روزنامه ارک شماره 5507 - مگ لند

روزنامه ارک شماره 5507

روزنامه ارک شماره 5507

روزنامه ارک شماره 5507

‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫چرا‬ ‫اررببیجبن‬ ‫مهبجر‬ ‫فرصت‬ ‫است‬ ‫‪ 09‬درصذ مس‬ ‫کشور در‬ ‫اررببیجبنشرقی‬ ‫استخراج‬ ‫می شود‪،‬‬ ‫خبم فروشی مس‬ ‫سونگون ممنوع!‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫صفحِ ‪3‬‬ ‫*یکشنبه ‪8‬خرداد ‪ 92 * 1041‬می ‪ 92 * 9499‬شوال‪ * 1001‬سبل سی و دوم ( اوتوز ایکینجی ایل ) * شمبره ( سبیی ) ‪ 8* 0042 :‬صفحه *قیمت‪14444:‬ریبل * ایمیل‪ * ark.tabriz@yahoo.com :‬سبیت روزنبمه ارک‪ *www.arkonline.ir :‬سبیت پبیگبه خبری ارک خبر‪www.ark-news.ir :‬‬ ‫جْاى بایذ دس هقابلِ با سیاستّای‬ ‫یکجاًبِگشایاًِ اهشیکا هتحذ ضَد‬ ‫سئوسجمًُس‪:‬‬ ‫هٌظَس اص تصوین سخت سضذ اقتصادی بَد‬ ‫دًیای کًٌَی جَابگَی‬ ‫هحتَای اهَصضی گزضتِ ًیست‬ ‫صفحِ ‪4‬‬ ‫کاّص فاصلِ طبقاتی با‬ ‫هشدهیساصی یاساًِّا حزف‬ ‫ٍاسطِّا اص صًجیشُ کاالی اساسی‬ ‫صفحِ ‪7‬‬ ‫صفحِ ‪۲‬‬ ‫سقابت ‪ّ 5‬ضاس‬ ‫هتقاضی ٍسٍد بِ حَصُ‬ ‫گشدضگشی‬ ‫یاساًِ ‪5‬هیلیَى جاهاًذُ بشقشاس‬ ‫هیضَد‬ ‫صفحِ ‪8‬‬ ‫منظوم یبدداشت‬ ‫اررببیجبن یبزی‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫سرمقبله‬ ‫مذیرمسئول ‪ -‬محمّذ اشراقی‬ ‫چشا ارسبایجاى هْاجش فشصت است‬ ‫ارسثبیجبن اص قذیم جضی استبوُبی مهُهبجهش تهشغه‬ ‫اس ‪ .‬ثشای ایه ییژگی دالیل مخهته هی مهی هًان‬ ‫ثشضمشد‪ .‬ایل ایىکٍ ارسثبیجبن اصلحبػ اوهًا وهوهشیی‬ ‫اوسبوی ؼىی اس ‪ .‬ووشیی اوسبوی ارسثبیجبن پهشاهبس ی‬ ‫غبدق اس ‪ .‬دیسهتهی مهی گههه اهٍ دس صمهبن‬ ‫داوطجًئی دس ضمبل ایشان‪ ،‬دسمحل جمع اهبسگهشان‪،‬‬ ‫ابستشمبیبن ثذلول داضته مهُهبسو ی وهوهشیمهىهذی ی‬ ‫غذاق حشتٍ ای ایل ثذوجبل اهبسگهشان هشی مهی‬ ‫گطتىذ‪ .‬مطًُساس اٍ دسسبی َبی ضشاه ریه‬ ‫اَه اغهُبن دی صثبن تبسسی ی شاهی ارسثهبیهجهبوهی‬ ‫ثوطتشیه متک م سا داسوذ ‪ .‬ضمىب شاوت جمعوتی ُهشان‬ ‫ی اشج اصدٍَ َب پوص داسای ااهرهشیه هشی َهبی‬ ‫ارسثبیجبوی ضذٌ اس ‪ .‬یاقعو َهبی مهزاهًس تهًق‬ ‫سبثقٍ صیبد ارسثبیجبن دس صموىٍ مُبجشتشستی سا اضکبس‬ ‫می اىذ‪ .‬الجتٍ مُبجشتشستی داسای دالیهل ی وهًامهل‬ ‫مرج ی مىهی متعذد ی مضایب ی معبیت َم می ثبضذ‪.‬‬ ‫دسایىمًسد می ًان گه اگش ارسیبیجبن خًد داسای‬ ‫محوظ َبی ابس ی صوذای مىبسجی ثًد‪َ ،‬شگض ایىگهًوهٍ‬ ‫ثب مُبجشو اص ووشیی اوسبوی متهکش‪ ،‬ووشیمىهذ‪ ،‬هجهبس‪،‬‬ ‫غىعتگشان ی تىبیسان ًَضمىذ خ وٍ ومی ضذ ی ییژگی‬ ‫مُبجش تشستی ثٍ وىًان یک خػوػٍ مىهههی سا سیی‬ ‫خًد وذاض ‪ .‬مُبجش تشستی یعىی قجًل تهقهش یوهقهت‬ ‫مبوذگی ‪ ،‬اٍ ضبیستٍ ارسثبیهجهبن مسهتهعهذ وهوهسه ‪.‬‬ ‫ارسثبیجبن ثشای ثٍ ثمشوطبوذن داضتٍ َبی اسصضهمهىهذ‬ ‫اوجًٌ خًد ووبصمىذ سشمبیٍ گضاسی ًَضمىذ مرج اسه‬ ‫ب سضذ اىذ ی اص لحبػ مبدی ی معىًی وسج ثٍ تهقهش‬ ‫صدائی اسبسی استبن ی مشدم ثپشداصد‪ .‬یهبد ایسی ایهه‬ ‫وکتٍ ووض الصم اس اٍ ثشای حقق ایه مىهوهًس دسی‬ ‫ضشیسو َب ی اوجبم امًس الصم اص سًی مشدم یمسئًلوه‬ ‫مح ی ی اطًسی الضام ی ضشیسو بم داسد‪.‬‬ ‫هذلّای باصپشداخت تسْیالت ٍدیؼِ هسکی‬ ‫ٌَّص قطؼی ًیست‬ ‫سستن قاسوی ٍصیش ساُ ٍ ضْشساصی اػتباساتی کِ بشای‬ ‫تسْیالت ٍدیؼِ هسکی طی اهسال دس ًظش گشفتِ ضذُ‬ ‫‪ّ 40‬ضاس هیلیاسد تَهاى است‪.‬‬ ‫ای می گًیذ اٍ امسبل‪ ،‬موضان ووبسو َب ثش سیوذ‬ ‫پشداخ سُوالو یدیعٍ مسکه ثسوبس ثبال خًاَذ ثًد‬ ‫ی اجبصٌ دسیبت سُوالو سا ثٍ متقبضوبوی اٍ ثٍ‬ ‫غًسو غًسی قشاسداد مىعقذ می اىىذ‪ ،‬وخًاَوم داد‪.‬‬ ‫ثبوک َب َم مًظی ضذوذ مبمی ایه موضان سُوالو‬ ‫سا پشداخ اىىذ‪.‬عجق اوالم یصاسو ساٌ ی ضُشسبصی‪،‬‬ ‫متقبضوبوی اٍ پبسسبل سُوالو ‪ ۰1‬ی ‪ 41‬مو وًن‬ ‫ًمبوی دسیبت اشدٌ اوذ‪ ،‬امسبل می ًاوىذ ‪ ۰1‬مو وًن‬ ‫ًمبن ی متقبضوبوی اٍ دس ضُشَبی اًچک سُوالو‬ ‫‪ 05‬مو وًن ًمبوی دسیبت اشدٌ ثًدوذ‪ ،‬امسبل‬ ‫می ًاوىذ ‪ 05‬مو وًن ًمبن مبثٍ التهبیو سُوالو‬ ‫پبسسبل سا دسیبت اىىذ‪.‬متقبضوبن دسیبت یام یدیعٍ‬ ‫مسکه‪َ ،‬مبوىذ متقبضوبن ثج وبم عشح جُص ًلوذ‬ ‫مسکه‪ ،‬ثبیذ متبَل ثًدٌ یب ایىکٍ سشپشس خبوًاس‬ ‫ثبضىذ‪ .‬سُوالو اجبسٌ خبوٍ سبل ‪ 0410‬اٍ اص سًی‬ ‫دیل اسائٍ ضذٌ‪ ،‬ثٍ اتشاد مجشدی اٍ سشپشس‬ ‫خبوًادٌ َستىذ‪ ،‬ع ق ومی گوشد‪.‬یصاسو ساٌ ی‬ ‫ضُشسبصی اوالم اشدٌ‪ ،‬ثشای ایىکٍ ثج وبم یام یدیعٍ‬ ‫مسکه‪ ،‬اص سًی ایه یصاس خبوٍ مًسد بیوذ قشاس گوشد ی‬ ‫متقبضی ثشای دسیبت ایه سُوالو ثٍ ثبوک معشتی‬ ‫ضًد‪ ،‬والیٌ ثش ایىکٍ متقبضی سُوالو اجبسٌ خبوٍ‬ ‫ثبیذ داسای ضشایظ الصم ثبضذ‪ ،‬ضشیسی اس ب اجبسٌ‬ ‫وبمٍ اسائٍ ضذٌ اص سًی ای ووض ییژگی َبی عووه ضذٌ‬ ‫اص سًی دیل سا داضتٍ ثبضذ‪.‬‬ ‫*مذیرمسئول ‪-‬محمّذ اشراقی‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫کشًٍا ٌَّص اص ایشاى خاسج ًطذُ است‪ّ/‬طذاس دسباسُ خطش ٍسٍد ابلِ‬ ‫هیوًَی بِ کطَس‬ ‫سئی اًجوی هتخصصاى داخلی ‪ :‬ایمی‬ ‫اًتظاس بشای ػَد ٍ ضیَع هجمذد ٍجمَد‬ ‫داسد؛ بِ ّویی خاطش تَصیمِ همی ضمَد‬ ‫افشادی کِ ٍاکسی کٍَیمذ سا تمضسیمق‬ ‫ًکشدُاًذ ایی ٍاکسی سا تضسیق کٌٌذ‪.‬‬ ‫هؼشفی ‪ 4‬هیلیَى هتقاضی بِ ساصهاى ّذفوٌذی‬ ‫هؼاٍى سفاّی ٍصیشتؼاٍى اصاسسال دٍ فْمشسمت‬ ‫ضاهل یک فْشست سِ هیلیمَى ًمفمشی ٍیمک‬ ‫فْشست یک هیلیَى ًفشی بِ ساصهاى ّذفوٌذی‬ ‫یاساًِّابشای ٍاسیضیاساًِ هؼیطتی خبش داد‪.‬‬ ‫ایشج خسشیووب‪،‬سئوس اوجمه متخػػهبن‬ ‫داخ ی ایشان اتضید‪ :‬ایه اىگشٌ وخستوه َمبیص ثضسگ و می پضضکهی پهس‬ ‫اص سبلُب عغو ی اىگشٌ َب ثٍ دلول اپوذمی اشیوب اس اٍ مجهًص ثهشگهضاسی‬ ‫حضًسی ان ثٍ بصگی ًسظ یصاسو ثُذاض غبدس ضذٌ اس ‪.‬خسشیووب ثهب‬ ‫اضبسٌ ثٍ ایىکٍ پضضکبن دس مًسد دستوبت َبی و می ی هبصٌ َهب پهوهشامهًن‬ ‫مًضًوب ی َمچًن اپوذمی اشیوب‪ ،‬اوًا ثومبسیَبی متبثًلوک‪ ،‬ثومبسیَهبی‬ ‫اوػبه ی سیان‪ ،‬ق ت ی وشیق‪ ،‬ا وٍ‪ ،‬گًاسش ی اجذ ثحث ی هجهبدل وهوهش‬ ‫خًاَىذ اشد‪ ،‬اتضید‪ :‬اخوشا مًاسدی اص اثتال ثومبسی اث ٍ مهوهمهًن دس اطهًس‬ ‫گضاسش ضذٌ اٍ مًجت وگشاوی اس ی ثٍ َموه خبعش یکی اص مًضهًوهبو‬ ‫مُم دس ایه اىگشٌ پوشامًن ایه ثومبسی جذیذ اس ‪.‬یی گه ‪:‬ضهوهً اث هٍ‬ ‫مومًن دس اطًسَبی تقوش وگشان اىىذٌ اس ی والیٌ ثش امشیهکهب‪ ،‬اسیپهب ی‬ ‫اتشیقب‪ ،‬متبسهبوٍ دس ثشخی اطًسَبی اسوب ی حتی ایشان ووض مًاسدی مطبَذٌ‬ ‫ضذٌ اس ؛ ثٍ َموه خبعش ثٍ َمکبسان ی مسئًالن َطذاسَبی َهبی الصم سا‬ ‫میدَوم ب وسج ثٍ گستشش احتمبلی ایه ثومبسی ؼبت گوش وطًوذ ی امکبوهبو‬ ‫الصم ثشای پوطگوشی سا محوب اىىذ اٍ مشدم گشتتبس وطًوذ‪.‬‬ ‫معبین ستهبَهی یصیهش هعهبین‪ ،‬اهبس ی ستهبٌ‬ ‫اجتمبوی‪ ،‬اظُبس داض ‪ :‬باىًن ‪ 4‬مو وًن وهش اص‬ ‫ضُهشیوهذان دسخهًاسه ثهبصوهگهشی دَهک‬ ‫دسامذی خًد ضذوذ ی اوتشاؼ خًد سا دس سبمبوٍ حمبی یصاسو ابس ثجه‬ ‫اشدٌاوذ‪ ،‬اوتشاضبو ومذ بً مشثًط ثٍ سبختبس خبوًاس اس اٍ ثبیذ دس دتهب هش‬ ‫پ وس ‪ 01 +‬خبوًاس یبساوٍای هکوک ی جذا ضًوذ‪.‬یی اتضید‪ :‬عهی ‪ 01‬سیص‬ ‫گزضتٍ دی تُشس اص متقبضوبن یبساوٍ سا ثٍ سبصمبن َذتمىذی یبساوٍَب اسسبل‬ ‫اشدیم ی ثعذ اص دستًس سئوسجمًُس اسبوی اٍ قجالً یبساوٍ ‪ 45511‬هًمهبن‬ ‫میگشتتىذ امب یبساوٍ معوطتی ثٍ حسبثطبن یاسیض وطذ ی دسخًاس ثهبصوهگهشی‬ ‫دادٌاوذ یک مبٌ یبساوٍ معوطتی ثٍ حسبهضبن یاسیض ضذ امب تعالً مسذید اس‬ ‫ب قبضبی اوُب سسوذگی ضًد‪.‬معبین ستبَی یصیش ابس گه ‪ :‬باىًن اسبمهی‬ ‫چُبس مو وًن وهش ضبمل دی تُشس یعىی یک تُشس سٍ مو وهًن وهههشی ی‬ ‫یک تُشس یک مو وًن وهشی ثٍ سبصمبن َذتمىذی یبساوٍَهب ثهشای یاسیهض‬ ‫یبساوٍ معوطتی معشتی ضذٌ اس ؛ اص ثوه اوُب اسبوی ثًدوذ اٍ وسج سبختهبس‬ ‫خبوًادٌ ی داسایی خًد اوتشاؼ داضتىذ ایه اتشاد قجال یبساوٍ مبَبوهٍ دسیهبته‬ ‫میاشدوذ امب چًن جض دَک پشدسامذی ‪ 01‬ضذٌ ثًدوذ یبساوٍ اوُهب حهزف‬ ‫ضذٌ ثًد ی ایه اتشاد دسخًاس ثبصثوىی داضتىذ‪.‬‬ ‫پشٍاصّای حج اص ‪ ۲۲‬خشداد اغاص هی ضَد‬ ‫چِ کساًی دس اٍلَیت دسیافت سْام ػذالتٌذ؟‬ ‫اقبی حسوه جُبوی گههه ‪ :‬دس‬ ‫وم وبو اوتهقهبل صائهشان امسهبل‪،‬‬ ‫حذید ‪َ 41‬ضاس صائش ثب پشیاص َهبی‬ ‫ًَاپومبیی جهمهُهًسی اسهالمهی‬ ‫ایشان ثٍ دی تشیدگبٌ جذٌ ی مذیىٍ اوتقبل خًاَىذ یبت ‪.‬‬ ‫ثٍ گهتٍ سخىگًی ضشا ًَاپومبیی جمًُسی اسهالمهی ایهشان امسهبل دس‬ ‫وم وبو اوتقبل‪ ،‬صائشان اص ‪ 00‬ایستگبٌ پشیاصی ُشان‪ ،‬جشیض‪ ،‬اشمبن‪ ،‬اغهُهبن‪،‬‬ ‫اًَاص‪ ،‬ثىذسوجبس‪ ،‬مطُذ‪ ،‬ضوشاص‪ ،‬اسدثول‪ ،‬ثًضُش‪َ ،‬مهذان‪ ،‬ثهوهشجهىهذ‪ ،‬یهضد‪،‬‬ ‫سبسی‪ ،‬گشگبن‪ ،‬اسیموٍ‪ ،‬صاَذان ی صوجبن ثٍ دی تشیدگبٌ جذٌ ی مذیىٍ اوهضام‬ ‫میضًوذ‪.‬‬ ‫ثشاسبس ثشوبمٍسیضی اوجبم ضذٌ ایلوه پشیاص دس سیص ‪ 00‬خشداد اص تهشیدگهبٌ‬ ‫امبم ثٍ مقػذ تشیدگبٌ جذٌ اوجبم میضًد‪ .‬ثب اوجبم اخشیه پشیاص دس سیص ‪00‬‬ ‫وش وم وبو ست صائشان ثٍ سشصموه یحی ثٍ ا مبم می سسذ‪.‬‬ ‫پوص اص ایه اوالم ضذٌ ثًد اٍ سبصمبن حج ی صیبسو ی سبصمبن ًَاپهوهمهبیهی‬ ‫اطًس دس حبل سایضوی ثب اطًس وشثستبن ثشای اوجبم پشیاصَبی حج اص عهشیهق‬ ‫ضشا َبی ًَاپومبیی وشثستبن ثًدوذ اٍ دس وُبی سئوس سبصمبن حج ی‬ ‫صیبسو اص وذم مًاتق ثب ایه مًضً خجش داد‪.‬‬ ‫دس صمبن غذیس ثشگٍ َهبی سهُهبم‬ ‫وذال ‪ ،‬اتشادی مطمًل دسیبت سُبم ثًدوذ ی حتی ثشای ایه اتهشاد ثهشگهٍ‬ ‫سُبم َم غبدس ضذ‪ ،‬یلی یاگزاسی ثشای ان َب اوجهبم وطهذ ایهه اتهشاد دس‬ ‫ایلًی دسیبت سُبم َستىذ‪.‬‬ ‫پًساثشاَومی‪ ،‬دسثبسٌ ایىکٍ مىبثع سُبم وذال ثشای خهػهوهع ضهىهبسهبیهی‬ ‫غًسو گشتتٍ ی اغال مىبثعی یجًد داسد؟‪ ،‬ادامٍ داد‪:‬ثهخهص وهمهذٌ ای اص‬ ‫سُبم َبی یاگزاس وطذٌ اٍ دس اختوبس دیله اسه ی دس قهبلهت سهُهبم‬ ‫ضشا َبیی اٍ ااىًن ثًسسی َستىذ یجًد داسد امهکهبن یاگهزاسی داسد‪.‬‬ ‫ثخطی َم دس قبلت ضشا َبی ؼوش ثًسسی ضىبسبیی ضذوذ اٍ مهی هًاوهىهذ‬ ‫اضبتٍ ضًوذ ی ثخص دیگش ووض دس قبلت سیشَبی دیگشی اس اٍ اهبمهال‬ ‫می ًاوىذ مجىبی ػموم گوشی ثبضىذ‪ .‬دس ایه صموىٍ ابس ابسضىبسی اوجبم ضذٌ‬ ‫اس ی امکبن یاگزاسی غىذیقَبی قبثل معبم ٍ ووض یجهًد داسد‪ .‬دس اهل‬ ‫اغل مًضً امکبوپزیش اس ‪ ،‬امب وذد اختػبظ یبتتٍ ی ضشایظ ان ی جبمعٍ‬ ‫َذف وُبیی دس ػموم وُبیی اثشگزاس اس ‪.‬‬ ‫سخٌگَی ضشکت ّمَاپمیمومایمی‬ ‫جوَْسی اسالهی ایشاى گفت‪ :‬بما‬ ‫اًجام اٍلیی پشٍاص صائمشاى حمج‬ ‫توتغ دس ‪ ۲۲‬خشداد ػولیات اػضام‬ ‫صائشاى بِ ػشبستاى اغاص هی ضَد‪.‬‬ ‫هحوذسضا پَسابشاّیمومی سئمیم‬ ‫ضمَسای‬ ‫کویسیَى اقتصادی هجل‬ ‫اسالهی دسباسُ افشاد داسای اٍلَیمت‬ ‫سْام ػذالت گفت‪ :‬افشادی کِ بشگِ‬ ‫سْام ػذالت داسًمذ دس اٍلمَیمت‬ ‫دسیافت سْام ػذالت ّستٌذ ٍ ضشایط‬ ‫کًٌَی اى ّا هبٌای تصوین گمیمشی‬ ‫بشای ٍاگزاسی سْام بِ اى ّاست‪.‬‬ ‫سئوسجمًُس‪:‬‬ ‫هٌظَس اص تصوین سخت سضذ اقتصادی بَد‬ ‫سئیسی گفت‪ :‬تالش کشدین بمَدجمِ اهسمال دس‬ ‫ساستای هحشٍهیت صدایی باضذ ٍ بِ ّویی ػملمت‬ ‫بشهبٌای اهایص سشصهیٌی تذٍیی ضذ‪.‬‬ ‫ای اهلل سوذ اثشاَوم سیوسی سیوسجمًُس اتهضید‪:‬‬ ‫وکتٍ ایل َمبوی اس اٍ سَجش اوقاله دیشیص ثهٍ‬ ‫َمٍ مب یبد دادوذ اخالظ اسه ‪ ،‬اخهالظ سمهض‬ ‫حشا اس ی مب ثبیذ یبد ثگوهشیهم ثهب اخهالظ‬ ‫حشا اىوم‪ .‬اص مشدم ثشای َمشاَیضبن ثب دیل‬ ‫غمومبوٍ طکش میاىم؛ چىذ مبٌ قجل یک حهم هٍ‬ ‫سبیجشی داضتوم دس حًصٌ ثىضیه ی چىذ سیص ثىضیهه‬ ‫مبم اطًس دچبس مطکل ضذ امب اگش َهمهذلهی ی‬ ‫َمشاَی مشدم وجًد چهٍ ا هههبقهی س مهی داد؟‬ ‫َمشاَی مشدم خو ی اسصضمىذ ی سهشمهبیهٍ دیله‬ ‫اس دس ایه صموىٍ جب داسد اص مشدم طکش اىم‪.‬‬ ‫سیوس جمًُس ثب اضبسٌ ثهٍ ثهًدجهٍ سهبل ‪،0410‬‬ ‫گه ‪ :‬الش اشدیم ثًدجٍ امسهبل دس ساسهتهبی‬ ‫محشیمو صدایی ثبضذ ی ثٍ َموه و ثشمهجهىهبی‬ ‫امبیص سشصموىی ذییه ضذ‪.‬سیوس جهمهُهًس ثهب‬ ‫اضبسٌ ثٍ اغالح اقتػبدی اطًس‪ ،‬گهه ‪ :‬اهبسی‬ ‫اٍ ضشی ضذٌ ثٍ وىًان اغالح اقتػبدی‪ ،‬دیله‬ ‫ابس سختی داسوهذیگهبم َهبیهی ثهبیهذثهشداضه‬ ‫ضًد‪.‬یی اتضید‪ :‬دس ج سٍ خػًغی سبصی گهتهم‬ ‫ػمومبو سخ ‪ ،‬دیستبن وىبی وکشدوذ‪ ،‬سسبوهٍ‬ ‫َبی خبسجی ضوغى اشدوذ ی داخ ی َهب اغهل‬ ‫مغ ت سا متًجٍ وطذوذ‪ .‬ػمومبو سخ دیله‬ ‫چىذ مًضً اس وخس سضذ اقهتهػهبدی‪ ،‬دس‬ ‫اطًس حتمی اس چغًس حبغهل مهی ضهًد ثهب‬ ‫سشمبیٍ گزاسی داخ ی ی خبسجی‪ ،‬دیم اتهضایهص‬ ‫ثُشٌیسی‪ ،‬یکی اص مطکالو اطهًس ثهُهشٌ یسی‬ ‫اس ‪ .‬اگش اسی دس جبیگبَی حضهًس داسد اهٍ‬ ‫ایه مًضًوبو ثشایص اَمهوه وهذاسد ثهبیهذ اص‬ ‫چشخٍ ثشوبمٍ سیضی ی ػمومگوشی خهبسج ضهًد‬ ‫الجتٍ ومی گًیوم اص چشخٍ اداسی اطهًس خهبسج‬ ‫ضًد‪.‬سئوس جمًُس دس ساثغٍ ثب ثحث مهجهبسصٌ ثهب‬ ‫تسبد گه ‪ :‬اجشای وذال ثبیذ ثب مجبسصٌ ثب تقهش ی‬ ‫تسبد ی جعوع َمشاٌ ثبضذ‪ .‬ثذین اغهالح وهوهبم‬ ‫ثبوکی ی پًلی اقذامبو حقق ومی یبثذ ی ایهه اص‬ ‫ثشوبمٍ َبی دیل اس ‪.‬سئوسی ػشیح اهشد‪ :‬مهب‬ ‫دوجبل وبم ووستوم‪ ،‬دوجبل گشٌ گطبیی َستوم ‪ ،‬ثبیهذ‬ ‫ابس َب سا حل اىوم‪ ،‬ثٍ دوجبل ایهه وهوهسهتهم اهٍ‬ ‫ثگًیوم ایه ابس سا ثٍ وبم دیل خًد ثج ی همهبم‬ ‫اىوم‪ ،‬مب می خًاَوم مطکالو مشدم سا حل اىوم‬ ‫یی گه ‪ :‬وسج ثٍ مسئ ٍ ا جب خهبسجهی اوهالم‬ ‫ضذٌ اس اٍ سبصمبوی دس ایه اس جهبط هبسهوهس‬ ‫ضًد ی دس مج س دس حبل پوگوشی اس ی ابس دس‬ ‫یصاسو اطًس َم ثب سشو دس حهبل پهوهگهوهشی‬ ‫اس ایلوه اقذام ُوٍ ضىبسٍ ثشای ا وٍ ا هجهب دس‬ ‫اطًس اس ب ًَی اوُب ضىبختٍ ضًد‪.‬‬ ‫یبص گ ىذٌ گًل لش اچبس ثبؼالسدا‬ ‫داغ ای السی یبضو الوبس داؼالسدا‬ ‫قبسالس اسیش اخبس داؼی اضبؼی‬ ‫قًیًن قًصی چوخبس داؼی یًخبسی‬ ‫ااوىچی لش ااوه ااش چول لشٌ‬ ‫یبؼوص یبؼوت اخبس گئذس گول لشٌ‬ ‫یبص سشیىی ایو ذاس ائل ایثبوی‬ ‫سًسیسًوً ائل اویضىٍ اپبسی‬ ‫جى ایالس یبص گًو شی اویضه لش‬ ‫ائ ٍ ثول ای ااو وت دیش گًلطه لش‬ ‫ائ وه گوسیم چتوى وگی اصالسوه‬ ‫یبص گًوً ک دیىج وگی چًخبلسوه‬ ‫چوچک ىسوه گوىٍ گوصل یًسدیمًص‬ ‫ثبضی ایجب یبضبسوه قوض ایؼ ًمًص‬ ‫یاساًِ ‪5‬هیلیَى جاهاًذُ بشقشاس‬ ‫هیضَد‬ ‫ٍصیش تؼاٍى کاس ٍ سفاُ اجتواػی با بیاى اییکِ ‪90‬دسصذ‬ ‫هشدم هستحق دسیافت یاساًِ ّستٌذ گفت‪ :‬اص ‪7.5‬هیلیَى‬ ‫ًفشی کِ یاساًِ دسیافت ًویکشدًذ ‪ 4‬تا ‪ 5‬هیلیَى ًمفمش‬ ‫بؼذ اص ثبتًام یاساًِ بِ اىّا تؼلق هیگیشد‪.‬‬ ‫حج اهلل وجذالم کی گه ‪ :‬اص َه یووم مو وًن وههشی‬ ‫اٍ یبساوٍ دسیبت ومیاشدوذ‪ 4 ،‬ب ‪ 5‬مو وًن وهش ان َهب‬ ‫ثعذ اص ثج وبم‪ ،‬یبساوٍ ثٍ انَب ع ق میگوشد‪.‬‬ ‫یی ادامٍ داد‪ :‬دَک دَم َم ثٍدلول ؼوشضههبف ثهًدن‬ ‫اعالوبو اقتػبدی خبوًاس مطمًل یبساوهٍ وطهذوهذ اهٍ‬ ‫ثسوبسی اص ایه اتشاد دس سبمبوٍ حهمهبیه دسخهًاسه‬ ‫ثبصوگشی اشدوذ ی ثشای ایهه اتهشاد َهم ثهٍ غهًسو‬ ‫و ی الحسبه یبساوٍ یاسیض ضذ‪ ،‬امهب هب ضهههبف ضهذن‬ ‫اعالوبو اقتػبدی اوبن ایه مج ػ قبثل ثشداض ووس ‪.‬‬ ‫یصیش عبین‪ ،‬ابس ی ستبٌ اجتمبوی اتهضید‪ 01 :‬دسغهذ‬ ‫مشدم ایشان مستحق دسیبت یبساوٍ َستىذ یَش ایشاوی اٍ‬ ‫جضی ‪ 01‬دسغذ ثبضذ قغع ًب حتی یک وهش َهم حهقهص‬ ‫ضبیع وخًاَذ ضذ ی پًل َهمهٍ دس حسهبه سهبصمهبن‬ ‫َذتمىذی یبساوٍَب مًجًد َس ‪.‬‬ ‫یی ػشیح اشد‪ :‬اگش تشدی دس مبٌَبی خشداد‪ ،‬وش ی یب‬ ‫مشداد مطخع ضًد اٍ مستحقق دسیبت یبساوٍ اسه ‪،‬‬ ‫پًل مبٌَبی قجل َم ثشای ایه تشد یاسیض خهًاَهذ ضهذ‪.‬‬ ‫***یبساوٍ اسد دس سهشٌ اطًسَبی خبسجی‬ ‫ثٍ گهتٍ یصیش عبین‪ ،‬ابس ی ستبٌ اجتمبوهی ثهخهطهی اص‬ ‫یبساوٍ اسد ایشان اص عشیق قبچبق ی غبدساو سسمهی ثهش‬ ‫سش سهشٌ خبسجیَب میست ‪.‬‬ ‫حج اهلل وجذالم کی اضبتٍ اشد‪ :‬دس ثخص غهبدساو‪،‬‬ ‫مبابسیوی ثب اسد یبساوٍای مشدم ایهشان‪َ4 ،‬هضاس ی ‪011‬‬ ‫مو وبسد ًمبن میگشت هب خهبسجهی َهب مهباهبسیوهی‬ ‫اسصان شی ثخًسوذ‪.‬‬ ‫یی مشدمیسبصی یبساوٍَب سا یکی اص مُم شیه اقذامهبو‬ ‫دیل سوضدَم ثوبن اشد ی گه ‪ :‬اسص چهُهبس ی ‪011‬‬ ‫ًمبوی َش سبل حذید ‪َ 411‬ضاس مو وبسد ًمبن اص جوت‬ ‫مشدم ثشداض میاشد‪َ ،‬مچىوه ثخص ومذٌ اسص دیلتی‬ ‫چُبسی ‪ً 011‬مبوی ثٍ جوت دالالن ی یاسداهىهىهذگهبن‬ ‫ثیاوػبف میسسوذ‪ ،‬ثٍوجبس ی حق ‪َ411‬ضاس مهوه هوهبسد‬ ‫ًمبوی مشدم ثٍ جهوهت وهذٌ ای دالل‪ ،‬یاسداهىهىهذٌ‪،‬‬ ‫قبچبقچی‪ ،‬مػشف اىىذٌ ی ًلوذاىهىهذگهبن خهبسجهی‬ ‫میست ‪.‬‬ ‫وجذالم کی ادامٍ داد‪ :‬ثخطی اص یبساوٍ اسص دیلتی َم ثهٍ‬ ‫جوت ًلوذاىىذٌ خبسجی ثٍییژٌ ًلوذاىىذٌ داوٍ َهبی‬ ‫سیؼىی میست ثٍگًوٍای اٍ ثٍاصای َش دالس‪َ 01 ،‬ضاس‬ ‫ًمبن ثٍ جوت ًلوذاىىذٌ خبسجی میست ی ثهٍ َهش‬ ‫ًلوذاىىذٌ خبسجی ‪َ 01‬ضاس ًمبن ثهٍ اصای َهش دالس‬ ‫یبساوٍ پشداخ میضذ‪.‬‬ صفحه 1 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫یکشىبٍ ‪8‬خزداد ‪ 92 * 1041‬می‪ 92* 9499‬شًال ‪ * 1001‬سال سی ی دیم ( ایتًس ایکیىجی ایل ) * شمارٌ ( سایی ) ‪0042 :‬‬ ‫تاظی ودومای ممصطومایی ایطان زض‬ ‫مطاحل پایاوی مصاوطات ییه‬ ‫جُان بایذ در مقابلٍ با سیاستَای‬ ‫یکجاوبٍگزایاوٍ امزیکا متحذ شًد‬ ‫دبیز شًرای عالی امىیت ملی گفتفت‪ :‬فی ریفشی‬ ‫َمکاریَای راَبزدی تُزان ‪ -‬مسکً بزای مًاجُفٍ‬ ‫با سیاستَای یکجاوبٍگزایاوٍ امزیکا ضزیرت دارد‪.‬‬ ‫سخىگًی یسارت امًرخارجٍ چیفه مفی گفًیفذ‬ ‫ایاالت متحذٌ بٍ عىًان اغاسگز بحزان بفایفذ بفٍ‬ ‫صًرت جذی بٍ وگزاوی َای مشزیع ایزان دربفارٌ‬ ‫مذاکزات َستٍای اسخ دَذ‪.‬‬ ‫ػخٌ َی ٍصاست اهَسخاسجِ چیای های ساَیاذ‬ ‫ایاالت هتحذُ تِ عٌَاى اغاصسش تحاشاى تاایاذ تاِ‬ ‫هَست جذی تِ ً شاًی ّای هـاشٍ ایاشاى دس‬ ‫هااَسد هاازاکااشات ّؼااتااِ ای پاااػااط دّااذ‪.‬‬ ‫ٍاًگ ٍى تیی دس جو خاثاشًا ااساى داخالای ٍ‬ ‫خاسجی تا تیاى ایٌکِ الذاهات اهشیکاا عالایاشغان‬ ‫ؿکؼا ػیاػاّای ػشکَب کٌٌذُ اؽ‪ّ ،‬ایا‬ ‫کوکی تِ هَضَ هزاکشات ًوی کٌذ سافاا هاا‬ ‫هتَجِ ؿذین ساتشت هالی ًوایٌذُ ٍیظُ اهشیکاا دس‬ ‫اهَس ایشاى دس ػخٌاى خَد دس کٌ شُ اعالم کاشدُ‬ ‫اػا کِ ػیاػا فـاس حذاکثشی تش ایشاى ؿکؼا‬ ‫خَسدُ اػا‪ ،‬اها اًچاِ خااسا اص دسن هاشدم‬ ‫اػا‪ ،‬ایی اػا کِ اسش چِ طشف اهشیاکاایای اص‬ ‫اؿتثاُ خَد اساُ اػا ٍ حاضش تِ تَتِ ًیؼا‪ ،‬اهاا‬ ‫تش تـذیذ تحشینّا علیِ ایشاى اداهِ هیدّذ‪.‬‬ ‫دس ایی دیذاس ؿوخاًی تا اتشاص سضاایاا اص ػا ا‬ ‫عالی سایضًی ّای دٍ کـَس دس ػ َح هختلا تاش‬ ‫ضشٍست تمَیا ّش چِ تیـتش ّوکاسی ّای ایشاى ٍ‬ ‫سٍػیِ تا تَجِ تِ تحَالت جذیذ دس عاشهاِ تایای‬ ‫الوللی تاکیذ کشد‪.‬دتیش ؿَسای عالی اهاٌایاا هالای‬ ‫کـَسهاى تا اؿاسُ تِ اعوال تحشین ّاای سؼاتاشدُ‬ ‫غشب تش علیِ سٍػیِ خاطشًـاى کاشد جاواْاَسی‬ ‫اػالهی ایشاى ‪ ۳۴‬ػال اػا کِ دس هعشض تاحاشیان‬ ‫لشاس داسد ٍ تِ ًواد تی اثش تَدى تحشین تشای تحویل‬ ‫اسادُ ػیاػی تِ کـَسّای هؼتامال تاثاذیال ؿاذُ‬ ‫اػا‪ ،‬ؿوخاًی‪ ،‬تش ضشٍست پی سیاضی ّاواکااسی‬ ‫ّای ساّثشدی ایشاى ‪ -‬سٍػیاِ تاشای هاَاجاْاِ تاا‬ ‫ػیاػا ّای یکجاًثِ سشایاًِ اهشیکا تاکیذ کاشد ٍ‬ ‫افضٍد تِ ًظش هی سػذ‪ ،‬تحشیوْا تش علیِ سٍػایاِ تاا‬ ‫پایاى جٌگ لغَ ًخَاّذ ؿذ ٍ اص ایی سٍ تایذ تاشای‬ ‫تذٍیی ًظام هٌؼجن ّوکاسی تیی کـَسّای تحشین‬ ‫ؿذُ دس افک ساّثشدی ٍ تلٌذ هذت تاشًااهاِ سیاضی‬ ‫ؿَد‪ٍ.‬ی‪ ،‬ایجاد جْؾ اػااػای دس تاعااهاالت ٍ‬ ‫هٌاػثات التصادی دٍ طشف سا اص هْن تشیای اتاعااد‬ ‫سٍاتط ٍ عاهل تؼشیا دس استاماای اتاعااد دیا اش‬ ‫ّوکاسیْا داًؼا ٍ سفا تؼتشػاصی تشای صیؼاا‬ ‫هـتشن دس ؿشایط تحشیوی ٍ تثذیل تحشین ّاا تاِ‬ ‫فشهتی تشای تمَیا الاتاصااد هاَلاذ ٍ دسٍى صا‬ ‫ضشٍسی اػا‪ٍ.‬ی تَػعِ ّاواکااسی کـاَسّاای‬ ‫عضَ ػاصهاى ّوکاسی ّای ؿاً ْای ٍ پیؾ تیاٌای‬ ‫ػاصٍکاسّای هـتشن هالی‪ ،‬تاًکی ٍ تعشفِ ای تیای‬ ‫اعضا ایی ػاصهاى سا یکی اص الذاهات هْوی خاَاًاذ‬ ‫کِ هی تَاًذ اص تاثیشسزاسی اتضاس غیشلاًًَی تحشیان‬ ‫تش هٌاػثات التصادی ٍ تاجااسی تایای کـاَسّاا‬ ‫جلَسیشی کٌذدتیش ؿَسای عالی اهٌیا هلی تا تثییی‬ ‫تالؽ غشب تشای ػشسشم ػاصی سٍػیِ دس تاحاشاى‬ ‫اٍکشایی تشای کاّؾ توشکض ایی کـَس دس حاَصُ‬ ‫ّای دی ش تَیظُ اػیای هشکضی‪ ،‬لفمااص ٍ ػاَسیاِ‬ ‫اظْاس داؿا تشخی کـَسّا تاا ػاَساػاتافاادُ اص‬ ‫تحشاى اٍکشایی تذًثال اجشای طاشحاْاای تاَػاعاِ‬ ‫طلثاًِ دس هٌ مِ ٍ پی یشی اّذاف تلٌذپشٍاصاًِ خاَد‬ ‫ّؼتٌذ کِ تایذ تا اى هماتلِ جذی ؿَد‪.‬ؿوخاًای تاا‬ ‫اتشاص ً شاًی ًؼثا تِ ٍضعیا افغااًؼاتااى ٍ اداهاِ‬ ‫حضَس ًااهی ػاص سشٍّْای هختل تشٍسیؼتای دس‬ ‫ایی کـَس افضٍد فمذاى ؿکل سیشی دٍلا فشاسیاش‬ ‫دس ایی کـَس یکی اص اهلی تشیی دالیل تذاٍم تای‬ ‫ثثاتی ٍ ًااهٌی ٍ افضایؾ فـااسّاای الاتاصاادی ٍ‬ ‫هعیـتی تِ هشدم اػا‪.‬ؿوخاًی دس پایاى‪ّ ،‬واکااسی‬ ‫ًضدیکتش ٍ تشًاهِ سیضی ؿذُ ًْادّای اهٌیا هلی دٍ‬ ‫کـَس تشای فشاّن کشدى تؼتشّاای الصم دسحاَصُ‬ ‫هٌاػثات جذیذ التصادی‪ ،‬تجاسی‪،‬هالی ٍ اهاٌایاتای‬ ‫دٍجاًثِ تَیظُ دس ؿشایط تاحاشیان سا اص الاضاهاات‬ ‫ؿشایط هَجَد اعالم کشد ٍ سفا تشای تحمک ایای‬ ‫هْن اهادُ تذاٍم ًـؼا ّای هماهاات ریاشتاط دٍ‬ ‫سیاسی‬ ‫‪2‬‬ ‫* َمطاَی زیلت ی مجلس تطای تطىیل‬ ‫یظاضت تاظضگاوی‬ ‫کـَس دس تْشاى ٍ هؼکَ ّؼتین‪ً.‬یکالی پاتاشٍؿا‬ ‫دتیش ؿَسای اهٌیا هلی فذساػیَى سٍػیِ ًیض دس ایی‬ ‫دیذاس تا تثییی جاه سیـِ ّای ؿکل سیشی تاحاشاى‬ ‫اٍکشایی ٍ هذاخلِ سؼتشدُ غشب تشای تثذیل کشدى‬ ‫ایی کـَس تِ کاًَى ًااهٌی ٍ تی ثثاتی اظْاس داؿا‬ ‫عولیات ٍیظُ سٍػیِ دس اٍکشایی هشفاا تاْااًاِ ای‬ ‫تشای اعوال تحشین ّای سؼتشدُ علیِ کـَس هاػاا‬ ‫ٍ چَى غشب عضم خَد سا تشای ضشتِ صدى تِ سٍػیِ‬ ‫جضم کشدُ‪ ،‬حتی اسش تحشاى اٍکشایی ًایاض ؿاکال‬ ‫ًوی سشفا ایی تحشین ّا اعوال هی ؿذ‪ٍ.‬ی سٍؿی‬ ‫ؿذى حماایاک تؼایااس تالاط هاشتاَا تاِ ایاجااد‬ ‫اصهایـ اّْای ؿیویایی ٍ تیَلاَطیاکای اص ػاَی‬ ‫اهشیکا دس اٍکشایی سا یکی اص ثوشات عولیات ٍیظُ‬ ‫سٍػیِ دس ایی کـَس عٌَاى کاشد ٍ سافاا تاشای‬ ‫اثثات فعالیا ّای غیشلاًًَی اهشیکا دس اٍکاشایای‬ ‫اػٌاد دلیک ٍ غیش لاتل اًکاسی دس اختیاس داسین کاِ‬ ‫تضٍدی هٌتـش خَاّین کشد‪.‬‬ ‫سئیغ کویؼیَى اجتواعی هاجالاغ‪ ،‬اص ّاواشاّای‬ ‫دٍلا ٍ هجلغ تشای تـکیل ٍصاست تاصسساًای تاِ‬ ‫هٌظَس سف هـکالتی خثش داد کِ دس تاَصیا الاالم‬ ‫اػاػی ٍ سایضًی ّای تاصسسااًای ٍجاَد داسد‪ٍ.‬لای‬ ‫اػواعیلی دس سفا ٍسَی اختصاهی تا خثشسضاسی‬ ‫هذاٍػیوا دستاسُ علا اداهِ سػایاذسای تاِ طاشح‬ ‫تـکیل ٍصاست تاصسساًی کِ دس هجلغ سزؿتاِ تاِ‬ ‫تصَیه سػیذُ تَد‪ ،‬سفا تـکیل ایی ٍصاستاخااًاِ‬ ‫هصَتِ هجلغ دّان تاَد کاِ تاش اػااع طاشح‬ ‫ًوایٌذساى هجلغ تصَیه ٍ ػاساغ تاِ ؿاَسای‬ ‫ً ْثاى اسػال ؿذُ تَد‪.‬‬ ‫* مرثط‪ :‬فساز گستطزٌ ای زض ماجرطای‬ ‫متطیپل ضخ زازٌ است‬ ‫هعاٍى اٍل سئیغ جوَْس تا تیاى ایٌکِ دس هااجاشای‬ ‫هتشٍپل اتاداى فؼاد سؼتشدُ ای تیای ػااصًاذُ تاٌاا‪،‬‬ ‫پیواًکاس‪ً ،‬اظش ٍ دػت اُّای اسائِدٌّذُ هجَص اتفاق‬ ‫افتادُ‪ ،‬سفا تایذ طَسی تِ هؼالِ سػیذسی ؿَد کِ‬ ‫دی ش تکشاس ًـَد‪.‬‬ ‫هعاٍى اٍل سئیغجوَْس تا تیاى ایٌکاِ ایای حاادثاِ‬ ‫تاکٌَى ‪ ۴3‬هصذٍم ٍ ‪ 4۳‬فَتی داؿتِ اػا‪ ،‬سافاا‬ ‫احتوال ٍجَد افشاد دی شی دس صیش اٍاس کاِ فاَت‬ ‫ؿذُ یا صًذُ تاؿٌذ‪ّ ،‬وچٌاى ٍجَد داسد ٍ دس حاال‬ ‫تالؽ ّؼتین ٍ اهیذٍاسین کِ ظشف یاکای دٍ سٍص‬ ‫ایٌذُ تکلی کاس هعلَم ؿَد‪.‬‬ ‫ازاضٌ ول ضاَساضی ی حمل یومل جازٌ ای استان اشضتایجان ضطلی‬ ‫ساظمان‪ :‬ازاضٌ ول ضاَساضی ی حمل ی ومل جازٌ ای اشضتایجان ضطلی‬ ‫الف) مًضًع‪ :‬اگُی مىالصٍ عمًمی یه مطحلٍ ای‪:‬‬ ‫‪ -1‬لىٍ گیطی ی ضیوص اُسفالت چطمساش‪ -‬اغ تطاظ ضُطستان ًَضاوس (ضماضٌ مىالصٍ ‪ -1441447‬ضماضٌ فطاذًان زض ساماوٍ تساضوات الىتطیویه زیلت ‪) 2441441144444454‬‬ ‫‪ -2‬تُساظی ضاٌ ضیستایی اعثالغ ضُطستان تستان اتاز (ضماضٌ مىالصٍ ‪ -1441448‬ضماضٌ فطاذًان زض ساماوٍ تساضوات الىتطیویه زیلت ‪) 2441441144444455‬‬ ‫‪ -3‬تُساظی ی ضه ضیعی ضاٌ ضیستایی ماللًی تُساظی ضاٌ ضیستایی اسثُاض علیا ضُطستان ولیثط (ضماضٌ مىالصٍ ‪ -1441414‬ضماضٌ فطاذًان زض ساماوٍ تساضوات الىتطیویه زیلت ‪) 2441441144444456‬‬ ‫‪ -4‬ضیوص اسفالت ضاٌ ضیستایی اضان‪ -‬یای ضُطی ضُطستان مطاغٍ (ضماضٌ مىالصٍ ‪ -1441411‬ضماضٌ فطاذًان زض ساماوٍ تساضوات الىتطیویه زیلت ‪) 2441441144444457‬‬ ‫‪ -5‬تىمیل احساث ضاٌ ضیستایی تجطیز‪ -‬لطالق سلماوی ضُطستان میاوٍ (ضماضٌ مىالصٍ ‪ -1441412‬ضماضٌ فطاذًان زض ساماوٍ تساضوات الىتطیویه زیلت ‪) 2441441144444458‬‬ ‫‪ -6‬تُساظی ی اسفالت ضاٌ ضیستایی چُاضتطیز ضُطستان عجثطیط (ضماضٌ مىالصٍ ‪ -1441413‬ضماضٌ فطاذًان زض ساماوٍ تساضوات الىتطیویه زیلت ‪) 2441441144444459‬‬ ‫‪ -7‬تُساظی ی ضه ضیعی ضاٌ ضیستایی سطاجلً ی ضاٌ ضیستایی لًیطًل ضُطستان ولیثط (ضماضٌ مىالصٍ ‪ -1441416‬ضماضٌ فطاذًان زض ساماوٍ تساضوات الىتطیویه زیلت ‪) 2441441144444464‬‬ ‫‪ -8‬تُساظی ی اسفالت ضاٌ ضیستایی سطذٍ حصاض ضُطستان میاوٍ (ضماضٌ مىالصٍ ‪ -1441418‬ضماضٌ فطاذًان زض ساماوٍ تساضوات الىتطیویه زیلت ‪) 2441441144444461‬‬ ‫‪ -9‬تُساظی ی ضه ضیعی ضاٌ ضیستایی لاطاض ضُطستان ولیثط (ضماضٌ مىالصٍ ‪ -1441424‬ضماضٌ فطاذًان زض ساماوٍ تساضوات الىتطیویه زیلت ‪) 2441441144444462‬‬ ‫‪ -14‬تُساظی ی ضه ضیعی ضاٌ ضیستایی یلىسضان – گلسض ضُطستان ولیثط (ضماضٌ مىالصٍ ‪ -1441423‬ضماضٌ فطاذًان زض ساماوٍ تساضوات الىتطیویه زیلت ‪) 2441441144444463‬‬ ‫‪ -11‬تىمیل احساث ی تُساظی ضاٌ ضیستایی استیاض ضُطستان َطیس(ضماضٌ مىالصٍ ‪ -1441424‬ضماضٌ فطاذًان زض ساماوٍ تساضوات الىتطیویه زیلت ‪) 2441441144444464‬‬ ‫‪ -12‬تىمیل احساث ضاٌ ضیستایی ذلیفٍ وىسی‪ -‬وماجطیز ضُطستان َطتطیز (ضماضٌ مىالصٍ ‪ -1441425‬ضماضٌ فطاذًان زض ساماوٍ تساضوات الىتطیویه زیلت ‪) 2441441144444465‬‬ ‫‪ -13‬احساث ضاٌ ضیستایی لطٌ عًضت‪ -‬گىج اتاز – تعیجیک ضُطستان َطتطیز (ضماضٌ مىالصٍ ‪ -1441426‬ضماضٌ فطاذًان زض ساماوٍ تساضوات الىتطیویه زیلت ‪) 2441441144444466‬‬ ‫‪ -14‬تُساظی ضاٌ ضیستایی تلىطی ضُطستان جلفا (ضماضٌ مىالصٍ ‪ -1441427‬ضماضٌ فطاذًان زض ساماوٍ تساضوات الىتطیویه زیلت ‪) 2441441144444467‬‬ ‫‪ -15‬احساث ضاٌ ضیستایی یزیک ضُطستان جلفا (ضماضٌ مىالصٍ ‪ -1441428‬ضماضٌ فطاذًان زض ساماوٍ تساضوات الىتطیویه زیلت ‪) 2441441144444468‬‬ ‫‪ -16‬تىمیل ضاٌ ضیستایی علیاض ضُطستان یضظلان (ضماضٌ مىالصٍ ‪ -1441429‬ضماضٌ فطاذًان زض ساماوٍ تساضوات الىتطیویه زیلت ‪) 2441441144444469‬‬ ‫‪ -17‬تىمیل احساث ضاٌ ضیستایی تاظٌ وىس‪ -‬وُىس ضُطستان َطیس (ضماضٌ مىالصٍ ‪ -1441434‬ضماضٌ فطاذًان زض ساماوٍ تساضوات الىتطیویه زیلت ‪) 2441441144444474‬‬ ‫‪ -18‬تُساظی ی ضه ضیعی ضاٌ ضیستایی گلیعٌ ضُطستان اَط (ضماضٌ مىالصٍ ‪ -1441431‬ضماضٌ فطاذًان زض ساماوٍ تساضوات الىتطیویه زیلت ‪) 2441441144444471‬‬ ‫‪ -19‬تُساظی ضاٌ ضیستایی چیچىلً‪ -‬یوستان ضُطستان یضظلان (ضماضٌ مىالصٍ ‪ -1441432‬ضماضٌ فطاذًان زض ساماوٍ تساضوات الىتطیویه زیلت ‪) 2441441144444472‬‬ ‫‪ -24‬تىمیل احساث ضاٌ ضیستایی تیطه – سُطیان ضُطستان یضظلان (ضماضٌ مىالصٍ ‪ -1441433‬ضماضٌ فطاذًان زض ساماوٍ تساضوات الىتطیویه زیلت ‪) 2441441144444473‬‬ ‫‪ -21‬تىمیل ضاٌ ضیستایی میلک‪ -‬سىس اذًض ضُطستان یضظلان (ضماضٌ مىالصٍ ‪ -1441435‬ضماضٌ فطاذًان زض ساماوٍ تساضوات الىتطیویه زیلت ‪) 2441441144444474‬‬ ‫‪ -22‬تُساظی ی ضه ضیعی ی اسفالت ضاٌ ضیستایی ضطف اتاز زض یضظلان (ضماضٌ مىالصٍ ‪ -1441436‬ضماضٌ فطاذًان زض ساماوٍ تساضوات الىتطیویه زیلت ‪) 2441441144444475‬‬ ‫‪ -23‬اوجام عملیات ذط وطی تا ضوگ سطز محًضَای اضتثاطی اظاز ضاٌ تثطیع‪ -‬ظوجان ی ضاَُای ضیستایی ضُطستان َای حًمٍ اظاز ضاٌ تستان اتاز‪َ -‬طتطیز‪ -‬چاضاییماق‪ -‬میاوٍ ی ‪( ...‬ضمراضٌ‬ ‫مىالصٍ ‪ -1441453‬ضماضٌ فطاذًان زض ساماوٍ تساضوات الىتطیویه زیلت ‪) 2441441144444476‬‬ ‫‪ -24‬تُساظی ی اسفالت لطعٍ زیم ملىان‪ -‬مطاغٍ (ضماضٌ مىالصٍ ‪ -1441454‬ضماضٌ فطاذًان زض ساماوٍ تساضوات الىتطیویه زیلت ‪) 2441441144444478‬‬ ‫ظمان اوتطاض اسىاز زض ساماوٍ تساضوات الىتطیویىی زیلت تٍ تاضید ‪1441043045‬می تاضس‪.‬‬ ‫مُلت زضیافت اسىاز تا ساعت ‪ 9‬صثح تاضید ‪ 1441043012‬ی تىُا اظ ططیک ساماوٍ تساضوات الىتطیویىی زیلت می تاضس‪.‬‬ ‫مُلت اضسال پیطىُاز لیمت تا ساعت ‪ 9‬صثح تاضید ‪ 1441043022‬ی تىُا اظ ططیک ساماوٍ تساضوات الىتطیویىی زیلت می تاضس‪.‬‬ ‫پیطىُاز زَىسگان تایستی ضماوت وامٍ تاوىی یا فیص یاضیعی تاتت تضمیه ضطوت زض مىالصٍ ضا تٍ صًضت فیعیىی مطاتک اوچٍ زض اسىاز شوط ضسٌ است حساوثط تا ساعت ‪ 9‬صثح تاضید ‪1441043022‬‬ ‫تٍ زتیطذاوٍ ازاضٌ ول ضاَساضی ی حمل ی ومل جازٌ ای استان اشضتایجان ضطلی تحًیل زَىس‪.‬‬ ‫تاضید تاظگطایی پیطىُازَا ساعت ‪ 14‬صثح تاضید ‪ 1441043022‬زض محل ازاضٌ ول ضاَساضی ی حمل ی ومل جازٌ ای اشضتایجان ضطلی‪.‬‬ ‫ب ) مًضًع اگُی مىالصٍ عمًمی یه مطحلٍ ای َمعمان تا اضظیاتی ویفی (فططزٌ) ‪:‬‬ ‫پطتیثاوی ی وگُساضی زستگاَُای تطزز ضماض َمطاٌ تا اضظیاتی ویفی (ضماضٌ مىالصٍ ‪ -1441452‬ضماضٌ فطاذًان زض ساماوٍ تساضوات الىتطیویه زیلت ‪) 2441441144444477‬‬ ‫ظمان اوتطاض اسىاز زض ساماوٍ تساضوات الىتطیویىی زیلت مًضذٍ ‪ 1441043045‬می تاضس‪.‬‬ ‫مُلت زضیافت اسىاز تا ساعت ‪ 49‬صثح مًضذٍ ‪ 1441043012‬ی تىُا اظ ططیک ساماوٍ تساضوات الىتطیویىی زیلت می تاضس‪.‬‬ ‫مُلت اضسال اسىاز اضظیاتی ویفی ی پیطىُاز لیمت تا ساعت ‪ 49‬مًضذٍ ‪ 1441043026‬ی تىُا اظ ططیک ساماوٍ تساضوات الىتطیویىی زیلت می تاضس ‪.‬‬ ‫تاضید تاظگطایی پیطىُازَا ساعت ‪ 14‬مًضذٍ ‪ 1441043026‬زض محل ازاضٌ ول ضاَساضی ی حمل ی ومل جازٌ ای اشضتایجان ضطلی‬ ‫تطگعاضی ولیٍ مطاحل مىالصٍ صطفاً اظ ططیک ساماوٍ تساضوات الىتطیویىی زیلت تٍ ازضس ‪www.setadiran.ir‬امىان پصیط می تاضس‪.‬‬ ‫عاللمىسان تٍ ضطوت زض مىالصٍ وٍ لثال زض ایه ساماوٍ ثثت وام وىطزٌ اوس می تًاوىس جُت ثثت وام ی زضیافت گًاَی امضا الىتطیوریرىری ترا ضرمراضٌ َرای ‪421-41934‬‬ ‫مطوع پطتیثاوی ی ضاَثطی ساماوٍ تماس حاصل ومایىس‪ .‬اطالعات تماس زفاتط ثثت وام استان َا زض سایت ساماوٍ ‪www.setadiran.ir‬ترص ثثت وام‪-‬پطیفایل مىالصٍ گط مًجًز است‪.‬‬ ‫تطای وسه اطالعات تیطتط ضجًع وىیس تٍ تثطیع‪ ،‬میسان ضاٌ اَه‪ ،‬ازاضٌ ول ضاَساضی ی حمل ی ومل جرازٌ ای اسرتران اشضترایرجران ضرطلری‪ ،‬ازاضٌ پریرمران ی ضسریرسگری‬ ‫الای مُىسس ضوجثط تلفه ‪441-34487648‬‬ ‫‪*1045‬ضىاسٍ اگُی‪* 1325342:‬تاضید اوتطاضوًتت ایل‪* 1441043048 :‬اوتطاض وًتت زیم‪ * 1441043049:‬ضیظوامٍ اضن‬ صفحه 2 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫یکطٌثِ ‪8‬خرداد ‪ 52 * ۰05۰‬هی‪ 5۰ * 5555‬ضَال‪ * ۰001‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَز ایکیٌجی ایل ) * ضوارُ ( سایی ) ‪225۰ :‬‬ ‫هقالِ‬ ‫یسائل اُىٍ دس بضسگتشیه بیماسستان‬ ‫اًداان خایسمیاوٍ دس تبشیض!‬ ‫تیوارستاى خیرساز ‪ ۰55‬تاخاتاخاَاتای «زّارا‬ ‫هرداًیارری »در تثریس کِ تِ عٌَاى تسرگاتاریای‬ ‫هرکس اهَزضی‪ ،‬پژٍّطی ٍ درهاًی کاَدکااى ٍ‬ ‫ًَجَاًاى در هٌغقِ خاٍرهیاًِ هحسَب هیضَد از‬ ‫ٍجَد ٍسایل کٌِْ کِ از تیوارستاى کَدکاى تثریس‬ ‫تِ ایی تیوارستاى اًتقال یافتِ است‪ ،‬رًج هیترد‪.‬‬ ‫جواز اح سیان معااون زضماان زانکا ااه الاو‬ ‫پعقىی ت طیع ظهط امطوظ زض نکاؿات نا ایا ای‬ ‫ضئیؽ زانک اه لو پعقىی ت طیع و حاج واطیام‬ ‫مطزانی اشض ذیط بق نا حوظه زضمان و اموظـ با‬ ‫محوضیت بطضؾی اذطین وضعیات بایا ااضؾاتاان‬ ‫ووزوان مطزانی اشض با اقاضه بق السامات ناوضت‬ ‫گطفتق زض ذهول تجاهایاع و ضاه اناساظ ایان‬ ‫بی اضؾتان اظهاض وطز‪ :‬بی اضؾتان ماطزانای اشض باق‬ ‫نوضت یات امنایی و با حضوض ن ایناسگاانای اظ‬ ‫عطف حاج الا مطزانیاشض و ن اینسگانی اظ عاطف‬ ‫زانک اه لو پعقىی ت طیع ازاضه میقوز و تا اا‬ ‫ت ـ ما زض عی ماه ا گصقتق تجهیع بی اضؾتاان‬ ‫و ذسماتضؾانی مغلو بق قهطونسان بوزه اؾت‪.‬‬ ‫و افعوز‪ :‬بی اضؾتان مطزانیاشض مطزاز ماه ‪00۵۵‬‬ ‫موضز افتتاح لطاض گطفتق بوز اما بق واؾاغاق باطذای‬ ‫ن طانی ا انتمای بی اضؾتان نوظ انجا نکسه بوز باا‬ ‫توجق بق زذسذق ایی وق حاج الا ماطزانای اشض‬ ‫زاقتنس انتمای بی اضؾتان با بطنامقضیع ا نوضت‬ ‫گطفتق زض اؾفنسماه ؾای گصقتق انجا قس و برکی‬ ‫اظ بی اضؾتان ضا بق مج و ق جسیس منتمل وطزیم‪.‬‬ ‫اح سیان متصواط قاس‪ :‬باراف اا اوضغاناؽ‪،‬‬ ‫زضمان اه و زیالیع با توجق بق نیاظ او ماطز زض‬ ‫بی اضؾتان ؾابک چنان بق ذسمات ضؾانای ازاماق‬ ‫زازنس و بی اضؾتان جسیس نیع با برف ا جاسیاس‬ ‫اوضغانؽ‪ ،‬زضمان اه‪ ،‬برف ا بؿتط و ‪...‬اذااظ‬ ‫بق واض وطز‪.‬‬ ‫و ذاعطنکان وطز‪ :‬زض ذهول وؾایل واهاناق‪،‬‬ ‫مؿوو ن برف ا ت ا وؾائل تحت اذتیاض ذاوز‬ ‫ضا بق بی اضؾتان جسیس منتمل وطزهانس‪ ،‬ط چنس این‬ ‫وؾائل موضز اؾتفازه لطاض ن یگیطز اما زض اتاق اا‬ ‫جا گطفتق اؾت‪ ،‬ما امطوظ متعهس میقویم وؾاائال‬ ‫وهنق ضا عی ‪ ۰۵‬ضوظ اینسه تعیین تىلیف واطزه و‬ ‫اظ بی اضؾتان ذاضج ونیم‪.‬‬ ‫اح سیان با اقاضه بق نه زؾت اه ا ترهاهای‬ ‫زض این بی اضؾتان گفت‪ :‬زؾت اه ا ا اض ا ‪،‬‬ ‫ؾی تی اؾىن ‪ 0۰۱‬و ؾی تی انػیو پیف اظ ایان‬ ‫توؾظ زانک اه ذطیساض قسه اؾات‪ ،‬اماا باطا‬ ‫نه این زؾت اه ا نیاظمنس حسوز ‪ ۰۵‬مایالایااضز‬ ‫تومان بوزجق ؿتیم و بسون قاه تاامایان ایان‬ ‫بوزجق واض اؾانی نروا س بوز‪.‬‬ ‫و ازامق زاز‪ :‬با بطنامقضیع ا نوضت گطفتق زض‬ ‫فاظ اوی زؾت اه ا اض ا با حسالل عینق واطز ‪0‬‬ ‫میلیاضز تومان زض عی ؾق مااه اتای نها و باق‬ ‫بهطهبطزاض میضؾس‪.‬‬ ‫معاون زضمان زانک اه لو پعقىی ت طیع با تمسیط‬ ‫اظ ت ـ ا حاج الا ماطزانای اشض زض عاوی‬ ‫ؾای ا مت از یازاوض قس‪ :‬حاج الا مطزانیاشض‬ ‫زو برف ویػه زیالیع و پیونس ضا زض این بی اضؾتاان‬ ‫زض نمط زاضنس بق نوضت ذال موضز توجاق لاطاض‬ ‫ز نس وق می توانس نیاظ برف لاابال تاوجاهای اظ‬ ‫بی اضان منغمق ضا ضف ونس‪.‬‬ ‫ضئیؽ زانک اه لو پعقىی ت طیع نیاع زض ازاماق‬ ‫این نکؿت اظ حاج الا مطزانی اشض باا اناوان‬ ‫ن از اظ واض ا ذیطذوا انق زض وکوض نا بطز و‬ ‫گفت‪ :‬حاج الا مطزانیاشض بطا وکوض و اؾتان‬ ‫ما ظطفیت بینمیط ؿتنس و این اؾتان بق زاقاتان‬ ‫ایکان افتراض میونس‪.‬‬ ‫به ن نمی پوض با اقاضه بق اضائق ذسمات زضمانی زض‬ ‫این بی اضؾتان گفت‪ :‬زض حای حاضط بیف اظ ‪۰۰۵‬‬ ‫نفط اظ فطظنسان ان زض این بی اضؾتان بؿتط ؿتناس‬ ‫و ذسمات ترههی زضیافت میوننس‪.‬‬ ‫ضئیؽ زانک اه لو پعقىی ت طیع اظاهااض واطز‪:‬‬ ‫ذوق رتانق زض بحث تامین نایاطو ماتاراهام‬ ‫پطؾتاض مکىلی نساضیم و بق تعساز وافی پطؾاتااض‬ ‫زض این مج و ق بق واض گاطفاتاق قاسه اؾات و‬ ‫مترههان ما نیع زض مج و ق حضوض زاضنس‪.‬‬ ‫نمیپوض‪ ،‬نه تجهیعات و زؾت اه ا ترههای‬ ‫ضا ظمان بط و پط عینق زانؿات و تهاطیاح واطز‪:‬‬ ‫تجهیعات موضز نیاظ پیف اظ این توؾاظ زانکا ااه‬ ‫لو پعقىی ت طیع ذطیساض قاسه اؾات و باا‬ ‫اولویت بنس نوضت گطفتق این تاجاهایاعات زض‬ ‫و تطین ظمان م ىن نه و موضز بهاطه باطزاض‬ ‫لطاض میگیطز‪.‬‬ ‫و اظ نه زؾت اه ا اض ا زض اینسه ناعزیاه‬ ‫ذ ط زاز و گفت‪ :‬ع ک بطنامقضیع اا ناوضت‬ ‫گطفتق زؾت اه ا اض ا ذطیساض قسه اظ ؾاو‬ ‫زانک اه لو پعقىی ت طیع زض ایاناسه ناعزیاه‬ ‫نه قسه و موضز بهطه بطزاض لطاض میگیطز‪.‬‬ ‫لیهط ن اینسه ویػه حاج وطیم مطزانی اشض نیع‬ ‫زض این نکؿت با اقاضه بق فعالیت این بی اضؾتان و‬ ‫پصیطـ بیف اظ ‪ ۰۷۰‬بی اض گفت‪ :‬سف حاج الاا‬ ‫مطزانی اشض ن هساض این بی اضؾتان بق نحو احؿن‬ ‫اؾت‪ ،‬زض عوی تاضید بی اضؾاتاان ؾااظ چانایان‬ ‫بی اضؾتانی با ویػگی ا منحهط بقفاطز ؾااذاتاق‬ ‫نکسه اؾت‪.‬‬ ‫ضئیؽ ؾاظمان ننعت‪ ،‬معسن و تجاضت اشضبایجان قطلی ‪:‬‬ ‫‪ 25‬درصذ هس کطَر در اررتایجاىضرقی استخراج هی ضَد‪،‬‬ ‫خام فرٍضی هس سًَگَى هوٌَع!‬ ‫اؾ می مطبوط بق براف ذهاونای‬ ‫بوزه اؾت‪.‬پطنیان با اقاضه بق ظاطفایات‬ ‫ا بیک اض این اؾتان زض حوظه اا‬ ‫مرتلف ننعتی افعوز‪ :‬اظ لحاػ تولیاس‬ ‫و نااازضات فااو ز و تااىاا اایاال‬ ‫ظنااجاایااطه فااو ز اظ ؾااو باارااف‬ ‫ذهونی زض ضت ق نرؿت وکوض لطاض‬ ‫زاضیم‪.‬و تاویس واطز‪ ۰۷۵ :‬واحاس‬ ‫ننعتی زض حوظه ننایا ذاصایای زض‬ ‫اؾتان فعالیت میوننس و ‪ ۰۵‬زضناس‬ ‫قیطینی و قى ت زض این اؾتان تولیس‬ ‫می قوز‪.‬ضئیؽ ؾاظمان ننعت‪ ،‬معسن‬ ‫و تجاضت اشضبایجان قاطلای افاعوز‪:‬‬ ‫متطاومتطین مطوع تولیس لواظ ذان ی‬ ‫زض منغمق وجواض ت طیع لطاض زاضز واق‬ ‫انااواع بااط تاانااوع تااولاایااسات اظ‬ ‫لحاػ تى ایال ظناجایاطه و لایا ات‬ ‫محهو ت معیت بعضگی بطا اؾتاان‬ ‫اؾت‪ .‬پطنیان با بیان این وق ‪ ۰۵‬زضناس‬ ‫وفف چطمی وکوض زض ت طیع تاولایاس‬ ‫می قوز‪ ،‬گفات‪ :‬اظ لاحااػ تاعاساز‬ ‫واحس ا چط ؾاظ زض وکاوض زض‬ ‫رئیس سازهاى صٌعت‪ ،‬هعذى ٍ تجاار‬ ‫اررتایجاى ضرقای تاا تااکایاذ تار‬ ‫جلَگیری از خام فرٍضی هَاد هعذًی‬ ‫هس سًَگَى گفت‪ 25 :‬درصاذ هاس‬ ‫کطف ضذُ کطَر در استاى هاسات ٍ‬ ‫ایی یعٌی یک درصذ هس دًیا در ایای‬ ‫استاى قرار دارد‪.‬‬ ‫نابط پطنیان اظهاض وطز‪ :‬اشضباایاجاان‬ ‫قااطلاای ضت ا ااق اوی ا ل ا اانااس‬ ‫بق ؾطمایق گصاض ننعتی ضا زاضز واق‬ ‫این موضوع ظطفایات ذاوبای باطا‬ ‫ننعت اؾتان اؾت‪.‬و با بیان این واق‬ ‫زض حوظه نناعات وااض اا بؿایااض‬ ‫موفمت امیع زض اؾتان انجاا قاسه‬ ‫اؾت‪ ،‬گفت‪ :‬زض بؿیاض اظ قاذم ا‬ ‫ویػگی ا بطجؿتقا زاضیم باناا باط‬ ‫این بایس باا ا اىااض یاىاسیا اط‬ ‫اشضبایجان قطلای ضا باق پاایاتارات‬ ‫التهاز وکوض ت سیل ونایام‪.‬ضئایاؽ‬ ‫ؾاظمان ننعات‪ ،‬ماعاسن و تاجااضت‬ ‫اشضبایجان قطلی ازاماق زاز‪ :‬ا اسه‬ ‫تحطن التهااز باعاس اظ اناما‬ ‫* افضایش سشقت تجُیضات تشافیکی شُش تبشیض‬ ‫هعاٍى حول ٍ ًقل ٍ ترافیک ضْرداری تثریس‪ ،‬گفات‪:‬‬ ‫تجْیسا ترافیکی تِ خصَظ تجْیسا تارافایاکای‬ ‫َّضوٌذ جسٍ تیطتریی هَارد سرقت است‪.‬‬ ‫زض حای ت سیل بق واحاس اا زاناف‬ ‫بنیان ؿتنس‪.‬پطنیان گفت‪ :‬اگط ظنجیاطه‬ ‫تولیس مؽ تى یال قاوز باق لاغا‬ ‫التهاز وکوض ت سیل ذوا یم قس‪.‬‬ ‫و افااعوز‪ :‬زض حااوظه بااطق و‬ ‫الىتطونیه اتفالات بؿیاض ذاوبای زض‬ ‫اؾتان زض حای ولوع اؾت باق عاوض‬ ‫وق با سایت واحس ا این حوظه باق‬ ‫ؾ ت التهاز زانف بینان بق یاىای اظ‬ ‫محوض ا انلی بطق و الاىاتاطنایاه‬ ‫وکوض ت سیل میقویم‪.‬‬ ‫ضت ق اوی لطاض زاضیم‪.‬و اظهاض واطز‪:‬‬ ‫زض تااولاایااس و نااازضات قاایااکااق‬ ‫فعالیت ا بؿیاض ذاوبای زض اؾاتاان‬ ‫انااجااا ماای قااوز بااق عااوض‬ ‫وااق ؾااطمااایااق گااصاض ااماایاا اای‬ ‫بطا تى یل ظنجیطه تولیس قیکق اتفاق‬ ‫افتازه اؾت‪.‬ضئیؽ ؾاظمان ناناعات‪،‬‬ ‫مااااااعااااااسن و تااااااجاااااااضت‬ ‫اشضبایجان قطلی ازامق زاز‪ :‬زض ننعت‬ ‫لغعق ؾاظ بق نوان یه اؾتان پیکتاظ‬ ‫ؿتیم و واحس ا لغعق ؾاظ اؾتاان‬ ‫ضئیؽ ؾاظمان جهازوکاوضظ اؾتان اشضبایجان قطلی ‪:‬‬ ‫ضئیؽ ؾاظمان ننعت‪ ،‬معسن و تجاضت اؾتان اضزبیل‪:‬‬ ‫تسْیل پرداخت تسْیال سرهایِ‬ ‫در گردش عرح هردهیسازی ٍ تَزیع عادالًِ یاراًِّا‬ ‫ایجاد ‪ ۰255‬فرصت ضغلی تَسظ‬ ‫ٍاحذّای صٌعتی ٍ تَلیذی استاى اردتیل‬ ‫رئیس سازهاى جاْاادکطااٍرزی اساتااى‬ ‫اررتایجاًطرقی گفت‪:‬ثثت ًام ٍ هاعارفای‬ ‫هتقاضیاى تسْیال سارهاایاِ درگاردش‬ ‫ٍاحذّای دام ٍ عیَردراستاى اغاز ضذ‪.‬‬ ‫او ط فتحی اظهاض وطز‪ :‬حسوز ‪ ۰۵۵‬اعاض‬ ‫میلیاضزضیای تؿهی ت ؾطمایق زض گاطزـ‬ ‫بطا تامین نهازه ا زامی با توجق بق نی ایی قاسن اضظ تاراهایاهای باطا‬ ‫نهازه ا زامی منموض قسه اؾت وق با نطخ ؾوز ‪ 0۰ ، 0۵‬و ‪ 0۰‬زضنس زض اذتیاض‬ ‫زامساضان و مطذساضان معطفی قسه اظ جان جهازوکاوضظ لطاض می گایاطز‪.‬و‬ ‫گفت‪ :‬زامساضان و مطذساضان بایس بطا زضیافت این تؿهی ت زض ؾامانق ؾایاتاا‬ ‫ث ت نا وننسومسیطیتها جهازوکاوضظ نیع مىلف ؿتنس زض ان ضوظ نؿ ت‬ ‫بق بطضؾی زضذواؾت ا السا و اظ عطیک ین ؾاماناق باق بااناه وکااوضظ‬ ‫قهطؾتان معطفی وننس‪.‬‬ ‫ضئیؽ ؾاظمان جهازوکاوضظ اؾتان ازامق زاز‪ :‬بطاؾاؼ ا ن ی بع ال اماسه‬ ‫قع بانه وکاوضظ زض ؾق قیفت واض و زض ایا تعغیل نیعزضاین ذهول‬ ‫زایط ذوا نسبوز‪.‬و تهطیح وطز‪ :‬چه بطگکتی‪ ،‬تؿهی ت ؾطضؾیاس قاسه و‬ ‫بس ی ا زامساضان و مطذساضن عیع بق بانه وکااوضظ زض پاطزاذات ایان‬ ‫تؿهی ت منموض نروا س قس‪.‬جوز مح وز مسیط قاعا بااناه وکااوضظ‬ ‫گفت‪ :‬افعایف ؾمف ا ت اض زامساض واضت اظ‪ ۰۵‬میلیون تومان بق ‪ ۰۵۵‬میلایاون‬ ‫تومان‪،‬وا ف نطخ ؾوز این تؿهی ت اظ ‪ 00‬باق ‪0۵‬زضناس‪،‬تؿاهایال قاطایاظ‬ ‫ا ت اضؾنجی و اذص تضامین بطا پطزاذت تؿهی ت ذطیس نهازه ا زامای‪ ،‬اظ‬ ‫ؿو با ؾیاؾت اا زولات و باا‬ ‫ج لق الساماتی اؾت وق بانه وکاوضظ‬ ‫سف ضونک واحس ا تولیس زا و عیوض و تامین امنیت ذاصایای وکاوض زض‬ ‫زؾتوض واض لطاض زازه اؾت‪.‬‬ ‫ضئیؽ ؾاظمان ناناعات‪ ،‬ماعاسن و‬ ‫تجاضت اؾتان اضزبیل گافات‪ :‬یاه‬ ‫عاض و ‪ ۰۵۵‬فطنت قغلای تاوؾاظ‬ ‫واحس ا ننعتی و تولیس اؾاتاان‬ ‫زض عوی امؿای ایجاز میقوز‪.‬‬ ‫ضامین نازلی گفت‪ :‬بهطهبطزاض اظ‬ ‫‪ 0۵‬عطح نی قت ا ننعتی زض اؾاتاان‬ ‫اضزبیل م نا واض لطاض گطفتق تا امؿای قا س تحمک ا ساف موضز ناماط زض ایان‬ ‫ظمینق باقیم‪.‬ضئیؽ ؾاظمان ننعت‪ ،‬معسن و تجاضت اؾتان اضزبیال مای گاویاس‪:‬‬ ‫ل بق منویات مما معمم ض ط زض ؾالی وق معین بق نا زانفبنیان و تولایاس‬ ‫و اقتغایظایی اؾت وق برف ا مرتلف زض قهطن ا و نواحی ننعتی امازه‬ ‫بهطهبطزاض میقوز‪.‬نازلی گفت‪ :‬میعان اقتغای واحس ا ننعتی و تاولایاس‬ ‫زض اؾتان بق یه عاض و ‪ ۰۵۵‬نفط ضؾیسه وق زضناسز ؿاتایام باا ا اىااض‬ ‫ؾطمایق گصاضان و تولیسوننسگان تعهس اقتغای ضا بق قىل وامل ضلام باعنایام‪.‬او‬ ‫گفت‪ :‬پطزاذت تؿهی ت ؾطمایق زض گطزـ و ایاجااز ماناابا باطا ایاجااز‬ ‫واحس ا تولیس زض زؾتوض واض اؾت تا با ىاض بانه ا امل باتاوانایام‬ ‫توؾعق ؾطمایق گصاض زض اؾتان باقیم‪.‬ضئیؽ ؾاظمان ننعت‪ ،‬معسن و تاجااضت‬ ‫اؾتان اضزبیل میگویس‪ :‬فطـ لطمع بطا ؾطمایقگصاضان‪ ،‬تاولایاسواناناسگاان و‬ ‫ظ‬ ‫واضافطینان گؿتطزه قسه تا مجوظ ا ظ نازض قوز و ظیطؾاذت اا‬ ‫زض قهطن ا و نواحی ننعتی ایجاز قوز‪.‬‬ ‫نازلی گفت‪ :‬ح ایت اظ واحس ا ضاوس و نی قضاوس اظ ضویىاطز اا ماهام‬ ‫وظاضت ن ت اؾت وق زضنسز ؿتیم یا قناؾایی ‪ ۷۵‬واحس تولیس و ضاوس و‬ ‫نی قضاوس ان ا ضا بق چطذق تولیس باظگطزانیم و قا س فعالیت مجسز واحس اا‬ ‫اؾتانساض اشضبایجانذطبی ‪:‬‬ ‫حوایت تٌیاد هستضعفاى‬ ‫ترای جثراى عقهافتادگیّای اررتایجاىغرتی ضرٍری است‬ ‫اؾتانساض اشضبایجانذطبی گفت‪ :‬اؾتانی ثطوت نس چون اشضبایجانذطبی ن ایاس زض‬ ‫بؿیاض اظ قاذم ا توؾعق‪ ،‬جای اه نامناؾ ونونی ضا زاقتق باقس‪.‬‬ ‫مح سنازق معت سیان زض نکؿت مکتطن با ضئیؽ بنیاز مؿتضاعافاان‪ ،‬ایا ات‬ ‫طاه و مسیطان اؾتانی با تاویس بط اینىق توؾعق اشضبایجانذطبی نیاظمنس ح ایات‬ ‫زولت و نهاز ا ملی اؾت‪ ،‬اظهاض زاقت‪ :‬زض وناض بطنامق ا و مهوباات زولات‬ ‫ؾیعز م بطا توؾعق اشضبایجانذطبی وق زض ؾفط اذیط ضیاؾت محتط ج هاوض‬ ‫ضیل گصاض قس‪ ،‬اظ ؾطمایق گصاض نهاز ا حاو یتی و برف ذهونی نایاع‬ ‫زض اؾتان اؾتم ای می ونیم‪.‬و زض ازامق با اقاضه بق اینىق بایس اظ ظاطفایات اا‬ ‫اشضبایجان ذطبی بق نوان یه اؾتان امن بطا ؾطمایق گصاض اؾاتافاازه قاوز‪،‬‬ ‫ذاعطنکان وطز‪ :‬با توجق بق تىلیف زولت بطا تحمک ضقس ‪ ۹‬زضنس زض حوظه‬ ‫معازن اشضبایجان ذطبی‪ ،‬بنیاز مؿتضعفان زض ضاؾتا اؾتفازه اظ پتانؿیال ماعاازن‬ ‫اؾتان زض این حوظه ؾطمایق گصاض ونس‪.‬اؾتانساض اشضبایجانذطبی چانایان باا‬ ‫تاویس بط مسیطیت فعالیت ا ازاض اؾتان جهت تؿطیا اجاطا پاطوغه اا‬ ‫طانی زض منغاماق‪ ،‬افاعوز‪ :‬اظ‬ ‫ظااطفاایاات ااا مااوجااوز زض‬ ‫چالسضان‪ ،‬ؾطزقت و تاىاا‬ ‫بایس بطا محطومیت ظزایی زض‬ ‫این قهطؾتان ا اؾتفازه قوز‪.‬‬ ‫معت سیان زض پاایاان حا اایات‬ ‫زولت و نهاز ایی چون بانایااز‬ ‫مؿااتااضااعاافااان بااطا جا ااطان‬ ‫اااما ا افاااتاااازگااای اااا‬ ‫اشضبایجان ذطبای ضا ضاطوض‬ ‫زانؿتق و تهطیح وطز‪ :‬اؾاتاانای‬ ‫ثطوت نس چون اشضبایجانذطبی ن ایس زض بؿیاض اظ قاذم ا توؾعق‪ ،‬جایا ااه‬ ‫نامناؾ ونونی ضا زاقتق باقس‪.‬‬ ‫اؾتانساض ظنجان ‪:‬‬ ‫تایذ زهیٌِ پیطرفت ًخثگاى در داخل کطَر فراّن ضَد‪،‬‬ ‫ٍجَد استعذادّا ٍ ظرفیتّای تاال در کطَر‬ ‫استاًذار زًجاى گفت‪ :‬تایذ تا ایجااد تساتار‬ ‫هٌاسه ترای پیطرفت‪ ،‬کوک کاٌایان کاِ‬ ‫ًخثگاى ترای رضذ خَد ٍ تَلیذ ثارٍ در‬ ‫جاهعِ تالش ًوایٌذ ٍ اًْا را در جاایاگااُ‬ ‫هٌاسه خَدضاى تِ کار گیرین‪.‬‬ ‫محؿن افکاضچی تهاطیاح زاقات‪ :‬زلایال‬ ‫انلی مهاجطت بؿیاض اظ نر ان نطفا مؿائل و مکى ت الاتاهااز وکاوض‬ ‫نیؿت‪ ،‬بلىق چون ما نتوانؿتیم ظمینق و جای اه ظ بطا بىاضگیط منااؾا اظ‬ ‫ظطفیت نر ان و ظمینق مناؾ بطا ضقس و پیکطفت انان ضا فطا م ونیم ؾا ناق‬ ‫قا س مهاجطت بؿیاض اظ نر ان و زانف اموذت ان ایطانی ؿتایام‪.‬اؾاتااناساض‬ ‫ظنجان ازامق زاز‪ :‬بایس با ایجاز بؿتط مناؾ بطا پیکطفت‪ ،‬وا اه وانایام واق‬ ‫نر ان بطا ضقس ذوز و تولیس ثطوت زض جامعق ت ـ ن ایناس و اناهاا ضا زض‬ ‫جای اه مناؾ ذوزقان بق واض گیطیم ظیطا ط زانکجو بق منعلق بصض اؾت واق‬ ‫توان ضقس و تولیس ثطوت ضا زاضز و تنها بایس ظمینق ان ضا زض اؾتان و وکوض فطا م‬ ‫ونیم‪.‬و گفت‪ :‬بایس با ایجاز ظمینق ظ بطا تولیس لم و بق واضگیط منااؾا‬ ‫اظ ان‪ ،‬بق جایی بطؾیم وق محهو ت تولیس قسه ضا با اؾتفازه اظ توان و زاناف‬ ‫فطظنسان این وکوض بسؾت اوضیم و نیطویی تطبیت ونیم وق باتاواناس زض زاذال‬ ‫وکوض بق نهط مولس و واضامس ت سیل قوز‪.‬‬ ‫اگُی مضایذٌ مشحلٍ ایل(وًبت ایل)‬ ‫شُشداسی شىذ اباد دس وظش داسد وسبت بٍ یاگزاسی باصاس َفتگی(سٍ شىبٍ باصاس) متعلق بٍ خًد بصًست اجاسٌ ای ماَیاوٍ با قیمت پایٍ ‪ 7505550555‬سیال اص طشیق ساماوٍ تدذاسادات‬ ‫الکتشیویکی دیلت اقذام ومایذ‪ .‬لزا متقاضیان یاجذ ششایط می تًاوىذ پس اص اوتشاس اگُی وًبت دیم جُت اخز مذاسک ی اسائٍ قیمت پیشىُادی بٍ شُشداسی مشاجعٍ ومایىذ‪.‬‬ ‫الیٍ مشاحل بشگضاسی فشاخًان اص دسیافت ی تحًیل اسىاد فشاخًان تا باصگشایی پاات َا اص طشیق دسگاٌ ساماوٍ تذاساات الکتشیویکی دیلت (ستاد)بٍ ادسس‪ www.setadiran.ir‬اوجام‬ ‫خًاَذ شذ‪.‬متقاضیان ششات دس فشاخًان دس صًست عذم عضًیت دس ساماوٍ ‪ ،‬وسبت بٍ ثبت وام ی دسیافت گًاَی امضای الکتشیویکی (بٍ صًست بشخط) بشای الیٍ صاحبان امضای مجاص ی‬ ‫مُش ساصماوی اقذام الصم سا بٍ عمل ایسوذ‪.‬‬ ‫مًعذ صماوی‪:‬‬ ‫*تاسیخ اوتشاس فشاخًان ‪3653055051:‬‬ ‫* مُلت دسیافت اسىاد فشخًان‪3653055046:‬‬ ‫* مُلت اسسال پیشىُادات‪3653056056:‬‬ ‫* صمان باصگشایی پااتُا‪3653056056 :‬‬ ‫وًع ی مبلغ تضمیه ششات دس فشایىذ اسجاع ااس‪ 5505550555:‬سیال‬ ‫اطالعات تماس ی ادسس دستگاٌ‪ :‬شُشداسی شىذ اباد– ‪56364617443‬‬ ‫بُشیص صیىالی‪ -‬شُشداس شىذاباد‬ ‫‪*7045‬م الف‪ *36530376:‬تاسیخ اوتشاس ‪* 3653055051:‬سیصوامٍ اسک‬ ‫استانها‬ ‫‪5‬‬ ‫یعمو وحیسویا معاون ح ل و نامال و تاطافایاه‬ ‫قهطزاض ت طیع اظهاض وطز‪ :‬متاؾافااناق ایان ضوظ اا‬ ‫ؾطلت تجهیعات تطافیىی قهط بق قست افاعایاف‬ ‫پیسا وطزه اؾت و ضوظانق گعاضـ ا بؿیاض م نای‬ ‫بط ؾطلت این تجهیعات وجوز زاضز‪.‬‬ ‫و با اقاضه بق اینىق ؾطلت این تجهیعات مسیاطیات‬ ‫و ونتطی تطافیىی قهط ضا با مکى ت ظیاز ماواجاق‬ ‫وطزه اؾت‪ ،‬افعوز‪ :‬پیک یط اظ این اتفاق نایااظ باق‬ ‫مکاضوت قهطونسان و طا ی زی ط ؾاظماان اا‬ ‫ش ضبظ زاضز‪.‬‬ ‫وحیسویا گفت‪ :‬ت عات این ؾطلت ا بطا قاهاط و‬ ‫قهطونسان ذیطلابل ج طان اؾت و گا ای باق زلایال‬ ‫س وجوز تجهیعات تطافیىی مناؾ ض ن ایاجااز‬ ‫گطه ا تطافیىی‪ ،‬قهطونسان نیع متح ل اؾی ا‬ ‫جانی و مالی میقونس‪.‬‬ ‫* ‪ 53‬خشداد‪ ،‬اخشیه مُلت اسائٍ اظُاسودامدٍ‬ ‫مالیاتی اشخاص حقیقی ی صاحبان مشاغل‬ ‫هذیرکل اهَر هالیاتی اررتایجاى ضرقی‪ ،‬تا تیاى ایٌکاِ‬ ‫خردادهاُ اخریی هْلت ارائِ اظْارًاهاِ هاالایااتای‬ ‫اضخاظ حقیقی ٍ صاحثاى هطاغال اسات‪ ،‬گافات‪:‬‬ ‫ترخَرداری از ّر ًَع هعافیت تا ًرخ صفر ٍ هطاَ‬ ‫هالیاتی‪ ،‬هٌَط تِ ارائِ الکترًٍیکی اظْارًاهِ هالیااتای‬ ‫در هَعذ هقرر قاًًَی است‪.‬‬ ‫یؿی اوضج ظازه‪ ،‬ذطزازماه ضا مهلت لاناونای اضائاق‬ ‫اظهاضنامق مالیاتی اقرال حمیمی زانؿت و اظاهااض‬ ‫زاقت‪ :‬اقرال حمیمی (ناح ان مکاذل) ماغااباک‬ ‫لانون بایس اظهاضنامق مالیاتی الاىاطز ؾاای ‪00۵۵‬‬ ‫ذوز ضا تا پایان ذطزازماه ؾای جااض باق ناوضت‬ ‫الىتطونیىی اظ عاطیاک زضگااه مالای ماالایاات باق‬ ‫ازضؼ ‪my.tax.gov.ir‬اضؾای و مالیات ذاوز ضا‬ ‫پطزاذت وننس‪.‬‬ ‫و ‪ ،‬ث ت نا زض نما مالیاتی ضا پایاف نایااظ اضائاق‬ ‫اظهاضنامق مالیاتی زانؿت و افعوز‪ :‬با توجق بق ایاناىاق‬ ‫انجا ت ا فطاینس ا مالیاتی و اضائق اظهاضنامق منوط‬ ‫بق ث ت نا الىتطونیىی زض نما مالیاتی مای بااقاس‪،‬‬ ‫تونیق میقوز موزیان زض اؾطع ولت با مطاجعاق باق‬ ‫ؾااامااانااق اا االاایااات الااىااتااطوناایااىاای بااق‬ ‫ازضؼ ‪my.tax.gov.ir‬نؿ ت بق تى یل و ضفا‬ ‫نمم ث ت نا الىتطونیىی ذوز السا ن اینس‪.‬‬ ‫اوضج ظازه‪ ،‬با تاویس بط اینىق بطذوضزاض اظ ط ناوع‬ ‫معافیت نطخ نفط و مکوق مالیاتی‪ ،‬مناوط باق اضائاق‬ ‫الىتطونیىی اظهاضنامق مالیاتی زض مو س ممطض لانونای‬ ‫اؾت‪ ،‬گفت‪ :‬فعا ن التهاز و ناح ان مکاذل باق‬ ‫منموض بهطهمنس اظ مکوق ا لانونی نطخ نفط و یا‬ ‫طگونق معافیت زی ط‪ ،‬بایس اظهاضنامق مالیاتی ذوز ضا‬ ‫زض مهلت ممطض اضائق وننس‪.‬‬ ‫و ‪ ،‬با اقاضه بق اینىق موزیان می تاواناناس باا اضائاق‬ ‫اظهاضنامق قفاف اظ فطنت پصیاطـ ذاوزاظاهااض‬ ‫مالیاتی بطذوضزاض قونس‪ ،‬افعوز‪ :‬امؿای ؾاظمان اماوض‬ ‫مالیاتی وکوض مافااز تا اهاطه ماازه ‪ 0۵۵‬لااناون‬ ‫مالیات ا مؿتمیم ضا اظ حیث تعیین مالیات ممغاوع‬ ‫با ضویىطز جسیس و بطاؾاؼ اع ات و زیاتاا اا‬ ‫وانلق اظ ج لق اع ات ذطیس و فطوـ‪ ،‬اعا اات‬ ‫حؿا ا بااناىای )‪(POS‬و ؾاایاط اعا اات‬ ‫موجوز زض پای اه ا ؾاظمان اجطا میونس‪.‬‬ ‫مسیطول اموض مالیاتی اشضبایجان قاطلای‪ ،‬تهاطیاح‬ ‫وطز‪ :‬س تؿلیم اظهاضنامق زض مو س مماطض ماوجا‬ ‫محطومیت اظ ولیق معافیت ا مالیاتی و جطی ق ‪۰۵‬‬ ‫زضنس ذیطلابل برکف و تهیق اظهاضنامق بطاوضز‬ ‫میقوز‪.‬‬ ‫* افضایش حمایت امیتٍ امذاد ارسبایجان ششقی اص‬ ‫بیماسان پیًوذی‬ ‫هذیرکل کویتِ اهذاد اررتایجاى ضرقی از افاسایاص‬ ‫حوایت ایی ًْاد از تیواراى پیًَذی تا ساقاف ‪255‬‬ ‫هیلیَى ریال خثر داد‪.‬‬ ‫بق گعاضـ پای اه ذ ط و یتق اماساز‪ ،‬ذا ماعالای‬ ‫م مهس ض ن اقاضه بق جلؿق مکتطن باا ضئایاؽ‬ ‫انج ن ح ایت اظ بی اضان ولیو ت طیع گفت‪ :‬مماطض‬ ‫قس م افعایی بین و یتق امساز اشضبایجان قطلای و‬ ‫انج ن ح ایت اظ بی اضان ولیو جهت ح ایات اظ‬ ‫بی اضان نیاظمنس بیف اظ گاصقاتاق قاوز‪.‬و افاعوز‪:‬‬ ‫و یتق امساز اما (ضه) تا ؾای گصقتق تا ؾاماف ‪0۵۵‬‬ ‫میلیون ضیای بطا بی اضان پیونس و ه می وطز و‬ ‫امؿای زض ت ـ ؿتیم این ضلم بق ‪ ۰۵۵‬میلیون ضیاای‬ ‫بطؾس‪.‬مسیطول و یتق امساز اشضبایجان قطلی اضافاق‬ ‫وطز‪ :‬بی اضانی وق اظ ؾو انج ن ح ایت اظ بی اضان‬ ‫ولیو بق و یتق امساز معطفی مای قاوناس‪ ،‬تاحات‬ ‫ح ایت این نهاز لطاض ذوا نس گطفت‪.‬‬ ‫چنین ذاعط نکان وطز‪ :‬زض ؾالجاض باا‬ ‫م مهس‬ ‫بطگعاض ضظمایف ا مکتطن بین و یتق اماساز و‬ ‫انج ن ح ایت اظ بی اضان ولیو ‪ ،‬بؿتق ا معیکتی‬ ‫بین نیاظمنسان توظی می قوز‪.‬‬ صفحه 3 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫یکطٌبِ ‪ 8‬خزداد ‪ 92 * 1041‬هی ‪ 92 * 9499‬ضَال ‪ * 1001‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَس ایکیٌجی ایل ) * ضوارُ ( سایی ) ‪0042 :‬‬ ‫اخبار کوتاه اجتماعی‬ ‫هعاٍى اهَسش هتَسطِ گفت‪:‬‬ ‫توصیههایی بزای ‬ ‫ ‬ ‫مبتالیان به اسم و الزصی فصلی‬ ‫دًیای کًٌَی جَابهَی هحتَای اهَسضی گذضتِ ًیست‬ ‫ابله میمونی دو سویه دارد‬ ‫هعاٍى اهَسش هتَسطِ گفت‪ :‬السم اسرت داًطرهراُ‬ ‫هتٌاسب با تغییز ٍ تحَالت ًظام اهَسضی‪ ،‬هرحرترَای‬ ‫درسی خَد را تغییز دّذ‪.‬‬ ‫ٍیزٍس ابلِ هیوًَی دٍ سَیِ هختلف دارد کِ برِ‬ ‫لحاظ خطزًاک بَدى با ّن تفاٍتّایی دارًذ‪.‬‬ ‫ؼ‪ ٚ‬و‪ٛ‬ی‪ ٝ‬اق ‪ٚ‬یف‪ٚ‬ن اثّ‪ٔ ٝ‬یٕ‪٘ٛ‬ی ٌبُٔ یىی و‪ٛ‬ی‪ٝ‬‬ ‫افه اففیمب ‪ ٚ‬ؼیٍفی و‪ٛ‬ی‪ ٝ‬اففیمبی ٔافواکی‬ ‫‪ٞ‬ىت‪ٙ‬ؽ و‪ٛ٘ ٝ‬ؿ ؼ‪ ْٚ‬ث‪ ٝ‬و‪ٛ‬ی‪ ٝ‬ؼٌت و‪ٙ‬اٍا‪٘ ٛ‬ایاک‬ ‫ٌ‪ٟ‬فت ؼاـؼ ‪ ٚ‬فٕؽتب ؼـ خٕ‪ٟٛ‬ـی ؼٔ‪ٛ‬وافاتایاه‬ ‫و‪ ٍٛٙ‬یبفت ٔیٌ‪ٛ‬ؼ‪.‬‬ ‫ؼـ ٔیبٖ ٔجتالیبٖ ث‪ ٝ‬و‪ٛ‬ی‪ ٝ‬اافه افافیاماب‪ٔ ،‬ا‪ٛ‬اـؼ‬ ‫ثیٕبـی ٌؽیؽ ٘یک ‪ٚ‬خ‪ٛ‬ؼ ؼاٌت‪ ٝ‬أب ٔیکاٖ ٔافی ‪ٚ‬‬ ‫ٔیف ث‪ٔ ٝ‬فاتت وٕتف اق ٔجتالیبٖ ث‪ ٝ‬و‪ٛ‬ی‪ ٝ‬افافیامابی‬ ‫ٔفوکی ‪ ٚ‬ضؽ‪ٚ‬ؼ یه ؼـصؽ ث‪ٛ‬ؼ‪ ٜ‬اوت‪.‬‬ ‫ایٗ ؼـضبِیىت و‪ ٝ‬غغف ٔفی ؼـ ٔیبٖ ٔجتالیبٖ ث‪ٝ‬‬ ‫و‪ٛ‬ی‪ ٝ‬اففیمبی ٔفوکی‪ ،‬ضؽ‪ٚ‬ؼ ‪ ۰۱‬ؼـصؽ اوت‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬کاـی ؼ‪ٚ‬یس‪ٕٞ ،ِٝٚٝ‬س‪ٙ‬یٗ ثف پبی‪ ٝ‬یبفاتا‪ٞ ٝ‬ابی‬ ‫فقّی ٔ‪ٛ‬اـؼ اغیف ٌ‪ٙ‬بوبیی ٌؽ‪ ٜ‬اثتال ؼـ ثفیتب٘یب‪ ،‬ثا‪ٝ‬‬ ‫و‪ٛ‬ی‪ ٝ‬وٓغغفتف افه اففیمب ٔفث‪ٛ‬ط ٔیٌ‪٘ٛ‬ؽ‪.‬‬ ‫‪ٕٞ‬س‪ٙ‬یٗ ٌجى‪ ٝ‬غجفی اٖ اذ وی ؼـ ٌکاـٌی ؼـ‬ ‫ایٗ ثبـ‪ ٜ‬ا‪ٚ‬ـؼ‪ ٜ‬اوت‪ ،‬پف‪ٚ‬فى‪ٛ‬ـ ٔ‪ٛ‬ـیىب‪ٚ‬ا ٌیٍاف‪ٚ‬‬ ‫‪ ،‬اوتبؼ ؼاٍٍ٘ب‪ ٜ‬فّ‪ ْٛ‬ا‪ٚ‬وبیبٔب ؼـ لاپاٗ ؼـ ایاٗ‬ ‫ثبـ‪ٔ ٜ‬ی ٌا‪ٛ‬یاؽ‪ :‬وا‪ٛ‬یا‪ ٝ‬اافه افافیاماب‪٘ ،‬ا‪ٛ‬ؿ‬ ‫غ‪ٛ‬یغیٓتف ایٗ ‪ٚ‬یف‪ٚ‬ن اوت ؼـ ضبِیى‪ ٝ‬وا‪ٛ‬یا‪ٝ‬‬ ‫اففیمبی ٔفوکی ث‪ٔ ٝ‬فاتت ‪ٚ‬غیٓتف اوت‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬فت‪ٚ ٝ‬ی‪ٛ٘ ،‬فی اق ایٗ ‪ٚ‬یف‪ٚ‬ن وا‪ ٝ‬ؼـ عا‪َٛ‬‬ ‫وبِ‪ٟ‬ب اق ٘یدفی‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ثفیتب٘یب ا‪ٚ‬ـؼ‪ٔ ٜ‬یٌاؽ‪ ،ٜ‬وا‪ٛ‬یا‪ٝ‬‬ ‫افه اففیمب ث‪ٛ‬ؼ‪ ٜ‬اوت‪.‬‬ ‫ا‪ٔ ٚ‬یٌ‪ٛ‬یؽ‪ :‬ایٗ و‪ٛ‬ی‪ ٝ‬ؼـ ضبَ ضبضف ؼـ ٘یادافیا‪ٝ‬‬ ‫‪ٌ ٓٞ‬بیـ اوت ‪ٌ ٚ‬فت‪ٔ ٝ‬یٌ‪ٛ‬ؼ و‪ ٝ‬غ‪ٛ‬یغیٓتف اق‬ ‫و‪ٛ‬ی‪ ٝ‬و‪ٍٛٙ‬یی اوت‪.‬‬ ‫امار ‪ 4۴‬درصدی استفاده‬ ‫ اس ماسک در کشور‬ ‫ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ٔ ٝ‬طت‪ٛ‬ای وتت ؼـوی ‪ ٚ‬تغییفات افٕبَ ٌؽ‪ٜ‬‬ ‫ثف اٖ ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬فی اوت و‪ٞ ٝ‬ف وبِ‪ ٝ‬پیً اق پبیبٖ وبَ‬ ‫تطصیّی ت‪ٛ‬وظ ٔىئ‪ٛ‬الٖ ٔفث‪ٛ‬ع‪ ٝ‬افالْ ٔای ٌا‪ٛ‬ؼ ‪ٚ‬‬ ‫پیً اق ٌف‪ٚ‬ؿ وبَ تطصیّی ثقؽ ‪ ٚ‬ؼـ ایبْ تابثىاتابٖ‬ ‫‪ٕٞ‬کٔبٖ ثب ت‪ٛ‬قیـ وتت ؼـوی ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬افىبـ فإا‪ٔٛ‬ای‬ ‫ثبـ ؼیٍف ث‪ٔ ٝ‬طت‪ٛ‬ی وتت ؼـوی خّت ٔیٌ‪ٛ‬ؼ‪.‬‬ ‫ؼـ وبَ پیً ـ‪ ٚ‬وتت ؼـوی ‪ٔ ٚ‬طت‪ٛ‬ی ت‪ِٛ‬یؽی اٖ‬ ‫اق ؼ‪ ٚ‬خ‪ٟ‬ت ضبئک اوت‪ .‬ا‪ َٚ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬أىبَ‪٘ ،‬ػىاتایاٗ‬ ‫وبَ أ‪ٛ‬قٌی اوت و‪ٔ ٝ‬طت‪ٛ‬ای واتات ؼـوای اٖ‬ ‫ت‪ٛ‬وظ ‪ٚ‬قاـت أ‪ٛ‬قی ‪ ٚ‬پف‪ٚ‬ـی ؼ‪ِٚ‬ت خاؽیاؽ ثا‪ٝ‬‬ ‫ٍ٘بـی ؼـ أؽ‪ ٜ‬اوت‪ٕٞ .‬سا‪ٙ‬ایاٗ‪ٔ ،‬ىائا‪ٛ‬الٖ ایاٗ‬ ‫‪ٚ‬قاـت غب٘‪ ٝ‬اق اثتؽای ٌف‪ٚ‬ؿ ث‪ ٝ‬فقبِیت غ‪ٛ‬ؼ ضؽالاُ‬ ‫ؼـ وػ‪ٙ‬بٖ غ‪ٛ‬ؼ‪ ،‬ثف ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ؿ تفثیت ز‪ٙ‬ؽ وابضاتای ‪ٚ‬‬ ‫ا‪ٕٞ‬یت و‪ٙ‬ؽ تط‪ َٛ‬ث‪ٙ‬یبؼیٗ ؼـ أا‪ٛ‬قی ‪ ٚ‬پاف‪ٚ‬ـی‬ ‫تبویؽ وفؼ‪ ٜ‬ا٘ؽ‪.‬‬ ‫ـ‪ٞ‬جف ٔقؾٓ ا٘ماله ٘یک ؼـ ؼیؽاـ ثب صاؽ‪ٞ‬اب تاٗ اق‬ ‫ٔقّٕبٖ ‪ ٚ‬فف‪ٍٙٞ‬یبٖ‪ ،‬ثب افالْ ٘بـضبیتی اق ٔاطاتا‪ٛ‬ی‬ ‫وتت أ‪ٛ‬قٌی‪ ،‬افک‪ٚ‬ؼ٘ؽ‪ :‬ثقضی ٔغبِت ؼـ ثاف٘ابٔا‪ٝ‬‬ ‫ؼـوی و‪٘ٛٙ‬ی‪ ،‬صففبً ٔطف‪ٛ‬ؽبتی اوت و‪ ٝ‬ثؽ‪ٞ ٖٚ‬یر‬ ‫و‪ٛ‬ؼی ثفای ضبَ یب ای‪ٙ‬ؽ‪ ٜ‬ؼاً٘أ‪ٛ‬قاٖ ث‪ ٝ‬ؾ‪ ٗٞ‬ا٘‪ٟ‬اب‬ ‫وفاقیف ٔی ٌ‪ٛ‬ؼ و‪ ٝ‬ثبیؽ ایٗ ٔ‪ٛ‬اـؼ ٌا‪ٙ‬ابوابیای ‪ ٚ‬اق‬ ‫أ‪ٛ‬قی‪ٞ‬ب ضؿف ٌ‪ٛ‬ؼ‪.‬‬ ‫ٔ‪ٟ‬ؽی وبؽٕی ٔقب‪ ٖٚ‬أا‪ٛ‬قی ٔاتا‪ٛ‬واغا‪ٚ ٝ‬قاـت‬ ‫أ‪ٛ‬قی ‪ ٚ‬پف‪ٚ‬ـی ؼـ ٌفتٍ‪ ٛ‬ثب غجفٍ٘بـ ٔ‪ٟ‬ف ثب ثیابٖ‬ ‫ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ؼـ ٘ؾبْ تقّیٓ ‪ ٚ‬تفثیت ـوإای وٍا‪ٛ‬ـ ‪ ٚ‬ؼـ‬ ‫ؼ‪ٚ‬ـ‪ ٜ‬أ‪ٛ‬قی فٕ‪ٔٛ‬ی ‪ ۰۳‬وبِ‪ ٝ‬ثا‪ ٝ‬ؼ٘اجابَ ا‪ٞ‬اؽاف‬ ‫أ‪ٛ‬قٌی ‪ ٚ‬تفثیتی غ‪ٛ‬ؼٔبٖ ‪ٞ‬ىاتایآ‪ٌ ،‬افات‪ :‬ایاٗ‬ ‫ا‪ٞ‬ؽاف ٔجت‪ٙ‬ی ثف و‪ٙ‬ؽ تط‪ َٛ‬ث‪ٙ‬یبؼیٗ ٘ؾابْ أا‪ٛ‬قٌای‬ ‫اوت ‪ٔ ٚ‬ب ثبیؽ ثت‪ٛ‬ا٘یٓ پیًثی‪ٙ‬ی‪ٞ‬ب ؼـ و‪ٙ‬ؽ تاطا‪ َٛ‬ـا‬ ‫ؼـ ثف٘بٔ‪ ٝ‬ـیکی ؼـوی ِاطابػ وا‪ٙ‬ایآ ‪ ٚ‬وابقٔابٖ‬ ‫پم‪ًٞٞٚ‬ب ثفٌففت‪ ٝ‬اق ‪ٕٞ‬یٗ او‪ٙ‬بؼ ‪٘ ٚ‬یبق و‪ٙ‬دای وا‪ٝ‬‬ ‫ا٘دبْ ٔیؼ‪ٞ‬ؽ ٘ىجت ث‪ ٝ‬تؽ‪ٚ‬یٗ ٔطت‪ٛ‬ا ثف٘بٔ‪ ٝ‬ؼـوی ؼـ‬ ‫ایٗ ـاوتب الؽاْ ٔیو‪ٙ‬ؽ‪.‬‬ ‫ضٌاسایی ‪ ۶‬بیوار هطکَک بِ ابلِ هیوَى در ایزاى‬ ‫رئیس ادارُ هزاقبت بیواری ّرای ٍاگریرز ٍسارت‬ ‫بْذاضت‪ ،‬درهاى ٍ اهَسش پشضکی اس ضٌراسرایری ‪۶‬‬ ‫بیوار هطکَک بِ ابلِ هیوَى در کطَر خبز داد‪.‬‬ ‫اثفا‪ٞ‬یٓ لبؼـی ثب افالْ ایٗ غجف ؼـ صفط‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ىتبٌفاْ‬ ‫‪ٚ‬قاـت ث‪ٟ‬ؽاٌت اؽ‪ٟ‬بـ ؼاٌت‪ :‬پ‪ٙ‬ح ٘فف اق ایٗ افافاؼ‬ ‫ٍٕٔ‪ٌ ٕٝ٘ٛ٘ َٛ‬یفی ٌؽ٘ؽ و‪٘ ٝ‬تید‪ ٝ‬اقٔبیً ‪٘ ۲‬افاف‬ ‫ٔ‪ٙ‬فی ٌؽ‪ ٜ‬اوت‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی تصفیص وفؼ‪ٔ :‬ب ‪ٞ‬ف ٘‪ٛ‬ؿ ثیٕبـی ٘‪ٛ‬پؽیؽ ـا ٔا‪ٛ‬ـؼ‬ ‫ثفـوی ‪ ٚ‬اقٔبیً لفاـ ٔیؼ‪ٞ‬یٓ‪ ،‬ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ایا‪ٙ‬اىا‪ٝ‬‬ ‫ٌکاـٌی اق ثیٕبـی ؼـ ؼاغُ وٍا‪ٛ‬ـ ٘اؽاـیآ‪ ،‬ؼـ‬ ‫٘تید‪ ٝ‬ثیٕبـیبثی غ‪ٛ‬ؼٔبٖ ـا اق ٔفق‪ٞ‬ب اابق وفؼ‪ ٜ‬ایآ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی غبعفٍ٘بٖ وفؼ‪ :‬اففاؼی و‪ ٝ‬ثب ٔ‪ٛ‬اـؼی ٔثُ تات‬ ‫‪ ٚ‬ثث‪ٛ‬ـات پ‪ٛ‬وتی ٍٔب‪ٞ‬ؽ‪ٌ٘ٛ ٜ‬ؽ‪٘ ،‬ىجت ث‪ ٝ‬لف٘غی‪ٙ‬ا‪ٚ ٝ‬‬ ‫ٕ٘‪ٌ ٝ٘ٛ‬یفی اق اٖ‪ٞ‬ب الؽاْ ٔیٌ‪ٛ‬ؼ‪.‬‬ ‫اثّ‪ٔ ٝ‬یٕ‪٘ٛ‬ی یب ٔب٘ىی پبوه ٘ػىتیٗ ثابـ ؼـ وابَ‬ ‫‪ ۰۹۵۱‬ؼـ ؼ‪ٌ ٚ‬ف‪ ٜٚ‬اق ٔایإا‪ٞ ٖٛ‬ابی یاه ٔافواک‬ ‫تطمیمبتی ٌکاـی ٌؽ ‪٘ ٚ‬ػىتیاٗ ٌاکاـی ٌایا‪ٛ‬ؿ‬ ‫ا٘ىب٘ی ث‪ ٝ‬ف‪ٛٙ‬اٖ یه ثیٕبـی ضؽ‪ٚ‬ؼ ‪ ۱۱‬وبَ پیً ؼـ‬ ‫خٕ‪ٟٛ‬ـی و‪ ٍٛٙ‬ث‪ٛ‬ؼ ‪ ٚ‬ثقؽ اق اٖ فاماظ ؼـ ثافغای‬ ‫وٍاا‪ٛ‬ـ‪ٞ‬اابی افاافیااماابی ااافثاای ٌااکاـی ٌااؽ‪.‬‬ ‫اثّ‪ٔ ٝ‬یٕ‪٘ٛ‬ی ت‪ٛ‬وظ یاه ‪ٚ‬یاف‪ٚ‬ن ثاب ‪DNA‬ؼ‪ٚ‬‬ ‫ـٌت‪ٝ‬ایی و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬غب٘‪ٛ‬اؼ‪ ٜ‬ا‪ٚ‬ـت‪ٛ‬پبوه ‪ٚ‬یف‪ٚ‬ن‪ٞ‬ب تقّاک‬ ‫ؼاـؼ ایدبؼ ٔی ٌ‪ٛ‬ؼ‪ .‬اق ِاطابػ ل٘اتایاىای ؼ‪٘ ٚ‬ا‪ٛ‬ؿ‬ ‫‪ٚ‬یف‪ٚ‬ن ٔب٘ىی پبوه اففیمبی ٔفوکی (و‪ٍٙ‬ا‪ٛ‬یای‬ ‫‪ ٚ‬افه اففیمب ‪ٚ‬خ‪ٛ‬ؼ ؼاـؼ و‪ٛ٘ ٝ‬ؿ و‪ٍٛٙ‬یی ثیٕابـی‬ ‫غغف٘بوتف‪ٌ ،‬ؽیؽتف ‪ ٚ‬ثب لؽـت وفایت ‪ٌ ٚ‬ىاتافی‬ ‫ثیٍتفی ‪ٕٞ‬فا‪ ٜ‬اوت‪ .‬او‪ٛٙٞ ٖٛٙ‬ق ٔطُ ؾغیف‪ ٜ‬عجیقی‬ ‫اٖ ٘بٌ‪ٙ‬بغت‪ ٝ‬ثبلی ٔب٘ؽ‪ ٜ‬اوت‪ٞ ،‬فز‪ٙ‬ؽ ٔیإا‪ٞ ٖٛ‬اب ‪ٚ‬‬ ‫ثفغی خ‪٘ٛ‬ؽٌبٖ فقال ٔت‪ٔ ٟٓ‬اطاىا‪ٛ‬ه ٔای ٌا‪٘ٛ‬اؽ‪.‬‬ ‫تبو‪ ٖٛٙ‬وبقٔبٖ خ‪ٟ‬ب٘ی ث‪ٟ‬ؽاٌت ٌکاـٌی اق ٔا‪ٛ‬اـؼ‬ ‫تبییؽ ٌؽ‪ ٜ‬اق اثّ‪ٔ ٝ‬یٕ‪٘ٛ‬ی ؼـ ‪ ۰۳‬وٍا‪ٛ‬ـ اق خإّا‪ٝ‬‬ ‫أفیىب‪ ،‬اوتفاِیب‪ ،‬وب٘بؼا ‪ ۹ ٚ‬وٍ‪ٛ‬ـ اـ‪ٚ‬پابیای ٌابٔاُ‬ ‫اٍّ٘ىتبٖ‪ ،‬اوپب٘یب‪ ،‬پفتغبَ‪ ،‬إِبٖ‪ ،‬ثّمیاه‪ ،‬فافا٘ىا‪،ٝ‬‬ ‫‪ّٙٞ‬ؽ‪ ،‬ایتبِیب ‪ ٚ‬و‪ٛ‬ئؽ ؼاـؼ‪ ،‬ؼـ ضبِای وا‪ٔ ۵۱ ٝ‬ا‪ٛ‬ـؼ‬ ‫ٍٔى‪ٛ‬ن ؼیٍف ‪ ٓٞ‬ؼـ ضبَ ثفـوی اوت‪.‬‬ ‫اثّ‪ٔ ٝ‬یٕ‪٘ٛ‬ی اق ٔیٕ‪ ،ٖٛ‬و‪ٙ‬دبه‪ ،‬ـاو‪ٔ ٚ ٛ‬ا‪ٛ‬ی ثا‪ٝ‬‬ ‫اففاؼ ٔ‪ٙ‬تمُ ٔی ٌ‪ٛ‬ؼ ‪ٔ ٚ‬فوک ٌی‪ٛ‬ؿ ایٗ ثایإابـی اق‬ ‫اففیمبی افثی ‪ٔ ٚ‬فوکی اق عفیک ٔیٕ‪ٖٞٛ‬ب ث‪ ٝ‬افافاؼ‬ ‫ث‪ٛ‬ؼ‪ ٚ ٜ‬ث‪ ٝ‬وففت ؼـ ضبَ ٌی‪ٛ‬ؿ ‪ٌ ٚ‬ىتفی وافایات‬ ‫ث‪ ٝ‬ؼیٍفاٖ اوت‪.‬‬ ‫رئیس هزکش هلی پیصبیٌی ٍ هذیزیت بحزاى‬ ‫ّیچ هخاطزُ جَی کطَر را تْذیذ ًویکٌذ‬ ‫ضزایط جَی در ّفتِ ایٌذُ ارام است ٍ در ًقطِ ّا هخاطزُ خراصری هطراّرذُ‬ ‫ًوی ضَد‪،‬گفت‪ :‬در ّفتِ ایٌذُ سابل گزد ٍ خاک ضذیذی را تجزبِ خَاّذ کزد ٍ‬ ‫در سایز ًقاط کطَر ًیش گزد ٍ خاک رقیق ٍ غبار هحلی دٍر اس اًتظار ًیست‪.‬‬ ‫در ّفتِ ‪ّ 118‬وِگیزی کٍَیرذ ‪ 12‬در کطرَر‪،‬‬ ‫ّوچٌاى تعذاد ضْزّای قزهش ٍ ًارًجی صفز بَدُ ٍ‬ ‫در عیی حال رعایت پزٍتکل ّای بْرذاضرتری برا‬ ‫کاّطی هجذد بِ حذٍد ‪ 04‬درصذ رسیذُ است‪.‬‬ ‫ثف اوبن اغفیٗ ٘مٍ‪ ٝ‬ـً٘ث‪ٙ‬ؽی وٍا‪ٛ‬ـ وا‪ ٝ‬اق‬ ‫و‪ٛ‬ی ‪ٚ‬قاـت ث‪ٟ‬ؽاٌت ٔ‪ٙ‬تٍف ٌؽ‪ٕٞ ،‬س‪ٙ‬بٖ ‪ٞ‬ایار‬ ‫ٌ‪ٟ‬فی ؼـ ‪ٚ‬ضقیت لفٔک ‪٘ ٚ‬بـ٘دی لفاـ ٘ؽاـؼ‪ .‬ؼـ‬ ‫ضبَ ضبضف تقؽاؼ ٌ‪ٟ‬ف‪ٞ‬بی قـؼ ث‪ٌ ۳۵۲ ٝ‬ا‪ٟ‬اف ‪ٚ‬‬ ‫ٌ‪ٟ‬ف‪ٞ‬بی اثی ث‪ٌٟ ۰۹۵ ٝ‬ف ـویؽ‪ ٜ‬اوت‪.‬‬ ‫کاهش فوتیهای کزونا ‬ ‫ ‬ ‫در ‪ ۷۲‬استان کشور ‬ ‫رئیس هزکش هلی پیصبیٌی ٍ هذیزیت بحزاى هخاطزات ٍضع َّا با بیراى ایرٌرکرِ‬ ‫صبؼق ضیبییبٖ ؼـ ٌفت‪ ٌٛٚ‬ثب ایى‪ٙ‬ب‪ ،‬ؼـثبـ‪ ٜ‬خفیبٖ ٌفؼ ‪ ٚ‬اجبـ ؼـ ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬ایا‪ٙ‬اؽ‪ٜ‬‬ ‫ؼـ وٍ‪ٛ‬ـ‪ ،‬اؽ‪ٟ‬بـ وفؼ‪ :‬اٌفز‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬ـ وّی ؼـ ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬ایا‪ٙ‬اؽ‪ٌ ٜ‬افؼ ‪ ٚ‬ااجابـ‪ٞ‬ابی‬ ‫ٌؽیؽی ‪ٚ‬خ‪ٛ‬ؼ ٘ؽاـؼ ‪ِٚ‬ی ؼـ اوتبٖ قاثُ ٌفؼ ‪ ٚ‬غابن ٌاؽیاؽی پایاً ثایا‪ٙ‬ای‬ ‫ٔیٌ‪ٛ‬ؼ‪.‬‬ ‫ؼـ ثبلی اوتبٖ‪ٞ‬ب ٘یک ٌفؼ ‪ ٚ‬اجبـی غفیف ‪ ٚ‬پفاو‪ٙ‬ؽ‪ٛٔ ٜ‬ـؼ ا٘تؾبـ اوت‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ؼـثبـ‪ٌ ٜ‬فایظ خ‪ٛ‬ی وٍ‪ٛ‬ـ ؼـ ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ؽ‪٘ ٜ‬یک افک‪ٚ‬ؼ‪ :‬ؼـ ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ؽ‪ ٜ‬ثبـی‪ٞ‬بی‬ ‫پفاو‪ٙ‬ؽ‪ ٜ‬ؼـ ٌٕبَ افه وٍ‪ٛ‬ـ پیًثی‪ٙ‬ی ٔی ٌ‪ٛ‬ؼ ‪ ٚ‬ؼـ وبیف ٘امابط وٍا‪ٛ‬ـ ٘ایاک‬ ‫اوٕب٘ی صبف ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬تؽـیح اثفی ‪ٕٞ‬فا‪ ٜ‬ثب ‪ٚ‬قی ثبؼ ‪ٌ ٚ‬ب‪ٞ‬ی ‪ٚ‬قی ثابؼ ٌاؽیاؽ ‪ٚ‬‬ ‫اجبـ ـلیک ‪ ٚ‬اجبـ ٔطّی ٔ‪ٛ‬ـؼ ا٘تؾبـ اوت‪.‬‬ ‫ـئیه ٔفوک ّٔی پیًثی‪ٙ‬ی ‪ٔ ٚ‬ؽیفیت ثطفاٖ ٔػبعفات ‪ٚ‬ضـ ‪ٛٞ‬ا ؼـ پبیبٖ ثب ثیابٖ‬ ‫ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ؼـ ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ؽ‪ ٜ‬ؼٔبی ‪ٛٞ‬ا ـ‪٘ٚ‬ؽ افکایٍی ؼاـؼ‪،‬تصفیص وفؼ‪ :‬ؼٔبی ‪ٛٞ‬ا ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬ـ‬ ‫وّی ـ‪٘ٚ‬ؽ افکایٍی ؼاـؼ ‪ِٚ‬ی ایٗ افکایً ؼٔب زٍٍٕیف ٘یىت ‪ٛ٘ ٚ‬اوب٘بت ؼٔابیای‬ ‫ٔ‪ٛ‬ـؼ ا٘تؾبـ اوت‪.‬‬ ‫بِ گفتِ یک هتخصص‪ ،‬در صَرت ابتالی ّوشهاى بِ‬ ‫اسن ٍ الزصی فصلی راُ ّایی بزای کاّص اثرزات‬ ‫ایی دٍ عارضِ ٍجَد دارد‪.‬‬ ‫ؼوتف ٔیفا٘ؽا و‪ٛ‬ـتیه‪ ،‬اوتبؼیبـ ؼاٍٍ٘ب‪ ٜ‬االثابٔاب‬ ‫ٌفت‪ :‬اففاؼ ٔجتال ث‪ ٝ‬اوٓ و‪ ٝ‬یه ثیٕبـی ٔاکٔاٗ‬ ‫ـی‪ٛ‬ی اوت‪ ،‬ثبیؽ وقی و‪ٙٙ‬ؽ تب ٌی‪ٛ‬ؿ اِفلیاه ـا‬ ‫و‪ٙ‬تفَ یب اق ثف‪ٚ‬ق اٖ خّ‪ٌٛ‬یفی و‪ٙٙ‬ؽ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی اؽ‪ٟ‬بـ وفؼ‪ :‬اوتف‪ٚ‬ئیؽ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬ا٘تی ‪ٞ‬یىتبٔیٗ ‪ٞ‬ابی‬ ‫ثی‪ٙ‬ی یىی اق وبؼ‪ ٜ‬تفیٗ ‪ٛٔ ٚ‬ثفتفیٗ ـا‪ٞ ٜ‬اب ثافای‬ ‫ؼفبؿ ؼـ ثفاثف اِفلی ‪ٞ‬بی فصّی ‪ٞ‬ىت‪ٙ‬ؽ‪ .‬فال‪ ٜٚ‬ثاف‬ ‫ایٗ‪ ،‬ایٗ ؼاـ‪ٞٚ‬ب ثؽ‪٘ ٖٚ‬ىػ‪ ٝ‬یب ثب ٘ىػ‪ ٝ‬ؼـ ؼوتفن‬ ‫لفاـ ؼاـ٘ؽ‪ٚ .‬اوىٗ اِفلی ٌکی‪ ٝٙ‬ؼیٍفی اوت‪.‬‬ ‫و‪ٛ‬ـتیه افک‪ٚ‬ؼ‪ٚ :‬اوىٗ ‪ٞ‬بی اِفلی ٔی تا‪ٛ‬ا٘ا‪ٙ‬اؽ‬ ‫ثفای ثیٕبـاٖ ٔجتال ث‪ ٝ‬اِفلی فصّی ‪ ٚ‬وبال٘‪ٔ ٝ‬فایاؽ‬ ‫ثبٌ‪ٙ‬ؽ‪ .‬ثب ایٗ ضبَ‪ ،‬ای‪ٟٙ‬ب یاه وافٔابیا‪ٌ ٝ‬اؿاـی‬ ‫ثّ‪ٙ‬ؽٔؽت ‪ٞ‬ىت‪ٙ‬ؽ و‪٘ ٝ‬یبق اوت ـ‪٘ٚ‬ؽ ؼـٔبٖ ث‪ٔ ٝ‬ؽت‬ ‫و‪ ٝ‬تب پ‪ٙ‬ح وبَ اؼأ‪ ٝ‬پیؽا و‪ٙ‬ؽ تب ضؽاوثف فبیاؽ‪ ٜ‬ـا‬ ‫ؼاٌت‪ ٝ‬ثبٌؽ‪ .‬ثیٕبـاٖ ٔجتال ث‪ ٝ‬اوٓ و‪ٔ ٝ‬ی غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ا‪ٙ‬اؽ‬ ‫‪ٚ‬اوىٗ ‪ٞ‬بی اِفلی ـا تکـیک و‪ٙٙ‬ؽ‪ ،‬ثابیاؽ اثاتاؽا‬ ‫فالئٓ ثیٕبـی اوٓ ـا لجُ اق ٌاف‪ٚ‬ؿ تاکـیاک ثا‪ٝ‬‬ ‫غ‪ٛ‬ثی تطت و‪ٙ‬تفَ ؼاٌت‪ ٝ‬ثبٌ‪ٙ‬ؽ‪.‬‬ ‫ا‪ ٚ‬ت‪ٛ‬صی‪ ٝ‬وفؼ و‪ ٝ‬ؼـ ٌفایظ ا‪ٚ‬ج ٌفؼ‪ ٜ‬افٍاب٘ای‪،‬‬ ‫ثىت‪ ٍٝ٘ ٝ‬ؼاٌتٗ پ‪ٙ‬دف‪ٞ ٜ‬بی غب٘ا‪ ٝ‬یاب ٔابٌایاٗ ‪ٚ‬‬ ‫اوتفبؼ‪ ٜ‬اق ت‪ٟٛ‬ی‪ٔ ٝ‬غج‪ٛ‬ؿ ضابئاک ا‪ٞ‬إایات اوات‪.‬‬ ‫تق‪ٛ‬یض ِجبن ‪ٞ‬ب ؼـ ص‪ٛ‬ـت أىبٖ ‪ ٚ‬ؼ‪ٚ‬ی ٌففتٗ‬ ‫په اق ‪ٚ‬ـ‪ٚ‬ؼ ث‪ ٝ‬غب٘‪٘ ٝ‬یک ٔیت‪ٛ‬ا٘ؽ ٔفیؽ ثبٌؽ‪.‬‬ ‫ف‪ٛ‬أُ اِفلی قای ؼاغّی ٔب٘‪ٙ‬اؽ ٌافؼ ‪ ٚ‬ااجابـ‪،‬‬ ‫وپه‪ٞ‬ب‪ ،‬و‪ٛ‬وه‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬ضی‪ٛ‬ا٘بت غبٍ٘ی ٔقٕ‪ٛ‬ال ؼـ‬ ‫تٕبْ ع‪ َٛ‬وبَ ‪ٚ‬خ‪ٛ‬ؼ ؼاـ٘ؽ أب ٔیت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ؽ ثب ف‪ٛ‬أّی‬ ‫و‪ ٝ‬ثف اِفلٖ‪ٞ‬بی ثیف‪٘ٚ‬ی تبثیف ٔیٌؿاـ٘ؽ‪٘ ،‬ا‪ٛ‬وابٖ‬ ‫ؼاٌت‪ ٝ‬ثبٌ‪ٙ‬ؽ‪ .‬اق ا٘دبییىا‪ ٝ‬ایاٗ ٔا‪ٛ‬اؼ اِافلی قا‬ ‫ؼائٕی ؼـ ٔمبیى‪ ٝ‬ثاب ٔا‪ٛ‬اؼ اِافلی قای فصاّای‬ ‫‪ٞ‬ىت‪ٙ‬ؽ‪ ،‬تٍػیص ٔیکاٖ تبثیف ا٘‪ٟ‬ب ثف فالئٓ اوٓ ‪ٚ‬‬ ‫اِفلی ؼٌ‪ٛ‬اـتف اوت أب ٔی تا‪ٛ‬ا٘ا‪ٙ‬اؽ تابثایافات‬ ‫فٕیمی ثف فالئٓ اوٓ ؼاٌت‪ ٝ‬ثبٌ‪ٙ‬ؽ‪.‬‬ ‫اوتفبؼ‪ٙٔ ٜ‬ؾٓ اق ؼاـ‪ٞٚ‬بی اوت‪ٍٙ‬بلی اوٓ ٔی ت‪ٛ‬ا٘ؽ‬ ‫ث‪ ٝ‬ثیٕبـاٖ ٔجتال ث‪ ٝ‬اوٓ وٕه و‪ٙ‬ؽ تب فالئٓ غا‪ٛ‬ؼ‬ ‫ـا و‪ٙ‬تفَ و‪ٙٙ‬ؽ‪ .‬ایٗ ٔ‪ ٟٓ‬تفیٗ ـا‪ ٜ‬ثافای ثایإابـاٖ‬ ‫اوت تب اق غ‪ٛ‬ؼ ٔطبفؾت و‪ٙٙ‬ؽ‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬کاـی ‪ّٞ‬ث ؼی ٘ی‪ٛ‬ق‪ ،‬ا‪ ٚ‬افک‪ٚ‬ؼ‪ :‬اٌف ٘یبق ؼاـیؽ‬ ‫و‪ ٝ‬ثیً اق ؼ‪ ٚ‬ثبـ ؼـ ـ‪ٚ‬ق ؼـ ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬یب ثایاً اق ؼ‪ٚ‬‬ ‫ثبـ ؼـ ٌت ؼـ ٔب‪ ٜ‬اق اوپفی اوتفبؼ‪ ٜ‬و‪ٙ‬یاؽ‪ ،‬اوآ‬ ‫و‪ٙ‬تفَ ٍ٘ؽ‪ ٜ‬اوت ‪ ٚ‬ثبیؽ ثب پکٌه غ‪ٛ‬ؼ ٍٔا‪ٛ‬ـت‬ ‫و‪ٙ‬یؽ‪.‬‬ ‫های تغذیهای موثز بزای‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫توصیه‬ ‫ مبتالیان به اختالل تیزوئید‬ ‫هْلت صذٍر ًوًَِ بزگّای‬ ‫ّذایت تحصیلی ٍ ثبت ظزفیت رضتِّای سال اتی تا ‪ 14‬خزداد‬ ‫بز اساس اخزیی اطالعیِ هٌتطز ضذُ اس سَی ٍسارت‬ ‫اهَسش ٍ پزٍرش پیزاهَى فزایٌذ ّذایت تحصیلری‪،‬‬ ‫هْلت تعییی ضذُ بزای ادارات کل اهَسشٍ پزٍرش‬ ‫استاى ّا جْت تکویل ٍ ثبت ظزفیرت رضرترِ ّرای‬ ‫تحصیلی هزبَط بِ سال تحصیلی ‪ 1049-1041‬تا ‪14‬‬ ‫خزدادهاُ تعییی ضذُ است‪.‬‬ ‫‪ٞ‬ؽایت تطصیّی‪ ،‬ففای‪ٙ‬ؽ اـائ‪ ٝ‬غؽٔبت ـا‪ٕٙٞ‬بیای ‪ٚ‬‬ ‫ٍٔب‪ٚ‬ـ‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ؼاً٘أ‪ٛ‬قاٖ اوات‪ .‬ایاٗ فافایا‪ٙ‬اؽ ثا‪ٝ‬‬ ‫ؼاً٘أ‪ٛ‬قاٖ وٕه ٔی و‪ٙ‬ؽ تب ضٕٗ اٌا‪ٙ‬ابیای ثاب‬ ‫اوتقؽاؼ‪ٞ‬ب‪ ،‬فالیک‪ ،‬تا‪ٛ‬ا٘ابیای ‪ٞ‬اب ‪ٚ ٚ‬یامٌای ‪ٞ‬ابی‬ ‫ٌػصیتی غ‪ٛ‬یً‪ٌ ،‬بغ‪ٞٝ‬ب‪ ،‬ـٌت‪ٞٝ‬بی تطصایاّای ‪ٚ‬‬ ‫ٍٔباُ ٔ‪ٛ‬ـؼ ٘یبق خبٔق‪ ٝ‬ـا ثٍ‪ٙ‬بو‪ٙ‬ؽ ‪ ٚ‬ثفاوبن اٖ‪ ،‬ث‪ٝ‬‬ ‫ص‪ٛ‬ـت اٌب‪ٞ‬ب٘‪ ٚ ٝ‬اقاؼا٘‪ٌ ٝ‬بغ‪ ٚ ٝ‬ـٌت‪ ٝ‬تطاصایاّای‬ ‫ثف اوبن افالْ ‪ٚ‬قاـت ث‪ٟ‬ؽاٌت‪ ،‬ؼـ ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬پابیاب٘ای‬ ‫اـؼیج‪ٍٟ‬ت ٔب‪ٔ ،ٜ‬قبؼَ ‪ٞ‬فت‪ٌٕٝٞ ۰۰۱ ٝ‬یفی وف‪٘ٚ‬اب‬ ‫ؼـ وٍ‪ٛ‬ـ‪ ،‬وب‪ ًٞ‬ثیٕبـاٖ ثىتفی ؼـ ‪ ۳۳‬اواتابٖ‬ ‫وٍ‪ٛ‬ـ ٌکاـی ٌؽ‪ ٚ ٜ‬ؼـ ‪ ۳۲‬اوتبٖ وٍ‪ٛ‬ـ وب‪ًٞ‬‬ ‫یب ایىتبیی ٔ‪ٛ‬اـؼ ٔثجت ٔت‪ٛ‬فی ـا ٌب‪ٞ‬ؽ ث‪ٛ‬ؼ‪ٜ‬ایٓ‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬کاـی ایىا‪ٙ‬اب‪ ،‬ثاف اوابن اغافیاٗ ٘اماٍا‪ٝ‬‬ ‫ـً٘ث‪ٙ‬ؽی وٍ‪ٛ‬ـ و‪ ٝ‬اق و‪ٛ‬ی ‪ٚ‬قاـت ثا‪ٟ‬اؽاٌات‬ ‫ٔ‪ٙ‬تٍف ٌؽ‪ٕٞ ،‬س‪ٙ‬بٖ ‪ٞ‬یر ٌ‪ٟ‬فی ؼـ ‪ٚ‬ضقیت لفٔاک‬ ‫‪٘ ٚ‬بـ٘دی لفاـ ٘اؽاـؼ‪ .‬ؼـ ضابَ ضابضاف تاقاؽاؼ‬ ‫ٌ‪ٟ‬ف‪ٞ‬بی قـؼ ث‪ٌٟ ۳۵۲ ٝ‬ف ‪ٌٟ ٚ‬ف‪ٞ‬بی اثی ث‪۰۹۵ ٝ‬‬ ‫ٌ‪ٟ‬ف ـویؽ‪ ٜ‬اوت‪.‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫‪ 4‬‬ ‫ٔ‪ٙ‬بوت غ‪ٛ‬ؼ ـا ا٘تػبه و‪ٙٙ‬ؽ‪.‬‬ ‫ثجت ٘بْ ‪ ٚ‬ا٘تػبه ـٌت‪ ٝ‬تطصیّی ؼاً٘ أ‪ٛ‬قاٖ پبیا‪ٝ‬‬ ‫٘‪ٞ ٟٓ‬ف وبِ‪ ٝ‬په اق پبیبٖ أتطب٘بت ‪ ٚ‬افالْ ٘إافات‬ ‫ؼاً٘ أ‪ٛ‬قاٖ ؼـ تیفٔب‪ ٜ‬اابق ٔیٌ‪ٛ‬ؼ؛ ایٗ ؼـ ضبِای‬ ‫اوت و‪ ٝ‬ففاِی‪ٙ‬ؽ ‪ٞ‬ؽایت تطصیّی ثفای افالْ ؽففیت‬ ‫ـٌت‪ٞٝ‬ب ‪ٌ ٚ‬بغ‪ٞٝ‬ب ‪ ٚ‬تىٕیُ ففْ‪ٞ‬بی ٔفث‪ٛ‬ع‪ ٝ‬اق و‪ٛ‬ی‬ ‫اؼاـات ‪ٙٔ ٚ‬بعک ٔػتّف زا‪ٙ‬اؽٔاب‪ ٜ‬ق‪ٚ‬ؼتاف ٌاف‪ٚ‬ؿ‬ ‫ٔیٌ‪ٛ‬ؼ ‪ٓٞ ٚ‬او‪٘ ٖٛٙ‬یک ؼـ خفیبٖ اوت‪.‬‬ ‫ثف ایٗ اوبن تب و‪ ٖٛٙ‬اعالفی‪ٞٝ‬بیای اق وا‪ٛ‬ی اؼاـ‪ٜ‬‬ ‫وُ أ‪ٛ‬ـتفثیتی‪ٍٔ ،‬ب‪ٚ‬ـ‪ٔ ٚ ٜ‬فالجت ؼـ ثافاثافاوایات‬ ‫‪ٞ‬بی اختٕبفی ‪ٚ‬قاـت أ‪ٛ‬قی‪ٚ‬پف‪ٚ‬ـی غغابه ثا‪ٝ‬‬ ‫اوتبٖ‪ٞ‬ب ٔج‪ٙ‬ی ثف پبوعؼ‪ٞ‬ی ثا‪٘ ٝ‬إا‪ ٖٛ‬ثافی ‪ٞ‬ابی‬ ‫٘ؾفغ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ی اق ؼاً٘ أا‪ٛ‬قاٖ‪ٚ ،‬اِاؽیاٗ‪ ،‬ؼثایافاٖ ‪ٚ‬‬ ‫اختالل در عولکزد غذُ تیزٍئیذ هیتَاًذ هٌجز برِ‬ ‫بزٍس بیواری ّای هختلفی هاًٌذ پرزکراری ٍ کرن‬ ‫کاری تیزٍئیذ ضَد‪.‬‬ ‫ٍٔب‪ٚ‬ـاٖ‪ ،‬ثجت ؽففیت ـٌت‪ٞٝ‬بی تطصیّی ؼـ وبٔب٘‪ٝ‬‬ ‫‪ٍٕٞ‬بْ ‪ ٚ‬ففای‪ٙ‬ؽ صؽ‪ٚ‬ـ ٕ٘‪ ٖٛ‬ثافی ‪ٞ‬ابی ‪ٞ‬اؽایات‬ ‫تطصیّی ٔ‪ٙ‬تٍف ٌؽ‪ ٜ‬اوت‪.‬‬ ‫هیشاى اهادگی‬ ‫تاهیی اجتواعی بزای جبزاى افشایص قیوت دارٍ‬ ‫پیزاهَى هیشاى اهادگی ساسهاى تاهیی اجتواعی بزای‬ ‫جبزاى افشایص قیوت دارٍ بزای هزدم در پی تغیریرز‬ ‫ًظام ارسی ارائِ ٍ اظرْرار کرزد‪ :‬سراسٍکرارّرا ٍ‬ ‫سیزساخت ّایی کِ بایذ در ایی ضزایط فزاّن باضرذ‪،‬‬ ‫تقزیبا در حال پیص بیٌی است ٍ پس اس طری هرذت‬ ‫سهاى هَرد ًیاس بزای فزاّن ضذى سیزساخت ّا‪ ،‬طزح‬ ‫بِ هعٌای عولیاتی‪ ،‬اهادُ اجزا هیضَد‪.‬‬ ‫هذیزعاهل ساسهاى تاهیی اجتواعری ترَضریرحراتری‬ ‫ؼـ پبوع ث‪ ٝ‬پفوٍی ٔج‪ٙ‬ی ثف ٔیکاٖ أبؼٌی وابقٔابٖ‬ ‫تبٔیٗ اختٕبفی ثفای خجفاٖ افکایً لیٕت ؼاـ‪ ٚ‬ثفای‬ ‫ٔفؼْ ؼـ پی تغییف ٘ؾبْ اـقی اؽ‪ٟ‬بـ وفؼ‪ :‬ؼـ قٔایا‪ٙ‬ا‪ٝ‬‬ ‫ٔؽیفیت ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ؿ تافاب‪ٚ‬ت لایإات اـق ؼـ ؼاـ‪،ٚ‬‬ ‫خّىبت ٔىتٕف ‪ٔ ٚ‬ىفـی ثب وبقٔبٖ ااؿا ‪ ٚ‬ؼاـ‪ٚ ٚ‬‬ ‫‪ٚ‬قاـت ث‪ٟ‬اؽاٌات ؼـ خافیابٖ اوات‪ٚ.‬ی افاک‪ٚ‬ؼ‪:‬‬ ‫وبق‪ٚ‬وبـ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬قیفوبغت‪ٞ‬بیی و‪ ٝ‬ثبیؽ ؼـ ایٗ ٌفایظ‬ ‫ففا‪ ٓٞ‬ثبٌؽ‪ ،‬تمفیجب ؼـ ضبَ پیًثی‪ٙ‬ی اوت ‪ ٚ‬په اق‬ ‫عی ٔؽت قٔبٖ ٔا‪ٛ‬ـؼ ٘ایابق ثافای فافا‪ٞ‬آ ٌاؽٖ‬ ‫قیفوبغت‪ٞ‬ب‪ ،‬عفش ث‪ٔ ٝ‬ق‪ٙ‬بی فّٕیبتی‪ ،‬أابؼ‪ ٜ‬اخافا‬ ‫ٔیٌ‪ٛ‬ؼ‪.‬‬ ‫به منظور بهینه ساسی مصزف گاس نیاس است ‬ ‫که سیستم رادیاتو رمجهش به شیز تزموستاتیک باشد ‬ ‫فال‪ ٜٚ‬ثف ـفبیت وجه ق٘ؽٌی وبِٓ ‪ ٚ‬فاقابِایات‬ ‫ثؽ٘ی‪٘ ،‬ىبت ٔفث‪ٛ‬ط ثا‪ ٝ‬ـفابیات ـلیآ ااؿایای‬ ‫ٔ‪ٙ‬بوت ٘یک ٔی ت‪ٛ‬ا٘ؽ ٘مً ٔ‪ٕٟ‬ی ؼـ ضفؼ والٔات‬ ‫ثؽٖ ایفب و‪ٙ‬ؽ‪.‬‬ ‫ٌجى‪ ٝ‬غجفی ‪ ،Times Now‬ؼـ اؼأ‪ ٝ‬ثا‪ ٝ‬زا‪ٙ‬اؽ‬ ‫ت‪ٛ‬صی‪ ٝ‬اؿایی ثفای اففاؼ ٔجتال ث‪ ٝ‬اغتالَ تیاف‪ٚ‬ئایاؽ‬ ‫اٌبـ‪ ٜ‬وفؼ‪ ٜ‬اوت‪:‬‬ ‫یؽ ثفای والٔت اؽ‪ ٜ‬تیاف‪ٚ‬ئایاؽ ضاف‪ٚ‬ـی اوات‪.‬‬ ‫ث‪ٙ‬بثفایٗ‪ ،‬ثبیؽ اعٕی‪ٙ‬بٖ پیؽا وفؼ و‪ ٝ‬ـلیآ ااؿایای‬ ‫ضب‪ٚ‬ی ٔمبؼیف وبِٓ ‪ٙٔ ٚ‬بوت یؽ اوت‪.‬‬ ‫ثفای خّ‪ٌٛ‬یفی اق غغف اِت‪ٟ‬به ‪ ٚ‬وبیاف فا‪ٛ‬اـ‬ ‫خىإای ضاف‪ٚ‬ـت ؼاـؼ اق ٔصافف ااؿا‪ٞ‬ابی‬ ‫ففا‪ٚ‬ـی ٌؽ‪ ،ٜ‬وفظ ٌؽ‪ ٚ ٜ‬ضاب‪ٚ‬ی ٔا‪ٛ‬اؼ لا‪ٙ‬اؽی‬ ‫غ‪ٛ‬ؼؼاـی وفؼ‪.‬‬ ‫٘‪ٌٛ‬یؽٖ اه وبفی ؼـ ع‪ َٛ‬ـ‪ٚ‬ق ‪ ٚ‬خّ‪ٌٛ‬ایافی اق‬ ‫وٓ اثی ثؽٖ ث‪ ٝ‬اففاؼ ٔجتال ث‪ ٝ‬اغاتاالَ تایاف‪ٚ‬ئایاؽ‬ ‫ت‪ٛ‬صی‪ٔ ٝ‬یٌ‪ٛ‬ؼ‪.‬‬ صفحه 4 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫پیشزفت جدید در تًلید سلًلَای ‬ ‫ ‬ ‫خًرشیدی ارگاویک ی قابلچاپ‬ ‫ ‬ ‫یکؽٌثِ ‪ 8‬خرداد ‪ 92 * 1041‬هی ‪ 92 * 9499‬ؼَال‪ * 1001‬ظال ظی ٍ دٍم ( اٍتَز ایکیٌجی ایل ) * ؼوارُ ( ظایی ) ‪0042 :‬‬ ‫طثق اهار پصٍّؽگاُ داًػ ّای تٌیادی ؛‬ ‫پصٍّؽگراى داًؽگاُ ًَرًثرگ الواى تِ فررهرَلری‬ ‫جذیذ ترای ظاخت هَاد پلیوری رظاًا دظت یافتٌذ‬ ‫کِ راُ را ترای ظاختی ظلَلّرای خرَرؼریرذی‬ ‫ارگاًیک ٍ قاتلچاج ّوَار کردُ اظت‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬ضاسؽ ٌش‪ ٜٚ‬عّٓ ‪ ٚ‬أ‪ٛ‬صؽ اص پبیٍب‪ ٜ‬خجشر‬ ‫تِهاوؼپّ‪ٛ‬س ‪ ،‬دس ػبَ‪ٞ‬بر اخیش‪ٔ ،‬ن‪ٟ‬ن‪ٙ‬نذػنبٖ دس‬ ‫ػشاػش ج‪ٟ‬بٖ دس تالؽ ث‪ٛ‬د‪ٜ‬ا٘ذ تنب ان‪ٙ‬نب‪ٚ‬سر ‪ٞ‬نبر‬ ‫پبیذاستشر ثشار ت‪ِٛ‬یذ ا٘شطر ثشق اینجنبد ون‪ٙ‬ن‪ٙ‬نذ‪.‬‬ ‫یىی اص أیذ‪ٚ‬اسو‪ٙٙ‬ذ‪ٜ‬تشیٗ ٔن‪ٛ‬اسد دس ٔنینبٖ اینٗ‬ ‫سا‪ٜ‬حُ‪ٞ‬ب‪ ،‬ػّ‪َٞٛ‬بر خ‪ٛ‬سؿیذر اسٌب٘یه اػت‪.‬‬ ‫ػّ‪َٞٛ‬بر خ‪ٛ‬سؿیذر اسٌب٘یه ثبیذ ‪ ٓٞ‬وبسأذ ‪ٚ‬‬ ‫‪ ٓٞ‬ثبثجب ‪ ٚ‬پبیذاس ثبؿ‪ٙ‬ذ تب اص عّٕىشد لبثُ اعتٕبد‬ ‫ا٘‪ٟ‬ب دس ع‪ٛ‬ال٘ی ٔذ اعٕی‪ٙ‬بٖ حبکُ ؿ‪ٛ‬د‪ .‬حبِت‬ ‫ایذ‪ ٜ‬اَ ‪ ٚ‬اسٔب٘ی ایٗ اػت و‪ ٝ‬اینٗ ػنّن‪ٞ َٛ‬نبر‬ ‫خ‪ٛ‬سؿیذر ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ لبثُ چنبح ثنب اػنتنفنبد‪ ٜ‬اص‬ ‫ا‪ٙ‬ب‪ٚ‬سر چبح ثبؿ‪ٙ‬ذ چشا و‪ ٝ‬ایٗ ‪ٚ‬یظٌی ٔن‪ٛ‬جنت‬ ‫تؼ‪ٟ‬یُ ت‪ِٛ‬یذ ا٘‪ٟ‬ب دس ٔمیبع ٌؼتشد‪ٔ ٜ‬یؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫گیزی دیاکسید کزبه‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫اوداسٌ‬ ‫اقیاوًسَا با کمک یک پُپاد سیزدریایی‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫پصٍّؽگراى داًؽگاُ االظکا در فرتٌکط تا ّوکراری‬ ‫احعاى عثذی‪ ،‬داًؽوٌذ ایراًی ظعی دارًرذ یرک‬ ‫پْپاد زیردریایی را ترای اًرذازُ گریرری ظر ر‬ ‫دیاکعیذ کرتی اقیاًَضّا تِ کار تثرًذ‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اص ٘ی‪ ٛ‬اعّغ‪ ،‬الیب٘‪ٛ‬ع تمشیجب ینه چن‪ٟ‬نبسْ‬ ‫دراوؼیذ وشثٗ ت‪ِٛ‬یذؿذ‪ ٜ‬دس اثش انعنبِنینت ‪ٞ‬نبر‬ ‫ا٘ؼب٘ی سا جزه ٔیو‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬ثب ایٗ وبس‪ٚ ،‬او‪ٙ‬ؾ‪ٞ‬بر‬ ‫ؿیٕیبیی ک‪ٛ‬س ٔی ٌیش٘ذ و‪ ٝ‬اه ‪ٞ‬نبر اٖ سا‬ ‫اػیذرتش ٔیو‪ٙٙ‬ذ‪ .‬ا٘ذاص‪ٌٜ‬یشر ٔیضاٖ ایٗ اثنش تنب‬ ‫حذر ثب حؼٍش‪ٞ‬بر ٘لت ؿنذ‪ ٜ‬س‪ٚ‬ر ؿن‪ٙ‬نب‪ٚ‬س‪ٞ‬نب‬ ‫أىبٖ پزیش اػت؛ أب ؿبیذ یه پ‪ٟ‬پبد جنذینذ ون‪ٝ‬‬ ‫صیش اه ‪ٞ‬بر عٕیک ث‪ ٝ‬وبس ٔیس‪ٚ‬د‪ ،‬ثت‪ٛ‬ا٘نذ ٔن‪ٛ‬ا٘نع‬ ‫ٔ‪ٛ‬ج‪ٛ‬د سا ثشعشف و‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬س‪ٚ‬ؿی ٔؼتمُ سا ثنشار‬ ‫سدیبثی ٔنینضاٖ جنزه در اوؼنینذ ونشثنٗ دس‬ ‫ٌ‪ٛ‬ؿ‪ٞٝ‬بر د‪ٚ‬سااتبد‪ ٜ‬الیب٘‪ٛ‬ع اسائ‪ ٝ‬د‪ٞ‬ذ‪.‬‬ ‫اػیذر ؿذٖ الیب٘‪ٛ‬ع ‪ٞ‬ب‪ ،‬ت‪ٟ‬نذینذر جنذر ثنشار‬ ‫حیب دسیبیی اػت ‪ ٚ‬ص٘ذ‪ٔ ٜ‬ب٘ذٖ ٔنشجنبٖ ‪ٞ‬نب ‪ٚ‬‬ ‫کذف ‪ٞ‬ب سا تحت تاثیش لشاس ٔی د‪ٞ‬نذ‪ .‬ثنشخنی اص‬ ‫پظ‪ٞٚ‬ؾ‪ٞ‬ب ٘ـبٖ ٔید‪ٙٞ‬ذ و‪ ٝ‬الیب٘‪ٛ‬ع‪ٞ‬بر اػنینذر‬ ‫ٕٔىٗ اػت س‪ٚ‬اثظ ٔیبٖ ؿىبسچنی ‪ ٚ‬ؿنىنبس سا‬ ‫تیییش د‪ٙٞ‬ذ‪ ،‬دس تذاخُ ثب اشیض‪ ٜ‬ثمبر ٔب‪ٞ‬ی‪ٞ‬ب لنشاس‬ ‫ثٍیش٘ذ ‪ٛٔ ٚ‬ج‪ٛ‬دا دسیبیی یب حتی و الیب٘ن‪ٛ‬ع‬ ‫سا اص ثیٗ ثجش٘ذ‪.‬‬ ‫دس ػبَ ‪ ،۸۱۰۲‬وّ‪ٛ‬دیٗ ‪ٞ‬ب‪ٚ‬سر ‪(Claudine‬‬ ‫)‪ ،Hauri‬الیب٘‪ٛ‬عؿ‪ٙ‬بع دا٘ـٍنب‪ ٜ‬االػنىنب دس‬ ‫اشث‪ٙ‬ىغ )‪ ،(UAF‬ثشار دسن ث‪ٟ‬تش ایٗ ٔـنىنُ‬ ‫تالؽ وشد تب ث‪ٕٝ٘ٛ٘ ٝ‬ثشداسر اص دراوؼیذ ونشثنٗ‬ ‫الیب٘‪ٛ‬ع ثپشداصد‪ .‬ایٗ ٘‪ٛ‬ع داد‪ٜٞ‬ب ٔعٕن‪ٛ‬ال تن‪ٛ‬ػنظ‬ ‫وـتی ‪ٞ‬بر تحمیمبتی و‪ٔ ٝ‬ؼیش‪ٞ‬بر اختلبکنی سا‬ ‫عی ٔی و‪ٙٙ‬ذ یب ثب وٕه حؼٍش‪ٞ‬بر ٘لنت ؿنذ‪ٜ‬‬ ‫س‪ٚ‬ر ِ‪ٍٙ‬ش‪ٞ‬بر ثبثت جٕعا‪ٚ‬سر ٔیؿ‪٘ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫پایان خزداد اخزیه مُلت‬ ‫پذیزش طزحَای وًایراوٍ در ایکه ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫اخشیٗ ‪ٚ‬ضعیت اعبِیت دأ‪ٞ ٝٙ‬بر این‪ٙ‬نتنش٘نتنی ون‪ٝ‬‬ ‫ت‪ٛ‬ػظ پظ‪ٞٚ‬ـٍب‪ ٜ‬دا٘ؾ‪ٞ‬بر ث‪ٙ‬یبدر ث‪ ٝ‬ثجت سػنینذ‪ٜ‬‬ ‫اص اعبِیت تعذاد یه ٔیّی‪ٞ ۹۷۴ ٚ ٖٛ‬نضاس ‪۵۹۳ ٚ‬‬ ‫ػبیت ثب پؼ‪٘ٛ‬ذ ای‪ٙ‬تش٘تی ابسػی حىبیت داسد‪.‬‬ ‫ثش ایٗ اػبع تعذاد دأ‪ ٝٙ‬ابسػی اعبَ ‪ ٚ‬ثجت ؿذ‪ ٜ‬ثنب‬ ‫پؼ‪٘ٛ‬ذ ‪ir‬ث‪ ٝ‬یه ٔیّی‪ٞ ۹۷۰ ٚ ٖٛ‬نضاس ‪ٔ ۷۷ ٚ‬ن‪ٛ‬سد‬ ‫سػیذ‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫پظ‪ٞٚ‬ـٍب‪ ٜ‬دا٘ؾ ‪ٞ‬بر ث‪ٙ‬یبدر اص جّٕ‪ٔ ٝ‬شاوض اکنّنی‬ ‫ثجت دأ‪ٞ ٝٙ‬بر ای‪ٙ‬تش٘تی ث‪ ٝ‬ؿٕبس ٔیس‪ٚ‬د ‪ ٚ‬ثجت دأ‪ٝٙ‬‬ ‫ثشار ثبصٌـبیی ػبیت اص عشیک ایٗ ٔشونض کن‪ٛ‬س‬ ‫ٔیٌیشد‪.‬‬ ‫اص ثیٗ پؼ‪٘ٛ‬ذ‪ٞ‬بر ثجتؿذ‪ ٜ‬ثشار ػبیت‪ٞ‬بر انبسػنی‬ ‫‪ ٚ‬اعبَ‪ ،‬پؼ‪٘ٛ‬ذ ‪ir‬دس کذس لشاس داسد ‪ ٚ‬ثینؾ تنشینٗ‬ ‫ػ‪ ٟٓ‬ثجت دأ‪ٔ ٝٙ‬تعّک ث‪ٕٞ ٝ‬یٗ پؼ‪٘ٛ‬ذ اػت‪.‬‬ ‫پغ اص دأ‪ ،ir ٝٙ‬دأ‪co.ir ٝٙ‬ثب ثجت ‪ٞ ۹‬ضاس ‪۰۳۰ ٚ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬سد‪ ،‬دأ‪ ٝٙ‬ایشاٖ ثب ثجت ‪ٞ‬ضاس ‪ٛٔ ۳۷۱ ٚ‬سد ‪ ٚ‬دأن‪ٙ‬ن‪ٝ‬‬ ‫‪ac.ir‬ثب ‪ٞ‬ضاس ‪ٛٔ ۸۰۸ ٚ‬سد‪ ،‬دس وـ‪ٛ‬س اعبَ ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫‪ٓٞ‬چ‪ٙ‬یٗ دأ‪ٞ ٝٙ‬بر دیٍشر ‪ٚ‬ج‪ٛ‬د داس٘ذ و‪ ٝ‬وٕتش اص‬ ‫‪ٞ‬ضاس ٔ‪ٛ‬سد ث‪٘ ٝ‬بْ اٖ‪ٞ‬ب ثجت ؿذ‪ ٜ‬اػت‪ .‬دأ‪id.ir ٝٙ‬‬ ‫ثب ‪ٛٔ ۷۳۰‬سد ثجت‪ ،‬دأ‪sch.ir ٝٙ‬ثب ‪ٛٔ ۸۵۲‬سد‪ ،‬دأ‪ٝٙ‬‬ ‫‪org.ir‬ثب ‪ٛٔ ۸۹۸‬سد ‪ ٚ‬دأ‪gov.ir ٝٙ‬ثب ‪ٔ ۰۴۷‬ن‪ٛ‬سد‬ ‫٘یض دس ستج‪ٞ ٝ‬بر ثعذر ِیؼت ثجت دأ‪ٞٝٙ‬نبر انعنبَ‬ ‫لشاس داس٘ذ‪.‬‬ ‫دأیٗ ینب دأن‪ٙ‬ن‪٘(Domain) ٝ‬نبٔنی اػنت ون‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬ه ػبیت اص عشیک اٖ لبثُ دػتیبثی ث‪ٛ‬د‪ ٚ ٜ‬ث‪ ٝ‬عن‪ٛ‬س‬ ‫وّی اص د‪ ٚ‬ثخؾ ٘بْ ‪ ٚ‬پؼ‪٘ٛ‬ذ تـىیُ ؿذ‪ ٜ‬اػت‪٘ .‬بْ‬ ‫دأ‪ ٝٙ‬ثخـی اػت و‪ٌٛ ٝ‬یبر ٘بْ ثش٘ذ ینب انعنبِنینت‬ ‫ػبیت ٔحؼ‪ٛ‬ه ٔی ؿ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬ثخؾ دیٍش ٔنشثن‪ٛ‬ط ثن‪ٝ‬‬ ‫پؼ‪٘ٛ‬ذ‪ٞ‬بر ٔجبص ‪ٔ ٚ‬عتجشر ٔیؿ‪ٛ‬د و‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ػظ وٕیت‪ٝ‬‬ ‫اٍلیی دیذار ًاظا‬ ‫تا یک ظیارک فلسی تِ تعَیق افتاد‬ ‫کاٍؼگر ظایکری ( )‪Psyche‬‬ ‫ًاظا تایذ دظتکن چٌذ ّرترترِ‬ ‫دیگر ترای پرتاب هٌتظر تواًذ‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اص اػپیغ‪ ،‬ایٗ اطا٘نغ‬ ‫دس س‪ٚ‬ص ػ‪ٝ‬ؿ‪ٙ‬ج‪ )ٝٔ ۸۹(ٝ‬اعنالْ‬ ‫وشد و‪ ٝ‬ثش‪ٚ‬ص ینه ٔـنىنُ‬ ‫٘شْ اانضاسر دس اضنبپنینٕنبر‬ ‫ػبیىی ‪ ،‬پشتبه اٖ سا حذالُ‬ ‫تب ‪ ۸۱‬ػپتبٔجش( ‪ ۸۴‬ؿن‪ٟ‬نشین‪ٛ‬س)‬ ‫یع‪ٙ‬ی تمشیجبً ‪ٞ‬فت ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬دینشتنش‬ ‫اص صٔبٖ دس ٘ ش ٌشات‪ ٝ‬ؿذ‪ ٜ‬لجّی ثشار پشتبه دس تبسینخ ‪ ۰‬ا‪ ، ٚ‬ثن‪ ٝ‬تنعن‪ٛ‬ینک‬ ‫ا٘ذاخت‪ ٝ‬اػت‪.‬‬ ‫ػخ‪ٍٛٙ‬ر ایٗ اطا٘غ اضبیی ث‪ ٝ‬اػپیغ ٌفت‪ :‬ثش‪ٚ‬ص یه ٔـىُ ثبعث ؿذ‪ ٜ‬و‪ٝ‬‬ ‫٘ت‪ٛ‬اٖ عّٕىشد عجک ثش٘بٔ‪ٝ‬ر ٘شْ ااضاس و‪ٙ‬تشَ و‪ٙٙ‬ذ‪ ٜ‬اضبپیٕب سا تبییذ ونشد‪ .‬اینٗ‬ ‫ػخ‪ ٍٛٙ‬ثذ‪ ٖٚ‬اؿبس‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬عّت ثش‪ٚ‬ص ایٗ ٔـىُ خبف یب ٘ح‪ ٜٛ‬اکالح اٖ‪ ،‬اضبان‪ٝ‬‬ ‫وشد و‪ٌ ٝ‬ش‪ٔ ٜٚ‬ؼئ‪ َٛ‬دس تالؽ ثشار ؿ‪ٙ‬بػبیی ‪ ٚ‬اکالح ٔـىُ ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ثش اػبع ت‪ٛ‬ئیتی اص ِی‪ٙ‬ذر اِىنین‪ٙ‬نض‪-‬تنب٘نتن‪Lindy Elkins-Tanton) ( ٖٛ‬‬ ‫دا٘ـٕ‪ٙ‬ذ ػیبس‪ٜ‬ؿ‪ٙ‬بػی ‪ٔ ٚ‬حمک اکّی ایٗ ٔأ‪ٛ‬سیت دس دا٘ـٍب‪ ٜ‬ایبِتی اسینض‪٘ٚ‬نب‪،‬‬ ‫دس س‪ٚ‬ص ‪ ،ٝٔ ۸۵‬پ‪ٙ‬جش‪ٞ ٜ‬بر صٔب٘ی ایٗ پشتبه ٘یض ثشار ا٘تنـنبس عنٕن‪ٔٛ‬نی أنبد‪ٜ‬‬ ‫٘یؼت‪ .‬اِىی‪ٙ‬ض تب٘ت‪ ٖٛ‬دس پبػخ ث‪ ٝ‬ػ‪ٛ‬اِی دس ٔ‪ٛ‬سد پ‪ٙ‬جش‪ ٜ‬صٔب٘ی پشتبه ٌنفنت‪:‬‬ ‫‪ٛٙٞ‬ص عٕ‪ٔٛ‬ی ٘ـذ‪ ٜ‬اػت‪ٔ ،‬ب دس حبَ وبس ثش س‪ٚ‬ر اٖ ‪ٞ‬ؼتیٓ‪.‬‬ ‫*النازاشراقی‬ ‫ٔخل‪ٛ‬ف تاییذ ‪ ٚ‬تل‪ٛ‬یت پؼ‪٘ٛ‬ذ‪ٞ‬ب یعن‪ٙ‬نی اینىنٗ‬ ‫)‪(ICANN‬تایینذ ؿنذ‪ ٜ‬ثنبؿن‪ٙ‬نذ‪٘ .‬نٕن‪٘ٛ‬ن‪ٞ ٝ‬نبر‬ ‫پؼ‪٘ٛ‬ذ‪ٞ‬بر ٔتذا‪ َٚ‬دا وبْ‪ ،‬دا ‪ ٚorg‬دا ‪ir‬‬ ‫‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫تررظی ظالهت رٍاى‬ ‫افراد تا تیَهارکرّای هغسی‬ ‫هحققاى یکی از ؼرکرت ّرای‬ ‫فٌاٍر در حال ترَهری ظرازی‬ ‫دظتگاّی ترای تررظی ٍضعیت‬ ‫ظالهت افراد ایراًی ّعتٌذ ٍ تِ‬ ‫گتتِ اًْا دادُ ّای ایی دظتگاُ‬ ‫عالٍُ تر اًکِ اهکاى جلَگیرری‬ ‫از ترٍز تیواری ّرایری چرَى‬ ‫السایور را فراّن هری کرٌرذ‪،‬‬ ‫هَجه ارترقرای عرورلرکررد‬ ‫ظازهاىّا ًیس خَاّذ ؼذ‪.‬‬ ‫دوتش ػش‪ٚ‬ؽ ِ‪ٟ‬شاػجی اص ٔحممبٖ ایٗ عشح دسثبس‪ ٜ‬دػتٍب‪ ٜ‬ا٘بِیض ػیٍ‪ٙ‬نبَ ‪ٞ‬نبر‬ ‫ٔیضر ت‪ِٛ‬یذ ؿذ‪ٌ ،ٜ‬فت‪ :‬دس ٔیض یىؼشر ؿبخق‪ٞ‬بر ؿ‪ٙ‬بختی داسیٓ و‪ ٝ‬اص ایٗ‬ ‫ؿبخق‪ٞ‬ب ٔیت‪ٛ‬اٖ ث‪ ٝ‬ع‪ٛٙ‬اٖ ثی‪ٔٛ‬بسوش‪ٞ‬بر ٔیضر ثشار ثشسػی ‪ٚ‬ضعیت ػالٔنت‬ ‫ااشاد ث‪ٟ‬ش‪ ٜ‬ثشد‪ .‬ث‪ٙ‬ب ثش تعشی عّٓ پضؿىی‪ ،‬ثی‪ٔٛ‬بسوش‪ٞ‬ب‪ ،‬ؿبخق‪ٞ‬بیی ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ ون‪ٝ‬‬ ‫ثب ا٘ذاص‪ٌٜ‬یشر‪ٞ‬بر چ‪ٙ‬ذ ٔشحّ‪ٝ‬ار‪ٔ ،‬یت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ اعالعبتی دسثبس‪ٚ ٜ‬ضعیت ػنالٔنت‬ ‫اشد اسائ‪ ٝ‬و‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ر ٕ٘‪ ٝ٘ٛ‬ایٗ ؿبخق‪ٞ‬بر ثی‪ٔٛ‬بسوشر سا اـبس خ‪٘ ٖٛ‬بْ ثشد ‪ ٚ‬اظ‪ٟ‬بس وشد‪ :‬عنذد‬ ‫اعالْ ؿذ‪ ٜ‬ثشار اـبس خ‪ ،ٖٛ‬ؿبخلی اص ‪ٚ‬ضعیت ػالٔت انشد اػنت ‪ ٚ‬اٌنش‬ ‫ثت‪ٛ‬ا٘یٓ چ‪ٙ‬یٗ ؿبخق‪ٞ‬بیی اص عّٕىشد ٔیض اشد جٕعا‪ٚ‬سر و‪ٙ‬یٓ‪ ،‬ایٗ أىنبٖ سا‬ ‫ث‪ٔ ٝ‬ب ٔی د‪ٞ‬ذ و‪ ٝ‬ثف‪ٕٟ‬یٓ ٔیضاٖ ت‪ٛ‬ج‪ ،ٝ‬حبا ‪ ٚ ٝ‬یب ػشعت عنٕنُ انشد دس چن‪ٝ‬‬ ‫ػغحی لشاس داسد‪.‬‬ ‫فٌاٍراى ایراًی پواد‬ ‫ضذزخن ظَختی تا ترکیثات طثیعی تَلیذ کردًذ‬ ‫هذیرعاهل یک ؼرکت داًػ تٌیاى گتت‪ :‬هحقرقراى‬ ‫ایی ؼرکت پواد ضذ زخن ظَختی تا هَاد تررپرایرِ‬ ‫ترکیثات طثیعی تَلیذ کردُ اًذ کِ ّریرگ گرًَرِ‬ ‫عَارض جاًرثری ًرذارد ٍ ترر پرایرِ فرٌراٍری‬ ‫ًاًَتیَتکٌَلَشی ظاختِ ؼذُ تا اثرتخؽی اى تیؽرترر‬ ‫ؼَد‪.‬‬ ‫حبٔذ عّیضاد‪ ٜ‬دا٘ؾ أ‪ٛ‬خت‪ ٝ‬دا٘ـٍب‪ ٜ‬اصاد اػنالٔنی‬ ‫‪ٔ ٚ‬ذیشعبُٔ ؿشوت الداثیه دس ٌفت ‪ٌ ٚ‬ن‪ ٛ‬ثنب‬ ‫خجشٍ٘بس ٌش‪ ٜٚ‬عّٓ ‪ ٚ‬أ‪ٛ‬صؽ ایش٘ب دسثبس‪ ٜ‬تن‪ِٛ‬نینذ‬ ‫پٕبد ضذ صخٓ ػ‪ٛ‬ختٍی اظ‪ٟ‬بس داؿت‪ :‬ایٗ پٕبد دس‬ ‫‪ٞ‬ؼت‪ ٝ‬ا‪ٙ‬ب‪ٚ‬س الساثی‪ٛ‬تیه ت‪ِٛ‬یذ ؿذ‪ ٜ‬اػنت ون‪ ٝ‬اینٗ‬ ‫‪ٞ‬ؼت‪ ٝ‬تبو‪ ٖٛٙ‬ػ‪ٔ ٝ‬حل‪ َٛ‬داس‪ٚ‬یی ؿبُٔ پٕبد ثنشار‬ ‫صخٓ ‪ٞ‬بر ػ‪ٛ‬ختٍی‪ ،‬اػپشر پب٘ؼٕبٖ صخٓ ‪ ٚ‬لنغنش‪ٜ‬‬ ‫خ‪ٛ‬ساوی ثشار دسٔبٖ عف‪٘ٛ‬ت ‪ٞ‬بر ٌ‪ٛ‬اسؿی ت‪ِٛ‬نینذ‬ ‫وشد‪ ٚ ٜ‬دس ٔشحّ‪ ٝ‬اسائ‪ٔ ٝ‬حل‪ َٛ‬ثن‪ ٝ‬ثنبصاس اػنت‪.‬‬ ‫‪ٍٕٞ‬ی ایٗ ٔحل‪ٛ‬ال ثش پبی‪ ٝ‬دا٘ؾ ثن‪ٔٛ‬نی خن‪ٛ‬د‬ ‫ٔوػؼبٖ ؿشوت عشاحی ‪ ٚ‬ت‪ِٛ‬یذ ؿذ‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫عّیضاد‪ ٜ‬ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ثشار ت‪ِٛ‬یذ ٔحل‪ َٛ‬پٕبد ضنذ‬ ‫صخٓ‪ٞ‬بر ػ‪ٛ‬ختٍی‪ ۰۸ ،‬ػبَ پش‪ٚ‬ط‪ٞ ٜ‬بر تحمیمبتنی‬ ‫ا٘جبْ ؿذ‪ٌ ،ٜ‬فت‪ :‬ایٗ ٔحل‪ َٛ‬ثنب ٔن‪ٛ‬اد ثنشپنبین‪ٝ‬‬ ‫تشویجب عجیعی ت‪ِٛ‬یذ ؿذ‪ ٜ‬و‪ٞ ٝ‬یچ ٌ‪ ٝ٘ٛ‬عن‪ٛ‬اسم‬ ‫جب٘جی ٘ذاسد‪ .‬ایٗ ٔحلن‪ َٛ‬ثنشخنالف پنٕنبد‪ٞ‬نبر‬ ‫ٔ‪ٛ‬ج‪ٛ‬د دس ثبصاس و‪ ٝ‬تشویجب ؿیٕیبینی داس٘نذ‪ ،‬ثنش‬ ‫پبی‪ ٝ‬ا‪ٙ‬ب‪ٚ‬سر ٘ب٘‪ٛ‬ثی‪ٛ‬تى‪ٙ‬ن‪ِٛ‬ن‪ٛ‬طر ػنبخنتن‪ ٝ‬ؿنذ‪ ٜ‬تنب‬ ‫اثشثخـی اٖ ثیـتش ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ر ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ٔ ٝ‬ضیت اکّی ایٗ ٔنحنلن‪ َٛ‬اینٗ‬ ‫اػت و‪ٞ ٝ‬یچ عبسض‪ ٝ‬جب٘جی اص خ‪ٛ‬د ٘ـبٖ ٘نذاد‪ٚ ٜ‬‬ ‫اثش ضذ ٔیىش‪ٚ‬ثی خ‪ٛ‬ثی س‪ٚ‬ر ثبوتشر ‪ٞ‬بر حنبٔنُ‬ ‫عف‪٘ٛ‬ت ‪ٞ‬بر ػ‪ٛ‬ختٍی و‪ ٝ‬ثشخی ایشلنبثنُ دسٔنبٖ‬ ‫‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ‪ ،‬داسد‪ٕٞ .‬چ‪ٙ‬یٗ ایٗ ٔحل‪ َٛ‬عال‪ ٜٚ‬ثش ای‪ٙ‬ىن‪ٝ‬‬ ‫اثش ضذ عف‪٘ٛ‬ی ػ‪ٛ‬ختٍی داسد‪ ،‬تاثیش لبثُ ت‪ٛ‬جن‪ٟ‬نی‬ ‫س‪ٚ‬ر تشٔیٓ ثبات ‪ٞ‬بر ػ‪ٛ‬خت‪ ٝ‬داسد‪.‬‬ ‫گیؽِ ظیٌوا ظردتر هیؼَد؟!‬ ‫در حالی کِ از چٌذ رٍز قثل ظِ فیلن ظیٌوایی جذیذ‬ ‫تِ چرخِ اکراى اضافِ ؼذُ اًذ‪ّ ،‬وچٌاى ظِ کورذی‬ ‫از پیػ اکراى ؼذُ‪ ،‬در صذر فرٍغ گیؽِ ٍ جربب‬ ‫هخاطه ّعتٌذ‪.‬‬ ‫اص س‪ٚ‬ص ػ‪ ٚ ْٛ‬چ‪ٟ‬بسْ خشدادٔب‪ ٜ‬ایّٓ‪ٞ‬بر عّ صاس‬ ‫ث‪ ٝ‬وبسٌشدا٘ی ونبظنٓ دا٘ـنی‪ ،‬پؼنشاٖ دسینب ثن‪ٝ‬‬ ‫وبسٌشدا٘ی ااـیٗ ‪ٞ‬بؿٕی ‪ ٚ‬ػّفی ثب دٔ‪ٛ‬وشاػی‬ ‫ث‪ ٝ‬وبسٌشدا٘ی عّی عغـب٘ی س‪ٚ‬ر پشد‪ ٜ‬ػنین‪ٙ‬نٕنب‪ٞ‬نب‬ ‫سات‪ٙ‬ذ و‪ ٝ‬دس ثیٗ اٖ‪ٞ‬ب امظ عّ صاس و‪ ٝ‬یىنی اص‬ ‫ایّٓ ‪ٞ‬بر جـ‪ٙ‬ن‪ٛ‬اس‪ ٜ‬انجنش ػنبَ ٌنزؿنتن‪ ٝ‬ثن‪ٛ‬د ‪ٚ‬‬ ‫حبؿی‪ٞٝ‬بیی ‪ ٓٞ‬داؿت‪ ،‬ت‪ٛ‬ا٘ؼت‪ ٝ‬ثینؾ اص ‪ٞ ۰۳‬نضاس‬ ‫ٔخبعت جزه و‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬اش‪ٚ‬ؽ ٘ضدیه ‪ٔ ۳۳۱‬یّی‪ٖٛ‬‬ ‫ت‪ٔٛ‬بٖ ثشػذ‪.‬‬ ‫د‪ ٚ‬ایّٓ دیٍش و‪ ٝ‬اعالعسػب٘ی ‪ ٚ‬تجّییی ‪ ٓٞ‬دسثنبس‪ٜ‬‬ ‫ؿش‪ٚ‬ع اوشاٖ اٖ‪ٞ‬ب دیذ‪ٕ٘ ٜ‬یؿ‪ٛ‬د‪ٔ ،‬خبعت صینبدر‬ ‫٘ذاؿت‪ٝ‬ا٘ذ ‪ ٚ‬ػّفی ثب دٔ‪ٛ‬وشاػی اعالً ٘ضدیه ث‪۷ ٝ‬‬ ‫ٔیّی‪ ٚ ٖٛ‬پؼشاٖ دسیب وٕتش اص یه ٔیّین‪ ٖٛ‬تن‪ٔٛ‬نبٖ‬ ‫ثّیت اش‪ٚ‬خت‪ٝ‬ا٘ذ‪.‬‬ ‫أب اٌش جذ‪ َٚ‬وّی اش‪ٚ‬ؽ ایّٓ ‪ٞ‬ب سا ثشسػی و‪ٙ‬ینٓ‪،‬‬ ‫وٕذر ػً ث‪ٙ‬ذ ػبخت‪ٟٔ ٝ‬شاٖ احٕذر و‪ ٝ‬ینىنی‬ ‫اص ایّنٓ ‪ٞ‬نبر اونشاٖ ٘ن‪ٛ‬س‪ٚ‬صر ثن‪ٛ‬د‪ٞ ،‬نٕنچن‪ٙ‬نبٖ‬ ‫پشاش‪ٚ‬ؽتشیٗ ایّٓ ػی‪ٕٙ‬ب‪ٞ‬ب اص اثتذار أؼبَ اػت و‪ٝ‬‬ ‫تبو‪ ٖٛٙ‬حذ‪ٚ‬د یه ٔیّین‪ ٚ ٖٛ‬پن‪ٙ‬نجنب‪ٞ ٜ‬نضاس ٘نفنش‬ ‫تٕبؿبٌش داؿت‪ ٚ ٝ‬ث‪ ٝ‬سلٓ اش‪ٚ‬ؽ ثیؾ اص ‪ٔ ۵۵‬یّنینبسد‬ ‫ت‪ٔٛ‬بٖ سػیذ‪ٜ‬؛ ایٗ دس حبِی اػت و‪ ٝ‬ایّٓ ونٕنذر‬ ‫ا٘فشادر ث‪ ٝ‬وبسٌشدا٘ی ٔؼع‪ٛ‬د اعیبثی و‪ ٝ‬اص ‪ٞ‬نفنتنٓ‬ ‫اسدیج‪ٟ‬ـت ٔب‪ ٜ‬س‪ٚ‬ر پشد‪ ٜ‬سات‪ ٝ‬دس اش‪ٚ‬ؽ ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬اخینش‬ ‫ٔخبعت ثیـتشر داؿت‪ ٚ ٝ‬ثب ثیؾ اص ‪ٞ ۷۳۲‬ضاس ثّینت‪،‬‬ ‫ث‪ ٝ‬سلٓ اش‪ٚ‬ؽ ‪ٔ ۸۸‬یّیبسد ‪ٔ ۰۵۱ ٚ‬نینّنین‪ ٖٛ‬تن‪ٔٛ‬نبٖ‬ ‫سػیذ‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫ػ‪ٔٛ‬یٗ ایّٓ پشاش‪ٚ‬ؽ ‪ٞ‬فتن‪ٌ ٝ‬نزؿنتن‪٘ ٝ‬نینض چن‪ٙ‬نذ‬ ‫ٔیٌیشر ٌشی‪ ٝ‬و‪ٙ‬ی‪ ۸‬ػبخت‪ ٝ‬عّی ت‪ٛ‬وّی٘یب اػنت‬ ‫و‪ ٝ‬ثیؾ اص ‪ٞ ۸۹‬ضاس ٘فش تٕبؿنبٌنش ‪ ٚ‬انش‪ٚ‬ؽ ‪۷۷۷‬‬ ‫ٔیّی‪ ٖٛ‬ت‪ٔٛ‬بٖ داؿت‪ ٝ‬اػت‪.‬‬ ‫ترای ًخعتیی تار در تاریخ؛‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬ضاسؽ ایؼ‪ٙ‬ب‪ ،‬ؿتبهد‪ٙٞ‬ذ‪ICAN ٜ‬انشاخن‪ٛ‬اٖ‬ ‫ثنن‪ٟ‬ننبس خنن‪ٛ‬د سا دس ‪ ۲‬حنن‪ٛ‬ص‪٘ ٜ‬ننب٘نن‪ٛ‬اِننیننبف ‪،‬‬ ‫٘ب٘‪ٛ‬وبٔپ‪ٛ‬صیت ‪٘ ،‬ب٘‪ٛٔٛ‬اد ‪ ،‬پنالنػنٕنبر ػنشد ‪،‬‬ ‫٘ب٘‪ٛ‬پ‪ٛ‬ؿؾ ‪ ،‬چبپٍش‪ٞ‬بر ػ‪ ٝ‬ثنعنذر صیؼنتنی ‪،‬‬ ‫ٔحل‪ٛ‬ال اِىتش‪٘ٚ‬یىی چبپی ‪ ٚ‬ػبیش صٔی‪ٞ ٝٙ‬نبر‬ ‫ٔشتجظ ثب ٘ب٘‪ٛ‬ا‪ٙ‬ب‪ٚ‬سر ٔ‪ٙ‬تـش وشد‪.‬‬ ‫ثشٌضیذٌبٖ ایٗ اشاخ‪ٛ‬اٖ ٔیت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ ضٕٗ اػتنمنشاس‬ ‫دس اضبر وبسر اؿتشاوی‪ ،‬اص ٔـب‪ٚ‬س‪ٜٞ‬بر ان‪ٙ‬نی ‪ٚ‬‬ ‫وؼت ‪ ٚ‬وبسر‪ ،‬تنجن‪ٟ‬نینضا اصٔنبیـنٍنب‪ٞ‬نی ‪ٚ‬‬ ‫وبسٌب‪ٞ‬ی ‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬یٗ حٕبیت‪ٞ‬بر ٔبِی ‪ ٚ‬اعتجنبسر‬ ‫ث‪ٟ‬ش‪ٜٙٔ‬ذ ؿ‪٘ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اص ػتبد ٘ب٘‪ ،ٛ‬تیٓ‪ٞ‬نب ‪ ٚ‬اػنتنبس اح ‪ٞ‬نبر‬ ‫ٔتخلق دس صٔی‪ ٝٙ‬عشح ‪ٞ‬نبر پنینـن‪ٙ‬ن‪ٟ‬نبدر دس‬ ‫ا‪ِٛٚ‬یت پزیشؽ خ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬ذ ث‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫خوراک سبسیجات‬ ‫کوتریی داهٌِ ثثتؼذُ ًیس هتعلق تِ پعَرد ‪net.ir‬تا‬ ‫‪ 92‬داهٌِ فعال اظت‪.‬‬ ‫تَکر تییالوللی هعافر ٌّذ ؼذ‬ ‫هتقاضیاى ترای حضَر در فراخَاى ؼتراترذّرٌرذُ‬ ‫ایکی تا پایاى خرداد هاُ جاری هرْرلرت دارًرذ‬ ‫طرحّای خَد را ارظال کٌٌذ‪.‬‬ ‫سراشپس‬ ‫اخریی ٍضعیت ثثت پعًَذّای ایٌترًتی تا داهٌِ فارظی‬ ‫هرکس ثثت داهٌِ کؽَری ایراى در پصٍّؽگاُ داًرػ‬ ‫ّای تٌیادی‪ ،‬ؼوار پعًَذّای ایٌترًتری ترا داهرٌرِ‬ ‫فارظی را یک هیلیَى ٍ ‪ّ 022‬سار ظایت اعالم کرد‪.‬‬ ‫جایسُ تَکر تییالوللی اهعال تررای‬ ‫ًخعتیی تار تِ یک رهاى ٌّذی اع ا‬ ‫ؼذ‪.‬‬ ‫جبیض‪ ٜ‬ث‪ٛ‬وش ثیٗإِّّی و‪ٞ ٝ‬ش ػبِ‪ ٝ‬ث‪ٝ‬‬ ‫ث‪ٟ‬تشیٗ اثش داػتب٘ی تشجٕ‪ ٝ‬ؿنذ‪ ٜ‬ثن‪ٝ‬‬ ‫صثبٖ اٍّ٘یؼی ا‪ٞ‬ذا ٔیؿ‪ٛ‬د‪ ،‬ثنش٘نذ‪ٜ‬‬ ‫ػبَ ‪ ۸۱۸۸‬خ‪ٛ‬د سا ؿ‪ٙ‬بخت‪.‬‬ ‫ایٗ جبیض‪ٔ ٜ‬عتجش ادثنی ثنشار سٔنبٖ‬ ‫ٔمجش‪ ٜ‬ؿ‪ٙ‬ی )‪(Tomb of Sand‬ث‪ٌ ٝ‬یتب٘جبِی ؿشر ٘‪ٛ‬یؼ‪ٙ‬ذ‪ٙٞ ٜ‬ذر ‪ ٚ‬دینضر‬ ‫ساو‪ٔ َٛ‬تشجٓ أشیىبیی ا‪ٞ‬ذا ؿذ‪.‬سٔبٖ ٔمجش‪ ٜ‬ؿ‪ٙ‬ی و‪ ٝ‬اص ‪ٙٞ‬ذر ث‪ ٝ‬ا٘نٍنّنینؼنی‬ ‫تشجٕ‪ ٝ‬ؿذ‪٘ ،ٜ‬خؼتیٗ سٔبٖ ث‪ ٝ‬صثبٖ ‪ٙٞ‬ذر اػت و‪ ٝ‬ثش٘ذ‪ ٜ‬جبیض‪ ٜ‬ث‪ٛ‬وش ثیٗ إِّّی‬ ‫ٔی ؿ‪ٛ‬د‪.‬جبیض‪٘ ٜ‬مذر ‪ٞ ۷۵‬ضاس دالسر و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ثش٘نذ‪ ٜ‬اینٗ جنبینض‪ ٜ‬ثن‪ٛ‬ونش ا‪ٞ‬نذا‬ ‫ٔیؿ‪ٛ‬د‪ ،‬ث‪ ٝ‬سػٓ ‪ٞ‬ش ػبَ ثیٗ ٘‪ٛ‬یؼ‪ٙ‬ذ‪ٔ ٚ ٜ‬تشجٓ اثش تمؼیٓ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ‪ٔ.‬مجش‪ ٜ‬ؿ‪ٙ‬ی‬ ‫س‪ٚ‬ایتٍش داػتبٖ یه پیشصٖ ‪ ۲۱‬ػبِ‪ ٝ‬اػت و‪ ٝ‬پغ اص ٔشی ‪ٞ‬نٕنؼنشؽ دچنبس‬ ‫ااؼشدٌی ٔی ؿ‪ٛ‬د‪ ،‬أب دس ٘‪ٟ‬بیت ث‪ٔ ٝ‬ـىُ س‪ٚ‬حی خ‪ٛ‬د ابئک أذ‪ ٚ ٜ‬تلنٕنینٓ‬ ‫ٔیٌیشد ث‪ ٝ‬پبوؼتبٖ ػفش و‪ٙ‬ذ تب ثب ٌزؿت‪ٝ‬ار س‪ٚ‬ث‪ٝ‬س‪ ٚ‬ؿ‪ٛ‬د و‪ ٝ‬اص د‪ٚ‬ساٖ تمنؼنینٓ‬ ‫‪ٙٞ‬ذ ث‪ ٝ‬وبث‪ٛ‬ع ا‪ ٚ‬تجذیُ ؿذ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫فرهنگ‪،‬هنر و فن اوری‬ ‫‪5‬‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫ثبدٔجبٖ ‪ ۸‬عذد‪ ،‬وذ‪ٌ ۸۱۱ ٚ‬شْ‪ٛٞ ،‬یج ‪ٌ ۸۱۱‬شْ‪،‬‬ ‫اّفُ دِٕ‪ ٝ‬ار ‪ٌ ۰۱۱‬شْ‪ ،‬پیبص ‪ ۰‬عذد‪ ،‬ػیش ‪ ۵‬حجن‪،ٝ‬‬ ‫لبسچ ‪ٌ ۸۱۱‬شْ‪ٌٛ ،‬ج‪ ٝ‬اشٍ٘نی ‪ٌ ۸۱۱‬نشْ‪ ،‬سه‬ ‫ٌ‪ٛ‬ج‪ ٝ‬اشٍ٘ی ‪ ۸‬لبؿک ػ‪ٛ‬ح خ‪ٛ‬سر‪ ،‬پ‪ ۰ ٝ٘ٛ‬لبؿنک‬ ‫چبر خ‪ٛ‬سر‪ ،‬پ‪ٛ‬دس ص٘ججیُ ‪ ۰‬لبؿک چبر خن‪ٛ‬سر‪،‬‬ ‫پ‪ٛ‬دس صیش‪ ٜ‬ػیب‪ ۰ ٜ‬لبؿک چبر خ‪ٛ‬سر‪ ،‬تخٓ ٌـ‪ٙ‬ینض‬ ‫‪ ۰‬لبؿک چبر خ‪ٛ‬سر‪ٕ٘ ،‬ه ‪ ٚ‬اّفُ ث‪ٔ ٝ‬مذاس الصْ‬ ‫طرز تهیه‪:‬‬ ‫اثتذا وذ‪ ٚ ٚ‬ثبدٔجبٖ سا ثب پ‪ٛ‬ػت خالِی خشد ٔنی‬ ‫و‪ٙ‬یٓ‪ٛٞ .‬یج‪ ،‬پیبص‪ ،‬اّفُ دِٕ‪ ٝ‬ار ‪ٌٛ ٚ‬ج‪ ٝ‬اش٘نٍنی‬ ‫سا خالِی خشد وشد‪ ٚ ٜ‬لبسچ سا ‪ٚ‬سلن‪ٚ ٝ‬سلن‪ٔ ٝ‬نی‬ ‫و‪ٙ‬یٓ‪ .‬پیبص سا وٕی تفت داد‪ٛٞ ٚ ٜ‬یج ‪ ٚ‬اّفُ دِٕ‪ٝ‬‬ ‫ار سا اضبا‪ٔ ٝ‬ی و‪ٙ‬یٓ‪ .‬ثعذ چ‪ٙ‬ذ دلیم‪ ٝ‬ثن‪ ٝ‬تنشتنینت‬ ‫ػیش‪ ،‬ثبدٔجبٖ‪ ،‬وذ‪ ٚ ٚ‬لبسچ سا سیخت‪ ٚ ٝ‬تفنت ٔنی‬ ‫د‪ٞ‬یٓ‪ .‬ػپغ ٌ‪ٛ‬ج‪ ٝ‬اشٍ٘ی ‪ ٚ‬سه سا ااض‪ٚ‬د‪ ٚ ٜ‬تفت‬ ‫ٔی د‪ٞ‬یٓ‪ .‬ثعذ تخٓ ٌـ‪ٙ‬یض سا ثب دػت پ‪ٛ‬دس ونشد‪ٜ‬‬ ‫‪ٕٞ ٚ‬شا‪ ٜ‬پ‪ٛ‬دس ص٘ججیُ‪ ،‬پ‪ ،ٝ٘ٛ‬صیش‪ٕ٘ ،ٜ‬ه ‪ ٚ‬اّفُ ث‪ٝ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬اد اضبا‪ٔ ٝ‬ی و‪ٙ‬یٓ‪ .‬دس اخش ‪ ۰‬پیٕنب٘ن‪ ٝ‬اه ٔنی‬ ‫سیضیٓ ‪ ٚ‬ثعذ اص‪ ۰۱‬دلیم‪ ٝ‬و‪ ٝ‬خن‪ٛ‬سان جنب اانتنبد‬ ‫أبد‪ ٜ‬اػت‪ .‬دس ظشف ٔ‪ٛ‬سد ٘ ش سیخت‪ ٚ ٝ‬ػش‪ٔ ٚ‬نی‬ ‫و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫* ٔی ت‪ٛ‬ا٘یٓ ث‪ ٝ‬جبر پ‪ ٝ٘ٛ‬اص ا‪ٚ‬سٌب٘‪ ٛ‬اػتفبد‪ ٜ‬و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫وظزیٍَای شىیدٌ ‬ ‫ ‬ ‫وشدٌ در مًرد ایىدٌ فىایری‬ ‫ای‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬پظ‪ٞٚ‬بٖ دسثبس‪ ٜ‬این‪ٙ‬نذ‪ ٜ‬ان‪ٙ‬نب‪ٚ‬سر ٘ن نشینب‬ ‫ج‪ٙ‬جبِی ‪ ٚ‬عجیجی داس٘ذ و‪ ٝ‬دس اینٗ ٌنضاسؽ ثن‪ٝ‬‬ ‫ثشسػی اٖ ‪ٞ‬ب پشداخت‪ ٝ‬ایٓ‪.‬ا‪ٙ‬ب‪ٚ‬سر دس ینه ثنبص‪ٜ‬‬ ‫صٔب٘ی تمشیجب و‪ٛ‬تب‪ ،ٜ‬پیـشات ‪ٞ‬بر ّٕٔ‪ٛ‬ػنی سا دس‬ ‫ص٘ذٌی ٔب ث‪ٚ ٝ‬ج‪ٛ‬د ا‪ٚ‬سد‪ ٜ‬اػت‪ .‬ا٘ؼبٖ ثب ان‪ٙ‬نب‪ٚ‬سر‬ ‫اص ؿىبس ث‪ ٝ‬ؿىبسچی تجذیُ ؿنذ‪ ٚ ٜ‬اص انبس ثن‪ٝ‬‬ ‫ػیبس‪ٞ ٜ‬بر دیٍش پب ٌزاؿت‪ ٝ‬اػت‪.‬ا‪ٙ‬نب‪ٚ‬سر ا٘نمنذس‬ ‫ػشیع حشوت ٔی و‪ٙ‬ذ و‪ ٝ‬دیٍش یه پذس ‪ ٚ‬پؼنش‪،‬‬ ‫ص٘ذٌی ‪ ٚ‬تجبسه یىؼب٘ی ٘ذاس٘ذ‪ .‬ثشخی اص ای‪ٙ‬نذ‪ٜ‬‬ ‫پظ‪ٞٚ‬بٖ یه ٔذی‪ ٝٙ‬ابضّ‪ ٝ‬ا‪ٙ‬نب‪ٚ‬سر سا دس این‪ٙ‬نذ‪ٜ‬‬ ‫ٔی ثی‪ٙٙ‬ذ دس حبِی و‪ ٝ‬ثشخی دینٍنش این‪ٙ‬نذ‪ ٜ‬سا ثنب‬ ‫ا‪ٙ‬ب‪ٚ‬سر ابجع‪ ٝ‬ثبس‪ ،‬پیؾ ثی‪ٙ‬ی ٔیو‪ٙٙ‬ذ‪ .‬ثب ایٗ حنبَ‪،‬‬ ‫‪ ٕٝٞ‬اٖ ‪ٞ‬ب ٔ‪ٛ‬اام‪ٙ‬ذ و‪ٞ ٝ‬نٕن‪ ٝ‬چنینض ػنشینعنتنش ‪ٚ‬‬ ‫چـٍٕیشتش اص ‪ٕٞ‬یـ‪ ٝ‬دس حبَ تنینینینش اػنت‪.‬اینٗ‬ ‫ٌضاسؽ ث‪ٕٞ ٝ‬یٗ دِیُ ٍ٘بؿت‪ ٝ‬ؿذ‪ٔ ٚ ٜ‬یخ‪ٛ‬ا‪ٞ‬نینٓ‬ ‫دس ادأ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ثشسػی ٘ شیبتی دسثبس‪ ٜ‬ای‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬ان‪ٙ‬نب‪ٚ‬سر‬ ‫ثپشداصیٓ‪ .‬ثشار اؿ‪ٙ‬بیی ثب ٔ‪ٛ‬ج‪ٛ‬دا دیجیتبِنی تنب‬ ‫سایب٘‪ٞٝ‬بر ٔ‪ٛ‬ج‪ٛ‬د دس ‪ٛٞ‬ا‪ ،‬ایٗ ٌضاسؽ سا ثخ‪ٛ‬ا٘یذ‪.‬‬ ‫ّک عصثی‬ ‫‪ٞ‬ه علجی اشای‪ٙ‬ذر اػت ون‪ ٝ‬ثنب ر‪ٞ‬نٗ ا٘ؼنبٖ‬ ‫استجبط ثشلشاس ٔنی ون‪ٙ‬نذ‪ .‬دس حنبَ حنبضنش‪ ،‬اص‬ ‫تالؽ ‪ٞ‬بر ػبد‪ ٜ‬دس خب٘‪ ٝ‬ثشار ث‪ٟ‬نجن‪ٛ‬د ؿن‪ٙ‬نبخنتنی‬ ‫ٌشات‪ ٝ‬تب ٔغبِعب ٔمیبع ثضسی دس ٔن‪ٛ‬سد ساثنظ‬ ‫ٔیض ‪ٔ ٚ‬بؿیٗ‪ ،‬ؿبُٔ ‪ٞ‬ه علجی ٔیؿ‪ٛ‬د‪.‬ثؼنینبسر‬ ‫اص اصٔبیـٍب‪ٜٞ‬ب دس ػشتبػش ج‪ٟ‬بٖ‪ ،‬لجالً ٔبؿیٗ‪ٞ‬بیی‬ ‫سا عشاحی وشد‪ٜ‬ا٘ذ و‪ ٝ‬کشا ًب ت‪ٛ‬ػظ انىنش ا٘ؼنبٖ‬ ‫و‪ٙ‬تشَ ٔی ؿ‪٘ٛ‬ذ‪ ،‬أب ػ‪ٛ‬اَ ای‪ٙ‬جب اػت و‪ ٝ‬ایب اٖ‪ٞ‬ب‬ ‫ٔی ت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ ٔبؿیٗ ‪ٞ‬بیی سا عشاحی ون‪ٙ‬ن‪ٙ‬نذ ون‪ ٝ‬ثن‪ٝ‬‬ ‫ک‪ٛ‬س ٔعى‪ٛ‬ع وبس و‪ٙٙ‬ذ ‪ ٚ‬اىش ا٘ؼبٖ سا و‪ٙ‬تنشَ‬ ‫و‪ٙٙ‬ذ؟ پبػخ ٔـخق اػنت‪ ،‬ثّن‪٘ .ٝ‬نتنینجن‪ ،ٝ‬أنب‬ ‫ٔـخق ٘یؼت ‪ ٓٞ ٚ‬احتٕبَ پیـشات ‪ٚ‬ج‪ٛ‬د داسد‬ ‫‪ ٓٞ ٚ‬احتٕبَ پؼشات‪.‬‬ ‫اصالح شًتیکی‬ ‫ث‪ ٝ‬جض ایّٓ‪ٞ‬بر اؿبس‪ ٜ‬ؿذ‪ٛٔ ،ٜ‬لعیت ٔ‪ٟ‬نذر پنغ‬ ‫اص عّ صاس اص پشٔخبعتتشیٗ ایّٓ‪ٞ‬بر ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬لنجنُ‬ ‫ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬سلٓ اش‪ٚ‬ؽ وّی ثیؾ اص ‪ٔ ۰۸‬نینّنینبسد‬ ‫ت‪ٔٛ‬بٖ سػیذ‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫دردظرّای عظین در تواؼا اداهِ دارد‬ ‫پخػ ظریال دردظرّای عظریرن ترِ‬ ‫کارگرداًی ترزٍ ًیک ًصاد در ؼثکِ تواؼا‬ ‫اداهِ دارد‪.‬‬ ‫الُ د‪ ْٚ‬اص ٔجٕ‪ٛ‬ع‪ ٝ‬دسدػش‪ٞ‬بر ع یٓ‬ ‫اص د‪ ٓٞ‬خشداد ٔب‪ٞ ٜ‬شؿت ػبعت ‪ ۸۰‬اص‬ ‫ؿجى‪ ٝ‬تٕبؿب ث‪ ٝ‬س‪ٚ‬ر ا٘تٗ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ سات‪.‬‬ ‫دسدػش‪ٞ‬بر ع یٓ ‪ ۰‬ایٗ ؿت‪ٞ‬ب ػبعنت‬ ‫‪ ۸۰‬دس حبَ پخؾ اػت ‪ ٚ‬اص د‪ ٓٞ‬خشداد‬ ‫الُ د‪ ْٚ‬جبیٍضیٗ ٔیؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫دسدػش‪ٞ‬بر ع یٓ ‪ ۸‬ث‪ ٝ‬وبسٌشدا٘ی ثشص‪٘ ٚ‬یه٘ظاد ‪ ٚ‬ت‪ٟ‬ی‪ٝ‬و‪ٙٙ‬ذٌی ٔ‪ٟ‬شاٖ ٔن‪ٟ‬نبْ‬ ‫دس ‪ ۸۷‬لؼٕت ػبخت‪ ٝ‬ؿذ ‪ ٚ‬ا‪ِٚ‬یٗ ثبس خشداد ‪ ۴۹‬اص ؿجى‪ ٝ‬ػ‪ ٝ‬ػیٕنب س‪ٚ‬ر ا٘نتنٗ‬ ‫سات‪.‬‬ ‫٘ت‪ٛ‬ا٘ؼتیٓ ج‪ٛ‬اد عضتی سا ثب ث‪ٛ‬دج‪ ٝ‬کذا‪ٚ‬ػیٕب ٍ٘‪ ٝ‬داسیٓ‬ ‫ج‪ٛ‬اد عضتی‪ ،‬اِ‪ٙ‬بص حجیجی‪ٟٔ ،‬ذر ‪ٞ‬بؿٕی‪ٔ ،‬شیٓ ػعبد ‪ ،‬ص٘ذ‪ ٜ‬یبد حؼیٗ ٔنحنت‬ ‫ا‪ٞ‬شر‪ٔ ،‬شح‪ ْٛ‬ص‪ٞ‬ش‪ ٜ‬اى‪ٛ‬سکج‪ٛ‬س‪ ،‬اشیذ‪ ٜ‬ػپب‪ٙٔ ٜ‬ل‪ٛ‬س‪ ،‬أیش افبسٔن‪ٙ‬نؾ‪ ،‬ؿن‪ٟ‬نینٗ‬ ‫تؼّیٕی‪ ،‬کفب البجب٘ی‪ٟٔ ،‬شاٖ سججی‪ ،‬اؿىبٖ اؿتیبق‪ ،‬پشػت‪ٌّ ٛ‬ؼتب٘ی‪ ،‬ثن‪ٟ‬نـنبد‬ ‫ؿشیفیبٖ‪ِ ٝٔ ،‬مب ثبلشر‪ ،‬أیشحؼیٗ کذیک‪ ،‬ػ‪ِٕٛ‬بص ا‪ٙ‬نی ‪ ... ٚ‬دس النُ د‪ْٚ‬‬ ‫دسدػش‪ٞ‬بر ع یٓ ثبصر وشد‪ ٜ‬وشد‪ ٜ‬ا٘ذ‪.‬‬ ‫ایٗ ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع دس ػبَ ‪ٞ‬بر اخیش ح‪ٛ‬اؿی صینبدر سا‬ ‫ث‪ٕٞ ٝ‬شا‪ ٜ‬داؿت‪ ٝ‬اػت‪ٕٞ .‬ب٘غ‪ٛ‬س ون‪ ٝ‬دسن ٔنب اص‬ ‫ٔج‪ٙ‬بر ط٘تیىی ت‪ٛ‬ا٘بیی‪ٞ‬ب ‪٘ ٚ‬بت‪ٛ‬ا٘ی‪ٞ‬بر ا٘ؼبٖ ث‪ٟ‬جن‪ٛ‬د‬ ‫ٔییبثذ‪ ،‬دا٘ـٕ‪ٙ‬ذاٖ ‪ ٚ‬ػیبػت ٔذاساٖ تٕبیُ پنینذا‬ ‫ٔیو‪ٙٙ‬ذ طٖ ااشاد سا تیییش د‪ٙٞ‬ذ و‪ ٝ‬اینٗ ٔن‪ٛ‬ضن‪ٛ‬ع‬ ‫ثؼیبس ‪ٚ‬حـت‪ٙ‬بن اػت ‪ ٚ‬پیبٔذ ‪ٞ‬بر ثؼیبسر سا دس‬ ‫پی خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ داؿت‪.‬اص یه عشف‪ ،‬ادعنب ٔنی ؿن‪ٛ‬د‬ ‫ٔیت‪ٛ‬اٖ ٘مق یب ثیٕبسر‪ٞ‬ب سا ثب اکالح ط٘تیىنی اص‬ ‫ثیٗ ثشد‪ ،‬أب دس ٔمبثُ ثبیذ پشػیذ و‪ ٝ‬چ‪ ٝ‬وؼب٘ی ثن‪ٝ‬‬ ‫ایٗ ا‪ٙ‬ب‪ٚ‬سر دػتشػی خ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬ذ داؿت؟‬ ‫ّر اتن یک کاهپیَتر‬ ‫لب٘‪ٛٔ ٖٛ‬س یه پیؾثی‪ٙ‬ی سایج دس ٔن‪ٛ‬سد این‪ٙ‬نذ‪ٜ‬‬ ‫ا‪ٙ‬ب‪ٚ‬سر اػت و‪ٔ ٝ‬یٌ‪ٛ‬یذ تعذاد تشا٘ضیؼت‪ٛ‬س‪ٞ‬ب دس‬ ‫یه ٔذاس ٔجتٕع‪ ،‬تمشیجبً ‪ٞ‬ش د‪ ٚ‬ػبَ یىجبس د‪ ٚ‬ثشاثش‬ ‫ٔی ؿ‪ٛ‬د‪ .‬ث‪ ٝ‬عجبس دیٍش لب٘‪ٛٔ ٖٛ‬س ثیبٖ ٔی ون‪ٙ‬نذ‬ ‫و‪ ٝ‬سایب٘‪ٞ ٝ‬ب حتی ثب و‪ٛ‬چىتش ؿنذٖ‪ ،‬ػنشینعنتنش ‪ٚ‬‬ ‫وبسأذتش ٔی ؿ‪٘ٛ‬ذ‪.‬ثؼینبسر اص این‪ٙ‬نذ‪ ٜ‬پنظ‪ٞٚ‬نبٖ‬ ‫پیؾثی‪ٙ‬ی ٔی و‪ٙٙ‬ذ و‪ ٝ‬ایٗ س‪٘ٚ‬ذ تنب صٔنب٘نی ادأن‪ٝ‬‬ ‫خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ داؿت و‪ٔ ٝ‬ب چیضر سا و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ع‪ٛٙ‬اٖ ‪ٞ‬ن‪ٛ‬ؽ‬ ‫ثب ا٘ذاص‪ ٜ‬کفش ؿ‪ٙ‬بخت‪ٔ ٝ‬یؿ‪ٛ‬د‪ ،‬ایجبد و‪ٙ‬یٓ‪ .‬ینعن‪ٙ‬نی‬ ‫وبٔپی‪ٛ‬تشر لذستٕ‪ٙ‬ذتش اص ‪ٞ‬نش ونبٔنپنین‪ٛ‬تنشر ون‪ٝ‬‬ ‫تبو‪ ٖٛٙ‬ػبخت‪ ٝ‬ؿذ‪ ٜ‬اػت ‪ ٚ‬دس عیٗ حبَ ثنب جنشْ‬ ‫تمشیجبً کفش‪.‬‬ ‫الوپیک رتاتی‬ ‫پیؾثی‪ٙ‬ی ‪ٞ‬ب دس ٔ‪ٛ‬سد ای‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬ان‪ٙ‬نب‪ٚ‬سر ثنینـنتنش ثنش‬ ‫ػ‪ٙ‬بسی‪ٞٛ‬بر اخشاِضٔب٘ی ‪ ٚ‬ػ‪ٙ‬بسی‪ٞٛ‬بر ثبصتنعنشین‬ ‫ؿذ‪ ٜ‬ثـش ٔتٕشوض اػت‪ ،‬أنب ثنشار ثنخنؾ ‪ٞ‬نبر‬ ‫ػشٌشْ و‪ٙٙ‬ذ‪ ٚ ٜ‬س‪ٚ‬صٔش‪ ٜ‬ص٘ذٌی چ‪ ٝ‬اتفبلی خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ‬ ‫ااتبد؟‬ صفحه 5 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫ادبیات‬ ‫یکطنبه ‪8‬خرداد‪ 92* 1041‬می ‪92 * 9499‬ضوال‪ * 1001‬سبل سی و دوم ( اوتوز ایکینجی ایل ) * ضمبره ( سبیی ) ‪0042 :‬‬ ‫‪6‬‬ ‫بویوتموسن قوجاغیندا ایگیدلرسن‬ ‫ایگیدلیگی سن دنیایا گتیرمیسن‬ ‫اان یوردو یو وامیسسان ارذبایجان‬ ‫اتب بببب سوزلری‬ ‫ت‪ٛ٤ٛ‬ق ٘‪ ٝ‬لس‪٤‬ط وووّ‪ ٝ‬ا‪ٚ‬لس‪٤‬طز‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ظز‪ ٛٔٚ‬زاضاالض‬ ‫ٔطؽ ‪ٞ‬ط چمسض چبق ق‪ٛ‬ز‪ٔ ،‬مؼسـ ت‪٣ٔ ًٙ‬ق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫اقبض‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬اقربل ثط‪ٚ‬تٕ‪ٙ‬س و‪ ٝ‬نطف‪ ٝ‬ج‪ ٚ ٣٤ٛ‬ذؿت‬ ‫ظ‪٤‬بز پ‪٥‬ک‪ ٝ‬وطز‪ٜ‬ا٘س‪.‬‬ ‫*******************************‬ ‫زاغسا جئ‪٥‬طاٖ ٌوضؾ‪ ٝ‬ز‪٤‬ط‬ ‫زض و‪ ٜٛ‬ا‪٘ ٛٞ‬کبٖ ٔ‪٣‬ز‪ٞ‬س‪.‬‬ ‫٘کبٖ اظ ‪ٚ‬ػس‪ٜٞ‬ب‪ ٢‬زؾت ٘‪٥‬بفت‪.٣ٙ‬‬ ‫*******************************‬ ‫‪ٚ‬اضِ‪ٌ ٣‬ئ‪٘ ٝ٥‬س‪ ٜ‬ز‪ ٝ٥٤‬ضِط ٔ‪ٛ‬ثبضوس‪٤‬ط ‪ٛ٤ ،‬ذؿ‪ٌ َٛ‬ئ‪ٝ٥‬‬ ‫٘س‪ ٜ‬ز‪ ٝ٥٤‬ضِط ‪ٞ‬بضزاٖ تبپس‪ ٗ٤‬؟‬ ‫قرم پ‪ِٛ‬ساض ثپ‪ٛ‬قس ( ٔ‪ٙ٤ٌٛ٣‬س) ٔجبضن ثبق‪٥‬س‪،‬‬ ‫فم‪٥‬ط ثپ‪ٛ‬قس ‪ ،‬اظ وجب ‪ ،‬ا‪ٚ‬ضز‪ٜ‬؟قه ث‪ ٝ‬ازْ فم‪٥‬ط‬ ‫*******************************‬ ‫ل‪٘ٛ‬ک‪ ٛ‬ل‪٘ٛ‬ک‪ٛ‬زاٖ ؾحط ا‪٤ٚ‬بٕ٘بغ‪ ٣‬اوضٌ‪ ٝ٘ ٝ‬ض‬ ‫‪ٕٞ‬ؿب‪ ٝ٤‬اظ ‪ٕٞ‬ؿب‪ ،ٝ٤‬نجح ث‪٥‬ساض قسٖ ضا ‪٤‬بز ٔ‪٥ٌ٣‬طز‪.‬‬ ‫تبث‪٥‬ط اذالق ٔثجت ‪٤‬ب ٔ‪ٙ‬ف‪ ٣‬زض ز‪ٍ٤‬طاٖ‪.‬‬ ‫*******************************‬ ‫‪ٞ‬طو‪ ٓ٥‬ائکک‪ ٝ‬ن ا‪ِٚ‬س‪ ٚ‬ؾ‪ٙ‬س‪ ٜ‬پبال٘‪ ٣‬ا‪َٚ‬‬ ‫‪ٞ‬طوؽ االؽ قس‪ ،‬ت‪ ٛ‬پبالٖ‪.‬‬ ‫اظ ٔ‪ٛ‬لؼ‪٥‬ت ؾرت ز‪ٍ٤‬طاٖ ؾ‪ٛ‬اؾتفبز‪ ٜ‬وطزٖ‪.‬‬ ‫*******************************‬ ‫اتساو‪ ٣‬زاـ ز‪ٚ‬ض‪ٚ‬ه ا‪ٚ‬ؾت‪ ٝ‬و‪ ٣‬زاـ ز‪ٚ‬ضٔ‪ٛ‬ض‬ ‫ؾ‪ ًٙ‬ظ‪٤‬ط‪ ٗ٤‬ا‪٤‬ؿتبز‪ ،ٜ‬ؾ‪ ًٙ‬ض‪٣ٕ٘ ٣٤ٚ‬ا‪٤‬ؿتس‪.‬‬ ‫ٔ‪ٙ‬ظ‪ٛ‬ض وؿ‪ ٣‬و‪ ٝ‬ؾرت‪ ٣‬ضا تحُٕ ٔ‪٥‬ى‪ٙ‬س اػتطاض‪٣‬‬ ‫٘ساضز‪ ،‬وؿ‪ ٣‬و‪ ٝ‬ضاحتتط اؾت اػتطاو زاضز‪.‬‬ ‫موسیقی ترکهبی ایران‬ ‫چند نوع در موسیقی ترکهبی ایران‬ ‫‪ٕٞ‬بٖ ط‪ٛ‬ض و‪ ٣ٔ ٝ‬زا٘‪ٛٔ ٓ٥‬ؾ‪٥‬م‪ ٣‬ا‪٤‬طاٖ ‪ٚ ٚ‬ضاض‪ٚ‬زاٖ ‪ٚ‬‬ ‫ث‪ ٗ٥‬اِ‪ٟٙ‬ط‪ ٗ٤‬زض فبنّ‪ ٢ ٝ‬لطٖ پ‪ٙ‬جٓ تب ٘‪ ٟٓ‬ث‪ٛٔ ٝ‬ؾ‪٥‬تمت‪٣‬‬ ‫‪ٙٞ‬س ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬ذه‪ٛ‬ل ٔىتت ‪ٞ‬طات ٘عز‪٤‬ه ٔ‪ ٣‬قت‪ٛ‬ز ‪ٚ‬‬ ‫أ‪٥‬رتٍ‪ ٣‬ذبن‪ ٣‬ثب اٖ پ‪٥‬سا ٔ‪ ٣‬و‪ٙ‬س وت‪ٞ ٝ‬ؿتتت‪٢ ٝ‬‬ ‫زض‪ ٣٘ٚ‬ا‪ٔ ٗ٤‬مبْ ٘‪٥‬ع ث‪٘ ٝ‬غٕتبتت‪ ٣‬اظ اٖ أت‪٥‬ترتتتٍت‪٣‬‬ ‫٘عز‪٤‬ه اؾت ‪ٌٛ ٚ‬ق‪ٞ ٝ‬ب‪ ٣٤‬اظ ا‪ ٗ٤‬أ‪٥‬رتٍ‪ ٣‬ضا ٔت‪٣‬‬ ‫ت‪ٛ‬اٖ اظ ٔ‪ٛ‬ؾ‪٥‬م‪ ٣‬ذطاؾبٖ تب ٔبظ٘سضاٖ‪٥ٌ ،‬الٖ ‪ ٚ‬تبِتف‬ ‫قب‪ٞ‬س ث‪ٛ‬ز‪٥ٞ ،‬طات‪٘ ٣‬عز‪٤‬ى‪ ِ٣‬ػج‪٥‬ت ‪ ٚ‬ذبن‪ ٣‬ثب ٔب‪ٞ‬ت‪ٛ‬ض‬ ‫‪ٙٞ‬س‪ ٢‬زاضز ‪ٕٞ ٚ‬چ‪ ٗ٥ٙ‬ثسا‪ ٝٞ‬پطزاظ‪ٟ٤‬ب‪ ٣٤‬وت‪ ٝ‬زض اٖ‬ ‫ا٘جبْ ٔ‪ ٣‬ز‪ٙٞ‬س ‪ ٚ‬جبض‪ ٢‬ث‪ٛ‬زٖ غعَ زض اٖ وت‪٘ ٝ‬ت‪ٛ‬ع‬ ‫ذبن‪ ٣‬اظ ضطث‪ ٣‬اؾت ٔ‪ ٣‬ت‪ٛ‬ا٘س ٔؿئّت‪ ٝ‬ضا ٔکترتم‬ ‫ٕ٘ب‪٤‬س‪.‬‬ ‫نظبم نغمبت در موسیقی ترکهبی ایران‬ ‫ضاؾت‪ ،‬ق‪ٛ‬ض‪ ،‬ؾ‪ٌ ٝ‬ب‪ ،ٜ‬چ‪ٟ‬بضٌب‪ ،ٜ‬ث‪٥‬بت ق‪٥‬تطاظ (ظ٘تس)‪،‬‬ ‫ق‪ٛ‬قتط‪ٕٞ ،٢‬ب‪ٔ ،ٖٛ٤‬ب‪ٛٞ‬ض ‪ٙٞ‬س‪ ،٢‬ث‪٥‬بت لبجبض‪ ،‬ؾ‪ٌ ٝ‬ب‪ٜ‬‬ ‫ٔ‪٥‬طظا حؿ‪ ،ٗ٥‬ؾ‪ٌ ٝ‬ب‪ ٜ‬ظاثُ‪ ،‬ؾ‪ٌ ٝ‬ب‪ ٜ‬ذبضج ‪ٔ ٚ‬ب‪ٛٞ‬ض‪.‬‬ ‫ا‪ ٗ٤‬زؾتٍب‪ٟٞ‬ب ثط ‪ٞ‬فت الز اؾت‪ٛ‬اض قس‪ ٜ‬ا٘س‪:‬‬ ‫ضاؾت‪ ،‬ق‪ٛ‬ض‪ ،‬ؾ‪ٌ ٝ‬ب‪ ،ٜ‬قت‪ٛ‬قتتتط‪ ،٢‬ثت‪٥‬تبت قت‪٥‬تطاظ‪،‬‬ ‫چ‪ٟ‬بضٌب‪ٕٞ ،ٜ‬ب‪.ٖٛ٤‬‬ ‫و‪ٞ ٝ‬ط وساْ ؾ‪ ٝ‬لؿٕت ٔجعا زاض٘س‪:‬‬ ‫ضً٘ (زضأس) ‪ +‬ثطزاقت ‪ٔ +‬ب‪ٝ٤‬‬ ‫ػال‪ ٜٚ‬ثط ا٘چ‪ ٝ‬و‪ ٝ‬زضثبض‪ٛٔ ٢ ٜ‬ؾ‪٥‬م‪ ٣‬تطو‪ٟ‬تب‪ ٢‬ا‪٤‬تطاٖ‬ ‫٘‪ٛ‬قت‪ ٝ‬أس ز‪ ٚ‬قىُ ز‪ٍ٤‬ط اظ ٔ‪ٛ‬ؾ‪٥‬م‪ ٣‬زض ٔ‪٥‬بٖ تطوت‪ٟ‬تب‬ ‫‪ٚ‬ج‪ٛ‬ز زاقت‪ ٝ‬و‪ ٝ‬زض ظٔبٖ ٔب ث‪ ٝ‬قست ٔت‪ٛ‬ضز اؾت‪٥‬تت‬ ‫‪ٚ‬الغ ٌطز‪٤‬س‪ٔ ٚ ٜ‬ضٕحُ قس‪ ٜ‬اؾت‪:‬‬ ‫اِف) ؾب‪٤‬ب‪ٞ‬ب ‪ ٌٝ٘ٛ:‬ا‪ٚ‬اظ‪ ٢‬اظ ٔ‪ٛ‬ؾت‪٥‬تمت‪ ٣‬زض ٔت‪٥‬تبٖ‬ ‫تتطوت‪ٟ‬تبؾتت وتت‪ ٝ‬تت‪ٛ‬ؾت افتتطاز‪ ٢‬لتّت‪ٙ‬تسض‪ٚ‬ـ ‪ٚ‬‬ ‫ا‪ٚ‬اظذ‪ٛ‬ا٘ب٘‪ ٣‬ز‪ٚ‬ض‪ٌ ٜ‬طز ‪ ٚ‬ن‪ٛ‬ف‪ٔ ٣‬ؿتّته ثت‪٘ ٝ‬تبْ‬ ‫ؾب‪٤‬بچ‪ ٣‬زض ا‪ٚ‬لبت ذبن‪ ٣‬اجطا ٔ‪ ٣‬قس‪ ٚ ٜ‬او‪ ٖٛٙ‬زض‬ ‫ٔ‪ٛ‬ؾ‪٥‬م‪ ٣‬جس‪٤‬س پب‪٤‬ساض‪٘ ٢‬ساضز‪ .‬ؾب‪٤‬بچ‪ٟ٥‬ب و‪ ٝ‬ػتٕت‪ٔٛ‬تبً‬ ‫پ‪٥‬ه فهّ‪ ٣‬ث‪ٛ‬ز٘س ‪ٌ ٚ‬ب‪ ٜ‬ثب ػط‪ٚ‬ؾى‪ٟ‬ب‪٘ ٢‬ر‪ ٣‬و‪ ٝ‬ض‪٢ٚ‬‬ ‫پب‪ ٝ٤‬ا‪ ٢‬ؾ‪ٛ‬اض ث‪ٛ‬ز٘س ‪ ٚ‬ثب حطوت اٍ٘کتبٖ ؾب‪٤‬بچت‪ ٣‬ثت‪ٝ‬‬ ‫حطوت زض ٔ‪ ٣‬أس٘س ضا تَىَٓ چ‪ٌ ٣ٔ ٓٞ ٣‬فتتت‪ٙ‬تس ‪ٚ‬‬ ‫اقؼبض‪ ٢‬ثط پب‪ ٢ ٝ٤‬والٔ‪ ٣‬ث‪٘ ٝ‬بْ ا‪٤‬ى‪ ٣‬لبف‪ِ ٝ٥‬ت‪ٔ ٣‬ت‪٣‬‬ ‫ذ‪ٛ‬ا٘س‪ ٜ‬ا٘س و‪ ٝ‬اظ ث‪٥‬ت‪ٟ‬ب‪ ٢‬پب٘عز‪ٞ ٜ‬جب‪ ٣٤‬ث‪ٟ‬ط‪ ٣ٔ ٜ‬ثطز‪ٚ ٜ‬‬ ‫ت‪ٙ‬بؾت ث‪ٙ‬س‪ٞ‬ب ثؿت‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬اؾتمبثُ ػبْ تب چ‪ٟ‬بض ث‪ٙ‬س ث‪ٛ‬ز‪ ٜ‬وت‪ٝ‬‬ ‫‪ٞ‬ط ث‪ٙ‬س زاضا‪ ٢‬ز‪ ٜ‬ث‪٥‬ت اؾت‪.‬‬ ‫ازأ‪ ٝ‬زاضز‬ ‫لبق‪ ٗ٥ٙ٥‬لبضاؾ‪ٙ٥‬ب‪،‬‬ ‫ؾ‪ٛ‬ضٔ‪ ٝ‬ؾ‪ ،٣‬لبضاؾ‪.ٝ٘ ٣‬‬ ‫جب٘‪ ٣‬ل‪ٛ‬ضثبٖ ‪ٚ‬ئطضْ‪،‬‬ ‫اِّط‪ ٗ٤‬ذ‪ٙ٥‬بؾ‪ٙ٥‬ب‪.‬‬ ‫****‬ ‫ٔٗ ػبق‪٥‬ک‪٤ ،‬بذک‪ ٣‬ؾ‪ٙ٥‬ب‪،‬‬ ‫ات ا‪ٚ‬ذ‪٤ ،ٖٛ‬بذک‪ ٣‬ؾ‪ٙ٥‬ب‪.‬‬ ‫جبٖ ل‪ٛ‬ضثبٖ ‪ ،‬ثبـ نبزاغب‪،‬‬ ‫جب٘ب٘‪٤ ٗ٥‬بذک‪٥‬ؿ‪ٙ٥‬ب‪.‬‬ ‫****‬ ‫ػع‪٤‬ع‪ ،ٓ٤‬ائ‪ ٝٙٙ‬ثبخ‪،‬‬ ‫غبظ و‪ ٣ٕ٥‬زو٘‪ ٝٙ‬ثبخ‪.‬‬ ‫تب٘ط‪ٛٔ ٢‬ضاظ‪ٚ ٗ٤‬ئطؾ‪،ٗ٥‬‬ ‫چطاغ‪٤ ٣‬ب٘ب٘ب ثبخ‪.‬‬ ‫****‬ ‫و‪ٛ‬چ‪ٝ‬ز‪ ٜ‬ث‪٥‬تط ؾو‪ٛ٤‬ز‪،‬‬ ‫‪٤‬بضپبغ‪ٌ ٣‬وْ ‪ٌ -‬و‪ ٢‬ؾو‪ٛ٤‬ز‪.‬‬ ‫و‪٥‬چ‪٥‬ىج‪ ٝ‬ث‪٥‬ط ‪٤‬بض ؾئ‪ٛ‬ز‪،ٓ٤‬‬ ‫ذساْ ا‪ ٛ٘ٚ‬تئع ثو‪ٛ٤‬ز‪.‬‬ ‫عالهم امینی‬ ‫دده قورقود‬ ‫فضولی‬ ‫اق‪ٙ‬ب‪ ٣٤‬ثب ؾّؿّ‪ٞ ٝ‬ب‪ ٢‬تطن تجبض‬ ‫سلسله اققویونلو‬ ‫ازأ‪ ٝ‬اظ قٕبض‪ ٠‬لجُ‪...‬‬ ‫٘بْ نح‪٥‬ح ا‪ ٗ٤‬طب‪٤‬ف‪ ٝ‬لط‪ ٜ‬ل‪٤ٛ‬بٖ ِ‪ٔ( ٛ‬طوت اظ‪:‬لط‪+ٜ‬ل‪٤ٛ‬بٖ‪ )ِٛ+‬ث‪ٔ ٝ‬ؼ‪ٙ‬ت‪٣‬‬ ‫وؿب٘‪ ٣‬و‪ ٝ‬وال‪ ٜ‬ؾ‪٥‬ب‪ ٜ‬ثط ؾط ٔ‪ٌ٣‬صاض٘س اؾت‪ .‬تبض‪٤‬دزا٘بٖ ‪ٔ ٚ‬تطجٕتبٖ‬ ‫٘باق‪ٙ‬ب ث‪ ٝ‬ظثبٖ تطو‪ ٣‬اقتجب‪ٞ‬بً لط‪ٜ‬ل‪ ّٛ٘ٛ٤ٛ‬تطجٕ‪ ٝ‬وطز‪ٜ‬ا٘س‪ .‬زض ٔتمتبثتُ‬ ‫طب‪٤‬ف‪ ٝ‬ؾ‪ٔ ٣ٙ‬ص‪ٞ‬ت ضل‪٥‬ت وال‪ ٜ‬ؾف‪٥‬س ثط ؾط ٔ‪ٌ٣‬صاقتتت‪ ٝ‬ا٘تس وت‪ ٝ‬ثت‪ٝ‬‬ ‫اقل‪ ّٛ٘ٛ٤ٛ‬ق‪ٙ‬بذت‪٣ٔ ٝ‬قس٘س ‪ ٚ‬ا‪ ٗ٤‬تطجٕ‪ ٝ‬اقتجب‪ ٜ‬زضثتبض‪ ٜ‬اٖ ‪ٞ‬تب ‪ٞ‬تٓ‬ ‫ن‪ٛ‬ضت ٌطفت‪ ٝ‬اؾت‪ .‬وال‪٤ ٜ‬ب زؾتبض ؾ‪٥‬ب‪ ٜ‬زض ٔص‪ٞ‬ت تکت‪٥‬تغ ٔتؼت‪ٙ‬ت‪ٚ ٣‬‬ ‫ٔف‪ ْٟٛ‬ذبن‪ ٣‬زاضز ‪ ٚ‬زض حبَ حبضط ‪ ٓٞ‬زض ا‪٤‬طاٖ ‪ٙٞ‬ت‪ٛ‬ظ ض‪ٚ‬حتب٘ت‪٥‬ت‪ٖٛ‬‬ ‫ؾ‪٥‬س زؾتبض ؾ‪٥‬ب‪ ٜ‬ثط ؾط ٔ‪ٌ٣‬صاض٘س‪ .‬لعِجبـ‪ٞ‬ب ‪ٞ‬تٓ ثت‪ ٝ‬ذتبطتط وتال‪ٜ‬‬ ‫ؾطذ‪ ٣‬و‪ ٝ‬ثط ؾط ٔ‪ٌ٣‬صاقت‪ٙ‬س ٘بٍٔصاض‪ ٢‬قس‪ٜ‬ا٘س‪ .‬زض ٔ‪٥‬بٖ تطوٕتب٘تبٖ‬ ‫‪ ٓٞ‬اقپبپبق ث‪ٔ ٝ‬ؼ‪ ٣ٙ‬وال‪ ٜ‬ؾف‪٥‬س ٔؼط‪ٚ‬ف اؾت‪.‬‬ ‫٘بْ لطال‪ّٞٛ٘ٛ٤ٛ‬ب ٘رؿت‪ٗ٥‬ثبض زض تبض‪٤‬تد زض ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬پت‪٥‬تف اظ ز‪ٚ‬زٔتبٖ‬ ‫نف‪٤ٛ‬بٖ ٔططح ٌطز‪٤‬س‪ٜ‬اؾت‪ .‬لطال‪ّٞٛ٘ٛ٤ٛ‬ب و‪ ٝ‬تطوٕبٖ ثت‪ٛ‬ز٘تس اثتتتسا‬ ‫تحت فطٔبٖ ز‪ٚ‬زٔبٖ ٔغ‪ ٣ِٛ‬جال‪٤‬ط‪ٞ٢‬ب زض تجط‪٤‬ع ‪ ٚ‬ثغساز ث‪ٛ‬ز٘س‪ .‬أب زض‬ ‫ؾبَ ‪ 1375‬لطا ‪ٛ٤‬ؾف ض‪ٞ‬جط لطال‪ّٞٛ٘ٛ٤ٛ‬ب زض پت‪ ٣‬قت‪ٛ‬ضقت‪ ٣‬ػتّت‪٥‬ت‪ٝ‬‬ ‫جال‪٤‬ط‪ٞ٢‬ب اؾتمالَ ذ‪ٛ‬ز ضا اظ جال‪٤‬ط‪ٞ ٢‬تب اػتالْ وتطز ‪ ٚ‬وت‪ٙ‬تتتطَ‬ ‫اشضثب‪٤‬جبٖ‪ٛٔ ،‬نُ ‪ ٚ‬ثغساز ضا ث‪ ٝ‬زؾت ٌطفت‪ .‬ت‪ٕٛ٥‬ض‪٤‬بٖ زض حت‪ٛ‬اِت‪٣‬‬ ‫‪ 1400‬لطا ‪ٛ٤‬ؾف ضا قىؿت زاز‪ ٚ ٜ‬لطا‪ٛ٤‬ؾف ث‪ٔ ٝ‬هط ٔتت‪ٛ‬اض‪ ٢‬قتس‪.‬‬ ‫‪ ٢ٚ‬پؽ اظ ٔست‪ ٚ ٣‬زض ‪ 1406‬ثتب وتٕته حتبوتٕتبٖ ‪ٚ‬لتت ٔهتط‪،‬‬ ‫ّٕٔ‪ٛ‬ن‪ٞ‬ب‪ ،‬ز‪ٚ‬ثبض‪ ٜ‬و‪ٙ‬تطَ تجط‪٤‬ع ضا ثسؾت ا‪ٚ‬ضز‪ .‬ز‪ِٚ‬ت لطال‪ ّٛ٘ٛ٤ٛ‬زض‬ ‫ثرف ٔ‪ ٣ٕٟ‬اظ ؾطظٔ‪ ٗ٥‬ا‪٤‬طاٖ قبُٔ ذ‪ٛ‬ظؾتتبٖ‪ ،‬وتطٔتبٖ‪ ،‬فتبضؼ ‪ٚ‬‬ ‫‪ٞ‬طات حض‪ٛ‬ض زاقت ‪ٚ‬اپؿ‪ ٗ٥‬فطٔب٘تط‪ٚ‬ا‪ ٢‬لتط‪ ٜ‬لت‪٤ٛ‬ت‪٘ٛ‬تّت‪ ٛ‬جت‪ٟ‬تب٘کتب‪ٜ‬‬ ‫لطال‪٘ ّٛ٘ٛ٤ٛ‬بْ زاقت و‪ ٝ‬ا‪ٚ‬ظ‪ ٖٚ‬حؿٗ اظ ز‪ٚ‬زٔبٖ اقل‪٤ٛ‬ت‪٘ٛ‬تّت‪ ٛ‬ا‪ ٚ‬ضا‬ ‫قىؿت زاز ‪ ٢ٚ ٚ‬ضا ث‪ٕٞ ٝ‬طا‪ ٜ‬پؿطـ وکت‪.‬‬ ‫ا‪ ٗ٤‬طب‪٤‬ف‪ ٝ‬ق‪٥‬ؼ‪ٔ ٝ‬ص‪ٞ‬ت ث‪ٛ‬ز‪ٜ‬ا٘س ‪ ٚ‬وال‪ ٜ‬ؾ‪٥‬ب‪ ٜ‬ثط ؾط ٔ‪ٌ٣‬صاقت‪ٙ‬تس ‪ ٚ‬ثتب‬ ‫طب‪٤‬ف‪ ٝ‬ز‪ٍ٤‬ط‪ ٢‬و‪ ٝ‬ؾ‪ ٚ ٣ٙ‬وال‪ ٜ‬ؾف‪٥‬س ثط ؾط ٔ‪ٌ٣‬صاقت‪ٙ‬س ػتٕت‪ٔٛ‬ت ًب زض‬ ‫ضلبثت ‪ٕٞ ٚ‬ج‪ٛ‬اض ث‪ٛ‬ز‪ٜ‬ا٘س‪ٔ .‬ؿجس وج‪ٛ‬ز زض تجط‪٤‬ع اظ ث‪ٙ‬تب‪ٞ‬تب‪ ٢‬ؾتبذتتت‪ٝ‬‬ ‫قس‪ ٜ‬زض ز‪ٚ‬ضاٖ لطال‪ّٞٛ٘ٛ٤ٛ‬ب اؾت‪.‬‬ ‫زض حبَ حبضط ت‪٥‬ط‪ٜٞ‬ب‪ ٣٤‬ث‪٘ ٝ‬بْ لطال‪٤ ّٛ٘ٛ٤ٛ‬ب لبضا ل‪ ّٛ٘ٛ٤ٛ‬زض ثرف لط‪ٜ‬‬ ‫ل‪ ٖٛ٤ٛ‬و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬اؾٓ ٔحبَ لط‪ ٜ‬ل‪ ّٛ٘ٛ٤ٛ‬زض قت‪ٟ‬تطؾتتتبٖ قت‪ٛ‬ا اؾتتتبٖ‬ ‫اشضثب‪٤‬جبٖ غطث‪ ٣‬اؾت ظ٘سٌ‪٣ٔ ٣‬و‪ٙٙ‬س ‪ ٚ‬ػٕ‪ٔٛ‬بً پؿ‪٘ٛ‬س لط‪ ٜ‬ل‪٤ٛ‬ت‪٘ٛ‬تّت‪ٛ‬‬ ‫زض ٘بْ ذب٘‪ٛ‬ازٌ‪ ٣‬ذ‪ٛ‬ز ‪٤‬ب ٔحُ ت‪ِٛ‬تس ذت‪ٛ‬ز زاض٘تس‪ .‬ا‪٤‬تُ قتب‪ٞ‬ؿت‪ٖٛ‬‬ ‫ثغساز‪ ٢‬زض اؾتبٖ ‪ٞ‬ب‪ ٢‬ت‪ٟ‬طاٖ‪ٔ ،‬طوع‪ ٚ ،٢‬زض ح‪ٛ‬اِت‪ ٣‬اؾتتتبٖ فتبضؼ‬ ‫‪ٚ‬ج‪ٛ‬ز زاض٘س‪ .‬ثرک‪ ٣‬اظ ثبظٔب٘سٌبٖ ج‪ٟ‬ب٘کب‪ ٜ‬لطال‪٤ٛ‬ت‪٘ٛ‬تّت‪ ٛ‬حتىت‪ٔٛ‬تت‬ ‫لطت قب‪٥ٞ‬بٖ ضا زض ‪ٙٞ‬س ثطپب ٕ٘‪ٛ‬ز٘س‪.‬‬ ‫‪٤‬ى‪ ٣‬اظ ٔکرمتط‪ ٗ٤‬ثبظٔب٘سٌبٖ اتحبز‪ ٝ٤‬لطال‪ ،ّٛ٘ٛ٤ٛ‬ا‪ ُ٤‬ث‪ٟ‬بضِ‪ٛ‬ؾتت‬ ‫و‪ ٝ‬ثرک‪ ٣‬اظ اٖ زض ث‪ٟ‬بض ‪ ٚ‬ثرک‪ ٣‬زض فبضؼ ٔؿتمط اؾت‪ ،‬زض اؾتبٔت‪٣‬‬ ‫ط‪ٛ‬ا‪٤‬ف ا‪ ُ٤‬ث‪ٟ‬بضِ‪ ٛ‬طب‪٤‬ف‪ ٝ‬ا‪ ٢‬ث‪ٙ‬بْ ثبضاّ٘‪ٚ ٛ‬ج‪ٛ‬ز زاضز‪ ،‬ثبضاّ٘‪ٞٛ‬ب ذب٘‪ٛ‬از‪ٜ‬‬ ‫ؾّط‪ٙ‬ت‪ ٣‬لطال‪ ّٛ٘ٛ٤ٛ‬ضا ؾبذت‪ٙ‬س‪ .‬پبزقب‪ٞ‬بٖ لتطالت‪٤ٛ‬ت‪٘ٛ‬تّت‪ ٛ‬اظ ذتب٘ت‪ٛ‬از‪ٜ‬‬ ‫لطأحٕس ثطازض ثب‪٤‬طاْ ذ‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ث‪ٛ‬ز٘س ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬ث‪ ٣ٙ‬ث‪ٟ‬طِ‪٥٘ ٣‬ع ق‪ٟ‬طت زاقت‪ٙ‬تس‬ ‫اٍِ‪:ٛ‬ظأجب‪ٚ‬ض ٘ؿت ٘بٔ‪ ٝ‬ق‪ٟ‬ط‪٤‬بضاٖ ل‪ 384‬ػّ‪٥‬کىط ث‪ ً٥‬ث‪ٟ‬بضِ‪ ٛ‬ؾطزاض‬ ‫ثعضی لطال‪ ٚ ّٛ٘ٛ٤ٛ‬ثطازض ‪ٕٞ‬ؿط ج‪ٟ‬ب٘کب‪ ٜ‬لطال‪ ّٛ٘ٛ٤ٛ‬ث‪ٛ‬ز‪٤ ،‬ه ثترتف‬ ‫اظ ثبظٔب٘سٌبٖ ػّ‪٥‬کىط ث‪ ً٥‬ث‪ٙٞ ٝ‬س ضفت‪ٙ‬س‪ ،‬ثت‪٥‬تطاْ ذتبٖ ثت‪ٟ‬تبضِت‪ٚ ٛ‬‬ ‫ػجساِطح‪ ٓ٥‬ذبٖ ث‪ٟ‬بضِ‪ ٛ‬ثعضٌبٖ حى‪ٔٛ‬ت ٌ‪ٛ‬ضوب٘‪٥‬بٖ ‪ٙٞ‬س اظ اذتالف‬ ‫ا‪٤‬کبٖ ث‪ٛ‬ز٘س‪٤ ،‬ى‪ ٣‬ز‪ٍ٤‬ط اظ ٘‪ٛ‬ازٌبٖ ػّ‪٥‬کىط ثت‪٥‬تً‪ٔ ،‬ت‪ٛ‬ؾت‪ ٣‬ذتبٖ‬ ‫ث‪ٟ‬بضِ‪ ٛ‬اؾت‪ ،‬ا‪٤‬کبٖ ‪ ٚ‬ثبظٔب٘سٌب٘ف اظ ا‪ٚ‬اذط ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬نف‪ ٢ٛ‬ؾطپتطؾتت‬ ‫ثرک‪ ٣‬اظ ا‪ ُ٤‬ث‪ٟ‬بضِ‪ ٛ‬زض فبضؼ ث‪ٛ‬ز٘س‪.‬‬ ‫زض ؾب‪٤ ٜٚ‬ى‪ ٣‬طب‪٤‬ف‪ٞٝ‬ب‪ ٢‬ا‪ ُ٤‬قب‪ٞ‬ؿ‪ ٖٛ‬ثغساز‪٣ٔ ٢‬ثتبقت‪ٙ‬تس ‪ٌ ٚ‬تفتتت‪ٝ‬‬ ‫ٔ‪٣‬ق‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬زض ظٔبٖ ٘بزضقب‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ا‪٤‬طاٖ ا٘تمبَ زاز‪ ٜ‬قس‪ٜ‬ا٘تس‪ٔ .‬ت‪ٙ‬تجتغ ‪٤‬تب‬ ‫ٔ‪ٙ‬بثؼ‪ ٣‬و‪ ٝ‬اضتجبا ا‪ ٗ٤‬ال‪ٛ‬اْ ‪ٌ ٚ‬ط‪ٜٞٚ‬ب ضا ث‪ ٝ‬لطال‪ّٞٛ٘ٛ٤ٛ‬ب‪ ٢‬ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬لتجتُ‬ ‫اظ نف‪ ٝ٤ٛ‬شوط وطز‪ ٜ‬ثبقس زض زؾتطؼ ٘‪٥‬ؿت‪ .‬أب ا‪ ٗ٤‬فطض‪ ٝ٥‬ذت‪٥‬تّت‪٣‬‬ ‫ز‪ٚ‬ض اظ حم‪٥‬مت ٘‪٥‬ؿت‪ .‬ث‪٤ٚٝ‬ػ‪ ٜ‬و‪ ٝ‬لطال‪ّٞٛ٘ٛ٤ٛ‬ب ٔست‪ ٣‬حبوٕبٖ ثتغتساز‬ ‫٘‪٥‬ع ث‪ٛ‬ز‪ٜ‬ا٘س‪.‬اٍِ‪ ٢ٛ‬ز‪ٛ٤‬اٖ ؾبالض‪ ٢‬لطال‪ّٞٛ٘ٛ٤ٛ‬ب‪ ،‬ز‪ٛ٤‬اٖ ؾتبالض‪ ٢‬ز‪ٚ‬ض‪ٜ‬‬ ‫ا‪ّ٤‬رب٘‪ ٣‬ث‪ٛ‬ز‪ ٜ‬اؾت‪ ،‬اٌطچ‪ ٝ‬جعئ‪٥‬بت‪ ٣‬اظ ز‪ٛ٤‬اٖ ؾبالض‪ ٢‬ا‪٤‬کبٖ زض زؾت‬ ‫٘‪٥‬ؿت‪ .‬زض ا‪ ٗ٤‬ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬اظ ز‪ ٚ‬ز‪ٛ٤‬اٖ ت‪ٛ‬اج‪ ٣‬ث‪ٔ ٝ‬ؼ‪ٙ‬ب‪ ٢‬فطٔب٘س‪٘ ٣ٞ‬ظبٔ‪ٚ ٣‬‬ ‫پط‪ٚ‬ا٘ج‪٤ ،٣‬ؼ‪ ٣ٙ‬ض‪٤‬بؾت ذعا٘‪٘ ٝ‬بْ ثطز‪ ٜ‬قس‪ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫٘بغ‪ُ٥‬‬ ‫اغ قوش‬ ‫ٌئچٗ ؾب‪ ٗ٥٘ ٣٤‬اضز‪...٢‬‬ ‫ٌئج‪ ٝ‬ؾٗ ‪ٛ٤‬ذ‪ٛ‬زا ا‪٤‬ىٗ ٔٗ ا‪ٛ٘ٚ‬‬ ‫اوِس‪ٚ‬ضٔ‪ٛ‬قٓ‪ ،‬ث‪ ٛ‬زا جٕؼس‪.٣٤‬‬ ‫ثئّ‪ٝ‬ز‪٤ ،٢‬ب ثئّ‪ ٝ‬زئ‪ ،ُ٥٥‬ل‪٥‬ع؟‬ ‫ث‪ ٛ٘ٛ‬زئ‪٥٥‬ت ث‪٥‬ط ‪٤‬ئى‪ ٝ‬ا‪٤‬الٖ جٕؼس‪ ٣٤‬اتس‪ ٢‬ا‪ٚ‬ضتبِ‪٥‬غب‪.‬‬ ‫ل‪٥‬عزئس‪:٢‬‬ ‫ ثّ‪ ،٣‬ز‪ٚ‬ظز‪.ٚ‬‬‫ؾ‪٘ٛ‬طا اؽ ل‪ٛ‬ـ ث‪٥‬ط ا‪ ٜ‬چى‪٥‬ت زئس‪:٢‬‬ ‫ ٔ‪ ٓ٥ٙ‬اِ‪ٕ٥ٙ‬سا ‪٤‬بظ‪٥ّٕ٤‬کس‪ ٢‬و‪ٌ ٗٔ ،٣‬طن ث‪٥‬ط ازأب وؤه‬‫ائّ‪ .ٓ٤ٝ‬اٌط ا‪ ٚ‬ازاْ ٔطز چ‪٥‬رؿب‪ ،‬ا‪٘ٚ‬ب ٌئسْ‪ ،‬اٌط ٘ب٘ى‪ٛ‬ض چ‪٥‬رؿب اوِٓ‪.‬‬ ‫ا‪ٙ٤‬س‪ٚ ٓ٥ٙٔ ٢‬اذت‪ ٓ٥‬تبٔبٔس‪ ٗٔ ،٢‬اوِ‪ٛ‬ضْ‪.‬‬ ‫ث‪ ٛ٘ٛ‬زئ‪٥٥‬ت اؽ ل‪ٛ‬ـ زاـ ا‪ِٚ‬تس‪ٞ .ٚ‬تبٔت‪ ٣‬اغتالز‪ .٢‬أتٕتب وت‪،٣‬‬ ‫اغالٔبلساٖ ٘‪ ٝ‬چ‪٥‬ربجبق؟‪ ..‬قت‪٥‬تطظاز‪٤‬تٗ ٘تبٔتطزِت‪٥‬تٍت‪ ٣‬ا‪٘ٚ‬ت‪ ٛ‬زاقتب‬ ‫اضز‪ٚ ٢‬اض‬ ‫زو٘سضز‪.٢‬‬ ‫خیابانی‬ ‫شهریار‬ ‫رتبیت‬ ‫شاه اسماعیل‬ ‫‪٤‬ىهس ‪ٞ‬عاض ِغت‬ ‫ترکی در فبرسی‬ ‫ازأ‪ ٝ‬اظ قٕبض‪ ٠‬لجُ‪...‬‬ ‫قبثبـ= قب‪ + )ْ.ٜ( ٜ‬ثبـ (ؾط ‪ ،‬ؾ‪ = )ٟٓ‬ؾ‪ ٟٓ‬قب‪ ، ٜ‬ؾ‪ ٟٓ‬قب‪ ٜ‬زأتبز ‪،‬‬ ‫‪ٞ‬س‪ٞ ، ٝ٤‬س‪ ٝ٤‬ا‪ ٢‬و‪ ٝ‬زضػط‪ٚ‬ؾ‪ ٣‬ث‪ ٝ‬زأبز ‪٤‬ب ػط‪ٚ‬ؼ ز‪ٙٞ‬تس ‪ ٚ‬اظ ضؾت‪ْٛ‬‬ ‫لس‪ ٣ٕ٤‬تطوبٖ اؾت ‪ ٚ‬زض ث‪ ٗ٥‬فبضؾ‪ٟ‬ب چ‪ٙ‬ساٖ ٔتسا‪٘ َٚ‬تجت‪ٛ‬ز‪ ٚ ٜ‬قتب‪٤‬تس‬ ‫٘‪٥‬ؿت‪ .‬ثب ا‪ ٕٝٞ ٗ٤‬انطاض زاض٘س و‪ ٝ‬ا‪ ٗ٤‬وّٕ‪ ٝ‬زض انُ قتبزثتبـ ثت‪ٛ‬ز‪ٜ‬‬ ‫اؾت‪:‬ؾّطبٖ و‪ ٣ٙ‬ث‪ ٣‬ث‪ٟ‬ط‪ ٜ‬ضا × قبثبـ ا‪ ٢‬ؾّطبٖ ٔب ‪٢ِٛٛٔ /‬‬ ‫قبخ= ت‪٥‬ع ‪ ٚ‬لبئٓ ؛ ‪ٚ‬ج‪ ٝ‬تؿٕ‪ ١٥‬قبخ ح‪ٛ٥‬ا٘بت ٘‪٥‬ع ‪ ٗ٥ٕٞ‬ض‪٤‬ک‪ ٝ‬اؾت‪.‬‬ ‫اِجت‪ ٝ‬ض‪٤‬ک‪ ١‬قبذ‪ ٝ‬ا‪ ٗ٤‬وّٕ‪٥٘ ٝ‬ؿت (ثبخ‪ :‬قبذ‪ )ٝ‬؛ قبخ ز‪ٚ‬ضٔبق = لبئٓ‬ ‫ا‪٤‬ؿتبزٖ ‪ ،‬قبخ پ‪ = َٛ‬پ‪ َٛ‬تبظ‪ ٚ ٜ‬تب ٘کس‪ٜ‬‬ ‫قبذ‪ =ٝ‬قبذب = قبخ (قبذٕبق = پ‪٥‬چ‪٥‬سٖ ز‪ٚ‬ض چ‪٥‬ع‪ ٚ ٢‬ثتبال ضفتتتٗ ‪،‬‬ ‫ضػس ‪ ٚ‬ثطق ظزٖ‪،‬جبض‪ ٚ ٢‬ض‪ٚ‬اٖ قسٖ ‪ٕٞ‬طا‪ ٜ‬ثب ا‪٤‬جبز وطزٖ پط ‪ ٚ‬ثتبَ)‪+‬‬ ‫ا(ان) =ضقس و‪ٙٙ‬س‪ ٚ ٜ‬ثبال ض‪٘ٚ‬س‪،ٜ‬ثبال ض‪٘ٚ‬س‪ ٚ ٜ‬پط ‪ ٚ‬ثبَ ز‪ٙٞ‬س‪ ، ٜ‬لؿٕت‬ ‫ضقس و‪ٙٙ‬س‪ ٚ ٜ‬پط ‪ ٚ‬ثبَ ز‪ٙٞ‬س‪ٌّٟ ٠‬ب ‪ ٚ‬زضذتبٖ ؛ قبذسا = ؾبتغ ق‪٘ٛ‬س‪ٚ ٜ‬‬ ‫٘ف‪ٛ‬ش و‪ٙٙ‬س‪ ،ٜ‬ؾ‪ٛ‬ظ ‪ ٚ‬ؾطٔب ‪ ،‬ا‪ّ٤‬س‪٤‬ط‪ ٓ٤‬قبذس‪ = ٢‬ضػس ‪ ٚ‬ثطق ؾبتغ قس‪.‬‬ ‫قبوط= ٔؼطه چبوط و‪ٔ ٝ‬کتمبت قُىط ‪ ،‬تکىط ‪ ٚ‬ثت‪ ٝ‬ذت‪ٛ‬ز ٌتطفتتت‪ٝ‬‬ ‫اؾت‪.‬‬ ‫قب٘‪ =ٝ‬قب٘ب = قبٖ (ال٘‪ ١‬ظ٘ج‪ٛ‬ض ػؿُ ‪ ،‬و‪ٙ‬س‪ + )ٚ‬ا (ان) = وت‪ٙ‬تس‪ٚ‬ئت‪، ٣‬‬ ‫ٔب٘‪ٙ‬س و‪ٙ‬س‪ ٚ‬ثه‪ٛ‬ضت ذب٘‪ ٝ‬ذب٘‪ٔ ٚ ٝ‬کجه ‪ ،‬لبث‪ ٣‬وبغص‪ ٢‬ثتطا‪ ٢‬حتٕتُ‬ ‫ترٓ ٔطؽ ؛ ثطا‪ ٗ٥ٕٞ ٢‬اؾت و‪ ٝ‬ا‪ِ ٗ٤‬غبت ثهت‪ٛ‬ضت ثتطػتىتؽ ٘ت‪٥‬تع‬ ‫اؾتفبز‪ ٣ٔ ٜ‬ق‪ٛ‬ز ‪٤‬ؼ‪ ٣ٙ‬قب٘‪ ٝ‬ثطا‪ ٢‬ال٘‪ ١‬ظ٘ج‪ٛ‬ض ‪ ٚ‬قبٖ ثطا‪ ٢‬ظتطف تترتٓ‬ ‫ٔطؽ ‪ ،‬اض‪ ٢‬قب٘‪ = ٣‬و‪ٙ‬س‪ ٢ٚ‬ظ٘ج‪ٛ‬ض‬ ‫قب‪ =ٜ‬احتٕبالً اظ ض‪٤‬ک‪ ١‬تطو‪ ٣‬ثبؾتب٘‪ ِ٣‬قبت ‪ ٚ‬قبز (= ػبِ‪٥‬تتط‪٤‬تٗ زضجت‪١‬‬ ‫٘ظبٔ‪ ٣‬زض تطو‪ ٣‬ثبؾتب٘‪ )٣‬أس‪ ٜ‬اؾت ‪.‬‬ ‫قب‪ِ ٞ‬ؿ‪ =َٖٛ‬قب‪ + )ْ.ٜ( ٜ‬ؾئ‪( ٛ‬ؾئ‪ٔٛ‬ه = ز‪ٚ‬ؾت زاقتتتٗ) ‪ +‬اٖ (ان‬ ‫فبػّ‪ = )٣‬قب‪ ٜ‬ز‪ٚ‬ؾت ‪ ،‬حبٔ‪ ٣‬قب‪ ، ٜ‬لجبئُ ثعضی ططفساضقب‪ٞ‬بٖ نف‪٢ٛ‬‬ ‫و‪ ٝ‬ث‪ٙ‬ب ث‪ ٝ‬زػ‪ٛ‬ت قب‪ ٜ‬ػجبؼ وج‪٥‬ط لج‪ ّٝ٥‬ا‪ ٢‬ث‪٘ ٗ٥ٕٟ‬بْ اظ اؾ‪٥‬ب‪ ٢‬نغ‪٥‬ط ثت‪ٝ‬‬ ‫اضزث‪ ُ٥‬أس٘س ‪ ٚ‬زض اٖ ؾى‪ٌ ٣ٙ‬ع‪٤‬س٘س ‪ ،‬ا‪ ُ٤‬ؾ‪٥٘ ٖٛ‬ع ث‪ ٝ‬ا٘‪ٟ‬ب ٌفت‪ٔ ٝ‬ت‪٣‬‬ ‫ق‪ٛ‬ز (ا٘مطاو ؾّؿّ‪ ١‬نف‪ِ / ٝ٤ٛ‬ى‪ٟ‬بضت ‪ /‬تطجٕ‪ ١‬ػٕبز )‪.‬‬ ‫قجبٖ= ق‪ِٚٛ‬اٖ = چ‪ِٚٛ‬اٖ = چ‪ِٛ‬ثبٖ = چ‪ٛ‬پبٖ (‪)ْ.ٜ‬‬ ‫قجؿتط = ق‪ِٚٚٛ‬ؾتط = چ‪ِٚٚٛ‬ؾتط = چ‪ِٚٚٛ‬ؾت (‪ ٚ‬چ‪٥‬چؿت = ٘بْ ل‪، ْٛ‬‬ ‫٘بْ ؾبثک زض‪٤‬بچ‪ ١‬اض‪ + )ٝ٥ٔٚ‬اض (پ‪ّٟٛ‬اٖ) = پ‪ّٟٛ‬اٖ ل‪ ْٛ‬چ‪٥‬تچتؿتت ‪ ،‬اظ‬ ‫ق‪ٟ‬ط‪ٞ‬ب‪ ٢‬تجط‪٤‬ع و‪ ٝ‬زض تبض‪٤‬د ‪ ،‬ثؿ‪٥‬بض ػبِِٓ ذ‪٥‬ع ‪ ٚ‬ػّٓ پط‪ٚ‬ض ث‪ٛ‬ز‪ ٜ‬اؾتت‬ ‫اظ جّٕ‪ :ٝ‬ق‪٥‬د ٔحٕ‪ٛ‬ز قجؿتط‪ ٢‬نبحت ٌّکٗ ضاظ ‪ ،‬پط‪ٚ‬فؿ‪ٛ‬ض ظ‪ٞ‬تبثت‪٣‬‬ ‫نبحت تبض‪٤‬د ‪ٞ‬فت ‪ٞ‬عاض ؾبِ‪ ١‬تطوبٖ ؛ تحط‪٤‬ف چ‪ِٚٚٛ‬ؾتط ث‪ ٝ‬قجتؿتتتط‬ ‫٘بپؿ‪ٙ‬س اؾت ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬ج‪ ٝ٥‬قت ثؿتط (‪ ٕٝٞ‬قت زض ثؿتط ٔ‪ ٣‬ذ‪ٛ‬اث‪ٙ‬س! ٌت‪٤ٛ‬تب‬ ‫ز‪ٍ٤‬طاٖ ض‪ ٢ٚ‬ؾ‪ ٣ٔ ًٙ‬ذ‪ٛ‬اث‪ٙ‬س) ٘بپؿ‪ٙ‬ستط‪.‬‬ ‫قج‪٥‬ر‪ ٛ٘ٛ‬قجبذ‪ = ٖٛ‬قت اذ‪ = ٗ٥‬قت ‪ +‬اذ‪( ٗ٥‬تبذت ‪ ٚ‬تبظ ‪ٛ٤ ،‬ضـ‬ ‫‪ ،‬زض تطو‪ ٣‬ثبؾتبٖ ‪ ٓٞ‬اظ ا‪ ٗ٤‬وّٕ‪ ٝ‬اؾتفبز‪ ٣ٔ ٜ‬قس‪ ٜ‬اؾت) = تتبذتت‬ ‫قت ‪ٛ٤ ،‬ضـ زض قت ‪ ،‬زض ٔف‪ ْٟٛ‬ا‪ ٗ٤‬وّٕ‪٥٘ ٝ‬ع ‪ٔ ٗ٥ٕٞ‬ؼ‪ ٣ٙ‬اؾتت‪ٙ‬تجتبا‬ ‫ٔ‪ ٣‬ق‪ٛ‬ز ٘‪« ٝ‬ذ‪ ٖٛ‬زض قت »!؛ اذ‪ = ٗ٥‬اخ (اذٕبق = ض‪ٚ‬اٖ قسٖ ‪،‬‬ ‫ٌؿ‪٤ ُ٥‬بفتٗ ‪ٛ٤ ،‬ضـ وطزٖ) ‪( ٗ٤ +‬ان) = ‪ٛ٤‬ضـ‬ ‫قپالق= قبپبالق = قبپب (قبپبٔبق = وک‪٥‬سٖ ‪ ،‬وک‪٥‬س‪ ٜ‬ظزٖ ‪ ،‬چت ‪ٚ‬‬ ‫ضاؾت ظزٖ) ‪ +‬الق (ان) = ؾ‪٣ّ٥‬‬ ‫قغبَ= قبغبَ = چبغبَ = چبلمبَ = چبق (چبذٕبق = ثتطق ظزٖ) ‪+‬‬ ‫لبَ (؟) = ح‪ٛ٥‬اٖ ثطل‪ ٚ ٣‬ت‪٥‬ع ‪ ،‬ح‪ٛ٥‬ا٘‪ ٣‬و‪ٛ‬چىتط اظ ض‪ٚ‬ثب‪ ٜ‬؛ ثط‪ٞ‬بٖ لبطتغ‬ ‫ثط تطو‪ ٣‬ث‪ٛ‬زٖ ا‪ ٗ٤‬وّٕ‪ ٝ‬انطاض زاضز ‪ ٚ‬اظ ا‪ ٗ٤‬ظثبٖ اؾت و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ظثب٘‪ٟ‬ب‪٢‬‬ ‫ز‪ٍ٤‬ط ضفت‪ ٝ‬اؾت‪ :‬قغبَ (فبضؾ‪ ، )٣‬جمُ (ػطث‪(schakal ، )٣‬إِب٘‪)٣‬‬ ‫‪(chakal ،‬فطا٘ؿ‪(jackal ، )ٝ‬اٍّ٘‪٥‬ؿ‪.)٣‬‬ ‫قّک= قبق = ٔؼطّه چبق (چبلٕبق = ثط‪٤‬سٖ ‪ ،‬قىبفتتتٗ) = ثتط‪٤‬تس‪، ٜ‬‬ ‫ز‪ ٓ٥٘ٚ‬؛ قّک اِمٕط= قىبفتٗ ٔب‪ ، ٜ‬ا٘کمبق ‪ٔٚ‬کتک ‪ ٚ‬قمّ‪ =( ٝ‬قتبلتمتب =‬ ‫قبق ‪ +‬لب) اظ ‪ ٗ٥ٕٞ‬ض‪٤‬ک‪ ٝ‬ا٘س‪.‬‬ ‫قالق= قبِالق = قبَ (قبِٕبق = چبِٕبق = ظزٖ ‪ ،‬و‪ٛ‬ثت‪٥‬تسٖ) ‪ +‬الق‬ ‫(ان) = و‪ٛ‬ثف ‪ ،‬ضطث‪ٚ ، ٝ‬ؾ‪ ١ّ٥‬ظزٖ‬ ‫قّتبق= ق‪ِّ٥‬تبق = چ‪ِّ٥‬تبق = چ‪٥ٞ =( ُِ٥‬ب‪ ، ٛٞ‬ز‪ٛ٤‬اٍ٘‪ ، ٣‬ث‪ ٣‬ػمتّت‪+ )٣‬‬ ‫تبق (ان) = ‪٥ٞ‬ب‪ ٛٞ‬و‪ٙٙ‬س‪ ، ٜ‬ث‪ ٣‬ػمُ ‪ ،‬الف ظٖ ‪ ،‬زػ‪ٛ‬ا و‪ٙٙ‬س‪ٔ ، ٜ‬تجب‪ٚ‬ظ‬ ‫‪ِٛ ،‬ؼ ‪ ،‬قّ‪ٛ‬ؽ ‪ ،‬وبض‪ٞ‬ب‪ ٢‬ثچٍب٘‪ ٝ‬و‪ ٝ‬ث‪ ٣‬حؿتبه ‪ ٚ‬وتتتبه ثت‪ٛ‬ز‪ٚ ٜ‬‬ ‫و‪ٛ‬زوب٘‪ ٝ‬اؾت‪ .‬اظ ‪ ٗ٥ٕٞ‬ض‪٤‬ک‪ ٝ‬زاض‪ :ٓ٤‬چ‪ِّ٥‬غ‪ = ِٗ٥‬ز‪ٛ٤‬ا٘‪ ، ٝ‬چ‪ِّ٥‬س‪٤‬طٔبق =‬ ‫ز‪ٛ٤‬ا٘‪ ٝ‬قسٖ ‪ ،‬ق‪ّ٥‬الق = جفته‬ ‫قّرت‪ =ٝ‬قبالذتب = قباللتب (ٔب٘‪ٙ‬س‪ٛٔٛ٤ :‬ضتب) = قبالق (‪ٚ‬اضفت‪ ، ٝ‬ث‪ ٣‬ا٘ساْ‬ ‫‪ ،‬ذطثع‪ٚ ٠‬اضفت‪ + )ٝ‬تب (ان) = ثستطو‪٥‬ت ‪ ،‬ث‪ ٣‬ل‪ٛ‬اض‪ٚ ، ٜ‬اضفت‪ٝ‬‬ ‫قّٕ‪ =ٝ‬قّٕ‪ ٚ ٝ‬چّٕ‪ = ٝ‬قُ (قبِٕبق = چبِٕبق = پبضچ‪٤ ٝ‬ب زؾتبض‪ ٢‬ضا‬ ‫ث‪ ٝ‬ثسٖ ‪٤‬ب ؾط ثؿتٗ ‪ ،‬ثطا‪ ٢‬چبِٕبق زض ِغت‪ٙ‬بٔ‪ٞ ٝ‬ب ث‪٥‬ف اظ ‪ٔ 20‬ؼ‪ٙ‬ت‪ٔ ٣‬ت‪٣‬‬ ‫٘‪٤ٛ‬ؿ‪ٙ‬س و‪ ٝ‬زض ا‪ٙ٤‬جب ا‪ٔ ٗ٤‬ؼ‪ٛٔ ٣ٙ‬ضز ٘ظط اؾت) ‪( ٝٔ +‬ان) = زؾتتبض‪٢‬‬ ‫و‪ ٝ‬ثط ؾط ثج‪ٙ‬س٘س ؛ ا‪ٚ‬قبغ‪ ٣‬زاِ‪ٙ٥‬ب چبِس‪ = ٢‬ثچ‪ ٝ‬ضا ث‪ ٝ‬و‪ َٛ‬ذ‪ٛ‬ز ظز‬ ‫قٕربَ= قبٔربَ = ٘‪ٛ‬ػ‪ ٣‬اؾّح‪ ١‬اثتسائ‪ ٣‬ؾطپُط قج‪ ٝ٥‬ثط٘‪ ٛ‬و‪ ٝ‬زض ز‪ٚ‬ض‪٠‬‬ ‫نف‪ٛٔ ٝ٤ٛ‬ضز اؾتفبز‪ ٜ‬لطاض ٌطفت ‪.‬‬ ‫قٕکه= ق‪ٕ٥‬که = ٘‪ٛ‬ض ؾبتغ قس‪ ٜ‬اظ ضػس ‪ ٚ‬ثطق ‪ ،‬اشضذف‬ ‫ق‪ =ًٙ‬ق‪ = ًٙ‬قبز؛ ق‪ٛ‬خ ‪ ٚ‬ق‪ = ًٙ‬ق‪ٛ‬خ ‪ ٚ‬قبز ؛ ثبخ‪ :‬ق‪ٙ‬تٍت‪ٚ َٛ‬‬ ‫ٌّکٗ‬ ‫ق‪ =ٍَٛٙ‬قٗ (قبز‪( ٌَٛ + )٢‬ذ‪ٙ‬س‪ = )ٜ‬قبز‪ – ٢‬ذ‪ٙ‬س‪ٔ ، ٜ‬حُ تفتطج‬ ‫‪ ٚ‬قبز‪ ٢‬؛ ٔمّ‪ٛ‬هِ ٌّکٗ (‪:)ْ.ٜ‬‬ ‫٘بٌ‪ٟ‬بٖ ثؿتس زِٓ زِساضو‪ × ٣‬ق‪ٛ‬ذى‪ ، ٣‬ق‪ٍِٛٙ‬ى‪ ، ٣‬ػ‪٥‬بضو‪٢ِٛٛٔ /٣‬‬ ‫ازأ‪ ٝ‬زاضز‬ ‫اذرببیجبندا‬ ‫کبریکبتور صنعتی‬ ‫اشضثب‪٤‬جب٘سا وبض‪٤‬ىبت‪ٛ‬ض‪٤ ٖٚ‬بضإ٘بؾ‪٣‬‬ ‫‪٤ ٚ‬ئ‪ ٣ٙ‬ث‪٥‬ط غا٘ط و‪ ٣ٕ٥‬تطلم‪ ٣‬تبپٕبؾ‪،٣‬‬ ‫ث‪٥‬ال‪ٚ‬اؾ‪٥‬ط‪ِٛٔ ٝ‬ال ٘هطاِس‪ ٗ٤‬غ‪ٚ‬ض٘بِ‪٣‬‬ ‫٘‪ ٗ٥‬از‪ ٢‬ا‪ ّٝ٤‬ثبغّ‪٥‬س‪٤‬تط‪ .‬اشضثتب‪٤‬تجتبٖ‬ ‫ذبِم‪ ٗ٥٘ ٣‬ا‪٤‬جت‪ٕ٥‬بػ‪ٔ ٚ ٣‬س٘‪ ٣‬قؼ‪ٚٛ‬ض‪ ٖٛ٘ٚ‬ا‪ٙ٤‬ى‪٥‬کبف‪ٙ٥‬سا ٔت‪ٞٛ‬ت‪ ْٛ‬ض‪َٚ‬‬ ‫ا‪ٙ٤ٚ‬بٔ‪٥‬ف ث‪ ٛ‬غ‪ٚ‬ض٘بِ‪ ٣‬جّ‪ٔ ُ٥‬حٕسل‪ِٛٛ‬ظاز‪٥٘ ٜ‬تٗ زئتس‪٤‬تٍت‪ ٣‬وت‪٥‬تٕت‪،٣‬‬ ‫ح‪٥‬بت‪ ٗ٥‬اوظ‪٤ ٚ‬بضاتٕ‪٥‬کس‪٤‬ط‪ . 20.‬ػهط اشضثب‪٤‬جبٖ ؾبت‪٥‬ط‪٤‬ه ٔطجت‪ٛ‬ػتبتت‪٣‬‬ ‫٘‪ٛ٘ ٗ٥‬ف‪ٛ‬ش‪ ٚ ٚ‬تبث‪٥‬ط زا‪٤‬ط‪ ٜ‬ؾ‪ ٣‬ا‪ِٚ‬س‪ٚ‬لجب ٌئ‪٥ٙ‬ف ا‪ِٕٛٚ‬قتس‪ٚ‬ض‪ .‬ا‪ ،ٚ‬ثت‪٥‬تط‬ ‫ططفسٖ ا‪ٚ‬ض‪ٚ‬پب ‪ ٚ‬ض‪ٚ‬ؼ ؾبت‪٥‬ط‪٤‬ه ٔطجت‪ٛ‬ػتبتت‪ ٣‬ا‪ّ٤‬ت‪ ٝ‬لتبضقت‪٥‬تّت‪٥‬تمتّت‪٣‬‬ ‫ػالل‪ ٝ‬قطا‪٥٤‬ط‪ٙ٥‬س‪ ٜ‬ا‪ٙ٤‬ى‪٥‬کبف ائس‪ ٜ‬ضن وبٔ‪ّّ٥‬کٕ‪٥‬ف‪ ،‬ز‪ٍ٤‬ط طتطفتسٖ‬ ‫ا‪٤‬ؿ‪٤ ٝ‬بذ‪ ٗ٥‬قطق‪ ،‬ا‪ٚ‬ضتب اؾ‪٥‬ب‪ِٚٚ ،‬مب ث‪ ،ٛ٤ٛ‬وط‪ ،ٓ٤‬زاغ‪٥‬ؿتبٖ ذبِمتالض‪٢‬‬ ‫٘‪ ٗ٥‬ؾبت‪٥‬ط‪٤‬ه ٔطج‪ٛ‬ػبت‪٤ ٗ٥٘ ٣‬بضا٘‪٥‬ت ا‪ٙ٤‬ى‪٥‬کبف ائتٕ‪ ٝ‬ؾ‪٥‬ت‪ٙ‬ت‪ٔ ٝ‬ت‪ٛ‬ثتجتت‬ ‫تبث‪٥‬ط ٌوؾتطٔ‪٥‬ف‪ ،‬ا‪٤‬طاٖ ؾبت‪٥‬ط‪٤‬ه ٔطج‪ٛ‬ػتبتت‪٘ ٣‬ت‪٥‬تٗ ‪ ٚ‬ؾتبتت‪٥‬تط‪٤‬ته‬ ‫لطاف‪٥‬ىبؾ‪ ٗ٥٘ ٣‬ا‪ٙ٤‬ى‪٥‬کبف‪ٙ٥‬سا فو‪ٚ‬ق اِؼّس‪ ٜ‬ض‪ َٚ‬ا‪ٙ٤ٚ‬بٔ‪٥‬کس‪٤‬ط‪.‬‬ ‫اضز‪ٚ ٢‬اض‬ ‫رپوین اعتصامی‬ ‫ستارخان‬ ‫گوز‬ ‫چى‪٥‬ط ‪ٚ‬اضِ‪٥‬غ‪ ٣ٕ٥‬زاضا ٌ‪ٛ‬ظِط‪ٗ٤‬‬ ‫اپبض‪٤‬ط ض‪ٚ‬ح‪ٞ ٛٔٛ‬بضا ٌ‪ٛ‬ظِط‪ٗ٤‬‬ ‫لبضا ث‪٥‬ط ٔحجؽ ز‪٤‬ط لبضا ٌ‪ٛ‬ظِط‪ٗ٤‬‬ ‫ث‪ٛ‬ضاخ ٌ‪ٛ‬ظِط‪ ٗ٥ٙ٤‬حجؿ‪ٙ٥‬سٖ ٔ‪٣ٙ‬‬ ‫جعفرقره پور‬ ‫جؼفط لط‪ ٜ‬پ‪ٛ‬ض زض ؾبَ ‪ 1334‬قٕؿ‪ ٣‬زض ض‪ٚ‬ؾتتتب‪ٌ» ٢‬تو‪٤‬تجت‪ٝ‬‬ ‫ث‪«ٍّٛ٥‬ق‪ٟ‬طؾتبٖ ؾطؾجع ‪ ٚ‬حبنّر‪٥‬ع »پبضؼ اثبز «ٔغبٖ ٔتت‪ِٛ‬تس‬ ‫قس‪ ٜ‬اؾت ‪٘ ٢ٚ .‬رؿت‪ ٗ٥‬قؼط ذ‪٤ٛ‬ف ضا زض ‪ٞ‬فت ؾبٍِ‪ ٣‬ث‪ ٝ‬ظثبٖ‬ ‫تطو‪ ٣‬اشضثب‪٤‬جب٘‪ ٣‬ؾط‪ٚ‬ز ‪ .‬جؼفط لط‪ ٜ‬پ‪ٛ‬ض طجغ ت‪ٛ‬ا٘ب‪ ٢‬ذ‪ٛ‬ز ضا زض‬ ‫اثتسا‪ ٢‬ز‪ ٝٞ‬قهت قٕؿ‪ ٚ ٣‬زض ز‪ٚ‬ضاٖ ج‪ٛ‬ا٘‪ ٣‬زض اثتط ثتس‪٤‬تغ ‪ٚ‬‬ ‫ػظ‪» ٓ٥‬ؾئ‪ ٣ّٕ٤ٛ‬ز‪٤‬ط اوظ ‪ٚ‬ط‪«2 ٚ 1 ٓ٥ٙ‬و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ظثبٖ ٔتبزض‪ ٢‬اـ‬ ‫ٍ٘بقت ٘کبٖ زاز ‪ ٢ٚ .‬زض اقؼبضـ ترّم »ٔ‪ٛ‬غبّ٘‪ ٣‬ؾطٔس «ضا‬ ‫ثطٌع‪٤‬س ‪.‬‬ ‫ٕ٘‪ ٝ٘ٛ‬ا‪ ٢‬اظ اقؼبض ا‪ ٚ‬ضا زض ازأ‪ ٣ٔ ٝ‬ذ‪ٛ‬ا٘‪٥‬س ‪:‬‬ ‫‪ٛ٤‬ظ ا‪ِٛ ُ٤‬ت قبذتبزا ‪٤‬ب ل‪٥‬کسا ٌعٔه ‪،‬‬ ‫‪ٛ٤‬ظ ا‪ ُ٤‬ا‪ٚٚ‬ج‪٘ٛ‬سا ‪ٞ‬طٌ‪ ٖٛ‬ق‪٥‬ک‪ ٝ‬اظٔه‪،‬‬ ‫ا‪٤‬بق ‪٤‬بِ‪ٛ٤ ٗ٥‬ظ ا‪ ُ٤‬زاقّ‪٥‬مسا ٌئتٕه‪،‬‬ ‫‪ٚٚ‬ح‪ٛ‬ـ ا‪ٛ٤، ّٝ٤‬ظ ا‪ِٛ٤ ُ٤‬ساقّ‪٥‬ک ائتٕه‪،‬‬ ‫‪ٛ٤‬ظ ا‪ ُ٤‬لب٘مبَ ‪٤،‬ئ‪٥٥‬ت ‪،‬ظ‪ٞ‬طاث‪ ٝ‬ا‪٤‬چٕه‪،‬‬ ‫اَ ا‪ٚ‬ؾت‪ ٝ‬ت‪٘ٛ‬مبِ‪ ٗ٥‬ا‪ٚ‬ؾت‪٘ٛ‬س‪ ٜ‬وئچٕه ‪،‬‬ ‫‪ٛ٤‬ظ ا‪ ُ٤‬ا‪ ٢‬و‪ٛ‬ض‪ ٜ‬ؾ‪ ٗ٥‬ثبقسا ٌوت‪ٛ‬ضٔه‪،‬‬ ‫‪ٛ٤‬ظ ا‪ ُ٤‬و‪٥‬طپ‪٥‬ه ِط‪٤ ّٝ٤‬ئط ؾ‪ٛ‬پ‪ٛ‬ضٔه ‪،‬‬ ‫ؾب‪ٚ‬االٖ زاغ‪ ٣ٙ٥‬ز‪٤‬ط٘بلال ؾووٕه ‪،‬‬ ‫ذعض زض‪٤‬بؾ‪ ٣ٙ٥‬ػٕب٘‪ ٝ‬تووٕه‬ ‫****‬ ‫(‪۶44‬ضبعردن طنس ضعرلر )کتببیندان سئچیلمیص‬ ‫اموزش زببن ترکی اذرببیجبنی‬ ‫ازأ‪ ٝ‬اظ قٕبض‪ ٠‬لجُ‪...‬‬ ‫و‪ ٝ‬ا‪ ٓٞ ٗ٤‬زض فبضؾ‪٥٘ ٣‬ؿت‪:‬‬ ‫او٘ٓ ؾ‪ٔ ٝ‬ه‪ٔ :‬ت‪ٟ‬تٓ قتٕتطزٖ‪ٔ ،‬ت‪ٟ‬تٓ ثت‪ ٝ‬حؿتبه ا‪ٚ‬ضز٘ت‬ ‫لط‪٤‬ت ؾ‪ٔ ٝ‬ه‪ :‬غ‪٥‬ط طج‪٥‬ؼ‪ ٚ ٣‬غت‪٥‬تط ػتبز‪ ٢‬ثت‪ ٝ‬حؿتبه ا‪ٚ‬ضزٖ‬ ‫اظ‪ٕ٤‬ؿبٔبق‪ :‬وٓ قٕطزٖ‬ ‫چ‪ٛ‬غ‪ٔٛ‬ؿبٔبق‪ :‬ظ‪٤‬بز ث‪ ٝ‬حؿبه ا‪ٚ‬ضزٖ‬ ‫ثؿ‪٥‬بض‪ ٢‬اظ تؼبث‪٥‬ط زض فبضؾ‪ٔ ٣‬ثجت ‪٤ ٚ‬ب ٔ‪ٙ‬ف‪٘ ٣‬ساضز‪ٔ .‬ثال‪ ” :‬ػت‪٥‬تٗ‬ ‫ذ‪٥‬بِف ٘‪٥‬ؿت” و‪ٔ ٝ‬ثجت اٖ ” ػ‪ ٗ٥‬ذ‪٥‬بِف اؾت” ٔ‪ ٣‬ثبقس وت‪ٝ‬‬ ‫ػٕال وبضثطز ٘ساضز‪ .‬چ‪٘ٛ‬ى‪٤ ٝ‬ه تطو‪٥‬ت چ‪ٙ‬س وّٕ‪ ٝ‬ا‪ ٢‬اؾت و‪ٝ‬‬ ‫اظ فؼّ‪ٔ ٣‬کتک ٘کس‪ ٜ‬اؾت و‪ٙٔ ٝ‬ف‪ٔ ٚ ٣‬ثجت زاقتتت‪ ٝ‬ثتبقتس‪ .‬االٖ‬ ‫ٔؼبزَ تطو‪ ٣‬اٖ ضا ث‪ ٝ‬ؾبزٌ‪ ٣‬ذ‪ٛ‬ا‪٥ٞ‬س ز‪٤‬س‪:‬‬ ‫ا‪ٛٔٚ‬ضؾبٔبق‪ :‬زض ػ‪ ٗ٥‬ذ‪٥‬بِف ث‪ٛ‬زٖ‬ ‫ا‪ٛٔٚ‬ضؾبٔبٔبق‪ :‬زض ػ‪ ٗ٥‬ذ‪٥‬بِف ٘ج‪ٛ‬زٖ*‬ ‫٘ىت‪ :ٟٓٔ ٝ‬تٕبٔ‪ ٣‬ل‪ٛ‬اػس ‪ٔ ٚ‬ثبِ‪ٟ‬ب‪ ٢‬شوط قس‪ ٜ‬زض حبَ حبضتط زض‬ ‫تطو‪ ٣‬اؾتؼٕبَ ٔ‪ ٣‬ق‪ٛ‬ز‪ ٚ .‬اٌط ثؼضت‪ ٣‬اظ ا٘ت‪ٟ‬تب زض ا‪٤‬تطاٖ ثت‪ٝ‬‬ ‫فطأ‪ٛ‬ق‪ ٣‬ؾپطز‪ ٜ‬قس‪ ٚ ٜ‬جب‪ ٢‬ا٘طا وّٕبت فبضؾ‪ٌ ٣‬طفتت‪ ٝ‬اؾتت‪،‬‬ ‫ا‪٘ ٗ٤‬ت‪٥‬ج‪ ٝ‬فط‪ ٣ٍٙٞ‬ز‪ٍ٤‬ط ظثب٘‪ٟ‬بؾت‪ .‬چطا و‪ ٝ‬زض ا‪٤‬طاٖ فط‪ٍٙٞ‬ؿتبٖ‬ ‫‪٘ ٚ‬ظبْ ذبن‪ ٣‬ثطا‪٤ ٢‬بزٌ‪٥‬ط‪ ٢‬ل‪ٛ‬اػس زؾتتت‪ٛ‬ض‪ ٢‬تتطوت‪ٚ ٣‬جت‪ٛ‬ز‬ ‫٘ساضز‪ .‬پؽ تطو‪ ٣‬ث‪٘ ٝ‬فؿ‪ ٝ‬اقىبِ‪٘ ٣‬ساضز ‪ ٚ‬اقىبَ زض ٔبؾت‪.‬‬ ‫اظ ٕ٘‪ ٝ٘ٛ‬وّٕبت ان‪ ُ٥‬تطو‪ ٣‬و‪ ٝ‬زض ‪٥ٞ‬چ ظثب٘‪ٔ ٣‬تؼتبزَ ٘تساضز‪،‬‬ ‫وّٕ‪٤ ” ٝ‬بوبُٔ‪ٛ‬ظ” اؾت‪ .‬ا‪ ٗ٤‬وّٕ‪ ٝ‬زض تطو‪ ٣‬ث‪ٔ ٝ‬ؼ‪ٙ‬ب‪ ٢‬ا٘تؼتىتبؼ‬ ‫٘‪ٛ‬ض ٔب‪ ٜ‬زض ض‪ ٢ٚ‬اه زض‪٤‬بؾت‪ ،‬و‪ ٝ‬قت ‪ٞ‬ب زض ض‪ ٢ٚ‬اه ٔتب٘ت‪ٙ‬تس‬ ‫چکٕه ظ٘‪ ٣ٔ ٣‬زضذکس‪ .‬ا‪ ٗ٤‬وّٕ‪ ٝ‬اظ ططف ‪٥٥ٞ‬ت ظثبٖ ق‪ٙ‬بؾ‪٣‬‬ ‫إِبٖ ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ وّٕ‪ ٝ‬ؾبَ ثطٌع‪٤‬س‪ ٜ‬قس‪ .‬ذ‪ٛ‬قجرتب٘‪ ٝ‬ضؾب٘‪ٞ ٝ‬تب‪٢‬‬ ‫ا‪٤‬طاٖ ‪ ٓٞ‬ا‪٘ ٗ٤‬ىت‪ ٝ‬ضا زض تّ‪٤ٛ‬ع‪ٔ ٚ ٖٛ٤‬طج‪ٛ‬ػبت ث‪ ٝ‬ذت‪ٛ‬ثت‪٘ ٣‬کتبٖ‬ ‫زاز٘س‪ .‬ظثبٖ غ‪ ٚ ٣ٙ‬ان‪ ُ٥‬تطو‪ٙٔ ٣‬جغ ا‪ ٗ٤‬چ‪ ٗ٥ٙ‬ظطافتت ‪ٞ‬تبؾتت‬ ‫و‪ ٝ‬ض‪ٚ‬ح ا٘ؿبٖ ضا ٘‪ٛ‬اظـ ٔ‪ ٣‬ز‪ٞ‬س‪.‬‬ ‫تجس‪ ُ٤‬قسٖ چ‪٥‬ع‪ ٢‬ث‪ ٝ‬چ‪٥‬ع ز‪ٍ٤‬ط‪ٔ ،‬ثُ تجس‪ ُ٤‬قسٖ لّت ا٘ؿبٖ ثت‪ٝ‬‬ ‫ؾ‪ ًٙ‬زض تطو‪ ،٣‬اظ ز‪ٍ٤‬ط ٔع‪٤‬بت ا‪ ٗ٤‬ظثبٖ زض ٔکتک ؾبظ‪ ٢‬اؾت‪:‬‬ ‫— زاقتالتقتٕتبق‪ :‬تتجتس‪٤‬تُ ثت‪ ٝ‬ؾت‪ٙ‬تً قتتسٖ‬ ‫زاـ‪ :‬ؾت‪ٙ‬تً‬ ‫— وؤ‪ٛ‬ضِکٕه‪ :‬تجس‪ ُ٤‬ث‪ ٝ‬ظغبَ قسٖ ( ا‪٤‬تٗ ثتب‬ ‫وؤ‪ٛ‬ض‪ :‬ظغبَ‬ ‫ظغبَ قسٖ ‪٤ ٚ‬ب ؾ‪ ًٙ‬قسٖ فطق زاضز‪ .‬ث‪ ٝ‬ا‪ ٗ٤‬حبِت زض ػتطثت‪٣‬‬ ‫اؾتحبِ‪ٙ٤ٌٛ ٣ٔ ٝ‬س‪ٔ ٚ .‬ؼبزَ تتطوت‪ ٣‬اٖ‪ ” :‬زاـ ا‪ِٚ‬تس‪ٔ ”ٚ‬ت‪٣‬‬ ‫ثبقس‪).‬‬ ‫ؾبذتٗ فؼُ اظ ض‪٤‬ک‪ ٝ‬اؾٓ‪ٕٞ ،‬چ‪ ٖٛ‬ػطث‪ ٣‬ا‪ٚ‬ج لسضت ‪ ٚ‬قب‪ٞ‬تىتبض‬ ‫ازث‪ ٣‬تطو‪ ٣‬ث‪ ٝ‬حؿبه ٔ‪ ٣‬ا‪٤‬س‪:‬‬ ‫‪ٛٔٛ٤‬ضتب‪ :‬ترٓ ٔطؽ‪ٛٔٛ٤-‬ضتالٔبق‪ :‬ترٓ ٌصاقتٗ‬ ‫ٌو٘ف‪ :‬افتبه‪ٌ -‬و٘ف ِ‪ٕٙ‬ه‪ :‬حٕبْ افتبه ٌطفتٗ‬ ‫زاـ‪ :‬ؾ‪ -ًٙ‬زاـ الٔبق‪ :‬ؾ‪ ًٙ‬پطتبه وطزٖ‬ ‫اَ‪ :‬زؾت‪ -‬إِّه‪ :‬ثب زؾت ‪ٚ‬ض ضفتٗ‪ ،‬زؾت وبض‪ ٢‬وطزٖ‬ ‫ا‪٤‬بق‪ :‬پب‪ -‬ا‪٤‬بلالٔبق‪ :‬پب‪ٕ٤‬بَ وطزٖ‪-‬ا‪٤‬بق الٕ٘بق‪ :‬ث‪ ٝ‬پب ذ‪ٛ‬اؾتتٗ‪،‬‬ ‫ل‪٥‬بْ وطزٖ‬ ‫ان‪ٛ‬ات ح‪ٛ٥‬ا٘بت ‪٤ ٚ‬ب اق‪٥‬بء ٔثُ نسا‪ ٢‬افتبزٖ لططات ‪ ٚ‬چتىت‪ٝ‬‬ ‫وطزٖ‪ ،‬ذکٍٕ‪ ٗ٥‬قسٖ ؾً ‪ٌ ٚ‬طی ث‪ٍٙٞ ٝ‬بْ ز‪٤‬سٖ ا٘ؿبٖ‪ ،‬و‪ٝ‬‬ ‫نسا‪ٔ ٢‬ره‪ٛ‬ن‪ ٣‬زض ٔ‪ ٣‬ا‪ٚ‬ض٘س ‪ ٚ‬نسا‪ ٢‬ز‪ٍ٤‬تط جتب٘ت‪ٛ‬ضاٖ زض‬ ‫تطو‪ٔ ٣‬ب٘‪ٙ‬س ػطث‪ ٣‬ثؿ‪٥‬بض ٔت‪ٛٙ‬ع اؾت‪ .‬ا‪ ٗ٤‬نسا‪ٞ‬ب زض فبضؾ‪ ٣‬غت‪٥‬تط‬ ‫لبثُ ث‪٥‬بٖ ‪٤ ٚ‬ب ذ‪ ٣ّ٥‬ؾحت اؾت‪ .‬أب تطو‪ٔ ٣‬ثُ ػتطثت‪ ٣‬زض ا‪٤‬تٗ‬ ‫ظٔ‪ ٓٞ ٝٙ٥‬غ‪ ٣ٙ‬اؾت‪:‬‬ ‫ثو‪ٛ٤‬ضٔه‪ :‬نسا‪ ٢‬غطـ ٌب‪٘ ٚ‬ط‬ ‫وووط‪ٔ ٜ‬ه‪ :‬نسا‪ ٢‬غطـ ق‪٥‬ط‬ ‫قبذٕبق‪ :‬نسا‪ ٢‬غطـ ضػس ‪ ٚ‬ثطق*‬ ‫ٌوض‪ِٚ‬س‪ٔ ٜ‬ه‪ :‬نسا‪ ٢‬نبػم‪ ٝ‬اؾٕب٘‪٣‬‬ ‫‪ٞ‬ب‪ٚ‬الٔبق‪ :‬پبضؼ وطزٖ ؾً‬ ‫ا‪ٚ‬الٔبق‪ :‬ظ‪ٚ‬ظ‪ ٜ‬وک‪٥‬سٖ ٌطی‬ ‫ٔ‪٥‬ط‪ّ٤‬سأبق‪ :‬نسا‪ ٢‬ت‪ٟ‬س‪٤‬س أ‪٥‬ع ؾً ‪ٌ ٚ‬طی‬ ‫ل‪٥‬عغ‪٥‬طٔبق‪ :‬نسا‪ ٢‬ؾ‪ٛ‬ت ٔب٘‪ٙ‬س ٔبض افؼ‪٣‬‬ ‫قبو‪ٕ٥‬بق‪ :‬چ‪ٟ‬چ‪ ٟٝ‬ظزٖ ل‪ٙ‬بض‪٢‬‬ ‫اوتٕه‪ :‬نسا‪ ٢‬چ‪ٟ‬چ‪ ٟٝ‬ثّجُ ‪ ٚ‬غ‪٥‬ط‪ٜ‬‬ صفحه 6 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫مسدود سازی وجوه صاحبان چک‬ ‫برگشتی‬ ‫هعبٍى فٌبٍس ّب ًَیی ببًل هشمض اعالم مشد ‪:‬‬ ‫طشح مبًًَی هسذٍد مشدى ٍجَُ صبدسمٌٌذُ چل‬ ‫بشگشتی بِ اًذاصُ مسش هبلغ چل دس حسبه ّب‬ ‫ببًنی اغبص شذ‪.‬‬ ‫ٔ‪ٟ‬ط ٖ ٔحطٔیاٖ ٌفتۺ ـوط یو‪ٙ‬وس ٔؿوس‪ٚ‬ز ؾواظس‬ ‫حؿاب نازضو‪ٙٙ‬سٌاٖ چه تطٌکتی ت‪ ٝ‬نو‪ٛ‬ضت‬ ‫تسضیجی ‪ ٚ‬تط ؾاؼ ت‪ِ ٛ‬ی چه ‪ٞ‬ایی ؾوت وو‪ٝ‬‬ ‫تا٘ه ٔطوعس ضؾاَ ٔی ق‪ٛ‬ز ؛ ‪ ٚ‬یٗ ـوط یو‪ٙ‬وس زض‬ ‫ض‪ٚ‬ظ‪ٞ‬اس ٘رؿت اؼاظ عطح تط ؾاؼ تعس ز پویوف‬ ‫تی‪ٙ‬ی قس‪٘ ٜ‬جاْ ذ‪ٞ ٛ‬س قس ‪ ٚ‬پؽ ظ جٕوع ا‪ٚ‬ضس‬ ‫تاظذ‪ٛ‬ضز ‪ٞ‬اس عطح ظ تا٘ى‪ٟ‬ا ‪ ،‬یٗ ـط ی‪ٙ‬س حس وخوط‬ ‫عی حس‪ٚ‬ز یه ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬توط س توٕوأوی چوىو‪ٟ‬واس‬ ‫تطٌکتی تؿطس پیس ذ‪ٞ ٛ‬س وطز‪ٔ.‬حطٔیاٖ ٌوفوتۺ‬ ‫ٔعٕ‪ٛ‬ا زض تا٘ى‪ٟ‬ا ی‪ٔ ٍٝ٘ٛٙ‬طؾ‪ ْٛ‬ؾت و‪ ٝ‬پیف ظ‬ ‫تطٌکت چه ظ ؾ‪ٛ‬س قعه تا٘ه توا ٔکوتوطس‬ ‫تٕاؼ تطلط ض ٔی ق‪ٛ‬ز‪ٔ ٚ‬عٕ‪ٛ‬ا ٔ‪ّٟ‬ت و‪ٛ‬تا‪ٞ‬ی تو‪ٝ‬‬ ‫نازض و‪ٙٙ‬س‪ ٜ‬ز ز‪ٔ ٜ‬ی ق‪ٛ‬ز تا حؿاب ذو‪ٛ‬ز ض پوط‬ ‫و‪ٙ‬ستا چه تطٌکت ٘ر‪ٛ‬ضز ٔا ٌط تا٘ه چه ض‬ ‫تطٌکت ظز ٔاتمی ـط ی‪ٙ‬س ته‪ٛ‬ضت تو‪ٔٛ‬واتویوه ‪ٚ‬‬ ‫ذ‪ٛ‬زواض ٘جاْ ٔی ق‪ٛ‬ز ‪ٚ.‬س ـوع‪ٚ‬ز ۺزض ِوحو و‪ٝ‬‬ ‫تطٌکت ذ‪ٛ‬ضزٖ چه عالعات چه تطٌکتی ت‪ٝ‬‬ ‫تا٘ه ٔطوعس ضؾاَ ٔی ق‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬تا٘ه ٔطوعس ‪ٓٞ‬‬ ‫ـط ی‪ٙ‬س ٔؿس‪ٚ‬ز ؾاظس وؿطس چه تطٌکتوی ض زض‬ ‫ؾایط حؿات‪ٟ‬اس ـطز ظ ‪ٕٞ‬واٖ ِوحو و‪ ٝ‬اؼواظ ٔوی‬ ‫و‪ٙ‬س‪ٔ.‬عا‪ ٖٚ‬تا٘ه ٔطوعس ٌفتۺتا٘ىو‪ٟ‬وا ٔو‪ٛ‬ظوؿ‬ ‫‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س پیأه تطٌکت ذ‪ٛ‬ضزٖ چه ‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬ویوٗ‬ ‫اؼاظ ـط ی‪ٙ‬س ٔؿس‪ٚ‬ز ؾاظس ‪ٚ‬جو‪ ٜٛ‬ض توط س ـوطز‬ ‫نازض و‪ٙٙ‬س‪ ٜ‬ضؾاَ و‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫‪ٚ‬س ذاعط٘کاٖ وطز ۺا٘چ‪ ٝ‬زض لا٘‪ ٖٛ‬پیوف تویو‪ٙ‬وی‬ ‫قس‪ٔ ٜ‬ؿس‪ٚ‬ز ؾاظس ‪ٚ‬ج‪ ٜٛ‬ؾت ٘و‪ ٝ‬توطز قوت اٖ‬ ‫؛ ِص ٔغاتک لا٘‪ ٖٛ‬تا٘ه ٔطوعس ٔثاِػ ض ٔؿوس‪ٚ‬ز‬ ‫ٔی و‪ٙ‬س‪ ٚ‬ؾایط ٔ‪ ٛ‬ضزس و‪ ٝ‬زض لوا٘و‪ ٖٛ‬زض ٔو‪ٛ‬ضز‬ ‫چه تطٌکتی پیف ظ یٗ ‪ٚ‬ج‪ٛ‬ز ز قت‪ ٝ‬ؾت عٓ‬ ‫ظ ی‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ـطز ت‪ ٝ‬شی‪ٙ‬فع چه ٔط جعو‪ ٝ‬وو‪ٙ‬وس ‪ ٚ‬تو‪ٝ‬‬ ‫٘ح‪ٛ‬س ضضایت ‪ ٚ‬ض جّه و‪ٙ‬س یا ی‪ٙ‬ىو‪ ٝ‬ـوط یو‪ٙ‬وس‬ ‫لضایی ض تا عطح قىایت زض ل‪ ٜٛ‬لضایویو‪٘ ٝ‬وجواْ‬ ‫ز‪ٞ‬س ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬اٖ زض جاس ذ‪ٛ‬زـ پاتطجاؾت ‪ ٚ‬ـموظ‬ ‫تفاق جسیسس و‪ ٝ‬حازث قس‪ ٜ‬وٕه تو‪ ٝ‬حومواق‬ ‫حک ـط ز ؾت تا ـطز زض ‪ٞ‬و‪ٙ‬وٍواْ ٔوط جوعو‪ ٝ‬تو‪ٝ‬‬ ‫ٔووحوواوووٓ یووٗ ٔووثوواِووػ ٔؿووس‪ٚ‬زس زض حؿوواب‬ ‫نازضو‪ٙٙ‬س‪ ٜ‬چه ٔ‪ٛ‬ج‪ٛ‬ز تاقس تا تا حىٓ ز زٌوا‪ٜ‬‬ ‫تطز قت ق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ٍاسدات مبالّب هشببِ تَلیذ‬ ‫داخل هوٌَع است‬ ‫ٍصیش صٌعت‪ ،‬هعذى ٍ تیجیبست گی یت‪ٍ :‬اسدات‬ ‫مبال ّب خبسجی مِ هشببِ تَلییذ داخیل داسًیذ‬ ‫ّوچٌبى هوٌَع است‪.‬‬ ‫ؾیسضضا ـاعٕی زضتاض‪ ٜ‬تؽییط ت حتٕاِی ـ‪ٟ‬طؾوت‬ ‫ٕٔ‪ٛٙ‬عیت ‪ ٚ‬ضز ت واا ‪ٞ‬اس ذاضجی وو‪ ٝ‬تو‪ِٛ‬ویوس‬ ‫ٔکات‪ ٝ‬ز ذّی ز ض٘س‪ٌ ،‬فتۺ حوصؾ ٔوٕو‪ٙ‬و‪ٛ‬عویوت‬ ‫‪ ٚ‬ضز ت ‪ ۰‬تا ‪ ۴‬لّٓ واا ت‪ ٝ‬ز‪ِٚ‬ت پیک‪ٟٙ‬از قس‪ ٜ‬وو‪ٝ‬‬ ‫زض حاَ تطضؾی اٖ ‪ٞ‬ؿتیٓ‪ٔ ،‬ا عوٕوس‪ ٜ‬ؾواذوتواض‬ ‫ٕٔ‪ٛٙ‬عیت ‪ ٚ‬ضز ت ‪ٞ ۰‬ع ض لّٓ واا و‪ ٝ‬ظ ؾاَ ‪۹۷‬‬ ‫ته‪ٛ‬یه قس‪ ٜ‬حفظ ٔیق‪ٛ‬ز ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ظیط ن‪ٙ‬عت‪ٔ ،‬عسٖ ‪ ٚ‬تجاضت ضاـ‪ ٝ‬وطزۺ عوٕوس‪ٜ‬‬ ‫واا ‪ٞ‬اس ٕٔ‪ٛٙ‬ع‪ ٚ ٝ‬ضز تی‪ٔ ،‬هطـی ‪ٟ٘ ٚ‬ایی ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س‬ ‫‪ٔ ٚ‬ا ت‪ٞ ٝ‬یچ ‪ٚ‬ج‪ ٚ ٝ‬ضز ت ٔ‪ ٛ‬ز ‪ِٚ‬ویو‪ٔ ٚ ٝ‬واقویوٗ‬ ‫اات ض ٕٔ‪ٛٙ‬ع ٕ٘یو‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫ینشٌبِ ‪ 8‬خشداد ‪ 92 * 1041‬هی ‪ 9۷ * 9499‬شَال‪ * 1001‬سبل سی ٍ دٍم ( اٍتَص اینیٌجی ایل ) * شوبسُ ( سبیی ) ‪004۷ :‬‬ ‫موتور سیکلت الشاس بششداره‬ ‫سند مالکیت‪: -‬‬ ‫انتظامی ایران ‪ 44455-142‬مد ‪7122‬ششداره‬ ‫مددوتددور ‪3052580‬شددشدداره شدداسددی‬ ‫‪ NER***125A8500820‬بنام اینجانب حامدد‬ ‫کبیری مفقود گردیده از درجه اعتبدار سداقدط‬ ‫می باشد‪5517.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫برگ سبس خودرو سواری ‪ 552‬به رنگ سفید روغنی ومد‬ ‫‪127-12‬ط‪21‬ششاره مدوتدور‬ ‫‪7145‬بششاره ‪:‬‬ ‫شددداسدددی‬ ‫‪725 BOO 27519‬شدددشددداره‬ ‫‪ NAAP97PD5EJ 291252‬بنام مدیدر سد دیدد‬ ‫میرابوالحسنی کوه کشرمفقود گردیده از درجه اعتدبدار‬ ‫ساقط می باشد‪952.‬‬ ‫م الف ‪ 169‬هیبًِ‬ ‫مقایسه تورم »بود «و »نبود «‬ ‫ارز دولتی‬ ‫مبّش فبصلِ طبقبتی بب هشدهیسبص یبساًِّب‬ ‫حزف ٍاسطِّب اص صًجیشُ مبال اسبسی‬ ‫عضَ مویسیَى عیویشاى گی یت‪ :‬اص‬ ‫هضیت ّب هْن اصالح یبساًِ ّیب اییی‬ ‫است مِ حوبیت ّب دٍلتی هستقین بِ‬ ‫دست هشدم هی سسذ ٍ ٍاسطِّب حزف‬ ‫هی شًَذ‪ ،‬مشبٍسص ٍ صًجیشُ تَصیی‬ ‫مبال ًیض بِ بْشُ ٍس هی سسذ ٍ فبصیلیِ‬ ‫طبقبتی ًیض بب تَصی عیبدالًیِ ییبساًیِ‬ ‫مبّش هییببذ‪.‬‬ ‫لثاَ قاوطس تهوطیوح ووطزۺ ‪ٞ‬وٕو‪ٝ‬‬ ‫ؾیاؾتٕس ض ٖ‪ ،‬واضق‪ٙ‬اؾاٖ ‪ ٚ‬ـعوااٖ ‪ٚ‬‬ ‫لتهازس شعاٖ ز ض٘س وو‪ ٝ‬ؾویواؾوت‬ ‫جسیس ز‪ِٚ‬ت زض ذه‪ٛ‬ل ‪ٞ‬سـٕو‪ٙ‬وسس‬ ‫یاض ٘‪ٞ ٝ‬ا ‪٘ ٚ‬تمواَ یواض ٘و‪ ٝ‬ظ توتوس س‬ ‫ظ٘جیط‪ ٚ( ٜ‬ضزو‪ٙٙ‬س‪ )ٜ‬ت‪٘ ٝ‬ت‪ٟ‬اس ظ٘جیوط‪ٜ‬‬ ‫(ٔهطؾ و‪ٙٙ‬س‪ )ٜ‬زضؾت ‪ٔ ٚ‬و‪ٙ‬وغوموی‬ ‫ؾت‪ ،‬یٗ واضس ؾت و‪ ٝ‬تایس ٘وجواْ‬ ‫ٔی قس ‪ ٚ‬ز‪ِٚ‬ت‪ٞ‬اس لثّی ظ ٘جاْ اٖ‬ ‫عفط‪ ٜ‬ضـت‪ٙ‬س‪ ،‬ت‪ٙ‬اتط یٗ‪ ،‬ؾیاؾت جوسیوس‬ ‫ٔ‪ٛ‬ضز تاییس ؾت ‪ ٚ‬زض ٔ‪ٛ‬ضز زضؾوتوی‬ ‫اٖ قىی ‪ٚ‬ج‪ٛ‬ز ٘س ضز‪ٚ.‬س ز ٔو‪ ٝ‬ز زۺ‬ ‫ٔکىالت لتهوازس وو‪ ٝ‬ضظ ‪۰۰۴۴‬‬ ‫ت‪ٔٛ‬ا٘ی تط س وک‪ٛ‬ض تو‪ٚ ٝ‬جو‪ٛ‬ز ا‪ٚ‬ضز‪،‬‬ ‫تایس ت‪ ٝ‬عطیمی حُ ‪ ٚ‬ـهوُ ٔوی قوس‪،‬‬ ‫ؾیاؾت جسیس ز‪ِٚ‬وت زض ذهو‪ٛ‬ل‬ ‫‪ٞ‬سـٕ‪ٙ‬سس یاض ٘‪ٞ ٝ‬ا ‪ ٚ‬عغاس یاض ٘‪ ٝ‬تو‪ٝ‬‬ ‫ٔهطؾ و‪ٙٙ‬وس‪ٔ ٜ‬وی تو‪٘ ٛ‬وس ض ‪ٞ‬وىواض‬ ‫ٔ‪ٙ‬اؾثی تاقس‪ٔ ،‬وا ٔورواِوفوی توا یوٗ‬ ‫ؾیاؾت زض جایی ٕ٘یتی‪ٙ‬یٓ ‪ٕٞ ٚ‬یٗ ٔط‬ ‫٘کاٖ ز‪ٙٞ‬س‪ ٜ‬زضؾتی ؾیاؾتی ؾت وو‪ٝ‬‬ ‫ت‪ ٝ‬تاظٌی ظ ؾو‪ٛ‬س ز‪ِٚ‬وت تو‪ ٝ‬جوط‬ ‫ٌص قت‪ ٝ‬قس‪ ٜ‬ؾت‪.‬‬ ‫یٗ عض‪ ٛ‬وٕیؿی‪ ٖٛ‬عٕوط ٖ ٔوجوّوؽ‬ ‫ز ٔ‪ ٝ‬ز زۺ ٔکىُ نّی و‪ ٝ‬ؾویواؾوت‬ ‫ضظ ‪ ۰۰۴۴‬ت‪ٔٛ‬وا٘وی توط س وکو‪ٛ‬ض تو‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬ج‪ٛ‬ز ا‪ٚ‬ضز‪ ،‬یٗ ت‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬تؿتطس توط س‬ ‫ض ٘ت ‪ ٚ‬ـؿاز یجاز وطز ‪ ٚ‬ؾ‪ٛ‬زج‪ٛ‬یواٖ‬ ‫ظ یٗ ـضا ت‪ٟ‬ط‪ ٜ‬تطز٘س‪ ،‬حتی ؾواوو‪ٙ‬واٖ‬ ‫وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬اس زیٍط ‪ ٓٞ‬ظ یٗ یواض ٘و‪ ٝ‬س‬ ‫و‪ ٝ‬ز‪ِٚ‬ت ت‪ ٚ ٝ‬ضزو‪ٙٙ‬سٌاٖ پوطز ذوت‬ ‫ٔی وطز‪ ،‬ؾ‪ٛ‬ز ٔیتطز٘س‪ ،‬ت‪ ٝ‬ع‪ٛ‬ضس وو‪ٝ‬‬ ‫واا‪ٞ‬اس ٔ‪ٛ‬ضز ٘یاظ ٔطزْ ت‪ ٝ‬ذواضد ظ‬ ‫وک‪ٛ‬ض لاچاق ٔی قس‪ ،‬یٗ ٔؿائوُ تو‪ٝ‬‬ ‫ضطض ٔطزْ ت‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬تایس یٗ ٔؿهّو‪ ٝ‬ضـوع‬ ‫ٔی قس‪ .‬یٗ ٕ٘ای‪ٙ‬س‪ٔ ٜ‬جّؽ تیاٖ ووطزۺ‬ ‫ٔطزْ و‪ ٝ‬تایس ٘فع ٔؿتمیٓ ظ عوغواس‬ ‫ضظ تطجیحی ‪ ۰۰۴۴‬ت‪ٔٛ‬ا٘ی ٔیتوطز٘وس‪،‬‬ ‫وٕتط ظ اٖ ت‪ٟ‬ط‪ٜٙٔ‬س ٔیقس٘س‪ ،‬زض ‪ ٚ‬لع‬ ‫ؾ‪ٛ‬ز یٗ ضظ ت‪ ٝ‬جیه عس‪ ٜ‬س ؾ‪ٛ‬زجو‪ٛ‬‬ ‫‪ ٚ‬ؾاو‪ٙ‬اٖ زیٍط وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬ا ٔی ضـت‪.‬‬ ‫‪ٚ‬س ز ٔ‪ ٝ‬ز زۺ جط س ؾیاؾت جوسیوس‬ ‫‪ٞ‬سـٕ‪ٙ‬سس یاض ٘‪ٞ ٝ‬ا ٔث‪ٙ‬ی تط حصؾ ضظ‬ ‫تطجیحی ‪ ٚ‬عغواس یواض ٘و‪ ٝ‬زض اذوط‬ ‫ظ٘جیط‪ ٜ‬ت‪ٔ ٝ‬هطؾ و‪ٙٙ‬س‪ ٜ‬زض ‪ ٚ‬لع ضـوع‬ ‫و‪ٙٙ‬س‪ٔ ٕٝٞ ٜ‬کىالتی ؾت و‪ ٝ‬ؾیاؾت‬ ‫ضظ ‪ ۰۰۴۴‬ت‪ٔٛ‬وا٘وی توط س وکو‪ٛ‬ض تو‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬ج‪ٛ‬ز ا‪ٚ‬ضز‪ ٜ‬تو‪ٛ‬ز‪ .‬توا جوط س یوٗ‬ ‫ؾیاؾت جسیس‪ ،‬تؿتط ض ٘ت ‪ ٚ‬ـؿواز ظ‬ ‫تیٗ ٔیض‪ٚ‬ز ‪ ٚ‬تو‪ ٝ‬لواچواق وواا‪ٞ‬واس‬ ‫ؾاؾی ٔ‪ٛ‬ضز ٘یاظ ٔطزْ تو‪ ٝ‬ذواضد ظ‬ ‫وک‪ٛ‬ض پایاٖ ز ز‪ٔ ٜ‬وی قو‪ٛ‬ز‪.‬قواووطس‬ ‫ضاـ‪ ٝ‬ووطزۺ ظ ٔوعیوت ‪ٞ‬واس ٔو‪ٟ‬وٓ‬ ‫پطز ذت یاض ٘‪٘ ٝ‬مسس یوٗ ؾوت وو‪ٝ‬‬ ‫اظْبسات هسئَالى ٍ بشسسی هشامض پظٍّشی ًشبى‬ ‫هی دّذ تَسم ًبشی اص اصالح یبساًِّب حذامثش ‪۷‬‬ ‫دسصذ است اهب تذاٍم تخصیص اسص تشجییی یی‬ ‫ضوی ایٌنِ هٌجش بِ ثبت تَسمّیب دٍسمیویی‬ ‫هیشذ‪.‬‬ ‫حٕایت ‪ٞ‬اس ز‪ِٚ‬تی ٔؿتمیٓ تو‪ ٝ‬زؾوت‬ ‫ٔطزْ ٔیضؾس ‪ ٚ ٚ‬ؾوغو‪ٞ ٝ‬وا حوصؾ‬ ‫ٔیق‪٘ٛ‬س‪ ،‬وکا‪ٚ‬ضظس ‪ ٚ‬ظ٘جیط‪ ٜ‬تو‪ٛ‬ظیوع‬ ‫واا ٘یع ت‪ ٝ‬ت‪ٟ‬ط‪ٜٚ‬ضس ٔوی ضؾو‪ٙ‬وس‪ ،‬توا‬ ‫زضیاـت ٔؿتمیٓ یاض ٘‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ؾظ ٔهوطؾ‬ ‫و‪ٙٙ‬س‪ ،ٜ‬عال‪ ٜٚ‬تط تحمک ‪ٞ‬وسؾ ز‪ِٚ‬وت‬ ‫زض حٕایت ظ لکاض ٔرتّؿ‪ ،‬ـوانوّو‪ٝ‬‬ ‫عثماتی ٘یع تا ت‪ٛ‬ظیوع عوازا٘و‪ ٝ‬یواض ٘و‪ٝ‬‬ ‫وا‪ٞ‬ف ٔییاتس‪.‬ت‪ٌ ٝ‬فوتو‪ ٝ‬یوٗ عضو‪ٛ‬‬ ‫وٕیؿی‪ ٖٛ‬عٕط ٖ ٔجّؽ‪ ،‬ز‪ِٚ‬ت توایوس‬ ‫ضٕٗ جط س یٗ ؾیاؾت ت‪ ٝ‬تکوطیوح‬ ‫اٖ تط س ٔطزْ تپطز ظز تا ‪ٕٞ‬ط ‪ٞ‬ی تیف‬ ‫ظ پوویووف ٔووطزْ ض ز قووتوو‪ ٝ‬توواقووس‪،‬‬ ‫ٌفت ‪ٌٞٛ ٚ‬اس واضق‪ٙ‬اؾوی توایوس زض‬ ‫زؾت‪ٛ‬ض وواض لوط ض توٍویوطز‪ ،‬زض یوٗ‬ ‫ٌفت‪ٌٞٛٚ‬ا ٔوی تو‪ ٚ ٖ ٛ‬ضز ٔؿوائوُ‬ ‫پیچیس‪ ٜ‬لتهازس قس‪ ،‬ت‪ ٝ‬ع‪ٛ‬ضس و‪ ٝ‬زض‬ ‫تشفٌذ جذیذ ًبًَاییّب‬ ‫بشا افضایش میوت ًبى‬ ‫خط اعتببس ‪ 0‬هیلیبسددالس‬ ‫بشا تجبس ایشاًی‬ ‫ایی سٍصّب بشخی ًبًَاییّب بب تشفٌذ جذیذ میوت‬ ‫ًبى سا افضایش هیدٌّذ‪.‬‬ ‫یٗ ض‪ٚ‬ظ‪ٞ‬ا تطذی ٘ا٘‪ ٛ‬یی‪ٞ‬ا تا توطـو‪ٙ‬وس جوسیوسس‬ ‫لیٕت ٘اٖ ض ـع یف ز ز‪٘ ٜ‬س‪ ،‬ا٘‪ٟ‬ا ٘اٖ و‪ٙ‬جوسس‬ ‫ض ٌط ٖ تط وطز‪٘ ٜ‬س ‪ ٚ‬تطذی ـط ز و‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬ذاعوط‪ٜ‬‬ ‫ویفیت ترکی ت‪٘ ٝ‬اٖ ٔهطـی ‪٘ ،‬واٖ وو‪ٙ‬وجوسس‬ ‫زضذ‪ ٛ‬ؾت ٔیو‪ٙٙ‬س‪ٔ ،‬جث‪ٛ‬ض ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س لیٕت ‪ٞ‬اس ز‪ٚ‬توط توطس توپوطز ظ٘وس‪.‬توط ؾواؼ‬ ‫ٌع ضـ ٔیس ٘ی ٘ا٘‪ ٛ‬یی ‪ٞ‬اس ؾ‪ٍٙ‬ه ـط‪ٚ‬قی و‪ ٝ‬پیف تط ٘اٖ ؾو‪ٙ‬وٍوه ‪ٞ ۰‬وع ض‬ ‫ت‪ٔٛ‬ا٘ی ض تا ضاـ‪ ٝ‬وطزٖ و‪ٙ‬جس ت‪ ۴۴۴۴ ٝ‬ت‪ٔٛ‬اٖ ‪ٞ ٚ‬فت ‪ٞ‬ع ض ت‪ٔٛ‬واٖ ٔوی ز ز٘وس‪،‬‬ ‫و‪ ٖٛٙ‬لیٕت‪ٞ‬ا ض ت‪ٞ ۱۴ ٚ ۷ ٝ‬ع ض ت‪ٔٛ‬اٖ ـع یوف ز ز‪٘ ٜ‬وس‪.‬یوه ذوطیوس ض ٘واٖ‬ ‫ٌفتۺ یٗ قی‪ ٜٛ‬جسیس ٘ا٘‪ ٛ‬یی‪ٞ‬ا تط س ـع یف لیٕت ؾت‪ ،‬زض حاِی وو‪ٞ ٝ‬ویوچ‬ ‫عالعی‪ ٓٞ ٝ‬زض ٘ا٘‪ ٛ‬یی ٘هه ٘ىطز‪٘ ٜ‬س تا ٔطزْ لثالً ظ لیٕتی و‪ ٝ‬ـع یف ز ز‪٘ ٜ‬وس‬ ‫تاذثط ق‪٘ٛ‬س‪ٚ.‬س ٌفتۺ پیف ظ یٗ ‪ٞ‬ط ویّ‪ ٛ‬و‪ٙ‬جس ض ‪ٞ ۷۴‬ع ض ت‪ٔٛ‬اٖ ذوطیوس ضس‬ ‫ٔیوطزیٓ‪ٔ ،‬ا و‪ ٖٛٙ‬ت‪ٞ ۱۴۴ ٝ‬ع ض ت‪ٔٛ‬اٖ ـع یف یاـت‪ ٝ‬ؾت‪ ۴‬ت‪ٙ‬اتط یٗ ـوط‪ٚ‬ـ تو‪ٝ‬‬ ‫لیٕت لثّی تط س ٔا نطـ‪ ٝ‬س ٘س ضز‪ .‬یٗ ـع یف لیٕت ‪ٞ‬ا ت‪ ٝ‬ن‪ٛ‬ضت ذ‪ٛ‬زؾط ٘و‪ٚ ٝ‬‬ ‫ت‪ٛ‬ؾظ تطذی ٘ا٘‪ ٛ‬یی‪ٞ‬ا ٘جاْ قس‪ٞ ٚ ٜ‬یچ ٌ‪ٔ ٝ٘ٛ‬ج‪ٛ‬ظ ـع یف لیٕت ظ ؾ‪ٛ‬س ؾتاز‬ ‫ت‪ ٙ‬یٓ تاظ ض نازض ٘کس‪ ٜ‬ؾت‪.‬ت‪ٌ ٝ‬ع ضـ ـاضؼ ‪ ۰۴‬ضزیث‪ٟ‬کت ٔا‪ ٜ‬ز‪ِٚ‬ت نوالح‬ ‫یاض ٘‪ٞ ٝ‬ا ض وّیس ظز ‪ ٚ‬تط س چ‪ٟ‬اض لّٓ وااس ؾاؾی ض‪ٚ‬ؼٗ‪ٔ ،‬طغ‪ ،‬تروٓ ٔوطغ ‪ٚ‬‬ ‫ِث‪ٙ‬یات و‪ٔ ٝ‬تاحط ظ ٘‪ٟ‬از‪ ٚ ٜ‬ضز تی ت‪ٛ‬ز٘س‪ ،‬لیٕت‪ٞ‬اس جسیسس ته‪ٛ‬یه قس‪ٞ ،‬و‪ٙ‬و‪ٛ‬ظ‬ ‫نالح یاض ٘‪٘ ٝ‬اٖ ؾ‪ٙ‬تی ٘جاْ ٘کس‪ ٜ‬ؾت ‪ ٚ‬ا٘‪ٟ‬ا تایس ت‪ ٝ‬لیٕت ‪ٞ‬اس لثّی تفط‪ٚ‬ق‪ٙ‬س‪،‬‬ ‫ٔا ٘ا٘‪ ٛ‬یی‪ٞ‬اس ؾ‪ٙ‬تی ٔیٌ‪ٛ‬ی‪ٙ‬س لیٕت‪ٞ‬اس ـعّی تط س ا٘‪ٟ‬ا ت‪ ٝ‬نطـ‪٘ ٝ‬یؿت‪.‬‬ ‫چاضچ‪ٛ‬تی تؿویواض ؾواز‪ ٜ‬تو‪ ٝ‬تکوطیوح‬ ‫ؾیاؾت یاض ٘‪ٞ ٝ‬اس ‪ٞ‬سـٕ‪ٙ‬س تط س ٔطزْ‬ ‫تپطز ظیٓ‪ٌ ،‬ط یٗ ض‪ٚ‬ق‪ٍٙ‬طس‪ٞ‬ا ٘وجواْ‬ ‫ق‪ٛ‬ز‪ ،‬عطح تا حٕایت ٔطزْ ٔیت‪٘ ٛ‬س ت‪ٝ‬‬ ‫زضؾتی جط ق‪ٛ‬ز ‪ٔ ٚ‬طزْ ‪ ٚ‬جأعو‪ ٝ‬ظ‬ ‫ـ‪ ٛ‬یس اٖ ت‪ٟ‬ط‪ٔ ٜ‬و‪ٙ‬وس ٔوی قو‪٘ٛ‬وس‪ .‬تو‪ٝ‬‬ ‫ٌع ضـ ـاضؼ زض ؾاَ ‪ٞ‬اس ٌوصقوتو‪ٝ‬‬ ‫قا‪ٞ‬س لاچاق واا‪ٞ‬اس ؾواؾوی ٔو‪ٛ‬ضز‬ ‫٘یاظ ٔطزْ ت‪ ٝ‬ذاضد ظ وک‪ٛ‬ض ت‪ٛ‬ز‪ ٜ‬یوٓ‪،‬‬ ‫ظ عطؾ زیٍط‪ ،‬واا‪ٞ‬اس ؾواؾوی توا‬ ‫لیٕت ٔ‪ٙ‬اؾه ت‪ ٝ‬زؾت ٔطزْ ٘وطؾویوس‪ٜ‬‬ ‫ؾووت ‪ٔ ٚ‬ووطزْ زض یووٗ ذهوو‪ٛ‬ل‬ ‫عتط ضاتی ز قت‪ٙ‬س‪ ،‬تؿتط ض ٘ت ‪ ٚ‬ـؿواز‬ ‫٘یع تط س عس‪ ٜ‬س ٔ‪ٟ‬یا قس‪ ٜ‬ؾوت ‪ ٚ‬توا‬ ‫ـووع یووف توویووف ظ حووس ‪ ٚ‬ضز ت‪،‬‬ ‫ذ‪ٛ‬زوفایی ّٔی زض ٔعطو ت‪ٟ‬سیس لط ض‬ ‫ٌطـت‪ ٝ‬ؾت‪.‬‬ ‫سٍسْب‬ ‫ٍصیش ً ت گ ت‪ :‬بب تَافق ّب ٍ ت بّنًبهِ ّیب میِ‬ ‫بعضی اص اًْب دس حَصُ اًشط بِ مشاسداد هیٌیجیش‬ ‫شذُ است‪ ،‬طبق بشًبهِ سیض ظشف یل سبل ٍ ًین‬ ‫ایٌذُ سقف هببدالت تجبس ایشاى ٍ سٍسیییِ بیِ‬ ‫سبالًِ ‪ 04‬هیلیبسد دالس خَاّذ سسیذ‪.‬‬ ‫ج‪ ٛ‬ز ‪ٚ‬جی ـع‪ٚ‬زۺ زض ض‪ٚ‬ؾی‪٘ ٝ‬یع زض تتس ٘یىالس ق‪ٍِٛ‬ی‪ٛٙ‬ؾ‪ٚ ،‬ظیط ٘طغس ض‪ٚ‬ؾی‪ٝ‬‬ ‫تط س یٗ ٔ‪٘ ٟٓ‬تراب قس‪ ٜ‬ت‪ٛ‬ز‪ ،‬و‪ ٝ‬ض‪ٚ‬ؼ‪ٞ‬ا یٗ ؾغح ض ت‪ٔ ٝ‬عا‪٘ ٖٚ‬رؿت ‪ٚ‬ظیوط‬ ‫ذ‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬پیفتط زض تاظ‪ ٜ‬ظٔا٘ی ؾاَ‪ٞ‬اس ‪ ۰۴۱۰‬تا ‪ ۰۴۱۶‬ضئیؽ وٕیؿی‪ٔ ٖٛ‬کتطن‬ ‫لتهازس ت‪ٟ‬ط ٖ‪ٔ-‬ؿى‪ ٛ‬ت‪ٛ‬ز‪ ٜ‬ؾت ‪ ٚ‬تجطت‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬تی ٘یع زض یٗ ظٔی‪ ٝٙ‬ز ضز ‪ٕ٘ ٚ‬ای‪ٙ‬س‪ٜ‬‬ ‫یٗ وک‪ٛ‬ض زض ٘کؿت‪ٞ‬اس ئتالؾ ‪ٚ‬پهپالؼ ت‪ٝ‬قٕاض ٔیایس‪ ،‬ضتما ز ز٘وس‪ٚ‬ظیوط‬ ‫٘فت ٌفتۺ زض ٌصقت‪ ٝ‬زض ح‪ٛ‬ظ‪ٜٞ‬اس ن‪ٙ‬عت‪ ،‬تج‪ٟ‬یع ت پعقىوی ‪ ٚ‬وکوا‪ٚ‬ضظس‬ ‫ٔص وط ت ز‪ٚ‬جا٘ث‪ ٝ‬س ٘جاْ قس‪ ٜ‬ت‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬زض ؾفط ِىؿا٘سض ٘‪ ٛ‬ن‪ٔ ،‬عا‪٘ ٖٚ‬رؿوت‬ ‫‪ٚ‬ظیط ض‪ٚ‬ؾی‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬ت‪ٟ‬ط ٖ ‪ٞ‬یهتی عاِیضتث‪ٔ ٝ‬تکىُ ظ ٔعا‪٘ٚ‬اٖ ‪ٚ‬ظ ضترا٘‪ٞٝ‬اس ٔرتوّوؿ‬ ‫عٓ ظ ٘طغس‪ ،‬ن‪ٙ‬عت‪ ،‬حُٕ‪٘ٚ‬مُ‪ ،‬وکا‪ٚ‬ضظس‪ ،‬ح‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬ز‪ِٚ‬تی ٔجٕع ـوسض ؾویو‪ٖٛ‬‬ ‫ض‪ٚ‬ؾی‪ٔ ،ٝ‬ؿه‪ٛ‬اٖ ق‪ٟ‬ط اؾتاض ذاٖ ‪ ٚ‬زض حمیمت زض ‪ ٕٝٞ‬حو‪ٛ‬ظ‪ٞ ٜ‬وا زض ؾوغو‪ٛ‬ح‬ ‫ٔعا‪٘ٚ‬اٖ ‪ٚ‬ظ ضتذا٘‪ٞٝ‬ا ‪ٚ‬س ض ‪ٕٞ‬ط ‪ٞ‬ی ٔیوطز٘س‪ ،‬تو‪ ٛ‬ـوک ‪ٞ‬واس ذو‪ٛ‬توی ٘وجواْ‬ ‫قس‪ٚ .‬جی ـع‪ٚ‬زۺ ذ‪ٛ‬قثرتا٘‪ ٝ‬زیط‪ٚ‬ظ ‪ٔ ٚ‬ط‪ٚ‬ظ ٘کؿت‪ٞ‬وایوی ـکوطز‪ ٜ‬ز قوتویوٓ ‪ٚ‬‬ ‫ت‪ ٛ‬ـک‪ٞ‬اس ذ‪ٛ‬تی ٘جاْ قس‪ ،‬یىی ظٔح‪ٛ‬ض‪ٞ‬اس ٔ‪ٛ‬ضز تحج ٔؿائُ ٔاِی ‪ ٚ‬توا٘وىوی‬ ‫ت‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬زض یٗ تاض‪٘ ٜ‬یع تهٕیٓ‪ٞ‬ایی ت‪ٛ ٙٔٝ‬ض ؾتفاز‪ ٜ‬ظ ضظ‪ٞ‬اس ّٔوی زض ض‪ ٚ‬توظ‬ ‫ز‪ٚ‬جا٘ث‪ ٚ ٝ‬پیٕاٖ‪ٞ‬اس پ‪ِٛ‬ی ز‪ٚ‬جا٘ث‪ ٝ‬تراش قس‪.‬‬ ‫خشدادهبُ پبیبى هْلت شٌبسبیی افشاد‬ ‫داسا ششایط دسیبفت سْبم عذالت‬ ‫سبصهبى بْضیستی اعالم شذُ‪ ،‬دٍلت طبق مبًَى بَدجِ‬ ‫سبل جبس ‪ ،‬هنلف شذُ است‪ ،‬بِ افشاد ت ت پَشیش‬ ‫مویتِ اهذاد‪ ،‬بْضیستی ٍ افشاد ٍاجذ ششایط ‪ ،‬سیْیبم‬ ‫عذالت ٍاگزاس مٌذ‪ٍ .‬صاست تعیبٍى‪ ،‬میبس ٍ سفیبُ‬ ‫اجتوبعی تب پبیبى خشداد سبل جبس ‪ ،‬افیشاد داسا‬ ‫ششایط سا تعییی هیمٌذ‪.‬‬ ‫ٔحٕ‪ٛ‬ز حؿ‪ٔ ،ّٛٙ‬عا‪ ٖٚ‬ـ‪ٙ‬ا‪ٚ‬ضس ‪ ٚ‬تو‪ٛ‬ؾوعو‪ ٝ‬قوطووت‬ ‫ؾپطز‪ٌ ٜ‬ص ضس ٔطوعس‪ٌ ،‬وفوتۺ ؾو‪ٛ‬ز توالویوٕوا٘وس‪ٜ‬‬ ‫ؾ‪ٟ‬أس ض ٖ عس ِت و‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬تاظٌی قٕاض‪ ٜ‬قثاس حؿاب‬ ‫تا٘ىی ذ‪ٛ‬ز ض زض ؾجاْ عالْ وطز‪٘ ٜ‬س ‪ ٚ‬حس‪ٚ‬ز ‪۰۴۴‬‬ ‫‪ٞ‬ع ض ٘فط ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س‪ ،‬ظ عطیک ؾأا٘‪ ٝ‬پایوا تو‪ ٝ‬حؿواتکواٖ‬ ‫‪ ٚ‬ضیع قس‪.‬حؿ‪ ّٛٙ‬ز ٔ‪ ٝ‬ز زۺ ؾ‪ٛ‬ز‪ٞ‬اس تالیٕا٘س‪ ٜ‬ؾو‪ٟ‬واْ‬ ‫عس ِت ٔطت‪ٛ‬ط ت‪ ٝ‬عّٕىطز ؾواَ ‪ ۹۹‬قوطووت ‪ٞ‬واس‬ ‫ؾطٔای‪ٝ‬پصیط ؾ‪ٟ‬اْ عس ِت ؾت ‪ ٚ‬تعس زس ٘یع عوال‪ٜٚ‬‬ ‫تط ؾ‪ٛ‬ز ‪ ،۹۹‬ؾ‪ٛ‬ز ؾاَ ‪ ٓٞ ۹۸‬تالیٕا٘س‪ ٜ‬ؾت وو‪ ٝ‬زض‬ ‫یٗ ز‪ ٚ‬ؾاَ ت‪ٛ‬ؾظ قطوت ؾپطز‪ٌٜ‬وص ضس ٔوطووعس‬ ‫‪ ٚ‬ضیع ٔی ق‪ٛ‬ز‪.‬ؾثس ؾ‪ٟ‬اْ عس ِت ظ توعوس زس ؾو‪ٟ‬واْ‬ ‫ضظ٘س‪ٕ٘ ٚ ٜ‬از‪ٞ‬اس تعضی تاظ ض ؾطٔای‪ ٝ‬تکىیُ قوس‪ٜ‬‬ ‫ؾت و‪ ٝ‬زض ‪ٞ‬فت‪ٞ ٝ‬اس ٌصقت‪ ٝ‬تا ٘‪ٛ‬ؾواٖ زض ٔویوع ٖ‬ ‫ضظـ ‪ٕٞ‬ط ‪ ٜ‬ت‪ٛ‬ز‪ ٜ‬ؾت‪ .‬یٗ ؾ‪ٟ‬اْ زض ت‪ٕٟ‬وٗ ٔوا‪ ٜ‬توا‬ ‫وا‪ٞ‬ف ضظـ ٔ‪ ٛ‬ج‪ ٝ‬قس ‪ ٚ‬زض ؾف‪ٙ‬سٔا‪٘ ٜ‬ویوع ض‪٘ٚ‬وس‬ ‫٘‪ٛ‬ؾا٘ی ز قت‪ .‬ضظـ یٗ ؾ‪ٟ‬اْ زض ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬وواضس ‪َٚ‬‬ ‫ـط‪ٚ‬ضزیٗ ٔا‪ ٜ‬تطذالؾ ضقس قاذم ‪ٞ‬اس عّٕىوطزس‬ ‫تاظ ض ؾطٔای‪ ،ٝ‬تا وا‪ٞ‬ف ضظـ ٔ‪ ٛ‬جو‪ ٝ‬قوس‪ٔ ،‬وا زض‬ ‫‪ 49‬بدشدشداره ‪:‬د‬ ‫برگ سبس سواری تیبا دو مدد‬ ‫‪ 727-52‬س ‪77‬ششاره موتور ‪2572427‬ششداره شداسدی‬ ‫‪ NASB57755 F7554721‬مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط‬ ‫می باشد‪1521.‬‬ ‫اهر‪-‬حوریه احشدزاده رواسجانی‬ ‫سٍصًبهِ اسک‬ ‫م الف ‪ 0۷8‬اّش‬ ‫اگْی ت شیش تشمِ‬ ‫‪۴۱۰۰0۱-۱۰۴۱0۰0۷‬‬ ‫الایاٖۺ ‪ -۱‬حؿٗ ‪ -۰‬تط ‪ٞ‬یٓ‪ -۰‬عّی‪ -۰‬حؿیٗ‪ٔ -۴‬حٕوس‪-۶ٚ‬ذوا٘وٓ ؾوىویو‪ٙ‬و‪ٝ‬‬ ‫ق‪ٟ‬طت ‪ٍٕٞ‬ی ٔحٕ‪ٛ‬زس تماضاس تحطیط تطو‪ٔ ٝ‬طح‪ ْٛ‬ذا٘ٓ عّ‪ٛ‬ی‪ٛٔ ٝ‬ؾو‪ٛ‬س ض‬ ‫ٕ٘‪ٛ‬ز‪٘ ٜ‬س‪ِ .‬ص زض تاضید ‪ ۱۰۴۱0۴۰0۴۸‬ض‪ٚ‬ظ چ‪ٟ‬اضق‪ٙ‬ث‪ ٝ‬ؾاعت‪۱۴‬نثح توحوطیوط‬ ‫تطو‪ ٝ‬تعُٕ ذ‪ٞ ٛ‬س أس‪ِ .‬ص ‪ٞ‬طوؽ ذ‪ٛ‬ز ض ‪ٚ‬ضح‪ٔ ٝ‬ی ز ٘س عّثی یا تس‪ٞ‬ی ٘ؿثت‬ ‫ت‪ٔ ٝ‬ت‪ٛ‬ـی ز ضز یا ‪ٚ‬نیت ٘أ‪ ٝ‬س زض پیف ز ضز ت‪ ٝ‬ق‪ٛ‬ض س حُ ذتالؾ قٕواض‪ٜ‬‬ ‫یه ‪ٞ‬ط ض ئ‪ٕ٘ ٝ‬ایس‪* ۰0۴۰.‬تاضید ٘تکاض ‪۱۰۴۱0۴۰0۴۸‬‬ ‫سئیس شَسا حل اختالف شوبسُ یل اّش‪ -‬عبذالِ ابشاّیوی‬ ‫سٍصًبهِ اسک‬ ‫اصالحیِ اگْی ت ذیذ حذٍد اختصبصی هَسخِ ‪1041041049‬‬ ‫٘ ط ت‪ ٝ‬ی‪ٙ‬ى‪ ٝ‬تحسیس حس‪ٚ‬ز قکس ً٘ یه تاب ؾاذتٕاٖ پالن ‪ ۹۰‬ـطعی ظ ‪ ۰۰‬نّی ‪ ٚ‬لع زض ٔیا٘‪ ٝ‬لطی‪ ٝ‬ال‪ٛ‬ضٖ ترف ‪۰۱‬‬ ‫تثطیعٔ‪ٛ‬ضز تماضاس الاس ـیضعّی ی‪ٛ‬ؾفی تعُٕ ٘یأس‪ ٜ‬ـّص عثک تثهط‪ٔ ۴ ٜ‬از‪ ۰ ٜ‬لا٘‪ ٖٛ‬نالح ‪ ٚ‬حصؾ ٔ‪ ٛ‬زس ظ لا٘‪ ٖٛ‬حثوت‬ ‫ؾ‪ٙ‬از ‪ٔ ٚ‬الن ٔه‪ٛ‬ب ؾاِ‪ٟ‬اس ‪ٔ۶۴،۷۴‬جّؽ ق‪ٛ‬ض س ؾالٔی تحسیس حوس‪ٚ‬ز پوالن ٔوطلو‪ ْٛ‬ض‪ٚ‬ظ چو‪ٟ‬واضقو‪ٙ‬وثو‪ٔ ٝ‬و‪ٛ‬ضخ‬ ‫‪۱۰۴۱0۴۰0۰۴‬ضاؼ ؾاعت ‪ ۱۴‬نثح زض ٔحُ ‪ٚ‬ل‪ٛ‬ع ّٔه تعُٕ ذ‪ٞ ٛ‬س أس‪ .‬تسی‪ٛٙ‬ؾیّ‪ ٝ‬ت‪ٔ ٝ‬اِىیٗ ‪ٔ ٚ‬جا‪ٚ‬ضیٗ ذغاض ٔویوکو‪ٛ‬ز‬ ‫زض ٔ‪ٛ‬عس ٔمطض زض ٔحُ ‪ٚ‬ل‪ٛ‬ع ّٔه حاضطتا عثک ٔمط ضت ٘ؿثت ت‪ ٝ‬تحسیس حس‪ٚ‬ز پالن ٔ‪ٛ‬ن‪ٛ‬ؾ لس ْ ق‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬قوروانوی‬ ‫و‪٘ ٝ‬ؿثت ت‪ ٝ‬حس‪ٚ‬ز ‪ ٚ‬حم‪ٛ‬ق ضتفالی ّٔه عتط و ز ض٘س ظ تاضید ت‪ ٙ‬یٓ ن‪ٛ‬ضت ٔجّؽ تحسیسس تط تط ٔاز‪ ۰۴ ٜ‬تو‪ٔ ٝ‬وست‬ ‫یىٕا‪ ٜ‬عتط و ذ‪ٛ‬ز ض ت‪ ٝ‬یٗ ز ض‪ ٜ‬تؿّیٓ ‪ ٚ‬ضؾیس زضیاـت ز ض٘س ‪ ٚ‬ظطؾ ‪ ۰۴‬ض‪ٚ‬ظ ظ تاضید تؿّیٓ عتط و ز زذ‪ ٛ‬ؾت تمسیٓ‬ ‫ٔط جع لضایی ٕ٘‪ٛ‬ز‪ٞ ٌٛ ٚ ٜ‬ی تمسیٓ ز زذ‪ ٛ‬ؾت ض ت‪ ٝ‬یٗ ز ض‪ ٜ‬ض ئ‪ٕ٘ ٝ‬ای‪ٙ‬س زض ؼیط ی‪ٙ‬ه‪ٛ‬ضت تط تط ٔمط ضت لس ْ ذو‪ٞ ٛ‬وس‬ ‫قس ‪*۰0۰۹ .‬تاضید ٘تکاضاٌ‪ٟ‬ی ۺ ‪۱۰۴۱0۴۰0۴۰‬‬ ‫حسی تشمیبى‪ -‬سشپشست اداسُ ثبت اسٌبد ٍ اهالک هیبًِ‬ ‫‪ٞ‬فت‪ ٝ‬ز‪ ْٚ‬ـط‪ٚ‬ضزیٗ ٔا‪ ٚ ٜ‬تا ضقس قاذم وُ‪ ،‬ضظـ‬ ‫ؾ‪ٟ‬اْ عس ِت ٘یع ضقس لاتُ لث‪ِٛ‬ی ز قت‪ ٝ‬ؾت‪ِ .‬وثوتو‪ٝ‬‬ ‫ضظـ یٗ ؾ‪ٟ‬اْ زض ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬ؾ‪ ْٛ‬ـط‪ٚ‬ضزیٗ ٔا‪ ٜ‬توا ـوت‬ ‫ٔ‪ ٛ‬ج‪ ٝ‬قس‪.‬‬ ‫سٍصًبهِ اسک‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪7‬‬ ‫م الف ‪ 6069‬هشًذ‬ ‫اگْی هضایذُ اتَهبیل‬ ‫تٕ‪ٛ‬جه پط‪٘ٚ‬س‪ ٜ‬جط ئی والؾ‪ٝ‬ۺ ‪ ۱۰۴۱۴۴۱۰۸‬یه زؾتٍا‪ ٜ‬ت‪ٔٛ‬ثیُ ‪٘ ٚ‬ت ز‪ ٚ‬واتیٗ ت‪ ٝ‬ضً٘ ؾفیس ض‪ٚ‬ؼ‪ٙ‬ی ٔسَ‬ ‫‪ ۱۰۸۹‬تکٕاض‪٘ ٜ‬ت أیۺ ‪۶۱۰‬د‪ٔ ۰۴-۷۰‬تعّک ت‪ ٝ‬الاس ٔطح‪ ْٛ‬عّی عّی ٔحٕس ظ ز‪ (ٜ‬و‪ ٝ‬توط توط حهوط ‪ٚ‬ض حوت‬ ‫نازض‪ ٜ‬ظ قعث‪ ٝ‬ز‪ ْٚ‬ق‪ٛ‬ض س حُ ذتالؾ ق‪ٟ‬طؾتاٖ ٔط٘س ‪ٚ‬ض ث عثاضت‪ٙ‬س ظۺ ٘اظ٘یٗ ظ‪ٞ‬ط عوّوی ٔوحوٕوس ظ ز‪ٚ ٜ‬‬ ‫ٔیطضضا عّی ٔحٕس ظ ز‪ ٚ ٜ‬ت‪ِ ٛ‬فضُ عّی ٔحٕس ظ ز‪ ٚ ٜ‬تت‪ َٛ‬ؾیس نف‪ٟ‬ا٘ی ‪ ٚ‬ذسیج‪ ٝ‬لطتا٘عّی پ‪ٛ‬ض) زض لوثواَ‬ ‫لؿٕتی ظ عّه ذا٘ٓ ذسیج‪ ٝ‬لطتا٘عّی پ‪ٛ‬ض زض پاضوی‪ ًٙ‬یا‪ٚ‬ضس ٔط٘س ت‪ٛ‬لیؿ و‪ ٝ‬عثک ٘ طی‪ ٝ‬واضق‪ٙ‬اؼ ضؾٕی‬ ‫ز ز ٌؿتطس ت‪ٔ ٝ‬ثّػ ‪ ۱0۰۴۴0۴۴۴0۴۴۴‬ضیاَ ٔعازَ یىهس ‪ ٚ‬چ‪ٔ ُٟ‬یّی‪ ٖٛ‬ت‪ٔٛ‬اٖ ضظیاتی قس‪ ،ٜ‬ض‪ٚ‬ظ قو‪ٙ‬وثو‪ٝ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬ضذ‪ٝ‬ۺ ‪ ۱۰۴۱0۴۰0۰۱‬ظ ؾاعت ‪ ۹‬نثح ِی ‪ ۱۰‬زض ز ض‪ ٜ‬حثت ؾ‪ٙ‬از ‪ٔ ٚ‬الن ٔط٘س قعث‪ ٝ‬جط ئیات ‪ ٚ‬لوع زض‬ ‫ذیاتاٖ عاِما٘ی ض‪ٚ‬تط‪ٚ‬س ز ض‪ٔ ٜ‬راتط ت لسیٓ ظ عطیک ٔوع یوس‪ ٜ‬توفوط‪ٚ‬ـ ٔوی ضؾوس‪ٔ ،‬وع یوس‪ ٜ‬ظ ٔوثوّوػ‬ ‫‪ ۱0۰۴۴0۴۴۴0۴۴۴‬ضیاَ ٔعازَ یىهس ‪ ٚ‬چ‪ٔ ُٟ‬یّی‪ ٖٛ‬ت‪ٔٛ‬اٖ قط‪ٚ‬ع ‪ ٚ‬ت‪ ٝ‬تااتطیٗ لیٕت پیک‪ٟٙ‬ازس ٘مس ـط‪ٚ‬ذتو‪ٝ‬‬ ‫ذ‪ٞ ٛ‬س قس‪.‬وّی‪ٞ ٝ‬عی‪ٞ ٝٙ‬اس لا٘‪٘ٛ‬ی ت‪ ٝ‬ع‪ٟ‬س‪ ٜ‬تط٘س‪ٔ ٜ‬ع یس‪ ٜ‬ؾت ‪٘ ٚ‬یٓ عکط ‪ ٚ‬حک ٔع یس‪٘ ٜ‬مس ‪ٚ‬ن‪ َٛ‬ذو‪ٞ ٛ‬وس‬ ‫قس‪ .‬ضٕ‪ٙ‬ا تط تط ٔاز‪ ۱۰۶ ٜ‬لا٘‪ ٖٛ‬ائیٗ ٘أ‪ ٝ‬جط قطوت زض ٔع یس‪ٛٙٔ ٜ‬ط ت‪ ٝ‬پطز ذت ز‪ ٜ‬زضنس ظ ٔوثوّوػ پوایو‪ٝ‬‬ ‫واضق‪ٙ‬اؾی ت‪ ٝ‬حؿاب ؾپطز‪ ٜ‬حثت ‪ ٚ‬حض‪ٛ‬ض ذطیس ض یا ٕ٘ای‪ٙ‬س‪ ٜ‬لا٘‪٘ٛ‬ی ‪ ٚ‬زض جّؿ‪ٔ ٝ‬ع یس‪ ٜ‬ؾت توط٘وس‪ٔ ٜ‬وع یوس‪ٜ‬‬ ‫ٔىّؿ ؾت ٔات‪ِ ٝ‬تفا‪ٚ‬ت ٔثّػ ـط‪ٚ‬ـ ض ظطؾ ٔست ‪ ۴‬ض‪ٚ‬ظ ظ تاضید ٔع یس‪ ٜ‬ت‪ ٝ‬حؿاب ن‪ٙ‬س‪ٚ‬ق حوثوت تو‪ٛ‬زیوع‬ ‫ٕ٘ایس‪ ٚ .‬زض ن‪ٛ‬ضتیى‪ ٝ‬ظطؾ ٔ‪ّٟ‬ت ٔمطض ٔا٘س‪ ٜ‬ـط‪ٚ‬ـ ض ت‪ ٝ‬حؿاب ؾپطز‪ ٜ‬حثت ‪ ٚ‬ضیع ٘ى‪ٙ‬س‪ٔ .‬ثّػ ٔصو‪ٛ‬ض لواتوُ‬ ‫ؾتطز ز ٘ث‪ٛ‬ز‪ ٚ ٜ‬ت‪ ٝ‬حؿاب ذع ٘‪ ٚ ٝ‬ضیع ذ‪ٞ ٛ‬س قس زض یٗ ن‪ٛ‬ضت عّٕیات ـط‪ٚ‬ـ ظ زضج‪ ٝ‬عتوثواض ؾوالوظ ‪ٚ‬‬ ‫ٔع یس‪ ٜ‬تجسیس ٔی ٌطزز‪ *۰0۷.‬تاضید ٘تکاض ‪۱۰۴۱0۴۰0۴۸‬‬ ‫سئیس اداسُ ثبت اسٌبد ٍ اهالک شْشستبى هشًذ‪ -‬ه شم مٌعبًی حسیی خلی ِ‬ ‫سٍصًبهِ اسک‬ ‫م الف ‪ 09۷0801‬ارسشْش‬ ‫اگْی فقذاى سٌذ هبلنیت‬ ‫ٌع ضـ قٕاض‪ٔ ۰۰۰۱۰۴۱۴۰۰۰۴۸۴۸۰۹۸۴۷ ٜ‬طت‪ٛ‬ط ت‪ ٝ‬زضذ‪ ٛ‬ؾت حثتی قٕاض‪۱۰۴۴۰۱۷۴۰۴۰۰۴۴۰۰۰۹ ٜ‬‬ ‫ؾ‪ ٝ‬ز ً٘ ٔکاع ظ قکس ً٘ ظٔیٗ ٔعض‪ٚ‬عی ت‪ ٝ‬قٕاض‪ ۰۶۰ ٜ‬ـطعی ظ ‪ -۱۰‬نّی ٔفط‪ٚ‬ظ ‪ٔ ٚ‬جعس قس‪ ٜ‬ظ ‪ -۸‬ـطعی ‪ ٚ‬لع زض توروف ‪۱۰‬‬ ‫ح‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬حثتی اشضق‪ٟ‬ط زض زـتط ِىتط‪٘ٚ‬یىی ‪ ۱۰۹۷۰۴۰۴۰۴۰۰۴۴۴۰۱۰‬ت‪٘ ٝ‬اْ لسیط حیسضس حّ‪٘ ٛ‬ی حثت ‪ ٚ‬ؾ‪ٙ‬س ٔاِىیت اٖ نازض ‪ ٚ‬تؿّویوٓ‬ ‫قس‪ ٜ‬ؾت ؾپؽ ٘أثطز‪ ٜ‬تط تط زضذ‪ ٛ‬ؾت ‪ ٚ‬ضز‪ٛٔ ۱۰۴۴۰۱۷۴۰۴۰۰۴۴۰۰۰۹ ٜ‬ضذ‪ ٚ ۱۰۴۴0۴۸0۱۷ ٝ‬ؾتک‪ٟ‬از ٔحّوی ٔوٕو‪ٟ‬و‪ٛ‬ض تو‪ٔ ٝ‬و‪ٟ‬وط‬ ‫زـتطذا٘‪ ۱۰ ٝ‬اشضق‪ٟ‬ط ظ‪ٟ‬اضٕ٘‪ٛ‬ز‪ ٜ‬ؾت و‪ ٝ‬ؾ‪ٙ‬س ٔاِىیت ـ‪ٛ‬ق ٔفم‪ٛ‬ز ٌطزیس‪ ٜ‬ؾت‪ِ .‬ص زض جط س ٔاز‪ ۱۰۴ ٜ‬ائیٗ ٘أ‪ ٝ‬لا٘‪ ٖٛ‬حوثوت یوه‬ ‫٘‪ٛ‬تت اٌ‪ٟ‬ی ٔی ٌطزز و‪ٞ ٝ‬ط وؽ ٔسعی ٘جاْ ٔعأّ‪ ٝ‬یا ‪ٚ‬ج‪ٛ‬ز ؾ‪ٙ‬س ٔاِىیت زض ٘عز ذ‪ٛ‬ز ٔی تاقس ظ تاضید ٘تکاض اٌ‪ٟ‬ی ِوؽوایوت ‪۱۴‬‬ ‫ض‪ٚ‬ظ ت‪ ٝ‬حثت اشضق‪ٟ‬ط ٔط جع‪ ٚ ٝ‬عتط و ذ‪ٛ‬ز ض ضٕت ض ئ‪ ٝ‬نُ ؾ‪ٙ‬س ٔاِىیت ت‪ ٝ‬یٗ ز ض‪ ٜ‬تؿّیٓ ٕ٘ایس‪ .‬زض ؼیط یٗ ن‪ٛ‬ض ت یٗ ز ض‪ ٜ‬تا‬ ‫ضعایت ٔمطض ت ؾ‪ٙ‬س ٔاِىیت ِٕخ‪ٙ‬ی نازض ‪ ٚ‬تؿّیٓ ذ‪ٞ ٛ‬س وطز ‪ ٚ‬ت‪ ٝ‬عتط ضات ‪ ٚ‬نّ‪ ٝ‬تعس ظ ٔ‪ٛ‬عس ٔمطض تطتیه حط ز ز‪٘ ٜ‬ر‪ٞ ٛ‬س قس‪.‬‬ ‫‪ *۱0۰۶‬تاضید ٘تکاض ۺ ‪۱۰۴۱0۴۰0۴۸‬‬ ‫هذیش ٍاحذ ثبتی حَصُ ثبت هلل ارسشْش ‪ -‬جلیل ًْبد‬ ‫تطضؾی ٔ‪ٛ‬ـمیت یا عسْ ٔو‪ٛ‬ـومویوت ضظ ‪۰۰۴۴‬‬ ‫ت‪ٔٛ‬ا٘ی زض ٔ‪ٟ‬اض تو‪ٛ‬ضْ وواا‪ٞ‬واس ؾواؾوی زض‬ ‫ؾاِ‪ٟ‬اس ٌصقت‪ٛٔ ٝ‬ض‪ٛ‬عی ٔحو‪ٛ‬ضس ؾوت وو‪ٝ‬‬ ‫ض ئ‪ ٝ‬تحّیُ نحیح ظ اٖ ٔیت‪٘ ٛ‬وس زض تورواش‬ ‫تهٕیٕات وّیسس زض ای‪ٙ‬س‪ ٜ‬لتهاز وک‪ٛ‬ض ٔوحوط‬ ‫تاقس‪ .‬ت‪ ٝ‬ع‪ٛ‬ض وّی‪ ،‬نو‪ٛ‬ضت ٔؿوهّو‪ ٝ‬زض یوٗ‬ ‫ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع زض ز‪ ٚ‬ؾ‪ٙ‬اضی‪ ٛ‬لاتُ ٔمایؿ‪ ٝ‬ؾت‪ .‬یوىوی‬ ‫حصؾ ضظ تطجیحی یا ‪ٕٞ‬اٖ ضظ ‪ ۰۰۴۴‬ت‪ٔٛ‬ا٘ی ‪ٚ‬‬ ‫تاظت‪ٛ‬ظیع یاض ٘‪٘ ٝ‬مسس اٖ ت‪ٔ ٝ‬وطزْ ‪ ٚ‬زیوٍوطس‬ ‫ؾتٕط ض ترهیم یٗ ضظ ‪ٕٞ‬ا٘‪ٙ‬س ٌوصقوتو‪ ٝ‬تو‪ٝ‬‬ ‫‪ ٚ‬ضز ت و‪ ٝ‬زض ‪ٞ‬ط ز‪ ٚ‬حواِوت ٔویوع ٖ وؿوطس‬ ‫ت‪ٛ‬زج‪ ،ٝ‬ت‪ٛ‬ضْ ظ یی ‪ ٚ‬تؽییط ت ؾوغوح عوٕو‪ٔٛ‬وی‬ ‫لیٕت‪ٟ‬ا ٔتفا‪ٚ‬ت ذ‪ٞ ٛ‬س ت‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ٔمایؿ‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ضْ زض قط یظ ت‪ٛ‬ز یا ٘ث‪ٛ‬ز ضظ تطجیحی‬ ‫تا ‪ٚ‬ج‪ٛ‬ز ا٘ى‪ٛٙٞ ٝ‬ظ ترٕیٗ ضؾٕی زض ذه‪ٛ‬ل‬ ‫ٔیع ٖ ت‪ٛ‬ضْ تعس ظ نالح یاض ٘‪ٞ ٝ‬ا ‪ٔ ٚ‬مایؿ‪ ٝ‬اٖ‬ ‫تا قط یظ ؾتٕط ض پطز ذت ضظ ‪ٔ ۰۰۴۴‬و‪ٙ‬وتوکوط‬ ‫٘کس‪ ٜ‬ؾت‪ٔ ،‬ا ظ‪ٟ‬اض ت واضق‪ٙ‬اؾاٖ‪ٔ ،‬وموأوات‬ ‫ٔؿه‪ٔ ٚ َٛ‬ط وع عّٕی ٘کاٖ ٔیز‪ٞ‬س وو‪ ٝ‬تو‪ٛ‬ضْ‬ ‫٘اقی ظ حصؾ یاض ٘‪ ٝ‬ت‪ٔ ٝ‬ط ته وٕط٘وً توط ظ‬ ‫قط یظ ؾتوٕوط ض پوطز ذوت یواض ٘و‪ ٝ‬ضظس تو‪ٝ‬‬ ‫‪ ٚ‬ضزو‪ٙٙ‬سٌاٖ ذ‪ٞ ٛ‬س ت‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ت‪ ٝ‬عثاضت زیٍط ‪ٞ‬ط چ‪ٙ‬س ‪ ٚ‬ضح ؾت و‪ ٝ‬حصؾ‬ ‫ضظ تطجیحی واا‪ٞ‬اس ؾاؾی ٔ‪ٙ‬جط ت‪ ٝ‬ـوع یوف‬ ‫لیٕت ؾغح عٕ‪ٔٛ‬ی واا‪ٞ‬ا ذ‪ٞ ٛ‬س قس‪ٔ ،‬ا احاض‬ ‫ت‪ٛ‬ضٔی اٖ ت‪ٔ ٝ‬ط ته وٕتط ظ ت‪ٛ‬ضْ‪ٞ‬اس ـع یو‪ٙ‬وس‪ٜ‬‬ ‫٘اقی ظ وؿطس ت‪ٛ‬زج‪ ٝ‬ز‪ِٚ‬ت ‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬یٗ ض ٘وت‬ ‫ت‪ٛ‬ظیع قس‪ ٚ ٜ‬اؾیه ‪ ٚ‬ضز قس‪ ٜ‬ت‪ ٝ‬ت‪ِٛ‬یوس ز ذوُ‬ ‫ت‪ٛ‬ؾظ ضظ تطجیحی ذ‪ٞ ٛ‬س ت‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫حٕیس پ‪ٛ‬ضٔحٕسس ٔعا‪ٛٔ ٖٚ‬ض لتهازس ؾاظٔاٖ‬ ‫تط٘أ‪ ٚ ٝ‬ت‪ٛ‬زج‪٘ ٝ‬یع ؾاَ ٌصقت‪ ٝ‬زض ‪ٕٞ‬ویوٗ تواض‪ٜ‬‬ ‫ٌفت‪ ٝ‬ت‪ٛ‬زۺ تطضؾی‪ٞ‬ا ٘کاٖ ٔیز‪ٞ‬س و‪ٌ ٝ‬ط ‪ٕٝٞ‬س‬ ‫ضظ تطجیحی حصؾ ق‪ٛ‬ز‪ ،‬حس‪ٚ‬ز ‪ ۰.۴‬زضنس حط‬ ‫ت‪ٛ‬ضٔی ٔؿتمیٓ ز ضز ‪ ٚ‬حط ت‪ٛ‬ضٔی ؼیطٔؿتمیٓ اٖ‬ ‫‪ ۰.۴‬زضنس ؾت یع‪ٙ‬ی تط ض‪ٚ‬س ‪ ۷ ،ٓٞ‬زضنس حط‬ ‫ت‪ٛ‬ضٔی وُ ز ضز‪.‬‬ ‫‪ٚ‬س ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ ‪ٞ‬کس ض ز ز‪ ٜ‬ت‪ٛ‬زۺ زض ن‪ٛ‬ضت ز ٔو‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬ضع ـعّی ‪ ٚ‬عسْ حصؾ ضظ تطجیحی ‪ ٚ‬تأیوٗ‬ ‫ضظ ظ ٔحُ پای‪ٝ‬س پ‪ِٛ‬ی‪ ۰۸ ،‬زضنس حط تو‪ٛ‬ضٔوی‬ ‫ت‪ ٝ‬ز٘ثاَ ذ‪ٞ ٛ‬س ز قت‪.‬‬ ‫تط ؾاؼ ٌع ضـ ٔطوع پػ‪ٞٚ‬ف‪ٞ‬اس ٔجّؽ و‪ٝ‬‬ ‫زض ؾاَ ‪ٙٔ ۹۸‬تکط قس‪ ،‬ت‪ ٝ‬یٗ ٔغّه شعاٖ قس‪ٜ‬‬ ‫ت‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬حصؾ ضظ تطجیحی ذتهال یاـت‪ ٝ‬تو‪ٝ‬‬ ‫‪ ٚ‬ضز ت واا‪ٞ‬اس ؾاؾی‪ٙٔ ،‬وجوط تو‪ ٝ‬ـوع یوف‬ ‫لیٕت یٗ واا‪ٞ‬ا ذ‪ٞ ٛ‬وس قوس ‪ ٚ‬تو‪ٛ‬ضٔوی زض‬ ‫حس‪ٚ‬ز ‪ ۶‬زضنس زض پی ذ‪ٞ ٛ‬س ز قت‪ٔ .‬ا تس ‪ْٚ‬‬ ‫ؾیاؾت ضظ تطجیحی‪ ،‬ت‪ ٝ‬زِیُ ـع یوف وؿوطس‬ ‫ت‪ٛ‬زج‪ ٚ ٝ‬تأیٗ اٖ ظ ٔحُ پایو‪ ٝ‬پو‪ِٛ‬وی‪ ،‬تو‪ٛ‬ضْ‬ ‫حس لُ ‪ ۱۱‬زضنس ض ‪ٕٞ‬ط ‪ ٜ‬ذ‪ٞ ٛ‬س ز قت‪.‬‬ ‫زض ‪ٞ‬فت‪ٞ ٝ‬اس ٌصقت‪٘ ٝ‬یع عوّوی نواِوح اتوازس‬ ‫ضئیؽ وُ تا٘ه ٔطوعس نط حتاً یه پوطز‪ ٜ‬ظ‬ ‫ت‪ٛ‬ضْ اـطی‪ٙ‬ی ضظ ‪ ۰۰۴۴‬ت‪ٔٛ‬ا٘ی زض ز‪ِٚ‬ت لثُ ض‬ ‫اقىاض وطز ‪ ٚ‬ضظ تطجیجی ض یىی ظ عو‪ٔ ٛ‬وُ‬ ‫ٔ‪ ٟٓ‬ضقس ٘مسی‪ٍٙ‬ی ‪ ٚ‬ؾغح عٕ‪ٔٛ‬ی لیٕت‪ٞ‬ا زض‬ ‫ز‪ِٚ‬ت ٌصقت‪ ٝ‬تّمی وطز‪.‬‬ ‫‪ٚ‬س زض ‪ٕٞ‬یٗ تاض‪ٌ ٜ‬فت‪ ٝ‬ت‪ٛ‬زۺ ز‪ِٚ‬ت ٌصقوتو‪ ٝ‬توا‬ ‫ذطیس ‪ٔ ۶‬یّیاضز زاض ضظ ٘یٕایی ‪ ٚ‬ـط‪ٚ‬ـ اٖ تو‪ٝ‬‬ ‫ت‪ٟ‬اس ‪ ۰۰۰۴۴‬ت‪ٔٛ‬اٖ ت‪ ٚ ٝ‬ضزو‪ٙ‬و‪ٙ‬وسٌواٖ‪ ،‬تواعوج‬ ‫ـع یف قسیس ٘مسی‪ٍٙ‬ی قوس وو‪ٞ ۱۱۴ ٝ‬وع ض‬ ‫ٔیّیاضز ت‪ٔٛ‬اٖ ٘مسی‪ٍٙ‬ی ٔاحهُ یوٗ ؾویواؾوت‬ ‫ت‪ٛ‬ز‪ ٜ‬ؾت‪ .‬عثک ٌفت‪ ٝ‬یٗ ٔماْ ٔؿهو‪ ،َٛ‬ز‪ِٚ‬وت‬ ‫حؿٗ ض‪ٚ‬حا٘ی زض ؾاَ ‪ٔ ۰ ،۹۹‬ویوّویواضز زاض‬ ‫زضأس ٘فتی ز قت‪ٔ ٝ‬ا ظ ا٘جوایوی وو‪ ٝ‬تو‪۱۴ ٝ‬‬ ‫ٔیّیاضز زاض ضظ تط س وااس ؾاؾی ٘یاظ ز قوتو‪ٝ‬‬ ‫ؾت‪ٔ ۶ ،‬یّیاضز زاض ضظ ض ظ ؾأا٘‪٘ ٝ‬ویوٕوا تو‪ٝ‬‬ ‫لیٕت ٘عزیه ت‪٘ ٝ‬طخ اظ ز ذطیس ضس وطز‪ ٚ ٜ‬ت‪ٝ‬‬ ‫لیٕت ‪ ۰۰۰۴۴‬ت‪ٔٛ‬اٖ ت‪ ٚ ٝ‬ضزو‪ٙٙ‬سٌاٖ ـوط‪ٚ‬ذوتو‪ٝ‬‬ ‫ؾت‪ .‬ت‪ٙ‬اتط یٗ عثک عمیس‪ ٜ‬تطذی واضق‪ٙ‬اؾاٖ‪ ،‬توا‬ ‫ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬ترٕیٗ وؿطس ت‪ٛ‬زج‪ ٝ‬حس‪ٚ‬ز ‪ٞ ۰۴۴‬ع ض‬ ‫ٔیّیاضزس زض ؾاَ ‪ ،۱۰۴۱‬پیفتی‪ٙ‬ی ٔیق‪ٛ‬ز ٌوط‬ ‫ز‪ِٚ‬ت تر‪ٞ ٛ‬س ‪ٕٞ‬چ‪ ٖٛ‬لثُ تا ذطیس ضظ ظ تاظ ض‬ ‫اظ ز‪ ،‬وٕث‪ٛ‬ز ضظ ‪ ۰۰۴۴‬ت‪ٔٛ‬ا٘ی ض تأیٗ و‪ٙ‬س‪ ،‬ت‪ٝ‬‬ ‫‪ ۰‬زِیُ ـع یف قسیس ت‪ٛ‬ضْ ض زض ؾواَ جواضس‬ ‫یجاز ذ‪ٞ ٛ‬س قس‪ .‬زض یٗ قط یظ تماضا زض تاظ ض‬ ‫ـیعیىی ضظ ـع یف پیس ذ‪ٞ ٛ‬س وطز ‪ ٚ‬توا٘وه‬ ‫ٔطوعس ٘یع ٘اچاض ت‪ ٝ‬چاج پ‪ َٛ‬توس‪ ٖٚ‬پکوتو‪٘ ٛ‬و‪ٝ‬‬ ‫تط س ذطیس ضظ ظ تاظ ض ذ‪ٞ ٛ‬س قوس وو‪ ٝ‬احواض‬ ‫ت‪ٛ‬ضٔی یٗ ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع ت‪ٔ ٝ‬وط توه ظ حوصؾ ضظ‬ ‫‪ ۰۰۴۴‬ت‪ٔٛ‬ا٘ی تطجؿت‪ٝ‬تط ذ‪ٞ ٛ‬س ت‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫اسص دٍلتی دس هْبس تَسم ٍ فقش هَفق بَد؟‬ ‫تطضؾی ‪ٔ ٚ‬مایؿ‪ ٝ‬لیٕت‪ٟ‬اس ـوعوّوی ‪ٌ ٚ‬وصقوتو‪ٝ‬‬ ‫واا‪ٞ‬اس ؾاؾی ٘یع ت‪٘ ٝ‬اتو‪٘ ٛ‬وی ضظ ‪ ۰۰۴۴‬زض‬ ‫ٔ‪ٟ‬اض ت‪ٛ‬ضْ یٗ ج‪ٙ‬اؼ زض ؾاِ‪ٟ‬اس ذویوط شعواٖ‬ ‫ز قت‪ٛٔ ٚ ٝ‬یس یوٗ حومویوموت ؾوت وو‪ ٝ‬ضظ‬ ‫تطجیحی وٕه ٔوحطس زض یٗ ظٔی‪ ٝٙ‬تو‪ ٝ‬لکوط‬ ‫ٔت‪ٛ‬ؾظ ‪ ٚ‬ضعیؿ جأع‪٘ ٝ‬ىطز‪ ٜ‬ؾت‪ .‬تط س ٔخاَ‬ ‫لیٕت ٔطغ زض ؾاَ ‪ ٚ ۱۰۹۶‬لوثوُ ظ تو‪ِٛ‬ویوس‬ ‫ؾیاؾت ضظ ‪ ۰۰۴۴‬ت‪ٔٛ‬ا٘ی تو‪ ٝ‬عو‪ٛ‬ض ٔوتو‪ٛ‬ؾوظ‬ ‫‪ ۷۰۰۴۴‬ت‪ٔٛ‬اٖ ت‪ٛ‬ز‪ ،‬زض حاِی و‪ ٝ‬یٗ ضلٓ زض ؾاَ‬ ‫جاضس ت‪ ٝ‬حس‪ٚ‬ز ‪ٞ ۰۴‬ع ض ت‪ٔٛ‬اٖ ضؾیس‪ ،ٜ‬یع‪ٙ‬ی ‪۰‬‬ ‫تط تط قس‪ ٜ‬ؾت‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫وشبوی النتریوینی ریزوبمٍ ارک‬ ‫سبیت ریزوبمٍ ارک‪arkonline.ir9‬‬ ‫سبیت پبیگبٌ خبری ارک خبر‪ark-news.ir 9‬‬ ‫ایمیل ریزوبمٍ‪ark.tabriz@yahoo.com9‬‬ ‫ایمیل مذیرمسئًل‪eshraghimo@gmail.com 9‬‬ ‫مذیر اجرائی‪ 9‬معصًمٍ حجبزی‬ ‫مجری سبیت ریزوبمٍ‪ 9‬سبوبز اشراقی‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫یکطىبٍ ‪ ۰‬خشداد ‪ ۵2 * 1۴۸1‬می‪ ۵۷ * ۵۸۵۵‬ضًال ‪ * 1۴۴1‬سبل سی ی دیز ( ایتًص ایکیى‬ ‫اخببر مًتبٌ یرزشی‬ ‫در مسببقبت میل بًمسیىگ قُرمبوی مشًر‪9‬‬ ‫میل بًمسیىگ مبران ستبرٌ ی‬ ‫شُر گل مبشتىذ‬ ‫مسببقبت کیک بًکسیىگ تبی بً قُشمبوی کطًس‬ ‫بب ضشکت بیص اص ‪ ۰۸۸‬یسصضکبس اص ‪ ۵۲‬استبن دس‬ ‫‪ ۴‬سدٌ سىی دس ضُشستبن بًکبن بشگضاس ضذ‪.‬‬ ‫تین هٌغجن ثبؽگبُ عتبرُ ؽْز تجزیش ًمومبیمٌمسُ‬ ‫اعتبى زر ایی رهبثتّب ثب ّسایت حغبه ؽمسُ‬ ‫هزثیبى صبحت عجی ٍ ثب ًالط ذَز اعبتیمس‬ ‫پیوبى ذَؽٌالم ٍ هحوَز صوسی تَاًغت ثِ‬ ‫ّؾت هسال رًگبرًگ زعت یبثس‬ ‫هحزاه ثشرگز طال‬ ‫رضب صلزی طال‬ ‫هجیس عتَزُ ًوزُ‬ ‫رضب ًظزی ًوزُ‬ ‫اهیزرضب اعساللْی ثزًش‬ ‫اهیز ثوبیی ثزًش‬ ‫هحوس رضب حبجی سازُ ثزًش‬ ‫ًیوب ثبیزاهی ثزًش زر ازاهِ رهبثتْبی ثغٌتجبل ثمب‬ ‫ٍیلچز هْزهبًی اعیب ٍ اهیبًَعیِ ًِ زر تبیلمٌمس‬ ‫زر حبل ثزگشاری اعت‪ ،‬تین هلی ثغٌتجمبل ثمب‬ ‫ٍیلچز هززاى ایزاى ثِ هصبف تین تبیلٌس رکمت‬ ‫ًِ ایی زیسار ثب ًتیجِ ‪ ۴۷‬ثز ‪ ۷۴‬ثب ثزتزی تمیمن‬ ‫هلی ایزاى ثِ پبیبى رعیس ٍ ثِ کیٌبل رهمبثمتمْمبی‬ ‫هْزهبًی اعیب ٍ اهیبًَعیِ راُ یبکتٌس‪.‬‬ ‫امبدگی پبریس برای میسببوی‬ ‫فیىبل لیگ قُرمبوبن‬ ‫مذیر مسئًل یصبحب امتیبز‪ 9‬محمذ اشراقی‬ ‫سردبیر‪ 9‬سبولی اشراقی‬ ‫تبسیس ‪ - 0261 9‬زمیىٍ اوتشبر ‪ 9‬فرَىگی ‪َ -‬ىری ‪ -‬ادبی ‪ -‬علمی‬ ‫مذپستی‪ - 4052536129‬تلفه‪24301608 - 24310803 )130(9‬‬ ‫تلفبمس‪ - 24301605 9‬شمبرٌ َمراٌ ‪180330455719‬‬ ‫وشبوی ‪ 9‬تبریس خیبببن ازادی‪ -‬خیبببن مبراالن ورسیذٌ بٍ میذان فذک‬ ‫دفتر ریزوبمٍ ارک ‪ -‬چبپخبوٍ‪ 9‬پرویبن تبریس‬ ‫ی ایل ) * ضمبسٌ ( سبیی ) ‪ * ۲۲۸۷ :‬ورزش و گردشگری‬ ‫مسئًل کمیتٍ حقًقی فذساسیًن فًتببل ایشان‬ ‫میراث فرَىگی حفبظت شذ‪،‬‬ ‫گردشگری احیب‪ ،‬صىبیع دستی حمبیت‬ ‫کبوبدا ببیذ ‪َ ۰۸۸‬ضاس دالس غشامت بذَذ‬ ‫مسئًل کمیتٍ حقًقی فذساسیًن فًتببل ایشان می گاًیاذ دس قاشاسداد بابصی‬ ‫تذاسکبتی بب کبوبدا مبلغی بٍ عىًان خسبست فسخ تعییه وطذٌ است امب کبوبدا بابیاذ‬ ‫حذاقل ‪َ ۴۸۸‬ضاس دالس بٍ ایشان بپشداصد‪.‬‬ ‫زیسار تسارًبتی تین هلی کَتجبل ایزاى ثب ًبًبزا زر حبلی اس عَی ًبًبزا لمـمَ ؽمس‬ ‫ًِ گلتِ هیؽَز زر هزارزاز پززاذت ؿزاهت اس عَی لـَ ًٌٌسُ ثبسی زیسُ ؽمسُ‬ ‫اعت‪.‬‬ ‫رایظ کسراعیَى کَتجبل ًبًبزا زر تبسُتزیی هصبحجِ ذَز هسػی ؽس ًِ هزارزاز ثب‬ ‫ایزاى هحزهبًِ اعت ٍ ًویتَاى ثٌسّبی اى را هٌتؾز ًزز اهب تبًٌَى پَلی ثِ ایزاى‬ ‫پززاذت ًؾسُ اعت‪.‬صلی اهلل کـبًپَر هغئَل ًویتِ حوَهی کسراعیَى کَتجبل زر‬ ‫ذصَؿ جشایب‪ ،‬هزارزاز ثبسی ایزاى ثب ًبًبزا گلت ثحث پززاذت ذغبر‪ ،‬زر‬ ‫صَر‪ ،‬لـَ هغبثوِ زیسُ ؽسُ اعت اهب هجلـی تؼییی ًؾسُ‪ .‬اس اًجب ًِ همزار ثمَز‬ ‫ًبًبزا ثزای ایی ثبسی ‪ّ ۷۱۱‬شار زالر ثِ ایزاى ثسّس‪ ،‬پظ ثبیس حساهل ‪ّ ۷۱۱‬مشار‬ ‫زالر ثِ ػٌَاى ؿزاهت پززاذت ًٌس‪ّ .‬وچٌیی هجلؾ ‪ّ ۸۱۱‬شار زالر ثزای عملمز ثمِ‬ ‫ًبًبزا زر ًظز گزکتِ ؽسُ ثَز ًِ زر هجوَع هیؽَز ‪ّ ۴۱۱‬شار زالر‪.‬‬ ‫کـبًپَر زرثبرُ ایٌٌِ ایی هجلؾ ثزای ًبًبزا پَلی ثِ حغبه ًویایس ٍ ارسػ تمیمن‬ ‫فشوگیکبسان جًان‬ ‫مذالَبی مسببقبت جُبوی سا َذف گشفتٍاوذ‬ ‫سشمشبی تیم کطتی فشوگای جاًاوابن‬ ‫کطًسمبن معتقذ است تمبز بشوبمٍ سیضی‬ ‫َبی کبدس فىی بٍ کس مًفقیات دس‬ ‫سقببتُبی جُبوی معطًف ضذٌ ی ایاه‬ ‫مسببقبت اَامایات فاشایاوای باشای‬ ‫ضبگشداوص داسد‪.‬‬ ‫حویس ثبٍکب زر حبؽیِ ثزگشاری ارزٍی‬ ‫تین ًؾتی کزًگی جَاًبى ثزای حضَر‬ ‫زر رهبثتْبی پیؼ رٍ گلت هب اس هستْب پیؼ ثِ ًحَی ثزًبهِ ریشی ًززین ًمِ‬ ‫توبهی توزیٌب‪ ٍ ،‬ارزٍّبی هب ثِ هحَریت هَکویت زر هغبثوب‪ ،‬جْبًی هؼطمَف‬ ‫ثَز‪ .‬ثِ ّویی زلیل ثبیس ثگَاین ًِ توبم توزًش ٍ اًزصی هب کؼالً رٍی هغمبثمومب‪،‬‬ ‫هْزهبًی جْبى اعت‪.‬‬ ‫عزهزثی تین ًؾتی کزًگی جَاًبى زر ازاهِ ثِ ارزٍی ًًٌَی اؽبرُ ًزز ٍ گلت‬ ‫ثچِّبی هب اس عبل گذؽتِ ٍ ثؼس اس هغبثوب‪ ،‬هْزهبًی ًؾَر زر ارزٍّبی اهمبزُ‬ ‫عبسی ٍ هٌظن هب حضَر یبکتٌس ًِ تب زر ًْبیت ثتَاًین ثْتزیی تزًیت اػشاهی ثمِ‬ ‫هغبثوب‪ ،‬جْبًی را تؾٌیل زّین‪ّ .‬ن اًٌَى ًیش پمٌمجمومیمی ارزٍی همب اس ‪۸۲‬‬ ‫ارزیجْؾت هبُ زر ذبًِ ًؾتی ؽْیس ّبزی اؿبس ؽسُ ٍ ثچِّب ثب جسیت ٍ اًگیشُ‬ ‫ثبال هؾـَل توزیی ّغتٌس‪.‬‬ ‫هلی ًؾَرهبى ثمزای‬ ‫علز ثِ ایمی ًؾمَر‬ ‫ًبزیسُ گزکمتمِ ؽمسُ‬ ‫ثَز‪ ،‬تصزیمح ًمزز‬ ‫ارسػ ًممسارز ٍلممی‬ ‫هزارزاز تٌظین ؽس‪ .‬هب‬ ‫زر ّوِ ثمبسی ّمبی‬ ‫تسارًبتمی همجمجمَر‬ ‫ثَزین پَل ثمسّمیمن‬ ‫ٍلی ایٌجمب حمساهمل‬ ‫هجلؾ زراهسسایی را زر ًظز گزکتٌس‪.‬‬ ‫ایب ثبتَجِ ثِ ایٌٌِ هزارزاز ثبسی ایزاى ‪ً -‬بًبزا کغد ؽسُ اعت‪ ،‬هیتَاى ثٌسّبی‬ ‫هزثَب ثِ ایی هزارزاز هحزهبًِ را اکؾب ًزز؟ هغئَل حوَهی کسراعیَى کَتجبل زر‬ ‫پبعد ثِ ایی عَال ثزًبهِ ٍرسؽگبُ گلت ثلِ؛ هٌبکبتی ًسارز چَى هغبثومِ لمـمَ‬ ‫ؽسُ اعت‪.‬‬ ‫‪ ۷‬مذال دی ی میذاوی صوبن ایشان اص مسببقبت‬ ‫جمًُسی ارسببی بن‬ ‫تیم ملی دی ی میذاوی صوبن ایشان دس مسابباقابت‬ ‫بیه المللی جمًُسی ارسببی بن بٍ َفت ماذال‬ ‫دست یبفت ی یک سکًسد ملی سا َم ضکست‪.‬‬ ‫پزیچْز ؽبّی هَکنتزیی ٍرسؽٌبر ایمزاى زر‬ ‫ایی هغبثوب‪ ،‬ثَز ٍ ‪ ۸‬هسال طال ًغمت ًمزز ٍ‬ ‫رًَرز یی هبزُ را ّن ارتوب زاز‪ .‬ؽمبّمسی زر‬ ‫هبزُ ‪ ۰۱۱۱‬هتز ثب سهبى ‪ ۷‬زهیوِ ٍ ‪ ۰۷‬ثبًیِ ٍ ‪۰۱‬‬ ‫صسم ثبًیِ ٍ زر هبزُ ‪ ۰۱۱۱‬هتز ثب هبًغ ثب سهبى ‪ ۱‬زهیوِ ٍ ‪ ۱۷‬ثبًیِ ٍ ‪ ۰۰‬صسم ثبًیمِ‬ ‫زر رزُ ًرغت هزار گزکت‪ .‬اٍ رًَرز ‪ ۰۱۱۱‬هتز ایزاى را ّن پمظ اس ‪ ۰۸‬عمبل‬ ‫ؽٌغت‪ .‬ایی رًَرز پیؼ اس ایی زر اذتیبر لیال اثزاّیوی ثب سهبى ‪ ۰۱‬زهیوِ ٍ ‪۴‬‬ ‫ثبًیِ ٍ ‪ ۰‬صسم ثبًیِ هزار زاؽت‪ً .‬ضاى رعتوی زر هبزُ ‪ ۷۱۱‬هتز ثب سهمبى ‪۱۴.۱۴‬‬ ‫ثبًیِ هسال طال ًغت ًزز ٍ زر ‪ ۸۱۱‬هتز ًیش ثب ثجت رًمَرز ‪ ۸۱.۱۴‬ثمبًمیمِ زر‬ ‫جبیگبُ زٍم ایغتبز‪ .‬عبًبس اهیزیپَر ّن زر هبزُ ‪ ۰۱۱‬هتز ثب ثجت رًَرز ‪۰۸.۰۰‬‬ ‫ثبًیِ ًوزُ گزکت ٍ زر ‪ ۸۱۱‬هتز سهبى ‪ ۸۱.۱۴‬ثبًیِ را ثجت ًزز ًزز ثِ هسال ثمزًمش‬ ‫رعیس‪ .‬عبریٌب عبػسی ّن زر هبزُ پزػ عِگبم ثب ثجت رًَرز ‪ ۰۸.۰۲‬همتمز زر‬ ‫جبیگبُ زٍم هزار گزکت ٍ زر هبزُ پزػ طَل ًیش ثب ثجت حس ًصبه ‪ ۱.۴۱‬همتمز‬ ‫ػٌَاى چْبرم را ثِ زعت اٍرز‪.‬‬ ‫سختگیشی ‪AFC‬بب جشیمٍ ‪َ ۷۲‬ضاس دالسی‬ ‫ی محشیمیت تیمَبی اوصشاف دَىذٌ‬ ‫مقبمبت فشاوسًی گفتىذ کٍ حذید ‪َ ۷‬ضاس پلیس‬ ‫دس جشیبن فیىبل لیگ قُشمبوابن اسیپاب باشای‬ ‫بشقشاسی وظم ی امىیت حضًس خًاَىذ داضت‪.‬‬ ‫ثِ ًول اس ثی تی اعپمَر‪ ،،‬رامبل همبزریمس ٍ‬ ‫لیَرپَل کیٌبل لیگ هْزهبًبى ارٍپب را ثمزگمشار‬ ‫ذَاٌّس ًزز‪ .‬رابل زر کیٌبل ‪ ۸۱۰۲‬لیَرپَل را‬ ‫ؽٌغت زاز اهب لیَرپَل اًٌمَى زر عمَهمیمی‬ ‫کیٌبل لیگ هْزهبًبى ارٍپب زر پٌج عمبل اذمیمز‬ ‫تین هتلبٍتی ثب اى عبل اعت‪.‬‬ ‫مًافقت ایلیٍ چىذ مشًر‬ ‫افریقبییبرای ببزی بب ایران بٍ جبی مبوبدا‬ ‫مسببقبت جبز ملت َبی فًتسبل اسیب ‪ ۵۸۵۵‬ماُاشمابٌ‬ ‫امسبل بٍ میضببوی کطًس کًیت بشگضاس میضًد‪.‬‬ ‫هزاعن هزػِ ًؾی ایی رهبثتّب رٍس گذؽتِ ثمزگمشار‬ ‫سقببت ‪َ ۲‬ضاس‬ ‫متقبضی یسید بٍ حًصٌ گشدضگشی‬ ‫بیص اص ‪َ ۲‬ضاس وفش ضشکتکىاىاذٌ اصماًن جابما‬ ‫َمبَىگ دیسٌ َبی کًتبٌ مذت گشدضگشی می تًاوىذ‬ ‫وتبیج سقببت سا اص تیشمبٌ سبل جبسی دس سبمبوٍ جبما‬ ‫اصمًن گشدضگشی (سبجب) مالحظٍ کىىذ‪.‬‬ ‫فذساسیًن فًتببل ایشان دس حبل سایاضوای باب‬ ‫چىذ کطًس افشیقبیای باشای اوا ابز بابصی‬ ‫تذاسکبتی بعذ اص لغً دیذاس بب کبوبدا است‪.‬‬ ‫ثؼس اس لـَ ثبسی تسارًبتی تین هملمی کمَتمجمبل‬ ‫ایزاى ثب ًبًبزا‪ ،‬کسراعیَى ایزاى ثزای جبیگشیی‬ ‫ًززى هغبثوب‪ ،‬زیگز زعت ثِ ًبر ؽسُ اعت‪.‬‬ ‫طجن اػالم هحوسجَاز پبیٌمسُ همسیمز رٍاثم‬ ‫ػوَهی کسراعیَى کَتجبل‪ ،‬هذاًزاتی ثب چمٌمس‬ ‫ًؾَر اکزیوبیی ثزای اًجبم هغبثمومِ صمَر‪،‬‬ ‫گزکتِ ٍ تَاکن اٍلیِ ثب ایی ًؾمَرّمب حمبصمل‬ ‫ؽسُ اعت‪.‬‬ ‫گرایی بٍ دوببل‬ ‫طلسمشنىی در صربستبن‬ ‫فشوگی کبس المپیکی تیم ملی کطتای فاشواگای‬ ‫قُشمبوی گفت‪ :‬تمشیىبت سختی سا پطات ساش‬ ‫گزاضتم تب بب امبدگی کبمل دس سقاببات َابی‬ ‫جُبوی بعذ اص سٍ مذال بشوض‪ ،‬بتًاوم وخساتایاه‬ ‫طالی جُبوی سا بگیشز‪.‬‬ ‫صسٍهیت هی اس ًبحیِ ساًَ ثَز ًِ سیبز جسی‬ ‫ًیغت‪ ،‬ایی هَضَع طی یی تب ‪ّ ۸‬لتِ ایمٌمسُ‬ ‫ثزطزف ذَاّس ؽس‪ .‬ثب تَجِ ثِ ایی هصسٍهیت‬ ‫ثب ًظز ًبزر کٌی ثِ تَرًوٌت هشاهغتبى ذمَاّمن‬ ‫رکت‪.‬‬ ‫ؽس ٍ ‪ ۰۴‬تین حبضز زر ایی هغبثوب‪ ،‬حزیلبى ذَز را‬ ‫ثِ ؽزح سیز ؽٌبذتٌس‬ ‫گزٍُ ‪A‬‬ ‫ًَیت‪ ،‬ػزام‪ ،‬تبیلٌس ٍ ػوبى‬ ‫گزٍُ ‪B‬‬ ‫اسثٌغتبى‪ ،‬ثحزیی‪ ،‬تبجیٌغتبى ٍ تزًوٌغتبى‬ ‫گزٍُ ‪C‬‬ ‫ایزاى‪ ،‬لجٌبى‪ ،‬چیی تبیپِ ٍ اًسًٍشی‬ ‫گزٍُ ‪D‬‬ ‫صاپی‪ٍ ،‬یتٌبم‪ً ،‬زُ جٌَثی ٍ ػزثغتبى‬ ‫ثِ گشارػ ذجزًگبر هْز‪ ،‬ثؼس اس اًجبم هزاعن همزػمِ‬ ‫ًؾی ًٌلسراعیَى کَتجبل اعیب تْسیس ًزز ّز تیوی‬ ‫ًِ ‪ ۰۱‬رٍس هجل اس جبم هلتّبی اعیب اس حضمَر زر‬ ‫ایی رهبثت ّب اًصزاف ثسّس‪ ،‬هجملمؾ ‪ّ ۸۱‬مشار زالر‬ ‫جزیوِ هیؽَز‪.‬‬ ‫اًصزاف اس جبم هلتّب ًوتز اس ‪ ۰۱‬رٍس تب ؽزٍع ایی‬ ‫ثبسیّب‪ ،‬هجلؾ ‪ ۰۱‬تب ‪ّ ۷۱‬شار زالر جزیوِ ثزای تینّمب‬ ‫زر پی ذَاّس زاؽت‪.‬‬ ‫اهب عٌگییتزیی جزیوِ ؽبهل تینّبیی هیؽَز ًِ زر‬ ‫ؽزٍع رهبثت ّب‪ ،‬اًصزاف ذمَز را اػمالم ًمٌمٌمس‪.‬‬ ‫ًٌلسراعیَى کَتجبل اعیب زر ایی صَر‪ ،‬جزیوِ ‪۴۱‬‬ ‫ّشار زالری را زر ًظز گزکتِ اعت‪.‬‬ ‫طجن اػالم رٍسًبهِ االهتصبزیِ ػزثغتمبى‪ ،‬اًصمزاف‬ ‫تین ّب زر صَرتی ًِ ثسٍى ؽزای اٍرصاًغی ثمبؽمس‪،‬‬ ‫هحزٍهیت اًْب را اس زٍرُ ثؼسی ّن زر پی ذمَاّمس‬ ‫زاؽت‪.‬ججزاى ضزر ٍ سیبىّبی هبلی ٍ زیگز جمزایمن‬ ‫اًضجبطی ّن هوٌی اعت زر اًتظبر تینّبی ذمبطمی‬ ‫ثبؽس‪.‬‬ ‫ثِ ًول اس رٍاث ػوَهی ٍ اطالعرعبًی‪ ،‬اسهَى جبهغ‬ ‫ّوبٌّمگ (عمزاعمزی) زٍرُ ّمبی ًمَتمبُ همس‪،‬‬ ‫گززؽگزی ثب هؾبرًت ‪ ۱۴۷۴‬زاٍطلت زر عطح ‪۰۰‬‬ ‫اعتبى ٍ هٌطوِ اساز ًیؼ ٍ چبثْبر زر هبلمت ّملمت‬ ‫رؽتِ ترصصی زٍرُ هسیزیت کٌی زکمبتمز ذمسهمب‪،‬‬ ‫هغبکزتی‪ ،‬راٌّوبیبى ایمزاى گمززی جمْمبى گمززی‪،‬‬ ‫راٌّوبیبى طجیؼتگززی‪ ،‬راٌّوبیبى سهییگززؽگزی‪،‬‬ ‫هسیزیت ػوَهی تاعیغب‪ ،‬گززؽگزی‪ً ،‬مبرؽمٌمبط‬ ‫ارسیبه طزح تطجین ضَاث تاعیغب‪ ،‬گززؽگزی ٍ‬ ‫هسیز کٌی طزح تطجین ضَاث تاعیغب‪ ،‬گززؽمگمزی‬ ‫رٍس گذؽتِ ثزگشار ؽس‪.‬‬ ‫ّوچٌیی ػلی اصـز ؽبلجبکیبى همؼمبٍى گمززؽمگمزی‬ ‫ًؾَر زر هحل ثزگشاری اسهَى ؽمْمز تمْمزاى زر‬ ‫زاًؾگبُ اهیزًجیز حضَر یبکت ٍ ثز رًٍس ثمزگمشاری‬ ‫رهبثت هذًَر ًظبر‪ً ،‬زز‪.‬‬ ‫طجن ثزرعی اهبر هؾبرًت ًٌٌسگبى اسهَى هذًمَر‬ ‫زر اعتبى ّبی ًؾَر‪ ،‬تبًمٌمَى ثمیمؾمتمزیمی همیمشاى‬ ‫هؾبرًت زر ایی رهبثت هزثَب ثِ اعتمبى تمْمزاى ثمب‬ ‫‪ً ۰۸۴۱‬لز ثَزُ اعت ٍ اعتبىّبی ذمزاعمبى رضمَی‪،‬‬ ‫اصلْبى ٍ کبرط زر رزیقّبی ثؼسی هزار گزکتِاًس‪.‬‬ ‫رهبثتًٌٌسگبى زر اسهَى جبهغ ّوبٌّگ زٍرُّمبی‬ ‫ًَتبُهس‪ ،‬گززؽگزی هی تَاًٌس ًتبیج همزثمَب ثمِ‬ ‫مذیشکل دفتش امًصش ی تشییج معبیوت صىبی دستای‬ ‫ی َىشَبی سىتی یصاست میشاث فشَىگی‪ ،‬گشدضگشی ی‬ ‫صىبی دستی اص پبیبن کبس اختتبمیٍ جطىًاسٌ بیهالمللی‬ ‫صیًساالت کطًس اصبکستبن خبش داد‪.‬‬ ‫ثِ ًول اس ازارًُل رٍاث ػوَهمی ٍ اطمالع رعمبًمی‬ ‫ٍسار‪ ،‬هیزا کزٌّگی‪ ،‬گززؽگزی ٍ صٌبیغزعمتمی‪،‬‬ ‫ٍیسا تَحسی گلت جؾٌَارُ ثییالوللی سیمَراال‪،‬‬ ‫ًؾَر اسثٌغتبى ًِ زر ؽْز ثربرا اس رٍس ؽٌمجمِ ‪۰۰‬‬ ‫ارزیجْؾت ‪ ۰۷۱۰‬اؿبس ؽسُ ثَز ثِ ًبر ذَز پمبیمبى‬ ‫زاز‪.‬‬ ‫هسیزًل زکتز اهَسػ ٍ تزٍیج هؼبًٍت صٌبیغزعتی‬ ‫ٍ ٌّزّبی عٌتی اکشٍز زر ایی جؾٌَارُ ‪ً ۱۲‬ؾمَر‬ ‫ًِ تمؼمسازی اس اى ّمب ػضمَ ؽمَرای جمْمبًمی‬ ‫تذایز امُبل َب ی معبفیت َب؛ دیلت پطت کسا‬ ‫کبسَبی گشدضگشی سا خبلی وکشد‬ ‫رهبثت را اس رٍس زٍؽٌجِ هَرخ ‪ ۴‬تیزهبُ عبل جمبری‬ ‫زر عبهبًِ جبهغ اسهَى گززؽگزی (عبجب) هالحظمِ‬ ‫ًٌٌس‪.‬‬ ‫ایزاًی زر رؽتِ تزاػ عٌگ ّبی هیوتی ٍ سیَراال‪،‬‬ ‫اهیسٍارین زر ایٌسُ اىؽبءاهلل ؽبّس همَکمومیمت ّمبی‬ ‫ثیؾتز ٍ رٍساکشٍى ٌّزهٌساى ًؾَرهبى ثبؽین‪.‬‬ ‫ی‬ ‫اگز چِ ثبیس تَجِ زاؽتِ ثبؽین ًِ ًزًٍمب کمؼمال ٍ‬ ‫ّوچٌبى ازاهِ زارز ٍ ثبیس گززؽگزی زر ًزًٍمب ثمب‬ ‫رػبیت زعتَرالؼول ّبی ثْساؽتی عمزلمَحمِ ًمبر‬ ‫هزار گیزز‪ ،‬اهمب ًمجمبیمس کمزاهمَػ ًمزز ذغمبر‪،‬‬ ‫عْوگیٌی ثِ ایی صٌؼت ٍارز ؽسُ اعت زر ّومیمی‬ ‫چبرچَه ٍ زر ازاهِ توْیسا‪ ،‬زٍلت هجمل‪ ،‬زٍلمت‬ ‫هززهی زر هْزهبُ ‪ ۰۷۱۱‬اعتوْبل تغْیال‪ ،‬ثبًمٌمی‬ ‫زریبکتی ٍ هؼبکیت ّبی هبلیبتی ثزای کؼبالى صٌؼمت‬ ‫گززؽگزی ٍ صٌبیغ زعتی را ثزای چٌس همبُ ٍ تمب‬ ‫پبیبى عبل ‪ ۰۷۱۱‬توسیس ًزز‪.‬‬ ‫زٍلت هززهی زر هْزهبُ اعتوْبل تغْیال‪ ،‬ثبًمٌمی‬ ‫زریبکتی ٍ هؼبکیت ّبی هبلیبتی ثزای کؼبالى صٌؼمت‬ ‫گززؽگزی ٍ صٌبیغ زعتی را ثزای چٌس همبُ ٍ تمب‬ ‫پبیبى عمبل ‪ ۰۷۱۱‬تمومسیمس ًمززٍسار‪ ،‬همیمزا‬ ‫کزٌّگی‪ ،‬گززؽگزی ٍ صٌبیغ زعمتمی ذمززاز همبُ‬ ‫‪ ۰۷۱۱‬اػالم ًزز ًِ ثزای هتوبػسعبسی عتبز هملمی‬ ‫هوبثلِ ثب ًزًٍب جْت اػوبل حوبیتّبی ثیمؾمتمز ٍ‬ ‫اعتوزار پؾتیجبًی ّب ثغتِ حوبیتی تللیومی جمسیمسی‬ ‫هؾتول ثز زٍ ثرؼ هؾمتمزى اؽمتمـمبل همحمَر ٍ‬ ‫ثٌگبُ هحَر ثزای ًغت ًٍبرّبی حَسُ گززؽگزی‬ ‫زر ًبرگزٍُ ثزرعی اثبر اهتصبزی ًزًٍب تٌظمیمن ٍ‬ ‫ثرؼّبیی اس جولِ حوبیتّبی ثبًٌی‪ ،‬هبلیمبتمی ٍ‬ ‫ثیومِ ای همزثمَب ثمِ ًغمت ًٍمبرّمبی حمَسُ‬ ‫گززؽگزی را پَؽؼ زازُ اعت‪.‬‬ ‫ثرؼ اٍل ایی حوبیت ّب زر هبلت تمومسیمس ثغمتمِ‬ ‫حوبیت اس ًغت ٍ ًبرّب ٍ هؾبؿل ثِ ؽس‪ ،‬اعیت‬ ‫زیسُ اس ًزًٍب زر عبل ‪ ۰۷۱۱‬تصَیت ٍ اثالؽ ؽمسُ‬ ‫اعت ٍثرؼ زٍم ّن اس ّوبى سهبى (ذززازهبُ) زر‬ ‫زعتَر ًبر عتبز هلی هوبثلِ ثب ًزًٍب هزار گزکتِ ثَز‪.‬‬ ‫الجتِ تب ذززاز هبُ ‪ ۰۷۱۱‬ثیؼ اس یمٌمْمشار ٍ صمس‬ ‫هیلیبرز تَهبى تغْیال‪ ،‬زر هبلت زٍ ثغتِ حومبیمتمی‬ ‫اؽتـبل هحَر ٍ ثٌگبُ هحَر ثِ ًغمت ٍ ًمبرّمبی‬ ‫گززؽگزی اعیت زیسُ پززاذمت ؽمسُ اعمت ٍ‬ ‫پزًٍسُ ثیؼ اس ًْصس هیلیبرز تَهبى ًیش تٌویل ٍ زر‬ ‫ثبًی ّب زر زعت اهسام ثَزُ اعمت‪ ٍ .‬زر ثمرمؼ‬ ‫ثبًٌی ثب تصَیت زعتَرالؼول هزثَطِ هَارزی ًظیز‬ ‫اهْبل تغْیال‪ ،‬کمؼمبالى گمززؽمگمزی تمب پمبیمبى‬ ‫ؽْزیَرهبُ ‪ ۰۷۱۱‬اجزایی ؽسُ ثَز‪.‬‬ ‫ساَىمبیبن گشدضگشی ببالخشٌ بیمٍ می ضًوذ‬ ‫اختتبمیٍ جطىًاسٌ‬ ‫بیهالمللی صیًساالت اصبکستبن بشگضاس ضذ‬ ‫صٌبیغزعتی ّغتٌس‪ ،‬ؽزًت ًززُ ٍ ؿزکِّبیی ثمزای‬ ‫هؼزکی تَلیسا‪ٌّ ،‬زهٌساى اذتصبؿ زازُ ثمَزًمس‪ .‬اس‬ ‫جوَْری اعالهی ایزاى ًیش ّؾت ٌّزهمٌمس زر ایمی‬ ‫رهبثت حضَر زاؽتٌس‪.‬‬ ‫اٍ تصزیح ًزز زر اذتتبهیِ جؾمٌمَارُ ّمٌمزهمٌمساى‬ ‫ثزگشیسُ هؼزکی ؽسًس ٍ ثب تَجِ ثِ حضَر زرذؾمبى‬ ‫ٌّزهٌساى ایزاًی‪ ،‬ػلی اصـز ذمبًغمبری زر رؽمتمِ‬ ‫تزاػ عٌگ ّبی هیوتی ٍ سیَراال‪ ،‬اس ؽْز جْبًمی‬ ‫هؾْس جشٍ ثزگشیسگبى ایی جؾٌَارُ هؼزکی ؽس‪.‬‬ ‫ّوچٌیی جَایش ًلیغی اس طزف ٍسیز گززؽمگمزی ٍ‬ ‫هیزا کزٌّگی ًؾَر اسثٌغتبى ثِ ثزگشیسگبى اّمسا‬ ‫ؽس‪.‬‬ ‫تَحسی گلت ثبتَجِ ثِ ظزکیت ّمبی ّمٌمزهمٌمساى‬ ‫‪ ٍ...‬ازاهِ ایی رًٍس اهٌبى پذیز ًجَز ٍ زٍلت هززهی‬ ‫طزح ًجب‪ ،‬ثرؾی صٌؼت گززؽگزی را زر زعتَر‬ ‫ًبر هزار زاز‪ٍ .‬سار‪ ،‬هیمزا کمزّمٌمگمی‪ٍ ،‬سار‪،‬‬ ‫اهَرذبرجِ ٍ ٍسار‪ ،‬ثْساؽت جلغب‪ ،‬هغمتمومزی‬ ‫گذاؽتٌس ٍ اٍل اثبى ‪ ۰۷۱۱‬طی ّوبٌّمگمی اًمجمبم‬ ‫ؽسُ‪ ،‬صسٍر رٍازیس ثزای گززؽگزاى ذبرجی ثزای‬ ‫ٍرٍز ثِ ایزاى اس عز گزکتِ ؽس ٍ رٍسًِ ّبی اهیس ثز‬ ‫کؼبالى ایی حَسُ کزٍؿی زٍثبرُ گزکت‪.‬‬ ‫زٍلت زر ایی ثرؼ ّمن چمبرُ اًمسیؾمی ٍ گمزُ‬ ‫گؾبیی اس ًبر ٍ سًسگی هززم را هالى هزار زاز ٍ‬ ‫اًٌَى زر اعتبًِ ًَرٍس ٍ اؿمبس کصمل پمز رًٍمن‬ ‫گززؽگزی‪ ،‬تجزثِ علز َّؽوٌس‪ ،‬هغئَالًِ‪ ،‬اهمی ٍ‬ ‫ایوی پیؼ رٍی هززم‪ ،‬هغئَالى اجزایی ٍ کمؼمبالى‬ ‫ثرؼ ذصَصی گززؽگمزی همزار زارز تمب ایمی‬ ‫صٌؼت اس تَهق ٍ رًَز ذبرج ؽَز‬ ‫زر ایی هیبى اهسام ارسؽوٌسی ًِ زٍلت اًجمبم زاز‪،‬‬ ‫پیگیزی هَضَع ثیوِ راٌّوبیبى گززؽگزی اعمت‪.‬‬ ‫ثیؼ اس ‪ّ۰۱‬شار راٌّوبی گززؽگمزی ثمِ صمَر‪،‬‬ ‫پبرُ ٍهت زر صٌؼت گززؽگزی کؼبل ّغتمٌمس ًمِ‬ ‫هؼوَال تحت پَؽؼ ثیوِ ای ًجَزُ اًس‪ ،‬زر اٍلمیمی‬ ‫گبم اػتجبر ثیوِ ؽسى ثرؾی اس ایی راّمٌمومبیمبى زر‬ ‫ثَزجِ ‪ ۰۷۱۰‬تبهیی ؽس ٍ تصَیت اى زر همجملمظ‬ ‫ؽَرای اعالهی گبم هْوی زر تٌویل اى اعت‪.‬‬ ‫توزیجب ّوِ راٌّوبیبى گززؽگزی تحت پَؽؼ ثیوِ‬ ‫ای ًجَزًس‪ ًِ ،‬زر اٍلیی گبم اػتجبر ثیوِ ؽسى ثرؾی‬ ‫اس ایی راٌّوبیبى زر ثَزجِ ‪ ۰۷۱۰‬ثِ ػٌَاى ًرغتیمی‬ ‫ثَزجِ زٍلت هززهی تبهیی ؽسٍسیز هیزا کزٌّگی‬ ‫زر رٍس جْبًی راٌّومبیمبى گمززؽمگمزی گملمت‬ ‫راٌّوبیبى گززؽگزی علیمزاى کمزّمٌمگمی ًؾمَر‬ ‫ّغتٌس ٍ یٌی اس هْوتزیی حلوِ ّبی ارتجمبب همیمبى‬ ‫ًؾَرّب ٍ هؾرصب ًؾَرّبی هیشثبى ٍ هیْومبى زر‬ ‫حَسُ گززؽگزی را تؾٌیل هی زٌّس‪ ،‬راٌّمومبیمبى‬ ‫گززؽگزی رٍایت گز توسى‪ ،‬کزٌّگ ٍ عبثوِ هلت‬ ‫ٍ ّز چِ ًِ جٌجِ زیسًی ٍ ؽٌیسًی اس همززم زارز‪،‬‬ ‫ّغتٌس‪.‬‬ ‫ضزؿبهی تصزیح ًزز ًبرّبی سیبزی ثبیمس ثمزای‬ ‫راٌّوبیبى گززؽگزی اًجبم ؽَز تمالػ ّمب اؿمبس‬ ‫ؽسُ اعت اًچِ ٍظیلِ هب ثِ ػٌَاى زٍلت ٍ ٍسار‪،‬‬ ‫هیزا کزٌّگی‪ ،‬گززؽگزی ٍ صٌبیغزعتی اعت زر‬ ‫حبل اًجبم اعت زر هزحلِ اٍل ثیمومِ راّمٌمومبیمبى‬ ‫گززؽگزی زر الیحِ ثَزجِ ‪ ۰۷۱۰‬اهسُ اعت‪..ٍ.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه ارک

روزنامه ارک 5595

روزنامه ارک 5595

شماره : 5595
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه ارک 5594

روزنامه ارک 5594

شماره : 5594
تاریخ : 1401/06/29
روزنامه ارک 5593

روزنامه ارک 5593

شماره : 5593
تاریخ : 1401/06/28
روزنامه ارک 5592

روزنامه ارک 5592

شماره : 5592
تاریخ : 1401/06/27
روزنامه ارک 5591

روزنامه ارک 5591

شماره : 5591
تاریخ : 1401/06/24
روزنامه ارک 5590

روزنامه ارک 5590

شماره : 5590
تاریخ : 1401/06/23
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!