روزنامه ارک شماره 5528 - مگ لند

روزنامه ارک شماره 5528

روزنامه ارک شماره 5528

روزنامه ارک شماره 5528

‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫تساکتًزسبشی‬ ‫ایسان وقش‬ ‫مُمی‬ ‫دز امىیت غرایی‬ ‫کشًز‬ ‫دازد‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫خًد کفبئی‬ ‫دز‬ ‫کبالَبی‬ ‫اسبسی‬ ‫صفحِ ‪3‬‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫*یکشىبٍ ‪ 5‬تیس ‪ 62 * 1041‬ژیئه ‪ 65 * 6466‬ذی القعدٌ‪ * 1001‬سبل سی ی دیم ( ایتًش ایکیىجی ایل ) * شمبزٌ ( سبیی ) ‪ 5* 5565 :‬صفحٍ *قیمت‪14444:‬زیبل * ایمیل‪ * ark.tabriz@yahoo.com :‬سبیت زیشوبمٍ ازک‪ *www.arkonline.ir :‬سبیت پبیگبٌ خبسی ازک خبس‪www.ark-news.ir :‬‬ ‫دیپلوبسی ّوسبیگی تحزینّبی ضکٌٌذُ‬ ‫اهزیکب را ابطبل کزد‬ ‫سئیغ ػبصهبى ثشًبهِ ٍ ثَدخِ ‪۵‬‬ ‫‪ 8‬هبُ کطَر را بذٍى ریبلی استمزاض ادارُ کزدین‪،‬‬ ‫تَرم هْبر هیضَد‬ ‫ًزخگذاری تبکسیّبی‬ ‫ایٌتزًتی اس ٍظبیف ٍسارت‬ ‫صوت است‬ ‫صفحِ ‪4‬‬ ‫حزکت بِ سوت‬ ‫سبس ٍ کبرّبی ًَیی‬ ‫در دستَر کبر است‪،‬‬ ‫صفحِ ‪۱‬‬ ‫سَد سٌَاتی ‪ ۱.9‬هیلیَى سْبهذار اس‬ ‫طزیک سجبم ٍاریش ضذ‬ ‫صفحِ ‪7‬‬ ‫همبصذ گزدضگزی‬ ‫جذیذ در کطَر ایجبد‬ ‫ضذُ است‬ ‫صفحِ ‪8‬‬ ‫مىظًم یبدداشت‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫اغسی چًخدیز‬ ‫یبدداشت َبی زیش‬ ‫مدیسمسئًل ‪ -‬محمّد اشساقی‬ ‫* تزبیت ًسل جذیذ‬ ‫تؼلین ٍ تشثیت ًؼل خذیذ هْن اػت‪ .‬صیشا ػرشًرَؿرت‬ ‫خبهؼِ ایٌذُ سا ًؼل خذیذ سهن خَاّذ صد‪ .‬ترؼرلریرن ٍ‬ ‫تشثیت ثبیذ طَسی ثبؿذ ًِ ثب توبیالت ٍ ػالین هربدی‬ ‫ٍ هؼٌَی هشدم هطبثوت داؿتِ ثبؿذ‪ .‬ثرؼرجربست دیر رش‬ ‫حبکل ًبس هشاًض پٌْبى ٍ اؿٌبس هؼئَل اهَس تشثیتر‬ ‫ثبیذ هشده کشّیختِ ٍ ؿبیؼتِ تشثیت ًٌذ ًِ ثرترَاًرذ‬ ‫دس دسٍى ٍ ثشٍى خبهؼِ خَد‪ ،‬هشدم خَد ٍ دی شاى سا‬ ‫هذیشیت ًٌذ‪ .‬تؼلین ٍ تشثیت کشدی ٍ خوؼ ًؼرل ّرب‬ ‫اکَال ثبیذ خبهغ االطشاف ثبؿذ تب دس هذیشیت کشدی ٍ‬ ‫خوؼ ایٌذُ کَایذ ّوِ خبًجِ داؿتِ ثبؿذ‪ .‬ترؼرلریرن ٍ‬ ‫تشثیت ثبیذ ًِ ثب ّذف هطیغ پشٍسی اًؼبًْب ثرلرٌرِ ثرب‬ ‫اّذاف ایدبد اًَاع خلَکیت ّبی داسای ؿبیؼت ‪،‬‬ ‫اصادگ ٍ ثبلٌذگ هبدی ٍ هؼٌَی پی ریرشی ٍ اخرشا‬ ‫گشدد‪ .‬دس ؿیش ایٌلَست حبکل اهذاهبت هرشثرَب ثرِ‬ ‫تؼلین ٍ تشثیت خض هطیغ پشٍسی چیض دی شی ًخرَاّرذ‬ ‫ثَد‪.‬‬ ‫* خَد کفبئی در کبالّبی اسبسی‬ ‫ایدبد خَدًلبئ دس اثؼبد هختلق‪ ،‬ػبلْرب اػرت ًرِ‬ ‫رّی هشدم ٍ هؼئَلیی سا هــَل ًشدُ اػت‪ .‬دس چْربس‬ ‫دِّ گزؿتِ ًبسّبی کشاٍاً دس ایی صهیٌِ اًدبم ؿرذُ‬ ‫اػت‪ .‬هیضاى تَکین ٍ ثلشکِ ثَدى ًبسّبی خَدًلبئر‬ ‫گزؿتِ ثبیذ ثذهت هَسد اسصیبث هشاس گیشًذ تب هؼرلرَم‬ ‫ؿَد ًذاهیی اص پشٍطُ ّب اص خْبت هبدی ٍ هرؼرٌرَی‬ ‫هلیذ ثَدُ اًذ یب ثب داؿتی ظبّش هطلَه ٍ کرشیرجرٌرذُ‪،‬‬ ‫داسای اثؼبد هٌل ّن ثَدُ اًذ‪ .‬اّذاف خرَؽ ظربّرش‬ ‫ایدبد خَد ًلبی دس ًبالّبی اػبػر ّرن‪ ،‬اص ایری‬ ‫هبػذُ هؼتثٌ ًیؼت‪ .‬ثٌبثش ایی اگش ترَلریرذ ًربالّربی‬ ‫اػبػ دس داخل هوشٍى ثِ کشکِ ًجبؿذ‪ ،‬تْیِ اى ّب اص‬ ‫خبسج‪،‬ه تَاًذ ثال هبًغ ثبؿذ‪.‬‬ ‫* ریب کبری هسئَلیی ًببخطَدًی است‬ ‫سیب ًبسی اص کلبت ٍ اػوبل هزهَم ٍ هضش ه ثبؿرذ‪.‬‬ ‫سیبًبسی ًِ ثبػث پَؿبًذى حوبین ٍ استٌبه ثِ سکتبس‬ ‫ٍ ًشداس ًب سٍا ه ؿَد‪ ،‬صیبًجبس اػت اص ّوِ ثَیرظُ اص‬ ‫هؼئَلیی ًبپؼٌذ ٍ ؿیش هوجَل ه ثبؿذ‪.‬اگش کشدی ػبدی‬ ‫ثِ دلیل هشتٌت سیبًبسی ؿَد‪ ،‬هوٌی اػت کوط ثرِ‬ ‫کشد یب اکشادی هؼیٌ ضشس ثشػبًذ‪ٍ .‬ل اگش هؼرئرَلریری‬ ‫ًِ داسای اختیبسات ٍ هؼئَلیت ّربیر هر ثربؿرٌرذ‪،‬‬ ‫احتوبل داسد اص طشین اثشاص ػویذُ کشیجٌبساًِ یب اًردربم‬ ‫اػوبل سیبًبساًِ‪ ،‬خوؼیت ًثیشی سا کرشیرت دّرٌرذ‪،‬‬ ‫گوشاُ ًٌٌذ ٍ ًْبیتب هتضشس ػبصًذ‪ .‬سیب ٍ دسٍؽ ثربّرن‬ ‫هتلبٍت ه ثبؿذ‪ .‬دسٍؽ هوٌی اػت ثذلیرل اؿرٌربس‬ ‫ثَدى‪ً ،‬ن ضشستش اص سیبًبسی ثبؿذ‪ .‬دهرًَرشاػر ٍ‬ ‫اصادی ثیبى دس خَاهغ تبحذی ه ترَاًرذ گرلرتربس ٍ‬ ‫ًشداس دسٍؽ ٍ سیب سا سٍؿی ًٌذ‪ ،‬هر ترَاى گرلرت‬ ‫اکشاد‪ ،‬هؼئَلیی ٍ گشٍُ ّب ٍ ػبصهبى ّبی سػو ٍ ؿیش‬ ‫سػو اص تشع اکـبگشی سهجب ٍ هٌتوذیی‪ ،‬دس خرَاهرغ‬ ‫اصاد ًبگضیش اص تَػل ثِ گلتبس‪ ،‬سکتبس ٍ ًرشداس ّربی‬ ‫دسٍؿیی‪ ،‬خَد داسی ه ًٌٌذ‪ٍ .‬ل دس خرَاهرغ کربهرذ‬ ‫اصادی ػویذُ ٍ ؿیش دهًَشاتیی ‪،‬چرَى سیرب ًربساى‪،‬‬ ‫تبٍاى سیبًبسی ٍ دسٍؿ َی خَدسا هرؼرورَال ًرور‬ ‫دٌّذ‪ ،‬پ اّذاف ًب هـشٍع خَیؾ‪ ،‬دلیل ًذاسًذ حح‬ ‫اص ایی دٍ اثضاس تولت ػَد اٍس دػت ثٌـٌذ‪.‬‬ ‫* حزف درهبًی هضز ٍ فزصت سَسی است‬ ‫هشدم اًتظبس داسًذ ًِ دٍلترورشداى ػرالٍُ ثرش اًردربم‬ ‫ٍظبیق ؿـل خبهؼِ سا ثطرَس ؿرلربف‪ ،‬دس خرشیربى‬ ‫ًبسّبی ػبصهبى ّب ٍ ًبسّبی خَد هشاس دٌّذ‪ .‬ػذُ ای‬ ‫اص هشدم ثب اطالع اص پیـشکرت اهرَس خرَؿرمربل هر‬ ‫گشدًذ‪ ٍ ،‬ثِ ایٌذُ اهیذٍاس ه ؿرًَرذ‪ .‬خرَؿرمربلر‬ ‫حبکل گلتبس هؼئَلیی هشدم‪،‬کبهذ ػَد اٍسی ٍ هؼٌَی‬ ‫اػت‪ .‬گلتبس ّب اگش خبهؼِ ػول ًپَؿذ خَؿمبل ّرب‬ ‫ثِ ثذثیٌ ٍ اهیذ ّب ثِ ًب اهیذی ّب تجذیرل هر گرشدد‪.‬‬ ‫ثبٍس ایی ًِ هؼئَلیی ثبیذ ثردربی دادى ٍػرذُ ّربی‬ ‫ػشخشهی ًِ ًَػ حشف دسهبً تلو ه ؿَد‪ ،‬ثْتش‬ ‫اػت ًؼجت ثِ گضاسؽ ٍاهؼ اػوبل ٍ هَاسد اخرشایر‬ ‫دٍلت ٍ ػبصهبًْبی ریشثط هجبدست ٍسصًذ‪.‬‬ ‫*مدیسمسئًل ‪-‬محمّد اشساقی‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫تب پبیبى تیزهبُ ّوِ ًبًَایی ّب َّضوٌذ هی ضًَذ‬ ‫ّوچٌبى اهکبى فزٍش سْبم عذالت ٍجَد ًذارد‬ ‫هموذ هشثبً ‪ ،‬هرؼربٍى ٍصیرش خرْربد‬ ‫ًـبٍسصی گلت‪ ۵‬ثشای اخشای طرش‬ ‫تَصیغ ًبى ثب دػت بُّبی ًربسترخرَاى‬ ‫دس ًـَس‪ً ،‬یبص ثِ ‪ّ ۳۹‬ضاس دػت بُ ًبستخَاى اػت ًِ دس کَست تردرْریرض‬ ‫ّوِ ًبًَای ّب‪ ،‬ایی طش ػولیبت خَاّذ ؿذ‪.‬طش َّؿوٌذػبصی یبساًِ اسد‬ ‫ٍ ًبى پیؾ اص ایی دس اػتبى ّبی صًدبى‪ ،‬هرضٍیری‪ ،‬گریرالى‪ ،‬کربسع‪ ،‬ایرالم‪،‬‬ ‫گلؼتبى‪ّ ،‬وذاى‪ ،‬چْبسهمبل ٍ ثختیبسی ٍ ػوٌبى اخشای ؿذُ ثَد ٍ اخرشای‬ ‫هشحلِ اٍل ایی طش اص‪ ۹۴‬خشدادهبُ دس اػتبى تْشاى ًیض اؿبص ؿذ ٍ حذٍد ‪۴‬‬ ‫ّضاس دػت بُ ًبستخَاى ثِ ًبًَای ّب اختلبف پیذا ه ًٌرذ‪.‬ثرش اػربع ایری‬ ‫گضاسؽ‪ ،‬ػشػت ًلت دػت بُّبی ًبستخرَاى دس اػرتربى ّربی صًردربى‪،‬‬ ‫گلؼتبى‪ ،‬کبسع ٍ هضٍیی اکضایؾ یبکتِ ٍ حبال ثب اخشای ایی طش دس پبیتخت‪،‬‬ ‫خطبّبی ایی طش هـخق ٍ هشتلغ ه ؿَد‪.‬‬ ‫ثب اخشای کشٍؽ ًبى ثب دػت بُ ّبی ًبستخَاى َّؿوٌذ‪ ،‬خشیذ ًبى ثب ًربست‬ ‫ثبًٌ کشد ًِ ثِ ًذ هل اى ؿخق هتلل اػت‪ ،‬اًدبم ه ؿَد ٍ هیوت ًبى‬ ‫ثب ًشخ ػبل هجل همبػجِ ه ؿَد؛ ضوی ایٌٌِ ّیچ تـییشی دس حدن ٍ هیورت‬ ‫ًبى خشیذاسی ؿذُ کَست ًو گیشد‪.‬‬ ‫ثش ایی اػبع هدیذ ػـور دس اخرشیری‬ ‫اظْبس ًظش خَد دس هَسد ػْربم ػرذالرت‬ ‫اػالم ًشدُ ثَد ًِ ًمَُ کرشٍؽ ػرْربم‬ ‫ػذالت دس ػبل ‪ ۱۹۴۴‬ثب ایشادات خرذی‬ ‫هَاخِ ثَد‪ ،‬اًٌَى دس ؿَسای ػبل ثَسع ٍ ًربسگرشٍّر ًرِ ثرِ ػرٌرَاى‬ ‫صیشهدوَػِ ایی ؿَسا کؼبل اػت‪ ،‬دس حبل ثشسػ ؿیَُ کشٍؽ ػْبم ػذالت‬ ‫ّؼتین تب اى سا ثِ هشحلِ ًْبی ثشػبًین‪ .‬طجن کشهبیـبت سّجش هؼظن اًروراله‬ ‫دس اثالؿیِ ػْبم ػذالت‪ ،‬اکل ثش ایی اػت تب هشدم اص ػْربم ػرذالرت خرَد‬ ‫ثِػٌَاى داسای ایٌذُ داس ً ِداسی ًٌٌذ‪.‬‬ ‫اکشادی ًِ دس ػبل ‪ ۱۹۴۴‬اهذام ثِ کشٍؽ ػْبم ػذالت خَد ًٌشدًذ ٍ اى سا‬ ‫دس اختیبس داسًذ‪ً ،‬ؼت ػَد ػبلیبًِ خَث ًؼت ًشدًذ ًِ ایری ػرَد دس‬ ‫ػبل ‪ ۱۴۴۱‬ثِطَس حتن ثیـتش خَاّذ ؿذ ٍ ایی هٌبکغ ثِکَست ثلٌذهذت دس‬ ‫اختیبس هشدم هشاس ه گیشد‪ .‬کشاّن ؿذى ثؼتشّبی الصم ثشای کشٍؽ یی ثربسُ‬ ‫ػْبم ػذالت تَػط ػْبهذاساى‪ ،‬ضوی ایدبد صیبى هـوَالى ػْبم ػرذالرت‪،‬‬ ‫ػجت ایدبد ّیدبى ؿذیذ دس ًلیت ثبصاس ػشهبیِ ه ؿَد؛ ثٌبثشایی تلوین ثرش‬ ‫ایی اػت تب سٍؿ دسًظش گشکتِ ؿَد ًِ هشدم اى سا ثِػٌرَاى داسایر ًرضد‬ ‫خَد ً ِ داسًذ ٍ اى سا ثِ کشٍؽ ًشػبًٌذ‪.‬‬ ‫هعبٍى ٍسیز جْبد کطبٍرسی پیصبیٌری‬ ‫کزد‪ ،‬طزح فزٍش ًبى بب دستگبُ ّربی‬ ‫کبرتخَاى َّضوٌذ حذاکثز تب پربیربى‬ ‫تیزهبُ در کل کطَر بِ هزحلرِ اجرزا‬ ‫درایذ‪.‬‬ ‫ّوچٌبى اهکبى فزٍش ایی سرْربم برزای‬ ‫هطوَالى ٍجَد ًرذارد ٍ ایری افرزاد‬ ‫ّوچٌبى ببیذ هٌتظز تصوین هسئَالى بزای‬ ‫تعییی تکلیف سْبم عذالت ببضٌذ‪.‬‬ ‫ٍاریش یبراًِ ًمذی ‪ ۱‬هیلیَى تَهبًی بزای ایی افزاد‬ ‫یبراًِ ًمذی بزای حوبیت اس خبًَار ّرب‬ ‫پزداخت هیضَد‪.‬‬ ‫یبساًِ ًوذی ثیؼتن ّش هربُ ثرِ حؼربه‬ ‫ػشپشػتبى خبًَاسّب ٍاسیض ه ؿَد‪ .‬هجلرؾ‬ ‫یبساًِ ًوذی ثشای ّش ًلش ‪ّ۴۴‬ضاس ٍ‪۰۴۴‬‬ ‫تَهبى اػت ًِ طجن گلترِ هروربم ّربی‬ ‫دٍلت یبساًِ ًوذی اهؼربل ترـریریرشاتر‬ ‫خَاّذ داؿت‪ .‬دٍلت ٌَّص صهبى دهریرن‬ ‫ٍاسیض یبساًِ ًوذی تیشهبُ ‪ ۱۴۴۱‬سا اػالم ًٌشدُ اػت‪ ،‬اهب ثرشسػر هرب ًـربى‬ ‫ه دّذ ًِ دٍلت دس هبُّبی اخیش‪ ،‬ثیؼتن ّش هبُ یبساًِ ًوذی سا ثرِ حؼربه‬ ‫ػشپشػتبى خبًَاس ٍاسیض ًشدُ اػت؛ ثٌبثشایی ثِ ًظش ه سػذ ًِ حرذٍد ػرِ‬ ‫ّلتِ دی ش دٍلت ثشای ٍاسیض یبساًِ هشحلِ ‪ ۱۹۲‬دػت ثِ ًبس خَاّذ ؿرذ‪.‬ثرِ‬ ‫صثبى ػبدُ تش‪ ،‬اگش تمت پَؿؾ ًویتِ اهذاد ٍ ثرْرضیؼرتر ّؼرتریرذ ٍ دس‬ ‫اسدیجْـت ٍ خشداد ‪ّ ۴۴۴‬ضاس تَهبى دسیبکت ًشدُ ایذ‪ ،‬دس تیشهربُ ًریرض ثرِ‬ ‫ّویی هیضاى دسیبکت خَاّیذ ًشد‪.‬دس ٍاهغ اکشاد تمت پَؿؾ ًویتِ اهذاد ٍ‬ ‫ثْضیؼت دس دّی اٍل تب ػَم هشاس داسًذ ٍ یبساًِ ‪ّ ۴۴۴‬ضاس تَهبً دسیبکرت‬ ‫ه ًٌٌذ؛ ثٌبثشایی اگش ثِ کشم هثبل خبًَادُ ؿوب ‪ً ۰‬لشُ ثبؿذ ٍ دس ایی دّی‬ ‫هشاس ث یشیذ‪ ،‬هجلؾ ‪ ۱‬هیلیَى تَهبى دس ایی هبُ ثِ حؼبه ػشپشػت خبًَاستربى‬ ‫ٍاسیض ه ؿَد‪.‬ثشای دّی چْبسم تب ًْن ًیض هطبثن هؼوَل‪ ،‬یبساًِ ‪ّ ۹۴۴‬رضاس‬ ‫تَهبً ٍاسیض ه ؿَد‪ .‬یؼٌ اگش خبًَادُای ‪ً ۰‬لشُ دس ایری دّری ّرب هرشاس‬ ‫ث یشًذ‪ ،‬هجلؾ یی هیلیَى ٍ ‪ّ ۰۴۴‬ضاس تَهبى ثِ حؼبه ػشپشػت خبًَاسؿربى‬ ‫ٍاسیض خَاّذ ؿذ‪.‬‬ ‫تَصیِ بز تشریک ًَبت یبداٍر ٍاکسی کزًٍب در‬ ‫سٌیی ببالی ‪۲۱‬سبل‬ ‫سخٌگَی ستبد هلی همببلِ بب کرزًٍرب‪،‬‬ ‫پیگیزی پزداخت هطبلببت ٍ هعَلربت‬ ‫پشضکبى‪ ،‬پزستبراى ٍ بیوبرستبى ّب را‬ ‫اس سَی ٍسارت برْرذاضرت‪ ،‬دفرترز‬ ‫ریبست جوَْری ٍ سبسهبى بزًبهِ ٍ‬ ‫بَدجِ‪ ،‬بِ عٌَاى یکی اس هصرَبربت‬ ‫جلسِ اهزٍس ایی ستبد اعالم کزد‪.‬‬ ‫تَکیِ هًَذ ثِ اػتلبدُ اص هبػی ٍ سػبیت کبکلِگرزاسی اخرتروربػر دس‬ ‫اهبًی هؼوق ؿلَؽ‪ ،‬پشتشدد ٍ پش اصدحربم‪ٍ ،‬ػربیرل ًرورلریرِ ػرورَهر ٍ‬ ‫ثیوبسػتبى ّب‪ .‬دس ؿْشّبی صسد ٍ اث (کؼال ّوِ ؿْشّبی ًـَس)‪ ،‬دس ػربیرش‬ ‫اهبًی (ثخلَف کضبّبی ثبص) الضاهر ثرِ اػرترلربدُ اص هربػری ٍخرَد‬ ‫ًذاسد‪.‬‬ ‫‪ -۴‬تَکیِ اًیذ ثش تضسین یی ًَثت ٍاًؼی یبداٍس ػبل ‪ ۱۴۴۱‬دس ًرلریرِ‬ ‫گشٍُ ّبی ػٌ ثبالتش اص ‪ ۱۱‬ػبل ًِ ‪ ۶‬هربُ اص اخرشیری ًرَثرت ترضسیرن‬ ‫ٍاًؼیؿبى گزؿتِ اػت‪ .‬هبًٌذ ٍاًؼیّبی اًللَاًضای ّش ػبلِ ٍ ایٌٌِ ترب‬ ‫اٍاػط تبثؼتبى خبسی ّن تضسین ؿَد‪ .‬دس ایی کَست ػطح ایوٌ خبهؼِ دس‬ ‫اػتبًِ ػبل تملیل ‪ ،‬ػلش اسثؼیی ٍ اؿبص کلل پبیریرض ثرِ ػرطرح خرَثر‬ ‫ه سػذ‪.‬‬ ‫‪ 8‬هبُ کطَر را بذٍى ریبلی استمزاض ادارُ کزدین‪،‬‬ ‫تَرم هْبر هیضَد‬ ‫رئیس سبسهبى بزًبهِ ٍ بَدجِ گفرت‪ :‬برب ٍجرَد‬ ‫تحَیل خشاًِ همزٍض‪ ،‬دٍلت را بذٍى استرمرزاض‬ ‫ادارُ کزدین‪ ،‬بزای کٌتزل تَرم بب ٍجرَد رضرذ‬ ‫ضذیذ لیوت ّبی جْبًی بزًبهِ خَبری در حربل‬ ‫تذٍیی ٍ اجزاست‪.‬‬ ‫سٍاثط ػوَه ٍ اهَس ثیی الولل ػبصهبى ثشًبهرِ ٍ‬ ‫ثَدخِ‪۵ ،‬تَسم ٍ گشاً یٌ اص هـٌرالتر اػرت‬ ‫هرٌرطرور‬ ‫ًِ دٍلت ثبیذ ثشای اى ثشًبهِ ػلو‬ ‫داؿتِ ثبؿذ‪.‬ایـبى اکضٍد‪ ۵‬ثب ٍخَد ظشکیت ّربی ٍ‬ ‫اهٌبًبت ًـَس ػضاٍاس ًیؼت هشدم ثشای تربهریری‬ ‫هؼیـت خَد دس هضیوِ ثبؿٌذ‪.‬‬ ‫* تَرم را کٌتزل خَاّین کزد‬ ‫ػیذ هؼؼَد هیشًبظو ّن دس ایی دیذاس اص ثشًبهِ‬ ‫دٍلت ثشای هْبس تَسم خجش داد ٍ گلت‪ ۵‬ػِ ػبهل‬ ‫ثذّ ّبی تلٌجبس ؿذُ گزؿتِ‪ ،‬سؿذ هیرورت ّربی‬ ‫خْبً ٍ ثشخ تلویوبت اهتلبدی ًِ ثش اػربع‬ ‫تٌلیق هبًًَ اًدبم ؿذُ اص ػرلرل سؿرذ ترَسم‬ ‫اػت‪ٍ.‬ی اکضٍد‪ ۵‬دٍلت ػیضدّن صهبً سٍی ًربس‬ ‫اهذُ ًِ ًِ خضاًِ خبل ثلٌِ خضاً هرورشٍم ٍ‬ ‫هٌل سا تمَیل گشکت‪.‬هؼبٍى سییغ خوَْس اداهِ‬ ‫داد‪ّ ۶۴ ۵‬ضاس هیلیبسد ترَهربى دس خرضاًرِ ثرذٍى‬ ‫تخلیق هبًذُ ثَد‪ّ ۰۹۰ ،‬ضاس هیلیبسد تَهبى تؼْذ‬ ‫خشیذ اٍسام ایدبد ؿذُ ٍ ‪ّ ۰۴‬ضاس هیلیبسد ترَهربى‬ ‫ّن تٌْب دس چْبس هبُ پبیبً دٍلت هجل اص ثربًری‬ ‫هشًضی اػتوشام ؿذُ ثَد‪.‬سییغ ػبصهبى ثشًربهرِ‬ ‫ٍ ثَدخِ ثب اؿبسُ ثِ سؿذ ّـت ثشاثشی ًوذیٌ ر‬ ‫دس ّـت ػبل گزؿتِ‪ ،‬گلت‪ ۵‬یٌ اص سیـِ ّربی‬ ‫تَسم چبح پَل ٍ اػتوشام اص ثربًری هرشًرضی‬ ‫اػت دس حبلیٌِ ایی هَضَع خط هشهض هب اػت ٍ‬ ‫دٍلت ػیضدّن ًـَس سا ّـت هبُ ثرذٍى سیربلر‬ ‫اػتوشام اص ثبًی هشًضی اداسُ ًشد‪.‬هیشًبظور‬ ‫اضبکِ ًشد‪ ۵‬ثش اػبع هبًَى دٍلرت هرٌرلرق ثرِ‬ ‫ػبدالًِ ًشدى یبساًِ ًبالّبی اػبػ ثرَد‪ ،‬چرَى‬ ‫دس ػول چیضی دس هبًَى ثِ ًبم اسص ‪ ۴۱۴۴‬تَهربًر‬ ‫ٍخَد ًذاؿت‪ٍ.‬ی ثب اؿبسُ ثِ اداهِ حوبیت ّربی‬ ‫سیبل یب ًبالی اص هشدم ثشای خجشاى ّضیرٌرِ ّرب‪،‬‬ ‫گلت‪ً۵‬ـَسّبی ًِ ػبل ّب ثب تَسم حذٍد کلرش‬ ‫هَاخِ ثَدًذ ثب سؿذ ؿذیذ هیوت ّبی خْبًر ثرب‬ ‫تَسم تب ‪ ۱۴‬دسکذ دػت ٍ پٌدِ ًشم ه ًرٌرٌرذ‪،‬‬ ‫چَى هیوت هَاد ؿزای ٍ اًرشطی سؿرذ چرٌرذ‬ ‫ثشاثشی داؿتِ اػت‪ٍ.‬ی دس پبیبى اص ثْجَد ٍضؼیت‬ ‫اهتلبد ٍ ًٌتشل تَسم خجشداد ٍ اکضٍد‪ ۵‬ثب ًرٌرترشل‬ ‫تَسم‪ ،‬ساُ اکتبدى طش ّبی ػوشاً ‪ ،‬کرؼربل ؿرذى‬ ‫ثخؾ خلَک دس تَلیذ ثب اّشم ًرشدى هرٌربثرغ‬ ‫دٍلت ‪ ،‬ؿبّذ سؿذ ثْتش اهتلبدی خَاّین ثَد ًوب‬ ‫ایٌٌِ ػبل گزؿتِ ّن سؿذ اهتلبدی اص هیبً ریری‬ ‫دس حذ کلش ّـت ػبلِ ثِ ثریرؾ اص ‪ ۴‬دسکرذ‬ ‫سػیذ‪.‬‬ ‫اؿشی چَخذٍس الیت یئشیی اٍصًٍَ‬ ‫چَخ یئشلشدُ تَتَه ائلیی اوصًٍَ‬ ‫اؿیش ػئللش اخوبهذادیش چَخ یئشُ‬ ‫دٍیَؿلشػِ هیشهبهذادیش یَخ یئشُ‬ ‫هبى توًَلَس ظبلولشیی ال لِ‬ ‫ثویَى ایـلش دٍالًیشی دل لِ‬ ‫تبالییشی ائلیی ٍاسیی اٍؿشٍالس‬ ‫یبالًیلِ ایتیش ایذیی دٍؿشٍالس‬ ‫پَصٍلَسٍ ث ٌیلویؾ هَسهَالس‬ ‫ػَسٍؿَلَس یئٌیلٌویؾ ػَسؿَالس‬ ‫حالل حشام هبسیـیشی چَخ یئشدُ‬ ‫حشام چوسى یبپیلیشی چَخ ائَدُ‬ ‫ائللش ایچشُ اصالیشی یبخدیلین‬ ‫اٍسى لشُ هبالًیشی اخیلین‬ ‫یبهبًلیـیی ػبی استیش ائللشدُ‬ ‫اهبًلیـیی دادی هبچیش ائَلشدُ‬ ‫یبساًیـال یبساًوبییت یبهبًلین‬ ‫یبساًیـذا دایبًوبییت اهبًلین‬ ‫یبالًچیالس یبهبًلیـ یبسالذیش‬ ‫پیؼلش ایؼِ اهبًلیـ اصالذیش‬ ‫ثَ پیغ دٍسٍم گشًل دیش دئییـِ‬ ‫یبخدیلیوالس اهٌل دیش گلیـِ‬ ‫ائل ایـیٌ گوسهل دیش دٍص ثیلی‬ ‫گوػتشیـ ٍئشهل دیش دٍص دییی‬ ‫دٍصلَى ایلِ ثیلیی ٍئشُ ال الِ‬ ‫دیٌح یبؿبییؾ ثلٌِ ٍئشُ ال ائلِ‬ ‫سَد سٌَاتی ‪ ۱.9‬هیلیَى سْبهذار‬ ‫اس طزیک سجبم ٍاریش ضذ‬ ‫ضزکت سپزدُ گذاری هزکشی اٍراق بْبدار ٍ تسرَیرِ‬ ‫ٍجَُ (سوبت)‪ ،‬اعالم کزد‪ :‬اس ابتذای سبل ترب پربیربى‬ ‫خزداد ‪ ،۲4۴۲‬سَد سٌَاتی ‪ ۱‬هیلریرَى ٍ ‪ّ 9۴۴‬رشار‬ ‫سْبهذار بِ هبلغ بیص اس ‪ّ 4‬شار هیلیبرد ریربل‪ ،‬اس ‪44‬‬ ‫ضزکت دریبفت ٍ بِ حسبه هزدم ٍاریش ضذُ است‪.‬‬ ‫پغ اص تـییشات دس ػبصهبى ثَسع‪ ،‬پشداخت ػرَدّربی‬ ‫سػَث اص طشین ػدبم‪ ،‬ثب ًلیذ ٍاطُ حرن الرٌربع دس‬ ‫دػتَس ًبس هشاس گشکت تب ػالٍُ ثش ٍاسیض کذ دس کذی‬ ‫ػَد هدبهغ ؿشًتّب دس ػبل ‪ ۱۴۴۱‬اص طشین ػدبم ٍ‬ ‫ثذٍى ًیبص هشاخؼِ ػْبهرذاساى ثرِ ثربًری‪ ،‬ػرَدّربی‬ ‫سػَه ؿذُ دس ػبل ّبی گزؿتِ ًیض ثرمرؼربه اًرْرب‬ ‫ٍاسیض ؿَد‪.‬سییغ ػبصهبى ثَسع ٍ اٍسام ثْبداس اص ایری‬ ‫هَضَع ثب ػٌَاى ػَدی ًِ ثِ هشدم پشداخت ًو ؿَد‬ ‫یبد ًشدُ ٍ ٍػذُ دادُ ثَد دس ‪ ۱۴۴۱‬توبم ًبؿشاى هرلرضم‬ ‫ثِ پشداخت ػَد اص طشین ػدبم ثبؿٌذ‪ٍ .‬ػرذُ ای ًرِ‬ ‫همون ٍ ّوچٌبى دس دػتَس ًبس ػبصهبى ثرَسع هرشاس‬ ‫داسد‪.‬پیؾ اص ایی خیل اص اکشاد حت ًویذاًؼتٌذ ػرَدی‬ ‫اص ایی ؿشًتّب طلت داسًذ‪ ٍ ،‬یب ثؼذ اص ثبسّب هشاخرؼرِ‬ ‫هَکن ثِ دسیبکت ػَد اص ؿشًت ّب ًـذُ ثرَدًرذ‪ ،‬اهرب‬ ‫الضام ػبصهبى ثَسع ثِ پشداخت حن الٌبع ثبػث ؿذ ترب‬ ‫اهشٍص ‪ ۱‬هیلیَى ‪ّ ۴۴۴‬ضاس ًلش ثِ حوـبى ثشػٌذ‪.‬اگش چرِ‬ ‫اص هیضاى ػَدّبی سػَث ؿشًتّب دس ػٌَات گزؿترِ‬ ‫اطالػبت دهیو دسدػتشع ًیؼت‪،‬اهباطالػبت اخشیری‬ ‫کَست ّبی هبل ؿشًت ّب دسػربهربًرِ ًرذال ًـربى‬ ‫ه دّذ ثیؾ اص ‪ّ ۱۲‬ضاس هیلیربسدترَهربى ػرَدهردربهرغ‬ ‫ػْبهذاساى ط ػبل ّبی گزؿتِ دسؿرشًرترْربسػرَه‬ ‫ًشدُ اػت ًِ اًٌَى اصطشین ػبهبًِ ػدبم ثذٍى ًریربص‬ ‫ثِ هشاخؼِ ثِ خبی پشداخت ه ؿَد‪.‬‬ ‫توبم کؼبالى ایی ثبصاس دس ایی ػبهبًِ‪ ،‬کوط ییثبس ثرشای‬ ‫ّویـِ اطالػبت خَد سا ثجت خَاٌّذ ًشد ٍ پرغ اص‬ ‫احشاص َّیت هبدس ثِ دسیبکت خذهبت هجتٌ ثش دادُّبی‬ ‫تبییذ ؿذُ خَاٌّذ ثَد‪.‬اص طشین ایی ػبهبًرِ اطرالػربت‬ ‫َّیت ‪ ،‬ؿروربسُ حؼربه‪ ،‬ؿروربسُ هرَثربیرل‪ ،‬ادسع‬ ‫الٌتشًٍیٌ ٍ اهبهت دایو کشد ثجت ه ؿَد ٍ اص اى‬ ‫ثِ ثؼذ ّیچ ًْبد هبل ًیبصی ثِ دسیبکت هدذد اطالػربت‬ ‫اى ػْبهذاس سا ًذاسد‪.‬‬ صفحه 1 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫اخثار کَتاُ سیاسی‬ ‫یکشنبه ‪ 5‬تیر ‪ 62 *1041‬ژوئن ‪ 65 * 6466‬ذی القعده‪ * 1001‬سال سی و دوم ( اوتوز ایکینجی ایل ) * شماره ( سایی ) ‪5565 :‬‬ ‫دیپلواسی ّوسایگی تحزینّای شکٌٌذُ اهزیکا را اتغال کزد‬ ‫ایزاى اهادگی دارد تا تا حسیًیت ٍ حفظ هٌافع‬ ‫هلت ایزاى تِ تَافقی پایذار دست یاتذ‬ ‫ٍسیز اهَر وبرخِ کؾَرهبًگوفوز خوووْوَر‬ ‫اعالهی ایزاى اهبیگی یاری سب ثب ضغی ًیز ٍ ثوب‬ ‫ضفظ هٌبفع هلز ایزاى ثِ یوک سوَافوق دوبیودار‬ ‫یعز یبثد‪ ٍ .‬اثوزاس اهویودٍار کوزی یٍرُ‬ ‫ریبعز چیی ثز ثزیکظ هَخت گغشزػ سقَیز‬ ‫ّوکبر ّب چٌدخبًجِ ؽَی‪.‬‬ ‫ٍاکٌش سخٌگَی ٍسارت خارجِ تِ اتْاهات رصین‬ ‫صْیًَیستی‬ ‫ععید وطیت سایُ عوخوٌوگوَ ٍسارر اهوَر‬ ‫وبرخِ اسْبهبر ٍایعوبّوب ثوی اعوبط ٍسیوز‬ ‫وبرخِ رصین فْیًَیغشی یراًکبرا یر کٌفزاًظ‬ ‫هطجَعبسی هؾشز ثب ّوشب سز را هوحک ٍ‬ ‫یر چْبرچَه یک عٌبریَ اس دیوؼ طوزاضوی‬ ‫ؽدُ ثزا سخزیت رٍاثط یٍ کؾوَر هغولوووبى‬ ‫سَفی کزی ٍ اى را ثخؾی اس یعیغِ سل اٍیوَ‬ ‫ثزا اًحزاف افکبر عوَهی سزکیِ ٍ هٌوطوقوِ اس‬ ‫ارهبى فلغطیی ٍ اقداهبر سزٍریغشی ایوی رصیون‬ ‫کَی کؼ ٍ وزاثکبر یاًغز‪.‬‬ ‫رٍاًچی‪ :‬عالثاى ٌَّس ًتَاًستِ کاری تزای تشکیل ٍ‬ ‫تضویی حکَهت فزاگیز اًجام دّذ‬ ‫رییظ کویغیَى اهٌیز هلی هدلظ ؽوَرا‬ ‫اعالهی ثب ثیبى ایٌکِ خوْوَر اعوالهوی ثوب‬ ‫ارسقب رٍاثط اقشقوبی ووَی ثوب ؽوز ٍ‬ ‫ّوغبیگبى سحزینّب اهزیکب را وٌثی کوزی‬ ‫ٍ یر راعشب رًٍق اقشقبی قدم ّب هْن ٍ‬ ‫هحکن را ثزیاؽز‪،‬گفوز ضووَر رٍعوب‬ ‫کؾَرّب ّوغبیِ ٍ اعیب هیبًِ یر ایزاى ثِ‬ ‫هعٌب اثطبل سحزین ّب ؽکٌوٌودُ اهوزیوکوب‬ ‫اعز‪ٍ .‬ضید خالل سایُ یر گفشگَ ثب وجزًگبر‬ ‫دبرلوبًی ایزًب ثب اؽبرُ ثِ عفز رٍعب خوْوَر‬ ‫کؾَرّب ّوغبیِ ثِ ایزاى گفز عویوبعوز‬ ‫هوشبس یٍلز عیشیّن یر عیبعوز ووبرخوی‬ ‫عیبعز ّوغبیگی هوشوَاسى ثوَی کوِ هوَری‬ ‫اعشقجبل هدلظ ؽَرا اعوالهوی ّون قوزار‬ ‫گزفشِ اعز‪ً.‬وبیٌدُ هزیم ارٍهیِ یر هودولوظ‬ ‫ؽَرا اعالهی ایاهِ یای ٍسیز اهَر ووبرخوِ‬ ‫یر خلغبر را اعشوبی ثزًبهِّب وَی ثوزا‬ ‫سحقق ایی ّدف را ؽزح یایًد ٍ ًوبیٌدگوبى‬ ‫ًیش ًظزار وَی را یر ایی وقَؿ ثِ اقوب‬ ‫اهیزعجداللْیبى اًشقبل یایًد ٍ اعالم کزیًد کِ‬ ‫هدلظ اس ایی عیوبعوز ضوووبیوز ووَاّود‬ ‫کزی‪ ٍ.‬افشٍی اس اثشدا یٍلوز عویوشیّون‬ ‫عفزّب ایز اهلل رئویوغوی ثوِ کؾوَرّوب‬ ‫ّوغبیِ ٍ عفزّب هشقبثل هوقوبهوبر کؾوَر‬ ‫ّب ّوغبیِ ٍ اعیب هیبًِ ثوِ خوووْوَر‬ ‫اعالهی رًٍق گزفشِ اعز کِ قطعبً ثزایٌود ٍ‬ ‫ًشیدِ ایی عفزّب ٍ رفز ٍ اهدّب ارسقب ّوِ‬ ‫خبًجِ رٍاثط ایزاى ثب ّوغوبیوگوبى یر ضوَسُ‬ ‫ّب اقشقبی ‪ ،‬فزٌّگی ٍ اهٌویوشوی ووَاّود‬ ‫ثَی‪.‬رییظ کویغیَى اهٌیز هلی هودولوظ ثوب‬ ‫ثیبى ایٌکِ اس خولِ اًشقبیاسی کِ هب ثِ عیبعوز‬ ‫وبرخی یٍلز قجل یاؽشین فوزاهوَػ کوزیى‬ ‫ایزاى خَاستار اسادساسی داراییّای هسذٍد شذُ افغاًستاى اس سَی اهزیکا شذ‬ ‫عفیز ٍ ًوبیٌدُ یائن ایزاى یر عبسهوبى هولول یر‬ ‫ًؾغز ؽَرا اهٌیز یر هَری افغبًغشبى ثب اثوزاس‬ ‫ّودلی ثب هزیم افغبًغشبى ٍ وبًَایُ قزثبًیبى سلشلِ‬ ‫اویز یر افغبًغشبى گفز هب یر ایی سهبى عوخوز‬ ‫یر کٌبر هزیم افغبًغشبى ایغشبیُاین ٍ سبکٌوَى یٍ‬ ‫هحوَلِ َّادیوب کوک ّب ثؾزیٍعشبًِ را ثوِ‬ ‫هٌبطق سلشلِ سیُ ارعبل کزیُاین‪.‬‬ ‫اخثار کَتاُ حَادث‬ ‫*ًجات هعجشُاسای پسز‪۸‬سالِ ٍ سى‬ ‫‪ ۰۷‬سالِ اس سیزاٍار‬ ‫عفیز ٍ هعبٍى ًوبیٌدگی ایزاى یر عبسهبى هلل ثب سغولویوز ثوِ هوزیم‬ ‫افغبًغشبى ثزا سلشلِ هزگجبر اویز وَاعشبر اسایعوبس یارایوی ّوب‬ ‫هغدٍی ؽدُ ایی کؾَر اس عَ اهزیکب ؽد‪.‬‬ ‫سّزا ارؽبی عفیز ٍ هعبٍى ًوبیٌدگی خوَْر اعوالهوی ایوزاى یر‬ ‫عبسهبى هلل ثِ ٍقز هحلی یر عخٌبًی ثب سغلیز ثِ یلیل سلشلِ هزگجوبر‬ ‫افغبًغشبى کِ ثیؼ اس ‪ ۰۰۱۱‬کؾشِ ٍ سووی ثز خب گذاؽشِ اعوز‪ٍ ،‬‬ ‫اثزاسّودری ثب هزیم افغبًغشبى اس خبهعِ ثییالوللی ووَاعوز هوٌوبثوع‬ ‫وَی را ثزا اًدبم اقداهبر فَر یر ٍاکٌؼ ثِ ایی فبخوعوِ اًغوبًوی‬ ‫ثغیح کٌٌد‪.‬ییذلوبر ارؽد خوَْر اعالهی ایزاى ّوچٌیی وَاعوشوبر‬ ‫اسایعبس یارایی ّب افغبًغشبى اس عَ کؾَرّبیی ؽد کِ ثزوالف‬ ‫هَاسیی اٍلیِ ثؾزیٍعشبًِ ٍ ثییالوللی اًْب را هقبیرُ یب هغدٍی کوزیُ‬ ‫اًد‪.‬هعبٍى ًوبیٌدگی خوَْر اعالهی ایزاى ثز سعْد ولل ًبدذیز ایزاى‬ ‫ثز ّدف ٍاال ضفبظز اس غیزًظبهیبى ٍ ّوچٌیی خلَگیز اس ًغول‬ ‫سخىگًی سازمان اتشوشاوی ی خدمات ایمنىنی‬ ‫شُر تُران از وجات معجسٌ اسای یک کنًک‬ ‫‪ ۸‬سالٍ ی زوی ‪ ۰۷‬سالٍ از زیرایار خبر کاک‪.‬‬ ‫*پس لزسُ در افغاًستاى جاى پٌج تی را‬ ‫گزفت‬ ‫رساوٍ َای محلی افغاوستان از یقًع پس لرزٌ کر‬ ‫مىاطق زلسلٍ زکٌ ایه کشًر ی کشتٍ شدن پىج ته‬ ‫کیگر خبر کاکود‪.‬مرکس لرزٌ وگاری امریکا اعالم‬ ‫کرک‪ :‬پس لرزٌای بٍ بسرنی ‪ ۳.۴‬ریشتر منىناطنق‬ ‫زلسلٍ زکٌ افغاوستان را لرزاود‪.‬‬ ‫کؾی‪ ،‬خٌبیبر خٌگی‪ ،‬دبکغبس قَهی‪ ،‬خٌبیبر عولویوِ ثؾوزیوز ٍ‬ ‫ضزٍرر سعقیت عبهالى اًْب سبکید کزی ٍ سعْد ّوِ کؾوَرّوب ثوزا‬ ‫هحبفظز اس ّوِ ؽْزًٍداى ثِ ٍیضُ کَیکبى ٍ خوَاًوبى یر ؽوزایوط‬ ‫فبخعِثبر اًغبًی را یبیاٍر ؽد‪ .‬ارؽبی سقزی کزی ضداقل اس عوبل‬ ‫‪ ،۵۱۱۰‬سعدای اس کؾَرّب ًگزاًی ّب ٍ عَاالر وَی را ثبرّب ٍ ثبرّوب‬ ‫یر راثطِ ثب هفَْم خدید هغئَلیز ضوبیز‪ ،‬ثِ ٍیضُ یر هَری یاهوٌوِ ٍ‬ ‫کبرثزی اى ٍ ّوچٌیی سفبعیز اى هطزح کزیُ اًد‪.‬‬ ‫ٍ سبکید کزی ضزٍر اعز کِ ثِ ایی ًگزاًی ّب سَخِ ؽدُ ٍ یر‬ ‫گشارػ یثیز کل ثزرعی ؽَی‪ .‬عبسهبى هلل هشحد ثبید هوَاضوع ّوووِ‬ ‫کؾَرّب عوَ را هَری سَخِ قزار یّد ٍ ثب اًْب ثِ طَر ثزاثز رفوشوبر‬ ‫کٌد‪.‬‬ ‫هعبٍى ًوبیٌدگی ایزاى یر عبسهبى هلل اظْبر یاؽز ثوبیود یر ًوظوز‬ ‫یاؽشِ ثبؽین کِ ایی یک هفَْم خدید اعز ًِ یک افول ضوقوَقوی‬ ‫هغشوز‪ٌَّ ٍ ،‬س ّن ًیبس یاری سَعط اعوب هَری ثزرعی قزار گیزی‪.‬‬ ‫عفیز ایزاى یر عبسهبى هلل ثز هَضع ییزیٌِ ایزاى هجٌی ثز ایٌکِ ًبکبهی‬ ‫یر دیؾگیز هَثز اس خٌبیبر ٍضؾیبًِ را هی سَاى ثیؾشز ثوِ ًوبکوبهوی‬ ‫ؽَرا اهٌیز ًغجز یای سب فقداى یک چبرچَه ٌّودوبر هوزسوجوط‬ ‫سبکید کزی ٍ ّزگًَِ سالػ ثزا اًحزاف هغئَلویوز ّوب ؽوَرا‬ ‫اهٌیز ثِ عبیز ًْبیّب عبسهبى هلل هشحد ثِ یلیل عدم اًدبم ٍظوبیو‬ ‫ؽَرا را ری کزی‪ ٍ.‬ثب اؽبرُ ثِ ًقؼ ثزخغشِ ثزووی اس رعوبًوِ ّوب‬ ‫خزیبى افلی ٍ الثیّبیی کِ عوداً یر سهبى ثِ سقَیزکؾیدى ٍضعیز‬ ‫ّب ثؾزیٍعشبًِ ‪ٍ ،‬اقعیز ّب هَخَی را یعشکبر هیکٌٌود‪ ،‬اؽوبرُ‬ ‫کزی ٍ گفز ایی ًقؼ غیزعبسًدُ یر اغزا یر هَقعیز ّب وبؿ ٍ‬ ‫یر عیی ضبل سٌشل یب عبًغَر ثزوی ؽزایط ثحزاًی‪ ،‬هبًٌد هَاری هزثَط‬ ‫ثِ افغبًغشبى‪ ،‬فلغطیی ٍ یوی‪ ،‬اؽکبر هی ؽَی‪.‬هعبٍى ًوبیٌدگی ایوزاى‬ ‫یر عبسهبى هلل اظْبر ایاهِ یای ًقؼ هخزه ایی رعبًِّب کِ ثوبعو‬ ‫سحزیک ؽَرػّب ٍ ًبرضبیشی یر هیبى کؾَرّب ّدف هیؽَیهبیوِ‬ ‫ًگزاًی اعز‪.‬‬ ‫هٌاقصات شْزداری سزدرٍد‬ ‫تزاتز هصَتِ شَرای اسالهی شْز سزدرٍد‬ ‫* ‪ ۳‬کشتِ در تزخَرد کاهیَى تا هیٌی توَ‬ ‫کارگزاى هعذى جالل اتاد سرًذ‬ ‫رئیس ایرشاوس کرمان از برخًرک یک کستنگناٌ‬ ‫کامیًن با میىیبًس حنامنک کنارننران منعندن‬ ‫جالل اباک خبر کاک ی نفت‪ :‬متاسنفناونٍ کر اینه‬ ‫رخداک راوىدٌ میىی بًس‪ ،‬راونىندٌ ی سنروشنینه‬ ‫کامیًن کشتٍ شدود‪.‬‬ ‫ّوغبیگبى‪ ،‬یٍعوشوبى ٍ کوبّوؼ ٍ ًوفوَ‬ ‫راّجزی ایزاى یر یًیب ثَی‪ ،‬اظْبر یاؽز ایی‬ ‫ًقـ یر یٍلز خدید رفع ؽد ٍ اهزٍس ؽبّد‬ ‫رفز اهد ّب کؾَرّب ّوغبیِ ثوِ ایوزاى‬ ‫ّغشین‪ .‬ایی رفزٍاهدّب ًجبید فقط یر عوطو‬ ‫عزاى ثبقی ثوبًد ثلکِ ثوبیود ّوووِ عوطوَح‬ ‫اقشقبی عیبعی ٍ فزٌّگی کؾَر را یر ثوز‬ ‫ثگیزی‪.‬خالل سایُ ثب سبکید ثز ایٌوکوِ سوفوبّون‬ ‫ًبهِ ّبیی کِ رٍعب خوَْر اهوب هیکوٌوٌود‬ ‫ثبید یر هقبم عوول اخوزایوی ؽوَی‪ ،‬اظوْوبر‬ ‫یاؽز خلغِا یر ٍسارر اهَر وبرخِ عدی‬ ‫عِ رقوی یر هَری سفبّن ًبهِ ّوب ایوزاى ٍ‬ ‫کؾَرّب ّوغبیِ اعالم ؽود‪ ،‬یر ثوزرعوی‬ ‫اعیت ؽٌبعبًِ ایی سفبّنًبهِّب هشَخِ ؽدیون‬ ‫کِ ثخؾی اس ایی سفبّن ًبهِ ّب اخزایی ًؾودُ‬ ‫اعز‪ ،‬دظ اس عوقود ایوی سوفوبّون ًوبهوِ ّوب‬ ‫یعشگبُّب اخزایی ثبید ثِ یًجبل عووولویوبسوی‬ ‫کزیى ایی سفبّنًبهِّب ًیش ثبؽٌد‪ ٍ.‬ثب ثویوبى‬ ‫ایٌکِ افشایؼ رٍاثط عیوبعوی اقوشوقوبی ٍ‬ ‫فزٌّگی ثب کؾَرّب ّوووغوبیوِ یر رًٍوق‬ ‫اقشقبی کؾَر سبثیز گذار وَاّد ثَی ایاهوِ‬ ‫یای ثب ثزرعی رٍاثط اقشوقوبی کؾوَرّوب‬ ‫یًیب‪ ،‬هشَخِ وَاّید ؽد کِ ضشی کؾَرّوب‬ ‫ارٍدبیی ًیش ثویوؾوشوزیوی رٍاثوط سودوبر ٍ‬ ‫اقشقبی را ثب ّوغبیگبى وَی یارًد‪.‬‬ ‫رییظ کویغیَى اهٌیز هلی هدلظ سوحوز‬ ‫عیبعز وبرخی یٍلز را ثِ فبل ًیک گزفز‬ ‫ٍ اظْبر یاؽز هدولوظ اس ایوی عویوبعوز‬ ‫ّوغبیگی ضوبیز هی کٌد‪،‬یر ییوذولوووبعوی‬ ‫دبرلوبًی ّدف گوذار هودولوظ ؽوَرا‬ ‫اعالهی ارسجبط ثب کؾَرّب ّوغبیِ اعوز‪،‬‬ ‫یر هزضلِ ثعد یّن کؾوَرّوب یٍعوز یر‬ ‫افزیقب‪ ،‬اهزیکب السیی ٍ اعیب هیبًِ هوَری‬ ‫سَخِ ّغشٌد‪.‬‬ ‫خالل سایُ ثب ثیبى ایٌکِ ثوعود اس فوزٍدوبؽوی‬ ‫ؽَرٍ اهزیکب ثز سجل سک قطجی هیکَثویود‬ ‫ردیف‬ ‫عٌَاى‬ ‫هثلغ‪0‬ریال‬ ‫‪4‬‬ ‫پزٍصُ ٍاگذاری خذهات شْزی شْزداری سزدرٍد در سال ‪41۷4‬‬ ‫‪ ۳8.8۰1.4۸۸.۸۷۷‬ریال‬ ‫هتقاضیی جْت کسه اعالعات تیشتز تِ ادارُ خذهات شْزی شْزداری سزدرٍد ٍ یا سایت شْزداری تِ ادر‬ ‫‪WWW.Sardroud.ir‬هزاجعِ ًوایٌذ‪.‬‬ ‫تجذیذ هزحلِ دٍم – ًَتت اٍل (سهاى اًتشار اٍلیی اگْی) ‪41۷40۷10۷1‬‬ ‫تجذیذ هزحلِ دٍم ‪ًَ -‬تت دٍم ‪41۷40۷1042‬‬ ‫هْلت دریافت اسٌاد‪ :‬تا پایاى ٍقت اداری رٍس چْار شٌثِ ‪41۷40۷1022‬‬ ‫هْلت ارسال پاکت ّای پیشٌْاد ‪ :‬تا پایاى ٍقت اداری رٍس یکشٌثِ ‪41۷40۷10۷2‬‬ ‫تاسگشایی پاکت ّا‪ :‬رٍس یکشٌثِ ‪ 41۷40۷10۷2‬ساعت ‪41‬‬ ‫سهاى اعتثار پیشٌْادات ‪ :‬رٍس دٍشٌثِ ‪ 41۷40۷۸0۷2‬ساعت ‪41‬‬ ‫هذت اًجام کار ‪ 42 :‬هاُ شوسی‬ ‫شزکت کٌٌذگاى تایستی ‪ % 1‬هثلغ کل تزاٍرد اٍلیِ هٌاقصِ را تصَرت ًقذ تِ حساب شوارُ ‪4۷۷44۸181۸۷14‬‬ ‫ًشد تاًک شْز شعثِ سِ راُ پاالیشگاُ تثزیش تِ ًام سپزدُ شْزداری سزدرٍد ٍاریش ٍ یا تصَرت ضواًت ًاهِ تاًکی‬ ‫تاتت سپزدُ شزکت در هٌاقصِ ارائِ ًوایٌذ‪.‬‬ ‫کلیِ هزاحل ٍاگذاری هٌاقصِ اعن اس دریافت اسٌاد هٌاقصِ ‪،‬ارسال پیشٌْادات ٍ ‪ ..‬اس عزیق ساهاًِ توذارکوات‬ ‫الکتزًٍیکی دٍلت (ستاد) تِ ادر ‪ setadiran.ir‬اًجام هی گزدد‪.‬‬ ‫تزًذگاى اٍل‪ ،‬دٍم ٍ سَم ّز هٌاقصِ ّزگاُ حاضز تِ اًعقاد قزار ًشًَذ سپزدُ اًاى تِ تزتیه ضثظ خَاّذ شذ‪.‬‬ ‫شْزداری در رد یا قثَل پیشٌْادات هختار است‪.‬‬ ‫سایز اعالعات هزتَط تِ هٌاقصِ در اسٌاد هٌاقصِ هٌذرج است‪.‬‬ ‫پٌاُ القلٌذیس‪ -‬شْزدار سزدرٍد‬ ‫‪*40۰8‬شٌاسِ اگْی‪* 4۳1۷۸۷2:‬تاریخ اًتشارًَتت اٍل‪* 41۷40۷10۷1 :‬اًتشار ًَتت دٍم‪*41۷40۷1042:‬رٍسًاهِ ارک‬ ‫سیاسی‬ ‫‪2‬‬ ‫اها ٍ اگزّای یاراًِ تگیزّا‬ ‫تَرل در تْزاى؛ هَاًع ٍ راُ حلّا‬ ‫اگبّبى عیبعی غزثی هعشقدًد فزٍدبؽی سَافق ّغشِ ا ایزاى ٍ کؾَرّوب‬ ‫غزثی هی سَاًد ثِ سؾدید سٌؼ ٍ اؽفشگی ثیؾشز یر ثبسار خوْوبًوی اًوزص‬ ‫هٌدز ؽَی‪ ٍ .‬ارٍدب سٌْب اس طزیق ییذلوبعی ثب ایزاى ٍ الجشِ اهزیکب هی سَاًود‬ ‫ثِ ایی سْدیدار رعیدگی کٌد‪ .‬هعبٍى ثخؼ وبٍرهیبًِ ٍ ؽوبل افزیوقوب ٍ‬ ‫هغئَل ارؽد عیبعشگذار ؽَرا رٍاثط وبرخی ارٍدب ثِ سبسگی یر هقبلوِ‬ ‫ا کِ یر سبرًوب ؽَرا رٍاثط وبرخی ارٍدب هٌشؾز ؽدُ‪ ،‬ثِ چؾن اًوداس‬ ‫عفز اهزٍس ًوبیٌدُ عبلی اسحبییِ ارٍدب ثِ سْزاى دزیاووشوِ اعوز‪ ٍ .‬هوی‬ ‫ًَیغد خَسح ثَرل‪ ،‬رییظ عیبعز وبرخی اسحبییِ ارٍدب یر راُ سوْوزاى‬ ‫اعز سب سالؽی ًَیی ثزا ضفظ سَافق ّغشِ ا ایزاى یر یقیقِ ًَی فَرر‬ ‫یّد‪ .‬یر گفزٍگَّب فزٍرییی عبل خبر یر ٍیی‪ ،‬هذاکزُکوٌوٌودگوبى‬ ‫دیؾزفز قبثل سَخْی یر خْز ثبسگزیاًدى ایزاى ٍ اهوزیوکوب ثوِ سوَافوق‬ ‫یاؽشٌد‪ .‬اهب ایی هعبهلِ اکٌَى یر هعزک وطز خد اس ثیوی رفوشوی اعوز‪.‬‬ ‫هذاکزار ثِ ثی ثغز وَریُ اعز‪ ،‬سٌؼ ّب ثیی ایزاى ٍ غزه ثز عز هغبئل‬ ‫ّغشِ ا ثؾدر افشایؼ یبفشِ اعز ٍ رخشوَاًی ّب اعزائیلی ّب ّز رٍس‬ ‫یاهٌِ یارسز هی ؽَی‪ .‬ثی اعشوبی فشایٌدُ ثیی غزه ٍ ایزاى هی سوَاًود ّوز‬ ‫یٍ اًْب را ثِ اؽشجبُ هحبعجبسی عَ یّد‪ٍ.‬سیز اهَر ووبرخوِ ایوزاى یر‬ ‫رٍسّب اویز ثب ّوشبیبى رٍعی ٍ چیٌی وَی یرثبرُ عزًَؽز ثزًبهِ خبهوع‬ ‫اقدام هؾشز (ثزخبم) رایشًی ّبیی یر عط ثبال یاؽشِ اعز‪ .‬عفوز ثوَرل‬ ‫هی سَاًد ؽشبه ییذلوبسیک هَری ًیبس ثزا دبیبى یایى ثِ ثی ثغز فعولوی ٍ‬ ‫خلَگیز اس سؾدید ثیؾشز را ایدبی کٌد‪.‬سبکٌَى‪ ،‬ثِ رغن ییذلوبعی هغشوووز‬ ‫ایزاى ٍ اسحبییِ ارٍدب‪ ،‬هذاکزُکٌٌدگبى ًشَاًغشِاًد هوْون سوزیوی هوَضوَ‬ ‫ثبقی هبًدُ ثیی سْزاى ٍ ٍاؽٌگشی را یعٌی یرثبرُ عذوبُ دوبعوداراى اًوقواله‬ ‫اعالهی ثِ سَافق ثزعٌد‪.‬ثب ایاهِ ایی ثی ثغز‪ ،‬ایزاى اکٌَى فوعوبلویوز ّوب‬ ‫ّغشِ ا وَی را گغشزػ یایُ اعز‪ .‬ایزاى ثب قطع ثزوی یٍرثویوی ّوب یر‬ ‫ساعیغبر وَی دبعخ قطعٌبهِ ا را کوِ یر ؽوَرا ضوکوبم سقوَیوت‬ ‫ؽد‪ ،‬یای‪ .‬هدیز اصاًظ ثیی الوللی ایعب کزی ایی اقدام هوکی اعز ثِ طوَر‬ ‫قبثل سَخْی اًچِ را اصاًظ سداٍم یاًؼ وَی یر هوَری فوعوبلویوز ّوب‬ ‫ّغشِا ایزاى هی ًبهد‪ ،‬سوعی کزیُ ثبؽد‪ .‬یر رٍسّب اوویوز‪ ،‬ایوزاى ثوِ‬ ‫اصاًظ گشارػ یای کِ ؽزٍ ثِ اعشفبیُ اس عبًشزیفیَصّب دویوؾوزفوشوِ یر‬ ‫عبیز ّغشِ ا سیزسهیٌی وَی کزیُ اعز‪ .‬ایی ضزکز ّب لشٍم سقووویون‬ ‫گیز یر وقَؿ سَافق ٍیی را سقَیز هوی کوٌود‪.‬اهوب ثوِ رغون ایوی‬ ‫چؾناًداس سبریک‪ً ،‬ؾبًِّبیی ٍخَی یاری کِ یٍلزّب ثبیدى ٍ رئویوغوی‬ ‫هیسَاًٌد راُضلّب ًَاٍراًِا ثزا ایی ثیثغز ارائوِ یّوٌود ٍ ثوزا‬ ‫ال هؾوکول‬ ‫رعیدى ثِ ّدف‪ ،‬اًْب ثبید عِ هبًع افلی را اس ثیوی ثوجوزًود‪.‬اٍ ً‬ ‫اعبعی سْزاى ثب ثبسگؾز ثزخبم ثیؾشز عیبعی اعز سب اقشوقوبی ‪ .‬رّوجوزاى‬ ‫ایزاى اعشوبی چٌداًی ثِ یٍام سَافق ّغشِ ا اضیب ؽدُ ًدارًد‪ ،‬سیزا اًوْوب ‪-‬‬ ‫دظ اس سدزثِ ثزوَری یًٍبلد سزاهخ ‪ -‬سؾخیـ هی یٌّد کِ ّیچ یوک اس‬ ‫یٍلز ّب اهزیکب ًوی سَاًٌد خبًؾیی وَی را ٍایار ثِ دبیجٌد ثِ سوَافوق‬ ‫کٌد‪.‬‬ ‫اشٌائی تا کشَرّای دهَکزاتیک‬ ‫فٌالًذ‬ ‫فٌالًد کؾَر اعز کِ ثب سَخِ ثِ هدبٍرر عزسهیٌی ٍ قزاثز فزٌّگی ٍ‬ ‫سبریخی ثب رٍعیِ ثغیبر اًشظبر یاؽشٌد هبًٌد ایی کؾَر ثلَ ؽوزقوی یر‬ ‫سهیٌِ یهَکزاعی ثب ؽکغز ّبیی هَاخِ ؽَی کِ یر هویوبى کؾوَرّوب‬ ‫ّوغبیِ رٍعیِ ٍ عوَ ثلَ ؽز هبًٌد عِ کؾَر ضَسُ ثبلشیک (لیشَاًی‪،‬‬ ‫لشًَی ٍ اعشًَی) ییدُ هی ؽَی‪ .‬ایی عِ کؾَر ًشَاًغشٌد یر هیبى ‪ ۵۱‬کؾوَر‬ ‫اٍل ایی رسجِ ثٌد قزار ثگیزًد ٍ کؾَرّب ّوغبیِ ٍ ًشییک ییگز هبًٌود‬ ‫ثالرٍط ٍ اٍکزایی ًیش ضشی یر هیبى ‪ ۰۱۱‬کؾَر اٍل فْزعز یهَکزاسیک‬ ‫سزیی کؾَرّب خْبى قزار ًدارًد‪ .‬خبلت ایی کِ فٌالًد سب دوبیوبى خوٌو‬ ‫خْبًی اٍل ثخؾی اس وب رٍعیِ ثِ ؽوبر هی رفوز اهوب فوٌوالًود ّوب‬ ‫ثزوالف ثغیبر اس کؾَرّب ضَسُ یریب ثبلشیک‪ ،‬یهوَکوزاعوی را ثوِ‬ ‫عٌَاى رییظ یٍعز یاؽشٌی کؾَر وَی اًشخبه کوزیُ اًود‪.‬ایوی کؾوَر‬ ‫ثبالسزیی هیشاى هؾبرکز سًبى یر ضَسُ عیبعز را یر خوْوبى یاراعوز ٍ‬ ‫ضدٍی ‪ ۰۱‬یرفد اس ٍسرا ٍ هٌبفت عیبعی ایی کؾَر یر یعز سًبى اعز‪.‬‬ ‫عالٍُ ثز ایی ؽْزًٍداى ایی کؾَر ثِ طَر رٍهشُ ثب فعبلیز ّوب عویوبعوی‬ ‫ضکَهز وَی اؽٌبیی یاؽشِ ٍ اس اى ّب ثبوجزًد‪ .‬ضشی ًؾغز ّب کبثیوٌوِ‬ ‫ثب ضوَر ‪ً ۰۱۱‬فز اس ؽْزًٍداى عبی ایی کؾَر ثوزگوشار هوی ؽوَی‪ .‬یر‬ ‫گذؽشِ ایی ًؾغز ّب یر وبرج اس دبیشخز ًیش اًدبم هی ؽد سب سوبهی هزیم‬ ‫افیل فٌالًد ثشَاًٌد ؽبّد ایی ًؾغز ّب ٍ سقوین گیز ّب ثبؽٌد‪.‬‬ صفحه 2 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫یکشنبه ‪ 5‬تیر ‪ 62 * 1041‬ژوئن ‪ 65 * 6466‬ذی القعده‪ * 1001‬سال سی و دوم ( اوتوز ایکینجی ایل ) * شماره ( سایی ) ‪5565 :‬‬ ‫هؼاٍى استاًساض اشضبایداى ضطهی‪4‬‬ ‫اذباض‬ ‫*اشضبایداى ضطهی زض هطظ هْطاى ظائطسطا ایداز‬ ‫هیًٌس‬ ‫سئیغ ػتبد ثبصػبصی عتجبت عبلیبت ارسثبیجاجب‬ ‫ؿشقی گفتۺ نخؼتین صائشػشای اػجتجب ب ثجشای‬ ‫اػتفبده صائشا و خبدمب موکت هجبی اسثجنجیجن‬ ‫حؼینی دس پبیبنه مشصی مهشا دس حبل احجذا‬ ‫اػت‪.‬‬ ‫*اکطاز کاهس زکتطچِ بِ زکاتط بیوِ سالهت‬ ‫هطاخؼِ ًٌٌس‬ ‫مذیشکل ثیمه ػالمت ارسثبیاب ؿشقی ثب دعوت‬ ‫اص افشاد فبقذ دفتشچه ثیمه ثشای دسیبفت دفتشچهب‬ ‫گفتۺ ثشای اینکه این افشاد ثب مـجکجل مجوا جه‬ ‫نـونذب ثه عوس اتومبتیک دفتشچهای ثب ػجه مجبه‬ ‫اعتجبس کبدس میؿود‪.‬‬ ‫ػٌس ضٍظ‬ ‫تطاًتَضساظی ایطاى ًوص هْوی زض اهٌیت ؿصایی ًطَض زاضز‬ ‫منبو ػیبػی امنیتی اػتبنذاسی ارسثبیاب ؿشقی ثب اؿبسه ثه اینکجه دس‬ ‫حبل حبضش ثیؾ اص ‪ ۹۰‬دسکذ نیبص ثخؾ کـبوسصی ثجه تجشاکجتجوس ثجه‬ ‫عنوا مهتشین وػیهه کبسی کـبوسصا توػظ تجشاکجتجوسػجبصی ایجشا‬ ‫تبمین می ؿودب گفتۺ نقؾ این ماموعه تولیذی دس امجنجیجت غجزایجی‬ ‫کـوس غیش قبثل انکبس اػت‪.‬‬ ‫سواثظ عمومی و اموس ثین المل گشوه کننتی تجشاکجتجوسػجبصی ایجشا ب‬ ‫تشاه م مذی ثب اؿبسه ثه داخهی ػبص ثود عمذه قؼمتهبی مج جلجول‬ ‫نهبیی تشاکتوس دس گشوه تشاکتوسػبصی ایشا اظهبس داؿتۺ تج جشو و‬ ‫ؿتبثی که سونق تولیذ دس تشاکتوسػبصی دس یجک ػجبل گجزؿجتجه دس‬ ‫کننت اػتب و حتی کـوس دس تمبمی ثخـهبی کننتی و اقتلبدی ثجه‬ ‫و ود اوسده کبمال مهموع می ثبؿذ‪.‬‬ ‫وی نیشوی کبسی این ماموعه سا نیض ضء متخجلجق و مجبهجشتجشیجن‬ ‫کبسکنب بمنه کننت دانؼت و گفتۺ این نجیجشوی کجبس دس کجنجبس‬ ‫مذیشیت این واحذ عظیم توانؼته انذ نضدیک ثجه ‪ ۶۰‬دسکجذ افجضیجؾ‬ ‫تولیذ دس ػه مبهه گزؿته دس تشاکتوسػبصی سا سقم ثضننذ ‪.‬‬ ‫وی ضمن یبداوسی ػبیش م لوالت تجولجیجذی تجشاکجتجوسػجبصی دس‬ ‫ثخـهبی کنجنجتجیب ساه و ؿجهجشػجبصیب تجشانجضیجتجیب اظجهجبسکجشدۺ‬ ‫تشاکتوسػبصی ثه مننی کبمل دس عشکه هبد تولیذی کـوس گبمهبیجی‬ ‫ثهنذی سا ثشداؿته که می توانذ الگو و نمجونجه ػجبیجش کجنجبیجح کـجوس‬ ‫ثبؿذ‪.‬‬ ‫امؼبل تولیذ ‪ ۳۵‬هضاس دػتگجبه انجوات تجشاکجتجوس دس ثجشنجبمجه کجبسی‬ ‫تشاکتوسػبصی ایشا قشاس داسد‬ ‫مذیشعبمل گشوه کننتی تشاکتوسػبصی ایشا نیض دس حبؿیه این ثجبصدیجذ‬ ‫ثب اؿبسه ثه ت قق ‪ ۹۶‬دسکذی ثشنبمه تولیذی پیجؾ ثجیجنجی ؿجذه ایجن‬ ‫ماموعه دس ػه مبهه امؼبل و دو ثشاثش ؿذ کبدسات دس همین مجذت‬ ‫اظهبس داؿتۺ امؼبل تولیذ ‪ ۳۵‬هضاس دػتگبه انوات تشاکتوس دس ثجشنجبمجه‬ ‫کبسی تشاکتوسػبصی قشاس داسد‪.‬‬ ‫ملغفی وحیذ صاده گفتۺ دس کنبس داخهی ػبصی قغنبتب حضجوس دس‬ ‫ثبصاسهبی هبنی و اسصاوسی ثشای کـوس اص اکهی تشین سویجکجشدهجبی‬ ‫تولیذی گشوه تشاکتوسػبصا می ثبؿذ‪.‬‬ ‫وی ضمن یبداوسی ث ث امنیت غزایی و توػنه مکبنیضاػیو کـجوس‬ ‫بیٌاضی ٍ ضًَز اهتصازی‬ ‫عنوا کشدۺ تشاکتوسػبصی و کبسکنب ا ثه این موضوت و نقؾ خجود‬ ‫دس این امش خغیش واقف هؼتنذ و ثشای م قق ؿذ این سػبلت مجهجی و‬ ‫میهنی و همچنین ت قق ػه م وس تولیجذب دانجؾ ثجنجیجب و اؿجتج جبل‬ ‫فشمبیـبت مقبم منجظجم سهجججشی اػجتجنجیجهجبی تجالؽ سا ثجبال صده‬ ‫اػت‪.‬‬ ‫وی مشاودات تشاکتوسػبصی ایشا و اننقبد تفبهم نبمه هبی مجتجنجذد ثجب‬ ‫مشاکض دانـگبهی و دانؾ ثنیب سا که ثه تبصگی کوست گشفته نجیجض دس‬ ‫همین ساػتب اعالم و تبکیذ کشدۺ تشاکتوسػبصی دس زه و اػتفجبده اص‬ ‫نیشوهبی متخلق و توانمنذ دانـگبهی امؼبل اهتمجبم ویجظه خجواهجذ‬ ‫داؿته تب ضمن تبمین نیشوی موسد نیبص خودب صمینه افضایؾ اؿجتج جبل دس‬ ‫اػتب سا نیض فشاهم اوسد‪.‬‬ ‫وحیذ صاده اظهبس داؿتۺ حمبیتهبیی که مؼئولین اػتبنی و ثه خلجوف‬ ‫اػتبنذاس ارسثبیاب ؿشقی اص تشاکتوسػبصی داؿجتجه و داسنجذ صمجیجنجه‬ ‫توفیقبت ػه مبهه گزؿته دس این ماموعه سا فشاهم کشده که امیذواسیم‬ ‫این سویکشد همچنب ادامه داؿته ثبؿذ‪.‬‬ ‫اگْی هٌاهصِ‬ ‫*خلَگیطی اظ ضًَز ٍ تؼطیلی ‪ٍ 422‬احس‬ ‫تَلیسی زض اشضبایداىضطهی‬ ‫(ضواضُ ثبت ‪ 124‬ی ضٌاسِ هلی ‪) /420/313/4/‬‬ ‫منبو قضبیی دادگؼتشی ارسثجبیجاجب ؿجشقجی‬ ‫گفتۺ مؼبئل و مـکالت ‪ ۲۴۴‬واحذ تجولجیجذی‬ ‫اػتب ثه کوست تخللی دس دادگؼتشی اػتب‬ ‫ثشسػی ؿذه و اص سکجود و تجنجغجیجهجی انجهجب‬ ‫هوگیشی ؿذه اػت‪.‬ثبقشصاده افجضودۺ دس ػجبل‬ ‫گزؿته ثشای ‪ ۲۴۴‬موسد اص واحذهبی تجولجیجذی‬ ‫حل مـکل انابم ؿذه و همچنجیجن دس ثجخجؾ‬ ‫اداسه تؼویه و اموس وسؿکؼتگیب حجمجبیجت اص‬ ‫ؿشکتهبی دانؾثجنجیجب ‪۲۰۸‬واحجذ‪،‬ب ا جشای‬ ‫قبنو جبمجح حجذنجگجبس ثجشای جهجوگجیجشی‬ ‫اص تلشفبت غیشقبنونی و کالهجشداسی تب مجیجضا‬ ‫کذوس ‪ ۹۷‬دسکذ ػنذب کبسهبی ثضسگی انجاجبم‬ ‫گشفته اػت؛ دو میهیو و ‪ ۶۱۸‬هجضاس هجکجتجبس‬ ‫حذنگبس دس اػتب انابم گشفته اػت‪.‬‬ ‫ضطًت تؼاًٍی هسٌی ًاضًٌاى ساظهاى خْاز ًطاٍضظی ‪ 4‬استاى زضًظط زاضز‪ ،‬اظ ططین‬ ‫هٌاهصِ اهسام بِ ذاًبطزاضی ی ذاًطیعی ی تسطیح ٍاحساث خازُ بیی هعاضع پیطٍغٓ‬ ‫الّیداى ٍاهغ زض ضٍستای الّیداى ًِ طبن ًوطِ ّای تَپَگطاکی ٍهوساض احیدیام (‬ ‫‪ 412444‬هتطهیٌؼب ذیاًطییعی ٍ‪ 3۲۲444‬هتطهٌؼب ذاًبطزاضی) بیطاٍضز ضیسُ‬ ‫است‪ ،‬ػالهِ هٌساى هیتَاًٌس خْت ضطًت زض هٌاهصِ تا ‪ 1‬ضٍظ بؼس اظ ًطط اگْی کطصیت‬ ‫زاضًس‪.‬‬ ‫ازضس ضطًت ‪ 4‬تبطیع ‪ ،‬باال تط اظ چْاض ضاُ ػباسی ‪ ،‬خٌب ًَچِ ضْیس ًوالی پیالى ‪24‬‬ ‫ضواضُ تواس ‪ 30۲۲1210‬ی ‪ 42/‬ی » ضوٌا باظزیس اظ هحیل پیطٍغُ زض تیاضیید‬ ‫‪/24/442442‬ضاس ساػت ‪ /4‬صبح زض هحل ٍضٍزی ضٍستای الّیداى ذَاّس بَز «‪.‬‬ ‫ّی ت هسیطُ ضطًت تؼاًٍی هسٌی ًاضًٌاى ساظهاى خْاز ًطاٍضظی ‪ 4‬استاى‬ ‫‪* */424‬تاضید اًتطاض ‪ * /24/44244۲ 4‬ضٍظًاهِ اضى‬ ‫اگْی هعایسُ کطٍش اهالى ضْطزاضی اّط( هطحلِ اٍل)‬ ‫‪/24/4442۲21-/24/4242‬‬ ‫هستٌسا بوازُ ‪ /3‬ائیی ًاهِ هالی ضْطزاضیْا ٍ هدَظ ضواضُ ‪ 23‬هَضذِ ‪ /24/4343‬ضَضای اسالهی ضْط اّط ٍ ضواضُ ‪ 1234۲‬هَضذِ ‪ّ /24/4434/3‬ییی یت‬ ‫تطبین هصَبات ضَضا‪ ،‬ضْطزاضی اّط زض ًظط زاضز اهال ى ذَز ضا بططح شیل اظ ططین اگْی هعایسُ ػوَهی بطابط هوطضات بِ هتواضیاى ٍاگصاض ًوایس‪.‬الظم بِ شًط‬ ‫است ًلیِ هطاحل بطگعاضی هعایسُ اظ زضیاکت اسٌاز ٍ تحَیل اسٌاز هعایسُ تا باظگطایی پیطٌْازات اظ ططین زضگاُ ساهاًِ تساضًات الٌتطًٍیٌی زٍلت (ستاز) بِ‬ ‫ازضس ‪ www.setadiran.ir‬اًدام ذَاّس ضس ٍ الظم است هعایسُ گطاى خْت ضطًت زض هعایسُ زض صَضت ػسم ػضَیت هبلی زض ساهاًِ هصًَض ًسبت بِ ثبت ًام‬ ‫ٍ زضیاکت گَاّی اهضاء الٌتطًٍیٌی (بصَضت بطذط) اهسام الظم ضا بؼول اٍضًس‪.‬‬ ‫‪R‬‬ ‫ًَع ًاضبطی‬ ‫هتطاغ (هتط هطبغ)‬ ‫پالى ثبتی‬ ‫ضواضُ هطؼِ‬ ‫ططیوِ ٍاگصاضی‬ ‫هیوت بِ ضیال‬ ‫هبلؾ سپطزُ بِ ضیال‬ ‫ازضس‬ ‫‪/‬‬ ‫هسًٌَی‬ ‫‪44/43۲‬‬ ‫‪232/40۲431‬‬ ‫‪34‬‬ ‫سٌس‬ ‫‪244۲244444444‬‬ ‫‪24441444444‬‬ ‫باالتط اظ ػازل اباز هابیی پل ضْطى ٍ پل اظازگاى‬ ‫‪4‬‬ ‫هسًٌَی‬ ‫‪44/43۲‬‬ ‫‪232/40۲432‬‬ ‫‪33‬‬ ‫سٌس‬ ‫‪244۲244444444‬‬ ‫‪24441444444‬‬ ‫باالتط اظ ػازل اباز هابیی پل ضْطى ٍ پل اظازگاى‬ ‫‪3‬‬ ‫هسًٌَی‬ ‫‪44/43۲‬‬ ‫‪232/40۲433‬‬ ‫‪32‬‬ ‫سٌس‬ ‫‪244۲۲43۲44444‬‬ ‫‪2/441014۲44‬‬ ‫باالتط اظ ػازل اباز هابیی پل ضْطى ٍ پل اظازگاى‬ ‫‪2‬‬ ‫هسًٌَی‬ ‫‪44/43۲‬‬ ‫‪232/40۲4/44‬‬ ‫‪3۲‬‬ ‫سٌس‬ ‫‪244۲۲43۲44444‬‬ ‫‪2/441014۲44‬‬ ‫باالتط اظ ػازل اباز هابیی پل ضْطى ٍ پل اظازگاى‬ ‫‪۲‬‬ ‫هسًٌَی‬ ‫‪44/43۲‬‬ ‫‪232/40۲4/4/‬‬ ‫‪30‬‬ ‫سٌس‬ ‫‪242۲041444444‬‬ ‫‪244423۲4444‬‬ ‫باالتط اظ ػازل اباز هابیی پل ضْطى ٍ پل اظازگاى‬ ‫‪0‬‬ ‫هسًٌَی‬ ‫‪44/43۲‬‬ ‫‪232/40۲4/44‬‬ ‫‪31‬‬ ‫سٌس‬ ‫‪242۲041444444‬‬ ‫‪244423۲4444‬‬ ‫باالتط اظ ػازل اباز هابیی پل ضْطى ٍ پل اظازگاى‬ ‫سیپیطزُ‬ ‫‪ -/‬هبلؾ پٌح زضصس سپطظزُ ضطًت زض ًوعایسُ بطای ّطًسام اظ اهالى بصَضت هدعا‪،‬بططح هٌسضج زض خسٍل کَم بایستی بصَضت ًوسی بِ حسیا‬ ‫ضْطزاضی اّط بطواضُ ‪ً 3/4444/202442‬عز باًی هلی ضؼبِ هطًعی اّط ٍاضیع ٍ یا با اضائِ ضواًتٌاهِ باًی با اػتباض سِ هاِّ زض ساهاًِ ستاز باضگصاضی ًوایٌس‪.‬‬ ‫‪ -4‬تاضید اًتطاض اظ ‪ /24/424۲‬ساػت ‪2444‬تا تاضید ‪ /24/4244۲‬ساػت ‪ *//434‬هْلت باظزیساظ تاضید ‪ /24/44244۲‬اظ ساػت ‪ 2444‬تا ‪ /24/4424/4‬تیا‬ ‫ساػت ‪ *434۲3‬هْلت زضیاکت اسٌاز تا تاضید ‪ /24/4424/4‬تا ساػت‪ */3434‬هْلت اضائِ پیطٌْاز اظ تاضید ‪ /24/44244۲‬ساػت ‪ 1444‬تا تاضید ‪/24/44244۲‬‬ ‫ساػت ‪*//434‬ظهاى باظگطایی تاضید ‪/24/44244۲‬ساػت ‪ */2444‬ظهاى اػالم بطًسُ ‪/24/442440‬ساػت ‪/4444‬ذَاّس بَز‪.‬‬ ‫‪ -3‬الظم بِ شًط است اگْی کَم ّوعهاى زض ضٍظًاهِ ّای ًثیط االًتطاض سطاسطی خْت اطالع ػوَم زضج هیگطزز ٍ بطابط تبصطُ یی هازُ ‪ /3‬هاًَى ضْطزاضیْا‬ ‫ًلیِ ّعیٌِ ّای اگْی ّا بِ ػْسُ بطًسُ هعایسُ ذَاّس بَز‪.‬‬ ‫‪ -2‬بِ تواضای هبْن ٍ هرسٍش تطتیب اثط زازُ ًرَاّس ضس‪.‬‬ ‫‪ّ -۲‬طگًَِ پیطٌْاز ٍ تواضا هـایط با هتی اگْی هطزٍز است‪.‬‬ ‫‪ -0‬ضْطزاضی زض ضز یا هبَل ّط یی اظ پیطٌْازات هرتاض است‪.‬‬ ‫‪ -1‬بطًسگاى هعایسُ هَظق ّستٌس هبلؾ هساحت ظهیی ضا بصَضت یٌدا بِ ضْطزاضی پطزاذت ًوایٌس‪.‬‬ ‫‪ -2‬یی ّلتِ پس اظ اذطیی تاضید هٌسضج زض اگْی بِ هٌعلِ ابالؽ ًتبی بِ ضطًت ًٌٌسگاى اػن اظ اضراظ حویوی ٍ حوَهی ّوچٌیی پیواًٌاضاى هی باضس زض‬ ‫صَضت ػسم هطاخؼِ ٍ تسَیِ حسا ضوی ضبط سپطزُ بِ ًلغ ضْطزاضی بِ تطتیب با ًلطات بؼسی هطاضزاز هٌؼوس ذَاّس ضس ٍ ضطًت ًٌٌسگاى حن ّیچیگیًَیِ‬ ‫اػتطاضی ًرَاٌّس زاضت‪.‬‬ ‫‪ -3‬ضطًت ًٌٌسگاى زض اگْی هعایسُ کطم هرصَظ اظ ٍاحس اهالى ضا حتوا زضیاکت ًوایٌس‪.‬‬ ‫‪ -/4‬سپطزُ ًلطات زٍم ٍ سَم تا اًدام هؼاهلِ ٍ ػوس هطاضزاز با ًلط اٍل هعایسُ هستطز ًرَاّس ضس‪.‬‬ ‫‪ -//‬خْت اطالع بیطتط بِ ضؼبِ اهال ى ضْطزاضی هطاخؼِ ٍ یا با ضواضُ تللی ‪ 42/ –22444/2/‬تواس حاصل کطهاییس‪.‬‬ ‫‪*3410‬م الق‪* 02/4‬تاضید اًتطاض‪*/24/44244۲4‬ضٍظًاهِ اضى‬ ‫استانها‬ ‫‪3‬‬ ‫ضْطزاض اّط‪ -‬ذاًی‬ ‫اشضبایداى ؿطبی‬ ‫‪ ۲4‬ططح ایوی ساظی ضاُّا زض اشضبایداىؿطبی‬ ‫کؼال است‬ ‫مذیشکل ساهذاسی و حمل و نقل بدهای ارسثبیاب غجشثجی گجفجتۺ ‪۵۲‬‬ ‫پشوطه دس حوصه نگهذاسی ساههب دس این اػتب فنبل اػت که اعتجبس انهب ثجه‬ ‫ػه هضاس و ‪ ۹۳۸‬میهیبسد سیبل میسػذ‪.‬‬ ‫پیمب اسامو افضودۺ اکالح نقبط پشتلبدف دس ػه ساهی قشه ضیبءالذیجنب‬ ‫ػه ساهی اویواوغهی و ػه ساهی اثگشمب تنشیض و ایمجن ػجبصی مج جوس‬ ‫اسومیه ‪ -‬اؿنویهب سوکؾ اػفبلت م وسهبی تکبه – ؿبهین دط و اسومیجه‬ ‫– ػشو و اکالح و سوکؾ اػفبلت م وس تجکجبه ‪ -‬دنجذی اص جمهجه‬ ‫مهمتشین این عشحهب اػت‪.‬‬ ‫وی اضبفه کشدۺ اص ‪ ۵۲‬پشوطه فنبل نگهذاسی ساههبی اػتب دسحبل حجبضجش‬ ‫هفت پشوطه دسمشحهه اتمبم و اػتبنه ثهشه ثشداسی ثوده و ‪ ۲۱‬پشوطه نیجض ثجه‬ ‫پیـشفت فیضیکی ثبالی ‪ ۵۰‬دسکذ سػیذه اػت‪.‬‬ ‫مذیشکل ساهذاسی و حمل و نقل بدهای ارسثبیاب غشثی ادامه دادۺ ا جشا‬ ‫و سوکؾ و لکه گیشی اػفبلت ‪ ۸۰‬کیهومتش اص م وسهبی اػتب اص دیجگجش‬ ‫اقذامبتی اػت که ثب ‪ ۵۳‬هضاس تن اػفبلت دس م وسهبی اػتب عجمجهجیجبتجی‬ ‫ؿذه اػت‪.‬‬ ‫اسامو اظهبس کشدۺ م وسهبی ؿشیبنی ػشوب م وس فشعی پؼوه و مج جوس‬ ‫اکهی میبنذواه – مهبثبد ثخـی اص م وسهبی صیش پجوؿجؾ عجمجهجیجبت‬ ‫ا شای اػفبلت و سوکؾ هؼتنذ‪.‬‬ ‫وی گفتۺ حذود ‪ ۳۰۰‬کیهومتش اص م وسهبی فشعی و سوػتجبیجی نجیجض ثجه‬ ‫کوست ؿبنه ػبصی و چبله پشکنی توػظ اداسات ؿهشػتب موسد مشمت و‬ ‫ثهؼبصی قشاس گشفته اػت‪.‬‬ ‫ثه گضاسؽ ایشنبب ارسثبیاب غشثی ‪ ۱۲‬هضاس کیهومتش مؼیش استجبعجی داسد و‬ ‫ایمن ػبصی و منبػت ػبصی انهب دس اولویت اػت‪.‬‬ ‫اگْی هعایسُ ػوَهی (هطحلِ زٍم‪ًَ -‬بت اٍل)‬ ‫ضْطزاضی ذاهٌِ بِ استٌاز هدَظ ضواضُ ‪ /24/44/4/۲ –۲44/3‬ضَضای هحتطم اسالهی ضیْیط ٍ‬ ‫بطاساس هیوت گصاضی اضضٌاس ضسوی زازگستطی زض ًظط زاضز ؛ ًسبت بِ کطٍش ًوسی ‪ 4‬هطؼِ اظ‬ ‫ظهیی ّای ذَز ضا بِ ضطح ظیط ٍ اظ ططین اًتطاض اگْی هعایسُ ػوَهی بِ هتواضیاى ٍاخس ضطاییط‬ ‫بْطُ گیطی اظ ساهاًِ تساضًات الٌتطًٍیٌی زٍلت بِ ازضس ‪ www.setadiran.ir‬اهسام ًویاییس‪.‬‬ ‫هتواضیاى هی تَاًٌس خْت ًسب اطالػات بیطتط با ضواضُ تللی ‪ 42/24202333‬زاذلی ‪ 4‬تویاس‬ ‫حاصل کطهایٌس‪.‬‬ ‫هْسی صلائیل‪ -‬ضْطزاض ذاهٌِ‬ ‫‪*۲43/‬م الق‪ */24/44/34‬تاضید اًتطاضهطحلِ زٍم‪ًَ -‬بت اٍل ‪* /24/44244۲4‬تاضید اًتطاضهطحلِ زٍم‪ًَ -‬بت زٍم‪* /24/4424/44‬ضٍظًاهِ اضى‬ ‫اگْی هعایسُ (هطحلِ زٍم‪ًَ -‬بت زٍم)‬ ‫ضْطزاضی ذاهٌِ بِ استٌاز هدَظ ضواضُ ‪ /24/44/434 –۲442/‬ضَضای هحتطم اسالهی ضْط ٍ بِ استٌاز هازُ‬ ‫‪ /3‬اییی ًاهِ هالی ضْطزاضی ّا زض ًظط زاضز ؛ ًسبت بِ ٍاگصاضی اهَضات ًگْساضی ‪،‬بْطُ بطزاضی‪،‬ػطضِ ٍ‬ ‫کطٍش هساٍم گاظ کططزُ ‪CNG‬زض خایگاُ ‪ CNG‬ذاهٌِ بِ هست یٌسال ضوسی اظ ططین اًتطاض اگیْیی‬ ‫هعایسُ با بْطُ گیطی اظ ساهاًِ تساضًات الٌتطًٍیی زٍلت بِ ازضس ‪ www.setadiran.ir‬اهسام ًیویاییس‪.‬‬ ‫هتواضیاى هی تَاًٌس خْت ًسب اطالػات بیطتط بیِ زبیییطذیاًیِ ضیْیطزاضی ٍییابیِ زضگیاُ‬ ‫ایٌتطًتی‪ www.khamene.ir‬هطاخؼِ ًوَزُ ٍ یا با ضواضُ تللی ‪ 42/24202333‬زاذلی ‪ 4‬تواس حاصیل‬ ‫کطهایٌس‪.‬‬ ‫هْسی صلائیل‪ -‬ضْطزاض ذاهٌِ‬ ‫‪*۲441‬م الق‪ */24/4/344‬تاضید اًتطاضهطحلِ زٍم‪ًَ -‬بت اٍل ‪* /24/4434434‬تاضید اًتطاضهطحلِ زٍم‪ًَ -‬بت زٍم‪* /24/44244۲4‬ضٍظًاهِ اضى‬ ‫اگْی زػَت هدوغ ػوَهی ػازی ضطًت بْساظ هطؼات صٌؼتی تبطیع ًَثط با هس َلیت هحسٍز‬ ‫بطواضُ ثبت ‪ ٍ 4404/‬بِ ضٌاسٌاهِ هلی ‪/444440/231‬‬ ‫بسیٌَسیلِ اظ ًلیِ اػضاء ّی ت هسیطُ ٍ سْاهساضاى ضطًت کَم زػَت هیطَز ًِ زض خلسِ هدوغ ػوَهی ػازی ضٍظ پٌدطٌبِ ساػت ‪ /3‬هَضخ ‪ /24/4424/0‬حضَض بِ ػویل‬ ‫بطساًٌس‪.‬‬ ‫زستَض خلسِ‪4‬‬ ‫‪ ./‬استواع گعاضش ّیات هسیطُ بطای سال هالی هٌتْی بِ ‪./2444/4443‬‬ ‫‪ .4‬تصَیب صَضتْای هالی سال هالی هٌتْی بِ ‪./2444/4443‬‬ ‫‪ .3‬تصَیب پیطٌْاز سَز هابل توسین اظ ططف ّی ت هسیطُ‬ ‫‪.2‬پیطٌْاز ٍ تصَیب پازاش اػضاء ّی ت هسیطُ‬ ‫هحل تطٌیل خلسِ‪4‬ضْطى صٌؼتی ضخایی خٌَبی بیست هتطی سَم ؿطبی پالى ‪ ٍ 21‬بِ ًس پستی ‪۲30/13/122‬‬ ‫هسیط ػاهل‬ ‫‪*/412‬تاضید اًتطاض‪ * /24/44244۲ 4‬ضٍظًاهِ اضى‬ صفحه 3 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫یکطٌثِ ‪ 5‬تیش ‪62 * 1041‬طٍئی ‪ 65 * 6466‬ری القؼذُ ‪ * 1001‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَص ایکیٌجی ایل ) * ضواسُ ( سایی ) ‪5565 :‬‬ ‫اخبار کوتاه اجتماعی‬ ‫نتایج ازمون وکالت فوق العاده‬ ‫مرکس وکال ‪ ۶‬تیر اعالم میضود‬ ‫حسیٌی ایجی گفت‪ً :‬تایج اصهَى ٍکاالات قاَ‬ ‫الؼادُ هشکض ٍکال سٍص ضطن تیشهاُ اػالم هیضَد‪.‬‬ ‫اسٕاػیُ حسی‪ٙ‬ی ایجی سخ‪ٍٙ‬و‪ٔ ٛ‬وشووض ‪ٚ‬وو‬ ‫واسض‪ٙ‬اساٖ سسٕی ‪ٔ ٚ‬طا‪ٚ‬ساٖ خا٘‪ٛ‬اد‪ ٜ‬ل‪ ٜٛ‬لضائیو‪ٝ‬‬ ‫تا اضاس‪ ٜ‬ت‪ ٝ‬اػ ْ ٘تیج‪ ٝ‬اصٔ‪ٚ ٖٛ‬واِت ف‪ٛ‬ق اِوؼواد‪ٜ‬‬ ‫ٔشوض ‪ٚ‬و ٌفتۺ ٘تیج‪ ٝ‬اصٔ‪ ٖٛ‬س‪ٚ‬ص ‪ ۶‬تیش ٔا‪ ٚ ٜ‬ت‪ٝ‬‬ ‫ٔ‪ٙ‬اسثت ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬ل‪ ٜٛ‬لضائی‪ ٚ ٝ‬دس استا٘‪ٕٞ ٝ‬ایص تثیٗ‬ ‫ا٘ذیط‪ٞٝ‬ا أاْ خٕی‪ٙ‬ی (س‪ٙٔ )ٜ‬تطش ٔیض‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫‪ ٚ‬ادأ‪ ٝ‬دادۺ دا‪ٚ‬عّثاٖ تا ٔشاجؼ‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬سایت ٔوشووض‬ ‫‪ٚ‬و ٔیت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ اص ٘تیج‪ ٝ‬اصٔ‪ ٖٛ‬خ‪ٛ‬د ٔغّغ ضو‪٘ٛ‬وذ‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ ٔشاته ٔػاحث‪ ٝ‬ضفا‪ٞ‬ی ٔتؼالثاً اػ ْ وشد‬ ‫خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ضذ‪.‬‬ ‫درباره بیماری وبا‬ ‫بیطتر بذانیذ‬ ‫ٍسٍد پلیس تِ اهٌیت ساختواىّا‬ ‫سییس پلیس پیطگیشی اًتظاهی کل کطَس اخاشیای‬ ‫ٍضؼیت اجشای الضاهات حفاظتی ٍ اًتظااهای تاشای‬ ‫صذٍس پایاى کاس ساختواىّا سا تطشیح کشد‪.‬‬ ‫ت‪ٌ ٝ‬ضاسش ایس‪ٙ‬ا ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع أ‪ٙ‬یت ساختٕاٖ ‪ٞ‬وا ‪ ٚ‬تو‪ٝ‬‬ ‫خػ‪ٛ‬ظ ساختٕاٖ‪ٞ‬ا أاوٗ ػٕ‪ٔٛ‬ی ٘ظیش تا٘وه ‪ٞ‬وا‬ ‫ٔجتٕغ ‪ٞ‬ا تجاس ‪ ٚ‬اداس ضشوت‪ٞ‬ا ‪ ... ٚ‬دس تشاتش‬ ‫الذأات ٔجشٔا٘‪ٝ‬ا ٘ظیش سشلت جض‪ ٚ‬ا‪ِٛٚ‬یت‪ٞ‬وا ‪ٚ‬‬ ‫دغذغ‪ٞٝ‬ایی است و‪ ٝ‬تاس‪ٞ‬ا اص س‪ ٛ‬واسضو‪ٙ‬واسواٖ ‪ٚ‬‬ ‫ٔسو‪ٛ‬الٖ ٔختّ ٔ‪ٛ‬سد ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬لشاس ٌشفت‪ ٝ‬است‪ .‬ایوٗ‬ ‫دغذغ‪ ٝ‬تاجایی پیص سفت و‪ ٝ‬پّیس الذاْ تو‪ ٝ‬اسائو‪ٝ‬‬ ‫عشح پی‪ٛ‬ست ا٘تظأی تشا ساخت ‪ ٚ‬ساص‪ٞ‬ا ووشد توا‬ ‫تش اسا اٖ دسیافت پایاٖ واس ٔ‪ٛٙ‬ط تو‪ ٝ‬توایویوذیو‪ٝ‬‬ ‫ا٘تظأی پّیس ض‪ٛ‬د‪ٔ.‬ذتی لثُ سشداس لاسٓ سضوایوی‬ ‫جا٘طیٗ فشٔا٘ذ‪ ٜ‬فشاجا ٘یض تش ایٗ ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع تاویذ وشد‪ٜ‬‬ ‫‪ٌ ٚ‬فت‪ ٝ‬ت‪ٛ‬دۺ دس ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬ساختٕاٖ ٘یض ضو‪ٟ‬وشداس ‪ٞ‬وا‬ ‫تایذ ٔىّ ض‪٘ٛ‬ذ پش‪ٚ‬ا٘‪ ٝ‬ساخت تٍیش٘ذ ‪ ٚ‬پویو‪ٛ‬سوت‬ ‫ا٘تظأی ‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬یٗ پایاٖ واس داضت‪ ٝ‬تاض‪ٙ‬وذ‪ٞ .‬وٕویوٗ‬ ‫ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع ت‪ٟ‬ا٘‪ ٝ‬ا ضذ تا اخشیٗ ‪ٚ‬ضؼیت اجشا ایوٗ‬ ‫عشح سا اص سییس پّیس پیطٍیش فشاجوا پویوٍویوش‬ ‫و‪ٙ‬یٓ‪ .‬سشداس ٔ‪ٟ‬ذ ٔؼػ‪ ْٛ‬تیٍی دس ٌفت‪ٌٚ‬و‪ ٛ‬توا‬ ‫ایس‪ٙ‬ا دستاس‪ ٜ‬سشا٘جاْ اِضأی ضوذٖ پویو‪ٛ‬سوت ‪ٞ‬وا‬ ‫ا٘تظأی ‪ ٚ‬حوفواظوتوی توشا غوذ‪ٚ‬س پوایواٖ وواس‬ ‫ساختٕاٖ‪ٞ‬ا ٌفتۺ تشاتش ت‪ٙ‬ذ ج ٔاد‪ ۱۴۸ ٜ‬لا٘‪ ٖٛ‬ضطٓ‬ ‫ت‪ٛ‬سؼ‪ ٝ‬وّی‪ ٝ‬ض‪ٟ‬شن‪ٞ‬ا ‪ٔ ٚ‬وجوتوٕوغ ‪ٞ‬وا اداس‬ ‫تجاس ٔسى‪٘ٛ‬ی ‪ ٚ‬غ‪ٙ‬ؼتی ‪ٞ ٚ‬وٕوچو‪ٙ‬ویوٗ ٔوشاووض‬ ‫ػٕ‪ٔٛ‬ی ٔىّف‪ٙ‬ذ پی‪ٛ‬ست‪ٞ‬ا حفاظتی ا٘تظأوی الصْ‬ ‫تشا استماء أ‪ٙ‬یت ‪ ٚ‬ایٕ‪ٙ‬ی ایٗ أاوٗ ‪ ٚ‬پیطٍیش اص‬ ‫سشلت سا تشاتش استا٘ذاسد‪ٞ‬ا اػ ٔی ٘یش‪ ٚ‬ا٘تظأوی‬ ‫سػایت و‪ٙٙ‬ذ ‪ .‬ایٗ ت‪ٙ‬ذ یه ظشفیت خ‪ٛ‬تی سا توشا‬ ‫استما أ‪ٙ‬یت ایٗ فضا‪ٞ‬ا ایجاد وشد‪ ٜ‬است‪.‬‬ ‫‪ ٚ‬تا اضاس‪ ٜ‬ت‪ ٝ‬تثػش‪ ٜ‬لیذ ضذ‪ ٜ‬تشا ایٗ ت‪ٙ‬ذ اص لا٘و‪ٖٛ‬‬ ‫اظ‪ٟ‬اسوشدۺ ت‪ٙ‬ا ضذ تا تشاتش تثػش‪ٔ ٜ‬زو‪ٛ‬س ایویوٗ ٘وأو‪ٝ‬‬ ‫٘ح‪ ٜٛ‬اجشا ایٗ ت‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬استا٘ذاسد‪ٞ‬ا اػ ٔی ت‪ٛ‬سوظ‬ ‫‪ٚ‬صاستخا٘‪ٞٝ‬ا وط‪ٛ‬س ‪ ٚ‬سا‪ ٚ ٜ‬ض‪ٟ‬شساص تا ‪ٕٞ‬ىواس‬ ‫٘یش‪ ٚ‬ا٘تظأی ‪ ٚ‬ض‪ٛ‬سا ػاِی استاٖ‪ٞ‬ا تو‪ٟ‬ویو‪ ٚ ٝ‬تو‪ٝ‬‬ ‫تػ‪ٛ‬یه ‪ٞ‬یات ‪ٚ‬صیشاٖ تشسذ و‪ ٝ‬ایٗ اییوٗ ٘وأو‪ ٝ‬دس‬ ‫ا‪ٚ‬اخش ساَ ‪ ۱۰۴۴‬ت‪ٞ ٝ‬یات د‪ِٚ‬ت سفت‪ٔ ٚ ٝ‬ػ‪ٛ‬ب ضذ‪.‬‬ ‫هؼاٍى ٍصیش کطَس‪:‬‬ ‫ًشیگزاسی تاکسیّای ایٌتشًتی اص ٍظای‬ ‫ٍصاست صوت است‬ ‫هؼاٍى ػوشاى ٍ تَسؼِ اهَس ضْشی ٍ سٍستایی ٍصیاش‬ ‫کطَس دستاسُ اقضایص غیشهاٌایاقای ًاشی کاشایاِ‬ ‫تاکسی ّای ایٌتشًتی ٍ ًحَُ ًظاست تش اًْا تااکایاذ‬ ‫کشد‪ً :‬شی گزاسی تاکسیّای ایٌتشًتی اص ٍظاایا‬ ‫ٍصاست صوت است‪.‬‬ ‫برخورد پلیس با پالکهای‬ ‫مخذوش وسایل نقلیه‬ ‫ٔ‪ٟ‬ذ جٕاِی ٘ژاد دستاس‪ ٜ‬افضایص غیشٔ‪ٙ‬غوموی ٘وش‬ ‫وشای‪ ٝ‬تاوسی ‪ٞ‬ا ایو‪ٙ‬وتوش٘وتوی ‪ ٚ‬أوىواٖ ٘وظواست‬ ‫ض‪ٟ‬شداس ‪ٞ‬ا دس ایٗ ٔو‪ٛ‬سد ٌوفوتۺ ٔو‪ٛ‬ضو‪ٛ‬ع ٘وش‬ ‫ٌزاس تاوسی ‪ٞ‬ا ای‪ٙ‬تش٘وتوی اص ‪ٚ‬ظوایو ‪ٚ‬صاست‬ ‫غٕت است‪.‬‬ ‫‪ ٚ‬دستاس‪ ٜ‬اتضاس لا٘‪٘ٛ‬ی تشا تشخ‪ٛ‬سد توا توخوّوفوات‬ ‫تاوسی ‪ٞ‬ا ای‪ٙ‬تش٘تی اص س‪ ٛ‬ض‪ٟ‬شداس ‪ٞ‬ا ٘یض ٌفوتۺ‬ ‫ض‪ٟ‬شداس ‪ٞ‬ا ت‪ ٝ‬غ‪ٛ‬ست ٔیذا٘ی ‪ ٚ‬اص عوشیوک سوأوا٘و‪ٝ‬‬ ‫ٔطتشن اع ػات سفش ( سوٕوا ) توش ٘وا‪ٌٚ‬واٖ ‪ٚ‬‬ ‫سا٘‪ٙ‬ذٌاٖ فؼاَ دس ایٗ تخص ٘ظاست ػاِی‪ ٝ‬داس٘ذ‪ .‬دس‬ ‫تحث ٔؼای‪ ٝٙ‬ف‪ٙ‬ی اع ػات ‪ٛٞ‬یتی ‪ ٚ‬اغاِت خو‪ٛ‬دس‪ٚ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ػات ت‪ ٝ‬غ‪ٛ‬ست سیستٕی دس سأا٘و‪ٔ ٝ‬وزوو‪ٛ‬س‬ ‫‪ٚ‬ج‪ٛ‬د ‪ ٚ‬استؼ ْ‪ٞ‬ا الصْ غ‪ٛ‬ست ٔیپزیشد‪.‬‬ ‫ٍصش تاد ضذیذ ٍ خیضش گشد ٍ خاک دس ‪ 10‬استاى کطَس‬ ‫ساصهاى َّاضٌاسی تا صذٍس ّطاذاسی صسدسًاا اص‬ ‫ٍصش تاد ضذیذ ٍ خیضش گشد ٍ خاک دس ‪ 10‬استااى‬ ‫کطَس اص اٍایل ّفتِ پیص سٍ خثش داد‪.‬‬ ‫سییس هشکض اطالع سساًی پلیاس ساّاٌاواایای ٍ‬ ‫ساًٌذگی تْشاى تضسگ اص تشخَسد پلیس تا تخالا‬ ‫هخذٍش کشدى پالک خثش داد‪.‬‬ ‫سش‪ ًٙٞ‬ػّی اغغش ضشیفی دستاس‪ ٜ‬تشخ‪ٛ‬سد پّیس‬ ‫تا خ‪ٛ‬دس‪ٞٚ‬ا داسا پ ن ٔخذ‪ٚ‬ش اظ‪ٟ‬واسووشدۺ‬ ‫تشخ‪ٛ‬سد پّیس تا تخّفات ٔشت‪ٛ‬ط ت‪ ٝ‬پ ن ‪ٚ‬سویّو‪ٝ‬‬ ‫٘مّی‪ ٝ‬یه عشح دائٕی ‪ٕٞ ٚ‬ویوطوٍوی اسوت وو‪ٝ‬‬ ‫‪ٞ‬یچٌا‪ ٜ‬تؼغیُ ٘خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ضذ چشا و‪ ٝ‬پ ن ‪ٚ‬سویّو‪ٝ‬‬ ‫٘مّی‪ ٝ‬ض‪ٙ‬اس‪ٙ‬أ‪ ٝ‬اٖ ٔحس‪ٛ‬ب ضذ‪ٞ ٚ ٜ‬شٌ‪ ٝ٘ٛ‬تغویویوش‬ ‫دس اٖ دس ‪ٚ‬الغ ‪ٛٞ‬یت ‪ٚ‬سیّو‪ ٝ‬سا توغویویوش داد‪ٚ ٜ‬‬ ‫ٔطى ت تسیاس سا ایجاد ٔیو‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫‪ ٚ‬ادأ‪ ٝ‬دادۺ ٔتاسفا٘‪ ٝ‬یىی اص ٔؼض ت تشافیىوی‬ ‫‪ٔ ٚ‬طى تی و‪ ٝ‬دسحاَ حاضش داسیٓ ا٘‪ٛ‬اع تخّو‬ ‫پ‪ٛ‬ضص ‪ٔ ٚ‬خذ‪ٚ‬ضی پ ن اسوت‪ .‬ایوٗ توخوّو‬ ‫اضاػ‪ ٝ‬تی٘ظٕی ‪ ٚ‬تیا٘ضثاعی است ‪ ٚ‬خوظ لوشٔوض‬ ‫پّیس ٔحس‪ٛ‬ب ٔیض‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫سییس ٔشوض اع عسسا٘ی پّویوس سا‪ٞ‬و‪ٙ‬وٕوایوی ‪ٚ‬‬ ‫سا٘‪ٙ‬ذٌی تا تیاٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬پّیس ضوذیوذا توا توخوّو‬ ‫پ‪ٛ‬ضص ‪ٔ ٚ‬خذ‪ٚ‬ضی پ ن توشخو‪ٛ‬سد ٔوی وو‪ٙ‬وذ‬ ‫ٌفتۺ دس تشخی ٔ‪ٛ‬اسد ٔطا‪ٞ‬ذ‪ ٜ‬ضذ وو‪ ٝ‬پو‪ٛ‬ضوص‬ ‫پ ن ٔمذٔ‪ ٝ‬ا تشا ضش‪ٚ‬ع سایش تخّفات ‪ ٚ‬حتی‬ ‫جشایٓ است‪ .‬دس ‪ٕٞ‬یٗ ساستا ٘یض پّیس سا‪ٕٙٞ‬ایی ‪ٚ‬‬ ‫سا٘‪ٙ‬ذٌی ت‪ٞ ٝ‬یچ ػ‪ٛٙ‬اٖ دس ایٗ خػ‪ٛ‬ظ اغوٕواؼ‬ ‫٘ىشد‪ ٚ ٜ‬ت‪ ٝ‬عشق ٔختّ تا ایٗ ٘‪ٛ‬ع اص تخّ چو‪ٝ‬‬ ‫اص س‪ٛٔ ٛ‬تو‪ٛ‬سسویوىوّوت ‪ٞ‬وا ‪ ٚ‬چو‪ ٝ‬اص سو‪ٛ‬‬ ‫خ‪ٛ‬دس‪ٞٚ‬ا س‪ٛ‬اس تشخ‪ٛ‬سد ٔیو‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ابالغ دستورالعمل پایگاههای اوقات‬ ‫فراغت تابستانی دانصاموزان استثنایی‬ ‫پیشٍ دستَسالؼول پایگاُ ّای اٍقات قشاغت ٍصاست‬ ‫اهَصش ٍ پشٍسش‪ ،‬دستَسالؼول ساُ اًاذاصی ایای‬ ‫پایگاُ ّا دس هذاسس استثٌایی تشای اجشا تِ اداسات‬ ‫کل اهَصش ٍ پشٍسش استاىّا اتالؽ ضذ‪.‬‬ ‫ت‪ٌ ٝ‬ضاسش ایس‪ٙ‬ا حٕیذ عشیفی حسیو‪ٙ‬وی ٔوؼوا‪ٖٚ‬‬ ‫‪ٚ‬صیش ‪ ٚ‬سئیس ساصٔاٖ أ‪ٛ‬صش ‪ ٚ‬پش‪ٚ‬سش استث‪ٙ‬ایوی‬ ‫دس ایٗ خػ‪ٛ‬ظ ٌفتۺ تطىیُ پایٍا‪ٜٞ‬ا ا‪ٚ‬لوات‬ ‫فشاغت دا٘ص أ‪ٛ‬صاٖ استث‪ٙ‬ایی یىی اص تش٘أ‪ٞٝ‬وا‬ ‫ساصٔاٖ دس غو‪ٙ‬وی سواص ا‪ٚ‬لوات فوشاغوت ایوٗ‬ ‫دا٘ص أ‪ٛ‬صاٖ ت‪ ٝ‬ضٕاس ٔی س‪ٚ‬د ‪ٔ ٚ‬وتو‪ٙ‬و‪ٛ‬ع سواص‬ ‫ٔحیظ ‪ٞ‬ا یادٌیش یىی اص سا‪ٞ‬ىاس‪ٞ‬ا اساسوی‬ ‫دس تؼّیٓ ‪ ٚ‬تشتیت تٕاْ سواحوتوی دا٘وص أو‪ٛ‬صاٖ‬ ‫لّٕذاد ٔیٌشدد‪ ٚ .‬افض‪ٚ‬دۺ غ‪ٙ‬وی سواص ا‪ٚ‬لوات‬ ‫فشاغت یىی اص ٔ‪ٟٓ‬تشیٗ فشغت‪ٞ‬ا تشتیتی اسوت‬ ‫و‪ ٝ‬ت‪ٛ‬جّ‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬اٖ اثواس تسویواس ٔو ثوش اص ٘وظوش‬ ‫اجتٕاػی فش‪ٍٙٞ‬ی ‪ ٚ‬تشتیتی تشا دا٘وص أو‪ٛ‬صاٖ‬ ‫خوو‪ٛ‬ا‪ٞ‬ووذ داضووت‪ .‬عووشیووفووی حسوویوو‪ٙ‬ووی تووا توویوواٖ‬ ‫ای‪ٙ‬ى‪ٌ ٝ‬ش‪ٜٞٚ‬ا ٔختّ دا٘صأ‪ٛ‬صاٖ تا ٘یاص‪ٞ‬وا‬ ‫‪ٚ‬یژ‪ ٜ‬داسا ‪ٚ‬یژٌی‪ٞ‬ا خاغی ت‪ٛ‬د‪ ٚ ٜ‬تا یىذیٍوش‬ ‫تفا‪ٚ‬ت‪ٞ‬ایی داس٘ذ ٌفتۺ أا ‪ٕٞ‬و‪ ٝ‬اٖ ‪ٞ‬وا داسا‬ ‫٘یاص‪ٞ‬ا ٔطتشوی ٔیتاض‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ساصٔاٖ ‪ٛٞ‬اض‪ٙ‬اسی تا غذ‪ٚ‬س ‪ٞ‬طذاس صسد س٘وً اص‬ ‫‪ٚ‬ل‪ٛ‬ع پذیذ‪ٌ ٜ‬شد ‪ ٚ‬خان عی س‪ٚ‬ص یوه ضو‪ٙ‬وثو‪۵ ٝ‬‬ ‫تیشٔا‪ ٜ‬خثش داد‪ٛ٘.‬ع ٔخاعش‪ ٜ‬حاغُ اص ایوٗ پوذیوذ‪ٜ‬‬ ‫خیضش ‪٘ ٚ‬ف‪ٛ‬ر ٌشد‪ٚ‬خان ‪ٚ ٚ‬صش تاد ٘سثتاً ضوذیوذ‬ ‫است‪ٙٔ.‬غم‪ ٝ‬اثش ایٗ سأا٘‪ ٝ‬ض‪ٙ‬ث‪ ٝ‬استاٖ‪ٞ‬ا ارستایجاٖ‬ ‫ضشلی ارستایجاٖ غشتی وشدستاٖ اِثشص ص٘وجواٖ‬ ‫وشٔا٘طا‪ ٚ ٜ‬لض‪ٚ‬یٗ ‪ ٚ‬یهض‪ٙ‬ث‪ ٝ‬استاٖ‪ٞ‬ا ارستایجواٖ‬ ‫ضشلی ارستایجاٖ غشتی ص٘جاٖ ‪ٕٞ‬ذاٖ وشدستاٖ‬ ‫وشٔا٘طا‪ ٜ‬ای ْ خ‪ٛ‬صستاٖ لض‪ٚ‬یٗ لٓ اِثشص ت‪ٟ‬شاٖ‬ ‫ٔشوض ‪ِ ٚ‬شستاٖ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ت‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫اثش ایٗ ٔخاعش‪ٔ ٜ‬ی ت‪ٛ‬ا٘ذ سثه وا‪ٞ‬ص ویفیت ‪ٞ‬و‪ٛ‬ا‬ ‫وا‪ٞ‬ص ضؼاع دیذ اسیه تو‪ ٝ‬غو‪ٙ‬وایوغ حسوا تو‪ٝ‬‬ ‫ٌشد‪ٚ‬خوان ‪ ٚ‬احوتوٕواَ خسواست تو‪ ٝ‬غو‪ٙ‬وؼوت‬ ‫وطا‪ٚ‬سص احتٕاَ تاخیش ‪ِ ٚ‬غ‪ ٛ‬پش‪ٚ‬اص‪ٞ‬ا ض‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ت‪ٛ‬غی‪ٔ ٝ‬ی ض‪ٛ‬د اجت‪ٙ‬اب اص حض‪ٛ‬س دس فضا تاص تشا‬ ‫تٕاْ ٌش‪ٞ ٜٚ‬ا حسا ٔذیشیت ‪ٔ ٚ‬وحوافوظوت اص‬ ‫غ‪ٙ‬ایغ حسا ت‪ٌ ٝ‬شد‪ٚ‬خان ػذْ پاسن خ‪ٛ‬دس‪ٞٚ‬ا‬ ‫دس و‪ٙ‬اس دسختاٖ فشس‪ٛ‬د‪ ٚ ٜ‬ساختٕاٖ‪ٞ‬ا ٘یٕ‪ٝ‬واس‪ٚ ٜ‬‬ ‫استحىاْ ساص‪ٞ ٜ‬ا ٔ‪ٛ‬لت ٔا٘‪ٙ‬ذ تاتّ‪ٞٛ‬ا تثّیغاتی ‪ٚ‬‬ ‫غیش‪ ٜ‬دس دست‪ٛ‬س واس لشاس ٌیشد‪.‬‬ ‫ت‪ٌ ٝ‬ضاسش ایس‪ٙ‬ا ‪ٞ‬طذاس صسدسً٘ ت‪ٔ ٝ‬ؼ‪ٙ‬ا ایٗ است‬ ‫و‪ ٝ‬پذیذ‪ ٜ‬ا ج‪ ٛ‬س خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ داد و‪ٕٔ ٝ‬ىٗ اسوت‬ ‫دس سفش‪ٞ‬ا ‪ ٚ‬ا٘جاْ واس‪ٞ‬ا س‪ٚ‬صٔوش‪ ٜ‬اخوتو التوی سا‬ ‫ایجاد و‪ٙ‬ذ‪ .‬ایٗ ‪ٞ‬طذاس تشا اٌوا‪ٞ‬وی ٔوشدْ غوادس‬ ‫ٔی ض‪ٛ‬د تا تت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ أادٌی الصْ سا تشا ٔ‪ٛ‬اجو‪ٟ‬و‪ ٝ‬توا‬ ‫پذیذ‪ ٜ‬ا ج‪ ٛ‬داضت‪ ٝ‬تاض‪ٙ‬ذ و‪ ٝ‬اص حواِوت ٔوؼوٕو‪َٛ‬‬ ‫وٕی ضذت تیطتش داسد‪ .‬اص س‪ ٛ‬دیٍش ٔسووو‪ٛ‬الٖ‬ ‫٘یض دس جشیاٖ ایٗ ‪ٞ‬طذاس‪ٞ‬ا لشاس ٔیٌیوش٘وذ توا اٌوش‬ ‫الصْ تاضذ تٕ‪ٟ‬یذاتی سا تی‪ٙ‬ذیط‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫اخشیی ٍضؼیت تْذاضتی ٍ دسهاًی صائشاى حج توتغ ‪1041‬‬ ‫سئیس هشکض پضضکی حج ٍ صیاست ّاللاحوش تا اضااسُ‬ ‫تِ اخشیی ٍضؼیت تْذاضتی ٍ دسهاًی صائاشاى حاج‬ ‫توتغ ‪ 1041‬گفت‪ :‬ضشایط تْذاضتی ٍ دسهاًی دس هکاِ‬ ‫هکشهِ ٍ هذیٌِ هٌَسُ هٌاسه است‪.‬‬ ‫سیذ ػّی ٔشػطی دستاس‪ ٜ‬اخشیٗ ‪ٚ‬ضؼیت خوذٔوات‬ ‫دسٔا٘ی ت‪ ٝ‬صائشاٖ حج تٕتوغ ‪ ۱۰۴۱‬اظو‪ٟ‬واس ووشدۺ‬ ‫ضشایظ ت‪ٟ‬ذاضتی ‪ ٚ‬دسٔوا٘وی صائوشاٖ وطو‪ٛ‬سٔواٖ دس‬ ‫ض‪ٟ‬ش‪ٞ‬ا ٔى‪ٔ ٝ‬ىشٔ‪ٔ ٚ ٝ‬ذی‪ٛٙٔ ٝٙ‬س‪ ٜ‬خ‪ٛ‬ب ‪ٙٔ ٚ‬اسوه‬ ‫است‪ ٚ.‬تا اضاس‪ ٜ‬تو‪ ٝ‬فوؼواِویوت دسٔوا٘وٍوا‪ٞ ٜ‬وا ‪ٚ‬‬ ‫وّی‪ٙ‬یه‪ٞ‬ا پضضىی تشا خذٔت سسا٘ی ت‪ ٝ‬صائوشاٖ‬ ‫ٌفتۺ ٔغه ‪ٞ‬ا ضثا٘‪ ٝ‬س‪ٚ‬ص ٘یض دس ٔحوُ اسوىواٖ‬ ‫صائشاٖ ت‪ ٝ‬غ‪ٛ‬ست ضثا٘‪ ٝ‬س‪ٚ‬ص فؼاَ است ‪ ٚ‬ت‪ ٝ‬تذسیج‬ ‫تا افضایص تؼذاد صائشاٖ تش تؼذاد ٔغه‪ٞ‬ا ٘یوض افوض‪ٚ‬د‪ٜ‬‬ ‫ٔی ض‪ٛ‬د‪.‬سئیس ٔشوض پضضىی حج ‪ ٚ‬صیواست ‪ٞ‬و َ‬ ‫احٕش تا تیاٖ ای‪ٙ‬ى‪ٞ ٝ‬ش ساِ‪ ٝ‬توایوذ ٔوجو‪ٛ‬ص فوؼواِویوت‬ ‫تیٕاسستاٖ ٔى‪ٔ ٝ‬ىشٔ‪ ٝ‬اص س‪ٚ ٛ‬صاست غح‪ ٝ‬غوادس‬ ‫ض‪ٛ‬د ٌفتۺ ایٗ ٔج‪ٛ‬ص س‪ٚ‬ص ٌزضت‪ ٝ‬غادس ضذ‪ ٜ‬اسوت‬ ‫و‪ٌ ٝ‬اْ تضسٌی دس اسائ‪ ٝ‬خذٔات دسٔا٘ی ٔوحوسو‪ٛ‬ب‬ ‫ٔی ض‪ٛ‬د‪ٔ.‬شػطی دستاس‪ ٜ‬اخشیٗ أاس خذٔات دسٔا٘ی‬ ‫ت‪ٛ‬ضیح دادۺ تاو‪٘ ۱۴ ٖٛٙ‬فش اص صائشاٖ ت‪ٙ‬وا تو‪ ٝ‬دالیوُ‬ ‫ٔختّ دس تیٕاسستاٖ تستش ضذ‪ ٜ‬ا٘ذ و‪ ٝ‬توحوٕوذا‬ ‫ٔطىُ خاغی ‪ٚ‬ج‪ٛ‬د ٘ذاضتو‪ ٝ‬اسوت‪ ٚ.‬افوض‪ٚ‬دۺ اص‬ ‫اتتذا اػضاْ ‪ٞ‬ا حج توٕوتوغ حوذ‪ٚ‬د ‪ٞ‬طوت ‪ٞ‬وضاس‬ ‫خذٔت ت‪ٟ‬ذاضتی ‪ ٚ‬دسٔا٘ی ت‪ ٝ‬صائشاٖ وطو‪ٛ‬سٔواٖ دس‬ ‫ٔذی‪ٛٙٔ ٝٙ‬س‪ٔ ٚ ٜ‬ى‪ٔ ٝ‬ىشٔ‪ ٝ‬غ‪ٛ‬ست ٌشفت‪ ٝ‬اسوت وو‪ٝ‬‬ ‫خ‪ٛ‬ضثختا٘‪ ٝ‬تیٕاس حاد تاوو‪ٙ‬و‪ٌ ٖٛ‬وضاسش ٘طوذ‪ٜ‬‬ ‫است‪ٔ.‬شػطی تا تیاٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬دس حوج توٕوتوغ أسواَ‬ ‫پضضىاٖ ٔتخػع حض‪ٛ‬س داس٘ذ ٌفتۺ دس غو‪ٛ‬ست‬ ‫٘یاص صائشاٖ ت‪ ٝ‬خذٔات تخػػی ایٗ ٔ‪ٟ‬وٓ اص سو‪ٛ‬‬ ‫ٔتخػػیٗ أش غ‪ٛ‬ست ٔیٌیشد ‪ ٚ‬أادٌی الصْ دس‬ ‫اجتماعی‬ ‫‪4‬‬ ‫ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬ت‪ٟ‬ذاضتی ‪ ٚ‬دسٔا٘ی ‪ٚ‬ج‪ٛ‬د داسد‪ٚ ٚ.‬ضوؼویوت‬ ‫س ٔت صائشاٖ سا ٔ‪ٙ‬اسه دا٘ست ‪ ٚ‬تواوویوذ ووشدۺ‬ ‫خ‪ٛ‬ضثختا٘‪ ٝ‬تیٕاس حاد ٔطا‪ٞ‬ذ‪٘ ٜ‬طذ‪ ٚ ٜ‬أیذ‪ٚ‬اسیٓ‬ ‫ایٗ س‪٘ٚ‬ذ دس ایاْ تطشیک ٘یض ‪ٚ‬ج‪ٛ‬د داضوتو‪ ٝ‬تواضوذ ‪ٚ‬‬ ‫صائشاٖ تا ا٘ت‪ٟ‬ا اػٕاَ ‪ ٚ‬پایاٖ سفوش دس غوحوت ‪ٚ‬‬ ‫س ٔت وأُ تاض‪ٙ‬ذ‪.‬سئیس ٔشوض پوضضوىوی حوج ‪ٚ‬‬ ‫صیاست ‪ َ ٞ‬احٕش تا اضاس‪ ٜ‬ت‪ٌ ٝ‬شٔا ‪ٛٞ‬ا ٔذی‪ٚ ٝٙ‬‬ ‫ٔى‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬صائشاٖ ت‪ٛ‬غی‪ ٝ‬وشد و‪ ٝ‬تشدد خ‪ٛ‬د ت‪ ٝ‬حشٔیٗ سا‬ ‫دس ساػت ‪ٞ‬ایی و‪ ٝ‬دٔا ‪ٛٞ‬ا ضذیذ ٘ویوسوت ‪٘ ٚ‬و‪ٛ‬س‬ ‫خ‪ٛ‬سضیذ ٔستمیٓ ٕ٘ی تاتذ ا٘جاْ د‪ٙٞ‬ذ‪ ٚ.‬ت‪ ٝ‬صائوشاٖ‬ ‫ت‪ٛ‬غی‪ ٝ‬وشد و‪ ٝ‬تشا پش‪ٞ‬یض اص ٌشٔاصدٌی ٘ىات ٔ‪ٟٓ‬‬ ‫‪ ٚ‬ضش‪ٚ‬س ‪ٕٞ‬ا٘‪ٙ‬ذ ا‪ٞ‬تٕاْ ت‪ ٝ‬ساػت توشدد دس عو‪َٛ‬‬ ‫س‪ٚ‬ص ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬استفاد‪ ٜ‬اص ٘‪ٛ‬ضیوذ٘وی ‪ ٚ‬اسوتوفواد‪ ٜ‬اص‬ ‫ِثا ‪ٞ‬ا تا سً٘ س‪ٚ‬ضٗ ‪ .....ٚ‬سا ٔ‪ٛ‬سد تو‪ٛ‬جو‪ ٝ‬لوشاس‬ ‫د‪ٙٞ‬ذ‪ٔ.‬شػطی تا تاویذ توش اسوتوفواد‪ ٜ‬اص ٔواسوه ‪ٚ‬‬ ‫ضستط‪ٔ ٛ‬ىشس دست ‪ٞ‬ا ٌفتۺ تا ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬تو‪ ٝ‬حضو‪ٛ‬س‬ ‫صائشاٖ اص وط‪ٛ‬س‪ٞ‬ا ٔختّ د٘یا استفاد‪ ٜ‬اص ٔاسوه‬ ‫دس تجٕؼات ضش‪ٚ‬س ٔیتاضذ؛ ضٕٗ ای‪ٙ‬ىو‪ ٝ‬صائوشاٖ‬ ‫حتیإِمذ‪ٚ‬س فاغّ‪ ٝ‬خ‪ٛ‬د سا دس ضّ‪ٛ‬غی‪ٞ‬ا حوشْ ‪ٞ‬وا‬ ‫سػایت ٕ٘ای‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫اػالم ضواسُ حسابّای ّاللاحوش تشای کوک تِ صلضلِصدگاى اقغاًستاى‬ ‫سئیس ساصهاى داٍطلثاى جوؼیت ّالل احوش‪ ،‬ضواسُ حساب ّای ایی جوؼیت تشای‬ ‫دسیاقت کوک ّای هشدهی تِ هٌاطق هتاثش اص صلضلِ دس کطَس اقغاًستاى سا اػاالم‬ ‫کشد‪.‬‬ ‫ت‪ٌ ٝ‬ضاسش خثشٌضاس ٔ‪ٟ‬ش ‪ٚ‬حیذ سّیٕی سئیس ساصٔاٖ دا‪ٚ‬عوّوثواٖ جوٕوؼویوت‬ ‫‪ َ ٞ‬احٕش ٌفتۺ تا ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬صِضِ‪ ٝ‬اخیش دس وط‪ٛ‬س د‪ٚ‬ست ‪ ٚ‬تشادس افغا٘ستواٖ وو‪ٝ‬‬ ‫ٔ‪ٙ‬جش ت‪ ٝ‬وطت‪ ٚ ٝ‬صخٕی ضذٖ تیص اص ‪ٞ‬ضاس ٘فش اص ٔشدْ ػوضیوض افوغوا٘سوتواٖ ضوذ‬ ‫جٕؼیت ‪ َ ٞ‬احٕش جٕ‪ٟٛ‬س اس ٔی ایشاٖ أوادٌوی خو‪ٛ‬د سا توشا اسسواَ‬ ‫وٕه‪ٞ‬ا تطشد‪ٚ‬ستا٘‪ ٝ‬ت‪ٔ ٝ‬شدْ اسیه دیذ‪٘ ٚ ٜ‬یاصٔ‪ٙ‬ذ ایٗ وط‪ٛ‬س اػ ْ وشد‪.‬‬ ‫ٔشدْ ٘‪ٛ‬عد‪ٚ‬ست وط‪ٛ‬سٔاٖ ٔیت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ وٕه‪ٞ‬ا تطشد‪ٚ‬ستا٘‪ ٝ‬خ‪ٛ‬د سا ت‪ٝ‬غ‪ٛ‬ست‬ ‫٘مذ ‪ ٚ‬اص سا‪ٜٞ‬ا ضٕاس‪ ٜ‬حساب ‪ ۹۹۹۹۹‬ضٕاس‪ ٜ‬واست ‪۶۴۹۷۹۹۷۵۰۰۹۹۹۹۹۹‬‬ ‫‪ ٚ * ۷۹۷ * ۱۱۱‬ضوٕواس‪ ٜ‬حسواب ٘وضد توا٘وه ٔوشووض‬ ‫وذ دسوتو‪ٛ‬س‬ ‫‪ٚ ۰۱۴۱۴۹۰۷۰۱۹۹۹۹۸‬اسیض و‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬ ‫با استفاده از سقف کارب در مصرف گاز‬ ‫صرفه جویی نمائیذ‬ ‫یکی اص ساُ ّای ضایغ اتتاال تاِ ٍتاا خاَسدى ٍ‬ ‫اضاهیذى غزا ٍ اب الَدُ است؛ هَضَػی کِ دس‬ ‫تاتستاى تِ دلیل سفشّا ٍ هحذٍد تَدى اهاکااًاات‬ ‫تْذاضتی دس سفش تیص اص سایش صهاى ّا های تاَاًاذ‬ ‫تثذیل تِ تْذیذی تشای سالهت اقشاد ضاَد‪ .‬اهاا‬ ‫چگًَِ هیتَاى اص اتتال تِ ٍتا پیطگیشی کشد؟‬ ‫‪ٚ‬تا ٘‪ٛ‬ػی تیٕاس حاد ‪ ٚ‬اس‪ٟ‬اِی است و‪ ٝ‬دس اثوش‬ ‫ػف‪٘ٛ‬ت س‪ٚ‬د‪ ٜ‬تا ٘‪ٛ‬ػی تاوتش ایوجواد ٔوی ضو‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫تاوتش ‪ٚ‬تا ٔؼٕ‪ٛ‬الً دس اب یا غزا‪ٞ‬ایی و‪ ٝ‬تو‪ٛ‬سوظ‬ ‫ٔذف‪ٛ‬ع فشد اِ‪ٛ‬د‪ ٜ‬ت‪ ٝ‬تاوتش ‪ٚ‬تا اِ‪ٛ‬د‪ ٜ‬ضذ‪ ٜ‬اسوت‬ ‫یافت ٔیض‪ٛ‬د‪ .‬ایٗ تیٕاس ػٕ‪ٔٛ‬ا دس ٔىاٖ‪ٞ‬ایی توا‬ ‫تػفی‪٘ ٝ‬اوافی اب دفغ ٘أ‪ٙ‬اسه ‪ ٚ‬غیش ت‪ٟ‬ذاضوتوی‬ ‫ٔذف‪ٛ‬ع یا فاض ب ‪٘ ٚ‬یض ٔ‪ٙ‬اعک تا ت‪ٟ‬ذاضت ٘اوافوی‬ ‫ایجاد ضذ‪ٌ ٚ ٜ‬ستشش ٔوی یواتوذ‪ .‬تواووتوش ‪ٚ‬توا‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ ٔیت‪ٛ‬ا٘ذ دس ٔحیظ س‪ٚ‬دخا٘‪ٞٝ‬ا ضو‪ٛ‬س ‪ٚ‬‬ ‫اب‪ٞ‬ا ساحّی ص٘ذٌی و‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ا٘ساٖ چٍ‪ ٝ٘ٛ‬ت‪ ٝ‬تیٕاس ‪ٚ‬تا ٔثت ٔیض‪ٛ‬د؟‬ ‫ضایغتشیٗ سا‪ ٜ‬ا٘تماَ ایٗ تیٕاس اضأیذٖ اب یوا‬ ‫خ‪ٛ‬سدٖ ٔ‪ٛ‬اد غزایی اِ‪ٛ‬د‪ ٜ‬ت‪ ٝ‬تاوتش ‪ٚ‬یثشی‪ٛ‬ووّوشا‬ ‫است اِ‪ٛ‬دٌی دست‪ٞ‬ا ٘یض ٕٔىٗ است ٔو‪ٛ‬جوه‬ ‫ا٘تماَ تیٕاس ض‪ٛ‬د‪ .‬دس ضشایظ ‪ٕٞ‬و‪ٌ ٝ‬ویوش ‪ٚ‬توا‬ ‫ٔؼٕ‪ٛ‬الً ٔ‪ٙ‬ثغ اِ‪ٛ‬دٌی ٔذف‪ٛ‬ع فشد اِ‪ٛ‬د‪ ٜ‬است وو‪ٝ‬‬ ‫ٔ‪ٙ‬جش ت‪ ٝ‬اِ‪ٛ‬دٌی اب یا ٔ‪ٛ‬اد غزایی ٔیضو‪ٛ‬د‪ .‬دس‬ ‫ٔ‪ٙ‬اعمی و‪ ٝ‬تػفی‪ ٝ‬فاض ب ‪ ٚ‬اب اضأیوذ٘وی تو‪ٝ‬‬ ‫خ‪ٛ‬تی ا٘جاْ ٕ٘یض‪ٛ‬د ایٗ تیٕاس ٔوی تو‪ٛ‬ا٘وذ تو‪ٝ‬‬ ‫سشػت ٌستشش یاتذ‪ .‬تیٕاس ػٕو‪ٔٛ‬وا اص عوشیوک‬ ‫تٕا ٔستمیٓ فشد ت‪ ٝ‬فشد ٔ‪ٙ‬تمُ ٕ٘یض‪ٛ‬د‪ .‬ت‪ٙ‬اتوشایوٗ‬ ‫تٕا تػادفی تا یه فشد اِ‪ٛ‬د‪ ٜ‬ػأوُ خوغوش‬ ‫تشا اتت ت‪ ٝ‬تیٕاس ٘یست‪.‬‬ ‫ػالئن تیواسی ٍتا‬ ‫ػف‪٘ٛ‬ت ‪ٚ‬تا اغّه خفی یا تذ‪ ٖٚ‬ػ ئٓ است أوا‬ ‫دس ٔ‪ٛ‬اسد ٔیت‪ٛ‬ا٘ذ تا ػ ئٓ ضذیذ ‪ٕٞ‬شا‪ ٜ‬تواضوذ‪.‬‬ ‫حذ‪ٚ‬د ‪ ۷۵‬دسغذ افشاد اِ‪ٛ‬د‪ ٜ‬ت‪ ٝ‬ایوٗ ٔویوىوش‪ٚ‬ب‬ ‫تذ‪٘ ٖٚ‬طا٘‪ٞ ٝ‬ا تاِی‪ٙ‬ی ٔطخع ت‪ٛ‬د‪ ٚ ٜ‬حوذ‪ٚ‬د ‪۱۴‬‬ ‫دسغذ اٖ ‪ٞ‬ا داسا ػ ئٓ اس‪ٟ‬اَ حاد خفویو یوا‬ ‫ٔت‪ٛ‬سظ ‪ٞ‬ست‪ٙ‬ذ و‪ ٝ‬اص اس‪ٟ‬اَ ایجواد ضوذ‪ ٜ‬تو‪ٛ‬سوظ‬ ‫دیٍش اسٌا٘یسٓ ‪ٞ‬ا لاتُ افتشاق ٘یست‪ .‬تمشیثاً اص ‪ٞ‬وش‬ ‫‪٘ ۱۴‬فش و‪ ٝ‬ت‪ٚ ٝ‬تا ٔثت ٔیض‪٘ٛ‬ذ یه ٘فش ػ ئوٓ‬ ‫ضذیذ ٔا٘‪ٙ‬ذ اس‪ٟ‬اَ اتىی استفشاؽ ‪ٌ ٚ‬شفوتوٍوی‬ ‫ػض ت پا پیذا ٔیو‪ٙ‬ذ‪ .‬دس ایٗ افشاد وا‪ٞ‬ص سشیغ‬ ‫ٔایؼات تذٖ ٔ‪ٙ‬جش ت‪ ٝ‬وٓ اتی ‪ ٚ‬ض‪ٛ‬ن ٔوی ضو‪ٛ‬د‬ ‫‪ ٚ‬تذ‪ ٖٚ‬دسٔاٖ ٔشی دس ػوشؼ چو‪ٙ‬وذ سواػوت‬ ‫اتفاق ٔیافتذ‪.‬‬ ‫د‪ٚ‬س‪ ٜ‬وٕ‪ ٖٛ‬ایٗ تیٕاس یؼ‪ٙ‬ی فاغّ‪ ٝ‬صٔوا٘وی تویوٗ‬ ‫‪ٚ‬س‪ٚ‬د تاوتش ػأُ ‪ٚ‬تا ت‪ ٝ‬تذٖ تا صٔاٖ تش‪ٚ‬ص ػ ئوٓ‬ ‫ال د‪ ٚ‬تا س‪ ٝ‬س‪ٚ‬ص است أوا ایوٗ صٔواٖ‬ ‫تاِی‪ٙ‬ی ٔؼٕ‪ً ٛ‬‬ ‫ٔیت‪ٛ‬ا٘ذ اص چ‪ٙ‬ذ ساػت تا ‪ ۵‬س‪ٚ‬ص ٘ویوض تو‪ ٝ‬عو‪َٛ‬‬ ‫ا٘جأذ‪.‬‬ ‫چِ کساًی تیطتش تِ ٍتا هثتال هیضًَذ؟‬ ‫اتت ت‪ٚ ٝ‬تا وأ دس استثاط تا ‪ٚ‬ضؼیت تو‪ٟ‬وذاضوتوی‬ ‫است‪ .‬افشاد و‪ ٝ‬اص اب اضأیذ٘ی ٘اسآِ استفواد‪ٜ‬‬ ‫ٔیو‪ٙٙ‬ذ یا دس ٔ‪ٙ‬اعمی ص٘وذٌوی ٔوی وو‪ٙ‬و‪ٙ‬وذ وو‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬ضؼیت ت‪ٟ‬ذاضتی ٘أغّو‪ٛ‬ب تو‪ٛ‬د‪ٔ ٚ ٜ‬وذفو‪ٛ‬ع ‪ٚ‬‬ ‫فاض ب ‪ٞ‬ا ت‪ ٝ‬غ‪ٛ‬ست غیشت‪ٟ‬ذاضتی دفغ ٔیض‪٘ٛ‬وذ‬ ‫تیطتشیٗ خغش اتت ت‪ٚ ٝ‬تا سا داس٘ذ‪.‬‬ ‫اٌش فىش ٔی و‪ٙ‬یوذ ضوٕوا یوا یوىوی اص اػضوا‬ ‫خا٘‪ٛ‬اد‪ٜ‬تاٖ ٕٔىٗ است ‪ٚ‬تا داضت‪ ٝ‬تاضیذ تایذ فو‪ٛ‬ساً‬ ‫ت‪ ٝ‬د٘ثاَ دسیافت ٔشالثت ‪ٞ‬ا پضضىی تاضیذ‪ .‬اص اٖ‬ ‫جا و‪ ٝ‬وٓ اتی تذٖ ٔیت‪ٛ‬ا٘ذ ت‪ ٝ‬سشػت اتفاق افتوذ‬ ‫ت‪ٙ‬اتشایٗ جایٍضیٗ وشدٖ سشیغ ٔایؼوات ضوش‪ٚ‬س‬ ‫است‪.‬‬ ‫اٌش پ‪ٛ‬دس ا‪. ٚ‬اس‪.‬ا )‪(ORS‬ج‪ٟ‬ت ت‪ٟ‬ی‪ٔ ٝ‬حّو‪َٛ‬‬ ‫ٔایغ دسٔا٘ی خ‪ٛ‬ساوی دس اختیاس داسیذ ت فاغوّو‪ٝ‬‬ ‫ٔػشف اٖ سا ضش‪ٚ‬ع و‪ٙ‬یذ‪ .‬ضش‪ٚ‬ع سشیوغ ٔػوشف‬ ‫ٔایؼات ٔیت‪ٛ‬ا٘ذ ٔ‪ٛ‬جه ٘جات یه ص٘ذٌی ضو‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫٘‪ٛ‬ضیذٖ ‪ORS‬سا دس خا٘‪ ٚ ٝ‬دس فاغّ‪ ٝ‬صٔوا٘وی توا‬ ‫سسیذٖ ت‪ ٝ‬یه ‪ٚ‬احذ ت‪ٟ‬ذاضتی دسٔوا٘وی جو‪ٟ‬وت‬ ‫دسیافت خذٔات پضضىی ادأ‪ ٝ‬د‪ٞ‬یذ‪ .‬دس غو‪ٛ‬ستوی‬ ‫و‪ ٝ‬فشد ٔثت ت‪ ٝ‬اس‪ٟ‬اَ حاد اتىی یوه وو‪ٛ‬دن‬ ‫ضیشخ‪ٛ‬اس است ت‪ٛ‬غی‪ٔ ٝ‬یض‪ٛ‬د تغزی‪ ٝ‬تا ضیش ٔوادس‬ ‫ادأ‪ ٝ‬داضت‪ ٝ‬تاضذ‪.....‬‬ ‫تطخیص ٍ دسهاى ٍتا‬ ‫تطخیع ‪ٚ‬تا اص عشیک اصٔایص ٔذف‪ٛ‬ع است‪ .‬توشا‬ ‫ا٘جاْ ایٗ اصٔایص تایذ اص تیٕاس ٕ٘‪ٔ ٝ٘ٛ‬وذفو‪ٛ‬ع یوا‬ ‫س‪ٛ‬اب ٔمؼذ ت‪ٟ‬ی‪ ٚ ٝ‬ت‪ ٝ‬اصٔایطٍا‪ ٜ‬اسساَ ض‪ٛ‬د و‪ٝ‬‬ ‫ایٗ اصٔایص دس سیستٓ ت‪ٟ‬ذاضتی وط‪ٛ‬س ت‪ ٝ‬غ‪ٛ‬ست‬ ‫سایٍاٖ ا٘جاْ ٔیض‪ٛ‬د‪.‬اسا دسٔاٖ دس تیٕاس ‪ٚ‬توا‬ ‫جثشاٖ ف‪ٛ‬س اب ‪ ٚ‬أ ح اص دست سفت‪ ٝ‬توذٖ دس‬ ‫ادأ‪ ٝ‬داسد‬ ‫اثش اس‪ٟ‬اَ است‪....‬‬ صفحه 4 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫سن هار خًَریسی را هتَقف‬ ‫هی کٌد‬ ‫یىـٌجِ ‪ 5‬تیش ‪ 62 * 1041‬طٍئی ‪ 65 * 6466‬ری المعذُ ‪ * 1001‬ػبل ػی ٍ دٍم ( اٍتَص ایىیٌجی ایل ) * ؿوبسُ ( ػبیی ) ‪5565 :‬‬ ‫وـف اػشاس جذیذی دسثبسُ یه هبدُ هٌحصشثِفشد‬ ‫پظٍّـگشاى طی یه ثشسػی جذیذ دس اصهبیـگبُ‪ ،‬ثِ‬ ‫اػشاس جذیذی دس هَسد یه هبدُ هٌحصشثِفشد پنی‬ ‫ثشدُاًذ‪.‬‬ ‫هحممبى اًؼتیتَ هٌْذػی صیؼتی ٍ فنٌنبٍسی ًنبًنَ‬ ‫داًـگبُ وَییٌضلٌذ اػتشالیب پشٍتئینٌنی دس ػنن ‪6‬‬ ‫هبس وـف وشدُ اًذ وِ ثِ عٌنَاى ینه تؼنشین‬ ‫دٌّذُ وبساهذ دس فشایٌذ لختِ ؿنذى ونَى ٍ‬ ‫دسهبى صون عول هی وٌذ‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬عاضـ ذجطٌعاضی ٔ‪ٟ‬ط ث‪٘ ٝ‬مُ اظ ای‪ٙ‬تطؾتین‪ٙ‬نً‬ ‫ا٘دی‪ٙ‬طی‪ ،ًٙ‬ایٗ وکف ث‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ؾق‪ ٝ‬غِی ٔ‪ٙ‬دط قنس‪ٜ‬‬ ‫و‪ ٝ‬زض زٔبی عجیقی ثسٖ خبٔس ٔی ق‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬ثن‪ ٝ‬اینٗ‬ ‫تطتیت اظ ذ‪٘ٛ‬طیعی خّ‪ٌٛ‬یطی ٔی و‪ٙ‬س تنب ظذنٓ‬ ‫ثؿت‪ ٝ‬ق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫أب٘سا ویدبؼ ٔحمک اضقس اینٗ ژنػ‪ٞٚ‬نف ٔنی‬ ‫٘‪ٛ‬یؿسۺ حس‪ٚ‬ز ‪ ۰۴‬زضنس ٔنطی ‪ٞ‬نبی ٘نبقنی اظ‬ ‫تط‪ٔٚ‬ب ث‪ ٝ‬زِیُ ذ‪٘ٛ‬طیعی غیطلبثُ و‪ٙ‬تطَ ض‪ٚ‬ی ٔنی‬ ‫ز‪ٙٞ‬س‪ .‬ایٗ أبض زض ذه‪ٛ‬ل ژنطؾن‪ٙ‬نُ اضتکنی ثنب‬ ‫ذ‪٘ٛ‬طیعی ‪ٞ‬بی قسیس زض ٔیساٖ خ‪ ًٙ‬ثیکتط اؾت‪.‬‬ ‫ا‪ ٚ‬زض ایٗ ثبض‪ٔ ٜ‬ی افعایسۺ عجیقت ٔىب٘ینؿنٓ ‪ٞ‬نبی‬ ‫ژیچیس‪ ٚ ٜ‬خبِجی زاضز و‪ٔ ٝ‬ی ت‪ٛ‬اٖ ثب وٕه ا٘‪ٟ‬ب اظ‬ ‫ٔطی افطاز ث‪ ٝ‬زِیُ ذ‪٘ٛ‬طیعی غینطلنبثنُ ون‪ٙ‬نتنطَ‬ ‫خّ‪ٌٛ‬یطی وطز‪.‬‬ ‫ایٗ تحمیک ٘کبٖ ٔی ز‪ٞ‬س زض ٔمبیؿن‪ ٝ‬ثنب فنطاین‪ٙ‬نس‬ ‫عجیقی ثسٖ ‪ٍٙٞ‬بْ ذ‪٘ٛ‬طیعی‪ ،‬اؾتفبز‪ ٜ‬اظ غَ ؾنٓ‬ ‫ٔبض ؾجت ٔی ق‪ٛ‬ز ٔیعاٖ اظ زؾت ضفتنٗ ضفنتنٗ ‪۵‬‬ ‫ثطاثط وب‪ٞ‬ف یبثس ‪ ٚ‬تکىیُ ِرت‪ ۳ ٝ‬ثبض ؾنطینـ تنط‬ ‫اتفبق ثیفتس‪ .‬ایٗ غَ حتی ثنطای افنطاز ٔنجنتن ثن‪ٝ‬‬ ‫‪ٕٛٞ‬فیّی ‪ ٚ‬ثیٕبضا٘ی و‪ ٝ‬اظ زاض‪ٞٚ‬بی ضلیک ون‪ٙ‬ن‪ٙ‬نس‪ٜ‬‬ ‫ذ‪ ٖٛ‬اؾتفبز‪ٔ ٜ‬ی و‪ٙٙ‬س‪٘ ،‬یع وبضأس اؾت‪.‬‬ ‫ترق ّستِای اقاهت طَالًی‬ ‫در هاُ ٍ هریخ را هوکی هیکٌد‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اظ ٘ی‪ ٛ‬ؾبی‪ٙ‬تیؿت‪ ،‬ژػ‪ٞٚ‬کٍطاٖ ‪ ۱۴‬ؾبَ ژینف‪،‬‬ ‫٘کب٘‪ٞٝ‬بیی ٔج‪ٙ‬ی ثط ‪ٚ‬خ‪ٛ‬ز ٘‪ٛ‬فی ٔبز‪ ٜ‬فدیت یبفنتن‪ٙ‬نس‬ ‫و‪ ٝ‬اظ د‪ٟ‬بض ٘‪ٛ‬تط‪ ٖٚ‬تکىیُ قس‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ز‪ .‬ا٘‪ٟ‬ب اون‪ٙ‬ن‪،ٖٛ‬‬ ‫‪ٚ‬اضحتطیٗ ق‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ضا زض ٔ‪ٛ‬ضز ایٗ ٔبز‪ ٜ‬یبفت‪ٝ‬ا٘س‪.‬‬ ‫ق‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ثؿیبضی ‪ٚ‬خ‪ٛ‬ز زاض٘س و‪٘ ٝ‬کبٖ ٔیز‪ٙٞ‬س ٘ن‪ٛ‬ؿ‬ ‫فدیجی اظ یه ٔبز‪ٔ ٜ‬تکىُ اظ د‪ٟ‬بض ٘‪ٛ‬تط‪ٚ ٖٚ‬خن‪ٛ‬ز‬ ‫زاضز و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬یىسیٍط ٔتهُ ٔیق‪٘ٛ‬نس‪٘ .‬کنب٘ن‪ٞ ٝ‬نبی‬ ‫‪ٚ‬خنن‪ٛ‬ز ایننٗ ٔننبز‪ٔ ٜ‬نن‪ٛ‬ؾنن‪ ْٛ‬ثنن‪ ٝ‬تننتننطا٘نن‪ٛ‬تننط‪ٖٚ‬‬ ‫)‪(Tetraneutron‬ثطای ٘رؿتیٗ ثبض زض اظٔبیکنی‬ ‫ث‪ ٝ‬زؾت أس و‪ ۱۴ ٝ‬ؾبَ ژنینف ا٘ندنبْ قنس؛ أنب‬ ‫ثطضؾی‪ٞ‬بی خسیس‪ٚ ،‬اضحتط ‪ ٚ‬زلیکتط ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫اٌطد‪ٛٔ ٕٝٞ ٝ‬از حب‪ٚ‬ی ٘‪ٛ‬تط‪ٞ ٖٚ‬ؿت‪ٙ‬س؛ أنب فنمنظ‬ ‫ؾتبض‪ٜٞ‬بی ٘‪ٛ‬تط‪٘ٚ‬ی‪ٔ ،‬بز‪ٜ‬ای ضا زض ثط زاض٘س و‪ ٝ‬وبٔ‬ ‫اظ شضاتی تکىیُ قس‪ ٜ‬اؾت و‪ ٝ‬تن‪ٛ‬ؾنظ ٘نینط‪ٞٚ‬نبی‬ ‫‪ٞ‬ؿت‪ٝ‬ای ث‪ ٝ‬یىسیٍط ٔتهُ قس‪ٜ‬ا٘س‪ .‬زض ‪ٞ‬نط حنبَ‪،‬‬ ‫زلیمب ٔکرم ٘یؿت و‪ ٝ‬ایٗ ٔبز‪٘ ٜ‬ن‪ٛ‬تنط‪٘ٚ‬نی زاضای‬ ‫د‪ ٝ‬ؾبذتبضی اؾت‪.‬‬ ‫ژػ‪ٞٚ‬کٍطاٖ زض ؾبَ ‪ ،۱۴۴۱‬ق‪ٛ‬ا‪ٞ‬سی ضا ثن‪ ٝ‬عن‪ٛ‬ض‬ ‫تهبزفی ژیسا وطز٘س و‪٘ ٝ‬کبٖ ٔیزاز٘س تتطا٘‪ٛ‬تط‪ٖٞٚ‬ب‬ ‫ٔیت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س ژؽ اظ ثطذ‪ٛ‬ضز ٔیبٖ اتٓ ‪ٞ‬نبی ثرنطینّنینٓ‬ ‫)‪ ٚ(Beryllium‬وطثنٗ تکنىنینُ قن‪٘ٛ‬نس‪ .‬اینٗ‬ ‫ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ؿ‪ ،‬ثؿیبضی اظ فنینعینىنسا٘نبٖ ‪ٞ‬ؿنتن‪ ٝ‬ای ضا‬ ‫حیطت ظز‪ ٜ‬ونطز‪ ،‬أنب اینٗ اظٔنبینف ‪ٞ‬نب زاضای‬ ‫حبقی‪ٞ ٝ‬بی ذغبی ظیبزی ث‪ٛ‬ز٘س ‪ٕٞ ٚ‬یٗ أط‪٘ ،‬یبظ ثن‪ٝ‬‬ ‫ت‪ٛ‬ضیحبت احتٕبِی زیٍط ضا ژسیس ا‪ٚ‬ضز‪.‬‬ ‫هحممبى یه ؿشوت داًؾ ثنٌنینبى‬ ‫ًَعی هىول پشٍثیَتنینه تنَلنینذ‬ ‫وشدًذ وِ عصش اهنشٍص ثنب ورنَس‬ ‫هعبٍى سئیغ جوَْس سًٍوبیی ؿذ‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬عاضـ ذجطٍ٘بض ٔن‪ٟ‬نط‪ٔ ،‬نطاؾنٓ‬ ‫ض‪ٕ٘ٚ‬بیی اظ ٔىُٕ ژنط‪ٚ‬ثنین‪ٛ‬تنینه‬ ‫ثبی‪ٛ‬ث‪ٛ‬ؾت یه قطوت زا٘ف ث‪ٙ‬یبٖ‬ ‫ثب حض‪ٛ‬ض ؾ‪ٛ‬ض٘نب ؾنتنبضی ٔنقنب‪ٖٚ‬‬ ‫فّٕی ‪ ٚ‬ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬ضی ضیبؾت خٕ‪ٟٛ‬ضی‪ٔ ،‬هغفی لب٘قی زثیط ؾتبز تن‪ٛ‬ؾنقن‪ ٝ‬ظیؿنت‬ ‫ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬ضی‪ ،‬ز‪ِٚ‬ت اثبزی ٔسیط فبُٔ قطوت زا٘ف ث‪ٙ‬یبٖ ثطٌعاض قس‪.‬‬ ‫ایٗ ٔحه‪ َٛ‬یه ٔحه‪ َٛ‬عجیقی اظ ثبوتطی ‪ٞ‬بی ظ٘س‪ٔ ٜ‬فیس ث‪ٕٞ ٝ‬طا‪ٚ ٜ‬یتبٔیٗ‪ٞ‬ب‬ ‫‪ٛٔ ٚ‬از ٔقس٘ی ضط‪ٚ‬ضی اؾت ‪ ٚ‬ثب ت‪ِٛ‬یس فطا‪ٚ‬ضز‪ٞ ٜ‬بی خب٘جی ٔفیس ثنبونتنطینب نی‬ ‫(ٔتبث‪ِٛ‬یت ‪ٞ‬ب) ٔیت‪ٛ‬ا٘س ثط ث‪ٟ‬ج‪ٛ‬ز فّٕىطز ض‪ٚ‬ز‪ٜ‬ای‪ -‬ضی‪ٛ‬ی اثط ثٍصاضز ‪ ٚ‬ؾنجنت‬ ‫تم‪ٛ‬یت فّٕىطز ؾیؿتٓ ایٕ‪ٙ‬ی زض ٔ‪ٛ‬اخ‪ ٝ‬ثب ژبت‪ٛ‬غٖ ‪ٞ‬ب ق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ ژط‪ٚ‬ثی‪ٛ‬تیه ث‪ ٝ‬زِیُ زاقتٗ ‪ٚ‬یتبٔیٗ ‪ ،D‬ض‪ٚ‬ی ‪ ٚ‬ؾنّن‪ٙ‬نین‪٘ ْٛ‬نینع ثنغن‪ٛ‬ض‬ ‫ٔضبفف ؾجت افعایف فّٕىطز ؾیؿتٓ زفبفی ثسٖ ٔیق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ایٗ ٔحه‪ َٛ‬ثب وب‪ٞ‬ف قست فف‪٘ٛ‬ت ت‪ٙ‬فؿی‪ ،‬وب‪ٞ‬ف ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬اثت ء ث‪ ٝ‬فنفن‪٘ٛ‬نت‪،‬‬ ‫وٕه ث‪ ٝ‬ث‪ٟ‬ج‪ٛ‬ز ثیٕبضی‪ٞ‬بی اِطغیه ‪ ٚ‬وٕه ث‪ ٝ‬تأیٗ ا٘طغی ثسٖ ؾجت ث‪ٟ‬جن‪ٛ‬ز‬ ‫ویفیت ظ٘سٌی افطاز خبٔق‪ٔ ٝ‬ی ق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫*الٌازاشراقی‬ ‫هَاد الزم‪:‬‬ ‫ژیبظد‪ٌ ۱۴۴ ٝ‬طْ‪ ،‬ثط٘ح ‪ ۱‬ژیٕب٘‪ٔ ،ٝ‬طک ‪ٌ ۵۴۴‬نطْ‪،‬‬ ‫اه ٔطک ‪ ۱‬ژیٕب٘‪ ،ٝ‬وط‪ ۳ ٜ‬لبقک غصا ذ‪ٛ‬ضی‪ٕ٘ ،‬ه‬ ‫ث‪ٔ ٝ‬مساض الظْ‬ ‫ض‪ٌ ٗٔٚ‬ط٘‪ٟ‬نب‪ٚ‬ظض )‪،(Roman Gernhäuser‬‬ ‫ژػ‪ٞٚ‬کٍط زا٘کٍب‪ ٜ‬ف‪ٙ‬ی ٔ‪٘ٛ‬ید )‪(TU Munich‬‬ ‫‪ٕٞ ٚ‬ىبضا٘ف‪ ،‬اظ ثطذ‪ٛ‬ضز شضات ٔتفب‪ٚ‬تی ثطای یبفتٗ‬ ‫ق‪ٛ‬ا‪ٞ‬س لغقیتط زض ٔ‪ٛ‬ضز تتطا٘‪ٛ‬تط‪ ٖٚ‬اؾتفبز‪ ٜ‬وطز٘س‪.‬‬ ‫ایٌتشًت دس دٍساى وشًٍب ثیـتشینی‬ ‫تغییشات سا دس دًیبی اهنَصؽ ٍ‬ ‫وؼت ٍ وبس ایجبد وشد ٍ ثش ّویی‬ ‫اػبع توبیل ثِ ایجبد ؿغل دس ثؼتش‬ ‫فربی هجبصی سٍص ثِ سٍص گؼتشؽ‬ ‫یبفت‪ .‬فنشٍؽ ونبال‪ ،‬ونذهنبت‪،‬‬ ‫اهَصؽ‪ ،‬فشٍؽ هحتنَا اصجنولنِ‬ ‫هـبغل اًالیی ٍ ایٌتشًتی اػت ونِ‬ ‫ًخجگبى ایشاًی ثب واللیت وَد اى‬ ‫سا سًٍک دادًذ‪.‬‬ ‫ژیف اظ قی‪ٛ‬ؿ وط‪٘ٚ‬ب ژیف ثی‪ٙ‬ی ٔی قس و‪ ٝ‬وؿت ‪ ٚ‬وبض ای‪ٙ‬تنط٘نتنی ‪ ٚ‬أن‪ٛ‬ظـ‬ ‫ٔدبظی زض فبنّ‪ ٝ‬ثیٗ ‪ ۶‬تب ‪۷‬ؾبَ ٌؿتطـ یبثس أب قی‪ٛ‬ؿ ایٗ ‪ٚ‬یط‪ٚ‬ؼ زض ثؿیبضی‬ ‫اظ وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬ب ثؿتط ض‪٘ٚ‬ک فضبی ٔدبظی ضا فطا‪ ٓٞ‬وطز تب ؾطفت ژی‪ٛ‬ؾتٗ وؿت ‪ٚ‬‬ ‫وبض‪ٞ‬ب ث‪ ٝ‬فضبی ا٘ یٗ ‪ ٚ‬تدطث‪ ٝ‬فط‪ٚ‬ـ ای‪ٙ‬تط٘تی ثیکتط ق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ثب قی‪ٛ‬ؿ ایٗ ثیٕبضی زض ؾطاؾط خ‪ٟ‬بٖ تغییطات اؾبؾی زض تقبٔ ت اختٕنبفنی ‪ٚ‬‬ ‫ؾبظٔب٘ی قس‪ ،‬ثط ‪ٕٞ‬یٗ اؾبؼ أ‪ٛ‬ظـ ‪ ٚ‬ژط‪ٚ‬ضـ ٘یع اظ ایٗ قطایظ ٔه‪ٕ٘ ٖٛ‬ب٘نس‬ ‫‪ ٚ‬ثبفث قس و‪ ٝ‬فقبِیت حض‪ٛ‬ضی ٔساضؼ زض وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬بی خ‪ٟ‬بٖ ٔت‪ٛ‬لف قن‪ٛ‬ز ‪ٚ‬‬ ‫ثط اؾبؼ ٌعاضـ ی‪٘ٛ‬ؿى‪ ،ٛ‬ثیف اظ‪ٔ ۲.۵‬یّینبضز زا٘نف أن‪ٛ‬ظ تنحنت تناثنینط‬ ‫‪ٌٕٝٞ‬یطی وط‪٘ٚ‬ب لطاض ٌطفت‪ٙ‬س ‪ ٚ‬ؾیؿتٓ أ‪ٛ‬ظقی ٘یع زدبض تغییطات خسی قس‪.‬‬ ‫تَػط یه ؿشوت داًؾ ثٌیبى؛‬ ‫ویت ایشاًی اػتخشاج ٍیشٍع تَلیذ ؿذ‬ ‫پالػوب ٍ ثضاق تَػط یه ؿشوت داًؾ ثنٌنینبى ثنِ‬ ‫تَلیذ سػیذ‪.‬‬ ‫ًبػب ٍ ٍصاست اًشطی اهشیىب لصذ داسًذ ثنب عنمنذ‬ ‫لشاسدادّبیی ثب چٌذ ؿشوت وصنَینی صهنینٌنِ‬ ‫اػتفبدُ اص ثشق ّؼتِای سا دس هبُ ٍ هشیخ ثِ ٍجنَد‬ ‫اٍسًذ‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اظ ظز زی ٘ت‪ ،‬تد‪ٟ‬یع ٔب‪ٔ ٚ ٜ‬طید ثن‪ ٝ‬ثنطق‬ ‫‪ٞ‬ؿت‪ٝ‬ای ثبفث ٔیق‪ٛ‬ز البٔت ع‪ٛ‬ال٘ی زض اینٗ ز‪ٚ‬‬ ‫ؾیبض‪ ٚ ٜ‬فقبِیت ‪ٞ‬بی زضاظٔست فنّنٕنی زض ا٘ن‪ٟ‬نب‬ ‫ٕٔىٗ ق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫٘بؾب ‪ٚ ٚ‬ظاضت ا٘طغی أطیىب ؾ‪ ٝ‬لطاضزاز ‪ٞ‬ط ینه‬ ‫ث‪ ٝ‬اضظـ ‪ٔ ۵‬یّین‪ ٖٛ‬زالض ضا ثنب دن‪ٙ‬نس قنطونت‬ ‫ذه‪ٛ‬نی ٔ‪ٙ‬قمس وطز‪ٜ‬ا٘س تب فقبِیت زض ایٗ ظٔین‪ٙ‬ن‪ٝ‬‬ ‫اغبظ ق‪ٛ‬ز‪ٔ .‬ست اخطای ‪ٞ‬ط یه اظ ایٗ لطاضزاز‪ٞ‬نب‬ ‫‪ٔ ۲۱‬ب‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫قطوت ‪ٞ‬بی عطف لطاضزاز ٔ‪ٛ‬ؽنف ثن‪ ٝ‬عنطاحنی‬ ‫ؾیؿتٓ ‪ٞ‬بی تأیٗ ثطق ٔجت‪ٙ‬ی ثط قىبفت ‪ٞ‬ؿنتن‪ ٝ‬ای‬ ‫‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س و‪ ٝ‬ا٘تؾبض ٔیض‪ٚ‬ز اؾتفبز‪ ٜ‬اظ ا٘‪ٟ‬ب تنب ینه‬ ‫ز‪ ٝٞ‬ای‪ٙ‬س‪ ٜ‬اغبظ قن‪ٛ‬ز‪ .‬ثنب تن‪ٛ‬خن‪ ٝ‬ثن‪ ٝ‬زقن‪ٛ‬اضی‬ ‫زؾتطؾی ث‪ ٝ‬اِىتطیؿیت‪ ٝ‬زض ٔب‪ٔ ٚ ٜ‬طید‪ ،‬اؾتفنبز‪ ٜ‬اظ‬ ‫ا٘طغی ‪ٞ‬ؿت‪ ٝ‬ای عطاحی ؾیؿتٓ ‪ٞ‬بی ؾجه ‪ ٚ‬لنبثنُ‬ ‫افتٕبز ثطای تأیٗ ثطق ضا ٕٔىٗ ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س وطز‪.‬‬ ‫کشف هیکرٍبّای زًدُ در شرایطی‬ ‫هشاتِ هریخ در قطه شوال‬ ‫پظٍّـگشاى داًـنگنبُ هنه گنینل ‪(McGill‬‬ ‫)‪University‬دس وبًبدا هیىشٍهّنبینی سا سٍی‬ ‫سػَه ػطحی ًضدیه چـوِ الػت ّوش یبفتِ اًنذ‬ ‫وِ لجالً ّشگض ؿٌبػبیی ًـذُ ثَدًذ‪ .‬اىّب ثب اػتفبدُ‬ ‫اص جذیذتشیی سٍؽّبی هطبلعِ طًنَم ‪،(genom‬‬ ‫هبدُ طًتیىی یه جبًذاس) هیىشٍه ّب‪ ،‬اطنالعنبتنی‬ ‫دسثبسُ هتبثَلیؼن (ػَوت ٍػنبص) اى ّنب وؼنت‬ ‫وشدًذ‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬عاضـ ٌط‪ ٜٚ‬فّٓ ‪ ٚ‬أ‪ٛ‬ظـ ایط٘ب اظ ژنبینٍنب‪ٜ‬‬ ‫ذجطی تبظ‪ٞ ٜ‬بی فیعیه‪ ،‬الی‪ٔ ٝ‬ن‪ٙ‬ندنٕنس زا نٕنی‬ ‫دکننٕنن‪ ٝ‬الؾننت ‪ٞ‬ننٕننط ‪(Lost Hammer‬‬ ‫)‪Spring‬زض لغت قٕبَ وب٘بزا ثیکتطیٗ قجب‪ٞ‬نت‬ ‫ضا ثب ثطذی ٔ‪ٙ‬بعک ٔطید زاضز؛ ظیطا ٔحیغی ثؿنینبض‬ ‫ؾطز ‪ ٚ‬ق‪ٛ‬ض ‪ ٚ‬تمطیج ًب ثس‪ ٖٚ‬اوؿیػٖ زاضز ‪ ٚ‬ثنطای‬ ‫ٔغبِق‪ ٝ‬زض ذه‪ٛ‬ل ا٘‪ٛ‬اؿ قىُ‪ٞ‬بی ظ٘سٌنی ون‪ٝ‬‬ ‫احتٕبالً ض‪ٚ‬ظی زض ٔطید ‪ٚ‬خ‪ٛ‬ز زاقت‪ٙ‬س یب ٔنٕنىنٗ‬ ‫اؾت ‪ٛٙٞ‬ظ ‪ٚ‬خ‪ٛ‬ز زاقت‪ ٝ‬ثبق‪ٙ‬س‪ٔ ،‬حُ ٔ‪ٙ‬بؾنجنی ثن‪ٝ‬‬ ‫قٕبض ٔیض‪ٚ‬ز‪.‬‬ ‫زض ٔمبِ‪ٝ‬ای و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬تبظٌی زض ٔدّن‪ ٝ‬ای اؼ اْ ای‬ ‫)‪(The ISME Journal‬دبح قنس‪ ٜ‬اؾنت‪،‬‬ ‫زا٘کٕ‪ٙ‬ساٖ ثطای ا‪ِٚ‬یٗثبض ثیبٖ وطز‪ٜ‬ا٘س و‪ ٝ‬خن‪ٛ‬أنـ‬ ‫ٔیىط‪ٚ‬ثی یبفت‪ ٝ‬قس‪ ٜ‬زض لغت قٕنبَ‪ ،‬زض قنطاینظ‬ ‫ٔکبث‪ٔ ٝ‬طید‪ ،‬اظ عطیک تغصی‪ ٝ‬اظ تطویجبت ٔقس٘نی ‪ٚ‬‬ ‫ت‪ٙ‬فؽ ایٗ تطویجبت‪ ،‬ظ٘س‪ٔ ٜ‬یٔب٘‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ًوًَِ ایشاى ػبوت ویت اػتخشاج ٍینشٍػنی ثنب‬ ‫لبثلیت اػتخشاج اػیذ ًَولئیه ًوًَِ ّنبی ػنشم‪،‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اظ ٔقب‪٘ٚ‬نت فنّنٕنی ‪ ٚ‬فن‪ٙ‬نب‪ٚ‬ضی ضینبؾنت‬ ‫خٕ‪ٟٛ‬ضی‪ٔ ،‬حٕسثبلط ٔحٕ‪ٛ‬زی فض‪ٞ ٛ‬یئت ٔنسینط‪ٜ‬‬ ‫یه قطوت زا٘ف ث‪ٙ‬یبٖ زض ذه‪ٛ‬ل ‪ٚ‬یػٌی ‪ٞ‬نبی‬ ‫ویت اؾترطاج ‪ٚ‬یط‪ٚ‬ؾی ٌفتۺ زض اینٗ ض‪ٚ‬ـ اظ‬ ‫ٔ‪ٛ‬از ذغط٘بن ٔثُ ف‪ ٚ ُٙ‬وّط‪ٚ‬فطْ اؾتفبز‪ٕ٘ ٜ‬یق‪ٛ‬ز‬ ‫‪ٚRNA ٚ‬یط‪ٚ‬ؼ ث‪ ٝ‬ؾت‪ ٖٛ‬ؾنینّنینىنبینی ٔنتنهنُ‬ ‫ٔیق‪ٛ‬ز زض حبِی و‪ ٝ‬اِن‪ٛ‬زٌنی ‪ٞ‬نب اظ اٖ فنجن‪ٛ‬ض‬ ‫ٔیو‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫اؾتفبز‪ ٜ‬اظ ویت اؾترطاج ‪ٚ‬یط‪ٚ‬ؾی زض تکنرنینم‬ ‫و‪ٚٛ‬یس ‪۲۹‬‬ ‫‪ٚ‬ی افع‪ٚ‬زۺ ؾ‪ٙ‬سضْ ت‪ٙ‬فؿی حبز وط‪٘ٚ‬ب ‪ٚ‬ینط‪ٚ‬ؼ ینه‬ ‫‪ٚRNA‬یط‪ٚ‬ؼ ته ضقت‪ ٝ‬ای اؾنت ون‪ ٝ‬فنبٔنُ‬ ‫ثیٕبضی ‪ ۲۹COVID-‬ث‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬اظ ‪ٕٞ‬نینٗ قنین‪ ٜٛ‬زض‬ ‫تکریم و‪ٚٛ‬یس اؾنتنفنبز‪ٔ ٜ‬نی قن‪ٛ‬ز‪ .‬زض ونینت‬ ‫اؾترطاج ‪ٚ‬یط‪ٚ‬ؾی اثتسا ؾنبذنتنبض‪ٞ‬نبی ؾنّن‪ِٛ‬نی ‪ٚ‬‬ ‫ٔحبفؼ ‪ٚ‬یط‪ٚ‬ؼ‪ٞ‬ب ِیع قس‪ ٚ ٜ‬ؾپؽ غ٘‪ ْٛ‬اؾنتنرنطاج‬ ‫قس‪ ٜ‬ت‪ٛ‬ؾظ ض‪ٚ‬ـ ؾت‪ ٖٛ‬ؾیّیىب خساؾبظی ٔیقن‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ف ‪ ٜٚ‬ثط ایٗ ثبفط ِیع و‪ٙٙ‬س‪ ٜ‬ایٗ وینت ثن‪ ٝ‬نن‪ٛ‬ضت‬ ‫‪ٚ‬یػ‪ٜ‬ای ثطای ترطیت ؾبذتبض‪ٞ‬بی ٔحبفؼ ‪ٚ‬ینط‪ٚ‬ؾنی‬ ‫ث‪ٟ‬ی‪ ٝٙ‬قس‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬فت‪ٔ ٝ‬حٕ‪ٛ‬زی‪ ،‬ویت ایطاٖؾنبذنت اظ ‪ٞ‬نٕنبٖ‬ ‫وبضایی ٕ٘‪ ٝ٘ٛ‬ذبضخی ثطذ‪ٛ‬ضزاض اؾت أب لیٕتی ثن‪ٝ‬‬ ‫ٔطاتت اضظاٖتط زاضز‪ .‬ث‪ٚ ٝ‬اؾغ‪ ٝ‬ت‪ِٛ‬یس ویت اؾترطاج‬ ‫‪ٚ‬یط‪ٚ‬ؾی حس‪ٚ‬ز ‪ ۰۴‬فطنت قغّی ایدبز قس‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫ضشٍست تؼْیل فشایٌذّبی اهَصؿی‪ ،‬پظٍّـی ٍ وٌؼَلی ثشای گؼتشؽ‬ ‫تجبدالت هیبى داًـگبُ تجشیض ٍ اػتشالیب‬ ‫ارسثبیجبى ؿشلی سئیغ داًـگبُ تجشیض گفت‪ :‬تعذادی‬ ‫اص اػبتیذ داًـگبُ تجشیض فبسغ التحصیل داًـگبُ ّنبی‬ ‫اػتشالیب ّؼتٌذ ٍ ثب تَجِ ثِ ثشٍى دادّبی پظٍّـی ٍ‬ ‫علوی هَفک ایی اػبتیذ‪ ،‬اهیذٍاسین ّوىنبسی ّنبی‬ ‫علوی ثیی داًـگبُ تجشیض ٍ داًـگبُّبی اػتشالنینب دس‬ ‫صهیٌِ تجبدل اػتبد ٍ داًـجَ‪ ،‬ثشگنضاسی دٍسُ ّنبی‬ ‫هـتشن اهَصؿی‪ ،‬پنظٍّـنی ٍ اجنشای ثنشًنبهنِ‬ ‫فشیتّبی هطبلعبتی افضایؾ یبثذ‪.‬‬ ‫نفط ٘هطاِ‪ ٝ‬ظاز‪ ٜ‬زض زیساض ؾفیط اؾتطاِیب ثب اقبض‪ ٜ‬ثن‪ٝ‬‬ ‫خبیٍب‪ ٜ‬زا٘کٍب‪ ٜ‬تجطیع زض ضتج‪ ٝ‬ث‪ٙ‬سی ٔنّنی ‪ ٚ‬ثنینٗ‬ ‫إِّّی ‪ ٚ‬تقسز ‪ ٚ‬ت‪ٛٙ‬ؿ ضقت‪ٞٝ‬بی تحهیّنی زض اینٗ‬ ‫زا٘کٍب‪ ٜ‬اؽ‪ٟ‬بض وطزۺ ایٗ زا٘کٍب‪ٜ ٜ‬ثقن‪ٙ‬ن‪ٛ‬اٖ ز‪ٔٚ‬نینٗ‬ ‫زا٘کٍب‪ ٜ‬خبٔـ وک‪ٛ‬ض زض ثیکتط ضقت‪ٞ ٝ‬بی تحهینّنی‬ ‫زاضای اؾبتیس نبحج‪ٙ‬ؾط ‪ ٚ‬زا٘کد‪ٛ‬ینبٖ ٔؿنتنقنس ثن‪ٝ‬‬ ‫‪ٕٞ‬طا‪ ٜ‬اظٔبیکٍب‪ٜٞ‬بی ٔد‪ٟ‬ع ‪ٞ‬ؿت ‪ ٚ‬زض ظٔنین‪ٙ‬ن‪ ٝ‬ی‬ ‫تدبضی ؾبظی یبفت‪ٞ ٝ‬بی ژػ‪ٞٚ‬کی ‪ ٚ‬تجسیُ فنّنٓ ثن‪ٝ‬‬ ‫ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬ضی زض ضاؾتبی حُ ٔؿب ُ خنبٔنقن‪ ٝ‬النسأنبت‬ ‫اضظ٘س‪ ٜ‬ای ا٘دبْ زاز‪ ٜ‬اؾت و‪ ٝ‬زض نن‪ٛ‬ضت فنطا‪ٞ‬نٓ‬ ‫قسٖ تؿ‪ٟ‬ی ت ٔ‪ٙ‬بؾت اظ عطف ز‪ِٚ‬ت اؾتطاِیب ثطای‬ ‫تجبزالت فّٕی ثیٗ زا٘کٍب‪ ٜ‬تجطیع ‪ ٚ‬زا٘کنٍنب‪ٞ ٜ‬نبی‬ ‫وک‪ٛ‬ض اؾتطاِیب ظٔی‪ ٝٙ‬ژیکطفت ‪ ٚ‬ث‪ٟ‬ط‪ٜٙٔ‬سی ٔنتنمنبثنُ‬ ‫عطفیٗ اظ ؽطفیت‪ٞ‬ب فطا‪ ٓٞ‬ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س قس‪.‬‬ ‫ِی‪ٙ‬ساَ ؾبوؽ()‪ ،Lyndall Sachs‬ؾفیط اؾتطاِینب‬ ‫زض ایطاٖ ٘یع ضٕٗ تمسیط اظ ٔ‪ٟ‬نٕنبٖ ٘ن‪ٛ‬اظی ٔنطزْ‬ ‫ایطاٖ ‪ ٚ‬تجطیع ژیکطفت ‪ٞ‬بی فّٕنی ‪ ٚ‬فن‪ٙ‬نب‪ٚ‬ضا٘ن‪ ٝ‬زض‬ ‫زا٘کٍب‪ٞ ٜ‬بی ایطاٖ ضا لبثُ تحؿیٗ زا٘ؿت ‪ٌ ٚ‬نفنتۺ‬ ‫ت‪ٛٙ‬ؿ ضقت‪ٞ ٝ‬بی زا٘کٍب‪ٞ‬ی‪ ،‬اضتجبط زا٘کٍب‪ ٜ‬ثب خبٔق‪ٝ‬‬ ‫‪ ٚ‬ا‪ٞ‬تٕبْ ثطای حُ ٔؿب ُ اٖ‪ ،‬تقساز ثبالی اقتغبَ ث‪ٝ‬‬ ‫تحهیُ زذتطاٖ زض زا٘کٍب‪ٞ ٜ‬ب ‪ ٚ‬تن‪ٛ‬خن‪ ٝ‬ا٘ن‪ٟ‬نب ثن‪ٝ‬‬ ‫‪ٕٝٞ‬ی ضقت‪ٞ ٝ‬بی زا٘کٍب‪ٞ‬ی اظ ٘ىبت لبثُ ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬زض‬ ‫زا٘کٍب‪ٜٞ‬بی ایطاٖ اؾت‪.‬‬ ‫ؾفیط اؾتطاِیب فّٕىطز ضضبیت ثرف اظ ِحبػ فّٕی‬ ‫‪ ٚ‬ژػ‪ٞٚ‬کی فبضک اِتحهی ٖ ایطا٘ی اظ زا٘کٍنب‪ٞ ٜ‬نبی‬ ‫اؾتطاِیب ضا حبوی اظ ‪ٚ‬ضنقنینت ذن‪ٛ‬ه أن‪ٛ‬ظقنی‬ ‫زا٘کٍب‪ٞ ٜ‬بی اؾتطاِیب ت‪ٛ‬نیف ونطز‪ ٚ ٜ‬افنع‪ٚ‬زۺ زض‬ ‫یذٍس هجَص ‪ 1‬سؿتِ جذیذ دس همط وبسؿٌبػی‬ ‫ٍ وبسؿٌبػی اسؿذ ثشای داًـگبُ علن ٍ فشٌّ‬ ‫هجَص سؿتِ ّبی ثین ػٌجنی ٍ‬ ‫یٌبی دػنتنی دس هنمنطن‬ ‫وبسؿٌبػی اسؿذ ٍ سؿتِ علنَم‬ ‫وبهپیَتش دس همط وبسؿٌبػنی‬ ‫ثشای داًـگبُ علن ٍ فنشّنٌن‬ ‫جْبدداًـگبّی یبدس ؿذ‪.‬‬ ‫ثن‪ٌ ٝ‬ننعاضـ ٌنط‪ ٜٚ‬فننّننٓ ‪ٚ‬‬ ‫أ‪ٛ‬ظـ ایط٘ب‪ ،‬ضقنتن‪ٞ ٝ‬نبی‬ ‫ن‪ٙ‬بیـ زؾتنی ثنب ونسضقنتن‪ٝ‬‬ ‫‪ ٚ ۱۵۹۸۹‬ثننیننٓ ؾنن‪ٙ‬نندننی ثننب‬ ‫وسضقت‪ ۲۸۱۰۰ ٝ‬اظ ؾبَ خبضی زض زفتطد‪ ٝ‬ضا‪ٕٙٞ‬بی ا٘تربه ضقت‪ٞٝ‬بی تحهیّنی‬ ‫ٔمغـ وبضق‪ٙ‬بؾیاضقس لطاض ٌطفت‪.‬‬ ‫زا‪ٚ‬عّجبٖ ٔدبظ ث‪ ٝ‬ا٘تربه ضقت‪ ٝ‬و‪ٙ‬ى‪ٛ‬ض وبضق‪ٙ‬بؾی اضقسؾبَ ‪ٔ ۲۰۴۲‬یت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س ثنب‬ ‫ٔطاخق‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ؾبیت ؾبظٔبٖ ؾ‪ٙ‬دف ‪ ٚ‬تىٕیُ فطْ ا٘تربه ضقت‪ ،ٝ‬ضقت‪ٞٝ‬بی ن‪ٙ‬بینـ‬ ‫زؾتی زا٘کىس‪ٙٞ ٜ‬ط ‪ٔ ٚ‬قٕبضی ‪ ٚ‬ثیٓؾ‪ٙ‬دی زا٘کىس‪ ٜ‬ف‪ٙ‬ی ‪ٟٙٔ ٚ‬سؾی زا٘کٍب‪ٜ‬‬ ‫فّٓ ‪ ٚ‬فط‪ ًٙٞ‬ضا ثط اؾبؼ قطایظ ‪ ٚ‬ض‪ٛ‬اثظ ٔ‪ٙ‬سضج زض زفتطد‪ ٝ‬ضا‪ٕٙٞ‬ب ا٘تنرنبه‬ ‫و‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫ثط اؾبؼ اف ْ زا٘کٍب‪ ٜ‬فّٓ ‪ ٚ‬فط‪ًٙٞ‬؛ زض حبَ حبضط ‪ ۲۴۳‬ضقت‪ ٝ‬تحهیّی زض‬ ‫ٔمبعـ وبضق‪ٙ‬بؾی‪ ،‬وبضق‪ٙ‬بؾی اضقس ‪ ٚ‬زوتطی زا٘کٍب‪ ٜ‬فّٓ ‪ ٚ‬فنط‪ٞ‬ن‪ٙ‬نً زاینط‬ ‫اؾت‪.‬‬ ‫سراشپس‬ ‫پلَی پیازچِ‬ ‫اهَصؽ هجبصی ٍ وؼت ٍ وبس ایٌتشًتی‬ ‫ثب تالؽ ًخجگبى ایشاًی سًٍک یبفت‬ ‫یه هىول پشٍثیَتیه ایشاًی‬ ‫سًٍوبیی ؿذ‬ ‫فرهنگ‪،‬هنر و فن اوری‬ ‫‪5‬‬ ‫حبَ ایدبز قجى‪ ٝ‬اضتجبعی ثطای ایٗ فبضک اِتحهی ٖ‬ ‫‪ٞ‬ؿتیٓ تب ثت‪ٛ‬ا٘یٓ ثب اؾتنفنبز‪ ٜ‬اظ ؽنطفنینت ؾنفنطای‬ ‫أ‪ٛ‬ظقی‪ ،‬تجبزالت ‪ ٚ‬تقبٔ ت فّٕی ‪ ٚ‬فط‪ٍٙٞ‬ی ثیٗ‬ ‫ز‪ ٚ‬وک‪ٛ‬ض ضا افعایف ز‪ٞ‬یٓ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی زض ازأ‪ ٝ‬ذبعط٘کبٖ وطزۺ وط‪٘ٚ‬ب تدطث‪ٙٔ ٝ‬بؾنجنی‬ ‫زض ظٔی‪ ٝٙ‬اؾتفبز‪ ٜ‬اظ ؽطفیت أ‪ٛ‬ظـ ‪ ٚ‬ژػ‪ٞٚ‬نف زض‬ ‫فضبی ٔدبظی ث‪ ٝ‬خبی أن‪ٛ‬ظـ حضن‪ٛ‬ضی ثنطای‬ ‫وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬ب ایدبز وطز ‪ٔ ٚ‬ب ٘یع ایٗ فنطننت ضا ثنطای‬ ‫اؾتفبز‪ ٜ‬اظ ایٗ ؽطفیت‪ٞ‬ب ٔغت‪ٔ ٓٙ‬یزا٘یٓ‪.‬‬ ‫سضب ویبًیبى ثب پذس ثِ یحٌِ‬ ‫هیسٍد‬ ‫توشیی ّبی ًونبینؾ پنذس ثنِ‬ ‫وبسگشداًی اسًٍذ دؿتاسای ٍ ثب‬ ‫ورَس سضب ویبًیبى اغبص ؿنذ تنب‬ ‫ایی اثش ًوبیـی ؿنْنشینَس ػنبل‬ ‫جبسی سٍی یحٌِ ثشٍد‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اظ ض‪ٚ‬اثظ فٕ‪ٔٛ‬ی ٕ٘بینف‪،‬‬ ‫ضضب ویب٘نینبٖ ‪ٞ‬نٕنعٔنبٖ ثنب ‪۷۱‬‬ ‫ؾبٍِی ذ‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬زض خنسینستنطینٗ‬ ‫حض‪ٛ‬ضـ ثط نح‪ ٝٙ‬تنئنبتنط‪ ،‬زض‬ ‫ٕ٘بیف ژسض ث‪ ٝ‬ایفبی ٘مف ٔیژطزاظز‪.‬‬ ‫ژسض و‪ٛ٘ ٝ‬قت‪ ٝ‬فّ‪ٛ‬ضیبٖ ظِط اؾت ثب عطاحی ‪ ٚ‬وبضٌطزا٘ی اض‪٘ٚ‬س زقنت اضای‬ ‫تٕطیٗ‪ٞ‬بی ذ‪ٛ‬ز ضا اظ ‪ ۱۲‬ذطزاز اغبظ وطز‪ ٚ ٜ‬لطاض اؾت زض ق‪ٟ‬طی‪ٛ‬ض ؾبَ خبضی‬ ‫ض‪ٚ‬ی نح‪ ٝٙ‬ثط‪ٚ‬ز‪.‬‬ ‫ایٗ اثط ٕ٘بیکی و‪ ٝ‬ت‪ٟ‬ی‪ٝ‬و‪ٙٙ‬سٌی اٖ ثط ف‪ٟ‬س‪ٔ ٜ‬حٕس لسؼ اؾت‪ ،‬ثقس اظ ٕ٘بیف‬ ‫ثسا‪ ٝٞ‬ز‪ٔٚ‬یٗ تدطث‪ٕٞ ٝ‬ىبضی اض‪٘ٚ‬س زقتاضای ‪ ٚ‬ضضب ویب٘یبٖ زض فطن‪ ٝ‬تئبتط‬ ‫اؾت‪.‬‬ ‫ٔتقبلج ًب اع فبت ٔطث‪ٛ‬ط زضثبض‪ ٜ‬ؾبیط ثبظیٍطاٖ‪ ،‬ف‪ٛ‬أُ ٌط‪ٔ ٚ ٜٚ‬نىنبٖ اخنطای‬ ‫ٕ٘بیف ژسض اف ْ ٔیق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫طرز تْیِ‪:‬‬ ‫اثتسا ثط٘ح ضا قؿت‪ ٚ ٝ‬ثب اه ٔطک ‪ٔ ٚ‬مساضی ٘نٕنه‬ ‫ٔی ٌصاضیٓ ثپعز‪ .‬ژیبظد‪ٞ ٝ‬ب ضا ذطز وطز‪ ٚ ٜ‬لنجنُ‬ ‫ایٗ و‪ ٝ‬اه ثط٘ح وبٔ وکیس‪ ٜ‬ق‪ٛ‬ز اضنبفن‪ٔ ٝ‬نی‬ ‫و‪ٙ‬یٓ‪ .‬ؾپؽ ٔ‪ٛ‬از ضا ٔرّ‪ٛ‬ط وطز‪ ٚ ٜ‬زٔىٗ ضا ٔنی‬ ‫ٌصاضیٓ تب زْ ثىکس‪ٔ .‬طک ضا اه ژع ونطز‪ ٚ ٜ‬زض‬ ‫ض‪ٚ‬غٗ ؾطخ ٔی و‪ٙ‬یٓ‪ .‬ثط٘ح ضا زض ؽطف ٔ‪ٛ‬ضز ٘ؾنط‬ ‫وکیس‪ٔ ٚ ٜ‬طک ضا و‪ٙ‬بض اٖ ٔی دی‪ٙ‬یٓ‪ .‬ژّ‪ٛ‬ی ژیبظدن‪ٝ‬‬ ‫ثب ٔطک أبز‪ ٜ‬ؾط‪ ٚ‬اؾت‪.‬‬ ‫تَضیح علوی عولکرد دارٍّا در تدى؛‬ ‫تسریق یا تلع کدام هَثرتر است؟‬ ‫داسٍّبی هختلف اص ساُّبی هتفنبٍت ٍاسد ثنذى‬ ‫ؿذُ ٍ ثش وبػتی اص دسد ٍ ثیوبسی اثش هیگنزاسًنذ‬ ‫اهب داًـوٌذاى ٍ داسٍػبصاى چنطنَس داسٍّنب سا‬ ‫طشاوی هیوٌٌذ وِ اثش جبًجی ووتشی ثنش دینگنش‬ ‫اًذامّب ٍ ثبفتّب ثگزاسًذ؟‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬عاضـ ٌط‪ ٜٚ‬فّٓ ‪ ٚ‬أ‪ٛ‬ظـ ایط٘ب اظ ژنبینٍنب‪ٜ‬‬ ‫اع ؿ ضؾب٘ی ‪ّٞ‬ث‪ ،‬قبیس ایٗ ؾ‪ٛ‬اَ ثطای قٕب ژیف‬ ‫أس‪ ٜ‬ثبقس ‪ٚ‬لتی یه لطل ٔؿىٗ ثنطای ثن‪ٟ‬نجن‪ٛ‬ز‬ ‫ؾطزضز ٔی ذ‪ٛ‬ضیس‪ ،‬لطل دغ‪ٛ‬ض زض ثسٖ قٕنب ضا‪ٜ‬‬ ‫ٔی ژیٕبیس ‪ ٚ‬ثب ضؾیسٖ ث‪ٔ ٝ‬حُ زضز‪ ،‬اٖ ضا وب‪ٞ‬نف‬ ‫ٔیز‪ٞ‬س؟‬ ‫ژبؾد و‪ٛ‬تب‪ ٜ‬ایٗ اؾنتۺ زض ‪ٚ‬النـ ٔن‪ِٛ‬نىن‪ٞ َٛ‬نب‬ ‫ٕ٘یت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س زض ثسٖ حطوت و‪ٙٙ‬س ‪ ٚ‬تهٕیٓ ثٍینط٘نس‬ ‫زض ٘‪ٟ‬بیت ث‪ ٝ‬ودب ثطؾ‪ٙ‬س‪ .‬أب ژػ‪ٞٚ‬کٍطاٖ اظ ٘نؾنط‬ ‫قیٕیبیی ٔ‪ِٛ‬ى‪ٞ َٛ‬بی زاض‪ٚ‬یی ضا ث‪٘ ٝ‬ح‪ٛ‬ی عطاحی‬ ‫ٔی و‪ٙٙ‬س و‪ ٝ‬زاض‪ٞٚ‬ب ثیکنتنط ثنط ا٘نساْ ‪ٞ‬نبینی ون‪ٝ‬‬ ‫ٔیذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ ‪ ٚ‬وٕتط ثط ا٘‪ٟ‬ب و‪ٕ٘ ٝ‬یذن‪ٛ‬ا‪ٞ‬نینٓ‪ ،‬اثنط‬ ‫ٌصاض٘س‪.‬‬ ‫ٔحه‪ٛ‬الت زاض‪ٚ‬یی قبُٔ ثیکتط اظ ینه زاض‪ٚ‬ی‬ ‫فقبَ ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س و‪ٔ ٝ‬ؿتمیٓ ثط ثسٖ ٔب اثط ٔنی ٌنصاضز‪.‬‬ ‫زاض‪ٞٚ‬ب حب‪ٚ‬ی ٔ‪ٛ‬از غیطفقبَ ‪ٔ ٚ‬ن‪ِٛ‬نىن‪ٞ َٛ‬نب ٘نینع‬ ‫ٔی ق‪٘ٛ‬س و‪ٔ ٝ‬یعاٖ ژبیساضی‪ ،‬خصه‪ ،‬عقٓ ‪ ٚ‬زیٍنط‬ ‫ذه‪ٛ‬نیبت ضا تم‪ٛ‬یت ٔیو‪ٙ‬س و‪ ٝ‬زض ٘‪ٟ‬نبینت زض‬ ‫فّٕىطز زاض‪ ٚ‬اثط زاضز‪ .‬ثطای ٕ٘ن‪٘ٛ‬ن‪ ٝ‬ینه لنطل‬ ‫ٔؿىٗ اؾپطیٗ حب‪ٚ‬ی ٔ‪ٛ‬ازی اؾنت ون‪ٞ ٝ‬نٓ اظ‬ ‫قىؿت‪ ٝ‬قسٖ لنطل زض ظٔنبٖ حنٕنُ ‪٘ ٚ‬نمنُ‬ ‫خّ‪ٌٛ‬یطی ٔیو‪ٙ‬س ‪ٕٞ ٚ‬عٔبٖ ثبفث ٔیق‪ٛ‬ز زض‪ٖٚ‬‬ ‫ثسٖ قىؿت‪ ٝ‬ق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫داسٍّب چطَس دس ثذى جزه هیؿًَذ؟‬ ‫‪ٚ‬لتی زاض‪ٚ‬یی ضا ٔی ذن‪ٛ‬ضینس‪ ،‬ژنینف اظ این‪ٙ‬نىن‪ٝ‬‬ ‫ٔ‪ِٛ‬ى‪ٞ َٛ‬بی زاض‪ٚ ٚ‬اضز خطیبٖ ذن‪ ٖٛ‬ثکن‪٘ٛ‬نس زض‬ ‫ٔقس‪ ٚ ٜ‬ض‪ٚ‬ز‪ٜٞ‬ب حُ ٔیق‪٘ٛ‬س ‪ٚ‬لتی زاض‪ ٚ‬ثن‪ ٝ‬ذن‪ٖٛ‬‬ ‫ٔیضؾس‪ ،‬زض وُ ثسٖ ‪ ٚ‬تٕبْ ا٘ساْ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬ثبفت‪ٞ‬ب ٔنی‬ ‫دطذس‪.‬‬ ‫ٔ‪ِٛ‬ى‪ٞ َٛ‬بی زاض‪ ٚ‬ثب اتهبَ ث‪ٌ ٝ‬یط٘س‪ٜٞ‬بی ٔتفب‪ٚ‬ت‬ ‫ض‪ٚ‬ی ؾّ‪َٞٛ‬ب ٔیت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س ٔ‪ٛ‬خت ژبؾد‪ٞ‬بی ٔتفب‪ٚ‬تی‬ ‫ق‪٘ٛ‬س‪ .‬حتی ثب ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬زاض‪ٞٚ‬ب ثطای ‪ٞ‬سف لنطاضزازٖ‬ ‫ٌیط٘س‪ٜٞ‬بی ٔکرهی عطاحی قس‪ٜ‬ا٘نس تنب تنبثنینط‬ ‫ٔغّ‪ٛ‬ه ضا ثٍصاض٘س‪ٕٔ ،‬ىٗ ٘یؿت ٔب٘ـ اظ دطذف‬ ‫ا٘‪ٟ‬ب زض ذ‪ ٚ ٖٛ‬اتهبَ ا٘‪ٟ‬ب ث‪ ٝ‬ا٘ساْ‪ٞ‬ب یب ثبفت ‪ٞ‬نبی‬ ‫غیط‪ٞ‬سف قس و‪ ٝ‬اثبض خب٘جی غیطٔغّ‪ٛ‬ه زاضز‪.‬‬ ‫ٔ‪ِٛ‬ى‪َٞٛ‬بی زا‪ٚ‬ض زض ذن‪ٔ ٖٛ‬نی دنطذن‪ٙ‬نس ‪ ٚ‬ثنب‬ ‫ٌصقت ظٔبٖ اثبض ا٘‪ٟ‬ب وب‪ٞ‬ف ٔییبثس ‪ ٚ‬زض ٘‪ٟ‬بیت‬ ‫ثب ازضاض اظ ثسٖ ذبضج ٔی ق‪٘ٛ‬س‪ٕٞ .‬چ‪ٙ‬نینٗ ٔنینعاٖ‬ ‫خصه ٔ‪ِٛ‬ى‪َٞٛ‬بی زاض‪ٚ‬یی ت‪ٛ‬ؾظ الین‪ ٝ‬ثنینط‪٘ٚ‬نی‬ ‫ض‪ٚ‬ز‪ ٜ‬ث‪ٔ ٝ‬حت‪ٛ‬ای قیٕیبیی زاض‪ ٚ‬ثؿتٍی زاضز ‪ ٚ‬ثن‪ٝ‬‬ ‫‪ٕٞ‬یٗ زِیُ ثطذی زاض‪ٞٚ‬ب وبٔ ینب ثنطذنی انن‬ ‫خصه ٕ٘ی ق‪٘ٛ‬س ‪ ٚ‬ثب ٔسف‪ٛ‬ؿ زفـ ٔیق‪٘ٛ‬س‪.‬‬ ‫اظ ا٘دب و‪ ٕٝٞ ٝ‬زاض‪ ٚ‬خصه ٘نٕنی قن‪ٛ‬ز‪ ،‬ثنطذنی‬ ‫زاض‪ٞٚ‬ب ٔب٘‪ٙ‬س زاض‪ٞٚ‬بی فکبض ذ‪ ٖٛ‬ثبال ‪ ٚ‬اِطغی ‪ٞ‬نب‬ ‫ٔطتت ذ‪ٛ‬ضز‪ٔ ٜ‬یق‪٘ٛ‬س تب خبیٍعیٗ ٔ‪ِٛ‬ى‪ٞ َٛ‬نبی‬ ‫اظ زؾت ضفت‪ ٝ‬زاض‪ٚ‬یی ق‪٘ٛ‬س ‪ ٚ‬ؾغح زاض‪ ٚ‬زض ذن‪ٖٛ‬‬ ‫ثطای حفؼ اثط اٖ ثط ثسٖ ثبلی ثٕب٘س‪.‬‬ ‫سػیذى داسٍ ثِ هحل هَسدًظش دس ثذى‬ ‫ضا‪ٞ‬ىبضی وبضأستط ثطای ضؾب٘سٖ زاض‪ ٚ‬ثن‪ ٝ‬ذن‪ٖٛ‬‬ ‫زض ٔمبیؿ‪ ٝ‬ثب لطل ‪ ٚ‬وپنؿن‪ ،َٛ‬تنعضینک زاض‪ ٚ‬ثن‪ٝ‬‬ ‫ن‪ٛ‬ضت ٔؿتمیٓ زاذُ ضی اؾت‪ .‬ثنب اینٗ ض‪ٚ‬ـ‬ ‫‪ ٕٝٞ‬زاض‪ٔ ٚ‬ؿتمیٓ ‪ٚ‬اضز خطینبٖ ذن‪ ٖٛ‬قنس‪ ٚ ٜ‬اظ‬ ‫وب‪ٞ‬ف اثط اٖ ثط اثط تدعی‪ ٝ‬زض ٔقس‪ ٜ‬خنّن‪ٌٛ‬نینطی‬ ‫ٔی ق‪ٛ‬ز‪.‬زاض‪ٞٚ‬بی ثؿینبضی ون‪ٚ ٝ‬ضینسی تنعضینک‬ ‫ٔی ق‪٘ٛ‬س اظ خّٕ‪ ٝ‬زاض‪ٞٚ‬بی ظیؿتی ‪ٞ‬ؿنتن‪ٙ‬نس ‪ ٚ‬ثنب‬ ‫ض‪ٚ‬ـ ‪ٞ‬بی ظیؿت ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬ضی ‪ ٚ‬اؾتفبز‪ ٜ‬اظ ٔ‪ٛ‬از ا‪ِٚ‬نین‪ٝ‬‬ ‫اظ زیٍط اضٌب٘یؿٓ‪ٞ‬ب ؾبذت‪ٔ ٝ‬یق‪٘ٛ‬س‪.‬‬ ‫ٔتسا‪ َٚ‬تطیٗ ٘‪ٛ‬ؿ ایٗ زاض‪ٞٚ‬ب ٘‪ٛ‬فی زاض‪ٚ‬ی ؾطعبٖ‬ ‫ٔن‪ٛ‬ؾنن‪ ْٛ‬ثنن‪ ٝ‬ا٘ننتننی ثنبزی ‪ٞ‬ننبی ٔن‪٘ٛ‬نن‪ٛ‬وننّنن‪٘ٛ‬ننبَ‬ ‫)‪(monoclonal antibodies‬ژط‪ٚ‬تئی‪ٙ‬ی اؾنت‬ ‫و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ؾّ‪َٞٛ‬بی ؾطعب٘ی ٔی دؿنجنس ‪ ٚ‬ا٘ن‪ٟ‬نب ضا‬ ‫ٔیوکس‪ .‬ایٗ زاض‪ٔ ٚ‬ؿتمیٓ زاذُ ضی تعضیک ٔنی‬ ‫ق‪ٛ‬ز؛ ظیطا ٔقس‪ ٜ‬ا٘ؿبٖ ٕ٘ی ت‪ٛ‬ا٘س ثیٗ ‪ٞ‬ضنٓ ینه‬ ‫ژط‪ٚ‬تئیٗ زضٔب٘ی ‪ ٚ‬ژط‪ٚ‬تئیٗ ٔ‪ٛ‬خ‪ٛ‬ز زض ؾنب٘نس‪ٚ‬ین‬ ‫دیعثطٌط تٕبیع لب ُ ق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ازأ‪ ٝ‬زاضز‬ صفحه 5 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫بویوتموسه قوجاغیندا ایگیدلرسه‬ ‫ایگیدلیگی سه دنیایا گتیرمیسه‬ ‫اان یوردو یو وامیسسان ارذبایجان‬ ‫محمد اشراقی‬ ‫اات بابا سوزلری‬ ‫ُٔ‪ ٚ٨‬ا‪٨ٜ٧ٝ‬ب ث‪٨٘ٔ٨‬ط ز‪٨٧‬ئ‪٨‬ط ‪٧‬ط ئ‪٨‬ط‪٧‬س‪٥‬‬ ‫ػط‪ٝ‬س ‪ ٦٘ٛ‬س‪ٞ‬ا‪ٛ‬س ثطهصس ٗ‪٧ُٞ ٦‬س ظٗی‪٨‬ی‪ٜ‬یص ًیح‬ ‫اسز‬ ‫*******************************‬ ‫‪٧‬ئٌ‪ ٠‬س‪ ٠ٌ٨‬ث‪ٞ‬ؿبظ‪٨٧ ٥‬طسبض‬ ‫ٓو٘‪ ٠‬ثعضٍ ازٗ‪ ٦‬ضا ذل‪ٌٜ٨ٗ ٠‬س‪..‬‬ ‫*******************************‬ ‫‪٧‬بضب ثبذ٘ب ثبضب ثبخ‬ ‫ث‪ ٠‬س‪ٝ ٚ‬سبّ ‪ِٛ‬ب‪ ٌٚٛ ٟ‬ث‪ِٛ ٠ًٔ ٠‬ب‪..ًٚ ٟ‬‬ ‫*******************************‬ ‫‪٧‬بضا ث‪٨‬ش‪٨‬ط اٗ٘ب ‪٧‬ئط‪ ٥‬هبالض‬ ‫ظذٖ ذ‪ٞ‬ه ٗ‪ ٦‬ض‪ٞ‬ز‪ ٦ٓٝ.‬خب‪٧‬ص ٗ‪٘٨‬ب‪ٛ‬س‪.‬‬ ‫*******************************‬ ‫‪٧‬بضإ ا‪ٝ‬سش‪ ٠‬ز‪ٝ‬ظ سذ٘‪٠‬‬ ‫ض‪ ٥ٝ‬ظذٖ٘ ‪٘ٛ‬ی ‪ٛ‬ذبش‪..‬‬ ‫*******************************‬ ‫‪٧‬بش زا ه‪ٞ‬ض‪ ٙٞٛٝ‬ا‪ٝ‬ز‪ٛٝ‬ب ‪٧‬ب‪ٛ‬بض‬ ‫چ‪ٞ‬ه سط ‪ ٖ١‬ث‪ ٠‬اسص ذطی ٗ‪ ٦‬س‪ٞ‬ظز‪..‬‬ ‫*******************************‬ ‫‪٧‬بزا ‪٧‬بٓ‪ٞ‬اضٗب‬ ‫ث‪ ٠‬ث‪ِ٨‬ب‪ ٠ٛ‬هطثب‪ ٙ‬صسه‪..ٌٚٛ ٠‬‬ ‫*******************************‬ ‫‪٧‬ب‪٧ ٠ٜٗ ٙ‬ب‪ ٖ٨ٛ‬س‪٠ٜ‬‬ ‫اُط زٓز ٗ‪ ٚ‬ثر‪ٞ‬از ٗ‪ ٖ١ ٚ‬زٖٓ سطا ٗ‪ ٦‬ذ‪ٞ‬از‪..‬‬ ‫*******************************‬ ‫‪٧‬بس‪٨‬ط ‪٧‬بس‪٨‬ط‪٧ .‬ئٖ ‪ٝ‬اهش‪ ٦‬ز‪ٝ‬ض‪ٝ‬ض‬ ‫ذ‪ٞ‬اث‪ٝ ٠‬ذ‪ٞ‬اث‪ ٠‬کوط ظٗب‪ ٙ‬ذ‪ٞ‬ضز‪ ٙ‬ث‪٨‬ساض ٗ‪٨‬ط‪ٞ‬ز‪..‬‬ ‫بیلمجو لر‬ ‫‪ ّٞ٧‬ا‪ٝ‬سش‪ ٠‬اسال‪٧ ٙ‬بس‪٨‬ت ‪ ،‬ه‪ٞ‬الؿ‪ ٚ٨‬ه‪٨‬س‪٨‬ت ‪٧‬یبسی‪٨‬یت ‪:‬‬ ‫د‪٨‬ط‪٨‬ی‬ ‫***‬ ‫‪ ّٞ٧‬ا‪ٝ‬سش‪ ٠‬ثبؿٔ‪ ٦‬ث‪ٞ‬ذدب ‪ٗ :‬بّ د‪ٞ‬ذ‪ٞ‬‬ ‫***‬ ‫‪ ّٞ٧‬ا‪ٝ‬سش‪ ٠‬ث‪٨‬ط ُٔی‪٨‬ی‪ ٚ‬ا‪ٝ‬سی‪ٞ‬ض‪ٝ‬ه ‪ُ ،‬یٔی‪ُ ٚ‬یئیس‪ٛ‬ی‪٦‬‬ ‫س‪ٝٞ‬اض‪٧‬ط ‪ :‬ث‪ٞ‬الم‬ ‫***‬ ‫‪ ّٞ٧‬ا‪ٝ‬سش‪ ٠‬چ‪ ٞٔٓٞ‬ه‪ْٞ‬ز‪ٝ‬م ‪ :‬ارٓ‪ٞ‬‬ ‫***‬ ‫‪ ّٞ٧‬ا‪ٝ‬سشس‪ ٟ‬هبضا هبظا‪ :ٙ‬هبض‪٧‬طوب‬ ‫***‬ ‫‪ ّٞ٧‬ا‪ٝ‬سشس‪ ٟ‬هبظا‪ ٙ‬هب‪ٜ٧‬بض ‪ :‬هبض‪٧‬طوب‬ ‫***‬ ‫‪ ّٞ٧‬ا‪ٝ‬سش‪٧ ، ٠‬بؿٔ‪ ٦‬هب‪٨٧‬ص (هئ‪٨٨‬ص) ‪ :‬ا‪٧‬ال‪ٙ‬‬ ‫***‬ ‫‪ ّٞ٧‬ا‪ٝ‬سشس‪ٞ٧ ٟ‬ؿ‪ ٙٞ‬اض‪ٝ‬از‪ :‬س‪ٜ‬س‪٧‬ط‬ ‫***‬ ‫‪ ّٞ٧‬ا‪ٝ‬سش‪ٞ٧ ٠‬ؿ‪ ٙٞ‬ا‪ٝ‬ذٔ‪ًٞ : ٝٞ‬ضاٗبّ‬ ‫***‬ ‫‪ ّٞ٧‬ا‪ٝ‬سش‪ٞ٧ ٠‬ضؿ‪ ٙٞ‬هبس‪٨‬ط ‪ ،‬ث‪٨‬ط ز‪ٝ‬ضٗبظ ُ‪ٛٞ‬س‪٧ ٟ‬بسی‪٨‬یط ‪:‬‬ ‫ًوضد‪ٞ‬‬ ‫***‬ ‫‪ ّٞ٧‬ا‪٧‬چ‪ٜ٨‬س‪ٞ٧ ٟ‬ؿ‪ ٙٞ‬ا‪ ، ٥‬ا‪٧‬چ‪ٜ٨‬س‪ ٟ‬ا‪ٝ‬ز ‪٧‬یب‪ٛ‬یبض ‪٧ ،‬یبش‬ ‫‪ٝٝ‬ضاض ه‪ٞ‬ض‪ ٝ‬چ‪٨‬ربض ‪ ،‬ا‪ٝ‬ضبهالض سبثبؿب ‪٨٧‬ـبض ‪ :‬سی‪ٜ‬یس‪٧‬یط ‪،‬‬ ‫چوضى‬ ‫***‬ ‫‪ٗٞ٧‬ط‪ٝ‬ز‪ ٥‬ه‪ٞ‬ظ زئ‪ ، ْ٨٨‬سیبض‪٧‬یس‪ ٥‬سی‪ٞ‬ؿیب‪ ٙ‬زئی‪٨‬ی‪٨‬یْ ‪،‬‬ ‫ه‪٨ٔ٨‬طس‪ً ٥‬س‪ ٚ‬زئ‪ ، ْ٨٨‬اسال‪ٝ ٦ٛ‬اض ‪ ٚ٨٨٧‬زئ‪٨٨‬یْ ‪ :‬ا‪ٙٝ‬‬ ‫ضب‪٦١‬‬ ‫بایاتیالر‬ ‫ً‪ٞٗٞ‬ض ا‪ٝ‬الٕ د‪٨‬س ا‪ٝ‬ظٓط‪ ٥‬هبضآسإ‬ ‫چب‪٧‬ـ‪ٜ٨‬چ‪ ٚ٨ٛ ٦‬ز‪٨ٛٝ‬بس‪ ٦ٜ٨‬زاضآسإ‬ ‫ظبٓ‪ٔ٘٨‬ط‪ ٚ٧‬ػوٗط‪ ُٙٞٛٞ ٙٝ‬هبضآسإ‬ ‫ا‪ٛٝ‬سا ض‪٨‬ط‪ ٚ٧‬ا‪ٝ‬الض ث‪ ٞ‬ح‪٨‬بر ٗ‪٠ٜ‬‬ ‫***‬ ‫ٗطحٖ ا‪ٝ‬الٕ ‪٧‬بضاالضا ‪٧‬بذ‪٨‬الٕ‬ ‫ث‪٨٨‬ط ا‪ٝ‬خ ا‪ٝ‬الٕ د‪٨‬س ُوظٓط‪ ٟ‬سبذ‪٨‬الٕ‬ ‫س‪٨‬الح ا‪ٝ‬الٕ ز‪ٝ‬ض٘ب‪ٛ‬الضا چبذ‪٨‬الٕ‬ ‫ا‪ٛٝ‬سا ض‪٨‬ط‪ ٚ٧‬ا‪ٝ‬الض ث‪ ٞ‬ح‪٨‬بر ٗ‪٠ٜ‬‬ ‫***‬ ‫سبذ‪ ْ٨‬ا‪ٝ‬الٕ ه‪ٞ‬ضاهٔ‪٨‬وسا سبد‪٨‬الٕ‬ ‫ذ٘‪٨‬ط ا‪ٝ‬الٕ س‪ٜ‬س‪٧‬طٓطز‪٧ ٟ‬بد‪٨‬الٕ‬ ‫ه‪٨‬طار ا‪ٝ‬الٕ ائْ ‪ٛٞٓٞ٧‬سا چبد‪٨‬الٕ‬ ‫ا‪ٛٝ‬سا ض‪٨‬ط‪ ٚ٧‬ا‪ٝ‬الض ث‪ ٞ‬ح‪٨‬بر ٗ‪٠ٜ‬‬ ‫***‬ ‫ٗ‪ ٚ‬ػبضوٖ ٗطز ا‪ٝ‬ؿ‪ّٞ‬‬ ‫‪ٛ‬بٗطز‪ ٟ‬اؿب‪ٗ ،‬طز‪ ٟ‬ه‪ّٞ‬‬ ‫ه‪ٞ‬ضذبم س‪٘٢‬ز ُش‪٨‬ط‪ ٟ‬ض‬ ‫ثبش ا‪ٝ‬خبٓساض ٗطز ا‪ٝ‬ؿ‪ّٞ‬‬ ‫***‬ ‫ٗ‪ ٚ‬ػبضوٖ ث‪ ٞ‬زاضب‬ ‫ث‪ ٞ‬س‪ٞ‬دطاؿب‪ ،‬ث‪ ٞ‬زاضب‬ ‫ائ‪ٝٝ ٠ٔ٨‬ض ً‪ ،٠‬زض٘‪٦ٜ‬‬ ‫ًٔ‪ ٠‬س‪ٜ٨‬س‪ ٙ‬ث‪ٞ‬ز اضب‬ ‫***‬ ‫ٗ‪ ٚ‬ػبضن ثئْ ثبؿال‬ ‫اّ ً٘ط‪ ٥‬ثئْ ثبؿال‬ ‫‪٧ ٠ٛ‬بزا سط‪ ٦ٜ٧‬ز‪٥‬‬ ‫‪ٛ ٠ٛ‬بٗطز‪ ٟ‬ثئْ ثبؿال‬ ‫ادبیات‬ ‫یکشىبٍ ‪ 5‬تیر ‪ 62* 1041‬شیئه ‪ 65 * 6466‬ذی القعدٌ ‪ * 1001‬سال سی ی دیم ( ایتًز ایکیىجی ایل ) * شمارٌ ( سایی ) ‪5565 :‬‬ ‫عالهم امینی‬ ‫فضولی‬ ‫دده قورقود‬ ‫خیابانی‬ ‫شهریار‬ ‫رتبیت‬ ‫شاه اسماعیل‬ ‫سلسلٍ ترک تبار ایران ‪:‬پادشاَان تیمًریان‬ ‫ایروگزیب‬ ‫ا‪ٝ‬ض‪َٛ‬ظ‪٧‬ت ػبِٓ٘‪٨‬ط ‪٧‬ب ػبِٓ٘‪٨‬ط اػظٖ (ظاز‪ٞٛ 3 ٟ‬اٗجط ‪ – 131۱‬زضُصضشی‪٠‬‬ ‫‪ٗ 3‬بضس ‪ ،)1101‬ػ‪ٜٞ‬ا‪ٓ ٝ ٙ‬وت ٗح‪٦‬آس‪ٗ ٚ٧‬ح٘س‪ ،‬ضیطی٘ی‪٨‬ی‪ ٚ‬اٗیذیطاسی‪ٞ‬ض‬ ‫ُ‪ٞ‬ضًب‪ٜ١ ٦ٛ‬س ث‪ٞ‬ز ً‪ ٠‬ث‪ ٚ٨‬سبّ‪١‬ب‪ 1031 ٥‬سب ‪.١ 111۱‬م‪ 131۱/‬سب ‪ٕ1101‬‬ ‫حٌ‪ٗٞ‬ز ًطز‪ .‬ا‪ٝ‬ض‪َٛ‬ظ‪٧‬ت ث‪ٗ ٠‬ؼ‪ٜ‬ب‪ ٥‬ظ‪٧‬ج‪ٜ‬س‪ ٟ‬ا‪ٝ‬ض‪( َٛ‬سرز دیبزضیب‪١‬ی‪)٦‬‬ ‫اسز‪ .‬زض ز‪ٝ‬ض‪ ٟ‬حٌ‪ٗٞ‬ز ػبِٓ٘‪٨‬ط ز‪ٓٝ‬ش‪ ٦‬ثس‪٨‬بض ‪ٝ‬س‪٨‬غ‪ ،‬خی‪ٜ‬یَ طیٔیت ‪ٝ‬‬ ‫ٗص‪١‬ج‪ ٦‬خٔ‪ُ ٟٞ‬ط ضس‪ .‬ا‪٧ ٝ‬ی ضرص ثس‪٨‬بض ٗص‪١‬ج‪ ٦‬ث‪ٞ‬ز ً‪ ٠‬سی٘یبٕ سیالش‬ ‫ذ‪ٞ‬ز ضا ًطز ً‪ٜ١ ٠‬س‪ٝ‬سشب‪ ٙ‬ضا ٗشحس ‪ ٝ‬ث‪٧ ٠‬ی ًط‪ٞ‬ض اسالٗ‪ ٦‬سجس‪ً ْ٧‬ی‪ٜ‬یس‬ ‫‪٘١‬چ‪ ٚ٨ٜ‬زض ز‪ٝ‬ض‪ ٥ٝ ٟ‬اٗذطاس‪ٞ‬ض‪ُٞ ٥‬ضًب‪ ٦ٛ‬اذط‪ ٚ٧‬اٗذطاسی‪ٞ‬ض‪ ٥‬ثیب ػصیط‬ ‫طال‪ ٦٧‬اسالٕ زض خی‪٢‬یب‪ ٙ‬ثی‪ٞ‬ز‪ ،‬ا‪ ٝ‬سی‪ٗٞ‬ی‪٨‬ی‪ ٚ‬دسیط ضیب‪ ٟ‬خی‪٢‬یب‪ٗ ٝ ٙ‬یبزض‬ ‫ا‪٧‬طا‪ ٦ٛ‬اش اضخی٘ی‪ٜ‬یسثیب‪ٛ‬ی‪ٗ ٞ‬یٔیویت ثی‪ٗ ٠‬ی٘یشیبظٗیحیْ ثی‪ٞ‬ز ًی‪ ٠‬ثی‪ٜ‬یب‪٥‬‬ ‫ظ‪٧‬جب‪ ٥‬سبجٗحْ ث‪٨‬بز ا‪ ٝ‬سبذش‪ ٠‬ضس‪.‬‬ ‫ذب‪ٛ‬سا‪ُٞ ٙ‬ضًب‪٨ٛ‬ب‪ٙ‬‬ ‫ضب‪ ٟ‬خ‪٢‬ب‪ٙ‬‬ ‫دسض‬ ‫ٗ٘شبظ ٗحْ‬ ‫ٗبزض‬ ‫ز‪٧‬یییی‪ٗ ٝ ٚ‬ییییص‪١‬ییییت‬ ‫اسالٕ سص‪ٞ‬ف‬ ‫ث‪ ٠‬هسضر ضس‪٨‬س‪ٙ‬‬ ‫ضییب‪ ٟ‬خیی‪٢‬ییب‪ ٙ‬زض ضٗفییب‪ٙ‬‬ ‫‪.١ 103۱‬م (‪ )ٕ131۱‬ث‪٘٨‬بض‬ ‫ضس ‪ٗ ٝ‬ی‪٨‬یب‪ ٙ‬کیطظ‪ٛ‬یسا‪ٛ‬یص‬ ‫ضهیبثیشیی‪ ٦‬ذی‪ٛٞ‬یی‪٨‬ی‪ ٚ‬ثییطا‪٥‬‬ ‫سصبحت سیبج ‪ ٝ‬سیریز‬ ‫زضُطکز ‪ .‬زاضاضٌ‪ ٟٞ‬دسیط‬ ‫ثعضُشط ث‪ ٠‬طی‪ٞ‬ض طیجی‪٨‬یؼی‪٦‬‬ ‫خب‪ٛ‬ط‪ ٚ٨‬ا‪ ٝ‬ض‪ٜ‬بذش‪٦ٗ ٠‬ضیس‬ ‫اٗیییب ثیییطازض ز‪ ٕٝ‬ضیییب‪ٟ‬‬ ‫ضدیبع زض ثی‪ٜ‬یِیبّ اػیالٕ‬ ‫خییب‪ٛ‬طیی‪٨‬یی‪ٜ‬یی‪ ٦‬دییسض ًییطز‪.‬‬ ‫سذب‪٨١‬ب‪ ٙ‬ضب‪ٟ‬خ‪٢‬ب‪ ٝ ٙ‬زاضا ضٌ‪ ٟٞ‬ث‪ٛ ٠‬جطز ثب ضب‪ٟ‬ضدبع دطزاذش‪ٜ‬س ‪ ٝ‬ا‪ٛ ٝ‬بُیع‪٧‬یط‬ ‫ث‪ ٠‬ػوت‪ٛ‬ط‪ ٦ٜ٨‬ضس‪.‬‬ ‫ثالکبصٔ‪ ٠‬خ‪ٞ‬ا‪ٛ‬شط‪ ٚ٧‬دسط ٗطازثرص ثب ه‪٢ٛ ّٞ‬ب‪ ٦ٛ‬ح٘ب‪٧‬ز اظ ا‪ٝ‬ض‪ٛ‬یَ ظ‪٧‬یت‬ ‫ً‪ ٠‬دسط س‪ ٕٞ‬ث‪ٞ‬ز‪ ،‬زض ُدطار اػالٕ دبزضب‪ً ٦١‬طز‪ .‬ا‪ٝ‬ض‪َٛ‬ظ‪٧‬ت ثیظیب‪١‬یط‬ ‫زض ح٘ب‪٧‬ز اظ ٗطازثرص اظ ا‪ٝ‬ض‪َٛ‬اثبز ث‪ ٠‬س٘ز ض٘بّ سبذز‪ .‬ضب‪ٟ‬خی‪٢‬یب‪ٙ‬‬ ‫ضس٘ ًب اػالٕ ًطز ً‪ ٠‬زاضاضٌ‪ ٟٞ‬خب‪ٛ‬ط‪ ٚ٨‬ا‪ٝ‬سز ‪ ٝ‬سبج ‪ ٝ‬سیریز ضا ثی‪ ٠‬ا‪ٝ‬‬ ‫سذطز‪ٟ‬اسز اٗب ا‪ٝ‬ض‪ َٛ‬ظ‪٧‬ت اػالٕ ًطز ً‪ ٠‬زاضاضٌ‪ ٟٞ‬حٌ‪ٗٞ‬ز ضا ؿصیت‬ ‫ًطز‪ٟ‬اسز ‪ ٝ‬ث‪٠‬س‪ ٥ٞ‬دب‪٧‬شرز سبذز‪ .‬حبًٖ ضاخذ‪ٞ‬ر ثطا‪ ٥‬خٔ‪٨ُٞ‬یط‪ ٥‬اظ‬ ‫د‪٨‬صض‪ ٥ٝ‬ا‪ٝ‬ض‪َٛ‬ظ‪٧‬ت ‪ٗ ٝ‬طازثرص ث‪ٛ ٠‬جطز ثب ا‪ٛ‬ب‪ ٙ‬دطزاذز‪ .‬ا‪ٝ‬ض‪ َٛ‬ظ‪٧‬ت‬ ‫ا‪ ٝ‬ضا ضٌسز زاز‪ ٝ ٟ‬س٘طًع ذ‪ٞ‬ز ضا ثط سذب‪ ٟ‬زاضاضٌ‪ ٟٞ‬اکعا‪٧‬ص زاز‪ .‬دس اظ‬ ‫ا‪ ٙ‬ثب ٗد٘‪ٞ‬ػ‪٠‬ا‪ ٥‬اظ خ‪١َٜ‬ب‪ ٥‬ذ‪ ،ٚ٨ٛٞ‬سذب‪ ٟ‬زاضا ضٌ‪ ٟٞ‬ضا زض‪ًٞ ٖ١‬ث‪٨‬س‪.‬‬ ‫ازاٗ‪ ٠‬زاضز‬ ‫اٗذطاس‪ٞ‬ض ا‪ٝ‬ض‪َٛ‬ظ‪٧‬ت ‪٘١‬طا‪ ٟ‬ثب ضب‪١‬عاز‪ ٟ‬اػظٖ ضب‪ٟ‬‬ ‫ضط٘‪ ٚ٨‬دبزضب‪ ٟ‬اٗذطاس‪ٞ‬ض‪ُٞ ٥‬ضًب‪٦ٛ‬‬ ‫سٔط‪ٜ‬ز ‪ 31‬غ‪ٝ‬ئ‪ٗ 3 – 131۱ ٠٨‬بضس ‪1101‬‬ ‫سبجُصاض‪ 13 ٥‬غ‪ٝ‬ئ‪ 1310 ٠٨‬ض‪٘٨‬الض ثبؽ ز‪٦ٔ١‬‬ ‫ضب‪ ٟ‬خ‪٢‬ب‪ٙ‬‬ ‫د‪٨‬ط‪ٚ٨‬‬ ‫خب‪ٛ‬ط‪ ٚ٨‬اػظٖ ضب‪ٟ‬‬ ‫ٗح‪٦‬آس‪ٗ ٚ٧‬ح٘س ‪ٞٛ 3‬اٗجط ‪( 131۱‬زض) زا‪١‬ی‪ٞ‬ز‪ ،‬اٗیذیطاسی‪ٞ‬ض‪٥‬‬ ‫ظاز‪ٟ‬‬ ‫ُ‪ٞ‬ضًب‪ ٦ٛ‬زضُصضش‪ٗ 3 ٠‬بضس ‪ ۱۱( 1101‬سبّ)اح٘س‪ٛ‬یِیط‪ ،‬اٗیذیطاسی‪ٞ‬ض‪٥‬‬ ‫ُ‪ٞ‬ضًب‪ ٦ٛ‬اضاِٗب‪ ٟ‬اضاِٗب‪ ٟ‬ا‪ٝ‬ض‪ َٛ‬ظ‪٧‬ت‪ ،‬ذٔساثبز ‪٘١‬سطزٓطس ثیب‪ٛ‬ی‪ٞ‬‬ ‫‪ٞٛ‬اه ثب‪٥‬‬ ‫ث‪٘١ ]1[ِٖ٨‬سطا‪ٙ‬‬ ‫ا‪ٝ‬ض‪َٛ‬اثبز‪ٗ ٥‬حْ‬ ‫کطظ‪ٛ‬س(ا‪ )ٙ‬ظ‪٧‬تآ‪ٜ‬سب ث‪- ِٖ٨‬سٔطب‪ٗ ٙ‬ح٘س ظ‪ٜ٧‬زآ‪ٜ‬سبء ث‪ِ٨‬یٖ ثی‪٢‬یبزضضیب‪ٟ‬‬ ‫‪ ٌٖ٧‬ثسضآ‪ٜ‬سب ث‪ ِٖ٨‬ظثس‪ٟ‬آ‪ٜ‬سب ث‪ٗ ِٖ٨‬ح٘س اػظٖ ضب‪ ٟ‬سٔطب‪ٗ ٙ‬ح٘س اًجط‬ ‫ٗ‪٢‬طآ‪ٜ‬سب ث‪ٗ ِٖ٨‬ح٘س ًبٗجرص ‪ٛ‬بٕ ًبْٗ ٗح‪٦‬آس‪ٗ ٚ٧‬ح٘س‬ ‫ٗح‪٦‬آس‪ٗ ٚ٧‬ح٘س‬ ‫یکصد َسار لغت ترکی در فارسی‬ ‫سطً‪٢‬ب ذ‪ ٦ٔ٨‬ضا‪٧‬ح ث‪ٞ‬ز ا‪٢ٛ‬ب ث‪ٞ‬س‪ ٤ٔ٨‬آز ُطٕ ضس‪ ٟ‬اسج‪٢‬ب‪ ٥‬ذ‪ٞ‬ز ضا خی‪٢‬یز‬ ‫س٘‪٨٨‬ع ػالٗز ٗ‪ ٦‬ظز‪ٛ‬س ً‪ ٠‬ث‪ ٠‬ا‪ ٚ٧‬ػْ٘ «زاؽ »ٗ‪ُ ٦‬لش‪ٜ‬س ‪ ٦ٓٝ‬ثؼس‪١‬ب ا‪٧‬ی‪ٚ‬‬ ‫اصطالح ثدب‪ ٥‬سؼط‪٧‬ق ک‪ٞ‬م ‪ ،‬ث‪ ٠‬ا‪ ٙ‬هطؼ‪ُ ٠ً ٠‬طٕ ٗ‪ ٦‬ض‪ٞ‬ز ‪ ،‬اطالم ٗی‪٦‬‬ ‫ُطزز ‪ ٝ‬کؼالً ً‪ ٠‬ث‪١ ٠‬ط چ‪٨‬ع ُطٕ سؼ٘‪٧ ٖ٨‬بکش‪ ٠‬اسز (‪ )2‬؛ ضؼط ظ‪٧‬یط اضیبض‪٣‬‬ ‫ٗسشو‪ ٖ٨‬ث‪ ٠‬ا‪ٌٛ ٚ٧‬ش‪ ٠‬زاضز (‪ :)21‬ز‪٧‬سًب‪ ٙ‬ذ‪ٞ‬اه ‪ٛ‬بز‪٧‬س‪ٗ ٟ‬صبف ا‪ٛ‬سض ٗصبف‬ ‫* ٗطًجب‪ ٙ‬زاؽ ‪ٛ‬بًطز‪ ٟ‬هطبض ا‪ٛ‬سض هطبض‪ /‬کطذ‪ ٦‬س‪٨‬سشب‪٦ٛ‬‬ ‫زاؿب‪ ٙ‬اظ ٗصسض زاؿ‪ْ٘ٔ٨‬بم (= دطاً‪ٜ‬س‪ ٟ‬ضس‪ ، ٙ‬اظ ‪ٛ‬ظٖ اکشبز‪ = )ٙ‬ث‪ٛ ٦‬یظیٖ ؛‬ ‫زاؿب‪ ٙ‬ضس‪ = ٙ‬ث‪ٛ ٦‬ظٖ ضس‪ٙ‬‬ ‫زاؿ‪ =ٙٞ‬ث‪ ٖ٢‬ض‪٧‬رش‪( ٠‬ثبخ‪ :‬زاؿب‪)ٙ‬‬ ‫زاال‪ =ٙ‬زاّ (دطز) ‪ +‬ا‪( ٙ‬اى) = د‪٢ٜ‬ب‪ ، ٠ٛ‬ضا‪١‬ط‪ ، ٝ‬ز‪٨ٔ١‬ع ظ‪٧‬طظٗ‪، )1( ٦ٜ٨‬‬ ‫ا‪ ٙ٩‬ا‪ ٠ً٘ٔ ٚ٧‬زاٗ‪ٝ ٤ٜ‬س‪٨‬ؼشط‪٧ ٥‬بکش‪ ٠‬اسز‪.‬‬ ‫‪( ٥‬اى ٌٗٔ‪ ٦‬سی‪ ٕٞ‬ضیریص) ‪ +‬ثی‪ْٞ‬ظ‬ ‫‪ ٦‬ث‪ْٞ‬ظ = زاّ (دطز) ‪ْ +‬‬ ‫زآج‪ٞ‬ظ زآ ْ‬ ‫(ذبًسشط‪ = )٥‬ذبًسشط‪ ٥‬دطز ‪ ،‬دطسش‪ ٞ‬؛ زآج‪ٞ‬ظ‪ ٝ ٟ‬زآجع‪ =( ٟ‬زاّ ثی‪ٞ‬ظا)‬ ‫‪٨ٛ‬ع ُلش‪ ٦ٗ ٠‬ض‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫زإ= خب‪ ٥‬سط د‪ٞ‬ض‪٨‬س‪ٝ ، ٟ‬احس ذب‪ ، ٠ٛ‬ذب‪ُٞ، ٠ٛ‬زاّ سطد‪ٞ‬ض‪٨‬س‪ ٝ ٟ‬د‪ٜ‬ی‪٢‬یب‪، ٙ‬‬ ‫سٔ‪٠‬‬ ‫زا‪ =٠ٛ‬ز‪ = ٠ٛ‬ز‪( ٙ‬هطط‪ ، ٟ‬ض‪٧‬ع) ‪( ٟ +‬اى) = ض‪٧‬ع‪ ، ٟ‬هطط‪ ٟ‬؛ ثص‪ٞ‬ضر زا‪ٛ‬ب ‪ٛ‬ی‪٨‬یع‬ ‫اسشلبز‪٨ٗ ٟ‬ط‪ٞ‬ز‪ٛ :‬بضسب‪ٛ‬ب = ‪ٛ‬بضزا‪ٛ‬ب = ‪ٛ‬بضز‪ =( ٠ٛ‬زا‪ ٤ٛ‬ا‪ٛ‬بض) ‪ ،‬ث‪٨‬شب‪ = ٠ٛ‬ثی‪٨‬یطسی‪ٜ‬ی‪= ٠‬‬ ‫ث‪٨‬طز‪ٌ٧ =( ٠ٛ‬شب ‪ ،‬زُضزا‪)٠ٛ‬‬ ‫زا‪ =٦٧‬زا‪ ٝ ْ٦٧‬زاٗب‪ = ٥‬ثطازض ٗبزض ‪ ٤ً٘ٔ ،‬اص‪ ْ٨‬سطً‪٦‬‬ ‫زثّ‪ =٠‬سذذ‪ = ٠‬سذ٘‪ = ٠‬سخ (سذ٘ی = چذب‪ٛ‬س‪( ٠ٗ + )ٙ‬اى) = چیذیب‪ٛ‬یس‪ٛ‬ی‪، ٦‬‬ ‫ا‪ٛ‬جبضش‪ ، ٦ٜ‬ظطف ا‪ٛ‬جبضش‪ ٚ‬سطض‪٨‬دبر ؛ زث‪ ٠‬زضا‪ٝ‬ضز‪٧ ٙ‬ب زث‪ً ٠‬طز‪ = ٙ‬ثی‪٢‬یب‪ٛ‬ی‪٠‬‬ ‫ُ‪٨‬ط‪ ٥‬ثطا‪ ٥‬کسد هطاضزاز‬ ‫ازاٗ‪ ٠‬زاضز‬ ‫ازاٗ‪ ٠‬اظ ض٘بض‪ ٟ‬هجْ ‪...ٝ‬‬ ‫ٗ‪٨‬طؿب ض‪٧ٝ‬س×سب ‪ٞ٧‬اش ‪ٗٝ‬طًت سٔطب‪ ٙ‬ض‪٧ٞ‬س‪٥ٞٓٞٗ/‬‬ ‫‪( ٦‬کطٗب‪ٛ‬س‪ = )ٟ‬کطٗب‪ٛ‬س‪ُ ٟ‬ط‪ ٟٝ‬صس ‪ٛ‬یلیط‪، ٟ‬‬ ‫‪ٞ٧‬ظثبض‪/٦‬ر= ‪ٞ٧‬ظ (صس) ‪ +‬ثبض ْ‬ ‫سبثوبً اظ ضسج‪١ ٠‬ب‪ٛ ٥‬ظبٗ‪٦‬‬ ‫‪ٞ٧‬ؽ ٗؼطه چ‪ٞ‬ؽ ‪ ٝ‬چ‪ْ٨‬ؾ سطً‪ ( ٦‬اکعاض چ‪ٞ‬ث‪ً ٦‬ی‪ ٠‬ثی‪ُ ٠‬یطز‪ ٙ‬حی‪٨‬ی‪ٞ‬ا‪ٛ‬یبر‬ ‫ثبضًص ٗ‪ ٦‬ا‪ٛ‬ساظ‪ٛ‬س) ؛ ا‪ ٚ٧‬ض‪٧‬ط‪ ٠‬اص‪ ْ٨‬سطً‪ ٦‬زض ظثب‪٢ٛ‬ب‪ ٥‬ز‪ِ٧‬ط ‪ٛ ٖ١‬یلی‪ٞ‬ش‬ ‫ًطز‪ ٟ‬اسز‪ٗ .‬ب‪ٜٛ‬س‪ :‬چ‪ٞ‬ؽ (کبضس‪ٞ٧ ، )٦‬ؽ (ػطث‪(yoke ، )٦‬ا‪ٛ‬یِیٔی‪٨‬یسی‪، ٦‬‬ ‫‪ٝ‬س‪ ٠ٔ٨‬ا‪ ٥‬ث‪ ٚ٨٘١ ٠‬ضٌْ زض س‪٨‬سشٖ کطاٗ‪ٌٞ٨ٔ١ ٚ٨‬دشط) ‪(joch ،‬آ٘ب‪، )٦ٛ‬‬ ‫‪(joug‬کطا‪ٛ‬س‪(yogo ، )٠‬اسذب‪٨ٛ‬بئ‪ ٦ٌ٧ :)1،2،10،21( )٦‬سریز ػیبج ‪ٝ‬‬ ‫‪ ٦ٌ٧‬سرز چؾ×‪ ٦ٌ٧‬خب‪ ٥‬ضب‪ ٦ٌ٧ ٝ ٟ‬خب‪ ٥‬کؾ‪ٓ /‬ـز کطس (‪)21‬‬ ‫‪ٞ٧‬ؿ‪ٞ‬ضر= ‪ُٞ٧‬ؿ‪ُٞ‬ضر اظ ٗصسض ٗشؼس‪ٞ٧ ٥‬ؿ‪ٞ‬ضس٘بم (= ذ٘‪٨‬ط ُیطزا‪ٛ‬یس‪، ٙ‬‬ ‫سطضش‪ ، ٚ‬ػد‪ً ٚ٨‬طز‪ = )ٙ‬ػ٘‪ً ٗٞ‬ب ٗبسز سُطضی‪٨‬یس‪ ، ٟ‬خیـیطار (ٗیؼیط) ‪،‬‬ ‫ثصیییی‪ٞ‬ضر ‪Yoghurt , Yogurt‬زض ا‪ٛ‬ییییِییییٔییییی‪٨‬ییییسییییی‪٦‬‬ ‫‪ٛٞ٧ 000‬د‪ْٛٞ٧ = ٠‬دب = ‪٘ٛٞ٧( ٙٞ٧‬بم =ً‪ٜ‬س‪ ، ٙ‬زضا‪ٝ‬ضز‪ ٙ‬اظ ظٗ‪ + ) ٚ٨‬خیب‬ ‫(اى) = چ‪٨‬س‪ًٜ ، ٦ٛ‬س‪ ، ٦ٛ‬اظ ض‪ٝ‬ئ‪٨‬س‪١ ٦ٛ‬ب‬ ‫‪٨٧‬الم= ‪٧‬ب‪٧‬الم = ‪٧‬ب‪( ٥‬سبثسشب‪ + )ٙ‬الم (اى) = سبثسشب‪ ، ٠ٛ‬خب‪ٗ ٥‬طیجی‪ٞ‬ع ‪ٝ‬‬ ‫ذ‪ٜ‬ی ‪ ٝ‬هبثْ ظ‪ٛ‬سُ‪ ٦‬زض سبثسشب‪ٙ‬‬ ‫ال سبضؿب = سبضاؿب = سبضا (سبضاٗبم = سبضا‪ٛ‬س‪ٛ ، ٙ‬یظیٖ‬ ‫زاض‪ٝ‬ؿ‪ =٠‬زاضهب = احش٘ب ً‬ ‫زاز‪ ، ٙ‬ضب‪ً ٠ٛ‬طز‪ + )ٙ‬ؿب (اى) = ‪٘ٛ‬ب‪ٜ٧‬س‪ ٣‬حبًٖ ثطا‪ٗ ٥‬یبٓی‪٨‬یبر ُی‪٨‬یط‪٥‬‬ ‫(ضب‪٧‬س زض ٗل‪ ٕٞ٢‬سبضا‪ٛ‬س‪،)ٙ‬ضئ‪٨‬س اٗ‪٨ٜ‬ز ض‪٢‬ط(ضب‪٧‬س اظ ‪ٛ‬ظٖ ز‪ٜ١‬س‪ ، )ٟ‬ضئ‪٨‬س‬ ‫‪١‬ط د‪٨‬ط‪٠‬‬ ‫زاؽ ‪ /‬ج ثص‪ٞ‬ضر دس‪ٛٞ‬س زضٗؼ‪ٜ‬ب‪:ًٟٞ ٥‬هط‪ ٟ‬زاؽ ‪٨ٗ ،‬ط‪ٞ‬زاؽ ‪ ٝ‬؛ ثص‪ٞ‬ضس‪٢‬ب‪٥‬‬ ‫سب‪ ، ٝ‬سب‪ ، ٥‬سبؽ ‪٨ٛ‬ع اٗس‪ ٟ‬اسز‪ٗ .‬ب‪ٜٛ‬س‪ :‬آشب‪)ٕ.ٟ( ٥‬‬ ‫زاؽ= زضکص ‪ ٝ‬آز ُطٕ ًطز‪ ٝ ٙ‬زاؽ ًطز‪ ، ٙ‬چ‪ ٙٞ‬س‪ٞ‬اضًبض‪ ٥‬زض ثی‪٨‬ی‪ٚ‬‬ ‫شاه اسماعیل خطائی نین شعرلری‬ ‫زٓجطا ُوظز‪ ٙ‬خ٘بٓ‪ ٙٞ‬ث‪٨‬ط ‪ٛ‬ظط ز‪ٝ‬ض ا‪٘ٓٝ‬بس‪، ٙٞ‬‬ ‫سبً‪ ٦‬ػطو‪ ٠ٔٛٞ‬س‪ٗ ٜٙٞ‬ؼ٘‪ٞ‬ض ا‪ٞٓٝ‬ثس‪ٝ‬ض زّ ائ‪، ٥ٞ‬‬ ‫‪٧‬بضٔ‪ ٞ‬چط٘‪ٗٞ‬س‪ٞ٧ ٟ‬ظ‪ٛٝ‬س‪ ٙ‬ا‪٧‬ط‪١ ٝ‬ئچ ‪ٞٛ‬ض ا‪٘ٓٝ‬بس‪. ٙٞ‬‬ ‫ػطو‪ ٙٞ‬ا‪٧ٝ ّٝ‬طا‪ ٠ٛ‬ز‪ ٙ‬ث‪٨‬ط ٓحظ‪ٗ ٠‬ؼص‪ٝ‬ض ا‪٘ٓٝ‬بس‪. ٙٞ‬‬ ‫ُ‪ٓٞ‬ط‪ ٠ٜ٨ٜ‬س‪ٝ ٞ‬ئطض‪،‬‬ ‫خ٘بٓ‪ٙٞ‬‬ ‫اثط‪٨ٛ‬سب‪ٙ‬‬ ‫سبً‪ ،٦‬س‪ٜ‬س‪ ٙ‬ا‪٧‬ط‪ ٝ‬ز‪ٝ‬ضس‪ُ، ٕٝ‬وضٗس‪ ٕٝ‬صجط ‪ ٝ‬هطاض‪،‬‬ ‫هطط‪٧ ٥ ٟ‬بض‪ٗٞ‬سا‪ ٙ‬ارظُ‪ ٠‬ا‪ٛٝ‬سا ‪٧‬ـ٘‪ٞ‬ض ا‪٘ٓٝ‬بس‪. ٙٞ‬‬ ‫‪٨١‬چ ػبض‪٨‬ن زٓجط‪ٛٝ‬س‪ ٙ‬ظاض ‪٢ٗ ٝ‬د‪ٞ‬ض ا‪٘ٓٝ‬بس‪. ٙٞ‬‬ ‫سب س‪ ٦ٜ‬سئ‪ٞ‬ز‪ ٥‬ذطبئ‪ ٦‬ا‪ٓٝ‬س‪ ٥‬زسشب‪ ٙ‬ػبٓ٘‪،٠‬‬ ‫ً‪٘٨‬س‪ ٠ٛ ٠‬ا‪ ٦٘٨ً ٙٞٛٝ‬ػطو‪ٛٞ‬س‪ٗ ٟ‬ط‪ٞ٢‬ض ا‪٘ٓٝ‬بس‪. ٙٞ‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ایچ شاَساد‬ ‫ُئچ٘‪٨‬ص سب‪ ٚ٨ٛ ٦٧‬اضز‪...ٝ ٥‬‬ ‫ ‪ٞ٧‬خ‪ ،‬ا‪٧‬سش‪ ٚ٧ ٠‬چ‪ٞ‬ذس‪ .ٝ‬ا‪ٜ٧‬س‪ ٦٘٨ً ٠٨٧‬ث‪٨‬ط چ‪ٞ‬خ د‪ٞٔ٢‬ا‪ٛ‬الض‪ ،‬ثی‪٨‬یط چی‪ٞ‬خ‬‫ضب‪١‬عاز‪ٓ ٟ‬ط ُٔ‪٨‬ت ث‪ ٞ‬ه‪٨‬ع‪ ٥‬ا‪٧‬سش‪٨٧ ٠‬جٔط‪ 3 .‬ا‪ٛ‬دبم ث‪ٞ‬ضزا ُ‪٨‬عٓ‪ ٚ٨‬ث‪٨‬یط سی‪٨‬یطض‬ ‫‪ٝ‬اض ً‪ ،٦‬ا‪ ٝ‬ه‪٨‬ع‪ ٥‬ا‪٧‬سش٘ی ا‪ٝ‬چ‪ ٙٞ‬سبضا‪٧‬ب ُ‪٨‬ط‪ٔٛ‬ط‪ ٚ٧‬ث‪٨‬ط‪ ٥‬ز‪ ٟ‬هیب‪٧‬ی‪٨‬یس‪٧‬یت‬ ‫ائط‪ ٠٨٨‬چ‪٨‬ر٘‪٨‬ط‪.‬‬ ‫ث‪ ٞ‬سبػبر ث‪ٞ‬س‪ ٙٞ‬ث‪ ٞ‬ض‪٢‬ط خبٗبػبس‪ ٦‬ث‪ ٞ‬ه‪٨‬عا ػبض‪٨‬وس‪ .٥‬ا‪ٛ‬دبم ثی‪ ٞ‬ا‪٧‬طی‪٨‬ی‪ٚ‬‬ ‫ه‪ٞ‬ضذ‪ٞ‬س‪ٛٞ‬سا‪ ٙ‬ث‪٨‬ط ازإ خسبضر ائٔ‪٨٧ ٠‬ت ائٔچ‪ُ ٦‬و‪ٛ‬سض‪ ٟ‬ث‪٨٘ٔ٨‬ط‪ .‬ا‪ٝ‬ؿیال‪ٙ‬‬ ‫زئس‪ - .٥‬ث‪ ٞ‬ه‪٨‬ع‪ ٚٗ ٥‬االخبؿبٕ‪.‬‬ ‫ً‪٨‬ط‪ُٗٞٓٞ ٦‬س‪ٞٛٞ‬ه زئس‪٧ - :٥‬بظ‪٧‬وسب‪ ٙ‬ا‪ٝ‬ؿال‪!ٙ‬‬ ‫س‪٧ ٚ‬بذط‪ ٦‬ث‪٨‬ط خب‪ٝ‬ا‪ٛ‬سب‪ ،ٙ‬ارظ‪١ ٠ٛٝ‬ب‪٨٧‬ل‪ُٔ ٚ٨‬س‪ ،ٚ٨‬ث‪ ٞ‬سئ‪ٞ‬زازا‪ٝ ٙ‬اظ ًئیچ!‬ ‫ا‪ٝ‬ؿال‪ ٙ‬زئس‪ٞ٧ - :٥‬خ‪١ ،‬ط ‪ ٠ٛ‬س‪٢‬ط ا‪ٓٝ‬سب‪ُ ٚٗ ،‬طى ث‪ ٞ‬ه‪٨‬ع‪ ٥‬االٕ‪ ٖ٨ً .‬ا‪ٛٝ‬ب‬ ‫‪ ٠ٛ‬زئس‪٧‬س‪ ٠‬ثئ‪٨ُ ٠ٜ٨ٜ٨‬طٗ‪ ٠‬ز‪.٥‬‬ ‫صبثبح‪٨‬س‪ ُٞٛٞ ٦‬ز‪ٝ‬ظ ث‪٨‬طثبش ُئشس‪ ٥‬دبزضب‪٧ ٚ٨١‬ب‪ٜ٨ٛ‬ب‪.‬‬ ‫دبزضب‪ ٟ‬سبؽ ا‪ٓٝ‬س‪٨ُ٘ٔ ٚٗ ،ٙٞ‬طٖ س‪ ٚ٨ٜ‬ه‪٨‬ع‪ ٦ٜ٧‬آی٘یبؿیب‪ .‬دیبزضیب‪ ٟ‬چی‪ٞ‬خ‬ ‫ضای‪٨ٔ٨‬وال ا‪ ٞٛٝ‬هج‪ ّٞ‬ائٔ‪ ٠‬ز‪.٥‬‬ ‫ا‪ٛ‬دبم زئس‪ً ٥‬ی‪ - :٦‬ز‪ٝ‬ؿیط‪ٝ‬ز‪،ٝ‬‬ ‫اذ‪٨‬طزا ث‪٨‬ط ا‪ٝ‬ؿال‪ ٙ‬ث‪٨‬ط ه‪٨‬ع‪ ،ٚ٧‬ث‪٨‬ط ه‪٨‬یع‬ ‫ث‪٨‬ط ا‪ٝ‬ؿال‪ٜ٨ٛ‬س‪.٥‬‬ ‫ا‪ ٝ‬زا ز‪ٝ‬ؿط‪ٝ‬ز‪ ٖ٨ٜٗ ،٦ً ٝ‬ه‪٨‬ع‪ٖ٨ٜٗ ٖ٧‬‬ ‫سوظ‪ٗٝ‬س‪ ٙ‬چ‪٨‬ری٘یبظ‪ .‬ا‪ٛ‬یدیبم ٗی‪ٚ‬‬ ‫ا‪ ٙٞٛٝ‬س‪ٛٞ‬طاً‪ ٦‬ثسثبذشٔ‪٨‬ـ‪ٜ٨‬ب ثیب‪٧‬یس‬ ‫ا‪٘ٓٝ‬بم ا‪٧‬سش٘‪٨‬طٕ‪ .‬س‪ ٚ‬چ‪ٞ‬خ زا ٗ‪ٜ‬ی‪٨‬یٖ‬ ‫ذ‪ٞ‬ض‪ٗٞ‬ب ُٔ‪٨‬طس‪ .ٚ‬ثٌٔ‪١ ٠‬ئچ هی‪٨‬یع‪٧‬ی‪ٚ‬‬ ‫ذ‪ٞ‬ض‪ٛٞ‬ب ُٔ٘‪ ٠٨‬خٌس‪٧ .ٚ‬ب ائٔی‪ ٠‬هی‪٨‬یع‬ ‫ارظ‪ ٝ‬س‪ ٚ٨ٜ‬ذ‪ٞ‬ض‪ٛٞ‬ب ُٔی٘ی‪٨‬ی‪ ٠‬خیی‪.‬‬ ‫ٗ‪ ٖ٨ٜ‬ضطط‪ ٖ٨‬ث‪ٞ‬ز‪ .ٝ‬س‪ ٦ٜ‬صبثبح ه‪٨‬ع‪ٜ٘٧‬ب‪ ٙ‬ارس‪ٞ‬ضضٕ ث‪٨‬ط ا‪ٝ‬سبؿیب‪ .‬ا‪ٝ‬ضزا ثی‪٨‬یط‪-‬‬ ‫ا‪ ٦ٌ٧‬سبػبر ث‪٨‬ط‪-‬ث‪٨‬ط‪٨ٜ٧‬عٓ‪ ٠‬صوحجز ائسضس‪٨‬ع‪.‬‬ ‫اضز‪ٝ ٥‬اض‬ ‫‪6‬‬ ‫رپویه اعتصامی‬ ‫ستارخان‬ ‫زودگاولیق‬ ‫ظ‪ٛ‬سُبٓ‪٨‬ن ه‪ٞ‬ضاسب ث‪٨‬ط ضئ‪ ٦٨‬ا‪ٞٓٝ‬ه‬ ‫‪ ٠٨ٛ‬الظٕ ه‪ٞ‬ضاسب؟ ث‪٨٧ ٠٘ٔ٨‬طٕ‬ ‫ث‪٨‬ط س‪ٞٗٞ‬ى ز‪ٝ‬ضً‪ ،٦‬ث‪ٞ‬ؿبظالضزا هبٓ‪٨‬ت‬ ‫ً‪ ٖ٨‬اسب‪٧ ،‬ب ً‪ ٖ٨‬ا‪ٝ‬سب؟ ث‪٨٧ ٠ٔ٘٨‬طٕ‬ ‫طنس شارعلریمیس‬ ‫محمد فداکار‬ ‫ٗح٘س کساًبض ٗشرٔص ث‪ ٠‬سٔ‪ ٖ٨‬ا‪ٝ‬ؿٔ‪ ٞ‬زض سبّ ‪ 1330‬ض٘سی‪٦‬‬ ‫زض ض‪ٝ‬سشب‪ ٥‬سطً‪ٜ‬س‪٧‬عى زض ض‪٢‬طسشب‪ ٙ‬ضجسشط چطٖ ث‪ ٠‬خ‪٢‬یب‪ٙ‬‬ ‫ُط‪ٞ‬ز ‪ ٥ٝ .‬زض چ‪٢‬بضز‪ ٟ‬سبِٓ‪ ٦‬ضؼط ‪ ٝ‬ضبػط‪ ٥‬ضا ثب سیط‪ٝ‬ز‪ٙ‬‬ ‫ثب‪٧‬بس‪ ٦‬ضط‪ٝ‬ع ًطز ‪ ٝ‬ثؼس ‪١‬ب اضؼبض‪ ٥‬زض سجی »ح‪٨‬سض ثبثیب‪٧‬ی‪٠‬‬ ‫سالٕ «اسشبز ض‪٢‬ط‪٧‬بض سط‪ٝ‬ز ‪ .‬سیٔی‪٨‬یٖ ا‪ٝ‬ؿیٔی‪ ٞ‬اظسیبّ ‪1331‬‬ ‫ض٘س‪ ٦‬ث‪ ٠‬ثؼس ث‪ ٠‬ؿعّ ‪ٝ‬ط‪ٜ‬عض‪ ٥ٝ‬ا‪ٝ‬ضز‪ ٟ‬اسز‪ ٥ٝ.‬سحص‪٨‬الر‬ ‫ٗوسٗبس‪ٗ ٝ ٦‬ش‪ٞ‬سط‪ ٠‬ضا زض ض‪٢‬طسشب‪ ٙ‬ضجسشط ث‪ ٠‬اس٘بٕ ضسیب‪ٛ‬یس ‪.‬‬ ‫سٔ‪ ٖ٨‬ا‪ٝ‬ؿٔ‪ ٞ‬زض ط‪ٜ‬ع اظ ٗؼدع ضجسشط‪ ٥‬آ‪٢‬بٕ ُطکش‪ ٠‬اسز ‪.‬‬ ‫اچما دَاوی‬ ‫ائط‪٨‬شس‪ًٜ ٖ٧‬س‪٨٘٧‬عز‪ٗ ٟ‬ص سالٗز‬ ‫ُئس‪٧‬ط ائشس‪ ٚ٨‬ظ‪٧‬بضر ًطثال‪٦ٛ‬‬ ‫چبؿ‪٨‬طز‪١ ٥‬ط‪ ٦ً ٠ٛ‬ث‪ٞ٧ ٜٞ٧ٞ‬ؿ‪ٝ ٙٞ‬اض‬ ‫حبج ػسِط ‪٨ٗ،‬ط ‪٨ٗ ٖ١، ٦ٓٝ‬طظاؿب‪٦ٛ‬‬ ‫ُٔ‪٨‬ت زرٓز سطاز‪ ٟ‬أُ‪ ٠‬ض‪٨‬ت ٓط‬ ‫ادبضز‪ ٥‬الح ‪ٞ٧‬ذبض‪ً ٥‬سذسا‪٦ٛ‬‬ ‫سبٓ‪ٜ٨‬س‪ ٥‬س‪ٞ‬کطاالض ‪،‬ثئص خ‪ٞ‬ض ‪٧‬ئ٘ی ‪ٝ‬اض‬ ‫‪٧‬ب‪ٜ٨ٛ‬سا ‪ٝ‬اض سبالز ا‪ ٠ٔ٧‬س‪ٞ‬ؿب‪٦ٛ‬‬ ‫‪٧‬ئٌ٘ٔطز‪ ٙ‬ث‪٨‬ط‪ ٥‬ز‪٘ٓٝ‬ب ثبز‪٘٧‬دب‪ٙ‬‬ ‫زئ‪٨٨‬طٓط ٗسشدبه ائ‪ٔ٨‬ط ز‪ٝ‬ػب‪! ٦ٛ‬‬ ‫سالٗز ً‪ٜ‬س‪٧‬س‪ ٙ‬ا‪٧‬سش‪٨‬طز‪ ٥‬چ‪٨‬رس‪ٚ٨‬‬ ‫چب‪ٝٝ‬ش ثبضالز‪ ٥‬اضز‪ٜ٧‬دب اشا‪٦ٛ‬‬ ‫‪٧‬ب‪ٝ‬اضدب سو‪ ٠ٔ٧‬ز‪ً ٖ٧‬جال‪ ٦٧‬هبضزاش‬ ‫ارظ‪٧ ٙٝ‬بذط‪ ٦‬ث‪٨ٔ٨‬طس‪ٗ ٚ‬بخطا‪! ٦ٛ‬‬ ‫س‪ ٚ٨ٜ‬ه‪ٛٞ‬ط‪ٛ ٙٞ‬ئچ‪ ٠‬ا‪ٔ٧‬س‪٧‬ط ‪٧‬بس‪٨‬ط اج‬ ‫ازإ ا‪ٝ‬ظٓ‪ ٞ‬ا‪٧‬بهسا ‪ٞ٧‬خ س‪ٗٞ‬ب‪٦ٛ‬‬ ‫ًطاٗز ه‪ ْ٨‬ا‪ٛٝ‬ب د‪ٓٞ‬سا‪٧ ٙ‬ئٌ٘س‪ٙ‬‬ ‫ُش‪٨‬طس‪ ٠‬ز‪ٓٝ‬س‪ٝ‬ض‪ٝ‬ه ‪ٝ‬ئط هبثالٗب‪٦ٛ‬‬ ‫ثط‪ٓ ٟ‬شس‪ُ ٥‬وظٓط‪ ٚ٧‬ث‪٨‬طز‪ ٙ‬ث‪ٞ٧ٞ‬ضز‪ٝ‬‬ ‫ُئس ا‪ٝ‬ؿال‪ ٙ‬ذئ‪٨‬طاس‪ً ٚ٨‬ئچس‪ ٥‬ظاٗب‪٦ٛ‬‬ ‫س‪ ٠ٜ‬الظٕ زئ‪ ْ٨٨‬ائش٘ی ‪٨ٓ ْ٨ًٝ‬ی‬ ‫اج ا‪ٓٝ‬سب ه‪ُ ٥ٞ‬ئس‪٧‬ت سبسس‪ ٚ٨‬هبظا‪٦ٛ‬‬ ‫*قایىاق‪244:‬شاعردن طىس شعرلر کتابی‬ ‫ارذبایجان دا ادبی مکتب لر‬ ‫ممد سعید اردو بادی‬ ‫ترجمٍ حالی‬ ‫ٗال ‪ٛ‬صط آس‪ ٚ٧‬ازث‪ٌٗ ٦‬شت ‪ ٚ٨ٜ٧‬کؼبّ اضشطاى چ‪٨‬الض‪ٜ٧‬سا‪ ٙ‬ث‪٨‬یط‪٥‬‬ ‫ز‪٘ٗ ٟ‬س سؼ‪٨‬س حبخ‪ ٦‬اهب ا‪ٝ‬ؿٔ‪ ٞ‬ا‪ٝ‬ضز‪ٝ‬ثیبز‪ ٥‬ز‪٧‬یط ‪ .‬ا‪ٝ‬ضز‪ٝ‬ثیبز‪٥‬‬ ‫ث‪٨‬طز‪-ٙ‬ث‪٨‬ط‪ ٟ‬ث‪ٌٗ ٞ‬شج‪ ٠‬ه‪ٝٝٞ‬ض٘‪ٞ‬ضس‪ٝ‬ض ‪.‬‬ ‫ا‪٧ ٙٞٛٝ‬بضاز‪٧‬د‪٨ٔ٨‬ـ‪ ،ٞٓٞ٧ ٦‬ثی‪ ٞ‬زرضز‪٧ ٟ‬یبضیب‪٧‬یب‪٧ ٙ‬یبظ‪٧‬یچیالض‪٧‬ی‪ٚ‬‬ ‫چ‪ٞ‬ذ‪ٛٞ‬سا‪ ٙ‬ا‪ٝ‬ظ‪، ٙٝ‬ز‪ٝ‬الٗیجیبخیٔی‪ٗ، ٦‬یطًیت ‪ ٝ‬ییس‪٧‬یز ٓی‪٦‬‬ ‫ا‪ٞ٘ٓٝ‬ضس‪ٝ‬ض ‪ .‬ا‪ٝ‬ضز‪ٝ‬ثبز ً‪٨ً ٦٘٨‬چ‪٨‬ی ‪ًٜ ٝ‬یبض ثی‪٨‬یط هصیجی‪ ٠‬ز‪ٟ‬‬ ‫ز‪ٝ‬ؿ‪ٞٓٞ‬ه ‪-‬ثو‪ ٠ٜ٢ً،ٚ٧ٞ٧‬کئ‪ٞ‬زاّ ‪-‬سدبضر ػبٓیٖ ‪٧‬ی‪ٜ‬ی‪ ٠‬اسی‪٨‬یال‪ٙ‬‬ ‫ٕ‪.‬س‪ .‬ا‪ٝ‬ضز‪ٝ‬ثبز‪،٥‬ا‪ٓ ّٝ‬ط ضؼط‪ٞ١ ٟ‬س ُوسشطٗ‪٨‬طس‪٧‬ط ‪.‬‬ ‫ا‪- 1001 ٙٞٛٝ‬خ‪ ٦‬ا‪ٔ٧‬س‪ ٟ‬سلٔ‪٨‬س ز‪» ٟ‬ؿ‪٨‬طر «ٗطجؼ‪ ٠‬س‪ٜ٨‬س‪ ٟ‬چیبح‬ ‫ائشس‪ ٦ِ٧‬ا‪ٔ٧‬ی ا‪ً ٦ٌ٧‬شبث‪(» ٦‬ؿلٔز «‪ٝ»،‬ط‪ ٝ ٚ‬حیط‪٧‬یز «)‬ ‫هس٘ب ضبػط‪ ٚ٧‬هٖٔ سدطث‪ ٠‬س‪،٦‬هس٘ب ز‪ ٟ‬ػصیط‪٧‬ی٘ی‪٨‬یع‪٧‬ی‪ ٚ‬ا‪٧‬یٔیی‬ ‫ا‪ٔٔ٧‬ط‪ٜ٧‬س‪ ٟ‬هعئز ‪ ٝ‬غ‪ٝ‬ض‪ٛ‬بّ الضزا چبح ا‪ٛٞٓٝ‬ب‪ٜٗ ٙ‬ظی‪ٗٞ‬ی‪ٓ ٠‬یط‪٧‬ی‪ٜ‬ی‪٨‬ی‪ٚ‬‬ ‫ا‪ٔ٧‬ی ٗد٘‪ٞ‬ػ‪ ٠‬س‪٨‬س‪٧‬ط ‪.‬‬ ‫اضز‪ٝ‬ثبز‪ ٥‬ا‪ ٙ‬ا‪» ّٝ‬ضطم ‪ ٝ‬ض‪ٝ‬س «زا چبح ا‪٘ٛٞٓٝ‬ی‪ٞ‬ضیس‪ٝ‬ض‪ .‬ثی‪ٞ‬‬ ‫هعئز ‪ٜٜ٧‬طط‪ ٟ‬ثبضالٗبس‪.ٕ، ٦‬صبثط‪، ٟ‬ػٔ‪ٛ ٦‬ظ٘‪، ٠٧ ٦‬حیشیب ٗی‪٨‬یطظ‪ٟ‬‬ ‫خٔ‪ ٚ٧ ْ٨‬ارظ‪ ٠ٛٝ‬ائشس‪ ٦٘٨ً ٦ِ٧‬ا‪ٝ‬ضز‪ٝ‬ثبز‪ ٠٧ ٥‬ز‪ ٟ‬ثو‪ٞ٧‬ى ساث‪٨‬یط‬ ‫ثبؿ‪٨‬طالٗ‪٨‬ص ‪ ٝ‬ض‪ٝ‬ح ‪ٝ‬ئیطٗی‪٨‬یطیس‪.ٕ . ٥‬س‪.‬ا‪ٝ‬ضز‪ٝ‬ثیبز‪ ٥‬ا‪٧‬یٔیی‬ ‫ضؼطٓط‪ٜ٧‬س‪ ٟ‬اسبسب ث‪ ٞ‬هعئز ‪ ٚ٧‬ا‪٧‬س‪ ٟ‬اّ الض‪ ٦ٜ٧‬سط‪ ٖٛ‬ائش٘‪٨‬طیس‪٧‬یط ‪.‬‬ ‫ؿلٔشب ضٌب‪٧‬ز ‪،‬سطه‪ٗ، ٠٧ ٦‬س‪٨ٛ‬ش‪، ٠‬ػٔ٘‪ ٠‬چبؿ‪٨‬ط‪٧‬ص ‪ ٝ‬سب‪٧‬ط ‪.‬‬ ‫یارادیجیلیغی‬ ‫»ؿلٔز «ًشبثچبس‪ٜ٨‬سا ا‪ٝ‬ضز‪ٝ‬ثبز‪ٝ ٥‬ط‪ٔٗ ،٦ٜ‬ش‪ُ ٦‬ئط‪٧‬س‪ ٟ‬هی‪٧ٞ‬یب‪،ٙ‬‬ ‫ذبٓو‪ ٦‬ػ‪ٞ‬إ ٓ‪٨‬وسا سبذال‪٧‬ب‪ ٝ ٙ‬ثئٔ‪ ٠ٌٔ٨ٓ ٠‬ز‪ ٟ‬ػ٘‪ ٦ٗٞ‬ثسثرز ٓ‪٠ِ٨‬‬ ‫سجت ا‪ٝ‬ال‪ ٙ‬ػبْٗ ٓط‪ ٥‬اچ‪٨‬ت ُوسشطٗی ا‪٧‬سش‪٨٧ ٠‬ط ‪ .‬ثی‪ ٞ‬ػیبٗیْ‬ ‫ٓط‪ ٚ٧‬ثبضٔ‪٨‬دبس‪ ٝ ٦‬ثٌٔ‪ ٠‬ز‪ ٟ‬ث‪٨‬ط‪ٜ٧‬د‪٨‬س‪ٗ ٦‬وٓق ‪٧‬ی‪ ٚ‬ضی‪٧ ٥‬ی‪ٜ‬یدی‪٠‬‬ ‫ؿلٔز ز‪٧‬ط ‪:‬‬ ‫ث‪٨‬عز‪ٝ ٟ‬اض ا‪٧‬س‪ ٥‬ا‪١ ٥ ّٝ‬ط ػ٘ٔس‪ ٙ‬اػصبض‪،‬‬ ‫ثبػث ‪ٛ‬س‪ ٥‬ث‪٨‬عز‪ ٙ‬ز‪ٗ ٟ‬وسٕ ا‪ٞٓٝ‬ه اؿ‪٨‬بض‪،‬‬ ‫‪١‬ط ث‪٨‬ط ا‪٧‬ط٘‪٨‬عُئشس‪، ٥‬هبٓ‪٨‬ت هٔت ز‪ ٟ‬حسطر‪،‬‬ ‫ا‪ٝ‬اض‪ ٟ‬ه‪٧ٞ‬ب‪ ٙ‬ث‪٨‬عٓط‪ ٥‬ؿلٔ‪ ٚ‬ز‪ ،٥‬ث‪ ٞ‬ؿلٔز ا‪...‬‬ ‫ً‪، ٠ٜ٢‬ػ‪ٜ‬ؼ‪ ٥ٝ ٠ٜ‬ضؼطز‪ ٟ‬ا‪ٓٝ‬س‪ٝ‬ؿ‪٘٨ً ٞ‬ی‪ ٦‬ثی‪ٞ‬ضازا زا ا‪ٝ‬ضز‪ٝ‬ثیبز‪٥‬‬ ‫ثییؼییفیی‪ٗ ٦‬ییلیی‪٢‬یی‪ ٕٞ‬الض‪ ٥‬کییطز‪ٓ ٥‬طییس‪٧‬ییطٗییی ػیی‪ٞ‬ییی‪٨‬یی‪ٜ‬یی‪٠‬‬ ‫ٗدطزٓطس‪٧‬ط‪٧‬ط‪ٗ،‬سشو‪ٜٗ ٖ٨‬طو‪ ٞٓٞ٧ ٦‬ا‪ُ ٠ٔ٧‬ئس‪٧‬ط‪ .‬ؿلٔز ًٔ٘‪ ٠‬سی‪٦‬‬ ‫ث‪ٞ‬س‪ٜٗ ٙٞ‬ل‪ ،٦‬یطضٓ‪ ٠ٜ٢ً ٝ ٦‬ذص‪ٞ‬ص‪٨‬ز ٓیط‪٧‬ی‪»،ٚ‬ػیویْ«ا‪٧‬سی‪٠‬‬ ‫ث‪ٞ‬س‪ٗ ٙٞ‬ثجز‪،‬کب‪٧‬سآ‪٧، ٦‬ئ‪ ٦ٜ‬ذص‪ٞ‬ص‪٨‬ز ٓط‪ ٚ٧‬س٘ثبٓ‪ ٦٘٨ً ٦‬آ‪٨ٜ٨‬ط‪،‬‬ ‫هبضض‪- ٦‬هبضض‪٨٨‬ب ه‪ٞٓٞ٧ٞ‬ض ‪،‬ث‪٨‬ط‪ٜ٧‬د‪ ٚ٨ٜ٨‬سرط‪٧‬جبس‪، ٦‬ا‪٧‬د‪ٜ‬د‪٨‬یسی‪٨‬ی‪ٜ‬ی‪٨‬ی‪ٚ‬‬ ‫ٗع‪٧‬ش‪ُ ٦‬وسشط‪٨ٔ٧‬ط‪:‬‬ ‫اضز‪ٝ ٥‬اض‬ صفحه 6 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫اقتصاد‬ ‫یکطٌبِ ‪ 5‬تیش ‪ 62 * 1041‬طٍئی ‪ 65 * 6466‬ری القعذُ‪ * 1001‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَص ایکیٌجی ایل ) * ضواسُ ( سایی ) ‪5565 :‬‬ ‫جسئیات قیمت کاالهای اساسی خانوار ‪ /‬بازار‬ ‫کاالهای اساسی در رکود‬ ‫حشدت بِ سوت ساص ٍ داسّای ًَیی دس دستَس داس است‪،‬‬ ‫سضذ ‪ 04‬دسصذی صادسات دس بْاس اهسال‬ ‫ٍصیش صٌعت‪ ،‬هعذى ٍ تجاست گفتفت‪:‬‬ ‫هْوتشیی هاهفَسیفتفی دفِ دس ایفی‬ ‫ٍصاستخاًِ بشای خَد تعشیف دشدُ این‪،‬‬ ‫حشدت بِ سوت ساص ٍ داسّای ًَیفی‬ ‫بِ هٌظَس استتادُ بْیٌِ اص ظشفیت ّا ٍ‬ ‫هٌابع هَجَد است‪.‬‬ ‫تطضسی ‪ٚ‬ضؼیت لیٕت واال‪ٞ‬ای اساسیی ‪ ٚ‬الی ْ‬ ‫ضط‪ٚ‬ضی ذا٘‪ٛ‬اض زض ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬ا‪ َٚ‬تیطٔا‪ ٜ‬حاوی اظ حثات‬ ‫٘سثی لیٕت ‪ٞ‬ا ٘سثت ت‪ٞ ٝ‬فت‪ٌ ٝ‬صضت‪ ٝ‬است‪.‬تطضسیی‬ ‫‪ٚ‬ضؼیت لیٕت واال‪ٞ‬ای اساسی ‪ ٚ‬ال ْ ضیط‪ٚ‬ضی‬ ‫ذا٘‪ٛ‬اض زض ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬ا‪ َٚ‬تیطٔا‪ ٜ‬حاوی اظ حثیات ٘سیثیی‬ ‫لیٕت‪ٞ‬ا ٘سثت ت‪ٞ ٝ‬فت‪ٌ ٝ‬صضت‪ ٝ‬است‪.‬‬ ‫ٌعاضش ‪ٞ‬ای ٔیسا٘ی ٘طاٖ ٔی ز‪ٞ‬س تاظاض ویاال‪ٞ‬یای‬ ‫اساسی ضو‪ٛ‬ز ػزیثی ضا تزطت‪ٔ ٝ‬یو‪ٙ‬س‪ .‬ت‪ ٝ‬عی‪ٛ‬ضی‬ ‫و‪ ٝ‬تسیاضی اظ فط‪ٚ‬ض‪ٙ‬سٌاٖ ٌفت‪ٙ‬س لیسضت ذیط یس‬ ‫ٔطزْ زض ذیّی اظ واال‪ٞ‬ا اظ رّٕ‪ ٝ‬تط٘ذ‪ٌ ،‬ی‪ٛ‬ضیت‪،‬‬ ‫ٔطؽ ‪ ٚ‬حتی ترٓ ٔطؽ وا‪ٞ‬ص افت‪ٕٞ ٚ ٝ‬یٗ ٔسیلّی‪ٝ‬‬ ‫اظ رّٕ‪ ٝ‬زال ُ ضو‪ٛ‬ز تاظاض اسیت‪.‬تیط ا یٗ اسیا‬ ‫وٕث‪ٛ‬زی و‪ ٝ‬عی ‪ٞ‬فت‪ٞٝ‬یای ٌیصضیتی‪ ٝ‬زض حی‪ٛ‬ظ‪ٜ‬‬ ‫ض‪ٚ‬غٗ‪ٔ ،‬اواض‪٘ٚ‬ی ‪ ٚ‬ضىط ‪ٚ‬ر‪ٛ‬ز زاضت‪ ،‬تا حیس‪ٚ‬ز‬ ‫ظ ازی تطعطف ضس‪ ٜ‬أا وٕث‪ٛ‬ز ضب ٌ‪ٛ‬ر‪ ٝ‬فطٍ٘یی‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬اٖ ازأ‪ ٝ‬زاضز ‪ ٚ‬ت‪ٌ ٝ‬فت‪ٔ ٝ‬یایاظ‪ ٜ‬زاضاٖ ضب‬ ‫ٌ‪ٛ‬ر‪ ٝ‬فطٍ٘ی ا پیسا ٕ٘یض‪ٛ‬ز ا تا لیییٕیت ‪ٞ‬یای‬ ‫تسیاض تاالتط اظ ٘‪ٛ‬ضْ اٖ ػطض‪ٔ ٝ‬یض‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫کاهش ‪ 30‬هسار تومانی قیمت گوشت‬ ‫قرمس‪ /‬رونذ کاهشی ادامه دارد‬ ‫سیس ضضا فاعٕیأیٗ اظی‪ٟ‬یاض زاضیتۺ‬ ‫ترص غ‪ٙ‬ؼت‪ٔ ،‬ؼسٖ ‪ ٚ‬تیزیاضت ‪۵۵‬‬ ‫زضغس ت‪ِٛ‬یس ٘اذاِع زاذّی وط‪ٛ‬ض ضا‬ ‫تطىیُ ٔیز‪ٞ‬س ‪ ٚ‬ا ٗ ترص تیا تی‪ٙ‬ی‪ٛ‬ع‬ ‫تسیاضی ٔ‪ٛ‬ار‪ ٝ‬است‪ٚ.‬ی تیاٖ زاضیتۺ‬ ‫ت‪ٛٙ‬ع ‪ٌ ٚ‬ستطزٌی ا ٗ ترص ‪ٞ‬ا سثیه‬ ‫ضس‪ ٜ‬اٌط ٘ت‪ٛ‬ا٘یٓ ه اٍِ‪ٛ‬ی وی ٖ ‪ٚ‬‬ ‫ضا‪ٞ‬ىاض ىپاضچ‪ٔ ٚ ٝ‬ی‪ٙ‬یسیزیٓ اتیریاش‬ ‫و‪ٙ‬یٓ‪ ،‬تا چاِص ‪ٞ‬ای ظ یازی ٔی‪ٛ‬اری‪ٝ‬‬ ‫ٔیض‪.ٓ ٛ‬‬ ‫فاعٕی أیٗ ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ ت‪٘ ٝ‬یاتیطاظی زض‬ ‫ض‪ٟ‬ط‪ٞ‬ا ‪ٙٔ ٚ‬اعک اضاض‪ ٜ‬وطز ‪ ٚ‬یازا‪ٚ‬ض‬ ‫ضسۺ أط‪ٚ‬ظ تا ض‪ٟ‬طی ‪ٕٞ‬چ‪ ٖٛ‬اضتی‪ٟ‬یاضز‬ ‫زض وط‪ٛ‬ض ٔ‪ٛ‬اری‪ٟ‬یییٓ وی‪ٞ ۴۳ ٝ‬یعاض‬ ‫فطغت ضاّی زض اٖ تؼط ف ضس‪ ،ٜ‬أیا‬ ‫ساو‪ٙ‬اٖ ا ٗ ض‪ٟ‬یط تی‪ٙ‬ی‪ٟ‬یا ‪ ۰۳‬زضغیس‬ ‫فطغت ‪ٞ‬ا ضا زض اذیتیییاض زاض٘یس‪ٚ.‬ی‬ ‫اظ‪ٟ‬اض زاضتۺ ٘اتطاظی ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ س‪ٛ‬ز‪ٞ‬ا‬ ‫‪ ٚ‬اضظش افع‪ٚ‬ز‪ٔ ٜ‬یحیػی‪ٛ‬الت ‪ٚ‬ری‪ٛ‬ز‬ ‫زاضز‪ ،‬ت‪ ٝ‬ع‪ٛ‬ضی و‪ ٝ‬تیطذیی غی‪ٙ‬یا یغ‬ ‫پتط‪ٚ‬ضیٕی ‪ ۰۳۳‬زضغس س‪ٛ‬ز زاضیتی‪ٚ ٝ‬‬ ‫تطذی ٔحػ‪ٛ‬الت ِ‪ٛ‬اظْ ذاٍ٘ی تی‪ٙ‬ی‪ٟ‬یا‬ ‫‪ٞ‬طت زضغس س‪ٛ‬ز زاض٘س‪ٚ.‬ی تػیط ی‬ ‫وطزۺ زض ساَ‪ٞ‬ای ٔؼٕیاضی ٔی‪ٙ‬یاسیه‬ ‫غ‪ٙ‬ؼتی ٘ساضت‪ ٝ‬ا ٓ تیا ‪ٚ‬ری‪ٛ‬ز غیطف‬ ‫‪ٚ‬لت ‪ ٚ‬سطٔا ‪ٌ ٝ‬صاضی ظ یاز‪ ،‬أیا تی‪ٝ‬‬ ‫٘تیز‪ٔ ٝ‬غّ‪ٛ‬تی ‪٘ ٓٞ‬یطسیییس یٓ ‪ ٚ‬ا یٗ‬ ‫‪ٚ‬ضؼیت التػاز ا طاٖ ضا ت‪ ٝ‬ع‪ٛ‬ض ذاظ‬ ‫ترص غ‪ٙ‬یؼیت‪ٔ ،‬یؼیسٖ ‪ ٚ‬تیزیاضت‬ ‫است‪ٚ .‬ی تػط وطزۺ ازأی‪ٚ ٝ‬ضیغ‬ ‫ٔ‪ٛ‬ر‪ٛ‬ز ت‪ٔ ٝ‬ؼ‪ٙ‬ای ازأ‪ٔ ٝ‬طى ت اسیت‬ ‫‪ ٚ‬تط ا ٗ اسا ٔ‪ٕٟ‬تط ٗ ٔأ‪ٛ‬ض تی وی‪ٝ‬‬ ‫تطای ذ‪ٛ‬ز تؼط ف وطز ٓ حطوت تی‪ٝ‬‬ ‫سٕت ساظ‪ٞ‬ای ٘‪ ٗ ٛ‬ت‪ٙٔ ٝ‬ظ‪ٛ‬ض استفیاز‪ٜ‬‬ ‫ت‪ٟ‬ی‪ ٝٙ‬اظ ظطفیت ‪ٞ‬ا ‪ٔ ٚ‬ی‪ٙ‬یاتیغ ٔی‪ٛ‬ری‪ٛ‬ز‬ ‫است‪ٚ.‬ظ ط غ‪ٙ‬ؼت‪ٔ ،‬ؼسٖ ‪ ٚ‬تیزیاضت‬ ‫ٌفتۺ ٔساِ‪ ٝ‬اضظ ىی اظ ٔطیىی ت‬ ‫اساسی التػاز وط‪ٛ‬ض است‪ ،‬ت‪ ٝ‬عی‪ٛ‬ضی‬ ‫و‪ ٝ‬تا زست ذ‪ٛ‬زٔاٖ لیٕت‪ٞ‬ای زاذّی‬ ‫ضا ت‪٘ ٝ‬یطخ اضظ ٔیتیػیُ ویطز‪ ٜ‬ا یٓ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی افع‪ٚ‬زۺ ا ٗ ٔساِ‪ ٝ‬احیط ا٘یتیظیاضی‬ ‫ت‪ٛ‬ضٔی ت‪ ٝ‬ز٘یثیاَ ذی‪ٛ‬ا‪ٞ‬یس زاضیت ‪ٚ‬‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ احط ز ٍطی و‪ ٝ‬زاضز ا ٗ است‬ ‫و‪ ٝ‬تطذی واال‪ٞ‬ا ٔیخیُ ٔیحیػی‪ٛ‬الت‬ ‫پتط‪ٚ‬ضیٕی ٔتاحط اظ ٔسائُ ٔرتّف تییٗ‬ ‫إِّّی ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ضس ‪ ٚ‬سا ط ٔحػی‪ٛ‬الت‬ ‫ضا ٘یع تحت تاحیط لطاض ذی‪ٛ‬ا‪ٞ‬ی‪ٙ‬یس زاز‪.‬‬ ‫فاعٕی أیٗ تاویس وطزۺ ت‪ ٝ‬چ‪ٙ‬س زِییُ‬ ‫ا٘زاْ اغ حات ساذتاضی زض وطی‪ٛ‬ض‬ ‫سرت است‪ ،‬زِیُ ٘رست ا ‪ٙ‬یىی‪ ٝ‬زض‬ ‫ضطا ظ ٘اپا یساضی ‪ٞ‬سیتیییٓ ‪ ٚ‬تیطای‬ ‫٘رستیٗ تاض زض التػاز پ‪ٙ‬ذ ساَ ٔت‪ٛ‬اِی‬ ‫(اظ ساَ ‪ ) ۹۷‬ت‪ٛ‬ضْ تاالی ‪ ۰۳‬زضغیس‬ ‫تزیطتی‪ ٝ‬ضیس‪ ٜ‬اسیت‪ٚ.‬ی ازأی‪ ٝ‬زازۺ‬ ‫ضئیس اتحاز ‪ٌٛ ٝ‬ضت ٌ‪ٛ‬سف‪ٙ‬سی اظ ویا‪ٞ‬یص ‪۰۳‬‬ ‫‪ٞ‬عاض ت‪ٔٛ‬ا٘ی لیٕت ا ٗ ٘‪ٛ‬ع ٌ‪ٛ‬ضت زض ىٕا‪ ٜ‬اذیط‬ ‫ذثط زاز‪.‬ػّی اغاط ّٔىی اظ ویا‪ٞ‬یص ‪ٞ ۰۳‬یعاض‬ ‫ت‪ٔٛ‬ا٘ی لیٕت ٌ‪ٛ‬ضت ٌ‪ٛ‬سف‪ٙ‬سی زض ىٕا‪ ٜ‬اذیییط‬ ‫ذثط زاز ‪ٌ ٚ‬فتۺ ٌ‪ٛ‬ضت لطٔع تیطتط اظ ‪ٞ‬ط ویاالی‬ ‫ز ٍطی ض‪٘ٚ‬س وا‪ٞ‬ص لیٕت ضا تزطت‪ ٝ‬وطز‪ ٜ‬است‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی اضاف‪ ٝ‬وطزۺ زِیُ ا ٗ اتفاق‪ ،‬ویا‪ٞ‬یص لیسضت‬ ‫ذط س ٔطزْ ‪ ٚ‬وا‪ٞ‬ص تماضا تطای ا ٗ واال است‪.‬‬ ‫ّٔىی ٌفتۺ لیٕت ٌ‪ٛ‬ضت ٌ‪ٛ‬سف‪ٙ‬سی زض ىٕیا‪ٜ‬‬ ‫اذیط ض‪٘ٚ‬س وا‪ٞ‬طی زاضت‪ ٚ ٝ‬حس‪ٚ‬ز ‪ٞ ۰۳‬عاض ت‪ٔٛ‬یاٖ‬ ‫زض ا ٗ ٔست وا‪ٞ‬ص زاضت‪ ٝ‬است‪ٚ.‬ی اضاف‪ ٝ‬ویطزۺ‬ ‫لیٕت ‪ٞ‬ط ویّ‪ٌٛ‬طْ ضم‪ ٝ‬تط‪ٔ ٜ‬از‪ٌٛ ٜ‬سف‪ٙ‬سی تیییٗ‬ ‫‪ ۰۴۳‬تا ‪ٞ ۰۵۳‬عاض ت‪ٔٛ‬اٖ است‪ّٔ.‬یىیی ازأی‪ ٝ‬زازۺ‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ لیٕت ‪ٞ‬ط ویّ‪ٌٛ‬یطْ ضیمی‪ ٝ‬تیس‪ ٖٚ‬ز٘یثی‪ٝ‬‬ ‫ٌ‪ٛ‬سف‪ٙ‬سی ٘ط تیییٗ ‪ ۰۷۳‬تیا ‪ٞ ۰۷۵‬یعاض تی‪ٔٛ‬یاٖ‬ ‫است‪ٚ.‬ی زضتاض‪ ٜ‬ا ‪ٙ‬ى‪ ٝ‬پیص تی‪ٙ‬ی ٔیی وی‪ٙ‬یییس زض‬ ‫ض‪ٚ‬ظ‪ٞ‬ای ا ‪ٙ‬س‪ ٜ‬چ‪ ٝ‬اتفالاتی تطای تاظاض ٌ‪ٛ‬ضت ضخ‬ ‫ز‪ٞ‬س؟‪ٌ ،‬فتۺ لاتُ پیص تی‪ٙ‬ی ٘یست و‪ ٝ‬چ‪ ٝ‬اتفالیی‬ ‫ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س افتاز‪ .‬تا ت‪ٛ‬ر‪ ٝ‬ت‪ٌ ٝ‬طٔا ص ‪ٞ‬ی‪ٛ‬ا ‪ ٚ‬ضیطا یظ‬ ‫حاوٓ تط تاظاض فؼ ً ‪ ٕٝٞ‬چیع زض ضاستیای ویا‪ٞ‬یص‬ ‫لیٕت ‪ٞ‬است‪.‬‬ ‫خذاحافظی با امضاهای طالیی از اخر تیرماه‬ ‫ضئیس ٔطوع ّٔی ت‪ٟ‬ث‪ٛ‬ز فضای وسه ‪ٚ‬واض ‪ٚ‬ظاضت‬ ‫التػاز ٌفت تا اذط تیطٔیا‪ٞ ٜ‬یٕی‪ٔ ٝ‬یزی‪ٛ‬ظ ‪ٞ‬یا ‪ٚ‬‬ ‫استؼ ْ‪ٞ‬ای الظْ تطای وسه‪ٚ‬واض‪ٞ‬یا زض زضٌیا‪ٜ‬‬ ‫ّٔی تاضٌصاضی ضس‪ ٚ ٜ‬اظ ا ٗ عیط یک أضیا ‪ٞ‬یای‬ ‫ع ی حصف ٔیض‪ٛ‬ز‪.‬ضئیس ٔطوع ٔیّیی تی‪ٟ‬یثی‪ٛ‬ز‬ ‫فضای وسه‪ٚ‬واض ‪ٚ‬ظاضت التػاز اػ ْ ویطز تیا‬ ‫اذط تیطٔا‪ٔ ٕٝٞ ٜ‬ز‪ٛ‬ظ‪ٞ‬ا ‪ ٚ‬استؼ ْ‪ٞ‬ای الظْ تیطای‬ ‫وسه‪ٚ‬واض ‪ٞ‬ا زض زضٌا‪ّٔ ٜ‬ی تاضٌصاضی ٔی ضی‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی اضاف‪ ٝ‬وطزۺ لا٘‪ ٖٛ‬رس س ت‪ٔ ٝ‬ا ٔیٌی‪ ٛ‬یس وی‪ٝ‬‬ ‫استؼ ْ ‪ٞ‬ا ضا تا س زستٍیا‪ ٜ‬حیىی‪ٔٛ‬یتیی تیٍیییطز‪.‬‬ ‫استؼ ْ‪ ،‬ؼ‪ٙ‬ی سواَ حى‪ٔٛ‬ت اظ حیىی‪ٔٛ‬یت‪ .‬زض‬ ‫حمیمت‪ ،‬فطز ٘ثا س ٘أ‪ٝ‬ای ضا ت‪ ٝ‬زست ٌطفتی‪ ٚ ٝ‬اظ‬ ‫ا ٗ ساظٔاٖ ت‪ ٝ‬اٖ ساظٔاٖ تط‪ٚ‬ز‪ .‬تط ‪ٕٞ‬یییٗ اسیا‬ ‫تاویس ٔیو‪ٞ ٓٙ‬ط زستٍا‪ٞ‬ی وی‪٘ ٝ‬یأی‪ ٝ‬ای تیطای‬ ‫استؼ ْ حض‪ٛ‬ضی غازض و‪ٙ‬س‪ ،‬ترّف وطز‪ ٜ‬اسیت‪.‬‬ ‫زض غ‪ٛ‬ضت تط‪ٚ‬ظ چ‪ٙ‬یٗ ترّفی‪ ،‬افطاز ٔیت‪ٛ‬ا٘یس تی‪ٝ‬‬ ‫زضٌا‪ّٔ ٜ‬ی ٔز‪ٛ‬ظ‪ٞ‬ا ٔطارؼ‪ ٝ‬وطز‪ ٚ ٜ‬تی‪ ٝ‬غی‪ٛ‬ضت‬ ‫ٔست‪ٙ‬س ضىا ت و‪ٙٙ‬س و‪ ٝ‬حتٕاً پیٍیطی ٔیض‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫اصل سنذ کارخانه و برگ سبس و ارت شناسائی سواری پژو پاار‬ ‫مذل ‪ 83‬بشماره پالک ‪ 93 649-25‬و شامااره ماوتاور‬ ‫‪ 12682002874‬و شماره شاسی‪82822534‬مفقود گردیذه از‬ ‫درجه اعتبار ساقط می باشذ‪3/75.‬‬ ‫اّش‪ -‬علیشضا ثٌائی‬ ‫عمذه خودروهای وارداتی در محذوده‬ ‫کمتر از ‪ 10‬هسار دالر خواهذ بود‬ ‫ض‪ٙ‬اسا٘سٖ ‪ ٚ‬ف‪ٕٟ‬ا٘سٖ ساظ ‪ ٚ‬ویاض‪ٞ‬یای‬ ‫رس س ظٔاٖ تیط ‪ ٚ‬ا٘یطغی تیط اسیت‪،‬‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ ا زاز تاییطات ‪ ٚ‬تیحی‪ٛ‬الت‬ ‫ٔ‪ٙ‬افغ ػس‪ٜ‬ای ت‪ ٝ‬ذغط ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س افتاز وی‪ٝ‬‬ ‫زض ازأ‪ ٝ‬ت‪ٔ ٝ‬ریاِیفیت تیط ذی‪ٛ‬ا‪ٞ‬ی‪ٙ‬یس‬ ‫ذ‪ٛ‬است‪ٚ .‬ظ ط غیٕیت ذیاعیط٘طیاٖ‬ ‫وطزۺ ٘ظاْ ٔاِی وط‪ٛ‬ض ت‪ ٝ‬ضست زچاض‬ ‫ٔطىُ است ‪٘ ٚ‬مس ‪ٍٙ‬ی ت‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ىی‬ ‫اظ ٔ‪ٕٟ‬تط ٗ ػ‪ٛ‬أُ ت‪ِٛ‬یس تا ٔحس‪ٚ‬ز ت‬ ‫ٔ‪ٛ‬ار‪ ٝ‬است‪.‬عطاحی ٘مط‪ ٝ‬ضا‪ ٜ‬غ‪ٙ‬یؼیت‬ ‫ذ‪ٛ‬زض‪ٚٚ‬ی اظ عطاحی ٘مط‪ ٝ‬ضا‪ٞ‬یی زض‬ ‫غ‪ٙ‬ؼت ذ‪ٛ‬زض‪ ٚ‬ذثط زاز ‪ٌ ٚ‬یفیتۺ زض‬ ‫٘رستیٗ ٌاْ ت‪ ٝ‬ز٘ثاَ ضسیسٖ تی‪ ٝ‬یه‬ ‫حثات زض ت‪ِٛ‬یس ذی‪ٛ‬زض‪ ٚ‬تی‪ٛ‬ز یٓ وی‪ٝ‬‬ ‫او‪ ٖٛٙ‬ا طاٖ ذ‪ٛ‬زض‪ ٚ‬تا ت‪ِٛ‬یس ض‪ٚ‬ظا٘ی‪۵ ٝ‬‬ ‫‪ٞ‬عاض ‪ ۶۳۳ ٚ‬زستٍا‪ ٚ ٜ‬سا پا تا ض‪ٚ‬ظا٘ی‪ٝ‬‬ ‫ه‪ٞ‬عاض ‪ ۸۳۳ ٚ‬زستٍا‪ ٜ‬ت‪ِٛ‬یییس‪ ،‬ا یٗ‬ ‫حثات ضا حاغُ ویطز‪ ٜ‬ا٘یس‪ٚ .‬ی تیییاٖ‬ ‫زاضتۺ پّتفطْ ‪ٞ‬ای ذ‪ٛ‬تی زض غ‪ٙ‬یؼیت‬ ‫ذ‪ٛ‬زض‪ٚ ٚ‬ر‪ٛ‬ز ٘ساضز ‪ ٚ‬ت‪ٕٞ ٝ‬یٗ زِیییُ‬ ‫ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع تاییط پّتفطْ ‪ٞ‬ا زض زست‪ٛ‬ض واض‬ ‫است‪ ،‬ت‪ ٝ‬ع‪ٛ‬ضی و‪ ٝ‬أساَ ػی ‪ ٜٚ‬تیط‬ ‫افعا ص ت‪ِٛ‬یس ‪ ۵۳‬زضغسی ٘سثیت تی‪ٝ‬‬ ‫ساَ ٌصضت‪ ،ٝ‬پّتفطْ ‪ٞ‬ا تاییط ویطز‪ٚ ٜ‬‬ ‫ذ‪ٛ‬زض‪ٞٚ‬ای ‪ٓٞ‬چ‪ ٖٛ‬تاضا ‪ ٚ‬ضا‪ٞ‬یٗ وی‪ٝ‬‬ ‫ضىا ت ‪ٞ‬ای وٕتطی اظ ا٘ی‪ٟ‬یا ‪ٚ‬ری‪ٛ‬ز‬ ‫زاضز ت‪ ٝ‬تؼساز چ‪ٟ‬اض تطاتط ساَ ٌصضیتی‪ٝ‬‬ ‫ت‪ِٛ‬یس ذ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬س ضس‪ٚ .‬ی تاویییس ویطزۺ‬ ‫فؼاَ وطزٖ سیستٓ تٕا اضیغیطاضی‬ ‫ض‪ٚ‬ی ذ‪ٛ‬زض‪ٞٚ‬ا ت‪ ٝ‬ع‪ٛ‬ضی و‪ ٝ‬زض ظٔیاٖ‬ ‫تػازفات ‪ٞ‬ط ذ‪ٛ‬زض‪ ٚ‬فیؼیاَ ضیس‪ٚ ٜ‬‬ ‫اعی ػییاتییی تیی‪ ٝ‬ا‪ٚ‬ضغا٘ییس ‪ ٚ‬سییا ییط‬ ‫زستٍا‪ٜٞ‬ای ذسٔاتضساٖ ٔیز‪ٞ‬س زض‬ ‫ٔحػ‪ٛ‬الت رس س ػطض‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ضس‪.‬‬ ‫اهسال بشخالف سالّای‬ ‫گزضتِ خاهَضی ٍ قطعی بشق ًذاضتین‬ ‫ٍاسیض هشحلِ سَم‬ ‫سَد سْام عذالت جاهاًذگاى‬ ‫هعاٍى فٌاٍسی ٍ تفَسفعفِ ًفَاٍسی‬ ‫ضشدت سپشدُگزاسی هشدضی اٍساق‬ ‫بْاداس ٍ تسَیِ ٍجَُ گتت‪ :‬هفشحلفِ‬ ‫سَم ٍاسیض سَد سْام جفاهفاًفذگفاى‬ ‫سْام عذالت دِ ضواسُ ضبای باًفکفی‬ ‫خَد سا اسائِ ٍ ثبت دشدُ اًذ‪ ،‬اٍاخفش‬ ‫ایی هاُ پشداخت هیضَد‪.‬‬ ‫ٔحٕ‪ٛ‬ز حس‪ ،ّٛٙ‬افع‪ٚ‬زۺ ٔطحّی‪ ٝ‬سی‪ْٛ‬‬ ‫‪ٚ‬اض ع س‪ٛ‬ز س‪ٟ‬اْ ػساِت ٔطیط‪ٚ‬ط تی‪ٝ‬‬ ‫اضائ‪ ٝ‬ضٕاض‪ ٜ‬ضثای تا٘ىی رأا٘یسٌیاٖ‬ ‫است و‪ ٝ‬تاو‪ ٖٛٙ‬حس‪ٚ‬ز ه ٔیّی‪ٞ ۸۳۳ ٚ ٖٛ‬عاض ٘فط اظ ٔطٕ‪ٛ‬الٖ س‪ٟ‬اْ ػساِت ت‪ٝ‬‬ ‫ػّت اضائ‪٘ ٝ‬ىطزٖ ضٕاض‪ ٜ‬ضثا‪ ،‬س‪ٛ‬ز زض افت ٘ىطز‪ ٜ‬ا٘س و‪ ٝ‬تا س تا حیثیت ٘یاْ زض‬ ‫سأا٘‪ ٝ‬سزاْ ‪ ٚ‬احطاظ ‪ ٛٞ‬ت زض اٖ زض فطا ‪ٙ‬س زض افت س‪ٛ‬ز س‪ٟ‬اْ ػیساِیت لیطاض‬ ‫ٌیط٘س‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ ٌفتۺ ٔطٕ‪ٛ‬الٖ س‪ٟ‬اْ ػساِت تطای ػّٕىطز ساَ ‪ ۹۹‬تیطای سی‪ٟ‬یاْ‬ ‫ػساِت ه ٔیّی‪ ٖٛ‬ت‪ٔٛ‬ا٘ی حس‪ٚ‬ز ه ٔیّی‪ ٚ ٖٛ‬غس ‪ٞ‬عاض ت‪ٔٛ‬اٖ ‪ ٚ‬تطای سی‪ٟ‬یاْ‬ ‫ػساِت‪ٞ ۵۰۵‬عاض ت‪ٔٛ‬ا٘ی حس‪ٚ‬ز ‪ٞ ۵۸۳‬عاض ت‪ٔٛ‬اٖ س‪ٛ‬ز زض افت وطز‪ٜ‬ا٘س‪.‬‬ ‫حس‪ ّٛٙ‬زضتاض‪ ٜ‬تىّیف س‪ٛ‬ز س‪ٟ‬اْ ف‪ٛ‬ت ضسٌاٖ زاضای س‪ٟ‬اْ ػساِت‪ ،‬افع‪ٚ‬زۺ تییص‬ ‫اظ س‪ٔ ٝ‬یّی‪٘ ٖٛ‬فط اظ افطازی و‪ ٝ‬س‪ٟ‬اْ ػساِت زاضت‪ٙ‬س‪ ،‬زض ‪ ۰۶‬ساَ ٌصضتی‪ ٝ‬فی‪ٛ‬ت‬ ‫وطز‪ ٜ‬ا٘س و‪ ٝ‬زاضا ی ا٘‪ٟ‬ا تا س تیٗ ‪ٚ‬ضاث تمسیٓ ض‪ٛ‬ز‪ ،‬أا چ‪ ٖٛ‬اع ػات ا٘حػیاض‬ ‫‪ٚ‬ضاحت ا٘اٖ ت‪ ٝ‬غ‪ٛ‬ضت ز تا شذیط‪٘ ٜ‬طس‪ٕ٘ ،ٜ‬یت‪ٛ‬ا٘یٓ ت‪ ٝ‬تؼییٗ تىّیف اٖ الیساْ‬ ‫و‪ٙ‬یٓ‪ ،,‬أا تا ‪ٕٞ‬ىاضی ل‪ ٜٛ‬لضا ی‪ ٝ‬زض ٘ظط زاض ٓ تا زض افت اعی ػیات ا٘یحیػیاض‬ ‫‪ٚ‬ضاحت ا ٗ ‪ٕٛٞ‬ع‪ٙ‬اٖ‪ ،‬ت‪ ٝ‬تمسیٓ اضث تیٗ ‪ٚ‬ضاث ‪ ٚ‬پطزاذیت سی‪ٛ‬ز ‪ٞ‬یای سی‪ٟ‬یاْ‬ ‫ػساِت اظ عط ک ه سأا٘‪ ٝ‬اِىتط‪٘ٚ‬یه الساْ و‪ٙ‬یٓ و‪ ٝ‬تط اسا تط٘أ‪ ٝ‬ض عی ‪ٞ‬یا‬ ‫احتٕاال ا‪ٚ‬اذط تاتستاٖ ا ا‪ٚ‬ا ُ پا یع ا ٗ سط‪ ٚ‬س ضا‪ٜ‬ا٘ساظی ٔیض‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سر‪ٍٛٙ‬ی وٕیسی‪ ٖٛ‬غ‪ٙ‬ا یغ ‪ٚ‬‬ ‫ٔؼازٖ ٔزّس تا تییاٖ ا ی‪ٙ‬یىی‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬ظاضت ٘یط‪ ٚ‬تا زض٘ظیطٌیطفیتیٗ‬ ‫ٔط‪ٛ‬ق ‪ٞ‬ا ی زض حاَ ٔس یط یت‬ ‫ٔػییطف تییطق زض ا‪ٚ‬د تییاض‬ ‫ٔػطف است‪ٌ ،‬فتۺ تا تساتییط‬ ‫غ‪ٛ‬ضتٌطفت‪ ،ٝ‬أساَ تطذ ف‬ ‫ساَ‪ٞ‬ای ٌصضت‪ ٝ‬ذأی‪ٛ‬ضیی ‪ٚ‬‬ ‫لغؼی تطق ٘ساضتیٓ‪.‬‬ ‫ض‪ٚ‬ح اهلل ػثاسپی‪ٛ‬ض وطیا‪ٚ‬ضظی‪،‬‬ ‫افع‪ٚ‬زۺ ‪ٚ‬ظاضت ٘یط‪ ٚ‬زض پیه ٔػطف تاالی تیطق زض حیاَ ٔیس یط یت ضیطا یظ‬ ‫است‪ٚ.‬ی‪ ،‬چ‪ٟ‬اض ترص غ‪ٙ‬ؼت‪ ،‬وطا‪ٚ‬ضظی‪ ،‬ازاضات ‪ ٚ‬ذاٍ٘ی زض ٔػیطف تیطق‬ ‫ٔ‪ ٟٓ‬زا٘ست ‪ ٚ‬ازأ‪ ٝ‬زازۺ أساَ تطذ ف ساَ ٌصضت‪ ٝ‬لغؼی تطق ذاٍ٘ی ٘ساض یٓ‬ ‫لغغ تطق چا‪ٜٞ‬ای وطا‪ٚ‬ضظی ‪ ٓٞ‬ت‪ٟٙ‬ا ت‪ ۴ ٝ‬ساػت ٔحس‪ٚ‬ز ضس‪ ٜ‬است‪.‬سری‪ٙ‬یٍی‪ٛ‬ی‬ ‫وٕیسی‪ ٖٛ‬غ‪ٙ‬ا غ ‪ٔ ٚ‬ؼازٖ ٔزّس ذاعط٘طاٖ وطزۺ تا ت‪ٛ‬افک غی‪ٛ‬ضت ٌیطفیتی‪ ٝ‬تیا‬ ‫‪ٚ‬ظاضت ٘یط‪ ٚ‬لطاض ضس‪ ٜ‬اظ ٔزٕ‪ٛ‬ع ‪ٞ ۵۴۳‬عاض ٔ‪ٛ‬ت‪ٛ‬ض تطق‪ٞ ۰۹۳ ،‬یعاض ٔی‪ٛ‬تی‪ٛ‬ض وی‪ٝ‬‬ ‫غطف‪ٝ‬ر‪ ٛ‬ی و‪ٙٙ‬س‪ٞ ،‬ع ‪ ٝٙ‬تطق اظ اٖ‪ٞ‬ا ٌطفت‪٘ ٝ‬ط‪ٛ‬ز‪.‬ػثاسپ‪ٛ‬ض ازأ‪ ٝ‬زازۺ ٔیس یط یت‬ ‫تطق ازاضات ‪ ٓٞ‬تا تاییط ساػت واضی غ‪ٛ‬ضت ٌطفت‪ ،‬زض تریص غی‪ٙ‬یؼیت ‪ٞ‬یٓ‬ ‫ضطا ظ تس ٗ ضىُ ٔس ط ت ضس و‪ٞ ٝ‬فت‪ٝ‬ای هتاض اظ ساػت ‪ ۰۰‬غث تا ساػت‬ ‫‪ ۰۰‬ضه زض ض‪ٟ‬طن‪ٞ‬ای غ‪ٙ‬ؼتی ذأ‪ٛ‬ضی زاز‪ٔ ٜ‬یض‪ٛ‬ز‪ ،‬اِثت‪ ٝ‬و‪ ٝ‬زض ‪ٕٞ‬یاٖ یه‬ ‫ض‪ٚ‬ظ ذأ‪ٛ‬ضی ‪ٔ ٓٞ‬یت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س ت‪ٔ ٝ‬ست ‪ ۶‬ساػت ؼ‪ٙ‬ی اظ ساػت ‪ ۵‬تا ‪ ۰۰‬غثی ویاض‬ ‫و‪ٙٙ‬س‪ٚ.‬ی ذاعط٘طاٖ وطزۺ عثک تط٘أ‪ٝ‬ض عی غ‪ٛ‬ضتٌطفت‪ ٝ‬ه ٔیا‪ ٜ‬زض غی‪ٙ‬یا یغ‬ ‫تعضی ذأ‪ٛ‬ضی وأُ زاز‪ ٜ‬ضس‪ ،ٜ‬ا ٗ ‪ٕٞ‬اٖ ظٔا٘ی اسیت وی‪ ٝ‬غی‪ٙ‬یا یغ تیعضی‬ ‫ٔی ذ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬س تؼٕیطات اساسی ا٘زاْ ز‪ٙٞ‬س ‪ ٚ‬واضٌیطاٖ ضا تی‪ٔ ٝ‬یطذػیی سیاال٘ی‪ٝ‬‬ ‫ٔیفطست‪ٙ‬س ا ‪ٟٙ‬ا ‪ ٕٝٞ‬حىا ت اظ ٔس ط ت ٔػطف تطق زض وط‪ٛ‬ض است‪.‬‬ ‫ٍصیش صٌعت‪ ،‬هعذى ٍ تجاست گتت‪ :‬با تَجِ بفِ‬ ‫پلتتشم ّای خَدسٍیی هَجَد دس دطَس‪ ،‬عفوفذُ‬ ‫ٍاسدات خَدسٍ هشبَط بِ هحصَالت دوتش اص ‪14‬‬ ‫ّضاس دالس خَاّذ بَد تا ّن سبذ هحصَالت هفا‬ ‫داهل ضَد ٍ ّن قابلیت داخلیساصی تذسیفجفی‬ ‫داضتِ باضٌذ‪.‬‬ ‫سیسضضا فاعٕی أیٗ افع‪ٚ‬زۺ ا یٗ ٘أی‪ٚ ٝ‬اضزات‬ ‫ذ‪ٛ‬زض‪ ۰۳ ٚ‬ت‪ٙ‬سی است و‪ ٝ‬زض ز‪ِٚ‬ت ٔغطح ضس‪ٜ‬‬ ‫‪ ٚ‬تط سط ىی اظ ت‪ٙ‬س‪ٞ‬ای اٖ تیحیج ‪ ٚ‬تیطضسیی‬ ‫‪ٚ‬ر‪ٛ‬ز زاضیت وی‪ ٝ‬زض حیاَ ضفیغ ‪ ٚ‬ضری‪ٛ‬ع‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی پیص تی‪ٙ‬ی وطزۺ اظ ظٔاٖ ات ؽ ا یییٗ ٘یأی‪ٝ‬‬ ‫ذ‪ٛ‬زض‪ٚ ،ٚ‬اضزات ٘رستیٗ زستی‪ ٝ‬اظ ذی‪ٛ‬زض‪ٞٚ‬یا‬ ‫زستوٓ ز‪ٔ ٚ‬ا‪ ٜ‬ت‪ ٝ‬ع‪ َٛ‬تی‪ٙ‬زأس‪ٚ .‬ظ ط غ‪ٙ‬ؼیت‪،‬‬ ‫ٔؼسٖ ‪ ٚ‬تزاضت ازأ‪ ٝ‬زازۺ ‪ٚ‬اضزات ذ‪ٛ‬زض‪ ٚ‬تا ز‪ٚ‬‬ ‫زِیُ پط وطزٖ ضىیاف ػیطضی‪ ٚ ٝ‬تیمیاضیا ‪ٚ‬‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ وأُ وطزٖ سثس ٔحػ‪ٛ‬الت زاذیّیی‬ ‫زض زست‪ٛ‬ض واض است‪ .‬فاعٕیأیٗ تیییاٖ زاضیتۺ‬ ‫ساَ ٌصضت‪ ٝ‬وٕتط اظ ‪ٞ ۹۳۳‬عاض زستٍا‪ ٜ‬ذی‪ٛ‬زض‪ٚ‬‬ ‫زض وط‪ٛ‬ض ت‪ِٛ‬یس ضس‪ ،‬أا تماضا تیٗ ‪ ۰.۵‬تیا ‪۰.۶‬‬ ‫ٔیّی‪ ٖٛ‬زستٍا‪ ٜ‬ت‪ٛ‬ز‪ٕٞ ،‬چ‪ٙ‬یٗ ػسْ ا٘زاْ ‪ٚ‬اضزات‬ ‫اظ ساَ ‪ٚ ٚ ۹۷‬ر‪ٛ‬ز چ‪ٙ‬س ٗ ٔیییّییی‪ ٖٛ‬ذی‪ٛ‬زض‪ٚ‬‬ ‫فطس‪ٛ‬ز‪ ٜ‬زض وط‪ٛ‬ض ه تماضای ا٘ثاضت‪ ٝ‬ضا تیطای‬ ‫اٖ ا زاز وطز‪ ٜ‬است ت‪ ٝ‬تفا‪ٚ‬ت لییٕیت ‪ ۴۳‬تیا‬ ‫‪ ۰۳۳‬زضغسی لیٕت واضذا٘‪ٝ‬ای ‪ ٚ‬تیاظاضی زض‬ ‫تطذی اظ ذ‪ٛ‬زض‪ٞٚ‬ا ا٘زأیس‪ ٜ‬است‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ٌفتۺ أساَ تطای ت‪ِٛ‬یییس تیییص اظ یه‬ ‫ٔیّی‪ٞ ۶۳۳ ٚ ٖٛ‬عاض زستٍا‪ ٜ‬ذ‪ٛ‬زض‪ٚ‬ی سی‪ٛ‬اضی‪،‬‬ ‫‪ٚ‬ا٘ت‪ ،‬تزاضی ‪ ٚ‬س‪ٍٙ‬یٗ تط٘أ‪ ٝ‬اظ ذ‪ٛ‬زض‪ٚ‬سیاظاٖ‬ ‫ٌطفت‪ ٝ‬ضس‪ ٜ‬است و‪ ٝ‬ترطی اظ تماضا ضا تیأیییٗ‬ ‫ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س وطز‪ٚ.‬ظ ط غ‪ٙ‬ؼت‪ٔ ،‬یؼیسٖ ‪ ٚ‬تیزیاضت‬ ‫ازا‪ٚ‬ض ضسۺ سثس ٔحػ‪ٛ‬الت ٔ‪ٛ‬ر‪ٛ‬ز زض وطی‪ٛ‬ض‬ ‫٘الع است‪ ،‬تا ت‪ٛ‬ر‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬ا ‪ٙ‬ى‪ ٝ‬س‪ ٝ‬پّتفطْ ذی‪ٛ‬ب‬ ‫ٔطت‪ٛ‬ط ت‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬زض‪ٞٚ‬ای ضا‪ٞ‬یٗ‪ ،‬تاضا ‪ ٚ‬اَ ‪ ۹۳‬زض‬ ‫وط‪ٛ‬ض زاض ٓ و‪ ٝ‬اتفالی ًا ‪ٞ‬یٕیییٗ ٔیحیػی‪ٛ‬الت‬ ‫لیٕت ‪ٞ‬ای تاال ی زاض٘س ‪ ٚ‬ز ٍط پّتفطْ ‪ٞ‬ا لیاتیُ‬ ‫ت‪ٛ‬سؼ‪٘ ٝ‬یسیتی‪ٙ‬یس‪ ،‬تی‪ٙ‬یاتیطا یٗ زض ٘یظیط زاض یٓ‬ ‫ٔحػ‪ٛ‬الت التػازی ت‪ ٝ‬ع‪ٛ‬ض ٔخاَ ظ ط ‪ٞ ۰۳‬یعاض‬ ‫زالض و‪ ٝ‬تا لسضت ذط س ٔطزْ تی‪ٙ‬یاسیه زاضیتی‪ٝ‬‬ ‫تاض‪ٙ‬س‪ٚ ،‬اضز و‪ٙ‬یٓ‪ٚ.‬ی ازأی‪ ٝ‬زازۺ ا ی‪ٙ‬یىی‪ ٝ‬ا یٗ‬ ‫ذ‪ٛ‬زض‪ٞٚ‬ا اظ وساْ وط‪ٛ‬ض ‪ٚ‬اضز ض‪ٛ‬ز واض ‪ٚ‬ظاضت‬ ‫غ‪ٙ‬ؼت‪ٔ ،‬ؼسٖ ‪ ٚ‬تزاضت ٘یست‪ ،‬أا تا یس چی‪ٙ‬یس‬ ‫لیس ‪ٕٞ‬چىٗ ذسٔات پس اظ فیط‪ٚ‬ش‪ ،‬ا٘یتیمیاَ‬ ‫ف‪ٙ‬ا‪ٚ‬ضی ‪ ٚ‬ویفیت ‪ ٚ‬استا٘یساضز الظْ ضا زاضیتی‪ٝ‬‬ ‫تاضس‪.‬فاعیٕیی أیییٗ تػیط ی ویطزۺ ‪ٚ‬اضزات‬ ‫ذ‪ٛ‬زض‪ٞٚ‬ای زست ز‪ ٚ ْٚ‬ویاضویطز‪ٔ ٜ‬یٕی‪ٙ‬ی‪ٛ‬ع‬ ‫است‪ .‬تزطت‪ ٝ‬است‪.‬‬ ‫جرایم تخلفات بنگاههای ملکی بازدارنذه‬ ‫نیست‬ ‫ایجاد ‪ّ 15‬ضاس ضغل جذیذ دس صًجیشُ اسصش فشش دستباف دس دطَس‬ ‫بشاساس اهاس هشدض هلی فشش ایشاى دس سفال ‪،1044‬‬ ‫‪ّ 15‬ضاس ضغل جذیذ دس صًجیشُ اسصش فشش دستبفاف‬ ‫دس دطَس ایجاد ضذ دِ ضوی افضایص تَلیذ ٍ اضتغال‪،‬‬ ‫صادسات ‪ 20‬هیلیَى دالسی دس صٌعت فشش سا سقفن‬ ‫صدُ است‪.‬‬ ‫ٔس طوُ غ‪ٙ‬ؼت‪ٔ ،‬ؼسٖ ‪ ٚ‬تزاضت وطزستاٖ زضتیاض‪ٜ‬‬ ‫ٔیعاٖ اضتااَ تاف‪ٙ‬سٌاٖ فطش زض ا ٗ استاٖ ٔیٌ‪ ٛ‬یسۺ‬ ‫استاٖ وطزستاٖ زاضای ز‪ ٚ‬تط٘س ر‪ٟ‬ا٘ی فطش ف‪ٛ‬الز ٗ‬ ‫تیزاض ‪ ٚ‬فطش ته پ‪ٛ‬ز س‪ٙٙ‬سد است ‪ ٚ‬تا و‪۰۸۵ ٖٛٙ‬‬ ‫پط‪ٚ‬ا٘‪ ٝ‬ت‪ٟ‬طتطزاضی تطای ت‪ٟ‬ط‪ ٜ‬تطزاضاٖ غازض ضس‪ ٜ‬وی‪ٝ‬‬ ‫اظ ا ٗ تؼساز س‪ٚ ٝ‬احس ٔتطٔطوع ‪ٔ ٚ‬اتمی غیط ٔتٕطویع‬ ‫‪ٞ‬ست‪ٙ‬س‪.‬ترتیاض ذّیمی افع‪ٚ‬زۺ زض استاٖ وطزستاٖ اظ ‪۹۳‬‬ ‫‪ٞ‬عاض تاف‪ٙ‬یس‪ ٜ‬فیطش زسیتیثیاف‪ٞ ۵۳ ،‬یعاض٘یفیط زض‬ ‫تطىُ ‪ٞ‬ای ضسٕی حثت ٘اْ وطز‪ ٜ‬ا٘س‪ٕٞ.‬چ‪ٙ‬یٗ ضئییس‬ ‫اتحاز ‪ ٝ‬فطش زستثاف استاٖ لٓ ٘یع زضتیاض‪ ٜ‬فیؼیاالٖ‬ ‫ػطغ‪ ٝ‬فطش زستثاف زض ا ٗ استاٖ ٌفتۺ ظیطفیییت‬ ‫استاٖ لٓ تیص اظ ‪ٞ ۴۳‬عاض تاف‪ٙ‬س‪ ٜ‬است و‪ ٚ ٝ‬تییص اظ‬ ‫‪ ۰۶۳‬استاز واض زاضای پط‪ٚ‬ا٘‪ٞ ٝ‬ست‪ٙ‬یس وی‪ ٝ‬تی‪ ٝ‬عی‪ٛ‬ض‬ ‫ضسٕی فؼاِیت ٔیو‪ٙٙ‬س‪.‬ت‪ٌ ٝ‬فت‪ ٝ‬غازلیی حیس‪ٚ‬ز ‪۵۳‬‬ ‫زضغس اظ س‪ٟ‬یٓ غیازضات ویُ وطی‪ٛ‬ض زض فیطش‬ ‫زستثاف ضا استاٖ لٓ ت‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ز اذتػاظ زاز‪ ٜ‬است و‪ٝ‬‬ ‫فطش ‪ٞ‬ا ی تٕاْ اتط طٓ ‪٘ ٚ‬فیس ‪ٞ‬ست‪ٙ‬س‪.‬ا ٗ زض حاِیی‬ ‫است و‪ ٝ‬ضئیس ٔطوع ّٔی فطش ا یطاٖ اظ افیعا یص‬ ‫اضتااَ زض ترص ت‪ِٛ‬یس فطش زستثاف ذثط ٔیز‪ٞ‬س‪.‬‬ ‫فطح‪ٙ‬اظ ضافغ ٔیافعا سۺ زض ‪ٞ‬فت ٔا‪ ٝٞ‬ساَ ٌصضتی‪( ٝ‬‬ ‫‪ )۰۴۳۳‬تیص اظ ‪ٞ ۰۵‬عاض ضاُ ریس یس زض ظ٘یزیییط‪ٜ‬‬ ‫اضظش فطش ا زاز وطز ٓ و‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬زست ت‪ٛ‬ا٘ای ظ٘اٖ ‪ٚ‬‬ ‫ٔطزاٖ ‪ٙٞ‬طٔ‪ٙ‬س ا طا٘ی ت‪ٛ‬ا٘ستیٓ فؼاِیت تعضٌی ضا ضلیٓ‬ ‫ظز‪ ٚ ٜ‬واضافط ‪ٙ‬ی لاتُ ت‪ٛ‬ر‪ٟ‬ی زض حی‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬غی‪ٙ‬یؼیت‬ ‫فطش ت‪ٚ ٝ‬ر‪ٛ‬ز ا‪ٚ‬ض ٓ‪ٚ.‬ی ازأ‪ٔ ٝ‬ی ز‪ٞ‬یسۺ زض حیاَ‬ ‫حاضط تیص اظ ‪ٞ ۵۳‬عاض اتحاز ‪ ٚ ٝ‬تطىیُ زض فیطش‬ ‫زستثاف ‪ٚ‬ر‪ٛ‬ز زاضز و‪ ٝ‬افطاز ظ ازی اػٓ اظ ض٘یٍیطظ‪،‬‬ ‫ضف‪ٌٛ‬ط‪٘ ،‬ساد‪ ،‬تاف‪ٙ‬س‪ ،ٜ‬تارط ‪ ... ٚ‬زض ت‪ِٛ‬یس ‪ ٚ‬تیأیییٗ‬ ‫فطش زستثاف فؼاِ‪ٙ‬س و‪ ٝ‬ذسٔات ا٘اٖ فطش ٔا ضا تی‪ٝ‬‬ ‫‪ ٛٞ‬ت ا طا٘ی تثس ُ وطز‪ ٜ‬است‪ٕٞ.‬چی‪ٙ‬یییٗ یحیییی‬ ‫اتطا‪ٞ‬یٕی ٕ٘ا ‪ٙ‬س‪ٔ ٜ‬زّس زضتیاض‪ ٜ‬اضیتیایاِیعا یی زض‬ ‫سٍصًاهِ اسک‬ ‫م الف ‪ 6/4‬هیاًِ‬ ‫اگْی هادُ ‪ 1‬قاًَى ٍهاد‪11‬ائیی ًاهِ قاًَى تعییی تکلیف ٍضعیت ثبتی اساضی ٍساختواًْای فاقذ سٌذ سسوی‬ ‫تطاتط اضاء غازض‪ٞ ٜ‬یات ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع لا٘‪ ٖٛ‬تؼییٗ تىّیف حثتی اضاضی ‪ ٚ‬ساذتٕا٘‪ٟ‬ای فالس س‪ٙ‬س ضسٕی ٔستمط زض ‪ٚ‬احس حثتی تطوٕا٘چای تػطفات ٔیاِیىیا٘ی‪ٝ‬‬ ‫ت ٔؼاضؼ ٔتماضیاٖ ٔحطظ ٌطز س‪ ٜ‬است‪ِ .‬صا ٔطرػات ٔتماضیاٖ ‪ ٚ‬أ ن ٔ‪ٛ‬ضز تماضا ت‪ ٝ‬ضطح ظ ط ت‪ٙٔ ٝ‬ظ‪ٛ‬ض اع ع ػٕ‪ ْٛ‬زض ز‪ٛ٘ ٚ‬تت ت‪ ٝ‬فاغیّی‪۰۵ ٝ‬‬ ‫ض‪ٚ‬ظ اٌ‪ٟ‬ی ٔیط‪ٛ‬ز زض غ‪ٛ‬ضتی و‪ ٝ‬اضراظ ٘سثت ت‪ ٝ‬غس‪ٚ‬ض س‪ٙ‬س ٔاِىیت ٔتماضیاٖ اػتطاضی زاضت‪ ٝ‬تاض‪ٙ‬س ٔی ت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س اظ تاض د ا٘تطاض ا‪ِٚ‬یٗ اٌ‪ٟ‬ی ت‪ٔ ٝ‬ست‬ ‫ز‪ٔ ٚ‬ا‪ ٜ‬اػتطاؼ ذ‪ٛ‬ز ضا ت‪ ٝ‬ازاض‪ ٜ‬حثت اس‪ٙ‬از ‪ ٚ‬أ ن تطوٕا٘چای تسّیٓ ‪ ٚ‬پس اظ اذص ضسیس‪ ،‬ظطف ٔست ه ٔا‪ ٜ‬اظ تاض د تسّیٓ اػتطاؼ‪ ،‬زازذ‪ٛ‬است‬ ‫ذ‪ٛ‬ز ضا ت‪ٔ ٝ‬طارغ لضائی تمس ٓ ٕ٘ا ‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫بخص ‪-13‬تبشیض‬ ‫‪ -۰‬الای ؼم‪ٛ‬ب سّٕا٘ی ‪ٍٙ‬ز‪ ٝ‬فطظ٘سۺ ػّی ٔتماضی ‪ٔ ٚ‬تػطف ضطساً٘ ىثاترا٘‪ ٝ‬اظ پ ن ضٕاض‪ ۹۷ ٜ‬فطػی اظ ‪ -۰۳‬اغّی ‪ٚ‬الغ زض ض‪ٚ‬ستای ‪ٍٙ‬ز‪ٝ‬‬ ‫تٕساحت ‪ٔ ۰۵۳‬تطٔطتغ‪ ،‬ح‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬حثت ّٔه تطوٕا٘چای اتتیاػی اظ ٔاِه ضسٕی الای ‪ِٚ‬ی سّٕا٘ی ‪ٍٙ‬ز‪ “ٝ‬و س‪ٝ‬ۺ ‪۰۴۳۰۰۰۴۴۳۴۳۰۸۳۳۳۳۳۶‬‬ ‫بخص ‪-01‬تبشیض‬ ‫‪ -۵‬الای اوثط ضحیٕی ریطا٘ث غی فطظ٘سۺ ضرثؼّی ٔتماضی ‪ٔ ٚ‬تػطف ضطساً٘ ىثاترا٘‪(ٝ‬ساذتٕاٖ) اظ پ ن ضٕاض‪ ۰۳۷ ٜ‬فطػی اظ ‪ -۷۸‬اغّی ‪ٚ‬الیغ‬ ‫زض ض‪ٚ‬ستای ریطا٘ث ؽ تٕساحت ‪ٔ ۴۰۸‬تطٔطتغ‪ ،‬ح‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬حثت ّٔه تطوٕا٘چای اتتیاػی اظ ٔاِه ضسٕی الای ضرثؼّی ضحیٕیی ریییطا٘یثی ؽ“ وی یسی‪ٝ‬ۺ‬ ‫‪۰۴۳۰۰۰۴۴۳۴۳۰۸۳۳۳۳۳۴‬‬ ‫‪ *۵0۵۶‬تاض د ا٘تطاض ٘‪ٛ‬تت ا‪َٚ‬ۺ ‪*۰۴۳۳0۳۴0۳۵‬تاض د ا٘تطاض ٘‪ٛ‬تت ز‪ْٚ‬ۺ ‪۰۴۳۳0۳۴0۵۳‬‬ ‫سئیس اداسُ ثبت اسٌاد ٍ اهالک تشدواًچای ‪-‬سضا ًَسٍصی‬ ‫م الف ‪ 2051‬هشًذ‬ ‫غ‪ٙ‬ؼت فطش ٔیٌ‪ ٛ‬سۺ غ‪ٙ‬ؼت فطش‪ ،‬غ‪ٙ‬ؼتی اسیت‬ ‫و‪ٔ ٝ‬یت‪ٛ‬ا٘س اضتااِعا ی ذ‪ٛ‬تی ضا زض سغ وط‪ٛ‬ض تی‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬ر‪ٛ‬ز ا‪ٚ‬ضز ‪ ٚ‬تطای اضتااِعا ی زض ا ٗ ح‪ٛ‬ظ‪ٔ ٜ‬یت‪ٛ‬اٖ‬ ‫تا وٕتط ٗ ‪ٞ‬ع ‪ ،ٝٙ‬تیطتط ٗ اضتااِعا ی ضا ضلٓ ظز‬ ‫ت‪ٌ ٝ‬فت‪ٚ ٝ‬ی تا اضتااَ ظا ی و‪ ٝ‬زض غی‪ٙ‬یؼیت فیطش‬ ‫ا زاز ٔیض‪ٛ‬ز‪ ،‬تا٘‪ٛ‬ا٘ی ضاغُ زض ا ٗ ح‪ٛ‬ظ‪ٔ ٜ‬یت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬یس‬ ‫زض و‪ٙ‬اض ذیا٘ی‪ٛ‬از‪ ٜ‬ػی ‪ ٜٚ‬تیط ا یزیاز ضیایُ‪ ،‬تی‪ٝ‬‬ ‫ذا٘‪ٛ‬از‪ٜٞ‬ای ذ‪ٛ‬ز ٘یع تطس‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ض‪ٚ‬ز عطح‪ٞ‬ای ٘‪ٛ‬ا‪ٚ‬ضا٘‪ ٚ ٝ‬ذ ق زض ت‪ٛ‬سؼ‪ ٝ‬اضتایاَ‪،‬‬ ‫ت‪ِٛ‬یس ‪ ٚ‬اضظا‪ٚ‬ضی زض ا ٗ ‪ٙٞ‬ط غ‪ٙ‬ؼت ٘مص ٔی‪ٛ‬حیطی‬ ‫زاضز‪.‬‬ ‫ٔحٕس ٔ‪ٟ‬سی تطازضاٖ ٔؼا‪ ٖٚ‬غ‪ٙ‬ا غ ػٕ‪ٔٛ‬یی ‪ٚ‬ظاضت‬ ‫غ‪ٙ‬ؼت ٔؼسٖ ‪ ٚ‬تزاضت زض ا ٗ تاض‪ٔ ٜ‬یٌ‪ ٛ‬سۺ ا زیاز‬ ‫ذا٘‪ٞ ٝ‬ای ذ ق فطش است و‪ ٝ‬تت‪ٛ‬ا٘یییٓ تیییٗ فیاضؽ‬ ‫اِتحػی ٖ ٔزٕ‪ٛ‬ػ‪ٞٝ‬ای زا٘طٍا‪ٞ‬ی ‪ٙٞ ٚ‬طستاٖ ‪ٞ‬یای‬ ‫فطش تا فطضثافاٖ س‪ٙ‬تی ‪ ٚ‬حزط‪ٜٞ‬ای فطش فیط‪ٚ‬ضیی‬ ‫پی‪٘ٛ‬سی تطلطاض و‪ٙ‬یٓ‪ٚ.‬ی ازأ‪ ٝ‬زازۺزض لاِه ذا٘‪ٞٝ‬یای‬ ‫ذ ق فطش‪ ،‬ظ ست ت‪ ْٛ‬ریس یسی تیطای افیعا یص‬ ‫غازضات‪ ،‬تاظاض اتی زض ػیطغی‪ ٝ‬ری‪ٟ‬یا٘یی ‪ ٚ‬حیُ‬ ‫ٔطى تی و‪٘ ٝ‬اضی اظ تحط ٓ ‪ ٚ‬زض ا اْ تطای غ‪ٙ‬ؼیت‬ ‫فطش ا زاز ضس‪ ٜ‬ضا ضفغ ٔیو‪ٙ‬یٓ‪.‬تطازضاٖ ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ اظ‬ ‫حثت ٘طاٖ ‪ٞ‬ای تزاضی فطش زستثاف تطای ‪ ۷‬اسیتیاٖ‬ ‫ز ٍط تا ‪ٕٞ‬ىاضی ‪ٚ‬ظاضت أ‪ٛ‬ض ذاضر‪ ٝ‬ذیثیط زاز ‪ٚ‬‬ ‫اضاف‪ ٝ‬وطزۺ زض ساَ‪ٞ‬ای ٌصضت‪ ٝ‬ا ٗ الساْ فمظ تیطای‬ ‫‪ ۵‬ا ‪ ۰‬استاٖ ت‪ ٝ‬ا٘زاْ ضسیس‪ ٜ‬ت‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫سٍصًاهِ اسک‬ ‫اگْی تحذیذ حذٍد اختصاصی‬ ‫٘ظط تط ا ‪ٙ‬ى‪ ٝ‬تحس س حس‪ٚ‬ز ‪ ۵‬ضطساً٘ ه لغؼ‪ ٝ‬ظٔیٗ ظضاػی تپ ن ‪ ۷۶۰‬فطػی اظ‪ -۰۷‬اغّی ‪ٚ‬الیغ زض‬ ‫پیاْ ترص ‪ -۰۶‬تثط ع تاو‪ ٖٛٙ‬ت‪ ٝ‬ػُٕ ٘یأس‪ ٜ‬است ا ٗ عثک زضذ‪ٛ‬است وتثی الا اٖ سیس سزاز سیزیازی ‪ٚ‬‬ ‫اغاط ٔحٕ‪ٛ‬ز ظاز‪ٔ ٜ‬اِىیٗ ٔطاػی تحس س حس‪ٚ‬ز ّٔه ٔطل‪ ْٛ‬ض‪ٚ‬ظ ر‪ٟ‬اضض‪ٙ‬ث‪ٛٔ ٝ‬ضذ‪ٝ‬ۺ ‪ ۰۴۳۰0۳۴0۵۹‬سیاػیت‬ ‫‪ ۰۳‬غث ضط‪ٚ‬ع ‪ ٚ‬ت‪ ٝ‬ػُٕ ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س أس‪ِ.‬صا تس ‪ٛٙ‬سیّ‪ٔ ٝ‬طاته ر‪ٟ‬ت اع ع ٔاِىیٗ ‪ٔ ٚ‬زا‪ٚ‬ض ٗ اٌ‪ٟ‬ی ٔییطی‪ٛ‬ز‬ ‫و‪ ٝ‬زض ٔ‪ٛ‬ػس ٔمطض زض ٔحُ حض‪ٛ‬ض ت‪ ٓٞ ٝ‬ضسا٘‪ٙ‬س تا عثک ٔمطضات ٘سثت ت‪ ٝ‬تحس س حس‪ٚ‬ز تی‪ٔ ٝ‬یست ‪۰۳‬ض‪ٚ‬ظ‬ ‫پص طفت‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ضس ‪ٔ ٚ‬ؼتطؼ تا ستی اظ تاض د تمس ٓ اػتطاؼ ت‪ ٝ‬حثت ٔط٘س ‪ ٚ‬زض افت ضسیییس ظیطف ٔیست‬ ‫ه ٔا‪ ٜ‬زازذ‪ٛ‬است ذ‪ٛ‬ز ضا ت‪ٔ ٝ‬طرغ ش ػ ح لضائی تمس ٓ ٕ٘ا س‪ .‬زض غیط ا ‪ٙ‬ػ‪ٛ‬ضت ٔتیمیاضیی حیثیت یا‬ ‫ٕ٘ا ‪ٙ‬س‪ ٜ‬لا٘‪٘ٛ‬ی ‪ٚ‬ی ٔی ت‪ٛ‬ا٘س ت‪ ٝ‬زازٌا‪ٔ ٜ‬طت‪ٛ‬ع‪ٔ ٝ‬طارؼ‪ٌٛ ٚ ٝ‬ا‪ٞ‬ی ػسْ تمس ٓ زازذ‪ٛ‬است ضا زض افت ‪ ٚ‬ت‪ ٝ‬ازاض‪ٜ‬‬ ‫حثت اس‪ٙ‬از ‪ ٚ‬أ ن ٔط٘س اضائ‪ٕ٘ ٝ‬ا س ‪ ٚ‬ا ٗ ازاض‪ ٜ‬تس‪ ٖٚ‬ت‪ٛ‬ر‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬اػتطاؼ ػّٕیات حثتی ضا تا ضػا ت ٔیمیطضات‬ ‫ازأ‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س زاز‪.‬‬ ‫‪ *07/4‬تاسیخ اًتطاس‪1041740745 :‬‬ ‫سئیس ثبت اسٌاد ٍ اهالک هشًذ‪ -‬هحشم دٌعاًی‬ ‫عضَ ّیات هذیشُ هطاٍساى اهالک ارعفاى داسد‬ ‫دِ ًظاست هحکوی بش عولکشد بٌگاُ ّای هلفکفی‬ ‫ٍجَد ًذاسد ٍ جشایوی دِ بشای تخلتات اًْا دس‬ ‫هقشسات ٍجَد داسد‪ ،‬باصداسًذُ ًیست‪.‬‬ ‫تست‪ ٝ‬حٕا تی ز‪ِٚ‬ت تطای ٔستارطاٖ زض تاتستیاٖ‬ ‫أساَ و‪ ٝ‬ا‪ٚ‬د فػُ راتزا ی اسیت تیا یه‬ ‫تفا‪ٚ‬ت ٘سثت ت‪ ٝ‬ساَ ‪ٞ‬ای لثُ زض حاَ ارطاست‬ ‫‪ ٚ‬اٖ ا ‪ٙ‬ى‪ ٝ‬أساَ ٔػ‪ٛ‬ت‪ ٝ‬تؼییٗ سیمیف اریاض‪ٜ‬‬ ‫ت‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ تػٕیٓ ٔطیتیطن سیطا لی‪ٛ‬ا زض حیاَ‬ ‫ارطاست ‪ ٚ‬تا پطت‪ٛ‬ا٘‪ ٝ‬ارطا ی ٔحىٓ‪ ،‬ظٔیی‪ٙ‬ی‪ ٝ‬ضا‬ ‫تطای وا‪ٞ‬ص تیریّیفیات زض ظٔییی‪ٙ‬ی‪ ٝ‬غیس‪ٚ‬ض‬ ‫لطاضزاز‪ٞ‬ای اراض‪ٌ ٜ‬طاٖ‪ ،‬فطا‪ ٓٞ‬وطز‪ ٜ‬است‪.‬‬ ‫ٔطزْ زض ز‪ٔ ٚ‬ا‪ ٜ‬اضز ث‪ٟ‬طت ‪ ٚ‬ذطزاز اظ ٌیطا٘یی‬ ‫لطاضزاز‪ٞ‬ای اراض‪ ٝ ٌ ٜ‬زاضت‪ٙ‬س ‪ ٓٞ ٚ‬ظٔیاٖ تیا‬ ‫اضساَ ٌعاضش ‪ٞ‬ای فطا‪ٚ‬اٖ اظ ٌطا٘ی اراض‪ٜ‬تی‪ٟ‬یا‪،‬‬ ‫‪ٚ‬ظاضت ضا‪ ٜ‬پیط‪ٟٙ‬از لا٘‪٘ٛ‬ی ضسٖ ٔػ‪ٛ‬ت‪ ٝ‬سیمیف‬ ‫اراض‪ٜ‬ت‪ٟ‬ا ضا زض رّس‪ ٝ‬سطاٖ ل‪ٛ‬ا ٔغطح ‪ ٚ‬ت‪ٝ‬ػ‪ٙ‬ی‪ٛ‬اٖ‬ ‫عطح ز‪ ٚ‬ف‪ٛ‬ض تی زض ٔزّس ت‪ ٝ‬تػ‪ ٛ‬ه ضسا٘س‪.‬‬ ‫سؼیس ِغفی‪ ،‬ػض‪ٞ ٛ‬یییات ٔیس یط‪ ٜ‬اتیحیاز ی‪ٝ‬‬ ‫ٔطا‪ٚ‬ضاٖ أ ن تی‪ٟ‬یطاٖ زضتیاض‪ ٜ‬اریطای ا یٗ‬ ‫ٔػ‪ٛ‬ت‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬ذثطٍ٘اض التػازی ا ط٘ا‪ٌ ،‬فتۺ ٔطىُ‬ ‫تعضی ا ٗ است و‪ٔ ٝ‬ث‪ٙ‬ای لیییٕیت ٔطیریع‬ ‫٘یست ‪ٕٞ ٚ‬یٗ ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع أىاٖ س‪ٛ‬ی استفیاز‪ ٜ‬ضا‬ ‫فطا‪ ٓٞ‬وطز‪ ٜ‬است‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ت‪ٛ‬ضی زازۺ اٌط ٔث‪ٙ‬یای ٔیحیاسیثی‪ ٝ‬اریاض‪ٜ‬‬ ‫ٔطرع تاضس ‪ٚ‬ضؼیت اضفت‪ٝ‬تاظاض لیٕت‪ٞ‬ا ٘یییع‬ ‫ت‪ٟ‬ث‪ٛ‬ز پیسا ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س وطز‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ت‪ٛ‬ضی زازۺ اٌط ت‪ٔ ٝ‬طا‪ٚ‬ضاٖ أ ن اریاظ‪ٜ‬‬ ‫زاز‪ ٜ‬ض‪ٛ‬ز تا ت‪ٝ‬رای زض افت وس ض‪ٞ‬یٍیییطی اظ‬ ‫عط ک وس پستی‪ ،‬تا پ ن حثتی ‪ٞ‬ط ‪ٚ‬احیس ویس‬ ‫ض‪ٍٞ‬یطی ٌطفت‪ ٝ‬ض‪ٛ‬ز زض ا ٗ غ‪ٛ‬ضت ٔطیریع‬ ‫ٔی ض‪ٛ‬ز ٔستارط ساَ لثُ تا چ‪ ٝ‬ضلٕیی لیطاضزاز‬ ‫تست‪ ٝ‬است تا ٔث‪ٙ‬ای ٔحاسث‪ ۵۵ ٝ‬زضغسی زض ساَ‬ ‫رس س لطاض ٌیطز‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫وشبوی الکتشیویکی سیصوبمٍ اسک‬ ‫سبیت سیصوبمٍ اسک‪arkonline.ir 9‬‬ ‫سبیت پبیگبٌ خجشی اسک ‪ark-news.ir9‬‬ ‫ایمیل سیصوبمٍ‪ark.tabriz@yahoo.com9‬‬ ‫ایمیل مذیشمسئًل‪eshraghimo@gmail.com 9‬‬ ‫مذیش اجشائی‪ 9‬معصًمٍ حجبصی‬ ‫مجشی سبیت سیصوبمٍ‪ 9‬سبوبص اششاقی‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫یکشٌثِ ‪ 5‬تیش ‪ 62 * 1041‬طٍئی‪ 65 * 6466‬ری القعذُ ‪ * 1001‬سا س‬ ‫یاکىش سسمی ثبشگبٌ ثبیشن‬ ‫ثٍ جزه کشیستیبوً سیوبلذی‬ ‫اعضام شٌاگشاى هعلَ تِ کشَسّای اساله‬ ‫سییس اًاوی شٌای هعلَالى گفت‪ :‬تٌْا شٌاگشاً تیِ‬ ‫تاصیْای کشَسّای اساله اعضام خَاٌّذ شیذ کیِ‬ ‫شاًس کسه هذا داشتِ تاشٌذ‪.‬‬ ‫تاشگاُ تایشى هًَیخ اعالم کشد کِ ّیچ تالشی‬ ‫تشای جزب کشیستیاًَ سًٍالذٍ اًیایام ًیذادُ‬ ‫است‪.‬‬ ‫ثٍ وقل اظ اؾکبی اؾپوپًض ب ثپب پطن خپًوپ پد‬ ‫ثبیرًز اوکٍ ؾبز ً خبوٍ ضا زض فهپل وپقپل ی‬ ‫اوتقبال تبثؿتبوپ رپصه دپطزٌ اؾپا اخپب‬ ‫َمچىبن ثٍ زوجبل تقً ا ذپظ مپم پٍ ذپًز‬ ‫اؾا‪.‬‬ ‫زض ضیظَبی اذ ط ذجطَبی زضثبضٌ عالقٍ ثب پطن‬ ‫خًو د ثٍ رصه ضیوبلسی ثٍ گًـ ضؾ پسٌ دپٍ‬ ‫ا ه ثبقگبٌ المبو ثٍ ا ه خپًوپًو یادپىپف‬ ‫وکبن زاز ی ان ضا ضز دطز‪.‬‬ ‫مؿه نبلح مم سظ چ خس ط یضظق ثبقپگپبٌ‬ ‫ثب طن خًو د گفاۺ دط ؿت بوً ضیوبلسی ثبظ کپه‬ ‫ثعضگ اؾا ی عم کطز ثؿ بض ذًث اظ ذپًز‬ ‫وکبن زازٌ اخب خب قهس رپصه ای ضا وپساض پ ‪.‬‬ ‫اوچٍ دٍ زضثبضٌ عالقٍ خب ثٍ ضیوبلپسی خپىپتپکپط‬ ‫قسٌب زضیغ اؾا ی َ چ اضتجبع ث ه خب یرًز‬ ‫وساضز‪.‬‬ ‫دط ؿت بوً ضیوپبلپسی پص فهپل ز پگپط ثپب‬ ‫خىچؿتط ًوب تس قطاضزاز زاضز اخپب عپمپ پکپطز‬ ‫وع ف ت زض فهل قجل ثبعج قسٌ اؾپا تپب‬ ‫امتمبل رسا ای ظ بز ثبقس‪.‬‬ ‫یایىبلذیم ثٍ دوجبل ثبصگشت‬ ‫ثٍ لیگ جضیشٌ‬ ‫خحمس مؿ ه اقجبل پ طاخًن ا ه پطؾف دٍ لپ پؿپا‬ ‫قىبگطان اععاخ ثٍ ثبظ ُبی دکًضَبی اؾالخ چپٍ‬ ‫ظخبو خکرم ذًاَس قسب اظُبض دطزۺ َىًظ ثٍ عًض‬ ‫زق ق خکرم و ؿا دٍ چٍ تعساز ؾُم ٍ ثطای قپىپب‬ ‫رُا قطدا زض ثبظ ُبی دکًضَپبی اؾپالخپ زض‬ ‫وظط گطفتٍ قسٌ ی خىتظپط تهپمپ پ دپمپ پتپٍ خپ پ‬ ‫پبضالمو ص َؿت ‪.‬‬ ‫یی ک اظ ؾ بؾا َپبی انپ پ دپمپ پتپٍ خپ پ‬ ‫پبضالمو ص ثپطای اعپعام قپىپبگپطان ثپٍ ثپبظ پُپبی‬ ‫دکًضَبی اؾالخ ضا قبوؽ دؿت خسال عىًان دطز‬ ‫ی افعیزۺ ثطاؾبؼ ؾ بؾا دم تٍ خ پبضالمو ص تىُپب‬ ‫قىبگطاو عبظم ثبظ ُبی دکًضَبی اؾالخ خ قًوس‬ ‫دختش الوپیک‬ ‫اسیا شذ‬ ‫تین هیکس کاهپًَذ اییشاى تیا‬ ‫شکست تشاتش فشاًسِ اص صعَد تِ‬ ‫هشحلِ ًیوِ ًْای جام جْیاًی‬ ‫تاصهاًذ‪.‬‬ ‫ثٍ گعاضـ ذجطگعاضی خپُپط ی‬ ‫ثٍ وپقپل اظ ضیاثپظ عپمپًخپ‬ ‫فسضاؾ ًن ت طاوساظی ثب دمپبنب‬ ‫ت خ کؽ دبخوًوس ا پطان ثپب‬ ‫تطد ت گ پؿپب ثپب پجپًضزی ی‬ ‫خحمپسنپبلپح پپبلپ پعثپبن زض‬ ‫خؿبثقب ربم رُبو ت طاوساظی ثب دمبن پبض ؽ ثٍ خهبف ضقجبی ذًز ضفا‪.‬‬ ‫ت ا طان زض زیض ورؿا ثب وت زٍ ‪ ۱۵۱‬ثط ‪ ۱۴۹‬خقبثل َىگدپىپگ ثپٍ پپ پطیظی‬ ‫ضؾ س ی ضاَ زیض ثعسی قس‪.‬‬ ‫ت ا طان زض زیض زیم پؽ اظ تؿبیی ‪ ۱۵۱ ۱۵۱‬خقبثل زاومبضک زض ت پط عپال پ‬ ‫خقبثل ا ه ت ثٍ ثطتطی ضؾ س ی ضاَ زیض ؾًم قس‪.‬‬ ‫ت ا طان زض ص چُبضم وُب ثب وت زٍ ‪ ۱۵۶‬ثط ‪ ۱۵۱‬خقبثل فطاوؿٍ قکؿا ذًضز‬ ‫ی اظ نعًز ثٍ و مٍ وُب ثبظخبوس‪.‬‬ ‫شکست ثبصیکىبن تىیس سیی میض‬ ‫ایشان دس مسبثقبت اسلًیوی‬ ‫تعساز قىبگطان ورجٍ زض مبل افعا ف ی گع ىف اوُپب‬ ‫ثٍ ضامت اخکبووص ط و ؿا‪ .‬الجتٍ زض قُطخبوپ دکپًض‬ ‫عم کطز قىبگطان خع ًل ثعس اظ ‪ 2‬ؾپبل زیضی اظ‬ ‫خؿبثقب ثٍ مسی ذًه ثًز دٍ اوتظپبض ا په َپمپٍ‬ ‫ضدًضزقکى ی پ کطفا ضا وساقت ‪.‬‬ ‫تکَاًذٍ قْشهاى‬ ‫ه زیضٌ اظ خؿبثقب اخطیظ رپمپعپٍ ؾپًم‬ ‫ت طخبٌ ثب مضًض ‪ ۵۸۶‬تکپًاوپسیدپبض اظ ‪۵۴‬‬ ‫دکًض ثٍ خ عثبو دطٌ رىًث زض ؾپبلپه‬ ‫ًَثبن قُط چبوچئًن اغبظ قسٌ ی تب ضیظ زیقىجٍ َفت تپ پطخپبٌ ازاخپٍ ذپًاَپس‬ ‫زاقا‪ .‬ت خ ا طان زض ضیظ ورؿا ا ه خؿبثقب ؾٍ ومب ىسٌ زاقا دٍ مبنپل‬ ‫تالـ اوُب ص عال ی زی ثطوع ثًز‪.‬وبَ س د بو وپمپب پىپسٌ قپب ؿپتپٍ یظن ‪-۵۵‬‬ ‫د ًگطم دکًضخبن زض خجبضظٌ پب بو ثطای دؿت خسال عال ثٍ ز پساض چپبضیؼ‬ ‫دبخب ًا وفط ‪ ۱۵‬ضوک ىگ رُبو ی زاضوسٌ خسال عال قُطخبو اؾ پب ی اضتکپُپبی‬ ‫رُبن اظ اظثکؿتبن ضفا ی زض وُب ا زی ثط نفط ی ثب وتب ذ ‪ ۷‬ثپط ‪ 2‬ی ‪ ۱۷‬ثپط ‪۹‬‬ ‫نبمت پ طیظی قس ی ثب قب ؿتگ ضیی ؾکًی ورپؿپا ا ؿپتپبز‪.‬دپ پبوپ زیض‬ ‫ورؿا اؾتطاما زاقا ی ؾوؽ ‪ 2‬ثط ص (ضاوس ایل ‪ )۵ - ۸‬ی (ضاوس زیم ‪)۵- ۱۵‬‬ ‫ثطاثط دبوبثبل اظ ف و ه ثٍ ثطتطی ضؾ س‪ .‬قُطخبن اؾ ب زض ز ساض زیم و ع ثب ثطتطی ‪2‬‬ ‫ثط نفط (ضاوس ایلۺ ‪ )۶-۴‬ی (ضاوس زیم ‪ )۱2-2‬ثطاثط یاوگ غ بلً اظ دکًض چ ه ثٍ‬ ‫ف ىبل ضاٌ پ سا دطزٌ ثًز‪.‬‬ ‫ٍالیثا ًشستِ تِ تشکیِ تا حزف ‪ 0‬تاصیکی پاسالوپیک‬ ‫ّافثک ّلٌذی پاسی سی طسهیی تیِ دًیثیا‬ ‫جذای اص ایی تین ٍ تاصگشت تِ لیگ جیضییشُ‬ ‫است‪.‬‬ ‫تین هل ٍالیثا ًشستِ دس ششایط دس تَسًوٌت تیییی‬ ‫الولل تشکیِ ششکت خَاّذ کشد کِ چْاس تیاصییکیی‬ ‫پاسالوپیک ایی تین اص تشکیه اعضاه کٌاس گزاشیتیِ‬ ‫کَّپیوای‬ ‫) ‪ * 5565 :‬ورزش و گردشگری‬ ‫تا کسه هذا طال تَسط دختش الویپیییکی‬ ‫ایشاى‪ ،‬تین هل تکَاًذٍ ایشاى کاس خَد سا تا‬ ‫یک طال ٍ دٍ تشًض دس تیست ٍ پٌاویی دٍسُ‬ ‫سقاتتْای قْشهاً اسیا اغاص کشد‪.‬‬ ‫شذُ اًذ‪.‬‬ ‫ثٍ وقل اظ اؾپکپبی اؾپوپًض ب رپًضرپ پىپ پً‬ ‫یا ىبلسیم ثعس اظ زضذکف زض ل ًضپًل ثًز دپٍ‬ ‫خًضز تًرٍ پبضی ؾه غضخه قطاض گطفا‪.‬‬ ‫ا ه َبفجص َ ىسی وتًاوؿتٍ اؾا دٍ اوتظبضا‬ ‫ضا زض پبضی ؾه غضخه ثطایضزٌ دىس ی دپمپتپط‬ ‫زض تطد ت ان ثٍ خ سان ضفا‪.‬‬ ‫یا ىبلسیم ثٍ زوجبل رسا اظ پبضی ؾه غضخه ی‬ ‫ثبظگکا ثٍ ل گ ثطتط اوگ ؽ اؾا‪.‬‬ ‫ایضتًن رسی تط ه خکپتپطی ا په َپبفپجپص‬ ‫ثبتزطثٍ اؾا ی فطاوص لموبضز زض تالـ اؾپا‬ ‫دٍ ا ه ثبظ که ضا ثٍ ل گ رع طٌ ثطگطزاوس‪.‬‬ ‫ایضتًن تىُب خکتطی یا ىبلسیم و ؿا‪ .‬ت َپبی‬ ‫لؿتطؾ ت ب یلًضَموتًن ی یؾتُبم َ ثٍ رصه‬ ‫ا ه ثبظ که عالقٍ زاضوس ی ثب س ز س دٍ ای زض‬ ‫وُب ا ضاَ دسام ک اظ ا ه ت َب ذپًاَپس‬ ‫قس‪.‬‬ ‫سشدثیش‪ 9‬سبولی اششاقی‬ ‫تبسیس ‪ - 0261 9‬صمیىٍ اوتشبس ‪ 9‬فشَىگی ‪َ -‬ىشی ‪ -‬ادثی ‪ -‬علمی‬ ‫کذپستی‪ - 4052536129‬تلفه‪24301608 - 24310803 )130(9‬‬ ‫تلفبکس‪ - 24301605 9‬شمبسٌ َمشاٌ ‪180330455719‬‬ ‫وشبوی ‪ 9‬تجشیض خیبثبن اصادی‪ -‬خیبثبن مبساالن وشسیذٌ ثٍ میذان فذک‬ ‫دفتش سیصوبمٍ اسک ‪ -‬چبپخبوٍ‪ 9‬پشویبن تجشیض‬ ‫تٌْا دس صَست هذا اٍسی‬ ‫دٍ قبوؽ دؿت خسال زاقپتپٍ ثپبقپىپس‪ .‬الپجپتپٍ زض‬ ‫خؿبثقب قُطخبو دکًض قىبگطان ذًث قپىپبؾپب پ‬ ‫قسوس دٍ ثب س عم کطز اوُب ثطای قطدا زض ثپبظ پُپب‬ ‫خًضز ثطضؾ قطاض ثگ طز‪.‬‬ ‫ض ؽ اوزمه قىبی خع ًالن َمچى ه زضثبضٌ عپ پا‬ ‫عسم مضًض قبَ ه ا عز بض زض خؿبثقب قپُپطخپبوپ‬ ‫دکًضب گفاۺ ثب تًرٍ ثٍ ضدپًضز ثپبالی قپبَپ په‬ ‫ا عز بض و بظی ثٍ مضًض یی زض قپُپطخپبوپ دکپًض‬ ‫یرًز وساقاب یی زض مبل مبوط تمط ىب ی ػٌ ای‬ ‫ثطای مضًض زض ثبظ ُبی دکًضَبی اؾالخ زاضز ی‬ ‫رعی خسالایضان اؾا‪.‬‬ ‫یی ثب اقبضٌ ثٍ پ کطفا قىبی خعپ پًالن وؿپجپا ثپٍ‬ ‫گصقتٍب تهط ح دطزۺ اگط زض گصقتٍ تپىپُپب چپىپس‬ ‫اؾتعساز ذًه زض قىبی خع ًالن خغطح ثپًزوپسب زض‬ ‫مبل مبوط ثب ضدًضزَبی ذًث دٍ ربثزب خ قپًزب‬ ‫تین هیکس کاهپًَذ ایشاى اص صعَد‬ ‫تِ ًیوِ ًْای تاصهاًذ‬ ‫سفش تین هل‬ ‫ٍ دٍم ( اٍتَص ایکیٌا‬ ‫ایل ) * شواسُ ( سای‬ ‫مذیش مسئًل یصبحت امتیبص‪ 9‬محمذ اششاقی‬ ‫ت خ یال جبل وکؿتٍ دٍ ثطای مضًض زض خؿبثقپب‬ ‫قُطخبو رُبن اخبزٌ خ قًز چُبضقىجٍ پ ف ضی (‪۸‬‬ ‫ت طخبٌ) عبظم تطد ٍ خ قًز تب ثعس اظ پ گ طی ‪ ۵‬ضیظٌ‬ ‫تمط ىبتف زض تًوز زض ص تًضومىا ث ه الم‬ ‫قطدا دىس‪.‬‬ ‫ثب تهم َبزی ضوب ؾطخطث ت خپ پ یالپ پجپبل‬ ‫وکؿتٍب ا ه ت ثب تطد ت ‪ ۱2‬وفطٌ عبظم تطد ٍ ذًاَس‬ ‫قس‪ .‬ا ه تطد ت اظ خ بن ‪ ۱۶‬اضزیوک ى دٍ زیض قج پ‬ ‫اضزیی ا ه ت ضا زض اضزث ل ثطگعاض دطزوسب اوترپبه‬ ‫قسٌ اوس‪.‬‬ ‫ثط ا ه اؾبؼ زایز ع وًض پبن (دپبپپ پتپبن)ب نپبز‬ ‫ث گسل ب مم س عجبؾ ب خز پس لکپگپطیب خپطتضپ‬ ‫خُطظازب ضخضبن نبلح ب خ خپ عپ پ پوپًضب مؿپ په‬ ‫گ ؿتبو ب خُسی ثبثبزیب خحمسضوب ؾجپحپبوپ وپ پبب‬ ‫رمبل وظطی ی خؿعًز اخبخ تطد ت ت خ یال جپبل‬ ‫وکؿتٍ ضا زض اضزی ی تًضومىا تطد پٍ تکپکپ پل خپ‬ ‫زَىس‪ .‬عجبؾ ب ؾجحبو و بب وظطی ی اخبخ ثبظ کىپبوپ‬ ‫َؿتىس دٍ ثطای ورؿ ه ثبض ثب ا ه تپ پ اعپعام ثپطین‬ ‫خطظی ضا تزطثٍ خ دىىس‪.‬‬ ‫خطتض ضخضبو ب مؿ ه رسب خحمس وعمت ی خُطظاز‬ ‫خُطثبن دٍ زض ثبظی َبی پبضالمو ص تًد پً مضپًض‬ ‫زاقتىس وفطات َؿتىس دٍ ثب دىپبض گپصاقپتپه اوپُپبب‬ ‫تطد ت اععاخ ثٍ تطد ٍ وُب قس‪ .‬الجتٍ زض ثبظگکا‬ ‫اظ تطد ٍ ی ثطای ثطگعاضی زیض رس س تمط ىب تپ پ‬ ‫خ یال جبل وکؿتٍ زض تُطانب ا ه ثبظ کىبن َمپطاٌ ثپب‬ ‫مؿ ه نبلح ثٍ رمع اضزیوک ىبن اوبفٍ ذپًاَپىپس‬ ‫قس‪.‬‬ ‫دس اٍسیی‪ ،‬تام اٍِِسِست ایشاى‬ ‫‪ّ 1‬ضاس ًفش تِ هٌاسثت ّوایش هل کَُ اٍسییی دس‬ ‫اٍسیی تام اٍِِسِست ایشاى کَّپیوای کشدًذ‪.‬‬ ‫دًٌ ایض ه اظ ظ جبتط ه ی ذًـ اه ی ًَاتط ه دًٌ‬ ‫َبی اشضثب زبن خحپؿپًه خپ قپًز دپٍ زض ‪۵۵‬‬ ‫د ًختطی قُپط ذپًی یاقپع قپسٌ ثپٍ ایضؾپا‬ ‫ا طان خکًُض اؾا اخطیظ ثٍ خىبؾجا َمب پف خپ پ‬ ‫دًٌ ایض ه عالقمىسان ی دًَىًضزان اظ ؾطاؾط دکًض‬ ‫دًَو مب دطزوس‪.‬‬ ‫ظ جب َب ی چک اوساظَب ی خىبظط عج ع ی ثکط دپًٌ‬ ‫ایض ه ی زاخىٍ َب ف ضا فقظ ثپب ضفپتپه ثپٍ دپًٌ ی‬ ‫خکبَسٌ قبن خ تًان زضک دطز ی ا ه ظ جب دپًٌ‬ ‫ایض ه اوطا تجس ل ثٍ ومبز خطزم اشضثب زبن ومپًزٌ تپب‬ ‫رب کٍ وکط ب ی ضؾبوٍ َب ی دبضذبوٍ َب ی خزمًعپٍ‬ ‫َبی گطزقگطی ی ذسخبت ی قطدا َب ثب ثپطوپس‬ ‫وپپبم دپپًٌ ایض پپه زض ؾپپغپپح اشضثپپب پپزپپبن ی‬ ‫دکًض وبخگصاضی قسٌ اوس ی ضیا ا عپبقپقپ دپًٌ‬ ‫ایض ه زض وغمٍ ی ؾبظ قبعطان ی خًؾ ق زان َپب ی‬ ‫عبق ق َبی ز بض اشضثب زبن ر ًٌ گطی خ دىس‪.‬‬ ‫ع ادجطلًب ض ؽ ازاضٌ یضظـ ی رًاوبن قُطؾتپبن‬ ‫ذًی زض گفا ی گً ثب ا ؿىب اظُبض دپطز ۺ ثپعپس اظ‬ ‫گصقا زی ؾبل اظ پبوسخ دطیوب اخطیظ َمب ف خ پ‬ ‫ضیظ ایض ه ثب مضًض ‪َ ۵‬عاض وفط عالقمىس ی دًَىًضز‬ ‫اظ ؾطاؾط دکًض ثب قکًٌ َط چٍ تمبختط ثطگعاض قس ‪.‬‬ ‫یی ثب ث بن ا ىکٍ تمبخ پطیتکل ظ ؿپا خپحپ پغپ‬ ‫زضا ه َمب ف ضعب ا قسٌ ثًزب تهط ح دطز ۺ َپ پچ‬ ‫ذًزضی ی خًتًضؾًاضی اربظٌ یضیز ثٍ خىبعپق ثپکپط‬ ‫دًٌ ایض ه ضا وساقا ی فقظ ذًزضیَبی ایضغاوؽ ی‬ ‫اخجًالوؽ َب ثب ضعب ا انًل ظ ؿا خح غ ارپبظٌ‬ ‫یضیز ثٍ خکبن َبی خکرم قسٌ ضا زاقتىس ‪.‬‬ ‫ع ادجطلً ازاخٍ زاز ۺ َمب ف ایض ه تمط ىپ ثپطای‬ ‫وحًٌ ضفتبض خطزم ثب عج عا اؾا ی خپطزم عپجپ پعپا‬ ‫زیؾا ا طان وکبن زازوس زض ثطذپًضز ثپب عپجپ پعپا‬ ‫ذسازازی ی ثکط ثؿ بض خحتبط ی مطفٍ ای عمپل خپ‬ ‫دىىس ‪.‬‬ ‫هعاٍى ٍصیش هیشاثفشٌّگ ‪:‬‬ ‫هقاصذ گشدشگشی جذیذ دس کشَس ایااد شذُ است‬ ‫تاصیکٌاى تٌیس سٍی هیض ایشاى تا قثَ شکست‪،‬‬ ‫اص هساتقات تییالولل اسلًٍَ کٌاس سفتٌذ‪.‬‬ ‫زض خؿبثقب تىپ پؽ ضیی خپ پع اؾپ پًیوپ ب‬ ‫ومب ىسگبن ا طان زض خطامل ص قبوپعزَپ ی‬ ‫ص َکت وُب خقبثل مط فبن ذًز قکؿپا‬ ‫ذًضزوس ی مصف قسوس‪.‬‬ ‫اخ ه اممس بن ی اخ طمؿ ه َسا زض خپطم پٍ‬ ‫ص قبوعزَ وُب ی و مب عبلم پبن زض پص‬ ‫َکت وُب ثبظی َبی ذًز ضا یاگصاض دطزوس‪.‬‬ ‫وًقبز عبلم بن ز گط ومب ىسٌ ا پطان وپ پع ضیظ‬ ‫گصقتٍ زض خطم ٍ ص ؾ ی زیم مصف قسٌ‬ ‫ثًز‪.‬‬ ‫هیشاثفشٌّگ ‪ ،‬گشدشگشی ٍ صٌایعدست گفت‪ :‬طی‬ ‫سا ّای اخیش‪ ،‬هقاصذ گشدشگشی جذیذی دس سطی‬ ‫کشَس ایااد شذُ است‪.‬‬ ‫هعاٍى اهَس هالس‪ ،‬حقَق‬ ‫ٍ استیاى ّیای ٍصاست‬ ‫رًاز یامسیب ‪ ۱۴۱۱‬زض رط بن ؾفط اؾتبو ض پؽ‬ ‫رمًُض ثٍ ذطاؾبن قمبل اظُبض دطزۺ پ ف اظ ا په‬ ‫خقهس ثؿ بضی اظ خطزم دکًضب قُطَبی تپًض ؿپتپ‬ ‫ثعضگ ثًز دٍ ثطای َمٍ اقىب اؾا‪.‬‬ ‫یی افعیزۺ زض مبل مبوط ثب گصقا مسیز زی ؾپبل‬ ‫اظ ث مبضی دطیوب ی اظ ؾط گ طی ؾفطَبی زاذپ پ ی‬ ‫ذبضر ب خقبنس گطزقگطی خطزم افعا ف پبفپتپٍ ی‬ ‫ثؿ بضی اظ خقبنس ا زبز قسٌب خًضز اؾتقجبل عپمپًم‬ ‫قطاض گطفتٍ اؾا‪.‬‬ ‫یامسی ثب اقبضٌ ثٍ ا ىکٍ تج غب گؿتطزٌ زض زؾتپًض‬ ‫دبض یظاض ذبوٍ قطاض زاضزب تهط ح دطزۺ تج پ پغپب‬ ‫اخبده گطزقگطی ی تفط ح ثب س پ پف اظ ا په َپب‬ ‫نًض خ گطفا تب خطزم اظ ظطف ا تمبخ اؾتبنَپب‬ ‫اؾتفبزٌ دىىس‪.‬‬ ‫خعبین اخًض خز ؽب مقًق ی اؾپتپبن َپبی یظاض‬ ‫خ طاث فطَىگ ب گطزقگطی ی نىب ع زؾتپ عپىپًان‬ ‫دطزۺ ع ص ؾبل گصقتٍ ثب پ گ طی َپب ی تپالـ‬ ‫َبی یظ طب اضتجبعب خىبؾج زض ثؿتط تپجپ پ پغپب ی‬ ‫اخبده گطزقگطی ا زبز قسٌ اؾا‪.‬‬ ‫یامسی افعیزۺ اپ ک کى زض ذهپًل تپجپ پ پغپب‬ ‫اخبده گطزقگطی ثب ضی کطز زاوفثىپ پبن زض مپبل‬ ‫ضاٌاوساظی ثًزٌ ی زض خز ؽ و ع ثطای ومب ىسگپبن ثپٍ‬ ‫ومب ف گصاقتٍ قسٌ اؾا‪.‬‬ ‫تخت سلیمبن پشسمض ی ساصتشیه‬ ‫جبرثٍ تبسیخی ایشان‬ ‫ازاخٍ اظ قمبضٌ قجل ی‪...‬‬ ‫اظ خ بن خُ تط ه احبض تپبض پرپ اضظقپمپىپس ا په‬ ‫خزمًعٍ تبض ر خ تًان ثٍ اتککسٌ اشضگُکىَؿتب‬ ‫خعجس اوبَ تب ی خًظٌ ترا ؾ مبن اقبضٌ دطز؛ احپبض‬ ‫ی ثقب بی اقبختگبٌ َب خپًثپسانب ؾپطثپبظذپبوپٍ َپب ی‬ ‫دبخَبی پبزقبَبن اقکبو ی ؾبؾبو و ع اظ ز پگپط‬ ‫احبض تبض ر ا ه خىغقٍ ثبؾتبو َؿتىس‪.‬‬ ‫اتککسٌ اشضگکىؿپت پکپ اظ قپس پمپ تپط په‬ ‫اتککسٌَبی دکًضخبن خحؿًه خ قًز ی ختع ق ثٍ‬ ‫زیضان ؾبؾبو اؾا؛ ا ه اتککسٌ دٍ قسخا ان ‪۵‬‬ ‫َعاض ی ‪ ۷۵۱‬ؾبل ترم ه ظزٌ قسٌ زض ظخبن ؾبؾبو بن‬ ‫ثعضگ تط ه خکبن خصَج ب ارتمبعپ ی اخپًظقپ‬ ‫ثًزٌ ی پبزقبَبن ؾبؾبو زض خىبؾجاَبی خُ خپخپل‬ ‫تبدگصاضیَب ثٍ ا ه خعجس خ ضفتىس‪.‬‬ ‫هعثذ اًاّیتا‬ ‫اوبَ تب ب الٍُ اه ی ظ جب ک اظ الٍَُبی خقسؼ‬ ‫ظضتکت بن خحؿًه خ قًز ی ظضتکپتپ پبن وپصیضا‬ ‫ثؿ بض ظ بزی ضا تقس ا ه الٍُ خ دطزوس؛ زض زیضان‬ ‫ؾبؾبو ی اقکبو ؾبذتمبنَبی ظ بزی یقپف ا په‬ ‫الٍُ قسٌ ثًز دٍ ک اظ انَب خعجس اوبَ تبی ترپا‬ ‫ؾ مبن تکبه اؾا دٍ زض و ع قپطقپ اتکپکپسٌ‬ ‫اشضگىکؿت قطاض زاضز‪.‬‬ ‫هَصُ تخت سلیواى‬ ‫زض ؾبذتمبن ا ه خًظٌ دٍ زض مپقپ پقپا پکپ اظ‬ ‫ؾبذتمبنَبی خطخا قسٌ زیضان ا ربو خحپؿپًه‬ ‫خ قًزب خزمًعٍای اظ احبض دکفقسٌ زض خحًعپٍ‬ ‫ترا ؾ مبن ثٍ ومب ف گصاقتٍ قپسٌ اؾپا‪ .‬ا په‬ ‫احبض دٍ خطثًط ثٍ زیضان ؾبؾبو ی ا ربو خ قًز‬ ‫قبخل ظطیف ؾفبل ب پب ٍ ؾتًن َبب قغعب ؾىگپ ب‬ ‫تهبی ط قس م خطثًط ثٍ خزمًعٍ ی اؾا‪.‬‬ ‫ایَاى غشت تخت سلیواى‬ ‫ا ه ا ًان دٍ خ تًان ان ضا ومًوٍ دًچصتپطی اظ‬ ‫ا ًان خسائه زاوؿاب ثب عطو زَبوپٍ ‪ ۱۱.۵‬خپتپط ی‬ ‫اضتفبو ‪ ۱۸.۵‬ختطب زض زیضان ؾبؾبو ث ىستط ه وقپغپٍ‬ ‫خزمًعٍ ثًزٌ اؾا‪.‬‬ ‫حصاس هحیط‬ ‫زض اعطاف خحًعٍ خزمًعٍ مهبضی ؾىگ ثٍ عًل‬ ‫ص َعاض ی ‪ ۱2۱‬ختط دک سٌ قسٌ دٍ ‪ ۵۸‬ثطد ی ثبضی‬ ‫ضا ثٍ کس گط ختهل خ دىس؛ زی زضیاظٌ زض قمبل ی‬ ‫رىًه قطق ا ه مهبض قطاض زاضوس دٍ یضیزیَبی‬ ‫ان خزمًعٍ خحؿًه خ قًوس‪ .‬اضتفبو ا په زغ‬ ‫خؿتحک زض ث ىستط ه وقغٍ ‪ ۱۸‬ختط ی عطو ان ث په‬ ‫‪ ۵.۵‬تب ‪ ۴‬ختط اؾا‪.‬‬ ‫دسیاچِ تخت سلیواى‪ ،‬اص سٍیا تا ٍاقعیت‬ ‫زض بچٍ ترا ؾ مبن دٍ زض مق قا ص چکپمپٍ‬ ‫اه خعسو اؾا زض خطدع خزمًعپٍ قپطاض زاضز ی‬ ‫افطاز خح خعتقسوس گىذَبی افؿبوٍای ظ پبزی زض‬ ‫اعمب ا ه زض بچٍ وُفتٍ اؾپا مپتپ قپب پعپب‬ ‫خًرًز زض ا ه خًضز پبی گطزقگطان ی دبیقگپطان‬ ‫ذبضر ضا و ع ثطای بفته گىذ ثٍ ا ه زض پبچپٍ ثپبظ‬ ‫دطز اخب تطاد ثبالی ضؾًه َبی ا پزپبز قپسٌ زض‬ ‫ثؿتط ا ه زض بچٍب خبرطارً بن ضا اظ زؾا بفته ثپٍ‬ ‫زف ىٍ وباخ س دطز‪.‬‬ ‫ضیا اَب ی افؿبوٍ َب مپبدپ اظ ان َؿپتپىپس دپٍ‬ ‫دًضیـ دج طب گىز ىٍای اظ اق بی قس پمپ ضا زض‬ ‫ا ه زض بچٍ اوساذتٍ اؾا َمپچپىپ په عپجپق اقپًال‬ ‫خًرًز زض اؾىبز تبض ر زض رط بن رىگَبی ث په‬ ‫اخوطاتًضی ضیم ی پبزقبَبن اقکبو ی َپمپچپىپ په‬ ‫رىگ ث ه ا طاوپ پبن ی اعپطاه زض نپسض اؾپالمب‬ ‫گىذ َبی اضظقمىسی ثٍ زؾا وگُجبوبن خپعپبثپس ثپٍ‬ ‫زاذل زض بچٍ ض رتٍ قسٌ اؾا تپب َپ اظ زؾپا‬ ‫زقمه زض اخبن ثمبوىس ی َ وصضی ثطای اوبَ تب ثبقپس‬ ‫تب اظ اوُب خحبفظا دىس‪.‬‬ ‫ک ز گط اظ قگفت َبی زض بچٍ ترا ؾ پ پمپبنب‬ ‫ؾطچکمٍ رًقبن ان اؾا دٍ زض عمق ‪ ۱۱2‬ختپطی‬ ‫ظخ ه قطاض زاضز ی ثٍ َم ه زلپ پل زخپبی اه ا په‬ ‫زض بچٍ زض اعمب ان ‪ ۴۱‬زضرٍ ی زض ؾغح ان ثپٍ‬ ‫مسیز ‪ 2۱‬زضرٍ ؾبوت گطاز خ ضؾس‪.‬‬ ‫ا ه زض بچٍ ثرک اظ خزمًعٍ ترا ؾ مبن اؾپا‬ ‫دٍ زض تبض د ‪ 2۹‬اشض خبٌ ‪ ۱۵۱۶‬زض فپُپطؾپا احپبض‬ ‫تبض ر ا طان ثٍ حجا ضؾ س‪.‬‬ ‫شْش حضشت سلیواى‬ ‫وؿجا زازن ؾ مبن وج ثٍ ترا ؾ مبن خىزپط ثپٍ‬ ‫قکلگ طی زاؾتبنَب زضثبضٌ ان قس؛ اظ رپم پٍ‬ ‫ا ىکٍ ز ًَب دٍ فطخبن ثطزاض مضپط ؾپ پ پمپبن‬ ‫ثًزوسب ترا ؾ مبن ضا ؾبذتىس‪.‬‬ ‫ثط اؾبؼ ا ه ثبیضب مضط ؾ مبن زض ا په خپحپل‬ ‫ظوسگ خ دطز ی ثٍ زؾتًض ای و طیَبی فپطاظخپ پىپ‬ ‫خؿئًل ا ؾبذا ؾبظٌَب عظ زض ترا ؾ مپبن‬ ‫ضا ثط عُسٌ زاقتىس؛ اخطی دٍ فطاتط اظ م غٍ قپسض‬ ‫اوؿبنَب ثًز‪.‬‬ ‫ازاخٍ زاضز‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه ارک

روزنامه ارک 5595

روزنامه ارک 5595

شماره : 5595
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه ارک 5594

روزنامه ارک 5594

شماره : 5594
تاریخ : 1401/06/29
روزنامه ارک 5593

روزنامه ارک 5593

شماره : 5593
تاریخ : 1401/06/28
روزنامه ارک 5592

روزنامه ارک 5592

شماره : 5592
تاریخ : 1401/06/27
روزنامه ارک 5591

روزنامه ارک 5591

شماره : 5591
تاریخ : 1401/06/24
روزنامه ارک 5590

روزنامه ارک 5590

شماره : 5590
تاریخ : 1401/06/23
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!