روزنامه ارک شماره 5518 - مگ لند

روزنامه ارک شماره 5518

روزنامه ارک شماره 5518

روزنامه ارک شماره 5518

‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫عملکرد ببوکَب‬ ‫َر ‪ 13‬ریز یک ببر‬ ‫پبیش میشًد‬ ‫‪َ 23‬سار مسکه در‬ ‫اذرببیجبنشرقی‬ ‫در حبل سبخت‬ ‫است‬ ‫ریسگردَب‬ ‫مىشب‬ ‫جُبوی‬ ‫دارود‬ ‫صفحِ ‪3‬‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫*سٍ شىبٍ ‪ 42‬خرداد ‪ 12 * 1241‬شیئه ‪ 11 * 4444‬ذی القعدٌ‪ * 1221‬سبل سی ی دیم ( ایتًز ایکیىجی ایل ) * شمبرٌ ( سبیی ) ‪ 5* 3315 :‬صفحٍ *قیمت‪14444:‬ریبل * ایمیل‪ * ark.tabriz@yahoo.com :‬سبیت ریزوبمٍ ارک‪ *www.arkonline.ir :‬سبیت پبیگبٌ خبری ارک خبر‪www.ark-news.ir :‬‬ ‫هذاکزات بِ بی بست ًزسیذُ است‪،‬‬ ‫افشایش ظزفیت غٌی ساسی‬ ‫هَرد حوایت هجلس است‬ ‫سئیس جوَْس ‪:‬‬ ‫ّیچ ٍاحذ تَلیذی ًبایذ تؼغیل ٍ با اخالل هَاجِ شَد‬ ‫پزٍاسّای‬ ‫حج توتغ اغاس شذ‬ ‫صفحِ ‪4‬‬ ‫ثبت کنفزٍشی‬ ‫در ‪ 41‬درصذ کاالّا‬ ‫صفحِ ‪7‬‬ ‫تؼاهالت فزٌّگی‪ٌّ ،‬زی ٍ‬ ‫گزدشگزی ایزاى ٍ ػزاق‬ ‫بیشتز هیشَد‬ ‫صفحِ ‪2‬‬ ‫ٍرٍد کویسیَى التصادی بِ تؼییی‬ ‫تکلیف کاالبزگ یا کارت الکتزًٍیک‬ ‫صفحِ ‪8‬‬ ‫مىظًم یبدداشت‬ ‫اگری یًل‬ ‫*مدیرمسئًل ‪-‬محمّد اشراقی‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫اخببر زیر ذرٌ بیه‬ ‫مدیرمسئًل ‪ -‬محمّد اشراقی‬ ‫* سئیس داًشکذُ ثشًبهِ سیضی ٍ ػلَم هحییی یا داًشی یبُ‬ ‫تجشیض‪ :‬ثب اشبسُ ثِ ایٌکِ سیضگشدّب هٌشب جْبًا داسًیذ ٍ‬ ‫هقبثلِ ثب هسبئل جْبًا هستلضم اسیتیدیبدُ اص تی یبسه‬ ‫جْبًا ٍ تبثغ پبساهتشّبی ثیی الوللا است‪.‬‬ ‫* سئیس شَسای ّوبٌّ ا تجلیغبت اسالها ارسثبی بى‬ ‫ششقا ‪ :‬حقَق ثشییش ٍ تَجِ ثِ کشاهت ٍ حیییـیییییییت‬ ‫راتا اًسییبًْب یکا اص هْوتشیی هَضَػبت هَسد تَجِ‬ ‫حقَق ثییالولل دس جْبى اهشٍص است‪.‬‬ ‫*شْشداس تجشیضدس دیذاس ثب سدیش اتشیش گیدیت‪ :‬پیٌی‬ ‫شبخض هْن تبسیخ‪ ،‬فشٌّگ‪ ،‬طٌؼت‪ ،‬ػلن ٍ جغشافیییب‬ ‫تجشیض سا دس ػشطِ ّبی هختلف هْن ٍ هاثش سیبخیتیِ‬ ‫است ‪ٍ.‬ی افضٍد‪ :‬تجشیض دس چٌذ هق غ تبسیخا پبیتخیت‬ ‫ٍ دس ػشطِ ّبی سیبسا ٍ اجتوبػا تبثییشگیزاس ثیَدُ‬ ‫است‪.‬‬ ‫* هؼبٍى تَسؼِ ٍ ثشًبهِ سیضی سیبصهیبى هیذییشییت ٍ‬ ‫ثشًبهِ سیضی ارسثبی بى ششقا‪ ،‬سیْین اسصا افیضٍدُ‬ ‫استبى اص کشَس سا دس سیب ّیبی ‪ ۰۰۱۰ ٍ ۰۰۱۱‬ثیِ‬ ‫تشتیت‪ ٢.٣٢ ٍ ٢.٣٣‬دسطذ اػالم کشد‪.‬‬ ‫* ٍصیش تؼبٍى‪ ،‬کبس ٍ سفبُ اجتوبػیا اص افیضاییش ‪۷۵‬‬ ‫دسطذی حقَق ‪ ۵۱‬دسطذ ایی قشش خجش داد‪.‬‬ ‫* ًوبیٌذُ هشدم ثبثل دس هی یلیس شیَسای اسیالهیا‪:‬‬ ‫هتاسدبًِ هشغذاسی ّیب دس حیب اًی یبم تیخیلیدیبت‬ ‫گستشدُ ای ّستٌذ ٍ ًظبستا سٍی ػولکشد اًْب ٍجیَد‬ ‫ًذاسد‪.‬‬ ‫احتوال ٍاردات بٌشیی درصَرت اداهِ‬ ‫رٍیِ فؼلی هصزف‬ ‫هذیز ّواٌّگی ٍ ًظارت بز ػولیات شزکت پاالیهش ٍ‬ ‫پخش فزاٍردُ ّای ًفتی ّشذار داد کِ هیشاى تَلیذ ٍ‬ ‫هصزف بٌشیی بِ حالت سز بِ سز رسیذُ‪ ،‬اها در حهال‬ ‫حاضز بزًاهِ ای بزای ٍاردات بٌشیی ٍجَد ًذارد ٍ بایذ‬ ‫ایی ٍضؼیت را اس عزیک هذیزیت هصزف اصالح کزد‪.‬‬ ‫سؼیذ هذاح هشٍج گدت‪ :‬ثِ دًجب اطالح ٍ هیذییشییت‬ ‫هظشف ّستین ٍ قشاس ًیست کِ ٍاسدات ثٌضیی داشیتیِ‬ ‫ثبشین چشاکِ اگش قشاس ثبشذ هظشف ثِ ّیویییی سٍا‬ ‫افضایش پیذا کٌذ‪ٍ ،‬اسد جبدُ ثا پبییبًیا هیا شیَیین‪،‬‬ ‫ثٌبثشایی ثبیذ صیشسبخت ّب اطالح شیَد ٍ خیَدسٍّیب‬ ‫هتٌبست ثب استبًذاسد سٍص دًیب تَلیذ شًَذ‪ٍ.‬ی اداهِ داد‪:‬‬ ‫هتَسط هظشف خَدسٍّب دس داخل ًضدیک سِ ثیشاثیش‬ ‫هظشف استبًذاسد جْبًا اسیت اگیش اییی شیشاییط‬ ‫اطالح شَد‪ً ،‬بٍگبى حول ٍ ًقل شْشی ٍ هتشٍ تَسؼِ‬ ‫پیذا کٌذ ٍ ششایط سٍ ثِ ثْجَد ثبشذ‪ً ،‬یبصی ثِ ٍاسدات‬ ‫پیذا ًوا کٌین اهب اگش قشاس ثبشذ ثب ّویی سٍییِ پیییش‬ ‫ثشٍین‪ ،‬احتوب ٍاسدات ثٌضیی ثشای سب ایٌذُ دٍس اص‬ ‫رّی ًیست‪. .‬هذیش ّوبٌّ ا ٍ ًظبست ثیش ػیویلیییبت‬ ‫ششکت پبالیش ٍ پخش فشاٍسدُّبی ًدتا ثب اشبسُ ثیِ‬ ‫اخشیی اهبس تَلیذ ٍ هظشف ثٌضیی‪ ،‬اظْیبس کیشد‪ :‬دس‬ ‫سب ‪ ۰٢۳۳‬هتَسط هظشف هؼبد ‪ ۵۰‬هیلیَى لییتیش دس‬ ‫سٍص ثَدُ کِ ایی سقن دس سب ‪ ۰۰۱۱‬ثِ ‪ ۰۰‬هیلیَى لیتیش‬ ‫دس سٍص سسیذُ است‪ٍ.‬ی اداهِ داد‪ :‬اهشٍص کِ دس ًییویِ‬ ‫دٍم خشدادهبُ سب ‪ّ ۰۰۱۰‬ستین‪ ،‬هاتَاًین ثی یَیییین‬ ‫هتَسط هظشف دس ًیوِ اٍ اییی هیبُ‪ ،‬حیذٍد ‪۰۱٣‬‬ ‫هیلیَى لیتش دس سٍص ثَدُ‪ ،‬اهب ثِ طیَس کیلیا دس سیب‬ ‫‪ ۰۰۱۰‬اص اثتذای سب تبکٌَى هتَسط هظشف دس حیذ‬ ‫‪ ۳۰‬هیلیَى لیتش دس سٍص ثَدُ است‪.‬هذاح هشٍج گیدیت‪:‬‬ ‫ثبتَجِ ثِ ایی کِ دس حب حبضش تؼویشات تبسیسبت سا‬ ‫دس دست اجشا داسین‪ ،‬هتَسط تَلیذ حذٍد ‪ ۳۷‬هیلیییَى‬ ‫لیتش دس سٍص است ٍ صهبًا کِ دٍسُ تؼویشات ثِ پیبییبى‬ ‫ثشسذ‪ ،‬ایی ػذد ثِ حذٍد ‪ ۰۱٣‬هیلیَى لیتش هاسسذ ‪.‬‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫افشایش ‪ 57‬درصذی حمَق باسًشستگاى در دستَر کار دٍلت‬ ‫ٍسیز تؼاٍى‪ ،‬کار ٍ رفاُ اجهتهوهاػهی‪،‬‬ ‫ضوی تشزیح ًحَُ افشایش حهمهَق‬ ‫باسًشستگاى تاهیی اجتواػی در ًشست‬ ‫ّیات دٍلت اس افشایش ‪ 57‬درصهذی‬ ‫حمَق ‪ 70‬درصذ ایی لشز خبز داد‪.‬‬ ‫ح ت اهلل ػجذالولکا اظیْیبس کیشد‪:‬‬ ‫خجش خَه ایی است کِ ثشای حیذٍد‬ ‫‪ ۵۱‬دسطذ اص ثبصًشسیتی یبى تیاهیییی‬ ‫اجتوبػا سشذ ثیش اص ‪ ۷۵‬دسطیذی‬ ‫سا داسین ثِ ایی هؼٌب کِ ثشای فشدی حقَق ‪ ٢‬هیلیَى ٍ ّدتظذ ّضاس تیَهیبًیا‬ ‫دسیبفت ها کشد‪ ،‬ثیی پٌ ٍ ًین هیلیَى تب شش هیلیَى تَهبى ثش اسبس تیؼیذاد‬ ‫ػبئلِ هٌذی اًْب افضایش خَاّذ یبفت ٍ ثشای سبیش س َح تب حذاقل حیقیَق‬ ‫‪ ۰۱‬هیلیَى تَهبى ‪ ۰۱‬دسطذ ثِ ػالٍُ ‪ّ ۰۱۱‬ضاس تَهبى افضایش خَاّین داشت‬ ‫ٍ دس ه وَع ثیش اص ‪ ٣۱‬دسطذ افضایش خَاّذ یبفت ٍ چَى ایی ػذد ‪۰۷۱‬‬ ‫ّضاس تَهبى ثِ طَست ثبثت ثب ‪ ۰۱‬دسطذ جوغ هاشَد ثِ طَست پیلیکیبًیا‬ ‫پبییی خَاّذ سفت‪ٍ.‬صیش تؼبٍى‪ ،‬کبس ٍ سفبُ اجتوبػا افضٍد‪ :‬قذست خشیذ ‪۵۱‬‬ ‫دسطذ کبسگشاى حذاقلا ث یش ثؼذ اص گزشت ‪ ٣٢‬سب ثییش اص ًیشت تیَسم‬ ‫افضایش پیذا کشدُ است‪ٍ.‬ی اداهِ داد‪ :‬افشادی کِ ‪ ۰۱‬هیلیَى تَهبى حیقیَق‬ ‫دسیبفت هاکٌٌذ هیضاى ‪ ۰۱‬دسطذ افضایش حیقیَق خیَاّیٌیذ داشیت کیِ‬ ‫ّوبٌّگ است ثب هیضاى افضایشا کِ دس سبیش طٌذٍقّبی ثیبصًشیسیتی یا ٍ‬ ‫تاهیی اجتوبػا داشتین‪.‬‬ ‫سَد سٌَاتی بَرس اًزصی با سجام پزداخت هیشَد‬ ‫شزکت بَرس اًزصی ایهزاى بهااًهتهشهار‬ ‫اعالػیِ ای اس پزداخت سَد سهٌهَاتهی‬ ‫‪ 1393‬تا ‪ )1397‬اس عزیک ساهاًِ سجام خبهز‬ ‫داد‪ ،‬بز ایی اساس اس ایی پس سَد سهاالًهِ‬ ‫ایی شزکت فمظ اس عزیک ساهاًِ سهجهام‬ ‫پزداخت هیشَد‪.‬‬ ‫ششکت ثَسس اًشطی اییشاى ثیب اًیتیشیبس‬ ‫اطالػیِای دس سبهبًِ کذا خجش داد سَد سٌَاتا سْبهذاساًا کِ تیب تیبسییخ‬ ‫‪ ٣۵‬اسدیجْشت هبُ سب جبسی دس سبهبًِ س بم ثجت ًبم کشدُاًذ سا اص طیشییر‬ ‫ایی سبهبًِ پشداخت خَاّذ کشد‪.‬تب تبسیخ یبد شذُ‪ّ ٢ ،‬ضاس ٍ ‪ ٢۰۵‬سیْیبهیذاس‬ ‫ششکت ثَسس اًشطی ایشاى دس سبهبًِ س بم ثجت ًبم کشدُاًذ کیِ هی یویَع‬ ‫سَد اًْب هجلغ ‪ ٢‬هیلیبسد ٍ ‪ ۰۰۱‬هیلیییَى ٍ ‪ّ ۰۰۷‬یضاس سییب اػیالم شیذُ‬ ‫است‪ّ.‬وچٌیی ثش اسبس ایی اطالػیِ‪ ،‬سَد توبها سْبهذاساى ششکت ثیَسس‬ ‫اًشطی ایشاى اص سب ‪ ۰٢۳۵‬تٌْب اص طشیر س بم پشداخت خَاّذ شیذ‪.‬سی یبم‬ ‫یک سبهبًِ صیش سبختا ثشای شٌبسبیا هشتشیبى ثشای ٍسٍد ثِ ثبش بُ ثیضسگ‬ ‫ثبصاس سشهبیِ ایشاى است کِ توبم فؼبالى ایی ثبصاس اػن اص سیشهیبییِ گیزاساى‪،‬‬ ‫هشتشیبى ٍ هذیشاى ًْبدّب دس ایی سبهبًِ‪ ،‬فقط یک ثبس ثشای ّویشِ اطالػیبت‬ ‫خَد سا دس اى ثجت خَاٌّذ کشد ٍ پس اص احشاص َّیت حضیَسی ٍ غیییش‬ ‫حضَسی قبدس ثِ دسیبفت خذهبت هجتٌا ثش دادُ ّبی تبییذ شیذُ خیَاّیٌیذ‬ ‫ثَد‪.‬طشیر ایی سبهبًِ اطالػبت َّیتا‪ ،‬شوبسُ حسبه‪ ،‬شوبسُ هَثبیل‪ ،‬ادسس‬ ‫الکتشًٍیکا ٍ اقبهت دایوا فشد ثجت هاشَد ٍ اص اى ثِ ثؼذ ّیچ ًْبد هیبلیا‬ ‫ًیبصی ثِ دسیبفت ه ذد اطالػبت اى سْبهذاس سا ًذاسد‪.‬‬ ‫جاهاًذگاى سْام ػذالت جایی هزاجؼِ ًکٌٌذ‬ ‫سیذ هزتضی حسیٌی گفت‪ :‬عبهک لهاًهَى‬ ‫سْام ػذالت بایذ با اٍلَیت الشار ضؼیف ٍ‬ ‫هذدجَیاى کویتِ اهذاد ٍ ساسهاى بْشیستی‬ ‫بِ افزاد تؼلک گیزد‪ ،‬در ایی راستا سهاسههاى‬ ‫بْشیستی جلسِای را با ساسهاى خصهَصهی‬ ‫بزگشار ٍ اهارّا را در ایی سهیٌهِ بهِ رٍس‬ ‫رساًی کزد ٍ بز ایی اساس ّوِ هذدجَیاى‬ ‫ساسهاى بْشیستی سْام ػذالت هیگیزًذ‪.‬‬ ‫هؼبٍى تَسؼِ هذیشیت ٍ هٌبثغ سبصهبى ثْضیستا کشَس تیبکیییذ کیشد‪ :‬قیشاس‬ ‫ًیست جبهبًذگبى سْبم ػذالت ثِ ّیچ ػٌَاى ثِ جبیا هشاجؼِ کٌیٌیذ‪ ،‬صییشا‬ ‫سبصهبى ثْضیستا اسبها افشاد سا ثب اطالػیبت دقیییر دس اخیتیییبس سیبصهیبى‬ ‫خظَطا سبصی قشاس دادُ ٍ ثِ هحض ایٌیکیِ سیبصهیبى خظیَطیا سیبصی‬ ‫کبسّبی قبًًَا ٍ اداسی اى سا اً بم دّذ هستقیوب ثشای افشاد جبهبًذُ سیْیبم‬ ‫ػذالت ثشقشاس هاشَد‪.‬حسیٌا ثیبى کشد‪ :‬ه بلجِ سبصهبى ثْضیستا اییی اسیت‬ ‫کِ افشادی کِ سْبم ػذالت ً شفتِاًذ ٍ قشاس است اص ایی پس ثِ اًْب سیْیبم‬ ‫تخظیض یبثذ‪ ،‬ثشهجٌبی اسصا سٍص ثِ اًْب سْبم دادُ شَد‪ٍ.‬ی دس ایی ساستیب‬ ‫تبکیذ کشد‪ :‬گبّب افشاد سَدجَیا ّستٌذ کِ ثِ جبهبًذگبى سیْیبم ػیذالیت‬ ‫هشاجؼِ هاکٌٌذ ٍ ثِ اًْب پیبهک هاصًٌذ کِ ثشای ثجتًبم سْبم ػذالت ثبییذ‬ ‫هجلغا سا ثِ حسبهشبى ٍاسیض کٌٌذ‪ ،‬ایی دسحبلیست کِ ّیییچ ثیجیت ًیبهیا‬ ‫طَست ًوا گیشد‪ ،‬صیشا سبصهبى ثْضیستا ثِ طَست هتوشکض ّوِ اقیذاهیبت‬ ‫دس ایی صهیٌِ سا اً بم دادُ است‪.‬‬ ‫اػالم اهار کزًٍا در ایزاى ّفتگی شَد‪/‬چِ کساًی‬ ‫بیشتز هبتال هی شًَذ‬ ‫دبیز کویتِ ػلوی کشَری کزًٍا ‪ ،‬در‬ ‫ارتباط با ٍضؼیت پاًذهی کزًٍا ایزاى‬ ‫تَضیحاتی ارائِ داد ٍ گفت‪ :‬بهْهتهز‬ ‫است ارائِ اهار کزًٍا در کشهَر اس‬ ‫رٍساًِ بِ ّفتگی تغییز کٌذ‪.‬‬ ‫حویذ سضب جوبػتا‪ ،‬ثیییبى اییٌیکیِ‬ ‫پبًذها کشًٍب دس جْبى ٌَّص پیبییبى‬ ‫ًیبفتِ است‪ ،‬گدت‪ :‬دس ثشخا کشَسّب هبًٌذ استشالیب‪ً ،‬یَصیلٌیذ ٍ اهیشییکیب‪،‬‬ ‫هیضاى اثتالء ثِ کشًٍب دس ّدتِّبی اخیش‪ ،‬افضایش یبفتِ ٍ هیضاى هشگ ٍ هیییش‬ ‫ثیوبساى دس اهشیکب‪ ،‬هختظشی ثیشتش شذُ است ٍ احتویب چیشخیش ثیبالی‬ ‫ٍیشٍس دس ثشخا کشَسّبی اسٍپبیا ٍ افشیقبیا (ثب تَجیِ ثیِ کین ثیَدى‬ ‫هیضاى ٍاکسیٌبسیَى دس کشَسّبی افشیقبیا) ٍجَد داسد‪.‬‬ ‫دثیش کویتِ ػلوا کشَسی کشًٍب اداهِ داد‪ًَ :‬ع ٍییشٍس دس چیشخیش دس‬ ‫کشَسّبی هختلف‪ ،‬ػوذتبً ‪BA2‬ثَدُ اهب اخیشاً گضاساّبیا اص افیضاییش‬ ‫هَاسد اثتالء ثِ ‪ٍBA2.x ٍBA5 ،BA4‬جَد داشتِ ٍ دس ثشخا کشَسّب‬ ‫هبًٌذ پشتغب ‪ ،‬ششایط قذسی ً شاى کٌٌذُ ثَدُ چیشا کیِ دس اییی کشیَس‪،‬‬ ‫سَیِای اص اٍهیکشٍى )‪(BA5‬دس حب افضایش است کِ اص ًظش شیذت‪ ،‬ثیِ‬ ‫دلتب شجیِ است کِ الجتِ ٌَّص هَسد تاییذ قشاس ً شفتِ است‪.‬‬ ‫ٍی ثب اشبسُ ثِ ٍجَد هَاسدی اص جْش دلتب دس هَاسد اثتالء ثیِ کیشًٍیب دس‬ ‫جْبى‪ ،‬یبداٍس شذ‪ٌَّ :‬ص ّن هَاسدی اص اثتالء ثِ ایی سَییِ دس کشیَسّیبی‬ ‫سئیس جوَْس ‪:‬‬ ‫ّیچ ٍاحذ تَلیذی ًبایذ تؼغیل ٍ با اخالل هَاجِ شَد‬ ‫سئیس جوَْس دس جلسِ اهشٍص ّیبت دٍلت تبکیذ‬ ‫کشد‪ّ :‬یچ ٍاحذ تَلیذی ًجبیذ ثِ ّیچ ٍجیِ ٍ ثیب‬ ‫ّیچ ثْبًِ ای تؼ یل ٍ یب سًٍذ کبسی اى ثب اخیال‬ ‫هَاجِ شَد‪.‬‬ ‫سئیس جوَْس دس جلسِ اهشٍص( یکشٌجِ )ّیییئیت‬ ‫دٍلت ثب اشبسُ ثِ دشَاسیّب ٍ چبلش ّیبی کیبس‬ ‫اجشایا‪ ،‬گدت‪ :‬هسیش خذهت ثیِ هیشدم‪ ،‬ػیشطیِ‬ ‫ّوَاسی ًیست ٍ سختاّبی صیبدی سا داسد‪ .‬دس‬ ‫ػیی حب دشوی ّن ثب ایی یبد هیبًیغ ثیِ دًیجیب‬ ‫سختتش کشدى هسیش است‪ ،‬اهب هشد هیذاى ثبیذ ثیب‬ ‫سٍحیِ قَی ٍ اػتوبد ٍ اتکبء ثِ خذا گبم ثشداسد‪.‬‬ ‫اقبی سئیسا گدت‪ :‬پیششفت اهَس کشَس دس گیشٍ‬ ‫تظویوبت ٍ اقذاهبت ثِ هیَقیغ‪ ،‬کیبسشیٌیبسیبًیِ‪،‬‬ ‫هقتذساًِ ٍ پی یشی ه ذاًِ است ٍ ّشگًَِ سستا‬ ‫دس اً بم هسئَلیت‪ ،‬کبس سا ثب ٍقدِ هَاجِ هاکٌیذ‬ ‫ٍ حظَ ًتی ِ ه لَه سا ثِ تبخیش هااًذاصد‪.‬‬ ‫سئیس جوَْس ثش ّویی اسبس ثِ ّوِ ّیویکیبساى‬ ‫دٍلت هتزکش شذ ّش جب دس هسیش خذهت ثِ هیشدم‬ ‫یقیی حبطل کشدًذ کِ اً یبم کیبسی ضیشٍست‬ ‫پیششفت کشَس است‪ ،‬ثب جیذییت ٍ قیَت ٍ ثیب‬ ‫تَکل ثِ خذا ٍ ثذٍى تشدیذ ٍ دٍدلا اى سا اً بم‬ ‫دٌّذ‪.‬‬ ‫سئیس جوَْس دس ثخش دی شی اص سخٌیبًیش ثیب‬ ‫اشبسُ ثِ ظشفیت ّبی حَصُ داًشثٌیبى دس کشَس ٍ‬ ‫تاکیذات سّجش اًقاله ثشای تَسؼِ تَلیذ دس اییی‬ ‫ػشطِ‪ ،‬گدت‪ّ :‬وِ سٍسبی جوَْس کِ دس هبُّبی‬ ‫اخیش ثِ ایشاى سدش کشدُ اًذ‪ ،‬اقتیذاس‪ ،‬جیبیی یبُ ٍ‬ ‫تَاًوٌذی کشَسهبى ٍ دستبٍسدّبی جَاًبى ایشاًا‬ ‫دس حَصُ داًشثٌیبى سا تحسیی کشدُاًذ‪.‬‬ ‫اقبی سئیسا ثش ّویی اسبس ثِ هسئیَالى اهیش دس‬ ‫ایی حَصُ تاکیذ کشد ثب تَجِ ثِ دسخَاست سشاى‬ ‫کشَسّبی دٍست دس هٌ قِ ٍ فشاهٌ قِ‪ ،‬اقذاهبت‬ ‫الصم ثشای طیذٍس هیحیظیَالت داًیش ثیٌیییبى‬ ‫کشَسهبى ثِ ایی کشَسّب سا ثب جذیت پییی یییشی‬ ‫کٌٌذ‪.‬‬ ‫سئیس جوَْس ّوچٌیی ثب اشبسُ ثِ تیَافیقیبت ثیِ‬ ‫دست اهذُ هیبى جوْیَسی اسیالهیا اییشاى ثیب‬ ‫کشَسّبی دٍست‪ ،‬ایی تَافقبت سا ًتی ِ تیغیییییش‬ ‫ً بُ دس دیپلوبسا دس یک سب گزشتِ داًست ٍ‬ ‫گدت جوَْسی اسالها ایشاى ثشای اجشایا شیذى‬ ‫ّوِ اسٌبد ٍ تَافرّب اّتوبم خَاّذ داشت‪.‬‬ ‫سئیس جوَْس دس ثخش پبیبًا طحجتّبی خیَد‬ ‫ثِ ضشٍست سفغ هَاًغ ٍ هشیکیالت پیییش سٍی‬ ‫ٍاحذّبی تَلیذی ثشای تحقر ًیبهی یزاسی سیب‬ ‫اشبسُ کشد ٍ اص دست بّْبی اجشایا هشتجط ثب اییی‬ ‫حَصُ خَاست‪ ،‬ثش هجٌبی ایی جْتگیشی هجٌیبییا‬ ‫دس دٍلت گبم ثشداسًذ ٍ ثب جذیت ًسجت ثیِ سفیغ‬ ‫هشکالت ثکَشٌذ‪ .‬اقبی سئیسا دس اییی صهیییٌیِ‬ ‫اگشی یَ اصدیشاس اًسبًا‬ ‫اولذٍسس اًیسبًیذا اییٌیبها‬ ‫دٍص یَلسب یئتیشس یئشیٌِ‬ ‫اثیبدالس ائییل لشُ ٍیییشاًا‬ ‫اگشیلیک چتیٌلیک گتیشس‬ ‫دٍصلَکسِ دیٌ لییک یئتیشس‬ ‫دٍصلشیی سبییسا چَخبلسب‬ ‫پیس قَسخَه اوصًٍَ ایتیشس‬ ‫اٍغشٍلَق گشکذیش اصاال‬ ‫دٍصلَگَى ثبییذاغیا اٍجبال‬ ‫اٍغشٍلَق اگشیلیک ایتوکلِ‬ ‫دیٌ لیک ائل ایچشُ چَخبال‬ ‫ّشُ اوص پیسلی یی اًٍَدسب‬ ‫ایشیٌا ائل ایچشُ دٍسٍلتسب‬ ‫ائلیویض دیٌ ِ لش دٍغشٍداى‬ ‫دٍصلشلِ قَسقَهَص قَسٍلیسب‬ ‫ٍرٍد کویسیَى التصادی بِ تؼییی تکلیف‬ ‫کاالبزگ یا کارت الکتزًٍیک‬ ‫کویسیَى التصادی هجلس در رٍسّای ایٌذُ بِ هَضَع‬ ‫کاالبزگ یا کارت الکتزًٍیک ٍرٍد هیکٌهذ ٍ دٍلهت‬ ‫بایذ سهاًی را بزای ارائِ کارت اػتباری هشخص کٌذ‪.‬‬ ‫هحوذسضب پَساثشاّیوا سئیس کوییسیییَى اقیتیظیبدی‬ ‫گدت‪ :‬هب دس قبًَى ثَدجِ ‪ ۰۰۱۰‬دٍ اختییبس ثیِ دٍلیت‬ ‫دادین یکا استوشاس تخظیض اسص ثِ ٍاسدات کیبال ثیِ‬ ‫سٍا چْبس سب قجل ٍ ییکیا دیی یش اص اخیتیییبسات‬ ‫تخظیض هٌبثغ هؼبد اسص تشجیحا ثِ کبالی ٍاسداتیا‬ ‫دسخظَص کبال ّبی اسبسا ثِ هیضاى سیییبسیت ّیبی‬ ‫ججشاًا کِ ثبیذ اً بم شَد‪ٍ.‬ی افضٍد‪ :‬دس اجیشا شیذى‬ ‫ثخش دٍم ششٍطا ثشای دٍلت دس ًظش گشفتِ شذ کیِ‬ ‫دس قبًَى ّن اهذُ است ثیشاییی اسیبس دٍلیت ثیبییذ‬ ‫صیشسبخت ّب سا ثشای کبست خشیذ فشاّن کٌذ شجیِ ثیِ‬ ‫کبست ثٌضیی کِ هقذاس هؼیٌا ثٌضیی ثب قیوت هشیخیض‬ ‫فشاّن ها کٌذ ٍ ایی کبست اػتجبسی خشییذ اسیت کیِ‬ ‫ه وَػِ اقالم هشخض ثب قیوت هشخض است کِ ثبیذ‬ ‫فشاّن شَد‪.‬پَساثشاّیوا دس اداهِ تظشیح کشد‪ :‬ثیبًیک‬ ‫هشکضی دس سٍص ّبی اثتذایا دٍلت اػالم کشد هب چیٌیذ‬ ‫هبُ فشطت ثشای اهبدُ سبصی صیشسبختّب صهبى احتیبج‬ ‫داسین ٍ قشاس شذ تبپبیبى سب ‪ ۰۰۱۱‬ایی سبص ٍ کیبس ّیب‬ ‫فشاّن شَد‪ٍ.‬ی اظْبس داشت‪ :‬ثؼذ اص جلسبت هشتیش‪،،‬‬ ‫دٍلت تؼْذ کشد دس اثتذای سب ‪ ۰۰۱۰‬صیشسیبخیت ّیب‬ ‫ثشای اجشای کبست اػتجبسی فشاّن کیٌیذ ٍ پیشداخیت‬ ‫ًقذی دس غبلت کبست اػتجبسی ثبشذ ٍ اًچِ کِ هب سطذ‬ ‫کشدین ثخش ػوذُای اص صیشسبختّب فشاّین شیذُ ٍ‬ ‫دٍلت اػالم کشدُ هَضَع پشداخت ًقذی سا اداهِ دّذ‬ ‫ٍ ٌَّص صهبى دقیقا ثشای کبست اػتجبسی سا هشیخیض‬ ‫ًکشدُ است ٍ ه لس ٍ کیویییسیییَى اقیتیظیبدی دس‬ ‫سٍصّبی ایٌذُ ٍسٍد هاکٌذ تب دٍلت صهبًیا سا ثیشای‬ ‫اسائِ کبست اػتجبسی سا هشخض کٌذ‪ .‬سئیس کویسییَى‬ ‫اقتظبدی ه لس ػٌَاى کشد‪:‬دغذغِ هشدم دسخظیَص‬ ‫کبالّبی اسبسا ثبیذ ّشچِ صٍدتش سفغ شیَد هیَضیَع‬ ‫ثحث تظوین دٍلت ٌَّص پشداخت ًقذی ست ٍ ایی ثیب‬ ‫قبًَى ه لس هغبیشت داسد ٍ دٍلت ثبیذ اسادُ خیَد سا‬ ‫ثشای اجشای ایی فشایٌذ ثکبس گیشد‪.‬‬ ‫خبرگساری ارک‬ ‫‪www.ark-news.ir‬‬ ‫جبی مىبسب تبلیغ کبال یخدمبت شمب‬ ‫درببزارایران یدویب‬ ‫شمبرٌ تمبس‪48122134454:‬‬ صفحه 1 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫سه شنبه ‪ 42‬خرداد ‪ 12 *1241‬ژوئن ‪ 11 * 4444‬ذی القعده‪ * 1221‬سال سی و دوم ( اوتوز ایکینجی ایل ) * شماره ( سایی ) ‪3315 :‬‬ ‫قبلیجبف‪ :‬حسبثزسی شزکتّبی دٍلتی هَرد‬ ‫تَجِ دیَاى هحبسجبت قزار گیزد‬ ‫ضزثِ هْلک ثِ ٍیی اس کدام سَ ثَد؟‬ ‫سییغ هجلغ ؿَسای اػالهی ثب اؿبسُ ثِ تبکویوذ‬ ‫سّجش هؼوظون اًومواله پویوشاهوَى حؼوبثوشػوی‬ ‫ؿشکت ّبی دٍلتیا خَاػتبس اّتوبم اوذی توش‬ ‫دیَاى هحبػجبت دس ایی همَلِ پش اّوویوت ؿوذ‪.‬‬ ‫لبلیجبف ّوچٌیی ثب اؿبسُ ثِ تبکیذ سّجش هوؼوظون‬ ‫اًماله پیشاهَى حؼبثشػی ؿشکت ّبی دٍلوتویا‬ ‫خَاػتبس اّتوبم اذی تش دیَاى هحوبػوجوبت دس‬ ‫ایی همَلِ پش اّویت ؿذ‪.‬‬ ‫رفتبر هقتدراًِ ایزاى‪ ،‬یًَبى را هججَر ثِ‬ ‫عقت ًشیٌی کزد‬ ‫سییغ کویؼیَى اهَس داخلی کـَس ٍ ؿَساّوبی‬ ‫هجلغ ؿَسای اػالهی ثب ثویوبى ایوٌوکوِ دٍساى‬ ‫دصدی دسیبیی اهشیکبیی ّب توووبم ؿوذُ اػوتا‬ ‫گفت‪ :‬سفتبس همتذساًِ ایشاى یًَبى سا هجوجوَس ثوِ‬ ‫ػمت ًـیٌی کشد‪.‬‬ ‫صفزی‪ :‬جْش رٍاثط راّجزدی ثب رٍسیِ در هبُّبی‬ ‫اخیز هلوَس است‬ ‫حس سیجبی ّودلی در حبدثِ هتزٍپل اثبداى‬ ‫هذاکزات؛‬ ‫اخجبر کَتبُ سیبسی‬ ‫پبػخ لبعغ تْشاى ثِ لغؼٌبهِ صیبدُ خوَاّوبًوِ‬ ‫ؿَسای حکبم اطاًغ ثیی الوللی اًشطی اتووی‬ ‫دس حبلی اص ػَی دثیشکل ایی ًوْوبد بوشثوِ‬ ‫هْلک تَصیف ؿذُ کِ ایی بشثِ سا ًِ ایشاى‬ ‫کِ اهشیکب ثب خشٍج یکغشفِ اص ثوشاوبم دس‬ ‫دٍساى تشاهپ ٍ تی دادى ثِ هباشااَییّوبی‬ ‫سطین صْیًَیؼتی دس دٍساى ثبیذى اًجبم دادُ‬ ‫اػت‪ .‬لغوؼوٌوبهوِ ؿوَسای حوکوبم اطاًوغ‬ ‫ثیی الوللی اًشطی اتوی ػلیوِ ایوشاىا اى ّون‬ ‫دسحبلی کِ تْشاى ًضدیک ثِ ‪ ۲‬دِّ ثیـتشیوی‬ ‫ٍ گؼتشدُ تشیی ّوکبسی ّبی هوکی سا ثب ایی‬ ‫ًْبد ثیی الوللی داؿتِ اػتا ًـبى اص اى داسد‬ ‫کِ ًْبدّبی اْبًی ثیؾ ٍ پویوؾ اص اًوکوِ‬ ‫حبهی هٌبفغ ّوِ هلتّبی اْبى ثبؿٌذا اثوضاس‬ ‫هٌفؼتعلجی ثشخی کـَسّبی غشثی ٍ سطیون‬ ‫صْیًَیؼتی ؿذُ اػوت‪ .‬دٍلوت ّوبیوی کوِ‬ ‫ػبل ّبػت ػلیِ ایشاى ػویوبػوتوی کوْوٌوِ ٍ‬ ‫ًبکبساهذ سا ااشا هیکٌٌذ کِ گشچوِ ػوبهول‬ ‫فـبسّبی التصبدی ثِ هشدم ایوشاى ثوَدُ اهوب‬ ‫ًتَاًؼتِ اّذاف اىّب سا اص ایی کبسصاس تحشین‬ ‫حذاکثشی ثِ ًتیجِ ثشػبًذ‪.‬ؿبهگبُ چْبسؿٌجوِ‬ ‫‪ ۸۱‬خشداد(ثِ ٍلت ٍیوی‪،‬ا ؿوَسای حوکوبم‬ ‫اطاًغ ثیی الوللوی اًوشطی اتووویا دٍهویوی‬ ‫لغؼٌبهِ دٍ ػبل اخیش ػلویوِ فوؼوبلویوت ّوبی‬ ‫ّؼتِ ای ایشاى سا صبدس کشد ٍ هوذػوی ؿوذ‬ ‫اوَْسی اػالهی ّوکبسی الصم سا ثب اطاًغ‬ ‫اًجبم ًذاؿتِ ٍ ایی ًوْوبد ػووویوموب ًوگوشاى‬ ‫فؼبلیتّبی ّؼتِای ایشاى اػت‪ .‬پیؾًوَیوغ‬ ‫لغؼٌبهِ اًگلیغا فشاًؼِا الوبى ٍ اهوشیوکوب‬ ‫ػلیِ ایشاى کِ سٍص ػِؿٌجِ ثِ ًـؼت ؿوَسای‬ ‫حکبم اطاًغ ثییالوللی اًشطی اتوووی اسا وِ‬ ‫ؿذُ ثَدا ؿبهگبُ چْبسؿوٌوجوِ ثوب ػوی سای‬ ‫هثجتا ‪ ۲‬سای هٌفی چیی ٍ سٍػویوِ ٍ اسای‬ ‫هوتٌغ ٌّذا پبکؼتبى ٍ لیجی ثِ تصَیت سػیذ‪.‬‬ ‫پیؾ اص تصَیت ایی لغؼٌبهِ سافب ل گشٍػیا‬ ‫هذیشکل اطاًغ ثییالوللی اًشطی اتوووی دس‬ ‫گضاسؽ خَد (ًْن خشداد‪ ٠٣-‬هبُ هِ‪ ،‬هذػوی‬ ‫افضایؾ ‪ ۸۱‬ثشاثشی غٌیػوبصی اٍساًویوَم دس‬ ‫ایشاى ٍ ًیض ٍاَد هکبىّبی پٌْبى غٌیػوبصی‬ ‫ؿذُ ثَد‪.‬هحوذ اػالهی س یغ ػبصهبى اًشطی‬ ‫اتوی دس ٍاکٌؾ ثِ ایی گوضاسؽ دثویوشکول‬ ‫اطاًغ ثییالوللی اًشطی اتوی سٍص چْبسؿٌجوِ‬ ‫ٍ پیؾ اص تصَیت لغؼٌبهِ گفت‪ :‬اووْوَسی‬ ‫اػالهی ایشاى ّیچ فؼبلیت ّؼتِ ای پٌوْوبى ٍ‬ ‫ًبًَؿتِ ای ًذاسد ٍ ّیچ ػبیوت ٍ فوؼوبلویوت‬ ‫هؼشفی ًـذُای ّن ٍاَد ًذاسد ایوی اػوٌوبد‬ ‫کزاییا یک حشکت ػیبػوی ثوشای توذاٍم‬ ‫فـبس حذاکثشی اػت‪.‬ثْوشٍص کوووبلوًَوذی‬ ‫ػخٌگَی ػبصهبى اًشطی اتووی ّون دسثوبسُ‬ ‫گضاسؽ اطاًغ تصشیح کشد‪ :‬اطاًغ ًجبیذ ثِ‬ ‫اعالػبت ثِ دػت اهذُ اص عشیک فؼبلیتّوبی‬ ‫ابػَػی ٍ یب ادػبیی کِ اص عوشیوک هوٌوبثوغ‬ ‫غیشهَثک ثِدػت هیاٍسدا اػتٌبد ًوَدُ ٍ ثوِ‬ ‫اىّب اػتجبس ثخـوی ًوووبیوذ‪.‬ثوب ٍاوَد ایوی‬ ‫تَبیحبت اهب صذٍس لغؼوٌوبهوِ دس ؿوَسای‬ ‫حکبم اطاًغا اوَْسی اػالهی سا ثوِ ایوی‬ ‫اعویٌبى سػبًذ کِ الذاهبت اطاًغا ًؼجتی ثوب‬ ‫ٍالؼیبت هَاَد ٍ حؼی ًیت تْشاى ًوذاسد ٍ‬ ‫ایی ػبصهبى دس پی ااوشای ػویوبػوت ّوبی‬ ‫کـَسّبی غشثی اػت‪ .‬اص ایی سٍا ایوشاى دس‬ ‫پبػخ ثِ لغؼٌبهِ ػیبػی اطاًغا ثوب صوذٍس‬ ‫ثیبًیِ ای اص لوغوغ فوؼوبلویوت دٍسثویوی ّوبی‬ ‫فشاپبدهبًی دػتگبُ اًذاصُگیشی ثش خظ ػغوح‬ ‫غٌب ‪ ٍOLEM‬فلَهتش اطاًغ دس ایشاى خجوش‬ ‫داد اهب تصشیح کشد کِ ثیؾ اص ‪ ۱٣‬دسصذ اص‬ ‫دٍسثیی ّبی هَاَد اطاًوغ دٍسثویوی ّوبی‬ ‫پبدهبًی ّؼتٌذ کِ کوبفی الؼبثک فؼبلیت ایوی‬ ‫دٍسثیی ّب اداهِ خَاّذ یبفت‪.‬کوبلًَذی ّون‬ ‫اص تَلف ثشخی اص ّوکبسیّبی فشاپوبدهوبًوی‬ ‫ایشاى کِ اضء تؼْذات ًجَد ٍ تٌْب ثش هوجوٌوبی‬ ‫حؼی ًیت اًجبم هی ؿذ خجش داد‪.‬‬ ‫هذاکزات ثِ ثی ثست ًزسیدُ است‪ ،‬افشایش ظزفیت غٌی سبسی هَرد حوبیت هجلس است‬ ‫هؼبٍى دیپلوبػی التصبدی ٍصیش اهوَس خوبساوِ‬ ‫سٍاثظ ثب سٍػیِ سا ساّجشدی خَاًذ ٍ اْوؾ اى‬ ‫سا دس هبُ ّبی اخیش هلوَع ثشؿوشد‪ٍ .‬ی اداهوِ‬ ‫داد‪ :‬ػِ ثخؾ اًشطیا تجبست ٍ توشاًوضیوت اص‬ ‫هَبَػبت هْن فیوبثیی اوَْسی اػالهی ایوشاى‬ ‫ٍ سٍػیِ اػت کِ ًیبصهٌذ ّوکبسی دػتگبُّب ٍ‬ ‫ًْبدّبی ااشایی هؼئَل اػت‪.‬‬ ‫اخجبر کَتبُ حَادث‬ ‫*سیل در تزکیِ قزثبًی گزفت‬ ‫به گفته هقاهات هحلی ترکیر‪،‬رهو ٍذ گر ضرتره‬ ‫با ًذگی ضذیذ د پایتخت ایی یطَ هٌجرک بره‬ ‫جا ی ضذى س‪،‬ل ضذ یه د پی اى دسرت یرن‬ ‫یک تی جاى خَد ا اذ دست داد‪.‬‬ ‫*اًفجبر هزگجبر در ّتلی در ًٍکٍَر‬ ‫به گفته هقاهات اتص ًطاى هحلی یاًاداو اًفجرا‬ ‫ٍ حکیق د طبقه دٍم یک هتل د ًٍکٍَ یک‬ ‫یطته ٍ دٍ هجکٍح بک جای گ اضته است‪.‬یرکری‬ ‫اذ هقاهات اتص ًطاى هحلی گفت‪ :‬اتص هرارا‬ ‫ضذ ٍ اتص ًطاًاى تَاًستٌذ اى ا خاهَش یٌٌذ‪.‬‬ ‫*تزخیص ‪ ۰۸‬هصدٍم حبدثِ خزٍج اس‬ ‫ریل قطبر‬ ‫ئ‪،‬س ساذهاى اٍ ژاًس یطَ اذ فَت ‪ً ۸۱‬رفرک‬ ‫د حادثه خکٍج اذ یل قطا یزد‪-‬هطارذ خربرک‬ ‫داد ٍ گفت‪ ۱۸ :‬هصذٍم ایی حادثه اذ ب‪،‬وا ستاى‬ ‫تکخ‪،‬ص ضذًذ ٍ حال عوَه‪،‬طاى خَب است‪.‬‬ ‫سیاسی‬ ‫‪2‬‬ ‫ػضَ کویؼیَى اهٌیت هلی ٍ ػیبػت خبسای هجلغ ؿَسای اػالهی‬ ‫گفت‪ :‬هزاکشات اص دیذ هب ثِ ثی ثؼت ًشػیذُ اػت ثلکِ اهکبى استجبط‬ ‫ثیی هب ٍ اهشیکب ثِ ٍاػغِ عشف اسٍپبیی ٍاَد داسد‪ّ .‬وشچوٌوذ کوِ‬ ‫ػشػت الصم دس ایی ثیی ًیؼت‪ .‬اثَالفضل ػوَیی گفوت‪ :‬اوووْوَسی‬ ‫اػالهی ایشاى تٌْب کـَسی اػت کِ ثویوـوتوشیوی فوشصوت سا ثوشای‬ ‫ثبصسػی ّبی اطاًغ ثیی الوللی اًشطی اتوی فشاّن کشدُ اػت ٍ ثیوؾ‬ ‫اص یک پٌجن کل ثبصسع ّبی اطاًغ اص ایشاى اػت‪.‬ػضَ کویوؼویوَى‬ ‫اهٌیت هلی ٍ ػیبػت خبسای هجلغ افضٍد‪ :‬هٌغک فوشصوت دادى ثوِ‬ ‫اطاًغ ثشای ثشسػی تبػیؼبت ّؼتِای کـَس ثِ ایی هٌظَس ثوَدُ کوِ‬ ‫اثْبهبت دس ایی ثبسُ سا ثشعشف کٌذ‪ .‬اهب دس ٍالغ هیثیٌین کِ ثوِ سغون‬ ‫ّوکبسی هب ٍلی ثِ دلیل صیبدُ خَاّی اطاًغا اثْبهبت دسثبسُ ثشًوبهوِ‬ ‫ّؼتِای ایشاى تکشاس ؿذُ اػت‪ً.‬وبیٌذُ هشدم تْشاى دس هجلغ ثب ثویوبى‬ ‫ایٌکِ هذیش کل ٍ ؿَسای حکبم تحت تبثیش المب بت سطین صْیًَیؼتوی‬ ‫اػتا گفت‪ :‬ػفش سافب ل گشٍػی ثِ ػشصهیی اؿغبلی دس حوبلوی کوِ‬ ‫سطین صْیًَیؼتی ػضَ ‪ًNPT‬یؼت ٍ توبیلی ثشای سفغ اثْبهوبت دس‬ ‫خصَف ػالح ّؼتِای ًذاسدا ًـبى دٌّذُ ػَء گیشی اطاًغ ثویوی‬ ‫الوللی اًشطی اتوی اػت‪ٍ.‬ی ثب ثیبى ایٌکِ اوْوَسی اػوالهوی ایوشاى‬ ‫تصوین ثِ کبّؾ ّوکبسی ثب اطاًغ ثیی الوللی اًشطی اتوی سا اتخوبر‬ ‫کشدُ اػتا اظْبس کشد‪ :‬تَلف فؼبلیت دٍسثییّوبیوی کوِ فوشاتوش اص‬ ‫پبدهبى دس هشاکض ّؼتِای فؼبلیت داؿتٌذ ٍ افضایؾ ظشفیت غٌی ػبصی‬ ‫ثب اػتفبدُ اص ػبًتشیفیَطّبی ًؼل اذیذ اص اولِ هَاسد هَسد حووبیوت‬ ‫هجلغ ؿَسای اػالهی اػت‪.‬‬ ‫ایی ًوبیٌذُ هجلغ ثب اؿبسُ ثِ تبثیش ایی لغؼٌبهِ ثش هزاکشات ّؼتوِ ای‬ ‫گفت‪ :‬هجلغ ؿَسای اػالهی ًمـِ ساُ خَد سا ثش اػبع لبًَى الوذام‬ ‫ساّجشدی ثشای لغَ تحشینّب تؼییی کشدُ اػت ٍ دس ّویی چوبسچوَه‬ ‫دٍلت کِ هؼٍَل هزاکشات ٍ گفت ٍ گوَ ّوب ثوب اطاًوغ اػوتا‬ ‫هزاکشات سا ثش اػبع چبسچَه ّبی تؼییی ؿذُ دًجبل هیکٌذ‪.‬‬ ‫اهیزعجداللْیبى‪ :‬هقبثل سیبدُ خَاّی غزه در هذاکزات اس اقتدار کشَر‬ ‫استفبدُ کزدین‬ ‫ٍصیش اهَس خبساِ گفت‪ّ :‬شگبُ عشف همبثول‬ ‫ایشاى دس هزاکشات ّؼتِای صیوبدُ خوَاّوی‬ ‫کشدُ اص اثضاسّب ٍ الوتوذاس کـوَس اػوتوفوبدُ‬ ‫کشدین تب ثذاًذ هٌبفغ ٍ اػبیؾ ٍ سفبُ هولوت‬ ‫ایشاى ثشای هب هْن اػت ٍ دس ایی صهویوٌوِ ثوِ‬ ‫توبم تالؽ خَد اداهِ هوی دّویون‪ .‬حؼویوی‬ ‫اهیشػجذاللْیبى گفت‪ :‬دس ایی الؼِ ػوَاالت‬ ‫اػضبی کویؼیَى اهٌیت هولوی ٍ ػویوبػوت‬ ‫خبسای هجلغ سااغ ثِ صوذٍس لوغوؼوٌوبهوِ‬ ‫ؿَسای حکبم اطاًغ هوَسد ثوشسػوی لوشاس‬ ‫گشفت‪ٍ.‬صیش اهَس خبساِ ثیبى داؿوت‪ :‬ایوشاى‬ ‫ثشاثش سفتبس هجتٌی ثش هٌغک عوشف هوموبثول دس‬ ‫چبسچَه هٌغمیا اثتکبسات ٍ ایذُ ّبی خَد‬ ‫سا اسا ِ ٍ ثِ اى ػول کشدُ اػت‪.‬‬ ‫ٍی افضٍد‪ّ :‬شگبُ عوشف هوموبثول ایوشاى دس‬ ‫هزاکشات ّؼتِ ای صیبدُ خَاّوی کوشدُا اص‬ ‫اثضاسّب ٍ التذاس کـَس اػتوفوبدُ کوشدیون توب‬ ‫ثذاًذا هٌبفغ ٍ اػبیؾ ٍ سفبُ هلت ایشاى ثشای‬ ‫هب هْن اػت ٍ دس ایی صهیٌِ ثِ توووبم توالؽ‬ ‫خَد اداهِ هی دّین‪.‬اهیشػجذاللْیبى ثیبى کوشد‪:‬‬ ‫اهیذٍاسین دس هجوَػِ الذاهوبتوی کوِ ثوشای‬ ‫ثبصگشداًذى ّوِ عشفّب ثِ تَافک ّؼوتوِ ای‬ ‫هَػَم ثِ ثشابم اًجبم هیؿَدا التذاس کـَسا‬ ‫هغبلجبت ٍ اًتظبسات هشدم ٍ ًحَُ پیگیشی اى‬ ‫حفظ ؿَد هشدم ّوَاسُ بووی ایوٌوکوِ ثوش‬ ‫حفظ کبهل حمَق کـَس دس ػوشصوِ ثویوی‬ ‫الولل تبکیذ داسًذ اهب حفظ ایی حمَق سا ثوب‬ ‫سػبیت ّوِ خغَط لشهض اص هب هوغوبلوجوِ هوی‬ ‫کٌٌذ‪.‬‬ ‫ثبید ثب هسئَالى ایزاًی هذاکزُ ٍ اٍضبع را حل ٍ فصل کٌین‬ ‫هذیشکل اطاًغ ثیی الوللی اًشطی اتوی دس هصبحجِ اختصبصی ثب ػوی اى‬ ‫اى گفت‪ :‬ثبیذ ثب هؼئَالى ایشاًی ثش ػش یک هیض ثٌـیٌین ٍ اٍببع سا ثوب ّون‬ ‫حل ٍ فصل کٌین‪.‬سافب ل گشٍػی الذام فشاپبدهبًی اوَْسی اػالهی ایوشاى‬ ‫دس ثشچیذى ثیؼت ٍ ّفت دٍسثیی ٍ چٌذ ػبهبًِ ًوظوبستوی ایوی ًوْوبد اص‬ ‫تبػیؼبت اتوی خَد سا الذاهی ثؼیبس اذی ٍ هْن تلمی کشد ٍ هذػی ؿوذ‪:‬‬ ‫ثشچیذى ‪ ۲۲‬دٍسثیی ٍ اثضاس ًظبستی دس تبػیؼبت ّؼتِای ایشاى ثؼیبس ًگشاى‬ ‫کٌٌذُ اػت‪.‬سافب ل گشٍػی دسثبسُ ػئَال فشیذ صکشیبا هجشی ٍیظُ ثشًوبهوِ‬ ‫اػتیت اٍ یًَیَى دس ؿجکِ ػی اى اى دسثبسُ ثشچیذُ ؿذى ثیؼت ٍ ّوفوت‬ ‫دٍسثیی ًظبستی اطاًغ دس تبػیؼبت اتوی ایشاى گفت‪ :‬ایی هؼوئلوِ ثؼویوبس‬ ‫اذی اػت صحجت هب اص ثیؼت ٍ ّفت دٍسثیٌی اػت دس حبلوی کوِ هوب‬ ‫صحجت هیکٌینا دس کٌبس دیگش ػبهبًِ ّبی پبیؾ کِ پویوـوتوش داؿوتویونا‬ ‫ثشچیذُ ؿذُ اًذ‪.‬‬ ‫ٍی گفت‪ :‬هؼئلِ دس ایی هیبى ثؼیبس ػبدُ اػت ّش چِ تحولویولوگوشاى هوی‬ ‫ًگبّی کوتش ثِ اًچِ کِ سٍی هی دّذ داؿتِ ثبؿٌوذا هوب توَاى کوووتوشی‬ ‫خَاّین داؿت کِ ثذاًین چِ هیضاى هَاد سا غٌی ػبصی هی کوٌوٌوذا چوٌوذ‬ ‫ػبًتشیفیَط سا ًصت کشدُ اًذ ٍ اص ایی سٍا ًِ تٌْب ثشای احیبی تَافک ‪,۲٣۸۲‬‬ ‫ثشابم ثِ ؿوبس هیایذا ثلکِ ثِ صَست کلی هؼئلِای ثؼیبس اذی ثِ ؿووبس‬ ‫هی ایذ‪.‬گشٍػی دس اداهِ ادػب کشد‪ :‬هی ایی سا گفتِ ثَدم کوِ دس چوٌویوی‬ ‫ٍبؼیتیا هی دیگش ًوی تَاًن دس هَلؼیتی ثبؿن کِ هبّیت اؿتی اوَیوبًوِ‬ ‫ثشًبهِ ّؼتِای ایشاى سا دس حبلت کلی تبییذ کٌن‪ .‬دس ٍالغ حشکتوی ثؼویوبس‬ ‫اذی صَست گشفتِ اػت‪.‬‬ ‫هذیشکل اطاًغ ثیی الوللی اًشطی اتوی ادػب کشد‪ :‬دػتیبثی ثوِ توَافوک ثوب‬ ‫ایشاى ثذٍى ثِ دػت اٍسدى اعالػبت کبفی دس صهیٌِ ثشًبهِ ّؼتِای ایوشاى‬ ‫دؿَاس اػت‪ٍ.‬ی اببفِ کشد‪ :‬تٌْب ساُ ایشاى ثشای کؼت اػتوبد ٍ پویوـوجوشد‬ ‫التصبدؽ ایی اػت کِ ثِ ثبصسػبى اطاًغ اتوی اابصُ دّذ هبهَسیت خوَد‬ ‫سا اًجبم دٌّذ‪.‬گشٍػی دس پبػخ ثِ ػئَال صکشیب کِ هذػی ؿذا حتی اگوش‬ ‫ؿؾ هبُ اص االىا اى ّب ثبصگشدًذا دس ایی صَست ؿوب دسثوبسُ ایوی خو‬ ‫ؿؾ هبِّ کِ ّیچ اعالػی ًذاسیذ چِ هیگَییذ؟‬ ‫ایب دؿَاس اػت کِ ؿوب ثذاًیذ اىّب چِ کشدُ اًذ؟ گفت‪ :‬ثؼویوبس دؿوَاس‬ ‫خَاّذ ثَدا هب ثبیذ ػبهبًِای ثؼیبس دلیک ثب اػالًی اذیذ داؿتِ ثوبؿویون توب‬ ‫ثبصسػبى هی ثتَاًٌذ ػبثمِّب سا ثشسػی کٌٌذا ثِ هکبىّب ػش ثضًٌذا اص ایی سٍ‬ ‫ّش چِ ایی فبصلِ ثذٍى لبثلیت دیذی کِ هب ًیبص داسین عَالًیتش ثبؿذا کبس‬ ‫دؿَاستش خَاّذ ثَدا صیشا ّیچ کؼی ًویتَاًذ ثذٍى ایٌکِ ثذاًذ خظ هجوٌوب‬ ‫چیؼتا ثِ تَافک ثبصگشدد‪.‬‬ ‫ؿوب ثِ تَافک ثبص هیگشدیذ ٍ هیگَییذ خت هب ایی همذاس اص ایی سا داسیونا‬ ‫کٌتشل هیکٌینا ثِ اًتمبل ایی هیضاى هَاد الذام هیؿَد‪,‬ا ٍلی ثذٍى ایوٌوکوِ‬ ‫هیا ًِ هی ثلکِ اطاًغ ثیی الوللی اًشطی اتوی ثذاًذ کِ ایی هیضاى اص هوَاد‬ ‫ٍاَد داسدا دس ایی صَست هؼبلِ ایٌغَس اػت ٍ هَادی کِ حؼبثوشػوی ٍ‬ ‫ػیبِّ ًَیؼی ًـذُ اػتا کبس دؿَاس هیؿَد‪.‬‬ ‫اشٌبئی ثب کشَرّبی دهَکزاتیک‬ ‫ایزلٌد‬ ‫قطعٌبهِ اصاًس ثیی الوللی اًزصی اتوی تحت تبثیز الثی صْیًَیستی تصَیت شد‬ ‫ػضَ کویؼیَى اهٌیت هلی ٍ ػیبػت خبسای‬ ‫هجلغ ؿَسای اػالهی لغؼبهِ بوذ ایوشاًوی‬ ‫اطاًغ ثیی الوللی اًشطی اتووی سا ػویوبػوی‬ ‫خَاًذ ٍ گفت‪ :‬ایی ًْبد توحوت توبثوش الثوی‬ ‫صْیوًَویوؼوتا ػوشثوی ٍ اهوشیوکوبیوی اص‬ ‫کبسکشدّبی اصلی خَد خبسج ؿذُ اػت‪.‬‬ ‫ؿْشیبس حیذسی گفت‪ :‬ایی لغؼٌبهِ دس هشحلِ‬ ‫ًخؼت ثِ دلیل گضاسؿبت دٍپْلَی سافوب ول‬ ‫گشٍػی هذیش کل اطاًغ ثیی الوللی اًوشطی‬ ‫اتوی اص ایشاى ثَد ٍ دس هشحلِ ثوؼوذی الثوی‬ ‫ّبی سطین صْیًَیؼتی ػوجوت ؿوذ ؿوَسای‬ ‫حکبم تی ثِ چٌیی لغؼٌبهِ بذ ایشاًی دّذ‪.‬‬ ‫ػضَ کویؼیَى اهٌیت هلی ٍ ػیبػت خبسای‬ ‫هجلغ افضٍد‪ :‬عجک ایی لغؼٌبهوِ اوووْوَسی‬ ‫اػالهی ثِ هذت ػِ هبُ فشصت داسد دسثوبسُ‬ ‫ّوکبسی ّبی ثیـتش ثب اطاًغ ساػتی اصهبیی‬ ‫الصم سا اًجبم دّوذ دس غویوش ایوی صوَست‬ ‫تصویوبت اذیذی گشفتِ خوَاّوذ ؿوذ‪ .‬دس‬ ‫حبلی کِ اوَْسی اػالهی ایوشاى ّووویوـوِ‬ ‫ؿفبف ػبصی فشا پبدهبًی داؿتِ ٍ ّووویوـوِ‬ ‫حؼی ًیت خَد سا دس فؼبلیت صولوح اهویوض‬ ‫ّؼتِ ای ثبثت کشدُ اػوت‪ً.‬وووبیوٌوذُ هوشدم‬ ‫لصشؿیشیی ٍ ػوشپول رّوبه یوبداٍس ؿوذ‪:‬‬ ‫ٍالؼیت ایی اػت کِ اطاًغ ثویوی الووولولوی‬ ‫اًشطی اتوی ّویـِ تحت تبثیش هؼب ل ػیبػی‬ ‫ثَدُ ٍ سفتبس اخیش ایی ًْبد ًـوبى داد کوِ اص‬ ‫کبسکشدّبی اصلی خَد خبسج ؿوذُ اػوت‪.‬‬ ‫دسحبلی کِ اوَْسی اػالهی ایشاى ّویـِ ثب‬ ‫اطاًغ ثِ صَست هؼتوش ّوکبسی ٍ تؼوبهول‬ ‫خَد سا اداهِ دادُ ٍ ّیچ گًَِ سفتبسی خبسج‬ ‫اص ثشًبهِ ّبیی کِ اطاًغ توؼوشیوف کوشدُا‬ ‫ًذاؿتِ اػت‪ٍ.‬ی ػٌَاى کشد‪ :‬پیؾ اص ایی ّون‬ ‫ّوکبسی خَه ایشاى ثب اطاًغ ثوبثوت ؿوذُ‬ ‫ثَد‪ .‬اهب گشٍػی تحت تبثیش الثی صْیًَیؼوت‬ ‫ٍ ػشثی ٍ اهشیکبییا گضاسؽ ّبی دٍپْلَ اص‬ ‫فؼبلیت ّبی ّؼتِ ای اوَْسی اػالهی ایشاى‬ ‫اسا ِ کشد دس حبلی کِ ّیوچ گوبُ سٍیوکوشد‬ ‫ایشاى خالف ثشًبهِ ّبی صلح اهیض ّؼتوِ ای‬ ‫ًجَدُ اػت‪.‬‬ ‫دس عَل الیبًَع اتالًتیک ؿوبلی کـَسی اضیشُ ای ثب تبسیوخوی ثؼویوبس‬ ‫پشفشاص ٍ ًـیت لشاس داسد کِ دس هیبى کـَسّبی لذستوٌذی هحبصشُ ؿوذُ‬ ‫اهب یکی اص دهَکشاتیک تشیی کـَسّبی اْبى ثِ ؿوبس هی ایذ‪.‬‬ ‫دس لبًَى اػبػی ایشلٌذ اصادی ثیبى اصلی ثؼیبس هْن ٍ هحتشم اػت ٍ تٌوْوب‬ ‫هحذٍدیت ّبی اًذکی دس ایی صهیوٌوِ ٍاوَد داسد کوِ اى ّون ثوشای‬ ‫الَگیشی اص دسگیشی ٍ خـًَت ٍ یب الَگیشی اص خـًَت ػلیِ کَدکوبى‬ ‫ٍ دیگش هَبَػبت حؼبع ااتوبػی دس لبًَى اػبػوی گوٌوجوبًوذُ ؿوذُ‬ ‫اػت‪.‬‬ ‫ّوِ پشػی ّبی هتؼذد ًـبى هی دّذ کِ هشدم ایی کـَس ثب کَچوکوتوشیوی‬ ‫همذاس کبّؾ دس هیضاى اصادی ّبی هذًی دس ایی کـَس هخبلفٌذ ٍ ّویوچ‬ ‫دلیلی سا دس ایی صهیٌِ همجَل ًوی داًٌذ‪.‬‬ ‫اهب ّویـِ ایی عَس ًجَدُ صیشا دس دٍساى اؿَه ٍ دسگویوشی دس ایوشلوٌوذ‬ ‫ؿوبلی هحذٍدیت ّبیی دس صهیٌِ ػخٌبًی کِ دس تلَیضیَى ٍ سادیَ ثیبى هی‬ ‫ؿذ ٍاَد داؿت ثِ خصَف اگش دس هَسد دسگیوشی ّوب ثوَدُ ٍ یوب ثوِ‬ ‫گؼتشؽ خـًَت ٍ تشٍسیؼن هٌتْی هی ؿذ‪ .‬ثب خَاثیذى دسگیشی ّوب ایوی‬ ‫هحذٍیت ّب ًیض هلغی ؿذ‪.‬‬ صفحه 2 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫اخثار‬ ‫*خط پریازی تثریس‪ -‬ییه ترقرار ضًد‬ ‫سئیغ اتاق تاصسگاًی تثشیض خَاػتاس ایداد خطظ‬ ‫پشٍاصی هؼتقین تیی تثشیض ٍ ؿْش ٍیی اتشیؾ تطا‬ ‫ّذف تؼْیل تشدد تداس ٍ فعاالى کطٌطعطتطی ٍ‬ ‫اقتلادی دٍ کـَس ؿذ‪.‬‬ ‫*ترخی تًلیذکىىذگان ترای کسه سًد تیطتر تٍ‬ ‫عمذ کم فریضی میکىىذ‬ ‫هذیشکل تعضیشات حکَهتی ارستایداى ؿشقی تطا‬ ‫تیاى ایٌکِ تشخی تَلیذکٌٌذگطاى تطشای کؼطه‬ ‫ػَد تیـتش تِ عوذ کن فشٍؿی هیکٌٌذ‪ ،‬گطتط ۽‬ ‫تخلف کن فشٍؿی ٍ عذم تغاتق ٍصى هٌذسج دس‬ ‫سٍی خلذ کطاال تطا ٍصى ٍاقطعطی تطَلطیطذات‬ ‫کاسخاًدات‪ ،‬اخحاف دس حق هلشف کطٌطٌطذُ‬ ‫تَدُ ٍ تعضیشات حکَهتی تا ایی هَاسد تطشخطَسد‬ ‫هیکٌذ‪.‬‬ ‫*طرح تُیىٍ سازی مصرف مًتًرخاوٍ َا در تثریس‬ ‫اجرا میضًد‬ ‫ػشپشػ ؿشک گاص ارستایداى ؿشقی گتط ۽‬ ‫عشح تْیٌِ ػاصی هلشف هَتَسخاًِ ّطا تطشای‬ ‫کاّؾ هلشف گاص دس تثشیض اخشا هیؿَد‪ٍ .‬ی‬ ‫تا اؿاسُ تِ ایٌکِ عشح تْطیطٌطِ ػطاصی هلطشف‬ ‫هَتَسخاًِ ّا اص عشح ّای هَفق ؿشک هطلیطی‬ ‫گاص ایشاى دس کاّؾ هلشف گاص اػ ‪ ،‬اظطْطاس‬ ‫کشد۽ عشح تْیٌِ ػاصی هلشف هَتَسخاًطِ ّطا‬ ‫فشکتی هٌاػه ٍ قاتل اػتتادُ تشای هـتطشکطیطی‬ ‫گاص داسای هَتَسخاًِ هشکضی اػ تا تا اػتتادُ‬ ‫اص تؼْیالت سایگاى اعغایی اص ػطَی ؿطشکط‬ ‫هلی گاص ایشاى‪ ،‬اقطذام هطَیطشی دس هطذیطشیط‬ ‫هلشف ٍ کاّؾ ّضیٌِ ّای ػشتاس خاًَاس اًدام‬ ‫داد‪.‬‬ ‫حًادث‬ ‫*دستگیری سارقان ‪05‬‬ ‫میلیاردی درتستاناتاد‬ ‫سه شنبه ‪ 42‬خرداد ‪ 12 * 1241‬ژوئن ‪ 11 * 4444‬ذی القعده‪ * 1221‬سال سی و دوم ( اوتوز ایکینجی ایل ) * شماره ( سایی ) ‪3315 :‬‬ ‫عملکرد تاوکَا َر ‪ ۸0‬ریز یک تار پایص میضًد ‪،‬‬ ‫‪َ ۰0‬سار مسکه در اررتایجانضرقی در حال ساخت است‬ ‫اػتاًذاس ارستایداىؿشقی تا اؿاسُ تِ اتالغ دػتَسالعول پایؾ ٍ سکطذ‬ ‫عولکشد تاًکّا ٍ تیوِّا‪ ،‬گت ۽ عولکشد ػیؼتن تاًکی اػتاى اص ایطی‬ ‫پغ تشاػاع ایی دػتَسالعول ٍ ّش ‪ ۴۸‬سٍص یک تاس پایؾ خَاّذ ؿطذ‬ ‫ٍ اگش تاًک ّا اّتوام خذی تشای خزب هٌاتع داؿتطِ تطاؿطٌطذ ؿطاّطذ‬ ‫اتتاقات خَتی دس اػتاى خَاّین تَد‪.‬‬ ‫عاتذیی خشیم ظْش اهشٍص دس خوع هذیشاى تاًکّای اػتاى تا اؿطاسُ تطِ‬ ‫تحَالت اقتلادی کـَس ٍ ضشٍست حوای اص تخؾ تَلیطذ‪ ،‬اظطْطاس‬ ‫داؿ ۽ دس حا حاضش ٍاحذّای تَلیذی ًیاص ؿذیذی تِ ػطشهطایطِ دس‬ ‫گشدؽ داسًذ ٍ الصم اػ کِ تاًکّا تا تاهیی ًیاص ایی ٍاحذّا تِ اداهِ‬ ‫فعالی اًْا کوک کٌٌذ‪.‬‬ ‫ٍی تا اؿاسُ تِ ایٌکِ کٌایع غزایی ٍ تَلیذکطٌطٌطذگطاى هطحطلطَالت‬ ‫کـاٍسصی‪ ،‬تیـتشیی تاییش سا اص تحَالت اقتطلطادی اخطیطش هطتطحطوطل‬ ‫ؿذُاًذ‪ ،‬افضٍد۽ کٌایع غزایی تشای ایٌکِ خَد سا تا ؿشایظ خذیذ تغثیق‬ ‫دٌّذ تِ صهاى ًیاص داسًذ ٍ تا اى صهاى ػیؼتن تاًکی حتواً تایطذ اص ایطی‬ ‫تخؾ حوای کٌذ‪.‬خشیم تا قذسداًی اص حشک اًقالتی ٍ خْادی تاًک‬ ‫کـاٍسصی دس حوای اص ٍاحذّای کَچک تخؾ کـاٍسصی دس تشاتش‬ ‫تکاًِّای اقتلادی‪ ،‬گت ۽ ّوِ تاًکّا تایذ تشای حوای اص تطخطؾ‬ ‫تَلیذ ّنپیواى تاؿٌذ تا دس ػا خاسی تتَاًین ٍضعی اػتاى سا اص ًطظطش‬ ‫خزب ٍ پشداخ تؼْیالت تْثَد تثخـین‪.‬‬ ‫ٍی تا اؿاسُ تِ اتالغ دػتَسالعول پایؾ ٍ سکذ عولکشد تطاًطک ّطا ٍ‬ ‫تیوِ ّا‪ ،‬گت ۽ عولکشد ػیؼتن تاًکی اػتاى اص ایی پغ تطشاػطاع ایطی‬ ‫دػتَسالعول ٍ ّش ‪ ۴۸‬سٍص یک تاس پایؾ خَاّذ ؿذ ٍ اگش تطاًطک ّطا‬ ‫اّتوام خذی تشای خزب هٌاتع داؿتِ تاؿٌذ ؿاّذ اتتاقات خطَتطی دس‬ ‫اػتاى خَاّین تَد‪.‬اػتاًذاس ارستایداىؿشقی ّوچطٌطیطی اص تطاًطک ّطا‬ ‫خَاػ دس پشداخ تؼْیالت تِ ؿشک ّای داًؾتٌیاى کِ عطوطذتطاً‬ ‫تٌیِ هالی ضعیتی داسًذ‪ ،‬ػخ گیشی ًکشدُ ٍ اص خَاًاًی کِ تا اتتطکطاس‬ ‫خَد کاسّای خَتی سا دس حَصُ کٌایع پیـشفطتطِ ؿطشٍ کطشدُ اًطذ‪،‬‬ ‫اررتایجان غرتی‬ ‫حوای کٌٌذ‪ٍ.‬ی حوای اػاػی تاًک ّا تشای پطشداخط تطِ هطَقطع‬ ‫تؼْیالت تخؾ هؼکی سا ًیض ضشٍسی خَاًذ ٍ یاداٍس ؿذ۽ دس حطا‬ ‫حاضش ‪ّ ۷۸‬ضاس ٍاحذ هؼکی دس اػتاى دس حا ػطاخط اػط ٍ اص‬ ‫تاًک ّا اًتظاس داسین کِ تعذ اص تاهیی اٍسدُ هتقاضیطاى دس پطشداخط‬ ‫تؼْیالت تؼشیع کٌٌذ تا دچاس ٍقتِ دس ایی تخؾ ًـَین‪.‬‬ ‫خشیم تا قذسداًی اص اّتوام خذی تخؾ خلَکطی کطِ حطتطی تطذٍى‬ ‫اػتتادُ اص تؼْیالت تاًکی تشای سؿذ اقتلادی اػتاى تالؽ هیکٌطٌطذ‪،‬‬ ‫اضافِ کشد۽ تاًک ّا تایذ اص ایی حشک خوعی کِ دس تطخطؾ تطَلطیطذ‬ ‫اػتاى اتتاق افتادُ‪ ،‬حوای کٌٌذ‪.‬‬ ‫ٍاحذّای تَلیذی‪ ،‬تَخِ تِ اهایؾ ػشصهیی ٍ تَػعِ کادسات اؿطاسُ‬ ‫کشد‪.‬اؿشاقی‪ ،‬تعذاد پشٍطُ ّای تاییشگزاس اػتاى دس تحطقطق سؿطذ ۻ‪.‬ۺ‬ ‫دسکذی اقتلادی سا ۼ‪۵‬ۼ پشٍطُ اعالم ٍ اضافِ کشد۽ تشای ایی هطْطن‬ ‫حذٍد ّـ ّو اعتثاسات دٍلتی تایذ کشف ؿَد ٍ ‪ّ ۷۵‬و سیالی‬ ‫‪۵،‬ۺ‪ ۸‬هیلیَى دالس ٍ ‪ ۹۶۷‬هیلیَى یَسٍ هدوَ ػشهایِ گزاسی تطخطؾ‬ ‫خلَکی تایذ خزب ؿَد‪.‬هعاٍى تَػعِ ٍ تطشًطاهطِ سیطضی ػطاصهطاى‬ ‫هذیشی ٍ تشًاهِ سیضی اػتاى تَضیح داد۽ سؿذ اقتلطادی کـطَس دس‬ ‫تخؾ کـاٍسصی ۼ‪ ،۹.‬هعذى ۺ‪ ،۴۵.‬کٌع ۻ‪.‬ۻ‪ ،‬خذهات ‪.۴‬ۺ ٍ دس کل‬ ‫کـَس دس ػا ‪ ۴۷۵۴‬سؿذ اقتلادی سقن ۻ دسکذ خَاّذ تطَد ٍ دس‬ ‫ّویی ػا سؿذ اقتلادی اػتاى دس تخؾ کـاٍسصی ۺ‪.‬ۻ‪ ،‬هعذى ۺ‪،۴۸.‬‬ ‫کٌع ‪.۶‬ۼ‪ ،‬خذهات ‪ ٍ ۹.۸‬سؿذ اقتلادی اػتاى عذد ۻ‪.‬ۺ دسکطذ تطش‬ ‫اٍسد ؿذُ اػ ‪ٍ.‬ی‪ ،‬تاهیی صیش ػاخ ّای تَلیذ دس حطَصُ اب ٍ‬ ‫اًشطی‪ ،‬افضایؾ هٌاتع قاتل تخلیق اص هحل تَدخِ ػاالًِ دس اػتاى تطا‬ ‫افضایؾ هٌاتع ػْن اػتاى اص تَدخِّای هتوشکض‪ ،‬تاصًگشی ػاهاًِ ّطا ٍ‬ ‫فشایٌذّای ٍاگزاسی یا اخاسُ صهیی تشای فعالی ّطای تطَلطیطذی دس‬ ‫ػاصهاى کٌایع کَچک ٍ ؿْشک ّای کطٌطعطتطی ایطشاى ٍ ػطاصهطاى‬ ‫خٌگلّا‪ ،‬هشاتع ٍ اتخیضداسی‪ ،‬پیـٌْاد تذٍیی ٍ اکالح اػتاًذاسدّطای‬ ‫فٌی دس خلَف کاالّای هضی داس کادساتی هٌغثطق تطا اػطتطاًطذاسد‬ ‫کـَسّای ّذف کادساتی‪ ،‬تَػعِ ؿشک ّای حول ٍ ًقل تییالوللی‬ ‫دس اػتاى سا اص خولِ الضاهات حَصُ ّای هختلف تطشای تطحطقطق سؿطذ‬ ‫اقتلادی هَسد اًتظاس اػتاى داًؼ ‪.‬‬ ‫تِ ًقل اص سٍاتظ عوَهی ػاصهاى هذیشی ٍ تشًاهِسیطضی ارستطایطدطاى‬ ‫ؿشقی‪ ،‬دس پایاى تا تَخِ تِ تلَیه پشٍطُّای سؿذ اقتلادی اػتاى دس‬ ‫ؿَسای تشًاهِ سیضی هقشس ؿذ پشٍطُّای دػتگاُّای اخشایطی خطْط‬ ‫اخشا ٍ پیگیشی الضاهات تحقق اًْا تِ دػتگاُّا اتالغ ؿَد ٍ ّش ػِ هاُ‬ ‫دػتگاُ ّای اخشایی گضاسؽ پطیطـطشفط پطشٍطُ ّطا سا دس ؿطَسای‬ ‫تشًاهِسیضی اسائِ دٌّذ‪.‬‬ ‫پىج ضاخصی کٍ تثریس را جُاوی میکىذ‪،‬‬ ‫تثریس پایتخت فرَىگی ی معىًی ایران است‬ ‫**پیکر تی جان تاوًی مفقًد ضذٌ‬ ‫حًالی ریستای دَسرخ پیذا ضذ‬ ‫*خریج قطار تاری از ریل در سرخس‪/‬‬ ‫تًقف حرکت قطارَای مسافرتری‬ ‫*یک کطتٍ در اثر یاشگًوی تیثا‬ ‫در تسرگراٌ ضُیذ َاضمی‬ ‫یعقَب َّؿیاس دس دیذاس ػتیش اتشیؾ اظطْطاس‬ ‫کشد۽ تثشیض داسای تاسیخی تاقذه دس عشکطِ‬ ‫ّای تیی الوللی تاییش گزاس اػ ‪ٍ.‬ی تا تطیطاى‬ ‫ایٌکِ تثشیض ػَهیی ؿْش تضسگ ایطشاى تطا دٍ‬ ‫هیلیَى ًتش خوعیط اػط ‪ ،‬تلطشیطح کطشد۽‬ ‫خَؿثختاًِ ًشخ تیکاسی دس ایی ؿْش پطایطیطی‬ ‫اػ ‪َّ .‬ؿیاس یاداٍس ؿذ۽ تثشیض دس چٌذ هقغع‬ ‫تاسیخی پایتخ ٍ دس عشکِ ّای ػیطاػطی ٍ‬ ‫اختواعی تاییشگزاس تَدُ اػ ‪.‬ؿْشداس تثطشیطض‬ ‫تا تیاى ایٌکِ دٍهیی ؿاخق تثشیض فشٌّگ اى‬ ‫اػ ‪ ،‬گت ۽ تثشیض پایتخ فشٌّگی ٍ هعٌَی‬ ‫ؿْشّای ایشاى اػ ‪ .‬هـاّیش تطثطشیطض صتطاًطضد‬ ‫خاف ٍ عام ّؼتٌذ؛ تشای ًوًَطِ دس هطقطثطشُ‬ ‫الـعشا ‪ ۷۵۵‬ؿاعش ٍ عاسف هذفَى اػط ‪ٍ.‬ی‬ ‫اداهِ داد۽ عشفا ٍ داًـوٌذاى تضسگی دس تثطشیطض‬ ‫صًذگی کشدُ اًذ؛ عالهِ خعطتطشی اص خطولطِ‬ ‫اى ّاػ کِ صتاًضد خْاًیاى اػط ‪ .‬ؿطعطشای‬ ‫هعاکش هثل ؿْشیاس ًیض چْشُ تطیطی الطوطلطلطی‬ ‫داسًذ‪ٍ.‬ی ػَهیی ؿاخق تثطشیطض سا هطشاکطض‬ ‫علوی ٍ داًـگاّی اى عٌَاى کشد ٍ افطضٍد۽‬ ‫‪ّ ۵۵‬ضاس داًـدَی دٍلتی دس ایی ؿْش هـاَ‬ ‫تِ تحلیل ّؼتٌذ ٍ تعذاد کل داًـطدطَیطاى‬ ‫داًـگاُّای تثشیض ‪ّ ۴۵۵‬ضاس ًتش اػ ‪.‬‬ ‫َّؿیاس ّوچٌیی تلشیح کطشد۽ چطْطاسهطیطی‬ ‫ؿاخق تثشیض‪ ،‬ؿْش کٌعتی تَدى اى اػط ٍ‬ ‫کٌایع ػٌگیی فطَالد‪ ،‬تطَلطیطذ ؿطیطشیطٌطی ٍ‬ ‫ؿکالت‪ ،‬خَدسٍػاصی ٍ دس ایی ؿْش فعالی‬ ‫داسًذ‪ٍ.‬ی هَقعی اػتشاتظیک ٍ خاشافطیطایطی‬ ‫ارعاى داؿ ۽ تعذ اص تخلیق ‪ّ ۴.۶‬طوطتطی‬ ‫اعتثاسات ػتش دس هشحلِ اٍ ‪ً ،‬طَ تطشخطَسد‬ ‫دػتگاُ ّای اخشایی هشکض ٍ تاهیی اعتطثطاس اص‬ ‫هحل اعتثاسات هاصاد‪ ،‬تؼیطاس هطْطن خطَاّطذ‬ ‫تَد‪.‬سئیغ ػاصهاى هذیشی ٍ تطشًطاهطِ سیطضی‬ ‫ارستایداى ؿشقی پیـٌْاد کشد۽ کویتِ پیگیشی‬ ‫هلَتات ػتش هتـکل اص اػتاًذاسی‪ ،‬ػطاصهطاى‬ ‫‪ ۰055‬وفر از تاوًان اررتایجان غرتی عضً صىذیق اعتثارات‬ ‫خُرد َستىذ‬ ‫هذیش ّواٌّگی ٍ تشٍیطح‬ ‫ػاصهاى خْاد کـطاٍسصی‬ ‫ارستایداى غشتی گطتط ۽‬ ‫کٌذٍق اعتثطاسات خرطشد‬ ‫صًاى سٍػتایی دس اػتاى تا‬ ‫ّذف حوای اص اؿتطاطا‬ ‫ٍ تاصاس هحلَالت سٍػتایی تا چْاس ّضاس ٍ ‪ً ۸۵۵‬تش عضَ تـکیل ؿطذُ ٍ‬ ‫فعا اػ ‪ .‬تیتا احوذیاى افضٍد۽ ‪ ۴۹۷‬کٌذٍق تا ػشهایِای دس حذٍد چطْطاس‬ ‫هیلیاسد تَهاى هـاَ فعالی ّؼتٌذ‪.‬احوذیاى اظْاس کشد۽ ػطاصهطاى خطْطاد‬ ‫کـاٍسصی تا تَخِ تِ ًیاص ٍ تقاضای افشاد عضَ اقذام تطِ تطشگطضاسی دٍسُ‬ ‫ّای اهَصؿی تشٍیدی ٍ هْاستی تشای تَاًوٌطذ ػطاصی صًطاى سٍػطتطایطی‬ ‫هیکٌذ‪ٍ .‬ی ّذف اص ساُاًذاصی کٌذٍقّای خرشد صًاى سٍػتایی دس اػتاى‬ ‫سا کوک تِ هعیـ خاًَادُ ّای سٍػتایی اعالم کشد ٍ گت ۽ یطکطی اص‬ ‫هضایای ایی عشح دػتشػی اػاى صًاى سٍػتایی تِ تؼْیالت اسصاى قیو ٍ‬ ‫تذٍى ضواً تاًکی اػ ‪.‬هذیش ّواٌّطگطی ٍ تطشٍیطح ػطاصهطاى خطْطاد‬ ‫کـاٍسصی ارستایداى غشتی اضافِ کشد۽ کٌذٍق کاس افشیٌی اهیذ تطا ّطن‬ ‫افضایی تخؾ تشٍیح خْاد کـاٍسصی ٍ تؼیح ػاصًذگی‪ ،‬تشای حوطایط اص‬ ‫کؼه ٍ کاسّای خشد تِ کٌذٍق ّای خرشد صًاى سٍػتایی دس ػغح اػتطاى‬ ‫ٍام پشداخ هیکٌذ‪ .‬احوذیاى یاداٍس ؿذ۽ حوای ٍ تَاًوٌذػاصی صًطاى‬ ‫تاعث سًٍق ٍ ؿکَفایی تیـتش اقتلادی سٍػتاّا ٍ دس ًتیدِ پایذاسی ٍ دٍام‬ ‫ػکًَ دس سٍػتاّا هیؿَد‪.‬تِ گضاسؽ ایشًا ارستایداى غشتی داسای ‪۵۶۸‬‬ ‫ّضاس تْشُ تشداس کـاٍسصی اػ ٍ تاًَاى سٍػتایی دس کطٌطاس ّطوطؼطشاى ٍ‬ ‫خاًَادُ ًقؾ هْوی سا دس ایی تخؾ ٍ تَلیذ هحلَالت داسًذ‪.‬‬ ‫استان زوجان‬ ‫حال سذَای استان زوجان خًب ویست‬ ‫هذیشعاهل ؿشک اب هٌغقِ ای‬ ‫صًداى تا تاکیذ تش ایٌکِ ًطضدیطک‬ ‫تِ ‪ ۸۵‬دسکذ ٍسٍدی اب ّطای‬ ‫ػغحی تِ ػذّای اػتاى کاّطؾ‬ ‫داسد‪ ،‬گت ۽ ٍضعیط ػطذّطای‬ ‫اػتاى اص ًظش ٍسٍدی سٍاىابّطا‬ ‫خَب ٍ سضای تخؾ ًیؼ ‪ .‬اػطوطاعطیطل افـطاسی افطضٍد۽ تطِ عطٌطَاى‬ ‫ًوًَِ ٍسٍدی ػذ تْن کِ ‪ ۷۵‬دسکذ اب اػتاى سا تاهیی هی کٌذ ًؼث تِ‬ ‫ػا قثل‪ ،‬ۺ‪ ۶‬دسکذ هٌتی ؿذُ اػ ‪ٍ.‬ی تا تیاى ایطٌطکطِ هؼطدلطِ دسػط‬ ‫هلشف کشدى اب ٍ ًگاُ خذی تِ اى تایذ تِ عَس هذاٍم هطَسد تطاکطیطذ‬ ‫قشاسگیشد گت ۽ ّوِ تایذ دس ایی خلَف پای کاس تاؿٌطذ ٍ تطا اعطال‬ ‫سػاًی ّای هؼتوش تِ ٍیظُ اص ػَی سػاًِ ّطا‪ ،‬هلطشف دسػط اب ٍ‬ ‫هذیشی اى تِ یک فشٌّگ تثذیل ؿَد‪.‬افـاسی تا تاکیذ تش ایٌکِ قطغطعطی‬ ‫اب دس تشًاهِ ًیؼ تلشیح کشد۽ هلشف دسػ اب ػشلَحِ اقذاهطات‬ ‫ها دس ساػتای هذیشی اب اػ ‪.‬ایی هؼدَ اػتوشاس خطذهطات سا هطْطن‬ ‫عٌَاى کشد ٍ اظْاس داؿ ۽ اص ایی سٍ تایذ قذس داؿتِ ّایواى سا تذاًین‪.‬‬ ‫هذیشعاهل ؿشک اب هٌغقِای صًطدطاى تطاکطیطذ کطشد۽ تطا دقط دس‬ ‫هلشف اب اص هَاسد کَچک هاًٌذ هؼَاک صدى تا اػتتادُ تطْطیطٌطِ دس‬ ‫هثاحث کـاٍسصی‪ّ ،‬ش یک تِ ػْن خَد‪ ،‬هی تَاًذ دس خلَگیشی اص ٍقَ‬ ‫اتتاق ّای ًاگَاس دس حَصُ اب ٍ تحث کوثَد یا قغعی ّطای احطتطوطالطی‬ ‫هَیش تاؿذ‪.‬افـاسی گت ۽ دٍل ًویخَاّذ ٍاسد فضطای تطشخطَسدّطای‬ ‫فیضیکی دس ایی خلَف ؿَد‪.‬‬ ‫استان اردتیل‬ ‫تثشیض سا پٌدویی ؿاخق اى عطٌطَاى کطشد ٍ‬ ‫گت ۽ تثشیض تطا کـطَسّطای هطْطوطی هطثطل‬ ‫ارستایداى ٍ تشکیِ دس استثاط اػ ٍ ٍسٍدی‬ ‫اسٍپا تِ حؼاب هیایذ‪.‬‬ ‫تالش ترای تاال تردن میسان تخصیص اعتثارات‬ ‫تٍ ‪َ ۸۲۱‬سارمیلیارد تًمان‬ ‫سئیغ ػاصهاى هطذیطشیط ٍ تطشًطاهطِ سیطضی‬ ‫ارستایداى ؿشقی اص تالؽ ایی ػاصهاى تطشای‬ ‫تاال تشدى هیضاى تخلیطق اعطتطثطاسات ػطتطش‬ ‫سیاػ خوَْسی تِ ایی اػتاى تطِ ۻ‪ّ ۴.‬طضاس‬ ‫هیلیاسد تَهاى خثش داد‪ .‬هحوذ فشؿطکطاساى دس‬ ‫خلؼِ ؿَسای تشًاهِ سیضی ٍ تَػطعطِ اػطتطاى‬ ‫اظْاس کشد۽ پیـٌْاد تخلیطق ‪ّ ۴.۶‬طوطتطی‬ ‫اعتثاسات ػتش سیاػ خوَْسی تِ اػطتطاى اص‬ ‫عشف ػاصهاى تشًاهِ ٍ تَدخِ اسائِ ؿذُ اها تطا‬ ‫سایضًیّای کَست گشفتِ تالؽ داسین‪ ،‬ایطی‬ ‫هیضاى تخلیق سا تِ ۻ‪ّ ۴.‬و افضایؾ دّین‪.‬‬ ‫ٍی افضٍد۽ فلل کاسی دس اػتطاى ػطشدػطیطش‬ ‫ارستایداى ؿشقی ۺ تا ۻ هاُ اػ ؛ یعطٌطی دس‬ ‫‪ ۵۷‬هاُ فقظ ‪ ۴۵‬هاُ فشک کاسی داسین ٍ دس‬ ‫ٍاقع دس ػا ‪ ۴۷۵۴‬فقظ ‪ ۷‬تا ‪ ۸‬هطاُ اص تطَاى‬ ‫کاسی اػتاى تاقی هطاًطذُ اػط ‪.‬فطشؿطکطاساى‬ ‫عکس ریز‬ ‫تذرقٍ زائران خاوٍ خذا‬ ‫سُم ‪ 3۲.3‬درصذی اررتایجان ضرقی‬ ‫از ارزش افسیدٌ کطًر‬ ‫هعاٍى تَػعِ ٍ تشًاهِ سیضی ػاصهاى هذیشی ٍ تشًاهِ سیضی ارستایداى‬ ‫ؿشقی‪ ،‬ػْن اسصؽ افضٍدُ اػتاى اص کـَس سا دس ػطا ّطای ‪ٍ ۴۷۵۵‬‬ ‫‪ ۴۷۵۴‬تِ تشتیه‪ ۶.۵۶ ٍ ۶.۵۵‬دسکذ اعالم کشد‪.‬پطشٍیطی اؿطشاقطی دس‬ ‫خلؼِ ی ؿَاسی تشًاهِ سیضی ٍ تَػعِ تِ تـشیح چطاسچطَب کطلطی ٍ‬ ‫خْ گیشیّای کالى تشای تحقق سؿذ اقتلادی پیؾتیٌطی ؿطذُ دس‬ ‫اػتاى پشداخ ٍ تا اؿاسُ تِ سًٍذ ًشخ سؿذ اقتلادی اػتاى ٍ کـطَس‬ ‫دس دِّ ‪۵‬ۼ‪ ،‬ػْن اسصؽ افضٍدُ اػتاى اص کـَس سا دس ػا ّای ‪۴۷۵۵‬‬ ‫ٍ ‪ ۴۷۵۴‬تِ تشتیه ‪ ۶.۵۶ ٍ۶.۵۵‬دسکذ اعالم کشد‪ٍ.‬ی ّطوطچطٌطیطی تطش‬ ‫ّذف گزاسی ًشخ سؿذ اقتلادی اػتاى ٍ تحقق اى اص عشیق تْشٍُسی‬ ‫ٍ تاهیی هٌاتع هالی پایذاس‪ ،‬ایداد اؿطتطاطا ‪ ،‬تطَػطعطِ تطَلطیطذ داًطؾ‬ ‫تٌیاى‪ ،‬تکویل صًدیشُ تَلیذ‪ ،‬عذال اختواعی ٍ تطشاتطشی‪ ،‬فطعطالؼطاصی‬ ‫استانها‬ ‫‪3‬‬ ‫هذیشی ٍ تشًاهِ سیضی‪ ،‬دػتگاُّای اخشایطی‬ ‫ٍ دیَاى هحاػثات تـکیل یاتذ تا اص تتَاًین اص‬ ‫هدوَ اعتثطاسات دس پطشٍطُ ّطا اػطتطتطادُ‬ ‫کٌین‪.‬ایی هؼوٍ هتزکش ؿطذ۽ اگطش اعطتطثطاس‬ ‫تخلیلی دس هذت خاکی کِ ػاصهاى تشًاهِ‬ ‫ٍ تَدخِ اعالم هی کٌذ اص عطشیطق دػطتطگطاُ‬ ‫هشتَعِ خزب ًـَد ٍ سػَب کٌذ‪ ،‬اص حؼاب‬ ‫دػتگاُ هشتَعِ خاسج ٍ تِ پشٍطُ ّای دیطگطش‬ ‫تضسیق خطَاّطذ ؿطذ‪ٍ.‬ی تطا تطیطاى ایطٌطکطِ‬ ‫دػطتطگطاُ ّطای اخطشایططی ػطْطن اعطتطثططاسی‬ ‫ٍصاستخاًِ ّای هشتَعِ سا تِ خذ پیطگطیطشی ٍ‬ ‫دسیاف کٌٌذ‪ ،‬تلشیح کشد۽ اگش تطخطلطیطق‬ ‫‪ّ ۴.۶‬وتی تِ هَقع خزب ًـَد ٍ تطاصخطَسد‬ ‫هٌاػثی دس اػتاى ًذاؿتِ تاؿذ ػایطش هطشاحطل‬ ‫تخلیق اعتثاسات سا ّن تح الـعا قطشاس‬ ‫هیدّذ‪.‬‬ ‫تکمیل ساختمان تًسعٍ حل اختالف اردتیل ویاز‬ ‫تٍ تامیه اعتثار دارد‬ ‫هعاٍى ّواٌّطگطی اهطَس عطوطشاًطی‬ ‫اػتاًذاسی اسدتیل تش لضٍم تؼشیع دس‬ ‫تکویل ػاخطتطوطاى تطَػطعطِ حطل‬ ‫اختالف ایی اػتاى تا تاهیی اعتثاسات‬ ‫الصم تاکیطذ کطشد‪ .‬کطوطا الطذیطی‬ ‫هیشخعتشیاى اظْاس کشد۽ تطکطوطیطل‬ ‫ػاختواى هشکض تَػعِ حل اختالف اػتاى تا ّذف خذهاتسػاًی هغلَب‬ ‫تِ ؿْشًٍذاى اص ضشٍست ّای اػاػی اػ ‪.‬هعاٍى عوشاًی اػتاًذاس اسدتیطل‬ ‫دس ایی تاصدیذ کِ تا ّوشاّی هعاٍى هالی‪ ،‬پـتیثاًی ٍ عوشاًی دادگؼتشی ‪،‬‬ ‫هذیش فٌی ٍ هٌْذػی دادگؼتشی ٍ هذیشکل دفتش فٌی اػتاًطذاسی اسدتطیطل‬ ‫اًدام ؿذ‪ ،‬ضوی تشسػی فٌی ٍ هالی ٍ تشاٍسد هیضاى ّضیٌِکشد ٍ اعطتطثطاس‬ ‫هَسد ًیاص‪ ،‬هعاٍى عوشاًی اػتاًذاس ًؼث تِ پیگیشی ٍ تطاهطیطی اعطتطثطاس اص‬ ‫هشاخع ریشتظ اػتاًی ٍ هلی قَ هؼاعذ داد‪.‬پشٍطُ ػاختواى تَػطعطِ حطل‬ ‫اختالف اػتاى اسدتیل اص ػا ‪۵‬ۼ‪ ۴۶‬دس هحل هدتوع قضایی ؿْیذ تْـطتطی‬ ‫اسدتیل اغاص ؿذُ ٍ اکٌَى تا پیـشف ‪ ۶۵‬دسکذی دس حا اخشای اػکل‬ ‫فلضی قشاس داسد‪ .‬پیؾتیٌی هیؿَد دس کَست تاهیی اعتثاس الصم تطا پطایطاى‬ ‫ػا ‪ ۴۷۵۵‬هشحلِ ػاخ پشٍطُ تِ اتوام سػیذُ ٍ هَسد تْشُتطشداسی قطشاس‬ ‫تگیشد‪.‬تا تْشُتشداسی اص ایی پشٍطُ ٍ تدویع هحاکن قضایی ٍ ؿثِ قضطایطی‬ ‫اسدتیل‪ ،‬عالٍُ تش تؼْیل دػتشػی هشدم تِ خذهات قضطایطی هطَسدًطیطاص ٍ‬ ‫حزف هشاخعات تیی هدتوعّای قضایی ‪ ،‬هعضل تشافیک هَخَد دس ّؼتِ‬ ‫هشکضی ؿْش ٍ ؿْشک اداسی اسدتیل ًیض کاّؾ خَاّذ یاف ‪.‬‬ صفحه 3 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫اخثار کًتاٌ اجتماعی‬ ‫تازوشستگان تامیه اجتماعی تستٍ َای‬ ‫ییژٌ دریافت می کىىذ‬ ‫ٍصیش سفبُ گفت‪ :‬ثب دػتَس سئیغجوَْس ثبصًـؼتگابى‬ ‫تبهیی اجتوبعی‪ ،‬ثؼتِ ّبی ٍیظُ دسیبفت هی کٌٌذ‪.‬‬ ‫حدت اهلل فثسإِّىی ‪ٚ‬ظیط تقا‪ ،ٖٚ‬واض ‪ ٚ‬ضفدا‪ٜ‬‬ ‫اختٕافی زض حساب ضرػی ت‪ٛ‬ئیتط ذ‪ٛ‬ز ٘‪ٛ‬ضت‪:‬‬ ‫تا ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬زست‪ٛ‬ض ضئیسخٕ‪ٟٛ‬ض ٔحتطْ ٘سدثدت تد‪ٝ‬‬ ‫زغسغ‪ ٝ‬تطذی اظ تداظ٘طدسدتدٍداٖ فدعیدع تد ٔدیدٗ‬ ‫اختٕافی‪ٔ ،‬مطض ضس تست‪ٞٝ‬ای ‪ٚ‬یژ‪ ٜ‬زض لاِده ‪ٞ‬دای‬ ‫ٔرتّف و‪ ٝ‬خعئیات اٖ ت‪ ٝ‬اعالؿ ٔی ضسدس تدطای‬ ‫اٖ ‪ٞ‬ا زض ٘ؾط ٌطفت‪ ٝ‬ض‪ٛ‬ز؛ ٔقیطت تاظ٘طستٍاٖ تد‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬یژ‪ ٜ‬فعیعا٘ی و‪ ٝ‬زضیافتی ا٘‪ٟ‬ا حدسالدُ اسدت اظ‬ ‫ا‪ِٛٚ‬یت‪ٞ‬ای ز‪ِٚ‬ت ٔطزٔی است‪.‬‬ ‫زمان اعالم وتایج ایلیٍ ازمًن‬ ‫ارشذ مشخص شذ‬ ‫هعبٍى اصهَى ػبصی ػبصهبى ػٌجؾ اهَصؽ کـَس‬ ‫اص اعالم ًتبیج اٍلیِ اصهَى کبسؿٌبػی اسؿذ ‪1241‬‬ ‫دس ّفتِ ایٌذُ خجش داد ٍ گفت‪ :‬پیؾثیٌی هب ایای‬ ‫اػت کِ اهؼبل دس هقبیؼِ ثب ػبل گزؿتِ ظشفایات‬ ‫ثیـتشی اص داٍطلجبى سا پزیشؽ کٌین‪.‬‬ ‫زوتط حسٗ ٔط‪ٚ‬تی ‪ :‬ضٕٗ افالْ ایٗ ذثط اؽد‪ٟ‬داض‬ ‫وطز‪٘ :‬تایح ا‪ِٚ‬ی‪ ٝ‬اظٔ‪ ٖٛ‬واضض‪ٙ‬اسدی اضضدس سداَ‬ ‫‪ ۱۰۴۱‬زا٘طٍا‪ٞ ٜ‬ا ‪ٛٔ ٚ‬سسات أ‪ٛ‬ظش فاِی ‪ٞ‬فتد‪ٝ‬‬ ‫ای‪ٙ‬س‪ ٜ‬تط ض‪ٚ‬ی سایت ساظٔاٖ سد‪ٙ‬دددص أد‪ٛ‬ظش‬ ‫وط‪ٛ‬ض لطاض ٔی ٌیطز‪ ٚ‬زا‪ٚ‬عّدثداٖ ٔددداظ‪ ،‬ا‪ٚ‬ایدُ‬ ‫تیطٔا‪ ٜ‬أىاٖ ا٘تراب ضضت‪ ٝ‬ضا ذ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬س زاضت ‪ ٚ‬زض‬ ‫٘یٕ‪ ٝ‬ا‪ َٚ‬ض‪ٟ‬طی‪ٛ‬ضٔا‪٘ ٜ‬یع ٘تایح ٘د‪ٟ‬دایدی اظٔد‪ ٖٛ‬ضا‬ ‫افالْ ٔی و‪ٙ‬یٓ تا زا‪ٚ‬عّثاٖ اظ ا‪ٟٔ َٚ‬طٔدا‪ ٜ‬تدط سدط‬ ‫والس‪ٞ‬ا حض‪ٛ‬ض پیسا و‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫ٔقا‪ ٖٚ‬اظٔ‪ ٖٛ‬ساظی ساظٔاٖ سد‪ٙ‬دددص أد‪ٛ‬ظش‬ ‫وط‪ٛ‬ض تاویس وطز‪ :‬زض ٔدددٕد‪ٛ‬ؿ زض ٌدط‪ٞ ٜٚ‬دای‬ ‫ٔرتّف اظٔایطی اظٔ‪ ٖٛ‬واضض‪ٙ‬اسی اضضس أسداَ‬ ‫الثاَ تیطتطی ٘سثت ت‪ ٝ‬اظٔ‪ ٖٛ‬فّ‪ ْٛ‬ا٘سا٘ی غ‪ٛ‬ضت‬ ‫ٌطفت‪ ٝ‬است ‪ ٚ‬تیص اظ ‪ٞ ۰۴۴‬عاض ٘فط زا‪ٚ‬عدّده زض‬ ‫ٌط‪ ٜٚ‬فّ‪ ْٛ‬ا٘سا٘ی اظٔ‪ ٖٛ‬اضضس ضطوت وطز٘س ‪ٚ‬‬ ‫تقساز ظیازی اظ زا‪ٚ‬عّثاٖ ضضت‪ٞٝ‬ای ف‪ٙ‬ی ٔ‪ٟٙ‬سسی ‪ٚ‬‬ ‫ضیاضی ت‪ ٝ‬سٕت ضضت‪ٞٝ‬ای فّ‪ ْٛ‬ا٘سا٘ی ٌدطایدص‬ ‫پیسا وطز٘س‪ٚ.‬ی تاویس وطز‪ :‬أساَ اظ ٔدٕ‪ٛ‬ؿ ‪۷۰۶‬‬ ‫‪ٞ‬عاض ‪ ۹۴۲ ٚ‬زا‪ٚ‬عّه (تا احتساب فالل‪ٙٔٝ‬دسی تد‪ٝ‬‬ ‫ضطوت زض ٔدٕ‪ٛ‬ف‪ ٝ‬أتدحدا٘دی ز‪ْٚ‬د حدس‪ٚ‬ز ‪۳۵‬‬ ‫زضغس ا٘‪ٟ‬ا ظ٘اٖ ت‪ٛ‬ز٘س و‪ ۰۶ ٝ‬زضغدس ا٘د‪ٟ‬دا ضا‬ ‫الایاٖ تطىیُ ٔی ز‪ٙٞ‬س ‪ٞ ٚ‬دٕدیدٗ ٘سدثدت ضا زض‬ ‫ٌط‪ٜٞٚ‬ای أ‪ٛ‬ظضی زاضیٓ‪.‬‬ ‫ترخًرد سخت تا زائران‬ ‫حامل مًاد مخذر‬ ‫سییغ پلیغ هجبسصُ ثب هَاد هخذس کـَس دس دیذاس ثب‬ ‫ًوبیٌذُ ٍلی فقیِ دس اهَس حج ٍ صیابس گافات‪:‬‬ ‫پلیغ هطبثق قبًَى اص اداهِ ػفش صائشاى کاِ ثاشای‬ ‫هصشف خَد حتی یک گشم هَادهخذس حول کٌٌذ‪،‬‬ ‫جلَگیشی کشدُ ٍ اى ّب سا ثِ دػاتاگابُ قیابیای‬ ‫هعشفی هیکٌذ‪.‬‬ ‫ت‪٘ ٝ‬مُ پایٍا‪ ٜ‬اعالؿضسا٘ی حح‪ ،‬سطزاض سدطتدید‬ ‫ز‪ٔ ْٚ‬دیس وطیٕی زض زیساض تا ٕ٘ای‪ٙ‬س‪ِٚ ٜ‬ی فمی‪ ٝ‬زض‬ ‫أ‪ٛ‬ض حح ‪ ٚ‬ظیاضت اؽ‪ٟ‬اض وطز‪ :‬حساسدیدت تداالی‬ ‫پّیس ٘سثت ت‪ ٝ‬حُٕ حتی یه ٌطْ ٔ‪ٛ‬از ٔدردسض‬ ‫ت‪ٛ‬سظ ٔسافطاٖ اظ یه س‪ ٛ‬تا ‪ٞ‬دس غدیدا٘دت اظ‬ ‫فعت ‪ ٚ‬افتثاض ‪ٕٛٞ‬ع‪ٙ‬اٖ ‪ ٚ‬اظ س‪ٛ‬ی زیٍط تا ‪ٞ‬دس‬ ‫پیطٍیطی اظ ف‪ٛ‬اله تسیاض ضسیسی اسدت ود‪ ٝ‬زض‬ ‫وط‪ٛ‬ض‪ٞ‬ای زیٍط زض ا٘تؾاض حأالٖ ٔد‪ٛ‬از ٔدردسض‬ ‫است‪.‬ا‪ ٚ‬تاویس وطز‪ :‬پّیس ایطاٖ لدازض تد‪ ٝ‬وطدف‬ ‫‪ٞ‬طٌ‪ ٝ٘ٛ‬خاساظی ٔ‪ٛ‬از ٔرسض است ‪ ٚ‬تدط ‪ٞ‬دٕدیدٗ‬ ‫اساس پّیس ٔػٕٓ است اظ حُٕ حتی یه ٌدطْ‬ ‫ٔ‪ٛ‬از ٔرسض خّ‪ٌٛ‬یطی و‪ٙ‬س‪.‬ضییس پّیس ٔثاضظ‪ ٜ‬تدا‬ ‫ٔ‪ٛ‬از ٔرسض وط‪ٛ‬ض ت‪ ٝ‬استمطاض پطسد‪ٙ‬دُ ٔدددطب ‪ٚ‬‬ ‫ٔترػع و‪ ٝ‬لاتّیت ض‪ٙ‬اسایی ٔت‪ٕٟ‬اٖ ضا زاض٘س‪ ،‬زض‬ ‫فط‪ٚ‬زٌا‪ٞ ٜ‬ای ٔحُ فعیٕت ٔسدافدطاٖ ‪ٔ ٚ‬دثدازی‬ ‫‪ٚ‬ض‪ٚ‬زی ‪ٚ‬سایُ ‪ٕٞ‬طا‪ ٚ ٜ‬غیط‪ٕٞ‬طا‪ ٜ‬ظائدطاٖ ‪٘ ٚ‬دیدع‬ ‫استفاز‪ ٜ‬اظ تد‪ٟ‬یعات ف‪ٙ‬ی ‪ ٚ‬زستٍا‪ٜٞ‬ای ٔد‪ٛ‬ازیداب‬ ‫اضاض‪ ٜ‬وطز ‪ ٚ‬افع‪ٚ‬ز‪٘ :‬یط‪ٚ‬ی ا٘تؾأی ٔغاتک لا٘‪ ٖٛ‬اظ‬ ‫ازأ‪ ٝ‬سفط ظائطاٖ و‪ ٝ‬تطای ٔػط ذ‪ٛ‬ز حتی یده‬ ‫ٌطْ ٔ‪ٛ‬ازٔرسض حُٕ و‪ٙٙ‬س‪ ،‬خّ‪ٌٛ‬یدطی ودطز‪ٚ ٜ‬‬ ‫‪ٚ‬ی ضا ت‪ ٝ‬زستٍا‪ ٜ‬لضایی ٔقطفی ٔیو‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ػِ ؿٌجِ ‪ 42‬خشداد ‪12 * 1241‬طٍئی ‪ 11 * 4444‬ری القعذُ ‪ * 1221‬ػبل ػی ٍ دٍم ( اٍتَص ایکیٌجی ایل ) * ؿوبسُ ( ػبیی ) ‪3315 :‬‬ ‫افضایؾ کَدکبى کبس صهیٌِػبص اػیتّبی اجتوبعی‬ ‫سٍاًـٌبع ٍ هذسع داًـگبُ ثب ثیبى ایٌاکاِ افاضایاؾ‬ ‫کَدکبى کبس دس جبهعِ صهیٌِػبص اػیتّبی اجتوبعی‬ ‫اػت‪ ،‬گفت‪ :‬ػبهبًذّی ایی جوعیت ًیبصهاٌاذ یاک‬ ‫ثبًک اطالعبتی جبهع ثشای ؿٌبخت توابهای اثاعابد‬ ‫صًذگی ایی کَدکبى اػت‪.‬‬ ‫ٔ‪ٟ‬سی فسىطی پ‪ٛ‬ض ‪ :‬تقداضیدف ٔدتدقدسزی زضتداض‪ٜ‬‬ ‫و‪ٛ‬زواٖ واض ‪ٚ‬اتست‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬سٗ‪ٛٔ ،‬لقیت خغطافیدایدی ‪ٚ‬‬ ‫اضتثاعات اختٕافی اضائ‪ٔ ٝ‬ی ض‪ٛ‬ز‪ ،‬أا تد‪ ٝ‬عد‪ٛ‬ض ودُ‬ ‫و‪ٛ‬زن ظیط ‪ ۱۲‬ساَ و‪ٔ ٝ‬حُ اضتغاَ ‪ ٚ‬ظ٘دسٌدی ا‪ٚ‬‬ ‫زض ذیاتاٖ تاضس؛ ت‪ ٝ‬و‪ٛ‬زن واض تقثیط ٔیض‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی تا اضاض‪ ٜ‬ت‪ ٝ‬تطذی اظ ٌعاضش‪ٞ‬ای ٔیسا٘ی تػطید‬ ‫وطز‪ :‬و‪ٛ‬زواٖ واض فدٕدستد را زض ضدطایدظ سدردت‬ ‫اختٕافی ‪ ٚ‬التػدازی تد‪ ٝ‬سدط ٔدی تدط٘دس؛ تدردص‬ ‫لاتُ ت‪ٛ‬خ‪ٟ‬ی اظ ایٗ خٕقیدت تدا ذدا٘د‪ٛ‬از‪ ٜ‬ظ٘دسٌدی‬ ‫ٔی و‪ٙٙ‬س‪ ،‬أا ت‪ ٝ‬زِیُ احتیاخات التدػدازی تد‪ ٝ‬وداض‬ ‫ذیاتا٘ی ض‪ٚ‬ی ٔی ا‪ٚ‬ض٘س‪ .‬تط اساس تطذی اظ أداض ‪ٚ‬‬ ‫ٌعاضش‪ٞ‬ای ٔیسا٘ی ‪ ۱۳ ٓٞ‬تا ‪ ۹۴‬زضغس اظ ایٗ لطدط‬ ‫تیذإ٘اٖ ‪ ٚ‬تیسطپطست ‪ٞ‬ست‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ازأ‪ ٝ‬زاز‪ :‬حض‪ٛ‬ض ایٗ خٕقیت و‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬ع‪ٛ‬ض ٔقٕ‪َٛ‬‬ ‫تا پطس‪ ٝ‬ظزٖ زض و‪ٛ‬چ‪ ٚ ٝ‬ذیداتداٖ الدساْ تد‪ ٝ‬فدط‪ٚ‬ش‬ ‫اخ‪ٙ‬اس اضظاٖ لیٕت ٘ؾیط فاَ‪ ،‬تٕیعوطزٖ ٔاضیٗ ‪ٞ‬دا‪،‬‬ ‫‪ٚ‬اوس ظزٖ وفص ‪ٞ‬ا ‪ٔ ...ٚ‬یو‪ٙٙ‬س‪ٌ ،‬ا‪ ٜ‬زچاض تطذدی‬ ‫اظ اسیه ‪ٞ‬ای اختٕافی ‪ٕٞ‬دچد‪ ٖٛ‬حدٕدُ ‪٘ٚ‬دمدُ ‪ٚ‬‬ ‫خات‪ٝ‬خایی ٔ‪ٛ‬از ٔرسض‪ ،‬زظزی ‪ ٚ‬تىسیٌطی ضس‪ٚ ٜ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬ضز تدا‪ٚ‬ظ ‪ ٚ‬اظاض‪ٞ‬ای خ‪ٙ‬سی لطاض ٔیٌیط٘س‪.‬‬ ‫فسىطی پ‪ٛ‬ض ت‪ٛ‬ضی زاز‪ :‬زض حاَ حاضط یدىدی اظ‬ ‫ٔ‪ٟٓ‬تطیٗ ذغطاتی و‪ ٝ‬و‪ٛ‬زواٖ واض ت‪ٚٝ‬یژ‪ ٜ‬زذدتدطاٖ‬ ‫ضا ت‪ٟ‬سیس ٔیو‪ٙ‬س تدا‪ٚ‬ظ ‪ ٚ‬ض‪ٚ‬سپی ٌدطی اسدت‪ .‬تدط‬ ‫اساس تطذی اظ أاض ‪ٌ ٚ‬عاضش‪ٞ‬ا‪ ،‬سٗ ض‪ٚ‬سپیٌدطی‬ ‫ت‪ ۱۷ ٝ‬ساَ وا‪ٞ‬ص یافتد‪ ٝ‬اسدت‪ .‬تدثدقداتدی ود‪ ٝ‬تدا‬ ‫سأا٘س‪ٞ‬ی و‪ٛ‬زواٖ واض ت‪ ٝ‬ع‪ٛ‬ض حتٓ وا‪ٞ‬ص یافت‪ٚ ٝ‬‬ ‫ٔطتفـ ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ضس‪.‬ایٗ استاز زا٘طٍا‪ ٜ‬افع‪ٚ‬ز‪ :‬و‪ٛ‬زواٖ‬ ‫واض اظ ‪ٞ‬طٌ‪ ٝ٘ٛ‬ت‪ٟ‬ساضت‪ ،‬أ‪ٛ‬ظش ‪ ٚ‬تدغدصید‪ ٝ‬سداِدٓ‬ ‫ٔحط‪ ْٚ‬ت‪ٛ‬ز‪ ٚ ٜ‬اظ ِحاػ اسیه‪ٞ‬ای ض‪ٚ‬حی ‪ -‬ض‪ٚ‬ا٘ی ‪ٚ‬‬ ‫خسٕی ٘یع تا ٔطىُ ٔ‪ٛ‬اخ‪ٔ ٝ‬یض‪٘ٛ‬س‪.‬‬ ‫و‪ٛ‬زن واض ظاز‪ ٜ‬التػاز ٘الع ذا٘‪ٛ‬از‪ ٜ‬است‬ ‫‪ٚ‬ی ازأ‪ ٝ‬زاز‪ :‬زضتاض‪ ٜ‬فُّ پیسایص ایٗ و‪ٛ‬زواٖ تایدس‬ ‫ٌفت‪٘ ،‬رستیٗ فّت پیسایص ایٗ خٕقیت ٔطىدالت‬ ‫عالئم اسیبدیدگی کودکان‬ ‫از اخبار تلخ چیست؟‬ ‫التػازی است‪ .‬و‪ٛ‬زن واض ظاز‪ ٜ‬الدتدػداز ٘دالدع‬ ‫ذا٘‪ٛ‬از‪ ٜ‬است‪.‬‬ ‫فسىطی پ‪ٛ‬ض تا اضداض‪ ٜ‬تد‪ ٝ‬تدطضسدی ‪ٞ‬دای ٔدیدسا٘دی‬ ‫ذاعط٘طاٖ وطز‪ :‬اغّه ایٗ و‪ٛ‬زواٖ یىی اظ ‪ٚ‬اِسیدٗ‬ ‫(سطپطست ذا٘‪ٛ‬از‪ٜ‬د ضا اظ زست زاز‪ٌ ٚ ٜ‬ا‪ ٜ‬زضٌدیدط‬ ‫افتیاز یا ٘ات‪ٛ‬ا٘دی (ٔطدىدالت خسدٕدید یدىدی اظ‬ ‫سطپطستاٖ ذا٘‪ٛ‬اض ت‪ٛ‬ز‪ ٚ ٜ‬تط ایٗ اساس تا ٔطدىدالت‬ ‫ٔاِی ٔ‪ٛ‬اخ‪ ٝ‬ضس‪ ٚ ٜ‬ت‪ ٝ‬ف‪ٛٙ‬اٖ وٕه ذطج ذدا٘د‪ٛ‬از‪،ٜ‬‬ ‫تحت ف‪ٛٙ‬اٖ و‪ٛ‬زواٖ واض الساْ تد‪ ٝ‬وسده زضأدس‬ ‫ٔیو‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫پشٍاصّبی حج توتع اغبص ؿذ‬ ‫خَاّذ ثَد‪.‬‬ ‫سئیغ ػبصهبى حج ٍ صیبس اص اغبص پشٍاصّبی اعاضام‬ ‫صائشاى حج توتع خجش داد ٍ گفت‪ :‬اٍلیی پشٍاص سفات‬ ‫‪ 44‬خشداد هبُ ٍ اخشیی پشٍاص ثابصگـات ‪ ۷‬هاشداد‬ ‫سیس غازق حسی‪ٙ‬ی زض حاضی‪ٔ ٝ‬طاسٓ تسضل‪٘ ٝ‬رستیدٗ‬ ‫واض‪ٚ‬اٖ حح تٕتـ ‪ ۱۰۴۱‬زض خٕـ ذثطٍ٘اضاٖ اؽد‪ٟ‬داض‬ ‫وطز‪ :‬تط٘أ‪ ٝ‬پط‪ٚ‬اظ ظائطاٖ تا ض‪ٚ‬ظ سیعز‪ ٓٞ‬تیط ٔا‪ ٜ‬ازأ‪ٝ‬‬ ‫ٔی یاتس ‪ ٚ‬ترطی اظ پط‪ٚ‬اظ‪ٞ‬ا ت‪ ٝ‬فدط‪ٚ‬زٌدا‪ٔ ٜ‬دسید‪ٙ‬د‪ٚ ٝ‬‬ ‫ترص زیٍط پط‪ٚ‬اظ‪ٞ‬ا ت‪ ٝ‬فط‪ٚ‬زٌا‪ ٜ‬خس‪ ٜ‬اسدت ود‪ ٝ‬زض‬ ‫اغُ تطذی اظ ظائطاٖ ٔسی‪ ٝٙ‬لثُ ‪ ٚ‬تطذی زیٍط ٔسی‪ٝٙ‬‬ ‫تقس ‪ٞ‬ست‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی افع‪ٚ‬ز‪ :‬أط‪ٚ‬ظ یه ‪ٞ‬عاض ‪٘ ۵۴۴ ٚ‬دفدط اظ ظائدطاٖ‬ ‫وط‪ٛ‬ضٔاٖ اظ فط‪ٚ‬زٌا‪ٜٞ‬ای حضطت أاْ (ض‪ٜ‬د ت‪ٟ‬دطاٖ‪،‬‬ ‫وطٔاٖ ‪ ٚ‬تثطیع فاظْ ٔسی‪ٛٙٔ ٝٙ‬ض‪ٔ ٜ‬یض‪٘ٛ‬س ‪ ٚ‬اظ ض‪ٚ‬ظ‬ ‫‪ ۹۳‬ذطزاز ٔا‪٘ ٜ‬یع ترطی اظ پط‪ٚ‬اظ‪ٞ‬ا ت‪ ٝ‬فط‪ٚ‬زٌا‪ ٜ‬خدس‪ٜ‬‬ ‫٘یع ا٘داْ ٔیٌیطز‪.‬‬ ‫ضئیس ساظٔاٖ حح ‪ ٚ‬ظیاضت تا تیاٖ ای‪ٙ‬ىد‪ ٝ‬ؽدطفدیدت‬ ‫واض‪ٚ‬اٖ ‪ٞ‬ا ٔتفا‪ٚ‬ت است ٌفت‪ :‬زض ٔدددٕد‪ٛ‬ؿ ‪۹۲۲‬‬ ‫واض‪ٚ‬اٖ اظ ‪ ۱۶‬ایستٍا‪ ٜ‬پط‪ٚ‬اظی فاظْ سطظٔیٗ ‪ٚ‬حدی‬ ‫ٔیض‪٘ٛ‬س‪.‬‬ ‫حسی‪ٙ‬ی تا تیاٖ ای‪ٙ‬ى‪ٔ ٝ‬ت‪ٛ‬سظ حض‪ٛ‬ض ظائطاٖ ‪ ۹۲‬ض‪ٚ‬ظ‬ ‫است‪ٌ ،‬فت‪ :‬اذطیٗ پدط‪ٚ‬اظ ظائدطاٖ ‪ٔ ۶‬دطزاز ٔدا‪ٜ‬‬ ‫ٔػاز تا اذطیٗ ض‪ٚ‬ظ ٔا‪ ٜ‬شی اِدحددد‪ ٝ‬اسدت ‪ٚ‬‬ ‫تٕ‪ٟ‬یساتی ا٘سیطیس‪ ٜ‬ضس‪ ٜ‬تا زض ایاْ ٔحطْ ‪ٞ‬یچ ظائدطی‬ ‫زض فطتستاٖ ٘ثاضس‪.‬‬ ‫ضئیس ساظٔاٖ حح ‪ ٚ‬ظیاضت زض پایاٖ تاودیدس ودطز‪:‬‬ ‫تٕاْ تالش ذ‪ٛ‬ز ضا تطای حدی فعتٕ‪ٙ‬سا٘‪ٕٞ ،ٝ‬طا‪ ٜ‬تدا‬ ‫فعت‪ ،‬وطأت‪ ،‬أ‪ٙ‬یت ‪ ٚ‬سالٔت ٔس٘ؾط لطاض زاز‪ ٜ‬ایٓ‬ ‫‪ ٚ‬زست ا٘سضواضاٖ تا تدالش ضدثدا٘د‪ ٝ‬ض‪ٚ‬ظی ‪ٞ‬دٕد‪ٝ‬‬ ‫أىا٘ات الظْ ضا فطا‪ ٓٞ‬ا‪ٚ‬ضز‪ ٜ‬ا٘س‪.‬‬ ‫چِ افشادی ٍ دس چِ هکبىّبیی ثبیذ هبػک ثضًٌذ‬ ‫دثیش کویتِ علوی کـَسی کشًٍب ثب ثیبى ایٌکِ اهبسّبی‬ ‫کشًٍب ثبیذ ثِ صَس ّفتگی اسائِ ؿَد‪ ،‬گفت‪ :‬اػتفبدُ‬ ‫اص هبػک عبهلی هَثش ثشای جلَگیاشی اص اًاتاقابل‬ ‫چشخؾ ٍیشٍع دس جَاهع اػت ٍ دس حبل حابراش‬ ‫اػتفبدُ اص هبػک هی تاَاًاذ ثاشاػابع ٍراعایات‬ ‫سًگثٌذی ؿْشّب ٍ ؿشایط افشاد‪ ،‬هتفبٍ ثبؿذ‪.‬‬ ‫ت‪ٌ ٝ‬عاضش اظ ‪ٚ‬ظاضت ت‪ٟ‬ساضت‪ ،‬حٕیسضضا خٕافتدی‬ ‫اؽ‪ٟ‬اض زاضت‪ :‬زض حاَ حاضط ‪ٚ‬ضقیت ض٘دً تد‪ٙ‬دسی‬ ‫اوثط ض‪ٟ‬ط‪ٞ‬ای وط‪ٛ‬ض‪ ،‬ظضز ‪ ٚ‬اتی اسدت تد‪ٙ‬داتدطایدٗ‬ ‫افطازی و‪ ٝ‬تیٕاضی‪ٞ‬ای ظٔی‪ ٝٙ‬ای‪ ،‬سدیدسدتدٓ ایدٕد‪ٙ‬دی‬ ‫ضقیف ‪ ٚ‬سٗ تاال ٘ساض٘س ‪ ٚ‬تحت زضٔاٖ تا زاض‪ٞٚ‬دای‬ ‫سطو‪ٛ‬ب و‪ٙٙ‬س‪ ٜ‬ایٕ‪ٙ‬ی ٘یست‪ٙ‬س زض ٔدحدیدظ ‪ٞ‬دای تداظ‬ ‫اِعأی ت‪ ٝ‬استفاز‪ ٜ‬اظ ٔاسه ٘ساض٘س‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی افع‪ٚ‬ز‪ :‬زض ٔحیظ ‪ٞ‬ای سطتست‪ ٝ‬ت‪ٚ ٝ‬یژ‪ٔ ٜ‬حُ‪ٞ‬ایی‬ ‫و‪ ٝ‬افطاز ظیازی حض‪ٛ‬ض زاضت‪ ٚ ٝ‬سیستٓ ت‪ٟٛ‬ی‪ٙٔ ٝ‬اسثی‬ ‫٘ساض٘س‪ ،‬استفاز‪ ٜ‬اظ ٔاسه ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬اٖ ٔ‪ٛ‬ضز تاویس است‪.‬‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ افطازی و‪ ٝ‬ضیسه تاال زاض٘س ٔدا٘د‪ٙ‬دس افدطاز‬ ‫زاضای ضقف سیستٓ ایٕ‪ٙ‬ی‪ ،‬تیٕداضا٘دی ود‪ ٝ‬تدحدت‬ ‫زضٔاٖ تا زاض‪ٞٚ‬ای سطو‪ٛ‬ب و‪ٙٙ‬س‪ ٜ‬سیسدتدٓ ایدٕد‪ٙ‬دی‬ ‫‪ٞ‬ست‪ٙ‬س‪ ،‬تیٕاضاٖ پی‪٘ٛ‬سی ‪ ٚ‬سإِ‪ٙ‬ساٖ‪ ،‬ت‪ٛ‬غی‪ ٝ‬ایٗ است‬ ‫و‪ ٝ‬استفاز‪ ٜ‬اظ ٔاسه‪ ،‬استٕطاض زاضت‪ ٝ‬تاضس‪.‬‬ ‫زتیط وٕیت‪ ٝ‬فّٕی وطد‪ٛ‬ضی ودط‪٘ٚ‬دا ازأد‪ ٝ‬زاز‪ :‬زض‬ ‫تیٕاضستاٖ ‪ٞ‬ا ‪ٔ ٚ‬طاوع زضٔا٘ی و‪ ٝ‬احتدٕداَ ٔدطاخدقد‪ٝ‬‬ ‫تیٕاضاٖ ٔثتال ت‪ ٝ‬و‪ٚٛ‬یس‪ٚ ۱۲‬خ‪ٛ‬ز زاضز ‪ ٚ‬پطسد‪ٙ‬دُ اٖ‬ ‫احتٕاال زض ٔقطؼ ذغط لطاض ٔیٌیط٘س‪ ،‬استدفداز‪ ٜ‬اظ‬ ‫ٔاسه تایس اِعأی تاضس‪ .‬ایٗ تػٕیٓ وٕیت‪ ٝ‬فدّدٕدی‬ ‫وط‪ٛ‬ضی وط‪٘ٚ‬ا تات‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬ضطایظ ٔ‪ٛ‬خ‪ٛ‬ز اتراش ضدس‪ٜ‬‬ ‫‪ٕٔ ٚ‬ىٗ است زض ‪ٞ‬فت‪ٞ ٝ‬ا ‪ٔ ٚ‬ا‪ٞ ٜ‬ای ای‪ٙ‬س‪ ٜ‬تط اسداس‬ ‫ضطایظ خسیس‪٘ ،‬ؾط وٕیت‪ ٝ‬فّٕی ‪ ٓٞ‬تغییط و‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی افع‪ٚ‬ز‪ :‬اٌط ٔیعاٖ اتتال‪ ،‬تستطی ‪ٔ ٚ‬دطی ‪ٔ ٚ‬دیدط‬ ‫تیٕاضاٖ و‪ٚٛ‬یس ‪ ۱۲‬زض یه وطد‪ٛ‬ض ودا‪ٞ‬دص لداتدُ‬ ‫ت‪ٛ‬خ‪ٟ‬ی زاضت‪ ٝ‬تاضس ت‪٘ ٝ‬ؾط ٔیضسس و‪ ٝ‬ا٘تماَ ‪ٚ‬یط‪ٚ‬س‬ ‫وسخٍالکتریویک تامیهاجتماعی‬ ‫در ایستگاٌ اخر‬ ‫هذیشعبهل ػبصهبى تاهیی اجتوبعی گافات‪:‬‬ ‫دس صهیٌِ ًؼخِ الکتشًٍیک ثب ٍجَد پیـشفت‬ ‫قبثل هالحظِ؛ ٌَّص ثب ًقطِ هطلَه فبصالاِ‬ ‫داسین ٍ سًٍذ استقبء ٍ تکویل ایای طاش‬ ‫ثبیذ ثِ ػشعت تکویل ؿذُ ٍ دس ایاٌاذُ‬ ‫ًضدیک توبهی ًؼخ دس ثؼاتاش ػابهابًاِ‬ ‫الکتشًٍیک تجَیض ٍ پیچیذُ ؿًَذ‪.‬‬ ‫ٔیط‪ٞ‬اضٓ ٔ‪ٛ‬س‪ٛ‬ی زض خّس‪ ٝ‬تطضسی ‪ٚ‬ضقیت ٘سر‪ٝ‬اِىتط‪٘ٚ‬یده ود‪ ٝ‬تدا حضد‪ٛ‬ض‬ ‫ٔسیطاٖ ح‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬ف‪ٙ‬ا‪ٚ‬ضیاعالفات ‪ ٚ‬ح‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬زضٔاٖ ‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬یٗ ‪ٚ‬تی‪ٙ‬اض تا ٔسیطاٖ زضٔداٖ‬ ‫ت ٔیٗ اختٕافی سطاسط وط‪ٛ‬ض تطٌعاض ضس‪ ،‬اؽ‪ٟ‬داض ودطز‪ :‬تدطای پدیدطدثدطز عدط‬ ‫٘سر‪ ٝ‬اِىتط‪٘ٚ‬یه ٔسیطاٖ ‪ٕٞ ٚ‬ىاضاٖ ترص‪ٞ‬ای ٔرتّف ساظٔاٖ ت ٔیٗاختٕدافدی‬ ‫ٔتمثُ ظحٕات فطا‪ٚ‬ا٘ی ضس‪ٜ‬ا٘س و‪ ٝ‬اظ ‪ ٕٝٞ‬ایٗ افطاز تطىط ٔیو‪ٙ‬یٓ أا تدا ‪ٚ‬خد‪ٛ‬ز‬ ‫تالش ‪ٞ‬ای فطا‪ٚ‬اٖ غ‪ٛ‬ت ٌطفت‪ ٚ ٝ‬پیططفت لاتُ ٔالحؾ‪ ٝ‬واض‪ٞ ،‬د‪ٙ‬د‪ٛ‬ظ تدا ٘دمدغد‪ٝ‬‬ ‫ٔغّ‪ٛ‬ب فاغّ‪ ٝ‬زاضیٓ ‪ ٚ‬تایس ت‪ ٝ‬سطفت ض‪٘ٚ‬س اضتماء ‪ ٚ‬تىٕیُ ایٗ عط عی ض‪ٛ‬ز ‪ٚ‬‬ ‫زض ای‪ٙ‬س‪٘ ٜ‬عزیه تٕأی ٘سد زض تستط سأا٘‪ ٝ‬اِىتط‪٘ٚ‬یه تد‪ٛ‬یع ‪ ٚ‬پیچیس‪ ٜ‬ض‪٘ٛ‬س‪.‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬س‪ٛ‬ی افع‪ٚ‬ز‪ :‬ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ت‪٘ ٝ‬ؾطات ‪ ٚ‬زیسٌا‪ٜٞ‬ای ٔسیطاٖ استا٘ی تطای ضفـ ٔطىدالت‬ ‫‪ ٚ‬اضتماء سأا٘‪٘ ٝ‬سر‪ ٝ‬اِىتط‪٘ٚ‬یه تسیاض ضط‪ٚ‬ضی است ‪ٔ ٚ‬سیطاٖ ‪ ٚ‬وداضضد‪ٙ‬داسداٖ‬ ‫ح‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬ف‪ٙ‬ا‪ٚ‬ضی اعالفات تایس تا ٔسیطاٖ ‪ ٚ‬واضض‪ٙ‬اساٖ استا٘‪ٟ‬ا اضتثاط ٔسا‪ ْٚ‬زاضدتد‪ٝ‬‬ ‫تاض‪ٙ‬س ‪ ٚ‬زض غ‪ٛ‬ضت ٘یاظ؛ تا حض‪ٛ‬ض زض استا٘‪ٟ‬ا ‪ ٚ‬یا زف‪ٛ‬ت اظ ٔسیطاٖ اسدتدا٘دی تد‪ٝ‬‬ ‫اضظیاتی زلیک ‪ٚ‬ضقیت سأا٘‪٘ ٝ‬سر‪ٝ‬اِىتط‪٘ٚ‬یه تپطزاظ٘س ‪ ٚ‬ایطازات احدتدٕداِدی ضا‬ ‫تطعط و‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫زض اٖ خأق‪ ٝ‬وا‪ٞ‬ص یافت‪ ٝ‬است‪ٔ .‬دغداِدقدات ٘طداٖ‬ ‫زاز‪ٜ‬ا٘س و‪ٞ ٝ‬ط لسض ٔیعاٖ اتتال ‪ ٚ‬تستدطی ود‪ٚٛ‬یدس‪۱۲‬‬ ‫وا‪ٞ‬ص ٔییاتس‪ٔ ،‬حس‪ٚ‬زیت ‪ٞ‬ای اختدٕدافدی ٔدا٘د‪ٙ‬دس‬ ‫استفاز‪ ٜ‬اظ ٔاسه ‪ٔ ٓٞ‬یت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س اثطترطی ودٕدتدطی‬ ‫زاضت‪ ٝ‬تاض‪ٙ‬س اِثت‪ ٝ‬ف‪ٛ‬ایس استفاز‪ ٜ‬اظ ٔاسه تط ‪ٕٞ‬دٍداٖ‬ ‫ثاتت ضس‪ ٜ‬است‪.‬‬ ‫ازأ‪ ٝ‬اظ ضٕاض‪ ٜ‬لثُ ‪...ٚ‬‬ ‫‪ٞ‬ط چ‪ ٝ‬اظ اضتثاط ٔ‪ٛ‬ثطتطی استفاز‪ ٜ‬ض‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬تدس‪ٖٚ‬‬ ‫٘ػیحت‪ ،‬پ‪ٙ‬س ‪ ٚ‬ا٘سضظ‪ ،‬پطذاضٍدطی ‪ ... ٚ‬تداضدس‬ ‫ٔی ت‪ٛ‬اٖ ٌاْ ٔ‪ٛ‬ثطتطی تطای ت‪ٟ‬ث‪ٛ‬ز ضطایظ ود‪ٛ‬زن‬ ‫تطزاضت‪ .‬اضتثاط تیٗ ‪ٚ‬اِدسیدٗ ‪ ٚ‬ود‪ٛ‬زن تدایدس‬ ‫اضتثاعی فقاَ تاضس‪ ،‬یق‪ٙ‬ی تدایدس چطدٓ زض چطدٓ‬ ‫و‪ٛ‬زن تا ا‪ ٚ‬غحثت و‪ٙٙ‬س ‪ ٚ‬ت‪ ٝ‬احساسات پد‪ٙ‬د‪ٟ‬داٖ‬ ‫اٖ ‪ٞ‬ا زلت و‪ٙٙ‬س‪ .‬لافستا ایدٗ ضا‪ٞ‬دىداض ٔد‪ٛ‬خده‬ ‫ٔسیطیت ت‪ٟ‬تط ضطایظ ٔی ض‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫تبثیش هذسػِ ثش کبّؾ اػتشع کَدکبى اص حَادث‬ ‫تلخ‬ ‫ایٗ ض‪ٚ‬ا٘ط‪ٙ‬اس زضتاض‪ ٜ‬تاثیدطی ود‪ٔ ٝ‬دساضس ٔدی‬ ‫ت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س زض ایٗ ذػ‪ٛ‬ظ زاضت‪ ٝ‬تاض‪ٙ‬س ٌفت‪ٌ :‬دط‪ٜٚ‬‬ ‫‪ٕٞ‬ساالٖ زض ٔسضس‪ ٝ‬حض‪ٛ‬ض زاض٘س ‪ٔ ٚ‬دی تد‪ٛ‬ا٘د‪ٙ‬دس‬ ‫احساسات ذ‪ٛ‬ز ضا ت‪ ٝ‬غ‪ٛ‬ضت ضاحدت تدطی تدیداٖ‬ ‫و‪ٙٙ‬س‪ٕٞ .‬ساالٖ ٔقٕ‪ٛ‬ال زض یه ٔحس‪ٚ‬ز‪ ٜ‬سد‪ٙ‬دی ‪ٚ‬‬ ‫ضضسی لطاض زاض٘س ت‪ٕٞ ٝ‬یٗ زِیُ زضن ت‪ٟ‬دتدطی اظ‬ ‫ضطایظ یىسیٍط ذ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬س زاضت‪ٔ .‬قٕ‪ٛ‬ال ظٔا٘ی ود‪ٝ‬‬ ‫و‪ٛ‬زواٖ تا اذثاض ٔ‪ٙ‬فی حازث‪ٞٝ‬ا و‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬ذػ‪ٛ‬ظ زض‬ ‫ظٔی‪ ٝٙ‬اظ زست زازٖ ‪ٞ‬ا است ٔ‪ٛ‬اخد‪ٔ ٝ‬دی ضد‪٘ٛ‬دس‪،‬‬ ‫پیط‪ٟٙ‬از ٔی ود‪ٙ‬دیدٓ ود‪ ٝ‬زض ود‪ٙ‬داض ٔطدا‪ٚ‬ضاٖ ‪ٚ‬‬ ‫ض‪ٚ‬ا٘ط‪ٙ‬اساٖ‪ ،‬احساسات و‪ٛ‬زواٖ زض خدٕدـ ٌدط‪ٜٚ‬‬ ‫‪ٞ‬ای ‪ٕٞ‬سال٘‪ ٝ‬تطضسی ض‪ٛ‬ز‪ .‬ظٔا٘دی ود‪ ٝ‬افدطاز تدا‬ ‫ٔطىالت ‪ ٚ‬سرتی ‪ٞ‬ا ٔ‪ٛ‬اخ‪ٔ ٝ‬ی ض‪٘ٛ‬س پدیدطد‪ٙ‬د‪ٟ‬داز‬ ‫ٔیو‪ٙ‬یٓ و‪ ٝ‬زض ٌط‪ ٜٚ‬زضٔا٘ی حٕایتی لطاض ٌیدط٘دس‬ ‫‪ ٚ‬زضتاض‪ ٜ‬احساسات ذ‪ٛ‬ز غحدثدت ود‪ٙ‬د‪ٙ‬دس‪ ،‬ایدٗ‬ ‫ٌط‪ٜٞٚ‬ا وٕه ٔیو‪ٙٙ‬س و‪ ٝ‬افطاز احسداس زضن‬ ‫ضسٖ تیطتطی ضا تدطت‪ ٝ‬و‪ٙٙ‬س؛ تد‪ٞ ٝ‬دٕدیدٗ زِدیدُ‬ ‫ٔساضس ٔی ت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س تاثیط تسیاض فٕیک ‪ٙٔ ٚ‬اسدثدی زض‬ ‫ایٗ ظٔی‪ ٝٙ‬زاضت‪ ٝ‬تاض‪ٙ‬س‪ .‬ا٘عا٘ی اؽ‪ٟ‬اض وطز‪ٔ :‬تاسفا٘‪ٝ‬‬ ‫و‪ٛ‬زواٖ تا اذثاض ٔدطتد‪ٛ‬ط تد‪ ٝ‬حد‪ٛ‬ازا ٔد‪ٛ‬اخد‪ٝ‬‬ ‫ٔی ض‪٘ٛ‬س‪ .‬تا ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬سٗ و‪ٛ‬زوداٖ‪ ،‬اٌدط أدىداٖ‬ ‫ذ‪ٛ‬ا٘سٖ ‪ٛ٘ ٚ‬ضتٗ ٘ساض٘س‪ٚ ،‬اِسیٗ تدایدس اظ اٖ ‪ٞ‬دا‬ ‫زضذ‪ٛ‬است و‪ٙٙ‬س و‪٘ ٝ‬ماضی تىط‪ٙ‬س‪ ،‬ذٕدیدط تداظی‬ ‫و‪ٙٙ‬س ‪ ٚ‬احساسات ذ‪ٛ‬ز ضا ضسٓ و‪ٙٙ‬س‪ .‬اٌط سد‪ٙ‬دیدٗ‬ ‫تعضٌتطی ‪ٞ‬ست‪ٙ‬س تایس احساس ذ‪ٛ‬ز ضا ت‪ٛٙ‬یسد‪ٙ‬دس ‪ٚ‬‬ ‫تقس اٖ ضا تر‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س‪ .‬ضایس ایٗ السأات ت‪ ٝ‬و‪ٛ‬زوداٖ‬ ‫وٕه و‪ٙ‬س و‪ ٝ‬احساس اضأص تیطتطی ضا تدطتد‪ٝ‬‬ ‫و‪ٙٙ‬س‪ .‬تا ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬تطس‪ٞ‬ا اتفاق افتداز‪ ٜ‬اسدت‬ ‫استفاز‪ ٜ‬اظ تى‪ٙ‬یه ‪ٞ‬ای اضاْ ساظی ٔی ت‪ٛ‬ا٘س تطای‬ ‫اٖ ‪ٞ‬ا ٔفیس تاضس‪ .‬ت‪ ٝ‬ف‪ٛٙ‬اٖ ٔثاَ ٔیت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س اظ ز‪ٚ‬ش‬ ‫ٌطفتٗ استفاز‪ ٜ‬و‪ٙٙ‬س چطا و‪ ٝ‬اب اضأص تدردص‬ ‫است‪ .‬ا٘داْ تٕطیٗ ‪ٞ‬ای ت‪ٙ‬فسی ٘یع ٔیدت‪ٛ‬ا٘س ٔ‪ٛ‬ثدط‬ ‫تاضس‪ٔ .‬تاسفا٘‪ ٝ‬چ‪ٙ‬یٗ خازث‪ ٝ‬تّری ضخ زاز‪ ٜ‬اسدت‬ ‫و‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬ذػ‪ٛ‬ظ ٔ‪ٛ‬اخ‪ ٟٝ‬تػ‪ٛ‬یطی تا اٖ ٔی تد‪ٛ‬ا٘دس‬ ‫پیأس ‪ٞ‬ای تّری ضا تطای و‪ٛ‬زواٖ ت‪ٕٞ ٝ‬طا‪ ٜ‬زاضتد‪ٝ‬‬ ‫تاضس‪.‬‬ ‫ازأ‪ ٝ‬زاضز‬ ‫اسیهَایی کٍ ترخی اسثابتازیَا‬ ‫تٍ جسم ی ریح کًدکان یارد میکىذ‬ ‫پیامذ اوسًلیه ترای مثتالیان‬ ‫تٍ دیاتت وًع دی‬ ‫ًتبیج یک ثشسػای ًـابى های‬ ‫دّذ‪ :‬خطش ؿکؼتگی دس ثیوبساى‬ ‫هجتال ثِ دیبثت کِ اص اًؼاَلایای‬ ‫هصشف هیکٌٌذ‪ ،‬ثیـتش اػت‪.‬‬ ‫ت‪ٌ ٝ‬عاضش ایس‪ٙ‬ا‪ ،‬تدطضسدی ‪ٞ‬دا‬ ‫حاوی اظ اٖ است‪ :‬ا٘س‪ِٛ‬یٗ زض‬ ‫ٔمایس‪ ٝ‬تا ٔدتدفد‪ٛ‬ضٔدیدٗ ذدغدط‬ ‫ضىستٍی زض تیٕاضاٖ ٔثتدال تد‪ٝ‬‬ ‫زیاتت ضا افعایص ٔی ز‪ٞ‬س‪.‬‬ ‫زض ایٗ تطضسی أس‪ ٜ‬است و‪ ٝ‬تیٕاضاٖ ٔثتال ت‪ ٝ‬زیاتت ٘‪ٛ‬ؿ ز‪ ٚ‬ت‪ ٝ‬ضغٓ تطذ‪ٛ‬ضزاضی‬ ‫اظ تطاوٓ استر‪ٛ‬اٖ ٘طٔاَ تا تاال‪ ،‬تیطتط زض ٔقطؼ ذغط ضىستٍی لطاض زاض٘س‪.‬‬ ‫ٔترػػاٖ وط‪ ٜ‬خ‪ٛٙ‬تی تط اساس تحمیمات ا٘داْ ضس‪ ٜ‬زضیافت‪ٙ‬س‪ :‬تیٕاضا٘ی ود‪ ٝ‬اظ‬ ‫زاض‪ٚ‬ی ا٘س‪ِٛ‬یٗ ٔػط ٔی و‪ٙٙ‬س زض ٔمایس‪ ٝ‬تدا افدطازی ود‪ ٝ‬تد‪ٙ‬د‪ٟ‬دا اظ زاض‪ٚ‬ی‬ ‫ٔتف‪ٛ‬ضٔیٗ استفاز‪ٔ ٜ‬ی و‪ٙٙ‬س تیطتط زض ٔقطؼ ذغط ضىستٍی لطاض زاض٘س‪ٕٞ .‬چ‪ٙ‬یٗ‬ ‫ایٗ ذغط زض افطازی و‪ ٝ‬زچاض چالی ٘یست‪ٙ‬س ‪ ٚ‬تیٕاضی ضاٖ تحت ود‪ٙ‬دتدطَ اسدت‬ ‫تاالتط است‪.‬زض ایٗ تطضسی‪ٔ ،‬ترػػاٖ ت‪ٔ ٝ‬غاِق‪ ٝ‬ض‪ٚ‬ی ‪ ۷۷۲۰‬تیٕاض تاالتدط اظ ‪۳۴‬‬ ‫ساَ زض فاغّ‪ ٝ‬ساِ‪ٟ‬ای ‪ ۹۴۴۲‬تا ‪ ۹۴۱۱‬و‪ ٝ‬اظ زاض‪ٞٚ‬ای زیاتت تطای تیص اظ یده‬ ‫ساَ ٔػط وطز‪ ٜ‬ت‪ٛ‬ز٘س‪ ،‬پطزاذت‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ت‪ٌ ٝ‬عاضش ٔسیىاَ اوسپطس‪ٔ ،‬ترػػاٖ تا تطضسی ذغط ضىستدٍدی ٘داضدی اظ‬ ‫پ‪ٛ‬وی استر‪ٛ‬اٖ ‪ ٚ‬ضىستٍی ٍِٗ زضیافت‪ٙ‬س استفاز‪ ٜ‬اظ زاض‪ٚ‬ی ا٘س‪ِٛ‬یٗ زض ٔمایسد‪ٝ‬‬ ‫تا ٔتف‪ٛ‬ضٔیٗ ذغط ضىستٍی ضا افعایص ٔی ز‪ٞ‬س‪.‬‬ ‫کبّؾ ػی تقبرب ثشای جشاحی ثیٌی دس ایشاى‬ ‫‪(functional‬‬ ‫ًبیت سئیغ ٍ عیَ ّیئت هذیشُ اًجوی سایٌاَلاَطی‬ ‫ایشاى روی تـشیح فبکتَسّبی هَسد لاضٍم جاْات‬ ‫اًجبم جشاحی صیجبیی ثیٌی‪ ،‬دس عیی حبل ایاشاى سا‬ ‫جضٍ کـَسّبیی ثب ثبالتشیی هیضاى عولّبی جشاحای‬ ‫ثیٌی خَاًذ ٍ اص کبّؾ ػی تقبضا تطای ا٘دداْ ایدٗ‬ ‫فُٕ ظیثایی زض وط‪ٛ‬ض ذثط زاز‪.‬‬ ‫زوتط اتطا‪ٞ‬یٓ ضظْپا ‪ٔ -‬ترػع ٌ‪ٛ‬ش ‪ ٚ‬حّک ‪ ٚ‬تی‪ٙ‬ی‬ ‫‪ ٚ‬استاز زا٘طٍا‪ ٜ‬فّ‪ ْٛ‬پعضىی ت‪ٟ‬طاٖ‪ ،‬زض ٌفت‪ٌٚ‬د‪ٛ‬‬ ‫تا ایس‪ٙ‬ا‪ ،‬زضتاض‪ ٜ‬تى‪ٙ‬یه‪ٞ‬ای خطاحی تی‪ٙ‬ی زض ٌصضتد‪ٝ‬‬ ‫ٌفت‪ :‬زض ٔطاحُ اتتسایی ا٘داْ ایٗ خطاحی‪ٞ‬ا فدمدظ‬ ‫تافت‪ٞ‬ای اضاف‪ٔ ٝ‬ثُ ل‪ٛ‬ظ تی‪ٙ‬ی تطزاضت‪ٔ ٝ‬ی ضدس ‪ .‬زض‬ ‫ٔطاحُ تقس ‪ ٚ‬تا تى‪ٙ‬یه ‪ٞ‬ای خسیس ضٕٗ تدطزاضدت‬ ‫تافت ‪ٞ‬ای اضاف‪ ٝ‬استر‪ٛ‬ا٘ی ‪ ٚ‬غضط‪ٚ‬فی تدید‪ٙ‬دی‪ ،‬زض‬ ‫غ‪ٛ‬ضت ضط‪ٚ‬ضت اظ غضط‪ ٚ‬تیغ‪ ٝ‬تی‪ٙ‬ی یا ٘د‪ٛ‬احدی‬ ‫زیٍط ٔثُ الِ‪ٌٛ ٝ‬ش یا ز٘س‪ ٜ‬خ‪ٟ‬ت اغال ٘‪ٛ‬الدع‪،‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫‪4‬‬ ‫ت‪ ٝ‬تی‪ٙ‬ی اضاف‪ٔ ٝ‬یضس‪.‬‬ ‫ایٗ ٔترػع ت‪ ٝ‬تغییطات ‪ ٚ‬پیططفت چ‪ٙ‬س ز‪ ٝٞ‬اذدیدط‬ ‫زض تى‪ٙ‬یه ‪ٞ‬ای خطاحی تی‪ٙ‬ی اضاض‪ ٜ‬وطز ‪ ٚ‬افع‪ٚ‬ز‪ :‬زض‬ ‫حاَ حاضط تى‪ٙ‬یه خسیس زض خطاحی تی‪ٙ‬ی فدٕدُ‬ ‫خطاحی تی‪ٙ‬ی تا حفؼ فٕدّدىدطز‬ ‫) ‪Rhinoplasty‬است‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ایٗ ض‪ٚ‬ش ضا خسیستطیٗ‪ٔ ،‬وثطتطیٗ ‪ ٚ‬تد‪ٟ‬دتدطیدٗ‬ ‫ض‪ٚ‬ش خطاحی تی‪ٙ‬ی زض ز٘یا زا٘سدت ‪ ٚ‬افدع‪ٚ‬ز‪ :‬ایدٗ‬ ‫ض‪ٚ‬ش ضأُ وٕتطیٗ ٔیعاٖ تطزاضت اظ تدافدت ‪ٞ‬دای‬ ‫تی‪ٙ‬ی است ‪ ٚ‬زض ‪ٚ‬الـ حاِدت ز‪ٞ‬دی ‪ ٚ‬تدغدیدیدط فدطْ‬ ‫تافت‪ٞ‬ای فقّی ت‪ ٝ‬حاِت زِر‪ٛ‬ا‪ ٜ‬ضا زاضیٓ‪.‬‬ ‫ضظْ پا ضٕٗ اضاض‪ ٜ‬ت‪ ٝ‬ا‪ٕٞ‬یت تدطت‪ٟٔ ٚ ٝ‬اضت خدطا‬ ‫زض ایٗ ض‪ٚ‬ش ٌفت‪ :‬ت‪ٟ‬تطیٗ حاِت تدطعدط ودطزٖ‬ ‫ٔقایه تی‪ٙ‬ی اظ خّٕ‪ ٝ‬ل‪ٛ‬ظ تی‪ٙ‬ی‪ ،‬پ‪ٟٗ‬ت‪ٛ‬زٖ‪ ،‬وح تد‪ٛ‬زٖ‬ ‫یا افتازٌی ‪ ... ٚ‬است‪ .‬ضٕٗ حُ ایٗ ٔطىالت ٘ثایس‬ ‫ت‪ ٝ‬تافت ‪ٞ‬ای عثیقی تی‪ٙ‬ی اسیه ‪ٚ‬اضز ض‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬تاخایدی‬ ‫و‪ٔ ٝ‬یت‪ٛ‬ا٘یٓ اظ تافت تی‪ٙ‬ی وٓ ٘ى‪ٙ‬یٓ ‪ ٚ‬تیطتط ٔطىدُ‬ ‫تافت ‪ٞ‬ای تی‪ٙ‬ی ضا تا تغییط حاِت ‪ ٚ‬فدطْ اٖ تدافدت‬ ‫اغال و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫ازأ‪ ٝ‬اظ ضٕاض‪ ٜ‬لثُ ‪...ٚ‬‬ ‫ثِ ؿٌبػٌبهِ ایوٌی اػجبهثبصیّب تَجِ کٌیذ‬ ‫ایٗ واضض‪ٙ‬اس ایٕ‪ٙ‬ی تا اضاض‪ ٜ‬ت‪ٚ ٝ‬ؽیف‪ ٝ‬ضطوت‪ٞ‬ای‬ ‫ساظ٘س‪ ٜ‬اسثابتاظی تطای ت‪ِٛ‬یس وداال‪ٞ‬دای ایدٕدٗ‬ ‫اؽ‪ٟ‬اض وطز‪ :‬ضطوت ‪ٞ‬ای ت‪ِٛ‬یس و‪ٙٙ‬س‪ ٜ‬اسثاب تداظی‬ ‫تایس زست‪ٛ‬ضاِقُٕ ‪ ٚ‬اذغاض الظْ ضا تط خقث‪ ٝ‬اسدثداب‬ ‫تاظی زضج و‪ٙٙ‬س‪ ،‬ایٗ ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ؿ سداز‪ ٜ‬ای تد‪٘ ٝ‬دؾدط‬ ‫ٔی ضسس أا حتٕا تایس ضفایت ض‪ٛ‬ز ‪ٍٙٞ ٚ‬اْ ذطیدس‬ ‫اسثاب تاظی تطای و‪ٛ‬زوداٖ ‪ٞ‬دٓ تدایدس تد‪ ٝ‬ایدٗ‬ ‫ض‪ٙ‬اس‪ٙ‬أ‪ ٚ ٝ‬زست‪ٛ‬ضاِقُٕ ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ض‪ٛ‬ز‪ٚ .‬اِسیٗ تایدس‬ ‫٘ىات ٘‪ٛ‬ضت‪ ٝ‬ضس‪ ٜ‬تط خقث‪ ٝ‬اسثاب تاظی ضا تدطضسدی‬ ‫وطز‪ٔ ٚ ٜ‬ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ض‪٘ٛ‬س و‪ ٝ‬ایدا اسدثداب تداظی تدا‬ ‫ت‪ٛ‬ا٘ایی ‪ٞ‬ای و‪ٛ‬زوطاٖ ٔغاتمت زاضز یا ذدیدط‪ .‬تد‪ٝ‬‬ ‫ف‪ٛٙ‬اٖ ٔثاَ وأال ٔطرع است و‪ ٝ‬و‪ٛ‬زواٖ ظیدط‬ ‫س‪ ٝ‬ساَ ‪ٞ‬ط خسٕی ضا زاذُ ز‪ٞ‬ا٘طاٖ ٔیٌدصاض٘دس‬ ‫پس ٘ثایس اسثاب ‪ٞ‬ایی زض زستطسطداٖ تداضدس ود‪ٝ‬‬ ‫زاضای لغقات ضیع ‪ ٚ‬خساض‪٘ٛ‬س‪ ٜ‬است‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی تا تیاٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬اسثابتاظی و‪ٛ‬زواٖ تایس ٔت‪ٙ‬اسه‬ ‫تا سٗ اٖ ‪ٞ‬ا ا٘تراب ض‪ٛ‬ز ٌدفدت‪ :‬اسدثداب تداظی‬ ‫و‪ٛ‬زوی و‪ ٝ‬ز‪ ٚ‬یا س‪ ٝ‬ساِ‪ ٝ‬است تایس ٔتدفدا‪ٚ‬ت اظ‬ ‫و‪ٛ‬زوی پ‪ٙ‬ح ساِ‪ ٝ‬تاضس‪ .‬و‪ٛ‬زواٖ ٔقٕ‪ٛ‬ال اسدثداب‬ ‫تاظی‪ٞ‬ا ضا زاذُ ز‪ٞ‬ا٘طاٖ ٔیٌصاض٘س‪ ،‬اٌط اسدثداب‬ ‫تاظی لغق‪ ٝ‬و‪ٛ‬چىی زاضت‪ ٝ‬تاضس یا تدطای سداذدت‬ ‫اٖ اظ ضً٘ ‪ٛٔ ٚ‬از سٕی اسدتدفداز‪ ٜ‬ضدس‪ ٜ‬تداضدس‬ ‫و‪ٛ‬زن اسیه ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س زیس‪.‬‬ ‫ت‪ٟ‬تط است اسثابتاظی و‪ٛ‬زواٖ وٕتط اظ سد‪ ٝ‬سداَ‬ ‫لاتُ ضست‪ٚ‬ض‪ ٛ‬تاضس‪.‬‬ ‫غثاغی تا اضاض‪ ٜ‬ت‪ٚ ٝ‬ظٖ‪ ،‬ضدىدُ ‪ ٚ‬خد‪ٙ‬دس یده‬ ‫اسثاب تاظی ٌفت‪ :‬اٌط اسثاب تاظی س‪ٍٙ‬یٗ تاضدس‬ ‫ٕٔىٗ است است ‪ٍٙٞ‬اْ تاظی‪ ،‬اظ زست ود‪ٛ‬زن‬ ‫ض‪ٞ‬ا ض‪ٛ‬ز‪ ،‬ض‪ٚ‬ی سط یا زست ‪ ٚ‬پایص تیفتس ‪ ٚ‬ت‪ ٝ‬ا‪ٚ‬‬ ‫اسیه تع٘س‪.‬‬ ‫ازأ‪ ٝ‬زاضز‬ صفحه 4 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫ومایشگاٌ محصًالت داوشبىیان ی خالق‬ ‫ایران برگسار می شًد‬ ‫سِ ضٌبِ ‪ 42‬خشداد ‪ 12 * 1241‬طٍئی ‪ 11 * 4444‬ری المعذُ ‪ * 1221‬سبل سی ٍ دٍم ( اٍتَص ایىیٌجی ایل ) * ضوبسُ ( سبیی ) ‪3315 :‬‬ ‫سْن ‪ 4۶‬دسغذی اًسبى دس خطهضذى دسیبچِ اسٍهیِ‬ ‫بِ اعتمبد هحممبى ٍضعیت ‪ 44‬سبل اخایاش دسیابچاِ‬ ‫اسٍهیِ هٌحػش بِ فشد ٍ هستمل اص هیضاى ببسشّب بَدُ‬ ‫وِ ایی اهش ًطبى هیدّذ سْن عَاهل اًسبًی دس بشٍص‬ ‫خطىسبلی بیطتش بَدُ است‪.‬‬ ‫بب بشگضاسی ًوبیطگبُ هحػَالت داًصبٌیبى ٍ خالق‬ ‫ایشاى ببصاس هحػَالت ایشاىسبخت دس وطَسّابی‬ ‫پبوستبى ٍ افغبًستبى تَسعِ هییببذ‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اص ٔعب‪٘ٚ‬ز عیّیٕی ‪ ٚ‬فی‪ٙ‬یب‪ٚ‬س سییبػیز‬ ‫نٕ‪ٟٛ‬س ٕ٘بیـٍب‪ٔ ٜ‬حل‪ٛ‬الر دا٘ؾ ثی‪ٙ‬یییبٖ ‪ٚ‬‬ ‫خالق ایشاٖ ثب تٕبیز ٔشوض سعبٔالر ثیٗإِّیّی‬ ‫عّٓ ‪ ٚ‬ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬س ٔعب‪٘ٚ‬ز عّٕ ‪ ٚ‬ف‪ٙ‬یب‪ٚ‬س سییبػیز‬ ‫نٕ‪ٟٛ‬س ‪ ٚ‬ث‪ٕٞ ٝ‬ز دبسن عّٓ ‪ ٚ‬ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬س ػیؼشبٖ‬ ‫‪ ٚ‬ثّ‪ٛ‬چؼشبٖ؛ ‪ ۰۲‬خشدادٔب‪ ٜ‬سب اثشذا سییشٔیب‪ ٜ‬ػیبَ‬ ‫نبس دس ٕ٘بیـٍب‪ ٜ‬ثیٗ إِّّی صا‪ٞ‬یذاٖ ثیشٌیضاس‬ ‫خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ‪.‬ثشٌضاسو‪ٙٙ‬ذٌبٖ ٕ٘بیـٍب‪ٔ ٜ‬حلی‪ٛ‬الر‬ ‫دا٘ؾث‪ٙ‬یبٖ ‪ ٚ‬خالق ایشاٖ ث‪ ٝ‬د٘جبَ سحمک ثبصاسییبثی‬ ‫‪ ٚ‬س‪ٛ‬ػع‪ ٝ‬ثبصاس ‪ ٚ‬کبدسار ٔحل‪ٛ‬الر دا٘ؾ ث‪ٙ‬ییبٖ‬ ‫ایشا٘ ث‪ ٝ‬ایٗ د‪ٕٞ ٚ‬ؼبی‪ ٝ‬ؿشل وـ‪ٛ‬س ‪ٞ‬ؼشی‪ٙ‬یذ سیب‬ ‫ػ‪ ٟٓ‬دا٘ؾث‪ٙ‬یبٖ ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬ؿشوز ‪ٞ‬ب خالق ایشا٘ اص‬ ‫ثبصاس ثبِم‪ ٜٛ‬ایٗ د‪ ٚ‬وـ‪ٛ‬س ثیـشش ؿ‪ٛ‬د‪ .‬وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬یبیی‬ ‫و‪ ٔ ٝ‬س‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ دس‪ٚ‬اص‪ٚ ٜ‬س‪ٚ‬د ٔیحیلی‪ٛ‬الر اییشاٖ‬ ‫ػبخز ث‪ ٝ‬ثبصاس ن‪ٟ‬ب٘ ثبؿ‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫‪۲‬ماًَارٌ برای مطالعٍ تىدبادَا‬ ‫بٍ مدار زمیه می ریود‬ ‫ٔ‪ٟٙ‬ذع عّ تبن ٔشاد وبسؿ‪ٙ‬بع اسؿذ تی‪ٛ‬ص‪ٜ‬‬ ‫اه دا٘ـٍب‪ ٜ‬ک‪ٙ‬عش ؿشیف ‪ٔ ٚ‬ؼئ‪ٚ َٛ‬اتیذ فی‪ٙ‬ی‬ ‫ػشبد اتیب دسیبچ‪ ٝ‬اس‪ٔٚ‬ی‪ ٝ‬دس ‪ٚ‬ثی‪ٙ‬بس نـ‪ٛٙ‬اس‪ٔ ٜ‬یّی‬ ‫اػشبسر اد تشف‪ ٝ‬ػجض ثب ٔ‪ٛ‬ی‪ ٛ‬ثیش٘یبٔی‪ ٝ‬اتیییب‬ ‫دسیبچ‪ ٝ‬اس‪ٔٚ‬ی‪ ٝ‬و‪ ٝ‬اص ػ‪ ٛ‬دا٘ـٍب‪ ٜ‬ؿیشاص ثیشٌیضاس‬ ‫ؿذ ثب سبویذ ثش ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬سغییشاس و‪ ٝ‬دس اییٗ تی‪ٛ‬یی‪ٝ‬‬ ‫اثشیض دس ‪ ۰۲‬ػبَ اخیش سخ داد‪ٙٔ ٜ‬یحیلیش ثی‪ ٝ‬فیشد‬ ‫اػز ٌفز‪ٔ :‬ابِعبر دیشی‪ ٝٙ‬ؿ‪ٙ‬بػ و‪ ٝ‬س‪ٛ‬ػط د‪ٚ‬‬ ‫ٔحمک ایشا٘ دا٘ـٍب‪ٔ ٜ‬یبٔ ثش س‪ ٚ‬دسیبچ‪ ٝ‬اس‪ٔٚ‬یی‪ٝ‬‬ ‫ا٘جبْ ؿذ تبو اص اٖ اػز و‪ ٝ‬تش دس صٔب٘ و‪ٝ‬‬ ‫ٔیضاٖ ثبسؽ اٖ ‪ٔ ۶۲۲‬یّ ٔشش (ویٕیشیشییٗ ٔیییضاٖ‬ ‫ثبس٘ذٌ ‪ ٚ‬خـىؼبِ ) ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬اػیز اییٗ دسییبچی‪ٝ‬‬ ‫خـه ٘ـذ ‪ ٚ‬ایٗ ٘ـبٖ ٔ د‪ٞ‬ذ اسفبلبس و‪ ٝ‬دس اییٗ‬ ‫ت‪ٛ‬ی‪ ٝ‬دس ػبَ ‪ٞ‬ب اخیش سخ داد ٘بؿی اصعی‪ٛ‬أیُ‬ ‫غیش طجیع ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬اػز‪ ٚ.‬ثب اؿبس‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ویب‪ٞ‬یؾ سیشاص‬ ‫دسیبچ‪ ٝ‬اس‪ٔٚ‬ی‪ ٚ ٝ‬ثبسؽ دس ایٗ دسیبچ‪ ٝ‬اص ػبَ ‪۶۲۰۰‬‬ ‫سب ‪ ۶۲۰۰‬ثب سبویذ ثش ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬سفشبس وب‪ٞ‬ـ سیشاص اییٗ‬ ‫دسیبچ‪ ٝ‬وبٔال ٔؼشمُ اص ٔیضاٖ ثبسؽ ػبال٘‪ ٝ‬تی‪ٛ‬یی‪ٝ‬‬ ‫اثشیض اٖ ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬اػز اظ‪ٟ‬بس وشد‪ :‬سشاص اس‪ٔٚ‬ییی‪ ٝ‬دس‬ ‫ػبَ ‪ ۶۲۰۰‬ث‪ٔ ۶۰۰۲ ٝ‬شش ‪ ٚ‬دس ػبَ ‪ ۲۰‬ث‪ٔ ۶۰۰۰ ٝ‬یشیش‬ ‫سػیذ ‪ ٚ‬ایٗ ٔیضاٖ دس ػبَ ‪ ۰۰‬ث‪ٔ ۶۰۰۲ ٝ‬شش سػیذ‪.‬‬ ‫تبن ٔشاد ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬دس خـه ؿذٖ اس‪ٔٚ‬یی‪ٝ‬‬ ‫ع‪ٛ‬أُ ا٘ؼب٘ ‪ ٚ‬طجیع دخیُ اػز ادأ‪ ٝ‬داد‪ :‬ػ‪ٟ‬یٓ‬ ‫ع‪ٛ‬أُ طجیع دس خـه ؿذٖ دسیبچ‪ ٝ‬اس‪ٔٚ‬ییی‪۲۶ ٝ‬‬ ‫ضٌبسبیی ًَسبى ّستِ هشوضی صهیی‬ ‫بشای اٍلیی ببس‬ ‫داًطوٌذاى داًطگبُ وبلیافاشًایابی‬ ‫جٌَبی ضَاّذی اسائِ وشدُاًذ وِ‬ ‫ًطبى هیدّذ ّستِ داخلی صهایای‬ ‫دس صهبى گشدش دس حبل ًاَسابى‬ ‫است‪.‬‬ ‫ثیی‪٘ ٝ‬ییمییُ اص اییی‪ٙ‬ییشییشػییشییییی‪ٙ‬ییً‬ ‫ای‪ٙ‬جی‪ٙ‬شی‪ ًٙ‬ایٗ یبفش‪ ٝ‬ثب ٔذَ‪ٞ‬یب‬ ‫دزیشفش‪ٝ‬ؿذ‪ ٜ‬لجّ و‪ ٝ‬ثش اػبع اٖ‬ ‫سل‪ٛ‬س ٔ ؿذ ‪ٞ‬ؼش‪ ٝ‬صٔیٗ ث‪ ٝ‬طی‪ٛ‬س‬ ‫دی‪ٛ‬ػش‪ ٝ‬ثب ػشعش ػشیعسش اص ػاح ایٗ ػیبس‪ ٔ ٜ‬چشخذ دس سضبد اػز‪.‬‬ ‫ایٗ وـف نذیذ ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ ٕٔىٗ اػز ث‪ ٝ‬س‪ٛ‬ییح سغییشار ا٘ذن ٔمذاس طی‪َٛ‬‬ ‫س‪ٚ‬ص وٕه و‪ٙ‬ذ و‪ ٝ‬دس چ‪ٙ‬ذیٗ د‪ٌ ٝٞ‬زؿش‪ ٝ‬طبثز ؿذ‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ط‪ٛ‬س ٔذا‪ ْٚ‬دس ٘‪ٛ‬ػیبٖ‬ ‫اػز‪.‬‬ ‫نبٖ ا ‪ٚ .‬یذاَ یى اص ٘‪ٛ‬یؼ‪ٙ‬ذٌبٖ ایٗ سحمیک ٌفز‪ :‬ثب اػشفبد‪ ٜ‬اص ایٗ یبفش‪ٞٝ‬ب‬ ‫ٔ س‪ٛ‬ا٘یٓ سغییشار ػاح صٔیٗ سا دس ٔمبیؼ‪ ٝ‬ثب ‪ٞ‬ؼش‪ ٝ‬داخّ اٖ دسیبثیٓ‪ .‬ثیب اییٗ‬ ‫تبَ اخشیٗ ٔـب‪ٞ‬ذار ٔب ٘ـبٖ ٔ د‪ٞ‬ذ و‪ٞ ٝ‬ؼش‪ ٝ‬داخّ صٔییٗ اص ػیبَ ‪۰۶-‬‬ ‫‪ ۶۰۱۰‬وٕ و‪ٙ‬ذسش ٔ چشخذ ‪ ٚ‬ػذغ اص ػبَ ‪ ۰۰-۶۰۰۶‬ثی‪ ٝ‬ػیٕیز دییٍیش‬ ‫تشوز وشد‪ ٜ‬اػز‪ٕٞ .‬چ‪ٙ‬یٗ ٔش‪ٛ‬ن‪ ٝ‬ؿذیٓ و‪ ٝ‬ط‪ َٛ‬س‪ٚ‬ص ‪ٕٞ‬ب٘ا‪ٛ‬س و‪ ٝ‬دیؾثی‪ٙ‬‬ ‫ٔ ؿذ افضایؾ ‪ ٚ‬ػذغ وب‪ٞ‬ؾ یبفز‪.‬‬ ‫فرهنگ‪،‬هنر و فن اوری‬ ‫‪5‬‬ ‫سراشپس‬ ‫سًپ عدس ی سیر‬ ‫*الىازاشراقی‬ ‫دسکذ اػز و‪ ٝ‬ؿبُٔ وب‪ٞ‬ؾ ‪ ۶۲‬دسکذ ثبسؽ ‪ٚ‬‬ ‫افضایؾ ‪ ۶.۵‬دسن‪ٝ‬ا دٔب دس د‪ ٚ‬د‪ ٝٞ‬اخیش ٘ؼجز ثی‪ٝ‬‬ ‫د‪ٚ‬س‪ ٜ‬ثّ‪ٙ‬ذ ٔذر اػز ‪ ٚ‬ػ‪ ٟٓ‬عی‪ٛ‬أیُ ا٘ؼیب٘ی ‪۱۰‬‬ ‫دسکذ اػز و‪ ٝ‬ؿبُٔ س‪ٛ‬ػع‪ ٝ‬وـب‪ٚ‬سص ‪ ٚ‬اتیذاص‬ ‫ػذ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬افضایؾ ثشداؿز اص ٔ‪ٙ‬بثع اه صییش صٔییی‪ٙ‬ی‬ ‫ٔ ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫وٌتشل ٍلع هػش هَاد هخذس بب تحشیه‬ ‫الىتشیىی فشاجوجوِای هغض‬ ‫ًتبیج یه بشسسی هاشٍسی اًاجابم‬ ‫ضذُ تَسط هحممبى وطَسهبى ًطبى‬ ‫هی دّذ وِ سٍضی بِ ًبم تحاشیاه‬ ‫الىتشیىی فشاجواجاواِ ای هاغاض‬ ‫هی تَاًذ دس وٌتشل هػاش هاَاد‬ ‫اعتیبداٍس هوثش ببضذ‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬ضاسؽ ایؼ‪ٙ‬ب ‪ٚ‬اثؼشٍ ث‪ٛٔ ٝ‬اد‬ ‫یه اخشالَ ٔغض ع‪ٛ‬دوی‪ٙ‬ی‪ٙ‬یذ‪ٚ ٜ‬‬ ‫ٔضٔٗ اػز وی‪ ٝ‬ثیییٕیبساٖ سا ثی‪ٝ‬‬ ‫اػشفبد‪ٔ ٜ‬ذا‪ ْٚ‬اص یه ٔبد‪ ٜ‬ثب ‪ٚ‬ن‪ٛ‬د دیبٔذ‪ٞ‬ب ٔ‪ٙ‬ف ٘بؿ اص ا٘جبْ اٖ ‪ٞ‬یذاییز‬ ‫ٔ و‪ٙ‬ذ‪ .‬ثؼیبس اص ٔ‪ٛ‬اد ٔخذس ‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬یٗ ٔ‪ٛ‬اد ٘ظیش اِىُ ‪ ٚ‬س‪ٙ‬جبو‪ ٔ ٛ‬س‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬یذ‬ ‫ٔ‪ٙ‬جش ث‪ ٝ‬اعشیبد ؿ‪٘ٛ‬ذ‪ .‬ثش اػبع أبس ٔ‪ٙ‬شـش ؿذ‪ ٜ‬اص ػ‪ ٛ‬دفشیش ٔی‪ٛ‬اد ٔیخیذس ‪ٚ‬‬ ‫نشائٓ ػبصٔبٖ ُّٔ ٔشحذ دسکذ افشاد و‪ ٝ‬اص تـیؾ و‪ٛ‬وبئیٗ ‪ ٚ‬ػبیش ٔی‪ٛ‬اد‬ ‫افی‪ ٘ٛ‬دس ػشاػش ن‪ٟ‬بٖ اػشفبد‪ ٔ ٜ‬و‪ٙٙ‬ذ لبثُ س‪ٛ‬ن‪ ٝ‬اػیز‪ .‬طیجیک ثیشا‪ٚ‬سد‪ٞ‬یب‬ ‫ٔلشف ٔضش اِىُ ‪ٞ‬ش ػبَ ‪ٔ ۰.۵‬یّی‪ٔ ٖٛ‬شی‪ٔٚ‬یش ایجبد ٔ وی‪ٙ‬یذ ‪ٔ ٚ‬لیشف‬ ‫س‪ٙ‬جبو‪٘ ٛ‬یض ‪ٞ‬ش ػبَ ثبعض ٔشی ثیؾ اص د‪ٔ ٙ‬یّی‪٘ ٖٛ‬فش دس ػشاػش ن‪ٟ‬بٖ ٔ ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬فش‪ ٝ‬دػز ا٘ذسوبساٖ أش یى اص ٔشغیش‪ٞ‬بی وی‪ ٝ‬دس ثیبصٌـیز افیشاد ثی‪ٝ‬‬ ‫ٔلشف د‪ٚ‬ثبس‪ٛٔ ٜ‬اد ٘مؾ ٔ‪ ٕٟ‬ایفب ٔ و‪ٙ‬ذ دذیذ‪ٜ‬ا ث‪٘ ٝ‬یبْ ‪ِٚ‬یع ٔلیشف‬ ‫اػز‪.‬‬ ‫مًاد الزم‪:‬‬ ‫عذع لشٔض ‪ٌ ۰۰۵‬شْ ‪ٛٞ‬ی ‪ ۶‬عذد دیبص ‪ ۰‬عیذد‬ ‫ػیش ثضسی ‪ ۰‬تج‪ ٝ‬ثشی وشفغ ث‪ٔ ٝ‬یمیذاس الصْ‬ ‫اه ٔشغ یه ‪٘ ٚ‬یٓ ِیشش ػشو‪ ۰ ٝ‬لیبؿیک ػی‪ٛ‬ح‬ ‫خ‪ٛ‬س س‪ٚ‬غٗ صیش‪ ۰ ٖٛ‬لبؿک ػ‪ٛ‬ح خ‪ٛ‬س ٕ٘ه‬ ‫‪ ٚ‬فّفُ ث‪ٔ ٝ‬مذاس الصْ‬ ‫طرز تُیٍ‪:‬‬ ‫اثشذا ‪ٛٞ‬ی دیبص ‪ ٚ‬ػیش سا ػبطی‪ٛ‬س ٔی وی‪ٙ‬یییٓ‪.‬‬ ‫ػذغ عذع لشٔض ‪ٛٞ‬ی دیبص ػیش اه ٔیشغ ‪ٚ‬‬ ‫س‪ٚ‬غٗ صیش‪ ٖٛ‬سا ثب ‪ٞ‬یٓ ٔیخیّی‪ٛ‬د ویشد‪ ٚ ٜ‬س‪ٚ‬‬ ‫تشاسر ٔش‪ٛ‬ػط لشاس ٔ د‪ٞ‬یٓ‪ .‬ثعذ اص ثی‪ ٝ‬نی‪ٛ‬ؽ‬ ‫أذٖ تشاسر سا وٓ وشد‪ٞ ٚ ٜ‬ش اص ٌب‪ٔ ٓٞ ٞ‬ی‬ ‫ص٘یٓ‪ .‬دغ اص یه ‪٘ ٚ‬یٓ ػبعز ػشوی‪٘ ٝ‬یٕیه ‪ٚ‬‬ ‫فّفُ سا سیخش‪ ٚ ٝ‬اص س‪ ٚ‬تشاسر ثیش ٔی داسییٓ‪.‬‬ ‫ػ‪ٛ‬ح سا دس ظشف ٔ‪ٛ‬سد ٘ظش سیخشی‪ ٚ ٝ‬ثیب ثیشی‬ ‫وشفغ سضییٗ ٔ و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫* اٌش غّیظ ث‪ٛ‬د وٕ اه ایبف‪ ٔ ٝ‬و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫* ٔ س‪ٛ‬ا٘یٓ ث‪ ٝ‬نب ػشو‪ ٝ‬اص اه ِیٕ‪ ٛ‬اػیشیفیبد‪ٜ‬‬ ‫و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫صیاوت از کًدکان در فضای مجازی‬ ‫بٍ سبک امریکایی ی اریپایی‬ ‫ادأ‪ ٝ‬اص ؿٕبس‪ ٜ‬لجُ ‪...ٚ‬‬ ‫ضشوت استشا تػوین داسد اهاشٍص دٍ هابّاَاسُ‬ ‫وَچه ویَه ست سا بشای ًبسب بِ فضب باباشد تاب‬ ‫تٌذببدّب سا بشسسی وٌٌذ‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اص اػذیغ اػشبسر اح وبِیفش٘یبی ٔزو‪ٛ‬س‬ ‫‪٘ ٚ‬بػب سلٕیٓ داس٘ذ ػبعز ‪ ۶۱‬ث‪ٚ ٝ‬لز ٌشی‪ٚٛٙ‬یچ‬ ‫ایٗ عّٕیبر سا ا٘جبْ د‪ٙٞ‬ذ‪ .‬عّٕیبر ٔزو‪ٛ‬س اص ٔمش‬ ‫فضبی ویخ وب٘ب‪ٚ‬ساَ دس فّ‪ٛ‬سیذا ا٘جبْ ٔ ؿی‪ٛ‬د‬ ‫‪ ٚ‬ط اٖ یه ٔ‪ٛ‬ؿه ‪ٔ ۶۲‬شش ‪ ۲۲۶۲LV‬اػشیشا‬ ‫ٔب‪ٛٞ‬اس‪ٞ ٜ‬ب سا ث‪ٔ ٝ‬ذاس صٔیٗ ٔ ثشد‪.‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬ؿه د‪ ٚ‬لؼٕش ‪ ۲۲۶۲LV‬او‪ ٖٛٙ‬أبد‪ ٜ‬دشسیبه‬ ‫اػز ‪ ٚ‬اػششا ‪ٞ‬فش‪ٌ ٝ‬زؿیشی‪ ٝ‬اعیالْ ویشد سؼیز‬ ‫اتششاق اػشبسیه اٖ ٘یض ٔ‪ٛ‬فمیز أیض ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬اػز‪.‬‬ ‫دشسبه ‪ ۲۲۶۲LV‬دس تبِ ا٘جبْ ٔ ؿ‪ٛ‬د وی‪۲ ٝ‬‬ ‫ٔب‪ ٜ‬لجُ اػششا ثشا ٘خؼشیٗ ثبس ییه ٔیبٔی‪ٛ‬سییز‬ ‫فضبی ٔ‪ٛ‬فک ا٘جبْ داد‪ .‬دس ‪ٔ ۶۵‬یبسع ٔی‪ٛ‬ؿیه‬ ‫‪ٔ ۲۲۲۰LV‬جٕ‪ٛ‬ع‪ ٝ‬ا اص ٔحٕ‪ٞ ِٝٛ‬ب ٔـشیشییبٖ‬ ‫سا ث‪ٔ ٝ‬ذاس سعییٗ ؿذ‪ ٜ‬ثشد‪.‬‬ ‫اِجش‪ ٝ‬دیؾ اص ایٗ ٘یض اػششا ٔ‪ٛ‬ؿه ث‪ٔ ٝ‬ذاس صٔیییٗ‬ ‫فشػشبد‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د أب عّٕیبر ‪ٞ‬ب ٔزوی‪ٛ‬س اصٔیبیـی‬ ‫ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬ا٘ذ ‪ٞ ٚ‬یچ وذاْ تبُٔ ٔب‪ٛٞ‬اس‪٘ ٜ‬ج‪ٛ‬د‪ ٜ‬ا٘ذ‪.‬‬ ‫ٔبٔ‪ٛ‬سیش و‪ ٝ‬أش‪ٚ‬ص ا٘جبْ ٔ ؿ‪ٛ‬د ٘خؼشیٗ ثخؾ‬ ‫اص دش‪ٚ‬ط‪ ٜ‬دش‪ٚ‬اص‪ٞ‬ب ‪TROPICS‬اػششا دس ػیبَ‬ ‫نبس اػز‪ .‬دس ‪ٞ‬ش ٔبٔ‪ٛ‬سیز ‪ٔ ۰‬ب‪ٞ‬ی‪ٛ‬اس‪ ٜ‬وییی‪ٛ‬ه‬ ‫ػز ‪TROPICS‬ث‪ٔ ٝ‬ذاس صٔیٗ ٔ س‪ٚ‬د سب ؿىُ‬ ‫ٌیش ‪ ٚ‬سح‪ َٛ‬س‪ٙ‬ذثبد‪ٞ‬ب سا ثب نیضئیییبر دلیییمی‬ ‫ثشسػ و‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ٔجٕ‪ٛ‬ع‪ٔ ٝ‬ب‪ٛٞ‬اس‪ٞ ٜ‬ب ‪TROPICS‬ث‪ٔ ٝ‬حمیمیبٖ‬ ‫وٕه ٔ و‪ٙ‬ذ سب سح‪ٛ‬الر س‪ٙ‬ذثبد‪ٞ‬ب اػش‪ٛ‬ای سا‬ ‫دس ‪ٞ‬ش ػبعز سکذ و‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬ ‫تَسط هحممبى وطَس؛‬ ‫تَلیذ دستگبُ تطخیع لٌذخَى بب عشق بذى‬ ‫هحممبى وطَس هَفک بِ طشاحی دستگبّی ضذًذ واِ‬ ‫لٌذ خَى سا بِ غَست هستوش بذٍى ًیبص بِ خًَگیشی‬ ‫پبیص هی وٌذ‪.‬‬ ‫دوشش فش‪ٞ‬بد ِشو دس ٌفشٍ‪ ٛ‬ثب خجشٍ٘بس ٔ‪ٟ‬ش دسثبس‪ٜ‬‬ ‫ٔحل‪ َٛ‬س‪ِٛ‬یذ ؿذ‪ ٜ‬دبیؾ فـبس خ‪ ٖٛ‬ثذ‪٘ ٖٚ‬ییبص ثی‪ٝ‬‬ ‫خ‪ٍ٘ٛ‬یش ٌفز‪ٛٔ :‬فک ؿذییٓ دػیشیٍیب‪ٞ‬ی ثیشا‬ ‫سـخیق ل‪ٙ‬ذ خ‪ ٖٛ‬ثل‪ٛ‬سر دی‪ٛ‬ػش‪ ٝ‬ثذ‪٘ ٖٚ‬یییبص ثی‪ٝ‬‬ ‫ٕ٘‪ٌ ٝ٘ٛ‬یش خ‪ ٖٛ‬ثؼبصیٓ‪.‬‬ ‫‪ ٚ‬ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬دس ایٗ دػشٍب‪ ٜ‬ػ‪ٙ‬ؼ‪ٛ‬س ثشا ا٘بِیض‬ ‫(ا٘بِیز) عشق دس ٘ظش ٌشفشیٓ افیض‪ٚ‬د‪ٔ :‬یىیب٘یییؼیٓ‬ ‫سـخیل ایٗ دػشٍب‪ ٜ‬ثشدبی‪ ٝ‬فیعیبَ ػیبص ثؼیشیش‬ ‫ػ‪ٙ‬ؼ‪ٛ‬س ‪ ٚ‬سـخیق ػیٍ‪ٙ‬بَ اػز و‪ٔ ٝ‬یضاٖ ل‪ٙ‬ذ خ‪ٖٛ‬‬ ‫سا ٔـخق ٔ و‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬فش‪ِ ٝ‬شو ثب س‪ٛ‬ن‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬دػشٍب‪ٞ ٜ‬ب سؼیز‬ ‫ل‪ٙ‬ذ خ‪ ٖٛ‬ث‪ ٝ‬س‪ٚ‬ؽ س‪ٟ‬بنٕ اػز ‪ ٚ‬ثشا دیبثش ‪ٞ‬ب‬ ‫٘‪ ٛ‬د‪ ٚ ٚ‬و‪ٛ‬دوبٖ و‪ ٝ‬دس ط‪ َٛ‬ؿجب٘‪ ٝ‬س‪ٚ‬ص ٘یییبص ثی‪ٝ‬‬ ‫سؼز داس٘ذ دؿ‪ٛ‬اس اػز ایٗ دػشیٍیب‪ ٜ‬سا طیشاتی‬ ‫وشدیٓ‪.‬‬ ‫‪ ٚ‬ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ایٗ دػشٍب‪ ٜ‬ثب اػشفبد‪ ٜ‬اص عشق ثیذٖ‬ ‫ل‪ٙ‬ذخ‪ ٖٛ‬سا ٔـخق ٔ و‪ٙ‬ذ ع‪ٛٙ‬اٖ وشد‪ :‬سیفیب‪ٚ‬ر‬ ‫ایٗ دػشٍب‪ ٜ‬غیش س‪ٟ‬بنٕ ث‪ٛ‬دٖ اٖ ثب ٘یٕی‪٘ٛ‬ی‪ٞ ٝ‬یب‬ ‫ٔ‪ٛ‬ن‪ٛ‬د اػز یٕٗ ای‪ٙ‬ى‪ ٔ ٝ‬س‪ٛ‬ا٘ذ ث‪ ٝ‬ک‪ٛ‬سر ٔؼشٕش‬ ‫دس ط‪ َٛ‬س‪ٚ‬ص‪ٞ‬ب ٔش‪ٛ‬اِ ل‪ٙ‬ذ خ‪ ٖٛ‬افیشاد وی‪ ٝ‬دس‬ ‫خ‪ٛ‬اه دچبس ٘‪ٛ‬ػبٖ ٔ ؿ‪ٛ‬د سا ‪ٞ‬ـذاس د‪ٞ‬ذ‪.‬‬ ‫ٔذیش سیٓ اػشبسر اد خبطش ٘ـبٖ وشد‪ :‬ثبصاس ‪ٞ‬یذف‬ ‫ایٗ دػشٍب‪ ٜ‬ثیٕبساٖ دیبثش ٘‪ ۰ ٚ ۶ ٛ‬افیشاد وی‪ٝ‬‬ ‫صٔی‪ ٝٙ‬اثشال ث‪ ٝ‬دیبثز سا داس٘ذ دضؿىبٖ ‪ ٚ‬ثیٕبسػشب٘‪ٟ‬یب‬ ‫‪ٞ‬ؼش‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫‪ ٚ‬دسثبس‪ٚ ٜ‬یظٌ ‪ٞ‬ب ایٗ ٔحل‪ٌ َٛ‬یفیز‪ٚ :‬صٖ‬ ‫دبییٗ دػشٍب‪ ٜ‬ا٘عابف دزیش ‪ ٚ‬لبثّیز نیبثیجیبیی‬ ‫اػبٖ أىبٖ دػششػ ث‪ ٝ‬اطالعبر ػالٔیز فیشد‬ ‫دس ط‪ َٛ‬فعبِیز ‪ٞ‬ب س‪ٚ‬صا٘‪ ٝ‬لبثّیز دػیشیشػی ثی‪ٝ‬‬ ‫ا٘بِیض ‪ ٚ‬س‪ٛ‬کی‪ٞ ٝ‬ب دضؿه ثی‪ ٝ‬کی‪ٛ‬سر ا٘یالییٗ‬ ‫‪ٚ‬یظٌ ‪ٞ‬ب دػشٍب‪ ٜ‬ػبخش‪ ٝ‬ؿذ‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ؿٕبس ٔ س‪ٚ‬د‪.‬‬ ‫ًحَُ بشگضاسی جطٌَاسُ بشگضاس ضذ‪.‬‬ ‫ًخستیی جلسِ وبسگشٍُ اسصیببی ٍ باشًابهاِ سیاضی‬ ‫جطٌَاسُ بییالوللی فیلنّبی وَدوبى ٍ ًَجَاًبى بِ‬ ‫هٌظَس بشسسی ابعبد ٍ اسائِ پیطٌْبدات دس خػاَظ‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اص س‪ٚ‬اثط عٕ‪ ٔٛ‬ث‪ٙ‬یبد ػی‪ٕٙ‬بی فبساث نّؼ‪ٝ‬‬ ‫وبسٌش‪ ٜٚ‬اسصیبث ‪ ٚ‬ثش٘بٔ‪ٝ‬سیض نـ‪ٛٙ‬اس‪ ٜ‬ثیٗإِّّی‬ ‫فیّٓ ‪ٞ‬ب و‪ٛ‬دوبٖ ‪ٛ٘ ٚ‬ن‪ٛ‬ا٘بٖ ثب تض‪ٛ‬س ػیذ ٔ‪ٟ‬یذ‬ ‫ن‪ٛ‬اد ٔذیشعبُٔ فبساث سائذ فشییذصاد‪ٔ ٜ‬ؼیعی‪ٛ‬د‬ ‫اتٕذیبٖ ث‪ٟ‬ش‪ٚ‬ص ؿعیج ٔحٕذ أیٗ ‪ٕٞ‬ذا٘ ػعیذ‬ ‫تؼی‪ ٙ‬اتؼبٖ ‪ٛٞ‬ؿیبسٌش ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬دثیییش ٔلیایفی‬ ‫ٔحٕ‪ٛ‬د ؿشق سـىیُ ؿذ‪.‬‬ ‫دس ایٗ نّؼ‪ ٝ‬دغ اص سجبدَ ٘ظش‪ٞ‬ب ک‪ٛ‬سر ٌشفیشی‪ٝ‬‬ ‫ثیٗ اعضب ایٗ ویبسٌیش‪ٌ ٜٚ‬یضاسؿی نیبٔیع دس‬ ‫خل‪ٛ‬ف ٔعبیت ‪ٔ ٚ‬حیبػیٗ ػی ‪ ٚ‬چی‪ٟ‬یبس د‪ٚ‬س‪ٜ‬‬ ‫ثشٌضاس ایٗ س‪ٚ‬یذاد ثیٗإِّّ دیـ‪ٟٙ‬بداس دسثیبس‪ٜ‬‬ ‫٘ح‪ ٜٛ‬ثشٌضاس ‪ ٚ‬اسسمبء د‪ٚ‬س‪ٜٞ‬ب اسی نـی‪ٙ‬ی‪ٛ‬اس‪ٜ‬‬ ‫اسائ‪ ٝ‬ؿذ‪.‬‬ ‫ًمبضی ًبتوبم داٍیٌچی بِ فشاًسِ هیسٍد‬ ‫وٕج‪ٛ‬د اه یى اص ٔـىالر فضای‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬دس ػیشاػیش‬ ‫ن‪ٟ‬بٖ اػز‪ .‬س‪ٟٙ‬ب دس لبس‪ ٜ‬افشییمیب ثیشا‪ٚ‬سد ؿیذ‪ٜ‬‬ ‫اػز و‪ ٝ‬تذ‪ٚ‬د ‪ٔ ۰۲۲‬یّی‪٘ ٖٛ‬فش سب ػبَ ‪ ۰۲۰۵‬ثیب‬ ‫وٕج‪ٛ‬د اه س‪ٚ‬ث‪ٝ‬س‪ ٚ‬خ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬ذ ثی‪ٛ‬د ‪ ٚ‬تیذ‪ٚ‬د ‪۰۱۲‬‬ ‫ٔیّی‪٘ ٖٛ‬فش ٘یض دس ٔ‪ٙ‬بطک دچبس س‪ٙ‬ؾ اث ص٘یذٌی‬ ‫خ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬ذ وشد‪.‬‬ ‫اه ‪ ۰۲‬دسکذ ػاح صٔیٗ سا د‪ٛ‬ؿب٘ذ‪ ٜ‬اػیز أیب‬ ‫اه ؿیشیٗ ثؼیبس وٕیبه اػز‪ .‬ویبسخیب٘ی‪ٞ ٝ‬یب‬ ‫ؿیشیٗ ػبص اه (ثب ٕ٘هصدای اص اه) یى اص‬ ‫ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬س ‪ٞ‬ب طشات ؿذ‪ ٜ‬ثشا وٕه ثی‪ ٝ‬سی‪ِٛ‬یییذ‬ ‫اه ؿیشیٗ اػز‪ .‬وبسخب٘‪ ٝ‬ؿیشیٗػیبص اه دس‬ ‫تذ‪ٚ‬د ٘یٕ اص اه دسیبفش سا ث‪ ٝ‬اه اؿبٔیییذ٘ی‬ ‫سجذیُ ٔ و‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫‪ ٚ‬ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬دػششػ ا٘ی دیضؿیه ‪ ٚ‬ویبدس‬ ‫دسٔبٖ ث‪ ٝ‬اطالعبر ثیٕبس دس تیٗ ثؼشش ‪ ٚ‬ثیعیذ اص‬ ‫سشخیق اص ثیٕبسػشبٖ یى دیٍش اص ‪ٚ‬یظٌی ‪ٞ‬یب‬ ‫ٔحل‪ٔ َٛ‬حؼ‪ٛ‬ه ٔ ؿی‪ٛ‬د خیبطیش ٘ـیبٖ ویشد‪:‬‬ ‫دػشٍب‪ ٞ‬و‪ ٝ‬س‪ِٛ‬یذ وشدیٓ ٕ٘‪ ٝ٘ٛ‬ایشا٘ ٘ذاسد ‪ ٚ‬دس‬ ‫وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬ب اس‪ٚ‬دبی ‪ٛٙٞ‬ص ثی‪ ٝ‬کی‪ٛ‬سر عیٕیذ‪ ٜ‬دس‬ ‫ثبصاسؿبٖ ث‪ ٝ‬فش‪ٚ‬ؽ ٕ٘ سػذ‪.‬‬ ‫ًخستیی جلسِ وبسگشٍُ اسصیببی ٍ بشًبهِسیضی جطٌَاسُ وَدن بشگضاس ضذ‬ ‫ساخت یسیلٍای برای‬ ‫شیریهسازی اب با سرعتی‬ ‫بیش از تجُیسات صىعتی مًجًد‬ ‫هحممبى داًطگبّی دس طاپی بب اًجبم اصهبیص ّبیای‬ ‫دس صهیٌِ تػفیِ اه بب استفبدُ اص غطابی هطابباِ‬ ‫تفلَى‪ ،‬چطن اًذاصی جذیذ بشای ایٌذُ ًوهصدایی‬ ‫اص اه ضَس ٍ تبهیی اه ضشه گطَدُ اًاذ‪ .‬اًاْاب‬ ‫هَفک ضذًذ ٍسیلِ ای بسبصًذ وِ هیتَاًذ بب سشعتی‬ ‫بیص اص تجْیضات غٌعتی هَجَد اه سا بشای ضشه‬ ‫تػفیِ ٍ اهبدُ وٌذ‪.‬‬ ‫تخػیع بَدجِ بِ هحبفظت اًالیی وَدوابى دس‬ ‫اهشیىب‬ ‫هَصُ ٍاتیىبى اجبصُ داد ًمبضی ًبتوبم‬ ‫سٌت جشٍم ا اثش لئًَبسدٍ داٍیٌچای‬ ‫ا بِ هذت ‪ 144‬سٍص دس اخشیی هحال‬ ‫صًذگی ایی ٌّشهٌذ بِ ًوبیص گزاضتِ‬ ‫ضَد‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اص ٌبسدیٗ ‪ٚ‬لش ِیئی‪٘ٛ‬یبسد‪ٚ‬‬ ‫دا‪ٚ‬ی‪ٙ‬چ دس ػبَ ‪ ۶۵۶۱‬ثیب دیبدؿیب‪ٜ‬‬ ‫فشا٘ؼ‪ ٝ‬ػی‪ٌٛ‬ی‪ٙ‬یذ ‪ٚ‬فیبداس ویشد ‪ٚ‬‬ ‫دع‪ٛ‬ر فشا٘ؼ‪ٛ‬ا ا‪ َٚ‬سا ثشا ص٘ذٌ دس فشا٘ؼ‪ ٝ‬دزیشفز ػ‪ ٝ‬عذد اص ٔـ‪ٟٛ‬سسشییٗ‬ ‫اطبس خ‪ٛ‬د ؿبُٔ ػ‪ٙ‬ز نبٖ ثبدشیؼز ثیبویش‪ ٚ ٜ‬وی‪ٛ‬دن ثیب ػی‪ٙ‬یز اٖ ‪ٚ‬‬ ‫ٔـ‪ٟٛ‬سسشیٗ ٘مبؿ اؽ ٔ‪٘ٛ‬بِیضا سا ٘یض ثب خ‪ٛ‬د ث‪ ٝ‬فشا٘ؼ‪ ٝ‬ثشد و‪ٞ ٝ‬ش ػ‪٘ ٝ‬یمیبؿی‬ ‫‪ٓٞ‬او‪ ٖٛٙ‬دس ٔ‪ٛ‬ص‪ِٚٛ ٜ‬س دبسیغ ٍ٘‪ٟ‬ذاس ٔ ؿ‪٘ٛ‬ذ‪.‬ثیب اییٗ تیبَ ثیشخی اص‬ ‫وبسؿ‪ٙ‬بػبٖ اطبس ِئ‪٘ٛ‬بسد‪ ٚ‬دا‪ٚ‬ی‪ٙ‬چ ع‪ٛٙ‬اٖ وشد‪ٜ‬ا٘ذ و‪ٕٔ ٝ‬ىٗ اػز ا‪٘ ٚ‬میبؿی‬ ‫دیٍش سا ٘یض ث‪ ٝ‬فشا٘ؼ‪ ٝ‬ثشد‪ ٜ‬ثبؿذ؛ یه ٘مبؿ ٘بسٕبْ و‪ ٝ‬دا‪ٚ‬یی‪ٙ‬یچی ٔیجیذدا‬ ‫س‪ ٚ‬اٖ وبس وشد ‪ ٚ‬اٖ سا ث‪ٟ‬ج‪ٛ‬د ثخـیذ أب عّ سغٓ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ثیؾ اص ‪ ۲۲‬ػبَ اٖ‬ ‫سا دس ٘ضدیى خ‪ٛ‬د ٍ٘‪ ٝ‬داؿز ‪ٞ‬شٌض سىٕیُ ٘ـذ‪٘.‬مبؿ ػ‪ٙ‬ز نش‪ ْٚ‬دس ثیبثبٖ‬ ‫و‪ِ ٝ‬ئ‪٘ٛ‬بسد‪ ٚ‬دس د‪ ۶۰۲۲ ٝٞ‬ؿش‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬وبس وشد ث‪٘ ٝ‬ذسر خب٘‪ ٝ‬دائٕ خ‪ٛ‬د سا دس‬ ‫ٔ‪ٛ‬ص‪ٜٞ‬ب ‪ٚ‬اسیىبٖ سشن ٔ و‪ٙ‬ذ أب أش‪ٚ‬ص ‪ ٚ‬دس ٘شیج‪ ٝ‬یه لشاسداد دس خیب٘ی‪ ٝ‬ا‬ ‫دس وّ‪ٛ‬ع ِ‪ٛ‬ع ی ٘ضدیه لّع‪ ٝ‬ػّا‪ٙ‬ش دس غشه فشا٘ؼ‪ ٝ‬ی و‪ ٝ‬دا‪ٚ‬ی‪ٙ‬چ ثییؾ اص‬ ‫د‪ ٚ‬ػبَ سب صٔبٖ ٔشٌؾ دس اٖ ص٘ذٌ وشد ث‪ٕ٘ ٝ‬بیؾ ٌزاؿش‪ ٝ‬ؿذ‪ ٜ‬اػز‪.‬‬ ‫اسائ‪ ٝ‬سا‪ٞ‬ىبس‪ٞ‬بی دسثبس‪ ٜ‬اسسمب تی‪ٛ‬ص‪ ٜ‬ػییی‪ٙ‬یٕیب‬ ‫و‪ٛ‬دن ‪ٛ٘ ٚ‬ن‪ٛ‬اٖ ثش‪ ٖٚ‬سفز ػی‪ٕٙ‬ب وی‪ٛ‬دن ‪ٚ‬‬ ‫٘‪ٛ‬ن‪ٛ‬اٖ اص ؿشایط فعّ ثیشٌیضاس نـی‪ٙ‬ی‪ٛ‬اس‪ ٜ‬ثی‪ٝ‬‬ ‫ک‪ٛ‬سر ػبال٘‪ ٝ‬یب د‪ٚ‬ػبال٘‪ ٝ‬ؿشایط ٔی‪ٙ‬یبػیت ثیشا‬ ‫ٔیضثب٘ نـ‪ٛٙ‬اس‪ ٜ‬ثشسػ نیبییٍیب‪ ٜ‬ثیییٗ اِیٕیّیّی‬ ‫نـ‪ٛٙ‬اس‪ ٚ ٜ‬چٍ‪ ٍ٘ٛ‬اسسمبء ایٗ نبیٍب‪ ٜ‬اص دییٍیش‬ ‫ٔ‪ٛ‬اسد ث‪ٛ‬د و‪ ٝ‬دس ایٗ نّؼ‪ٛٔ ٝ‬سد ثحض ‪ ٚ‬اسصیبثی‬ ‫لشاس ٌشفز‪.‬‬ ‫الصْ ث‪ ٝ‬روش اػز ثشٌضاس نیّیؼیبر ویبسٌیش‪ٜٚ‬‬ ‫اسصیبث ‪ ٚ‬ثش٘بٔ‪ٝ‬سیض نـ‪ٛٙ‬اس‪ ٜ‬ثیٗإِّّ فیّٓ ‪ٞ‬یب‬ ‫و‪ٛ‬دوبٖ ‪ٛ٘ ٚ‬ن‪ٛ‬ا٘بٖ سیب سلیٕیییٓ ٘ی‪ٟ‬یبیی ثیشا‬ ‫چٍ‪ ٍ٘ٛ‬ثشٌضاس ایٗ نـ‪ٛٙ‬اس‪ ٜ‬دس صٔبٖ ‪ٔ ٚ‬یىیبٖ‬ ‫ٔـخق ادأ‪ ٝ‬خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ داؿز‪.‬‬ ‫افتتبحیِ ًینهیلیبسدی ‪ 2‬فیلن‬ ‫جذیذ اوشاى‬ ‫ّوبىگًَِ وِ اًتظبس هیسفت‪،‬‬ ‫‪ 2‬فیلن جذیذ گیطِ ًتَاًستٌاذ‬ ‫دس یىی اص طاالیای تاشیای‬ ‫صهبى ّبی اوشاى‪ ،‬عاوالاىاشد‬ ‫هٌبسبی داضتِ ببضٌذ ٍ طی سِ‬ ‫سٍص ًخست ًوبیص خَد‪ ،‬گیطِ‬ ‫حذٍدا ‪ 344‬هیلیَى تَهبًی سا‬ ‫تجشبِ وشدًذ‪.‬‬ ‫اص ‪ ۵‬فیّٓ نذیذ و‪ ٝ‬ؿ‪ٛ‬سا‬ ‫سا‪ٞ‬جشد اوشاٖ ثشا ٕ٘بییؾ‬ ‫اص ‪ ۶۲‬خشداد دس ٘ظش ٌشفز ‪ ۰‬فیّٓ اص چ‪ٟ‬بسؿ‪ٙ‬ج‪ٌ ٝ‬زؿش‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬س‪ ٚ‬دشد‪ ٜ‬سفز وی‪ٝ‬‬ ‫٘ش‪ٛ‬ا٘ؼش‪ٙ‬ذ ث‪ ٝ‬فش‪ٚ‬ؽ لبثُس‪ٛ‬ن‪ ٟ‬دػز یبث‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ط ‪ ۲‬س‪ٚ‬ص اثشذا ٕ٘بیؾ ایٗ فیّٓ‪ٞ‬ب و‪ٕٛٞ ٝ‬اس‪ ٜ‬ث‪ٝ‬ع‪ٛٙ‬اٖ فش‪ٚ‬ؽ افششبتی‪ٔ ٝ‬ایش‬ ‫اػز ثذ‪ ٖٚ‬لشاس لجّ ث‪ٟ‬ششیٗ عّٕىشد سا داؿش‪ ٚ ٝ‬س‪ٛ‬ا٘ؼش‪ٔ ۶۱۰ ٝ‬یّیی‪ ٖٛ‬سی‪ٔٛ‬یبٖ‬ ‫فش‪ٚ‬ؽ داؿش‪ ٝ‬ثبؿذ‪ٙٞ .‬بع ثب ‪ٔ ۶۵۰‬یّی‪ ٖٛ‬س‪ٔٛ‬بٖ ٘مش‪ٜ‬داغ ثب ‪ٔ ۶۰۰‬یّی‪ٚ ٚ ٖٛ‬اِذیٗ‬ ‫أب٘ش ٘یض ثب ‪ٔ ۵۰‬یّی‪ ٖٛ‬س‪ٔٛ‬بٖ عّٕىشد ٘‪ٝ‬چ‪ٙ‬ذاٖ خ‪ٛ‬ث سا دس ٌیـ‪ ٝ‬دبیبٖ ‪ٞ‬یفیشی‪ٝ‬‬ ‫خ‪ٛ‬د داؿش‪ٝ‬ا٘ذ‪.‬‬ ‫طجک ایٗ ٌضاسؽ ‪ ۰‬فیّٓ نذیذ اوشاٖ ط ‪ ۲‬س‪ٚ‬ص اثشذای خ‪ٛ‬د و‪ ٝ‬دسثیشداس٘یذ‪ٜ‬‬ ‫چ‪ٟ‬بسؿ‪ٙ‬ج‪ ٝ‬د‪ٙ‬جـ‪ٙ‬ج‪ ٚ ٝ‬نٕع‪ ٝ‬اػز فش‪ٚ‬ؿ ٔعبدَ ‪ٔ ۰۰۲‬یّی‪ ٖٛ‬سی‪ٔٛ‬یبٖ سا سلیٓ‬ ‫صد٘ذ و‪ ٕ٘ ٝ‬س‪ٛ‬ا٘ذ فش‪ٚ‬ؽ خ‪ٛ‬ث ع‪ٛٙ‬اٖ ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫دس ایٗ ٔیبٖ أشیىب ٘یض دس و‪ٙ‬بس اس‪ٚ‬دب ‪ ٚ‬اػیب ػعی‬ ‫داسد اص و‪ٛ‬دوبٖ ٔحبفظز و‪ٙ‬ذ‪ .‬دغ اص افـیبٌیش‬ ‫فشا٘ؼیغ ‪ ٌٗٛٞ‬وبسٔ‪ٙ‬ذ ػبثک فیغ ث‪ٛ‬ن ‪ ٚ‬اػ‪ٙ‬یبد‬ ‫داخّ ای‪ٙ‬ؼشبٌشاْ و‪٘ ٝ‬ـبٖ ٔ داد ایٗ دّشفشْ ثشا‬ ‫ػالٔز ر‪ٞ‬ی‪ٙ‬ی ٘ی‪ٛ‬نی‪ٛ‬ا٘یبٖ خیایش٘یبن اػیز‬ ‫ٌضاسؽ ‪ٞ‬ب ٔخشّف ثشسػ ؿیذ ‪ ٚ‬تیشی اداْ‬ ‫ٔ‪ٛ‬ػش ٔذیش ای‪ٙ‬ؼشبٌشاْ ثشا ؿ‪ٟ‬بدر ث‪ ٝ‬وی‪ٙ‬یٍیش‪ٜ‬‬ ‫اتضبس ؿذ‪.‬‬ ‫دغ اص ایٗ ن‪ٙ‬جبَ‪ٞ‬ب الیح‪ ٝ‬ایٕ‪ ٙ‬ا٘الیٗ و‪ٛ‬دوبٖ‬ ‫س‪ٛ‬ػط د‪ٚ‬ػ‪ٙ‬بس‪ٛ‬س أشیىبی اص اتضاه دٔ‪ٛ‬وشار ‪ٚ‬‬ ‫نٕ‪ٟٛ‬سیخ‪ٛ‬ا‪ ٜ‬اسائ‪ ٝ‬ؿذ‪ .‬ط ایٗ الیح‪ ٝ‬دّشفشْ‪ٞ‬یب‬ ‫ا٘الیٗ ٔ‪ٛ‬ظف ٔ ؿ‪٘ٛ‬ذ ث‪ٚ ٝ‬اِذیٗ ثیشا وی‪ٙ‬یشیشَ‬ ‫ث‪ٟ‬شش فعبِیز‪ٞ‬ب ا٘الیٗ فشص٘ذا٘ـبٖ وٕه و‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬ ‫طجک اٖ دّشفشْ ‪ٞ‬ب ا٘الیٗ ّٔضْ ‪ٞ‬ؼش‪ٙ‬ذ اص سیش‪ٚ‬یی‬ ‫سفشبس‪ٞ‬ب ٔخشه اص نّٕ‪ ٝ‬خ‪ٛ‬دوـ اػیییت ثی‪ٝ‬‬ ‫خ‪ٛ‬د اخشالالر غزا خ‪ٛ‬سدٖ ‪ ٚ‬لّیذس انیشی‪ٙ‬یبه‬ ‫و‪ٙٙ‬ذ‪ٕٞ .‬چ‪ٙ‬یٗ اثضاس‪ٞ‬یبیی دس اخیشیییبس ‪ٚ‬اِیذییٗ‬ ‫و‪ٛ‬دوبٖ صیش ‪ ۶۱‬ػبَ لشاس ٔ ٌییشد سیب اص ا٘ی‪ٟ‬یب‬ ‫ٔحیبفیظیز ؿی‪ٛ‬د اص نیّٕی‪ ٝ‬سی‪ٛ‬ا٘یبیی اکیال‬ ‫اٍِ‪ٛ‬سیشٓ ‪ٞ‬ب س‪ٛ‬کی‪ٔ ٝ‬حش‪ٛ‬ا ٕٔ‪ٙ‬ی‪ ٛ‬ویشدٖ ٘ی‪ٛ‬‬ ‫خبک اص ٔیحیشی‪ٛ‬ا نیّی‪ٌٛ‬یییش اص دػیشیشػی‬ ‫طشف‪ٞ‬ب طبِض ث‪ ٝ‬داد‪ٜٞ‬ب افشاد صیش ػٗ لب٘‪ٚ ٘ٛ‬‬ ‫ٔحذ‪ٚ‬د وشدٖ ٔذر صٔب٘ و‪ ٝ‬وی‪ٛ‬دویبٖ کیشف‬ ‫فضب ٔجبص ٔ و‪ٙٙ‬ذ‪.‬دس و‪ٙ‬بس ایٗ ٔ‪ٛ‬اسد الییحی‪ٝ‬‬ ‫ٔزو‪ٛ‬س دّشفشْ ‪ٞ‬ب ای‪ٙ‬شش٘شی سا ٔیّیضْ ٔی وی‪ٙ‬یذ‬ ‫ٌضاسؽ ‪ٞ‬ب ػبال٘‪ ٝ‬دسثبس‪ ٜ‬سیؼه‪ٞ‬ب اتشیٕیبِی‬ ‫ثشا افشاد صیش ػٗ لب٘‪ٙٔ ٘ٛ‬شـش و‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬ ‫دستَسات ببیذى بشای تذٍیی لَاًیی سختگیشاًِ تاش‬ ‫علیِ پلتفشهْب‬ ‫اِجش‪ ٝ‬ایٗ الیح‪ ٝ‬عال‪ ٜٚ‬ثش ؿیشویز ‪ٞ‬یب فی‪ٙ‬یب‪ٚ‬س‬ ‫ثضسی ؿبُٔ ‪ٞ‬ش ػش‪ٚ‬یغ ا٘الی‪ٔ ٙ‬ی ؿی‪ٛ‬د وی‪ٝ‬‬ ‫وبسثشاٖ وٕشش اص ‪ ۶۱‬ػبَ اص اٖ اػشفبد‪ ٔ ٜ‬و‪ٙ‬ی‪ٙ‬یذ‪.‬‬ ‫ثبص ‪ٞ‬ب ‪ٚ‬یذئ‪ٛ‬ی ‪ ٚ‬ػش‪ٚ‬یغ‪ٞ‬ب دخؾ ٔیحیشی‪ٛ‬ا‬ ‫ٕ٘‪ٞٝ٘ٛ‬بی اص چ‪ٙ‬یٗ ػش‪ٚ‬یغ‪ٞ‬بی ‪ٞ‬ؼش‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫فـبس ثش ؿشوز‪ٞ‬ب ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬س ٕٔىٗ اػز ثیییـیشیش‬ ‫ؿ‪ٛ‬د صیشا لب٘‪ٍ٘ٛ‬زاساٖ ‪ٕٞ ٚ‬یچی‪ٙ‬یییٗ د‪ِٚ‬یز ‪ٞ‬یب‬ ‫خبسن ‪ٞ‬ش س‪ٚ‬ص ٔحذ‪ٚ‬دیز‪ٞ‬ب ثیـشش دیـی‪ٙ‬ی‪ٟ‬یبد‬ ‫ٔ و‪ٙٙ‬ذ‪.‬اص ػ‪ ٛ‬دیٍش ن‪ٛ‬ثبیذٖ سئیغ نیٕی‪ٟ‬ی‪ٛ‬س‬ ‫أشیىب دس ٘خؼشیٗ ػخ‪ٙ‬شا٘ ػیبال٘ی‪ٚ ٝ‬ییعیییز‬ ‫وـ‪ٛ‬س خ‪ٛ‬د اص و‪ٍٙ‬ش‪ ٜ‬خ‪ٛ‬اػز ثب ‪ٚ‬یع لی‪ٛ‬ا٘ییی‪ٙ‬ی‬ ‫نذیذ ایٕ‪ ٙ‬و‪ٛ‬دوبٖ دس ؿجى‪ٞ ٝ‬ب ا نیشیٕیبعی‬ ‫ٔب٘‪ٙ‬ذ فیغ ث‪ٛ‬ن ‪ ٚ‬ای‪ٙ‬ؼشبٌشاْ سا اسسمب د‪ٙٞ‬ذ‪.‬‬ ‫ایٗ ٘خؼشیٗ ثبس ث‪ٛ‬د و‪ ٝ‬ثبیذٖ خی‪ٛ‬اػیشیبس ‪ٚ‬ییع‬ ‫چ‪ٙ‬یٗ ل‪ٛ‬ا٘ی‪ ٙ‬ؿذ‪ ٚ ٜ‬وبخ ػفیییذ سلیٕیییٓ داسد‬ ‫دسخ‪ٛ‬اػز ‪ٞ‬بی ثشا سأیٗ ثی‪ٛ‬دنی‪ٔ ٝ‬یایبِیعی‪ٚ ٝ‬‬ ‫اسسمب اییٕی‪ٙ‬ی وی‪ٛ‬دویبٖ دس فضیب ا٘یالییٗ‬ ‫اخشلبف د‪ٞ‬ذ‪.‬ثبیذٖ ث‪ ٝ‬ط‪ٛ‬س خیبف اص وی‪ٙ‬یٍیش‪ٜ‬‬ ‫خ‪ٛ‬اػز ل‪ٛ‬ا٘یٗ تشیٓ خل‪ٛ‬ک ػخشٍیشا٘ی‪ ٝ‬سیش‬ ‫دس خل‪ٛ‬ف و‪ٛ‬دوبٖ دس ؿجى‪ٞٝ‬یب انیشیٕیبعی‬ ‫‪ٚ‬یع ‪ ٚ‬سجّیغبر ‪ٞ‬ذفٕ‪ٙ‬ذ ثشا ا٘‪ٟ‬ب سا ٔ‪ٙ‬ع و‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬اص‬ ‫ػ‪ ٛ‬دیٍش ث‪ ٝ‬ؿجى‪ٞٝ‬ب انشٕبع فـبس ثیب‪ٚ‬سد سیب‬ ‫ٔحل‪ٛ‬الر ؿاٖ سا اص دبی‪ ٝ‬ثب سی‪ٛ‬نی‪ ٝ‬ثی‪ ٝ‬اییٕی‪ٙ‬ی‬ ‫و‪ٛ‬دوبٖ س‪ٛ‬ػع‪ ٝ‬د‪ٙٞ‬ذ‪.‬دستمیمز وبخ ػفیذ لجُ اص‬ ‫ػخ‪ٙ‬شا٘ ثبیذٖ ٌضاسؿ ٔ‪ٙ‬شـش ویشد وی‪٘ ٝ‬ـیبٖ‬ ‫ٔ د‪ٞ‬ذ د‪ِٚ‬ز أشیىب اِیٍی‪ٛ‬سییشیٓ ‪ٞ‬یب ؿیجیىی‪ٝ‬‬ ‫انشٕبع سا ‪ٞ‬ذف ٌشفش‪ ٝ‬و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ط‪ٛ‬س سجعیض أیییض‬ ‫و‪ٛ‬دوبٖ ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬خل‪ٛ‬ف الّیز‪ٞ‬ب سا ‪ٞ‬ذف ٔ ٌیشد‪.‬‬ ‫سئیغ نٕ‪ٟٛ‬س أشیىب اعالْ وشد دس ث‪ٛ‬دن‪۰۲۰۲ ٝ‬‬ ‫ٔیالد خ‪ٛ‬اػشبس سخلیق ‪ٔ ۵‬یّیی‪ ٖٛ‬دالس ثیشا‬ ‫سحمیک دسثبس‪ ٜ‬اػیت ؿجى‪ٞ ٝ‬یب انیشیٕیبعی ثی‪ٝ‬‬ ‫ػالٔز ر‪ ٙٞ‬وبسثشاٖ ‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬یٗ الذأبسی ؿیذ‪ٜ‬‬ ‫و‪ ٝ‬د‪ِٚ‬ز ثشا ٔمبثّ‪ ٝ‬ثب ایٗ اػیت‪ٞ‬یب ٔی سی‪ٛ‬ا٘یذ‬ ‫ا٘جبْ د‪ٞ‬ذ‪.‬‬ صفحه 5 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫سٍ شىبٍ ‪ 42‬خرداد ‪ 12* 1241‬شیئه ‪ 11 * 4444‬دی القعدٌ‪ * 1221‬سال سی ی دیم ( ایتًز ایکیىجی ایل ) * شمارٌ ( سایی ) ‪3315 :‬‬ ‫بویوتموسن قوجاغیندا ایگیدلرسن‬ ‫ایگیدلیگی سن دنیایا گتیرمیسن‬ ‫اان یوردو یو وامیسسان ارذبایجان‬ ‫محمد اشراقی‬ ‫اات بابا سوزلری‬ ‫ٔبن مىٍ ٔبوٕم وىٍ‬ ‫اگف ؼلت مه ثػًاؼ مه َم ؼلم تفا مٓ غًاؼ‪..‬‬ ‫*******************************‬ ‫ٔبتٕف ٔبتٕف‪ٔ .‬ئم یاقتٓ ؼیـیـ‬ ‫غًاثٍ یغًاثٍ فقط قمبن غًـؼن ثٕؽاـ مًٍٕؼ‪..‬‬ ‫*******************************‬ ‫ٔبمبن گًوًن عًئمفی اق ایالـ‬ ‫گففتبـْ ؼـ قوؽگٓ عمفی کم مٓ ًٌؼ‪..‬‬ ‫*******************************‬ ‫ٔبؼا قٕک یئفمٍ‬ ‫ثٍ ثٕگبوٍ ؼغتف وؽٌ‬ ‫*******************************‬ ‫ظلمله اثبؼ ایالن أً‪ ،‬عؽلٕله ثف ثبؼ ایالـ‬ ‫ثىبْ کٍ ثب ظلم ی وتم اثبؼ ًٌؼ‪ ،‬ثب عؽل یؼاؼ یٔرفان‬ ‫مٓ ًٌؼ‪.‬‬ ‫*******************************‬ ‫عکٔکٔم‪ ،‬عکٔک تفثٕتٓ ایوؽان عکٔک‬ ‫ففقوؽاومبن عکٔکومبن َىتىؽ ‪ ،‬تفثٕت ؼـوت‪ ،‬اوُب ـا‬ ‫ثفاْ مبن عکٔکتف مٓ کىؽ‪.‬‬ ‫*******************************‬ ‫غم ٕٔه غم ٔػبـ‪ ،‬ات غمٓ ؼیت ؼمٓ‬ ‫غم غًـؼن قٔبؼ ثبعث افىفؼگرٓ مرٓ ٌرًؼ‪ ،‬غرم‬ ‫غًـؼن ـا ففامًی که ی اق قوؽگٕت لؿت ثجف‪.‬‬ ‫*******************************‬ ‫اـپب اکه‪ ،‬ثًغؽا ثسىمک‪.‬‬ ‫کىٓ کٍ خً کبٌتٍ‪ ،‬وجبٔؽ اوتظبـ ثفؼاٌت گرىرؽر ـا‬ ‫ؼاٌتٍ ثبٌؽ‪.‬‬ ‫بیلمجو لر‬ ‫ایًٔمبمًٕ ؼَلمٍ ‪ ،‬ؼیًٌه ثًتًن ائًـوٍ ‪ ،‬إٔفمٓ ثٕف‬ ‫گًن أسٕىؽٌ ‪ ،‬ؼٔفْ ؼیٌف ائًـوٍ ‪ :‬خًخٍ‬ ‫***‬ ‫ایقاؼٔم وَىٍ ‪ ،‬ؼاؼْ مَىٍ ‪ :‬زًثًو زَکم ‪ ،‬تًتًن‬ ‫زکم‬ ‫***‬ ‫ایقاوؽٔقدب قٕىبالـ ‪ ،‬اوقیوٍ گاـٌ ایقیوؽیـ ‪،‬‬ ‫أٍلىؽٔکدٍ قٕىبالـ ‪ :‬زًثًو زَکم ‪ ،‬تًتًن‬ ‫زکم‬ ‫***‬ ‫ایقاقؽا گاـؼیر قبـا قبـا ‪ٔ ،‬بغٕىؽا گاـؼیر پبـا پبـا ‪،‬‬ ‫اغکٔمب قًٔؽیر ٔبمبن ٌکف ‪ ،‬اَتٍ گٕمؽَن تًتًه‬ ‫زَکف ‪ :‬قًق ‪ ،‬گٕفؼٌ کبن‬ ‫***‬ ‫ایقاقؽان ثبغبـ اغبـاـ ‪ٔ ،‬بغٕه گئؽَـ ثبغٕفاـ ‪ :‬ؼوٕک ‪،‬‬ ‫ؼـٔب‬ ‫***‬ ‫ایقاقؽان ثبغٕفار ٔبمبن زًظ ‪ٔ ،‬بغٕىب گئؽٔفَر ثٕف وى‬ ‫ًٔظ ‪ :‬زه ‪ ،‬ؼیمبن ‪ ،‬وٕه‬ ‫***‬ ‫ایقاقؽان ثبغٕفوبن قبـاخبؼْ ‪ٔ ،‬بغٕه گلٕفوَه اولًخٍ‬ ‫ؼْ ‪ ،‬ثبـمبو وًظ گاقیوٍ ؼٔفٔدٍ ؼْ ‪ :‬قربٔرسرٓ ‪،‬‬ ‫قئٕسٓ‬ ‫***‬ ‫ایقاـ ایقاـ ًٔق اغبج ‪ ،‬ؼاللٓ ثًؼاقلرٓ اغربج ‪ ،‬ثرٕرف‬ ‫ایخً قبپٍٕ ثبغلٓ ‪ًٔ :‬ل‬ ‫***‬ ‫ایقلًًٔوؽٌ ًٔوگًل ‪ ،‬ؼََٔفؼٌ اغٕف ‪ :‬أىدٓ ‪ ،‬قٕکٔل‬ ‫بایاتیالر‬ ‫واقلفٔم‪،‬‬ ‫ٔبـا وئٕىف واقلفٔم‪.‬‬ ‫فلکٕه ؼاغٓ ٔبوىٕه‪،‬‬ ‫ًٔغً ثٕلمک گاقلفٔم‬ ‫***‬ ‫ائلٍمٓ‪ ،‬اتبن ؼاغالـ‪،‬‬ ‫ٔبـ ؼـؼْ اتبن ؼاغالـ‪.‬‬ ‫قًـیوًن مىٕم ؼٔلٕم‪،‬‬ ‫ؼـؼٌ وٍ اتبن ؼاغالـ‪.‬‬ ‫***‬ ‫ؼیمبن ؼٔف ثبٌٕه‪ ،‬ؼاغالـ‪،‬‬ ‫ثٕلٕىمٕف ٔبٌٕه‪ ،‬ؼاغالـ‪.‬‬ ‫ٔبـؼان غجف یئفمىه‪،‬‬ ‫واکًلىًن ؼإٌه‪ ،‬ؼاغالـ‪.‬‬ ‫***‬ ‫عکٔکْٔم‪ ،‬ثً ؼاغالـ‪،‬‬ ‫ثً ؼـٌ لف‪ ،‬ثً ؼاغالـ‪.‬‬ ‫مىٓ ٔبلقٕک قًٔمًوبن‪،‬‬ ‫ٔبلقٕک قبلىٕه ثً ؼاغالـ‪.‬‬ ‫***‬ ‫ؼوٕبؼان ایلً ؼاغالـ‪،‬‬ ‫زئٍمٍ لٓ‪ ،‬وًلً ؼاغالـ‪.‬‬ ‫مًـاقٔمٓ یئفمؽٔه‪،‬‬ ‫ؼٔجٕىؽن قًـی‪ ،‬ؼاغالـ‪.‬‬ ‫***‬ ‫عکٔکٔم‪ ،‬قبـْ ؼاغالـ‪،‬‬ ‫ؼاغالـٔه قبـْ ؼاغالـ‪.‬‬ ‫ٔبـٔمٓ وٕک أتٕفؼٔک‪،‬‬ ‫گاـیر قٕکقبـْ ؼاغالـ‪.‬‬ ‫ادبیات‬ ‫عالهم امینی‬ ‫فضولی‬ ‫دده قورقود‬ ‫خیابانی‬ ‫شهریار‬ ‫رتبیت‬ ‫شاه اسماعیل‬ ‫طنس شارعلریمیس‬ ‫َب وبثًؼ ٌؽوؽ‪ٌ ،‬بٔؽ ایلٕه تمؽن ؼوٕب ـا ؼـ ثٕه الىُفٔه ؼـ عرفاو فریرلرٓ‬ ‫تبوٕه کفؼٌ ثًؼوؽ‪ .‬وًمفْ َب ایلٕه مجؽعٕه غط ی قربورًن مرطرىرًه‬ ‫مًٍٕوؽ‪ .‬ثف اوبن أه وظفٍٔ ـٍٍٔ تًـکبن أفان ـا مٓ تًان ؼـ عجًـ اقًار‬ ‫وًمفْ ی أالمٓ اق مىطقٍ اؾـثبٔدبن ی وکًوت اضتمبلٓ ؼـ أه مىطقٍ ی‬ ‫ؼٔگف مىبطق أفان ی وکًوت ؼٔگفمىبطق التصبقٓ قثبن (غٕف َىؽ ی أفاوٓ‬ ‫قثبن) وظٕف ًَـْ َب‪ ،‬اـاتتبَب‪ ،‬کبوىٓ َب‪،‬قًتتٓ َب‪ ،‬لًلًثٓ َب‪ ،‬ایـاـترً‬ ‫َب‪ ،‬أٍنًقَب‪ ،‬مبوىب َب‪ ،‬گٕلکان َب ی کبوپٓ َب ؼـمىطقٍ اؾـثبٔدبن ی أفان‬ ‫خىت‪.‬‬ ‫الجتٍ اضتمبل أىکٍ فقط مُبخفت َبْ ماغف‪ ،‬طجق وظفٍٔ ایل اق اورٕربْ‬ ‫مٕبوٍ ثٍ وبضٍٕ اثبؼتف ی پف خمیٕت تف اؾـثبٔدبن مًفق ثٍ تنٕٕفثبفت مىطقرٍ‬ ‫اؾـثبٔدبن ٌؽٌ ثبٌؽ‪ ،‬کم ثًؼٌ ی تفکٕجٓ اق َف ؼی وظفٍٔ مرطرترمرل ترف‬ ‫اوت‪ٔ .‬یىٓ اخؽاؼ تًـکبن ایلٕه مُبخفٔه ٔب ایلٕه وبکىٕه مىطقٍ ثرًؼورؽ‬ ‫کٍ ثب امؽن ؼٔگف اقًار تًـک‪،‬قثبن ی ففَىگ اوبن تکًٔه ٔبفترٍ اورت‪.‬‬ ‫الجتٍ وظفٍٔ َبْ تطفٔفٓ ی منفضبوٍ ؼٔگفْ وٕکیخًؼؼاـؼ کٍ طجرق اوربن‬ ‫تًـکبن اقلٕتٓ مُبخم ی تدبیقگف ومبٔبوؽٌ مٓ ًٌوؽ کٍ ثٍ قیـقثبن غرًؼ‬ ‫ـا ؼـ أفان تطمٕل کفؼٌ اوؽ! ؼـ مطبلت اتٓ ثٍ وقؽ أه ورظرفٔربت ی ـؼ‬ ‫اوُبغًإَم پفؼاغت‪.‬‬ ‫کبکًتٓ= تطفٔپ ٌؽِ کُلٕگ ایِتً =کُلٕگ (کج‬ ‫‪ +‬ی (اک مضبف) = علپ کج ‪ ،‬اق گٕبَبن طجٓ‬ ‫کبل= کبل = غٍه ی یضٍٓ (ؼـ تفکٓ قؽٔم) ‪ ،‬پًوت کلفت ی قثرف ‪،‬‬ ‫مدبقاً وبـن ؛ کبلًٕ = وًعٓ پٕبقزٍ‬ ‫کبلجؽ= کبل (ٌ‪.‬ر) ‪ +‬ثًُؼ (ثؽن) = ثؽن پًوتٕه ‪ ،‬ثؽن پًوتٕه ی ثؽین ـیش‬ ‫‪ ،‬ثؽن غٍه ی عبـْ اق ـیش‬ ‫کبن که ی کىکبن =کبوکبن اق مصؽـ کبوکبمبو ی کبوکبومبو (= کبیٔؽن‬ ‫‪ ،‬یـ ـفته) ثمیىبْ کبیٌگف ی یـ ـیوؽٌ‪ .‬عمًم ًب ثٍ زبٌ کره اطرالو مرٓ‬ ‫ًٌؼ کٍ گبَٓ اوفا ثصًـت کبن (میؽن) ‪ +‬که (کَىىؽٌ) تیجٕف مٓ کىرىرؽ‬ ‫ؼـضبلٕکٍ أه اوم ثفاْ میؽن که مىبوت اوت!‪ .‬میبؼل أه کرلرمرٍ ؼـ‬ ‫فبـوٓ زبٌ که ی ؼـ عفثٓ مقىّٓ اوت‪.‬‬ ‫زپَف = غبوّ زًثٓ ی وٕٓ ‪ ،‬ضصبـْ اق تفکٍ َبْ وجرؽْ ‪ ،‬ورفؼٌ ؛‬ ‫َکپَف= َ‬ ‫زپفلٍ م = وفؼٌ کٍٕؽن ؛ کًمٍ ‪ ،‬غبوّ وٕٓ ‪ ،‬الًو ‪ ،‬عفًٔ (‪)1‬‬ ‫کَپ = ًٌـِ وف ‪ ،‬وجًوّ وف ‪ ،‬کپ ـیْ مًاؼ غؿائرٓ (‪ )2‬؛ ٌربٔرؽ‪:‬‬ ‫کپ = کپٕ = کپٓ (کپٕمر = غٍر ٌرؽن) ‪ +‬ک (اک) =‬ ‫غٍکٕؽٌ‬ ‫کپٕؽن اق مصؽـ تفکٓ کاپم (= غًاثٕؽن ؼـ مقبر تطقٕرف ‪ ،‬کرًفرت‬ ‫غًاثٕؽن ‪ ،‬تَفکٕؽن) ؛ کًپٕؽٌ ثًؼ = کًفت غًاثٕؽٌ ثًؼ (‪)3،1۳‬‬ ‫کت =کات =کاتًک = ـٍٍٔ ی ٌبغّ ؼـغت ‪ ،‬یوٕلّ قؼن ‪ ،‬قؼوٓ ‪،‬‬ ‫عملِ قؼن‬ ‫کسل= کئسل = کئسٍ (ثٓ ـًٔ ‪ ،‬ثٓ پٍم ‪ ،‬ففی ثٓ غًاه ‪ ،‬ومؽ) ‪ +‬ال‬ ‫(اک) = ثٓ مً ‪ ،‬تبن ؛ کئسٓ ی گئسٓ = ثک ثٓ ٌبظ‬ ‫کؽ= کىؽ = ـیوتب ‪ ،‬مملکت ‪ ،‬مىکل ؛ کؽغؽا = ـئٕه ـیوتب ‪ ،‬کؽثبوً =‬ ‫ثبوًْ مىکل‬ ‫کف= کبـ = وبٌىًا ‪ ،‬اق ـٍٍٔ َبْ تفکٓ ثبوتبن (‪)1۱‬‬ ‫کُفپٓ= کاـپً ی کاپفی = پل ‪ ،‬اوکلٍ (‪ )20‬؛ ثىت ؼـ مکبوٕ‬ ‫کجفْ (میف)‬ ‫کفتمٍ=کٕفتمٍ =کٕفت (کٕفتم = ٌکبفته ‪ ،‬زًه کىؽن) ‪ +‬مٍ (اک)‬ ‫= ٌکبفتٍ ‪،‬کلجّ وبغتٍ ٌؽٌ ثب تىّ ؼـغتبن کٍ ؼـ وبغت ان ثدبْ مٕع اق‬ ‫ٌکبف یاتصبل وف تٕفَب اوتفبؼٌ مٓ کىىؽ (‪.)3‬‬ ‫ِکفِغتً ِکفِظ = کِٕفِٔع = وىت ی ثٓ ـیش ‪ ،‬گٕح ( کِٕفِٔػمبو = گرٕرح‬ ‫ٌؽن ‪ ،‬وىت ٌؽن)‪ :‬وف زبَٓ!زىٕه مجبٌکفظ × قاوکٍ زربَرٓ اورت‬ ‫ثفوفؼیقظ ‪ /‬اؾـْ طًوٓ‬ ‫کفٌمٍ=گٕفٍٔمٍ = قِٕفٍِٔمب = قِٕفًِٔ (قِٕفٍِٔمبو = وبق ی عًٌٍ کرفؼن ‪،‬‬ ‫غفامٕؽن) ‪ +‬مب (اک) = وبق ی عًٌٍ ؛ قٕفخبومبو = غىؽٔؽن ٔب ضرفکربت‬ ‫ؼٔگف ثفاْ وبق ی عًٌٍ ‪ ،‬قِٕف = وبق ی عًٌٍ (‪)1،،2‬‬ ‫کُفک= کًـک = پًوت ثفغٓ ضًٕاوبت کٍ اق ان ثبالپًی مٓ وبقوؽ‪.‬‬ ‫کفوب= کفٌ وبْ ی کفٌ وئٓ = ؼیؼکً ‪ٌٕ ،‬پًـ ‪،‬کفوبْ (‪)1،3‬‬ ‫کفوً=کًـوًٕ =گًـوًٕ =گفوًٕ =گف (گفم = اوجرىربد ؼاؼن ‪،‬‬ ‫یویت ؼاؼن ‪ ،‬اویطبف ؼاؼن) ‪ +‬وً (اک) = اوجىبد ‪ ،‬اویطبف ‪ ،‬تریرظرٕرم‬ ‫خلًْ ٌبٌ ‪ ،‬ضبلت ثؽن ضٕه غمٕبقٌ ‪ ،‬اوجىبد طًلِٓ فلکات ثػبطف اعمربل‬ ‫تىً‬ ‫کُفیک=کاـیک = کالٌ ‪ ،‬وقپ ‪ ،‬وقپ ٔب وبٔجبن ؼـٌکٍ ی غرًؼـی ‪،‬‬ ‫ؼر اَىگفْ (‪ ) 20،3‬؛ کاـیکلٍ م = ؼمٕؽن ی تٍؽٔرؽ کرفؼن کرًـِ‬ ‫اَىگفْ‬ ‫کَفٌ= زفٌ = زٕفٌ = زٕف (زفثٓ ی ـیغه) ‪( ٌ +‬اک) = زرفثرىربک ‪،‬‬ ‫ـیغىٓ‬ ‫اؼامٍ ؼاـؼ‬ ‫شعر‬ ‫ناغیل‬ ‫واز‬ ‫زًغالـ أىدٕکؽْ کٓ‪ ،‬وه ایوالـا وبقألٍ مٕىه‬ ‫مه ؼٌ أىدٕ کٓ‪ ،‬مىٕم وبقٔمٓ اق ألٍ مٕىه‬ ‫ائتمٕىه وبقْ ثً یٔفاوٍ کًوًلؽٌ ولطبن‬ ‫ائًٔه اثبؼایال ‪ ،‬ؼـیٍٍٔ وٕبق ألٍ مٕىه‬ ‫***‬ ‫َف ثبغٍٕؽا زبلٕجبن کٕپفٔگٓ مضفاه کٕمٓ‬ ‫ثٕف قًالو یئف‪ ،‬ثًوٕىٕق قلجٓ وٍ وبق ألٍ مٕىه؟‬ ‫ثبٌؽان اذ ٔبٔلٕنٓ ‪ ،‬افٍبن ائلٍ وًوه – وىجل‬ ‫وه ثٕکٔم ثبٔفاممٕکوبن قٍٕٓ ٔبق ألٍ مٕىه‬ ‫***‬ ‫وه گًن ایل‪ ،‬قًْ غم مٕک ؼاغؽا قبـ ایلىًن‪ ،‬اـٔىٕه‬ ‫مىٕم اودبو إٍٔمٓ وًق ی گؽاق ألٍ مٕىه‬ ‫مه ثً میىبؼٌ غکل ٔبقمبلٓ ضبلٕم ًٔغًؼْ‬ ‫وه خًخًو ت قًخبوٓ ففففٌ ثبق‪ ،‬ألٍ مٕىه‬ ‫***‬ ‫کبکلٓ ثبٌؽا ثًـیه ثبغالمٕىبن تبج کٕمٓ‬ ‫ای قٕکٔل وبزؽان ایوب ‪ ،‬گًللٓ قًتبق ألٍ مٕىه‬ ‫وٕىٍ ثٕف ؼٌت منبن ؼٔف ‪ ،‬قًقْ ٔبن – ٔبوٍ ٔبتٕت‬ ‫مىٕم اغالـ گًقیمٓ ‪ ،‬ایـؼا اـاق ألٍ مٕىه‬ ‫***‬ ‫ثً گًقللٕ کٓ خُبوؽا وىٍ یئفمًٕ تبوفْ‬ ‫َف قؽـ وبق ائلٍ وه ألٍ‪ ،‬کٓ اق ألٍ مٕىه‬ ‫مىٓ ثً وًق ٔلٍ اتؽٔه‪ ،‬اـاالوؽٔه ثٕلٕفر‬ ‫اـاوٓ ثٕف پبـا وبمفؼٔلٍ وبق ألٍ مٕىه‬ ‫***‬ ‫ستارخان‬ ‫خبؼی گاقیوٍ ـإَت تفوب وٍ مىبوت؟‬ ‫أفْ قبٌٕىب طبو کلٕىب وٍ مىبوت؟‬ ‫ؼئفلف مىٍ مدىًن‪ ،‬وىٍ لٕال عٍقٕىؽن‪،‬‬ ‫مدىًن مىٍ وىجت‪ ،‬وىٍ لٕال وٍ مىبوت؟‬ ‫یکصد َسار لغت ترکی در فارسی‬ ‫) ‪ +‬ایِت (علرپ)‬ ‫رپوین اعتصامی‬ ‫مجىًن‬ ‫دی دیدگاٌ عمدٌ در مًرد تاریخ تًرکان ایران‬ ‫وظریٍ ایل‬ ‫وفقمٕه اصلٓ تًـکبن اوٕبْ مٕبوٍ مىبطق ثٕه کًٌ َبْ ایـال ی الرتربْ‬ ‫ثًؼٌ اوت کٍ ایلٕه مُبخفت تًـک َب ثٍ اؾـثبٔدبن ؼـ قفن َفتم قرجرل‬ ‫اق مٕالؼ َمفاٌ ثب أىکٕت وکبَبصًـت گففت‪.‬‬ ‫مُبخفت َبْ ثیؽْ ؼـ قفن َبْ زُبـر ی پىدم مٕالؼْ ثب امرؽن َرًن‬ ‫َباتفبو افتبؼٌ اوت‪ .‬تًـکبن قؽٔم ثلنبـ‪ ،‬غکـ‪ ،‬اغبخفْ‪ ،‬کىگف‪ ،‬ثبـوٕرل‪،‬‬ ‫ایاـ ی وبثٕفَب کٍ ثیضٓ ثٍ اـیپبْ ٌفقٓ َم مُبخفت کرفؼٌ اورؽ‪ ،‬ثرٍ‬ ‫اؾـثبٔدبن امؽٌ ی ؼـ أىدب وکًوت کفؼٌ اوؽ‪ .‬ؼـ قمبن اوًٌٕفیان ( کرٍ‬ ‫غًؼ اق طفف مبؼـْ ففقوؽ ٌبَکاؼٌ اغ ًَن َب – َپتبلٕتُبْ قـؼپًورت‬ ‫ثًؼ(‪ ) )23‬وٕک عؽٌ اْ اق اقًار تًـک ؼـ اؾـثبٔدبن اوکبن ؼاؼٌ ٌؽوؽ‬ ‫‪.‬اق قفن َفتم مٕالؼْ عؽٌ اْ اق قجبٔل ایغًق اثتؽا ثٍ غفاوبن ی اق اودب ثٍ‬ ‫اؾـثبٔدبن کًذ کفؼوؽ‪ .‬ؼـ قفن ؼَم مٕالؼْ عؽٌ اْ اق ترًـکربن غرکـ‬ ‫ثیؽ اق منلًه ٌؽن ثٍ ـین َب ثٍ اؾـثبٔدبن امؽوؽ‪ .‬اق ایاغف قرفن ورُرم‬ ‫مٕالؼْ ثٍ ثیؽ اق اوٕبْ مٕبوٍ قجبٔل پسٍ ‪ -‬و ‪،‬ایغًق ی قجسبو اق مىرٕرف‬ ‫ٌمبل ؼـٔبْ غکـ ثٍ غفه کًذ کفؼوؽ ی عؽٌ اْ اق اوبن ثٍ اؾـثبٔردربن‬ ‫امؽوؽ‪ .‬مُبخفت اوجًٌ تًـکبن ثٍ أفان‪ ،‬غصًصبً ثٍ اؾـثبٔدبن ؼـ قمربن‬ ‫والخقٍ اودبر گففت‪ .‬ثب ضملٍ منًل َب وٕک تریرؽاؼْ اق اقرًار ترًـک‬ ‫ثصًـت قىمتٓ اق وپبَٕبن منًل ثٍ أفان مُبخفت کفؼوؽ‪.‬‬ ‫وظریٍ دیم‬ ‫ثف اوبن أه وظفٍٔ تًـکبن ؼـأفان تبـٔػٓ َفت َکاـ وبلٍ ؼاـوؽ ی قثبن‬ ‫تًـکٓ اق وظف قثبوٍىبوٓ اؼامٍ قثبن َبْ وبؼـ وًمفْ ی أرالمرٓ اورت‪.‬‬ ‫قثبن َبْ أالمٓ ی وًمفْ َمبوىؽ قثبن َبْ ترًـکرٓ‪ ،‬خرکب قثربورُربْ‬ ‫التصبقٓ اوت(ؼـ أه مًـؼ تًضرٕرص ؼاؼٌ غرًاَرؽ ٌرؽ) ی تریرؽاؼْ‬ ‫اٌتفاکبت لنًْ وٕک ثٕه قثبن َبْ وًمفْ‪ ،‬أالمٓ ی ترًـکرٓ مرًخرًؼ‬ ‫اوت‪ .‬تمؽن أالر ؼـ خىًه غفه أفان کٍ ثبتُبخم َػبمىٍٕبن ثٍ أرفان‬ ‫ثف زٕؽٌ ٌؽ‪ٔ ،‬کٓ اق متمؽن تفٔه تمؽن َبْ أفان اق ‪3000‬وبل قرجرل اق‬ ‫مٕالؼ ثًؼٌ اوت‪ ،‬ضکًمت َػبمىٍٕبن وٕک ثف ـیْ یٔفاوٍ َبْ أه ترمرؽن‬ ‫ثىبوُبؼٌ ٌؽٌ ی ضتٓ ؼـثبـ َػبمىٍٓ کٍ ؼـ اثتؽا اق غًؼ غط ی وًٌتربـْ‬ ‫وؽاٌت اق غط ی قثبن أالمٓ اوتفبؼٌ مٓ کفؼ‪ .‬وًمفْ َب وٕرک اق ‪0000‬‬ ‫وبل قجل اق مٕالؼ تب وبل ‪ 2000‬قجل اقمٕالؼ کٍ تًوط اًٌـْ َب ی ثبثلرٓ‬ ‫‪6‬‬ ‫غًؼـی ؛‬ ‫گوبٍلکلر ایلٍ چیىار‬ ‫ٔبغًٕ ٔبغمبو ایقـٌٔؽٔف‪ .‬قربـا‬ ‫ثرررًلرررًؼالـ َررربْ‪-‬کرررًْ‬ ‫وبلمٍٕؽٔفالـ‪ .‬أرلرؽٔرفٔرم الـ‬ ‫زبغبـاو ٔبغٍٕٕه گلمٍ وٕرىرٓ‬ ‫قًـتالٕٔفؼٔالـ‪.‬‬ ‫ثٕفاقؼان ٔربغرٕرً ٔربغرمربٔرب‬ ‫ثبٌالؼْ‪ .‬اغبج الـ ورئرًٔرىرح‬ ‫أسٕىؽٌ ٔبٌبٕٔفؼٔالـ‪َ .‬رف ٔرئرف‬ ‫أىالومٍٕؽْ‪ .‬ثبالخب ثاخکلف‪،‬زکٕفگٍ لف‪ ،‬أرلرجرٕرکلرف ی‪ ...‬ایت الـٔره‬ ‫ٔبـپبقالـٔىٕه التٕىب وٕنٕىمٍٕؽٔفالـ‪.‬‬ ‫ثًلًؼالـ کأى لفٔه وٕػٕت قًـتًالوؽان وًوفا‪ ،‬ؼیر‪ -‬ؼیـی مربیْ‬ ‫گاْ ایـمبوب گًلًمىٍؼْ‪ .‬گًوً أىٍ ثًلًؼالـٔه کازمٍوٕىؽن وًوفا‬ ‫کئفٓ وبقالٕت‪ ،‬گأًن ؼیـیلًغًوؽا اوقیوٍ ثبغٕت وبزالـٔىٓ ؼاـامبغب‬ ‫ثبٌالؼْ‪.‬‬ ‫ثً اـاؼا قًخب زٕىبـٔه ؼٔجٕىؽن أکرٓ گراثرٍ لر أرلرؽٔرفٔرم الـٔره‬ ‫زبغمبوٕىؽان وًوفا ٔئفؼن پٕفتالمٍٕؽٔالـ‪ .‬زًظ وئًٔىٕفؼٔلف‪ .‬ثبٌالـٔه‬ ‫ثًٔبن‪ -‬ایٔبوب زئًٔفٔت ثأًک ثٕف ٔئفٔره صربضرٕرجرٓ ایلرؽیقرالـٔرىرٓ‬ ‫وبوؽٔالـ‪.‬‬ ‫أکٓ گًنؼن وًوفا ثٕف اق تاـٌلٕت‪ ،‬قًل‪-‬قبوبؼ ازٕت ٔبغٕىلٕقالـٔىؽان‬ ‫کئسه کٕسٕ ثاخکلفْ ؼٔىکٕىؽٔفٔت‪ ،‬ثًـاالـا ؼیالورمربٔرٕره ثرًـا‬ ‫ثٕکٔمؼٔف ؼئٕٕت ایوالـْ قًیالٕٔفؼٔالـ‪.‬‬ ‫ایخب زٕىبـالـ أىٍ ثً ثبالخب قًوبقالـٔه أٍلفٔىٍ ٔبغٕىؽان ثبغٕت َئر وٍ‬ ‫ؼئمٍٕٔفؼٔلف‪.‬‬ ‫أکٕک گاثٍل لف ثٕفگًن ٔبغٕىرلرٕرق الـٔرىرؽاکرٓ زرٕرىربـٔرؽا ایـاؼان‬ ‫قًیمبالـٔىٓ ؼیًٌوؽیلف‪.‬‬ ‫اـؼْ یاـ‬ ‫احمد صادقی‬ ‫اضمؽ صبؼقٓ ‪،‬اق طىک پفؼاقان ٌٕفٔه وػه قودبن اوت ‪ .‬ای‬ ‫تطصٕالت ضًقیْ ؼاـؼ ی اق خملٍ عبلمبوٓ اورت کرٍ ثرٍ‬ ‫ٌؽت ثب غفافٍ پفوتٓ مجبـقٌ مٓ کىؽ ‪ .‬کتبه ٌریرف اضرمرؽ‬ ‫صبؼقٓ تطت عىًان»ایلمب ٔبغمبٔب ٔبغًٕ «اغٕفا ثٍ زربح‬ ‫ـوٕؽٌ اوت ‪.‬‬ ‫ؼـ اؼامٍ ومًوٍ اْ اق اٌیبـ یْ ـا مٓ غًاوٕؽ‪:‬‬ ‫وٍٕٕ یاعظ زکٕىه غًـا مىٍ‬ ‫مىٓ قًْ الؽاؼا ٌٕطبن وىٍ‬ ‫ارف ائتمٕف گاـیوه پىؽ مىٍ‬ ‫مىٓ قًْ الؽاؼا ٌٕطبن وىٍ وٍ‬ ‫گلمٕفر خىتٍ مه کئٕپ ائلٍ ٔم‬ ‫گئؽٔفر ایؼ کًـیٔم کًل الٍ ٔم‬ ‫ثئلٍ فٕکف ائٕلمٍ مه پىدیلٓ ٔم‬ ‫گتٕفر غمه یئفر گًوؽٌ وىٍ‬ ‫مىٓ قًْ الؽاؼا ٌٕطبن وىٍ وٍ‬ ‫ؼئٕٕىه کىمٍ لٓ ؼٔف ایغفی الٓ‬ ‫ثًوب غبطٕف کٓ ٔئٕٕف اوقگٍ مبلٓ‬ ‫ایخًـ ایلىب ائلٍ ثٕل مبلال یلٓ‬ ‫وه اوقین ایغًًٍٔوبن ًٔل کىىٍ‬ ‫مىٓ قًْ الؽاؼا ٌٕطبن وىٍ وٍ‬ ‫ؼئٕٕىه وه ای ضىٕه وفیـٔؽْ‬ ‫قؽـٔىٓ ثٕلمٍ ؼٔلف گًَفٔؽْ‬ ‫ایکٓ اقاؼٌ لفٔه ـَجفٔؽْ‬ ‫وه کٓ تجلٕغ ائؽٔىه ثفؼٌ گٕىٍ‬ ‫مىٓ قًْ الؽاؼا ٌٕطبن وىٍ وٍ‬ ‫گًوؽٌ اَىگ مصٕجت زبلٕىبن‬ ‫مٕىمٍ مًٕ مبٌٕىب کًوتًـ وبلٕىبن‬ ‫ثٕف وبعبت ـیضٍٕ ًٔق مٕه الٕىبن‬ ‫ایلمًوبن ـاضٓ ایتًق مٕه تًمىٍ‬ ‫مىٓ قًْ الؽاؼا ٌٕطبن وىٍ وٍ‬ ‫*قایىاق‪444:‬شاعردن طىس شعرلر کتابی‬ ‫ارذبایجاندا کاری کاتور صنعتی‬ ‫طجٕریرٓ کرٓ‪ ،‬ثرً خرًـوربترٕرفٔر‬ ‫لیـوبلالـ ‪ -‬ؼا َئر ثٕف ثؽٔیٓ ؤًٕرٕرٍ‬ ‫ؼن‪ ،‬پًلًٕقفافٕٕب مرؽورٕرترٕرىرؽن‪ ،‬زربح‬ ‫کئٕفٕتٕرىرؽن‪ٔ ،‬رئرىرٓ ٔربوربٌرمرب ی ٔرب‬ ‫اغررترربـٍٔررالـؼان‪ ،‬تررقررؽٔررم ایلررًورربن‬ ‫مایضًالـٔه اکتًاللرٕرنرٕرىرؽان ی ٔرب‬ ‫ایـٔمٔىبللٕنٕىؽان صاضجرت ؼٌ گرئرؽٌ‬ ‫وربترٕرفٔر‬ ‫ثٕلمک‪ٌ .‬ػصٓ مبـاقالـا غرٕرؽمرت ائرؽن ثرً‬ ‫لیـوبلالـ اـتٕق ت کربـٔرکربترًـین ٔرًظ‪ ،‬ثرً گرًورکرً‬ ‫مطجًعبتٕه‪ ،‬عئٕىٓ قامبوؽا ثًتًن خمیٕتٕه عًمًمٓ پفیثلئمٕؽٔرف‪.‬‬ ‫تاوًف کٓ‪ ،‬وبتٕفٔ مطجًعبتٕه ی کبـٔکبتًـین تصربؼیفرٓ‬ ‫أىىبوالـٔه الٕىؽٌ التٍ زئًـٔلمٍ وٓ کٕمٓ وئقبتًٕ ضبلالـال ثرٕرک‬ ‫ثً گًن َلٍ ؼٌ ـاوتالٌٕفٔق‪.‬‬ ‫اولکٍ ؼٌ خٕؽْ وبتٕفٔ لیـوبلالـٔه ؼـج ایلرًورمربمربورٓ‪،‬‬ ‫تصبؼیفٓ أىىبوالـٔه ٔبـاتؽٔقالـْ مًغتلرٕرپ پرفیثرلرئرمرلرف‪،‬‬ ‫کبـٔکبتًـزٓ ـوىبمالـٔمٕکٔه ایقین أللف ثً لاوفا مًـاخٕیرت‬ ‫ائتمٍ مٍ وٓ ألٍ وتٕدٍ لىمٍٕؽٔف‪ .‬کبـٔرکربترًـؼا اوق وراقیورً‬ ‫ؼئمًٕ پئٍکبـ ـوىبمالـ‪ ،‬کبـٔکبتًـٔب تمىىبوٕک غٕؽمت ائرؽن‬ ‫ثً صىریرترکربـالـ ْ‪.‬اورؽیی‪ ،‬ز‪.‬الرٕرکاؼٌ‪ ،‬ی‪.‬الرالٌ ٔربـییا‪،‬‬ ‫ائ‪.‬مٕفقٔئً‪ ،‬ک‪.‬اثؽٔه‪ ،‬ه‪.‬قبوٕمػربورلرٓ‪ ،‬ن‪.‬ورًلرطربورلرٓ ی‬ ‫ثبٌقبالـْ وًن أللف ثً صىیتٍ قربٔرٕرؽاـاو اوق اررفلرفْ ألرٍ‬ ‫کبـٔکبتًـ صىیتٕىٍ ٔئىٓ تاًٌَ لف یئفٔفلف‪ .‬وًن أللف گىدلفٔره‪،‬‬ ‫طلجٍ ـوىبمالـٔه ثً لاوفا ؼاَب تئک‪-‬تئک مًـاخٕیت ائرترمرٍ ورٓ‪،‬‬ ‫کبـٔکبتًـزٕالـٔه وبٔٓ وٕه گًوجٍ‪-‬گًن اـتمبوٓ ضقرٕرقرتره‬ ‫اؾـثبٔدبن کبـٔکبتًـوٓ وٕه صبثبضٕىب ؼاَب أىبمال ثبغمبغب تربر‬ ‫اوبن یئفٔف‪.‬‬ ‫‪ 3000‬أل ایل غبلق ٔبـاؼٔدٕلٕنٕىؽان ثبٌالمًٕ‪ ،‬ایـتب عصفلفؼٌ‬ ‫قکئت قفافٕکبوٕىب قؽـ ثأًک ًٔل کئرسرمرٕرً کربـٔرکربترًـ‬ ‫مًوتقٕل ثٕف لاوف کٕمٓ خمیٕتؽٌ اوق یاخٕجرلرٕرگرٕرىرٓ ررًثرًت‬ ‫ائتمٍٕؽٔف‪ .‬مٕصٕف فٕفعًوالـٔىٓ‪ ،‬اوتٕ ؼویـلرفٔره مرٕرفرٕر‬ ‫قُفمبوالـٔىٓ‪ ،‬ضتّٓ الالٌ الـْ ثئلٍ تىقٕؽ ائؽن‪ ،‬ایـتب عصرفلرفؼٌ‬ ‫ـیمب پبپبوٕىٓ‪ ،‬یاتٕکبوٓ‪ ،‬کفالالـْ‪ ،‬کبتًلٕ کٕلىرٍ ورٕرىرٓ‪،‬‬ ‫أىکًٔکٔىٕٕبوٓ‪ ،‬وبپًلئًوًن أٍنبلسٕلٕق وٕٕبوتٕىٓ أفٍرب ائرؽن‪،‬‬ ‫عصفلف ثًًٔ تکمٕللٍه کبـٔکبتًـؼان اکثف ضبلالـؼا أؽئًلرًلْ‬ ‫وٕالش کٕمٓ أىتٕفبؼٌ ایلًومًٌؽیـ‪.‬‬ ‫اـؼْ یاـ‬ صفحه 6 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫اقتصاد‬ ‫سٍ هىبٍ ‪ 24‬خرداد ‪ 14 * 1401‬سیئه ‪ 13 * 2022‬ری القعذٌ‪ * 1443‬سا سو ی دیم ز ایتًر ایکیىجو ایل * همارٌ ز سایو ‪5518 :‬‬ ‫هالیات ‪ 80‬درصذ هودیاى اصٌاف ساالًه حذاکثز ‪5‬‬ ‫هیلیوى توهاى‪ /‬دریافت ‪ 800‬هشار فزم هاده ‪100‬‬ ‫تًقف تًلیذ‪،‬‬ ‫بُاوٍای برای افزایش قیمت خًدریَای بوکیتیت‬ ‫یک کارهىاس صىعت خًدری گبتبت‪:‬‬ ‫تًقف تًلیذ خًدریَای بوکیبتبیبت‪،‬‬ ‫فقط قیمت انَا را افزایش مودَذ‪.‬‬ ‫اقماک اموـ مالیواتوی وطووـ گوفور‪ :‬ؼـ‬ ‫ـسی‬ ‫ـ نىفؼ ػؽالرمطوـ اقماک اموـ موالویواتوی ؼـ‬ ‫تؼیین مالیات ممکوع اضؽسای غنفی ووزه‬ ‫متو ف مالیات نه میلیوک نىػؽ سکاـ مودؼی‬ ‫مالیاتی‪ ،‬غفف مالیوات ‪ 80‬ؼـغوؽ اق مودؼنواک‬ ‫ضؽاوثف ‪ 5‬میلیوک توماک ا ر‪.‬‬ ‫بزخورد هستوز با قاچاق کاال در سطح عزضه‪/‬‬ ‫هتخلفاى در فضای هجاسی در اهاى ًیستٌذ‬ ‫مؽنفول ؼفتف پیط یفی تاؼ مباـقه با لازاق واال‬ ‫اـق با اضاـه ب بفوام انن تاؼ بفای بفغووـؼ بوا‬ ‫لازاق واال گفر‪ :‬کص ػوفؾو ضوامول فؿوای‬ ‫ضمیمی فؿای مداقی میضوؼ تفا ت ضمولی‬ ‫میاک مغاقهسای کص ضهف‪ ،‬غفطوات مودواقی‬ ‫انرسای فف ش اوالنن خوؼ وؽاـؼ‪.‬‬ ‫الای ففبؽ قا ه میگونؽ‪ :‬اقماک ملی‬ ‫ا تاوؽاـؼ اػال وفؼه و لوفاـ ا ور‬ ‫تولیؽ منؽ تیبا ب ػلور وویوفویور‬ ‫پانین متولا ضوؼ‪ ،‬اما انن اتفاق سیور‬ ‫گاه ـظ ومی ؼسؽ؛ قنوفا اگوف سوؽف‬ ‫اغالش ویفیر بواضوؽ‪ ،‬غووؼـ سوای‬ ‫ؼاـای نووژگووی فوونووی مطوواب و انوون‬ ‫غوؼـ سا سم‪ ،‬وبانؽ مدوق اؼام تولیوؽ‬ ‫ب یفوؽ‪.‬ب گفت انن واـضناس غنؼور‬ ‫غوؼـ ‪ ،‬منؽ‪ ،‬وـک‪ ،‬وانونوا‪ ،‬پوژ‬ ‫‪ ،405‬تیبا پفضیا‪ ،‬نژگیسوای فونوی‬ ‫مطابهی ؼاـووؽ‪ ،‬اموا ؼـ انون مویواک‪،‬‬ ‫اقماک ملی ا تاوؽاـؼ فمف ب ویفیور‬ ‫منؽ تیبا انفاؼ گففتو ؛ بونوابوفانون‪،‬‬ ‫مدوق وؽاؼک بفای اؼام توولویوؽ انون‬ ‫غوؼـ سا‪ ،‬سؽفی خک افکانص لویومور‬ ‫اک سا ؼـ باقاـ وؽاـؼ‪.‬ممانس تیوبوا وو‬ ‫اقماک ملی ا تاوؽاـؼ ویفیور اک ـا‬ ‫تانیؽ وىفؼه‪ ،‬با اننا و الای قا ه اک‬ ‫ـا ؼاـای ویفیتی مطاب تیبا موی ؼاووؽ‪،‬‬ ‫وطاک میؼسؽ وو انون ؼ غووؼـ ‪،‬‬ ‫لؽـت نىساوی ؼاـوؽ تنوهوا بوفغوی‬ ‫تدهیکات اک سا با نىؽن ف موتوفوا ت‬ ‫ا ر‪ .‬اننا ؼاـای ـننگ ‪ 14‬انونوسوی‪،‬‬ ‫ففماک سیؽـ لیه‪ ،‬مدهک ب ویوسوتوم‬ ‫ؾؽ فلر )‪ ،(Immobilizer‬ضیط‬ ‫باالبف سای بفلی خلو‪ ،‬گفمىن ضویوطو‬ ‫ػمب ولیؽ مدهک ب ـنموت ا ر‬ ‫ؼـ وسػ فاـضی اک ویک‪ ،‬اموىواوواتوی‬ ‫ماونؽ نسووـ پواـن ؼووؽه ػوموب‪،‬‬ ‫انن سانی با لابلیر تنظیم بفلی‪ ،‬ضیطو‬ ‫باالبف بفلی ػمب یوسوتوم توهوونو‬ ‫مکبوع ؼندیتال خوؼ ؼاـؼ‪.‬‬ ‫تیبا سم ؼاـای امىاواتی ماونؽ یوسوتوم‬ ‫تهون مکبوع غوؼواـ‪ ،‬ضیطو بواالبوف‬ ‫بفلی ػمب‪ ،‬ـنموت ونتفل‪ ،‬انن سوای‬ ‫خاوبی بفلی ـننگ الومینیووموی ؼـ‬ ‫مووؽل ‪ EX‬سوومووسوونوویوون فووفموواک‬ ‫سیؽـ لیه‪ ،‬خالیواوی ـ ی وونوسوول‬ ‫خلو‪ ،‬اػر ؼندیتال پف سموفووگ‬ ‫بؽو ا ر‪.‬زهاـ غفؼاؼ امسال‪ ،‬الوای‬ ‫اخفلو مؽنف ـ ابف ػموموی واقمواک‬ ‫ملی ا تاوؽاـؼ اػال ووفؼ وو ؼفوتوف‬ ‫تػػػی غنانغ فلکی انون واقمواک‪،‬‬ ‫اػتباـ انمنی غوؼـ ی منؽ‪ ،‬تیوبوا‬ ‫نه (غنؽ ق ؼاـ تویوبوا ‪( 2‬سواذ‬ ‫به ـا تمؽنؽ ووىوفؼه ا ور‪.‬الوای‬ ‫او وـج مؽنف ول ؼفتوف ووظواـت بوف‬ ‫اخفای ا تاوؽاـؼ غنانغ فلکی اقمواک‬ ‫ملی ا تاوؽاـؼ گفر‪ :‬انفاؼات پفتىفاـ‬ ‫منؽ تیبا‪ ،‬ؼـ اوتمال لؽـت‪ ،‬یستوم‬ ‫موتوـ‪ ،‬بؽو ‪ ،‬ـوگ غوؼـ ویوسوتوم‬ ‫ففماک زفاؽ سا ر‪ .‬فسونوگ قاـع‬ ‫مؼا ک فنی مهنؽ ی پلی ـاسوـ سم‬ ‫گفت ‪ ،‬با توخ ب اننى انن غوؼـ سوا‬ ‫ثبت کمفریهو در ‪ 41‬درصذ کاالَا‬ ‫رییس سارمان میو استاوبذارد ایبران‬ ‫گتت‪ :‬بررسو َای تصادفبو مبرکبز‬ ‫اوذارٌ هىاسو ی ایران ایه سبارمبان‬ ‫حاکو ار کم فریهو در ‪ 41.35‬درصذ‬ ‫بروذَا ی یاحذَای بزرگ مًجًد در‬ ‫بارار است‪.‬‬ ‫اغاس صادرات تخنهزغ‪ /‬صادرکٌٌذگاى‬ ‫هٌتظز حذف تعزفه صادراتی‬ ‫ـسی سیات مؽنفه اتطاؼن مفؽ تػم گؿاـ ا تواک‬ ‫تهفاک با بیاک اننى غاؼـات تػم مفؽ ب افغاوستاک‬ ‫اق نه سفت لوبول اغواق ضوؽه ا ور‪ ،‬گوفور‪:‬‬ ‫غاؼـوننؽگاک منتظف ابالؽ ضؿف تؼفف غاؼـاتوی‬ ‫تػم مفؽ سستنؽ‪.‬انن فؼال بػص غػوغی با بیواک‬ ‫اننى تاؼ تنظیم باقاـ ضؿف تؼفف غاؼـاتی تػم‬ ‫مفؽ ـا تػونب وفؼه اما سنوق انن مػوب اق وی‬ ‫مؼا ک ا ل ـسی خمهوـ ب گمفوات ابالؽ وطوؽه‬ ‫ا ر‪ ،‬گفر‪ :‬با توخ ب افکانص لیمر تما ضوؽه‬ ‫تولیؽ ؼـ ؼاغل وطوـ‪ ،‬مکنر ـلابتی تػم مفؽ ؼـ‬ ‫باقاـسای خهاوی اق بین ـفت ؼـ غوـت ضوؿف‬ ‫تؼفف تاقه ب ضالر ف ب ف (و وؼ و قنواک‬ ‫غواسیم ـ یؽ ؼـ بفغی موواـؼ وویوک بوا قنواک‬ ‫تولیؽوننؽه سمفاه ا ر‪.‬‬ ‫هجوس جذیذ باًک هزکشی به صزافیها‬ ‫مهؽی ا ال پناه افوهواـؼاضور‪ :‬انون‬ ‫مکالؼ پژ سص با وموو بفؼاـی اق ‪ 365‬بفوؽ مطػول ؼـ وول وطووـ اوودوا‬ ‫ضؽه ا ر‪ .‬ی گفر‪ :‬مػاؼنک انن وم فف ضی سا ؼـ واالسانی سمسوک زیوپو‬ ‫پفه مواؼ ضوننؽه گففت تا ؼـ خان اه سای بنکنن‪ ،‬ی اک خی‪ ،‬واک ویلونی‬ ‫واـغاودات تولیؽی ویک لابل مطاسؽه ا ر ب واالسای سموسووک غووؼـ ‪،‬‬ ‫فوالؼ‪ ،‬میل فؼ یماک ویک ـ یؽه ا ر‪.‬ا ال پناه با تاویؽ بف اننى وم فوف ضوی‬ ‫موخب لب اػتماؼ خامؼ ضؽه ا ر‪ ،‬تػفنصوفؼ‪ :‬ؼـ انن قمین ومؽ لواوووک‪،‬‬ ‫تبػفه ماؼه وؽاـنم‪ ،‬بلى ومع ػمل الؽا ؼاـنم‪ .‬ی ناؼا ـ ضوؽ‪ :‬پو اق‬ ‫تػمیم ضداػاو ؼ لر یکؼسم ؼـ خفاضی التػاؼی اغالش ناـاو سا‪ ،‬ضواسوؽ‬ ‫بیطتف ضؽک میکاک وم فف ضی سا ؼـ خامؼ سستیم امف ق ب نىی اق موکوالوبوات‬ ‫اغلی خامؼ تبؽنل ضؽه ا ر‪ .‬ی بف لک الؽا سماسنگ منوسودوم ؼـ انون‬ ‫ـا تا بین ؼ ت اهسای ؾنفبف تاویؽ وفؼ گفر‪ :‬بف سمین ا اس بانؽ بفشسوای‬ ‫واقمواک مولوی‬ ‫ا تاوی‪ ،‬سمسنین بفشسای غنفی غنؼتی مطػع ضوؼ‪.‬ـسی‬ ‫ا تاوؽاـؼ اؼام ؼاؼ‪ :‬ؼـ انن قمین سمسنین بانؽ نه تػمیم مطتفن گففر وو‬ ‫انا ؼـ ابتؽا با اضؽسای متػلا بفغوـؼ اوها ـا پلمب ونیم نا ففغر ؾوف‬ ‫االخلی ب اوها بفای اغالش ـ ن موخوؼ ؼاؼه ضوؼ؟ ی تاویؽ وفؼ‪ :‬اػتومواؼ بو‬ ‫وظاـت اق منطاء اغاق قودیفه ؼاـنم‪ .‬ا ال پناه بیواک ؼاضور‪ :‬انون تػومویوم‪،‬‬ ‫تػمیمی ا ر و مندف ب ػؽالر تولیؽی تمونر ـ ن ضمانر اق توولویوؽات‬ ‫ؼاغلی غواسؽ ضؽ‪.‬انن مما مسو ل با اضاـه اننى ا تاک سای توهوفاک الوبوفق‬ ‫ضؽ ؼ ‪ 40‬ؼـغؽ کص ػفؾ وطوـ ـا تطىیل میؼسنؽ‪ ،‬غاقفوطاکوفؼ‪ :‬بوفای‬ ‫اخفانی ضؽک انن مهم ا تاکسای تهفاک البفق ؼـ گا وػسر ب ػنواک ومووو‬ ‫پانلوت اوتػا ضؽه قفش اق انن ا تاکسا اغاق ضوؼ‪.‬‬ ‫پویایی اقتصاد با هشد هٌطقهای‬ ‫اجرا وشذن قاوًن مزد مىطقٍ ای سبببش هبذٌ‬ ‫حقًق کارگران بٍ صًرت مبیبوزیرارت کبار‬ ‫پرداخت هًد‪ .‬ایه مًضًع هایذ در وگباٌ ای‬ ‫درست باهذ اما بٍ دلیل یکسان وبًدن َبزیبىبٍ‬ ‫روذگو در مىاطق مختیف‪ ،‬مًجش تضییع حقًق‬ ‫کارگران هذٌ است‪.‬‬ ‫ؼـ فهف ر تانیوؽنو واقمواک مولوی‬ ‫ا تاوؽاـؼ خوؼ وؽاـوؽ‪ ،‬لکؼوا پوالن‬ ‫گؿاـی وػواسنؽ ضؽ‪.‬‬ ‫غوؼـ اقاک‪ :‬فف ش تیبا مونوؽ ـا‬ ‫اؼام میؼسیم ‪ /‬انفاؼات ـفغ میضوؼ‬ ‫الای اضمؽ وؼمر بػص ؼبیف اودومون‬ ‫غوووؼـ وواقاک گووفوور‪ :‬بووف ا وواس‬ ‫لفاـؼاؼسای پیص فف ش‪ ،‬غوؼـ سوای‬ ‫تیبا منؽ تطونل مطتفناک میضوؼ‬ ‫ؼـ غوووـت توواغوویووف ؼـ تووطووونوول‪،‬‬ ‫غوؼـ اق خفنم ؼنفوفؼ موی ؼسوؽ؛‬ ‫سمسنین انفاؼاتی ؼـ توولویوؽ اک سوا‬ ‫خوؼ ؼاضت و ؼـ ضال بفقفف ضؽک‬ ‫ا ر‪.‬‬ ‫غوؼـ اقاک قاـت غمر‪ ،‬بوانوؽ‬ ‫ؼـ باقه قماوی ووتاسی ا تاوؽاـؼ سوای‬ ‫الق ـا بفای تولیؽ غوؼـ سای ؼاغلی‬ ‫ـػانر وننؽ تا باقاـ غوؼـ با تونوص‬ ‫خؽنؽی ب ا وکو ضوؿف بوفغوی‬ ‫غوؼـ سا اق تولیؽ‪ ،‬ـ ب ـ وطوؼ؛ انون‬ ‫وظف الای ضدر اهلل فویوف قی ػؿوو‬ ‫ومیسیوک غنانغ مدل ا ر‪.‬‬ ‫ا میگونؽ‪ :‬ؼ لر بانؽ غوؼـ واقاک‬ ‫ـا ملک ب اـاس بفوام سای موفبووـ بو‬ ‫تولیؽ غوؼـ سای باویفیر با لیمور‬ ‫منا ب ونؽ تا غال غوؼـ سانی ماونوؽ‬ ‫تیبا منؽ‪ ،‬مندف ب افکانص لویومور‬ ‫مدؽؼ غوؼـ وطوؼ‪.‬‬ ‫چکَای برگشتو ی بذَوَا ماوع دریافت‬ ‫تسُیالت تًلیذکىىذگان وموهًد‬ ‫قنووف خووهوواؼ وطووا ـقی گووفوور‪:‬‬ ‫مػوب ای ؼـنافر وفؼنم و اق انون‬ ‫پ زه سای بفگطتی بوؽسوی سوا‬ ‫ماوغ ؼـنافر تسهیالت تولیؽوننؽگاک‬ ‫وػواسنؽ ضؽ‪.‬‬ ‫یؽ خواؼ اؼاتیوژاؼ افوهواـ ووفؼ‪:‬‬ ‫قماوی و ؼـ ومیسویووک وطوا ـقی‬ ‫بوؼ تا ب امف ق سمسناک اػتماؼ ؼاـ و بوػوص وطوا ـقی موفؼموی توفنون‬ ‫غػوغی تفنن بػص التػاؼی وطوـ ا ر بانؽ ب تطىلسا اتطواؼنو سوای‬ ‫مفبوق ومص فانفی ؼاؼه ضوؼ‪ ،‬قنفا اوها بفغووا وتو اق موفؼ سسوتونوؽ‬ ‫می تواونؽ مطىالت انن ضوقه ـا ـفغ وننؽ‪ .‬ی اؼام ؼاؼ‪ :‬ؼـ مفضل وو قوفش‬ ‫مفؼمی اقی ناـاو سا سستیم و ب بػص تولیؽ وننؽگاک مفتبف ا ر‪ .‬لوبول اق‬ ‫اخفای قفش با اتطاؼن سا تطىلسای بػص وطا ـقی خلساتی بفگکاـ ضوؽ‬ ‫ؼغؽغ سای اوها ضنیؽه ضؽ‪ .‬با لؽـت پی یف ؼغؽغ سا ـفوغ مطوىوالت اووهوا‬ ‫سستیم‪ .‬قنف خهاؼ وطا ـقی اؾاف وفؼ‪ :‬تامین فمان ؼـ گفؼش غفنؽ مواقاؼ‬ ‫مطػوالت اق موؾوػاتی بوؼ و تطىل سا بیاک وفؼوؽ ما ویک پی ویوف ـفوغ اک‬ ‫سستیم‪ .‬ی ؼـ اؼام ب تسهیالت تػػیع ؼاؼه ضؽه ب ؼاموؽاـاک موفغوؽاـاک‬ ‫اضاـه وفؼ گفر‪ 20 :‬سکاـ میلیاـؼ توماک تسهیالت بفای تولیؽوننؽگاک ؼـ وظف‬ ‫گففت ضؽه ا ر و امىاک ؼـنافر اک خوؼ ؼاـؼ‪ .‬اگف ز گففتن تسهیالت اق‬ ‫باوه واـ ػتی ا ر اما باوه وطا ـقی تالش میونؽ تا ب انن واـ وفػور‬ ‫بػطؽ‪ .‬اؼاتی وژاؼ با اضاـه ب اننى تاونوک ‪ 25‬سکاـ وفف بفای ؼـنافر تسهویوالت‬ ‫ثبر وا وفؼه اوؽ‪ ،‬گفر‪ :‬نىی اق مهمتفنن مواووغ بوفای ؼـنوافور تسوهویوالت‪،‬‬ ‫زهسای بفگطتی بؽسی سا بوؼ و ؼـ اک موـؼ سم مػوب گففتیم اق انن ب‬ ‫بؼؽ بؽسی زهسای بفگطتی ماوغ ؼـنافر تسهیالت وػواسؽ ضؽ‪ .‬قنف خوهواؼ‬ ‫اقمواک‬ ‫وطا ـقی ؼـ ـابک با ماقاؼ تولیؽ ویک گفر‪ :‬ضفور پطتیباوی اموـ ؼا‬ ‫تؼا ک ـ تانی الؽا ب خمغا ـی ماقاؼ تولیؽات وفؼهاوؽ‪ .‬اق ‪ 2000‬تون موفؽ‬ ‫مندمؽ و لبال غفنؽاـی میضؽ ب ‪ 800‬تن مفؽ ؼـ ـ ق گؿضت ـ یوؽنوم‪ .‬انون‬ ‫نؼنی مفؽ سای ماقاؼ خمغ ا ـی ضؽه ا ر‪.‬‬ ‫ػؿو سیات مؽنفه اقماک ملی قمین مسىن ‪:‬‬ ‫تذایم مقایمت دستگاٌَا برای اوتقا رمیهَای ماراد بٍ طرح وُضت میو‬ ‫باوه مفوکی ب غفافیسا اخاقه ؼاؼ اـق ا ىنواس‬ ‫غاؼـوننؽگاک ـا با وفظ توافمی‪ ،‬غفنؽاـی بو‬ ‫متماؾیاک اـق بؽ ک مطؽ ؼنر بفف ضنؽ‪.‬سمکماک با‬ ‫تطؽنؽ وو اوات اـقی ؼـ باقاـ‪ ،‬ـسی ول بواووه‬ ‫مفوکی ؼـ میفؼاماؼ میکباک غفافاک اـقی بووؼ توا‬ ‫سماسن یسای الق بفای اخوفای ویوا ور سوای‬ ‫خؽنؽ اـقی ـا با فؼاالک باقاـ اـق اودا ؼسؽ‪.‬‬ ‫ـسی ول باوه مفوکی بؼؽ اق پاناک خلسو نوژه‬ ‫اـقی اػال وفؼ‪ :‬بنا ر ػفؾ اـق ؼـ غفافی سوا‬ ‫ویک افکانص نابؽ ؾمن اننوىو ؼـ ـ قسوای اتوی‬ ‫ػال ه بف باقاـ اق‪ ،‬غاؼـوننؽگاک ویک وسوبور بو‬ ‫ػفؾ اـق ؼـ باقاـ الؽا غواسنؽ وفؼ‪.‬‬ ‫ػؿو سیات مؽنفه اقماک ملی قمین مسوىون بوا‬ ‫اضاـه ب ضنا انی ‪ 7‬سکاـ سىتاـ اق اـاؾی مواقاؼ ؼـ‬ ‫اغتیاـ انف ؼ ت اهسای ؼ لتی‪ ،‬گفر‪:‬تنها ‪ 4‬ؼـغوؽ‬ ‫اق انن قمینسا ػفؾ ضؽه ا ر‪.‬‬ ‫اـ الک مالىی ػؿو سیمت مؽنفه اقماک ملی قمین‬ ‫مسىن ؼـباـه ا تفاؼه اق فففیرسای لاوووی بوفای‬ ‫تممین قمین وهؿر ملی مسىن افهاـ وفؼ‪ :‬بف ا اس‬ ‫ماؼه ‪ 10‬لاووک خهص ملی مسىون‪ ،‬ؼ وتو واه سوای‬ ‫ؼ لتی مىلا ب ؼـ اغتیاـ لفاـ ؼاؼک قمینسای ماقاؼ‬ ‫غوؼ بفای قفش وهؿر ملی مسىن ضؽهاوؽ و البتو‬ ‫با مما مر ؼ ت اهسا ؼـ انن موؾوع مواخ ضؽهانم‪.‬‬ ‫ی افک ؼ‪ :‬تاونوک ضؽ ؼ ‪ 7‬سکاـ سىتواـ اق اـاؾوی‬ ‫ماقاؼ بفای انف ؼ ت اهسای ؼ لتوی ـا ضونوا وانوی‬ ‫وفؼه انم ؼـغوا ر غوؼ ـا بفای اوتمال نؽ انون‬ ‫قمینسا خهر اغتػاظ اوها ب قفش ملوی مسوىون‬ ‫مکفش وفؼه اما با مما مر ؼ ت اهسا مواخ ضؽهانم‪.‬‬ ‫مالىی گفر‪ :‬اق ‪ 7‬سکاـ سىتاـ قمین ضنا انی ضوؽه‬ ‫و ؼـ اغتیاـ ؼ ت اهسا سستنؽ تنها ‪ 4‬ؼـغوؽ اووهوا‬ ‫م الف ‪ 6475‬مروذ‬ ‫اگهی هفقودی‬ ‫بزگ سبش سواری دًا هذل ‪ 1401‬بشواره پالک‪736-15 :‬ج‪48‬‬ ‫هالوتالور ‪153 H0056201‬شالوالاره شالاسالی‬ ‫شوالاره‬ ‫‪ NAAW61HU3NE487141‬هفقود گزدیذه اس درجه اعتالبالار‬ ‫ساقط هی باشذ‪3/66.‬‬ ‫اهز‪ -‬اهیی صادق‬ ‫اَر‬ ‫ریروامٍ ارک‬ ‫اگُو تحریر ترکٍ‬ ‫‪104/1-1401/3/22‬‬ ‫غاک تاج مطبی گووؽ غؽی تماؾای تطفنف تفو مفضو ػلوی اغوغوف موطوبوی‬ ‫گووؽ غؽی ـا وموؼه اوؽ‪ .‬لؿا ؼـ تاـنع ‪ 1401/04/25‬ـ ق ضنب اػر ‪10‬غوبوص‬ ‫تطفنف تفو بؼمل غواسؽ امؽ‪ .‬لؿا سفو غوؼ ـا ـث می ؼاوؽ قلبی نا بوؽسوی‬ ‫وسبر ب متوفی ؼاـؼ نا غیر وام ای ؼـ پیص ؼاـؼ ب ضوـای ضول اغوتوالف‬ ‫ضماـه نه اسف اـاس ومانؽ‪3/65.‬‬ ‫رئیس هًرای حل اختالف همارٌ یک اَر‪ -‬عبذالٍ ابراَیمو‬ ‫تطونل ضؽه و انن‪ ،‬ػوؽؼ بسویواـ ووموی ا ور‪،‬‬ ‫ؼـضالی و انن اـاؾی ػمؽت ًا ؼـ ؼاغول موطوؽ ؼه‬ ‫ضهف لفاـ گففت اق لطال قنف اغتی سوکنونو سوا‬ ‫بفای قفش وهؿر ملی مسىن بسیاـ ب غفف مفیوؽ‬ ‫ا ر‪.‬‬ ‫ػؿو سیمت مؽنفه اقماک ملوی قمویون مسوىون‬ ‫ؼـباـه الکا لاوووی ؼ ت اه سای ؼ لتی ب اگوؿاـی‬ ‫قمین گفر‪ :‬لاووکگؿاـ بف ا اس مواؼه ‪ 10‬لواوووک‬ ‫خهص مسىن ؼ ماه ب ؼ ت اه سا نه ماه سم بو‬ ‫اؼاـه ثبر ا ناؼ وطوـ مهلور ؼاؼه توا ا ونواؼ انون‬ ‫قمین سا ـا ؼـ اغتیاـ اقماک ملی قمین مسىن لفاـ‬ ‫ؼسنؽ‪ .‬ی ب فففیرسای ؼن ف لاووک خهص تولیؽ اق‬ ‫خمل ضهفن اقی اضاـه وفؼ افوک ؼ‪ 50 :‬سوکاـ‬ ‫سىتاـ اق اـاؾی ؼ لتی و ػمؽت ًا متؼلک بو مونوابوغ‬ ‫قبیؼی قاـت خوهواؼ وطوا ـقی ا ور‪ ،‬بوفای‬ ‫موؾوع ضهفن اقی مىواک نوابوی ضوؽه بوانوؽ‬ ‫مکالؼات موـؼویاق ؼـ غػوظ اوها اودا ضوؼ‪.‬‬ ‫مالىی تاویؽ وفؼ‪ :‬ؼـ غووـت ووهوانوی ضوؽک‬ ‫ریروامٍ ارک‬ ‫اگُو تحذیذ حذید اختصاصو‬ ‫وظف ب اننى تطؽنؽ ضؽ ؼ ضطؽاوگ نه لکؼ قمین با واـبفی غنانغ توبوؽنولوی‬ ‫وطا ـقی ب پالن ‪ 491‬ففػی اق ‪-17‬اغلی مفف قی اق پالن ضماـه ‪-17‬اغلی‬ ‫الغ ؼـ بن ین بػص ‪ 15‬تبفنک تاونوک ب ػمل ویامؽه ا ر اننه قبک ؼـ غوا ر‬ ‫وتبی الای مفتؿی میفقاسی ‪ ،‬ماله تطؽنؽ ضؽ ؼ مله مفلو ؼـ ـ ق زهاـضنب‬ ‫موـغ ‪ 1401/04/15‬اػر ‪ 11‬غبص ؼـ مطل ضف ع بؼمل غواسوؽ اموؽ لوؿا‬ ‫بؽنن یل مفاتب خهر اقالع مالىین مدا ـنن اگهی می ضوؼ و ؼـ موػوؽ‬ ‫ممفـ ؼـ مطل ضؿوـ ب سم ـ اوؽ تا قبک ممفـات وسبر ب تطؽنؽ ضؽ ؼ پوالن‬ ‫فوق الؽا گفؼؼ ‪ .‬اػتفاؼ بف ضؽ ؼ ضموق اـتفالی مکابک ماؼه ‪ 20‬لاووک ثوبور‬ ‫ا ناؼ امالن اق تاـنع تنظیم غوـت مدل تطؽنؽ ضؽ ؼ ب موؽت ‪ 30‬ـ ق‬ ‫پؿنففت غواسؽ ضؽ مؼتفؼ بانستی اق تاـنع تمؽنم اػتفاؼ ب ثوبور موفووؽ‬ ‫ؼـنافر ـ یؽ ففف مؽت نه ماه ؼاؼغوا ر غوؼ ـا ب مفخغ ؾنػالش لؿانوی‬ ‫تمؽنم ومانؽ ؼـ غیف اننػوـت متماؾی ثبر نا وماننؽه لاوووی ی می تواوؽ بو‬ ‫ؼاؼگاه مفبوق مفاخؼ گواسی ػؽ تمؽنم ؼاؼغوا ر ـا ؼـنافر بو اؼاـه‬ ‫ثبر ا ناؼ امالن مفوؽ اـاس ومانؽ انن اؼاـه بؽ ک توخ ب اػتفاؼ ػملویوات‬ ‫ثبتی ـا با ـػانر ممفـات اؼام غواسؽ ؼاؼ ‪.‬‬ ‫‪*4/62‬تاـنع اوتطاـ ‪ :‬ضنب ‪1401/03/24‬‬ ‫محرم کىعاوو‪ -‬رئیس ثبت اسىاد ی امالک مروذ‬ ‫‪7‬‬ ‫تػونب انن قفش‪ ،‬ضهفنسا میتوواوونوؽ فوففویور‬ ‫بکـگی بفای تممین قمین بػطی اق متماؾیاک مسىون‬ ‫ـا ففاسم ا ـوؽ‪.‬ػؿو سیمت مؽنفه اقماک ملی قمین‬ ‫مسىن فففیر ؼن ف ؼـ ضهفسای فالؽ قمین ملی‬ ‫ؼ لتی ـا توافک با مالىین بػص غػووغوی اػوال‬ ‫وفؼ گفر‪ :‬انن فففیر ضامل مالىیون ووهواؼسوای‬ ‫ػمومی غیف ؼ لتی مثل بنیاؼ مستؿؼفاک قمینسوای‬ ‫ا لافی سمسنین مالىاک بػص غػوغی میضوؼ‪.‬‬ ‫م الف ‪ 527/157‬اررهُر‬ ‫ریروامٍ ارک‬ ‫ادارٌ ثبت اسىاد ی امالک حًرٌ ثبت میک اررهُر‪ -‬ومایىذگو ممقان‬ ‫اگهی موؾوع ماؼه ‪ 3‬لاووک ماؼ‪13‬اسین وام لاووک تؼیین تىلیا ؾؼیر ثبتی اـاؾی‬ ‫اغتماوهای فالؽ نؽ ـ می‬ ‫بفابف ـای ضماـه‪140060304094000013 :‬موـغ ‪ 1400/05/31‬سویوات ا ل مووؾووع‬ ‫لاووک تؼیین تىلیا ؾؼیر ثبتی اـاؾی اغتماوهای فالؽ نؽ ـ می مستمف ؼـ اضؽ‬ ‫ثبتی ضوقه ثبر مله اؾـضهف‪ -‬وماننؽگی ممماک تػففات مالىاو بالمؼاـؼ متومواؾوی‬ ‫الای مو ی مومنی ممماوی ففقوؽ‪ :‬ابوالفؿل بطماـه ضنا نام ‪ 10076 :‬غاؼـه اق ممومواک‬ ‫ؼـ ضطؽاوگ نه اغتماک با واـبفی گا ؼاـی ب مساضر ‪ 645/77‬متفمفبغ مفف ق‬ ‫مدکی ضؽه اق پالن ‪ 1986‬ففػی اق ‪ -6‬اغلی الغ بػص ‪ 38‬تبفنک غوفنوؽاـی اق‬ ‫ماله ـ می الای‪/‬غاوم غوؼ متماؾی ماله مطاػی می باضؽ مطفق گفؼنؽه ا ر‪ .‬لوؿا‬ ‫ب منظوـ اقالع ػمو مفاتب ؼـ ؼ ووبر ب فاغل ‪ 15‬ـ ق اگهی میطوؼ ؼـ غوـتی و‬ ‫اضػاظ وسبر ب غؽ ـ نؽ مالىیر متماؾی اػتفاؾی ؼاضت باضنؽ می تواونؽ اق تاـنع‬ ‫اوتطاـ ا لین اگهی ب مؽت ؼ ماه اػتفاؼ غوؼ ـا ب انن اؼاـه تسلیم پو اق اغوؿ‬ ‫ـ یؽ‪ ،‬ففف مؽت نه ماه اق تاـنع تسلیم اػتفاؼ‪ ،‬ؼاؼغوا ر غووؼ ـا بو موفاخوغ‬ ‫لؿاسی تمؽنم وماننؽ‪.‬بؽنهی ا ر ؼـ غوـت اومؿای موؽت موؿوووـ ػوؽ غوول‬ ‫اػووتووفاؼ قووبووک موومووفـات وونووؽ مووالووىوویوور غوواؼـ غووواسووؽ ضووؽ‪ .‬وووال و و ‪:‬‬ ‫‪1394114404094000116‬‬ ‫‪ *1/62‬تاـنع اوتطاـ ووبر ا ل‪*1401/03/24 :‬تاـنع اوتطاـ ووبر ؼ ‪1401/04/08 :‬‬ ‫رئیس ثبت اسىاد ی امالک‪ -‬جییل وُادی‬ ‫ضوـای ػالی واـ مووفوا ا ور سوف والو‬ ‫ؼ تمکؼسا ـا بف ا اس ماؼه ‪ 41‬لواوووک وواـ‬ ‫متنا ب با سف منکم تؼیین ونؽ اموا انون ضووـا‬ ‫ؼ تمکؼ ـا ب غوـت مکؼ ملی بو غووـت‬ ‫نىساک ؼـ وظف میگیفؼ و اق وتانح اک میتواک‬ ‫ب انداؼ مطاغل غیفـ می اق بین ـفتن غنانغ‬ ‫ووزه مطلی اضاـه وفؼ‪.‬‬ ‫ؼ تمکؼ مبلغی ا ر و ؼـ ممابل وواـ اوودوا‬ ‫ضؽه‪ ،‬ؼـ مؽت مؼین‪ ،‬واـ مؼین‪ ،‬پوفؼاغور نوا‬ ‫تؼهؽ پفؼاغر میضوؼ‪ .‬ؼ تمکؼسا ـا میتواک ب‬ ‫ؼ ووع مستمیم غیفمستمیم تمسیمبنؽی ووفؼ‪.‬‬ ‫ؼـ نه اضوؽ توولویوؽی زوو ‪ ،‬ؼ وتوموکؼ‬ ‫واـگفاوی و ب غوـت مستمویوم ؼـ توولویوؽ‬ ‫مطػول فؼالیر می وننؽ‪ ،‬مستمویوم موطوا وبو‬ ‫غواسؽ ضؽ‪ .‬ؼ تمکؼ فپف تاک نا وظوافوتوسویواک‬ ‫واـگاه و مستمیم مطػولی تولیؽ ومیوننؽ ویک‬ ‫غیفمستمیم مطا ب می ضوؼ‪.‬ؼـ سومویون اضوؽ‬ ‫تولیؽی‪ ،‬با افکانص سکنن سای ا لی ماونوؽ موواؼ‬ ‫غا ‪ ،‬لیمر تما ضؽه مطػول افوکانوص پویوؽا‬ ‫وفؼه فف ش واسص مینابؽ‪ .‬ؼـ انن ضوفانوف‬ ‫واـففما ومی تواوؽ ؼ تموکؼسوا ـا بو غووـت‬ ‫وامل بف ا اس لاووک واـ پفؼاغور وونوؽ‬ ‫وازاـ تؼؽنل ویف میضوؼ‪ .‬اگف انن ضوفانوف ؼـ‬ ‫قوالوی مؽت اؼام نوابوؽ ‪ ،‬اضوؽ توولویوؽی‬ ‫ـضىسر غواسؽ ضوؽ‪.‬زونوؽی پویوص ویوؽ‬ ‫امیفضسین مؽوی وماننؽه موؼوا ک ا ل ـسویو‬ ‫خمهووـی ؼـ ووهوؿور اضویوای اضوؽسوای‬ ‫التػاؼی‪ ،‬با ضفور ؼـ بفوام گفر گوی نژه‬ ‫غبفی گفر‪ :‬تؼؽاؼ اضؽ ثبر ضؽهی التػاؼی‬ ‫غنؼتی ؼـ مدموع ‪ 73‬سکاـ اضؽ ا ر‪ ،‬اق انون‬ ‫تؼؽاؼ ‪ 12‬سکاـ ‪ 67‬اضؽ توؼوکویول سسوتونوؽ‪.‬‬ ‫سمسنین اق ‪ 12‬سکاـ ‪ 875‬اضؽسای مؼؽوی ‪6‬‬ ‫سکاـ ‪ 933‬اضوؽ اق ‪ 91‬سوکاـ ‪538‬‬ ‫اضؽسای وطا ـقی ویک ‪ 16‬سکاـ ‪ 377‬اضوؽ‬ ‫تؼکیل سستنؽ‪.‬نىی اق ـاه سوای مووثوف بوفای‬ ‫خلوگیفی اق تؼکیلی اضوؽسوا‪ ،‬توؼویویون موکؼ‬ ‫منکم ای ا ر‪ .‬تا ب امف ق ضؽالل ؼ تموکؼ ؼـ‬ ‫کص ملی تؼیین ضؽه بفای سم ا وتواک سوای‬ ‫وطوـ ب غوـت نىساک ففؼ میضوؼ‪ .‬اق انون‬ ‫ـ ‪ ،‬ووػی ػؽالر توقنؼی ؼـ ؼ توـ واـ ؼ لر‬ ‫بوؼه بؽ ک توخ ب ضفانف باقاـ واـ ا تواووی‪،‬‬ ‫میکاک بهفه ـی‪ ،‬ووع ضغل ضوفانوف غونوانوغ‬ ‫مػتلا‪ ،‬سم واـگفاک وواـوونواک اق انون‬ ‫ػؽالر بفغوـؼاـ بوؼهاوؽ‪.‬تمفوک سمبسوتو وی‬ ‫میاک اتطاؼن سای واـگفی‪ ،‬غاو واـ واـگوف‬ ‫اق نه و اودمن سای وواـگوفی اق ووی‬ ‫ؼن ف‪ ،‬نىی اق ػووامول اغولوی اثوفگوؿاـ بوف‬ ‫امىاک پؿنفی تؼیین ضؽالل ؼ تمکؼ ب غووـت‬ ‫ا تاوی ا ر‪.‬ؼـ ومک ممابل‪ ،‬توؼویویون ضوؽالول‬ ‫ؼ تمکؼ ب غوـت ا تاوی با توخ ب ضوفانوف‬ ‫سف ا تاک بب می ضوؼ‪ ،‬انن ـلوم ؼـ بوؼوؿوی‬ ‫ا تاکسا پانینتف اق ضؽالل ؼ تمکؼ مولوی ؼـ‬ ‫بؼؿی اق ا تاکسا باالتف باضؽ‪.‬ماؼه ‪ 41‬لاووک واـ‬ ‫مػو ‪ 1369‬میگونؽ‪« :‬ضوـای ػالوی وواـ‪،‬‬ ‫سم ال موفا ا ر‪ ،‬مویوکاک ضوؽالول موکؼ‬ ‫واـگفاک ـا بفای وماـ مػتلا وطوـ نا غنانوغ‬ ‫مػتلا با توخ ب مؼیاـ ؾنل تؼویویون ووموانوؽ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ضؽالل مکؼ واـگفاک با تووخو بو ؼـغوؽ‬ ‫توـمی و اق قفف باوه مفوکی خوموهووـی‬ ‫ا المی انفاک اػال میضوؼ‪ -2 .‬ضوؽالول موکؼ‬ ‫بؽ ک اوى مطوػوػوات خسوموی ـ ضوی‬ ‫واـگفاک نژگی سای واـ موطوول ضوؽه ـا‬ ‫موـؼ توخ لفاـ ؼسؽ‪ ،‬بانؽ ب اوؽاقهای باضؽ توا‬ ‫قوؽگی نه غاوواؼه و توؼوؽاؼ موتوو وف اک‬ ‫تو ف مفاخغ ـ می اػال میضوؼ ـا توممویون‬ ‫ومانؽ‪ .‬انن لاووک اق ‪ 20‬وال پویوص قمواک‬ ‫تػونب غوؼ تا ونوک اخفانی وطوؽه ا ور‪.‬ؼـ‬ ‫ػمو وطوـسانی و اق ـ ش تؼیویون ضوؽالول‬ ‫ؼ تمکؼ منکم ای پیف ی میونونوؽ‪ ،‬ووهواؼسوای‬ ‫ا وتوموالل‬ ‫منکم ای اق ؼاوص التػاؼی الق‬ ‫تػمیم گیفی بفغوـؼاـوؽ‪ .‬تمفوک سمبست وی‬ ‫میاک اتطاؼن سای واـگفی‪ ،‬غاو واـ واـگوف‬ ‫اق نه و اودمن سای وواـگوفی اق ووی‬ ‫ؼن ف‪ ،‬نىی اق ػووامول اغولوی اثوفگوؿاـ بوف‬ ‫امىاک پؿنفی تؼیین ضؽالل ؼ تمکؼ ب غووـت‬ ‫ا تاوی ا ر‪.‬اخفا وطؽک ماؼهی ‪ 41‬لاووک وواـ‪،‬‬ ‫نىی اق ػوامل مهاخفت غیفمنکمی ـ تانویواک‬ ‫ب والکضهفسای وطوـ ا ر‪ .‬ـابک بین واـ ؼـ‬ ‫مناقک ـ تانی پفؼاغر بف ا اس مکؼ مولوی‬ ‫(ضؽالل ضموق نىساک بفای سم ػمو خامؼو‬ ‫تنالؿی اضىاـ ا ر قنفا میکاک تولیؽ ؼـ نوه‬ ‫اضؽ ـ تانی ب اوؽاقه والکضهف وبووؼه بو‬ ‫سمین ؼلیل واـففما اق پفؼاغتی ووامول وفبواق‬ ‫می قوؽ‪.‬سمسنین ضموق ؼ تمکؼ غیفموؼوموول‪،‬‬ ‫موخب ػؽ اـاس فانفی ماونؽ بیم اق قوفف‬ ‫واـففما غواسؽ ضؽ اما اگف پفؼاغتی بوفا واس‬ ‫فففیر تولیؽی قنسر سف منکم زوک میوکاک‬ ‫ػفؾ تماؾا‪ ،‬خمؼیور ‪ ...‬توؼویویون ضووؼ‪،‬‬ ‫واـففما ومیتواوؽ اق فانا اغلی غوؼ ضواوو‬ ‫غالی وفؼه متؼهؽ میضوؼ‪ ،‬سم بنؽسای لاووک‬ ‫قاـت واـ ـا بی وم وا ر ػملی اقؼ‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫وشبوی الکتریویکی ریزوبمٍ ارک‬ ‫سبیت ریزوبمٍ ارک‪arkonline.ir 9‬‬ ‫سبیت پبیگبٌ خبری ارک ‪ark-news.ir9‬‬ ‫ایمیل ریزوبمٍ‪ark.tabriz@yahoo.com9‬‬ ‫ایمیل مذیرمسئًل‪eshraghimo@gmail.com 9‬‬ ‫مذیر اجرائی‪ 9‬معصًمٍ حجبزی‬ ‫مجری سبیت ریزوبمٍ‪ 9‬سبوبز اشراقی‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫سِ ضٌبِ ‪ ۶2‬خرداد ‪ 12 * 12۰1‬شٍئی‪ 1۲ * ۶۰۶۶‬ری القعذُ ‪ * 122۲‬سب‬ ‫تراکتًر بروذٌ ببزی بب وسبجی‬ ‫مبزوذران‬ ‫گفتٌی اػت‪ ،‬دیذاس دٍ تین ًؼاجی هاصًذساى ٍ‬ ‫تشاوتَس اص ّفتِ ػیام هؼاتمات لیگ تشترش ترا‬ ‫اعالم ػاصهاى لیگ ٍ تِ دلیل هـخص ًرثرَدى‬ ‫ٍسصؿگاُ اص ػَی تین هیضتاى‪ ،‬لغَ ؿذُ تَد‪.‬‬ ‫پیشلَ اٍلیی تاس هشتیگشی خَد سا دس یًٍَترَع‬ ‫تَسیی دس ػال ‪ 2020‬اًجام داد‪ .‬تا ایری ارال‪،‬‬ ‫پغ اص اص دػت دادى لرْرشهراًری دس لریرگ‪،‬‬ ‫تاؿگاُ ایتالیایی اٍ سا اص ػوت خرَد ترشورٌراس‬ ‫وشد‪.‬‬ ‫فاتح وراساگرَهرشٍن دس ف رل ‪22-2021‬‬ ‫ػَپشلیگ تشویِ‪ ،‬دس سدُ ّـترن جرذٍل سدُ‬ ‫تٌذی لشاس گشفت‪.‬‬ ‫اًتْای پیام‬ ‫حضًر پبراتکًاوذیکبران در گروذپری‬ ‫براسبس روکیىگ جُبوی‬ ‫صىبیع دستی فبخر ایراوی َمبَىگ‬ ‫بب رائقٍ بیه المللی است؟‬ ‫ضکست بین هلی ایراى برابر الجسایر‬ ‫تِ گضاسؽ خثشًگاس هْش‪ ،‬تین هلی فَتثال ایرشاى ورِ‬ ‫دس جام جْاًی ‪ 2022‬لطش تا تینّای هلی اًگرلریرغ‪،‬‬ ‫ٍلض ٍ هشیىا ّوگشٍُ اػت‪ ،‬تشای اضرَس دس ایری‬ ‫سٍیذاد ؿاهگاُ یىـٌثِ ًخؼتیی دیرذاس ترذاسوراتری‬ ‫خَد سا تشاتش تین هلی الجضایش تشگضاس وشد ورِ ایری‬ ‫تاصی تا ؿىؼت یه تِ ‪ 2‬ؿاگشداى اػىرَیریره ترِ‬ ‫پایاى سػیذ‪.‬دس ایی دیذاس وِ تِ هیضتاًی ٍسصؿگاُ تری‬ ‫اوذ دٍاِ ٍ تا اضَس ون تعذاد تواؿاگشاى تشگضاس‬ ‫ؿذ‪ ،‬تین هلی ایشاى تا تشویه اهیش عراترذصادُ‪ ،‬ػریرذ‬ ‫هجیذ اؼیٌی‪ ،‬اهیذ ًَسافىی‪ ،‬صادق هحشهی‪ ،‬ااؼاى‬ ‫ااد صفی (‪ 46‬اهیذ اتشاّیوی)‪ ،‬ػعیذ عضت اللْی (‬ ‫‪ 46‬هیالد ػشله)‪ ،‬اارورذ ًرَسا ی (‪ 71‬هرْرذی‬ ‫هْذی پَس)‪ ،‬علیرشارا جرْراًرثرخرؾ ( ‪ 85‬الرْریراس‬ ‫صیادهٌؾ)‪ ،‬علی للیصادُ (‪ 71‬اهیرشاؼریری اؼریری‬ ‫صادُ)‪ ،‬هْذی شاسهی ٍ ػشداس صهرَى (‪ 46‬عراس‬ ‫لاػی) تِ هیذاى سفت‪.‬دس ؿشایطی وِ عرٌرَاى ؿرذُ‬ ‫تَد ایی دیذاس تذٍى اضَس تواؿاگش تشگضاس خَاّرذ‬ ‫ؿذ اها تعذادی اص ایشاًیاى ٍ ششفذاساى الجضایرشی ترا‬ ‫اضَس دس ٍسصؿگاُ تاصی سا اص ًرضدیره تروراؿرا‬ ‫وشدًذ‪.‬تین هلی ایشاى وِ ًتَاًؼتِ تَد تاوٌَى دیرذاس‬ ‫تذاسواتی سا تشگضاس وٌذ‪ ،‬دس اٍلریری دیرذاس هرادُ‬ ‫ػاصی خَد اًشطی ٍ اًگیضُ تاالیی داؿت ٍ دس ّواى‬ ‫دلایک اتتذایی هیتَاًؼت دسٍاصُ اشیف سا تاص ورٌرذ‬ ‫اها علیشاا جْاًثخؾ دس دلریرمرِ ‪ً 6‬رترَاًؼرت اص‬ ‫هَلعیت تِ دػت هذُ اػتفادُ وٌذ‪.‬‬ ‫دٍ ٍرزضکبر ٍ یک هربی اررببیجبى ضرقی بِ اردٍی‬ ‫بین هلی جبًببزاى ٍ هعلَلیی دعَت ضذًذ‬ ‫بین ٍالیبب ًطستِ هرداى عبزم‬ ‫برکیِ هیضَد‬ ‫سرهربی بین هلی ٍالیبب ًطوسوتوِ‬ ‫هرداى از اعسام ایی بین بِ برکیِ ٍ‬ ‫برپبیی اردٍی هطترک در بیورهوبُ‬ ‫خبر داد ٍ گوفوتد در جوریوبى‬ ‫برگساری اردٍی هطترک بب برکیِ‬ ‫چٌذ دیذار بذارکوببوی ًویوس بوب‬ ‫بین ّبی هصر عراق ٍ برکیِ برگسار‬ ‫خَاّین کرد‪.‬‬ ‫پیرلً سرمربی فبتح‬ ‫کبراگًمریک ترکیٍ شذ‬ ‫اًذرُ ا پیرلَ فصل ایٌذُ بِ عٌَاى سرهربی در‬ ‫بین فببح کبراگَهرٍک کبر خَاّذ کرد‪.‬‬ ‫بِ گسارش ایسٌب ٍ بِ ًقل از گببسبب پیرلَ حذٍد‬ ‫یک سب پس از جذایی از یًٍَتَس بوَریوی‬ ‫حبال ببضگبُ جذیذی دارد‪ .‬قْرهبى سب ‪۶۰۰۲‬‬ ‫فَببب جْبى ّذایت ببضگبُ دستِ اٍلی فوببوح‬ ‫کبراگَهرٍک برکیِ را بر عوْوذُ خوَاّوذ‬ ‫داضت‪ .‬پیرلَ بب عقذ قراردادی یک سوبلوِ بوب‬ ‫بببستبى ‪ّ ۶۰۶۲‬ذایت ایی بین را بور عوْوذُ‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫سردبیر‪ 9‬سبولی اشراقی‬ ‫تبسیس ‪ - 0261 9‬زمیىٍ اوتشبر ‪ 9‬فرَىگی ‪َ -‬ىری ‪ -‬ادبی ‪ -‬علمی‬ ‫کذپستی‪ - 4052536129‬تلفه‪24301608 - 24310803 )130(9‬‬ ‫تلفبکس‪ - 24301605 9‬شمبرٌ َمراٌ ‪180330455719‬‬ ‫وشبوی ‪ 9‬تبریس خیبببن ازادی‪ -‬خیبببن مبراالن ورسیذٌ بٍ میذان فذک‬ ‫دفتر ریزوبمٍ ارک ‪ -‬چبپخبوٍ‪ 9‬پرویبن تبریس‬ ‫سی ٍ دٍم ( اٍبَز ایکیٌجی ایل ) * ضوبرُ ( سبیی ) د ‪ * 1115‬ورزش و گردشگری‬ ‫ضکست بین هلی فَببب ایراى برابر الجوسایور زًوگ‬ ‫خطری کِ از قبل بِ صذا دراهذُ بَد را ضذیذبر از‬ ‫قبل بِ گَش هسئَالى فذراسیَى رسبًذ بب بوِ فوکور‬ ‫دیذارّبی بذارکببی بیطتر برای حضوَر در جوبم‬ ‫جْبًی ببضٌذ‪.‬‬ ‫بب حکن کویتِ اًضببطی فذراسیَى فوَبوبوب‬ ‫براکتَر برًذُ ببزی بب ًسبجی هبزًذراى ضذ‪.‬‬ ‫بر اسبس حکن کویتِ اًضببطوی فوذراسویوَى‬ ‫فَببب ًتیجِ دیذار دٍ بین ًسبجی هبزًذراى ٍ‬ ‫براکتَر از ّفتِ سیام هسببقبت لیگ بربر سوِ‬ ‫بر صفر بِ ًفع براکتَر اعالم ضذ‪.‬‬ ‫مذیر مسئًل یصبحب امتیبز‪ 9‬محمذ اشراقی‬ ‫ّادی ساایی دس گفرت ٍگرَ ترا‬ ‫ایؼٌا‪ ،‬دس اسصیاتی اص عولىشد تاصیىٌاى ٍالیثال ًـؼتِ دس اسدٍی اسدیثرل‪ ،‬اظرْراس‬ ‫وشد‪ :‬دس ایی اسدٍ وِ تا ‪ 26‬خشداد اداهِ داسد‪ ،‬تاصیىٌاى اص ًظش تذًی ٍ تىٌیىی ٍ‬ ‫تاوتیىی ًؼثت تِ اسدٍی لثل دس ؿشایط تؼیاس خَتی لشاس داسًذ ٍ تشًاهِسیضیّرا‬ ‫ى شَس وِ اًتظاس داسین پیؾ هیسٍد ٍ ًظن خَتی تش اسدٍ ااون اػت‪.‬‬ ‫ٍی ّوچٌیی اص اعضام تین ٍالیثال ًـؼتِ هشداى تِ اسدٍی تذاسواتری ترشوریرِ دس‬ ‫تیشهاُ خثش داد ٍ گفت‪ :‬تِ هٌظَس هادُ ػاصی تْتش تریرن جرْرت ؿرشورت دس‬ ‫هؼاتمات لْشهاًی جْاى ‪ 2‬اسدٍی تذاسواتی تشٍى هشصی پیؾتیٌی ؿذُ وِ اٍلیی‬ ‫اسدٍ تیشهاُ دس تشویِ تشگضاس هیؿَد وِ لشاس اػت یه اسدٍی هـتشن تا تریرن‬ ‫تشویِ ٍ یٌذ دیذاس تذاسواتی تا تینّای ه ش‪ ،‬عشاق ٍ تشویِ داؿتِ تاؿین‪.‬‬ ‫اسذالِ عظیوی هوٌوَچوْور‬ ‫حبیبی دٍ ٍرزضکبر ٍ بْوووی‬ ‫رضبیی هوربوی از اسوتوبى‬ ‫اررببیجبى ضرقی بِ اردٍی‬ ‫بین هلی جبًببزاى ٍ هعلَلیوی‬ ‫در استوبى بوْوراى دعوَت‬ ‫ضذًذ‪.‬‬ ‫تِ گضاسؽ سٍاتط عرورَهری‬ ‫اداسُ ول ٍسصؽ ٍ جرَاًراى‬ ‫اػتاى رستایجاى ؿشلی‪ ،‬تٌاتش‬ ‫اعالم فذساػیَى ٍسصؿرْرای‬ ‫جاًثاصاى ٍ هعلَلیی وـَس‪ ،‬اػذالِ عظیوی‪ ،‬هٌَیْش اثیثی تِ ؿرـروریری اسدٍی‬ ‫هادگی تین هلی دٍٍهیذاًی جاًثاصاى ٍ هعلَلیی وـَس دعَت ؿذًذ‪.‬‬ ‫ّوچٌیی‪ ،‬تْوی ساایی تِ عٌَاى ػشهشتی تِ ایی اسدٍ دعَت ؿذُ اػت‪.‬‬ ‫ایی اسدٍ اص تاسیخ ‪ 1401/03/22‬لغایت ‏‪ 1401/04/10‬تِ هیضتاًی اػرتراى ترْرشاى‬ ‫جْت اضَس تین هلی دس هؼاتمات پاسا ػیایی ّاًگظٍ ییی ‪ 2022‬تشپا خرَاّرذ‬ ‫ؿذ‪.‬‬ ‫برای حضَر در رقببتّبی جْبًی؛‬ ‫هرحلِ ًْبیی چرخِ اًتخببی بین کطتی ازاد اعالم ضذ‬ ‫هرحلِ ی ًْبیی چرخِ اًتخببی بین هلی برای حضوَر‬ ‫در رقببت ّبی جْبًی صربستبى رٍز ‪ 1۱‬بویورهوبُ در‬ ‫سبلی ‪ّ 1۶‬سار ًفری ازادی بْراى برگسار هیضَد‪.‬‬ ‫پغ اص تشگضاسی سلاتت ّای تیی الوللی جام ترخرتری‬ ‫تعٌَاى هشالِ یْاسم یشخِ اًتخاتری تریرن هرلری ٍ‬ ‫هـخص ؿذى ؿشایط ًفشات ؿشوت وٌٌرذُ‪ ،‬ورادس‬ ‫فٌی تین هلی وـتی صاد یشخِی ًْایی اًتخاتی تیرن‬ ‫هلی تشای هؼاتمات جْاًی صشتؼتاى سا تِ ؿشح صیرش‬ ‫اعالم وشد‪.‬‬ ‫تا تَجِ تِ اعالم لثلی دس یشخِی اًتخاتی تین هرلری‪،‬‬ ‫ًفشات ساُ یافتِ تِ هشالِ ًْایی ایی یشخِ اص شرشیرک‬ ‫تشگضاسی هؼاتمات داخلی ٍ اعضام تِ سلاتتّای تیری‬ ‫الوللی اًتخاب خَاٌّذ ؿذ‪ .‬تش ایی اػاع ٍصى وـری‬ ‫هؼاتمات داخلی اص ػاعت ‪ 8‬تا ‪ 8:30‬سٍص یىـٌثِ ‪19‬‬ ‫تیشهاُ اًجام ٍ هؼاتمات ى اص ػاعت ‪ّ 11‬وراى سٍص‬ ‫دس ػالی ‪ّ 12‬ضاس ًرفرشی صادی ترْرشاى ترشگرضاس‬ ‫هیؿَد‪.‬‬ ‫ؿشایط اٍصاى هختلف تشای سػیذى تِ دٍترٌرذُ تریرن‬ ‫هلی تِ ؿشح صیش اػت‪:‬‬ ‫ٍصى ‪ 57‬ویلَگشم‪:‬‬ ‫تا اػتٌاد تِ االت یْاسم اص یشخِ اًتخاتی تین هرلری‬ ‫دس ٍصى ‪ 57‬ویلَگشم‪ ،‬علیشاا ػشله داسًذُ هرذال‬ ‫ًمشُ سلاتتّرای جرْراًری ‪ً 2021‬رشٍط ٍ اارورذ‬ ‫هحوذًظاد جَاى داسًذُ هذال شالی جامترخرتری ترِ‬ ‫هشالِ ًْایی اًتخاتی تینهلی ساُ پیذا وشدُاًرذ ٍ ترا‬ ‫ًظش وادسفٌی تین هلی وـتی صاد ایی دٍ وـتیگریرش‬ ‫تشای سػیذى تِ دٍتٌذُ تینهلی جرْرت اضرَس دس‬ ‫سلاتتّای جْاًی ‪ 2022‬صشتؼتاى تایذ تِ تَسًورٌرت‬ ‫سًىیٌگ دس وـَس تًَغ اعضام ؿًَذ‪.‬‬ ‫بعبهالت فرٌّگی ٌّری ٍ گردضگری ایراى ٍ عراق بیطتر هیضَد‬ ‫هحوذهْذی اسوبعیلی ٍزیر فرٌّگ ٍ ارضبد اسالهی‬ ‫بب ّوتبی عراقی خَد حسی ًبظن در بوالر ٍحوذت‬ ‫بْراى دیذار کرد‪ّ .‬ردٍ ٍزیر بر افسایص بوعوبهوالت‬ ‫فرٌّگی ٍ ٌّری برگساری ّفتِ ّبی فیلن سیوٌوووبی‬ ‫ایراى در عراق ٍ ارائِ خذهبت ٍ بسْیالت بیطوتور بوِ‬ ‫زائراى ایراًی عتببت عبلیبت ببکیذ کردًذ‪.‬‬ ‫ػشپشػت دتیشی فذساػیَى تىَاًرذٍ گرفرت‪:‬‬ ‫تعذ اص ایی تٌْا پاساتىَاًذٍواساًی اک ؿشوت‬ ‫دس هؼاتمات گشًذپشی سا خَاٌّذ داؿرت ورِ‬ ‫تشاػاع سًىیرٌرگ اػراهری ًرْرا اص ػرَی‬ ‫فذساػیَى جْاًی اعالم ؿَد‪.‬‬ ‫هؼعَد لـگشی دس گفتٍگَ تا ایؼٌا‪ ،‬اظرْراس‬ ‫وشد‪ :‬تشاػاع اعالم فذساػیَى جْاًی تعرذ اص‬ ‫ایی ٍسصؿىاساى پاساتىَاًذٍ تٌْا دس صرَستری‬ ‫هی تَاًٌذ دس هؼاتمات گشًذپشی اضَس پریرذا‬ ‫وٌٌذ وِ داسای سًىیٌگ تاالیی جْاًی تاؿٌرذ‬ ‫ٍ اػاهی ًْا اص ػَی فذساػیَى جْاًی اعرالم‬ ‫ؿَد ًِ وادس فٌی‪.‬‬ ‫ٍی گفت‪ :‬تِ دلیل تاال تَدى ػطح هؼراترمرات‬ ‫گشًذپشی‪ ،‬ایی ؿشایط تشای وادس فٌی فرشاّرن‬ ‫ًیؼت وِ اػاهی ٍسصؿىاساى اعضاهی ترِ ایری‬ ‫سلاتت ّا سا اعالم ورٌرذ ٍ دس ایری صهریرٌرِ‬ ‫فذساػیَى جْاًی تشاػاع سًىیرٌرگ اػراهری‬ ‫ٍسصؿىاساًی ورِ ارک ؿرشورت سا داسًرذ‬ ‫هـخص خَاّذ وشد‪.‬‬ ‫ػشپشػت دتیشی فذساػیَى تىَاًذٍ ّوچٌیری‬ ‫تا اؿاسُ تِ اعضام تین پاساتىَاًذٍ تِ هؼاترمرات‬ ‫گشًذ پشی فرشاًؼرِ خراشرشًـراى ورشد‪ :‬ایری‬ ‫هؼاتمات دس ؿْشیَسهاُ تشگرضاس هری ؿرَد ٍ‬ ‫وؼاًی هجَص ؿشوت دس ایی ترَسًرورٌرت سا‬ ‫خَاٌّذ داؿت وِ شثک سًىیٌگ‪ ،‬اػاهی ًْرا‬ ‫اص ػَی فذساػیَى جْاًی اعالم ؿذُ تاؿذ ًرِ‬ ‫تشاػاع صالاذیذ وادس فٌی‪.‬‬ ‫تِ گضاسؽ ایؼٌا‪ ،‬هحووْذی اػواعیلی‪ٍ ،‬صیش اسؿراد‪،‬‬ ‫دس جوع اّالی سػاًِ گفت‪ :‬ها تالؽ وشدین ػرطرح‬ ‫تعاهالتهاى سا تا وـَس عشاق استماء دّین ٍ تیاًیِ ای‬ ‫سا ًیض تِّویی هٌظَس اهضاء خَاّین وشد‪.‬‬ ‫اٍ دس اداهِ ااافِ وشد‪ :‬شثک صحثتّای گفتِ ؿرذُ‪،‬‬ ‫تٌاػت تا دٍلت عشاق تؼرْریرالت ٍیرظُ ای ترشای‬ ‫ػفشّای صیاستی خ َصاً دس هٌاػثتّای عاؿَسا ٍ‬ ‫ساّپیواییِ استعیی‪ّ ٍ ،‬ویی شَس تشًاهِّای ػیٌورایری‪،‬‬ ‫هاًٌذ ّفتِ ّای فشٌّگی ایشاى دس عرشاق سا فرشاّرن‬ ‫ٍسد‪.‬اؼی ًاظن‪ٍ ،‬صیش فشٌّگ عشاق ًیرض اص اعرالم‬ ‫توادگی ٍ توایل تشای ّوىاسی ٍ افضایؾ تعاهرل ترا‬ ‫ٍصاست فشٌّگ ٍ اسؿاد اػرالهری ایرشاى دس ترورام‬ ‫تخؾ ّای فشٌّگی ٍ ٌّشی‪ ،‬خ َصاً دس سٍصّرای‬ ‫پغ اص گزس اص ّوِگیشی وشًٍا خثش داد ٍ گفت‪ :‬دس‬ ‫اال اااش ؿشایط هْیاػت تا ها واس هـتشن خرَد‬ ‫سا تا ٍصاست اسؿاد اص ػش تگیشین ٍ شی ایی ػرِ سٍص‬ ‫جلؼات خَتی دس ؿْشّای هخالف داؿتِاین‪.‬‬ ‫ًاظن اداهِ داد‪ :‬گفتٍگَ ٍ هزاوشات هرا ٍ وـرَس‬ ‫دٍػت ٍ تشادس‪ ،‬ایشاى‪ًَ ،‬یذترخرؾ فرعرالریرت ّرای‬ ‫فشٌّگی ٍ ّفتِّای فشٌّگی ّشیِتیتش هیاى ایری دٍ‬ ‫وـَس خَاّذ تَد‪ٍ.‬صیش فشٌّگ‪ ،‬گشدؿگشی ٍ حراس‬ ‫تاػتاًی عشاق گفت‪ :‬دس ایی جلؼِ‪ ،‬لشاس تش ایی ؿذ تا‬ ‫ّفتِ فیلن ػیٌوای ایشاى دس عرشاق ترشگرضاس ؿرذُ ٍ‬ ‫ّوچٌیی تؼْیالت ٍ خذهات ّشیِ تیرـرترشی ترشای‬ ‫صائشاى ایشاًی دس هَػن صیاست‪ ،‬خ َصاً ساّپیورایری‬ ‫استعیی‪ ،‬فشاّن ٍسدُؿَد‪.‬‬ ‫ًاظن دستاسُ ػشلت تخـی اص حاس تاػتاًی ایی وـرَس‬ ‫وِ هذتی لثل اتفاق افتاد‪ ،‬اییشَس تَایح داد‪ :‬فرمرط‬ ‫حاس تاػتاًی ًیؼتٌذ وِ تا ػشلت ٍ لرایراق هرَاجرِ‬ ‫هی ؿًَذ‪ .‬دس عشاق اتی تشخی اص تاتلَّای جذیذ ًیض‬ ‫لسٍم بَجِ دیسایٌرّبی بیی الوللی بِ صٌبیع دسوتوی‬ ‫ایراًی‬ ‫لایاق ٍ دصدیذُ ؿذُاًذ‪ .‬ها دس دٍ ػرال اخریرش‪ ،‬دس‬ ‫ٍصاست فشٌّگ عشاق پشًٍذُای تشای اػترشداد حراس‬ ‫تاػتاًی ٍ ٌّشیهاى سا تاص وشدُاین‪.‬‬ ‫ی ایی حاس تٌْا تا ترالؽ هرا‬ ‫اٍ دس اداهِ گفت‪ :‬تاصیات ِ‬ ‫اهىاى پزیش ًیؼت‪ ،‬تلىِ ترِ ّروریراسی وـرَسّرای‬ ‫ّوؼایِ ًیاص داسین‪.‬‬ ‫ببسیسبت گردضگری سرعیی در براز کطَرّبی بَسعِ یبفتِ است‬ ‫رئیس کویسیَى اقتصبدی هجلس ضوَرای اسوالهوی‬ ‫گفتد ببسیسبت گردضگری ایجوبد ضوذُ در ضوْور‬ ‫بَریستی سرعیی استبى اردبیل در سب ّوبی اخویور‬ ‫اهکبى رقببت بب کطَرّبی بَسعِ یبفتِ را دارد‪.‬‬ ‫هحوذساا پَساتشاّیوی ظْش ؿٌثِ دس جلؼِ ؿرَسای‬ ‫اداسی ؿْشػتاى وَحرش اظرْراس ورشد‪ :‬ترتػریرؼرات‬ ‫گشدؿگشی ؿْش تَسیؼتی ػشعیی وِ دس ػرال ّرای‬ ‫اخیش ایجاد ؿذُاًذ اهىاى سلاتت تا وـَسّای تَػعِ‬ ‫یافتِ دًیا سا داسد‪.‬‬ ‫ٍی افضٍد‪ :‬اهىاًات ٍ ؿشایط ؿْش ػرشعریری لراترل‬ ‫همایؼِ تا ‪ 20‬ػال پیؾ ًیؼت ٍ ایی ؿشایط دس ػرایرِ‬ ‫ػشهایِگزاسی ّای هَفک گشدؿگشی تِ دػت هرذُ‬ ‫اداهِ اص ؿواسُ لثل ٍ‪...‬‬ ‫دس ایی تاسُ ٍصاست هیشاث فشٌّگی ًیض وورىری ترِ‬ ‫ؿٌاخت تاصاسّا ًوی وٌذ ترٌراترشایری صرادسورٌرٌرذُ‬ ‫تشاػاع تجشتیات خَدؽ تِ ایی ًتیجِ هیسػذ ورِ‬ ‫وجا هی تَاًذ یِ هح َلی سا تفشٍؿذ‪ .‬ترِ عرٌرَاى‬ ‫هخال تشای تاصاس لواى تایذ تذاًین وِ ظرش ترایرذ‬ ‫یْاسگَؽ ػادُ تاؿذ‪ .‬یا ایٌىِ ّش وـَسی هیرٌرای‬ ‫پشواس ایشاى سا ًویپؼٌذد‪.‬‬ ‫فرق فرٍش سَغبت بب صٌبیع دسوتوی در‬ ‫ببزارّبی خبرجی‬ ‫ساَی اداهِ داد‪ :‬اگش صٌایع دػتی تا ًگاُ ّرَیرت‬ ‫ػاصی تِ عٌَاى واالی سٍصهشُ هشدم ترَلریرذ ؿرَد‬ ‫هیتَاًذ فشٍؽ تْتشی ّن داؿتِ تاؿذ‪ .‬فشض وٌریرذ‬ ‫وِ تِ فشیما سفتِایذ ٍ یه هجؼوِ ػیاُ له ػاال‬ ‫هی خشیذ‪ .‬اگش ّویی جٌغ سا فشٍؿگاُ هحلرِ تراى‬ ‫داؿتِ تاؿذ ًوی خشیذ یَى ًجا ایی وراال ارىرن‬ ‫ػَغات سا داؿتِ ٍلی دس ایی هغاصُ دیگش ى َّیت‬ ‫سا ًذاسد‪ .‬اگش صٌایرع دػرتری ایرشاى ّرن ترَػرط‬ ‫گشدؿگش خاسجی خشیذُ هی ؿَد تِ ایی دلیل اػت‬ ‫وِ ًگاُ ػَغات تِ ى داسد اتری اگرش ترذترشیری‬ ‫صٌایع دػتی تاؿذ‪ٍ .‬لی اگش خَاػتین ایی واال سا ترا‬ ‫ًضدیىی خاًِ اٍ تثشین ٍ تفشٍؿین؛ اص ًجرا ورِ دس‬ ‫رائمِ اؽ ًیؼت‪ً ،‬وی خشد‪.‬‬ ‫تِ ّویی دلیل ها اؿتثاُ هیوٌین ٍ هیگَئیرن یرَى‬ ‫ایی صٌایع دػتی تَػط گشدؿگشاى خشیذ خرَتری‬ ‫داؿتِ پغ اتواً تِ ایی هعٌی اػت وِ هخالً لواًیّا‬ ‫هیٌای ایشاى سا دٍػت داسًذ‪ .‬دساالیىرِ ایری شرَس‬ ‫ًیؼت‪ .‬یَى لواًیّا هیٌای یْاسگَؽ هیپؼٌذًذ‬ ‫تا لثِ تیض ٍ سًگ تیشُ‪.‬‬ ‫اٍ گفت‪ :‬ها ًثایذ تشای دلواى صٌایع دػتی ترَلریرذ‬ ‫وٌین تلىِ تایذ تشای تاصاس تَلیذ ؿَد‪ .‬اها ترشخری اص‬ ‫تَلیذوٌٌذگاى ٍ ٌّشهٌذاى تع ه ّرایری دس فرشم‬ ‫داسًذ ٍ اااش ًیؼتٌذ ى سا تغییش دٌّذ‪ .‬ترشخری اص‬ ‫ایی فشم ّا اصالت داسد اهرا ًرِ ّرورِ ًرْرا‪ .‬ایری‬ ‫تع ه ّا ًاؿی اص عذم ؿٌاخت ها سٍی ػثهّرای‬ ‫ششاای ٍ اهخال ى اػت وِ تایذ ترغریریرش ورٌرذ ٍ‬ ‫خاللیت تِ خشد تذٌّذ‪.‬‬ ‫ٍی اداهِ داد‪ :‬ها تشای صٌایع دػتی وـَسهاى ترایرذ‬ ‫تاصاسّای ّوؼاى پیذا وٌین‪ .‬هخالً ٌّذیّا دس اسٍپای‬ ‫ؿشلی خَب واس وشدُاًذ ٍ ًؼثت تِ ى ؿرٌراخرت‬ ‫داسًذ ٍ تشای ى صٌایع دػتی تَلیذ هیوٌٌذ‪.‬‬ ‫یه هذت ّن دس ایشاى هحر رَالتـراى فرشٍخرترِ‬ ‫هی ؿذ یَى هح َلری ترَلریرذ ورشدًرذ ورِ هرا‬ ‫هی پؼٌذیذین‪ .‬پاسیِ للرورىراس ایرشاى دس ّرٌرذ ٍ‬ ‫پاوؼتاى فشٍؽ داسد یَى دس ى وـَسّا ؿثیِ ترِ‬ ‫ى سا هی تیٌین تٌاتشایی للوىاس تا رائمِ ایی وـَسّرا‬ ‫ّواٌّگ اػت‪ٍ .‬لی ًویتَاى تِ صٍس للوىاس سا ترِ‬ ‫خَسد اسٍپایی داد‪ .‬ها ًِ تٌْا ًویداًین یِ وـرَسی‬ ‫یِ هح َلی اص ایشاى سا هیخَاّذ اتی ًویداًریرن‬ ‫تاصاس ایشاى یِ هیخَاّذ‪ .‬دساالی وِ تایرذ ترترَاى‬ ‫تشای هشدم ایشاى صٌایع دػتی واستشدی تَلیذ ورشد‪.‬‬ ‫یه ایشاًی یمذس تایذ پَل صٌایع دػتی ترضئریرٌری‬ ‫تذّذ؟ ٍلتی هعیـت هشدم ػخت هری ؿرَد ًرْرا‬ ‫ووتش تِ ػشاغ واالّای غیش واستشدی هیسًٍذ‪.‬‬ ‫اػت‪.‬‬ ‫سئیغ وویؼیَى الت ادی هجلغ ؿرَسای اػرالهری‬ ‫تاویذ وشد‪ :‬هٌاتع دٍلت تشای ػرشهرایرِ گرزاسی دس‬ ‫اَصُ گشدؿگشی وافی ًیؼت ٍ الصم اػت ورِ ترا‬ ‫ػشهایِگزاسی تخؾ خ َصی دس هٌاشرک هؼرترعرذ‬ ‫گشدؿگشی تَػعِ اتفاق تیفتذ وِ ًوًَِ هَفک ى سا‬ ‫دس ؿْش ػشعیی هیتیٌین‪.‬‬ ‫پَساتشاّیوی اداهِ داد‪ :‬ػشهایِگزاسی دس ّش هٌرطرمرِ‬ ‫تَػعِ سا تِ دًثال داسد ٍ ّویی اهش تاعج ؿذُ اػرت‬ ‫وِ ؿْشداسی ػشعیی ًؼثت تِ ؿْشّای ّنتشاص خَد‬ ‫یٌذیی تشاتش دس هذ داؿتِ تاؿذ وِ ًتیجِ ى دس ؿْش‬ ‫دیذُ هیؿَد‪.‬‬ ‫ساَی دس اداهِ تیاى وشد‪ :‬تِ فعاالى اَصُ صرٌرایرع‬ ‫دػتی هی گَین وِ اگش تٌْا تتَاًٌذ یه ًوایـرگراُ‬ ‫سا تثیٌٌذ وفایت هیوٌذ ٍ ى ّن ًوایـگراُ الیرف‬ ‫اػتایل دس فشاًىفَست اػرت ورِ سیرضؽ غرشفرِ‬ ‫داساًؾ صرفرش ؿرذُ ٍ هرَجره ؿرذُ ترا ورل‬ ‫فشاًىفَست دسگیش ایی ًوایـگاُ ؿَد ٍ ّش ػال ّن‬ ‫یه وـَس پاستٌش ى هیؿَد‪ .‬دس ایی ًوایـگاُ ورِ‬ ‫فَسیِ ّش ػال تشپا هیؿَد دٍ ػال غشفِ داؿرتریرن‪.‬‬ ‫گشفتی غشفِ دس ایی ًوایـگاُ تِ ػادگی ًیؼت تایرذ‬ ‫پشٍپضالی اسائِ ؿَد‪.‬‬ ‫ٍی اداهِ داد‪ :‬دس ایی ًوایـگاُ هتَجِ هیؿَیذ ورِ‬ ‫وـَسّا دس اَصُ هعشفی ٍ تاصاسیاتی یِ واسّرایری‬ ‫هیوٌٌذ ٍ ها یِ واسی هیوٌین ٍ یرشا ترا ٍجرَد‬ ‫داؿتی ٌّشّای هتعذد ٌَّص اص ٌّذ ٍ هشاوؾ عمره‬ ‫ّؼتین‪ .‬دس ایی ًوایـگاُ ٌّذی ّا یه ػالری هرغ‬ ‫داسًذ دیذى ّویی غشفِ هیتَاًذ ایذُ ّرای صیرادی‬ ‫تذّذ‪ .‬دس ایی ًوایـگاُ ؿشوت ّا خشیذّای عورذُ‬ ‫اًجام هی دٌّذ‪ .‬تایذ ٌّرشهرٌرذاى‪ ،‬صرٌرعرترگرشاى ٍ‬ ‫تَلیذوٌٌذگاى اص ایی ًوایـگاُ دیذى وٌٌذ تا تذاًٌرذ‬ ‫ًوی ؿَد تا یْاستا ػفشُ للوىاس ٍ تذٍى ایٌىِ صتراى‬ ‫خاسجی تلذ تاؿین دس ًوایـگاُ ؿشوت وشد ٍ تاصاس‬ ‫تِ دػت ٍسد‪.‬‬ ‫ٍی گفت‪ :‬الصم اػت تشای ششاای صٌایرع دػرتری‬ ‫یٌذ اتفاق تیفتذ یىی ایٌىِ واسی وٌین تا شرشااراى‬ ‫هعشٍ دًیا اص صٌایع دػتی ایشاى دس دیضایری ّرای‬ ‫خاصـاى اػتفادُ وٌٌذ‪ .‬هخالً یٌذ ػال لثل یىری اص‬ ‫ایی افشاد اص تشهِ دس فـی ؿرَی ًریرَیرَسن ػرال‬ ‫‪ 2018‬اػتفادُ وشدُ تَد ایی اتفاق خَتی تَد‪.‬‬ ‫اداهِ داسد‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه ارک

روزنامه ارک 5595

روزنامه ارک 5595

شماره : 5595
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه ارک 5594

روزنامه ارک 5594

شماره : 5594
تاریخ : 1401/06/29
روزنامه ارک 5593

روزنامه ارک 5593

شماره : 5593
تاریخ : 1401/06/28
روزنامه ارک 5592

روزنامه ارک 5592

شماره : 5592
تاریخ : 1401/06/27
روزنامه ارک 5591

روزنامه ارک 5591

شماره : 5591
تاریخ : 1401/06/24
روزنامه ارک 5590

روزنامه ارک 5590

شماره : 5590
تاریخ : 1401/06/23
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!