روزنامه ارک شماره 5515 - مگ لند

روزنامه ارک شماره 5515

روزنامه ارک شماره 5515

روزنامه ارک شماره 5515

‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫ارتقبی‬ ‫مذیران‬ ‫متخلف در‬ ‫قبمًس‬ ‫وظبم اسالمی‬ ‫ویست‬ ‫پیشگیری‬ ‫از فسبد‬ ‫ببیذ‬ ‫در ایلًیت‬ ‫ببشذ‬ ‫صفحِ ‪3‬‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫*شىبٍ ‪ 12‬خرداد ‪ 22 * 2042‬شیئه ‪ 24 * 1411‬ری القعذٌ‪ * 2001‬سبل سی ی دیم ( ایتًز ایکیىجی ایل ) * شمبرٌ ( سبیی ) ‪ 8* 5525 :‬صفحٍ *قیمت‪14444:‬ریبل * ایمیل‪ * ark.tabriz@yahoo.com :‬سبیت ریزوبمٍ ارک‪ *www.arkonline.ir :‬سبیت پبیگبٌ خبری ارک خبر‪www.ark-news.ir :‬‬ ‫ایزاى حق دارد در رٍیکزدش‬ ‫تااصاًس تاسًگزی کٌد‬ ‫امیسػجداتبُیبن‪:‬‬ ‫در هقاتل ت وین اهزیکا دست تستِ ً َاّین هاًد‬ ‫‪ ۰۸‬درصد ًاٍگاى عوَهی‬ ‫کطَر فزسَدُ است‬ ‫صفحِ ‪4‬‬ ‫هالیات ‪ ۶۹‬درصد صاحثاى هطاغل‬ ‫سیز ‪ ۰۸‬هیلیَى است‬ ‫صفحِ ‪7‬‬ ‫ایزاى در رتثِ ضطن پذیزش‬ ‫استاًداردّای‬ ‫تییالوللی گزدضگزی‬ ‫صفحِ ‪۰‬‬ ‫اخزیی جشئیات اس یاراًِ ٍاریشی‬ ‫تِ حساب سزپزستاى خاًَار‬ ‫صفحِ ‪۰‬‬ ‫مىظًم یبدداشت‬ ‫یبشبییش یئری‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫اخببر زیر ررٌ بیه‬ ‫مذیرمسئًل ‪ -‬محمّذ اشراقی‬ ‫* پیطگیزی اس فساد تاید در اٍلَیت تاضد‬ ‫اسشبوداز اذزثبیجبن ضسقی‪ :‬ضىبسبیی ثسشسَاب سساب‬ ‫یکی اش مُمسسیه زسابتاز َاب سابشمابن ثابشزسای‬ ‫محسًه میضً ی ایه سبشمبن ثبید مثا واًزاساکاه‬ ‫ػًام ی زیطٍَب سسب زا وطبن َد‪.‬‬ ‫* سفز رئیس جوَْر ًٍشٍئال تِ ایزاى‬ ‫زئیس جمًُز یوصیئال زیش ضىجٍ ‪ ۱۲‬خاس ا ز زس‬ ‫َاایاابساای ثاابااىاادداابیااٍ ثااٍ ایااسان س ا ااس ماای کااىااد‪.‬‬ ‫س س زئیس جمًُز یوصیئال ثٍ ایسان ثٍ ػًر زسامای‬ ‫ایزاهلل »سید اثساَیم زئیسی «اوجبم می ضاً ی ثاس‬ ‫اسب اػالم مدیسک زیاثط ػمًمی زیبسز جمًُز‬ ‫ی زیشٌ خًاَد ثً ‪.‬‬ ‫*قطعٌاهِ ضد ایزاًی اصاًس اًزصی ّستِ ای‬ ‫یشازر امًز خبزجٍ زدی سػًیت قطؼىبمٍ ضدایساوای‬ ‫ز ضًزا حکبم اضاوس اػالم کس ‪ :‬ایاه قاطاؼاىابماٍ‬ ‫ثساسب گصازش ضشبثص ٌ ی غیسمشًاشن مدیسک اضاوس‬ ‫ی مجشىی ثس اطالػبر زیغایاه ی سابخاشایای زضیام‬ ‫غُیًویسشی غًزر گسسشٍ ی وشیجٍا جاص سعاؼایا‬ ‫زیود َمکبز ی سؼبمالر جمًُز اسالمی ایاسان ثاب‬ ‫اضاوس ز ثسوخًاَد اضز‪.‬‬ ‫* تَّیی تِ پیاهثز اسالم(ظ) در ٌّد‬ ‫یشیس امًز خبزجٍ ز سًئیشی ثاب اثاساش خاسساىاد اش‬ ‫یجبوجٍ ز مالقابر ثاب‬ ‫دیطجس گ ز یگً زاَجس‬ ‫مقبمبر َىد وًضز‪ :‬سُسان ی َبای واً ثاس ضاسیزر‬ ‫احشسام ثٍ ا یبن اتُی مقدسبر اسالمی ی اجشاىابه اش‬ ‫طسح اظُبزار س سقٍامیص اس بق وظس ازود‪.‬‬ ‫* کااّاص سای ه ازا هاَاد ها ادر‬ ‫تِ ‪۳3-۳۰‬سال‬ ‫سسدسسز ثیسخبوٍ ضًزا َمبَىیی مجبزشٌ ثاب ماًا‬ ‫مخدز اذزثبیجبن ضسقی‪ :‬ز خػاًظ ساه مػاس‬ ‫مًا مخدز گ ز ‪ :‬سه مػس مًا مخدز ثٍ ‪ ۲۱‬اتی‬ ‫‪ ۲۱‬سبل کبَص یبسشٍ اسز ی َس چٍ ایه سه دبییاه ساس‬ ‫می زی ضسایط ثبشگطز ماجاد ثاٍ حابتاز ػاب‬ ‫سخزسس میضً ‪.‬‬ ‫* کاّص دٍر ریش هَاد غذایی تا پزتَ دّی‬ ‫مؼبین سبشمبن اوسض اسمی سبکید کس ‪ :‬دسسًَی سابیایاس‬ ‫ز کبَص ضبیؼبر محػًالر غرایی از ی‬ ‫شیب‬ ‫مب میسًاویم اش ایه طسیق میصان یز زیص مًا غرایی ی‬ ‫کطبیزش زا کبَص َیم‪.‬‬ ‫* کاّص اتتال ٍ فَتی کزًٍا در جْاى‬ ‫طجق گصازش َ شیی سبشمبن جُبوای ثاُاداضاز کاٍ‬ ‫چُبزضىجٍ َطز ضیئه ( ‪ ۲۱‬خس ا ) مىشطس ضد ساؼادا‬ ‫مًاز جدید اثشال ثٍ کسیوب ی مًاز سًسی ساقاسیاجاب ز‬ ‫سساسس جُبن ز َ شٍ گرضشٍ کبَص یبسشٍ اسز‪ .‬ثب ایه‬ ‫حبل ز ثخص َبیی اش خبیزمیبوٍ ی اسایاب جاىاًه‬ ‫ضسقی مًاز اثشال ی سًسی غؼً گصازش ضدٌ اسز‪.‬‬ ‫خبرگساری ارک‬ ‫‪www.ark-news.ir‬‬ ‫جبی مىبسب تبلیغ کبال یخذمبت شمب‬ ‫درببزارایران یدویب‬ ‫شمبرٌ تمبس‪48200251184:‬‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫تحزاى کزًٍا عاهل تطدید فقز‪ ،‬تیعدالتی ٍ تیکاری ضدُ است‬ ‫ًوایٌدُ کارگزاى ایازاى در سااسهااى‬ ‫تیی الوللی کار گفت‪ :‬تحزاى کزًٍا اثاار‬ ‫سیاًثاری تز دًیای کار داضتِ اسات کاِ‬ ‫هْن تزیی اى تطدید فقز‪ ،‬تی عدالاتای ٍ‬ ‫تیکاری ًاضی اس تیی رفتی چٌد دُ هیلیَى‬ ‫ضغل تَدُ است ‪.‬‬ ‫سید محمد یابزاحامادیابن گا از‪ :‬ثاٍ‬ ‫ومبیىدگی اش میبیًن َب کبزگس سالضیس ی خسشیی وبدریس کطًزم دیبم غبح‬ ‫مً ر ی یسشی مس م سسشمیه کُه ی ثبسشبوای ایاسان شمایاه زا داریاسا‬ ‫ثبضید‪.‬ثحسان کسیوب ایبز شیبوجبز ثس ویب کبز اضشٍ اسز کٍ مُمشسیاه ان‬ ‫سطدید سقس ثی ػداتشی ثیکبز وبضی اش ثیه زسشه چىد ٌ میابایاًن ضا ا‬ ‫ثً ٌ ی گصازش َب سبشمبن ثیه اتمببی کبز سبکید می کىاد کاٍ خسابزار‬ ‫یاز ٌ ثٍ کطًز َب ز حبل سًسؼٍ ی ازا زامد مشًسط ثٍ دبییه ثسیابز‬ ‫ضدیدسس ثً ٌ اسز ‪.‬ایه کطًزَب زمسحبٍ َمٍ گیس کسیوب ثٍ تی اقشاػاب‬ ‫غیس زسمی غبتت دًضص وبکبسی سبمیه سالمز ی سًسؼٍ وب کبسای ز شیاس‬ ‫سبخز َب وظبم سالمز غدمبر اجشمبػی ی اقشػب ثیطشس زا سجاسثاٍ‬ ‫کس ود ‪ .‬ز اغبش دبودمی کسیوب زکطًز مه ایسان ثٍ تی سحسیمَب ازییی‬ ‫قدزر َب ثصزگ امب غیس مسئًل چىد ٌ َصاز کبزگس جابن خاً زا اش‬ ‫سز ا ود یتی ثب َمز اوطمىدان ی وخجیبن یاکسه مىبست سًتید یدس‬ ‫ساسیکاص ی‬ ‫اش یاکسیىبسیًن ثیص اش َطشب زغد ایه طًسبن ثیمبز‬ ‫ایه ثحسان مُبز ضد ‪.‬‬ ‫تزای دریافت سَد یا ثثتًام سْام عدالت‪ ،‬فزیه کالُتزداراى‬ ‫را ً َرید‬ ‫هجزهاى سایثزی تا تا ارسال پیاهک ٍ یا پایاام‬ ‫در ضثکِ ّای اجتواعی تا ًام ٍاریش سَد سْام‬ ‫عدالت هتزصد کالّثزداری اس هزدم ّستاٌاد‪،‬‬ ‫تز ایی اساس افزاد تاید ضوی اگاّی تِ ایای‬ ‫هَضَع فزیه ایی دستِ اس پیغامّا را ً َرًد‪.‬‬ ‫دیبم َب جؼبی کٍ ثٍ سبشگی ماىاشاطاس ضادٌ‬ ‫اسز اش مخبطجیه زخًاسز میکىد کٍ ثسا زیبسز سً سُبم خاً اش‬ ‫طسیق تیىک اتً ٌ اقدام کىد کٍ سُبمدازان ثابیاد وساجاز ثاٍ ایاه اقادام‬ ‫کالَجس ازاوٍ اگبٌ ثبضىد‪ .‬ز ایه زاسشب ضسکز سذس ٌ گراز ماسکاص ز‬ ‫اطالػیٍ ا اػالم کس ٌ اسز کٍ مجسمبن سبیجس ثب طساحی دبش سم مجسمبوٍ‬ ‫ز قبتت اسش ب ٌ اش وبم ی وطبن سبمبوٍ سُبم ػداتز ی ازسبل دیبمک مجىی ثاس‬ ‫یازیص مجبتغ مخشب ثٍ حسبهَب مبتی َمًطىبن مطسیط ثٍ مساجؼٍ تیىک یب‬ ‫دیًود زج ضدٌ ز دیبمک گًضی سب ه َمساٌ ساسیات خاًز گابن زا ثاٍ‬ ‫غ حبر جؼبی دس اخز مًسًم ثٍ سیطیىگ َدایز می کىىد‪.‬ایه اسسا وجبید‬ ‫حشی یک زیبل دس اخز کىىد‪ .‬اگس دیبمکی ازسبل می ضً کٍ تیىک یاجاز‬ ‫وبم از قطؼب کالٌ ثس از اسز ی زثطی ثٍ یتاز ی یشازر اقاشاػاب ی‬ ‫سبشمبن خػًغی سبش وداز ‪َ .‬سگًوٍ اطالع زسبوی ز سُبم ػداتز غسسب‬ ‫اش طسیق یه سبیز َب زسمی ضسکز سذس ٌ گراز مسکص ثاٍ وطابوای‬ ‫‪www.sejam.ir www.csdiran.ir‬ی ‪sahamedalat.ir‬ثٍ اطالع‬ ‫ػمًم مطمًالن سُبم ػداتز می زسد‪.‬‬ ‫در هقاتل ت وین اهزیکا دست تستِ ً َاّین هاًد‬ ‫یشیس امًز خبزجٍ کطًزمبن سبکایاد کاس اگاس‬ ‫امسیکبیی َب سػمیم غیس یاقغ ثیىبوٍ ثایایاسواد ی‬ ‫مسیس قطؼىبمٍ زا دیص ثسود وٍ ویب ثٍ اخس خاًاَاد‬ ‫زسید ی وٍ مب سز ثسشٍ خًاَایام مابواد‪.‬حسایاه‬ ‫امیسػجداتبُیبن گ ز‪ :‬جدیدسسیه مًضًع ماطاسح‬ ‫ز سیبسز خبزجی مراکسار جمًُز اسالمای‬ ‫ایسان ثب کطًزَب ‪ ۲+۱‬ثٍ طًز مسشقیم ی امسیکاب‬ ‫ثٍ طًز غیس مسشقیم ثب َد زساغ ساحاسیام َاب‬ ‫ظبتمبوٍ یاضىیشه ػبیٍ کطًزمبن اسز‪.‬ی اساصی ‪:‬‬ ‫ز یتز جدید جمًُز اسالمی ایسان مػامام‬ ‫َسشیم ثٍ سًاسقی خًه ی دبیداز سز یابثادب ثاٍ‬ ‫سًاسقی کٍ خطًط قسمص ی ػصر مبز ماب ز ان‬ ‫زػبیز ضدٌ ثبضد‪.‬‬ ‫اقب امیسػجداتبُیبن گ ز‪ :‬ز ‪ ۰۵‬زیش گارضاشاٍ‬ ‫سقسیجب یق ٍ ا ز مراکسار ایجب ضد کاٍ زیطاٍ‬ ‫اغبی اش ایه اسز کٍ طس امسیکابیای شیاب ٌ‬ ‫خًاَیَبیی زمراکسار اضز‪.‬زئیس ساشایابٌ‬ ‫یذبمبسی اسصی ‪ :‬مب ز ییه سًاساق کاس یام کاٍ‬ ‫گ شیً َب میبن ایسان ی چُبز ثٍ ػالیٌ یک ثٍ طًز‬ ‫مسشقیم یمیبن مبیامسیکبییُبثطًز غیسمسشاقایام ی‬ ‫سجب ل دیبم اش طسیق مراکسٌ کىىدٌ ازضد اساحاب یاٍ‬ ‫ازیدب ا امٍ یبثد‪.‬‬ ‫ی گ ز‪ :‬شیسا ػمدٌ ی اسب سحسیمَابیای کاٍ‬ ‫االن مشًجٍ جاماُاًز اساالمای ایاسان اساز‬ ‫سحسیم َب یکجبوجٍ غیسقبوًوی ی ما ابیاس حاًشٌ‬ ‫ثیه اتمببی اسز کٍ اش جبوت کبخ سا ایاد ػابایاٍ‬ ‫کطًزمبن اػمبل ضدٌ اسز‪.‬اقب امیسػجداتبُایابن‬ ‫اسصی ‪ :‬ز ییه سًاسق ضاد ایاه ثاخاص اش تا اً‬ ‫سحسیم َب ثٍ طًز غیس مسشقیم مایابن ماب ی طاس‬ ‫امسیکبیی اوجبم ضً ‪.‬ی گ ز‪ :‬ز سامابم ایاه‬ ‫مدر طس امسیکبیی ثیص اش ایه کٍ ثٍ واشایاجاٍ‬ ‫سًاسق ویبٌ اضشٍ ثبضد ثٍ یاک ماًضاًع یایاس‬ ‫سًجٍ از ی انب اغساز ثس مراکسٌ مساشاقایام ثاب‬ ‫جمًُز اسالمی اسز‪.‬یشیس امًز خبزجٍ اساصی ‪:‬‬ ‫ز سمبم جمغ ثىد َب کٍ ز َ ز َطاز مابٌ‬ ‫گرضشٍ کس یم ز وُبیز ثٍ ایه وشیجٍ زسیدیم کٍ‬ ‫اگس ایه مراکسٌ سبیدٌا ثسا مبز ایسان اضشٍ ی‬ ‫ز چبزچًه مىبسغ مبی ی زػبیز خطًط قسمص ی‬ ‫ػصر وظبم ثبضد ایه کبز میسًاود اوجبم ضً ‪ .‬اماب‬ ‫سبیدٌ ا ز ان یدٌ وطد شیسا وکشاٍ ماُام ایاه‬ ‫اسز کٍ یقشی ثب اغساز سسایان طس امسیاکابیای‬ ‫مًاجٍ ضدیم گ شیم اگس حسه ویشی ازید قجا اش‬ ‫َسگًوٍ مراکسٌ یک اثؼب اش ایه حسه ویز زا‬ ‫ثٍ مب وطبن َید‪.‬ی سبکید کس ‪ :‬ثبید ثداوایام کاٍ‬ ‫میبن ثبیدن ی سیبسز َبیص ثب سسامخ ی سایابساز‬ ‫َبیص س بیر یجً اضشٍ ثبضد امب ان چاٍ کاٍ‬ ‫ز ػم ضبَد ثً یم ا امٍ سطابز حاداکاثاس ی‬ ‫سحسیم َب سسامخ ثً ی سحسیم َب َس ی سٍ َ شٍ‬ ‫یکثبز اش جبوت امسیکب ثس ثسخی ضاسکاز َاب ی‬ ‫اضخبظ ایساوی ی غیسایساوی مسسجط ثب ماب اػامابل‬ ‫ضد‪.‬‬ ‫*مذیرمسئًل ‪-‬محمّذ اشراقی‬ ‫یبضبییص یئستس یئسگی یس‬ ‫جبوبییب یسیبیک یئس یس‬ ‫ثیشیی تس ثصٌ یس یویبوی‬ ‫ثیشیسز گًل ایبٍ زیحبوی‬ ‫قًْزییبز ثًیئس حیًاوالز‬ ‫کًْزتًیبز ثًائً اوسبوالز‬ ‫یبضبییص یئستس چیچک یس‬ ‫یًمًضبق ائبٍ ثی ایذک یس‬ ‫یئشیطسه گًل کیمی اچیالز‬ ‫سسسیىٍ کًل کیمی اغیالز‬ ‫یس یس ثبخمبسبن ایىجییس‬ ‫ایىجیسٍ اوشیتًه سیىسییس‬ ‫اوسبوالز یئس الح اسیجالز‬ ‫چًْخداودیس شیجیبٍ قبسیجالز‬ ‫یبضبییص ثًالغی قًزییًه‬ ‫ائبٍ ثی گیسمبن سًْییتًه‬ ‫یبضبییص خسمىی اور اتیت‬ ‫اتبس ٌ ایطبٍ ویت قًْجبتیت‬ ‫گسک یس طجیؼز سبویىب‬ ‫یئىی ن ثبخیال حبتیىب‬ ‫ػبج یس یئسیمیص یزیمً‬ ‫گسک یس سوودیزک ای یوً‬ ‫اخزیی جشئیات اس یاراًِ ٍاریشی‬ ‫تِ حساب سزپزستاى خاًَار‬ ‫س ٌگَی ساسهاى ّدفوٌدی یاراًِ ّا گفت‪ :‬تازداضات‬ ‫یاراًِ هسدٍدی ٍاریشی تِ هتقاضیاى هٌَط تاِ پاایاص‬ ‫اطالعات در ٍسارت تعاٍى‪ ،‬کار ٍ رفاُ اجتواعی است ٍ‬ ‫تالفاصلِ پس اس اعالم ایی ٍسارت اًِ افزاد هیتَاًٌد اى‬ ‫را تزداضت کٌٌد‪.‬‬ ‫طیجٍ حسیىی اظُبز اضز‪َ :‬م اکىًن ی سشٍ اش اساسا‬ ‫َسشىد کٍ یبزاوٍ از یجُطز ی خس ا مبٌ اوُاب مسادی‬ ‫اسز وخسز اسسا کٍ سب سسیز یه مبٌ یبزاوٍ زیبسز‬ ‫می کس ود امب دس اش طسح اغاالح ازش ساسجایاحای ی‬ ‫ثسزسی َب اوجبم ضدٌ اش تیسز زیابساز کاىاىادگابن‬ ‫یبزاوٍ خبزج ضدود‪.‬ی اسصی ‪ :‬سشٍ ییس اش اسسا ز‬ ‫سبلَب گرضشٍ یبزاوٍ زیبسز ومیکس ود ی ثب اجاسا‬ ‫طسح اغالح ازش سسجیحی خًاسشابز زیابساز یابزاواٍ‬ ‫وقد ضدود ی ز سبمبوٍ اػالمی یشازر سؼبین کابز ی‬ ‫زسبٌ اجشمبػی زخًاسز خً زا یجز کس ود‪.‬‬ ‫سخىیً سبشمبن َدسمىد یبزاوٍَب گ ز‪ :‬اسسا کٍ‬ ‫سب سسیز یه مبٌ یبزاوٍ زیبسز میکس ود ی دس اش ان اش‬ ‫تیسز خبزج ضدود ثىب ثٍ سشًز زییس جمًُز یبزاوٍ ثاٍ‬ ‫حسبه سسدسسز خبوًاز یازیص ضد امب ماجاباغ یازیاص‬ ‫مسدی اسز کٍ ثبید ایه سشٍ اش اسسا َمچىبن مىشاظاس‬ ‫ثمبوىد سب یشازر سؼبین سبمبوٍا زا کٍ ثاسا ثاسزسای‬ ‫یضؼیز ایه اسسا ز وظس گسسشٍ مؼسسی کىد‪.‬‬ ‫ی اضبسٍ کس ‪ :‬ثب سًجٍ ثٍ ایىکٍ ایه خبوًازَب دیاص اش‬ ‫ایه اػشساؼ خً زا یجز کس ود ثبید ز سبمبوٍ جادیاد‬ ‫یشازر سؼبین ثبید جصئیبر اػشساؼ خً زا یاز کىىد‬ ‫ی دس اش اوجبم ثسزسیَب الشم مطخع میضاً کاٍ‬ ‫ایب مطمًل دس اخز یبزاوٍ َسشىد یب وٍ ی چاىابواچاٍ ز‬ ‫دبیص اوجبم ضدٌ جصی ‪َ ۹‬ک اثشدایی سطخیاع ا ٌ‬ ‫ضدود یبزاوٍ یازیص از یجُطز مبٌ ثسا ایه اسسا قبثا‬ ‫ثس اضز اسز‪.‬حسیىی سًضیح ا ‪ :‬سشٍ یایاس اش‬ ‫اسسا ثً ود کٍ ز سىًار گرضشٍ یبزاوٍ اوُب قطغ ضادٌ‬ ‫ثً ایه اسسا ز غًزسی کٍ خًاَبن زیابساز یابزاواٍ‬ ‫وقد ثبضىد ثبید ز سبمبوٍ یشازر سؼبین یجز وبم کىىاد‬ ‫ی ییس ویبش ویسز کٍ مىشظس سبمبواٍ یشازر ساؼابین‬ ‫ثبضىد چسا کٍ دبیص اطالػبر اوُب زحبل اوجبم اساز‬ ‫ی چىبوچٍ سبیید ضً یبزاوٍ ثٍ حسبه سسدسسز خابواًاز‬ ‫یازیص می ضً ‪.‬ی گ ز‪ :‬یبزاوٍ خس ا مبٌ ایه اسسا دس‬ ‫اش اػالم سبشمبن ثسوبمٍ ی ثً جٍ طجق زیال گرضشٍ قبثا‬ ‫ثس اضز اسز‪.‬‬ صفحه 1 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫سیاسی‬ ‫شنبه ‪ 12‬خرداد ‪ 22 *2042‬ژوئن ‪ 24 * 1411‬ذی القعده‪ * 2001‬سال سی و دوم ( اوتوز ایکینجی ایل ) * شماره ( سایی ) ‪5525 :‬‬ ‫قغؼٌبهِ ضَسای حکبم؛ ضتبثضدُ ٍ ثذٍى اجوبع‬ ‫پبسخ ثِ قغؼٌبهِ ضذایشاًی ضَسای حکبم‬ ‫قبعغ ٍ هتٌبست است‬ ‫سر‪ٍٛٙ‬ی ‪ٚ‬ظاضت أو‪ٛ‬ض ذوبضمو‪ ،ٝ‬روب٘ویوبٖ‬ ‫لغؼ‪ٙ‬بٔ‪ ٝ‬ضس ایطا٘ی ض‪ٛ‬ضای حوىوبْ اغا٘وس‬ ‫ریٗإِّّی ا٘طغی اتٕی ضا ٔسئ‪ َٛ‬تبؼبت رؼسی‬ ‫ایٗ الساْ زا٘ست ‪ ٚ‬تبویس وطز پبسود ایوطاٖ‬ ‫لبعغ ‪ٔ ٚ‬ت‪ٙ‬بسب ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ر‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫هؼبٍى ًوبیٌذگی ایشاى‪ :‬تحشین کشُ ضوبلی کوکی‬ ‫ثِ حل ٍ فػل ٍضؼیت ضجِجضیشُ کشُ ًویکٌذ‬ ‫سفیط ‪ٔ ٚ‬ؼب‪ٕ٘ ٖٚ‬بی‪ٙ‬سٌی ایوطاٖ زض سوبظٔوبٖ‬ ‫ُّٔ اظ‪ٟ‬بض زاضت اػٕبَ تحطیٓ‪ٞ‬بی موسیوس‬ ‫ػّی‪ ٝ‬وط‪ ٜ‬ضٕبِی تو‪ٛ‬سوظ ضو‪ٛ‬ضای أو‪ٙ‬ویوت‬ ‫وٕىی ر‪ ٝ‬حُ ‪ ٚ‬فصُ ‪ٚ‬ضؼیت فؼّی زض ضبو‪ٝ‬‬ ‫معیط‪ ٜ‬وط‪٘ ٜ‬ر‪ٛ‬ا‪ٞ‬س وطز رّىو‪ ٝ‬پویوبٔوس‪ٞ‬وبی‬ ‫ظیب٘ببضی رطای ٔطزْ ‪ ٚ‬تطسیس تو‪ٙ‬وص ‪ٞ‬وب زض‬ ‫ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س زاضت‪.‬‬ ‫دیپلوبت سٍس‪ :‬تػَیت قغؼٌبهِ ػلیِ‬ ‫ایشاى ّیچ کوکی ًویکٌذ‬ ‫ثبص ّن خغبی اًسبًی ٍ ثبص ّن حبدثِ‬ ‫سبصهبىّبی ثییالوللی ؛‬ ‫اخجبس کَتبُ سیبسی‬ ‫‪2‬‬ ‫ٕ٘بی‪ٙ‬س‪ ٜ‬ض‪ٚ‬سی‪ ٝ‬زض ٔصاوطات ‪ٚ‬یٗ رب ریبٖ ای‪ٙ‬ى‪ٝ‬‬ ‫لغؼ‪ٙ‬بٔ‪ ٝ‬ضس ایطا٘ی زض ض‪ٛ‬ضای حىوبْ ‪ٞ‬ویوچ‬ ‫وٕىی ر‪ ٝ‬ر‪ٟ‬ب‪ٛ‬ز ‪ٕٞ‬ىبضی ت‪ٟ‬وطاٖ ‪ ٚ‬اغا٘وس‬ ‫اتٕی ٕ٘ی و‪ٙ‬س‪ٌ ،‬فت ایٗ الساْ رطای تىٕیوُ‬ ‫ٔصاوطات ‪ٚ‬یٗ ٘یع فبیس‪ٜ‬ای ٘ساضز‪.‬‬ ‫لغؼ‪ٙ‬بٔ‪ ٝ‬س‪ ٝ‬وط‪ٛ‬ض اض‪ٚ‬پبیی ػضو‪ ٛ‬روطموبْ ‪ٚ‬‬ ‫ایبالت ٔتحس‪ ٜ‬ػّی‪ ٝ‬ایطاٖ و‪ ٝ‬سبػبتی پیص زض‬ ‫ض‪ٛ‬ضای حىبْ اغا٘س ریٗ إِّّی ا٘طغی اتٕی‬ ‫ر‪ ٝ‬تص‪ٛ‬یب ضسیس‪ ٝ٘ ،‬ت‪ٟٙ‬ب ر‪ِ ٝ‬حوبػ حومو‪ٛ‬لوی‬ ‫مبیٍب‪ٞ‬ی زض ٘ظبْ ‪ ٚ‬ضغیٓ‪ٞ‬بی سبظٔوبٖ ‪ٞ‬وبی‬ ‫ریٗ إِّّی ٘ساضز‪ ،‬و‪ ٝ‬اظ ٘وظوط ووبضضو‪ٙ‬وبسوبٖ‪،‬‬ ‫غیطضط‪ٚ‬ض ‪ ٚ‬اعالق ‪ٚ‬اغ‪ ٜ‬ضس ایوطا٘وی رو‪ ٝ‬اٖ‬ ‫اغطاق أیع است‪ .‬ظٔوعٔو‪ٞ ٝ‬وب روطای ووس‪ٚ‬ض‬ ‫لغؼ‪ٙ‬بٔ‪ ٝ‬ػّی‪ ٝ‬ایطاٖ زض ٘طست ض‪ٛ‬ضای حوىوبْ‬ ‫اغا٘س ریٗإِّّی ا٘طغی اتٕی‪ ،‬اظ ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬پویوص‬ ‫و‪ٔ ٝ‬سیطوُ اغا٘س روب ا٘وتوطوبض ٌوعاضضوی‬ ‫ضتبرعز‪ ٚ ٜ‬یىس‪ٛ‬ی‪ ٝ‬ازػب وطز ایوطاٖ زض اضاهو‪ٝ‬‬ ‫پبسد‪ٞ‬بی ٔؼتبط ف‪ٙ‬ی ر‪ ٝ‬س‪ٛ‬اَ‪ٞ‬بی ایٗ سبظٔبٖ‬ ‫زضربض‪ ٜ‬پیسا ضسٖ ٔ‪ٛ‬از ‪ٞ‬ست‪ٝ‬ای زض س‪ٔ ٝ‬وىوبٖ‬ ‫اػالْ ٘طس‪٘ ٜ‬بت‪ٛ‬اٖ ر‪ٛ‬ز‪ ،ٜ‬اغبظ ضس‪.‬ضسب٘‪ٞ ٝ‬وبی‬ ‫‪ٚ‬ارست‪ ٝ‬ر‪ ٝ‬وبخ سفیس ‪ ٚ‬ضغیٓ و‪ٟ‬ویو‪٘ٛ‬ویوسوتوی‬ ‫ٔ‪ٛ‬می اظ فطبض‪ٞ‬ب ضا ػّی‪ ٝ‬ایطاٖ ر‪ ٝ‬ضا‪ ٜ‬ا٘ساذت‪ٙ‬س‬ ‫تب ربالذط‪ٔ ٜ‬تٗ لغؼ‪ٙ‬بٔ‪ ٝ‬ػصط چ‪ٟ‬وبضضو‪ٙ‬وبو‪ ٝ‬اظ‬ ‫س‪ٛ‬ی ٕ٘بی‪ٙ‬س‪ ٜ‬إِبٖ ر‪ ٝ‬زرویوطذوب٘و‪ ٝ‬ضو‪ٛ‬ضای‬ ‫حىبْ اضاه‪ ٝ‬ضس‪ .‬زض ایٗ لغؼ‪ٙ‬بٔ‪ٛ٘ ٝ‬یسو‪ٙ‬وسٌوبٖ‬ ‫٘سبت ر‪ ٝ‬ازػب‪ٞ‬بی سبذتٍی زضربض‪ ٜ‬پیسا ضوسٖ‬ ‫ٔ‪ٛ‬از ‪ٞ‬ست‪ٝ‬ای زض س‪ٔ ٝ‬ىبٖ اػوالْ ٘طوس‪ ٜ‬زض‬ ‫ایطاٖ ارطاظ ٍ٘طا٘ی وطز‪ ٚ ٜ‬ذ‪ٛ‬استبض ‪ٕٞ‬ىوبضی‬ ‫وبُٔ ایطاٖ رب اغا٘س ریٗإِوّوّوی ‪ٞ‬سوتو‪ ٝ‬ای‬ ‫ضس‪ ٜ‬ا٘س‪.‬أب اظ ٘ظط ض‪ٚ‬سی‪ ٚ ٝ‬چیوٗ‪ ،‬اضاهو‪ ٝ‬ایوٗ‬ ‫لغؼ‪ٙ‬بٔ‪ ٝ‬زض ضطایغوی وو‪ٔ ٝ‬وصاووطات ‪ٚ‬یوٗ‬ ‫ٔت‪ٛ‬لف ضس‪ ٜ‬است ضط‪ٚ‬ضتی ٘ساضت‪ٔ .‬یربهیُ‬ ‫ا‪ِٚ‬یب٘‪ٛ‬ف سفیط ‪ٕ٘ ٚ‬بی‪ٙ‬س‪ ٜ‬زاهوٓ ض‪ٚ‬سویو‪٘ ٝ‬وعز‬ ‫سبظٔبٖ‪ٞ‬بی ریٗإِّّی ٔستمط زض ‪ٚ‬یٗ‪ٌ ،‬فوت‬ ‫ٔطبضوتو‪ٙٙ‬سٌبٖ غطری زض ٌفت ‪ٌٚ‬و‪ٞٛ‬وبی‬ ‫‪ٚ‬یٗ پیص٘‪ٛ‬یس لغؼ‪ٙ‬بٔ‪ٝ‬ای زضروبض‪ ٜ‬ایوطاٖ ضا‬ ‫رطای تص‪ٛ‬یب زض ٘طوسوت موبضی ضو‪ٛ‬ضای‬ ‫حىبْ اغا٘س ا٘طغی اتٕی اضاه‪ ٝ‬وطز٘وس‪ٚ .‬ی‬ ‫افع‪ٚ‬ز ر‪ ٝ‬زالیُ ٘بٔؼّ‪ ،ْٛ‬ا٘‪ٟ‬ب ٔؼتوموس٘وس وو‪ٝ‬‬ ‫یه لغؼ‪ٙ‬بٔ‪ ٝ‬ر‪ٟ‬تطیٗ ضا‪ ٜ‬رطای ضسویوسٌوی رو‪ٝ‬‬ ‫ٔسبهُ پبزٔبٖ روبلوی ٔوب٘وس‪ ٜ‬اسوت‪ .‬رطوست‬ ‫ٔطى‪ٛ‬ن است‪.‬ا‪ ٚ‬رب ایطاز سر‪ٙ‬ب٘ی زض ض‪ٛ‬ضای‬ ‫حىبْ تصطیح وطز ٔتاسفب٘‪ ٝ‬رطذوی اػضوبی‬ ‫ض‪ٛ‬ضا حسبسیت ضطایوظ ٔو‪ٛ‬مو‪ٛ‬ز ضا زضن‬ ‫ٕ٘یو‪ٙٙ‬س ‪ ٚ‬رطای اضاه‪ ٝ‬لغؼ‪ٙ‬بٔ‪٘ ٝ‬بر‪ٍٟٙ‬وبْ ضوس‬ ‫ایطا٘ی فطبض ٔی ا‪ٚ‬ض٘س‪ .‬ا‪ِٚ‬ویوب٘و‪ٛ‬ف ٘وتویو و‪ٝ‬‬ ‫ٌطفت ٔصاوطات ‪ٚ‬یٗ ر‪ ٝ‬ا٘‪ٟ‬ب یبز ٘وساز وو‪ٝ‬‬ ‫فطبض رط ت‪ٟ‬وطاٖ ٔو‪ٙ‬و وط رو‪ ٝ‬تطوسیوس تو‪ٙ‬وص‬ ‫ٔیض‪ٛ‬ز‪.‬زض ضایٌیطی چ‪ٟ‬بضض‪ٙ‬ب‪ ٝ‬ضب ض‪ٛ‬ضای‬ ‫حىبْ‪ ،‬لغؼ‪ٙ‬بٔ‪ ٝ‬پیط‪ٟٙ‬بزی رب ‪ ۰۳‬ضای ٔ‪ٛ‬افک‪۲ ،‬‬ ‫ضای ٔربِف ض‪ٚ‬سی‪ ٚ ٝ‬چیٗ ‪ ۰ ٚ‬ضای ٕٔوتو‪ٙ‬وغ‬ ‫‪ٙٞ‬س‪ ،‬پبوستبٖ ‪ِ ٚ‬یبی رو‪ ٝ‬تصو‪ٛ‬یوب ضسویوس‪.‬‬ ‫مٕ‪ٟٛ‬ضی اسالٔی ایطاٖ ایٗ لغؼ‪ٙ‬وبٔو‪ ٝ‬ضا رو‪ٝ‬‬ ‫ػ‪ٛٙ‬اٖ السأی سیبسی‪٘ ،‬بزضست ‪ ٚ‬غیطسبظ٘وس‪ٜ‬‬ ‫تمبیح ‪ٔ ٚ‬حى‪ ْٛ‬وطز‪.‬‬ ‫ٔحٕسضضب غبهبی‪ ،‬سطپطست ٕ٘بی‪ٙ‬سٌی زاهوٓ‬ ‫وط‪ٛ‬ضٔبٖ ٘عز سبظٔبٖ‪ٞ‬بی ریٗإِّّی ٔسوتوموط‬ ‫زض ‪ٚ‬یٗ ٌفت ایٗ لغؼ‪ٙ‬بٔو‪ ٝ‬ظ٘وً ذوغوطی‬ ‫رطای اػتببض ‪ ٚ‬یىپبضچٍی اغا٘س زض سیسوتوٓ‬ ‫پبزٔب٘ی ‪ ٚ‬ضغیٓ ٔ‪ٙ‬غ اضبػ‪ ٝ‬است ‪ٕٞ ٚ‬چو‪ٙ‬ویوٗ‬ ‫٘طبٖ ٔی ز‪ٞ‬س و‪ٞ ٝ‬وٕوىوبضی ووبزلوب٘و‪ٚ ٝ‬‬ ‫ٌستطز‪ ٜ‬رب اغا٘س زض ظٔی‪ ٝٙ‬پبزٔبٖ ‪ٞ‬ب زض رطارط‬ ‫اضاز‪ ٜ‬سیبسی ‪ ٚ‬فطبض رطذی وط‪ٛ‬ض‪ٞ‬ب تضؼیوف‬ ‫ٔی ض‪ٛ‬ز‪ٚ .‬ی افع‪ٚ‬ز ایٗ ضطرو‪ ٝ‬روعضٌوی رو‪ٝ‬‬ ‫اغا٘س است و‪ ٝ‬ت‪ٛ‬سظ یىی اظ ٔ‪ٟ‬وٓ توطیوٗ‬ ‫اضٌبٖ ‪ٞ‬بی تصٕیٓ ٌیط اٖ یوؼو‪ٙ‬وی ضو‪ٛ‬ضای‬ ‫حىبْ ر‪ ٝ‬اٖ ‪ٚ‬اضز ضس‪.‬ایٗ زیپّٕبت وط‪ٛ‬ضٔبٖ‬ ‫ضٕٗ ض‪ٚ‬ضٗ سبذتٗ ایٗ ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع و‪ ٝ‬پصیطش‬ ‫ایٗ لغؼ‪ٙ‬بٔ‪ ٝ٘ ٝ‬ایطاٖ ضا تطغیب ر‪ ٝ‬فطاتط ضفوتوٗ‬ ‫اظ سغح ربالی و‪٘ٛٙ‬ی ‪ٞ‬وٕوىوبضی ذو‪ٛ‬ز روب‬ ‫اغا٘س ٔی و‪ٙ‬س ‪ ٝ٘ ٚ‬اٖ ضا ٔ ب‪ٛ‬ض ر‪ ٝ‬پوبیویوٗ‬ ‫أسٖ اظ ٔ‪ٛ‬اضغ او‪ِٛ‬وی ذو‪ٛ‬ز ٔوی سوبظز‪،‬‬ ‫افع‪ٚ‬ز ایطاٖ لبعؼب٘‪٘ ٝ‬سبت ر‪ ٝ‬ایٗ لوغوؼو‪ٙ‬وبٔو‪ٝ‬‬ ‫ارطاظ تاسف ٔی و‪ٙ‬س ‪ ٚ‬زض پبسد ر‪ ٝ‬اٖ الوساْ‬ ‫ٔمتضی ضا ا٘ بْ ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س زاز‪ ،‬و‪ ٝ‬ػ‪ٛ‬الوب اٖ‬ ‫ٔت‪ٛ‬م‪ ٝ‬اضاه‪ ٝ‬و‪ٙٙ‬سٌبٖ ‪ ٚ‬حبٔیبٖ ایٗ لغؼو‪ٙ‬وبٔو‪ٝ‬‬ ‫است‪ٚ .‬ی رب اضبض‪ ٜ‬ر‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬اٌط لوطاض روبضوس‬ ‫ایطاٖ پس اظ ٘طبٖ زازٖ سغح ٔثبَ ظز٘وی اظ‬ ‫‪ٕٞ‬ىبضی رب چ‪ٙ‬یٗ ضفتبض ٘بػبزال٘‪ ٚ ٝ‬رب ا٘وٍویوع‪ٜ‬‬ ‫سیبسی ض‪ٚ‬رط‪ ٚ‬ض‪ٛ‬ز‪ٞ ،‬طساض زاز زض ‪ٚ‬الغ ایطاٖ‬ ‫حک زاضز زض سیبست ‪ ٚ‬ض‪ٚ‬یىطز ذ‪ٛ‬ز زض لببَ‬ ‫اغا٘س ربظٍ٘طی و‪ٙ‬س‪ٚ.‬ظاضت أو‪ٛ‬ض ذوبضمو‪ٝ‬‬ ‫ایطاٖ ٘یع زض ریب٘ی‪ٝ‬ای ‪ٞ‬طساض زاز و‪ ٝ‬تص‪ٛ‬یوب‬ ‫لغؼ‪ٙ‬بٔ‪ ٝ‬یبزضس‪ ٜ‬و‪ ٝ‬رط اسبس ٌعاضش ضتبرعز‪ٜ‬‬ ‫‪ ٚ‬غیط ٔت‪ٛ‬اظٖ ٔسیطوُ اغا٘س ‪ٔ ٚ‬وبوتو‪ٙ‬وی روط‬ ‫اعالػوبت زض‪ٚ‬غویوٗ ‪ ٚ‬سوبذوتوٍوی ضغیوٓ‬ ‫و‪ٟ‬ی‪٘ٛ‬یستی و‪ٛ‬ضت ٌطفت‪ ٝ‬است‪٘ ،‬تیو و‪ ٝ‬ای‬ ‫مع تضؼیف ض‪٘ٚ‬س ‪ٞ‬وٕوىوبضی ‪ ٚ‬توؼوبٔوالت‬ ‫مٕ‪ٟٛ‬ضی اسالٔی ایطاٖ روب اغا٘وس زض روط‬ ‫٘ر‪ٛ‬ا‪ٞ‬س زاضت‪.‬‬ ‫سٍسیِ هخبلف اقذاهبت ؿشه ػلیِ ایشاى است‬ ‫ضهیسمٕ‪ٟٛ‬ض ض‪ٚ‬سی‪ ٝ‬زض ٌفت‪ٌٛٚ‬ی تّف‪ٙ‬ی رب ایتاهلل ضهیسی اظ‪ٟ‬بض زاضت‬ ‫اػتمبز زاضیٓ السأبت وط‪ٛ‬ض‪ٞ‬بی غطری‪ ،‬وٕىی ر‪ ٝ‬حُ ‪ ٚ‬فصُ ٔسبهُ ایطاٖ‬ ‫‪ ٚ‬اغا٘س ٘ر‪ٛ‬ا‪ٞ‬س وطز ‪ٛٔ ٚ‬ضغ ض‪ٚ‬سی‪ٔ ٝ‬ربِفت روب ایوٗ ٌو‪٘ٛ‬و‪ ٝ‬الوسأوبت‬ ‫است‪.‬پبیٍب‪ ٜ‬اعالع ضسب٘ی ضیبست مٕ‪ٟٛ‬ضی‪ ،‬زوتط سیس ارطا‪ٞ‬یٓ ضهیسی زض‬ ‫ٌفتٍ‪ٛ‬ی تّف‪ٙ‬ی ‪ٚ‬الزیٕیط پ‪ٛ‬تیٗ ضهیس مٕ‪ٟٛ‬ض ض‪ٚ‬سی‪ ٝ‬رب اضوبض‪ ٜ‬رو‪ ٝ‬زیوساض‬ ‫سبَ ٌصضت‪ ٝ‬ض‪ٚ‬سبی ز‪ ٚ‬وط‪ٛ‬ض زض ٔسى‪ ،ٛ‬تصطیح وطز پس اظ ایٗ زیوساض‬ ‫پیططفت‪ٞ‬بی لبرُ ت‪ٛ‬م‪ٟ‬ی زض ض‪ٚ‬ارظ فیٕبریٗ ای بز ضس ‪ ٚ‬پیٍیطی ت‪ٛ‬افوموبت‬ ‫‪٘ ٚ‬یع ضفت ‪ ٚ‬أس ‪ٞ‬یات‪ٞ‬بی ػبِیضتب‪ ٝ‬عطفیٗ ظٔی‪ ٝٙ‬ت‪ٛ‬سوؼو‪ٞ ٝ‬وٕوىوبضی ‪ٚ‬‬ ‫‪ٕٞ‬ب‪ٍٙٞ‬ی زض ح‪ٛ‬ظ‪ٜٞ‬بی ٔرتّف ز‪ ٚ‬مب٘ب‪ٙٔ ٚ ٝ‬غم‪ٝ‬ای ‪ ٚ‬ریٗإِّّی ضا فطا‪ٞ‬وٓ‬ ‫وطز‪ ٜ‬است‪.‬ضهیس مٕ‪ٟٛ‬ض افع‪ٚ‬ز ‪ٕٞ‬ىبضی ‪ٕٞ ٚ‬ب‪ٍٙٞ‬ی وط‪ٛ‬ض‪ٞ‬بی ٔستموُ‬ ‫زض ضاستبی تأیٗ ٔ‪ٙ‬بفغ مٕؼی زض سغ‪ٛ‬ح ٔ‪ٙ‬غم‪ٝ‬ای ‪ ٚ‬ریٗإِّّی ربػث ذ‪ٙ‬ثی‬ ‫ضسٖ فطبض‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬تحطوبت زیٍط ربظیٍطاٖ ریٗإِّّی ٔیض‪ٛ‬ز‪.‬البی ضهیسی روب‬ ‫اظ‪ٟ‬بض أیس‪ٚ‬اضی ٘سبت ر‪ ٝ‬پبیبٖ یبفتٗ ‪ٞ‬ط چ‪ ٝ‬سوطیوغ توط زضٌویوطی ‪ٞ‬وب زض‬ ‫ا‪ٚ‬وطایٗ‪ ،‬رط ا‪ٕٞ‬یت ضا‪ٜ‬حُ زیپّٕبتیه زض ایٗ ضارغ‪ ٝ‬تاویس وطز ‪ ٚ‬اظو‪ٟ‬وبض‬ ‫زاضت و‪ ٝ‬مٕ‪ٟٛ‬ضی اسالٔی ایطاٖ أبزٌی زاضز ظطفیت‪ٞ‬بی ذ‪ٛ‬ز ضا روطای‬ ‫وٕه ر‪ ٝ‬حُ ‪ ٚ‬فصُ زیپّٕبتیه م‪ ًٙ‬رىبض رب‪ٙ‬سز‪.‬ضهیس مٕ‪ٟٛ‬ض ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ‬ ‫رب اضبض‪ ٜ‬ر‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬اغا٘س ا٘طغی اتٕی تبو‪ ٖٛٙ‬ربض‪ٞ‬ب تاییس وطز‪ ٜ‬و‪ٞ ٝ‬یچٌ‪ٝ٘ٛ‬‬ ‫ا٘حطافی زض فؼبِیت‪ٞ‬بی ‪ٞ‬ست‪ ٝ‬ای ایطاٖ ‪ٚ‬م‪ٛ‬ز ٘ساضت‪ ٝ‬است‪ ،‬افوع‪ٚ‬ز ٔوب رو‪ٝ‬‬ ‫تؼ‪ٟ‬سات ذ‪ٛ‬ز زض ت‪ٛ‬افک ‪ٞ‬ست‪ٝ‬ای ػُٕ وطز‪ٜ‬ایٓ ‪ ٚ‬او‪ ٖٛٙ‬ظٔبٖ تصٕیٌٓیطی‬ ‫أطیىبست‪.‬زوتط ضهیسی زض ازأ‪ ٝ‬تاویس وطز٘س مٕ‪ٟٛ‬ضی اسالٔی ایوطاٖ‪،‬‬ ‫فبضؽ اظ تح‪ٛ‬الت ریٗإِّّی ر‪ ٝ‬ز٘ببَ تؼٕیک ‪ ٚ‬پبیساضسبظی ض‪ٚ‬ارظ ‪ٕٝٞ‬مب٘وبو‪ٝ‬‬ ‫ذ‪ٛ‬ز رب وط‪ٛ‬ض‪ٞ‬بی ٔستمُ است‪ .‬ضهیس مٕ‪ٟٛ‬ض ض‪ٚ‬سی‪ ٝ‬رب اضبض‪ ٜ‬ر‪ ٝ‬ا‪ٞ‬وٕویوت‬ ‫حض‪ٛ‬ض ‪٘ ٚ‬مصافطی‪ٙ‬ی ایطاٖ زض سبظٔبٖ‪ٞ‬بی ‪ٕٞ‬ىبضی ٔ‪ٙ‬غم‪ٝ‬ای ‪ ٚ‬ریٗإِّّی‬ ‫اظ مّٕ‪ ٝ‬اتحبزی‪ ٝ‬التصبزی ا‪ٚ‬ضاسیب ‪ ٚ‬سبظٔبٖ ‪ٕٞ‬ىبضی ضب٘وٍو‪ٟ‬وبی‪ ،‬افوع‪ٚ‬ز‬ ‫حض‪ٛ‬ض ‪٘ ٚ‬مصافطی‪ٙ‬ی ایطاٖ زض سبظٔبٖ‪ٞ‬بی ٔ‪ٙ‬غم‪ٝ‬ای ‪ ٚ‬ریٗإِّّی رو‪٘ ٝ‬وفوغ‬ ‫‪ ٕٝٞ‬وط‪ٛ‬ض‪ٞ‬ب است ‪ ٚ‬اظ اٖ حٕبیت ٔیو‪ٙ‬یٓ‪.‬زض ایٗ ٌفتٍ‪ ،ٛ‬ضهیس مٕ‪ٟٛ‬ض‬ ‫ض‪ٚ‬سی‪ٌ ٝ‬عاضضی اظ ض‪٘ٚ‬س تح‪ٛ‬الت سیبسی ‪٘ ٚ‬ظبٔی ٔطتبظ رب ا‪ٚ‬وطایٗ اضاهو‪ٝ‬‬ ‫ٕ٘‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ایشاى حق داسد دس سٍیکشدش ثباطاًس ثبصًگشی کٌذ‬ ‫سطپطست ٕ٘بی‪ٙ‬سٌی زاهٓ وط‪ٛ‬ضٔبٖ ٘عز سبظٔبٖ ‪ٞ‬بی ریٗ إِّّی‬ ‫زض ‪ٚ‬یٗ‪ ،‬زض مطیبٖ رطضسی لغؼ‪ٙ‬بٔ‪ ٝ‬پویوطو‪ٙ‬و‪ٟ‬وبزی سو‪ ٝ‬وطو‪ٛ‬ض‬ ‫اض‪ٚ‬پبیی ر‪ٕٞ ٝ‬طا‪ ٜ‬أطیىب رب ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع زضذ‪ٛ‬است اظ ایطاٖ مو‪ٟ‬وت‬ ‫‪ٕٞ‬ىبضی رب اغا٘س و‪ ٝ‬رب ‪ ۰۳‬ضای ٔ‪ٛ‬افک‪ ۲ ،‬ضای ٔربِف ض‪ٚ‬سی‪ٝ‬‬ ‫‪ ٚ‬چیٗ‪ ۰ ٚ ،‬ضای ٕٔت‪ٙ‬غ ‪ٙٞ‬س‪ ،‬پبوستبٖ ‪ِ ٚ‬یبی ر‪ ٝ‬تص‪ٛ‬یب ض‪ٛ‬ضای‬ ‫حىبْ ضسیس‪ ،‬ضٕٗ ٔحى‪ٔٛ‬یت ضسیس ایٗ الساْ ٌفت وو‪ ٝ‬ایوٗ‬ ‫الساْ رب اٍ٘یع‪ ٜ‬سیبسی ‪ٔ ٚ‬غطضب٘‪ ٝ‬اظ س‪ٛ‬ی رطذی اظ وطو‪ٛ‬ض‪ٞ‬وبی‬ ‫ػض‪ ٛ‬ض‪ٛ‬ضای حىبْ ا٘ بْ ضس‪ٔ.‬حٕس ضضب غوبهوبوی‪ ،‬پویوص اظ‬ ‫تص‪ٛ‬یب لغؼ‪ٙ‬بٔ‪ ٝ‬رب اضبض‪ ٜ‬ر‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬عی ‪ ۲۳‬سبَ ٌصضوتو‪ ٝ‬فطوطز‪ٜ‬‬ ‫تطیٗ ربظضسی ‪ٞ‬بی اغا٘س زض ایطاٖ ا٘ بْ ضس‪ ٜ‬است ‪ ٚ‬ت‪ٟٙ‬وب زض‬ ‫سبَ ‪ ۲۲ ،۲۳۲۲‬زضوس اظ ربظضسی ‪ٞ‬بی اغا٘س زض سطاسط م‪ٟ‬بٖ‬ ‫زض ایطاٖ و‪ٛ‬ضت پصیطفت‪ ،ٝ‬افع‪ٚ‬ز ایٗ زض حبِی است وو‪ ٝ‬ایوطاٖ‬ ‫ت‪ٟٙ‬ب ‪ ۰‬زضوس اظ وُ تبسیسبت ‪ٞ‬ست‪ ٝ‬ای تحت پ‪ٛ‬ضوص اغا٘وس‬ ‫زض سطاسط م‪ٟ‬بٖ ضا زض اذتیبض زاضز‪.‬غبهبی ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ رب تاویوس روط‬ ‫ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ازػب‪ٞ‬بی ٔطر‪ٛ‬ط ر‪ٔ ٝ‬ىبٖ ‪ٞ‬بی شووط ضوس‪ ٜ‬زض ٌوعاضش‬ ‫ٔسیطوُ رط اسبس اعوالػوبت ٘وبزضسوت سوبذوتوٍوی ضغیوٓ‬ ‫و‪ٟ‬ی‪٘ٛ‬یستی است‪ ،‬ذبعط٘طبٖ وطز ٔب ٔؼتمسیٓ روعضی ٘وٕوبیوی‬ ‫و‪ٛ‬ضت ٌطفت‪ ٝ‬زض ٌعاضش اذیط اغا٘س ‪ ٚ‬تالش‪ٞ‬ب رطای ایو وبز‬ ‫فبمؼ‪ ٝ‬ای غیطضط‪ٚ‬ضی زض ایٗ ظٔویو‪ٙ‬و‪ ،ٝ‬زض حوبِوی وو‪ ٝ‬ایوطاٖ‬ ‫ٍ٘طا٘ی ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬ار‪ٟ‬بٔبت اسبسی زض ایٗ ٌعاضش زاضز ‪ٔ ٚ‬وسیوطووُ‬ ‫رطای ازأ‪ٔ ٝ‬صاوطات اػالْ أبزٌی وطز‪ ٜ‬است‪٘ ،‬تی ‪ٔ ٝ‬ؼى‪ٛ‬س‬ ‫زاضز‪.‬ایٗ زیپّٕبت وط‪ٛ‬ضٔبٖ ٌفت ایطاٖ اظ الساْ حبٔیوبٖ ایوٗ‬ ‫لغؼ‪ٙ‬بٔ‪ ٝ‬رطای پیٕ‪ٛ‬زٖ چ‪ٙ‬یٗ ٔسیطی و‪ٞ ٝ‬یچ اضتببعی رب ‪ٚ‬الؼیوبت‬ ‫ف‪ٙ‬ی ٔیسا٘ی ٘ساضز‪ ،‬رّى‪٘ ٝ‬وبضوی اظ زسوتو‪ٛ‬ض ووبض ٔوغوطضوب٘و‪ٝ‬‬ ‫غیطحطف‪ٝ‬ای ‪ ٚ‬سیبسی است‪ ،‬ر‪ ٝ‬ضست ارطاظ تبسف ٔوی وو‪ٙ‬وس ‪ٚ‬‬ ‫ا٘تظبض ٔی ض‪ٚ‬ز وط‪ٛ‬ض‪ٞ‬بی حبٔی ر‪ ٝ‬تؼ‪ٟ‬سات ذ‪ٛ‬ز تحت روطموبْ‬ ‫ػُٕ و‪ٙٙ‬س ‪ ٚ‬ضطایظ ضا ریطتط پیچیس‪٘ ٜ‬ى‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫خجشگضاسی اسک‬ ‫اداسُ کل صًذاًْبی استبى ارسثبیجبى ضشقی‬ ‫‪www.ark-news.ir‬‬ ‫جبی هٌبست تجلیؾ کبال ٍخذهبت ضوبدسثبصاسایشاى ٍدًیب‬ ‫اگْی فشاخَاى دػَت ثِ هٌبقػِ ػوَهی‬ ‫اداسُ کل صًذاًْبی استبى ارسثبیجبى ضشقی دس ًظش داسد هٌبقػِ ػوَهی اجشای ػولیبت حػبس ثیشًٍی ٍ ثشجکقْقبی‬ ‫ًگْجبًی ثبصداضتگبُ هَقت ضْشستبى ّطتشٍد ثِ ضشح ًقطِ ّب ٍ هطخػبت فٌی ػوَهی ٍ خػَغی هٌضن ٍ تحَیل پشٍطُ‬ ‫هَسد هٌبقػِ ‪،‬کِ هحذٍدُ ٍ ضشایظ اى ‪،‬دس اسٌبد هٌبقػِ هطخع ضذُ است ‪.‬اص عشیق سبهبًِ تذاسکبت الکتشًٍیقکقی‬ ‫دٍلت ثِ ضوبسُ ‪ 2113112228111112‬ثِ پیوبًکبس ریػالح ٍاگزاس ًوبیذ‪.‬کلیِ هشاحل ثشگضاسی فشاخَاى ضبهل اسصیبثی‬ ‫پبکتْبی الف ٍ ه ٍ پیطٌْبد قیوت ضبهل‪ :‬دسیبفت‪ ،‬تحَیل اسٌبد‪ ،‬اسصیبثی کیفی ٍ گطبیص پبکت قیوت ّب ٍ سبیش هشاحل‬ ‫هٌبقػِ‪ ،‬اص عشیق دسگبُ سبهبًِ تذاسکبت الکتشًٍیکی دٍلت(ستبد) ثِ ادسس ‪www.setadiran.ir‬اًجبم خَاّذ ضذ‪.‬‬ ‫الصم است هٌبقػِ گشاى دس غَست ػذم ػضَیت قجلی‪ ،‬هشاحل ثجت ًبم دس سبیت هزکَس ٍ دسیبفت گقَاّقی اهضقبی‬ ‫الکتشًٍیکی سا جْت ضشکت دس فشاخَاى هحقق سبصًذ‪.‬‬ ‫تبسیخ اًتطبس هٌبقػِ دس سبهبًِ ‪ 3813512523 :‬هی ثبضذ‪.‬‬ ‫هْلت صهبًی دسیبفت اسٌبد هٌبقػِ اص سبیت ‪3813512524 :‬‬ ‫هْلت صهبًی اسسبل پبکتْبی پیطٌْبد‪3813518514:‬‬ ‫هْلت صهبًی ثبصگطبیی ‪3813518517:‬‬ ‫هْلت صهبى اسصیبثی‪:‬سِ سٍص‬ ‫هْلت صهبًی ثبصگطبیی پیطٌْبد قیوتغ‪3813518532:‬‬ ‫ضوبًت ًبهِ ضشکت دس هٌبقػِ‪:‬ضوبًت ًبهِ ثبًکی هؼتجش ثِ ًبم اداسُ کل صًذاًْبی استبى‬ ‫هحل تحَیل پبکبت‪ :‬کلیِ اسٌبد دس سبهبًِ تذاسکبت الکتشًٍیکی دٍلت(ستبد) ثبسگضاسی ٍ اغل اسٌبد(ضوبًت ًبهِ ضشکت‬ ‫دس هٌبقػِ) هشثَعِ ًیض هغبثق تبسیخ ّبی هقشس تحَیل هسئَل دثیش خبًِ هحشهبًِ اداسُ کل صًذاًْبی استبى گشدد‪.‬‬ ‫اعالػبت توبس دستگبُ هٌبقػِ گضا جْت دسیبفت اعالػبت ثیطتش دسخػَظ اسٌبد هٌبقػِ ٍ اسائِ پبکتْب‪ :‬ادسس‪ :‬تجشیض‬ ‫پبییی تش اص پل کبثلی‪ -‬ثلَاس ‪ 27‬ثْوی‪ -‬اداسُ کل صًذاًْبی استبى ارسثبیجبى ضقی‪ -‬اداسُ فٌقی ٍ ػقوقبًقی‬‫‪ 183-22222427‬هٌْذس اٍجبقی‬ ‫تَضیحبت‪:‬‬ ‫*ضشکتْبی پیوبًکبسی هی ثبیست داسای گَاّیٌبهِ تطخیع غالحیت یب هؼشفیٌبهِ اص سبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ سیضی ثب‬ ‫پبیِ ‪ 2‬سبختوبى ٍ اثٌیِ ظشفیت خبلی ثشای قجَل تؼْذات ثبضٌذ‪.‬‬ ‫* اػتجبس پشٍطُ ثػَست اسٌبد خضاًِ هذت داس ثَدُ ٍ ثِ غَست ٍضؼیتْبی پیوبًکبس حفظ قذست خشیذ تؼلق هی گیشد‪.‬‬ ‫*ثب تَجِ ثِ ایٌکِ اسصیبثی تَاى اجشایی کبس کلیِ پیوبًکبساى قجل اص ثبصگطبیی پبکتْبی پیطٌْبدقیوت(پبکت ج) تَسقظ‬ ‫کویٌِ فٌی هٌبقػِ گضاس اًجبم هی گیشد لزا پیوبًکبساى هی ثبیست فشم ّبی هشثَط ثِ اسصیبثی کیفی سا ثب دقت تکویل ٍ‬ ‫ضویوِ اسٌبد هَسد ًیبص اسسبل ًوبیٌذ‪.‬‬ ‫‪*3591‬ضٌبسِ اگْی‪* 3222991:‬تبسیخ اًتطبسًَثت اٍل‪* 3813512523 :‬اًتطبس ًَثت دٍم‪ * 3813512522:‬سٍصًبهِ اسک‬ ‫سٍاثظ ػوَهی اداسُ کل صًذاًْبی استبى ارسثبیجبى ضشقی‬ ‫ضوبسُ توبس‪17388329941:‬‬ ‫اداسُ کل ساُ ٍ ضْشسبصی استبى ارسثبیجبى ؿشثی‬ ‫فشاخَاى هٌبقػِ ػوَهی یک هشحلِ ای‬ ‫اداسُ کل ساُ ٍ ضْشسبصی استبى ارسثبیجبى ؿشثی دس ًظش داسد هٌبقػِ ػوَهی اص عشیقق‬ ‫سبهبًِ تذاسکبت الکتشًٍیکی دٍلت ثشگضاس ًوبیذ‪.‬‬ ‫سدیف‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ضشح هٌبقػِ‬ ‫تکویل احذاث هذسسِ ‪ 32‬کالسِ پطت‬ ‫تپ(ثبؽ ضبیگبى)هْبثبد‬ ‫ػولیبت اجشایی سبهبًذّی حبضیِ‬ ‫سٍدخبًِ صسیٌِ سٍد هیبًذٍاه‬ ‫تبسیخ اًتطبس هٌبقػِ‬ ‫دس سبهبًِ‬ ‫هْلت دسیبفت اسٌبد‬ ‫هٌبقػِ دس سبیت‬ ‫هْلت اسسبل‬ ‫پیطٌْبدات‬ ‫‪3813512534‬‬ ‫تب سبػت ‪ 37‬تبسیخ‬ ‫‪3813512522‬‬ ‫تب سبػت ‪ 37‬تبسیخ‬ ‫‪3813518518‬‬ ‫‪3813512534‬‬ ‫تب سبػت ‪ 37‬تبسیخ‬ ‫‪3813512522‬‬ ‫تب سبػت ‪ 37‬تبسیخ‬ ‫‪3813518518‬‬ ‫کلیِ هش احل ثشگضاسی هٌبقػِ اص دسیبفت اسٌبد هٌبقػِ تب اسائِ پیطٌْبد هٌبقػِ گقشاى ٍ‬ ‫ثبصگطبیی پبکت ّب اص عشیق دسگبُ سبهبًِ تذاسکبت الکتشًٍیکی دٍلت(ستبد) ثقِ ادسس‬ ‫‪www.setadiran.ir‬اًجبم خَاّذ ضذ ٍ الصم است هٌبقػِ گشاى دس غَست ػذم ػضقَیقت‬ ‫قجلی هشاحل ثجت ًبم دس سبیت هزکَس ٍ دسیبفت گَاّی اهضبی الکتشًٍیکی سا جْت ضشکت‬ ‫دس هٌبقػِ هحقق سبصًذ‪.‬‬ ‫اعالػبت توبس دستگبُ هٌبقػِ گضاس جْت دسیبفت اعالػبت ثیطتش دس خػَظ اسٌبد هٌبقػِ‬ ‫ٍ اسائِ پبکت ّب ادسس‪ :‬اسٍهیِ‪ -‬ثلَاس ضْیذ ثْطتی‪ً -‬شسیذُ ثِ چْبسساُ ضَسا‪ -‬اداسُ کل‬ ‫ساُ ٍ ضْشسبصی تلفی‪22897423-22:‬‬ ‫اعالػبت توبس سبهبًِ ستبد جْت اًجبم هشاحل ػضَیت دس سبهبًِ ‪ :‬هشکض توبس ‪123-83728‬‬ ‫دفتش ثجت ًبم‪42372994 ٍ 44797929:‬‬ ‫‪*3529‬ضٌبسِ اگْی‪* 3223989:‬تبسیخ اًتطبسًَثت اٍل‪* 3813512534 :‬اًتطبس ًَثت دٍم‪*3813512523:‬سٍصًبهِ اسک‬ صفحه 2 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫اخثاس‬ ‫*لضیم وظاست مؼتمش ی اثش‬ ‫تش تاصاس ی تاصسػی یاحذَای صىفی‬ ‫دادػتبى هشکض ارسثبیدبى ؿشقی ثب تبکیذ ثرش‬ ‫اػتوشاس فشاٍاًری کربد دس ثربصاسف ‪:‬ر ر‬ ‫ًظبست ثش ثبصاس ٍ ثبصسػی ٍاحذّبی کٌر ری‬ ‫ثبیذ ثلَست هؼتوش ٍ اثشثخؾ اداهِ یبثذ‪.‬‬ ‫*دید خشیجی مىتشش شذٌ دس فضاَای‬ ‫اجتماعی مشتًط تٍ پاالیشگاٌ تثشیض ویؼت‬ ‫هذیش سٍاثظ عوَهی ؿشک پبدیرؾ ًر ر‬ ‫تجشیض دس ٍاکٌؾ ثِ تلبٍیش هٌتـش ؿرذُ دس‬ ‫فضبّبی اختوبعی اعالم کشد کِ دٍد هٌتـرش‬ ‫ؿذُ هشثَط ثرِ هـر ر ّربی پربدیـر ربُ‬ ‫ًیؼ ‪ٍ.‬ی اداهِ داد دس صهبى فیلرن ثرشداسی‬ ‫ایی ؿْشًٍذ هحتشمف کرلریرِ ی ٍاحرذّربی‬ ‫پبدیـ بُ تجشیض دس ٍض ی کبسکشد ًرشهرب‬ ‫ثَدُ ٍ دٍد هـبّذُ ؿذُ ًبؿی اص عورلردرشد‬ ‫ٍاحذّبی پبدیـ بُ ًویثبؿذ‪.‬‬ ‫*تیکاف ‪ 6‬پشیاص اص تثشیض‬ ‫تٍ مقصذ عشتؼتان‬ ‫شنبه ‪ 12‬خرداد ‪ 22 * 2042‬ژوئن ‪ 24 * 1411‬ذی القعده‪ * 2001‬سال سی و دوم ( اوتوز ایکینجی ایل ) * شماره ( سایی ) ‪5525 :‬‬ ‫اػتاوذاس ارستایجان ششقی‪:‬‬ ‫استقای مذیشان متخلف دس قامًع وظام اػالمی ویؼت‬ ‫استقبی هذیشاى ٍ هؼئَدى هرترخرلرف‬ ‫اػتبًذاس ارسثبیدبى ؿشقی ‪:‬‬ ‫دس ًظبم اداسی ثِ ّیچ عٌَاى دس قبهَع ًظبم اػالهی ًیؼ ‪ .‬عربثرذیری‬ ‫خشم افضٍد اهب ا‪:‬ش هؼئَزی دس عَ ػب ّبی خذه خَد هرشتردرت‬ ‫تخل ی ؿَد ًجبیذ دس ًظبم اداسی کـَس استقب یبثذ ٍ ٍظی ِ دػت بُ ّبی‬ ‫ًظبستی ٍ اعالعبتی اػ کِ ػشیع دس ایی هَاسد ٍاسد عو ؿًَذ‪.‬‬ ‫ٍی ثب اًتقبد اص ایٌدِ دس هَاسدی دػت بُ ّبی ًظبستی پغ اص ‪:‬زؿ ‪۴‬‬ ‫یب ‪ ۵‬ػب اقذام ثِ ٍسٍد ثِ هؼبی تخل بتی دػت بُ ّب هی کٌٌذف اظرْربس‬ ‫داؿ ایٌدِ پغ اص ػب ّب ػبصهبى ثبصسػی ػشاغ فؼربد ثرشٍد ّریرچ‬ ‫فبیذُ ای ًذاسد چشاکِ خلَ‪:‬یشی اص ّش ‪ٍ ًَِ:‬قَ فؼبد ٍ تخلرف دس‬ ‫دػت بُ ّبی اخشایی ثبیذ ػشیع ٍ ؿ ب ثبؿذ‪.‬‬ ‫خشم دػت بُ ّبی ًظبستی سا ثِ هثبثِ ًَسافدی ّب ثشای دػرتر ربُ ّربی‬ ‫اخشایی ت شیف کشد ٍ اداهِ داد دس ایی هیبى ؿٌبػبیی ٍ ثؼتی ‪:‬لَ‪:‬ربُ‬ ‫ّبی فؼبد دس کٌبس اقذاهبت پیـ یشاًِ ثبیذ دس اٍزَی دػرتر ربُ ّربی‬ ‫ًظبستی قشاس ث یشد‪.‬‬ ‫ٍی پیؾ ثیٌیف پیـ یشی ٍ َّؿوٌذػبصی سا اص عَاه ٍ زَاصم استقربی‬ ‫خبی بُ دػت بُ ّبی ًظبستی ٍ ػبصهبى ثبصسػی ک کـَس ثیبى ٍ اضبفِ‬ ‫کشد ایی ػبصهبى ثبیذ ّوَاسُ ثِ عٌَاى پیؾ ثشًذُ ػبصهبى ّبی اداسی‬ ‫ٍ اخشایی عو کٌذ ٍ ثب تَخِ ثِ ؿ بس دٍز ػیضدّن هجٌی ثش ؿر رب‬ ‫ػبصی ٍ عذاز هحَسیف هی تَاى ّودبسی ّبی فی هبثیی سا افضایرؾ‬ ‫داد‪.‬‬ ‫خشم پشچن داسی دس صهیٌِ ّبی عذاز هحَسی ٍ هجبسصُ ثب هظبّش فؼبد‬ ‫سا اص ٍیظ‪:‬ی ّبی ثبسص دٍز ػیضدّن خَاًذ ٍ ثرب اؿربسُ ثرِ ایرٌردرِ‬ ‫اٍزَی ّبی کبسی دٍز ثش ّویی اکَ ًْ تِ ؿرذُ اػر ف یربداٍس‬ ‫ؿذ دٍز اػبع حرشکر خرَد سا ثرش فرشاهریری هرقربم سّرجرشی‬ ‫قشاس دادُ اػ چَى ه تقذین سّجشی هشخع هب دس توبم هؼبی ٍ اهرَس‬ ‫اػ ‪.‬‬ ‫ٍی ‪ :‬توبى ٍاحذ ثیی قَای ػِ ‪:‬بًِ دسؿشایظ کًٌَی سا هْن ٍ ثرشای‬ ‫تَػ ِ ّوِ خبًجِ کـَس داسای اسصؽ خَاًذ ٍ اضبفِ کشد ثذٍى تشدیذ‬ ‫دس چٌیی فضبیی ّوِ اسکبى ًظبم دس قبزت قَُ هدشیِف قضبئیِ ٍ هقرٌرٌرِ‬ ‫ثشای تبهیی سفبُ عوَم تالؽ هی کٌٌذ‪.‬‬ ‫حًادث‬ ‫*کشف ‪ ۰۱‬ته رست قاچاق دس‬ ‫میاوٍ‬ ‫‪ّ ۲۷۳‬ضاس‬ ‫ػشپشػ اداسُ ک ساُ ٍ ؿْشػبصی ارسثبیدبىؿشقی ‪:‬‬ ‫هتقبضی هؼدی دس اػتبى دس عشح ًْض هلی هؼدی ٍ دس ػربهربًرِ‬ ‫هشثَعِ ثج ًبم کشدُ اًذ‪ .‬اهیش ثخـی صادُف افضٍد اص ایی ت ذاد ثیؾ اص‬ ‫‪ّ ۲۳۷‬ضاس هتقبضی اص ؿْشّبی ثبدی ‪ّ ۲۳۳‬ضاس ً ش خرور ریر ٍ ‪۶۳‬‬ ‫هتقبضی اص ؿْشّبی صیش ‪ّ ۲۳۳‬ضاس ً ش خو ی اػتبى ّؼتٌذ‪.‬‬ ‫ٍی ثب اؿبسُ ثِ ایٌدِ ‪ّ ۲۶‬ضاس ً ش اص ثج ًبم کٌٌذ‪:‬بى هشداى هدشد ثیی‬ ‫‪ ۲۳‬تب ‪ ۴۵‬ػب ٍ ‪ ۴۵‬ػب ثِ ثبد ّؼتٌذف اظْبس داؿ اص هدوَ ثرجر‬ ‫خشم ٍخَد ّوبٌّ ی ثیی قَای ػِ ‪:‬بًِ سا دصهِ پیـجشد اّذا ًرظربم‬ ‫داًؼ ٍ ثب تبکیذ ثش ایٌدِ دس چٌیی ؿشایغی ّوِ ثبیذ ثرشای ترَػر رِ‬ ‫ثش ّویی هجٌب دػتر ربُ ّربی‬ ‫کـَس تالؽ ثی ٍق ِ اًدبم دٌّذف ‪:‬‬ ‫اخشایی ثبیذ دػت بُ ّبی ًظبستی ٍ ػبصهبى ثبصسػی ک کـرَس سا دس‬ ‫کٌبس خَد ثذاًٌذ تب هذیشاى قذست تلوین ‪:‬یشی هٌبػت ٍ هغلَثری اص‬ ‫خَد ًـبى دٌّذ‪.‬‬ ‫ٍی سیؼک پزیشی ٍ قذست تلوین ‪:‬یشی سا اص ٍیظ‪:‬ی ّبی هذیشی‬ ‫ّبی هَثش ٍ هغلَه خَاًذ ٍ افضٍد تحَ ‪:‬شایی دس ایی حرَصُ ًریرض‬ ‫ثذیی ه ٌی اػ کِ هذیش ٍ هؼئَ ثب هالحظِ قَاًیری ٍ پربکرذػرتری‬ ‫ف بزی ّب ٍ ثشًبهِ ّب ٍ ٍظبیف خَد سا ثب قذست اًدبم دّذ‪.‬‬ ‫اػتبًذاس ارسثبیدبى ؿشقی اثشاص اهیذٍاسی کشد دػت بُ ّبی ًظبستی ثرِ‬ ‫عٌَاى یبٍساى ػبزن ػبصیف دس ّش ؿشایغی دس کرٌربس دػرتر ربُ ّربی‬ ‫اخشایی ثَدُ ٍ ثشای تحقق اّذا دٍز هشدهی ّرورشاػرترب حرشکر‬ ‫کٌٌذ‪.‬‬ ‫ًبم کٌٌذ‪:‬بى ‪ّ ۴۲‬ضاس ً ش دس ؿْشّبی تجشیضف هشاغِف اّش ٍ هشًذ ٍ ‪۲۶۵‬‬ ‫ّضاس ً ش دس ؿْشّبی خذیذ ػٌْذ ٍ ؿْشیبس کِ خضٍ ؿْشّربی ثربدی‬ ‫‪ّ ۲۳۳‬ضاس ً ش خو ی ّؼتٌذف ثشای اػت بدُ اص تؼْیالت ایی عشح ثج‬ ‫ًبم کشدُ اًذ‪.‬ػشپشػ اداسُ ک ساُ ٍ ؿْشػبصی ارسثبیردربى ؿرشقری‬ ‫پغ اص اتوبم صهبى ثج ًبم ٍ پبدیؾ هتقبضیبى ثش اػبع ؿرشایرظ‬ ‫‪:‬‬ ‫اػت بدُ اص عشحف هتقبضیبى ًْبیی ثب زحبػ ؿبخقّبیی هبًرٌرذ تر رذاد‬ ‫افشاد تح تد ف ػی ػشپشػ خبًَاسف هذت صهبى اصدٍاج ٍ غریرشُف‬ ‫‪ّ ۶۵‬ضاس ً ش اص هتقبضیبى ثج ًبم کٌٌذُ ٍاخذ ؿشایظ دسیبف هؼردری‬ ‫ؿذًذ‪.‬ثخـی صادُف اداهِ داد ایی اداسُ ک ثشای ‪ّ ۵۲‬رضاس هرترقربضری‬ ‫صهیی هَسد ًیبص ثشای اخشای ایی عشح سا تبهیی ٍ اهبدُ ػربصی کرشدُ‬ ‫ٍزی دس ثشخی ؿْشّب تبهیی صهیی ثب هـد هَاخِ ؿذُ کِ ترالؽ هری‬ ‫ؿَد ایی هـد ًیض ثشعش ؿَد‪ٍ.‬ی یبداٍسی کشد دس ایری عرشحف‬ ‫تؼْیالت ‪ ۴۳۳‬هیلیَى تَهبًی دس تجشیض ٍ ؿْشّبی خرذیرذ ػرْرٌرذ ٍ‬ ‫ؿْشیبسف تؼْیالت ‪ ۳۵۳‬هیلیَى تَهبًی دس ػبیش ؿرْرشّربی اػرتربى ٍ‬ ‫تؼْیالت ‪ ۲۵۳‬هیلیَى تَهبًی دس سٍػتبّب اسایِ هیؿَد‪.‬‬ ‫ػشپشػ اداسُ ک ساُ ٍ ؿْشػبصی ارسثبیدبىؿرشقری ‪:‬ر ر افرشاد‬ ‫هتقبضی ثذٍى تَخِ ثِ کذهلیف پٌح ػب اخیش سا ثشاثش اػٌبد ٍ هذاسک‬ ‫دس ّش ؿْشی کِ ػبکی ثبؿٌذف هیتَاًٌذ دسخَاػ ػبخ هؼدی سا‬ ‫دس ّوبى ؿْش اسایِ دٌّذ‪.‬‬ ‫ثخـی صادُف افضٍد فبقذ هؼدی ثَدى اص ؿشٍط هْن ثرجر ًربم ثرشای‬ ‫ػشپشػتبى خبًَاس ٍ حتی افشاد هدشد ٍاخذ ؿشایظ ثَدُ ٍ ثش ایی اػبع‬ ‫هتقبضیبى ثبیذ اص یدن فشٍسدیی هبُ ػب ‪ ۸۴‬تبکٌَى ّیچ ًَِ هر ربهلرِ‬ ‫هؼدی ٍ ػبثقِ هبزدی هؼدًَی ًذاؿتِ ٍ اص اٍ اًقاله تبکٌَىف ّیچ‬ ‫تؼْیالت دٍزتی هؼدی دسیبف ًدشدُ ثبؿٌذ‪.‬‬ ‫اوتظاسات ی اختیاسات شُشداسان متىاػه ویؼت‬ ‫*‪ ۰۱‬ته اسد قاچاق دس تؼتاناتاد‬ ‫کشف شذ‬ ‫*‪ 3‬کشتٍ دس تشخًسد شاختٍشاخ‬ ‫پظی تا ویؼان دس محًس ػشاب ‪ -‬ویش‬ ‫*دػتگیشی ػاسقان طالجات ‪۰۱‬‬ ‫میلیاسدی دس تثشیض‬ ‫ه بٍى عوشاًی اػتبًذاس ارسثربیردربى ؿرشقری‬ ‫تٌبػجی ثیی اًتظبسات اص ؿرْرشداساى ثرب‬ ‫‪:‬‬ ‫اختیبساتی کِ ثِ اًبى دادُ ؿذُ اػ ف ٍخرَد‬ ‫ًذاسد‪.‬‬ ‫ثب ترَخرِ ثرِ افرضایرؾ‬ ‫خَاد سحوتی ‪:‬‬ ‫حقَق کبسکٌبىف ٍقتی اٍزَی ثب تبهیی ّضیٌرِ‬ ‫ّبی خبسی اػ ف عجی تب دساهرذّرب کر رب‬ ‫کبسّبی عوشاًی ٍ اًتظبسات هرشدم سا ًروری‬ ‫کٌذ‪.‬‬ ‫سحوتی ثب ثیبى ایٌدِ ‪:‬بّی خالء قبًًَی ثبعث‬ ‫دساهذ ًبهت بس ٍ غیشهـشٍ افشاد هی ؿَدف‬ ‫ضشٍسی اػ ثخـی اص اًرشطی افرشاد‬ ‫‪:‬‬ ‫کبساصهَدُ ایی حَصُ ثشای اکالح ٍض ریر‬ ‫هتوشکض ؿَد‪.‬‬ ‫ه بٍى ّوبٌّ ی اهرَس عرورشاًری اػرتربًرذاس‬ ‫ػبخ ٍ ػربصّربی‬ ‫ارسثبیدبى ؿشقی ‪:‬‬ ‫غیشهدبص خض ضشس ثشای دٍز چیضی ثِ دًجب‬ ‫ًذاسد ٍ هَخت ایدبد ه ض عرورَهری هری‬ ‫ؿَد‪.‬‬ ‫ٍی ّوچٌیی ثب اؿبسُ ثِ اثْبهبتی کِ دس حرَصُ‬ ‫هبزیبت اسصؽ افرضٍدُ ٍخرَد داسدف اظرْربس‬ ‫داؿ هالک ثشای ًحَُ هحبػجِ ٍ هیضاى اى‬ ‫ثشاػبع قبًَى اخشیی ػشؿوبسی هشکض اهربس‬ ‫ایشاى اػ ٍ ّیچ کغ ًروری ترَاًرذ اص اى‬ ‫عذٍ کٌذ‪.‬‬ ‫هذیش ک اهَس ؿْشی ٍ ؿَساّبی اػتبًرذاسی‬ ‫ارسثبیدبى ؿشقی ًیض دس ایی ًـؼر ‪:‬ر ر‬ ‫ؿْشداساى ثبیذ ػبختوبى ّبی ًب ایروری سا ثرِ‬ ‫هَقع ؿٌبػبیی ٍ اقذاهبت دصم اص خولِ اسایرِ‬ ‫تزکشف اخغبس ٍ دس کَست ًیبص ترخرشیرت سا‬ ‫ثالفبکلِ اًدبم دٌّذ‪.‬‬ ‫هشتضی هَحذًیب ثب ثریربى ایرٌردرِ هرٌربثرع ٍ‬ ‫دساهذّبی ؿْشداسی ّرب هرحرذٍد اػر ف‬ ‫دس هشداد هبُ ػب خبسی ّوبیؾ هرلری‬ ‫‪:‬‬ ‫ػشهبیِ ‪:‬زاسی دس تجشیض ثش‪:‬ضاس هی ؿَد کرِ‬ ‫ؿْشداسی ّب ثب دق ثیـتشثِ ایی حرَصُ ٍسٍد‬ ‫کٌٌذ‪.‬‬ ‫مذیشیت گزس اص پیک تاس اوشطی تشق‬ ‫دس تاتؼتان پیش سی‬ ‫خلؼِ ػتبد پیـ یشیف ّوبٌّ ی ٍ فشهبًذّری‬ ‫پبػخ ثِ ثحشاى اػتبى ارسثبیدربى ؿرشقری ثرب‬ ‫ّذ هذیشی ‪:‬زس اص پیک ثبس اًشطی ثرشق‬ ‫دس تبثؼتبى پیؾ سٍ ثرِ سیربػر اػرتربًرذاس‬ ‫ارسثبیدبى ؿشقی ثرش‪:‬رضاس ؿرذ‪.‬اقربی خرشم‬ ‫ثٌذُ ه تقذم کِ هـد ثحشاى کورجرَد‬ ‫‪:‬‬ ‫اه ٍ ثشق دس کـَس هب قج اص ایٌدِ ػرخر‬ ‫افضاسی ثبؿذف ًشم افضاسی اػ ٍ هرتربػر ربًرِ‬ ‫هلش هب دس توبهی ثخؾّب اعن اص خبً ریف‬ ‫کٌ ف تدبسیف عوَهریف کـربٍسصی ٍ ‪...‬‬ ‫تقشیج ًب ثی حؼبه ٍ کتبه ٍ داسای ازر رَی‬ ‫هلش هٌبػجی ًیؼ ٍ هلش حبهر ّربی‬ ‫اًشطی هب ثِ ؿذت ثب اػتبًذاسدّربی خرْربًری‬ ‫ثؼیبس هت بٍت ٍ دس ؿشایظ ثذهلشفی اػ ‪.‬‬ ‫اداسات دٍزتی ثبیذ ثشای سفع هـد ایری ثرذ‬ ‫هلشفی ٍ ثؼظ ‪:‬ؼتشدُتش از َّبی هذیشیر‬ ‫عکغ سیص‬ ‫پل خذاافشیه گزسگاٌ تاسیخی میان قشٌ داغ ی قشٌ تاغ‬ ‫‪َ ۰۷۱‬ضاس متقاضی مؼکه ملی‬ ‫دس ارستایجانششقی ثثت وام کشدوذ‬ ‫ساهیی ارسی اظْبس کشد صائشاى اعضاهری اص‬ ‫اػتبى ثشای اًدبم فشایض حح توتع اهؼب ثرب‬ ‫‪ ۶‬پشٍاص اص تجشیض ثِ هذیٌِ دس کـَس عشثؼتربى‬ ‫هٌتق هیؿًَذ‪ٍ.‬ی افضٍد اص ‪ ۲۲‬خرشداد ثرِ‬ ‫هذت ‪ ۳‬سٍص حدبج اعرضاهری ارسثربیردربى‬ ‫ؿشقی اص تجشیض تَػظ ؿشک ّرَاپریروربیری‬ ‫ایشاى ایرش ٍ ثرب ّرَاپریروربّربیری اص ًرَ‬ ‫ایشثبع‪۳۳۳-۶۳۳A‬ف ثب ظشفی ‪ ً ۲۶۳‬رش ثرِ‬ ‫هذیٌِ پشٍاص خَاٌّذ کشد‪.‬‬ ‫استانها‬ ‫‪3‬‬ ‫هلش ف اثتذا اص خَد ؿشٍ ٍ اخشا ًوبیٌذ‪ .‬هرب‬ ‫ثبیذ دس اقذاهبت پیـ یشاًِف دق ًوبیریرن دس‬ ‫ثخؾ کٌبیعف هَضَ تَزیذ ٍ اؿتغرب دچربس‬ ‫هـد ًـَد ٍ پشٍاضح اػ کِ تبهیی اه ٍ‬ ‫ثشق هشدم هخلَکبً دس ثخؾ خبً یف ثرشای‬ ‫هب ثؼیبس اٍزیتش اػ ‪.‬ت غیلی دٍ سٍصُ اکرال‬ ‫هَسد قجَ هب ًیؼ ٍ ثبیرذ هرذیرشاى اداسات‬ ‫ثشقف کو ٍ ػربیرش اس‪:‬ربى ّربی ریرشثرظف‬ ‫هذیشی پیک ثشق سا عَسی ثرشًربهرِ سیرضی‬ ‫کٌٌذ کِ دس ایبم ‪:‬شم ػب ف ٍاحذّبی هؼترقرش‬ ‫دس ؿْشک ّبی کٌ تی یک یرب ًلرف سٍص‬ ‫ت غیلی داؿتِ ٍ ایی هضیقِف دس ایبم ت غی اص‬ ‫خولِ خو ِ ّب خجشاى ‪:‬شدد تب ایبم ‪:‬شم ػرب‬ ‫سا ثتَاًین ثؼیبس هٌبػتتش دس اػتبى خرَدهربى‬ ‫کِ یک اػرتربى هرْرن کرٌر رتری ٍ داسای‬ ‫تَاًوٌذیّبی تَزیذ ٍ اؿتغب اػ ف هذیشیر‬ ‫ٍ ػپشی ًوبیین‪ .‬ػبعبت کربس کرلریرِ اداسات‬ ‫دٍزتی اػتبى ارسثبیدبى ؿشقی ًیض اص سٍص ؿٌجِ‬ ‫‪ ۲۲‬خشدادهبُ تب اعال ثبًرَی اص ػربعر ‪۷‬‬ ‫کجح زغبی ‪ ۲۳ ۳۳‬خَاّذ ثَد‪.‬‬ ‫ارستایجان غشتی‬ ‫اػتاوذاس ارستایجان غشتی‪ :‬سیالی اص اعتثاسات اػتاوی‬ ‫وثایذ تشگشت تخًسد‬ ‫اػتبًذاس ارسثبیدبى غشثری‬ ‫ًرجربیرذ سیربزری اص‬ ‫‪:‬‬ ‫اعتجبسات ثش‪:‬ـ ثرخرَسد‬ ‫ٍ ّوِ هرذیرشاى دس ایری‬ ‫خلَف ثربیرذ ًرْربیر‬ ‫تالؽ خرَد سا ثرِ کربس‬ ‫‪:‬یشًذ‪.‬‬ ‫هحوذکبدق ه توذیبى افضٍد پیؾ اص ایی تزکشات دصم سا دادُ ثرَدیرن ٍ‬ ‫ثش‪:‬ـ اعتجبسات اػتبًی سا ثِ ّیچ ٍخِ قجَ ًوی کٌین ٍ دػتر ربُ ّربی‬ ‫هتَزی ثبیذ ّش چِ ػشی تش ًؼج ثِ خزه اعتجبسات اقذام کٌٌذ‪ٍ.‬ی اضربفرِ‬ ‫کشد اًتظبس داسین تب صهبى پبیبى هْل قبًًَری ثرب کربس ؿرجربًرِ سٍصی ٍ‬ ‫ساّدبسّبی ػبصهبى هذیشی ف ًؼج ثِ خزه اعتجبسات اقذام ؿَد‪ٍ.‬ی دس‬ ‫ثخؾ دی شی ثب اؿبسُ ثِ تذاثیش دٍز ثشای هذیشی ثْیٌِ هلرش ثرشقف‬ ‫اظْبس کشد دػت بُ ّبی اخشایی عجق ثشًبهِ تٌظین ؿذُ عور کرٌرٌرذ ترب‬ ‫کوتشیی هـد ثشای هشدم ایدبد ؿَد‪.‬‬ ‫اػتبًذاس ارسثبیدبى غشثی اداهِ داد دس ثشًبهِ تٌظین ؿرذُ دٍزر ف ثرشای‬ ‫هلبس کـبٍسصی ٍ کٌ تی ًیض تذاثیش دصم اتخبر ؿذُ کِ اًتظبس داسین ثرب‬ ‫اخشای دقیق ایی ثشًبهِ هلربس خربًر ری دچربس کرورترشیری هـردر‬ ‫اخوب هلیف اػتبًی ٍ ؿْشػتبًی خَثی ثشای اخرشای‬ ‫ؿَد‪.‬ه توذیبى ‪:‬‬ ‫هلَثبت ؿْشػتبى خَی ؿد ‪:‬شفتِ ٍ دثیشخبًرِ پریر ریرشی هلرَثربت‬ ‫ػ شّبی ؿْشػتبًی دس اػتبًذاسی ساُ اًذاصی ؿذُ ٍ ایی هلَثبت دس سدُ‬ ‫ّبی هختلف هذیشیتی ثلَست سٍصاًِف ّ ت ی ٍ هربّریربًرِ پریر ریرشی ٍ‬ ‫‪:‬ضاسؽ ‪:‬یشی هی ؿَد‪ٍ.‬ی افضٍد ایی هلَثبت حبک ػبعر ّرب کربس‬ ‫کبسؿٌبػی ٍ هذیشیتی دس هشکض اػتبى ٍ ؿْشػتبى خَی اػ ‪.‬‬ ‫اػتان صوجان‬ ‫مشکل اصلی دشتَای خشمذسٌ ی ػلطاویٍ تشداشت تیسییٍ اص‬ ‫اتُای صیشصمیىی اػت‬ ‫اػتبًذاس صًدربى ‪:‬ر ر هـردر‬ ‫اکلی دس دؿ ّربی خرشهرذسُ ٍ‬ ‫ػلرغربًریرِ ثرشداؿر اص اثرْربی‬ ‫صیشصهیٌی اػ کِ دس ایی ساػتب ‪۲‬‬ ‫هؼیش ثشای ح ایی هـدر احلرب‬ ‫ؿذُ ٍ اقذاهبت دس حرب اًردربم‬ ‫اػ ‪ .‬حؼی افـبسچی افضٍد ثش ایی اػبع ثبیذ تالؽ کٌین ثشداؿر اه‬ ‫سا ثِ حذاق ثشػبًین کِ دس ایی خلَف ‪ ۲‬ثشًبهِ دس ًظش ‪:‬شفتِ ؿذُ کرِ‬ ‫اٍزی اًتقب اه اص ػشؿبخِّبی است بعبت ػذ کیٌِ ٍسع اػ کرِ سٍی‬ ‫اى تبکیذ داسین ٍ ثبیذ اًدبم ؿَد‪ٍ.‬ی اضبفِ کشد ثشًبهِ دی ش هرقربثلرِ ثرب‬ ‫چبُ ّبی غیشهدبص دس اػت بدُ اص اثْبی صیشصهیٌی ٍ ّوییعَس کشفِ خَیی‬ ‫دس هلش اه اػ ٍ تالؽ خَاّین کشد فشًٍـؼ صهیی سا ثِ حذاقر‬ ‫ثشػبًین کِ هَضَ هْوی ثشای اػتبى اػ ٍ اهیذٍاسم تب چٌذ ػب ایٌرذُ‬ ‫ثتَاًین ایی هؼبزِ سا کٌتش کٌین‪ٍ.‬ی اظْبس داؿ ٍقتی دس حرَصُ ًرشم‬ ‫افضاس کحج هیؿَدف تب ٍقتی کِ هـتشی ًذاؿتِ ثبؿذ ّش چقذس اص اّوی‬ ‫ًشم افضاس کحج ؿَد ثِ حذ هغلَه ًخَاّذ سػیذ ثب تَخِ ثرِ ایری کرِ‬ ‫" ‪SDI‬ثؼیبس صیبد اػ ٍ دس اػت بدُ اص اى دس فرشایرٌرذ کربسی‬ ‫اّوی‬ ‫ػبصهبى ّبی دٍزتی ٍ غیشدٍزتی ثؼیبسی اص کبسّب کحیح ٍ اػبى خرَاّرذ‬ ‫ؿذ‪ .‬افـبسچی افضٍد هتبػ بًِ چٌذیی ػب اػ کِ فقظ عجبست " ‪SDI‬‬ ‫ؿٌیذُ هیؿَد ٍ کبسثشی خبکی دس دػت بُ ّربی اخرشایری ًرذاسدف کربس‬ ‫خبکی پیؾ ًویسٍد ٍ ّش چِ خلَتش هیسٍین هـدالت دس ایری حرَصُ‬ ‫ثیـتش هـخق ٍ اؿدبس هیؿَد‪.‬‬ ‫اػتان اسدتیل‬ ‫اػتاوذاس اسدتیل‪ :‬تعذادی اص پشیطٌَای اػتان اص محل تُاتش‬ ‫وفت اجشا میشًد‬ ‫اػررترربًررذاس اسدثرری ر اص اهضرربی‬ ‫ت بّرن ًربهرِ ثرب یرک ؿرشکر‬ ‫تشکیِ ای ثشای اخشای ت ذادی اص‬ ‫پشٍطُ ّبی هْن اػتبى خجش داد ٍ‬ ‫ت ذادی اص پشٍطُ ّبی هْن‬ ‫‪:‬‬ ‫ایی اػتبى اص هح هرٌربثرع هربزری‬ ‫حبک اص تْبتش ً ثب ّودربسی‬ ‫ػشهبیِ‪:‬زاس تشکیِای اخشا هیؿَد‪ .‬ػیذحبهذ عبهلی دس ًـؼ ثب هذیرشاى‬ ‫یک ؿشک ػشهبیِ‪:‬زاسی تشکیِای اظْبس کشد یدی اص ظشفی ّبی هْن‬ ‫دس ثَدخِ اهؼب اػت بدُ اص تْبتش ً دس اخشای ثشخی پشٍطُّبی کـرَس‬ ‫اػ کِ دس ّویی صهیٌِ ٍصاست ً ٍ ػبصهبى ثشًبهِ ٍ ثَدخرِ ثرب یرک‬ ‫ؿشک ػشهبیِ ‪:‬زاس اص کـَس تشکیِ ثِ تَافقبت دصم سػیرذُ اًرذ ٍ ایری‬ ‫ؿشک دس اسدثی حضَس یبفتِ اػ ‪.‬‬ ‫هقبم عبزی دٍز دس اػتبى اسدثی اداهِ داد پشٍطُّبی هْن اػتبى اسدثریر‬ ‫دس حَصُ صیشػبختیف ساُ ٍ ساُاّیف اه ٍ فبضالهف ثْذاؿ ٍ دسهبى ٍ‬ ‫کـبٍسصی ثب ؿشک تشکیِای هغشح ؿذ ٍ ت ذادی اص پشٍطُّب دس قربزرت‬ ‫ت بّنًبهِ ثِ اهضب سػیذ‪.‬عبهلی یبداٍس ؿذ پغ اص اهضبی ایی ت بّن ًربهرِ‬ ‫ّودبسی ه بد تَافقبت ثشای ثشسػی ثِ ػبصهبى ثشًبهِ ٍ ثرَدخرِ کـرَس‬ ‫اسػب ؿذ کِ پغ اص ثشسػیّبی دصم ًتیدِ اى اعالم خَاّذ ؿذ‪.‬‬ ‫ٍی تبهیی هٌبثع هبزی پشٍطُّب سا یدی اص دغذغِّبی اکلی داًؼ کِ ثبیذ‬ ‫اص توبم ظشفی ّبی هَخَد اػت بدُ ؿذُ ٍ هٌبثع هبزی دصم ثِ پرشٍطُ ّربی‬ ‫اػتبى اسدثی تخلیق دادُ ؿَد‪.‬‬ صفحه 3 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫اخبار کوتاه اجتماعی‬ ‫راهکاری برای کاهش خطر‬ ‫سکته مغزی‬ ‫عَاقب خطشًاک بی تحشکی بشای طَالًی هدذ‬ ‫بِ طَس گستشدُ ضٌاختِ ضذُ است‪.‬‬ ‫‪ٞ‬ؿػت‪ ٝ‬شیاد ‪ٟٚ‬جس ت‪ ٣‬انصایؽ احتتت‪ٛ‬تأ اتتتت تت‪٣‬‬ ‫تی‪ٛ‬ازی یٗثی‪ ،‬دیاتت ‪١ٞ‬ؼ د‪ ٠ ٠‬غایس تی‪ٛ‬تازی ‪٤‬تای‬ ‫‪ٚ‬ص‪ ٝٚ‬اش ج‪ ٣ٗٛ‬انػسدْی ‪ٚ‬ی ؾ‪١‬د‪ .‬تتسای جتثتسا‪ٜ‬‬ ‫ؾ‪١‬ازض جا‪ٞ‬ثی ؾدیدِ غثٍ ش‪ٞ‬دْی تی تترتسٌ‪،‬‬ ‫ت‪ ٣‬تصزْػاال‪ ٜ‬ت‪١‬صی‪ٚ ٣‬ی ؾ‪١‬د َ‪ ٣‬حدایٕ دز ‪٤‬هتت‪٣‬‬ ‫‪ 150‬دییً‪٠ ٣‬زشؼ ‪١٤‬اشی ‪ٚ‬ت‪١‬غط تا ؾدید ا‪ٞ‬تجتا٘‬ ‫د‪ٟ٤‬د‪.‬تا ای‪ ٝ‬حأ‪ٚ ،‬طاٖؿ‪ ٣‬جتدیتد ‪ٚ‬تتتنت ت تا‪ٜ‬‬ ‫ا‪ٚ‬سیُایی ‪ٞ‬ؿا‪ٚ ٜ‬ی د‪٤‬د َ‪ ٣‬ا‪ٞ‬جا٘ نؿاٖتیتت ‪٤‬تای‬ ‫ز‪٠‬شا‪ ٣ٞ‬تا ؾدت غثٍ ‪ٚ‬ا‪ٟٞ‬د َاز‪٤‬تای اتا‪ٞ‬ت‪ٚ ٣‬تی‬ ‫ت‪١‬ا‪ٞ‬د ت‪ ٣‬ط‪١‬ز یاتٕ ت‪١‬ج‪٥‬ی اطس غُتت‪ٚ ٣‬تکتصی زا‬ ‫َا‪٤‬ؽ د‪٤‬د‪ .‬نؿاٖیت تد‪ٞ‬ی تا ؾتدت غتثتٍ ‪ٚ‬تی‬ ‫ت‪١‬ا‪ٞ‬د ؾا‪ ٕٚ‬جاز‪َ ٠‬سد‪ ،ٜ‬ؾػتؿ‪١‬ی ا‪١‬دز‪ ،٠‬یتد٘‬ ‫شد‪ ٠ ٜ‬حسَات َؿؿی ؾ‪١‬د‪.‬ت‪ْ ٣‬صازؼ ‪ٚ‬دیتُتأ‬ ‫اَػپسظ‪ ،‬دز ای‪ ٝ‬تسزغی ‪ٚ‬یصا‪ ٜ‬ش‪ٚ‬ا‪ ٜ‬تی ترتسَتی‬ ‫ؾسَت َ‪ٟٟ‬دْا‪ٚ ٠ ٜ‬دت ‪ ٠‬ؾدت نؿاٖیت تتد‪ٞ‬تی‬ ‫‪ 7600‬تصزْػأ ‪ 45‬غاٖ‪ ٠ ٣‬تاالتس ‪ٚ‬ت‪١‬زد ازشیتاتتی‬ ‫یساز ْسنت ‪ ٠‬غپع داد‪٤ ٢‬ا زا تا تس‪٠‬ش ؾ ئ‪ ٙ‬غُت‪٣‬‬ ‫دز ؾسَت َ‪ٟٟ‬دْا‪ ٜ‬طی ‪٤‬تهتت غتأ ‪ٚ‬تًتایػت‪٣‬‬ ‫َسد‪ٞ‬د‪ .‬ا‪ٞ‬ا‪ ٜ‬دزیانت‪ٟ‬د انسادی َ‪ 13 ٣‬غتاؾتت یتا‬ ‫تیؿتس دز ؾثا‪ ٣ٞ‬ز‪٠‬ش تی ترسٌ ‪٤‬ػت‪ٟ‬د‪ 44 ،‬دزصتد‬ ‫تیؿتس دز ‪ٚ‬ؿسض اطس غُت‪ٚ ٣‬کصی یساز داز‪ٞ‬د‪.‬‬ ‫روند کاهشی همهگیری کرونا‬ ‫در بیشتر نقاط جهان‬ ‫ضٌبِ ‪ 12‬خشداد ‪22 * 2042‬طٍئی ‪ 24 * 1411‬ری القعذُ ‪ * 2001‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَص ایکیٌجی ایل ) * ضواسُ ( سایی ) ‪5525 ۲‬‬ ‫بِ حقَق ّش باصًطستِ تاهیی اجتواعی چقذس اضافِ ضذ؟‬ ‫هیضاى ٍ ًحَُ افضایص حقَق باصًطستداداى تداهدیدی‬ ‫اجتواعی دس سال ‪ 2042‬ابتذای ّفدتدِ جداسی بدِ‬ ‫تصَیب دٍلت سسیذ ٍ ٍصاس سفاُ اخیدشا دس ید‬ ‫جو بٌذی کلی اعمم کشدُ کِ هستوشی باصًطستاداى‬ ‫تاهیی اجتواعی بِ طَس هیاًایی ‪ 14‬دسصذ افدضایدص‬ ‫یافتِ است‪.‬‬ ‫دز ‪١ ٚ‬ت‪ ٣‬د‪ٖ٠‬ت ا‪ٚ‬د‪ ٢‬اغت َ‪ ٣‬حتًت‪١‬و حتدایتٗتی‬ ‫تٓیسا‪ ،ٜ‬تاش‪ٞ‬ؿػت‪ ،٣‬اش َاز انتاد‪ٚ ٠ ٢‬ج‪١ٛ‬ؼ ‪ٚ‬ػتت‪ٛ‬تسی‬ ‫تاش‪ٚ‬ا‪ٞ‬دْا‪ ٜ‬غاش‪ٚ‬ا‪ ٜ‬تا‪ٚ‬ی‪ ٝ‬اجت‪ٛ‬اؾی ‪ٞ‬ثاید اش حتدایتٕ‬ ‫‪ٚ‬صد َازْسی َ‪ٛ‬تس تاؾد ‪ ٠‬تا زؾایت ی‪١‬ا‪ٞ‬ی‪ٚ ٝ‬تستت‪١‬ج‬ ‫‪ٖ ٠‬راظ ‪١ ٚ‬ت‪ ٣‬ؾ‪١‬زای ؾاٖی َاز‪ٚ ،‬یتصا‪ ٜ‬دزیتانتتتی‬ ‫ا‪ٞ‬ا‪ٚ ٜ‬ؿادٔ حدایٕ حً‪١‬و ‪ ٠‬دغت‪ٛ‬صد َازْسا‪ ٜ‬ؾاقٕ‬ ‫تؿیی‪ ٠ ٝ‬تا انصایؽ ‪ 57.4‬دزصدی ‪ٛ٤‬سا‪ ٢‬ا‪١‬ا‪٤‬د تت‪١‬د‪،‬‬ ‫ت‪ٞ ٣‬ر‪١‬ی َ‪ ٣‬اش پ‪ٟ‬ج ‪ٚ‬یٗی‪٤ 580 ٠ ٜ١‬صاز ت‪ٚ١‬ا‪َٛ ٜ‬تتتس‬ ‫‪ٞ‬ثاؾد‪ٛ٤.‬چ‪ٟ‬ی‪ ٝ‬تا ت‪١‬ج‪ ٣‬ت‪ ٣‬حُ‪ ٙ‬یا‪ ٜ١ٞ‬تت‪١‬دجت‪ ٣‬غتأ‬ ‫‪ ٚ( 1401‬ت‪١‬ب ‪ٚ‬تجتٗتع ؾت‪١‬زای اغت ‪ٚ‬تی) دز‬ ‫ا ‪١‬ـ ص‪ٟ‬د‪٠‬و ‪٤‬ای ‪ٚ‬نتٗم تاش‪ٞ‬ؿػتٓی (‪ٚ‬ث‪ٟ‬ی تس‬ ‫زؾد ‪ 10‬دزصدی حً‪١‬و تاش‪ٞ‬ؿػتٓا‪ ٠ )ٜ‬دز زاغتتای‬ ‫‪ٛ٤‬تا‪٤‬ت‪ٟ‬تّ غتاشی پتسدااتت حتًت‪١‬و دز تت‪ٛ‬تا٘‬ ‫ص‪ٟ‬د‪٠‬و ‪٤‬تای تتاش‪ٞ‬ؿتػتتتٓتی‪ ،‬تتسای ایت‪ ٝ‬دغتتت‪٣‬‬ ‫اش ‪ٚ‬ؿتت‪ٛ‬تت‪ٖ١‬تتیتت‪ٟ‬تتی َتت‪ ٣‬دازای دزیتتانتتتتتی تتتیتتؽ اش‬ ‫حدایٕ تاؾ‪ٟ‬د‪ ،‬انصایؽ ‪ 10‬دزصدی اؾ‪ٛ‬أ ‪ٚ‬ی ؾت‪١‬د‪.‬‬ ‫‪ٛ٤‬چ‪ٟ‬ی‪ ٝ‬ت‪ٟٚ ٣‬ػ‪١‬ز َ‪ ٍٛ‬ت‪ٚ ٣‬ؿیؿت ‪ٚ‬ػت‪ٛ‬سی تٓیسا‪ٜ‬‬ ‫تاالتس اش حدایٕ‪ ،‬ؾ ‪ ٢٠‬تس ‪ 10‬دزصد ‪ٚ‬رَ‪١‬ز‪ٚ ،‬تثتٗتف‬ ‫‪٤ 650‬صاز ت‪ٚ١‬ا‪( ٜ‬تاغًم دزیانتی ‪ٚ‬ا‪٤‬ا‪ٚ 10 ٣ٞ‬یٗتیت‪ٜ١‬‬ ‫ت‪ٚ١‬ا‪ )ٜ‬ت‪ ٣‬ص‪١‬زت ‪ٚ‬ا‪٤‬ا‪ ٣ٞ‬پسداات ا‪١‬ا‪٤‬د ؾد‪.‬‬ ‫ا‪٠ ٣َ ٣ٞ١ٓٞ‬شازت زنتا‪ ٢‬اؾت ٘ َتسد‪ ٢‬اغتت دز‬ ‫غأ ‪٤‬ای ْرؾت‪ٚ ٣‬یصا‪ ٜ‬انصایؽ ‪ٚ‬ػت‪ٛ‬سی تاش‪ٞ‬ؿػتٓا‪ٜ‬‬ ‫یُػا‪ ٜ‬ت‪١‬د ‪ ٠‬نؿاز ت‪١‬ز٘ ت‪ ٣‬ایؿاز ضؿتیتم ‪ٚ‬ت‪ٟ‬تتتًتٕ‬ ‫‪ٚ‬ی ؾد؛ دز ‪١ ٚ‬ت‪ ٣‬ا‪ٚ‬ػأ ‪ٚ‬یصا‪ ٜ‬انصایؽ ‪ٚ‬ػت‪ٛ‬سی تت‪٣‬‬ ‫ص‪١‬زت پُٗا‪ٞ‬ی تؿیی‪ ٠ ٝ‬تا ‪ٚ‬یصا‪ ٜ‬دزیانتی غتأ یتثتٕ‬ ‫ا‪٥ٞ‬ا زاتط‪ ٣‬ؾُع دازد‪ .‬ای‪ ٝ‬ت ت‪ٛ‬تیت‪ ٙ‬دز زاغتتتای‬ ‫‪ٚ‬ت‪ٟ‬اغه غاشی ‪ٚ‬ػت‪ٛ‬سی تاش‪ٞ‬ؿػتٓا‪ ٜ‬تتا َتاز‪ٚ‬ت‪ٟ‬تدا‪ٜ‬‬ ‫ؾاقٕ ْسنت‪ ٣‬ؾد‪ٚ ٠ ٢‬یت‪١‬ا‪ٞ‬د ت‪َ ٣‬ا‪٤‬ؽ ضسیه جی‪ٟ‬ی‬ ‫‪ ٠‬ناصٗ‪ ٣‬طثًاتی دز جا‪ٚ‬ؿ‪َٟ ٍَٛ ٣‬د‪.‬‬ ‫تس ای‪ ٝ‬اغاظ دز ذیٕ تت‪ٞ ٣‬ترت‪ ٢١‬انتصایتؽ حتًت‪١‬و‬ ‫تاش‪ٞ‬ؿػتٓا‪ ٜ‬دز غ‪ْ ٣‬س‪ ٢٠‬اؾاز‪ٚ ٢‬یؾ‪١‬د‪:‬‬ ‫ ْس‪ٞ ٢٠‬نػت‪ ،‬حدایٗیتٓیسا‪ :ٜ‬پایت‪ ٣‬حتًت‪١‬و ایت‪ٝ‬‬‫ْس‪ 62 ٣َ ٢٠‬دزصد َٕ تاش‪ٞ‬ؿػتٓا‪ ٜ‬تا‪ٚ‬ی‪ ٝ‬اجت‪ٛ‬اؾی‬ ‫زا دزتس‪ٚ‬یْیسد انصایؽ ‪ 57.4‬دزصدی ‪ٚ‬تی یتاتتد ‪٠‬‬ ‫حدایٕ دزیانتی ا‪٥ٞ‬ا ت‪ ٣‬پ‪ٟ‬ج ‪ٚ‬یتٗتیت‪٤ 580 ٠ ٜ١‬تصاز‬ ‫ت‪ٚ١‬ا‪ٚ ٜ‬یزغد‪.‬‬ ‫ ْس‪ ٢٠‬د‪ٚ ،٘٠‬ػت‪ٛ‬سی تٓیسا‪ ٜ‬شیس ‪ٚ 10‬یٗی‪ ٜ١‬ت‪ٚ١‬تا‪ٜ‬‬‫حً‪١‬و‪ :‬پای‪ ٣‬حً‪١‬و ای‪ْ ٝ‬تس‪َ ٢٠‬ت‪ 32 ٣‬دزصتد اش‬ ‫تاش‪ٞ‬ؿػتٓا‪ ٜ‬تا‪ٚ‬ی‪ ٝ‬اجت‪ٛ‬اؾی زا ؾا‪ٚ ٕٚ‬تی ؾت‪١‬د‪10 ،‬‬ ‫دزصد اضان‪ٚ ٣‬یؾ‪١‬د ‪ٚ ٠‬ثٗف َ‪ٚ ٍٛ‬ؿیتؿتتتی ‪650‬‬ ‫‪٤‬صاز ت‪ٚ١‬ا‪ ٜ‬ت‪ ٣‬ا‪٥ٞ‬ا تؿٗى ‪ٚ‬یْیسد‪.‬‬ ‫ ْس‪ ٢٠‬غ‪ٚ ،٘١‬ػت‪ٛ‬سی تٓیسا‪ ٜ‬تاالی ‪ٚ 10‬تیتٗتیت‪ٜ١‬‬‫ت‪ٚ١‬ا‪ ٜ‬حً‪١‬و‪ :‬تسای ای‪ْ ٝ‬س‪ ٣َ ٢٠‬ت‪٥ٟ‬ا ؾتؽ دزصتد‬ ‫تاش‪ٞ‬ؿػتٓا‪ ٜ‬تا‪ٚ‬ی‪ ٝ‬اجت‪ٛ‬اؾی زا ؾتا‪ٚ‬تٕ ‪ٚ‬تی ؾت‪ٞ١‬تد‪،‬‬ ‫انصایؽ ‪ 10‬دزصدی پای‪ ٣‬حً‪١‬و اؾ‪ٛ‬أ ا‪١‬ا‪٤‬د ؾد‪.‬‬ ‫‪ٛ٤‬چ‪ٟ‬ی‪ ٝ‬تسای ‪٤‬سغ‪ْ ٣‬س‪ ٢٠‬ؾ ‪ ٢٠‬تس ‪ٚ‬ثاٖتف نت‪١‬و تتس‬ ‫اغاظ ؾسایط‪ ،‬حى ؾائٗ‪ٟٚ٣‬دی ‪ ٠‬حتى ا‪٠‬الد ‪٠‬ازیتص‬ ‫‪ٚ‬ی ؾ‪١‬د َ‪ ٣‬تا نسض د‪ ٠‬نتسش‪ٞ‬تد حتد‪٠‬د ‪٤ 600‬تصاز‬ ‫ت‪ٚ١‬ا‪ ٜ‬ا‪١‬ا‪٤‬د ؾد‪ .‬ت‪ ٣‬ای‪ ٝ‬تستیه ‪ٚ‬تی تت‪١‬ا‪ْ ٜ‬تهتت‬ ‫َ‪ٚ ٣‬ػت‪ٛ‬سی تاش‪ٞ‬ؿػتٓا‪ ٜ‬تا‪ٚ‬ی‪ ٝ‬اجت‪ٛ‬تاؾتی تت‪ ٣‬طت‪١‬ز‬ ‫‪ٚ‬یا‪ٓٞ‬ی‪ 30 ٝ‬دزصد انصایؽ یانت‪ ٣‬اغت‪.‬‬ ‫سییس پلیس ساَّس ًاجا‪۲‬‬ ‫‪ ۰4‬دسصذ ًاٍگاى عوَهی کطَس فشسَدُ است‬ ‫سییس پلیس ساَّس فشاجا با بیاى ایٌکِ بدِ اصای ّدش‬ ‫ساعت ‪ً 1‬فش دس جادُّا هیهیشًذ‪ ،‬گفت‪ ۲‬دس کطَس ‪15‬‬ ‫دسصذ هتَسط فشسَدگی ٍسایل ًقلیِ داسین کدِ دس‬ ‫حَصُ ًاٍگاى عوَهی ایی سقن بِ ‪ ۰4‬دسصذ هیسسذ‪.‬‬ ‫غسداز غیدَ‪ٛ‬أ ‪٤‬ادیا‪ٞ‬هس دز ‪ٞ‬ؿػت ‪ٙ٤‬ا‪ٞ‬تدیؿتی تتا‬ ‫اؾضای ؾ‪١‬زای ؾاٖی اغتا‪٤ٜ‬ا انص‪٠‬د‪ :‬تیؿتسی‪ ٝ‬جتاتت‪٣‬‬ ‫جایی تاز ‪ٚ ٠‬ػانس ت‪ ٣‬ص‪١‬زت ش‪ٚ‬ی‪ٟ‬ی ا‪ٞ‬جا٘ ‪ٚ‬یؾت‪١‬د ‪٠‬‬ ‫‪٠‬ضؿیت ‪ٚ‬ا دز ح‪١‬ش‪ٞ ٢‬ا‪ْ٠‬ا‪ ٜ‬ح‪٠ ًٕٞ ٠ ٕٛ‬ضتؿتیتت‬ ‫‪ٟٚ‬اغثی ‪ٞ‬یػت‪.‬‬ ‫‪٠‬ی تا تیا‪ ٜ‬ای‪ ٣ُٟ‬ایسا‪َ ٜ‬ؿ‪١‬ز پ‪ٟ٥‬ا‪٠‬زی تا ‪٤ 240‬تصاز‬ ‫َیٗ‪ٚ١‬تس زا‪ ٢‬ازتثاطی اغتت‪ ،‬ادا‪ٚ‬ت‪ ٣‬داد‪٤ 45 :‬تصاز‬ ‫َیٗ‪ٚ١‬تس اش ای‪ًٚ ٝ‬داز زا‪ ٢‬اصٗتی اغتت ‪ ٠‬زا‪٤ ٢‬تای‬ ‫ز‪٠‬غتایی تیؽ اش ‪ 12‬دزصتد اش َؿتتت‪ ٣‬ؾتدْتا‪ٜ‬‬ ‫زا‪ٟٞ‬دْی زا ت‪ ٣‬ا‪١‬د اات اـ ‪ٚ‬ید‪٤‬د‪.‬‬ ‫زییع پٗیع زا‪١٤‬ز ت سیح َتسد‪ 1440 :‬ؾت‪٥‬تس دز‬ ‫َؿ‪١‬ز دازی‪ ٣َ ٙ‬اش ای‪ ٝ‬تی‪ ٝ‬پٗیتع زا‪٤‬ت‪١‬ز دز ‪703‬‬ ‫ؾ‪٥‬س حض‪١‬ز ‪ٞ‬دازد‪ .‬تاید ‪ٚ‬ت‪ٟ‬اغه تا ت‪١‬غتؿت‪ ٣‬ؾت‪٥‬تس‪٤‬تا‬ ‫زؾد غاش‪ٚ‬ا‪ٞ‬ی داؾت‪ ٣‬تاؾی‪ ٙ‬ا‪ٚ‬ا ‪١ٟ٤‬ش ای‪ ٝ‬اتهاو ‪ٞ‬یهتتاد‪٢‬‬ ‫اغت‪ .‬اٖثت‪ ٣‬دز ‪ 703‬ؾ‪٥‬سی َ‪ٚ ٣‬تا حضت‪١‬ز ‪ٞ‬تدازیت‪ٙ‬‬ ‫‪ُٛ٤‬ازا‪ ٜ‬پٗیع زا‪ ٢‬حض‪١‬ز داؾت‪ ٠ ٣‬اد‪ٚ‬تت زغتا‪ٞ‬تی‬ ‫‪ٚ‬یَ‪ٟٟ‬د‪.‬‬ ‫‪٤‬ادیا‪ٞ‬هس ْهت‪ٛ٤ :‬چ‪ٟ‬ی‪ ٝ‬دز َؿ‪١‬ز ‪ٚ 52‬یٗی‪ ٜ١‬داز‪ٞ‬د‪٢‬‬ ‫ْ‪١‬ا‪٤‬ی ‪ٞ‬ا‪ ٣ٚ‬زا‪ٟٞ‬دْی ‪ ٠‬تیؽ اش ‪ٚ 37‬یٗتیت‪٠ ٜ١‬غتیٗت‪٣‬‬ ‫‪ًٗٞ‬ی‪٠ ٣‬ج‪١‬د دازد َ‪ٚ 12 ٣‬یٗی‪ ٜ١‬ا‪ ٜ‬زا ‪١ٚ‬ت‪١‬زغیُٗتت‬ ‫تؿُیٕ ‪ٚ‬ید‪٤‬د‪.‬‬ ‫زییع پٗیع زا‪١٤‬ز ادا‪ ٣ٚ‬داد‪ :‬ؾ‪٥‬تس‪٤‬تای َؿت‪١‬ز تت‪٣‬‬ ‫تدزیج دز حأ تثدیٕ ؾد‪ ٜ‬ت‪ ٣‬پازَی‪٤ّٟ‬ای تصزِ‬ ‫‪٤‬ػت‪ٟ‬د شیسا غاات‪ٛ‬ا‪٤ ٜ‬ایی تد‪ ٜ٠‬غسنیت پازَتیت‪ٟ‬تّ‬ ‫غاات‪ٚ ٣‬ی ؾ‪ٞ١‬د ‪ ٠‬زؾد تسا‪١‬زدازی اش ‪٠‬غیٗ‪ًٞ ٣‬تٗتیت‪٣‬‬ ‫شیاد اغت‪.‬‬ ‫‪٠‬ی تا اؾاز‪ ٢‬ت‪ ٣‬ز‪ٞ٠‬د زؾد ‪ٖ١ٚ‬ه‪٤٣‬ای ‪١ٚ‬ثس تس تسانیٍ‬ ‫ْهت‪ :‬اش غأ ‪ 79‬تا ‪ٞ 1400‬تصدیتٍ ‪ 672‬دزصتد‬ ‫انصایؽ ‪٠‬غایٕ ‪ًٗٞ‬ی‪ ٣‬زا دازی‪ ٙ‬ای‪ ٝ‬دزؾسایطتی اغتت‬ ‫َ‪٠ ٣‬ازدات ا‪١‬دز‪١ٟٛٚ ٠‬ؼ اغت‪.‬‬ ‫هشکض هلی پیصبیٌی َّا اعمم کشد؛‬ ‫ٍصش باد ضذیذ ٍ گشدٍخاک دس بشخی استاىّا تا اٍاسط ّفتِ‬ ‫ساصهاى جْاًی بْذاضدت )‪(WHO‬اعدمم کدشد‪۲‬‬ ‫هَاسد جذیذ ابتم بِ بیواسی کٍَیذ‪ ٍ 2۱-‬هدش‬ ‫ًاضی اص اى تقشیبا دس تواهی ًقاط سًٍذ کداّطدی‬ ‫پیذا کشدُ است‪.‬‬ ‫ت‪ٟ‬اتس اؾ ٘ غاش‪ٚ‬ا‪ ٜ‬ج‪٥‬ا‪ٞ‬ی ت‪٥‬داؾت‪٤ ،‬هت‪ْ ٣‬رؾتتت‪٣‬‬ ‫تؿداد ‪١ٚ‬ازد جدید اتت ت‪َ ٣‬س‪ٞ٠‬ا‪٠‬یس‪٠‬ظ ‪ٚ ٠‬تسِ‬ ‫‪ٞ‬اؾی اش ا‪ ٜ‬دز تیؿتس ‪ٞ‬تًتاج جت‪٥‬تا‪ ٜ‬تت‪ ٣‬قتیتس اش‬ ‫اا‪٠‬ز‪ٚ‬یا‪ ٠ ٣ٞ‬ج‪١ٟ‬ب ؾسو اغیا ز‪ٞ٠‬د َا‪٤‬ؿی داؾت‪٣‬‬ ‫اغت‪.‬‬ ‫ای‪ ٝ‬غاش‪ٚ‬ا‪ ٜ‬دز جدیدتسی‪ ٝ‬ت‪ ٣‬ز‪٠‬ش زغا‪ٞ‬ی ‪٤‬هتتٓتی‬ ‫ا‪ٚ‬از ‪ْ٣ٛ٤‬یسی َ‪٠١‬ید‪ 19-‬اؾ ٘ َسد‪١ٚ :‬ازد اتت‬ ‫تا َا‪٤‬ؽ ‪ 12‬دزصدی ت‪ ٣‬تیؽ اش غ‪ٚ ٣‬یٗیت‪ٞ ٜ١‬تهتس‬ ‫زغید‪ ٢‬اغت ‪١ٚ ٠‬ازد ن‪١‬ت ‪ٞ‬تیتص تتا َتا‪٤‬تؽ ‪22‬‬ ‫دزصدی‪ ،‬حد‪٠‬د ‪١ٚ 7600‬زد ْصازؼ ؾد‪ ٢‬اغت‪.‬‬ ‫تدز‪٠‬ظ اد‪٤‬ا‪ ٘١ٞ‬دتیس َتٕ غتاش‪ٚ‬تا‪ ٜ‬جت‪٥‬تا‪ٞ‬تی‬ ‫ت‪٥‬داؾت تا تیا‪ ٜ‬ز‪ٞ٠‬د َتا‪٤‬ؿتی ؾتیت‪١‬ؼ تتیت‪ٛ‬تازی‬ ‫َ‪٠١‬ید‪ 19-‬دز ج‪٥‬ا‪٤ ٜ‬ؿداز داد اْسچ‪ ٣‬تػیازی اش‬ ‫َؿ‪١‬ز‪٤‬ا ایدا٘ ت‪ٖ ٣‬ک‪ٚ ١‬رد‪٠‬دیت ‪٤‬تای َتس‪ٞ٠‬تایتی‬ ‫َسد‪ ٠ ٢‬دز ت ؼ تسای ؾادیغاشی ز‪ٞ٠‬د ش‪ٞ‬دْتی‬ ‫‪٤‬ػت‪ٟ‬د‪ ،‬ا‪ٚ‬ا ‪ْ٣ٛ٤‬یسی ‪١ٟ٤‬ش پایا‪ٞ ٜ‬یانت‪ ٣‬اغت‪.‬‬ ‫ت‪ْ ٣‬صازؼ ‪ٚ‬دیُأ اَػپسظ‪٠ ،‬ی ْهت‪ٚ 18 :‬تا‪٢‬‬ ‫پع اش ا‪ٖ٠‬ی‪ ٝ‬تس‪ٞ‬ا‪٠ ٣ٚ‬اَػی‪ٟ‬اغی‪ ٜ١‬ج‪ٛ‬ؿتی َت‪ ٣‬دز‬ ‫َؿ‪١‬ز‪٤‬ای ثس‪٠‬ت‪ٟٛ‬د اقاش ؾد‪َ 68 ،‬ؿت‪١‬ز جت‪٥‬تا‪ٜ‬‬ ‫ت‪٥ٟ‬ا ‪ 40‬دزصد اش ج‪ٛ‬ؿیت ا‪١‬د زا دز تساتس تی‪ٛ‬ازی‬ ‫‪٠‬اَػی‪َ ٣ٟ‬سد‪٢‬ا‪ٞ‬د ‪ ٠‬دزحاٖیُ‪٠ ٣‬اَػ‪َ ٝ‬تانتی دز‬ ‫دغتسظ اغت‪ ،‬ا‪ٚ‬ا تًاضا تتسای ‪٠‬اَػتیت‪ٟ‬تاغتیت‪ٜ١‬‬ ‫َا‪٤‬ؽ یانت‪ ٣‬اغت‪.‬‬ ‫بحران بعدی بهداشت‬ ‫جهانی چیست؟‬ ‫هددشکددض هددلددی‬ ‫پیص بدیدٌدی ٍ‬ ‫هذیشیت بحدشاى‬ ‫هخاطشا ٍضد‬ ‫ّددَا اص اداهددِ‬ ‫خیضش گدشد ٍ‬ ‫خاک دس بشخدی‬ ‫استاى ّای کطَس‬ ‫تا اٍاسط ّدفدتدِ‬ ‫ایٌذُ خبش داد‪.‬‬ ‫تساغاظ اؾ ٘ ‪ٚ‬سَص ‪ٗٚ‬ی پیؽ تی‪ٟ‬ی ‪ٚ ٠‬دیسیت ترسا‪ٚ ٜ‬ناطسات ‪٠‬ضؽ ‪٤‬ت‪١‬ا؛ طتی‬ ‫غ‪ ٣‬ز‪٠‬ش ای‪ٟ‬د‪ ٢‬دز اساغا‪ ٜ‬ؾ‪ٛ‬اٖی‪ ،‬اساغا‪ ٜ‬زض‪١‬ی‪ ،‬ازتهاؾات اٖثسش ؾسیتی ‪٠‬ایتؽ‬ ‫تغییشا‬ ‫جذیذ بشگضاسی کٌکَس اص سال ‪2041‬‬ ‫سئیس ساصهاى سٌجص با اضاسُ بِ تغییشا کٌدکدَس اص‬ ‫سال ‪ 2041‬هتزکش ضذ‪ ۲‬کٌکَس دٍ باس دس سال بشگدضاس‬ ‫هیضَد ٍ صشفا اص دسٍس تخصصی خَاّذ بَد‪.‬‬ ‫‪١ ٚ‬ت‪١َُٟ ٣‬زی ؾ‪١‬زای ؾاٖی ا‪ٞ‬تًت ب نتس‪٤‬ت‪ٟ‬تٓتی‬ ‫غسا‪ٞ‬جا٘ پع اش ‪ٚ‬دت ‪٤‬تا ااتتت ل ‪ٞ‬تػتس ‪ٞ ٠‬تًتد‬ ‫َازؾ‪ٟ‬اغا‪ٛٞ ٠ ٜ‬ای‪ٟ‬دْا‪ٚ ٜ‬جٗع ‪ٞ‬ػثت ت‪ ٣‬ا‪ ،ٜ‬ؾته‬ ‫ْرؾت‪ ٣‬دز جٗػ‪ ٣‬ؾ‪١‬زای ؾاٖی ا‪ ًٞ‬ب نس‪ٟ٤‬تٓتی تتا‬ ‫حض‪١‬ز زئیع ج‪١٥ٛ‬ز ت ‪١‬یه ؾد‪.‬‬ ‫پیؽ اش ای‪ٛٞ ٝ‬ای‪ٟ‬دْا‪ٚ ٜ‬جٗع دز ‪ٞ‬ا‪٣ٚ‬ای ت‪ ٣‬غسا‪ ٜ‬ی‪١‬ا‬ ‫تا تاَید تس ای‪١ ٚ ٣ُٟ‬ت‪َُٟ ٣‬ت‪١‬زی ؾت‪١‬زای ؾتاٖتی‬ ‫ا‪ ًٞ‬ب نس‪ٟٓ٤‬ی‪ ،‬قیسیتا‪ٞ‬ت‪ٞ١‬تی ‪ ٠‬ات ل ؾتداٖتت‬ ‫ا‪١ٚ‬شؾی اغت‪ ،‬ا‪١‬ا‪٤‬ا‪ٖ ٜ‬ک‪ ١‬ا‪ ٜ‬ؾد‪ٞ‬د‪.‬‬ ‫ؾثداٖسغ‪ ٔ١‬پ‪١‬زؾثاظ زئیع غاش‪ٚ‬تا‪ ٜ‬غت‪ٟ‬تجتؽ دز‬ ‫زاتط‪ ٣‬تا تکییسات َ‪١ُٟ‬ز تا اجسای ای‪١ ٚ ٝ‬ت‪ ،٣‬اغ‪٥‬تاز‬ ‫َسد‪ :‬ا‪١ٚ‬شؼ ‪ ٠‬پس‪٠‬زؼ تاید تتتت‪١‬ا‪ٞ‬تد اش‪ٚ‬ت‪٤ ٜ١‬تای‬ ‫غساغسی اغتا‪ٞ‬دازد دز د‪٠‬ز‪ٚ ٢‬ت‪١‬غط‪ ٣‬د‪ ٘٠‬زا تتسْتصاز‬ ‫َ‪ٟ‬د‪٠.‬ی انص‪٠‬د‪ :‬دز َ‪١ُٟ‬ز غتأ ‪ 1402‬تترت‪١‬الت‬ ‫اغاغی ؾس‪٠‬ؼ ‪ ٠‬دز‪٠‬ظ ؾ‪ٚ١ٛ‬ی اش َ‪١ُٟ‬ز حترل ‪٠‬‬ ‫ت‪ ٣‬غ‪١‬اتى تر یٗی ‪ٟٚ‬تًٕ ‪ٚ‬یؾ‪١‬د ‪١َُٟ ٠‬ز اش دز‪٠‬ظ‬ ‫اات اصی د‪ ٠‬تاز دز غأ تسْصاز ‪ٚ‬یؾ‪١‬د َ‪ٞ ٣‬تتایتج‬ ‫ا‪ ٜ‬ت‪ٚ ٣‬دت د‪ ٠‬غأ ‪ٚ‬ؿتثتس اغتت‪.‬زئتیتع غتاش‪ٚ‬تا‪ٜ‬‬ ‫غ‪ٟ‬جؽ ادا‪ ٣ٚ‬داد‪ :‬پریسؼ دا‪ٞ‬ؿج‪ ١‬ت‪ ٣‬د‪ ٠‬ؾی‪ ٢١‬اغت‪،‬‬ ‫‪ٞ‬نػت پریسؼ صسنا تساغاظ غ‪١‬اتى تر یٗی یؿ‪ٟ‬تی‬ ‫‪ٚ‬ؿدٔ َ‪ ٙ٤ ٣‬اَ‪ 85 ٜ١ٟ‬دزصد غسنیت پتریتسؼ تت‪٣‬‬ ‫ای‪ ٝ‬ؾی‪ ٢١‬تُ‪ٛ‬یٕ ‪ٚ‬یؾ‪١‬د‪ .‬د‪ ،٘٠‬پتریتسؼ تتساغتاظ‬ ‫َ‪١ُٟ‬ز َ‪15 ٣‬دزصد غسنیت پریسؼ اش ای‪ ٝ‬طتسیتى‬ ‫تُ‪ٛ‬یٕ ‪ٚ‬یؾ‪١‬د‪.‬پ‪١‬زؾثاظ ‪ٚ‬طسح َسد‪ :‬اش ای‪ ٝ‬ت‪ ٣‬تؿتد‬ ‫‪ٛٞ‬س‪ ٢‬اش‪ ٠ ٜ١ٚ‬غ‪١‬اتى تر یٗی تتسَتیته ‪ٚ ٠‬ت ٌ‬ ‫احشاص ستبِّا دس ستبِبٌذی هعلواى بذٍى‬ ‫اصهَى اًجام هیضَد‬ ‫ساصهاى بْذاضت جْاًی ّطذاس داد کوبَد فضایٌذُ‬ ‫هَاد غزایی هوکی است ّواى تْذیذ بْدذاضدتدی‬ ‫بشای جْاى باضذ کِ با ّوِگیشی کٍَیذ ‪ 2۱‬تجشبِ‬ ‫ضذ‪.‬‬ ‫پیتس غا‪ٞ‬دش‪ٚ ،‬دیس اجسایی ص‪ٟ‬د‪٠‬و ج‪٥‬ا‪ٞ‬ی ‪ٚ‬ثازش‪ ٢‬تتا‬ ‫ایدش‪ ،‬غٕ ‪ٚ ٠‬االزیا‪ ،‬دز ‪ ٚ‬احثت‪ ٣‬ای تت‪ ٣‬ز‪٠‬یتتتسش‬ ‫ْهت‪ :‬انصایؽ یی‪ٛ‬ت ‪١ٚ‬ادقرایتی ‪ ٠‬ا‪ٞ‬تسضی َت‪٣‬‬ ‫تنؿی اش ا‪ٞ ٜ‬اؾی اش ج‪ ّٟ‬دز ا‪َ٠‬تسایت‪ ٝ‬اغتت‪،‬‬ ‫‪ٚ‬یت‪١‬ا‪ٞ‬د جا‪ٚ ٜ‬یٗی‪٤ٜ١‬ا ‪ٞ‬هس زا ت‪ ٣‬ط‪١‬ز ‪ٚ‬ػتتتًتیت‪٠ ٙ‬‬ ‫قیس‪ٚ‬ػتًی‪ ٙ‬تٓیسد‪َٛ.‬ث‪١‬د ‪١ٚ‬اد قرایی ت‪ 2 ٣‬ص‪١‬زت‬ ‫ؾ‪ٚ ٕٛ‬ی َ‪ٟ‬د؛ ا‪ ٔ٠‬انسادی ‪٠‬ایتؿتا اش ْتسغت‪ٟ‬تٓتی‬ ‫‪ٚ‬ی‪ٚ‬یس‪ٞ‬د ‪ ٠‬د‪ ٘٠‬اقٗه تؿداد تػیاز تیؿتسی اش ‪ٚ‬سد٘‬ ‫تکری‪ ٣‬ضؿیهی داز‪ٞ‬د ‪ ٠‬ای‪١ٚ ٝ‬ض‪١‬ؼ ا‪٤ ٜ‬تا زا دز‬ ‫تساتس تی‪ٛ‬ازی‪٤‬ای ‪١ٚ‬ج‪١‬د اغیهپریستس ‪ٚ‬یَ‪ٟ‬د‪.‬‬ ‫دز اغتا‪٤ ٜ‬ای ْسْا‪ ٠ ٜ‬غ‪ٟٛ‬ا‪ٛ٤ ٜ‬چ‪ٟ‬ی‪ ٝ‬دز ؾ‪ٛ‬أ اذزتایجا‪ ٜ‬قستی‪ ،‬اذزتتایتجتا‪ٜ‬‬ ‫ؾسیی ‪ ٠‬ازدتیٕ انصایؽ اتس‪ ،‬زْثاز ‪ ٠‬زؾد ‪ ٠‬تسو ‪٠ ٠‬شؼ تاد ؾدید ‪١ٚ‬یتی ‪ٛ٤‬سا‪ ٢‬تا‬ ‫ایصؼ ْسد ‪ ٠‬ااٌ زخ ‪ٚ‬ید‪٤‬د‪.‬‬ ‫ا‪ٚ‬س‪٠‬ش ؾ‪ٟ‬ث‪ 21( ٣‬اسداد) دز تسای ‪١ٞ‬احی ‪ٚ‬سَص‪ ،‬ج‪١ٟ‬ب ‪ ٠‬ؾسو َؿ‪١‬ز ‪٠‬شؼ تتاد‬ ‫انصایؽ ‪ٚ‬ییاتد ‪ ٠‬دز غیػتا‪ ٠ ٜ‬تٗ‪١‬چػتا‪ ٜ‬انصایؽ اتس ْا‪٤‬ی زْثاز ‪ ٠‬زؾد ‪ ٠‬تسو ‪٠‬‬ ‫‪٠‬شؼ تاد ؾدید پیؽتی‪ٟ‬ی ‪ٚ‬یؾ‪١‬د‪.‬‬ ‫طی غ‪ ٣‬ز‪٠‬ش ای‪ٟ‬د‪ ٢‬دز اغتا‪٤ ٜ‬ای ای ٘‪ ،‬ا‪١‬شغتا‪ ٠ ٜ‬ت‪١‬ؾ‪٥‬س ‪٠‬شؼ تتاد ‪٤‬ت‪ٛ‬تسا‪ ٢‬تتا‬ ‫ایصؼ ْسد ‪ ٠‬ااٌ ا‪ٞ‬تػاز ‪ٚ‬ی ز‪٠‬د ‪ ٠‬اٗیج نازظ ‪١ٚ‬اج ا‪١‬ا‪٤‬تد تت‪١‬د‪ .‬ز‪٠‬ش‪٤‬تای‬ ‫یُؿ‪ٟ‬ث‪ ٠ ٣‬د‪٠‬ؾ‪ٟ‬ث‪ 23 ٠ 22( ٣‬اسداد) دز ؾ‪ٛ‬أ اذزتایجا‪ ٜ‬قتستتی ‪ ٠‬اذزتتایتجتا‪ٜ‬‬ ‫ؾسیی‪ ،‬ازتهاؾات اٖثسش ‪ٚ‬سَصی‪ ،‬اساغا‪ ٜ‬زض‪١‬ی ‪ٛ٤ ٠‬چ‪ٟ‬ی‪ ٝ‬ج‪١ٟ‬ب غتیتػتتتا‪٠ ٜ‬‬ ‫تٗ‪١‬چػتا‪ ٜ‬انصایؽ اتس‪ ،‬زْثاز ‪ ٠‬زؾد ‪ ٠‬تسو ‪٠ ٠‬شؼ تاد ؾدید ‪١ٚ‬یتی زخ ‪ٚ‬ید‪٤‬د‪.‬‬ ‫غتتنتت‪ٟ‬تتٓتت‪١‬ی ‪٠‬شازت‬ ‫ا‪١ٚ‬شؼ ‪ ٠‬پس‪٠‬زؼ ْهت‪:‬‬ ‫ازشیتتاتتتی تتتسای احتتساش‬ ‫زتث‪٤ ٣‬ا دز زتتثت‪ ٣‬تت‪ٟ‬تدی‬ ‫‪ٚ‬ؿٗ‪ٛ‬ا‪ ٜ‬صتسنتا تتساغتاظ‬ ‫ؾایػتٓی ‪٤‬ای ؾت‪ٛ‬ت‪ٚ١‬تی‪،‬‬ ‫حسن‪٣‬ای ‪ ٠‬تنت ت تی ‪٠‬‬ ‫تتتد‪ ٜ٠‬ا‪ٞ‬تتجتتا٘ اش‪ٚ‬تت‪ٜ١‬‬ ‫ا‪١‬ا‪٤‬د ت‪١‬د‪.‬‬ ‫صادو غتازی نسد دزتتاز‪٢‬‬ ‫زتث‪ ٣‬ت‪ٟ‬دی ‪ٚ‬ؿٗ‪ٛ‬ا‪ ٜ‬اغت‪٥‬تاز‬ ‫َسد‪ :‬دز جٗػ‪٤ ٣‬تیت تت‬ ‫د‪ٖ٠‬تتت تتتا حتت‪ٛ‬تتایتتت‬ ‫زئیعج‪١٥ٛ‬ز ایی‪ٞٝ‬ا‪ ٣ٚ‬زتث‪٣‬ت‪ٟ‬دی ‪ٚ‬ؿٗ‪ٛ‬ا‪ ٜ‬ت ‪١‬یه ؾد‪.‬‬ ‫‪٠‬ی انص‪٠‬د‪ :‬نسای‪ٟ‬د اجسا ت ناصٗ‪ ٣‬پع اش ات ـ زئیع ج‪١٥ٛ‬ز دز ‪ٚ‬ت‪٥‬تٗتت ‪ٚ‬تًتسز‬ ‫یا‪ٞ١ٞ‬ی اقاش ‪ٚ‬یؾ‪١‬د‪.‬‬ ‫غن‪١ٟٓ‬ی ‪٠‬شازت ا‪١ٚ‬شؼ ‪ ٠‬پس‪٠‬زؼ ْهت‪ :‬تا ‪١ٚ‬انًت ‪٤‬ی ت ‪٠‬شیتسا‪ ٜ‬ازشیتاتتی‬ ‫تسای احساش زتث‪٤٣‬ا صسناً تس اغاظ ؾایػتٓی‪٤‬ای ؾ‪ٚ١ٛ‬ی‪ ،‬حسن‪٣‬ای‪ ،‬تن ی ‪٠‬‬ ‫تجست‪ٚ ٣‬ثت‪ٟ‬ی تس ‪ٚ‬ػت‪ٟ‬دات ‪ٚ‬ست‪١‬ج تد‪ ٜ٠‬ا‪ٞ‬جا٘ اش‪ ٜ١ٚ‬ت‪١‬غط ‪٠‬شازت ا‪ٚ‬ت‪١‬شؼ ‪٠‬‬ ‫پس‪٠‬زؼ ‪ ٠‬تا اغتهاد‪ ٢‬اش غسنیت ‪٤‬ی ت‪٤‬ای ‪ٛٚ‬یص‪ ٢‬ا‪ٞ‬جا٘ ا‪١‬ا‪٤‬د ؾد‪.‬‬ ‫پریسؼ دا‪ٞ‬ؿج‪ ١‬دز دا‪ٞ‬ؿٓا‪ ٢‬اغت ‪ٛ٤‬چ‪ٟ‬ی‪ ٝ‬دا‪٠‬طٗثتا‪ٜ‬‬ ‫اش ‪ٚ‬یا‪ ٜ‬د‪١َُٟ ٠‬ز دز غأ ‪ٚ‬یت‪١‬ا‪ٟٞ‬د ‪ٛٞ‬س‪٤ ٢‬تس َتدا٘‬ ‫َ‪ ٣‬تاالتس اغت زا ‪ ٌ ٚ‬پریسؼ یساز د‪ٟ٤‬د‪.‬‬ ‫‪ٍ ۲WHO‬اکسیٌاسیَى جوعی بشای هقابلِ‬ ‫با ابلِ هیوًَی تَصیِ ًویضَد‬ ‫ساصهاى جْداًدی بدْدذاضدت‬ ‫)‪(WHO‬اعدددمم کدددشد‪۲‬‬ ‫ٍاکسیٌاسیَى جودعدی بدشای‬ ‫هقابلِ با بیواسی ابلِ هیودًَدی‬ ‫تَصیِ ًویضَد‪.‬‬ ‫غاش‪ٚ‬ا‪ ٜ‬ج‪٥‬ا‪ٞ‬ی ت‪٥‬داؾت اؾ ٘‬ ‫َسد‪٠ :‬اَػی‪ٟ‬اغیت‪ ٜ١‬جت‪ٛ‬تؿتی‬ ‫ؾٗی‪ ٣‬تی‪ٛ‬ازی اتٗ‪ٚ ٣‬ی‪ٞ١ٛ‬ی َت‪٣‬‬ ‫تاَ‪ ٜ١ٟ‬تیؽ اش ‪ٞ 1000‬هتس دز‬ ‫ج‪٥‬ا‪ ٜ‬دز ؾی‪١‬ؼ اایس تتیت‪ٛ‬تازی‬ ‫ت‪ ٣‬ا‪ٚ ٜ‬ثت ؾد‪ ٢‬ا‪ٞ‬د‪ ،‬تت‪١‬صتیت‪٣‬‬ ‫‪ٛٞ‬یؾ‪١‬د‪.‬‬ ‫تدز‪٠‬ظ اد‪٤‬ا‪ - ٘١ٞ‬دتیس َٕ غاش‪ٚ‬ا‪ ٜ‬ج‪٥‬ا‪ٞ‬ی ت‪٥‬داؾت دز اغ‪٥‬ازاتی ْهتتت‪ ٣‬اغتت‬ ‫َؿ‪١‬ز‪٤‬ایی َ‪ ٣‬اش ذاایس ‪٠‬اَػ‪ ٝ‬تسا‪١‬زداز ‪٤‬ػت‪ٟ‬د تاید اش ا‪ ٜ‬تسای حهع غ ‪ٚ‬ت‬ ‫انسادی َ‪ ٣‬دز ‪ٚ‬ؿسض تی‪ٛ‬ازی یساز داز‪ٞ‬د ‪٤‬ت‪ٛ‬تچت‪َ ٜ١‬تادز دز‪ٚ‬تا‪ ٠ ٜ‬پتسغت‪ٟ‬تٕ‬ ‫اش‪ٚ‬ایؿٓا‪٤‬ی اغتهاد‪َٟٟ ٢‬د‪.‬‬ ‫ت‪ْ ٣‬صازؼ پایٓا‪ ٢‬اَػی‪١‬ظ‪ ،‬تسای اش َؿ‪١‬ز‪٤‬ا ایدا٘ ت‪ ٣‬تصزیى ‪٠‬اَػ‪ ٝ‬اتٗت‪ ٣‬تت‪٣‬‬ ‫انسادی َسد‪٢‬ا‪ٞ‬د َ‪ ٣‬دز ‪ٚ‬ؿسض اطس اتت ت‪ ٣‬اتٗ‪ٚ ٣‬ی‪ٞ١ٛ‬ی یساز داز‪ٞ‬د‪٤ .‬ت‪ٛ‬تچت‪ٟ‬تیت‪ٝ‬‬ ‫ایاالت ‪ٚ‬ترد‪ٚ ٢‬ر‪٤ ٣ٖ١ٛ‬ایی اش ‪٠‬اَػ‪ ٝ‬زا دز چ‪ٟ‬دی‪ ٝ‬ایاٖت ت‪١‬شیتؽ َتسد‪ ٢‬تتا اش‬ ‫ْػتسؼ ‪٤‬س چ‪ ٣‬تیؿتس ‪٠‬یس‪٠‬ظ جٗ‪ْ١‬یسی َ‪ٟ‬د‪.‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫‪4‬‬ ‫دکتر محمد مصدق‬ ‫*هحوذ فشج پَس باسوٌجی‬ ‫ادا‪ ٣ٚ‬اش ؾ‪ٛ‬از‪ ٢‬یثٕ‬ ‫‪...٠‬‬ ‫د‪٠‬زا‪٠ ٜ‬اٖتتیتتٓتتسی‬ ‫اؼ دز اذزتایجتا‪ٜ‬‬ ‫‪ ٠‬اؾ‪ٟ‬ایی تا ز‪٠‬حی‪٣‬‬ ‫َتتتاز ‪ ٠‬تت ت ؼ‬ ‫‪ٚ‬سد‪ٚ‬ا‪ ٜ‬غنت َ‪١‬ؼ ا‪ ٠ ٜ‬اال٘ ‪ ٠‬دزد ‪٤‬ای ‪ٚ‬تسد٘‬ ‫اش ج‪ٞ ٠ ٕ٥‬دازی ‪ ٠‬تی غ‪١‬ادی ‪ٚ ٠‬ؿیؿت غتنتت‬ ‫ش‪ٞ‬دْی‪ ٚ ،‬دو زا ت‪ ٣‬نُس ‪ ٠‬چاز‪ ٢‬ا‪ٞ‬دیؿی ا‪ٞ‬داات‬ ‫‪ ٠‬ا‪١ٚ‬ات‪٤ ٣‬ای ا‪ ٠‬دز ‪ٚ‬تدازظ حتًت‪١‬و ‪ ٠‬ؾتٗت‪٘١‬‬ ‫غیاغی از‪٠‬پا ‪٠‬ی زا تتسای ز‪٠‬ش ‪٤‬تای تتصزِ ‪٠‬‬ ‫‪ٚ‬ثازش‪ ٢‬تا اغتثداد دااٗی ‪ ٠‬اغتؿ‪ٛ‬از اازجی ا‪ٚ‬تاد‪٢‬‬ ‫‪ٚ‬ی َسد‪...‬ا‪ٚ ٜ‬سد تصزِ ‪ ٠‬پتاَتدغتت ‪ ٠‬اتاد٘‬ ‫‪٠‬ایؿی ‪ٗٚ‬ت غیاغت‪ٛ‬داز ‪ ٠‬حً‪١‬یدا‪ ٜ‬صدیى ‪ ٠‬ا‪ٚ‬ی‪،ٝ‬‬ ‫ت‪ ٣‬د‪ٞ‬ثأ یطؽ قازت ‪ٞ‬هت‪ ،‬ثس‪٠‬ت ‪ٚ‬سد٘ زا اش غت‪١‬ی‬ ‫ا‪ٗٓٞ‬یػی‪٥‬ا دز غس داؾت‪ .‬ا‪١‬ا‪ٞ‬ی‪ٚ ٝ‬رتٗتی دز غتأ‬ ‫‪/٢ 1286‬ؼ َ‪ ٣‬اغتر أ ‪ٞ‬هت اش ‪ٚ‬یادی‪ٚ ٝ‬ػتجتد‬ ‫غٗی‪ٛ‬ا‪ ٜ‬زا تا َ‪ ٍٛ‬ؾسَت‪٥‬ای ا‪ٞ‬تٓتٗتیتػتی اقتاش‬ ‫َسد‪ ٢‬ت‪١‬د‪ٞ‬د ا‪٤ ٜ‬ا ا‪١‬د زا ‪ٚ‬اٍٖ ؾ‪ٛ‬د‪ ٢‬ی ‪ٞ‬تهتت‬ ‫ایسا‪ٚ ٜ‬ی دا‪ٞ‬ػت‪ٟ‬د ‪ ٣َ...٠‬تسای جٗ‪ْ١‬یسی اش اطتاٖت‪٣‬‬ ‫َ ٘ چُید‪ ٢‬ش‪ٞ‬دْی ا‪ٚ ٜ‬سد ‪ٞ‬ا‪ٚ‬ی ‪ ٠‬ؾاؾى ‪٠‬ط‪٠ ٝ‬‬ ‫ز‪٤‬ثس ‪٥ٞ‬ضت ‪ٗٚ‬ی ؾد‪ٞ ٜ‬هتت ایتسا‪ ٜ‬اش ز‪٠‬ش‪ٞ‬تا‪ٚ‬ت‪٣‬‬ ‫‪ٛ٤‬ؿ‪٥‬سی تسای ‪ٚ‬صید اط ؼ ا‪١‬ا‪ٟٞ‬دْا‪ ٜ‬ا‪٠‬زد‪ٚ ٢‬تی‬ ‫ؾ‪١‬د‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ر‪ٛ‬د ‪ ٚ‬دو دز ‪ 29‬ازدیث‪٥‬ؿت غتأ ‪ 1261‬دز‬ ‫ت‪٥‬سا‪ ٜ‬ت‪ ٣‬د‪ٞ‬یا ا‪ٚ‬د‪ .‬پدز ‪٠‬ی‪ٚ ،‬تیتسشا ‪٤‬تدایتت اهلل‬ ‫اؾتیا‪ٞ‬ی ‪ٚ‬ؿس‪٠‬ل ت‪٠ ٣‬شیس دنتتس اش تتصزْت‪ٛ‬تسدا‪ٜ‬‬ ‫د‪٠‬ز‪ٞ ٢‬اصسی ‪ٚ ٠‬ادزؼ ‪ ٍٗٚ‬تاج اتا‪ٞ‬ت‪ ،ٙ‬نتسش‪ٞ‬تد‬ ‫ؾثداٖ‪ٛ‬جید ‪ٚ‬یسشا نس‪ٚ‬ا‪ٞ‬هس‪ٚ‬ا ‪ٞ ٠‬ت‪ ٢١‬ؾتثتاظ ‪ٚ‬تیتسشا‬ ‫‪ٖ٠‬یؿ‪٥‬د یاجاز ‪ٞ ٠‬ایهاٖػٗط‪ ٣ٟ‬ایسا‪ ٜ‬ت‪١‬د‪.‬‬ ‫‪ ٚ‬دو پع اش تر ی ت ‪ًٚ‬د‪ٚ‬اتی دز تتثتسیتص تت‪٣‬‬ ‫ت‪٥‬سا‪ ٜ‬ا‪ٚ‬د ‪ ٠‬ت‪ٚ ٣‬ػت‪١‬نیْسی اساغا‪ْٛ ٜ‬ازد‪ ٢‬ؾد‬ ‫‪ ٠‬تا ‪٠‬ج‪١‬د غ‪ َٙ ٝ‬دز َاز ا‪١‬د ‪ٚ‬ػٗط ؾد ‪ ٠‬ت‪١‬ج‪٣‬‬ ‫‪ ٠‬ؾ ی‪ ٣‬ؾ‪ ٘١ٛ‬زا جٗه َسد‪.‬‬ ‫‪٠‬ی دز ا‪ٖ٠‬ی‪ ٝ‬ا‪ٞ‬تناتات ‪ٚ‬جٗع دز د‪٠‬ز‪ٚ ٢‬ؿس‪٠‬طیت‬ ‫ا‪ٞ‬تناب ؾد ‪ٖ٠‬ی اؾتثاز‪ٞ‬ا‪ ٣ٚ‬ا‪ ٠‬ت‪٣‬دٖیٕ غ‪ ٝ‬ا‪ ٣َ ٠‬تت‪٣‬‬ ‫‪ 30‬غأ ت‪ٛ‬ا٘ ‪ٞ‬سغید‪ ٢‬ت‪١‬د‪ ،‬زد ؾد‪.‬‬ ‫‪ ٚ‬دو دز غأ ‪ 1287‬تسای ادا‪ ٣ٚ‬تر یٕ ت‪ ٣‬نسا‪ٞ‬ػ‪٣‬‬ ‫زنت ‪ ٠‬پع اش اات‪ ٣ٛ‬ت‪ ٣‬غ‪١‬ئیع زنت ‪ ٠‬تت‪ ٣‬ااتر‬ ‫دزج‪ ٣‬دَتسای حً‪١‬و دز دا‪ٞ‬ؿٓا‪١ٞ ٢‬ؾتاتتٕ ‪ٞ‬تائتٕ‬ ‫ا‪ٚ‬د‪.‬‬ ‫‪ ٚ‬دو تا اقاش ج‪ ّٟ‬ج‪٥‬ا‪ٞ‬ی ا‪ ٔ٠‬ت‪ ٣‬ایسا‪ ٜ‬ا‪ٚ‬د ‪ ٠‬تا‬ ‫غ‪١‬اتًی َ‪ ٣‬دز ا‪١ٚ‬ز ‪ٚ‬اٖی‪ٚ ٠ ٣‬ػت‪١‬نیْسی اساغتا‪ٜ‬‬ ‫داؾت ت‪ ٣‬اد‪ٚ‬ت دز ‪٠‬شازت ‪ٚ‬اٖی‪ْٛ ٣‬ازد‪ ٢‬ؾد‪.‬‬ ‫دز حُ‪ٚ١‬ت ص‪ ٛ‬ا٘ اٖػٗط‪ ٣ٟ‬ت‪ ٣‬ؾٗت اات ل تتا‬ ‫‪٠‬شیس ‪٠‬یت ‪ٚ‬اٖی‪ ٣‬اش ‪ٚ‬ؿا‪ٞ٠‬ت ‪٠‬شازت ‪ٚ‬اٖی‪ ٣‬اغتؿها داد‬ ‫‪ٟٓ٤ ٠‬ا٘ تؿُیٕ َاتی‪ ٣ٟ‬د‪٠ ٘٠‬ث‪١‬و اٖتد‪٠‬تٖت‪ ٣‬ؾتاش٘‬ ‫از‪٠‬پا ؾد‪.‬‬ ‫پع اش َ‪١‬دتای غید ضیاء ‪ ٠‬زضتااتا‪ ٚ ،ٜ‬تدو‬ ‫د‪ٖ٠‬ت َ‪١‬دتا زا ت‪ ٣‬زغ‪ٛ‬یت ‪ٞ‬ؿ‪ٟ‬تااتت ‪ ٠‬پتع اش‬ ‫اغتؿها اش نازظ ؾاش٘ ت‪٥‬سا‪ ٜ‬ؾد ‪ٖ٠‬تی تت‪ ٣‬دؾت‪١‬ت‬ ‫غسا‪ ٜ‬تنتیازی ت‪ ٣‬ا‪ ٜ‬دیاز زنت‪.‬‬ ‫دَتس ‪ ٚ‬دو دز د‪٠‬ز‪ ٢‬پ‪ٟ‬ج‪ ٠ ٙ‬ؾتؿت‪ٚ ٙ‬تجتٗتع‬ ‫ؾ‪١‬زای ‪ٗٚ‬ی ت‪َ٠ ٣‬اٖت ‪ٚ‬سد٘ ت‪٥‬سا‪ ٜ‬ا‪ٞ‬تناب ؾد‪ .‬دز‬ ‫‪ٛ٤‬ی‪ ٝ‬ش‪ٚ‬ا‪ ٜ‬تا زضا اا‪ ٜ‬غسداز غپ‪ٞ ٣‬نػتت ‪٠‬شیتس‬ ‫‪٠‬یت َ‪ ٣‬ت‪ ٣‬ؾا‪٤‬ی زغتیتد‪ ٢‬تت‪١‬د‪ ،‬تت‪ٚ ٣‬تنتاٖتهتت‬ ‫تسااغت‪.‬تا پایا‪ٚ ٜ‬جٗع ؾؿ‪ ٠ ٙ‬اقاش دیُتاتت‪١‬زی‬ ‫زضاؾا‪ ،٢‬دَتس ‪ ٚ‬دو اا‪ٞ ٣ٞ‬ؿی‪ ٝ‬ؾد ‪ ٠‬دز ا‪٠‬ااتس‬ ‫غٗط‪ٟ‬ت زضاؾا‪ ٢‬پ‪١ٗ٥‬ی ت‪ ٣‬ش‪ٞ‬دا‪ ٜ‬انتاد ‪ٖ٠‬ی پع اش‬ ‫چ‪ٟ‬د ‪ٚ‬ا‪ ٢‬اشاد ؾد ‪ ٠‬ترت ‪ٞ‬ػس دز ‪ ٍٗٚ‬ات‪١‬د دز‬ ‫اح‪ٛ‬د اتاد ‪ٚ‬جث‪١‬ز ت‪ ٣‬غُ‪١‬ت ؾد‪.‬‬ ‫دز غأ ‪ 1320‬پع اش اؾتکتأ ایتسا‪ ٜ‬تت‪٠ ٣‬غتیٗت‪٣‬‬ ‫‪ٞ‬یس‪٤٠‬ای ؾ‪١‬ز‪٠‬ی ‪ ٠‬تسیتا‪ٞ‬یا‪ ،‬زضاؾا‪ ٢‬اش غتٗتطت‪ٟ‬تت‬ ‫تسَ‪ٟ‬از ؾد ‪ ٚ ٠‬دو ت‪ ٣‬ت‪٥‬سا‪ ٜ‬تسْؿت‪.‬‬ ‫‪٠‬ی پع اش ؾ‪٥‬سی‪١‬ز ‪ ٠ 20‬غتًت‪١‬ج زضتاؾتا‪ ٢‬دز‬ ‫ا‪ٞ‬تناتات د‪٠‬ز‪ٚ 14 ٢‬جٗع تاز دیٓس دز ‪ًٚ‬ا٘ ‪َ٠‬یٕ‬ ‫ا‪ ٔ٠‬ت‪٥‬سا‪ ٜ‬ت‪ٛٞ ٣‬ای‪ٟ‬دْی ‪ٚ‬جٗع ا‪ٞ‬تناب ؾد‪.‬‬ ‫دز ای‪ٚ ٝ‬جٗع تسای ‪ًٚ‬اتٗ‪ ٣‬تا نؿاز ؾت‪١‬ز‪٠‬ی تتسای‬ ‫ْسنت‪ ٝ‬ا‪ٚ‬تیاش ‪ٞ‬هت ؾ‪ٛ‬أ ایسا‪ ،ٜ‬ا‪ ٠‬طسحی یا‪ٞ١ٞ‬ی زا‬ ‫ت‪ ٣‬ت ‪١‬یه زغا‪ٞ‬د َ‪ ٣‬د‪ٖ٠‬ت اش ‪ٚ‬راَس‪ ٢‬دز ‪ٚ‬ت‪١‬زد‬ ‫ا‪ٚ‬تیاش ‪ٞ‬هت تا ش‪ٚ‬ا‪ٞ‬ی َ‪ٞ ٣‬یس‪٤٠‬ای اازجی دز ایتسا‪ٜ‬‬ ‫‪٤‬ػت‪ٟ‬د ‪ٟٚ‬ؽ ‪ٚ‬یؾد‪.‬دز ا‪ٞ‬تناتات د‪٠‬ز‪ٚ 15 ٢‬جٗع تتا‬ ‫‪ٚ‬داا ت ی‪١‬ا٘ اٖػٗط‪ ٠ ٣ٟ‬ؾتا‪ ٠ ٢‬ازتتؽ‪ ،‬دَتتتس‬ ‫‪ ٚ‬دو ‪ٞ‬ت‪١‬ا‪ٞ‬ػت ید٘ ت‪ٚ ٣‬جٗع تٓرازد‪.‬‬ ‫دز غأ ‪ 1328‬دَتس ‪ ٚ‬دو ایدا٘ ت‪ ٣‬پای‪ْ ٣‬ترازی‬ ‫جث‪ٗٚ ٣٥‬ی ایسا‪َ ٜ‬سد‪ْ .‬ػتسؼ نؿاٖیت‪٤‬ای غیاغی‬ ‫پع اش ؾ‪٥‬سی‪١‬ز ‪ 1320‬غثه ْػتتتسؼ ‪ٚ‬تثتازشات‬ ‫‪ٚ‬سد٘ ‪ ٠‬ت‪٠ ٣‬یط‪ ٢‬ت‪١‬ج‪ ٣‬ا‪ٞ‬ا‪ ٜ‬ت‪٠ ٣‬ضؽ یتسازداد ‪ٞ‬تهتت‬ ‫ؾد‪ ٢‬ت‪١‬د‪.‬ا‪ٞ‬تناتات ‪ٚ‬جٗع ؾا‪ٞ‬صد‪ ٙ٤‬تا ‪ ٣ٛ٤‬تًٗثتات‬ ‫‪ٚ ٠‬داا ت ؾا‪ ٠ ٢‬دزتاز ‪ ٠‬ص‪ٟ‬د‪٠‬و‪٤‬ای غااتٓی‪،‬‬ ‫ازاء ت‪٥‬سا‪ ٜ‬تاطٕ ؾد ‪ ٠‬دز ‪١ٞ‬تت د‪ ٘٠‬ا‪ٞ‬تتتنتاتتات‪،‬‬ ‫دَتس ‪ ٚ‬دو ت‪ٚ ٣‬جٗع زا‪ ٢‬یتانتت‪.‬پتع اش تتس‪٠‬ز‬ ‫‪ٞ‬نػت‪٠‬شیس ‪٠‬یت‪ ،‬طسح ‪ٗٚ‬ی ؾد‪ ٜ‬ص‪ٟ‬ایؽ ‪ٞ‬هت تت‪٣‬‬ ‫ز‪٤‬ثسی دَتس ‪ ٚ‬دو دز ‪ٚ‬جٗع ت ‪١‬یه ؾد‪ .‬پع‬ ‫اش اغتؿهای حػی‪ ٝ‬ؾ ء َ‪ ٣‬تؿد اش زش٘ازا ‪ٞ‬نػتت‬ ‫‪٠‬شیس ؾد‪ ٢‬ت‪١‬د‪ ،‬دَتس ‪ ٚ‬دو ت‪ٞ ٣‬تنتػتت ‪٠‬شیتسی‬ ‫زغید ‪ ٠‬تس‪ٞ‬ا‪ ٣ٚ‬ا‪١‬د زا اص ح یا‪ ٜ١ٞ‬ا‪ٞ‬تتنتاتتات ‪٠‬‬ ‫اجسای یا‪ٗٚ ٜ١ٞ‬ی ؾتد‪ ٜ‬صت‪ٟ‬تؿتت ‪ٞ‬تهتت اؾت ٘‬ ‫َسد‪.‬پع اش ؾُایت د‪ٖ٠‬ت ا‪ٗٓٞ‬یع اش د‪ٖ٠‬ت ایسا‪ٜ‬‬ ‫‪ ٠‬طسح ای‪ ٝ‬ؾُایت دز ؾ‪١‬زای ا‪ٚ‬ت‪ٟ‬تیتت غتاش‪ٚ‬تا‪ٜ‬‬ ‫‪ ،ٕٗٚ‬دَتس ‪ ٚ‬دو ؾاش٘ ‪ٞ‬ی‪١‬ی‪١‬زٌ ؾد ‪ ٠‬تت‪ ٣‬دنتاؼ‬ ‫اش حً‪١‬و ایسا‪ ٜ‬پسداات‪.‬غپع تت‪ ٣‬دادْتا‪ ٢‬ال‪٤‬ت‪٣‬‬ ‫زنت ‪ ٠‬تا ت‪١‬ضیراتی َ‪ ٣‬دز ‪١ٚ‬زد یسازداد ‪ٞ‬هتت ‪٠‬‬ ‫ؾی‪ ٢١‬ا‪ٞ‬ؿًاد ‪ ٠‬ت‪ٛ‬دید ا‪ ٜ‬داد‪ ،‬دادْا‪ ٢‬تی‪ ٝ‬اٖت‪ٛ‬تٗتٗتی‬ ‫ا‪١‬د زا صاٖح ت‪ ٣‬زغیدْی ت‪ ٣‬ؾُایتت تتسیتتتا‪ٞ‬تیتا‬ ‫‪ٞ‬دا‪ٞ‬ػت ‪ ٚ ٠‬دو دز احًاو حى ‪ٗٚ‬تت ایتسا‪ ٜ‬تت‪٣‬‬ ‫پیس‪٠‬شی دغت یانت‪.‬دز َ‪١‬دتای ‪ٚ 25‬سداد ‪،1332‬‬ ‫ؾا‪ ٢‬نس‪ٚ‬ا‪ ٜ‬ؾصٔ دَتس ‪ ٚ‬دو زا ا‪ٚ‬ضا َسد ‪ ٠‬زئیع‬ ‫ْازد غٗط‪ٟ‬تی زا ‪١ٚ‬غم َسد تا تا ‪ٚ‬راصس‪ ٢‬اتا‪ٞ‬ت‪٣‬‬ ‫‪ٞ‬نػت ‪٠‬شیس‪ ،‬نس‪ٚ‬ا‪ ٜ‬زا ت‪٠ ٣‬ی ات ـ َ‪ٟ‬د‪ .‬دز ز‪٠‬ش‬ ‫‪ٚ 28‬سداد غتأ ‪ 1332‬د‪ٖ٠‬تت ‪ ٚ‬تدو غتًت‪١‬ج‬ ‫َسد‪ ٚ.‬دو پع اش َ‪١‬دتای ‪ٚ 28‬سداد دز دادْتا‪٢‬‬ ‫‪ٞ‬ػا‪ٚ‬ی ‪ٚ‬راَ‪ ٣ٛ‬ؾد ‪ ٠‬دادْا‪٠ ٢‬ی زا تت‪ 3 ٣‬غتأ‬ ‫ش‪ٞ‬دا‪ٚ ٜ‬رُ‪َ ٘١‬سد‪ .‬پع اش ْترزا‪ٞ‬تد‪ 3 ٜ‬غتأ‬ ‫ش‪ٞ‬دا‪ ،ٜ‬دَتس ‪ ٚ‬دو ت‪ ٍٗٚ ٣‬ا‪١‬د دز اح‪ٛ‬د اتتاد‬ ‫تثؿید ؾد ‪ ٠‬تا ااس ؾ‪ٛ‬س تترتت ‪ٞ‬تػتازت ؾتدیتد‬ ‫ت‪١‬د‪.‬دز غأ ‪ٛ٤ 1342‬ػس دَتس ‪ ٚ‬دو‪ ،‬دز غ‪84 ٝ‬‬ ‫غآٖی دزْرؾت‪.‬‬ ‫حاصٕ اشد‪٠‬اج ‪٠‬ی ‪ ٠‬دَتس ‪ ٚ‬دو د‪ ٠‬پػس ‪ ٠‬غت‪٣‬‬ ‫داتس ت‪١‬د‪.‬دز ‪ 14‬اغه‪ٟ‬د غأ ‪ 1345‬دَتس ‪ٚ‬ترت‪ٛ‬تد‬ ‫‪ ٚ‬دو ت‪ ٣‬دٖیٕ تی‪ٛ‬ازی غسطا‪ ،ٜ‬دز غ‪ 84 ٝ‬غآٖی‬ ‫دزْرؾت‪ ٚ.‬دو ‪٠‬صیت َسد‪ ٢‬ت‪١‬د ا‪ ٠‬زا َت‪ٟ‬تاز‬ ‫ؾ‪٥‬دای ‪ 30‬تیس دز ات‪ ٝ‬تات‪١‬ی‪ ٣‬دن‪َٟٟ ٝ‬تد‪ٖ٠ ،‬تی تتا‬ ‫‪ٚ‬ناٖهت ؾا‪ ٢‬ز‪٠‬تس‪ ٠‬ؾد ‪٠ ٠‬ی زا دز یتُتی اش‬ ‫اتاو‪٤‬ای اا‪٣ٞ‬اؼ دز اح‪ٛ‬داتاد ت‪ ٣‬ااٌ غپسد‪ٞ‬د‪.‬‬ صفحه 4 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫عرضٍ وخستیه لپ تاپ جُان‬ ‫با ومایشگر ای ال ای دی ‪َ ۰۴۲‬رتسی‬ ‫شٌبِ ‪ 12‬خشداد ‪ 22 * 2042‬طٍئی ‪ 24 * 1411‬ری المعذُ ‪ * 2001‬ػال ػی ٍ دٍم ( اٍتَص ایىیٌجی ایل ) * شواسُ ( ػایی ) ‪5525 :‬‬ ‫ٍاوؼی شخظی ػاصی شذُ ػشطاى‬ ‫اص ساُ سػیذ‬ ‫واسشٌاػاى یه ٍاوؼی ًَیی ابذاع وشدُ اًذ وِ اص‬ ‫باصگشت ػشطاى پاًىشاع بِ بذى جلَگیییشی هیی‬ ‫وٌذ‪.‬‬ ‫ششوت تایَاًی ام اع ای دس هاُ جاسی ًخؼتیییی‬ ‫لپ تاپ جْاى با ًوایشگیش اٍ ال ای دی ‪104‬‬ ‫ّشتضی جْاى سا عشضِ هی وٌذ‪ .‬اییی لیپ تیاپ‬ ‫هخظَص باصی ّای سایاًِ ای اػت‪.‬‬ ‫ثٍ وول اص گیضمًچبیحىحبد محبٌ گحزؿحشحٍ ؿحشًحز‬ ‫امشیٌبیی‪ -‬ػىگبدًسی سیحضس اػحالم ًحشد وؼحل‬ ‫جذیذ سایبوٍ سیضس ث یذ‪ ۲۱‬ثب ومبیـگحش ای ال ای‬ ‫دی ‪َ ۰۴۲‬شسض ػبخشٍ می ؿًد‪ .‬ایه مالًل هحشاس‬ ‫اػز دس ػٍ مبٍَ چُبسم ‪ ۰۲۰۰‬میالدی ثحٍ ثحبصاس‬ ‫ػشهٍ ؿًد امب ؿشًز ‪MSI‬ویض اػالم ًشد لحخ‬ ‫سبدی ثب َمیه ومبیـگش الجشٍ دس مًػذی وضدیی سحش‬ ‫ثشای کشیؽ ػشهٍ می ًىذ‪.‬‬ ‫سیضس ث یذ ‪ ۲۱‬ثب ػىًان وخؼشیه لخ سبح جحُحبن ثحب‬ ‫ومبیـگش ای ال ای دی ‪َ ۰۴۲‬شسض سج یؾ می ؿذد امب‬ ‫اًىًن ایه لخ سبح ػىًان مزًًس سا اص دػز دادٌ‬ ‫اػز‪.‬‬ ‫ایه ػىًان اًىًن لخ سبح ‪HX ۷۶Raider GE‬‬ ‫ؿشًز ام اع ای سؼ حن داسد ًحٍ ثحٍ سحبصگحی‬ ‫سیومبیی ؿذٌ اػز‪ً .‬جن اًالػبر مًجحًدد ایحه‬ ‫ومبیـگش ًٍ دس یی ؿشًز ًشٌ ای ػبخشحٍ محی‬ ‫ؿًد ویض سیی لخ سبح ‪ ۲۱.۷‬ایىحچحی ام اع ای‬ ‫ثشای وخؼشیه ثبس ػشهٍ می ؿًد‪َ .‬مچحىحیحه ایحه‬ ‫ؿشًز ًشٌ ای سًلیذ اوجًٌ دىل ومبیـگش سا اؿحبص‬ ‫ًشدٌ اػز‪.‬‬ ‫کسب فىایری رادیاتًر مجُس بٍ لًلٍ‬ ‫حرارتی برای ساخت ماًَارٌ‬ ‫ثٍ وول اص دی ی میلد اصمبیؾ َبی ایلیٍ ححبًحی اص‬ ‫ان اػز ًٍ یاًؼه َبی ؿخلی ػبصی ؿذٌ ثحذن‬ ‫اوؼبن سا ثشای ج ًگیشی اص ثبصگـز ثیمبسی امحبدٌ‬ ‫می ًىذ‪.‬‬ ‫دس حبل حبهش کوی یی چُبسم ثیمبسان محجحشحال ثحٍ‬ ‫ػشًبن دبوٌشاع دغ اص سـخیق ثیحمحبسی ححذید‬ ‫یی ػبل صوذٌ می مبوىذ صیشا ػیؼشم ایحمحىحی ثحذن‬ ‫ػ ًل َبی سًمًسی ی سُذیذَب سا ؿىبػحبیحی وحمحی‬ ‫ًىذ‪.‬امب ػذٌ اوذًی اص ثیمبسان ایحه اححشحمحبالر سا‬ ‫وون می ًىىذ ی دغ اص حزف سحًمحًس صوحذٌ محی‬ ‫سراشپس‬ ‫مبوىذ‪ .‬دس َمیه ساػشب گشیَی اص ماووبن ثٍ سَجحشی‬ ‫ییىًد ثبالچبوذسان اص مشًض ػشًبن ممًسیبل اػ حًن‬ ‫ًششیىگ دس ویًیًسى مشًجٍ اوذ سًمًسَبی اوحُحب‬ ‫حبیی سؼذاد صیبدی اص دبسًطن َبیی اػز ًٍ ػ حًل‬ ‫َبی ‪T‬سا وبثًد می ًىذ‪.‬‬ ‫اوُب یی اصمبیؾ ثبلیىی ثب حوًس ‪ ۲۷‬ثیمبس مجشال ثحٍ‬ ‫ػشًبن دبوٌشاع اوجبم دادوذ ی دحغ اص جحشاححی‬ ‫وًػی یاًؼه َبی ؿخلی ػبصی ؿحذٌ ثحٍ اوحُحب‬ ‫سضسین ًشدوذ‪.‬دس یاًؼه َب اص وًػی ًحذ طوحشحیحی‬ ‫مًجًد دس سًمًس اػشلبدٌ ؿذ سب ثٍ ػ ًل َب سحًلحیحذ‬ ‫دشیسئیىی سا ثیبمًصد ًٍ ػیؼشم ایمحىحی سا یاداس ثحٍ‬ ‫یاًىؾ می ًىذ‪.‬ایه سیوذ ػجت می ؿًد ثذن اوؼبن‬ ‫ػشًبن سا ثٍ ػىًان یی سحُحذیحذ ثـحىحبػحذ ی دس‬ ‫طشاحی ًشم افضاس شبیِ ػاصی تجْیضات‬ ‫صهیی الىتشیىی دس داًشگاُ اهیشوبیش‬ ‫هحمماى داًشگاُ طٌعتی اهیشوبیییش‬ ‫هَفک بِ طشاحیی ًیشم افیضاسی‬ ‫شذًذ وِ بشای شبیِ ػاصی ٍ تؼت‬ ‫تجْیضات صهیی الیىیتیشییىیی ٍ‬ ‫حفاظت طاعمِ واسبشد داسد‪.‬‬ ‫ثٍ گضاسؽ گشیٌ ػ م ی امحًصؽ‬ ‫ایشوبد مُشداد محخحشحبسی محجحشی‬ ‫ًشا وشم اکضاس ؿجیٍ ػبصی ػیؼشم‬ ‫َبی صمیه الٌششیٌی (اسسیىحگ‬ ‫گلز‪ :‬مًکن ؿذیم ایه وشم اکحضاس‬ ‫سا ثشای سلؼیش موبیمز مخلًف خبى دس صمیه َبی چحىحذ الیحٍ ًحشاححی‬ ‫ًىیم‪.‬یی اکضید‪ :‬ایه وشم اکضاس هبث یز ؿجیٍ ػبصی ػیؼشم َبی صمیه الٌشحشیحٌحی‬ ‫ثذین َشگًوٍ ماذیدیز سا داسد‪.‬‬ ‫مخشبسی ثب ثیبن ایىٌٍ دس حبل حبهش ایه مابػجبر ثش اػحبع دی سیؽ ححل‬ ‫مؼبدالر الٌششیمـىبًیغ ی مؼبدالر ؿجٍ اػشبسیی اوجبم می ؿًدد گلز‪ :‬ایحه‬ ‫وشم اکضاس سًاوبیی اسصیبثی ؿشایی ایمىی ی حلبظز دس دؼز َبی ثشم ی محشاًحض‬ ‫کىؼشی دس ؿشایی گزسای اسلبل ًًسبٌد ً یذ صوی ی کبػوٍ سا داسد ‪.‬‬ ‫ثٍ گلشٍ یید مبطیل اسصیبثی خبى ایه وشم اکضاس ثشای سلؼیش خبى َبی چحىحذ‬ ‫الیٍ ی سؼییه موبیمز ظبَشی صمیه ثٍ ًبس می سید‪.‬‬ ‫فریتاتای پىیری‬ ‫*الىازاشراقی‬ ‫کًسر ثبصگـزد ػ ًل َبی ‪T‬ان سا وبثًد ًىىحذ‪.‬‬ ‫یاًؼه مزًًس دس ‪ ۸‬ثیمبس ػ ًل َبی ‪T‬سا کحؼحبل‬ ‫ًشد سب ثیمبسی سا ؿىبػبیی ًىىذ‪۲۸ .‬‬ ‫شٌاػایی اهیٌَاػیذّای هٌشا حیات‬ ‫دس خاسج اص صهیی‬ ‫واٍشگش ّایابَػا ‪ 1‬هتعلک بیِ اطاًیغ‬ ‫اوتشافات َّافضای طاپی بشای اٍلیی باس‬ ‫اػیذّای اهیٌِ هٌبع حیات سا اص طشییک‬ ‫ًوًَِ ّای شٌی وِ اص ػیاسن سییَگیَ‬ ‫باصگشداًذُ شذُ‪ ،‬بِ صهیی هٌتمل ویشدُ‬ ‫اػت‪.‬‬ ‫ثٍ وول اص ػی جی سی ان امیىً اػیذَحبد‬ ‫مًاد اک ی ػبصوذٌ دشیسئیه َحب ثحًدٌ ی‬ ‫حیبر اص اوُب ػشچـمٍ میگیشد‪.‬یی موبم یصاسر امًصؽ طاده سلشیح ًحشدٌ‬ ‫ًٍ ثیؾ اص ‪ ۰۲‬وًع اػیذ امیىٍ دس ومًوٍَبی ًبیؿگش َبیبثًػب ‪ ًٍ ۰‬دس ایاخحش‬ ‫ػبل ‪ ۰۲۰۲‬اص ػیبسى سیًگً ثٍ صمیه ثبصگشداوذٌ ؿذد ؿىبػبیی ؿذٌ اػز‪ .‬ایه‬ ‫موبم مؼئًل خبًشوـبن ًشد‪ :‬اػیذَبی امیىٍد یٌی اص ایلیه مًلًٌلَحبی الحی‬ ‫اػز دس صمیه یبکز ؿذٌ اػز‪ .‬ایه اػیذَب مىجغ ثؼیبس مُمی ثشای محًجحًدار‬ ‫صوذٌ َؼشىذ ی میسًاوىذ ػشوخ َبیی ثشای دسى مىـا حیبر دس اخشیبس ماوحوحبن‬ ‫ثگزاسوذ‪َ.‬بیبثًػب ‪ ۰‬دس ػبل ‪ ۰۲۲۴‬صمیه سا سشى ًشد ی دغ اص ثیؾ اص ػٍ ػبل‬ ‫ػلش ‪ ۰.۰‬می یبسد ًی ًمششی دس مذاسی ثیوًی ثٍ دیس خًسؿیذد دس طی ه ‪۰۲۲۸‬‬ ‫ثٍ مًهؼیز ببثز خًد ثش کشاص ػیبسى سیًگً سػیذ‪ .‬ایه ًبیؿگش ػشاوجبم ثؼحذ‬ ‫اص دی ثبس سالؽ ثش سیی ػیبسى سیًگً کشید امذ ی ایلیه ومًوٍ صیحشػحٌحاحی‬ ‫خًد سا اص یی ػیبسى جمغایسی ًشد‪.‬‬ ‫ّابل بضسگتشیی تظَیش هادٍى ػشخ خَد سا اص‬ ‫اػواى ثبت وشد‬ ‫سادیاتَس پاًل الًِ صًبَسی هجْض بِ لَلِ حیشاستیی‬ ‫هخظَص هاَّاسُ وِ دس پظٍّشگاُ فضایی اییشاى‬ ‫ػاختِ شذُ اػت‪ ،‬گَاّی ثبت اختشاع دسییافیت‬ ‫وشد‪.‬‬ ‫ثٍ وول اص دظیَـگبٌ کوبیی ایشاند گًاَحی بحجحز‬ ‫اخششاع سادیبسًس دىل الوٍ صوجًسی مجُض ثحٍ لحًحلحٍ‬ ‫حشاسسی مخلًف مبًَاسٌ ًٍ دس دحظیَـحٌحذٌ‬ ‫مًاد ی اوشطی دظیَـگبٌ کوبیی ایشان ثحٍ اوحجحبم‬ ‫سػیذٌد اص ػًی مشًض مبلٌیز مؼىًی اداسٌ بحجحز‬ ‫اخششاػبر ػبصمبن بجز اػىحبد ی امحالى ًـحًس‬ ‫کبدس ؿذ‪.‬دًشش ػؼیذ اکـشی س یغ دظیَـحٌحذٌ‬ ‫مًاد ی اوشطی دس ایه ثبسٌ گلز‪ :‬دظیَـگبٌ کوبیی‬ ‫ایشان دس ساػشبی مامحًسیحز خحًدد ثحٍ کحىحبیسی‬ ‫ػبخز سادیبسًس دبول مجُض ثٍ لًلٍ حشاسسی دػحز‬ ‫یبکشٍ سب ًـًس اص سامیه خبسجحی ایحه الحمحبن دس‬ ‫صیشػیؼشم ًىششل حشاسر مبَحًاسٌ َحبی داخح حی‬ ‫ثیویبص ؿًد‪.‬‬ ‫یی دس خلًف ًبسثشد ایحه ًحشا اخحشحشاػحی‬ ‫سًهیح داد‪ :‬اص سادیبسًس دبول الوٍصوجًسی مجُض ثحٍ‬ ‫لًلٍ حشاسسید دس ػبمبوٍَبی کوبیی ثٍ مىظًس دکحغ‬ ‫حشاسر اػشلبدٌ میؿًد‪ .‬دس ایحه سادیحبسحًسد اص‬ ‫سؼذادی لًلٍ حشاسسی دس یػحی یحی ػحبخحشحبس‬ ‫الوٍ صوجًسی اػشلبدٌ ؿذٌ اػحز‪ .‬ثحٍ وحاحًی ًحٍ‬ ‫حشاسر سًلیذ ؿذٌ دسین مبًَاسٌ ثٍ لحًحلحٍ َحبی‬ ‫گشمبیی داخل دىل مىشول میؿًد سحب دس هؼحمحز‬ ‫ًىذاوؼًس سادیبسًس اص ًشین سـؼـغ ثٍ کوب سحجحبدل‬ ‫حشاسر کًسر دزیشد‪.‬‬ ‫ًَش مصىًعی برای وخستیه بار‬ ‫از خًک َا کلًن ساخت‬ ‫تلؼىَپ ّابل بضسگتشیی تظَیش هادٍى ػشخ خَد سا‬ ‫ثبت وشدُ اػت‪ .‬بخشی اص اػواى وِ دس ایی تظَیش‬ ‫ثبت شذُ ‪ ۸‬باس بضسگتش اص گؼتشُ ای اػت وِ اییی‬ ‫تلؼىَپ لذیوی بِ طَس هعوَل ثبت هی وٌذ‪.‬‬ ‫ثٍ وول اص ایىذدىذوزد ایه سلًیش دس حویوز ومبیـی‬ ‫اص یی سٌىیی اػز ًٍ ثٍ ماووبن ًمی می ًىذ‬ ‫ثٍ دسى ثُششی اص سـٌیل ی ػبخشبس ًٌُـبن َحبی‬ ‫دیسدػز دػز یبثىذ ی َمچحىحیحه اَحذاکحی ثحشای‬ ‫س ؼًٌح دیـشکشٍ سش جیمض یه کشاَم می ًىذ‪.‬‬ ‫سلًیش جذیذ سا می سًان اص اسؿیً محیحٌحًلؼحٌحی‬ ‫ثشای س ؼًٌح َبی کوبیی داو ًد ًشد امب ححجحم‬ ‫ان ‪ ۲۱‬گیگبثبیز اػز‪.‬‬ ‫گشیَی اص ماووبن ثیه الم ی دس ایه دشیطٌ ؿشًز‬ ‫ًشدٌ اوذ‪ .‬اوُب دس ساویوی ًٍ هحشاس اػحز ًحٍ دس‬ ‫وـشیٍ اػششیکیضیٌبل طیسوبل مىشـش ؿحًدد ؿحیحًٌ‬ ‫اػشلبدٌ اص َبثل ثشای بجز وخؼشیه سلًیش اص مىٌحوحٍ‬ ‫کوبیی ثٍ وبم ‪Cosmic Evolution Survey‬‬ ‫یب میذان ًیُبوی سا سًهیح دادٌ اوذ‪.‬‬ ‫میذان ًیُبوی مىٌوٍ ای اص اػمبن اػز ًٍ اص صمیه‬ ‫ثٍ اوذاصٌ دی دسجٍ مشثغ دس کًسر ک حٌحی ػحذع‬ ‫ثٍ وول اص سیاثی ػمًمی ثىیبد ػحیحىحمحبیحی کحبساثحید‬ ‫ػیذمُذی جًادی مذیشػبمل ثىیبد ػیىمبیی کبساثی ی‬ ‫وؼمز اهلل سهبیی مذیشػبمل کىذیم ًحبساکحشیحىحی‬ ‫امیذ ساًٌبسَبی سذایم حمبیز اص ػحیحىحمحبگحشان سا‬ ‫ثشسػی ًشدوذ‪.‬‬ ‫دس ایه دیذاس ػیذمُذی جًادی مذیشػبمل کحبساثحی‬ ‫همه سـٌش اص حؼه َمٌبسیَبی ػبثن کحىحذیم‬ ‫ًبساکشیىی امیذ ثب جبمؼٍ ػیىمبیی ًـًس ثحٍ لحضیم‬ ‫اػشمشاس ی سًػؼٍ ایه َمٌبسیَحب جحُحز اححیحبی‬ ‫مـبؿل ػیىمبیی ساًیذ ًشد‪.‬‬ ‫جًادی ثحب اؿحبسٌ ثحٍ دیسان ػحخحز ًحشیوحب ی‬ ‫اػیتَبی جذی ان ثٍ ػیىمبگشان گلز‪ :‬وحظحش ثحٍ‬ ‫مامًسیز َبی کىذیم ًبساکشیحىحی امحیحذ جحُحز‬ ‫احیبی مـبؿل اػیت دیحذٌ اص ًحشیوحب یحٌحی اص‬ ‫مُمسشیه کىًکی ًٍ میسًان ثب ػشاوٍای دبییهسحش اص‬ ‫ػبیش کؼبلیزَب ثٍ احیبی مـبؿل ان َمز گحمحبسدد‬ ‫کىًف ػیىمبیی َؼشىذ‪ .‬مشبػلبوٍ َىًص کیح حم َحبیحی‬ ‫داسیم ًٍ یام گشکشٍاوذ امب وًثحز ثحٍ اًحشان اوحُحب‬ ‫وشػیذٌ ی ًجیؼی اػز ًٍ دس ثبصدشداخز سؼُیحالر‬ ‫ویض مـٌل داؿشٍ ثبؿىذ‪.‬‬ ‫مذیشػبمل کبساثی ثب ثشؿمشدن دؿذؿٍَحبی محاحمحذ‬ ‫خضاػی س یغ ػبصمبن ػیىمبیی دس ایهثحبسٌ محٌحشا‬ ‫ًشد‪ :‬دس ًىبس ایه مًهًػبر ایحجحبد اؿحشحـحبل دس‬ ‫حًصٌَبی کشَىگی اص جم ٍ ػیىمب ثب ًمششیه ػشمبیٍ‬ ‫هبثل ساون اػز‪ .‬لزا دس ج ؼٍای ًٍ ایبم کحجحش ثحب‬ ‫وب ت س یغ کىذیم ی مؼبین سًػؼٍ سیػحشحبیحی ی‬ ‫مىبًن ماشیم سیبػز جمُحًسی وحیحض دس کحبساثحی‬ ‫داؿشیم موشس ؿذ ثب مـبسًز کىذیم ًحبساکحشیحىحی‬ ‫امیذ ثشوبمٍَبیی دسثبسٌ احیب ی ایجبد مـبؿل ػیىمبیی‬ ‫داؿشٍ ثبؿیم ی ج ؼٍ امشیص دس َمبن ساػشب اػز‪.‬‬ ‫عٌَاى دًبالِ فیلن جَوش‬ ‫هشخض شذ‬ ‫گشٍّی اص هحمماى داًشگاُ ًاًىای چیی یه سٍؽ‬ ‫واهال خَدواس با ووه َّؽ هظٌَعی بشای شبییِ‬ ‫ػاصی خَن ابذاع وشدُ اًذ‪.‬‬ ‫ٌ وول اص ایىششػشیىگ اوجیىشیىگد ثشای وخؼشیه ثبس‬ ‫دس جُبن ثذین َیچ گًوٍ دخبلز اوؼحبوحید ثحچحٍ‬ ‫خًى َبی ػبلمی ثب ًمی یی مبدس جبیگضیحه‬ ‫دس مبٌ مبسع مشًلذ ؿذوذ‪.‬‬ ‫چیه دسحبل حبهش ثضسگششیه سًلحیحذ ًحىحىحذٌ ی‬ ‫ملشف ًىىذٌ گًؿز خًى اػحز‪ .‬جحمحؼحیحز‬ ‫خًى ایه ًـًس حذید ‪ ۴۲۲‬محیح حیحًن ساع ی‬ ‫ملشف ػشاوٍ گًؿز ان ثیه ‪ ۰۲‬سب ‪ً ۰۱‬ی ًگحشم‬ ‫اػز‪ .‬ػُم ثضسگی اص گًؿشی ًٍ دس چیه ملشف‬ ‫می ؿًدد خًى اػز‪ .‬امب رخبیش مًجًد دس ایحه‬ ‫ًـًس َیچگبٌ ثشای سبمیه سوبهحب ًحبکحی وحجحًدٌ‬ ‫اػز‪ .‬ثٍ َمیه دلیل چیه ثبیذ ػبالوٍ می یًن َب سه‬ ‫گًؿز خًى گشاوویمز یاسد ًىذ‪ .‬ایحه ًـحًس‬ ‫دس ‪ ۰۲۰۲‬میالدی ‪ ۰.۰۲‬می یًن مششیی سه گًؿز‬ ‫خًى خشیذٌ اػز‪.‬‬ ‫دیذٌ می ؿًد‪ .‬دلیل اوشخبه ایه مىٌوٍ ان اػز ًٍ‬ ‫چـم اوذاصی یاهح اص کوحبی دیسدػحز ی کحشا‬ ‫ًٌُـبوی ثشای ػشبسٌ ؿىبػبن کشاَم محی ًحىحذ ی‬ ‫حبیی چىذ ػشبسٌ یب اثش گبصی اػز‪.‬‬ ‫دس میذان ًیُبوی می سًان می یًن َب ًٌُـبن دیحذ‬ ‫ًٍ ثشخی اص اوُب ‪ ۲۰‬می یبسد ػبل وحًسی ثحب صمحیحه‬ ‫کبک ٍ داسوذ‪.‬‬ ‫سخلق س ؼًٌح َبثل بجز سلبییش ثب وًس محبدین‬ ‫ػشخ وضدیی اػز‪ .‬ایه ثخؾ اص ًیق مبدین ػشخ‬ ‫ویض ثشای اوؼبن هبثل سییز ویؼز‪ .‬ماووبن ثب اػشلبدٌ‬ ‫اص سٌىیٌی ثٍ وبم ‪Dash‬چىذ سلحًیحش اص محیحذان‬ ‫ًیُبوی گشکشىذ ی دس مشح ٍ ثؼذ اوُحب سا ًحىحبسَحم‬ ‫چؼجبوذوذ سب یی سلًیش ثضسگشش ثؼحبصوحذ‪ .‬ػحٌحغ‬ ‫مًصا یٌی حبکل اص ‪ ۲۰۲۲‬سلًیش ػبخشٍ ؿحذٌ ًحٍ‬ ‫‪ ۲.۰۱‬دسجٍ اص میذان ًیُبن سا دًؿؾ می دَذ‪ .‬ایه‬ ‫مؼبحز حذید ‪ ۷‬ثشاثش اوذاصٌ مبٌ دس اػمبن اػز‪.‬‬ ‫ساُاًذاصی هجذد ٍامّای حوایتی بِ ػیٌواگشاى‬ ‫ػیذهْذی جَادی هذیشعاهل بٌیاد ػیٌوایی فاسابی ٍ‬ ‫ًعوت اهلل سضایی هذیشعاهل طٌذٍق واسافشیٌی اهیذ‬ ‫ساُ واسّای تذاٍم حوایت اص ػیٌواگشاى سا بیشسػیی‬ ‫وشدًذ‪.‬‬ ‫تاد فیلیپغ با اًشتاس پُؼتی دس ایٌؼتاگشام ضوی تائیذ ػاخت دًبالِ فیلن ػیٌواییی‬ ‫هَفک جَوش اص عٌَاى ایی فیلن سًٍوایی وشد‪.‬‬ ‫ثٍ وول اص یسایشید سبد کی یذغ َمچًن هؼمز ایل ایه کی م دس ًىبس اػحٌحبر‬ ‫ػی ًس وگبسؽ کی مىبمٍ دوجبلٍ جًًش سا ثش ػُذٌ داسد ی ػىًان ًبمل ان ویض‬ ‫جًًض‪ :‬جىًن مـششى خًاَذ ثًد‪ .‬ایه ًبسگشدان َمچىیه سلًیشی اص یاًیه‬ ‫کیىیٌغ ثبصیگش ووؾ اک ی جًًش دس حبل خًاوذن کی مىبمٍ هؼمحز دیم ایحه‬ ‫کی م مىشـش ًشد‪ .‬دس کی م اک ی جًًش د سبد کی یذغ ؿخلیز ؿشیس وحمحبدیحه‬ ‫ثشمه سا دس هبلت یی ؿخلیز هذهُشمبن دس مًسد یی ًحمحذیحه محجحبسص ی‬ ‫دلوی دبسٌ یهز ثٍ وبم اسسًس ک ی ًٍ دغ اص خـًوز سٌبن دَىذٌ دس ؿُحش‬ ‫گبسُبم سجذیل ثٍ یی هُشمبن مشدمی می ؿًدد سیایز ًشد‪ .‬ایه کی م سبسیی ثحب‬ ‫هشه اَىگی مشلبیر ثب کی مَبی اًـه مؼمًلی ی ػیىمبی اثشهُشمبوید ثٍ یی‬ ‫کی م دشکشیؽ دس گیـٍ جُبوی سجذیل ؿذ ی دس ػبل ‪ ۰۲۲۱‬ثٍ کشیؿی ثحیحؾ اص‬ ‫یی می یبسد دالس دس ػشسبػش جُبن دػز یبکزد دس حبلی ًٍ ثًدجٍ ػبخز ان‬ ‫سىُب ‪ ۶۲‬می یًن دالس ثًد‪ .‬جًًش َمچىیه دس ‪ ۲۰‬ؿبخٍ جًایض اًبدمی اػٌحبس‬ ‫اص جم ٍ ثُششیه کی مد ًبسگشداوید کی مىبمٍ اهشجبػی وبمضد اػٌبس ؿذ ی دس وُبیز‬ ‫جبیضٌ اػٌبس ثُششیه ثبصیگش مشد (یاًیه کیىیٌغ ی ثُششیه محًػحیحوحی محشحه‬ ‫(َی ذیس گًدوبدیسیش سا ًؼت ًشد‪.‬‬ ‫فرهنگ‪،‬هنر و فن اوری‬ ‫‪5‬‬ ‫َمچىیه دس ایه وـؼز وؼمزالٍ سهبیی مذیشػبمحل‬ ‫کىذیم ًبساکشیىی امیذ ویض ثب اثشاص خحشػحىحذی اص‬ ‫حوًس دس یٌی اص مًبشسشیه وُبدَحبی کحشَحىحگحی‬ ‫ًـًس ثٍ اَشمبم ایه کىذیم ثش حمبیز اص جحبمحؼحٍ‬ ‫ػیىمبیی ًـًس سبًیذ ًشد‪.‬‬ ‫ّضاساى دالس بشای ًؼخِ ضذحشیک‬ ‫وتاب اتٍَد‬ ‫ًؼخِ ضذحشیک سهاى ػیشگیزشیت‬ ‫ًذیوِ اثش هاسگاست اتٍَد دس یه‬ ‫حشاجی ّضاساى دالس بیِ فیشٍؽ‬ ‫سػیذ‪.‬‬ ‫ثٍ گحضاسؽ ایؼحىحب ی ثحٍ وحوحل اص‬ ‫گححبسدیححهد یححی وؼححخححٍ ییححظٌ ی‬ ‫هذحشین اص سمحبن ػحشگحزؿحز‬ ‫وذیمٍ وًؿشٍ مبسگبسر اسحًید‬ ‫وًیؼىذٌ ًبوبدایی دس حشاجی ػبسجیض‬ ‫ثٍ مضایذٌ گزاؿشٍ ؿذ ی ثٍ هیمز ‪ ۲۰۲,۲۲۲‬دالس کشیخشٍ ؿذ‪.‬‬ ‫ػًایذ حبکل اص کشیؽ ایه ًشبه ثٍ دِه امشیٌب اَذا خًاَذ ؿذ ًحٍ ححبمحی‬ ‫اصادی ثیبن دس جُبن اػز‪ .‬ثخؾ اػظمی اص ایه ًشبه ‪ ۰۸۴‬کلاٍای اص وًػی‬ ‫الًمیىیًم ػبخشٍ ؿذٌ اػز ی سًلیذ ان وخؼشیهثبس دس مشاػم ػبالوٍ گحشدایسی‬ ‫اػبوٍ دِه اػالم ؿذ‪ .‬اسًید ویض ثشای مؼشکی ایه وؼخٍ هحذححشیحند دس یحی‬ ‫ییذ ً ثشای ثٍ اسؾًـیذن ایه ًشبه سالؽ ًشد‪.‬‬ ‫ایه وًیؼىذٌ ًبوبدایی اص ایىٌٍ وؼخٍ هذحشین ًشبه ػحشگحزؿحز وحذیحمحٍ‬ ‫سًاوؼشٍ مج ؾ هبثل سًجُی سا ثشای دِه امشیٌب جمغایسی ًىذ اثشاص خًؿىًدی‬ ‫ًشدٌ اػز‪.‬‬ ‫مًاد الزم‪:‬‬ ‫ک لل دلمٍ ای خشد ؿذٌ یی دیم کىجبند سیحاحبن‬ ‫خشد ؿذٌ یی دیم هبؿن چبی خًسید سخم محشؽ‬ ‫‪ ۷‬ػذدد دىیش دبسمضان سوذٌ ؿذٌ یی ػًم کحىحجحبند‬ ‫سیؿه صیشًن ‪ ۰‬هبؿن ؿزا خًسید ًحشٌ ‪ ۲‬هحبؿحن‬ ‫ؿزا خًسید ؿیش یی چُبسم کىجبند مبًبسیوی ثحٍ‬ ‫موذاس الصمد ومی ی ک لل ثٍ موذاس الصم‬ ‫طرز تُیٍ‪:‬‬ ‫اثشذا مبًبسیوی سا دخشٍ ی اثٌؾ می ًىیم‪ .‬سیؿحه‬ ‫صیشًن ی ًشٌ سا ثب َم داؽ ًشدٌ ی ک لل دلمٍ ای سا‬ ‫دس ان سلز می دَیم‪ .‬دس ظشف دیحگحشی سحخحم‬ ‫مشؽد ولق دىیش دبسمضاند سیابند ومی ی ک لل سا‬ ‫ثب َم مخ ًى ًشدٌ ی َحم محی صوحیحم‪ .‬ػحذحغ‬ ‫مبًبسیوی ًٍ ًمی خىی ؿذ ثٍ مخح حًى سحخحم‬ ‫مشؽ اکضیدٌ ی خًه مخ ًى می ًىیم‪ .‬ثؼذ ثٍ ک لل‬ ‫دلمٍ ای اهبکٍ ًشدٌ ی حشاسر سا مالیم می ًىیم‪.‬‬ ‫سخم مشؽ سا اص ًىبسٌ َب ثٍ داخل جمغ می ًىیم سحب‬ ‫وؼًصد‪ .‬صمبوی ًٍ صیش سخم مشؽ ػلز ؿذ ی سیی‬ ‫ان وشم ثًد ثبهی دىیش سا می سیضیم‪ .‬دس ظشف سا می‬ ‫گزاسیم سب دىیش اه ؿًد‪ .‬دس اخش دس کش هشاس دادٌ‬ ‫ی هؼمز ثبال سا سیؿه می ًىیم سب سیی کحشیحشحبسحب‬ ‫ثشؿشٍ ؿًد‪.‬‬ ‫صیاوت از کًدکان در فضای مجازی‬ ‫بٍ سبک امریکایی ی اریپایی‬ ‫ادامٍ اص ؿمبسٌ هجل ی‪...‬‬ ‫اص ػًی دیگش یی مشًض مؼشول اسحاحبدیحٍ اسیدحب‬ ‫ثشای ػًاػشلبدٌ جىؼی اص ًًدًبن ثٍ ػىًان یحی‬ ‫مشجغ ًبسؿىبػی ػمل میًىذ سب ػشییغَبیی دس‬ ‫ایه صمیىٍ سا سؼُیل ی اًالػبسحی محؼحشحجحش دسثحبسٌ‬ ‫ماشًای ؿىبػبیحی ؿحذٌد دسیحبکحز ی سحاح حیحل‬ ‫گضاسؽ َب اص سُیٍ ًىحىحذگحبن ثحشای ؿحىحبػحبیحی‬ ‫گضاسؽَبی اؿشجبٌ ی ج ًگیشی اص اسػبل اوُحب ثحٍ‬ ‫ویشیَبی مجشی هبوًند اسجبع ػشیغ گضاسؽ َحبی‬ ‫مشسجی ثٍ ویشیَبی مجشی هبوًن ی دـشیجبوحی ثحشای‬ ‫هشثبویبن سا کشاَم ًىذ‪.‬‬ ‫ًجات وَدواى ٍ جلَگیشی اص اصاس بیشتش‬ ‫هبوًن جذیذ ثٍ وجبر ًًدًبن ی جح حًگحیحشی اص‬ ‫اصاس ثیـششد ج ًگیشی اص ظًُس مجحذد محاحشحًای‬ ‫اصاس جىؼی دس کوبی اوالیه ی دیگیحشی هوحب حی‬ ‫مشخ لبن ًمی می ًىحذ‪ .‬ثحشاػحبع ایحه هحبوحًن‬ ‫ؿشًز َبیی ًٍ دػحشحًس سدیحبثحی گحضاسؿحی سا‬ ‫دسیبکز میًىىذ کوی میسًاوىذ ثشای ایه مىظًس اص‬ ‫وـبوگشَبی ساییذ ؿذٌ اصاس جحىحؼحی ًحًدًحبن‬ ‫اػشلبدٌ ًىىذ ًٍ سًػی مشًحض گحلحشحٍ ؿحذٌ دس‬ ‫اسابدیٍ اسیدب کشاَم میؿًد‪ .‬کىبیسیَبی سدیحبثحی‬ ‫سخ ق ثبیذ کوی ثشای َذف سدیبثی اصاس جحىحؼحی‬ ‫ًًدًبن اػشلبدٌ ؿًد‪ .‬سُیٍ ًىىذگبن کحىحبیسی َحب‬ ‫ثبیذ اوُب سا ثب سًجٍ ی هؼیز کىؼز ی ًحمحشحشیحه‬ ‫میضان وون حشیم خلًکی اػشلبدٌ ًىىذ ی میضان‬ ‫گضاسؽَبی اؿشجبٌ سا ثٍ حذاهل ثشػبوىذ‪.‬‬ ‫ثشاػبع ایه هبوًن ؿشًزَبیی ًٍ دػشًس سدیبثحی‬ ‫گضاسؿی سا دسیبکز میًىىذ کوی میسًاوىذ ثحشای‬ ‫ایه مىظًس اص وـبوگشَبی ساییذ ؿذٌ اصاس جحىحؼحی‬ ‫ًًدًبن اػشلبدٌ ًىىذ ًٍ سًػی مشًض گلشٍ ؿحذٌ‬ ‫دس اسابدیٍ اسیدب کشاَم میؿًد‪ .‬دس محشح حٍ ثحؼحذ‬ ‫دبسلمبن ی َیار اسابدیٍ اسیدب ثحبیحذ دسثحبسٌ ایحه‬ ‫هبوًن دیـىُبدی سًاکن ًىىذ‪ .‬هبوًن جذیذ دحغ اص‬ ‫اجشا جبیگضیه موشسار مًهز خًاَذ ؿذ‪.‬‬ ‫هوٌَعیت جوع اٍسی اطالعات وَدواى دس فشاًؼِ‬ ‫کشاوؼٍ ویض یٌی دیگش اص ًـًسَحبیحی اػحز ًحٍ‬ ‫مابکظز اص ًًدًبن دس کوحبی اوحالیحه سا دس‬ ‫دػشًس ًبس خًد داسد‪ .‬دس وًامجش ‪ ۰۲۰۲‬محیحالدی‬ ‫کشاوؼٍ اػالم ًشد ثٍ صیدی سًلیذ ًىىذگبن مًثبیل‬ ‫ی سایبوٍ مبوىذ ادل ی ؿیشٌ سا یاداس میًىذ گضیىٍای‬ ‫ثشای ماذید ًشدن دػششػی ًًدًبن ثٍ ایىششوحز‬ ‫سا ثشای یالذیه کشاَم ًىىذ‪.‬‬ ‫ایه هبوًن دس ایایل وًامجش ‪ ۰۲۰۲‬میحالدی سحًػحی‬ ‫اػوبی دبسلمبن ایه ًـًس اسا ٍ ؿحذ ی امحبوحً حل‬ ‫مٌشین س یغ جمًُس کشاوؼٍ ویض اص ان اػحشحوحجحبل‬ ‫ًشد‪ .‬ای دس سً یشی دس ایه ثبسٌ وًؿز‪ :‬مب دس موبث ٍ‬ ‫ثب خٌشار کىبیسی هبوًن سا سـییحش محی دَحیحم سحب‬ ‫هبث یز َبی ًىششل یالذیه ثٍ ًًس دیؾ کحشم ثحش‬ ‫مًثبیلد سایبوٍ ی سج زَبی مًسد اػشلبدٌ ًحًدًحبن‬ ‫ولت ؿًد‪.‬‬ ‫دس طاوًیٍ ‪ ۰۲۰۰‬میالدی ومبیىذگبن دبسلمبن کشاوؼٍ‬ ‫ویض هبوًن سا ساییذ ًشدوذ‪ .‬دغ اص ان ی دحغ اص‬ ‫سٌمیل کشایىذ دس ًمیشٍ مح حی ی ػحىحبی کحشاوؼحٍ‬ ‫مبًشین ایه هبوًن سا دس ‪ ۰‬مبسع ‪ ۰۲۰۰‬محیحالدی‬ ‫اموب ی اجشایی ًشد‪.‬‬ ‫َمچىیه ایه هبوًن ثٍ ًًس ًبمالً یاهح اػشلبدٌ ی‬ ‫جمغ ایسی اًالػبر ؿخلی ًبسثشان صیحش ػحه‬ ‫هبوًوی سا ثشای موبکذ سجبسی محبوحىحذ ثحبصاسیحبثحی‬ ‫مؼشویم ممىًع میًىذ‪.‬‬ ‫ایه ممىًػیز سب صمبوی ًٍ کشد ثٍ ػه هبوًوی ثشػذ‬ ‫دبثشجب میمبوذ‪.‬‬ صفحه 5 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫ادبیات‬ ‫شٌبِ ‪12‬خرداد‪ 22* 2042‬شٍئی ‪ 24 * 1411‬ذی القعدُ‪ * 2001‬سبل سی ٍ دٍم ( اٍتَز ایکیٌجی ایل ) * شوبرُ ( سبیی ) ‪5525 :‬‬ ‫‪6‬‬ ‫بویوتموسن قوجاغیندا ایگیدلرسن‬ ‫ایگیدلیگی سن دنیایا گتیرمیسن‬ ‫اان یوردو یو وامیسسان ارذبایجان‬ ‫اتب بببب سوزلری‬ ‫ائط‪ ٗ٥‬ا‪ٙ٤‬بٕ٘ب‬ ‫(ثط‪ , ٛٙ‬ثب‪ٚ‬ض ٔىٗ )‬ ‫*******************************‬ ‫اغ‪ ُ٥‬ا‪٤‬تٕع اض‪٤ ٢‬بغ ا‪ٕ٥٤‬ع‬ ‫(اغبِت اظ ث‪٘ ٗ٥‬ط‪ٚ‬ز ‪ ٚ‬ض‪ٚ‬غٗ غبف ٍ٘‪ٙ‬سز)‬ ‫*******************************‬ ‫اغّ‪ ٣‬ا‪ِٕٚ‬بسب‪٤‬س‪ ٢‬وطْ زاغ الضا ز‪ٚ‬ضٕعز‪٢‬‬ ‫(اٌط اغّ‪ٔ( ٣‬عط‪ٛ‬ق ) ٘ج‪ٛ‬ز وطْ (عبضک) سطٌطزاٖ‬ ‫و‪ٞ ٜٛ‬ب ٕ٘‪ ٣‬ضس)‬ ‫*******************************‬ ‫او‪ ٗ٥ٕ٥‬سممّ‪ٛ٤ ٗ٥‬الض‬ ‫(وس‪ ٣‬و‪٘ ٝ‬ىبضت‪ ٝ‬ض‪٤‬طص ضا ٔ‪ ٣‬و‪ٙ‬س)‬ ‫*******************************‬ ‫ا‪ُٚ‬خ‪ٛ‬ظ اَت‪ ٗ٥‬ض‪ٛ‬ضثبس‪ ٣‬ا‪ِٕٚ‬بظ‬ ‫(اظ ٌ‪ٛ‬ضت اضظاٖ ض‪ٛ‬ضثب ٘ط‪ٛ‬ز)‬ ‫*******************************‬ ‫ا‪ُٚ‬خ‪ٛ‬ظ زاٖ ثب‪ٞ‬بس‪ ٣‬ا‪ِٕٚ‬بظ‬ ‫(ٌطا٘تط اظ اضظاٖ ٘ط‪ٛ‬ز )‬ ‫*******************************‬ ‫ا‪ٚ‬ذ‪ٛ‬ز‪ٚ‬غ‪ ٛ٘ٛ‬ل‪ ٢ٛ‬زئٕ‪ ٝ‬ا٘الز‪٤‬غ‪ ٣ٙ٥‬زئ‪ٝٙ‬‬ ‫(ذ‪ٛ‬ا٘س‪ ٜ‬ا‪ ٍٛ٘ ٢‬ا٘س‪ ٝ‬ضا ف‪٥ٕٟ‬س‪ ٜ‬ا‪ ٣٤‬ثٍ‪)ٛ‬‬ ‫******************************‬ ‫اََ ٔطز ا‪ٚ‬الض ٌ‪ٛ‬ظ ٘بٔطز‬ ‫(زست ٔطز است ‪ ٚ‬زطٓ ٘بٔطز)‬ ‫ببیبتی ّبی اذرببیجبى‬ ‫ازأ‪ ٝ‬اظ ضٕبض‪ ٜ‬لجُ ‪...ٚ‬‬ ‫سطظٔ‪ ٗ٥‬اشضثب‪٤‬دبٖ ث‪ ٝ‬التضب‪ٛٔ ٢‬لع‪٥‬ت خغطاف‪٥‬ب‪ٚ ٣٤‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ت عج‪٥‬ع‪ ٣‬سطضبض ذ‪ٛ‬ز‪ ،‬لطٖ ‪ٞ‬ب ٔ‪ٛ‬ضز ‪ٞ‬د‪ْٛ‬‬ ‫ٔ‪ٟ‬بخٕبٖ ‪ ٚ‬عطغ‪ ٝ‬تبذت ‪ ٚ‬تبظ ‪٤‬غٕبٌطاٖ ث‪ٛ‬ز‪ ٜ‬است‪،‬‬ ‫ا‪ٛ٤ ٗ٤‬ضش‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬تبضاج‪ٞ‬ب ظ٘سٌ‪ ٚ ٣‬اضأص ٔطزْ ث‪٣‬پ‪ٙ‬ب‪ٜ‬‬ ‫ضا زض ‪ ٓٞ‬ض‪٤‬رت‪ ٚ ٝ‬ز‪ ٝ‬ثس ا٘بٖ ضا ث‪ ٝ‬تطن ‪٤‬بض ‪ ٚ‬ز‪٤‬بض‬ ‫ذ‪٤ٛ‬ص ٘بٌع‪٤‬ط سبذت‪ ٝ‬است ‪ ٚ‬تعساز وث‪٥‬ط‪ ٢‬اظ ا٘بٖ ضا‬ ‫ٔب٘‪ٙ‬س ثطزٌبٖ ظضذط‪٤‬س ث‪٘ ٝ‬مبط ز‪ٚ‬ض زست ‪ ٚ‬غطثت‬ ‫ضا٘س‪ ٜ‬است‪.‬ز‪ٚ‬ض‪ ٢‬اظ ‪ٚ‬عٗ ‪ ٚ‬احسبس غطثت ‪ ٚ‬ضٕ‪ٝ‬ا‪٢‬‬ ‫اظ ا‪٘ ٗ٤‬بٌ‪ٛ‬اض‪ٞ ٢‬ب ‪٘ ٚ‬بثسبٔب٘‪ٞ ٣‬ب ٔضٕ‪ٔ ٚ ٖٛ‬ب‪٤ ٝ٤‬ه‬ ‫ضضت‪ ٝ‬ز‪ٍ٤‬ط اظ ثب‪٤‬بت‪ٞ٣‬ب ٌطت‪ ٝ‬است‪.‬‬ ‫غ‪ٛ‬ضثت‪ ٝ‬ز‪ٚ‬ضس‪ِْٛٛ٤ ٚ‬‬ ‫زضٕٗ اِ‪ ٥‬سبغ س‪ِْٛٛ‬‬ ‫ائّسٖ ا‪٤‬ط‪ ٢‬ز‪ٚ‬ض‪٣ِ ٝ‬‬ ‫‪ٛ٤‬ذ‪ٛ‬ال٘‪٥‬جس‪ ٢‬ل‪ِْٛٛ‬‬ ‫ٌصضْ ث‪ ٝ‬غطثت افتبز‪ ٜ‬است‪ .‬زض حبِ‪ ٣‬و‪ ٝ‬زضٕٗ‬ ‫ضاست ‪ ٚ‬زپٓ ضا فطاٌطفت‪ ٝ‬است‪ .‬اظ ظٔب٘‪ ٣‬و‪ ٝ‬اظ ‪ٚ‬عٗ‬ ‫ز‪ٚ‬ض افتبزْ ٌ‪ ٣٤ٛ‬زستب٘ٓ ث‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬اث‪ ٣‬عٕ‪٥‬ک فط‪ ٚ‬ضفت‪ٝ‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫ٔٗ عبض‪٥‬ک ا‪ ٚ ٜ‬ظاضزا‬ ‫خب٘‪ ٓ٥‬زضز‪ ٜ‬اظاضزا‬ ‫ا‪ٌ٘ٛ ٚ‬سٖ و‪ ٣‬ل‪ َٛ‬ا‪ِٚ‬س‪ْٚ‬‬ ‫سبت‪ّ٥‬س‪ٞ ٓ٤‬ط ثبظاضزا‬ ‫زائٓ زض حبَ ٘بِ‪ ٚ ٝ‬ا‪ ٚ ٜ‬ظاض‪ٞ ٢‬ستٓ؛ ظ‪٤‬طا اظ ظٔب٘‪٣‬‬ ‫و‪ ٝ‬ثطز‪ ٜ‬ضسْ زض ‪ٞ‬ط ثبظاض‪ٛٔ ٢‬ضز ٔعبّٔ‪ٚ ٝ‬الع ضسْ‪.‬‬ ‫زض ا‪ ٗ٤‬ثب‪٤‬بت‪ٞ ٣‬ب‪٥ٞ ،‬دب٘بت لّت پُط زضز‪ ٢‬ضا و‪ ٝ‬زض‬ ‫ضطا‪٤‬ظ غطثت ززبض ذ‪ٛ‬اض‪ ٚ ٢‬ذفت ‪ ٚ‬اسبضت ‪ٚ‬‬ ‫ثطزٌ‪ٌ ٣‬طت‪ ٝ‬است ٔ‪٣‬ت‪ٛ‬اٖ ِٕس وطز‪.‬‬ ‫ا٘سب٘‪ ٣‬و‪ ٝ‬ثب تبض‪ٞ‬ب‪ ٢‬خسٓ ‪ ٚ‬خب٘ص ث‪ ٝ‬ظازٌب‪ٛٔ ٚ ٜ‬عٗ‬ ‫ذ‪ٛ‬ز پ‪٘ٛ٥‬س زاضز‪ٚ ،‬لت‪ ٣‬ث‪ ٝ‬اخجبض اظ اٖ ز‪ٚ‬ض افتس ‪٥ٕٞ‬ط‪ٝ‬‬ ‫ثب اضت‪٥‬بق ‪ ٚ‬ذبعط‪ٚ ٜ‬عٗ ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ظ‪٤‬ست ‪ ٚ‬حت‪٣‬‬ ‫زض‪ٛ٤‬ظ‪ ٣ٌ ٜ‬زض ‪ٚ‬عٗ ضا ثط ث‪٥٘ ٣‬بظ‪ ٢‬زض غطثت تطخ‪٥‬ح‬ ‫ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س زاز‪:‬‬ ‫عع‪٤‬ع‪ٚ ٓ٤‬عٗ ‪٤‬بذس‪٣‬‬ ‫و‪ ٣ٍ٘ٛ‬وتبٖ ‪٤‬بذس‪٣‬‬ ‫غطثت ‪٤‬ئط خ‪ٙ‬ت ا‪ِٚ‬سب‬ ‫‪ٙ٤‬س‪ٚ ٜ‬عٗ ‪٤‬بذس‪٣‬‬ ‫ازأ‪ ٝ‬زاضز‬ ‫عالهم امینی‬ ‫دده قورقود‬ ‫فضولی‬ ‫ًگبّی اجوبلی بِ تبریخ ٍ فرٌّگ‬ ‫تبریس دردٍرُ هغَالى‬ ‫ازأ‪ ٝ‬اظ ضٕبض‪ ٜ‬لجُ ‪...ٚ‬‬ ‫ث‪ٙ‬ب ث‪ٛ٘ ٝ‬ضت‪ ٝ‬وتبه ٘سبئٓ االسحبض ذ‪ٛ‬اخ‪ ٝ‬عّ‪٥‬طب‪ ٜ‬زض ٔـس‪٤‬ـ‪ٙ‬ـ‪ ٝ‬اِسـالْ‬ ‫تجط‪٤‬ع ٔسضس‪ٝ‬ا‪ٕ٘ٛٙ٥ٔ ٢‬ب‪ ٢‬ضف‪٥‬ع ث‪ٙ‬ب‪ ،٢‬ث‪ٙ‬ب فطٔ‪ٛ‬ز‪ ٚ ،‬زض ث‪٥‬بثبٖ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬عـطق‬ ‫٘‪٥‬ع ضثبعالت ‪ ٚ‬ذب٘بت (وبض‪ٚ‬ا٘سطا‪ٞ‬ب) سبذت‪ ٚ ٝ‬ثـ‪ ٝ‬ا٘طـب‪ٔ ٢‬سـدـس‪٢‬‬ ‫عبِ‪ ٣‬عبق ‪ ،‬ضف‪٥‬ع ض‪ٚ‬اق و‪ ٝ‬زض الغبض ‪ ٚ‬افبق اٌط تـٕـبْ ضـس‪ ٢‬عـبق‬ ‫ٕ٘‪ٛ‬ز‪ ٢‬اضبضت ضا٘س‪.‬‬ ‫ٔوِف وتبه ٔسبٔط‪ ٜ‬االذجبض ‪ٔ ٚ‬سب‪٤‬ط‪ ٜ‬االذجبض زض ٔ‪ٛ‬ضز ا‪ ٗ٤‬ث‪ٙ‬ب‪ ٢‬ث‪٣‬‬ ‫٘ظ‪٥‬ط خ‪ٟ‬بٖ اسالْ ٔ‪٤ٛ٘٣‬سس‪ :‬تبج اِس‪ ٗ٤‬عّـ‪٥‬ـطـب‪ ٜ‬خـ‪٥‬ـال٘ـ‪ٚ ٣‬ظ‪٤‬ـط‪٢‬‬ ‫غبحت ذ‪٥‬ط ث‪ٛ‬ز ‪ٔ ٚ‬سدس خبٔع‪ ٣‬زض تجط‪٤‬ع اسبس ٘‪ٟ‬بز‪ ٜ‬است و‪ ٝ‬غ‪٥‬ـط‬ ‫اظ ٔسدس خبٔع زٔطک ٔثُ اٖ زض خ‪ٟ‬بٖ ‪٥ٞ‬ر الّ‪٘٣ٕ٥‬طبٖ ٕ٘‪٣‬ز‪ٙٞ‬س ‪ٚ‬‬ ‫٘ظ‪٥‬ط ٘ساضز‪.‬‬ ‫ث‪ٞ ٝ‬ط حبَ زض ز‪ٚ‬ضاٖ حىٕطا٘‪ ٣‬ا‪ّ٤‬رب٘بٖ ٔغ‪ ،َٛ‬اشضثب‪٤‬دبٖ ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬تـجـع‬ ‫اٖ تجط‪٤‬ع‪ ،‬ز‪ٚ‬ضاٖ ثس‪٥‬بض ثبضى‪ ٣ٞٛ‬ضا سپط‪ٕٛ٘ ٢‬ز‪ ٜ‬و‪ ٝ‬زض ع‪ َٛ‬تـبض‪٤‬ـد‬ ‫ا‪ ٗ٤‬ذغ‪ٕٞ ٝ‬ب٘‪ٙ‬س‪ ٢‬ثط اٖ ٕ٘‪٣‬ت‪ٛ‬اٖ ‪٤‬بفت‪ .‬زض ا‪ ٗ٤‬ظٔ‪ ٝٙ٥‬ج‪ .‬سـب٘ـسضظ‬ ‫استبز ضضت‪ ٝ‬تبض‪٤‬د زض زا٘طٍب‪ ٜ‬و‪ٙ‬تطثط‪٤ٛ٘٣ٔ ٢‬سس‪ :‬تجط‪٤‬ع ثـ‪ ٝ‬عـ‪ٙ‬ـ‪ٛ‬اٖ‬ ‫پب‪٤‬ترت ا‪ّ٤‬رب٘بٖ‪ ،‬ثبظضٌب٘بٖ ‪٥ٞ ٚ‬ئت ‪ٞ‬ب‪ ٢‬غطه ضا ٔـدـص‪ٚ‬ه ذـ‪ٛ‬ز‬ ‫سبذت ‪ ٚ‬تطل‪ ٣‬وطز ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬غ‪ٛ‬ضت پب‪ٍ٤‬ب‪ ٚ ٜ‬ثبظاض پطخٕع‪٥‬ت‪ ٣‬زض سط ضا‪ٜ‬‬ ‫عٕس‪ ٜ‬ثبظضٌب٘‪ ٣‬خ‪ٟ‬ب٘‪ ٣‬زضأس و‪ ٝ‬اض‪ٚ‬پب ضا ث‪ ٝ‬اس‪٥‬ب‪ٔ ٢‬طوع‪ ٚ ٢‬ضطل‪٣‬‬ ‫ٔتػُ ٔ‪٣‬سبذت ‪.‬‬ ‫ث‪ٛ٘ ٝ‬ضت‪ ٝ‬سب٘سضظ ‪ ،‬ا‪ٚ‬ز‪ٚ‬ض‪٤‬ه ضا‪ٞ‬ت و‪ ٝ‬زض حـس‪ٚ‬ز سـبَ ‪1320‬‬ ‫ٔ‪٥‬الز‪ ٢‬زض ا٘دب ث‪ٛ‬ز‪ٔ ،ٜ‬ب ضا ٔغٕئٗ ٔ‪٣‬سبظز و‪ ٝ‬ثطا‪ ٢‬ثبظضٌب٘‪٥ٞ ٣‬ـر‬ ‫ض‪ٟ‬ط‪ ٢‬زض خ‪ٟ‬بٖ ث‪ٟ‬تط اظ تجط‪٤‬ع ٘ج‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬زضأس ذبٖ ٔغ‪ َٛ‬اظ تجط‪٤‬ع ث‪٥‬ـص‬ ‫اظ عب‪٤‬سات پبزضب‪ ٜ‬فطا٘س‪ ٝ‬اظ وط‪ٛ‬ضش ث‪ٛ‬ز ‪ .‬اثٗ ثغ‪ٛ‬عـ‪ ٝ‬خـ‪ٟ‬ـب٘ـٍـطز‬ ‫ٔعط‪ٚ‬ف اٖ ز‪ٚ‬ض‪٥٘ ٜ‬ع زض شوط تجط‪٤‬ع ‪ ٚ‬ثبظاض ا‪ ٗ٤‬ض‪ٟ‬ط ٔ‪٤ٛ٘٣‬سس‪… :‬‬ ‫ث‪ ٝ‬ض‪ٟ‬ط تجط‪٤‬ع ‪ٚ‬اضز ضس‪ ٚ ٓ٤‬ث‪ ٝ‬ثبظاض ثعضٌ‪ ٣‬و‪ ٝ‬ثـبظاض لـبظاٖ ٘ـبٔـ‪٥‬ـس‪ٜ‬‬ ‫ٔ‪٣‬ضس‪ ،‬ضس‪٥‬س‪ ٚ ٓ٤‬اٖ ث‪ٟ‬تط‪ ٗ٤‬ثبظاض‪ٞ‬ب‪ ٣٤‬ث‪ٛ‬ز و‪ ٗٔ ٝ‬زض ‪ ٕٝٞ‬ض‪ٟ‬ط‪ٞ‬ـب‪٢‬‬ ‫ز٘‪٥‬ب ز‪٤‬س‪ ٜ‬اْ‪.‬‬ ‫‪ٞ‬ط‪٤‬ه اظ اغ‪ٙ‬بف پ‪٥‬ط‪ٚ ٝ‬ضاٖ زض ا‪ ٗ٤‬ثبظاض ٔحُ ٔرػـ‪ٛ‬ظ زاض٘ـس ‪ٚ‬‬ ‫ٔٗ ث‪ ٝ‬ثبظاض خ‪ٞٛ‬ط‪٤‬بٖ و‪ ٝ‬ضفتٓ ‪ ،‬ثس و‪ ٝ‬اظ ا٘ـ‪ٛ‬ا خـ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ـطات ز‪٤‬ـسْ‬ ‫زطٕٓ ذ‪٥‬ط‪ٌ ٜ‬طت‪ .‬غالٔبٖ ثب خبٔ‪ٞٝ‬ب‪ ٢‬فبذط‪ ،‬زستٕبَ‪ٞ‬ب‪ ٢‬اثط‪٤‬طٕ‪ٗ٥‬‬ ‫ثطوٕط ثست‪ ٝ‬زض پ‪٥‬ص ذ‪ٛ‬اخٍبٖ ا‪٤‬ستبز‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ز٘س ‪ ٚ‬خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬طات ضا ث‪ ٝ‬ظ٘ـبٖ‬ ‫تطن ٘طبٖ ٔ‪ ٣‬زاز٘س‪ .‬ا‪ ٗ٤‬ظ٘بٖ زض ذط‪٤‬ـس خـ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ـط ثـط‪ٞ‬ـٓ سـجـمـت‬ ‫ٔ‪٣‬خست‪ٙ‬س ‪ ٚ‬ظ‪٤‬بز ٔ‪٣‬ذط‪٤‬س٘س‪.‬‬ ‫ث‪ٞ ٝ‬طحبَ زض ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬ا‪ّ٤‬رب٘بٖ ٔغ‪ َٛ‬تجط‪٤‬ع پب‪٤‬ترت أپطات‪ٛ‬ض‪ٚ ٢‬سـ‪٥‬ـع ‪ٚ‬‬ ‫عظ‪ٔ ٓ٥‬غ‪ٛ‬الٖ ضس‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬ا‪ ٗ٤‬أپطات‪ٛ‬ض‪ ٢‬اظ ‪٤‬ه س‪ ٛ‬ث‪ ٝ‬خ‪٥‬حـ‪ ٚ ٖٛ‬اظ‬ ‫س‪ ٢ٛ‬ز‪ٍ٤‬ط تب ٔػط أتساز زاضت‪ ،‬اظ ض‪ٟ‬ط تجط‪٤‬ع ازاض‪ٌ٣ٔ ٜ‬طز‪٤‬س‪ ٚ .‬ثـط‬ ‫ا‪ ٗ٤‬اسبس ‪ٞ‬ط‪ِٚ‬س ِٕت ٔوِف وتبه ت‪ٕٛ٥‬ض ِ‪ ًٙ‬ثب است‪ٙ‬بز ث‪ٔ ٝ‬ـخذـص‬ ‫لس‪٤ٌٛ٣ٔ٣ٕ٤‬س و‪ :ٝ‬تجط‪٤‬ع زض لط‪ٚ ٖٚ‬سغ‪ ٣‬اعظٓ ثالز خـ‪ٟ‬ـبٖ ثـ‪ٛ‬ز‪ٜ‬‬ ‫است ‪ٔ ٚ.‬وِف وتبه تجط‪٤‬ع اظ ز‪٤‬سٌب‪ ٜ‬س‪٥‬ـبحـبٖ ذـبضخـ‪ ٣‬زض لـطٖ‬ ‫‪ٞ‬فس‪٤ٛ٘٣ٔ ٓٞ‬سس‪ :‬زض ا‪ ٗ٤‬تبض‪٤‬د (ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬غبظاٖ ذبٖ) تـجـط‪٤‬ـع ضسـٕـب‬ ‫پب‪٤‬ترت سّسّ‪ٔ ٚ ٝ‬طوع حىٕطا٘‪ ٣‬ضس‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ز ‪ٔ ٚ‬ـٕـّـىـت تـٕـبٔـب اظ‬ ‫خ‪٥‬ح‪ ٖٛ‬تب ٔػط ظ‪٤‬ط فطٔبٖ تجط‪٤‬ع ث‪ٛ‬ز‪ ،‬حىبْ ا‪٤‬بالت ٔع‪ٛ٤‬ض ٔبِ‪٥‬بت‪ٞ‬ب ‪ٚ‬‬ ‫ذطاج‪ٞ‬ب‪ ٢‬ذ‪ٛ‬ز ضا ث‪ ٝ‬زضثبض تجط‪٤‬ع ٔ‪٣‬فطستبز٘س ‪.‬‬ ‫پط‪ٚ‬فس‪ٛ‬ض ٔ‪ٛٙ٥‬ضسى‪٥٘(V.Minorsky) ٣‬ع ث‪ ٝ‬ا‪ٔ ٗ٤‬سئّ‪ ٝ‬و‪ ٝ‬تـجـط‪٤‬ـع‬ ‫زض ز‪ٚ‬ض‪ٔ ٜ‬غ‪ٛ‬الٖ ث‪ٔ ٝ‬طوع ثعضٌ‪ ٣‬ثطا‪ ٢‬ثبظضٌب٘‪ ٚ ٣‬فط‪ ًٙٞ‬تـجـس‪٤‬ـُ‬ ‫ضس‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ز‪ ،‬اضبض‪ٕٛ٘ ٜ‬ز‪ ٜ‬است‪ .‬ث‪ٛ٘ ٝ‬ضت‪ ٢ٚ ٝ‬ثب ‪ٚ‬ض‪ٚ‬ز ‪ٛٞ‬الو‪ ٢ٛ‬ا‪ّ٤‬ربٖ‪،‬‬ ‫اشضثب‪٤‬دبٖ ٔطوع ضب‪ٙٞ‬طب‪ ٣ٞ‬ثعضٌ‪ ٣‬ضس و‪ ٝ‬اظ أ‪ ٢ٛ‬تب ضـبْ أـتـساز‬ ‫زاضت‬ ‫ازأ‪ ٝ‬زاضز‬ ‫٘بغ‪ُ٥‬‬ ‫گویچک فبطوب‬ ‫الِ‪ ٗ٤ٚٝ‬ضبٔ‪ ٣‬سو٘س‪،ٖٛ‬‬ ‫ثبز‪ ٗ٤ٜٚ‬خبٔ‪ ٣‬زئ‪٘ٛ‬س‪،ٖٛ‬‬ ‫‪٤‬بٔبٖ ٌو٘س‪ ٜ‬زوست اض‪ٙ‬بٖ‪،‬‬ ‫زاغ‪ّ٥‬س‪ٞ ٗ٥‬بٔ‪ ٣‬زو٘سوٖ‪.‬‬ ‫****‬ ‫‪٤‬وال زوضسو او ثبضساٖ‪،‬‬ ‫ثبض‪٤ ٗ٥‬بضز‪ ٢‬اوثبضساٖ‪،‬‬ ‫ثئ‪ ّٝ٥‬و‪ ٣‬لبٖ ف‪٥‬ط‪ّ٥‬س‪٤‬ط‪،‬‬ ‫زا‪ ٢‬ثبش ز‪٥‬رٕبظ او ثبضساٖ‪.‬‬ ‫****‬ ‫اوِٕب اضاِ‪ٙٔ ٣‬سٖ‪،‬‬ ‫ز‪٥‬ربق ز‪ٔٚ‬ب٘ساٖ ـ ز‪ٙ‬سٖ‪،‬‬ ‫ٔ‪ٙ‬سٖ ا‪٤‬ط‪ ٢‬زوال٘سبٖ‪،‬‬ ‫لّج‪ ٓ٥‬لبضاِ‪ ٣‬س‪ٙ‬سٖ‪.‬‬ ‫****‬ ‫ثبغسا ‪٤‬بتب٘ب ل‪ٛ‬ضثبٖ‪،‬‬ ‫لبش ٌوظ اتب٘ب ل‪ٛ‬ضثبٖ‪،‬‬ ‫ث‪٥‬ط ٌئد‪٥ِٝ‬ه ا‪ ٢‬و‪،٣ٕ٥‬‬ ‫ز‪٥‬ر‪٥‬ت ثبتب٘ب ل‪ٛ‬ضثبٖ‪.‬‬ ‫ٌئسٗ سب‪ ٗ٥٘ ٣٤‬اضز‪...ٚ ٢‬‬ ‫ا‪ ٚ‬زل‪٥‬م‪٤ ٝ‬ئطزٖ ث‪٥‬ط ت‪٤ٛ‬ـ‪ٛ‬ق ‪٤‬ـب٘ـ‪٣‬‬ ‫٘‪ ٗ٥‬خ‪ٛ‬خ‪ِ ٝ‬ط‪ ٢‬ا‪ ّٝ٤‬زـ‪٥‬ـرـس‪،٢‬‬ ‫زاض‪ ٣ٙ٤‬تٕ‪٥‬ع زّ٘‪ ٝ‬ز‪ّ٤‬ط‪ ،‬زب٘بغ‪ ٣‬لبض‪ٌ ٗ٥٘ ٢‬ت‪٥‬طز‪ ٣ٍ٤‬ثبضمب زاض‪ ٢‬ا‪ّ٤‬ـ‪ٝ‬‬ ‫ز‪ِٚ‬س‪ٚ‬ضز‪ٚ‬الض‪.‬‬ ‫لبض‪ ٢‬فبعٕب‪٤‬ب زئس‪ :٢‬و‪ٛ‬پ‪ ٛ‬ز‪ ٜ‬تٕ‪٥‬ع س‪ ٛ‬ا‪ ّٝ٤‬ز‪ِٚ‬س‪ٚ‬ض‪ٚ‬ه ا‪٤‬س‪٥‬ـ‪ٙ‬ـ‪ ٝ‬ثـ‪٥‬ـط‬ ‫ا‪ٚٚٚ‬ج ز‪ٚ‬ظ تون‪ ،‬ا‪ ٚ‬زا ا‪ِٚ‬س‪ٌ ٖٛ‬وظ ‪٤‬بض‪ .٣‬س‪٘ٛ‬طا فبعٕب ا‪ ّٝ٤‬لـبض‪٢‬‬ ‫ٌئتس‪ّ٤‬ط ا‪ ٗ٥ٍٙ٤‬س‪ ٛ٤ٛٔٛ‬ثبسس‪٤‬ط‪٤‬الٖ ‪٤‬ئط‪ .ٜ‬ث‪ٛ‬ضا٘‪ ٣‬لبظ‪٤‬ـت ٌـوضز‪ِٚ‬ـط‬ ‫و‪ ،٣‬ث‪٥‬ط زست ظط‪٤‬ف ا‪٤‬په پبضزبزاٖ ِ‪٥‬جبس ‪ ٚ‬ث‪٥‬ـط خـ‪ٛ‬ت لـ‪٥‬ـع‪٤‬ـُ‬ ‫ثبضٕبق ز‪٥‬رس‪ .٢‬ث‪ٛ‬ضازا ز‪ٛ‬ذّ‪ ٛ‬ل‪٥‬ع‪ ُ٤‬زا ‪ٚ‬اضز‪ .٢‬لـبض‪ِ ٢‬ـ‪٥‬ـجـبسـ‪،٣‬‬ ‫ثبضٕبغ‪ٌ ٣‬ئ‪ٙ٥٥‬س‪٤‬طز‪ ٢‬فبعٕب‪٤‬ب ‪ ٚ‬ث‪٥‬ط اظ ل‪٥‬ع‪ ،ُ٤‬ثـ‪٥‬ـط اظ زا تـ‪ٛ‬ضپـبق‬ ‫ٌوت‪ٛ‬ض‪ٚ‬ه فبعٕب ا‪ٌ ّٝ٤‬ئتس‪ّ٤‬ط ت‪٤ٛ‬ب‪.‬‬ ‫ث‪ٛ‬ضزا لبض‪ ٢‬زئس‪ :٢‬ث‪ ٛ‬ل‪٥‬ع ٔ‪ٔٛ٘ ٓ٥ٙ‬س‪٤‬ط‪ ،‬ل‪ ٖٛ٤ٛ‬ث‪ ٛ‬زا ا‪ٙ٤ٚ‬ـبسـ‪٥‬ـٗ‪ .‬ا‪،ٚ‬‬ ‫فبعٕب٘‪ ٗ٥‬ث‪٥‬ط ا‪ٚٚ‬خ‪٘ٛ‬ب ل‪٥‬ع‪ ،ُ٤‬ث‪٥‬ط ا‪ٚٚ‬خ‪٘ٛ‬ب زا ت‪ٛ‬ضپبق ل‪ٛ٤ٛ‬ه تبپط‪٥‬طز‪٢‬‬ ‫و‪ ،٣‬ا٘بِ‪٥‬غ‪ ٗ٥٘ ٣‬عطف‪ ٝٙ٥‬ا‪ٙ٤ٚ‬ب‪٤‬ب٘سا ا‪٘ٚ‬الض‪ ٗ٤‬ا‪ٚ‬ظ‪٘ٚ‬ـ‪ ٝ‬تـ‪ٛ‬ضپـبق سـ ‪،‬‬ ‫اوظٌ‪ِ ٝ‬ط‪ ٗ٤‬عطف‪ ٝٙ٥‬ا‪ٙ٤ٚ‬ب‪٤‬ب٘سا ل‪٥‬ع‪.ُ٤‬‬ ‫فبعٕب زا ز‪ٛ‬خ ٌوظَ ا‪ٙ٤ٚ‬ب‪٥٤‬طز‪ٞ .٢‬بٔ‪ ٣‬ا‪ ٖٛ٘ٚ‬ا‪ٙ٤ٚ‬بٔبغ‪٥‬ـ‪ٙ‬ـب عـبضـ‪٥‬ـک‬ ‫ا‪ِٚ‬س‪ .ٚ‬أب ا٘بِ‪٥‬غ‪ ٣‬عطف‪ ٝ‬ا‪ٙ٤ٚ‬ب‪٤‬ب٘سا ت‪ٛ‬ضپبق سپس‪ ،٢‬اوظٌ‪ِ ٝ‬ط‪ ٢‬عـطفـ‪ٝ‬‬ ‫ا‪ٙ٤ٚ‬ب‪٤‬ب٘سا ل‪٥‬ع‪ .ُ٤‬ا‪ٙ٤ٚ‬ب‪٤‬ب٘ساٖ س‪٘ٛ‬طا فبعٕب تّ‪ ٝ‬س‪٥‬ه لب‪٥٤‬تس‪ ٢‬ائ‪ .ٜٛ‬ز‪ٛ‬خ‬ ‫تّسس‪ٌ ٝٙ٥ٍ٤‬وض‪ ٜ‬ووضپ‪ٛ‬زٖ وئس‪ٙ‬س‪ ٜ‬ثبضٕبغ‪ ٗ٥٘ ٣‬ث‪٥‬ط تب‪ ٣ٙ٥٤‬سـبِـس‪٢‬‬ ‫س‪٤ٛ‬ب‪ .‬فبعٕب٘‪ ٗ٥‬ا٘بِ‪٥‬غ‪ ٣‬ت‪٤ٛ‬ساٖ ل‪٥‬ع‪ ٢‬ا‪ ّٝ٤‬لب‪٥٤‬س‪٤‬ت ٌوضز‪ ٚ‬و‪ ،٣‬فبعٕب‬ ‫ائ‪ٛ‬ز‪ ٜ‬ا‪ٚ‬ت‪ٛ‬ض‪ٚ‬ه‪ ،‬اوظ تبپط‪٥‬طز‪٤‬غ‪ ٣‬ا‪٤‬طّط‪ ٢‬ز‪٤ ٜ‬ئط‪٤ ٝٙ٤‬ئت‪٥‬ط‪٤‬ت‪.‬‬ ‫اضز‪ٚ ٢‬اض‬ ‫خیابانی‬ ‫شهریار‬ ‫رتبیت‬ ‫شاه اسماعیل‬ ‫‪٤‬ىػس ‪ٞ‬عاض ِغت‬ ‫ترکی در فبرسی‬ ‫ازأ‪ ٝ‬اظ ضٕبض‪ ٠‬لجُ‪...‬‬ ‫لط‪ ;ٛ‬لبض‪ ; ْٚٛ‬زض اغُ لبضبغ‪ ٣‬اظ ٔػسض لبضـ‪٥‬ـٕـبق (; تـبضا٘ـسٖ ‪،‬‬ ‫ظز‪ٚ‬زٖ زطن ‪ ،‬پبن وطزٖ) ; اِت فّع‪ ٢‬ضج‪ ٝ٥‬ضـب٘ـ‪ ٝ‬ثـطا‪ ٢‬پـبن‬ ‫وطزٖ ثسٖ ز‪ٟ‬بضپب‪٤‬بٖ‬ ‫لط‪ ;ٖٛ‬ل‪ْٛ‬ض‪ ; ٖٛ‬ل‪ْٛ‬ضم‪ ; ٖٛ‬ل‪ْٛ‬ش (ل‪ْٛ‬ضٕبق ; ‪ٚ‬غُ وطزٖ ‪ ،‬ث‪٘ ٝ‬ـظـٓ‬ ‫وط‪٥‬سٖ ‪ ،‬ضعط سط‪ٚ‬زٖ ‪ٕٞ ،‬طا‪ ٜ‬وطزٖ) ‪ +‬ل‪( ٖٛ‬ان) ; ث‪٘ ٝ‬ظٓ وط‪٥‬س‪، ٜ‬‬ ‫‪ٕٞ‬طا‪ ٜ‬ضس‪ ، ٜ‬خٕع ضس‪ِ ، ٜ‬طىط‬ ‫لغبض; لتبض; لبتبض ; لبت (ضز‪٤‬ف ‪ ،‬ز‪٥‬س‪ + )ٜ‬اض (ان) ; ضز‪٤‬ف ضس‪، ٜ‬‬ ‫پطت سط ‪ ٓٞ‬ز‪٥‬س‪ ، ٜ‬ا‪ ٗ٤‬وّٕ‪ ٝ‬عطث‪٥٘ ٣‬ست اظ ٔعب٘ـ‪ ٣‬ز‪٤‬ـٍـط اٖ زض‬ ‫تطو‪ٕٞ ٣‬پب ضسٖ ‪ٕٞ ٚ‬طا‪ ٜ‬ضسٖ (لبت‪ّٕ٥‬بق ; ز‪ٚ‬ست ‪ٕٞ ٚ‬ـطا‪ ٜ‬ضـسٖ ‪،‬‬ ‫لبت‪ ٣‬خٕع ضسٖ) است و‪ٕٞ ٝ‬بٖ ‪ ٓٞ‬لغبض ضسٖ است ‪ ٓٞ ،‬لبفّ‪ٞ ، ٝ‬ـٓ‬ ‫ضز‪٤‬ف ‪ ،‬خس‪٤‬سا ‪ٚ‬س‪٘ ١ّ٥‬مّ‪ٔ ١ّ٥‬تطىُ اظ ز‪ٙ‬س ‪ٚ‬اٌٗ‬ ‫لفمبظ; لبفمبظ ; لبف (و‪ٔ ٜٛ‬عط‪ٚ‬ف لبف زض اس‪٥‬ب‪٥ٔ ٢‬ب٘‪ + )ٝ‬لبظ (ثـبخ‪:‬‬ ‫لع‪ ; )ٗ٤ٚ‬لبظ‪ٞ‬ب‪ ٢‬اعطاف و‪ ٜٛ‬لبف ‪ ،‬اظ ال‪ٛ‬اْ تطن ‪ٙٔ ،‬ـغـمـ‪ ٝ‬ا‪ ٢‬زض‬ ‫اس‪٥‬ب‪٥ٔ ٢‬ب٘‪ٝ‬‬ ‫لُالج; ل‪ْٛ‬الذ ; ل‪( َْٛ‬ثبظ‪ ، ٚ‬زست) ‪ +‬اذ (ازٕبق ; ثـبظ وـطزٖ) ;‬ ‫زست ثبظ‪ٚ ،‬احس ع‪ َٛ‬اظ ٘‪ٛ‬ن ث‪ ٣ٙ٥‬تب ا٘ت‪ٟ‬ب‪ ٢‬زست ‪ ٚ‬زض حس‪ٚ‬ز ‪٤‬ـه‬ ‫ٔتط‬ ‫ُلّّبج; ل‪ْٛ‬الج ‪ ٚ‬ل‪ِٛ‬الج ; ل‪( َْٛ‬ثبظ‪ ، ٚ‬زست) ‪ +‬الج (ان) ; ثبظ‪ٚ‬ئ‪، ٣‬‬ ‫ظ‪ٚ‬ض‪،٢‬ثع‪ٚ‬ض وط‪٥‬سٖ وٕبٖ‪:‬ز‪ ٖٛ‬پ‪ٙ‬د‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬لالّج ظز‪ ٢‬س‪ ٢ٛ‬وٕب٘‪ٟ‬ب‪/‬عغطا‬ ‫لالذ;؟‪ ،‬خست‪ ٝ‬خست‪ ٝ‬ضفتٗ است‬ ‫لالز‪;ٛ‬؟‪ ،‬خبْ زطٔ‪ ٣‬ثطا‪ ٢‬ضُطه اه‬ ‫لّّبش; لبالش; لبِالش ; لبِال (لبِالٔبق ; ٔسرط‪ ٜ‬وطزٖ ‪ٞ ،‬ـطظٌـ‪٣‬‬ ‫وطزٖ) ; ٔفّس ‪ ،‬ثس٘بْ ‪ ،‬ح‪ ّٝ٥‬ثبظ ؛ اظ ‪ ٗ٥ٕٞ‬ض‪٤‬ط‪ ٝ‬لبِالق (; ٔسـرـط‪ٜ‬‬ ‫ٌ‪ ، ٣‬ض‪ٛ‬ذ‪ ، )٣‬لبِالغب ل‪ٕ٤ْٛ‬بق ; ث‪ٔ ٝ‬سرط‪ٌ ٜ‬طفتٗ وس‪ :٣‬سبل‪ ٣‬ثـ‪٥‬ـبض‬ ‫خبٔ‪ ، ٣‬زض ذّ‪ٛ‬تٓ ثط‪ ٖٚ‬وص × تب زضثسض ثٍطزْ ‪ ،‬لـالش ‪ ٚ‬الاثـبِـ‪/٣‬‬ ‫حبفظ‬ ‫لالٖ; لبالٖ ; لبَ (لبِٕبق ; ٔب٘سٖ) ‪ +‬اٖ (ان فبعّ‪ ; )٣‬وس‪٥‬ى‪ٔ ٝ‬ـ‪٣‬‬ ‫ٔب٘س ‪ٚ‬و‪ٛ‬ذ ٕ٘‪ ٣‬و‪ٙ‬س ‪ ،‬ثبل‪ٕ٥‬ب٘س‪ ، ٜ‬اظ ٔبِ‪٥‬بت ‪ٞ‬بئ‪ ٣‬و‪ٞ ٝ‬ع‪ ١ٙ٤‬سفط أـطا‬ ‫ضا ا‪ٞ‬بِ‪ ٣‬ثب‪٤‬س ٔ‪ ٣‬زاز٘س‪ :‬ثط زِ‪٤ٚ ٜ‬طاٖ ٘ج‪ٛ‬ز عُطط ظٔ‪، ٗ٥‬و‪ٛ‬ذ ‪ ٚ‬لـالٖ *‬ ‫ٔست ‪ ٚ‬ذطاثٓ ‪ٔ ،‬غََّت زضسر‪٘ ٓٙ‬مس ‪ ٚ‬ذغب ‪٢ِٛٛٔ /‬‬ ‫لَال‪ٚ‬ظ; ‪-1‬ل‪ُٛ‬الغ‪ٛ‬ظ ; ل‪ٛ‬الغ (ٌ‪ٛ‬ش) ‪ٚ +‬ظ (ان) ; استـطاق سـٕـع ‪،‬‬ ‫خبس‪ٛ‬س‬ ‫‪ -2‬ل‪٥‬ال‪ٚٚ‬ظ ; ل‪( ُ٥‬ضاست) ‪ +‬ا‪ٚٚ‬ظ (; ا‪ٚٚ‬ج ; ضا‪ٕٙٞ‬ب) ; ضا‪ٕٙٞ‬ب‪ ٢‬ضا‪ٜ‬‬ ‫ضاست ‪ ،‬زا٘ب‬ ‫‪ٞ‬طو‪ ٝ‬زض ض‪ ٜ‬ث‪ ٣‬لال‪ٚ‬ظ‪ ٢‬ض‪ٚ‬ز× ‪ٞ‬طز‪ٚ‬ض‪ٚ‬ظ‪ ، ٜ‬ضا‪ ٜ‬غسسبِ‪ ٝ‬ض‪ٛ‬ز ‪٢ِٛٛٔ /‬‬ ‫اٌطٌئ‪٥‬س‪٤‬طلبض‪ٙ٤‬ساش ‪ٛ٤‬ذسب‪٤‬ب‪ٚٚ‬ظ× ا‪ٚ‬ظ‪ِٛ٤ ٖٚ‬ساس‪ٙ‬ـ‪ ٝ‬ا‪ِٚ‬ـس‪ٚ‬لـ‪٥‬ـال‪ٚٚ‬ظ‪/‬‬ ‫ٔ‪٢ِٛٛ‬‬ ‫لّح ذبٖ; ل‪ْ٥ّْ٥‬ر ذبٖ ‪ ٚ‬ل‪ٙ٥ّ٥‬ح ذبٖ ; ضٕط‪٥‬طذبٖ ‪ِ ،‬مت ذبلب٘بٖ تطن‬ ‫ثٕع‪ٙ‬ب‪ ٢‬ضب‪ ٣ٞ‬و‪ ٝ‬زضٔ‪ّٕٟ‬بت ‪ ٚ‬أ‪ٛ‬ض وط‪ٛ‬ض‪ ٢‬ز‪ ٖٛ‬ضٕط‪٥‬ط ثطّ٘س‪ ٜ‬ثبضس‬ ‫لُّسبق; ل‪ِْٛ‬سبق ; ل‪( َْٛ‬ثبظ‪ ، ٚ‬زست) ‪ +‬زـبق (ان) ; زسـتـه ‪،‬‬ ‫ثبظ‪ٚ‬ث‪ٙ‬س ‪ ،‬زستىص ثس‪ ٖٚ‬اٍ٘طت‪ ٣‬ضبعط‪ٞ‬ب ‪ ،‬ثبظ‪ ٚ‬ثـ‪ٙ‬ـس فـّـع‪ ٢‬وـ‪ ٝ‬زض‬ ‫خ‪ٍٟٙ‬ب زست‪ٟ‬ب ضا ٔ‪ ٣‬پ‪ٛ‬ضب٘س‪ :‬ظ لّسـبق ز‪٥‬ع‪ ٢‬زٌط ٘‪٥‬ـسـت ثـ‪ × ٝ‬وـ‪ٝ‬‬ ‫سبعس اظ ا‪٤ ٚ‬بفت زست ظض‪٥ٔ /ٜ‬طظا عب‪ٞ‬ط ‪ٚ‬ح‪٥‬س‬ ‫لّسٕبق; ل‪ َْٛ‬ز‪ْٔٛ‬بق;ل‪(َْٛ‬ثبظ‪ + )ٚ‬ز‪ْٔٛ‬بق (‪ ; )ْ.ٜ‬زٕبق ثبظ‪ٔ ، ٚ‬ـطز‬ ‫پطظ‪ٚ‬ض‬ ‫لّسض; ل‪( َْٛ‬لط‪ٔ ، ٖٛ‬طوع لط‪ + )ٖٛ‬ز‪ٚ‬ض (ز‪ٚ‬ضٔبق ; ٔب٘سٖ) ; عـبٔـُ‬ ‫ٔب٘سٌبض‪ ٢‬لط‪ ، ٖٛ‬ل‪٥٘ ٚ ٢ٛ‬ط‪ٙٔٚ‬س ‪ ،‬زظز ‪ ٚ‬ضا‪ٞ‬عٖ‬ ‫لّع‪ ;ٝ‬لبال ; لبَ (لبِٕبق ; ٔب٘سٖ ‪ ،‬پبثطخب ٔب٘سٖ) ‪ +‬ا (ان) ; ٔب٘سٌبض‬ ‫‪ ،‬پبثطخب‬ ‫ٍلٍّک; ل‪( ُ٥‬ل‪ّٕ٥‬بق ; ٌعاضزٖ ‪ ،‬ازا وطزٖ ‪ ،‬ضفتبض وطزٖ) ‪٤ +‬ک (ان) ;‬ ‫ضفتبض ذبظ ‪ٍِٓ ،‬‬ ‫ُلّّک; ل‪ِّْٛٛ‬ق ; ل‪( َٛ‬ذسٔت) ‪ِٛ +‬ق (ان) ; ذسٔتىبض‪ ، ٢‬ث‪ٙ‬سٌ‪ٚ ٣‬‬ ‫غالٔ‪ ٣‬زض زضثبض‪ٞ‬ب‬ ‫لّٕب; لبِٕب ; لبَ (لبِٕبق ; ٔب٘سٖ ‪ ،‬پبثطخب ٔـب٘ـسٖ) ‪ٔ +‬ـب (ان) ;‬ ‫ٔب٘س٘‪ ، ٣‬فالذٗ ‪ ،‬اِت س‪ ًٙ‬ا٘ساظ‪ ٢‬ز‪ٛ‬پب٘‪ٟ‬ب (‪ )27‬؛ اٌط اظ ا‪ ٗ٤‬ض‪٤‬طـ‪ٝ‬‬ ‫ثبضس اضتجبعص ضا ٕ٘‪ ٣‬زا٘ٓ‪.‬‬ ‫لَّٕبش; لبِٕبش ; ‪ٞ‬طظ‪٘ ، ٜ‬بٔعم‪ ، َٛ‬زض‪ٚ‬غٍ‪٤ ، ٛ‬ب‪ٌ ٜٚ‬ـ‪ )19، 8( ٛ‬؛‬ ‫احتٕبال ‪ٕٞ‬ط‪٤‬ط‪ ٝ‬ثب لالش (‪ )ْ.ٜ‬است ‪:‬‬ ‫ثب ت‪ٛ‬لّٕبض‪٥‬بت ذ‪ٛ‬ا‪ٌ ٓٞ‬فت ‪ٞ‬بٖ! × غ‪ٛ‬ف‪٥‬ب!ذ‪ٛ‬ش پ‪ ٟٗ‬ثٍـطـب ٌـ‪ٛ‬ش‬ ‫خبٖ‪٢ِٛٛٔ /‬‬ ‫ث‪ٙ‬س وٗ ٔطه سرٗ پبض‪ ٣‬ات ضا × ‪ٚ‬أىٗ ا٘جبٖ لـّـٕـبضـ‪ ٣‬ات ضا‪/‬‬ ‫ٔ‪٢ِٛٛ‬‬ ‫ازأ‪ ٝ‬زاضز‬ ‫اذرببیجبًدا‬ ‫کبریکبتَر صٌعتی‬ ‫ٌئسٗ سب‪ ٗ٥٘ ٣٤‬اضز‪...ٚ ٢‬‬ ‫غ‪ٙ‬عتىبضِ‪٥‬ک ثبذ‪٥ٕ٥‬ـ‪ٙ‬ـساٖ ‪٤‬ـ‪ٛ‬وسـه‬ ‫س‪ ٝ٥٥٤ٛ‬س‪ ٣‬ا‪ ّٝ٤‬سئس‪ ّٗ٥‬اثطِط اسبس‪ٙ٥‬سا‬ ‫حبض‪٥‬طالٕ٘‪٥‬ص ث‪ ٛ‬و‪٥‬ـتـبثـالضا اضتـ‪٥‬ـک‬ ‫ز‪٥٘ٚ‬ب٘‪ ٗ٥‬ا‪٤‬ست‪ ّٗ٥٘ ٝ‬اوِىـ‪ ٝ‬سـ‪٘ ٣‬ـ‪٥‬ـٗ‬ ‫و‪٥‬تبثرب٘بالض‪ٙ٤‬سا‪ ،‬وبض‪٤‬ىبت‪ٛ‬ض تطى‪٥‬التالض‪ٙ٤‬سا ‪٤ ٚ‬ب وبض‪٤‬ىبت‪ٛ‬ضز‪٥‬ـالض‪٤‬ـٗ‬ ‫ضرػ‪ ٣‬و‪٥‬تبثرب٘بالض‪ٙ٤‬سا ضاست ٌّٕه ا‪ٚ‬الض‪ .‬تػبز‪ٚ‬ف‪ ٣‬زئ‪ ُ٥٥‬وـ‪،٣‬‬ ‫ث‪ ٗ٥‬اِربِک وبض‪٤‬ىبت‪ٛ‬ضز‪٥‬الض تطى‪٥‬التالض‪ ٢‬فئسئطاس‪٥٥‬بس‪٘ ٣‬ـ‪٥‬ـٗ ثـبش‬ ‫وبت‪٥‬ج‪ ٣‬خ‪ٙ‬به پ‪٥‬تئـط ٘ـ‪٥‬ـ‪ٚٛ‬ا٘ـسئـ‪٥‬ـه ‪ 100‬ا‪٤‬ـّـّـ‪٥‬ـه وـبض‪٤‬ـىـبتـ‪ٛ‬ض‬ ‫تبض‪٤‬ر‪٥ٕ٥‬ع و‪٥‬تبث‪ ٣‬ا‪ ّٝ٤‬تـب٘ـ‪٥‬ـص ا‪ِٚ‬ـس‪ٚ‬لـساٖ سـ‪٘ٛ‬ـطا اشضثـب‪٤‬ـدـبٖ‬ ‫ضـب‪ ٜ‬اثـطِـط‬ ‫وبض‪٤‬ىبت‪ٛ‬ض‪ ٚ‬حبل‪ٙ٥‬سا ‪٤‬بظز‪٤‬غ‪ٔ ٣‬مبِ‪ ٝ‬ز‪ ٜ‬ثـ‪ ٛ‬وـ‪٥‬ـتـبثـ‪٣‬‬ ‫ت‪ٛ‬پّ‪ٛ‬س‪ ٛ‬ازال٘س‪٤‬طٔ‪٥‬طس‪٤‬ط‪ٙٔ .‬د‪ ٝ‬ث‪ ،ٛ‬اشضثب‪٤‬دـبٖ وـبض‪٤‬ـىـبتـ‪ٛ‬ضزـ‪٣‬‬ ‫ضسسبٔالض‪٤ ٗ٥٘ ٢‬بضاز‪٤‬د‪٥ّ٥‬غ‪ٙ٥‬ب ‪ٚ‬ئط‪ ّٗ٤‬ال‪٥٤‬مّ‪ ٣‬ل‪ٕ٥٥‬تس‪٤‬ط‪.‬‬ ‫سئ‪ٙ٤ٛ‬س‪٤‬ط‪٤‬د‪ ٣‬حبِس‪٤‬ط و‪ ،٣‬ث‪ ٌٖٛ ٛ‬اشضثب‪٤‬دبٖ ضئسـپـ‪ٛ‬ثـّـ‪٥‬ـىـبسـ‪٣‬‬ ‫ٔس٘‪٥‬ت ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬ض‪٤‬عْ ٘بظ‪٥‬طِ‪ ٣ٍ٥‬عطف‪ٙ٥‬سٖ اوِى‪ ٝ‬ز‪ ٜ‬ث‪ ٛ‬غا٘ط‪ ٗ٤‬ا‪ٙ٤‬ى‪٥‬طـبفـ‪،٣‬‬ ‫ٌ‪ٙ‬دّط‪ ٗ٤‬ث‪ ٛ‬سبح‪ٔ ٝ٤ ٝ‬بضاغ‪ ٗ٥٘ ٣‬اضت‪٥‬ط‪ّٕ٤‬بس‪ ٣‬ا‪٤‬ست‪٥‬مبٔت‪ٙ٥‬س‪ٔ ٜ‬ـ‪ٞٛ‬ـ‪ْٛ‬‬ ‫ازز‪ٕ٤‬الض ات‪٥ّ٥‬ط‪ 65 .‬ا‪٥ّّ٤‬ه فعبِ‪٥‬ت‪ ٣‬زو‪ٚ‬ض‪٘ٚ‬س‪ ٜ‬ا‪ّ٤‬ه زفـعـ‪ ٝ‬ا‪ٚ‬الضاق‬ ‫‪ -2006‬خ‪ ٣‬ا‪ّ٤‬س‪ ٜ‬اشضثب‪٤‬دبٖ ضسسبٔالض ا‪٤‬تـتـ‪٥‬ـفـبلـ‪٘ ٣‬ـ‪٥‬ـٗ ٘ـعز‪٤‬ـ‪ٙ‬ـس‪ٜ‬‬ ‫وبض‪٤‬ىبت‪ٛ‬ض ثوِٕ‪ ٝ‬س‪ ٣‬فعبِ‪٥‬ت‪ ٝ‬ثبضالٔ‪٥‬طس‪٤‬ط‪ٛٔ .‬لب‪٤‬ـ‪٥‬ـسـ‪ ٝ‬ا‪ٚ‬زـ‪ ٖٛ‬زئـ‪٥‬ـ‪ٝ‬‬ ‫ث‪ّ٥‬ط‪٤‬ه و‪ ،٣‬سبت‪٥‬طا ‪ٛٔٛ٤ ٚ‬ض‪ٔ ٖٚ‬طوع‪ ٢‬سب‪٥٤‬ـالٖ ثـ‪ِٛ‬ـمـبض‪٤‬سـتـب٘ـ‪٥‬ـٗ‬ ‫ضسسبٔالض ا‪٤‬تت‪٥‬فبل‪ٙ٥‬سا وبض‪٤‬ىبت‪ٛ‬ض ثوِٕ‪ ٝ‬س‪ّٞ ٣‬ـ‪-1964 ٝ‬خـ‪ ٛ‬ا‪٤‬ـّـسٖ‬ ‫اعت‪٥‬جبضٖ فعبِ‪٥‬ت ٌوستط‪٤‬ط‪.‬‬ ‫اضز‪ٚ ٢‬اض‬ ‫ستارخان‬ ‫رپوین اعتصامی‬ ‫هْوبى‬ ‫ا‪ ٢‬ا‪ٚ‬ظِ‪ٍ٘ ٛ‬بض‪ ٓ٤‬و‪ٕٟٔ ٕٝ٥‬بٖ ا‪ٚ‬الخبلسبٖ‬ ‫ث‪٥‬ط س‪ ّٝ٤ٛ‬و‪ ٗ٥ٕ٥‬ضب٘‪ ٝٙ٥‬ضب‪٤‬بٖ ا‪ٚ‬الخبلسبٖ‬ ‫ضب‪٥ّٞ‬ک زتط‪ٚ ٢‬اض ثبض‪ ٗ٥‬ا‪ٚ‬ست‪٘ٛ‬س‪ ٜ‬ث‪ ٛ‬اذطبْ‬ ‫ع‪ٙ‬جط زتط‪ ّٝٙ٤‬و‪ ٕٝ٥‬سّغبٖ ا‪ٚ‬الخبلسبٖ‬ ‫خسرٍ کرهبًشبّی‬ ‫ذسط‪ ٚ‬وطٔب٘طب‪ٔ ٣ٞ‬ترّع ث‪٤» ٝ‬بضزا٘مّ‪« ٣‬اظ لّٓ ث‪ ٝ‬زستبٖ ‪ٚ‬‬ ‫ع‪ٙ‬عسطا‪٤‬بٖ ض‪ٟ‬طستبٖ ذ‪ ٢ٛ‬است ‪ ٢ٚ .‬زض ٘‪ٛ‬ضت‪ ٝ‬ا‪ ٢‬و‪ٛ‬تب‪ٜ‬‬ ‫تحت ع‪ٛٙ‬اٖ »ثب‪ٚ‬ض و‪٥ٙ‬س ٔٗ اضتجب‪ ٣ٞ‬ث‪ٛ‬زْ «ث‪ ٝ‬ث‪ٌٛ٥‬طاف‪٣‬‬ ‫ذ‪٤ٛ‬ص ٔ‪ ٣‬پطزاظز ‪.‬ذسط‪ ٚ‬وطٔب٘طب‪ ٣ٞ‬زض اضعبض ع‪ٙ‬ع ذ‪٤ٛ‬ص‬ ‫اضبض‪ ٜ‬ا‪ ٢‬استبزا٘‪ ٝ‬ث‪ٔ ٝ‬سبئُ اختٕبع‪ ٣‬زاضز‬ ‫ٕ٘‪ ٝ٘ٛ‬ا‪ ٢‬اظ ضعط ‪ٞ‬ب‪ ٢‬ع‪ٙ‬ع ا‪ٚ‬ست ‪:‬‬ ‫دیپلن سبتیرام‬ ‫ضطف‪،٣‬حطٔت‪ ٣‬وووسٖ ات‪٥‬طاْ‬ ‫ا‪ ٢‬االٖ ‪ٔ ...‬سضن ز‪٤‬پّٓ سبت‪٥‬طاْ‬ ‫ث‪ ٛ‬ز‪ٚ‬وبٖ تبثّ‪ٛ‬س‪ ٣‬اضظا٘سطاز‪٢‬‬ ‫ثب‪ٞ‬بِ‪٥‬ک ‪ّّ٥ٔ،‬ت‪ٚ ٝ‬اهلل ثالز‪٢‬‬ ‫ز‪٤‬پّٕ‪ ٣‬اٍِ‪٥‬ال ‪ٛ٤‬ظٔ‪ ٗ٥‬ت‪ٝٙٔٛ‬‬ ‫ض‪ٟ‬ط‪ ٢‬ث‪ ٛ‬ل‪ٕ٥‬ت عدت زبِربالز‪٢‬‬ ‫ٕ٘ط‪ٕ٘ ٣٘ ٜ‬ط‪ٞ ٝ٤ ٜ‬ط زٖ لبت‪٥‬طاْ‬ ‫ا‪ ٢‬االٖ ‪ٔ...‬سضن ز‪٤‬پّٓ سبت‪٥‬طاْ‬ ‫سب‪ٚ‬از‪ٚ ٗ٤‬اضز‪٤ ٚ ٢‬ب ‪ٛ٤‬ذس‪ ٢‬ز‪ٌُ ٚ‬‬ ‫ا‪ ٢‬پ‪ ِٖٛٛ‬اظز‪٤ ٚ ٢‬ب ز‪ٛ‬ذس‪ ٢‬ز‪ٌُ ٚ‬‬ ‫اغُ ز‪٤‬پّٓ اال ث‪٥ّٕ٥‬طز‪ ٢‬ا‪٤‬ج‪ٛ‬‬ ‫‪ٛ٤‬ظ تمّت ز‪٤‬ج‪ ٝٙ٥‬س‪ٛ‬ذس‪ ٢‬ز‪ٌُ ٚ‬‬ ‫‪٤‬ئت‪٤ ٣ٙ‬ئتٕ‪ ٗٔ ٣٘ ٝ٥٥‬لبپ‪٥‬طاْ‬ ‫ا‪ ٢‬االٖ ‪ٔ..‬سضن ز‪٤‬پّٓ سبت‪٥‬طاْ‬ ‫االضاْ ‪ٚ‬ضظض‪٤ ٣‬ئط غػت ائس‪ ٜ‬ضْ‬ ‫تبثّ‪ٞ ٣ٔٛ‬ط ‪٤‬ئط‪٘ ٗٔ ٜ‬ػت ائس‪ ٜ‬ضْ‬ ‫ٌب‪ ٜ‬زا زا٘طٍب‪ ٜ‬ا‪ٚ‬ز‪٘ ٖٛ‬مط‪ ٝ‬زى‪ٛ‬ه‬ ‫‪٤‬بذط‪ ٣‬پ‪ِٛ‬الض ٌوظ‪ ٓ٥ِ ٜ‬وست ائس‪ ٜ‬ضْ‬ ‫ز‪٥‬ر‪٥‬طاْ ٌب‪ٞ‬ساٖ اوظ‪ ٌٝ ٜ‬ثبت‪٥‬طاْ‬ ‫ا‪ ٢‬االٖ ‪ٔ...‬سضن ز‪٤‬پّٓ سبت‪٥‬طاْ‬ ‫****‬ ‫(‪۶44‬شبعردى طٌس شعرلر )کتببیٌداى سئچیلویش‬ ‫اًَاع شعر‬ ‫ّجبیی در ادبیبت ترکی‬ ‫ازأ‪ ٝ‬اظ ضٕبض‪ ٜ‬لجُ ‪...ٚ‬‬ ‫ث‪ٞ ٝ‬طحبَ ‪ٚ‬اضح است ظثبٖ فبضس‪ ٣‬ثب زست‪ٛ‬ض ظثبٖ سبز‪ ٜ‬ذ‪ٛ‬ز ‪ٚ‬‬ ‫ٔدٕ‪ٛ‬ع‪ِ ٝ‬غ‪ ٢ٛ‬ذ‪ٛ‬ز ثب ا٘ج‪ ٣ٞٛ‬اظ ِغبت تطو‪ ٚ ٣‬عطث‪ ٚ ٣‬ظثب٘‪ٟ‬ب‪٢‬‬ ‫ا‪٤‬طا٘‪ ٣‬ز‪ٍ٤‬ط‪٘ ،‬مص ظثبٖ اضتجبع‪ ٣‬ث‪( ُّٔ ٗ٥‬اسپطا٘ت‪ ٢ٛ‬اٖ ظٔبٖ)‬ ‫ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬ضا ثبظ‪ ٣ٔ ٢‬وطز‪.‬‬ ‫زض تط‪٤ٚ‬ح ظثبٖ فبضس‪ ٣‬زض ا‪٤‬طاٖ ضب‪ٞ‬بٖ سّسّ‪ٞ ٝ‬ب‪ ٢‬تطن ٘‪٥‬ع‬ ‫٘مص ٔوثط‪ ٢‬زاضت‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫زطاو‪ ٝ‬لػس ا٘‪ٟ‬ب ٘‪ ٝ‬تط‪٤ٚ‬ح ظثبٖ تطو‪ ٣‬ثّى‪ ٝ‬تبس‪٥‬س‬ ‫أپطاع‪ٛ‬ض‪ٟ٤‬ب‪ ٢‬ثعضی ثط اسبس ز‪ ٗ٤‬اسالْ ث‪ٛ‬ز‪ .‬ث‪ ٌٝ٘ٛ ٝ‬ا‪٤‬ى‪ٝ‬‬ ‫زضثبض پبزضب‪ٞ‬ب٘‪ ٣‬ز‪ ٖٛ‬سّغبٖ ٔحٕ‪ٛ‬ز غع٘‪ٔ ٢ٛ‬ب‪ٚ‬ا‪ ٢‬ضبعطاٖ‬ ‫فبضس‪ ٢ٌٛ ٣‬ث‪ٛ‬ز‪ .‬تٕب‪٤‬ع ‪٤ٛٞ‬ت اظ حى‪ٔٛ‬ت تطن عثٕب٘‪٥٘ ٣‬ع‬ ‫‪٤‬ى‪ ٣‬اظ زال‪ ُ٤‬ضب‪ٞ‬بٖ تطن ا‪٤‬طاٖ زض ث‪ ٝ‬ضسٕ‪٥‬ت ض‪ٙ‬بذتٗ ظثبٖ‬ ‫فبضس‪ ٣‬ث‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫زض ز‪ٚ‬ضاٖ ‪1000‬سبِ‪ ٝ‬حى‪ٔٛ‬ت تطوبٖ (اظ غع٘‪٤ٛ‬بٖ تب پب‪٤‬بٖ‬ ‫لبخبض‪ )ٝ٤‬تطو‪ ٣‬ظثبٖ زضثبض‪ ٚ ٢‬ضعط ‪ٚ‬ازث‪٥‬بت ‪ ،‬فبضس‪ ٣‬ظثبٖ‬ ‫ضعط ‪ ٚ‬ازث‪٥‬بت ‪ ٚ‬عطث‪ ٣‬ظثبٖ ز‪ ٚ ٗ٤‬فّسف‪ٔ ٝ‬حس‪ٛ‬ه ٔ‪ ٣‬ضس٘س‪.‬‬ ‫ثطذ‪ ٣‬ضبعطاٖ تطن ٘‪٥‬ع ز٘جبِ‪ ٝ‬ض‪ ٗ٥ٕٞ ٢ٚ‬س‪٥‬بست ث‪ ٝ‬ضعط‬ ‫پبضس‪ ٣‬ض‪ ٢ٚ‬ا‪ٚ‬ضز٘س‪.‬‬ ‫ا٘‪ٟ‬ب ثب سط‪ٚ‬زٖ ضعط پبضس‪ ٣‬لػس پ‪٥‬سا وطزٖ ٔربعج‪ ٗ٥‬ث‪٥‬طتط زض‬ ‫ٔ‪ٙ‬غم‪ ،ٝ‬لسضت‪ٕٙ‬ب‪ ٣٤‬زض ظثبٖ غ‪٥‬ط ٔبزض‪ ، ٢‬ضلبثت ثب ضبعطاٖ‬ ‫ز‪ٍ٤‬ط‪ ٢‬و‪ٛٔ ٝ‬ضز ِغف زضثبض لطاض ٌطفت‪ ٝ‬ث‪ٛ‬ز٘س زاضت‪ٙ‬س‪ .‬أب ث‪ٝ‬‬ ‫غ‪٥‬ط اظ ا‪ ٗ٤‬زال‪ ٣ٔ ُ٤‬ت‪ٛ‬اٖ ث‪ ٝ‬زال‪ ُ٤‬ترػػ‪ ٣‬ازث‪ ٣‬ظ‪٤‬ط ٘‪٥‬ع‬ ‫اضبض‪ ٜ‬وطز‪:‬‬ ‫ضبعطاٖ ّٔت‪ٟ‬ب‪ ٢‬فبضس ‪ ٚ‬تطن ‪ٞ‬طز‪ ٚ‬تحت تبث‪٥‬ط ازث‪٥‬بت ل‪٢ٛ‬‬ ‫عطه ث‪ ٝ‬ا‪ٚ‬ظاٖ عط‪ٚ‬ض‪ ٣‬زض ضعط ٔتٕب‪ٌ ُ٤‬طت‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫اظ ا٘دب‪٥٤‬ى‪ ٝ‬اغ‪ٛ‬ات و‪ٛ‬تب‪ ٜ‬ظثبٖ تطو‪ ٣‬ث‪٥‬طتط ٔ‪ٙ‬بست لبِت‬ ‫اغ‪ٚ ُ٥‬لس‪ ٓ٤‬ظثبٖ تطو‪٤ ٣‬ب لبِت س‪٥‬الث‪٘(٣‬ظ‪٥‬ط ث‪٥‬بت‪ٟ٥‬ب) است ٘‪ٝ‬‬ ‫ا‪ٚ‬ظاٖ عط‪ٚ‬ض‪ ،٣‬عطغ‪ ٝ‬فعبِ‪٥‬ت ثطا‪ ٢‬تطن ظثب٘بٖ زض استفبز‪ ٜ‬اظ‬ ‫لبِت عط‪ٚ‬ض‪ ٣‬ت‪ ًٙ‬ث‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬اظ عطف‪ ٣‬ظثبٖ فبضس‪ ٣‬ثب اغ‪ٛ‬ات ثّ‪ٙ‬س‬ ‫ذ‪ٛ‬ز ت‪ٛ‬ا٘ست ثطاحت‪ ٣‬زض لبِت ا‪ٚ‬ظاٖ عط‪ٚ‬ض‪ ٣‬ذ‪ٛ‬ز ٕ٘ب‪ ٣٤‬و‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ث‪ ٗ٥ٕٞ ٝ‬زِ‪ ُ٥‬حت‪ ٣‬ضبعطاٖ تطو‪ ٣‬و‪ ٝ‬زض ا‪ٚ‬ظاٖ عط‪ٚ‬ض‪ ٣‬ضعط‬ ‫تطو‪ ٣‬سط‪ٚ‬ز‪ ٜ‬ا٘س ٘‪٥‬ع ٔدج‪ٛ‬ض ث‪ ٝ‬استفبز‪ ٜ‬اظ ثعض‪ ٣‬وّٕبت فبضس‪٣‬‬ ‫‪ ٚ‬عطث‪ ٣‬زض اث‪٥‬بت ذ‪ٛ‬ز ث‪ٛ‬ز‪ ٜ‬ا٘س‪.‬‬ ‫ا‪ٚ‬ظاٖ عط‪ٚ‬ض‪ ٣‬ضا فمظ زض اثبض والس‪٥‬ه تطو‪ ٣ٔ ٣‬ت‪ٛ‬اٖ‬ ‫ٔطب‪ٞ‬س‪ ٜ‬وطز ‪ ٚ‬او‪ ٖٛٙ‬لبِت ‪ٞ‬دب‪٤ ٣٤‬ب س‪٥‬الث‪٘ ٣‬ظ‪٥‬ط ح‪٥‬سضثبثب ‪ٚ‬‬ ‫ضعط ٘‪ ٛ‬ضا‪٤‬ح ٔ‪ ٣‬ثبضس‪.‬‬ ‫زِ‪ ُ٥‬ز‪ٍ٤‬ط ضا اظ ظثبٖ عّ‪ ٣‬ض‪٥‬ط ٘‪ٛ‬ا‪ ٣٤‬و‪ ٝ‬اظ سط‪ٚ‬زٖ اضعبض‬ ‫فبضس‪ ٣‬ت‪ٛ‬سظ تطوبٖ ٘بضاحت ث‪ٛ‬ز‪ ٜ‬ثط‪:ٓ٤ٛٙ‬‬ ‫زض تطو‪ ٣‬ظطافت ‪ ٚ‬تبظٌ‪ ٚ ٣‬ض‪٤‬ع‪ ٜ‬وبض‪ ٢‬ثس‪٥‬بض است ‪ ٣ِٚ‬ث‪ٝ‬‬ ‫وبض ثستٗ ا٘‪ٟ‬ب اسبٖ ٘‪٥‬ست‪ ،‬وسب٘‪ ٣‬و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬سط‪ٚ‬زٖ ضعط ٔ‪٣‬‬ ‫پطزاظ٘س اظ ا‪ ٗ٤‬زض‪ٛ‬اض‪ٟ٤‬ب ٔ‪ٞ ٣‬طاس‪ٙ‬س ‪ٌ ٣ٔ ٚ‬ط‪٤‬ع٘س ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬وبض‬ ‫اسبٖ ‪٤‬ع‪ ٣ٙ‬سط‪ٚ‬زٖ ضعط پبضس‪ ٣ٔ ٣‬پطزاظ٘س‪ .‬ث‪ ٝ‬تسض‪٤‬ح ا‪ ٗ٤‬وبض‬ ‫ث‪ ٝ‬غ‪ٛ‬ضت عبزت ضس‪ ٚ ٜ‬ض‪ٞ‬ب‪ ٣٤‬اظ اٖ زض‪ٛ‬اض ٔ‪ ٣‬ض‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬خ‪ٛ‬ا٘‪ٟ‬ب‬ ‫٘‪٥‬ع ز٘جبِ‪ ٝ‬ض‪ ٢ٚ‬ا‪ ٗ٤‬افطاز ٔ‪ ٣‬ض‪٘ٛ‬س ‪.‬‬ ‫ا‪٤‬ىبش پبزضب‪ٞ‬بٖ تطن ‪ ٚ‬ضبعطاٖ تطن پبضس‪٣ٔ ٢ٌٛ ٣‬‬ ‫ت‪ٛ‬ا٘ست‪ٙ‬س ‪ٚ‬ضع‪٥‬ت أط‪ٚ‬ظ ضا ثج‪ٙٙ٥‬س ‪ ٚ‬اه زض اس‪٥‬بث‪ ٣ٕ٘ ٣‬ض‪٤‬رت‪ٙ‬س‬ ‫و‪ ٝ‬او‪ ٖٛٙ‬س‪ٍٟٙ‬ب‪٤‬ص زض حبَ ذطز وطزٖ ‪ ٚ‬تحم‪٥‬ط ظثبٖ ٔبزض‪٢‬‬ ‫ٔبست! زض عػط حبضط ٘‪٥‬ع ٕٔ‪ٛٙ‬ع‪٥‬ت ‪ٔ ٚ‬حس‪ٚ‬ز‪٤‬ت ‪ٞ‬طتبز سبِ‪ٝ‬‬ ‫اذ‪٥‬ط ظثبٖ تطو‪ ٣‬زض ا‪٤‬طاٖ ٔب٘ع اظ ضضس ٘‪٤ٛ‬س‪ٙ‬سٌبٖ ‪ ٚ‬ضبعطاٖ‬ ‫تطو‪٤ٛٙ‬س زض ا‪٤‬طاٖ ضس‪.‬‬ صفحه 6 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫شىثٍ ‪ 12‬خشداد ‪ 22 * 2042‬طیئه ‪ 24 * 1411‬ری اٍقؼذٌ‪ * 2001‬ساً سی ی دیُ ( ایتًص اینیىجی ایٌ ) * شماسٌ ( سایی ) ‪5525 :‬‬ ‫ضئ ؽ ؾبظهبى اهَض هبل بتی‪:‬‬ ‫باوک مزکشی‪ :‬تامیه پزداخت یاراوهها اس مىابع‬ ‫ساسمان هدفمىدی یاراوهها است‬ ‫ثبًی هطًعی ازػبی چٌس ضؾبًِ هعٌعتعوعس زٍلعت‬ ‫زضثبضُ اؾتلبزُ اظ هٌبثغ ثبًی هطًعی ٍ ثعبًعی ّعب‬ ‫ثطای پطزاذت یبضاًِ ّبی ًوسی ضا تٌصیعت ًعطزی‬ ‫زض ّو ی ضاؾتب ٍ ثِ هٌظَض تٌَیط اکٌعبض ػعوعَهعی‬ ‫تَض حبتی ثِ قطح ظیط اضائِ هی قَز ًعِ ًعحعَُ‬ ‫تاه ی هٌبثغ یبضاًِ پطزاذتی ثِ حؿبه ؾعطپعطؾعتعبى‬ ‫ذبًَاضّب زض هبًَى ثَزجِ ؾبل جعبضی هکعرعم‬ ‫قسُ اؾتی ثط ایی اؾبؼ‪ ،‬زض ضاؾتبی اجطای ععطح‬ ‫هصًَض‪ ،‬زٍلت اظ هح هٌبثغ تجعهعطُ ‪ ۰۴‬هعبًعَى‬ ‫ثَزجِ هجبلؾ تؼ ی قسُ ضا ثِ حؿبه اکطاز هکوعَل‬ ‫زضیبکت یبضاًِ ٍاضیع ًطزُ اؾتی ّعوعبًعغعَض ًعِ‬ ‫ه حظِ هیقَز ؾبظًٍبض اجطایی عطح ثِ گًَِای‬ ‫تٌظ ن قسُ اؾت ًِ هٌبثغ ثبًیّب زضگ ط اجعطای‬ ‫اى ًکَزی‬ ‫سیصوامٍ اسک‬ ‫شىاسٍ اىُی ‪2111۹11‬‬ ‫اىُی ثثتی‬ ‫اگْی تـ طات قطًت یٌهس ٍ ث ؿت ه ساى زٍاه ػعوعَهعی‬ ‫چَثساضاى ٍ زاهساضاى اّط اضؾجبضاى قطًت تؼبًٍی ثعِ قعوعبضُ‬ ‫حجت ‪ ٍ ۰۶۲۹‬قٌبؾِ هلی ‪ ۰۴۱۱۹۹۹۶۹۹۹‬ثِ اؾتٌبز نَضتدلعؿعِ‬ ‫ّ ئت هسیطُ هَضخ ‪ ٍ ۰۴۱۱0۰۰0۰۴‬هدَظ قوعبضُ ‪ ۴۰۰‬هعَضخ‬ ‫‪ ۰۴۱۰0۱۲0۱۹‬اظ ازاضُ تؼبٍى‪ً ،‬بض ٍ ضکبُ اجتوبػی قعْعطؾعتعبى‬ ‫اّطتهو وبت شی اتربش قس ‪ :‬نَلت هحوسیبى ثِ ًعسهعلعی (‬ ‫‪ )۰۶۱۱۲۹۲۸۶۱‬ثِ ؾوت ضئ ؽ ّ ئت هسیطُ ٍ حؿ ی ثبثبظازُ ثعِ‬ ‫قوبضُ هلی ( ‪ )۶۹۸۰۰۸۰۰۹۰‬ثِ ؾوت ًبئت ضئ ؽ ّ ئت هسیعطُ‬ ‫ٍ ضضب زاًکی ثِ قوبضُ هلی (‪ )۰۶۱۲۲۶۹۰۴۹‬ثِ ؾوعت هعٌعکعی‬ ‫ّ ئت هسیطُ ٍ ٍلی ػلی پَض ثِ قوعبضُ هعلعی (‪)۰۶۱۱۶۴۶۱۶۹‬‬ ‫ثؿوت ػضَ ّ ئت هعسیعطُ ٍ ضحع عن ػععیععی ثعِ ًعسهعلعی‬ ‫‪)۰۶۱۱۲۹۱۹۰۹‬ثِ ؾوت هسیطػبه ٍ ػضَ ّ ئت هسیطُ اًتربه‬ ‫قسًسی ًل ِ اؾٌبز تؼْساٍض ثبًٌی ٍ هطاضزازّب ٍ ثطات ٍییی پعؽ‬ ‫اظ تهَیت ّ ئت هسیطُ ثب اهضبی الق) ضح ن ػعیعی هسیطػبه‬ ‫ه) ثِ ّوطاُ نَلت هحوسیبى ثب ؾوت ضئ ؽ ّ بت هسیطُ ٍ زض‬ ‫ؿ به ضئ ؽ ّ ئت هسیطُ ثب اهضبی حؿع عی ثعبثعبظازُ »ًعبئعت‬ ‫ضئ ؽ ّ ئت هسیطُ «ٍ هْط قطًت هؼتجط ذَاّس ثَز ٍ اٍضام‬ ‫ػبزی ٍ هٌبتجبت ثب اهضبی ضح ن ػعیعی ( هسیطػبه ) ٍ هعْعط‬ ‫قطًت هؼتجطذَاّس ثَزی‬ ‫اداسٌ مٌ ثثت اسىاد ی امالک استان ارستایجان ششقی‬ ‫مشجغ ثثت ششمت َا ی مًسسات غیشتجاسی اَش‬ ‫******************************‬ ‫سیصوامٍ اسک‬ ‫شىاسٍ اىُی ‪2111۹10‬‬ ‫اىُی ثثتی‬ ‫اگْی تـ طات قطًت یٌهس ٍ ث ؿت ه ساى زٍاه ػعوعَهعی‬ ‫چَثساضاى ٍ زاهساضاى اّط اضؾجبضاى قطًت تؼبًٍی ثعِ قعوعبضُ‬ ‫حجت ‪ ٍ ۰۶۲۹‬قٌبؾِ هلی ‪ ۰۴۱۱۹۹۹۶۹۹۹‬ثِ اؾتٌبز نَضتدلعؿعِ‬ ‫هدوغ ػوَهی ػبزی ثغَض کَم العؼعبزُ هعَضخ ‪۰۴۱۱0۰۰0۰۴‬‬ ‫هدَظ قوبضُ ‪ ۴۰۰‬هَضخ ‪ ۰۴۱۰0۱۲0۱۹‬اظ ازاضُ تؼعبٍى‪ً ،‬عبض ٍ‬ ‫ضکبُ اجتوبػی قْطؾتبى اّط تهو وبت شی اتربش قس ‪ :‬نَلعت‬ ‫هحوسیبى ثِ قوبضُ هلی ‪ ٍ ۰۶۱۱۲۹۲۸۶۱‬ضحع عن ػععیععی ثعِ‬ ‫قوبضُ هلی ‪ ٍ ۰۶۱۱۲۹۱۹۰۹‬حؿ ی ثبثعبظازُ ثعِ قعوعبضُ هعلعی‬ ‫‪ ٍ ۶۹۸۰۰۸۰۰۹۰‬ضضب زاًف ثِ قوبضُ هلی ‪ٍ ٍ ۰۶۱۲۲۶۹۰۴۹‬لی‬ ‫ػل پَض ثِ قوبضُ هلی ‪ ۰۶۱۱۶۴۶۱۶۹‬ثِ ػٌَاى اػضبی انعلعی ٍ‬ ‫جَاز ثطى ضیحبى ثِ قوبضُ هلی ‪ ٍ ۰۶۱۱۲۸۱۴۹۹‬ؿع هعطضعب‬ ‫ػعیعی ثِ قوبضُ هلی‪ ۰۴۶۱۲۴۴۲۹۶‬ثِ ػٌَاى اػضبی ػلی الجسل‬ ‫ّ بت هسیطُ ثطای هست ؾِ ؾبل اًعتعرعبه قعسًعس ٍ ػعجعبؼ‬ ‫هحوسیبى ًَضث ؽ ثِ قوبضُ هعلعی ‪ ۰۶۱۱۹۶۶۶۰۶‬ثعِ ػعٌعَاى‬ ‫ثبظضؼ انلی ٍ هحوسػلی پَض ثِ قوبضُ هلی ‪ ۰۶۱۱۰۶۱۰۴۹‬ثعِ‬ ‫ػٌَاى ثبظضؼ ػلی الجسل ثطای هست یی ؾبل هبلعی اًعتعرعبه‬ ‫قسًسی تطاظ هبلی هطثَط ثِ ؾبلْبی ‪ ۶۶‬الی ‪ ۶۶‬ثِ تهَیت ضؾ سی‬ ‫ضٍظًبهِ اضى ثؼٌَاى ضٍظًبهِ انلی ٍ ضٍظًبهِ اع ػبت ثؼعٌعَاى‬ ‫ضٍظًبهِ ػلی الجسل جْت زضج اگْی ّبی تعؼعبًٍعی اًعتعرعبه‬ ‫گطزیسی اػضبی تؼبًٍی اظ ‪ً ۰۲۹‬لط ثِ ‪ً ۰۹۲‬لط ٍ ؾطهبیِ قطًت‬ ‫اظ هجلؾ ‪ ۸۶۹۱۱۱۱۱۱‬ضیبل ثِ ‪۸۶۲۱۱۱۱۱۱‬ضیبل اکعایف یبکتی‬ ‫اداسٌ مٌ ثثت اسىاد ی امالک استان ارستایجان ششقی‬ ‫مشجغ ثثت ششمت َا ی مًسسات غیشتجاسی اَش‬ ‫ضئ ؽ ً ؾبظهبى اهَض هبل بتی ثب ث عبى‬ ‫ایٌٌِ ‪ ۲‬ه ل َى ٍ ‪ّ ۴۱۱‬ععاض هعیزی‬ ‫زاضین ًِ هیتَاًٌعس ثعطای پعطزاذعت‬ ‫هبل بت ػولٌطز ؾبل گصقتِ هکعوعَل‬ ‫هععبل ع ععبت هععوععغععَع قععًَععس‪ ،‬اػ ع م‬ ‫ًطز‪ :‬ثطاؾبؼ ثطضؾعی ّعبی ؾعبظهعبى‬ ‫اهَض هبل بتی هعؼعبزل ‪ ۶۹‬زضنعس اظ‬ ‫هکبؿ ثبیس ثطای هبل بت ػولٌطز ؾبل‬ ‫گصقتِ ذَز ظیط ‪ ۲۱‬ه علع عَى تعَهعبى‬ ‫هبل بت ثپطزاظًسینبحجبى هکعبؿع تعب‬ ‫پبیبى ذطزازهبُ ؾعبلعدعبضی کعطنعت‬ ‫زاضًس تب ًؿجت ثِ تؿل ن اظْعبضًعبهعِ ٍ‬ ‫پطزاذت هبل بت ػولٌطز ؾبل گصقتعِ‬ ‫ذَز اهسام ًٌٌسی زاٍٍز هٌظعَضضئع عؽ‬ ‫ً ؾبظهبى اهَض هعبلع عبتعی زض یعی‬ ‫ثطًبهِ تلَیعیًَی ثِ ث بى جعئ بت اذعص‬ ‫ایی هبل بت ٍ اهعساهعبتعی ًعِ ثعطای‬ ‫هحبؾجِ هبل بت هوغَع ثطای ایی اکعطاز‬ ‫زضًظط گطکتِ قسُ اؾت‪ ،‬پطزاذتی‬ ‫ٍی زض اثتعسا اظعْعبض ًعطز‪ :‬کعؼعبالى‬ ‫اهتهبزی ثطای ػولٌطز ؾبل گعصقعتعِ‬ ‫ذَز ثبیس اظْبضًبهِ ثسٌّس تب ؾعبظهعبى‬ ‫اهَض هبل بتی ًؿجت ثِ ثعطاٍضز زضاهعس‬ ‫اى ّب ٍ ٍنَل هبل بت اهسام ًعٌعسی اظ‬ ‫اًدب ًِ ؾبل گصقتِ‪ ،‬ؾعبل ؾعرعتعی‬ ‫ثطای هکبؿ ثِ ذهَل هکبؿ ذعطز‬ ‫زؾتگبُ پَظّب‪ ،‬هعوعبزیعط ٍضٍزی ثعِ‬ ‫حؿبهّب اظ عطین ًبضت ثعِ ًعبضت‬ ‫ٍ ییی ه عاى هبل بت اثطاظی ضا ثعطضؾعی‬ ‫هیًٌس تب ه عاى هبل بت تکر هی ضا ثِ‬ ‫هیزی اػ م ًٌسیٍی اکععٍز‪ :‬زٍهع عی‬ ‫ضاّی ًِ پ عف ضٍی هکعبؿع ثعطای‬ ‫پطزاذت هبل بت ػولٌطز ؾبل گصقتعِ‬ ‫اؾت‪ ،‬تجهطُ ‪ ۰۱۱‬هعبًعَى هعبلع عبت‬ ‫هؿتو ن اؾت ًِ عجعن اى‪ ،‬زض حعبل‬ ‫حبضط هکبؿلی ًِ کطٍـ اىّب ًوتعط‬ ‫اظ ‪ ۴‬ه ل بضز ٍ ‪ ۰۱۱‬ه ل َى تَهبى ثبقس‪،‬‬ ‫ً بظی ثِ تؿل ن اظْبضًعبهعِ ًعساضًعس ٍ‬ ‫هبل بت اىّب هوغَع هحبؾجِ ذعَاّعس‬ ‫قسی زض ؾبل گصقتِ‪ ،‬ؾوق تؼ ی قسُ‬ ‫ثطای ًؿبًی ًعِ هکعوعَل هعبلع عبت‬ ‫هوغَع هیقسًس‪ ۰ ،‬ه علع عبضز ٍ ‪۴۴۱‬‬ ‫ه ل َى تَهبى ثَز ًِ ثطای اػوبل ایعی‬ ‫ؾوق ثطای ؾبل جبضی ً ع ثؿ بضی اظ‬ ‫هکبؿ ظیبى هیزیسًس ًِ ؾوق ضا ثعِ‬ ‫‪ ۴‬ه ل بضز ٍ ‪ ۰۱۱‬ه ل َى تَهبى اکعایعف‬ ‫زازینی ثِ ػجبضت زیگط‪ ،‬هکبؿلعی ًعِ‬ ‫کطٍـ اىّب زض ؾبل گصقتِ ًوتعط اظ‬ ‫ایی ه عاى ثعبقعس‪ ،‬هکعوعَل هعبلع عبت‬ ‫هوغَع هیقًَسی‬ ‫ضئ ؽ ؾبظهبى اهَض هبل بتی‪:‬‬ ‫تًٍیذ تٍ طًس متًسط ‪ 01‬دسصذ ىشان شذ‬ ‫زض ظهؿتبى ؾبل هج ‪ ،‬تَل س ًٌٌعسگعبى ثعبثعت اضائعِ‬ ‫هحهَل ٍ ذسهبتکبى ثِ عَض ه بًگع عی ‪ ۴۲‬زضنعس‬ ‫اکعایف ه وت زازُاًسی‬ ‫ثِ گعاضـ ایؿٌب‪ ،‬هطًعع اهعبض ایعطاى گععاضقعی اظ‬ ‫ٍضؼ ت تـ طات قبذم ه وت تَل سًعٌعٌعسُ ًع‬ ‫ًکَض زض ظهؿتبى ‪ ۰۴۱۱‬هٌتکط ًطزُ ًعِ ثعط اؾعبؼ‬ ‫اى تَضم ًوغِ ثِ ًوغِ تَل س ًٌٌسُ (تـ عط قعبذعم‬ ‫ًؿجت ثِ که هکبثِ ؾبل هج ) زض ظهؿتبى ‪ ۰۴۱۱‬ثعِ‬ ‫‪ ۴۲‬زضنس ضؾ سُ ًِ زض هوبیؿِ ثب کهع هعجع ‪۹‬ی‪۹‬‬ ‫ٍاحس زضنس ًبّف زاقتِ اؾتی‬ ‫ثط ایی اؾبؼ‪ ،‬ه بًگ ی هع عوعت زضیعبکعتعی تعَؾعظ‬ ‫تَل سًٌٌسگبى ثِ اظای تَل س ًبالّب ٍ ذسهبتکبى زض‬ ‫زاذ ًکَض‪ ،‬زض که ظهؿتبى ؾبل هج ًؿعجعت ثعِ‬ ‫که ظهؿتبى ؾبل ‪ ،۰۹۶۶‬حسٍز ‪ ۴۲‬زضنس اکعایعف‬ ‫زاقتِ اؾتی زض ه بى ثرف ّبی هرتلق تعَلع عسی‬ ‫ًوتطیی ًطخ تَضم هطثَط ثِ ثرف تَل س‪ ،‬اًعتعوعبل ٍ‬ ‫تَظیغ ثطم ثب ‪۹‬ی‪ ۰۱‬زضنس ٍ ث کتعطیعی هعطثعَط ثعِ‬ ‫ثرف هؼسى ‪۶‬ی‪ ۹۴‬زضنس اؾتینعٌعؼعت زض نعسض‬ ‫تَضم کهلی اهب تـ طات قبذم ه وت تَل سًعٌعٌعسُ‬ ‫ً ًکَض ًؿجت ثِ که هج (تعَضم کهعلعی) زض‬ ‫سیصوامٍ اسک‬ ‫ُ اٍف ‪ ۹042‬مشوذ‬ ‫اىُی مضایذٌ امًاً غیشمىقًً (اسىاد سَىی)‬ ‫ثوَجت پطًٍسُ اجطائی ً ؾِ ّبی ‪ ۰۴۱۰۱۱۰۰۹ ٍ ۰۴۱۱۱۱۴۶۰ :‬قکساً یٌجبه ذعبًعِ ثعِ‬ ‫پ ى حجتی ‪ ۰۰۹۹‬کطػی اظ ‪ -۹۴‬انلی ٍاهغ زض ًکٌؿطای ثرف ‪ -۰۶‬تجطیع ًِ زض ؾٌساى زض‬ ‫زکبتط الٌتطًٍ ٌی ‪ ۰۹۶۶۲۱۹۱۴۱۱۶۱۱۲۰۶۹ ٍ ۰۹۶۲۱۹۱۴۱۱۶۱۱۲۰۶۴‬ثغَض هکبػی ٍ ثبلؿَیعِ‬ ‫ثٌبم هحوس ػلی ًٌْؿبل ًکٌی ٍ ضه ِ ذَـ ًَقٌی زض ازضؼ هطًس‪ -‬قْط ًکٌؿطای حجت ٍ‬ ‫ؾٌس نبزض ٍ تؿل ن قسُ ؾپؽ قکساً پ ى هصًَض ثطاثط اؾٌبز ضؾعوعی قعوعبضُ ‪–۰۲۰۰۴‬‬ ‫‪ ۰۹۶۹0۱۶0۱۶-۰۲۰۰۶ ٍ ۰۹۶۹0۱۶0۱۶‬زکتطذبًِ اؾٌبز ضؾوی قوبضُ ‪ً ۰۱۴‬کٌؿطای زض هعجعبل‬ ‫هجبلؾ ‪ ۶۹۱۱۱۱۱۱۱‬ضیبل ٍ ‪ ۴۰۱۱۱۱۱۱۱‬ضیبل زض ه س ضّی ثبًی هلت هطاض گطکتِ اؾت ٍ حعسٍز‬ ‫اى ثکط ح شی ه جبقس‪ :‬قوبال زیَاضیؿت ثغَل زٍاظزُ هتط ثِ ًَچِ‪،‬قطهب‪ :‬زیعَاضیؿعت ثعغعَل(‬ ‫‪ًَ ) ۰۶0۲۱‬ظزُ هتطٍ ث ؿت ؾبًت وتطثِ ثبه وبًسُ ؾی ٍ چْبض انلی جعٌعَثعب‪ :‬زضزٍ هؿعوعت اٍل‬ ‫زیَاضیؿت ثغَل ( ‪ ًِ ) ۶0۴۹‬هتطٍ چْ ٍ قف ؾبًت وتط ثِ ًَچِ زٍم زیَاض یؿت ثغَل (‪)۲0۶۶‬‬ ‫زٍ هتطٍ پٌدبُ ٍپٌج ؾبًت وتط ثِ ًَچِ ؿطثب‪ :‬زضه ٍ زیَاض عَل (‪ًَ)۰۶0۱۱‬ظزُ هتط ثِ ًَچِ ًعِ‬ ‫ؾٌس اى ثِ ًبم ثغَض هکبػی ٍ ثبلؿَیِ ثٌبم هحوس ػلی ًٌْؿبل ًکٌ ؽ ٍ ضه ِ ذَـ ًَقعٌعی‬ ‫ثِ هؿبحت ػطنِ ‪ ۲۹۲0۰۲‬هتطهطثغ ٍ زاضای اػ بًی حسٍزا ثوؿبحت ‪ ۰۸۹‬هعتعط هعطثعغ ثهعَضت‬ ‫اؾٌلت ثبههبلح ثٌبیی ٍ ؾوق عبم ضطثی ٍ ثب زضًظط گطکتی ػوط ٍ ثب لحبػ اهت عبظات اه ٍ‬ ‫ثطم ٍ گبظ اضظـ ؾطهللی یٌجبه ٍاحس تدبضی ثب ظیطثٌبی توطیجی ‪ ۹۹‬هتطهطثغ ًعِ ععجعن ًعظعط‬ ‫سیصوامٍ اسک‬ ‫ُ اٍف ‪ 144‬میاوٍ‬ ‫اىُی تحذیذ حذید اختصاصی‬ ‫ًظط ثِ ایٌٌِ تحسیس حسٍز قکساً یی هغؼِ ثبؽ پ ى ‪ ۹۱‬کطػی اظ ‪ ۲۹‬انلی ٍاهغ زض ه بًعِ هعطیعِ هعطُ‬ ‫حبج لَ ثرف ‪ ۴۹‬تجطیعهَضز توبضبی ًجبتؼلی ٍاحسی ثؼو ً بهسُ کلصا عجن تجهطُ ‪ ۶‬هبزُ ‪ ۲‬هبًَى ان ح ٍ‬ ‫حصف هَازی اظ هبًَى حجت اؾٌبز ٍاه ى ههَه ؾبلْبی ‪ ۸۱،۹۶‬هدلؽ قَضای اؾ هعی تعحعسیعسحعسٍز‬ ‫پ ى هطهَم ضٍظ یٌکٌجِ هَضخ ‪۰۴۱۰0۱۴0۰۲‬ضاؼ ؾبػت ‪ ۰۱‬نجح زض هح ٍهَع هلی ثؼو ذَاّس اهسی‬ ‫ثسیٌَؾ لِ ثِ هبلٌ ی ٍ هدبٍضیی اذغبض ه کَز زض هَػس هوطضزضهح ٍهَع هلی حبضطتعب ععجعن هعوعطاضت‬ ‫ًؿجت ثِ تحسیس حسٍز پ ى هَنَف اهسام قَز ٍ اقربنی ًِ ًؿجت ثِ حسٍز ٍ حوَم اضتلبهعی هعلعی‬ ‫اػتطاو زاضًس اظ تبضید تٌظ ن نَضت هدلؽ تحسیسی ثطاثط هبزُ ‪ ۲۱‬ثوست یٌوبُ اػتطاو ذَز ضا ثِ ایعی‬ ‫ازاضُ تؿل ن ٍ ضؾ س زضیبکت زاضًسٍظطف ‪ ۹۱‬ضٍظ اظ تبضید تؿل ن اػتطاو زازذَاؾت توسین هطاجغ هضبیعی‬ ‫ًوَزُ ٍ گَاّی توسین زازذَاؾت ضاثِ ایی ازاضُ اضائِ ًوبیٌسزضؿ طایٌهَضت ثطاثط هوطاضت اهسام ذَاّس قس ی‬ ‫‪*101۹‬تاسیخ اوتشاس‪2042041012 :‬‬ ‫سئیس ثثت اسىاد ی امالک میاوٍ ‪ -‬حسه تشمیان‬ ‫ُ اٍف ‪ 2۶11‬تثشیض‬ ‫چزا دویا درگیز بحزان غذا ی‬ ‫اوزصی است؟‬ ‫ماٍیات ‪ ۶۹‬دسصذ صاحثان مشاغٌ صیش ‪ 14‬میَیًن است‬ ‫ٍ هتَؾظ ثَز‪ ،‬اهؿعبل ًعوعی تعَاًع عن‬ ‫هبل بت هکبؿ ضا ًؿجت ثِ ؾبل گصقتِ‬ ‫اکعایف زّ ن ظیطا‪ ،‬ضًٍس اذص هبلع عبت‬ ‫ثِ ایی نَضت اؾت ًِ ّط چِ زضاهس‬ ‫هکبؿ اکعایف یبثس‪ ،‬ثعبلعغعجعغ ثعبیعس‬ ‫هبل بت ث کتطی اظ اى ّب اذص قَز اهعب‬ ‫اظ اًدب ًِ ٍضعؼع عت اهعتعهعبزی ٍ‬ ‫زضاهسی هکبؿ زض ؾعبل گعصقعتعِ‬ ‫هؿبػس ًجَزُ‪ ،‬ههس ًساضیعن تعب ککعبض‬ ‫هبل بتی ّن ثِ اًْعب ٍاضز ًعٌع عنی ٍی‬ ‫اکعٍز‪ :‬زض ایی ظه ٌِ‪ ،‬زٍ کطنت ثعطای‬ ‫هکبؿ کطاّن ًطزین تب ثتَاًٌس هبل عبت‬ ‫ذَز ضا ثپطزاظًسی اٍل ی گبم ایی اؾعت‬ ‫ًِ هکبؿ اظْبضًبهِ ضا تٌو ًٌٌس ٍ‬ ‫زض اى ثععِ ثع ععبى هع عععاى زضاهععس ٍ‬ ‫ّعیٌِ ّبی ذَز ثپطزاظًسی ضئ عؽ ًع‬ ‫ؾبظهبى اهَض هبل بتی ازاهِ زاز‪ :‬العجعتعِ‪،‬‬ ‫ه عاى زضاهس ٍ ّعیٌِّبیی ًِ نبحجبى‬ ‫هکبؿ ثِ ؾبظهبى اهَض هبل بتی اػع م‬ ‫هی ًٌٌس‪ ،‬ثب ه عاى تکر هی ؾعبظهعبى‬ ‫هتلبٍت اؾت ظیطا‪ ،‬ثطذی اظ هکعبؿع‬ ‫هوٌی اؾت ًِ ؾؼی ًٌٌس تب زضاهعس‬ ‫ذَز ضا ًتوبى یب ّعیٌِّعبی ذعَز ضا‬ ‫ظیبز اػ م ًٌٌسی زض ایی ظه ٌِ‪ ،‬ؾبظهبى‬ ‫اهَض هبل بتی ثعب اؾعتعلعبزُ اظ ثعبًعی‬ ‫اع ػبتی ذَز قبهع ٍاضیععی ّعبی‬ ‫سیصوامٍ اسک‬ ‫اىُی مًضًع مادٌ ‪ 1‬قاوًن ی مادٌ ‪ 21‬اییه وامٍ قاوًن تؼییه تنَیف یضؼیت‬ ‫اساضی ی ساختماوُای فاقذ سىذ سسمی‬ ‫‪۴۱۰0۹0۹-۰۴۱۰0۰۱۴0۲0۹۸۰‬‬ ‫پ طٍ اگْی قوبضُ ‪ ٍ۰۴۱۰0۱۲0۰۰ –۰۴۱۰0۰۱۴0۲0۲۴۲‬ثطاثط اضای نعبزضُ ّع عئعت‬ ‫هَضَع هبًَى تؼ ی تٌل ق ٍضؼ ت حجتی اضاضی ٍ ؾبذتوبًْبی کبهس ؾٌس ضؾعوعی‬ ‫هؿتوط زض ٍاحس حجتی تجطیع تهطف هبلٌبًِ ٍ ث هؼبضو هتوبض بى هحطظ گطیسُ اؾعت‬ ‫لصا هکرهبت هتوبض بى ٍ اه ى هَضز توبضب ثکطح شی ثِ هٌظَض اع ع ػوَم زض زٍ‬ ‫ًَثت ثِ کبنلِ ‪ ۰۶‬ضٍظ اگْی ه کَز زض نَضتی ًِ اقربل ًؿجت ثِ نسٍض ؾعٌعس‬ ‫هبلٌ ت هتوبض بى اػتطاضی زاقتِ ثبقٌس هی تَاًٌس اظ تبضید اًتکبض اٍل عی اگعْعی ثعِ‬ ‫هست ‪ ۲‬هبُ اػتطاو ذَز ضا ثِ ازاضُ حجت اؾٌبز ٍ اه ى هح تؿل عن ٍضؾع عس اذعص‬ ‫ًوبیٌسی هؼتطو ثبیس ظطف یٌوبُ اظ تبضید تؿل عن اػعتعطاو هعجعبزضت ثعِ تعوعسیعن‬ ‫زضذَاؾت ثِ زازگبُ ػوَهی هح ًوبیس ٍ گَاّی توسین زازذَاؾت ضا ثِ ازاضُ حجعت‬ ‫هح تحَی زّس زض ایی نَضت اهساهبت حجت هًََل ثِ اضائِ حٌن هغؼعی زازگعبُ‬ ‫اؾت زض نَضتی ًِ اػتطاو زض هْلت هبًًَی ٍان ًگطزز یب هؼتطو گَاّی توسین‬ ‫زازذَاؾت ثِ زازگبُ ػوَهی هح ضا اضائِ ًٌٌس ازاضُ حجت هح هجبزضت ثِ نعسٍض‬ ‫ؾٌس هبلٌ ت ه ٌوبیس ٍ نسٍض ؾٌس هبلٌ ت هبًغ اظ هطاجؼِ هتضطض ثِ زازگبُ ً ؿت‬ ‫اىُی اص تخش ‪1‬تثشیض‬ ‫ذبًن ل احوطی پعطی کعطظًعس هعحعوعس حؿع عی ثعِ ـ ـ ‪ً۹۸۸۹‬عسهعلعی‬ ‫‪۰۹۸۶۹۹۲۲۱۹‬قکساً یٌجبه ؾبذتوبى ثوؿبحت ‪ ۴۱0۶۱‬هتط هعطثعغ هعلعطٍظی اظ‬ ‫پ ى ‪ ۶‬کطػی ‪۹۹۱۶‬انلی ثرف زٍ تجطیع ذطیساضی اظ اثطاّ ن جؼلطی‬ ‫اهبی ظیی الؼبثسیی ت ع کْن ػوَ زیععج کعطظًعس جعجعبضثعِ ـ ـ ‪ً ۶۶۱‬عسهعلعی‬ ‫‪ ۰۹۱۱۶۲۱۴۱۶‬هوساض ؾِ زاً هکبع اظ قکساً یٌجعبه ؾعبذعتعوعبى ثعوعؿعبحعت‬ ‫‪۶۱0۸۲‬هتط هطثغ هلطٍظی اظ پ ى ‪ ۹۰۰‬کطػی اظ ‪ ۹۶۹۱‬انلی ثرف ‪ ۲‬تجطیع ذطیساضی‬ ‫اظ ه ط جل ت ع کْن ٍ هَؾی جؼلطی‬ ‫ذبًن ؾ بضُ التلبتی ػوَ زیعج ججبض کطظًس هَچؼعلعی ثعِ ـ ـ ‪ً۶۶۹‬عسهعلعی‬ ‫که ظهؿتبى ‪ ۰۴۱۱‬ثِ ‪۶‬ی‪ ۴‬زضنعس ضؾع عس ًعِ زض‬ ‫هوبیؿِ ثب ّو ی اع ع زض کهعع هعجع ‪۰‬ی‪ٍ ۶‬احعس‬ ‫زضنعس ًبّف زاقتِ اؾتی زض ایی که ًن تطیعی‬ ‫تَضم کهلی تَل سًٌٌسُ هطثَط ثِ ثرف تَل س‪ ،‬اًتوبل‬ ‫ٍ تَظیغ ثطم ثب ‪۰‬ی‪ ۲‬زضنس ٍ ث ف تطیی هطثععَط ثعِ‬ ‫ثرف نٌؼت ثب ‪۰‬ی‪۸‬زضنس ثعَزُ اؾعتیّعوعچعٌع عی‬ ‫تـ طات ه بًگ ی قبذم ً ه وت تَل سًٌٌعسُ زض‬ ‫چْبض که هٌتْی ثِ که ظهؿتبى ‪ً ۰۴۱۱‬ؿجعت ثعِ‬ ‫زٍضُ هکبثِ زض ؾبل هجلف ثِ ‪۹‬ی‪ ۶۴‬زضنس ضؾ س ًعِ‬ ‫ًؿجت ثِ که هج ‪۹‬ی‪ٍ ۹‬احس زضنس ًبّف زاقعتعِ‬ ‫اؾتی زض که هَضز ثطضؾی‪ ،‬زض ه بى ثرف ّعبی‬ ‫انلی تَل سی زض ًکعَض‪ً ،‬ن تطیعی تعَضم ؾعبالًعِ‬ ‫هطثَط ثِ ثرف تَل س‪ ،‬اًتوبل ٍ تعَظیعغ ثعطم ‪۴‬ی‪۰۶‬‬ ‫زضنس ٍ ث کتطیی اى هطثَط ثِ ثرف هؼعسى ثب ‪۶‬ی‪۶۲‬‬ ‫زضنس اؾتی‬ ‫ًبضقٌبؼ ضؾوی زازگؿتطی ثْبی قکساً پ ى هصًَض ثعِ هعجعلعؾ ‪ ۰۰۶۹۱۰۶۱۱۱۱‬ضیعبل‬ ‫اضظیبثی قسُ ٍ پ ى کَم زاضای اًکؼبثبت اه‪ -‬ثطم‪ -‬گبظ ُ ثطاثط گعاضـ هبهعَض اجعطاهعلعی‬ ‫هعثَض زض تهطف هبلی هی ثبقس ٍ پ ى کَم اظ ؾبػت ‪ ۶‬العی‪ ۰۲‬ضٍظ پعٌعدعکعٌعجعِ هعَضخ‬ ‫‪ ۰۴۱۰0۱۴0۱۲‬زض قؼجِ اجطای بت ازاضُ اؾٌبز ٍ اه ى هطًس ٍاهغ زض ذ بثبى عبلوبًعی ضٍثعطٍی ا‬ ‫زاضُ هربثطات هسین اظ عطین هعایسُ ثِ کطٍـ هی ضؾسی هعایسُ اظهعجعلعؾ ‪ ۰۰۶۹۱۰۶۱۱۱۱‬ضیعبل‬ ‫قطٍع ٍ ثِ ثبالتطیی ه وت پ کٌْبزی ًوسا کطٍذتِ ذَاّس قسی ٍ ًل ِ ّعیٌِ ّبی هبًًَی ثِ ػعْعسُ‬ ‫ثطًسُ هعایسُ اؾتی ٍ ً ن ػکط ٍ حن هعایسُ ًوسا ٍنَل ذَاّس قسی ضوٌب ثطاثط هبزُ ‪ ۰۹۹‬هبًَى‬ ‫ائ ی ًبهِ اجطا قطًت زض هعایسُ هٌَط ثِ پطزاذت زُ زضنس اظ هجلؾ پبیِ ًبضقٌبؾی ثِ حؿعبه‬ ‫ؾپطزُ حجت ٍ حضَض ذطیساض یب ًوبیٌسُ هبًًَی اٍ زض جلؿِ هعایسُ اؾت ثطًسُ هععایعسُ هعٌعلعق‬ ‫اؾت هبثِ التلبٍت هجلؾ کطٍـ ضا ظطف هست ‪ ۶‬ضٍظ اظ تبضید هعایسُ ثِ حؿبه نعٌعسٍم حعجعت‬ ‫تَزیغ ًوبیسی ٍ زض نَضت ٌِ ظطف هْلت هوطض هبًسُ کطٍـ ضا ثِ حؿبه ؾپعطزُ حعجعت ٍاضیعع‬ ‫ًٌٌسی هجلؾ هصًَض هبث اؾتطزاز ًجَزُ ٍ ثِ حؿبه ذعاًِ ٍاضیع ذعَاّعس قعس زض ایعی نعَضت‬ ‫ػول بت کطٍـ اظ زضجِ اػتجبض ؾبهظ ٍ هعایسُ تدسیس هی گطززی تَض ح ایٌٌِ پ ى کعَم ثعِ‬ ‫هجلؾ ‪ ۹۲۱۹۶۴۱۱‬ضیبل ثبثت ػَاضو ًَؾبظی ثِ قْطزاضی ًکٌؿطای ثسٌّبض ه جبقسی‬ ‫‪ *۴0۶۶‬تبضید اًتکبض ‪۰۴۱۰0۱۹0۲۰‬‬ ‫سئیس اداسٌ ثثت اسىاد ی امالک شُشستان مشوذ‪ -‬محشُ مىؼاوی‬ ‫سیصوامٍ اسک‬ ‫ُ اٍف ‪ 204200۹‬شثستش‬ ‫اداسٌ ثثت اسىاد ی امالک حًصٌ ثثت مَل شثستش‬ ‫اگْی هَضَع هبزُ ‪ ۹‬هبًَى ٍهبز‪ ۰۹‬ائ ی ًبهِ هبًَى تؼ ی تٌل ق ٍضؼ ت حجتی ٍ اضاضی ٍؾبذتوبًْبی کبهس ؾٌس ضؾوی‬ ‫ثطاثط ضای قوبضُ‪ ّ ۰۴۱۰0۱۲0۰۱-۰۴۱۰۹۱۹۱۴۱۰۹۱۱۱۹۸۹ٍ۰۴۱۰۹۱۹۱۴۱۰۹۱۱۱۹۸۲ :‬بت اٍل هَضَع هبًَى تؼ ی تٌل ق ٍضؼ ت حجتی اضاضی ٍ‬ ‫ؾبذتوبًْبی کبهس ؾٌس ضؾوی هؿتوط زض ٍاحس حجتی حَظُ حجت هلی قجؿتط تهطکبت هبلٌبًِ ث هؼبضو هتوبضی اهبی حبهس ض بئی کطظًس‪ :‬ػلی اًعجعط‬ ‫قْپطُ ثِ ثْوی ثکوبضُ قٌبؾٌبهِ‪ ٍ ۶۴۶۶۱ :‬اهبی یؼوَه ضؾتن پَض ّط ًسام زض ؾِ زاً هکبع اظ قکساً یی هغؼِ ظه ی هعضٍػی ثعوعؿعبحعت‬ ‫‪ ۲۲۸۱۰۹0۹۰‬هتطهطثغ هدعی قسُ اظ پ ى ‪ ۰۰۹۹‬کطػی اظ ‪ ۲۰‬انلی ٍاهغ زض ؾطًٌسیعج ثرف ‪ ۰۹‬تجطیع ٍاهغ زض اشضثبیدبى قطهی ثرف حَظُ حجت‬ ‫هلی قجؿتط ذطیساضی اظ اهبی ػلی اًجط ض بئی ٍ ذؿطٍ اه ی پَض هحطظ گطزیسُ اؾتی لصا ثِ هٌظَض اع ع ػوَم هطاتت زض زٍ ًَثت ثِ کبنعلعِ ‪۰۶‬‬ ‫ضٍظ اگْی ه کَز زض نَضتی ًِ اقربل ًؿجت ثِ نسٍض ؾٌس هبلٌ ت هتوبضی اػتطاضی زاقتِ ثبقٌس هی تَاًٌس اظ تبضید اًتکبض اٍل عی اگعْعی ثعِ‬ ‫هست زٍ هبُ اػتطاو ذَز ضا ثِ ایی ازاضُ تؿل ن ٍ پؽ اظ اذص ضؾ س‪ ،‬ظطف هست یی هبُ اظ تبضید تؿل ن اػتطاو‪ ،‬زازذَاؾت ذَز ضا ثعِ هعطاجعغ‬ ‫هضبئی توسین ًوبیٌسیثسیْی اؾت زض نَضت اًوضبی هست هصًَض ٍ ػسم ٍنَل اػتطاو عجن هوطضات ؾٌس هبلٌ ت نبزض ذَاّس قسی‬ ‫‪۶0۰۶‬تبضید اًتکبض ًَثت اٍل‪*۰۴۱۰0۱۹0۱۴ :‬تبضید اًتکبض ًَثت زٍم‪۰۴۱۰0۱۹0۲۰ :‬‬ ‫سئیس اداسٌ ثثت اسىاد ی امالک شثستش‪ -‬میشصاتش مًسًی افشاس‬ ‫‪ ۰۹۱۱۶۲۱۴۹۴‬هوساض ؾِ زاً هکبع اظ قکساً یٌجبه ؾبذتوبى ثوؿبحت ‪۶۱0۸۲‬‬ ‫هتط هطثغ هلطٍظی اظ پ ى ‪ ۹۰۰‬کطػی اظ ‪ ۹۶۹۱‬انلی ثرف ‪ ۲‬تجطیع ذطیساضی اظ ه ط‬ ‫جل ت ع کْن ٍ هَؾی جؼلطی‬ ‫اىُی اص تخش ‪ 1‬تثشیض‬ ‫اهبی حؿی نبزهی ظضزیی ػل ب کطظًس یًَؽ ثِ ـ ـ ‪ً ۹‬سهلی ‪۰۹۱۲۴۸۰۶۹۲‬‬ ‫قکساً یٌجبه ؾبذتوبى ثوؿبحت ‪ ۶۰‬هتط هطثغ هلطٍظی اظ پ ى کعطػعی اظ‬ ‫‪ ۰۰۶‬انلی ثرف ‪۹‬تجطیع ذطیساضی اظ ػلی حؿ ی پَض‬ ‫اىُی اص تخش ‪0‬تثشیض‬ ‫اهبی پطٍیع ًبظوی کطظًس ٍج ِ الِ ثعِ ـ ـ ‪ً ۹‬عسهعلعی ‪۰۶۱۲۶۹۲۶۰۰‬‬ ‫قکساً یٌجبه ؾبذتوبى ثوؿبحت ‪۸۰0۸۹‬هتط هطثغ هلطٍظی اظ پ ى ‪ ۰۰۱‬کعطػعی‬ ‫اظ ‪ ۹۹۱۲‬انلی ثرف ‪۴‬تجطیع ذطیساضی اظ ٍج ِ الِ ًبظوی ٍ قطًبء‬ ‫اهبی حؿ ی ؾْطاثی کطظًس ػلی ثِ ـ ـ ‪ً۰۰۱۹‬سهلی ‪ ۶۰۶۰۸۰۴۸۶۹‬قعکعساًع‬ ‫یٌجبه ؾبذتوبى ثوؿبحت ‪۸۹0۶۰‬هتط هطثغ هلطٍظی اظ پ ى ‪ ۰۲۴‬کطػعی اظ ‪۹۹۱۸‬‬ ‫انلی ثرف ‪ ۴‬تجطیع ذطیساضی اظ هحوس حوَزی‬ ‫اهبی اؾطاک ث ٌلطی تطاًوِ کطظًس ػلی هطحَم ثعِ ـ ـ ‪ً ۰۶۹۹‬عسهعلعی‬ ‫‪ ۶۰۶۰۹۱۲۴۲۹‬قکساً یٌجبه ؾبذتوبى ثوؿبحت ‪ ۰۱۱0۸۱‬هتط هطثغ هعلعطٍظی اظ‬ ‫پ ى ‪ ۹۹۲۲‬انلی ثرف ‪۴‬تجطیع ذطیساضی اظ ٍضاث هلَى ض بءالؼلوبئی‬ ‫اهبی ضحوت هبؾوی کطظًس اًجط ثِ ـ ـ ‪ً۰۸‬سهلی ‪ ۰۶۱۲۶۶۱۱۶۶‬قکساًع‬ ‫یٌجبه ؾبذتوبى ثوؿبحت ‪ ۶۲0۱۰‬هتط هطثغ هلطٍظی اظ پع ى ‪ ۰۹۹۰‬کعطػعی اظ‬ ‫‪۹۹۹۲‬انلی ثرف ‪۴‬تجطیع ذطیساضی اظ هسضت هْسی یبى‬ ‫اهبی هحوس هلؼِ ثبى هعضػِ کطظًس ؿ هؼلی ثِ ـ ـ ‪ً۰۰۶۹‬سهلی ‪۹۲۹۶۶۶۴۲۸۰‬‬ ‫قکساً یٌجبه ؾبذتوبى ثوؿبحت ‪ ۰۰۶0۱۹‬هتط هطثغ هلطٍظی اظ پ ى ‪ ۰۱۰‬کطػی‬ ‫اظ ‪۹۶۱۱‬انلی ثرف ‪۴‬تجطیع ذطیساضی اظ ػجسالِ ًظطی ؾل ساى‬ ‫ذبًعن ظّعطا ؾعلعغعبى ًع عی ضظم کعطظًعسػعجعبؼ ثعِ ـ ـ ‪ً ۰۰۲۶‬عسهعلعی‬ ‫‪۹۲۹۶۹۱۹۶۹۸‬قکساً یٌجبه ؾبذتوبى ثوؿبحت ‪ ۹۹‬هتط هطثغ هلطٍظی اظ پع ى‬ ‫‪ ۰۲۰‬کطػی ‪۹۶۱۱‬انلی ثرف ‪۴‬تجطیع ذطیساضی اظ احوسپبیٌسُ هٌَض ٍ هحعوعس نعبزم‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪7‬‬ ‫اه ط هٌَض‬ ‫اهبی ضؾَل ؾبالض هعضػِ کطظًسهحوس ثِ ـ ـ ‪ً۶۲۰‬سهلی ‪۹۲۹۶۶۶۰۶۸۲‬قکساً‬ ‫یٌجبه ؾبذتوبى ثِ هؿبحت ‪ ۹۰0۶۹‬هتط هطثغ هلطٍظی اظ پ ى کطػی اظ ‪ ۸۱۱۶‬انلعی‬ ‫ثرف ‪ ۴‬تجطیع ذطیساضی اظ ٍضاث ػظ ن حطیطی‬ ‫ذبًن تلی اهبئی کطظًس اغزض ثِ ـ ـ ‪ً۰۴‬سهلی ‪ ۶۹۸۶۰۶۱۹۸۴‬قکساً یعٌعجعبه‬ ‫ؾبذتوبى ثوؿبحت ‪ ۹۰0۰۰‬هتط هطثغ هلطٍظی اظ پ ى ‪ ۸۱۱۶‬انلی ثرف‪ ۴‬تعجعطیعع‬ ‫ذطیساضی اظ ٍضاث ػظ ن حطیطی‬ ‫اهبی ضحوبى ظاّسی گلَجِ کطظًس ح سض ثِ ـ ـ ‪ً ۸۰۲‬سهلی ‪۰۹۸۶۹۴۴۲۴۲‬‬ ‫قکساً یٌجبه ؾبذتوبى ثوؿبحت ‪۸۰0۲۸‬هتط هطثغ هلطٍظی اظ پ ى‪ ۸۱۱۶‬انلعی‬ ‫ثرف‪ ۴‬تجطیع ذطیساضی اظ ٍضاث ػظ ن حطیطی‬ ‫اهبی ػلی ػ َضی کطظًسقوؽ الِ ثِ ـ ـ ‪ً۰۲۲۰‬سهلی ‪۰۹۸۶۲۱۰۰۱۰‬قکساًع‬ ‫یٌجبه ؾبذتوبى ثوؿبحت ‪۶۶0۱۰‬هتط هعطثعغ هعلعطٍظی اظ پع ى ‪۸۱۱۶‬انعلعی‬ ‫ثرف‪۴‬تجطیع ذطیساضی اظ ضثبثِ ضضبئی‬ ‫اهبی حؿی یَؾلی کطظًس کطخ ثِ ـ ـ ‪ً۶۴۹۶۸‬سهلی ‪ ۰۹۸۰۱۹۸۴۹۱‬قعکعساًع‬ ‫یٌجبه ؾبذتوبى ثوؿبحت ‪۰۸‬هتط هطثغ هلطٍظی اظ پ ى ‪ ۶۰‬کطػی ‪۸۰۱۹‬انعلعی‬ ‫اظ ثرف ‪۴‬تجطیعذطیساضی اظ کطخ یَؾلی‬ ‫اهبی حؿی یَؾلی کطظًس کطخ ثِ ـ ـ ‪ً۶۴۹۶۸‬سهلی ‪۰۹۸۰۱۹۸۴۹۱‬قعکعساًع‬ ‫یٌجبه ؾبذتوبى ثوؿبحت ‪ ۸۰0۶۶‬هتط هطثغ هلطٍظی اظ پ ى ‪ ۶۰‬کعطػعی ‪۸۰۱۹‬‬ ‫انلی اظ ثرف ‪۴‬تجطیع ذطیساضی اظ کطخ ٍ قبّطخ یَؾلی‬ ‫اىُی اص تخش ‪ 5‬تثشیض‬ ‫اهبی ٍالِ هحوسظازُ کطظًس گ هحوس ثِ ـ ـ ‪۰۲۴۲‬ثعِ ًعسهعلعی ‪۹۹۹۰۸۰۴۰۹۱‬‬ ‫قکساً یٌجبه ؾبذتوبى ثِ هؿبحت ‪ ۹۹0۱۰‬هتط هطثغ هلطٍظی اظ پ ى ‪ ۰۰۰‬کطػعی‬ ‫‪۶۱۰۴‬انلی ثرف ‪ ۶‬تجطیع ذطیساضی اظ هحوس اثطاّ ن هْسی ظازُ ض بئی‬ ‫‪ *۰0۲۸‬تبضید اًتکبض ًَثت اٍل ‪۰۴۱۰0۱۹0۲۰‬‬ ‫تبضید اًتکبض ًَثت زٍم ‪۰۴۱۰0۱۴0۱۹‬‬ ‫ػَی پًس‪ -‬سئیس اداسٌ ثثت اسىاد ی امالک مشمضی تثشیض‬ ‫تشخی ماسشىاسان میىًیىذ‪ :‬تىشَای سیاسیی‪-‬‬ ‫وظامی مسثه اصَی تشیص مشنٌ دس حًصٌ اوشطی‬ ‫ی حامٌ َای ان است ی دامىٍ یسیغ ان میاویىیذ‬ ‫دیمیىًیی تٍ دییش تخش َیا سسیییذٌ ی سشیذ‬ ‫َضیىٍ َای حمٌ ی وقٌ دس مىاس ػًامَی دییییش‬ ‫ماوىذ جىو‪ ،‬خشنساٍی ی تغییشات اب ی َیًاییی‬ ‫مىجش تٍ تشیص تحشان تضسه تش مًاد غزایی شیذٌ‬ ‫است‪.‬‬ ‫ًکَضّبی ؿطثی ٍ ثِ ذهَل ایبالت هتحسُ ثب‬ ‫تحطیی ضهجبی جْبًی ذَز یعؼعٌعی ضٍؾع عِ ٍ‬ ‫چ ی‪ ،‬ؾؼی زض ًباضام ًطزى اٍضبع اهعتعهعبزی‬ ‫اى ّب زاضًس ٍ زض ایی ضاُ اظ ّ چ اهساهعی زضیعؾ‬ ‫ًوی ًٌٌس؛ حتی اگط ایعی هؿع عط ثعِ جعٌع ‪،‬‬ ‫ذَىضیعی ٍ هحغی جْبًی ذعتعن قعَزی ایعی‬ ‫ًکَضّب ثطای ضقس اهتهبز ذَز ٍ اکعایف ًلعَش‬ ‫ٍ هسضت زض ؾغح جْبى‪ ،‬ثب اػوبل تحطین ّعبی‬ ‫گؿتطزُ ثط چ ی ٍ ضٍؾ ِ اظ جولِ تحطیعن ّعبی‬ ‫قسیس ثط حَظُ اًطغی ضٍؾ ِ‪ ،‬زض حعبل ایعدعبز‬ ‫ثحطاًی ػظ ن ّؿتٌس ًِ ثِ ععَض هعغعغ زاهعی‬ ‫ذَزقبى ضا ً ع ذَاّس گطکت اهب ثب تهو عوعبت‬ ‫ؿلظ ٍ ػسم هؿئَل ت پصیطی ٍ ثسٍى تَجعِ ثعِ‬ ‫ػَاهت اى ّط ضٍظ ث کتط ؿطم زض ثعبتع م اى‬ ‫هیقًَسی‬ ‫ثحطاى ؿصا ًِ زض پی ثحطاى اًعطغی ثعطٍظ هعی‬ ‫ًٌس ‪ ،‬قبیس زض اثتسا تبح عط چعٌعساًعی ثعط ضٍی‬ ‫ًکَضّبی حطٍتوٌس ؿطثی ًساقتِ ثبقس ٍلعی ثعب‬ ‫ًبّف شذبیط اؾتطاتػیی ایعی ًکعَضّعب‪ ،‬زض‬ ‫ًْبیت‪ ،‬ثحطاى اى ّب ضا ًع عع زضهعی ًعَضزز ٍ‬ ‫تٌف ّبی اهتهبزی‪ ،‬ؾ بؾی ٍ اهٌ تی ثؿ بضی ضا‬ ‫ثطایکبى ثَجَز هیاٍضزی‬ ‫زض اهطیٌب هبلٌبى ذَزضٍّبی ثٌعیٌی زض ععی‬ ‫ّلتِ ّبی گصقتِ ثِ قست ثب اکععایعف هع عوعت‬ ‫ؾَذت هَاجِ قسُاًسی اًْب تهَض هیًٌٌس ًعِ‬ ‫ایی اکعایف ه وتی ًبقی اظ تعَضم زض ایعبالت‬ ‫هتحسُ اؾت ٍ ّ چ شٌّ تی اظ ثعضگی ٍ قعست‬ ‫ثحطاًی ًِ پ ف ضٍیکبى اؾت ًساضًسی ثرکی اظ‬ ‫ایی ػسم اگبّی هطزم اظ ثحطاى ؿعصا ٍ اًعطغی‬ ‫ًکبت گطکتِ اظ اهتهبززاًعبى ٍ زیعسگعبُ ّعبی‬ ‫اهبضی اىّبؾتی‬ ‫ثتبظگی یٌی اظ ًبضقٌبؾبى اهتهبزی ‪ ،NPR‬اظ‬ ‫پطهربعت تطیی ضؾبًِّبی اهطیٌبیی زض ًعوع‬ ‫هَلی اٍضزُ اؾت‪ :‬تٌْب ضاُ ًٌتطل ه وت ثٌعیعی‪،‬‬ ‫ًٌتطل تَضم اؾتی ّط ًؿی ًِ شضُای اگبّعی‬ ‫اظ قطایظ کؼلی جْبى ٍ ًع عع ًعحعَُ ًعبضًعطز‬ ‫قبذم ّبی اهتهبزی زاقتِ ثبقس ثعِ ضاحعتعی‬ ‫هتَجِ ًبزضؾت ثَزى ایی گعاضُ هیقَزی ه وت‬ ‫حبه ّبی اًطغی ضٍ ثِ اکعایف گصاقتِ اؾت ٍ‬ ‫ػلت انلی اى ػَاه ک عیٌی ٍ قطایظ کؼعلعی‬ ‫جْبى اؾت ٍ ایی اکعایف ه وتّب زض ًعْعبیعت‬ ‫ذَز هٌدط ثِ ضقس تَضم هیقَز ٍ زض هعطحلعِ‬ ‫ثععؼععسی ثععبػععج ضقععس ثععْععطُ ّععبی ثععبًععٌععی‬ ‫هی قَزیاًٌَى ػَاه ک ععیعٌعی ٍ هعحع عغعی‬ ‫ثؿ بضی زض جطیبى ّؿتٌس ًِ ّوگی زؾعت ثعِ‬ ‫زؾت ّن زازُاًس ٍ ثبػج ثطٍظ ٍ تکسیس ثحعطاى‬ ‫ًًٌَی اًطغی ٍ ؿصا قسُاًسی ػَاهلی ًِ ظعبّعطا‬ ‫اظ چکن ضّجطاى جْبى ٍ ثِ ذهَل ًکَضّبی‬ ‫ؿطثی ٍ ایبالت هتحسُ پٌْبى هبًسُ اؾعتی ایعی‬ ‫ضّجطاى ثطٍظ هکٌع ت ضا زض اهعبض ٍ اضهعبم‬ ‫جؿتدَ هی ًٌٌس ٍ اظ هجَل هؿئَل ت زض هعجعبل‬ ‫ضکتبض ٍ تهو وبت ذَز ًِ ایی ثحطاى ضا ثَجَز‬ ‫اٍضزُ اؾت قبًِ ذبلی هیًٌٌسی زض ازاهعِ ثعِ‬ ‫تؼسازی اظ ایی ػَاه ٍ قطایظ ثَجعَز اهعسى‬ ‫اىّب اقبضُ ٍ ثطضؾی هیًٌ نیجَاه ایی ؾعَال‬ ‫ؾبزُ اؾت؛ ًوجَز حبه ّبی اًطغیی ثِ زلع ع‬ ‫قطایظ هح غی ًِ قبه پبًسهی ًطًٍب‪ ،‬جٌع‬ ‫ٍ ًبّف تَل س هیقَز ّوگی ثبػج اکععایعف‬ ‫ه وعت اًعطغی قعسُ اؾعتیاحعبض اهعتعهعبزی‬ ‫ّوِ گ طی ًطًٍب ًِ زض پی اى ًوجَز ًع عطٍی‬ ‫ًبض‪ ،‬هحسٍزیت ّعبی هعرعتعلعق‪ ،‬تعؼعغع علعی‬ ‫ٍاحسّبی نٌؼتی ٍ ثؿ بضی هَاضز زیگط ضا زض‬ ‫پی زاقتِ اؾت ًِ ًت دِ اى ًبّف توبضب ٍ ً ع‬ ‫ًبّف تَل س ثَزُ اؾتی‬ ‫ثب ثْجَز ًؿجی ّوِ گ طی ًطًٍب‪ ،‬توبضب اکعایعف‬ ‫یبکتِ اؾت اهب ّوچٌبى تَل س ثِ ؾغَح پع عکع عی‬ ‫ثبظًگکتِ اؾت ًِ ایی هؿبلِ یٌعی اظ ػعَاهع‬ ‫اکعایعف هع عوعت حعبهع ّعبی اًعطغی ثعَزُ‬ ‫اؾتی‬ ‫زض ًٌبض ایی ػبه ‪ ،‬جعٌع اذع عط ضٍؾع عِ ٍ‬ ‫اًٍطایی ٍ اکعایف تٌفّبی هٌغوِای ٍ جْبًعی‬ ‫ًِ هٌدط ثِ تحطین ّبی گؿتطزُ نٌبیغ ضٍؾ ِ ٍ‬ ‫ً ع ًبّف تَل سات ایی ًکَض قسُ اؾت‪ ،‬ذَز‬ ‫اظ هْن تطیی ػَاه اکعایف ه وت ّبی اًطغی ٍ‬ ‫ثطٍظ ثحطاى کؼلی زض جْبى قسُ اؾعتیجعٌع‬ ‫اذ ط ضٍؾ ِ ٍ اًٍطایی ٍ اکعایعف تعٌعف ّعبی‬ ‫هٌغوِ ای ٍ جْبًی ًِ هٌدط ثعِ تعحعطیعن ّعبی‬ ‫گؿتطزُ نٌبیغ ضٍؾ ِ ٍ ً ع ًبّف تعَلع عسات‬ ‫ایی ًکَض قسُ اظ هْنتطیی ػعَاهع اکععایعف‬ ‫ه وتّبی اًطغی ٍ ثطٍظ ثحطاى کؼلی زض جعْعبى‬ ‫اؾتجؿ بضی اظ ًکَضّبی اضٍپبیی ثَاؾغِ ثعطٍظ‬ ‫ایی جٌ ‪ٍ ،‬اضزات ًلت ٍ کطاٍضزُ ّبی ًلعتعی‬ ‫اظ ضٍؾ ِ ضا تحطین ٍ هتَهق ًطزًس؛ زض پی ایی‬ ‫اهسام ه عاى تَل سات ًلت ضٍؾ ِ زض ضٍظ ثع عف‬ ‫اظ یی ه ل َى ثکٌِ ًبّف یبکت ٍ نعبزضات‬ ‫اى ً ع ث ف اظ ‪ ۴‬ه ل َى ثکٌِ زض ضٍظ ًعبّعف‬ ‫پ سا ًطز ًِ زض هوبث ً بظ ‪ ۰۱۱‬ه ل َى ثکٌِای‬ ‫جْبى ػسز ثؿ بض ثبالیی اؾتی‬ صفحه 7 ‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫وطبوی الکتزیویکی ریسوبمٍ ارک‬ ‫سبیت ریسوبمٍ ارک‪arkonline.ir 9‬‬ ‫سبیت پبیگبٌ خبزی ارک ‪ark-news.ir9‬‬ ‫ایمیل ریسوبمٍ‪ark.tabriz@yahoo.com9‬‬ ‫ایمیل مذیزمسئًل‪eshraghimo@gmail.com 9‬‬ ‫مذیز اجزائی‪ 9‬معصًمٍ حجبسی‬ ‫مجزی سبیت ریسوبمٍ‪ 9‬سبوبس اضزاقی‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫مذیز مسئًل یصبحب امتیبس‪ 9‬محمذ اضزاقی‬ ‫سزدبیز‪ 9‬سبولی اضزاقی‬ ‫تبسیس ‪ - 0261 9‬سمیىٍ اوتطبر ‪ 9‬فزَىگی ‪َ -‬ىزی ‪ -‬ادبی ‪ -‬علمی‬ ‫کذپستی‪ - 4052536129‬تلفه‪24301608 - 24310803 )130(9‬‬ ‫تلفبکس‪ - 24301605 9‬ضمبرٌ َمزاٌ ‪180330455719‬‬ ‫وطبوی ‪ 9‬تبزیش خیبببن اسادی‪ -‬خیبببن مبراالن وزسیذٌ بٍ میذان فذک‬ ‫دفتز ریسوبمٍ ارک ‪ -‬چبپخبوٍ‪ 9‬پزویبن تبزیش‬ ‫شٌبِ ‪ 12‬خشداد ‪ 22 * 2042‬طٍئی‪ 24 * 1411‬ری القعذُ ‪ * 2001‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَص ایکیٌجی ایل ) * شواسُ ( سایی ) ‪ * 5525 :‬ورزش و گردشگری‬ ‫اخببر کًتبٌ یرسضی‬ ‫پیزیسی َلىذ مقببل یلش‬ ‫تشکیب تین هلی جَدٍ اعضاهی بِ سٍسیِ هشخص شذ‬ ‫تین هلی جَدٍ ایشاى با تشکیبی ّافات ًافاشُ دس‬ ‫هسابقات چٌذجاًبِ سٍسیِ ششکت خَاّذ کشد‪.‬‬ ‫تین هلی فَتبال ّلٌذ تَاًست حشیفش سا دس‬ ‫لیگ هلتّای اسٍپا شکست دّذ‪.‬‬ ‫تین هلی فَتجبل ّلٌس زض ضقبثتّبی لیگ هلت‬ ‫ّبی فَتجبل ثِ ههبف تین فَتجبل ٍلع ضفت ٍ ثب‬ ‫ًتیجِ ‪ ۲‬ثط ‪ ۱‬ثِ پیطٍظی ضؾیس‪.‬‬ ‫تین هلی فَتجبل ّلٌس زض زقیقِ ‪ ۵۵‬ثِ گل ضؾیس‬ ‫ٍ تَاًؿت اظ حطیف ذَز پیف ثییینیتیٌیس‪ .‬زض‬ ‫ازاهِ ثبظی ٍ زض زقیقِ ‪ٍ ۹۲‬لع ثِ گل ضؾیس تیب‬ ‫زٍ تین هؿبٍی قًَس‪.‬‬ ‫ّلٌس زض زقیقِ ‪ ۹۴‬تَؾظ ٍٍت ٍگَضؾیت ثیِ‬ ‫گل ضؾیس تب ایی تین ثب ًتیجِ ‪ ۲‬ثیط ییب ثیِ‬ ‫پیطٍظی ثطؾس‪.‬‬ ‫ًتبیج زیگط ضقبثتّبی ثطگعاض قسُ ۺ‬ ‫لیگ هلتّبی اضٍپب ‪ -‬لیگ ‪A‬‬ ‫ثلػیب ‪ ۱ - ۶‬لْؿتبى‬ ‫ٍلع ‪ّ ۲ - ۱‬لٌس‬ ‫لیگ هلتّبی اضٍپب ‪ -‬لیگ ‪B‬‬ ‫جوَْضی ایطلٌس ‪ ۵-۱‬اٍکطایی‬ ‫اؾکبتلٌس ‪ ۵ - ۲‬اضهٌؿتبى‬ ‫احتمبل حذف اکًادر اس‬ ‫جبم جُبوی‬ ‫ثِ ًقل اظ ضٍاثظ عوَهی فسضاؾیَى جَزٍ‪ ،‬ثب زعیَت‬ ‫ضؾوی فسضاؾیَى جَزٍ ککَض ضٍؾییِ‪ ،‬تییین هیلیی‬ ‫جَزٍ ایطاى جْت حضَض زض هؿبثقبت چٌس جیبًیجیِ‬ ‫ضٍؾییییِ ‪ ۲۵‬ذییطزازهییبُ ؾییبل ‪ ۱۴۵۱‬ضاّییی ؾییی‬ ‫پتطظثَضگ ذَاّس قس‪.‬‬ ‫ّنتِ گصقتِ پؽ اظ ثطگعاضی اًتربثی تین هلی جَزٍ‬ ‫ثب ًرط کبزضفٌی تین هلی زض ًْبیت تطکیییت انیلیی‬ ‫ًنطات اععاهی ثِ ایی ضقبثت ّب هکرم قس ٍ قیطاض‬ ‫اؾت ‪ ۷‬جَزٍکبض ثِ ایی هؿبثقبت اععام قًَس‪.‬‬ ‫ایی هؿبثقبت اظ ‪۲۷‬ذطزازهبُ ثب حضَض تین ّبی هلیی‬ ‫ضٍؾیِ‪ ،‬نطثؿتبى ٍ ایطاى ثطگعاض ذَاّس قس‬ ‫اؾبهی تطکیت تین هلی اععاهی ثِ ضٍؾییِ ثیِ قیط‬ ‫شیل اؾتۺ‬ ‫ٍظى ‪ -۶۶‬کیلَگطمۺ حویسضضب پبپبی‬ ‫ٍظى‪ -۷۳‬کیلَگطمۺ هحوس نسیقی ٍ ٍحیس جسی‬ ‫ٍظى‪ -۸۱‬کیلَگطمۺ هْسی فتحی پَض‬ ‫ٍظى ‪ -۹۵‬کیییییلییَگییطمۺ قییبؾیین ثییب یی ییقییی‬ ‫ٍظى‪ +۹۵‬کیلَگطمۺ حویسضضب هلب ظازُ ٍ علییطضیب‬ ‫پطّیعگبض‬ ‫ایی ضقبثت ّب زض ثرف تیوی ثطگعاض ذَاّس قس ٍ ثِ‬ ‫اٍلیی جلسِ ّواٌّگی دٍهیی دٍسُ تَس‬ ‫دٍچشخِ سَاسی هشًذ‪ -‬اسس بشگضاس شذ‬ ‫هورى صادُ دبیش فذساسیَى چَگاى جوَْسی اسالهی‬ ‫ایشاى دس غشفِ اداسُ کل حضَس یافت‬ ‫هورى صادُ با اعالم خبش باشگاضاسی‬ ‫هسابقات چَگاى استاى ارسبایاجااى‬ ‫ششقی با عٌَاى جام تبشیض دس سِ هااُ‬ ‫دٍم سال جاسی‪ ،‬گفت‪ :‬با تَجِ باِ‬ ‫قْشهاًی تین چَگاى صشافی باْاٌاام‬ ‫تبشیض دس هسابقات چَگاى سااحالای‬ ‫استاى گیالى دس سال گزشتِ‪ ،‬تباشیاض‬ ‫دٍهیی دٍسُ ایی هسابقات سا هیضباًی‬ ‫هی کٌذ‪.‬‬ ‫ثِ گعاضـ ضٍاثظ عوَهی ازاضُ کل ٍضظـ ٍ جَاًبى اؾتبى اشضثبیجب ى قیطقیی‪،‬‬ ‫هوشى ظازُ ثب اعالم ذجط ثطگعاضی هؿبثقبت چَگبى اؾتبى اشضثبیجبى قیطقیی ثیب‬ ‫عٌَاى جبم تجطیع زض ؾِ هبُ زٍم ؾبل جبضی‪ ،‬گنتۺ ثب تَجِ ثِ قیْیطهیبًیی تییین‬ ‫چَگبى نطافی ثٌْبم تجطیع زض هؿبثقبت چَگبى ؾبحلی اؾتبى گیییالى زض ؾیبل‬ ‫گصقتِ‪ ،‬تجطیع زٍهیی زٍضُ ایی هؿبثقبت ضا هیعثبًی هی کٌس‪.‬‬ ‫اٍ ازاهِ زازۺ ٍضظـ چَگبى هی تَاًس کوب قبیبًی ثِ تَؾعِ تَضیؿن ٍضظقیی‬ ‫زض ککَض کٌس ٍ اؾتبى اشضثبیجبى قطقی ثب ٍجَز پیکیٌِ هٌحهط ثِ فطز ٍ ذیَثیی‬ ‫کِ زض ٍضظـ چَگبى زاضز‪ ،‬جبیگبُ هتنبٍتی زض ایی عطنِ ذَاّس زاقت‪.‬‬ ‫هوشى ظازُ اقبضُ ای ّن ثِ ؾط زضه هجوَعِ ٍضظقی ترتی (ثب کوبل) تجطییع ٍ‬ ‫ًکبى چَگبى زضج قسُ زض اى کطزُ ٍ اظْبض زاقتۺ تجطیع ثیب ٍجیَز چیٌیسییی‬ ‫هیساى ثبظی چَگبى زض قطٍى گصقتِ‪ ،‬یکی اظ قْطّبی ثب انبلت ثطای ثطگیعاضی‬ ‫هؿبثقبت هلی اؾت ثِ ٍیػُ ایٌکِ حبهی هبلی ذَثی اظ ایی ضقیتیِ ٍضظقیی زض‬ ‫اشضثبیجبى قطقی حوبیت هی کٌس‪.‬‬ ‫ّویی زلیل زض ‪ٍ ۲‬ظى ‪ ۲‬جَزٍکبض ثِ ایی هؿیبثیقیبت‬ ‫اععام هی قَز‪.‬‬ ‫اٍلیی جلسِ ّواٌّگی دٍهایای‬ ‫دٍسُ تَس دٍچشخِ سَاسی هشًذ‬ ‫ اسس بِ سیاسات اهااى صادُ‬‫هعاٍى ٍسصشی اداسُ کل ٍسص‬ ‫ٍ جَاًاى استاى ارسباایاجااى‬ ‫ششقی دس اداسُ کل بشگضاس شذ‪.‬‬ ‫ثِ گعاضـ ضٍاثظ عوَهی ازاضُ‬ ‫کل ٍضظـ ٍ جیَاًیبى اؾیتیبى‬ ‫اشضثبیجبى قطقی‪ ،‬اٍلیی جلیؿیِ‬ ‫ّوبٌّگی زٍهیییی زٍضُ تیَض‬ ‫زٍچطذِ ؾَاضی هطًس‪ -‬اضؼ ثِ‬ ‫ضیبؾت اهبى ظازُ هعبٍى ٍضظقی ازاضُ کل ٍضظـ ٍ جَاًبى اؾتبى اشضثیبییجیبى‬ ‫قطقی زض هحل ازاضُ کل ثطگعاض قس‪.‬‬ ‫زٍهیی زٍضُ تَض زٍچطذِ ؾَاضی هطًس ‪ -‬اضؼ ثب حضیَض ‪۱۵‬تییین زاذیلیی ٍ‬ ‫ذبضجی زض ضزُ ؾٌی جَاًبى زض اٍاذط هْطهبُ ‪ ۱۴۵۱‬زض ؾِ هطحلِ اظ قْیطؾیتیبى‬ ‫هطًس تب هٌغقِ اظاز اضؼ ثطگعاض ذَاّس قس‪.‬‬ ‫ّو ٌیی زض ایی جلؿِ َّقیبض زثیط ّیبت زٍچطذِ ؾَاضی اؾتبى‪ ،‬عیْیویبؾیجیی‬ ‫ضئیؽ ازاضُ ٍضظـ ٍ جَاًبى قْطؾتبى هطًس‪ ،‬ذبى هطازی هؿئَل ٍضظـ هٌغیقیِ‬ ‫اظاز اضؼ حضَض زاقتٌس ٍ ًرطات ذَز ضا زض ایی جلؿِ اضائیِ زازًیس ٍ ثیطای‬ ‫ثطگعاضی ثْتط ایی ضٍیساز تهویوبتی گطفتِ قس‪.‬‬ ‫ًخستیی دٍسُ هذیشیت قایقشاًی بادباًی دس ایشاى بشگضاس هیشَد‬ ‫بشای ًخستیی باس دس ایشاى‪ ،‬دٍسُ هذیشیت قایقاشاًای‬ ‫بادباًی (سیلیٌگ) تحت ًظش فذساسیَى جْاًی بشگضاس‬ ‫خَاّذ شذ‪.‬‬ ‫ایی احتوال ٍجَد داسد کِ تین فَتبال اکَادس‬ ‫بِ دلیل استفادُ غیش هجاص اص بایشٍى کاستیَ‪ ،‬اص‬ ‫جام جْاًی حزف شَد‪.‬‬ ‫ثِ ًقل اظ گل‪ ،‬فینب قهس زاضز تییین فیَتیجیبل‬ ‫اکَازض ضا ثِ زلیل اؾتنبزُ اظ ثیبظییکیی یییط‬ ‫قبًًَی اظ جبم جْبًی کٌبض ثگصاضز‪ .‬زلیل اییی‬ ‫اتنبق‪ ،‬اؾتنبزُ اکَازضی ّب اظ ثبظیکٌی ثیِ ًیبم‬ ‫ثبیطٍى کبؾتیَ ثَزُ کِ هیساض ّیَییتیی ٍ‬ ‫هحل تَلسـ ککَض کلوجیب اؾت‪.‬‬ ‫فینب زض حبل ثطضؾی ایی هَضَع اؾت ٍ ًیریط‬ ‫ًْبییاـ ضا ضٍظ جوعِ اعالم ذَاّس کطز‪ .‬زض‬ ‫نَضت حصف اکَازض اظ جبم جْیبًیی ‪۲۵۲۲‬‬ ‫قغط‪ ،‬قیلی جبیگعیی ایی ککَض هیقَز‪.‬‬ ‫تین فَتجبل اکَازض زض گیطٍُ ًیریؿیت جیبم‬ ‫جْبًی ثب تینّبی قغط‪ ،‬ؾٌگبل ٍ ّلٌس ّنگطٍُ‬ ‫اؾت‪.‬‬ ‫یاکىص بزاوکً بٍ لغً دیذار‬ ‫ایزان ی عمبن‬ ‫سشهشبی تین هلی فَتبال عوااى های گاَیاذ‬ ‫تَافقی بشای اًجام باصی با ایشاى اًجام ًشاذُ‬ ‫بَد‪.‬‬ ‫پؽ اظ لغَ زیساض تساضکبتی تین هلی فیَتیجیبل‬ ‫ایطاى ثطاثط کبًبزا‪ ،‬تین هلی عبظم قغط قس تب زض‬ ‫اىجب قطایظ ثطای اًجبم ثبظی زٍؾتبًِ فیطاّین‬ ‫قَز‪ .‬زض ّویی ضاثغِ عٌَاى قس کِ ییکیی اظ‬ ‫گعیٌِّب ایطاى ثطای ثبظی زٍؾتبًِ عوبى اؾیت‬ ‫کِ زض قغط اضزٍ ظزُ اهب ثعسا ثطذی ضؾبًِّب اظ‬ ‫لغَ ایی زیساض ثِ زلیییل هیریبلینیت ثیطاًیکیَ‬ ‫ایَاًکٍَیچ ذجط زازًس‪.‬‬ ‫زض ّویی ضاثغِ ثطاًکَ ایَاًکٍَیچ زض پبؾد ثِ‬ ‫ایی ؾَال ایؿٌب کِ ایب قوب هربلف ثیطگیعاضی‬ ‫ایی زیساض زٍؾتبًِ ثیی عوبى ثب ایطاى ثیَزییس‬ ‫اظْبض کطزۺ هب تَافقی ثطای اًجبم ثبظی اًیجیبم‬ ‫ًسازُ ثَزین کِ ثرَاّس لغَ قَز‪.‬‬ ‫ثِ ًقل اظ ضٍاثظعوَهی فسضاؾیَى قبییقیطاًیی‪ ،‬زٍضُ‬ ‫هسیطیت قبیقطاًی ثبزثبًی ثیب ّیویکیبضی هکیتیط‬ ‫کٌنسضاؾیَى ؾیلیٌگ اؾیب‪ ،‬ؾبظهبى هیٌیغیقیِ اظاز‬ ‫کیف ٍ فسضاؾیَى قیبییقیطاًیی ثیب حضیَض هیسضؼ‬ ‫فسضاؾیَى جْبًی ٍ ًبئت ضئیییؽ کیٌینیسضاؾیییَى‬ ‫ؾیلیٌگ اؾیب ثِ هیعثبًی ّیبت قبیقطاًی هٌغقیِ اظاز‬ ‫کیف ثطگعاض هیقَز‪.‬‬ ‫علیطضب ؾْطاثیبى ضئیؽ فسضاؾیَى قبیقطاًی اییطاى ثیب‬ ‫اقبضُ ثِ ثطگعاضی هجوَعِ کبضگبُ ّبی اهیَظقیی‬ ‫ؾیلیٌگ ثِ هیعثبًی ّیبت قبیقطاًی هٌغقِ اظاز کیف‪،‬‬ ‫اظْبض کطزۺ ایی ًرؿتیی زٍضُ هسیطیت ؾیلیٌیگ زض‬ ‫تبضید ٍضظـ ایطاى اؾت کِ تحت ًرط فیسضاؾیییَى‬ ‫جْبًی ٍ ثب ّوکبضی هؿتقین کٌنسضاؾیَى ؾیلییٌیگ‬ ‫ایشاى دس ستبِ ششن پزیش‬ ‫بییالوللی گشدشگشی‬ ‫دبیش کویتِ هتٌاظش گشدشگشی ٍ خاذهاات ٍابساتاِ‬ ‫‪۰4‬‬ ‫ساصهاى هلی استاًذاسد گفت‪ :‬ایشاى با پازیاش‬ ‫دسصذ اص استاًذاسدّای بییالوللی تذٍیی شذُ تَسط‬ ‫ایضٍ دس صهیٌِ گشدشگشی‪ ،‬دس جایاگااُ شاشان قاشاس‬ ‫گشفت‪.‬‬ ‫زض گنتٍگَ ثب ذجطًگبض گطزقگطی ایطًب ثب اقبضُ ثیِ‬ ‫اجالؼ ؾبالًِ کویتِ ‪ ۲۲۸‬ایعٍ کِ ثِ هیعثبًی اؾپبًییب‬ ‫ٍ ثِ نَضت هجبظی ثطگعاض قس‪ ،‬اظْبض زاقیتۺ زض‬ ‫ثطضؾی ثِ عول اهسُ تَؾظ کویتِ فٌی ‪ ۲۲۸‬ؾبظهیبى‬ ‫ثییالوللی اؾتبًساضز ثب هَضَع گطزقگطی ٍ ذسهبت‬ ‫ٍاثؿتِ‪ ،‬هجٌی ثط زضنیس پیصییطـ اؾیتیبًیساضزّیبی‬ ‫ثیی الوللی ایی ؾبظهبى زض ککیَضّیبی هیریتیلیف‪،‬‬ ‫جوَْضی اؾالهی ایطاى ثب پیصییطـ ‪ ۸۵‬زضنیس اظ‬ ‫اؾتبًساضزّبی ثیی الوللی تسٍیی قیسُ تیَؾیظ اییعٍ‬ ‫)‪(ISO‬زض ظهیٌِ گطزقگطی زض جبیگبُ قکن قیطاض‬ ‫اؾیب زض ایطاى ثطگعاض ذَاّس قس‪ .‬هقسهبت ثطگعاضی‬ ‫ایی زٍضُ اهَظقی اظ حسٍز ؾِ هبُ گصقتِ ا بظ قس‬ ‫ٍ ضوی ّوبٌّگیّبی الظم ثب کٌنسضاؾیَى ؾیلیٌیگ‬ ‫اؾیب‪ ،‬پؽ اظ اضظیبثی ّبی فٌی نَضت گطفتِ‪ ،‬اظ ‪۲۵‬‬ ‫قطکت کٌٌسُ ثب زاقتی ؾبثقِ فیٌیی‪ ،‬تیریهیهیی ٍ‬ ‫کبضقٌبؾی حَظُ ؾیلیٌگ زعَت قیس تیب زض اییی‬ ‫زٍضُ ترههی قطکت کٌٌس‪.‬‬ ‫ٍی ازاهِ زازۺ ّو ٌیی اظ ثیْیتیطییی ؾیییلیَضّیبی‬ ‫(ٍضظقکبضاى) هلی کالؼّبی زیٌگی ًیییع زض اییی‬ ‫زٍضُ اهَظقی زعَت قسُ اؾت تیب ًؿیل اییٌیسُ‬ ‫هسیطاى ؾیلیٌگ ایطاى ضا تککیل زٌّس‪.‬‬ ‫ؾْطاثیبى زضذهَل زٍضُ اهَظقی ؾییلیییٌیگ زض‬ ‫کیف اضبفِ کطزۺ ایی زٍضُ اهَظقی تَؾیظ اقیبی‬ ‫عجسالطحوی اضقس‪ً ،‬بئت ضئیؽ کٌنسضاؾیَى ؾیلیٌگ‬ ‫اؾیب ٍ اظ هسضؾبى اضقس فسضاؾیَى جْبًیی ثیطگیعاض‬ ‫ذَاّس قس‪ .‬ایکبى یکی اظ هعسٍز افؿطاى ثییالولیلیی‬ ‫فسضاؾیَى جْبًی ؾیلیٌگ زض طه اؾیب ّؿتٌس‪.‬‬ ‫ًرؿتیی زٍضُ هسیطیت قبیقطاًی ثبزثبًی (ؾیلیٌگ) اظ‬ ‫ضٍظ یککٌجِ ‪ ۲۲‬لغبیت پٌجکٌجِ ‪ ۲۶‬ذطزاز ثِ هیعثبًیی‬ ‫ّیبت قبیقطاًی هٌغقِ اظاز کیف ٍ زض هیجیویَعیِ‬ ‫هبضیٌب کیف ثطگعاض ذَاّس قس‪.‬‬ ‫ازاهِ اظ قوبضُ قجل ٍ‪...‬‬ ‫زض کٌبض فضبی ‪ّ ۱۸‬عاض هتط هطثعیی جیٌیگیل ّیبی‬ ‫ثبضاًی‪ ،‬ثبظزیسکٌٌسگبى هی تَاًٌس اًیَاع هیریتیلیف‬ ‫هبّیبى ٍ اثعیبى هرتلف اظ جیولیِ کیَؾیِ ضا زض‬ ‫اکَاضیَمّبی عرین هکبّسُ کٌٌس‪.‬‬ ‫زض جٌگل ثبضاًی ایی هَظُ کِ زض ؾِ عجقِ احیسا‬ ‫قسُ اؾت‪ ،‬اًَاع هرتلف پطًسگیبى ٍ ذیعًیسگیبى‬ ‫ًگْساضی هیقًَس‪ .‬هجؿوِ ّیبی عیرییین الیجی یِ‬ ‫زایٌبؾَضّب زض هحَعِ ثیطًٍی هَظُ‪ ،‬یکی زیگیط اظ‬ ‫جبشثِّبی زیسًی هَظُ یًَیَضؾیَم اؾت‪.‬‬ ‫هَصُ تاسیخ طبیعی لٌذى‬ ‫اؾکلت ‪ ۲۵‬هتطی یب ًٌْگ اثی‬ ‫ایی هَظُ ثب زاقتی ًوبیکگبُّبی ّیجبى اًیگیییع ثیِ‬ ‫یکی اظ جبشثِّبیی تجسیل قسُ اؾت کِ ثبظزیس اى‬ ‫ثِ ّط کؿی کِ ثِ لٌسى ؾنیط هیی کیٌیس‪ ،‬تیَنیییِ‬ ‫هیقَز‪ .‬ایی هَظُ ًرؿتیی ثبض زض ؾبل ‪ ۱۸۸۱‬افتتیب‬ ‫قس ٍ ؾبالًِ حسٍز پٌج هیلیَى ثبظزیسکٌٌیسُ ضا ثیِ‬ ‫ذَز اذتهبل هی زّس‪ .‬هَظُ تبضید عجیعی لیٌیسى‬ ‫یکی اظ ؾِ هَظُ ثعضگ زض ذیبثبى اکؿیجیکیی ضٍز‬ ‫)‪(Exhibition Road‬زض کٌعیٌگتَى جٌیَثیی‬ ‫لٌسى اؾت‪ .‬زض ایی ذیبثبى‪ ،‬هطاکع ٍ هَظُّبی هْوی‬ ‫اظ جولِ هَظُ علَم لٌسى‪ ،‬هَظُ تبضید عجیعی لٌسى ٍ‬ ‫اًجوی جغطافیبیی ؾلغٌتی لٌسى قطاض زاضًس‪.‬‬ ‫هیَظُ تیبضیید عیجیییعیی ‪(Natural History‬‬ ‫)‪Museum, London‬کِ زض هحَعِ انلی اى‬ ‫اؾکلت ‪ ۲۵‬هتطی یب ًٌْگ اثی قطاض زاضز‪ ،‬چْیبض‬ ‫ؾبلی ثِ ضًگّبی اثی‪ ،‬ؾجع‪ ،‬قطهع ٍ ًبضًجیی زاضز‪.‬‬ ‫زض تبالض اثی‪ً ،‬وًَِّبیی هطثَط ثِ ظیؿتقٌبؾی ٍ‬ ‫اؾکلت زایٌبؾَضّب ًگْساضی هیقَز‪ .‬زض ثیریف‬ ‫ؾجع ضًگ‪ ،‬فؿیل جبًَضاى ٍ یبفتِّبی ککفقسُ اظ‬ ‫حنبضی ّب زض هعطو زیس هربعجبى هَظُ قطاض زاضز‪.‬‬ ‫تبالض قطهع ضًگ ًیع اعالعبتی زضثبضُ تبثیط اًؿبى ّیب‬ ‫ثط ظیؿت ثَم ٍ کطُ ظهیی ضا ًکبى هی زّیس‪ .‬تیبالض‬ ‫ًبضًجی ًیع اعالعبتی زضثبضُ یبفتِّبی زاضٍیی ضا ثیِ‬ ‫ثبظزیسکٌٌسگبى ًکبى هیزّس‪.‬‬ ‫ازاهِ زاضز‬ ‫قًاعذ یرسش در تببستبن‬ ‫استاًذاسدّای‬ ‫گطفت‪.‬‬ ‫زثیط کویتِ هتٌبظط گطزقگطی ٍ ذیسهیبت ٍاثؿیتیِ‬ ‫‪ ۲۲۸INSO/TC‬گنتۺ ضًٍس ایی اضظیبثی ثط هجٌیبی‬ ‫ککَضّبیی کِ ثیف اظ ‪ ۵۵‬زضنس اؾتبًساضزّبی ایعٍ‬ ‫زض حَظُ گطزقگطی ضا پصیطفتِاًس اًجبم گطفت کیِ‬ ‫ثلغبضؾتبى ثب پصیطـ ‪۱۵۵‬زضنس اؾتبًساضزّب ضتجِ اٍل‬ ‫ضا اظ اى ذَز کطز‪.‬‬ ‫ٍی تَضیح زازۺ زاًوبض ‪ ،‬هًَتًِگطٍ ٍ اًگلؿتبى ّط‬ ‫یب ثب ‪ ۹۵‬زضنس پصیطـ‪ ،‬ضتجِ زٍم‪ ،‬ؾَم ٍ چیْیبضم‬ ‫ضا ثِ ذَز اذتهبل زازًس ٍ ککَض کبؾتیبضییکیب ثیب‬ ‫ثیف اظ ‪ ۸۵‬زضنس پصیطـ اؾتبًساضزّب زض ضتجِ پٌجین‬ ‫ایی ضزُثٌسی قطاض گطفت‪.‬‬ ‫قبزضی ثب اقبضُ ثِ جبیگبُ قکن اییطاى زض پیصییطـ‬ ‫اؾتبًساضزّبی ثیی الوللی گطزقگیطی اییعٍ گینیتۺ‬ ‫اؾپبًیب ثب ‪ ۶۵‬زضنس پصیطـ پؽ اظ ایطاى زض جبییگیبُ‬ ‫ًیبظ ثِ هَاز صایی زض فهل تبثؿتبى ًؿجت ثِ زییگیط‬ ‫فهَل افعایف هییبثس ٍ ثبال ثَزى ؾغح فیعیبلیییت‬ ‫ثسًی ٍ هقساض عضالت ثسى زض ٍضظقکبضاى ثیبعی‬ ‫هیقَز ًؿجت ثِ زیگط افطاز‪ ،‬اًطغی ثیکتطی ههطف‬ ‫کٌٌس‪.‬‬ ‫تزکشات هْن بشای تعییی کالشی هَسد ًیاص‬ ‫ّنتن ٍ ککَضّبی ٌّس ٍ جیعییطُ هیَضییؽ ثیب ‪۶۵‬‬ ‫زضنس پصیطـ ضتجِ ّکتن ٍ ًیْین ضا اظ اى ذیَز‬ ‫کطزًس‪ّ .‬و ٌیی ضٍاًسا ثب ‪ ۵۳‬زضنس ٍ ایتبلییب ثیب ‪۵۵‬‬ ‫زضنس زض ضتجِّبی ‪ ٍ ۱۵‬یبظزُ جسٍل ضزُثٌسی قیطاض‬ ‫گطفتٌس‪.‬‬ ‫قیوت خذهات سفش گشاى هیشَد‬ ‫بِ دًبال افضایش قیوت ّا؛ هعاًٍت گاشدشاگاشی دس‬ ‫بخشٌاهِ ای اص باصًگشی ٍ اصالح ًاش تایسایاساات‬ ‫گشدشگشی خبش داد ٍ ّوچٌیی ایی اجاصُ بِ تیسیسات‬ ‫گشدشگشی دادُ شذُ تا با تاییذ اداسُ کال هایاشا‬ ‫فشٌّگی‪ ،‬گشدشگشی ٍ صٌایع دستی استاى تابعِ‪ ،‬بشای‬ ‫یکباس قیوتّا سا باصًگشی ٍ اصالح کٌٌذ‪.‬‬ ‫هغبثق ایییًبهِ ایجبز‪ ،‬انال ‪ ،‬تکویل‪ ،‬زضجِثٌسی ٍ‬ ‫ًطخگصاضی تبؾیؿبت گطزقگطی‪ً ،‬یطخ ذیسهیبت‬ ‫تاؾیؿبت گطزقگطی اظ جولِ ّتل‪ّ ،‬تل اپبضتیویبى‪،‬‬ ‫ّتل ثَتیب‪ ،‬هْوبًپصیط‪ ،‬ؾنطُ ذیبًیِ ّیبی ؾیٌیتیی‪،‬‬ ‫اقبهتگبُ ؾٌتی‪ ،‬ثَهگطزیّب ٍ ٍاحسّبی پصییطاییی ٍ‬ ‫در مًسٌَبی علمی بزتز‬ ‫جُبن چٍ میگذرد؟‬ ‫گطزقگطی هعوَال ثِ پیکٌْبز ثْطُ ثیطزاض ٍ تیبییییس‬ ‫تککل نٌنی‪ ،‬پؽ اظ تاییس ًْبیی هسیطکیل هیییطا‬ ‫فطٌّگی‪ ،‬گطزقگطی ٍ نٌبیع زؾتی اؾتبى تیعیییییی‬ ‫هیقَز کِ ایی قیوتّب هعوَال اعتجیبض ییب ؾیبلیِ‬ ‫زاضز کِ زض ایی هست‪ ،‬افعایف ٍ یب تغییط قییویت ّیب‬ ‫ثسٍى تاییس ٍ ًرط ازاضُ کیل هیییطا فیطّیٌیگیی‪،‬‬ ‫گطزقگطی ٍ نٌبیع زؾتی اؾتبى ترلف ثیِ قیویبض‬ ‫هیایس‪.‬‬ ‫ثب ایی ٍجَز هعبًٍت گطزقگطی زض ثرکٌبهِای کیِ‬ ‫اٍایل ًْن ذطزاز هبُ ‪ ۱۴۵۱‬ثِ اؾتبىّب اثالغ کطزُ اظ‬ ‫ثبظًگطی ٍ انال ًطخ تبؾیؿبت گیطزقیگیطی ثیِ‬ ‫زًجبل افعایف قیوت ّب‪ ،‬اجطای عط انال یبضاًِّیب‬ ‫ٍ حصف اضظ تطجیحی ذجط زازُ اؾت‪.‬‬ ‫ٍعسُّبی صایی ضا ثِ نَضت پیَؾتِ‪ ،‬هٌرن ٍ ؾیط‬ ‫ؾبعت ههطف کٌیس ٍ ّییچ ٍعیسُ ای ضا حیصف‬ ‫ًکٌیس‪ .‬هیبى ٍعسُ ًیع ههیطف کیٌیییس‪ .‬یصاّیبی‬ ‫اًطغی ظا ه ل ککوف‪ ،‬اجیل‪ ،‬پٌیط‪ ،‬قیط‪ ،‬هبکبضًٍی‪،‬‬ ‫ثطًج‪ً ،‬بى ٍ الت ضا ههطف کٌیس‪.‬‬ ‫زض توبم ٍعسُ ّبی صایی ذَز ًَقیسًیی ّیبی پیط‬ ‫اًطغی ه ل قیط ٍ ًَقیسًی ّبی هرهیَل ٍضظـ‬ ‫ًریط اه پطتقبل ٍ ؾبیط اه هیَُّب ضا ههطف کٌیس‬ ‫ٍ یب تب زٍ ؾبعت ثعس اظ ّط ثبض توطیی ٍضظقی ًیع‬ ‫یب ٍعسُ صایی کِ حبٍی کطثَّیسضات‪ ،‬پطٍتئیی‬ ‫ٍ هبیعبت فطاٍاى اؾت ضا ههطف کٌیس‪.‬‬ ‫ٍعسُ صایی ثعس اظ توطیی‪ ،‬هَاز هغصی الظم ثیطای‬ ‫تطهین ٍ ثبظیبفت عضالت ثسى ٍضظقکبض ضا تیبهیییی‬ ‫هیکٌس‪ .‬تحقیقبت ًکبى هیزّس یب تب زٍ ؾیبعیت‬ ‫ثعس اظ توطیی‪ ،‬ثسى اهبزُ زضیبفت هَاز صایی اؾت‬ ‫ٍ زض ایی ظهبى ثبیس هیبییعیبت‪ ،‬کیطثیَّیییسضات ٍ‬ ‫پطٍتئیی کبفی ثِ ثسى فطز ثطؾس تب شذبیط گلیکَغًی‬ ‫عضالت پط ٍ فطایٌس ؾٌتع پطٍتئیی ثیطای ؾیبذیت‬ ‫عضالت قطٍع قَز‪.‬‬ ‫یب ضغین صایی هتعبزل ثب توبم گطٍُّبی صایی‬ ‫ّط کسام اظ ایی گطٍُ ّبی صایی زاضای یب ًقیف‬ ‫ذبل ٍ اؾبؾی زض فعبلیت ٍضظقکبض ّؿتٌس‪ .‬هیَُّب‬ ‫ٍ ؾجعیّب زاضای اًَاع ٍیتبهییّب ٍ اهال ‪ ،‬هبییعیبت‬ ‫ٍ هَاز اًتی اکؿیساًی ّؿتٌس ٍ تیویبم اییی هیَاز‬ ‫هغصی ثطای عولکطز هَثط ثسى‪ ،‬الظم ّؿتٌس‪.‬‬ ‫ازاهِ زاضز‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه ارک

روزنامه ارک 5595

روزنامه ارک 5595

شماره : 5595
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه ارک 5594

روزنامه ارک 5594

شماره : 5594
تاریخ : 1401/06/29
روزنامه ارک 5593

روزنامه ارک 5593

شماره : 5593
تاریخ : 1401/06/28
روزنامه ارک 5592

روزنامه ارک 5592

شماره : 5592
تاریخ : 1401/06/27
روزنامه ارک 5591

روزنامه ارک 5591

شماره : 5591
تاریخ : 1401/06/24
روزنامه ارک 5590

روزنامه ارک 5590

شماره : 5590
تاریخ : 1401/06/23
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!