺ دس حًصٌ کـایسص ی کىایع تثذیلی اػرتران‬ ‫اسدتیل ظشفیت تضسگی مثل تًلیذ ػاالوٍ یک میلیًن ته ػیره صمریرىری ی‬ ‫مجمًعٍ َا کـت ی کىعت َا مغان ی پراسع سا داسد ی مرا امرادٌ‬ ‫َمکاس تا ػشمایٍگزاسان اػتشالیایی دس ایه تخؾَا َؼتیم‪.‬سئیرغ اترا‬ ‫تاصسگاوی‪ ،‬کىایع ی معادن اسدتیل گفتۺ دس ایه ؿشایظ تحشیمی تٍ دورثراگ‬ ‫تًػعٍ سیاتظ ایتلاد َؼتیم ی معتقذ کٍ تایذ گا َا عملی ترشداؿرترٍ‬ ‫ؿًد تا تاثیش دس تًػعٍ سیاتظ ایتلاد داؿتٍ تاؿذ‪.‬‬ ‫شهرستان شبستر – بخش صوفیان –روستای‬ ‫زیرسازی دو الیه اساس و زیر اساس ( الیه دوم در صورت نیاز‬ ‫اجرا میشود) ‪ -‬قیر پاشی و اسفالت ریسی طبق استانذارد بنیاد‬ ‫استانها‬ ‫‪3‬‬ ‫‪210111‬‬ ‫‪23011101110111‬‬ ‫نظرلو – خیابان ػلی اباد و صفا و خیابان‬ ‫ریال‬ ‫فردوس‬ ‫هتقاضیاى ٍاجذ ؿشایظ (عثق اػٌاد هٌاقصِ) هیتَاًٌذ دس هْلت اگْی تِ ادسع صیش هشاجؼِ ٍ اػٌاد هٌاقصِ سا دسیافت ًوایٌذ‪.‬‬ ‫تاسیخ ٍ هحل دسیافت اػٌاد هٌاقصِ‪:‬‬ ‫اص اتتذای ٍقت اداسی سٍص چْاس ؿٌثِ هَسخِ ‪ 8128021028 :‬تا پایاى ٍقت اداسی سٍص چْاس ؿٌثِ هَسخِ ‪8128021081 :‬‬ ‫صَفیاى ‪ ،‬ػاختواى تخـذاسی صَفیاى ‪ ،‬دفتش اهَس هالی دّیاسیّای تخؾ صَفیاى ؿواسُ تواع ‪218-11112144‬‬ ‫اخشیی هْلت ٍ هحل تحَیل پاکت هٌاقصِ‪:‬‬ ‫حذاکثش تا پایاى ٍقت اداسی سٍص پٌجـٌثِ هَسخِ ‪8128021081‬تِ دفتش اهَس هالی دّیاسیّای تخؾ صَفیاى تحَیل ٍ سػایاذ‬ ‫دسیافت ًواییذ‪.‬‬ ‫صهاى ٍ هحل تشگضاسی هٌاقصِ ٍ تاصگـائی پاکت‪:‬‬ ‫ػاػت ‪ 81‬سٍص ؿٌثِ هَسخِ ‪ 8128021081‬دس هحل ػالی اجتواػات تخـذاسی صَفیاى‬ ‫ًَع ػپشدُ ٍ تضویی ؿشکت دس هٌاقصِ‪:‬‬ ‫ٍاسیض هثلغ ‪ 122.222.222‬سیال تحشٍف پاًصذهیلیَى سیال تِ ػٌَاى ػپشدُ ؿشکت دس هٌاقصِ تِ ؿواسُ حؼاب قیذ ؿذُ دس اػٌااد‬ ‫هٌاقصِ تٌام دّیاسی ًظشلَ ٍاسیض ٍ یا اسائِ ضواًتٌاهِ تاًکی تِ ّواى هثلغ دس ٍجِ دّیاسی ًظشلَ تایؼتی ضویوِ پیـٌْاد تاؿذ‪.‬‬ ‫اسائِ گَاّیٌاهِ فٌی کاسخاًِ اػفالت ٍ ّوچٌیی گَاّیٌاهِ پیواًکاسی ٍ اػاػٌاهِ اخشیی تغییشات ؿشکت تایؼتی ضویوِ پیـٌاْااد‬ ‫تاؿذ‪.‬‬ ‫کلیِ ّضیٌِ ّای اًتـاس اگْی ٍ کاسؿٌاػی تش ػْذُ تشًذُ ی هٌاقصِ هی تاؿذ‪.‬‬ ‫ػایش اعالػات ٍ جضئیات هشتَعِ دس اػٌاد هٌاقصِ هٌذسج اػت ‪.‬‬ ‫دس صَست ًیاص تِ اعالػات تیـتش تا ؿواسُ تلفی ‪ (218– 11112144‬اقای قلی صادُ ) تواع حاصل ًواییذ‪.‬‬ ‫دّیاسی ًظشلَ‬ ‫‪*1011‬م الف‪*81280841:‬تجذیذاگْی ًَتت اٍل‪*8128021028 :‬تجذیذ اگْی ًَتت دٍم‪*8128021021 :‬سٍصًاهِ اسک‬ ‫اػتاى صًجاى‬ ‫‪ 41‬هذدجَی تْضیؼتی صًجاى تشای دسیافت ٍام اؿتغال تِ‬ ‫تاًک هؼشفی ؿذًذ‬ ‫ػشپشػت تُضیؼتی اػتان صورجران‬ ‫گفتۺ دفتش اؿتغاگ تُضیؼتی اػتان‬ ‫اص اتتذا ػاگ ایذا تٍ معشفی ‪۰۶۴‬‬ ‫وفش جُت امًصؽ ی فرشاگرشفرتره‬ ‫مُاستُایی چًن مکاویک‪ ،‬یالیثافی‬ ‫ی غیشٌ کشدٌ اػت ی ترا ترشورامرٍ‬ ‫سیض اوجا گشفتٍ حذید ‪ ۹۷‬ورفرش‬ ‫تشا دسیافت یا اؿتغاگ تٍ تاوکَا عامل معشفی ؿذٌاوذ‪ .‬ػلمان حؼیىی‬ ‫افضیدۺ مذدجًیاوی کٍ اص تُضیؼتی یا اؿتغاگ دسیافت می کىىذ مؼترمرش‬ ‫اوُا یغع ومی ؿًد ی چشخٍ خذمات سػاوی ادامٍ داسد‪.‬ی تاکیذ کشدۺ ترش‬ ‫ایه اػاع اخز یا ِ مذدجًیان تُضیؼتی مىجش تٍ یغع مؼتمش ومیؿًد ی‬ ‫ایه ػیاػت تخاعش تـًیق مذدجًیان جُت ایجاد اؿتغاگ‪ ،‬کاسافشیىری ی‬ ‫تًلیذ اػت کٍ یکی اص تُتشیه ساَُا تًاومىذ ػاص ی کؼه اػرترقرالگ‬ ‫مالی ی افضایؾ خًدتایس اػت‪.‬ایه مؼًیگ ادامٍ دادۺ مًػؼات خیشیٍ دس‬ ‫گؼتشؽ فشَىگ اؿتغاگ ی ایجاد تًاومىذ دس مذدجًیا وقؾ مُمی داسوذ‬ ‫ی ایه مًضًو اص اتعاد مختلف اَمیت صیاد داسد‪.‬ی اظرُراس داؿرتۺ‬ ‫پزیشؽ افشاد کٍ یاتلیت امًصؽ ی کاسافشیىی داسورذ َرمرچرًن صوران‬ ‫تی ػشپشػت ی خًدػشپشػت‪ ،‬معلًلیه جًیا کاس یاتل تاصتًان‪ ،‬فشصورذان‬ ‫تشخیلی ی خاوًاسَا ػشپشػت تحت پًؿؾ‪ ،‬تامیه َضیىٍ َا جاس ی‬ ‫الص گشیٌَا َذف تا سػیذن تٍ مشحلٍ کاسافشیىی ی خًدکفایی‪ ،‬اسائرٍ‬ ‫ساَکاسَا مىاػه‪ ،‬تعاین ی کمک تٍ تخؾَا دیلتی ی خلًکری دس‬ ‫سیانػاص فعالیتَا کاسافشیىان اص مًاسد اػت کٍ مًػؼات خیرشیرٍ‬ ‫می تًاوىذ اوجا دَىذ‪.‬‬ صفحه 3 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫اخبار کوتاه اجتماعی‬ ‫تجهیز ‪ ۷۸۱‬کتابخانه فعال کمیته‬ ‫امذاد در سزاسز کشور‬ ‫هعاٍى اهَس فشٌّگی کویتِ اهذاد‪ ،‬اص تدْیییض ‪187‬‬ ‫کتابخاًِ فعال هشاکض فشٌّگی کویتِ اهذاد دس سال‬ ‫‪ 1444‬خبش داد‪.‬‬ ‫ثِ ًقل اص پبیگبُ اعالع سػیبًیی کیوینیتیِ اهیذاد‬ ‫حدتاالػالم ػلی خؼوشی ‪،‬وت‪ :‬ػبل ‪،‬یزؿیتیِ‬ ‫‪ 187‬کتبثخبًِ فؼبل هشاکض فشٌّگی اهیذاد ؿیبهیل‬ ‫هدتوغّبی ؿجبًِسٍصی داًؾاهَصی ٍ کبًَىّبی‬ ‫فشٌّگی تشثنتی دس ػشاػش کـَس تدْنض ؿذ‪.‬‬ ‫ٍی افضٍد‪ :‬دس ایی اقذام هشاکض فشٌّگی کیوینیتیِ‬ ‫اهذاد عی دٍ هشحلِ ثِ کتت کیوی اهیَصؿیی‬ ‫هتٌبػت ثب ظشفنت ّش هشکض ٍ ثب اٍلَییت هیٌیبعی‬ ‫هحشٍم هدْض ؿذًذ‪.‬‬ ‫هؼبٍى اهَس فشٌّگی کونتِ اهیذاد اظیْیبس کیشد‪:‬‬ ‫ّوچٌنی ثب ّذف حوبیت اص داًؾاهَصاى هٌیبعی‬ ‫هحشٍم کو ّضیٌِ تحلنلی ثِ داًؾ اهیَصاًیی‬ ‫کییِ ثییِ کییَست هؼییتییوییش دس اصهییَى ّییبی‬ ‫کو اهَصؿی ؿشکت کشدًذ پشداخت ؿذ‪.‬‬ ‫خؼویشی خیبعیشًـیبى کیشد‪ :‬حیذٍد ‪ّ 3۳‬یضاس‬ ‫داًؾ اهَص هؼتؼذ ثب هؼذل ثبال اص ثَسػنِ اًالیی ٍ‬ ‫کذ تخونف ثشای کتت کو اهَصؿی ثشخَسداس‬ ‫ؿذًذ‪.‬‬ ‫انهذام ‪ ۶۲‬بانذ کالهبزداری‬ ‫رایانهای‬ ‫چْاس ضٌبِ ‪ 1‬تیش ‪22 * 1441‬طٍئی ‪ 21 * 2422‬ری المعذُ ‪ * 1443‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَص ایکیٌدی ایل ) * ضواسُ ( سایی ) ‪5525 :‬‬ ‫ً است سیستوی اٍلیا بش ثبت ًام هذاسس دس سال ‪1441‬‬ ‫ً است اٍلیا بِ صَست سیستوی ٍ اص طشیک ‪QR‬کیذ‬ ‫اختصاصی ّش هذسسِ اًدام خَاّذ ضذ‪.‬‬ ‫هذیشکل اسصیابی عولکشد ٍ پاسخگَیی بِ ضکاییات ٍ‬ ‫سییس ستاد ثبت ًام داًص اهَصاى دس خلسِ ًیاظیشاى‬ ‫ستاد هشکضی ثبت ًام گفت‪ :‬دس ثیبیت ًیام اهسیال‬ ‫ٍصاست اهَصؽ ٍ پشٍسؽ ػنذ هدتیجیی ّیبؿیویی‬ ‫هذیشکل اسصیبثی ػولکشد ٍ پبػخگَیی ثِ ؿکبییبت‬ ‫ٍ سئنغ ػتبد هشکضی ثجت ًبم ػبل تحلنلی ‪- 14۳1‬‬ ‫‪ 14۳2‬دس خلؼِ ًبظشیی ػتبد هشکضی ثجت ًبم کِ دس‬ ‫سٍص ؿٌجِ ‪ 28‬خشداد تـکنل ؿذ ضوی تقذیش ٍ تـکش‬ ‫اص حَصُ ّبیی کِ اهش ثجت ًبم سا اٍلَیت کیبس خیَد‬ ‫قشاس دادُ اًذ ٍ دس تٌظنن ثخـٌبهِ ثجت ًبم هـبسکیت‬ ‫فؼبل داؿتٌذ اظْبس داؿت‪ :‬دس خلَف تکشین اٍلینیب‬ ‫ٍ هشاخؼنی ٍ حوظ ؿاى ایـبى ثبیذ ّوِ اػضبی ػتبد‬ ‫ثجت ًبم عج ؿؼبس دٍلت هشدهی تالؽ کٌٌذ‪.‬‬ ‫ٍی ّوچٌنی ثب اؿبسُ ثِ ایٌکِ اختنبسات کبهل قبًًَی‬ ‫ثِ هذیشاى کل دس ًظبست ثش اهش ثجت ًبم دادُ ؿیذُ‬ ‫اػت اظْبسداؿت‪ :‬دس ثجت ًبم ثبییذ کیل هیذاسع‬ ‫ثبصدیذ ٍ ًظبست ؿًَذ ٍ حَصُ ّبی هشتجظ دس اییی‬ ‫خلَف ثبیذ توبم تَاى خَد سا ثِ کبس ‪،‬ینیشًیذ تیب‬ ‫ًظبست ثش ثجت ًبم ثِ کَست تنوی ٍ هـبسکت ّویِ‬ ‫خبًجِ ثشای تحق ؿؼبس ثجت ًبم هغلیَه ًیظیبست‬ ‫ّوگبًی ًلنت ثشاثش اهَصؿی کَست ‪،‬نشد‪.‬‬ ‫ٍی یبداٍسؿذ‪ :‬ػالٍُ ثش ًیظیبست کیبهیل هیذاسع‬ ‫تَػظ ًبظشیی ػتبد هشکضی ثجت ًبم ٍ ػتبد ثجت ًیبم‬ ‫اػتبى ّب ٍ هٌبع اهؼبل ًظبست اٍلنب ًنض ثِ کیَست‬ ‫ػنؼتوی ٍ اص عشی ‪QR‬کذ اختلبکی ّش هذسػیِ‬ ‫اًدبم خَاّذ ؿذ ثٌبثشایی ًلت ا‪،‬یْیی ‪QR‬کیذ‬ ‫هذاسع ثش سٍی تبثلَ اػالًبت ٍ دس هؼشم دیذ اٍلنیب‬ ‫ضشٍسی اػت ٍ یکی اص هالک ّبی اسصیبثی هذیشاى‬ ‫هذاسع خَاّذ ثَد‪.‬‬ ‫هصَبِ افضایص ‪ 14‬دسصذی حمَق باصًطستگاى تاهیی اختواعی ابطال ضذ‬ ‫سئیس کاًَى باصًطستگاى تاهیی اختواعی استاى تْشاى گفت‪ :‬هدلس هصَبِ دٍلیت‬ ‫هبٌی بش افضایص ‪ 14‬دسصذی حمَق باصًطستگاى سایش سطَح تاهیی اختیویاعیی سا‬ ‫ابطال کشد‪.‬‬ ‫ػلی دّقبى کنب ‪،‬وت‪ :‬هلَثِ دٍلت هیجیٌیی افیضاییؾ ‪ 1۳‬دسکیذی حیقیَق‬ ‫ثبصًـؼتگبى ػبیش ػغَح ػبصهبى تاهنی اختوبػی هَسد اػیتیشام کیبًیَى ّیبی‬ ‫ثبصًـؼتگی دس ػشاػش کـَس قشاس ‪،‬شفتِ ثَد‪.‬‬ ‫ٍی اداهِ داد‪ :‬ثب پنگنشی ّبی اًدبم ؿذُ هدلغ پیغ اص ثیش‪،‬یضاسی خیلیؼیبت‬ ‫هختلف دس کونؼنَى اختوبػی ٍ اقتلبدی ٍ خلؼِای دس کوینیؼینیَى تیغیجینی‬ ‫هدلغ قشاس ثش ایی ؿذ کِ کونؼنَى تغجن ایی هَسد سا ثشسػی ٍ ًظش ًْیبییی سا‬ ‫اػالم کٌذ‪.‬‬ ‫سینغ کبًَى ثبصًـؼتگبى اػتبى تْشاى افضٍد‪ :‬اهشٍص اػتشام کبًَىّب هَسد قجیَل‬ ‫ٍاقغ ؿذ ٍ هدلغ هلَه کشد کِ دٍلت ثبیذ هبدُ ‪ 96‬قبًَى تاهنی اختوبػیی سا‬ ‫ثشای افضایؾ حقَق ثبصًـؼتگبى ػبیش ػغَح تلَیت کٌذ ٍ هلَثِ دٍلت ثیبییذ‬ ‫اکالح ؿَد‪.‬‬ ‫دّقبى کنب ‪،‬وت‪ :‬ثش اػبع هلَثِ ؿَسای ػبلی کبس حقَق ثبصًـؼتیگیبى ػیبییش‬ ‫ػغَح تاهنی اختوبػی ثبیذ ‪ 38‬دسکذ ّوشاُ ثب ‪ّ 515‬ضاس تَهبى افضایؾ پنذا کٌذ‪.‬‬ ‫بدض اصالح لیوت سایًِ‪ ،‬فعال تغییشی دس داسٍ ًذاسین‬ ‫ضذُ دس صهیٌِ تغییییش ًی یام اسصی داسٍ‪ ،‬دسبیاسُ‬ ‫چالص ّای حَصُ داسٍیی کطیَس اعین اص اصیالح‬ ‫لیوتّا ٍ کوبَدّای داسٍیی تَضیح داد‪.‬‬ ‫سئیس هشکض هباسصُ با خشاین هلی ٍ ساصهاى ییافیتیِ‬ ‫پلیس فتا فشاخا اعالم کشد‪ :‬دس یک هاُ اخیییش ‪26‬‬ ‫پشًٍذُ هشبَط بِ هدشهاى حشفِ ای فعال دس صهیٌیِ‬ ‫کالّبشداسی سایاًِ ای دس بستش باصاسّای بیشخی ‪،‬‬ ‫ضبکِّای اختواعی ٍ پلتفشمّای خاسخی با اسصش‬ ‫بیص اص ‪ 647‬هیلیاسد سیال ضٌاسایی ٍ هٌْذم ضذ‪.‬‬ ‫ثِ ‪،‬ضاسؽ سٍص دٍؿٌجِ ایشًب اص پلنغ فتب ػشٌّی‬ ‫هلغیویی ًیَسٍصی اظیْیبس داؿیت‪ :‬ثیب ٍکیَل‬ ‫پشًٍذُ ّبی هتؼذد ثِ پیلینیغ فیتیب دس ییکیی اص‬ ‫اػتبى ّبی ؿوبلی ثب هَضَع کالّجشداسی دس قبلت‬ ‫دسج ا‪ْ،‬ی ّبی خؼلی دس ػیبییت ّیبی ا‪،‬یْیی‬ ‫هحَس هَضَع ثِ کَست ٍیظُ دس دػیتیَس کیبس‬ ‫کبسؿٌبػبى پلنغ فتب قشاس ‪،‬شفت‪.‬‬ ‫ٍی اداهِ داد‪ :‬هتْن پیشًٍیذُ ثیب دسج ٍ اًیتیـیبس‬ ‫ا‪ْ،‬ی ّبی خؼیلیی دس قیبلیت کیبس دس هیٌیضل‬ ‫ثؼتِ ثٌذی هحلَالت اسایـی ٍ ثیْیذاؿیتیی ٍ‬ ‫فشٍؽ اهالک اقذام ثِ کالّجشداسی اص ؿْشًٍیذاى‬ ‫کشدُ اػت‪.‬‬ ‫ًَسٍصی افضٍد‪ :‬ثب ثشسػیّبی تخللی ٍ اقذاهبت‬ ‫فٌی کبسؿٌبػبى پلنغ فتب دس ًْبیت هتْوبى اکلیی‬ ‫پشًٍذُ دس یکی اص اػتبىّبی ؿوبل ؿشق ؿٌبػبیی‬ ‫ٍ پغ اص دسیبفت هدَصّبی قضیبییی دػیتیگینیش‬ ‫ؿذًذ‪.‬‬ ‫تاییذ ‪ ۷۱‬مورد ابتال‬ ‫به وبا در عزاق‬ ‫سییس ساصهاى غزا ٍ داسٍ با اضاسُ بِ الذاهات اًیدیام‬ ‫دکتش ثْشام داسایی دس ‪،‬وتٍ‪ َ،‬ثیب ایؼیٌیب دسثیبسُ‬ ‫ٍضؼنت اسص داسٍ ‪،‬وت‪ :‬دس ػیبل ‪،‬یزؿیتیِ ثیشای‬ ‫ثشسػی الیحِ ثَدخِ ػیبل ‪ 14۳1‬دس حیَصُ داسٍ‬ ‫اقذاهبت ثؼنبسی اًدبم ؿذ ٍ سینیغ خیویْیَس ّین‬ ‫هغشح کشدًذ کِ ثحث داسٍ ثشای دٍلیت ٍ کـیَس‬ ‫ثؼنبس هْن ثَدُ ٍ حؼبػنت ّن سٍی اى صیبد اػیت‬ ‫صیشا ّن ثشای هشدم دلًگیشاًیی داسد ٍ ّین ثیشای‬ ‫کٌبیغ داسٍػبصی کِ ثِ کَست ػذدی ‪ 98‬دسکیذ‬ ‫ًنبص داسٍیی کـَس سا تبهنی هیکٌٌذ کِ سقین قیبثیل‬ ‫تَخْی اػت‪ .‬ثبیذ تَخِ کشد کِ داسٍػبصاى هب ثنیی‬ ‫‪ 2۳‬کـَس دًنب قیشاس داسًیذ ٍ هیی تیَاًیٌیذ داسٍی‬ ‫خَدؿبى سا تبهنی کٌٌذ‪ .‬ایی صیشػبختّب دس حیَصُ‬ ‫داسٍیی کـَس ثِ ساحتی ثِ دػت ًنبهذُ اػت‪.‬‬ ‫تلونن ‪،‬نشی دس داسٍ ثب ًگبُ حوبیتی اص هیشدم ٍ‬ ‫کٌؼت‬ ‫ٍی افضٍد‪ :‬ثٌبثشایی ّن ثب ًگبُ حیویبییت اص تیَلینیذ‬ ‫داخلی ٍ ّن ثب ًگبُ حوبیت اص هشدم ثبیذ دس حیَصُ‬ ‫داسٍ تلونن‪،‬نشی ؿَد‪ .‬دس ٍاقغ دس صهؼیتیبى ػیبل‬ ‫‪ 14۳۳‬ثشًبهِسیضی ّب دس ایی صهنٌِ اًدیبم ؿیذ ٍ هیب‬ ‫دسکذد ثَدین کِ ثتَاًنن ی عشح پبیلَت سا ًینیض‬ ‫دس پبیبى ػبل ‪،‬زؿتِ اخشا کٌنن اهب دس ّش کیَست‬ ‫هدلغ ؿَسای اػالهی دس پبییبى ػیبل ثیَدخیِ سا‬ ‫هلَه کشد‪.‬‬ ‫سف هَاً لاًًَی خو اٍسی هعتاداى هتداّش بایی ‪ ٍ 65‬صیش ‪ 18‬سال‬ ‫هعاٍى سیاسی اختواعی استاًذاسی تْشاى با بیاى سفی‬ ‫هَاً لاًًَی خو اٍسی هعتاداى هتداّش بیایی ‪65‬‬ ‫سال ٍ صیش ‪ 18‬سال‪ ،‬گفت‪ :‬با اضافِ ضذى ظیشفیییت‬ ‫‪ً 3444‬فشی خو اٍسی هعتادیی هتداّش ظشف ‪ 2‬هیاُ‬ ‫ایٌذُ دس استاى تْشاى هدویَ ظیشفیییت حیَصُ‬ ‫خو اٍسی هعتادیی هتداّش بِ ‪ّ 17‬ضاس ًفش هیسسذ‪.‬‬ ‫ثِ ‪،‬ضاسؽ ایؼٌب خَّشی دس پبیبى خلؼیِ قیشاس‪،‬یبُ‬ ‫اختوبػی اػتبى تْشاى دس خوغ خجشًگیبساى ‪،‬یویت‪:‬‬ ‫ثنؾ اص ؿؾ هبُ اػت کِ ثب دػتَس اػتبًذاس تیْیشاى‬ ‫قشاس‪،‬بُ اختوبػی ؿکل ‪،‬شفتیِ اػیت ٍ خیلیؼیبت‬ ‫هکشسی ثب هَضَػبت هختلف ٍ ثشسػی اقذاهبت دس‬ ‫حَصُ اٍلَیت ثٌذی سػنذ‪،‬ی ثِ هؼضالت اختوبػیی‬ ‫اًدبم ؿذُ اػت‪ٍ.‬ی افضٍد‪ :‬هَضَع کَدکبى کبس ٍ‬ ‫هؼتبداى هتدبّش اص خولِ هَاسدی ثَدُ اػت کیِ دس‬ ‫ػغح اػیتیبى تیْیشاى اقیذاهیبت خیَثیی تیَػیظ‬ ‫دػتگبُ ّبی هختلف اًدبم ؿذُ الجتِ ثشخیی هیَاًیغ‬ ‫قبًًَی ًنض ثش ػش اًدبم ایی اقذاهبت ٍخَد داؿت کیِ‬ ‫سفغ ؿذُ اػت کِ اص خولِ اًْب هیتیَاى ثیِ خیویغ‬ ‫اٍسی هؼتبداى هتدبّش ثبالی ‪ 65‬ػیبل ٍ هیؼیتیبداى‬ ‫هتدبّش صیش ‪ 18‬ػبل اؿیبسُ کیشد‪.‬هیؼیبٍى ػینیبػیی‬ ‫اختوبػی اػتبًذاسی تْشاى دس ثیخیؾ دییگیشی اص‬ ‫کحجت ّبی خَد ثب اؿیبسُ ثیِ افیضاییؾ ظیشفینیت‬ ‫خوغاٍسی هؼتبدیی هتدبّش دس ػغح اػتبى تیْیشاى‬ ‫‪،‬وت‪ً 3۳۳۳ :‬وش ظشفنت ظشف دٍ هیبُ اییٌیذُ دس‬ ‫اػتبى تْشاى ایدبد خَاّذ ؿذ ٍ پنـتش ًنض ‪ً 4۳۳۳‬یویش‬ ‫ثِ ظشفنت خوغ اٍسی هؼتبدیی هتدبّش افیضٍدُ ؿیذُ‬ ‫ثَد کِ ثِ ایی تشتنت ظشف دٍ هبُ ایٌیذُ ظیشفینیت‬ ‫خوغاٍسی هؼتبدیی هتدبّش دس اػتبى تْشاى ثِ حذٍد‬ ‫‪ّ 17‬ضاس ًوش هیی سػیذ‪ٍ.‬ی اداهیِ داد‪ :‬دس حیَصُ‬ ‫کَدکبى کبس ٍسٍد ثؼنبس هَثشی داؿتنن ثِ ؿیکیلیی‬ ‫کِ دس خلؼِ اهشٍص دثنشخبًِ هؼئَلنت اختوبػی هقشس‬ ‫ؿذ ؿکل ثگنشد تب اص ظشفنت ‪،‬یشٍُ ّیبی هیشدهیی‬ ‫اکٌبف کبسخبًِ ّب ٍ ‪،‬شٍُّبی خْبدی دس حیَصُ‬ ‫هؼئَلنت اختوبػی ثْشُ ثگنشین ٍ ‪،‬بمّبی هیَثیشی‬ ‫دس حَصُ کَدکبى کبس ثشداسین‪.‬‬ ‫پَضص ‪ 24‬دسصذی داًص اهَصاى دس طشح خبشاى افت تحصیلی‬ ‫هعاٍى اهَصش هتَسطِ ٍصاست اهَصش ٍ پیشٍسش‬ ‫ضیَُ ًاهِ اخشایی طشح تعویک ٍ تثبیت یادگییشی ٍ‬ ‫خبشاى اُفت تحصیلی داًصاهَصاى سا ابالغ کشد‪.‬‬ ‫هماهات عشاق ابتالی ‪ً 13‬فش بِ بیواسی ٍبا ٍ احتوال‬ ‫ابتالی تعذادی دیگش سا تاییذ کشدًذ‪.‬‬ ‫ثِ ‪،‬ضاسؽ ایؼٌب هقبهبت ثیْیذاؿیت ػیشاق سٍص‬ ‫‪،‬زؿتِ (ی ؿٌجِ) اػالم کشدًذ‪ :‬ؿنَع ثینیویبسی‬ ‫ٍثب ثِ اثتالی دػتکن ‪ً 13‬وش دس کـَس هٌدش ؿیذُ‬ ‫اػت‪ّ .‬وچٌنی تؼذادی دیگش هـکَک ثیِ اثیتیال‬ ‫ّؼتٌذ ٍ ثشسػی ّب ثشای تبینذ ایی هَضَع دس حبل‬ ‫اًدبم اػت‪،.‬وتِ ؿذُ ‪ 1۳‬هَسد اثتیال هیشثیَط ثیِ‬ ‫اػتبى ػلنوبًنِ ثَدُ اػت‪ّ .‬یویچیٌینیی ‪ 56‬هیَسد‬ ‫هـکَک ثِ ٍثب دس ایی اػتبى ‪،‬یضاسؽ ؿیذُ کیِ‬ ‫ثییشسػییی تییبییینییذ اثییتییالی اًییْییب دس یییکییی اص‬ ‫اصهبیـگبّْبی هشکضی ث ذاد دس حبل اًدبم اػت‪.‬‬ ‫ثٌبثش اػالم ٍصاست ثْذاؿت ػشاق ّوچٌینیی ػیِ‬ ‫هَسد تبینذ ؿذُ دیگش هشثَط ثِ اػتبًْبی هُثٌَّیی ٍ‬ ‫کشکَک ثَدُ اػت‪.‬تبکٌَى هَسدی اص فَت ًبؿی‬ ‫اص ؿنَع ٍثب دس ػشاق ‪،‬ضاسؽ ًـذُ اػت‪.‬‬ ‫ثِ ‪،‬ضاسؽ هذیکبل اکؼ شع ثِ ‪،‬وتیِ هیقیبهیبت‬ ‫ثْذاؿت ػشاق ٍثب ثنوبسی خغشًبکی اػت اهب ثیِ‬ ‫اػبًی قبثل دسهبى اػت ٍ هی تَاى دس هذت چٌیذ‬ ‫ػبػت صًذ‪،‬ی ثنوبس سا ًدبت داد‪.‬‬ ‫ثِ ‪،‬ضاسؽ ایؼٌب هْذی کبظوی دس ایی ثبسُ ‪،‬ویت‪:‬‬ ‫ٍصاست اهَصؽ ٍ پشٍسؽ دس ساػتبی تَػؼِ ػذالت‬ ‫اهَصؿی ٍ تشثنتی ٍ ثب ّذف ثْجَد ٍ تکونل فشاییٌیذ‬ ‫اهَصؽ خجشاى ًبسػبیی ّب ٍ کبػتی ّبی اهَصؿی‬ ‫ٍ تؼون یبد‪،‬نشی داًؾ اهَصاى عشح تیؼیوینی ٍ‬ ‫تثجنت یبد‪،‬نشی ٍ خجشاى افیت تیحیلینیلیی داًیؾ‬ ‫اهَصاى دٍسُ ّبی اثتذائی اٍل هیتیَػیغیِ ٍ دٍم‬ ‫هتَػغِ (ًظشی فٌی ٍ حشفِ ای ٍ کبسداًؾ) سا دس‬ ‫تبثؼتبى ‪ 14۳1‬اخشا هی کٌذ‪.‬‬ ‫کبظوی ثب ثنبى ایی کِ ًقبیق ٍ کیبػیتیی ّیبی‬ ‫اهَصؽ دس فضبی هدبصی ٍ ًگیشاًیی اص کیویبییت‬ ‫دػتشػی ّب ثِ اثضاسّبی کبساهذ دس تحقی اّیذاف‬ ‫ایی الگَی اهَصؿی ثِ ٍیظُ دس هیٌیبعی کیویتیش‬ ‫ثشخَسداس فبکلِ اهَصؿی ٍ افت تحلنلی (اؿکیبس‬ ‫ٍ پٌْبى) سا ایدبد کشدُ اػت ‪،‬وت‪ :‬ثنؼت دسکذ (‬ ‫‪ )2۳۲‬اص داًؾاهَصاى هذاسع دٍلتی ثِ تیویکینی‬ ‫دٍسُّبی اٍل ٍ دٍم هتَػغِ (ًظشی فٌی ٍحشفِای‬ ‫ٍ کبسداًؾ) تحت پَؿؾ ایی عشح قشاس خیَاّیٌیذ‬ ‫‪،‬شفت‪.‬‬ ‫لضٍم استباط بذٍى ٍاسطِ با حداج بشای اسائِ خذهات بْتش‬ ‫اضاسُ بِ باصدیذّای صَست گشفتِ اص بشخی ّتلّای‬ ‫هحل الاهت صائشاى دس هذیٌِ گفیت‪ :‬استیبیاط بیی‬ ‫ٍاسطِ با حداج بشای اسائِ خذهات بْیتیش ضیشٍسی‬ ‫است‪.‬‬ ‫خاًطیی ًوایٌذُ ٍلی فمیِ دس اهَس حح ٍ صییاست بیا‬ ‫دس دٍهنی ًـؼت ؿَسای ّوبٌّگی ثؼثِ هقبم هؼظین‬ ‫سّجشی ٍ ػبصهبى حح ٍ صیبست کِ اهشٍص ثِ سیبػت‬ ‫خبًـنی ًوبیٌذُ ٍلی فقنِ دس اهَس حح ٍ صییبست دس‬ ‫هذیٌِ هٌَسُ تـکنل ؿذ حدت االػالم ٍالوؼلوینیی‬ ‫ػنذ حؼنی سکی الذیٌی ثیِ ثیبصدییذّیبی کیَست‬ ‫‪،‬شفتِ اص ثشخی ّتل ّبی هحل اقیبهیت صائیشاى دس‬ ‫هذیٌِ هٌَسُ دس سٍصّبی اخنش اؿبسُ کشد ٍ ضشٍست‬ ‫اخالف دس کبس‪،‬ضاساى دس هؼنش اسائِ خیذهیت ثیِ‬ ‫حدبج ػشصهنی ٍحی سا خبعشًـبى ػبخت‪.‬‬ ‫ٍی خغبه ثِ دػت اًذسکبساى ػتبد حیح هیذییٌیِ‬ ‫تبکنذ کشد‪ :‬استجبط ثی ٍاػغِ ثب صائشاى ثشای ؿٌینیذى‬ ‫هغبلت ٍ سفغ ًنبصّبی اًبى ضشٍسی اػت ٍ فلؼیویِ‬ ‫ٍخَدی حضَس ػبصهبى حیح ٍ صییبست دس ثیؼیذ‬ ‫اخشایی ٍ ثؼثِ هقبم هؼظن سّجشی دس ثؼذ هؼٌیَی دس‬ ‫ػشصهنی ٍحی ایی اػیت کیِ حیح صائیشاى اییشاى‬ ‫اػالهی ثب ػضت ٍ هَف ثش‪،‬ضاس ؿَد‪.‬‬ ‫حدت االػالم ٍالوؼلونی سکی الذیٌی ثب ثنبى ایٌکیِ‬ ‫کبس‪،‬ضاساى حح خْت تَفن خیذهیت سػیبًیی ثیِ‬ ‫صائشاى خبًِ خذا دس ایی ػشصهنی حضَس هی ییبثیٌیذ‬ ‫‪،‬وت‪ :‬هحَس اکلی فؼبلنتّب ثبیذ سضبیت صائش ثبؿذ‬ ‫ٍ ّوِ تالؽ کٌنن تب هـکالت اًبى کن ٍ حل ؿَد‪.‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 24‬اثز و فایذه انجام حجامت‬ ‫بز سالمت بذن‬ ‫اداهِ اص ؿوبسُ قجل ٍ‪...‬‬ ‫*حدبهت ثبػث افضایؾ تشؿح ػشٍتًَینیی هی یض‬ ‫هی ؿَد (کبّؾ ػشٍتًَنی دس ثیشٍص افؼیشد‪،‬یی‬ ‫اختالالت ػلجی ٍ سفتبسی ًقؾ هحَسی داسد)‪.‬‬ ‫*حدبهت دس ثبصػبصی اػتنل کَلنیی (هینیبًیدیی‬ ‫اکلی ػنؼتن استجبعی ه ض ٍ اػلبه) ًقؾ پبیِای‬ ‫داسد‪.‬‬ ‫هکبًنؼن حدبهت اص دیذ‪،‬بُ عت سایح‪:‬‬ ‫‪ . 1‬تٌظنن ػنؼتن ایوٌی ثذى اًؼبى ثٍِػنلِ حدبهت‬ ‫ػبم‬ ‫‪ . 2‬تٌظنن ػنؼتن ایوٌی هحنغی ثٍِػنلِ حیدیبهیت‬ ‫ػبم‬ ‫‪ .3‬تٌظنن تشؿح غذد دسٍىسیض ٍ ثشٍىسیض‬ ‫‪ . 4‬تاثنش حدبهت ثیش ػینیؼیتین ػیوی یبتینی ٍ‬ ‫پبساػو بتن‬ ‫‪ .5‬تاثنش حدبهت ثش دسًبط لٌف‬ ‫‪ . 6‬تاثنش حدبهت ثش دفغ ػوَم ٍ سفغ اًؼیذادّیبی‬ ‫هَضؼی ٍ هحنغی‬ ‫‪ .7‬تاثنش حدبهت ثش افضایؾ تشؿح اًذسٍفنی‪.‬‬ ‫هکبًنؼن حدبهت اص دیذ‪،‬بُ عت ػٌتی‪:‬‬ ‫‪ .1‬دفغ فضَالت خَى (کبّؾ تشی ‪،‬یلینیؼیشییذ‬ ‫غلظت خَى قٌذ خَى اػنذ اٍسی فـبس خیَى‬ ‫ثبال)‬ ‫‪ . 2‬دفغ ػوَم ٍ ػیویًَیت ثیذى (ًینیؾ صد‪،‬یی‬ ‫ػشخدِ ػشخ اثلِهشغبى صًٍب هؼیویَهینیت‬ ‫ؿنونبیی اکٌِ کْنش)‬ ‫‪ .3‬تٌظنن اخالط چْبس‪،‬بًِ ثذى‬ ‫‪ .4‬سفغ اًؼذاد ّبی ػشٍقیی (کیوی ثیِ دسهیبى‬ ‫تللت ؿشائنی ‪،‬شفتگی ػشٍق کیشًٍیش ػیشدسد‬ ‫ػلجی هنگشى ػنبتن )‪.‬‬ ‫راهکارهایی بزای کاهش مواد‬ ‫قنذی در رژیم غذایی‬ ‫هَاد لٌذی یکی اص دییل اصلی دیابت ٍ چالی دس‬ ‫اًگلیس است ٍ بشای بسیاسی اص افشادی کِ تویاییل‬ ‫بِ هصشف ایی هَاد داسًذ‪ ،‬کاّص یا حزف اى اص‬ ‫سطین غزایی دضَاس است‪ .‬یک هتخصص سادُ تشیی‬ ‫ساُ ّا بشای کاّص هصشف هَاد لٌذی سا بیشسسیی‬ ‫کشدُ است‪.‬‬ ‫ثِ ‪،‬ضاسؽ ایؼٌب ثؼنبسی اص غزاّبی سٍصهشُ کِ هب‬ ‫هلشف هی کٌنن داسای هَاد قٌذی افضٍدًی اػیت‬ ‫کِ هی تَاًذ اًتخبه ی ػج صًذ‪،‬ی ػبلین سا‬ ‫دؿَاس کٌذ‪ .‬ثِ هَاد غزایی هبًٌذ ًبى هبکبسًٍی ییب‬ ‫حتی ػَح هَاد قٌذی افضٍدُ هی ؿَد تب عؼین ٍ‬ ‫هبًذ‪،‬بسی اًْب ثْجَد پنذا کٌذ اهب چیٌیذ ساّیکیبس‬ ‫ػبدُ ثشای کبّؾ هلشف هَاد قٌیذی دس سطیین‬ ‫غزایی ٍخَد داسد‪.‬‬ ‫کبّؾ هلشف ایی ًَع هبدُ خَساکی هْن اػیت‬ ‫صیشا اص ًظش هتخللبى ت زیِ سطینّیبی غیزاییی‬ ‫حبٍی قٌذ ثبال ثِػٌَاى ػبهلی خذی دس افیضاییؾ‬ ‫چبقی ًؼجت ثِ چشثیّبی اؿجبع ؿذُ اػت‪.‬‬ ‫سٍصًبهِ هنشٍس ثِ ثشخی اص ساّکبسّبی هیَثیش دس‬ ‫کبّؾ هَاد قٌذی هلشفی اؿبسُ کشدُ اػت‪:‬‬ ‫ خَاه کبفی دس عیَل ؿیت‪ :‬دسػیت هیبًیٌیذ‬‫ًَؿنذى هنضاى اه ثنـتش خَاه ثب کنونت ثنیـیتیش‬ ‫هی تَاًذ تبثنش صیبدی ثش ػالهت خؼوی ٍ سٍاًیی‬ ‫هب داؿتِ ثبؿذ ٍ حتی ثِ تٌظنن ًحَُ فشاٍسی قیٌیذ‬ ‫دس ثذى کو هی کٌذ‪ .‬دس هغبلؼیِ اًیدیبم ؿیذُ‬ ‫سٍی ثنؾ اص ‪ً 4۳۳۳‬وش کِ هنضاى خَاه ؿجبًِ اًْب‬ ‫‪،‬ضاسؽ ؿذ هـبّذُ ؿذ‪ :‬افشادی کیِ کیویتیش اص‬ ‫ؿؾ ػبػت هی خَاثٌذ دٍ ثشاثش ثنـتش احیتیویبل‬ ‫داسد کِ داسای ػلَل ّبیی ثبؿٌذ کِ حؼیبػینیت‬ ‫کوتشی ثِ اًؼَلنی داسًذ‪ .‬خَاه خَه ؿجبًیِ ثیِ‬ ‫ثذى کو هی کٌذ تب ثذٍى افضٍدى هَاد قٌذی ثِ‬ ‫قَُْ یب هَاد غزایی ٍػذُ کجحبًِ ثیذى سا ثیشای‬ ‫فؼبلنت سٍصاًِ اهبدُ کٌنذ‪، .‬بّیی اٍقیبت تیٌیْیب‬ ‫کبسی کِ ثشای کبّؾ هنل ثِ هلشف ؿکش ثیبییذ‬ ‫کشد ایی اػت کِ ػبدت خَاه اکالح ؿَد‪.‬‬ ‫ خبیگضیی ّبی کن یب ثذٍى قٌذ پنذا کٌنذ‪ :‬تب حذ‬‫صیبدی ػبدُ تشیی ت ننشی کِ هی تیَاى دس سطیین‬ ‫غزایی ایدبد کشد ایی اػت کِ ثِ عَس پنؾ فشم‬ ‫خبیگضیی ّبی حبٍی هَاد قٌذی پبیینیی هلیشف‬ ‫کشد کِ ثشای اکثش هَاد غزاییی سٍصاًیِ هیَخیَد‬ ‫اػت‪.‬‬ ‫کبّؾ هلشف هَاد داسای ًـبػتِ‪ :‬هلشف ًِ تٌْب‬ ‫رست ثلکِ ّوِ ػجضیدبت حبٍی ًـبػتیِ کیِ اص‬ ‫کشثَّنذساتّبی پنچنذُ ثِ کشثیَّینیذسات ّیبی‬ ‫ػبدُ (قٌذ) تدضیِ هیؿًَذ ثبیذ کبّؾ یبثذ‪ .‬اییی‬ ‫ؿشایظ ثِ ایی هؼٌی اػت کِ ا‪،‬ش هیخَاّنذ قیٌیذ‬ ‫هلشفی سا کٌتشل کٌنذ ثبیذ اص ًیخیَد فیشًیگیی‬ ‫َّیح رست ػنت صهنٌی ؿنشیی ٍ لَثنیب پیشّینیض‬ ‫کشد‪.‬‬ ‫اداهِ داسد‬ صفحه 4 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫برنج مقاوم به گرما تولیذ‬ ‫می شود‬ ‫چْارضٌبِ ‪ 1‬تیر ‪ 22 * 1441‬شٍئی ‪ 21 * 2422‬ری القعذُ ‪ * 1443‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَز ایکیٌجی ایل ) * ضوارُ ( سایی ) ‪5525 :‬‬ ‫دسگیابی هحققاى بِ ‪ 11‬فٌاٍری جذیذ در حَزُ بیَتکٌَلَشی‬ ‫رئیس پصٍّط اُ بیَتکٌَلَشی کطاٍرزی از هَفقیج‬ ‫هحققاى ایی پصٍّط اُ در دسگیابی بِ ‪ 11‬فٌجاٍری ٍ‬ ‫داًص فٌی جذیذ ببر داد ٍ گف ‪ :‬هحققاى هَفق بِ‬ ‫هعرفی رقن جذیذ هرکبات کَالین بِ ًجام پجرًجیجاى‬ ‫ضذًذ‪.‬‬ ‫هحققاى چیٌی از ضٌاسایی دٍ شى در برًج بجبجر‬ ‫دادُ اًذ کِ هی تَاى از اًْا برای افسایص هقاٍهج‬ ‫ایی گیاُ در برابر گرها تا ‪ 3۳‬درجِ سجاًجگجیج جراد‬ ‫اسگفادُ کرد‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اس عی جی تی اٖ‪ ،‬ثز٘ج ٔعٕ‪ٛ‬الً در دٔاب‬ ‫ثیؼ اس ‪ ۵۳‬درج‪ ٝ‬عب٘تیٍزاد اعیت ٔیثی‪ٙ‬د أاب ثاب‬ ‫اعتفبد‪ ٜ‬اس صٖ‪ٞ‬ب جدید ٔیت‪ٛ‬اٖ ث‪ ٝ‬جا‪ٙ‬اً ایاٗ‬ ‫ٔؾىُ رفت ‪ ٚ‬أ‪ٙ‬یت غذایی را افشایؼ داد‪.‬‬ ‫فعبَ وزدٖ صٖ‪ٞ‬ب یبدؽد‪ٛٔ ٜ‬جت ٔیؽ‪ٛ‬د غؾب‬ ‫عّ‪ِٛ‬ی ثز٘ج عالئٓ ٔزثا‪ ٛ‬ثا‪ ٝ‬تا‪ٙ‬اؼ ٌازٔابیای‬ ‫خاابرجاای را لااجااُ اس ثاازلاازار ارتااجااب ثااب‬ ‫وّز‪ٚ‬پالعت‪ٞ‬ب ‪ -‬ا٘دأه‪ٞ‬بیی و‪ ٝ‬در ا٘‪ٟ‬ب فت‪ٛ‬ع‪ٙ‬تش‬ ‫اتفبق ٔیافتد – حظ و‪ٙ‬د‪.‬‬ ‫ثب تدا‪ ْٚ‬ر‪٘ٚ‬د ٌزْ ؽدٖ وز‪ ٜ‬سٔایاٗ ثغایابر اس‬ ‫ٌیب‪ٞ‬بٖ در ٔعزک اعیت ‪ٞ‬غت‪ٙ‬د ‪ ٚ‬ایٗ ‪ٚ‬ضاعایات‬ ‫ٔیت‪ٛ‬ا٘د ث‪ ٝ‬وّز‪ٚ‬پالعت‪ٞ‬ب ‪ٞ‬ز ٌیب‪ٞ‬ی اس جإّا‪ٝ‬‬ ‫ثز٘ج اعیت ثزعب٘د‪.‬‬ ‫صٖ‪ٞ‬ب ‪ ۵.۳TT ٚ ۵.۳TT‬و‪ ٝ‬ث‪ٕٞ ٝ‬یاٗ ٔا‪ٙ‬ا ا‪ٛ‬ر‬ ‫ؽ‪ٙ‬بعبیی ؽد‪ٜ‬ا٘د در تعبُٔ ثب یىدیٍز ث‪ ٝ‬افاشایاؼ‬ ‫اعتب٘‪ ٝ‬تحُٕ حزارتی ثز٘ج ‪٘ ٚ‬یش وب‪ٞ‬ؼ ٔیشاٖ اس‬ ‫ثیٗ رفتٗ دا٘‪ٞٝ‬ب ثز٘ج ث‪ ٝ‬خابراز ؽادر ٌازٔاب‬ ‫وٕه ٔیو‪ٙٙ‬د‪.‬‬ ‫پض‪ٞٚ‬ؾٍزاٖ ٔعتمد٘د‪ ،‬صٖ تابس‪ ٜ‬یابفات ؽاد‪ ٜ‬را‬ ‫ٔی ت‪ٛ‬اٖ در ٌیب‪ٞ‬بٖ دیٍز ٔب٘‪ٙ‬د ٌا‪ٙ‬ادْ‪ ،‬ترر‪،‬‬ ‫ِ‪ٛ‬ثیب ‪ ٚ‬عجشیجبر ثزا وؾت ع‪ٛ‬ی‪ٞ ٝ‬ب ٔمب‪ ْٚ‬ثا‪ٝ‬‬ ‫ٌزٔب ٔ‪ٛ‬رد اعتفبد‪ ٜ‬لزار داد‪.‬‬ ‫پیونذ سلولهای بنیادی خونساز‬ ‫به کودکان با تجهیسات ایرانی‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اس پض‪ٞٚ‬ؾٍب‪ ٜ‬ثایا‪ٛ‬تاىا‪ٙ‬ا‪ِٛ‬ا‪ٛ‬ص وؾاب‪ٚ‬رس ‪،‬‬ ‫غالٔزضب فبِحی ج‪ٛ‬سا٘ی ثب اؽابر‪ ٜ‬ثا‪ٔ ٝ‬ا‪ٛ‬فامایات‬ ‫ٔحممبٖ پض‪ٞٚ‬ؾٍب‪ ٜ‬ثی‪ٛ‬تى‪ِٛٛٙ‬ص در دعتیبثی ث‪۳۳ ٝ‬‬ ‫ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬ر ‪ ٚ‬دا٘ؼ ف‪ٙ‬ای جادیاد ٌافات ٔاحامامابٖ‬ ‫پض‪ٞٚ‬ؾٍب‪ ٜ‬در عبَ ٌذؽت‪ ٝ‬ضٕٗ حجت د‪ ٚ‬اختزاع در‬ ‫سٔی‪ ٝٙ‬وبرثزد ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬ر ٘ب٘‪ٛٔ ٛ‬فک ث‪ٔ ٝ‬عزفی رلٓ جدید‬ ‫ٔزوجبر و‪ٛ‬الیٓ ث‪٘ ٝ‬بْ پز٘یبٖ ؽد٘د‪.‬‬ ‫‪ٌ ٚ‬فت پض‪ٞٚ‬ؾٍب‪ ٜ‬ثی‪ٛ‬تى‪ِٛٛٙ‬ص وؾاب‪ٚ‬رس در‬ ‫حبَ حبضز دارا ‪٘ ۳۱‬فز عر‪ٞ ٛ‬یار عّٕی ؽابٔاُ‬ ‫پ‪ٙ‬ج اعتبد‪ ۳۳ ،‬دا٘ؾیبر‪ ۳۲ ،‬اعتبدیبر ‪ ٚ‬د‪ٔ ٚ‬زثی اعت‬ ‫و‪ ٝ‬در عبَ ٌذؽت‪ ٝ‬ثبِغ ثز ‪ ۳۵۵‬رزح ‪ ٚ‬پاز‪ٚ‬ص‪۳.۲ ٜ‬‬ ‫پز‪ٚ‬ص‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬اسا ‪ٞ‬ز عر‪ٞ ٛ‬یار عّٕی) را ثا‪ٔ ٝ‬ازحّا‪ٝ‬‬ ‫اجزا درا‪ٚ‬رد‪ ٜ‬ا٘د‪ .‬ا٘تمبَ صٖ ‪ٞ‬اب ٔاطاّا‪ٛ‬ه ثازا‬ ‫ث‪ٟ‬ج‪ٛ‬د ففبر وٕی ‪ ٚ‬ویفی ٌیب‪ٞ‬بٖ‪ ،‬ث‪ ٝ‬وابرٌایاز‬ ‫٘ب٘‪ٛ‬تى‪ِٛٛٙ‬ص در وؾاب‪ٚ‬رس ‪ ٚ‬جإاع ا‪ٚ‬ر ‪ٚ‬‬ ‫ؽ‪ٙ‬بعبیی ‪ ٚ‬ارسیبثی ٔیىز‪ٚ‬ارٌب٘یغٓ ‪ٞ‬ب ثاب لابثاّایات‬ ‫اعتفبد‪ ٜ‬اس ٔ‪ٕٟ‬تزیٗ سٔی‪ٞٝٙ‬ب تحمیمبتی ایٗ رزح‪ٞ‬اب‬ ‫ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬اعت‪.‬‬ ‫فبِحی ج‪ٛ‬سا٘ی در ت‪ٛ‬ضی احزثتؾی ایٗ تحمیمابر‬ ‫ث‪ ٝ‬رزح خ‪ٛ‬دوفبیی ت‪ِٛ‬ید غد‪ ٜ‬ثذر عیت سٔایا‪ٙ‬ای‬ ‫عبر اس ‪ٚ‬یز‪ٚ‬ط اؽبر‪ ٜ‬وزد ‪ٌ ٚ‬فت در عبَ ‪۳۰۱۱‬‬ ‫تعداد ارلبْ عبِٓ عبس ؽد‪ ٜ‬عیت سٔی‪ٙ‬ی ث‪ ۳۲ ٝ‬رلٓ‬ ‫رعید ‪ ٚ‬ثیؼ اس ؽؼ ‪ٞ‬شار ٌیب‪ٞ‬چ‪ ٝ‬در‪ ٖٚ‬ؽیؾا‪ ٝ‬ا‬ ‫ت‪ِٛ‬ید ‪ ٚ‬ثیٗ ‪ ۳۵‬ؽزوت خق‪ٛ‬فی ت‪ِٛ‬ید و‪ٙٙ‬د‪ٞ ٜ‬غت‪ٝ‬‬ ‫ا‪ِٚ‬ی‪ ٝ‬ثذر عیت سٔی‪ٙ‬ی ‪ٔ ٚ‬زاوش د‪ِٚ‬تی ت‪ٛ‬سیع ؽد‪.‬‬ ‫ثب اجزا ایٗ ثز٘بٔ‪ ٝ‬ری ‪ ۳۰‬عبَ اخیز ثابِاغ ثاز ‪۰۳‬‬ ‫ٔیّی‪ ٖٛ‬دالر فزف‪ ٝ‬ج‪ٛ‬یی ارس ف‪ٛ‬رر ٌازفاتا‪ٚ ٝ‬‬ ‫حدالُ ثزا ‪٘ ۳۳۱‬فز اؽت بَ سایی ؽاد‪ ٜ‬اعات‪ٚ.‬‬ ‫ترهین سلَل ّای قلب پس از سکگِ‬ ‫با شى درهاًی‬ ‫هحققاى داًط اُ ّیَسگی اهریکجا‬ ‫رٍش جذیذی ارائِ دادُ اًذ کِ‬ ‫بِ بازتَلیذ سلَل ّای قلب پجس‬ ‫از سکگِ کوک هی کٌذ‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اس ٘ی‪ٛ‬ارّظ‪ ،‬ایٗ ر‪ٚ‬ػ ثاب‬ ‫وٕه ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬ر ‪mRNA‬عّ‪َٛ‬‬ ‫‪ٞ‬ب را ث‪ٚ ٝ‬ضعیتی ٔؾبثا‪ ٝ‬عاّا‪َٛ‬‬ ‫‪ٞ‬ب ث‪ٙ‬یبدیٗ ثاز ٔای ٌازدا٘اد‪.‬‬ ‫اسٔبیؼ ر‪ٛٔ ٚ‬ػ ‪ٞ‬ب حابوای‬ ‫اس ث‪ٟ‬ج‪ٛ‬د لبثُ ت‪ٛ‬جا‪ ٝ‬عإاّاىازد‬ ‫لّت یه ٔب‪ ٜ‬پظ اس حّٕ‪ ٝ‬لّجی ث‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫عّ‪ٞ َٛ‬ب لّت ثزخالف دیٍز ثبفت ‪ٞ‬ب ثدٖ ا٘غبٖ پظ اس جزاحت تا‪ٛ‬ا٘ابیای‬ ‫ا٘دوی ثزا ثبست‪ِٛ‬ید دار٘د‪ .‬یىی اس دالیُ ٔ‪ٔ ٟٓ‬زٌجبر ث‪ٛ‬دٖ حٕالر لّجی ٘ایاش‬ ‫‪ٕٞ‬یٗ أز اعت‪ .‬سیزا پظ اس حّٕ‪ ٝ‬لّجی ٘‪ٛ‬عی ثبفت اعىبر غیز تپ‪ٙ‬د‪ ٜ‬در لّت ثا‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬ج‪ٛ‬د ٔی اید و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬حٕالر ثیؾتز ‪ ٚ‬در ٘‪ٟ‬بیت اس وبرافتبدٖ لّت ٔا‪ٙ‬اجاز ٔای‬ ‫ؽ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫*النازاشراقی‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫ثبدٔجبٖ لّٕی ‪ ۸‬عدد‪ٌٛ ،‬ج‪ ٝ‬فزٍ٘ای ثاشری ‪۳‬‬ ‫عدد‪ ،‬پیبس ر٘د‪ ٜ‬ؽد‪ ۵ ٜ‬لبؽک غذا خ‪ٛ‬ر ‪،‬اه غ‪ٛ‬ر‪ٜ‬‬ ‫یه د‪ ْٚ‬پیٕب٘‪ ،ٝ‬اه ا٘بر ‪ ۳‬پیٕب٘‪٘ ،ٝ‬ع‪ٙ‬بع خؾه ‪۳‬‬ ‫لبؽک غذا خ‪ٛ‬ر ‪ٌّ ،‬پز ‪ ۳‬لبؽک غذا خ‪ٛ‬ر‬ ‫خبرز٘ؾبٖ وزد ٔحممبٖ پض‪ٞٚ‬ؾٍب‪ ٜ‬در عبَ ٌذؽت‪ٝ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬فک ث‪ ٝ‬ت‪ِٛ‬ید ‪ٔ ۳۳‬حق‪ٔ َٛ‬تتّ پاز‪ٚ‬ثایا‪ٛ‬تایاه‬ ‫ؽد٘د و‪ ٝ‬ثب ا٘تمبَ دا٘ؼ ف‪ٙ‬ی پز‪ٚ‬ثی‪ٛ‬تیه ‪ٞ‬ب ریا‪ٛ‬ر‬ ‫ث‪ ٝ‬ثتؼ خق‪ٛ‬فی ‪ ٚ‬ت‪ِٛ‬ید ف‪ٙ‬عتی ا٘‪ٟ‬ب ؽب‪ٞ‬د ت‪ِٛ‬ید‬ ‫‪ ۳۳۱‬تٗ ا٘‪ٛ‬اع ٔحق‪ٛ‬الر پز‪ٚ‬ثی‪ٛ‬تیه ث‪ٛ‬دیٓ‪.‬‬ ‫داًطوٌذاى چیٌی یک پَضص کٌگرلگر‬ ‫حرارتی فلسی را برای سفیٌِ فضجایجی‬ ‫ضٌسٍ ‪ 14‬سابگِ اًذ کِ هجی تجَاًجذ از‬ ‫فضاًَرداى در طَل ضص هاُ اقاه در‬ ‫هذار زهیی در برابر گرهجا ٍ سجرهجای‬ ‫ضذیذ حفاظ کٌذ‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اس عی جای تای اٖ‪ ،‬پا‪ٛ‬ؽاؼ‬ ‫جدید ث‪ ٝ‬د‪ ٚ‬ف‪ٛ‬رر عُٕ ٔای وا‪ٙ‬اد‬ ‫وب‪ٞ‬ؼ جذه ٘‪ٛ‬ر خ‪ٛ‬رؽید ثزا وٕه ث‪ ٝ‬وب‪ٞ‬ؼ تاحیز اٖ ثز دٔاب داخاّای‬ ‫فربپیٕب ‪٘ ٚ‬یش وبعتٗ اس ؽدر تبثؼ اؽع‪ٔ ٝ‬بد‪ ٖٚ‬لزٔش ثزا جّ‪ٌٛ‬یز اس ا٘تؾبر‬ ‫ٌزٔب اس رزیک ٔ‪ٙ‬بثع داخّی‪.‬فرب٘‪ٛ‬رداٖ ؽ‪ٙ‬ش ‪ ۳۰ ٚ‬و‪ٚ ٝ‬ظیف‪ ٝ‬تىٕایاُ ایغاتاٍاب‪ٜ‬‬ ‫فربیی ایٗ را ثز ع‪ٟ‬د‪ ٜ‬دار٘د‪ ،‬در ر‪ َٛ‬عفز ؽؼ ٔب‪ ٝٞ‬خ‪ٛ‬د ؽب‪ٞ‬د اعتافابد‪ ٜ‬اس‬ ‫ایٗ پ‪ٛ‬ؽؼ جدید خ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬د ث‪ٛ‬د‪ٔ.‬بص‪َٞٚ‬ب ثبر ‪ ٚ‬اسٔبیؾٍب‪ٞ‬ی و‪ ٝ‬ثا‪ٔ ٝ‬ابص‪َٚ‬‬ ‫ٔزوش ایغتٍب‪ ٜ‬فربیی ایٗ ٔتقُ ٔی ؽ‪٘ٛ‬د‪ ،‬احتٕبالً ٘ف‪ٛ‬ت ٘‪ٛ‬ر خ‪ٛ‬رؽید را ثا‪ٝ‬‬ ‫داخُ ٔحیط عفی‪ ٝٙ‬فربیی ٔتقُ ؽد‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬اٖ ٔغد‪ٚ‬د ٔیو‪ٙ‬ا‪ٙ‬اد ‪ ٚ‬در ٘اتایاجا‪ٝ‬‬ ‫فرب٘‪ٛ‬رداٖ در ٔعزک عزٔب ؽدید ٔ‪ٛ‬ج‪ٛ‬د در اعٕبق فرب لزار ٔیٌیز٘د‪.‬‬ ‫ابگراع هحقق ایراًی ًاجی جاى زًاى در جْاى‬ ‫پیًَذ سلَل ّای بٌیادی بَىساز با پیطرفگِتجریجی‬ ‫تجْیسات در ردُ سٌی کَدکاى ٍ ًَجَاًاى اًججام‬ ‫هیضَد‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اس ٔعب‪٘ٚ‬ت عاّإای ‪ ٚ‬فا‪ٙ‬اب‪ٚ‬ر ریابعات‬ ‫جٕ‪ٟٛ‬ر ‪ ،‬عّ‪ َٛ‬ث‪ٙ‬یبد ت‪ٛ‬ا٘بیی تجدیُ ثا‪ ٝ‬تإابْ‬ ‫عّ‪ٞ َٛ‬ب ثدٖ را دارد ‪ ٚ‬ث‪٘ ٝ‬ا‪ٛ‬عای ٔابدر تإابْ‬ ‫عّ‪َٞٛ‬ب ٔحغ‪ٛ‬ه ٔیؽ‪ٛ‬د‪ ،‬ایٗ عّ‪َٞٛ‬ب لابثاّایات‬ ‫خ‪ٛ‬د ٘‪ٛ‬عبس ‪ ٚ‬تٕبیش ث‪ ٝ‬ا٘‪ٛ‬اع عّ‪َٞٛ‬اب اس جإّا‪ٝ‬‬ ‫عّ‪ٞ َٛ‬ب خ‪٘ٛ‬ی‪ ،‬لّجی‪ ،‬عقجای ‪ ٚ‬غراز‪ٚ‬فای را‬ ‫دار٘د ‪ ٚ‬در ثبسعبس ‪ ٚ‬تزٔیٓ ثبفت‪ٞ‬ب ٔاتاتاّا‬ ‫ثدٖ ث‪ ٝ‬د٘جبَ اعیت ‪ ٚ‬جزاحت ٘یش ٔوحز ‪ٞ‬غت‪ٙ‬د‪.‬‬ ‫ایٗ عّ‪َٞٛ‬ب ٔی تا‪ٛ‬ا٘ا‪ٙ‬اد ثا‪ ٝ‬در‪ ٖٚ‬ثابفات ‪ٞ‬اب‬ ‫اعیتدید‪ٜ‬ا و‪ ٝ‬ثتؼ عٕد‪ ٜ‬عّ‪َٞٛ‬ب اٖ‪ٞ‬ب اس‬ ‫ثیٗ رفت‪ ٝ‬اعت‪ ،‬پی‪٘ٛ‬د سد‪ ٜ‬ؽا‪٘ٛ‬اد ‪ ٚ‬جابیاٍاشیاٗ‬ ‫عّ‪َٞٛ‬ب اعیتدید‪ ٜ‬ؽد‪ ٚ ٜ‬ث‪ ٝ‬تزٔیٓ ‪ ٚ‬رفع ٘مـ‬ ‫در اٖ ثبفت ثپزداس٘د‪.‬‬ ‫ثب ؽی‪ٛ‬ع ثیٕبر ‪ٞ‬ب ٔشٔٗ ٔب٘‪ٙ‬د ثیٕبر ‪ٞ‬ب لّاجای‬ ‫عز‪ٚ‬لی‪ ،‬دیبثت ‪ ٚ‬ثیٕبر ‪ٞ‬ب عقجای ‪ ٚ‬اابِؾای‬ ‫اعتفبد‪ ٜ‬اس عّ‪ٞ َٛ‬ب ث‪ٙ‬یبد ا‪ٕٞ‬یت ثیؾتز یبفت‪.‬‬ ‫أز‪ٚ‬س‪ ٜ‬ثب اعتفبد‪ ٜ‬اس عاّا‪ٞ َٛ‬اب ثا‪ٙ‬ایابد ٔا اش‬ ‫اعتت‪ٛ‬اٖ‪ ،‬خ‪ ٖٛ‬ث‪ٙ‬د ٘بف ‪ ٚ‬عبیز عّ‪َٞٛ‬ب ث‪ٙ‬یابد‬ ‫یه فزد ثبِغ ٔی ت‪ٛ‬اٖ تزٔیٓ ِ‪ٛ‬سإِعد‪ ٚ ٜ‬تازؽا‬ ‫ا٘غ‪ِٛ‬یٗ ‪ ٚ‬تزٔیٓ عبیز ثبفت‪ٞ‬ب اعایات دیاد‪ ٜ‬را‬ ‫ا٘جبْ داد‪.‬‬ ‫درمان یک بیماری نادر شنتیکی‬ ‫با فناوری کریسپر‬ ‫دکگر هرین ضیایجی هجَسجس ضجرکج‬ ‫‪"iSono‬‬ ‫"‪"iSono Health‬یه ؽزوت پشؽىی ٔغتاماز‬ ‫در عب٘فزا٘غیغى‪ ٛ‬اعت ‪ٔ ٚ‬زیٓ ضیبیی ٔدیازعابٔاُ‬ ‫اٖ اعت‪ .‬اخیزا ضیبیی ‪ ٚ‬افزاد دیٍز ایاٗ ؽازوات‬ ‫پشؽىی ٔ‪ٛ‬فک ث‪ ٝ‬ت‪ٛ‬عع‪ ٝ‬یه عیغتٓ ث‪٘ ٝ‬بْ ات‪ٛ‬عاب‬ ‫)‪ATUSA‬ؽد‪ٜ‬ا٘د‪ATUSA .‬یه عیغتٓ عا‪ٝ‬‬ ‫ثعد پ‪ٛ‬ؽید٘ی ثزا اعىٗ فزاف‪ٛ‬ر پغتبٖ اعات‪.‬‬ ‫ایٗ دعتٍب‪ ٜ‬ثز ر‪ ٚ‬عی‪ ٝٙ‬لزار داد‪ٔ ٜ‬یؽ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬ثازا‬ ‫ا٘ى‪ ٝ‬اعىٗ‪ٞ‬ب حبثت ‪ ٚ‬ثب ویفیتی اس پغتبٖ فزد حجت‬ ‫و‪ٙ‬د ث‪ ٝ‬تجزث‪ ٝ‬یب اپزات‪ٛ‬ر ٔب‪ٞ‬ز ٔتىی ٘یغت‪.‬‬ ‫اس ا٘جبیی و‪ ٝ‬ایٗ اعىٗ ث‪ ٝ‬ف‪ٛ‬رر خ‪ٛ‬دوبر ا٘جابْ‬ ‫‪ ۵5‬درصذ فارغ الگحصی ى علوی کاربردی ارربایجاى ضرقی اضگغال دارًذ‬ ‫رئجیججس داًطج جاُ ججاهججر عججلجوججی کججاربججردی‬ ‫ارربایجاىضرقی گف ‪ ۵5 :‬درصذ فارغ الگحصجیج ى‬ ‫ایی داًط اُ در ارربایجاى ضرقی هطغَل بجِ کجار‬ ‫ّسگٌذ‪.‬‬ ‫ًسخِ ّای اصلی هکاتب ً ارگری‬ ‫بِ هَزُ ٌّر تبریس هٌگقل هیضَد‬ ‫اسگفادُ از فٌاٍری دسگکاری شًگیک کریسپر بجرای‬ ‫درهاى یک بیوار بعذ از سِ سال تقریباً بجِ هجیجساى‬ ‫‪ 144‬درصذ هوثر بَدُ اس ‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اس ٘ی‪ٛ‬ارّظ‪ ،‬داد‪ٜٞ‬ب جدید ارائ‪ ٝ‬ؽاد‪ ٜ‬در‬ ‫و‪ٍٙ‬ز‪ ٜ‬ا٘جٕٗ ‪ٕٞ‬بت‪ِٛٛ‬ص ار‪ٚ‬پب ٘ؾبٖ ٔید‪ٞ‬د وا‪ٝ‬‬ ‫درٔبٖ اسٔبیؾی ٔجت‪ٙ‬ی ثز اعتفبد‪ ٜ‬اس ر‪ٚ‬ػ ‪ٚ‬یزایؼ‬ ‫ص٘تیه وزیغپز تب ع‪ ٝ‬عبَ پظ اس درٔبٖ ‪ٕٞ‬چا‪ٙ‬ابٖ‬ ‫ثی خطز ‪ٔ ٚ‬وحز اعات‪.‬ایاٗ ٘اتابیاج اس یاىای اس‬ ‫ر‪ٛ‬ال٘یتزیٗ اسٔبیؼ ‪ٞ‬ب ا٘غب٘ی ثاب اعاتافابد‪ ٜ‬اس‬ ‫ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬ر دعتىبر ص٘تیه وزیغپاز ثازا درٔابٖ‬ ‫٘‪ٛ‬عی ثیٕبر ٘بدر ص٘تیىی خ‪ ٖٛ‬ثا‪ ٝ‬دعات أاد‪ٜ‬‬ ‫اعت‪.‬‬ ‫ا‪ِٚ‬یٗ اسٔبیؼ ا٘غب٘ی در ایابالر ٔاتاحاد‪ ٜ‬ثازا‬ ‫اسٔبیؼ ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬ر دعتىبر ص٘تیه وازیغاپاز در‬ ‫عبَ ‪ ۳۱۳۲‬اغبس ؽد‪ .‬ایٗ وابراسٔابیای ثاز ر‪ٚ‬‬ ‫درٔبٖ د‪ ٚ‬ثیٕبر خ‪٘ٛ‬ای ٘ابدر ٔاتإازواش ثا‪ٛ‬د‬ ‫تبالعٕی ثتب ‪ ٚ‬ثیٕبر وٓ خ‪٘ٛ‬ی داعی ؽىُ‪.‬‬ ‫تبالعٕی ثتب ٘‪ٛ‬عی ثیٕبر تبالعٕی اعت وا‪ ٝ‬در‬ ‫افزاد و‪ ٝ‬سیز ‪ٚ‬احد پز‪ٚ‬تئی‪ٙ‬ی ثتب ‪ٌّٕٛٛٞ‬ثیاٗ ثا‪ٝ‬‬ ‫ٔیشاٖ وبفی ت‪ِٛ‬ید ٕ٘یؽ‪ٛ‬د ث‪ٚ ٝ‬ج‪ٛ‬د ٔیاید‪.‬‬ ‫ٔی ؽ‪ٛ‬د‪ٔ ،‬ی ت‪ٛ‬ا٘د ت‪ٛ‬عط افزاد غیز اس اپزات‪ٛ‬ر‪ٞ‬اب‬ ‫ع‪ٌٛ٘ٛ‬زافی ٔب٘‪ٙ‬د دعتیبراٖ پشؽه ٘یش اعتفبد‪ ٜ‬ؽ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ایٗ عیغتٓ ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ اس ‪ٛٞ‬ػ ٔق‪ٛٙ‬عی ثزا وٕاه‬ ‫ث‪ ٝ‬تفغیز اعىٗ ‪ ٚ‬تقٕیٕبر درٔب٘ی ‪treatment‬‬ ‫)‪decisions‬اعتفبد‪ٔ ٜ‬یو‪ٙ‬د‪.‬‬ ‫ایٗ عیغتٓ لبثُ حُٕ را ٔی ت‪ٛ‬اٖ در ثبِایاٗ ثایإابر‬ ‫اعتفبد‪ ٜ‬وزد ‪ ٚ‬ایٗ ث‪ ٝ‬اٖ ٔع‪ٙ‬ب اعت و‪ٕٔ ٝ‬ىٗ اعات‬ ‫ثزا اعتفبد‪ ٜ‬در ٘مب د‪ٚ‬رافتبد‪ ٜ‬یب وٓ ٔ‪ٙ‬بثع جا‪ٟ‬ابٖ‬ ‫٘یش ٔ‪ٙ‬بعت ثبؽد‪ .‬اس ا٘جبیی و‪ ٝ‬عزربٖ پغتبٖ عّات‬ ‫افّی ٔزی ‪ٔ ٚ‬یز ٘بؽی اس عازرابٖ در س٘ابٖ در‬ ‫عزاعز ج‪ٟ‬بٖ اعت‪ ،‬ارتمب دعتزعی س٘بٖ ث‪ ٝ‬ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬ر‬ ‫اعىٗ ثب ویفیت ثبال ثزا وٕه ث‪ ٝ‬وب‪ٞ‬ؼ ٔزی ‪ٚ‬‬ ‫ٔیز ٘بؽی اس عزربٖ پغتبٖ أز ٔ‪ ٚ ٟٓ‬حیبتی اعت‪.‬‬ ‫رئیس داًط اُ جاهر علوی کاربردی ارربایجاىضرقی‪:‬‬ ‫فزساٖ لبِیچی در ٘ؾغت خجز در تجزیاش ٌافات‬ ‫رعب٘‪ٞ ٝ‬ب یىی اس ثبس‪ٞٚ‬ب دا٘ؾٍب‪ٞ ٜ‬غت‪ٙ‬د و‪ٔ ٝ‬اب را‬ ‫در أز خطیز أ‪ٛ‬سػ ‪ٟٔ ٚ‬برر افشایی در دا٘ؾاٍاب‪ٜ‬‬ ‫جبٔع عّٕی وبرثزد اترثابیاجابٖ ؽازلای یابر‬ ‫ٔیو‪ٙٙ‬د‪.‬‬ ‫‪ ٚ‬عپظ ثب اؽبر‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ایٗ دا٘ؾٍب‪ ٜ‬ثا‪ ٝ‬د٘اجابَ‬ ‫ویفیت ثتؾی فعبِیت ‪ٞ‬ب ٔ‪ٟ‬ابرر ٔاحا‪ٛ‬ر اعات‪،‬‬ ‫افااش‪ٚ‬د در ایااٗ دا٘ؾااٍااب‪ ٜ‬تاا‪ٛ‬جاا‪ٚ ٝ‬یااض‪ ٜ‬ا ثاا‪ٝ‬‬ ‫أ‪ٛ‬سػ‪ٞ‬ب ٔ‪ٟ‬برتی داریٓ‪.‬‬ ‫لبِیچی ٌفت دا٘ؾٍب‪ ٜ‬جبٔع عّٕی وبرثزد اعتابٖ‬ ‫در ٔمبرع وبردا٘ی ‪ ٚ‬وبرؽ‪ٙ‬بعی ‪ ٚ‬در رؽاتا‪ٞ ٝ‬اب‬ ‫وبرثزد ‪ٟٔ ٚ‬برتی ٌز‪ٞ ٜٚ‬ب ف‪ٙ‬عت‪ ،‬فز‪ٞ‬ا‪ٙ‬اً ‪ٚ‬‬ ‫‪ٙٞ‬ز‪ٔ ،‬دیزیت ‪ ٚ‬خدٔبر اجتٕبعی ‪ ٚ‬وؾاب‪ٚ‬رس اس‬ ‫رزیک عبسٔبٖ ع‪ٙ‬جؼ دا٘ؾج‪ٔ ٛ‬یپذیزد‪.‬‬ ‫‪ ٚ‬ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ٔ ٝ‬تمبضیبٖ ج‪ٟ‬ت حجت ٘بْ ث‪ ٝ‬عابیات‬ ‫ارربایجاى ضرقی رئیس کل هجَزُ هجلجی‬ ‫ایراى از فْرس ٍ اًگقال ًسخ اصلی هکگب‬ ‫اٍل ٍ دٍم ً ارگری بِ هَزُ ٌّر هکجگجب‬ ‫تبریس تا ضْریَرهاُ سالجاری ببر داد‪.‬‬ ‫ججزئیُ ٘‪ٛ‬و‪ٙ‬د‪ ٜ‬ضٕٗ ثبسدید اس ٔ‪ٛ‬س‪ٙٞ ٜ‬از‬ ‫ٔىتت تجزیش ‪ ٚ‬اترثبیجبٖ‪ ،‬ثب ثیبٖ ایاٗ وا‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬ظیف‪ٛٔ ٝ‬س‪ّٔ ٜ‬ی ایزاٖ غ‪ٙ‬ی عبس ٔحت‪ٛ‬ا‬ ‫ٔ‪ٛ‬س‪ٜٞ‬ب ؽ‪ٟ‬زعتبٖ ‪ٞ‬ب اعت‪ٌ ،‬فت رزاح د‪ٛٔ ٚ‬س‪ّٔ ٜ‬ی ایازاٖ ‪ ٚ‬اترثابیاجابٖ‪،‬‬ ‫ا٘در‪ٌٛ ٜ‬دار ث‪ٛ‬د‪ ،‬ث‪ٕٞ ٝ‬یٗ عجت ٘شدیىی ثغیبر ثیٗ ایٗ د‪ٛٔ ٚ‬س‪ٚ ٜ‬ج‪ٛ‬د دارد‪.‬‬ ‫در راعتب غ‪ٙ‬ی عبس ایٗ ٔ‪ٛ‬س‪ٓٞ ٚ ٜ‬ا‪ٙ‬یٗ ٔ‪ٛ‬س‪ٙٞ ٜ‬ز ٔىتت تجازیاش‪ ،‬الادأابر‬ ‫‪ٚ‬یض‪ ٜ‬ا ا٘جبْ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬د ؽد‪ ٚ.‬ادأ‪ ٝ‬داد ثب ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬عفز اخیز ضزغابٔای‪ٚ ،‬سیاز‬ ‫ٔیزاث فز‪ٍٙٞ‬ی ث‪ ٝ‬تجزیش ‪ ٚ‬دعت‪ٛ‬ر غ‪ٙ‬ی عبس ٔحت‪ٛ‬ا ٔ‪ٛ‬س‪ٙٞ ٜ‬ز ٔىتت تاجازیاش‪،‬‬ ‫أز‪ٚ‬س ثب حر‪ٛ‬ر در ایٗ ٔ‪ٛ‬س‪ ٜ‬ثزاعبط ارسیبثی‪ٞ‬ب ا٘جبْ ٌزفت‪ٓٞ ٚ ٝ‬ا‪ٙ‬یٗ ا٘جابْ‬ ‫تعبٔالر ثب ‪ٕٞ‬ىبراٖ اعتبٖ‪ ،‬در تالػ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ ث‪ٛ‬د تب احبر را ف‪ٟ‬زعت وا‪ٙ‬ایآ ‪ٚ‬‬ ‫ٔت‪ٙ‬بعت ثب رزح ٔحت‪ٛ‬ایی ایٗ ٔ‪ٛ‬س‪ ،ٜ‬فزای‪ٙ‬د ا٘تمبَ را ا٘جبْ د‪ٞ‬ایآ‪.‬ثا‪ٌ ٝ‬اشارػ‬ ‫ایغ‪ٙ‬ب‪ ،‬ث‪٘ ٝ‬مُ اس ر‪ٚ‬اثط عٕ‪ٔٛ‬ی ادار‪ ٜ‬وُ ٔیزاث فز‪ٍٙٞ‬ی‪ٌ ،‬زدؽٍز ‪ ٚ‬ف‪ٙ‬ابیاع‬ ‫دعتی اترثبیجبٖ ؽزلی‪ ٚ ،‬اظ‪ٟ‬بر وزد احبر ف‪ٟ‬زعتی ٔتعاّاک ثا‪ ٝ‬د‪ٚ‬ر‪ٞ ٜ‬اب‬ ‫ایّتب٘ی‪ ،‬تیٕ‪ٛ‬ر ‪ ٚ‬فف‪ٔ ٛ‬زث‪ ٛ‬ث‪ٔ ٝ‬ىتت ا‪ ٚ َٚ‬د‪ ْٚ‬تجزیش خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ا‪ٙ‬اد ثا‪ٛ‬د ‪ٚ‬‬ ‫پظ اس ا٘جبْ ایٗ فزای‪ٙ‬د تب ؽ‪ٟ‬زی‪ٛ‬رٔب‪ ٜ‬عبَ جبر ث‪ٛٔ ٝ‬س‪ٙٞ ٜ‬ز ٔىاتات تاجازیاش‬ ‫ٔ‪ٙ‬تمُ خ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬د ؽد‪ ،‬اس دیٍز الدأبر ٔ‪ ٟٓ‬دیٍز اتقبَ ایٗ ٔ‪ٛ‬س‪ ٜ‬ارسؽٕا‪ٙ‬اد ثا‪ٝ‬‬ ‫ؽجى‪ٔ ٝ‬جبس ٔ‪ٛ‬س‪ٜٞ‬ب وؾ‪ٛ‬ر خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬د ث‪ٛ‬د تب ث‪ٝ‬ف‪ٛ‬رر ا٘الیٗ ثزخی اس احبر ٘یش‬ ‫در ایٗ ٔ‪ٛ‬س‪ ٜ‬ث‪ٕ٘ ٝ‬بیؼ ٌذاؽت‪ ٝ‬ؽ‪٘ٛ‬د‪.‬‬ ‫سراشپس‬ ‫نازخاتون‬ ‫ابذاع پَضص جذیذ برای کٌگرل حرارتی‬ ‫فضاپیواّا‬ ‫کجِ‬ ‫"‪ ٍHealth‬از هحققاى ایراًی هَفقجی اسج‬ ‫تَاًسگِ یک دسگ اُ پَضیذًی بسیار کاربردی ٍ هفیجذ‬ ‫کِ در غربال ری پسگاى عولکرد بسیار بجَبجی دارد‬ ‫تَسعِ دّذ‪.‬‬ ‫فرهنگ‪،‬هنر و فن اوری‬ ‫‪5‬‬ ‫عبسٔبٖ ع‪ٙ‬جؼ ‪ ٚ‬یب ث‪ٔ ٝ‬ازاواش أا‪ٛ‬سػ عاّإای‬ ‫وبرثزد اعتبٖ اترثبیجبٖ ؽزلی ٔزاجعا‪ ٝ‬وا‪ٙ‬ا‪ٙ‬اد‪،‬‬ ‫افش‪ٚ‬د حجت ٘بْ ٔمطع وبرؽ‪ٙ‬ابعای اس أاز‪ٚ‬س اغابس‬ ‫ٔیؽ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬ؽز‪ٚ‬ع حجت ٘بْ ٔمطع وبردا٘ی ٘یاش اس ‪۳۰‬‬ ‫تیزٔب‪ ٜ‬خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬د ث‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫لبِیچی ثب تبوید ثز ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬تعداد رؽت‪ٞٝ‬ب وبردا٘ی ‪ٚ‬‬ ‫وبرؽ‪ٙ‬بعی افشایؼ یبفت‪ ٝ‬اعات‪ ،‬ادأا‪ ٝ‬داد أغابَ‬ ‫تعداد ‪ ۰۳‬ود رؽت‪ٔ ٝ‬حُ در ٔاماطاع وابرؽا‪ٙ‬ابعای‬ ‫افشایؼ داؽت‪ٕٞ ٚ ٝ‬چ‪ٙ‬یٗ ؽب‪ٞ‬د افشایؼ تاعاداد ‪۸۸‬‬ ‫ود رؽت‪ٔ ٝ‬حُ در ٔمطع وبردا٘ی ‪ٞ‬غتیٓ‪.‬‬ ‫رئاایااظ دا٘ؾااٍااب‪ ٜ‬جاابٔااع عااّاإاای واابرثاازد‬ ‫اترثبیجبٖؽزلی اثزاس داؽت أغبَ ؽب‪ٞ‬د افاشایاؼ‬ ‫‪ ۳۰‬درفد ود رؽت‪ٔ ٝ‬حُ در ٔمطع وبرؽا‪ٙ‬ابعای ‪ٚ‬‬ ‫افشایؼ ‪ ۸۱‬درفد ود رؽت‪ٔ ٝ‬احاُ در ٔاماطاع‬ ‫وبردا٘ی ‪ٞ‬غتیٓ‪.‬‬ ‫برًذُ ایراًی هسافر جطٌَارُّای‬ ‫ارٍپایی ضذ‬ ‫فیلن کَتاُ برًذُ سابگِ هْذی هْائجی‬ ‫در تازُ تریی حضَرّای جْاًی بجَد‬ ‫بِ چْار جطٌَارُ ایگالیایی ٍ اسپاًیجایجی‬ ‫راُ یاف ‪.‬‬ ‫فیّٓ و‪ٛ‬تب‪ ٜ‬ثز٘اد‪ ٜ‬ثا‪ ٝ‬وابرٌازدا٘ای‬ ‫ٔ‪ٟ‬د ٔ‪ٟ‬بئی‪ٛ٘ ،‬یغا‪ٙ‬ادٌای عا‪ِٛ‬إابس‬ ‫اعتٕبد ‪ ٚ‬ت‪ٟ‬ی‪ٝ‬و‪ٙٙ‬دٌی ٘‪ٛ‬ید ٔغاجاد‬ ‫و‪ ٝ‬پیؼ اس ایٗ در ثایاغاتإایاٗ د‪ٚ‬ر‪ٜ‬‬ ‫جؾ‪ٛٙ‬ار‪ ٜ‬ری‪ٛ‬رعبید وبِیفز٘یاب أازیاىاب ‪ ٚ‬ثایاغات ‪ٚ‬یاىإایاٗ جؾا‪ٙ‬ا‪ٛ‬ار‪ٜ‬‬ ‫ایٕجیٗ ای‪ٙ‬دیب ٔبدرید اعپب٘یب را‪ ٜ‬پیدا وزد‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د‪ ،‬در جدیدتزیٗ حر‪ٛ‬رػ‪ ،‬در‬ ‫د‪ ٚ‬جؾ‪ٛٙ‬ار‪ ۳۱ ٜ‬عبِ‪ ٝ‬ایغىیب ‪ ٚ‬ایغىیبٌّ‪ٛ‬ثبَ ایتبِیب ‪ٕٞ ٚ‬اچا‪ٙ‬ایاٗ پاب٘اشد‪ٞ‬إایاٗ‬ ‫جؾ‪ٛٙ‬ار‪ ٜ‬ا‪ٚ‬ئّ‪ٛ‬ا ‪ٛ٘ ٚ‬سد‪ٕٞ‬یٗ جؾ‪ٛٙ‬ار‪ ٜ‬ثیٗ اِإاّاّای فایاّآ ‪ٞ‬اب اجاتإابعای‬ ‫»‪«FECISO‬در اعپب٘یب ٕ٘بیؼ داد‪ٔ ٜ‬یؽ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬ثب عبیز فیاّآ ‪ٞ‬اب ثا‪ ٝ‬رلابثات‬ ‫ٔی پزداسد‪.‬در ایٗ فیّٓ ثبثه ا٘قبر ‪ٟٔ ،‬ز٘‪ٛ‬ػ عتبر ‪ ،‬عایاغای حغایا‪ٙ‬ای ‪ٚ‬‬ ‫فبرٕ‪ٝ‬س‪ٞ‬زا رحیٕی ایفب ٘مؼ وزد‪ ٜ‬ا٘د ‪ ٚ‬ع‪ٛ‬أُ فیاّآ عاجابرتا‪ٙ‬اد اس ٔادیاز‬ ‫فیّٕجزدار حغٗ افال٘ی‪ ،‬تد‪ٚ‬یٗ رضب دلبق‪ ،‬جب٘ؾیٗ ت‪ٟ‬ی‪ٝ‬و‪ٙٙ‬د‪ ،ٜ‬ثز٘بٔ‪ٝ‬ریش ‪ٚ‬‬ ‫دعتیبر ا‪ َٚ‬وبرٌزداٖ ٔ‪ٟ‬ز٘‪ٛ‬ػ حغی‪ٙ‬ی‪ٔ ،‬دیز فداثزدار ٔاجایاد ٘اجابتای‪،‬‬ ‫رزاحی ‪ ٚ‬تزویت فدا احغبٖ افؾبریبٖ‪ٛٔ ،‬عیمی ی‪٘ٛ‬ظ اعاىا‪ٙ‬ادر ‪ ،‬رازاح‬ ‫فح‪ٔ ٝٙ‬یالد اج‪ٛ‬دا٘ی‪ ،‬رزاح ٌزیٓ ٔیالد ٔشی‪ٙ‬ب٘ی‪ ،‬رازاح ِاجابط حإایاد‪ٜ‬‬ ‫رع‪ِٛ‬ی‪ٙٔ ،‬ؾی فح‪ ٝٙ‬س‪ٞ‬زا ٔ‪ٟ‬د‪ ، ٚ‬افالح رً٘ ‪ٛ٘ ٚ‬ر ٔ‪ٟ‬زاٖ د‪ٚ‬عتی‪ٔ ،‬ادیاز‬ ‫ت‪ِٛ‬ید عّی رعتٕی٘یب‪ ،‬عىبط فبرٕ‪ ٝ‬تم‪ ، ٛ‬رزاحی پ‪ٛ‬عتز یبعٕٗ ٔحإا‪ٛ‬د ‪،‬‬ ‫فیّٕجزدار پؾت فح‪ ٝٙ‬عبرا ّٔىی‪ٔ ،‬ؾب‪ٚ‬ر رعب٘‪ٝ‬ا فبرٕ‪ ٝ‬پبلّع‪٘ٝ‬ضاد‪.‬‬ ‫طرز تهیه‪:‬‬ ‫اثتدا ثبدٔجبٖ ‪ٞ‬ب را وجبه وزد‪ ٚ ٜ‬پ‪ٛ‬عت ا٘ا‪ٟ‬اب را‬ ‫ٔی ٌیزیٓ‪ .‬عپظ ا٘‪ٟ‬ب را عبرا‪ٛ‬ر ٔای وا‪ٙ‬ایآ‪.‬‬ ‫ٌ‪ٛ‬ج‪ ٝ‬فزٍ٘ی ‪ٞ‬ب را ا‪ٙ‬د دلیم‪ ٝ‬در اه ج‪ٛ‬ػ لازار‬ ‫داد‪ ٚ ٜ‬سٔب٘ی و‪ ٝ‬پ‪ٛ‬عت ا٘‪ٟ‬ب تزن خ‪ٛ‬رد در اه‬ ‫یخ لزار ٔی د‪ٞ‬یٓ‪ .‬عپظ پ‪ٛ‬عت ا٘‪ٟ‬ب را ث‪ ٝ‬راحاتای‬ ‫ٌزفت‪ ٚ ٝ‬خزد ٔی و‪ٙ‬یٓ‪ .‬ثبدٔجبٖ‪ ،‬اه ا٘بر ‪ ٚ‬اه‬ ‫غ‪ٛ‬ر‪ ٜ‬را ثب ‪ٔ ٓٞ‬تّ‪ ٛ‬وزد‪ ٚ ٜ‬ر‪ ٚ‬حزارر ٔالیٓ‬ ‫لزار ٔی د‪ٞ‬یٓ تب ث‪ ٝ‬ارأی ج‪ٛ‬ؽید‪ ٚ ٜ‬غّیظ ؽا‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ثعد پیبس‪٘ ،‬ع‪ٙ‬بع ‪ٌّ ٚ‬پز را ریتت‪ ٚ ٝ‬اس ر‪ ٚ‬حازارر‬ ‫ثز ٔی داریٓ‪ٌٛ .‬ج‪ ٝ‬فزٍ٘ی را افش‪ٚ‬د‪ٔ ٚ ٜ‬اتاّا‪ٛ‬‬ ‫ٔی و‪ٙ‬یٓ‪٘ .‬بسخبت‪ ٖٛ‬را در ظزف ٔ‪ٛ‬رد ٘ ز وؾیاد‪ٜ‬‬ ‫‪ ٚ‬ثب ٌزد‪ ٚ‬خزد ؽد‪ ٜ‬تشییٗ ٔی و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫* ٔی ت‪ٛ‬ا٘یٓ ث‪ ٝ‬جب اه ا٘بر اس ‪ ۳‬اِی ‪ ۳‬لبؽک غذا‬ ‫خ‪ٛ‬ر اس ره ا٘بر اعتفبد‪ ٜ‬و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫* ٘بسخبت‪ ٖٛ‬یىی اس غذا‪ٞ‬ب ٔحّای ؽإابَ ٔای‬ ‫ثبؽد ‪.‬‬ ‫تشخیص و درمان سرطان‬ ‫بوسیله نور‬ ‫ادأ‪ ٝ‬اس ؽٕبر‪ ٜ‬لجُ ‪..ٚ‬‬ ‫در اسٔبیؾی و‪ ٝ‬ر‪ٛٔ ٚ‬ػ‪ٞ‬ب ا٘جبْ ؽاد‪٘ ،‬ؾابٖ‬ ‫داد‪ ٜ‬ؽد‪ ٜ‬اعت و‪ ٝ‬ایٗ تزویت ث‪ ٝ‬ر‪ٛ‬ر اؾٍٕیز‬ ‫ٔیشاٖ لبثُ ر‪ٚ‬یت ث‪ٛ‬دٖ عّ‪ٞ َٛ‬ب عزرب٘ی را در‬ ‫ر‪ َٛ‬جزاحی ث‪ٟ‬ج‪ٛ‬د ٔیثتؾد ‪ ٚ‬پظ اس فعبَ ؽادٖ‬ ‫ت‪ٛ‬عط ٘‪ٛ‬ر ٔبد‪ ٖٚ‬لزٔش ٘شدیه‪ ،‬احز ضد تا‪ٔٛ‬ا‪ٛ‬ر‬ ‫ایجبد ٔی و‪ٙ‬د‪.‬دا٘ؾٕ‪ٙ‬داٖ ٔا‪ٛ‬عاغا‪ ٝ‬تاحامایامابر‬ ‫عزربٖ‪ ،‬أپزیبَ وبِج ِ‪ٙ‬دٖ‪ ،‬دا٘ؾاٍاب‪ ٜ‬پاشؽاىای‬ ‫عیّشیب‪ِٟ ،‬غتبٖ‪ ٚ ،‬ؽزوت ع‪ٛ‬ئد "ٔعتمد٘اد وا‪ٝ‬‬ ‫ایٗ درٔبٖ جدید ٔیت‪ٛ‬ا٘د ث‪ ٝ‬جزاحبٖ وٕه و‪ٙ‬اد‬ ‫تب ت‪ٛٔٛ‬ر‪ٞ‬ب ابِؼ ثزاٍ٘یش ٔب٘‪ٙ‬د ت‪ٛٔٛ‬ر عاز ‪ٚ‬‬ ‫ٌزدٖ را راحتتز ‪ٛٔ ٚ‬حزتز اس ثیٗ ثجز٘د‪.‬ایٗ تالػ‬ ‫ٔؾتزن عٕدتبً ت‪ٛ‬عط ٔزوش تحمیامابر عازرابٖ‬ ‫اٍّ٘غتبٖ در ٔ‪ٛ‬عغ‪ ٝ‬تحمیمبر عازرابٖ ‪ ٚ‬وابِاج‬ ‫أپزیبَ ِ‪ٙ‬دٖ تأیٗ ٔبِی ؽد‪ٔ .‬ؾبروتی و‪ ٝ‬در اٖ‬ ‫دا٘ؾٕ‪ٙ‬داٖ ثیٗ إِّّی ثب تتقـ ‪ٞ‬ب ٔا‪ٟ‬ا‪ٙ‬ادعای‪،‬‬ ‫فیشیىی ‪ ٚ‬عّ‪ ْٛ‬سیغتای ثازا یابفاتاٗ را‪ٞ ٜ‬اب‬ ‫٘‪ٛ‬ا‪ٚ‬را٘ا‪ ٝ‬ثازا ٔامابثّا‪ ٝ‬ثاب عازرابٖ ٌازد‪ٞ‬آ‬ ‫أد٘د‪.‬پز‪ٚ‬فغ‪ٛ‬ر اوغُ ث‪ٟ‬ز٘ش ر‪ٞ‬جز تیٓ عّ‪َٞٛ‬اب‬ ‫ث‪ٙ‬یبد عزربٖ در ٔ‪ٛ‬عغ‪ ٝ‬تحمیمبر عزربٖ ‪ٔ ٚ‬دیز‬ ‫ٔزوش عّٕی تحمیمبر عزربٖ اٍّ٘غتبٖ ٔیٌ‪ٛ‬یاد‬ ‫ایٗ تحمیمبر ا‪ٙ‬د رؽت‪ٝ‬ا ثزا یبفتٗ را‪ ٜ‬حُ‪ٞ‬ب‬ ‫٘‪ٛ‬ا‪ٚ‬را٘‪ ٝ‬ثزا ٔمبثّ‪ ٝ‬ثب ابِؼ‪ٞ‬بیی و‪ ٝ‬در تحمیاک‪،‬‬ ‫تؾتیـ ‪ ٚ‬درٔبٖ عزربٖ ثب اٖ ر‪ٚ‬ثاز‪ٞ ٚ‬غاتایآ‪،‬‬ ‫حیبتی اعت ‪ ٚ‬ایٗ ٔطبِعا‪ ٝ‬یاه ٘إا‪٘ٛ‬ا‪ ٝ‬عابِای‬ ‫اعت‪.‬ایٗ تحمیاک ر‪ٚ‬یاىازد جادیاد را ثازا‬ ‫ؽ‪ٙ‬بعبیی ‪ ٚ‬درٔبٖ عّ‪َٞٛ‬ب ٌّی‪ٛ‬ثالعت‪ٔٛ‬ب در ٔ اش‬ ‫ثب اعتفبد‪ ٜ‬اس ٘ا‪ٛ‬ر ثازا تاجادیاُ یاه ٔاحایاط‬ ‫عزو‪ٛ‬ه و‪ٙٙ‬د‪ ٜ‬عیاغاتآ ایإا‪ٙ‬ای ثا‪ٔ ٝ‬احایاطای‬ ‫اعیتپذیز اس ٘ ز ایٕ‪ٙ‬ی ٕ٘بیؼ ٔید‪ٞ‬د ‪ ٚ‬پتب٘غیُ‬ ‫‪ٞ‬یجبٖاٍ٘یش ثزا درٔبٖ ایٗ ت‪ٛٔٛ‬ر ت‪ٟ‬بجٕی در‬ ‫ٔ ش دارد‪.‬پظ اس ا‪ٙ‬دیٗ د‪ ٝٞ‬پیؾزفت در درٔابٖ‬ ‫عزربٖ‪ ،‬ا‪ٟ‬بر درٔبٖ افّی ٔ‪ٛ‬ج‪ٛ‬د أز‪ٚ‬س یع‪ٙ‬ای‬ ‫جزاحی‪ ،‬ؽیٕی درٔب٘ی‪ ،‬رادی‪ٛ‬تزاپی ‪ ٚ‬ایٕ‪ٛ٘ٛ‬تزاپی‬ ‫‪ٚ‬ج‪ٛ‬د دارد ‪ ٚ‬ایٗ ثداٖ ٔع‪ٙ‬بعت و‪ ٝ‬تعداد ثیؾتاز‬ ‫اس افزاد ٔجتال ث‪ ٝ‬ایٗ ثیٕبر ٔیت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬د ث‪ ٝ‬ر‪ٛ‬ر ٔ‪ٛ‬حاز‬ ‫درٔبٖ ؽ‪٘ٛ‬د ‪ ٚ‬تعداد سیبد ٔیت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬د عبَ‪ٞ‬ب عبِآ‬ ‫س٘دٌی و‪ٙٙ‬د‪.‬ثب ایٗ حابَ‪٘ ،‬اشدیاىای ثازخای اس‬ ‫ت‪ٛٔٛ‬ر‪ٞ‬ب ث‪ ٝ‬ا٘داْ ‪ٞ‬ب حیبتی ثدٖ ث‪ ٝ‬ایٗ ٔع‪ٙ‬ی اعت‬ ‫و‪ ٝ‬ایجبد را‪ٞ ٜ‬ب جدید ثزا درٔابٖ عازرابٖ‬ ‫ا‪ٕٞ‬یت دارد تب پشؽىبٖ ثت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬د ثز خاطاز اعایات‬ ‫رعب٘دٖ ث‪ ٝ‬ثتؼ ‪ٞ‬ب عبِٓ ثادٖ غاّاجا‪ ٝ‬وا‪ٙ‬ا‪ٙ‬اد‪.‬‬ ‫وبرؽ‪ٙ‬بعبٖ ثز ایٗ ثب‪ٚ‬ر٘د و‪ ٝ‬فاتا‪ٛ‬ایإا‪٘ٛ‬ا‪ٛ‬تازاپای‬ ‫ٔی ت‪ٛ‬ا٘د را‪ ٜ‬حُ ایٗ ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع ثبؽد‪ٍٙٞ.‬ابٔای وا‪ٝ‬‬ ‫ت‪ٛٔٛ‬ر‪ٞ‬ب در ٘‪ٛ‬احی حغبط ٔ ش ٔب٘‪ٙ‬د لؾز حزوتای‬ ‫و‪ ٝ‬در ثز٘بٔ‪ٝ‬ریش ‪ ٚ‬و‪ٙ‬تزَ حزوبر اراد ٘اماؼ‬ ‫دارد‪ ،‬رؽد ٔیو‪ٙٙ‬د ٕٔاىاٗ اعات در جازاحای‬ ‫ٌّی‪ٛ‬ثالعت‪ٔٛ‬ب ثزخی اس عّ‪ٞ َٛ‬ب عزرب٘ای ثابلای‬ ‫ثٕب٘‪ٙ‬د و‪ ٝ‬درٔبٖ ا٘‪ٟ‬ب ثغیبر دؽ‪ٛ‬ار اعت ‪ٞ ٚ‬إایاٗ‬ ‫ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع ٕٔىٗ اعت ثبعج ع‪ٛ‬د ٔجدد ثیٕبر ثاب‬ ‫ؽدر ثیؾتز ؽ‪ٛ‬د‪.‬ایٗ درٔبٖ جدید اس ٔ‪ِٛ‬ى‪َٞٛ‬ب‬ ‫ٔق‪ٛٙ‬عی ث‪٘ ٝ‬بْ افیثبد اعتفبد‪ٔ ٜ‬ای وا‪ٙ‬اد‪ .‬ایاٗ‬ ‫ٔ‪ِٛ‬ى‪ٞ َٛ‬ب پز‪ٚ‬تئیٗ ‪ٞ‬ب و‪ٛ‬اىی ‪ٞ‬غت‪ٙ‬اد وا‪ ٝ‬در‬ ‫اسٔبیؾٍب‪ٟٙٔ ٜ‬دعی ؽد‪ ٜ‬ا٘د تب ثب دلات ثا‪ ٝ‬یاه‬ ‫‪ٞ‬دف خبؿ ٔتقُ ؽ‪٘ٛ‬د‪ .‬ایٗ ‪ٞ‬ادف خابؿ در‬ ‫ایٗ ٔ‪ٛ‬رد پز‪ٚ‬تئی‪ٙ‬ی ث‪٘ ٝ‬بْ "– ‪"EGFR‬اعت وا‪ٝ‬‬ ‫در ثغیبر اس ٔ‪ٛ‬ارد اثتال ث‪ٌّ ٝ‬ی‪ٛ‬ثالعت‪ٔٛ‬ب جا‪ٟ‬اؼ‬ ‫ٔییبثد‪.‬عپظ ایٗ ٔ‪ِٛ‬ى‪ٞ َٛ‬ب ثاب یاه ٔا‪ِٛ‬اىا‪َٛ‬‬ ‫فّ‪ٛ‬رع‪ٙ‬ت ث‪٘ ٝ‬بْ ‪ ۲۱۱"IR‬تزویت ؽد٘د ‪ ٚ‬پایاؼ‬ ‫اس جزاحی ث‪ٛٔ ٝ‬ػ‪ٞ‬ب تشریک ؽد٘د‪.‬‬ ‫ادأ‪ ٝ‬دارد‬ صفحه 5 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫بویوتموسن قوجاغیندا ایگیدلرسن‬ ‫ایگیدلیگی سن دنیایا گتیرمیسن‬ ‫اان یوردو یو وامیسسان ارذبایجان‬ ‫محمد اشراقی‬ ‫اات بابا سوزلری‬ ‫اَ اِی ی‪ٚٛ‬اض ‪ ،‬اَ ز‪ ٜ‬زو٘‪ ٝ‬ض ا‪ٚ‬ظ‪ ٚ‬ی‪ٚٛ‬اض‬ ‫اََ اَِِ‪ ٝ‬یُ‪ٚٛ‬ییَ‪ .ٝ‬اََ زُ‪ٚ‬الِ٘یَ‪ ٝ‬ایعِ‪ ٜ‬یُ‪ٚٛ‬ییَ‪.ٝ‬‬ ‫زؾت‪ ،‬زؾت ضا ٔیق‪ٛ‬یس‪ ،‬زؾت ثطٔیٌطزز ص‪ٛ‬ضت‬ ‫ضا ٔیق‪ٛ‬یس‪.‬‬ ‫‪ٕٞ‬سِی ‪ ٚ‬وٕه ث‪ ٝ‬زیٍطاٖ ‪ ٚ‬ضـتبض ٔتمبثُ ا٘ه‪ٟ‬هب زض‬ ‫تٕبٔی ظٔی‪ٞٝٙ‬ب‬ ‫*******************************‬ ‫اوظ ٔبِیٓ ٌاضؾ‪ٕ٘ ٝ‬یط ‪ ،‬اوظٌ‪ٔ ٝ‬بِی اال٘یت‬ ‫اِئعِْ و‪ٌِ ٝ‬طٕ٘یَ‪ ،ٝ‬ذَّمِٗ و‪ ٝ‬ؾبالِ٘سِ‪.ٜ‬‬ ‫ٔبَ ذ‪ٛ‬زْ زیس‪ٕ٘ ٜ‬یق‪ٛ‬ز‪ٔ ،‬بَ ٔطزْ ا‪ٚ‬یعاٖ اؾت‪.‬‬ ‫ا٘ىبض ‪ ٚ‬چکٓ ثؿتٗ ثهط ض‪ ٚ‬یهیهت ‪ ٚ‬ایهطاز‪ٞ‬هب‬ ‫ذ‪ٛ‬زٔبٖ ‪ ٚ‬ططح یی‪ٛ‬ه ٔطزْ‪.‬‬ ‫*******************************‬ ‫اج لبضیٗ ‪ ،‬اجی ایطاٖ‬ ‫قىٓ ٌطؾ‪ ،ٝٙ‬ز‪ٚ‬غ تّد‬ ‫‪ٚ‬یس‪ٜٞ‬ب ت‪ٛ‬ذبِی‬ ‫*******************************‬ ‫ا‪ٚ‬ز زئسیٓ زیّیٓ یب٘س‬ ‫اتف ٌفتٓ‪ ،‬ظثب٘ٓ ؾ‪ٛ‬ذت‪.‬‬ ‫اظ‪ٟ‬بض پکیٕب٘ی اظ ططح ٔطّت ‪ ٚ‬یب ؾر‪ٙ‬ی‪.‬‬ ‫*******************************‬ ‫ایتیٗ ایبؼی‪ٙ‬ساٖ تیىبٖ چیربضزیط‬ ‫اظ پب ؾً ذبض زض ٔیا‪ٚ‬ضز‪.‬‬ ‫ؾرت و‪ٛ‬ـ‪ -‬زض ٔ‪ٛ‬ضز ا٘جبْ وبض‪ٞ‬هب ؾهرهت ‪ٚ‬‬ ‫ٔکبؼُ طبلت ـطؾب‪.‬‬ ‫*******************************‬ ‫بیلمجو لر‬ ‫یبظزا ییؽبض یئٕ‪ ٝ‬یی‪ٙ‬ی ‪ ،‬چ‪ٛ‬خ ؾئ‪َٛ‬ض ا‪ٚ‬ظ أ‪ ٝ‬یی‪ٙ‬ی ‪ ،‬یییهت‬ ‫یبتبض یبظازَن ‪ ٝ٘ ،‬زیط از تبپیٗ ٌاضَن ‪ :‬لبضیکمب‬ ‫***‬ ‫یبظزیمیٗ ا‪ٚ‬ذ‪ٛ‬یبٕ٘بظ ‪ :‬لّٓ ‪ ،‬لٕیف ‪ ،‬زویج‪ٝ‬‬ ‫***‬ ‫یبظیٗ ٌئیی‪ٙ‬ط ‪ ،‬لیکیٗ ؾ‪ٛ‬ی‪٘ٛ‬بض ‪ :‬اؼبج یئسز زَِیىّی‬ ‫***‬ ‫ت‪ٛ‬ذٕبق ‪ ،‬ث‪ ٛ٘ٛ‬ثیّٕ‪ ٝ‬یٗ اذٕبق ‪ :‬ثبـ‬ ‫***‬ ‫یئسز ا‪ٚ‬و‪ٛ‬ظ‪ٚ ْٚ‬اض ‪ ،‬زَضیّطی‪ٙ‬سَٖ ثیط جه‪ٛ‬ت چهبضیهک‬ ‫چیرٕبظ ‪ :‬ل‪ٛ‬ضثبؼب‬ ‫***‬ ‫یئى‪ ٝ‬ظاؼسا ا‪ٚ‬ت‪ٛ‬ظ ایىی ل‪ٛ‬ق‪ ٖٛ٘ٛ‬ثیط ثبقچی ؾی ‪ٚ‬اض ‪:‬‬ ‫اؼیع ‪ ،‬زیکّط ‪ ،‬زیُ‬ ‫***‬ ‫یئٕیط ایکٕیط ٌئج‪ٌ٘ٛ ٝ‬س‪ٚ‬ظ ایکّیط ‪ :‬چ‪ٛ‬ال ‪ ،‬چبغ‬ ‫***‬ ‫یئط اِتسا چ‪ ِّٛٛ‬ل‪ٛ‬ز‪ٚ‬ق ‪ :‬ؾ‪ٛ‬ؼبٖ ‪ ،‬اوِ‪ٛ‬‬ ‫***‬ ‫یئط اِتسا چ‪ ِّٛٛ‬یبتبض ‪ :‬ؾ‪ٛ‬ؼبٖ‬ ‫***‬ ‫یئط اِتسا ٌ‪ٛٔٛ‬ـ وٕط ‪ :‬یئطاِتی‪ٙ‬سا اذبٖ و‪ٟ‬طیع ؾ‪ٛ‬ی‪ٛ‬‬ ‫***‬ ‫یئط اِتسا واوّ‪ ٛ‬ز‪ٚٚ‬قبٖ ‪ :‬ذیف یئط اِتسا لبّ٘ی‬ ‫***‬ ‫و‪ٛ‬پ‪ : ٝ‬ثی‪ ، ٝٙ‬چ‪ٛ‬ؼ‪٘ٛ‬س‪ٚ‬ض‬ ‫***‬ ‫یئط اِتسا ‪ ،‬لیعیُ لبٔچی ‪ :‬ایالٖ‬ ‫***‬ ‫یئط اِتسا یبؼّی لئیف ‪ :‬ییالٖ ‪ ،‬ایالٖ‬ ‫بایاتیالر‬ ‫٘بضی‪ٙ‬جب ثبخ ٘بضی‪ٙ‬جب‪،‬‬ ‫ؾبذالضاْ ؾبضاِی‪ٙ‬جب‪.‬‬ ‫اِّه‪ٙٔ ٝ‬ی اوِس‪ٚ‬ضٔ‪،ٝ‬‬ ‫اضظیٓ یئطیٗ اِی‪ٙ‬جب‪.‬‬ ‫***‬ ‫ا‪ٚ‬تبلسا ایپه ذبِچب‪،‬‬ ‫ویٓ لبتالیب‪ ،‬ویٓ اچب؟‬ ‫ل‪ٛ‬ضثبٖ ا‪ ِْٛٚ‬یبضیٕب‪،‬‬ ‫ٌ‪ِٛ‬س‪ٚ‬ض‪ٌ ٜ‬ایّ‪ ْٛ‬اچب‪.‬‬ ‫***‬ ‫أط‪ٚ‬ز اؼبجی ‪ٞ‬بچب‪،‬‬ ‫ث‪ٛ‬زاؼی‪ٙ‬سا ٌ‪ َٛ‬اچب‪.‬‬ ‫ا‪ ٚ‬یبضا ل‪ٛ‬ضثبٖ ا‪،ِْٛٚ‬‬ ‫زی‪ٙ‬سیط‪ ٜ‬وا٘‪ َٛ‬اچب‪.‬‬ ‫***‬ ‫یبقیمٓ‪ ،‬ث‪ٙ‬س‪ ٜ‬زازا‪،‬‬ ‫ِجی‪ٙ‬سٖ ث‪ٙ‬س‪ ٜ‬زازا‪.‬‬ ‫یئتیکؿٗ اوظ‪ ٖٚ‬یئتیف‪،‬‬ ‫یئتیکٕع ث‪ٙ‬س‪ ٜ‬زازا‪.‬‬ ‫***‬ ‫ٔٗ یبقیک‪ ،‬ز‪ٚ‬ضاٖ ازا‪،‬‬ ‫اذبٖ ؾ‪ ،ٛ‬ز‪ٚ‬ضاٖ ازا‪.‬‬ ‫ؾ‪ ٝٙ‬ل‪ٛ‬ضثبٖ ا ا‪ٚ‬ؼ‪،َٛ‬‬ ‫یب٘ی‪ٙ‬سا ز‪ٚ‬ضا٘بزا‪.‬‬ ‫***‬ ‫اِی‪ٙ‬سٖ ایچسیٓ ثبزا‪،‬‬ ‫یأط‪ ٖٚ‬ا‪ِٚ‬ؿ‪ ٖٛ‬ظیبزا‪.‬‬ ‫ذسأب چ‪ٛ‬خ یبِ‪ٛ‬اضّاْ‪،‬‬ ‫ؾبِٕبؾیٗ ؾ‪ٙ‬ی یبزا‪.‬‬ ‫ادبیات‬ ‫چهارشنبه ‪ 1‬تیر ‪ 22* 1441‬شوئی ‪ 21 * 2422‬ذی القعده ‪ * 1443‬سال سی و دوم ( اوتوز ایکینجی ایل ) * شواره ( سایی ) ‪5525 :‬‬ ‫عالهم امینی‬ ‫دده قورقود‬ ‫فضولی‬ ‫خیابانی‬ ‫شهریار‬ ‫شاه اسماعیل‬ ‫رتبیت‬ ‫رپوین اعتصامی‬ ‫ستارخان‬ ‫فلک‬ ‫سلسله ترک تبار ایراى ‪:‬پادشاهاى تیووریاى‬ ‫ابراهین هیرزا‪:‬‬ ‫اثطا‪ٞ‬یٓ ٔیطظا پؿط یالءاِس‪( ِٝٚ‬زضٌصقت‪ 838 ٝ‬ذ‪ٛ‬ضقیهس )‪ ،‬ـهطٔهب٘هط‪ٚ‬ا‬ ‫تیٕ‪ٛ‬ض ‪ٞ‬طات زض ؾس‪ 9 ٜ‬ذ‪ٛ‬ضقیس (ؾس‪ٔ 15 ٜ‬یالز ) ث‪ٛ‬ز‪ .‬ا‪ ٚ‬پؿهط‬ ‫یالءاِس‪ٔ ِٝٚ‬یطظا پؿط ثب ؾ‪ٙ‬مط ث‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬پؽ اظ قىؿت زازٖ پؿهطیهٕه‪ٛ‬‬ ‫ذطزؾبِف ٔیطظا قب‪ٔ ٜ‬حٕ‪ٛ‬ز‪ ،‬ث‪ ٝ‬حى‪ٔٛ‬ت ‪ٞ‬طات ضؾیس‪.‬‬ ‫اثطا‪ٞ‬یٓ پؽ اظ ٔطی اث‪ٛ‬اِمبؾٓ ثبثط زض ‪ٞ‬طات ث‪ ٝ‬لسضت ضؾهیهس‪ ،‬پهؽ اظ‬ ‫ٔطی ثبثط پؿطـ ٔیطظا قب‪ٔ ٜ‬حٕ‪ٛ‬ز ث‪ ٝ‬حى‪ٔٛ‬ت ضؾیس‪ِٚ ،‬ی ظیهطا وه‪ ٝ‬ا‪ٚ‬‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬بٖ یه پؿط ثچ‪ ٝ‬یبظز‪ ٜ‬ؾبِ‪ ٝ‬ث‪ٛ‬ز‪ ،‬لسضت ثؿهیهبض وهٕهی زاقهت‪.‬‬ ‫اثطا‪ٞ‬یٓ ‪ ٓٞ‬حى‪ٔٛ‬ت ٔیطظا قب‪ٔ ٜ‬حٕ‪ٛ‬ز ضا ؾطٍ٘ه‪ ٖٛ‬وهطز ‪ ٚ‬اظ ایهٗ ض‪ٚ‬‬ ‫حبوٓ ذطاؾبٖ قس‪.‬‬ ‫ابو سعید گورگاى‪:‬‬ ‫ث‪ٛ‬ؾَعیس ثٗ ٔحٕس ثٗ ٔیطا٘کب‪ ٜ‬ثٗ تیٕ‪ ٛ‬یب اَث‪ٛ‬ؾَعیسِ ٌ‪ٛ‬ضَوبٖ یب ٔیطظا ؾّطهبٖ‬ ‫اث‪ٛ‬ؾعیس ٔعط‪ٚ‬ؾ ث‪ ٝ‬ؾّطبٖ اث‪ٛ‬ؾعیس ٌ‪ٛ‬ضوب٘هی (حهه ‪. ٞ 873–854‬ق‪/‬‬ ‫‪ ،)ْ 1469–1450‬پؿط ٔیطظا ؾّطبٖ ٔحٕس‪ٔ ٜٛ٘ ،‬یطظا ٔیطا٘کب‪٘ ٚ ٜ‬جیط‪ ٜ‬أهیهط‬ ‫تیٕ‪ٛ‬ض ٌ‪ٛ‬ضوبٖ ث‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬ثط ـطاض‪ٚ‬ز یب ٔب‪ٚ‬ضاءاِ‪ٟٙ‬ط ‪ ٚ‬ذطاؾبٖ حىٓ ٔیضا٘هس‪.‬‬ ‫اث‪ٛ‬ؾعیس پؽ اظ قب‪ٞ‬طخ ز‪ٔٚ‬یٗ ؾّطبٖ ٔمتسض اظ ثبظٔب٘سٌبٖ تیهٕه‪ٛ‬ض اؾهت‬ ‫و‪ ٝ‬ثط لؿٕت ‪ٚ‬ؾیعی اظ ٔتصطـبت تیٕ‪ٛ‬ض اظ حس‪ٚ‬ز ٔؽ‪ِٛ‬ؿهتهبٖ تهب یهطاق ‪ٚ‬‬ ‫اظ ـطاض‪ٚ‬ز تب ؾیؿتبٖ ‪ ٚ‬ل‪ٙ‬س‪ٞ‬بض حى‪ٔٛ‬ت ٔی وطز ‪ ٚ‬ؾّط‪ٙ‬ت ضا ٘‪ ٝ‬ث‪ٚ ٝ‬ضاثهت‬ ‫ثّى‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ظ‪ٚ‬ض قٕکیط ث‪ ٝ‬زؾت ا‪ٚ‬ضز‪ .‬ا‪ ٚ‬اذطیٗ پهبزقهب‪ٔ ٜ‬همهتهسض ذهب٘هساٖ‬ ‫تیٕ‪ٛ‬ض زض ایطاٖ ٔحؿ‪ٛ‬ه ٔیق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫اث‪ٛ‬ؾعیس پبزقب‪ٞ‬ی ت‪ٛ‬ا٘ب ‪ ٚ‬ثب وفبیت ث‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬ذ‪ٛ‬ز ضا اظ ٌٕ‪ٙ‬بٔی ث‪ ٝ‬ؾهّهطه‪ٙ‬هت‬ ‫ضؾب٘یس ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬ا٘ؿت‬ ‫ثط ذطاؾبٖ ‪ ٚ‬ـطاض‪ٚ‬ز ‪ ٚ‬وبثُ ‪ ٚ‬ـبضؼ ‪ ٚ‬یطاق ‪ٔ ٚ‬بظ٘سضاٖ ٔؿّط قه‪ٛ‬ز‪ .‬ا‪ٚ‬‬ ‫وؿی ث‪ٛ‬ز و‪ٕٛٞ ٝ‬اض‪ ٜ‬اظ ـطصت‪ٞ‬ب ث‪ٟ‬ط‪ٙٔ ٜ‬بؾت ٔیٌطـت‪ .‬ضـهتهبض ا‪ ٚ‬ثهب‬ ‫ٔطزْ‪٘ ،‬ؿجتبً یبزال٘‪ ٚ ٝ‬ذ‪ٛ‬ه ت‪ٛ‬صیؿ قهس‪ ٜ‬اؾهت‪ .‬ؾهّهطهبٖ اثه‪ٛ‬ؾهعهیهس‬ ‫ططـساض تص‪ٛ‬ؾ ‪ ٚ‬ا‪ٞ‬هُ یهطـهبٖ ثه‪ٛ‬ز ‪ٔ ٚ‬کهبیهد صه‪ٛ‬ـهیه‪ ٝ‬ضا ٌهطأهی‬ ‫ٔیزاقت‪.‬اث‪ٛ‬ؾعیس ‪ ْ1424‬زض ‪ٞ‬طات زیس‪ ٜ‬ثطج‪ٟ‬بٖ ٌک‪ٛ‬ز اظ جه‪ٛ‬ا٘هی ‪ٚ‬‬ ‫اثتسا ظ٘سٌی ا‪ ٚ‬اطالیبت وٕی ‪ٚ‬ج‪ٛ‬ز زاضز‪ .‬ا‪ ٚ‬قب‪ٞ‬عاز‪ٜ‬ا ٌٕ‪ٙ‬بْ ‪ ٚ‬پؿط‬ ‫ٔیطظا ٔحٕسثٗ ٔیطظا ٔیطا٘کب‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬زض اؼبظ‪ ،‬زض ٔالظٔت اِػثیً ثه‪ ٝ‬ؾهط‬ ‫ٔیثطز‪ .‬زض ؾبَ ‪.ٞ 853‬ق زض ج‪ٙ‬هً ٔهیهبٖ اِهػ ثهیهً ‪ ٚ‬پؿهطـ ٔهیهطظا‬ ‫یجساِّطیؿ ث‪ٔ ٝ‬یبٖ طبیف‪ ٝ‬اضؼ‪٘ٛ‬یبٖ ضـت ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬وٕه ا٘بٖ ؾهٕهطله‪ٙ‬هس ضا‬ ‫ٔحبصط‪ ٜ‬وطز‪ِٚ ،‬ی وبض اظ پیف ٘جطز ‪ ٚ‬ذ‪ٛ‬ز ٘یع ث‪ ٝ‬حجؽ اـتبز‪ .‬ؾپؽ اظ‬ ‫حجؽ ٌطیرت ‪ ٚ‬ثربضا ضا ث‪ ٝ‬تصطؾ ذه‪ٛ‬ز زضا‪ٚ‬ضز‪ .‬پهؽ اظ ثهعهضهی‬ ‫٘بوبٔی‪ٞ‬ب‪ ،‬ث‪ ٝ‬ق‪ٟ‬ط یَؿی ضـت ‪ ٚ‬ثب وٕه اث‪ٛ‬اِریط ذبٖ (پهبزقهب‪ ٜ‬ا‪ِٚ‬ه‪ٛ‬ؼ‬ ‫ج‪ٛ‬جی) ق‪ٟ‬ط ؾٕطل‪ٙ‬س ضا تصطؾ وطز‪ .‬ا‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬یٗ یجهسا ٔهیهطظا ضا وه‪ٝ‬‬ ‫حبوٓ تبقى‪ٙ‬س ‪ ٚ‬ؾٕطل‪ٙ‬س ث‪ٛ‬ز ضا قىؿت زاز ‪ ٚ‬حبوٓ ـطاض‪ٚ‬ز قس‪.‬‬ ‫زض ظٔبٖ ؾّط‪ٙ‬ت اث‪ٛ‬اِمبؾٓ ثبثط‪ٕٞ ،‬چ‪ٙ‬بٖ پبزقب‪ ٜ‬ؾٕطل‪ٙ‬س ‪ ٚ‬ـطاض‪ٚ‬ز ثه‪ٛ‬ز ‪ٚ‬‬ ‫پؽ اظ ٔطی ا‪ ٚ‬زض ؾبَ ‪.ٞ 861‬ق ‪ٞ‬طات ‪ ٚ‬ذطاؾبٖ ضا تب یطاق ث‪ ٝ‬تصهطؾ‬ ‫زضا‪ٚ‬ضز ‪ ٚ‬ـبضؼ ‪ ٚ‬وطٔبٖ ضا ٘یع ـتح وطز‪.‬‬ ‫زض ٔیبٖ وکٕىف‪ٞ‬ب ذب٘ساٖ تیٕ‪ٛ‬ض ثطا تصبحت لهسضت‪ ،‬ؾهّهطهبٖ‬ ‫اث‪ٛ‬ؾعیس زض ‪. ٞ 863‬ق پؽ اظ ؼّج‪ ٝ‬ثط ِکىطیهبٖ ٔکهتهطن یهالءاِهس‪ٚ‬هِه‪ٝ‬‬ ‫‪ ٚ‬اثطا‪ٞ‬یٓ ؾّطبٖ ‪ ٚ‬ؾ‪ٙ‬جط ٔیطظا (٘‪ ٜٛ‬یٕطقید) ت‪ٛ‬ا٘ؿت ٔؿتمالً ثط ذطاؾهبٖ‬ ‫ی ایٗ ٔسییب ِٖ حى‪ٔٛ‬ت‪ ،‬ؾّطبٖ اث‪ٛ‬ؾعهیهس اظ ایهٗ‬ ‫حى‪ٔٛ‬ت و‪ٙ‬س ‪ ٚ‬ثب ٔط ِ‬ ‫ضلیجبٖ اؾ‪ٛ‬ز‪ٜ‬ذبطط قس ‪ ٚ‬تب ٔست‪ٞ‬ب اظ ثبظٔب٘سٌبٖ ذب٘ساٖ تیٕ‪ٛ‬ض ‪ ،‬وؿی‬ ‫لسضت ٔمبثّ‪ ٝ‬ثب ا‪ ٚ‬ضا ٘ساقت‪.‬‬ ‫ثب وکت‪ ٝ‬قسٖ ج‪ٟ‬ب٘کب‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬زؾت ؾپب‪ٞ‬یبٖ ا‪ٚ‬ظ‪ ٖٚ‬حؿٗ اقل‪ٛ‬ی‪ ،ّٛ٘ٛ‬الهتهساض‬ ‫ؾههّههطههبٖ اثهه‪ٛ‬ؾههعههیههس ثههب ذههطههط ج ه ّس ٔهه‪ٛ‬اجهه‪ ٝ‬قههس‪ .‬ا‪ٚ‬ظ‪ٖٚ‬‬ ‫حؿٗ‪ ،‬یبزٌبضٔحٕس (٘‪ ٜٛ‬ثبیؿ‪ٙ‬مط ٔیطظا) ضا اؾٕبً زض اشضثبیجبٖ ثهط تهرهت‬ ‫٘کب٘س‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬ذ‪ٛ‬ز ث‪٘ ٝ‬بْ ا‪ ٚ‬حى‪ٔٛ‬ت ٔیوطز‪ .‬ؾّطبٖ اث‪ٛ‬ؾعیس زض ‪.ٞ 872‬ق‬ ‫ثب ِکىطیبٖ ثؿیبض ‪ ٚ‬أیس زضیبـت وٕه اظ قهط‪ٚ‬ا٘کهب‪( ٜ‬ـهطخ یؿهبض)‪ ،‬ثه‪ٝ‬‬ ‫اشضثبیجبٖ ِکىط وکیس‪ ،‬ؾپب‪ٞ‬یبٖ ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬ؾجت ؾهطٔهب ظ‪ٚ‬زضؼ زچهبض‬ ‫ثیاش‪ٚ‬لٍی ٌطزیس٘س ‪ ٚ‬پطاو‪ٙ‬س‪ ٜ‬قس٘س ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬ؾجت ایٗ ذیب٘ت‪ ،‬اثه‪ٛ‬ؾهعهیهس‬ ‫اؾیط ا‪ٚ‬ظ‪ ٖٚ‬حؿٗ ٌطزیس ‪ ٚ‬زض ‪.ٞ 873‬ق وکهته‪ ٝ‬قهس‪ِ .‬کهىهطوکهی ثه‪ٝ‬‬ ‫اشضثبیجبٖ ضا ت‪ٟٙ‬ب اقتجب‪ ٜ‬ا‪ٔ ٚ‬یزا٘‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ثب ٔطی ؾّطبٖ اث‪ٛ‬ؾعیس ‪ ٚ‬پبیبٖ حى‪ٔٛ‬ت ‪ٞ‬جس‪ ٜ‬ؾبِ‪ ٝ‬ا‪٘ ٚ ٚ‬یهع ثهب لهسضت‬ ‫ٌطـتٗ ا‪ٚ‬ظ‪ ٖٚ‬حؿٗ زض ؼطه ایطاٖ ‪ ٚ‬یطاق یجٓ‪ ،‬ذب٘ساٖ تهیهٕه‪ٛ‬ض ثهب‬ ‫ؾطیت ثیکتط ض‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬ظ‪ٚ‬اَ ضـت‪ .‬اظ ؾّطبٖ اث‪ٛ‬ؾعیس ز‪ ٜ‬پؿط ثبلی ٔب٘س أهب‬ ‫‪ٞ‬یچوساْ التساض ا‪ ٚ‬ضا ٘ساقت‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫یکصد هسار لغت ترکی در فارسی‬ ‫ازأ‪ ٝ‬اظ قٕبض‪ ٜ‬لجُ ‪...ٚ‬‬ ‫‪ٞ‬طزْ ثیُ; ‪ٞ‬طزٖ ثیط; ‪ٞ‬طزٖ (ٌب‪ٞ‬ی ‪ٞ ،‬ط اظ چ‪ٙ‬س ٌب‪ + )ٜ‬ثهیهط (یهه ‪،‬‬ ‫یىجبض) ; یىجبض ٌب‪ٞ‬ی ‪ٌ ،‬ب‪ ٚ ٜ‬ثیٍب‪ ، ٜ‬ثٍیط ٍ٘یط‬ ‫‪ُٕٞ‬ب; ‪ٕٞ‬ب ; ا‪ِٔٚ‬ب ‪ ٚ‬ا‪ُٔٚ‬ب ; اظ اِ‪ٞ ٟٝ‬ب ‪ ٚ‬ضیک‪ٞ ٝ‬ب تطوی ثبؾتبٖ (‪)17‬‬ ‫‪ٞ ;ٕٝٞ‬بٔیِ ‪ ،‬زض تطوی ثبؾتبٖ ثص‪ٛ‬ضت لبٔیِ یب لبٔ‪ ٛ‬أس‪ ٜ‬اؾت (‪.)2،17‬‬ ‫‪ ; ُٖٛٞ ;ٖٛٞ‬زض تطوی ثبؾتبٖ ثٕع‪ٙ‬ی ذّک ‪ ،‬ایُ ‪ ،‬أپهطاطه‪ٛ‬ض ثهعضی‬ ‫تطن و‪ 1500ٝ‬ؾبَ پیف اظ اؾیب ٔیب٘‪ ٝ‬تب اض‪ٚ‬پب ٔهطوهع ضا تهحهت‬ ‫حبوٕیت ذ‪ٛ‬ز زضا‪ٚ‬ضز‪ .‬زض وتیج‪ٞ ٝ‬ب ثبؾتب٘ی ثص‪ٛ‬ضت ذ‪٘ ٌٖٛ ٚ ٖٛ‬یع‬ ‫أس‪ ٚ ٜ‬زض تطوی ٔعبصط اصطالح ائُ‪ ٌٖٛ-‬اظ اٖ ضیک‪ ٝ‬ثهبلهی ٔهب٘هس‪ٜ‬‬ ‫اؾت‪.‬‬ ‫ی ; یبپی‪ٙ‬ج (پبِت‪( + )ٛ‬ان) ; پبِت‪ٛ‬ئی ‪ِ ،‬جهبؼ ٘هٕهس‬ ‫یبپ‪٘ٛ‬جی; یبپیِ‪ٙ‬ج ِ‬ ‫ثس‪ ٖٚ‬اؾتیٗ ‪ ٚ‬ثب زأٗ زضاظ و‪ ٝ‬اظ یم‪ ٝ‬ثب ث‪ٙ‬س ثؿت‪ٔ ٝ‬ی ق‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬اظ ٘ف‪ٛ‬ش ثهبضاٖ‬ ‫جّ‪ٌٛ‬یط ٔی و‪ٙ‬س (‪.)19‬‬ ‫یبتبلبٖ; یبت (یبتٕبق ; ذ‪ٛ‬اثیسٖ) ‪ +‬اؼبٖ (ان) ; ذه‪ٛ‬اثه‪ٙ‬هس‪ٚ ، ٜ‬ؾهیهّه‬ ‫ٔىب٘یىی ترت ‪ٚ‬ذ‪ٛ‬اثیس‪ ٚ( ٜ‬أط‪ٚ‬ظ‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬قىّ‪ٟ‬ب ٔرتّؿ) و‪ ٝ‬زض ص‪ٙ‬هعهت‬ ‫اؾتفبز‪ٔ ٜ‬ی ق‪ٛ‬ز ‪ ،‬ثطی‪ًٙ‬‬ ‫یبضٔبق ‪ ٚ‬یطٔبق ‪ ٚ‬یطٔک ; یبضٔبق ; یبضیٕبق (; زضذکیسٖ) ; زضذک‪ٙ‬س‪، ٜ‬‬ ‫ؾى‪ ، ٝ‬زض‪ ٚ ٓٞ‬زی‪ٙ‬بض ‪ ،‬پ‪٘ ، َٛ‬مط‪ ٓٞ :)1،27( ٜ‬ذ‪ٛ‬اؾت‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ذ‪ٙ‬جط ‪ ٓٞ‬یبـهته‪ٝ‬‬ ‫ث‪ ٝ‬ج‪ٛ‬ض * اظ ذصٓ ذ‪ٛ‬ز ت‪ ٛ‬یطٔک ‪ ٚ‬اظ ٔٗ ت‪ ٛ‬یطٔؽبٖ‪ /‬ضقیس‬ ‫یبضٔ‪ ; ٝ‬یبضٔب ; یبض (یبضٔبق ; قىبـتٗ) ‪ٔ +‬ب (ان) ; قىبـت‪ ، ٝ‬ثهّهؽه‪ٛ‬ض ‪،‬‬ ‫ٌ‪ٙ‬سْ ٘یٓ و‪ٛ‬ـت‪ ، ٝ‬یبضٔیف (‪)2‬‬ ‫یبؾب اظ ٔصسض یبؾبٔبق (ت‪ٙ‬جی‪ ٝ‬وطزٖ ‪ ،‬ثطلطاض وطزٖ ٘ظٓ ‪ ٚ‬لب٘‪ ; )ٖٛ‬لبیهس‪ٜ‬‬ ‫‪ ،‬لب٘‪ ، ٖٛ‬ت‪ٙ‬جی‪ ٝ‬ثطا تازیت ‪ ،‬ؾیبؾت ‪ ،‬لصبل (‪ )1‬؛ ث‪ ٝ‬یبؾب ضؾهب٘هیهسٖ ;‬ ‫ٔجبظات ‪ ٚ‬لصبل وطزٖ ‪ ،‬یبؾبٔ‪ ; ٝ‬یبؾهبٔهب ; ٔهبِهیهبت وکهب‪ٚ‬ضظاٖ ‪،‬‬ ‫یبؾبٔیکی ; ٘ظٓ ‪ ٚ‬تسثیط ‪ ،‬یبؾب ثعضی ; اظ ا٘ه‪ٛ‬ا ٔهبِهیهبت ‪ٞ‬هب ثهطا‬ ‫وکب‪ٚ‬ضظ ؼیط اظ ٔبِیبت‪ٟ‬ب لالٖ ‪ ٚ‬لجج‪ٛ‬ض ‪ ،‬یؿبق ; ؾیبؾت ‪ ٚ‬تهطتهیهت ‪،‬‬ ‫یؿب‪٘ ; َٚ‬ظٓ ز‪ٙٞ‬س‪ ٚ :ٜ‬اٖ لپچ‪ٛ‬ض و‪ ٝ‬او‪ ٖٛٙ‬ثحىٓ یبؾهب ثهعضی ٔهی‬ ‫ؾتب٘‪ٙ‬س ‪٘ ،‬ؿتس٘س ‪ ٚ‬او‪ ٓٞ ٖٛٙ‬ثحىٓ یبؾک اظ پ‪ٙ‬ج وؽ ٕ٘هی ٌهیهط٘هس ‪/‬‬ ‫ضؾبئُ ذ‪ٛ‬اج‪٘ ٝ‬صیط‬ ‫یبقبض; یبقب (یبقبٔبق ; ظ٘سٌی وهطزٖ ‪ ،‬جهب‪ٚ‬زا٘ه‪ ٝ‬ثه‪ٛ‬زٖ) ‪ +‬اض (ان‬ ‫ـبیّؿبظ) ; جب‪ٚ‬زاٖ ‪٘ ،‬بْ الب‬ ‫یبقٕبق; پ‪ٛ‬قف ‪٘ ،‬مبه ‪ ،‬چ‪ٟ‬ط‪ ٜ‬پ‪ٛ‬قب٘ی (‪ٛ٘ ، )1‬یی حهجهبه صه‪ٛ‬ضت‪،‬‬ ‫ثص‪ٛ‬ضت ‪Yashmak‬زض اٍّ٘یؿی‬ ‫یبؼی; یبؼیِ ; ؾطوف ‪ ،‬زقٕٗ ‪ ،‬اظ ضیک‪ٞ ٝ‬ب تطوی ثبؾتبٖ (‪)1،17‬‬ ‫یبَ; یبَ ‪ ٚ‬ییُِ ‪ ٚ‬یبِیِػ ; ضُؾت‪ٍٙ‬ب‪ ٛٔ ٜ‬زضٌطزٖ اؾت ‪ٌ ٛٔ ،‬طزٖ اؾت‬ ‫‪ ٚ‬قیط (‪ :)2‬ثسیٗ وتؿ ‪ ٚ‬ایٗ ل‪ٛ‬ت یبَ ا‪ × ٚ‬ق‪ٛ‬ز وکت‪ ٝ‬ضؾتٓ ث‪ ٝ‬چه‪ٙ‬هٍهبَ‬ ‫ا‪ /ٚ‬قب‪ٙٞ‬بٔ‪ٝ‬‬ ‫ی (ان) ; زض‪ٚ‬ؼٍ‪ ، ٛ‬ثی ثه‪ٙ‬هس ‪ٚ‬‬ ‫ی ; یبالٖ (زض‪ٚ‬غ) ‪ +‬چ ِ‬ ‫یبال٘چی; یبال٘چ ِ‬ ‫ثبض ‪ ،‬قعجس‪ ٜ‬ثبظ (‪)1‬‬ ‫یبِم‪ٛ‬ظ; یبِمیِع ‪ ٚ‬یبِ‪ٙ‬یِع ; یبِی‪ٙ‬میع ; یبِیٗ (ؾبز‪ ، ٜ‬ثس‪ٕٞ ٖٚ‬طا‪ + )ٜ‬لیِع (ان)‬ ‫; ته ‪ ،‬ت‪ٟٙ‬ب ‪ٔ ،‬جطز (‪)1،19‬‬ ‫یب‪ ;ٜٚ‬یب‪ٚ‬ا ; یب‪( ٚ‬ثس ‪ ،‬ـحف ‪ٞ ،‬طظ‪ + )ٜ‬ا (ان) ; ؾرٗ ٘بٔ‪ٙ‬بؾت ‪ٞ ٚ‬طظ‪، ٜ‬‬ ‫ؾؿت ‪ ٚ‬ثی پبی‪ ، ٝ‬اضاجیؿ ‪ ٚ‬اثبطیُ ‪ ،‬ؾؿت ‪ ٚ‬ثی پبی‪ ٝ‬؛ یبٔبٖ ; یب‪ٔٚ‬بٖ ;‬ ‫ـحف ‪ ،‬یب‪ٚٚ‬ظ ; ثس ‪ ،‬یب‪ٚ‬ا ازاْ ; ازْ ؾؿت ‪ ٚ‬اضاْ ‪ ،‬یب‪ٚ‬اـ ; اضاْ‬ ‫یتبق; یبتبق ; یبت (یبتٕبق ; ذ‪ٛ‬اثیسٖ) ‪ +‬اق (ان) ; ذ‪ٛ‬اه ؛ ٍ٘‪ٟ‬جهب٘هی‬ ‫‪ ٚ‬پبؾجب٘ی ‪ ،‬قبیس ثربطط ای‪ٙ‬ى‪ٍٟ٘ ٝ‬جبٖ زض ٔحُ ٍ٘‪ٟ‬جب٘ی ثبیس ٔجیت و‪ٙ‬س‪:‬‬ ‫ذِطزْ یعن ـطؾتس ث‪ٚ ٝ‬ثبق ذیّتبقٓ‬ ‫ازثٓ طالی‪ ٝ‬زاضز ث‪ ٝ‬یتبق ‪ ٚ‬پبؾجب٘ی‪٘ /‬ظبٔی ٌ‪ٙ‬ج‪)27( ٛ‬‬ ‫ازأ‪ ٝ‬زاضز‬ ‫شاه اسماعیل خطائی نین شعرلری‬ ‫زِجطا ٌاظزٖ جٕبِ‪ ٖٛ‬ثیط ٘ظط ز‪ٚ‬ض ا‪ِٕٚ‬بؾ‪، ٖٛ‬‬ ‫تبوی یکم‪ ّٝ٘ٛ‬ؾ‪ٔ ٖٛٙ‬عٕ‪ٛ‬ض ا‪ِٛٚ‬ثس‪ٚ‬ض زَ ائ‪، ٛ‬‬ ‫یبقّ‪ ٛ‬چکٕ‪ٔٛ‬س‪ ٜ‬ی‪ٛ‬ظ‪٘ٚ‬سٖ ایط‪ٞ ٚ‬ئچ ٘‪ٛ‬ض ا‪ِٕٚ‬بؾ‪. ٖٛ‬‬ ‫یکم‪ ٖٛ‬ا‪ٚ َٚ‬یطا٘‪ ٝ‬زٖ ثیط ِحظ‪ٔ ٝ‬عص‪ٚ‬ض ا‪ِٕٚ‬بؾ‪. ٖٛ‬‬ ‫ٌ‪ِٛ‬ک‪ٙ‬ی‪ ٝٙ‬ؾ‪ٚ ٛ‬ئطض‪،‬‬ ‫جٕبِ‪ٖٛ‬‬ ‫اثط٘یؿبٖ‬ ‫تبوی‪ ،‬ؾ‪ٙ‬سٖ ایط‪ ٚ‬ز‪ٚ‬قس‪ٌ، ْٚ‬اضٔس‪ ْٚ‬صجط ‪ ٚ‬لطاض‪،‬‬ ‫لطط‪ ٜ‬یبق‪ٔٛ‬ساٖ اوظٌ‪ ٝ‬ا‪٘ٚ‬سا یؽٕ‪ٛ‬ض ا‪ِٕٚ‬بؾ‪. ٖٛ‬‬ ‫‪ٞ‬یچ یبقیک زِجط‪٘ٚ‬سٖ ظاض ‪ٟٔ ٚ‬ج‪ٛ‬ض ا‪ِٕٚ‬بؾ‪. ٖٛ‬‬ ‫ذطبئی ا‪ِٚ‬س زؾتبٖ یبِٕ‪،ٝ‬‬ ‫تب ؾ‪ٙ‬ی ؾئ‪ٛ‬ز‬ ‫ویٕؿ‪ ٝ٘ ٝ‬ا‪ ٖٛ٘ٚ‬ویٕی یکم‪٘ٛ‬س‪ٔ ٜ‬ک‪ٟٛ‬ض ا‪ِٕٚ‬بؾ‪. ٖٛ‬‬ ‫اوچ شاهساد‬ ‫ٌئچٕیف ؾبیی ٘یٗ اضز ‪...ٚ‬‬ ‫ؾب٘جیٓ ثبقالیبٖ ٌ‪ ٛ٘ٛ‬قب‪ ٝٙٔ ٜ‬زئس ‪ - :‬اٌط ث‪ ٛ‬زـع‪ ٝ‬ز‪ ٜ‬لیعیٗ ا‪ِٚ‬ؿب ؾ‪ٙ‬ی‬ ‫اوِس‪ٚ‬ض‪ ٜ‬جٍٓ‪ .‬ایکیٗ چپی‪ٙ‬سٖ ا‪ٚ‬قبق یئ‪ ٝٙ‬لیع ا‪ِٚ‬س‪ ٗٔ .ٚ‬ز‪ٚ‬قس‪ ْٚ‬لهبضیهٗ‬ ‫اؼطیؿی‪ٙ‬ب‪ٙٔ .‬یٓ ثیط یبذکی زایٓ ‪ٚ‬اض ایس ‪ٌّ .‬یت ٌیعِی‪ٙ‬جه‪ٔ ٝ‬ه‪ٙ‬ه‪ ٝ‬زئهس‬ ‫وی‪ ،‬ث‪ٌ ٛ‬ئج‪ ٝ‬اقجبظیٗ ثیط ا‪ٚ‬ؼّه‪ ٛ‬ا‪ِٚ‬ه‪ٛ‬ه‪ٌ ،‬هُ ا‪ٚ‬قهبلهالض ا‪٘ٚ‬ه‪٘ٛ‬هال‬ ‫زییکسیطن‪ .‬ؾٗ ‪ٕٞ‬یٗ ا‪ ٚ‬ا‪ٚ‬قبلؿبٖ‪ .‬پبزقب‪ٞ‬یٗ ٌاظِط حئیطتی‪ٙ‬هسٖ ثهط‪ٜ‬‬ ‫ِیت الح زوضز ا‪ِٚ‬س‪ - .ٚ‬ثؽ ٔ‪ٙ‬یٓ اصیُ اتبْ‪ ،‬ا٘بْ ٘ئج‪ ٝ‬ا‪ِٚ‬س‪ٚ‬؟‬ ‫ ؾ‪ٙ‬یٗ اصیُ اتبٖ‪ ،‬ا٘بٖ زا‪ٙٔ ،‬یٓ اصیُ لیعیٓ زا ا‪ ٚ‬ثهایه‪ٛ‬ن تهب‪٘ٚ‬هسا‬‫اوِس‪ِٚ‬ط‪ .‬پبزقب‪ ٜ‬زا‪ٞ‬ب ‪ٞ‬ئچ ثیط ؾاظ زئٕه‪ ٝ‬یهیهت چهیهرهس ‪ .‬الح ٔهبت‬ ‫لبِٕیکس ‪ .‬ا‪ٚ‬ؼال٘الضیٗ زئسیىّط ٘یٗ ‪ٞ‬بٔیؿی ز‪ٚ‬ؼط‪ ٚ‬ا‪ِٕٛٚ‬قهس‪ .ٚ‬ثهیهط‬ ‫ثبـ ٌّس ا‪ٚ‬ؼال٘الضیٗ یب٘ی‪ٙ‬ب‪ ،‬اَیّکس ‪ ،‬ثبقالز صاحجت‪ٔ - :‬هٗ ثه‪٘ٛ‬هب‬ ‫الح ٔبت لبِٕیکبْ‪ .‬ؾیع چاضن یئی‪ٙ‬س‪ ٗٔ ٜ‬لبپی ٘یٗ زئکیٍی‪ٙ‬هسٖ له‪ٛ‬الق‬ ‫اؾیطزیٓ‪ .‬ؾیعیٗ ؾاظِطی‪ٙ‬یعیٗ ‪ٞ‬بٔیؿی‪ٙ‬ی ائکیتسیٓ‪.‬‬ ‫ا‪ٚ‬ؼال٘الض لیعاضز ‪ .‬پبزقب‪ ٜ‬زئس ‪ - :‬ی‪ٛ‬خ‪ ،‬لیعاضٔبییٗ! ٔؿّ‪ ٝ‬ث‪ٛ‬ضاؾی‪ٙ‬ساز‬ ‫وههی‪ ،‬زئههسیههىههّههطیهه‪ٙ‬ههیههع الح ز‪ٚ‬ظ‬ ‫چیرس ‪ .‬ای‪ٙ‬س ٔٗ ثیط قئهیه‪ٔ ٝ‬هبت‬ ‫لبِٕیکبْ وی‪ ،‬ؾیع ث‪٘ٛ‬الض ‪ٞ‬هبضزاٖ‬ ‫ثیّیطؾی‪ٙ‬یع؟ ثای‪ٛ‬ن ا‪ٚ‬ؼالٖ زئس ‪- :‬‬ ‫قب‪ ٜ‬ؾبغ ا‪ِٚ‬ؿه‪ٔ ،ٖٛ‬هٗ له‪ٛ‬ظ‪٘ٚ‬ه‪ٖٛ‬‬ ‫اتی‪ٙ‬سٖ یئی‪ٙ‬س‪ ٜ‬زئسیٓ وهی‪ ،‬ثه‪ ٛ‬ایهت‬ ‫اتیس ‪ .‬چ‪٘ٛ‬ىی ٌهاضز‪ ْٚ‬وهی‪ ،‬ثه‪ٛ‬‬ ‫ل‪ٛ‬ی‪ ٖٛ‬اتی تبٔی ‪ٚ‬ئطٔیط‪ .‬زئٕهه ثه‪ٛ‬‬ ‫ثبقمب ‪ٞ‬ئی‪ٛ‬اٖ ا‪ٚ‬الجبق‪ .‬ؾه‪ٛ‬ض‪ٚ‬ز‪ ٜ‬ز‪ٜ‬‬ ‫ایتسٖ ثبقمب ‪ٞ‬ئی‪ٛ‬اٖ ا‪ِٕٚ‬بظ‪ .‬ا‪ٚ‬ز‪ ٚ‬وی‪،‬‬ ‫زئسیٓ ث‪ ٛ‬یمیٗ ایت اتهی ا‪ٚ‬الجهبق‪.‬‬ ‫پبزقب‪ ٜ‬ا‪ٚ‬ضتب٘جیال زئس ‪:‬‬ ‫یبذکی‪ ّٝٞ ،‬ؾٗ ‪ٞ‬بضزاٖ ثیّسیٗ وی‪ ،‬قطاه ای‪ٙ‬ؿبٖ لب٘یس ؟‬ ‫‪6‬‬ ‫ا چطذی ـّه‪ ،‬یبِٕی ‪ٚ‬یطاٖ ائتسیٗ‬ ‫ظ‪ ِّٕٝ٘ٛٛ‬ج‪ٟ‬بٖ ٔ‪ِٛ‬ى‪ ٛ٘ٛ‬تبالٖ ائتسیٗ‬ ‫یبضؾبق ؾی‪٘ ٝٙ‬ی ؾ‪ٙ‬یٗ اٌط‪ ،‬ا ت‪ٛ‬ضپبق‬ ‫ٌاضِضیه ٘ئج‪ٌ ٝ‬ا‪ٞٚ‬طِط اضیس‪ٚ‬ه لبٖ ائتسیٗ‬ ‫طنس شارعلریمیس‬ ‫صود پوراهاى‬ ‫صٕس پ‪ٛ‬ضأبٖ زض ؾبَ ‪ 1339‬قٕؿی زض قه‪ٟ‬هطؾهتهبٖ »ثهیّه‪ٝ‬‬ ‫ؾ‪ٛ‬اض «اشضثبیجبٖ ث‪ ٝ‬ز٘یب أس ‪ .‬ا‪ ٚ‬ث‪ٔ ٝ‬ست ‪ 30‬ؾبَ ث‪ ٝ‬قهؽهُ‬ ‫ٔعّٕی ٔکؽ‪ َٛ‬ث‪ٛ‬ز‪ ٚ ٜ‬ای‪ٙ‬ه ایبْ ثبظ٘کؿتٍی ضا ؾهپهط ٔهی‬ ‫و‪ٙ‬س ‪ ٚ .‬اظ ز‪ٚ‬ضاٖ ٘‪ٛ‬ثب‪ٌٚ‬ی یالل‪ ٝ‬ذبصی ث‪ ٝ‬قعط ‪ ٚ‬قبیط‬ ‫٘کبٖ زاز‪ ٜ‬اؾت ‪ٞ ٚ‬ط اظ ٌب‪ٞ‬ی ٘یع ث‪ٛ٘ ٝ‬قتٗ ٔی پطزاظز ‪.‬‬ ‫اقعبض ا‪ ٚ‬ث‪ٚ ٝ‬یػ‪ ٜ‬قعط‪ٞ‬ب ط‪ٙ‬عـ ٘کبٖ ز‪ٙٞ‬س‪ ٜ‬اٖ اؾهت وه‪ٝ‬‬ ‫‪ ٚ‬اظ ٔکىالت ‪ٔ ٚ‬ؿبئُ جبٔع‪ٔ ٚ ٝ‬طزٔی و‪ ٝ‬و‪ٙ‬هبض اٖ ‪ٞ‬هب‬ ‫ظ٘سٌی ٔی و‪ٙ‬س‪ ،‬ؼبـُ ٘یؿت ‪.‬‬ ‫ٕ٘‪ٞ ٝ٘ٛ‬بیی اظ ؾط‪ٚ‬ضز‪ٞ ٜ‬ب ا‪ ٚ‬ضا ٔی ذ‪ٛ‬ا٘یس ‪:‬‬ ‫باخ‬ ‫ؾای‪ٛ‬ز‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ی‪ ٖٛ‬اٌٗ‪ ،‬چی‪ٙ‬بضا ثبخ چی‪ٙ‬بضا‬ ‫ا‪ٚ‬ت‪ٛ‬ض‪ٚ‬ه ٔ‪ٛ‬ظ یئطی‪ٙ‬س‪، ٜ‬ذیبضا ثبخ ذیبضا‬ ‫لبضؼب ث‪ِٛ‬ج‪ َٛ‬یئطی‪، ٝٙ‬اِیجسیط ثبغ ثبذچب٘ی‬ ‫ا‪ٚ‬ت‪ٛ‬ض ز‪ٚ‬لم‪ٛ‬ظ‪ ٚ‬ا‪ٚ‬ز‪ٚ‬ض ‪،‬ل‪ٔٛ‬بضا ثبخ ل‪ٔٛ‬بضا‬ ‫ضیبِیٕیع ٌ‪ ٖٛ‬ث‪، ٌٖٛ ٝ‬یبیسا ث‪ٛ‬ظ ته اضیییط‬ ‫ا‪ٚ‬ضتبزا ات ا‪ٚ‬ی‪ٙ‬بزاٖ ‪،‬ز‪ٚ‬الضا ثبخ ز‪ٚ‬الضا‬ ‫وؿ‪ّٙ‬طی‪ٙ‬ی وطپیچ ‪،‬ث‪ٙ‬س ا‪ِٛٚ‬ه ز‪ٚ‬ؾتبق ائسیط‬ ‫لبپیؿی ثبجبؾی ی‪ٛ‬خ‪ ،‬ز‪ٚٚ‬اضا ثبخ ز‪ٚٚ‬اضا‬ ‫غئ‪ٙ‬ی یبذکیسیط زیی‪ٞ ،ٝ‬ط ٘‪ ٝ‬یی ٔ‪ٙ‬یٕؿ‪ ٝ‬ییط‬ ‫لیعیٗ ث‪ٛ‬قال‪،‬ا‪ٚ‬ؼّ‪٘ٛ‬سا ‪ٚ،‬یبضا ثبخ ‪ٚ‬ییبضا‬ ‫لبضیج لبضیج ‪ٞ‬ط زئط ‪،‬لیعیُ ٌ‪ٛٔٛ‬ـ یبتبؼی‬ ‫ویچیٍی ث‪ٛ‬ی‪ ٌٛٛ‬اج!زییبضا ثبخ زییبضا‬ ‫صٕسیٗ ؾی‪ ٝٙ‬ؾی‪ٙ‬س‪، ٜ‬چاظ‪ِٕٚ‬ع زضز اِی‪ٙ‬سٖ‬ ‫پبتالٔیف لب٘ی ؾ‪ٛ‬ظٖ‪،‬ا٘بضا ثبخ ا٘بضا‬ ‫*قایناق‪644:‬شاعردى طنس شعرلر کتابی‬ ‫دونیا دیللری‬ ‫ب) کاهل بوکوهلو دیللر‬ ‫ث‪ ٛ‬زیّّط‪ ،‬واوسٖ ث‪ٛ‬و‪ّٛٔٛ‬ز‪ٚ‬ضِط‪ .‬ث‪ ٛ‬زیّّط‪ ،ٜ‬ـبضؼ زیّچیّهط‬ ‫لبِجی زیّّطز‪ ٜ‬زئٕیکّط‪ .‬ث‪ ٛ‬زیّّطز‪ ٜ‬ؾاظج‪ٛ‬ن ث‪ٛ‬و‪ ٝ٘ٛٔٛ‬لهب٘ه‪ٖٛ‬‬ ‫حبویٕسیط‪ .‬ئ‪ٛ‬ضٍ٘یٗ‪ ،‬ـعّیٗ واو‪ ٛ‬ثبقمبالقٕبلال‪ ،‬زیّس‪ ٜ‬ج‪ٛ‬ض‪- ٜ‬‬ ‫ج‪ٛ‬ض‪ ٜ‬ا٘الٔالض ایچ‪ ،ٖٛ‬ثیط لب٘‪ ٖٛ‬اؾبؾی‪ٙ‬سا‪ ،‬زٌیکیه ‪ٔ ٚ‬رتّیؿ‬ ‫ـ‪ٛ‬ضٔبالض یبضا٘یط‪ .‬ئ‪ٛ‬ض٘ه یطثج‪ٝ‬زٖ‪:‬‬ ‫ذطج ‪ ...‬اذطاج‪ ،‬ترطج‪ ،‬اؾترطاج ‪ ٚ‬ؼیط‪ٜ‬‬ ‫ث‪ٛ‬ت‪ ٖٛ‬حبٔی‪ -‬ؾبٔی از ایّ‪ ٝ‬تب٘ی‪ٙ‬بٖ زیّّط‪ ،‬ا‪ٚ‬جّٕ‪ٝ‬زٖ یهطثهجه‪ٝ‬‬ ‫وبٔیُ ث‪ٛ‬و‪ ّٛٔٛ‬زیّّطزیطِط‪.‬‬ ‫‪ٞ‬بثئّ‪ ٝ‬اوبزجب‪ ،‬یجطا٘یج‪ ،ٝ‬ؾ‪ٛ‬ضیب٘یج‪ ،ٝ‬اضأیج‪ ٚ ٝ‬ا‪ٚ‬لبضیتج‪ٝ‬ز‪ ٜ‬ثه‪ٛ‬‬ ‫زیّّطزٖ ؾبییّیطٔیکالض‪ .‬ث‪ ٛ‬زیّّطیٗ چ‪ٛ‬ذ‪ ٛ‬ئ‪ِٕٛٛ‬قّط‪.‬‬ ‫اکلوهلی دیللر‬ ‫ث‪ ٛ‬زیّّط‪ ٜ‬اِتصبلی ‪ ،‬ثیتیکیّٕی ‪ ،‬ثبؼال٘تیّی ‪ ٚ‬چهىهیهٕهّهی –‬ ‫ث‪ٛ‬و‪ ّٛٔٛ‬زئییّیط‪ .‬یئط ا‪ٚ‬ظ‪٘ٚ‬س‪ٜ‬وی زیّّطیٗ اٖ یئتٍیٗ‪ ،‬لب٘‪٘ٛ‬هّه‪ٚ ٛ‬‬ ‫ٌئ‪ٙ‬یف زیّّطزیطِط‪.‬‬ ‫ث‪ ٛ‬زیّّطز‪ ،ٜ‬وان ‪ٞ‬ئچ ظأبٖ زٌیکٕع‪ .‬ث‪٘ٛ‬ب ٌاض‪ ٜ‬ث‪ ٛ‬زیهّهّهط‪ٜ‬‬ ‫واوّٕ‪ ٝ‬ز‪ ٜ‬زئییّیط‪ .‬یع‪ٙ‬ی واوّط‪ ٜ‬اوّهط اضتهیهطیهالضاق‪ ،‬یهئه‪ٙ‬هی‬ ‫ؾاظج‪ٛ‬وّط یبضا٘یط‪ .‬ث‪ ٛ‬زیّّط ئ‪ ٖٛ‬اوّی ‪ ٚ‬یب ؾ‪ ٖٛ‬اوّهی ‪ ٚ‬یهب‬ ‫ئ‪ ٖٛ‬اوّی – ؾ‪ ٖٛ‬اوّی ا‪ٚ‬ال ثیّطِط‪ٕٞ .‬س‪ ٜ‬ث‪ ٛ‬زیّّطز‪ ٜ‬اؾٓ‪ ،‬ضٕیط‬ ‫‪ ٚ‬ـعّّطز‪ ٜ‬چىیٓ ‪ ٚ‬جّٕ‪ ٝ‬ثیچیٕی‪ٙ‬س‪ٛٔ ٜ‬ؾیمیّی ث‪ٛ‬و‪ٚ ْٛ‬اضزیط‪.‬‬ ‫ئ‪ٛ‬ض٘ه ت‪ٛ‬ضوج‪ٝ‬زٖ‪:‬‬ ‫ٌاظ ‪ ...‬وان‬ ‫‪ٌ ... َٜ +‬اظ‪( َٜ‬اوّٕ‪)ٝ‬‬ ‫‪ +‬یٓ ‪ٌ ...‬اظ‪ِٜ‬یٓ (چىیٓ)‬ ‫‪ +‬زیط ‪ٌ ...‬اظ‪ِٜ‬یٕسیط (ث‪ٛ‬و‪)ْٛ‬‬ ‫یئط ا‪ٚ‬ظ‪٘ٚ‬س‪ ٜ‬وی زیّّط اضاؾی‪ٙ‬ساٖ‪ ،‬غاپ‪ ،ٖٛ‬و‪ِٛ‬ض‪ ،ٜ‬ـهیهٗ‪ٔ ،‬هجهبض‪،‬‬ ‫ؾبٔ‪ٛ‬ئیت زیّّط ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬ضوج‪ٔٝ‬یع اوّٕ‪ِٝ‬ی زیّّطزیطِط‪.‬‬ ‫اوّٕ‪ِٝ‬ی زیّّط اضاؾی‪ٙ‬ساٖ‪ ،‬ت‪ٛ‬ضوج‪ ٝ‬ثبقسا ٌئسیط ‪ ٚ‬یئط ا‪ٚ‬ظ‪٘ٚ‬ه‪ٖٛ‬‬ ‫اٖ یئتٍیٗ زیّی ؾبییّیط‪ .‬ث‪٘ٛ‬ب ٌاض‪ ٜ‬ثیط ٘ئچ‪ ٝ‬ثیّهٍهیهٗ ثهئّه‪ ٝ‬ظهٗ‬ ‫ائتٕیکّط وی ت‪ٛ‬ضوج‪ ٝ‬ز‪٘ٚ‬یب زیّّط ٘یٗ ا٘بؾی ؾبییّیط ‪ ٚ‬ثه‪ٛ‬ته‪ٖٛ‬‬ ‫زیّّط ت‪ٛ‬ضوج‪ٝ‬زٖ ایطیّٕیف ؾبییطالض‪.‬‬ ‫اوى سوز و شعر تورکجه ده‬ ‫اضز ‪ٚ‬اض‬ ‫اشضثبیجبٖ قفب‪ٞ‬ی ازثیبتی ‪ ،‬یصطِط ث‪ٛ‬ی‪٘ٛ‬جب زیبضیٕیعزا یهبضا٘هبٖ‬ ‫ثای‪ٛ‬ن ثیط ثسیعی ذعی‪ٝٙ‬زیط‪ .‬ث‪ ٛ‬ذعی‪٘ٝٙ‬یٗ زٌطِی ای‪ٙ‬جیّط ٘هیهٗ‬ ‫ثای‪ٛ‬ن ثیط لیؿٕی ت‪ٛ‬پال٘یت اضاقسیطیّهٕهبٔهیهکهسیهط‪ .‬ثهیهع ثه‪ٛ‬‬ ‫اضزیجیُ یبظیالضیٕیعزا ؛ ث‪ ٛ‬ثای‪ٛ‬ن ثسیعی ذعی‪ٔٝٙ‬یع حبلمهیه‪ٙ‬هسا‬ ‫ؾاظ اچبجبؼیک‪.‬‬ ‫حاضٔتّی ا‪ٚ‬ذ‪ٛ‬ج‪ٛ‬الض ث‪ ٛ‬ؾبح‪ٝ‬ز‪٘ ٓٞ ٜ‬ظط ٔمبِ‪ِٝ‬ط ‪ٞ ٚ‬هٓ ز‪ٜ‬‬ ‫قفب‪ٞ‬ی ازثیبتیٕیعیٗ ٔرتّؿ ل‪ِٛ‬الضی‪ٙ‬هب یهبیهس ته‪ٛ‬پهالزیهمهالض‬ ‫٘‪ٛ‬یالض ٘کط ا‪ٚ‬چ‪ ٖٛ‬ثیع‪ٌ ٜ‬ا٘سض‪ ٜ‬ثیّطِط‪.‬‬ ‫قفب‪ٞ‬ی ازیجبتیٕیع ٔرتّؿ ٔضٕ‪ ٚ ٖٛ‬ـه‪ٛ‬ضْ ٘ه‪ٛ‬یهالضیه‪ٙ‬هب ٌهاض‪ٜ‬‬ ‫ثاِ‪ٕٛ٘ٛ‬قس‪ٚ‬ض الوٗ ثیطیه‪ٙ‬هجهی ثهبذهیهکهسا‪ ،‬ایهىهی ا٘هب له‪ٛ‬ال‬ ‫ایطیّٕبلسازیط‪.‬‬ ‫اضز ‪ٚ‬اض‬ صفحه 6 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫چُارشىبٍ ‪ 1‬تیب ‪ 22 * 1441‬ژیئه ‪ 21 * 2422‬ری القعذٌ‪ * 1443‬سال سی ی دیم ( ایتًز ایکیىجی ایل ) * شمارٌ ( سایی ) ‪5525 :‬‬ ‫ػخٌگَی اق لبدی دٍ‬ ‫بانک مرکسی برنامهای برای تغییر واحد پول‬ ‫ملی ندارد‬ ‫سٍاثی ػوَهی ثبًک هشکضی اػالم کهشد‪ّ :‬هیه‬ ‫ثشًبهِای ثشای تغییش ٍاحذ پَل هلی دس دػ َس کهبس‬ ‫قشاس ًذاسد‪.‬اقبی قوشی ٍفب دس تَئی ی ًَؿ ‪ :‬اخیشا‬ ‫کلیپی دس فوبی هجبصی هٌ ـش ؿهذُ کهِ دس اى‬ ‫ادػب ؿذُ ثبًک هشکضی قلذ داسد ٍاحذ پَل هلی‬ ‫سا ثِ صس تغییش دّذ! هوی تکزات اای ؿهباهؼهِ ‪،‬‬ ‫تبکیذ هیؿَد کِ ثبًک هشکضی ّی ثهشًهبههِ ای‬ ‫ثشای تغییش ٍاحذ پَل هلی دس دػ َس کبس ًذاسد‪.‬‬ ‫دس دِّ ّبی اخیش ثبسّب دسثبسُ تغییهش ٍاحهذ پهَل‬ ‫هلی ٍ حزف کفشّب ثحه ؿهذُ اههب تهبکهٌهَى‬ ‫اجشاای ًـذُ اػ ‪.‬‬ ‫‪ ۲‬میلیون و ‪ ۰۴۴‬هسار واحد صنفی‬ ‫برای پرداخت مالیات اقدام کردند‬ ‫سایغ ػبصهبى اهَس هب یبتی کـَس اػالم کهشد‪ :‬اص‬ ‫اث ذای خشدادهبُ تبکٌَى ثیؾ اص دٍ هیلیَى ٍ ‪۰۴۴‬‬ ‫ّضاس ٍاحذ کٌفی ثشای تجلشُ ‪ ۱۴۴‬ثج ًبم کهشدُ‬ ‫اب اظْبسًبهِ تؼلین کشدُاًذ‪ .‬داٍد هٌظهَس »ههوهی‬ ‫تـشاح اخشای ٍهؼی دسابف فشم تجلهشُ ‪۱۴۴‬‬ ‫هـبغل ٍ اکٌبف ٍ دسابف اظْبسًبهِ اص کبحجهبى‬ ‫هـبغل‪ ،‬گف ‪ :‬تب کهجهح اههشٍص ػهی ٍ اهکهن‬ ‫خشدادهبُ‪ ،‬تؼذاد اک هیلیَى ٍ ّهفه هلهذ ٍاحهذ‬ ‫کٌفی کِ هـوَل اػ فبدُ اص تهجهلهشُ ههبدُ ‪۱۴۴‬‬ ‫قبًَى هب یبتّبی هؼ قین ثشای پشداخ ههب هیهبت‬ ‫ػولکشد خَد دس ػبل ‪( ۱۰۴۴‬هب هیهبت ههقهٌهَع‬ ‫ثَدُاًذ‪ ،‬دسخَاػ ّبی خَد سا دس ػبهبًِ ػبصهبى‬ ‫اهَس هب یبتی ثج کشدُاًذ‪.‬سایغ کل ػبصهبى اهَس‬ ‫هب یبتی کـَس افضٍد‪ :‬اص اای تؼذاد هودی‪ ،‬هب هیهبت‬ ‫ه ؼلق ثِ ‪ّ ۹۶۰‬ضاس ٍاحذ کٌفی ثبتَجِثهِ ههیهضاى‬ ‫فشٍؽ اى ّب دس ػبل گزؿه هِ ٍ ههشااهت ػهَد‬ ‫فؼب ی ّب ٍ ثب دس ًظشگشف ی ػٌح دساهذ ههؼهبف‬ ‫ًجق قبًَى ثَدجِ ‪ ،۱۰۴۴‬کهفهش تهؼهیهیهی ؿهذُ‬ ‫اػ ‪.‬ثِػالٍُ‪ّ ۱۱۰ ،‬ضاس ٍاحذ کٌفی هب یبتی ثیهی‬ ‫‪ ۰‬تب ‪ ۱۴‬هیلیَى تَهبى ثباذ ثپهشداصًهذ ٍ ‪ّ ۰۰‬هضاس‬ ‫ٍاحذ کٌفی هب یبت ثیی ‪ ۱۴‬تب ‪ ۰۴‬هیلیهَى تهَههبى‬ ‫هی پشداصًذ‪ .‬تؼذاد ٍاحذّبی کٌفی کِ هیثباؼه‬ ‫ثیؾ اص ‪ ۰۴‬هیلیَى تَهبى هب یبت ثپشداصًذ تٌْهب ‪۰۱‬‬ ‫ّضاس ٍاحذ کٌفی اػ کِ ػوذتبل ؿبهل پضؿکبى‪،‬‬ ‫دًذاًپهضؿهکهبى‪ً ،‬هالفهشٍؿهبى‪ ،‬اّهی فهشٍؿهبى‪،‬‬ ‫ًوباـگبُ ّبی اتَهجیل ٍ ػباش اکهٌهبف پهشدساههذ‬ ‫اػ ‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی (نوبت دوم)‬ ‫کارت تردد پرسنلی فرودگاهی شهید مدنی تبریس به‬ ‫نام اقای کاوه سید علی نژاد عالی نسب به کدملی‬ ‫‪ 862۲۴۴2671‬مفقود گردیده از درجه اعتبببار‬ ‫ساقط می باشد‪662۴.‬‬ ‫م الف ‪ 5271177‬اررشُب‬ ‫ػخٌگَی اق لبدی دٍ گف ‪ :‬هْبس‬ ‫تَسم ّوچٌبى اص اٍ َا ّهبی ػه هبد‬ ‫اق لبدی دٍ ه اػه ٍ ثهب تهالؽ‬ ‫دػ گبُ ّبی اقه هلهبدی دٍ ه ااهی‬ ‫اقذاهبت دس حبل اًجبم اػ ‪.‬‬ ‫ػیذ احؼبى خبًذٍصی ٍصاش اق لهبد ٍ‬ ‫داساای گف ‪ :‬دس هقذهِ دٍ ػش فلهل‬ ‫سا ثیبى هیکٌن ًخؼ ثهشًهبههِ ػه هبد‬ ‫اق لبدی دٍ هجٌی ثش تثجی اق لهبد‬ ‫کالى ٍ دٍم توْیذ ههقهذههبت ثهشای‬ ‫اػوبل ػیبػ ّبی اکالحی دس جْ‬ ‫تَػؼِ اػ ‪.‬‬ ‫دس ثخؾ اٍل تالؽ ػ بد اقه هلهبدی‬ ‫دٍ اای ثَد کِ ثهجهبت اقه هلهبدی‬ ‫کالى سا فشاّن کٌذ هب ثهب ًهشت تهَسم‬ ‫حذٍد ‪ ۰۹‬دسکذی سٍثشٍ ثَداهن کهِ‬ ‫اای ػذد اهشٍص ثِ ‪ ۰۶‬دسکذ کهبّهؾ‬ ‫ابف ‪ٍ.‬ی افضٍد‪ :‬دس ّضاٌِّبی تَ یذ هب‬ ‫دس ؿْشاَس ‪ ۱۰۴۴‬حذٍد ‪ ۰۴‬دسکهذ‬ ‫سٍثشٍ ثَدان کهِ اههشٍص ‪ ۰۱‬دسکهذ‬ ‫کبّؾ ابف هِ اػه ‪ّ ،‬هشچهٌهذ ااهی‬ ‫ٍهؼی هٌلَه ًیؼ ٍ هْهبس تهَسم‬ ‫ّوچٌبى اص اٍ َا ّبی ػ بد اق لبدی‬ ‫دٍ قشاس داسد‪ .‬ػخٌگَی اق هلهبدی‬ ‫دٍ اظْبس داؿ ‪ :‬ههب کهوهک ثهِ‬ ‫ثخؾ تَ یذ ٍ ػشهباِ گزاسی ٍ ثْجهَد‬ ‫فوبی کؼت ٍ کبس سا ثهب جهذاهذت‬ ‫دًجبل کشدان‪ّ .‬وچهٌهیهی دس صههیهٌهِ‬ ‫تحَالت دس حَصُ هَتهَسّهبی سؿهذ‬ ‫تَسم صاای اقذاهبتهی اًهجهبم ؿهذ تهب‬ ‫کؼشی تشاص ػولیبتی دٍ ٍ ااهجهبد‬ ‫تَسم ثـذت کٌ شل ؿذ‪ٍ.‬ی افضٍد‪ :‬دس‬ ‫ٍصاش ساُ ٍ ؿْشػبصی دس ًـؼ ثب اکهٌهبف حهَصُ‬ ‫هؼکی خَاػ بس ّهوهکهبسی هـهبٍساى اههالک دس‬ ‫اجشای هلَثبت ػشاى قَا دس خلَف ػبههبًهذّهی‬ ‫ثبصاس اجبسُ ؿذ ٍ اص ا ضاهی ؿذى کذ سّگیشی ثهشای‬ ‫توبهی هؼبهالت هؼکی ثِػٌَاى ؿشى قبًًَهی ثهَدى‬ ‫هؼبهالت خجش داد‪.‬‬ ‫ٍصاش ساُ ٍ ؿْشػبصی اػالم کشد‪ :‬هَهَع اجهبسُ ٍ‬ ‫اسااِ کذ سّگیشی ثب کٌ اتحبداِ اههالک ٍ صاهش‬ ‫ًظش ٍصاست کو ثَدُ اػ ‪ .‬اهب ثِ د یل اتهفهبقهبتهی‬ ‫کِ دس کـَس ثِ د یل گشاًی ّبی اخهیهش ست داد اص‬ ‫ػَی ٍصاست ساُ ٍ ؿهْهشػهبصی پهیهـهٌهْهبدات ٍ‬ ‫ثؼ ِ ّبای سا ثِ هجوَػِ حبکوی اسااِ کهشداهن تهب‬ ‫هـکالت ٍ هؼوالت هَجَد سا تب جبای کِ هوکهی‬ ‫اػ دس خلَف هـکالت ههشثهَى ثهِ هؼهکهی‬ ‫خبًَاسّب حل کٌین‪.‬ػوَ کبثیٌِ دٍ ػیضدّن اداهِ‬ ‫داد‪ :‬هلَثبت ػشاى قَا دس خلَف ػبهبًذّی ثبصاس‬ ‫هؼکی ٍ اجبسُثْب هلَه ؿذُ اػ ٍ ًهجهق ااهی‬ ‫هلَثِ هؼ بجشاى هیتَاًٌذ دس ٍاحذّبی هؼهکهًَهی‬ ‫کِ ػکًَ داسًذ ػبکی ثبؿٌذ ٍ هَجشاى ًیض ًْباه‬ ‫ّوکبسی سا داؿ ِ ثبؿٌذ ٍ حذاکثش دس تْشاى ٍ ػباهش‬ ‫ٍهؼی‬ ‫اگْی هَهَع هبدُ ‪ ۰‬قبًَى ٍهبد‪۱۰‬ائیی ًبهِ قبًَى تؼییی تکلی‬ ‫اساهی ٍػبخ وبًْبی فبقذ ػٌذ سػوی‬ ‫ثشاثش سای ؿوبسُ‪۱۰۴۱۶۴۰۴۰۴۰۰۴۴۴۰۰۹ :‬هَسخِ ‪ّ ۱۰۴۱3۴۰3۴۱‬یبت اٍل هَههَع‬ ‫قبًَى تؼییی تکلی ٍهؼی ثج ی اساهی ٍ ػبخ وبًْبی فبقذ ػٌذ سػوی هؼ هقهش دس‬ ‫ٍاحذ ثج ی حَصُ ثج هلک ارسؿْشتلشفبت هب کبًِ ثالهؼبسم ه قبهی اقبی اکجهش‬ ‫ػلی صادُ جشاغل فشصًذ‪ :‬هحوذ ثـوبسُ ؿٌبػٌبهِ ‪۹۶۴‬کهبدسُ اص دس ػهِ داًهگ اص‬ ‫ؿـذاًگ اک ثبه ػبخ وبى ثِ هؼبح ‪ ۰۰.۹۰‬ه شهشثغ هفشٍص ٍ ههجهضی ؿهذُ اص‬ ‫پالک ‪ ۱‬فشػی اص ‪ -۶۴۶۰‬اکلی ٍاقغ دس ثخؾ ‪ ۱۰‬تجشاض خهشاهذاسی اص ههب هک‬ ‫سػوی اقبی هحوذ جؼفشی ا وب َداؽ هحشص گشداذُ اػ ‪ .‬زا ثِ ههٌهظهَس اًهالع‬ ‫ػوَم هشاتت دس دٍ ًَث ثِ فبکلِ ‪ ۱۰‬سٍص اگْی هیـَد دس کَستی کهِ اؿهخهبف‬ ‫ًؼج ثِ کذٍس ػٌذ هب کی ه قبهی اػ شاهی داؿ ِ ثبؿٌذ هی تَاًٌذ اص تبساخ اً ـبس‬ ‫اٍ یی اگْی ثِ هذت دٍ هبُ اػ شام خَد سا ثِ اای اداسُ تؼلین ٍ پغ اص اخز سػیذ‪،‬‬ ‫ظشف هذت اک هبُ اص تبساخ تؼلین اػ شام‪ ،‬دادخَاػ خَد سا ثِ هشاجغ قوهبئهی‬ ‫تقذان ًوباٌذ‪.‬ثذاْی اػ دس کَست اًقوبی هذت هزکَس ٍ ػذم ٍکَل اػه هشام‬ ‫ًجق هقشسات ػٌذ هب کی کبدس خَاّذ ؿذ‪.‬‬ ‫کالػِ‪۱۰۴۱۱۰۰۴۰۴۰۰۴۴۴۰۰۱ :‬‬ ‫‪ *۱3۶۹‬تبساخ اً ـبس ًَث اٍل‪۱۰۴۱3۴۰3۴۱ :‬‬ ‫*تبساخ اً ـبس ًَث دٍم‪۱۰۴۱3۴۰3۱۰ :‬‬ ‫رئیس ثبط اسىاد ی امالک‪ -‬جلیل وُادی‬ ‫اگُی تحذیذ حذید اختصاصی‬ ‫تحذاذ حذٍد ؿـذاًگ اک قٌؼِ صهیی هضسٍػی ثهِ پهالک‬ ‫ثج ی ‪ ۶۰‬فشػی اص ‪ -۰۱‬اکلی ٍاقغ دس ثٌیغ ثخؾ ‪ ۱۶‬تهجهشاهض‬ ‫ثٌبم خبًن ًهشجهغ ػهلهَکهی فهشصًهذ‪:‬خهلهیهل دس ههَسخهِ‪:‬‬ ‫‪ ۱۰۴۱3۴۰3۴۰‬ػبػ ‪ ۴۹:۰۴‬ؿشٍع ٍ ثِ ػهوهل خهَاّهذ اههذ‬ ‫ثذاٌَػیلِ ثِ کلیِ کبحجبى اهالک هجبٍس ٍ کبحجبى حهقهَ‬ ‫استفبقی اخٌبس هیگشدد تب دس هَقغ تؼییی ؿهذُ حوهَس ثهْهن‬ ‫سػبًٌذ‪ .‬اػ شام هجبٍسای ٍ کبحجبى حقَ استفبقهی کهِ دس‬ ‫هَقغ هقشس دس هحل حبهش ًجبؿٌذ هٌبثق هبدُ (‪ ۰۴‬قبًَى ثهجه‬ ‫تب ‪ ۰۴‬سٍص اص تحذاذ حذٍد پزاشف ِ خَاّذ ؿذ ٍ هٌبثق هبدُ (‬ ‫‪ ۰۶‬ائیی ًبهِ قبًَى ثج هؼ شم ثباذ ظشف هذت اک ههبُ اص‬ ‫تبساخ تؼلین اػ شام ثِ اداسُ ثج ‪ ،‬دادخهَاػه ثهِ ههشاجهغ‬ ‫رالالح قوبای تقذان ٍ ثشگ سػیذ اى سا ثِ اای ادسُ تؼهلهیهن‬ ‫ًوباذ‪ .‬دس غیش اای کَست ه قبهی ثج ٍ اب ًوباٌذُ قهبًهًَهی‬ ‫ٍی هی تَاًذ ثِ دادگبُ ههشاجهؼهِ ٍ گهَاّهی ػهذم تهقهذاهن‬ ‫دادخَاػ سا دسابف ٍ ثِ اداسُ ثج تؼلین ًوباذ‪ ٍ .‬اداسُ ثج‬ ‫ثذٍى تَجِ ثِ اػ شام ػولیبت ثج ی سا ثب سػبا هقشسات اداهِ‬ ‫خَاّذ داد‪.‬‬ ‫‪*5134‬تاریخ اوتشار‪1441144141 :‬‬ ‫رئیس ادارٌ ثبط اسىاد ی امالک شبستب‬ ‫میبصا ب مًسًی افشار‬ ‫حَصُ هب یبتی ؿفبفی ّهباهی ؿهکهل‬ ‫گشف تب ثهِ ػهوه ههب هیهبت ّهبی‬ ‫َّؿوٌذ ثشٍان ٍ دس اقذام ثؼیبس جذی‬ ‫هَفق ؿذان هؼبدل ‪ ۰۴‬دس کذ هَدابى‬ ‫هب یبتی سا دس ػبل گزؿ ِ ؿهٌهبػهباهی‬ ‫کشدان‪.‬‬ ‫خبًذٍصی اای سا ّن گف ‪ :‬ػهیهبػه‬ ‫هْبس تَسم ّوچٌبى اص اٍ هَاه ّهبی‬ ‫ػ بد اق لبدی دٍ قشاس داسد ٍ ثهب‬ ‫تالؽ دػ گبُ ّبی اق هلهبدی دٍ ه‬ ‫اای اقذاهبت دس حبل اًجبم اػ ‪ .‬ثشای‬ ‫اکالحبت اق لبدی چْبس ػبل دٍ ‪،‬‬ ‫سٍاکشدّبی تحَ ی هقهذههبتهی ًهیهبص‬ ‫داؿ ٍ ًیبص ثَد پیؾًَاغّباهی ثهِ‬ ‫هجلغ اسػبل ؿَد ٍ صاشػبخ ّباهی‬ ‫اهبدُ ؿَد کِ ثب ػشػ ثیـ شی ػهیهش‬ ‫تحَل اغبص ؿَد‪.‬‬ ‫ٍی اداهِ داد‪ :‬دس صهیهٌهِ کهوهک ثهِ‬ ‫تَ یذ‪ ،‬ػشهباِ گزاسی ٍ ثْجَد ؿشااهی‬ ‫کؼت ٍ کبس اقذاهبت ٍاظُای اًهجهبم‬ ‫دادان‪ .‬ااجبد دسگهبُ کؼهت ٍ کهبس‬ ‫ساّی ػولی ثشای تَػؼِ ٍ پهیهـهشفه‬ ‫اق لبد کـَس ثَد‪ .‬ػخٌگَی اق لبدی‬ ‫دٍ اهبد اٍسی کهشد‪ :‬ثهِ دٍ ه‬ ‫تَکیِ هی ؿذ کِ ثب دػ ثبص اقذاهبت‬ ‫خَد سا اًجبم دّذ اهب تالؽ هب اای ثَد‬ ‫کِ کبدقبًِ اقذاهبت سا اًجبم دّیهن ٍ‬ ‫ثب ٍجَد کؼشی ثَدجِ اای کهبسّهب سا‬ ‫اًجبم دّین‪ .‬هب دس گزؿ هِ اص جهیهت‬ ‫هشدم ثش هی داؿ ین ٍ قهذست خهشاهذ‬ ‫خبًَاسّب کبّؾ هی ابف اهب ثب اکشاس‬ ‫پبی اای کبس ااؼ هبدم ٍ ههجهلهغ سا‬ ‫در یاقع می تًان گفتفط حفبه فٍ ریزشفذٌ‬ ‫کاال بگ الکتبیویک‪ ،‬حبه کًپىی اسط کٍ در‬ ‫سالَای ایل اوقالب اجبا میشذٌ اسط‪.‬‬ ‫ّوشاُ خَد کشدان تب کؼشی ثهَدجهِ‬ ‫ػبثق ججشاى ؿَد‪.‬‬ ‫خبًذٍصی گف ‪ :‬گضاسؽ سایغ کهل‬ ‫ثبًک هشکضی اای اػ کِ ثِ جهْه‬ ‫تشاصًبهِّب ٍ ػباش اثهضاسّهبی ههَجهَد‬ ‫ػشػ حشک هَتَسّبی تَ یذ سٍ ثِ‬ ‫افضااؾ اػ ‪ .‬سٍاکشد دٍ دس صهیٌِ‬ ‫ٍاگزاسی ّب قبثل تَجهِ اػه تهب ثهب‬ ‫کو شای فؼهبد ههب هی ٍ اقه هلهبدی‬ ‫اقذاهبت اًجبم ؿَد‪.‬‬ ‫ٍی افضٍد‪ :‬دس حَصُ ػْبم ػذا ًیهبص‬ ‫ثِ اکالح ا گَ ٍجَد داؿ تب اهکهبى‬ ‫ًقؾ افشاٌی هشدم فشاّن ؿَد ٍ ااهی‬ ‫هَهَع دس ؿَسایػهب هی ثهَسع ثهِ‬ ‫ً یجِ سػیذ ٍ تب پبابى ‪ ۱۰۴۱‬اى ؿهباا‬ ‫ؿبّذ تغییش ا گَ ٍ سٍاکشد خهَاّهیهن‬ ‫ثَد‪.‬ثِ گف ِ خبًذٍصی‪ ،‬ااهی تهغهیهیهش‬ ‫سٍاکشدّب کِ اهکهی اص اجهضای اى‬ ‫ػبدالًِ کشدى ابساًِ ّهب ثهَد‪ ،‬قهٌهؼه لب‬ ‫افشادی کِ ریًفغ ثَدًذ سا ًهبساههی‬ ‫هیکٌذ اهب اگبّی ثخهـهی اکهحهبه‬ ‫سػبًِ هیتَاًذ کوک کٌذ تب اص اهک‬ ‫تؼبدل ثذ اق لبدی ثهِ تهؼهبدل ثهْه هش‬ ‫اق لبدی گزاس کٌین‪ٍ.‬ی تلشاح کشد‪:‬‬ ‫دٍ هلون اػه ٍ ثهِ اگهبّهی‬ ‫ًخجگبى ٍ تَدُ هل ااشاى اػ وبد داسد‬ ‫ٍ پـ گهشم اػه تهب اص اقه هلهبد‬ ‫اػیت پزاش ٍ ؿهکهٌهٌهذُ دس ثهشاثهش‬ ‫فـبسّبی خبسجی ػجَس کٌین ٍ ػهفهشُ‬ ‫هشدم داگش تح تاثیش ًَػبًبت ًجبؿهذ‬ ‫ٍ تَ یذکٌٌذگبى اص هَاًغ تَ یذ ػهبثهق‬ ‫ػجَس کٌٌذ‪.‬‬ ‫الزامی شذن کذ رَ یبی بای تمامی معامالت مسکه‬ ‫سًد یام یدیعٍ مسکه ‪ 5‬درصذ کاَش یافط‬ ‫ریزوامٍ ارک‬ ‫ریزوامٍ ارک‬ ‫‪:‬‬ ‫همه چیس درباره کاالبرگ‬ ‫الکترونیک‬ ‫مُار تًرم ایلًیط ستاد اقتصادی دیلط اسط‬ ‫ادارٌ ثبط اسىاد ی امالک حًزٌ ثبط ملک اررشُب‬ ‫م الف ‪ 14411242‬شبستب‬ ‫اقتصاد‬ ‫ثج ی ٍ‬ ‫م الف ‪ 5271175‬اررشُب‬ ‫کالىؿْشّب تب ‪ ۰۰‬دسکذ ٍ دس ػباش ؿْهشّهب تهب ‪۰۴‬‬ ‫دسکذ افضااؾ ًشت اجبسُثْب سا هجبص ّؼ ٌذ‪.‬‬ ‫قبػوی ثب ابداٍسی ااٌکِ ثشای تؼهْهیهالت ٍداهؼهِ‬ ‫هؼکی اص ػَی دٍ ‪ّ ۰۴‬ضاس هیلیبسد تَهبى ههٌهبثهغ‬ ‫هب ی ثبًکی پیؾثیٌی ؿذُ کِ پشداخ هیؿَد سقهن‬ ‫اای تؼْیالت سا ثشای خبًَاسّبی هؼه هبجهش ٍاجهذ‬ ‫ؿشاای دس تْشاى ‪ ۱۴۴‬ههیهلهیهَى تهَههبى دس ػهباهش‬ ‫کالىؿْشّب ٍ هشاکض اػ بىّب ‪ ۹۴‬هیلیَى تَهبى ٍ دس‬ ‫ػباش ؿْشّب ‪ ۰۴‬هیلیَى تَهبى ثشؿوشد‪ٍ.‬ی تهَههیهح‬ ‫ریزوامٍ ارک‬ ‫ادارٌ ثبط اسىاد ی امالک حًزٌ ثبط ملک اررشُب‬ ‫ٍهؼی‬ ‫‪7‬‬ ‫ثج ی ٍ‬ ‫اگْی هَهَع هبدُ ‪ ۰‬قبًَى ٍهبد‪۱۰‬ائیی ًبهِ قبًَى تؼییی تکلی‬ ‫اساهی ٍػبخ وبًْبی فبقذ ػٌذ سػوی‬ ‫ثشاثش سای ؿوبسُ‪۱۰۴۱۶۴۰۴۰۴۰۰۴۴۴۰۰۶ :‬ههَسخهِ ‪ّ ۱۰۴۱3۴۰3۴۱‬هیهبت اٍل‬ ‫هَهَع قبًَى تؼییی تکلی ٍهؼی ثج ی اساهی ٍ ػبخ وبًْبی فبقذ ػٌذ سػهوهی‬ ‫هؼ قش دس ٍاحذ ثج ی حَصُ ثج هلک ارسؿْشتلشفبت هب کبًِ ثالهؼبسم ه قبهی‬ ‫خبًن ًجیجِ ًجفی ًبداٌلَئی فشصًذ‪ :‬اؼقَه ثـوبسُ ؿٌبػٌبهِ ‪۱۰۴۴‬کبدسُ اص دس ػهِ‬ ‫داًگ اص ؿـذاًگ اک ثبه ػبخ وبى ثِ هؼبح ‪ ۰۰.۹۰‬ه شهشثغ هفشٍص ٍ ههجهضی‬ ‫ؿذُ اص پالک ‪ ۱‬فشػی اص ‪ -۶۴۶۰‬اکلی ٍاقغ دس ثخؾ ‪ ۱۰‬تجشاض خهشاهذاسی اص‬ ‫هب ک سػوی اقبی هحوذ جؼفشی ا وب َداؽ هحشص گشداذُ اػ ‪ .‬زا ثِ هٌهظهَس‬ ‫اًالع ػوَم هشاتت دس دٍ ًَث ثِ فبکلِ ‪ ۱۰‬سٍص اگْی هیـَد دس کهَستهی کهِ‬ ‫اؿخبف ًؼج ثِ کذٍس ػٌذ هب کی ه قبهی اػ شاهی داؿ ِ ثبؿٌذ هی تَاًٌهذ اص‬ ‫تبساخ اً ـبس اٍ یی اگْی ثِ هذت دٍ هبُ اػ شام خَد سا ثِ اای اداسُ تؼلین ٍ پغ‬ ‫اص اخز سػیذ‪ ،‬ظشف هذت اک هبُ اص تبساخ تؼلین اػ شام‪ ،‬دادخَاػ خَد سا ثِ‬ ‫هشاجغ قوبئی تقذان ًوباٌذ‪.‬ثذاْی اػ دس کَست اًقوبی هذت هزکَس ٍ ػهذم‬ ‫ٍکَل اػ شام ًجق هقشسات ػٌذ هب کی کبدس خَاّذ ؿذ‪.‬‬ ‫کالػِ‪۱۰۴۱۱۰۰۴۰۴۰۰۴۴۴۰۰۰ :‬‬ ‫‪ *۱3۶۰‬تبساخ اً ـبس ًَث اٍل‪۱۰۴۱3۴۰3۴۱ :‬‬ ‫*تبساخ اً ـبس ًَث دٍم‪۱۰۴۱3۴۰3۱۰ :‬‬ ‫رئیس ثبط اسىاد ی امالک‪ -‬جلیل وُادی‬ ‫داد‪ً :‬شت ػَد تؼْیالت ٍداؼِ اجهبسُ هؼهکهی ‪۱۰‬‬ ‫دسکذ اػ کِ ‪ ۰‬دسکذ اای ‪ ۱۰‬دسکذ ثب ػَثؼیذ ٍ‬ ‫‪ ۱۰‬دسکذ تَػی هشدم پشداخ هیؿَد‪ .‬اص ًهشاهق‬ ‫اای سٍؽ پیؾثیٌی هیؿَد تب ثیی ‪ّ ۰۴۴‬ضاس تب اهک‬ ‫هیلیَى خبًَاس هؼ بجش اص تؼْیالت ٍداهؼهِ هؼهکهی‬ ‫ث َاًٌذ ثْشُ ثجشًذ‪ٍ.‬صاش ساُ ٍ ؿْشػبصی تلشاح کشد‪:‬‬ ‫چْبسؿٌجِ دس جلؼِ ّیبت دٍ دس خلَف داگهش‬ ‫پیـٌْبدّبی ٍصاست ساُ ٍ ؿْشػبصی دس خلهَف‬ ‫ػبهبًذّی ثبصاس هؼکی کِ دس اخ یهبس دٍ ه اػه‬ ‫تلوینگیشی هی ؿَد‪.‬قبػوی گف ‪ً :‬وباهٌهذگهبى ٍ‬ ‫اکٌبف حَصُ هؼکی ٍ هـبٍساى اهالک دس ًـهؼه‬ ‫هـ شک قَل دادًذ تب کوهک ّهبی الصم سا ثهشای‬ ‫اجشای هلَثِ ػشاى قَا دس خلَف ػبهبًذّی ثبصاس‬ ‫اجبسُ ثْب دس خلَف دٍ تلوین افهضااهؾ ػهقه‬ ‫اجبسُ ثْب ٍ ّوچٌیی تذاٍم اػهکهبى هؼه هبجهشاى دس‬ ‫ٍاحذّبی هؼکًَی ػولیبتی کٌٌذ‪.‬‬ ‫ٍی اص هَجشاى ٍ هب کبى دسخهَاػه کهشد تهب دس‬ ‫ؿشاای حبکن کـَس ثِ هشدم ٍ هؼ اجشاًی کِ ثشخی‬ ‫هؼ بکل ّؼ ٌذ کوک کٌٌذ ٍ دس اجهشای هلهَثهِ‬ ‫ػشاى قَا ّوکبسی الصم سا داؿ ِ ثبؿٌذ‪.‬‬ ‫م الف ‪ 5271173‬اررشُب‬ ‫ریزوامٍ ارک‬ ‫ادارٌ ثبط اسىاد ی امالک حًزٌ ثبط ملک اررشُب‬ ‫ٍهؼی‬ ‫ثج ی ٍ‬ ‫اگْی هَهَع هبدُ ‪ ۰‬قبًَى ٍهبد‪۱۰‬ائیی ًبهِ قبًَى تؼییی تکلی‬ ‫اساهی ٍػبخ وبًْبی فبقذ ػٌذ سػوی‬ ‫ثشاثش سای ؿوبسُ‪۱۰۴۱۶۴۰۴۰۴۰۰۴۴۴۰۰۹ :‬هَسخِ ‪ّ ۱۰۴۱3۴۰3۰۱‬یبت اٍل هَههَع‬ ‫قبًَى تؼییی تکلی ٍهؼی ثج ی اساهی ٍ ػبخ وبًْبی فبقذ ػٌذ سػوی هؼ هقهش دس‬ ‫ٍاحذ ثج ی حَصُ ثج هلک ارسؿْشتلشفبت هب کبًِ ثالهؼبسم ه قبهی اقبی ػهیهذ‬ ‫ػجبد هَػَی ػیاله فشصًذ‪ :‬ػیذ حؼیی ثـوبسُ ؿٌبػٌبهِ ‪۱۶۹۴۴۰۶۰۰۰‬کهبدسُ اص‬ ‫دس ؿـذاًگ اک قٌؼِ صهیی ثب کبسثشی صساػی ثِ هؼبح ‪ ۰۰۴۰.۰۹‬ه شهشثغ هفهشٍص‬ ‫ٍ هجضی ؿذُ اص پالک ‪ -‬فشػی اص ‪ -۰۰‬اکلی ٍاقغ دس سٍػ بی ػیاله ثخؾ ‪۰۰‬‬ ‫تجشاض خشاذاسی اص هب ک سػوی اقبی کبد اهیش اکالًی هحشص گشداذُ اػ ‪ .‬هزا‬ ‫ثِ هٌظَس اًالع ػوَم هشاتت دس دٍ ًَث ثِ فبکلِ ‪ ۱۰‬سٍص اگْی هیـَد دس کَستی‬ ‫کِ اؿخبف ًؼج ثِ کذٍس ػٌذ هب کی ه قبهی اػ شاهی داؿ ِ ثبؿٌذ هی تَاًٌذ اص‬ ‫تبساخ اً ـبس اٍ یی اگْی ثِ هذت دٍ هبُ اػ شام خَد سا ثِ اای اداسُ تؼلین ٍ پغ اص‬ ‫اخز سػیذ‪ ،‬ظشف هذت اک هبُ اص تبساخ تؼلین اػ شام‪ ،‬دادخَاػه خهَد سا ثهِ‬ ‫هشاجغ قوبئی تقذان ًوباٌذ‪.‬ثذاْی اػ دس کَست اًقوبی هذت ههزکهَس ٍ ػهذم‬ ‫ٍکَل اػ شام ًجق هقشسات ػٌذ هب کی کبدس خَاّذ ؿذ‪.‬‬ ‫کالػِ‪۱۰۴۱۱۱۰۰۴۰۴۰۰۴۴۴۴۰۶ :‬‬ ‫‪ *۱3۶۹‬تبساخ اً ـبس ًَث اٍل‪۱۰۴۱3۴۰3۴۱ :‬‬ ‫*تبساخ اً ـبس ًَث دٍم‪۱۰۴۱3۴۰3۱۰ :‬‬ ‫رئیس ثبط اسىاد ی امالک‪ -‬جلیل وُادی‬ ‫ریزوامٍ ارک‬ ‫م الف ‪ 14411116‬شبستب‬ ‫ادارٌ ثبط اسىاد ی امالک حًزٌ ثبط ملک شبستب‬ ‫اگْی هَهَع هبدُ ‪ ۰‬قبًَى ٍهبد‪ ۱۰‬ائیی ًبهِ قبًَى تؼییی تکلی ٍهؼی ثج ی ٍ اساهی ٍػبخ وبًْبی فبقذ ػٌذ سػوی‬ ‫ثشاثش سای ؿوبسُ‪ّ ۱۰۴۱3۴۰3۰۰-۱۰۴۱۶۴۰۴۰۴۱۰۴۴۱۴۰۹ :‬یبت اٍل هَهَع قبًَى تؼییی تکلی ٍهؼی ثج ی اساهی ٍ ػبخ وبًْبی فبقذ ػٌذ سػوی هؼ قش دس ٍاحذ ثج ی حَصُ ثج هلک ؿجؼ ش‬ ‫تلشفبت هب کبًِ ثالهؼبسم ه قبهی اقبی هحوذ ؿفیغ صادُ داضجی فشصًذ‪ :‬هحوذ ثـوبسُ ؿٌبػٌبهِ‪ ۰۰ :‬کبدسُ اص ؿجؼ ش دس ؿـذاًگ اک ثبه خبًِ پالک فشػی ‪ ۰۰۰‬فشػی اص ‪ -۰۰‬اکلی ثهخهؾ‬ ‫‪ ۱۶‬تجشاض ٍاقغ دس داضج خلیل ثِ هؼبح ‪ ۰۰۰3۰۴‬ه شهشثغ دس ارسثباجبى ؿشقی ثخؾ حَصُ ثج هلک ؿجؼ ش خشاذاسی اص ًشاق تقؼین ًبهِ ثیی ٍساث هشحَم هحوذ ؿفیغ صادُ ههحهشص گهشداهذُ‬ ‫اػ ‪ .‬زا ثِ هٌظَس اًالع ػوَم هشاتت دس دٍ ًَث ثِ فبکلِ ‪ ۱۰‬سٍص اگْی هیـَد دس کَستی کِ اؿخبف ًؼج ثِ کذٍس ػٌذ هب کی ه قبهی اػ شاهی داؿ ِ ثبؿٌذ هی تَاًٌذ اص تبساخ اًه هـهبس‬ ‫اٍ یی اگْی ثِ هذت دٍ هبُ اػ شام خَد سا ثِ اای اداسُ تؼلین ٍ پغ اص اخز سػیذ‪ ،‬ظشف هذت اک هبُ اص تبساخ تؼلین اػ شام‪ ،‬دادخَاػ خَد سا ثِ هشاجغ قوبئی تقذان ًوباٌذ‪.‬ثذاْی اػ دس‬ ‫کَست اًقوبی هذت هزکَس ٍ ػذم ٍکَل اػ شام ًجق هقشسات ػٌذ هب کی کبدس خَاّذ ؿذ‪.‬‬ ‫‪ *۰3۱۰‬تبساخ اً ـبس ًَث اٍل‪۱۰۴۱3۴۰3۴۱ :‬‬ ‫تبساخ اً ـبس ًَث دٍم‪۱۰۴۱3۴۰3۱۰ :‬‬ ‫رئیس ادارٌ ثبط اسىاد ی امالک شبستب‪ -‬میبصا ب مًسًی افشار‬ ‫ریزوامٍ ارک‬ ‫م الف ‪ 111‬میاوٍ‬ ‫اگُی مادٌ ‪ 3‬قاوًن یماد‪13‬ائیه وامٍ قاوًن تعییه تکلیف یضعیط ثبتی اراضی یساختماوُای فاقذ سىذ رسمی‬ ‫ثشاثش اساا کبدسُ ّیبت هَهَع قبًَى تؼییی تکلی ثج ی اساهی ٍ ػبخ وبًْبی فبقذ ػٌذ سػوی هؼ قش دس ٍاحذ ثج ی تشکوبًچبی تلشفبت هب کبًِ ثالهؼبسم ه قبهیبى هحشص گهشداهذُ اػه ‪ .‬هزا‬ ‫هـخلبت ه قبهیبى ٍ اهالک هَسد تقبهب ثِ ؿشح صاش ثِ هٌظَس اًالع ػوَم دس دٍ ًَث ثِ فبکلِ ‪ ۱۰‬سٍص اگْی هیـَد دس کَستی کِ اؿخبف ًؼج ثِ کذٍس ػٌذ هب کی ه قبهیبى اػه هشاههی‬ ‫داؿ ِ ثبؿٌذ هی تَاًٌذ اص تبساخ اً ـبس اٍ یی اگْی ثِ هذت دٍ هبُ اػ شام خَد سا ثِ اداسُ ثج اػٌبد ٍ اهالک تشکوبًچبی تؼلین ٍ پغ اص اخز سػیذ‪ ،‬ظشف هذت اک هبُ اص تبساخ تؼلین اػ شام‪،‬‬ ‫دادخَاػ خَد سا ثِ هشاجغ قوبئی تقذان ًوباٌذ‪.‬‬ ‫‪1‬قطعٍ (یاقع در ریستای السیه شبیف ا اد) از یخش ‪-31‬تببیز‬ ‫‪ -۱‬اقبی ػلی اػذی فشصًذ‪ :‬سػ ن ه قبهی ٍ ه لشف ؿـذاًگ اکجبه ػبخ وبى اص پالک ؿوبسُ ‪ ۱۰۱‬فشػی اص ‪ -۹‬اکلی ثوؼبح ‪ ۰۰۱‬ه شهشثغ‪ ،‬حَصُ ثج هلک تشکوبًچبی اث یبػی اص ههب هک‬ ‫سػوی اقبی سػ ن اػذی ه“ کالػِ‪۱۰۴۴۱۱۰۰۴۰۴۱۰۴۴۴۱۰۱ :‬‬ ‫‪ *۰3۰۰‬تبساخ اً ـبس ًَث اٍل‪*۱۰۴۴3۴۰3۱۹ :‬تبساخ اً ـبس ًَث دٍم‪۱۰۴۴3۴۰3۴۱ :‬‬ ‫سبپبسط ادارٌ ثبط اسىاد ی امالک تبکماوچای ‪-‬رضا وًریزی‬ ‫پغ اص فشاص ٍ فشٍد ّبی ثؼیبس ًهْهباه ه لب دٍ ه‬ ‫ػیضدّن ثِ د یل هفبػذ ؿکل گشف ِ ٍ توؼیه‬ ‫صًجیشُ تَ یذ‪ ،‬تلوین ثِ حزف اسص تشجیحی ٍ‬ ‫تخلیق اى ثِ ؿکل داگشی گشف ‪ .‬ثهب ااهی‬ ‫ٍجَد کبسؿٌبػبى ٍ هؼئَ یی ثِ اتفهب ثهش ااهی‬ ‫ثبٍسًذ دس پغ اای ػیبػ ثباذ ػهیهبػه ّهبی‬ ‫حوبا ی ثِ ًحَی اػوبل ؿَد تب هؼیـ خبًهَاس‬ ‫توؼی ٍ ػفشُ اىّب کَچکتش اص قجل ًـَد‪.‬‬ ‫ثِ ّویی هٌظَس دٍ تلوین گشف دس هبُّبی‬ ‫اث ذاای حزف اسص تشجیحی ابساًِ ًقذی سا ثِ ‪۹‬‬ ‫دّک دساهذی ثذّهذ ٍ پهغ اص چهٌهذ ههبُ‬ ‫صاشػبخ اػٌبی کبالثشگ ا هکه هشًٍهیهک سا‬ ‫فشاّن اٍسد ٍ جباگضای ابساًِ ًقذی کٌذ‪ .‬ا جه هِ‬ ‫هَهَع کبالثشگ اص ػبل ‪ ۹۹‬هٌشح اػ ٍ دس‬ ‫جض ‪ ۱‬اص ثٌذ ف تجلشُ ‪ ۱‬قبًَى ثهَدجهِ ‪۱۰۴۱‬‬ ‫ّن ثِ اى ا ضام ؿذُ اػ ‪.‬دس ساثٌِ ثب ػبص ٍ کبس‬ ‫اجشای کبالثشگ ا ک شًٍیک‪ ،‬ػیذ هحوذ سههب‬ ‫فبًوی اهیی‪ٍ ،‬صاش کو هیگَاذ‪ :‬فشد ثهب ّهش‬ ‫کبست ثبًکی کِ داسد ٍ هیخهَاّهذ خهشاهذی‬ ‫اًجبم دّذ‪ٍ ،‬ق ی کبست سا هیکـذ ثخهـهی اص‬ ‫ّضاٌِ اص کبست فشد ٍ ثخـی داهگهش اص اهبساًهِ‬ ‫کؼش هیؿَد‪.‬‬ ‫ّوچٌیی هحوذسهب هیشتبج ا ذاٌی‪ً ،‬بات سئیغ‬ ‫کویؼیَى ثشًبهِ ٍ ثَدجِ هجلغ گف ‪ :‬ههیهضاى‬ ‫ؿبسط اػ جبس دس کبست ثبًکی اب کبست ابساًِ ای‬ ‫ثِ اًذاصُی هبثِ ا فبٍت قیو ؿهْهشاهَس ػهبل‬ ‫گزؿ ِ ثب قیو جذاذ اػ ‪ .‬هثالل اگش کهبالاهی‬ ‫‪ّ ۰۴‬ضاس تَهبى ثَدُ ٍ ثهب ثهشداؿه هِ ؿهذى اسص‬ ‫تشجیحی ثِ ‪ّ ۰۴‬ضاس تَهبى هیسػذ‪ّ ۰۴ ،‬هضاس‬ ‫تَهبى ثِ اًذاصُی هبثِا فبٍت اى کبال دس قب هت‬ ‫ابساًِ ثِ حؼبه فشد ٍاساض ؿذُ ٍ اى فهشد ‪۰۴‬‬ ‫ّضاس تَهبى سا اص جیت هیدّذ ٍ ‪ّ ۰۴‬ضاس تَهبى‬ ‫هبثِ ا فبٍت اص اػ جبسؽ ّضاٌِ هیؿَد‪ .‬ههٌه هْهب‬ ‫تاکیذ ثش اای اػ کِ اث ذا ثباذ اػ جبس دس کبست‬ ‫ؿبسط ؿذُ ٍ ػپغ اسص تشجیحی حزف ؿَد‪.‬‬ ‫ٍی تاکیذ کشد کِ ثِ هحن اجشاای ؿذى ًشح‬ ‫کبالثشگ ا ک شًٍیک قیو کبالّبی ههشٍسی‬ ‫هؼیـ ی‪ ،‬ثِ ؿْشاَس ‪ ۱۰۴۴‬ثبص هیگشدد‪.‬‬ ‫دس ٍاقغ هیتَاى گف اای ًهشح ثهِ سٍصؿهذُ‬ ‫ًشح کَپٌی اػ کِ دس ػبل ّبی اٍل اًقهاله‬ ‫اجشا هیـذُ اػ ‪ .‬اص ػبلّبی گزؿ ِ کهِ ااهی‬ ‫هَهَع هٌشح ؿذ هَسد اًه هقهبد ثؼهیهبسی اص‬ ‫کبسؿٌبػبى قشاس گشف ٍ ٍػهذُ دٍ ه ثهشای‬ ‫اجشای اى دس اای ؿشاای خبف دغذغهِ ّهب سا‬ ‫ثیؾ اص پیؾ کشدُ اػ ‪.‬‬ ‫سامانه رضایت مشتری ملی و رتبهبندی‬ ‫واحدهای تولیدی راهاندازی میشود‬ ‫مذیبکل دفتب صىایع لًازم خفاوف فی ی اداری‬ ‫یزارت صىعط‪ ،‬معذن ی تجارت گفتفط‪ :‬فبای‬ ‫تًلیذ محصًل اکیتیط‪ ،‬ساماوٍ رضایط مشفتفبی‬ ‫ملی ی رتبٍ ىذی یاحذَای تًلیذی تفا وفیفمفٍ‬ ‫وخسط امسال راٌاوذازی میشًد‪.‬‬ ‫هحؼی ؿکش ا ْی دس اای ثبسُ ثیبى کشد‪ً :‬ضداک‬ ‫ثِ ‪ٍ ۰۰۴‬احذ تَ یذکٌٌذُ اکلی دس اای کٌهؼه‬ ‫دس کـَس ٍجَد داسد کِ دس ؿشاای تحشان ػبل‬ ‫گزؿ ِ ‪ ۱۶.۰‬هیلیهَى دػه هگهبُ ههحهلهَالت‬ ‫َاصمخبًگی تَ یذ کشدًذ ٍ اهؼبل ّذف تَ یهذ‬ ‫‪ ۱۰‬هیلیَى دػ گبُ اػ ‪.‬‬ ‫ثِ گف ِ ٍی‪َ ،‬اصمخبًگی ػِ هیذاى هـ شک ثهب‬ ‫کٌباغ فَالدی‪ ،‬کٌباغ ؿیویبای ٍ پهلهیهوهشی ٍ‬ ‫کٌؼ ثش ٍ ا ک شًٍیک داسد؛ اؼٌهی اکهٌهَى‬ ‫ؿشک ّبای دس کـَس ٍجَد داسًذ کِ دس حبل‬ ‫ًشاحی ثشدّبی ا ک شًٍیهکهی ثهشای کهٌهؼه‬ ‫َاصم خبًگی ّؼ ٌذ؛ ثٌبثشاای‪ ،‬توبهی اای ههَاسد‬ ‫سٍاؾ ّبی پؼبتحشان اػ ٍ تَ یذکهٌهٌهذگهبى‬ ‫ثبث کشدًذ کِ ثبٍجَد تحشان ٍ هـکالت دس‬ ‫کـَس‪ّ ،‬وچٌبى پبی کٌؼ کـَس ااؼ بدُاًذ‪.‬‬ ‫ؿکشا لْی ابداٍس ؿذ‪ :‬اکٌهَى دس استهجهبى ثهب‬ ‫کبّؾ ّضاٌِّبی تَ یذ‪ ،‬دٍ هحَس اکلی ؿبههل‬ ‫تاهیی هَاد اٍ یِ کٌؼ ٍ سٍؽّبی ًَای تاهیی‬ ‫هب ی‪ ،‬هٌشح اػ ‪.‬‬ ‫هذاشکل دف ش کٌباغ هَاصم خهبًهگهی ٍ اداسی‬ ‫ٍصاست کو ‪ ،‬ابداٍس ؿذ‪ :‬خَؿجخ هبًهِ ػهبل‬ ‫گزؿ ِ ثب کوک ٍاحذّبی تَ یذی تهَاًؼه هیهن‬ ‫صًجیشُ اسصؽ دس کٌؼ َاصم خهبًهگهی سا ثهب‬ ‫ػشػ ثیـ شی تکویل کٌین‪ ،‬اهؼبل ًیض دس دف ش‬ ‫کٌباغ َاصم خبًگی ٍ اداسی پهیهگهیهش افهضااهؾ‬ ‫کوی ٍ کیفی ّؼ ین‪ ،‬ا ج ِ ثِ اای ههؼهٌهب کهِ‬ ‫ثشًبهِ ّبای ثشای دف هش هـهخهق ؿهذُ اػه ‪،‬‬ ‫ثِ گًَِ ای کِ دسکذ تؼویق ػبخ داخهل دس‬ ‫حبل افضااؾ ثَدُ ٍ ػشهباِگزاسیّبی جذاذی‬ ‫ًیض اغبصؿذُ اػ کِ تحقق اّذاف دٍ ه دس‬ ‫اای کٌؼ سا ًَاذ هیدّذ‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫وشبوی الکتریویکی ریزوبمٍ ارک‬ ‫سبیت ریزوبمٍ ارک‪arkonline.ir 9‬‬ ‫سبیت پبیگبٌ خبری ارک ‪ark-news.ir9‬‬ ‫ایمیل ریزوبمٍ‪ark.tabriz@yahoo.com9‬‬ ‫ایمیل مذیرمسئًل‪eshraghimo@gmail.com 9‬‬ ‫مذیر اجرائی‪ 9‬معصًمٍ حجبزی‬ ‫مجری سبیت ریزوبمٍ‪ 9‬سبوبز اشراقی‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫مذیر مسئًل یصبحب امتیبز‪ 9‬محمذ اشراقی‬ ‫سردبیر‪ 9‬سبولی اشراقی‬ ‫تبسیس ‪ - 0261 9‬زمیىٍ اوتشبر ‪ 9‬فرَىگی ‪َ -‬ىری ‪ -‬ادبی ‪ -‬علمی‬ ‫کذپستی‪ - 4052536129‬تلفه‪24301608 - 24310803 )130(9‬‬ ‫تلفبکس‪ - 24301605 9‬شمبرٌ َمراٌ ‪180330455719‬‬ ‫وشبوی ‪ 9‬تبریس خیبببن ازادی‪ -‬خیبببن مبراالن ورسیذٌ بٍ میذان فذک‬ ‫دفتر ریزوبمٍ ارک ‪ -‬چبپخبوٍ‪ 9‬پرویبن تبریس‬ ‫چُاس ضىثٍ ‪ 1‬تیش ‪ 22 * 1441‬طیئه‪ 21 * 2422‬ری القعذٌ ‪ * 1443‬سال سی ی دیم ( ایتًص ایکیىجی ایل ) * ضماسٌ ( سایی ) ‪ * 5525 :‬ورزش و گردشگری‬ ‫حسیىی ی بخشی از ارربببجبن شرقی‬ ‫بٍ مسببقبت قُرمبوی اسیب اعسام شذوذ‬ ‫تشای ضشکت دس سقاتتَای جُاوی؛‬ ‫مبجراجًیی در مًزٌَبی‬ ‫تبریس‬ ‫مییپًضان َىذتال ساحیی تضسگساالن ایشان ساَی یًوان ضذوذ‬ ‫تیم میی َىذتال ساحیی مشدان ایشان تشای حضًس دس مساتقات جُاوی ساَی یًوان‬ ‫ضذ‪.‬‬ ‫لل‪ٟ‬لشٔلب٘ل‬ ‫میشَاضم حسیىی ی امیش محمذ تخطی دی ملیلی‬ ‫پًش تکًاوذی کطًس اص استان ارستایجان ضشقی‬ ‫دس لیست وُایی تیظن مقاویً سشمشتی تیم ملیلی‬ ‫تکًاوذی تضسگساالن کطًس قشاس داسوذ‪.‬‬ ‫ل‪ٟ‬شٔب٘بٖ تى‪ٛ‬ا٘ذ‪ ٚ‬اػتبٖ دس تشویت تیٓ ٔلّل‬ ‫دس ٔؼبثمبت ل‪ٟ‬شٔب٘ اػیب ث‪ٔ ٝ‬یلضثلب٘ل ؿل‪ٟ‬لش‬ ‫چب٘چئ‪ ٖٛ‬وش‪ ٜ‬ج‪ٛٙ‬ث ث‪ٔ ٝ‬لبف سلجلب ول‪ٛ‬د‬ ‫و‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬ذ سفت‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬ضاسؽ س‪ٚ‬اثظ ػٕ‪ ٔٛ‬اداس‪ ٜ‬وُ ‪ٚ‬سصؽ ‪ٚ‬‬ ‫ج‪ٛ‬ا٘بٖ اػتبٖ ارسثبیجبٖ ؿشلل ثل‪٘ ٝ‬لملُ اص‬ ‫فذساػی‪ ٖٛ‬تى‪ٛ‬ا٘ذ‪ ،ٚ‬تیٓ ّٔ تىل‪ٛ‬ا٘لذ‪ ٚ‬ایلشاٖ‬ ‫ثشا حض‪ٛ‬س دس ثیلؼلت ‪ ٚ‬جل‪ٙ‬لجلٕلیلٗ د‪ٚ‬س‪ٜ‬‬ ‫سلبثت ‪ٞ‬ب ل‪ٟ‬شٔب٘ ویل‪ٛ‬س‪ٌٚ‬ل اػلیلب فلشدا‬ ‫د‪ٚ‬ؿ‪ٙ‬ج‪ ٝ‬ػبصْ ؿ‪ٟ‬ش چب٘چئ‪ ٖٛ‬وـ‪ٛ‬س وش‪ ٜ‬ج‪ٛٙ‬ث‬ ‫و‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ‪.‬‬ ‫دس ایٗ د‪ٚ‬س‪ ٜ‬اص ٔؼبثمبت ‪ ۲۲۲‬تى‪ٛ‬ا٘ذ‪ٚ‬وبس دس‬ ‫ثخؾ وی‪ٛ‬س‪ ٌٚ‬اص ‪ ۴۳‬وـل‪ٛ‬س ثل‪ ٝ‬سللبثلت‬ ‫و‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬ذ جشداوت‪.‬‬ ‫دس ثخؾ وی‪ٛ‬س‪ٟٔ ٌٚ‬ذ حبج ٔل‪ٛ‬ػلبیل ‪،‬‬ ‫فشصاٖ ػبؿ‪ٛ‬سصاد‪ٔ ،ٜ‬یش‪ٞ‬بؿٓ حؼی‪ٙ‬ل ‪ ،‬دا٘لیلبَ‬ ‫ثضسٌ ‪ ،‬أیشٔحٕذ ثخـ ‪ ٚ‬ػّیشضب ٘بدػّلیلبٖ‬ ‫تشویت تیٓ ّٔ وـ‪ٛ‬سٔبٖ سا دس ایلٗ س‪ٚ‬یلذاد‬ ‫تـىیُ ٔ د‪ٙٞ‬ذ‪.‬‬ ‫ثیظٖ ٔمبّ٘‪ ٛ‬ػشٔشث ‪ٔ ،‬جیذ افالو ‪ٔ ٚ‬ؼلؼل‪ٛ‬د‬ ‫حج ص‪ٚ‬اس‪ٔ ٜ‬شثیبٖ تیٓ ّٔ ‪ٞ‬ؼتل‪ٙ‬لذ‪٘ .‬لؼلٕلیلب‬ ‫و‪ٛ‬اج‪ ٛ‬ثذ٘ؼبص ‪ٔ ٚ‬حٕلذ ٘للش ثل‪ ٝ‬ػل‪ٙ‬ل‪ٛ‬اٖ‬ ‫فیضی‪ٛ‬تشاح ٘یض ایٗ تیٓ سا ‪ٕٞ‬لشا‪ٞ‬ل ول‪ٛ‬ا‪ٞ‬ل‪ٙ‬لذ‬ ‫وشد‪.‬‬ ‫تیٓ ّٔ ‪ٙٞ‬ذثبَ ػبحّ ثضسٌؼبالٖ ایشاٖ ثشا حض‪ٛ‬س دس سلبثت‪ٞ‬ب‬ ‫ج‪ٟ‬بٖ ت‪ٟ‬شاٖ سا ث‪ٔ ٝ‬ملذ اتٗ ی‪٘ٛ‬بٖ تشن وشد‪.‬‬ ‫حؼیٗ سحٕت ‪ ،‬جبسػب د‪ٞ‬مب٘ ‪ٔ ،‬ؼّٓ وبظٕ ‪ ،‬ػّل جلیلشصاد‪ ٜ‬ا‪ٞ‬ل‪ٛ‬اص ‪ٚ ،‬حلیلذ‬ ‫ػشهصاد‪ٔ ،ٜ‬یالد حٕیذ فش‪ ،‬أیٗ وبظٕ ‪ٟٔ ٚ‬ذ سصاق ج‪ٛ‬س اػضب تلیلٓ ٔلّل‬ ‫‪ٙٞ‬ذثبَ ػبحّ ثضسٌؼبالٖ سا دس ٔؼبثمبت ل‪ٟ‬شٔب٘ ج‪ٟ‬بٖ تـىیُ ٔ د‪ٙٞ‬ذ و‪ ٝ‬ثلب‬ ‫‪ٞ‬ذایت ا٘ت‪٘ٛ‬ی‪ٌ ٛ‬شا ج ؿ‪( ٝ‬ػشٔشث ) ‪ ٚ‬ػیذ حؼٗ افتخبس (ٔلشثل ) ثل‪ٔ ٝ‬للبف‬ ‫حشیفبٖ و‪ٛ‬د و‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬ذ سفت‪.‬‬ ‫ثش اػبع اػالْ وٕیت‪ ٝ‬ثشٌضاس ٔؼبثمبت ل‪ٟ‬شٔب٘ ج‪ٟ‬بٖ‪ ،‬تیٓ ّٔ ‪ٙٞ‬ذثبَ ػبحّل‬ ‫ثضسٌؼبالٖ ایشاٖ دس ٘خؼتیٗ دیذاس و‪ٛ‬د ٔلبف دإ٘بسن ‪٘ ٚ‬ش‪ٚ‬ط سفت‪ٙ‬ذ ‪.‬‬ ‫ّٔ ج‪ٛ‬ؿبٖ ایشاٖ س‪ٚ‬ص چ‪ٟ‬بسؿ‪ٙ‬ج‪ ٝ‬ا‪ َٚ‬تیشٔب‪ ٜ‬اص ‪ ۷۵:۴۸‬دس اوشیلٗ دیلذاس ٔلشحّل‪ٝ‬‬ ‫ٌش‪ ٞٚ‬ثب تیٓ ّٔ ٔلش دیذاس و‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬ذ وشد‪.‬‬ ‫ثش اػبع ٌش‪ٜٚ‬ث‪ٙ‬ذ ا٘جبْ ؿذ ‪ ۷۵‬تیٓ حبضش دس ‪ٌ ۳‬ش‪ ٜٚ‬چ‪ٟ‬بس تیٕ ٌش‪ٜٚ‬ثل‪ٙ‬لذ‬ ‫ؿذ‪ ٜ‬ا٘ذ و‪ ٝ‬ػ‪ ٝ‬تیٓ ثشتش ‪ٞ‬ش ٌش‪ ٜٚ‬ث‪ ٝ‬د‪ٌ ٚ‬ش‪ ٜٚ‬اکّ ؿؾ تیٕ سا‪ ٜ‬جیذا ٔ و‪ٙٙ‬لذ‪.‬‬ ‫تشگضاسی مساتقات یالیثال ساحیی ارستایجان ضشقی‬ ‫تٍ میضتاوی تىاب‬ ‫ارسثبیجبٖ ؿشل ٔؼئ‪ َٛ‬وٕیت‪ٚ ٝ‬اِلیلجلبَ‬ ‫ػبحّ ارسثبیجبٖ ؿشلل اص ثلشٌلضاس‬ ‫ٔؼبثم‪ ٝ‬اػتب٘ ‪ٚ‬اِیجبَ ػلبحلّل دس سد‪ٜ‬‬ ‫ثضسٌؼبالٖ ث‪ٔ ٝ‬یضثب٘ ؿ‪ٟ‬شػتبٖ ث‪ٙ‬به وجش‬ ‫داد‪.‬‬ ‫سػ‪ َٛ‬ج‪ٛ‬س ػجذاِلٕذ دس جّؼ‪ٕٞ ٝ‬ب‪ٍٙٞ‬‬ ‫‪ ٚ‬ثشسػ ٔؼبئُ ‪ٚ‬اِیجبَ ػبحّ ثل‪ٙ‬لبه اص‬ ‫ثشٌضاس ٔؼبثم‪ ٝ‬اػتب٘ ‪ٚ‬اِیجبَ ػلبحلّل‬ ‫ثضسٌؼبالٖ دس ا‪ٚ‬اوش تیشٔب‪ ٜ‬ث‪ٔ ٝ‬لیلضثلب٘ل‬ ‫ث‪ٙ‬به وجش داد ‪ٌ ٚ‬فت‪ :‬ثب ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ظشفیلت‬ ‫‪ ٚ‬جتب٘ؼیُ ثبال ‪ٚ‬سصؽ ؿ‪ٟ‬شػتبٖ ث‪ٙ‬به ‪ٚ‬‬ ‫ثب ثش٘بٔ‪ ٝ‬سیض ‪ٞ‬ب ا٘جبْ ؿذ‪ ٜ‬ػؼ داسیٓ ٔؼبثمبت اػتب٘ل ‪ٚ‬اِلیلجلبَ ػلبحلّل‬ ‫ثضسٌؼبالٖ سا ث‪ٔ ٝ‬یضثب٘ ث‪ٙ‬به ثشٌضاس و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫‪ ٚ‬افض‪ٚ‬د‪ :‬سؿت‪ٚ ٝ‬اِیجبَ ػبحّ دس ؿ‪ٟ‬شػتبٖ ث‪ٙ‬به ث‪ ٝ‬ػجت ٔیضثب٘ چ‪ٙ‬ذیٗ د‪ٚ‬س‪ٜ‬‬ ‫ٔؼبثمبت وـ‪ٛ‬س ‪ٚ‬اِیجبَ ػبحّ ‪ٓٞ ٚ‬چ‪ٙ‬یٗ اػتمشاس صٔیٗ ٔج‪ٟ‬ض ‪ٚ‬اِیجبَ ػبحّل‬ ‫دس ٔجتٕغ ‪ٚ‬سصؿ ث‪ٙ‬به ا‪ٕٞ‬یت ثؼضای دس ‪ٚ‬سصؽ ایٗ ؿ‪ٟ‬شػتبٖ داسد‪.‬‬ ‫‪ ٚ‬ادأ‪ ٝ‬داد‪ :‬دس تالؽ ‪ٞ‬ؼتیٓ ثب ‪ٕٞ‬ىبس اػضب سؿت‪ٚ ٝ‬اِیجبَ ػبحّ سا دس ث‪ٙ‬به‬ ‫ت‪ٛ‬ػؼ‪ ٝ‬د‪ٞ‬یٓ‪.‬‬ ‫سجاد پزیشفتٍ تاصیکه لیگ تشتشی تسلکلتلثلال‬ ‫استان ارستلایلجلان ضلشقلی تلشای اسدیی‬ ‫تذاسکاتی صشتستان دعًت ضذ‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬ضاسؽ س‪ٚ‬اثظ ػٕ‪ٞ ٔٛ‬یلئلت ثؼلىلتلجلبَ‬ ‫ارسثبیجبٖ ؿشل ث‪٘ ٝ‬مُ اص ػبیت فلذساػلیل‪ٖٛ‬‬ ‫ثؼىتجبَ ایشاٖ‪ ،‬ػؼیذ اسٔغب٘ ػشٔشث تیٓ ّٔ‬ ‫ثؼىتجبَ ایشاٖ‪ِ ،‬یؼت چ‪ٟ‬بسد‪ ٜ‬ثبصیىٗ سا ثلشا‬ ‫حض‪ٛ‬س دس اسد‪ ٚ‬تذاسوبت کشثؼتبٖ اػالْ وشد‪.‬‬ ‫ثش ایٗ اػبع ٘بْ ثبصیى‪ٙ‬بٖ دػ‪ٛ‬ت ؿذ‪ ٜ‬ج‪ٟ‬لت حضل‪ٛ‬س دس اسد‪ ٚ‬تلذاسولبتل‬ ‫ٔزو‪ٛ‬س ث‪ ٝ‬ؿشز صیش اػت ‪:‬‬ ‫حبٔذ حذاد ‪ٔ،‬حٕذ جٕـیذ ‪،‬ث‪ٟٙ‬بْ یخچبِ ‪،‬سػ‪ٔ َٛ‬ظفش ‪ٔ،‬حٕذ حؼٗ صاد‪ٜ‬‬ ‫ٔتیٗ البجبٖ ج‪ٛ‬س‪،‬أیلش حؼلیلٗ یلبصسِل‪،ٛ‬ػلجلبد جلزیلشفلتل‪،ٝ‬جلالَ اللبٔلیلش‬ ‫ػجبد ٔـبیخ ‪،‬اسػالٖ وبظٕ ‪،‬اسٔبٖ صٍ٘‪ٛ٘،ٝٙ‬یذ سضبی فش‪ٔ،‬حٕذ ی‪ٛ‬ػ ‪٘ٚ‬ذ‬ ‫اسد‪ ٚ‬تیٓ ّٔ اص دیش‪ٚ‬ص دس ػبِٗ ٔجٕ‪ٛ‬ػ‪ٚ ٝ‬سصؿ اصاد ت‪ٟ‬شاٖ اغبص ٔ ؿل‪ٛ‬د‬ ‫‪ ٚ‬اص ا‪ َٚ‬تیشٔب‪ ، ٜ‬تیٓ ّٔ ثشا ثشجبی اسد‪ ٚ‬تذاسوبت ث‪ ٝ‬کشثؼتلبٖ ػلفلش ٔل‬ ‫و‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫تیٓ ّٔ ثؼىتجبَ ایشاٖ ‪ ۷۸‬تیشٔب‪ ٜ‬ث‪ٔ ٝ‬لبف لضالؼتبٖ ٔ س‪ٚ‬د ‪ ۷۴ ٚ‬تلیلشٔلب‪٘ ٜ‬لیلض‬ ‫ٔمبثُ ػ‪ٛ‬سی‪ ٝ‬لشاس ٔ ٌیشد‪.‬‬ ‫وجات جان افشاد تشای ما اسصضمىذ تش اص کسه مذال المپی‬ ‫است‬ ‫َیات وجات غشیق ی غًاصی ی اعضای مجمع علادی‬ ‫دس ساله کىفشاوس اداسٌ کل تشگضاس ضذ‪.‬‬ ‫مساتقات سٍ یصن دیم کطتی فشوگی وًجًاولان‬ ‫قُشماوی اسیا اصصثح امشیص دس ضُش تلیلطلکل‬ ‫قشقیضستان دس حال تشگضاسی است‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬ضاسؽ وجشٌضاس ٔ‪ٟ‬لش‪ ،‬دس جلبیلبٖ د‪ٚ‬س‬ ‫ٔمذٔبت ٔؼبثمبت ػ‪ٚ ٝ‬صٖ د‪ ْٚ‬وـت فشٍ٘‬ ‫٘‪ٛ‬ج‪ٛ‬ا٘بٖ ل‪ٟ‬شٔب٘ اػیب‪ٔ ،‬حٕذ ٔشاد دس ‪ٚ‬صٖ‬ ‫‪ ۱۷‬ویّ‪ٌٛ‬شْ ‪ ٚ‬ػیذسضب ارسؿت دس ‪ٚ‬صٖ ‪۰۸‬‬ ‫ویّ‪ٌٛ‬شْ ث‪ ٝ‬دیذاس فی‪ٙ‬بَ سا‪ ٜ‬یبفت‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫٘تبیج وـت ٌیشاٖ وـ‪ٛ‬سٔبٖ ثل‪ ٝ‬ؿلشز صیلش‬ ‫اػت‪:‬دس ‪ٚ‬صٖ ‪ ۵۶‬ویّ‪ٌٛ‬شْ ا‪ٛٞ‬سا ث‪ٛ‬یش جلغ‬ ‫اص اػتشاحت دس د‪ٚ‬س ا‪ َٚ‬دس د‪ٚ‬س د‪ٔ ْٚ‬لملبثلُ‬ ‫او‪ٛ‬ثیش اٍ٘‪ٛ‬س‪ٚ‬ف اص اصثىؼتبٖ ثب ٘تیج‪ ۶ ٝ‬ثش ‪۳‬‬ ‫ٔغّ‪ٛ‬ه ‪ ٚ‬ثب ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ؿىؼت ایٗ حلشیل ‪ ،‬اص‬ ‫د‪ٚ‬س سلبثت‪ٞ‬ب حزف ؿذ‪.‬‬ ‫دس ‪ٚ‬صٖ ‪ ۱۷‬ویّ‪ٌٛ‬شْ و‪ ۱ ٝ‬وـت ٌیش حض‪ٛ‬س‬ ‫داس٘ذ‪ٔ ،‬ؼبثمبت ث‪ ٝ‬کل‪ٛ‬ست د‪ٚ‬س‪ ٜ‬ا دس د‪ٚ‬‬ ‫ٌش‪٘ ۴ ٚ ۳ ٜٚ‬فش‪ ٜ‬ثشٌضاس ٔ ؿ‪ٛ‬د و‪ٔ ٝ‬لحلٕلذ‬ ‫ٔشاد دس ٔجبسص‪٘ ٜ‬خؼت ثب ٘تیج‪ ۰ ٝ‬ثش ‪ٔ ۴‬مبثلُ‬ ‫أیشؿب‪ٞٚ ٜ‬به اف اص اصثلىلؼلتلبٖ ؿلىلؼلت‬ ‫و‪ٛ‬سد‪.‬‬ ‫‪ ٚ‬دس دیذاس ٔمبثُ ی‪ٛ‬جیٗ تبوب‪ٞ‬ـ اص طاجلٗ‬ ‫ثب ٘تیج‪ ۱ ٝ‬ثش ‪ ۳‬ث‪ ٝ‬جیش‪ٚ‬ص دػت یبفت ‪ ٚ‬ثؼ‪ٛٙ‬اٖ‬ ‫٘فش د‪ ْٚ‬ایٗ ٌش‪ ٜٚ‬ث‪ٔ ٝ‬شحّ‪٘ ٝ‬یٕ‪ٟ٘ ٝ‬بی سفت‪.‬‬ ‫َمایص یًگا تٍ مىاسثت سیص جُاوی یًگا‬ ‫ساله یسصضی پًسضشیفی تشگضاس ضذ‪.‬‬ ‫سجاد پزیشفتٍ تاصیکه ارستایجان ضشقی تٍ اسدیی‬ ‫تذاسکاتی ی مساتقات تیم میی دعًت ضذ‬ ‫حیذسی سئیس فذساسیًن وجات غشیق ی غًاصی‪:‬‬ ‫دی فروگیکبر ایران راَی‬ ‫فیىبل شذوذ‬ ‫َمبیش بسرگ یًگب در شُرستبن‬ ‫تبریس برگسار شذ‬ ‫سلبثت‪ٞ‬ب ‪ٙٞ‬ذثبَ ػبحّ ل‪ٟ‬شٔب٘ ثضسٌؼبالٖ ج‪ٟ‬بٖ اص ‪ ۴۷‬وشداد ِغبیت ‪ ۶‬تیش ث‪ٝ‬‬ ‫ٔیضثب٘ ‪ٞ‬شاوّی‪ ٖٛ‬ی‪٘ٛ‬بٖ ثشٌضاس ٔ ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫مجمع عادی سالیاوٍ َیات وجات غشیق ی غلًاصلی‬ ‫استان ارستایجان ضشقی تٍ سیاست مُذی حلیلذسی‬ ‫سئیس فذساسیًن وجات غشیق ی غًاصی کطًس ی تلا‬ ‫حضًس حثیه ستًدٌ وظاد مذیشکل یسصش ی جًاولان‬ ‫استان ارستایجان ضشقی ی ساواص پًسخًسضیذی سئیلس‬ ‫سشپشست اداسٌکل مًصٌَای کطًس خثش داد‪:‬‬ ‫تکمیل مًصٌ فشش تثشیض تا سال ‪1443‬‬ ‫ارستایجان ضشقی سشپشست اداسٌکل مًصٌَای کطًس‬ ‫اص تکمیل مًصٌ فشش تثشیض تا سال ‪ 1443‬خثش داد‪.‬‬ ‫ٔشتض ادیت صاد‪ ٜ‬اص ٔ‪ٛ‬ص‪ ٜ‬ارسثبیجبٖ ‪ٙٞ ٚ‬ش ٔىلتلت‬ ‫تجشیض ثبصدیذ وشد ‪ ٚ‬اص تبٔیٗ اػتجبس تلىلٕلیلُ جلش‪ٚ‬ط‪ٜ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬ص‪ ٜ‬فشؽ تجشیض وجش داد ‪ٌ ٚ‬فت‪ :‬ثب ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ایٗول‪ٝ‬‬ ‫فشؽ یى اص ؿ‪ٙ‬بػ‪ٙ‬بٔ‪ٞٝ‬ب ‪ٛٞ ٚ‬یت اکیلُ تلبسیلخل‬ ‫تجشیض ‪ٙٔ ٚ‬غم‪ ٝ‬ارسثبیجبٖ اػت‪ِ ،‬زا سا‪ٜ‬ا٘ذاص ٔل‪ٛ‬ص‪ٜ‬‬ ‫فشؽ تجشیض یى اص ٔل‪ٟ‬لٓ تلشیلٗ جلش‪ٚ‬ط‪ٞ ٜ‬لب دس‬ ‫دػت‪ٛ‬سوبس ایٗ ‪ٚ‬صاست ٔحؼ‪ٛ‬ه ٔ ؿل‪ٛ‬د‪ ٚ.‬ادأل‪ٝ‬‬ ‫داد‪ :‬دس ساػتب تىٕیُ ایٗ جش‪ٚ‬ط‪ ٜ‬اػتجبس الصْ اص ٔحُ‬ ‫اػتجبسات ػبَ ‪ ۷۳۸۷‬ایٗ ‪ٚ‬صاست تبٔیٗ و‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ تلب‬ ‫ع د‪ ٚ‬ػبَ ای‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬ؿلب‪ٞ‬لذ سا‪ ٜ‬ا٘لذاص ایلٗ ٔل‪ٛ‬ص‪ٜ‬‬ ‫اسصؿٕ‪ٙ‬ذ ثب ‪ٕٞ‬ىبس ‪ٕٝٞ‬جب٘ج‪ ٝ‬دػتٍب‪ٜٞ‬ب اجشایل ‪،‬‬ ‫ثبصاس فشؽ تجشیض ‪ ٚ‬ت‪ٟ‬شاٖ‪ ،‬ویشیٗ ‪ٔ ٚ‬جلٕل‪ٛ‬ػل‪ ٝ‬داساٖ‬ ‫ثبؿیٓ‪ ٚ.‬دس ادأ‪ ٝ‬ثب اؿبس‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ایٗو‪ ٝ‬اػتجبس الصْ ثشا‬ ‫تىٕیُ ٔ‪ٛ‬ص‪ٙٔ ٜ‬غم‪ٝ‬ا تجشیض ٘یض اص ٔحلُ اػلتلجلبسات‬ ‫سیبػت جٕ‪ٟٛ‬س تبٔیٗ و‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ‪ ،‬ادأل‪ ٝ‬داد‪ :‬ثل‪ٝ‬‬ ‫د٘جبَ ػفش اویش سیبػت ٔحتشْ جٕ‪ٟٛ‬س ث‪ ٝ‬ارسثبیجلبٖ‬ ‫ؿشل ‪ ،‬تبٔیٗ اػتجبس الصْ ثشا تىٕیُ ٔ‪ٛ‬ص‪ٙٔ ٜ‬غم‪ ٝ‬ا‬ ‫تجشیض اص ٔحُ اػتلجلبسات سیلبػلت جلٕل‪ٟ‬ل‪ٛ‬س دس‬ ‫دػت‪ٛ‬سوبس لشاس ٌشفت و‪ ٝ‬جلغ تلىلٕلیلُ جلش‪ٚ‬ط‪،ٜ‬‬ ‫الللذأللبت تللجلل‪ٟ‬للیللض ایللٗ ٔلل‪ٛ‬ص‪ ٜ‬تلل‪ٛ‬ػللظ ‪ٚ‬صاست‬ ‫ٔیشاثفش‪ ٍٙٞ‬ا٘جبْ ؿ‪ٛ‬د‪.‬ث‪ٌ ٝ‬ضاسؽ ایؼ‪ٙ‬ب‪ ،‬ث‪٘ ٝ‬مُ اص‬ ‫س‪ٚ‬اثظ ػٕ‪ٔٛ‬ل اداس‪ ٜ‬ولُ ٔلیلشاث فلش‪ٞ‬ل‪ٙ‬لٍل ‪،‬‬ ‫ٌشدؿٍش ‪ ٚ‬ک‪ٙ‬بیغ دػت ارسثبیجبٖ ؿشل ‪ ،‬ادیلت‬ ‫صاد‪ ٜ‬اظ‪ٟ‬بس وشد‪ :‬دس استجبط ثلب تلٕلّله د‪ ٚ‬جلالن‬ ‫جیشأ‪ٛٔ ٖٛ‬ص‪ٙٞ ٜ‬ش ٔىتت تجشیض ٘لیلض ثلشسػل ‪ٞ‬لب ‪ٚ‬‬ ‫الذأبت الصْ دس ‪ٚ‬صاست دس دػت‪ٛ‬سوبس لشاس ول‪ٛ‬ا‪ٞ‬لذ‬ ‫ٌشفت تب دس اػشع ‪ٚ‬لت اداس‪ٜ‬وُ ٔیشاث فلش‪ٞ‬ل‪ٙ‬لٍل‬ ‫اػتبٖ ثت‪ٛ‬ا٘ذ الذأبت تّٕه سا دس اػشع ‪ٚ‬لت ا٘لجلبْ‬ ‫د‪ٞ‬ذ‪.‬‬ ‫مذیشکل تًسعٍ گشدضگشی داخیی خثش داد؛‬ ‫میض تخصصی صمیه گشدضگشی تطکیل ضذ‬ ‫دس‬ ‫جب‪ٚ‬یذاٖ ٔؼب‪ ٖٚ‬تل‪ٛ‬ػلؼل‪ٚ ٝ‬سصؽ ‪ ٚ‬جل‪ٛ‬ا٘لبٖ‬ ‫ٌفت‪ :‬ی‪ٌٛ‬ب ‪ٚ‬سصؿ فىش ‪ ٚ‬جؼٕ اػت و‪ٝ‬‬ ‫ث‪ ٝ‬ک‪ٛ‬ست حشوبت وــ دس ج‪ٟ‬ت ثل‪ٟ‬لجل‪ٛ‬د‬ ‫ػغح ػلالٔلت افلشاد ا٘لجلبْ ٔل ؿل‪ٛ‬د ‪ٚ‬‬ ‫ٔحذ‪ٚ‬دیت ػ‪٘ ٙ‬ذاسد‪.‬‬ ‫ا‪ ٚ‬ادأ‪ ٝ‬داد‪ :‬أیذ‪ٚ‬اسیٓ ایٗ سؿت‪ٚ ٝ‬سصؿ ول‪ٝ‬‬ ‫ٔ ت‪ٛ‬ا٘ذ ث‪ ٝ‬ػلالٔلت س‪ٚ‬ز ‪ ٚ‬جؼلٓ ا٘ؼلبٖ‬ ‫وٕه و‪ٙ‬ذ دس جبٔؼ‪ٍٕٞ ٝ‬ب٘ ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ایٗ ‪ٕٞ‬بیؾ ث‪ٕٞ ٝ‬ت وٕی‪ ٝٙ‬یل‪ٌٛ‬لب ‪ٞ ٚ‬لیلبت‬ ‫‪ٚ‬سصؿ‪ٟ‬ب ‪ٍٕٞ‬ب٘ اػتبٖ ثشٌضاس و‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬ضاسؽ س‪ٚ‬اثظ ػٕ‪ ٔٛ‬اداس‪ ٜ‬وُ ‪ٚ‬سصؽ ‪ ٚ‬ج‪ٛ‬ا٘بٖ‬ ‫اػتبٖ ارسثبیجبٖ ؿشل ‪ٔ ،‬ل‪ٟ‬لذ حلیلذس سئلیلغ‬ ‫فذساػی‪٘ ٖٛ‬جبت غشیک ‪ ٚ‬غ‪ٛ‬اک وـ‪ٛ‬س دس جلّلؼل‪ٝ‬‬ ‫ٔجٕغ ػبد ػبِیب٘‪ٞ ٝ‬یات اػتبٖ ارسثبیجبٖ ؿلشلل‬ ‫ٌفت‪ :‬دس ایبْ وش‪٘ٚ‬ب‪ ،‬سؿت‪ٞ ٝ‬ب اث ثؼیبس ٔلتلضلشس‬ ‫ؿذ٘ذ ‪ ِٚ‬ثب اجشا عشز ‪ٚ‬اوؼی‪ٙ‬بػیل‪ ٖٛ‬ػلشاػلش ‪،‬‬ ‫ص٘ذٌ ث‪ ٝ‬حبِت ػبد وٕ ٘ضدیىتش ؿذ ‪ ٚ‬ألبولٗ‬ ‫اث ‪ ٚ‬اػتخش‪ٞ‬ب ٔج‪ٛ‬ص فؼبِیت اص ػ‪ ٛ‬ػتلبد ولش‪٘ٚ‬لب‬ ‫وؼت وشد‪ ٚ ٜ‬اغبص ث‪ ٝ‬فؼبِیت وشد٘ذ‪.‬ا‪ ٚ‬ادأل‪ ٝ‬داد‪:‬‬ ‫دس د‪ٚ‬ساٖ وش‪٘ٚ‬ب‪ ،‬دػت اص وبس ٘ىـیذیلٓ ‪ ٚ‬ثلحلج‬ ‫اػتٕشاس أ‪ٛ‬صؽ سا ث‪ ٝ‬جذ ادأ‪ ٝ‬دادیٓ تب جبی و‪ ٝ‬ثلب‬ ‫‪ٚ‬صاست أ‪ٛ‬صؽ ‪ ٚ‬جش‪ٚ‬سؽ ‪ ٚ‬ػبصٔبٖ ثؼیلج ػـلبیلش‬ ‫وـ‪ٛ‬س دس لبِت تفب‪٘ ٓٞ‬بٔ‪ٚ ٝ‬اسد ‪ٕٞ‬ىبس ؿذیٓ؛ ثل‪ٝ‬‬ ‫ع‪ٛ‬س و‪ٞ ۴۴ ٝ‬ضاس ٔؼّٓ ‪ٚ‬سصؽ وـ‪ٛ‬س سا دس للبِلت‬ ‫عشز أ‪ٛ‬صؽ سایٍبٖ ٘جبت غشیک ج‪ٛ‬ؿؾ دادیلٓ ‪ٚ‬‬ ‫ثشا ثؼیجیبٖ ػـبیش و‪ ٝ‬دس ٔ‪ٛ‬ػذ ول‪ ٛ‬ػـلبیلش ‪ٚ‬‬ ‫جشاه ث‪ٛ‬دٖ س‪ٚ‬دوب٘‪ٞ ٝ‬ب فلّ یب دائلٕل ٔؼلیلش‬ ‫و‪ ٛ‬ػـبیش غشیک ‪ٞ‬بی دس ػبِ‪ٟ‬ب ٌزؿتل‪ ٝ‬ؿلب‪ٞ‬لذ‬ ‫ث‪ٛ‬دیٓ سا ث‪ ٝ‬حذالُ سػب٘ذ‪ ٚ ٜ‬ؿب‪ٞ‬ذ غشق ؿذٌ ‪ٞ‬یچ‬ ‫ػضیض ٘جبؿیٓ‪.‬حیذس افض‪ٚ‬د‪ٔ :‬ب ‪ٞ ۲۸۸‬لضاس ٘لیلش‪ٚ‬‬ ‫أ‪ٛ‬صؽ دیذ‪ ٜ‬داؿتیٓ و‪ ٝ‬دس ع‪ َٛ‬د‪ٚ‬ساٖ وش‪٘ٚ‬ب ث‪۳۶ ٝ‬‬ ‫‪ٞ‬ضاس تمّیُ یبفت ‪ ِٚ‬ثبص‪ ٓٞ‬ثب اػتفبد‪ ٜ‬اص ایٗ ظشفیت‬ ‫ػؼ ثش اٖ داسیٓ و‪ ٝ‬حت یه ٘فش ‪ٞ‬لٓ غلشیلک دس‬ ‫اػتخش‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬أبوٗ اث وـ‪ٛ‬س ٘ذاؿت‪ ٝ‬ثبؿلیلٓ ‪ ٚ‬ایلٗ‬ ‫ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع یلؼل‪ٙ‬ل ٘لجلبت جلبٖ افلشاد ثـلش‪ ،‬ثلشا‬ ‫‪ٚ‬سصؿىبساٖ سؿت‪ٚ ٝ‬سصؿ ٘جبت غشیک ‪ ٚ‬غل‪ٛ‬اکل‬ ‫و‪ ٝ‬سؿت‪ ٝ‬غیش إِپیى اػت‪ ،‬دس حلذ وؼلت ٔلذاَ‬ ‫عال إِپیه اسصؿٕ‪ٙ‬ذ اػت‪.‬‬ ‫ادأ‪ ٝ‬اص ؿٕبس‪ ٜ‬لجُ ‪...ٚ‬‬ ‫مًصٌ طثیعی‬ ‫ٔ‪ٛ‬ص‪ ٜ‬تبسیخ عجیؼ تجشیض ‪ ٌٝ٘ٛ ۴۰‬جؼتلب٘لذاس‪۳۲ ،‬‬ ‫ٌ‪ ٝ٘ٛ‬جش٘ذ‪ ٌٝ٘ٛ ۷۴ ،ٜ‬وض٘ذ‪ ٌٝ٘ٛ ۲ ،ٜ‬اثض ‪ ،‬د‪ٛ٘ ٚ‬ع‬ ‫ػ‪ٍٛٙ‬اس‪ٞ ٕٝ٘ٛ٘ ٚ ٜ‬ب دیٍش و‪ ٝ‬ؿلبٔلُ ػلخلت‬ ‫ج‪ٛ‬ػتبٖ ‪ ٚ‬ث‪ٙ‬ذجبیبٖ اػت سا ث‪ٕ٘ ٝ‬بیؾ ٌزاؿت‪ ٝ‬اػت‪.‬‬ ‫ثخـ اص ایٗ ٔ‪ٛ‬ص‪ ،ٜ‬غشف‪ٝ‬ا ‪ٚ‬ج‪ٛ‬د داسد و‪ٔ ٝ‬لبولت‬ ‫دای‪ٙ‬بػ‪ٛ‬س‪ٞ‬ب د‪ٚ‬ساٖ د‪ ْٚ‬صٔیٗؿ‪ٙ‬لبػل دس اٖ ثل‪ٝ‬‬ ‫ٕ٘بیؾ ٌزاؿت‪ ٝ‬ؿذ‪ ٜ‬اػت و‪ ٝ‬ایٗ حی‪ٛ‬ا٘بت یلبدا‪ٚ‬س‬ ‫و‪ٙٙ‬ذ‪ ٜ‬حی‪ٛ‬ا٘بت ‪ٔ ۶۸‬یّی‪ ٖٛ‬ػبَ لجُ ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ثب ٔـب‪ٞ‬ذ‪ٞ ٕٝ٘ٛ٘ ٜ‬بی و‪ ٝ‬دس ایلٗ ٔل‪ٛ‬ص‪ٚ ٜ‬جل‪ٛ‬د‬ ‫داسد‪ ،‬اعالػبت وبّٔ اص ا٘‪ٟ‬ب ث‪ ٝ‬دػت ٔ ا‪ٚ‬سیلٓ؛‬ ‫ایٗ اعالػبت ؿبُٔ ٘بْ حی‪ٛ‬ا٘بت‪٘ ،‬بْ ػّٕل ا٘ل‪ٟ‬لب‪،‬‬ ‫صادا‪ٚ‬س ‪ ،‬سطیٓ غزای ‪ ،‬جشاو‪ٙ‬ؾ جلغلشافلیلبیل ‪ٚ‬‬ ‫چٍ‪ ٍ٘ٛ‬ص٘ذٌ جب٘‪ٛ‬ساٖ ٔ ثبؿذ اِجت‪ ٝ‬دس ول‪ٙ‬لبس‬ ‫ایٗ اعالػبت ٔ ت‪ٛ‬اٖ اعالػبت دسثبس‪ ٜ‬ػیش عجیلؼل‬ ‫حیبت صیؼتوش‪ ٜ‬ثشا ‪ٞ‬ش یه اص ایٗ حی‪ٛ‬ا٘لبت سا‬ ‫٘یض ٔـب‪ٞ‬ذ‪ ٜ‬وشد‪.‬‬ ‫حی‪ٛ‬ا٘بت تبوؼ دسٔ ؿذ‪ٜ‬ا و‪ ٝ‬دس ایٗ ٔ‪ٛ‬ص‪ ٜ‬لشاس‬ ‫داس٘ذ‪ ،‬ؿبُٔ ٔبس‪ٞ‬ب ػلٕل ‪ ،‬ولض٘لذٌلبٖ‪ ،‬ا٘ل‪ٛ‬اع‬ ‫وشچ‪ًٞٙ‬ب‪ ،‬ػمشه‪ٞ‬ب‪ ،‬جش‪ٚ‬ا٘ل‪ٞ ٝ‬لب‪ ،‬د‪ٚ‬ولفل ‪ٞ‬لب‬ ‫دسیب وضس ‪ ٚ‬وّیج فبسع ‪ٞ ...ٚ‬ؼت‪ٙ‬ذ‪ .‬ثؼض اص ایٗ‬ ‫ٌ‪ٞٝ٘ٛ‬ب وـه ؿذ‪ٜ‬ا٘ذ ‪ ٚ‬ثشو دیٍش دس ؿیـل‪ ٝ‬یلب‬ ‫اِىُ ٍ٘‪ٟ‬ذاس ٔ ؿ‪٘ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫دس ٔیبٖ حی‪ٛ‬ا٘بت تبوؼ دسٔل ؿلذ‪ ،ٜ‬جلش٘لذٌلبٖ‬ ‫ؿىبس ٔب٘‪ٙ‬ذ عشالٖ‪ ،‬ثحش ‪ ،‬ثلبالثلبٖ‪ ،‬ػلملبه ‪ٚ‬‬ ‫جش٘ذٌبٖ دسیبی ‪ٔ ،‬ب‪ٞ‬یبٖ ‪ ٚ‬اثضیبٖ‪ ،‬حی‪ٛ‬ا٘بت ا‪ٚ ّٞ‬‬ ‫‪ٚ‬حـ ٔب٘‪ٙ‬ذ ٌشی ‪ٞ‬لب‪ٌ ،‬لشاص‪ ،‬ولفلتلبس‪ ،‬ؿلغلبَ‪،‬‬ ‫ٌ‪ٛ‬سوٗ ‪٘ ...ٚ‬یض دیذ‪ ٔ ٜ‬ؿ‪٘ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫جؼتب٘ذاساٖ ا‪ ّٞ‬ایٗ ٔ‪ٛ‬ص‪ ٜ‬ؿبُٔ ثض‪ٌٛ ،‬صٖ‪ٔ ،‬لبساَ‪،‬‬ ‫ل‪ ٛ‬اسٔ‪ ، ٙ‬ل‪ ٛ‬ا‪ٚ‬سیبَ ‪ ٚ‬ا‪ ٔ ٛٞ‬ثبؿ‪ٙ‬ذ و‪ ٝ‬جّ‪ٜٛ‬‬ ‫وبک ث‪ٛٔ ٝ‬ص‪ ٜ‬داد‪ٜ‬ا٘ذ‪ .‬دس ایٗ ٔلیلبٖ جؼلتلب٘لذاساٖ‬ ‫‪ٚ‬حـ ٘یض ‪ٚ‬ج‪ٛ‬د داس٘ذ؛ ثؼض اص ٌ‪ٞ ٝ٘ٛ‬لب ٔلب٘ل‪ٙ‬لذ‬ ‫ٌ‪ٛ‬صٖ‪ ،‬ل‪ٔ ٛ‬بسو‪ٛ‬ج‪ ،ِٛٛ‬ل‪ ٛ‬ثشف ‪ ،‬ؿیش افشیمبیل ‪،‬‬ ‫ٌ‪ ،ٛٙ‬ؿبٔ‪ٛ‬ا‪ٌٛ ،‬صٖ وبسیج‪ٌٛ ،ٛ‬سوش افشیملبیل ‪...ٚ‬‬ ‫اص ػبیش ٘مبط د٘یب ث‪ ٝ‬ایٗ ٔ‪ٛ‬ص‪ٙٔ ٜ‬تمُ ؿذ‪ٜ‬ا٘ذ‪.‬‬ ‫ایٗ ٔ‪ٛ‬ص‪ ٜ‬دس ٔشوض ؿ‪ٟ‬ش تجشیض دس چ‪ٟ‬بسسا‪ ٜ‬اثلشػلبٖ‪،‬‬ ‫اثتذا ثّ‪ٛ‬اس اصاد ث‪ ٝ‬ػٕت ٔیذاٖ ج‪ٟ‬بد‪٘ ،‬شػیذ‪ ٜ‬ث‪ٝ‬‬ ‫ٔؼجذ ع‪ٛ‬ث دس عجم‪ ٝ‬صیشصٔیٗ اداس‪ ٜ‬وُ حفبظت‬ ‫ٔحیظ صیؼت ارسثبیجبٖ ؿشل لشاس داسد‪.‬‬ ‫مًصٌ صذا‪:‬‬ ‫مذیشکل دفتش تًسعٍ گشدضگشی داخیی گفت‪ :‬ملیلض‬ ‫تخصصی صمیه گشدضگشی (طئًتًسیسم) دس قلالله‬ ‫کاسگشیٌ َماوذیطی تا َذف تىًعتخطی تٍ ملقلاصلذ‬ ‫گشدضگشی مشتًطٍ ی تُشٌمىذی گشدضگشان اص ایله‬ ‫محصًل جذیذ تطکیل ضذ‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اص س‪ٚ‬اثظػٕ‪ٔ ٔٛ‬ؼب‪٘ٚ‬ت ٌشدؿٍش‬ ‫‪ٚ‬صاست‬ ‫ٔیشاثفش‪ٌ ، ٍٙٞ‬شدؿٍش ‪ ٚ‬ک‪ٙ‬بیغ دػلتل ‪ ،‬ػلیلذ‬ ‫ٔلغف فبعٕ فیش‪ٚ‬صاثبد ثب ثیبٖ ایٗ وجش ٌلفلت‪:‬‬ ‫ایشاٖ ث‪ ٝ‬دِیُ داؿتٗ ػبوتبس صٔیٗؿ‪ٙ‬بػل ولبف ‪ٚ‬‬ ‫ٔ‪ٙ‬حلشث‪ٝ‬فشد‪ ،‬ظشفیت ‪ٚ‬یظ‪ ٜ‬ا دس ح‪ٛ‬ص‪ٌ ٜ‬شدؿٍلش‬ ‫داسد ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬ػؼ‪ ٝ‬ایٗ ثخؾ ٔ ت‪ٛ‬ا٘ذ دس حلفلبظلت اص‬ ‫ػشصٔیٗ ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬ػؼ‪ ٝ‬فش‪ ، ٍٙٞ‬اجتٕبػل ‪ ٚ‬اللتلللبد‬ ‫ج‪ٛ‬أغ ٔحّ ٘مؾ ثؼیبس ٔ‪ ٕٟ‬ایفب و‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫‪ ٚ‬افض‪ٚ‬د‪ :‬ؿ‪ٙ‬بػبی ٔمبکذ صٔیٗ ٌلشدؿلٍلش یلب‬ ‫طئ‪ٛ‬ت‪ٛ‬سیؼٕ ‪ٛٔ ،‬ض‪ٛ‬ػبت ٔشث‪ٛ‬ط ث‪ ٝ‬طئ‪ٛ‬جبسن ‪ٞ‬لب ‪ٚ‬‬ ‫سا‪ٞ‬ىبس‪ٞ‬بی ج‪ٟ‬ت حجت اٖ دس ؿجى‪ٞٝ‬ب ثیٗإِّّ ‪،‬‬ ‫ت‪ٛ‬ػؼ‪ ٚ ٝ‬ت‪ٛٙ‬عثخـ ث‪ ٝ‬فؼلبِلیلت ‪ٞ‬لب ٔلشتلجلظ ثلب‬ ‫طئ‪ٛ‬ت‪ٛ‬سیؼٓ‪ ،‬أ‪ٛ‬صؽ ‪ٙٔ ٚ‬بثغ ا٘ؼب٘ ٔتلخلللق دس‬ ‫ثخؾ ٌشدؿٍش اص جلّٕل‪ٔ ٝ‬ل‪ٛ‬اسد اػلت ول‪ٝ‬‬ ‫ضش‪ٚ‬ست داسد ٌش‪ٜٞٚ‬ب ری‪ٙ‬فغ دس ول‪ٛ‬ف اٖ ثل‪ٝ‬‬ ‫ثحج ‪ ٚ‬تجبدَ ٘لظلش ثلپلشداص٘لذ تلب ایلٗ ثلخلؾ اص‬ ‫ظشفیت ‪ٞ‬ب ٔ‪ ٟٓ‬ک‪ٙ‬ؼت ٌشدؿٍش دس ٔؼیش جبیلذاس‬ ‫ٔ‪ٛ‬سد ث‪ٟ‬ش‪ ٜ‬ثشداس لشاس ٌیشد‪.‬فبعلٕل ثلب اؿلبس‪ ٜ‬ثل‪ٝ‬‬ ‫ثشٌضاس ا‪ِٚ‬یٗ جّؼ‪ٓٞ ٝ‬ا٘ذیـ صٔیٗ ٌشدؿلٍلش‬ ‫یب طئ‪ٛ‬ت‪ٛ‬سیؼٓ ثب ٔـبسوت اػبتیذ ‪ ٚ‬کبحج‪ٙ‬لظلشاٖ ثل‪ٝ‬‬ ‫ٔ‪ٙ‬ظ‪ٛ‬س ثحج ‪ ٚ‬تجبدَ ٘ظش جیشأ‪ ٖٛ‬تذ‪ٚ‬یٗ ٘لملـل‪ ٝ‬سا‪ٜ‬‬ ‫ایٗ ح‪ٛ‬ص‪ ،ٜ‬یبدا‪ٚ‬س ؿذ‪ :‬ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬س‪ٚ‬یىشد حفبظتل ‪ٚ‬‬ ‫ت‪ٛ‬ػؼ‪ ٝ‬جبیذاس دس س‪٘ٚ‬ک طئل‪ٛ‬تل‪ٛ‬سیؼلٓ‪ ،‬ػلبص ‪ ٚ‬ولبس‬ ‫ٔشث‪ٛ‬ط ث‪ ٝ‬ثش٘بٔ‪ ٝ‬سیض ج‪ٟ‬ت أ‪ٛ‬صؽ‪ ،‬ت‪ٛ‬إ٘‪ٙ‬ذػلبص‬ ‫جبٔؼ‪ٔ ٝ‬حّ ‪ ،‬تأیٗ صیشػبوت ‪ٞ‬ب الصْ‪ ،‬تجّیلغلبت‪،‬‬ ‫ٔؼشف ‪ ٚ‬جزه طئ‪ٛ‬ت‪ٛ‬سیؼت ‪ٞ‬ب ‪٘ ٚ‬یض ت‪ٟ‬ی‪ ٝ‬عشز ‪ٞ‬لب‬ ‫جبٔغ ‪ ٚ‬ثش٘بٔ‪ ٝ‬الذاْ دس ول‪ٛ‬ف ٔل‪ٛ‬ضل‪ٛ‬ع‪ ،‬تل‪ٟ‬لیل‪ٝ‬‬ ‫ائیٗ ٘بٔ‪ ٚ ٝ‬دػت‪ٛ‬ساِؼُٕ ‪ٞ‬ب ٔشث‪ٛ‬ع‪ ٝ‬دس دػت‪ٛ‬س ولبس‬ ‫لشاس ٌشفت‪.‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬ص‪ ٜ‬کذا ‪ٛٔ ٚ‬ػیم تجشیض‪٘ ،‬خؼتیٗ ٔ‪ٛ‬ص‪ ٜ‬کلذا ثلب‬ ‫‪ٞ‬ذف حفظ ٌ‪ٙ‬جی‪ٞ ٝٙ‬لب ‪ٞ‬ل‪ٙ‬لش ‪ ،‬ؿل‪ٙ‬لبػلبیل ‪ٚ‬‬ ‫ؿ‪ٙ‬بػلب٘لذٖ جلبیلٍلب‪ٚ ٜ‬اال فلش‪ٞ‬ل‪ٙ‬لً ایلشاٖ ‪ٚ‬‬ ‫ارسثبیجبٖ‪ ،‬جظ‪ٞٚ‬ؾ‪ ،‬أ‪ٛ‬صؽ ‪ ٚ‬تم‪ٛ‬یت ث‪ٙ‬یبٖ ‪ٞ‬لب‬ ‫فش‪ ٍٙٞ‬دس تجشیض سا‪ٜ‬ا٘ذاص ؿذ‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫ّٔه ٔ‪ٛ‬ص‪ ٜ‬کذا ٔشث‪ٛ‬ط ث‪ ٝ‬د‪ٚ‬س‪ٔ ٜ‬ؼبکش ث‪ٛ‬د‪ ٚ ٜ‬ث‪٘ ٝ‬بْ‬ ‫ٔبِه لجّ اٖ‪ ،‬أیش جش‪ٚ‬یض اػت أب دس اکلُ ایلٗ‬ ‫وب٘‪ٔ ٝ‬شث‪ٛ‬ط ث‪ ٝ‬وب٘ذاٖ وّىت‪ٝ‬چ ث‪ٛ‬د‪ ٚ ٜ‬ثل‪ ٝ‬ا‪ٚ‬اولش‬ ‫د‪ٚ‬ساٖ لبجبس ‪ ٚ‬ا‪ٚ‬ایلُ جل‪ٟ‬لّل‪ ٛ‬ثلشٔل ٌلشدد‪ .‬اص‬ ‫‪ٚ‬یظٌ ‪ٞ‬ب ایٗ ث‪ٙ‬ب ٔ تل‪ٛ‬اٖ ثل‪٘ ٝ‬لٕلب اجلش ‪ٚ‬‬ ‫لبه ث‪ٙ‬ذ ؿذ‪ ٜ‬صیجب اٖ اؿلبس‪ ٜ‬ولشد ول‪ ٝ‬داسا‬ ‫ٔؼٕبس تفّیؼ ‪ ٚ‬اجش‪ٞ‬ب ٔشث‪ٛ‬ط ث‪ ٝ‬د‪ٚ‬ساٖ ج‪ّٟٛ‬‬ ‫ا‪ َٚ‬اػت‪.‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬ص‪ ٜ‬کذا تجشیض ثبِغ ثش ‪ ۴۸۸‬لّٓ اؿیب ٔشتجظ ثلب‬ ‫کذا سا دس و‪ٛ‬د جب داد‪ ٜ‬اػت و‪ ٝ‬ػال‪ ٜٚ‬ثش اؿیب‬ ‫ٔ‪ٛ‬ج‪ٛ‬د‪ ٔ ،‬ت‪ٛ‬اٖ ث‪ ٝ‬ثخؾ اسؿی‪ ٛ‬ک‪ٛ‬ت ٘‪ٛ‬اص٘ذٌلبٖ‬ ‫‪ ٚ‬ا‪ًٙٞ‬ػبصاٖ‪ ،‬اسؿی‪ ٛ‬اراٖ ٔ‪ٛ‬رٖ‪ٞ‬ب‪٘ ،‬ت‪ ،‬ػىغ ‪ٚ‬‬ ‫ج‪ٛ‬ػتش‪٘ ،‬مبؿ ‪ ٚ‬و‪ٛ‬ؽ٘‪ٛ‬یؼ ٘یض اؿبس‪ ٜ‬وشد‪.‬‬ ‫دس ایٗ ٔ‪ٛ‬ص‪ٔ ٜ‬جٕ‪ٛ‬ػ‪ٞ ٝ‬ب ک‪ٛ‬ت للبسیلبٖ‪ ،‬تلؼلضیل‪ٝ‬‬ ‫و‪ٛ‬ا٘بٖ‪ ،‬چب‪ٚ‬ؽ و‪ٛ‬ا٘بٖ‪ ،‬جشد‪ ٜ‬ول‪ٛ‬ا٘لبٖ‪ٔ ،‬ل‪ٙ‬لملجلت‬ ‫و‪ٛ‬ا٘بٖ‪ ،‬ؿجی‪ ٝ‬و‪ٛ‬ا٘بٖ ٔ‪ٙ‬بػجت‪ٞ‬ب ّٔ ‪ٔ ٚ‬لز‪ٞ‬لجل ‪.‬‬ ‫ا‪ٚ‬اص و‪ٛ‬ا٘بٖ لذیٕ چ‪ ٖٛ‬الجبَ‪ ،‬ػیذ احٕذ ولبٖ ‪ٚ‬‬ ‫احبس اسصؿٕ‪ٙ‬ذ ٔ‪ٛ‬ػیم ‪ٞ‬ب فبوش ٍ٘ل‪ٟ‬لذاس ‪ ٚ‬دس‬ ‫دػتشع جظ‪ٞٚ‬ـٍشاٖ ‪ ٚ‬دا٘ؾ جظ‪ٞٚ‬بٖ ایٗ سؿلتل‪ٚ ٝ‬‬ ‫ػبیش ػالل‪ٙٔ ٝ‬ذاٖ ج‪ٟ‬ت وؼت دا٘ؾ وبف ‪ ٚ‬جبٔغ‪،‬‬ ‫لشاس داد‪ ٜ‬ؿذ‪ ٜ‬اػت‪.‬عجم‪ ٝ‬ا‪ َٚ‬ایٗ ٔل‪ٛ‬ص‪ ،ٜ‬ثلخلؾ‬ ‫وتبثخب٘‪ٔ ٚ ٝ‬ذیشیت ثل‪ٛ‬د‪ ٚ ٜ‬ثلخلؾ أل‪ٛ‬صؽ دس‬ ‫لؼٕت ج‪ٛٙ‬ث ػبوتٕبٖ ‪ٚ‬الغ ؿذ‪ ٜ‬اػت‪ .‬تلبالس‪ٞ‬لب‬ ‫ٔ‪ٛ‬ص‪ ٜ‬دس عجم‪ ٝ‬د‪ ْٚ‬ایٗ ٔجٕ‪ٛ‬ػ‪ ٝ‬لشاس داسد‪.‬‬ ‫ادأ‪ ٝ‬داسد‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه ارک

روزنامه ارک 5595

روزنامه ارک 5595

شماره : 5595
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه ارک 5594

روزنامه ارک 5594

شماره : 5594
تاریخ : 1401/06/29
روزنامه ارک 5593

روزنامه ارک 5593

شماره : 5593
تاریخ : 1401/06/28
روزنامه ارک 5592

روزنامه ارک 5592

شماره : 5592
تاریخ : 1401/06/27
روزنامه ارک 5591

روزنامه ارک 5591

شماره : 5591
تاریخ : 1401/06/24
روزنامه ارک 5590

روزنامه ارک 5590

شماره : 5590
تاریخ : 1401/06/23
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!