روزنامه ارک شماره 5516 - مگ لند

روزنامه ارک شماره 5516

روزنامه ارک شماره 5516

روزنامه ارک شماره 5516

‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫قطعی برق‬ ‫شْرکّبی‬ ‫صٌعتی‬ ‫را بِ صَرت‬ ‫جدی پیگیری‬ ‫هیکٌین‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫عدالت‬ ‫هفَْهی زیبب‬ ‫ٍ پر طرفدار‬ ‫است‬ ‫َمیه صفحٍ‬ ‫صفحٍ ‪3‬‬ ‫*یکشٌبِ ‪ 22‬خرداد ‪ 12 * 1441‬شٍئی ‪ 11 * 2422‬ذی القعدُ‪ * 1443‬سبل سی ٍ دٍم ( اٍتَز ایکیٌجی ایل ) * شوبرُ ( سبیی ) ‪ 8* 5516 :‬صفحِ *قیوت‪34444:‬ریبل * ایویل‪ * ark.tabriz@yahoo.com :‬سبیت رٍزًبهِ ارک‪ *www.arkonline.ir :‬سبیت پبیگبُ خبری ارک خبر‪www.ark-news.ir :‬‬ ‫مؼاین ومایىذگی ایشان خًاستاس پایان‬ ‫دادن بٍ تحشیمَای یکجاوبٍ قُشامیض ضذ‬ ‫ٍسیز اهَر التقبدی ٍ دارایی ‪:‬‬ ‫وبایذ بٍ سمت ممىًػیت صادسات بشییم‬ ‫کساوی کٍ یاکسه کشیوا‬ ‫وضوىذ اص خذمات دیلتی‬ ‫محشیم میضًوذ‬ ‫صفحٍ ‪4‬‬ ‫اغاص ماوًس وظاست بش قیمت‬ ‫کاالَای اساسی‪ /‬بشوج ایشاوی‬ ‫اسصان میضًد‬ ‫صفحٍ ‪2‬‬ ‫صفحٍ ‪7‬‬ ‫اػالم وتایج اػتشاض بٍ دَکبىذی‬ ‫خاوًاس طی یکی دی َفتٍ ایىذٌ‬ ‫اسامی سیصَای َفتٍ‬ ‫صىایغدستی اػالم ضذ‬ ‫صفحٍ ‪8‬‬ ‫هٌظَم یبدداشت‬ ‫ارزی‬ ‫َمیه صفحٍ‬ ‫سرهقبلِ‬ ‫هدیرهسئَل ‪ -‬هحوّد اشراقی‬ ‫لضیم گستشش ػذالت‬ ‫ػذالت هفَْهی سیجب ٍ پز ىزفذار اعت‪.‬‬ ‫هی ؽَد گفت اغلت هؾىالت افزاد ٍ جَاهغ اس ًجوَد‬ ‫ػذالت ًبؽی هی ؽَد‪ .‬فمز وِ رٍس ثزٍس ٍعوغ روز ٍ‬ ‫ػوک رز هی گزدد‪ ،‬در عبیِ ًجَد ػوذالوت رؽوذ هوی‬ ‫وٌذ‪.‬‬ ‫اوخز احشاه در جغتجَی ػذالت رؾىیل هی گزدًوذ‪.‬‬ ‫اگز در هَرد ریؾِ اًمالثبت رحمیک ؽوَد‪ ،‬هؾوبّوذُ‬ ‫هی گزدد وِ یىی اس اّذاف افلی اًماله ّبی دًویوب‬ ‫ثذعت اٍردى ػذالت ثَدُ اعت‪.‬‬ ‫ًیبس ثِ ػذالت در سهیٌِ ّوبی الوتوقوبدی‪ ،‬عویوبعوی‪،‬‬ ‫فزٌّگی‪ ،‬هی رَاًذ احغبط ؽَد‪ً .‬یبس ثِ اًَاع ػذالوت‬ ‫ّب ٍلتی حظ هی گزدد وِ اجحبف‪ ،‬رجؼل ٍ ظلوی‬ ‫ارفبق هی افتذ‪.‬‬ ‫ثبٍر ایی اعت وِ ػذالت ٍ ظلن هخل ًَر ٍ روبریوىوی‬ ‫در وٌبر ّن ٍ یب ثؼجبرت ثْتز در داخل ّوذیگوز لوزار‬ ‫دارًذ‪.‬‬ ‫چٌبًىِ ووی ًَر ثِ سیبدی ربریىی هی اًجبهذ‪ ،‬ووووی‬ ‫ػذالت ًیش ثزحغت هَرد ثِ سیبدی احبر اًَاع هظوبلون‬ ‫هٌجز هی گزدد‪ .‬جَاهغ اًغبًی‪ ،‬ػزفِ ًووَد ػوال ون‬ ‫ٍالؼی هبدی ٍ هؼٌَی ظلن ٍػذل هی ثبؽذ‪.‬‬ ‫ٍجَد فمز هبدی ٍ فزٌّگی ‪ ،‬اختالفبت ىجمبری‪ ،‬هفبعذ‬ ‫التقبدی درجَاهغ ‪ً ،‬ؾبًگز ایی هی رَاًذ ثبؽذ وِ در‬ ‫جبهؼِ هَرد ًظز عیغتون روَسیوغ حوزٍت‪ ،‬پوزداخوت‬ ‫دعتوشد‪ ،‬رٍػ هؼبهالت‪ً ،‬حَُ ًظبرت ثز اهَر اداری‬ ‫ٍ هبلی ًب ػبالًِ هی ثبؽذ ٍ حتوی لوَاًویوی جوبری ٍ‬ ‫رٍؽْبی ػزفی حبون ثوز جوبهوؼوِ ًویوش ًوبووبراهوذ‬ ‫ّغتٌذ‪.‬‬ ‫ظلن ّب رَعو افزاد ثِ یىذیگز ٍ یب ًظبم ّبی حوبوون‬ ‫در جبهؼِ رحت ربحیز ًجَد لَاًیی ػبدالًِ ٍ یب هموزرات‬ ‫ٍ لَاًیی ًب وبراهذ فَرت هی گیزد‪.‬‬ ‫هظبلن رب سهبى ایجبد لَاًیی جذیذ‪ ،‬افالح لَاًیوی ًوب‬ ‫وبر اهذ اسثیی ًوی رًٍذ‪ .‬در هَرد رجؼینبت ٍ هظوبلون‬ ‫فزٌّگوی ٍ اجوتوووبػوی ًویوش‪ً ،‬وظوز فوَق فوبدق‬ ‫هی ثبؽذ‪.‬‬ ‫یؼٌی ثزای رفغ ظلن ّبی فوزّوٌوگوی ٍ اجوتوووبػوی‪،‬‬ ‫ًیش السم اعت لَاًیی جذیذ ثَجَد ایذ ٍ لَاًویوی ًوب‬ ‫وبرهذ هَجَد افالح گزدد‪ ،‬رب ظلن ّبی فوزّوٌوگوی‬ ‫ٍاجتوبػی اس ثیی ثزًٍذ‪.‬‬ ‫هی رَاى گفت وِ ّویؾِ ػذالت سهیٌِ عبس رفبُ‪ٍ ،‬‬ ‫ظلن ٍعیلِ خلک ًبثزاثزی ّبی ًبهیلَه ٍ غیزلوبًوًَوی‬ ‫در جَاهغ اًغبًی ثَدُ ٍّغت ٍ خَاّذ ثَد‪ .‬ثی ؽوه‬ ‫سیجب ی ًٍبسیجب ی جَاهغ دًیب ًبؽی اس سیوبدی ظولون ٍ‬ ‫ووی ػذل هی ثبؽذ‪.‬‬ ‫خبرگساری ارک‬ ‫‪www.ark-news.ir‬‬ ‫جبی هٌبسب تبلیغ کبال ٍخدهبت شوب‬ ‫درببزارایراى ٍدًیب‬ ‫شوبرُ توبس‪48144156684:‬‬ ‫*هدیرهسئَل ‪-‬هحوّد اشراقی‬ ‫َمیه صفحٍ‬ ‫ویمٍ دیم تیشماٌ جذیذتشیه صمان یاسیض سًد سُام ػذالت‬ ‫قطغ کاست سًخت جایگاٌداسان ضایؼٍ است‬ ‫مذیشػامل ضشکت میی پخص فشایسدٌ َای‬ ‫وفتی ایشان گفهت‪َ :‬هیهب ابهالغهیهٍ ای‬ ‫دسخصههًظ حههزر کههاست سههًخههت‬ ‫جایگاٌ داسان اصچشخهٍ ػهشضهٍ بهىهضیهه‬ ‫وذاضتٍ ایم یضایؼاتی کٍ دس فضای مهجهاصی‬ ‫مىتطشضذٌ‪،‬صحت وذاسد‪.‬‬ ‫ػلیاوجز ًضادػلی‪ ،‬هذیزػبهل ؽزوت هلوی‬ ‫پخؼ فزاٍردُ ّبی ًفتی ایزاى اظْبرداؽت‪ّ:‬یچ اثوالغویوِ ای درخقوَؿ‬ ‫حذف وبرت عَخت جبیگبُ داراى اس چزخِ ػزمِ ثوٌوشیوی ًوذاؽوتوِ ایون‬ ‫ٍؽبیؼبری وِ درفنبی هجبسی هٌتؾز ؽذُ اعت‪ ،‬فحوت ًوذارد‪ٍ.‬ی اداهوِ‬ ‫داد‪:‬رٍال هبًٌذ گذؽتِ ثَدُ ٍ ّیچ رغییزی در ؽزایوو ایوجوبد ًؾوذُ اعوت‬ ‫ؽبیؼِای در اییثبرُ هٌتؾز ؽذُ ثَد وِ اػالم هیوٌن لوزار ًویوغوت ووِ اس‬ ‫ریزهبُ‪ ،‬وبرت عَخت جبیگبُداراى ثزای عَختگیزی ثب ًوز اساد حوذف‬ ‫ؽَد‪ً.‬ضادػلی افشٍد‪ّ :‬وِ اخجبری وِ در فنبی هجبسی ٍ رعبًِای وؾَر در‬ ‫ایی خقَؿ هٌتؾز ؽذُ‪ ،‬فبلذ فحت ثَدُ ٍ رىذیت هیؽَد‪ .‬رغیویوزی در‬ ‫ًحَُ رَسیغ ثٌشیی در جبیگبُّبی ػزمِ عَخت ایجبد ًخَاّذ ؽذ‪ ،‬ثوٌوشیوی‬ ‫یبراًِای ثب لیوت ‪ ۱۰۸۸‬رَهبى ٍ ثٌشیی اساد ًیش ّوچٌبى ثب لیوت لیتزی ‪۰۸۸۸‬‬ ‫رَهبى ػزمِ هیؽَد‪.‬هذیزػبهل ؽزوت هلی پخؼ فوزاٍردُ ّوبی ًوفوتوی‬ ‫گفت‪ :‬عیغتن عَخترعبًی هبًٌذ رٍال عبثک خَاّذ ثَد ٍ ّیچ رغییوزی در‬ ‫ثزًبهِّب ٍ وبرتّبی جبیگبُ ّب ایجبد ًؾذُ اعت ٍ هبلىبى ٍعوبیول ًومولویوِ‬ ‫هیرَاًٌذ اس عْویِ اساد در وبرت عَخت ٍعیلِ ًملیِ اعتفبدُ وٌٌذ‪.‬‬ ‫اسصیی ما احیای جایگاٌ اقتصادی ارسبایجان است‬ ‫مؼاین اقتصادی سئیهس جهمهُهًس‬ ‫گفت ‪َ :‬ماوطًس کٍ ارسبهایهجهان‬ ‫لًکًمًتیً دفاع ی سیاست کطًس بٍ‬ ‫ضماس می سید‪ ،‬اوتظاس می سید دس‬ ‫دیلت ایت اهلل سئیسی بٍ ػهىهًان‬ ‫یکی اص لًکًمًتیًَای اقتهصهادی‬ ‫کطًس َم تبذیل ضًد ی دس حقیقت‬ ‫اسصیی ما احیای جایگاٌ اقتصهادی‬ ‫ارسبایجان است‪.‬‬ ‫محمًد حسىیً‪،‬مؼاین فىایسی یتًسؼٍ وهًایسی‬ ‫ضشکت سهرهشدٌ گهزاسی مهشکهضی ایسا‬ ‫بُاداسیتسًیٍ یجًٌ(سمات)گفت‪ :‬سًد سهُهام‬ ‫جاماوذگان سُام ػذالت (سُامهذاسان سهُهام‬ ‫ػذالت کٍ تاکهىهًن مهًفه بهٍ دسیهافهت‬ ‫سًدػمیکشدسالُای ‪98‬ی‪ 99‬خًد وطذٌ اوهذ)دس‬ ‫ویمٍ دیم تیشماٌ بحساب اوُایاسیضمیضهًد‪.‬ایهه‬ ‫افشاد وگشان سًدَای خًد وباضىذ ایه سًدَا محفًظ است‪.‬‬ ‫ٍی اداهِ داد‪ :‬ربوٌَى یه هیلیَى ٍ ‪ّ ۰۸۸‬شار ًفز ّوچٌبى ثِ ػلت داؽوتوی‬ ‫ؽوبرُ ؽجبی ًبهؼتجز هَفک ثِ دریبفت عَد عْبم خَد ًؾذُ اًوذ‪.‬حغوٌولوَ اس‬ ‫جبهبًذگبى دریبفت عَد عْبم ػذالت وِ ربوٌَى ثِ حجت ًبم ٍ احزاس َّیت‬ ‫خَد در عبهبًِ عجبم الذام ًىزدُ اًذ‪ً ،‬یش خَاعت ّزچِ سٍدرز ثب هزاجؼِ ثِ‬ ‫عبهبًِ عجبم ثِ حجت ًبم ٍ احزاس َّیت الذام وٌٌذ رب در هزحلِ ثؼوذی عوَد‬ ‫عْبم ثِ حغبه اًْب ٍاریش ؽَد‪.‬هذیزػبهل ؽزوت عپزدُگذاری هوزووشی‪،‬‬ ‫در سهیٌِ عْبم ػذالت هتَفیبى هیگَیذ‪ :‬پیؼثیٌیّب ٍ ّوبٌّگوی ّوب ًؾوبى‬ ‫هیدّذ وِ ثتَاًین عبهبًِ اًتمبل عْبم ػذالت ثِ ٍراث را رب ؽْوزیوَر ‪۱۰۸۱‬‬ ‫ولیذ ثشًین‪.‬پیؼ اس ایی اػالم ؽذُ ثَد وِ ٍراث ایی افزاد ثبیذ اهَر هوزثوَه‬ ‫ثِ اًحقبر ٍرحِ را اًجبم دٌّذ ٍ پظ اس اى در اًتظوبر راُ اًوذاسی عوبهوبًوِ‬ ‫الىتزًٍیىی ثزای رمغین عَد عْبم هتَفی ثِ ٍراث هٌتظز ثووبًوٌوذ‪ .‬پوظ اس‬ ‫راُ اًذاسی ایی عبهبًِ عَد عْبم ػذالت فزد هتَفی‪ ،‬ثز اعبط اًحقبر ٍرحوِ‪،‬‬ ‫ثِ حغبه ٍراث ٍاریش خَاّذ ؽذ‪.‬‬ ‫ییشیس کشیوا دس دویا اص بیه ومیسید‪/‬اص کًاکس‬ ‫چیضی ػایذ ایشان وطذ‬ ‫یصیش بُذاضت دسمان ی امًصش پضضکی‬ ‫گفت‪ :‬ایه ییشیس مثل اوفًالوضا ادامهٍ‬ ‫خًاَذ داضت؛ مشدم بذاوىذ کٍ کشیوا با‬ ‫ما خًاَذ بًد ی وبایذ خیالمان خیهیهی‬ ‫ساحت باضذ‪.‬‬ ‫هحغی رمبیی اظْبر داؽت‪ :‬ثز ّویی اعبط هغئَالى اعتبًی ٍ ؽْوزعوتوبًوی‬ ‫ّن ثبیذ ثِ خلک فزفتّبی جذیذ ثیبًذیؾٌذ‪ٍ.‬ی امبفِ وزد‪ :‬اگزچِ اهوزٍسُ‬ ‫ثب رزاووی اسهؾىالت هَاجِ ّغتین اهباًجَّی اس فزفتّبی عزهبیِگوذاری‬ ‫ًیش دروؾَرٍجَدداردوِ ثبیذ ثِ اًْب ّن رَجِ وٌین ‪.‬رموبیوی اداهوِ داد‪:‬‬ ‫جغزافیبی وؾَر فزفت رزاًشیت را ثزای هب ایوجوبد ووزدُ ٍ اگوز ارسػ‬ ‫التقبدی ایی فزفت ‪ ۰۸‬عبل پیؼ ‪ ۰۸‬هیلیبرد دالر ثَد‪ ،‬اهزٍس ثِ هیشاى ‪۱۸۸‬‬ ‫هیلیبرد دالر ثزاٍرد هی ؽَد‪ٍ .‬ی امبفِ وزد‪ :‬اگز ارَثبىّب‪ ،‬ثٌبدر ٍ عوبیوز‬ ‫سیزعبخت ّبی حول ٍ ًمل رَعؼِ یبثذ‪ ،‬عبالًِ ‪ ۱۸۸‬هیلیبرد دالر اس هوحول‬ ‫رزاًشیت خَاّین داؽت ٍ ایی هَمَع ثبیذ هیبلؼِ ؽَد‪.‬هوؼوبٍى الوتوقوبدی‬ ‫ر یظ جوَْر ّوچٌیی هغئَالى ؽْزعتبًی ٍ اعتبًی را ثِ ؽٌبعبیی فوزفوت‬ ‫ّبی هتزاون فزاخَاًذ ٍ افشٍد‪ :‬فزفتّبی جذیذ ثِ ٍیضُ اس ىزیک ًَاٍری‪،‬‬ ‫خاللیت ٍ ثب رىیِ ثز وغت ٍ وبرّبی داًؼثٌیبى ثبیذ خولوک ؽوَد ٍ ایوی‬ ‫فزفت ّب ثبیذ ػالٍُ ثز رَلیذ ثِ عوت ثبسار ًیش گزایؼ پیذا وٌذ‪.‬‬ ‫دوتز ثْزام ػیی اللْی ٍسیز ثْوذاؽوت‪،‬‬ ‫اظْبر داؽت‪ :‬در دًیب در حَسُ هغب ل ثْذاؽتی ٍلبیغ هختولوفوی در روبریو‬ ‫ارفبق افتبدُ وِ ىبػَى ٍ ‪ ...‬اس جولِ ایی ارفبلبت اعت‪ .‬ایی ثوبر در دًویوبی‬ ‫هتوذى ٍیزٍعی ثٌبم وزًٍب درعت ؽذ وِ وؾَرّب ثبیذ هبّویوت ٍ لوذرت‬ ‫خَد را در همبثلِ ثب اى ًؾبى هیدادًذ‪ٍ .‬ی افشٍد‪ :‬ػالٍُ ثز ؽیَع ٍ گغتوزػ‬ ‫ٍیزٍط وزًٍب در ایزاى‪ ،‬هحذٍدیت ّب ٍ رحزین ّب ًیش دٍ هَمَع دیوگوزی‬ ‫ثَدًذ وِ هبًغ همبثلِ ثب ایی ٍیزٍط ثَد‪ٍ .‬سیز ثْذاؽت ٍ درهبى ٍ اهوَسػ‬ ‫پشؽىی رقزیح وزد‪ :‬ػلی رغن هحذٍدیتّب ٍ رحزین ّوب هوزدم ٍ ووبدر‬ ‫عالهت خَدؽبى ٍارد فحٌِ ؽذًذ ٍ در ربری خَاٌّذ ًَؽوت چوزا ووِ‬ ‫ربری پبن ًوی ؽَد ثٌبثزایی ربری ثیووبری ووزًٍوب لوىوِ ًوٌوگوی ثوزای‬ ‫وؾَرّبیی وِ هب را رحزین وزدًذ خَاٌّذ ثَد ٍ در همبثل ثوزای رّوجوزی‪،‬‬ ‫هزدم‪ ،‬ر یظ جوَْر ٍ وبدر عالهت یه هَفمیت ٍ جؾٌی ثشری اعت‪.‬‬ ‫ػیی اللْی اداهِ داد‪ :‬در حَسُ هجبرسُ ثب ٍیزٍط وزًٍب الذاهبت ثشرگی اًجبم‬ ‫ؽذ ٍ اهزٍس ػلی رغن رحزین ّبی ًبجَاًوزداًِ پیزٍسی دلٌؾیٌوی ثوِ حوووز‬ ‫ًؾغت‪.‬‬ ‫ٍسیز اهَر التقبدی ٍ دارایی ‪:‬‬ ‫وبایذ بٍ سمت ممىًػیت صادسات بشییم‬ ‫یصیش امًس اقتصادی ی داسایی گفت‪ :‬تالش مها دس‬ ‫دیلت ایه بًدٌ کٍ وبایذ بٍ سمت مهمهىهًػهیهت‬ ‫صادسات بشییم ی اگش می خًاَیم َضیىٍ مىهفهؼهت‬ ‫فؼال اقتصادی سا تغییش بذَیم کٍ بیطتش بٍ داخهل‬ ‫ػشضٍ کىىذ‪ ،‬بایذ با مکاویضمَای بهاصاسی اوهجهام‬ ‫دَیم ی بگزاسیم خًدش اوتخاب کىذ‪.‬‬ ‫عیذ احغبى خبًذٍسی اظْبر وزد‪ :‬ػلیزغن ایی وِ‬ ‫فؼبالى التقبدی‪ ،‬رَلیذوٌٌذگبى ٍ فبدروٌٌذگبى‬ ‫در فف اٍل التقبد حتوبً ثب چبلؼّبیی هوَاجوِ‬ ‫ّغتٌذٍاًمذر وِ ؽبیغتِ اى ّبعت‪ ،‬پؾتیجبًی ّبی‬ ‫التقبدی هوووىوی اعوت ًقویوت اًوْوبًؾوَدٍ‬ ‫وَربّی ّبی در ًظبم ثبًىی ٍاداری درپؾتیجبًی اس‬ ‫رَلیذ وٌٌذگبى ٍ فبدر ووٌوٌوذگوبى ثوبؽوذ‪ٍ.‬ی‬ ‫خبىزًؾبى وزد‪:‬اگزهبدرروبم ثخؼّبی التقوبدی‬ ‫ثز حزوت ثِ عوت دٍلت الىتزًٍیه ثز التوقوبد‬ ‫هجتٌی ثز ًظبهبت داًؼ ثٌیبى هتوزوش هیؽَین‪ ،‬ثوِ‬ ‫ایی خبىز اعت وِ ثتَاًین درهجَسّبثجبی ایٌىوِ‬ ‫ثخؼ خقَفی گزفتبرثبؽذ‪،‬اسىزیک درگبُ هلوی‬ ‫هجَسّب اى هغب ل راحل ٍفقل وٌین‪ٍ..‬سیز اهوَر‬ ‫التقبدی ٍ دارایی یبداٍرؽذ‪ :‬رالػ هب در دٍلوت‬ ‫ایی ثَد ٍ الحوذاهلل هَفک ؽذین وِ هب ًوجوبیوذ ثوِ‬ ‫عوت هوووٌوَػویوت فوبدرات ثوزٍیون ٍ اگوز‬ ‫هیخَاّین ّشیٌِ هٌفؼت فؼبل التقبدی را رغویویوز‬ ‫ثذّین وِ ثیؾتز ثوِ داخول ػوزموِ ووٌوٌوذ روب‬ ‫ثبسارخبرجی ثبیذثبهىبًیشم ّبی ثبساری اًجبم دّین‬ ‫ٍثگذارین خَدػ اًوتوخوبه ووٌوذٍ لوزاردادػ‬ ‫راثبٍاردوٌٌذُ خبرجی ٍ فبدر ووٌوٌوذُ ایوزاًوی‬ ‫لزاردادّب فغ ًؾَدٍهوٌَػیت ثوزای فوبدرات‬ ‫ایجبد ًىٌین‪ٍ .‬ی خبىزًؾبى وزد‪:‬هغئلِ رؼزفِ ّون‬ ‫ثؼذاسچٌذ ّفتِ اٍل ووِ هؾوىول ایوجوبد ووزدُ‬ ‫ثَدٍمؼیت ثْتزی پیوذاووزدُ اعوت‪.‬خوبًوذٍسی‬ ‫گفت‪ :‬هب ثبیذ عبلّبی دِّّبی گذؽتِ ثِ عوتوی‬ ‫هیزفتین وِ هقزف وٌٌذگبى ثشری فوٌوؼوتوی‪-‬‬ ‫هؼذًی خَدؽبى ربهیی ووٌوٌوذُ ثوزق خوَدؽوبى‬ ‫ثبؽٌذهتبعفبًِ دِّّبوَربُ ؽذٍ اهوزٍسگوزفوتوبری‬ ‫وِ ثباى دارین ربثخَاّین ثِ عووت لوزاردادّوبی‬ ‫ثلٌذهذت ثزٍین‪،‬حوبیت اس ایذُ ثبسار ثزای اًوزصی‬ ‫ثبسار‪،‬ثزای ثزق ٍ حبهل ّبی اًزصی اعت ٍ ثجوبی‬ ‫دٍلت‪ ،‬روبم پتبًغیل ّبی ثخؼ غیزدٍلتوی ثوبیوذ‬ ‫اعتفبدُ ؽوَد ووِ خوَدؽوبى هوی روَاًوٌوذ ثوب‬ ‫وبراهذرزیی رٍػ هقزف وٌٌذُ را پیذا وٌٌذ ٍ‬ ‫رجبدالت در ثبسار اًزصی فَرت ثگیزد‪.‬‬ ‫ٍی یبداٍرؽذ‪ :‬هب ّن در دٍلت ووه خوَاّویون‬ ‫وزد چِ ثَرط وبالیی ٍ چِ روْیذات هوموزرات‬ ‫اجزایی وِ ایی ارفبق ر ثذّذ‪.‬‬ ‫ایل لز ثَیَ اختبریزام گَلَم عٌی‬ ‫ایغتِ ییزم ثیز گَى گورم گوسٍم عٌی‬ ‫گًَذُ ثیز دٍى گئییٌیزعی گورٍؽٌذُ‬ ‫دادٍى ایغِ د ییؾیزی اوپَؽٌذُ‬ ‫اٍؽبللیمذا اوسٍم ویوی اٍؽبلیذٍى‬ ‫اٍیًَجبلال ثَیبلی ثیز اٍفبلیذٍى‬ ‫گورٍؽزدٍى اًب ارب لَجبغیٌذا‬ ‫لیؾیی گًََ ا َیی ایغتی اٍجبغیٌذا‬ ‫عٌذُ هٌلِ ایبلالؽیت ثویَیزدٍى‬ ‫گٌج چبغی عئَگی ایلِ دویًَزدٍى‬ ‫ایشیٌیلِ اٍجب داغالر ثبؽیی گوردٍم‬ ‫چتیٌلزدُ الین چبروبس یبخیی گوردٍم‬ ‫ایزیلوبسعبى یبؽبییزعبى اوسٍم ایلِ‬ ‫گَیلَم ایغتیز گورم اوسٍى گوسٍم ایلِ‬ ‫لَجبلغبم دا ٍارلیک اٍلَه ارسی هٌِ‬ ‫عٌذى اٍساق دارلیک اٍلَه اغزی هٌِ‬ ‫ایغتِ ییزم الین چبرب اللزیٌِ‬ ‫لَالق اعبم ؽیزیی دیللی عوسلزیٌِ‬ ‫د یِ عی وی ارسی ا لِ عی اوسًٍغی‬ ‫ثئلِ دیزوی ثبؽذاى دیجِ عی دوسٍهغی‬ ‫اػالم وتایج اػتشاض بٍ دَکبىذی‬ ‫خاوًاس طی یکی دی َفتٍ ایىذٌ‬ ‫مؼاین سفاٌ اجتماػی یصاست تؼاین‪ ،‬کاس ی سفاٌ اجتماػی‬ ‫دسباسٌ صمان اػالم وتایج اػتشاضات ثبت ضذٌ پیهشامهًن‬ ‫دَکبىذی گفت‪ :‬احتماال وتایج وُایی اػهتهشاضهات تها‬ ‫پایان ماٌ ی طی یکی دی َفتٍ دیگش اص طشیه سهامهاوهٍ‬ ‫حمایت اػالم میضًد ی مشدم می تًاوىذ وتیجٍ بشسسیَا‬ ‫سا مطاَذٌ کىىذ‪.‬‬ ‫داریَػ اثَحوشُ در گفتٍگَ ثب ایغٌب‪ ،‬ثب ثیبى ایوٌوىوِ‬ ‫ّزرؼذاد اػتزاک حجت ؽذُ ثوبؽوذ هوجولوا یوبراًوِ در‬ ‫اردیجْؾت هبُ ىی دٍ هزحلِ ثزایؾبى ٍاریش ؽذُ اعت؛‬ ‫درثبرُ سهبى اػالم ًتبیج اػتزامبت حجت ؽذُ پویوزاهوَى‬ ‫دّهثٌذی گفت‪ :‬احتوبال ًتبیج ًْبیی اػتوزاموبت روب‬ ‫پبیبى هبُ ٍ ىی یىی دٍ ّفتِ دیگز اس ىوزیوک عوبهوبًوِ‬ ‫حوبیت اػالم هیؽَد ٍ هزدم هیرَاًٌذ ًتیجِ ثزرعیّب‬ ‫را هؾبّذُ وٌٌذ‪ٍ.‬ی اداهِ داد‪ :‬اگز اس ىوزیوک عوبسهوبى‬ ‫ّذفوٌذی‪ ،‬خبًَارؽبى را روفوىویوه ووزدُ ثوبؽوٌوذ‪،‬‬ ‫اىالػبت خبًَار جذیذ ثزرعی هیؽَد ٍ اگز رفىیوه‬ ‫ًىزدُ ثبؽٌذ ٍ ثِ ثزخی ایتنّب اػتزاک داؽتِ ثوبؽوٌوذ‪،‬‬ ‫ّوبى هَارد دٍثبرُ ثز اعبط اخزیی اىالػبت ثوزرعوی‬ ‫هیؽَد‪.‬هؼبٍى رفبُ اجتوبػی ٍسارت رؼبٍى‪ ،‬وبر ٍ رفبُ‬ ‫اجتوبػی افشٍد‪ً :‬تبیج ّوِ اػوتوزاموبت یوه جوب ٍ‬ ‫احتوبال رب پبیبى هبُ خزداد اػالم هیؽَد‪ .‬اىالػبت در‬ ‫حبل ثِرٍس رعبًی ّبی السم اعت‪.‬اثَحوشُ درثبرُ سهبى‬ ‫ػولیبری ؽذى اهوىوبى جوذیوذ ارعوبل پویوبهوه ثوِ‬ ‫هؼتزمبى ثزای هؾبّذُ ؽٌبعٌبهِ التوقوبدی ؽوبى ووِ‬ ‫پیؼ اس ایی اس عَی ٍسیز رفبُ اػالم ؽذُ ثَد ًیش اظْبر‬ ‫وزد‪ :‬ایی اهىبى ٌَّس فؼبل ًؾذُ ٍ در دعوت ثوزرعوی‬ ‫اعت‪ .‬ثز ایی اعبط اىالػبت الوتوقوبدی خوبًوَار ثوِ‬ ‫فَرت دلیکرزی لبثل هؾبّذُ اعت‪ .‬عؼی هیوٌین در‬ ‫هذت وَربّی ایی اهىبى را ایجبد وٌین رب حجت اػتزاک‬ ‫در هَارد خبؿ راحترز اًجبم ؽَد‪ٍ.‬ی در پبعو ثوِ‬ ‫ایی پزعؼ وِ چزا اىالػبت هزثَه ثوِ هولوه جوشٍ‬ ‫هؼیبرّبی هَجَد دّهثٌذی ًیغت ٍ چِ سهبًوی ایوی‬ ‫اىالػبت ٍارد پبیگبُ اىوالػوبروی رفوبّوی ایوزاًویوبى‬ ‫هی ؽَد؟ گفت‪ :‬اىالػبت اهالن ًبلـ اعت ٍ ثبػوج‬ ‫ثی ػذالتی هی ؽذ ثِ ّویی ػلت هله را ثوِ فوَرت‬ ‫ولی هجٌب لزار ًذادین اهب در حبل پیگیزی اس ًوْوبدّوبی‬ ‫هزثَه ّغتین رب ثتَاًین اىالػبت اهالن را ًیش اموبفوِ‬ ‫وٌین ٍ ثِ هحل ایٌىِ افشٍدُ ؽَد اىالػبت اهوالن‬ ‫را ّن هجٌبی دّهثٌذی لزار هوی دّویون‪ٍ .‬لوی فوؼوال‬ ‫اىالػبت هزثَه ثِ اهالن ًبلـ اعت ٍ ًویرَاى اى‬ ‫را اػوبل وزد‪.‬‬ صفحه 1 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫یکشنبه ‪ 22‬خرداد ‪ 12 *1441‬ژوئن ‪ 11 * 2422‬ذی القعده‪ * 1443‬سال سی و دوم ( اوتوز ایکینجی ایل ) * شماره ( سایی ) ‪5516 :‬‬ ‫تْشاى‪ٍ-‬یی؛ ببصی دس ٍقت اضبفِ‬ ‫هبدٍسٍ‪ :‬ایشاى ٍ ًٍضٍئال دًیبی جذیذی سا بذٍى‬ ‫سلغِ علبی اهشیکبیی هیسبصًذ‬ ‫ًیىالع هادٍسٍ سئیغ جوَْسی ًٍضٍئال وِ ترِ‬ ‫ػٌَزى ػَهیی هملذ تَس زٍساػیرایری خرَد دس‬ ‫تْشزى تِ ػش هیتشد‪ ،‬گفت‪ :‬زیشزى ٍ ًٍضٍئال زگرش‬ ‫چِ زص ًظش جغشزفیایی دٍس ّؼتٌذ‪ ،‬زها دس ػاخرت‬ ‫جْاًی ػادالًِتش‪ ،‬چٌذلغثی ٍ تذٍى ّظهًَریرؼرن‬ ‫( ػلغِ علثی ) اهشیىایی ػْین ّؼتٌذ‪.‬‬ ‫‪ ۸‬سبل کشَس سا هؼغل هزاکشات کشدًذ‬ ‫وَچىیًظزد خاعشًـاى وشد‪ :‬دٍلت لثل ّـرت‬ ‫ػال زلتلاد وـَس سز هؼرغرل هرززورشزت ًرگرِ‬ ‫دزؿت ٍدساخشػشّن ًتریرجرِ زی ػرایرذوـرَس‬ ‫ًـذ‪.‬ػضَ وویؼیَى تشًاهِ تَدجِ ٍ هِراػرثرات‬ ‫هجلغ زظْاسدزؿت‪ :‬دٍلرت ًراچراسترِ زػرورال‬ ‫زکالحات زلتلادی دسسزػترای زیرجرادػرذزلرت‬ ‫یاسزًِزی زػت ٍتوام تالؽ خَدسزهریرىرٌرذ ورِ‬ ‫تثؼات ًاؿی زص زیی زکالح زلتلادی تِ حرذزلرل‬ ‫تشػذ‪.‬‬ ‫قبًَى پذافٌذ غیشػبهل دیذببًی بشای اهٌیت‬ ‫کشَس است‬ ‫گشٍگاًگیشی دس ٍیی؛ چٌذ خیاتاى تاالترش زص‬ ‫وَتَسی‪ ،‬دس همش اطزًغ زًشطی زتوی؛ سزی‬ ‫ػی تشزتش پٌج‪ ،‬تِ ًفغ لغؼٌاهِزی وِ هیگَیٌذ‬ ‫تٌذ ٍ اتـیی ًیؼت‪ ،‬زها ‪ ۷۲‬دٍستیی اطزًغ سز‬ ‫زیٌجا دس زیشزى زص واس زًذزختِ زػت‪ ،‬اطزًرغ‬ ‫هیگَیذ تا ضشتِ هْله تِ تشجام چْاس ّفتِ‬ ‫تیـتش تالی ًیؼت‪ ،‬تْشزى زها هیگَیذ للذسی‬ ‫سز لاعؼاًِ ٍ تا دػت تاص پاػخ خَزّذ دزد‪.‬‬ ‫سٍص خَتی ًثَد؛ زیی تؼثیش گشٍػی‪ ،‬هذیش ول‬ ‫اطزًغ تیی زلوللی زًشطی زتوی زص چْاسؿرٌرثرِ‬ ‫لغؼٌاهِ ػلیِ تشًاهِ ّؼتِ زی ترْرشزى زػرت؛‬ ‫لغؼٌاهِزی وِ دس ووتش زص دٍ ػال دٍتاسُ دس‬ ‫ٍزپؼیی ػاػات جلؼِ دٍسُزی حىرام کرادس‬ ‫ؿذ تا تشجام سز تاص ّن دس زتاق زحیا‪ ،‬هتلل تِ‬ ‫دػتگاُ تٌفغ زجثاسی دس تین ٍ ّشزع ًرگرِ‬ ‫دزسد‪ّ .‬ـذزس تْشزى تِ اطزًغ هثٌی ترش لرغرغ‬ ‫دٍستیی ّای فرشزپرادهراًری دس ػرایرت ّرای‬ ‫زکفْاى‪ً ،‬غٌض ٍ تْشزى چٌذیی ػاػت صٍدترش‬ ‫زص کذٍس لغؼٌاهِ ؿَسزی حىام ترِ کرِری‬ ‫جلؼِ دس ٍیی سػیذ‪ .‬لغؼٌاهِ زًتمادی تِ دًثال‬ ‫دسخَزػت هِىَهیت اهشیىا ٍ ػِ وـرَس‬ ‫زسٍپایی ػضَ ‪ ،۱+۴‬تْشزى سز تِ ػذم ؿفافیت‬ ‫ٍ پاػخگَیی ًؼثت تِ فؼالیرت ّرای کرلر‬ ‫اهیض ّؼتِ زی هتْن وشدُ‪ ،‬زها لرشزس ًریرؼرت‬ ‫*دادگبُ یًَبى حکن هظبدسُ هحوَلِ ًفت‬ ‫ایشاى تَسظ اهشیکب سا لغَ کشد‬ ‫پشًٍذُ ّؼتِزی زیشزى سز سزّی ؿَسزی زهٌیرت‬ ‫ػاصهاى هلل هتِذ وٌذ‪.‬‬ ‫دس ؿه هخالفت سٍػیِ ٍ چیی ٍ سزی هوتٌرغ‬ ‫ٌّذ‪ ،‬لیثی ٍ پاوؼتاى تا لغؼٌاهِ حىام ػرلریرِ‬ ‫زیشزى‪ ،‬هَضغ گیشی ٍزؿٌگتی چٌذزى ػخت ٍ‬ ‫تٌؾ صز ًثَد‪ .‬اهشیىا زتتذز زػالم ورشد‪ ،‬ترشزی‬ ‫دزهی صدى یا تماتل تشزی زّذزف ػریراػری ترِ‬ ‫لغؼٌاهِ سزی هَزفک ًذزدُ ٍ تاویرذ ورشد ترِ‬ ‫دًثال تٌؾ ًویگشدد‪ ،‬زها ووتش زص ‪ ۷۱‬ػاػت‬ ‫تؼذ تا عشح زیی پیؾ ؿشط وِ زیشزى ترایرذ زص‬ ‫خَزػتِّای فشزتشجاهی دػت ترشدزسد زػرالم‬ ‫وشد وِ سفتاسّای زیشزى تِ زًضٍزی زلتلادی ٍ‬ ‫ػیاػی تیـتش تْشزى خَزّذ زًجاهیذ ٍ ترِرشزى‬ ‫ّؼتِزی سز تـذیذ هیوٌذ‪.‬‬ ‫ػیذ کثاح صًگٌِ‪ ،‬تِلیلگش هؼائل غشب اػیا‬ ‫دستاسُ تثؼات لغؼٌاهِ همشضاًِ اطزًغ ػرلریرِ‬ ‫تْشزى هؼتمذ زػت‪ :‬اهشیىا‪ ،‬زًگلیغ‪ ،‬الواى ٍ‬ ‫فشزًؼِ تا زیی لرغرؼرٌراهرِ ّرا اب دسّراٍى‬ ‫هی وَتٌذ؛ زیی هؼیش وٌاس گززؿتی تشجام ترِ‬ ‫صتاى تیصتاًی زػت ٍ ّیچ ػالهت هثثتی تشزی‬ ‫تاصگـت تِ تشجام ًخَزّذ دزؿت ‪.‬‬ ‫تِ سغن هَضغ ؿفاف زیشزى دس پاػخگَیی تِ‬ ‫زتْاهرات دستراسُ هرٌرـرا پریرذزؿرذى هرَزد‬ ‫سزدیَزوتیَ دس ػِ هشوض ّؼتِزی زػالمًـذُ ٍ‬ ‫ّوىاسی واهل تشزی ًوًَِ تشدزسی زص ترشخری‬ ‫هشزوض ّؼتِ زی‪ ،‬ػاص ًراورَن هرذیرش ورل‬ ‫اطزًغ زًشطی زتوی گوراًرِ صًری ّرا دستراسُ‬ ‫ػیاػی تَدى هَزضغ سزفائل گشٍػی ٍ زستثاط‬ ‫اى تا ػفش زخیش زٍ تِ تالٍیَ ٍ دیذزس تا ًفتالری‬ ‫تٌت‪ً ،‬خؼت ٍصیش سطین کْیًَیؼتی ٍ فـراس‬ ‫ٍزؿٌگتی تشزی تغییش سزّثشد اطزًغ دس لرثرال‬ ‫زیشزى سز تمَیت هیوٌذ‪.‬‬ ‫هؼبٍى ًوبیٌذگی ایشاى خَاستبس پبیبى دادى بِ تحشینّبی یکجبًبِ قْشاهیض شذ‬ ‫ػضَ وویؼیَى زهٌیت هلی ٍ ػیراػرت خراسجرِ‬ ‫هجلغ ؿَسزی زػالهی گفت‪ :‬پذزفٌذ غیشػراهرل‬ ‫یىی زص صیشػاخت ّای زهٌیت هلی ّش وـرَسی‬ ‫زػت‪،‬دس ًظام جوَْسی زػالهی ًیاص تِ دیرذتراى‬ ‫دزسین‪.‬‬ ‫اخببس کَتبُ حَادث‬ ‫خشٍج اهشیکب اص خبٍسهیبًِ؛ اص سٍیب تب ٍاقؼیت‬ ‫هزاکشات؛‬ ‫اخببس کَتبُ سیبسی‬ ‫ػفیش ٍ هؼاٍى ًوایٌذگی زیشزى دس ػاصهاى هلرل ترا هرِرىرَم ورشدى‬ ‫زلذزهات یىجاًثِ لْشاهیض ٍ ًاػادالًِ وِ تخـْای تْذزؿت ٍ دسهراى‬ ‫وـَسّا سز تِت تاثیش لشزس دزدُ زػت‪ ،‬خَزػتاس زلذزم هرَثرش جراهرؼرِ‬ ‫جْاًی تشزی پایاى دزدى تِ تِشیوْای یىجاًثِ ػلیِ زیشزى ؿرذ‪ .‬صّرشز‬ ‫زسؿادی ػفیش ٍ هؼاٍى ًوایٌذگری دزئرن زیرشزى دس ػراصهراى هرلرل‬ ‫هتِذ ‪.‬لزز وـَسّای ػضَ تایذ تشزی سفغ چالؾّایی وِ هرٌرجرش ترِ‬ ‫ٍلفِ دس ًیل تِ زیی ّذف هی ؿًَذ زلذزهات هرَثرش ٍ جرذی زترخرار‬ ‫وٌٌذ‪ٍ.‬ی زفضٍد‪ :‬هتاػفاًِ زلذزهات یىرجراًرثرِ لرْرشاهریرض زص جرولرِ‬ ‫تِشیوْای یىجاًثِ زلتلادی‪ ،‬هالی ٍ تاًىی تِویل ؿذُ تش زیرشزى ترِ‬ ‫عَس جذی حک دػتشػی تِ تْذزؿت ٍ دسهاى زیشزًیاى سز ًمض وشدُ ٍ‬ ‫تِ ٍیظُ زفشزدی وِ تا هـىالت ًاؿی زص زتتال تِ زچ ای ٍی هَزجْرٌرذ‪،‬‬ ‫زص زیی ٍضؼیت هؼتمیوا سًج هیتشًذ‪.‬زسؿادی زظْاس دزؿت‪ :‬تِشیوْای‬ ‫یىجاًثِ لْشاهیض ٍ ًاػادالًِ‪ ،‬واًالْای هؼوَل ّوىاسیْای تییزلولرلری‬ ‫سز هؼذٍد وشدُ ٍ هٌثغ ًگشزًی ّایی زػت وِ تالؿْرای زیرشزى ترشزی‬ ‫هماتلِ ػلیِ زیی تیواسیْا سز تِت تاثیش هٌفی لشزس دزدُ ٍ ػالٍُ ترش اى‪،‬‬ ‫دػتشػی تِ هَلغ ٍ هَثش تِ تـخیق‪ ،‬دزسٍ‪ ،‬دسهاى‪ ،‬تجْیضزت پضؿىی‬ ‫ٍ فٌاٍسیْای الصم تشزی زسزئِ جاهغ خذهات تْذزؿتی ٍ دسهاًی تِ ٍیظُ‬ ‫دسخلَف زفشزد هثتال تِ زیذص سز تِ ؿذت هِذٍد وشدُ زػت‪.‬هرؼراٍى‬ ‫ًوایٌذگی زیشزى دس ػاصهاى هلل هتِذ زظْراس دزؿرت‪ :‬زیرشزى ضروری‬ ‫هِىَم وشدى زیٌگًَِ زلذزهات غیشلاًًَری ٍ ًراػرادالًرِ ٍ چرٌریری‬ ‫ػیاػت ّا ٍ سٍیىشدّای ًاهـشٍع وِ تخـْای ترْرذزؿرت ٍ دسهراى‬ ‫وـَسّا سز تِت تاثیش لشزس دزدُ ٍ خذهات سػاًی تِ تیواسزى‪ ،‬زصجولرِ‬ ‫هثتالیاى تِ زچ ای ٍی سز تا هاًغ ٍ ٍلفِ سٍتشٍ هی ورٌرذ‪ ،‬زص زػضرای‬ ‫جاهؼِ جْاًی هی خَزّذ زلذزهات هَثش‪ ،‬فرَسی ٍ ػرورلری خرَد سز‬ ‫دسجْت سفغ تِشیوْای لْشاهیض یادؿذُ تىاس گیشًذ‪.‬‬ ‫اداسُ کل صًذاًْبی استبى ارسببیجبى ششقی‬ ‫اگْی فشاخَاى دػَت بِ هٌبقظِ ػوَهی‬ ‫خبرگساری رییترز گسارش داد کٍ دادگاٌ یًوان‬ ‫حکمی کٍ بٍ امریکا اجازٌ مصادرٌ محمحمحًح حٍ‬ ‫وفت ایران در سًاحل ایه کشًر را میداد‪ ،‬حوحً‬ ‫کردٌ است‪.‬‬ ‫*تظبدف اتَبَس جبى ‪ 22‬پبکستبًی سا‬ ‫گشفت‬ ‫بر اثر سقًط یک دستگاٌ اتًبحً بحٍ درٌ ای‬ ‫عمیق در پاکستان دستکح ‪ ۲۲‬مسحارحر کشحتحٍ‬ ‫شدود‪.‬مقامات پاکستحان اعح ک کحردوحد یحک‬ ‫دستگاٌ اتًبً کٍ با سرعت باالدرحرکت بًدٌ‬ ‫ازیک جادٌ کًَستاوی ی باریک مىمرف شدٌ ی‬ ‫بٍ درٌ ای در جىًب غرب پاکستان سقًط کرد‪.‬‬ ‫*یک خَدسٍ دس بشلیی بب جوؼیت صیبدی‬ ‫بشخَسد کشد‬ ‫اداسُ کل صًذاًْبی استبى ارسببیجبى ششقی دس ًظش داسد هٌبقظِ ػوَهی اجشای ػولیبت حظبس بیشًٍی ٍ بشجکْبی‬ ‫ًگْببًی ببصداشتگبُ هَقت شْشستبى ّشتشٍد بِ ششح ًقشِ ّب ٍ هشخظبت فٌی ػوَهی ٍ خظَطی هٌضن ٍ تحَیلل‬ ‫پشٍطُ هَسد هٌبقظِ ‪،‬کِ هحذٍدُ ٍ ششایظ اى ‪،‬دس اسٌبد هٌبقظِ هشخض شذُ است ‪.‬اص عشیق سبهبًِ تلذاسکلبت‬ ‫الکتشًٍیکی دٍلت بِ شوبسُ ‪ 2000004223000002‬بِ پیوبًکبس ریظالح ٍاگزاس ًوبیذ‪.‬کلیِ هشاحلل بلشگلضاسی‬ ‫فشاخَاى شبهل اسصیببی پبکتْبی الف ٍ ه ٍ پیشٌْبد قیوت شبهل‪ :‬دسیبفت‪ ،‬تحَیل اسٌبد‪ ،‬اسصیببی کیفی ٍ گشبیل‬ ‫پبکت قیوت ّب ٍ سبیش هشاحل هٌبقظِ‪ ،‬اص عشیق دسگبُ سبهبًِ تذاسکبت الکتشًٍیلکلی دٍللتاسلتلبد بلِ‬ ‫ادسس ‪www.setadiran.ir‬اًجبم خَاّذ شذ‪.‬‬ ‫الصم است هٌبقظِ گشاى دس طَست ػذم ػضَیت قبلی‪ ،‬هشاحل ثبت ًبم دس سبیت هزکَس ٍ دسیبفت گَاّی اهضلبی‬ ‫الکتشًٍیکی سا جْت ششکت دس فشاخَاى هحقق سبصًذ‪.‬‬ ‫تبسیخ اًتشبس هٌبقظِ دس سبهبًِ ‪ 0300004020 :‬هی ببشذ‪.‬‬ ‫هْلت صهبًی دسیبفت اسٌبد هٌبقظِ اص سبیت ‪030000402۸ :‬‬ ‫هْلت صهبًی اسسبل پبکتْبی پیشٌْبد‪030000300۸:‬‬ ‫هْلت صهبًی ببصگشبیی ‪0300003001:‬‬ ‫هْلت صهبى اسصیببی‪:‬سِ سٍص‬ ‫هْلت صهبًی ببصگشبیی پیشٌْبد قیوتغ‪0300003002:‬‬ ‫ضوبًت ًبهِ ششکت دس هٌبقظِ‪:‬ضوبًت ًبهِ ببًکی هؼتبش بِ ًبم اداسُ کل صًذاًْبی استبى‬ ‫هحل تحَیل پبکبت‪ :‬کلیِ اسٌبد دس سبهبًِ تذاسکبت الکتشًٍیکی دٍلتاستبد ببسگضاسی ٍ اطل اسٌبداضوبًت ًبهِ ششکلت دس‬ ‫هٌبقظِ هشبَعِ ًیض هغببق تبسیخ ّبی هقشس تحَیل هسئَل دبیش خبًِ هحشهبًِ اداسُ کل صًذاًْبی استبى گشدد‪.‬‬ ‫اعالػبت توبس دستگبُ هٌبقظِ گضا جْت دسیبفت اعالػبت بیشتش دسخظَص اسٌبد هٌبقظِ ٍ اسائِ پبکتْب‪ :‬ادسس‪:‬‬ ‫تبشیض‪-‬پبییی تش اص پل کببلی‪ -‬بلَاس ‪ 21‬بْوی‪ -‬اداسُ کل صًذاًْبی استبى ارسببیجبى شقی‪ -‬اداسُ فٌی ٍ ػوبًلی‬ ‫‪ 030-44424۸31‬هٌْذس اٍجبقی‬ ‫تَضیحبت‪:‬‬ ‫*ششکتْبی پیوبًکبسی هی ببیست داسای گَاّیٌبهِ تشخیض طالحیت یب هؼشفیٌبهِ اص سبصهبى هذیشیت ٍ بشًلبهلِ‬ ‫سیضی بب پبیِ ‪ 3‬سبختوبى ٍ ابٌیِ ظشفیت خبلی بشای قبَل تؼْذات ببشٌذ‪.‬‬ ‫رساوٍَای ا ماوی گسارش دادود کٍ خًدرییی با‬ ‫جمعیتی از مردک در مملٍ شار ًتىبًرگ یاقع در‬ ‫بر یه برخًرد کردٌ ییک تحه درایحه ححادثحٍ‬ ‫کشتٍ شدٌ است‪.‬مقامات مملی بٍ خحبحروحگحاران‬ ‫اع ک کردود درپی یقًع ایه ححادثحٍ کحٍ در‬ ‫غرب بر یه رخ دادٌ‪،‬دستک یک ته جان خحًد‬ ‫راازدست دادٌ یَشت ته دیگرویس زخمی شدود‪.‬‬ ‫سیاسی‬ ‫‪2‬‬ ‫* اػتببس پشٍطُ بظَست اسٌبد خضاًِ هذت داس بَدُ ٍ بِ طَست ٍضؼیتْبی پیوبًکبس حفظ قذست خلشیلذ‬ ‫تؼلق هی گیشد‪.‬‬ ‫*بب تَجِ بِ ایٌکِ اسصیببی تَاى اجشایی کبس کلیِ پیوبًکبساى قبل اص ببصگشبیی پبکتْبی پیشٌْبدقیوتاپبکلت ج‬ ‫تَسظ کویٌِ فٌی هٌبقظِ گضاس اًجبم هی گیشد لزا پیوبًکبساى هی ببیست فشم ّبی هشبَط بِ اسصیببی کیفی سا بلب‬ ‫دقت تکویل ٍ ضویوِ اسٌبد هَسد ًیبص اسسبل ًوبیٌذ‪.‬‬ ‫‪*00/0‬شٌبسِ اگْی‪* 04423/0:‬تبسیخ اًتشبسًَبت اٍل‪* 0300004020 :‬اًتشبس ًَبت دٍم‪ * 0300004022:‬سٍصًبهِ اسک‬ ‫بشای دفبع اص ایشاى هَشک ًقغِ صى داسین‬ ‫زهیش ػثذزللْیاى سئیغ دػتگاُ دیپلواػی وـَسهاى تلشی ورشد‪ :‬خرالف‬ ‫دٍسزى دفاع همذع وِ حتی یه هَؿه تشزی پاػخ تِ کذزم ًرذزؿرتریرن‬ ‫زوٌَى جوَْسی زػالهی زیشزى؛ هَؿه ًمغِ صى دس زختریراس دزسد‪.‬سئریرغ‬ ‫دػتگاُ دیپلواػی تلشی وشد‪ :‬خالف دٍسزى دفاع همذع وِ حتی یره‬ ‫هَؿه تشزی پاػخ تِ کذزم ًذزؿتین زوٌَى جرورْرَسی زػرالهری زیرشزى؛‬ ‫هَؿه ًمغِ صى دس زختیاس دزسد‪.‬‬ ‫زهیش ػثذزللْیاى دس جوغ زیشزًیاى همین حیذس اتاد گفت‪ :‬زهیذٍزسم تا گزؿت‬ ‫چْاسدِّ زص پیشٍصی زًمالب‪ ،‬لاًَى جاهغ حوایت زص زیرشزًریراى خراس زص‬ ‫وـَس سز تا ّوىاسی هجلغ ؿَسزی زػالهی دسهاُّای ایرٌرذُ تلرَیره‬ ‫وٌین‪ٍ .‬ی زفضٍد‪:‬هلون ّؼتین تلَیه زیی لاًَى تِ ػرال ‪ ۴۱۴۷‬وـریرذُ‬ ‫ًـَد‪ .‬الای لالیثاف ٍ هؼئَالى ریشتظ دس هجلرغ لرَل دزدًرذ ترا ترشزی‬ ‫تلَیه زیی لاًَى ّوىاسی الصم سز دزؿتِ تاؿٌذ‪.‬‬ ‫الای زهیشػثذزللْیاى تا زؿاسُ تِ جضئیات زیی لراًرَى گرفرت‪ :‬زیری لراًرَى‬ ‫تؼْیالت فشزٍزًی سز تشزی زیشزًیاى همین خاس زص وـَس دس ًرظرش خرَزّرذ‬ ‫گشفت‪ .‬تا زیی لاًَى سفت ٍ زهذ زیشزًیاى تِ ػرشصهریری هرادسی سزحرت ترش‬ ‫هی ؿَد‪ّ .‬ذف زکلی زیی زػت وِ پیًَذ زیشزًیاى ػضیض تا ػشصهیری هرادسی‬ ‫سٍص تِ سٍص تمَیت ؿَد‪ٍ.‬صیش خاسجِ تاویذ وشد‪ :‬لغؼا یىی زص هـىرالتری‬ ‫وِ دس زیی هؼیش تشزی ؿوا ٍجَد دزسد‪ ،‬هؼئلِ زیرشزًریراى دزسزی تراترؼریرت‬ ‫هضاػف زػت‪ٍ.‬ی گفت‪ :‬هلون ّؼتین یىثاس تشزی ّویـِ دس لاًَى جاهرغ‬ ‫حوایت زص زیشزًیاى همین خاس زص وـَس هَضَع زیشزًیاى دٍ تاتؼیرت سز ترِ‬ ‫ًَِی حل ٍ فلل وٌین وِ تثذیل تِ لاًَى ؿَد ٍ زیشزًیاًی وِ تِ ّش ػلرت‬ ‫دس خاس حضَس دزسًذ‪ ،‬دٍ تاتؼیت تَدى اًاى‪ ،‬تشزی تشدد ّایـاى هـرىرل‬ ‫ػاص ًـَد‪ٍ.‬صیش خاسجِ زفضٍد‪ :‬زیی فشکتی زػت وِ ّش زیذُزی ورِ لراترل‬ ‫زجشز تاؿذ هغشح وٌیذ تا تتَزًین زیی واس سز زًجام دّین‪ .‬دس ترذٍیری زیری‬ ‫لاًَى ٍصزست دزدگؼتشی‪ ،‬هؼئَلیت هؼتمین واس سز تشػْذُ گشفتِ زػرت ٍ‬ ‫هؼاٍى تیی زلولل ٍصیش دزدگؼتشی دس زیی ػفش ّوشزُ هی زػت‪.‬‬ ‫ٍی تا زؿاسُ تِ زهضای ػٌذ ّوىاسیّای لضایی تیی زیشزى ٍ ّرٌرذ زظرْراس‬ ‫دزؿت‪ :‬دس زیی ػفش‪ ،‬ػٌذ ّوىاسیّای لضایی سز تا ّوتای خَد دس ٍصزست‬ ‫خاسجِ ٌّذ زهضا ؿذ ػٌذی وِ زص تجاست خاسجی ٍ تجاس ٌّذی ٍ زیشزًری‬ ‫پـتیثاًی هیوٌذ‪.‬‬ ‫اشٌبئی بب کشَسّبی دهَکشاتیک‬ ‫استشالیب‬ ‫زػتشزلیا دس یىی زص دٍسدػت تشیی ًماط جْاى لشزس دزسد ورِ فراکرلرِ زی‬ ‫ّضزسزى ویلَهتشی تا دیگش ًماط جْاى دزؿتِ ٍ ًرام اى ترا ػرشٍع ّرای‬ ‫دسیایی ٍ ػٌىثَت ّا ٍ هاسّای ػوی زؽ گشُ خَسدُ وِ ؿرایرذ ورورترش‬ ‫وؼی دٍػت دزؿتِ تاؿذ دس اى صًذگی وٌذ‪ .‬زها تشزی وؼاًی وِ دس زیری‬ ‫وـَس صًذگی هی وٌٌذ‪ ،‬صًذگی دس زیی وـَس تؼیاس دٍػت دزؿرترٌری ٍ‬ ‫سزحت تَدُ ٍ تِ زیی وِ وـَسؿاى یىی زص دهَوشزتیه تشیی وـرَسّرای‬ ‫جْاى زػت زفتخاس هی وٌٌذ‪ .‬زػتشزلیا تِ دزؿتی جاهؼِ زی اصزد ٍ دٍػرت‬ ‫دزؿتٌی ؿْشت دزسد ٍ ّش وؼی هی تَزًذ (تیـتش دس گزؿرترِ) ترا دزؿرتری‬ ‫ؿشزیغی ػادُ تِ زیی وـَس ػفش وٌذ‪.‬‬ ‫زیی وـَس دس صهیٌِ اصزدی ّای هذًی ًوشُ واهل ‪ ۴۴‬سز دسیرافرت ورشدُ‬ ‫زػت؛ حتی یه دِّ تؼذ زص زیی وِ لَزًیی ضذ تشٍسیؼن تاػر ًرگرشزًری‬ ‫تشخی زص ؿْشًٍذزى زیی وـَس دس هَسد ًظاست ّای تی ػاتمرِ دٍلرت ترش‬ ‫صًذگی هشدم ؿذُ زػت‪ .‬زگش چِ هوىی زػت دس ػال ّای ایرٌرذُ سترثرِ‬ ‫زػتشزلیا دس زیی فْشػت تاالتش تشٍد زها هشدم زیی وـَس ٌَّص ّن زص صًذگری‬ ‫دس یىی زص دهَوشزتیه تشیی وـَسّای جْاى لزت هی تشًذ‪ .‬زلرثرترِ زیری‬ ‫وـَس واهالً تی ًمق ًیؼت ٍ دس ػال ّای زخیش ػمَط دٍلت ّا ٍ تغیریرش‬ ‫ًخؼت ٍصیش ٍ واتیٌِ ّای صیادی دس زػتشزلیا تِ ٍلَع پیَػتِ زػت‪.‬زػتشزلیرا‬ ‫تَزًؼتِ زػت یه ًظام زلتلادی غشتی سز دس وـَس خَد پیادُ وٌذ‪ .‬تَلریرذ‬ ‫ًاخالق زیی وـَس تشزتش تا چْاس زلتلاد زسٍپایی زػت‪ً .‬رظرام زلرترلرادی‬ ‫زػتشزلیا تِ گًَِ زی زػت وِ دس تشزتش سوَد زلتلادی جْاًی تؼیاس هٌؼغرف‬ ‫تَدُ ٍ تَزًؼتِ تا پیادُ وشدى تشًاهِّای کِی زلتلادی ووتشیی تاثریرش سز‬ ‫تپزیشد‪.‬تخؾ خذهاتی زلتلاد زػتشزلیا دس تخؾ ّای گًَاگًَری زص جرولرِ‬ ‫کٌؼت تَسیؼن‪ ،‬اهَصؽ ٍ پشٍسؽ ٍ تَلیذ ًاخالق دزخلی ًیض فؼال زػت‪.‬‬ ‫دس ٍزلغ تَلیذ ًاخالق دسًٍی چیضی حذٍد ‪ %96‬زلتلراد زیری وـرَس سز‬ ‫پَؿؾ هیدّذ‪ .‬دس تخؾ کٌایغ خذهاتی‪ ،‬کٌؼت تَسیؼن ًمؾ هْوی دس‬ ‫زلتلاد زػتشزلیا تاصی هیوٌذ‪.‬‬ صفحه 2 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫اخبار‬ ‫*قَاًیی اعسام کارٍاى حجاج از فرٍدگاُ ضْیذ‬ ‫هذًی تبریس‬ ‫غس‪ٔ ًٙٞ‬حػٗ ِسیبٖ اظه‪ٟ‬هبز وهسحم هٕهُ‬ ‫ٔ‪ٛ‬احٔخدز ‪ ٚ‬ز‪ٚ‬اٖ ٌسحاٖ ث‪ٞ ٝ‬س ٔیصاٖ ‪٘ ٚ‬ه‪ٚ ٛ‬‬ ‫لسـ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬ؾسثت ‪ٞ‬بی ٔتبح‪ ٚ ٖٚ‬تسأبح‪ٕٛٙٔ َٚ‬‬ ‫ث‪ٛ‬ح‪ ٚ ٜ‬حز ق‪ٛ‬زت وؿف‪ ،‬ضٕٗ ٔهٕهب٘هاهت اش‬ ‫غفس شائس ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬لف ٌرز٘بٔه‪ ،ٝ‬رهس‪٘ٚ‬هد‪ ٜ‬لیهبیه‬ ‫تؿىیُ ؾد‪ ٚ ٜ‬ث‪ٔ ٝ‬ساخع لیبی ٔاسف ٔ ؾ‪ٛ‬ح‪.‬‬ ‫*‪ 33۳۳‬هیلیارد تَهاى برای پرٍشُّای راُ ٍ‬ ‫ضْرسازی ارربایجاى ضرقی تخصیص یافت‬ ‫غسرسغت احاز‪ ٜ‬وُ زا‪ ٚ ٜ‬ؾ‪ٟ‬سغبشی اذزثبیدهبٖ‬ ‫ؾسل ٌفتم ‪ٕٞ‬صٔبٖ ثب غفس زییع خٕ‪ٟ‬ه‪ٛ‬ز ثه‪ٝ‬‬ ‫ایٗ اغتبٖ غ‪ٞ ٝ‬صاز ‪ٔ ۰۸۳ ٚ‬یّیبزح ته‪ٔٛ‬هبٖ ثهسای‬ ‫اخسا ‪ ٚ‬تىٕهیهُ ‪ ۵۱‬رهس‪ٚ‬ض‪ ٜ‬حز ه‪ٛ‬ش‪ ٜ‬زا‪ٚ ٜ‬‬ ‫ؾ‪ٟ‬سغبشی اختکبـ یبفت‪.‬‬ ‫*اراضی تحت هالکیت افراد در ضْرک هبل ٍ‬ ‫خَدرٍ تبریس تعییی تکلیف ضَد‬ ‫یکشنبه ‪ 22‬خرداد ‪ 12 * 1441‬ژوئن ‪ 11 * 2422‬ذی القعده‪ * 1443‬سال سی و دوم ( اوتوز ایکینجی ایل ) * شماره ( سایی ) ‪5516 :‬‬ ‫قطعی برق ضْرکّای صٌعتی‬ ‫را بِ صَرت جذی پیگیری هیکٌین‬ ‫زئیع غبشٔبٖ ق‪ٙ‬ات‪ٔ ،‬ادٖ ‪ ٚ‬تدبزت اذزثبیدبٖ ؾسل ثب اؾهبز‪ ٜ‬ثه‪ٝ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬ض‪ ٛ‬خػبزت لاا ثسق ق‪ٙ‬بیع ث‪ ٝ‬ثخؽ ت‪ِٛ‬ید ٌفتم لاهاه ثهسق‬ ‫ؾ‪ٟ‬سن‪ٞ‬بی ق‪ٙ‬ات اغتبٖ حز ‪ٞ َٛ‬فت‪ ٝ‬ح‪ ٚ‬ز‪ٚ‬ش ا ٕبَ ٔ ؾ‪ٛ‬ح و‪ ٝ‬ایٗ‬ ‫ٔ‪ٛ‬ض‪ ٛ‬زا ث‪ ٝ‬ق‪ٛ‬زت خدی ریٍیسی ٔ و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫قبثس رس٘یبٖ اظ‪ٟ‬بز وسحم حز ‪ٛ‬ش‪ ٜ‬ق‪ٙ‬بیع ثصزی ٔب٘‪ٙ‬د ف‪ٛ‬الح ‪ ٚ‬غهیهٕهبٖ‬ ‫٘ػجت ث‪ ٝ‬غبیس اغتبٖ‪ٞ‬ب حز ک اذزثبیدبٖ ؾسل اخحبف ٔ ؾ‪ٛ‬ح‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی افص‪ٚ‬حم غ‪ٕٟ‬ی‪ٝ‬ای و‪ ٝ‬ثسای غبیس اغتبٖ‪ٞ‬ب حز ٘ظس ٌسفت‪ ٝ‬ؾد‪ ٜ‬ث‪ٞ ٝ‬یه‬ ‫‪ٛٙ‬اٖ ثب غ‪ٕٟ‬ی‪ ٝ‬اذزثبیدبٖؾسل ‪ٕٞ‬خ‪ٛ‬ا٘ ٘دازح ث‪ٙ‬بثسایٗ ایٗ ٔه‪ٛ‬ضه‪ٛ‬‬ ‫زا خص‪ٔ ٚ‬ح‪ٛ‬ز‪ٞ‬بی اقّ غبشٔبٖ لساز حاح‪.ٜ‬ایٓ ‪ ٚ‬اش سیک ‪ٚ‬شازتخب٘ه‪ٚ ٝ‬‬ ‫غبیس ٔساخع ریٍیسی ٔ و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫زئیع غبشٔبٖ ق‪ٙ‬ات‪ٔ ،‬ادٖ ‪ ٚ‬تدبزت اذزثبیدبٖؾسل ثه‪ ٝ‬ا‪ٞ‬هٕهیهت‬ ‫ثس٘بٔ‪ ٝ‬زیصی ‪ٞ‬بی قحیح ثسای ٔکسف ث‪ٟ‬ی‪ ٝٙ‬ثسق اؾبز‪ ٜ‬وسح ‪ٌ ٚ‬هفهتم‬ ‫ثبید ثب اتخبذ تٕ‪ٟ‬یدات ٔ‪ٙ‬بغت اخبش‪٘ ٜ‬د‪ٞ‬یٓ و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ثخؽ ت‪ِٛ‬ید اغهیهت‬ ‫خدی ‪ٚ‬ازح ؾ‪ٛ‬ح‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ثب ا٘تمبح اش ثس٘بٔ‪ ٝ‬لاا ا ْ ؾد‪ ٜ‬ثسای ‪ٚ‬ا د‪ٞ‬بی ق‪ٙ‬ات ٌفتم ثب‬ ‫فسازغیدٖ ریه ٌسٔب اش ا‪ٚ‬اغط خهسحاح‪ٔ ،‬کهسف ثهسق ثه‪ ٝ‬قه‪ٛ‬زت‬ ‫تکب دی افصایؽ یبفت‪ ٚ ٝ‬اش ا٘دب و‪ ٝ‬حز غبَ‪ٞ‬بی اخیس ثهس٘هبٔه‪ ٝ‬زیهصی‬ ‫ٔ‪ٙ‬بغج ثسای زؾد ت‪ِٛ‬ید ثسق ٔت‪ٙ‬بغت ثب ٘یبش وؿه‪ٛ‬ز ٘هداؾهته‪ ٝ‬ایهٓ‪ ،‬ثهب‬ ‫خبٔ‪ٛ‬ؾ حز وؿ‪ٛ‬ز ا ٓ اش لاا ثسق ‪ٚ‬ا د‪ٞ‬بی ق‪ٙ‬اته ‪ ٚ‬ته‪ِٛ‬هیهدی‬ ‫ٔ‪ٛ‬اخ‪ٞ ٝ‬ػتیٓ‪.‬‬ ‫رس٘یبٖ ثب ثیبٖ ایٗ و‪ ٝ‬جک ٔبح‪ ۱۱ ٜ‬تػ‪ٟ‬یُ فیهبی وػهت ‪ ٚ‬وهبز حز‬ ‫ق‪ٛ‬زت وٕج‪ٛ‬ح ا٘سضی ثبید حز ٔس ّ‪ ٝ‬اخس ث‪ ٝ‬غٕت ‪ٚ‬ا د‪ٞ‬بی ق‪ٙ‬اهته‬ ‫‪ ٚ‬ت‪ِٛ‬ید زفت‪ ،‬افص‪ٚ‬حم ثب ٔدیسیت ثسق حز ‪ٛ‬ش‪ٞ.ٜ‬بی تدبزی‪ ،‬خدٔبت ‪ٚ‬‬ ‫ٔکبزف ٕ‪ ٔ ٔٛ‬ت‪ٛ‬ا٘یٓ لاا ثسق ق‪ٙ‬ات زا ث‪ٔ ٝ‬س ّ‪ ٝ‬اخس ا٘هتهمهبَ‬ ‫ثدیٓ‪ ،‬أب ٔتبغفب٘‪ ٝ‬حز اذزثبیدبٖ ؾسل ثس ىع ُٕ ٔ ؾ‪ٛ‬ح‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی اظ‪ٟ‬بز وسحم ثب ثسزغ ‪ٞ‬بی ا٘دبْ ٌسفت‪ ٝ‬اش غ‪ٛ‬ی ‪ٚ‬شازت ٘هیهس‪ ٚ‬حز‬ ‫‪ٛ‬ش‪ ٜ‬ثسق زغب٘ ث‪ٔ ٝ‬ساوص ق‪ٙ‬ات ‪ ٚ‬ت‪ِٛ‬یدی اذزثبیدبٖ ؾسله ظهّهٓ‬ ‫ثصزٌ ٔ ؾ‪ٛ‬ح یسا و‪ ٝ‬حز ؾ‪ٟ‬سن‪ٞ‬بی ق‪ٙ‬ات ت‪ٟ‬ساٖ ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬ای یه ثبز‬ ‫ثسق لاع ٔ ؾ‪ٛ‬ح أب حز اذزثبیدبٖ ؾسل لاا ثسق حز ‪ٞ َٛ‬فته‪ ٝ‬ح‪ٚ‬‬ ‫ز‪ٚ‬ش ا ٕبَ ٔ ؾ‪ٛ‬ح‪.‬زئیع غبشٔبٖ ق‪ٙ‬ات‪ٔ ،‬ادٖ ‪ ٚ‬تدبزت اذزثبیدهبٖ‬ ‫ؾسل ٌفتم ثبید تخکیف ثسق ث‪ٚ ٝ‬ا د‪ٞ‬بی ثصزی اذزثبیدبٖؾسله‬ ‫ٔب٘‪ٙ‬د غبیس اغتبٖ‪ٞ‬ب بحال٘‪ٔ ٚ ٝ‬ت‪ٙ‬بغت ثب غ‪ ٟٓ‬غسا٘‪ ٝ‬ق‪ٙ‬ات اتفبق ثیبفتد‪،‬‬ ‫عکس رٍز‬ ‫٘‪ ٝ‬ایٗ و‪ ٝ‬وبزخب٘‪ٞٝ‬بی ٔب تاایُ ؾ‪ٛ‬ح ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬ثخؽ ت‪ِٛ‬ید اغیت ثسغد‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ثب ثیبٖ ایٗ و‪ ٝ‬تٕبْ غسٔبی‪ٌ ٝ‬رازی‪ٞ‬بی ق‪ٙ‬بیع ف‪ٛ‬الح اغتبٖ ٔسثه‪ٛ‬ط‬ ‫ث‪ ٝ‬ثخؽ خک‪ٛ‬ق اغت‪ ،‬تبوید وسحم ثس٘بٔ‪ٝ‬ی تخکیک غ‪ٔ ٝ‬ب‪ ٜ‬ای‪ٙ‬د‪ٜ‬‬ ‫ثسق اذزثبیدبٖ ؾسل ٘ػجت ث‪ ٝ‬غبیس اغتبٖ ‪ٞ‬ب وبٔ ً ٘هب هبحال٘ه‪ ٝ‬اغهت‬ ‫یساو‪ ٝ‬اٌس ایٗ ثس٘بٔ‪ ٝ‬اخسا ؾ‪ٛ‬ح‪ ،‬تٕبْ وبزخب٘‪ٞٝ‬بی ف‪ٛ‬الح ‪ ٚ‬وهبزخهب٘ه‪ٝ‬‬ ‫غیٕبٖ ق‪ٛ‬فیبٖ ث‪ٛ ٝ‬ز وبُٔ تاایُ ٔ ؾ‪ٛ‬ح‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی احأ‪ ٝ‬حاحم ث‪ٛٙ ٝ‬اٖ ٔت‪ ِٛ‬ق‪ٙ‬ات ت‪ِٛ‬ید‪ ،‬لاابً خّ‪ٛ‬ی ایٗ ٔه‪ٛ‬ضه‪ٛ‬‬ ‫ٔ ایػتیٓ ‪ ٚ‬اش ک ق‪ٙ‬ات اذزثبیدبٖ ؾسل حفب ٔ و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫رس٘یبٖ ثب اؾبز‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ایٗ و‪ ٝ‬اٌس ‪ ۵۳‬حزقد حز ٔکسف ثسق قسف‪ ٝ‬خه‪ٛ‬یه‬ ‫ؾ‪ٛ‬ح‪ ،‬ق‪ٙ‬بیع ت‪ِٛ‬یدی اغیت ٘خ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬د حید‪ٌ ،‬فتم ‪ٚ‬شازت ٘هیهس‪ ٚ‬ثهبیهد‬ ‫تاییس ز‪ٚ‬ی‪ ٝ‬ثد‪ٞ‬د ‪ ٚ‬لاا ثسق ‪ٚ‬ا د‪ٞ‬بی ق‪ٙ‬اهته ‪ ٚ‬ته‪ِٛ‬هیهدی زا حز‬ ‫اخسیٗ ٔس ّ‪ ٝ‬لساز ح‪ٞ‬د ‪ ٚ‬اخبش‪٘ ٜ‬د‪ٞ‬د ق‪ٙ‬بیع حز ایٗ ؾهسایهط خهبـ‬ ‫وؿ‪ٛ‬ز تاایُ ؾ‪٘ٛ‬د‪.‬‬ ‫زئیع غبشٔبٖ ق‪ٙ‬ات‪ٔ ،‬ادٖ ‪ ٚ‬تدبزت اذزثبیدبٖ ؾهسله افهص‪ٚ‬حم اش‬ ‫أػبَ ٘‪ٟ‬یت غبخت ٔػىٗ ؾس‪ ٔ ٚ‬ؾ‪ٛ‬ح ‪ ٚ‬اٌس غیٕبٖ ‪ ٚ‬فه‪ٛ‬الح ٔهب‬ ‫تاایُ ؾ‪ٛ‬ح اش ایٗ ٘ظس ق‪ٙ‬بیع ٔب اغیت خ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬د حید‪.‬‬ ‫رس٘یبٖ ثب ثیبٖ ایٗ و‪ ٝ‬حز ‪ٛ‬ش‪ ٜ‬ق‪ٙ‬بیع ف‪ٛ‬الحی لات غ‪ ْٛ‬ق‪ٙ‬بیع فه‪ٛ‬الح‬ ‫وؿ‪ٛ‬ز ‪ٞ‬ػتیٓ‪ٌ ،‬فتم حز بَ بضس ‪ ۱۲‬حزقد ت‪ِٛ‬هیهد ‪ ۵۱ ٚ‬حزقهد‬ ‫قبحزات ف‪ٛ‬الح حز اذزثبیدبٖ ؾسل ا٘دبْ ٔ ؾ‪ٛ‬ح‪.‬‬ ‫استاًذار ارربایجاى ضرقی‪:‬‬ ‫ًظارتّا بایذ بِ هَقع صَرت بگیرد‬ ‫ؾ‪ٟ‬سحازتجسیصٌفتم ازاض تحت ٔبِىیت افهساح‬ ‫حزؾ‪ٟ‬سن ٔجُ ‪ٚ‬خ‪ٛ‬حز‪ٚ‬ی ٔبیهبٖ تهجهسیهصثهسای‬ ‫خّ‪ٌٛ‬یسی اش افصایؽ غبخت ‪ٚ‬غبشغیسٔدبش ثبیهد‬ ‫تاییٗ تىّیهف ؾه‪ٛ‬ح‪ٚ.‬ی اظه‪ٟ‬هبزحاؾهتم هجهک‬ ‫قحجت ‪ٞ‬ب ٔؿىُ ؾ‪ٟ‬سن ٔجُ ‪ٚ‬خه‪ٛ‬حز‪ٔٚ‬هبیهبٖ‬ ‫هُ‬ ‫ثب‪ ٓٞ‬ا٘هدیؿه ‪ٔٚ‬ػهب هدت ‪ٞ‬هٕهٍهب٘ه‬ ‫ٔیؿ‪ٛ‬ح‪.‬ؾ‪ٟ‬سحازتجسیصٌفتمٔهاهبیهست هسیهٓ ‪ٚ‬‬ ‫ٔحد‪ٚ‬ح‪ ٜ‬ث‪ٛٙ ٝ‬اٖ یى اش ٔؿهىه ت اغهبغه‬ ‫ٔدیسیت ؾ‪ٟ‬سی ‪ ٚ‬ؾ‪ٟ‬س‪٘ٚ‬داٖ اغت ‪ ٚ‬ثا‪ٛٙ‬اٖ ٔثبَ‬ ‫ثخؿ اش ؾ‪ٟ‬سن ؾ‪ٟ‬ید قیبح ؾیساشی حز سیهٓ‬ ‫تجسیص‪ٚ‬ثخؿ حیٍسحز سیٓ ؾهجهػهتهساغهت وه‪ٝ‬‬ ‫ثبیدث‪ ٝ‬ایٗ ٔابیست‪ٟ‬بزغیدٌ ؾه‪ٛ‬حتهبٔؿهىه ت‬ ‫ٔسحْ ثس سف ؾ‪ٛ‬ح‪.‬‬ ‫حَادث‬ ‫*ساختواى سِ طبقِ در حال‬ ‫ریسش در تبریس تخلیِ ضذ‬ ‫اغتب٘داز اذزثبیدبٖ ؾسل ٌفتم ٘ظبزت ‪ٞ‬ب ثبید ث‪ٛٔ ٝ‬لع ق‪ٛ‬زت ثٍیسح‬ ‫‪ ٚ‬اٌس حز شٔبٖ خ‪ٛ‬ح ق‪ٛ‬زت ٍ٘یسح اثس خ‪ٛ‬ح زا اش حغت ٔید‪ٞ‬د اِجت‪ ٝ‬ثهب‬ ‫تاییس ایدبح ؾد‪ ٜ‬حز حی‪ٛ‬اٖ‪ ،‬حی‪ٛ‬اٖ اش ایٗ ٘میک‪ٔ ٝ‬جساغت‪.‬‬ ‫بثدیٗ خسْ حز حیداز ثب ٔاب‪ ٖٚ‬اخسای ‪ ٚ‬رؿتیجب٘ حی‪ٛ‬اٖ ٔهحهبغهجهبت‬ ‫وؿ‪ٛ‬ز ضٕٗ اؾبز‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬تٕدید ز‪ٞ‬جس ا٘م ه اش الدأبت حی‪ٛ‬اٖ ٔحبغجبت‬ ‫ٌفتم ایٗ تٕدید ٘ؿب٘‪ّٕ ٝ‬ىسح حزغت ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬خبی ٔهدیهسیهت حوهتهس‬ ‫ثرزربؼ حز حی‪ٛ‬اٖ ٔحبغجبت ث‪ٛ‬ح‪ ٚ ٜ‬خهدا له‪ٛ‬ت هسل ٔه وه‪ٙ‬هٓ‬ ‫بوٓ ؾدٖ ٍ٘ب‪ ٜ‬حزغهت حز غهیهػهتهٓ ‪ٞ‬هب ٘هتهبیهح ٔهاهّه‪ٛ‬ثه حز‬ ‫ر حازح‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ٔ ٝ‬تاغفب٘‪ ٝ‬ثسخ ٘ظبزت زا تؿسیفبت ٔ حا٘ه‪ٙ‬هد اظه‪ٟ‬هبز‬ ‫وسحم ٘ظبزت ٔ‪ٕٟ‬تسیٗ ثخؽ حز اخسای وبز‪ٞ‬بغت ‪ ٚ‬اٌس ٘هظهبزت ثه‪ٝ‬‬ ‫ق‪ٛ‬زت حزغت حز فسای‪ٙ‬د اخسا ‪ ٚ‬رع اش اٖ ق‪ٛ‬زت ٌیسح وبز‪ٞ‬هب حز‬ ‫ز‪٘ٚ‬د حزغت خ‪ٛ‬ح ریؽ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬د زفت ‪ ٚ‬اٌس تخّف ق‪ٛ‬زت ثٍیسح ‪ ٚ‬یهب‬ ‫ٌّ‪ٌٛ‬ب‪ ٚ ٜ‬ثػتسی ثسای فػبح ؾىُ یبثد اثصاز ٘هظهبزت حز ثهسخه‪ٛ‬زح ‪ٚ‬‬ ‫ربوػبشی ایٗ ٔ‪ٛ‬ازح ث‪ ٝ‬وٕه اخسا ٔ اید‪.‬‬ ‫اغتب٘داز اذزثبیدبٖ ؾسل خب س ٘ؿبٖ غبختم حز ح‪ٚ‬ز‪ ٜ‬خدیهد حیه‪ٛ‬اٖ‬ ‫ٔحبغجبت یه تاییس ٔب‪ٛٞ‬ی ایدبح ؾد‪ ٚ ٜ‬اش شٔبٖ ا٘تخبه البی وسحِ‪ٛ‬‬ ‫ث‪ٛٙ ٝ‬اٖ زئیع احاز‪ ٜ‬وُ حی‪ٛ‬اٖ ٔحبغجبت ‪ٕٞ‬ىبزی خ‪ٛ‬ث ثب ٔاب‪٘ٚ‬هیهٗ‬ ‫اغتب٘دازی ‪ ٚ‬حی‪ٛ‬اٖ ٔحبغجبت ‪ٚ‬خ‪ٛ‬ح حازح ٔب اثصاز ثبشزغ ‪٘ ٚ‬ظبزت زا‬ ‫یبز حیسیٗ خ‪ٛ‬ح ٔیدا٘یٓ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی افص‪ٚ‬حم ٘ظبزت‪ٟ‬ب ثبید ث‪ٛٔ ٝ‬لع ق‪ٛ‬زت ثٍیسح ‪ ٚ‬اٌس حز شٔهبٖ خه‪ٛ‬ح‬ ‫ق‪ٛ‬زت ٍ٘یسح اثس خ‪ٛ‬ح زا اش حغت ٔ ح‪ٞ‬د اِجت‪ ٝ‬ثب تاییس ایدبح ؾد‪ ٜ‬حز‬ ‫حی‪ٛ‬اٖ‪ ،‬حی‪ٛ‬اٖ اش ایٗ ٘میک‪ٔ ٝ‬جساغت‪.‬‬ ‫اغتب٘داز اذزثبیدبٖ ؾسل حز ربیبٖ ث‪ٕٞ ٝ‬ىبزی‪ٞ‬بی خ‪ٛ‬ه ٔیبٖ حیه‪ٛ‬اٖ‬ ‫ٔحبغجبت اغتبٖ ‪ ٚ‬حغتٍب‪ٜٞ‬بی اخسای اؾبز‪ ٜ‬وهسح ‪ٌ ٚ‬هفهتم حیه‪ٛ‬اٖ‬ ‫ٔحبغجبت ٌصازؾ‪ٟ‬بی خ‪ٛ‬ث حز ٔػبئُ ٔختّف اغتبٖ ٔٗ خّٕه‪ٔ ٝ‬هع‬ ‫غ‪ ٍٖٛ٘ٛ‬أبح‪ ٜ‬وسح‪.‬‬ ‫‪ّ ۰۳‬سار ًَاهَز‬ ‫در ارربایجاىضرقی سٌجص هیضًَذ‬ ‫*فَت ‪ً ۲‬فر در ساًحِ راًٌذگی هحَر‬ ‫هیاًِ‪-‬خلخال حَالی رٍستای چتاپ‬ ‫*‪ ۲۲‬تی ًْادُ داهی قاچاق در‬ ‫هراغِ کطف ضذ‬ ‫*یک کطتِ ٍ ‪ ۴‬هصذٍم در تصادف‬ ‫جادُ هیاًِ ـ ترکوٌچای‬ ‫زئیع احاز‪ ٜ‬أ‪ٛ‬شؼ ‪ ٚ‬رهس‪ٚ‬زؼ اغهتهثه‪ٙ‬هبئه‬ ‫اذزثبیدبٖؾسل اش اغبش فابِیهت ‪ٔ ۲۰‬هسوهص‬ ‫غ‪ٙ‬دؽ حا٘ؽ أ‪ٛ‬شاٖ ثد‪ٚ ٚ‬ز‪ٚ‬ح ث‪ ٝ‬حثػتبٖ اش‬ ‫ا‪ َٚ‬تیسٔب‪ ٜ‬خجس حاح ‪ٌ ٚ‬فتم ‪ٞ ۰۳‬صاز ٘‪ٛ‬أه‪ٛ‬ش‬ ‫أػبَ غ‪ٙ‬دؽ ٔ ؾ‪٘ٛ‬د‪.‬‬ ‫ٔسیٓ خ‪ٛ‬ؾجخت ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬اش ایٗ تاداح ‪۵۲‬‬ ‫ٔسوص حز تجسیص ‪ ٚ‬ثمی‪ ٝ‬حز ؾ‪ٟ‬سغتبٖ‪ٞ‬ب فابِهیهت‬ ‫خ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬د وسح‪ ،‬اظ‪ٟ‬بز وسحم اش ایٗ تاداح ٔسوهص‬ ‫‪ٚ ۱۰‬ا د حز غاح اِف ‪ٚ ۱۵ ٚ‬ا د حز غاهح‬ ‫ه فابَ خ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬د ث‪ٛ‬ح‪ٚ.‬ی ثب ثیبٖ ایه‪ٙ‬هىه‪ ٝ‬غهبَ‬ ‫ٌرؾت‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬خ‪ٟ‬ت ؾسایهط خهبـ وهس‪٘ٚ‬هبیه‬ ‫د‪ٚ‬ح ‪ٞ ۵۳‬صاز ٘‪ٛ‬أ‪ٛ‬ش غ‪ٙ‬دؽ ؾد٘د‪ ،‬افهص‪ٚ‬حم‬ ‫أػبَ ثسای غ‪ٙ‬دؽ ‪ٞ ۰۳‬صاز حا٘ؽ أ‪ٛ‬ش ثهد‪ٚ‬‬ ‫‪ٚ‬ز‪ٚ‬ح ‪ ٚ‬ثبِغ ثس ‪ٞ ۲۳‬صاز ٘‪ٛ‬أ‪ٛ‬ش ریؽ حثػتب٘ه‬ ‫‪ٞ‬دف ٌرازی ؾد‪ ٜ‬اغت‪.‬زئیهع أه‪ٛ‬شؼ ‪ٚ‬‬ ‫رس‪ٚ‬زؼ اغتث‪ٙ‬بی اذزثبیدبٖ ؾسل ثب اؾبز‪ ٜ‬ثه‪ٝ‬‬ ‫اث غ حغت‪ٛ‬ز اِإُ خه‪ٟ‬هؽ حا٘هؽ أه‪ٛ‬شاٖ‬ ‫ٌفتم ایٗ أس أػبَ ثسای ‪ ۰۳۳‬حا٘هؽ أه‪ٛ‬ش‬ ‫حز ربی‪ٞ ٝ‬بی ح‪ ْٚ‬تب ر‪ٙ‬دٓ اثتدای ریؽ ثهیه‪ٙ‬ه‬ ‫ؾد‪ ٜ‬اغت‪.‬خ‪ٛ‬ؾجخت تأیٗ ٔؿهىهُ ‪ٞ‬هصیه‪ٙ‬ه‪ٝ‬‬ ‫ایبه ‪ ٚ‬ذ‪ٞ‬به حا٘ؽ أ‪ٛ‬شاٖ اغتث‪ٙ‬بیه زا ثه‪ٝ‬‬ ‫‪ٛٙ‬اٖ یى اش یبِؽ ‪ٞ‬بی ریؽ ز‪ٚ‬ی أ‪ٛ‬شؼ‬ ‫‪ ٚ‬رس‪ٚ‬زؼ اغتث‪ٙ‬بی اذزثبیدبٖ ؾسل ه‪ٙ‬ه‪ٛ‬اٖ‬ ‫وسح ‪ٌ ٚ‬فتم ‪ٞ‬صی‪ ٝٙ‬ایبه ‪ ٚ‬ذ‪ٞ‬به حز ٌرؾت‪ٝ‬‬ ‫زایٍبٖ ث‪ٛ‬ح‪ ،‬أب ث‪ ٝ‬حِیُ ‪ٚ‬ضایت الهتهکهبحی‪،‬‬ ‫او‪ ٖٛٙ‬أ‪ٛ‬شؼ ‪ ٚ‬رس‪ٚ‬زؼ ‪ ۱۳‬حزقد ‪ٞ‬صی‪ ٝٙ‬زا‬ ‫تمجُ ٔ و‪ٙ‬د ‪ ٚ‬ثمی‪ ٝ‬ثس ‪ٟ‬د‪ٚ ٜ‬اِدیٗ اغت‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی خب س٘ؿبٖ وسحم أب ا‪ِٚ‬هیهبی ایهٗ حا٘هؽ‬ ‫شایٕبٖ جیا افصایؽ یبثد تب حز احأ‪ ٝ‬فهسش٘هد‬ ‫ا‪ٚ‬زی ثب ٔؿىُ ٔ‪ٛ‬اخ‪٘ ٝ‬ؿ‪ٛ‬ح‪٘.‬م ره‪ٛ‬ز احأه‪ٝ‬‬ ‫حاحم ت ؼ حا٘ؿٍب‪ ّْٛ ٜ‬رصؾىه تهجهسیهص ‪ٚ‬‬ ‫ؾجى‪ٞ ٝ‬بی ثه‪ٟ‬هداؾهت اغهتهبٖ حز تهٕهبٔه‬ ‫اعتراض هردم تبریس بِ فیلن هَّی عٌکبَت هقذس‬ ‫ارربایجاى غربی‬ ‫ضْرستاىّای با ٍضع ابی کرًٍایی در ارربایجاىغربی‬ ‫بِ ‪ ۵۱‬رسیذ‬ ‫زییع حا٘ؿٍب‪ ّْٛ ٜ‬رصؾى ‪ٚ‬‬ ‫خدٔبت ثه‪ٟ‬هداؾهته حزٔهب٘ه‬ ‫اذزثبیدبٖ غسثه ٌهفهتم حز‬ ‫بِ و‪ٞ ٝ‬فت‪ٌ ٝ‬رؾت‪۵۱ ،ٝ‬‬ ‫ؾ‪ٟ‬سغتبٖ ثب ‪ٚ‬ضایت اثه حز‬ ‫اغتبٖ حاؾتیٓ‪ ،‬یه ‪ٞ‬هفهته‪ٝ‬‬ ‫ٌرؾت‪ ،ٝ‬غ‪ ٝ‬ؾ‪ٟ‬سغتبٖ ثه‪ ٝ‬ایهٗ‬ ‫تاداح افص‪ٚ‬ح‪ ٜ‬ؾد ‪ ٚ‬تاداح ایهٗ‬ ‫ٔ‪ٙ‬ب ک ث‪ ۵۱ ٝ‬زغید‪ٔ .‬حٕدأیٗ ‪ ِٚ‬شاح افص‪ٚ‬حم ‪ٞ‬فهته‪ ٝ‬خهبزی‪ ،‬خه‪ٛ‬ی‪،‬‬ ‫ٔیب٘د‪ٚ‬اه ‪ ٚ‬ؾ‪ٛ‬ط ‪ٚ‬ضایت ث‪ٟ‬تسی ریدا وسح‪ ٚ ٜ‬اش شزح ث‪ ٝ‬اث تاییس ز٘هً‬ ‫حاح‪ ٜ‬اغت‪ٚ.‬ی اضبف‪ ٝ‬وسحم حز بَ بضس ؾ‪ٟ‬سغتبٖ ‪ٞ‬بی از‪ٔٚ‬هیه‪٘ ،ٝ‬همهد‪،ٜ‬‬ ‫ٔیب٘د‪ٚ‬اه‪ ،‬اؾ‪ٛٙ‬ی‪ ،ٝ‬ریسا٘ؿ‪ٟ‬س‪ ،‬غسحؾت‪ٟٔ ،‬بثبح‪ ،‬ث‪ٛ‬وبٖ‪ ،‬تىبه‪ ،‬غهّهٕهبظ‪،‬‬ ‫خ‪ٛ‬ی‪ ،‬ؾ‪ٛ‬ط‪ ،‬ؾب‪ٞ‬یٗ حض ‪ٔ ٚ‬بو‪ ٛ‬حز ‪ٚ‬ضایت اث وس‪٘ٚ‬بی لساز حاز٘د‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی احأ‪ ٝ‬حاحم ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ ؾ‪ٟ‬سغتبٖ ‪ٞ‬بی رّهدؾهت ‪ ٚ‬یهبیه هبز‪ٚ ٜ‬ضهع شزح‬ ‫وس‪٘ٚ‬بی حاز٘د و‪ ٝ‬أید‪ٚ‬ازیٓ ا٘‪ٟ‬ب ٘یص ث‪ ٝ‬غٕت اث سوت و‪ٙٙ‬د‪.‬‬ ‫زییع حا٘ؿٍب‪ ّْٛ ٜ‬رصؾى ‪ ٚ‬خدٔبت ث‪ٟ‬داؾت حزٔب٘ اذزثبیدبٖ غسثه‬ ‫اظ‪ٟ‬بز وسحم جک ثسا‪ٚ‬ز‪ٞ‬ب ‪ٚ‬ضع خ‪ٛ‬ی‪ ،‬ؾ‪ٛ‬ط ‪ٔ ٚ‬یب٘د‪ٚ‬اه ٘ػجت ث‪ٞ ٝ‬هفهته‪ٝ‬‬ ‫ٌرؾت‪ ٝ‬ث‪ٟ‬تس ؾد‪ٚ ٚ ٜ‬ضع ثمی‪ ٝ‬ؾ‪ٟ‬س‪ٞ‬ب تاییسی ٘ىسح‪ ٜ‬اغت‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی تبوید وسحم ز بیت رس‪ٚ‬تىُ ‪ٞ‬بی ث‪ٟ‬داؾت ‪ ٚ‬ا‪ٞ‬تٕبْ ‪ٚ‬یهط‪ ٜ‬ثه‪ ٝ‬ا٘هدهبْ‬ ‫‪ٚ‬اوػی‪ٙ‬بغی‪ ٖٛ‬ت‪ٛ‬غط ‪ ٕٝٞ‬افساح خبٔا‪ ٝ‬حز ایٗ ‪ٚ‬ضایت ضس‪ٚ‬زی اغهت وه‪ٝ‬‬ ‫أید‪ٚ‬ازیٓ ثب ا‪ٞ‬تٕبْ ؾ‪ٟ‬س‪٘ٚ‬داٖ‪ ،‬ث‪ ٝ‬غٕت ‪ٚ‬ضع ٘بز٘د ‪ ٚ‬لهسٔهص هسوهت‬ ‫٘ى‪ٙ‬یٓ‪.‬اذزثبیدبٖ غسث اش ا‪ٚ‬اغط اغف‪ٙ‬د ربزغبَ فس‪ٚ‬وؽ خیص ؾؿٓ وهس‪٘ٚ‬هب‬ ‫زا تدسث‪ ٝ‬وسح‪ ٜ‬اغت‪.‬‬ ‫استاى زًجاى‬ ‫هطارکت ‪ ۳۳‬درصذی زًجاًیْا در ٍاریسی سْن هتقاضیاى‬ ‫برای ٍاحذّای ًْضت هلی هسکی‬ ‫ٔدیسوُ زا‪ ٚ ٜ‬ؾ‪ٟ‬سغبشی اغهتهبٖ‬ ‫ش٘دبٖ اش ٔؿبزوت ‪ ۸۳‬حزقهدی‬ ‫ش٘دب٘ ‪ٞ‬هب حز ‪ٚ‬ازیهصی غه‪ٟ‬هٓ‬ ‫ٔتمبضیبٖ ثسای ‪ٚ‬ا د‪ٞ‬بی ٘‪ٟ‬یت‬ ‫ّٔ ٔػىٗ حز ایٗ اغتبٖ خجس حاح‬ ‫‪ٌ ٚ‬فهتم رهسحاخهت ثه‪ٔ ٝ‬ه‪ٛ‬لهع‬ ‫ا‪ٚ‬زح‪ٞ ٜ‬بی ٔتمبضیبٖ اش ‪ٛ‬أُ اقّ ریؿسفت رس‪ٚ‬ض‪ٜٞ‬بی ٔػىٗ حز اغتهبٖ‬ ‫اغت‪ٔ .‬ػا‪ٛ‬ح ثیبت ٔ‪ٙ‬ؽ افص‪ٚ‬حم ش٘دبٖ حز ٔیصاٖ الجبَ ؾ‪ٟ‬س‪٘ٚ‬داٖ ث‪ ٝ‬هسح‬ ‫٘‪ٟ‬یت ّٔ ٔػىٗ اش اغتبٖ ‪ٞ‬بی ریؿس‪ ٚ‬حز وؿ‪ٛ‬ز اغت‪ٚ.‬ی احأ‪ ٝ‬حاحم ثهس‬ ‫اغبظ ثسؼ خٕایت اغتبٖ‪ ،‬حز سح ا داث ی‪ٟ‬بز ٔیّی‪ٚ ٖٛ‬ا د ٔػىه‪٘ٛ‬ه‬ ‫حز وؿ‪ٛ‬ز‪ ،‬غ‪ ٟٓ‬ش٘دبٖ ثبید ‪ٞ ۱۳‬صاز ‪ٚ‬ا د ٔ ؾد ‪ ِٚ‬ایٗ غه‪ٟ‬هٓ ثه‪۰۳ ٝ‬‬ ‫‪ٞ‬صاز ‪ٚ‬ا د زغید‪ ٚ ٜ‬اث غ ؾد‪ ٜ‬اغت و‪ ٝ‬ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ثس٘بٔ‪ ٝ‬زیصی ‪ٞ‬ب غبخهت‬ ‫ایٗ ‪ٞ ۰۳‬صاز ‪ٚ‬ا د حز اغتبٖ تب ربیبٖ ح‪ِٚ‬ت غیصح‪ ٓٞ‬لبثُ اخسا اغت‪.‬ثهیهبت‬ ‫ٔ‪ٙ‬ؽ ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ٞ ۰۳ ٝ‬صاز ‪ٚ‬ا د غ‪ ٟٓ‬اغتبٖ ؾبُٔ ‪ ٕٝٞ‬رس‪ٚ‬ض‪ٞ ٜ‬بی ؾ‪ٟ‬سی‪،‬‬ ‫تاب‪ ، ٘ٚ‬خک‪ٛ‬ق ‪ ،‬ز‪ٚ‬غتبی ‪ ٚ‬ثخؽ خک‪ٛ‬ق ‪ ٚ‬ح‪ِٚ‬ته اغهت‪ ،‬اظه‪ٟ‬هبز‬ ‫حاؾتم سح ٘‪ٟ‬یت ّٔ فسقت ٔ‪ٙ‬بغج ثسای ز‪٘ٚ‬ک التکبحی ‪ ٚ‬اؾهتهاهبَ‬ ‫شای حز اغتبٖ اغت‪ٚ.‬ی احأ‪ ٝ‬حاحم ‪ٞ ۰۸‬صاز ‪ٚ‬ا د اش ایٗ ٔیصاٖ ‪ٚ‬ا د ‪ٞ‬هبی‬ ‫‪ٞ‬دف ٌرازی ؾد‪ ٜ‬ثب تبٔیٗ شٔیٗ اش غ‪ٛ‬ی ح‪ِٚ‬ت اخسای ٔ ؾ‪ٛ‬ح وه‪ ٝ‬تهب‬ ‫و‪ ٖٛٙ‬اش ایٗ تاداح‪ٞ ۵۰ ،‬صاز ‪ٚ‬ا د حز ؾ‪ٟ‬س‪ٞ‬بی ٔختّف اغتبٖ ث‪ٔ ٝ‬هس ّه‪ٝ‬‬ ‫ّٕیبت ‪ ٚ‬اخسای رس‪ٚ‬ض‪ ٜ‬زغید‪ ٜ‬اغت‪.‬‬ ‫استاى اردبیل‬ ‫أ‪ٛ‬شاٖ ٔؿى ت حیٍسی اش لجیُ ‪ٞ‬صی‪ٞ ٝٙ‬هبی‬ ‫فیصی‪ٛ‬تسار ‪ ٚ‬غبیس حزٔبٖ‪ٞ‬ب حاز٘د وه‪ ٝ‬ثهسای‬ ‫خجساٖ ایٗ ‪ٞ‬صی‪ٞٝٙ‬ب ٘یبشٔ‪ٙ‬د وٕه ؾه‪ٟ‬هسحازی‬ ‫‪ ٚ‬غبیس حغتٍب‪ٜٞ‬ب ‪ٞ‬ػتیٓ‪.‬‬ ‫ارربایجاى ضرقی جسٍ‬ ‫سِ استاى اٍل کطَر در عول سساریی است‬ ‫زییع حا٘ؿٍب‪ ّْٛ ٜ‬رصؾى تجهسیهص ٌهفهتم‬ ‫اذزثبیدبٖ ؾسل ث‪ِ ٝ‬هحهبت تهاهداح ا هٕهبَ‬ ‫خسا غصازیٗ ثسای ت‪ِٛ‬د ٘‪ٛ‬شاحاٖ خص‪ ٚ‬غه‪ٝ‬‬ ‫اغتبٖ ا‪ َٚ‬وؿ‪ٛ‬ز اغت‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٕٟٗ‬م ر‪ٛ‬ز افص‪ٚ‬حم ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ثه‪ ٝ‬تهجهّهیهاهبت‬ ‫ٌػتسح‪ ٜ‬ثسای شایٕبٖ جیا حز ٔیهبٖ ٔهبحزاٖ‬ ‫ثبزحاز ‪ٛٙٞ‬ش ایٗ ٔ‪ٛ‬ض‪ ٛ‬حز اذزثبیدبٖ ؾسل‬ ‫اٍ٘‪ ٝ٘ٛ‬و‪ ٝ‬ثبید ٔ‪ٛ‬زح رریهسؼ هٕه‪ ْٛ‬لهساز‬ ‫ٍ٘سفت‪ ٝ‬اغت ‪ ٚ‬أبز‪ٞ‬بی ٔ‪ٛ‬خ‪ٛ‬ح تبغهف ا‪ٚ‬ز‬ ‫اغت‪ٚ.‬ی اظ‪ٟ‬بز حاؾتم حز ایهٗ خکه‪ٛ‬ـ ‪ٚ‬‬ ‫ثسای ٘‪ٟ‬بحی‪ ٝٙ‬غبشی فس‪ ًٙٞ‬ز‪ٚ‬یهٍهسحا٘ه اش‬ ‫غصازیٗ ‪ ٚ‬الجبَ ث‪ ٝ‬شایٕبٖ جیا ثبید خهبٔهاه‪ٝ‬‬ ‫رصؾى اغتبٖ ا ٓ اش ٔبٔب‪ٞ‬ب ‪ٔ ٚ‬ؿب‪ٚ‬زیٗ ‪ٚ‬ازح‬ ‫ُٕ ؾ‪٘ٛ‬د ‪ ٚ‬ثب ازائ‪ ٝ‬زا‪ٞ‬ىبز‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬ز‪ٚ‬ؾ‪ٙ‬هٍهسی‬ ‫‪ٞ‬بی ث‪ٛٔ ٝ‬لع ‪ٔ ٚ‬ػتٕهس‪ ،‬خهب٘ه‪ٛ‬اح‪ٞ ٜ‬هب ز‪٘ٚ‬هد‬ ‫استانها‬ ‫‪3‬‬ ‫ؾ‪ٟ‬سغتبٖ ‪ٞ‬ب ثبید ثس ‪ٔ َٛ‬ح‪ٛ‬ز تجهّهیهاهبت ‪ٚ‬‬ ‫ثبشٌ‪ٛ‬ئ اثبز ٔثجت ‪ٔ ٚ‬صیت ‪ٞ‬هبی ثهیهؿهٕهبز‬ ‫شایٕبٖ جیا حز ثیٗ ٔبحزاٖ ثبزحاز ثبؾد ‪ ٚ‬حز‬ ‫ایٗ شٔی‪ ٝٙ‬ث‪ ٝ‬ؾدت ٘هیهبشٔه‪ٙ‬هد ‪ٞ‬هٕهىهبزی ‪ٚ‬‬ ‫‪ٕٞ‬یبزی زغب٘‪ٞ ٝ‬بی ٌس‪ٞ ٞٚ‬ػتیٓ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ثس أبح‪ ٜ‬وسحٖ ٔػیس ‪ ٚ‬شٔی‪ٞ ٝٙ‬بی ّهٕه‬ ‫‪ ٚ‬اختٕب ‪ ٚ‬فس‪ ٍٙٞ‬خب٘‪ٛ‬از‪ٞ‬ب ثه‪ٔ ٝ‬ه‪ٙ‬هظه‪ٛ‬ز‬ ‫الجبَ ث‪ ٝ‬فسش٘دا‪ٚ‬زی تبوید وسح‪.‬‬ ‫٘م ر‪ٛ‬زثب اؾبز‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ثیٕهبزی ‪ٞ‬هبی غهیهس‬ ‫‪ٚ‬اٌیس حز اغتبٖ ثبید خدی ٌسفت‪ ٝ‬ؾ‪ٛ‬ح‪ٌ ،‬فتم‬ ‫ثبید ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬حاؾت و‪ ٝ‬حیبثهت ‪ ٚ‬فؿهبز خه‪ٖٛ‬‬ ‫ّت ثػیبزی اش ثیٕبزی ‪ٞ‬بغت و‪ ٝ‬ؾ‪ٙ‬بغهبیه‬ ‫ا‪ِٚ‬ی‪ ٚ ٝ‬ث‪ٛٔ ٝ‬لع ‪ ٚ‬حز ر اٖ ٔسالجت حلهیهک ‪ٚ‬‬ ‫ریٍیسا٘‪ٔ ،ٝ‬ب٘ع ٌػتسؼ ثػیبزی اش ثهیهٕهبزی‬ ‫‪ٞ‬بی حیٍس خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬د ؾد‪.‬‬ ‫احذاث باراًذاز ریلی استاى اردبیل را از بیبست خارج‬ ‫هیکٌذ‬ ‫زئیع اتبق ثهبشزٌهب٘ه ‪ ،‬قه‪ٙ‬هبیهع‪،‬‬ ‫ٔابحٖ ‪ ٚ‬وؿب‪ٚ‬زشی ازحثیُ ٌهفهتم‬ ‫ا داث ثهبزا٘هداش زیهّه ثهاه‪ٙ‬ه‪ٛ‬اٖ‬ ‫حزخ‪ٛ‬اغت ‪ٔ ٚ‬هاهبِهجه‪ ٝ‬تهدهبز ‪ٚ‬‬ ‫ثبشزٌب٘بٖ‪ ،‬اغهتهبٖ ازحثهیهُ زا اش‬ ‫ثٗثػت خبزج ٔ وه‪ٙ‬هد‪ .‬ػهیهٗ‬ ‫ریسٔ‪ٛ‬ذٖ اظ‪ٟ‬هبز وهسحم حز رهس‪ٚ‬ض‪ٜ‬‬ ‫اتکبَ زیّ اغتبٖ ازحثیُ ث‪ ٝ‬خٕ‪ٟٛ‬زی اذزثبیدبٖ و‪ ٝ‬اش ی‪ٙ‬د غبَ ٌرؾهته‪ٝ‬‬ ‫ٔاسح ؾد‪ ،ٜ‬فمط ٔ‪ٛ‬افمت سف ایسا٘ ٘یبش ث‪ٛ‬ح وه‪ٔ ٝ‬ه‪ٛ‬زح تهبیهیهد لهساز‬ ‫ٌسفت‪ٚ .‬ی افص‪ٚ‬حم ٔػئ‪ٛ‬الٖ اغتب٘ ثبید اخسای رس‪ٚ‬ض‪ ٜ‬اتکبَ اغتبٖ ازحثیهُ‬ ‫ث‪ ٝ‬خط زیّ خٕ‪ٟٛ‬زی اذزثبیدبٖ زا ریٍیسی وسح‪ٛٔ ٚ ٜ‬خهجهبت ته‪ٛ‬غهاه‪ٝ‬‬ ‫اغتبٖ ازحثیُ زا ثیؽ اش ریؽ فسا‪ ٓٞ‬و‪ٙٙ‬د‪.‬زئیع اتبق ثبشزٌب٘ه ‪ ،‬قه‪ٙ‬هبیهع‪،‬‬ ‫ٔاهبحٖ ‪ ٚ‬وؿهب‪ٚ‬زشی اغهتهبٖ ازحثهیهُ اضهبفه‪ ٝ‬وهسحم ازشؼ افهص‪ٚ‬ح‪،ٜ‬‬ ‫غسٔبی‪ٌ ٝ‬رازی‪ ،‬قبحزات ‪ ٚ‬ثخؽ اؾتابَ ی‪ٟ‬بز ؾبخک‪ٞ ٕٟٔ ٝ‬ػت‪ٙ‬د وه‪ٝ‬‬ ‫ثبید ثسای تحمک اٖ حز اثتدای وبز ‪ٞ‬دفٌرازی اغبغ ؾ‪٘ٛ‬د‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ا داث رس‪ٚ‬ض‪ ٜ‬اتکبَ اغتبٖ ازحثیُ ث‪ ٝ‬خط زیّ خٕ‪ٟٛ‬زی‬ ‫اذزثبیدبٖ ٔ‪ٛ‬خجبت ت‪ٛ‬غا‪ ٝ‬التکبحی اغتبٖ زا ثیؽ اش ریؽ فسا‪ ٔ ٓٞ‬و‪ٙ‬هد‪،‬‬ ‫اظ‪ٟ‬بز وسحم یى اش زا‪ٜٞ‬بی ت‪ٛ‬غا‪ ٝ‬قبحزات ‪ ٚ‬زؾد التکبحی اغتبٖ ته‪ٛ‬خه‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬یط‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ت‪ِٛ‬یدات قبحزاتٔح‪ٛ‬ز ث‪ٛ‬ح‪ ٚ ٜ‬ثبید ثب ایدبح ق‪ٙ‬بیع تجدیّ ٔد‪ٟ‬ص ث‪ٝ‬‬ ‫ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬زی ‪ٞ‬بی ٘‪ٛ‬یٗ الدأبت اغبغ حز ایٗ ‪ٛ‬ش‪ ٜ‬ق‪ٛ‬زت ثٍهیهسح تهب ته‪ٛ‬اٖ‬ ‫زلبثت حز ثبشاز خ‪ٟ‬ب٘ ازتمب یبثد‪.‬‬ صفحه 3 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫یکطىجٍ ‪ 22‬خرداد ‪12 * 1441‬شیئه ‪ 11 * 2422‬ری المؼذٌ ‪ * 1443‬سبل سی ی دیم ( ایتًز ایکیىجی ایل ) * ضمبرٌ ( سبیی ) ‪5516 :‬‬ ‫اخبار کوتاه اجتواعی‬ ‫یزیر ثُذاضت‪:‬‬ ‫اعسام هددجویاى زیارت اولی‬ ‫کویته اهداد به هشهد در دهه کراهت‬ ‫مؼبین امًر فرَىگی کمیتٍ امذاد گفت‪ :‬در دَهٍ‬ ‫کرامت ‪ 325‬مذدجًی زیبرت ایلی در لبلت طرح‬ ‫ضًق زیبرت ثٍ مطُذ ممذض اػسام ضذوذ‪.‬‬ ‫حزتاالؾالم ػلی رؼفطی ثب تجطی فطا ضؾنینسى‬ ‫ؾبلطٍظ هیالز ػلی اثی هَؾیالطضب (ع) افنعٍز‪ :‬زض‬ ‫زِّ کطاهت ‪ 325‬هسزرَی کویتِ اهساز ثنِ ؾنفنط‬ ‫ظیبضتی هکْس هقسؼ اػعام قسًس‪.‬‬ ‫ٍی ازاهِ زاز‪ :‬ایی اػعامّب زض قبلنت عنطش قنَ‬ ‫ظیبضت ٍ ثب ّوکبضی ذیطاى اًزبم هیقَز‪.‬‬ ‫هؼبٍى اهَض فطٌّگی کویتِ اهساز ثب اقبضُ ثِ ایٌکنِ‬ ‫اػعام ظائطاى ثِ اضزٍّبی قَ ظیبضت ثب اٍلنَینت‬ ‫هسزرَیبى ظیبضت اٍلی اًزبم هنی قنَز اظنْنبض‬ ‫کطز‪ :‬اػعام ظائطاى زض پی قیَع کطًٍب هتَقف قسُ‬ ‫ثَز اهب اظ ؾبل ربضی ٍ ثب کبّف چکونگنینط اینی‬ ‫ثیوبضی ؾفطّبی هؼٌَی قنَ ظینبضت اظ ؾنط‬ ‫گطفتِ قسُ اؾت‪.‬‬ ‫رؼفطی ذبعطًکبى کطز‪ :‬ایی عطش ثؿتطی هٌبؾنت‬ ‫ثطای قٌبؾبیی ٍ اػعام اى گطٍُ اظ هکتبقنبى اّنل‬ ‫ثیت اؾت کِ ثِ زلیل ًیبظ هبلی اهنکنبى ظینبضت‬ ‫حطم اّل ثیت ضا ًساضًس‪.‬‬ ‫ٍی اظْبض کطز‪ :‬عطش قَ ظیبضت ػالٍُ ثط فطاّن‬ ‫اٍضزى اهکبى ظیبضت اهنبکنی هنقنسؾنِ تنَؾنظ‬ ‫ًیبظهٌساى ربهؼِ ظهیٌِ هکبضکت ًنینکنَکنبضاى ٍ‬ ‫زٍؾتساضاى اّل ثیت (ع) ثطای هکبضکت زض اینی‬ ‫عطش ضا فطاّن کطزُ اؾت‪.‬‬ ‫کاهش یا ایستایی هرگهای کرونایی‬ ‫در ‪ ۸۲‬استاى ایراى‬ ‫کسبوی کٍ یاکسه کریوب وسوىذ از خذمبت دیلتی محریم میضًوذ‬ ‫ٍظیط ثْساقت زضهبى ٍ اهَظـ پعقکنی زض تنبظُ‬ ‫تطیی اظْبضات ذَز ثب ّکساض ثِ قنْنطًٍنساًنی کنِ‬ ‫تبکٌَى ٍاکؿی کطًٍب ضا تعضیق ًکطزُ اًنس گنفنت‪:‬‬ ‫ایی گطٍُ اظ قْطًٍساى اظ زضیبفت ذسهبت زٍلنتنی‬ ‫هحطٍم ذَاٌّس قس‪.‬‬ ‫ثْطام ػییاللْی زض ی گفت ٍ گَیی زض پبؾد ثنِ‬ ‫ایی ؾَال کِ ثب ٍرَز ایٌکِ اهبض کطًٍب تب اینی حنس‬ ‫ضًٍس کبّکی زاقتِ اؾت اهب ثحج ٍاکؿیٌبؾیَى زظ‬ ‫ؾَم ثِ کٌسی نَضت هیگیطز اظْبض زاقت‪ :‬ثطًبهِ‬ ‫هب ایی اؾت کِ اظ هطزم ثرَاّین کِ ثنطای تنعضینق‬ ‫ٍاکؿی زظ ؾَم هطارؼِ کٌٌس ٍ کبضّبیی زیگط کنِ‬ ‫ذَز ؾبیت ایطاى هی زض ٍظاضت ککَض ٍرنَز زاضز‬ ‫ایی اؾت کِ ثِ ػٌَاى هخبل افطازی کنِ ثنطای حنذ‬ ‫توتغ اهؿبل اػعام هی قًَس ثبیس حتوب ؾِ زظ ٍاکؿنی‬ ‫ضا تعضیق کطزُ ثبقٌس‪ٍ.‬ی ذبعطًکبى کطز‪ّ :‬ونٌنینی‬ ‫یکؿطی اظ ذسهبتی کِ زٍلت ثِ افطاز اضائِ هی زّنس‬ ‫هٌَط ثط ایی اؾت کِ افطاز ؾِ زظ ٍاکؿی ظزُ قنسُ‬ ‫ثبقس ٍ عجیؼتب کؿبًی کِ ؾِ زظ ٍاکؿی ذَز ضا ًعزُ‬ ‫ثبقٌس اظ ایی ذسهبت هحطٍم هیقَز‪.‬‬ ‫ثطاؾبؼ اهبضّبی ٍظاضت ثْنساقنت تنبکنٌنَى ‪14‬‬ ‫هیلیَى ًفط زظ ًرؿت ٍاکؿی کطًٍب ضا تعضیق ًکنطزُ‬ ‫اًس»‬ ‫ٍظیط ثْساقت تهطیح کطز‪ :‬هطزم ّنونننٌنبى ثنبینس‬ ‫نسزضنس قیًَُبهِ ّبی ثْساقتی ضا رسی ثگنینطًنس‬ ‫چَى اًفلَاًعا زض ثطذی اظ ؾبلّب حبلت ّوِگنینطی‬ ‫زاقتِ اؾت اهب اکٌَى اًفلَاًعا ٍرَز زاضز ٍ هنطزم‬ ‫ایی ٍیطٍؼ ضا هی گیطًس ٍ کطًٍب ّن ّنونینی عنَض‬ ‫ذَاّس ثَز ٍ تب ؾبلّب کطًٍب ٍرَز زاضز‪.‬‬ ‫ٍی ازاهِ زاز‪ :‬اهیسٍاضین کطًٍب ّن اظ حبلت پبًسهنی‬ ‫یؼٌی ّوِ گیطی ثِ حبلتی زضایس کِ فقظ ثِ ننَضت‬ ‫هحسٍز افطاز هجتال قًَس ٍ ثٌبثطایی ٍاکؿنینٌنبؾنینَى‬ ‫کطًٍب تب ؾبل ّب ازاهِ ذَاّس یبفت ٍلی زض ؾبلّنبی‬ ‫ایٌسُ ثِ نَضت زاٍعلجی هبًٌس ٍاکؿی اًنفنلنَاًنعا‬ ‫ذَاّس قس‪.‬‬ ‫ثیص از ‪َ 2‬فتٍ مرگ تک رلمی در ایران‬ ‫ػیی اللْی اضبفِ کطز‪ :‬ثب ّوکنبضی هنطزم اینطاى ثنب‬ ‫ٍاکؿیٌبؾیَى ثؿیبض ذَه ٍ ػظیوی کِ زض ککنَض‬ ‫اًزبم قس ٍ هطزم پطٍتکل ّبی ثْساقتی ضا ثِ ذَثنی‬ ‫ضػبیت کطزًس تَاًؿتین ایی هَفقیت ضا زض کنبّنف‬ ‫اهبض هطگ ٍ ثؿتطی ًبقی اظ کطًٍب ثِ زؾت اٍضینن‬ ‫ٍ تقطیجب ًعزی ثِ زٍ تب ؾِ ّفتِ اؾت اهنبض هنطگ‬ ‫ی ضقوی قسُ اؾت ٍ تؼساز هطارؼبى ضٍظ ثنِ ضٍظ‬ ‫مؼبین تًسؼٍ مىبثغ ی پطتیجبوی سبزمهبن پهصیَهص ی‬ ‫ثروبمٍریسی امًزضی گفت‪ :‬سفبرش کتبهَبی درسی‬ ‫داوص امًزان میبن پبیٍ (دیرٌ اثتذایی پبیٍ َبی دیم‬ ‫تب ضطم ی دیرٌ ایل متًسطٍ پبیٍَبی َفتم ی َطتهم ی‬ ‫دیرٌ دیم متًسطٍ پبیٍ َبی یبزدَم ی دیازدَم) ثهٍ‬ ‫ثِ گعاضـ ایطًب اظ ؾبظهبى پػٍّف ٍ ثنطًنبهنِ ضینعی‬ ‫اهَظقی هحوس ػلَی تجبض اػالم کطز‪ :‬ثب تَرِ ثنِ‬ ‫ایٌکِ ‪ 11‬زضنس زاًفاهَظاى هیبى پبیِ تبکٌَى اقسام‬ ‫ثِ ؾفبضـ کتبه زضؾی ؾبل تنحنهنینلنی ‪– 1402‬‬ ‫‪ً 1401‬کطزُاًس هْلت حجت ؾفبضـ کتنبه زضؾنی‬ ‫زض ؾبهبًِ فنطٍـ ٍ تنَظینغ هنَاز اهنَظقنی ثنِ‬ ‫ًکبًی ‪irtextbook.ir‬تب ‪ 31‬ذطزاز ‪ 1401‬تونسینس‬ ‫هیقَز تب ایی زاًفاهَظاى کِ ثِ ّط زلینل کنتنبه‬ ‫زضؾی ذَز ضا حجت ًکطزُاًس زض اینی ثنبظُ ظهنبًنی‬ ‫ؾفبضـ کتبه زضؾی ذَز ضا حجت کٌٌس‪.‬‬ ‫ٍی زض هَضز زاًفاهَظاى هیبى پبیِای کِ تنبکنٌنَى‬ ‫هَفق ثِ حجت ؾفبضـ کتبه زضؾی ًکسُاًس ینبزاٍض‬ ‫قس‪ :‬ضطٍضت زاضز ذبًَازُّنب ٍ هنساضؼ زض اینی‬ ‫کبّکی قسُ اؾت‪ٍ.‬ی تهطیح کطز‪ :‬ذَقنجنرنتنبًنِ‬ ‫اهطٍظ ثطای ثبض زٍم اهبض کطًٍب زض ایطاى نفط قنس ٍ‬ ‫ایی ثبػج هَفقیت ثعضگی ثطای روَْضی اؾنالهنی‬ ‫اؾت ٍ عجیؼی اؾت کطًٍب ٌَّظ زض زًیب پبیبى ًیبفتِ ٍ‬ ‫زض ثطذی اظ ککَضّب ٌَّظ اهبض قبثل تَرِ ٍ ثبالینی‬ ‫زض ایی ظهیٌِ زاضًس ٍ ایی اؾت کِ هب ًجبیس فکط کٌین‬ ‫کِ کطًٍب توبم قسُ اؾت ثلکِ ثبیس هطاقجتّبی الظم‬ ‫ضا اًزبم زّین ٍ اظ هکبىّب ثب تزوؼبت ظینبز زٍضی‬ ‫کٌین ٍ ٍاکؿیٌبؾیَى ضا افعاینف زازُ ٍ ّنَقنینبض‬ ‫ثبقین‪.‬‬ ‫فطنت ظهبًی ؾفبضـ زاًفاهَظاى ضا زض ؾنبهنبًنِ‬ ‫حجت کٌٌس هؿوٍلینت ثنطضؾنی اعنالع ضؾنبًنی ٍ‬ ‫پیگیطی ؾفبضـ زاًفاهَظاى ثنط ػنْنسُ هنساضؼ‬ ‫اؾت‪.‬هؼبٍى تَؾؼِ هٌبثغ ٍ پکتیجبًی ؾبظهبى پػٍّنف‬ ‫ٍ ثطًبهِضیعی اهَظقی تهطیح کطز‪ :‬هغبثق تنقنَینن‬ ‫ظهبًی زضد قسُ زض قیًَُبهنِ ؾنفنبضـ ٍ تنَظینغ‬ ‫کتبهّبی زضؾی ؾبل تحهینلنی ‪ٍ 1401 - 1402‬‬ ‫اعالعضؾبًی قجلی اظ عطیق ضؾبًِ هلی پبیگبُ اعنالع‬ ‫ضؾبًی ٍظاضت اهَظـ ٍ پطٍضـ ؾبظهبى پػٍّنف‬ ‫ٍ ثطًبهِضینعی اهنَظقنی ازاضُ کنل اهنَظـ ٍ‬ ‫پطٍضـ اؾتبى ّب ٍ هٌبعق ٍ پیگیطی هسیطاى هساضؼ‬ ‫ظهبى حجت ؾفبضـ کتبه زضؾی زاًفاهَظاى هنینبى‬ ‫پبیِ زض تبضید ‪ 21‬ذطزاز ثِ اتوبم هیضؾس کِ اکٌنَى‬ ‫ثِ هست ‪ 10‬ضٍظ (اظ ‪ 21‬تب ‪ 31‬ذطزازهبُ) توسیس قسُ‬ ‫اؾت‪.‬‬ ‫ممىًػیت دریبفت یجٍ‬ ‫در لجبل صذیر ضىبسٍ فىی ی میکی سبختمبن‬ ‫در َفتٍ ‪َ 124‬مٍگیری کریوب در ایران‪ ،‬کبَص یهب‬ ‫ایستبیی مرگ َبی وبضی از ایه ثیهمهبری در ‪28‬‬ ‫استبن کطًر را ضبَذ َستیم‪َ .‬مچىهیهه افهسایهص‬ ‫مختصر ثستری َبی وبضی از کریوب در سهٍ اسهتهبن‬ ‫گسارش ضذٌ است‪.‬‬ ‫عجق اذطیی ًقکِ ضًگثٌسی کطًٍب زض ککَض کِ‬ ‫اظ ؾَی ٍظاضت ثْساقت هٌتکط قنسُ اؾنت زض‬ ‫حبل حبضط ّیچ قْط قطهع ٍ ًبضًزنی زض ککنَض‬ ‫ٍرَز ًساضز ٍ ‪ 113‬قْط زض ٍضؼیت ظضز ٍ ‪335‬‬ ‫قْط زض ٍضؼیت اثی ّؿتٌس‪.‬‬ ‫کاهش رعایت پروتکلهای بهداشتی‬ ‫به ‪ 4۴‬درصد‬ ‫ثب رای َیئت ػمًمی دیًان ػذالت اداری دریبفهت‬ ‫حک السحمٍ تُیٍ ی صذیر ضىبسىبمٍ فىهی ی مهیهکهی‬ ‫سبختمبن تًسط سبزمبن وظبم مُىذسی ممىًع ضذ‪.‬‬ ‫زیَاى ػسالت ازاضی ثِ زًجنبل قنکنبینت اظ اهنَض‬ ‫حقَقنی زٍلنت ٍ ٍظاضت ضاُ ٍ قنْنطؾنبظی ٍ‬ ‫زضذَاؾت اثغبل تجهطُ ‪ 2‬هبزُ ‪ 21‬اییی ًبهِ ارطایی‬ ‫هبزُ ‪ 33‬قبًَى ًظبم هٌْسؾی ٍ کٌتطل ؾبذتنونبى ثنِ‬ ‫قوبضُ ‪/4605‬ت‪ّ28549‬ن تبضید ‪ 22‬تنینط ‪ٍ 1383‬‬ ‫اثغبل ثٌس ‪ 17-8‬هجحج زٍم هقطضات هلی ؾبذتنونبى‬ ‫زض ذهَل زضیبفت حق العحوِ تنْنینِ ٍ ننسٍض‬ ‫قٌبؾٌبهِ فٌی ٍ هلکی ؾبذتوبى کِ تَؾظ ؾنبظهنبى‬ ‫ًظبم هٌْسؾی اؾتبى نبزض هی قَز ّیئت ػنونَهنی‬ ‫ٍاضز ثحج ٍ ثطضؾی قس‪.‬‬ ‫ّیئت ػوَهی زیَاى ػسالت ازاضی ثب ایی اؾنتنسالل‬ ‫کِ هبزُ ‪ 37‬قبًَى ًظبم هٌْسؾی ٍ کٌتطل ؾبذنتنونبى‬ ‫ههَه ؾبل ‪ 1374‬هقطض هی زاضز ّعیٌِّبی ؾبظهبى‬ ‫ٍ اضکبى اى اظ هحل حق ػضَیت ّنبی پنطزاذنتنی‬ ‫اػضبی نٌسٍ هکنتنطک ؾنبظهنبى ّنبی اؾنتنبى‬ ‫کو ّبی اػغبیی زٍلت ًْبزّب اقربل حقیقنی‬ ‫ٍ حقَقی زضیبفت ثْبی اضائِ ذنسهنبت پنػٍّکنی‬ ‫فٌی ٍ اهَظقی فطٍـ ًکطیبت ٍ ؾبیط هَاز کون‬ ‫اهَظقی ٍ هٌْسؾی ٍ زضنسی اظ حنق النعحنونِ‬ ‫زضیبفتی اػضب ثنبثنت اضائنِ ذنسهنبت هنْنٌنسؾنی‬ ‫اضربع قسُ اظ عنط ؾنبظهنبى تنبهنینی ذنَاّنس‬ ‫قس‪.‬‬ ‫ّونٌیی هغبثق ههَثِ هَضز اػتطاو ثنطای ننسٍض‬ ‫قٌبؾٌبهِ فٌی ٍ هلکی ؾبذتوبى ّعیٌِای ثِ هنٌنظنَض‬ ‫حق العحوِ ذسهبت هٌْسؾی ٍ زض قبلنت هنبزُ ‪37‬‬ ‫قبًَى یبزقسُ زضیبفت هیقَز کنِ تنؼنطفنِ اى ثنِ‬ ‫پیکٌْبز ؾبظهبى ًظبم هٌْسؾی ثِ تهَیت ٍظاضت ضاُ‬ ‫ٍ قْطؾبظی هی ضؾس؛ ثٌب ثنِ هنطاتنت ثنبال ننسٍض‬ ‫قٌبؾٌبهِ فٌی ؾبذتوبى ذسهنت فنٌنی هنحنؿنَه‬ ‫ضىبسبیی ‪ 367‬ثیمبری وبدر در ایران‬ ‫مذیرػبمل ثىیبد ثیمبری َبی وهبدر‬ ‫تًضیحبتی درثبرٌ یک ثهیهمهبری‬ ‫وبدر ثٍ وبم سىذریم ییییبمس ارائهٍ‬ ‫کرد ی از ایه ثیمبران خًاست تهب‬ ‫ثرای دریبفت حمبیت َهبی ززم‬ ‫در سبمبوٍ سجىب (سبمبوٍ ثیمبری َبی‬ ‫وبدر ایران) ثجتوبم کىىذ‪.‬‬ ‫ثب ادامٍ ریوذ کىترلی کریوب در کطهًر‪ ،‬رػهبیهت‬ ‫پریتکل َبی ثُذاضتی ویس مجذدا کبَص یبفتٍ ی ثهٍ‬ ‫‪ 49‬درصذ رسیذٌ است‪.‬‬ ‫ایی کبّف زض ضػنبینت ؾنبینط پنطٍتنکنل ّنبی‬ ‫ضػنبینت‬ ‫ثْساقتی هبًٌس اؾنتنفنبزُ اظ هنبؾن‬ ‫فبنلِ گصاضی ٍ تَْیِ َّا ًیع تب حسٍزی ثِ چکنن‬ ‫هی ایس؛ ایی زضحبلیؿت کِ هترههبى ّونننٌنبى‬ ‫ثطای ضػبیت قیًَُبهِّبی ضسکطًٍب تبکیس زاضًس‪.‬‬ ‫ثِ گعاضـ ایؿٌب ثط اؾبؼ اػالم هؼبًٍت ثْساقنت‬ ‫ٍظاضت ثْساقت هیعاى ضػبینت پنطٍتنکنل ّنبی‬ ‫ثْساقتی زض ککَض زض ّفتِ هٌتْی ثنِ ‪ 21‬ذنطزاز‬ ‫هبُ ‪( 1401‬اظ ‪ 14‬تب ‪ 21‬ذطزاز هبُ) ّونٌبى پبیینی‬ ‫ٍ ثبلغ ثط ‪ 49.66‬زضنس ثَزُ اؾت‬ ‫زکتط حنونینسضضنب ازضاکنی زض‬ ‫گفت ٍگَ ثب ایؿٌب ثب اقبضُ ثِ ثیوبضی ؾٌسضٍم ٍیلیبهع ثِ ػٌَاى ی ثیوبضی ًبزض‬ ‫گفت‪ :‬ایی ؾٌسضٍم ًبزض ثب هٌکبء غًتیکی ؾجت تبذیط ضقس هیقَز کنِ پنؽ اظ‬ ‫تَلس کبهال هکرم اؾت کِ کَزک ضقس هٌبؾجی ًساضز‪ .‬ایی ثیوبضی ثط هؿنبئنل‬ ‫ضٍش ضٍاى ٍ هغع افطاز هجتال تبحیط هیگصاضز‪ .‬نَضت ثیوبضاى هجتال ثنِ ؾنٌنسضٍم‬ ‫ٍیلیبهع زاضای ػالئن تیپی اؾت ٍ اظ ًظط ظبّط زّبى ٍ زًساى ثیٌی گَـ ٍ ‪...‬‬ ‫هتفبٍت اؾت؛ ظیطا کطٍهَظٍم ‪ 7‬اًْب زضگیط اؾت کِ ایی اهط ثط چْطُ تبحیطگصاض‬ ‫اؾت‪ٍ.‬ی افعٍز‪ :‬هؼوَال کلؿین ذَى ایی ثیوبضاى افعایف هییبثس کِ ثِ زًجبل اینی‬ ‫هَضَع کلؿین ضٍی ثطذی اؾترَاىّب ثَیػُ اؾترَاىّبی نَضت هیًکینٌنس ٍ‬ ‫ؾجت ثطٍظ تغییط قکل هیقَز‪ .‬اظ ؾَی زیگط تیطٍئیس هجتالیبى ثِ ایی ثنینونبضی‬ ‫کنکبض هیقَز ٍ حتی هوکی اؾت زض ؾٌیی پبییی زچبض زیبثت قًَس‪ .‬زض ػنینی‬ ‫حبل احتوبل ثطٍظ اًحطا زض ؾتَى فقطات ایی ثیوبضاى ٍرَز زاضز‪.‬‬ ‫ٍی زضثبضُ ػَاضو ایی ثیوبضی اظْبض کطز‪ :‬زض ًْبیت هوکنی اؾنت ؾنٌنسضٍم‬ ‫ٍیلیبهع ؾجت ثطٍظ هککالت قلجی ٍ ػطٍقی زض ایی افطاز قَز‪ .‬ثطذی اظ هجتنالینبى‬ ‫هی تَاًٌس عَل ػوط عجیؼی زاقتِ ثبقٌس ٍلی ثطذی ٍقتی زچبض ػَاضو هیقًَنس‬ ‫تبحیطات ًبذَقبیٌس ثیوبضی ثطٍظ هییبثس‪.‬‬ ‫عالئم اسیبدیدگی کودکان‬ ‫از اخبار تلخ چیست؟‬ ‫ازاهِ اظ قوبضُ قجل ٍ‪...‬‬ ‫مُیت ثجت سفبرش کتبه درسی تب ‪ 31‬خرداد‬ ‫تمذیذ ضذ‬ ‫مذت ‪ 14‬ریز از ‪ 21‬تب ‪ 31‬خرداد سبل جبری تمذیهذ‬ ‫ضذ‪.‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫‪4‬‬ ‫ایی ضٍاًکٌبؼ کَزک گفت‪ :‬اینی ضٍظ ّنب اینی‬ ‫اهکبى ضا ًساضین کِ ٍضٍزی اذنجنبض کنَزکنبى ضا‬ ‫کبّف زّین یب هبًغ اظ اى قَین‪ .‬اعالػبت اظ ّنط‬ ‫عطیقی ثِ زؾت کَزکبى هیضؾس ٍ اىّب ثیف اظ‬ ‫پیف زض هؼطو اذجبض ٍ اعالػبت ّؿتٌنس‪ .‬قنبینس‬ ‫عی ؾبلّبی گصقتِ اهکبى کٌتطل اعالػبتنی کنِ‬ ‫کَزکبى اظ اى اگبُ م قًَس ٍرنَز زاقنت اهنب‬ ‫اهطٍظُ ثِ زلیل کٌزکبٍی شاتی ٍ قطاینظ ذنبل‬ ‫فؼبلیت زض فضبی هزبظی کِ کَزکبى زض زٍضاى‬ ‫زٍ ؾبلِ اذیط قیَع کطًٍب ٍیطٍؼ تزطثِ کنطزًنس‬ ‫حتوب ثِ اذجبض حَازث زؾتطؾی زاضًس ٍ گبّی اى‬ ‫ضا زًجبل هیکٌٌس‪ .‬الجتِ ثِ عَضکلی ّن ثْتط اؾنت‬ ‫کِ زض هقبثل کنَزکنبى زضثنبضُ اذنجنبض تنلند ٍ‬ ‫تکبىزٌّسُ نحجتی ًکَز‪.‬‬ ‫ٍی زضثبضُ ٍظیفنِ ٍالنسینی ثنطای ثنطٍظ ًنسازى‬ ‫اضغطاه ذَزقبى زض ثطاثط کَزکبى گفت‪ :‬هوکی‬ ‫اؾت ذَز ٍالسیی ًیع تحت تبحیط اذنجنبض ًنبگنَاض‬ ‫زچبض ّیزبًبت هٌفی قسُ اهب زؾتطؾنی ؾنطینغ ٍ‬ ‫ضاحت ثِ هکبٍض ٍ ضٍاًکٌبؼ ًساقتِ ثبقٌس زض ایی‬ ‫قطایظ ثبیس ّیزبًبت ذَز ضا ثِ گًَِای هسینطینت‬ ‫کٌٌس کِ کَزک زچبض اؾیت کوتطی قًَس‪ .‬یکی‬ ‫اظ ثرف ّبی هْن ایی اؾت کِ ٍالسیی ثنبینس ثنب‬ ‫فطزی کِ ثب اٍ احؿبؼ ّوسلی ثنینکنتنطی زاضًنس‬ ‫نحجت کٌٌس‪ .‬ایی ّننحجتی ثِ ٍالسینی کنون‬ ‫هی کٌس کِ ذَز تٌف ّبی حؿی کوتطی ضا تزطثِ‬ ‫کٌٌس؛ حتی اگط ٍالسیی زؾتطؾی ثنِ فنطز هنَضز‬ ‫ًظطقبى ضا ًساقتٌنس هنی تنَاًنٌنس احؿنبؾنبت ٍ‬ ‫اضغطاه ذَز ضا یبززاقت کٌٌس تب ّیزبًبت ذنَز‬ ‫ضا هسیطیت کٌٌس‪ٍ .‬السیی ثبیس ثساًٌس کنِ اهنکنبى‬ ‫زاضز ضٍظی کَزکبًکبى زضثبضُ حَازث ثب اى ّنب‬ ‫نحجت کٌٌس‪.‬‬ ‫ٍاکٌف ٍالسیی ثِ پطؾف کَزکبى زضثبضُ حَازث‬ ‫چگًَِ ثبقس؟‬ ‫اًعاًی زضثبضُ ًَع ٍاکٌف ٍالسیی زضثطاثط کَزکنی‬ ‫کِ ًؿجت ثِ حبزحِ ّبی ضخ زازُ اعالػنبت پنینسا‬ ‫کطزُ ٍ زچبض اضغطاه قسُ اؾت ازاهنِ زاز‪ :‬زض‬ ‫نَضتی کِ کَزک زضثبضُ حنَازث ثنب ٍالنسینی‬ ‫ذَز نحجت کٌس ٍالسیی ثبیس چٌس ًکتنِ ضا هنس‬ ‫ًظط قطاض زٌّس‪ .‬اٍلیی قسهی کِ ثبیس اًزبم زاز اینی‬ ‫اؾت کِ ثعضگتط ّب ثبیس ثِ ّیزبًبت ذَز هؿلنظ‬ ‫ثبقٌس‪ .‬فضبی گفت ٍ گَی اضاهی ضا فطاّن کٌٌس‪.‬‬ ‫ازاهِ زاضز‬ ‫افسردگی اساسی چیست؟‬ ‫ًوی قَز ٍ زض ٍاقغ قٌبؾٌنبهنِ هنَننَ ًنتنینزنِ‬ ‫ذسهبت فٌی اؾت کِ نَضت گطفتِ ٍ ّعینٌنِ ّنبی‬ ‫اى ًیع قجال پطزاذت قسُ اؾت ثٌبثطایی ههَثِ هنَضز‬ ‫اػتطاو هغبیط ثب قبًَى تکریم زازُ هیقَز ٍ ثبعل‬ ‫اؾت‪.‬‬ ‫اػسام دیمیه گریٌ از ػًامل ی دست اوذرکبران‬ ‫حج ثٍ ػرثستبن‬ ‫دیمهیههه گههریٌ از‬ ‫ػًامل ی کبرگساران‬ ‫حج تهمهتهغ ‪1441‬‬ ‫ثبمذاد امریز ػهبزم‬ ‫ػرثستبن ضذوذ‪.‬‬ ‫ثب تالـ هنزنونَػنِ‬ ‫حنننذ ٍ ظینننبضت‬ ‫زٍهننیننی گننطٍُ اظ‬ ‫ػَاهل ٍ کبضگعاضاى‬ ‫حذ تنونتنغ ‪1401‬‬ ‫ثبهساز اهطٍظ ثب ین‬ ‫فطًٍس ّنَاپنینونبی‬ ‫ایطاى ایط فنطٍزگنبُ‬ ‫اهبم ذویٌی (ضُ) تْطاى ضا ثِ هقهس فطٍزگبُ هسیٌِ تطک کطزًس‪.‬‬ ‫ثط اؾبؼ ایی گعاضـ اًتظبض هیضٍز ثب ّوکبضی ؾبظًسُ هؿئَلیی ػطثؿتبًی تونبم‬ ‫پطٍاظّب زض ظهبى هقطض اًزبم پصیطز ٍ ظائطاى ثسٍى کوتطیی هککل ؾفط هنؼنٌنَی‬ ‫ذَز ضا اًزبم زٌّس‪.‬‬ ‫قطکت َّاپیوبیی ایطاى ایط ثب ثؿیذ اهکبًبت ذَیف زض تالـ اؾت ػنونلنینبت‬ ‫اًتقبل حزبد ایطاًی ضا ثِ ثْتطیی قکل هوکی اًزبم زّنس ٍ ؾنبظهنبى حنذ ٍ‬ ‫ظیبضت ًیع زض حبل ضایعًی ثب ککَض هیعثبى اؾت تب زیگط قطکتْبی َّایی اینطاى‬ ‫ًیع ثتَاًٌس زضػولیبت َّایی حذ ثب ایطاى ایطّوکبضی کٌٌس‪.‬‬ ‫هویشه هراقب باشید که هشعلهای اجاق گاز‬ ‫و ضوائن اى کاهال تویس و هرتب باشندتا گاز بتواند‬ ‫به راحتی و به اندازه کافی به هشعل برسدو با شعله ابی بسوزد‪.‬‬ ‫داضته احسبض یبض ی وبامیذی دائمی‪ ،‬وطبوٍ ای از‬ ‫اختالل افسردگی اسبسی یب افسهردگهی مهبشیر‬ ‫است‪.‬‬ ‫ثیکتط هطزم زض هقغؼی اظ ظًسگی ذنَز احؿنبؼ‬ ‫غن ٍ اًسٍُ هی کٌٌس اهب افطاز هجنتنال ثنِ اذنتنالل‬ ‫افؿطزگی اؾبؾی کِ ثِ اى افؿطزگی ثبلیٌنی ًنینع‬ ‫گفتِ هیقَز زض اکخط اٍقبت ضٍظ ثِ ذهنَل زض‬ ‫اٍائل نجح ذلق ٍ ذَی افؿطزُ زاضًس ٍ ػنالقنِ‬ ‫ذَز ضا ثِ فؼبلیت ّبی ػبزی ٍ ضٍاثنظ اظ زؾنت‬ ‫هی زٌّس‪ّ.‬ونٌیی ایی غن ٍ اًنسٍُ هنی ثنبیؿنت‬ ‫زؾتکن ثِ هست زٍ ّفتِ ّط ضٍظُ ازاهِ زاقتِ ثبقس‬ ‫تب ثِ ػٌَاى افؿطزگی اؾبؾی تؼطیف قَز‪.‬‬ ‫ثِ گعاضـ ٍه ام زی ػالٍُ ثط ػنالئنن گنفنتنِ‬ ‫قسُ افطازی کِ ثب ایی اذتالل زضگیط ّؿتٌس ًکبًِ‬ ‫ّبی زیگطی ًیع اظ ذَز ثطٍظ هی زٌّس کِ ػجبضتٌس‬ ‫اظ‪:‬‬ ‫* تقطیجب ّط ضٍظ ذؿتگی یب اظ زؾت زازى اًنطغی‬ ‫ضا تزطثِ هی کٌٌس‪.‬‬ ‫* تقطیجبً ّط ضٍظ احؿبؼ ثی اضظقی یب گٌبُ زاضًس‪.‬‬ ‫* اذتالل زض توطکع ٍ ػسم تهوین گیطی زاضًس‪.‬‬ ‫* تقطیجب ّط ضٍظ ثی ذَاثی یب پنطذنَاثنی (ذنَاه‬ ‫ثیف اظ حس) ضا تزطثِ هی کٌٌس‪.‬‬ ‫* کبّف چکوگیط زض احؿبؼ لصت یب ػالقنِ ثنِ‬ ‫اًزبم فؼبلیتّب ضا تقطیجب ّط ضٍظُ تزطثِ هی کٌٌس‪.‬‬ صفحه 4 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫پزتاب یک هاَّارُ هصزی تَسط‬ ‫شزکت اسپیس ایکس‬ ‫یکطٌجِ ‪ 22‬خشداد ‪ 12 * 1441‬طٍئی ‪ 11 * 2422‬ری القعذُ ‪ * 1443‬سبل سی ٍ دٍم ( اٍتَص ایکیٌجی ایل ) * ضوبسُ ( سبیی ) ‪ 5516 :‬فرهنگ‪،‬هنر و فن اوری‬ ‫ثیخطشسبصی پسوبًذ عفًَی ثیوبسستبًی‬ ‫ ‬ ‫ ثب دست بُ هحققبى کطَس‬ ‫سزاشپش‬ ‫ثیوبسستبًی عشضِ کشدُ اًذ کِ ثِ گفتِ اى ّب‪ ،‬ثب اینی ‬ ‫دست بُ کلیِ هَاسد عفنًَنت صا اص پسنونبًنذّنبی ‬ ‫ثیوبسستبًی حزف خَاّذ ضذ‪.‬‬ ‫ضشکت اسپیس ایکس ‪ ،‬یک هبَّاسُ استجنبینی سا ‬ ‫کِ تَسط یک ضشکت هصشی ثِ هشحلِ اجشا سسیذُ ‬ ‫است‪ ،‬ثِ فضب پشتبه کشد‪.‬‬ ‫ٍ ثِ ًمل اس اعذیظ‪ ،‬ؽازواز اعاذایاظ ایاىاظ‬ ‫)‪ ،(SpaceX‬یه هبَّارُ ارسجبطای را دازسابه‬ ‫وزد ٍ هَؽه در حبل ثبسگؾاز را رٍی یاه‬ ‫وؾشی فزٍد اٍرد‪.‬‬ ‫یه هَؽه دٍ هزحلِای فبلىاَى ‪(Falcon ۹‬‬ ‫‪ ) ۹‬وِ هابّاَارُ هاَعاَم ثاِ ًابیال عاز ‪۱۲۹‬‬ ‫)‪(Nilesat 301‬را حول هیوزد‪ ،‬اس ایغاشاگابُ‬ ‫ًاایاازٍی فضاابیاای واایااخ واابًاابٍرال ‪(Cape‬‬ ‫)‪Canaveral Space Force Station‬در‬ ‫فلَریها دزسبه ؽه‪ً .‬بیلعز ‪ ،۱۲۹‬هابّاَارُ ای‬ ‫اعز وِ سَعط ؽزوز هقزی ًبیلعز ثِ هزحلِ‬ ‫اجزا رعیهُ اعز‪.‬‬ ‫ًهغشیی هزحلِ فبلىَى ‪ ،۹‬حهٍد ّؾز دلایاماِ ٍ‬ ‫‪ ۲۳‬ثبًیِ دظ اس دزسبه ثِ سهیای ثابسگؾاز ٍ در‬ ‫الیبًَط اطلظ فزٍد اهه‪.‬‬ ‫طجک سَ یوبر ؽزوز اعاذایاظ ایاىاظ‪ ،‬ایای‬ ‫ّفشویی دزسبه ٍ فزٍد ثزای ًاهاغاشایای هازحلاِ‬ ‫فبلىَى ‪ ۹‬ثَد‪ .‬ایی سمَیزوٌٌهُ دیؾشز ثاِ دازسابه‬ ‫دٍ هبَّارُ هَلعیزیبه‪ ،‬دٍ گزٍُ اس هبَّارُّابی‬ ‫ایٌشزًشی اعشبرلیٌه )‪(Starlink‬ؽزوز اعذیاظ‬ ‫ایىظ ٍ دٍ هاهَریز عازًؾایای دار خقاَفای‬ ‫ووه وزدُ ثَد‪.‬‬ ‫ًخستیی پزٍاس تاکسی َّایی‬ ‫تا ظزفیت چْار سزًشیی‬ ‫هحققبى یکی اص ضشکت ّبی داًص ثٌینبى دسنتن نبُ ‬ ‫اتَکالٍی ثشای ثی خطش کشدى پسوبًذّبی عفًَنی ‬ ‫فبطوِ هووهثیگی اس هوممبى ایی ؽازواز داًاؼ‬ ‫ثٌیبى در گفزٍگَ ثب ایغٌب‪ ،‬ثب ثیبى ایٌىِ ایی ؽزوز‬ ‫فعبل در حَسُ سجْایاشار داشؽاىای‪ ،‬اس عابل ‪۷۷‬‬ ‫فعبلیز خَد را اغبس وازدُ اعاز‪ ،‬گافازۺ ایای‬ ‫ؽزوز اس ٍاردار سجْیشار دشؽىی اغبس ثاِ وابر‬ ‫وزد ٍ در حبل حب ز ثزخی اس سجْیشار دشؽىی اس‬ ‫عَی ایی ؽزوز سَلیه ؽهُ ٍ ثِ ثیوبرعشبىّب ارائاِ‬ ‫ؽهُ اعز‪ٍ.‬ی دعشگبُ اوغیضى عبس ٍ ثی خطز عابس‬ ‫دغوبًهّبی ثیوبرعشبًی را اس جاولاِ هاواقاَالر‬ ‫سَلیهی ایی ؽزوز ًبم ثزد ٍ اظْبر وزدۺ دعاشاگابُ‬ ‫ًوبیط بُ الکبه هشدادهبُ‬ ‫ ثشگضاس هی ضَد‬ ‫ثی خطزعبس دغوبًهّبی ثیوبرعشبًی ساَلایاهی ایای‬ ‫ؽزوز‪ ،‬دغوبًهّبی ثیوبرعشبًی عفًَی را ثی خطاز‬ ‫هیوٌه؛ ثِ گًَِای وِ اگز سثبلِ ثیوبرعشبًی حابٍی‬ ‫هَاد عفًَز سا ثبؽه‪ ،‬اى را ثیخطز هیوٌه ٍ ثاعاه‬ ‫اس خزد وزدى‪ ،‬در داخل ویغِّبی هجشا ٍارد وزدُ‬ ‫ٍ ثِ ادزاسَر سوَیل هیدّه‪.‬‬ ‫هووهثیگی ثب سبویه ثز ایٌىِ در ایی رٍػ‪ ،‬ادازاساَر‬ ‫ّیچ سوبعی ثب سثبلِ ًهَاّه داؽاز‪ ،‬خابطاز ًؾابى‬ ‫وزدۺ ایی دعشگبُ یه اسَوالٍ اعز وِ دغوبًاهّاب‬ ‫را ثی خطز هی وٌه ٍ ًاواًَاِ ایای دعاشاگابُ ثاِ‬ ‫وؾَرّبیی چَى اعذبًیب فبدر ؽهُ‪ ،‬اوای اًاىاِ‬ ‫چٌه ثیوبرعشبى ًیش اس خههبر ایی دعشگبُ ثْزُهاٌاه‬ ‫ؽهُاًه‪.‬‬ ‫ اه سا سبلن ً ْذاسی کٌیذ‬ ‫سبصهبى ًظبم صٌفی سایبًِ ای ‬ ‫دس ایننالعننیننِ ای صهننبى ‬ ‫ثشگضاسی ًوبیط بُ النکنبهن ‬ ‫‪ 1441‬سا ‪ 11‬تب ‪ 14‬هنشدادهنبُ ‬ ‫اعالم کشد‪ .‬‬ ‫در اطالعیِ عابسهابى ًا ابم‬ ‫فٌفی رایبًِ ای اههُ اعازۺ‬ ‫ثِ اطالع عوَم فعبالى حاَسُ‬ ‫فٌبٍری ارسجبطبر ٍ اطالعبر وؾَر هیرعبًه‪ ،‬دظ اس فزاس ٍ فزٍدّبی فازاٍاى‬ ‫ٍ ثب هغبعه ؽهى ؽزایط عوَهی ٍ اغبس هجهد ثزگشاری ًوبیؾگبُ ّاب‪ ،‬سابریا‬ ‫جهیه ثزگشاری ثیغز ٍ ؽؾویی ًوبیؾگبُ الىشزًٍیه‪ ،‬وبهذیَساز ٍ ساجابرر‬ ‫الىشزًٍیه (الىبهخ) ثِ عٌَاى ثشریسازیای رٍیاهاد فاٌابٍری اطاالعابر ٍ‬ ‫ارسجبطبر وؾَر هؾهـ ؽه‪.‬ایی ًوبیؾگبُ سَعط عبسهبى ً بم فٌفی رایبًِ ای‬ ‫سْزاى اس رٍس عِ ؽٌجِ ‪ ۹۹‬هزداد سب رٍس جوعِ ‪ ۹۲‬هزداد ‪ ۹۲۲۹‬ثِ هاهر ‪ ۲‬رٍس‬ ‫در هول دائوی ًوبیؾگبُّبی ثیی الوللی سْزاى ثزگشار هیؽَد‪.‬در ثهؼ افلای‬ ‫ًوبیؾگبُ الىبهخ ‪ ،۹۲۲۹‬ؽزوزّبی ثشری فٌبٍری اطالعبر ٍ ارساجابطابر‪،‬‬ ‫هجوَعِ ّبی داًؼ ثٌیبى‪ ،‬فعبالى اوَعیغشان اعاشابرر ادای وؾاَر ؽابهال‬ ‫ؽزوزّب‪ ،‬سینّب ٍ گزٍُّب‪ ،‬ادزاسَرّبی ارسجبطی‪ ،‬دعشگبُّبی دٍلشی ٍ اجزایای‬ ‫وؾَر ٍ فعبالى افلی ایی حَسُ حضَر خَاٌّه داؽز‪.‬‬ ‫یکی اص دغذغِ ّب ثشای رخیشُ سبصی اه ‬ ‫ثِ هذت یَالًی‪ً ،‬فَر النَدگنی ّنب ٍ ‬ ‫عَاهل ثیوبسی صا ثِ ایی هبدُ حیبت ثخص ‬ ‫است‪ ،‬دغذغِ ای کِ تَسنط ضنشکنتنی ‬ ‫داًص ثٌیبى ثشیشف ضذ ٍ ثب تَلیذ هخبصى ‬ ‫اه اًتی ثبکتشیبل داسای ًبًنَهنَاد دس ‬ ‫سبختبس اًْب‪ ،‬هیکشٍاٍسگبًیسن ّب ٍ عَاهنل ‬ ‫ثیوبسیصا اص اه ضشه حزف ضذ‪ .‬‬ ‫ ‬ ‫اگز ًگْهاری ٍ ذخیزُ اه ثِ ؽىل افَلی فَرر ًگیزد ٍ هیىازٍه ّاب ٍ‬ ‫عَاهلی وِ ثِ الَدُ ؽهى اه هٌجز هی ؽًَه ثِ اى ًفَذ وٌٌه‪ ،‬ایی هبی حیبر‬ ‫ثهؼ ثِ یىی اس عَاهل ههبطزُ اًگیش عالهشی ثهل هی ؽَد‪ ،‬ثِ ّاوایای دلایال‬ ‫اعشفبدُ اس رٍػ ّبی عبلن عبسی اه در حیی ذخیزُ اى هی سَاًه ثِ سابهایای‬ ‫عالهشی جبهعِ ووه وٌه‪.‬‬ ‫دغهغِ ای وِ سَعط ؽزوشی داًؼ ثٌیبى دبع دادُ ؽه ٍ ثب سَلیه ههبسى اه‬ ‫اًشیثبوشزیبل دارای ًبًَهَاد در عبخشبر اًْب‪ ،‬هیىزٍاٍرگبًیغن ّاب ٍ عاَاهال‬ ‫ثیوبریسا اس اه ؽزه حذف ؽه‪ .‬ایی ههبسى اًشیثبوشزیبل هیسَاًٌه اس رؽاه‬ ‫ٍ ًوَ ثبوشزیّب‪ ،‬هیىزٍهّب‪ ،‬لبرچّب‪ ،‬وذهّب ٍ دیگاز عاَاهال ثایاوابری سا‬ ‫جلَگیزی وٌٌه ٍ اه هقزفی را وِ ثِ ههر طَالًی ًگْهاری هی ؽًَه را اس‬ ‫عَاهل ثیوبری سا هقَى ًگِ دارًه‪.‬‬ ‫ثشسسی اختالل دس تَلیذ سلَلّبی هغض ‬ ‫ ‬ ‫کِ عبهل ثشٍص اٍتیسن است‬ ‫داًطوٌذاى داًط بُ سات شص دس ثشسسی جذیذ خنَد‪ ،‬‬ ‫ثِ اسصیبثی سلَل ّبی ثٌیبدی هغض ثیوبساى هجنتنال ثنِ ‬ ‫اٍتیسن پشداختٌذ کِ اختالل دس تَلیذ اًْب ثنِ ثنشٍص ‬ ‫ایی ثیوبسی هٌجش هیضَد‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ضشکت ٍلَکَپتش اعالم کشد کِ ًخستینی پنشٍاص ‬ ‫تبکسی َّایی خَد سا دس هبُ گزضتِ اًجنبم دادُ ‬ ‫است‪.‬‬ ‫ثِ ًمل اس دراٍى دی جای‪ ،‬ؽازواز الاوابًای‬ ‫ٍلَوَدشز )‪(Volocopter‬وِ در سهیٌِ ساَلایاه‬ ‫َّادیوبی ثزلی عوَددزٍاس )‪(eVTOL‬فعبلیاز‬ ‫دارد‪ ،‬در سهیٌِ سَععِ اًَاع جهیهی اس ّاَادایاواب‬ ‫گبم ثزداؽشِ ٍ لقه دارد ایی ایهُ را ثاِ هازحلاِ‬ ‫اجزا ثزعبًه‪ .‬ایی ثهاى هاعاٌابعاز واِ ؽازواز‬ ‫ٍلَوَدشز‪ً ،‬هغشیی دزٍاسّبی ٍعیلِ ًمالایاِ خاَد‬ ‫هَعَم ثِ ٍلَوبًىاز )‪(VoloConnect‬را‬ ‫ّوشهبى ثب اهبدُ وزدى سبوغی َّایی "ٍلَعیشی"‬ ‫)‪(VoloCity‬ثزای گزفشی گَاّیٌبهِ ساىاوایال‬ ‫وزدُ اعز‪.‬‬ ‫ؽزوز ٍلَوَدشز اعالم وزد وِ ًهغشایای دازٍاس‬ ‫ٍلَوبًىز را در هبُ هی اًجابم دادُ ٍ سابوغای‬ ‫َّایی خَد را ًیش اسهابیاؼ وازدُ اعاز‪ .‬ایای‬ ‫ؽزوز ثِ دالیل هشعهدی ایی سَععِ را لبثل سَجِ‬ ‫هی داًه؛ اس جولِ ایی وِ ثب سٌاَع ثاهاؾایاهى ثاِ‬ ‫ظزفیز ّب ٍ هوهٍدُ ٍعبیل ًملایاِ خاَد‪ ،‬ارسػ‬ ‫ثبسار ثبلمَُ خَد را افشایؼ دادُ ٍ اى را ثاِ ‪۰۹۲‬‬ ‫هیلیبرد دالر رعبًهُ اعز‪.‬‬ ‫ٍلَوَدشز گفز وِ ایی ًمطِ عاطا ‪ ،‬اى را ثاِ‬ ‫ًهغشیی ؽزوز ًغل ثعهی ارائِدّاٌاهُ سابوغای‬ ‫َّایی سجهیل هی وٌه وِ دٍ ًوًَِ اٍلایاِ وابهاال‬ ‫هشفبٍر را ارائِ دادُ اعز‪.‬‬ ‫صل سیست تجشیِ پذیز قله را پس‬ ‫اس حولِ تزهین هی کٌذ‬ ‫یک طل صیست تجنضینِ پنزینش ثنشای تنشهنینن ‬ ‫اسیت ایجبدضذُ دس ًتیجِ حولِ قلجی اثذاع ضنذُ ‬ ‫است‪ .‬‬ ‫ثِ ًمل اس دزط اعَعیؾی‪ ،‬وبرؽٌابعابى داًؾاگابُ‬ ‫هٌچغشز ثب حوالیز ثٌیبد للت اًگالایاظ( )‪BHF‬‬ ‫هبدُ ای اثهاع وزدُ اًه وِ ثِ طَر هغشمین ثِ للات‬ ‫سذٌهُ سشریک هی ؽَد‪ .‬ایی صل یه دارثغز ثازای‬ ‫علَل ّبی سشریمی ثِ للت فزاّان های واٌاه ساب‬ ‫ثشَاًٌه ثبفز جهیه را دزٍرػ دٌّه‪.‬‬ ‫دیؼ اس ایی‪ٌّ ،‬گبهیىِ علَل ّب ثِ للت سشریک هی‬ ‫ؽهًه سب ریغه اس وبرافشبدى لالات را وابّاؼ‬ ‫دٌّه‪ ،‬فمط یه درفه اًْب در ّوبى هىبى ثبلی ٍ‬ ‫سًهُ هی هبًهًه‪.‬‬ ‫اهب صل جهیه اس اهیٌَاعیهّبیی ثِ ًابم داذاشایاهّاب‬ ‫عبخشِ ؽهُ وِ اس عٌبفز سؾىیل دٌّهُ دزٍسئیی ّب‬ ‫ثِ حغبه هی ایٌه‪.‬‬ ‫ایی صل سوز فؾبر هبًٌه هبی رفشبر هی وٌاه سیازا‬ ‫دذشیه ّب اسّن گغیهشِ هی ؽًَاه‪ .‬ایای ثاْاشازیای‬ ‫ٍ عیز ثزای سشریک صل اعز ٍ دظ اس اى دذشیهّب‬ ‫دٍثبرُ ثبّن هٌغجن هی ؽًَه‪.‬‬ ‫ایی اهز ثبعث هی ؽَد علَل ّاب در جابی خاَد‬ ‫ثبلی ثوبًٌه ٍ ثب للت دیًَه ثهَرًه‪ .‬ثزای دعشیابثای‬ ‫ثِ ًشبیج هَفمیز اهیش ثبیه علَل ّبی سشریمای ثاِ‬ ‫ذخیزُ خَى وبفی دعشزعی داؽشِ ثبؽٌه سب ثشَاًٌاه‬ ‫ثبفز ّبی جهیه ثِ ٍجَد ثیبٍرًه‪.‬‬ ‫ثِ ًمل اس ًیَس ههیىبل ًز‪ ،‬داًؾاواٌاهاى داًؾاگابُ‬ ‫راسگزس( )‪Rutgers University‬ثب ساجاشیاِ ٍ‬ ‫سولیل علَل ّبی ثٌیبدی هغش ثیوبراى هجشال ثِ اخشالل‬ ‫طی اٍسیغن‪ ،‬ؽَاّهی هجٌی ثز ثیً وی در رؽاه‬ ‫اٍلیِ هغش دیها وزدُاًه وِ هوىی اعز ثِ ثزٍس ایای‬ ‫اخشالل عقجی‪-‬رٍاًی هٌجز ؽَد‪.‬‬ ‫ایی یبفشِّب اس هفَْهی حاوابیاز های واٌاٌاه واِ‬ ‫داًؾوٌهاى ههر ّب ثِ اى هؾاىاَن ثاَدًاه‪ .‬ایای‬ ‫هفَْم حبوی اس اى اعز وِ اخشالل طی اٍسیغن‪،‬‬ ‫در اٍایل رؽه جٌیی ٍ در دٍرُای ایجبد هیؽَد وِ‬ ‫علَل ّبی ثٌیبدی هغش سمغین هیؽًَه ٍ عٌبفز یه‬ ‫هغش وبراهه را سؾىیل هیدٌّه‪.‬‬ ‫هْوی ثزای ایجبد اخشالل طی اٍسیغن اعاز‪ .‬ایای‬ ‫ثزرعی فَررگزفشِ در عط علَلی ًؾبى هیدّه‬ ‫وِ سىثیز سغییزیبفشِ در ٍال یىی اس هىبًیاغان ّابی‬ ‫احشوبلی ایی اخشالل اعز ٍ اس ًشبیج ثِ دعز اهاهُ‬ ‫اس دضٍّؼّبی دیؾیی دؾشیجبًی هیوٌه‪.‬‬ ‫پشتشُ ضبعش هعبصش ضکل گشفت‬ ‫ًوبیص پشٍیی ثِ ًَیسٌذگی ٍ کبسگشداًی حسیی کیبًی کِ پشتشُ ای اص صًذگی ‬ ‫ٍ فعبلیت ّبی پشٍیی اعتصبهی ضبعش هعبصش سا ثِ تصَیش هیکطذ ایی سٍصّب هیضثبى ‬ ‫ ‬ ‫عالقِهٌذاى ثِ تئبتش دس هجوَعِ تئبتش ضْش است‪ .‬‬ ‫ ‬ ‫داٍد ًبهَر اس ‪ ۸‬خزداد هبُ اجزای خَد را در عبلی افلی سئبسز ؽْز اغبس وزد‪.‬‬ ‫ ایذا پٌبٌّذُ هٌطَس یالیی ‬ ‫کَسٍش سا دسیبفت کشد‬ ‫کتبه تئبتش تعبهلی ‬ ‫ هٌتطش ضذ‬ ‫کتبه تئبتش تعنبهنلنی ثنِ ‬ ‫ًَیسٌذگی اسیبى سضبینی ‬ ‫اص سَی اًتطبسات افنشاص ‬ ‫هٌتطش ضذ‪ .‬‬ ‫وشبه سئبسز ساعابهالای‬ ‫ًَؽشِ اریبى ر بیای در‬ ‫عِ فقل ثِ خبعشاگابُ ٍ‬ ‫سعزی سئبساز ساعابهالای‪،‬‬ ‫گًَِ ّب ٍ سىٌایاه ّابی‬ ‫فاازاگاایااز ٍ اًااهام ّاابی‬ ‫اعبعی اى هیدزداسد واِ‬ ‫در ‪ ۹۲۰‬ففوِ سَعط اًشؾبرار افزاس رٍاًِ ثبسار وشبه ؽهُ اعز‪.‬‬ ‫اریبى ر بیی در همههِ ایی وشبه ًَؽشِ اعزۺ فعبالى سئبسز سعبهالای ثاز ایای‬ ‫ثبٍرًه وِ سئبس ِز اهزٍس ثبیه هیب ِى سوبؽبگزاى ٍ فوٌِ سعبهل ایجبد واٌاه‪ .‬هازدم‬ ‫دیگز اداه ٍ لَاًیی عٌشیِ سئبسز را دًجبل ًویوٌٌه‪ .‬جبهعِ اهازٍس های واَؽاه‬ ‫علغلِ هزاست سمبثلّبی دٍگبًِ را ثِّن ثزیشد‪.‬‬ ‫عاللِهٌهاى ثِ سْیِ ایی وشبه هی سَاًٌه ثِ عبیز اًشؾبرار افزاس ٍ یاب واشابه‬ ‫فزٍؽیّبی هعشجز هزاجعِ وٌٌه‪.‬‬ ‫قارچ پلَ تا هزغ‬ ‫*الٌاساشزاقی‬ ‫هَاد السم‪:‬‬ ‫راى هزغ ‪ ۰‬عهد‪ ،‬لبرچ ‪ ۰۲۲‬گزم‪ ،‬فلفل دلوِ ای ‪۹‬‬ ‫عهد‪ ،‬ثزًج ‪ ۰‬دیوبًِ‪ ،‬سرؽه ‪ ۳۲‬گازم‪ ،‬وازُ ‪۳۲‬‬ ‫گزم‪ ،‬سعفزاى ثِ همهار السم‪ ،‬ؽىز ‪ ۹‬لابؽاک غاذا‬ ‫خَری‪ً ،‬وه ٍ فلفل ثِ همهار السم‬ ‫طزس تْیِ‪:‬‬ ‫اثشها هزغ را دهشِ ٍ ًگیٌی خزد هی وٌین‪ .‬لابرچ ٍ‬ ‫فلفل دلوِ ای را ًگیٌی خزد هی وٌین‪ .‬لبرچ را در‬ ‫وزُ ٍ ووی رٍغی سفز هی دّین ٍ ٍلاشای اه‬ ‫اًْب سجهیز ؽه فلفل دلوِ ای را ا بفِ هی واٌایان‪.‬‬ ‫ثعه اس ووی هزغ‪ً ،‬وه ٍ فلفل را ا بفِ وازدُ ٍ‬ ‫سفز هی دّین‪ .‬در ظزف دیگزی سرؽاه را ثاب‬ ‫ؽىز ٍ سعفزاى ههلَ وزدُ ٍ ووی سافاز های‬ ‫دّین‪ .‬ثزًج را ثِ رٍػ هعوَل اثىؼ وزدُ ٍ دم‬ ‫هی وٌین‪ .‬ثعه اس دم وؾیهى در ظزف هَرد ًا از‬ ‫یه الیِ ثزًج ٍ رٍی اى یه الیِ ههلَ لابرچ‬ ‫ٍ هزغ هی ریشین ٍ ایی وبر اداهِ هی دّین سب هاَاد‬ ‫سوبم ؽَد‪ .‬الیِ اخز ثزًج را ریهشِ ٍ رٍی اى را ثب‬ ‫سرؽه سشییی هی وٌین‪.‬‬ ‫صیاًت اس کَدکاى در فضای هجاسی‬ ‫تِ سثک اهزیکایی ٍ ارٍپایی‬ ‫اداهِ اس ؽوبرُ لجل ‪...‬‬ ‫فیلیذیی ٍ ثزخَرد ثب هجزهبى خابر‬ ‫لضبئی ایی وؾَر‬ ‫دٌلی در هجلظ فیلیذیی افالحیاِ ای ثازای یاه‬ ‫لبًَى ساییه وزد وِ ّهف اى حفبظز اس وَدوبى‬ ‫در فضبی اًالیی اعز‪.‬در ایی الیاواِ اسارّابی‬ ‫اًالیی احشوبلی ثزای وَدوبى اسجولِ عَاعشفابدُ‬ ‫جٌغی ٍ هوشَای اساردٌّهُ‪ ،‬للاهری عابیاجازی‪،‬‬ ‫سعمیت عبیجزی‪ ،‬لبچبق وَدوبى‪ ،‬جاعال ّاَیاز‬ ‫اًالیی‪ ،‬اهبدُ عبسی وَدوبى در فضبی اًاالیای‬ ‫ثزای اسارّبی جٌغی( )‪ٍonline grooming‬‬ ‫هوشَای افزاطی را در ثزگزفشِ اعز‪.‬طجاک الیاواِ‬ ‫عَاعشفبدُ جٌغی اس وَدوبى در فضبی اًاالیای‪،‬‬ ‫هجزهبًی وِ خبر اس هوهٍدُ لضبئی فایالایاذایای‬ ‫جزم هزسىت هیؽًَه ثبیه ثِ ایی وؾَر ساواَیال‬ ‫دادُ ؽًَه‪.‬‬ ‫اس هاواهٍدُ‬ ‫داًؾوٌهاى داًؾگبُ راسگزس‪ ،‬علَل ّبی ثٌیبدی هاغاش‬ ‫را وِ ثِ عٌَاى علَلّبی دایاؼ عابس عقاجای (‬ ‫)‪NPCs‬در ثیوبراى هجشال ثِ اخشالل طی اٍسیاغان‬ ‫ؽٌبخشِ هی ؽًَه‪ ،‬ثزرعی وزدًه‪ .‬اًاْاب دریابفاشاٌاه‬ ‫علَلّبی دیؼ عبس عقجی وِ هغئَل سَلیه عِ ًَع‬ ‫افاالاای عاالااَل ّاابی هااغااش یااعااٌاای ًااَرٍى ّااب‪،‬‬ ‫الیگَدًهرٍعیزّب ٍ اعاشازٍعایاز ّاب ّغاشاٌاه‪،‬‬ ‫علَلّبی دائوی هغش را یب ثیؼ اس اًهاسُ یب ووشز اس‬ ‫حه هعوَل سَلیه هیوٌٌه‪.‬‬ ‫اهبًَئل دیغیىَ ثلاَم (‪Emanuel DiCicco-‬‬ ‫)‪ ،Bloom‬اعشبد علَم اعقبه ٍ سیغاز ؽاٌابعای‬ ‫علَلی داًؾگبُ راسگزس ٍ اس دضٍّؾگزاى ایی دازٍصُ‬ ‫گفزۺ علَلّبی دیؼعبس عقجی وِ هاب در ّاواِ‬ ‫ًوًَِ ّب ثزرعی وزدین‪ ،‬سىثیز غیزطجیعای را ًؾابى‬ ‫دادًه وِ خیلی ون یب خیلی سیبد ثَد ٍ ًؾبى هی داد‬ ‫وِ وٌشزل عی سىثیز علَل ّبی هاغاش‪ ،‬هاجاٌابی‬ ‫ایی رٍسّب ًوبیؼ دزٍیی ثِ ًَیغٌهگی ٍ وبرگزداًی حغیی وایابًای اجازای‬ ‫عوَهی خَد را در عبلی افلی هجوَعِ سئبسز ؽْز اغبس وزدُ اعاز‪ .‬ایای اثاز‬ ‫ًوبیؾی دراهی سبریهی ٍ چْزًُگبراًِ (دزسزُ) اس دزٍیی اعشاقابهای اعاز واِ‬ ‫ثزؽی اس سًهگی ایی ؽبعز ثلٌهاٍاسُ ٍ هعبفز وؾَرهبى را ثِ سقَیز هی وؾه‪.‬‬ ‫ویبًی دیؼ اس ایی لزار ثَد ثْبر عبل ‪ّ ۹۲۲۲‬وشهبى ثب ّؾاشابدهایای عابلاوازی‬ ‫دزٍیی اعشقبهی ایی ًوبیؼ را ثِ فوٌِ ثجزد وِ اسفبلبسی ثبعث دلاهاَری ٍی‬ ‫ؽه اس ّویی رٍ اٍ سقوین گزفز در یبدداؽشی اًقازاف خاَد را اس اجازای‬ ‫ًوبیؼ اعالم ٍ وال اس فوٌِ سئبسز خهاحبف ی وٌه‪.‬‬ ‫ٍی در ایی یبدداؽز یبداٍر ؽهُ ثَد وِ دیگز حب ز ًیغز ثاِ ّاز لایاواشای‬ ‫ًوبیؾؼ را ثِ فوٌِ ثجزد‪ .‬الجشِ ثِ ً ز هی رعه چٌه هبُ ثعه ؽزایط ثزای اجازای‬ ‫ًوبیؼ هغبعهسز ؽه ٍ ثب فزٍوؼ وزدى ًغجی ثیوبری وزًٍب‪ ،‬ویبًی اس سقوایان‬ ‫خَد فزف ً ز وزد ٍ سقوین گزفز دٍثبرُ ثِ سئبسز ثبسگزدد اس ایی رٍ سوزیای‬ ‫ّبی ًوبیؼ دزٍیی هجهدا اس عز گزفشِ ؽه ٍ در ًْبیز وبر ثِ سْیِ وٌٌاهگای‬ ‫‪5‬‬ ‫ّطتنونینی دٍسُ جطنٌنَاسُ ‬ ‫ثیی الوللی فیلن ّبی ایشاًی دس ‬ ‫صٍسیخ ثب اعالم ثْتشیی ّبی ایی ‬ ‫دٍسُ ثِ کبس خَد پبیبى داد‪ .‬‬ ‫ثِ ًمال اس رٍاثاط عاواَهای‬ ‫جؾااٌااَارُ‪ّ ،‬ؾااشااواایاای دٍرُ‬ ‫جؾٌَارُ ثییالوللی فیلان ّابی‬ ‫ایزاًی در سٍریا ثاب اعاالم‬ ‫ثْشزیی ّبی ایی دٍرُ اس عاَی‬ ‫ّیبر داٍراى ثِ دبیبى رعیاه ٍ‬ ‫هٌؾَر طالیی افشهبری خَد را ثِ ایها دٌبٌّهُ وِ هْوبى ایی دٍرُ اس جؾٌاَارُ‬ ‫ًیش ثَد‪ ،‬اّها وزد‪ .‬ایی هٌؾَر ثِ دلیل سَجِ ٍیضُ دٌبٌّاهُ ثاِ هغابلاِ حاماَق‬ ‫اجشوبعی سًبى در فیلنّبیؼ ثِ اٍ اّها ؽه‪.‬‬ ‫در ثهؼ فیلنّبی ثلٌه داعشبًی ّیبر داٍراى فیلن هٌطمِ دبیبًی ثِ وبرگزداًی‬ ‫ثزدیب یبدگبری ٍ احغبى هیزحغیٌی را ثِ عٌَاى اثز ثزگشیهُ اًاشاهابه وازد ٍ‬ ‫هٌؾَر طالیی وَرٍػ ثِ عٌَاى جبیشُ افلی جؾٌَارُ ثِ ایی فیلن اّها ؽاه‪۰ .‬‬ ‫وبرگزداى ایی فیلن وِ در جؾٌَارُ حضَر داؽشٌه جبیشُ خَد را اس داٍراى ایی‬ ‫رٍیهاد دریبفز وزدًه‪.‬‬ ‫تَصیِ ّبی دٍلتی ٌّذ ثشای هقبثلِ ثب اعتیبد اًالینی ‬ ‫کَدکبى‬ ‫در ایی هیبى ؽیَع ّوِ گیزی وزًٍب ٌّه را هججَر‬ ‫وزد الهاهبسی ثزای حفبظز اس وَدوبى در فضبی‬ ‫اًالیی ثِ وبر ثگیزد‪ .‬دبًههی وٍَیه ‪ ۹۹‬عجت ؽاه‬ ‫داًؼ اهَساى ثیؼ اس دیؼ ثِ فٌابٍری ایاٌاشازًاز‬ ‫ٍاثغشِ ؽًَه‪ .‬اس عَیی اًْاب اس ایاٌاشازًاز ثازای‬ ‫حضَر در والطّبی درط اعشفبدُ هیوزدًاه ٍ‬ ‫اس عَی دیگز ثِ ثابسی ّابی رایابًاِ ای هاعاشابد‬ ‫هیؽهًه‪.‬در ّویی دٍلز ٌّه دعشَرالعولی ثازای‬ ‫هعلوبى ٍ ٍالهیی در خقَؿ ایوٌای ثابسی ّابی‬ ‫اًالیی فبدر وزدُ اعز‪ .‬طجک ایی دعشَرالاعاوال‬ ‫خزیه در اح ّبی ثبسی ثهٍى سابیایاهیاِ ٍالاهیای‬ ‫هجبس ًیغز ٍ ثبیه اس رٍػّبی دزداخز ثاب رهاش‬ ‫یىجبر هقزف( ‪)OTP‬اعشفبدُ ؽَد‪ .‬ثِ ایی سزسیت‬ ‫ثبیه اس ثجز وبرر ّبی ًمهی ٍ اعاشاجابری ثازای‬ ‫عضَیز در ادلیاىایاؾای ّاب اجاشاٌابه ؽاَد ٍ‬ ‫هوهٍدیشی ثزای هاماهار ّاز سازاواٌاؼ ٍ ا‬ ‫ؽَد‪.‬ثزاعبط دعشَرالعول هذواَر دٍلاز ّاٌاه‬ ‫اعالم وزدُ ٍالهیی ٍ وَدوبى هزالت رفاشابرّابی‬ ‫خقَفی عجیجی ثبؽٌه وِ ثب فعبلیزّبی اًاالیای‬ ‫وَدوبى هزسجط اعز یب درثابرُ افاشایاؼ هاهر‬ ‫سهبًی وِ در فضبی اًالیی ثِ خقَؿ ؽجىِّبی‬ ‫اجشوبعی هی گذراًٌه‪ ،‬دلز وٌٌه‪ .‬عاالٍُ ثاز اى‬ ‫ٌّگبهیىِ وَدن هؾغَل ثبسی اًالیی اعاز در‬ ‫فَرر ٍلَع رٍیهادی عجیت‪ ،‬ثابیاه اعاىازیای‬ ‫ؽبر گزفشِ ٍ هَرد هذوَر گشارػ ؽَد‪ٍ.‬الاهیای‬ ‫ٍ هعلوبى ثبیه وَدن را سؾَیاک واٌاٌاه حازیان‬ ‫خقَفی خَد را در فضبی اًالیای هاوابفا از‬ ‫وٌٌه ٍ ثزای ایی هٌ َر اس اًاْاب ثاهاَاّاٌاه اس‬ ‫اٍاسبرّبیی اعشفبدُ وٌٌه وِ َّیز ٍالعی ؽاى را‬ ‫افؾب ًوی وٌه‪.‬عالٍُ ثز اى ثبیه اس ًازم افاشارّابی‬ ‫اًاشاای ٍیاازٍط ٍ ااه جاابعااَعاای اعااشاافاابدُ‬ ‫وزد‪.‬لبثلیزّبیی ثزای وٌشزل ٍالهیی در دعشگبُ یب‬ ‫هزٍرگز یب اح سعییی ؽَد سب هیشاى دعاشازعای ثاِ‬ ‫هوشَا ٍ خزیه در ثبسی هوهٍد ؽَد‪َّ.‬ؽیبری در‬ ‫فَرسیىِ فزدی ثهَاّه هوبٍرُای ًبهاٌابعات ثاب‬ ‫وَدن ایجبد وٌه یب اس اٍ جشئیبسی اس اطاالعابر‬ ‫خقَفی ثذزعه‪.‬اًچِ در ثبال گفشِ ؽاه ًاىابسای‬ ‫هْن درثبرُ سَفیِّبی دٍلز ٌّه اعاز‪ٍ .‬ا ا‬ ‫اعز وِ ثبسی ّبی اًالیی یىی اس ثهؼّبی هْن‬ ‫ثبسیّبی رایبًِای ّغشٌه ٍ ّاٌاَس ّان ریغاه‬ ‫اهٌیشی ثبالیی ًِ سٌْب ثزای وَدوابى ثالاىاِ ثازای‬ ‫ٍالهیی ًیش دارًه‪ .‬در ‪ ۰۲۰۹‬هیالدی هَارد سیابدی‬ ‫اس رخهادّبی ًبخَؽبیٌه هزثاَ ثاِ ثابسی ّابی‬ ‫اًالیی اس جولِ لقه خَدوؾی ٍ عَاعشافابدُ اس‬ ‫وَدوبى ثزای ثِ وبرگیزی اًْب در وابرسال ّابی‬ ‫هَاد هههر رفه ؽه‪.‬‬ صفحه 5 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫ادبیات‬ ‫یکشٌبِ ‪22‬خرداد‪ 12* 1441‬شٍئی ‪ 11 * 2422‬دی القعدُ‪ * 1443‬سبل سی ٍ دٍم ( اٍتَز ایکیٌجی ایل ) * شوبرُ ( سبیی ) ‪5516 :‬‬ ‫‪6‬‬ ‫بویوتموسن قوجاغیندا ایگیدلرسن‬ ‫ایگیدلیگی سن دنیایا گتیرمیسن‬ ‫اان یوردو یو وامیسسان ارذبایجان‬ ‫بیلوجِ لر( سبدٕبخبالـ)‬ ‫ث‪٥‬ف إِب ؼ‪ٚ‬ضؽ‪ ، ٚ‬ث‪٥‬ف ل‪٥‬ک‪ّ٘ ُ٤‬جَى‪٥‬ؽ‪ٌ٘ٛ : ٜ‬ص‬ ‫***‬ ‫ا‪٤ٚ‬ب٘ب لبذ ‪ ،‬ث‪٤ٛ‬ب٘ب لبذ ‪ ،‬ا‪٤‬س‪ٙ٥‬ؽ‪ ٜ‬ا‪ٚ‬ؼال ا‪ٚ‬خبق ‪ :‬س‪ٙ‬ؽ‪٤‬ف‬ ‫***‬ ‫ا‪٤ٚ‬بٖ زَذَف ‪ ،‬ث‪٤ٛ‬بٖ زذَف ‪ ،‬ا‪٤‬س‪ٙ٥‬ؽ‪ ٜ‬اسّ‪ ٣‬زبدبـ ‪ٌ :‬اق‬ ‫***‬ ‫ا‪٤ٚ‬بٖ ؼاش ‪ ،‬ث‪٤ٛ‬بٖ ؼاش ‪ ،‬ا‪٤‬س‪ٙ٥‬ؽ‪ ٜ‬ل‪٥‬فظ اِّ‪ ٣‬ثابش ‪:‬‬ ‫‪ٕ٘ٛ٤ٛ٤‬بق ائ‪٘ٛ٤ ، ٢ٛ‬بق‬ ‫***‬ ‫ا‪٤ِٚ‬بٖ ؼ‪ٚٚ‬اـ ‪ ،‬ث‪٤ٛ‬بٖ ؼ‪ٚٚ‬اـ ‪ ،‬ا‪ِٚ‬ـسبس‪ٙ٥‬ؽا اـا ؼ‪ٚٚ‬اـ ‪:‬‬ ‫ث‪ٛ‬ـ‪ٖٚ‬‬ ‫***‬ ‫ا‪٤ٚ‬بٖ وّه ‪ ،‬ث‪٤ٛ‬بٖ وّه ‪ ،‬ا‪٤‬س‪ٙ٥‬ؽ‪ ٜ‬ث‪٥‬ف ‪ٞ‬فِ‪ٍٙ‬ح ‪:‬‬ ‫ؼ‪٤‬طّف ‪ ،‬ؼ‪ُ٤‬‬ ‫***‬ ‫ا‪٤ٚ‬بٖ ٔ‪ٙ٥‬د‪٥‬ک ‪ ،‬ث‪٤ٛ‬بٖ ٔ‪ٙ٥‬د‪٥‬ک ‪ ،‬ا‪٤‬اسا‪٥‬ا‪ٙ‬اؽ‪ ٜ‬ثا‪ِٛ‬اجا‪َٛ‬‬ ‫ا‪ٙ٤ٚ‬بـ ‪ :‬ؼ‪٤‬طّف ‪ ،‬ؼ‪ُ٤‬‬ ‫***‬ ‫ا‪٤ٚ‬بٖ دَفز‪ ، ٗ٥‬ثا‪٤ٛ‬ابٖ دَافزا‪٥‬اٗ ‪ ،‬ا‪٤‬اسا‪٥‬ا‪ٙ‬اؽ‪ٚ ٜ‬اـ‬ ‫ٌا‪٤‬فز‪ٛٔٛ٤ : ٗ٥‬ـسب‬ ‫***‬ ‫ا‪٤ٚ‬بٖ لبال ‪ ،‬ث‪٤ٛ‬بٖ لبال ‪ ،‬ا‪ٚ‬ـسبس‪ٙ٥‬اؽا سابـ‪ٔ ٢‬اب‪٤‬اب ‪:‬‬ ‫‪ٛٔٛ٤‬ـسب‬ ‫***‬ ‫ببیبتی ّبی اذرببیجبى‬ ‫اؼأ‪ ٝ‬اق ضٕبـ‪ ٜ‬لجُ ‪...ٚ‬‬ ‫عک‪٤‬ک‪ٚ ٓ٤‬عٗ غ‪ٛ‬ه ‪ ٚ‬ق‪٤‬جبسز ث‪ ٝ‬ق‪٤‬جب‪ ٣٤‬د‪٥‬فا‪ ٗٞ‬وشبٖ!‬ ‫اٌف ؼفثز ثسبٖ ث‪ٟ‬طز ثبضؽ‪ .‬ثبق ‪ٚ ٓٞ‬عٗ اق اٖ ث‪ٟ‬شف‬ ‫اسز‪.‬‬ ‫عک‪٤‬ک‪ ٓ٤‬ؼ‪ٌ ّٗ٤‬ک‬ ‫ثبؼؽا ٌ‪ ِٝٛ‬ؼ‪ٌ ّٗ٤‬ک‬ ‫ؼفثشؽ‪ ٜ‬غبٖ ا‪ِ٘ٛٚ‬دب‬ ‫‪ٚ‬ع‪ٙ٥ٙ‬ؽ‪ ٜ‬ؼ‪ٌ ّٗ٤‬ک‬ ‫ثػ‪ٙ‬ؽ ‪ ٚ‬ؼـ ثبغ ‪ٞ‬ب‪ٚ ٢‬عٗ ث‪ٌّ ٝ‬ىطز ثذفؼاق‪ .‬أب ا‪ ٗ٤‬ـا‬ ‫ثؽاٖ و‪ ٝ‬اٌف ؼـ ؼفثز غبٖ ‪ ٚ‬دبؼضب‪ ٜ‬ثبض‪ ،٣‬ثبق ‪ٓٞ‬‬ ‫‪ٚ‬عٗ ث‪ٟ‬شف اسز‪.‬‬ ‫ؼـؼ‪ ٢‬خب٘ىب‪ ٜ‬اق ا‪ ٕٝٞ ٗ٤‬ضسفر ‪٘ ٚ‬بوبٔ‪ٚ ٣‬‬ ‫ض‪ٛ‬ـثػش‪ ٣‬ثف ـ‪ٚ‬ش ا٘سبٖ سفاق‪٤‬ف ٔ‪ ٣‬ض‪ٛ‬ؼ ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬سبق ‪ٚ‬‬ ‫٘ؽٕ‪ ٝ‬ا‪ ٚ‬ا‪ ٣ٍٙٞ‬س‪ٛ‬ق٘بن ‪ ٚ‬سفٕ٘‪ ٣‬ضکٖ اِ‪ٛ‬ؼ‬ ‫ٔ‪٣‬ثػطؽ‪:‬‬ ‫ـّى‪ ٗ٥‬ؼاؼ اِ‪ٙ٥‬ؽٖ‬ ‫ا‪ِٕٚ‬بؼ‪ ٓ٤‬ضبؼ اِ‪ٙ٥‬ؽٖ‬ ‫‪٤‬بٔبٖ ‪٤‬ئفؼ‪٥٤ ٜ‬ػ‪ّ٥‬ؽ‪ٓ٤‬‬ ‫س‪ٛ‬سٕبؼ‪٤ ٢‬بؼ اِ‪ٕ٥‬ؽٖ‬ ‫اق ؼسز ـّه ٘بال٘ٓ ق‪٤‬فا و‪٥ٞ ٝ‬ر ٔ‪ٛ‬لع ٔفا ضبؼ ٘ىفؼ‪،‬‬ ‫ؼـ ٔ‪ٛ‬لع‪٥‬ز غ‪ ٣ّ٥‬ضسبس‪ ٣‬قٔ‪ ٗ٥‬غ‪ٛ‬ـؼْ ؼـ ضبِ‪٥‬ى‪ٝ‬‬ ‫ث‪ٍ٥‬ب٘‪ ٝ‬ؼسشٓ ـا ٍ٘فـز‪.‬‬ ‫اٌف ‪ ٕٝٞ‬ثب‪٤‬بس‪ٞ ٣‬ب خٕع ض‪٘ٛ‬ؽ ‪ ٚ‬اق ؼ‪٤‬ؽ خبٔع‪ ٝ‬ض‪ٙ‬بغش‪٣‬‬ ‫‪ٔ ٚ‬فؼْ ض‪ٙ‬بغش‪ٛٔ ٣‬ـؼ ٔغبِع‪ ٚ ٝ‬ثفـس‪ ٣‬لفاـ ٌ‪٥‬ف٘ؽ‪،‬‬ ‫سبـ‪٤‬ع ٔؽ‪ ٣ٔ ٣٘ٚ‬ض‪ٛ‬ؼ و‪ٔ ٝ‬دٕ‪ٛ‬ع‪ ٝ‬ا‪ ٢‬اق ض‪ٜٛ٥‬‬ ‫ق٘ؽٌ‪ٞ ،٣‬سش‪ ٣‬ض‪ٙ‬بس‪ ٚ ،٣‬ثب‪ٚ‬ـ‪ٞ‬ب‪ ٢‬ـّسف‪ ،٣‬اغالل‪ٚ ٣‬‬ ‫اخشٕبع‪ ٚ ٣‬ؼ‪ ٣ٙ٤‬ا‪ ٗ٤‬ل‪ ْٛ‬ؼـ اٖ ٔ‪ٙ‬عىس غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ ضؽ‪.‬‬ ‫ا‪ٛ٘ ٗ٤‬ع سػٗ ؼـ ‪ٚ‬الع عبِ‪ ٣‬سف‪ٛ٘ ٗ٤‬ع سػٗ ضعف‬ ‫سفقٔ‪ ٗ٥‬اؾـثب‪٤‬دبٖ اسز ‪ ٚ‬ؼـ ـف‪ ًٙٞ‬ضفب‪ ٣ٞ‬ا‪ٗ٤‬‬ ‫ٔفؼْ ث‪ ٝ‬ؼِ‪ٌ ُ٥‬سشفؼٌ‪ٔ ٚ ٣‬ضٕ‪ٞ ٖٛ‬ب‪ٌ٘ٛ ٢‬بٌ‪،ٖٛ‬‬ ‫ا‪٤‬دبق ؼـ والْ ‪ ٚ‬لبِت ‪ٞ‬ب‪ ٢‬ؼِ‪ٙ‬ط‪ ،ٗ٥‬ثب‪٤‬بس‪ٞ ٣‬ب ـسج‪ ٝ‬ا‪٢‬‬ ‫‪ٚ‬اال ؼاـ٘ؽ ‪ ٚ‬سبـ‪٤‬ع ‪ٌ ٚ‬ؿضش‪ ٝ‬دفاـشػبـ ‪ ٚ‬ثبضى‪ ٜٛ‬ا‪ٗ٤‬‬ ‫سفقٔ‪ ٗ٥‬ـا ٔ‪ ٣‬س‪ٛ‬اٖ ؼـ الث‪ ٝ‬ال‪ٞ ٢‬کاـاٖ ثب‪٤‬بس‪٣‬‬ ‫ٌ‪ٙ‬دب٘ؽ‪ ٜ‬ضؽ‪ ٜ‬ؼـ ٌفز‪ ٢ٌٛٚ‬ا‪ٔ ٗ٤‬فؼْ ٔطب‪ٞ‬ؽ وفؼ‪.‬‬ ‫س‪ٛ‬سه اـغب ؼ‪ٚ‬ال٘ؽ‪ٓ٤‬‬ ‫سبح سه زبـغب ؼ‪ٚ‬ال٘ؽ‪ٓ٤‬‬ ‫ظبِ‪ ٓ٥‬ـّه اِ‪ٙ٥‬ؽٖ‬ ‫ل‪ٛ‬ـغب ل‪ٛ‬ـغب ؼ‪ٚ‬ال٘ؽ‪ٓ٤‬‬ ‫اؼأ‪ ٝ‬ؼاـؼ‬ ‫عالهم امینی‬ ‫دده قورقود‬ ‫فضولی‬ ‫ًگبّی اجوبلی بِ تبریخ ٍ فرٌّگ‬ ‫تبریس دردٍرُ هغَالى‬ ‫اؼأ‪ ٝ‬اق ضٕبـ‪ ٜ‬لجُ ‪...ٚ‬‬ ‫ؼـ سبَ‪ٞ‬ب‪ ٢‬اغ‪٥‬ف و‪ٔ ٝ‬دٕ‪ٛ‬ع‪ٝ‬ا‪ ٢‬اسز‪ ،‬غغ‪ٔ ٣‬طشُٕ ثف ؼ‪٤ٚ‬سز ‪ٝ٘ ٚ‬‬ ‫ـسبِ‪ ٝ‬ـبـس‪ ٚ ٣‬عفث‪ ٣‬ؼـ قٔ‪ٞٝٙ٥‬ب‪ٌ٘ٛ ٢‬بٌ‪ ٖٛ‬عّٕ‪ ٚ٣‬اؼث‪ ٚ ٣‬ـّسف‪ٚ ٣‬‬ ‫ؼ‪ ٣ٙ٤‬و‪ ٝ‬س‪ٛ‬سظ ‪٤‬ى‪ ٣‬اق ؼا٘طٕ‪ٙ‬ؽاٖ سجف‪٤‬ک‪ ٢‬اٖ ؼ‪ٚ‬ـ‪ ٜ‬ث‪٘ ٝ‬بْ اث‪ٛ‬إِدؽ‬ ‫ٔطٕؽ ثٗ ٔسع‪ٛ‬ؼ سجف‪٤‬ک‪ ٢‬خٕع ا‪ٚ‬ـ‪ ٚ ٢‬وشبثز ضؽ‪ ،ٜ‬غ‪ٛ‬ؼ ٔا‪٤‬ؽ ا‪ٗ٤‬‬ ‫ٔ‪ ٟٓ‬اسز و‪ ٝ‬ض‪ٟ‬ف سجف‪٤‬ک ؼـ ؼ‪ٚ‬ـاٖ ٔؽ‪ٛ‬الٖ ٔفوک ـف‪ ٣ٍٙٞ‬ثکـٌ‪ ٣‬ثا‪ٝ‬‬ ‫ضٕبـ ٔ‪ ٣‬ــش‪ ٝ‬اسز‪ .‬ؼوشف اغؽف ٔ‪ٟ‬ؽ‪ ٢ٚ‬و‪ ٝ‬غ‪ٛ‬ؼ ‪٤‬ى‪ ٣‬اق وبـض‪ٙ‬بسبٖ‬ ‫٘سػ‪ٞ ٝ‬ب‪ ٢‬غغ‪ ٣‬ؼـ وط‪ٛ‬ـ اسز ‪ ،‬ؼـ ٔ‪ٛ‬ـؼ ا‪ٔ ٗ٤‬دٕ‪ٛ‬ع‪ ٝ‬ثا‪٘ ٣‬ارا‪٥‬اف‬ ‫ٔ‪٤ٌٛ٣‬ؽ‪ :‬ث‪ٙ‬ؽ‪ ٜ‬ز‪ ٗ٥ٙ‬سف‪ٝٙ٥‬ا‪٤ ٢‬ب ٔدٕ‪ٛ‬ع‪ٝ‬ا‪ ٢‬ؼـ خب‪٤‬ا‪٘ ٣‬اؽ‪٤‬اؽ‪ ٜ‬اْ ‪،‬‬ ‫ضب‪٤‬ؽ ؼـ وشبثػب٘‪ٞٝ‬ب‪ ٢‬ثکـی ‪ ،ٓٞ‬ز‪ٔ ٗ٥ٙ‬دٕ‪ٛ‬ع‪ٝ‬ا‪ ٢‬د‪٥‬ؽا ٘ط‪ٛ‬ؼ‪ ،‬اٌاف‬ ‫ث‪ٛ‬ؼ سب ضبَ ٘‪ٛ‬ضش‪ ٝ‬ث‪ٛ‬ؼ٘ؽ ‪ ٚ‬س‪ٛ‬ض‪٥‬ص ؼاؼ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ؼ٘ؽ( ‪.‬‬ ‫اق خّٕ‪ٔ ٝ‬سبئُ ؼ‪ٍ٤‬ف‪ ٢‬و‪ ٝ‬ؼـ سجف‪٤‬ک ؼ‪ٚ‬ـ‪ٔ ٜ‬اؽا‪ٛ‬الٖ ٔاغافش اساز ‪،‬‬ ‫ٔ‪ ٣‬س‪ٛ‬اٖ ث‪ ٝ‬ـضؽ ٍ٘بـٌف‪ ٢‬ؼـ ا‪ ٗ٤‬ض‪ٟ‬ف اضبـ‪ٕٛ٘ ٜ‬ؼ‪٘ :‬ػسش‪ٔ ٗ٥‬اىاشات‬ ‫ٍ٘بـٌف‪ ٢‬سجف‪٤‬ک ؼـ قٔبٖ ـفٔب٘ف‪ٚ‬ا‪ ٣٤‬ا‪ّ٤‬ػب٘بٖ ؼـ لفٖ ‪ٞ‬طشآ ؼـ ـثاع‬ ‫ـض‪٥‬ؽ‪ ٢‬ضىُ ٌفـز‪ .‬ا‪ ٗ٤‬ؼ‪ٚ‬ـ‪ ٜ‬اؼبق ‪ٚ‬ـ‪ٚ‬ؼ ع‪ٙ‬بغف ز‪ ٣ٙ٥‬ثا‪ ٝ‬ضا‪ٛ‬ق‪ٜ‬‬ ‫ٍ٘بـٌف‪ ٢‬ا‪٤‬فا٘‪ ٣‬ث‪ ٝ‬ضسبه ٔ‪٣‬ا‪٤‬ؽ‪ .‬ث‪٘ ٝ‬رف ٔطممبٖ‪٘ ،‬ػسش‪ ٚ ٗ٥‬ث‪ٟ‬شف‪ٗ٤‬‬ ‫ٍ٘بـ‪ٜٞ‬ب‪ٙٔ ٢‬س‪ٛ‬ه ث‪ ٝ‬ا‪ٔ ٗ٤‬ىشت ٔشعّک ث‪٘ ٝ‬سػ‪ٝ‬ا‪ ٢‬اق خبٔع اِشا‪ٛ‬اـ‪٤‬اع‬ ‫ـض‪٥‬ؽاِؽ‪ ٗ٤‬ـضُ اهلل ث‪ ٝ‬سبـ‪٤‬ع ‪ٞ 714-707‬دف‪ ٢‬لٕف‪ٔ( ٢‬طفا‪ٛ‬ػ ؼـ‬ ‫وشبثػب٘‪ٞٝ‬ب‪ ٢‬ؼا٘طٍب‪ ٜ‬اؼ‪ٙ٤‬ج‪ٛ‬ـ‪ ٚ(Edinburgh) ٚ‬ا٘دٕٗ سّغا‪ٙ‬اشا‪٣‬‬ ‫اس‪٥‬ب ( )‪Royal Asiatic Seciety‬اسز‪ .‬ا‪ٍ٘ ٗ٤‬بـ‪ٜٞ‬ب ث‪ٌ ٝ‬إابٖ‬ ‫ثفغ‪ٔ ٣‬طممبٖ (ث‪ ٚ ٖٛ٥ٙ٥‬ؼ‪ٍ٤‬فاٖ غفط‪ ،96 ٝ‬وا‪ٙ‬اجا‪ ٣‬غافاطا‪)31 ٝ‬‬ ‫ضبغُ وبـٌب‪ٜٞ‬ب‪ ٢‬سجف‪٤‬ک ؼـ قٔبٖ ض‪٥‬بر ـض‪٥‬ؽاِؽ‪ ٗ٤‬اسز‪.‬‬ ‫سجف‪٤‬ک ؼـ ا‪ ٗ٤‬ؼ‪ٚ‬ـ‪ ، ٜ‬سفا‪ٙٞ ٢‬فٔ‪ٙ‬ؽاٖ ‪ٔ ٚ‬افواک‪ ٢‬ثا‪ٛ‬ؼ ثافا‪ ٢‬خاّات‬ ‫ا٘ؽ‪٤‬طٕ‪ٙ‬ؽاٖ ‪ٙٞ ٚ‬فٔ‪ٙ‬ؽاٖ سب‪٤‬ف ـضاشا‪ٞ ٝ‬اب‪ ،‬وابـ ساؿ‪ٞ‬ا‪٥‬ات وابـاٖ ‪ٚ‬‬ ‫غ‪ٛ‬ض‪٤ٛٙ‬سبٖ ‪ ٚ‬اثشىبـار ‪ ٚ‬اثؽاعبر سبق‪ ٜ‬ؼـ ا‪٤‬اٗ ‪ٞ‬ا‪ٙ‬اف ساب خاب‪٤‬ا‪٣‬‬ ‫زطٍٕ‪٥‬ف ٔ‪٣‬ض‪ٛ‬ؼ و‪ ٝ‬خ‪ٙ‬جص سبق‪ٜ‬ا‪ ٢‬ؼـ قٔ‪ ٝٙ٥‬غ‪ٛ‬ض‪٤ٛٙ‬س‪ ٚ ٣‬سؿ‪ٞ‬ا‪٥‬ات‬ ‫ؼـ ٔىشت سجف‪٤‬ک اؼبق ٔ‪٣‬ض‪ٛ‬ؼ‪ .‬سؿ‪٥ٞ‬ت وبـاٖ ٔىشت سجف‪٤‬ک غ‪ٛ‬ؼ ـا اق‬ ‫ٔطؽ‪ٚ‬ؼ‪ ٜ‬ا٘شػبه ـً٘ ‪ٞ‬ب‪ٔ ٣٤‬ب٘‪ٙ‬ؽ لفٔک ‪ ٚ‬عال‪ ٣٤‬ـ‪ٞ‬ب ٔ‪٣‬و‪ٙٙ‬اؽ ‪ ٚ‬ثا‪ٝ‬‬ ‫ـً٘‪ٞ‬ب‪ ٢‬ؼ‪ٍ٤‬ف‪٥٘ ٢‬ک ٔ‪ٌ٣‬ف‪٘ٚ‬ؽ‪٘ .‬مص‪ٞ‬ب‪ٔ ٢‬ش‪ٛٙ‬ع سف ٔ‪٣‬ض‪ٛ‬ؼ ٔ‪٣‬س‪ٛ‬اٖ‬ ‫اؼعب وفؼ و‪ ٝ‬سؿ‪٥ٞ‬ت وبـ ؼـ ٌ‪ٛ‬ض‪ ٚ ٝ‬و‪ٙ‬بـ خ‪ٟ‬بٖ اٖ ـ‪ٚ‬ق ـا ساطاز‬ ‫ساث‪٥‬ف ضؽ‪٤‬ؽ ض‪ ٚ ٜٛ٥‬ـا‪ ٜ‬غ‪ٛ‬ؼ لفاـ ؼاؼ٘ؽ ‪ ٚ‬ساب ٔاؽر قٔابٖ عا‪ٛ‬ال٘ا‪٣‬‬ ‫٘‪ٛ‬اـف‪ ٚ ٣ٙ٤‬اثشىبـار ا٘بٖ ٔ‪ٛ‬ـؼ ٘رف ‪ٙٞ‬فٔ‪ٙ‬ؽاٖ ا‪٤‬اٗ ـضاشا‪ ٝ‬اق ‪ٞ‬ا‪ٙ‬اف‬ ‫ظف‪٤‬ؿ ؼـ سفاسف خ‪ٟ‬بٖ لفاـ ٌفـز‪.‬‬ ‫ث‪ٞ ٝ‬فضبَ سػٗ ؼـ ٔ‪ٛ‬ـؼ ضى‪ ٚ ٜٛ‬عرٕز سجف‪٤‬ک ؼـ ؼ‪ٚ‬ـ‪ ٜ‬ضبوإا‪٥‬از‬ ‫ا‪ّ٤‬ػب٘بٖ ٔؽ‪ َٛ‬ثس‪٥‬بـ اسز و‪ ٝ‬دفؼاغشٗ ث‪ ٝ‬ا‪ ٟٓٔ ٗ٤‬غ‪ٛ‬ؼ ـفغز ؼ‪ٍ٤‬ف‬ ‫‪ ٚ‬سطم‪٥‬ک ٔفػُ سف‪ ٢‬ـا ٔ‪٣‬عّجؽ‪ِ ،‬ؿا ا‪ٌ ٗ٤‬فشبـ ـا ثب ٘‪ٛ‬ضش‪ ٝ‬دف‪ٚ‬ـس‪ٛ‬ـ‬ ‫‪ٚ‬اساا‪٥‬ااّاا‪ٚ ٣‬الؼ‪٤‬اإاا‪٥‬ااف ثاابـساا‪ِٛ‬ااؽ ‪(Vasili Vladimirovich‬‬ ‫)‪ٛٔBartol’d‬ـظ ـ‪ٚ‬س‪ ٣‬ؼـ ٔ‪ٛ‬ـؼ ـش‪ٛ‬ضبر ٔؽ‪ ٚ َٛ‬ساث‪٥‬افار اٖ‬ ‫ثف ـف‪ ًٙٞ‬ا‪٤‬فا٘‪ ٣‬ث‪ ٝ‬دب‪٤‬بٖ ٔ‪٣‬ثف‪ .ٓ٤‬ث‪ٛ٘ ٝ‬ضش‪ ٝ‬ا‪ ٗ٤‬ؼا٘طٕ‪ٙ‬اؽ ٔاعاف‪ٚ‬ؾ‪:‬‬ ‫سطز ساث‪٥‬ف ٘رفار ٘‪٤ٛ‬س‪ٙ‬ؽٌبٖ اٖ ؼ‪ٚ‬ـ‪ ،ٜ‬ؼا٘طٕ‪ٙ‬ؽاٖ اـ‪ٚ‬دب‪ٔ ٣٤‬عشمؽ٘ؽ‬ ‫و‪ٔ ٝ‬ؽ‪ٛ‬الٖ ضفث‪ٝ‬ا‪ ٢‬س‪٤ٚ ٚ ٗ٥ٍٙ‬فاٍ٘ف ثف ض‪٥‬بر ـف‪ٞ‬ا‪ٙ‬اٍا‪ ٣‬اسا‪٥‬اب ‪ٚ‬‬ ‫اـ‪ٚ‬دب‪ ٢‬ضفل‪ٚ ٣‬اـؼ ا‪ٚ‬ـؼ٘ؽ‪ ،‬أب ؼـ ضم‪٥‬مز ضٕالر ٔؽ‪ٛ‬الٖ وٕاشاف‬ ‫اق ا٘س‪ٌٕ ٝ‬بٖ ٔ‪٣‬ـ‪ٚ‬ؼ‪٘ ،‬بث‪ٛ‬ؼ و‪ٙٙ‬ؽ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ؼ ‪.‬‬ ‫غبٖ‪ٞ‬ب‪ٔ ٢‬ؽ‪ٔ َٛ‬طب‪ٚ‬ـاٖ ـف‪٥ٞ‬ػش‪ ٝ‬غ‪ٛ‬ؼ ـا ٘‪٥‬ک ا‪ٚ‬ـؼ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ؼ٘ؽ‪ ،‬سب ا٘بٖ ـا‬ ‫ؼـ ساس‪٥‬س ضى‪ٔٛ‬شطبٖ ‪ ٚ‬اؼاـ‪ ٜ‬وط‪ٛ‬ـ خؽ‪٤‬ؽ ثب ٘ارآ ‪ ٚ‬سطاىا‪٥‬االر‬ ‫غ‪ٛ‬ه ضى‪ٔٛ‬ش‪ ٚ ٣‬سبقٔبٖ ٘ربٔ‪٣‬ؼل‪٥‬م‪ ٣‬و‪ ٝ‬ؼـ قٔبٖ ز‪٥ٍٙ‬ک ثب ٔ‪ٟ‬ابـر‬ ‫سفس‪٥‬ت ؼاؼ‪ ٜ‬ضؽ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ؼ ‪٤ ،‬بـ‪ ٢‬ـسب٘‪ٙ‬ؽ‪ .‬ؼـ ‪ٙٔ ٕٝٞ‬بعک و‪ ٝ‬س‪ٛ‬سظ ٔؽ‪ٛ‬الٖ‬ ‫ـشص ضؽ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ؼ – ز‪ ،ٗ٥‬خ‪ٟ‬بٖ اسالْ ‪ ٚ‬ـ‪ٚ‬س‪ – ٝ٥‬ثعؽ اق لفٖ س‪٥‬اکؼ‪ٞ‬آ ‪،‬‬ ‫ٔش‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ثجبر س‪٥‬بس‪ ٣‬ث‪٥‬طشف‪ ٢‬اق لجُ ٔ‪٣‬ض‪.ٓ٤ٛ‬‬ ‫اؼأ‪ ٝ‬ؼاـؼ‬ ‫٘بؼ‪ُ٥‬‬ ‫گویچک فبطوب‬ ‫ٔفؼ‪ ٗ٤‬ا‪٤‬ک‪ ٝٙ٤‬ل‪ٛ‬ـثبٖ‪،‬‬ ‫او اغ اوقو٘‪ ٝ‬ل‪ٛ‬ـثبٖ‪،‬‬ ‫ظبِ‪ّٕ٥‬ف‪ ٗ٤‬او٘ا٘ؽ‪،ٜ‬‬ ‫زاوٕک ؼ‪٤‬ک‪ ٝٙ٤‬ل‪ٛ‬ـثبٖ‪.‬‬ ‫***‬ ‫ٔىش‪ٛ‬ه ‪٤‬بقا٘ب ل‪ٛ‬ـثبٖ‪،‬‬ ‫‪٤‬بق‪٤‬ت داقا٘ب ل‪ٛ‬ـثبٖ‪،‬‬ ‫س‪ّّٕ٥‬ف‪ ٢‬ؼ‪ّّٙ٤‬ؽ‪٤‬فٖ‪،‬‬ ‫عبض‪٥‬ک‪ ،‬ا‪ٚ‬قا٘ب ل‪ٛ‬ـثبٖ‪.‬‬ ‫***‬ ‫اذ ٌاقوٖ ا٘ب ل‪ٛ‬ـثبٖ‪،‬‬ ‫س‪ٙ‬سٗ ث‪٥‬ف ؼا٘ب ل‪ٛ‬ـثبٖ‪،‬‬ ‫لا‪ ٢‬ؼوال٘‪ ٓ٥‬ثبض‪ٙ٥‬ب‪،‬‬ ‫اوِ‪ ْٛ‬دف‪ٚ‬ا٘ب ل‪ٛ‬ـثبٖ‪.‬‬ ‫***‬ ‫سبق‪ ٢‬زبال٘ب ل‪ٛ‬ـثبٖ‪،‬‬ ‫خب٘‪ ٣‬اال٘ب ل‪ٛ‬ـثبٖ‪،‬‬ ‫ٔ‪ ٓ٥ٙ‬ث‪ ٛ‬ؼِ‪ ٣‬واّ٘اْ‪،‬‬ ‫ٌئؽ‪٤‬ف سبال٘ب ل‪ٛ‬ـثبٖ‪.‬‬ ‫ٌئسٗ سب‪ ٗ٥٘ ٣٤‬اـؼ‪...ٚ ٢‬‬ ‫ا‪ ٚ‬ز‪ٛ‬ظ ؼضجّ‪ ٣‬ا‪٤‬ؽ‪.٢‬‬ ‫ـبعٕب س‪ٛ‬ـ‪ٚ‬ضؽ‪ :ٚ‬ا‪ ٢‬ا٘ب‪ ،‬س‪٤ٛ‬اؽا‬ ‫٘‪ٌ ٝ‬اـؼ‪ٛ٘ٚ‬ق؟‬ ‫ا٘بِ‪٥‬ؽ‪ ٣‬اخ‪٥‬مّ‪ ٣‬ؼئؽ‪ ٢‬و‪ٞ ،٣‬ئر قاؼ ٌاـٔ‪ ٝ‬ؼ‪٤‬ه‪ ،‬ث‪٥‬ف ٌا‪٘ٛ‬ا‪ ٛ‬لابـا‬ ‫ٌّٕ‪٥‬ص ل‪٥‬ک ز‪٥‬ػؽ‪ ،٢‬ا‪ٙ٤ٚ‬بؼ‪ ،٢‬اوق‪ ٚ‬ؼ‪ ٜ‬س‪ ٝٙ‬ا‪ٚ‬غطب‪٥٤‬فؼ‪ .٢‬ث‪٥‬ک عافـا‪ٝ‬‬ ‫ا‪ٙ٤ٚ‬ب‪٤‬ب٘ؽا س‪ٛ‬ـدبق سذ‪٥‬فؼ‪ ،٢‬اوقٌ‪ِ ٝ‬ف‪ ٢‬عفـا‪ ٝ‬ا‪٤ٚ‬ا‪ٙ‬اب‪٤‬اب٘اؽا لا‪٥‬اک‪٤‬اُ‪-‬‬ ‫ٌ‪ٛٔٛ‬ش سذ‪٥‬فؼ‪.٢‬‬ ‫ـبعٕب ؼئؽ‪ ٗٔ :٢‬ائ‪ٛ‬ؼٖ زاِ‪ ٝ‬ز‪٥‬ػٕبٔا‪٥‬اطابْ‪ ،‬ساٗ ثا‪٤ٛ‬ا‪ٛ‬ـؼ‪ٚ‬ؼا‪ٖٛ‬‬ ‫ا‪٤‬طّف‪ ٗ٤‬ؼاِ‪ٙ٥‬دب ا‪ِٕٛٚ‬ضبْ‪.‬‬ ‫ث‪٥‬ف ٌ‪ ٖٛ‬دبؼضب‪ ٗ٥ٞ‬ا‪ٚ‬ؼّ‪ ٛ‬ا‪ٚٚ‬ا ز‪٥‬ػؽ‪ .٢‬واـد‪٤ ٖٛ٘ٛ‬ب٘‪ٙ٥‬ؽاٖ وئسا‪ٙ‬اؽ‪ٜ‬‬ ‫ا‪٤‬سش‪ ٝ‬ؼ‪ ٢‬و‪ ،٣‬اس‪ٙ٥‬ب س‪ٚ ٛ‬ئفس‪ .ٗ٥‬ار س‪٤ٛ‬ب ‪٤‬بغ‪ٙ٥‬الضب٘ؽا غ‪ٛ‬ــ‪ٛ٤ٚ‬ه‬ ‫س‪ ٛ‬ا‪٤‬سٕ‪ ٝ‬ؼ‪ .٢‬دبؼضب‪ ٗ٥ٞ‬ا‪ٚ‬ؼّ‪ ٛ‬اؼاْ سبِؽ‪٤‬ف‪٤‬ت زب‪ ٣٤‬اغاشابـساؽ‪.٢‬‬ ‫ا‪ ٖٛ٘ٚ‬ا‪٤‬س‪ٙ٥‬ؽٖ ث‪٥‬ف ل‪٥‬ک‪ ُ٤‬ثبضٕبق سبدؽ‪٤‬الـ‪ .‬ثبضإابق زا‪ٛ‬ظ ظاف‪٤‬اؿ‬ ‫ا‪٤‬ؽ‪ .٢‬دبؼضب‪ ٗ٥ٞ‬ا‪ٚ‬ؼّ‪٘ٛ‬ب ز‪ٛ‬ظ غ‪ٛ‬ش ٌّؽ‪ .٢‬ا‪٤‬سش‪ ٝ‬ؼ‪ ٢‬و‪ ٝ٘ ،٣‬ساا‪ٚ‬ـ‬ ‫ا‪ِٚ‬سب‪ ،‬اغشبـؼ‪٤‬ت ا‪ ٝ٥٥٤ ٖٛ٘ٚ‬س‪ ٣ٙ٥‬سبدس‪ ٚ ٗ٥‬اوق‪٘ٚ‬ا‪ ٝ‬اِسا‪٥‬اٗ‪ .‬زا‪ٛ‬ظ‬ ‫ٌکؼ‪ّ٤‬ف‪ ،‬سبدٕبؼ‪٤‬الـ‪.‬‬ ‫خبـز‪٥‬الـ خبـ زى‪ٙ‬ؽ‪ ٜ‬ـبعٕب٘‪ ٗ٥‬ا٘بِ‪٥‬ؽ‪ ٣‬ائط‪٥‬شؽ‪ ،٢‬ا‪ ٖٛ٘ٚ‬اَ‪-‬ا‪٤‬بؼ‪ٙ٥‬ا‪٣‬‬ ‫ثبؼال‪٥٤‬ت سبِؽ‪ ٢‬س‪ٙ‬ؽ‪٤‬ف‪ ٚ ٜ‬اوق ل‪٥‬ک‪ ٗ٥٘ ٢‬ا‪٤‬بلالـ‪ٛ٤ٛ٤ ٣ٙ٤‬ه لبق‪٤‬اؽ‪.٢‬‬ ‫دبؼضب‪ ٗ٥ٞ‬ا‪ٚ‬ؼّ‪ ٖٛ٘ٛ‬اؼأالـ‪ ٢‬اغشبـا‪-‬اغشبـا ٌّا‪٥‬ات زا‪٥‬اػاؽ‪٤‬االـ‬ ‫ـبعٕبٌ‪ ٗ٥ّ٥‬ائ‪ .ٝٙ٤ٛ‬ز‪٥‬فو‪ ٗ٥‬ل‪٥‬ک‪ ٗ٤‬ا‪٤‬بؼ‪ٙ٥‬ب ثبضٕبؼ‪ٌ ٣‬ائا‪٥‬اؽ‪٤‬افؼ‪٤‬اّاف‪،‬‬ ‫ا‪ِٕٚ‬بؼ‪ .٢‬س‪ٛ‬ـ‪ٚ‬ضؽ‪ٚ‬الـ و‪ ،٣‬س‪٥‬ک‪ ٗ٤‬ائ‪ٛ‬ؼ‪ ٜ‬اوقٌ‪ ٝ‬ل‪٥‬اک ‪٤‬ا‪ٛ‬غاؽ‪ٚ‬ـٔا‪ٛ‬؟‬ ‫ـبعٕب٘‪ ٗ٥‬ا٘بِ‪٥‬ؽ‪ ٣‬خب‪ٚ‬اه ‪ٚ‬ئفؼ‪ ٢‬و‪ٛ٤ ،٣‬غؽ‪ٚ‬ـ‪.‬‬ ‫اـؼ‪ٚ ٢‬اـ‬ ‫خیابانی‬ ‫شهریار‬ ‫رتبیت‬ ‫شاه اسماعیل‬ ‫‪٤‬ىػؽ ‪ٞ‬کاـ ِؽز‬ ‫ترکی در فبرسی‬ ‫اؼأ‪ ٝ‬اق ضٕبـ‪ ٠‬لجُ‪...‬‬ ‫لُّ‪; ٣‬ل‪ ; ُِٛٛ‬ل‪( َُٛ‬غؽٔز) ‪( ٚ +‬ان) ; غبؼْ ‪ ،‬ـفق٘ؽ دسف ‪ ،‬دسف ‪٘ ،‬بْ‬ ‫الب ؛ ‪ٕٞ‬ف‪٤‬ط‪ ٝ‬ثب ؼالْ ‪ ٚ‬ؼّٕبٖ ‪ ٚ‬لّّک‬ ‫لّ‪٥‬بٖ; لبال‪٤‬بٖ ; لبال (لبالٔبق ; ا٘جبضشٗ ‪ ،‬ثفاـف‪ٚ‬غشٗ ‪ ،‬ـ‪ٚ‬ضاٗ وافؼٖ‬ ‫‪ٚ‬س‪ ّٝ٥‬ضفاـس‪٤ + )٣‬بٖ (ان ـبعّسبق) ; ثفاـف‪ٚ‬ق٘ؽ‪ ، ٜ‬ثافاـاف‪ٚ‬ق٘اؽ‪ٚ ٜ‬‬ ‫ـ‪ٚ‬ضٗ و‪ٙٙ‬ؽ‪ ٜ‬ثب اسص ؛ ا‪ٚ‬ؼ لبالٔبق ; اسص ثفاـف‪ٚ‬غشٗ‬ ‫لّ‪٥‬ر; ل‪ِٙ٥ِّ٥‬ح ‪ ٚ‬لّ‪٥‬ح ‪ ٚ‬ل‪٥ّ٥‬ص ; ضٕط‪٥‬ف ‪ :‬ا‪ ٢‬اـسالٖ لّ‪٥‬ر ٔاىاص اق‬ ‫ث‪ٟ‬فغ‪ × ٗٔ ٖٛ‬عطمز ٌفـش‪ ٝ‬خّٕ‪ ١‬اخکاْ ٔ‪ٛ‬ث‪٢ِٛٛٔ /ٛٔ ٝ‬‬ ‫لٕس‪ ;٣‬لبٔس‪ ; ٣‬لبْ (لبٕٔبق ; قؼٖ ‪ ،‬قؼٖ ثمػاؽ وطاز) ‪ +‬زا‪٣‬‬ ‫(ان ضؽُ) ; ‪ٚ‬س‪ ١ّ٥‬وشه قؼٖ ‪ ،‬سبق‪٤‬ب٘‪ ٚ ٝ‬ضالق ؛ ‪ٕٞ‬ف‪٤‬ط‪ ٝ‬ثاب‪ :‬لإا‪ٝ‬‬ ‫(‪ ٚ )ْ.ٜ‬لبٔ‪٥‬ر (وفٍ‪٥‬ف و‪ ٝ‬ؼؿا ـا ث‪ ٟٓ‬ق٘‪ٙ‬ؽ) ‪ ٚ‬ؼبٔ‪٥‬ص (‪ )ْ.ٜ‬؛ ٔػاؽـ‬ ‫ـ‪ٛ‬ق ٘جب‪٤‬سش‪ ٣‬ثب لبٕ٘بق (ـ‪٥ٕٟ‬ؽٖ) غّظ ض‪ٛ‬ؼ(‪:)1‬‬ ‫لٕس‪ ٣‬ث‪٘ ٝ‬بق ث‪ٙ‬ؽ‪ٚ‬خفبـا ث‪ٟ‬ب٘‪ ٝ‬وٗ× ثبعبضمبٖ سػٗ ث‪ ٝ‬سفسبق‪٤‬ب٘ا‪ ٝ‬واٗ‪/‬‬ ‫س‪٥‬ف‪٣‬‬ ‫لٕ‪ ;ٝ‬لبٔب ; لبْ (لبٕٔبق ; قؼٖ ‪ ،‬قؼٖ ثمػاؽ وطاز) ‪ +‬ا (ان) ;‬ ‫‪ٚ‬س‪ ١ّ٥‬خ‪ ، ٣ٍٙ‬غ‪ٙ‬دف والٖ ‪ٛ٘ ،‬ع‪ ٣‬زبل‪ ٛ‬؛ لّٕش‪ ; ٣‬زابلا‪ ٢ٛ‬ثاکـی‬ ‫(ثبظ‪ :‬لٕس‪ ٚ ٣‬ؼبٔ‪٥‬ص) (‪)1،3،25‬‬ ‫لٕ‪٥‬ک; لبٔ‪ِ٥‬ک; لبْ (غفز وب‪ٙٞ‬بٖ ‪،‬وب‪ ، ٗٞ‬ؼ‪٥‬اجاٍا‪ + )ٛ‬ا‪٤‬اک (ان) ;‬ ‫ٔفث‪ٛ‬ط ث‪ ٝ‬وبـ وب‪ٙٞ‬بٖ ‪ ،‬ضفاه ‪ٛ٘ ،‬ض‪٥‬ؽ٘‪ ٣‬سفش اق ض‪٥‬ف ٌب‪ ٚ ٚ‬ضاشاف ‪،‬‬ ‫خبْ ‪ ،‬د‪٥‬بِ‪ ، ٝ‬سبؼف ؛ ثػ‪ٛ‬ـر ‪koumiss‬ؼـ اٍّ٘‪٥‬س‪kymys ٚ ٣‬ؼـ‬ ‫ـ‪ٚ‬س‪ ٓٞ ٣‬اسشفبؼ‪ ٣ٔ ٜ‬ض‪ٛ‬ؼ‪ٞ :‬فٌکضفاه ‪ ٚ‬لٕ‪٥‬ک ‪ٕ٘ ٚ‬ه ٕ٘‪ ٣‬غا‪ٛ‬ـؼ‪/‬‬ ‫ضج‪٥‬ت اِس‪٥‬ف‬ ‫ل‪ٙ‬ؽاق; ل‪ُ٘ٛ‬ؽاق ; ل‪( ٖٛ‬ؼسش‪ + )ٝ‬ؼاق (ان) ; ٌفـش‪ ، ٣ٙ‬ؼسش‪ ، ٝ‬ؼساشا‪١‬‬ ‫اسّط‪ ، ٝ‬د‪ٛ‬ضب٘ؽ٘‪ٛ٘ ٣‬قاؼ ؛ ل‪ُ٘ٛ‬ح ; ؼسش‪ٝ‬‬ ‫ل‪ٙ‬ک; ل‪ِٛ٘ٛ‬ق ‪ٚ‬ل‪ِ٘ٛ‬بق ; ل‪( ِٖٛ‬ل‪ِٕ٘ٛ‬بق ; ٔ‪ٙ‬کَ وفؼٖ ‪ ،‬ـاف‪ٚ‬ؼ أاؽٖ ‪،‬‬ ‫٘طسشٗ ‪٘ ،‬بقَ ضؽٖ) ‪ +‬اق (ان) ; ٔ‪ٙ‬کَ وفؼ‪ ، ٜ‬اق ـا‪ ٜ‬ـس‪٥‬ؽ‪٘ ، ٜ‬طسش‪ٝ‬‬ ‫‪ٕٟٔ ،‬بٖ ؛ ل‪ِ٘ٛ‬ط‪ٕٞ ; ٛ‬سب‪ : ٝ٤‬ز‪ ٖٛ‬ـا‪ ٜ‬ــش‪ ٣ٙ‬اسز سا‪ٛ‬لاؿ ‪ٞ‬االواز‬ ‫اسز×ز‪٘ٛ‬ز ل‪ٙ‬ک و‪ٙ‬ؽو‪ ٝ‬ث‪٥‬ب غفٌ‪ ٝ‬ا٘ؽـا ‪٢ِٛٛٔ /‬‬ ‫غ‪ٛ‬ـ‪ٌ ٣ٔ ٣٥‬طز ؼـ ؼ‪ٚ‬ـ اـک× سب ضج‪ ٣‬ؼـ غب٘مب‪ ٣ٞ‬ضؽ ل‪ٙ‬ک‪٢ِٛٛٔ /‬‬ ‫ل‪ٛ‬سس‪ٛ‬ق; ل‪ٛ‬ر (ٔجبـن) ‪ +‬س‪ٛ‬ق (٘ب ‪ ،‬ثا‪ ، ٣‬ثاؽ‪٘ ; )ٖٚ‬ابٔاجابـن ‪،‬‬ ‫٘بٔ‪ ، ٖٕٛ٥‬ـّه قؼ‪ ٚ ٜ‬ث‪٥‬سبـ‪،ٜ‬اؼْ ـف‪ٔٚ‬ب‪:ٝ٤‬سُفن اٖ ث‪ٛ‬ؼ وک ث‪ ٓ٥‬ا‪ ٚ‬ؼِ‪ٜ‬‬ ‫اق غاافاج ا‪ ٕٗ٤‬ث‪ٛ‬ؼ * سفن اٖ ٘جبضؽ وکعٕع س‪٥‬اّا‪ٞ ٣‬اف لا‪ٛ‬سسا‪ٛ‬ق‬ ‫غ‪ٛ‬ـؼ‪٢ِٛٛٔ /‬‬ ‫ل‪ٛ‬ز‪ ٛ‬ؼ‪ٛ‬ذ; ل‪ِٛ‬ذ; د‪ّٟٛ‬اٖ‪ ،‬اقز‪ٟ‬بـدب‪٤‬بٖ ؛ ل‪ٛ‬زمبـ ;ٌ‪ٛ‬سفا‪ٙ‬اؽ داف‪ٚ‬اـ‬ ‫ٌط‪٣ٙ‬‬ ‫ل‪ٛ‬ـ; ل‪ِٛ‬ـ ; سالش ؛ ل‪ٛ‬ـغب٘‪ ; ٝ‬قـاؼغب٘‪ ٚ ٝ‬وبـغب٘‪ٕٟٔ ١‬بر سابق‪، ٢‬‬ ‫ل‪ٛ‬ـز‪ٔ ; ٣‬سّص ‪ ،‬ل‪ٛ‬ـز‪ ٣‬ثبض‪ ;٣‬ـئ‪٥‬س قـاؼغب٘‪ٝ‬‬ ‫ل‪ٛ‬ـثبؼ‪ ;ٝ‬ل‪ُٛ‬ـثبؼب ; ل‪ُٛ‬ـ (غؽا) ‪ +‬ثبؼب (ثبظ‪ :‬ثبغ‪ ; )ٝ‬ؼ‪ٚ‬ق‪٤‬سز ل‪ٛ‬ـ ل‪ٛ‬ـ‬ ‫و‪ٙٙ‬ؽ‪ ٜ‬؛ س‪ٛ‬سجبؼب ; سبسجبؼب ; سبس (‪ ٚ‬سبش ; س‪ + )ًٙ‬ثبؼب (ؼ‪ٚ‬ق‪٤‬سز)‬ ‫; ؼ‪ٚ‬ق‪٤‬سز س‪ ، ٣ٍٙ‬س‪ ًٙ‬دطز‬ ‫ل‪ٛ‬ـر; اق ٔػؽـل‪ٛ‬ـسٕبق (; ثّع‪٥‬ؽٖ ‪ ٚ‬ـف‪ ٚ‬ثفؼٖ) ؛ ل‪ٛ‬ـس‪ ; ْٛ‬خفع‪، ٝ‬‬ ‫ل‪ٛ‬ـر ل‪ٛ‬ـر ; خفع‪ ٝ‬خفع‪ٝ‬‬ ‫ل‪ٛ‬ـؼا‪ٚ‬س‪/ٛ‬ی; ل‪ُٛ‬ـؼ (ٌفی) ‪ +‬ا‪ِٚ‬ر (عّؿ) ‪( ٚ +‬ان ٔضابؾ) ;‬ ‫عّؿ ٌفی ‪٥ٌ ،‬ب‪ ٜ‬غبـا ٌ‪ٛ‬ش (‪)1‬‬ ‫ل‪ٛ‬ـٔبج; ل‪ِٚٚٛ‬ـٔبج ; ل‪ِٚٚٛ‬ـ (ل‪ِٚٚٛ‬ـٔبق ; ثفضش‪ ٝ‬وفؼٖ ‪ ،‬سؿ ؼاؼٖ ‪،‬‬ ‫ث‪ ٛ‬ؼاؼٖ ٌ‪ٙ‬ؽْ ‪ ٚ‬ؾـر) ‪ٔ +‬بج (ان) ; سؿ ؼاؼ٘‪ ، ٣‬ث‪ ٛ‬ؼاؼ٘‪ ، ٣‬ثفضاشا‪ٝ‬‬ ‫وفؼ٘‪ٌٙ، ٣‬ؽْ ‪ ٚ‬ؾـر ث‪ ٛ‬ؼاؼ‪ ٜ‬ضؽ‪ٜ‬‬ ‫ل‪ٛ‬ـٔ‪ ;ٝ‬ل‪ِٚٚٛ‬ـٔب ; ل‪ِٚٚٛ‬ـ (ل‪ِٚٚٛ‬ـٔبق ; ثفضش‪ ٝ‬وفؼٖ ‪ ،‬سؿ ؼاؼٖ) ‪ٔ +‬ب‬ ‫(ان) ; ثفضش‪ ، ٝ‬سؿ ؼاؼ‪ ٜ‬ضؽ‪ٌٙ، ٜ‬ؽْ ‪ ٚ‬ؾقر ‪ ٚ‬سجک‪ …ٚ ٢‬سؿ ؼاؼ‪ٚ ٜ‬‬ ‫ث‪ ٛ‬ؼاؼ‪ ٜ‬ضؽ‪ ٜ‬؛ ل‪ٛ‬ـٔ‪ ٝ‬سجک‪ٛ٘ ; ٢‬ع‪ ٣‬ؼؿا ثب اسشفبؼ‪ ٜ‬اق سجک‪ ٢‬ساؿ ؼاؼ‪ٜ‬‬ ‫ضؽ‪ٜ‬‬ ‫ل‪ٛ‬ـ‪ٚ‬ر; ل‪ٛ‬ـ‪( ٚ‬ل‪ٛ‬ـ‪ٔٚ‬بق ; غطه ضؽٖ) ‪ +‬ر (ان ٔشعؽ‪ ٢‬و‪ٙٙ‬اؽ‪)ٜ‬‬ ‫; غطىب٘ؽ‪، ٜ‬وطه ؛ لف‪ ٜ‬ل‪ٛ‬ـ‪ٚ‬ر ; وطه س‪٥‬ب‪ٜ‬‬ ‫ل‪ٛ‬ـ‪ّ٤‬شب‪ ;٢‬ل‪ُٛ‬ـ‪ِٚ‬شب ; ل‪ُٛ‬ـ(ل‪ُٛ‬ـٔبق ; ز‪٥‬ؽٖ ‪ ،‬ثف٘بٔ‪ ٝ‬ـ‪٤‬ک‪ ٢‬وفؼٖ) ‪َٚ +‬‬ ‫(ان ثفا‪ ٢‬اخجبـ‪ ٢‬وفؼٖ ـعُ و‪ٔ ٝ‬عبؼَ ـبـس‪٘ ٣‬ؽاـؼ) ‪ +‬سب (ان) ;‬ ‫ثف٘بٔ‪ ٝ‬ـ‪٤‬ک‪ ٢‬ضؽ‪ ٜ‬ثفا‪ ٢‬أف‪ ، ٢‬ض‪ٛ‬ـا‪ ٢‬ثکـی ‪ ،‬ض‪ٛ‬ـا‪ ٢‬ثکـی ٔفؼٔ‪٣‬‬ ‫ثفا‪ ٢‬ا٘شػبه ـئ‪٥‬س (‪ ٚ :) 1‬ثفاؼـاٖ ث‪ ٝ‬ؼ‪٤‬ؽاـ ‪٤‬ىؽ‪ٍ٤‬اف ٔساشاجاطاف ‪ٚ‬‬ ‫ٔسشر‪ٟ‬ف ٌطش‪ٙ‬ؽ ‪ ٚ‬اؼبق ل‪ٛ‬ـ‪ّ٤‬شب‪ ٚ ٢‬ع‪ ٢ٛ‬وفؼ٘ؽ‪ /‬سبـ‪٤‬ع ؼبقا٘‪٣‬‬ ‫ل‪ٛ‬ش; عٕ‪ً ٔٛ‬ب ثٕع‪ٙ‬ب‪ ٢‬دف٘ؽ‪ ٚ ٜ‬غػ‪ٛ‬غب ‪٤‬ى‪ ٣‬اق داف٘اؽٌابٖ ضاىابـ‪٢‬‬ ‫(س‪ٙ‬مف)‬ ‫ل‪ٛ‬ضس‪/ ٣‬ر; ل‪ُٛ‬ش (دف٘ؽ‪ + )ٜ‬ز‪( ٣‬ان ضؽُ سبق) ; وس‪٥‬ى‪ ٝ‬وابـش‬ ‫ثب دف٘ؽ‪ ٜ‬اسز ‪ّّٔ ،‬بعّ‪ ٣‬عالءاِؽ‪ ٗ٤‬عّ‪ ٣‬ثٗ ٔطٕؽ سٕفل‪ٙ‬ؽ‪ ٢‬عابِآ ‪ٚ‬‬ ‫ـ‪٤‬بض‪٥‬ؽاٖ ‪ٔ ٚ‬شىّّٓ ا‪٤‬فا٘‪ ٣‬و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ـفٔبٖ سّغبٖ اُُِػ ث‪ٔ ً٥‬أ‪ٛ‬ـ سطىا‪٥‬اُ‬ ‫ـغؽغب٘‪ ١‬سٕفل‪ٙ‬ؽ ٌفؼ‪٤‬ؽ ‪ ٚ‬ا‪٤‬طبٖ عامابه ٔاػاػا‪ٛ‬ظ ضاب‪ ٜ‬ـا ؼـ‬ ‫اؼأ‪ ٝ‬ؼاـؼ‬ ‫ضىبـٌب‪ ٣ٔ ٍٝ٘ ٜ‬ؼاضز‪.‬‬ ‫اذرببیجبًدا‬ ‫کبریکبتَر صٌعتی‬ ‫ٌئسٗ سب‪ ٗ٥٘ ٣٤‬اـؼ‪...ٚ ٢‬‬ ‫وبـ‪٤‬ىبس‪ٛ‬ـ ع‪ٙ‬ع‪ِ ٝٙ‬ف‪ ٗ٥٘ ٢‬قٍ٘‪،٣ٍ٥ّٙ٥‬‬ ‫خٕع‪٥‬شؽ‪ ٜ‬سبس‪٥‬ف‪٤‬ه ساق‪ ٚ ٜ‬سبس‪٥‬ف‪٤‬ه‬ ‫ـسٕ‪ٔ ٝ‬بـاؼ‪٤ ٗ٥‬ا‪ٛ‬وساه ا‪ِٚ‬إابسا‪٣‬‬ ‫ثبغ‪ٙ٥ٕ٥‬ؽاٖ اؾـثب‪٤‬دبٖ ا‪٤‬ساشا‪٘ ٝ‬ا‪٥‬اّاٗ‬ ‫ا‪ٚ‬ـ‪ٚ‬دب اوِى‪ ٝ‬س‪ ٣‬ا‪ ّٝ٤‬ا‪٤‬بلالاضإابؼاب‬ ‫لبؼ‪٤‬فؼ‪٤‬ف‪.‬‬ ‫ؼ‪ٍ٤‬ف ٔ‪ ْٛٞٛ‬ضبؼ‪٤‬ث‪ ٝ‬ا‪٤‬س‪-2008 ٝ‬خ‪ ٣‬ا‪ّ٤‬ؽٖ اعش‪٥‬اجابـٖ اؾـثاب‪٤‬ادابٖ‬ ‫ؼو‪ِٚ‬ز ٔؽ٘‪٥‬ز ‪ ٚ‬ا‪ٙ٤‬د‪ ٝ‬غ‪ٙ‬عز ا‪ٛ٥٘ٚ‬ئفس‪٥‬شئش‪ ٗ٥٘ ٣‬ـسسبّٔ‪٥‬ک ـبوا‪ِٛ‬اشا‪ٝ‬‬ ‫س‪ٙ٥‬ؽ‪ ٜ‬وبـ‪٤‬ىبس‪ٛ‬ـ سبـ‪٤‬ػ‪ ٗ٥٘ - ٣‬ا‪ّ٤‬ه ؼـع‪ ٝ‬ا‪ٚ‬الـاق ث‪٥‬ف ـٗ و‪ٕ٥‬ا‪٣‬‬ ‫ٌّ‪ ٝ‬خه غ‪ٙ‬عز ض‪٘ٛ‬بسالـا سؽـ‪٤‬س ا‪ِٕ٘ٛٚ‬بس‪ ٣‬ـبوش‪ ٣‬ا‪ ّٝ٤‬ثبؼّ‪٥‬اؽ‪٤‬اف‪.‬‬ ‫ٌ‪ٙ‬دّف اـاس‪ٙ٥‬ؽا ث‪ ٛ‬لا٘ف‪ ٗ٤‬سجّ‪٥‬ػ ‪ ٚ‬سؽـ‪٤‬س ا‪ِٕ٘ٛٚ‬بس‪ ٣‬ثابغا‪٥‬إا‪٥‬ا‪ٙ‬اؽاٖ‬ ‫ز‪ٛ‬ظ ثا‪ٛ٤‬ن ا‪٥ٕٞ‬ز وست ائؽٖ ث‪ ٛ‬ضبؼ‪٤‬ث‪ِ ٝ‬ف ٌّ‪ ٝ‬خىؽ‪ ٜ‬اؾـثب‪٤‬دابٖ‬ ‫وبـ‪٤‬ىبس‪ٛ‬ـ غ‪ٙ‬عش‪ ٗ٥٘ ٣‬ث‪ ٛ‬سبض‪ٛٔ ٣٘ ٝ‬وُٕٕ ث‪٘ ّٗ٥‬رف‪ ٝ٥٥٤‬زا‪٥‬اّاف‪٤‬اٗ‪،‬‬ ‫غ‪ٙ‬عز ض‪٘ٛ‬بسالـ‪ ٚ ٗ٤‬دئطىبـ وبـ‪٤‬ىبسا‪ٛ‬ـزا‪٥‬االـ‪٤‬اٗ سا‪٥‬إابسا‪٥‬ا‪ٙ‬اؽا‬ ‫اعش‪٥‬جبـِ‪ ٣‬اِّفؼ‪ ٜ‬ا‪ِٕٚ‬بس‪ٙ٥‬ب ضٕب٘ز ‪ٚ‬ئف‪٤‬ف‪.‬‬ ‫ٔاضىٓ سّّٕف ا‪ٚ‬قـ‪ٙ٤‬ؽ‪ ٜ‬ل‪ٛ‬ـ‪ِٕٛٚ‬ش‪ٛ٤ ،‬وسّٗ غظ ا‪٤‬سش‪٥‬امابٔاشا‪٥‬ا‪ٙ‬اؽ‪ٜ‬‬ ‫ا‪ٙ٤‬ى‪٥‬طبؾ ائؽٖ اؾـثب‪٤‬دبٖ وبـ‪٤‬ىبس‪ٛ‬ـ‪ ٚ‬سابـ‪٤‬اػا‪٥‬اٗ سا‪٥‬ا‪ٙ‬ابؼا‪٥‬ا‪ٙ‬اؽاٖ‬ ‫ز‪٥‬ػبـاق‪-30 ،‬خ‪ ٛ‬ا‪ّّ٤‬ف‪ ٗ٤‬ـئذافئسا‪٥‬ا‪٥‬ابالـ‪٤‬ا‪ٙ‬اب‪-90 ،‬خا‪ ٣‬ا‪٤‬اّاّاف‪٤‬اٗ‬ ‫ا‪٤‬مش‪٥‬ػبؼ‪ ٢‬زش‪٥ّٙ٥‬ىّف‪ ٝٙ٤‬س‪ ٌّٝ ٝٙ٥‬ث‪٥ّٕ٥‬طؽ‪٤‬ف‪.‬‬ ‫‪-30‬خ‪ ٛ‬ا‪ّّ٤‬فؼ‪ٛٔ ٜ‬ـوىت س‪٥‬بس‪ ٣‬ضفا‪٥٤‬غؽ‪ ٜ‬وبـ‪٤‬ىبس‪ٛ‬ـ‪٤‬ب ٌاسشف‪ّ٤‬اٗ‬ ‫ا‪٤‬ؽئ‪ِٛٛ‬ل‪ ٢‬سض‪٥٥‬ک ‪ ٚ‬سذى‪ّ٥‬ف عج‪٥‬ع‪ ٣‬و‪ ٣‬ث‪ ٛ‬لا٘ف‪ ٗ٤‬ا‪ٙ٤‬ى‪٥‬طبـ‪ٙ٥‬ب ا٘اٍاّاّاف‬ ‫ساـ‪ ٜ‬ؼ‪٤‬فؼ‪ .٢‬ث‪ ٛ‬ا‪ّّ٤‬ف وبـ‪٤‬ىبسا‪ٛ‬ـ اوق‪٘ٚ‬ا‪ ٖٛ‬ؼ‪ٚ‬ـؼا‪٘ٛ‬اّا‪ٛ‬ق ؼو‪ٚ‬ـ‪٘ٚ‬ا‪ٛ‬‬ ‫اـؼ‪ٚ ٢‬اـ‬ ‫‪٤‬بضبٔ‪٥‬طؽ‪٤‬ف‪.‬‬ ‫ستارخان‬ ‫رپوین اعتصامی‬ ‫فلک‬ ‫ا‪ ٢‬ـّه ؼـؼ ‪ ٚ‬ؼٕ‪ ٓ٥‬ضفض‪ ٣ٙ٥‬خب٘ب٘‪٤ ٝ‬ئش‪٥‬ف‬ ‫ثجز ل‪ّٔ ُ٥‬ه غفاخ‪ ٣ٙ٥‬ا‪ ٚ‬سّغب٘‪٤ ٝ‬ئش‪٥‬ف‬ ‫ٌ‪ٛ‬ـؼ‪ ٢‬ا‪ َٚ‬قِف‪ ٣‬و‪ َٛ٘ٛ‬ا‪ِٚ‬ؽ‪ ٢‬دف‪٤‬طبٖ اض‪ٛ‬اَ‬ ‫ث‪ ٛ‬دف‪٤‬طبّ٘‪٥‬ؽ‪ ٣‬ا‪ َٚ‬قِؿ دف‪٤‬طب٘‪٤ ٝ‬ئش‪٥‬ف‬ ‫هَسی علی اکبرلی‬ ‫ٔ‪ٛ‬س‪ ٣‬عّ‪ ٣‬اوجفِ‪ ٣‬ؼـ سبَ ‪٥ٔ 1989‬الؼ‪ ٢‬وشبه ضعف‪ ٢‬ثب‬ ‫ع‪ٛٙ‬اٖ »سئ‪ ٣ٌٛ‬ث‪ٛ‬الؼ‪« ٣‬ـا ث‪ ٝ‬زبح ـسب٘‪٥‬ؽ‪ ٜ‬اسز ‪ .‬اضعبـ‬ ‫ا‪ ٗ٤‬وشبه خک‪ ٚ‬اغف‪ ٗ٤‬اثبـ ‪ ٣ٔ ٢ٚ‬ثبضؽ و‪ ٝ‬ؼـ ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬عبر‬ ‫ٔػشّف‪ ٣‬ز‪ٚ ٖٛ‬عٗ دفسش‪، ٣‬ا٘سب٘‪٥‬ز ‪ ٚ‬عطک ‪ٔ ٚ‬طجز سف‪ٚ‬ؼ‪ٜ‬‬ ‫ضؽ‪ ٜ‬اسز ‪ .‬سٕبٔ‪ ٣‬اضعبـ ا‪ ٗ٤‬ضبعف ؼـ ‪ٚ‬قٖ ‪ٞ‬دب ‪ٞ‬سش‪ٙ‬ؽ ‪.‬‬ ‫ٕ٘‪ ٝ٘ٛ‬ا‪ ٢‬اق ضعف ‪ٞ‬ب‪ ٢‬ع‪ٙ‬ک ا‪ٚ‬سز ‪:‬‬ ‫‪ٞ‬بزبٖ ث‪٥‬ک‪ ٓ٤‬اوق‪ٛٔٚ‬ق‪ ٜ‬لبدب٘ؽ‪٢‬‬ ‫ؼ‪ٚ‬ـؼ عفـ‪ ٝ‬ؼاش س‪ٛ‬قؼ‪ٚ‬ـ‪ٚ‬ـ سبدب٘ؽ‪٢‬‬ ‫ز‪ٛ‬ظ ض‪ٟ‬فِف ِعّ‪٘ٛ٤ٛ‬ؽ‪، ٚ‬غبدب٘ؽ‪٢‬‬ ‫ا٘دبق ث‪ٔ ٖٛ٘ٛ‬ب‪٤‬بس‪ٙ٥‬ؽا ٌئ‪٥ٙ‬ص ِ‪٥‬ه‬ ‫ا‪٘ٚ‬ب زبسسب ث‪ٔ ٛ‬غّج‪ ٗ٥‬ؼـ‪٣٘ ٢‬‬ ‫سبٔبٖ س‪ ٝ‬د‪٥‬خ ث‪ ٛ‬اض‪٥‬ال‪٤‬بـ ؼـ‪٣٘ ٢‬‬ ‫ؼاـ ائ‪٥٤ ّٝ٥‬ت ز‪ٛ‬غالـ‪٤ ٗ٥٘ ٢‬ف‪٣٘ ٢‬‬ ‫اوق ‪ٛ٤‬ـؼ‪٘ٚ‬ؽا ‪ٚٛ٤،‬اس‪ٙ٥‬ؽا ٌئ‪٥ٙ‬ص ِ‪٥‬ه‬ ‫اوق‪ ٚ‬وّٕ‪٤ ،ٝ‬بضبؼ‪٤‬م‪ ٣‬ث‪٥‬ف لؽ‪ٓ٤‬‬ ‫ث‪ٛ‬ق ا‪ٚ‬ق‪ ٝ٘ٚ‬ثبغب ثبغب س‪٥‬شف‪ ٜ‬ؼ‪ٓ٤‬‬ ‫ٌئ‪٥ٙ‬ص ِ‪ ٣‬ا‪ٚ‬ـٌ‪ٙ٥‬ؽ‪ ٜ‬ث‪٥‬ف ٌاـٔ‪ ٝ‬ؼ‪ٓ٤‬‬ ‫لبالٖ و‪ ٣ِّٛ‬ؼ‪٥٘ٚ‬بس‪ٙ٥‬ؽا ٌئ‪٥ٙ‬ص ِ‪٥‬ه‬ ‫****‬ ‫(‪644‬شبعردى طٌس شعرلر )کتببیٌداى سئچیلویش‬ ‫رسن ٍ رسَم عرٍسی کردى‬ ‫در اذرببیجبى‬ ‫خَاستگبری (الچی گدهِ )‬ ‫ؼـ قٔب٘‪ٟ‬ب‪ ٢‬لؽ‪ٔ ٓ٤‬بؼـ ‪٤ ٚ‬ب عٕ‪٤ ٝ‬ب ‪٤‬ى‪ ٣‬اق ٘کؼ‪٤‬ىبٖ الب دسفؼـ‬ ‫خب‪ٞ‬ب‪ ٢‬عٕ‪ ٣ٔٛ‬ا ٔسدؽ ا عف‪ٚ‬س‪ ٣‬اؽغشف‪ ٢‬ـا ٔ‪ ٣‬دس‪ٙ‬ؽ‪٤‬ؽ٘ؽ ‪ٚ‬‬ ‫ثعؽ اق ا٘ى‪ ٝ‬دسف ـا ؼـ خف‪٤‬بٖ أف لفاـ ؼاؼ٘ؽ ـ‪ٚ‬ق‪ ٢‬ـا سع‪ٗ٥٥‬‬ ‫ٔ‪٣‬وفؼ٘ؽ ث‪ٝ‬غ‪ٛ‬اسشٍبـ‪ ٢‬ؼغشف ثف‪٘ٚ‬ؽ‪.‬‬ ‫غ‪ٛ‬اسشٍبـ‪ ٓٞ ٢‬عٕ‪ٔٛ‬ب ؼـ ٔ‪ٛ‬الع عػف ا٘دبْ ٔ‪ٌ ٣‬فـز ‪.‬‬ ‫ضػػ‪ ٣‬ـا ث‪ٙ‬بْ ا‪ّ٤‬س‪٣‬ث‪ ٝ‬غب٘‪ ٝ‬عف‪ٚ‬س ٔ‪٣‬ـفسش‪ٙ‬ؽ ثعؽ اق ز‪ٙ‬ؽ‪٢‬‬ ‫و‪ ٝ‬ؼـ غب٘‪٘ ٝ‬طسش‪ٙ‬ؽ ‪٤‬ى‪ ٣‬اق اـفاؼ و‪ ٝ‬اق ؼ‪ٍ٤‬فاٖ قـً٘ سف ‪ٚ‬‬ ‫دفـ‪ٚ‬سفث‪ٛ‬ؼ سف سػٗ ـا ثبق ٔ‪ ٣‬و‪ٙ‬ؽ ‪ٞ ٚ‬ؽؾ ـا ث‪٥‬بٖ ٔ‪٣‬و‪ٙ‬ؽ ثعؽ‬ ‫اق ز‪ٙ‬ؽ ٔؽس‪ ٣‬ا‪ ٚ‬ـا ث‪ ٝ‬اسبق ؼع‪ٛ‬ر ٔ‪ ٣‬وفؼ٘ؽ(عف‪ٚ‬س ) ؼـ‬ ‫ضبِ‪٥‬ى‪ٍ٘ ٝ‬فاٖ ‪ ٚ‬سفس ا‪ ٚ‬ـا ـفاٌفـش‪ٚ ٝ‬اـؼ اسبق ٔ‪٣‬ضؽ ؼـثعض‪٣‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬اـؼ اسفبق ٔ‪ ٣‬اـشؽ و‪ ٝ‬ضفثز ‪ ٚ‬زب‪ ٢‬ـا ث‪ ٝ‬قٔ‪٤ ٚ ٗ٥‬ب ِجبس‬ ‫ٔ‪ٕٟ‬ب٘بٖ ٔ‪ ٣‬ـ‪٤‬ػز ‪ ٚ‬ثعؽ اقز‪ٙ‬ؽ ـ‪ٚ‬ق‪٤ ٢‬ه ٘فف ؼ‪ٚ‬ثبـ‪ ٜ‬ثػب٘‪ٝ‬‬ ‫ؼغشف ٔفاخع‪ٕ٘ ٣ٔ ٝ‬ب‪٤‬ؽ ‪ ٚ‬اٌف ٔ‪ٛ‬ـؼ ٔ‪ٛ‬اـمز لفاـ ٌفـز‬ ‫غب٘‪ٛ‬اؼ‪ ٜ‬دسف ـاؼـ خف‪٤‬بٖ أف لفاـ ٔ‪٣‬ؼ‪ٞ‬ؽ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬لش‪ ٣‬غب٘‪ٛ‬اؼ‪ ٜ‬ؼغشف ثب اقؼ‪ٚ‬اج ؼغشفضبٖ ٔ‪ٛ‬اـمز وفؼ٘ؽ‬ ‫ضػػ‪ ٣‬ـا سع‪ ٣ٔ ٗ٥٥‬وفؼ٘ؽ ثفا‪ ٢‬سع‪ٟٔ ٗ٥٥‬ف‪ ٝ٤‬ؼـ غب٘‪ ٝ‬ؼغشف‬ ‫خٕع ٔ‪ ٣‬ض‪٘ٛ‬ؽ ز‪ٙ‬ؽ ٘فف اق غب٘‪ٛ‬اؼ‪ ٜ‬ؼغشف ‪ ٚ‬ز‪ٙ‬ؽ ٘فف اق غب٘‪ٛ‬اؼ‪ٜ‬‬ ‫دسفث‪ ٝ‬غب٘‪ ٝ‬ؼغشف ٔ‪ ٣‬ـ‪٘ٚ‬ؽ‪ ٚ‬دس اق غفؾ ضبْ سع‪ٟٔ ٗ٥٥‬ف‪ٝ٤‬‬ ‫ٔسب‪ ٣ّ٤‬ـا ٔغفش ٔ‪٣‬و‪ٙٙ‬ؽ ‪ٚ‬لش‪ٛٔ ٣‬ـؼ ٔ‪ٛ‬اـمز لفاـ ٌفـز وّ‪ٝ‬‬ ‫ل‪ٙ‬ؽ‪ ٢‬ـا اقعفؾ غب٘‪ٛ‬اؼ‪ ٜ‬ؼأبؼ ث‪ٕٞ ٝ‬فا‪ ٜ‬غ‪ٛ‬ؼ ٔ‪ ٣‬ا‪ٚ‬ـ٘ؽ اٖ ـا‬ ‫غفؼ ٔ‪٣‬و‪ٙٙ‬ؽ‬ ‫عقد کٌبى (کبیی کسوِ )‬ ‫ـ‪ٚ‬ق‪ ٢‬و‪ ٝ‬سع‪ ٗ٥٥‬وفؼ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ؼ٘ؽ عؽ‪ ٜ‬ا‪ ٢‬اق غب٘‪ٛ‬اؼ‪ ٜ‬ؼغشف ‪ٚ‬‬ ‫عؽ‪ٜ‬ا‪ ٓٞ ٢‬اقغب٘‪ٛ‬اؼ‪ ٜ‬دسف ؼـ غب٘‪ ٝ‬ؼغشف خٕع ٔ‪٣‬ض‪٘ٛ‬ؽ لجال و‪ٝ‬‬ ‫ٔ‪ٟ‬ف‪ ٝ٤‬ـا سع‪ ٗ٥٥‬وفؼ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ؼ٘ؽ ؼـ اٖ ٔدّس ٔ‪٘ ٣‬طسش‪ٙ‬ؽ ثعؽ اق‬ ‫ا٘ى‪ٔ ٝ‬مؽاـ‪ ٢‬غطجز ٔ‪ ٣‬ض‪ٛ‬ؼ ٔال‪ٔ ٢‬طضف ‪ٚ‬اـؼ ٔدّس‬ ‫ٔ‪ ٣‬ض‪ٛ‬ؼ ‪ ٚ‬دس اق ٘‪ٛ‬ضشٗ ؼـشف ‪ ٚ‬أضب ؼـشفس‪ٛ‬سظ ض‪ٟٛ‬ؼ ‪ ٚ‬غ‪ٛ‬ؼ‬ ‫الب ؼأبؼ و‪ ٝ‬ؼـ اسبل‪ ٣‬ؼ‪ٍ٤‬ف ضض‪ٛ‬ـ ؼاـؼ ؼـشف ـا أضب ٔ‪ ٣‬و‪ٙ‬ؽ‬ ‫ثعؽ ٔال ؼـشف ـا ثفٔ‪ ٣‬ؼاـؼ‪ٚ ٚ‬اـؼ اسبق غبٕ٘‪ٟ‬ب ٔ‪ ٣‬ض‪ٛ‬ؼ‪ .‬ثعؽ اق‬ ‫ا٘ى‪ ٝ‬عف‪ٚ‬س ‪ ٚ‬خ‪ٛ‬اه ثّ‪ ٣‬اق ا‪ ٚ‬ض‪٥ٙ‬ؽ اق ا‪ ٓٞ ٚ‬أضب ٔ‪ٌ٣‬فـز‬ ‫ثعؽ اقٔؽس‪ ٣‬ؼـشف ـا ثفٔ‪ ٣‬ؼاضز ‪ٚ‬اـؼ ٔدّس ٔ‪ ٣‬ضؽ ‪ ٚ‬سى‪ٛ‬ر‬ ‫ٔدّس ـا ٔ‪ ٣‬ضىسز ‪ ٚ‬ض‪٥‬ف‪ ٣ٙ٤‬ـا و‪ ٝ‬ث‪ٕٞ ٝ‬فا‪ ٜ‬غ‪ٛ‬ؼ ثفؼ٘ؽ اٖ‬ ‫ـا ٔ‪ ٣‬غ‪ٛ‬ـ٘ؽ ‪ٔ ٚ‬ال ‪ ٓٞ‬غ‪٥‬ؽ‪ ٝ‬عمؽ ـا غ‪ٛ‬ا٘ؽ‪ ٚ ٜ‬ثؽ‪ ٗ٤‬سفس‪٥‬ت‬ ‫ؼغشف غب٘ٓ قٖ ؼائٕ‪ ٣‬الب دسفٔ‪ ٣‬ض‪ٛ‬ؼ ‪ٕٟٔ ٚ‬ب٘بٖ ثب ٌفشٗ‬ ‫ٔجبـن ثبؼ غؽاضبـر‪٣ٔ ٣‬وفؼ٘ؽ ‪٣ٔ ٚ‬ــش‪ٙ‬ؽ‬ ‫پبرچِ براى ( پبلتبر کسوِ )‬ ‫دس اق ز‪ٙ‬ؽ‪ ٢‬ـ‪ٚ‬ق‪ ٢‬ـا سع‪ ٣ٔ ٗ٥٥‬وفؼ٘ؽ ‪ ٚ‬ؼـ اٖ ـ‪ٚ‬ق عؽ‪ٜ‬ا‪٢‬‬ ‫اق غب٘‪ٛ‬اؼ‪ ٜ‬الب ؼأبؼ ‪ ٚ‬عؽ‪ ٜ‬ا‪ ٓٞ ٢‬اقغب٘‪ٛ‬اؼ‪ ٜ‬عف‪ٚ‬س غب٘ٓ ث‪ٝ‬‬ ‫ثبقاـ ٔ‪ ٣‬ــش‪ٙ‬ؽ ثفا‪ ٢‬عف‪ٚ‬س غب٘ٓ ‪ ٚ‬سب‪٤‬ف اـفاؼ غب٘‪ٛ‬اؼ‪ ٜ‬غف‪٤‬ؽ‬ ‫ٔ‪٣‬و‪ٙٙ‬ؽ‪.‬‬ ‫غب٘‪ٛ‬اؼ‪ ٜ‬عف‪ٚ‬س ٘‪٥‬ک ثفا‪ ٢‬الب ؼأبؼ دبـز‪ ٝ‬ا وز ‪ ٚ‬ضّ‪ٛ‬اـ‬ ‫ٔ‪ ٣‬غف‪٤‬ؽ٘ؽ ا‪ ٗ٤‬دبـز‪ٞ ٝ‬ب ـا ع‪ ٣‬سطف‪٤‬فبس‪ ٣‬ؼـ‪ٖٚ‬‬ ‫غ‪٘ٛ‬س‪ٞٝ‬بٌؿاضش‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬غب٘‪ ٝ‬عف‪ٚ‬س غب٘ٓ ٔ‪٣‬ـفسشبؼ٘ؽ‬ ‫حٌببٌداى (حٌب اغشبهی)‬ ‫‪ٕٞ‬س‪ ٗ٥ٙ‬ـ‪ٚ‬ق‪ ٢‬ـا سع‪ ٣ٔ ٗ٥٥‬وفؼ٘ؽ ‪ ٚ‬ضت اٖ ـ‪ٚ‬ق غبٕ٘‪ٟ‬ب ؼـ‬ ‫غب٘‪ ٝ‬عف‪ٚ‬س غب٘ٓ ‪ ٚ‬الب‪٤‬بٖ ‪ ٓٞ‬ؼـ غب٘‪ٝ‬الب ؼأبؼ ؼ‪ٚ‬ـ ‪ ٓٞ‬خٕع‬ ‫ٔ‪ ٣‬ض‪٘ٛ‬ؽ ‪ ٚ‬سب غجص ث‪٥‬ؽاـ ٔ‪ٔ ٣‬ب٘ؽ٘ؽ ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬ـلع ‪ ٚ‬دب‪٤‬ى‪ٛ‬ث‪٣‬‬ ‫ٔ‪ ٣‬دفؼاق٘ؽ ‪ ٚ‬غبٕ٘‪ٟ‬ب ‪ ٓٞ‬ؼـ غب٘‪ ٝ‬ؼغشف خطٗ ٔ‪٥ٌ ٣‬ف٘ؽ‪ .‬ؼـ‬ ‫٘‪ٕٞٝ٥‬ب‪ ٢‬ضت اق ٘کؼ‪٤‬ىبٖ عف‪ٚ‬س غب٘ٓ ؼسز ‪ ٚ‬دب‪ ٢‬ا‪ ٚ‬ـا ثب ض‪ٙ‬ب‬ ‫ق‪ٙ٤‬زٔ‪٣‬ؼاؼ٘ؽ ‪ ٚ‬الب‪٤‬بٖ ‪ ٓٞ‬ؼـ غب٘‪ ٝ‬ؼأبؼ ث‪ ٝ‬ز‪ ٗ٥ٙ‬وبـ‪ ٢‬ؼسز‬ ‫ٔ‪٣‬قؼ٘ؽ‪.‬‬ ‫ثکـٌشف‪ٞ‬ب ؼـ سبعبر ا‪ ٝ٥ِٚ‬ضت دس اقغ‪ٛ‬ـؼٖ ض‪٥‬ف‪ ٚ ٣ٙ٤‬زب‪٢‬‬ ‫غؽاضبـر‪ ٣‬وفؼ‪ ٚ ٜ‬غب٘‪ ٝ‬ـا ث‪ ٝ‬خ‪ٛ‬ا٘بٖ ٔ‪ ٣‬سذفؼ٘ؽ سب ا٘‪ٟ‬ب ثؽ‪ٖٚ‬‬ ‫غدبِز ‪ ٚ‬ثب غ‪٥‬بَ اس‪ٛ‬ؼ‪ ٜ‬ضبضف ث‪ ٝ‬خطٗ ‪ ٚ‬دبو‪ٛ‬ث‪ ٣‬ثذفؼاق٘ؽ‪.‬‬ ‫اـفاؼ ض‪ٛ‬ظ عجع ثب ضفوبر ‪ٌ ٚ‬فش‪ٞ ٝ‬ب‪ ٢‬غ‪ٛ‬ؼ ٔفؼْ‬ ‫ـأ‪ ٣‬غ‪ٙ‬ؽا٘ؽ٘ؽ ‪ ٚ .‬ضض‪ٛ‬ـ عبضم‪ٟ‬ب ؼـ ٔدّس ثبعث ٔ‪ ٣‬ضؽ سب‬ ‫ق‪ٙ٤‬ز غبغ‪ ٣‬ث‪ ٝ‬اٖ ثؽ‪ٞ‬ؽ ‪ ٚ‬ا‪ ٓٞ ٗ٤‬ثسشٍ‪ ٣‬ث‪ ٝ‬الشػبؼ غب٘‪ٛ‬اؼ‪ٜ‬‬ ‫ؼاضز ‪.‬‬ ‫اؼأ‪ ٝ‬ؼاـؼ‬ صفحه 6 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫اقتصاد‬ ‫یکطىثٍ ‪ 22‬خرداد ‪ 12 * 1401‬ژیئه ‪ 11 * 2022‬ری القعذٌ‪ * 1443‬تال تی ی دیم ( ایتً ایکیىجی ایل ) * ضمارٌ ( تایی ) ‪5516 :‬‬ ‫حق مسکه ‪َ ۵۵۵‬سار تًماوی کارگران ابالغ شد‬ ‫‪ٝ‬زیر خ‪٢‬ار ًطا‪ ٝ‬ز خثر رار؛‬ ‫چرا یام یدیعٍ مسکه بٍ مجردَا‬ ‫تعلق ومیگیرد؟‬ ‫اغا ماوًر وظارت تر قیمت کاالَای اتاتی‪ /‬تروج ایراوی ار ان میضًد‬ ‫ٗح٘ ٗخثر ٗؼا‪ ّٝ‬ا‪ ّٝ‬سر خ٘‪ ٞ٢‬ر ‪ٛ‬اٗا‪ ٠‬ا‬ ‫ت‪ٝ ٠‬زا ت تؼا‪ٙٝ‬د ًا ‪ ٝ‬کا‪ ٟ‬اخت٘اػی ‪ ٝ‬ساازٗاا‪ٙ‬‬ ‫تر‪ٛ‬اٗ‪ ٝ ٠‬ت‪ٞ‬رخ‪ً ٠‬ط‪ٗ ٞ‬ػ‪ٞ‬ت‪١ ٠‬رات ‪ٝ‬زیرا‪ٗ ٙ‬ثا‪ٜ‬ای‬ ‫تر اکسایص حن ٗسٌ‪ ٚ‬ا اترؽ ًرر‪١.‬رات ‪ٝ‬زیارا‪ٙ‬‬ ‫ر خٔس‪ ٠‬ت‪ ٠‬پرط‪٢ٜ‬ار ض‪ ٞ‬ا ػآی ًاا ‪ ٝ‬تاایارا‬ ‫سازٗا‪ ٙ‬تر‪ٛ‬اٗ‪ ٝ ٠‬ت‪ٞ‬رخ‪ً ٠‬ط‪ ٝ ٞ‬ت‪ ٠‬است‪ٜ‬ار ٗاار‪۵ ٟ‬‬ ‫اغرحی ها‪ ٙٞٛ‬اخغ ت‪ ٠‬قثو‪ ٠‬ت‪ٗ ٜ‬طاؿْ ‪ ٝ‬ترا‬ ‫ً٘ی ‪١‬سی‪ٗ ٠ٜ‬سٌ‪ً ٚ‬ا ُار ‪ٗ-‬ػا‪ٞ‬ب ‪-۸۵۰۴‬‬ ‫تػ‪ٞ‬یه ًرر‪ً٘.‬ی ‪١‬سیا‪ٜ‬ا‪ٗ ٠‬ساٌا‪ً ٚ‬اا ُارا‪ٙ‬‬ ‫ٗط٘‪ ّٞ‬ها‪ً ٙٞٛ‬ا از اتت ا کار‪ ٝ‬ریا‪ٗ ٚ‬اا‪ ٟ‬سااّ‬ ‫‪ٗ ۸۵۴۸‬ا‪١‬ا‪ٗ ٠ٛ‬ثٔؾ ‪ٗ ۴‬رٔر‪١ ۴۴۴ ٝ ٙٞ‬سا یاّ (‪۴۴۴‬‬ ‫‪١‬سا ت‪ٗٞ‬ا‪ )ٙ‬تؼرر‪ٗ ٚ‬یض‪ٞ‬ر‪.‬‬ ‫پیام دریافت سًد سُام عدالت‬ ‫کالَبرداری است‬ ‫‪ٝ‬زیر خ‪٢‬ار ًطا‪ ٝ‬ز از اؿاز ٗاا‪ٛ‬ا‪ٞ‬‬ ‫‪ٛ‬ظا ت تر ز‪ٛ‬درر‪ ٟ‬تاٗارا‪ٚ‬د تا‪ٓٞ‬ارا ‪ٝ‬‬ ‫ت‪ٞ‬زیغ ًاال‪١‬ا اسااسای ‪ ٝ‬ػاایات‬ ‫هر٘ت ‪١‬ا تؼررا‪ ٚ‬ضا ‪ ٟ‬ر ساراسار‬ ‫ًط‪ ٞ‬از غثا اٗر‪ٝ‬ز ض‪ٜ‬ث‪ ۵۸ ٠‬خاررار‬ ‫خثر رار‪.‬‬ ‫سر خ‪ٞ‬ار ساراتی ‪ٛ‬ژار ‪ٝ‬زیار خا‪٢‬اار‬ ‫ًطا‪ ٝ‬ز ر تر‪ٛ‬اٗ‪ ٠‬ز‪ ٟ ٛ‬تٔ‪ٞ‬یسی‪ٛٞ‬ی تا‬ ‫اضا ‪ ٟ‬ت‪ ٠‬اؿاز ٗا‪ٛ ٞٛ‬ظا ت تر ز‪ٛ‬درار‪ٟ‬‬ ‫تاٗر‪ٚ‬د ت‪ٓٞ‬ر ‪ ٝ‬ت‪ٞ‬زیغ ًاال‪١‬ا اساسی‬ ‫از غثا اٗر‪ٝ‬ز ض‪ٜ‬ث‪ ۵۸ ٠‬خررار ُالات‪۳‬‬ ‫چ‪٢‬ا ‪١‬سا ‪ٛ‬لر ر ًط‪ً ٞ‬ا ‪ٛ‬اظاا ت‬ ‫تر ًْ ز‪ٛ‬درر‪ ٟ‬تاٗر‪ٚ‬د ت‪ٓٞ‬ر ‪ ٝ‬تا‪ٞ‬زیاغ‬ ‫ًاال‪١‬ا اساسی ‪ٗ ٝ‬ا‪ٞ‬ار ؿاذایای ا‬ ‫ترػ‪ ٟ ٢‬را ‪٘١ . ٛ‬انا‪ٜ‬ارا‪ ٚ‬از تساراح‬ ‫اغاا‪ٜ‬اااف ‪ ٝ‬تساارااح ‪ٝ‬زا ت خاا‪٢‬ااار‬ ‫ًطا‪ ٝ‬ز استلار‪ ٟ‬ض ‪ ٟ‬است‪.‬‬ ‫‪ ٝ‬اکس‪ٝ‬ر‪ ۳‬ر استا ٗررٗای سااز‬ ‫یا ا‪١٠ٛ‬ا ‪ٛ ٝ‬ظا ت تر هر٘ت‪١‬ا تؼرارا‪ٚ‬‬ ‫ض ‪ٟ‬د ‪ٛ‬ظا ت تر تخطی از ای‪ ٚ‬ز‪ٛ‬دارار‪ٟ‬‬ ‫ر ًا خا‪١٠ٛ‬ا ٗ‪ٞ‬ار ؿذایی خا‪ٞ‬ا‪١‬ا‬ ‫ت‪ٞ‬ر‪.‬‬ ‫ساراتی ‪ٛ‬ژارد ًاال‪١‬ا ٗ‪ ٞ‬ر تر سی ا‬ ‫ضاْٗ ٗحػ‪ٞ‬الت ًطا‪ ٝ‬ز د ٓث‪ٜ‬رااتد‬ ‫حث‪ٞ‬تاتد تر‪ٛ‬ح ‪ٝ‬ا راتید ضٌر ‪ٝ ٝ‬ؿ‪ٚ‬‬ ‫ػ‪ٜٞ‬ا‪ ٝ ٙ‬ترا‪ً ٙ‬رر‪ ۳‬از اؿااز ز‪ٛ‬ادارار‪ٟ‬‬ ‫ت‪ٞ‬زیغ تا کرا‪ ٝ‬ر ًا خا‪ ٝ ٠ٛ‬ت‪ٞ‬زیغ‬ ‫ا‪٢ٛ‬ا ٗا‪ ٞ‬ر ‪ٛ‬اظاا ت تااز ساا‪ ٙ‬هارا‬ ‫خ‪ٞ‬ا‪ُ ١‬رکت‪ .‬تؼسیرات ‪ ٖ١‬تا تا‪ٞ‬خا‪٠‬‬ ‫ًا‪ ٠‬تارا ایا‪ٚ‬‬ ‫ت‪ ٠‬ؾ‪ٞ‬اتف خا یا‬ ‫رستِاا‪ ٟ‬تاؼارارا‪ ٚ‬ضا ‪ ٝ ٟ‬اکاسایاص‬ ‫اخترا اتد ت‪ٛ ٠‬ظا ت‪١‬ا ً٘ی ٗیً‪. ٜ‬‬ ‫ر ای‪ٗ ٚ‬ا‪ ٞٛ‬هر٘ت ‪١‬ا ٗا‪ ٞ‬ر تار سای‬ ‫هرا ٗی ُرر‪ ٛ‬تا ر غ‪ ٞ‬تی ً‪ ٠‬تراص‬ ‫از هر٘ت ت٘إ ض ‪ ٟ‬ا اس‪ ٝ ٠‬ػرؾ‪ ٠‬ض‪ٛٞ‬‬ ‫ت‪ ٠‬تؼسیرات ٗؼرکی خ‪ٞ‬ا‪ ٜ١‬ض ‪ٗ .‬اررٕ‬ ‫‪ ٖ١‬تا ض٘ا ‪ ۸۵۵ ٟ‬تاخأالاات ُارا‪ٙ‬‬ ‫کر‪ٝ‬ضی ا ت‪ ٠‬تؼسیرات اػرٕ ً‪. ٜٜ‬‬ ‫‪ٝ‬زیر خ‪٢‬ار ًطا‪ ٝ‬ز ر تاا ‪ ٟ‬اها إ‬ ‫ترخی ًا خا‪١٠ٛ‬ا ٓثا‪ٜ‬ای ٗاثا‪ٜ‬ای تار‬ ‫اکسایص هر٘ت ٗحػ‪ٞ‬الت خ‪ٞ‬ر اظ‪٢‬اا‬ ‫راضت‪ ۳‬ضرًت ‪١‬ا ت‪ٓٞ‬ر ً‪ٗ ٟ ٜٜ‬ا‪ٞ‬ار‬ ‫ٓث‪ٜ‬ی کوف ‪ ۵‬هٖٔ ًاال اسااسای ًا‪٠‬‬ ‫هر٘ت ا‪٢ٛ‬ا اؾاک‪ ٝ ٠‬ت‪ً ٠‬اا خاا‪ٛ‬اداات‬ ‫اػرٕ ض ‪ ٟ‬ا ٗیت‪ٞ‬ا‪ ٜٛ‬اکسایص ر‪. ٜ١‬‬ ‫‪ ٝ‬اراٗ‪ ٠‬رار‪ُ ۳‬سا ضی ر خػا‪ٞ‬ظ‬ ‫اکسایص ٗ‪ٞ‬ار ٓث‪ٜ‬ی ؿرر از اهارٕ اػارٕ‬ ‫ض ‪ ٟ‬ت‪ٗ ٠‬ا ‪ٝ‬اغْ ض ً‪ً ٠‬ا خا‪ٓ ٠ٛ‬ث‪ٜ‬ی‬ ‫ٗ‪ ٞ‬ر ‪ٛ‬ظر ا خ‪ٞ‬استاراٖ ‪ ٝ‬هارا ضا‬ ‫هر٘ت ا ًا‪١‬ص ر‪ . ٜ١‬تا تخٔلای ًا‪٠‬‬ ‫غ‪ ٞ‬ت ُرکت‪ ٠‬ترخ‪ ٞ‬ر ض ‪٘١ ٝ‬ن‪ٜ‬ر‪ٚ‬‬ ‫‪ٛ‬ظا ت ٗست٘ار را یاٖ ًا‪ ٠‬هارا٘ات‬ ‫ٗحػ‪ٞ‬الت ٓث‪ٜ‬ی اکسایص رار‪ٛ ٟ‬ط‪ٞ‬ر‪.‬‬ ‫ساراتی ‪ٛ‬ژار یٌی ریِر از تاخأالاات‬ ‫ترخی از ًا خا‪ٛ‬دات ٓث‪ٜ‬ی ا ًاا‪١‬اص‬ ‫ت‪ٓٞ‬ر چ‪٢‬ا هٖٔ اغٔی خ‪ٞ‬ا‪ُ ٝ ٛ‬لات‪۳‬‬ ‫هرا ض تحت ‪١‬رچ ضرایکید ت‪ٓٞ‬ر ات‬ ‫ای‪ ٚ‬چ‪٢‬ا هٖٔ ٓث‪ٜ‬رات ًا‪١‬ص ‪ٛ‬ا اضاتا‪٠‬‬ ‫تاض ‪.‬‬ ‫‪ٝ‬زیر خ‪٢‬ار ًطاا‪ ٝ‬ز ر خػا‪ٞ‬ظ‬ ‫تر‪ٛ‬ح ُلت‪ ۳‬رٓرْ اکسایص هر٘ت تار‪ٛ‬اح‬ ‫ایرا‪ٛ‬ای ًاا‪١‬اص ػارؾا‪ ٝ ٠‬تارخای‬ ‫س‪ٞ‬رخ‪ٞ‬یی ‪١‬ا ت‪ٞ‬ر ً‪ ٠‬سثه ض هر٘ات‬ ‫تر‪ٛ‬ح ایرا‪ٛ‬ی ًا‪١‬ص یااتا ‪ .‬ر کػاْ‬ ‫ترراضت تر‪ٛ‬ح ‪١‬ساتاراٖ ًا‪ ٠‬تاؼا یاْ‬ ‫(ًا‪١‬ص) ‪١‬ایی ت‪ ٠‬ا‪ ٙ‬اػ٘ااّ خا‪ٞ‬ا‪١‬ا‬ ‫ض ‪.‬‬ ‫‪ ٝ‬تاًر ًرر‪ ٖ١ ۳‬تخص ر‪ٓٝ‬اتای ‪ٝ‬‬ ‫‪ ٖ١‬تخص خػ‪ٞ‬غی تر‪ٛ‬ح خا خی تاا‬ ‫ًرلرت تاالتر ‪ٝ‬ا ر ًرر‪ ٠ً ٟ‬ت‪ً ٠‬ا‪١‬ص‬ ‫هر٘ت ا‪ٗ ٙ‬یا‪ٛ‬داٗ ‪٘١ .‬ن‪ٜ‬ر‪١ ۴۴ ٚ‬سا‬ ‫‪ٌ١‬تا ا اؾی ًاضت تر‪ٛ‬ح هارا رار‬ ‫تا ضرًت تاز ُا‪ٛ‬ی ر‪ٓٝ‬تی را یٖ ًا‪٠‬‬ ‫ت‪ٗ ٠‬حؽ ‪ٝ ٝ‬ر تازا د ت‪ً ٠‬ا‪١‬ص هر٘ت‬ ‫ٗ یرًْ رکتر غ‪ٜ‬ایغ ‪ٛ‬ساخی ‪ ٝ‬پ‪ٞ‬ضاى ‪ٝ‬زا ت غ٘ت ‪۳‬‬ ‫ر ای‪ ٚ‬اقرػر‪ ٠‬اٗ ‪ ٟ‬است‪ ۳‬ت‪ ٠‬تازُای ٗادارٗاا‪ٙ‬‬ ‫سایثر تا ترک‪ ٜ‬خ ی ‪ ٝ‬تا ا ساّ پراٗی ‪ ٝ‬یاا‬ ‫پرإ ر ضثٌ‪١ ٠‬ا اخت٘اػی تا ‪ٛ‬إ ‪ٝ‬ا یس س‪ٞ‬ر س‪٢‬إ‬ ‫ػ آت ٗترغ ًر‪١‬ثررا از ٗررٕ ‪١‬ست‪ٜ‬ا ‪.‬پاراإ‬ ‫‪١‬ا خؼٔی ً‪ ٠‬ت‪ ٠‬تازُی ٗ‪ٜ‬تطار ضا ‪ ٟ‬اساتد از‬ ‫ٗخاقثر‪ ٚ‬ر خ‪ٞ‬است ٗی ً‪ ٠ً ٜ‬تارا ر یااکات‬ ‫س‪ٞ‬ر س‪٢‬إ خ‪ٞ‬ر از قرین ٓر‪ٜ‬ی آ‪ٞ‬ر‪ ٟ‬اه إ ًا‪ٜ‬ا‬ ‫ً‪ ٠‬س‪٢‬اٗ ا ا‪ٗ ٙ‬ی تایست ‪ٛ‬سثات تا‪ ٠‬ایا‪ ٚ‬اها إ‬ ‫ًر‪١‬ثررا ا‪ ٠ٛ‬اُا‪ ٟ‬تاضا‪ٜ‬ا ‪ .‬تار اسااس اقارػارا‪٠‬‬ ‫س٘اتد ٗدرٗا‪ ٙ‬سایثر تا قراحی پٔتلرٕ ٗدرٗا‪٠ٛ‬‬ ‫ر هآه استلار‪ ٟ‬از ‪ٛ‬إ ‪ٛ ٝ‬طا‪ ٙ‬ساٗا‪ ٠ٛ‬س‪٢‬إ ػ آت‬ ‫‪ ٝ‬ا ساّ پراٗی ٗث‪ٜ‬ی تر ‪ٝ‬ا یس ٗثآؾ ٗخاتأاق تا‪٠‬‬ ‫حساب ‪١‬ا ٗآی ‪ٞ٘١‬ق‪ٜ‬ا‪ٗ ٙ‬طر‪ٝ‬ـ تا‪ٗ ٠‬اراخاؼا‪٠‬‬ ‫ٓر‪ٜ‬ی یا پر‪ ٛٞ‬ر ج ض ‪ ٟ‬ر پراٗید ُ‪ٞ‬ضی تٔلا‪ٚ‬‬ ‫‪٘١‬را‪ ٟ‬کریه خ‪ ٞ‬رُا‪ ٙ‬ا ت‪ ٠‬غالاحاات خاؼأای‬ ‫پرراخت ٗ‪ٞ‬س‪ ٕٞ‬تا‪ ٠‬کاراطارا‪ٜ‬اَ ‪١‬ا ایات ٗای‬ ‫ً‪. ٜٜ‬ضایا‪ ٙ‬ذًر استد ‪١‬رُ‪ ٠ٛٞ‬اقرع سا‪ٛ‬ای ر‬ ‫س‪٢‬إ ػ آت غرکا از قاریان ‪ٝ‬ب ساایات ‪١‬اا‬ ‫س٘ی ضرًت سپرر‪ُ ٟ‬ذا ٗرًس تا‪ٛ ٠‬طاا‪ٛ‬ای‬ ‫‪www.csdiran.ir‬د ‪ٝwww.sejam.ir‬‬ ‫‪sahamedalat.ir‬ت‪ ٠‬اقرع ػا٘ا‪ٗ ٕٞ‬طا٘ا‪ٞ‬ال‪ٙ‬‬ ‫س‪٢‬إ ػ آت ٗی س ‪.‬‬ ‫کذ ضىاتٍ کاال ترای دریافت تسُیالت الزامی اتت‬ ‫ٗ یرًْ رکتر غ‪ٜ‬ایغ ‪ٛ‬سااخای ‪ ٝ‬پا‪ٞ‬ضااى ‪ٝ‬زا ت‬ ‫غ٘ت ُلت‪ ۳‬ت‪ٓٞ‬ر ً‪ُ ٜٜ‬اا‪ ٙ‬غا‪ٜ‬اایاغ ‪ٛ‬سااخای ‪ٝ‬‬ ‫پ‪ٞ‬ضاى ً‪ٗ ٠‬تواؾی ر یاکت تس‪٢‬ررت ‪ ٝ‬تاٗر‪ٞٗ ٚ‬ار‬ ‫ا‪ٓٝ‬ر‪١ ٠‬ست‪ ٜ‬تای ر ساٗا‪ ٠ٛ‬خاٗغ تدا ت ثثت ‪ٛ‬اإ ‪ٝ‬‬ ‫ً ض‪ٜ‬اس‪ً ٠‬اال ر یاکت ًرر‪ ٟ‬تاض‪. ٜ‬‬ ‫خا‪ ٖٛ‬اکسا‪ٗ ٠ٛ‬حراتی اکس‪ٝ‬ر‪ ۳‬یٌی از قرح‪١‬اا ٗا‪٢‬اٖ‬ ‫‪ٝ‬زا ت غ‪ٜ‬ؼتد ٗؼ ‪ ٝ ٙ‬تدا تد قارح ضالااکارات‬ ‫خریا‪ً ٙ‬اال ‪١‬ست ً‪ ٠‬ر حاّ پرِرر است ‪ ٝ‬تارا‬ ‫چ‪ٗ ٜ‬ر‪ ٚ‬تا اترؽ ٗیً‪ٜ‬رٖ ً‪ ٠‬ت‪ٓٞ‬ر ً‪ُ ٜٜ‬اا‪ ٙ‬تارا‬ ‫ر یاکت خ ٗاتد ر ساٗا‪ ٠ٛ‬خاٗغ تدا ت ثثات ‪ٛ‬اإ‬ ‫ً‪ ٝ ٜٜ‬حت٘ا ض‪ٜ‬اس‪ً ٠‬اال ‪ٛ ً ٝ‬وص ر یاکت ‪٘ٛ‬ایا‪ٜ‬ا‬ ‫‪ ٝ‬اکس‪ٝ‬ر‪ ۳‬تا ت‪ٞ‬خ‪ ٠‬ت‪ ٠‬ا‪ ٠ٌٛ‬تاً‪ ٜٙٞ‬ت‪ٓٞ‬ر ً‪ُ ٜٜ‬ا‪ ٙ‬از‬ ‫ثثت ‪ٛ‬إ ر ساٗا‪ ٠ٛ‬خاٗغ تدا ت ‪ ٝ‬ر یاکت ضا‪ٜ‬ااسا‪٠‬‬ ‫ًاال اٗت‪ٜ‬اع ًرر‪ ٟ‬ا‪ ٛ‬د ای‪ٗ ٚ‬حا ‪ٝ‬ریات ا ر ‪ٛ‬اظار‬ ‫ُرکت‪ ٠‬ایٖ ً‪ ٠‬ثثت سلا ش ٗ‪ٞ‬ار ا‪ٓٝ‬ر‪ ٝ ٠‬خاریا از‬ ‫ت‪ ٞ‬سد ر یاکات ًاا ت تااز ُاا‪ٛ‬ای ‪ ٝ‬ر یااکات‬ ‫اگُی مفقًدی‬ ‫م الف ‪ 6472‬مروذ‬ ‫اگُی مزایذٌ اتًمثیل‬ ‫ت٘‪ٞ‬خه پر‪ ٟ ٛٝ‬اخراسی ًرس‪ ۸۵۴۸۴۴۴۸1 ۳٠‬یی رستِا‪ ٟ‬ات‪ٗٞ‬ثرْ س‪ٞ‬ا ‪ MVMX۵۵‬ت‪َٛ ٠‬‬ ‫سلر ٗ ّ ‪ ۸۵۲۵‬تط٘ا ‪ ٟ‬ا‪ٛ‬تظاٗی‪ ۵۴ ۳‬ایرا‪ٗ 1۴ٙ ۲۸۵ٙ‬تؼٔن ت‪ ٠‬اها ػثاسؼٔی غا‪ٓٞ‬اتای خا‪ٞ‬اخا‪٠‬‬ ‫ٗرخا‪ ٠ً ٙ‬ر هثاّ قٔه خا‪ٔٗ ٖٛ‬رح‪ ٠‬اهاسی خ‪ٞ‬اخ‪ٗ ٠‬رخا‪ ٙ‬ر پا ًر‪ َٜ‬یا‪ٗ ٝ‬ر‪ٛ‬ا تا‪ٞ‬هاراق ‪ٝ‬‬ ‫قثن ‪ٛ‬ظر ًا ض‪ٜ‬اس س٘ی ت‪ٗ ٠‬ثٔؾ ‪ ۵۴۴۴۴۴۴۴۴۴‬یاّ ٗؼارّ ر‪ٝ‬یست ‪ ٝ‬پ‪ٜ‬داا‪ٗ ٟ‬ارأارا‪ ٙٞ‬تا‪ٗٞ‬اا‪ٙ‬‬ ‫ا زیاتی ض ‪ٟ‬د ‪ٝ‬ز یٌط‪ٜ‬ث‪ ٞٗ ٠‬خ‪ ۸۵۴۸0۴۵0۴۴ ٠‬از ساػت ‪ ۲‬غثا آی ‪ ۸۵‬ر ارا‪ ٟ‬ثاثات اسا‪ٜ‬اار‪ٝ‬‬ ‫اٗرًی ٗر‪ ٛ‬ضؼ‪ ٠‬اخرایرات ‪ٝ‬اهغ ر خراتا‪ ٙ‬قآوا‪ٛ‬ی ‪ٝ‬تر‪ ٝ‬ارا ‪ٗ ٟ‬خاترات ه یٖ از قرین ٗسای ‪ٟ‬‬ ‫تلر‪ٝ‬ش ٗی س د ٗسای ‪ ٟ‬از ٗثٔؾ ‪ ۵۴۴۴۴۴۴۴۴۴‬یاّ ٗؼارّ ر‪ٝ‬یست ‪ ٝ‬پ‪ٜ‬دا‪ٗ ٟ‬رٔر‪ ٙٞ‬ت‪ٗٞ‬ا‪ ٙ‬ضار‪ٝ‬ع‬ ‫‪ ٝ‬ت‪ ٠‬تاالتری‪ ٚ‬هر٘ت پرط‪٢ٜ‬ار ‪ٛ‬و ا کر‪ٝ‬خت‪ ٠‬خ‪ٞ‬ا‪ ١‬ض ‪ًٔ.‬ر‪١ ٠‬سی‪١ ٠ٜ‬ا ها‪ٛٞٛ‬ی ت‪ ٠‬ػ‪ ٟ ٢‬تر‪ٗ ٟ ٛ‬سای ‪ٟ‬‬ ‫است ‪ٛ ٝ‬رٖ ػطر ‪ ٝ‬حن ٗسای ‪ٛ ٟ‬و ا ‪ٝ‬غ‪ ّٞ‬خ‪ٞ‬ا‪ ١‬ض ‪ .‬ؾ٘‪ٜ‬ا چ‪ٜ‬ا‪ٛ‬ن‪ٝ ٠‬ز ٗسای ‪ ٟ‬تؼکراْ سا٘ای‬ ‫اػرٕ ُررر‪ٗ .‬سای ‪ٝ ٟ‬ز ارا تؼ از تؼکرٔی ر ‪٘١‬ا‪ ٙ‬ساػت ‪ٌٗ ٝ‬ا‪ ٙ‬ترُسا خ‪ٞ‬ا‪ ١‬ض ‪ .‬ؾا٘ا‪ٜ‬اا‬ ‫تراتر ٗار‪ ۸۵1 ٟ‬ها‪ ٙٞٛ‬اسر‪ٛ ٚ‬اٗ‪ ٠‬اخرا ضرًت ر ٗسای ‪ٜٞٗ ٟ‬ـ ت‪ ٠‬پرراخت ر‪ ٟ‬ر غ از ٗاثأاؾ پاایا‪٠‬‬ ‫ًا ض‪ٜ‬اسی ت‪ ٠‬حساب سپرر‪ ٟ‬ثثت ‪ ٝ‬حؿ‪ ٞ‬خری ا یا ‪٘ٛ‬ای‪ ٟ ٜ‬ها‪ٛٞٛ‬ی ا‪ ٝ‬ر خٔس‪ٗ ٠‬سای ‪ ٟ‬است تر‪ٟ ٛ‬‬ ‫ٗسای ‪ٌٔٗ ٟ‬ق است ٗات‪ ٠‬آتلا‪ٝ‬ت ٗثٔؾ کر‪ٝ‬ش ا ظرف ٗ ت ‪ٝ ۴‬ز از تا یخ ٗاسایا ‪ ٟ‬تا‪ ٠‬حسااب‬ ‫غ‪ٝ ٜ‬م ثثت ت‪ٞ‬ریغ ‪٘ٛ‬ای ‪ ٝ .‬ر غ‪ ٞ‬ترٌ‪ ٠‬ظرف ٗ‪ٔ٢‬ت ٗور ٗا‪ ٟ ٛ‬کر‪ٝ‬ش ا ت‪ ٠‬حساب سپرر‪ ٟ‬ثثت‬ ‫‪ٝ‬ا یس ‪ٗ . ٌٜٛ‬ثٔؾ ٗذً‪ ٞ‬هاتْ استررار ‪ٛ‬ث‪ٞ‬ر‪ ٝ ٟ‬ت‪ ٠‬حساب خسا‪ٝ ٠ٛ‬ا یس خ‪ٞ‬ا‪ ١‬ض ر ایا‪ ٚ‬غا‪ ٞ‬ت‬ ‫ػ٘ٔرات کر‪ٝ‬ش از ر خ‪ ٠‬اػتثا ساهف ‪ٗ ٝ‬سای ‪ ٟ‬تد ی ٗی ُررر‪*۵01۴ .‬تا یخ ا‪ٛ‬تطا ‪۸۵۴۸0۴۵0۵۵ ۳‬‬ ‫رئیس یاحذ اجرای اتىاد رتمی مروذ‪ -‬محرم کىعاوی‬ ‫ری وامٍ ارک‬ ‫(اگُی الصاقی)‬ ‫(قاوًن الحاق مًادی تٍ قاوًن تاماوذَی ی حمایت ا تًلیذ ی عرصٍ مسکه)‬ ‫ر اخرا ٗار‪ ۸۴ ٟ‬اسر‪ٛ ٚ‬اٗ‪ ٠‬ها‪ ٙٞٛ‬آحام ٗ‪ٞ‬ار ت‪ ٠‬ها‪ ٙٞٛ‬ساٗا‪١ ٛ‬ی ‪ ٝ‬ح٘ایت از ت‪ٓٞ‬ر ‪ ٝ‬ػرغ‪ٗ ٠‬سٌ‪ٗ ٚ‬ػ‪ٞ‬ب ساّ ‪ ۸۵۲۴‬ت ی‪ٜٞ‬سرٔ‪ ٠‬اساٗی ًسا‪ٛ‬رٌ‪ٗ ٠‬ست‪ ٜ‬ا ت‪ ٠‬اس‪ٜ‬ار ػار از قاریان‬ ‫ت‪ٜ‬رار ٗسٌ‪ ٚ‬ا‪ٛ‬ورب اسرٗی استا‪ ٙ‬اذ تایدا‪ ٙ‬ضرهی ت‪ٛ ٠‬راتت از قرف ا‪١‬آی ض‪٢‬ر ر خ‪ٞ‬است س‪ٗ ٜ‬آٌرت از ارا ‪ ٟ‬ثثت اس‪ٜ‬ار ‪ ٝ‬اٗرى ُ‪ُٞ‬ا‪ ٙ‬ا ‪ٞ٘ٛ‬ر‪ ٟ‬ا‪ ٝ ٛ‬تراساس ا اء غار ‪ ٟ‬از‬ ‫‪١‬رات ٗ‪ٞ‬ؾ‪ٞ‬ع ها‪ ٙٞٛ‬ک‪ٞ‬م آذًر ضط ا‪ َٛ‬از هکؼات ٗلر‪ٝ‬ز تطرح ذیْ اُ‪٢‬ی ٗی ض‪ٞ‬ر‪۳‬‬ ‫((ضُر تیمًرلً پالک ‪ -1831‬اصلی تخص ‪ 12‬تثریز))‬ ‫‪ -۸‬ضط ا‪ َٛ‬یٌوکؼ‪ ٠‬زٗر‪ ٚ‬تا ت‪ٜ‬ا اح اثی ت٘ساحت ‪ٗ ۵۰۴0۱۴‬ترٗرتغ از پرى ‪ -۸۱۵۸‬اغٔی ت‪ٜ‬إ خا‪ ٖٛ‬تات‪ ٠‬حر ا‪ ٙ‬تر٘‪ ٞٓ ٞ‬ت٘طا ‪ٔٗ ٟ‬ای ‪ ۸1۲۱۰۸۴۰1۵‬کارز‪ٛ‬ا‬ ‫خ اًریٖ‬ ‫‪ -۵‬ضط ا‪ َٛ‬یٌثاب ساخت٘ا‪ ٙ‬ت٘ساحت ‪ٗ ۰۲۸0۰۰‬تر ٗرتغ از پرى ‪ -۸۱۵۸‬اغٔی ت‪ٜ‬إ اها ای‪ٞ‬ب کتحی تر٘‪ٞٓ ٞ‬سی ت٘طا ‪ٔٗ ٟ‬ی ‪ ۸1۲۲۴1۴۱‬کرز‪٢ٗ ٛ‬‬ ‫‪ -۵‬ضط ا‪ َٛ‬یٌثاب ساخت٘ا‪ ٙ‬ت٘ساحت ‪ٗ۵۲۰0۲۴‬تر ٗرتغ از پرى ‪ -۸۱۵۸‬اغٔی ت‪ٜ‬إ ٗ‪ٛ ٢‬ؼ٘ت زار‪ ٟ‬تر٘‪ٞٓ ٞ‬سی ت٘طا ‪ٔٗ ٟ‬ی ‪ ۸1۲۲1۵۵۴۱۵‬کرز‪ ٛ‬حر ػٔی‬ ‫‪ -۵‬ضط ا‪ َٛ‬یٌوکؼ‪ ٠‬زٗر‪ٗ ٚ‬حػ‪ ٞ‬ت٘ساحت ‪ٗ ۵۵۴0۵1‬تر ٗرتغ از پرى ‪ -۸۱۵۸‬اغٔی ت‪ٜ‬إ اها اح٘ ػٔی ٗحس‪ ٚ‬زار‪ ٟ‬ت٘طا ‪ٔٗ ٟ‬ی ‪ ۸1۲۱۰۵۵۴1۸‬کرز‪ ٛ‬اترا‪١‬رٖ‬ ‫‪ -۴‬ضط ا‪ َٛ‬یٌثاب ساخت٘ا‪ ٙ‬ت٘ساحت ‪ٗ ۸۲۱0۲۲‬تر ٗرتغ از پرى‪۲۴‬کرػی از ‪ -۸۱۵۸‬اغٔی ت‪ٜ‬إ خا‪ ٖٛ‬هر‪ ٠‬کرح پ‪ ٞ‬تر٘‪ٞٓ ٞ‬سی ت٘اطاا ‪ٗ ٟ‬أای ‪۸1۲۱۰۵۸1۴۸‬‬ ‫کرز‪ٗ ٛ‬ررستا‬ ‫کٔذا ٗراته ت ی‪ٜٞ‬سرٔ‪ ٠‬ت‪ٗ ٠‬آٌر‪ ٚ‬پرً‪٢‬ا ک‪ٞ‬م اترؽ تا چ‪ٜ‬ا‪ٛ‬ن‪ ٠‬اػتراؾی راضت‪ ٠‬تاض‪ ٜ‬ظرف ٗ ت ‪ٝ ۵۴‬ز از تا یخ ا‪ٛ‬تطا ای‪ ٚ‬اُ‪٢‬ی اػتراؼ خ‪ٞ‬ر ا ت‪ ٠‬ارا ‪ ٟ‬ثثات اسا‪ٜ‬اار ‪ ٝ‬اٗارى‬ ‫ُ‪ُٞ‬ا‪ ٙ‬تسٔرٖ ‪٘ٛ‬ای‪ ٜ‬تات‪ ٠‬رارُا‪ ٟ‬غآح‪ ١ ٠‬ایت ُرر‪ ٛ‬ر ؿرر ای‪ ٚ‬غ‪ ٞ‬ت س‪ٗ ٜ‬آٌرت ٗتواؾرا‪ ٙ‬قثن ٗور ات غار ‪ ٝ‬تسٔرٖ خ‪ٞ‬ا‪ ١‬ض ‪.‬‬ ‫‪ *۸0۴۴‬تا یخ ا‪ٛ‬تطا ‪۸۵۴۸0۴۵0۵۵ ۳‬‬ ‫م الف ‪ 5207/135‬اررضُر‬ ‫رئیس ثثت اتىاد ی امالک گًگان ‪ -‬تاتک داید وسه‬ ‫ری وامٍ ارک‬ ‫ادارٌ ثثت اتىاد ی امالک حً ٌ ثثت ملک اررضُر‬ ‫اُ‪٢‬ی ٗ‪ٞ‬ؾ‪ٞ‬ع ٗار‪ ۵ ٟ‬ها‪ٗٝ ٙٞٛ‬ار‪۸۵‬اسر‪ٛ ٚ‬اٗ‪ ٠‬ها‪ ٙٞٛ‬تؼرر‪ ٚ‬تٌٔرق ‪ٝ‬ؾؼرت ثثتی ‪ ٝ‬ا اؾی ‪ٝ‬ساخت٘ا‪٢ٛ‬ا کاه س‪ ٜ‬س٘ی‬ ‫تراتر ا ض٘ا ‪١ ۸۵۴۴0۴۵0۴۴-۸۵۴۸1۴۵۴۵۴۵۵۴۴۴۸۵۲ ۳ٟ‬رات ا‪ٞٗ ّٝ‬ؾ‪ٞ‬ع ها‪ ٙٞٛ‬تؼرر‪ ٚ‬تٌٔرق ‪ٝ‬ؾؼرت ثثتی ا اؾی ‪ ٝ‬ساخت٘ا‪٢ٛ‬ا کاه سا‪ٜ‬ا سا٘ای‬ ‫ٗستور ر ‪ٝ‬اح ثثتی ح‪ٞ‬ز‪ ٟ‬ثثت ٗٔی اذ ض‪٢‬ر تػرکات ٗآٌا‪ ٠ٛ‬ترٗؼا ؼ ٗتواؾی خا‪ ٖٛ‬کاق٘‪ ٠‬اس ‪١‬رُر‪ ٙ‬کرز‪ ۳ ٛ‬ػٔی اًثر تط٘ا ‪ ٟ‬ضا‪ٜ‬ااسا‪ٜ‬ااٗا‪۸1 ۳٠‬‬ ‫غار ‪ ٟ‬از ر ضط ا‪ َٛ‬یٌثاب ساخت٘ا‪ ٙ‬ت‪ٗ ٠‬ساحت ‪ٗ ۵۴۴01۴‬تر ٗرتغ ٗلر‪ٝ‬ز ‪ٗ ٝ‬دس ض ‪ ٟ‬از پرى ‪ -‬کرػی از ‪ -1۵۵۵‬اغٔی ‪ٝ‬اهغ ر تخص ‪ ۸۵‬تاثاریاس‬ ‫خری ا از ٗآی س٘ی اها کتحؼٔی زام پ‪ٗ ٞ‬حرز ُرری ‪ ٟ‬است‪ٓ .‬ذا ت‪ٜٗ ٠‬ظ‪ ٞ‬اقرع ػ٘‪ٗ ٕٞ‬راته ر ر‪ٞٛ ٝ‬تت ت‪ ٠‬کاغٔ‪ٝ ۸۴ ٠‬ز اُ‪٢‬ی ٗرطا‪ٞ‬ر ر‬ ‫غ‪ ٞ‬تی ً‪ ٠‬اضخاظ ‪ٛ‬سثت ت‪ ٠‬غ ‪ ٝ‬س‪ٗ ٜ‬آٌرت ٗتواؾی اػتراؾی راضت‪ ٠‬تاض‪ٗ ٜ‬ی ت‪ٞ‬ا‪ ٜٛ‬از تا یخ ا‪ٛ‬تطا ا‪ٓٝ‬ر‪ ٚ‬اُ‪٢‬ی ت‪ ٗ ٠‬ت ر‪ٗ ٝ‬ا‪ ٟ‬اػتراؼ خ‪ٞ‬ر ا ت‪٠‬‬ ‫ای‪ ٚ‬ارا ‪ ٟ‬تسٔرٖ ‪ ٝ‬پ از اخذ سر د ظرف ٗ ت یی ٗا‪ ٟ‬از تا یخ تسٔرٖ اػتراؼد رارخ‪ٞ‬است خ‪ٞ‬ر ا ت‪ٗ ٠‬راخغ هؿاسی تو یٖ ‪٘ٛ‬ای‪. ٜ‬تا یا‪٢‬ای اسات ر‬ ‫غ‪ ٞ‬ت ا‪ٛ‬وؿا ٗ ت ٗذً‪ ٝ ٞ‬ػ ٕ ‪ٝ‬غ‪ ّٞ‬اػتراؼ قثن ٗور ات س‪ٗ ٜ‬آٌرت غار خ‪ٞ‬ا‪ ١‬ض ‪.‬‬ ‫ًرس‪۸۵۴۴۸۸۵۵۴۵۴۵۵۴۴۴۸۱۱ ۳٠‬‬ ‫‪ *۸0۵۴‬تا یخ ا‪ٛ‬تطا ‪ٞٛ‬تت ا‪ *۸۵۴۸0۴۵0۴۰ ۳ّٝ‬تا یخ ا‪ٛ‬تطا ‪ٞٛ‬تت ر‪۸۵۴۸0۴۵0۵۵ ۳ٕٝ‬‬ ‫رئیس ثثت اتىاد ی امالک ‪ -‬جلیل وُادی‬ ‫م الف ‪ 214‬میاوٍ‬ ‫اگُی مزایذٌ اتًمثیل‬ ‫ت‪ٞٗ ٠‬خه پر‪ ٟ ٛٝ‬اخراسی ًرس‪ٗ ۲۲۴۴۴۵۴ ٠‬تطٌٔ‪ ٠‬ر ارا ‪ ٟ‬ثثت اس‪ٜ‬ار ‪ ٝ‬اٗرى ٗرا‪٠ٛ‬‬ ‫کرز‪ ٛ‬اح٘ ‪ ٝ‬ػٔر‪ ٠‬اها حسر‪ٚ‬‬ ‫( ضؼث‪ ٠‬اخراء) غار ‪ ٠ٓ ٟ‬خا‪ٗ ٖٛ‬ریٖ ا‪ِٞٛ‬تی ُٔ‪ِٜ‬‬ ‫کرز‪ ٛ‬اٗر‪ٜ‬ؼٔی ت‪ ٠‬ض٘ا ‪ٔٗ ٟ‬ی ‪۸۴۵۴۲۱۲۵۰۸‬د خا‪ٗ ٖٛ‬ریٖ ا‪ِٞٛ‬تای ُأا‪ٜ‬اِا‬ ‫ای‬ ‫(تستا‪ٌٛ‬ا ) ت‪ ٠‬است‪ٜ‬ار س‪ ٜ‬ازر‪ٝ‬اج ض٘ا ‪ ۸۵۰۴0۴۸0۸۴-1۴1۱ ٟ‬ت‪ٜ‬ظر٘ی رکترخا‪ ٠ٛ‬ازر‪ٝ‬اج‬ ‫ض٘ا ‪ٗ ۵۵ ٟ‬را‪ ٠ٛ‬تا ًلآت رکترخا‪ ٠ٛ‬ازر‪ٝ‬اج ض٘ا ‪ٗ ۸۰۰ ٟ‬را‪ ٠ٛ‬ترا ‪ٝ‬غ‪٢ٗ ّٞ‬ریا‪ ٠‬خا‪ٞ‬ر‬ ‫ً‪ ٠‬تؼ ار چ‪٢‬ا ر‪ ٟ‬ػ ر سٌ‪ ٠‬قر ت٘إ ت‪٢‬ا ازار ‪ٗ ٝ‬ثٔؾ سی ٗرٔر‪ ٙٞ‬یاّ ‪ٝ‬خ‪ٛ ٠‬اوا‬ ‫ً‪ ٠‬تراتر تثػر‪ ٟ‬آحاهی ت‪ٗ ٠‬ار‪ ۸۴۱۵ ٟ‬ها‪ٛ ٗ ٙٞٛ‬ی ‪ ٝ‬اسر‪ٛ ٚ‬اٗ‪ ٠‬اخرایی ا‪ ٙ‬ت‪ٛ ٠‬ارد ‪ٝ‬ز‬ ‫ٗحاسث‪ ٠‬خ‪ٞ‬ا‪ ٠ً ١‬ػ‪ ٜ‬آ٘کآث‪ٗ ٠‬ی تاض ت‪ ٠‬ا‪ٛ‬ؿ٘إ حو‪ٞ‬م ر‪ٓٝ‬تی ٗتاؼأاوا‪ ٠‬اها إ تا‪٠‬‬ ‫ر خ‪ٞ‬است غ ‪ ٝ‬اخراسر‪ ٠‬ػٔر‪ٛ ٠‬اٗثرر‪ٞ٘ٛ ٟ‬ر‪ ٠ً ٟ‬پر‪ ٟ ٛٝ‬اخراسی ًرس‪ ٠‬ک‪ٞ‬م ر ‪ٝ‬احا‬ ‫اخرا اس‪ٜ‬ار س٘ی ای‪ ٚ‬ارا ‪ ٟ‬تطٌرْ ض ‪ ٟ‬است‪ ٞٗ .‬ر ٗسای ‪ ٟ‬ػثا ت است از‪۳‬‬ ‫ضط ا‪ َٛ‬یی رستِا‪ ٟ‬خ‪ٞ‬ر ‪ٝ ٝ‬ا‪ٛ‬ت ‪ٛ‬رسا‪ ٙ‬ت‪ َٛ ٠‬اتی ٗ ّ ‪ ۸۵۱۸‬تا‪ ٠‬ضا٘اا ‪ٟ‬‬ ‫ا‪ٛ‬تظاٗی ‪ ۴۲۵‬ر ‪ ۵۲‬ایرا‪ ۵۴ ٙ‬ت‪ ٠‬ض٘ا ‪ ٟ‬ضاسی ‪ ٝC ۰۵۰۸۵‬تؼ ار ٗح‪ ٞ‬ر‪ٗ ٝ‬ح‪ٛ ٝ ٞ‬ا‪ٞ‬ع‬ ‫س‪ٞ‬خت ت‪ٜ‬سی‪ ٝ ٚ‬تؼ ار سرٔ‪ ٜ‬چ‪٢‬ا ‪ٞٗ ٝ‬ت‪ ٝ ٞ‬تایر ‪١‬ا خٔ‪ ۵۴ ٞ‬ر غا ‪ ٝ‬ػاواه ‪۵۴‬‬ ‫ً‪ ٠‬تراتر ‪ٛ‬ظریا‪ٗ ٠‬ا‪ ٞ‬د ‪ً ۸۵۲۲0۴۵0۵۱‬اا ضا‪ٜ‬ااس‬ ‫ر غ ت‪ٛ ٠‬إ اها حسر‪ ٚ‬ای‬ ‫رارُستر ‪ ٝ‬غ‪ ٞ‬ت ٗدٔ تازراضت اٗ‪ٞ‬اّ ٗ‪ٜ‬و‪ ٞٗ ّٞ‬د ‪ ۸۵۲۲0۴۵0۵۰‬ضاطا ا‪ٛ‬اَ‬ ‫سىد کمپاوی‪ -‬برگ سبس سًاری پژی تیپ ‪ PARS XU7‬مدل ‪ 1599‬بٍ روک‬ ‫سفید ریغىی بممارٌ پالک ‪999-5۵‬ی‪ 99‬شمارٌ مًتًر ‪124K1504923‬‬ ‫شمارٌ شاسی ‪ NAAN01CE6LK049739‬مفقًد گردیدٌ از درجٍ اعیبکار‬ ‫ساقط می باشد‪8359.‬‬ ‫م الف ‪527/155‬‬ ‫ری وامٍ ارک‬ ‫ری وامٍ ارک‬ ‫تس‪٢‬ررت کوف ت‪ ٠‬ت‪ٓٞ‬ر ً‪ُ ٜٜ‬ا‪ٛ‬ی تؼٔان ُارارر ًا‪٠‬‬ ‫اقرػات خ‪ٞ‬ر ا ر ساٗا‪ ٠ٛ‬خاٗغ تدا ت ثثت ًرر‪ٟ‬‬ ‫‪ ً ٝ‬ض‪ٜ‬اس‪ٛ ً ٝ ٠‬وص ر یاکت ًرر‪ ٟ‬ا‪ ٛ‬د ر ؿارار‬ ‫ای‪ ٚ‬غ‪ ٞ‬ت ترا ر یاکت خ ٗات ‪ ٝ‬تسا‪٢‬ارارت تاا‬ ‫ٗطٌْ ٗ‪ٞ‬اخ‪ ٠‬خ‪ٞ‬ا‪ ٜ١‬ض ‪ٗ.‬حراتی تا اضا ‪ ٟ‬ت‪ ٠‬ای‪ٌٜ‬ا‪٠‬‬ ‫تاً‪ ٜٙٞ‬تؼ ار ا‪ً ٛ‬ی از ت‪ٓٞ‬ر ً‪ٜٜ‬ا ُاا‪ ٙ‬اقارػاات‬ ‫خ‪ٞ‬ر ا ر ساٗا‪ ٠ٛ‬خاٗغ تدا ت ثاثات ًارر‪ ٟ‬ا‪ٛ‬ا د‬ ‫تاًر ًارر‪ ۳‬اخاریا‪ٗ ٚ‬ا‪٢‬أات ثاثات اقارػاات‬ ‫ت‪ٓٞ‬ر ً‪ُ ٜٜ‬ا‪ ٙ‬ر ساٗا‪ ٠ٛ‬خاٗغ تدا تد پایا‪ ٙ‬تررٗاا‪ٟ‬‬ ‫ر ‪ٛ‬ظر ُرکت‪ ٠‬ض ‪ ٟ‬است ‪ ٝ‬اقرع سا‪ٛ‬ی ًاٗاْ ایا‪ٚ‬‬ ‫ٗ‪ٞ‬ؾ‪ٞ‬ع از قرین ‪ٛ‬اٗ‪ِٛ ٠‬ا د اتحاری‪١ ٠‬اد تارُاسا‬ ‫خٔسات ٗتؼ ر ‪ٝ ٝ‬ی س‪ًٜٞ‬لرا‪ ٝ ٛ‬سازٗا‪ ٙ‬غا‪ٜ‬اایاغ‬ ‫استا‪ٛ‬ی ت‪ ٠٘١ ٠‬ت‪ٓٞ‬ر ً‪ُ ٜٜ‬ا‪ ٝ ٙ‬کؼاال‪ ٙ‬غ‪ٜ‬لی ا‪ٛ‬اداإ‬ ‫ض ‪ ٟ‬است ‪.‬‬ ‫اگُی مفقًدی‬ ‫بمکمکارٌ اوکیک کامکی‬ ‫سىد کمپاوی‪-‬برگ سبس خًدری پژی َاچ بک‬ ‫‪593-5۵‬ن‪35‬مدل ‪ 13۵1‬شمارٌ مًتًر ‪167B0151210‬ی شمارٌ شکاسکی‬ ‫‪ NAAR03FE3NJ268319‬بىام ایىجاوب فاطمٍ سلماوی زاییٍ مفقًد گردیدٌ‬ ‫از درجٍ اعیبار ساقط می باشد‪8353.‬‬ ‫م الف ‪1989‬تثریز‬ ‫ری وامٍ ارک‬ ‫اگُی فقذان تىذ مالکیت‬ ‫ٗو ا ر‪ ٝ‬س‪ ٖ٢‬از ‪ ۸۵‬س‪ ٖ٢‬ضط ا‪ َٛ‬پرى ‪ ۵۵‬کرػی از ‪ -۵۵۱۵‬اغٔی تخص ‪ ۴۰‬تثریس تطا٘اا ‪ ٟ‬چااپای‬ ‫‪ ۵۱۸۴۱‬آق ‪ ۲۲‬ت‪ٜ‬إ ای‪ٞ‬ب ؾ‪ٞ‬ا‪ ٙ‬خ‪ٞ‬ا‪ ٟ‬ثثت ُرری ‪ ٟ‬سپ ‪ٛ‬اٗثرر‪ ٟ‬تراتر رساتا‪ٝ ٞ‬ا ر‪-۸۵۴۸0۵0۸۸ ۳ٟ‬‬ ‫‪ ۸۵۴۸1۵1۴۴۲۴۲۴۴۴۸۵۵‬تؼٔت س‪ ْ٢‬ا‪ِٛ‬ا ٗ ػی کو ا‪ ٙ‬س‪ٗ ٜ‬آٌرت ٗست‪ ٞ‬ض ‪ ٝ ٟ‬تاوااؾاا غا ‪ٝ‬‬ ‫س‪ٗ ٜ‬آٌرت آ٘ث‪ٜ‬ی ‪ٞ٘ٛ‬ر‪ ٟ‬است ٗراته ر اخرا تثػر‪ ٟ‬یی ٗار‪ -۸۵۴ ٟ‬اسر‪ٛ ٚ‬اٗ‪ ٠‬ها‪ ٙٞٛ‬ثثات ر یای‬ ‫‪ٞٛ‬تت اُ‪٢‬ی ٗرط‪ٞ‬ر ‪١ ٝ‬ر ً ارػاسی ‪ٛ‬سثت ت‪ٞ‬خ‪ٞ‬ر ‪ ٝ‬ه‪ٗ ٠‬آٌرت یا ا‪ٛ‬دإ ‪١‬رُ‪ٗ ٠ٛٞ‬ؼاٗٔ‪ ٠‬ا ‪ٛ‬سر خ‪ٞ‬ر را ر‬ ‫ٗرت‪ٞ‬ا‪ ٛ‬اػتراؼ خ‪ٞ‬ر ا ًتثا ت٘ ت ر‪ٝ ٟ‬ز پ از ا‪ٛ‬تطا اُ‪٢‬ی ت‪ ٠‬ارا ‪ ٟ‬ثثت تثریس تسٔرٖ ‪٘ٛ‬ای تا یا‪٢‬ای‬ ‫است پ از ا‪ٛ‬وؿا ٗ ت ها‪ٛٞٛ‬ی ‪ٛ‬سثت تػ ‪ ٝ‬س‪ٗ ٜ‬آٌرت آ٘ث‪ٜ‬ی اه إ خ‪ٞ‬ا‪ ١‬ض ‪ ٝ‬اػتراؾات ‪ٝ‬ا ر‪ٟ‬‬ ‫ر خا ج از ٗ ت ترتره اثر رار‪ٛ ٟ‬خ‪ٞ‬ا‪ ١‬ض ‪.‬‬ ‫تا یخ ا‪ٛ‬تطا ‪۸۵۴۸0۴۵0۵۵ ۳‬‬ ‫ترپر تت ادارٌ ثثت اتىاد ی امالک مىطقٍ غرب تثریز‪ -‬حسیه کرمی‬ ‫خ‪ٞ‬ر ‪ٞٗ ٝ‬غ‪ٞ‬ف ت‪ٗ ٠‬ثٔؾ سرػ ‪ ٝ‬پ‪ٜ‬دا‪ٗ ٟ‬رٔر‪ ٙٞ‬یاّ ا زیااتای ‪ ٝ‬هارا٘ات ُاذا‬ ‫ُرری ‪ ٟ‬است ‪.‬‬ ‫ضط ا‪ َٛ‬خ‪ٞ‬ر ‪ٞٗ ٝ‬غ‪ٞ‬ف ر هثاّ قٔه(ٗ‪٢‬ری‪)٠‬تستا‪ٌٛ‬ا ‪ ٝ‬حو‪ٞ‬م ر‪ٓٝ‬تی ‪ ٝ‬ساایار‬ ‫‪١‬سی‪١ ٠ٜ‬ا ها‪ٛٞٛ‬ی ٗتؼٔو‪ ٠‬تازراضت ‪ ٝ‬از قرین ٗسای ‪ ٟ‬ت‪ ٠‬کر‪ٝ‬ش ٗای سا ‪ .‬خا‪ٞ‬ر ‪ٝ‬‬ ‫ک‪ٞ‬م تراتر ‪ٛ‬ظری‪ً ٠‬ا ض‪ٜ‬اس رارُستر ت‪ ٠‬ضرح ک‪ٞ‬م ا زیاتی ‪ ٝ‬هر٘ت ُذا ُرریا ‪ٟ‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫خٔس‪ٗ ٠‬سای ‪ ٟ‬از ساػت ‪ ٠ٛ‬غثا آی ر‪ٝ‬ازر‪ ٟ‬ظ‪٢‬ر ‪ٝ‬ز ر‪ٝ‬ض‪ٜ‬ث‪ ٞٗ ٠‬د ضطٖ ترر ٗا‪ ٟ‬سااّ‬ ‫یی ‪١‬سا ‪ ٝ‬چ‪٢‬ا غ ‪ ٝ‬یی ر ٗحْ اخرا ثثت اس‪ٜ‬ار ٗرا‪ٝ ٠ٛ‬اهغ ر ساخت٘ا‪ ٙ‬ارا ‪ٟ‬‬ ‫ثثت اس‪ٜ‬ار ‪ ٝ‬اٗرى ٗرا‪-٠ٛ‬ضؼث‪ ٠‬اخراء ت‪ ٠‬ار س ٗرا‪-٠ٛ‬خراتا‪ ٙ‬سراسراب‪-‬خراتا‪ ٙ‬ض‪٢‬را‬ ‫‪ٛ‬ری٘ا‪٘١ ٙ‬تی ضر‪ٝ‬ع ٗی ض‪ٞ‬ر‪ٗ .‬سای ‪ٗ ٟ‬اّ ٗ‪ٜ‬و‪ٞٗ ّٞ‬غ‪ٞ‬ف(خ‪ٞ‬ر ‪ ٝ‬ک‪ٞ‬م)از ٗثٔؾ پاایا‪٠‬‬ ‫ًا ض‪ٜ‬اسی سرػ ‪ ٝ‬پ‪ٜ‬دا‪ٗ ٟ‬رٔر‪ ٙٞ‬یاّ ضر‪ٝ‬ع ‪ ٝ‬ت‪ ٠‬تاالتری‪ ٚ‬هر٘ت پراطا‪ٜ‬ا‪٢‬اار ضا ‪ ٟ‬از‬ ‫قرف خری ا ا‪ ٙ‬کر‪ٝ‬خت‪ ٠‬خ‪ٞ‬ا‪ ١‬ض ‪ٗ .‬سای ‪ ٟ‬ت‪ ٠‬غ‪ ٞ‬ت حؿ‪ ٝ ٞ‬کر‪ٝ‬ش ‪ٛ‬رس ًار تا‪٠‬‬ ‫غ‪ ٞ‬ت ‪ٛ‬و ٗی تاض ‪ .‬ضرًت ر ٗسای ‪ٜٞٗ ٟ‬ـ ت‪ ٠‬پرراخت ر‪ ٟ‬ر غ از ٗثأاؾ پاایا‪٠‬‬ ‫ًا ض‪ٜ‬اسی ت‪ ٠‬حساب سپرر‪ ٟ‬ثثت ‪ ٝ‬حؿ‪ ٞ‬خری ا یا ‪٘ٛ‬ای‪ ٟ ٜ‬ها‪ٛ‬ا‪ٛٞ‬ای ا‪ ٝ‬ر خأاسا‪٠‬‬ ‫ٗسای ‪ ٟ‬است‪ .‬تر‪ٗ ٟ ٛ‬سای ‪ٌٔٗ ٟ‬ق است ٗا ت‪ ٠‬آتلا‪ٝ‬ت ٗثٔؾ کر‪ٝ‬ش ا ظرف ٗ ت پا‪ٜ‬اح‬ ‫‪ٝ‬ز از تا یخ ٗسای ‪ ٟ‬ت‪ ٠‬حساب غ‪ٝ ٜ‬م ثثت ت‪ٞ‬ریغ ‪٘ٛ‬ای ‪ ٝ‬ر غا‪ ٞ‬تای ًا‪ ٠‬ظارف‬ ‫ٗ‪ٔ٢‬ت ٗور د ٗا‪ ٟ ٛ‬کر‪ٝ‬ش ا ت‪ ٠‬حساب سپرر‪ ٟ‬ثثت ‪ٝ‬ا یس ‪ ٌٜٛ‬د ٗثأاؾ ٗاذًا‪ ٞ‬هااتاْ‬ ‫‪7‬‬ ‫استررار ‪ٛ‬ث‪ٞ‬ر‪ ٝ ٟ‬ت‪ ٠‬حساب خسا‪ٝ ٠ٛ‬ا یس خ‪ٞ‬ا‪ ١‬ض ‪ .‬ر ای‪ ٚ‬غ‪ ٞ‬تد ػ٘ٔرات کر‪ٝ‬ش از‬ ‫ر خ‪ ٠‬اػتثا ساهف ‪ٗ ٝ‬سای ‪ ٟ‬تد ی ٗی ُررر‪ .‬ؾ٘‪ٜ‬ا ت ‪١‬ی ‪١‬ا ٗآرااتای ‪ ٝ‬ػا‪ٞ‬ا ؼ‬ ‫ض‪٢‬ررا تا تا یخ ٗسای ‪ ٟ‬اػٖ از ای‪ ٠ٌٜ‬هٖ هکؼی ا‪٢ٛ‬ا ٗؼٔ‪ ٕٞ‬ض ‪ ٟ‬یا ‪ٛ‬طا ‪ ٟ‬تااضا ‪ٝ‬‬ ‫‪٘١‬ن‪ٜ‬ر‪ ٚ‬حن ٗسای ‪ ٟ‬زای تر ٗثٔؾ ٗسای ‪ ٟ‬ت‪ ٠‬ػ‪ ٟ ٢‬خری ا ٗی تاض ‪.‬ؾ٘‪ٜ‬ا خری ا ا‪ٗ ٙ‬ای‬ ‫ت‪ٞ‬ا‪ ٜٛ‬تا ‪٘١‬ا‪ِٜ١‬ی الزٕ هثْ از ٗسای ‪ ٟ‬از ‪ٝ‬ؾؼرت خ‪ٞ‬ر‪ٞٗ ٝ‬غ‪ٞ‬ف ‪ٝ‬اهغ ر ٗاراا‪ٛ‬ا‪-٠‬‬ ‫‪ٛ‬رسر ‪ ٟ‬ت‪ ٠‬ه‪ ٞ‬چا ‪-‬خ‪ٜ‬ه ارا ‪ ٟ‬ا‪ٜ٘١‬ایی ‪ ٝ‬ا‪ُ ٜٛ‬ی ٗرا‪ -٠ٛ‬پا ًر‪ َٜ‬اٗر‪ ٚ‬تاازریا‬ ‫‪٘ٛ‬ای‪. ٜ‬الزٕ ت‪ ٠‬ذًر است ر غ‪ ٞ‬ت ‪ٝ‬خ‪ٞ‬ر ‪ٝ‬خ‪ٗ ٠‬ازار حاغْ از کر‪ٝ‬ش ‪ٝ‬خ‪ ٟٞ‬پرراختی‬ ‫ٗ‪ٞ‬ؾ‪ٞ‬ع کراز ‪ 1‬ت‪ ٜ‬آق ٗار‪ ۸۵۸ ٟ‬اسر‪ٛ ٚ‬اٗ‪ ٠‬اخرا از ٗحْ ٗازار هاتْ پرراخت ٗی تاض‬ ‫‪ ٝ‬چ‪ٜ‬ا‪ٛ‬ن‪ ٠‬ت‪ٗ ٠‬اّ ٗ‪ ٞ‬ر ٗسای ‪ ٟ‬ر خٔس‪ ٠‬خری ا پر ا ‪ٛ‬ط‪ٞ‬ر ٗاّ ٗ‪ ٞ‬ر ٗسای ‪ ٟ‬تا ر یااکات‬ ‫حن االخرا ‪ ٝ‬حن ٗسای ‪ ٟ‬ت‪ ٠‬هر٘تی ً‪ٗ ٠‬سای ‪ ٟ‬از ا‪ ٙ‬ضر‪ٝ‬ع ٗی ض‪ٞ‬ر ت‪ ٠‬تستا‪ٌٛ‬ا ‪ٝ‬اُذا‬ ‫خ‪ٞ‬ا‪ ١‬ض ‪ٗ ٝ‬سای ‪ ٟ‬تد ی ‪ٛ‬خ‪ٞ‬ا‪ُ ١‬رری ‪.‬قآثر‪ٗ ٚ‬ی ت‪ٞ‬ا‪ ٜٛ‬ر ‪ٝ‬ز ‪ ٝ‬ساػت تؼرارا‪ٚ‬‬ ‫ض ‪ ٟ‬ر ٗحْ حاؾر ‪ ٝ‬ر خری ضرًت ‪٘ٛ‬ای‪. ٜ‬خ‪ٞ‬ر ‪ٞٗ ٝ‬غ‪ٞ‬ف ر ار س‪ٗ ۳‬راا‪ٛ‬ا‪-٠‬‬ ‫‪ٛ‬رسر ‪ ٟ‬ت‪ ٠‬ه‪ ٞ‬چا ‪ -‬خ‪ٜ‬ه ارا ‪ ٟ‬ا‪ٜ٘١‬ایی ‪ ٝ‬ا‪ُ ٜٛ‬ی ٗرا‪ - ٠ٛ‬پا ًر‪ َٜ‬اٗارا‪ٗ ٚ‬ای‬ ‫تاض ‪ .‬چ‪ٜ‬ا‪ٛ‬ن‪ٝ ٠‬ز ٗسای ‪ٗ ٟ‬ػارف تا تؼکرٔی ؿرر ٗترهث‪ ٠‬تاض ‪ٝ‬ز تؼ از تؼکرْ خٔاسا‪٠‬‬ ‫ٗسای ‪ ٟ‬ر ‪٘١‬ا‪ٌٗ ٙ‬ا‪ ٝ ٙ‬زٗا‪ ٙ‬ترُسا خ‪ٞ‬ا‪ ١‬ض ‪.0‬‬ ‫‪*۵0۵۰‬تا یخ ا‪ٛ‬تطا ‪۸۵۴۸0۴۵0۵۵ ۳‬‬ ‫ترپرتت ادارٌ ثثت اتىاد ی امالک ضُرتتان میاوٍ‪ -‬حسه ترکیان‬ ‫ایلًیت در پرداخت یام یدیعٍ مسکه‪ ،‬پوًضوص‬ ‫خاوًارَای مستاجر یاجذ ضرایو اتوت ی ا‬ ‫اوجایی کٍ َمٍ تالش دیلت در طور َوای‬ ‫حمایتی مسکه‪ ،‬تطًیق تٍ ا دیاج ی حمایوت ا‬ ‫تطکیل خاوًادٌ اتت‪ ،‬یام یدیعوٍ مسوکوه توٍ‬ ‫مجردَا تعلق ومیگیرد‪.‬‬ ‫ساّ ُذضت‪٘١ ٝ ٠‬سٗا‪ ٙ‬تا ثثت ‪ٛ‬إ ٗتا‪١ ْ١‬اا ر‬ ‫قرح ‪٢ٛ‬ؿت ٗٔی ٗساٌا‪ٚ‬د ر‪ٓٝ‬ات تاا ‪١‬ا ف‬ ‫تط‪ٞ‬ین ٗدرر‪١‬ا ت‪ ٠‬ازر‪ٝ‬اج ‪ ٝ‬حْ ٗطٌْ پارار‬ ‫خ٘ؼرتد پ‪ٜ‬ح ُر‪ ٟٝ‬از اکرار خ ی ا کاا ؽ از‬ ‫ای‪ٗ ٠ٌٜ‬تا‪ ْ١‬یا سرپرست خاا‪ٛ‬ا‪ٞ‬ا تااضا‪ٜ‬ا ر‬ ‫‪٢ٛ‬ؿت ٗٔی ٗسٌ‪ُٜ ٚ‬دا‪ ٝ ٛ‬اخاز‪ ٟ‬ثثت ‪ٛ‬اإ ا‬ ‫ت‪ ٠‬ا‪ٛ‬ا‪ ٙ‬رار‪.‬‬ ‫ر‪ٓٝ‬ت ر قرح ‪١‬ا ٗسٌ‪ ٚ‬تا‪ ٠‬ر‪ٛ‬اثااّ ایاداار‬ ‫ٌٗا‪ٛ‬رسٗی ترا تطٌرْ خا‪ٞٛ‬ار‪ ٝ ٟ‬حاْ پارار‬ ‫خ٘ؼرت است ‪ ٝ‬یٌی از ‪ٌٛ‬ات ٗ‪ ٖ٢‬ر اتک‪ ٠‬تاا‬ ‫ها‪ ٙٞٛ‬خ٘ؼرت ای‪ ٚ‬است ً‪ ٠‬تت‪ٞ‬ا‪ ٙ‬کؿایی ایداار‬ ‫ًرر تا اکرار ًا‪ ٠‬ر سا‪ ٚ‬ازر‪ٝ‬اج ‪١‬ساتا‪ٜ‬ا‬ ‫ا‪ِٛ‬رس‪ ٟ‬ا ترایطا‪ ٙ‬ایدار ض‪ٞ‬ر تاا اُار ٗطاٌاْ‬ ‫ا‪١ٙ‬ا ترا تا‪ٗ ْ١‬سٌ‪ ٚ‬استد حْ ض‪ٞ‬ر‪.‬‬ ‫تر ای‪ ٚ‬اساس ر ٗػ‪ٞ‬ت‪ ٠‬خ ی ‪١‬رات ر‪ٓٝ‬ت ًا‪٠‬‬ ‫ر ض‪ ٞ‬ا ػآی ٗسٌا‪ ٚ‬تاا حؿا‪ ٞ‬سارارا‬ ‫خ٘‪ ٞ٢‬تر سی ‪ ٝ‬تػ‪ٞ‬یه ض د ترا ‪ٛ‬خاساتارا‪ٚ‬‬ ‫تا ٗررا‪ٗ ٙ‬درر ‪ ۵۴‬ساّد پسرا‪ ٙ‬تاال ‪ ۸۱‬سااّ‬ ‫‪ ٝ‬اکرار تا تر٘ا خاظ ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬ست‪ ٜ‬ر سااٗاا‪ٛ‬ا‪٠‬‬ ‫«ث٘‪» ٚ‬ثثت‪ٛ‬إ ً‪ . ٜٜ‬خا‪١ٖٛ‬ا ٗدرر تاال ‪۵۴‬‬ ‫ساّ ‪ ٝ‬ز‪ٛ‬ا‪ ٙ‬سرپرست خا‪ٞٛ‬ار‪ٛ ٟ‬رس از ُاذضاتا‪٠‬‬ ‫اٌٗا‪ ٙ‬ثثت‪ٛ‬إ ر قرح‪١‬ا ح٘ایتی ٗساٌا‪ ٚ‬ا‬ ‫راضت‪. ٜ‬‬ ‫تا ای‪ ٚ‬حاّ ػ ‪ ٟ‬ا ٗاؼاتاوا ‪ٛ‬ا ر‪ُ ٝ‬ار‪ ٟٝ‬از‬ ‫ٗتواؾرا‪ ٙ‬تازا اخا ‪ ٟ‬یؼ‪ٜ‬ی رخاتارا‪ ٝ ٙ‬پسارا‪ٙ‬‬ ‫ٗدرر ً‪ ٠‬از سایر ض‪٢‬ر‪١‬ا ت‪ ٠‬ا‪ِٛ‬رس‪ ٟ‬اضاتاـااّ یاا‬ ‫تحػرْ از ض‪٢‬ر خ‪ٞ‬ر ‪ٜٗ ٝ‬سّ پ ‪ٗ ٝ‬ار خاا ج‬ ‫ض ‪ ٝ ٟ‬ر ض‪٢‬ر ریِر ٗطـ‪ً ّٞ‬ا یا تحػاراْ‬ ‫یا ‪١‬ر ر‪١ ٝ‬ست‪ ٜ‬د تای ٗط٘‪ ّٞ‬ر یاکت ایا‪ٝ ٚ‬إ‬ ‫ض‪. ٛٞ‬‬ ‫پاسخ ا ٗح ‪ٝ‬ریت ٗ‪ٞ‬خ‪ٞ‬ر ر ت‪١ ٜ‬اا هاا‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬‬ ‫ٗطخع ٗیً‪ ٜ‬د زیرا ر تا ‪ ٟ‬ای‪ ٠ٌٜ‬چرا ٗدرر‪١‬ا‬ ‫‪٘ٛ‬ی ت‪ٞ‬ا‪ٝ ٜٛ‬إ ‪ٝ‬ریؼ‪ٗ ٠‬سٌ‪ ٚ‬ا ر یاکت ًا‪ٜ‬ا‪ٜ‬ا‬ ‫ٗح ‪ٝ‬ریت ها‪ٛٞٛ‬ی ٗ‪ٞ‬خ‪ٞ‬ر است‪.‬‬ ‫‪ٝ‬زا ت ا‪ ٝ ٟ‬ضا‪٢‬ارسااز اػارٕ ًارر‪ً ٟ‬ا‪٠‬‬ ‫خ٘ؼرت خا‪ٞٛ‬ا ‪١‬ا ٗستاخر زیار است تا خایای‬ ‫ً‪ ٠‬از تر‪ٗ ٚ‬تواؾرا‪ ٙ‬ر یاکت ‪ٝ‬إ تاز ‪ ٖ١‬ا‪ٞٓٝ‬یات‬ ‫تا اکرار ‪ٝ‬اخ ضرایف است؛ ت یا‪ٗ ٚ‬اؼا‪ٜ‬ای ًا‪٠‬‬ ‫خاٗؼ‪ ٠‬خا‪ٞٛ‬ا ‪١‬ا ٗستاخر ًط‪ٛ ٞ‬رس قثو‪ ٠‬ت‪ٜ‬‬ ‫ٗی ض‪ٞ‬ر ‪ ٝ‬ر ‪٢ٛ‬ایت ا‪ٛ‬ا‪ٛ‬ی ً‪ٗ ٠‬ساتااخارا‪ ٙ‬از‬ ‫ر‪١‬ی ‪١‬ا پایر‪١ ٚ‬ست‪ ٜ‬ایا‪ٝ ٚ‬إ ا ر یااکات‬ ‫خ‪ٞ‬ا‪ً ٜ١‬رر‪.‬‬ ‫ر ‪ٝ‬اهغ ضرایف اػکا ‪ٝ‬إ ‪ٝ‬ریؼ‪ ٠‬ر ساّ ‪۸۵۴۸‬‬ ‫‪ٛ‬رس ‪٘١‬ا‪ ٙ‬ضرایکی است ً‪ ٠‬ر قرح‪١‬ا هاثأای‬ ‫ح٘ایتی ‪ٝ‬خ‪ٞ‬ر راضت‪ .‬ترا ر یاکات ایا‪ٝ ٚ‬إ‬ ‫‪ٗ ٠٘١‬ستاخر‪١‬ا ٗیت‪ٞ‬ا‪ ٜٛ‬ثثت ‪ٛ‬إ ً‪ٜٜ‬ا اٗاا ر‬ ‫چا چ‪ٞ‬ب اغ‪ٝ ّٞ‬اخ ضرایف ض‪ٜ‬اخت‪ٗ ٠‬ی ض‪ٛٞ‬‬ ‫‪ ٝ‬پراٗی ٗؼرکی ت‪ ٠‬تاا‪ٛ‬ای ا تارا تطاٌاراْ‬ ‫پر‪ ٝ ٟ ٛٝ‬ر یاکت خ‪ٞ‬ا‪ً ٜ١‬رر‪.‬‬ ‫ها‪ٛ ٙٞٛ‬رس تا قرح ای‪ ٚ‬س‪ٞ‬اّ ً‪ ٠‬ایا ٗیض‪ٞ‬ر ت‪١ ٠‬ر‬ ‫خ‪ٞ‬ا‪ٗ ٙ‬درر ‪ٝ‬إ اخا ‪ ٟ‬رار؟ تا‪ٞ‬ؾاراا رار‪ٟ‬‬ ‫است ً‪ ٠‬اػکا ‪ٝ‬إ ‪ٝ‬ریؼ‪ ٠‬ت‪ٗ ٠‬درر‪١‬ا ‪ ٝ‬تط‪ٞ‬یان‬ ‫ا‪ٛ‬ا‪ ٙ‬ترا ز‪ُ ٛ‬ی کرر د از ‪ٛ‬ظر اخت٘اػی ًاا‬ ‫ر ستی ‪ٛ‬رست ا‪ ٖ١ ٙ‬ر ضرایکی ً‪ً ٠‬ط‪ ٞ‬ر‬ ‫ٗؼرؼ خکر پرر خ٘ؼرت است‪.‬‬ ‫‪٘١‬ر‪ ٚ‬حاال ‪ ٝ‬ر استاا تطا‪ٞ‬یان تا‪ ٠‬ازر‪ٝ‬اج‬ ‫خ‪ٞ‬ا‪ٛ‬ا‪ ٙ‬ر‪ٓٝ‬ت ٗثٔؾ ‪ٝ‬إ ‪ٝ‬ریؼ‪ ٠‬ا چ‪٢‬ا تراتر ساّ‬ ‫ُذضت‪ً ٠‬رر‪ ٟ‬است تا تا ح٘ایت از خا‪ٞٛ‬ار‪١ٟ‬اا‬ ‫ٗستاخرد ای‪ ٚ‬پرإ ا ت‪ ٠‬خ‪ٞ‬ا‪ٛ‬ا‪ ٙ‬ت ‪ ٠ً ١‬اٗاٌاا‪ٙ‬‬ ‫اخا ‪ٝ ٟ‬اح ٗسٌا‪ٛٞ‬ای تاا تاوا‪ٞ‬یات اهاتاػاار‬ ‫ٗستاخر‪١‬ا ‪ ٝ‬استلار‪ ٟ‬از تس‪٢‬ررت تا‪ٌٛ‬ای ‪ٝ‬خا‪ٞ‬ر‬ ‫را ر‪.‬‬ ‫تر اساس اػرٕ ض‪ ٞ‬ا پ‪ ٝ ّٞ‬اػتثا د ‪١ ۵۴‬اسا‬ ‫ٗرٔرا ر ت‪ٗٞ‬ا‪ ٙ‬ػ ر تخػرع رار‪ ٟ‬ضا ‪ ٟ‬تارا‬ ‫پرراخت ‪ٝ‬إ اخا ‪ ٟ‬ر ساّ ‪ٗ ۸۵۴۸‬ساتااخارا‪ٙ‬‬ ‫است‪ .‬آثت‪ ٠‬ساّ ُذضت‪ ٠‬ای‪ ٚ‬هٖ ‪١ ۸۴‬سا ٗرٔرا ر‬ ‫ت‪ٗٞ‬ا‪ ٙ‬ت‪ٞ‬ر اٗا کوف ‪ٗ ۱.۴‬ارأاراا ر تا‪ٗٞ‬اا‪ ٙ‬ا‪ٙ‬‬ ‫پرراخت ض ‪.‬‬ ‫رٓرْ ای‪ٝ ٠ٌٜ‬إ ‪ٝ‬ریؼ‪ ٠‬ر ساّ ُذضتا‪ ٠‬تا‪ ٠‬قا‪ٞ‬‬ ‫ًاْٗ اختػاظ ‪ٛ‬راکت ‪ٛ‬رس ای‪ ٚ‬ت‪ٞ‬ر ً‪ ٠‬پرراخات‬ ‫ا‪ ٙ‬کوف از ٗ‪ٜ‬اتغ تا‪ٛ‬ی‪١‬ا ر ‪ٛ‬ظر ُارکاتا‪ ٠‬ضا ‪ٟ‬‬ ‫ت‪ٞ‬رد اٗا اٗساّ تا تا تارار ر‪ٓٝ‬ات ایا‪ ٚ‬هاٖ از‬ ‫سرکػْ اػتثا ات ح‪ٞ‬ز‪ٗ ٟ‬سٌ‪ ٚ‬تااٗارا‪ ٚ‬ضا ‪ٟ‬‬ ‫است ‪ ٝ‬ت‪٘١ ٠‬ر‪ ٚ‬رٓرْ تا‪ٛ‬ی ‪١‬اا ٗاواا‪ٗٝ‬اتای ر‬ ‫پرراخت ا‪ٛ ٙ‬خ‪ٞ‬ا‪ ٜ١‬راضت‪.‬‬ ‫سوق تس‪٢‬ررت ً٘ی ‪ٝ‬ریؼ‪ٗ ٠‬سٌ‪ ٚ‬ر ت‪٢‬را‪ٙ‬د‬ ‫ٗراًس استا‪١ ٙ‬ا ‪ ٝ‬سایر ‪ٛ‬واـ ض‪٢‬ر ت‪ ٠‬تارتاراه‬ ‫‪۸۴۴‬د ‪ٗ ۵۴ ٝ ۰۴‬رٔر‪ ٙٞ‬ت‪ٗٞ‬ا‪ٗ ٙ‬ػ‪ٞ‬ب ‪ ٝ‬ت‪ ٠‬ضثٌا‪٠‬‬ ‫تا‪ٌٛ‬ی ًط‪ ٞ‬اتارؽ ضا ‪ ٟ‬اسات‪ٛ .‬ارد سا‪ٞ‬ر‬ ‫تس‪٢‬ررت ‪ٝ‬ریؼ‪ٗ ٠‬سٌ‪ ۸۱ ٚ‬ر غ ‪ ٝ‬ق‪ ّٞ‬ر‪ٟ ٝ‬‬ ‫تازپرراخت پ‪ٜ‬ح سآ‪ ٠‬است‪.‬ر ساّ ‪۸۵۲۲‬د ٗثٔاؾ‬ ‫ای‪ ٚ‬تس‪٢‬ررت ر ت‪٢‬را‪ٗ ۴۴ ٙ‬رٔر‪ ٙٞ‬تا‪ٗٞ‬اا‪ٙ‬د ر‬ ‫ض‪٢‬ر‪١‬ا تس ٍ ‪ٗ ۵۴‬رٔر‪ ٙٞ‬ت‪ٗٞ‬ا‪ ٝ ٙ‬ر ساایار‬ ‫ض‪٢‬ر‪١‬ا ‪ٗ ۸۴‬رٔر‪ ٙٞ‬ت‪ٗٞ‬ا‪ ٙ‬ت‪ٞ‬ر‪.‬ر ساّ ُذضت‪ٛ ٠‬راس‬ ‫پرراخت تس‪٢‬ررت ‪ٝ‬ریؼ‪ٗ ٠‬سٌ‪ ٚ‬تا ا‪ ٕٝ‬پارا ا‬ ‫ًرر ‪ ٝ‬سوق ‪ٝ‬إ ‪ٝ‬ریؼ‪ٗ ٠‬سٌ‪ ٚ‬ر تا‪٢‬ارا‪ ٙ‬تاا‬ ‫اکسایص ‪ٛ‬سثت ت‪ ٠‬ساّ ‪ٗ ۸۵۲۲‬ؼارّ ‪ٗ ۰۴‬رأارا‪ٙٞ‬‬ ‫ت‪ٗٞ‬ا‪ ٝ ٙ‬ر ریِر ًر‪ٛ‬ط‪٢‬ر‪١‬ا ‪ ٝ‬سایر ض‪٢‬ر‪١‬ا ‪ٛ‬راس‬ ‫ت‪ ٠‬ترتره ‪ٗ ۵۴ ٝ ۵۴‬رٔر‪ ٙٞ‬ت‪ٗٞ‬ا‪ ٙ‬ض ‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫ًشبًی النترًٍینی رٍزًبهِ ارک‬ ‫سبیت رٍزًبهِ ارک‪arkonline.ir 9‬‬ ‫سبیت پبیگبُ خبری ارک ‪ark-news.ir9‬‬ ‫ایویل رٍزًبهِ‪ark.tabriz@yahoo.com9‬‬ ‫ایویل هذیرهسئَل‪eshraghimo@gmail.com 9‬‬ ‫هذیر اجرائی‪ 9‬هعصَهِ حجبزی‬ ‫هجری سبیت رٍزًبهِ‪ 9‬سبًبز اشراقی‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫هذیر هسئَل ٍصبحب اهتیبز‪ 9‬هحوذ اشراقی‬ ‫سردبیر‪ 9‬سبًلی اشراقی‬ ‫تبسیس ‪ - 0261 9‬زهیٌِ اًتشبر ‪ 9‬فرٌّگی ‪ٌّ -‬ری ‪ -‬ادبی ‪ -‬علوی‬ ‫مذپستی‪ - 4052536129‬تلفی‪24301608 - 24310803 )130(9‬‬ ‫تلفبمس‪ - 24301605 9‬شوبرُ ّوراُ ‪180330455719‬‬ ‫ًشبًی ‪ 9‬تبریس خیبببى ازادی‪ -‬خیبببى هبراالى ًرسیذُ بِ هیذاى فذک‬ ‫دفتر رٍزًبهِ ارک ‪ -‬چبپخبًِ‪ 9‬پرًیبى تبریس‬ ‫یکصٌبِ ‪ ۰۰‬هرداد ‪ ۲۰ * ۲0۲۲‬شٍئی‪ ۲۲ * ۰۲۰۰‬ذی القتدُ ‪ * ۲001‬سبل سی ٍ دٍم ( اٍتَز ایکیٌجی ایل ) * شوبرُ ( سبیی ) ‪ * 11۲2 :‬ورزش و گردشگری‬ ‫تین پبراٍزًِبرداری ایراى‬ ‫عبزم مرُجٌَبی شذ‬ ‫پیرٍزی دهخراى ٍالیببل ایراى بر ازبکسخبى‬ ‫تین هلی ٍالیببل ًَجَاًبى دهخر ایراى بِ دٍهیی‬ ‫پیرٍزی هَد در هسببقبت قْرهبًی اسیرب دسرد‬ ‫پیدا ترد‪.‬‬ ‫تین پبراٍزًِ برداری ایراى برای شررترد در‬ ‫هسببقبت ازاد قْرهبًی اسیب اقیبًَسیِ عبزم ترُ‬ ‫جٌَبی شد‪.‬‬ ‫ٔؼبثمبت اصاد ل‪ٟ‬شٔب٘ی اػیب ‪ -‬الیب٘و‪ٛ‬ػویو‪ ٝ‬اص‬ ‫س‪ٚ‬ص چ‪ٟ‬بسؿ‪ٙ‬ج‪ ۵۲ ٝ‬خشداد ث‪ٔ ٝ‬ویوضثوب٘وی ؿو‪ٟ‬وش‬ ‫پی‪ ً٘ٛ‬تبئه دس وش‪ ٜ‬خ‪ٛٙ‬ثی اغبص ٔیؿ‪ٛ‬د ‪ٚ‬‬ ‫تب د‪ٚ‬ؿ‪ٙ‬ج‪ ۰۳ ٝ‬خشداد ادأ‪ ٝ‬خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ داؿت‪ .‬ایوٗ‬ ‫سلبثت ‪ٞ‬وب یوىوی اص ٔؼوبثوموبت ٌوضیـو‪ٙ‬وی‬ ‫پبسإِپیه ‪ ۵۳۵۲‬پبسیغ ث‪ ٝ‬ؿٕبس ٔوی س‪ٚ‬د ‪ٚ‬‬ ‫حض‪ٛ‬س ‪ٚ‬سصؿىبساٖ ٔذعوی دس اٖ حویوٕوی‬ ‫اػت‪ .‬دس ایٗ سلبثت‪ٞ‬ب ‪ٚ ۵۰۵‬سصؿىوبس اص ‪۵۲‬‬ ‫وـ‪ٛ‬س دس د‪ ٚ‬ثخؾ ٔوشداٖ ‪ ٚ‬ص٘وبٖ حضو‪ٛ‬س‬ ‫داس٘ذ‪.‬‬ ‫یىی اص ٘فشاتی و‪ ٝ‬ثب تیٓ ایشاٖ ث‪ ٝ‬ایٗ د‪ٚ‬سس‪ ٜ‬اص‬ ‫سلبثت‪ٞ‬ب اعضاْ ؿذ‪ ٜ‬س‪ٚ‬ح اهلل سػیوٕوی داس٘وذ‪ٜ‬‬ ‫ٔذاَ طال پبسإِپیه ‪ ۵۳۵۳‬ت‪ٛ‬وی‪ ٛ‬اػت‪ٚ .‬ی‬ ‫چ‪ٙ‬ذی پیؾ ث‪ ٝ‬خبطش ثوشخوی اص ٔـوىوالت‬ ‫اعالْ وشد‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د للذ حض‪ٛ‬س دس تیٓ ٔوّوی سا‬ ‫٘ذاسد‪ .‬اِجی‪ ٝ‬سػیٕی ٔلذ‪ ٚ ْٚ‬حض‪ٛ‬سؽ ت‪ٙ‬و‪ٟ‬وب‬ ‫ثشای ثجت دس ایٗ ٔؼبثمبت اػت ‪ ٚ‬احویوٕوبَ‬ ‫‪ٚ‬ص٘‪ ٝ‬صدٖ ‪ٚ‬ی ثؼیبس وٓ ٔیثبؿذ‪.‬‬ ‫تجلیل از افتخبرافریٌبى‬ ‫اررببیجبىشرقی در الوپیل ًبشٌَایبى‬ ‫تیٓ ّٔی ‪ٚ‬اِیجبَ ٘‪ٛ‬خ‪ٛ‬ا٘بٖ دخیش ایوشاٖ دس اخوشیوٗ‬ ‫دیذاس خ‪ٛ‬د اص د‪ٚ‬س ٌش‪ٞٚ‬ی سلبثت‪ٞ‬بی ل‪ٟ‬شٔب٘ی اػیوب‬ ‫ٔمبثُ اصثىؼیبٖ ث‪ٔ ٝ‬یذاٖ سفت ‪ ٚ‬ثب حؼوبه ػو‪ ٝ‬ثوش‬ ‫کفش پیش‪ٚ‬ص ؿذ‪ّٔ.‬ی پ‪ٛ‬ؿبٖ ایشاٖ اص اثویوذا وو‪ٙ‬ویوشَ‬ ‫ٔؼبثم‪ ٝ‬سا دس دػت داؿی‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬ػت ا‪ َٚ‬سا ثب اخیوال‬ ‫‪ ٚ‬ثب ٘یید‪ ۵۲ ٝ‬ثش ‪ ۲‬پویوش‪ٚ‬ص ؿوذ٘وذ‪ .‬دس ػوت د‪ْٚ‬‬ ‫اصثىؼیبٖ فبکّ‪ ٝ‬خ‪ٛ‬د سا ثب ایشاٖ وٕیش وشد أوب ایوٗ‬ ‫ػت ‪ ۵۲ ٓٞ‬ثش ‪ ۲۲‬ث‪ ٝ‬ػ‪ٛ‬د ایشاٖ تٕبْ ؿذ‪ّٔ .‬ی پ‪ٛ‬ؿبٖ‬ ‫ایشاٖ ػت ػ‪ ْٛ‬سا ‪ ۵۲ ٓٞ‬ثش ‪ ۲۵‬پیش‪ٚ‬ص ؿذ٘ذ‪.‬‬ ‫تیٓ ایشاٖ ثب د‪ ٚ‬پیش‪ٚ‬صی ٔمبثُ اػیشاِیب ‪ ٚ‬اصثىؼیوبٖ ‪ٚ‬‬ ‫صٌبیع دستی فبخر ایراًی ّوبٌّگ‬ ‫بب رائقِ بیی الوللی است؟‬ ‫ؿىؼت ثشاثش وش‪ ٜ‬خ‪ٛٙ‬ثی دس خبیٍب‪ ٜ‬ػو‪ ْٛ‬خوذ‪َٚ‬‬ ‫سد‪ ٜ‬ث‪ٙ‬ذی ٌش‪ ٜٚ‬ا‪ َٚ‬لشاس ٌشفوت ‪ ٚ‬ثوبیوذ ٔو‪ٙ‬ویو وش‬ ‫ٔـخق ؿذٖ تیٓ چ‪ٟ‬بسْ ٌش‪ ٜٚ‬د‪ ْٚ‬ثبؿذ‪.‬‬ ‫ثبصی ‪ٞ‬بی د‪ٚ‬س د‪ ْٚ‬ایٗ ٔؼبثمبت اص یوىوـو‪ٙ‬وجو‪۵۵ ،ٝ‬‬ ‫خشداد اغبص ٔیؿ‪ٛ‬د‪ .‬د‪ ٚ‬تیٓ ثشتش ‪ٞ‬ش ٌش‪ ٜٚ‬دس ٘ویوٕو‪ٝ‬‬ ‫٘‪ٟ‬بیی سلبثت ٔیو‪ٙٙ‬ذ ‪ ٚ‬ػبیش تیوٓ ‪ٞ‬وب ثوشای وؼوت‬ ‫خبیٍب‪ ٜ‬پ‪ٙ‬دٓ تب یبصد‪ ٓٞ‬ث‪ٔ ٝ‬لب ‪ٔ ٓٞ‬یس‪٘ٚ‬ذ‪.‬‬ ‫دس پبیبٖ ایٗ دیذاس ػیبیؾ حؼی‪ٙ‬ی‪ ،‬لذستی صٖ تویوٓ‬ ‫ّٔی ایشاٖ ثب وؼت ‪ ۲۲‬أییبص‪ ،‬أییبصا‪ٚ‬ستشیٗ ثبصیىوٗ‬ ‫صٔیٗ ؿذ‪ٕٞ .‬چ‪ٙ‬یٗ پشیب حبخیٕ‪ٙ‬وذ ثوب ‪ ٚ ۲۵‬اػویو‪ٝ‬‬ ‫حؼ‪ٙ‬ی ٘یض ثب ‪ ۲‬أییبص دیٍش أییبصا‪ٚ‬س‪ٞ‬بی ایوٗ ثوبصی‬ ‫ث‪ٛ‬د٘ذ‪ .‬پش أییبصتشیٗ ثبصیوىوٗ اصثوىوؼویوبٖ دِو‪ٙ‬و‪ٛ‬اس‬ ‫ث‪ٛ‬یٕیشص‪ ٚ‬ث‪ٛ‬د و‪ ۸ ٝ‬أییبص وؼت وشد‪.‬‬ ‫در ایٌکِ ٌّر ایراًی‪ ،‬فبهر اسد ٍ ٌّرّبی زیبدی در‬ ‫یک هحصَل بِ زحود جوع شدُ تب اى را صٌرترد‬ ‫دسخی ٌّرهٌد ایراًی ًبهید شکی ًیسرد اهرب بربیرد‬ ‫داًسد ایب ّوِ صٌبیع دسخی هب ببه طبع ذائقِ بریری‬ ‫الوللی ّسخٌد؟‬ ‫ّن اًدیصی ّیبت هَتَرسَاری‬ ‫ٍ اتَهبیلراًی‬ ‫اهبز اردٍی هٌخربیی شیوٌبسخیک‬ ‫ٌّری پسراى تبریس‬ ‫اردٍی هٌخربیی تریرن ّربی‬ ‫شیوٌبسخیک ّرٌرری پسرراى‬ ‫تبریس در سبلی شْریرد دلریرر‬ ‫اتبری در هجوَعِ ٍرزشری‬ ‫جْبى پْلَاى ترخی تبریس در‬ ‫حبل برگساریسد‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬ضاسؽ س‪ٚ‬اثوط عوٕو‪ٔٛ‬وی‬ ‫اداس‪ ٜ‬وُ ‪ٚ‬سصؽ ‪ ٚ‬خو‪ٛ‬ا٘وبٖ‬ ‫اػیبٖ ارسثوبیودوبٖ ؿوشلوی‪،‬‬ ‫اسد‪ٚ‬ی ٔ‪ٙ‬یخجیٗ طیٕ‪ٙ‬بػیویوه‬ ‫‪ٞ‬وو‪ٙ‬ووشی پؼووشاٖ تووجووشیووض دس‬ ‫ٌش‪ٜٞٚ‬بی ػ‪ٙ‬ی پبی‪ ٝ‬صیش ‪ ۲‬ػبَ ‪ ٚ‬صیش ‪ ۲۰‬ػبَ ثب حض‪ٛ‬س ‪ٚ ۰۲‬سصؿىبس ٔ‪ٙ‬یخت اص‬ ‫‪ ۲۵‬ثبؿٍب‪ ٜ‬خل‪ٛ‬کی وال٘ـ‪ٟ‬ش تجشیض س‪ٚ‬ص پ‪ٙ‬دـ‪ٙ‬ج‪ ۲۲ ٝ‬خشداد دس ػبِٗ ؿ‪ٟ‬یذ دِیوش‬ ‫اوجشی اغبص ؿذ‪.‬‬ ‫اسد‪٘ٚ‬ـی‪ٙ‬بٖ اص طشیک ٔؼبثم‪ ٝ‬ا٘یخبثی اص ثیٗ ‪ٚ ۲۵۳‬سصؿىبس ثوشٌوضیوذ‪ ٜ‬ؿوذ٘وذ ‪ٚ‬‬ ‫پـی‪ٛ‬ا٘‪ٝ‬ای ثشای تیٓ‪ٞ‬بی اػیب٘ی ثشای اعضاْ ث‪ٔ ٝ‬ؼبثمبت وـ‪ٛ‬سی خ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬ذ ث‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫فیبح صاسع٘ظاد ػشٔشثیٍشی ٌش‪ ٜٚ‬ػ‪ٙ‬ی صیش ‪ ۲‬ػبَ ‪٘ ٚ‬و‪ٛ‬یوذ عوجوذاهلل صاد‪٘ ٜ‬ویوض‬ ‫ػشٔشثیٍشی ٌش‪ ٜٚ‬ػ‪ٙ‬ی صیش ‪ ۲۰‬ػبَ سا ثش ع‪ٟ‬ذ‪ ٜ‬داس٘ذ‪.‬‬ ‫جلسِ ّن اًدیصی سبالًِ ّیئد رئیسرِ ٍ‬ ‫تویخِ ّبی ّریربت هرَترَرسرَاری ٍ‬ ‫اتَهبیلراًی اذرببیجبى شرقی بب حضرَر‬ ‫هسئَلیی ادارُ تل ٍرزش ٍ جَاًبى در‬ ‫سبلی تٌفراًس ادارُ تل اسخبى بررگرسار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫خّؼ‪ ٓٞ ٝ‬ا٘ذیـی ػب ٘‪ٞ ٝ‬یئت سئیؼو‪ٚ ٝ‬‬ ‫وٕیی‪ٞ ٝ‬وبی ‪ٞ‬ویوبت ٔو‪ٛ‬تو‪ٛ‬سػو‪ٛ‬اسی ‪ٚ‬‬ ‫ات‪ٔٛ‬جیّشا٘ی ارسثبیدبٖ ؿشلی ثوب حضو‪ٛ‬س‬ ‫ٔؼئ‪ِٛ‬یٗ اداس‪ ٜ‬وُ ‪ٚ‬سصؽ ‪ ٚ‬خ‪ٛ‬ا٘بٖ دس ػبِٗ و‪ٙ‬فشا٘غ اداس‪ ٜ‬وُ اػیبٖ ثوشٌوضاس‬ ‫ؿذ‪ .‬اػذی حشاػت اداس‪ ٜ‬وُ ‪ٚ‬سصؽ ‪ ٚ‬خ‪ٛ‬ا٘بٖ ارسثبیدبٖ ؿشلی ٌفت‪ٞ :‬ویوبت‬ ‫دس ػبِیبٖ ٔی‪ٛ‬اِی ت‪ٛ‬ػع‪ ٝ‬یبفی‪ ٚ ٝ‬ت‪ٛ‬ا٘ؼی‪ ٝ‬سؿی‪ٞ ٝ‬بی ثیـیشی سا ٘ؼجت ث‪ ٝ‬ػبیش اػیبٖ‬ ‫‪ٞ‬ب فعبَ ٕ٘بیذ ‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬یٗ خض‪ٞ ٚ‬یبت ‪ٞ‬بی فعبَ ‪ ٚ‬س‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬سؿذ اػیب٘ی ٔب ٔحوؼو‪ٛ‬ه‬ ‫ٔی ؿ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬ایٗ ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع‪ ،‬ا٘ی بسات سا افضایؾ ٔی د‪ٞ‬ذ ث‪ٙ‬بثشایٗ دس و‪ٙ‬بس ت‪ٛ‬خو‪ ٝ‬ثو‪ٝ‬‬ ‫سؿذ وٕی فعبِیی‪ٟ‬ب‪ ،‬ویفیت ٘یض ٔذ ٘ ش لشاس ٌیشد‪ٞ .‬یدب٘ی ٔؼئ‪ َٛ‬أو‪ٛ‬س ٔوبِوی‬ ‫اداس‪ ٜ‬وُ ‪ٚ‬سصؽ ‪ ٚ‬خ‪ٛ‬ا٘بٖ ثب ت‪ٛ‬ضیح وبُٔ ٔؼبئُ ٔبِی ‪ٞ‬یبت ‪ٞ‬ب ٌفت‪ٔ :‬ؼئ‪ِٛ‬یٗ‬ ‫‪ٞ‬یبت ‪ٞ‬ب حیٕب ثبیذ ٘ؼجت ث‪ ٝ‬ائیٗ ٘بٔ‪ٔ ٝ‬بِی ‪ٞ‬یبت ‪ٞ‬بی ‪ٚ‬سصؿی ٔل‪ٛ‬ه ػوبَ ‪۲۶‬‬ ‫اؿشافیت وبُٔ داؿی‪ ٝ‬ثبؿ‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫برای حضَر در رقببخْبی جْبًی؛‬ ‫‪ 11‬فرًگیتبر بِ اردٍی تین هلی تصخی دعَت شدًد‬ ‫طی هراسوی از سِ ٍرزشکبر افرخررربرافرریری‬ ‫اسخبى اذرببیجبى شرقی در الوپیک ًبشٌرَایربى‬ ‫‪ ۰۲۰۲‬برزیل تجلیل شد‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬ضاسؽ س‪ٚ‬اثط عٕ‪ٔٛ‬ی اداس‪ ٜ‬وُ ‪ٚ‬سصؽ ‪ٚ‬‬ ‫خ‪ٛ‬ا٘بٖ ارسثبیدبٖ ؿشلی‪ ،‬ائیوٗ تودوّویوُ اص‬ ‫افیخبسافشی‪ٙ‬بٖ ‪ٚ‬سصؽ ایوشاٖ دس اِوٕوپویوه‬ ‫٘بؿ‪ٛٙ‬ایبٖ ‪ ۵۳۵۲‬ثشصیُ دس وٕیی‪ّٔ ٝ‬ی إِپیوه‬ ‫ثشٌضاس ؿذ‪.‬‬ ‫دس ایٗ ٔشاػٓ اص ػدبد پیشایمشچٕٗ‪ٔ ،‬و‪ٟ‬وذی‬ ‫ثخـی ‪ ٚ‬عّی وشیٕی ػ‪ٚ ٝ‬سصؿىبس ٔذاَ ا‪ٚ‬س‬ ‫اػیبٖ ارسثبیدبٖؿشلی تدّیُ ث‪ ٝ‬عُٕ أذ‪.‬‬ ‫دس ثبصی ‪ٞ‬بی إِپویوه ٘وبؿو‪ٙ‬و‪ٛ‬ایوبٖ‪ ،‬ػودوبد‬ ‫پیشایمشچٕٗ ٔذاَ طالی سؿی‪ ٝ‬پشتبه دیؼه‬ ‫‪ٟٔ ٚ‬ذی ثخـی ‪ ٚ‬عّی وشیٕی ٘یض ث‪ ٝ‬توشتویوت‬ ‫٘ـبٖ طال ‪٘ ٚ‬مش‪ ٜ‬وـیوی فوش٘وٍوی سا وؼوت‬ ‫وشد٘ذ‪.‬‬ ‫رمببسًبى تبریسی سنَّبی‬ ‫قْرهبًی را قُرق مردًذ‬ ‫قْرهبًبى اٍلیی دٍرُ تَر دٍچررهرِ سرَاری‬ ‫سٌْد (تَّسخبى) شْرسخبى هرراهرِ هصررر‬ ‫شدًد‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬ضاسؽ س‪ٚ‬اثط عٕ‪ٔٛ‬ی اداس‪ ٜ‬وُ ‪ٚ‬سصؽ ‪ٚ‬‬ ‫خ‪ٛ‬ا٘بٖ ارسثبیدبٖؿشلی ثو‪٘ ٝ‬وموُ اص ‪ٞ‬ویو ت‬ ‫د‪ٚ‬چشخ‪ ٝ‬ػ‪ٛ‬اسی اػیبٖ‪ ،‬ل‪ٟ‬شٔب٘بٖ ا‪ِٚ‬یوٗ د‪ٚ‬س‪ٜ‬‬ ‫ت‪ٛ‬س د‪ٚ‬چشخ‪ ٝ‬ػو‪ٛ‬اسی ػو‪ٟ‬و‪ٙ‬وذ سوو‪ٞٛ‬ؼویوبٖ‬ ‫ٔـخق ؿذ٘ذ‪.‬ثشایٗ اػبع؛ عّیشضب کوفوشی‪،‬‬ ‫پش‪ٚ‬یض ٔشدا٘ی ‪ ٚ‬حؼٗ ػیف اِ‪ٟ‬وی سووبثوض٘وبٖ‬ ‫تجشیضی ت‪ٛ‬ا٘ؼی‪ٙ‬ذ دس سد‪ ٜ‬ػ‪ٙ‬ی ثوضسٌؼوب ٖ ثو‪ٝ‬‬ ‫تشتیت ع‪ٙ‬ب‪ٚ‬یٗ ا‪ َٚ‬تب ػ‪ ْٛ‬ل‪ٟ‬شٔب٘ی ت‪ٛ‬س سا دس‬ ‫ٔدٕ‪ٛ‬ع وؼت و‪ٙٙ‬ذ‪.‬پش‪ٞ‬بْ ؿ‪ٟ‬ؼ‪ٛ‬اسی‪ ،‬ث‪ٙ‬یبٔیوٗ‬ ‫ف‪ٙ‬بیی ‪ ٚ‬عّی احٕذی ٘یض ت‪ٛ‬ا٘ؼی‪ٙ‬ذ دس سد‪ ٜ‬ػ‪ٙ‬ی‬ ‫خ‪ٛ‬ا٘بٖ ع‪ٙ‬ب‪ٚ‬یٗ ا‪ َٚ‬تب ػ‪ ْٛ‬ل‪ٟ‬وشٔوب٘وی ا‪ِٚ‬ویوٗ‬ ‫د‪ٚ‬س‪ ٜ‬ت‪ٛ‬س سا وؼت و‪ٙٙ‬ذ‪ٌ.‬فی‪ٙ‬ی اػوت ا‪ِٚ‬ویوٗ‬ ‫د‪ٚ‬س‪ ٜ‬ت‪ٛ‬س د‪ٚ‬چشخ‪ٝ‬ػ‪ٛ‬اسی ػ‪ٟٙ‬ذ سو‪ٞٛ‬ؼیبٖ ثب‬ ‫حض‪ٛ‬س ثیؾ اص ‪ ۲۵۳‬سوبثضٖ اص ػشاػش ایشاٖ ‪ٚ‬‬ ‫ث‪ ٝ‬ک‪ٛ‬ست ‪ٔ ۵‬شحّ‪ٝ‬ای ٔبساتٗ دس ؿو‪ٟ‬وشػویوبٖ‬ ‫ٔشاغ‪ ٝ‬ثشٌضاس ؿذ‪.‬‬ ‫اردٍی تین هلی تصخی فرًگی از رٍز ‪ ۰۰‬هردادهبُ در‬ ‫هبًِ تصخی شْید هصطفی صدرزادُ اهبز هیشَد‪.‬‬ ‫‪ٞ‬فیٕیٗ ٔشحّ‪ ٝ‬اص اسد‪ٚ‬ی تیٓ ّٔی وـیی فشٍ٘ی ثشای‬ ‫حض‪ٛ‬س دس سلبثت ‪ٞ‬بی خ‪ٟ‬ب٘ی کشثؼیبٖ طی س‪ٚ‬ص‪ٞ‬بی‬ ‫‪ ۵۵‬تب ‪ ۰۲‬خشدادٔب‪ ٜ‬دس وٕپ تیٓ‪ٞ‬بی ٔوّوی وـویوی‬ ‫ؿ‪ٟ‬یذ ػپ‪ٟ‬جذ حبج لبػٓ ػّیٕب٘ی ثشٌضاس ٔیؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫اػبٔی ٘فشات دع‪ٛ‬ت ؿذ‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ایٗ اسد‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬ؿوشح صیوش‬ ‫اػت‪:‬‬ ‫‪ ۲۲‬ویّ‪ٌٛ‬شْ‪ :‬پ‪ٛ‬یب دادٔشص سخ‪ٛ‬صػیبٖ عّی ٘‪ٛ‬سثخؾ‬ ‫ستو‪ٟ‬ووشاٖ ٔووحوٕووذحؼویووٗ پو‪ٙ‬ووب‪ٞ‬وی سخو‪ٛ‬صػوویووبٖ‬ ‫‪ ۰۳‬ویّ‪ٌٛ‬شْ‪ٟٔ :‬ذی ٔحؼٗ ٘ظاد سخ‪ٛ‬صػیبٖ عّیشضب‬ ‫٘دبتی سلٓ أیذ اسأی سػیوؼویوبٖ ‪ ٚ‬ثوّو‪ٛ‬چؼویوبٖ‬ ‫أیشسضب د‪ ٜ‬ثضسٌی سفبسع‬ ‫‪ ۰۰‬ویّ‪ٌٛ‬شْ‪ٔ :‬یثٓ دِخب٘ی سفبسع ؿیشصاد ثو‪ٟ‬وـویوی‬ ‫طال ست‪ٟ‬شاٖ عّی اکغش ػوبْ دِویوشی سٔوبص٘وذساٖ‬ ‫ٔلطفی سضبیی سٔبص٘ذساٖ‬ ‫‪ ۰۶‬ویّ‪ٌٛ‬شْ‪ٔ :‬حٕذسضب ٌشایی سفبسع ػدبد ایٕٗ‬ ‫طّت سٔبص٘ذساٖ ٔحٕذخ‪ٛ‬اد سضبیی سلوٓ ػوعویوذ‬ ‫اسخٕ‪ٙ‬ذ سفبسع‬ ‫‪ ۶۵‬ویّو‪ٌٛ‬وشْ‪ٔ :‬وحوٕوذسضوب ٔوخویوبسی سفوبسع‬ ‫ٔحٕذسضب سػیٕی سفبسع اث‪ٛ‬اِفضُ حوبخوی پو‪ٛ‬س‬ ‫سٔبص٘ذساٖ‬ ‫‪ ۶۶‬وویوّو‪ٌٛ‬وشْ‪ٔ :‬وحوٕوذعوّوی ٌوشایوی سفوبسع‬ ‫ٔحٕذحؼیٗ ارسْ دخت سفبسع أیٗ وب‪ٚ‬یب٘ی ٘وظاد‬ ‫سخ‪ٛ‬صػویوبٖ عوبس حوجویوت اِوّو‪ٟ‬وی ستو‪ٟ‬وشاٖ‬ ‫‪ ۸۵‬ویّ‪ٌٛ‬شْ‪ :‬پظٔبٖ پـیبْ ست‪ٟ‬شاٖ سػ‪ٌ َٛ‬شٔؼیوشی‬ ‫سخ‪ٛ‬صػیبٖ ٔحوٕوذحؼویوٗ ٔوحوٕو‪ٛ‬دی ستو‪ٟ‬وشاٖ‬ ‫‪ ۸۶‬ویّ‪ٌٛ‬شْ‪٘ :‬بکش عّیضاد‪ ٜ‬سٔبص٘ذساٖ حؼیٗ ٘و‪ٛ‬سی‬ ‫ساِجشص سأیٗ طب‪ٞ‬شی سخ‪ٛ‬صػیبٖ حٕیذسضب ثبدووبٖ‬ ‫ست‪ٟ‬شاٖ‬ ‫‪ ۲۶‬ویّ‪ٌٛ‬شْ‪ٔ :‬حٕذ‪ٞ‬بدی ػبس‪ٚ‬ی سٔبص٘ذساٖ ٔ‪ٟ‬ذی‬ ‫ثووبِووی سٔووبص٘ووذساٖ ٔوو‪ٟ‬ووذی فووالح ستوو‪ٟ‬ووشاٖ‬ ‫‪ ۲۰۳‬ویّ‪ٌٛ‬شْ‪ :‬أیش لبػٕی ٔ‪ٙ‬دضی سخ‪ٛ‬صػیبٖ عّوی‬ ‫اوجش ی‪ٛ‬ػفی سٔبص٘ذساٖ أیٗ ٔیشصاصاد‪ ٜ‬سخ‪ٛ‬صػیبٖ‬ ‫ػشٔشثی‪ٔ :‬حٕذ ث‪ٙ‬ب‬ ‫ٔشثیبٖ‪ :‬سػ‪ َٛ‬خضی‪ٙ‬ی‪ ،‬ث‪ٟ‬ش‪ٚ‬ص حضشتوی پو‪ٛ‬س‪ ،‬عوبدَ‬ ‫ثبِی تجبس‪ ،‬طبِت ٘عٕت پ‪ٛ‬س‪ ،‬ػی‪ٙ‬ب طبِت ‪٘ٚ‬وذ‪ ،‬عوضیوض‬ ‫٘بل‪ٛ‬ػی‪ ،‬عّی لیطبػی‬ ‫عذْ ؿ‪ٙ‬بخت ثبصاس‪ٞ‬بی خبسخی ک‪ٙ‬بیع دػیی ٔعضُ‬ ‫‪ٕٞ‬یـٍی ت‪ِٛ‬یذو‪ٙٙ‬ذٌبٖ ‪ ٚ‬کبدسوو‪ٙ‬و‪ٙ‬وذٌوبٖ ثو‪ٛ‬د‪ٜ‬‬ ‫اػت‪ .‬تل‪ٛ‬س خیّی ‪ٞ‬ب اص فش‪ٚ‬ؽ ک‪ٙ‬بیع دػویوی ایوٗ‬ ‫اػت و‪ ٝ‬ثی‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ د‪ ٚ‬چٕذاٖ اص ک‪ٙ‬بیع دػیی ت‪ِٛ‬یوذی‬ ‫خ‪ٛ‬د سا دس ٕ٘بیـٍب‪ٞ‬ی ث‪ ٝ‬فش‪ٚ‬ؽ ثشػب٘‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬تٕبْ!‬ ‫دسحبِیى‪ٕ٘ ٝ‬ی دا٘‪ٙ‬ذ چ‪ٙ‬ذ ٘فش اص خّ‪ٛ‬ی غشف‪ ٝ‬ؿ ٖ دس‬ ‫اٖ ٕ٘بیـٍب‪ ٜ‬سد ؿذ‪ٜ‬ا٘ذ ‪ ٚ‬تب ت‪ٛ‬ا٘ؼی‪ ٝ‬ا٘وذ دس طو‪َٛ‬‬ ‫یه ‪ٞ‬فی‪ ٝ‬اٖ د‪ ٚ‬چٕذاٖ ک‪ٙ‬بیع دػیی سا ثفش‪ٚ‬ؿ‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ثشخی دیٍش ٔحل‪ ٛ‬تی ت‪ِٛ‬یذ ٔیوو‪ٙ‬و‪ٙ‬وذ ‪ ٚ‬تو‪ٛ‬لوع‬ ‫داس٘ذ و‪ ٝ‬دس خبسج اص وـو‪ٛ‬س ثو‪ ٝ‬فوش‪ٚ‬ؽ ثوشػوذ‬ ‫دسحبِی و‪ٕٞ ٝ‬بٖ ٔحلو‪ َٛ‬سا ثو‪ ٝ‬وـو‪ٛ‬س ثوشٔوی‬ ‫ٌشدا٘‪ٙ‬ذ چ‪ٕ٘ ٖٛ‬یدا٘‪ٙ‬ذ دس رائم‪ ٝ‬یه فشد خوبسخوی‬ ‫وذاْ ٔحل‪ َٛ‬ایشا٘ی ثیـیش ٔ‪ٛ‬سد پؼ‪ٙ‬ذ اػت ‪ ٚ‬چو‪ٝ‬‬ ‫خاللییی ثبیذ دس اٖ ٔحل‪ َٛ‬ایدبد وشد وو‪ ٝ‬اٌوش‬ ‫وؼی یه ثبس ٔحل‪ِٛ‬ی خشیذ ثشای ثبس د‪ ْٚ‬ثبص ‪ٞ‬وٓ‬ ‫ث‪ ٝ‬ػشاغ اٖ ٔحل‪ َٛ‬ثشد‪.‬‬ ‫خیّی‪ٞ‬ب تل‪ٛ‬س ٔیو‪ٙٙ‬ذ اٌش ک‪ٙ‬بیع دػیوی فوبخوشی‬ ‫ت‪ِٛ‬یذ و‪ٙٙ‬ذ أب ‪ٕٞ‬یـ‪ ٝ‬ایٗ ٔحل‪ َٛ‬دس ا٘جبس ثوٕوب٘وذ‬ ‫اتفبق ث‪ٟ‬یشی اػت ٘ؼجت ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬اٖ سا حویوی ثوب‬ ‫وٕیشیٗ لیٕت ثفش‪ٚ‬ؿ‪ٙ‬ذ‪ .‬دسحبِی و‪ٔ ٝ‬حل‪ٔ َٛ‬ب٘ذ‪ٜ‬‬ ‫دس ا٘جبس ث‪ٔ ٝ‬شاتت ثی اسصؽ تش اص ٔحلو‪ِٛ‬وی اػوت‬ ‫و‪ ٝ‬ثب لیٕت پبییٗ فش‪ٚ‬خی‪ٔ ٝ‬یؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ای‪ٟٙ‬ب ٔؼبئّی اػت و‪ ٝ‬ت‪ٟٙ‬ب وؼب٘ی ٔیت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ ثو‪ ٝ‬اٖ‬ ‫پبػخ د‪ٙٞ‬ذ و‪ ٝ‬ثبصاس ک‪ٙ‬بیع دػویوی سا صیوش ‪ ٚ‬س‪ٚ‬‬ ‫وشد‪ ٜ‬ا٘ذ‪ ،‬دس ٕ٘بیـٍب‪ٞ ٜ‬بی ٔخیّف ؿشوت وشد‪ٚ ٜ‬‬ ‫دس خّک یه اثش خاللیت ث‪ ٝ‬خشج داد‪ٜ‬ا٘ذ‪.‬‬ ‫سفیع سض‪ٛ‬ی یىی اص فعب ٖ ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬کو‪ٙ‬وبیوع دػویوی‬ ‫اػت و‪ ٝ‬ثب ‪ٚ‬خ‪ٛ‬د خ‪ٛ‬اٖ ث‪ٛ‬دٖ أوب تو‪ٛ‬ا٘ؼویو‪ ٝ‬ثوبصاس‬ ‫خبسخی ‪ ٚ‬داخّی ‪ٙٞ‬ش ایشاٖ سا ث‪ ٝ‬خو‪ٛ‬ثوی ثـو‪ٙ‬وبػوذ‬ ‫ثشای ‪ٕٞ‬یٗ حب ٔیت‪ٛ‬ا٘ذ ثشای فش‪ٚ‬ؽ ک‪ٙ‬بیع دػیوی‬ ‫سا‪ٞ‬ىبس پیذا و‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬ثشای خّ‪ٌٛ‬یشی اص تىشاس ت‪ِٛ‬ویوذ‬ ‫ٔحل‪ ،َٛ‬ایذ‪ ٜ‬خاللب٘‪ ٝ‬د‪ٞ‬ذ‪.‬‬ ‫ا‪ ٚ‬دسثبس‪ ٜ‬ثبصاس ک‪ٙ‬بیع دػیی‪ٔ ،‬عشفی ٔحلو‪ ٛ‬ت ‪ٚ‬‬ ‫فش‪ٚ‬ؽ اٖ دس ثبصاس‪ٞ‬بی خ‪ٟ‬ب٘ی ث‪ ٝ‬خجوش٘وٍوبس ٔو‪ٟ‬وش‬ ‫ٌفت‪ :‬یىی اص ٔـىالتی و‪ ٝ‬کبدسو‪ٙٙ‬ذٌبٖ ک‪ٙ‬بیوع‬ ‫دػیی داس٘ذ ایٗ اػت و‪ ٝ‬ثبصاس‪ٞ‬بی خ‪ٟ‬وب٘وی سا ثو‪ٝ‬‬ ‫خ‪ٛ‬ثی ٕ٘یؿ‪ٙ‬بػ‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ادأ‪ ٝ‬داسد‬ ‫قَاعذ ٍرزش در تببستبى‬ ‫اسبهی رٍزّبی ّفخِ صٌبیعدسخی اعالم شد‬ ‫‪ٞ‬فی‪ ٝ‬ک‪ٙ‬بیعدػیی اغبص ؿذ‪ ٜ‬اػت ث‪ٕٞ ٝ‬یٗ ٔ‪ٙ‬بػوجوت‬ ‫اػبٔی س‪ٚ‬ص‪ٞ‬بی ‪ٞ‬فی‪ ٝ‬ک‪ٙ‬بیعدػیی اعالْ ؿذ‪.‬‬ ‫ث‪٘ٝ‬مُ اص اداس‪ ٜ‬وُ س‪ٚ‬اثطعٕ‪ٔٛ‬ی ‪ ٚ‬اطوالع سػوب٘وی‬ ‫‪ٚ‬صاست ٔیشاث فش‪ٍٙٞ‬ی‪ٌ ،‬شدؿٍشی ‪ ٚ‬ک‪ٙ‬بیع دػیی‪،‬‬ ‫و‪ ٝ‬س‪ٚ‬ص خ‪ٟ‬ب٘ی ک‪ٙ‬بیعدػیی ‪ ٚ‬اغبص ایٗ ‪ٞ‬فی‪ ٝ‬اػت‪ ،‬ثب‬ ‫ع‪ٛٙ‬اٖ ک‪ٙ‬بیعدػیی خبیٍضیٗ ٘فت ٘بٌْزاسی ؿوذ‪ٜ‬‬ ‫اػت‪.‬‬ ‫د‪ٔٚ‬یٗ س‪ٚ‬ص اص ‪ٞ‬فی‪ ٝ‬ک‪ٙ‬بیع دػیی دس ‪ ۵۲‬خشداد ث‪٘ ٝ‬وبْ‬ ‫ک‪ٙ‬بیع دػیی‪ ،‬أ‪ٛ‬صؽ‪ ،‬ص٘بٖ‪ ،‬وو‪ٛ‬دووبٖ ‪ ٚ‬تو‪ِٛ‬ویوذ‬ ‫فش‪ٍٙٞ‬ی ‪ ٚ‬ػ‪ٔٛ‬یٗ س‪ٚ‬ص ٔلبد ثب ‪ ۵۵‬خشدادٔب‪ ٜ‬ثو‪ٝ‬‬ ‫٘بْ س‪ٚ‬ص ک‪ٙ‬بیع دػیی‪ ،‬ک‪ٙ‬بیع صیؼویوی‪ ،‬ثوش٘وذػوبص‪،‬‬ ‫وبسثشدی ‪ ٚ‬س‪ٚ‬صأذ ٘بٌْزاسی ؿذ‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ چ‪ٟ‬بسٔیٗ س‪ٚ‬ص اص ایٗ ‪ٞ‬فی‪ ٝ‬دس ‪ ۵۰‬خشداد ثو‪ٝ‬‬ ‫٘بْ ک‪ٙ‬بیع دػیی‪ ،‬تح‪ٌَٛ‬شا‪ ،‬اسصؽ افشیٗ ‪ ٚ‬دا٘وؾ‬ ‫ث‪ٙ‬یبٖ ‪ٕٞ ،‬چ‪ٙ‬یٗ پ‪ٙ‬دٕیٗ س‪ٚ‬ص دس ‪ ۵۲‬خشداد ٔب‪ ٜ‬ث‪٘ ٝ‬بْ‬ ‫ک‪ٙ‬بیع دػیی‪ ،‬اٌب‪ٞ‬ی ثخؾ‪ ،‬فش‪ ًٙٞ‬ػوبص‪ ،‬ووبسا ‪ٚ‬‬ ‫اثشثخؾ ‪ ۵۲ ٚ‬خشداد ٔب‪ ٜ‬ؿـٕیٗ س‪ٚ‬ص ایٗ ‪ٞ‬فیو‪ ٝ‬ثو‪ٝ‬‬ ‫٘بْ ٌشدؿٍشی خالق‪ ،‬ؿ‪ٟ‬ش‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬س‪ٚ‬ػیب‪ٞ‬بی خ‪ٟ‬وب٘وی‬ ‫ک‪ٙ‬بیع دػیی ٘بٌْزاسی ؿذ‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫‪ٞ‬فی‪ ٝ‬ک‪ٙ‬بیع دػیی دس اخشیٗ س‪ٚ‬ص خ‪ٛ‬د و‪ٔ ٝ‬لوبد‬ ‫ثب ‪ ۵۰‬خشدادٔب‪ ٜ‬اػت ثب ٘بْ ک‪ٙ‬بیع دػیی ‪ٞ ٚ‬و‪ٙ‬وش‪ٞ‬وبی‬ ‫ػ‪ٙ‬یی‪ ،‬أب٘تداس ‪ٞ‬ضاساٖ ػبَ ‪ٛٞ‬یت ایشا٘ی ‪ -‬اػالٔی‬ ‫پبیبٖ ٔییبثذ‪.‬‬ ‫برگساری تَر اشٌبسبزی برای ‪ ۲1‬فتبل‬ ‫گردشگری رٍس‬ ‫اٍلیی تَر اشٌبسبزی از‬ ‫تصَر رٍسیِ در سربل‬ ‫‪ ۲0۲۲‬بب ّدف هتررفری‬ ‫ظررررفررریرررد ّررربی‬ ‫گردشگری تصرَرهربى‬ ‫در دٍراى پسب ترًٍب در‬ ‫حبل برگساری اسد‪.‬‬ ‫ثوووو‪٘ ٝ‬وووومووووُ اص‬ ‫س‪ٚ‬اثط عٕ‪ٔٛ‬ی ٔعب‪٘ٚ‬وت‬ ‫ٌووشدؿووٍووشی ‪ٚ‬صاست‬ ‫ٔوویووشاث فووش‪ٞ‬وو‪ٙ‬ووٍووی‪،‬‬ ‫ٌشدؿٍشی ‪ ٚ‬ک‪ٙ‬بیعدػیی ثشٌضاسی ت‪ٛ‬س‪ٞ‬بی اؿ‪ٙ‬بػبصی اص وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬بی ثبصاس ‪ٞ‬ذ‬ ‫خض‪ ٚ‬ثش٘بٔ‪ٞ ٝ‬بی اکّی دفیش ثبصاسیبثی ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬ػع‪ٌ ٝ‬شدؿوٍوشی خوبسخوی اػوت توب‬ ‫ٔی‪ٙ‬بػت ثب ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬عبت ٔخیّف فشکت ثوبصدیوذ ‪ ٚ‬اؿو‪ٙ‬وبیوی ثوب وشفویوت ‪ٞ‬وبی‬ ‫ٌشدؿٍشی وـ‪ٛ‬س فشا‪ ٓٞ‬ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫دس ساػیبی تحمک ایٗ ٔ ٔ‪ٛ‬سیت ‪ ٚ‬ثب س‪ٚ‬یىشد ؿش‪ٚ‬ع ٔدذد ٌشدؿٍشی دس د‪ٚ‬ساٖ‬ ‫پؼبوش‪٘ٚ‬ب ت‪ٛ‬س اؿ‪ٙ‬بػبصی ‪ٚ‬یظ‪ٌ ٜ‬ش‪٘ ۲۲ ٜٚ‬فش‪ ٜ‬فعب ٖ ٌشدؿٍشی س‪ٚ‬ػویو‪ ٝ‬ؿوبٔوُ‬ ‫ت‪ٛ‬ساپشات‪ٛ‬س‪ٞ‬ب ‪ٔ ٚ‬ذیشاٖ دفبتش خذٔبت ٔؼبفشتی تذاسن دیذ‪ ٜ‬ؿذ‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫فعب ٖ ٌشدؿٍشی س‪ٚ‬ع اص س‪ٚ‬ص ػ‪ ٝ‬ؿ‪ٙ‬ج‪ ۲۶ ٝ‬خشدادٔب‪ٚ ٜ‬اسد وـ‪ٛ‬س ؿذ‪ ٜ‬ا٘ذ ‪ ٚ‬توب‬ ‫س‪ٚ‬ص ؿ‪ٙ‬ج‪ٕٞ ۵۲ ٝ‬یٗ ٔب‪ ٜ‬اص اػیبٖ‪ٞ‬بی ت‪ٟ‬شاٖ‪ ،‬اکف‪ٟ‬بٖ ‪ ٚ‬فبسع ثبصدیذ ٔوی وو‪ٙ‬و‪ٙ‬وذ‪.‬‬ ‫طجک ثش٘بٔ‪ٝ‬سیضی ک‪ٛ‬ست ٌشفی‪ ٝ‬ایٗ ٌش‪ ٜٚ‬ضٕٗ ثبصدیذ اص خبرث‪ٞٝ‬ب ‪ ٚ‬شفیت‪ٞ‬وبی‬ ‫ٔیشاثی‪ ،‬تبسیخی‪ٌ ،‬شدؿٍشی ‪ ٚ‬تفشیحی وـ‪ٛ‬سٔبٖ الذاْ ثو‪ ٝ‬توعوشیوف تو‪ٛ‬س‪ٞ‬وبی‬ ‫تخللی ٔشتجط ‪٘ ٚ‬یض تؼ‪ٟ‬یُ س‪ٚ‬اثط ٌشدؿٍشی د‪ ٚ‬وـ‪ٛ‬س خ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬ذ وشد‪.‬‬ ‫ت‪ٛ‬ساپشات‪ٛ‬س‪ٞ‬بی س‪ٚ‬ػی دس س‪ٚ‬ص ا‪ٚ َٚ‬س‪ٚ‬د ثو‪ ٝ‬وـو‪ٛ‬سٔوبٖ اص ثوشخوی اص اثوبس ‪ٚ‬‬ ‫خبرث‪ٞٝ‬بی تبسیخی ‪ٔ ٚ‬ذسٖ پبییخت ثبصدیذ داؿی‪ٝ‬ا٘ذ‪.‬‬ ‫ػفش ث‪ ٝ‬اػیبٖ ‪ٞ‬بی فبسع ‪ ٚ‬اکف‪ٟ‬بٖ ثشای ثبصدیذ اص اثبس توبسیوخوی ٘و ویوش اسی‬ ‫وشیٕخب٘ی‪ ،‬ثبصاس ‪ٚ‬ویُ‪ ،‬ثبغ اسْ‪ٔ ،‬ؼدذ ٘لیشإِّه‪ٔ ،‬مجش‪ ٜ‬احوٕوذ ثوٗ ٔو‪ٛ‬ػوی‬ ‫ؿب‪ٞ‬چشاغ‪ ،‬پبػبسٌبد ‪ ٚ‬ث‪ٙ‬ب‪ٞ‬بیی ‪ٕٞ‬چ‪ٔ ٖٛ‬ؼدذ ؿیخ ِطفاهلل‪ ،‬عبِی لبپ‪ ،ٛ‬وّیؼوبی‬ ‫‪ٚ‬ا٘ه‪ ،‬ػی ‪ ٚ‬ػ‪ ٝ‬پُ دس ثش٘بٔ‪ٞ ٝ‬بی ت‪ٛ‬س اؿ‪ٙ‬بػبصی فعب ٖ ٌوشدؿوٍوشی وـو‪ٛ‬س‬ ‫س‪ٚ‬ػی‪ ٝ‬لشاس داسد‪.‬‬ ‫ادأ‪ ٝ‬اص ؿٕبس‪ ٜ‬لجُ ‪...ٚ‬‬ ‫‪ٚ‬سصؽ وشدٖ‪ ،‬یه ٘‪ٛ‬ع اػیشع طجیعی اػت و‪ ٝ‬ثو‪ٝ‬‬ ‫ثذٖ ‪ٚ‬اسد ٔیؿ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬ثبعث ت‪ِٛ‬یذ سادیىبَ‪ٞ‬وبی اصاد‬ ‫ٔیؿ‪ٛ‬د‪ .‬سادیىبَ‪ٞ‬بی اصاد‪ ،‬ػوّو‪ٞ َٛ‬وبی ثوذٖ سا‬ ‫تخشیت ٔی و‪ٙٙ‬ذ ‪ ٚ‬ػشعت ث‪ٟ‬ج‪ٛ‬د ‪ ٚ‬تشٔیٓ عضوالت‬ ‫سا وب‪ٞ‬ؾ ٔید‪ٙٞ‬ذ‪.‬‬ ‫ا٘یی اوؼیذاٖ ‪ٞ‬ب ث‪ ٝ‬ع‪ٛٙ‬اٖ یه ٔىب٘یضْ طجویوعوی اص‬ ‫ثذٖ دس ثشاثش حّٕ‪ ٝ‬سادیىبَ‪ٞ‬بی اصاد دفبع ٔیو‪ٙٙ‬وذ‬ ‫‪ ٚ‬ػشعت تشٔیٓ سا افضایؾ ٔید‪ٞ‬و‪ٙ‬وذ‪ٔ .‬ویو‪ٞ ٜٛ‬وب ‪ٚ‬‬ ‫ػجضی ‪ٞ‬ب ٘یض ٔ‪ٙ‬جع خ‪ٛ‬ثی اص ا٘یی اوؼیذاٖ‪ٞ‬ب ‪ٞ‬ؼی‪ٙ‬ذ ‪ٚ‬‬ ‫ث‪ٕٞ ٝ‬یٗ دِیُ ٔلش فشا‪ٚ‬اٖ اٖ‪ٞ‬ب ت‪ٛ‬کی‪ٔ ٝ‬یؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫‪ٚ‬سصؽ وشدٖ ث‪ ٝ‬خل‪ٛ‬ف دس اه ‪ٞ ٚ‬و‪ٛ‬ای ٌوشْ‬ ‫ثبعث دفع اه ‪ ٚ‬اِىیش‪ِٚ‬یت صیبدی اص ثذٖ ث‪ٚ ٝ‬ػیّ‪ٝ‬‬ ‫تعشیک ٔی ؿ‪ٛ‬د‪ ٚ‬پیبػیٓ ‪ ٚ‬ػذیٓ د‪ ٚ‬اِىیش‪ِٚ‬یت ٔ‪ٟ‬وٓ‬ ‫ٔ‪ٛ‬خ‪ٛ‬د دس ثذٖ ‪ٞ‬ؼی‪ٙ‬ذ و‪ ٝ‬تعبدَ ٔبیوعوبت ثوذٖ سا‬ ‫حفظ ٔی و‪ٙٙ‬ذ ‪ ٚ‬ثبیذ ثذا٘یٓ و‪ٔ ٝ‬ی‪ٜٞٛ‬ب ‪ ٚ‬ػجوضی ‪ٞ‬وب‬ ‫ػشؿبس اص پیبػیٓ ‪ٞ‬ؼی‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ػذیٓ ٘یض دس ٕ٘ه ‪ ٚ‬ثؼیبسی اص غزا‪ٞ‬وبی أوبد‪ٚ ٜ‬‬ ‫فشای‪ٙ‬ذ ؿذ‪ٚ ٜ‬خ‪ٛ‬د داسد ثو‪ ٝ‬ایوٗ دِویوُ وو‪ ٝ‬ایوٗ‬ ‫اِىیش‪ِٚ‬یت ‪ٞ‬ب ث‪ ٝ‬اػب٘ی ‪ ٚ‬ث‪ٔ ٝ‬مذاس صیوبد اص طوشیوک‬ ‫تعشیک اص ثذٖ دفع ٔیؿ‪٘ٛ‬ذ‪ ،‬ث‪ٙ‬بثشایٗ خبیٍضی‪ٙ‬ی ایوٗ‬ ‫ٔ‪ٛ‬اد ٔغزی ثشای ‪ٚ‬سصؿىبساٖ دس ا‪ِٛٚ‬یت لشاس داسد‪.‬‬ ‫٘بٖ‪ ،‬غالت ‪ ٚ‬ثش٘ح حب‪ٚ‬ی وشث‪ٞٛ‬یذسات ‪ٚ ٚ‬ییوبٔویوٗ‬ ‫‪B‬صیبدی ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬و‪ ٝ‬ثشای ػ‪ٛ‬خت ‪ ٚ‬ػبص ا٘وشطی دس‬ ‫ثذٖ ٘ویوض صْ ‪ٞ‬ؼویو‪ٙ‬وذ‪ٞ .‬وٕوچو‪ٙ‬ویوٗ غوزا‪ٞ‬وبی‬ ‫وشث‪ٞٛ‬یذساتی‪ ٟٓٔ ،‬تشیٗ ٔ‪ٙ‬جع ت‪ِٛ‬یذ ا٘شطی دس یوه‬ ‫‪ٚ‬سصؽ ط‪٘ ٛ‬ی ‪ ٚ‬ؿذیذ ‪ٞ‬ؼی‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬ثوذ‪ ٖٚ‬دسیوبفوت‬ ‫وبفی اٖ‪ٞ‬ب‪ ،‬ثذٖ لذست ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬اٖ وبفی ثشای اخوشای‬ ‫تٕشیٗ ‪ٚ‬سصؿی سا ٘خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ داؿت‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه ارک

روزنامه ارک 5595

روزنامه ارک 5595

شماره : 5595
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه ارک 5594

روزنامه ارک 5594

شماره : 5594
تاریخ : 1401/06/29
روزنامه ارک 5593

روزنامه ارک 5593

شماره : 5593
تاریخ : 1401/06/28
روزنامه ارک 5592

روزنامه ارک 5592

شماره : 5592
تاریخ : 1401/06/27
روزنامه ارک 5591

روزنامه ارک 5591

شماره : 5591
تاریخ : 1401/06/24
روزنامه ارک 5590

روزنامه ارک 5590

شماره : 5590
تاریخ : 1401/06/23
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!