روزنامه ارک شماره 5520 - مگ لند

روزنامه ارک شماره 5520

روزنامه ارک شماره 5520

روزنامه ارک شماره 5520

‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫جىگُب ی‬ ‫گرسىگی‬ ‫عمًمی‬ ‫َمٍ‬ ‫وبوًاییَبی‬ ‫اررببیجبن شرقی‬ ‫بٍ کبرتخًان‬ ‫مجُس‬ ‫میشًوذ‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫صفحِ ‪3‬‬ ‫*پىجشىبٍ ‪ 62‬خرداد ‪ 12 * 1041‬شیئه ‪ 11 * 6466‬ری القعذٌ‪ * 1001‬سبل سی ی دیم ( ایتًز ایکیىجی ایل ) * شمبرٌ ( سبیی ) ‪ 8* 1164 :‬صفحٍ *قیمت‪14444:‬ریبل * ایمیل‪ * ark.tabriz@yahoo.com :‬سبیت ریزوبمٍ ارک‪ *www.arkonline.ir :‬سبیت پبیگبٌ خبری ارک خبر‪www.ark-news.ir :‬‬ ‫اهریکب ثب قعطٌبهِ ضَرای حکبم هی‬ ‫خَاّذ ایراى را ٍادار ثِ عقت ًطیٌی کٌذ‬ ‫سر‪١ٟٓ‬ی ز‪ٖ٠‬ت ‪:‬‬ ‫در ًجَد کبالثرگ‪،‬‬ ‫پرداخت ًقذی یبراًِ ّب اداهِ دارد‬ ‫پلیس راَّر کطَر‬ ‫ًسجت ثِ فرٍش ٍکبلتی خَدرٍ‬ ‫ّطذار داد‬ ‫صفحِ ‪4‬‬ ‫کبّص فبصلِ طجقبتی‬ ‫ثب اصالح ارز ترجیحی‪ ،‬اًحراف‬ ‫‪ 44‬درصذی در ارز ‪ 4044‬تَهبًی‬ ‫صفحِ ‪7‬‬ ‫کبم تلخ گردضگراى از ثی‬ ‫هْری هسئَلیی در هسیر‬ ‫ثسرگتریی سذ خبکی خَی!‬ ‫صفحِ ‪0‬‬ ‫تَصیِ جذیذ کویتِ علوی کرًٍب درثبرُ‬ ‫استفبدُ از هبسک‬ ‫صفحِ ‪8‬‬ ‫مىظًم یبدداشت‬ ‫یًخسًللًق‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫سرمقبلٍ‬ ‫مذیرمسئًل ‪ -‬محمّذ اشراقی‬ ‫جٌگْب ٍ گرسٌگی عوَهی‬ ‫ثحطا‪ ٜ‬نًط ‪ْ ٠‬طس‪ٟٓ‬ی ؾ‪ٚ١ٛ‬ی زض ثؿضی ‪ٞ‬قًقبد ز‪ٞ‬ق قب‬ ‫ؾال‪ ٢٠‬ثط ؾٕٗ طج ؿی ‪ٟٚ‬بطى ‪ٚ‬طث‪١‬ط‪ ٣‬زاضای ؾٕٗ ‪ٚ‬تؿقسز‬ ‫س بسی‪ ،‬اخت‪ٛ‬بؾقی ‪ ٠‬ایقتقػقبزی ‪ٞ‬ق قع ‪ٚ‬قی ثقبضقس‬ ‫ؾٕٗ طج ؿی ْطس‪ٟٓ‬ی ‪٤‬بی ؾ‪ٚ١ٛ‬ی ضا ‪ٚ‬ی ت‪١‬ا‪ ٜ‬ثب ض‪٠‬ش‬ ‫‪٤‬بی ض‪ٟ‬بذت‪ ٣‬ضس‪ٚ ٢‬جت‪ٟ‬ی ثط ؾٗ‪ ،٘١‬ن‪ ٠ ٜ١ٟ‬تدطث بت‪ ،‬تقب‬ ‫حس‪٠‬زی ضنؽ َطز‬ ‫َط‪١‬ض ‪٤‬بیی ‪٠‬خ‪١‬ز زاض‪ٞ‬س َ‪ٞ ٣‬سجت ث‪ ٣‬خ‪ٛ‬ؿ ت ذ‪١‬ز اظ‬ ‫‪ٟٚ‬بثؽ قصائی َبنی ثطذ‪١‬ضزاض ‪ٞ‬ق قسقتق‪ٟ‬قس ‪ٖ٠‬قی ثق‪٤ ٣‬قط‬ ‫ططیًی‪ٚ ،‬طُٕ َ‪ٛ‬ج‪١‬ز قصائی ضا حٕ َطز‪ ٢‬ا‪ٞ‬س‬ ‫زض ؾ ‪ ٝ‬حبٔ ثس بضی اظ َط‪١‬ض‪٤‬بی نبیس ‪ٟٚ‬بثؽ ققصائقی‬ ‫زض ْطس‪ٟٓ‬ی ث‪ ٣‬سط ‪ٚ‬ی ثط‪ٞ‬س ای‪ ٝ‬یج ٕ َط‪١‬ض‪٤‬ب ‪ ٞ‬ع ثبیس‬ ‫زض خ‪٥‬ت تب‪ ٝ ٚ‬قصا ‪ ٠‬ضنؽ ْطسق‪ٟ‬قٓقی ‪ٚ‬قطز٘ ایقسا٘‬ ‫‪ٛٞ‬بی‪ٟ‬س زض خ‪٥‬ب‪َ،ٜ‬ط‪١‬ض‪٤‬بیی ‪٠ ٙ٤‬خ‪١‬ز زاض‪ٞ‬س َق‪ ٣‬اظ‬ ‫ٖحبظ ‪ ٚ‬عا‪ٟٚ ٜ‬بثؽ ت‪ ٖ١‬س ‪ ٠‬اسقتقحقػقبٔ ققصا‪ ،‬زاضای‬ ‫ضطایط ‪ٟٚ‬بست ‪ ٠‬یب ث‪٥‬تطی ‪٤‬ست‪ٟ‬س‪ٖ٠ ،‬ی تقحقت تقب ق قط‬ ‫ا‪١ٞ‬اؼ ؾٕٗ ‪ ٠‬ت‪ٟٟٓ‬ب‪٤‬بی س بسی‪ ،‬اخت‪ٛ‬بؾی‪ ،‬ایتػبزی‪٠ ،‬‬ ‫‪ٞ‬ػب‪ٚ‬ی‪ ،‬ؾٗ طق‪ ٙ‬زاضت‪ٞ ٝ‬ؿ‪ٛ‬ت ‪٤‬بی ثبًٖ‪ْ ،٢١‬طنتبض انت‬ ‫ْطس‪ٟٓ‬ی ؾ‪ٚ١ٛ‬ی ‪٤‬ست‪ٟ‬س ْطس‪ٟٓ‬ی ‪٤‬بی ضایح خق‪٥‬قب‪ٜ‬‬ ‫‪٤‬طَسا٘ ثب استهبز‪ ٢‬اظ ض‪٠‬ض‪٥‬ب ‪ ٠‬ایسا‪ٚ‬بت ْ‪ٞ١‬بْ‪ٚ ٜ١‬قی‬ ‫ت‪١‬ا‪ٞ‬س ضنؽ ض‪١‬ز ثطای ضنؽ ْطس‪ٟٓ‬ی ‪٤‬بی ؾ‪ٚ١ٛ‬ی ثبیس‬ ‫تساث طْ‪ٞ١‬بْ‪ ٜ١‬الظ٘ ا‪ٞ‬دب٘ ْ طز ‪ٞ‬رست سبظ‪ٚ‬ب‪٤ ٜ‬قبی‬ ‫‪ٗٚ‬ی ‪ ٠‬ث ‪ ٝ‬اٖ‪ٗٗٛ‬ی ثبیس ث‪ٚ ٣‬طز٘ ْطس‪ ٍَٛ ٣ٟ‬ققصایقی‬ ‫‪ٚ‬ستً ‪ ٙ‬یب ق ط ‪ٚ‬ستً ‪ ٙ‬اضای‪ٛٞ ٣‬بی‪ٟ‬س َ‪٤ ٍٛ‬قبی قق قط‬ ‫‪ٚ‬ستً ‪ٚ ٙ‬ی ت‪١‬ا‪ٟٞ‬س زض یبٖت ت‪١‬ا‪ٟٛٞ‬س سبظی ز‪ٖ٠‬ت ‪٤‬قب ‪٠‬‬ ‫‪ٚ‬طز٘ شیطثط زض ت‪ ٖ١‬س قصا‪ ،‬ث‪٥‬ج‪١‬ز ض ‪٤ ٢١‬بی اث بضی ‪٠‬‬ ‫َطب‪٠‬ضظی ‪ ٠‬ایدبز غ‪ٟ‬بیؽ تجسیٗی ا‪ٞ‬دب٘ ْطزز‬ ‫ثطضسی ‪٤‬ب ‪ٞ‬طب‪ٚ ٜ‬ی ز‪٤‬س َ‪ ٣‬ثس بضی اظ ‪ًٞ‬بد ْقطنقتقبض‬ ‫ْطس‪ٟٓ‬ی ‪٤‬بی ؾ‪ٚ١ٛ‬ی خ‪٥‬ب‪ ،ٜ‬زچقبض زضْق قطیق‪٥‬قبی‬ ‫پ‪٥ٟ‬ب‪ ٠ ٜ‬اضُبض ‪ٞ‬ػب‪ٚ‬ی‪ ،‬س بسی ‪ ٠‬اذتالنبت یق‪ٚ١‬قی ‪٠‬‬ ‫‪ٞ‬ژازی ‪ٚ‬ی ثبض‪ٟ‬س‬ ‫ثطای ضنؽ ْطس‪ٟٓ‬ی ‪٤‬بی ؾ‪ٚ١ٛ‬ی زض ای‪ٟٚ ٝ‬بطقى‪ ،‬حقٕ‬ ‫ثحطا‪٥ٞ‬ب‪ ،‬ایدبز تهب‪ٛ٤‬بت ‪ ٠‬ات‪ٛ‬ب٘ خ‪٤ ّٟ‬ب ‪ ٠‬ثقطیقطاضی‬ ‫غٗح زائ‪ ٙ‬زض ‪ٟٚ‬بطى یبز ضس‪ ٢‬اٖعا‪ٚ‬ی ‪ٚ‬ی ثبضس‬ ‫خ‪٥‬ت ضنقؽ اذقتقالنقبت ‪٠‬ایقدقبز غقٗقح زائق‪ ٙ‬زض‬ ‫خ‪٥‬ب‪ ،ٜ‬تً‪١‬یت ‪ ٠‬نؿبٔ سبظی سبظ‪ٚ‬ب‪ٚ ٜ‬قٗقٕ ثقبظ‪ٚ‬قب‪ٞ‬قس‪٢‬‬ ‫اظاقبظ غٗح ثؿس اظ خ‪ ّٟ‬ث ‪ ٝ‬اٖ‪ ٕٗٛ‬ز‪ ،٘٠‬ضط‪٠‬ضی ‪ٚ‬ی‬ ‫ثبضس سبظ‪ٚ‬ب‪ ٕٗٚ ٜ‬ثبیس ط‪١‬ضی تً‪١‬یت ض‪١‬ز َ‪َ ٣‬طق‪١‬ض‬ ‫‪٤‬بی ‪ٚ‬ربطط‪ ٢‬ا‪ ٚ‬ع ث‪ ٣‬غٗح خ‪٥‬ب‪ٞ‬قی ضا ثقب ثقطضسقی ‪٠‬‬ ‫ضس س‪ ٜ‬ث‪ ٣‬اخ‪ٛ‬بؼ زض اضْب‪٥ٞ‬بی شیطثط‪ ،‬ثب اثعاض‪٤‬بی ی‪١‬ی‬ ‫‪ٚ‬ا ط َ‪ٟ‬تطٔ ‪ٚ ٠‬دج‪١‬ض ‪ٚ ٠‬تؿ‪٥‬س ث‪ ٣‬حهع غٗح ‪ ٠‬تقطٌ‬ ‫‪ٚ‬ربغ‪ٛ‬بت ‪ ٠‬خٗ‪ ْ١‬طی اظ ایدبز ‪ٚ‬ربطط‪٤ ٢‬ب ‪ٛٞ‬بیس‬ ‫اٖ‪٥ٟ‬بی‪ ٣‬ای‪ ٣ُٟ‬ثطای تًٗ ٕ ْطس‪ٟٓ‬ی ؾ‪ٚ١ٛ‬ی زض خق‪٥‬قب‪ٜ‬‬ ‫‪َ ،‬ب‪٤‬ص ‪ ٠‬ات‪ٛ‬ب٘ خ‪٥ٟٓ‬بی خبضی‪ ،‬حٕ اذتالنبت ی‪ٚ١‬ی‬ ‫‪ ٠‬س بسی ‪ ٠‬ات‪ٛ‬ب٘ تحطی‪٤ ٙ‬ب ‪ ٠‬انعایص ا‪ٞ‬ق‪١‬اؼ ا‪ٚ‬ق‪١‬ظش‬ ‫‪٤‬ب ‪ ٠‬ا‪ٞ‬دب٘ سبیط ایسا‪ٚ‬بت ‪ٚ‬ه س ‪ٟٚ‬ت‪٥‬ی ث‪ ٣‬ضنب‪ ٠ ٢‬ؾساٖقت‬ ‫اخت‪ٛ‬بؾی ضط‪٠‬ضت تب٘ ‪ ٠‬ؾبخٕ زاضز‬ ‫خبرگساری ارک‬ ‫‪www.ark-news.ir‬‬ ‫جبی مىبسب تبلیغ کبال یخذمبت شمب‬ ‫درببزارایران یدویب‬ ‫شمبرٌ تمبس‪48100112284:‬‬ ‫*مذیرمسئًل ‪-‬محمّذ اشراقی‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫پرداخت ٍام ‪ 044‬هیلیَى تَهبًی هسکی رٍستبیی از اثتذای تیر‬ ‫رییس ثٌیبد هسهکهی گهفهت‪ :‬ثهب‬ ‫ّوبٌّگی سبزهبى ثرًبهِ ٍ ثَدجِ از‬ ‫اثتذای تیر دستَرالعول پهرداخهت‬ ‫ٍام ‪ 044‬هیلیَى تَههبًهی هسهکهی‬ ‫رٍستبیی ثِ ثبًکّب اثالغ هیضَد‪.‬‬ ‫حسبه ّبیی کِ هٌجر ثِ قطع یبراًِ هی ضًَذ!‬ ‫تطخیص دّک ثٌذی ّب اى ّن ثهِ دسهت‬ ‫سبهبًِ ّبی دستگبُ ّبی هختلف‪ً ،‬طبى دادُ‬ ‫استفبدُ از حسبه ضخصی در تجبرت‪ ،‬دّهک‬ ‫ثٌذی ّب را تغییر هی دّذ‪.‬‬ ‫اَجط ‪ُ ٞ‬قعاز ْقهقت‪ :‬ثقب حضق‪١‬ض‬ ‫ضئ س خ‪١٥ٛ‬ض‪ٚ ،‬سئق‪١‬ال‪ ٜ‬سقبظ‪ٚ‬قب‪ٜ‬‬ ‫ثط‪ٞ‬ب‪ ٠ ٣ٚ‬ثق‪١‬زخق‪٠ ٠ ٣‬ظاضت ضا‪٠ ٢‬‬ ‫ض‪٥‬طسبظی ثطْعاض ضس ایبی ضئ سی زست‪١‬ض زاز‪ٞ‬س تب تس‪ ٥‬الت ‪ٚ ۰۱۱‬ق قٗق ق‪ٜ١‬‬ ‫ت‪ٚ١‬ب‪ٞ‬ی سبذت ‪ٚ‬سُ‪ ٝ‬ض‪٠‬ستبیی ثب ‪ٞ‬طخ س‪١‬ز ‪ ۵‬زضغس ‪٤‬طچ‪ ٣‬سطیؽتط پطزاذت‬ ‫ض‪١‬ز‬ ‫ضئ س ث‪ ٟ‬بز ‪ٚ‬سُ‪ْ ٝ‬هت‪ :‬ثب ‪ٛ٤‬ب‪ٟٓ٤‬ی سبظ‪ٚ‬ب‪ ٜ‬ثط‪ٞ‬ب‪ ٠ ٣ٚ‬ث‪١‬زخ‪ ٣‬اظ اثتسای تق قط‬ ‫زست‪١‬ضاٖؿ‪ ٕٛ‬پطزاذت ‪٠‬ا٘ ‪ ٜ١ ٗ ٚ ۰۱۱‬ت‪ٚ١‬ب‪ٞ‬ی ‪ٚ‬سُ‪ ٝ‬ض‪٠‬ستبیی ث‪ ٣‬ثقب‪ٞ‬قٍ ‪٤‬قب‬ ‫اثالـ ‪ٚ‬یض‪١‬ز‬ ‫ْهت‪ٟ‬ی است‪ ۰۵ ،‬اثب‪ٚ ٜ‬ب‪ ٢‬سبٔ ْصضت‪ ٣‬زض خٗس‪ ٣‬ض‪١‬ضای ؾقبٖقی ‪ٚ‬سقُق‪ ٝ‬ثقب‬ ‫حض‪١‬ض ضئ سخ‪١٥ٛ‬ض تس‪ ٥‬الت سبذت ‪ٚ‬سُ‪ ٝ‬ض‪٠‬ستبیقی اظ ‪ ۰۱۱‬ثق‪۰۱۱ ٣‬‬ ‫‪ ٜ١ ٗ ٚ‬ت‪ٚ١‬ب‪ ٜ‬انعایص یبنت َ‪ ٣‬تب َ‪ ٜ١ٟ‬ث‪ ٣‬زٖ ٕ ؾس٘ ‪١ٚ‬انًت سبظ‪ٚ‬ب‪ ٜ‬ثط‪ٞ‬ب‪٠ ٣ٚ‬‬ ‫ث‪١‬زخ‪ ٣‬ثب اضائ‪ ٣‬ض‪ٛ‬ب‪ٞ‬ت‪ٟ‬ب‪ٚ ٣ٚ‬بث‪٣‬اٖتهب‪٠‬ت ‪ٞ‬طخ س‪١‬ز ‪ ۵‬زضغس تب ‪ ۰۱‬زضغس‪ٚ ،‬ؿطقٕ‬ ‫‪ٚ‬ب‪ٞ‬س‪ ٢‬ث‪١‬ز‬ ‫زاضی‪١‬ش اث‪ ١‬ح‪ٛ‬ع‪ ٢‬ای‪ٚ ،‬ؿب‪ ٜ٠‬ضنب‪ ٢‬اخت‪ٛ‬بؾقی‬ ‫‪٠‬ظاضت تؿب‪َ ،ٜ٠‬بض ‪ ٠‬ضنب‪ ٢‬اخت‪ٛ‬بؾی احتق‪ٛ‬قبال‬ ‫‪ٞ‬تبیح ‪٥ٞ‬بیی اؾتطاضبت تب پبیب‪ ٜ‬ذطزاز ‪ ٠‬طقی‬ ‫یُی ز‪٤ ٠‬هت‪ ٣‬زیٓط اظ ططیى سب‪ٚ‬ب‪ ٣ٞ‬ح‪ٛ‬بیت اؾال٘ ‪ٚ‬یض‪١‬ز ‪ٚ ٠‬طز٘ ‪ٚ‬یت‪١‬ا‪ٟٞ‬قس‬ ‫‪ٞ‬ت د‪ ٣‬ثطضسی ‪٤‬ب ضا ‪ٚ‬طب‪٤‬س‪َٟٟ ٢‬س یطط ز‪ ٘٠‬اظ ‪ٚ‬تًبض ب‪ ٜ‬یبضا‪ ٣َ ،٣ٞ‬قجقت ‪ٞ‬قب٘‬ ‫َ‪ٟٟ‬سْب‪٤ ٜ‬ست‪ٟ‬س ‪ ٞ‬ع پ ٓ ط زضیبنت ای‪ ٝ‬ضی‪٤ ٙ‬ست‪ٟ‬س ط ج‪ ٣‬حس ‪ٟ‬ی‪ ،‬سر‪ٟ‬قٓق‪١‬ی‬ ‫سبظ‪ٚ‬ب‪٤ ٜ‬سن‪ٟٛ‬سسبظی یبضا‪٤ ٣ٞ‬ب‪،‬ا‪ ٖ ٝ ٖ٠‬ست جت ‪ٞ‬ب٘ َ‪ٟٟ‬سَب‪ ٜ‬ثطای زضیبنقت‬ ‫یبضا‪٤ ،٣ٞ‬هت‪ ٣‬ای َ‪ْ ٣‬صضت ث‪٠ ٣‬ظاضت ضنب‪ ٢‬اضسبٔ ضس ٖ ستی َ‪ ٣‬یطاض اسقت‬ ‫ث‪ ٣‬س ست‪ ٙ‬زضیبنت یبضا‪ًٞ ٣ٞ‬سی ‪ ٠‬احت‪ٛ‬بٔ ی‪١‬ی زض ای‪ٟ‬س‪ٞ ٢‬عزیقٍ َقبالثقطِ‬ ‫اُٖتط‪ ٍ ٞ٠‬اضبن‪َٟ ٣‬س ٖ ست خسیس ‪ ٠‬اؾتطاضبت جت ضس‪ ٢‬زض س ست‪٤ ٙ‬ب زض‬ ‫سب‪ٚ‬ب‪ ٣ٞ‬ضنب‪ ٢‬ایطا‪ ٞ‬ب‪ ،ٜ‬ثط ‪ٚ‬ج‪ٟ‬بی ‪١ٚ‬اضز ‪ٚ‬رتٗهی ث‪ ٣‬ثطضسی ز‪ ٍ٤‬ثق‪ٟ‬قسیق‪٥‬قب ‪ٚ‬قی‬ ‫پطزاظز یُی اظ ای‪ٚ ٝ‬ؿ بض‪٤‬ب ْطزش حسبث‪٥‬بست حسبث‪٥‬بیی َق‪ ٣‬زضغق‪١‬ضت‬ ‫استهبز‪٤ ٢‬بی تدبضی اظ ا‪ْ ٜ‬طزش حسبه ضا ث طتط اظ زضا‪ٚ‬س یقٍ ذقب‪ٞ‬ق‪١‬اض‬ ‫‪ٞ‬طب‪ٚ ٜ‬ی ز‪٤‬س ثطای خٗ‪ ْ١‬طی اظ ای‪ ٝ‬اتهبو‪ ،‬سبظ‪ٚ‬ب‪ ٜ‬ا‪١ٚ‬ض ‪ٚ‬بٖ بتی ‪ ٠‬ثقب‪ٞ‬قٍ‬ ‫‪ٚ‬طَعی طجى ‪ٚ‬بز‪ ۰۱ ٢‬یب‪ ٜ١ٞ‬پبیب‪٤ ٣ٞ‬بی نط‪٠‬ضٓب‪٤‬ی ‪ ٠‬سب‪ٚ‬ب‪١ٚ ٣ٞ‬زیب‪ ٜ‬ایسا٘ ثق‪٣‬‬ ‫تهُ ٍ حسبه ضرػی ‪ ٠‬تدبضی َطز‪ ٠ ٢‬ای‪ ٝ‬ض‪ٞ٠‬س ث‪ْ ٣‬هت‪ ٣‬ایبی ثطظْقطی‬ ‫ضئ س ‪ٚ‬طَع ت‪ٟ‬ػ ‪ًٚ ٙ‬طضات سبظ‪ٚ‬ب‪ ٜ‬ا‪١ٚ‬ض ‪ٚ‬بٖ بتی اظ اثتسای ذطزاز اقبظ ضس‬ ‫هبلکبًی کِ خبًِ ّبی خبلی را اعالم ًکردًذ جریوِ هی ضًَذ‬ ‫ضرٍرت تَزیع کبالی هستور ٍ هقبثلِ ثب کبستی در ثبزار‬ ‫‪٠‬ی ذبطط ‪ٞ‬طب‪َ ٜ‬طز‪ :‬اَ‪ ٜ١ٟ‬نػٕ خبثق‪٣‬‬ ‫خبیی ثطای اخبض‪ٞ ٢‬ط ‪٤ ٝ‬بست َ‪ ٣‬ث‪ٚ ٣‬بُٖب‪ ٜ‬ت‪١‬غ ‪ٚ ٣‬یَ‪ ٣َ ٙ ٟ‬ثب ‪ٚ‬ستاخطا‪ٜ‬‬ ‫‪ٟٚ‬ػهب‪ ٣ٞ‬ثطذ‪١‬ضز َ‪ٟٟ‬س ثبیس ث‪٣ٞ١ْ ٣‬ای اؾال٘ ض‪١‬ز َ‪ ٣‬انعایص اخبض‪ ٢‬ثق‪٥‬قب اظ‬ ‫یٍ زضغسی ثبال ‪ٞ‬ط‪٠‬ز‬ ‫‪ٟٚ‬ػ‪١‬ض ثب اضبض‪ ٢‬ث‪ ٣‬ض‪ٟ‬بسبیی ذب‪٤٣ٞ‬بی ذبٖی ْهت‪ :‬ثبیس ایسا‪ٚ‬بتی غ‪١‬ضت ْ طز‬ ‫َ‪ ٣‬ذب‪٤٣ٞ‬بی ذبٖی پط ‪٤‬عی‪ ٣ٟ‬ض‪١‬ز اظ ای‪ ٝ‬ض‪ ٠‬ض‪ٟ‬بسبیی‪ٚ ،‬حبسج‪ٚ ٣‬بٖ بت ‪٠ ٠‬غٕ‬ ‫‪ٚ‬بٖ بت زض زست‪١‬ض َبض است‪٠ ،‬ظاضت ضا‪ ٠ ٢‬ض‪٥‬طسبظی ‪ٚ‬قتق‪ٖ١‬قی ضق‪ٟ‬قبسقبیقی‬ ‫ذب‪٤ ٣ٞ‬بی ذبٖی ‪٠ ٠‬غ ه‪ ٣‬سبظ‪ٚ‬ب‪ٚ ٜ‬بٖ بتی ‪ٚ‬حبسقجق‪ٚ ٣‬قبٖق قبت ‪٠ ٠‬غق‪ ٔ١‬ا‪ٜ‬‬ ‫است ضئ س سبظ‪ٚ‬ب‪ ٜ‬ا‪١ٚ‬ض ‪ٚ‬بٖ بتی َط‪١‬ض ْهت‪َ :‬سب‪ٞ‬ی َ‪ ٣‬زض ‪ٗ٥ٚ‬ت یب‪ٞ‬ق‪ٞ١‬قی‬ ‫‪ٚ‬بٖ بت پطزاذت ‪ُٟٟٞ‬س خطی‪ ٣ٛ‬ث‪ ٣‬ا‪٥ٞ‬ب پطزاذت ‪ٚ‬یَ‪ٟ‬س ‪ ٠‬ظ‪ٚ‬ب‪ٞ‬ی َ‪ٞ ٣‬قًقٕ ‪٠‬‬ ‫ا‪ٞ‬تًبٔ ‪ ٍٗٚ‬ضا ا‪ٞ‬دب٘ ‪ٚ‬ی ز‪ٟ٤‬س ثبیس ‪ٚ‬بٖ بت ‪ ٍٗٚ‬ذبٖی ضا پقطزاذقت َق‪ٟ‬ق‪ٟ‬قس‬ ‫ض‪ ٝٛ‬ای‪ٞ ٣ُٟ‬ػب٘ ‪ٚ‬بٖ بتی ‪ٚ‬طز٘ سبالض است‪ ،‬اْط اضقتقجقب‪٤‬قی زض ضق‪ٟ‬قبسقبیقی‬ ‫ذب‪٤ ٣ٞ‬بی ذبٖی غ‪١‬ضت ْ طز ای‪ ٝ‬انطاز ث‪ ٣‬ازاض‪ ٢‬ضا‪ ٠ ٢‬ض‪٥‬قطسقبظی ‪ٚ‬قطاخقؿق‪٣‬‬ ‫ذ‪١‬ا‪ٟ٤‬س َطز تب ض‪ٞ٠‬س اغالح ض‪١‬ز‬ ‫‪٠‬ی انع‪٠‬ز‪ :‬زض غ‪١‬ضتی َ‪ٚ ٣‬بٖ بت تؿ ‪ ٝ‬ضس‪ ٢‬ضا پطزاذت ‪ُٟٟٞ‬س خقطیق‪ٛ‬ق‪٤ ٣‬قب‬ ‫تطسیس ‪ٚ‬یض‪١‬ز ‪٤‬ط ا‪ٞ‬چ‪ ٣َ ٣‬یب‪ْ ٜ١ٞ‬صاض تػ‪١‬یت َ‪ٟ‬س‬ ‫ز‪ٖ٠‬ت ‪ ٙ٤‬ثبیس زیت ‪ٛ٤ ٠‬ت ث طتطی ثقطای‬ ‫ت‪ ٖ١‬س َبال‪٤‬ب ‪ ٠‬ت‪١‬ظیؽ ‪ٚ‬ست‪ٛ‬ط ا‪ ٜ‬ث‪ٞ ٣‬سقجقت‬ ‫سبیط َبال‪٤‬ب زاضت‪ ٣‬ثبضس اغٗی تطی‪ٛ٤ ٝ‬ت ز‪ٖ٠‬ت ای‪ ٝ‬ثبضس َ‪ ٣‬ت‪١‬ظیؽ َبال ثب‬ ‫َ‪ٛ‬ج‪١‬ز ‪َ ٠‬ب‪٤‬ص ‪١ٚ‬اخ‪ٞ ٣‬ط‪١‬ز؛ َ‪ٛ‬ب ای‪ ٣ُٟ‬زض ‪ٚ‬طـ ‪ ٠‬تقرق‪ٚ ٙ‬قطـ نقطا‪٠‬ا‪ٞ‬قی‬ ‫ث‪٠٣‬خ‪١‬ز ا‪ٚ‬س ‪ ٠‬ی ‪ٛ‬ت ‪٤‬ب ضُست‪ ٣‬ضس اْط َبال‪٤‬بی زیٓط ‪ ٞ‬ع ث‪ ٝ ٛ٤ ٣‬ضقُقٕ‬ ‫ثس‪َ ٜ٠‬بستی ‪ ٠‬ثب نطا‪٠‬ا‪ٞ‬ی ‪٠‬خ‪١‬ز زاضت‪ ٣‬ثبضس‪ ٚ ،‬ت‪١‬ا‪ ٙ ٞ‬اظای‪ْ ٝ‬طز‪ٚ ٠ ٣ٞ‬ؿقجقطی‬ ‫َ‪ ٣‬ثبیی ‪ٚ‬ب‪ٞ‬س‪ ٢‬اظ ز‪ٖ٠‬ت ْصضت‪ ٣‬است ؾج‪١‬ض َ‪ ٙ ٟ‬زضس‪١ٟ‬ات ْصضقتق‪ ٣‬ضقب‪٤‬قس‬ ‫یبچبو َبال‪٤‬بی اسبسی ‪١ٚ‬ضز‪ ٞ‬بظ‪ٚ‬طز٘ ث‪ ٣‬ذبضج اظَط‪١‬ض ث‪١‬ز‪ ٢‬ایق‪َ،ٙ‬قبال‪٤‬قبی‬ ‫اسبسی ثبی ‪ٛ‬ت ‪ٟٚ‬بست ثسست ‪ٚ‬طز٘ ‪ٞ‬طس س‪ ٢‬است ‪ٚ٠‬طز٘ زضایق‪ ٝ‬ذػق‪١‬ظ‬ ‫اؾتطاضبتی زاضت‪ٟ‬س‪،‬ثستطضا‪ٞ‬ت ‪٠‬نسبز ‪ ٞ‬عثطای ؾس‪٢‬ای ‪ ٥ٚ‬بضس‪ ٢‬است ‪٠‬ثبانعایص‬ ‫ث ص اظحس‪٠‬اضزات‪،‬ذ‪١‬زَهبیی ‪ٗٚ‬ی زض‪ٚ‬ؿطؼ ت‪٥‬سیسیطاضْطنت‪ ٣‬است ‪ٟٚ‬قطقب‬ ‫‪ ٣ٛ٤‬ای‪ٚ ٝ‬طُالت‪،‬س ست‪ٚ ٙ‬ؿ ‪١‬ه ح‪ٛ‬بیت اظ ‪ٚ‬ػطل َ‪ٟٟ‬س‪ ٢‬است ظیقطاثقطای‬ ‫ح‪ٛ‬بیت اظ ‪ٚ‬ػطل َ‪ٟٟ‬س‪ ،٢‬ثدبی ایق‪ٟ‬قُق‪ ٣‬یقبضا‪ٞ‬ق‪ ٣‬ثق‪ ٣‬غق‪١‬ضت ‪ٚ‬سقتقًق ق‪ٙ‬‬ ‫زضاذت بض‪ٚ‬ػطل َ‪ٟٟ‬س‪ ٢‬یطاضثٓ طز‪،‬زضاثتسای ظ‪ٞ‬د ط‪ ٢‬ث‪٠ ٣‬اضزَ‪ٟٟ‬س‪ ٢‬اؾطب ضقس‪٢‬‬ ‫است‪،‬اظا‪ٞ‬دبَ‪ ٣‬زض‪٤‬ط‪ًٞ‬ط‪ ٣‬اظ ظ‪ٞ‬د ط‪ ٢‬تق‪١‬ظیقؽ ا‪ٚ‬قُقب‪ ٜ‬یقبچقبو یقبا‪ٞ‬قحقطال‬ ‫‪٠‬خ‪١‬ززاضز‪َ،‬ط‪١‬ض ‪ٚ‬جتال ث‪ٚ ٣‬طُالت ؾسیس‪٢‬ای ضس‪ ٢‬است َ‪ ٣‬ثبیسثطای ا‪ٞ‬ق‪٥‬قب‬ ‫چبض‪ ٢‬ا‪ٞ‬سیطی َطز‪،‬ز‪ٖ٠‬ت ثطای حٕ ای‪ٚ ٝ‬طُٕ‪،‬س بست خسیقس‪٤‬قسنق‪ٛ‬ق‪ٟ‬قسی‬ ‫یبضا‪٤٣ٞ‬ب‪٠‬اضائ‪ٚ ٣‬ستً ‪ ٙ‬یبضا‪ ٣ٞ‬ث‪ٚ ٣‬ػطل َ‪ٟٟ‬سْب‪ ٜ‬ضا ث‪ ٣‬اخطا ْصاضت‬ ‫رئیس سبزهبى اهَر هبلیبتی کطَر گفهت‪:‬‬ ‫هبلکبًی کِ در هْلت قبًًَهی ههبلهیهبت‬ ‫پرداخت ًکٌٌذ جریوِ ثِ اًهْهب تهعهله‬ ‫هیگیرد؛ زهبًی کِ ًقل ٍ اًتقبل هلهک را‬ ‫اًجبم هیدٌّذ ثبیذ هبلیبت هلک خبلی را‬ ‫پرداخت کٌٌذ ‪.‬‬ ‫ًبیت رئیس کویسیَى ثرًبههِ ٍثهَدجهِ ٍ‬ ‫هحبسجبت هجلس گفت‪:‬ایی هسیرراثب احتیبط‬ ‫ٍ جذیت ثبیذ اداهِ دّین تب قذرت خهریهذ‬ ‫هردم را حفظ کٌین‪.‬‬ ‫در ًجَد کبالثرگ‪،‬‬ ‫پرداخت ًقذی یبراًِ ّب اداهِ دارد‬ ‫ثْبدری جْرهی گفت‪ :‬تقریجب ّر دٍ رٍز یهکهجهبر‬ ‫اعالم هیکٌین کِ دٍلت ّیچگًَِ ثرًبهِای ثهرای‬ ‫تغییر قیوت ثٌسیی ًذارد‪.‬‬ ‫سر‪١ٟٓ‬ی ز‪ٖ٠‬ت زض پبسد ث‪ ٣‬س‪١‬اٖی زضثبض‪ ٢‬تک ق قط‬ ‫ی ‪ٛ‬ت ث‪ٟ‬عی‪ْ ٝ‬هت َ‪ ٣‬تًطیجب ‪٤‬ط ز‪ ٠‬ض‪٠‬ظ یقُقجقبض‬ ‫اؾال٘ ‪ٚ‬ی َ‪ ،ٙ ٟ‬ز‪ٖ٠‬ت ‪ ٤‬چ ثط‪ٞ‬ب‪ ٣ٚ‬ای ثطای تک ق قط‬ ‫ی ‪ٛ‬ت ث‪ٟ‬عی‪ٞ ٝ‬ساضز ‪ ٠‬اخطای اظ‪ٚ‬بیطی زض َ ص ‪٠‬‬ ‫یط‪ ٙ٤ ٙ‬یطاض ‪ ٞ‬ست نؿال زض سبیط ‪ٟٚ‬بطى اخقطایقی‬ ‫ض‪١‬ز ؾٗی ث‪٥‬بزضی خ‪٥‬ط‪ٚ‬ی ‪ٛ٤‬چ‪ْ ٝ ٟ‬قهقت َق‪٣‬‬ ‫ز‪ٖ٠‬ت ثب سطؾت ظیبز‪ ،‬ت‪١‬سؿ‪ ٣‬غطن ت ‪ ٞ‬قط‪ْ٠‬قب‪ ٢‬ضا‬ ‫زض زست‪١‬ض َبض یطاض زاز ‪ ٠‬زض ق ط ای‪ ٝ‬غ‪١‬ضت ثبیس‬ ‫ضب‪٤‬س ذب‪١ٚ‬ضی ‪٤‬ب ث‪١‬زی‪ ٙ‬زض َ‪ٟ‬بض تق‪١‬سقؿق‪ ٣‬تق‪١‬ا‪ٜ‬‬ ‫ت‪ ٖ١‬س ثطو‪ ،‬ز‪ٖ٠‬ت ثط‪ٞ‬ب‪٣ٚ‬ای ثطای ‪ٚ‬سیطیت ‪ٚ‬ػطل‬ ‫ثطو یطاض زاز ث‪ْ ٣‬هت‪ ٣‬سر‪١ٟٓ‬ی ز‪ٖ٠‬قت‪ ،‬ز‪ٖ٠‬قت‬ ‫سؿی َطز ثطای ‪ٚ‬سیطیت ‪ٚ‬ػطل ثطو اظ ازاضات‬ ‫ضط‪٠‬ؼ َ‪ٟ‬س تب ضب‪٤‬س ذب‪١ٚ‬ضی چطاـ ذقب‪ٞ‬ق‪ٚ ٣‬قطز٘‬ ‫‪ٞ‬جبضس ‪ ٠‬ا‪ ٚ‬س‪٠‬اض است ‪ُٛ٤‬بضی اظ س‪١‬ی ‪ٚ‬طز٘ ‪ ٞ‬قع‬ ‫تسا‪ ٘٠‬یبثس ؾٗی ث‪٥‬بزضی خ‪٥‬ط‪ٚ‬قی زض پقبسقد ثق‪٣‬‬ ‫س‪١‬اٖی زضثبض‪ ٢‬پبیب‪ ٜ‬ظ‪ٚ‬ب‪ ٜ‬پطزاذت ‪ًٞ‬سی یبضا‪٤ ٣ٞ‬قب‬ ‫‪ ٠‬تک ط پطزاذت ث‪ ٣‬غ‪١‬ضت َبالثطِ اُٖتط‪ُ ٞ٠‬ی‬ ‫ْهت تب ظ‪ٚ‬ب‪ ٣ُ ٞ‬ظیقطسقبذقت ‪ٚ‬ق‪ٟ‬قبسقجقی ثقطای‬ ‫َبالثطِ اُٖتط‪ُ ٞ٠‬ی نطا‪ٞ ٙ٤‬طس‪ ٢‬پطزاذت یبضا‪٣ٞ‬‬ ‫‪٤‬بی ‪ًٞ‬سی ازا‪ ٣ٚ‬زاضز‬ ‫ث‪ْ ٣‬هت‪ ٣‬ؾٗی ث‪٥‬بزضی خ‪٥‬ط‪ٚ‬ی‪ ،‬ث‪ٟ‬ب ضس ‪ٚ‬قًقطضاتقی‬ ‫ثطای خٗ‪ ْ١‬طی اظ انعایص ثی ض‪٠‬ی‪ ٣‬اخبض‪٤ ٢‬ب ثطای‬ ‫‪ٞ‬ػبضت ث طتط ثط ‪ٞ‬ح‪ ٢١‬ؾ‪ُٗٛ‬طز ث‪ٟٓ‬ب‪٤ ٢‬قب اخقطایقی‬ ‫ض‪١‬ز سر‪١ٟٓ‬ی ز‪ٖ٠‬قت زض پقبیقب‪ْ ٜ‬قهقت َق‪٣‬‬ ‫َبالثطِ اُٖتط‪ُ ٞ٠‬ی ‪ٛ٤‬ب‪ ٜ‬ؾبثط ثب‪٤ ٍٞ‬قبی ‪ٚ‬قب‬ ‫ذ‪١‬ا‪٤‬س ث‪١‬ز‪ ،‬یطاض ‪ ٞ‬ست چ ع ‪ٚ‬تق‪ٛ‬قبیقعی اظ ‪ٞ‬قػقط‬ ‫ن عیُی ث‪ٚ ٣‬ب اضائ‪ ٣‬ض‪١‬ز‪ ،‬غطنب یٍ یبثقٗق قت ‪ٞ‬قط٘‬ ‫انعاضی زض ؾبثط ثب‪٤ ٍٞ‬ب ذ‪١‬ا‪٤‬س ث‪١‬ز ‪ ٠‬طجؿب ث‪٣ٛ٤ ٣‬‬ ‫‪ٚ‬طز٘ اذتػبظ زاز‪ ٢‬ذ‪١‬ا‪٤‬س ضس ؾقٗقی ثق‪٥‬قبزضی‬ ‫خ‪٥‬ط‪ٚ‬ی ‪ٛ٤‬چ‪ٟ‬ق ق‪ْ ٝ‬قهقت َق‪٤ ٣‬ق‪ٛ‬قع‪ٚ‬قب‪ ٜ‬ظیقط‬ ‫سبذت‪٤‬بی ن‪ٟ‬ی ‪ ٠‬ن عیُی زض ‪ٚ‬طاَع نقط‪٠‬ش ‪٤‬ق‪ٙ‬‬ ‫الظ٘ است‪ ،‬اال‪ ٜ‬تًطیجب ‪ٛ ٞ‬ی اظ استب‪٤ ٜ‬بی َطق‪١‬ض‬ ‫زستٓب‪٤ ٢‬بی تد‪ ٥‬ع ؾبثط ثب‪٤ ٍٞ‬ب ضا زض ‪ٞ‬ب‪١ٞ‬ایی ‪٤‬ب‬ ‫‪ٞ‬ػت َطز‪ ٢‬ا‪ٞ‬س سر‪١ٟٓ‬ی ز‪ٖ٠‬ت ثب تبَ س ثط ای‪٣ُٟ‬‬ ‫یطاض ‪ ٞ‬ست انعایص ی ‪ٛ‬ت‪ ،‬پطزاذتی ‪ٚ‬قطز٘ ثقطای‬ ‫‪ٞ‬ب‪ ٜ‬ضا ثبال ثجطز ْهت َ‪ٛ٤ ٣‬ع‪ٚ‬ب‪ ٜ‬ظیطسبذت ‪٤‬قبی‬ ‫زیٓطی ثطای ت‪١‬سؿ‪ ٣‬ث‪ ٣‬سبیط َقبال ‪٤‬قب زض حقبٔ‬ ‫ضُٕ ْطنت‪ ٝ‬است‬ ‫ث‪ْ ٣‬هت‪ ٣‬ؾٗی ث‪٥‬بزضی خ‪٥‬ط‪ٚ‬ی‪ ،‬تب ظ‪ٚ‬ب‪ٞ‬ی َق‪ ٣‬ظیقط‬ ‫سبذت ‪٤‬ب ‪٥ٞ‬بیی ‪ٞ‬ط‪١‬ز‪ ،‬یبضا‪٤ ٣ٞ‬ب اؾطب ذ‪١‬ا‪٤‬س ضقس‬ ‫‪ ٠‬پس اظ ای‪ ٝ‬ظیطسبذت ‪٤‬ب ‪ٚ ٙ٤‬طز٘ ‪ٚ‬جٗف اضقبنق‪٣‬‬ ‫ای ضا پطزاذت ‪ٞ‬ر‪١‬ا‪ٟ٤‬س َطز‬ ‫ی‪١‬ذس‪١ٖٗ١‬و ‪ٚ‬طؼ ٖط ثبضی زیط‬ ‫ی‪١‬خبزیط ‪ٖ ٝ ٚ‬ط ایٕ یبضی زیط‬ ‫ْئت‪ْ-‬ئس‪ ٢‬اضت طی ایسی‪ٟ‬دب‬ ‫یئط اچ ط اوظ‪ ٣ٞ٠‬اضتسیًدب‬ ‫ی‪١‬ذس‪١ٖٗ١‬و چ‪١‬ذالضی‪ ٝ‬اوٖس‪٠‬ض‪٠‬ض‬ ‫ؾساٖت چطاق ‪ ٝ‬سا‪ٞ‬س‪٠‬ض‪٠‬ض‬ ‫ی‪١‬ذس‪١ٖٗ١‬و چ‪١‬خ اقطی تاض‪ ٢‬زض‬ ‫ا‪ٖٛ٠‬بسب چ‪١‬خ اقطی ز‪٠‬ظ‪ٖ ٢‬ط‬ ‫ی‪١‬ذس‪١ٖٗ١‬و ْطٌ زیط ی‪١‬ضت‪١‬ال‬ ‫ث‪ ١‬ایط‪ ٣‬چ‪١‬ذٗ‪٠ ١‬اض ی‪١‬ی‪١‬ال‬ ‫ی‪١‬ذس‪١ٖٗ١‬و ی‪١‬ضت‪ٖ١‬سب ‪٠‬اض ْٗط‬ ‫زی‪ٟ‬دٗ ٍ‪ ،‬ض‪ ٣ٖ ٍ ٟٗ‬تبض ْٗط‬ ‫تَصیِ جذیذ کویتِ علوی کرًٍب درثبرُ‬ ‫استفبدُ از هبسک‬ ‫دثیر کویتِ اپیذهیَلَشی ٍ پصٍّص کویتِ علوی کطَری‬ ‫هقبثلِ ثب کٍَیذ ‪ ۹9‬ثب اضبرُ ثِ ضرایط کٌترل ضذُ کرًٍهب‬ ‫در کطَر ٍ کبّص اثتال ٍ هرگ ًبضی از ایی ثهیهوهبری‪،‬‬ ‫درثبرُ ًحَُ استفبدُ از هبسک در ٍضعیت فعلی تَضیه‬ ‫داد‪.‬‬ ‫زَتط ‪ٚ‬سؿ‪١‬ز ی‪ٞ١‬س ب‪ْ ٜ‬هت‪ :‬اظ اثقتقسای پقب‪ٞ‬قس‪ٚ‬قی ‪ٚ‬قب‬ ‫تػ‪ٛ ٛ‬بت ‪ٚ‬ب‪ ٜ‬ضا ثست‪ ٣‬ث‪ ٣‬ضطایط ض‪٠‬ظ اتربش ‪ٚ‬یَطزی‪٠ ٙ‬‬ ‫زض حبٔ حبضط ‪ ٙ٤‬ثبیس ت‪١‬خ‪ ٣‬زاضت‪ ٣‬ثقبضق ق‪َ ٙ‬ق‪٤ ٣‬قط‬ ‫ت‪١‬غ ‪٣‬ای َ‪ َٛ ٣‬ت‪ ٣‬ؾٗ‪ٛ‬ی اضائ‪ٚ ٣‬قی ز‪٤‬قس‪ ،‬ثقط اسقب‬ ‫ضطایطی نؿٗی است ث‪ٟ‬بثطای‪ ٝ‬اْط ضطایط تک ق قط َق‪ٟ‬قس‪،‬‬ ‫ت‪١‬غ ‪٤ ٣‬ب ‪ ٙ٤‬تک ط ذ‪١‬ا‪٤‬س َطز ‪ٛ٤‬قب‪ٞ‬قطق‪١‬ض َق‪ ٣‬یقٍ‬ ‫ظ‪ٚ‬ب‪ٞ‬ی زض پ ٍ ث‪١‬زی‪ ٠ ٙ‬اؾال٘ ‪ٚ‬ی َطزی‪ ٣ٛ٤ ٣َ ٙ‬انقطاز‬ ‫‪ٚ‬بسٍ ثع‪ٟٞ‬س‪ ،‬اَ‪ ٣َ ٜ١ٟ‬پ ٍ ضا پطت سط ْصاضقتق ق‪،ٙ‬‬ ‫‪ٚ‬ی ْ‪١‬ی ‪ ٙ‬انطاز زض ضطایط ذبغی ‪ٚ‬بسٍ ثع‪ٟٞ‬قس حقبٔ‬ ‫اْقط طقی ض‪٠‬ظ‪٤‬ققبی اتققی ضققطایققط تققکق ق ققط َقق‪ٟ‬ققس‪،‬‬ ‫زست‪١‬ضاٖؿ‪٤ٕٛ‬ب ث‪٣‬ض‪٠‬ظ ضس‪ ٠ ٢‬ثبیس ثط اسب ا‪٤ٜ‬ب ایقسا٘‬ ‫َطز ‪٠‬ی انقع‪٠‬ز‪ :‬زض حقبٔ حقبضقط َق‪ ٣‬زض َطق‪١‬ض‬ ‫ذ‪١‬ضجرتب‪ٞ‬ق‪ٞ ٣‬ق‪ ٣‬اثقتقال ض‪ٞ٠‬قس غقؿق‪١‬زی زاضز ‪ٞ ٠‬ق‪٣‬‬ ‫‪ٚ‬طِ‪ ٚ٠‬ط‪ٚ‬ب‪ ٜ‬یبثٕ ‪ٚ‬الحػ‪ ٣‬است‪ ،‬ث‪ٞ ٣‬ػط ‪ٚ‬یضسقس َق‪٣‬‬ ‫ظ‪ٚ‬ب‪ٟٚ ٜ‬بسجی است تب نؿبٖ ت‪٤‬بی ‪ٚ‬ؿ‪ٚٔ١ٛ‬ب‪ ٜ‬ضا ت‪١‬سقؿق‪٣‬‬ ‫ز‪ ٙ ٤‬زض ق ط ای‪ ٝ‬غ‪١‬ضت ‪ٚ‬ق‪ٛ‬قُق‪ ٝ‬اسقت ضقطض‪٤‬قبی‬ ‫ایتػبزی‪ ،‬ث‪٥‬ساضتی‪ ،‬سال‪ٚ‬تی ‪ ٠‬ضا تدطث‪َ ٣‬ق‪ٟ‬ق ق‪ٙ‬؛ ثق‪٣‬‬ ‫ؾ‪١ٟ‬ا‪ٚ ٜ‬ثبٔ َسب‪ ٞ ٣ُ ٞ‬بظ ث‪ ٣‬خطاحقی یقب ‪ٚ‬قطاخقؿق‪ ٣‬ثق‪٣‬‬ ‫ث ‪ٛ‬بضستب‪ ٜ‬زاض‪ٞ‬س ‪ ٠‬زض ای‪ ٝ‬ضطایط ثبیس ثت‪١‬ا‪ٟٞ‬س ثب ذ قبٔ‬ ‫ضاحتتطی َبض‪٤‬بیطب‪ ٜ‬ضا ا‪ٞ‬دب٘ ز‪ٟ٤‬س ی‪ٞ١‬س ب‪ ٜ‬ازا‪ ٣ٚ‬زاز‪:‬‬ ‫ت‪١‬غ ‪ٚ ٣‬ی ض‪١‬ز َ‪ ٣‬یُسطی انطاز ‪ٛ٤‬چ‪ٟ‬ب‪ ٜ‬اظ ‪ٚ‬قبسقٍ‬ ‫استهبز‪َٟٟ ٢‬س یُی اظ ای‪ْ ٝ‬ط‪٤٢٠‬ب َبزض ثق‪٥‬قساضقت ‪٠‬‬ ‫زض‪ٚ‬ب‪٤ ٜ‬ست‪ٟ‬س ظیطا ثب ث ‪ٛ‬بضا‪ ٜ‬ظیبزی ‪١ٚ‬اخ‪ ٣٥‬زاض‪ٞ‬س َق‪٣‬‬ ‫‪ ُٝٛٚ‬است ث ‪ ٝ‬ا‪٥ٞ‬ب ث ‪ٛ‬بضا‪ ٜ‬ثس‪ ٜ٠‬ؾال‪ٚ‬ت َقط‪ٞ٠‬قبیقی‬ ‫‪ ٙ٤‬ثبض‪ٟ‬س ‪ ٠‬ثط ‪ ٝ ٛ٤‬اسب َ‪ٛ‬بَب‪ ٜ‬ت‪١‬غ ‪ٚ ٣‬یض‪١‬ز َ‪٣‬‬ ‫َبزض ث‪٥‬ساضت ‪ ٠‬زض‪ٚ‬ب‪ٞ‬ی اظ ‪ٚ‬بسٍ اسقتقهقبز‪َ ٢‬ق‪ٟ‬ق‪ٟ‬قس‬ ‫‪ٛ٤‬چ‪ ٝ ٟ‬انطازی َ‪ًٞ ٣‬ع‪٤‬بی ای‪ٟٛ‬ی ض‪ٟ‬بذت‪ ٣‬ضقس‪ ٢‬یقب‬ ‫س‪ ٝ‬ثبال زاض‪ٞ‬س َ‪ ٣‬ث‪ ٣‬ط‪١‬ض ‪ٚ‬ؿ‪ ٔ١ٛ‬س ست‪ ٙ‬ای‪ٟٛ‬ی ضقب‪ ٜ‬ضا‬ ‫ضؿ م ‪ٚ‬یَ‪ٟ‬س ‪ ٠‬اس تپصیطیضب‪ ٜ‬ضا زض ثطاثط َقط‪ٞ٠‬قب‬ ‫انعایص ‪ٚ‬یز‪٤‬س‪َٛ ،‬بَب‪ ٜ‬ت‪١‬غ ‪ٚ ٣‬یض‪١‬ز َق‪ٚ ٣‬قبسقٍ‬ ‫ثع‪ٟٞ‬س ‪٠‬ی ازا‪ ٣ٚ‬زاز‪ :‬زض ؾ ‪ ٝ‬حبٔ ثب ت‪١‬خ‪ ٣‬ث‪ ٣‬ای‪ ٣ُٟ‬ثطذی‬ ‫ث ‪ٛ‬بضا‪ ٜ‬ثس‪ ٜ٠‬ؾال‪ٚ‬ت ‪ٚ‬جتال ث‪َ ٣‬ط‪ٞ٠‬ب ‪٤‬ق‪ ٙ‬زض خقب‪ٚ‬قؿق‪٣‬‬ ‫حض‪١‬ض زاض‪ٞ‬س؛ حبٔ یب ثؿسا ؾال‪ٚ‬تضب‪ ٜ‬غب‪٤‬ط ‪ٚ‬یض‪١‬ز یقب‬ ‫‪ ُٝٛٚ‬است َ‪٤ ٣‬طْع ؾال‪ٚ‬تی ضا ‪ٞ‬ساضت‪ ٣‬ثقبضق‪ٟ‬قس‪ ،‬ا‪ٚ‬قب‬ ‫‪٠‬یط‪ ٠‬زض ثس‪ٜ‬ضب‪٤ ٜ‬ست ‪ٚ ٠‬یت‪١‬ا‪ٞ‬س ث‪ ٣‬زیقٓقطا‪٤ ٜ‬ق‪ٙ‬‬ ‫‪ٟٚ‬تًٕ ض‪١‬ز‪ ،‬زض ‪ٞ‬ت د‪ ٣‬زض ‪ُٚ‬ب‪٤ٜ‬بیی َق‪ ٣‬تقؿقساز انقطاز‬ ‫ظیبزی زض یٍ خقب خق‪ٛ‬قؽ ضقس‪ٞ‬قس ‪ٞ ٠‬ق‪ٛ‬قی تق‪١‬ا‪ٞ‬ق‪ٟ‬قس‬ ‫نبغٗ‪ْ ٣‬صاضی ضا ضؾبیت َطز‪ٚ ٠ ٢‬حق قط ‪٤‬ق‪ ٙ‬تق‪٥‬ق‪١‬یق‪٣‬‬ ‫‪ٟٚ‬بسجی ‪ٞ‬ساضز‪ ،‬ت‪١‬غ ‪ٚ ٣‬ی ض‪١‬ز َ‪ ٣‬اظ ‪ٚ‬بسٍ اسقتقهقبز‪٢‬‬ ‫ض‪١‬ز تب ‪ ٙ٤‬ذ‪١‬زضب‪ ٜ‬اٖ‪١‬ز‪ٞ ٢‬ط‪ٞ١‬س ‪ ٙ٤ ٠‬اْط ‪ٚ‬قجقتقال ثق‪٣‬‬ ‫َط‪ٞ٠‬بی ثیؾال‪ٚ‬ت ث‪١‬ز‪ٞ‬س‪ ،‬ث‪ ٣‬سبیطی‪ٟٚ ٝ‬تًٕ ‪ُٟٟٞ‬س‬ صفحه 1 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫پنجشنبه ‪ 62‬خرداد ‪ 12 *1041‬ژوئن ‪ 11 * 6466‬ذی القعده‪ * 1001‬سال سی و دوم ( اوتوز ایکینجی ایل ) * شماره ( سایی ) ‪1164 :‬‬ ‫عضَ وویسیَى اهٌیت هلی ؛‬ ‫اخبار وَتاُ سیاسی‬ ‫اهیزعبذاللْیاى‪ :‬رٍابط ایزاى ٍ پاوستاى‬ ‫رٍ بِ جلَ ٍ اهیذبخش است‬ ‫رییس وویسیَى اًزصی هجلس‪ :‬ایجاد پاالیشگاُ‬ ‫فزاسزسهیٌی در حال تحمک است‬ ‫ٍسیز ًفت‪ :‬خبز گزاًی بٌشیی ٍ جوعاٍری وارتّای‬ ‫سَخت را تىذیب هیوٌن‬ ‫غَل ایزاًی در سزسهیی سیباییّا‬ ‫هذاوزات ٍیی چگًَِ بِ ًتیجِ هیرسذ؟‬ ‫ ٍظیط اهَض ذبضجیِ ضٍاثیظ فیویییق اییطاى ٍ‬‫پبکسجبى ثِ فٌَاى زٍ کطَض ثعضگ ٍ هَثط جْبى‬ ‫اسالم ضا ّوَاضُ اهیسثرص ٍ ضٍ ثِ جلَ فیٌیَاى‬ ‫کطز‪ .‬اهیط فجساللْیبى ذبعطًطیبى کیطز‪ :‬زضثیبضُ‬ ‫هٌبسجبت سیبسی ٍ اهٌیجی‪ ،‬گطزضبطی‪ ،‬تجیبضت‪،‬‬ ‫ٍضٍز ظائطاى‪ ،‬افغیبًسیجیبى ٍ ضفیـ تیحیطیین ّیب‬ ‫ضایعًیّبی هْوی زاضجین‪.‬‬ ‫ضییس کویسیَى اًطغی هجلس ضَضای اسیالهیی‬ ‫گتت‪ :‬ثِ ضغن تطسیس تحطین ّب‪ ،‬ایجبز پبزیطببُ‬ ‫فطاسطظهیٌی‪ ،‬افعایص تَلیس ٍ فیطٍش ًیتیت ٍ‬ ‫غسٍض ذسهبت فٌی ٍ هٌْسسی اظ جولِ اّیساف‬ ‫ٍظاضت ًتت ایطاى زض ثطقطاضی اضتجبط ثیب زییبیط‬ ‫کطَضّبست‪.‬‬ ‫یک فضَ کویسیَى اهٌیت هلی ٍ سیییبسیت‬ ‫ذبضجی هجلس ضَضای اسالهی گیتیت کیِ‬ ‫اگط عطف هقبثل اهبزُ ضفـ تحطینّب ثبضس ثیِ‬ ‫سطفت هصاکطات ٍیی هیتَاًس ثیِ ًیجیییجیِ‬ ‫ثطسس اهب زض غیط ایی غَضت ًویتَاى اًجیؾیبض‬ ‫زاضت کِ اییطاى اهیبزگیی ثیطای افیویب‬ ‫هحسٍزیت زض ثطًبهِ ّسجِایاش زاضجِ ثبضیس‬ ‫ٍ اًْب ّن هجقبثال تحطینّب ضا حتؼ کٌٌس؛ ایی‬ ‫ذالف هٌبفـ هلتهبى است‪.‬‬ ‫اثَالتضل فوَیی گتت‪ّ :‬یویریبضی هیب ثیب‬ ‫اغاًس هَضَؿ هجٌی است ٍ اضتجبط هسجقیوی‬ ‫ثب هصاکطات ٍیی ًیساضز‪ٍ.‬ی اضیبفیِ کیطز‪:‬‬ ‫هصاکطات ٍیی ثطای ضفـ تحطینّب ٍ اجیطای‬ ‫کبهل ثطجبم عجق تَافق سیب ‪ 5102‬اًیجیبم‬ ‫هی ضَز اهب اظ جیْیت زییبیط ثیطای حیتیؼ‬ ‫پبیساضی ٍ ضسیسى ثِ تَافق ثقس اظ ٍییی زظم‬ ‫ثَز هسبئل ثبقی هبًسُ ثیییی اییطاى ٍ اغاًیس‬ ‫هَضز تَجِ قطاض گیطز ٍ ایی هسبئل حل ضیَز‬ ‫چَى زض غیط ایی غَضت ثِ پبیساضی تیَافیق‬ ‫زض ٍیی ضطثِ هیظًس لصا زض استٌیسهیبُ سیب‬ ‫گصضجِ ضبّس هصاکطات ثیی سبظهیبى اًیطغی‬ ‫اتوی ٍ هسیطکل اغاًس ثییالویلیلیی اًیطغی‬ ‫اتوی زض تْطاى ثَزین کِ تیَافیقیی غیَضت‬ ‫گطفت تب ثطاسبس یک ًقطِ ضاُ ؽطف سِ هبُ‬ ‫ثِ هسبئل ثبقی هبًسُ پطزاذجیِ ضیَز ٍ اییطاى‬ ‫تَضیحبتی اضائِ کٌس‪ .‬فضَ کویسیَى اهٌییت‬ ‫هلی ٍ سیبست ذیبضجیی هیجیلیس ضیَضای‬ ‫اسالهی گتت‪ :‬ثطایی اسبس ایطاى یک هیَضز‬ ‫تَضیحبت کججی ٍ سِ هَضز گیتیت ٍگیَی‬ ‫ضتبّی اًجبم زاز اهب ثطزاضت هب ایی است کِ‬ ‫اقبی گطٍسی ٍ ثِ تجـ اى زثیطذبًیِ اغاًیس‬ ‫ضٍیرطز سیبسی ضا اًجربه کطزُ اسیت کیِ‬ ‫هػساق اى ستط گطٍسی ثِ پبضلوبى اضٍپیب ٍ‬ ‫ثیبى غحجتّبیی ثَز کِ ّوربضیّب ضا ظییط‬ ‫سَا ثطز‪ .‬ثقس اظ اى ّن زض گیعاضش اضائیِ‬ ‫ضسُ ثِ ضَضای حربم ّوربضیّبی اییطاى ضا‬ ‫ظیییط سییَا ثییطز ٍ ّییوییِ هییصاکییطات ٍ‬ ‫گتت ٍگَّب ضا ًبزیسُ گطفت؛ ّویی گعاضش‬ ‫هٌجط ثِ قغقٌبهِ ضَضای حربم ضس‪.‬فوَیی ثیب‬ ‫ثیبى ایی کِ هب هٌجقس ضٍیرطز هسیطکل اغاًس‬ ‫ّسجین‪ ،‬اؽیْیبض کیطز‪ :‬اقیبی گیطٍسیی ثیِ‬ ‫سطظهیی ّبی اضغبلی فلسغیی ستط هیکٌیس ٍ‬ ‫گتت ٍگَی هسجیقییین ثیب هیقیبهیبت ضغیین‬ ‫غْیییًَیییسیجیی زاضیت؛ حیب کیِ ضغیین‬ ‫غْیًَیسجی فضیَ اى پیی تیی ًیییسیت ٍ‬ ‫ّوربضی ذیبغیی ثیب اغاًیس ثیطای ضفیـ‬ ‫اثْبهبتص زضثبضُ تسلیحبت ّسجیِ ای اًیجیبم‬ ‫ًوی زّس‪ .‬هجوَؿ ضیطاییظ ثیبفی ضیس تیب‬ ‫جوَْضی اسالهی ایطاى تػوین ثیبیییطز کیِ‬ ‫زٍضثییّبی فطاپبزهبًی ٍ فلَهجطّب ٍ سٌیجیص‬ ‫اٍلن )‪(OLEM‬ضا هجَقف کیٌیس کیِ اییی‬ ‫پبسری ثِ قسضًبضٌبسی زثیطذیبًیِ اغاًیس ٍ‬ ‫ّوربضی ٍ حسی ًیت ایطاى ثیَز؛ ضٍییریطز‬ ‫ایٌسُ هب ّن ًسجت ثِ اقساهبت عطف هیقیبثیل‬ ‫عطاحی هی ضَز‪.‬ایی ًوبیٌسُ هجلس ضیَضای‬ ‫اسالهی زضثبضُ تبثیط قغقٌبهیِ زض هیصاکیطات‬ ‫ٍیی گتت‪ :‬اگط عیطف هیقیبثیل ثیطای ضفیـ‬ ‫تحطین ّب اهبزُ ثبضیس‪ ،‬هیصاکیطات ٍییی ثیِ‬ ‫سطفت هی تَاًس ثِ ًجییجیِ ثیطسیس اهیب اگیط‬ ‫ثرَاّس ضٍیرطز یک گبم ثِ ثیص ٍ یک گبم‬ ‫ثِ فقت ضا زض پیص ثبیطز ًویتیَاى اًیجیؾیبض‬ ‫زاضت ایطاى اهبزُ هحیسٍزییت زض ثیطًیبهیِ‬ ‫ّسجِایاش ثبضس ٍ اًْب هجقبثال تحطین ّیب ضا‬ ‫حتؼ کٌٌس کِ ایی ذالف هلت ایطاى اسیت‪.‬‬ ‫اًْب هی گَیٌس سییبسیت فطیبض حیساکی یطی‬ ‫ضرست ذَضزُ اهب اجعای اى یقٌی تحطین ضا‬ ‫حتؼ هیکٌٌس‪.‬‬ ‫اهزیىا با لعطٌاهِ شَرای حىام هی خَاّذ ایزاى را ٍادار بِ عمب ًشیٌی وٌذ‬ ‫جَاز اٍجی زض پبسد ثِ پطسطی هجٌی ثط اییٌیریِ‬ ‫جوـاٍضی کبضتّبی سَذت جبیببُزاضاى زض‬ ‫ثطذی اظ اسجبى ّب غحت زاضز یب ذیط گتت‪ :‬هیی‬ ‫اهطٍظ افالم هی کٌن ثِ ّیچ فٌَاى ًِ تٌْب ثیحی‬ ‫افعایص قیوت ثٌعیی هغطح ًیست ٍ ایی هسبلِ زض‬ ‫زسجَض کبض زٍلت قطاض ًساضز‪ ،‬ثلرِ ذجط هیٌیجیطیط‬ ‫ضسُ زض فضبی هجبظی ٍ جیبهیقیِ هیجیٌیی ثیط‬ ‫جوـاٍضی کبضت سَذیت جیبییبیبُ زاضاى ضا‬ ‫کبهال ترصیت هی کٌن ٍ زض ایی هَضز ّن چیعی‬ ‫زض زسجَض کبض ٍظاضت ًتت ٍ زٍلت قطاض ًساضز‪.‬‬ ‫اخبار وَتاُ حَادث‬ ‫*تیزاًذاسی در ایالت تگشاس اهزیىا‪/‬‬ ‫پسز بچِای ‪ ۷‬سالِ بِ لتل رسیذ‬ ‫فضَ کویسیَى اهٌیت هلی ٍ سیبست ذبضجی گتیت‪ :‬غیطثیی ّیب ثیب‬ ‫غسٍض قغقٌبهِ ضس ایطاًی هٌبفـ ذَزضبى ضا زض هٌغقِ ذبٍضهییبًیِ ثیِ‬ ‫ذغط اًساذجِ اًس ٍ ثب ایی ضفجبضّب فطغت ّبی فؾیوی ضا اظ اقیجیػیبز‬ ‫ذبٍضهیبًِ اظ زست هیزٌّس‪ .‬ضحیوی جْبى اثبزی تػطیح کطز‪ :‬اییی‬ ‫جٌجِ اظ هصاکطات کِ جٌجِ اهٌیجی ٍ اعالفبتی زاضز ثبیس هَضز تیَجیِ‬ ‫قطاض گیطز چَى ضغین غْیًَیسجی اقساهبت ایصایی فلیِ ایطاى اًیجیبم‬ ‫هی زّس ٍ زض کٌبض اى ّن اهطیرب ثب تساٍم تحطینّب ٍ اضبفیِ کیطزى‬ ‫ضرػیت ّبی حقیقی ٍ حقَقی ثِ تحطین ّب ٍفطبض ثِ زًجب ایی است‬ ‫کِ ایطاى ضا ٍازاض ثِ فقت ًطیٌی کٌس ٍ اکٌَى ّن زض کٌبض هصاکطات‪،‬‬ ‫ثب غسٍض قغقٌبهِ ضَضای حربم‪ ،‬ذغط ثطزى پطًٍسُ ایطاى ثِ ضیَضای‬ ‫اهٌیت ضا گَضعز هی کٌس تب ثجَاًس زیپلوبسیی‪ ،‬اهیٌیییجیی‪ ،‬سیییبسیی‪،‬‬ ‫اقجػبزی ٍسبظهبًی ذَز ضا ثِ ًجیجِ ثطسبًیٌیس ٍ اییطاى ضا ٍازاض ثیِ‬ ‫پصیطش ذَاسجِ ّبی ذبظ ذَز کٌس‪ٍ.‬ی گتیت‪ :‬اییطاى زض قیبلیت‬ ‫ثطجبم ٍ حجی فطاتط اظ ثطجبم ّوربضی زاٍعلجبًِ ثب اغاًس زاضجِ اسیت‬ ‫اهب ایٌرِ تَقـ زاضجِ ثبضٌس کطَضی هسبئل زفبفی‪ ،‬اضتص‪ً ،‬یییطٍّیبی‬ ‫ًؾبهی ٍ سیبست ذبضجی ذَز ضا زض یک هصاکطُ هَضز گتت ٍ گیَ‬ ‫قطاض زّس ایی ذَاسجِ هققَ ‪ ،‬هٌغقی ٍ قجب پیصییطش ًیییسیت‪.‬فضیَ‬ ‫کویسیَى اهٌیت هلی ٍ سیبست ذبضجی هجلس تػطیح کطز‪ :‬غطثیّب‬ ‫ثب غسٍض قغقٌبهِ ضس ایطاًی هٌبفـ ذَزضبى ضا زض هٌغقِ ذبٍضهیبًِ ثیِ‬ ‫ذغط اًساذجِاًس ٍ ثب ایی ضفجبضّب فطغت ّبی فیؾیییویی اظ اقیجیػیبز‬ ‫ذبٍضهیبًِ ضا اظ زست هی زٌّس ٍ ضٍظ ثِ ضٍظ ّن زض هقیبثیل چیییی ٍ‬ ‫ضٍسیِ فطغِ ضقبثت اقجػبزی زض هٌغقِ ضا ٍاگصاض هی کٌٌس ٍ افجیویبز‬ ‫ثرصّبی فؾیوی اظ هطزم ضا اظ زست هیزٌّس‪.‬ضحیوی جْبى اثیبزی‬ ‫تػطیح کطز‪:‬ضفجبض غطثیّب ٍ اهطیربییّب فلیِ ایطاى‪ ،‬اجوبؿ زاذیلیی‬ ‫ثیی ّوِ عیفّبی سیبسی ایجبز کطز ٍ ًطبى زاز کِ اهطیربییّب قبثل‬ ‫افجوبز ًیسجٌس ٍ هصاکطُ ثب اًْب ّن فبیسُ ای ثطای کطَض ًساضز ٍ ذیَز‬ ‫اًْب ّن زضک زضسجی اظ هٌبفـ ذَز ٍ ٍضقیت ثیی الوللی ًساضًس اًْب‬ ‫ًسجت ثِ ظهبى هصاکطُ ضطایظ ثستطی ضا ثطای ذَز ضقن ظزًس ٍ هیٌیبفیـ‬ ‫ذَز ضا ثِ ذغط اًساذجٌس ٍ ّیچ زسجبٍضزی ّن ثطای اًیْیب ًیساضیجیِ‬ ‫است‪.‬ضحیوی جْبى اثبزی زض هَضز ٍاکٌص ایطاى زض قجب قیغیقیٌیبهیِ‬ ‫ضَضای حربم گتت‪ً :‬یت ایطاى تساٍم ٍ ثِ ًجیجِ ضسییسى هیصاکیطات‬ ‫است ٍ اًچِ زٍلت ثط اسبس قبًَى ضاّجطزی هیجیلیس اًیجیبم زازُ‬ ‫تػوین فبقالًِ ای ثَزُ است ایی اقساهبت ثرطی اظ ًیؾیبضت ّیب ٍ‬ ‫فقبلیت ّبی ذبضج اظ چبضچَه ثطجبم ٍ پطٍترل الحبقیی ثیَزُ کیِ‬ ‫ایطاى زاٍعلجبًِ اًْب ضا پصیطفجِ ٍ قغـ کطزُ است‪.‬‬ ‫اسالهی‪ :‬بزًاهِای بزای سفز گزٍسی بِ ایزاى ًذارین‬ ‫بزاساس اعالم لالسالاالر کاالزرالثالاقبالزا الز ال‬ ‫تازانداسی درشهالز یالاال سالاالع ا الا درارالا ال‬ ‫تگشاسقرک لسز بچه ‪ ۷‬سا ه باله الاالس رسالاالد‬ ‫اس ‪.‬‬ ‫*صْیًَیست ّا وَدن ‪ 2‬سالِ فلسطیٌی‬ ‫را باسداشت وزدًذ!‬ ‫نظاااان رصرم اشغا گز صها ناساال وال د ‪۲‬‬ ‫سا ه فسسطان را در ارس باسرس بالزعال اله در‬ ‫نشدرث جناع باسداش وزد ا را االبالرال ر‬ ‫وزدند راسیارش را درک رد‪.‬‬ ‫* ائتالف هتجاٍس سعَدی ‪ ۶۳‬هزتبِ اتشبس‬ ‫الحذیذُ را ًمض وزد‬ ‫ائامف اابا س س دی یالچالچالنالان باله نال ال‬ ‫گسازد کتش بر در ا حدرد ادااه اال دیالد‪.‬‬ ‫س دییا ع ‪ ۲۲‬ساع گذشاه ‪ ۶۳‬ازتره کتش‬ ‫وزد اند‪.‬‬ ‫بر در ا حدرد را ن‬ ‫سیاسی‬ ‫‪2‬‬ ‫ضییس سبظهبى اًطغی اتوی ثب تبکیس ثط ایی کِ‬ ‫هب هطرلی ثطای ازاهِ تقبهل ثب اغاًیس ثیییی‬ ‫الوللی اًطغی اتوی ًساضین‪ ،‬گتت‪ :‬الیجیجیِ زض‬ ‫غَضتی کِ اًْب ثِ تقْسات ذَز زض ثیطجیبم‬ ‫فول کٌٌس‪ ،‬اغاًس ثبیس زض چبضچَه پبزهیبى‬ ‫کبض ذَزش ضا ًسجت ثِ هب زًجب کٌس‪ .‬هحویس‬ ‫اسالهی زض پبسد ثِ سَالی هجیٌیی ثیطاییٌیریِ‬ ‫تقبهالت سبظهبى اًطغی اتوی ثیب تیَجیِ ثیِ‬ ‫ثیبًیِ ضَضای حربم فلیِ ایطاى‪ ،‬ثب اغاًس ثییی‬ ‫الوللی اًطغی اتوی چیبیًَیِ ذیَاّیس ثیَز‪،‬‬ ‫گتت‪ :‬ضٍاثظ ایطاى ثب اغاًس ثیییی الیویلیلیی‬ ‫اًطغی اتوی ّوچٌبى ثطقطاض است ٍ ثیطاسیبس‬ ‫پبزهبى فول هیکٌین‪.‬‬ ‫ضئیس سبظهبى اًطغی اتوی تبکیس کطز‪ :‬ثطجبم‬ ‫هَاضزی ضا ثِ ثْبًِّبیی ثِ کطَض هب تحیویییل‬ ‫کطزُ ٍ اگط قطاض است‪ ،‬ایی ثْیبًیِ ّیب ثیبقیی‬ ‫ثوبًٌس ٍ ثطجبم ّن ثیبضیس‪ ،‬هسیلیویب ذیالف‬ ‫تَافقٌبهِ ذَاّیس ثیَز‪ٍ.‬ی تػیطییح کیطز‪:‬‬ ‫ثٌبثطایی ّوِ ثبیس ثِ توبم هَضَفبتی کیِ زض‬ ‫ثطجبم شکط ضسُ‪ ،‬پبیجٌس ثبضٌس‪ً .‬ویضَز کیِ‬ ‫ثرطی اظ هَاضز زض ثطجبم ضا ثیطٍى ثیبٍضًیس ٍ‬ ‫ثبَیٌس‪ ،‬ایی هغبلت جساست ٍ ثقس ًیع افیالم‬ ‫کٌٌس‪ ،‬ثطجبم ًیع ٍجَز زاضز؛ تویبهیی هیَاضز‬ ‫ثبیس زض کٌبض ّن پیص ثطٍز‪.‬‬ ‫اسالهی ثیبى کطز‪ :‬هب هطیریلیی ثیطای ازاهیِ‬ ‫تقبهل ثب اغاًس اًطغی اتوی ًساضین‪ ،‬الججِ زض‬ ‫غَضتی کِ اًْب ثِ تقْسات ذَز زض ثیطجیبم‬ ‫فول کٌٌس‪ .‬اغاًس ثیی الوللی اًیطغی اتیویی‬ ‫ثبیس زض چبضچَه پبزهیبى کیبض ذیَزش ضا‬ ‫ًسجت ثِ هب زًجب کٌس‪.‬‬ ‫ضئیس سبظهبى اًطغی اتوی ّوچٌیی زض پبسید‬ ‫ثِ سَالی زض ذػَظ ایٌریِ اییب گیطٍسیی‬ ‫هسیط کل اغاًس ثیی الولیلیی اًیطغی اتیویی‬ ‫ثطًبهِای ثطای ستط ثِ اییطاى زاضز ییب ذیییط‪،‬‬ ‫اؽْبض کطز‪ :‬هب ثطًبهِای ثطای ستط ٍی ثِ ایطاى‬ ‫ًساضین‪.‬‬ ‫پزًٍذُ ّستِای ایزاى اس ًگاُ رساًِّای غزبی‬ ‫ثسیبضی اظ ضسبًِّبی غطثی ایی ضٍظ ّب ضئیس جوَْض اهیطییریب ضا هیجیْین‬ ‫هیکٌٌس کِ اى عَض کِ ثبیس اظ فطغتّبی ذَز ثطای ثبظگطت ثِ ثیطجیبم‬ ‫اسجتبزُ ًرطزُ است‪.‬هٌبثـ غطثی هقجقسًس کِ فسم اضازُ سیبسی ثبیسى ثیطای‬ ‫ثبظگطت ثِ تَافقٌبهِ ّسجِ ای ثب ایطاى هَجت ضسُ تب اییطاى زض ازاهیِ ضاُ‬ ‫ذَز ثب سطفت ثیطجطی حطکت کٌس ٍ زض حب حبضط چطن اًساظ ضسیسى ثِ‬ ‫تَافقی جبهـ ثطای ایٌسُ ثطجبم زٍض اظ شّی ثِ ًؾط ثطسس‪.‬ایی پبیببُ ذجیطی‬ ‫ثب تبکیس ثط ایٌرِ ضقف اضازُ سیبسی زض زٍلت اهطیرب هَجت ضس تب ثبیسى‬ ‫ثطای ثطزاضجی گبم ّبی ًْبیی زض ضسیسى ثِ تَافق هجسز ثیب اییطاى هیییساى‬ ‫هسبثقِ ضا فقالً ٍاگصاض کٌس‪ ،‬هیًَیسس‪ :‬توبم ایی اقساهبت زض حبلی است کِ‬ ‫ثبظگطجی ثِ تَافقٌبهِ ّسجِای ثب ایطاى یری اظ ثطًبهِّبی اغلی ثیبییسى زض‬ ‫عَ هجبضظات اًجربثبتی ثَز ٍ هسام ثطای ثبظگطت ثِ ثطجبم اغطاض زاضت ٍ‬ ‫تطاهپ ضا هقػط اغلی ثط ّن ذَضزى ثطجبم هیزاًست‪ .‬ثبیسى ٍفیسُ زازُ‬ ‫ثَز زض کٌبض ثبظگطجی ثِ تَافقٌبهِ ّسجِای اظ زیپلوبسی سرجبیطاًِ ٍ ًیییع‬ ‫حوبیت ّوِ جبًجِ هجحساًص ثطای تقَیت ٍ گسجطش ایی تَافقٌبهِ ثِ ًیتیـ‬ ‫ذَز اسجتبزُ هیکٌس‪.‬زض ایی پبیببُ ذجطی ثِ ًقل اظ ثطذی تحلیلبطاى غطثی‬ ‫اهسُ است‪ :‬ثبیسى ثِ زلیل فطبضّبی سیبسی فطاٍاًی کِ ثط کبخ ستیس ٍاضز‬ ‫هیضَز فقالً توبیلی ثِ حصف ثطذی اظ تحطینّبی اییطاى اظ ذیَز ًطیبى‬ ‫ًسازُ است؛ اتتبقی کِ ضبیس ثجَاى اى ضا ّن ًطبًِای اظ ًجَزى اضازُ سیبسیی‬ ‫اهطیرب زاًست‪ .‬اگط چیعی ثِ فٌَاى ًقغِ ثسٍى ثبظگطت ٍجَز زاضت ٍ هب‬ ‫لتبؽیّبی ثبیسى ضا زض هَضز تَافقٌبهِ ّسجِای ثب ایطاى ثبٍض هیکطزین ازى‬ ‫ًجبیس ضبّس ایی ٍاکٌص هقبهبت ٍاضٌبجی زض قجب ایطاى هیثَزین‪ .‬هب ثیبییس‬ ‫هبُ ّب پیص اظ ایی هطحلِ فجَض هیکطزین‪.‬اظ ّوبى اثجسای اغبظ زٍض جیسییس‬ ‫هصاکطات ّسجِ ای ثب ایطاى هطرع ثَز کِ ثبیسى ثبیس ثسیبضی اظ تلیِ ّیبی‬ ‫سیبسی ضا کِ تطاهپ کبضجِ ثَز ذٌ ی هیکطز ٍ پس اظ اى ٍاضز هصاکیطات‬ ‫هیضس‪ .‬کبضی کِ زض اًجبم اى تقلل کطز ٍ زض ًْبیت فقالً تسلین فطبضّیبی‬ ‫سیبسی ٍ زثی ّبی قسضتوٌس زض ذبضج اظ کبخ ستییس ضیسُ اسیت‪ .‬ثیبییسى‬ ‫کبهالً زضست هی گتت کِ تطاهپ ثِ ذبعط ذیطٍج اظ ثیطجیبم ٍ اییجیبز‬ ‫اضتجبی هقػط است‪ .‬اهب اٍ تػوین گطفجِ کِ سیبست فطیبض حیساکی یطی‬ ‫ضرست ذَضزُ تطاهپ ضا فقالً ازاهِ زّس ٍ زض حب حبضط اضازُ ای ثیطای‬ ‫تغییط اى ٍجَز ًساضز‪ .‬ثبیسى ذَزش هسئَ ضرست هساٍم زض هیصاکیطات‬ ‫است‪.‬ذطٍج یک ثبضُ تطاهپ اظ ثطجبم ثبف ضس ایطاى ذَز ضا ثیِ فیٌیَاى‬ ‫عطفی کِ حقی اظ اى ضبیـ ضسُ ثجیٌس ٍ ثب ایی ضٍیرطز توبهی فقبلیت ّیبی‬ ‫ذَز ضا تَجیِ کٌس‪ .‬اهب پس اظ اى ثبیسى ّن ًجَاًست اقساهی زض ذَض ثیطای‬ ‫ججطاى ایی تػوینّبی یک ثبضُ ثبیطز‪ .‬تین اهطیربیی چبضُای ًیساضز جیع‬ ‫ایٌرِ زض هَضز ثطذی تحطینّبی ایطاى ثبظًبطی کٌس‪ .‬ضبیس حصف ثیطذیی‬ ‫تحطین ّب کِ ثیطجط جٌجِ ًوبیطی زاضز ثیص اظ اى کِ ثِ ًیتیـ اییطاى ثیبضیس‬ ‫قسهی ضٍ ثِ جلَ ثطای ٍاضٌبجی هحسَه ضَز‪.‬‬ ‫اشٌائی با وشَرّای دهَوزاتیه‬ ‫داًوارن‬ ‫حمَق هذیزاًی وِ اطالعات واروٌاًشاى در پاوٌا ثبت ًشذُ‪ ،‬لطع شَد‬ ‫ضئیس هجلس گتت‪ :‬ثط اسبس قبًَى‪ ،‬حقیَق‬ ‫ٍ هعایبی هسیطاًی کِ اعالفبت ٍ حیقیَق ٍ‬ ‫هعایبی کبضکٌبًطبى ضا زض سبهبًِ ثجت حقیَق‬ ‫ٍ پییبکییٌییب ثییجییت ًییرییطزُ اًییس‪ ،‬قییغییـ‬ ‫ضَز‪.‬اقبی قبلیجبف زض ًطست فلٌی هیجیلیس‬ ‫گتت اگط حقیَق اییی زسیجیِ اظ هیسییطاى‬ ‫پطزاذیت ضیَز‪ ،‬ثیِ هیقیٌیبی تیریلیف اظ‬ ‫قبًَى‪ ،‬ترلف ٍ زسججطز ثِ اهَا ثییت الیویب‬ ‫است‪.‬‬ ‫ثط اسبس اهبض ثیص اظ ‪ ۰1‬زضغس اظ زسجببُّب‬ ‫اعالفبتطبى ضا زض سبهبًِ پبکٌب ثجت ًرطزُاًس‪.‬‬ ‫زیَاى هحیبسیجیبت گیعاضش کیطزُ تیب ‪5۲‬‬ ‫اضزیجْطت هبُ اهسب ‪ ۰1 ،‬زضغس اظ ‪ّ ۴‬عاض ٍ‬ ‫‪ ۰۰0‬زسجببُ کطَض‪ ،‬اعالفبت کبضکٌبًطبى ضا‬ ‫زض سبهبًِ پبکٌب اعالفبت ثجت کطزًس؛ اگطچِ‬ ‫ّعاض ٍ ‪ ۴05‬زسجببُ ٌَّظ اقساهی زض ایی ثیبضُ‬ ‫اًجبم ًسازًس‪.‬‬ ‫زض ثرطی اظ ایی گعاضش اهیسُ کیِ تیب ‪50‬‬ ‫اضزیجْطت هبُ‪ ۴۰ ،‬زضغس اظ ‪ّ ۴‬یعاض ٍ ‪۰۰0‬‬ ‫زسجببُ کطَض‪ ،‬حساقل یک لیست حقیَق ٍ‬ ‫هعایبی کبضکٌبًطبى ضا زض سبهبًِ ثجت حقیَق‬ ‫ٍ هعایب ثجت کطزُاًس؛ ثب ایی حب ‪ّ 5 ،‬یعاض ٍ‬ ‫‪ 211‬زسجببُ اقساهی ًرطزُاًس‪.‬‬ ‫زض ایی گعاضش افالم ضسُ اظ ّیعاض ٍ ‪۰۶۲‬‬ ‫ضْطزاضی ٍ زسجببُ ٍ ضطکتّبی ٍاثسجِ ثیِ‬ ‫اًْب‪ ،‬تٌْب ‪ ۰‬زضغس اعالفبت زض سبهبًِ ثیجیت‬ ‫حقَق ٍ هعایب ثجت کطزُاًس؛ ایی زض حیبلیی‬ ‫است کِ ‪ ۴0‬زضغیس اظ اییی زسیجیبیبُ ّیب‪،‬‬ ‫اعالفبت کبضکٌبًطبى ضا زض سبهبًِ پبکٌب ثجیت‬ ‫کطزُاًس‪.‬‬ ‫ضئیس هجلس ثِ زیَاى هحبسجبت ٍ کویسیَى‬ ‫ثطًبهِ ٍ ثَزجِ ‪ ۰‬هبُ فیطغیت زاز اذیطییی‬ ‫ٍضقیت ثجت اعالفبت کبضکٌبى زسجبیبُ ّیب‬ ‫زض سبهبًِ ّبی ثجت حقَق ٍ هعایب ٍ پبکٌیب ضا‬ ‫ثِ هجلس گعاضش زٌّس؛ اقبی قبلیجبف گتت‬ ‫زض غَضت ترلف‪ ،‬هجلس ثِ قیَُ قضیبئیییِ‬ ‫گعاضش ذَاّس زاز‪.‬‬ ‫ّط گبُ کِ زض ایٌجطًت ثِ زًجب فْطسجی زض هَضز ثْجطیی کطَضّب ثبیطزییس‬ ‫ثسٍى ضک ًبم زاًوبضک ضا زض ضزُ ّبی ثبزی اى ذَاّیییس زییس‪ .‬ذیبًیِ‬ ‫ّبًس کطیسجیی اًسضسَى‪ ،‬کپٌْبگی‪ ،‬یری اظ ضبزتطیی کطَضّیبی جیْیبى‬ ‫است کِ ظًسگی زض اى ثسیبض لصت ثرص ثَزُ ٍ هطزم اى اظ لحبػ هیبلیی‬ ‫ثْجطیی ضطایظ ضا زض هیبى کطَضّبی جْبى زاضًس‪.‬‬ ‫هطزم زاًوبضک زض ظهیٌِ اسجتبزُ اظ اًطغی ّبی سجع ضتجِ اٍ ضا زض جیْیبى‬ ‫زاضًس‪.‬‬ ‫اظازی هسًی زض هقیبس فطزی ّسجِ اغلی قبًَى اسبسی زاًوبضک است ٍ‬ ‫ّط چیعی کِ زض ایی کطَض ٍجَز زاضز ایی هَضَؿ ضا زض شّی هججلَض هیی‬ ‫سبظز‪.‬‬ ‫سیسجن اقجػبزی ٍ هبلی ایی کطَض ثب گطبزُ زسجی ثب هطزم ذَز ضفجبض هیی‬ ‫کٌس‪ّ .‬وچٌیی زض ظهیٌِ تقبز جٌسیجی زض هحیظ ّبی کبضی ٍ سیبسی ًیییع‬ ‫ایی کطَض زض ضتجِ ّبی ثبزی جْبًی قطاض زاضز ٍ اى چٌبى ضیتیبفیییت زض‬ ‫سیسجن حرَهجی ایی کطَض ٍجَز زاضز کِ ثیبظزییسکیٌیٌیسگیبى اظ ضیْیط‬ ‫کپٌْبگی ثِ ضاحجی هی تَاًٌس ٍاضز سبذجوبى پبضلوبى ایی کطَض ضًَس‪.‬‬ صفحه 2 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫اذجبض‬ ‫*یهّعاض ٍ ‪ 303‬ثبظضسی اظ هطاوع البهتی ٍ فطٍش هَاز‬ ‫غصایی اشضثبیجبىضطلی اًجبم هیضَز‬ ‫هسیطول استاًساضز اشضتایجاى ضطلی گفت‪ :‬ترط‬ ‫اساس تطًاهِ ضیعی اًجام ضسُ اهسال یه ّرعاض‬ ‫ٍ ‪ ۰۹۳‬هَضز تاظضسی اظ هطاوع الاهتی ٍ ضفاّی ٍ‬ ‫فطٍش هَاز غصایی زض سرغرا اسرتراى اًرجرام‬ ‫هیضَز‪.‬‬ ‫*ظطفیتّبی سطهبیِگصاضی زض تجطیع فطاّن‬ ‫است‬ ‫هؼاٍى ٍظیط اهَض ذاضجِ گفت‪ :‬تَسؼِی ضٍاتظ‬ ‫تییالولل‪ ،‬هی تَاًس ػاهل هْروری زض ترطلرطاضی‬ ‫جطیاى التػازی تاضس ٍ ترا ترَجرِ ترِ ٍجرَز‬ ‫ظطفیتّای سطهایِ گرصاضی زض ترثرطیرع‪ ،‬ایری‬ ‫فطغت تطای ضْط فطاّن است‪ .‬ػثساهلل سْرطاتری‬ ‫زض زیساض ضْطزاض تثطیعگفت‪ :‬یىی اظ استاًرْرای‬ ‫هغطح وطَض اشضتایجاى ضرطلری ٍ هرطورع اى‬ ‫تثطیع است وِ اظ زیطتاظ ًام اى زض تیی تفىطّای‬ ‫وطَضّای هرتلف زض حَظُ فطٌّگ‪ ،‬التػاز ٍ‬ ‫تجاضت ٍجَز زاضتِ است‪.‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 62‬خرداد ‪ 12 * 1041‬ژوئن ‪ 11 * 6466‬ذی القعده‪ * 1001‬سال سی و دوم ( اوتوز ایکینجی ایل ) * شماره ( سایی ) ‪1164 :‬‬ ‫اشضثبیجبى ضطلی ثطای پطتیجبًی اظ تَسعِ ضٍاثط التصبزی ایطاى‬ ‫ثب ّوسبیگبى ضوبلغطه اهبزگی زاضز‬ ‫استاًساض اشضتایجاى ضطلی تا تیاى ایٌىِ تثطیع زض عرَل تراضیرد هرطورع‬ ‫تجاضت هٌغمِ تَزُ است‪ ،‬گفت‪ :‬اٍلَیت زٍلت سیعزّن تطای تَسرؼرِ‬ ‫ضٍاتظ تا وطَضّای ّوسایِ تسیاض اضظضوٌس است ٍ ها اهازگری زاضیرن‬ ‫ضٍاتظ التػازی وطَضهاى تا ّوسایگاى ضوالغطب ضا تِ عرَض وراهرل‬ ‫پطتیثاًی وٌین‪.‬‬ ‫ػاتسیی ذطّم زض زیساض تا زستیاض ٍظیط اهَض ذاضجِ‪ ،‬تا اضاضُ تِ الساهرات‬ ‫استاى زض حَظُ ضٍاتظ ذاضجی‪ ،‬اظْاض وطز‪ :‬زض ّطرت هراُ گرصضرترِ‬ ‫ًطستّای هتؼسزی تا سفطای وطَضهاى زض وطَضّای هٌغمِ زاضتِاین‬ ‫وِ ًوایٌسگاى ترص ذػَغی ّن زض ایی ًطستّا حضَض زاضتِاًس ٍ‬ ‫ّوچٌیی تا ‪ً ۹‬فط اظ سفطای وطَضّای هرتلف زیساض وطزُاین‪.‬‬ ‫ٍی افعٍز‪ :‬حضَض سفطا ٍ ّیاتّای ذاضجی زض استاى فطغت ذرَتری‬ ‫است‪ ،‬اها لاًغ تِ زیساضّای تططیفاتی ًیستین ٍ هرؼرترمرسیرن ورِ ایری‬ ‫ضفتٍاهسّا تایس تثسیل تِ تفاّنّا ٍ لطاضزازّای ػولیاتی ضَز‪.‬‬ ‫ذطّم تا اضاضُ تِ ًمص هحَضی تثطیع زض حَظُ ترجراضی ٍ الرترػرازی‬ ‫هٌغمِ‪ ،‬تاویس وطز‪ :‬اشضتایجاى ضطلی ّوِ ظرطفریرت ّرای ظم ترطای‬ ‫پطتیثاًی اظ ضٍاتظ التػازی وطَضهاى تا ّوسایگاى ضرورال غرطب ضا‬ ‫زاضز ٍ تایس تاذیطّا ٍ ونواضیّای گصضتِ ضا زض ایی ظهیرٌرِ جرثرطاى‬ ‫وٌین‪.‬‬ ‫استاًساض اشضتایجاى ضطلی تا اضراضُ ترِ فرؼرالریرت هرطورع ذرسهرات‬ ‫سطهایِگصاضی زض استاى‪ ،‬گفت‪ :‬یىی اظ اٍلَیتّای هرا اسرترفرازُ اظ‬ ‫ظطفیت ّناستاًیّای همین ذاضج اظ وطَض است وِ الساهات ذَتی ضا‬ ‫زض ایی ضاستا ضطٍع وطزُاین‪.‬‬ ‫ٍی افعٍز‪ :‬اشضتایجاى ضطلی ظطفیت ّای فطاٍاًی زض حَظُ غٌرؼرت ٍ‬ ‫حولًٍمل زاضز ٍ ظم است تطای استفازُ اظ ایی ظطفیتّا زض حرَظُ‬ ‫ضٍاتظ ذاضجی‪ ،‬زیپلواسی التػازی سفاضتراًِّا ٍ ًورایرٌرسگری ّرای‬ ‫وطَضهاى فؼالتط ضَز‪.‬‬ ‫زستیاض ٍظیط اهَض ذاضجِ ًیع زض ایی زیساض گفت‪ً :‬رَع ًرگراُ زٍلرت‬ ‫سیعزّن ٍ ضرع ضئیس جوَْض تِ حَظُ ضٍاتظ تیری الرورلرل‪ ،‬تسرترط‬ ‫هٌاسثی ضا تطای ًمصافطیٌی فؼال استاىّای هطظی زض ایی حَظُ فطاّن‬ ‫وطزُ ٍ اٍلَیت ها زض ٍظاضت اهَض ذاضجِ‪ ،‬استفازُ اظ ظرطفریرت ّرای‬ ‫هغفَل ایی استاىّاست‪.‬‬ ‫ػثساهلل سْطاتی تا اضاضُ تِ ایٌىِ سیاست ذاضجی هتَاظى ٍ زیپلروراسری‬ ‫ضئیس اتاق تاظضگاًی تثطیع تا اضاضُ ترِ ایرٌرىرِ‬ ‫افعایص غازضات تٌْا ضاُ ضًٍک التػاز است ترط‬ ‫لعٍم تَجِ ٍیژُ ترط ضفرغ هطرىرخت ترررص‬ ‫ذػَغی تاویس وطز‪ٍ .‬ی افرعٍز‪ :‬هطرىرخت‬ ‫هَجَز زض تحث حولًٍمل ٍ ظیطساذت ّرا اظ‬ ‫جولِ زض تحث وطتیطاًی تایس حل ضَز‪ ،‬چطاورِ‬ ‫ها تطای غازضات تِ تسیاضی اظ وطَضّا ًیاظهرٌرس‬ ‫زاضتی حولًٍمل زضیایی ّستین ٍ تایس اظ ایری‬ ‫عطیک ظًجیطُ لجستیىی ضا فؼال وٌیرن‪ .‬ضئریرس‬ ‫اتاق تاظضگاًی تثطیع ذاعطًطاى وطز‪ :‬ها تِػٌرَاى‬ ‫سطتاظاى ػطغِ التػاز ًیاظهٌس زاضتی سرخح زض‬ ‫ایی ػطغِ ّستین ورِ یرىری اظ هرْرن ترطیری‬ ‫سخح ّای ها زاضتی اهىاًات لرجرسرتریرىری ٍ‬ ‫حولًٍمل است‪.‬‬ ‫حَازث‬ ‫*هحوَلِ ‪ 11‬هیلیبضز ضیبلی وبالی‬ ‫لبچبق زض ّطتطٍز وطف ضس‬ ‫*فطز هجطم زض ظًجبى ثِ پبوسبظی ثیص اظ‬ ‫ّعاض سبعت زض طجیعت هحىَم ضس‬ ‫هؼاٍى ّواٌّگی اهَض التػازی استاًساض اشضتایجاىضطلی تا تیاى ایٌرىرِ‬ ‫ّوِ ًاًَاییّای استاى تِ واضترَاى َّضوٌس هجْع هیضًَس‪ ،‬گرفرت‪:‬‬ ‫تخش هیوٌین تا ػولیات ًػه ایی زستگاُّا زض ووتطیی ظهاى هوىی‬ ‫فؼال‪ ،‬پَیا ٍ َّضوٌس زض زستَض واض ٍظاضت اهَض ذاضجِ است‪ ،‬افرعٍز‪:‬‬ ‫یىی اظ ضاُّای تَسؼِ ّوىاضی تا وطَضّای ّوسایِ‪ ،‬فؼال ترط ضرسى‬ ‫زفاتط استاًی است ٍ زفتط ًوایٌسگری اشضترایرجراى ضرطلری یرىری اظ‬ ‫هْنتطیی زفاتط ها تِ ضواض هیضٍز‪.‬‬ ‫ٍی تا تیاى ایٌىِ اشضتایجاى ضطلی تایس زض ایی ظهیٌِ پیرطرگرام تراضرس‪،‬‬ ‫ذَاستاض تطىیل ضَضای ضٍاتظ تیی الولل زض اسرتراى ضرس ٍ گرفرت‪:‬‬ ‫واضّای ذَتی زض استاى اغاظ ضسُ ٍ تایس اظ توام ظطفریرت ّرا ترَیرژُ‬ ‫ظطفیت ایطاًیاى همین ذاضج اظ وطَض استفازُ وٌین‪.‬‬ ‫تِ گعاضش ایسٌا‪ ،‬تِ ًمل اظ ضٍاتظ ػوَهی استاًساضی اشضتایجاى ضطلی‪،‬‬ ‫زض ایی زیساض ّوچٌیی تفاّنًاهِ ّوىاضی تا ّسف تمَیت ٍ ترَسرؼرِ‬ ‫ضٍاتظ ذاضجی ٍ اضتمای جایگاُ تییالوللی استاى ٍ هؼطفی حساورثرطی‬ ‫ظررطفرریررت ّررای اسررترراى زض ذرراضج اظ وطررَض تررا اسررتررفررازُ‬ ‫اظ اهررىرراًررات ٍ سرراظٍورراضّررای ٍظاضت اهررَض ذرراضجررِ‪،‬‬ ‫تِ اهضای استاًساض اشضتایجاى ضطلی ٍ زستیراض ٍظیرط اهرَض ذراضجرِ‬ ‫ضسیس‪.‬‬ ‫زض ول استاى اًجام ضَز‪.‬‬ ‫هحوس وخهی زض جلسِ واضگطٍُ اضز ٍ ًاى استاى اظْاض وطز‪ :‬پرس اظ‬ ‫پایاى ًػه ایی زستگاُ ّا‪ ،‬فطٍش ًاى تٌْا تا ایی زستگاُّا اهىاىپصیرط‬ ‫تَزُ ٍ هطزم هیتَاًٌس تا توام واضت ّای تاًىری ترسٍى هرحرسٍزیرت‬ ‫ذطیس وٌٌس‪.‬‬ ‫ٍی تا تیاى ایٌىِ ایی زستگاُ تطای توام ًاًَاییّای فؼال استراى ًػره‬ ‫هیضَز‪ ،‬گفت‪ :‬ایی عطح زض ضاستای هطزهیساظی ٍ ترَظیرغ ػراز ًرِ‬ ‫یاضاًِ ّا ٍ تا ّسف ضفاف ساظی ذطیس ًاى اظ هٌظط ًرَع اضز‪ ،‬هریرعاى‬ ‫هػطف ٍ وٌتطل لیوت اجطا هیضَز ٍ تراًره سرپرِ زض اجرطای اى‬ ‫هطاضوت زاضز‪.‬‬ ‫وخهی ذاعطًطاى وطز‪ :‬لیوت ًاى تؼس اظ ًػه ایی زستگاُّا تغیریرطی‬ ‫ًرَاّس وطز ٍ هیعاى اضز اذتػاغی تِ ًاًَایی ًیع تِ هیعاى فطٍش ًراى‬ ‫وِ زض زستگاُ َّضوٌس ثثت هیضَز‪ ،‬تستگی زاضز‪.‬‬ ‫ٍی اضافِ وطز‪ :‬تا اجطای ایی عطح‪ً ،‬ظاضت تیطتطی تط ًحَُ پرررت ٍ‬ ‫تَظیغ ًاى اًجام ذَاّس ضس ٍ جلَگیطی اظ لاچاق اضز ٍ تَظیغ ذراضج‬ ‫اظ ضثىِ اى اظ اّساف زیگط عطح است‪.‬‬ ‫تِ گعاضش ایسٌا‪ ،‬زض ایی جلسِ ّوچٌیی هسائل ٍ هطىخت هطترَط ترِ‬ ‫حَظُ اضز ٍ ًاى اظ لثیل ًطخ وطایِ حولًٍمرل اضز‪ ،‬غرسٍض هرجرَظ‬ ‫ًاًَاییّای جسیس ٍ تَظیغ سْویِ اضز تطضسی ضس‪.‬‬ ‫ازاضات اشضثبیجبىضطلی‬ ‫هَظف ثِ اضایِ ططحّبی پیطگیطی اظ سطلت ّستٌس‬ ‫ضئیس زازگستطی ول اشضتایجاى ضطلی گرفرت‪ :‬ازاضات‪ً ،‬رْرازّرا ٍ‬ ‫ساظهاى ّای ایی استاى هَظف ٍ هىلف تِ اضایِ عطح ّای پیطگیرطاًرِ‬ ‫اظ سطلت ّستٌس‪ .‬هَسی ذلیل اللْی یازاٍض ضس‪ :‬زض ایی ظهیٌِ ًْازّا ٍ‬ ‫ساظهاى ّای زٍلتی تایس عطح ّای ظم تطای پیطگیطی اظ سرطلرت ضا‬ ‫اضائِ وٌٌس ٍ تِ عَض غطاحت اػخم وٌٌس وِ زض ضاستای پیطگریرطی اظ‬ ‫سطلت چِ الساهاتی ضا اًجام زازُ اًس‪.‬‬ ‫ٍی تا اضاضُ تِ تطذی ترلفات ػولىطزی تَسظ زستگاُ ّا ٍ سراظهراى‬ ‫ّای زٍلتی اشضتایجاى ضطلی‪ ،‬اغله ایی ًَع ترلفات ػورلرىرطزی ضا‬ ‫ًاضی اظ ًااگاّی اظ لَاًیی زاًست ٍ اظْاض زاضت‪ :‬زض ایری ذػرَظ‬ ‫هی تَاى تا تطگعایط زٍضُ ّای اهَظش ّا ٍ تؼراهرخت ظم اظ ترطٍظ‬ ‫ترلفات پیطگیطی وطز‪.‬‬ ‫ذلیل اللْی تا تیاى ایٌىِ زض اشضتایجاى ضطلی جطاین سراظهراى یرافرترِ‬ ‫سطلت ٍجَز ًساضز ٍ جطاین سطلت ذطی زض حس غفط اسرت‪ ،‬افرعٍز‪:‬‬ ‫ػوسُ جطاین سطلت زض استاى هطتَط تِ جطاین ذطز تَزُ وِ ترطی اظ‬ ‫اى تِ ػلت تی تَجْی ساظهاى ّا ٍ ًْازّا اتفاق هی افتس‪.‬‬ ‫ٍی ازاهِ زاز‪ :‬زض تحث سطلت ٍضؼیت اشضتایجاى ضطلری ًسرثرت ترِ‬ ‫هیاًگیی وطَضی زض حس هغلَب است‪ ،‬اها ًثایس تِ ایی هَضرَع لراًرغ‬ ‫تَز ٍ تایس تا اضائِ ضاّىاضّای پیطگیطاًِ زض ضاستای تثثیت ٍ وراّرص‬ ‫اهاض زض حَظُ سطلت تخش وٌین‪.‬‬ ‫ضییس ول زازگستطی اشضتایجاى ضطلی تِ هَضَع تحث ًمس زسترگراُ‬ ‫لضایی اضاضُ ٍ اضافِ وطز‪ :‬زض زٍضُ تحَل ٍ تؼالی لَُ لضائیِ‪ ،‬ترخش‬ ‫ایی لَُ تط ایی تَزُ تا زض وٌاض ًظاضت زضٍى ساظهاًی‪ً ،‬رظراضت ّرای‬ ‫هطزهی ضا ًیع تمَیت ٍ اضافِ وٌس‪.‬‬ ‫ذلیل اللْی تا تیاى ایٌىِ ساهاًِ ای زض زستگاُ لضائی عطاحی ضسُ ورِ‬ ‫ّط وس تِ ػٌَاى اضتاب ضجَع زػَت ٍ ٍاضز زسترگراُ لضرایری هری‬ ‫ضَز‪ ،‬گفت‪ :‬پس اظ اتوام ٍ ذطٍج‪ ،‬افطاز هی تَاًٌس ًسثت تِ ػولىطز ٍ‬ ‫تطذَضز زستگاُ لضایی ًظط ذَز ضا اػخم وٌٌس‪.‬‬ ‫تِ گفتِ ٍی تط اساس اذطیی اهاض هیعاى ضضرایرت اضتراب ضجرَع اظ‬ ‫تطذَضز زستگاُ لضایی زض اشضتایجاى ضطلی‪ ۶۳ ،‬زضغس است ورِ ترا‬ ‫تَجِ تِ ًَع ػولىطز زستگاُ لضایی اهاضی ضضایت ترص ترِ ضروراض‬ ‫هی ضٍز‪.‬‬ ‫ثِ ضوبضُ ثجت ‪ 333‬ضٌبسِ هلی ‪13563116801‬‬ ‫جلسِ هجوع عوَهی عبزی سبلیبًِ ًَثت اٍل ضطوت تعبًٍی هسىی وبضوٌبى ضاُ اّی هیبًِ ثِ ضوبضُ ثجت ‪ 333‬ضٌبسِ هلی ‪13563116801‬‬ ‫ضاس سبعت ‪ 11‬صجح ضٍظ چْبضضٌجِ هَضخ ‪ 1131031018‬زض هحل هسجس اهبم علی ( ع) ٍالع زض ضْطن اًسیطِ ثطگعاض هی گطزز اظ ولیِ اعضاب‬ ‫زعَت هی ضَز ضرصب یب ٍوبلتب جْت اتربش تصوین ًسجت ثِ هَضَعبت شیل زض ایی جلسِ حضَض ثْن ضسبًٌس ‪ .‬ضوٌب اظ اعضب ٍاجس ضطایط وِ توبیل‬ ‫ثِ وبًسیساتَضی ّیئت هسیطُ ٍ ثبظضسیی زاضًس ذَاّطوٌس است هساضن ضٌبسبئی ذَز ضا اظ تبضید زضج اگْی لغبیت ‪ 1131031031‬ثِ الابی‬ ‫جلیلی تحَیل زٌّس ‪.‬‬ ‫ضوٌب ثِ اطالع هی ضسبًس وِ ثِ هَجت هبزُ ‪ 10‬ائیی ًبهِ ًحَُ تطىیل هجبهع عوَهی تعساز اضاء ٍوبلتی ّط عضَ حساوثط ‪ 3‬ضای ٍ ّط ضرا‬ ‫غیط عضَ تٌْب یه ضای ذَاّس ثَز ٍ اعضبی هتمبضی اعطبی ًوبیٌسگی هی ثبیست ثِ ّوطاُ ًوبیٌسُ ذَز حساوثط تب ‪ 3‬ضٍظ لجل اظ ثاطگاعاضی‬ ‫اًتربثبت زض هحل زفتط ضطوت تعبًٍی حبضط تب پس اظ احطاظ ّئیت ٍ تبییس ٍوبلت ثطگِ ٍضٍز ثِ جلسِ ضا زضیبفت زاضًس ‪.‬‬ ‫ثْطام جلیلی ‪ -‬ضئیس ّیبت هسیطُ ضطوت تعبًٍی‬ ‫‪*30351‬م الف‪ *188:‬تبضید اًتطبض ‪*1131033016 :‬ضٍظًبهِ اضن‬ ‫اشضثبیجبى غطثی‬ ‫اهسبل ثبیس ‪ّ 81‬عاض هیلیبضز تَهبى سطهبیِ زض‬ ‫اشضثبیجبىغطثی جصه ضَز‬ ‫ضییس ساظهاى هسیطیت ٍ‬ ‫تطًاهِ ضیعی اشضترایرجراى‬ ‫غطتی تا اضراضُ ترِ لرعٍم‬ ‫تَجرِ ّرورِ ًرْرازّرای‬ ‫التػرازی اسرتراى ترطای‬ ‫ضسیسى تِ ّسف گرصاضی‬ ‫‪ ۶.۷‬زضغرررسی ضضرررس‬ ‫التػازی عی اهسال گفت‪ :‬تطای ضسیسى تِ ایی ّسف تایس ‪ّ ۱۵‬عاض هیلیراضز‬ ‫تَهاى سطهایِ جصب ضَز‪ .‬حسیی سپْطی زض جلسِ واضگطٍُ الترػرازی ٍ‬ ‫اضتغال اشضتایجاى غطتی افعٍز‪ :‬تطای ضسیسى تِ ضضس التػازی تىلیفری ترِ‬ ‫جصب ‪ّ ۱۵‬عاض هیلیاضز تَهاى ًیاظ ّست یؼٌی تطای ایجاز یه زضغس ضضس‬ ‫التػازی تِ ‪ّ ۷۶‬عاض هیلیاضز ضیال سطهایِ گساضی ًیاظ زاضین‪.‬‬ ‫تِ گفتِ ٍی‪ ،‬ایی سطهایِ گصاضی زض ترصّای وطاٍضظی‪ ،‬غٌؼت‪ ،‬هؼسى‬ ‫ٍ ذسهات تایس غَضت گیطز تا تتَاًین تِ اّساف تؼییی ضسُ زست یاتین ٍ‬ ‫تطای ایی اهط‪ ،‬واض جْازی ّوِ ترصّا ٍ هسیرطاى ترا ّرورطاّری ترررص‬ ‫ذػَغی تسیاض ضطٍضی است‪.‬‬ ‫ٍی اضافِ وطز‪ :‬ها هسیطاى زستگاُّای اجطایی تایس ظیطساذتّا ضا اهرازُ‬ ‫وٌین تا ترص ذػَغی زض اشضتایجاى غطتی سطهایِ گصاضی وٌس ٍ تتَاًین‬ ‫تا ایی سطهایِ گصاضی تِ سوت اضتغال پایساض حطوت وٌین‪.‬‬ ‫سپْطی ازاهِ زاز‪ :‬هسیطاى زستگاُ ّای اجطایی ترایرس ترِ سرورت ایرجراز‬ ‫ظیطساذتّای اضتغال پایساض زض اشضتایجاى غطتی حطوت وٌٌس ٍ زض ایری‬ ‫ظهیٌِ‪ ،‬ایجاز ظهیٌِ ٍ ضغثت زض ترص ذػَغی ٍ سطهایِ گرصاضاى تسریراض‬ ‫ضطٍضی تِ ًظط هیضسس‪.‬‬ ‫استبى ظًجبى‬ ‫حفظ هٌبفع وَزن اظ اٍلَیت ّبی ثْعیستی‬ ‫ظًجبى است‬ ‫سطپطست تْعیستی استاى ظًرجراى‬ ‫گفت‪ :‬حفظ هٌافغ ػالیِ ورَزن‬ ‫اظ اٍلَیت ّای تْعیستی است ٍ‬ ‫تْعیستی تا ّورىراضی ضرطورای‬ ‫اجتواػی تخش هی وٌرس اظ تری‬ ‫تَجْی ٍ سْل اًگاضی‪ ،‬سَء ضفتاض ٍ تْطُ وطی الترػرازی اظ ورَزوراى‬ ‫جلَگیطی وٌس‪ .‬سلواى حسیٌی افعٍز‪ :‬یىری اظ حرمرَق ورَزوراى حرک‬ ‫حضاًت یا ًگْساضی اًاى است وِ عثک لاًَى ترِ ػرْرسُ پرسض ٍ هرازض‬ ‫گصاضتِ ضسُ است زضغَضتی وِ ٍالسیی ایی حک ضا تِ ذَتی ازا ًىٌٌس ترا‬ ‫هساذلِ ساظهاى تْعیستی ایی وَزواى زض هطاوع تْعیستی ًگرْرساضی هری‬ ‫ضًَس‪.‬‬ ‫ٍی اضافِ وطز‪ :‬تِ زلیل حساسیت زٍضاى ورَزوری زض ضرىرل گریرطی‬ ‫ضرػیت فطزی‪ ،‬تْعیستی تخش هی وٌس زض غَضت تی سطپطستی عفل ٍ‬ ‫یا تی تَجْی ٍ سْل اًگاضی تِ وَزن یرا ٍضٍز اسریره ترِ سرخهرت‬ ‫اجتواػی‪ ،‬ضٍاًی‪ ،‬جسوی‪ ،‬اذخلی ٍ اهٌیتی وَزن وِ هَجره هرساذلرِ‬ ‫حوایت لاًًَی اظ عفل ذَاّس ضس‪ ،‬حوایت ظم ضا اًجام زّس‪.‬‬ ‫ایی هسٍَل‪ ،‬هطالثت اظ وَزواى تیسطپطست زض ذاًِّای ضثاًِضٍظی ورِ‬ ‫ظیطًظط ساظهاى تْعیستی فؼالیت زاضًس‪ ،‬یىی اظ حوایتّای ایی ساظهاى اظ‬ ‫ایتام ػٌَاى وطز ٍ گفت‪ :‬زض استاى یه هطوع ضیطذَاضگاُ ٍجَز زاضز وِ‬ ‫وَزواى تا سِ سالگی زض ایی هطوع ًگْساضی هیضًَس‪.‬‬ ‫استبى اضزثیل‬ ‫اگْی زعَت ثِ هجوع عوَهی عبزی سبلیبًِ ًَثت اٍل ضطوت تعبًٍی هسىی وبضوٌبى ضاُ اّی هیبًِ‬ ‫*ضىبضچیبى هترلف ول ٍحطی زض هٌطمِ‬ ‫حفبظتضسُ اضسجبضاى زستگیط ضسًس‬ ‫عىس ضٍظ‬ ‫الوپیبز ٍضظضی اتصًطبًی وطَض زض تجطیع‬ ‫ّوِ ًبًَاییّبی اشضثبیجبى ضطلی‬ ‫ثِ وبضترَاى هجْع هیضًَس‬ ‫*افعایص صبزضات تٌْب ضاُ ضًٍک التصبز‪0‬‬ ‫هطىالت لجستیىی ثبیس حل ضَز‬ ‫استانها‬ ‫‪3‬‬ ‫سطهبیِگصاضاى صٌبیع تجسیلی زض استبى اضزثیل‬ ‫حوبیت هیضًَس‬ ‫هؼاٍى سیاسی‪ ،‬اهٌیتی ٍ اجتواػری‬ ‫استاًساض اضزتیل گرفرت‪ :‬غرٌرایرغ‬ ‫تررثررسیررلرری ٍ فررطاٍضی سرریررط ٍ‬ ‫سیهظهیٌی ٍ سایط هرحرػرَ ت‬ ‫وطاٍضظی زض اٍلَیت تطًاهِّرای‬ ‫تَسؼِ زض ایی استاى اسرت‪ .‬ضضرا‬ ‫لاسویاى اظْراض ورطز‪ :‬اسرترفرازُ‬ ‫حساوثطی اظ زستاٍضزّای ضٍظ ػلوی ٍ ضاُاًساظی ذظ تَلیس زاًصترٌریراى‬ ‫تطای ایجاز اضظش افعٍزُ زض هحػَ ت وطاٍضظی‪ ،‬هیتَاًس پایِای تطای‬ ‫پیططفت جْطی استاى اضزتیل تاضس‪ٍ.‬ی ازاهِ زاز‪ :‬ایی ٍاحسّای ترَلریرسی‬ ‫هیتَاًٌس اظ ذطٍج ذام هحػَ ت وطاٍضظی جلَگیطی وطزُ ٍ زض وٌاض‬ ‫ایجاز اضظش افعٍزُ تطای استاى فطغتّای ضغلی جسیسی ًیع فطاّن وٌس‪.‬‬ ‫لاسویاى ضطٍضت سطهایِگصاضی زض ترررص ظیرطسراذرت ّرای حرَظُ‬ ‫وطاٍضظی ضا هْن زاًست ٍ گفت‪ :‬تایس اظ سرتافعاضّا ٍ ًرطم افرعاضّرای‬ ‫واضاهس زض ایی ترص استفازُ وطز تا تَلیس وطاٍضظی ترا اضظش افرعٍزُ‬ ‫تیطتط ّوطاُ تاضس‪.‬غٌایغ تثسیلی ٍ وطاٍضظی ضْط غصایی ًوًَِ اشضتایجاى‬ ‫زض ضْطن غٌؼتی ضواضُ ‪ ۲‬اضزتیل ٍالغ ضسُ ٍ زض اى اًَاع هریرَُ جرات‪،‬‬ ‫سثعیجات ٍ غیفیجات ذطه تِ اضىال گًَاگَى تَلیس هیضَز‪.‬‬ ‫استاى اضزتیل ووتط اظ یه زضغس هساحت ایطاى ضا زاضز ٍلری ترا ترَلریرس‬ ‫سا ًِ ‪ ۵.۱‬هیلیَى تی اًَاع هحػَل وطاٍضظی‪ ،‬چْاض زضغرس ترَلریرسات‬ ‫وطاٍضظی وطَض ضا تِ ذَز اذتػاظ زازُ است‪.‬‬ صفحه 3 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫اخثار کوتاه اجتماعی‬ ‫تمهیدات اجرای رتثهتندی‬ ‫ ‬ ‫ فرهنگیان فراهم شد‬ ‫پٍجـٍبّ ‪ 62‬خشداد ‪12 * 1041‬طَئً ‪ 11 * 6466‬ری القعذِ ‪ * 1001‬ػال ػی َ دَن ( اَتُص ایکیٍجی ایل ) * ؿىاسِ ( ػایی ) ‪1164 :‬‬ ‫وذیشعاول اتحادیّ تاکؼیشاٌیْای ؿٓشی کـُس خبشداد‪:‬‬ ‫پیـٍٓاد خُدسَ ػُسی بشای ٌُػاصی ٌاَگای تاکؼیشاٌی‬ ‫کّ قشاس اػ‪ :‬تا پایای خشداد ػال جاسی وجُصْتای‬ ‫الصن بشای جایگضیٍی ایً خُدسَ دس بح‪ٌ :‬تُػتاصی‬ ‫ٌاَگای تاکؼیشاٌی اخز ؿُد‪.‬‬ ‫ػخٍگُی اوُصؽ َ پشَسؽ گفت‪ ::‬تتىتٓتیتذا‬ ‫اجشای ستبّ بٍذی فشٍْگیای فشاْه ؿذ‪.‬‬ ‫نبزق ؾتبضی فطز زض ت‪ٛ‬ئیتی تهطیح وطز‪ :‬احىربْ‬ ‫اعًبی ‪ٞ‬یبت ‪ٞ‬بی ٔرٕریرع‪ ٜ‬ثرطای اجرطای ٘ر ربْ‬ ‫ضتج‪ٝ‬ث‪ٙ‬سی ٔعّٕبٖ اظ ؾ‪ٛ‬ی ‪ٚ‬ظیط نبزض ‪ ٚ‬تٕ‪ٟ‬یرسات‬ ‫اجطای ضتج‪ ٝ‬ث‪ٙ‬سی ت‪ٛ‬ؾٍ ٔرطورع ٘ریرط‪ٚ‬ی ا٘ؿرب٘ری‬ ‫‪ٚ‬ظاضت فطا‪ ٓٞ‬قس‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ زض ت‪ٛ‬ئیتی زیٍط ع‪ٛٙ‬اٖ ورطز‪ :‬أرط‪ٚ‬ظ‬ ‫أ‪ٛ‬ظـ ‪ ٚ‬پط‪ٚ‬ضـ ق‪ٟ‬ط ت‪ٟ‬طاٖ ضفتٓ‪ ،‬ثب ٔرسیرطیرت‬ ‫ج‪ٟ‬بزی ‪ٚ‬زِؿ‪ٛ‬ظی ٔعّٕبٖ ععیع وبض‪ٞ‬بی ثرعضٌری‬ ‫ا٘ بْ قس‪ ٚ ٜ‬زض حبَ اجطاؾت زا٘فأ‪ٛ‬ظاٖ ععیرع‬ ‫تبثؿتبٖ ٔتفب‪ٚ‬تی ذ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬س زاقت‪.‬‬ ‫ؾر‪ٍٛٙ‬ی أ‪ٛ‬ظـ ‪ ٚ‬پط‪ٚ‬ضـ افع‪ٚ‬ز‪ :‬اضز‪ ،ٚ‬ثربظی‪،‬‬ ‫‪ٚ‬ضظـ‪ ،‬أ‪ٛ‬ظـ ‪ٔ ٚ‬ر‪ٟ‬ربضت تر‪ٟ‬رطاٖ لرٓ فربضؼ‬ ‫انف‪ٟ‬بٖ وطٔبٖ ذ‪ٛ‬ظؾتبٖ ذطاؾبٖضی‪ٛ‬ی‪ ،‬قٕبِری‬ ‫ؾیؿتبٖ‪ ...‬تح‪ َٛ‬اظ ‪ٚ‬ظاضت ترب ٔرسضؾر‪ ٝ‬ز٘رجربَ‬ ‫ٔیق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫توصیه جدید کمیته علمی کرونا ‬ ‫درتاره استفاده از ماسک‬ ‫دبیش کىیتّ اپیذویُلُطی َ پظَْؾ کىیتّ عتمتىتی‬ ‫کـُسی وقابمّ با کَُیذ‪ 1۱‬با اؿتاسِ بتّ ؿتشایت‬ ‫کٍتشل ؿذِ کشٌَا دس کـُس َ کاْؾ ابتال َ وتش‬ ‫ٌاؿی اص ایً بیىاسی‪ ،‬دسباسِ ٌحتُِ اػتتتفتادِ اص‬ ‫واػک دس َضعی‪ :‬فعمی تُضیح داد‪.‬‬ ‫زوتط ٔؿع‪ٛ‬ز ی‪٘ٛ‬ؿیبٖ زضثبض‪٘ ٜ‬رحر‪ ٜٛ‬اؾرترفربز‪ ٜ‬اظ‬ ‫ٔبؾه ‪ ٚ‬ضعبیت پط‪ٚ‬تىُ‪ٞ‬بی اجتٕبعی ثب ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ث‪ٝ‬‬ ‫قطایٍ و‪ٙ‬تطَ قس‪ ٜ‬وط‪٘ٚ‬ب‪ٌ ،‬فت‪ :‬اظ اثتسای پب٘سٔی‬ ‫ٔب تهٕیٕبت ٔبٖ ضا ثؿت‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬قرطایرٍ ض‪ٚ‬ظ اتررربش‬ ‫ٔیوطزیٓ ‪ ٚ‬زض حبَ حبیط ‪ ٓٞ‬ثبیس ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬زاقرتر‪ٝ‬‬ ‫ثبقیٓ و‪ٞ ٝ‬ط ت‪ٛ‬نی‪ ٝ‬ای و‪ ٝ‬وٕیتر‪ ٝ‬عرّرٕری اضائر‪ٝ‬‬ ‫ٔی ز‪ٞ‬س‪ ،‬ثط اؾبؼ قطایُی فعّی اؾت‪ .‬ثر‪ٙ‬ربثرطایرٗ‬ ‫اٌط قطایٍ تغییط و‪ٙ‬س‪ ،‬ت‪ٛ‬نی‪ٞٝ‬ب ‪ ٓٞ‬تغییط ذر‪ٛ‬ا‪ٞ‬رس‬ ‫وطز‪ٕٞ .‬بُ٘‪ٛ‬ض و‪ ٝ‬یه ظٔب٘ی زض پیه ثر‪ٛ‬زیرٓ ‪ٚ‬‬ ‫اعالْ ٔی وطزیٓ و‪ ٕٝٞ ٝ‬افطاز ٔربؾره ثرع٘ر‪ٙ‬رس‪،‬‬ ‫او‪ ٖٛٙ‬و‪ ٝ‬پیه ضا پکت ؾط ٌصاقتیٓ‪ٔ ،‬یٌ‪ٛ‬یریرٓ‬ ‫افطاز زض قطایٍ ذبنی ٔبؾه ثع٘‪ٙ‬س‪ .‬حربَ اٌرط‬ ‫َرری ض‪ٚ‬ظ‪ٞ‬رربی اترری قررطایررٍ تررغرریرریررط ورر‪ٙ‬ررس‪،‬‬ ‫زؾت‪ٛ‬ضاِعُٕ‪ٞ‬ب ث‪ٝ‬ض‪ٚ‬ظ قس‪ ٚ ٜ‬ثبیس ثط اؾبؼ اٖ ‪ٞ‬رب‬ ‫الساْ وطز‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی افررع‪ٚ‬ز‪ :‬زض حرربَ حربیررط ورر‪ ٝ‬زض وکرر‪ٛ‬ض‬ ‫ذ‪ٛ‬قجرتب٘‪ ٝ٘ ٝ‬اثتال ض‪٘ٚ‬رس نرعر‪ٛ‬زی زاضز ‪٘ ٚ‬ر‪ٝ‬‬ ‫ٔطی‪ٔٚ‬یطٔبٖ لبثُ ٔالح ‪ ٝ‬اؾت‪ ،‬ث‪ ٘ ٝ‬ط ٔیضؾرس‬ ‫و‪ ٝ‬ظٔبٖ ٔ‪ٙ‬بؾجی اؾت تب فعبِیت‪ٞ‬بی ٔعٕ‪َٔٛ‬بٖ ضا‬ ‫ت‪ٛ‬ؾع‪ ٝ‬ز‪ٞ‬یٓ‪ .‬زض غیط ایٗ ن‪ٛ‬ضت ٔرٕرىرٗ اؾرت‬ ‫یطض‪ٞ‬بی التهبزی‪ ،‬ث‪ٟ‬ساقتی‪ ،‬ؾالٔرتری ‪ ... ٚ‬ضا‬ ‫ت طث‪ ٝ‬و‪ٙ‬یٓ؛ ث‪ ٝ‬ع‪ٛٙ‬اٖ ٔثبَ وؿرب٘ریرىر‪٘ ٝ‬ریربظ ثر‪ٝ‬‬ ‫جطاحی یب ٔطاجع‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ثیٕبضؾتبٖ زاض٘س ‪ ...ٚ‬زض ایرٗ‬ ‫قطایٍ ثبیس ثت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س ثب ذیبَ ضاحتتطی وبض‪ٞ‬بیکربٖ‬ ‫ضا ا٘ بْ ز‪ٙٞ‬س‪.‬‬ ‫مواد ارایشی قاچاق و خطرناک‬ ‫ در کشور ‬ ‫سییغ ػاصوای غزا َ داسَ با اؿاسِ بّ وىتٍتُعتیت‪:‬‬ ‫َاسدا وُاد اسایـی َ بٓذاؿتی‪ ،‬گف‪ ::‬اگش تُلیذ‬ ‫داخمی بتُاٌذ افضایؾ یابذ َ جایگضیً ؿذِ َ بتعتذ‬ ‫اص وذتی کیفی‪ :‬وُسد ٌظش وشدن سا تاویتً کتٍتذ‪،‬‬ ‫خیمی خُب اػ‪ ،:‬اوا دس اسایـی َ بٓذاؿتی ایتً‬ ‫اتفاق سخ ٌذاد َ وٍجش بتّ َسَد وتُاد اسایـتی‬ ‫قاچاق‪ ،‬تقمبی َ خطشٌاک بّ کـُس ؿذ کّ البتّ ایً‬ ‫ػیاػ‪َ :‬صاس صى‪ :‬بُد‪.‬‬ ‫زوتط ث‪ٟ‬طاْ زاضایی زض یبظز‪ٕٞ‬یٗ ‪ٕٞ‬ربیرف َرالی‬ ‫ؾجع ‪ ٚ‬ز‪ٕٞ‬یٗ ‪ٕٞ‬بیف ٔرىرٕرُ ‪ٞ‬ربی غرصایری ‪ٚ‬‬ ‫ضغیٕی‪ٌ ،‬فت‪ :‬ا٘چ‪ ٝ‬زض ح‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬فطا‪ٚ‬ضز‪ٜٞ‬بی َجیعی‬ ‫‪ ٚ‬ؾ‪ٙ‬تی تبویس زاضیٓ‪ ،‬ؾیبؾتٌصاضی ‪ ٚ‬حٕبیت اظ‬ ‫ت‪ِٛ‬یس زاذّی اؾت و‪ ٝ‬اظ تبویسات ٔرمربْ ٔرعر رٓ‬ ‫ض‪ٞ‬جطی اؾت‪ .‬اظ ؾبَ ‪ٞ‬ب لجُ تربور‪ٙ‬ر‪ ٖٛ‬ای وربـ‬ ‫ثیکتط ث‪ ٝ‬ایٗ ؾفبضقربت تر‪ٛ‬جر‪ٔ ٝ‬ری قرس ترب زض‬ ‫جبیٍب‪ٞ‬ی ثبقیٓ و‪ ٝ‬ثت‪ٛ‬ا٘یٓ زض ظٔریر‪ٙ‬ر‪ٌ ٝ‬ؿرترطـ‬ ‫فطا‪ٚ‬ضز‪ٞ ٜ‬بیٕبٖ زض ثبظاض‪ٞ‬بی ج‪ٟ‬ب٘ی نحجت و‪ٙ‬یٓ‪،‬‬ ‫٘‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ثٍ‪ٛ‬ییٓ زض زاذُ چمرسض تر‪ٛ‬ا٘ؿرتریرٓ ثر‪ٝ‬‬ ‫٘یبظ‪ٞ‬بی ٔطزْ ج‪ٛ‬اه ز‪ٞ‬یٓ‪ .‬اؾ‪ٙ‬بز ثبالزؾتی ٔرب زض‬ ‫ایٗ ظٔی‪ ٝٙ‬اعٓ اظ ؾ‪ٙ‬س ّٔی ٌیب‪ٞ‬بٖ زاض‪ٚ‬یی ‪َ ٚ‬رت‬ ‫ؾ‪ٙ‬تی‪ ،‬ثط٘بٔ‪ ٝ‬قکٓ ت‪ٛ‬ؾع‪ .ٚ ...ٚ ٝ‬ذر‪ٛ‬ه تر‪ٙ‬ر ریرٓ‬ ‫قس‪ٜ‬ا٘س‪ .‬ؾبَ ‪ٞ‬بیی و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ع‪ٛٙ‬اٖ حٕبیت اظ تر‪ِٛ‬ریرس‬ ‫ث‪ٛ‬ز‪ٔ ٜ‬ب٘‪ٙ‬س أؿبَ و‪ ٝ‬ؾربَ حرٕربیرت اظ تر‪ِٛ‬ریرس‬ ‫زا٘فث‪ٙ‬یبٖ ‪ ٚ‬اقتغبِعایی اؾت ‪ ٚ‬یىی اظ جرب‪ٞ‬ربیری‬ ‫و‪ٔ ٝ‬یت‪ٛ‬ا٘س اقتغبَ ضا ٔحمک و‪ٙ‬س‪ ،‬ح‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬زاض‪ٞٚ‬بی‬ ‫َجیعی ‪ ٚ‬ؾ‪ٙ‬تی اؾت‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی افع‪ٚ‬ز‪ ۰۳ :‬ؾبَ لجُ ثحث ٔیوطزیٓ و‪ ٝ‬چر‪ٙ‬رس‬ ‫زضنس اظ زاض‪ٞٚ‬بی ٔب ثطٌطفت‪ ٝ‬اظ َجیعت ‪ٌ ٚ‬یب‪ٞ‬بٖ‬ ‫زاض‪ٚ‬یی اؾت‪.‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫وذیشعاول اتحادیّ تاکؼیشاٌی ْای ؿتٓتشی کـتُس‬ ‫گف‪ ::‬اصػُی ؿشک‪ :‬خُدسَػاص ختُدسَ ػتىتٍتذ‬ ‫ػُسی بشای ٌُػاصی ٌاَگای تاکؼیشاٌی پیـٍٓتاد ؿتذ‬ ‫ٔطتًی یبٔ‪ٙ‬ی افع‪ٚ‬ز‪ :‬ثب ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ىر‪ ٝ‬تر‪ِٛ‬ریرس ز‪ٚ‬‬ ‫ذ‪ٛ‬زض‪ٚ‬ی ؾٕ‪ٙ‬س ‪ ٚ‬پػ‪ ۶۳۲ ٚ‬اظ أؿبَ ٔتر‪ٛ‬لرف قرس‪ٜ‬‬ ‫اؾت‪ٛ٘ ،‬ؾبظی ٘ب‪ٌٚ‬بٖ فطؾ‪ ٜٛ‬تبوؿیطا٘ی ٘یع ٔت‪ٛ‬لرف‬ ‫قس‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ازأ‪ ٝ‬زاز‪ :‬ثرط ایرٗ اؾربؼ اظ ؾر‪ٛ‬ی قرطورت‬ ‫ذ‪ٛ‬زض‪ٚ‬ؾبظ ذ‪ٛ‬زض‪ ٚ‬ؾٕ‪ٙ‬رس ؾر‪ٛ‬ضٖ ثرطای ٘ر‪ٛ‬ؾربظی‬ ‫٘ب‪ٌٚ‬بٖ تبوؿیطا٘ی پیک‪ٟٙ‬بز قس و‪ ٝ‬لطاض اؾت تب پبیربٖ‬ ‫ایٗ ٔب‪ٛ ٔ ٜ‬ظ‪ٞ‬بی الظْ ثطای جبیٍعی‪ٙ‬ی ایٗ ذر‪ٛ‬زض‪ٚ‬‬ ‫زض ثحت ٘‪ٛ‬ؾبظی ٘ب‪ٌٚ‬بٖ تبوؿیطا٘ی اذرص قر‪ٛ‬ز ترب‬ ‫٘‪ٛ‬ؾبظی تبوؿی ‪ٞ‬ب ازأ‪ ٝ‬یبثس‪.‬‬ ‫ٔسیطعبُٔ اتحبزی‪ ٝ‬تبوؿیطا٘ی‪ٞ‬ربی قر‪ٟ‬رطی وکر‪ٛ‬ض‬ ‫ٌفت‪ :‬اذص ٔ ‪ٛ‬ظ‪ٞ‬بی الظْ ثطای اؾتفبز‪ ٜ‬اظ ؾرٕر‪ٙ‬رس‬ ‫ؾ‪ٛ‬ضٖ زض ٘‪ٛ‬ؾبظی ٘ب‪ٌٚ‬بٖ تبوؿیطا٘ی‪ ،‬پیک‪ٟٙ‬بز قرس‪ٜ‬‬ ‫اؾت و‪ ٝ‬تعساز ٔحس‪ٚ‬زی ٔر ر‪ٛ‬ظ ثرطای ٘ر‪ٛ‬ؾربظی‬ ‫تبوؿی ‪ٞ‬ب ثطای یىی اظ ذر‪ٛ‬زض‪ٞٚ‬ربی پرػ‪ٚ ۶۳۲ ٚ‬‬ ‫ؾٕ‪ٙ‬س ث‪ ٝ‬زِیُ ای‪ٙ‬ى‪٘ ٝ‬یبظ ضا٘‪ٙ‬سٌبٖ تبوؿی اؾت تبٔیٗ‬ ‫‪ ٚ‬قٕبض‪ٌ ٜ‬صاضی ایٗ ذ‪ٛ‬زض‪ٞٚ‬ب ‪ ٚ‬فطای‪ٙ‬رس ٘ر‪ٛ‬ؾربظی‬ ‫اغبظ ق‪ٛ‬ز اِجت‪ ٝ‬زض ایٗ ذه‪ٛ‬ل ‪ٙٔ ٓٞ‬ت ط ٔؿبعرست‬ ‫‪ٞ‬ؿتیٓ‪.‬‬ ‫ثجت ٘بْ ثطای ٘‪ٛ‬ؾبظی ٔت‪ٛ‬لف قس‬ ‫یبٔ‪ٙ‬ی افع‪ٚ‬ز‪ :‬ثب ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪َ ٝ‬طح ٘‪ٛ‬ؾبظی تبوؿی‬ ‫‪ٞ‬ب ٔت‪ٛ‬لف قس‪ ٜ‬اؾت زض حبَ حبیط ثجت ٘ربْ ثرطای‬ ‫٘‪ٛ‬ؾبظی ا٘ بْ ٕ٘ی ق‪ٛ‬ز‪ ،‬أب حس‪ٚ‬ز ‪ٞ ۲‬رعاض ضا٘ر‪ٙ‬رس‪ٜ‬‬ ‫تبوؿی اظ لجُ ثطای ٘‪ٛ‬ؾبظی تبوؿی ‪ٞ‬بی ذ‪ٛ‬ز ثجرت‬ ‫٘بْ وطز‪ ٜ‬ا٘س ‪ ٚ‬زض ٘‪ٛ‬ثت زضیبفت لطاض زاض٘س‪.‬‬ ‫‪۸۸‬؛ ستبّ تُاٌىٍذی ػالىٍذایِ ایشای‬ ‫سئیغ وشکض تحقیقا ػالىٍذی ایشای با بیای ایٍکّ دس صویٍّ ؿاخص قتابتمتیت‪َ :‬‬ ‫تُاٌىٍذی ػالىٍذای‪ ،‬ایشای دس جایگاِ ‪ ۸۸‬قشاس داسد‪ ،‬ویگُیذ‪ :‬دس گتزؿتتتّ اص‬ ‫بیىاسیْای اصمی ػالىٍذی بحث بیىاسیْای قمبی َ عشَقی َ بتیتىتاسی ْتای‬ ‫صویٍّ ای طٌتیک عٍُای وی ؿذ‪ ،‬دسحالیکّ اکٍُی باتُجّ بّ گؼؼتّ ؿذی ؿبکّْتای‬ ‫اجتىاعی افشاد دس دَسای باصٌـؼتگی‪ ،‬بؼیاسی اص آٌا دچاس بیىاسی ْای سَحتی َ‬ ‫سَاٌی ویؿٌُذ‪.‬‬ ‫احٕس زِجطی ‪:‬یىی اظ ٔکىالت ح‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬ؾبِٕ‪ٙ‬سی ضا ثبظ٘کؿتٍی لجُ اظ ٔر‪ٛ‬عرس‬ ‫ٔیزا٘س ‪ٔ ٚ‬یٌ‪ٛ‬یس‪ :‬زض حبَ حبیط ٔیبٍ٘یٗ ؾٗ ثبظ٘کؿتٍی زض وک‪ٛ‬ض ‪ ۲۵‬ؾربَ‬ ‫اؾت‪ ،‬زضن‪ٛ‬ضتی و‪ ٝ‬افطاز اغّت اظ ‪ ۰۳‬ؾبٍِی اظ وبض افتبز‪ٔ ٜ‬یق‪٘ٛ‬رس ‪ ٚ‬ثرررف‬ ‫ظیبزی اظ ثیٕبضی‪ٞ‬ب ث‪ ٝ‬عّت ایٗ ثیىبضی ضخ ٔیز‪ٞ‬س و‪ ٝ‬زض ایٗ ظٔی‪ ٝٙ‬الظْ اؾرت‬ ‫زض ل‪ٛ‬ا٘یٗ ح‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬ؾبِٕ‪ٙ‬سی ث‪ٛٔ ٝ‬ی‪ٛ‬ع ثبظ٘کؿتٍی ‪ٚ‬ض‪ٚ‬ز ق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ضئیؽ ٔطوع تحمیمبت ؾبِٕ‪ٙ‬سی ایطاٖ عّت پبییٗ ث‪ٛ‬زٖ ؾٗ ثبظ٘کؿتٍی زض وک‪ٛ‬ض‬ ‫ضا ای بز اقتغبَ وبشه ع‪ٛٙ‬اٖ ٔیو‪ٙ‬س ‪ٔ ٚ‬یافعایس‪ :‬زض ایطاٖ ٔعٕ‪ٛ‬ال ثبظ٘کؿتٍری‬ ‫ضا ظ‪ٚ‬زتط اظ ٔ‪ٛ‬عس زض ٘ ط ٌطفت‪ ٚ ٝ‬افطاز ظ‪ٚ‬زتط ثبظ٘کؿت‪ٔ ٝ‬یق‪٘ٛ‬س تب جبی ا٘‪ٟ‬رب ضا‬ ‫٘یط‪ٞٚ‬بی ج‪ٛ‬اٖ ثٍیط٘س‪.‬‬ ‫تٍٓا ‪ 10‬دسصذ اص ػالىٍذای دس ایشای ؿاغل ْؼتٍذ‬ ‫زض ‪ٕٞ‬یٗ ضاؾتب زِجطی ث‪ٌ ٝ‬عاضـ حبنُ اظ اضظیبثی قبذم زیس‪ٜ‬ثبٖ ؾربِرٕر‪ٙ‬رسی‬ ‫و‪ ٝ‬اذیطا ت‪ٛ‬ؾٍ ؾبظٔبٖ ثبظ٘کؿتٍی ا٘ بْ قس‪ ٜ‬اؾت‪ ،‬اقبض‪ ٚ ٜ‬ذبَط٘کبٖ ٔیو‪ٙ‬س‪:‬‬ ‫زض ایٗ اضظیبثی ‪ ۷۰‬وک‪ٛ‬ض ٔ‪ٛ‬ضزثطضؾی لطاض ٌطفت‪ٙ‬س ‪ ٚ‬ایطاٖ ضتج‪ ۴۶ ٝ‬ضا ثر‪ ٝ‬ذر‪ٛ‬ز‬ ‫اذتهبل زاز؛ ث‪ ٝ‬عجبضتی ‪ ۴۶‬وک‪ٛ‬ض زض ج‪ٟ‬بٖ اظ ایطاٖ ‪ٚ‬یعیت ث‪ٟ‬تطی زاض٘رس‪ .‬اظ‬ ‫ؾ‪ٛ‬ی زیٍط زض ظٔی‪ ٝٙ‬قبذم لبثّیت ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬إ٘‪ٙ‬سی ؾبِٕ‪ٙ‬ساٖ‪ ،‬ایطاٖ زض جبیٍب‪۸۸ ٜ‬‬ ‫ث‪ٛ‬ز‪ ٚ ٜ‬زض ‪ٚ‬یعیت ٘بُّٔ‪ٛ‬ثی لطاض زاضز‪.‬‬ ‫پمیغ ساُْس کـُس ٌؼب‪ :‬بّ فشَؽ َکالتی خُدسَ ْـذاس داد‬ ‫وعاَی اجتىاعی َ فشٍْگ تشافیک پمیغ ساُْس کـُس‬ ‫ٌؼب‪ :‬بّ فشَؽ َکالتی خُدسَ اص ػُی ؿٓتشٌَتذای‬ ‫ْـذاس داد‪.‬‬ ‫ؾط‪ ًٙٞ‬عیٗ اهلل ج‪ٟ‬ب٘ی ثب اقبض‪ ٜ‬ثر‪ ٝ‬زضزؾرط‪ٞ‬رب ‪ٚ‬‬ ‫ػپؼیغ ‪ ،‬عاول وش‬ ‫پٍجه وشدن جٓای‬ ‫پیبٔس‪ٞ‬بی ذطیس ‪ ٚ‬فط‪ٚ‬ـ ذ‪ٛ‬زض‪ ٚ‬ثرب ‪ٚ‬وربِرت ٘ربٔر‪ٝ‬‬ ‫ٌفت‪ :‬یىی اظ ٔکىالتی و‪ٌ ٝ‬ب‪ٞ‬ی ثطای ‪ٕٞ‬ر‪َٛ‬ر‪ٙ‬ربٖ‬ ‫ضخ ٔی ز‪ٞ‬س زض ذه‪ٛ‬ل ذطیس ‪ ٚ‬فرط‪ٚ‬ـ ‪ٚ‬وربِرتری‬ ‫‪ٚ‬ؾبیُ ٘مّی‪ ٝ‬اؾت‪ٔ .‬ب ثبض‪ٞ‬ب ٌفت‪ٝ‬ایٓ ور‪٘ ٝ‬رجربیرس ثرب‬ ‫‪ٚ‬وبِت‪ٙ‬بٔ‪ٚ ٝ‬ؾیّ‪٘ ٝ‬مّی‪ٝ‬ای ضا فط‪ٚ‬ذت‪ ٝ‬یب ذطیساضی وطز‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی افع‪ٚ‬ز‪ٚ :‬وبِتی و‪ ٝ‬زاز‪ٔ ٜ‬یق‪ٛ‬ز ‪ٞ‬عی‪ٞٝٙ‬بی ذبل‬ ‫ذ‪ٛ‬ز ضا زاقت‪ ٚ ٝ‬ثبیس ث‪ ٝ‬زفتطذب٘‪ٞ ٝ‬عی‪ ٝٙ‬اٖ پرطزاذرت‬ ‫ق‪ٛ‬ز ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ ‪ٚ‬وبِت‪ٙ‬بٔ‪ ٝ‬زاضای ٔست اعتجبض اؾت ور‪ٝ‬‬ ‫پؽ اظ اتٕبْ اٖ اظ زضج‪ ٝ‬اعتجبض ؾبلٍ ٔی ق‪ٛ‬ز‪ ،‬ثطاثط‬ ‫لب٘‪ ٖٛ‬اٌط یىی اظ َطفیٗ ف‪ٛ‬ت و‪ٙ‬س یب ٔ ‪ٙ‬ر‪ ٖٛ‬قر‪ٛ‬ز‬ ‫‪ٚ‬وبِت اظ زضج‪ ٝ‬اعتجبض ؾبلٍ ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س قس‪.‬‬ ‫ٔعب‪ ٖٚ‬اجتٕبعی ‪ ٚ‬فط‪ ًٙٞ‬تطافیه پّیؽ ضا‪ٕٙٞ‬ربیری‬ ‫‪ ٚ‬ضا٘‪ٙ‬سٌی ازأ‪ ٝ‬زاز‪ٕٞ :‬چ‪ٙ‬یٗ ظٔب٘ی و‪ ٝ‬ذر‪ٛ‬زض‪ ٚ‬ثر‪ٝ‬‬ ‫ن‪ٛ‬ضت ‪ٚ‬وبِتی فط‪ٚ‬ذت‪ ٝ‬ق‪ٛ‬ز‪ ،‬ذرطیرساض ثرب پرالن‬ ‫ٔتعّک ث‪ ٝ‬فط‪ٚ‬ق‪ٙ‬س‪ ٜ‬تطزز ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س وطز و‪ ٝ‬اٌط زض ایرٗ‬ ‫یک‬ ‫ٔست ذطیساض ثب ذ‪ٛ‬زض‪ٔ ٚ‬طتىت ترّفی قر‪ٛ‬ز‪ ،‬ایرٗ‬ ‫ترّف ث‪٘ ٝ‬بْ فط‪ٚ‬ق‪ٙ‬س‪ ٜ‬ثجت ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س قس ‪َ ٚ‬رجریرعرترب‬ ‫پیبٔس‪ٞ‬بی لب٘‪٘ٛ‬ی اٖ ٘یع ثطعر‪ٟ‬رس‪ ٜ‬نربحرت پرالن‬ ‫ذ‪ٛ‬زض‪ ٚ‬ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ث‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ؾط‪ ًٙٞ‬ج‪ٟ‬رب٘ری ذربَرط٘کربٖ ورطز‪ :‬اظ َرط‬ ‫زیٍط ٕٔىٗ اؾت ذ‪ٛ‬زض‪ ٚ‬فبلس انبِت ثبقس و‪ ٝ‬ثبیس‬ ‫ت‪ٛ‬ؾٍ وبضق‪ٙ‬بؾبٖ پّیؽ ضا‪ٛٞ‬ض اظ ٘ ط ضً٘‪ ،‬قبؾری‬ ‫‪ٛٔ ٚ‬ت‪ٛ‬ض ‪ٛٔ ...ٚ‬ضز ثبظزیس ف‪ٙ‬ی ‪ ٚ‬ترررهرهری لرطاض‬ ‫ثٍیطز‪.‬ث‪ٌ ٝ‬فت‪ٚ ٝ‬ی‪ ،‬یط‪ٚ‬ضی اؾت قٕبض‪ ٜ‬قربؾری ‪ٚ‬‬ ‫ثس٘‪ٛٔ ٝ‬ضز ثطضؾی لطاض ثٍیطز ‪ ٚ‬السأبتی ٘ یط اٖ و‪ٝ‬‬ ‫اظ ؾ‪ٛ‬ی وبضق‪ٙ‬بؾبٖ پّیؽ ضا‪ٛٞ‬ض لبثُ ا٘ر ربْ اؾرت‬ ‫و‪ ٝ‬ثط ‪ٕٞ‬یٗ اؾبؼ تبویس پّیؽ ثرط ایرٗ اؾرت ور‪ٝ‬‬ ‫ٔعبٔالت ‪ٚ‬ؾبیُ ٘مّی‪ ٝ‬اظ َطیک ‪ٚ‬وبِت ٘ربٔر‪ ٝ‬ا٘ر ربْ‬ ‫٘ک‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬حتٕب ثب ت‪ ٙ‬یٓ ٔجبیع‪٘ٝ‬بٔ‪ٔ ٚ ٝ‬طاجع‪ ٝ‬ث‪ٔ ٝ‬رطاورع‬ ‫تع‪ٛ‬یى پالن ا٘ بْ ق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫‪ 4‬‬ ‫تازیها‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫هایی که ترخی اسثاب‬ ‫ ‬ ‫اسیه‬ ‫ته جسم و روح کودکان وارد میکند‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ازأ‪ ٝ‬اظ قٕبض‪ ٜ‬لجُ ‪...ٚ‬‬ ‫خطش باصی بضسگتشْا بشای کُدکای‬ ‫نجبغی ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬و‪ٛ‬زوبٖ ثرطذری اظ اؾرجربه‬ ‫ثبظی ‪ٞ‬ب ثب لُعبت ضیع ضا زاذُ ٌ‪ٛ‬ـ یب زٔبغ ذ‪ٛ‬ز‬ ‫فط‪ٔ ٚ‬ی و‪ٙٙ‬س؛ ٌفت‪ٛٔ :‬اضزی ‪ٚ‬ج‪ٛ‬ز زاقت‪ ٝ‬و‪ٔ ٝ‬ثال‬ ‫زض حیٗ ثبظی زثط٘ب و‪ٛ‬زن حج‪ٛ‬ثبتی ضا زاذُ ثی‪ٙ‬ی‬ ‫ذ‪ٛ‬ز فط‪ ٚ‬ثطز‪ ٚ ٜ‬پؽ اظ ٔستی ‪ٚ‬اِسیٗ ٔ‪ٛ‬اج‪ ٝ‬عالئٓ‬ ‫ت‪ٍٙ‬ی ٘فؽ ا‪ ٚ‬قس٘س؛ و‪ ٝ‬ثعس اظ ٔطاجع‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬پعقره‬ ‫ٔت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬قس٘س ِ‪ٛ‬ثیبیی ضا ‪ٍٙٞ‬بْ ثربظی زثرط٘رب ‪ٚ‬اضز‬ ‫ثی‪ٙ‬ی ذ‪ٛ‬ز وطز‪ ،ٜ‬یع‪ٙ‬ی فمٍ ذُطات اؾجبه ثبظی‬ ‫‪ٞ‬بی و‪ٛ‬زوبٖ اٖ‪ٞ‬ب ضا ت‪ٟ‬سیس ٕ٘یو‪ٙ‬س‪ .‬زض ثرطذری‬ ‫ٔ‪ٛ‬اضز ‪ٚ‬اِسیٗ ‪ ٚ‬ثعضی ترط ‪ٞ‬رب زض حربَ ا٘ر ربْ‬ ‫ثبظی‪ٞ‬بیی ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س و‪ ٝ‬ثب ٔ‪ٟ‬ط‪ٞ ٜ‬ب ؾط ‪ ٚ‬وربض زاض٘رس‪،‬‬ ‫ثبظی ‪ٞ‬بیی ٔب٘‪ٙ‬س ٔ‪ٙ‬چ‪ ،‬قُط٘ج‪ ،‬زثط٘رب‪ ،‬ثربظی ‪ٞ‬ربی‬ ‫ض‪ٔٚ‬یعی ‪ ... ٚ‬اظ جّٕ‪ ٝ‬ایرٗ ٔر‪ٛ‬اضز٘رس ‪ ٚ‬زض ایرٗ‬ ‫قطایٍ الظْ اؾت و‪ٚ ٝ‬اِسیٗ زلت زاقت‪ ٝ‬ثبق‪ٙ‬س و‪ٝ‬‬ ‫و‪ٛ‬زن لُع‪ٝ‬ای ضا ثط٘ساضز و‪ ٝ‬ثعسا ثطایف ذرُرط‬ ‫ذفٍی ای بز و‪ٙ‬س‪ٌ .‬رب‪ٞ‬ری ور‪ٛ‬زن ثر‪ ٝ‬زِریرُ‬ ‫و‪ ٙ‬ىب‪ٚ‬ی ذ‪ٛ‬ز ضا زض ٔعطو چ‪ٙ‬یٗ ذُطاتی لرطاض‬ ‫ٔیز‪ٙٞ‬س‪.‬‬ ‫ایٗ وبضق‪ٙ‬بؼ ایٕ‪ٙ‬ی ایبف‪ ٝ‬وطز‪ :‬حتی زض ٔ‪ٛ‬اضزی‬ ‫ٕٔىٗ اؾت ثعضٌترط‪ٞ‬رب ا٘رمرسض ؾرطٌرطْ ثربظی‬ ‫ذ‪ٛ‬زقبٖ ق‪٘ٛ‬س و‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ج‪ٟ‬ی ث‪ ٝ‬و‪ٛ‬زوکبٖ ٘رساقرتر‪ٝ‬‬ ‫ثبق‪ٙ‬س ‪ ٚ‬زض ایٗ حیٗ ٕٔىٗ اؾرت‪ ،‬ور‪ٙ‬ر رىرب‪ٚ‬ی‬ ‫و‪ٛ‬زوبٖ ٔ‪ ٙ‬ط ‪ٚ‬ل‪ٛ‬ع حبزث‪ ٝ‬یب اؾیتزیسٌی ا٘ربٖ‬ ‫ق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی زضثبض‪ ٜ‬ذُط اؾجبهثبظی ‪ٞ‬بی ِیعضی ٘یع ٌفت‪:‬‬ ‫ثطذی اؾجبهثبظی ‪ٞ‬ب ٘‪ٛ‬ض‪ٞ‬بی ِیعی اظ ذ‪ٛ‬ز ؾربَر‬ ‫ٔیو‪ٙٙ‬س و‪ ٝ‬ایٗ ث‪ ٝ‬چکٓ و‪ٛ‬زن اؾیت ٔری ظ٘رس‪.‬‬ ‫حتی ٕٔىٗ اؾت ٔ‪ٛ‬جت ‪ٚ‬حکت ا‪ٞ ٚ‬رٓ قر‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫زضٔ ٕ‪ٛ‬ع ٘جبیس فطأ‪ٛ‬ـ وطز و‪ ٝ‬اظ اؾیت ض‪ٚ‬ا٘ری‬ ‫ثطذی اظ ثبظی ‪ٞ‬ب ث‪ ٝ‬و‪ٛ‬زوبٖ ‪ ٓٞ‬غربفرُ ٘کر‪ٛ‬یرٓ‪.‬‬ ‫ثطذی اظ ٔبؾه‪ٞ‬بی ن‪ٛ‬ضت‪ ،‬ثطذی ثربظی ‪ٞ‬رب ‪ٚ‬‬ ‫ِ‪ٛ‬اظْ ثبظی ‪ٔ ... ٚ‬یت‪ٛ‬ا٘س و‪ٛ‬زن ضا زچبض ‪ٚ‬حکت‬ ‫وطز‪ ٚ ٜ‬اثبض ثسی ثط ض‪ٚ‬حیبت ا‪ ٚ‬ثط جبی ثٍصاضز‪.‬‬ ‫ایٗ وبضق‪ٙ‬بؼ ایٕ‪ٙ‬ی ثب اقبض‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬اؾرترفربز‪ ٜ‬ثرطذری‬ ‫و‪ٛ‬زوبٖ اظ تف‪ًٞٙ‬بی تطل‪ٝ‬ای‪ ،‬ؾبچٕ‪ٝ‬ای‪ ،‬ت‪ٛ‬پىی‬ ‫‪ٌ ... ٚ‬فت‪ :‬ایٗ اؾجبه ثبظی ٘یع ثرطای ور‪ٛ‬زوربٖ‬ ‫ایٕٗ ٘یؿت‪ .‬تف‪ًٞٙ‬بیی ور‪ ٝ‬ترطلر‪ ٝ‬ای ‪ٞ‬ؿرتر‪ٙ‬رس‬ ‫و‪ٛ‬زن ضا ثب ذُط ؾ‪ٛ‬ذتٍی ٔ‪ٛ‬اج‪ٔ ٝ‬یو‪ٙٙ‬س؛ اِجتر‪ٝ‬‬ ‫َی ؾبَ ‪ٞ‬بی ٌصقت‪ ٝ‬اؾتفبز‪ ٜ‬اظ ایرٗ ترفر‪ٙ‬رً ‪ٞ‬رب‬ ‫وب‪ٞ‬ف پیسا وطز‪ ٜ‬أب ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬بٖ ٘یع ث‪ ٝ‬ذه‪ٛ‬ل ظٔبٖ‬ ‫چ‪ٟ‬بضق‪ٙ‬ج‪ ٝ‬ؾ‪ٛ‬ضی اؾتفبز‪ ٜ‬اظ اٖ ٔکب‪ٞ‬س‪ٔ ٜ‬ی قر‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫اؾیت ثطذی اظ ایٗ تف‪ًٞٙ‬ب ٘یع ث‪ ٝ‬چکٓ‪ ،‬ن‪ٛ‬ضت‬ ‫‪ٚ ... ٚ‬اضز ٔیق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ازأ‪ ٝ‬زاضز‬ ‫چند توصیه ترای کاهش خطر‬ ‫سرطان در مردان‬ ‫تذاَن ُْای غباسالُد بیـتش‬ ‫اػتایْا‬ ‫ٌتایج یک وطالعّ گؼتشدِ ٌـتای‬ ‫دادِ اػ‪ :‬کّ عفٌُ‪ :‬ػپؼیغ ‪،‬‬ ‫عاول وش یک پٍجه افشاد دس‬ ‫جٓای اػ‪.:‬‬ ‫زض پبؾد ث‪ ٝ‬ایٗ پطؾف و‪ ٝ‬ایرب‬ ‫احتٕبَ ف‪ٛ‬ت یه ظٖ ج‪ٛ‬اٖ ثرب‬ ‫‪ٚ‬یعیت جؿٕی ؾبِرٓ ثرط اثرط‬ ‫ثیٕبضی قجی‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ؾطٔبذر‪ٛ‬ضزٌری‬ ‫‪ٚ‬ج‪ٛ‬ز زاضز‪ ،‬ثبیس ٌفت ظٔب٘یىر‪ٝ‬‬ ‫ثطذی ٘کب٘‪ٞ ٝ‬بی اقىربض یره‬ ‫ٔکىُ یب عبضی‪ ٝ‬جسیتطی ق‪ٙ‬بؾبیی ٘کس‪ ٜ‬ثبق‪ٙ‬س‪ ،‬ایٗ احتٕبَ ‪ٚ‬ج‪ٛ‬ز زاضز‪.‬اٌطچ‪ٝ‬‬ ‫ثؿیبضی اظ ٔطزْ حتی زض ٔ‪ٛ‬ضز ایٗ ثیٕبضی ٘ک‪ٙ‬یس‪ٜ‬ا٘س أب ؾپؿیرؽ ‪ٚ -‬اور‪ٙ‬رف‬ ‫قسیس ثسٖ ث‪ ٝ‬عف‪٘ٛ‬ت‪ -‬عبُٔ انّی ف‪ٛ‬ت ثیٕبضاٖ ثؿتطی زض ثیٕبضؾتب٘‪ٟ‬بی ایربالت‬ ‫ٔتحس‪ ٜ‬اؾت‪ٕٞ .‬چ‪ٙ‬یٗ زض ؾطاؾط ج‪ٟ‬بٖ‪ ،‬عف‪٘ٛ‬ت ؾپؿیؽ‪ ،‬عبُٔ ف‪ٛ‬ت یه ٘فط اظ‬ ‫‪ٞ‬ط پ‪ٙ‬ج ٘فط زض ؾبَ اؾت‪.‬‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ زض ٔیبٖ افطازی و‪ ٝ‬اظ ایٗ عف‪٘ٛ‬ت جبٖ ؾبِٓ ث‪ ٝ‬زض ٔی ثرط٘رس‪ ،‬ثؿریربضی‬ ‫‪ٞ‬طٌع ٕ٘ی ت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س ث‪ ٝ‬ؾط وبض ثبظٌطز٘س‪ ،‬ثطذی زیٍط ٕ٘ی ت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س اظ ثیٕبضؾرتربٖ ثر‪ٝ‬‬ ‫ذب٘‪ ٝ‬ثطٌطز٘س ‪٘ ٚ‬یبظ ث‪ ٝ‬حٕبیت ٔسا‪ ْٚ‬یب ٔطالجت‪ٞ‬بی حیبتی زاض٘س‪.‬‬ ‫ؾپؿیؽ و‪ ٝ‬ثب ع‪ٙ‬ب‪ٚ‬یٗ زیٍطی اظ جّٕ‪ ٝ‬ؾپتیؿٕی یب ٌ‪ٙ‬سذر‪٘ٛ‬ری ٘ریرع قر‪ٙ‬ربذرتر‪ٝ‬‬ ‫ٔی ق‪ٛ‬ز‪ ،‬یه ‪ٚ‬یعیت ا‪ٚ‬ضغا٘ؿی اؾت و‪ ٝ‬ثب عف‪٘ٛ‬ت قط‪ٚ‬ع ٔی ق‪ٛ‬ز‪ .‬ثب ق‪ٙ‬بؾبیری‬ ‫ثبوتطی یب ‪ٚ‬یط‪ٚ‬ؼ‪ ،‬ثسٖ ٔ‪ٛ‬از قیٕیبیی ضا زض جطیبٖ ذ‪ ٖٛ‬اظاز ٔی و‪ٙ‬س‪ .‬ظٔب٘یرىر‪ٝ‬‬ ‫ؾیؿتٓ ایٕ‪ٙ‬ی ث‪ ٝ‬زضؾتی عُٕ و‪ٙ‬س‪ ،‬ثسٖ عف‪٘ٛ‬ت ضا اظ ثیٗ ٔی ثطز أب ‪ٍٙٞ‬ربٔریرىر‪ٝ‬‬ ‫ؾیؿتٓ ث‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ثی فعبِیت ذ‪ٛ‬ز ضا ا٘ بْ ٘س‪ٞ‬س‪ ،‬ؾپؿیؽ ٔی ت‪ٛ‬ا٘س ای بز ق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ػاصوای ُْاؿٍاػی ٌؼب‪ :‬بّ افضایؾ استفاع‬ ‫وُج تا دَ وتش دس خمیتج فتاسع‪َ ،‬قتُع‬ ‫سگباس َ سعذ َ بشق دس پٍج اػتای َ خیضؽ‬ ‫گشد َ خاک دس ٌقاط وتختتتمتو کـتُس‬ ‫ْـذاس داد‪.‬‬ ‫ؾبظٔبٖ ‪ٛٞ‬اق‪ٙ‬بؾری ثرب نرس‪ٚ‬ض ‪ٞ‬کرساض‬ ‫ظضزضً٘ ‪ٚ‬ظـ ثبز قسیرس ‪ ٚ‬زض ٘رمربٌ‬ ‫ٔؿتعس ذیعـ ٌرطز‪ٚ‬ذربن ‪ٞ‬رٕرطا‪ ٜ‬ثرب‬ ‫وب‪ٞ‬ف ویفیت ‪ٛٞ‬ا ثطای اشضثبی بٖ قطلی‪ ،‬اشضثبی بٖ غطثی‪ٕٞ ،‬ساٖ‪ٔ ،‬طورعی‪،‬‬ ‫ظ٘ بٖ‪ ،‬لع‪ٚ‬یٗ‪ ،‬اِجطظ‪ ،‬ت‪ٟ‬طاٖ‪ ،‬لٓ‪ ،‬ؾٕ‪ٙ‬بٖ‪ ،‬ذطاؾبٖ ضی‪ٛ‬ی‪ ،‬انف‪ٟ‬بٖ‪ ،‬چ‪ٟ‬بضٔرحربَ‬ ‫‪ ٚ‬ثرتیبضی‪ ،‬قٕبَ ث‪ٛ‬ق‪ٟ‬ط‪ ،‬فبضؼ‪ ،‬و‪ٍٟ‬یّ‪ٛ‬ی‪ ٚ ٝ‬ث‪ٛ‬یطاحٕس ‪ِ ٚ‬طؾتبٖ ‪ ٚ‬چ‪ٟ‬بضق‪ٙ‬ج‪( ٝ‬‬ ‫‪ ۵۲‬ذطزازٔب‪ )ٜ‬ثطای ‪ٕٞ‬ساٖ‪ ،‬وطٔب٘کب‪ ،ٜ‬اشضثبی بٖ قطلی‪ ،‬ظ٘ بٖ‪ ،‬لع‪ٚ‬یٗ‪ ،‬اِرجرطظ‪،‬‬ ‫ؾٕ‪ٙ‬بٖ‪ ،‬لٓ‪ ،‬ت‪ٟ‬طاٖ‪ ،‬ذ‪ٛ‬ظؾتبٖ‪ ،‬ایالْ‪ِ ،‬طؾتبٖ‪ ،‬انف‪ٟ‬بٖ‪ ،‬قٕبَ ث‪ٛ‬ق‪ٟ‬رط‪ٔ ،‬رطورعی‪،‬‬ ‫ذطاؾبٖ قٕبِی‪ ،‬ذطاؾبٖ ضی‪ٛ‬ی ‪ ٚ‬ذطاؾبٖ ج‪ٛٙ‬ثی پیفثی‪ٙ‬ی ٔیو‪ٙ‬س‪.‬حبوٕریرت‬ ‫ایٗ قطایٍ ج‪ٛ‬ی پ‪ٙ‬جق‪ٙ‬ج‪ ۵۴( ٝ‬ذطزازٔب‪ )ٜ‬زض ذطاؾبٖ ضی‪ٛ‬ی‪ ،‬ذطاؾبٖ قٕربِری‪،‬‬ ‫ذطاؾبٖ ج‪ٛٙ‬ثی‪ ،‬قطق ‪ ٚ‬ج‪ٛٙ‬ه ؾٕ‪ٙ‬بٖ‪ ،‬قرطق ورطٔربٖ‪ ،‬قرٕربَ ؾریرؿرتربٖ ‪ٚ‬‬ ‫ثّ‪ٛ‬چؿتبٖ‪ ،‬ایالْ‪ ،‬ذ‪ٛ‬ظؾتبٖ‪ ،‬قٕبَ ث‪ٛ‬ق‪ٟ‬ط‪ ،‬قٕبَ ‪ ٚ‬قطق انف‪ٟ‬بٖ‪ ،‬لع‪ٚ‬یٗ‪ ،‬اِجرطظ‪،‬‬ ‫ث‪ٛ‬ق‪ٟ‬ط‪ ،‬ج‪ٛٙ‬ه ت‪ٟ‬طاٖ‪ٔ ،‬طوعی‪ ،‬لٓ ‪ ٚ‬ج‪ٛٙ‬ه ایالْ ‪ ٚ‬جٕع‪ ۵۰( ٝ‬ذرطزازٔرب‪ )ٜ‬زض‬ ‫ذ‪ٛ‬ظؾتبٖ‪ ،‬قٕبَ ث‪ٛ‬ق‪ٟ‬ط‪ ،‬یعز ‪ ٚ‬ایالْ ز‪ٚ‬ض اظ ا٘ت بض ٘یؿت‪.‬‬ ‫احتٕبَ قىؿتٗ زضذتبٖ فطؾ‪ٛ‬ز‪ ،ٜ‬احتٕبَ اؾیت ث‪ ٝ‬ؾبظ‪ٜٞ‬بی ٔ‪ٛ‬لرت‪ ،‬احرترٕربَ‬ ‫تبذیط زض پط‪ٚ‬اظ‪ٞ‬ب‪ ،‬وب‪ٞ‬ف قعبع زیس‪ ،‬پطتبه اقیبء اظ ؾبذتٕبٖ‪ٞ‬بی ٘یٕ‪ ٝ‬وربض‪ٚ ٜ‬‬ ‫احتٕبَ ؾم‪ ٌٛ‬تبثّ‪ٞٛ‬بی تجّیغربتری اظ ٔررربَرطات پریرف ثریر‪ٙ‬ری قرس‪ ٜ‬اؾرت‬ ‫ث‪ٙ‬بثطایٗ احتیبٌ زض تطزز ث‪ٚٝ‬یػ‪ ٜ‬زض جبز‪ٜٞ‬بی ثیبثب٘ی‪ ،‬اؾتحىبْ ؾبظ‪ٜٞ‬بی ٔ‪ٛ‬لرت‪،‬‬ ‫عسْ پبضن ذ‪ٛ‬زض‪ ٚ‬زض و‪ٙ‬بض زضذتبٖ فطؾ‪ٛ‬ز‪ ٚ ٜ‬ؾبذترٕربٖ ‪ٞ‬ربی ٘ریرٕر‪ ٝ‬وربض‪،ٜ‬‬ ‫ذ‪ٛ‬ززاضی اظ حً‪ٛ‬ض افطاز اؾیت پصیط زض فًبی ثبظ ت‪ٛ‬نی‪ٔ ٝ‬یق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫وذیشعاول ػاصوای بیىّ ػالو‪ :‬خبش داد‬ ‫افضایؾ پُؿؾ بیىّای خذوا‬ ‫وذیشعاول ػاصوای بیىّ ػالو‪ :‬اص افتضایتؾ ػتطتح‬ ‫پُؿؾ بیىّ ای خذوا بؼتتشی بتّ ‪ ۱1‬دسصتذ َ‬ ‫خذوا ػشپایی بّ ‪ ۸4‬دسصذ خبش داد َ بشای پُؿؾ‬ ‫خذوا پشػتاسی دس وٍضل اعالن اوادگی کشد‪.‬‬ ‫ػشپایی َ بؼتشی‬ ‫زوتط ٔحٕسٔ‪ٟ‬سی ٘بنحی زض ا‪ِٚ‬یٗ ‪ٕٞ‬بیرف ٔرّری‬ ‫پطؾتبضی جبٔع‪ٍ٘ٝ‬ط‪ٌ ،‬فت‪ :‬اٌط زض ثط٘بٔ‪ٝ‬ضیعی ٘ بْ‬ ‫ؾالٔت ‪ ٕٝٞ‬اضوبٖ و‪ٙ‬بض یىسیٍط ثربقر‪ٙ‬رس ‪ٞ ٚ‬رٕر‪ٝ‬‬ ‫ج‪ٛ‬ا٘ت زیس‪ ٜ‬ق‪ٛ‬ز‪ ،‬اٖ ‪ٚ‬لت ایٗ ٘ بْ ثط ضیُ ذ‪ٛ‬ز ث‪ٝ‬‬ ‫ؾٕت اضائ‪ ٝ‬ذسٔبت ثبویفیت پیف ٔیض‪ٚ‬ز‪ .‬اٌط ‪ٞ‬رط‬ ‫اضٌب٘ی جساٌب٘‪ ٝ‬وبض و‪ٙ‬س‪ ،‬ج‪ٛ‬اه ٘ر‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ ٌرطفرت‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ظاضت ث‪ٟ‬ساقت زض ح‪ٛ‬ظ‪ٞ ٜ‬ربی ٔرررترّرف زؾرت‬ ‫وٕه زاضز‪ ،‬أب زض ٔ‪ِٛ‬ف‪ٞ ٝ‬بی ٔطتجرٍ ثرب ؾرالٔرت‬ ‫حسالُ ‪ٔ ۵۲‬طوع ٘مف زاض٘س ‪ ٚ‬اٌط ‪ٔ ٕٝٞ‬طاوع و‪ٙ‬ربض‬ ‫‪٘ ٓٞ‬جبق‪ٙ‬س‪ُٕٔ ،‬ئ‪ٙ‬ب ثط‪ٖٚ‬زاز یعیفی ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ زاقت‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی افع‪ٚ‬ز‪ :‬زض ح‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬اعتجبضات ٘ بْ ؾالٔت ٔیثی‪ٙ‬یرس‬ ‫و‪ ٝ‬اعتجبضات پطاو‪ٙ‬س‪ٞ ٜ‬ؿت‪ٙ‬س ‪ ٚ‬وٓ اثطٌصاض ‪ٞ‬ؿتر‪ٙ‬رس‪.‬‬ ‫ثیٕ‪ ٝ‬ؾالٔت یىی اظ اضوبٖ ٔ‪ ٟٓ‬تربٔریرٗ ٔربِری زض‬ ‫عٕس‪ ٜ‬جٕعیت وک‪ٛ‬ض اؾت‪ٔ .‬ب لکط ظیبزی ضا ترحرت‬ ‫پ‪ٛ‬قف زاضیٓ ‪٘ ٚ‬عزیه ث‪ٔ ۶۴ ٝ‬یّی‪٘ ٖٛ‬فط جٕعیت اظ‬ ‫لجُ ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬تبظٌی ‪ٔ ۲‬یّی‪٘ ٖٛ‬فط ضا ‪َ ٓٞ‬ی ؾبَ جربضی‬ ‫تحت پ‪ٛ‬قف ثیٕ‪ ٝ‬ثطز‪ٜ‬ایٓ ‪ ٚ‬ایٗ ظطفیت اجترٕربعری‬ ‫ٔ‪ٙ‬بؾت زضٔب٘ی اؾت و‪ ٝ‬اٌط ذ‪ٛ‬ه عُٕ و‪ٙ‬یٓ ‪ٞ‬رٓ‬ ‫ٔ‪ٙ‬بث ث‪ ٝ‬زضؾتی ‪ٞ‬عی‪ٔ ٝٙ‬یق‪ٛ‬ز ‪ ٓٞ ٚ‬ضیربیرترٕر‪ٙ‬رسی‬ ‫ٔطزْ افعایف ٔی یربثرس‪.‬ا‪ ٚ‬تربوریرس ورطز‪ :‬پر‪ٛ‬قرف‬ ‫جٕعیتی‪ ،‬پ‪ٛ‬قف ذسٔبت ‪ ٚ‬پ‪ٛ‬قف ‪ٞ‬رعیر‪ٙ‬ر‪ ٝ‬ای اظ‬ ‫السأبت ٔب اؾت ‪ .‬زض ثحث پ‪ٛ‬قف جٕعیت‪ ،‬وکر‪ٛ‬ض‬ ‫ٔب ‪ٚ‬یعیت ثسی ٘ساقت‪ ٝ‬اؾت ‪ ٚ‬زض ضتج‪ ٝ‬ث‪ٙ‬رسی ؾربَ‬ ‫‪ ۵۳۰۰،۵۳۰۸‬ضتج‪ ۶۵ ٝ‬ضا زاقت‪ ٝ‬اؾت ‪ ٚ‬االٖ ثرب الرساْ‬ ‫فعّی ز‪ِٚ‬ت ؾیعز‪ ٓٞ‬ثبظ‪ ٓٞ‬پ‪ٛ‬قف جٕعیتی افعایرف‬ ‫زاقت‪ ٝ‬اؾت ‪ ٚ‬افطاز وٓ ثطذ‪ٛ‬ضزاض جبٔع‪٘ ٝ‬یع ترحرت‬ ‫پ‪ٛ‬قف ثیٕ‪ ٝ‬ضایٍبٖ لطاض ٌطفت‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ازأ‪ ٝ‬اظ قٕبض‪ ٜ‬لجُ ‪...ٚ‬‬ ‫ایٗ ٔترهم ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ افع‪ٚ‬ز‪ُٕٔ :‬ئٗ قر‪ٛ‬یرس ور‪ٝ‬‬ ‫ضغیٓ غصایی قٕب قبُٔ ٔرمرساض ظیربزی ٔریر‪ٚ ٜٛ‬‬ ‫ؾجعی بت‪ ،‬غالت وبُٔ ‪ ٚ‬غالت ثرب فریرجرط ثربال‪،‬‬ ‫ٌ‪ٛ‬قت ثس‪ ٖٚ‬چطثی ‪ٔ ٚ‬حه‪ٛ‬الت ِج‪ٙ‬ی وٓچرطه‬ ‫اؾت‪ٕٞ .‬چ‪ٙ‬یٗ ٘‪ٛ‬قیسٖ وبفی اه ضا ٘یع فرطأر‪ٛ‬ـ‬ ‫٘ى‪ٙ‬یس‪.‬‬ ‫اص دخاٌیا‬ ‫دَسی کٍیذ‪.‬‬ ‫ؾیٍبض عبُٔ انّی ٔطی ‪ٔ ٚ‬یط ‪ ٚ‬ثریرٕربضی ‪ٞ‬ربی‬ ‫لبثُ پیکٍیطی اظ جّٕ‪ ٝ‬ؾرطَربٖ زض وکر‪ٛ‬ض‪ٞ‬ربی‬ ‫ت‪ٛ‬ؾع‪ ٝ‬یبفت‪ ٝ‬اؾت‪ .‬تطن وطزٖ ؾیٍربض ثر‪ ٝ‬قرٕرب‬ ‫وٕه ٔی و‪ٙ‬س ظ٘سٌی ؾبِٓ تطی زاقت‪ ٝ‬ثبقیس‪.‬‬ ‫* اص خُد دس بشابش ٌُس خُسؿیذ وحافظ‪ :‬کٍیذ‪.‬‬ ‫ٔحبف ت اظ ذ‪ٛ‬ز ضا زض ثطاثط ٘‪ٛ‬ض ذ‪ٛ‬ضقیس فطأ‪ٛ‬ـ‬ ‫٘ى‪ٙ‬یس‪ .‬ظٔب٘ی و‪ ٝ‬ؾُح اقع‪ٔ ٝ‬ب‪ٚ‬ضاء ث‪ٙ‬فف ؾر‪ ٝ‬یرب‬ ‫ثبالتط ثبقس‪ٔ ،‬حبف ت زض ثطاثط ٘‪ٛ‬ض ذ‪ٛ‬ضقیس ت‪ٛ‬نی‪ٝ‬‬ ‫ٔی ق‪ٛ‬ز‪ .‬ایٗ ٔترهم زض ایٗ ظٔی‪ ٝٙ‬ت‪ٛ‬نی‪ٞ ٝ‬ربی‬ ‫ظیط ضا اضائ‪ ٝ‬وطز‪ ٜ‬اؾت‪:‬‬ ‫ِجبؼ ‪ٞ‬بیی ثپ‪ٛ‬قیس و‪ ٝ‬تب حس أرىربٖ پر‪ٛ‬ؾرت ضا‬ ‫ثپ‪ٛ‬قب٘س‪ ،‬اظ وطْ ‪ٞ‬بی یس افتبه ٔ‪ٙ‬بؾت پر‪ٛ‬ؾرت‬ ‫ذ‪ٛ‬ز اؾتفبز‪ ٜ‬و‪ٙ‬یس‪ ،‬ظیط ٘‪ٛ‬ض ذ‪ٛ‬ضقیس اظ یه ورال‪ٜ‬‬ ‫ِج‪ ٝ‬پ‪ ٟٗ‬و‪ ٝ‬ثط ن‪ٛ‬ضت‪ٌٛ ،‬ـ ‪ٞ‬ب ‪ٌ ٚ‬رطزٖ قرٕرب‬ ‫ؾبی‪ٔ ٝ‬ی ا٘ساظز اؾتفبز‪ ٜ‬و‪ٙ‬یس‪ ،‬ثیکتط زض ؾبی‪ ٝ‬ثبقیس‬ ‫‪ ٚ‬اظ عی‪ٙ‬ه افتبثی ٔ‪ٙ‬بؾت اؾتفبز‪ ٜ‬و‪ٙ‬یس‪.‬‬ ‫* غطثبٍِطی ؾطَبٖ ض‪ٚ‬ز‪ ٜ‬ضا جسی ثٍیطیس‪.‬‬ ‫ٔطزاٖ ٘ؿجت ث‪ ٝ‬ظ٘بٖ زض ٔعطو ذُط ثیکتطی ثطای‬ ‫اثتال ث‪ ٝ‬ؾطَبٖ ض‪ٚ‬ز‪ٞ ٜ‬ؿت‪ٙ‬س ‪ ٚ‬ثب ایٗ ‪ٚ‬ج‪ٛ‬ز ورٕرترط‬ ‫ضا‪ٞ ٜ‬بی پیکٍیطی زض ایٗ ظٔیر‪ٙ‬ر‪ ٝ‬ضا جرسی ٔری‬ ‫ٌیط٘س‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬فت‪ ٝ‬ایٗ ٔترهم‪ ،‬ؾطَبٖ ض‪ٚ‬ز‪ ٜ‬ز‪ٔٚ‬یٗ عرّرت‬ ‫قبی ٔطی ٘بقی اظ ؾطَبٖ زض اؾتطاِیب اؾت‪ .‬اٌرط‬ ‫ؾطَبٖ ض‪ٚ‬ز‪ ٜ‬ظ‪ٚ‬ز تکریم زاز‪ ٜ‬ق‪ٛ‬ز‪ٔ ،‬ی ت‪ٛ‬اٖ ثرب‬ ‫ٔ‪ٛ‬فمیت اٖ ضا زضٔبٖ وطز‪.‬‬ صفحه 4 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫ساخت دستگاه ایرانی‬ ‫تنظین دها‬ ‫پٌجـٌثِ ‪ 62‬خشداد ‪ 12 * 1041‬طٍئی ‪ 11 * 6466‬ری الق ذُ ‪ * 1001‬ػال ػی ٍ دٍم ( اٍتَص ایکیٌجی ایل ) * ؿواسُ ( ػایی ) ‪1164 :‬‬ ‫ّوکاسی داًؾ تٌیاًْای ایشاًی تا ًٍضٍئال دس ‪ 1‬حَصُ فٌاٍسی‬ ‫سئیغ هشکض ت اهال تیی الوللی عالان ٍ فاٌااٍسی‬ ‫ه اًٍت علوی ٍ فٌاٍسی سیاػت جوْاَسی گا‪:‬ات‪:‬‬ ‫تاکٌَى قشاس ؿذُ کِ دس حَصُ فٌاٍسی ّای حاَصُ‬ ‫کـاٍسصی‪ ،‬داسٍ ٍ تجْیضا پضؿاکای تاا ًٍاضٍئاال‬ ‫ّوکاسی هـتشک داؿتِ تاؿین‪.‬‬ ‫تاهیی هٌاتع هالی‪ ،‬فقط یکی اص چالؾّای اغالاه‬ ‫کاسافشیٌاى تَیظُ ؿشکت ّای داًؾ تٌیااى ًاَپاا‬ ‫اػت‪ .‬ایی ؿشکت ّا دس حال تحقیق تِ حوایت ٍ‬ ‫ػشهایِ گزاسی ٍ تؼْیال تلٌذ هذ ًیاص داسًذ‪ ،‬اص‬ ‫ایی سٍ خاشپزیشی دس صهیٌِ ػاشهاایاِ گازاسی‬ ‫ؿشکت ّای داًؾ تٌیاى تایذ تاالتش سٍد‪.‬‬ ‫ػمیُ وـیش ٔذیشػبُٔ ؿشوت دا٘ؾ ث‪ٙ‬یبٖ ٘فبیبغ‬ ‫پ‪ٙ‬ذاس دا٘ؾ پبسػب ثب ثش٘ذ ‪napada‬دس ٌبفبت ‪ٚ‬‬ ‫ٌ‪ ٛ‬ثب خجشٍ٘بس ٌش‪ ٜٚ‬ػّٓ ‪ ٚ‬أ‪ٛ‬صؽ ایبش٘بب دسثببس‪ٜ‬‬ ‫ایٗ ؿشوت ‪ٔ ٚ‬حل‪ َٛ‬دا٘ؾ ثب‪ٙ‬بیببٖ اٖ اظب‪ٟ‬ببس‬ ‫داؿتۺ ایٗ ؿشوت اص اػف‪ٙ‬ذ ػبَ ‪ ۹۶‬ثب‪ ٝ‬ػب‪ٙ‬ب‪ٛ‬اٖ‬ ‫‪ٞ‬ؼت‪ ٝ‬ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬س فؼبِیت خ‪ٛ‬د سا اغبص وشد ‪ ٚ‬ثب عشاح ‪،‬‬ ‫ث‪ٟ‬ی‪ ٝٙ‬ػبصی ‪ ٚ‬ؿجی‪ ٝ‬ػبصی ٘شْافضاسی ٔحل‪ َٛ‬خ‪ٛ‬د‬ ‫ث‪٘ ٝ‬بْ اِشتیغ‪ٛٔ ،‬فک ث‪ ٝ‬اخز ٔبجب‪ٛ‬ص الصْ ثبشای‬ ‫تجذیُ ث‪ ٝ‬ؿشوت دا٘ؾث‪ٙ‬یبٖ اص ػب‪ٛ‬ی ٔبؼبب‪٘ٚ‬بت‬ ‫ػّٕ ‪ ٚ‬فٗا‪ٚ‬سی سیبػت جٕ‪ٟٛ‬سی ؿذ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬اِشتیغ یه ػیؼتٓ دا٘ؾ ٔح‪ٛ‬س‬ ‫‪ ٚ‬دا٘ؾث‪ٙ‬یبٖ ث‪ٛ‬د‪ٔ ٚ ٜ‬ـبث‪ ٝ‬خبسج ‪ ٚ‬داخّ ٘ذاسد‪،‬‬ ‫افض‪ٚ‬دۺ ٔحل‪ َٛ‬ت‪ِٛ‬یذی ٔب ٔجٕ‪ٛ‬ػ‪ٝ‬ای اص ؿبجبىب‪ٝ‬‬ ‫ػ‪ٙ‬ؼ‪ٛ‬س‪ٞ‬بی ث ػیٓ اػت وب‪ ٝ‬ثبب داؿبتبٗ ؿبؼببع‬ ‫پ‪ٛ‬ؿـ ثیؾ اص یه ویّ‪ٔٛ‬تش دس ٔشاوض ک‪ٙ‬بؼبتب ‪،‬‬ ‫پبالیـٍب‪ٞ ٜ‬ب‪ٔ ،‬شاوض پخؾ فشا‪ٚ‬سد‪ٞ ٜ‬ببی ٘بفبتب ‪،‬‬ ‫پش‪ٚ‬سؽ ٔب‪ ٚ ٞ‬ثب‪ٚ ٝ‬یبظ‪ ٜ‬دس ٔبشغبذاسی ‪ٞ‬بب ‪ٚ‬‬ ‫ٌّخب٘‪ٞ ٝ‬ب ‪ٞ ٚ‬شجبی و‪٘ ٝ‬یببص ثب‪ ٝ‬ا٘بذاص‪ٌ ٜ‬بیبشی‬ ‫پبسأتش‪ٞ‬بی ٔحیغ ٔ ُ اوؼیظٖ‪ ،‬دٔبب‪ ،‬سعب‪ٛ‬ثبت‬ ‫٘ؼج ‪ٔ ٚ‬غّک‪ٌ ،‬ببص أب‪٘ٛ‬بیببن‪ ،‬دی اوؼبیبذ‪،‬‬ ‫ٔ‪ٛٙ‬اوؼیذ ‪ٔ ٚ‬تبٖ ثبؿذ‪ٛٔ ،‬سد اػتبفببد‪ ٜ‬لبشاس ٔب‬ ‫ٌیشد‪.‬‬ ‫شناسایی یک هدار هغسی که در اعتیاد‬ ‫به سیگار نقش دارد‬ ‫ٔ‪ٟ‬ذی لّؼ‪ٛ٘ ٝ‬ی دس خلب‪ٛ‬ف ثببصدیبذ ‪ٞ‬بیبئبت‬ ‫‪٘ٚ‬ض‪ٚ‬ئالی اص دػتب‪ٚ‬سد‪ٞ‬بی ؿشوت‪ٟ‬بی دا٘ؾ ث‪ٙ‬یبٖ اص‬ ‫خب٘‪ ٝ‬ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬سی ‪ٛ٘ ٚ‬ا‪ٚ‬سی ایشاٖ ٔؼتمش دس ٘بٕببیـبٍبب‪ٜ‬‬ ‫ثیٗ إِّّ ت‪ٟ‬شاٖ ػ‪ٛٙ‬اٖ وشدۺ ‪ٚ‬صیش ػّ‪ ٚ ْٛ‬ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬سی ‪ٚ‬‬ ‫‪ٚ‬صیش وـب‪ٚ‬سصی ‪٘ٚ‬ض‪ٚ‬ئال اص ٔحل‪ٛ‬الت ؿشوبتب‪ٟ‬ببی‬ ‫دا٘ؾ ث‪ٙ‬یبٖ دس ایٗ ٕ٘بیـبٍبب‪ ٜ‬ثببصدیبذ وبشد٘بذ ‪ٚ‬‬ ‫ؿشوت‪ٟ‬بی ایشا٘ ثب‪ ٝ‬اسائب‪ ٝ‬تب‪ٛ‬ضبیبحببتب دسثببس‪ٜ‬‬ ‫ٔحل‪ٛ‬الت خ‪ٛ‬د پشداخت‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫سئیغ ٔشوض تؼبٔالت ثیٗ إِّّ ػبّبٓ ‪ ٚ‬فب‪ٙ‬بب‪ٚ‬سی‬ ‫ٔؼب‪٘ٚ‬ت ػّٕ ‪ ٚ‬ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬سی سیبػت جٕ‪ٟٛ‬سی ثب ثبیببٖ‬ ‫ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬دس ایٗ ٕ٘ببیـبٍبب‪ ٜ‬د‪ ٚ‬ؿبشوبت دس حب‪ٛ‬ص‪ٜ‬‬ ‫وـب‪ٚ‬سصی ‪ ٚ‬د‪ ٚ‬ؿشوت دس ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬ثیب‪ٛ‬تبىب‪ٙ‬ب‪ِٛ‬ب‪ٛ‬طی‬ ‫ٔحل‪ٛ‬الت خ‪ٛ‬د سا ث‪ ٝ‬ایٗ ‪ٞ‬یات ٔؼشف وشد٘ذ‪ ،‬ثیبٖ‬ ‫وشدۺ او‪ ٖٛٙ‬دس حبَ ٔزاوش‪ٞ ٜ‬ؼتیٓ و‪ ٝ‬ث‪ٕٞ ٝ‬ىببسی‬ ‫ٔـتشن ثب ‪٘ٚ‬ض‪ٚ‬ئال ثشػیٓ‪.‬‬ ‫لّؼ‪ٛ٘ ٝ‬ی ثب تبویذ ثش ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ػال‪ ٜٚ‬ثش فبوت‪ٛ‬س ‪ٞ‬ـبت‪،‬‬ ‫ٔحل‪ٛ‬الت ‪ ۴‬ؿشوت دا٘ؾ ث‪ٙ‬یبٖ ثشای ایٗ ‪ٞ‬بیبات‬ ‫جزاه ث‪ٛ‬د‪ٌ ،‬فتۺ لشاس ؿذ دس ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬ف‪ٙ‬بب‪ٚ‬سی ‪ٞ‬ببی‬ ‫ٔشث‪ٛ‬ط ث‪ ٝ‬وـب‪ٚ‬سصی‪ ،‬داس‪ ٚ ٚ‬تج‪ٟ‬بیبضات پبضؿبىب‬ ‫‪ٕٞ‬ىبسی ٔـتشن داؿت‪ ٝ‬ثبؿیٓ ‪ ٚ‬ثشخب حب‪ٛ‬ص‪ٞ ٜ‬بب‬ ‫ٔ ت‪ٛ‬ا٘ذ ث‪ٔ ٝ‬شحّ‪ ٝ‬کبدسات ‪ ٓٞ‬ثشػ‪ٙ‬ذ‪.‬سئیغ ٔشوبض‬ ‫تؼبٔالت ثیٗ إِّّ ػّٓ ‪ ٚ‬ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬سی ٔؼب‪٘ٚ‬ت ػّٕ ‪ٚ‬‬ ‫ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬سی سیبػت جٕ‪ٟٛ‬سی اضبف‪ ٝ‬وبشدۺ ثب‪ٙ‬ببثبشایبٗ‬ ‫کـف ػشًخ ّای جذیذ اص ًحَُ تـکیل‬ ‫ٍ تکاهل غَل گاصی هٌظَهِ ؿوؼی‬ ‫ػتاسُ ؿٌاػاى دس یک تحقیق جذیاذ‬ ‫تا اػت‪:‬ادُ اص دادُ ّای اسػاالای اص‬ ‫فضاپیوای جًََ تِ ؿٌاخت تْتاشی‬ ‫اص تشکیثا ػیاسُ هـاتاشی دػات‬ ‫یافتِ اًذ کِ ًـاى های دّاذ ایای‬ ‫ػیاسُ دس دٍساى جَاًی خَد ت ذاد‬ ‫صیادی خشدُ ػیاسُ سا تل یذُ اػت‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اص پبیٍب‪ ٜ‬خجشی ػبی‪ٙ‬غاِِشت ‪ٔ ،‬ـتشی )‪(Jupiter‬تمشیجب ثغ‪ٛ‬س وببٔبُ‬ ‫اص ‪ٞ‬یذس‪ٚ‬طٖ ‪ّٞ ٚ‬ی‪ ْٛ‬تـىیُ ؿذ‪ ٜ‬اػت‪ٔ .‬مذاس ‪ٞ‬ش وبذاْ اص ایبٗ ػب‪ٙ‬ببکبش ثبب‬ ‫وٕیت ‪ٞ‬بی تئ‪ٛ‬سیه دس ػحبث خ‪ٛ‬سؿیذی ا‪ِٚ‬ی‪ ٝ‬ا٘غجبق صیبدی داسد‪ ،‬أبب ایبٗ‬ ‫ػیبس‪ ٜ‬دس ػیٗ حبَ حب‪ٚ‬ی ػ‪ٙ‬بکش ػ‪ٍٙ‬یٗتش دیٍشی اػت و‪ ٝ‬ػتبس‪ٜ‬ؿ‪ٙ‬بع‪ٞ‬ب ثب‪ٝ‬‬ ‫ا٘‪ٟ‬ب فّضات ٔ ٌ‪ٛ‬ی‪ٙ‬ذ‪ٞ .‬ش چ‪ٙ‬ذ ایٗ فّضات ثخؾ و‪ٛ‬چى اص ػبیببس‪ٔ ٜ‬ـبتبشی‬ ‫‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ‪ ،‬أب حض‪ٛ‬س ‪ ٚ‬پشاو‪ٙ‬ذٌ ا٘‪ٟ‬ب حشف‪ٞ‬بی صیبدی ثشای ٌفتٗ داسد‪.‬‬ ‫ث‪ٙ‬ب ثش یه تحمیک جذیذ‪ ،‬ػ‪ٙ‬بکش فّضی ٔ‪ٛ‬ج‪ٛ‬د دس ػیبس‪ٔ ٜ‬ـتشی ث‪ ٝ‬ایبٗ ٔبؼب‪ٙ‬ب‬ ‫اػت و‪ ٝ‬ایٗ ػیبس‪ ٜ‬دس د‪ٚ‬ساٖ ج‪ٛ‬ا٘ خ‪ٛ‬د تؼذاد ثؼیبسی اص خشد‪ ٜ‬ػیبس‪ٞ ٜ‬بب سا‬ ‫ثّؼیذ‪ ٜ‬اػت‪ .‬اص صٔب٘ و‪ ٝ‬فضبپیٕبی ج‪ (Juno) ٛ٘ٛ‬ػبصٔبٖ ٘بػب دس ط‪ٚ‬یبیب‪ٝ‬‬ ‫‪ ۶۱۰۶‬ث‪ ٝ‬ػیبس‪ٔ ٜ‬ـتشی سػیذ ‪ ٚ‬ؿش‪ٚ‬ع ث‪ ٝ‬جٕغا‪ٚ‬سی داد‪ٞ ٜ‬ببی دلبیبک وبشد‪،‬‬ ‫ؿ‪ٙ‬بخت ػتبس‪ ٜ‬ؿ‪ٙ‬بػبٖ دسثبس‪ ٜ‬تـىیُ ‪ ٚ‬تح‪ٔ َٛ‬ـتشی دس حبَ دٌشٌ‪ ٘ٛ‬ثب‪ٛ‬د‪ٜ‬‬ ‫اػت‪.‬‬ ‫أیذ‪ٚ‬اسیٓ ٌـبیؾ ‪ٕٞ‬ىبسی ثب ‪٘ٚ‬ض‪ٚ‬ئالی ‪ٞ‬ب ا٘بجببْ‬ ‫ٌیشد‪ٛٙٞ .‬ص ٔمذٔبت ‪ٕٞ‬ىبسی ‪ ٚ‬کحجت‪ٞ‬ب دس صٔی‪ٝٙ‬‬ ‫‪ٕٞ‬ىبسی ادأ‪ ٝ‬داسد‪.‬‬ ‫اسایـی‬ ‫هذیشعاهل یک ؿاشکات فاٌااٍس‬ ‫داخلی تا تاکیذ تش اثشتخـی تااالی‬ ‫فٌاٍسی ًاًَ دس تَلیذ هاحاصاَال‬ ‫اسایـی ٍ تْذاؿتی ایشاًی ه تاقاذ‬ ‫اػت فضای کاسی قاتل تاَجاْای‬ ‫تشای تَلیذ هحصاَالتای ًاظایاش‬ ‫کشم ّای ضذافتاب ًااًاَیای دس‬ ‫کـَس ٍجَد داسد‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬ضاسؽ ٌش‪ ٜٚ‬ػّٓ ‪ ٚ‬أ‪ٛ‬صؽ ایش٘ب اص ػتبد ‪ٚ‬یظ‪ ٜ‬ت‪ٛ‬ػؼ‪ ٝ‬ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬سی ٘بب٘ب‪ ،ٛ‬پببسع‬ ‫حیبٖ یى اص ؿشوت‪ٞ‬بی ت‪ِٛ‬یذو‪ٙٙ‬ذ‪ٔ ٜ‬حل‪ٛ‬الت اسایـ ‪ ٚ‬ث‪ٟ‬ذاؿبتب فب‪ٙ‬بب‪ٚ‬س‬ ‫ایشا٘ اػت و‪ٛٔ ٝ‬فک ؿذ عیف اص وشْ‪ٞ‬ب ‪ِٛ ٚ‬ػی‪ٖٞٛ‬بی ضذافتبه ٘ب٘ب‪ٛ‬یب سا‬ ‫ت‪ِٛ‬یذ ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬ثبصاس ػشض‪ ٝ‬و‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ٔحٕذسضب ؿب‪ٞ‬ی‪ ٙ‬دسثبس‪٘ ٜ‬مؾ ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬سی ٘ب٘‪ ٛ‬دس ک‪ٙ‬ؼت اسایـب ‪ ٚ‬ثب‪ٟ‬بذاؿبتب‬ ‫ٌفتۺ ایٗ ک‪ٙ‬ؼت داسای ػ‪ ٝ‬ثخؾ ٔختّف ٔشالجت ث‪ٟ‬بذاؿبتب ‪(Personal‬‬ ‫)‪ ،Care‬اسایـ ‪ ٚ‬ثب‪ٟ‬بذاؿبتب )‪ ٚ(Cosmeceutical‬ثبخبؾ اسایـب‬ ‫)‪(Make Up‬اػت‪ .‬ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬سی٘ب٘‪ٚ ٛ‬اسد ‪ٞ‬ش ػ‪ ٝ‬ثخؾ ؿذ‪ ٚ ٜ‬دس حببَ حببضبش‬ ‫ٔحل‪ٛ‬الت ٘ب٘‪ٛ‬ی دس ‪ٞ‬ش ػ‪ ٝ‬ثخؾ دس ثبصاس ‪ٚ‬ج‪ٛ‬د داسد‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ثیبٖ وشدۺ ػالل‪ٙٔٝ‬ذاٖ ‪ٚ‬س‪ٚ‬د ث‪ ٝ‬ایٗ ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬ثبیذ پیؾ اص ‪ٚ‬اسد ؿذٖ ث‪ ٝ‬ک‪ٙ‬ؼبت‬ ‫اسایـ ‪ ٚ‬ث‪ٟ‬ذاؿت دلیمب ٔـخق و‪ٙٙ‬ذ و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬وذاْ ثخؾ للذ ‪ٚ‬س‪ٚ‬د داس٘ذ‪.‬‬ ‫تذٍیی ٍ اػتقشاس اػتاًذاسدّای جْاًای اص جاولاِ‬ ‫ساّکاسّایی اػت کِ هی تَاًذ تِ تَػ ِ تاصاس جْاًی‬ ‫هحصَال ایشاى ػاخت حَصُ ًاًَ دس کـَس کواک‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اص ٔؼب‪٘ٚ‬بت ػبّبٕب ‪ ٚ‬فب‪ٙ‬بب‪ٚ‬سی سیببػبت‬ ‫جٕ‪ٟٛ‬سی‪ ،‬ػتبد ت‪ٛ‬ػؼ‪ ٝ‬ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬سی ٘ب٘‪ٔ ٛ‬ؼب‪٘ٚ‬ت ػّٕ ‪ٚ‬‬ ‫ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬سی سیبػت جبٕب‪ٟ‬ب‪ٛ‬سی ثبب وبٕبه ‪ ۳‬س‪ٚ‬ؽ‬ ‫«تذ‪ٚ‬یٗ ‪ ٚ‬اػتمشاس اػتب٘ذاسد‪ٞ‬بی ّٔ ‪ ٚ‬ثیٗ إِّّب‬ ‫‪ ،‬سا‪ٞ‬جشی ‪ ٚ‬استمبی فشای‪ٙ‬ذ اػغببی ٘ـببٖ ٘بب٘ب‪ٚ» ٛ‬‬ ‫تش‪ٚ‬یج‪ ،‬اعالع سػب٘ ‪ ٚ‬أ‪ٛ‬صؽ دسثبس‪ ٜ‬اػتب٘ذاسد ‪ٚ‬‬ ‫ایٕ‪٘ ٙ‬ب٘‪ ٛ‬ث‪ ٝ‬اػتب٘ذاسدػبصی ٔحل‪ٛ‬الت ‪٘ ٚ‬ضدیه‬ ‫وشدٖ ا٘‪ٟ‬ب ث‪ ٝ‬ثبصاس ج‪ٟ‬ب٘ وٕه وشد‪ ٜ‬اػبت‪ .‬دس‬ ‫حبَ حبضش ‪ ۹‬اػتب٘ذاسد ج‪ٟ‬ب٘ب ‪ ٚ‬ثبیبؾ اص ‪۰۳۱‬‬ ‫اػتب٘ذاسد ّٔ ثشای ٔحل‪ٛ‬الت ٘بب٘ب‪ٛ‬فب‪ٙ‬بب‪ٚ‬سی اساٖ‬ ‫ػبخت تذ‪ٚ‬یٗ ‪ ٚ‬تبییذ ؿذ‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫تل‪ٛ‬یت ػ‪ٛٙ‬اٖ ‪ٞ‬ش اػتب٘ذاسد ّٔ ثش اػبع ؿبخبق‬ ‫‪ٞ‬بی اص لجیُ استجبط تخلق ‪ ٚ‬ػببثبمب‪ ٝ‬دثبیبش ثبب‬ ‫ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع اػتب٘ذاسد‪٘ ،‬یبصٔ‪ٙ‬ذی ‪ٞ‬بی جبٔؼ‪ ٝ‬ػبّبٕب ‪ٚ‬‬ ‫ک‪ٙ‬ؼت وـ‪ٛ‬س‪ ،‬ظشفیت ‪ٞ‬بی ف‪ ٚ ٙ‬التلبدی وـب‪ٛ‬س‪،‬‬ ‫‪ٚ‬ج‪ٛ‬د ٔ‪ٙ‬بثغ ػّٕ ‪ ٚ‬پظ‪ٞٚ‬ـ ٔؼتجش ثشای اػتبب٘بذاسد‬ ‫‪ ٚ‬غیش‪ ٜ‬ا٘جبْ ٔ ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫تذ‪ٚ‬یٗ اػتب٘ذاسد‪ٞ‬بی ثیٗ إِّّ ٘یض ٔؼٕ‪ٛ‬ال ‪ ۳‬تبب ‪۴‬‬ ‫ػبَ صٔبٖ ٔ ثش٘ذ‪ .‬اػبع تذ‪ٚ‬یبٗ اػبتبب٘بذاسد‪ٞ‬ببی‬ ‫ثیٗإِّّ دس ػبصٔبٖ ایض‪ ،ٚ‬اجٕبع ج‪ٟ‬بب٘ب تب‪ٛ‬ػبظ‬ ‫وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬بی ػض‪ ٛ‬اػت‪ .‬وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬بی ػض‪ ٛ‬وٕیت‪ٞٝ‬ببی‬ ‫ف‪ ٙ‬دس ٔشاحُ ٔختّف تذ‪ٚ‬یٗ اػتبب٘بذاسد ٘بظبشات‬ ‫تخلل ٔختّف سا ثبشای تبىبٕبیبُ ‪ ٚ‬تب‪ٛ‬ػبؼب‪ٝ‬‬ ‫اػتب٘ذاسد اسائب‪ٔ ٝ‬ب وب‪ٙ‬ب‪ٙ‬بذ‪ .‬دس وبٕبیبتب‪ ٝ‬فب‪ٙ‬ب‬ ‫اػتب٘ذاسد‪ٞ‬بی ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬سی ٘ب٘‪ ٛ‬ػبصٔبٖ ایض‪ ۳۷ ،ٚ‬وـب‪ٛ‬س‬ ‫ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ػض‪ ٛ‬اکّ ‪ ۰۸ ٚ‬وـ‪ٛ‬س ث‪ ٝ‬ػب‪ٙ‬ب‪ٛ‬اٖ ػضب‪ٛ‬‬ ‫٘بظش ‪ٚ‬ج‪ٛ‬د داسد‪.‬‬ ‫‪ 6‬فیلن جذیذ اص اٍل تیش تِ ػیٌواّا هیایذ‬ ‫جلؼِ ؿَسای ساّثشدی اکشاى تا حضَس سئیغ ػاصهاى ػیٌوایی ٍ اعضاای ؿاَسا‬ ‫تشگضاس ؿذ‪.‬‬ ‫تِ ًقل اص سٍاتط عوَهی ػاصهاى ػیٌوایی‪ ،‬جلؼِ ؿَسای ساّثشدی اکاشاى عصاش‬ ‫اهشٍص دٍؿٌثِ ‪ 61‬خشدادهاُ جاسی تا حضَس سئیغ ػاصهاى ػیٌوایی ٍ اعضای ؿَسا‬ ‫تشگضاس ؿذ‪.‬‬ ‫تؼییٗ یه ٌش‪ٚ ٜٚ‬یظ‪ ٜ‬پظ‪ٞٚ‬ـ ‪ٔ ٚ‬تخلق دس صٔی‪ ٝٙ‬اوشاٖ ا٘الیٗ ‪ ٓٞ‬اص جّٕب‪ٝ‬‬ ‫ٔل‪ٛ‬ثبت ایٗ جّؼ‪ ٝ‬ؿ‪ٛ‬سا ث‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫دس اثتذای جّؼ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬دِیُ ا‪ٕٞ‬یت ظشفیت اوشاٖ ا٘الیٗ ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ثبص‪ٚ‬ی ٔوثبش دس‬ ‫ؿشایظ پؼبوش‪٘ٚ‬ب دس و‪ٙ‬بس ػبِٗ ‪ٞ‬بی ػی‪ٕٙ‬بی ‪ ٚ‬ث‪ٔ ٝ‬ب‪ٙ‬بظب‪ٛ‬س ثب‪ٟ‬بش‪ٚ ٜ‬سی اص ایبٗ‬ ‫‪ ٓٞ‬افضای ثشای تم‪ٛ‬یت چشخ‪ ٝ‬ػشض‪ٕ٘ ٚ ٝ‬بیؾ اثبس ػغف ث‪ ٝ‬یبىب اص فلب‪َٛ‬‬ ‫٘ظبٔ‪ٙ‬بٔ‪ ٝ‬اوشاٖ‪ ،‬دسثبس‪ ٜ‬ثشسػ ‪ ٚ‬تؼییٗ س‪ٚ‬ؽ ‪ٞ‬بی جذیذ ا٘بالیبٗ اوبشاٖ اثببس‬ ‫ػی‪ٕٙ‬بی ثحث ‪ ٚ‬تجبدَ ٘ظش ‪ٔ ٚ‬مشس ؿذ یه ٌبش‪ ٜٚ‬پبظ‪ٞٚ‬ـب ‪ٔ ٚ‬بتبخبلبق‬ ‫ٔغبِؼبت ‪ ٚ‬ثشسػ ‪ٞ‬بی الصْ دس صٔی‪ ٝٙ‬اوشاٖ ا٘الیٗ‪ ،‬ثبصؿ‪ٙ‬بػ ٘بمببط لب‪ٛ‬ت ‪ٚ‬‬ ‫ضؼف‪ ،‬اسصیبث ضشیت ٔ‪ٛ‬فمیت پّتفشْ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬ثؼتش‪ٞ‬بی ٔ‪ٛ‬ج‪ٛ‬د ‪ ٚ‬افک‪ٞ‬بی پیؾ س‪ٚ‬‬ ‫سا ث‪ ٝ‬ػُٕ ا‪ٚ‬سد ‪٘ ٚ‬تیج‪ ٝ‬سا ج‪ٟ‬ت جٕغ ث‪ٙ‬ذی ‪ ٚ‬تلٕیٓ ٌیشی ٘‪ٟ‬بی ثب‪ ٝ‬ؿب‪ٛ‬سای‬ ‫سا‪ٞ‬جشدی اوشاٖ اسائ‪ ٝ‬د‪ٞ‬ذ‪.‬‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ‪ ،‬ؿ‪ٛ‬سای سا‪ٞ‬جشدی اوشاٖ ثب جبیٍضی‪ ۶ ٙ‬فیّٓ جذیذ ػی‪ٕٙ‬بی اص تببسیب‬ ‫دٍهیی هْشٍاسُ ٍ ًوایـگاُ اب ٍ اییٌِ‬ ‫تشگضاس ؿذ‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اص ‪ٚ‬ه ػبیت سػٕب دا٘ـبٍبب‪ ٜ‬ایببِبتب‬ ‫ث‪ِٛ‬ی‪ٌ ًٙ‬شیٗ )‪ ،BGSU‬د٘یبی ٔذسٖ ٔب ثبذ‪ٖٚ‬‬ ‫پالػتیه غیشلبثُ تل‪ٛ‬س اػت؛ اص ٔبحبلب‪ٛ‬الت‬ ‫ا٘ج‪ ٜٛ‬اسصاٖلیٕت ٌشفت‪ ٝ‬تب ٔ‪ٛ‬ادی و‪ ٝ‬ثبب فب‪ٙ‬بب‪ٚ‬سی‬ ‫پیـشفت‪ ٝ‬عشاح ؿذ‪ٜ‬ا٘ذ‪٘ .‬مغ‪ ٝ‬ضؼف اکبّب ایبٗ‬ ‫ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع‪ ،‬اػتفبد‪ ٜ‬اص ػ‪ٛ‬خت‪ٞ‬بی فؼیّ ‪ ٚ‬افضایبؾ‬ ‫صثبِ‪ ٝ‬اػت أب ؿبیذ یه س‪ٚ‬ؽ جذیذ ثت‪ٛ‬ا٘بذ ایبٗ‬ ‫ضؼف سا ثبشعبشف وب‪ٙ‬بذ‪ .‬ایبٗ س‪ٚ‬ؽ‪ ،‬تب‪ِٛ‬بیبذ‬ ‫پالػتیه ‪ٞ‬ببی دسجب‪ ٝ‬یبه ػببخبتب‪ ٝ‬ؿبذ‪ ٜ‬اص‬ ‫صیؼتت‪ٛ‬د‪ ٜ‬اػت و‪ ٔ ٝ‬ت‪ٛ‬اٖ ا٘‪ٟ‬ب سا ثب‪ ٝ‬اجبضای‬ ‫لبثُ ثبصیبفت تجذیُ وشد‪ .‬ث‪ٌ ٝ‬فت‪ ٝ‬پبظ‪ٞٚ‬ـبٍبشاٖ‪،‬‬ ‫فشٔبٖ تخشیت ثب ٘‪ٛ‬س حبکُ اص یبه عب‪ٔ َٛ‬ب‪ٛ‬ج‬ ‫ٔـخق ٔ ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫*النازاشراقی‬ ‫هواد الزم‪:‬‬ ‫ثیؼى‪ٛ‬یت دایجؼتی‪ٌ ۶۵۱ ٛ‬شْ‪ ،‬ؿىش ل‪ٟ‬ب‪ ٜٛ‬ای ‪۰‬‬ ‫لبؿک ػ‪ٛ‬ح خ‪ٛ‬سی‪ ،‬پ‪ٛ‬دس ٘ؼىبف‪ ۰ ٝ‬لببؿبک چببی‬ ‫خ‪ٛ‬سی‪ ،‬وش‪ٌ ۰۶۱ ٜ‬شْ‪ ،‬خبٔ‪ ٝ‬فشْ ٌشفت‪ ۶ ٝ‬پیٕب٘ب‪،ٝ‬‬ ‫ؿیش ػؼُ ‪ ۰‬ل‪ٛ‬ع ‪ ،‬اه ‪ِٚ‬بشْ ‪ ۰‬فب‪ٙ‬بجببٖ‪ٔ ،‬ب‪ٛ‬ص‬ ‫ثضسی ‪ ۳‬ػذد‬ ‫طرز تهیه‪:‬‬ ‫اثتذا ثیؼى‪ٛ‬یت ‪ٞ‬ب سا وبٔال اػیبه وبشد‪۰۱۱ ٚ ٜ‬‬ ‫ٌشْ وش‪ ٜ‬سا ر‪ٚ‬ه ٔ و‪ٙ‬یٓ‪ .‬ػپغ ثیؼى‪ٛ‬یت سا ثبب‬ ‫وش‪ٔ ٜ‬خّ‪ٛ‬ط وشد‪ ٚ ٜ‬دس لبِت پبی ٔ سیضیٓ‪ .‬ثؼبذ‬ ‫ثب پـت لبؿک کبف وشد‪ ٚ ٜ‬دس یخچبَ لبشاس ٔب‬ ‫د‪ٞ‬یٓ‪ .‬ؿیشػؼُ‪ ،‬ثبل وش‪ ،ٜ‬ؿىش ‪ ٚ‬اه سا ثبب ‪ٞ‬بٓ‬ ‫ٔخّ‪ٛ‬ط وشد‪ ٚ ٜ‬س‪ٚ‬ی حشاست ٔبالیبٓ لبشاس ٔب‬ ‫د‪ٞ‬یٓ‪ٞ .‬ش اص ٌب‪ ٓٞ ٞ‬صد‪ ٚ ٜ‬ثؼذ اص ‪ ۶۱‬دلیبمب‪ ٝ‬اص‬ ‫س‪ٚ‬ی حشاست ثش ٔ داسیٓ‪ .‬اجبص‪ ٔ ٜ‬د‪ٞ‬یٓ ػبغ‬ ‫وبٔال ػشد ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫لبِت پبی سا اص یخچبَ خبسج وبشد‪ ٚ ٜ‬ػبغ سا‬ ‫س‪ٚ‬ی اٖ ٔ سیضیٓ‪ٛٔ .‬ص‪ٞ‬ب سا حّم‪ ٝ‬حّم‪ ٝ‬وبشد‪ٚ ٜ‬‬ ‫س‪ٚ‬ی ػغ ٔ چی‪ٙ‬یٓ‪ .‬خبٔ‪ ٝ‬سا س‪ٚ‬ی ٔ‪ٛ‬ص ‪ٞ‬بب لبشاس‬ ‫داد‪ ٚ ٜ‬پ‪ٛ‬دس ٘ؼىبف‪ ٝ‬سا ٔ پبؿیٓ‪ .‬پبی سا ث‪ٔ ٝ‬بذت‬ ‫‪ ۳‬اِ ‪ ۴‬ػبػت لشاس داد‪ ٚ ٜ‬پغ اص اٖ أبد‪ ٜ‬ػبش‪ٚ‬‬ ‫اػت‪.‬‬ ‫نقش خواب‬ ‫در پاکسازی هغس‬ ‫ًاًَی ایشاىػاخت استقا یافت‬ ‫پظٍّـگشاى فٌالًذی دس تشسػای جاذیاذ خاَد‬ ‫دسیافتٌذ کِ یک هذاس هغضی هوکی اػت دس اعتیاد‬ ‫تِ ػیگاس ًقؾ داؿتِ تاؿذ‪.‬‬ ‫پظٍّـگشاى اهشیکایی دس تشسػی جذیاذی ًـااى‬ ‫دادُ اًذ کِ هی تَاى اص ٍاًیلیی‪ًَ ،‬عی پالػاتایاک‬ ‫ػاصگاس تا هحیط صیؼت ػاخت‪.‬‬ ‫بانوفی پای‬ ‫افضایؾ کاسایی هحصَال‬ ‫ایشاًی تا فٌاٍس ًاًَ‬ ‫کٌذ‪.‬‬ ‫ساخت پالستیک سازگار با هحیط‬ ‫زیست از وانیلین!‬ ‫سراشپس‬ ‫تش اػاع اػتاًذاسدّا؛‬ ‫کی‪:‬یت جْاًی هحصَال‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اص ٘ی‪ ٛ‬ػبی‪ٙ‬تیؼت‪ ،‬پظ‪ٞٚ‬ـٍشاٖ ف‪ٙ‬ال٘ذی پغ‬ ‫اص ثشسػ افشاد ػیٍبسی و‪ ٝ‬دس پ اػیت ٔغبضی‪،‬‬ ‫ثالفبکّ‪ ٝ‬تٕبیُ خ‪ٛ‬د ث‪٘ ٝ‬یى‪ٛ‬تیٗ سا اص دػت داد٘ذ‪،‬‬ ‫یه ٔذاس ٔغضی سا ؿ‪ٙ‬بػبی وشد٘ذ و‪ ٝ‬دس اػتبیببد‬ ‫٘مؾ داسد‪ .‬ج‪ ٛٞٛ‬جب‪ٛ‬تؼبب )‪،Juho Joutsa‬‬ ‫پظ‪ٞٚ‬ـٍش دا٘ـٍب‪ ٜ‬ت‪ٛ‬سوب‪University of ٛ‬‬ ‫)‪ٌTurku‬فتۺ ایٗ یبفت‪ٞٝ‬ب ٔ ت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ دػتٍب‪ٜٞ‬بی‬ ‫تحشیه ٔغض سا ثشای وبٕبه وبشدٖ ثب‪ ٝ‬تبشن‬ ‫ػیٍبس‪ ،‬اِىُ ‪ ٚ‬ػبیش ٔ‪ٛ‬اد ٔخذس سا‪ٕٙٞ‬بی و‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬ ‫یى اص ایٗ دػتٍب‪ٞ ٜ‬بب وب‪ ٝ‬اص س‪ٚ‬ؿب ثب‪٘ ٝ‬ببْ‬ ‫تحشیه ٔغ‪ٙ‬بعیؼ ٔغض )‪TMS‬اػتفبد‪ ٔ ٜ‬و‪ٙ‬ذ‪،‬‬ ‫ثشای وٕه ث‪ ٝ‬تشن وشدٖ ػیٍبس دس أبشیبىبب‬ ‫تاییذ ؿذ‪ ٜ‬اػت‪ .‬ایٗ وبس ؿبُٔ سفتٗ ث‪ ٝ‬یه ٔشوض‬ ‫دسٔب٘ اػت وب‪ ٝ‬دس اٖ‪ ،‬پبضؿبىببٖ دػبتبٍبب‪ٜ‬‬ ‫و‪ٛ‬چى سا ثبالی ػش ؿخق ٍ٘‪ٔ ٝ‬ب داس٘بذ تبب‬ ‫فؼبِیت ثخـ اص ٔغض سا ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬س ٔب‪ٛ‬لبت افبضایبؾ‬ ‫د‪ٞ‬ذ‪ .‬ثب ‪ٚ‬ج‪ٛ‬د ایٗ‪٘ ،‬ح‪ ٜٛ‬ػّٕىبشد اٖ ٔـبخبق‬ ‫٘یؼت ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬س ٌؼبتبشد‪ٔ ٜ‬ب‪ٛ‬سد اػبتبفببد‪ ٜ‬لبشاس‬ ‫ٕ٘ ٌیشد‪.‬‬ ‫فرهنگ‪،‬هنر و فن اوری‬ ‫‪5‬‬ ‫دٍهیی هْشٍاسُ ٍ ًاواایـاگااُ‬ ‫گشٍّی اب ٍ اییٌِ تا عٌَاى‬ ‫ٌّش کاس تا چاَب ّاای اب‬ ‫)‪ (Driftwood‬دس‬ ‫اٍسدُ‬ ‫هشکض افشیٌؾ ّای فشّاٌاگای‬ ‫ٌّشی کاًَى تشگضاس هیؿَد‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اص اداس‪ ٜ‬وبُ س‪ٚ‬اثبظ‬ ‫ػٕ‪ ٚ ٔٛ‬أب‪ٛ‬س ثبیبٗ اِبٕبّبُ‬ ‫وب٘‪ ،ٖٛ‬د‪ٔٚ‬یٗ ٕ٘بیـٍب‪ ٜ‬اه‬ ‫‪ ٚ‬ائی‪ٝٙ‬؛ ‪ٙٞ‬ش وبس ثب چ‪ٛ‬ه‪ٞ‬ببی‬ ‫اه ا‪ٚ‬سد‪ ٜ‬حبکُ ػالل‪ ،ٝ‬تجشث‪ ٚ ٝ‬وبس ٌش‪ٔ ٞٚ‬شثیبٖ ‪ ٚ‬وبسؿ‪ٙ‬ببػببٖ خبالق‬ ‫وب٘‪ ٖٛ‬اػتبٖ اسدثیُ اػت‪.‬‬ ‫ا‪ِٚ‬یٗ ٕ٘بیـٍب‪ ٜ‬اه ‪ ٚ‬ائی‪ ٝٙ‬دس ػبَ ‪ ۰۳۹۸‬ثشٌضاس ؿذ ‪ ٚ‬د‪ٔٚ‬بیبٗ د‪ٚ‬س‪ ٜ‬ایبٗ‬ ‫س‪ٚ‬یذاد ‪ٙٞ‬شی ثؼذ اص د‪ٚ‬ساٖ وش‪٘ٚ‬ب ثشپب ٔ ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫دس د‪ٔٚ‬یٗ ٕ٘بیـٍب‪ٔ ،ٜ‬شثیبٖ وب٘‪ ٖٛ‬اػتبٖ اسدثیُ ثب جبٕبغ ا‪ٚ‬سی چب‪ٛ‬ه ‪ٞ‬بب اص‬ ‫ػ‪ٛ‬احُ دسیبی خضس‪ ۰۶۵ ،‬اثش سا ث‪ٝ‬ک‪ٛ‬ست ثشجؼت‪٘ ٚ ٝ‬یٕ‪ٝ‬ثشجؼت‪ ٝ‬ثب تى‪ٙ‬یه‪ٞ‬ب ‪ٚ‬‬ ‫س‪ٚ‬ؽ‪ٞ‬بی ٔختّف خّک وشد٘ذ و‪ ٝ‬ثؼذ اص دا‪ٚ‬سی پبیب٘ ‪ ۷۸ ،‬اثش أىبٖ حضب‪ٛ‬س‬ ‫دس ایٗ ٕ٘بیـٍب‪ ٜ‬سا پیذا وشد٘ذ‪ .‬خّک ایٗ اثبس ‪ٙٞ‬شی ثبب ٔؼببػبذت ٔبؼبب‪٘ٚ‬بت‬ ‫فش‪ٔ ٚ ٍٙٞ‬ذیشیت افشی‪ٙ‬ؾ ‪ٞ‬بی ادث ‪ٙٞ ٚ‬شی وب٘‪ ٖٛ‬پش‪ٚ‬سؽ فىشی و‪ٛ‬دوببٖ‬ ‫‪ٛ٘ ٚ‬ج‪ٛ‬ا٘بٖ ث‪ ٝ‬ػشا٘جبْ سػیذ‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫چ‪ٟ‬بسؿ‪ٙ‬ج‪ ٝ‬ا‪ َٚ‬تیشٔب‪ٛٔ ۰۴۱۰ ٜ‬افمت وشد‪.‬‬ ‫فیّٓ‪ٞ‬بی عالخ‪ ٖٛ‬ث‪ ٝ‬وبسٌشدا٘ اثشا‪ٞ‬یٓ ؿیجب٘ ‪ ٚ‬ت‪ٟ‬ی‪ٝ‬و‪ٙٙ‬ذٌ حؼٗ والٔ‬ ‫‪ٛٔ ٚ‬ػؼ‪ ٝ‬پخؾ فیّٕیشاٖ ػجض ‪ ٚ‬س‪ٚ‬ص ؿـٓ ث‪ ٝ‬وبسٌشدا٘ حبجبت لببػبٓ صاد‪ٜ‬‬ ‫اکُ ‪ ٚ‬ت‪ٟ‬ی‪ٝ‬و‪ٙٙ‬ذٌ سحٕبٖ ػیف اصاد ‪ٛٔ ٚ‬ػؼ‪ ٝ‬پخؾ سا‪ ٜ‬ػشفبٖ ثشای تببسیب‬ ‫چ‪ٟ‬بسؿ‪ٙ‬ج‪ ٝ‬ا‪ َٚ‬تیشٔب‪ ۰۴۱۰ ٜ‬ثشای اوشاٖ دس ػی‪ٕٙ‬ب‪ٞ‬ب ٔؼشف ؿذ‪.‬‬ ‫حشاج هیلیَى دالسی کتاب‬ ‫کویاب ؿکؼریش‬ ‫کتاب فَلیَی یکان اثاش‬ ‫ٍیلایاام ؿاکاؼارایاش دس‬ ‫ًیَیَسک تِ حشاج گزاؿتِ‬ ‫هی ؿَد ٍ پیؾ تیٌی های‬ ‫ؿَد ‪ 6.1‬هایالایاَى دالس‬ ‫فشٍختِ ؿَد‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬ضاسؽ ایؼ‪ٙ‬ب ث‪٘ ٝ‬مُ اص‬ ‫ٌبسدیٗ‪٘ ،‬ؼبخب‪ ٝ‬اکبّب‬ ‫وتبه ف‪ِٛ‬ی‪ٛ‬ی یبىبٓ اثبش‬ ‫‪ٚ‬یّیبْ ؿىؼپیش و‪ ٝ‬اغبّبت‬ ‫اص اٖ ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ٔ‪ ٟٓ‬تشیٗ وتبه دس ادثیبت اٍّ٘یؼ یبد ٔ ؿ‪ٛ‬د‪ٔ ،‬ب‪ ٜ‬ای‪ٙ‬بذ‪ ٜ‬دس‬ ‫٘ی‪ٛ‬ی‪ٛ‬سن ث‪ ٝ‬حشاج ٌزاؿت‪ ٝ‬خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬فت‪ ٝ‬خب٘‪ ٝ‬حشاج ػبتجیض‪ ،‬ایٗ وتبه و‪ ٝ‬تمشیجبً ‪ ۴۱۱‬ػبَ پبیبؾ چببح ؿبذ‪،ٜ‬‬ ‫یى اص وٕتش ‪٘ ۶۱‬ؼخ‪ ٝ‬ثبل ٔب٘ذ‪ ٜ‬دس دػت اؿخبف اػت ‪ ٚ‬تخٕیٗ صد‪ٔ ٜ‬ب‬ ‫ؿ‪ٛ‬د و‪ ٝ‬تب ‪ٔ ۶.۵‬یّی‪ ٖٛ‬دالس ‪ٔ ۶‬یّی‪ ٖٛ‬پ‪٘ٛ‬ذ) فش‪ٚ‬خت‪ ٝ‬ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ایٗ وتبه و‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ػظ جبٖ ‪ٕٞ‬ی‪ٍٙ‬ض ‪ٙٞ ٚ‬شی وب٘ذَ جٕغ ا‪ٚ‬سی ‪ٙٔ ٚ‬تـش ؿذ‪ٜ‬‬ ‫ؿبُٔ ‪ٕ٘ ۳۶‬بیـ‪ٙ‬بٔ‪ ٝ‬اػت و‪٘ ٝ‬یٕ اص ا٘‪ٟ‬ب لجالً ‪ٞ‬شٌض چبح ٘ـذ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د٘ذ‪.‬‬ ‫‪ٞ‬یچ ٘ؼخ‪ ٝ‬خغ ٔؼبکشی اص ٔت‪ ٖٛ‬ؿىؼپیش ثبل ٕ٘ب٘ذ‪ ٜ‬اػت ‪ ٚ‬ث‪ٙ‬بثشایبٗ ثبذ‪ٖٚ‬‬ ‫‪ٚ‬ج‪ٛ‬د وتبه ف‪ِٛ‬ی‪ٛ‬ی یىٓ ٕٔىٗ ث‪ٛ‬د ‪ ۰۸‬اثش اص جّٕ‪ ٝ‬اثببس ٔبؼبش‪ٚ‬فب چب‪ٖٛ‬‬ ‫ٔىجث ‪ ،‬ع‪ٛ‬فبٖ ‪ ٚ‬ؿت د‪ٚ‬اصد‪ ٓٞ‬دس تبسی ٌٓ ؿ‪٘ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫هحققاى علَم اعصاب اخیشا اظْاس کشدُاًذ عااد‬ ‫تِ خَاتیذى ساّی خَب تشای پاکؼاصی هغض اػت‪.‬‬ ‫تِ گضاسؽ ایؼٌا‪ ،‬هحققاى اػتشالیایی دس هاااالا اِ‬ ‫اخیشؿاى تِ تشسػی تیواسی ّای ًَسٍى حاشکاتای‬ ‫ٍیشاًگش هاًٌذ اػکلشٍص جاًثی اهیَتشٍفیک( )‪ALS‬‬ ‫کِ تِ عٌَاى تیواسی لَ گْشیگ ًایاض ؿاٌااخاتاِ‬ ‫هیؿَد‪ ،‬پشداختٌذ‪.‬‬ ‫‪ٞ‬یچ دسٔبٖ ؿ‪ٙ‬بخت‪ ٝ‬ؿذ‪ٜ‬ای ثشای اػىّش‪ٚ‬ص جب٘بجب‬ ‫أی‪ٛ‬تش‪ٚ‬فیه ‪ٚ‬ج‪ٛ‬د ٘ذاسد ‪ٔ ٚ‬حممبٖ ٔ خ‪ٛ‬اػتب‪ٙ‬بذ‬ ‫تؼییٗ و‪ٙٙ‬ذ و‪ ٝ‬ایب اختالَ دس ػیؼتٓ ٌّیٕفبتبیبه‬ ‫ثذٖ و‪ٛٔ ٝ‬اد صائذ سا اص ٔغض خبسج ٔ و‪ٙ‬ذ‪ٕٔ ،‬ىبٗ‬ ‫اػت ثب ؿش‪ٚ‬ع ایٗ ثیٕبسی ٔشتجظ ثبؿذ یب خیش‪.‬‬ ‫ثیٕبسی اػىّش‪ٚ‬ص جب٘ج أی‪ٛ‬تش‪ٚ‬فیبه )‪ALS‬یبب‬ ‫ثیٕبسی ِ‪ٌٟ ٛ‬شیً یه ثبیبٕببسی ٘ب‪ٛ‬س‪ٞ ٖٚ‬ببی‬ ‫حشوت اػت و‪ٛٔ ٝ‬جت تخشیت پبیبـبش‪٘ٚ‬بذ‪ٚ ٜ‬‬ ‫غیشلبثُ تشٔیٓ دس دػتٍب‪ ٜ‬ػلج ٔشوضی ٔبغبض ‪ٚ‬‬ ‫٘خبع) ‪ ٚ‬دػتٍب‪ ٜ‬ػلج ٔحیغ ٔ ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬فت‪ٔ ٝ‬حممبٖ ثذٖ ٔب ث‪ ٝ‬ص٘جیش‪ٞ ٜ‬بی ثبّب‪ٙ‬بذی اص‬ ‫پش‪ٚ‬تئیٗ ‪ٞ‬ب ٔتى اػت و‪ٞ ٝ‬ش وبذاْ اص ا٘ب‪ٟ‬بب اص‬ ‫اػیذ‪ٞ‬بی أی‪ ٝٙ‬تـىیُ ؿذ‪ ٜ‬اػت و‪ ٝ‬ثشای ا٘بجببْ‬ ‫‪ٚ‬ظبیف خبک ٔب٘‪ٙ‬ذ ایجبد ا٘ت ثبدی ثشای ٔجبسص‪ٜ‬‬ ‫ثب ػف‪٘ٛ‬ت‪ ،‬حٕبیت اص ػّ‪َٞٛ‬ب یب ا٘تمبَ ٔ‪ِٛ‬ى‪َٞٛ‬بب‬ ‫دس یه ساػتب لشاس ٔ ٌیش٘ذ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬لت ‪ ٕٝٞ‬چیض ث‪ ٝ‬دسػت ػُٕ ٘بٕب وب‪ٙ‬بذ‪ ،‬ثبذٖ‬ ‫ٔ ت‪ٛ‬ا٘ذ پش‪ٚ‬تئیٗ‪ٞ‬بی تبؿ‪٘ ٛ‬بدسػت سا جٕغ ا‪ٚ‬سی‬ ‫و‪ٙ‬ذ‪ .‬ایٗ ػیؼتٓ ٌّیٕفبتیه اػت وب‪ ٝ‬ایبٗ ٘ب‪ٛ‬ع‬ ‫ٔ‪ٛ‬اد صائذ سا اص ٔغض خبسج ٔ و‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬ثبیبـبتبش دس‬ ‫‪ٍٙٞ‬بْ خ‪ٛ‬اه وبس ٔ و‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ٔحممبٖ اصٔبیـبت سا س‪ٚ‬ی ٔ‪ٛ‬ؽ‪ٞ‬بی ٔبجبتبال ثب‪ٝ‬‬ ‫اػىّش‪ٚ‬ص جب٘ج أی‪ٛ‬تش‪ٚ‬فبیبه ا٘بجببْ داد٘بذ ‪ٚ‬‬ ‫‪ٍٙٞ‬بٔیى‪ ٝ‬ث‪ٛٔ ٝ‬ؽ ‪ٞ‬ب غزا‪ٞ‬بی داد٘ذ وب‪ ٝ‬حبب‪ٚ‬ی‬ ‫ا٘ت ثی‪ٛ‬تى ث‪ٛ‬د و‪ ٝ‬پش‪ٚ‬تئیٗ ا٘ؼبب٘ب سا خب‪ٙ‬ب ب‬ ‫ٔ وشد‪ ،‬ث‪ٝ‬ع‪ٛ‬س عجیؼ پیش ؿذ٘ذ‪.‬‬ ‫أب ‪ٚ‬لت ٔ‪ٛ‬ؽ‪ٞ‬ب سا ثذ‪ ٖٚ‬ا٘ت ثیب‪ٛ‬تبیبه تبغبزیب‪ٝ‬‬ ‫وشد٘ذ ‪ ٚ‬پش‪ٚ‬تئیٗ ‪ٞ‬بی ا٘ؼب٘ اکالحؿذ‪ ٜ‬ا٘جببؿبتب‪ٝ‬‬ ‫ؿذ‪ٛٔ ،‬ؽ ‪ٞ‬ب ؿش‪ٚ‬ع ثب‪٘ ٝ‬ـببٖ دادٖ ٘ـبب٘ب‪ٞ ٝ‬ببی‬ ‫والػیه اػىّش‪ٚ‬ص جب٘ج أی‪ٛ‬تش‪ٚ‬فیه اص جبّٕب‪ٝ‬‬ ‫اختالالت پیـش‪٘ٚ‬ذ‪ ٜ‬ػضال٘ب ‪ ٚ‬اتبش‪ٚ‬فب ٔبغبض‬ ‫وشد٘ذ‪.‬‬ ‫دس ٌبْ ثؼذ ٔحممبٖ اص اْ اس ای ثشای ثشسػ ٔغبض‬ ‫ٔ‪ٛ‬ؽ ‪ٞ‬ب اػتفبد‪ ٜ‬وشد٘ذ ‪ ٚ‬دسیبفت‪ٙ‬ذ ٔ‪ٛ‬ؽ‪ٞ‬بی وب‪ٝ‬‬ ‫پش‪ٚ‬تئیٗ ا٘ؼب٘ ا٘‪ٟ‬ب پ‪ٟٙ‬بٖ ٘ـذ‪ ٜ‬ثب‪ٛ‬د‪ ،‬پببوؼببصی‬ ‫ٌّیٕفبتیه ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬س لببثبُ تب‪ٛ‬جب‪ٟ‬ب ٘ؼبجبت ثب‪ٝ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬ؽ‪ٞ‬بی و‪ ٝ‬اص ٘ظش ط٘تیى اکالح ٘ـذ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د٘بذ‪،‬‬ ‫ٔوثش ث‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ػبیش ػ‪ٛ‬أُ ٔ‪ٛ‬ثش دس پبوؼبصی ٌّیٕبفببتبیبه ثب‪ٝ‬‬ ‫ٌفت‪ٔ ٝ‬حممبٖ ث‪ ٝ‬ؿشح صیش ث‪ٛ‬دۺ‬ ‫ٔلشف اػیذ‪ٞ‬بی چشه أٍب ‪ ۳‬و‪ ٝ‬دس ٔب‪ٞ ٞ‬ببی‬ ‫دسیبی یبفت ٔ ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ٔلشف ٔت‪ٛ‬ػظ اِىُ د‪ٚ‬ص‪ٞ‬بی ثبالی اِبىبُ اثبش‬ ‫ٔؼى‪ٛ‬ع داؿت)‬ ‫‪ٚ‬سصؽ ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬پ‪ ّٟٛ‬خ‪ٛ‬اثیذٖ‬ ‫ٔجٕ‪ٛ‬ػ‪ ٝ‬ای اص تحمیمبت س‪ٚ‬ی ٔب‪ٛ‬ؽ ‪ٞ‬بب‪٘ ،‬ـببٖ‬ ‫ٔ د‪ٞ‬ذ خ‪ٛ‬اثیذٖ ث‪ ٝ‬پ‪ٔ ،ّٟٛ‬ب تب‪ٛ‬ا٘بذ ػبٕبّبىبشد‬ ‫پبوؼبصی ٔغض سا افضایؾ د‪ٞ‬ذ‪.‬‬ ‫دی‪ٛ‬یذ سایت‪ٛ٘ ،‬یؼ‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬ایٗ ٔغبِبؼب‪ ٝ‬دس ایبٗ ثببس‪ٜ‬‬ ‫ٌفتۺدالیُ ایٗ أش ‪ٛٙٞ‬ص ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬س وبُٔ ؿب‪ٙ‬ببخبتب‪ٝ‬‬ ‫٘ـذ‪ ٜ‬اػت‪ ،‬أب احبتبٕببال ثب‪ ٝ‬اثبشات ٌبشا٘بؾ‪،‬‬ ‫فـشد‪ٜ‬ػبصی ‪ ٚ‬وـؾ ثبفت ٔشث‪ٛ‬ط ٔ ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ صفحه 5 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫پىجشىبٍ ‪ 62‬خرداد ‪12* 1041‬شیئه ‪ 11 * 6466‬ذی القعدٌ ‪ * 1001‬سبل سی ی دیم ( ایتًز ایکیىجی ایل ) * شمبرٌ ( سبیی ) ‪1164 :‬‬ ‫بویوتموسن قوجاغیندا ایگیدلرسن‬ ‫ایگیدلیگی سن دنیایا گتیرمیسن‬ ‫اان یوردو یو وامیسسان ارذبایجان‬ ‫محمد اشراقی‬ ‫اات بابا سوزلری‬ ‫ل‪٘ٛ‬ط‪ ٣‬ا‪ٚ‬غّ‪٘ٛ‬ذاٖ زشاغ ‪٤‬بٕ٘بص‪.‬‬ ‫اص پسش ‪ٕٞ‬سب‪ ٓٞ ٝ٤‬خ‪٥‬ش‪ ٢‬ث‪ٔ ٝ‬ب ٕ٘‪ ٣‬سسذ‪.‬‬ ‫*******************************‬ ‫س‪ٛ‬ص‪ ٢‬ات ‪٤‬ش‪ ٜ‬غبحج‪ٌٛ ٣‬ت‪ٛ‬سس‬ ‫تب حشف ثض٘‪ ٣‬طشفص خ‪ٛ‬دش ٔت‪ٛ‬خ‪٥ٔ ٝ‬ط‪ٝ‬‬ ‫*******************************‬ ‫ضبدِم‪ٛ٥‬ا ض‪٥‬تّ‪٥‬ک ا‪ّٕٝ٤‬‬ ‫ضبد‪ ٢‬خ‪ٛ‬د سا ث‪ ٝ‬تّخ‪ ٣‬تجذ‪٘ ُ٤‬ىٗ‬ ‫*******************************‬ ‫ضع‪ٛ‬سِ‪ ٣‬ا‪ٚ‬غ‪ّٛ٥٘ َٛ‬س دد‪ٔ ٜ‬بِ‪ٗ٥‬‬ ‫سش ثب ضع‪ٛ‬س احت‪٥‬بج ث‪ٔ ٝ‬بَ پذس ٘ذاسد‬ ‫*******************************‬ ‫‪٤‬ى‪ ٝ‬ثبض‪٤ ٗ٥‬ى‪ ٝ‬ثالس‪ٚ ٣‬اس‬ ‫سش(ٔمبْ) ثضسی ثال‪ ٢‬ثضسٌ‪ ٓٞ ٣‬داسد‬ ‫*******************************‬ ‫حالَ ٔبال ص‪ٚ‬اَ ‪ٛ٤‬خذ‪٢‬‬ ‫ٔبَ حالَ افت ٘ذاسد‬ ‫*******************************‬ ‫ز‪ٛ‬ثب٘‪ ٣ٌٌّٛ ٗ٥‬ا‪ِٚ‬سب لش‪ ٜ‬س‪ٛ‬داٖ ل‪ٕ٥‬بق د‪ٚ‬تبس‬ ‫اٌش ز‪ٛ‬ثبٖ ٔ‪ ُ٥‬داضت‪ ٝ‬ثبضذ اص ض‪٥‬ش س‪٥‬ب‪ ٜ‬وش‪٥ٍ٥ٔ ٜ‬ش‪ٜ‬‬ ‫*******************************‬ ‫ظبِٕ‪٤ ٖٛ‬بتٕبل‪ ٣‬ا‪٤ٚ‬بلّم‪ٙ٥‬ذاٖ افضّذ‪٢‬‬ ‫خ‪ٛ‬اه ظبِٓ اص ث‪٥‬ذاس‪ ٢‬ث‪ٟ‬تش است‬ ‫*******************************‬ ‫اسپب اوٗ ث‪ٛ‬غذا ثس‪ٕٙ‬ض‬ ‫وس‪ ٣‬خ‪ ٛ‬ثىبسد ٌ‪ٙ‬ذْ دس‪ ٣ٕ٘ ٚ‬و‪ٙ‬ذ‬ ‫بیلمجو لر‬ ‫ا‪ٚ‬ص‪٘ٚ‬دب ل‪٥‬ض ا‪ٚ‬صا٘بص ‪ ،‬اوص‪ ٝ٘ٚ‬پبِتبس لبصا٘بس ‪٤ :‬بثب‬ ‫***‬ ‫ا‪ٚ‬ص‪٘ٚ‬دب ل‪٥‬ض ا‪ٚ‬صا٘بس ‪٤ ،‬ئذد‪ٌ٘ٛ ٢‬ذ‪ ٜ‬ث‪٥‬ش َثضَ٘ش ‪ :‬ص‪٤‬ج‪، ٜٛ‬‬ ‫ضش‪٤‬ت‬ ‫***‬ ‫اوص‪ ٝ٘ٚ‬ث‪٥‬ش ائ‪ ٛ‬ت‪٥‬ىش ‪ ٝ٘ ،‬لبپ‪ ٣‬ل‪٤ٛ‬بس ٘‪ ٝ‬ثجبخجب ‪ :‬ثجبسأجب‬ ‫ل‪ٛ‬سد‪ٚ‬‬ ‫***‬ ‫ا‪ٚ‬ص‪ٌ ٖٚ‬ئذس ث‪٥‬ش ت‪ٛ‬و‪ٕٙ‬ض ‪ٚ ِٛٛ٤‬اس ‪ :‬زب‪ ، ٢‬اس ‪ ،‬سج‪ٛ‬‬ ‫ا‪ٚ‬ص‪ٛٞ ٖٚ‬لمبَ ‪ ،‬سبس‪ ٢‬سبلمبَ ‪ :‬لبسغ‪ ٣‬داِ‪٣‬‬ ‫***‬ ‫ا‪ٚ‬ص‪ ْٛ٘ٚ‬ز‪ُٛ‬خ‪ٛ‬س‪ٚٚ‬ا ‪ :‬زىٕ‪ٝ‬‬ ‫***‬ ‫ا‪ٚ‬ص‪ ٖٚ‬ا‪ ، ٚ‬و‪ ٍِٝٛ‬س‪ : ٛ٤ ٣‬سَ‬ ‫***‬ ‫ا‪ٚ‬ص‪ ٖٚ‬ا‪ٚ‬ص‪ ٖٚ‬ا‪ٚ‬صا٘بس ‪٘ ،‬ئس‪ٌ٘ٛ ٝ‬ذَٖ ث‪٥‬ش ثَضََ٘ش ‪ :‬ضش‪٤‬ت ‪،‬‬ ‫پبِتبس سَشٔ‪ ٝ‬ا‪٤‬ل‪٣‬‬ ‫***‬ ‫ا‪ٚ‬ص‪ ٖٚ‬ا‪ٚ‬ص‪ ٖٚ‬ا‪ٚ‬صا٘بس ‪ ،‬اوص‪٘ٚ‬ج‪ ٝ‬وج‪٤ٛ‬ج‪ٙ‬جه لجبصا٘جبس ‪:‬‬ ‫ا‪ٚ‬خّ‪ٚٛ‬‬ ‫***‬ ‫ا‪ٚ‬ص‪ ٖٚ‬ا‪ٚ‬ص‪ ٖٚ‬ا‪ٚ‬صا٘بس ‪ ،‬ا‪ٚ‬ص‪ ٝ٘ٚ‬سبلمبَ لبصا٘بس ‪ :‬لبٔ‪٥‬ص‬ ‫***‬ ‫ا‪ٚ‬ص‪ ٖٚ‬ا‪ٚ‬ص‪ ٖٚ‬ا‪ٚ‬صا٘‪٥‬ش ‪ ٗ٥ٌّ ،‬و‪ ٣ٕ٥‬ثَجض٘ج‪٥‬جش ‪ :‬خج‪ٛ‬سٔجب‬ ‫اغبخ‪٣‬‬ ‫***‬ ‫ا‪ٚ‬ص‪ ٖٚ‬ا‪ٚ‬ص‪ ٖٚ‬ا‪ٚ‬صا٘‪٥‬ش ‪ٞ ،‬ش ا‪ّ٤‬ذٖ ث‪٥‬ش ثَضَ٘‪٥‬ش ‪ :‬ا‪٤‬الٖ‬ ‫***‬ ‫ببیبتیالر‬ ‫ٔٗ عبض‪٥‬مٓ‪ ،‬ا‪ ٚٚ‬دٌ‪،ُ٥‬‬ ‫زبخٕبق دٌ‪ ،ُ٥‬ل‪ ٚٛ‬دٌ‪،ُ٥‬‬ ‫ل‪ ِٖٛٛ‬ل‪ٛ‬س‪ٚ‬س‪ ،ٖٛ‬ا‪ٚٚ‬ز‪،ٛ‬‬ ‫ث‪ٚٚ ٛ‬سٔبِ‪ ٣‬ا‪ ٚٚ‬دٌ‪.ُ٥‬‬ ‫***‬ ‫ا‪ٚٚ‬ز‪٤ٛ‬بْ‪ ،‬ا‪ ٚٚ‬دٌ‪،ّٓ٥‬‬ ‫زبخٕبغبْ ل‪ ٚٛ‬دٌ‪.ّٓ٥‬‬ ‫ل‪ ِٛٛ‬ل‪٥‬ش‪٥ّٕ٤‬ص ا‪ٚٚ‬ز‪،ٛ‬‬ ‫‪ٚٚ‬س‪ٚ‬الٖ ا‪ ٚٚ‬دٌ‪.ّٓ٥‬‬ ‫***‬ ‫عض‪٤‬ض‪ ٌٝ٘ٛ ،ٓ٤‬د‪ٚ‬ضذ‪،ْٚ‬‬ ‫ووٍِ‪ٝ‬دٖ ٌ‪ ٝ٘ٛ‬د‪ٚ‬ضذ‪.ْٚ‬‬ ‫ائ‪٥٤ ٗ٤ٛ‬خ‪ّ٥‬س‪ ٗ٥‬فّه‪،‬‬ ‫سٗ دئ‪ ٌٝ٘ٛ ٗ٥‬د‪ٚ‬ضذ‪.ْٚ‬‬ ‫***‬ ‫حبضب دو٘‪،ْٛ‬‬ ‫دو٘شسٓ‪ ،‬داضب دو٘‪.ْٛ‬‬ ‫‪٤‬بس ث‪٥‬ض‪ ٜ‬ل‪٘ٛ‬بق ٌّس‪،ٗ٥‬‬ ‫د‪ٚ‬ال٘‪ ،ٓ٥‬ثبضب دو٘‪.ْٛ‬‬ ‫***‬ ‫ٔٗ عبض‪٥‬ک‪ ،‬ثبدا ‪ٚ‬ئشد‪،ٓ٤‬‬ ‫ل‪٤ ْٛٔٛٞٛ‬بدا ‪ٚ‬ئشد‪.ٓ٤‬‬ ‫ثبض‪ٙ٥‬ب و‪ِّٛ‬ش ا‪ِٚ‬س‪،ٖٛ‬‬ ‫دٔ‪٥‬ش‪ ٢‬ا‪ٚ‬دا ‪ٚ‬ئشد‪.ٓ٤‬‬ ‫***‬ ‫سوصِش‪،ٓ٤‬‬ ‫‪٤‬بسا ٘ئ‪ٙ٥‬ش سوصِش‪.ٓ٤‬‬ ‫فّى‪ ٗ٥‬داغ‪٤ ٣‬ب٘س‪،ٗ٥‬‬ ‫‪ٛ٤‬خ‪ ٛ‬ث‪ّٕ٥‬ض ٌوصِش‪ٓ٤‬‬ ‫ادبیات‬ ‫عالهم امینی‬ ‫دده قورقود‬ ‫فضولی‬ ‫خیابانی‬ ‫شهریار‬ ‫رتبیت‬ ‫شاه اسماعیل‬ ‫رپوین اعتصامی‬ ‫ستارخان‬ ‫حئیران‬ ‫ترکبن ی بررسی تبریخ ی فرَىگ اوبن در ایران‬ ‫ادأ‪ ٝ‬اص ضٕبس‪ ٜ‬لجُ ‪...ٚ‬‬ ‫الوٗ اٌش ٔ‪ٙ‬بطک تلت حبوٕ‪٥‬ت سبٔب٘‪٥‬بٖ سا خضء اساض‪ ٣‬ا‪٤‬شاٖ فشؼ ٔ‪٣‬‬ ‫و‪ ٗ٥ٕٞ ٚ ٓ٥ٙ‬عبُٔ دِ‪ ُ٥‬ثش ا‪٤‬شا٘‪ ٣‬ث‪ٛ‬دٖ ا٘‪ٟ‬ب دس ٘ظش ٌشفجتج‪ٔ ٝ‬ج‪ ٣‬ضج‪ٛ‬د‪,‬‬ ‫سالط‪ ٗ٥‬تشن ث‪ٔ ٝ‬شاتت ث‪٥‬طتش اص سبٔب٘‪٥‬بٖ ثش اساض‪ ٣‬ا‪٤‬جشاٖ حجبوجٕج‪٥‬جت‬ ‫داضت‪ٙ‬ذ‪ ,‬ز‪ٙ‬ب٘س‪ ٝ‬سبٔب٘‪٥‬بٖ ‪ٞ‬شٌض حبوٕ‪٥‬ت ثش ٔ‪ٙ‬بطک خ شاف‪٥‬ب‪٤‬ج‪ ٣‬سج‪٥‬جبسج‪٣‬‬ ‫ا‪٤‬شاٖ أش‪ٚ‬ص‪٘ ٢‬ذاضت‪ٙ‬ذ دس حبِ‪٥‬ى‪ ٝ‬غض٘‪٤ٛ‬بٖ عال‪ ٜٚ‬ثش حبوٕج‪٥‬جت ٔج‪ٙ‬جبطجک‬ ‫تلت ٘ف‪ٛ‬ر سبٔب٘‪٥‬بٖ ‪ ,‬پبوستبٖ ‪ٙٞ ٚ‬ذ‪ٚ‬ستبٖ أش‪ٚ‬ص‪ٙٔ ,٢‬بطک ٔشوض‪ ٢‬ا‪٤‬شاٖ‬ ‫أش‪ٚ‬ص‪ ٢‬تب اغف‪ٟ‬بٖ ‪ ٚ‬س‪ ٢‬سا ‪ ٓٞ‬اداس‪ ٣ٔ ٜ‬وشد٘ذ ‪ ٚ‬سّد‪ٛ‬ل‪٥‬بٖ ‪ ٓٞ‬اص غشه‬ ‫ز‪ ٗ٥‬تب اس‪٥‬ب‪ ٢‬غ ‪٥‬ش ‪ ٚ‬ث‪٥‬ضا٘ سا دس حبوٕ‪٥‬ت خ‪ٛ‬د داضتج‪ٙ‬جذ ‪ٔ ٚ‬جشاوجض‬ ‫حى‪ٔٛ‬ت‪ ٚ ٣‬پب‪٤‬تخت خ‪ٛ‬د سا ‪ ٓٞ‬ض‪ٟ‬ش س‪ ,٢‬اغف‪ٟ‬بٖ ‪ٞ ٚ‬جٕجذاٖ لجشاس داد‪ٜ‬‬ ‫ث‪ٛ‬د٘ذ‪ .‬حبَ ثب دس ٘ظش ٌشفتٗ ٔوِف‪ٞ ٝ‬ب‪ ٢‬ف‪ٛ‬ق‪ ,‬ثب‪٤‬ذ پشس‪٥‬ذ وذأ‪٥‬جه اص‬ ‫حى‪ٔٛ‬ت‪ٟ‬ب‪ٞ ٢‬ضاس سبِ‪ ٝ‬اخ‪٥‬ش ا‪٤‬شاٖ‪ ,‬اص صٔبٖ سبٔب٘‪٥‬بٖ‪ ,‬غض٘‪٤ٛ‬بٖ‪ ,‬سّد‪ٛ‬ل‪٥‬جبٖ‪,‬‬ ‫خ‪ٛ‬اسصٔطب‪٥ٞ‬بٖ تب پب‪٤‬بٖ لبخبس‪ ٝ٤‬ا‪٤‬شا٘‪ ٣‬تش ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬ا٘ذ؟ !‬ ‫عال‪ ٜٚ‬ثش ا‪ٟٙ٤‬ب‪ ,‬ا٘س‪ ٝ‬و‪ ٝ‬دس وتبث‪ٟ‬ب‪ ٢‬تبس‪٤‬خ ٔذاسس ‪ ٚ‬دا٘طٍب‪ٟٞ‬ب ث‪٥‬طتش ثج‪ٝ‬‬ ‫زطٓ دا٘ص أ‪ٛ‬ص ‪ ٚ‬دا٘طد‪ ٣ٔ ٛ‬خ‪ٛ‬سد خّٕ‪ ١‬سجىتى‪ ٗ٥‬غالْ تشو‪ ٣‬ثج‪ٛ‬د‬ ‫دس دسثبس سبٔب٘‪ ٣‬است! أب اص ٔ‪ٙ‬س‪ٛ‬ث‪ّ٥‬ت ادْ ث‪٥‬س‪ٛ‬اد ‪ ٚ‬تج‪٥‬جٕجبسٌجش اسجت‬ ‫د‪ٚ‬س‪ ٠‬لبخبس و‪ ٝ‬ثعذ‪ٞ‬ب ا‪ ٗ٥ِٚ‬ضب‪ ٜ‬د‪٤‬ىتبت‪ٛ‬س خب٘‪ٛ‬اد‪ ٜ‬پ‪ ٢ّٟٛ‬ا‪٤‬جشاٖ ضجذ ثج‪ٝ‬‬ ‫ّّٔت ‪٤‬ب ل‪ ْٛ‬خبظّ حشف‪ ٣‬ث‪٥ٔ ٝ‬بٖ ٕ٘‪ ٣‬ا‪٤‬ذ!‬ ‫‪ٕٞ‬س‪ ٗ٥ٙ‬دس وتبث‪ٟ‬ب‪ ٢‬دسس‪ ٣‬دا٘ص أ‪ٛ‬صاٖ ‪ ٚ‬دا٘طدج‪٤ٛ‬جبٖ ٘ج‪ ٝ‬تج‪ٙ‬ج‪ٟ‬جب ثج‪ٝ‬‬ ‫زٍ‪ ٣ٍ٘ٛ‬سضذ ادث‪٥‬بت فبسس‪ ٣‬و‪ ٝ‬صائ‪٥‬ذ‪ ٜ‬د‪ٚ‬ساٖ ‪ٞ‬ضاس سبِ‪ ١‬اخ‪٥‬ش اسجت ‪ٚ‬‬ ‫ا‪ ,ٗ٤‬پبدضب‪ٞ‬بٖ تشن ث‪ٛ‬د٘ذ و‪ ٝ‬ثب داضتٗ تٕبْ ٔعب‪٤‬ت فشض‪ ,٣‬ثب دادٖ غّج‪ٝ‬‬ ‫‪ ٚ‬ا٘عبْ‪ ,‬ث‪ ٝ‬ت‪ٛ‬سع‪ ٝ‬صثبٖ فبسس‪ ٣‬دس‪ ٣ٔ ٢‬پشداخت‪ٙ‬ذ‪ ,‬اضبس‪ ٜ‬ا‪ ٣ٕ٘ ٢‬ض‪ٛ‬د‪ٞ ,‬ش‬ ‫خب فشغت‪ ٣‬پ‪٥‬ص ٔ‪ ٣‬ا‪٤‬ذ ث‪ ٝ‬تلم‪٥‬ش ا‪ ٗ٤‬سالط‪ ٗ٥‬ا٘‪ ٟٓ‬ثج‪ ٝ‬خجبطجش ا‪٤‬جشا٘ج‪٣‬‬ ‫(فبسس !) ٘ج‪ٛ‬د٘طبٖ ٔ‪ ٣‬پشداص٘ذ!‬ ‫دس ٘‪ٟ‬ب‪٤‬ت‪ ,‬تبس‪٤‬خ ٍ٘بساٖ ‪ٞ‬طتبد سبِ‪ ٝ‬اخ‪٥‬ش ا‪٤‬شاٖ‪ ,‬تشوجبٖ ارسثجب‪٤‬جدجبٖ ‪ٚ‬‬ ‫د‪ٍ٤‬ش تشوب٘‪ ٣‬سا و‪ ٝ‬دس ٔ‪ٙ‬بطک استبٖ ت‪ٟ‬شاٖ‪ٔ ,‬شوض‪ ,٢‬اغف‪ٟ‬بٖ‪ ,‬خجشاسجبٖ‪,‬‬ ‫فبسس‪ ,‬وشٔبٖ ‪ ٚ‬د‪ٍ٤‬ش ٔ‪ٙ‬بطک ا‪٤‬شاٖ ص٘ذٌ‪ ٣ٔ ٣‬و‪ٙٙ‬ذ‪ ٝ٘ ,‬تشوجبٖ اغج‪٥‬جُ‪,‬‬ ‫ثّى‪ ٝ‬تشن ضذٌب٘‪ٔ ٣‬عشّف‪ ٣ٔ ٣‬و‪ٙٙ‬ذ و‪٤ٌٛ ٝ‬ب اغّ‪٥‬ت فبسس‪٤ ٣‬جب تجبتج‪٣‬‬ ‫داضت‪­ٝ‬ا٘ذ ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬اخجبس سالط‪ ٗ٥‬سّد‪ٛ‬ل‪ ٣‬تشن صثبٖ ضذ‪ ٜ‬ا٘ذ! دس حبِج‪٥‬جىج‪ٝ‬‬ ‫ا٘س‪ ٝ‬اص حبوٕ‪٥‬ت تشوبٖ ثش ا‪٤‬شاٖ دس ط‪ٞ َٛ‬ضاس سبَ اخ‪٥‬ش ثش ٔ‪ ٣‬ا‪٤‬جذ ‪ٚ‬‬ ‫ثجج‪٥‬ججطججتججش ٔجج‪ٙ‬ججطجج‪٥‬ججبٖ ‪ٚ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬سخج‪٥‬جٗ دسثجبس ا‪٤‬جٗ‬ ‫د‪ٚ‬ساٖ ‪ٞ‬ججٓ اص فججبسس‬ ‫صثب٘بٖ ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬ا٘جذ‪٘ ,‬طجبٖ‬ ‫ٔ‪٥‬ذ‪ٞ‬ذ و‪ ٝ‬أجلجشاتج‪ٛ‬ساٖ‬ ‫تشن ‪ٕٛٞ‬اس‪ ٜ‬اص ضعشا ‪ٚ‬‬ ‫٘‪٤ٛ‬س‪ٙ‬ذٌبٖ صثبٖ فبسس‪٣‬‬ ‫دس‪ ٢‬حٕب‪٤‬ت وجشد‪ٚ ٜ‬‬ ‫دس ت‪ٛ‬سع‪ ٝ‬ا‪ ٗ٤‬صثبٖ دس‬ ‫ٔ‪ٙ‬بطک ٔختجّجف ا‪٤‬جشاٖ‬ ‫٘مص ٔ‪ٛ‬ثش داضتج‪ ٝ‬ا٘جذ‪,‬‬ ‫دس حبِ‪٥‬ىج‪ ٝ‬دس د‪ٚ‬ساٖ‬ ‫سججبٔججب٘جج‪٥‬ججبٖ عججٕجج‪ٔٛ‬ججب‬ ‫ٌ‪ٙ٤ٛ‬ذٌبٖ ا‪٤‬جٗ صثجبٖ‬ ‫ت‪ٟٙ‬ب دس ٔ‪ٙ‬بطک اف ب٘ستبٖ‬ ‫‪ ٚ‬تبخ‪٥‬ىستبٖ أجش‪ٚ‬ص‪٢‬‬ ‫ٔتٕشوض ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬ا٘ذ ‪ ٚ‬ثج‪ٝ‬‬ ‫‪ ٗ٥ٕٞ‬دِج‪٥‬جُ‪ ,‬تجب لجشٖ‬ ‫‪ٞ‬فتٓ ‪ٞ‬دش‪ ٢‬حت‪٤ ٣‬ه ث‪٥‬ت ضعش ‪٤ ٚ‬ب ‪٤‬ه سطش ٘ثش ث‪ ٝ‬صثبٖ فبسسج‪ ٣‬دس‪٢‬‬ ‫دس استبٖ فبسس و‪ٔ ٝ‬شوض اغّ‪ ٣‬فبسس‪ ٣‬صثب٘بٖ است سش‪ٚ‬د‪٤ ٚ ٜ‬ب ٘ج‪ٛ‬ضجتج‪ٝ‬‬ ‫٘طذ‪ ٜ‬است!‬ ‫دس د‪ٚ‬ساٖ حبوٕ‪٥‬ت د‪ ٜ‬لشٖ اخ‪٥‬ش تشوبٖ ثش ا‪٤‬شاٖ‪ ,‬دس ‪٥ٞ‬س‪٥‬ه اص غفلبت‬ ‫تبس‪٤‬خ و‪ ٝ‬سالط‪ ٗ٥‬تشن ثخ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬ذ صثبٖ تشو‪ ٣‬سا ثش ُّٔ ‪ ٚ‬الج‪ٛ‬اْ تجلجت‬ ‫حبوٕ‪٥‬ت خ‪ٛ‬د تلٕ‪ ُ٥‬و‪ٙٙ‬ذ ‪٤ ٚ‬ب حت‪ٔ ٣‬ثُ صثبٖ فجبسسج‪ ٣‬دس‪ ٢‬اص صثجبٖ‬ ‫تشو‪ ٣‬حٕب‪٤‬ت و‪ٙٙ‬ذ اضبس‪ ٜ‬ا‪٘ ٢‬طذ‪ ٜ‬است؛ اص ا‪ ٗ٤‬ثبثجت اسجت وج‪ ٝ‬ا‪٤‬جٗ‬ ‫ألشات‪ٛ‬ساٖ سا ٔ‪ ٣‬ت‪ٛ‬اٖ حبٔ‪٥‬بٖ پّ‪ٛ‬ساِ‪٥‬سٓ فش‪ ٣ٍٙٞ‬صٔبٖ خ‪ٛ‬د دا٘ست‪.‬‬ ‫ِزا تلٕ‪٘ ٣ّ٥‬بٔ‪٥‬ذ‪ ٜ‬ضذٖ صثبٖ تشو‪ٔ ٣‬شدْ ارسثب‪٤‬دبٖ ‪ ٚ‬د‪٤‬جٍجش تجشوجبٖ‬ ‫ا‪٤‬شاٖ صائ‪٥‬ذ‪ ٜ‬تفىش ٘بس‪٘ٛ٥‬بِ‪٥‬سٓ افشاط‪ ٣‬د‪ٚ‬ساٖ پ‪ ٢ّٟٛ‬است و‪ٔ ٝ‬تجبسجفجب٘ج‪ٝ‬‬ ‫‪ٛٙٞ‬ص ‪ ٓٞ‬طشفذاسا٘‪ ٣‬داسد!‬ ‫ادأ‪ ٝ‬داسد‬ ‫یکصد َسار لغت ترکی در فبرسی‬ ‫ادأ‪ ٝ‬اص ضٕبس‪ ٜ‬لجُ ‪...ٚ‬‬ ‫و‪ٛ‬تب‪ =ٜ‬و‪ٛ‬ت‪ٌٛ = ٝ‬ت‪ٌٛ = ٝ‬د‪ٌٛ ٚ ٜ‬د‪ ٜ‬ن ؛ ٌ‪ٛ‬د‪ِٕ ٜ‬ه = و‪ٛ‬تب‪ ٜ‬ضذٖ ‪،‬‬ ‫ٌ‪ٛ‬د‪ = َٚ‬و‪ٛ‬ت‪٘ = َٛ‬بسس اص لذ ‪ ،‬دس تشو‪ ٣‬تجذ‪ ُ٤‬وبف اخش ث‪ ٝ‬حشف ‪ٜ‬‬ ‫ٔعٕ‪ َٛ‬است ‪ ٚ‬ثشا‪ٔ ٗ٥ٕٞ ٢‬عم‪ َٛ‬است و‪ ٝ‬و‪ٛ‬ت‪( ٝ‬و‪ٛ‬تب‪ )ٜ‬اص ٌ‪ٛ‬د‪ٌٛ( ٜ‬د‪ٜ‬‬ ‫ن) ثذست أذ‪ ٜ‬ثبضذ (دس پ‪٥٘ ٢ّٟٛ‬ض ثػ‪ٛ‬ست ‪kotak‬روش ضذ‪ ٜ‬است (‬ ‫‪ ٚ ) 20‬ا‪ ٗ٤‬فشؼ سا تم‪٤ٛ‬ت ٔ‪ ٣‬و‪ٙ‬ذ)‪ .‬اص ‪ ٗ٥ٕٞ‬وّٕ‪ ، ٝ‬و‪ٛ‬دن (‪ٞ )ْ.ٜ‬جٓ‬ ‫ث‪ ٝ‬فبسس‪ ٣‬سفت‪ ٝ‬است‪.‬‬ ‫و‪ٛ‬ت‪ =َٛ‬و‪ٛ‬ت‪ٌٛ = َٛ‬د‪ٌٛ = َٚ‬د‪( ٜ‬و‪ٛ‬تب‪( َٚ + )ٜ‬ان) = لذ وج‪ٛ‬تجب‪، ٜ‬‬ ‫خلُ (ثب ‪ :‬و‪ٛ‬تب‪ ٚ ٜ‬و‪ٛ‬دن)‬ ‫و‪ٛ‬زه= و‪ٛ‬ز‪ٛ‬ن ‪ ٚ‬و‪٥‬س‪٥‬ه =و‪٥‬س‪( ٣‬خشد ‪ ٚ‬س‪٤‬ض) ‪ +‬ن (ان) =‬ ‫و‪ٛ‬زه ؛ و‪٥‬س‪ّٕ٥‬ه (= و‪ٛ‬زه ضذٖ) ‪ ،‬و‪٥‬س‪٥‬جّجذٔجه = وج‪ٛ‬زجه‬ ‫وشدٖ ؛ و‪ٛ‬ز‪ٛ‬ن = ٘‪ٛ‬صاد ‪ ،‬سبخجتج‪ ٝ‬ضجذٖ ٔػجبدس وج‪٥‬جسج‪٥‬جّجٕجه ‪ٚ‬‬ ‫و‪٥‬س‪ّ٥‬ذٔه اص اسٓ و‪٥‬س‪ٔ ٣‬ب٘‪ٙ‬ذ سبخت‪ ٝ‬ضذٖ ٔػبدس د‪٤‬ش‪ّٕ٤‬ه (= ص٘جذ‪ٜ‬‬ ‫ضذٖ) ‪ ٚ‬د‪٤‬ش‪ّ٤‬ذٔه (= ص٘ذ‪ ٜ‬وشدٖ) اص اسٓ د‪٤‬ش‪ =( ٢‬ص٘ذ‪ )ٜ‬است‪.‬‬ ‫و‪ٛ‬ز‪ =ٝ‬و‪ٛ‬ز‪ = ٝ‬و‪٤ٛ‬س‪ = ٝ‬و‪ + )ْ.ٜ( ٢ٛ‬ز‪( ٝ‬ان تػج ج‪٥‬جش) = وج‪٢ٛ‬‬ ‫و‪ٛ‬زه‬ ‫و‪ٛ‬ز‪٥‬ذٖ اص ٔػبدس خذ‪٤‬ذ فبسس‪ٚ ٚ ٣‬اْ ٌشفت‪ ٝ‬اص ٔػذس تشو‪ ٣‬ووزٕه‬ ‫و‪ٛ‬دن ٌ‪ٛ‬د‪ ٜ‬ن = ٌ‪ٛ‬د‪( ٜ‬و‪ٛ‬تب‪ + )ٜ‬ن (ان) = و‪ٛ‬زه ‪ ٚ‬وج‪ٛ‬تجب‪ ٜ‬؛‬ ‫ل‪ٛ‬د‪ٚ‬ق ‪ ٚ‬خ‪ٛ‬خ‪ٛ‬ق (= ثس‪ٔ )ٝ‬لشف ‪ ٗ٥ٕٞ‬وّٕ‪ٞ ٝ‬ست‪ٙ‬ذ‪ٕٞ .‬ش‪٤‬ط‪ ٝ‬ثب وج‪ٛ‬تجب‪ٜ‬‬ ‫(‪ ٚ )ْ.ٜ‬و‪ٛ‬ت‪)ْ.ٜ( َٛ‬‬ ‫و‪ٛ‬س= و‪ِٛ‬س = ٘بث‪ٙ٥‬ب ‪ٔ ،‬سذ‪ٚ‬د ‪ٌ ،‬شفت‪٘ ، ٝ‬باٌب‪ ، ٜ‬وٓ ٘‪ٛ‬س ؛ وج‪ِٛ‬س ثج‪ِٛ‬غجبص =‬ ‫س‪٥‬ش‪٘ ٢‬بپز‪٤‬ش ‪ ،‬و‪ِٛ‬سلبِٕبق = غبفُ ٔب٘ذٖ ‪ ،‬و‪ِٛ‬س ل‪ٕ٤ٛ‬بق = ‪٤ٚ‬شاٖ وجشدٖ ‪،‬‬ ‫و‪ِٛ‬سٌوص = زطٓ زشاٖ ‪ ،‬و‪ِٛ‬سالٔبق = ‪ٞ‬ذس دادٖ ‪ ،‬و‪ِٛ‬س‪ = َِٛ٤‬ثٗ ثست‬ ‫و‪ٛ‬س‪=ٜ‬و‪ٛ‬س‪ ٜ‬اص ٔػذس و‪ٛ‬س‪ٔ ٜ‬ه (= پبس‪ ٚ‬وجشدٖ ‪ ،‬س‪ٚ‬ثج‪٥‬جذٖ ‪ ،‬سُفجتجٗ)‬ ‫ثٕع‪ٙ‬ب‪ٚ ٢‬س‪ ّٝ٥‬ا‪ ٢‬و‪ ٝ‬ثشف سا ٔ‪ ٣‬س‪ٚ‬ثذ ‪ ٚ‬پبن ٔ‪ ٣‬و‪ٙ‬ذ ‪ٚ ،‬س‪ّ٥‬ج‪ ٝ‬ا‪ ٢‬وج‪ٝ‬‬ ‫د‪ٚ‬د سا اص اتص ٌشفت‪ ٣ٔ ٚ ٝ‬س‪ٚ‬ثذ‪.‬‬ ‫و‪ٛ‬ص‪=ٜ‬و‪ٛ‬ص‪ ٚ ٜ‬و‪ٛ‬ص‪ ٜ‬ج = ظشف ٍ٘‪ٟ‬ذاس‪ ٢‬اه (‪)12،2‬‬ ‫و‪ٛ‬س‪ =ٝ‬و‪ِٛ‬سب = غ‪ٛ‬ست وٓ ٔ‪، ٛ‬وٓ س‪٤‬ص (‪ )3‬؛و‪ِٛ‬سب سبلمجبَ = س‪٤‬جص‬ ‫ثُض‪٢‬‬ ‫و‪ٛ‬ن= وون = ا‪ِ ٚ ًٙٞ‬لٗ دس خ‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذٌ‪ ، ٣‬س‪٤‬ط‪ ، ٝ‬زبق ‪ ،‬د‪ٚ‬خجت‬ ‫‪ٞ‬ب‪ ٢‬پبسز‪ ٝ‬؛ وووّ‪ٔ ٝ‬ه = س‪ٛ‬صٖ ٘خ وجشدٖ ‪٤‬جب وجون وجشدٖ سجبص‬ ‫ٔ‪ٛ‬س‪٥‬م‪ ، ٣‬وووس‪٥‬ض = ث‪ ٣‬س‪٤‬ط‪)2،25( ٝ‬‬ ‫و‪ٛ‬و‪/ٛ‬پش٘ذ‪ =ٜ‬ل‪ُٛ‬لم‪ = ُٛ‬ل‪ٛ‬ق (غذا) ‪ +‬ل‪( ٛ‬ان) = ٘بْ پش٘ذ‪ ٜ‬ا‪ ٢‬و‪ ٝ‬ل‪ٛ‬ق ل‪ٛ‬‬ ‫ٔ‪ ٣‬و‪ٙ‬ذ ‪ ،‬فبخت‪ٝ‬‬ ‫و‪ٌ=َٛ‬وَ = استخش ‪ ،‬اثٍ‪٥‬ش ‪ ،‬تباله ‪ ،‬ثشو‪ ، ٝ‬دس‪٤‬بز‪ ١‬و‪ٛ‬زه (‪ :)2،1‬ض‪ٝ‬‬ ‫ز‪ٛ‬ح‪ٛ‬ض‪ ٣‬داٖ حطٓ ز‪ِِٟٛ ٖٛ‬ب×اه اصِ‪ ِٝٛ‬س‪ٚ‬د دسو‪ِٟٛ‬ب‪٢ِٛٛٔ/‬‬ ‫و‪ٛ‬الن‬ ‫= و‪ ِٝٛ‬ن = و‪( ِٝٛ‬و‪ٔ ِٝٛ‬ه = وج‪ٛ‬الن وجشدٖ) ‪ +‬ان (ان) =‬ ‫و‪ٛ‬الن و‪ٙٙ‬ذ‪ !ٜ‬؛ ٘ظش د‪ٍ٤‬ش ا٘ست و‪ :ٝ‬و‪ٛ‬الن = و‪ ِٝٛ‬ن = و‪٥ِٛ‬ه =‬ ‫و‪( ٣ِٛ‬و‪ٕ٥ِٛ‬ه = ص‪٤‬ش سب‪ ٝ٤‬لشاس ٌشفتٗ ‪ٔ ،‬ذف‪ ٖٛ‬ضذٖ) ‪ +‬ن (ان) =‬ ‫ص‪٤‬ش ٌ‪٥‬ش٘ذ‪ٔ ، ٜ‬ذف‪ ٖٛ‬و‪ٙٙ‬ذ‪ ، ٜ‬ت‪ٙ‬ذثبد ثشف‪ ٣‬و‪ ٕٝٞ ٝ‬ز‪٥‬ض سا ص‪٤‬ش ٔ‪٥ٌ ٣‬شد‪.‬‬ ‫و‪ٔٛ‬بج‬ ‫= وؤح = ووْ (وؤٕه = ص‪٤‬ش ز‪٥‬ض‪ ٢‬پ‪ٟٙ‬بٖ وجشدٖ) ‪ +‬اج (ان) =‬ ‫پ‪ٟٙ‬ب٘‪ٛ٘ ، ٝ‬ع‪٘ ٣‬بٖ ض‪٥‬ش‪ ٗ٤‬و‪ ٝ‬دس ص‪٤‬ش خبوستش ‪ ٚ‬اتص پختج‪ٔ ٝ‬ج‪ ٣‬ضج‪ٛ‬د ‪ٚ‬‬ ‫وؤ‪ٛ‬س (خبوستش) اص ‪ ٗ٥ٕٞ‬س‪٤‬ط‪ ٝ‬است (‪ ، )12،2‬زبدس‪ ٢‬سا و‪ ٝ‬ثج‪ٛ‬سج‪٥‬جّج‪١‬‬ ‫خ‪ ٚ ٕٝ٥‬ست‪ ٣٘ٛ‬ثّ‪ٙ‬ذ و‪ٙٙ‬ذ ثخبطش ضجب ‪ٞ‬ت زبدس ث‪ ٝ‬ا‪٘ ٗ٤‬بٖ ا٘شا وجؤجح ‪٤‬جب‬ ‫و‪ٔٛ‬بج ٌ‪ٙ٤ٛ‬ذ (‪.)1‬‬ ‫ادأ‪ ٝ‬داسد‬ ‫شاه اسماعیل خطائی نین‬ ‫شعرلری‬ ‫وبغیل‬ ‫خط ‪ ٚ‬خبِ‪ ٝ٘ٛ‬ص‪ِٚ‬ف‪ ٖٛ‬د‪ٚ‬س دِ‪، ٣ّ٥‬ا‪ ُٞ‬عشفب٘‪. ٖٛ‬‬ ‫و‪ ٓ٥‬ا‪٘ٚ‬ذاٖ اضىبس ا‪ِٚ‬ذ‪ ٢‬ث‪٥‬ب٘‪ ،٣‬عّٓ لشاٖ ‪. ٖٚ-‬‬ ‫ٌوت‪ٛ‬سد‪ ٖٚ‬پشد‪ٛ٤ ٜ‬ص‪٘ٚ‬ذٖ ثلٕذاهلل و‪ ،٣‬ا‪ ٢‬دِجش‪،‬‬ ‫س‪ٌ ٣ٙ‬وسد‪ ٢‬خدبِتذٖ لبساِذ‪ٛ٤ ٢‬ص‪ ٢‬ض‪٥‬طب٘‪.ٖٛ‬‬ ‫سخ‪٤ ٖٛ‬بسه ٘‪ٌِٛ ٝ‬ذ‪ٚ‬سو‪ ،ٓ٥‬ف ب٘‪ ٝ‬د‪ٚ‬ضذ‪ ٢‬ث‪ِٛ‬ج‪ِ َٛ‬ش ؟‬ ‫و‪،٣‬ض‪ٛ‬ل‪٘ٛ‬ذٖ ا‪ٞ ٖٛ٘ٚ‬ش دْ حض‪ٛ‬س‪ٚ ٢‬اس (ل‪ٌِٛٛ) ٣ٙ٤ٛ‬ستب٘‪ٖٛ‬‬ ‫ا‪٤‬ب سّطبٖ عبدَ و‪، ٓ٥‬ا‪٤‬ط‪ ٓ٥‬سٗ س‪٥‬ض وئسش ٔطىُ‪،‬‬ ‫ث‪ ٛ‬د‪ٚ‬س س‪ٙ‬ذٖ ٔشاد‪ ٖٚ‬و‪ٌ ،ٓ٥‬ذداٖ وسٕ‪ ٝ‬احسب٘‪. ٖٛ‬‬ ‫خ‪ٙ‬به استب٘‪ٙ٥‬ذ‪ ،ٜ‬دس‪ ٤‬ب ل‪ٕ٥‬ت‪ٛ٤ ٓ٥‬خذ‪ٚ‬س ‪،‬‬ ‫‪ٚ‬غبِ‪ ٖٛ‬اوصٌ‪ِ ٝ‬شٌوسد‪٤ ٣ٙٔ، ٢‬ب٘ذ‪٤‬شد‪ٞ ٢‬دشا٘‪. ٖٛ‬‬ ‫لبض‪ٙ٥‬ال ‪،‬و‪٥‬شپ‪، ٍٖٛ٥‬ع‪ ٝ٘ ٗ٥ٙ٥‬سئلش سبٔش‪ ٢‬د‪ٚ‬س و‪ ٓ٥‬؟‬ ‫ا‪ٚ‬الس‪ٔ ٗ٤‬ىش ‪ ٚ‬اِ‪ٙ٥‬ذٖ خ‪ٟ‬ب٘‪٥‬ذ‪ٚ‬تذ‪ ٢‬دستب٘‪. ٖٛ‬‬ ‫خطبئ‪ ٣‬زطٓ ٔست‪ٙ٥‬ذٖ حج‪٥‬ج‪ ٗ٥‬احتشاص ائ‪!ّٝ٥‬‬ ‫و‪ ،٣‬ا‪ َٚ‬لب٘‪ ٗ٥‬تووش ‪ٞ‬ش دْ‪،‬ز‪ ٖٛ‬ا‪ِٚ‬ذ‪ٚ‬س خبٖ خب٘ب٘‪ٖٛ‬‬ ‫تب ٘ئد‪ ٝ‬خ‪ٛ‬اه ا‪٤‬س‪ٙ٥‬ذ‪ ٜ‬خ‪٥‬بِ‪ٌ ٗ٥‬وس‪ ْٚ‬س‪. ٖٛٙ‬‬ ‫‪ٚ‬لت‪ —٣‬د‪ٚ‬س‪ٚ‬س ‪ ،‬ض‪ٕ٥‬ذ‪ ٢‬خٕبِ‪ٌ ٖٛ‬وس‪ ْٚ‬س‪. ٖٛٙ‬‬ ‫دسد فشاق ا‪٤‬س‪ٙ٥‬ذ‪ ٜ‬لبت‪ ٣‬صاسْ ا‪ ٢‬غ‪، ٓٙ‬‬ ‫ث‪٥‬ش ٌ‪ ٖٛ‬ا‪ٚ‬السو‪ ،٣‬س‪ٚ‬ص ‪ٚ‬غبِ‪ٌ ٖٛ‬وس‪ ْٚ‬س‪. ٖٛٙ‬‬ ‫‪٤‬ئتذ‪ ٢‬وٕبِ‪ ،ٝ‬ا‪ ٢‬غٓ ‪ٞ‬دشاٖ خفبِش‪،ٖٚ‬‬ ‫ض‪ٕ٥‬ذ‪ٔ ٢‬لبَ‪-‬د‪ٚ‬س‪ٚ‬س و‪ ،٣‬ص‪ٚ‬اِ‪ٌ ٗ٥‬وس‪ ْٚ‬س‪. ٖٛٙ‬‬ ‫‪٤‬ب سه !خطبئ‪ٌ ٣‬وسٔ‪ ٝ‬س‪ ٖٛ‬ا‪ٔ َٚ‬ل‪ٙ‬ت ‪ ٚ‬فشاق‪،‬‬ ‫‪٤‬ئت‪٥‬ت ‪ٚ‬غبِ‪، ٝ‬سفع ٔالِ‪ٌ ٖٛ‬وس‪ ْٚ‬س‪. ٖٛٙ‬‬ ‫****‬ ‫ایچ شبَساد‬ ‫ا‪ٚ‬ذ ضب‪ٞ‬ضاد ث‪٥‬جش‪ٚ ٢‬اس ا‪٤‬جذ‪،٢‬‬ ‫ث‪٥‬ش‪ ٛ٤ ٢‬ا‪٤‬ذ‪ ،٢‬ث‪٥‬ش پبدضب‪ٚ ٜ‬اس‬ ‫ا‪٤‬ذ‪ .٢‬ث‪ ٛ‬پجبدضجب‪ ٜ‬زج‪ ٛ‬پج‪َٛ‬‬ ‫خشخّ‪٤ ٝ‬ج‪٥‬جت ا‪ٚ‬غجال٘جالس‪٤‬ج‪ٙ‬ج‪٣‬‬ ‫ا‪ٚ‬خ‪ٛ‬تٕ‪ٛ‬ضذ‪ .ٚ‬ا‪ٚ‬غجال٘جالس اوص‬ ‫صأب٘الس‪ ٗ٥٘ ٢‬دسسّش‪ ٣ٙ٤‬ا‪٤‬ش‪ٚ‬اٖ‬ ‫ائّجج‪٤ ٝ‬جج‪٥‬ججت ائججّججٓ دس‪٤‬ججبسجج‪٣‬‬ ‫ا‪ِٕٛٚ‬ضذ‪ٚ‬الس‪ٌ .‬ج‪٘ٛ‬جّجش‪٤‬جٗ ثج‪٥‬جش‬ ‫ٌ‪٘ٛ٘ٛ‬ذ‪ ٜ‬خجش زج‪٥‬جخجذ‪ ٢‬وج‪،٣‬‬ ‫ا‪ٚ‬غال٘الس دسسّش‪ ٣ٙ٤‬ل‪ٛ‬ستبس‪٤‬جت‬ ‫ٌّ‪٥‬شِش‪ .‬د‪ ٢‬ضج‪ٟ‬جش ثجعجضجبد‪،٢‬‬ ‫دسٍب‪ ...ٜ‬ا‪ٚ‬غال٘الس ٌّذ‪ّ٤‬ش‪ .‬ثج‪٥‬جش‬ ‫٘ئس‪ ٌٖٛ ٝ‬وئس‪ٙ‬ذٖ س‪٘ٛ‬شا‪ ،‬پبدضب‪ ٜ‬ث‪٥‬ش ٌئد‪ ٝ‬ثو‪ٛ٤‬ن ا‪ٚ‬غجّج‪٘ٛ‬ج‪٤ ٛ‬جب٘ج‪٥‬ج‪ٙ‬جب‬ ‫زبغ‪٥‬ش‪٤‬ت دئذ‪ - :٢‬ا‪ٚ‬غ‪ ،َٛ‬دا‪ٞ‬ب ا‪ٚ‬خ‪ٛ٤ٛ‬ه دسس‪٥ٙ٥‬ض‪ ٢‬ل‪ٛ‬ستبسد‪٥ٙ٤‬ض‪ ،‬ائّج‪ٝ‬‬ ‫ٔٗ د‪ ٜ‬ل‪ٛ‬خبِٕ‪٥‬طبْ‪ ،‬ا‪٤‬ست‪٥٤ ٝ‬شْ غبثبحذاٖ پجبدضجب‪ٞ‬جّج‪٥‬ج ج‪ٚ ٣‬ئجشْ سج‪ٙ‬ج‪،ٝ‬‬ ‫ا‪ٚ‬ستب٘د‪ ُ٥‬لبسداض‪ ٣ٙ٥‬س‪ٚ ٝٙ‬ضع‪٥‬ش‪ ،‬و‪٥‬س‪٥‬ه لبسداض‪ ٣ٙ٥‬دا ‪ٚ‬و‪ ُ٥‬تع‪ ٗ٥٥‬ائّ‪ٝ‬‬ ‫‪٥٤‬شْ‪ .‬ا‪ٚ‬غالٖ د‪ٚ‬غش‪ٚ‬داٖ دا ز‪ ٛ‬عبغ‪ ٣ّّ٥‬ا‪ٚ‬غالٖ ا‪٤‬ذ‪ ،٢‬دئذ‪ ٢‬وج‪- :٣‬‬ ‫دد‪ ٗٔ ،ٜ‬تض‪٥ٌّٕ ٜ‬طٓ‪ .‬ث‪ٛ‬ت‪ ٖٛ‬عؤش‪ ٛٔٚ‬ل‪ٛ‬سثتذ‪ ٜ‬وئس‪٥‬شٔ‪٥‬طٓ‪ .‬ا‪٘ٚ‬ب ٌوس‪ ٜ‬د‪ٜ‬‬ ‫خبٔبعبت‪٤ٚ ،٣‬ال‪٤‬ت‪٘ ٣‬ئد‪ ٝ‬د‪ٚ‬ال٘ذ‪٤‬شٔبق الص‪ٕ٤‬ذ‪ ّٝٞ ،٢‬ثبخبسٔبساْ‪ .‬پبدضجب‪ٜ‬‬ ‫ا‪ٚ‬غّ‪٘ٛ‬ذاٖ ‪ٞ‬ئر ثئّ‪ ٝ‬خب‪ٚ‬اه ٌوصِٕ‪٥‬شد‪.٢‬‬ ‫ائّ‪ ٝ‬و‪ ،٣‬ث‪ ٛ٘ٛ‬ائط‪٥‬تذ‪ ،٢‬دئذ‪ٌ - :٢‬ئت‪ ،‬ا٘دبق لبسداضالس‪ٙ٤‬ب ث‪ ٛ‬ثجبس‪ ٜ‬د‪ٜ‬‬ ‫‪ٞ‬ئر ث‪٥‬ش سوص دئٕ‪ !ٝ‬ثئّ‪ ٝ‬دئ‪٥٥‬ت ا‪ٚ‬غّ‪ٛٔ ٛ٘ٛ‬سخع ائّ‪ ٝ‬د‪ .٢‬غبثبح‪ٌ ٣‬ئد‪ٝ‬‬ ‫ا‪ٚ‬ستب٘د‪ ُ٥‬ا‪ٚ‬غّ‪ ٛ٘ٛ‬زبغ‪٥‬ش‪٤‬جت دئجذ‪ ٢‬وج‪ - :٣‬ا‪ٚ‬غج‪ ،َٛ‬ا‪٤‬سجتج‪٤ ٝ‬ج‪٥‬جشْ‬ ‫پبدضب‪ٚ ٣ ٥ّٞ‬ئشْ س‪ ،ٝٙ‬ثو‪ٛ٤‬ن لبسداض‪ٚ ٣ٙ٥‬ضع‪٥‬ش‪ ،‬و‪٥‬س‪ ٣ٍ٥‬د‪ٚ ٜ‬وج‪٥‬جُ‬ ‫تع‪ ٗ٥٥‬ائّ‪.ٓ٥‬‬ ‫اسد‪ٚ ٢‬اس‬ ‫‪6‬‬ ‫اسخ‪ٙ٥‬ذا اخبٖ ‪ٞ‬ش س‪٤ٛ‬ب ل‪ٛ‬سثبٖ ا‪ِٚ‬الْ‪،‬‬ ‫خبغ‪٥‬ت‪ ٗ٥‬ا‪ٚ‬د! ‪ِ٘ٛٛ٤‬ذا خب٘ذاٖ ا‪ِٚ‬الْ‪.‬‬ ‫‪ٞ‬ش تبپذاد‪ ٗ٥ ٤‬ت‪ٛ‬سپبغب ا‪ِٚ‬الْ ث‪٥‬ش ل‪،َٛ‬‬ ‫عطش‪٤ ٌّٗ ّٝٙ٤‬ئّّش‪ ٜ‬حئ‪٥‬شاٖ ا‪ِٚ‬الْ‬ ‫طنس شارعلریمیس‬ ‫علی اصغر عسیسپًر‬ ‫عّ‪ ٣‬اغ ش عض‪٤‬ضپ‪ٛ‬س دس سبَ‪ 1330‬ضٕس‪ ٣‬دس تجش‪٤‬ض زطٓ ثج‪ٝ‬‬ ‫خ‪ٟ‬بٖ ٌط‪ٛ‬د‪ ٓٞ ٢ٚ.‬صٔبٖ ثب د‪ٚ‬س‪ٔ ٜ‬ت‪ٛ‬سجطج‪ ٚ ٝ‬دثج‪٥‬جشسجتجبٖ‬ ‫غشف ‪٘ ٚ‬ل‪ٛ‬عشث‪ ٣‬سا ٘ضد ٔشح‪ ْٛ‬حبج ٔ‪٥‬شصا ‪ٛ٤‬سف ضعبس ‪ٚ‬‬ ‫ٔشح‪ ْٛ‬حبج دا‪ٚ‬د ٔث‪ٙ‬ب‪ ٣٤‬فشا ٌشفت ‪ ٚ‬اص ٔلضشٔشح‪ ْٛ‬ا‪٤‬جت‬ ‫اهلل حبج ٔ‪٥‬شصاعجذاِػٕذ ٔمذْ دا٘ب‪، ٣٤‬ث‪ٟ‬ش‪ٞ ٜ‬ب ثشد ‪ ٢ٚ .‬دس‬ ‫‪ 22‬سبٍِ‪ ٣‬اص دا٘طٍب‪ ٜ‬اصاد اسالٔ‪ ٣‬پز‪٤‬شفت‪ ٝ‬ضذ ‪ٛٔ ٚ‬فجک ثج‪ٝ‬‬ ‫دس‪٤‬بفت ٔذسن ِ‪٥‬سب٘ ‪ ،‬ف‪ٛ‬ق ِ‪٥‬سب٘ ‪ ٚ‬دوتش‪ ٢‬ضذ‪.‬‬ ‫عض‪٤‬ض پ‪ٛ‬س دس ٌفتبس ‪ٛ٘ ٚ‬ضتبس ض‪ ٛ‬طجع است ‪ ٚ‬صثجب٘ج‪ ٣‬طج‪ٙ‬جش‬ ‫أ‪٥‬ض داسد ‪ .‬عض‪٤‬ض پ‪ٛ‬س ثس‪٥‬بس‪ ٢‬اص اضعبس ٔعبغش عجشثج‪ ٣‬سا ثج‪ٝ‬‬ ‫ضعش فبسس‪ ٚ ٣‬تشو‪ ٣‬تشخٕ‪ ٝ‬وشد‪ ٜ‬است ‪ٚ‬ضشه إِثُ ‪ٞ‬جب‪٢‬‬ ‫تشو‪٤ ٣‬ذ ط‪ٛ‬ال‪ ٣٤‬داسد ‪.‬‬ ‫ٌض‪٤‬ذ‪ ٜ‬ا‪ ٢‬اص اضعبس ط‪ٙ‬ض ا‪ ٚ‬سا ٔ‪ ٣‬خ‪ٛ‬ا٘‪٥‬ذ ‪:‬‬ ‫ا‪ َٚ‬اوص‪ ْٚ‬عّسٍش‬ ‫د‪ ْٚ‬ث‪٥‬ض‪ ٓ٤‬عّىجش‬ ‫س‪ ْٛ‬حسئٗ وّ‪ٙ‬تش‬ ‫عشؼ سالْ داسد‬ ‫ٔلشْ دٔ‪٥‬شز‪٣‬‬ ‫سذ خ‪ٛ‬اد پ‪٥ٙ‬شز‪٣‬‬ ‫وئسُ حسئٗ ول‪٥‬شز‪٣‬‬ ‫عشؼ سالْ داسد‬ ‫پبسجبٖ استىب٘س‪٣‬‬ ‫ا ‪٤‬ل‪ٌ ٣٥‬و‪ ٢‬صثب٘س‪٣‬‬ ‫حٕ‪٥‬ذ پب٘سٕب٘س‪٣‬‬ ‫عشؼ سالْ داسد‬ ‫ا‪ٚ‬سداٖ حسٗ سبٔب٘س‪٣‬‬ ‫ا‪ٚ‬سداٖ حج‪٥‬ت داثب٘س‪٣‬‬ ‫ض‪٥‬ش ثبض‪ٙ٥‬ذا ارا٘س‪٣‬‬ ‫عشؼ سالْ داسد‬ ‫روش عّ‪ ، ٣‬لػبه ٔد‪٥‬ذ‬ ‫ل‪ٛ‬ص ثبثب‪ ،‬ثبلمبَ حٕ‪٥‬ذ‬ ‫ط‪ٔ ٍَٛ٤‬د‪٥‬ذ‪ ،‬و‪ٛ‬س سض‪٥‬ذ‬ ‫عشؼ سالْ داسد‬ ‫*قبیىبق‪244:‬شبعردن طىس شعرلر کتببی‬ ‫ارذبایجاندا کاری کاتور صنعتی‬ ‫ٌئسٕ‪٥‬ص سب‪ ٗ٥٘ ٣٤‬اسد‪...ٚ ٢‬‬ ‫ث‪ ٛ‬دا سسسبٔالس‪٥ٕ٤‬ض‪٤ ٗ٤‬بساد‪٤‬جدج‪٥‬جّج‪٥‬جک‬ ‫ا‪ٕ٤‬ىب٘الس‪ٌ ٣ٙ٤‬ئ‪٥ٙ‬طّ‪ٙ‬ذ‪٤‬شٔىّ‪٤ ٝ‬جب٘جبضج‪٣‬‬ ‫ث‪ٔ ٛ‬وعتجش تطى‪٥‬التذا ث‪٥‬ض‪ٔ ٜ‬و‪ٚ‬لئع‪٥ٕ٥٥‬ض‪٢‬‬ ‫ث‪ّ٥‬ذ‪٤‬شٔجه‪ ،‬ا‪ٞ‬جٕج‪٥‬جتجّج‪ ٣‬تجذثج‪٥‬جشثجشد‪ٜ‬‬ ‫ارسثب‪٤‬دب٘‪ ٣‬ال‪٥٤‬م‪ٙ٥‬د‪ ٝ‬تٕث‪٥‬جُ ائجتجٕجه‬ ‫ا‪ٚ‬ز‪ ٖٛ‬دا‪ٞ‬ب ‪ٛ٤‬وسه تش‪٤‬ج‪٘ٛ‬ب ‪ٚ‬ئشٔج‪٥‬ج‬ ‫ا‪ِٛٚ‬س‪.‬‬ ‫‪ 40-30‬ا‪٥ّّ٤‬ه فعبِ‪٥‬ت‪ ٣‬دو‪ٚ‬س‪٘ٚ‬ذ‪ ٜ‬ثو‪ٛ٤‬ن تدش‪ٚ‬ث‪ ٝ‬تج‪ٛ‬پجالٔج‪٥‬جص‬ ‫ا‪ٚ‬س‪ٚ‬پب ‪ ٚ‬د‪ٍ٤‬ش ل‪٘ٛ‬ط‪ ٛ‬اوِى‪ِ ٝ‬ش‪ ٗ٤‬وبس‪٤‬ىبت‪ٛ‬س تطى‪٥‬التالس‪ ٢‬ا‪ّ٤‬ج‪ٝ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬لب‪٥٤‬س‪ ٝ‬د‪ ٜ‬ارسثب‪٤‬دبٖ وبس‪٤‬ىبت‪ٛ‬سز‪ ٣‬سسسبٔالس ث‪٥‬شِ‪ ٣ٍ٥‬زج‪ٛ‬‬ ‫ٌ‪ٙ‬دذ‪٤‬ش‪ .‬ث‪٘ٛ‬ب ثبخٕب‪٤‬بساق ل‪٥‬سب ٔ‪ٛ‬دت عشض‪ٙ٥‬ذ‪ ،ٜ‬ث‪٥‬ض‪ ٓ٤‬تطى‪٥‬الت‬ ‫د‪٥٘ٚ‬ب وبس‪٤‬ىبت‪ٛ‬سس‪ ٗ٥٘ ٣‬ا‪٤‬ش‪ّٕ٤‬بص ح‪٥‬ػ‪ ٝ‬س‪ ٣‬ا‪ِٚ‬ذ‪ٚ‬غ‪ ٛ٘ٛ‬ث‪ٛ‬ثج‪ٛ‬ت‬ ‫ائذ‪ ٜ‬سن ث‪ ٛ‬عب‪ ٗ٥٘ ّٝ٥٤‬تبْ ح‪ٛ‬ل‪ٛ‬لّ‪ ٛ‬ع‪ٛ‬ض‪ ٚٛ‬ا‪ِٕٛٚ‬ضذ‪ٚ‬س‪ .‬ث‪ ٛ‬ث‪٥‬ض‪ٜ‬‬ ‫ٌوستش‪ ّٗ٤‬ثو‪ٛ٤‬ن اعت‪ٕ٥‬بد ‪ ٚ‬خ‪ٛ‬غ‪ٛ‬غ‪ ٣‬د‪٤‬متّ‪٤ ٝ‬ب٘بض‪ ،٣‬عئج‪٥‬ج‪ٙ‬ج‪٣‬‬ ‫صأب٘ذا ث‪٥‬ضدٖ دا‪ٞ‬ب ز‪ٔ ٛ‬سئ‪ِٛ‬ج‪٥‬جت‪ٔ ،‬جلجػج‪ِٛ‬جذاس فجعجبِج‪٥‬جت‪،‬‬ ‫ٌوت‪ٛ‬سد‪ٛٔٛ٤ٚ‬ص عو‪ٞ‬ذ‪٥ِ ٜ‬ىّش‪٤ ٢‬ئش‪٤ ٝٙ٤‬ئت‪٥‬شٔ‪٥ٔ ٝ‬ضد‪ ٜ‬دل‪٥‬جمجّج‪٥‬جه‬ ‫طّت ائذ‪٤‬ش‪.‬‬ ‫غ‪ٛ‬س‪ٚ‬سال دئ‪ ٝ٥‬ث‪ّ٥‬ش‪٤‬ه و‪ ،٣‬ث‪ ٗ٥‬اِخبِک ٔ‪ٛ‬سبث‪٥‬م‪ِ ٝ‬جشد‪ ٜ‬دا‪ٞ‬جب دا‬ ‫فعبَ ا‪٤‬طت‪٥‬شان ائذٖ سسسبٔالس‪٥ٕ٤‬ض سج‪ 3 ٖٛ‬ا‪٤‬جُ عجشضج‪٥‬ج‪ٙ‬جذ‪ٜ‬‬ ‫لبت‪ّ٥‬ذ‪٤‬مالس‪-200 ٢‬دٖ است‪٥‬ک ث‪ ٗ٥‬اِخبِک وبس‪٤‬ىبت‪ٛ‬س ٔ‪ٛ‬سجبثج‪٥‬جمج‪ٝ‬‬ ‫ِش‪ٙ٤‬ذ‪٤ ٜ-00 ٜ‬بخ‪ ٗ٥‬خ‪ٛ‬غ‪ٛ‬غ‪ٛٔ ٣‬وبفبتب ‪ ٚ‬فخش‪ ٢‬د‪٤‬جلجّج‪ٔٛ‬جالسا‬ ‫ال‪٥٤‬ک ٌوس‪ِٕٛٚ‬ش‪ ،‬وبس‪٤‬ىبت‪ٛ‬سز‪٥‬الس‪٥ٕ٤‬ض‪ ٗ٤‬اثشِش‪ٛٔ ٢‬سجبثج‪٥‬جمج‪ٝ‬‬ ‫ِججش‪٤‬ججٗ لجج‪٥‬ججض‪٤‬ججُ‪ٌ ،‬جج‪ٔٛ‬جج‪ٛ‬ش‪ ،‬ثجج‪ٛ‬س‪٘ٚ‬ججح ٔجج‪ٛ‬وججبفججبتججالس‪ ٢‬ا‪ّ٤‬جج‪ٝ‬‬ ‫ل‪ٕ٥٥‬تّ‪ٙ‬ذ‪٤‬ش‪٥ّٕ٤‬طذ‪٤‬ش‪ .‬ا‪٤‬طت‪٥‬شان ائتذ‪٥ٕ٥ٍ٤‬ض دئجٕجه ا‪ٚ‬الس وج‪،٣‬‬ ‫ث‪ٛ‬ت‪ٛٔ ٖٛ‬سبث‪٥‬م‪ِ ٝ‬شد‪ ٜ‬سسجسجبٔجالس‪٤‬جٕج‪٥‬جض‪٤‬جٗ وجبس‪٤‬جىجبتج‪ٛ‬سالس‪٢‬‬ ‫سئس‪٥ّٕ٥‬ص اٖ ‪٤‬بخط‪ 100 ٣‬اثش س‪٥٥‬ب‪٥ٞ‬س‪ٙ٥‬ب داخ‪ ُ٥‬ائذ‪٥ّٕ٤‬جطجذ‪٤‬جش‪.‬‬ ‫ث‪ ٛ‬حبد‪٤‬ث‪ِ ٝ‬ش ٔ‪ٛ‬عبغ‪٥‬ش دو‪ٚ‬سد‪ ٜ‬ارسثب‪٤‬دبٖ وبس‪٤‬ىبتج‪ٛ‬سسج‪٘ ٣‬ج‪٥‬جٗ‬ ‫ا‪ٙ٤‬تئ‪ٙ‬س‪ٛ٥‬ئ ضى‪ّ٥‬ذ‪ ٜ‬ا‪ٙ٤‬ى‪٥‬طبف ائذ‪ ٜ‬سن‪ ،‬ثج‪ ٛ‬سجبحج‪ ٝ‬د‪ ٜ‬دس‪٤‬جٗ‬ ‫ثذ‪٤‬ع‪ ٣‬ع‪ٙ‬ع‪ِ ٝٙ‬ش‪ٔ ٜ‬بِ‪٥‬ه ا‪ِٕٚ‬بس‪ ،٣ٙ٥‬د‪٥٘ٚ‬ب وبس‪٤‬ىجبتج‪ٛ‬سسج‪٘ ٣‬ج‪٥‬جٗ‬ ‫ا‪ٙ٤‬ى‪٥‬طبف‪ٙ٥‬ب اوص ال‪٥٤‬مّ‪ ٣‬تو‪ِ ٜٛٞ‬ش‪ٙ٤‬ج‪ٚ ٣‬ئجشٔجه ثجبخجبس‪٤‬ج ج‪٥‬ج‪ٙ‬ج‪٣‬‬ ‫٘‪ٔٛ‬ب‪٥٤‬ص ائتذ‪٤‬ش‪٤‬ش‪.‬‬ ‫ث‪ ٌٖٛ ٛ‬ارسثب‪٤‬دبٖ وبس‪٤‬ىبت‪ٛ‬س غ‪ٙ‬عجتج‪٘ ٣‬ج‪٥‬جٗ ثج‪٥‬جٗ اِجخجبِجک‬ ‫وبس‪٤‬ىبت‪ٛ‬س عبِٕ‪ٙ٥‬ذ‪ ٜ‬تب٘‪ٕٙ٥‬بس‪ ٚ ٣‬تجّ‪ ٣ ٥‬ا‪٤‬ست‪٥‬مبٔت‪ٙ٥‬ذ‪ٔ ٜ‬مػذ‪٤‬وّ٘‪ٛ‬‬ ‫ا‪٤‬ص اپبس‪٥ّ٤‬ش‪.‬‬ ‫اسد‪ٚ ٢‬اس‬ صفحه 6 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫پٌجشٌثِ ‪ 62‬خشداد ‪ 12 * 1041‬طٍئی ‪ 11 * 6466‬ر‬ ‫عرضِ هرغ ثب ارز ًیوبیی در ایٌذُ ًسدیک‬ ‫کاّش ـاصلِ عثماتی تا اصالح اسص تشجیحی‪،‬‬ ‫اًحشاؾ ‪ 04‬دسصذ دس اسص ‪ 0644‬تَهاًی‬ ‫ًایه سئیس کویسیَى تشًاهِ‪ ،‬تَدجِ ٍ‬ ‫هحاسثات هجلس گفت‪ :‬تا تخصیص اسص‬ ‫‪ 0644‬تَهاًی تِ اتتذا صًجطیطشُ‪ ،‬تطِ‬ ‫عَس هتَسظ تیی ‪ 14‬یطا ‪ 04‬دسصطذ‬ ‫اًحشاؾ داشتین کِ تِ ّششکطلطی ّطن‬ ‫اصالح پزیش ًثَد اها اکٌَى ایی یاساًطِ‬ ‫سا هستمیوا هشدم دسیاـت هی کٌٌذ‪.‬‬ ‫هذیشعاهل اتحادیِ سشاسش هشؼذاساى گطَشطتطی‬ ‫گفت‪ :‬اص حذٍد ‪ 14‬سٍص ایٌذُ هشغّایی کِ تَلیطذ‬ ‫اًْا تا اسص ًیوایی اًجام شذُ ٍاسد تاصاس خطَاّطٌطذ‬ ‫شذ‪.‬‬ ‫حجست ایساهلل ٘ژاز ٌفز‪ :‬ثب ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ضوطایو‬ ‫ت‪ِٛ‬سس زض غ‪ٛ‬ضت حفظ لسٕز فعّی ٔوط ‪ٚ ٚ‬ض‪ٚ‬ز‬ ‫ٔط ثب اضظ ٘سٕبیی اظ ا‪ٚ‬اذط ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬ثوعوس الوتوػوبزی‬ ‫٘سسز ‪ ٚ‬ت‪ِٛ‬سس و‪ٙٙ‬سٌبٖ زض ظیبٖ ز‪ ٜ‬ذ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬س ضوس‬ ‫تس‪ٟ‬سالت ٔصو‪ٛ‬ض ج‪ٙ‬ج‪ ٝ‬حٕبیتی ٘ساضز ‪ ٚ‬فم ثوطای‬ ‫ججطاٖ ظیبٖ ٔی ت‪ٛ‬ا٘س ٔ‪ٛ‬ضز ایتفبز‪ ٜ‬لطاض ٌطفوتو‪ٚ ٝ‬‬ ‫ٔووطغووساض ضا ٔوومووط‪ٚ‬ؼ یووسووسووتووٓ ثووب٘ووىووی‬ ‫ٍ٘‪ٟ‬ساضز‪ٔ.‬سیطعبُٔ اتحبزی‪ ٝ‬یطایطی ٔوطغوساضاٖ‬ ‫ٌ‪ٛ‬ضتی تػطیح وطز‪ :‬عال‪ ٜٚ‬ثط ایٗ لوطاض ثو‪ٛ‬ز زض‬ ‫پطزاذز تس‪ٟ‬سالت ایوتوعوالْ ٌوطفوتو‪٘ ٝ‬طو‪ٛ‬ز ‪ٚ‬‬ ‫ثس‪ٞ‬ی ‪ٞ‬بی لجّی ث‪ ٝ‬غ‪ٛ‬ضت فطیع ضوس‪ ٜ‬ثوبضوس أوب‬ ‫‪ٚ‬ظاضت ج‪ٟ‬بز وطب‪ٚ‬ضظی ‪ ٚ‬ثب٘ه‪ٞ‬ب ثو‪ ٝ‬توعو‪ٟ‬وسات‬ ‫ذ‪ٛ‬ز زض ایٗ ظٔس‪ ٝٙ‬عُٕ ٘ىطز٘س ‪ ٚ‬ث‪ٕٞ ٝ‬سٗ جو‪ٟ‬وز‬ ‫ت‪ِٛ‬سس و‪ٙٙ‬سٌبٖ ٘سبظٔ‪ٙ‬س تس‪ٟ‬سالت ثوطای ایوتوٕوطاض‬ ‫ت‪ِٛ‬سس لبزض ث‪ ٝ‬زضیبفز ایٗ تس‪ٟ‬سالت ٘سست‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ز‪ِٚ‬ز یسعز‪ ٓٞ‬زض یبَ جوسیوس ثوطای‬ ‫ث‪ٟ‬ج‪ٛ‬ز ٔعسطوز ٔوطزْ ثوس‪ ٖٚ‬حوصف‬ ‫یبضا٘‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ز٘جبَ ا٘تمبَ ایوٗ أوتوسوبظ ثو‪ٝ‬‬ ‫ا٘ت‪ٟ‬بی ظ٘جسط‪ٔ ٚ ٜ‬وطزْ ثو‪ٛ‬ز‪ ٜ‬ایوز‬ ‫السأی و‪ ٝ‬عّٕی ضوس ‪ ٚ‬اذوتوػوبظ‬ ‫یبضا٘‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ت‪ِٛ‬سس و‪ٙٙ‬سٌبٖ حوصف ‪ ٚ‬ثو‪ٝ‬‬ ‫ٔػطف و‪ٙٙ‬س‪ٜٞ‬بی ث‪ٚ ٝ‬یژ‪ ٜ‬طجم‪ ٝ‬پبیسوٗ‬ ‫زیز جبٔع‪ ٝ‬ضیسس تب اظ فسبز ‪ ٚ‬ضا٘وز‬ ‫و‪ ٝ‬ث‪ٚ ٝ‬ف‪ٛ‬ض ثب اتوروبش یوسوبیوز اضظ‬ ‫تطجسحی زض ز‪ِٚ‬ز ٌصضت‪ ٝ‬زیس‪ ٜ‬ضس‪ٜ‬‬ ‫وبیت‪ ٝ‬ض‪ٛ‬ز‪.‬ثبیس تبوسس زاضز وو‪ ٝ‬ثوب‬ ‫ایٗ تػٕسٓ ثعضی ‪ ٚ‬اظازیبظی لسٕز‬ ‫وب ‪ٞ‬بی ایبیی زیٍط ٘‪ ٝ‬ت‪ٟٙ‬وب ضوب‪ٞ‬وس‬ ‫لبابق ٘ر‪ٛ‬ا‪ٞ‬سٓ ثو‪ٛ‬ز ثوّوىو‪ ٝ‬لوسوٕوز‬ ‫وب ‪ٞ‬بی ایبیی ‪ ٓٞ‬ثب تالطوٓ جوسی‬ ‫ٔ‪ٛ‬اج‪٘ ٝ‬ر‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ضس ‪ ٚ‬ایٗ ٔو‪ ٛ‬و‪ٛ‬عوی‬ ‫ایز و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ثجوبت ‪ ٚ‬وع الوتوػوبزی‬ ‫وط‪ٛ‬ض وٕه ٔی و‪ٙ‬س‪.‬ز‪ِٚ‬ز زض اتربش‬ ‫ایٗ یسبیز تالش زاضز تب ثب پطزاذوز‬ ‫یر‪ٍٛٙ‬ی ٌٕطن ‪:‬‬ ‫سشذ ‪ 13‬دسصذ‬ ‫هیَُ ‪ 10‬درصذ ارزاى شذ‬ ‫سئیس اتحادیِ تاسـشٍشاى هیذاى هشکض گفت‪ :‬تطا‬ ‫تَجِ تِ تٌَع هیَُ ّا ًَتشاًِ‪ ،‬لیوت تواهی الالم‬ ‫هیَُ ًسثت تِ ّفتِ گزشتِ ‪ 14‬دسصذ کاّش داشتِ‬ ‫است‪.‬‬ ‫البی ٔػ فی زاضایی ٘ژاز ٌفز‪ :‬لسٕوز توٕوبٔوی‬ ‫الالْ ٔس‪ ٜٛ‬غسفی ‪ ٚ‬فطٍ٘ی جبت ٘سجز ث‪ٞ ٝ‬وفوتو‪ٝ‬‬ ‫ٌصضت‪٘ ٝ‬بضی اظ فطا‪ٚ‬ا٘ی عط ‪ ۰۴ ٝ‬زضغس وب‪ٞ‬وص‬ ‫لسٕز زاضت‪ ٝ‬ایز‪.‬ا‪ ٚ‬لسٕز ‪ٞ‬ط وسّ‪ ٛ‬ظضزاِ‪ ٛ‬ضا ‪۰۴‬‬ ‫تب ‪ٞ ۰۴‬عاض ت‪ٔٛ‬بٖ اِجبِ‪ ٛ‬ضا ‪ ۰۴‬تب ‪ٞ ۰۴‬عاض تو‪ٔٛ‬وبٖ‬ ‫ٌسالس ضا ‪ ۰۴‬تب ‪ٞ ۷۴‬عاض ت‪ٔٛ‬بٖ ت‪ٛ‬ت فط٘وٍوی ضا‬ ‫‪ ۰۰‬تب ‪ٞ ۹۴‬عاض ت‪ٔٛ‬بٖ ٌ‪ٛ‬ج‪ ٝ‬یجع ضا ‪ ۰۴‬تب ‪ٞ ۰۴‬عاض‬ ‫ت‪ٔٛ‬بٖ اٍ٘‪ٛ‬ض یبل‪ٛ‬تی ضا ‪ ۰۴‬تب ‪ٞ ۰۰‬وعاض تو‪ٔٛ‬وبٖ ‪ٚ‬‬ ‫‪ ّٛٞ‬ضا ‪ ۰۴‬تب ‪ٞ ۰۹‬عاض ت‪ٔٛ‬بٖ اعالْ وطز‪.‬ثطضیی ‪ٞ‬وب‬ ‫اظ ی ح ثبظاض ٘طبٖ ٔی ز‪ٞ‬س و‪ ٝ‬لسٕز و‪٘ٛٙ‬ی ‪ٞ‬وط‬ ‫وسّ‪ٌ ٛ‬سالس ‪ ۰۰‬تب ‪ٞ ۰۰۴‬عاض ت‪ٔٛ‬بٖ اِجبِ‪ ۰۴ ٛ‬توب‬ ‫‪ٞ ۰۴‬عاض ت‪ٔٛ‬بٖ ظضزاِ‪ ۰۰ ٛ‬تب ‪ٞ ۷۰‬وعاض تو‪ٔٛ‬وبٖ‬ ‫ت‪ٛ‬ت فطٍ٘ی ‪ ۰۴‬تب ‪ٞ ۰۴۴‬عاض ت‪ٔٛ‬بٖ ٌ‪ٛ‬ج‪ ٝ‬یوجوع‬ ‫‪ ۰۰‬تب ‪ٞ ۹۴‬عاض ت‪ٔٛ‬بٖ ‪ٙٞ‬س‪ٚ‬ا٘‪ ۰ ٝ‬تب ‪ٞ ۰۴‬عاض ت‪ٔٛ‬بٖ‬ ‫ذطثع‪ ۰۰ ٜ‬تب ‪ٞ ۰۴‬عاض ت‪ٔٛ‬بٖ طبِجی ‪ ۰۰‬تب ‪ٞ ۰۴‬وعاض‬ ‫ت‪ٔٛ‬بٖ ّٔ‪ ۰۰ ٖٛ‬تب ‪ٞ ۰۱‬عاض ت‪ٔٛ‬بٖ ‪ ٚ‬جب٘ب ‪ ۰۰‬تب ‪۰۱‬‬ ‫‪ٞ‬عاض ت‪ٔٛ‬بٖ ث‪ٛ‬ز‪ ٜ‬و‪٘ ٝ‬سجز ث‪ٞ ٝ‬فت‪ٞ ٝ‬بی اذوسوط زض‬ ‫ثبظاض ‪ ۰۴‬تب ‪ ۰۰‬زضغس وب‪ٞ‬ص زاضت‪ ٝ‬ایز‪.‬‬ ‫هعرفی ‪ 1800‬گراًفرٍش ثِ تعسیرات‬ ‫ٔسیط وُ ثبظضیی ‪٘ ٚ‬ظبضت ثط وب ‪ٞ‬وبی ایوبیوی‬ ‫‪ٚ‬ظاضت ج‪ٟ‬بز وطب‪ٚ‬ضظی اظ ٔعطفوی ‪ٔ ۰۱۴۴‬و‪ٛ‬ضز‬ ‫ترّف ث‪ ٝ‬تععیطات زض ططح تطسیوس ٘وظوبضت ثوط‬ ‫وب ‪ٞ‬بی ایبیی ‪ٔ ٚ‬وحوػو‪ ٛ‬ت وطوب‪ٚ‬ضظی زض‬ ‫یطایط وط‪ٛ‬ض ذجط زاز‪ٔ.‬سع‪ٛ‬ز أطاِّ‪ٟ‬وی ثوب ثوسوبٖ‬ ‫ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ططح تطوسیوس ٘وظوبضت ثوط ٔوحوػو‪ ٛ‬ت‬ ‫وطب‪ٚ‬ضظی ثط ایبس ٔػ‪ٛ‬ث‪ ٝ‬یتبز ت‪ٙ‬ظسٓ ثبظاض ‪ ٚ‬ثوب‬ ‫زیت‪ٛ‬ض ‪ٚ‬ظیط ج‪ٟ‬بزوطب‪ٚ‬ضظی اجوطا ضوس اظو‪ٟ‬وبض‬ ‫زاضز‪ :‬زض ایٗ ططح ‪ٞ ۰‬وعاض ثوبظضس زض لوبِوت‬ ‫‪ ۰۴۴۴‬تسٓ ‪ٞ ۰۹‬عاض ‪ٛٔ ۰۱۰ ٚ‬ضز ثوبظضیوی ا٘وجوبْ‬ ‫زاز٘س‪ٚ .‬ی تػطیح وطز‪ :‬ثب اجطای ایٗ ططح ‪ٞ‬وعاض‬ ‫‪ ۱۴۴ ٚ‬فمط‪ ٜ‬پط‪٘ٚ‬س‪ ٜ‬ترّف تطىسُ ‪ ٚ‬ثو‪ ٝ‬یوبظٔوبٖ‬ ‫تععیطات حى‪ٔٛ‬تی اضیبَ ضس‪ٔ .‬سیط وُ ثبظضیی ‪ٚ‬‬ ‫٘ظبضت ثوط ووب ‪ٞ‬وبی ایوبیوی ‪ٚ‬ظاضت جو‪ٟ‬وبز‬ ‫وطب‪ٚ‬ضظی ٌفز‪ :‬وب ‪ٞ‬بیی ٔب٘‪ٙ‬س ضوسوط ٔوبیوز‬ ‫پ‪ٙ‬سط ض‪ٚ‬غٗ ٌ‪ٛ‬ضز ٔوط ‪ ٚ‬ثوط٘وز اظ جوّٕو‪ٝ‬‬ ‫ٔ‪ٕٟ‬تطیٗ الالٔی ث‪ٛ‬ز٘س و‪ ٝ‬زض ایوٗ طوطح ٔو‪ٛ‬ضز‬ ‫ثبظضیی لطاض ٌطفت‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫کاالّا‬ ‫عثَس‬ ‫یبضا٘‪ ٝ‬وب ‪ٞ‬بی ایبیی ‪ ٚ‬ا٘تمبَ اٖ ثو‪ٝ‬‬ ‫ٔػطفو‪ٙٙ‬س‪ ٜ‬عف‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬وبیتی‪ٞ‬بی‬ ‫ٌصضت‪ ٝ‬التػبزی ضا حُ و‪ٙ‬س‪ .‬ثب ت‪ٛ‬جو‪ٝ‬‬ ‫ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬زض ظٔس‪ٞ ٝٙ‬سفٕ‪ٙ‬سی یبضا٘‪ٞ ٝ‬وب‬ ‫تجطث‪ٛٔ ٝ‬فمی ٘سع اظ ٌوصضوتو‪ٚ ٝ‬جو‪ٛ‬ز‬ ‫زاضز ‪ٕٞ ٚ‬طا‪ٞ‬ی ٔطزْ ثب اٖ ٘سوع لوبثوُ‬ ‫ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ث‪ٛ‬ز‪ ٜ‬زض ٘تسج‪ ٝ‬یسوبیوز اتوروبش‬ ‫پطزاذز یبضا٘‪٘ ٝ‬مسی ٔ‪ٛ ٛ‬عی ٔو‪ٛ‬ضز‬ ‫پصیطش ز‪ِٚ‬ز لوطاض ٌوطفوتو‪ ٝ‬توب ثوب‬ ‫پطزاذز اٖ ث‪ ٝ‬یوطپوطیوز ذوب٘و‪ٛ‬اض‬ ‫ٔطىالت الوتوػوبزی ثوطای ذوطیوس‬ ‫وب ‪ٞ‬بی ایبیی ضفع ض‪ٛ‬ز‪.‬زض ایٗثوبض‪ٜ‬‬ ‫یسس ٔحٕسض ب ٔسطتبج اِسی‪ٙ‬ی ٘وبئوت‬ ‫ضیسس وٕسسس‪ ٖٛ‬ثوط٘وبٔو‪ ٚ ٝ‬ثو‪ٛ‬زجو‪ٝ‬‬ ‫ٔجّس زض ٌفز ‪ ٌٛٚ‬ثوب ذوجوط٘وٍوبض‬ ‫التػبزی ذجطٌعاضی فبضس ثو‪ِ ٝ‬وع‪ْٚ‬‬ ‫اغالح ٔطىالت التػوبزی ٔوطزْ ثوب‬ ‫حصف اضظ ‪ ۰۰۴۴‬ت‪ٔٛ‬ب٘ی پوطزاذوز ‪ٚ‬‬ ‫ٌفز‪ :‬حصف اضظ تطجسوحوی الوسأوی‬ ‫ظْ ثطای التػبز ثسٕبض وط‪ٛ‬ض ایز ‪ٚ‬‬ ‫جع ایٗ ض‪ٚ‬ش ضا‪ ٜ‬زیٍطی ثطای اغالح‬ ‫‪ ٚ‬عسز وطو‪ٛ‬ض ٘وسوسوز‪ٚ.‬ی افوع‪ٚ‬ز‪:‬‬ ‫التػبزی و‪ ٝ‬زض اٖ ٔسوّوسوبضز‪ٞ‬وب ز ض‬ ‫ث‪ ٝ‬غ‪ٛ‬ضت ضا٘تی تعضیک ض‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬عبز ٘و‪ٝ‬‬ ‫‪ ٓٞ‬غ‪ٛ‬ضت ٍ٘سطز حتی اٌوط اغوُ ‪ٚ‬‬ ‫ٔج‪ٙ‬بیص وب‪ٞ‬ص لسٕز‪ٞ‬ب ثبضس أوب زض‬ ‫یر‪ٍٛٙ‬ی ٌٕطن اظ ضضس ‪۰۷‬زضغوسی ووب ‪ٞ‬وبی‬ ‫عج‪ٛ‬ضی ذبضجی اظ وط‪ٛ‬ضٔبٖ زض ز‪ٔ ٚ‬وب‪٘ ٜ‬وروسوز‬ ‫أسبَ ذجط زاز‪.‬‬ ‫یسس ض‪ٚ‬ح اِ‪ ِ ٝ‬سفی یر‪ٙ‬وٍو‪ٛ‬ی ٌوٕوطن اظو‪ٟ‬وبض‬ ‫زاضز‪ :‬اظ اثتسای أسبَ تب پبیبٖ اضزیج‪ٟ‬طز ثب عوجو‪ٛ‬ض‬ ‫ز‪ٔ ٚ‬سّس‪ٞ۰۰۴ ٚ ٖٛ‬عاض تٗ وب ی ذبضجی اظ ٔسوسوط‬ ‫وط‪ٛ‬ضٔبٖ تطا٘عیز ذبضجی ٘سجز ث‪ٔ ٝ‬ست ٔطبث‪ ٝ‬ثب‬ ‫ضضس ‪ ۰۷‬زضغسی ‪ٕٞ‬طا‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ز‪ ٜ‬ایز‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی افع‪ٚ‬ز‪ :‬پس اظ ‪ٞ‬فز یبَ وب‪ٞ‬ص تطا٘عیز وب ی‬ ‫ذبضجی اظ وط‪ٛ‬ض ٔسسط ضضوس توطا٘وعیوز زض یوبَ‬ ‫ٌصضت‪ ٝ‬اظ یط ٌطفت‪ ٝ‬ضس ‪ ٚ‬ثب عج‪ٛ‬ض ‪ٔ۰۰‬سّس‪۰۰۴ ٚ ٖٛ‬‬ ‫‪ٞ‬عاضتٗ وب ی ذبضجوی اظ وطو‪ٛ‬ضٔوبٖ ثوب ضضوس‬ ‫‪۰۱‬زضغسی ‪ٕٞ‬طا‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ز‪ ٜ‬ایز‪.‬‬ ‫ِ سفی زض ازأ‪ ٝ‬تبووسوس ووطز‪ :‬ضضوس ‪۰۱‬زضغوسی‬ ‫تطاتعیز زض یبَ ٌوصضوتو‪ ٚ ٝ‬ضضوس ‪ ۰۷‬زضغوسی‬ ‫تطا٘عیز زض ز‪ٔ ٚ‬ب‪ ٝٞ‬أسبَ ٘‪ٛ‬یس ثوروص ضیوسوسٖ‬ ‫ث‪ ٝ‬حس ٘ػبه ثب ی ‪ٔ۰۰‬سّس‪ ٖٛ‬تٗ ووب ی عوجو‪ٛ‬ضی‬ ‫ذبضجی اظ وط‪ٛ‬ض زض یبَ ‪ ۰۰۴۰‬ایز و‪ ٝ‬تب وو‪ٙ‬و‪ٖٛ‬‬ ‫ًظاست چٌذ هشحلِا‬ ‫هصبئت کسری ثَدجِ دٍلت‪ /‬جراحی‬ ‫ٍاقعی اقتصبد‪ ،‬کٌترل تَرم است‬ ‫‪ٚ‬الع ‪ ۰۴‬زضغس اٖ ا٘وحوطاف ایوجوبز‬ ‫ٔیو‪ٙ‬س ‪ ٚ‬ظٔس‪ ٝٙ‬فسوبز ‪ ٚ‬ضضوس لوبض‬ ‫ٌ‪ ٝ٘ٛ‬ثطذی ضطوز‪ٞ‬ب ٔیض‪ٛ‬ز ث‪ٙ‬بثطایٗ‬ ‫ثطای اغالح ض‪٘ٚ‬س ٔ‪ٛ‬ج‪ٛ‬ز ز‪ِٚ‬ز ثبیوس‬ ‫ایٗ ٔسسط ضا ٔی ضفتسوٓ‪٘.‬وبیوت ضئوسوس‬ ‫وٕسسس‪ ٖٛ‬ثط٘بٔ‪ ٚ ٝ‬ث‪ٛ‬زج‪ٔ ٚ ٝ‬حبیجوبت‬ ‫ٔجّس ثسبٖ وطز‪ :‬اِجت‪ ٝ‬ز‪ِٚ‬ز لجّی ثبیس‬ ‫ایٗ ٔسسط ضا اغوالح ٔوی ووطز ظیوطا‬ ‫یسبیز اضظ توطجوسوحوی ثو‪ ٝ‬غو‪ٛ‬ضت‬ ‫ٔم عی ث‪ٛ‬ز أب ت‪ٛ‬اٖ ‪ ٚ‬جطات ایٗ ووبض‬ ‫ضا ٘ساضز ث‪ٙ‬بثطایٗ ز‪ِٚ‬وز یوسوعز‪ٞ‬وٓ‬ ‫الساْ ث‪ ٝ‬اغالح ‪ ٚ‬ع التػبزی وطو‪ٛ‬ض‬ ‫وطز‪ٔ.‬سطتوبج اِوسیو‪ٙ‬وی ا وبفو‪ ٝ‬ووطز‪:‬‬ ‫یسبیز ٌصضت‪ ٝ‬ز‪ِٚ‬توٕوطزاٖ ثسوتوطی‬ ‫ثطای ضا٘ز فسبز لبابق ٔػطف ثوی‬ ‫ض‪ٚ‬ی‪ ٝ‬حسف ‪ٔ ٚ‬سُ ‪ ٚ‬اظ ثسٗ ضفتٗ ٔ‪ٙ‬بثع‬ ‫ّٔی ث‪ٛ‬ز ثطای ٕ٘‪ ٝ٘ٛ‬ثطای ٌو‪ٙ‬وسْ ثوب‬ ‫ترػسع اضظ تطجسحی ٘عزیه ث‪۰۰ ٝ‬‬ ‫ٔسّس‪ ٖٛ‬تٗ اظ وطب‪ٚ‬ضظاٖ زاذّی ذطیوس‬ ‫ا٘جبْ ٌطفز زض حبِی و‪ ۰۴ ٝ‬زضغوس‬ ‫اٖ ث‪ ٝ‬اضىبَ ٔرتّف اعٓ اظ ذو‪ٛ‬ضان‬ ‫زاْ ‪ ٚ‬لبابق حسف ‪ٔ ٚ‬سُ ضس حوس‪ٚ‬ز‬ ‫‪ ۰۴‬زضغس یع‪ٙ‬ی ثسطتط اظ ‪ٔ ۰‬سّس‪ ٖٛ‬توٗ‬ ‫اظ ثسٗ ٔی ضفز‪.‬‬ ‫خاسجی دس دٍهاُ ًخست سالِ‬ ‫زض وُ تبضید وط‪ٛ‬ضٔبٖ ثی یبثم‪ ٝ‬ث‪ٛ‬ز‪ ٜ‬ایز ‪.‬‬ ‫یر‪ٍٛٙ‬ی ٌٕطن ٌوفوز‪ :‬تو‪ٛ‬جو‪ ٝ‬ثو‪ٔ ٝ‬و‪ٛ‬لوعوسوز‬ ‫جغطافسبیی وط‪ٛ‬ض ‪ ٚ‬ث‪ٟ‬ط‪ٌ ٜ‬سطی اظ فطغز ‪ٞ‬بی اٖ ث‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬یژ‪ ٜ‬زض ح‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬تطاتعیز ‪ٕٛٞ‬اض‪ ٜ‬یىی اظ توبووسوسات‬ ‫ض‪ٞ‬جط فطظا٘‪ ٝ‬ا٘ماله ث‪ٛ‬ز‪ ٜ‬و‪ ٝ‬ضیسوسٖ ثو‪ ٝ‬افوک ‪ٞ‬وبی‬ ‫تطیسٓ ضس‪ ٜ‬ت‪ٛ‬ی ٔوعوظوٓ ِو‪ ٝ‬یوعو‪ٙ‬وی توطا٘وعیوز‬ ‫یبِسب٘‪ٔ۰۴ ٝ‬سّس‪ ٖٛ‬تٗ ووب ی ذوبضجوی ٘وسوبظٔو‪ٙ‬وس‬ ‫تش سًٍذ اجشا‬ ‫تا ساُ اًذاص هشکض تواس پایش اشتؽال کشَس‪ً ،‬ظاست‬ ‫تش اجشا عشح ّا اشتؽالضا کشَس ٍ تحمک اّذاؾ‬ ‫کوی ٍ کیفی تشًاهِ ّا ٍ سیاستْا هشتَط تِ اشتؽطال‬ ‫اهکاًپزیش هیشَد‪.‬‬ ‫زض ض‪ٚ‬ظ‪ٞ‬بی اذسط ٔطوع تٕبس ططح پبیص اضوتوغوبَ‬ ‫وط‪ٛ‬ض ثب حض‪ٛ‬ض ٔعب‪ ٖٚ‬ت‪ٛ‬یع‪ ٝ‬وبضافطی‪ٙ‬ی ‪ ٚ‬اضتوغوبَ‬ ‫‪ٚ‬ظاضت تعب‪ ٖٚ‬وبض ‪ ٚ‬ضفب‪ ٜ‬اجتٕبعی افتتبح ضوس‪.‬لوطاض‬ ‫عشحّا‬ ‫‪ٕٞ‬ب‪ٍٙٞ‬ی ثسطتط ثسٗ یبظٔبٖ ‪ٞ‬بی ٔطتوجو تسو‪ٟ‬وسوُ‬ ‫ل‪ٛ‬ا٘سٗ تم‪ٛ‬یز ‪ ٚ‬تىٕسُ ظیط یوبذوز ‪ٞ‬وب ایوجوبز‬ ‫ٔط‪ٛ‬ق ‪ٞ‬بی عّٕسبتی ثطای ‪ٕٞ‬سبیٍبٖ ‪ ٚ‬فعبَ یوبظی‬ ‫‪ٞ‬ط ا‪ ٝ‬ثسطتط زیپّٕبیی التػبزی ایز‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی زض ازأ‪ ٝ‬افع‪ٚ‬ز‪ :‬لطاض ٌطفتٗ ایطاٖ زض زا ٖ ‪ٞ‬وبی‬ ‫تجبضی ز٘سب تالش ثطای عوجو‪ٛ‬ض اضظاٖ ‪ ٚ‬یوطیوع ‪ٚ‬‬ ‫ٔ ٕئٗ ٔسسط‪ٞ‬بی تجبضی ثسطتط اظ ایطاٖ ٔی تو‪ٛ‬ا٘وس‬ ‫زض و‪ٙ‬بض یبیط ٔ‪ٛ‬اضز تس‪ٟ‬سٍّط تطا٘عیوز ذوبضجوی ‪ٚ‬‬ ‫ثبعث ضضس اٖ زض ز‪ِٚ‬ز یسعز‪ ٓٞ‬ض‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ِ سفی زض پبیبٖ ٌفز‪ :‬زض ز‪ٔ ٚ‬ب‪ ٜ‬اذسط ٌٕطن ‪ٞ‬وبی‬ ‫ٔ‪ ٙ‬م‪ٚ ٝ‬یژ‪ ٜ‬ض‪ٟ‬سس ضجبیی ثب ‪ٞ۱۰۰‬عاض تٗ پط‪ٚ‬یعذوبٖ‬ ‫ثب ‪ٞ۰۱۴‬عاض تٗ ثبضٕبق ثب ‪ٞ۰۰۰‬عاض تٗ یطذس ثوب‬ ‫‪ٞ۰۰۴‬عاض تٗ ثبظضٌبٖ ثب ‪ٞ۰۴۰‬عاض تٗ ثسّ‪ ٝ‬ی‪ٛ‬اض ثوب‬ ‫‪ٞ۰۴۱‬عاض تٗ جّفب ثب ‪ٞ۷۰‬عاض توٗ ِو وف اثوبز ثوب‬ ‫‪ٞ۹۰‬عاض تٗ ٔسطجب‪ ٜٚ‬ثب ‪ٞ۹۰‬عاض تٗ ‪ ٚ‬ث‪ٙ‬سض ِو‪ٙ‬وٍو‪ ٝ‬ثوب‬ ‫‪ٞ۰۰‬عاض تٗ ث‪ ٝ‬تطتست ‪ٔ۰۴‬وجوسا ‪ٚ‬ض‪ٚ‬زی ووب ‪ٞ‬وبی‬ ‫تطا٘عیتی ثطای عج‪ٛ‬ض اظ وط‪ٛ‬ضٔبٖ ث‪ٔ ٝ‬موبغوس زیوٍوط‬ ‫ث‪ٛ‬ز٘س‪.‬‬ ‫اشتؽال‬ ‫ایز ایٗ ٔطوع وّس‪ ٝ‬ططح ‪ٞ‬بی اضتغوبَ شیوُ طوطح‬ ‫ظیسز ث‪ّٔ ْٛ‬ی اضتغبَ ‪ ٚ‬غحز ی‪ٙ‬جی اضتغبَ ثجوز‬ ‫ضس‪ ٜ‬زض یبٔب٘‪ّٔ ٝ‬ی ضغس ‪ٚ‬ظاضت وبض ‪ٞ ٚ‬وٕونو‪ٙ‬وسوٗ‬ ‫فطای‪ٙ‬س تحمک ا‪ٞ‬ساف وٕی ‪ ٚ‬وسفی یسبیت‪ٟ‬بی اضتغبَ‬ ‫وط‪ٛ‬ض ضا ث‪ ٝ‬ضىُ تّف‪ٙ‬ی ‪ ٚ‬زض فبغّ‪ ٝ‬ظٔب٘ی ٔطروع‬ ‫ٔ‪ٛ‬ضز ٘ظبضت لطاض ز‪ٞ‬س‪.‬زض حبَ حوب وط زثوسوطذوب٘و‪ٝ‬‬ ‫ض‪ٛ‬ضای عبِی اضتغبَ ٔسئ‪ِٛ‬سز ٘ظبضت ثط طوطح ‪ٞ‬وبی‬ ‫اضتغبَ وط‪ٛ‬ض ضا ثطع‪ٟ‬س‪ ٜ‬زاضز ‪ٔ ٚ‬طوع ٔوّوی پوبیوص‬ ‫یسبیز‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬ثط٘بٔ‪ٞ ٝ‬بی اضتغبَ ٘سع شیوُ زثوسوطذوب٘و‪ٝ‬‬ ‫ض‪ٛ‬ضای عبِی اضتغبَ ایز و‪ٚ ٝ‬ظسف‪ ٝ‬ایجبز ‪ٕٞ‬ب‪ٍٙٞ‬ی‬ ‫ٔسبٖ ی ‪ٛ‬ح ٔرتّف ٘ظبضتی اعٓ اظ پسبٔىی تّف‪ٙ‬ی ‪ٚ‬‬ ‫ٔسسا٘ی ضا زاضز ‪ٔ ٚ‬ت‪ِٛ‬ی اغّی ٘وظوبضت عوٕوّوسوبتوی‬ ‫اجطای ثط٘بٔ‪ ٝ‬ظیسزث‪ّٔ ْٛ‬ی اضتغبَ ایوز‪ٔ.‬وحوٕو‪ٛ‬ز‬ ‫وطیٕی ثسطا٘‪٘ٛ‬س و ٔعب‪ ٖٚ‬اضتغبَ ‪ٚ‬ظیط ووبضوو وطو‪ٛ‬ض‬ ‫ٔی ٌ‪ٛ‬یس‪ٚ :‬ظسف‪٘ ٝ‬ظبضت عبِی ثط اضوتوغوبَ ایوجوبزی‬ ‫ت‪ٛ‬ی زیتٍب‪ٜٞ‬بی اجطایی ثط ع‪ٟ‬س‪ ٜ‬یبظٔبٖ ثط٘بٔ‪ٚ ٝ‬‬ ‫ث‪ٛ‬زج‪ ٝ‬وط‪ٛ‬ض ایوز ‪ ٚ‬ایوٗ یوبظٔوبٖ ثوبظزیوس اظ‬ ‫ططح ‪ٞ‬بی ٕ٘‪ ٝ٘ٛ‬ا٘تربثی ‪ ٚ‬اضیبَ ضس‪ ٜ‬اظ ٔوطووع ضا‬ ‫ا٘جبْ زاز‪ ٚ ٜ‬یتبز ٔعب‪٘ٚ‬ز ت‪ٛ‬یوعو‪ ٝ‬ووبضافوطیو‪ٙ‬وی ‪ٚ‬‬ ‫اضتغبَ ‪ٚ‬ظاضترب٘‪ٚ ٝ‬ظسف‪٘ ٝ‬بظط ّٔی ضا ثوطعو‪ٟ‬وس‪ ٜ‬زاضز‬ ‫و‪ ٝ‬ثبظزیس اظ ططح ‪ٞ‬بی ٕ٘‪ ٝ٘ٛ‬ا٘تربثی ‪ ٚ‬اضیبَ ضوس‪ٜ‬‬ ‫اظ ٔطوع ضا ا٘جبْ ٔی ز‪ٞ‬س‪ٚ.‬ی ٔی ٌو‪ٛ‬یوس‪ :‬زض ایوٗ‬ ‫ظٔس‪ ٝٙ‬ضس‪ٜ٘ٛ‬بٔ‪ ٝ‬غحزی‪ٙ‬جی اجطای ثط٘بٔ‪ ٝ‬ظیسزث‪ْٛ‬‬ ‫ّٔی اضتغبَ وط‪ٛ‬ض ت‪ٙ‬ظسٓ ضس‪ ٜ‬ایز ‪ ٚ‬زض ضایتبی اٖ‬ ‫ثب ‪ٞ‬سف ٘ظبْٔ‪ٙ‬س وطزٖ فطای‪ٙ‬س غحز یو‪ٙ‬وجوی اظ‬ ‫ج‪ٙ‬ج‪ٞٝ‬بی ٔطاحُ ٘ظبضت ثط ثجز أبض اضتغبَ ایجبزی‬ ‫زض یبٔب٘‪ ٝ‬ضغس اضتغبَ وط‪ٛ‬ض ‪ٛ‬اث ٔبِی ‪٘ ٚ‬حو‪ٜٛ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬اج‪ ٚ ٟٝ‬ثطذ‪ٛ‬ضز ثب ٔػبزیک ٔغبیط ثب ائوسوٗ ٘وبٔو‪ٚ ٝ‬‬ ‫ثرط‪ٙ‬بٔ‪ٞٝ‬بی ٔطتج ثب اجطای ثط٘بٔ‪ ٝ‬ظیسزث‪ٔ ْٛ‬وّوی‬ ‫اضتغبَ ضس‪ٜ٘ٛ‬بٔ‪ٝ‬ای تس‪ٚ‬یٗ ضس‪ ٜ‬ایز‪.‬‬ ‫سٍصًاهِ اسن‬ ‫م الؿ ‪ 214‬اّش‬ ‫اگْی تحذیذ حذٍد اختصاصی اص تخش ‪ 64‬تثشیض‬ ‫‪۰۴۰0۰0۰۰۴۰-۰۰۴۰0۰0۰۱‬‬ ‫٘ظط ثط ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ضطساً٘ یه ل ع‪ ٝ‬ثب ٔفط‪ٚ‬ظ‪ ٜ‬اظ پالن ‪ -۰۷0۰۰‬اغّی ‪ ٚ‬ثطٕبض‪ ۰۰۰ ٜ‬فطعی ‪ٚ‬الع زض لطی‪ٌٕ ٝ‬ص اثبز ثرص ‪ -۰۴‬تجطیع ث‪ ٝ‬ایت‪ٙ‬بز ضای ضٕبض‪ٛٔ ۰۰۰۰۰ :ٜ‬ضذ‪ٞ ۰۰۴۴0۰۰0۰۹ :ٝ‬سبت لب٘‪ٖٛ‬‬ ‫تعسسٗ تىّسف ٔستمط زض ثجز ا‪ٞ‬ط ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬والی‪ٞ :ٝ‬و‪ ۰۰۴۴0۰۰۰‬ث‪٘ ٝ‬بْ عّی اوجط عجبس ظاز‪ٌٕ ٜ‬ص اثبز فطظ٘س‪ٔ :‬حٕسایٕعسُ تبئسس ٔبِىسز ضس‪ ٚ ٜ‬تحسیس حس‪ٚ‬ز اٖ تبو‪ ٖٛٙ‬ث‪ ٝ‬عُٕ ٘سبٔس‪ ٜ‬ایز‪ِ .‬وصا ثو‪ٝ‬‬ ‫ایت‪ٙ‬بز تجػط‪ٔ ٜ‬بز‪ ۰۰ ٜ‬لب٘‪ٔ ٚ ٖٛ‬بز‪ ۰۰ ٜ‬ائسٗ ٘بٔ‪ ٝ‬لب٘‪ ٖٛ‬تعسسٗ تىّسف ‪ ٚ‬عسز ثجتی اضا ی ‪ ٚ‬یبذتٕب٘‪ٟ‬بی فبلس ی‪ٙ‬س ضیٕی تحسیس حس‪ٚ‬ز پالن ف‪ٛ‬ق زض ض‪ٚ‬ظ پ‪ٙ‬جط‪ٙ‬ج‪ٛٔ ٝ‬ضذ‪ ۰۰۴۰0۴۰0۰۴ :ٝ‬یوبعوز‬ ‫‪ ۰۴‬غجح ضط‪ ٚ ٚ‬ث‪ ٝ‬عُٕ ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س أس‪ِ.‬صا ثسی‪ٛٙ‬یسّ‪ ٝ‬ث‪ٔ ٝ‬بِىسٗ ٔجب‪ٚ‬ض اذ بض ٔسط‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬زض ٔ‪ٛ‬عس ٔمطض زض ٔحُ ‪ٚ‬ل‪ّٔ ٛ‬ه حب ط تب طجک ٔمطضات ٘سجز ث‪ ٝ‬تحسیس حس‪ٚ‬ز پالن ف‪ٛ‬ق الساْ ضو‪ٛ‬ز ‪ٚ‬‬ ‫ٔست اعتطاؼ ث‪ ٝ‬ایٗ اٌ‪ٟ‬ی ثطاثط ٔبز‪ ۰۴ ٜ‬لب٘‪ ٖٛ‬ثجز تب یی ض‪ٚ‬ظ اظ تبضید ت‪ٙ‬ظسٓ غ‪ٛ‬ضتٕجّس تحسیس حس‪ٚ‬ز ٔی ثبضس‪ .‬ثطاثط ٔبز‪ ۱۰ ٜ‬ائسٗ ٘بٔ‪ ٝ‬لب٘‪ ٖٛ‬ثجز ٔعتطؼ ثبیس ظطف ٔست یه ٔب‪ ٜ‬اظ تبضیود‬ ‫تسّسٓ اعتطاؼ ث‪ٔ ٝ‬طجع ثجتی زازذ‪ٛ‬ایز ث‪ٔ ٝ‬طجع شیػالح لضبئی تمسیٓ ٕ٘بیس‪ .‬زض غسط ای‪ٙ‬ػ‪ٛ‬ضت ٔتمب ی ثجز یب ٕ٘بی‪ٙ‬س‪ ٜ‬لب٘‪٘ٛ‬ی ‪ٚ‬ی ٔی ت‪ٛ‬ا٘س ث‪ ٝ‬زازٌب‪ٔ ٜ‬طث‪ٛ‬ط‪ٔ ٝ‬طاجع‪ٌٛ ٚ ٝ‬ا‪ٞ‬وی عوسْ توموسیوٓ‬ ‫زازذ‪ٛ‬ایز ضا زضیبفز ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬ازاض‪ ٜ‬ثجز تسّسٓ ٕ٘بیس زض ای‪ٙ‬ػ‪ٛ‬ضت ازاض‪ ٜ‬ثجز ثس‪ ٖٚ‬ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬اعتطاؼ ٔعتطؼ عّٕسبت ثجتی ضا ثب ضعبیز ٔمطضات ازأ‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س زاز‪.‬‬ ‫‪ *1423‬تاسیخ اًتشاس‪1041441462 :‬‬ ‫سئیس اداسُ ثثت اسٌاد ٍ اهالن اّش‪ -‬اتشاّین ًَس‬ ‫اگْی دعَت ثِ هجوع عوَهی عبدی ًَثت دٍم شرکت اًجَُ سبزاى‬ ‫اررسبزُ خبک چیٌی اررثبیجبى‬ ‫خجرگساری ارک‬ ‫‪www.ark-news.ir‬جبی هٌبست تجلیػ کبال ٍخذهبت شوب‬ ‫درثبزارایراى ٍدًیب شوبرُ توبس‪09144156680:‬‬ ‫م الؿ ‪611‬هیاًِ‬ ‫المعذُ‪ * 1001‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَص ایکیٌجی ایل ) * شواسُ ( سایی ) ‪1164 :‬‬ ‫سٍصًاهِ اسن‬ ‫اگْی تحذیذ حذٍد اختصاصی‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪7‬‬ ‫ثذیٌَسیلِ از کلیِ سْبهذاراى هحترم شرکت دعَت هی شَد در جلسِ عوَهی عبدی شرکت کِ در سبعت ‪ 18:30‬رٍز سِ شٌجهِ‬ ‫هَرخِ‪ 1401/04/07 :‬در سبلی اجتوبعبت شرکت ٍاقع در هرًذ‪ -‬شْرک ٍلیعصر‪ -‬هجتوع خبک چیٌی ثرگسار خَاّذ شهذ‬ ‫حضَر ثْن رسبًٌذ‪.‬‬ ‫دستَر جلسِ‪ -1 :‬اًتخبه اعضبی ّیئت هذیرُ ‪ -2‬اًتخبه ثبزرسبى ‪ -3‬سبیر هَاردی کِ در صالحیت هجوع عوَهی عبدی‬ ‫هی ثبشذ‪4/58 .‬‬ ‫شرکت اًجَُ سبزاى اررسبزُ خبک چیٌی اررثبیجبى‬ ‫م الؿ ‪616‬هیاًِ‬ ‫سٍصًاهِ اسن‬ ‫اگْی تحذیذ حذٍد اختصاصی‬ ‫٘ظط ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬تحسیس حس‪ٚ‬ز ضطساً٘ یه ل ع‪ ٝ‬ثب پالن ‪ ۰۰۰‬فطعی اظ ‪ ۰۴۰‬اغّی ‪ٚ‬الع زض ٔسب٘‪ ٝ‬لطی‪ ٝ‬ظض٘وجوسوٗ ثوروص ‪۰۷‬‬ ‫وبغصو‪ٙ‬بٖ ٔ‪ٛ‬ضزتمب بی ذب٘ٓ ثّمسس اتص پسىط ثعُٕ ٘سبٔس‪ ٜ‬فّصا طجک تجػط‪ٔ ۰ ٜ‬بز‪ ۰ ٜ‬لب٘‪ ٖٛ‬اغالح ‪ ٚ‬حصف ٔ‪ٛ‬ازی اظ لب٘‪ ٖٛ‬ثوجوز‬ ‫ای‪ٙ‬بز ‪ٚ‬أالن ٔػ‪ٛ‬ه یبِ‪ٟ‬بی ‪ٔ ۰۰ ۹۴‬جّس ض‪ٛ‬ضای ایالٔی تحسیس حس‪ٚ‬ز پالن ٔطل‪ ْٛ‬ض‪ٚ‬ظ ا‪ٟ‬بضض‪ٙ‬ج‪ٛٔ ٝ‬ضخ ‪۰۰۴۰0۴۰0۰۰‬ضاس‬ ‫یبعز ‪ ۰۴‬غجح زض ٔحُ ‪ٚ‬ل‪ّٔ ٛ‬ه ثعُٕ ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س أس‪ .‬ثسی‪ٛٙ‬یسّ‪ ٝ‬ث‪ٔ ٝ‬بِىسٗ ‪ٔ ٚ‬جب‪ٚ‬ضیٗ اذ بض ٔسط‪ٛ‬ز زض ٔ‪ٛ‬عس ٔمطض زض ٔحُ ‪ٚ‬ل‪ٛ‬‬ ‫ّٔه حب طتب طجک ٔمطاضت ٘سجز ث‪ ٝ‬تحسیس حس‪ٚ‬ز پالن ٔ‪ٛ‬غ‪ٛ‬ف الساْ ض‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬اضربغی و‪٘ ٝ‬سجز ث‪ ٝ‬حس‪ٚ‬ز ‪ ٚ‬حومو‪ٛ‬ق اضتوفوبلوی‬ ‫ّٔه اعتطاؼ زاض٘س اظ تبضید ت‪ٙ‬ظسٓ غ‪ٛ‬ضت ٔجّس تحسیسی ثطاثط ٔبز‪ ۰۴ ٜ‬ث‪ٔ ٝ‬ست یىٕب‪ ٜ‬اعتطاؼ ذ‪ٛ‬ز ضا ث‪ ٝ‬ایٗ ازاض‪ ٜ‬تسوّوسوٓ ‪ٚ‬‬ ‫ضیسس زضیبفز زاض٘س ‪ ٚ‬ظطف ‪ ۰۴‬ض‪ٚ‬ظ اظ تبضید تسّسٓ اعتطاؼ زازذ‪ٛ‬ایز تمسیٓ ٔطاجع لضبیی ٕ٘‪ٛ‬ز‪ٌٛ ٚ ٜ‬ا‪ٞ‬ی تمسیٓ زازذ‪ٛ‬ایز ضا‬ ‫ث‪ ٝ‬ایٗ ازاض‪ ٜ‬اضائ‪ٕ٘ ٝ‬بی‪ٙ‬س زض غسط ای‪ٙ‬ػ‪ٛ‬ضت ثطاثط ٔمطاضت الساْ ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ضس ‪.‬‬ ‫‪*6406‬تاسیخ اًتشاس‪1041441462 :‬‬ ‫٘ظط ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬تحسیس حس‪ٚ‬ز ضطساً٘ یه ل ع‪ ٝ‬ثب پالن ‪ ۰۰۰‬فطعی اظ ‪ ۰۴۰‬اغّی ‪ٚ‬الع زض ٔسب٘‪ ٝ‬لطی‪ ٝ‬ظض٘جسٗ ثوروص ‪۰۷‬‬ ‫وبغصو‪ٙ‬بٖ ٔ‪ٛ‬ضزتمب بی یعم‪ٛ‬ه عسٍطی ظض٘جسٗ ثعُٕ ٘سبٔس‪ ٜ‬فّصا طجک تجػط‪ٔ ۰ ٜ‬بز‪ ۰ ٜ‬لب٘‪ ٖٛ‬اغالح ‪ ٚ‬حصف ٔ‪ٛ‬ازی اظ لوب٘و‪ٖٛ‬‬ ‫ثجز ای‪ٙ‬بز ‪ٚ‬أالن ٔػ‪ٛ‬ه یبِ‪ٟ‬بی ‪ٔ ۰۰ ۹۴‬جّس ض‪ٛ‬ضای ایالٔی تحسیس حوس‪ٚ‬ز پوالن ٔوطلو‪ ْٛ‬ض‪ٚ‬ظ او‪ٟ‬وبضضو‪ٙ‬وجو‪ٔ ٝ‬و‪ٛ‬ضخ‬ ‫‪۰۰۴۰0۴۰0۰۰‬ضاس یبعز ‪ ۰۴‬غجح زض ٔحُ ‪ٚ‬ل‪ّٔ ٛ‬ه ثعُٕ ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س أس‪ .‬ثسی‪ٛٙ‬یسّ‪ ٝ‬ث‪ٔ ٝ‬بِىسٗ ‪ٔ ٚ‬جب‪ٚ‬ضیٗ اذ بض ٔوسوطو‪ٛ‬ز زض‬ ‫ٔ‪ٛ‬عس ٔمطض زض ٔحُ ‪ٚ‬ل‪ّٔ ٛ‬ه حب طتب طجک ٔمطاضت ٘سجز ث‪ ٝ‬تحسیس حس‪ٚ‬ز پالن ٔ‪ٛ‬غ‪ٛ‬ف الساْ ض‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬اضربغی و‪٘ ٝ‬سجوز‬ ‫ث‪ ٝ‬حس‪ٚ‬ز ‪ ٚ‬حم‪ٛ‬ق اضتفبلی ّٔه اعتطاؼ زاض٘س اظ تبضید ت‪ٙ‬ظسٓ غ‪ٛ‬ضت ٔجّس تحسیسی ثطاثط ٔبز‪ ۰۴ ٜ‬ث‪ٔ ٝ‬ست یىٕب‪ ٜ‬اعوتوطاؼ‬ ‫ذ‪ٛ‬ز ضا ث‪ ٝ‬ایٗ ازاض‪ ٜ‬تسّسٓ ‪ ٚ‬ضیسس زضیبفز زاض٘س ‪ ٚ‬ظطف ‪ ۰۴‬ض‪ٚ‬ظ اظ تبضید تسّسٓ اعتطاؼ زازذ‪ٛ‬ایز تمسیٓ ٔوطاجوع لضوبیوی‬ ‫ٕ٘‪ٛ‬ز‪ٌٛ ٚ ٜ‬ا‪ٞ‬ی تمسیٓ زازذ‪ٛ‬ایز ضا ث‪ ٝ‬ایٗ ازاض‪ ٜ‬اضائ‪ٕ٘ ٝ‬بی‪ٙ‬س زض غسط ای‪ٙ‬ػ‪ٛ‬ضت ثطاثط ٔمطاضت الساْ ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ضس ‪.‬‬ ‫‪*6401‬تاسیخ اًتشاس‪1041441462 :‬‬ ‫حسی تشکیاى ‪ -‬سئیس ثثت اسٌاد ٍ اهالن هیاًِ‬ ‫حسی تشکیاى ‪ -‬سئیس ثثت اسٌاد ٍ اهالن هیاًِ‬ ‫عضَ اتاق تاصسگاًی تْشاى گفت‪ :‬لغعا اعطغطا‬ ‫هثالػ دس اًتْا صًجیشُ ٍ تِ هشدم دس لاله یاساًِ‬ ‫ًسثت تِ دادى اسص تشجیحی جزاب تش است اهطا‬ ‫تشا ایجاد سـاُ‪ ،‬تایذ تِ سوت کٌتشل تَسم پایطِ‬ ‫ا تشٍین‪.‬‬ ‫حسٗ فط‪ٚ‬ظاٖ فطز زض ذػو‪ٛ‬ظ یوسوبیوز اضظ‬ ‫تطجسحی اظ‪ٟ‬بض وطز‪ٕٛٞ :‬اض‪ ٜ‬ایوٗ توصووط زاز‪ٜ‬‬ ‫ٔی ضس و‪ ٝ‬یسبیز اضظ تطجسحی ض‪ٚ‬ش غوّو وی‬ ‫ایز ‪ ٚ‬ثبیس حصف ض‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ٔب ‪ٕٛٞ‬اض‪ٔ ٜ‬یٌفتسٓ و‪ ٝ‬اع بی یبضا٘‪ ٝ‬زض اثتسای‬ ‫ظ٘جسط‪ ٜ‬ت‪ٛ‬ظیع ظٔس‪ٞ ٝٙ‬بی فوطا‪ٚ‬ا٘وی ثوطای ضا٘وز‬ ‫ایجبز ٔیو‪ٙ‬س و‪ ٝ‬زض ٘تسج‪ ٝ‬فطغز‪ٞ‬بی ٔرتّفوی‬ ‫ثطای فسبز فطا‪ٔ ٓٞ‬یض‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ضئسس وٕسسس‪ ٖٛ‬حٕبیز لضبئی ‪ٔ ٚ‬وجوبضظ‪ ٜ‬ثوب‬ ‫فسبز اتبق ثبظضٌب٘ی ت‪ٟ‬طاٖ ازأ‪ ٝ‬زاز‪ٕٞ :‬ونو‪ٙ‬وسوٗ‬ ‫زض یسبیز اضظ تطجسحی ‪ ۰۰۴۴‬ت‪ٔٛ‬ب٘ی احتوٕوب‬ ‫ث‪ ٝ‬ا٘ساظ‪ٜ‬ای و‪ ٝ‬ز‪ِٚ‬ز اضظ اذتػبظ ٔوی ز‪ٞ‬وس‬ ‫وب ثب لسٕز ٔ‪ٙ‬بیت زض اذتسبض ٔػطف وو‪ٙ‬و‪ٙ‬وس‪ٜ‬‬ ‫٘‪ٟ‬بیی لطاض ٕ٘یٌسطز‪.‬‬ ‫فط‪ٚ‬ظاٖ فطز ذبطط٘طبٖ وطز‪ :‬زض یوبَ ‪ ۷۹‬وو‪ٝ‬‬ ‫لطاض ث‪ٛ‬ز یسبیز اضظ تطجسحی ث‪ ٝ‬اجطا ٌصاضوتو‪ٝ‬‬ ‫ض‪ٛ‬ز ٔب تصوطات ٔىت‪ٛ‬ثی ضا زض اذتسوبض ز‪ِٚ‬وز‬ ‫لطاض زازیٓ أب ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬جسی ثو‪ ٝ‬ایوٗ ٔو‪ ٛ‬و‪ٛ‬‬ ‫٘طس‪.‬‬ ‫٘عزیىی ث‪ ٝ‬ا٘تربثبت ٔجّس ض‪ٛ‬ضای ایالٔوی ‪ٚ‬‬ ‫ضیبیز جٕ‪ٟٛ‬ضی ضطای ی ضا ایجوبز ووطز وو‪ٝ‬‬ ‫ز‪ِٚ‬ز ‪ٔ ٚ‬جّس ٔبیُ ٘ج‪ٛ‬ز٘س اضظ تطجسحی و‪ٙ‬وبض‬ ‫ٌصاضت‪ ٝ‬ض‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ث‪ٞ ٝ‬ط حبَ اع بی اضظ تطجسحی تب ا ٖ طو‪َٛ‬‬ ‫وطسس ‪ ٚ‬ظٔس‪ ٝٙ‬فطا‪ ٓٞ‬ضس و‪ ٝ‬یه ضىبف لسٕتی‬ ‫ثسٗ اضظ تطجسحی ‪ ٚ‬اضظ ‪ٚ‬العی زض ثبظاض ث‪ٚ ٝ‬جو‪ٛ‬ز‬ ‫ثسبیس‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬ظط ٔی ایس زض حبَ حب ط ز‪ِٚ‬وز اوبض‪ ٜ‬ای‬ ‫جع حصف اضظ تطجسحوی ٘وساضوتو‪ ٝ‬ایوز‪ .‬اضظ‬ ‫تطجسحی ثط التػوبز ‪ ٚ‬تو‪ِٛ‬وسوس ٘وسوع وطثوبت‬ ‫ججطاٖ٘بپصیطی ‪ٚ‬اضز وطز ‪ ٚ‬ثب یطو‪ٛ‬ه ‪ٚ‬اضزات‬ ‫اضظاٖ ث‪ ٝ‬ت‪ِٛ‬سس ایست ظز‪.‬‬ ‫تأسٗ وسطی ث‪ٛ‬زج‪ ٝ‬ز‪ِٚ‬ز ث‪ٞ ٝ‬وط ض‪ٚ‬ضوی وو‪ٝ‬‬ ‫ا٘جبْ ض‪ٛ‬ز اثبض ت‪ٛ‬ضٔی زاضز‬ ‫‪ٚ‬ی افع‪ٚ‬ز‪ٔ :‬طىّی و‪ ٝ‬ا ٖ زض وطو‪ٛ‬ض ثوب اٖ‬ ‫ٔ‪ٛ‬اج‪ٞ ٝ‬ستسٓ ت‪ٛ‬ضْ ٔعٔٗ ایز‪.‬‬ ‫اٌط ایٗ ت‪ٛ‬ضْ زضٔبٖ ٘ط‪ٛ‬ز وط‪ٛ‬ض ثب ٔطوىوالت‬ ‫عووسیووس‪ ٜ‬ای ض‪ٚ‬ثووط‪ ٚ‬ذوو‪ٛ‬ا‪ٞ‬ووس ثوو‪ٛ‬ز ‪ٚ‬‬ ‫تفب‪ٚ‬ت ثوسوٗ اضظ اظاز ‪ ٚ‬اضظی وو‪ ٝ‬ز‪ِٚ‬وز‬ ‫ٔیپس‪ٙ‬سز ثب اٖ وب ‪ٞ‬ب ‪ٚ‬اضز ض‪ٛ‬ز ‪ٚ‬ج‪ٛ‬ز ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س‬ ‫زاضز‪.‬‬ ‫جطاحی ‪ٚ‬العی التػبز ایطاٖ جطاحی ای ایوز‬ ‫و‪ٔ ٝ‬ع ‪ٛ‬ف ث‪ٔ ٝ‬سیطیز ‪ٚ‬الوعوی تو‪ٛ‬ضْ ثوبضوس‪.‬‬ ‫حصف اضظ تطجسحی ٔیت‪ٛ‬ا٘س ظٔس‪ ٝٙ‬ضا ثطای ایوٗ‬ ‫جطاحی التػبزی فطا‪ ٓٞ‬و‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫أب تع‪ٟ‬سات ‪ ٚ‬پسٍسطی‪ٞ‬بیی ضا ٔیطّجس‪.‬‬ ‫ضئسس وٕسسس‪ ٖٛ‬حٕبیز لضبئی ‪ٔ ٚ‬وجوبضظ‪ ٜ‬ثوب‬ ‫فسبز اتبق ثبظضٌب٘ی ت‪ٟ‬طاٖ تػطیح وطز‪ :‬ز‪ِٚ‬وز‬ ‫ثبیس اظ ططیک ٔ‪ٙ‬بثعی وو‪ ٝ‬زض اذوتوسوبضش لوطاض‬ ‫ٔی ٌسطز ث‪ ٝ‬فىط اغالح ٘ظبْ ثو‪ٛ‬زجو‪ ٝ‬ضیوعی ‪ٚ‬‬ ‫وووو‪ٙ‬وووتوووطَ ٘وووموووسیووو‪ٙ‬وووٍوووی وطووو‪ٛ‬ض وووو‪ٝ‬‬ ‫عٕستب ٘بضی اظ وسطی ثو‪ٛ‬زجو‪ ٝ‬ز‪ِٚ‬وز ایوز‬ ‫ثبضس‪.‬‬ ‫اظ ایٗ ٔ‪ٙ‬بثع ٘جبیس ثطای ججطاٖ ثرطی اظ وسوطی‬ ‫ث‪ٛ‬زج‪ ٝ‬ز‪ِٚ‬ز ایتفبز‪ ٜ‬ض‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬ثوبظ ‪ٞ‬وٓ ‪ٞ‬وٕوبٖ‬ ‫ٔسسطی ضا ثط‪ٚ‬یٓ و‪ ٝ‬زض ط‪ ۰۴ َٛ‬یبَ ٌوصضوتو‪ٝ‬‬ ‫ضفت‪ ٝ‬ایٓ‪.‬‬ ‫فط‪ٚ‬ظاٖ فطز ٌفز‪ :‬زض ‪ٚ‬الع تأسٗ وسطی ث‪ٛ‬زج‪ٝ‬‬ ‫ز‪ِٚ‬ز ث‪ٞ ٝ‬ط ض‪ٚ‬ضی و‪ ٝ‬ا٘جبْ ض‪ٛ‬ز اثبض ت‪ٛ‬ضٔوی‬ ‫زاضز‪ .‬ثعضی ض‪ٚ‬ش ‪ٞ‬ب اثبض ت‪ٛ‬ضٔی اش ثسطوتوط ‪ٚ‬‬ ‫ثعضی وٕتط ایز‪.‬‬ ‫زض ثعضی ض‪ٚ‬ش‪ٞ‬ب ٕٔىٗ ایز ایٗ ت‪ٛ‬ضْ ‪ٕٞ‬وطا‪ٜ‬‬ ‫ثب ض‪٘ٚ‬ک ثبضس ‪ ٚ‬زض ثعضی ض‪ٚ‬ش ‪ٞ‬وب ٘وسوع تو‪ٛ‬ضْ‬ ‫‪ٕٞ‬طا‪ ٜ‬ثب ضو‪ٛ‬ز ایز‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ازأ‪ ٝ‬زاز‪ٚ :‬العسز ایٗ ایز و‪ ٝ‬حوصف اضظ‬ ‫تطجسحی الساْ ضبیسوتو‪ ٝ‬ای ثو‪ٛ‬ز وو‪ ٝ‬ز‪ِٚ‬وز‬ ‫یسعز‪ ٓٞ‬ث‪ ٝ‬اجطا ٌصاضز‪.‬‬ ‫أب ٘جبیس حصف اضظ تطجسحی ‪ ٚ‬ا٘تمبَ یوبضا٘و‪ ٝ‬اظ‬ ‫اثتسای ظ٘جسط‪ ٜ‬ت‪ٛ‬ظیع ث‪ ٝ‬ا٘ت‪ٟ‬بی اٖ ضا ثو‪ٔ ٝ‬وبوبثو‪ٝ‬‬ ‫جطاحی التوػوبزی ثوجوسو‪ٙ‬وسوٓ ظیوطا جوطاحوی‬ ‫التػبزی یه ض‪٘ٚ‬س ا‪ٙ‬س‪ٚ‬ج‪ٟ‬ی ‪ ٚ‬ا‪ٙ‬وسٔوطحّو‪ٝ‬‬ ‫ای ایز و‪ ٝ‬ز‪ِٚ‬ز ثبیس زض ازأ‪ ٝ‬اٖ ضا ث‪ ٝ‬اجوطا‬ ‫ثٍصاضز‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی افع‪ٚ‬ز‪ :‬ل عب اع بی ٔجبِغ زض ا٘ت‪ٟ‬بی ظ٘جوسوط‪ٜ‬‬ ‫‪ ٚ‬ث‪ٔ ٝ‬طزْ زض لبِت یبضا٘‪٘ ٝ‬سوجوز ثو‪ ٝ‬زازٖ اضظ‬ ‫تطجسحی جصاهتط ایز ‪ ٚ‬ضفب‪ ٜ‬ثسطتطی ضا ثوطای‬ ‫ٔػووطف ووو‪ٙ‬وو‪ٙ‬ووس‪ ٜ‬ثوو‪ٚ ٝ‬جوو‪ٛ‬ز ٔووی ا‪ٚ‬ضز‬ ‫أب اٌط ٔیذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬سٓ ٔطزْ اظ ی ح ضفوب‪٘ ٜ‬سوجوتوب‬ ‫ذ‪ٛ‬ثی ثطذ‪ٛ‬ضزاض ض‪٘ٛ‬س ثبیس ث‪ ٝ‬یٕوز وو‪ٙ‬وتوطَ‬ ‫ت‪ٛ‬ضْ پوبیو‪ ٝ‬ای وو‪ ٝ‬زض وطو‪ٛ‬ض ‪ٚ‬جو‪ٛ‬ز زاضز‬ ‫ثط‪ٚ‬یٓ‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫ًشبًی الکترًٍیکی رٍزًبهِ ارک‬ ‫سبیت رٍزًبهِ ارک‪arkonline.ir 9‬‬ ‫سبیت پبیگبُ خبری ارک ‪ark-news.ir9‬‬ ‫ایویل رٍزًبهِ‪ark.tabriz@yahoo.com9‬‬ ‫ایویل هذیرهسئَل‪eshraghimo@gmail.com 9‬‬ ‫هذیر اجرائی‪ 9‬هعصَهِ حجبزی‬ ‫هجری سبیت رٍزًبهِ‪ 9‬سبًبز اشراقی‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫هذیر هسئَل ٍصبحب اهتیبز‪ 9‬هحوذ اشراقی‬ ‫سردبیر‪ 9‬سبًلی اشراقی‬ ‫تبسیس ‪ - 0261 9‬زهیٌِ اًتشبر ‪ 9‬فرٌّگی ‪ٌّ -‬ری ‪ -‬ادبی ‪ -‬علوی‬ ‫کذپستی‪ - 4052536129‬تلفی‪24301608 - 24310803 )130(9‬‬ ‫تلفبکس‪ - 24301605 9‬شوبرُ ّوراُ ‪180330455719‬‬ ‫ًشبًی ‪ 9‬تبریس خیبببى ازادی‪ -‬خیبببى هبراالى ًرسیذُ بِ هیذاى فذک‬ ‫دفتر رٍزًبهِ ارک ‪ -‬چبپخبًِ‪ 9‬پرًیبى تبریس‬ ‫پٌجطٌجِ ‪ ۲2‬خشداد ‪ 12 * 10۲1‬طٍئی‪ 11 * ۲۲۲۲‬ری القعذُ ‪ * 1001‬سبل سی ٍ دٍم ( اٍتَص ایکیٌجی ایل ) * ضوبسُ ( سبیی ) ‪ * 11۲۲ :‬ورزش و گردشگری‬ ‫جشٌَارُ گل الوبى هقببل ایتبلیب‬ ‫سًکیٌگ ٌّذثبل صًبى ایشاى ثبتتش اص کطَسّبی حبضش دس ثبصیّبی اسالهی!‬ ‫تین ٌّذثبل صًبى ایشاى اص ًظش سًکیٌگ جْبًی ثزبتتزش‬ ‫اص سبیش کطَسّبی حبضش دس هسبثزقزب کطزَسّزبی‬ ‫اسالهی است‪.‬‬ ‫لجبساى الوبى هقبثل ایتبلیب ٍ ضکست تحقیش اهیزض‬ ‫اًگلیس هقبثل هجبسستبى اص ًتبیج هْن ّزتزتزِ‬ ‫چْبسم لیگ هلتّبی اسٍپب ثَد‪.‬‬ ‫ّفتِ چْبسم دٍس گشٍّی سلبثت ّاب یا ا‬ ‫هلتّب اسٍپب ػِؿٌجِ ؿت دس ػطَح ‪B ،C‬‬ ‫‪ ٍA ،‬ثب اًجبم ‪ ۰۱‬ثبص پ گ ش ؿذ‪.‬‬ ‫حؼبعتشیی ثبص دس گشٍُ ػَم ػاطاا اٍ‬ ‫ثااشگااضاس ؿااذ وااِ دس ى یااواابى ثااب‬ ‫لضبٍت ایؼتَاى وَاچ ‪ ۷۳‬ػبیِ سٍهبً ابیای دس‬ ‫ٍسصؿگبُ ثَسػ ب پبسن ه ضثبى ایتبیا اب ثاَد ٍ‬ ‫تَاًؼت ثب ًت جِ ‪ ۵‬ثش ‪ ۲‬ایتبی ب سا اص گالاجابساى‬ ‫وٌذ‪.‬‬ ‫گل ّب یوبى سا جبؿَا و و چ دس دلا اماِ‬ ‫‪ ،۰۱‬ایلىب گًَذٍگبى دس دلا اماِ ‪ +۴+۵‬اص‬ ‫سٍ ًمطِ پٌبیتی ٍ تَهبع هاَیاش دس دلا اماِ‬ ‫‪ ،۵۰‬ت وَ ٍسًش دس دلبیک ‪ ۸۶ ٍ ۸۶‬ثاِ حاواش‬ ‫سػبًذًذ‪.‬‬ ‫بب صعَد کبستبریکب؛ توبم گرٍُّبی‬ ‫جبمجْبًی تکویل شذ‬ ‫ثب صعَد کبستبسیکب ثِ جبم جْبًی ‪ ۲۲۲۲‬قزرزش‬ ‫توبم تین ّبی حبضش دس ایی سقبثت ّب سقزجزبی‬ ‫خَد سا ضٌبختٌذ‪.‬‬ ‫دس خشیی دیذاس پلی ف سلابثات ّاب جابم‬ ‫جْبًی ‪ ۲۱۲۲‬لطش‪ ،‬ت ن هلی فَتجب وبػتبسیىاب‬ ‫دس ٍسصؿگبُ احوذ ثی علی لطش ثِ هلبف ت ن‬ ‫ً َصیٌذ سفت وِ تَاًؼت ثب ته گال جاَ ال‬ ‫ووپل سل جؾ سا ؿىؼت دّذ ٍ هؼابفاش جابم‬ ‫جْبًی ؿَد‪.‬‬ ‫ثذیی تشت ت توبم ت ن ّاب حاب اش دس جابم‬ ‫جْبًی سلجب خَد سا ؿٌبختٌذ‪.‬‬ ‫گشٍُثٌذ سلبثتّب جبمجْبًی ‪ ۲۱۲۲‬لاطاش‬ ‫ثِ ؿشح صیش اػت‪:‬‬ ‫گشٍُ اٍ ‪ :‬لطش‪،‬اوَادٍس‪ ،‬ػٌگب ‪ّ ،‬لٌذ‬ ‫گشٍُ دٍم‪ :‬اًگل غ‪ ،‬ایشاى‪ ،‬هشیىب‪ٍ ،‬یض‬ ‫گشٍُ ػَم‪ :‬سطاًت ی‪ ،‬عشثؼتبى ‪ ،‬هاىاضیاه‪،‬‬ ‫یْؼتبى‬ ‫گشٍُ چْبسم‪ :‬فشاًؼِ‪ ،‬اػتاشایا اب‪ ،‬داًاوابسن‪،‬‬ ‫تًَغ‬ ‫گشٍُ پٌجن‪ :‬اػپبً ب‪ ،‬وبػتبسیىب‪ ،‬یوبى‪ ،‬طاپی‬ ‫گشٍُ ؿـان‪ :‬ثالاظیاه‪ ،‬وابًابدا‪ ،‬هاشاواؾ‪،‬‬ ‫وشٍاػی‬ ‫گشٍُ ّفتن‪ :‬ثشصیل‪ ،‬کاشثؼاتابى‪ ،‬ػاَیا اغ‪،‬‬ ‫وبهشٍى‬ ‫گشٍُ ّـتن‪ :‬پشتغب ‪ ،‬غٌب‪ ،‬اسٍگاَ اِ ٍ واشُ‬ ‫جٌَثی‬ ‫ایی سلبثتّب اص ‪ ۷۱‬ثابًاوابُ اهؼاب ثاشگاضاس‬ ‫خَاّذ ؿذ‪.‬‬ ‫ی ؼت وـَسّب ؿشوتوٌٌذُ دس سؿتِّب تا اوای‬ ‫ثبص ّب وـَسّب اػالهی هـاخاق ؿاذ‪ .‬دس‬ ‫ٌّذثب صًبى وـاَسّاب افاغابًؼاتابى‪ ،‬ایاجاضایاش‪،‬‬ ‫رسثبیجبى‪ ،‬ثٌگالدؽ‪ ،‬وبهشٍى‪ ،‬ػٌگب ‪ ،‬تاشوا اِ ٍ‬ ‫اصثىؼتبى حضَس خَاٌّذ داؿت‪ .‬ت ن صًبى ایاشاى دس‬ ‫حبیی ػْو ِ حضَس دس ایی سٍیذاد سا وؼت ًاىاشد‬ ‫وِ دس سًى ٌ جْبًی اص اوخش ایی وـَسّب دس سدُ‬ ‫ثبالتش لشاس داسد‪.‬‬ ‫ٌّذثب صًبى ایشاى دس هؼبثمبت لْشهبًی ػ اب ‪۲۱۲۱‬‬ ‫اسدى ثبالتش اص اصثىؼتبى ٍ دس سدُ چْبسم ایؼتبد ٍ ثاب‬ ‫ایی ًت جِ جَاص حضَس دس هؼبثمبت لْشهبًی جاْابى‬ ‫سا وؼت وشد‪ .‬هلیپَؿبى ایشاى دس هشحلِ پشیضیذًت‬ ‫وبح هؼبثمبت لْشهبًی جْبى اػپبً اب ًا اض هامابثال‬ ‫ت ن ّب اصثىؼتبى‪ً ،‬گَال ٍ وبهشٍى ؿىؼت خَسد‬ ‫ٍ دس سدُ ‪ ۷۰‬ایؼتبد‪.‬‬ ‫اکغش سح وی ػشپشػت وبسٍاى ایشاى دس ثبص ّاب‬ ‫وـَسّب اػالهی پ ؾ اص ایی دس پبػخ ثِ ایی ػَا‬ ‫وِ چشا ٌّذثب صًبى ثشا حضاَس دس وـاَسّاب‬ ‫اػالهی هجَص ًگشفتِ اػت گفتِ ثاَد واِ چاَى‬ ‫ع فاًذ‪ .‬فىش هی وٌن ثبسّب تَ ا دادم‪ .‬دس هَسد‬ ‫سؿتِ ّب ت وی فمط ‪ ۶‬وـَس اٍ سًه ّش سؿتِ دس‬ ‫جْبى هی تَاًٌذ دس ثبص ّب ّوجؼتگی وـاَسّاب‬ ‫اػالهی ؿشوت وٌٌذ‪ٍ .‬ای جب صًبى ایاشاى دس سًاه‬ ‫ثبال ثَد ٍ احتوبال ث ی ‪ ۰۱‬وـَس اٍ ثَدیان واِ ثاب‬ ‫اًلشاف لضالؼتبى جبیگضیی ؿاذیان‪ٍ .‬ایا اجاب یات‬ ‫هشص ثَد اهب فىش هیوٌن ٌّذثب صًبى پبی ای تاش اص‬ ‫سًه ‪ ۰۵‬ثبؿذ‪ .‬ثعا اذ اػات واِ ‪ ۵‬تاب ‪ ۸‬وـاَس‬ ‫وٌبسُگ ش وٌٌذ ٍ ػْو ِ ثِ ىّب ثشػذ‪.‬‬ ‫هزاکشُ ثبضگبُ تشاکتَس ثب قشثبى ثشدی‬ ‫سشهشثی سبثق سٍثیی کبصاى‬ ‫سقبثتّبی تٌیس سٍی هیض کشٍاسی‬ ‫ًَضبد عبلویبى ثب ثشتشی ثشاثزش حزشیز‬ ‫اٍکشایٌی ثزِ دٍس چزْزبسم جزذٍل‬ ‫هقذهبتی هسبثقب کبًتٌذس تٌزیزس سٍی‬ ‫هیض کشٍاسی ساُ یبفت‪.‬‬ ‫هؼبثمبت ‪wtt‬وبًتٌذس تٌ غ سٍ ها اض‬ ‫صاگشه ثب حضَس چْبس ًوبیٌذُ اص ایشاى‬ ‫اص ‪ ۲۷‬تب ‪ ۲۶‬خشداد ثِ ه ضثبًی واشٍاػای‬ ‫دس ‪ ۲‬جذٍ همذهبتی ٍ اکلی دس حاب‬ ‫ثشگضاس اػت‪.‬‬ ‫دس اداهِ دٍس دٍم هؼبثمبت اًفشاد وبًتٌذس صاگشه اه ی احوذیبى دس هلبف ثاب‬ ‫خل ذ اص هلش ثِ ثشتش ‪ ۷‬ثش کفش دػت یبفت‪ ۰۰ .‬ثش ‪ ۰۰ ،۶‬ثش ‪ ۰۰ ٍ ۸‬ثش ‪ً ۶‬تبیا‬ ‫سلن خَسدُ دس ایی دیذاس ثَد‪.‬‬ ‫چَ دا ؼًَ اص وشُ ثب سًى ٌ ‪ ۶۵‬حشیف هشحلِ ػَم اص دٍس همذهبتی ًوبیٌذُ‬ ‫ثَد‪.‬‬ ‫احوذیبى ثب پ شٍص ‪ ۷‬ثش ‪ ۲‬ثشاثش ًوبیٌذُ لذستوٌذ وشُ ثِ دٍس پابیابًای جاذٍ‬ ‫حزفی همذهبتی ‪wtt‬وبًتٌذس صاگشه ساُ یبفت‪.‬‬ ‫ًوبیٌذُ ایشاى ثب پ شٍص ‪ ۰+‬ثش ‪ ۰۲‬دس گ ن دٍم‪ ۰۰ ،‬ثش ‪ ۶‬دس گ ن ػَم ٍ ‪ ۰۰‬ثاش ‪۶‬‬ ‫دس گ ن پبیبًی هَفک ؿذ ًوبیٌذُ وشُ سا ؿىؼت دّذ‪.‬‬ ‫هززذیززشعززبهززل‬ ‫ثبضگبُ تشاکتَس‬ ‫اص هزاکشُ ایی‬ ‫ثبضگبُ ثب قشثبى‬ ‫ثززززشدیزززز‬ ‫سشهشثی سٍسی‬ ‫ٍ سبثق سٍثیزی‬ ‫کبصاى خجشداد‪.‬‬ ‫ػاااشهاااشثااای‬ ‫کاابحاات ًاابم‬ ‫سٍػی جاْات‬ ‫هاازاوااشُ ثااب‬ ‫ثاااابؿااااگاااابُ‬ ‫تشاوتَس ٍاسد ایشاى هیؿذ‪.‬‬ ‫ٍ ثب ث بى ایٌىِ لشثبى ثشدیف هشثی کبحت ًبم سٍػی جْت هزاواشُ ٍ عاماذ‬ ‫لشاسداد ثب ثبؿگبُ تشاوتَس ٍاسد ایشاى هیؿَد‪ ،‬اداهِ داد‪ :‬ثشدیف ػبثمِ هشث اگاش‬ ‫ت ن ّب سٍث ی وبصاى ٍ سٍػتَف سٍػ ِ ٍ ػشهشثی ػبثک ػشداس صهاَى سا دس‬ ‫وبسًبهِ خَد داسد‪.‬‬ ‫سقبثتّبی ثسکتجبل ًَجَاًبى قْشهبًی اسیب‪:‬‬ ‫صعَد ایشاى ثِ هشحلِ ی‬ ‫چْبسم ًْبیی ثب ثشتشی هقبثل لجٌبى‬ ‫تززیززن ثسززکززتززجززبل‬ ‫ًَجَاًبى ایشاى دس‬ ‫دٍهیی دیذاس خزَد‬ ‫دس سقززبثززت ّززبی‬ ‫قْشهبًی اسیب ‪۲۲۲۲‬‬ ‫قرش ثزب پزیزشٍصی‬ ‫هقبثل لزجزٌزبى ثزِ‬ ‫عٌَاى تین ًخزسزت‬ ‫ساّی هشحلِ یز‬ ‫چْبسم ًْبیی ضذ‪.‬‬ ‫ًَجَاًبى ثؼىتجب وـَسهبى دس ایی دیذاس ثب پ شٍص ‪ ۳۷‬ثش ‪ ۵۸‬ثاِ عاٌاَاى تا ان‬ ‫ًخؼت ساّی هشحلِ یه چْبسم ًْبیی ؿذًذ‪ .‬دس ایی ثبص ت ن ایشاى وَاستش اٍ‬ ‫سا ثب ثشتش ‪ ۲۷‬ثش ‪ ۰۰‬ایشاى پـت ػشگزاؿت اهب وَاستش دٍم ثب ًت جِ ‪ ۰۲‬ثش ‪ ۵‬ثاِ‬ ‫ػَد یجٌبى ثِ پبیبى سػ ذ‪.‬‬ ‫دس اداهِ ایی ثبص ٍ دس وَاتش ػَم‪ ،‬ت ن وـَسهبى ‪ ۲۰‬ثش ‪ ۰۷‬پا اشٍص ؿاذ ٍ دس‬ ‫وَاستش چْبسم ً ض ‪ ۲+‬ثش ‪ ۰۱‬ثشتش اص حشیف ًـبى دادًذ‪ .‬دس ایی دیذاس هحوذ اه ٌی‬ ‫ثب وؼت ‪ ۲۶‬اهت بص‪ ۶ ،‬سیجبًذ ٍ ‪ ۲‬پبع گل هَحشتشیی ثبصیىی ت ن ایشاى همبثل یجٌابى‬ ‫ثَد‪.‬ت ن ثؼىتجب ًَجَاًبى وـَسهبى ثب وؼت دٍ پ شٍص هاتاَایای دس هاشحلاِ‬ ‫همذهبتی سلبثتّب لْشهبًی ػ ب ‪ ۲۱۲۲‬لطش‪ ،‬همبثل اًذًٍض ٍ یجٌبى ثِ عٌَاى ت ن‬ ‫ًخؼت ثِ هشحلِ یه چْبسم ًْبیی ایی سلبثتّب کعَد وشد‪.‬‬ ‫ایشاى دس هشحلِ ثعذ ایی سلبثت ّب ثب هلبف ثشًذُ دیذاس ًا اَصیاٌاذ ٍ واَیات‬ ‫هیسٍد وِ دس کَست پ شٍص دس ایی دیذاس ثِ جبم جْبًی ساُ پ ذا خَاّذ وشد‪.‬‬ ‫قضاقستبى هحذٍدیتّبی ستش سا ثشداضت‬ ‫قضاقستبى اص لغَ توبم هحذٍدیتّبی کشًٍب ثشای ستش ثِ ایی کطَس خجش داد‪.‬‬ ‫هحذٍدیت ّب وشًٍب ثشا ػفشّب ث یایوللی ثِ تذسی دسحب حازف اػات‪،‬‬ ‫ایی سٍیِ ثب ػشعت ث ـتش اص ػَ وـَسّب اسٍپبیی دس ل بع ثب ػا اب دًاجاب‬ ‫هی ؿَد‪ .‬ثب ایی ٍجَد‪ ،‬لضالؼتبى دس ػ ب هشوض وِ ایجاتاِ خاَد سا اسٍپابیای‬ ‫هیداًذ‪ ،‬ثِ جوع وـَسّبیی پ َػتِ وِ هحذٍدیتّب وشًٍب سا ثشا توبم اتاجاب‬ ‫خبسجی ثشداؿتِ اػت‪.‬‬ ‫دفتش ًخؼت ٍصیش لضالؼتبى اعالم وشدُ اػت‪ :‬ثب احجبت ٍ ع ات واشًٍاب ثاشا‬ ‫ٍسٍد ثِ لضالؼتبى دیگش ثِ اسا ِ گَاّی ٍاوؼی ٍ تؼت ‪ ًPCR‬بص ً ؼت‪.‬‬ ‫عالٍُ ثش ایی‪ ،‬ایؼت ثبصسػی خَدسٍّب دس هشصّاب لاضالؼاتابى واِ ثاِ خاب اش‬ ‫ّوِگ ش وشًٍب اًجبم هیؿذ‪ ،‬ثِ َس هَلت‪ ،‬هتَلف ؿذُ اػت‪.‬‬ ‫ثب ایی ٍجَد ثِ هؼبفشاى تَک ِ ؿذُ اػت ثب تَجِ ثِ ًبپبیذاس ثَدى ؿشایط واشًٍاب‪،‬‬ ‫پ ؾ اص ػفش‪ ،‬همشسات هشص ٍ ؿشوتّب َّاپ وبیی ثشسػی ؿَد‪.‬‬ ‫لبیب ٍ علیبری بِ هسببقبت اسیبیی‬ ‫ٌّذ اعسام هی شًَذ‬ ‫کبم تلخ گشدضگشاى اص ثی هْشی هسئَلیی دس هسیش ثضسگتشیی سذ خبکی خَی!‬ ‫تین هلی پیست کطَسهبى اهطت کطَسهبى سا ثِ‬ ‫هقصذ ٌّذٍستبى ثشای حضَس دس هسزبثزقزب‬ ‫اسیبیی تشک هیکٌذ‪.‬‬ ‫دس ثخؾ ً وِ اػتمبهت‪ ،‬یذیی عل بس ٍ علی‬ ‫یج ت ‪ ۲‬سوبثضى اػتبى رسثبیجبىؿاشلای تا ان‬ ‫هلی وـَسهبى سا دس ایی سلبثتّاب ّاواشاّای‬ ‫هیوٌٌذ‪.‬‬ ‫ثِ گضاسؽ سٍاثط عوَهی اداسُ ول ٍسصؽ ٍ‬ ‫جَاًبى اػتبى رسثبیجبى ؿشلای ثاِ ًامال اص‬ ‫ّ ئت دٍچشخِػَاس رسثبیجبىؿشلی‪ ،‬تا ان‬ ‫هلی پ ؼت وـَسهبى اهـت وـَسهبى سا ثاِ‬ ‫هملذ ٌّذٍػتبى ثشا حضَس دس هؼابثامابت‬ ‫ػ بیی تشن هیوٌذ‪.‬‬ ‫دس ثخؾ ً وِ اػتمبهت‪ ،‬یذیی عل بس ٍ علی‬ ‫یج ت ‪ ۲‬سوبثضى اػتبى رسثبیجبىؿاشلای تا ان‬ ‫هلی وـَسهبى سا دس ایی سلبثتّاب ّاواشاّای‬ ‫هیوٌٌذ‪.‬‬ ‫ارسثبیجبى غشثی سذ خبکی کلَاًس ثعٌَاى تٌْبتشیی‬ ‫ٍ ثضسگتشیی سذ خبکی ضْشستبى خَی دس ثزخزص‬ ‫سشسجض ٍ خَش اه ٍ ّزَا ٍ یزیزالقزب ثزکزش ٍ‬ ‫طجیعی صتبییِ دس ‪ 11‬کیلَهتشی خَی ٍاقز ضزذُ‬ ‫است‪ .‬ایی سذ دس حبل حبضش ثخبطزش چطزن اًزذاص‬ ‫جزاه ٍ طجیعت صیجبیص ثِ هحل هشاجعِ گشدضگزشاى‬ ‫اص سشاسش کطَس تجذیل ضذُ است کِ هتبستبًِ ثخبطزش‬ ‫ًجَد استبلت هسیش ‪ 0‬کیلَهتشی گشدضگشاى ثب هطکال‬ ‫صیبدی سٍثشٍ هی ضًَذ ٍ ایی هسیش سخت ٍ سٌگالخی‬ ‫ثِ خَدسٍّب اسیت جذی هی صًذ‪.‬‬ ‫استبلت ًجَدى جبدُ هٌتْی ثِ سذ کلَاًس هطکالتزی‬ ‫ثشای گشدضگشاى ایجبد کشدُ است‬ ‫ػ شٍع ثخت ٍس دّ بس سٍػاتاب والاَاًاغ دس‬ ‫خلَف اّو ت ٍ اشٍست ػافابیات ساُ ػاذ‬ ‫ولَاًغ دس گفت ٍ گَ ثب ایؼٌب اظاْابس واشد‪ :‬ػاذ‬ ‫ولَاًغ هحل هشاجعِ گشدؿگشاى ٍ عااللاواٌاذاى‬ ‫صیبد اص ػشاػش وـَس اػت ثاطاَسیاىاِ سٍصّاب‬ ‫تعط ل ث ؾ یه ّضاس خَدسٍ ثِ ایی ػذ هی یٌذ ٍ‬ ‫ػفبیت ًجَدى هؼ ش ‪ +‬و لَهتش هٌاتاْای ثاِ ػاذ‬ ‫گشدؿگشاى سا ثب هـىالت صیبد هَاجِ وشدُ اػت‪.‬‬ ‫ٍ تلشیا وشد ‪ :‬دس کَست ىِ هؼئَی ای ساّاذاس‬ ‫ثبلی جبدُ ػذ سا ػفبیت وٌٌذ هی تَاً ن دس هاحال‬ ‫ػذ ولَاًغ الذام ثِ ػشهابیاِ گازاس واٌا ان تاب‬ ‫گشدؿگشاى ثب ت خب ش ٍ ثب ساهؾ اص صیجبیی ّب‬ ‫ج عی ػذ ٍ ه ٍ َّا ثؼ بس خَه ى ثْشُ هاٌاذ‬ ‫ؿًَذ‪.‬‬ ‫ّیچ خذهب‬ ‫سفبّی اطشاف سذ ٍجَد ًذاسد‬ ‫س ب اص عاللوٌذاى هبّ گ ش اص ؿْش اسٍه ِ ًا اض دس‬ ‫گفت ٍ گَ ثب ایؼٌب اظْبس وشد ‪ّ :‬ش هابُ ثاِ ّاواشاُ‬ ‫دٍػتبى ثشا هبّ گ ش ثِ ػذ ولَاًغ هشاجعِ ٍ دس‬ ‫ا شاف ػذ اتشاق هی واٌا ان ٍ هاتابػافابًاِ جابدُ‬ ‫هَاکالتی ػذولَاًغ ثاخاب اش دػات ٍ اًاذاص ٍ‬ ‫ًذاؿتی ػفبیت ثِ خَدسٍّب ػ ت هی صًذ‪.‬‬ ‫ٍ تلشیا وشد ‪ ّ :‬چ خذهبت سفبّی ٍ ثْاذاؿاتای‬ ‫ا شاف ػذ ً ؼت ٍ اص ایی یحبظ دس هض مِ ّؼت ن‪.‬‬ ‫اص ػشهبیِ گزاساى ثشا ػشهبیِ گزاس پ شاهَى ػاذ‬ ‫ولَاًغ اػتمجب هی وٌ ن‪.‬‬ ‫جل ل ججبس ‪ ،‬هذیشول ه شاث فشٌّگی‪،‬کٌبیع دػتی‬ ‫ٍ گشدؿگش رسثبیجبى غشثی دس گفت ٍ گاَ ثاب‬ ‫ایؼٌب اظْبس وشد ‪ :‬ثخؾ کفبی ِ خاَ اص هاٌاب اک‬ ‫ػشػجض ٍ خَؽ ٍ ه ٍ َّا اػتبى هحؼاَه های‬ ‫ؿَد وِ چـن اًذاصّب ج عی چـن ًَاص داسد‪.‬‬ ‫ٍ تلشیا وشد ‪ :‬ه شاث فشٌّگی اػتبى ثاب غاَؽ‬ ‫ثبص اص ػشهبیِ گزاساًی وِ هی خَاٌّذ دس پا اشاهاَى‬ ‫ػذ ولَاًغ ػشهبیِ گزاس ًوَدُ ٍ خذهبت سفبّی‬ ‫ثِ گشدؿگشاى اسایِ وٌٌذ‪ ،‬حوبیت هی وٌذ‪.‬‬ ‫تبثیر تغییر اقلین بر هیراث هلوَس‬ ‫ٍ غیرهلوَس‬ ‫اداهِ اص ؿوبسُ لجل ٍ‪...‬‬ ‫بّش ث بى وشد‪ :‬ه شاث جْبًی ث ؼتَى دس اػاتابى‬ ‫وشهبًـبُ یه ًوًَِ ثبسص اص تاغا ا اشات ػا اؼاتان‬ ‫وبسػت ٍ صّىـی ه ّب وبسػاتای اػات واِ‬ ‫عل شغن جبًوبیی اعجبه اًگ ض حجابس ّاب ى‪،‬‬ ‫صّىـی ه ثبعج اًحال ٍ تخشیت ثخـْبیای اص‬ ‫وت جِ ؿذُ اػت‪.‬‬ ‫تَػعِ کٌعتی ّوشاُ ثب ثبساى ّب اػ ذ ٍ ٍجاَد‬ ‫گشد ٍ غجبسّب فشاٍاى ثِ عٌَاى عبهلای واِ رٍه‬ ‫ثْبس ثشف ّب استفبعبت وابسػاتای سا تؼاشیاع‬ ‫هیوٌذ ٍ هی تَاًاذ هاحاتاَا رسات سیاضداًاِ ٍ‬ ‫سػَثبت غجبس سا ّن ثِ ّوشاُ داؿتِ ثبؿٌذ عبهالای‬ ‫لْمشایی دس اًحال وبسػت ٍ تاَػاعاِ دسصّاب‬ ‫اًحالیی ػٌ ًجـتِ ث ؼتَى اػت چ ض وِ ؿبیذ تب‬ ‫لجل اص تغ شات الل وی چٌذاى ًوَد ًاذاؿات‪.‬ایای‬ ‫وبسؿٌبع گفت‪ :‬دس َ چٌذ ّضاس ػب گازؿاتاِ‬ ‫تَػعِ وبسػت ٍ ثی ًظوی ّب ػ ؼتن ّ ذسٍی ىی‬ ‫هجبس وبسػتی ثبعج اًحال ٍ تخشیت ثخـْبیای‬ ‫اص ه شاث جْبًی ث ؼتَى ؿذُ اػت‪ .‬دس تبق ثؼاتابى‬ ‫ً ض ّو ی عَاهل هی تَاًٌذ احشات جذ سا ثِ ّواشاُ‬ ‫داؿتِ ثبؿٌذ‪.‬‬ ‫ثب ایٌىِ ٌَّص ّ چ هطبیعِ ٍ تحم می دس ساثاطاِ ثاب‬ ‫احشات گشدٍغجبس ثش سٍ ه شاث ثبػتبًی اًجبم ًـذُ‬ ‫یب حذالل هی اص ى ثی خجشم‪ ،‬اهب ایی احشات غ شلبثل‬ ‫اًىبسًذ ٍ دس یٌذُ ا ًِ چاٌاذاى دٍس هاب ؿابّاذ‬ ‫تْذیذ جذ اص گشدٍغجبس ٍ احشات الالا اوای ثاش‬ ‫ه شاث ثبػتبًی ٍ فشٌّگی خَد خَاّ ن ثَد‪ .‬ایجتِ دس‬ ‫ه شاث ف ضیىی فشٌّگی ٍ یب ثِ عجبستی ثْتش ها اشاث‬ ‫هلوَع‪ ،‬ایی احشات ثِ خَثی خَد سا ًـبى هیدٌّذ‪.‬‬ ‫ثعذ دیگش ه شاث هب‪ ،‬ه شاث ًبهلوَع اػت‪.‬‬ ‫ًچِ وِ دس ثطی فشٌّ ّب ٍ سٍؽّب هع ـتی ٍ‬ ‫دس ؿىلی ًبپ ذا جب هی گ شد ث ـاتاش دػاتاخاَؽ‬ ‫تغ ش هی ؿَد ٍ گبّی تغ شات الل وای هاٌاجاش ثاِ‬ ‫ا وحال ایی ًَ ه شاث ثـش هیؿاَد‪ّ .‬اضاساى‬ ‫ػب اػت دس َّساهبى ثشا ػبصگبس ثب ون ثی ٍ‬ ‫ثب اًَاعی اص ؿ َُّب ثذیع ػٌتای ثاَهای هاشدهابى‬ ‫َّساهی‪ ،‬خَد سا ثب هح ط ػخت ٍ ثالاٌاذ ؿابّاَ‬ ‫اٍساهبى ػبصگبس وشدُ اًذ ٍ اص یخ ثشفّب ٍ تاٌاَ‬ ‫صیؼتی استفبعبت ثبال دٍّضاس هتش ثشا تامها ای‬ ‫ه ٍ تعل ف احـابم اػاتافابدُ های واشدًاذ تاب‬ ‫چـوِ ّب پبی ی دػت ثتَاًذ دس تابثؼاتابى حا ابت‬ ‫ثبغبت سا تضو ی وٌذ‪.‬‬ ‫ٍ افضٍد‪ :‬تغ شات الل ن‪ ،‬وان ثابسؿای ٍ حازف‬ ‫ػ ؼتن ثشفی وَّؼتبى دس احش افضایؾ دهب ػاطاا‬ ‫ثشف ًبؿی اص گشدٍغجبس‪ ،‬توبم چشخِ تذاٍهی ثاشف‬ ‫ٍ ػ ؼتنّب وبسػتی سا هختل وشدُ ٍ دس یٌذُا‬ ‫ًِ چٌذاى دٍس ایی ه شاث ًبهلوَع ه شا هی ؿاًَاذ‪.‬‬ ‫ه شایی ّش ه شاث ٍ ػٌتی‪ً ،‬تبی هخشه ثؼ بس ثاش‬ ‫پبیذاس هح ط داسد ٍ اگش تغ شات الل وی ثِ ّو ی‬ ‫ؿ َُ اداهِ یابثاذ دس یاٌاذُ ًاضدیاه ػاشصها ای‬ ‫چٌذّضاسػبیِ ه شاث جْبًی ّاَساهابى ثاخاـای اص‬ ‫ه شاث ًبهلوَع ٍ چـن اًذاص وبسػتی ثذیع خَد سا‬ ‫اص دػت خَاّذ داد‪ .‬تغ شات الل وی ٍ احشات ى ثش‬ ‫ه شاث فشٌّگی ثِ حذ هتٌَ ٍ هختلف اًذ وِ دس‬ ‫ایی وَتبُ ًوی تَاى ًْب سا دػتِ ثٌذ وشد اهب ثبیاذ‬ ‫پزیشفت وِ ایی ثحج ثِ پظٍّؾّب ث ی سؿتاِ ا‬ ‫جذ ٍ هؼتوش ً بص داسد‪ .‬پابیاؾ سٍصاًاِ عاَاهال‬ ‫تمح شگزاس دس لبیت توْ ذاتی ّوچَى دیتبالگشّب‬ ‫ه ٍ َّایی ٍ اًىبسًبپزیش اػت‪.‬‬ ‫ایی تغ شات ثؼ بس جذ اػت ثِ ٍیظُ ایٌىاِ ه‪،‬‬ ‫اًشط ٍ غزا دس یه ّوجؼت دسّن تٌ ذُ ّاش سٍص‬ ‫ثش چشخِ ّب پبیذاس الل وی ٍ هاٌابثاع اجا اعای‬ ‫احشگزاس ث ـتش داؿتِ ٍ ًچِ وِ تحت عاٌاَاى‬ ‫پؼوبًذ اعن اص گبص ٍ جبهذ ٍ ؿا اشاثاِ ٍ تاَیا اذ‬ ‫هی ؿَد ًْبیتبً دس چشخِ ّب ج عای ٍ صیؼاتای ٍ‬ ‫غ شصیؼتی ٍاسد هیؿًَذ‪ .‬ه شاث فشٌّگی دس ّاواِ‬ ‫اًَا ى ّن ثخـی اص چشخِ فعل ٍ اًفعبالت جْبى‬ ‫پ شاهَى هب اػت‪.‬‬ ‫ٍ دس پبػخ ثِ ایی ػَا وِ یب تغ شات اللا اوای‬ ‫فمط هٌحلش ثِ ػ ؼتنّب گشدٍغجبس یب وبسػات‬ ‫ٍ اهخب ى هی ؿَد یب خ ش گفت‪ :‬ایجتِ وِ ًاِ ایای‬ ‫هَاسد فمط هخب ّبیی اص احشات تغ ش اللا اوای ثاَد‪.‬‬ ‫تغ شات الل وی هیتَاًٌذ ثب ون ثبسؿی ثبعاج افات‬ ‫ػطا ه صیشصه ٌی ؿَد ٍ ایی افت ثاب ػا اوابًای‬ ‫ؿذى فضبّب هتخلخل ثبعج ًـؼت صها ای ؿاَد‪.‬‬ ‫ًـؼت صه ی یىی دیگش اص حبس تغ شات الالا اوای‬ ‫اػت وِ تَػط اًؼبى تـذیذ هیؿَد ٍ دس ها اشاث‬ ‫جْبًی ثب اثْتی ّوچَى تخت جوـ ذ یه تْاذیاذ‬ ‫جذ اػت‪ .‬تَػعِ کٌعتی هیتَاًذ هٌجش ثِ ایاجابد‬ ‫ػ ىلّب هتٌبٍه تغ شات خشد الل وی ؿَد‪.‬‬ ‫اداهِ داسد‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه ارک

روزنامه ارک 5595

روزنامه ارک 5595

شماره : 5595
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه ارک 5594

روزنامه ارک 5594

شماره : 5594
تاریخ : 1401/06/29
روزنامه ارک 5593

روزنامه ارک 5593

شماره : 5593
تاریخ : 1401/06/28
روزنامه ارک 5592

روزنامه ارک 5592

شماره : 5592
تاریخ : 1401/06/27
روزنامه ارک 5591

روزنامه ارک 5591

شماره : 5591
تاریخ : 1401/06/24
روزنامه ارک 5590

روزنامه ارک 5590

شماره : 5590
تاریخ : 1401/06/23
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!