روزنامه ارک شماره 5532 - مگ لند

روزنامه ارک شماره 5532

روزنامه ارک شماره 5532

روزنامه ارک شماره 5532

‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫دادگستسی‬ ‫اذزببیجبىشسقی‬ ‫هبًع تعطیلی‬ ‫‪ٍ 244‬احد‬ ‫تَلیدی شد‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫ًیبش‬ ‫فسٌّگی‬ ‫هثل ًیبش‬ ‫غرایی هْن‬ ‫است‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫صفحِ ‪3‬‬ ‫*پٌجشٌبِ ‪ 9‬تیس ‪ 34 * 1441‬ژٍئی ‪ 29 * 2422‬ذی القعدُ‪ * 1443‬سبل سی ٍ دٍم ( اٍتَش ایکیٌجی ایل ) * شوبزُ ( سبیی ) ‪ 8* 5532 :‬صفحِ *قیوت‪34444:‬زیبل * ایویل‪ * ark.tabriz@yahoo.com :‬سبیت زٍشًبهِ ازک‪ *www.arkonline.ir :‬سبیت پبیگبُ خبسی ازک خبس‪www.ark-news.ir :‬‬ ‫غشتیّا هٌافغ ایشاى سا دس ًظش‬ ‫گیشًذ‪ /‬تَافق تایذ ػضتوٌذاًِ تاشذ‬ ‫تِ اهشیکا تزکش دادین دس صَست تصَیه قطؼٌاهِ‬ ‫دست تستِ ًخَاّین تَد‬ ‫تا ّوِگیشی خْاًی‬ ‫هَادهخذس سٍتشٍ ّستین‬ ‫صفحِ ‪4‬‬ ‫احیای پٌح ّضاس‬ ‫ٍاحذ اقتصادی تؼطیل‬ ‫ٍ ًیوِ تؼطیل تا پایاى سال‬ ‫صفحِ ‪7‬‬ ‫‪ 10‬اثش تاسیخی‬ ‫ارستایداى غشتی دس فْشست‬ ‫اثاس هلی ثثت شذ‬ ‫صفحِ ‪2‬‬ ‫گوشک تا ٍسٍد کاالز اسصی تِ‬ ‫ٍاسد کٌٌذُ ًویدّذ‬ ‫صفحِ ‪8‬‬ ‫هٌظَم یبدداشت‬ ‫قبزیشیب طبیعت‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫یبدداشت ّبی زٍش‬ ‫هدیسهسئَل ‪ -‬هحوّد اشساقی‬ ‫*ًیاص فشٌّگی هثل ًیاص غزایی هْن است‬ ‫ٌفتبس ‪ٞ‬بی خ‪ٛ‬ه ‪ ٚ‬أیذ‪ٚ‬اس و‪ٙٙ‬ذ‪ ٜ‬ای دس ٔحاحب حُ ‪ٚ‬‬ ‫ٔجبِغ ثشای تجییٗ ا‪ٕٞ‬یت ش‪ ًٙٞ‬ا٘جبْ ٔی ٌشدد‪.‬‬ ‫اٌش دلت ؿ‪ٛ‬د‪ٔ ،‬ؼٕ‪ٛ‬ال ٌ‪ٛ‬ی‪ٙ‬ذٌبٖ ثذالیّی ث‪ ٝ‬ؿ‪ٙ‬بػبئی‬ ‫پذیذ‪ ٜ‬ش‪ٕ٘ ًٙٞ‬ی پشداص٘ذ‪ .‬ای‪ ٍٝ٘ٛٙ‬اظ‪ٟ‬بسات ػّیشغحٓ‬ ‫داؿتٗ جبرث‪ ٚ ٝ‬صیجبئی ٔؼٕ‪ٛ‬ال بلذ ث‪ٟ‬ش‪ ٜ‬ػّٕی ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬حذ‪.‬‬ ‫ثٌ‪ٛ‬س ػبد‪ٔ ٜ‬ی ت‪ٛ‬اٖ ٌفت و‪ ٝ‬ثشای س حغ ٘حیحبص ‪ٞ‬حبی‬ ‫ٔبدی‪ٔ ،‬ؼ‪ٛٙ‬ی ‪ ٚ‬ش‪ٍٙٞ‬ی‪ ،‬اثتذا ثحبیحذ اثحؼحبد ٔحبدی‪،‬‬ ‫ٔؼ‪ٛٙ‬ی ش‪ٞ ًٙٞ‬ب ؿ‪ٙ‬بػبیی ‪ ٚ‬تؼشیف ٌشدد‪ .‬اٌش ایحٗ‬ ‫وبس ا٘جبْ ٘ـ‪ٛ‬د‪ٔ ،‬ـخلبت ش‪ٞ ًٙٞ‬ب ٔحفحفح‪ٔ َٛ‬حی‬ ‫ٔب٘ذ ‪ٕٔ ٚ‬ىٗ اػت‪ ،‬دس پی ایٗ غفّت‪ ،‬دس صٔی‪ ٝٙ‬پذیذ‪ٜ‬‬ ‫‪ٞ‬بی دیٍش وبس ؿ‪ٛ‬د‪ .‬لبثُ ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬اػحت وح‪ ٝ‬سػحبیحت‬ ‫اک‪ َٛ‬أب٘ت‪ ،‬کذالت ‪ ٚ‬ػذاِت دس تبٔحیحٗ ٘حیحبص‪ٞ‬حبی‬ ‫ش‪ٍٙٞ‬ی ٘یض الصْ اػت ‪ ٚ‬اػٕبَ احجبف ‪ٚ‬تجؼیوبت دس‬ ‫ای‪ٕٛٙ‬سد ‪ٔ ٓٞ‬وش اػت ‪ ٚ‬ثبػح ثحش‪ٚ‬ص ی٘حی ‪ ٚ‬یتحی‬ ‫خؼبست ‪ٞ‬بی ججشاٖ ٘بپزیش ٔی ٌشدد‪ .‬ثب‪ٚ‬س ایٗ اػحت‬ ‫و‪٘ ٝ‬یبص‪ٞ‬بی ش‪ٍٙٞ‬ی ٔثُ ٘یبص ‪ٞ‬بی غزائی ٔ‪ ٟٓ‬اػت ‪ٚ‬‬ ‫ػذْ تبٔیٗ ایٗ ٘یبص ٔ‪ ٟٓ‬غیشلبثُ تإُ ٔی ثبؿذ‪.‬‬ ‫* تی تَخْی تِ فشٌّگ هشدم تثؼیض است‬ ‫ش‪ ًٙٞ‬ث‪ٔ ٝ‬ثبث‪٘ ٝ‬مـ‪ ٝ‬ص٘ذٌی ‪ ٚ‬وبس ٔشدْ اػت‪ .‬ػؼحی‬ ‫تفییش ‪ ٚ‬تؼ‪ٛ‬ین ش‪ٔ ًٙٞ‬شدْ ٔؼٕ‪ٛ‬ال جح‪ٛ‬اه ٔحثحجحت‬ ‫ٕ٘ی د‪ٞ‬ذ‪ .‬دس ؿ‪ٛ‬س‪ٚ‬ی ػبثک د‪ِٚ‬ت ػ‪ٛ‬ػیبِیؼتی ٔذت‬ ‫‪ ۷۵‬ػبَ و‪ٛ‬ؿیذ تب ٔشدْ سا اص ش‪ٞ ًٙٞ‬بی ث‪ٔٛ‬ی تخّی‪ٝ‬‬ ‫‪ٔ ٚ‬شدْ سا دس ج‪ٟ‬ت وؼت ‪ ٚ‬جزه ایذئ‪ِٛ‬ح‪ٛ‬طی غحیحش‬ ‫دی‪ٙ‬ی ‪ٞ‬ذایت ٕ٘بیذ‪ .‬ثب ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ػذ‪ ٜ‬ای اص ٔشدْ ثحی یحٗ‬ ‫ثبس یٔذ٘ذ‪ِٚ ،‬ی دس ٔمبثُ‪ ،‬ػذ‪ ٜ‬ای ٘یض ثشای ٔمبثّح‪ ٝ‬ثحب‬ ‫سؿذ ثیذثح‪ٙ‬حی ثح‪ ٝ‬ػحمحبیحذ خحشا حی ٌحشایحؾ پحیحذا‬ ‫وشد٘ذ‪ .‬ثخؾ ‪ٞ‬بی ػظیٕی اص ؿبِ‪ٛ‬د‪ ٜ‬ػؼت ػیحؼحتحٓ‬ ‫ؿ‪ٛ‬س‪ٚ‬ی دس اثش وبسوشد ‪ ٚ‬تبثیشات تجّیحفحبت یؿحىحبس‬ ‫ٔت‪ٙ‬بلن ثذسد ٘خ‪ٛ‬سد‪ .‬ث‪ًٛ ٝ‬سی و‪ ٝ‬تح‪ٛ‬ح‪ ،‬تحب٘حه ‪ٚ‬‬ ‫ػالح ‪ٞ‬بی ‪ٞ‬ؼتح‪ ٝ‬ای ثحضسٌحتحشیحٗ استحؾ د٘حیحب ‪،‬‬ ‫٘ت‪ٛ‬ا٘ؼت‪ٙ‬ذ ٘ظبْ ػ‪ٛ‬ػیبِیؼتی حبوٓ ثش ؿ‪ٛ‬س‪ٚ‬ی سا حفظ‬ ‫ٕ٘بی‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫فشٍش تلیت تِ اتثاع خاسخی تَسط اطاًسّا ٍ‬ ‫چاستشکٌٌذگاى هوٌَع شذ‬ ‫دتیش اًدوی ششکت ّای َّاپیوایی ٍ گهفهت‪ :‬فهشٍش‬ ‫تلیت تِ خاسخیّا تَسط اطاًسّاز چاستشکٌهٌهذگهاىز‬ ‫سیستنّای تَصیغ ٍ فشٍش ٍ ‪ّOTA‬ا هوٌَع شذ‪.‬‬ ‫ا٘جٕٗ ؿشوت ‪ٞ‬بی ‪ٛٞ‬اپیٕبیی دس ثخـ‪ٙ‬بٔ‪ ٝ‬جحذیحذ ثح‪ٝ‬‬ ‫‪ٔ ٕٝٞ‬ذیشاٖ ػبُٔ ؿشوت ‪ٞ‬بی ‪ٛٞ‬اپیٕحبیحی‪ ،‬هح‪ٛ‬اثحی‬ ‫ش‪ٚ‬ؽ ثّیت ث‪ ٝ‬اتجبع ثیٍب٘‪ ٝ‬سا ٔـخق وشد‪.‬ایٗ تلٕیٓ‬ ‫و‪ ٝ‬پغ اص جّؼ‪ ٝ‬وٕیت‪ ٝ‬ثبصسٌب٘ی ػبصٔبٖ ‪ٛٞ‬اپیحٕحبیحی‬ ‫اتخبر اثالؽ ؿذ‪ ،‬ثش ش‪ٚ‬ؽ ثّیت ث‪ ٝ‬اتجبع خبسجی ثذ‪ٖٚ‬‬ ‫‪ٚ‬اػٌ‪ٔ ٚ ٝ‬ؼتمیٓ اؿبس‪ ٜ‬داسد‪.‬‬ ‫ٔمل‪ٛ‬د اػؼذی ػبٔب٘ی ٌفتۺ ث‪ ٝ‬دِیحُ ٔـحىحالت ‪ٚ‬‬ ‫ػ‪ٛ‬ء اػتفبد‪ٞ ٜ‬بی احتٕبِی و‪ ٝ‬اص ش‪ٚ‬ؽ دالسی ثحّحیحت‬ ‫‪ٛٞ‬اپیٕب پیؾثی‪ٙ‬ی ٔیؿذ‪ ،‬دس ثخـ‪ٙ‬بٔ‪ٝ‬ای و‪ ٝ‬اص دیحش‪ٚ‬ص‬ ‫ث‪ ٝ‬ؿشوت ‪ٞ‬بی ‪ٛٞ‬اپیٕبیی اثالؽ ؿذ‪ ٜ‬هح‪ٛ‬اثحی حش‪ٚ‬ؽ‬ ‫ثّیت ث‪ ٝ‬اتجبع خبسجی ٔـخق ‪ ٚ‬ثح‪ ٝ‬ؿحشوحت ‪ٞ‬حبی‬ ‫‪ٛٞ‬اپیٕبیی اثالؽ ؿذ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ا ض‪ٚ‬دۺ ثش اػبع ایٗ ثخـ‪ٙ‬بٔ‪ ،ٝ‬ش‪ٚ‬ؽ ثّیت ث‪ ٝ‬اتجحبع‬ ‫ثیٍب٘‪ ٝ‬می اص ًشیک ػبیت ؿشوت ‪ٛٞ‬اپیٕحبیحی یحب دس‬ ‫د تش یٖ ؿشوت ‪ٕ٘ٚ‬بی‪ٙ‬ذٌی ‪ٞ‬ب ث‪ ٝ‬کح‪ٛ‬ست حوح‪ٛ‬سی‬ ‫ا٘جبْ ٔی ؿ‪ٛ‬د ث‪ًٛ ٝ‬سی و‪ ٕٝٞ ٝ‬شیی‪ٙ‬ذ‪ٞ‬بی ش‪ٚ‬ؽ دس‬ ‫و‪ٙ‬تشَ وبُٔ یٖ ؿشوت ثبؿذ‪.‬‬ ‫ػبٔب٘ی تلشیح وشدۺ ش‪ٚ‬ؽ ثّیت ث‪ ٝ‬اتجبع ثحیحٍحب٘ح‪ ٝ‬اص‬ ‫ًشیک چبستشو‪ٙٙ‬ذٌبٖ‪ ،‬ػیؼتٓ ‪ٞ‬بی ت‪ٛ‬صیحغ ‪ ٚ‬حش‪ٚ‬ؽ‪،‬‬ ‫یطا٘غ‪ٞ‬ب ‪ٞOTA ٚ‬ب ٕٔ‪ٛٙ‬ع اػت ‪ ٚ‬دس کح‪ٛ‬ست ‪ٞ‬حش‬ ‫ٌ‪ ٝ٘ٛ‬تخّف ‪ ٚ‬ثش‪ٚ‬ص ٔـىُ‪ ،‬ؿحشوحت ‪ٞ‬ح‪ٛ‬اپحیحٕحبیحی‬ ‫ٔ‪ٛ‬ظف ث‪ ٝ‬پبػخٍ‪ٛ‬یی اػت‪.‬‬ ‫*هدیسهسئَل ‪-‬هحوّد اشساقی‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫لبس یبغیش یغبس دیش ‪ٞ‬شیب٘ی‬ ‫سال اتی تا ‪ 30‬دسصذ کن تاسشی تِ پایاى هیسسذ‬ ‫سئیس هشکض خشکسالی گفت‪ :‬تا تَخِ تِ‬ ‫اًکِ تاسًذگی ّای تاتستاى کوتش اص ‪5‬‬ ‫دسصذ تاسش ّای سهال سا تشهکهیهل‬ ‫هی دّذز تشاٍسد هیشَد سال اتی تها‬ ‫‪ 30‬دسصذ کنتاسشی تِ پایاى تشسذ‪.‬‬ ‫یلبی احذ ‪ٚ‬ظیف‪ٌ ٝ‬فتۺث‪ٙ‬بثش یٔحبس اص‬ ‫اثتذای ػبَ صساػی تبو‪ٔ ٖٛٙ‬حجحٕح‪ٛ‬ع‬ ‫ثبسؽ وـ‪ٛ‬س ‪ٔ ۱۶۱‬یّی ٔتش ‪ ٚ‬دس د‪ٚ‬س‪ٜ‬‬ ‫ثّ‪ٙ‬ذٔذت ‪ٔ ۲۲۶‬یّی ٔتش اػت و‪ ٝ‬ایٗ أش وب‪ٞ‬ؾ ‪ ۲۹‬دسکذ یب ‪ٔ ۶۵‬یّی ٔتشی‬ ‫ثبسؽ ٘ؼجت ث‪٘ ٝ‬شٔبَ سا ٘ـبٖ ٔی د‪ٞ‬ذ‪ٞ ،‬ش چ‪ٙ‬ذ پشاو‪ٙ‬ؾ ثبسؽ دس تحٕحبٔحی‬ ‫اػتبٖ ‪ٞ‬ب یىؼبٖ ٘یؼت‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬فت‪ ٝ‬سئیغ ٔشوض خـىؼبِی‪ ،‬ثبسؽ دس ج‪ٛٙ‬ه غحشه خح‪ٛ‬صػحتحبٖ ‪۴۸.۵‬‬ ‫دسکذ‪ ،‬وشٔب٘ـب‪ ۴۸.۵ ٜ‬دسکذ‪ ،‬ایالْ ‪ ۶۱.۵‬دسکذ‪ ،‬ت‪ٟ‬شاٖ ‪ ۳۸.۵‬دسکذ‪ ،‬اِجحشص‬ ‫‪ ۳۵‬دسکذ ‪ ٚ‬لض‪ٚ‬یٗ ‪ ۳۸‬دسکذ٘ؼجت ث‪ ٝ‬د‪ٚ‬س‪٘ ٜ‬شٔبَ وؼشی داسد‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ظیف‪ٔ ٝ‬ی ٌ‪ٛ‬یذۺ ثب ‪ٚ‬ج‪ٛ‬د ؿشایی ثبسؽ ‪ ٚ‬دٔب ‪ ٚ‬تجخیش ثبال ث‪ ٝ‬ث‪ٟ‬حش‪ ٜ‬ثحشداساٖ‬ ‫ت‪ٛ‬کی‪ٔ ٝ‬ی ؿ‪ٛ‬د و‪ٔ ٝ‬ذیشیت یىپبسچ‪ ٝ‬سا دس تٕبٔی ثخؾ ‪ٞ‬حبی وـحب‪ٚ‬سصی‪،‬‬ ‫ؿشه ‪ ٚ‬ک‪ٙ‬بیغ داؿت‪ ٝ‬ثبؿ‪ٙ‬ذ تب یه ث‪ٟ‬ی‪ٔ ٝٙ‬لشف ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ا‪ٌ ٚ‬فتۺ ثب ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ثشداؿت ٌ‪ٙ‬ذْ ‪ ٚ‬ج‪ ٛ‬ػشم ‪ٞ‬بی ج‪ٙ‬ح‪ٛ‬ثحی ‪ ٚ‬ثحشداؿحت‬ ‫ٔال‪ً َٛ‬ی چ‪ٙ‬ذ ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬یی‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬دس ؿٕبَ غشه‪ ،‬غشه ‪ ٚ‬ؿٕبَ ؿشق تح‪ٛ‬کحیح‪ٝ‬‬ ‫ٔی ؿ‪ٛ‬د و‪ ٝ‬وـت د‪ ْٚ‬ثب ٔاذ‪ٚ‬دیت ٔ‪ٙ‬بثغ یثی ا٘جبْ ؿ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬دس ثشخی ٘محبى‬ ‫ٕٔىٗ اػت ٕٔب٘ؼت اص وـت د‪ ْٚ‬ک‪ٛ‬ست ٌیشد‪.‬‬ ‫الضام دسج قیوت تَلیذکٌٌذُ دس ساهاًِ خاهغ‬ ‫تداست لغَ شذ‬ ‫سئیس ساصهاى حهوهایهت‬ ‫گفت‪ :‬تَلیذکٌٌذگاى تها‬ ‫اطالع ثاًَی الضاهی تهِ‬ ‫دسج قیوت تَلیذکٌهٌهذُ‬ ‫دس ساهاًِ خاهغ تهدهاست‬ ‫ًخَاٌّذ داشت‪.‬‬ ‫کذیف ثیه صاد‪ٌ ٜ‬فتۺ‬ ‫پغ اص ثشسػی‪ٞ‬بی ا٘جحبْ‬ ‫ؿذ‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬دِیُ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬تؼییحٗ‬ ‫لیحٕحت تح‪ِٛ‬حیحذوح‪ٙ‬ح‪ٙ‬حذ‪ٜ‬‬ ‫اِضأبت خبف خ‪ٛ‬دؽ سا داسد دس ٘تیج‪ ٝ‬اِضاْ دسج لیٕت ت‪ِٛ‬یذ وح‪ٙ‬ح‪ٙ‬حذ‪ ٜ‬دس‬ ‫ػبٔب٘‪ ٝ‬جبٔغ تجبست اکالح ‪ ٚ‬حزف ؿذ‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬فت‪ ٝ‬سئیغ ػبصٔبٖ حٕبیت ٔلشف و‪ٙٙ‬ذٌبٖ ‪ ٚ‬ت‪ِٛ‬یذو‪ٙٙ‬ذٌحبٖ سا‪ٞ‬حجحشد‬ ‫د‪ِٚ‬ت ػیضد‪ ٓٞ‬حٕبیت اص ت‪ِٛ‬یذو‪ٙٙ‬ذ‪ٔ ٚ ٜ‬لشف و‪ٙٙ‬ذ‪ ٜ‬اػت ‪٘ ٚ‬جحبیحذ ‪ٞ‬حیحچ‬ ‫یه اص حّم‪ٞٝ‬بی ثبصاس اص ت‪ِٛ‬یذ تب ٔلشف ثب ٔـىُ ٔ‪ٛ‬اج‪ ٝ‬ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ثیهصاد‪ٔ ٜ‬ی ٌ‪ٛ‬یذۺ دسج لیٕت ت‪ِٛ‬یذو‪ٙٙ‬ذ‪ٔ ٚ ٜ‬لشفو‪ٙٙ‬ذ‪ٕٞ ٜ‬چ‪ٙ‬حبٖ ادأح‪ٝ‬‬ ‫خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ داؿت‪ ،‬أب دس تالؽ ‪ٞ‬ؼتیٓ تب ٔـىالت دس ایٗ صٔیح‪ٙ‬ح‪ ٝ‬ثح‪ ٝ‬ححذالحُ‬ ‫وب‪ٞ‬ؾ پیذا و‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫‪ 15‬تیشهاُز اخشیی هْلت اسائِ اظْاسًاهِ هالیات تش‬ ‫اسصش افضٍدُ تْاس ‪1401‬‬ ‫هؼاٍى دساهذ ّای هالیاتهی سهاصههاى‬ ‫اهَس هالیاتی کشَسز اخشیی ههْهلهت‬ ‫اسائِ اظْاسًاهِ هالیات تش اسصش افضٍدُ‬ ‫دٍسُ تْاس ‪ 1401‬سا سٍص چْاسشٌثِ ‪15‬‬ ‫تیشهاُ اػالم کشد‪.‬‬ ‫ٔاحٕحذ تحمحی پحبوحذأحٗ‪ٔ ،‬حؼحب‪ٖٚ‬‬ ‫دسیٔذ ‪ٞ‬بی ٔبِیحبتحی ػحبصٔحبٖ أح‪ٛ‬س‬ ‫ٔبِیبتی وـ‪ٛ‬س اظ‪ٟ‬بس وشدۺ ٌٔبثک لب٘‪ٔ ٖٛ‬بِیبت ثش اسصؽ ا حض‪ٚ‬د‪ٔ ،ٜ‬ح‪ٛ‬دیحبٖ‬ ‫ٔاتشْ ٔبِیبتی حذاوثش پب٘ضد‪ ٜ‬س‪ٚ‬ص پغ اص پبیبٖ ‪ٞ‬حش لحُ ٔح‪ٟ‬حّحت داس٘حذ‬ ‫اظ‪ٟ‬بس٘بٔ‪ٔ ٝ‬بِیبتی خ‪ٛ‬د سا اسائ‪ ٝ‬و‪ٙٙ‬ذ؛ ث‪ٙ‬بثشایٗ یخشیٗ ٔ‪ّٟ‬ت اسای‪ ٝ‬اظ‪ٟ‬حبس٘حبٔح‪ٝ‬‬ ‫ٔبِیبت ثش اسصؽ ا ض‪ٚ‬د‪ ٜ‬د‪ٚ‬س‪ ٜ‬ػ‪ٔ ٝ‬ب‪ ٝٞ‬ا‪( َٚ‬ث‪ٟ‬بس) ‪ ۱۴۷۱‬تب س‪ٚ‬ص چ‪ٟ‬بسؿ‪ٙ‬ج‪۱۵ ٝ‬‬ ‫تیشٔب‪ ٜ‬خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ث‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫پبوذأٗ ا ض‪ٚ‬دۺ ٔ‪ٛ‬دیبٖ ٔی ت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ اص ًشیک دسٌب‪ّٔ ٜ‬ی ٔحبِحیحبت ثح‪ ٝ‬یدسع‬ ‫‪WWW.INTAMEDIA.IR‬لؼٕحت ٔحبِحیحبت ثحش اسصؽ ا حض‪ٚ‬د‪،ٜ‬‬ ‫اًالػبت تىٕیّی سا دسیب ت ‪٘ ٚ‬ؼجت ث‪ ٝ‬اسائ‪ ٝ‬اظ‪ٟ‬بس٘بٔ‪ ٚ ٝ‬پشداخت ٔحبِحیحبت‬ ‫ٔتؼّم‪ ٝ‬الذاْ و‪ٙٙ‬ذ‪ٔ.‬ؼب‪ ٖٚ‬دسیٔذ‪ٞ‬بی ٔبِیبتی ػبصٔبٖ أ‪ٛ‬س ٔحبِحیحبتحی وـح‪ٛ‬س‬ ‫تبویذ وشدۺ ػذْ اسائ‪ ٝ‬اظ‪ٟ‬بس٘بٔ‪ ٝ‬دس ٔ‪ّٟ‬ت ٔمشس لب٘‪٘ٛ‬ی‪ٛٔ ،‬جت جحشیحٕح‪ٚ ٝ‬‬ ‫ٔاش‪ٔٚ‬یت اص تؼ‪ٟ‬یالت ‪ٔ ٚ‬ؼب یت‪ٞ‬بی لب٘‪٘ٛ‬ی خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ‪.‬‬ ‫احتوال ششٍع تضسیق دص چْاسم ٍاکسی کشًٍا تشای ػوَم دس‬ ‫ایٌذُ ای ًضدیک‬ ‫هؼاٍى تْذاشت ٍصاست تهْهذاشهت‬ ‫گفت‪ :‬تضسگ تشیی ػاهل هحافظت اص‬ ‫افشاد دس تشاتش تیواسی کهشًٍهاز صدى‬ ‫هاسک است‪.‬‬ ‫وٕبَ حیذسی ٌفتۺ دس جّؼ‪ ٝ‬ػتبد‬ ‫ّٔی ٔمبثّ‪ ٝ‬ثب وش‪٘ٚ‬ب ٔمشس ؿذ‪ ٜ‬اػحت‬ ‫تب ‪ٚ‬صاست ث‪ٟ‬حذاؿحت سا‪ٞ ٜ‬حبی وحٓ‬ ‫وشدٖ ٔاذ‪ٚ‬دیت‪ٞ‬ب سا ثح‪ ٝ‬کح‪ٛ‬ست‬ ‫‪ٛٞ‬ؿٕ‪ٙ‬ذ د٘جبَ ‪ ٚ‬ثشسػی و‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬پیـ‪ٟٙ‬بد‪ٞ‬بی خ‪ٛ‬دؽ سا ثؼذ اص ا٘جبْ ٌٔبِؼبت‬ ‫ث‪ ٝ‬ػتبد ّٔی وش‪٘ٚ‬ب ثذ‪ٞ‬ذ‪ٔ .‬ب تٕبْ ایٗ الذأبت سا ا٘جبْ داد‪ ٜ‬ایٓ ‪ٙٔ ٚ‬تظش ٘حظحش‬ ‫ػتبد ّٔی ٔمبثّ‪ ٝ‬ثب وش‪٘ٚ‬ب ‪ٞ‬ؼتیٓ‪.‬ا‪ٌ ٚ‬فتۺ ٔب دسخ‪ٛ‬اػت داد‪ ٜ‬ایٓ تب ‪ ٕٝٞ‬ا حشاد‬ ‫دص چ‪ٟ‬بسْ ‪ٚ‬اوؼٗ وش‪٘ٚ‬ب سا تضسیک و‪ٙٙ‬ذ ‪ ٚ‬دس ایٗ خل‪ٛ‬ف ٔ‪ٙ‬تظش ٘ظش وٕیت‪ٝ‬‬ ‫ػّٕی وـ‪ٛ‬سی وش‪٘ٚ‬ب ‪ٞ‬ؼتیٓ‪.‬ث‪ٌ ٝ‬فت‪ٚ ٝ‬ی ثش اػبع ثش٘بٔ‪ ٝ‬سیضی‪ٞ‬ب اححتحٕحبال‬ ‫دسیب ت ٘‪ٛ‬ثت چ‪ٟ‬بسْ ‪ٚ‬اوؼٗ وش‪٘ٚ‬ب دس تبثؼتبٖ أؼبَ ا٘جبْ ؿ‪ٛ‬د و‪ ٝ‬دس حبَ‬ ‫حبهش وبدس دسٔبٖ ‪ٌ ٚ‬ش‪ٜٞٚ‬بی خٌش ٔب٘‪ٙ‬ذ ا شاد ثبالی ‪ ۷۷‬ػبَ دص چح‪ٟ‬حبسْ‬ ‫خ‪ٛ‬د سا دسیب ت ٔیو‪ٙٙ‬ذ‪.‬ا‪ٌ ٚ‬فتۺ خیّی اص وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬ب ٔاذ‪ٚ‬دیت صدٖ ٔبػه‬ ‫سا ثشداؿت‪ ٝ‬ا٘ذ؛ أب سئیغ ػبصٔبٖ ج‪ٟ‬ب٘ی ث‪ٟ‬ذاؿت ت‪ٛ‬کی‪ ٝ‬وحشد‪ ٜ‬اػحت وح‪ٝ‬‬ ‫ٔاذ‪ٚ‬دیت صدٖ ٔبػه ثشداؿت‪٘ ٝ‬ـ‪ٛ‬د‪ .‬صیشا ثضسیتشیٗ ػبُٔ ٔاب حظحت اص‬ ‫ا شاد دس ثشاثش ثیٕبسی وش‪٘ٚ‬ب صدٖ ٔبػه اػت‪.‬‬ ‫تِ اهشیکا تزکش دادین‬ ‫دس صَست تصَیه قطؼٌاهِ دست تستِ ًخَاّین تَد‬ ‫‪ٚ‬صیش أ‪ٛ‬س خبسج‪ٌ ٝ‬فتۺ ث‪ ٝ‬یٔشیىب تزوش دادیحٓ‬ ‫دس ک‪ٛ‬ست تل‪ٛ‬یت لٌؼ‪ٙ‬بٔ‪ ٝ‬دػت ثؼت‪٘ ٝ‬خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یحٓ‬ ‫ث‪ٛ‬د ‪ ٚ‬اص ی٘‪ٟ‬ب خ‪ٛ‬اػتیٓ ٔؼیش ػیبػی ٌفت ‪ٌٞٛٚ‬حب‬ ‫د٘جبَ ؿ‪ٛ‬د تب ثشای س غ تاشیٓ‪ٞ‬ب ث‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ا ک ثشػیٓ‪.‬‬ ‫حؼیٗ أیش ػجذاِّ‪ٟ‬یبٖ ا ض‪ٚ‬دۺ ثبس‪ٞ‬حب ثح‪ ٝ‬یٔحشیحىحب‬ ‫ٔتزوش ؿذیٓ و‪ ٝ‬اٌش ٔؼیش لٌؼ‪ٙ‬بٔ‪ ٝ‬سا پیؾ ثجش٘حذ‪،‬‬ ‫ٔب دػت ثؼت‪٘ ٝ‬خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ ث‪ٛ‬د‪ .‬اص ی٘‪ٟ‬ب خ‪ٛ‬اػتیٓ ٔؼیش‬ ‫ػیبػی ٌفت ‪ٌٞٛٚ‬ب د٘جبَ ؿح‪ٛ‬د تحب ثحشای س حغ‬ ‫تاشیٓ ‪ٞ‬ب ث‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ا ک ثشػیٓ ‪ ٚ‬ثت‪ٛ‬ا٘یٓ دس ‪ٚ‬یحٗ ایحٗ‬ ‫ٔ‪ٛ‬ه‪ٛ‬ع سا اػالْ و‪ٙ‬یٓ‪ٚ.‬صیش أح‪ٛ‬س خحبسجح‪ ٝ‬ادأح‪ٝ‬‬ ‫دادۺ ًشف یٔشیىبیی اػالْ وشد و‪ ٝ‬لٌؼ‪ٙ‬حبٔح‪ ٝ‬ای‬ ‫اسائ‪ ٝ‬وشد‪ ٚ ٜ‬ایٗ ٔ‪ٛ‬ه‪ٛ‬ع ثشای ٔب حیثیتحی اػحت‪،‬‬ ‫أب یٔبد‪ٜ‬ایٓ و‪ ٝ‬لٌؼ‪ٙ‬بٔ‪ ٝ‬سا اص ٘ظش ٔات‪ٛ‬ا تفییش داد‪ٜ‬‬ ‫تب ثب وٕتشیٗ ٔات‪ٛ‬ا ػّی‪ ٝ‬ایشاٖ کبدس ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫أیشػجذاِّ‪ٟ‬یبٖ ادأ‪ ٝ‬دادۺ ایٗ ٔح‪ٛ‬هح‪ٛ‬ع سا لحجح‪َٛ‬‬ ‫٘ىشدیٓ ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬یٔشیىبیحی ‪ٞ‬حب ٌحفحتحیحٓ وح‪ ٝ‬اٌحش‬ ‫لٌؼ‪ٙ‬بٔ‪ ٝ‬ای کبدس ؿ‪ٛ‬د ٔب الذأبت ‪ٞ‬ؼت‪ٝ‬ای جذیحذ‬ ‫خ‪ٛ‬د سا یغبص ٔیو‪ٙ‬یٓ‪ٚ.‬ی ادأ‪ ٝ‬دادۺ ثح‪ ٝ‬کح‪ٛ‬ست‬ ‫لب٘‪٘ٛ‬ی الذأبت ‪ٞ‬ؼت‪ٝ‬ای خ‪ٛ‬د سا ثح‪ ٝ‬دثحیحشخحب٘ح‪ٝ‬‬ ‫یطا٘غ ثیٗ إِّّی ا٘شطی اتٕحی دس ‪ٚ‬یحٗ اػحالْ‬ ‫وشدیٓ‪ .‬دس یه حشوت ٔتمبثُ دس ٔمبثُ کحذ‪ٚ‬س‬ ‫‪ٞ‬شٌ‪ ٝ٘ٛ‬لٌؼ‪ٙ‬بٔ‪ ٝ‬احتٕبِی دس یطا٘غ ثیٗ اِحٕحّحّحی‬ ‫ا٘شطی اتٕی اػالْ وشدیٓ‪ .‬ا‪ َٚ‬چ‪ٙ‬ذ ص٘جیش‪ ٜ‬جذیذ‬ ‫ػب٘تشیفی‪ٛ‬ط سا ٌبصد‪ٞ‬ی ‪ ٚ‬الذاْ ثح‪ ٝ‬غح‪ٙ‬حی ػحبصی‬ ‫ا‪ٚ‬سا٘ی‪ ْٛ‬خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ وحشد ‪ ٚ‬ثحب٘حیح ًب ٔحبؿحیحٗ ‪ٞ‬حبی‬ ‫ػب٘تشیفی‪ٛ‬ط ٘ؼُ جذیذ سا ٘لت ٔی و‪ٙ‬یٓ ‪ ٚ‬ثحبِحثحب‬ ‫د‪ٚ‬سثیٗ‪ٞ‬بیی و‪ ٝ‬ثش ٔج‪ٙ‬بی ثشجبْ ثیؾ اص تؼ‪ٟ‬حذٔحبٖ‬ ‫دس ػبیت ‪ٞ‬ب سا پزیش ت‪ ٝ‬ثح‪ٛ‬دیحٓ اص ٔحذاس خحبسج‬ ‫خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ وشد اص ایٗ س‪ ٚ‬ثب تل‪ٛ‬یت لٌؼ‪ٙ‬بٔ‪ ٚ ٝ‬س تبس‬ ‫غیشػبص٘ذ‪ً ٜ‬شف یٔشیىبیی‪ ،‬ایٗ الذأبت سا وّیذ‬ ‫صدیٓ‪ٚ.‬صیش أ‪ٛ‬س خبسج‪ ٝ‬ا ض‪ٚ‬دۺ دس ٌحبْ ا‪ٞ َٚ‬حٓ‬ ‫ػبصٔبٖ ا٘شطی اتٕی جٕ‪ٟٛ‬سی اػالٔی ایحشاٖ ‪۲۷‬‬ ‫د‪ٚ‬سثیٗ ثشجبٔی ‪ ٚ‬د‪ٚ‬سثی‪ٙ‬ی و‪ ٝ‬دا‪ًّٚ‬جحب٘ح‪٘ ٝ‬لحت‬ ‫ؿذ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د سا اص ٔذاس خحبسج وحشد ‪ٞ ٚ‬حٕحچح‪ٙ‬حیحٗ‬ ‫ٌبْ‪ٞ‬بی ثؼذی ٘یض اتخبر ؿذ‪ٚ.‬ی ادأ‪ ٝ‬دادۺ ث‪ٞ ٝ‬حش‬ ‫حبَ ثؼذ اص کذ‪ٚ‬س لٌؼ‪ٙ‬بٔ‪ ،ٝ‬یلبی ثح‪ٛ‬سَ ثحب ٔحٗ‬ ‫تٕبع داؿت‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬دسخ‪ٛ‬اػحت وحشد٘حذ وح‪ ٝ‬ثحشای‬ ‫خش‪ٚ‬ج اص ثٗ ثؼت ٔشحّ‪ ٝ‬و‪٘ٛٙ‬ی سا‪ٞ‬ىبسی ا٘ذیـ‪ٝ‬‬ ‫ؿ‪ٛ‬د‪ ٗٔ ،‬اص یلبی ث‪ٛ‬سَ خ‪ٛ‬اػتٓ و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ت‪ٟ‬شاٖ ثیبیذ‬ ‫‪ ٚ‬دس ت‪ٟ‬شاٖ ثیـتش ثب ‪ٌ ٓٞ‬فت ‪ ٌٛٚ‬و‪ٙ‬یٓ‪ٚ.‬ی ادأ‪ٝ‬‬ ‫دادۺ دس ٘‪ٟ‬بیت دس ایٗ ٔشحّ‪ ٝ‬د‪ٚ‬ػتبٖ ٔب دس لحٌحش‬ ‫‪ٕٞ‬ب‪ٍٙٞ‬ی ثشٌضاسی ایٗ ٘ـؼت سا ثش ػ‪ٟ‬ذ‪ ٜ‬داس٘ذ‪،‬‬ ‫أش‪ٚ‬ص یلبی دوتش ثبلشی ‪ ٓٞ‬دس د‪ٚ‬ح‪ ٝ‬لٌش ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬حذ‬ ‫‪ ٚ‬یلبی ٔ‪ٛ‬سا ‪ ٓٞ‬ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ٔزاوش‪ ٜ‬وح‪ٙ‬ح‪ٙ‬حذ‪ ٜ‬اسؿحذ‬ ‫اس‪ٚ‬پب ‪ ٓٞ ٚ‬ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ‪ٕٞ‬ب‪ ًٙٞ‬و‪ٙٙ‬ذ‪ٕٞ ٚ ٜ‬چح‪ٙ‬حیحٗ‬ ‫یلبی ساثشت ٔبِی ٕ٘بی‪ٙ‬ذ‪ٔ ٜ‬زاوش‪ ٜ‬و‪ٙٙ‬ذ‪ ٜ‬اص ػح‪ٛ‬ی‬ ‫یٔشیىب دس د‪ٚ‬ح‪ٞ ٝ‬ؼت‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬لشاس ٔب ثش ایٗ اػت و‪ٝ‬‬ ‫ٔزاوش‪ ٜ‬ػ‪ ٝ‬جب٘ج‪ ٚ ٝ‬غیشٔؼتمیٕی سا داؿت‪ ٝ‬ثبؿیٓ‪.‬‬ ‫ؿ‪ٟ‬شِش لبِیشی لبس یِتذا‬ ‫یبغیؾ ػب یپبسیش ‪ٚ‬سیب٘ی‬ ‫یئشِش ‪ٚ‬اس لبِیشی ػ‪ ٛ‬یِتذا‬ ‫ثیش ثئّ‪ ٝ‬یبغی‪ٙ‬تی ‪ٞ‬بساداٖ؟‬ ‫لبسیـیت ًجیؼت د‪ٚ‬غش‪ٚ‬داٖ!‬ ‫ا٘ؼب٘الس لبتیجذیش ‪ٞ‬ب‪ٚ‬ا٘ی‬ ‫‪ٞ‬ب‪ٚ‬ادا لبتیجذیش ج‪ٟ‬ب٘ی‬ ‫ک‪ٙ‬ؼت ِش ٌشن دیش یصاال‬ ‫تٕیضِیه ‪ٞ‬ب‪ٚ‬ادا چ‪ٛ‬خبال‬ ‫چ‪ٛ‬خ اوی‪ ّٝٙ‬حی‪ٛ‬اٖ هشس دیش‬ ‫ا٘ؼب٘یٗ یصِیفی ٌشن دیش‬ ‫چ‪ٛ‬خ یصدیش د٘یب٘یٗ چیخبسی‬ ‫ٌشن دیش یصاال ث‪ٛ‬خبسی‬ ‫ل‪ٛ‬س‪٘ٚ‬ؼب د٘یب٘یٗ چیخبسی‬ ‫یصاالس ا٘ؼب٘یٗ یصاسی‬ ‫دا یبغٕبص ثیش ثئّ‪ ٝ‬لبس یبغیؾ‬ ‫ًجیؼی ٌوس‪٘ٚ‬ش یبیال لیؾ‬ ‫گوشک تا ٍسٍد کاالز اسصی تِ ٍاسد‬ ‫کٌٌذُ ًویدّذ‬ ‫ٍصیش خْاد کشاٍسصی گفت‪ :‬طثق ضَاتط ٍ قَاًیی تاًک‬ ‫هشکضی تِ ششکت ٍاسد کٌٌذُای کِ کهاالی اى ٍاسد‬ ‫گوشک شذُز تشاساس هستٌذات اسص پشداخت هی شهَدز‬ ‫تٌاتشایی تشای ششکتی کِ تٌْا تخشی اص ًْادُ ّا سا ٍاسد‬ ‫کشدُ ٍ هاتقی ٍاسد ًشذُز اسصی پشداخت ًوی شهَد ٍ‬ ‫هثلغ سیالی دس حساب ساهاًِ تاصاسگاُ هَخَد است‪.‬‬ ‫ػیذ ج‪ٛ‬اد ػبداتی ٘ظاد ‪ٚ‬صیش ج‪ٟ‬بد وـب‪ٚ‬سصی دس جشیبٖ‬ ‫ػفش ث‪ ٝ‬اػتبٖ یرسثبیجبٖ ؿشلی ‪ ٚ‬دس حبؿی‪ ٝ‬ثحبصدیحذ اص‬ ‫ؿ‪ٟ‬شن ٌّخب٘‪ ٝ‬ای ؿ‪ٟ‬شػتبٖ ٔحّحىحبٖ‪ ،‬ثحب اؿحبس‪ ٜ‬ثح‪ٝ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬ه‪ٛ‬ػبت ٌٔشح ؿذ‪ ٜ‬دس سػب٘‪ٞٝ‬ب دس خل‪ٛ‬ف تأیحٗ‬ ‫٘‪ٟ‬بد‪ٜٞ‬ب‪ ،‬ا ض‪ٚ‬دۺ دس ثا ٘‪ٟ‬بد‪ٜٞ‬بی دأی ‪ ٚ‬تأحیحٗ یٖ‪،‬‬ ‫ػبٔب٘‪ ٝ‬ؿفب حی ثحب ٘حبْ ثحبصاسٌحب‪ ٜ‬دس ‪ٚ‬صاست جح‪ٟ‬حبد‬ ‫وـب‪ٚ‬سصی ‪ٚ‬ج‪ٛ‬د داسد و‪ٟ٘ ٝ‬بد‪ٜٞ‬ب ثش س‪ٚ‬ی ایٗ ػبٔب٘‪ ٝ‬ث‪ٝ‬‬ ‫خشیذاساٖ ػشه‪ ٚ ٝ‬ش‪ٚ‬خت‪ٔ ٝ‬یؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ا ض‪ٚ‬دۺ یىی اص ٔأ‪ٛ‬سیت ‪ٞ‬بی ٔؼب‪٘ٚ‬حت تح‪ٛ‬ػحؼح‪ٚ ٝ‬‬ ‫ثبصسٌب٘ی ‪ٚ‬صاست ج‪ٟ‬بد وـب‪ٚ‬سصی سکذ ثش س‪ٚ‬ی ػبٔب٘‪ٝ‬‬ ‫ثبصاسٌب‪ ٚ ٜ‬تأیٗ ‪ ٚ‬س تبس ؿشوت‪ٞ‬ب اػت و‪ ٝ‬یحىحی اص‬ ‫ؿشوت ‪ٞ‬بی دس تأیٗ دچبس تحاخحیحش اػحت وح‪ ٝ‬ایحٗ‬ ‫ٔ‪ٛ‬ه‪ٛ‬ع جذیذی ٘یؼت ‪ٔ ٚ‬ب دس ٌزؿت‪٘ ٝ‬یض ایٗ تاخیش‪ٞ‬ب‬ ‫سا داؿت‪ ٝ‬ایٓ‪ٚ.‬ی ثب اؿحبس‪ ٜ‬ثح‪ ٝ‬اجحشای ‪ٞ‬حذ حٕح‪ٙ‬حذی ‪ٚ‬‬ ‫ٔشدٔیػبصی یبسا٘‪ٞٝ‬ب ‪٘ ٚ‬ظبْ ػبدال٘‪ ٝ‬ت‪ٛ‬صیغ دس اثحتحذای‬ ‫ػبَ‪ ،‬یبدی‪ٚ‬س ؿذۺ دغذغ‪ٞ ٝ‬بی صیبدی دس ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬تح‪ِٛ‬حیحذ‬ ‫‪ٚ‬ج‪ٛ‬د داؿت ‪ ٚ‬تالؿٕبٖ ثش یٖ ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬وح‪ ٝ‬یسأحؾ دس‬ ‫ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬ت‪ِٛ‬یذو‪ٙٙ‬ذٌبٖ حبوٓ ثبؿذ‪.‬‬ ‫ػبداتی٘ظاد ثب ثیبٖ ایٗو‪ ٝ‬یىی اص ت‪ِٛ‬یذوح‪ٙ‬ح‪ٙ‬حذٌحبٖ دس‬ ‫تأیٗ ٘‪ٟ‬بد‪ ٜ‬دچبس تاخیش ؿذ‪ ٜ‬اػت‪ ،‬ا ض‪ٚ‬دۺ ثشسػی‪ٞ‬بیحی‬ ‫دس ایٗ صٔی‪ ٝٙ‬ا٘جبْ ‪ ٚ‬دس ایٗ ساػتب وٕیت‪ ٝ‬ای تـحىحیحُ‬ ‫ؿذ‪ ٜ‬و‪ ٝ‬اٌش تخّفبتحی دس ایحٗ صٔحیح‪ٙ‬ح‪ٚ ٝ‬جح‪ٛ‬د داسد‬ ‫سػیذٌی ؿ‪ٛ‬د‪ ،‬اص تٕبْ دػتٍب‪ٜٞ‬بی ٘ظبستی و‪ ٝ‬دس ایحٗ‬ ‫صٔی‪ ٝٙ‬وٕه وشد٘ذ تـىش وشد‪ ٚ ٜ‬اص ثشسػی اػتحمحجحبَ‬ ‫ٔیو‪ٙ‬یٓ‪ٚ.‬ی ثب اؿبس‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ا٘تـبس ثشخی اخجبس دس سػب٘‪ٞٝ‬حب‪،‬‬ ‫ا ض‪ٚ‬دۺ ایٗ ٔ‪ٛ‬ه‪ٛ‬ع ٕٔىٗ اػت ر‪ ٗٞ‬ت‪ِٛ‬یذو‪ٙٙ‬ذٌبٖ سا‬ ‫دس ؿشایٌی و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬یسأؾ ‪ ٚ‬پبیذاسی دس ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬تح‪ِٛ‬حیحذ‬ ‫٘یبص داسد دچبس تـ‪ٛ‬یؾ و‪ٙ‬ذ‪ ،‬دس ایٗ ٔ‪ٛ‬ه‪ٛ‬ع ‪ٞ‬یچٌ‪ٝ٘ٛ‬‬ ‫ؼبدی سخ ٘ذاد‪ٞ ٚ ٜ‬یچٌ‪ ٝ٘ٛ‬اختالع یب سا٘تی ٘ـحذ‪ٚ ٜ‬‬ ‫‪ٞ‬یچ اسصی ٘یض ث‪ ٝ‬یٖ ؿشوت داد‪٘ ٜ‬ـذ‪ ٜ‬اػت‪ٚ.‬ی ادأح‪ٝ‬‬ ‫دادۺ ثش٘بٔ‪ٝ‬سیضی ؿذ‪ ٚ ٜ‬ث‪ٝ‬ص‪ٚ‬دی ثب تحٕح‪ٟ‬حیحذی وح‪ ٝ‬دس‬ ‫‪ٚ‬صاست ج‪ٟ‬بد وـب‪ٚ‬سصی ا٘جبْ دادیٓ تأیٗ ٘‪ٟ‬حبد‪ٞ ٜ‬حبی‬ ‫ایٗ ؿشوت ا٘جبْ ٔیؿ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬ثب ػشػت ث‪ ٝ‬دأذاسی‪ٞ‬حب ‪ٚ‬‬ ‫ٔشغذاسی‪ٞ‬ب حُٕ ٔیؿ‪ٛ‬د‪ِ ،‬زا ‪ٞ‬یچ ٍ٘شا٘ی دأذاساٖ ‪ٚ‬‬ ‫ٔشغذاساٖ ت‪ِٛ‬یذو‪ٙٙ‬ذ‪ٔ ٜ‬ب ٘ذاؿت‪ ٝ‬ثبؿ‪ٙ‬ذ؛ ایحٗ ٔؼحئّح‪ ٝ‬سا‬ ‫حُ ٔی و‪ٙ‬یٓ ‪ ٚ‬ػٕ‪ً ٔٛ‬ب دس ٌزؿت‪ ٝ‬ایحٗ تحبخحیحشات دس‬ ‫ػحبٔححب٘حح‪ٚ ٝ‬جحح‪ٛ‬د داؿححتح‪ ٝ‬اػححت؛ دس ایححٗ خلحح‪ٛ‬ف‬ ‫پیٍیشی‪ٞ‬بیی ٘یض ثشای س غ یٖ ا٘جبْ ٔید‪ٞ‬یٓ‪.‬‬ صفحه 1 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫اخثار کَتاُ سیاسی‬ ‫پنجشنبه ‪ 9‬تیر ‪ 34 *1441‬ژوئن ‪ 29 * 2422‬ذی القعده‪ * 1443‬سال سی و دوم ( اوتوز ایکینجی ایل ) * شماره ( سایی ) ‪5532 :‬‬ ‫لزائت سیشدّویی گشارش گَتزش درتارُ اجزای‬ ‫لطؼٌاهِ ‪ 22۲۲‬در ضَرای اهٌیت‬ ‫هطکالت سًذگی‬ ‫ساسهاى هٌغ سالحّای ضیویایی‪:‬‬ ‫تزای تکزار ًطذى تزاصدی سزدضت‪ ،‬تسلیحات ضیویایی تایذ تِ طَر کاهل ًاتَد ضَد‬ ‫تاکیذ ٍسرای خارجِ لطز ٍ فزاًسِ تز اّویت‬ ‫تَافک تزجام ٍ گفت ٍگَی هٌطمِای تا ایزاى‬ ‫دس ایه تمبع تلفى ‪ ،‬دی ًشف ػالیٌ ثش ثیشسػی‬ ‫تمًیت سیاثی دیجبوجٍ ی تمًیت َیمیکیبسی دس‬ ‫صمیىٍ ػشمبیٍ گزاسی ثیه دی کـیًس‪ ،‬تیحیًالت‬ ‫مشثًى ثٍ مزاکشات ثشجب سا میًسد ثیحیث ی‬ ‫گفت یگً لشاس دادوذ‪.‬محمذ ثه ػجذالشحیمیه ی‬ ‫کبتشیه کًلًوب ثش اَمیت گفتیگًی مىٌمٍ ای‬ ‫ثب ایشان ی وضدیک دیذگبٌَب ثیییه ًیشف َیبی‬ ‫ثشجب تمکیذ کشدوذ‪.‬‬ ‫مذیشکل ػبصمبن مىغ ػالحَبی ؿیمیبیی ثیب‬ ‫اسػبل پیبم ثٍ مىبػجت ػی ی پیىینیمیییه‬ ‫ػبلگشد حملٍ ؿیمیبی ثٍ ػشدؿت ثیش لیضی‬ ‫وبثًدی کبمل ػالح َبی ؿیمیبی ثشای ممبثلٍ‬ ‫ثب تکشاس تشاطدی َبی اص ایه دػت‪ ،‬تیبکیییذ‬ ‫کشد‪ .‬فشوبوذی اسیبع دس ایه پیب یییذییًیی ‪،‬‬ ‫گفت‪ ۴‬ػ ی پىج ػبل پییؾ‪ ،‬دس ‪ ۸۲‬طیئیه‬ ‫‪ ،۷۳۲۱‬ؿُشیوذان کلحجًی ػشدؿت لشثبو‬ ‫یک حملٍ ث سحمبوٍ ؿیمیبی ؿذٌ ی دس اییه‬ ‫حملٍ تؼذاد صیبدی اص مشد ث گیىیبٌ ؿیبمیل‬ ‫مشدان ی صوبن‪ ،‬پیش ی جًان ثذین َیچ تمبیضی‬ ‫کـتٍ ؿذوذ‪.‬مذیشکل ػبصمبن مىغ ػالح َیبی‬ ‫ؿیمیبی افضید‪ ۴‬صخمَب ی اػیتَبی ثؼییبسی‬ ‫اص ثبصمبوذگبن ثشای َمیـٍ ثبل مبوذ ی سویج‬ ‫جؼم ی سیح ثشخ اص اوُب تیب ثیٍ امیشیص‬ ‫ادامٍ داسد‪ ،‬ایه سییذاد جبمؼٍ ثیهالملل سا ثٍ‬ ‫یحـت اوذاخت‪ ،‬ی تالؽَبی ان سا ثشای ثیٍ‬ ‫پبیبن سػبوذن ممىًػییت جیبمیؼیٍ جیُیبوی‬ ‫ػالحَبی ؿیمیبی ػشػت ثخـیذ‪.‬‬ ‫اسیییبع ثییب اؿییبسٌ ثییٍ ایییىییکییٍ امؼییبل مییب‬ ‫ثیؼت یپىنمیه ػبلگشد الص االجشا ؿذن ایه‬ ‫ممىًػیت سا ثیٍ ػیىیًان ییک ػیىیذ الیضا‬ ‫ایسحمًل ‪ -‬کىًاوؼیًن ػالح َبی ؿیمیبی‬ ‫گشام میذاسیم‪ ،‬یی افضید‪ ۴‬ایه (کىًاوؼییًن‬ ‫مؼبَذٌ ای مىحلش ثٍ فشد اػت چشا کٍ ؿبمل‬ ‫ممىًػیت کبمل‪ ،‬داییمی ی لیبثیل ساػیتی‬ ‫اصمبی ػلیٍ یک گشیٌ کبمل اص ػالح َیبی‬ ‫کـتبس جمؼ اػت‪.‬یی خبًشوـبن کشد‪ ۴‬اییه‬ ‫کىًاوؼیًن َمچىیه ػُذی وؼجت ثٍ لشثبویییبن‬ ‫جىگ ؿیمیبی اػت صیشا اص ًشیک ان جبمؼٍ‬ ‫ثیه الملل دس تالؽ َبی خًدثشای اًمیىبن اص‬ ‫تکشاس وـذن چىییه سوینی ملیمیم ثیبلی‬ ‫اوتًو گًتشؽ دس ایه گضاسؽ وؼیجیت ثیٍ اص‬ ‫ػشگیشی مزاکشات ثشجبم اػتمجبل کشدٌ اػیت‬ ‫ی اص ایشان ی امشیکب خًاػتٍ ثشای حل ی فلیل‬ ‫مًهًػبت ثبل مبوذٌ وشمؾ ثیـتشی وـبن دَىذ‪.‬‬ ‫دثیشکل ػبصمبن ملل ثشجب سا ثُتشیه گضیىٍ ثشای‬ ‫حل ی فلل مًهًع َؼتٍای ایشان ػىًان کیشدٌ‬ ‫اػت‪.‬‬ ‫ًگزاًی گاًتش اس تَاى پْپادی ایزاى ٍ ضزٍع دٍتارُ‬ ‫هذاکزات‬ ‫م مبوذ‪.‬مذیشکل ػبصمبن میىیغ ػیالح َیبی‬ ‫ؿیمیبی اهبفٍ کشد‪ ۴‬دس ایه ساػتب‪ ،‬دس ًیًل‬ ‫ثیؾ اص سثغ لشن گزؿتٍ مب ثٍ پیـشفت ثضسگ‬ ‫دس جُت ویل ثٍ ایه َذف دػت یبفتٍایم‪۳۳ .‬‬ ‫دسکذ اص رخبییش ػیالح َیبی ؿیییمیییبیی‬ ‫اظُبسؿذٌ تحت ساػت اصمبی دلیک ی مًثیش‬ ‫ػبصمبن مىغ ػالح َبی ؿیییمیییبیی امیحیب‬ ‫ؿذٌاوذ‪ ۷۳۹.‬کـًس ثٍ کىًاوؼیًن پیًػتٍاوذ ی‬ ‫مؼىبی ان ایه اػت کٍ ‪ ۳۲‬دسکذ جمیؼیییت‬ ‫جُبن تحت حمبیت ان َؼتىیذ‪.‬یی اهیبفیٍ‬ ‫کشد‪ ۴‬ثٍ سغم ایه دػتبیسدَب‪ ،‬اػتفبدٌ اخیش اص‬ ‫ػالح َبی ؿیمیبی دس چىذیه کـًس جیُیبن‬ ‫ثٍ مب یبدایسی م کىذکٍ ایه خٌش کمیبکیبن‬ ‫ادامٍ داسد ثٍ َمیه دلیل‪ ،‬ثبیذ ثشای ویییل ثیٍ‬ ‫َذف امحبی دایم ػالحَبی ؿیمیبیی ثیٍ‬ ‫ًًس مؼتمش َىنبس جُبو ممبثلٍ ثب ػالح َبی‬ ‫ؿیمیبی سا تمًیت کىیم‪.‬اسیبع خبًش وـیبن‬ ‫کشد‪ ۴‬الذا مزکًس ثشای حلًل اًمییىیبن اص‬ ‫تکشاس وـذن تشاطدیَبی میبویىیذ ػیشدؿیت‬ ‫اػت‪َ.‬فتم تیش ػبل ‪ًَ ۷۹۱۱‬اپیمبَبی سطییم‬ ‫ثؼث ػشاق ثب اػتفبدٌ اص ثمتَبی ؿییمیییبیی‬ ‫چُبس ومٌٍ پشاصدحب اص ؿُش ث دفبع یمظلً‬ ‫ػشدؿت دس ‪ ۷۱۱‬کیلًمتشی جىًه اسیمیٍ سا‬ ‫ثمجبسان کشدوذ ی دس ایه حملٍ وبجًاویمیشداویٍ‬ ‫‪ ۷۷۳‬وفش اص ػبکىبن غیشوظبم ؿُش‪ ،‬ؿُیییذ ی‬ ‫ثیؾ اص َـت َضاس ویفیش ویییض دس میؼیشم‬ ‫گبصَبی ػم لشاس گشفتٍ ی دچبس ملذیمیت‬ ‫ؿیمیبی ؿذوذ‪.‬ثمجبسان ؿیمیبی ؿُیش میشصی‬ ‫ػشدؿت فنیغ تشیه تُبجم اص اییه ویًع دس‬ ‫جُبن ثًد کٍ اثبس ی مـکالت ثؼیبسی ثیشای‬ ‫مشدمبن ایه دیبس ثًجًد ایسد ثًٌسیکیٍ اییه‬ ‫ؿییُییش سا ثییٍ وییخییؼییتیییییه ؿییُییش لییشثییبوی‬ ‫جىگ افضاسَبی ؿیمیبی دس جیُیبن پیغ اص‬ ‫ثمجبسان َؼتٍای َیشیؿیمب تجذیل کشد‪.‬‬ ‫غزتیّا هٌافغ ایزاى را در ًظز گیزًذ‪ /‬تَافک تایذ ػشتوٌذاًِ تاضذ‬ ‫یصیش جىگ سطیم کُیًویؼت ًی اظیُیبساتی‬ ‫مًاهغ ی وگشاو َبی تل اییً دسثبسٌ اصػشگیشی‬ ‫مزاکشات َؼتٍای ایشان ی تًان پُیایبدی ان سا‬ ‫ثبصگً کشد‪.‬دس حبل اص ػًی گبوتض میٌیشح ؿیذ‬ ‫کٍ اصػشگیشی مزاکشات َؼتٍای ایشان خجشػیبص‬ ‫ؿذٌ اػت‪.‬‬ ‫اخثار کَتاُ حَادث‬ ‫*یک کطتِ ٍ ‪ ۶‬هصذٍم در اتصسَسی‬ ‫هجتوغ هسکًَی در هجیذیِ تْزاى‬ ‫سخىگًی سازمان اتص وطاوی ی خذمات ایمىیی‬ ‫ضُرداری تُران گفت‪ :‬ساعت ‪ ٣١:٢٢‬امطب ایه‬ ‫حادثٍ اتصسًزی در خیابان مجیذیٍ ضیمیا‪،‬یی‬ ‫خیابان محمًدی بٍ ساماویٍ ‪ ٢٣۵‬اعیم ی بیی‬ ‫دروگ مامًران چُار ایستگاٌ اتص وطیاویی بیٍ‬ ‫َمراٌ وردبا َیذری‪،‬ییی‪،‬یی خیًدریی حیامی‬ ‫تجُیسات تىفسی گریٌ وجات ی خیًدریَیای‬ ‫پطتیباوی بٍ مح اعسا ضذوذ‪.‬‬ ‫*یک لالدُ خزس سخوی در ضْرزسرتراى‬ ‫َّراًذ تلف ضذ‬ ‫رئیس ادارٌ محیط زیست ضیُیرسیتیان َیًراویذ‬ ‫گفت‪ :‬یک قمدٌ خرس قًٌُای کٍ احتماال بیر‬ ‫اثر برخًرد با خًدری در جادٌ ًَراویذ زخیمیی‬ ‫ضذٌ بًد پس از تمش بسیار برای میذایای ان‬ ‫امریز تلف ضذ‪.‬‬ ‫*کطف تیص اس ‪ ۵‬تی ارد یاراًِای لاچاق در سًجاى‬ ‫مذیرک غلٍ ی خذمات بازرگاوی استان زوجیان‬ ‫از کطف بیص از ‪ ۵‬ته ارد یاراوٍ ای در ضیُیر‬ ‫زوجان خبر داد‪.‬‬ ‫سیاسی‬ ‫‪2‬‬ ‫وبیت سئیغ کمیؼیًن امىیت مل ی ػیبػت خبسج منلغ گفت‪ ۴‬دس‬ ‫مزاکشات ثبیذ مىبفغ ملت مب دس وظش گشفتٍ ؿًد ی ثیشای میب تیًافیمی‬ ‫پزیشفتى اػت کٍ ػضتمىذاوٍ ثبؿذ‪.‬ػجبع ممتذایی دس گیفیتیگیً ثیب‬ ‫خجشوگبس مُش‪ ،‬دسثبسٌ ایىذٌ مزاکشات‪ ،‬گفت‪ ۴‬جمًُسی اػالم ایشان‬ ‫ثب ایه َذف دس مزاکشات حوًس پیذا م کىذ کٍ مىبفغ میلیت اییشان‬ ‫محمک ؿًد‪.‬‬ ‫یی ثیبن کشد‪ً ۴‬شف ممبثل مب ثبیذ َش چٍ ػشیغتش تلمیم ػیبػ خًد‬ ‫سا ثگیشد ی غشث َب وجبیذ تحت َیچ ؿشایٌ مىبفغ جمًُسی اػیالمی‬ ‫ایشان سا وبدیذٌ ثگیشوذ‪.‬‬ ‫وبیت سئیغ کمیؼیًن امىیت مل ی ػیبػت خبسج منلیغ ؿیًسای‬ ‫اػالم تلشیح کشد‪ ۴‬ػبلَبػت کٍ مزاکشات دس حبل اونب اػت ی‬ ‫تبکیذ مب ثش ایه اػت کٍ مىبفغ ملت ایشان حتم ًب دس مزاکشات تیممیییه‬ ‫ؿًد‪.‬‬ ‫ممتذای ثب تبکیذ ثش ایىکٍ جمًُسی اػالم ایشان ثٍ َیچ یجٍ صیش ثیبس‬ ‫فـبس غشث َب وم سید‪ ،‬گفت‪ ۴‬دس مزاکشات حتمبً ثبیذ ملبلح ی مىیبفیغ‬ ‫ملت ایشان مذوظش لشاس گیشد‪.‬‬ ‫یی تبکیذ کشد‪ً ۴‬شف ممبثل یؼى امشیکب ی کـًسَبی اسیپبی ثیبییذ‬ ‫دػت اص صیسگًی ثشداسوذ ی دس کًست کٍ مىبفغ جمًُسی اػالمی‬ ‫ایشان سا دس وظش گیشوذ ی ثٍ یػذٌَبی خًد ػمل کىىذ‪ ،‬تیًافیک دػیت‬ ‫یبفتى اػت امب ثشای مب مُم اػت کٍ حتمبً تًافک ػضتمىذاوٍ ثبؿذ‪.‬‬ ‫ومبیىذٌ مشد اکفُبن دس منلغ ؿًسای اػالم گفت‪ ۴‬ومیبییىیذگیبن‬ ‫منلغ ؿًسای اػالم ی ثٍ ییظٌ اػوبی کمیؼیًن امیىیییت میلی ی‬ ‫ػیبػت خبسج منلغ ثٍ ًًس دلیک مزاکشات سا سکذ م کیىیىیذ ی‬ ‫ثشای مب اَمیت صیبدی داسد کٍ لبوًن الیذا ساَیجیشدی ثیشای لی یً‬ ‫تحشیم َب ی کیبوت اص حمًق ملت ایشان دس مزاکیشات میًسد تیًجیٍ‬ ‫جذی لشاس گیشد‪.‬‬ ‫ممتذای ثیبن کشد‪ ۴‬غشث َب ثبیذ تکلیییخ خیًدؿیبن سا دس جیشییبن‬ ‫مزاکشات مـخق کىىذ ی ثذاوىذ کٍ اگش َمچىبن ثش ًیجیل الیذامیبت‬ ‫یکنبوجٍ ی مىفؼت ًلج خًدؿبن ثکًثىذ ی حبهش وجبؿىذ مىبفیغ میلی‬ ‫ایشان سا دس وظش ثگیشوذ‪ ،‬تًافک حبکل وم ؿًد‪.‬‬ ‫فزیه تاسی غزب را در هذاکزات ًخَرین‬ ‫ومبیىذٌ مشد مُیشییض دس مینیلیغ گیفیت‪۴‬‬ ‫َمذسدی غشه ثب مب ثٍ خبًش ؿشایی ایکشایه‬ ‫ی ؿکشاه ؿذن سیاثی اوُب ثب ػشثؼتبن اػت‬ ‫وجبیذ فشیت ایه ثبصی سا ثخًسیم‪.‬محیمیذسهیب‬ ‫کجبغیبن ومبیىذٌ مشد مُیشییض دس مینیلیغ‬ ‫ؿًسای گفت‪ ۴‬تزکش ایل میه ثیٍ دػیتیگیبٌ‬ ‫دیالمبػ کـًس اػیت‪ ،‬میزاکیشٌ ثیبییذ دس‬ ‫چبسچًه لبوًن ساَجشدی منلغ ثبؿذ اص لجل‬ ‫اص امشیکب تومیه گشفتٍ ؿًد ی مجبدا مینیذداً‬ ‫ًشف ممبثل اص تًافمبت خبسج ؿیًد‪ .‬میجیبدا‬ ‫مکبویض مبؿٍ ی تحشیم َبی جذیذی سا اػمبل‬ ‫کىىذ‪.‬کجبغیبن ثب تبکیذ ثش ایکٍ حیتیمی ًب ثیبییذ‬ ‫ساػت اصمبی کًست گییشد ػیىیًان کیشد‬ ‫ایىکٍ امشیص ثٍ وًػ ثب مب َمذسدی م کىیىیذ‬ ‫ثٍ خبًش ؿشایی ایکشایه ی ؿیکیشاه ؿیذن‬ ‫سیاثی اویُیب ثیب ػیشثؼیتیبن اػیت ی اییه‬ ‫َمذسدی َب ثٍ خبًش مب ویؼت‪ .‬وجبییذ فیشییت‬ ‫ایه ثبصی سا دیثبسٌ ثخًسیم‪ .‬دیسٌ لجل فشییت‬ ‫لجخىذ سا خًسدوذ مجبدا ایه دیسٌ فشیت اثیشاص‬ ‫َمذسدی َب سا ثخًسیم‪.‬ومبیىذٌ مشد میُیشییض‬ ‫دس منلغ ؿًسای اػالم ثیبن کشد‪ ۴‬مزاکشٌ‬ ‫کًست ثگیشد امب امشیکب َمیبن امیشییکیبی‬ ‫ایل اوماله‪ ،‬صمبن جىگ تحمیل ی ثیشجیب‬ ‫اػت‪ .‬ثبیذ مًاظت ثبؿیذ؛ محکم ی مؼتذل ثٍ‬ ‫وحًی ػمل کىیذ کٍ دس ایىذٌ ییک ثیشجیب‬ ‫دیگش تکشاس وـًد کٍ ثفُمیم چٍ کالَ ثیش‬ ‫ػشمبن سفتٍ اػت‪ ،‬خًاَـمىذیم مؼئًلیه ثیٍ‬ ‫ملًثٍ منلغ ی فشمبیؾَبی سَجشی دس اییه‬ ‫ثبسٌ تًجٍ کىىذ‪.‬کجبغیبن دس تزکیش دییگیشی‬ ‫خٌبه ثٍ یصیش ثُذاؿت ی دسمبن گفیت‪ ۴‬دس‬ ‫تًصیغ پضؿکبن دس کـًس ػذالت یجًد وذاسد‬ ‫ی دس ثشخ مىبًک ثب کمجًد ؿذییذ پیضؿیک‬ ‫مًاجٍ َؼتیم ثیمبس چٍ گىبَ کشدٌ ی میشد‬ ‫چٍ گىبَ کشدٌاوذ؟ ثبیذ وگبٌ یییظٌ ای ثیٍ‬ ‫حًصٌ تًصیغ پضؿک کًست ثگیشد‪.‬‬ ‫اهزیکا ًالض تشرگ حمَق تطز در دًیا‬ ‫یصاست امًس خبسجٍ دس ثیبویٍای ثٍ مىبػجت َفتٍ ثبصخًاو ی افـبی حمیًق‬ ‫ثـش امشیکبی تلشیح کشد‪ ۴‬جمًُسی اػالم ایشان‪ ،‬دیلت امشیکب سا ویٍ‬ ‫حبم ‪ ،‬ثلکٍ وبلن ثضسگ حمًق ثـش م داوذ‪.‬جمًُسی اػالم اییشان ثیب‬ ‫تبکیذ ثش ایه وکتٍ کٍ یکنبوجٍ گشای امشیکب ی اػمبل تحشیمَبی یکنبوجیٍ‬ ‫التلبدی ثب َذف اججبس ثٍ ت ییش ػیبػت دیلت َب‪ ،‬ومن فبحؾ ی وظب مىیذ‬ ‫حمًق ثـش محؼًه م ؿًد‪ ،‬الذا امشیکب دس ػً اػتفبدٌ اص اثیضاس َیبی‬ ‫التلبدی ثشای تحت فـبس لشاس دادن کـًسَبی سا کٍ ثٍ لحیبٍ ػیییبػی‬ ‫مؼتمل َؼتىذ‪ ،‬ملذاق ثبسص ومن حمًق ثـیش ی تیًػیل ثیٍ تیشیسیؼیم‬ ‫التلبدی جُت ویل ثٍ اَذاف ػیبػ م داوذ ی مؼتمذ اػت اییه مؼیبلیٍ‪،‬‬ ‫وش َب ی چبسچًه َبی ؿىبختٍ ؿذٌ حمًق ثـش سا ویییض ثیب چیبلیؾ َیبی‬ ‫پیچیذٌای مًاجٍ کشدٌ اػت‪.‬جمًُسی اػالم ایشان یک اص کـًس َیبیی‬ ‫اػت کٍ ثٍ ؿذت اص اػتفبدٌ اثضاسی امشیکب اص حمًق ثـش میتیبثیش ؿیذٌ ی‬ ‫اػمبل تحشیمَبی لُش امیض یکنبوجٍ اص ػًی امشیکب‪ ،‬تجذیل ثٍ اثضاسی ثشای‬ ‫ومن حمًق ًجیؼ ی لبوًو مشد ایشان ؿبمل حک حیبت‪ ،‬حک ػالمیت ی‬ ‫ثُذاؿت‪ ،‬حک ثشخًسداسی اص اػتبوذاسدَبی صوذگ مىبػت‪ ،‬حک امیًصؽ‬ ‫ی دػتشػ ثٍ داوؾ ی فىبیسی‪ ،‬حک تًػؼٍ ی ویض ومن فبحؾ حمًق صویبن‪،‬‬ ‫کًدکبن‪ ،‬ػبلمىذان ی افشاد داسای مؼلًلیت ؿذٌ اػت‪.‬ثٍ مخبًشٌ اوذاخیتیه‬ ‫امىیّت غزای ‪َ ،‬مکبسی وکشدن ؿشکت َبی تبمیه کىىذٌ کبال ی تنُییضات‬ ‫پضؿک ی ػالمت ثب ؿشکت َبی ایشاو ‪ ،‬اخیالل دس خیشییذ داسی ثیشای‬ ‫ثیمبسی َبی وبدس ی حبد‪ ،‬ممىًػیت دػتشػ محمّمبن ی پضؿکبن ایشاوی ثیٍ‬ ‫مىبثغ پضؿک مًجًد دس ػشیسَبی کتبثخبوٍ ملّی پیضؿیکی )‪(NLM‬ی‬ ‫)‪ (Pubmed‬ثٍ ییظٌ دس ایب ؿیًع ییشیع کیشیویب‪،‬تیحیشییم کیىیؼیت‬ ‫ًَاوًسدی ی لٌؼبت ًَاپیمب کٍ ػجت ثٍ خٌش افتبدن جذّی امىییّیت پیشیاص‬ ‫ًَاپیمب َبی مؼبفشثشی ایشان ؿذٌ اػت‪ ،‬مىغ دػیتیشػی ثیٍ ویظیب میبلی‬ ‫ثیهالملل ‪ ،‬اختالل دس وظب پشداخت َب ی امتىبع ؿیشکیتیُیبی خیبسجی اص‬ ‫پزیشؽ همبوتوبمٍ َبی اسصی کبدس ؿذٌ اص جبوت ثبوکَبی ایشاو ‪ ،‬فـبس‬ ‫التلبدی موبػخ ثش صوبن ؿبغل ی ػشپشػت خبوًاس‪ ،‬کبَؾ لذست خشیذ‬ ‫ػبلمىذان ی مـکالت افشاد داسای مؼلًلیتُبی جؼم یرَى دس دػتیشػی‬ ‫ثٍ داسی َب ی تنُیضات پضؿک ‪ ،‬کمک ی تیًاویجیخیـی میىیبػیت‪ ،‬فیمیی‬ ‫ومًوٍَبی اص مًاسد متؼذد ومن حمًق ثـش مشد ایشان وبؿ اص تحشیمَبی‬ ‫یکنبوجٍ امشیکبػت‪.‬دس ًًل ػبل َبی پغ اص اوماله اػالم جىبیبتَبی‬ ‫مؼتمیم ی غیش مؼتمیم اص جبوت اػتکجبس جُبو ثٍ سَجشی ایبالت میتیحیذٌ‬ ‫امشیکب ػلیٍ ملت ایشان اونب ؿذ کٍ اص مُمتشیه ایه جىبیتَب م تًان ثیٍ‬ ‫تشیس وبفشجب ممب مؼظم سَجشی دس ؿـم تیش ‪ ،۷۹۱۱‬حبدثٍ َفیتیم تیییش ی‬ ‫ثمت گزاسی دس ػبله جلؼبت حضه جمًُسی اػالم ی ؿُبدت ایٍ اهلل‬ ‫ثُـت ی ‪ ۱۸‬ته اص ممبمبت ی ؿخلیتَبی کـًسمبن‪ ،‬ثمجبسان ؿییمیییبیی‬ ‫ػشدؿت‪ ،‬تشیس ؿُیذ کچًی سئیغ صوذان اییه‪ ،‬تشیس ایت اهلل کیذیلی‬ ‫امب جمؼٍ یضد ی ػملیبت تشیسیؼت ػبلی کشدن ًَاپییمیبی مؼیبفیشثیشی‬ ‫ایشان‪-‬ایش ثش فشاص اه َبی ویلگًن خلیج فیبسع ثیب ؿیلیییک میًؿیک ی‬ ‫َمچىیه تشیس ػشداس ؿُیذ حبج لبػم ػلیمبو ی ؿُیذ اثًمُذی المُىیذع‬ ‫دس فشیدگبٌ ث ذاد اؿبسٌ کشد‪.‬‬ ‫اضٌائی تا کطَرّای دهَکزاتیک‬ ‫استزالیا‬ ‫الٍرٍف‪ :‬ایزاى ًاهشدی ضایستِ تزای تزیکس است‬ ‫یصیش خبسجٍ سیػیییٍ هیمیه حیمیبییت اص‬ ‫ػوًیت ایشان دس گشیٌ التلبدی ثیشییکیغ‬ ‫تبکیذ کشد ایشان ی اسطاویتیییه ویبمیضد َیبی‬ ‫ؿبیؼتٍای ثشای ایه گشیٌ َؼتىذ‪.‬‬ ‫ػشگئ الیسیف‪ ،‬یصیش خبسجیٍ سیػیییٍ دس‬ ‫کىفشاوغ مٌجًػبت پیبییبن وـیؼیت یصسای‬ ‫خبسجٍ کـًس َبی حبؿیٍ دسییبی خیضس دس‬ ‫خلًف پیییًػیتیه کـیًسمیبن ثیٍ گیشیٌ‬ ‫التلبدی ثشیکغ گفت‪ ۴‬تلمیییم دس میًسد‬ ‫الحبق اسطاوتیه ی ایشان ثٍ ثشیکغ ثب اجیمیبع‬ ‫اتخبر خًاَذ ؿذ؛ انَب وبمضدَبی ؿبیؼتٍ ای‬ ‫َؼتىذ‪.‬یصیش خبسجٍ سیػیٍ دسثبسٌ صمبن پبییبن‬ ‫جىگ ایکشایه گفیت َیشچیٍ تؼیلیییحیبت‬ ‫ثیـتشی اص غشه ثٍ ػًی ایکیشاییه ػیشاصییش‬ ‫ؿًد‪ ،‬ثحشان ًیًالوی تیش خیًاَیذ ؿیذ ی‬ ‫ثشوبمٍ َبی امشیکب ثشای اسائٍ ػبمبوٍ َبی دفبع‬ ‫ًَای میبن ثشد ی دیسثشد ثٍ ایکشایه ویتییینیٍ‬ ‫مؼکًع خًاَذ داد‪.‬سیص گزؿتٍ خجشگیضاسی‬ ‫ػ انان ثٍ ومل اص یک مىجغ گضاسؽ داد کیٍ‬ ‫امشیکب امبدٌ اػت تب ییک ػیبمیبویٍ دفیبع‬ ‫مًؿک میبنثشد تب دیسثیشد سا دس اخیتیییبس‬ ‫ایکشایه لشاس دَذ‪َ .‬مچىیه گفتیٍ می ؿیًد‬ ‫ممبمبت ایکشایى دسخًاػت ػیؼیتیم دفیبع‬ ‫مًؿک مؼشیف ثٍ ػیؼتم ‪NASAMS‬سا‬ ‫دادٌاوذ‪.‬گفتى اػت دیشیص ػخىگًی یصاست‬ ‫خییبسجییٍ کـییًسمییبن اػییال کییشد ایییشان‬ ‫دسخًاػت ػوًیت دس گیشیٌ الیتیلیبدی‬ ‫«ثشیکغ »سا اسائٍ کشدٌ اػت‪ .‬امیشیص َیم‬ ‫«مبسیب صاخبسییا»‪ ،‬ػخىگًی یصاست امیًس‬ ‫خبسجٍ سیػیٍ دس ثیبویٍای تلگشام تبییذ کشد‬ ‫کٍ ایشان ی اسطاوتیه دسخًػت سػم خیًد‬ ‫سا ثشای ػوًیت دس ثشیکغ اسائٍ کشدٌ اویذ‪.‬‬ ‫سیص گزؿتٍ ػیذ اثشاَییم سئیییؼی ‪ ،‬سئیییغ‬ ‫جمًُس کـًسمبن ثٍ کًست یییذییًیی دس‬ ‫وـؼت گشیٌ ثشیکغ ؿشکیت کیشدٌ ی ثیٍ‬ ‫ػخىشاو پشداخت‪ .‬ایه گیشیٌ میتیـیکیل اص‬ ‫کـًس َبی ثب التلبد وً ظًُس ؿبمل ثیشصییل‪،‬‬ ‫سیػیٍ‪َ ،‬ىذ‪ ،‬چیه ی افشیمبی جىیًثی اػیت‬ ‫کٍ حذید ػ دسکذ لذست التلبدی دویب سا‬ ‫دس اختیبس داسد‪.‬‬ ‫اػتشالیب دس یک اص دیسدػت تشیه ومبى جُبن لشاس داسد کیٍ فیبکیلیٍ ای‬ ‫َضاسان کیلًمتشی ثب دیگش ومبى جُبن داؿتٍ ی ویب ان ثیب ػیشیع َیبی‬ ‫دسیبی ی ػىکجًت َب ی مبسَبی ػم اؽ گشٌ خًسدٌ کٍ ؿیبییذ کیمیتیش‬ ‫کؼ دیػت داؿتٍ ثبؿذ دس ان صوذگ کىذ‪ .‬امب ثشای کؼبو کٍ دس اییه‬ ‫کـًس صوذگ م کىىذ‪ ،‬صوذگ دس ایه کـًس ثؼیبس دیػت داؿیتیىی ی‬ ‫ساحت ثًدٌ ی ثٍ ایه کٍ کـًسؿبن یک اص دمًکشاتیک تشیه کـیًسَیبی‬ ‫جُبن اػت افتخبس م کىىذ‪ .‬اػتشالیب ثٍ داؿته جبمؼٍ ای اصاد ی دیػیت‬ ‫داؿتى ؿُشت داسد ی َش کؼ م تًاوذ ثب داؿته ؿشایٌ ػبدٌ ثیٍ اییه‬ ‫کـًس ػفش کىذ‪.‬ایه کـًس دس صمیىٍ اصادی َبی مذو ومشٌ کبمیل ‪ ۷۱‬سا‬ ‫دسیبفت کشدٌ اػت؛ حت یک دٍَ ثؼذ اص ایه کٍ لًاویه هیذ تیشیسیؼیم‬ ‫ثبػث وگشاو ثشخ اص ؿُشیوذان ایه کـًس دس مًسد ویظیبست َیبی ثی‬ ‫ػبثمٍ دیلت ثش صوذگ مشد ؿذٌ اػت‪ .‬اگش چٍ ممکه اػت دس ػبل َیبی‬ ‫ایىذٌ ستجٍ اػتشالیب دس ایه فُشػت ثبالتش ثشید امب مشد ایه کـًس َىًص َیم‬ ‫اص صوذگ دس یک اص دمًکشاتیک تشیه کـًسَبی جُبن لزت م ثیشویذ‪.‬‬ ‫الجتٍ ایه کـًس کبمالً ث ومق ویؼت ی دس ػبل َبی اخیش ػمًى دیلت َب‬ ‫ی ت ییش وخؼت یصیش ی کبثیىٍ َبی صیبدی دس اػتشالیب ثٍ یلًع پیًػتٍ اػت‪.‬‬ صفحه 2 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫اخثار‬ ‫*لسوم تعریف مگاپروشههای مناسه ترای صنعت‬ ‫کفص و چرم اذرتایجانضرقی‬ ‫ضئیؽ ؾبظهبى ننٌنؼنمع هنؼنسى ٍ نزنبض‬ ‫اشضثبیزبى قطقی گنتنم‪ ۹‬ثنبینس ثنب نؼنطین‬ ‫هگبپطٍغُّبی هٌبؾتع ًگبُ ٍیػُای ثِ ننٌنؼنم‬ ‫کتف ٍ چطم زاقتِ ثنبقنیننیضئنینؽ ؾنبظهنبى‬ ‫نننننٌننننؼننننمع هننننؼننننسى ٍ ننننزننننبض‬ ‫اشضثبیزبىقطقی ّوچٌیی افعٍز‪ ۹‬کؿت ٍ کبضّب‬ ‫ثطای ایٌکِ ثتَاًٌس حجب زاقتِ ثبقٌنسع ثنبینس ثنب‬ ‫هؿبئل ضٍظ هتحَل قًَسع چطاکِ زًیب زض حنبل‬ ‫غییط اؾمی‬ ‫*موانع و مطکالت مالیاتی صنعت فوالد‬ ‫اذرتایجانضرقی ترطرف میضود‬ ‫هسیطکل اهَض هبلیب ی اشضثبیزبى قطقی ثنط ضفنغ‬ ‫هَاًغ ٍ هککال هبلیب ی نٌؼم فنَدز اؾنتنبى‬ ‫بکیس کطز ٍ گنتنم‪ ۹‬زض اینی ضاؾنتنب اهنبزُ‬ ‫ّوکبضی ٍ کوک ثِ ٍاحنسّنبی ننٌنؼنتنی ٍ‬ ‫َلیسی ثِ ٍیػُ نٌؼم فَدز ّؿتینی ی‬ ‫*ورود دیوان محاسثات ته پروشه رها ضده‬ ‫موزه فرش تثریس‬ ‫هسیطکل زیَاى هحبؾجب اشضثبیزبى قطقی ًنینع‬ ‫ثِ بظگی اظ ثطضؾی پطٍغُ ًیوِ کنبضُ ؾنبذنم‬ ‫هَظُ فطـ جطیع َؾظ زیَاى ثب ّسف نحن ن‬ ‫ؾیبؾم هحَضی کبّف قیوم وبم قسُ کبد ٍ‬ ‫ذسهب ٍ ه بثلنِ ثنب نطع فنؼنل ّنبع ذنجنط‬ ‫زازیهحوسضضب کطزلَ اظْبض کنطز‪ ۹‬اینی پنطٍغُ‬ ‫اهطٍظ ثِ زلیل ؼغیلی ثِ ‪ ۰۱۱۱‬هنینلنینبضز ضینبل‬ ‫اػتجبض ًیبظ زاضز ب کویل قَز زض حنبلنی اگنط‬ ‫پطٍغُ ثب ؼغیلی هَارِ ًوی قس ثب ّعینٌنِ ّنبی‬ ‫ذیلی کوتطی ط قبثل ثْطُ ثطزاضی ثَزی‬ ‫گسارش‬ ‫*ایا اعتثارات سفر استانی موزه فرش تثریس را از‬ ‫رکود خارج میکند؟‬ ‫پنجشنبه ‪ 9‬تیر ‪ 34 * 1441‬ژوئن ‪ 29 * 2422‬ذی القعده‪ * 1443‬سال سی و دوم ( اوتوز ایکینجی ایل ) * شماره ( سایی ) ‪5532 :‬‬ ‫رکوردهای تولید‪ ،‬فروش و صادرات تراکتور‬ ‫در کطور جاتجا ضد‬ ‫هسیطػبهل گطٍُ نٌؼتی طاکتَضؾبظی ایطاى گتم‪ ۹‬زض ؾِ هبِّ ًرؿم‬ ‫ؾبلزبضی گطٍُ طاکتَضؾبظی ثِ ّوم وبهی کبضکٌبى اظ نک نک‬ ‫کبضگطاى گطفتِ ب هسیطاى هزوَػِ َاًؿم ثِ رْفّنبی نَلنینسیع‬ ‫فطٍقی ٍ نبزضا ی زؾم یبثسی‬ ‫ههغتی ٍحیسظازُ اظْبض کطز‪ ۹‬زض ؾِ هبِّ ًرؿم ؾبلزبضی ًنعزینک‬ ‫ثِ ‪ ۶۱۱۱‬زؾتگبُ اًَاع طاکتَض َلیس ٍ ػوس بً ثِ ککبٍضظاى ػطضِ قسُ‬ ‫اؾم کِ ایی هیعاى َلیس ثب ضقس ‪ ۵۰‬زضنسی ًؿجم ثِ هنس هکنبثنِ‬ ‫ؾبل قجل اظ افعایف چکوگیطی ثطذَضزاض ثَزُ اؾمی‬ ‫ٍی زض ذهَل فطٍـ ٍ نبزاضا هزوَػِی طاکتَضؾنبظی اینطاى‬ ‫افعٍز‪ ۹‬زض ؾِ هبُ گصقتِ اظ ؾبل رسیسع ‪ ۵۱۰۱‬زؾتگبُ اًَاع طاکتَض ثِ‬ ‫اضظـ ثیف اظ ‪ّ ۰۷‬عاض هیلیبضز ضیبل زض ثبظاض زاذنلنی ثنِ ککنبٍضظاى‬ ‫ػطضِ قس کِ ایی هیعاى فطٍـ اظ ًظط ؼساز ‪ ۲۴‬زضنس ضقس ٍ اظ ًنظنط‬ ‫اضظـ ضیبلی ‪ ۷۵‬زضنس ضقس ضا ًکبى هیزّسی‬ ‫ٍحیسظازُع اضظـ ضیبلی فطٍـ طاکتَض ضا زض ه بیؿِ ثب هیبًگنینی ؾنِ‬ ‫ؾبل قجل ًیع ّوطاُ ثب ضقس ‪ ۰۴۳‬زضنسی اػالم کطزی‬ ‫هسیطػبهل گطٍُ نٌؼتی طاکتَضؾبظی ایطاى ثب اقبضُ ثنِ نَرنِ ٍینػُ‬ ‫هزوَػِ طاکتَضؾبظی ثِ ثحج اضظ اٍضی ثطای ککَض زض کٌبض بهینی‬ ‫ًیبظ زاذلیع بکیس کطز‪ ۹‬زض ّویی ضاؾتبع ؾِ هبِّ ًرؿم اهؿنبل ‪۲۲۳‬‬ ‫زؾتگبُ طاکتَض ثِ اضظـ حسٍزا چْبض هیلیَى زدض ثِ ثبظاضّبی رْبًی‬ ‫ػطضِ قسُ کِ ایی اهبض ًیع ضقس ‪ ۶۷‬زضنسی اظ ًظنط نؼنساز ٍ ‪۰۱۶‬‬ ‫زضنس زض ثرف اضظی ًؿجم ثِ هس هکبثِ ؾبل قجل زاقتِ اؾمی‬ ‫ٍیع اهبض ؾِ هبِّ نبزضا ؾبل رسیس ضا ثب ػولکطز ؾِ ؾبل قجل ًنینع‬ ‫ه بیؿِ ٍ ثیبى کطز‪ ۹‬ؼساز نبزضا هب زض ه بیؿِ ثب هیبًگیی ؾنِ ؾنبل‬ ‫گصقتِ ضقس ‪۰۳۱‬زضنسی ٍ اضظـ نبزضا ًیع اظ ‪ ۱۲۰‬زضننس ضقنس‬ ‫ثطذَضزاض ثَزُ اؾمی‬ ‫ثِ ً ل اظ ضٍاثظ ػوَهی ٍ اهَض ثیی الولل گطٍُ نٌؼتی طاکتَضؾنبظی‬ ‫ایطاىع ٍحیس ظازُ زض پبپبى اظ ؾیبؾم گصاضی ثطای رْف َلینسی زض‬ ‫طاکتَضؾبظی ثطای اٍلیی ؾبل قطى رسیس ذجط زاز ٍ بکیس کطز‪ ۹‬اهؿبل‬ ‫ثطًبهِضیعی َلیس ‪ّ ۲۴‬عاض زؾتگبُ اًَاع طاکتَض زض گنطٍُ ننٌنؼنتنی‬ ‫طاکتَضؾبظی ایطاى اًزبم قسُ کِ ایی حزن اظ َلیس زض ٍاقؼِ اً ناله‬ ‫ٍ رْکی ًِ ٌْب زض َلیس طاکتَض زض ککَض هحؿَه هیقَزع ثنلنکنِ‬ ‫چطخّبی نٌؼم زض اؾتبى ٍ ککَض ضا ثِ چطذف زضهیاٍضز چطاکِ ثب‬ ‫افعایف َلیس زض طاکتَضؾبظی ضًٍ ثِ قغؼِ ؾبظی ککَض ثنبظگکنم‬ ‫کِ اکٌَى احطا ایی اقسام اظ غطه ب قطق ککَض ثنِ ذنَثنی قنبثنل‬ ‫هکبّسُ اؾمی‬ ‫دادگستری اذرتایجانضرقی‬ ‫مانع تعطیلی ‪ ۲۲۲‬واحد تولیدی ضد‬ ‫ضئیؽ کل زازگؿتطی اشضثبیزبى قطقی اػالم کطز‪ ۹‬ایی هزوَػِ عنی‬ ‫ؾبل گصقتِ هبًغ اظ ؼغیلی ؼساز ‪ٍ ۱۳۳‬احس َلیسی ٍ ننٌنؼنتنی زض‬ ‫قْطّبی هرتل اؾتبى قسی هَؾی ذلیل النلنْنی افنعٍز‪ ۹‬ػنالٍُ ثنط‬ ‫ػولکطز فَق زؾتگبُ قضبئی اشضثبیزبى قطقی زض حنینغنِ اقنتنهنبز‬ ‫ه بٍهتیع عی پبضؾبل هککال ؼساز ‪ٍ ۵۵‬احس َلیسیع ننٌنؼنتنی ٍ‬ ‫ذسهب ی ًیع اظ عطی اؾتوْبلع رتی ٍ ؿیظ هغبلجب ٍ هنؼنَقنب‬ ‫ثبًکی حل قسیٍی ثب بکیس ثط لعٍم هؿبػس زازگؿتنطی ثنِ زٍلنم‬ ‫ذسهم گصاض زض هَضَع اقتهبز ه بٍهتیع اظ فؼبلیم هؿتوط ثی ٍقنتنِ‬ ‫ؾتبز اقتهبز ه بٍهتی زازگؿتطی اشضثبیزبى قطقی عی ؾِ ؾبل اذنینط‬ ‫ذجط زاز ٍ اظْبض زاقم‪ ۹‬زض ضاؾتبی ارطای ثطًبهِ ّبی ؾتنبز اقنتنهنبز‬ ‫ه بٍهتی زض ؾبل ‪۰۳۱۱‬ع هؿبیل ٍ هککال ؼساز ظیبزی اظ ٍاحسّنبی‬ ‫َلیسی هککل زاض اؾتبى ثطضؾیع کٌکبـ ٍ حل ٍ فهل قسُ اؾم ٍ‬ ‫ایی اهط زض ظهبى حبضط ًیع ّوچٌبى ساٍم زاضزی‬ ‫ذلیل اللْی احیبی کبضذبًِ ّبی ٍضقکؿتِ ٍ ؼغنینل قنسُ ضا رنعٍ‬ ‫اٍلَیم ّبی انلی ٍ هحَضی زازگؿتطی اشضثبیزبى قطقی ثطقوطز ٍ‬ ‫ازاهِ زاز‪ ۹‬ثط اؾبؼ قبًَىع قَُ قضبئیِ هکل ثنِ پنلنونت کنبضذنبًنِ‬ ‫ٍضقکؿتِ ٍ اًزبم اقساهب هتیِ زاضایی ٍ ؿین اى ثیی عنلنجنکنبضاى‬ ‫اؾم کِ ایی هَضَع هَرت ؼغیلی ٍاحس ٍ ثینکنبضی کنبضگنطاى ٍ‬ ‫جسیل ذغَط َلیس ثِ اّی قطاضِ هی قسع کِ ثب نالـ زازگؿنتنطی‬ ‫هسی ایی گًَِ ٍاحسّب ٍ کبضذبًِ ّب ثِ زؾم افطاز زاضای اّنلنینم‬ ‫ؾپطزُ قسیثِ گتتِ ٍی ؼسازی اظ ّویی ٍاحسّبی زض قطف ؼغیلی ثب‬ ‫هسیطیم ّبی رسیس اهطٍظ حتی ثِ زؾتبٍضزّبی هْونی زض افنعاینف‬ ‫اضظـ افعٍزُ زؾم یبفتِ اًسع ثِ عنَضی کنِ هنٌنزنط ثنِ ننبزضا‬ ‫هحهَد َلیسی ًیع قسُ اؾمیذلیل اللْی ثِ هنَضنَع ذنطینس ٍ‬ ‫فطٍـ ظهیی زض قْطع ّبی نٌؼتی اشضثبیزبى قطقی اقبضُ ٍ اضنبفنِ‬ ‫کطز‪ ۹‬ثبیس َرِ زاقم کِ فلؿتِ ایحبز ٍ ضاُ اًنساظی قنْنطع ّنبی‬ ‫نٌؼتی اضائِ ظهیی ثب ظیطؾبذم هٌبؾت ثِ َلیس کٌٌسُ ٍاقؼی اؾنم ع‬ ‫اهب هتاؾتبًِ عی ؾبل ّبی اذیط ثطذی افطاز ؾَزرَ ثب ٍضٍز ثِ قْطع‬ ‫ّبی نٌؼتی اقسام ثِ ذطیس ٍ فطٍـ کبشه ظهیی کطزُ اًسی‬ ‫ٍی ثب اقبضُ ثِ ایٌکِ ّسف ایی افطاز اظ اًزبم هنؼنبهنال اضاضنی زض‬ ‫قْطّبی نٌؼتی ایزبز ٍاحس َلیسی ٍ اقتغبل ظایی ًجَزُع ثنلنکنِ ثنِ‬ ‫زًجبل هطٍض ظهبى ٍ اًت بل ّویی ظهیی ّب ثنِ غنینط ّؿنتنٌنسع گنتنم‪۹‬‬ ‫زازگؿتطی اشضثبیزبى قطقی ثب ککیل کبضگطٍّی هبًغ فنؼنبلنینم ٍ‬ ‫حضَض ایی افطاز فطنم علت زض قْطع ّبی نٌؼتی قسُ اؾمی‬ ‫اختصاظ ‪ 3۵5۰‬میلیارد تومان اعتثار ترای اجرای ‪ ۲۲‬پروشه حیاتی اب در اذرتایجانضرقی‬ ‫هَظُ فطـ اظ رولنِ عنط ّنبی ًنینونِ نونبم‬ ‫اشضثبیزبىقطقی اؾم کِ پؽ اظ گنصقنم ‪۰۱‬‬ ‫ؾبل اظ اغبظ ؾبذم اى بکٌَى ثِ ًتیزِ ًطؾینسُ‬ ‫ٍ هَیت اػتجبض ‪ ۱۷۱‬هیلینبضز نَهنبًنی حنَظُ‬ ‫هیطاث فطٌّگی زض ؾتط اؾتنبًنی اذنینط ّنینب‬ ‫زٍلم ثِ ایی ذغِ ایی ؾَال ضا ثِ افکبض ػوَهنی‬ ‫هتجبزض کطزُ کِ ایب ؾبذم اینی ثنٌنب اظ ضکنَز‬ ‫ذبضد هی قَز؟ کالى قْط جطیع ثِ قْنط هنَظُ‬ ‫ّبع هؼطٍف ٍ اکٌَى ثیف اظ ‪ ۱۱‬هنَظُ زض اى‬ ‫فؼبل اؾم؛ زض ایی هیبى هَظُ فطـ ًیع اظ رنولنِ‬ ‫هَظُ ّبی زض حبل احساث ایی ذغِ هنحنؿنَه‬ ‫هی قَز کِ ضکَضز یک زِّ ای زض کویل اىع‬ ‫نسای زٍؾتساضاى حَظُ هیطاث ضا زض اٍضزُ ٍ‬ ‫اًبى ذَاؾتبض اّتوبم ثطای کویل ایی ثٌبی فبذط‬ ‫فطٌّگی هی ثبقٌسیهٌت ساى ضکَز زض نکنونینل‬ ‫هَظُ فطـ جطیع کِ گتتِ هی قَز ثینف اظ ‪۶۱‬‬ ‫زضنس پیکطفم فیعیکی زاضزع هی گنَینٌنس زض‬ ‫قطایغی کِ هؿٍَدى اؾتبًی ثط ا وبم اى ب پبیبى‬ ‫ؾبل ‪ ۰۲۸۴‬بکیس زاقتٌسع چِ ػَاهلی ؾجت قسُ‬ ‫کِ ایی هْن ح ًیبثس ٍ ایی ؾنبظُ هنَظُ ای‬ ‫ّوچٌبى ًیوِ وبم ثبقی ثوبًنس؛ النجنتنِ هنسینطاى‬ ‫هیطاث فطٌّگی اشضثبیزبى قطقی ًیع اؾنتنسدل‬ ‫ّبی ذَز ضا زاضًس ٍ هی گَیٌس کِ نرنهنینم‬ ‫ًیبفتی اػتجبض هَضز ًیبظ ٍ هککال حن نَقنی ثنب‬ ‫پیوبًکبض قجلی اظ زدیل انلی ثِ فطربم ًطؾنینسى‬ ‫ایی عط هیطاحی زض اشضثبینزنبى قنطقنی ثنَزُ‬ ‫اؾمیحبل ّط چِ ثَزُع ثب هَیت اػتنجنبض ‪۱۷۱‬‬ ‫هیلیبضز َهبًی ثطای حَظُ هنینطاث فنطّنٌنگنیع‬ ‫نٌبیغ زؾتی ٍ گطزقگطی اشضثبیزبى قطقی زض‬ ‫ؾتط اذیط ّیب زٍلم ثِ ایی ذغِع ثبضقنِ ّنبی‬ ‫اهیس ثطای کویل هَظُ فطـ جطیع ضٍقی قسُ ٍ‬ ‫زٍؾتساضاى ایی حَظُ بحیطگصاض ثِ گصاقتی ً غِ‬ ‫پبیبى ثط اى زض زٍلم هطزهی اهیسٍاض قسُ اًسی‬ ‫هننسیننطػننبهننل قننطکننم اه هننٌننغ ن ننِ ای‬ ‫اشضثبیزبىقطقی اظ اذتهبل ‪ّ ۲‬عاض ٍ ‪۵۴۱‬‬ ‫هیلیبضز َهبى اػتجبض زض ؾتط اؾتنبًنی ضئنینؽ‬ ‫روَْض ثطای ارطای ‪ ۰۱‬پنطٍغُ حنینب نی ٍ‬ ‫اٍلَینم زاض اؾنتنبى زض حنَظُ اه ذنجنط‬ ‫زازییَؾ غتبضظازُ اظْنبض کنطز‪ ۹‬زٍهنینی‬ ‫اؾتبى هَف ثِ لحبػ ؼطی ثیکتطیی پطٍغُ ٍ‬ ‫رهیم اػتجبض ثطای اًْب ّؿتین ثِ گًَنِ ای‬ ‫کِ زض ثرف اه ٍ ثنطق پنطٍغُ ّنبینی ثنب‬ ‫اػتجبضی ًعزیک ثِ ‪ّ ۵‬عاض هیلیبضز نَهنبى زض‬ ‫ایی ؾتط ههَه قسًسیٍی ثب ثیبى ایٌکِ ؾْنن‬ ‫ثرف اه اؾتبى اظ ایی اػتجبضا ؾِ ّنعاض ٍ‬ ‫‪ ۵۴۱‬هیلیبضز َهبى اؾمع افعٍز‪ ۹‬ثط ایی اؾنبؼ‬ ‫ثطای ‪ ۰۱‬پطٍغُ حیب ی اؾتبى ّوچَى اًنتن نبل‬ ‫اه اضؼ ثِ جطیعع کویل ؾسّبی قْطیبض ٍ‬ ‫گطهی چبی هیبًِع ؾس ًٍیبضع اینسٍغنونَـع‬ ‫پیغبم چبییع اثطؾبًی ثِ هیبًِع هطًس ٍ ؾنْنٌنس‬ ‫اػتجبضا ی زض ًظط گنطفنتنِ قنسیهنسینطػنبهنل‬ ‫قطکم اه هٌغ ِ ای اشضثنبینزنبى قنطقنی‬ ‫هطیح کطز‪ ۹‬زض ایی ؾتط ثنطای ‪ ۸۴‬زضننس‬ ‫پطٍغُّبی اؾبؾی حَظُ اه اؾتبى رهیم‬ ‫اػتجبض نَض گنطفنم کنِ ّنونگنی رنعٍ‬ ‫پطٍغُ ّبی اٍلَیمزاض ٍظاض ًیطٍ ًیع ّؿتٌنس‬ ‫ٍ ثالفبنلِ پؽ اظ ایی ؾتط ًیع ارنطای نونبم‬ ‫ایی پطٍغُّب ؿطیغ قسُ ٍ زض ایٌسُ ًنعزینک‬ ‫ثرکی اظ اػتجبضا ههَه زض ؾتط اؾنتنبًنی‬ ‫ضئیؽ روَْض ثِ ایی پطٍغُ ّب ًیع رنهنینم‬ ‫ذَاّس یبفمیغتبضظازُ گتم‪ ۹‬پطٍغُّبی اه‬ ‫چِ زض ثرف قطه ٍ چِ زض ثرفّبی زیگط‬ ‫اظ رولِ ککبٍضظی پنطٍغُ ّنبی ثنٌنینبزی ٍ‬ ‫اٍلَیمزاض ّؿنتنٌنس ٍ ثنط ّنونینی اؾنبؼ‬ ‫پطٍغُ ّبی حَظُ اه اؾتبى اظ رولِ قنْنینس‬ ‫ؾس قْیس هسًی زض ؾتط اؾتبًی هنَضز نَرنِ‬ ‫قطاض گطفتِ ٍ ثط اؾبؼ ههَثب ایی ؾتنط زض‬ ‫نَض رهیم اػتجبضا هَضز ًنینبظ اینی‬ ‫پطٍغُ ّب ثِ فطاذَض حزن ٍ ثعضگی ب ؾِ ؾبل‬ ‫ایٌسُ ثِ ثْطُثطزاضی ذَاٌّس ضؾیسی‬ ‫هدایت تولیدات صنایع نساجی ته سمت تازارهای صادراتی‬ ‫هسیطکل زفتط نٌبینغ ًؿنبرنی ٍ پنَقنبع‬ ‫ٍظاض نٌؼمع هؼسى ٍ زبض حبل نٌؼم‬ ‫ًؿبری گتم‪ ۹‬زض ؾِ چْنبض ؾنبل گنصقنتنِ‬ ‫اقساهب ذَثی زض نٌؼم ًؿبری اًزبم قنسُ‬ ‫ٍ اکٌَى ًد ؾیؿتن پٌجِای ثِ اًساظُ ًنینبظ زض‬ ‫ککَض َلیس هی قَزیافؿبًِ هحنطاثنی اظنْنبض‬ ‫کطز‪ ۹‬هنَضنَع نبهنینی اًنطغی ٍاحنسّنبی‬ ‫نٌؼتی ثبیس اظ عطی ًْبزّبی هط جظ اؾتنبًنی‬ ‫حل قَز ٍ هب ًیع زض ؾتبز ثطای ؿْینل اهنَض‬ ‫هرتل اظ نٌبیغ حوبیم هی کنٌنیننیٍی ثنب‬ ‫اقبضُ ثِ هَضَع ٍضؼیم قینونم ٍ ٍاضزا‬ ‫هحهَد ًد گتم‪ ۹‬زض حبل حبضط قینونم‬ ‫هَاز اٍلیِع ّعیٌِّبی حول ٍ ً ل ٍ اًطغی زض‬ ‫زًیب افعایف یبفتِ کِ ککَض هب ًیع اظ ایی قبًَى‬ ‫هؿتخٌی ًجَزُ اؾمیهسیطکل نٌبیغ ًؿبرنی ٍ‬ ‫پَقبع ٍظاض نٌؼمع هؼنسى ٍ نزنبض‬ ‫ازاهِ زاز‪ ۹‬ثرف ػوسُای اظ ًیبظ هحنهنَد‬ ‫ًد زض ککَض َلیس هیقَزیهحنطاثنی اضنبفنِ‬ ‫کطز‪ ۹‬زض پٌذ ؾبل گصقتِع ٌنْنب ینک ؾنبل‬ ‫ثبد طیی ٍاضزا ًد ؾیؿتن پٌجِای ثِ هنینعاى‬ ‫‪ّ ۵۱‬عاض ی اًزبم قسُ کِ ثِ عَض هتَؾظ ایی‬ ‫هیعاى حسٍز ‪ّ ۰۴‬عاض ی اؾمیٍی هنطینح‬ ‫کطز‪ ۹‬ثب ا ربش ضَاثظ فٌی هیذَاّین َلیس ثِ‬ ‫ؾوم نبزضا ّسایم قَزیهحطاثنیع حنبل‬ ‫نٌؼم ًؿبری ضا ذَه نَننین کنطز ٍ‬ ‫یبزاٍض قس‪ ۹‬زض ؾنِ چنْنبض ؾنبل گنصقنتنِ‬ ‫اقساهب ذَثی زض نٌؼم ًؿبری اًزبم قنسُ‬ ‫ٍ اکٌَى ًد ؾیؿتن پٌجِای ثِ اًساظُ ًنینبظ زض‬ ‫ککَض َلیس هیقَزیهحطاثی نبکنینس کنطز‪۹‬‬ ‫نٌؼم پَقبع ضٍ ثِ ضقس اؾم ٍ هب ّط ؾبلِ‬ ‫الـ کطزُ این هیعاى ٍاضزا ضا هنس ًنظنط‬ ‫زاقتِ ثبقنیننیٍی هنتنصکنط قنس‪ ۹‬ینکنی اظ‬ ‫هککال انلی زض ایی ثرفع نٌتنی ثنَزى‬ ‫ٍاحسّبی پَقبع اؾم کِ ًوی نَاًؿنتنٌنس‬ ‫هحهَد ًد ٍاضز کٌٌس زض ایی ظهنینٌنِ ثنب‬ ‫َرِ ثِ اقساهب ی کِ ثطای اذص ههَثِ هنَضز‬ ‫ًیبظ اًزبم قس ه طض قس ٍاضزا ًد اًزبم قَز‬ ‫ثِعَضیکِ َلیسکٌٌسُ هی َاًس ثِ اًنساظُ ‪۲۱‬‬ ‫زضنس ًیبظ ذَز ٍاضزا ًد زاقتِ ثبقسی‬ ‫استانها‬ ‫‪3‬‬ ‫عکس روز‬ ‫مطکالت اقتصادی جامعه‬ ‫اذرتایجان غرتی‬ ‫تهره ترداری از ‪ ۲۰۲‬کیلومتر راه و تسرگراه در ذرتایجانغرتی‬ ‫هسیطکل ضاُ ٍ قْطؾنبظی‬ ‫اشضثبیزبى غطثی گنتنم‪۹‬‬ ‫اهؿبل ‪ ۱۱۱‬کیلَهتط ضاُ ٍ‬ ‫زض‬ ‫ثنننننننعضگنننننننطاُ‬ ‫اشضثننبیننزننبى غننطثننی ثننِ‬ ‫ثْطُثطزاضی هیضؾسی‬ ‫ؾیسهحؿی حونعُ لنَ زض‬ ‫گتم ٍ گَ ثنب ایؿنٌنب زض‬ ‫ذهَل ؾبذم ٍ َؾؼِ ضاُّبی اشضثبیزبى غطثیع افنعٍز‪ ۹‬اهؿنبل ‪۱۱۱‬‬ ‫کیلَهتط ضاُ ٍ ثعضگطاُ زض اشضثبیزبىغطثی ثِ ثْطُثطزاضی هیضؾنس کنِ اظ‬ ‫ایی هیعاى ‪ ۰۱۷‬کیلَهتط کطیسٍض ثعضگطاّی ٍ ‪ ۸۳‬کیلَهتط ضاُ انلی اؾمی‬ ‫ٍی ثیبى کطز‪ ۹‬ایی هؿیطّب زض هحَضّبی هنَاننال نی قنونبل ٍ رنٌنَه‬ ‫اشضثبیزبىغطثی ثَزُ کِ ثب ثْطُثطزاضی اظ اًْب ظهیٌِ َؾؼِ ثیف اظ پنینف‬ ‫اؾتبى فطاّن هیقَزی‬ ‫حوعُلَ ثیبى کطز‪ ۹‬ثب َرِ ثِ ایٌکِ اشضثبیزبىغطثی یک اؾتبى عَلی ثَزُع‬ ‫ؾبهبًسّی پبیبًِّبی هطظی اظ اٍلَیم ثَزُ ٍ زض ایی ضاؾتب ا هنبل قنجنکنِ‬ ‫ضاُ اّی اضٍهیِ ثِ پبیبًِ هطظی ؾطٍ اظ عطحْبی هَضز نَرنِ زض نَؾنؼنِ‬ ‫ظیطؾبذمّبی حول ٍ ً ل ضیلی رْم اؾتتبزُ اظ ظنطفنینم ّنبی هنطظی‬ ‫هٌغ ِ اؾمی‬ ‫ٍی ازاهِ زاز‪ ۹‬زض حبل حبضط ‪ ۲۵‬کبضگبُ ضاّؿبظی زض ؾغح اؾتنبى فنؼنبل‬ ‫ثَزُ ٍ ػولیب ضاّؿبظی زض وبهی هحَضّبی انلی ایی اؾتنبى زض حنبل‬ ‫ارطاؾمی‬ ‫هسیطکل ضاُ ٍ قْطؾبظی اشضثبیزبىغطثی ثیبى کطز‪ ۹‬ثعضگطاُ ثیی النونلنلنی‬ ‫اضٍهیِ ؾطٍ ًیع ثب الـ قجبًِ ضٍظی زض ضٍظّبی ایٌسُ ثنِ ثنْنطُ ثنطزاضی‬ ‫هیضؾس ب قبّس َؾؼِ هؿیط هٌتْی ثِ پبیبًِ هطظی ؾطٍ ثبقینی‬ ‫استان زنجان‬ ‫تحقق دانصتنیان از واجثات است‬ ‫اؾتبًساض ظًزبى گنتنم‪ ۹‬ذنبضد‬ ‫قسى اظ اقتهبز ک هنحنهنَلنی‬ ‫ًتمع اهطی اهکبىپصیط اؾمی‬ ‫هحؿی افکبضچی اظْبض کطز‪ ۹‬زض‬ ‫ؾبل ‪ ٍ ۰۳۱۰‬ثب َرِ ثنِ قنؼنبض‬ ‫ؾبلع زاًفثٌیبى هحطکنی ثنطای‬ ‫ضقس ٍ َؾؼِ اؾمی ثب ٍضٍز رسی ثِ اقتهبز زاًفثٌیبى ذطٍد اظاقنتنهنبز‬ ‫ک هحهَلی ًتم فبًتعی ًرَاّس ثَزیٍی ثب بکیس ثط ایٌکِ ّنط لنحنظنِ‬ ‫اهکبى زاضز قیط ًتم ثؿتِ قَزع اضبفِ کطز‪ ۹‬ح اقتهبز زاًفثنٌنینبى اظ‬ ‫ٍارجب اؾمی هب ًیبظ زاضین کِ ذَزهبى ضا کوی ثؿٌزین ٍ ثبیس ثب اػساز ٍ‬ ‫اضقبم پیف ثطٍین ب ؾْن قبثل َرْی زض اقتنهنبز زاًنف ثنٌنینبى زاقنتنِ‬ ‫ثبقینیافکبضچی ثب اقبضُ ثِ ایٌکِ ًیطٍّبی اًؿبًی ثبیس هتَرِ اّویم ٍ هتیس‬ ‫ٍاقغ ثَزى ذَز ثبقٌسع هطیح کطز‪ ۹‬اؾتبى ظًزبى پتبًؿیل ّنبی زاًکنی ٍ‬ ‫اًؿبًی ذَثی زاضز کِ ثبیس ثِ اًْب ثیکتط َرنِ قنَزی هنب هنی ذنَاّنینن‬ ‫ظیطؾبذم حوبیم ٍ ّسایم ضا فطاّن کٌینی ّسایم ٍ اقنٌنبینی ًنینطٍی‬ ‫اًؿبًی ثِ ؾوم زاًفثٌیبى اٍلَیم اؾم ٍ زاًکزَیبى ثبیس ثساًٌس چنٌنینی‬ ‫زًیبیی ًیع ٍرَز زاضزیٍی افعٍز‪ ۹‬ثب َرِ ثِ ایٌکِ ظیطؾبذمّبی حونبینم‬ ‫زطثِ قسُ اؾم؛ قکل زازى ظیطؾبذم ّسایتی زقَاض ًیؿمی هْن نطینی‬ ‫اهطی کِ ثبیس زض اؾتبى اًزبم قَزع فطٌّگؾبظی ٍ َیم ایی ًگبُ اؾنم‬ ‫کِ َاًوٌسی ٍرَز زاضز ٍ ٌْب ثبیس قَام زازُ قَزی‬ ‫اؾتبًساض ظًزبى زض ازاهِ ثب ثیبى ایٌکِ ککبٍضظی هؿئلِ حبئع اّویتی اؾنمع‬ ‫ثیبى کطز‪ ۹‬یکی اظ ههبزی ثْطُضٍیع ککبٍضظی اؾمی‬ ‫استان اردتیل‬ ‫‪ 55‬هسار واحد صنفی در استان اردتیل فعالیت میکند‬ ‫ضئیؽ ؾبظهبى نٌؼمع هنؼنسى ٍ‬ ‫زبض اؾتبى اضزثیل گنتنم‪۴۴ ۹‬‬ ‫ّعاض ٍاحس نٌتی زض اؾتبى اضزثیل‬ ‫فؼبلیم هی کٌٌس کِ ایزبز فطننم‬ ‫اقتغبل زض ایی ٍاحسّنب ثنینف اظ‬ ‫‪ّ ۰۰۱‬عاض ًتط اؾمیضاهیی نبزقنی‬ ‫اظْبض کطز‪ ۹‬الـ هب ثط ایی اؾم ب ثْتطیی قطایظ ضا ُ‬ ‫هپبی َلیس زض ایزبز اقتغبل زض ایی حَظُ ضقن ثعًینیٍی هطیح کنطز‪ ۹‬ثنب‬ ‫ایزبز اقتغبل زض کٌبض حل هککال ٍاحسّبی نٌتی زض ثرف هبلیب نی ٍ‬ ‫ثیوِ ایع ؾؼی ثط حوبیم اظ فؼبدى ایی حَظُ اؾم نب ثنتنَاًنٌنس قنطاینظ‬ ‫هغلَثی ضا زض اضائِ ذسهب ثِ ػوَم قْطًٍساى زاقتِ ثبقٌسیضئیؽ ؾبظهبى‬ ‫نٌؼمع هؼسى ٍ زبض اؾتبى اضزثیل اقساهب ا بق انٌبف ضا زض اینزنبز‬ ‫ظیطؾبذم ّبی حوبیتی اظ فؼبدى اینی ػنطننِ ینبزاٍض قنس ٍ گنتنم‪۹‬‬ ‫الـ ّبی هوحطی ضا ّیئم ضئیؿِ ا بق انٌبف زض یک ؾبل اذنینط ثنطای‬ ‫حوبیم ٍ پکتیجبًی اظ فؼبدى ایی ثرف اًزبم زازُ کِ قنغنؼنب زض ثنرنف‬ ‫ثیوِایع حل هککال هبلیب ی ٍ ایزنبز ظینطؾنبذنم ّنبی نجنلنینغنی ٍ‬ ‫اعالعضؾبًی ثؿیبض هوحط ٍ اضظقوٌس اؾمینبزقی افعٍز‪ ۹‬هب ًیع ثِ ًَثِ ذنَز‬ ‫اظ انٌبف هٌه اؾتبى حوبیمّبی دظم ضا اًزبم هیزّین ٍ پنطزاذنم‬ ‫ؿْیال ثطای ٍاحسّبی نٌتی ٍ َلیسی ٍ ایزبز اقتغبل فنطننم ّنبی‬ ‫رسیس زض ایی هزوَػِّب هس ًظط اؾم کِ قغؼب پکتیجبًیّبی دظم اظ اینی‬ ‫فؼبدى اًزبم ذَاّس قسیٍی زض ثرف زیگطی اظ ؾرٌبى ذَز ذبعنطًکنبى‬ ‫کطز‪ ۹‬انٌبف اذطیی حل ِ َلیس ٍ ػطضِ هحهَل ثطای هطزم ّؿنتنٌنس ٍ‬ ‫اض جبط ٍ ؼبهل ثیکتط ثب اقکبض هرتل هطزم ظهیٌِؾبظ ضضبیتوٌسی ثیکتط زض‬ صفحه 3 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫اخبار کوتاه اجتماعی‬ ‫ثبت رکوردهای افسایش دما‬ ‫در نقاط مختلف جهان‬ ‫سکَسدّای بیشتشی اص افضایش دها دس ًقاط هختلف‬ ‫خْاى اص قطب شوال گشفتِ تا طاپی شکستهِ شهذُ‬ ‫است‪.‬‬ ‫دز حال حاضس هَج گسها عی هاُ خازی هیالییدی‬ ‫(ضٍئی) زوَزدّای هاّاًِ ٍ توام دٍزُ ّای ثیتی‬ ‫ؾدُ دز ایاالت هتحدُ‪ ،‬ازٍپا‪ ،‬اغالا ٍ لغب ؾویال‬ ‫زا ؾىػتِ اغ ‪ .‬افصایؽ هَازد ٍ عیَالًیی ؾیدى‬ ‫اهَاج گسهایی ؾدید‪ً ،‬ؿاًِ اؾیىیاز گیسهیاییؽ‬ ‫خْاًی ًاؾی اش فعالال اًػاى اغ ‪.‬‬ ‫ضاپی دز هاُ ضٍئی دهای ‪ ۰۴‬دزخِ غاًتیالیایساد ییا‬ ‫باالتس زا ثت وسد ٍ زوَزدؾىٌی ّا ّوچٌاى دز‬ ‫ایی وؿَز اداهِ دازد‪.‬‬ ‫هماهات ضاپی اش هاللالَى ّا ؾیْیسًٍید دزسیَاغی‬ ‫وسدُ اًد وِ با اداهِ هَج گسها دز وؿَز اش خولِ‬ ‫دز تَوالَ‪ ،‬دز هکسف بسق قسفِ خَیی وٌٌد‪.‬‬ ‫بِ گصازؼ اوػالَظ‪ ،‬دز عالی حال خیدییدتیسییی‬ ‫هَج گسها دز ایی وؿَز بیفاقلِ پیع اش ٍلیَ‬ ‫زٍیدادّای لابل تَخِ هؿابِ دز ایاالت هیتیحیدُ‪،‬‬ ‫ازٍپا ٍ حتی لغب ؾوال ثت ؾدُ اغ ‪.‬‬ ‫بسای هثال ؾْس ًَزیلػه دز زٍغالِ ًیالیص گیسم‬ ‫تسیی زٍش سَد زا دز ‪ ۳۲‬ضٍئی داؾ ویِ دهیای‬ ‫َّا بِ ‪ ۲۳‬دزخِ غاًتالاساد زغالد‪.‬‬ ‫هشذار پلیس درباره سربازی‬ ‫کنکوریها‬ ‫پٌدشٌبِ ‪ 9‬تیش ‪34 * 1441‬طٍئی ‪ 29 * 2422‬ری القؼذُ ‪ * 1443‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَص ایکیٌدی ایل ) * شواسُ ( سایی ) ‪5532 :‬‬ ‫تولیذ بیش از ‪ ۵۹‬درصذ تجهیسات‬ ‫ایمنی و اتشنشانی در کشور‬ ‫هؼاٍى ستاد هباسصُ با هَادهخذس‪:‬‬ ‫با ّوِگیشی خْاًی هَادهخذس سٍبشٍ ّستین‬ ‫هؼاٍى کاّش تقاضا ٍ تَسهؼهِ‬ ‫هشاسکت ّای هشدهی سهتهاد‬ ‫هباسصُ با هَادهخذس گفت‪ :‬بها‬ ‫یک ّوِ گهیهشی خهْهاًهی‬ ‫هَادهخذس سٍبشٍ ّستین کهِ‬ ‫فشصًذاى ٍ ّنهیٌْاى سا تْذیذ‬ ‫هیکٌذ‪.‬‬ ‫هحود خوالَ دز ًؿػ هلی‬ ‫سالسیی ٍ غفالساى شًدگی ویِ‬ ‫دز هدوَعِ فسٌّای ؾمیاییک‬ ‫بسگصاز ؾد‪ ،‬افصٍد‪ :‬ها با تغالالیس‬ ‫ٍ گػتسؼ اًَا هَاد هی یدز‬ ‫دز خیْییاى هییَاخیْیالیین‪ ،‬بییِ‬ ‫عَزیىِ ‪ ۱۹۱‬هاللالَى ًیفیس دز‬ ‫دًالا حدالل یه باز بیِ هیَاد‬ ‫واًابالع الَدُ ؾدُ اًد‪.‬‬ ‫هعاٍى واّؽ تماضا ٍ تَغعِ‬ ‫هؿازو ّای هسدهیی غیتیاد‬ ‫هییتییازشُ بییا هییَادهیی ییدز‬ ‫اظْازداؾ ‪ :‬دز حَشُ هتازشُ‬ ‫بییا هییَاده ی ییدز الییداهییات‬ ‫بی ًظالسی دز وؿیَز اًیدیام‬ ‫ؾییدُ اغ ی ٍ خییوییْییَزی‬ ‫اغیهی ایساى بازّا اش غیَی‬ ‫غاشهاى هلل تمدیس ؾدُ اغ ‪.‬‬ ‫ٍ بسای ًدات خاهعیِ بؿیسی‬ ‫تمدین وسدُ اًید‪ ،‬بیٌیابیساییی‬ ‫وازّای بصزگی ؾدُ اغ اها‬ ‫ٍی اضافِ وسد‪ :‬عی غالّای‬ ‫هتازشُ با هَاده یدز‪ّ۰ ،‬یصاز‬ ‫ًفس اش خَاًاى ایی هسش ٍ بیَم‬ ‫خاى سَد زا دز هػالس هیتیازشُ‬ ‫باید ایی الداهیات گػیتیسؼ‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫خوالَ دز اداهِ بیا اؾیازُ بیِ‬ ‫تؿییىییالییل دفییتییس اؾییتییغییال‬ ‫بْتَدیافتااى ٍ هیددخیَییاى‬ ‫اعتالیاد گیفی ‪ :‬سیالیسییی ٍ‬ ‫وازافسیٌاى هیتَاًٌد دز اییی‬ ‫دفتس ؾیسوی ٍ ًیظیسات ٍ‬ ‫پالؿٌْادات سَد زا ازائِ وٌٌد‪.‬‬ ‫ٍی تکییسییید وییسد‪ :‬اگییس‬ ‫هؿییازویی هییسدهییی دز‬ ‫حَشُ ّای ه تلف اش خیولیِ‬ ‫اغالب ّای اختواعی بیاؾید‪،‬‬ ‫دغتاٍزدّای بػیالیاز سیَبیی‬ ‫بسای خاهعِ بِ دغ سیَاّید‬ ‫اهد‪ ،‬بِ عٌَاى هثال دز دٍزُ‬ ‫اپالدهی وسًٍا‪ ،‬ؾاّد حضیَز‬ ‫ته ته افساد خاهعِ بیَدیین‬ ‫وِ دز ًْای بیا هؿیازوی‬ ‫هسدم اش اٍج اییی اپیالیدهیی‬ ‫واغتِ ؾد‪ .‬اعتالاد ًالص ّوالٌغَز‬ ‫اغ ‪ ،‬هتازشُ ًالاش بِ ّوىازی‬ ‫ّوااى دازد‪.‬‬ ‫هَادهخذس تبذیل بِ بهحهشاى‬ ‫شذُ است‬ ‫علیالیسضیا ویاظیویی هؿیاٍز‬ ‫دبالیسویل غیتیاد هیتیازشُ بیا‬ ‫هَاده دز ًالص دز ایی ًؿػی‬ ‫با بالاى ایٌىِ زاّتیسدی تیسییی‬ ‫غالاغ غتاد تَغعِ هؿازو‬ ‫ّییوییِ خییاًییتییِ‪ ،‬فییساگییالییس‪،‬‬ ‫غاستازهٌد ٍ ّیدایی ؾیدُ‬ ‫اغ ‪ ،‬گف ‪ :‬ایی اهیس‪ ،‬بیایید‬ ‫پالَغ ّوِ بسًاهِّای غیتیاد‬ ‫باؾد تا شهالٌِ ّیای ویاّیؽ‬ ‫عسضِ ٍ واّیؽ تیمیاضیا زا‬ ‫فساّن وٌد‪.‬‬ ‫ٍی اظْاز داؾی ‪ :‬اش ؾیاییع‬ ‫تسیی اغالب ّایی وِ خیْیاى‬ ‫وًٌَی ٍ خاهعِ هیا زا هیَزد‬ ‫تیْییدییید خیدی لییساز دادُ‪،‬‬ ‫هَاده دز اغ وِ تتدیل بیِ‬ ‫بحساى ؾدُ اغ ‪.‬‬ ‫ٍی افصٍد‪ :‬هَاده دز اغالتیی‬ ‫اغ وِ سَد شًدالیسُ ای اش‬ ‫اغالبّای اختواعی زا تَلالید‬ ‫هی وٌد ٍ هحکیَل هیسویب‬ ‫عَاهل پالیدیالیدُ ای اش فیمیس‬ ‫التکادی‪ ،‬فمس فیسّیٌیایی ٍ‬ ‫حَشُ ّای ه تلف دییایسی‬ ‫اغ ‪.‬‬ ‫هؿاٍز دبالسول غتاد هتازشُ بیا‬ ‫هَاد ه دز بالاى وسد‪ :‬اعیتیالیاد‬ ‫بِ هَاده دز بػیالیاز غی ی‬ ‫دزهاى ٍ اًػاى زا دز هیعیسل‬ ‫ًابَدی توام لساز هیدّد‪ ،‬بیِ‬ ‫ّوالی دلالل اش اى بیِ عیٌیَاى‬ ‫بیی ساًواًػَش یاد هیؾَد‪.‬‬ ‫واظوی گف ‪ :‬اگس لساز باؾید‬ ‫ایی بحساى هدیسی ؾَد‪ ،‬باید‬ ‫حع ایی بحساى زا بیِ تیه‬ ‫ته افساد خاهعِ ٍ دغتااُّیا‬ ‫هٌتمیل ویٌیالین‪ ،‬ویٌیتیسل ٍ‬ ‫هدیسی ایی بحساى ًالص قسفیا‬ ‫با هؿازوی ّیویِ خیاًیتیِ‪،‬‬ ‫فساگالس‪ٍ ،‬غالع‪ ،‬غاستازهٌید ٍ‬ ‫ّدای ؾدُ اًدام هیؾَد‪.‬‬ ‫ٍی افییصٍد‪ً :‬ییوییی تییَاى‬ ‫ولی گَیی وسد ٍ فمظ ییه‬ ‫لؿس زا هَزد سغا لساز داد‪،‬‬ ‫حتوا باید ًالیاشّیای خیاهیعیِ‬ ‫ه اعب زا دید ٍ بساغاظ اى‬ ‫بسًاهِ زیصی وسد بِ ّیویالیی‬ ‫دلالل زاّتسدیتسیی غیالیاغی‬ ‫غتاد تَغعِ هؿازوی ّیویِ‬ ‫خاًتِ‪ ،‬فساگالس‪ ،‬غاستازهٌید ٍ‬ ‫ّدای ؾدُ اغ ‪.‬‬ ‫تغییش صهاى پیشثبتًام کالس دّویّا دس هذاسس شاّذ‬ ‫سئیس ساصهاى ٍظیفِ ػوَهی فشاخا با بیاى ایهٌهکهِ‬ ‫هشوَالى غایب دس صَست قهبهَلهی دس وصههَى‬ ‫سشاسشی حق ثبت ًام ًذاسًذ گفت‪ :‬وى دستهِ اص‬ ‫هشوَالًی کِ دس کٌکَس سشاسشی ششکت کشدُ اًذ‪،‬‬ ‫تَخِ داشتِ باشٌذ‪ ،‬غیبت سشباصی هاًهغ پهزیهش‬ ‫قبَل شذگاى وصهَى سشاسشی دسداًشگهاُ ّها ٍ‬ ‫هَسسات وهَصشی است‪.‬‬ ‫بِ گصازؼ ایػٌا‪ ،‬غسداز تمی هیْیسی دزاییی بیازُ‬ ‫گف ‪ :‬با تَخِ بِ دز پالؽ بَدى وٌىَز غیساغیسی‬ ‫غال ‪ ۱۰۴۱‬ضسٍزی اغ هؿوَالًی ذوَزی ویِ‬ ‫دز وٌىَز غساغسی ؾسو وسدُاًد‪ ،‬تَخِ ٍییطُ‬ ‫بِ همسزات سده ٍظالفِ عوَهی داؾتِ بیاؾیٌید‪،‬‬ ‫غالت غسباشی هاًع پریسؼ لتَل ؾدگاى اشهیَى‬ ‫غساغسی دز داًؿااُ ّا ٍ هیَغیػیات اهیَشؾیی‬ ‫اغ ‪.‬‬ ‫ٍی گف ‪ :‬ؾسو هؿیویَالى دز اشهیَى ّیای‬ ‫غساغسی داًؿااُ ّا ٍ هَغػات اهَشؾی دلالل بیس‬ ‫هدَش اداهِ تحکالل ًالػ ٍ هؿوَالى غایب حتی‬ ‫دز قَزت لتَلی‪ ،‬هداش بِ ثت ًام ًتَدُ ٍ هیَزد‬ ‫پریسؼ لساز ًویگالسًد‪.‬‬ ‫ارتباط الودگی با ‪ ۰۱‬درصذ موارد‬ ‫ابتال به سرطان در اروپا‬ ‫گضاس ّا حاکی اص وى است کِ ولَدگی بها ‪14‬‬ ‫دسصذ اص هَاسد ابتال بِ سشطاى دس اسٍپا ههشتهبه‬ ‫است‪.‬‬ ‫اضاًع هحالظ شیػ ازٍپا اعیم وسد‪ :‬الَدگیی‬ ‫با بالؽ اش ‪ ۱۴‬دزقد هَازد ابتی بِ غسعاى دز ازٍپا‬ ‫هستتظ اغ وِ بالؿتس ایی هَازد لابل پالیؿیایالیسی‬ ‫اغ ‪.‬دز گصازؼ ایی اضاًع اهیدُ اغی ‪ :‬لیساز‬ ‫گسفتی دز هعسل الَدگی َّا‪ ،‬هَاد ؾیالیویالیاییی‬ ‫غسعاى شا‪ ،‬اؾعِ فسابٌفؽ ٍ لساز گسفتی دز هعسل‬ ‫دٍد هی تَاًد دز ٍلَ بالؽ اش ‪ ۱۴‬دزقید هیَازد‬ ‫ابتی بِ غسعاى دز ازٍپا ًمؽ داؾتِ باؾد‪.‬‬ ‫بِ گفتِ خسازدٍ غاًچص ‪ ،‬وازؾٌاظ اضاًع هحالظ‬ ‫شیػ ازٍپا‪ّ ،‬وِ سغسات غسعیاى هیحیالیغیی ٍ‬ ‫ؾغلی زا هی تَاى واّؽ داد‪.‬‬ ‫اٍ ّفتِ گرؾتِ لتل اش اًتؿاز ایی گصازؼ وِ اٍلالی‬ ‫گصازؼ اضاًع دز هَزد ازتتاط بالیی غیسعیاى ٍ‬ ‫هحالظ شیػ اغ ‪ ،‬بِ ستسًاازاى گف ‪ :‬غیسعیاى‬ ‫ّای تعالالی ؾدُ اش ًظس شیػ هحالغیی ًیاؾیی اش‬ ‫تؿعؿعات یا هَاد ؾالوالایی غسعاى شا زا هی تیَاى‬ ‫تا حدی تمسیتا ًاچالص واّؽ داد‪.‬‬ ‫ّس غالِ دز اتحادیِ ازٍپا‪ ۳.۲ ،‬هاللالَى هَزد ابتی بِ‬ ‫غسعاى ٍ ‪ ۱.۲‬هاللالَى هَزد فیَت ًیاؾیی اش اى‬ ‫گصازؼ هی ؾَد‪.‬‬ ‫ٍ پهشٍس ‪ ،‬پهیهش‬ ‫بش اساس اػالم ٍصاست وهَص‬ ‫ثبت ًام ایٌتشًتی هذاسس شاّذ دس پایِ ّفتن تها سٍص‬ ‫خوؼِ‪ ،‬دّن تیشهاُ اداهِ داسد‪ّ .‬وچٌیی بهِ ػهلهت‬ ‫وهادُ ًبَدى ًتایح ّذایت تحصیلی داًهش وههَصاى‬ ‫پایِ ًْن‪ ،‬صهاى پیشثبت ًام پایِ دّن هذاسس شهاّهذ‬ ‫دس سال تحصیلی ‪ 1442-1441‬کِ قشاس بهَد اص اٍل‬ ‫تیشهاُ اًدام شَد بِ صهاى دیگشی هَکَل شذُ است‪.‬‬ ‫بِ گصازؼ ایػٌا‪ ،‬هتماضالاى هی تَاًیٌید بیا ٍزٍد بیِ‬ ‫دزگییاُ ایییٌییتییسًییتییی بییِ ًؿییاًییی ‪https://‬‬ ‫‪ًpada.medu.ir/#/home‬ػت بِ ثت ًام دز‬ ‫پایِ ّفتن الدام وٌٌد‪.‬‬ ‫بیدییْییی اغی پیع اش اتیویام هیْیلی هیمییسز‪،‬‬ ‫داًؽاهَشاًی وِ اهتالاش الشم زا وػب وسدُ باؾٌد با‬ ‫اعی زغاًی وِ اش عسیک هدزغِ قیَزت سیَاّید‬ ‫گسف ‪ ،‬بسای ازائِ هدازن ٍ تىوالل هساحل ثت ًام‬ ‫بِ هدزغِ هساخعِ سَاٌّد وسد‪ .‬دز دزگاُ ایٌتیسًیتیی‬ ‫هروَز ًالص تاوالد ؾدُ اغ وِ ولالِ هساحیل پیالیؽ‬ ‫ثت ًام ٍ اعیم ًتایح تٌْا اش عسیک ایی غاهاًِ اغی‬ ‫ٍ هساخعِ بِ غایتْای دیاس هسخع لاًیًَیی ًیالیػی ‪.‬‬ ‫ّوچٌالی با تَخِ بِ هحدٍیی ظیسفیالی ثیتی ًیام‬ ‫هدازظ ؾاّد سَاغتِ ؾیدُ بیٌیا بیِ ضیسٍزت دز‬ ‫اهَشؾااّای دیاس غالس اش ؾاّد ًالص ثت ًام اًیدیام‬ ‫دّالد‪.‬‬ ‫ادازُ ول اهَز ؾاّد ٍ ایثازگساى ٍشازت اهَشؼ ٍ‬ ‫پسٍزؼ اش ٍالدیی سَاغتِ اغ ویِ دز اًیتی یا‬ ‫هدزغِ هَزد ًظس خْ پالؽ ثت ًام دل الشم زا‬ ‫اعوال دازًد‪ ،‬شیسا دز غالس ایی قَزت احیتیویال زد‬ ‫ؾدى تماضای ثت ًام تَغظ هدزغِ اًت یا ؾیدُ‬ ‫ٍخَد دازد‪.‬‬ ‫عتک اعیم ٍشازت اهَشؼ ٍ پسٍزؼ‪ ،‬بیاشُ شهیاًیی‬ ‫پالؽ ثت ًام هدازظ ؾاّد دزغساغس وؿَز بیِ اییی‬ ‫تستالب اغ ‪:‬‬ ‫پایِ اٍل ابتدایی‪ :‬اش ‪ ۱۱‬تا ‪ ۲۱‬سسداد‬ ‫پایِ ّفتن (دٍزُ اٍل هتَغیغیِ)‪ :‬اش ‪۳۱‬سیسداد هیاُ‬ ‫لغای دّن تالس هاُ‬ ‫ پایِ دّن (دٍزُ دٍم هتَغغِ)‪ٍ :‬شازت اهیَشؼ ٍ‬‫پسٍزؼ عی اعیعالِای اهسٍش اش تغالالس شهیاى پیالیؽ‬ ‫ثت ًام پایِ دّن هدازظ ؾاّد دز غال تیحیکیالیلیی‬ ‫‪ً ۱۰۴۳-۱۰۴۱‬الص ستس دادُ ٍ عل اى زا اهادُ ًتَدى‬ ‫ًتایح ّدای تحکاللی داًؽ اهَشاى پایِ ًْن ذوس ٍ‬ ‫ثت ًام زا بِ شهاى دیاسی هَوَل وسدُ اغ ‪.‬‬ ‫‪ 3‬اصلی کِ بایذ دس بشگضاسی کالسّای خبشاًی تابستاى لحاظ شَد‬ ‫بها‬ ‫هؼاٍى وهَص ابتذایی ٍصاست وهَص ٍ پشٍس‬ ‫تاکیذ بش دس ًظش گشفتی سِ اصهل دس دٍسُ طهش‬ ‫خبشاى ٍ تثبیت یادگیشی داًش وهَصاى دس تابسهتهاى‬ ‫بش ایداد خَ هثبت یادگیشی دس ایی دٍسُّا تهاکهیهذ‬ ‫کشد‪.‬‬ ‫زضَاى حىالن شادُ دز ًؿیػی تیَخیالیْیی عیس‬ ‫هدزغِ تابػتاى وِ با حضیَز هیعیاًٍیاى اهیَشؼ‬ ‫ابتدایی ادازات ول اهَشؼ ٍ پیسٍزؼ اغیتیاى ّیا‪،‬‬ ‫زٍغا ٍ هعاًٍالی اهَشؾی هٌاعک وؿَز ٍ اش عیسییک‬ ‫ٍبالٌاز اهَشؾی بسگصاز ؾد‪ ،‬اظیْیاز ویسد‪ً :‬یایساى‬ ‫ّػتالن وِ دز دٍزاى وسًٍیا پیاییِ ٍ بیٌیالیاى ّیای‬ ‫یادگالسیّای ایٌدُ ٍ هْازتّای غَاد پاییِ داًیؽ‬ ‫اهَشاى دچاز اغالب خدی ؾدُ باؾد ٍ اوٌَى وِ بیا‬ ‫ّوساّی غتاد هلی هتازشُ با وسًٍا‪ ،‬عس خیتیساى ٍ‬ ‫تثتال یادگالسی داًؽ اهَشاى هکَ ٍ بیسای اى‬ ‫بَدخِای استکاـ دادُ ؾدُ اغ ‪ ،‬فسق هٌاغتیی‬ ‫اغ وِ اش ایی عس بْسُ هٌیاغیتیی بیسای خیتیساى‬ ‫یادگالسی داًؽ اهَشاى بتسین ٍ ًاساًیّایواى زا زفع‬ ‫ٍ بسای ایٌدُ تحکاللی وَدواًیویاى بیسًیاهیِ زییصی‬ ‫بْتسی وٌالن‪ ،‬اها بسای اییوِ دٍزُ هدزغِ تابػتیاى‬ ‫هفالد ٍ هوثس باؾد تَخِ بِ غِ اقل هْن ٍ ضیسٍزی‬ ‫اغ ‪.‬حىالنشادُ با اؾازُ بِ غِ اقل هْن ٍ ضیسٍزی‬ ‫وِ باید دز ایی دٍزُ ّا بِ اى تَخیِ ؾیَد‪ ،‬گیفی ‪:‬‬ ‫اٍلالی ٍ هْن تسیی اقیل خیَ عیاعیفیی ٍ زٍاًیی‬ ‫ویظ ّای ختساًی اغ ‪ ،‬شیسا ایی ویظ ّیا بیایید‬ ‫بساًاالصاًٌدُ‪ ،‬گسم ٍ زٍحالِ ب ؽ باؾد تا ییادگیالیسی‬ ‫هوثس اتفاق بالفتد ٍ اش فساسَاًیی داًیؽ اهیَشاى بیا‬ ‫بسچػب ضعالف وِ اش ًظس زٍاًی سَددازی ویٌیالین‪،‬‬ ‫شیسا سَدپٌدازی پٌْاى اىّا زا ه دٍؼ هیی ویٌید‪،‬‬ ‫بٌابسایی باید خَ یادگالسی هیثیتی بیسای ویَدویاى‬ ‫ؾسو وٌٌدُ دز ایی عس ایداد ؾَد‪.‬‬ ‫ٍی دٍهالی اقل زا دزگالس وسدى ساًَادُّا بِ ؾىیل‬ ‫فعال ٍ هثت عٌَاى وسد ٍ گف ‪ :‬هؿیازوی فیعیال‬ ‫ساًَادُ ّا‪ ،‬دز زاغتای تَخِ بِ یادگالیسی ٍ خیلیب‬ ‫هؼاٍى ػتبات ػالیات ساصههاى حهح ٍ‬ ‫صیاست ضوی اػالم خهضیهیهات اػهضام‬ ‫صائشاى بِ ػتبات ػالیات گفت‪ :‬ظشفیهت‬ ‫اػضام صائشاى تا شْشیَس هاُ ‪ّ 45‬ضاس ًفش‬ ‫است‪.‬‬ ‫هؼاًٍت حفاظت ٍ پیشگیشی اص حهشیهق سهاصههاى‬ ‫وتش ًشاًی شْش تْشاى اص بشگضاسی پٌدویی ّوایش‬ ‫ٍ ًوایشگاُ بییالوللی وتشًشاًی ٍ ایوٌی شهْهشی‬ ‫طب سٍصّای ‪ 24‬تا ‪ 22‬تیش هاُ دس تْشاى خبش داد‪.‬‬ ‫واهساى عتدٍلی‪ ،‬دبالس اخسایی پٌدوالی ّویاییؽ ٍ‬ ‫ًوایؿااُ بالیالوللی اتؽًؿاًی ٍ ایوٌیی ؾیْیسی‬ ‫ضوی تؿىس اش ؾْسداز ٍ حوای ّای هیدییسیی‬ ‫ؾْسی دز بسگصازی ایی ّویاییؽ‪ ،‬دز سکیَـ‬ ‫ّدف بسگصازی ّوایؽ دز ادٍاز ه تلف گیفی ‪:‬‬ ‫ًالاشی وِ بسای بسگصازی ّوایؽ احػیاظ ؾیدُ‬ ‫اغ ‪ ،‬ایداد ازتتاط ٍ ًصدیه وسدى داًؿااُّا ٍ‬ ‫ؾسو ّای داًؽ بیٌیالیاى بیِ حیَشُ اییویٌیی ٍ‬ ‫اتؽًؿاًی اغ وِ دز غٌَات گرؾتِ ایی هیْین‬ ‫دازای ؾىاف ٍ سیء بَدُ اغ ‪ .‬یىی اش هَازدی‬ ‫وِ دز غٌَات گرؾتِ هَزد اًیتیمیاد هػی یَالى ٍ‬ ‫ًْادّای ًظازتی ٍالع ؾدُ اغ ‪ ،‬عدم ازتیتیاط ٍ‬ ‫عدم ٍزٍد داًؿااُ ّا بِ هیَضیَعیات اییویٌیی ٍ‬ ‫اتؽًؿاًی بَدُ اغ ‪.‬‬ ‫الودگی ‪ ۰۵۱‬میلیون نفر در دنیا‬ ‫به مخذر کانابیس‬ ‫هؼاٍى کاّش تقاضا ٍ تَسؼِ هشاسکتْای ههشدههی‬ ‫ستاد هباسصُ با هَاد هخذس ضوی اشاسُ بِ اپیهذههی‬ ‫غیشػادی هَادهخذس گفت کِ بهشخهالب بهشخهی‬ ‫اپیذهی ّا ّوچَى کشًٍا کِ دٍسُ وغاص ٍ اٍج ٍ‬ ‫سپس سٍ بِ افَل ٍ پهایهاًهی داسًهذ‪ ،‬اپهیهذههی‬ ‫هَادهخذس بِ صَستی غیشػادی با گزشت سالْهای‬ ‫بسیاس ّوچٌاى دس اٍج قشاس داسد ٍ ّش سٍص گستش‬ ‫یافتِ ٍ اًَاع وى ًیض بیشتش هیشَد‪.‬‬ ‫هحود خوالَ دز ًؿػ هلی سالسیی‪ ،‬وازافسییٌیاى‬ ‫ٍ غوٌْا وِ با ّدف ایداد گفتواى هؿتسن بیالیی‬ ‫وٌؿاساى دٍلتی ٍ غالسدٍلتی بسای ّن افیصاییی ٍ‬ ‫ازتماء ب ؿی فعالالتْای حَشُّای ه تلف هیتیازشُ‬ ‫با هَاد ه دز بسگصاز ؾد‪ ،‬با بالاى ایٌىِ غال ‪۱۹۱۲‬‬ ‫دز هدوع عوَهی غاشهاى هلل ‪ ۳۰‬ضٍئی غیالیسٍش‬ ‫گساهالداؾ هتازشُ با هیَاد هی یدز ًیاهیایرازی‬ ‫هیؾَد‪ ،‬گف ‪ :‬با اپالدهی خْاًی زٍبسٍ ّػتیالین ٍ‬ ‫توام وؿَزّای دًالا دزگالس اى ّػتٌد ٍ باید بیسای‬ ‫اى تدبالسی اًدیؿالدُ ؾَد‪.‬‬ ‫ٍی با اؾازُ بِ همالِ چاپ ؾیدُ دز غیال ‪۱۹۹۱‬‬ ‫تح عٌَاى اپالدهی غالسعادی افصٍد‪ :‬دز هَزد اى‬ ‫اؾازُ هیوٌد وِ اپالدهیّا زفتازّای هؿی یف ٍ‬ ‫اغاش ٍ اٍخی دازًد ٍ غپع بِ پایاى هیی زغیٌید‪.‬‬ ‫دزهَزد وسًٍا ًالص تمسیتا بِ ایی هدل هیزغالن ویِ‬ ‫ؾسٍ ٍ اٍخی داؾ ‪.‬‬ ‫شروع طرح تثبیت یادگیری دانش اموزان‬ ‫از هفته اینذه‬ ‫اعوالٌاى ساًَادُّا هْن اغ ‪ ،‬شیسا ایی دٍزُ بِ ًیفیع‬ ‫داًؽاهَش اغ ٍ ایی ویظّای ختساًی بِ سیاعیس‬ ‫ضعف یادگالسی وَدواى ًتَدُ اغ ‪ ،‬بلىِ بِ دلیالیل‬ ‫ؾالَ وسًٍا ٍ چالیؽ ّیای فضیای هیدیاشی اییی‬ ‫ضعف ّا بِ ٍخَد اهدُ اغ ٍ ایی ًالیاش بیِ ٍخیَد‬ ‫اهدُ اغ تا ایی داًؽ اهَشاى ًالاش بِ یه فیسقی‬ ‫دٍبازُ داؾتِ باؾٌد‪.‬‬ ‫خضییات اػضام صائشاى بِ ػتبات ػالیات‬ ‫حد االغیم قحت اهلل زحیویاًیی‬ ‫دز گفتاَ با ستسًااز هْس با اؾازُ بیِ‬ ‫ایٌىِ زٍشاًِ ‪ ۱۴‬وازٍاى با ظسفال ‪۰۴‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫‪4‬‬ ‫ًفس اش عسیک هسشّای شهالٌی بِ عتیتیات‬ ‫عالالات اعصام هیؾًَد گف ‪ّ :‬وچٌالی‬ ‫‪ً ۲۴۴‬فس ًالص اش عسیک هسشّای َّایی بِ‬ ‫عتتات عالالات هؿسف هیؾًَد‪.‬‬ ‫ٍی افصٍد‪ :‬ظسفال دز ًظس گسفتِ ؾیدُ‬ ‫بسای اعصام شائساى بِ عتتات عالالات تیا‬ ‫ؾْسیَز هاُ ‪ّ ۰۴‬صاز ًفس اغ ‪ .‬ثیتی‬ ‫ًام ّا ًالص اش اٍل تالسهاُ اغاش ؾدُ ٍ تیا‬ ‫لتل اش ازبعالی اداهِ دازد‪.‬‬ ‫بِ گفتِ هعاٍى عتتات عالالات غیاشهیاى‬ ‫حح ٍ شیازت‪ ،‬دٍزُ عسفِ ًیالیص اش ‪۱۳‬‬ ‫تالس اغاش ٍ تا ‪ ۱۱‬تالس اداهیِ دازد ویِ‬ ‫وازٍاىّای ه کَـ ایی دٍزُ ًیالیص‬ ‫ثت ًام ّای سَد زا اش عسیک غیایی‬ ‫غاشهاى حح ٍ شیازت اغاش وسدُاًد‪.‬‬ ‫زحواًی با تاوالد بس ایٌىِ اعصامّا فمظ‬ ‫اش عسیک وازٍاى ّا اًیدیام هیی ؾیَد‬ ‫گف ‪ :‬دز حال حاضس ٍیصا لغَ ؾدُ ٍ‬ ‫اعصامّا با وازٍاى قَزت هیگالیسد ٍ‬ ‫ّالچ فسدی بِ قَزت اشاد ًویتیَاًید‬ ‫اش هسش عتَز وٌد‪.‬‬ ‫ٍی دز سکَـ ّصییٌیِ ّیای اعیصام‬ ‫شائساى بِ عتتات اظْاز داؾ ‪ :‬حدالیل‬ ‫ّصیٌِ اعصام شهالٌی ‪ ۰‬هاللالَى تیَهیاى ٍ‬ ‫حداوثس ‪ ۴‬هاللالَى ٍ ‪ّ ۰۴۴‬صاز تیَهیاى‬ ‫اغ التتِ فمظ با سیدهیات بیالیویِ ٍ‬ ‫دزهاى شائساى هیتیَاًیٌید ‪ّ ۲۴۴‬یصاز‬ ‫تَهاى پسداس وٌٌد دز ایی قیَزت‬ ‫هابمی سدهات بِ عْدُ شائس اغ ‪.‬‬ ‫ٍی گف ‪ّ :‬صیٌِ اعصام َّایی ًالص اش ‪۹‬‬ ‫هاللالَى ٍ ‪ّ ۳۴۴‬یصاز تیَهیاى اغیاش‬ ‫هی ؾیَد دز هیدیویَ ‪ ۰۴‬دزقید‬ ‫ّصیٌِّای اعصام َّایی هسبَط بِ بلالیظ‬ ‫پسٍاش اغ ‪.‬‬ ‫هؼاٍى پشٍسشی ٍ فشٌّگی ٍصاست وهَص ٍپشٍس‬ ‫گفت‪ :‬اص ّفتِ ویٌذُ بشای داًش وهَصاى هتَسهطهِ‬ ‫اٍل ٍ دٍم‪ ،‬طش تثبیت یادگیشی بشای افهضایهش‬ ‫کیفیت وهَصشی اسائِ خَاّذ شذ‪.‬‬ ‫اقغس بالسشادُ دز ایالی افتتا فعالال ّای تابػتاًیِ‬ ‫داًؽ اهَشاى غساغس وؿَز وِ بِ هالصباًی اغیتیاى‬ ‫شًداى ٍ ّوصهاى بِ قَزت ٍیدئَویٌیفیساًیع بیا‬ ‫غایس اغتاى ّا بسگصاز ؾد‪ ،‬با اؾیازُ بیِ اّیویالی‬ ‫پسزًگ وسدى ًمؽ اهَشؼ ٍ پسٍزؼ وَدواى ٍ‬ ‫ًَخَاًاى دز غال خازی‪ ،‬بالاى وسد‪ :‬بیا تیَخیِ بیِ‬ ‫ّوِ گالسی بالوازی وسًٍا عی دٍ غال گرؾتِ‪ ،‬باید‬ ‫بسًاهِّا دز غالخازی بِ گًَِای تٌظالن ؾَد ویِ‬ ‫ختساى ووتَدّای غالالاى گرؾتِ زا بىٌد‪.‬‬ ‫ٍی با اؾازُ بِ ایٌىِ اٍلات فساغ بیایید هیفیالید‬ ‫غٌی غاشی ؾَد‪ ،‬اظْاز وسد‪ :‬اٍلیات فیساغی دز‬ ‫شباى اًػاى ّای عادی پسوسدى ٍل بِ ّس ًیحیَی‬ ‫اغ ٍلی دز شباى هسبالاى پسٍزؾی‪ ،‬همکیَد ازائیِ‬ ‫بسًاهِ سَ تسبالتی اغ ‪.‬‬ ‫بییالییسشادُ بییا اؾییازُ بییِ هییفییْییَم ٍاضُ ازدٍی‬ ‫داًؽ اهَشی‪ ،‬عٌَاى وسد‪ٍ :‬لتی ٍاضُ ازدٍ زا بیِ‬ ‫واز هیبسین باید هفَْم غفسّا تسبالتی ٍ ّدفیویٌید‬ ‫باؾد وِ داًؽ اهَش ٍ هسبی بداًٌد ّدف اش اییی‬ ‫غفس چالػ ٍ ایی ازدٍّای یه زٍشُ زا هیفیالید‬ ‫غپسی وٌٌد‪.‬‬ صفحه 4 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫پضیَطگز جًان رییان جایشٌ بیه المللی‬ ‫کزایًبیًلًصی را کسب کزد‬ ‫پٌجشٌبِ ‪ 9‬تیش ‪ 34 * 1441‬طٍئی ‪ 29 * 2422‬ری القؼذُ ‪ * 1443‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَص ایکیٌجی ایل ) * شواسُ ( سایی ) ‪5532 :‬‬ ‫اجاصُ دّیذ رّی شوا‪ ،‬سایاًِتاى سا کٌتشل کٌذ!‬ ‫وساْ یه دلط ‪ٞ‬ؿش‪ٙ‬س‪ .‬س‪ٟٙ‬ب ‪ٚ‬ض‪ٚ‬ز زض‬ ‫ایررٗ دررػ‪ٞٚ‬ررف‪ ،‬فررؼرربِررلررز ٔررغررع‬ ‫قطوزو‪ٙٙ‬سٌبٖ ث‪ٛ‬ز‪ .‬ایٗ یه اٍِ‪ٛ‬‬ ‫وبٔال جسیس زض ‪ٛٞ‬ـ ٔص‪ٛٙ‬ػی اؾز‬ ‫و‪ ٝ‬اظ ٔغع ا٘ؿبٖ ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬ض ٔؿشرمرلرٓ ثر‪ٝ‬‬ ‫ػ‪ٛٙ‬اٖ ٔ‪ٙ‬جغ ‪ٚ‬ض‪ٚ‬ز اؾشفبز‪ٔ ٜ‬یو‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫کاسبشدّای احتوالی دس پضشکی‬ ‫جایضُ بیی الوللی پظٍّشگش جَاى کشایَبیَلَطی‬ ‫با ػٌَاى ‪Dayong Gao Young Investigator‬‬ ‫‪Award‬بِ دکتش سٍح اهلل فتحی اص پظٍّشگرشاى‬ ‫پظٍّشگاُ سٍیاى جْادداًشگاّی اختصاص یافت‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬عاضـ ٌط‪ ٜٚ‬ػّٓ ‪ ٚ‬أ‪ٛ‬ظـ ایرط٘رب اظ ض‪ٚ‬اثرظ‬ ‫ػٕ‪ٔٛ‬ی دػ‪ٞٚ‬کٍب‪ ٜ‬ض‪ٚ‬یبٖ‪ ،‬ایٗ جبیع‪ ٜ‬ثر‪ ٝ‬ور‪ٛ‬ضر‬ ‫ؾبال٘‪ ٝ‬س‪ٛ‬ؾظ ا٘جٕٗ ج‪ٟ‬ب٘ی وطایر‪ٛ‬ثرلر‪ِٛ‬ر‪ٛ‬غ ثر‪ٝ‬‬ ‫دػ‪ٞٚ‬کٍطاٖ ظیط ‪ ۵۴‬ؾبَ فؼبَ زض حر‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬ظیؿرز‬ ‫ا٘جٕبز (وطای‪ٛ‬ثل‪ِٛٛ‬غ ) سؼّک ٔی ٌرلرطز ور‪ ٝ‬زض‬ ‫وک‪ٛ‬ض ذ‪ٛ‬زقبٖ زض س‪ٛ‬ؾؼ‪ ٝ‬ایٗ ػّٓ ٔوثط ‪ٞ‬ؿش‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ض‪ٚ‬ح اهلل فشحی زا٘کلربض ٌرط‪ ٜٚ‬جر‪ٙ‬رلرٗ قر‪ٙ‬ربؾری‬ ‫دػ‪ٞٚ‬کٍب‪ ٜ‬ض‪ٚ‬یبٖ اؾز و‪ ٝ‬زض ز‪ ٚ‬ح‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬ا٘رجرٕربز‬ ‫سرٕه ‪ٟٙٔ ٚ‬سؾی ثبفز سرٕساٖ فؼبِلز ٔیو‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫جبیع‪ ٜ‬ثلٗ إِّّی ا٘جٕٗ وطای‪ٛ‬ثلر‪ِٛ‬ر‪ٛ‬غ زض ؾربَ‬ ‫‪ٔ ۹۱۰۲‬لالز ث‪ٙ‬لبٖ ٘‪ٟ‬بز‪ ٜ‬قس‪ ٜ‬اؾز و‪ ٝ‬چ‪ٟ‬بضٔلرٗ‬ ‫ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬اٖ زض ؾبَ ‪ٔ ۹۱۹۹‬لالز زض دبیشرز وک‪ٛ‬ض‬ ‫ایطِ‪ٙ‬س ج‪ٛٙ‬ثی زض ٔب‪ ٜ‬غ‪ٚ‬ئل‪( ٝ‬سلط ‪ٔ -‬طزاز) ثرطٌرعاض‬ ‫ٔی ق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ایٗ جبیع‪ ٜ‬زض ؾبَ ‪ ۹۱۰۲‬ث‪ ٝ‬دػ‪ٞٚ‬کٍط اظ وکر‪ٛ‬ض‬ ‫ثطظیُ‪ ،‬زض ؾبَ ‪ ۹۱۹۱‬ث‪ ٝ‬دػ‪ٞٚ‬کٍط اظ دبوؿشبٖ ‪ٚ‬‬ ‫زض ؾبَ ‪ٔ ۹۱۹۰‬لالز ث‪ ٝ‬یه دطسغبِی اػغب قس‪.‬‬ ‫صنَای جُىدٌ مطتزک در مغش‬ ‫اختاپًط ی اوسان‬ ‫پظٍّشگشاى طىّای جٌْذُ هشتشکی دس هغض اًسراى‬ ‫ٍ بشخی اص اًَاع اختاپَع یافتِاًرذ کرِ ًرکرا‬ ‫سٍشری‬ ‫ًاشٌاختِ ای سا دسخصَص تکاهل ّرَ‬ ‫هیکٌذ‪.‬‬ ‫اظ دبیٍب‪ ٜ‬ذجط فلرع زار ارضی )‪،(phys.org‬‬ ‫اذشبد‪ٛ‬ؼ (‪ٞ‬کز دب) یه اضٌرب٘رلرؿرٓ (جرب٘رساض‪،‬‬ ‫ا٘سأٍبٖ) اؾشث‪ٙ‬بیی اؾز و‪ ٝ‬زاضا ٔغرع ثؿرلربض‬ ‫دلچلس‪ ٚ ٜ‬س‪ٛ‬ا٘بیی‪ٞ‬ب ق‪ٙ‬بذشی ثی٘ظرلرط زض ٔرلربٖ‬ ‫ثیٔ‪ٟ‬طٌبٖ اؾز‪ .‬اذشبد‪ٛ‬ؼ اظ ج‪ٟ‬بسی قجب‪ٞ‬ز‪ٞ‬رب‬ ‫ثلکشط ثب ٔ‪ٟ‬ط‪ ٜ‬زاضاٖ زاضز سرب ثرب ثری ٔر‪ٟ‬رطٌربٖ‪.‬‬ ‫دلچلسٌی ػصجی ‪ ٚ‬ق‪ٙ‬بذشی ایٗ حل‪ٛ‬ا٘بر ٕٔرىرٗ‬ ‫اؾز ضیک‪ ٝ‬زض یه قجب‪ٞ‬ز ٔ‪ِٛ‬ى‪ِٛ‬ی ٔغع اٖ‪ٞ‬ب ثرب‬ ‫ٔغع ا٘ؿبٖ زاقش‪ ٝ‬ثبقس ‪ ٚ‬ایٗ ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع ث‪ ٝ‬سبظٌی زض‬ ‫ٔمبِ‪ٝ‬ا زض ٔجّ‪ ٝ‬ثیاِْؾی ثربیربالجری ‪(BMC‬‬ ‫)‪Biology‬چبح قس‪ ٜ‬اؾز‪.‬‬ ‫دػ‪ٞٚ‬ف‪ٞ‬ب ٘کبٖ ٔیز‪ٞ‬س ور‪ ٝ‬غٖ ‪ٞ‬رب جر‪ٟ‬ر‪ٙ‬رس‪ٜ‬‬ ‫ٔکشطوی زض ٔغع ا٘ؿبٖ ‪ٔ ٚ‬غع ز‪ٌ ٚ‬ر‪٘ٛ‬ر‪ ٝ‬اظ ا٘ر‪ٛ‬اع‬ ‫اذشبد‪ٛ‬ؼ یؼ‪ٙ‬ی اذشبد‪ٛ‬ؼ ٔؼٕ‪ِٛ‬ی (یب ‪ٍُِٚ‬بضیؽ) ‪ٚ‬‬ ‫اذشبد‪ٛ‬ؼ ز‪َِٚ‬ى‪ٝ‬ا (یب وبِلفط٘لبیی) ‪ٚ‬جر‪ٛ‬ز زاضز‪.‬‬ ‫ایٗ وکف احشٕبالً ث‪ٔ ٝ‬ب وٕه ٔیو‪ٙ‬رس ور‪ ٝ‬ضاظ‬ ‫‪ٛٞ‬ـ ایٗ ٔ‪ٛ‬ج‪ٛ‬زار ظ٘س‪ ٜ‬قٍفزاٍ٘لع ضا ثف‪ٕٟ‬لٓ‪.‬‬ ‫سؼللٗ س‪ٛ‬اِی غ٘‪ ،(genome ْٛ‬غ٘رٍربٖ یرب ٔربز‪ٜ‬‬ ‫غ٘شلىی یه ٔ‪ٛ‬ج‪ٛ‬ز ظ٘س‪ )ٜ‬ا٘ؿبٖ سرب ؾربَ ‪۹۱۱۰‬‬ ‫اقىبض وطز و‪ ٝ‬ثلف اظ ‪ ۵۴‬زضوس اٖ‪ٔ ،‬شکىُ اظ‬ ‫ثرف‪ٞ‬بیی اؾز و‪ ٝ‬سطا٘ؿذ‪ٛ‬ظ‪٘ ٖٚ‬بٔلس‪ٔ ٜ‬یقر‪٘ٛ‬رس‪.‬‬ ‫سطا٘ؿذ‪ٛ‬ظ‪ٖٞٚ‬ب غٖ‪ٞ‬ب ج‪ٟٙ‬س‪ٜ‬ا ‪ٞ‬ؿش‪ٙ‬س ور‪ ٝ‬عری‬ ‫فطای‪ٙ‬س‪ٞ‬بیی اظ یه ثرف اظ غ٘‪ ْٛ‬یه ٔ‪ٛ‬ج‪ٛ‬ز ثر‪ٝ‬‬ ‫ثرف زیٍط اٖ حرطورز ٔری ور‪ٙ‬ر‪ٙ‬رس‪ ،‬زض ‪ٞ‬رٓ‬ ‫ٔیألع٘س یب سىثلط ٔیق‪٘ٛ‬س‪.‬‬ ‫زض ثلکشط ٔ‪ٛ‬اضز‪ ،‬ایٗ ػ‪ٙ‬بوط ٔشرحرطن‪ ،‬ذربٔر‪ٛ‬ـ‬ ‫ٔیٔب٘‪ٙ‬س‪ .‬اٖ‪ٞ‬ب ‪ٞ‬لچ اثط لبثُ ٔکب‪ٞ‬س‪ٜ‬ا ٘رساض٘رس ‪ٚ‬‬ ‫س‪ٛ‬ا٘بیی قبٖ ضا ثرطا حرطورز ورطزٖ اظ زؾرز‬ ‫ٔیز‪ٙٞ‬س‪ .‬ثؼضی اظ اٖ‪ٞ‬ب ثیحطوزا٘رس ظیرطا زض‬ ‫ع‪٘ َٛ‬ؿُ‪ٞ‬ب ج‪ٟ‬ف‪ٞ‬ب ا٘جبقش‪ٝ‬قس‪ٜ‬ا زاقشر‪ ٝ‬ا٘رس‪.‬‬ ‫ثمل‪ ٝ‬اٖ‪ٞ‬ب زؾز٘ر‪ٛ‬ضز‪ ٜ‬ثبلی ٔب٘س‪ٜ‬ا٘س أب ٔىب٘لؿٓ‬ ‫زفبػی ؾّ‪ِٛ‬ی‪ ،‬اٖ ‪ٞ‬ب ضا ٔؿس‪ٚ‬ز ورطز‪ ٜ‬اؾرز‪ .‬اظ‬ ‫زیسٌب‪ ٜ‬سىبّٔی‪ ،‬سىبُٔ ٔیس‪ٛ‬ا٘س حشی ث‪ ٝ‬لغؼبر ‪ٚ‬‬ ‫سى‪ٞٝ‬ب قىؿش‪ ٝ‬سطا٘ؿذ‪ٛ‬ظ‪ ٓٞ ٖٚ‬قىُ ثرس‪ٞ‬رس ‪ٚ‬‬ ‫اٖ‪ٞ‬ب ٕٔىٗ اؾز ث‪ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ٔبز‪ ٜ‬ذبْ ٔفلس ثبق‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫پذیزش داوطجًی ارضد امًسش پشضکیی‬ ‫ییضٌ اعضای َیات علمی‬ ‫داًشگاُ ػلَم پضشکی هجاصی دس ساستای تَاًورٌرذ‬ ‫ساصی اػضای ّیا ػلوی داًشگاُ ّرای ػرلرَم‬ ‫پضشکی دس دٍسُ کاسشٌاسی اسشذ اهَص پضشکری‬ ‫داًشجَ هی پزیشد‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬عاضـ ایؿ‪ٙ‬ب‪ ،‬د‪ٙ‬جٕلٗ فرطاذر‪ٛ‬اٖ ثرجرز ٘ربْ ‪ٚ‬‬ ‫دصیطـ ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬وبضق‪ٙ‬بؾی اضقس أ‪ٛ‬ظـ درعقرىری‬ ‫‪ٚ‬یػ‪ ٜ‬اػضب ‪ٞ‬لار ػّٕی اظ ؾ‪ ٛ‬زا٘کٍب‪ ٜ‬ػرّر‪ْٛ‬‬ ‫دعقىی ٔجبظ ٔ‪ٙ‬شکط قس‪.‬‬ ‫زا٘کٍب‪ ٜ‬ػّ‪ ْٛ‬دعقىی ٔجبظ اػالْ ورطز‪ ٜ‬اؾرز‬ ‫و‪ ٝ‬زض ضاؾشب س‪ٛ‬إ٘‪ٙ‬س ؾبظ اػضب ‪ٞ‬لار ػّٕی‬ ‫زا٘کٍب‪ٜٞ‬ب ػّ‪ ْٛ‬دعقىی زا٘کج‪ٔ ٛ‬یدصیطز‪.‬‬ ‫ٔشمبضلبٖ ضقش‪ ٝ‬أ‪ٛ‬ظـ دعقىی ٔیس‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س جر‪ٟ‬رز‬ ‫ثجز٘بْ اظ سبضید ‪ ۰۱‬سب ‪ ۰۱‬سلطٔب‪ ۰۵۱۰ ٜ‬ث‪٘ ٝ‬کرب٘ری‬ ‫‪ٔhttps://register.vums.ac.ir/‬ررطاجررؼرر‪ٝ‬‬ ‫و‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫بشسسی جذیذ پظٍّشگشاى داًواسکی ٍ‬ ‫فٌالًذی ًشاى هی دّذ کِ شرایرذ برِ‬ ‫صٍدی بتَاى سایاًِ سا با قذس رّری‬ ‫کٌتشل کشد‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اظ ٘‪ٛ‬ض‪ٚ‬ؾبی‪ٙ‬ؽ ٘ل‪ٛ‬ظ‪ ،‬قبیرس ثر‪ٝ‬‬ ‫ظ‪ٚ‬ز ٘لبظ ثر‪ ٝ‬اؾرشرفربز‪ ٜ‬اظ سربثرغ‬ ‫"‪٘"Help‬ساقش‪ ٝ‬ثبقلٓ ظیرطا ضایرب٘ر‪ٝ‬‬ ‫ٔش‪ٛ‬ج‪ٔ ٝ‬یق‪ٛ‬ز و‪ٔ ٝ‬ب ٔکىّی زاضیٓ ‪ٚ‬‬ ‫ذ‪ٛ‬زث‪ٝ‬ذ‪ٛ‬ز ث‪ٔ ٝ‬ب وٕه ٔیو‪ٙ‬س‪ .‬ایرٗ‬ ‫یىی اظ دلبٔس‪ٞ‬ب احشٕبِی سحملرمربر‬ ‫جسیس زض زا٘کرٍرب‪ ٜ‬ورذر‪ٙ‬ر‪ٟ‬ربی (‬ ‫‪University‬‬ ‫‪of‬‬ ‫)‪Copenhagen‬زا٘رررٕررربضن ‪ٚ‬‬ ‫زا٘کٍب‪ّٞ ٜ‬ؿل‪ٙ‬ىری ( ‪University‬‬ ‫)‪of Helsinki‬ف‪ٙ‬ال٘س اؾز‪.‬‬ ‫سرر‪ٚٛ‬وررب ض‪ٚ‬سؿرربِرر‪Tuukka ( ٛ‬‬ ‫)‪ ،Ruotsalo‬زا٘کلبض ثررف ػرّر‪ْٛ‬‬ ‫ضایب٘‪ ٝ‬زا٘کٍب‪ ٜ‬وذ‪ٟٙ‬ربی ٌرفرزا ٔرب‬ ‫ٔیس‪ٛ‬ا٘لٓ ضایب٘‪ٝ‬ا ثؿبظیٓ و‪ ٝ‬سصب‪ٚ‬یرط‬ ‫ضا وبٔال ثطاؾبؼ افىبض ایرجربز قرس‪ٜ‬‬ ‫س‪ٛ‬ؾظ ؾ‪ٛ‬غ‪ٞ ٜ‬ب ا٘ؿرب٘ری ‪ٚ‬یرطایرف‬ ‫و‪ٙ‬س‪ .‬ضایب٘‪ٔ ٝ‬غّمب ‪ٞ‬لچ اعالػبر لجّری‬ ‫زض ٔ‪ٛ‬ضز ‪ٚ‬یػٌی ‪ٞ‬بیی و‪ ٝ‬لطاض اؾرز‪،‬‬ ‫‪ٚ‬یطایف و‪ٙ‬س ‪٘ ٚ‬ح‪ٚ ٜٛ‬یطایرف ا٘ر‪ٟ‬رب‬ ‫٘ساضز‪ٞ .‬لچىؽ لرجرال ایرٗ وربض ضا‬ ‫٘ىطز‪ ٜ‬اؾز‪.‬‬ ‫فؼالیت هغض بِ ػٌَاى تٌْا ٍسٍدی‬ ‫زض ایٗ دػ‪ٞٚ‬ف‪ ۰۱ ،‬قطوزو‪ٙٙ‬س‪ ٜ‬ثر‪ٝ‬‬ ‫وال‪ٞ‬ه ‪ٞ‬ب حب‪ ٚ‬اِىشط‪ٚ‬ز ٔرجر‪ٟ‬رع‬ ‫قس٘س و‪ ٝ‬ؾلٍ‪ٙ‬بَ ‪ٞ‬ب اِىشطیىی ٔغرع‬ ‫ضا سطؾلٓ ٔی وطز٘س ‪ٛ٘ ٚ‬اض ٔرغرع ضا‬ ‫ثطٔیزاقش‪ٙ‬س‪ .‬ث‪ ٕٝٞ ٝ‬قطوزو‪ٙٙ‬سٌبٖ‪،‬‬ ‫‪ ۹۱۱‬سص‪ٛ‬یط ٔرشّف اظ و‪ٛ‬ضر اضائر‪ٝ‬‬ ‫قس سب ث‪ ٝ‬ا٘‪ٟ‬ب ٍ٘ب‪ ٜ‬و‪ٙٙ‬س‪ٞ .‬رٕرچر‪ٙ‬رلرٗ‪،‬‬ ‫ٔجٕ‪ٛ‬ػ‪ ٝ‬ا اظ ‪ٚ‬ظبیف ث‪ ٝ‬ا٘‪ٟ‬ب ٔحر‪َٛ‬‬ ‫قس ٔب٘‪ٙ‬س جؿشج‪ ٛ‬و‪ٛ‬ضر ظ٘رب٘ر‪،ٝ‬‬ ‫جؿشج‪ ٛ‬افطاز ٔؿرٗ‪ ،‬جؿرشرجر‪ٛ‬‬ ‫ٔ‪ٞٛ‬ب ث‪ٛ‬ض ‪ٛٔ ٚ‬اضز اظ ایٗ زؾز‪.‬‬ ‫قطوز و‪ٙٙ‬سٌبٖ‪ٞ ،‬رلرچ الرسأری ضا‬ ‫ا٘جبْ ٕ٘یزاز٘س ‪ ٚ‬فمرظ ثر‪ ٝ‬سصرب‪ٚ‬یرط‬ ‫ٍ٘ب‪ٔ ٜ‬یوطز٘س‪ٔ .‬رسر ظٔربٖ ٘رٍرب‪ٜ‬‬ ‫وطزٖ ث‪ٞ ٝ‬ط سص‪ٛ‬یط‪ ۱.۴ ،‬ثب٘رلر‪ ٝ‬ثر‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫فؼبِلز ٔغع قطوزو‪ٙٙ‬سٌبٖ ٘کربٖ‬ ‫زاز و‪ ٝ‬زؾشٍب‪ ٜ‬اثشسا ا‪ِٛٚ‬یز اضائ‪ٝ‬قس‪ٜ‬‬ ‫ضا ٔ‪ٛ‬ضز ثطضؾی لطاض ٔیز‪ٞ‬س ‪ ٚ‬ؾذؽ‪،‬‬ ‫سصب‪ٚ‬یط ضا ثرطاؾربؼ اٖ ‪ٚ‬یرطایرف‬ ‫ٔی و‪ٙ‬س‪ .‬اٌرط ‪ٚ‬ظرلرفر‪ ٝ‬اضائر‪ ٝ‬قرس‪،ٜ‬‬ ‫جؿشج‪ ٛ‬افطاز ٔؿٗ ث‪ٛ‬ز‪ ،‬ضایب٘‪ ٝ‬دطسط‪ٜ‬‬ ‫افطاز ج‪ٛ‬اٖسط ضا سغللط ٔیزاز سب ا٘‪ٟ‬ب ضا‬ ‫ٔؿٗسط ٘کبٖ ز‪ٞ‬س‪.‬‬ ‫ولز زیر‪ٛ‬یرؽ ()‪،Keith Davis‬‬ ‫دػ‪ٞٚ‬کٍط زا٘کٍب‪ّٞ ٜ‬ؿل‪ٙ‬ىی ٌرفرزا‬ ‫الظْ ث‪ ٝ‬شوط اؾز ور‪ ٝ‬ضایرب٘ر‪ٞ ٝ‬رلرچ‬ ‫چر‪ٟ‬رط‪ٚ ٜ‬‬ ‫زا٘کی زض ٔ‪ٛ‬ضز سکرلر‬ ‫‪ٞ‬لچ ایس‪ ٜ‬ا زض ٔ‪ٛ‬ضز ج‪ٙ‬ؿلز‪ ،‬ض٘رً‬ ‫ٔ‪ ٛ‬یب ‪ٞ‬ط ‪ٚ‬یػٌری ٔرطسرجرظ زیرٍرط‬ ‫٘ساقز‪ .‬ثب ‪ٚ‬ج‪ٛ‬ز ایٗ‪ ،‬س‪ٙ‬ر‪ٟ‬رب ‪ٚ‬یرػٌری‬ ‫ٔ‪ٛ‬ضز ٘ظط ضا ‪ٚ‬یطایف ورطز ‪ ٚ‬ؾربیرط‬ ‫‪ٚ‬یػٌی ‪ٞ‬ب و‪ٛ‬ضر ضا ثس‪ ٖٚ‬سرغرلرلرط‬ ‫ثبلی ٌصاقز‪ٕٔ.‬ىٗ اؾز اؾرشرسالَ‬ ‫ثطذی افطاز ایٗ ثبقرس ور‪ ٝ‬زض حربَ‬ ‫حبضط ٘طْافرعاض‪ٞ‬رب ظیربز ‪ٚ‬جر‪ٛ‬ز‬ ‫زاض٘س و‪ٔ ٝ‬ی س‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬رس ثر‪ ٝ‬زؾرشرىربض‬ ‫‪ٚ‬یػٌی‪ٞ‬ب و‪ٛ‬ضر ثذطزاظ٘س‪.‬‬ ‫زی‪ٛ‬یؽ ازأ‪ ٝ‬زازا ‪٘ ٕٝٞ‬طْ افرعاض‪ٞ‬رب‬ ‫ٔ‪ٛ‬ج‪ٛ‬ز لجال ثب ‪ٚ‬ض‪ٚ‬ز ثرطچؿرت زاض‬ ‫أ‪ٛ‬ظـ زاز‪ ٜ‬قس‪ ٜ‬ا٘س‪ .‬ث‪ٙ‬بثطایرٗ‪ ،‬اٌرط‬ ‫ادّلىلک‪ٙ‬ی ضا ٔی ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬لس و‪ ٝ‬افرطاز ضا‬ ‫ٔؿٗسط ٘کبٖ ز‪ٞ‬رس‪ٞ ،‬رعاضاٖ ػرىرؽ‬ ‫دطسط‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬اٖ ٔی ز‪ٞ‬رلرس ‪ ٚ‬ثر‪ ٝ‬ضایرب٘ر‪ٝ‬‬ ‫ٔی ٌ‪ٛ‬یلس و‪ ٝ‬ورساْ یره جر‪ٛ‬اٖ ‪ٚ‬‬ ‫یىی اظ وبضثطز‪ٞ‬ب احرشرٕربِری ایرٗ‬ ‫ض‪ٚ‬ـ ٔی س‪ٛ‬ا٘س زض حر‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬درعقرىری‬ ‫ثبقس‪ .‬ض‪ٚ‬سؿبِ‪ٌ ٛ‬فزا درعقرىربٖ زض‬ ‫حبَ حبضط اظ ‪ٛٞ‬ـ ٔصر‪ٙ‬ر‪ٛ‬ػری زض‬ ‫سفؿلط سصب‪ٚ‬یط اؾىٗ اؾشفبز‪ٔ ٜ‬یو‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫ثب ‪ٚ‬ج‪ٛ‬ز ایٗ‪ ،‬اقشجب‪ٞ‬بسی ضخ ٔیز‪ٙٞ‬رس‪.‬‬ ‫دعقىبٖ فمرظ اظ سصرب‪ٚ‬یرط ورٕره‬ ‫ٔی ٌلط٘س أب سصٕلٓ ٌلط ذر‪ٛ‬زقربٖ‬ ‫ضا ذ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬س زاقز‪ .‬قربیرس ثرطذری اظ‬ ‫‪ٚ‬یػٌی ‪ٞ‬ب زض سصب‪ٚ‬یط‪ ،‬ث‪ ٝ‬اقشجب‪ ٜ‬سؼجرلرط‬ ‫ق‪٘ٛ‬س‪ .‬چ‪ٙ‬لٗ اٍِ‪ٞٛ‬بیی ٕٔىٗ اؾز ثرب‬ ‫اؾشفبز‪ ٜ‬اظ سحملمبر ٔب وکف ق‪٘ٛ‬س‪.‬‬ ‫یىی زیٍط اظ ثط٘بٔ‪ٞ ٝ‬رب وربضثرطز‬ ‫ٔی س‪ٛ‬ا٘س وٕىری ثرطا ٌرط‪ٞ ٜٚ‬رب‬ ‫ذبوی اظ افطاز ٘بس‪ٛ‬اٖ ثبقس ث‪ ٝ‬ػ‪ٙ‬ر‪ٛ‬اٖ‬ ‫ٔثبَ‪ ،‬ث‪ ٝ‬یه قر ٔجشرال ثر‪ ٝ‬فرّر‬ ‫ا٘ساْ أىبٖ ز‪ٞ‬س سب ثب ضایب٘‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ز وربض‬ ‫و‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ض‪ٚ‬سؿبِ‪ ٛ‬افع‪ٚ‬زا ایٗ ٘شلرجر‪ ،ٝ‬اسرفربلری‬ ‫ف‪ٛ‬ق اِؼبز‪ ٜ‬ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ثر‪ٛ‬ز أرب سرٕرطورع‬ ‫سحملمبر ٔب ٘لؿز‪ٔ .‬ب زأ‪ٚ ٝٙ‬ؾلؼی ضا‬ ‫زض ٘ظط زاضیٓ ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬ض وّی‪ ،‬ث‪ ٝ‬ز٘جبَ‬ ‫ث‪ٟ‬ج‪ٛ‬ز یبزٌلط ٔبقل‪ٙ‬ی ‪ٞ‬ؿشلٓ‪ .‬زأر‪ٙ‬ر‪ٝ‬‬ ‫وبضثطز‪ٞ‬ب احرشرٕربِری ایرٗ ض‪ٚ‬ـ‪،‬‬ ‫ٌؿشطز‪ ٜ‬ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ث‪ٛ‬ز‪ .‬ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ٔثبَ‪ ،‬سب‬ ‫‪ ۰۱‬یب ‪ ۹۱‬ؾبَ زیٍط ٕٔىٗ اؾرز ثر‪ٝ‬‬ ‫اؾشفبز‪ ٜ‬اظ ٔب‪ٚ‬ؼ یب زؾش‪ٛ‬ضار سربیرخ‬ ‫ثطا وبض وطزٖ ثب ضایب٘‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ز ٘رلربظ‬ ‫٘ساقش‪ ٝ‬ثبقلٓ‪ .‬زض ػ‪ٛ‬ض‪ ،‬قبیس ثش‪ٛ‬ا٘لٓ‬ ‫فمظ اظ و‪ٙ‬شطَ ش‪ ٗٞ‬اؾشفبز‪ ٜ‬و‪ٙ‬لٓ‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اظ دبیٍب‪ ٜ‬اعالع ضؾب٘ی ز‪ِٚ‬ز‪ ،‬ػلرؿری ظاضع‬ ‫د‪ٛ‬ض ‪ٚ‬ظیط اضسجبعبر ‪ ٚ‬ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬ض اعالػبر زض ثط٘بٔر‪ٝ‬‬ ‫ج‪ٟ‬بٖ اضا ٌفزا ‪ٞ‬لچ ٔکىّی زض سألٗ ایر‪ٙ‬رشرط٘رز‬ ‫ٔ‪ٛ‬ضز ٘لبظ وک‪ٛ‬ض ٘ساضیٓ ‪ ٚ‬قج‪ ٟٝ‬ػسْ سألٗ در‪ٟ‬ر‪ٙ‬رب‬ ‫ثب٘س س‪ٛ‬ؾظ ز‪ِٚ‬ز زضؾز ٘لؿز‪ .‬زض حربَ حربضرط‬ ‫ثرف ٔ‪ٕٟ‬ی اظ اضسجبعبر زضیبیی ٔرب ثرب ایر‪ٙ‬رشرط٘رز‬ ‫ج‪ٟ‬ب٘ی لغغ قس‪ِٚ ٜ‬ی ث‪ ٝ‬ذبعط سٕ‪ٟ‬لسار ا٘رسیکرلرس‪ٜ‬‬ ‫قس‪ ،ٜ‬وبضثطاٖ ٔش‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ایٗ ٔؿئّ‪٘ ٝ‬کس‪ٜ‬ا٘س‪ .‬سب ٔ‪ٟ‬طٔرب‪،ٜ‬‬ ‫‪ ۰۱‬زضوس ث‪ ٝ‬ظطفلز وُ ای‪ٙ‬شرط٘رز وکر‪ٛ‬ض افرع‪ٚ‬ز‪ٜ‬‬ ‫ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س قس ‪ ٚ‬ؾطػز ث‪ٟ‬ج‪ٛ‬ز ٔییبثس‪ .‬عری ‪ ۰۱‬ؾربَ‬ ‫ٌصقش‪ ٝ‬قجى‪ ٝ‬ای‪ٙ‬شط٘ز ثبثز س‪ٛ‬ؾؼ‪ ٝ‬دلرسا ٘رىرطز‪ٚ ٜ‬‬ ‫ٔطزْ ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬شط٘ز سّفٗ ‪ٕٞ‬طا‪ ٜ‬ض‪ ٚ‬ا‪ٚ‬ضز‪ٜ‬ا٘س ‪ِٚ‬ی ایٗ‬ ‫قجى‪ ٝ‬زاضا ٔحس‪ٚ‬زیز اؾز‪.‬‬ ‫ثط٘بٔ‪ٔ ٝ‬ب‪ ،‬س‪ٛ‬ؾؼ‪ ٝ‬قجى‪ ٝ‬ثبثز ‪ ٚ‬د‪ٛ‬قف ‪ٔ ۹۱‬لّرلر‪٘ٛ‬ری‬ ‫د‪ٛ‬ضر فلجط ٘‪ٛ‬ض زض ؾ‪ ٝ‬ؾبَ اؾز و‪ ٝ‬ؾرطػرز اٖ‬ ‫چ‪ٙ‬س وس ٍٔبثلز زض ثب٘ل‪ ٝ‬اؾز‪ .‬ؾطػز ایر‪ٙ‬رشرط٘رز‬ ‫ایطاٖ ٘ؿجز ث‪ٌ ٝ‬صقش‪ ٝ‬وب‪ٞ‬ف ٘لبفش‪ ،ٝ‬ثّى‪ٔ ٝ‬ش‪ٙ‬بؾت ثب‬ ‫٘لبظ‪ٞ‬ب افعایف ٘لبفش‪ ٝ‬اؾز ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬ض اعالػبر ضا یره‬ ‫فطوز ٔیزا٘لٓ ز‪ِٚ‬شی و‪ٔ ٝ‬یذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س فلجط ٘‪ٛ‬ض ضا‬ ‫زضه ذب٘‪ٔ ٝ‬طزْ ثطؾب٘س ز٘جبَ وب‪ٞ‬ف ؾطػز ٘لؿز‪.‬‬ ‫‪ٚ‬لشی وبض ضا سح‪ٛ‬یُ ٌطفشٓ ‪ٞ ۴۱۱‬عاض د‪ٛ‬ضر فرلرجرط‬ ‫٘‪ٛ‬ض زض وک‪ٛ‬ض ‪ٚ‬ج‪ٛ‬ز زاقز ‪ٞ ٚ‬رٓ اور‪ٙ‬ر‪ ٖٛ‬ایرٗ‬ ‫سؼساز یه ٔلّل‪ٛٔ ۴۱۱ ٚ ٖٛ‬ضز اؾز‪ .‬سب اثربٖ ٔرب‪،ٜ‬‬ ‫‪ٔ ۵.۴‬لّل‪ ٖٛ‬د‪ٛ‬ضر سؼ‪ٟ‬س زاز‪ ٜ‬قس‪ ٚ ٜ‬زض ‪ٔ ۲‬رطورع‬ ‫اؾشبٖ ‪ ٓٞ‬وبض قط‪ٚ‬ع قس‪ ٜ‬اؾرز‪ .‬اظ ؾربَ ‪ ۲۴‬سرب‬ ‫فیلنّای هٌتخب پاًضدّویی جشٌَاسُ‬ ‫فیلن تبشیض اػالم شذ‬ ‫اساهی فیلن ّای ساُیافترِ برِ‬ ‫بخش هسابقِ پراًرضدّروریری‬ ‫جشٌَاسُ فیلن تبشیرض ترَسر‬ ‫دبیشخاًِ ایی جشٌَاسُ اػرالم‬ ‫شذ‪.‬‬ ‫اظ ثلٗ ‪ ۹۰۲‬فلّٓ اضؾبَ قرس‪ٜ‬‬ ‫ث‪ ٝ‬زثلطذب٘‪ ،ٝ‬سؼساز ‪ ۵۰‬فرلرّرٓ‬ ‫س‪ٛ‬ؾظ ‪ٞ‬لئز ا٘شربه ث‪ ٝ‬ثرف‬ ‫ضلبثشی جک‪ٛٙ‬اض‪ ٜ‬ضا‪ ٜ‬یبفش‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ثط اؾربؼ ایرٗ ٌرعاضـ زض‬ ‫ثرف ٔؿش‪ٙ‬س فلّٓ‪ٞ‬ب سرحرفر‪ٝ‬‬ ‫ؾبضز‪ٚ‬ض ث‪ ٝ‬وبضٌطزا٘ی ػّی ذلطذ‪ٛ‬ا‪ ،ٜ‬ولبز وبدّ‪ ٛ‬ث‪ ٝ‬وبضٌطزا٘ی ضؾشٓ ٘رظرط ‪،‬‬ ‫وؿی ا‪ ٚ‬ضا ٘سیس ث‪ ٝ‬وبضٌطزا٘ی ألٗ ثبحجرت ‪ ٚ‬ػرّری ذرلرطذر‪ٛ‬ا‪ ،ٜ‬ا‪ٚ‬ثرب ثر‪ٝ‬‬ ‫وبضٌطزا٘ی ٔحٕس ػّلٕطاز ‪ ،‬ی‪ِٛ‬غ‪ ٖٛ‬ث‪ ٝ‬وبضٌطزا٘ی ا٘لُ ٔحٕ‪ٛ‬زظاز‪ٞ ٜ‬رطیرؽ‪،‬‬ ‫والؽ ث‪ ٝ‬وبضٌطزا٘ی ٔ‪ٟ‬طاز ألٗ‪ ٗٔ ،‬وس ‪ٞ ۰۴‬ؿشٓ ث‪ ٝ‬وبضٌطزا٘ی اضظ‪ ٚ‬ز‪ٞ‬ر‪ٙ‬ربز‪،‬‬ ‫ػط‪ٚ‬ؾىبٖ ث‪ ٝ‬وبضٌطزا٘ی ػّی زِىبض ‪ٔ ،‬ب‪ ٜ‬زض اه ث‪ ٝ‬وبضٌطزا٘ری ٔرؼرصر‪ٔٛ‬ر‪ٝ‬‬ ‫ٔحٕسد‪ٛ‬ض‪ ،‬ق‪ٟ‬لسٌب‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬وبضٌطزا٘ی فطأطظ ٔ‪ٟ‬س ظاز‪ٜ‬‬ ‫زض ثرف سجطثی فلّٓ‪ٞ‬ب ػج‪ٛ‬ض ث‪ ٝ‬وبضٌطزا٘ی ػّی ضضب‪٘ٚ‬س‪ ،‬ظ٘ی زض ‪ٕٞ‬ؿبیٍی‬ ‫ث‪ ٝ‬وبضٌطزا٘ی حؿٗ ‪ٚ‬حسا٘ی‪ٛٞ ،‬یز ث‪ ٝ‬وبضٌطزا٘ی ‪ٞ‬بز ٘صلط ‪ ،‬ع‪ٛ‬فبٖ ای‪ٙ‬رچ‬ ‫ث‪ ٝ‬وبضٌطزا٘ی فطأطظ ثم‪ٝ‬االؾالٔی‪ ،‬ادلّ‪ٛ‬ی ث‪ ٝ‬وبضٌطزا٘ی ٔ‪ٟ‬س اشض ‪ٔ ٚ‬طثغ‬ ‫ث‪ ٝ‬وبضٌطزا٘ی ػطفبٖ ازیٍ‪ٛ‬ظِی ثطا قطوز زض ثرف ضلبثشی ا٘شربه قس٘س‪.‬‬ ‫سزاضپش‬ ‫ضکالت داغ اسپایکی‬ ‫*الىاساضزاقی‬ ‫مًاد السم‪:‬‬ ‫قىالر ‪ٌ ۰۱۱‬طْ‪ ،‬ذبٔ‪ ٝ‬ظز‪ ٜ‬قس‪ ۰ ٜ‬ف‪ٙ‬جبٖ‪ ،‬قرلرط‬ ‫یه ز‪ ْٚ‬ف‪ٙ‬جبٖ‪ ،‬قلط ٘بضٌلُ یه ز‪ ْٚ‬فر‪ٙ‬رجربٖ‪،‬‬ ‫قىط یه ز‪ ْٚ‬لبقک ؾ‪ٛ‬ح ذ‪ٛ‬ض ‪ٚ ،‬ا٘رلرُ یره‬ ‫ز‪ ْٚ‬لبقک چب ذ‪ٛ‬ض ‪ ،‬ذالَ زاضچلٗ ث‪ٔ ٝ‬رمرساض‬ ‫الظْ‪ ،‬ج‪ٛ‬ظ‪ٙٞ‬س ث‪ٔ ٝ‬مساض الظْ‬ ‫طزس تُیٍ‪:‬‬ ‫اثشسا قلط ‪ ٚ‬قلط ٘بضٌلُ ضا ثب ‪ٔ ٓٞ‬رّ‪ٛ‬ط ورطز‪ٚ ٜ‬‬ ‫ض‪ ٚ‬حطاضر لطاض ٔی ز‪ٞ‬لٓ سب ثج‪ٛ‬قس‪ .‬ؾذرؽ ثر‪ٝ‬‬ ‫سطسلت وٕی زاضچلٗ ‪ ٚ‬ج‪ٛ‬ظ‪ٙٞ‬س ‪ٚ ،‬ا٘لُ‪ ،‬قىط ‪ٚ‬‬ ‫قىالر ضا اضبف‪ ٝ‬وطز‪ٔ ٚ ٜ‬ساْ ‪ٔ ٓٞ‬ری ظ٘رلرٓ سرب‬ ‫قىالر وبٔال حُ ق‪ٛ‬ز‪ .‬ثؼس اظ ض‪ ٚ‬حطاضر ثرط‬ ‫زاقش‪ ٚ ٝ‬زض ف‪ٙ‬جبٖ ‪ٞ‬ب ٔی ضیرعیرٓ‪ .‬قرىرالر زاؽ‬ ‫اؾذبیىی ضا ثب ذبٔ‪ ٝ‬سعیلٗ وطز‪ ٚ ٜ‬ؾط‪ٔ ٚ‬ی و‪ٙ‬لٓ‪.‬‬ ‫* اظ قىالر ٘لٕ‪ ٝ‬قلطیٗ ‪ ٚ‬ذبٔ‪ ٝ‬قلطیٗ اؾرشرفربز‪ٜ‬‬ ‫ٔی و‪ٙ‬لٓ‪.‬‬ ‫* سطجلحب اظ قىط ؾطخ یب ل‪ ٜٟٛ‬ا اؾشرفربز‪ٔ ٜ‬ری‬ ‫و‪ٙ‬لٓ‪.‬‬ ‫* عطظ س‪ٟ‬ل‪ ٝ‬قلط ٘بضٌلُا ٔمساض ٘بضٌلُ‪ ،‬قلرط ‪ٚ‬‬ ‫قىط ضا زض ٔرّ‪ٛ‬ط وٗ ضیرش‪ ٚ ٝ‬ذ‪ٛ‬ه ٔرررّر‪ٛ‬ط‬ ‫ٔی و‪ٙ‬لٓ سب وبف ‪ ٚ‬یىسؾز ق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫سمپًسیًم تاسٌَای وقطٍ بیزداری‬ ‫مغش ایزان بزگشار میضًد‬ ‫سٍیذاد ًقشِ بشداسی هغض بشای ششویی باس بِ صَس‬ ‫هجاصی ٍ حضَسی طی سِ سٍص بشگضاس هی شَد‪.‬‬ ‫تا هْشهاُ ‪ ۰4‬دسصذ بِ ظشفیت کل ایٌتشًت کشَس افضٍدُ هیشَد‬ ‫ٍصیش استباطا ٍ فٌاٍسی اطالػا گفت‪ :‬تا هْرشهراُ‪،‬‬ ‫‪ ۰4‬دسصذ بِ ظشفیت کل ایٌتشًرت کشرَس افرضٍدُ‬ ‫خَاّذ شذ ٍ سشػت بْبَد هییابذ‪.‬‬ ‫فرهنگ‪،‬هنر و فن اوری‬ ‫‪5‬‬ ‫اثشسا أؿبَ‪ٞ ،‬لچ ٌ‪ ٝ٘ٛ‬افعایف سؼطفر‪ ٝ‬زض حر‪ٛ‬ظ‪ٜ‬‬ ‫اضسجبعبر ؾلبض ٘ساقشلٓ ‪ِٚ‬ی وف ‪ ٚ‬ؾمف لرلرٕرز‬ ‫ٔکر ث‪ٛ‬ز‪ .‬زض ایرٗ ز‪ِٚ‬رز اجربظ‪ ٜ‬زازیرٓ ور‪ٝ‬‬ ‫ثؿش‪ٞ ٝ‬ب ظیط وف للٕز ضا سغللرط ز‪ٞ‬ر‪ٙ‬رس ‪ِٚ‬ری ثرب‬ ‫افعایف سؼطف‪ٔ ٝ‬ربِفز وطزیٓ ٔرٍرط زض ور‪ٛ‬ضر‬ ‫افعایف ولفلز‬ ‫‪ ٚ‬افع‪ٚ‬زا ق‪ٛ‬ضا ػبِی فضب ٔجبظ زؾشٍب‪ٜٞ‬ب ضا‬ ‫ٔىّف وطز‪ٔ ٜ‬حلغی ایٕٗ ‪ٔ ٚ‬فلس ثطا و‪ٛ‬زوبٖ زض‬ ‫ای‪ٙ‬شط٘ز فطا‪ ٓٞ‬و‪ٙٙ‬س ‪ٚ‬اِسیٗ ٔی س‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س ثب یره ورس‬ ‫زؾش‪ٛ‬ض ثطٌکزدصیط‪ ،‬ای‪ٙ‬شط٘ز ؾلٓ وبضر ضا ‪ٚ‬اضز‬ ‫ٔحلظ أٗ و‪ٙٙ‬س‪.‬زؾشٍب‪ٞ ٜ‬ب فط‪ٙٞ‬رٍری‪ٔ ،‬رحرشر‪ٛ‬ا‬ ‫ؾفلس ضا ٔؼلٗ ٔیو‪ٙٙ‬س‪ .‬یه ٔلّلر‪ ٖٛ‬ؾرلرٓ وربضر‬ ‫و‪ٛ‬زن ‪ ٓٞ‬فطا‪ ٓٞ‬قس‪ ٜ‬اؾز‪.‬‬ ‫ظاضع د‪ٛ‬ض سبولس وطزا ٔٗ ٔؿئ‪ َٛ‬فلّشطی‪٘ ًٙ‬لؿشٓ أب‬ ‫ال ای‪ٙ‬رىر‪ ٝ‬ثرؼرضری‬ ‫ث‪ ٝ‬ز٘جبَ ٌکبیف ‪ٞ‬بیی ‪ٞ‬ؿشلٓ‪ٔ ،‬ث ً‬ ‫ؾبیز‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬دّشفطْ‪ٞ‬ب فلّشط قس‪ ٜ‬ثطا ثطذری الکربض‬ ‫و‪٘ ٝ‬لبظ ث‪ ٝ‬ا٘‪ٟ‬ب زاض٘س ثبظ ق‪ٛ‬ز‪ .‬ز‪ِٚ‬ز ث‪ ٝ‬ز٘جبَ لرغرغ‬ ‫ای‪ٙ‬شط٘ز ٘لؿز اِجش‪ ٝ‬ثبیس ث‪ ٝ‬ز٘جبَ دّشفطْ‪ٞ‬رب ثر‪ٔٛ‬ری‬ ‫ذ‪ٛ‬زٔبٖ ‪ ٓٞ‬ثبقلٓ‪.‬‬ ‫اهکاى تغییش هحل اصهَى تشم تابستاى‬ ‫داًشجَیاى پیام ًَس‬ ‫اهکاى تغریریرش هرحرل‬ ‫اصهَى تشم ترابسرتراى‬ ‫داًشجَیراى هرقر رغ‬ ‫کاسشٌاسی ٍ کاسشٌاسی‬ ‫اسشذ داًشگاُ پیام ًرَس‬ ‫فشاّن شذ‪.‬‬ ‫ٔررحررؿررٗ حررلررسض‬ ‫ٔررسیررطوررُ ض‪ٚ‬اثررظ‬ ‫ػٕ‪ٔٛ‬ی زا٘کٍب‪ ٜ‬درلربْ‬ ‫٘‪ٛ‬ض اظ أىربٖ سرغرلرلرط‬ ‫ٔحُ اظٔر‪ ٖٛ‬زض سرطْ‬ ‫سبثؿشبٖ ذجط زاز ‪ٌ ٚ‬فزا عجک اػالْ ٔؼب‪٘ٚ‬ز أ‪ٛ‬ظقی ‪ ٚ‬ثب س‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬زضذر‪ٛ‬اؾرز‬ ‫ٔىطض زا٘کج‪ٛ‬یبٖ وّل‪ ٝ‬زا٘کج‪ٛ‬یبٖ زض ٔمبعغ وبضق‪ٙ‬بؾی ‪ ٚ‬وبضق‪ٙ‬بؾی اضقس ٔری‬ ‫س‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س اظ سبضید ‪ ۰۱‬سب ‪ٔ ۰۴‬طزازٔب‪ ٜ‬ؾبَ جبض ثب ٔطاجؼ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ؾبٔب٘‪ٌّ ٝ‬رؿرشربٖ ثر‪ٝ‬‬ ‫٘کب٘ی ‪reg.pnu.ac.ir‬ج‪ٟ‬ز ثجز زضذ‪ٛ‬اؾز سغللط ٔحُ اظٔ‪ ٖٛ‬الساْ و‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫‪ ٚ‬ثب اقبض‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬جعئلبر ثجز ٘بْ سطْ سبثؿشبٖ افع‪ٚ‬زا ظٔبٖ ا٘رشررربه ‪ٚ‬احرس سرطْ‬ ‫سبثؿشبٖ زا٘کٍب‪ ٜ‬دلبْ ٘‪ٛ‬ض اظ ‪ ۰۴‬سلطٔب‪ ٜ‬اغبظ ٔی ق‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬سب ‪ ۹۴‬سلطٔب‪ ٜ‬ازأ‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬رس‬ ‫زاقز‪.‬‬ ‫حلسض یبزا‪ٚ‬ض قسا وّل‪ ٝ‬زا٘کج‪ٛ‬یبٖ ٔی س‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س زض ٔ‪ّٟ‬ز ٔمطض ثب ٔرطاجرؼر‪ ٝ‬ثر‪ٝ‬‬ ‫ؾبٔب٘‪ ٝ‬جبٔغ أ‪ٛ‬ظقی ٌّؿشبٖ ث‪٘ ٝ‬کب٘ی ‪ٔreg.pnu.ac.ir‬غبثک ثط٘ربٔر‪ ٝ‬ظٔربٖ‬ ‫ث‪ٙ‬س قس‪ ٜ‬ثطا زا٘کج‪ٛ‬یبٖ ز‪ٚ‬ض‪ٞ ٜ‬ب وبضق‪ٙ‬بؾی ‪ ٚ‬وبضق‪ٙ‬بؾی اضقس ٘ؿجز ثر‪ٝ‬‬ ‫ا٘شربه ‪ٚ‬احس الساْ و‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اظ اظٔبیکٍب‪٘ ٜ‬مک‪ ٝ‬ثطزاض ٔغع‪ ،‬قرکرٕرلرٗ‬ ‫ؾٕذ‪ٛ‬ظی‪ ْٛ‬سبظ‪ٞ ٜ‬ب ٘رمرکر‪ ٝ‬ثرطزاض ٔرغرع ایرطاٖ‬ ‫‪ )۹۱۹۹(ISBM‬ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ثرعضی سرطیرٗ ض‪ٚ‬یرساز‬ ‫٘مک‪ ٝ‬ثطزاض ٔغع وک‪ٛ‬ض ثب ‪ٞ‬سف اضائ‪ ٝ‬ث‪ٝ‬ض‪ٚ‬ظسرطیرٗ‬ ‫اعالػبر‪ ،‬سجبزَ افىبض ٔشرصصلٗ‪ ،‬س‪ٛ‬ؾؼ‪ ،ٝ‬سط‪ٚ‬ی‬ ‫‪ٔ ٚ‬ؼطفی سى‪ِٛٛٙ‬غ ‪ٞ‬ب ثطسط ‪ٔ ٚ‬طسجظ ض‪ٚ‬ظ جر‪ٟ‬ربٖ‬ ‫ثب ایٗ ح‪ٛ‬ظ‪ ۰۴ ،ٜ‬اِی ‪ ۰۰‬سرلرطٔرب‪ ۰۵۱۰ ٜ‬سر‪ٛ‬ؾرظ‬ ‫اظٔبیکٍب‪ّٔ ٜ‬ی ٘مک‪ ٝ‬ثطزاض ٔغع ثطٌعاض ذر‪ٛ‬ا‪ٞ‬رس‬ ‫قس‪.‬زض ایٗ ض‪ٚ‬یساز ثلف اظ ‪ ۰۱‬ؾر‪ٙ‬طاٖ زاذرّری ‪ٚ‬‬ ‫ذبضجی اظ وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬ب ٔرشّف اذطیٗ ‪ ٚ‬ثط‪ٚ‬ظسطیٗ‬ ‫زؾشب‪ٚ‬ضز‪ٞ‬ب ذ‪ٛ‬زضااضائ‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬سزاز ‪ ٚ‬ػالل‪ٙٔٝ‬ساٖ‬ ‫ٔیس‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س زض ‪ٞ‬ط وجب وک‪ٛ‬ض ث‪ ٝ‬و‪ٛ‬ضر ٔرجربظ‬ ‫اظ ایٗ ٔجبحث اؾشفبز‪ ٜ‬و‪ٙٙ‬س‪.‬اظ ثط٘بٔ‪ٞ ٝ‬ب جرب٘رجری‬ ‫ثعضی سطیٗ ض‪ٚ‬یساز ٘مک‪ٝ‬ثطزاض ٔغع وک‪ٛ‬ض ٔلش‪ٛ‬اٖ‬ ‫ث‪ ٝ‬د‪ ٙ‬د‪ ُٙ‬و‪ٞ ٝ‬ط وساْ ثب یه ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع اظایٗ ػّرٓ‬ ‫اؾز ‪ٚ‬زضاذطیٗ ض‪ٚ‬ظ ؾرٕرذر‪ٛ‬ظیر‪ ْٛ‬ثر‪ ٝ‬ور‪ٛ‬ضر‬ ‫حض‪ٛ‬ض ‪ٔ ٚ‬جبظ ثطٌعاض ٔیق‪ٛ‬ز‪ ،‬اقبض‪ ٜ‬وطز‪.‬زض‬ ‫ایٗ د‪ٞ ُٙ‬ب ثؿشط فطا‪ ٓٞ‬قس‪ ٜ‬و‪ ٝ‬قرطورز ‪ٞ‬رب‬ ‫فؼبَ زض ح‪ٛ‬ظ‪٘ ٜ‬مک‪ ٝ‬ثطزاض ٔغع ثش‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س زض چ‪ٙ‬سیٗ‬ ‫جّؿ‪ ٝ‬ثب ٕ٘بی‪ٙ‬سٌبٖ ا٘جٕٗ ‪ٞ‬ب ٔرشّف ‪ٔ ٚ‬طسجظ ثب‬ ‫ح‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬وبض ذ‪ٛ‬ز زض ضاؾرشرب فرؼربِرلرز ‪ٞ‬رب‬ ‫ٔکشطن ثحث ‪ ٚ‬سجبزَ ٘ظط زاقش‪ ٝ‬ثبق‪ٙ‬س ‪ ٚ‬اظ ٘شبیر‬ ‫ایٗ ٘کؿش‪ٟ‬ب زضضاؾشب فؼبِلز ‪ٞ‬ب زا٘رف ثر‪ٙ‬رلربٖ‬ ‫اؾشفبز‪ ٜ‬و‪ٙٙ‬س‪.‬زضایٗ ض‪ٚ‬یساز ث‪ٝ‬ع‪ٛ‬ضوّی ‪ٔ ۲۱‬رمربِر‪ٝ‬‬ ‫زضیبفز ‪ٚ‬دؽ اظ زا‪ٚ‬ض ‪ٔ ۰۰ ،‬مبِ‪ ٝ‬ج‪ٟ‬ز اضائ‪ ٝ‬ثر‪ٝ‬‬ ‫و‪ٛ‬ضر قفب‪ٞ‬ی دصیطفش‪ ٝ‬قس‪.‬‬ ‫بُبًد کیفیت دیسک چىد مىظًرٌ‬ ‫دیجیتالی با استفادٌ اس واوً پًضص ایزاوی‬ ‫یک ششکت فٌاٍس ایشاًی هَفق بِ بْبَد کریرفریرت‬ ‫دیسک چٌذ هٌظَسُ دیجیتالی برا اسرترفرادُ اص‬ ‫ًاًَپَشش ایشاًی شذ‪.‬‬ ‫ایٗ یه قطوز ثب اؾشفبز‪ ٜ‬اظ ٔشرصصبٖ زاذرّری‬ ‫زیؿه چ‪ٙ‬س ٔ‪ٙ‬ظ‪ٛ‬ض‪ ٜ‬زیجلشربِری ‪۰۹۱ )۲(DVD‬‬ ‫ٔلّلٕشط ثب ظطفلز ‪ٌ ۲‬لٍبثبیرز زاضا در‪ٛ‬قرف‬ ‫٘ب٘‪ٔٛ‬شط س‪ِٛ‬لس وطز‪ ،‬اػٕبَ د‪ٛ‬قف ٘ب٘ر‪ٔٛ‬رشرط ثرب‬ ‫اؾشفبز‪ ٜ‬اظ ض‪ٚ‬ـ اؾذبسطی‪ ًٙ‬ثط ؾرغر ‪،۲ DVD‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬جت ث‪ٟ‬ج‪ٛ‬ز وبضایی ایٗ ٔحص‪ َٛ‬قس‪ ٜ‬اؾز‪.‬ؾری‬ ‫ز ( )‪ ٚCD‬ز ‪ ٚ‬ز )‪(DVD‬یرىری اظ‬ ‫سج‪ٟ‬لعار ٔ‪ٛ‬ضز اؾشفبز‪ ٜ‬زض شذلط‪ٜ‬ؾبظ اعالػربر‬ ‫اؾز و‪ ٝ‬اعالػبر ثر‪ٚ ٝ‬ؾرلّر‪ِ ٝ‬رلرعض ‪ ٚ‬ایرجربز‬ ‫حفط‪ٞ ٜ‬ب و‪ٛ‬چه زض قلبض‪ٞ‬ب حّع‪٘ٚ‬ی ٔبضدلچی‬ ‫زض ؾغ اٖ شذلط‪ٔ ٜ‬ی قر‪ٛ‬ز‪.‬ایرٗ اعرالػربر ثر‪ٝ‬‬ ‫و‪ٛ‬ضر اضلبْ وفط ‪ ٚ‬یىری (ثربیر‪ٙ‬رط ) ثرط ض‪ٚ‬‬ ‫زیؿه‪ ،‬وس قس‪ ٚ ٜ‬ثب ِلعض ضؼلرف سرط ‪ ٚ‬یره‬ ‫چکٓ اِىشطیىی (ف‪ٛ‬س‪ٛ‬ؾُ) زض زیؿهٌطزاٖ‪ٞ‬رب‬ ‫٘‪ٛ‬ض ذ‪ٛ‬ا٘س‪ٔ ٜ‬یق‪٘ٛ‬س‪.‬ا٘‪ٛ‬اع ٔرررشرّرفری اظ ایرٗ‬ ‫زیؿه ‪ٞ‬ب ثط اؾبؼ حجٓ ٕٔرىرٗ ثرطا شذرلرط‪ٜ‬‬ ‫ؾبظ اعالػبر ‪ٚ‬ج‪ٛ‬ز زاضز ور‪ ٝ‬زض ایرٗ ثرلرٗ‬ ‫ٔری سر‪ٛ‬اٖ ثر‪ ٝ‬ؾرری ز )‪ ،(CD‬ز ‪ ٚ‬ز‬ ‫)‪ ٚ(DVD‬ز ‪ ٚ‬ز ‪ )۲(DVD ۲‬اقربض‪ٜ‬‬ ‫وطز‪ .‬اثؼبز ایٗ زیؿه‪ٞ‬ب ٔکبث‪ ٝ‬یىسیٍرط ثر‪ٛ‬ز‪ٚ ٜ‬‬ ‫فطای‪ٙ‬س س‪ِٛ‬لس ‪ٛ٘ ٚ‬ع ٔ‪ٛ‬از ٔ‪ٛ‬ضز اؾشفبز‪٘ ٜ‬لع سرمرطیرجرب‬ ‫ٔکبث‪ ٝ‬اؾز‪ٔ .‬ؼٕ‪ٛ‬ال یه ‪DVD‬اظ چر‪ٟ‬ربض الیر‪ٝ‬‬ ‫ؾبذش‪ ٝ‬قس‪ ٚ ٜ‬ضربٔز ‪ٔ ۰٫۹‬لّیٔشط زاضز‪.‬‬ صفحه 5 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫بویوتموسه قوجاغیندا ایگیدلرسه‬ ‫ایگیدلیگی سه دنیایا گتیرمیسه‬ ‫اان یوردو یو وامیسسان ارذبایجان‬ ‫محمد اشراقی‬ ‫اات بابا سوزلری‬ ‫ػع‪٧‬عٕ ػع‪٧‬ع ‪.‬تطث‪٨‬ت‪ ٦‬ا‪ٛٝ‬بز‪ ٙ‬ػع‪٧‬ع‬ ‫ا‪ٝ‬الز ػع‪٧‬ع‪ ٦ٓٝ ٟ‬تطث‪٨‬ت اـ اظ ا‪ ٙ‬ػع‪٧‬عتط‬ ‫*******************************‬ ‫ث‪٨‬ط ا‪٧‬ف ثبقالٗب‪ٜ٨٧‬جب‪ ،‬ه‪ٞ‬ضتبضٗبظ‪.‬‬ ‫تب ًبض‪ ٥‬ضا اؿبظ ‪ ٦ٌٜٛ‬ا‪ً ٙ‬بض ث‪ ٠‬ا‪ٛ‬جبٕ ‪ ٦٘ٛ‬ضؾس‪.‬‬ ‫*******************************‬ ‫ث‪٨‬ط ا‪٧‬ک‪ ٦‬ث‪٨‬ت‪٨‬طٗ‪ٜ٨٧ ٠‬ج‪ ،٠‬ث‪٨‬ط ا‪٧‬ک‪ ٠‬ثبقالٗب ‪.‬‬ ‫ًبض‪ ٥‬ضا ت٘بٕ ‪ٌٛ‬طز‪ً ،ٟ‬بضز‪ِ٧‬ط‪ ٥‬ضا قط‪ٝ‬ع ‪. ٌٚٛ‬‬ ‫*******************************‬ ‫ؿ‪ٞ‬ضثت ج‪ٜ‬ت ا‪ٓٝ‬ؿبزا ُئ‪ٝ ٠ٜ‬ط‪٧ ٚ‬بذک‪٨‬س‪٧‬ط ‪.‬‬ ‫ؿطثت ث‪ٗ ٠‬ب‪ٜٛ‬س ث‪٢‬کت ‪ ٖ١‬ثبقس ثبظ ‪ٝ‬ط‪ ٚ‬ث‪٢‬تط اؾت ‪.‬‬ ‫*******************************‬ ‫‪٧‬ت‪ٝ ٠ٗ ٖ٨‬ا‪ٝ ٥‬ا‪ ٥‬زئ‪ ٚ٨‬چ‪ٞ‬خ ا‪ٝ‬الض چئ‪ٞ‬ض‪ ٟ‬ى ‪ٝ‬ئط‪ٙ ٟ‬‬ ‫‪ٞ٧‬خ‪.‬‬ ‫ثطا‪٧ ٥‬ت‪ ٖ٨‬زٓؿ‪ٞ‬ظ ظ‪٧‬بز اؾت ‪ ٦ٓٝ‬زؾتت ُت‪٨‬تط ًتٖ‬ ‫اؾت ‪.‬‬ ‫*******************************‬ ‫از‪ ٥‬ث‪٨‬ع‪ ٖ٧‬زاز‪ ٥‬ا‪ٝ‬ظُ‪. ٚ٨ٛ ٠‬‬ ‫اؾ٘‪ٗ ٚ‬بّ ٗبؾت ‪ ٦ٓٝ‬اؾتلبز‪ ٟ‬اـ ث‪٢‬ط ز‪ِ٧‬طا‪. ٙ‬‬ ‫*******************************‬ ‫اضازا ‪٧‬ئ‪٨٨‬ط ا‪ٝ‬ضتبزا ُع‪٧‬ط ‪.‬‬ ‫ً‪ٜ‬ب‪ ٠٧‬ث‪ ٠‬ازٕ ت‪ٜ‬جْ اؾت‪ :‬ؾط ؾلط‪ ٟ‬ثب ‪٨ٗ ٠٘١‬ر‪ٞ‬ضز اٗتب‬ ‫زض ًبض پ‪٨‬سا‪٧‬ف ‪٨ٛ‬ؿت ‪.‬‬ ‫*******************************‬ ‫‪ٞ٧‬ظ‪ٛ‬بٗطز ث‪٨‬طٗطز‪ ٟ‬ه‪ٞ‬ضثب‪. ٙ‬‬ ‫صس ‪ٛ‬لط ‪ٛ‬بٗطز کسا‪٧ ٥‬ی ‪ٛ‬لط ٗطز ‪.‬‬ ‫بیلمجو لر‬ ‫‪٧‬بتب‪ٛ‬سا ‪ٞٗٞ٧‬ض‪٧ ٝ‬بتبض ‪ ،‬اَت‪ ٚ٨‬ت‪ٞ‬ذتبهب ؾبتبض ‪ ٖ٨ً ،‬ا‪٧‬ؿتتت‪٠‬‬ ‫ؾ‪ ٠‬ت‪ٞ‬تؿ‪ ، ٙٞ‬ت‪ٌ٨‬ب‪ٛ‬الض‪ ٥‬آ‪ ٠ٜ٨‬ثبتبض ‪٨ً :‬طپ‪٦‬‬ ‫***‬ ‫‪٧‬بتبض ‪٧‬بتبٗ٘بظ ‪ ،‬ز‪ٝ‬ضاض ز‪ٝ‬ضاٗ٘بظ ‪ ،‬ث‪٨‬ط هبض‪٧‬ف ُئتتَ٘تؿت‪٠‬‬ ‫اتبٕ ُئس‪َ٘ٛ‬ع ‪ :‬ثبق٘بم‬ ‫***‬ ‫‪٧‬بذک‪ُ ٦‬اظّ ‪١‬بٗ‪٨٨‬ب ثبذ‪٨‬ط ‪ ،‬ا‪ٝ‬ظ‪ ٠ٛٝ‬ثبذب‪٧ ٦ٛ‬تب‪ٛ‬تس‪٧‬تط‪٧‬تط‬ ‫‪٧‬بذ‪٨‬ط ‪ُٛٞ :‬ف‬ ‫***‬ ‫‪ٗٞ٧‬ط‪ٗٞ٧ ٝ‬ط‪ٝٞ٧ ٝ‬اؾ‪ٞ٧ ، ٦‬ظ آٔ‪٨‬س‪ ٥‬ثبالؾ‪ ٖٔٓ ، ٦‬ائٔ‪٨‬ت‪ٚ‬‬ ‫اق‪ٜ٨‬ب ‪ ،‬ائْ ت‪ٞ‬پالقبض ثبق‪ٜ٨‬ب ‪ٛ :‬بض‬ ‫***‬ ‫‪ٛٞ٧‬جب ‪٧‬ئ‪٨٨‬ت ‪ ،‬ز‪ٝ‬ق٘‪ ٠ٜ‬ث‪ ٥ٞ‬اَ‪ٓ َٚ٨٨٘٧‬ط ‪ :‬تطث‪٨‬عٓ‪ٔ٨‬ط‬ ‫***‬ ‫‪ٛٞ٧‬س‪ٝ‬هجب ‪ٞٓٞٛٞ٧‬ض ‪ُ ،‬ئس‪ٌ٧‬ج‪ ٠‬ا‪ٝ‬ظا‪٨ٛ‬ط ‪ :‬ه‪ٞ٧ٞ‬‬ ‫***‬ ‫‪ِٛٞ٧‬تبٓس‪٧‬وجب ‪ ،‬ا‪٧‬ک‪٨‬وال‪ٛ‬بض ‪ :‬ه‪ٞ٧ٞ‬‬ ‫***‬ ‫‪ٞ٧‬ح ‪ٞٗٞ٧‬ض‪ ٝ‬ک‪ٜ٨‬س‪٧‬وچب ‪ ،‬ا‪٧‬چ‪ ٦‬ز‪ ٞٓٝ‬اّ ٗ‪ٜ٨‬ج‪٨‬ن ‪ٛ :‬بض‬ ‫***‬ ‫‪ٞ٧‬ذبض‪ُ ٥‬ئتؿ‪ ، ٠‬اقبؿ‪َُ٘ٔ ٦‬ع ‪٧ :‬بـ‬ ‫***‬ ‫بایاتیالس‬ ‫ال‪ ِ٥‬ال‪ ِ٥‬زاؽ ث‪ ٞ٧ٞ‬ز‪ٝ‬ظٕ‬ ‫ا‪ً ٥‬اضپَ‪ ٠‬اٗٔ‪٨‬ی ه‪ٞ‬ظ‪ٕٝ‬‬ ‫ثب‪ٛ‬الز‪٧‬الض ذ‪ٞ‬ض‪ٝ‬ظالض‬ ‫‪ٞ٧‬ذال ا‪ ٥‬زا‪ ٙ‬ا‪ٓٝ‬س‪ٝ‬ظ‪ٕٝ‬‬ ‫ال‪ ِ٥‬ال‪ ُّٞ ِ٥‬ث‪ٞ‬تبٕ ا‪ٝ‬ؿٔ‪ٕٞ‬‬ ‫ػطط‪ ٠ٜ٧‬ثبتبٕ ا‪ٝ‬ؿٔ‪ٕٞ‬‬ ‫اضظ‪ ِٖ٧‬ث‪ٞ‬ز‪ٝ‬ض اوٓ٘‪٨٨‬ت‬ ‫ت‪ ٞٛٞ٧ٞ‬ت‪ٞ‬تبٕ ا‪ٝ‬ؿٔ‪ٕٞ‬‬ ‫ال‪ ِ٥‬ال‪ُُٞ ُُُٕٞٓٞ ِ٥‬الث‪ٖ٨‬‬ ‫آ٘ب ‪١ ،‬ئ‪ِٞ٨‬ا ‪ُُٞ ،‬الث‪ٕ ِ٦‬‬ ‫زض‪٧‬ب ً‪ُ ٚ٨٘٨‬ئ‪٨ٜ٘٨٨‬ف‬ ‫ا‪٧‬بهسا‪ ٙ‬ثبقب اث‪ِٖ٨‬‬ ‫ال‪ ِ٥‬ال‪ ٖ٨ٜٗ ِ٥‬ظ‪ٜ٧‬ت‪ٖ٨‬‬ ‫ؾ‪ ، ُٕٞ٧ُُٞٗٞ‬هب‪ ، ٖ٨ٛ‬اَت‪ٖ٨‬‬ ‫زاؽ ً‪ ٚ٨٘٨‬زا‪٧‬بؿ‪ ِٖ٨‬ؾب‪ٙ‬‬ ‫ؾَ‪ ٚ‬ؾَ‪ ٖ٨ٜٗ ٚ‬ج‪ُٞ‬ضاَت‪ٖ٨‬‬ ‫ال‪ ِ٥‬ال‪ ِ٥‬زئس‪ ٖ٧‬جب‪ ٙ‬زئس‪ٖ٧‬‬ ‫‪ٞ٧‬ذ‪ٞ‬زا‪ ٙ‬ا‪٧ٝ‬ب‪ ٙ‬زئس‪ٖ٧‬‬ ‫ؾ‪٧ ٚ‬ئط‪ ٥‬ث‪٨‬ط ٗ‪ ٚ‬ثبذ‪ِٖ٨‬‬ ‫جب‪ ٙ‬ؾ‪ ٠ٜ‬ه‪ٞ‬ضثب‪ ٙ‬زئس‪ٖ٧‬‬ ‫ثبالٗب ال‪ِ٧‬ال‪ ِ٥‬زئس‪ٖ٧‬‬ ‫‪٧‬بت٘بز‪ ٥‬ال‪ِ٧‬ال‪ ِ٥‬ز‪٧‬س‪ٖ٧‬‬ ‫ً‪ُٞ‬چَ‪ ٠‬زَ‪ ٟ‬ا‪٧ٜٞ٧ٝ‬ب‪ٛ‬سا‬ ‫‪ِ٨٧‬ر‪ِٔ٨‬س‪ ٥‬ائ‪ٝ ٦‬ا‪ ٥‬زئس‪ٖ٧‬‬ ‫ال‪ ِ٥‬ال‪ ِ٥‬قٌََط‪ ٖ٧‬هَ‪ٜ‬س‪ٖ٧‬‬ ‫ال‪ ِ٥‬ال‪ ِ٥‬ا‪ٝ‬جب ؾ‪ٜ٢‬س‪ٖ٧‬‬ ‫ز‪٨ُٛٝ‬ب ُاظَّ ٓط‪ٜ٧‬س‪ٙ‬‬ ‫ٗ‪ ٚ‬ثبالٗ‪ ٦‬ثَ‪َٜ٨‬س‪ٖ٧‬‬ ‫ال‪ ِ٥‬ال‪ ُُُٕٞٓٞ ِ٥‬ثب‪١‬بض‪ِٖ٧‬‬ ‫ه‪٨‬ف ُ‪ُُٛٞٛٞ‬سَ‪ ٟ‬ظ‪ٗٝ‬بض‪ِٖ٧‬‬ ‫‪٧‬بقب‪ِ٨٧‬ک‪ ِٚ٨‬ثبؿ‪ٜ٨‬سا‬ ‫زازٓ‪ ، ٦‬تبٗٔ‪ٞٛ ، ٦‬ثبض‪ٖ٧‬‬ ‫ادبیات‬ ‫پنجشنبه ‪ 9‬تیش ‪ 34* 1441‬طوئه ‪ 29 * 2422‬ری القعذه ‪ * 1443‬سال سی و دوم ( اوتوص ایکینجی ایل ) * شماسه ( سایی ) ‪5532 :‬‬ ‫عالهم امینی‬ ‫دده قورقود‬ ‫فضولی‬ ‫خیابانی‬ ‫شهریار‬ ‫شاه اسماعیل‬ ‫رتبیت‬ ‫تاج گزاسی خلیل سلطان‬ ‫زض ‪ٗ 17‬بضؼ ‪ 1405‬ذٔ‪ ْ٨‬ؾٔطب‪ ٙ‬زض ؾ٘طه‪ٜ‬س تبجِتصاض‪ً ٥‬تطز‪ .‬ا‪ٓٝ‬ت‪٨‬ت‪ٚ‬‬ ‫تص٘‪ ٖ٨‬ا‪ ٝ‬ا‪ ٚ٧‬ث‪ٞ‬ز ً‪ٛ ٠‬بٕ ذب‪ ٙ‬ضا ث‪ٝ ٠‬اضثب‪ٗ ٙ‬ح٘س ثؿپبضز‪ .‬زض ‪ٗ 19‬تبضؼ‬ ‫ثطا‪ ٥‬تجٔ‪ ْ٨‬ثط ٗعاض ت‪ٞ٘٨‬ض ضکت‪ .‬اظ ‪٘١‬ب‪ٓ ٙ‬حظ‪ ٠‬ا‪ ّٝ‬اؾطاف ٗلتط ‪ٛ‬کتب‪ٙ‬‬ ‫زاز ‪ ٝ‬ثط‪ٝ‬ت ا‪ٛ‬س‪ٝ‬ذت‪ ٠‬ضا ث‪ ٚ٨‬اٗ‪٨‬طا‪ ٝ ٙ‬ثعضُب‪ ٙ‬توؿ‪ً ٖ٨‬طز‪.‬‬ ‫قبز‪ٔٗ ٥‬ی‪ ٠ٌٔٗ ،‬جس‪٧‬س‪ٝ ،‬کبزاض‪ ٥‬اضتف ضا ثب ثرکف ُ‪ٜ‬ج‪ٜ٨‬ت‪ ٠‬ؿت‪ٜ‬تبئتٖ‬ ‫ظٗب‪ ٙ‬ت‪ٞ٘٨‬ض ث‪ ٠‬زؾت ا‪ٝ‬ضز‪.‬‬ ‫اٗ‪٨‬طا‪ ٙ‬تحت تاث‪٨‬ط قبز‪ٔٗ ٥‬ی ‪ ٦ٌ٧ ٦ٌ٧‬اظ ح٘ب‪٧‬ت ؾٔتطت‪ٜ‬تت ثت‪ ٠‬حتن‬ ‫زؾت ًک‪٨‬س‪ٛ‬س تب ا‪ ٠ٌٜ٧‬ذٔ‪ ْ٨‬ؾٔطب‪ ٙ‬ثطا‪ٗ ٥‬کب‪ٝ‬ض‪ ٟ‬زض اٗ‪ٞ‬ض ا‪٧‬بٓت‪ٜٗ ٦‬حصطاً‬ ‫ث‪٘١ ٠‬ؿط ظ‪٧‬جب‪ ٥‬ذ‪ٞ‬ز اتٌب ًطز‪ .‬قب‪١‬طخ زض ا‪ ٚ٧‬ح‪ ٚ٨‬ذٔ‪ ْ٨‬ؾٔطتب‪ ٙ‬ضا ثت‪٠‬‬ ‫ػ‪ٜٞ‬ا‪ ٙ‬کطٗب‪ٛ‬ط‪ٝ‬ا‪ ٥‬ت‪ٞ٘٨‬ض‪٧‬ب‪ ٙ‬ق‪ٜ‬بذت ‪ٓٝ‬ت‪ ٦‬ثتؼتس‪١‬تب اظ پت‪٨‬تط ٗتحت٘تس ثت‪ٚ‬‬ ‫ج‪٢‬ب‪٨ِٛ‬ط ح٘ب‪٧‬ت ًطز‪ .‬اظ اهساٗبت ٗ‪ ٖ٢‬ذٔ‪ ْ٨‬ؾٔطب‪ ،ٙ‬ا‪ ٚ٧‬ث‪ٞ‬ز ً‪ ٠‬ؾل‪٨‬تطا‪ٙ‬‬ ‫ثبظزاقت قس‪ ٟ‬چ‪ ٦ٜ٨‬ضا اظاز ًطز‪.‬‬ ‫پیش محمذ مذعی حقوق خود شذ‬ ‫پ‪٨‬ط ٗح٘س زض ا‪ٝ‬اذط ‪٨ٗ 1405‬الز‪ ،٥‬ثب ٓکٌط‪ ٥‬اظ ًبثْ ث‪ ٠‬ثتٔتد ضکتت‪ .‬زض‬ ‫ظٗؿتب‪ ٙ‬پ‪٨‬ط ٗح٘س ًت‪ ٠‬زض‬ ‫ثٔد ث‪ٞ‬ز‪ ،‬اظ قتب‪١‬تطخ ًت‪٠‬‬ ‫تبظ‪ ٟ‬ذٔ‪ ْ٨‬ضا ث‪ ٠‬ضؾت٘ت‪٨‬تت‬ ‫ق‪ٜ‬تبذتتت‪ ٠‬ثت‪ٞ‬ز‪ً ،‬ت٘تی‬ ‫ذ‪ٞ‬اؾت‪.‬‬ ‫پؿطـ ا‪ٓٝ‬ت‪ٞ‬ؽ ثت‪٨‬تَ ‪ٝ‬‬ ‫اٗتت‪٨‬تتطقتتب‪ٗ ٟ‬تتبٓتتی ضا ثتتب‬ ‫ٓکٌط‪ ٥‬ثت‪ ٠‬قتبثت‪ٞ‬ضُتب‪ٝ ٙ‬‬ ‫ا‪ٛ‬ر‪ٞ‬ز کطؾتبز‪ ،‬اٗب ُتط‪١‬ت‪٦‬‬ ‫ُک‪ٞ‬ز‪ٛ ٟ‬کس‪.‬‬ ‫اسدوی پیش محمذ‬ ‫پ‪٨‬تط ٗتحت٘تس ؾتطا‪ٛ‬تجتبٕ‬ ‫ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬ؿت قتب‪ٗ ٟ‬تبٓتی ضا‬ ‫ٗتوبػس ً‪ٜ‬تس ًت‪ ٠‬اضز‪٥ٝ‬‬ ‫ٗکتطً‪ ٦‬ضا زض ٗب‪ٝ‬ضاءآ‪٢ٜ‬ط‬ ‫اؿبظ ً‪ٜٜ‬س‪.‬‬ ‫زض‬ ‫‪ٛ‬تتتتتتتجتتتتتتتطز‪٥‬‬ ‫‪ٛ‬عز‪ ٦ٌ٧‬هبضق‪ ٦‬زضُطکتت‬ ‫‪ ٝ‬پ‪٨‬ط ٗتحت٘تس قتٌتؿتت‬ ‫ذ‪ٞ‬ضز ‪ٗ ٝ‬جج‪ٞ‬ض ث‪ ٠‬ػوت‪ٛ‬ک‪ ٦ٜ٨‬قس‪.‬‬ ‫پ‪٨‬ط ٗح٘س ‪ ٝ‬اٗ‪٨‬طـ پ‪٨‬طػٔ‪ ٦‬تبظ ؾ‪ٓٞ‬س‪ٝ‬ظ (پؿط زض‪٧‬بؾبالض ٗت‪ٜ‬تِتٔت‪ ٦‬ثت‪ٞ‬ؿتب‬ ‫ؾ‪ٓٞ‬س‪ٝ‬ؼ‪ٝ ،‬اضث ا‪ٓٝ‬ج‪ ٦‬ث‪ٞ‬ؿب ؾ‪ٓٞ‬س‪ٝ‬ظ ً‪ ٠‬ضئ‪٨‬ؽ ؾٔس‪ٝ‬ظ ثٔتد زض ا‪ٝ‬ا‪٧‬تْ‬ ‫ت‪ٞ٘٨‬ض ث‪ٞ‬ز) هٔؼ‪ ٠‬قبزٗب‪ ٙ‬ضا زض چبؿب‪٨ٛ‬ب‪ٗ ٙ‬حبصط‪ ٝ ٟ‬تصطف ًطز‪ٛ‬س‪.‬‬ ‫ٗطٍ پ‪٨‬ط ٗح٘س‪٧ٝ‬طا‪٧‬ف‬ ‫‪٧‬ی ؾبّ ثؼس‪ ،‬پ‪٨‬ط ٗح٘س زض ت‪ٞ‬طئ‪ ٠‬ا‪ ٥‬ت‪ٞ‬ؾط اٗ‪٨‬ط اضقسـ پ‪٨‬طػتٔت‪ ٦‬تتبظ‬ ‫ؾ‪ٓٞ‬س‪ٝ‬ظ‪ ٠ً ،‬اظ ح٘ب‪٧‬ت ؾب‪٧‬ط اٗ‪٨‬طا‪ ٙ‬ثطذت‪ٞ‬ضزاض قتس‪ ٟ‬ثت‪ٞ‬ز‪ ،‬تتط‪ٝ‬ض قتس‪.‬‬ ‫ؾ‪ٓٞ‬س‪ٝ‬ظ ؾؼ‪ً ٦‬طز هسضت ضا ث‪ ٠‬زؾت ُ‪٨‬طز اٗب قٌؿت ذ‪ٞ‬ضز ‪ ٝ‬زض ؾتبّ‬ ‫‪ 1408‬ت‪ٞ‬ؾط پ‪٨‬ط‪ٝ‬ا‪ ٙ‬ذ‪ٞ‬ز ث‪ ٠‬هتْ ضؾ‪٨‬س‪.‬‬ ‫ثس‪ ٙٝ‬تطاقٌبض‪ ٝ ٥‬پطزاذت ًبض‪ ٥‬ث‪ ٠‬هطؼ‪ ٤‬صبف ‪ً ٝ‬ط‪ ٦ٗ ٥ٝ‬ضؾ‪ٜ‬س‪.‬‬ ‫ؾبذٔ‪ ; ٞ‬ؾبذال‪ ; ٝ‬ؾبذالؿ‪ ; ٞ‬ؾبذال (ؾبذالٗتبم ; ‪ٛ‬تِت‪ ٠‬زاقتتت‪، ٚ‬‬ ‫ٗحبکظت ًطز‪ + )ٙ‬ؿ‪( ٞ‬اى) ; ٗحْ ٗحبکظت قس‪ ، ٟ‬پبزُب‪ٗ ، ٙ‬ت‪ٜ‬تطتوت‪٤‬‬ ‫اؾتحلبظ‪ٗ ، ٦‬بٓ‪٨‬بت زض‪٧‬بکت‪ ٦‬زضهجبّ ا‪٧‬جبز اٗ‪٨ٜ‬ت (‪)1،25‬‬ ‫ؾبضا ; ؾبضا‪ ; ٥‬ؾبض‪ ٥‬ا‪ ; ٥‬ؾبض‪( ٥‬ض‪ + )َٛ‬ا‪ٗ( ٥‬ب‪ٗ ; )ٟ‬ب‪ ٟ‬ظضز ‪ٗ ،‬تب‪ٟ‬‬ ‫ثسض ‪ٛ ،‬به ‪ ،‬ذبٓص ‪ٛ ،‬بٕ زذتط ‪ ،‬ؾبضا‪ ٥‬اظ ق‪٨‬طظ‪ٛ‬ب‪ ٠ً ٦ٛ‬ثؼ‪ٜٞ‬ا‪ ٙ‬ؾ٘جتْ ظ‪ٙ‬‬ ‫ػل‪٨‬ق ‪ ٝ‬ثبؿ‪٨‬طت تطى زض تبض‪٧‬د جب‪ٝ‬زا‪ٗ ٠ٛ‬ب‪ٛ‬س‪ ٟ‬اؾت‪.‬‬ ‫ؾبضؽ ; ؾبض‪ِ٧‬ن ; ؾبض‪( ٥‬ؾبض‪٘٧‬بم ;ُؿتطز‪ + )ٙ‬ا‪٧‬تن (اى) ;ُؿتتتطز‪ٟ‬‬ ‫قس‪ٞٛ ، ٟ‬ػ‪ ٦‬ؾلط‪ ٟ‬پ‪)1( ٚ٢‬‬ ‫‪ ٥‬اؾال‪ ; ٙ‬ؾبض‪( ٥‬ظضز) ‪ +‬اؾال‪( ٙ‬ق‪٨‬ط) ; ق‪٨‬تطظضز‬ ‫ؾبض‪ٝ‬اصال‪/ٙ‬ت ; ؾبض ِ‬ ‫‪ٓ ،‬وج‪ ٦‬ثطا‪ ٥‬اٗطا‪ ٥‬صل‪)1( ٥ٞ‬‬ ‫ؾبؿس‪ٝ‬ـ; ؾبؿس‪٧‬چ ; ؾبؽ (ضاؾت) ‪ +‬ز‪٧‬چ (ططف) ; ؾ٘تت ضاؾتت ‪،‬‬ ‫قرص ؾ٘ت ضاؾت زاٗبز (‪ ) 2‬؛ ا‪ً ٚ٧‬تٔت٘ت‪ ٠‬ثتطا‪ ٥‬ضاحتتت‪ ٦‬ثصت‪ٞ‬ضت‬ ‫ؾبؿس‪٧‬ف تٔلظ ٗ‪ُ ٦‬طزز ‪ ٝ‬ث‪ ٠‬اقتجب‪ ٟ‬ا‪ٛ‬طا ؾبؿس‪ٝ‬ـ (ز‪ٝ‬ـ ; قب‪ٛ‬ت‪ٗ )٠‬ت‪٦‬‬ ‫ذ‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬س‬ ‫ؾبؿط; ؾبؿ‪٨‬ط ; ؾبؽ (ؾبؿ٘بم ; ز‪ٝ‬ق‪٨‬س‪٧ + )ٙ‬ط (اى) ; ظط‪ٝ‬ف قت‪٨‬تط ‪ٝ‬‬ ‫قطاه ‪ٗ ،‬رط‪ٝ‬ط‪ ٦‬ثکٌْ ‪١‬ب‪ ٠ً ٙٝ‬زض ا‪ ٙ‬قطاه ض‪٧‬ع‪ٛ‬س(‪٘١ ، )2‬ط‪٧‬کت‪ ٠‬ثتب‬ ‫ؾـطام (‪)ٕ.ٟ‬‬ ‫‪( ٥‬اى) ; پت‪ٞ‬قتف ‪،‬‬ ‫‪ ; ٥‬ؾبؽ (‪ٝ‬ؾ‪٢ِٛ ٤ٔ٨‬ساض‪ٛ‬س‪ + )ٟ‬ض ِ‬ ‫ؾبؿَط‪ ;٥‬ؾبؿط ِ‬ ‫پ‪ٞ‬ؾت ‪ ،‬پ‪ٞ‬ؾت ‪١‬ط چ‪٨‬ع ‪ ،‬پ‪ٞ‬ؾت زثبؿ‪ ٦‬قس‪ ٟ‬اؾت ‪ ٝ‬االؽ ‪ٞٛ ،‬ػ‪ ٦‬پبضچ‪ ٠‬؛‬ ‫ؾبؿط‪٥‬‬ ‫پ‪ٞ‬ـ ; پ‪ٞ‬قف زض‪٧ٝ‬کب‪ ٝ ٠ٛ‬ؾبز‪ ، ٟ‬ؾبؿط‪ ٥‬ز‪ٝ‬ظ ; ز‪ٝ‬ظ‪ٛ‬س‪ ٣‬ؾبؿط‪٧ ، ٥‬تئتط‬ ‫ؾبؿط‪ ٥‬ؾ‪ ; ٦‬پ‪ٞ‬ؾت‪ ٤‬ظٗ‪ ، ٚ٨‬ثص‪ٞ‬ضت صبؿط‪ ٥‬ث‪ ٠‬ػطث‪٨ٛ ٦‬ع ضکت‪ ٠‬اؾت‪)2( .‬‬ ‫ازاٗ‪ ٠‬زاضز‬ ‫شاه اسماعیل خطائی نین شعرلری‬ ‫ج٘بٓ‪ُ ٙٞ‬اض‪ ٦ٓ ٟ‬جب‪ ٙ‬ث‪ٓٞ‬س‪، ٕٝ‬ا‪ ٥‬جب‪!ٙ‬‬ ‫ُاظ‪ ٙٝ‬زضز‪ٛٝ‬س‪ُ ٟ‬طچ‪ ٦‬ذؿت‪ ٠‬ا‪٧‬س‪،ٖ٧‬‬ ‫‪ٞ٧‬ظ‪ٞٛ ٦ٛٝ‬ض ا‪٘٧‬ب‪ ٙ‬ث‪ٓٞ‬س‪ ،ٕٝ‬ا‪ ٥‬جب‪!ٙ‬‬ ‫‪ٝ‬صبٓ‪ ٙٞ‬زضز‪ ٟ‬زضٗب‪ ٙ‬ث‪ٓٞ‬س‪، ٕٝ‬ا‪ ٥‬جب‪. ٙ‬‬ ‫ج٘بٓ‪ ٙٞ‬قٌط هلل‪،‬‬ ‫ؾ‪٢ٗ ٜٙٞ‬ط‬ ‫ً‪١ ،٦‬جطا‪ ٙ‬ظٔ٘ت‪ٜ٨‬س‪،ٟ‬‬ ‫ثح٘سهلل‬ ‫ًا‪ ّٞٛ‬ترت‪ٜ٨‬س‪ ٟ‬ؾٔطب‪ ٙ‬ث‪ٓٞ‬س‪ ،ٕٝ‬ا‪ ٥‬جب‪ٙ‬؟‬ ‫ٓج‪ ٦ٛٞ‬اه ح‪ٞ٨‬ا‪ ٙ‬ث‪ٓٞ‬س‪ ،ٕٝ‬ا‪ ٥‬جب‪. ٙ‬‬ ‫ت‪ٞ‬پطاؿ‪ٜ٨‬سا‪،ٙ‬‬ ‫ا‪٧‬بؿ‪ٙٞ‬‬ ‫ذطبئ‪ٖ٧ ٦‬‬ ‫ث‪ٔٗ ُٙٞ ٞ‬ی ؾٔ‪٘٨‬ب‪ ٙ‬ث‪ٓٞ‬س‪ ،ٕٝ‬ا‪ ٥‬جب‪!ٙ‬‬ ‫اوچ شاهضاد‬ ‫ُئچ٘‪٨‬ف ؾب‪ ٚ٨ٛ ٦٧‬اضز‪...ٝ ٥‬‬ ‫ائ‪ ٚ٧ٞ‬پ‪ٜ‬جط‪ ٟ‬ؾ‪ٜ٨‬س‪ ٙ‬ث‪٨‬ط ه‪٨‬ع ثبذ‪٨‬طز‪ ،٥‬ث‪٨‬ط ه‪٨‬ع ثبذت‪٨‬تطز‪ً ٥‬ت‪ُ ،٦‬تئتتت٘ت‪٠‬‬ ‫ُاظ‪ٗٝ‬س‪ُ ،ٙ‬ئسضٕ اوظ‪ٗٝ‬س‪.ٙ‬‬ ‫ا‪ٝ‬ؿال‪ ٙ‬ث‪٨‬ط ا‪ٝ‬ضًس‪ ٚ٨ٗ ٙ‬ا‪ٝ‬ض‪ ٠٧ ٟ‬ه‪٨‬عا ائٔ‪ٝٝ ٠‬ض‪ٓٝ‬س‪١ ،٦ً ٝ‬ئچ ٗج‪ ٜٙٞ‬زا ثت‪ٞ‬‬ ‫ث‪٧ٞ‬سا ‪ٝٝ‬ض‪٘ٓٝ‬بٗ‪٨‬کس‪ .٥‬اذکبٗبجب‪ ٙ‬هبٓس‪ ٥‬ا‪ٝ‬ضزا‪ُ .‬ئج‪ ٠‬چ‪٨‬طاهالض ‪٧‬ب‪ٛ‬ب‪ٛ‬تسا‪ٙ‬‬ ‫ؾ‪ٛٞ‬طا ُٔس‪ ٥‬ق‪٢‬ط‪ ،ٟ‬اٗب ائٔ‪ ٠‬ک‪ٌ٨‬ط‪ ٥‬ا‪ٝ‬ضازا‪٧‬س‪ُ .٥‬ئج‪ ٠‬ز‪ٝ‬قس‪١ ٞ٧ٝ‬ت‪٨‬تجتط‪ٟ‬‬ ‫ز‪ٓٞ٧ ٦ً ٟ‬ساق‪ٜ٨‬ب زضز‪ ٦ٜ٧‬اچس‪.٥‬‬ ‫ا‪ ٝ‬ازإ اح‪ٞ‬االت‪ ٦‬ث‪ٛٞ‬ب زا‪٨ٛ‬کس‪ .٥‬زئِ٘‪ ٜٚ٨‬ث‪ ٞ‬ه‪٨‬ع پبزقب‪ ٚ٨١‬ه‪٨‬ع‪ ٥‬ا‪٨٘٧‬تف‪.‬‬ ‫پبزقب‪ ٟ‬ا‪ٝ ٠٘٨ً ٞٛٝ‬ئطٗی ا‪٧‬ؿت‪٨٧ ٠‬جؿ‪ ٠‬ه‪٨‬ع ُئت٘‪٧ ٠‬ت‪٨‬تت‪ ،‬ا‪ٛٝ‬تب ُتاض‪ ٟ‬ز‪ٟ‬‬ ‫پبزقب‪ ٟ‬ا‪ ٞٛٝ‬زز‪ٗ ٟ‬بٓ‪ٜ٨‬سا‪ٗ ٙ‬حط‪ ٕٝ‬ائٔ‪٨٧ ٠‬ت‪ ،‬ائ‪ٜ٧ٞ‬س‪ ٙ‬ه‪ٝٝٞ‬ه‪.‬‬ ‫ا‪ ٝ‬زا ‪ ٚ٘١‬ا‪ ٝ‬زإ‪ -‬زاق‪ ٦‬ت‪ٌ٨‬س‪٧‬ط‪٧‬ت اوظ‪ ٙٝ‬ز‪ ٟ‬ت‪ٔ٨‬ؿت‪٨‬ت٘تجت‪ٜ‬تس ائٔت‪٧ ٠‬ت‪٨‬تت‬ ‫ا‪ٝ‬ت‪ٞ‬ض‪ٝ‬ه ا‪ٝ‬ضزا‪ .‬ا‪ٜ٧‬س‪ ٥‬ا‪ ٝ‬ت‪ٔ٨‬ؿ‪ ٦٘٨‬اچ٘بؿب ‪ ٠ٛ‬هسض پ‪ٞٔ٢‬ا‪ٛ‬الض ُتٔت‪٨‬تجتؿت‪،٠‬‬ ‫ز‪ٝ‬ق‪ٞ‬ه هبٓ‪٨‬جالض ا‪ٝ‬ضازا‪.‬‬ ‫ا‪ٝ‬ؿال‪ ٙ‬زئس‪ ٚٗ - :٥‬ا‪ ٝ‬ه‪٨‬ع‪ ٥‬االجبؿبٕ‪ .‬ؾحط ُئتس‪ ٥‬پبزقب‪٧ ٚ٨١‬تب‪ٛ‬ت‪٨‬ت‪ٜ‬تب‪.‬‬ ‫پبزقب‪ ٟ‬ا‪ ٞٛٝ‬الح ‪٧‬بذک‪ ٦‬ا‪ٝ‬ضُت‪٦‬‬ ‫ا‪٧‬ؿت‪ ٦٘٨ً ٚ٧ ٠‬هج‪ ّٞ‬ائٔت‪٧ ٠‬ت‪٨‬تت‬ ‫زضز‪ ٦ٜ٧‬ؾ‪ٞ‬ض‪ٝ‬قس‪ ،ٝ‬ا‪ٝ‬ؿتال‪ ٙ‬اوظ‬ ‫ک‪ٌ٨‬ط‪ ٦ٜ٧‬زئس‪.٥‬‬ ‫پتتبزقتتب‪ ٟ‬زئتتس‪ٗ - :٥‬تت‪ ٚ‬الح‬ ‫ا‪ٝ‬ضًس‪ ٙ‬ث‪ٛٞ‬ب قبزإ‪ .‬ا‪ٛ‬جبم ‪ٝ‬آال‪ٟ‬‬ ‫ا‪ ٙٞٛٝ‬ا‪٧‬رت‪٨٨‬بض‪ٜٗ ٥‬ت‪٨‬تٖ آت‪٨‬ت٘تس‪ٟ‬‬ ‫زئ‪٨٨‬تْ‪ .‬ا‪ ٝ‬ا‪ٓٝ‬ت‪ٞ‬ه ثت‪٨‬تط چتپتْ‬ ‫ؾِحطً‪.ٙٞ‬‬ ‫ا‪ٝ‬ؿال‪ ٙ‬زئتس‪ٗ - :٥‬ت‪ ٚ‬ا‪ٛٝ‬ت‪ٙٞ‬‬ ‫ت‪ٔ٨‬ؿ‪ ٦ٜ٨٘٨‬ؾ‪ٜ٨‬س‪٧‬تطاضإ‪ .‬ا‪ٛ‬تجتبم‬ ‫‪ٛ‬ئج‪ ،٦ً ٠‬ؾ‪ ٚ‬ا‪ٛٝ‬ت‪ ٙٞ‬اتتبؾت‪،٦‬‬ ‫ثبق‪ ٚ٨ٛ ٦‬صبح‪٨‬ج‪ ،٦‬ا‪ ّٝ‬ؾ‪٧ ٚ٨ٜ‬ب‪ٜ٨ٛ‬ب ُٔ٘‪٨‬کٖ‪.‬‬ ‫ستارخان‬ ‫ح٘س ‪ ْ٨ٓ ٝ‬اهلل»‪٧ ،‬بض‪ُ ٚ٨٘٧‬اضز‪ ٕٝ‬ا‪ٝ‬ظ‪،ٙٝ‬‬ ‫زّ ضثب زٓساض‪ُ ٚ٨٘٧‬اضز‪ ٕٝ‬ا‪ٝ‬ظ‪،ٙٝ‬‬ ‫ط‪ٞ‬ضؾ‪ ٦‬ططاض‪ُ ٚ٨٘٧‬اضز‪ ٕٝ‬ا‪ٝ‬ظ‪،ٙٝ‬‬ ‫ُاظٓط‪ٌٗ ٥‬بض‪ُ ٚ٨٘٧‬اضز‪ ٕٝ‬ا‪ٝ‬ظ‪.ٙٝ‬‬ ‫طنس شارعلریمیس‬ ‫بختیاس علی مشادی‬ ‫ثرت‪٨‬بض ػٔ‪ٗ ٦‬طاز‪ٗ ٥‬ترٔص ث‪ٞٗ ٠‬ؿب‪ ٙ‬ا‪ٝ‬ؿٔ‪ ٞ‬زض ؾبّ ‪. ٟ 1340‬‬ ‫ـ زض ض‪ٝ‬ؾتب‪ ٥‬ک‪٨‬ط‪ٝ‬ظاثبز ق‪٢‬طؾتب‪ ٙ‬پبضؼ اثبز ٗـب‪ ٙ‬ز‪٧‬س‪ ٟ‬ثت‪٠‬‬ ‫ج‪٢‬ب‪ُ ٙ‬ک‪ٞ‬ز ‪ ٥ٝ .‬اظ ؾبّ‪1361‬قؼط ٗ‪ ٦‬ؾط‪ٝ‬ز ‪ .‬ثتطذت‪ ٦‬اظ‬ ‫اثبض ا‪ ٝ‬ث‪ ٠‬چبح ضؾ‪٨‬س‪ ٟ‬اؾت ً‪ ٠‬اظ ا‪ ٙ‬ج٘ٔ‪ٗ ٠‬ت‪ ٦‬تت‪ٞ‬ا‪ ٙ‬ثت‪٠‬‬ ‫ٗج٘‪ٞ‬ػ‪ ٠‬ؾ‪ ٠‬جٔس‪ ٥‬ا‪ ٥‬ؾب‪ٝ‬اال‪ ٙ‬اقبض‪ً ٟ‬طز ‪ .‬زکتتتط ػت٘تط‬ ‫ٗ‪ٞ‬ؿب‪ ٙ‬ا‪ٝ‬ؿٔ‪ ٞ‬ثؿ‪٨‬بض ظ‪ٝ‬ز ‪٧‬ؼ‪ ٦ٜ‬زض ‪ 55‬ؾبِٓ‪ 1395 ٦‬قت٘تؿت‪٦‬‬ ‫ثؿت‪ ٠‬قس ‪ .‬ز‪ ٠ٛٞ٘ٛ ٝ‬اظ قؼط‪١‬ب‪ ٥‬ا‪ٛ‬توبز‪ ٥‬اجت٘بػ‪ ٦‬ا‪ ٝ‬ضا ٗت‪٦‬‬ ‫ذ‪ٞ‬ا‪٨ٛ‬س ‪:‬‬ ‫باخیش ادامالس‬ ‫‪ ٠٨٨ٛ‬ائک‪٨‬ت٘‪٨‬طٓط ‪ ٠٨٨ٛ‬ث‪٨٘ٔ٨‬طٕ‬ ‫ٗبت هبٓ‪٨‬ت ا‪ٝ‬ظ‪ ٠ٗٝ‬ثبذ‪٨‬ط ازاٗالض ‪.‬‬ ‫ه‪ٞ‬الهالض‪ٞٗٞ٧ ٚ٧‬ه اؿع‪ ٚ٧‬اچ‪٨‬جالض‬ ‫هب‪ٛ‬ب‪٧ ٦ٛ‬ب‪ٛ‬س‪٧‬ط‪٧‬ت ‪٧‬بذ‪٨‬ط ازاٗالض‬ ‫ا‪٧‬ک‪٨‬وب ُئت٘‪٨‬طٓط ‪١‬ب‪٧‬ب هبچ‪٨‬طالض‪.‬‬ ‫ق‪٨ٜٔ‬ی ا‪٧‬ؿت‪٨ٗ ٠‬طٓط ‪ٝ‬ا‪٧‬ب هبچ‪٨‬طالض‬ ‫‪١‬ط ‪٧‬ئطز‪ُ ٟ‬اض‪ٝ‬ضٓط تب‪٧‬ب هبچ‪٨‬طالض‬ ‫ث‪ٛ ٞ‬بذ‪٨‬ط ازاٗالض ‪ٛ‬بذ‪٨‬ط ازاٗالض ‪.‬‬ ‫ز‪ٝ‬ظ ‪ُ ٞٓٞ٧‬ئت٘‪ ّٞ٧ ٚ٧ ٠‬اظا‪ٛ‬س‪٧‬الض‬ ‫ثئٔ‪ ٠‬ز‪ٝ‬ق‪ٛٞ‬س‪ٓٝ‬ط ثئٔ‪ ٠‬هب‪ٛ‬س‪٧‬الض‬ ‫هبال‪ ٦٧‬تاً‪٨ٗ ٚٓٞ‬ؽ هبظا‪ٛ‬س‪٧‬الض‬ ‫ث‪ ٞ‬پبذ‪٨‬ط ازاٗالض پبذ‪٨‬طازاٗالض ‪.‬‬ ‫یکصذ هضاس لغت تشکی دس فاسسی‬ ‫ازاٗ‪ ٠‬اظ ق٘بض‪ ٟ‬هجْ ‪...ٝ‬‬ ‫ظُ‪ ;ْ٨‬ظ‪ ، ْ٨ِ٧‬ظ‪ ، ْ٨٨٧‬ؾ‪ ، ْ٨ِ٨‬اظ ض‪٧‬ک‪١ ٠‬ب‪ ٥‬تطً‪ ٦‬ثبؾتب‪ ٙ‬؛ ؾت‪٨‬تِت‪ٜ‬ت‪٠‬‬ ‫ٗی ; ظُ‪ ْ٨‬زضٗب‪ً ٙ‬طز‪)2( ٙ‬‬ ‫ظ‪ٛ‬جب‪-1ٙ‬ظ‪ِٛ‬جب‪ ; ٙ‬ظ‪ٗ( َٛ‬ؽ) ‪ +‬جب‪( ٙ‬اى ٌٗب‪ٌٗ ; )ٙ‬ب‪ٗ ٙ‬ؽ‬ ‫‪ -2‬ظ‪ ٝ ٚ٨ِٛ‬ظ‪ِٛ‬ب‪ ; ٙ‬ؾ‪ ، ٚ٨ِٜ‬ثب‪ٝ‬هبض ‪ ،‬ثباضظـ ؛ ق‪٢‬ط اضظ‪ٛ‬جب‪( ٙ‬پت‪٢‬تٔت‪ٞ‬ا‪ٙ‬‬ ‫ثب‪ٝ‬هبض) زض تطً‪ ٠٨‬ثب ا‪ ٚ٧‬ق‪٢‬ط ‪ٜ٘١‬بٕ اؾت‪.‬‬ ‫‪ ; ٦‬ظ‪( ْ٧‬پ‪ ، ٚ٢‬ا‪ٛ‬ساذت‪ِٛ ، ٠‬ب‪ ٟ‬ت‪٨‬ع ث‪ ٠‬جبئ‪ ٦‬؛ ظ‪٧‬تٔتٔت‪ٗ ٠‬تی ;‬ ‫ظ‪ ;ٞٔ٧‬ظ‪ُ ٔ٧‬‬ ‫ا‪ٛ‬ساذت‪ ، ٚ‬چکٖ ز‪ٝ‬ذت‪( ٥ + )ٚ‬اى) ; پ‪ ٚ٢‬قس‪ُ ، ٟ‬ؿتطز‪ ٟ‬قس‪ٛ ، ٟ‬ت‪ٞ‬ػت‪٦‬‬ ‫ظ‪٧‬طا‪ٛ‬ساظ‬ ‫غ‪ٛ‬س‪ ;ٟ‬غ‪ٜ٧‬س‪ ; ٟ‬ج‪ٜ٨‬س‪ ٝ ٟ‬ج‪ِٜ٨‬سا ; ج‪( ِٚ٨‬؟) ‪ +‬زا (اى) ; پبضچ‪ً ٤‬ت‪٢‬ت‪ٜ‬ت‪ٝ ٠‬‬ ‫ٗ‪ٜ‬سضؼ ؛ ج‪ِٜ٨‬س‪٧‬ط ثب ‪ ٚ٨٘١‬ض‪٧‬ک‪ٗ ٚ٨٘١ ٝ ٠‬ل‪ .ٕٞ٢‬تـ‪٨٨‬ط غ ث‪ ٠‬ج زض ٗتحتب‪ٝ‬ض‪٣‬‬ ‫ض‪ٝ‬ظا‪٨ٛ ٠ٛ‬ع ٗتسا‪ ّٝ‬اؾت‪ٗ .‬ب‪ٜٛ‬س‪ُ :‬ج‪ُ-‬ػ ‪٨ُ ،‬ج‪٨ُ-‬ػ ‪ ،‬اج‪-‬اغ‬ ‫ؾبتٌ‪ ٝ ٚ٨‬ؾبتٌ‪ ٝ ٚ‬ؾبتِ‪ ٝ ٚ‬ؾبتِ‪ ٝ ٚ٨‬ؾبتِ‪ ; ٦ٜ٨‬پ‪٨‬بٓ‪ ٝ ٠‬هسح ثتعضٍ‬ ‫ال زض اصْ ؾبتـ‪ ;( ِٚ٨‬کط‪ٝ‬ق‪ ، ٦‬ذ‪ٞ‬ز کط‪ٝ‬ـ) ثتبقتس ًت‪٠‬‬ ‫ثبز‪ ) 1( ٟ‬؛ احت٘ب ً‬ ‫چ‪ٜ‬سا‪ ٙ‬ت‪ٜ‬بؾت ٗؼ‪ٜ‬بئ‪ٛ ٦‬ساضز ‪ :‬ث‪ٗ ٠‬ؿجس زضاٗس ؾطا‪٧‬ب‪ٗ ٝ ٙ‬ؿت × ٗ‪ ٦‬ا‪ٛ‬تسض‬ ‫ؾط ‪ ٝ‬ؾبتٌ‪ ٦ٜ٨‬ث‪ ٠‬زؾت‪ /‬ؾؼس‪٥‬‬ ‫ؾبتٔ٘ف‪/‬ت ; ؾبت‪ِ٨ِ٘ٔ٨‬ف ; ؾبت (ؾبت٘بم ; کط‪ٝ‬ذت‪( ْ٧ + )ٚ‬اى اججتبض‬ ‫‪ٝ ٝ‬ازاض) ‪٨ٗ +‬ف (اى) ; ثع‪ٝ‬ض کط‪ٝ‬ذت‪ ٠‬قس‪ ، ٟ‬ث‪ٞ‬ؾ‪ً ٤ٔ٨‬ؿ‪ ٦‬کط‪ٝ‬ذت‪ ٠‬قس‪، ٟ‬‬ ‫اظاٗطا‪ ٥‬ؿبظا‪ ٙ‬ذب‪ ٙ‬زضحس‪ٝ‬ز‪.ٟ 700‬م‬ ‫ؾبج; تب‪ٝ ، ٟٝ‬ضه‪ ٤‬چس‪ ٝ ٦ٛ‬ا‪ ٦ٜ١‬ثطا‪ ٥‬پرت‪ٛ ٚ‬ب‪ ٙ‬؛ ؾبج ا‪٧‬تبؽ ; ؾتبج ‪+‬‬ ‫ا‪٧‬بم (پب ‪ ،‬پب‪ ; )٠٧‬پب‪ ٤٧‬ؾبج (‪)3‬‬ ‫ؾبچ٘‪ ;٠‬ؾبچ٘ب ; ؾبچ (ؾبچ٘بم ; ض‪٧‬رت‪ٗ + )ٚ‬ب (اى) ; ض‪٧‬ترتتت‪ٜ‬ت‪، ٦‬‬ ‫ُٔ‪ ٤ٓٞ‬ؾطث‪ ٠ً ٦‬زضاؾٔح‪ ٦ٗ ٠‬ض‪٧‬رت‪ٜ‬س قب‪٧‬س ‪ ٖ١‬کطا‪ٜ٧‬س ؾتبذتت ؾتبچت٘ت‪٠‬‬ ‫ٗسّ‪ٛ‬ظط ثبقس ً‪ ٠‬اظ اضتلبع ذتتبص‪ ٦‬ؾطه ُساذت‪ ٠‬ضا ث‪ ٠‬اه ٗ‪ ٦‬ا‪ٛ‬ساظ‪ٛ‬س ‪ٝ‬‬ ‫رپویه اعتصامی‬ ‫دلذاس‬ ‫سلسله تشک تباس ایشان ‪:‬پادشاهان تیموسیان‬ ‫ازاٗ‪ ٠‬اظ ق٘بض‪ ٟ‬هجْ ‪...ٝ‬‬ ‫قب‪١‬عازُب‪ ٝ ٙ‬اٗ‪٨‬طا‪ ٠ً ٦ٛ‬ث‪ ٠‬ثربضا ضکت‪ ٠‬ث‪ٞ‬ز‪ٛ‬س زض ‪ٗ 15‬بضؼ ‪ 1405‬ث‪ ٠‬هٔتؼت‪٠‬‬ ‫زث‪ٞ‬ؼ ضؾ‪٨‬س‪ٛ‬س‪ .‬چ‪ٜ‬س ض‪ٝ‬ظ ثؼس ذٔ‪ ْ٨‬ؾٔطب‪ ٙ‬ثب اٗ‪٨‬طا‪ ٠ً ٦ٛ‬اظ ا‪ ٝ‬حت٘تب‪٧‬تت‬ ‫ًطز‪ٛ‬س ‪ٓ ٝ‬کٌط‪٧‬ب‪ٛ‬ف ث‪ ٠‬ؾ٘طه‪ٜ‬س ضؾ‪٨‬س‪ٛ‬س ‪ ٝ‬اظ ا‪ ٝ‬ث‪ ٠‬ػ‪ٜٞ‬ا‪ ٙ‬اٗپطات‪ٞ‬ض پص‪٧‬طا‪٦٧‬‬ ‫ًطز‪ٛ‬س‪ .‬اضؿ‪ ٙٞ‬قب‪ ٟ‬ثطا‪ ٥‬پص‪٧‬طا‪ ٦٧‬اظ ا‪ ٝ‬ث‪٨‬ط‪ ٙٝ‬اٗس ‪٨ًٔ ٝ‬س ق‪٢‬ط ‪ ٝ‬هٔتؼت‪ٝ ٠‬‬ ‫ظ‪ٛ‬ج‪٨‬ط ُ‪ٜ‬ج ضا ث‪ ٠‬ا‪ ٝ‬زاز‪.‬‬ ‫قب‪١‬عازُب‪ ٝ ٙ‬اٗ‪٨‬طا‪ ٠ً ٦ٛ‬ث‪ ٠‬ثربضا ٗ‪٦‬ضکت‪ٜ‬س ث‪ ٠‬ا‪ ٚ٧‬ق‪٢‬ط اٗس‪ٛ‬س ‪ ٝ‬اظ طتط‪٧‬تن‬ ‫ضؾتٖ ثبضٓؽ (ثطازض ‪ٝ‬آ‪ ٦‬ثربضا) ً‪ ٠‬ثب ذجط اظ ؾ٘طه‪ٜ‬س ث‪ ٠‬ثربضا ضکتت‪ ،‬اظ‬ ‫ا‪ٛ‬چ‪ ٠‬زض ؾ٘طه‪ٜ‬س ٗ‪ُ٦‬صقت ٗطٔغ قس‪ٛ‬س‪ .‬زض ا‪ٛ‬جب قب‪١‬عازُب‪ ٝ ٙ‬اٗت‪٨‬تطا‪ٙ‬‬ ‫هجط ا‪ٞ٧‬ه ‪ٛ‬ج‪ ٦‬ضا ظ‪٧‬بضت ًطز‪ٛ‬س ‪ ٝ‬زض هٔؼ‪ ٠‬اهبٗت ُع‪٧‬س‪ٛ‬س‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ا‪ٝ‬تب‪٨٘ٛ‬طالض ‪٧‬بال‪ ٙ‬زئٌ٘س‪ ٙ‬اوتط‪.ٝ‬‬ ‫ه‪٨‬ط‪٨ٔ٧‬طالض حبضإ اٌٗس‪ ٙ‬اوتط‪ٝ‬‬ ‫ث‪٨‬ط پ‪٨‬بال ق‪ٞ‬ضثب ‪٧‬ئٌ٘س‪ ٙ‬اوتط‪ٝ‬‬ ‫اوظٓط‪ ٦ٜ٧‬ق‪٨‬ک‪ ٠‬تبذ‪٨‬ط ازاٗالض‬ ‫ا‪ٞٓٝ‬الضزا‪ ٙ‬او‪ٞ٧‬ز ُات‪ٞ‬ضٗ‪ ٠‬ز‪ٔ٧‬ط‪.‬‬ ‫ثبقب ز‪ٝ‬ق‪ٞ‬ه ث‪٨‬ط ا‪٧‬ف ث‪٨‬ت‪٨‬طٗ‪ ٠‬ز‪ٔ٧‬ط‬ ‫ٗ‪ٞ‬ؿب‪ ٙ‬ا‪ٝ‬ؿٔ‪ ٞ‬زئ‪٨٨‬ط ا‪٧‬ت‪٨‬طٗ‪ ٠‬ز‪ٔ٧‬ط‬ ‫اوظٓط‪ٜ٧‬س‪ ٙ‬ثبقوب اذ‪٨‬ط ازاٗالض ‪...‬‬ ‫*قایناق‪644:‬شاعشدن طنض شعشلش کتابی‬ ‫ارذبایجان دا ادبی مکتب لر‬ ‫ممد سعید اردو بادی‬ ‫ُئچ٘‪٨‬ف ؾب‪ ٚ٨ٛ ٦٧‬اضز‪:٥‬‬ ‫اثط‪ ٚ٧‬ثبـ ه‪٢‬طٗب‪ٞٗ ٦ٛ‬ؾب‪ٝ ،‬ط‪ ٚ‬پط‪ٝ‬ض ‪،‬ز‪ ٚ٧‬پطؾت ضقبزتٔ‪ ٦‬ثت‪٨‬تط‬ ‫ج‪٢‬ب‪٨ِٛ‬ط ز‪٧‬ط ‪ .‬ا‪ ٝ‬زق٘‪ ٚ‬ا‪ٝٝ ٠ٔ٧‬ض‪ٝ‬ق٘بؿب‪ ،‬اوٓ‪ٞ‬ه‪-‬اوٓس‪ٝ‬ضٗت‪٧ ٠‬ت‪٠‬‬ ‫حبضطز‪٧‬ط ‪ .‬ذٔ‪٨‬ل‪ ٠‬ا‪٧‬ؿ‪ٗ ٠‬حبضث‪ٗ ٝ ٠‬جبضظ‪ ٟ‬اهتتساض‪٧‬ت‪ٜ‬تسا‪ٗ ٙ‬تحتط‪،ٕٝ‬‬ ‫ا‪ٛ‬جبم اوظ ح‪٨‬بت ‪ ،٦ٜ٧‬ػبئٔ‪ ٠‬ؾ‪ ٦ٜ٨‬ز‪ٝ‬ق‪ٗ ٚٛٞ‬ت‪ٜ‬تلتؼتت پتطؾتت‪،‬‬ ‫ذبئ‪ ٚ‬ث‪٨‬ط ‪ٝ‬ظ‪٨‬ل‪ ٠‬صبحت ‪٧‬س‪٧‬ط ‪ .‬ا‪ ٙٞٛٝ‬ذ‪٨‬ب‪ٛ‬ت‪ ٦‬ا‪ٝ‬جت‪ٛٞ‬تسا‪ ٙ‬قت‪٢‬تط‬ ‫تؿٔ‪ ٖ٨‬ا‪ٞٓٝ‬ض‪ٗ .‬ک‪ٞ٢‬ض آح٘طاء ؾبضا‪٧ ٦٧‬ب‪ٛ‬س‪٧‬ط‪٨ٔ٧‬ط‪ ،‬حبً٘‪٨‬ت ًتطاّ‬ ‫‪ ٚ٧‬آ‪٨ً ٠ٜ٨‬چ‪٨‬ط‪.‬‬ ‫الً‪ ٚ‬ه‪٢‬طٗب‪ٞٗ ٙ‬ؾب ؾ‪ٛ ٞ‬لؿ‪ ٠ٜ٨‬هسض اوظ صساهت ‪ٜ٧‬س‪ ٙ‬اّ چٌ٘‪٨‬تط‬ ‫‪،‬اوٓ‪ٞ‬ض ‪،‬تؿٔ‪ ٖ٨‬ا‪ٞ٘ٓٝ‬ض‪.‬‬ ‫ث‪ ٞ‬زوضز‪ ٟ‬ا‪ٝ‬ضز‪ٝ‬ثبز‪ ٚ٨ٛ ٥‬ا‪ ٙ‬ز‪ٓٝ‬تـت‪ ٙٞ‬ثتس‪٧‬تؼت‪ ٦‬اثتط‪ ،٥‬قتجت‪٢‬ت‪٠‬‬ ‫ؾ‪٨‬عً‪»،٦‬ثسثرت ٗ‪ ٙٞ٨ٔ٨‬چ‪٧،ٞ‬بذ‪ٞ‬ز ضضتبهت‪ٓٞ‬ت‪ٞ‬ذتب‪ ٙ‬کتط‪ٛ‬تِت‪٦‬‬ ‫ٗاه«ض‪ٗٝ‬ب‪٧ ٙ‬س‪٧‬ط ‪.‬‬ ‫ض‪ٗٝ‬ب‪ ٙ‬غا‪ٛ‬ط‪ ٥‬اشضثب‪٧‬جب‪ ٙ‬ازث‪٨‬بت ‪ٜ٧‬سا ‪٧‬ئ‪ ٦ٜ‬ثت‪٨‬تط حتبزثت‪ ٠‬ا‪٧‬تس‪.٥‬‬ ‫ا‪ٝ‬ضز‪ٝ‬ثبز‪- 1907 ٚ٨ٛ ٥‬ج‪ ٦‬ا‪ٔ٧‬س‪٧ ٟ‬بظز‪٧‬ـ‪ ٦‬ث‪ ٞ‬ض‪ٗٝ‬تب‪١ ٙ‬تٖ غا‪ٛ‬تط‬ ‫ثبذ‪ٜ٨٘٨‬سا‪ ٖ١،ٙ‬ز‪ ٟ‬اشضثب‪٧‬جب‪ ٚ٧ ٙ‬ا‪ ٙ‬هس‪ ٖ٧‬ق‪٢‬طٓط‪ٜ٧‬تس‪ٗ،ٙ‬تس‪ٛ‬ت‪٨‬تت‬ ‫ٗطًع‪ٜ٧‬س‪ ٙ‬ا‪ٝ‬ال‪ ٙ‬تجط‪٧‬ع‪ ٚ٧‬ح‪٨‬بت ٗؼ‪٨‬کت ‪ ٦ٜ٧‬تص‪٧ٞ‬ط ج‪٢‬ت ‪ٜ٧‬تس‪ٙ‬‬ ‫ٗبضاهٔ‪٨‬س‪٧‬ط ‪ .‬ا‪ٝ‬ضز‪ٝ‬ثبز‪ ٥‬هؿ٘ب ؾ‪٨‬بحت‪ٜ‬بٗ‪ٓ ٠‬ط‪ » ٟ‬ؾ‪٨‬بحت‪ٜ‬بٗ‪ ٠‬اثطا‪١‬ت‪٨‬تٖ‬ ‫ث‪، « َ٨‬هؿ٘ب ؾٔؿٔ‪ٌٗ ٠‬ت‪ٞ‬ه الضا (ٗ‪٨‬طظ‪ ٟ‬کتحؼٔ‪ ٦‬اذ‪ٛٞ‬تس‪ٙٝٝٝ‬‬ ‫کٔؿل‪ٌٗ ٦‬ت‪ٞ‬ه الض‪،) ٥‬تطج٘‪ ٠‬حبّ الضا ا‪ٝ‬ذکبزاضام اوظ ضوٗتب‪ٙ‬‬ ‫‪ٗ ٦ٜ٧‬ؼبصط تجٔ‪٨‬ؾ اثطٓط ض‪ٝ‬ح‪ٛٞ‬سا ‪٧‬بظٗ‪٨‬کس‪٧‬ط ‪ .‬اثط ثتئتف کصتٔتس‪ٙ‬‬ ‫ػجبضت ز‪٧‬ط‪.1:‬اقطاض؛‪.2‬ضضبه‪ ٞٓٞ‬ذب‪ ٚ٨ٛ‬تطج٘‪ ٠‬حبٓ‪٦‬؛ ‪ .3‬ثا‪٧‬ت‪ٞ‬ى‬ ‫ذب‪ ٚ٧ ٖ٨ٛ‬تطج٘‪ ٠‬حبٓ‪ ٦‬؛‪ .4‬تجط‪٧‬ع ق‪٢‬ط‪١ ٚ٨ٜ٧‬ب‪ٝ‬اؾ‪ ٝ ٦‬ت٘‪٨‬ع ٓ‪٨‬تِت‪٦‬‬ ‫؛‪ . 5‬ا‪ٝ‬چ ا‪ٔ٧‬س‪ ٙ‬ؾ‪ٛٞ‬طا ‪.‬ث‪ ٞ‬کصْ ٓطز‪ ٙ‬ز‪ُ ٟ‬اضٗی ا‪ٝ‬الضً‪، ٦‬اثطز‪ٟ‬‬ ‫ٗؼبصط ح‪٨‬بت ‪ٗ،‬ؼ‪٨‬کت‪،‬ذبٓن ‪ ٚ٧‬ػبزت ‪ ٝ‬ػ‪ٜ‬ؼ‪ٓ ٠ٜ‬ط‪ ٚ٨ٜ٧‬تص‪٧ٞ‬تط‪٥‬‬ ‫اؾبؼ ٗوصس زئ‪ ْ٨٨‬ز‪٧‬ط‪ٗ.‬وصس ضضبه‪ٞٓٞ‬ذب‪ ٚ٨ٛ‬قرص‪ٗ ٦‬بجطاؾ‪٦‬‬ ‫‪،‬کبجؼ‪ ٦ٓ ٠‬تطج٘‪ ٠‬حبٓ‪ ٦‬ز‪٧‬ط ‪ .‬ث‪ٛٞ‬تب ُتاض‪ ٟ‬ز‪ ٟ‬اثتطز‪ ٟ‬احت‪ٞ‬االت‬ ‫تسض‪٧‬ج ٓ‪ ،٠‬ث‪٨‬ط‪-‬ث‪٨‬ط‪ٜ٧‬س‪ ٙ‬ز‪ٝ‬ؿب‪ ٙ‬حبزث‪ٓ ٠‬ط‪ ٚ٧‬طج‪٨‬ؼ‪ ٦‬جط‪٧‬ب‪ٛ‬ت‪٧ ٦‬ت‪ّٞ‬‬ ‫ا‪ ٠ٔ٧‬ا‪ٌٛ‬کبف ائت٘‪٨‬ط ‪ .‬اح‪ٞ‬االت ‪ ٚ٧‬ا‪٧‬ط‪- ٥‬ا‪٧‬ط‪ ٥‬حت‪٨‬تصت‪ٓ ٠‬تط‪٥‬‬ ‫ٗؿتوْ پبضچب قٌٔ‪ٜ٨‬س‪ٝ ٟ‬ئط‪٨ٔ٧‬ط ‪.‬‬ ‫سضاقولوخان کیمذیش ؟‬ ‫اضز‪ٝ ٥‬اض‬ ‫ا‪» ٝ‬ه‪٨‬طخ ؾٌٌ‪٨‬ع ثبق‪ٜ٨‬سا ؾ‪ٞ‬ضث‪(ٙٞ‬پبض‪٧‬ؽ )زاضآلت‪ٜ‬ت‪ ٙٞ‬حتوت‪ٞ‬م‬ ‫کبً‪ٞ‬تٔ‪ ٠‬ؾ‪ ٦ٜ٨‬ث‪٨‬ت‪٨‬طٗ‪٨‬ف ج‪ٞ‬ا‪ ٙ‬ض‪٨‬بٓ‪ ٙٞ٨ٔ٨ٗ ٦‬چ‪ٞ‬ز‪ٝ‬ض ‪ .‬ا‪٧‬تطا‪ٛ‬ت‪٨‬ت‪ٚ‬‬ ‫پبض‪٧‬ؽ ؾل‪٨‬ط‪ ٥‬اٗ‪ ٚ٨‬آ٘ی ‪ ٙٝ‬ا‪ٝ‬ؿٔ‪ٞ‬ز‪ٝ‬ض ‪«.‬اض‪ٝ‬پب تتحتصت‪٨‬تٔت‪٦‬‬ ‫ضضبه‪ٞٓٞ‬ذب‪ٛ‬ب ثا‪ٞ٧‬ى تاث‪٨‬ط ثبؿ‪٨‬کالٗ‪٨‬کس‪٧‬ط ‪ .‬ا‪ ،ٝ‬حو‪٨‬و‪ ٦‬ث‪٨‬ط ‪ٝ‬طت‪ٚ‬‬ ‫پط‪ٝ‬ض ‪ ،‬ؿ‪٨‬طت ٓ‪ٛ ٝ ٦‬بٗ‪ٞ‬ؼ ٓ‪ ٞ‬ث‪٨‬ط ض‪٨‬بٓ‪ ٦٘٨ً ٦‬اوظ ز‪ٝ‬ؿ٘ب ‪ٝ‬طت‪ٚ‬‬ ‫‪- ٚ٨ٜ٧‬ا‪٧‬طا‪ ٚ٨ٛ‬اج‪ٜ٨‬بجبهٔ‪ ٦‬حبٓ‪ٜ٨‬ب ‪٧‬ب‪٨ٛ‬ط ‪.‬‬ ‫اضز‪ٝ ٥‬اض‬ صفحه 6 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫وزارت صمت‪ :‬سیمان ارزان شذ‬ ‫ویف اهلل اویفی افکَؼ‪ْ ۶‬ىسٍیً قدیدىدت ْدف تدً‬ ‫ویىای فمّ اوفَق اق ‪ْ ۴۲۳‬کاـ تُوای تّ ‪ْ ۱۵۱‬دکاـ‬ ‫تُوای ـویؽ‪َ .‬ی اؼاوّ ؼاؼ‪ ۶‬تٍاتفا ً قیىت ویدىدای‬ ‫تّ عُـ کاول کاًْ پیؽا کفؼ َ تا تُخّ تّ ٌفا ظ‬ ‫وُخُؼ تفٌاوّ ـ کی ٌؽِ اوت ؼـ ْفتّْای ا ٍدؽِ‬ ‫وددیددىددای ؼـ تددُـن کدداال ػددفضددّ ٌددُؼ تددا‬ ‫تُلیؽکٍٍؽگای وطُّالت ویىاٌ وٍکمد پدیدؽا‬ ‫ٌکٍٍؽ‪.‬وؽ فکل ؼفتف ٍِا غ وؼؽٌ َقاـت ِىدت‬ ‫تا اٌاـِ تّ غف ؽ ویىای ؼـ ْفتّ گؿٌتّ اق ودُی‬ ‫تفغ ‪ ،‬تُضیص ؼاؼ‪ ۶‬ا ً اففاؼ ضاضف ٌؽٌؽ تا تُخّ‬ ‫تّ ٌفا ظ‪ ،‬وؼاومّ غُؼ ـا تاعل َ خف ىّ ای ـا تدّ‬ ‫تُـن کاال پفؼاغت کٍٍؽ‪.‬اویفی تّدف دص کدفؼ‪۶‬‬ ‫ٌفا غ کّ تفای ویىای پدیدً اودؽ‪ٌ ،‬داٌد اق‬ ‫کٍتفل ٌٍؽی ت اضا َ ْىسٍیً ٌا ؼدّ قدغدغ تدف‬ ‫َاضؽْای ویىاٌ تُؼ کّ وثه افکا ً ت داضدای‬ ‫کاؾب ٌؽ‪ ،‬اوا غٌُثػتاٌّ تا افکا ً ػدفضدّ ؼـ‬ ‫تُـن کاال َ کٍتفل ت اضداْدا‪ٌ ،‬داْدؽ کداْدً‬ ‫زٍىگیف قیىت ویىای تُؼ ه‪َ.‬ی تدککدیدؽ کدفؼ‪۶‬‬ ‫کىاٌ کّ ؼـ ْفتّْای گؿٌتّ وؼؽل ٌدفدافدیدت‬ ‫ایْا تفای کواّْ تُـن کاال‪ ۳۱ ،‬تا ‪ ۴۲‬ؼـِؽ‬ ‫تاٌؽ‪ ،‬و تُاٌٍؽ غف ؽ کٍٍؽ ؼـ غیف ا دً ِدُـت‬ ‫واواٌّ اخاقِ غف ؽ اق تُـن کداال ـا تدّ ای ْدا‬ ‫ٌى ؼْؽ‪ْ ،‬ىسٍیً تفای فدفَی ْدای ودّ وداْدّ‬ ‫کىاٌ کّ ٌفافیت ایْا ‪ ۵۲‬ؼـِدؽ تداٌدؽ ؼـ‬ ‫ْفتّ ْای ا ٍؽِ فاکتُـْا ٍای ـا ثثت کدٍدٍدؽ تدا‬ ‫تتُاٌٍؽ اق تُـن کاال غف ؽ کٍٍؽ‪.‬وؽ فکدل ؼفدتدف‬ ‫ٍِا غ وؼؽٌ َقاـت ِىت اؼاَـ ٌؽ‪ ۶‬تا تدُخدّ‬ ‫تّ ا ٍکّ تف کاـغاٌّْای ویىای اق وداػدت ‪۵۰‬‬ ‫ٌه تا ‪ِ ۴‬ثص تّعُـ کاول َِل اوت‪ ،‬تدُلدیدؽ‬ ‫ویىای تّاٌؽاقِ کاف اٌدان و ٌُؼ َ و تُاٌؽ ؼـ‬ ‫تُـن کاال ػفضّ ٌُؼ‪.‬‬ ‫رشذ اقتصادی ‪ ۵‬درصذی دست یافتنی‬ ‫است‬ ‫ػضُ کىیىیُی تفٌاوّ َ تُؼخّ وددمده ٌدُـای‬ ‫اوالو تط تفاق وثدثدت تددداـی ـا ضداِدل‬ ‫ؼ پمىاو اقتّاؼی فؼال ؼَلت غُاٌؽ َ گدفدت‪۶‬‬ ‫ا ً تطُل اقتّاؼی ـٌؽ اقتّاؼی ‪ ۱‬ؼـِدؽی ـا‬ ‫وط غُاْؽ کفؼ‪ .‬خؼفف قاؼـی گفت‪ ۶‬ـ ٍّْای‬ ‫اِم تُـن ؼـ واِْای گؿٌتّ تّ ؼلیل افکا ً پا ّ‬ ‫پُل َ ـٌؽ ٌ ؽ ٍگ ؼـ ؼَلت قثل تُؼِ کدّ تدا‬ ‫کىک ؼَلت َ ودمه ـٌؽ تُـن وتُقف ٌؽِ َ‬ ‫ا ً اویؽَاـی َخُؼ ؼاـؼ کّ ؼـ واِْدای ا دٍدؽِ‬ ‫ـٌَؽ تُـن کاٍْ ٌُؼ‪ .‬ػضُ کىیىیُی تفٌاوّ َ‬ ‫تُؼخّ ودمه ٌُـای اوالو تا تیای ا ٍکّ اِالش‬ ‫اـق تفخیط َ تفٌاوّ ؼَلت ؼـ خفاض اقتّاؼی‪،‬‬ ‫تف قیىت کاالْا اثفگؿاٌتّ اوت‪ ،‬افکَؼ‪ْ ۶‬ىاٌغدُـ‬ ‫کّ ـ یه خىُٓـ اٌداـِ کدفؼٌدؽ‪ ،‬افدکا دً ‪۲۱‬‬ ‫ؼـِؽی قیىت کاالْای اواو تؽلیل غٍکىال‬ ‫پیً اق ٌفَع تّ کاـ ؼَلت ویکؼْه وط ٌدؽِ‬ ‫تُؼ‪ .‬اق عفف تؼؽ اق خٍگ اَکفا ً ْه قیىدت ْدا‬ ‫ؼـ خٓای افکا ً پیؽا کفؼ َ ضت اـَپائ ْا زٍیً‬ ‫تُـو ـا کىتف تدفتّ کفؼِ تُؼٌدؽ‪َ .‬ی تدا تدیدای‬ ‫ا ٍکّ افکا ً تدؼداودالت ؼَلدت ودیدکؼْده تدا‬ ‫کٍُـْای ْىىا ّ اثفات وثثت ؼـ واِ ْای ا ٍدؽِ‬ ‫تف اقتّاؼ کٍُـ غُاْؽ گؿاٌت‪ ،‬ػدٍدُای کدفؼ‪۶‬‬ ‫ػالَِ تف کٍُـْای ضداٌدیدّ غدمدیدح فداـن َ‬ ‫ْىىا گاٌٍىال کّ ؼَلت ویکؼْه ت ُ ت اـتثاط‬ ‫تا آٌا ـا ؼـ ؼوتُـ کاـ قفاـ ؼاؼِ اوت‪ ،‬افدکا دً‬ ‫اـتثاط تا کٍُـْای تمُک ٌف َ کاًْ تًٍ َ‬ ‫ضىاویت ؼـ ـَاتظ تا تفغ اق کٍُـْا ؼـ ػدیدً‬ ‫ضفظ اقتؽاـ ا فای ؼـ ؼٌیا و تُاٌؽ وٍدف تّ کاًْ‬ ‫تُـن َ تٓثُؼ ٌفا ظ اقتّاؼی کٍُـ ٌُؼ‪.‬‬ ‫ٌىا ٍؽِ وفؼن ٌیفاق ؼـ ودمه ٌُـای اوالو تدا‬ ‫تیای ا ٍکّ اِالش اـق تفخیط پیٍٍٓاؼ ؼَلت تدُؼ‬ ‫کّ ودمه ْه اق ای ضىا ت کدفؼ‪ ،‬گدفدت‪ ۶‬اودا‬ ‫ا ٍکّ ؼَلت ودمه ـا ؼلیل اِالش اـق تفخیدطد‬ ‫تؽاٌؽ ا ودمه تّ ٌطُی وؽػ ٌُؼ کدّ ؼَلدت‬ ‫اغاق کٍٍؽِ اِالش اـق تفخیط تُؼِ اوت‪ ،‬ا دً‬ ‫ـَ کفؼ اق عفف ؼَلت َ ودمه ؼـوت ٌیىت َ‬ ‫اگف وُف یت َخُؼ ؼاـؼ ‪.‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫پنجشنبه ‪ 9‬تیر ‪ 34 * 1441‬شوئن ‪ 29 * 2422‬ری القعذه‪ * 1443‬سال سی و دوم ( اوتوز ایکینجی ایل ) * شماره ( سایی ) ‪5532 :‬‬ ‫تعادل مناسبی در بازار ارز ایجاد شذ؛ افسایش عرضه بر تقاضای ارز در سامانه نیما‬ ‫ػم ِالص اتاؼی ؼـ پٍدىیً خمىّ ْه اٌؽ ٍد تدا‬ ‫اقتّاؼؼاٌای تا وطُـ ت ویاوتگؿاـی تٓیٍّ اـقی َ‬ ‫اـتثاط ویای وتغییفْای پُل َ اـقی کّ ؼـ تداٌدک‬ ‫وفککی تفگکاـ ٌؽ گفت‪ ۶‬ودؽ دف دت تداقاـ اـق ـا‬ ‫ْىُاـِ تا خؽ ت َ تا وکاٌیکن ْا وػتمف ؼـ ؼودتدُـ‬ ‫کاـ قفاـ ؼاؼِ ا ده‪َ.‬ی تداکدیدؽ کدفؼ‪ ۶‬تدا ٌدظدفات‬ ‫اقتّاؼاٌای ضاضف ؼـ خمىّ وثٍ تف ا دٍدکدّ تداٌدک‬ ‫وفککی تا ؽ ضضُـ وُثفی ؼـ تاقاـ اـق ؼاٌتّ تاٌدؽ‬ ‫وُاف ْىته َ ا ً تاٌک تدا ـَی ْدای ودػدتدمدف‬ ‫و تُاٌؽ تؼاؼل َ ثثات ؼـ تاقاـ ا داؼ کٍؽ کدّ ا دً‬ ‫وُضُع ْهاکٍُی وط ٌؽِ اوت‪.‬ـئیهکل تاٌدک‬ ‫وفککی تا اٌاـِ تّ ا ٍکّ اقؽاوات وتؼؽؼی ؼـ ؼوتُـ‬ ‫کاـ تُؼِ َ ْهاکٍُی ٌیک تفٌاوّْا تفای ودؽ دف دت‬ ‫تاقاـ اـق ؼـ ؼوت اقؽان اوت افکَؼ‪ ۶‬ؼـ ودؽ دف دت‬ ‫تاقاـ اـق تػٍ ؼـ قویٍّ ْىاٍْگ تاٌک وفککی تدا‬ ‫َقاـت ٍِؼت‪ ،‬وؼؽی َ تداـت ؼـ غَُّ ثدثدت‬ ‫وفاـی ْا ؼـ ضال اٌدان اوت َ ؼـ تػدً ؼ دگدف‪،‬‬ ‫تطث وؽ ف ت ػفضّ اـق وُـؼ تاکیؽ قفاـ گففتّ تدا‬ ‫ِاؼـکٍٍؽگای اـق ضاِل اق ِاؼـات غدُؼ ـا تدّ‬ ‫کٍُـ تاق گفؼاٌٍؽ َ تّ زفغّ تداـی َاـؼ کٍؽ‪ .‬ؼـ‬ ‫ا ً قویٍّ ٌیک کىیتّ اقؽان اـقی تّدىدیدىداتد تدّ‬ ‫ففاغُـ ٌفا ظ اتػاؾ و کٍؽ‪ٌ .‬تیدّ ا ً تّىیدىدات‬ ‫تّ ا داؼ تؼاؼل ؼـ ػفضّ َ ت اضدا ؼـ تداقاـ غدتده‬ ‫و ٌُؼ‪.‬ـئیه ٌُـای پُل َ اػتثاـ ؼـ اؼاوّ تّف دص‬ ‫کفؼ‪ ۶‬ؼـ ضُقِ ضُالّ اـقی کّ وتُل ای وداوداٌدّ‬ ‫ٌیىاوت ْه اکٍُی تّ عُـ ٌىث تؼداؼل غدُتد ؼـ‬ ‫قویٍّ ػفضّ َ ت اضا ؼاـ ه‪َ.‬ی افکَؼ‪ ۶‬تفغ ـَقْدا‬ ‫ٌاْؽ ه کّ اـق تّ اٌؽاقِ کاف َخُؼ ؼاـؼ لدیدکدً‬ ‫غف ؽاـ َ ت اضا تفای ای ٌیىت َ ؼـ َاقغ و تُای‬ ‫گفت ؼـ تىیاـی اق ـَقْا واقاؼ ػفضّ اـق تف ت اضدا‬ ‫َخُؼ ؼاـؼ‪.‬ـئیه کل تاٌک وفککی ؼـ اؼاوّ تاکیدؽ‬ ‫کفؼ‪ ۶‬ؼـ قویٍّ ضُالّ َ اوکٍدان وٍدکدل غداِد‬ ‫َخُؼ ٌؽاـؼ ضىً اٌکّ تا ؽ تاکیؽ کفؼ َضدؼدیدت‬ ‫اوکٍان اـق تاٌک وفککی ْىاٌغُـ کّ پیً اق ا دً‬ ‫ٌیک اػالن کفؼِان تىیاـ غُب اوت َ غٌُدثدػدتداٌدّ‬ ‫ِاؼـکٍٍؽگای تّ َ مِ تػً غیفٌفدتد ؼـ قودیدٍدّ‬ ‫قیىت تدُافد د فدفَی اـق گدان ْدای ودُثدفی‬ ‫تفؼاٌتّ اٌؽ‪َ.‬ی ؼـ تػً ؼ گفی اق وػٍای غُؼ تدّ‬ ‫وُضُع وؽ ف ت اٌتظاـات تُـو پفؼاغت َ گفت‪۶‬‬ ‫تاٌک وفککی تا خؽ ت وُضُع وؽ ف ت اٌتدظداـت‬ ‫تُـو ـا پیگیفی و کٍؽ َ ا ً ودُضدُع ٌدیدک ؼـ‬ ‫ؼَلت ؼـ ؼوتُـ کاـ اوت‪ِ.‬الصاتاؼی ؼـ غَُّ‬ ‫تفغُـؼ قاعغ تاٌک وفککی تا اغالگفای َ ودفدتدّ‬ ‫تاقای اـقی ؼـ تاقاـ‪ ،‬گفت‪ ۶‬ؼـ وؽت اغیف تا تدالی‬ ‫َ ْىکاـی ٌثاٌّ ـَقی تا ؼوتگاِْا َ واقوای ْدای‬ ‫ٌظاـت َ اٌتظاو ؾ فتظ‪ ،‬تا تفغ کاٌالْای فضدای‬ ‫وداقی کّ تا وُج ودُاـی تدف تدفغد اغدثداـ َ‬ ‫اٌتظاـات کاؾب تُـو اقؽان تّ قیىت واقی ُِـی‬ ‫َ ٌفط تٍؽی تف ـَی قیىت اـق و کفؼٌؽ تفغدُـؼ‬ ‫ٌؽ‪.‬ـئیه کل تاٌک وفککی تا تاکیؽ تف ا ٍکّ وثاـقِ‬ ‫خؽی تا قازا کاال َ اـق ٌیک ؼـ ؼَلت ویکؼْده تدا‬ ‫خؽ ت ؼٌثال و ٌُؼ‪ ،‬گفت‪ ۶‬ػفضّ اـق غیفـوىد‬ ‫کّ ٌُػ قدازدا ودطدىدُب ود ٌدُؼ ودُخده‬ ‫قیىتگؿاـی ْای کاؾب ؼـ تاقاـ و ٌؽ کّ تا ا دً‬ ‫وُـؼ ْه تفغُـؼ ُِـت گففتّ اوت‪.‬‬ ‫احیای پنج هسار واحذ اقتصادی‬ ‫تعطیل و نیمه تعطیل تا پایان سال‬ ‫پٍح ْکاـ َاضؽ اقتّاؼی ٌیىّ فؼال َ تؼغیل ؼـ تػًْای وػدتدمدف ِدٍدؼدتد ‪،‬‬ ‫کٍاَـقی‪ ،‬تاقـگاٌ ‪ ،‬اٍِاف َ َاضؽ ْای ـَوتا کٍُـ تا پا ای ودال اضدیدا‬ ‫و ٌُؼ‪.‬ویؽ اویف ضىیً وؽٌ وؼاَی تُوؼّ ـَوتا َ وٍاع وطفَن کٍُـ ؼـ‬ ‫ٌٍىت وىلُلیً تىیح ٍِؼت َ وؼؽی تفای اضیای َاضؽْای اقتّاؼی غیففؼال َ‬ ‫ٌیىّ فؼال کٍُـ گفت‪ْ ۱۵ ۶‬کاـ َاضؽ اقتّاؼی ٌیىّ فؼال َ تؼغیل ؼـ تػًْای‬ ‫وػتمف ٍِؼت ‪ ،‬کٍاَـقی َ تاقـگاٌ تاکٍُی ٌٍاوا ٌدؽِ َ پدیدً تدیدٍد‬ ‫و ٌُؼ تؼؽاؼ ا ً َاضؽْا تّ ‪ْ ۵۲۲‬کاـ ْه تفوؽ‪.‬وؽٌ تا اٌاـِ تّ ا ٍکّ تف اوان‬ ‫تفـو ْای اٌدان ٌؽِ ضؽَؼ ‪ ۰۲‬تا ‪ ۵۲‬ؼـِؽ ا ً َاضؽْا کّ ٌیداق ـَق کٍدُـ‬ ‫ْه ْىتٍؽ قاتمیت اضیا ؼاٌتّ تاٌٍؽ گفت‪ ۶‬تفغ اق ا ً َاضؽْا تدای اضیا تدا دؽ‬ ‫تدىیغ‪َ ،‬اگؿاـی ا تغییف ٌغل َ کاـتفی ؼاؼِ ٌٌُؽ‪.‬‬ ‫وؼاَی تُوؼّ ـَوتا َ وٍاع وطفَن کٍُـ ؼـ اؼاوّ افکَؼ‪ ۶‬تفای ودال خداـی‬ ‫و فـ ٌؽِ ‪ْ ۱‬کاـ َاضؽ اق ا ً َاضؽْای تؼغیل َ ٌیىّ تؼغیل اضیا ٌٌُؽ کّ ْکاـ‬ ‫َاضؽ ای‪ ،‬تُوظ تىیح ٍِؼت َ وؼؽی اٌدان و ٌُؼ کّ تا ک واِ گؿٌتّ ٌدیدک‬ ‫وُف تّ اضیای ‪َ ۵۱۲‬اضؽ اقتّاؼی ٌؽِ اٌؽ‪ْ ،‬ىسٍیً ‪ْ ۰‬کاـ َاضؽ تؼغیل َ ٌیىّ‬ ‫تؼغیل اقتّاؼی ؼ گف ٌیک‪ ،‬تُوظ تٍیاؼ تفکت وتاؼ اخفا ففوای ضضدفت اودان‬ ‫(ـِ)‪ ،‬تٍیاؼ ػمُی َ ٍِؽَ کاـافف ٍ اویؽ‪ ،‬اٌدىً وٍاَـای ودؽ دف دت ا دفای‬ ‫اٌدان غُاْؽ ٌؽ‪.‬‬ ‫َی اظٓاـ ؼاٌت‪ ۶‬تُـْای اضیای َاضؽْای اقتّاؼی ـاکؽ َ ٌیىّ فؼال ٌیک ا داؼ‬ ‫ٌؽِ تا اففاؼ تّ ُِـت ویؽاٌ وٍکالت ا ً َاضؽ ْا ـا وٍاْدؽِ ٌدىدُؼِ َ ؼـ‬ ‫واواٌّ ای تا ٌان ٌٓضت اضیاء‪ ،‬ففا ٍؽ اقؽاوات اٌدان ٌؽِ َ اعالػات ا ً َاضؽْدا‬ ‫ثثت گفؼؼ‪.‬‬ ‫وؽٌ تّف ص کفؼ‪ ۶‬تاکٍُی ‪ ۰۵۵‬وٍکل ا ً َاضؽْای اقتّاؼی تؼغیل َ ٌدیدىدّ‬ ‫تؼغیل اضّا ٌؽِ کّ ؼـ ضال ـفغ ا ً وٍکالت َ وُاٌغ پیً ـَی َاضدؽ ْدای‬ ‫تُلیؽی ْىتیه‪.‬وؼاَی تُوؼّ ـَوتا َ وٍاع وطفَن کٍُـ گفدت‪ ۶‬اق عدف د‬ ‫ٍِؽَ ْای وفوا ّ گؿاـی ‪ ۵۱۲۲‬ویمیاـؼ تُوای ؼـ اغتدیداـ ٌدٓدضدت اضدیدای‬ ‫َاضؽْای اقتّاؼی قفاـ و گیفؼ کّ اق عف ٍِؽَ کاـافف ٍ اویؽ ا ً وٍاتدغ‬ ‫اػغا و ٌُؼ ْىسٍیً تىٓیالت ‪ ۵۴‬ؼـِؽی تّ َاضؽْای تُلیؽی ـاکؽ َ ٌیدىدّ‬ ‫فؼال پفؼاغت و ٌُؼ‪ ،‬اوا تؽٌثال کاًْ ؼـِؽ وُؼ ا دً تىدٓدیدالت تداٌدکد‬ ‫ْىتیه‪.‬‬ ‫قاچاق همه کاالهای لوازم خانگی‪ ،‬قابل تشخیص شذ‬ ‫ؼتیف اٌدىً ٍِا غ لُاقن غاٌگ ا فای تا تیای ا دٍدکدّ‬ ‫ؼـ ضال ضاضف وفؼن و تُاٌٍؽ ْىّ کاالْدای لدُاقن‬ ‫غاٌگ ؼاغم ـا تا اوتفاؼِ اق ٌدٍداودّ اق کداالی‬ ‫قازا تٍػیُ ؼٍْؽ‪ ،‬گفت‪ ۶‬وٍکالت ؼـ تدػدً‬ ‫تُق غ َاضؽْای تؽَی خُاق ٍِف ؼـ تطث ػفضدّ‬ ‫کاالی قازا َخُؼ ؼاـؼ کّ و فـ ٌؽ اتا اٍِداف‬ ‫تّ ا ً وُضُع ـویؽگ کٍؽ َ ؼـ قوای کدُتداْد‬ ‫تفای ا ً َاضؽْا ودُق ِاؼـ کٍؽ‪.‬ػثان ْاٌى تدا‬ ‫اٌاـِ تّ خمىات ْفتگ َقاـت ِىت تفای وثاـقِ‬ ‫تا قازا ‪ ،‬اظٓاـ کفؼ‪ ۶‬ا ً خمىات تدا ْدىداْدٍدگد‬ ‫َقاـت ِىت‪ ،‬وتاؼ و اتمّ تا قازا کداال َ اـق َ‬ ‫تٍکل ْای تػً غُِّ ؼـ ضُقِ ْدای لدُاقن‬ ‫ؽکد ‪ ،‬لدُاقن غداٌدگد َ ؼغداٌدیدات تدفگدکاـ‬ ‫و ٌُؼ‪.‬ؼتیف اٌدىً ٍِا غ لُاقن غاٌگ ؼـ اؼاوّ تدا‬ ‫روزنامه ارک‬ ‫م الف ‪ 657‬اهر‬ ‫اگهی تحذیذ حذود اختصاصی از بخش ‪ 29‬تبریس‬ ‫‪۵۲۰4۰4۰۰۵۰-۵۰۲۵4۰4۱‬‬ ‫ٌظف تف ا ٍکّ ٌٍؽاٌگ ک قغؼّ تاؽ وففَقِ اق پالک ‪ -۰۰‬اِم َ تٍىاـِ ‪ ۱۵۵‬ففػ َاقغ ؼـ قف ّ ُْای تػً ‪ -۰۵‬تثدف دک تدّ‬ ‫اوتٍاؼ ـای ٌىاـِ‪ ۵۲۲۵۵۰۴۵ ۶‬وُـغّ‪ْ ۵۰۲۲4۵۵4۰۲ ۶‬یات قاٌُی تؼییً تکمیف وىت ف ؼـ ثثت اْف َ تّ کالوّ‪ْ ۶‬د‪ ۵۴4۰۵۰‬تّ ٌدان‬ ‫ٌُـَق ػم پُـ اِل َ ٌفکاء ففقٌؽ‪ ۶‬ػم تائیؽ والکیت ٌؽِ َ تطؽ ؽ ضؽَؼ ای تاکٍُی تّ ػىل ٌیاوؽِ اوت‪ .‬لؿا تّ اوتٍاؼ تثّفِ‬ ‫واؼِ ‪ ۵۵‬قاٌُی َ واؼِ ‪ ۵۵‬ائیً ٌاوّ قاٌُی تؼییً تکمیف َضؼیت ثثت اـاض َ واغتىآٌای فاقؽ وٍؽ ـوى تطؽ ؽ ضؽَؼ پدالک‬ ‫فُ ؼـ ـَق پٍدٍٍثّ وُـغّ‪ ۵۰۲۵4۲۱4۵۵ ۶‬واػت ‪ِ ۵۲‬ثص ٌفَع َ تّ ػىل غُاْؽ اوؽ‪.‬لؿا تؽ ٍُویمّ تّ والکیً وداَـ اغدغداـ‬ ‫ویٍُؼ کّ ؼـ وُػؽ و فـ ؼـ وطل َقُع ومک ضاضف تا عث و فـات ٌىثت تّ تطؽ ؽ ضؽَؼ پالک فدُ اقدؽان ٌدُؼ َ ودؽت‬ ‫اػتفاْ تّ ا ً اگٓ تفاتف واؼِ ‪ ۰۲‬قاٌُی ثثت تا و ـَق اق تاـ ع تٍظیه ُِـتىدمه تطؽ ؽ ضؽَؼ و تاٌؽ‪ .‬تفاتف واؼِ ‪ ۴۲‬ائیً‬ ‫ٌاوّ قاٌُی ثثت وؼتفْ تا ؽ ظفف وؽت ک واِ اق تاـ ع تىمیه اػتفاْ تّ وفخغ ثثت ‪ ،‬ؼاؼغُاوت تّ وفخغ ؾ ّدالش قضدائد‬ ‫ت ؽ ه ٌىا ؽ‪ .‬ؼـ غیف ا ٍُّـت وت اض ثثت ا ٌىا ٍؽِ قاٌٌُ َی و تُاٌؽ تّ ؼاؼگاِ وفتُعّ وفاخؼّ َ گدُاْد ػدؽن تد دؽ ده‬ ‫ؼاؼغُاوت ـا ؼـ افت َ تّ اؼاـِ ثثت تىمیه ٌىا ؽ ؼـ ا ٍُّـت اؼاـِ ثثت تؽَی تُخّ تّ اػتفاْ وؼتفْ ػىمیات ثدثدتد ـا تدا‬ ‫ـػا ت و فـات اؼاوّ غُاْؽ ؼاؼ‪ *3882 .‬تاریخ انتشار‪1441844849 :‬‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اهر‪ -‬ابراهیم نوری‬ ‫اٌاـِ تّ تفغُـؼ تا لُاقن غاٌگ قازا‬ ‫ؼـ ودغدص‬ ‫ػفضّ‪ ،‬اظٓاـ کفؼ‪ ۶‬ؼـ ضال ضداضدف ْدیدر َاضدؽ‬ ‫تُلیؽی ؼـ ؼاغل َخُؼ ٌؽاـؼ کّ ٌٍاوّ کاال َ کدؽ‬ ‫ـْگیفی ٌگففتّ تاٌؽ‪ .‬تٍاتفا ً وفؼن و تُاٌٍؽ ْدىدّ‬ ‫کاالْای لُاقن غاٌگ ؼاغم ـا تا اوتفاؼِ اق ٌٍاوّ‬ ‫اق کاالی قازا تٍػیُ ؼٍْؽ‪.‬گفتٍ اودت ودفؼن‬ ‫تفای تٍػیُ کاالی قازا و تُاٌٍؽ ‪*۰*۷۳۳۳۳‬‬ ‫ـا ٌىاـِ گیفی َ تؼؽ ؼـ تػً اوتؼالن کاال‪ٌٍ ،‬اوّ‬ ‫ـا َاـؼ کٍٍؽ تا وٍػُ ٌُؼ کاال قازا اودت دا‬ ‫غیف‪ .‬ـاِ ؼَن ْه اوتفاؼِ اق اپمیکیًٍ واواٌّ خداودغ‬ ‫تداـت اوت‪.‬تّ گفتّ َی ؼـ ضال ضاضف وٍکالتد‬ ‫ؼـ تػً تُق غ َاضؽْای تؽَی خُاق ِدٍدفد ؼـ‬ ‫تطث ػفضّ کاالی قازا َخُؼ ؼاـؼ کّ و فـ ٌدؽ‬ ‫اتا اٍِاف تّ ا ً وُضُع ـویؽگد َ ؼـ قودای‬ ‫کُتاْ تفای ا ً َاضؽْا ودُق ِاؼـ کٍؽ‪.‬‬ ‫روزنامه ارک‬ ‫م الف ‪ 659‬اهر‬ ‫اگهی تحذیذ حذود اختصاصی از بخش ‪ 24‬تبریس‬ ‫‪۵۲۰4۰4۰۰۳۵-۵۰۲۵4۰4۲‬‬ ‫ٌظف تف ا ٍکّ ٌٍؽاٌگ ک قغؼّ تاؽ وففَقِ اق پالک ‪ -۰۲۰‬اِم َ تٍىاـِ ‪ ۰۳‬ففػ َاقغ ؼـ قف ّ قفاخّ لُ تػً ‪ -۰۲‬تثف ک تّ‬ ‫اوتٍاؼ ـای ٌىاـِ‪۵۲۲۵۵۰۲۰ ۶‬وُـغّ‪ْ ۵۰۲۲4۵۰4۵۲ ۶‬یات قاٌُی تؼییً تکمیف وىت ف ؼـ ثثت اْف َ تّ کالوّ‪ْ ۶‬د‪ ۵۰۲۲4۵۲۰‬تدّ‬ ‫ٌان ـضا ؼْ ای ففقٌؽ‪ِ ۶‬فف تائیؽ والکیت ٌؽِ َ تطؽ ؽ ضؽَؼ ای تاکٍُی تّ ػىل ٌیاوؽِ اوت‪ .‬لؿا تّ اوتٍاؼ تثّفِ واؼِ ‪ ۵۵‬قاٌُی‬ ‫َ واؼِ ‪ ۵۵‬ائیً ٌاوّ قاٌُی تؼییً تکمیف َضؼیت ثثت اـاض َ واغتىآٌای فاقؽ وٍؽ ـوى تطؽ ؽ ضؽَؼ پالک فدُ ؼـ ـَق‬ ‫وّ ٌٍثّ وُـغّ‪ ۵۰۲۵4۲۱4۰۱ ۶‬واػت ‪ِ ۵۲‬ثص ٌفَع َ تّ ػىل غُاْؽ اوؽ‪.‬لؿا تؽ ٍُویمّ تّ والکیً وداَـ اغغاـ ویٍُؼ کّ ؼـ‬ ‫وُػؽ و فـ ؼـ وطل َقُع ومک ضاضف تا عث و فـات ٌىثت تّ تطؽ ؽ ضؽَؼ پالک فُ اقؽان ٌُؼ َ وؽت اػدتدفاْ تدّ ا دً‬ ‫اگٓ تفاتف واؼِ ‪ ۰۲‬قاٌُی ثثت تا و ـَق اق تاـ ع تٍظیه ُِـتىدمه تطؽ ؽ ضؽَؼ و تاٌؽ‪ .‬تفاتف واؼِ ‪ ۴۲‬ائیً ٌداودّ قداٌدُی‬ ‫ثثت وؼتفْ تا ؽ ظفف وؽت ک واِ اق تاـ ع تىمیه اػتفاْ تّ وفخغ ثثت ‪ ،‬ؼاؼغُاوت تّ وفخغ ؾ ّالش قضائ ت ؽ ه ٌىا ؽ‪.‬‬ ‫ؼـ غیف ا ٍُّـت وت اض ثثت ا ٌىا ٍؽِ قاٌٌُ َی و تُاٌؽ تّ ؼاؼگاِ وفتُعّ وفاخؼّ َ گُاْ ػؽن ت دؽ ده ؼاؼغدُاودت ـا‬ ‫ؼـ افت َ تّ اؼاـِ ثثت تىمیه ٌىا ؽ ؼـ ا ٍُّـت اؼاـِ ثثت تؽَی تُخّ تّ اػتفاْ وؼتفْ ػىمیات ثثت ـا تا ـػا ت ود دفـات‬ ‫اؼاوّ غُاْؽ ؼاؼ‪ *3881 .‬تاریخ انتشار‪1441844849 :‬‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اهر‪ -‬ابراهیم نوری‬ ‫‪7‬‬ ‫موج سواری روی گرانی‪/‬‬ ‫گرانفروشان انگشت نما می شونذ‬ ‫تّ ـغه اٌکّ ؼَلت ضىاب ٌدؽِ َ ودٍدغد د‬ ‫ٌىثت تّ اِالش َ اقاؼواقی وطؽَؼ زٍؽ قدمده‬ ‫کاال اقؽان کفؼِ اوت اوا تفغد ودُؼخدُ دای‬ ‫ؼاوٍّ ا ً گفاٌ ـا تّ ودا دف کداالْدا َ اقدالن‬ ‫کٍاٌؽِاٌؽ تا عؼه ا ً اقؽان ـا ؼـ کان وفؼن تمع‬ ‫کٍٍؽ َ ْف لطظّ تف ٌفظ ای و افکا ٍؽ‪.‬‬ ‫غفؼِ ففٌَای َ وغداقِ ؼاـای تدا ا دً تدٓداٌدّ‬ ‫ٌفکتْای تُق غ کٍٍؽِ‪ْ ،‬دف ـَق ٌدفظ ْدای‬ ‫خؽ ؽی ـا اػالن و کٍٍؽ تف ٌفظْا ٍای اضافدّ‬ ‫و کٍٍؽ َ تفـو ته گفاٌ َ اضتکاـ ـ ٍّ ؼـ‬ ‫وُؼخُ َ کىه وٍفؼت تیٍتف ؼاـؼ‪.‬‬ ‫تفـو ْای ویؽاٌ غثفٌگاـای وٓف ؼـ ودٍداعد‬ ‫وػتمف واقٌؽـای ضداکد اق ای اودت کدّ‬ ‫کىثُؼی اق ٌظف اقدالن اوداود ٌدظدیدف ودفؽ‪،‬‬ ‫گٌُت‪ ،‬تفٌح‪ ،‬تػه وفؽ‪ ،‬وداکداـٌَد َ قدٍدؽ‬ ‫ٌَکف ؼـ تاقاـ َخُؼ ٌؽاـؼ َ ا ً وُاؼ غدؿا د‬ ‫تّ َفُـ َ اواٌ افت و ٌُؼ‪.‬‬ ‫قیىتْا ثثات ٌؽاـٌؽ‬ ‫ػؽن اقثال َ کاًْ ت اضای وفؼن تفای غدف دؽ‬ ‫تفغ اقالن ْفزٍؽ ع ـَقْدا د ودٍدددف تدّ‬ ‫کاًْ قیىت ای ٌؽِ تُؼ‪ ،‬اوا ا ً وىدلمدّ ؼـ‬ ‫ٌٓا ت وٍدف تّ اـقاٌ وا ف اقالن ٌٍدؽِ اودت‪.‬‬ ‫ک ٌٓفٌَؽ واـَی کّ اق ففٌَگاْ ضُالد‬ ‫ویؽای اوان ؼـ ضال غف ؽ تُؼ‪ ،‬ؼـ گدفدتدگدُ تدا‬ ‫غثفٌگاـ وٓف تا اظٓاـ ا ٍکّ قدیدىدت ْدا ثدثدات‬ ‫ٌؽاـؼ‪ ،‬گفت‪ ۶‬واْاٌّ ضؽَؼ ؼَ ویمدیدُی تدُودای‬ ‫اقالن غؿا تفای غاٌُاؼِ زٓاـ ٌدفدفِ غدف دؽ‬ ‫و کٍه َ ْفواِ ویکاٌ اقالو کّ و تُای تٓیدّ‬ ‫کفؼ تّ ؼلیل گفاٌ کاًْ و اتؽ‪.‬فدالضد تدا‬ ‫اظٓاـ ا ٍکّ وُاؼ ٌُ ٍؽِ‪ ،‬ضدثدُتدات َ اقدالن‬ ‫ضفَـی قٌؽگ ْف ـَق ـٌدؽ قدیدىدت ؼاـؼ‪،‬‬ ‫گفت‪ ۶‬ففٌٍَؽگای ت ثثات قیىت ـا تّ گدفؼِ‬ ‫وثاٌفای َ ػاوالی پػً اػالن و کٍٍؽ‪.‬‬ ‫ٌفظ وفؽ ؼـ ـَقْای اغاق ً اِالش قیىت ْدا‬ ‫ؼـ وٍاع وػتمف واقٌؽـای تّ ؼلدیدل فدفاَاٌد‬ ‫تُلیؽ َ ػفضّ تیً اق اٌؽاقِ ‪ ۵۱‬تدا ‪ْ ۰۲‬دکاـ‬ ‫تُوای پا یً تف اق قیىت وُّب تدُؼ‪ ،‬اودا عد‬ ‫ـَقْای گؿٌتّ اغتالف ای تا ٌفظ وُّب ‪۱۵‬‬ ‫ْکاـ تُوای کىتف ٌؽِ اوت‪.‬وطىؽ پالُذ دک‬ ‫وفؽ ففَی غفب واقٌؽـاٌ ؼـ گدفدتدگدُ تدا‬ ‫غثفٌگاـ وٓف تا تیای ا ٍکّ ؼـ ودىُع ت داضدای‬ ‫وفؼن تفای غف ؽ وفؽ کىتف ٌؽِ اوت‪ ،‬افدکَؼ‪۶‬‬ ‫ا ً وىلمّ وثه ٌؽِ تا ـَقاٌّ تٍال کىتفی ودفؽ‬ ‫تفای ػفضّ ـَی پیٍػُای قفاـ ؼْیه‪.‬‬ ‫َی افکَؼ‪ٌ ۶‬فظ تػه ودفؽ ْده عد ـَقْدای‬ ‫گؿٌتّ تّ اقای ْف ػؽؼ تّ ‪ ۰۰۴۲۲‬تُوای ـویدؽِ‬ ‫اوت کّ اق ٌفظ وُّب ای کىتف اوت‪.‬‬ ‫قیىت تفٌح ؼـ فّل تفٌح کاـی ؼـ وداقٌدؽـای‬ ‫تاقْه ـکُـؼ ٌکدىدت َ ٌدفظ اٌدُاع تدفٌدح‬ ‫وفغُب ؼـ اوتای اق ‪ْ ۴۱‬کاـ تُوای تا ‪ْ ۵۵۲‬کاـ‬ ‫تُوای ؼـٌُوای اوت‪ .‬ضىیً قدىد ٌدالدیدکداـ‬ ‫واقٌؽـاٌ تا تیای ا ٍکّ ودال قدثدل کٍداَـقای‬ ‫ضؽاکثف تا قیىت ‪ْ ۰۲‬کاـ تُوای وطُّل غدُؼ‬ ‫ـا ففَغتٍؽ‪ ،‬افکَؼ‪ ۶‬اکٍُی تفٌح ؼوت تٍکؽاـ َ‬ ‫تاخف اوت َ کٍاَـق ؼـ قیىت گؿاـی کٌٍُد‬ ‫ای ٌ ٍ ٌؽاـؼ‪.‬ی اظٓاـ ؼاٌت‪ ۶‬افکا ً قیىدت‬ ‫تفٌح وثه ٌؽِ تا کٍاَـقای تىا ل تدیدٍدتدفی‬ ‫تفای تُلیؽ َ ق فکٍت تفؼی ٌالیکاـْدا ؼاٌدتدّ‬ ‫تاٌٍؽ اوا ْک ٍّْای ٌٓاؼِ ْا‪ ،‬وداٌدیدً االت َ‬ ‫کاـگفی قیىت تىان ٌؽِ ـا ٌىثت تّ قثل ـٌدؽ‬ ‫ؼاؼِ اوت‪َ.‬ی تا تیای ا ٍکّ ٌٍاکاـَ َخیً کداـ‬ ‫ـَقاٌّ ‪ْ ۱۲۲‬کاـ تُوای ؼوتىکؼ ؼاـؼ‪ ،‬گدفدت‪۶‬‬ ‫ْک ٍّ واٌیً االت وکاٌیکِ ٌیک وفوان اَـ ٌؽِ‬ ‫اوت َ ٌٓاؼِ ْا ْه ٌىثت تّ قدثدل زدٍدؽتدفاتدف‬ ‫افکا ً قیىت ؼاـؼ‪.‬‬ ‫طرح مجلس برای کنترل و سامانذهی‬ ‫اجاره بهای امالک مسکونی‬ ‫تا افکا ً وفوان اَـ اخداـِ تدٓدا ؼـ کٍدُـ‪،‬‬ ‫ٌىا ٍؽگای ودمه ْه عفض ؼَ فدُـ دتد ـا‬ ‫تفای واواٌؽْ تاقاـ اخاـِ ـاْ ِطً ػدمدٍد‬ ‫کفؼٌؽ‪ .‬کمیات ا ً عفش اَل تیف ؼـ ودمه تدّ‬ ‫تُّ ه ـویؽ َ تفای تدفـود خدک دیدات تدّ‬ ‫کىیىیُی ػىفای اـخاع ٌؽ‪ َ.‬مگ تفخىتّ ا ً‬ ‫عفش کّ ؼـ و ا ىّ تا وا ف عفشْای پیً تیٍد‬ ‫ٌؽِ ؼـ وّ وال اغیف تفای کٍتفل تداقاـ اخداـِ‬ ‫تٓا ای ـا وىتاق و کٍؽ‪ ،‬اوتفاؼِ اق اتدکاـ ْدای‬ ‫تٍثیٓ َ تٍُ تّ خای وؽاغمّ وىتد دیده ؼـ‬ ‫تاقاـ اخاـِ وىکً اوت‪.‬ؼـ ا ً عدفش وّدُب‬ ‫ٌؽِ کّ اخاـِ تا ؽ ؼـ ؼفاتف اوٍاؼ ـوى ا ؼـ‬ ‫واواٌّ الکتفٌَیک ثثت ودؼداودالت اودالک َ‬ ‫وىتغالت کٍُـ ثثت ٌُؼ‪ْ.‬ىسٍیً ودُخدفاٌد‬ ‫کّ ؼـ افکا ً اخاـِ تٓای واالٌّ اوالک غدُؼ‬ ‫و ف اخاـِ تٓای وُّب ٌؽِ اق وُی ؼَلدت‬ ‫ـا ـػا ت و کٍٍؽ‪ ،‬وٍُ ْا ٌاول تػفدیدف‬ ‫تا ‪ ۱۲‬ؼـِؽی ؼـ ػدُاـْ ٌدُوداقی َ ٌدیدک‬ ‫کاًْ ٌفظ وُؼ َ افکا ً ؼَـِ تداقپدفؼاغدت‬ ‫تىٓیالت غف ؽ َ تؼىیفات وىکً غُاٍْؽ ٌؽ‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫وطبوی الکتریویکی ریزوبمٍ ارک‬ ‫سبیت ریزوبمٍ ارک‪arkonline.ir 9‬‬ ‫سبیت پبیگبٌ خبری ارک ‪ark-news.ir9‬‬ ‫ایمیل ریزوبمٍ‪ark.tabriz@yahoo.com9‬‬ ‫ایمیل مذیرمسئًل‪eshraghimo@gmail.com 9‬‬ ‫مذیر اجرائی‪ 9‬معصًمٍ حجبزی‬ ‫مجری سبیت ریزوبمٍ‪ 9‬سبوبز اضراقی‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫پٌجشٌثِ ‪ 9‬تیس ‪ 34 * 1441‬ضٍئی‪ 29 * 2422‬ذی کلقعدُ ‪ * 1443‬سا‬ ‫ییمبلذین بب ضگفتی ی رکًردضکىی‬ ‫اغبز ضذ‬ ‫مؼبثقبت تىیغ ییمج ذین دس ثشیتکبوکیکب اغکبص‬ ‫ؿذ‪ .‬ایه مؼبثقبت قذیمیتشیه تًسومىت تىیغ‬ ‫رُبن ی ػًمیه گشوذ اػ م ػب ‪ ۲۳۲۲‬اػت‪.‬‬ ‫دس وخؼتکیکه سیص ایکه مؼکبثکقکبت وکًا‬ ‫رًکًیی قُشمبن دیسٌ گزؿتٍ مؼبثقبت‪ ،‬ثکب‬ ‫وتیزٍ ػٍ ثش یک ککًن ػکًن‪-‬یی اص ککشٌ‬ ‫رىًثی سا ؿیؼت داد‪ .‬ایه َـکتکبدمکیکه ثکشد‬ ‫رًکًیی دس تبسیخ ییمج ذین اػت تب ای سا‬ ‫ثٍ وخؼتیه ثبصییه تبسیخ تىیغ صوبن ی مکشدان‬ ‫تجذیل کىذ کٍ دس َش ُبس گشوذ اػ م ثٍ ‪۱۳‬‬ ‫ثشد دػت یبفتٍ اػت‪.‬‬ ‫رًکًیی تبکىًن دس مؼبثقبت اصاد اػتشالکیکب‬ ‫‪ ۱۲‬ثککشد‪ ،‬دس سیلککه گککبسیع ‪ ۱۲‬ثککشد‪ ،‬دس‬ ‫ییمج ذین ‪ ۱۳‬ثشد ی دس مؼبثقبت اصاد امشییکب‬ ‫‪ ۱۷‬پیشیصی کؼت کشدٌ اػت‪.‬‬ ‫یک ایراوی مسئًل َمبَىگ کىىذٌ‬ ‫پسضکی جبم جُبوی ‪ 1111‬قطر ضذ‬ ‫سردبیر‪ 9‬سبولی اضراقی‬ ‫تبسیس ‪ - 0261 9‬زمیىٍ اوتطبر ‪ 9‬فرَىگی ‪َ -‬ىری ‪ -‬ادبی ‪ -‬علمی‬ ‫کذپستی‪ - 4052536129‬تلفه‪24301608 - 24310803 )130(9‬‬ ‫تلفبکس‪ - 24301605 9‬ضمبرٌ َمراٌ ‪180330455719‬‬ ‫وطبوی ‪ 9‬تبریس خیبببن ازادی‪ -‬خیبببن مبراالن ورسیذٌ بٍ میذان فذک‬ ‫دفتر ریزوبمٍ ارک ‪ -‬چبپخبوٍ‪ 9‬پرویبن تبریس‬ ‫سی ٍ اٍم ( کٍتَش کیکیٌجی کیل ) * شوازُ ( سایی ) ‪ * 5532 :‬ورزش و گردشگری‬ ‫فرش تبریسطالیٍ دارصبدرات‬ ‫سْسکتی‪:‬‬ ‫شیَُ جرب تاشیکی اٍز کش عدکلت کست‬ ‫هدیسعاهل تاشگاُ ترسکترررَز ازترازُ‬ ‫تی عدکلری تیی تاشگاُ ّای لیگ تستسی‬ ‫گفت‪ :‬شیَُ جرب تاشیکرٌراى اٍز کش‬ ‫عدکلت کست ٍ قْسهاًی تینّرا ّریر‬ ‫کزششی ًدکزا‪ .‬تا کاکهِ کیی شریرَُ ترِ‬ ‫شٍای َّکاکزکى فَتثرا زک ّرن کش‬ ‫است هیاّین‪.‬‬ ‫ه اتقات تٌیس ٍیوثلدٍى (سَهیی گسًد کسرلرن‬ ‫سا ) تا یک شگفریساشی ٍ یک زتَزاشکٌری‬ ‫اغاش شد‪.‬‬ ‫مذیر مسئًل یصبحب امتیبز‪ 9‬محمذ اضراقی‬ ‫میشمعلًم ػُشاثی ثٍ عىًان یکیکی اص‬ ‫مذیشان ثبؿگبٌ َبی خلًکی دسمًسد‬ ‫وقل ی اوتقبالت ی سقبثت ثب ثبؿگبٌَکبی‬ ‫دیلتی اظُبس داؿت‪ :‬صمبوی ککٍ َکیک‬ ‫امیبوبت ی ییظگی رذیذی ثٍ فًتکجکب‬ ‫مب اضبفکٍ وـکذٌ ی تکرکیکیکشی کغ‬ ‫ومی ؿًد‪ ،‬گشاوی لیگ َکیک دلکیک کی‬ ‫وذاسد ی ثبیذ دالیل ان سا ثشسػی کشد‪.‬‬ ‫یی ادامٍ داد‪ :‬مؼئ ٍ ایکه اػکت کٍ‬ ‫کؼبوی اص ایه گشاوی ػًد میثشوذ ککٍ‬ ‫دس ب دامه صدن ثٍ ان َؼتىذ‪ .‬قیمت‬ ‫لیگَبی دسرٍ ‪ ۲‬اسیپبیی اص مب پبییکه‬ ‫تش اػت ی ثب ایه سیوذ ککٍ کتکی دس‬ ‫تبمیه یسصؿگبٌ ثشای تیم َکب مـکیکل‬ ‫داسیم‪ ،‬فًتجب مب ثیـتش اص َمیـٍ ثکبیکذ‬ ‫ا ؼبع خغش کىذ‪.‬‬ ‫مذیشعبمل تشاکتًس گفت‪ :‬ثکب ایکىکیکٍ‬ ‫ثبؿگبٌ َبی مب َضیىٍ َبی مکیک کیکبسدی‬ ‫میکىىذ امب ثبص َم ػغح فکًتکجکبلکمکبن‬ ‫تبػف ثبس اػت‪.‬‬ ‫یی افکضید‪ :‬ثکب ایکه ایضکبر دیس اص‬ ‫عذالت‪ ،‬قُشمبوی َی اسصؿی وذاسد ی‬ ‫ثٍ صیدی ًَاداسان فًتجکب سا َکم اص‬ ‫دػت میدَیم‪ .‬پیـىُبد میککىکم ککٍ‬ ‫تیمَبیی کٍ میتًاوىذ ثٍ سا تکی پکً‬ ‫خشد کىىذ سا دس لیگ دیگشی فکعکب‬ ‫کىىذ تب اوذکی سقبثت یاوگکیکضٌ ثکشای‬ ‫ثبقی تیمَب ویض معىب ثگیشد‪.‬‬ ‫مذیشعکبمکل ثکبؿکگکبٌ تکشاککتکًس دس‬ ‫خلًف مىبثع مبلی ثبؿگبَؾ ثکشای‬ ‫وقل ی اوتقبالت ثیبن کشد‪ :‬مب مخل خی ی‬ ‫اص تیمَب دیلتی ویؼتیم ی دس ب بضش‬ ‫ثشای فظ ثبصییىبن خًدمبن وکیکض ثکٍ‬ ‫مـیل خًسدیکم ی مکقکبثکل اوکتک کبس‬ ‫ًَاداسان ومی تًاویکم ککبسی ککىکیکم‪.‬‬ ‫ثشاػبع ثًدرٍثىکذی‪ ،‬مکب َکم ثکبیکذ‬ ‫ثًدرٍ دسیبفت کىیم ی قشاسدادَب ثبیکذ‬ ‫‪ ۲۲‬دسکذ افضایؾ یبثذ‪.‬‬ ‫ػُشاثی گفت‪ :‬ثُتش اػت ػقف ‪ ۶‬یکب‬ ‫َفت می یبسدی ثکشای قکشاسداد ثکشای‬ ‫ثبصییىبن مـخق کىیم ی ثکبصیکیکىکبن‬ ‫م ی ویض دسکذی افضایؾ داؿتٍ ثبؿىذ‪.‬‬ ‫دسکىبس ایه مؼئ ٍ ثبیذ ثکشای ثکًدرکٍ‬ ‫ثبؿگبٌَب َم ػغح مـخق ؿکًد تکب‬ ‫عذالت دس رزه ثکبصیکیکه سعکبیکت‬ ‫ؿًد‪ .‬ػُمیٍ ثبصییىبن خبسری َم اگش‬ ‫افضایؾ پیذا کىذ‪ ،‬کمک ثؼیکبسی ثکٍ‬ ‫ػغح فًتجب مب میؿًد‪.‬‬ ‫سِ شک ت پیاپی تسکی ًوایٌدُ ٌّدتا کیسکى از جام تاشگاُّای اسیا‬ ‫تین ٌّدتا هس تسهاى از اخسیی ایدکز خرَا کش‬ ‫هسحلِ گسٍّی جام تاشگاُ ّای اسیا ّرن شرکر رت‬ ‫خَزا‪.‬‬ ‫تیم َىذثب مغ کشمبن تىکُکب وکمکبیکىکذٌ ایکشان دس‬ ‫سقبثتَبی َىذثب ربم ثبؿگبٌَکبی اػکیکب ککٍ ثکٍ‬ ‫میضثبوی یذساثبد َىذ دس ب ثشگکضاسی اػکت دس‬ ‫اخشیه دیذاس خًد اص مش ٍ گشیَی ثب وتیزٍ ‪ ۷۱‬ثکش‬ ‫‪ ۰۳‬مقبثل الیًیت کًیت ته ثٍ ؿیؼت داد‪.‬‬ ‫مغ کشمبن دس ایه سییذاد ثب الىزمٍ ثحشیه‪ ،‬الًککشٌ‬ ‫قغش ی الیًیت کًیت َمگشیٌ ثًد کٍ دس َکش ػکٍ‬ ‫دیذاس خًد اص مش ٍ گشیَی ؿیؼت خًسد‪.‬‬ ‫مغ کشمبن دس ادامٍ ایه سقبثت َب ثبیذ ثشای تعکیکیکه‬ ‫ربیگبٌ َبی پىزم تب َـتم ثٍ ملبف شیفکبن خکًد‬ ‫ثشید‪ .‬دیذاس ثعذی ومکبیکىکذٌ ایکشان مکقکبثکل الکىکًس‬ ‫(عشثؼتبن) ُبسؿىجٍ َـتم تیشمبٌ ثشگضاس میؿًد‪.‬‬ ‫ثیؼت ی ُبسمیه دیسٌ مؼکبثکقکبت َکىکذثکب رکبم‬ ‫ثبؿگبٌ َبی مشدان اػیب اص ای تب ‪ ۷۰‬تیش ثٍ میکضثکبوکی‬ ‫یذساثبد َىذیػتبن دس ب ثشگضاسی اػکت‪ .‬تکیکم‬ ‫مغ کشمبن تىُب ومبیىکذٌ َکىکذثکب ایکشان دس ایکه‬ ‫سقبثتَب اػت کٍ ثب تیمَبی الیًیت کًیت‪ ،‬الىزمٍ‬ ‫ثحشیه ی الًکشٌ قغش َمگشیٌ اػت‪.‬‬ ‫هلی پَش ٍکلیثا کیسکى از جوع تْرسییّای لیگ هلتّای ٍکلیثا‬ ‫زئیس هستص پصشکی عالی فریرفرا از ترْرسکى‬ ‫(کیفوازک) کش سَی فیفا تِ عٌَکى ّوراّرٌرگ‬ ‫تٌٌدُ پصشکی ه اتقات جام جْاًی فَتثا از‬ ‫قطس کًرخاب شد‪.‬‬ ‫ثٍ گضاسؽ ایؼىب‪ ،‬صَشٌ َشاتیبن‪ ،‬عضً کمکیکتکٍ‬ ‫پضؿیی فذساػیًن فًتجب ایشان پغ اص یکک‬ ‫دٍَ َمیبسی ثب فیفب ی ضًس دس تکًسوکمکىکت‬ ‫َبی مخت ف فکیکفکب ی ‪AFC‬دس سدٌ َکبی‬ ‫مخت ف ثٍ عىًان ایلیه پضؿک ایشاوی فیفب دس‬ ‫ربم رُبوی فًتجب ثکضسگؼکب مکشدان قکغکش‬ ‫ضًس خًاَذ داؿت‪ .‬ثٍ َمیه مى ًس َشاتیبن‬ ‫دس ىذ سیص اتی دس وـؼت َمکبَکىکگکی دس‬ ‫صیسیخ ضًس خًاَذ یبفت‪.‬‬ ‫َشاتیبن دس ب بضش عضً کمیتٍ پکضؿکیکی‬ ‫فذساػیًن فًتجب ی سییغ مشککض ایکفکمکبس‬ ‫اػت‪.‬‬ ‫اوتظبر برای درخطص سردار‬ ‫ازمًن در بًوذسلیگب‬ ‫یک سایت ٍزششی اهسیکایی از گصکزشی ترِ‬ ‫تسزسی شسکیط فَتثالی سساکز اشهَى از چٌرد‬ ‫فصل کخیس پساکخت‪.‬‬ ‫ثٍ وقل اص ػبیکت ‪ ،sportingpedia‬ػکشداس‬ ‫اصمًن دس یک طاوًیٍ ‪ ۷۱۱۲‬دس ایشان مکتکًلکذ‬ ‫ؿذ‪ .‬ایه مُبرم عضً تیم م ی فًتجب ایشان ی‬ ‫تیم ثًوذػ یگبیی ثبیش لًسکًصن اػت‪ .‬اصمکًن‬ ‫ثعذ اص مذتَب ضًس دس فًتجب سیػیٍ ساَکی‬ ‫ثبیش لًسکًصن ؿذٌ اػت تب خًدؽ سا دس ایکه‬ ‫تیم وـبن دَذ‪.‬‬ ‫ای پغ اص یسید ثٍ عشکٍ فًتجبلی کـًس خًد‪،‬‬ ‫ربیی کٍ دس اکبدمی رًاوبن ػپبَبن ‪ -‬یکیکی‬ ‫اص ثضس تشیه ثبؿگکبٌ َکبی ایکشان ‪ -‬ثکبصی‬ ‫می کشد‪ ،‬یػًػٍ ؿذ دس طاوًیٍ ‪ ۲۳۷۰‬دس ػکه‬ ‫‪ ۷۱‬ػبلگی ثٍ تیم سیثیه کبصان ثپیکًوکذد‪ .‬ایکه‬ ‫یک شکت رؼًساوٍ اص ػکًی ای ثکًدب ثکٍ‬ ‫خلًف ثب تًرٍ ثکٍ ایکه ککٍ تکعکذادی اص‬ ‫ثبؿگبٌ َبی ثکضس اسیپکبیکی ثکٍ ای وکگکبٌ‬ ‫می کشدوذ‪ ،‬امب اصمًن متقبعذ ؿذٌ ثًد کٍ ایه‬ ‫شکت دسػتی اص ػکًی قکشثکبن ثکشدیکف‪،‬‬ ‫ػشمشثی کبصان ثشای خشیذ ای اػت‬ ‫کهیی کسواعیل ًطکا تا ت ه ‪ 113‬کهریاش از حولرِ از‬ ‫زاُ سَم تْرسییّای کیی تخش قسکز اکزا‪.‬‬ ‫ثٍ گضاسؽ ایؼىب‪َ ،‬فتٍ دیم لیگ مک کت َکبی ‪۲۳۲۲‬‬ ‫یالیجب ثب کذسوـیىی فشاوؼٍ ثٍ پبیبن سػیذ‪ .‬تیم مک کی‬ ‫یالیجب ایشان کٍ دس َفتٍ دیم ایکه سقکبثکت َکب دس‬ ‫ث ربسػتبن ثٍ ملبف شیفبن خًد سفتٍ ثًد تکًاوؼکت‬ ‫ثٍ ‪ ۲‬پیشیصی ی ‪ ۲‬ؿیؼت دػت یبثذ‪ .‬ثک کىکذقکبمکتکبن‬ ‫ایشان مقبثل ث ربسػتبن میضثبن ی ثشصیل ثب وتیزٍ ‪ ۰‬ثکش‬ ‫کفش ؿیؼت خًسدوذ ی ثشاثش امشییب ی ککبوکبدا ثکب‬ ‫وتیزٍ ‪ ۰‬ثش کفش پیشیص ؿذوذ تب ثکبصیکیکىکبن سی کیکٍ‬ ‫گشفتٍ ی ثٍ ایىذٌ ایه سقبثتَب امیذیاس ؿًوذ‪.‬‬ ‫ویمیش عجذالعضیض ػتبسٌ َ ىذی یالیجب رُبن ثب کؼکت‬ ‫‪ ۷۷۱‬امتیبص ثٍ عىًان ثُتشیه مُبرم ایه سقبثت َکب تکب‬ ‫پبیبن َفتٍ دیم ؿىبخکتکٍ ؿکذ‪ .‬پکغ اص ان ثکشاوکً‬ ‫اسطاوتیىی ثب کؼت ‪ ۷۷۱‬امتیبص دس سدٌ دیم ثکُکتکشیکه‬ ‫مُبرمبن لیگ م تَبی یالیجکب قکشاس داسد‪ .‬امکیکه‬ ‫اػمبعیل وظاد م ی پًؽ یالیجب ایشان ثب کؼکت ‪۷۷۰‬‬ ‫امتیبص دس سدٌ ػًم ثُتشیه مُبرمبن لیگ م کت َکبی‬ ‫یالیجب ایؼتبدٌ اػت‪.‬‬ ‫دس ثخؾ ثُتشیه امتیبص ایسان‪ ،‬عجذالعضیض َک کىکذی (‬ ‫‪ ۷۴۲‬امتیبص)‪ ،‬ثشاوً اسطاوتیىی (‪ ۷۰۶‬امتیبص) ی ویکـکیکذا‬ ‫طاپىی (‪ ۷۰۰‬امیتبص) دس سدٌَبی ای تکب ػکًم قکشاس‬ ‫گشفتٍ اوذ‪.‬دس ثخؾ ثُتشیه ػشییغصنَب امیش ؼیکه‬ ‫اػفىذیبس ثب کؼت ‪ ۱‬امتیبص دس سدٌ َـتم ثُتشیه َکبی‬ ‫ایه ثخؾ قشاس داسد‪َ .‬مچىیه محمذعبَکش یادی ثکب‬ ‫‪ ۷۲۶‬پبع کحیح دس سدٌ دَم ثُتشیه پبػکًسَکب‪ ،‬تکب‬ ‫پبیبن َفتٍ دیم لیگ م تَب ایؼتبدٌ اػت‪.‬‬ ‫ثٍ گضاسؽ ایؼىب‪ ،‬تىُب امیه اػمبعیل وظاد مًفق ؿذٌ ثب‬ ‫م ٍ مًفق خًد دس سدٌ ػًم ثُتشیه مُبرمبن قکشاس‬ ‫ثگیشد ی ایه دس بلی اػت کٍ ربی خکبلکی دیکگکش‬ ‫ثبصییىبن ایشان دس ثخؾ ثُتشیهَب غ میؿًد‪.‬‬ ‫‪ 14‬کثس تازیخی اذزتایجاى غستی از فْسست اثاز هلی ثثت شد‬ ‫هدیستل هیسکث فسٌّگی گساشگسی ٍ صٌایع اسررری‬ ‫اذزتایجاى غستی گفت‪ :‬ثثت ‪ 14‬کثس تازیخی کسراى از‬ ‫فْسست هلی هیسکثفسٌّرگری ٍ ٍکجرد کزشش از‬ ‫زکسرای صیاًت کش کیی اثاز کًجام شد‪.‬‬ ‫ر یل رجبسی افضید‪ :‬دس ر ؼٍ ؿًسای حجت احبس م ی‬ ‫کـًس کٍ سیص گزؿتٍ ثشگضاس ؿذ ک یؼبی میکی‪،‬‬ ‫مقجشٌ ایلیب اثًالجشالشضی ی ک کیکؼکبی مکبسگکًسگکیکض‬ ‫دیگبگ ٍ اسیمیٍ‪ ،‬رذاسٌ تبسیخی ا کمکذخکبن افـکبس‬ ‫ؿبَیهدط ی مبم تبسیخی امکبم صادٌ خکًی‪ ،‬یکک‬ ‫محًعٍ تبسیخی ی مبم ػبسی قکمکیکؾ ثکًککبن اص‬ ‫رم ٍ احبس حجت م ی َؼتىذ‪.‬‬ ‫مذیشکل میشاثفشَىگی‪ ،‬گشدؿگشی ی کىبیعدػتکی‬ ‫ارسثبیزبن غشثی اظُبس کشد‪ :‬دس ایه ر ؼکٍ مؼکزکذ‬ ‫امبمرمعٍ‪ ،‬مبم قذیمی وزفاثبد ی خبوٍ خکشدمکىکذ‬ ‫اسیمیٍ ثٍعىًان احبس یارذ اسصؽ م ی ثٍ حجت سػیذ‪.‬‬ ‫یی ادامٍ داد‪ :‬ثب حجت م ی احبس تبسیخکی قکًاوکیکه ی‬ ‫ضًاثظ میشاثفشَىگی دس استجبط ثب اوُب ارشا ؿذٌ ی‬ ‫َش گًوٍ تعذی ثٍ شیم ایه ثىبَب مًرکت ثکشخکًسد‬ ‫قبوًوی خًاَذ ؿذ‪.‬‬ ‫مذیشکل میشاثفشَىگی‪ ،‬گشدؿگشی ی کىبیعدػتکی‬ ‫ارسثبیزبن غشثی گفت‪ :‬تیمیل عمک کیکبت مکشمکتکی‬ ‫ثىبَبی ػتبد لـیش ‪ ۶۴‬اسیمیٍ ویبصمىذ ‪ ۲۳۳‬مکیک کیکبسد‬ ‫سیب اعتجبس ثًدٌ کٍ مقشس ؿذٌ اػت ثخـکی اص ایکه‬ ‫اعتجبس اص عشیق کمیتٍ ثشوبمٍسیضی اسیمیٍ تلًیکت ی‬ ‫تخلیق یبثذ‪.‬‬ ‫رجبسی اظُبس کشد‪ :‬عکجکق ملکًثکٍ ؿکًسای عکبلکی‬ ‫ؿُشػبصی ی معمبسی مقشس ؿذٌ اػکت ککٍ اساضکی‬ ‫لـیش ‪ ۶۴‬اسیمیٍ پغ اص خکشید استکؾ ی مکشمکت‬ ‫ثىبَبی تبسیخی ان تجذیل ثٍ ثبغمًصٌ ؿًد‪.‬‬ ‫مذیشکل میشاثفشَىگی‪ ،‬گشدؿگشی ی کىبیعدػتکی‬ ‫ارسثبیزبن غشثی افضید‪ :‬تبکىًن متاػکفکبوکٍ پکغ اص‬ ‫گزؿت ىذیه ػب اص تلًیت ایه ملًثٍ گبمَبی‬ ‫عم یبتی ثشای تحقق ایه ملًثٍ اوگًوٍ کٍ ثکبیکذ ی‬ ‫ؿبیذ ثشداؿتٍ وـذٌ اػت دس بلی ککٍ ایکه پکشیطٌ‬ ‫ییی اص عشح َبی مُم ایلًیت داس اػتبوذس ػفش اخیش‬ ‫سیبػت رمًُس ثٍ ارسثبیزبن غشثی قک کمکذاد ؿکذٌ‬ ‫اػت‪.‬‬ ‫یی ادامٍ داد‪ :‬دس کىکذ ػکب گکزؿکتکٍ اداسٌ ککل‬ ‫میشاث فشَىگی‪ ،‬گکشدؿکگکشی ی ککىکبیکع دػکتکی‬ ‫ارسثبیزبن غشثی اقذام ثٍ مکشمکت کىکذیکه ثکىکبی‬ ‫تبسیخی مًرًد دس ایه ػتبد کشدٌ اػت کٍ ثب تًرکٍ‬ ‫ثٍ گؼتشدگی اقذامبت ویکبص اػکت ککٍ اعکتکجکبسات‬ ‫ثیـتشی ثشای ایه مى ًس تخلیق یبثذ‪.‬‬ ‫رجبسی گفت‪َ :‬مچىیه ادامٍ اوزبم عم یبت مکشمکتکی‬ ‫دس ثىبَبی ػتبد لـیش ‪ ۶۴‬اسیمیٍ ویبصمىذ َمیکبسی ی‬ ‫مـبسکت ثیـتش قشاسگبٌ مىغقٍای ؿمب غشه وکضارکب‬ ‫ثًدٌ ی امیذیاسیم ایه َمیبسیَبی ثٍ مبوىذ گزؿکتکٍ‬ ‫َمچىبن تذایم داؿتٍ ثبؿذ‪.‬‬ ‫چْسُّای هاًدگاز هیسکثفسٌّگی کیسکى تجلیل هیشًَد‬ ‫ٍشکزت هیسکث فسٌّگی گساشگسی ٍ صٌایرع اسررری‬ ‫ًخ ریی ًکَاکشت هفاخس هیسکث فسٌّگری تشرَز زک‬ ‫چْازاّن تیس هاُ ‪ 1441‬تسگصکز هیتٌد‪.‬‬ ‫ثٍ گضاسؽ خجشگضاسی مُش‪ ،‬دس ایکه مکشاػکم اص ‪۷۲‬‬ ‫ُشٌ ؿبخق ی احشگزاس دس ًصٌ میشاثفشَکىکگکی‬ ‫کـًس کٍ دس فظ‪ ،‬ا یب ی مشمت میشاثفشَىگکی ی‬ ‫ویض امًصؽ ع می ی عم کی ثکٍ وؼکل َکبی رکًان‪،‬‬ ‫خذمبت ؿبیبوی اسائٍ کشدوذ‪ ،‬تزک کیکل ی قکذسداوکی‬ ‫خًاَذ ؿذ‪.‬ایه مشاػم ثب َذف تکعکمکیکق فکشَکىکگ‬ ‫تیشیم ی ثضسگذاؿت مفبخش ثٍ عىًان میشاحی گشاوجُکب‬ ‫ثشای وؼل َبی ثعذ‪ ،‬تشییذ وُضت مکشدمکی ککشدن‬ ‫میشاث فشَىگی ی ر ت تًرٍ افکیکبس عکمکًمکی ثکٍ‬ ‫استقبی ػًاد میشاحی ثب ضًس یصیش میشاثفشَىکگکی‪،‬‬ ‫گشدؿگشی ی کىبیعدػتی‪ ،‬اػبتیذ ی ُشٌَبی موحکش‬ ‫ی مذیشان ًصٌ میشاثفشَىگی ثشگضاس خًاَذ ؿذ‪.‬‬ ‫دس ایه مشاػم اص تمجش یبدثًد وخؼتیکه وکیکًداؿکت‬ ‫مفبخش میشاثفشَىگی کـًس ثب امضکبی مکُکىکذع‬ ‫ضشغبمی یصیش میشاث فکشَکىکگکی‪ ،‬گکشدؿکگکشی ی‬ ‫کىبیعدػتی ی ع ی داساثی قبئممقبم یصیش ی مکعکبین‬ ‫میشاث فشَىگی کـًس ی مفبخش مکیکشاث فکشَکىکگکی‪،‬‬ ‫سیومبیی خًاَذ ؿذ‪.‬‬ ‫تیش کش ‪ 35‬ازصد تَلید ٍ صاازکت فسش اسرررثرا‬ ‫کیسکًی هرعلق تِ طسح ٍ ًقش فسش اذزتایرجراى ٍ‬ ‫تثسیص کست تِ لصٍم تسگصکزی ًوایشگاُ ّرای فرسش‬ ‫تَسط تشکل ّا ٍ کتحاایِ ّای صٌفی ّس کسررراى زک‬ ‫هیطلثد‪.‬‬ ‫اوبَیتب س یمی‪ :‬ثیؾ اص ‪ ۰۲‬دسکذ تًلیذ ی کبدسات‬ ‫فشؽ دػتجبفت ایشاوی متع ق ثٍ عشح‪ ،‬سوگ ی وقکؾ‬ ‫فشؽ ارسثبیزبن ی تجشیض اػت امب ییی اص مُمتشیکه‬ ‫مـیالتی کٍ َمًاسٌ دس ایه َىش صیجب پبثشرب مکبوکذٌ‬ ‫اػت‪ ،‬ثیمٍ قبلیجبفی اػت کٍ متاػفبوٍ وضدیک ثٍ ‪۴۳‬‬ ‫َضاس خبوًادٌ اص ق ثیمٍ قبلیجبفی ثشخًسداس َؼتىذ‪.‬‬ ‫فشؽ دػتجبف تجشیض فشاص ی وـیت َبی ثؼیبسی سا ثکش‬ ‫ربن خشیذٌ اػت ی گزؿتٍ اص مًاوع مًرًد ثش ػکش‬ ‫ساٌ کبدسات فشؽ دػتجبف‪ ،‬وجًد وکمکبیـکگکبٌ َکبی‬ ‫فشؽ دػتجبف ییی دیگش اص دغذغٍَبیی اػت ککٍ‬ ‫َمًاسٌ مغشح میؿًد‪.‬‬ ‫متاػفبوٍ ثشگضاسی ومبیـگبٌ َبی غکیکش اککًلکی ی‬ ‫غیشتخللی ثبعج عکذم سیوکق فکشیؽ فکشؽ ی‬ ‫وبسضبیتی ملشف کىىذگکبن ی خکشیکذاسان فکشؽ‬ ‫دػتجبف ایشاوی می ؿًد‪ .‬دس ایه مکیکبن‪ ،‬ثکشگکضاسی‬ ‫ػبالوٍ ومبیـگبٌ فشؽ دػتجبف ثبیذ ثب مزًص ػبصمبن‬ ‫کمت ی تًػظ تـیلَب ی اتحبدیٍ َبی کىفی َکش‬ ‫اػتبن ثٍ کًست تخللی ثشگضاس ؿًد‪.‬‬ ‫یرًد ثیکؾ اص َکضاس کزکشٌ دس ثکبصاس ثکضس‬ ‫ػشپًؿیذٌ تجشیض‬ ‫سئیغ اتحبدیٍ تًلیذکىىذگبن ی ثکبفکىکذگکبن فکشؽ‬ ‫دػتجبف تجشیض دس گفت ی گً ثب خکجکشوکگکبس مکُکش‬ ‫گفت‪ :‬ثبصاس ػشپًؿیذٌ تجشیض‪ ،‬ییی اص ثضس تکشیکه‬ ‫ثبصاسَبی دویب ؿىبختٍ ؿذٌ اػت کٍ ثب یرًد ثیؾ اص‬ ‫َضاس زشٌ تزبس ی فشؽ فشیؿبن وبمذاس‪ ،‬ثٍ عکىکًان‬ ‫ومبیـگبٌ فشؽ دائمی دایش اػت‪.‬‬ ‫اػمبعیل مىی ادامٍ داد‪ :‬ییی اص عًام ی کٍ ثبعج‬ ‫عذم سیوق فشیؽ فکشؽ ی وکبسضکبیکتکی ملکشف‬ ‫کىىذگبن ی خشیذاسان فشؽ دػتجبف ایشاوی ی تزکبس‬ ‫میؿًد یرًد وکمکبیـکگکبٌ َکبی غکیکش اککًلکی‪،‬‬ ‫غیش شفٍای ی عذم قبوًن مذاسی اػت‪.‬‬ ‫یی ثٍ ػبمبوذَی ومبیـگبٌَبی فشؽ اؿبسٌ کشدٌ ی‬ ‫افضید‪ :‬ثشگضاسی ومبیـگبٌَبی فشؽ دػتجبف ثکبیکذ‬ ‫ػبالوٍ یک ثبس دس محل ومبیـگبٌَبی دائمی مشاکض‬ ‫اػتبن‪ ،‬ثب مزًص ػبصمبن کمت َش اػکتکبن تکًػکظ‬ ‫تـیلَب ی اتحبدیٍ َبی کىفی َش اػتبن ثٍ ککًست‬ ‫تخللی ثشگضاس ؿًد‪.‬‬ ‫مىی ثیبن کشد‪ :‬داؿته ومبیـگبٌ َبی فشؽ دلیل ثش‬ ‫سیوق ایه َىش ویؼت ث یٍ صمبوی تاحیش گکزاس اػکت‬ ‫کٍ ثٍ کًست ػبالوٍ ثٍ مذت یک َفتٍ ثکب ضکًس‬ ‫تـیلَبی فشؽ ثشگضاس ؿًد‪.‬‬ ‫ثشگضاسی ومبیـگبٌ َبی غیشاکًلی ی وکبسضکبیکتکی‬ ‫تًلیذکىىذگبن‬ ‫سئیغ اتحبدیٍ تًلیذکىىذگبن ی ثکبفکىکذگکبن فکشؽ‬ ‫دػتجبف تجشیض تًضیح داد‪ :‬ثشگضاسی ومبیـگبٌَکبی‬ ‫غیشاکًلی فشؽ ثبعج ؿذٌ اػت تب ثشخی اص تکزکبس‬ ‫ی فشؽ فشیؿبن‪ ،‬زشٌَبی خًد سا تعغیل کىىذ‪.‬‬ ‫یی ثیبن کشد‪ :‬یرًد ومبیـگبٌَبی غکیکشقکبوکًوکی ی‬ ‫غیشتخللی‪َ ،‬ضیىٍ غشفٍ ومبیـگبٌَکب‪ ،‬اػکیکبن ی‬ ‫ایبه ی رَبه‪ ،‬مًرت افضایؾ قیمت فشؽ دػتجبف‬ ‫ؿذٌ ی اص ایه سی خشیذاس‪ ،‬متضشس میؿًد‪.‬‬ ‫مىی گفت‪ :‬ثیؾ اص ‪ ۰۲‬دسکذ تًلیذ ی ککبدسات‬ ‫فشؽ دػتجبف ایشاوی متع ق ثٍ عشح‪ ،‬سوگ ی وکقکؾ‬ ‫فشؽ ارسثبیزبن ی تجشیض اػت ککٍ اص گکمکشککبت‬ ‫مخت ف اػتبن کبدس میؿًد‪.‬‬ ‫یی ادامٍ داد‪ :‬دس ػغح اػتبن ارسثبیزکبن ؿکشقکی‪،‬‬ ‫ظشفیت ‪َ ۲۳۳‬ضاس وفشی ثشای ثشخًسداسی اص ثکیکمکٍ‬ ‫قبلیجبفی یرًد داسد ی ثیؾ اص ‪َ ۲۳۳‬کضاس وکفکش دس‬ ‫ػغح اػتبن ارسثبیزبن ؿشقی اص ایکه ساٌ استکضا‬ ‫میکىىذ‪.‬‬ ‫‪ّ 44‬صکز خاًَکاُ از کسراى اذزتایجاى شسقی تریرورِ‬ ‫قالیثافی اکزًد‬ ‫سئیغ اتحبدیٍ تًلیذکىىذگبن ی ثکبفکىکذگکبن فکشؽ‬ ‫دػتجبف تجشیض افضید‪ :‬تب ػب ‪ ۱۲‬ثب تًرٍ ثٍ ایىیٍ ‪۱۲‬‬ ‫َضاس خبوًادٌ اص ق ثیمٍ قبلیجبفی ثشخًسداس ثکًدوکذ‬ ‫امب ثٍ مشیس صمبن ثٍ ع تَبی غیش اکًلی ثیمٍ اوکُکب‬ ‫قغع ؿذٌ اػت ی اکىًن دس اػتبن ارسثبیزبن ؿشقی‪،‬‬ ‫وضدیک ثٍ ‪َ ۴۳‬ضاس خبوًادٌ اص ثکیکمکٍ قکبلکیکجکبفکی‬ ‫ثشخًسداس َؼتىذ‪ .‬مىی ادامٍ داد‪ :‬ثب تًرٍ ثٍ ملًثٍ‬ ‫مز غ ؿًسای اػالمی تمبم قبلیجبفبن ثبیذ اص ثکیکمکٍ‬ ‫قبلیجبفی ثشخًسداس ؿًوذ دس ایه ساػتب متًلکیکبن امکش‬ ‫ثبیذ اَتمبم رذی ثشای اػتبن ارسثبیزبن ؿکشقکی ی‬ ‫اقلی وقبط ایشان‪ ،‬اقذامبت الصم سا ثشای ثیمٍ ؿکذن‬ ‫قبلیجبفبن اوزبم دَىذ دس غیش ایه کًست ثب بلؾَکب‬ ‫ی مـیالت عذیذٌ قبلیجبفبن‪ ،‬تکًلکیکذککىکىکذگکبن ی‬ ‫مؼئًلیه امش مًارٍ خًاَیم ؿذ‪.‬‬ ‫ادامٍ داسد‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه ارک

روزنامه ارک 5595

روزنامه ارک 5595

شماره : 5595
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه ارک 5594

روزنامه ارک 5594

شماره : 5594
تاریخ : 1401/06/29
روزنامه ارک 5593

روزنامه ارک 5593

شماره : 5593
تاریخ : 1401/06/28
روزنامه ارک 5592

روزنامه ارک 5592

شماره : 5592
تاریخ : 1401/06/27
روزنامه ارک 5591

روزنامه ارک 5591

شماره : 5591
تاریخ : 1401/06/24
روزنامه ارک 5590

روزنامه ارک 5590

شماره : 5590
تاریخ : 1401/06/23
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!