روزنامه ارک شماره 5509 - مگ لند

روزنامه ارک شماره 5509

روزنامه ارک شماره 5509

روزنامه ارک شماره 5509

‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫درصدد‬ ‫عولیبتی کردى‬ ‫تولید‬ ‫دانش بنیبى‬ ‫هستین‬ ‫نیبزسنجی‬ ‫ضرورت‬ ‫حتوی‬ ‫دانشگبه هب‬ ‫صفحِ ‪3‬‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫*سه شنبه ‪01‬خرداد ‪ 10 * 0010‬هی ‪ 11 * 2122‬شوال‪ * 0001‬سبل سی و دوم ( اوتوز ایکینجی ایل ) * شوبره ( سبیی ) ‪ 8* 0015 :‬صفحه *قیوت‪11111:‬ریبل * ایویل‪ * ark.tabriz@yahoo.com :‬سبیت روزنبهه ارک‪ *www.arkonline.ir :‬سبیت پبیگبه خبری ارک خبر‪www.ark-news.ir :‬‬ ‫اٍلَی‬ ‫اصلی هجلس حل هطکالت‬ ‫هْن کطَز اس‬ ‫ضئیؿی ۺ‬ ‫ًاتساشی باًکّا بِ هٌظَز زضد اقتصادکطَز زفع ضَد‬ ‫بسٍش ساالًِ ‪ 5‬تا ‪ّ 8‬صاز‬ ‫هسگ هغصی دز کطَز‬ ‫صفحِ ‪4‬‬ ‫طسح هسدهیساشی‬ ‫یازاًِّا‬ ‫فقس هطلق زا اش بیی هیبسد‬ ‫صفحِ ‪7‬‬ ‫صفحِ ‪۴‬‬ ‫تالش بسای زًٍق گسدضگسی‬ ‫ازشاى بیی‬ ‫ایساى ٍ تاجیکستاى‬ ‫ًتیجِ اعتساض بِ دّک بٌدیّا‬ ‫اش طسیق پیاهک اعالم هیضَد‬ ‫صفحِ ‪8‬‬ ‫هنظوم یبدداشت‬ ‫ازادلیق‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫یبدداشت روز‬ ‫هدیرهسئول ‪ -‬هحوّد اشراقی‬ ‫ًیاشسٌجی ضسٍزت حتوی‬ ‫داًطگاُ ّا‬ ‫نیبظؾنجی زض موجوزات ظنسه ویػگی عجیؼیی ثکیریبض‬ ‫می ضوز‪ .‬ثتجغ وجوز این ذهونیت‪ ،‬افطاز‪ ،‬گطوه هب و‬ ‫نهبزهب نیع اظ ذبنیت نیبظؾنجی ثطذوضزاض می ثبقنس‪.‬‬ ‫اثؼبز مثجت نیبظؾنجی زض افطاز‪ ،‬گطوه هب و نهبزهب تحت‬ ‫تبثیط اگبهی‪ ،‬زانف و تجطثیبت میوجیوز‪ ،‬میتیویبوت‬ ‫اؾت‪ .‬ثب این فطو و انل اؾت که ؾطػت حیطکیت‬ ‫افطاز و گطوه هب ثه ؾوی قنبؾبئی نیبظهب کم یب ثییکیتیط‬ ‫می قوز‪ .‬ثبوض این اؾت که توفیق و قکؿت هیب نیییع‬ ‫ثطاؾبؼ اگبهی اظ نیبظهب قکل می گیطز‪ .‬ییؼینیی تیب‬ ‫نیبظی احؿبؼ نکوز‪ ،‬فؼبلیت ثطای زؾتیبثی ثه اهیسا‬ ‫هم ثطنبمه ضیعی و ػرلی نری گطزز‪ .‬میسییطاک ککیوض‬ ‫هم‪ ،‬ثطای نیبظ ؾنجی ذوه احتیبج ثه قنبذت جبمؼیه‪،‬‬ ‫اقنبئی ثب نقبط قوت و ضؼف اک‪ ،‬و ثوز و نجوز ػوامل‬ ‫مبزی و مؼنوی حوظه هبی تحت مسیطیت ذیوز میی‬ ‫ثبقنس‪ .‬زض قطایظ ػبزی و زض موضز نیبظ ؾینیجیی ظ‬ ‫ثطای زانکگبه هب و موؾؿبت اموظقی‪ ،‬می تواک گوت‬ ‫که مسیطاک و مؿولین موؾؿبت اموظقی ثطای تهییه و‬ ‫تنظیم ثطنبمه هبی مویس و مغیلیوه امیوظقیی‪ ،‬ثیبییس‬ ‫نیبظهبی مبزی و مؼنوی جبمؼه ضا قنبؾبئی کننس‪.‬‬ ‫ثنبثطاین موؾؿبت اموظقی اظ جرله زانکگبه هب ‪ ،‬کیه‬ ‫ثطای ضفغ نیبظهبی جبمؼه ایجبز می قونس‪ ،‬جهت تحقق‬ ‫اهسا ذوز نیبظمنس نیبظ ؾنجی ذوه می ثبقنس‪.‬‬ ‫جبزاضز گوته قوز که زض حبل حبضط ییکیی اظ ػیلیل‬ ‫تقلیل فؼبلیت زانکگبه هب ثویػه زانکگبه هبی ذهونی‬ ‫و کبهف زانکجویبک انهب‪ ،‬تغییط نیییبظهیبی میبزی و‬ ‫مؼنوی جبمؼه نؿجت ثه زوضاک زو زهه پیکتط می ثبقیس‪.‬‬ ‫ثنبثطاین زانکگبه هب ثبیس زض موضز قنبؾبئی نیییبظ هیبی‬ ‫جبمؼه ثطوظ قونس‪ ،‬و نؿجت ثه احیتیییبجیبت جیسییس‬ ‫جبمؼه‪ ،‬اهسا اموظقی ضا انالح و فیؼیبلیییت ذیوز‬ ‫ذوز ضا منبؾت و مویس تط نربینس‪.‬‬ ‫افصایص ‪ ۴.7‬بسابسی هَازد اسْال‬ ‫ٍیسٍسی ًسب بِ سال گرضتِ‬ ‫زییس هسکص هدیسی بیوفازی ّفای ٍاگفیفس ٍشازت‬ ‫بْداض ‪ ،‬دزهاى ٍ اهَشش پصضکی گف ‪ :‬هَازد اسْال‬ ‫ٍیسٍسی کِ بِ صَزت طغیاًی دز بعضی اش هفٌفاطفق‬ ‫کطَز هطاّدُ هی ضَد‪ً ،‬سب بِ سال گرضتِ اففصایفص‬ ‫‪ ۴.7‬بسابسی داضتِ اس ‪.‬‬ ‫محرس مهسی گویب افعوزۺ اط ‪ ۵‬مبه گصقتیه حیسوز‬ ‫‪ ۳۱‬هعاض موضز اؾهبل زض نظب ثجت اعالػبت ؾیالمیت‬ ‫ککوض ثه ثجت ضؾیسه که ثه نظط می ضؾیس حیسوز ‪۶۹‬‬ ‫زضنس اظ کل اؾهبلهبی ککوض ضا قبمل میقوز‪.‬‬ ‫وی ازامه زازۺ هطچنس تب پبیبک مهط نظب ؾالمت ککیوض‬ ‫ثطای تکریم فوضی و مطاقجت اظ ثیربضی وثب و ؾیبییط‬ ‫ثیربضی هبی اؾهبلی زض امبزهثبـ قطاض زاضز و قیبییس‬ ‫هنوظ ظوز ثبقس که زض موضز ؾبل جبضی قضبوت قیوز‬ ‫امب انچه اکنوک مکبهسه میی قیوز‪ ،‬افیعاییف میواضز‬ ‫ثیربضی اؾهبل ویطوؾی اؾت‪.‬‬ ‫گویب ااهبضزاقتۺ ػرسه مواضز ثیربضاک ثیطضؾیی قیسه‬ ‫مطثوط ثه اؾهبل ویطوؾی ثوزنس و اکینیوک نیییع ایین‬ ‫ثیربضی قبیغ اؾت و ظ اؾت هیریوعینیبک نیکیبت‬ ‫ثهساقتی زض ضاثغه ثب پیکگیطی اظ این ثیییریبضی ضا ثیه‬ ‫زقت ضػبیت کننس‪.‬‬ ‫وی گوتۺ ػرسه این مواضز نیبقیی اظ مهیط اه‬ ‫غیطثهساقتی و لوله ککی نکسه هیریچینییین میییوه و‬ ‫ؾجعیجبتی که ذوه ضسػوونی نکسهانس‪ ،‬هؿتنس‪.‬‬ ‫*هدیرهسئول ‪-‬هحوّد اشراقی‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫ایا دزاهد ‪۴۱‬هیلیَىتَهاًی هالک حرف یازاًِ اس ؟‬ ‫چِ تعداد جَاى بیکاز دازین؟‬ ‫زاضیییوـ اثییوحییرییعه مییؼییبوک ضفییبه‬ ‫اجتربػی وظاضت تؼبوک‪ ،‬کبض و ضفیبه‬ ‫اجتربػی زض پبؾد ثیه ایین پیطؾیف‬ ‫که ایب زاقتن ذوزضو مالک زضیبفت‬ ‫یب ػس زضیبفت یبضانه اؾت ییب ذیییط‪،‬‬ ‫گوتۺ نطفبً ذوزضو مالک نیؿیت و‬ ‫مرکن اؾت ذبنوازهای زو ذوزضو زاقته ثبقس امب ثبظ هم یبضانه زضیبفت کنیس‬ ‫و زض واقغ پطزاذت یبضانه ثؿتگی ثه ؾبیط زضامسهبی یک ذبنوازه زاضز کیه‬ ‫چهمیعاک اؾت‪.‬وی ثب تاکیس ثط اینکه مجنبی پطزاذت یبضانههیب‪ ،‬تیطکیییجیی اظ‬ ‫قبذم هبی زضامسی و زاضایی اؾت‪ ،‬افعوزۺ مالک و مجنبی یبضانههب فیقیظ‬ ‫زضامس ‪۰۱‬میلیوکتومبنی زض مبه نیؿت و اینگونه نیؿت افطاز ثب این زضامس زض‬ ‫زهک زهم قطاض ثگیطنس‪ ،‬مجنبی پطزاذت یبضانههب تطکیجی اظ قیبذیم هیبی‬ ‫زضامسی و زاضایی اؾت‪.‬‬ ‫اثوحرعه ازامه زازۺ مجنبی پطزاذت یبضانههب ثطاؾبؼ میبنگین قیبذیم هیبی‬ ‫زضامسی و زاضایی و الجته ثب زض نظط گطفتن ثُؼس ذبنواض اؾت‪ ،‬این قبذم هیب‬ ‫کنبض هم قطاض میگیطنس و ذبنوازههب زهکثنسی میقونس و لصا اینکه گیویتیه‬ ‫قوز که ‪ ۰۱‬میلیوک تومبک زضامس مبهیبنه ثبػث میقوز که ذیبنیوازه هیب زض‬ ‫زهک زهم قطاض ثگیطنس‪ ،‬اینگونه نیؿت‪.‬‬ ‫ثطضؾی تبظهتطین امبض مطثوط ثه وضؼییت‬ ‫ثیکبضی زض ؾبل ‪ ۰۱۱۱‬نکبک میزهس کیه‬ ‫عی این ؾبل اظ ‪ ۵‬میلیوک و ‪ ۳۷۱‬هعاض و ‪ ۹۹۳‬نوط ثیکبض‪ ،‬ؾهم جوانبک (‪ ۰۹‬تیب‬ ‫‪ ۵۱‬ؾبل) ‪ ۵۳.۷‬زضنس ثوزه اؾت که نؿجت ثه ؾبل ‪ ۹۹‬ثبثت مبنسه اؾت؛ ثیه‬ ‫ػجبضتی زض ؾبل گصقته ‪ ۹۹۷‬هعاض و ‪ ۷۹۳‬جواک ثیکبض ثوزهانس‪.‬ثه زلیل اتیریبش‬ ‫ثطذی ؾیبؾتهبی غلظ و فقساک اموظـهبی متنبؾت ثب نیبظ ثبظاض کبض‪ ،‬جوانبک‬ ‫اظ یبفتن قغل منبؾت محطو قسه و ثه جرغ جرؼیت ثیکبض میپیونسنس‪.‬‬ ‫‪ ۵۱.۹‬زضنس اظ جوانبک ثیکبض ضا مطزاک ثب تؼساز ‪ ۱۱۷‬هعاض و ‪ ۳۹۳‬نیویط و ‪۳۷‬‬ ‫زضنس ضا ظنبک ثب تؼساز ‪ ۰۹۱‬هعاض و ‪ ۱۱۱‬نوط ثه ذوز اذتهبل زازهانس‪.‬‬ ‫وضؼیت ثیکبضی گطوه ؾنی ‪ ۰۸‬تب ‪ ۳۹‬ؾبل‬ ‫هرچنین اظ کل جرؼیت ثیکبض یک میلیوک و ‪ ۶۶۹‬هعاض و ‪ ۵۶۵‬نویط زض ثیبظه‬ ‫ؾنی ‪ ۰۸‬تب ‪ ۳۹‬ؾبل هؿتنس که ؾهرکبک اظ جرؼیت ثیکبض ‪ ۰۶.۹‬زضنس اؾیت؛‬ ‫ثنبثطاین اغلت ثیکبضاک ککوض زض این گطوه ؾنی هؿتنس‪.‬‬ ‫زض این گطوه ؾنی ؾهم مطزاک ‪ ۰۳.۸‬زضنس ثب تؼساز یک میلیوک و ‪ ۰۳۸‬هعاض‬ ‫و ‪ ۳۶۸‬نوط و ؾهم ظنبک ‪ ۵۸.۳‬زضنس ثب تؼساز ‪ ۹۳۱‬هعاض و ‪ ۸۹۹‬نوط اؾت‪.‬‬ ‫هعاٍى زفاُ اجتواعی ٍشازت تفعفاٍى‪،‬‬ ‫کاز ٍ زفاُ اجتوفاعفی دز خصفَظ‬ ‫هالک حرف یازاًِ افساد تَضیح داد‪.‬‬ ‫افساد اش هصسف جگس ٍ گَض‬ ‫تب کسیوِ کٌگَ هبتال ضدًد‬ ‫ابداز پسّیص کٌٌد‪ً 9 ،‬فس بِ‬ ‫اقای سید هحود اقاهیسی گف ‪ :‬بٌفابفس‬ ‫اخسیی اهاز ‪ً 9‬فس هبتال بفِ بفیفوفازی‬ ‫ٍیسٍسی خًَسیصی دٌّدُ تب کسیوفِ‬ ‫کٌگَ ضدًد کِ هتاسفاًِ یک ًفس اش اًْا‬ ‫جاى خَد زا اش دس دادُ اس ‪.‬‬ ‫دز سال ‪ ۴4۱۱‬سْن بیکازی جَاًاى (بفاشُ‬ ‫سٌی ‪ ۴5‬تا ‪ ۴4‬سال) اش کل بیکازاى ‪۴3.7‬‬ ‫دزصدی یعٌی ‪ّ 557‬صازٍ ‪ً 793‬فس بفَدُ‬ ‫اس ؛ ّوچٌیی ایی زقن دز گسٍُ سٌی ‪۴8‬‬ ‫تا ‪ 35‬سال‪ ،‬یک هیلیَى ٍ ‪ّ 669‬صاز ًفففس‬ ‫اس ‪.‬‬ ‫خطک ضدى دزیاچِ ازٍهیِ شًدگی ‪ ۴4‬هیلیَى‬ ‫ًفس زا تْدید هیکٌد‬ ‫زئیس ساشهاى ًظام صٌفی کطاٍزشی ٍ‬ ‫هٌابع طبیعی اذزبایجاى ضسقی گففف ‪:‬‬ ‫خطک ضدى دزیاچِ ازٍهیِ شًدگی ‪۴4‬‬ ‫هیلیَى ًفس زا تْدید هیکٌد‪.‬‬ ‫ثه گوته او‪ ،‬ثیربضی تت کطیره کنیگیو‬ ‫هره ؾبله زض فهل ثهبض و تبثؿتبک هرعمبک ثب فؼبلیت کنه هب ثه اوج می ضؾس و‬ ‫اظ عطیق تربؼ مؿتقیم انؿبک ثب قه‪ ،‬تطقحبت و نقبط الوزه زا قبثل انتقیبل‬ ‫اؾت‪.‬اقبمیطی می گویس‪ ،‬ثه افطاز تونیه می قوز که گوقت تیبظه ای کیه‬ ‫زضمطاکعذبضج اظ ککتبضگبه ککتبض می قوز حترب تب ‪ ۵۱‬ؾبػت و جیگیطضاتیب‬ ‫‪ ۱۸‬ؾبػت زضزمبی نوط تب ‪ ۱‬زضجه یرچبل نگهساضی کننس که ذغطاثتال ثیه‬ ‫این ویطوؼ ضاکبهف میسهس‪ ،‬هرچنین افطاز اظ مهط جگط و وقت ذب یب‬ ‫اثساضپطهیعکننس‪ .‬زض ذهول ککتبض قه زض ککتبضگبه جع قیوه نبمه هیبی‬ ‫ؾبظمبک زامپعقکی اؾت که گوقت ‪ ۵۱‬ؾبػت زض پیییکیؿیطز نیگیه زاضی‬ ‫قوز‪.‬ؾمپبقی اؾغجل و ثسک زا جع قیوه نبمه هیبی ثیهیساقیتیی ؾیبظمیبک‬ ‫زامپعقکی ثطای حص کنه اؾت و این کنه زض ظنجیطه غصایی نقکی نساضز و‬ ‫افطاز زض نوضت ػالیم هربننس ؾبیط ثیربضی هبی مکبثه ثه پعقک میطاجیؼیه‬ ‫کننس چطا که ثیربضی قبثل پیکگیطی‪ ،‬کنتطل و زضمبک اؾیت و زض نیوضت‬ ‫ؾیؿتم ایرنی ضؼیف منجط ثه فوت می قوز‪.‬‬ ‫هبزی فیطجیی اظاز اایهیبض زاقیتۺ‬ ‫زضحبلی عی ضوظهبی اینسه قبهس ؾوط‬ ‫ضئیؽ جرهوض و هیات زولت ثه اؾتبک ذواهیم ثوز که احیبی زضیبچه اضومیه‬ ‫مغبلجه انلی مطز اشضثبیجبک قطقی اظ ایت اهلل ضئیؿی اؾت‪.‬وی افیعوزۺ زض‬ ‫این ذهول زولت ثبیس ثب افتتبح تهویه ذبنه فبضاله تجطیع و اضومییه گیب‬ ‫مهری ثطای احیبی زضیبچه اضومیه ثطزاضز‪.‬فطجی اظاز ازامه زازۺ پطوغه میسول‬ ‫زو تهویه ذبنه فبضاله تجطیع ‪ ۹۹‬زضنس پیکطفت فیعیکی زاضز و ثب ثیهیطه‬ ‫ثطزاضی کبمل اظ این عطح ؾب نه ‪ ۰۳۱‬میلیوک متطمکؼت فبضیاله تهیویییه‬ ‫قسه تجطیع ثه زضیبچه اضومیه ؾطاظیط میقوز‪.‬وی ؾپؽ گوتۺ میسول ؾیو‬ ‫تهویه ذبنه فبضاله قهط اضومیه نیع ‪ ۹۹‬زضنس پیکطفت فیییعییکیی زاضز و‬ ‫میتواک ثب افتتبح این عطح ؾب نه ‪ ۹۵‬میلیوک متطمکؼت اه واضز زضییبچیه‬ ‫اضومیه کطز و ظمینه احیبی این زضیبچه ضا ثیف اظ پیف فطاهیم ؾیبذیت‪.‬وی‬ ‫گوتۺ ککبوضظاک زضذواؾت ؾطاظیطقسک حقبثه ثه زضییبچیه اضومیییه ضا اظ‬ ‫زولترطزاک زاضنس چطاکه زضیبچه وضؼیت ذوثی نساضز و ثبیس ظمینیه احیییبی‬ ‫اک فطاهم قوز‪ .‬ثب ذکک قسک زضیبچه‪ ،‬ککبوضظی منغقه نیع تهسیس قیسه و‬ ‫جبک ‪ ۰۱‬میلیوک نوط ثه ذغط میافتس‪.‬‬ ‫ًاتساشی باًکّا‬ ‫بِ هٌظَز زضد اقتصاد کطَز زفع ضَد‬ ‫زئیس جوَْز گف ‪ :‬بسًاهِ ّا ٍ اقداهات ًاظفس بفس‬ ‫زفع ًاتساشی باًک ّا‪ ،‬اش جفولفِ بفاشپفسداخف‬ ‫بدّی ّای دٍل بِ ًظام باًکی تدٍیی ٍ هصَبات‬ ‫الشم اجسایی ضَد‪.‬‬ ‫پبیگبه اعالع ضؾبنی ضیبؾت جیریهیوضی‪ ،‬ؾیتیبز‬ ‫هربهنگی اقتهبزی ثه ضیبؾت زکتط ؾیس اثطاهیییم‬ ‫ضئیؿی‪ ،‬وضؼیت ثبنکهب ثط مجنبی میعاک مکبضکت‬ ‫زض تحقق ضقس اقتهبزی‪ ،‬مسییطییت ثیبظاض اضظ و‬ ‫اػربل ؾیبؾتهبی منبؾت ثطای کنتطل نطخ اضظ اظ‬ ‫عطیق ثبنک مطکعی ثب توجه ثه ضونس ضو ثه ضقس و‬ ‫افعایف زضامس اضظی ککوض موضز ثیطضؾیی قیطاض‬ ‫گطفت‪.‬ضئیؽ جرهوض زض این جیلیؿیه ثیب اقیبضه‬ ‫اهریت تامین مبلی زض مؿیط توؾؼه و ضقس اقتهیبز‬ ‫ککوض گوتۺ ثطنبمه هب و اقسامبت نیبایط ثیط ضفیغ‬ ‫نبتطاظی ثبنکهب‪ ،‬اظ جرله ثبظپطزاذت ثسهی هیبی‬ ‫زولت ثه نظب ثبنکی تسوین و مهوثبت ظ نیییع‬ ‫اظ مییطاجییغ شیییطثییظ اذییص و اجییطایییی قییوز‪.‬‬ ‫زض این جلؿه موضوع مسیطیت ثبظاض اضظ و اػریبل‬ ‫ؾیبؾت هبی منبؾت ثطای کنتطل نطخ اضظ اظ عطیق‬ ‫ثبنک مطکعی مغطح و مقطض قس این ؾیبؾتهب ثیب‬ ‫توجه ثه ضونس ضو ثه ضقس و افعایف زضامیس اضظی‬ ‫ککوض اجطایی قوز‪.‬هرچنین میوضیوع کینیتیطل‬ ‫قیرت کب هب زض ثبظاض موضز ثطضؾی قطاض گطفت و‬ ‫ثب توجه ثه تامین و شذیطه ؾبظی مقیساض مینیبؾیت‬ ‫کب هب‪ ،‬مقطض قس توظیغ کب زض ؾطاؾط ککوض ثیه‬ ‫تنبؾت نیبظ اؾتبکهب ثب ؾطػت و زقت ازامه یبثس و‬ ‫ؾتبز تنظیم ثبظاض و زیگط زؾتگبههبی نظبضتیی ثیط‬ ‫این امط نظبضت مؿترط زاقته ثبقنس‪.‬زض این جلیؿیه‬ ‫موضوع کبمیوکهبی واضزاتی ؾبلهبی گصقتیه و‬ ‫موجوز زض گرطکبت ککوض که ثطای تطذیم ثیب‬ ‫مککالتی مواجه قسه انس‪ ،‬مغیطح و میقیطض قیس‬ ‫کبضگطوهی ثب مکبضکت زؾتگبه هبی شییطثیظ ثیب‬ ‫ضػبیت ضواثظ و مقطضات قبنیونیی وضیؼیییت ضا‬ ‫ثطضؾی و گعاضقی ثب فوضیت و زض نظیط گیطفیتین‬ ‫ضاهکبض نهبیی‪ ،‬ثطای اتریبش تهیریییم ثیه ؾیتیبز‬ ‫هربهنگی اقتهبزی زولت اضائیه کینیس‪ .‬ضئیییؽ‬ ‫جرهوض ثب اقبضه ثه مککالت نبقی اظ عوفبک هیبی‬ ‫ذبک و هجو ضیعگطزهب ثه قهیطهیبی اییطاک و‬ ‫ػطاق ااهبض زاقتۺ تغییطات اه و هوایی مرتم‬ ‫ثه ککوض ذبنی نیؿت و اظ مطظهب ػجوض می کنیس‪.‬‬ ‫امطوظ مقبثله ثب ضیعگطزهب تیجیسییل ثیه ذیواؾیتیه‬ ‫مکتطک منغقه ای قسه اؾت و اظ هره ککوضهبی‬ ‫منغقه انتظبض می ضوز ثه مؿئولیت هیبی ذیوز زض‬ ‫قجبل این مؼضل ػرل کننس‪.‬اقبی ضئیؿی ثب تبکیس ثط‬ ‫اینکه توؾؼه ذغوط اضتجیبعیی ثییین زو ککیوض‬ ‫موجت ضقس و ضونق اقتهبزی و ثجبت زض منیغیقیه‬ ‫می قوز‪ ،‬ثط لعو تؿطیغ زض ػیریلیییبت اجیطاییی‬ ‫ذغوط ضیلی تبکیس کطز‪.‬‬ ‫قبض یبغیف یبغبض زو ض گولوموظ‬ ‫یبغینتیسا اغیط ؾو ض گولوموظ‬ ‫چیچکلنیت ثعنجک ثبغیریع‬ ‫یبقیل اوتال زوقنجک زاغیریع‬ ‫زوگوک چوذسوض گطکلیییک تبنییبق‬ ‫اچیلربغب امکلیییک چبلیکبق‬ ‫چکینرسک ائل قبیغیؿین اچیق زییه‬ ‫ثویوکلطؾه ائل اغطیؿین اچیق ثیله‬ ‫زوظلوک ایؿتیط اغطیالضی توذساتربق‬ ‫اگطیلیکله ایکلط او ض الیساتیربق‬ ‫یبقبییکین یولوک گطک ائل ثیله‬ ‫اظازلییقال ایؿیتکیلیطی زئیییله‬ ‫اظاز ائللط قنلیکیله یبقبیبض‬ ‫ثبقیی اوجب چتینلیگه زاییبنبض‬ ‫ًتیجِ اعتساض بِ دّک بٌدیّا اش‬ ‫طسیق پیاهک اعالم هیضَد‬ ‫هعاٍى زفاُ ٍشازت تعاٍى کاز ٍ زفاُ اجتواعی گف ‪ :‬تفا‬ ‫چٌد ّفتِ ایٌدُ ًتیجِ اعتساض بِ دّک بٌدی یازاًِّفا‬ ‫اش طسیق پیاهک بِ هسدم ازائِ هیضَد تا بفِ سفاهفاًفِ‬ ‫حوای هساجعِ کٌٌد‪.‬‬ ‫«زاضیوـ اثوحرعه »ضوظ یککنجه زض گیویت وگیو ثیب‬ ‫ذجطنگبض ایطنب ااهبض زاقیتۺ قینیبؾینیبمیه اقیتیهیبزی‬ ‫ذبنواضهب زض ؾبمبنه حربیت ثطای اعالع اظ نوع زهیک‬ ‫ثنسیهب اػال میقوز تب زض نوضت نیبظ‪ ،‬اػتطاو ثجیت‬ ‫کننس‪.‬‬ ‫وی ازامه زازۺ ثیکتطین اػتطاوهب نؿجت ثیه ؾیبذیتیبض‬ ‫ذبنوازه هب زض یبضانه و ػس تیویکیییک ؾیبظی اؾیت‪،‬‬ ‫فطظنساک که متاهل قسهانس ثبیس اظ ذبنوازه جسا قونس و‬ ‫مطاحل توکیک ضا اظ عطیق پلیؽ‪ ۰۱+‬و ؾبمبنه اػالمیی‬ ‫اظ ؾوی ؾبظمبک هیسفیرینیسی ییبضانیه هیب ثیه ازضؼ‬ ‫‪my.gov.ir‬ؾپطی کننس‪.‬‬ ‫مؼبوک ضفبه وظیط تؼبوک کبض و ضفبه اجتربػیی ثیب ثیییبک‬ ‫اینکه اؾبمی چهبض میلیوک نوط که ثه زهیک ثینیسی هیب‬ ‫اػتطاو زاقتنس ثه ؾبظمبک هسفرنسی یبضانه هیب اضؾیبل‬ ‫قسه اؾت گوتۺ زض ‪ ۵‬مطحله‪ ،‬یبضانه ثهحؿبه افیطازی‬ ‫که اػتطاو ثه زهک ثنسیهب زاقتهانس واضیع و مؿیسوز‬ ‫قسه اؾت تب ثؼس اظ ثطضؾی فیطایینیس اػیتیطاو قیبثیل‬ ‫ثطزاقت ثبقس‪.‬‬ ‫وی اثطاظ زاقتۺ هوت و نیممیلیوک نوط جبمبنسه اظ یبضانه‬ ‫هؿتنس که ثؼس اظ ثجت نب زض ؾبمبنه اػیالمیی اظ ؾیوی‬ ‫ؾبظمبک هسفرنسی یبضانه هب‪ ،‬ثطاوضز این اؾیت کیه ثیه‬ ‫حسوز چهبض میلیوک نوط یبضانه تؼلق ثگیطز‪.‬‬ ‫اثوحرعه ذبعطنکبک کطزۺ تب کنوک ثه حسوز ‪ ۷۳‬میلیییوک‬ ‫نوط یبضانه زازه قسه که ثب اضبفهقیسک ایین تیؼیساز ثیه‬ ‫حسوز ‪ ۷۷‬میلیوک نوط یبضانه تؼلق میگیطز‪.‬‬ ‫وی ثب تبکیس ثط اینکه اػتطاو ثه زهک ثنسی یبضانیه هیب‬ ‫هرچنبک پیگیطی می قیوز‪ ،‬گیویتۺ افیطازی کیه تیب‬ ‫فطوضزینمبه امؿبل یبضانه نقسی زضیبفت میکطزنس و زض‬ ‫اضزیجهکتمبه امؿبل یبضانه کرک مؼیکتیی ثیه حؿیبه‬ ‫انهب واضیع نکسه‪ ،‬زض زهک زهم قیطاض گیطفیتیه انیس و‬ ‫مکرول پطزاذت یبضانه نریقونس‪ .‬این افطاز میتیوانینیس‬ ‫زض اػتطاو ثه زهک ثنسی یبضانه هب ثه ؾبمبنه اػالمی اظ‬ ‫ؾوی وظاضت تؼبوک‪ ،‬کبض و ضفبه اجتربػیی ثیب ػینیواک‬ ‫حییییرییییبیییییت ثییییه ازضؼ اییییینییییتییییطنییییتییییی‬ ‫‪hemayat.mcls.gov.ir‬مطاجؼه کننس‪.‬‬ ‫مؼبوک ضفبه وظاضت تؼبوک کبض و ضفبه اجتربػیی افیعوزۺ‬ ‫هرچنین ؾبمبنه هبی تلونی و گیوییب ثیه قیریبضه هیبی‬ ‫‪ ۱۵۰۶۳۶۹‬و ‪ ۱۹۵۱۱۱۱۶۳۶۹‬ثهنوضت قیجیبنیه ضوظی‬ ‫امبزه پبؾرگویی ثه ؾوالهبی یبضانهای مطز اؾت‪.‬‬ صفحه 1 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫سِ شٌثِ ‪0۶‬خشداد ‪ 10 * 00۶0‬هی‪ 1۶ * 2۶22‬شَال‪ * 0001‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَص ایکیٌجی ایل ) * شواسُ ( سایی ) ‪00۶5 :‬‬ ‫هقالِ‬ ‫ّوَاضساظی هس ط تَسؼِ ترص هؼسى‬ ‫اشضتایجاىضطقی زض سفط ضی س جوَْض‬ ‫اػتب٘ذاس ارسثبیجبٖؿشلیۺ‬ ‫دسصذد عولیاتی کشدى‬ ‫تَلیذ داًش تٌیاى ّستین‬ ‫استاًذاس ارستایجاى ششقی گفت‪ :‬ها دس‬ ‫استاى تِ دًثال فشهایش سّثش هعظع عن‬ ‫اًقالب هثٌی تش تَلیذ داًش تٌیاى‪ ،‬سٌذ‬ ‫داًش تٌیاى سا تذٍیی کشدین‪.‬‬ ‫ارستایجاى ششقی تا ‪ ۱.0‬هیلیاسد تی رخایش هظعذًعی‬ ‫تخویٌی‪ ،‬ستثِ ًخست کشَس سا داسد‪ ،‬اهعا فعظعا ى‬ ‫عشصِ هظذى ٍ افکاس ععوعَهعی هعظعتعقعذًعذکعِ‬ ‫تشخَسداسی استاى هتٌاسه تا داشتِ ّای هعظعذًعی‬ ‫ًیست ٍ تایذ گام ّای جذی تشای تعغعیعیعش ایعی‬ ‫ٍضظیت تشداشتِ شَد؛ اهشی کِ سفش پعیعش سٍی‬ ‫سییس جوَْس ًَیذتخش اى است‪.‬‬ ‫وبسؿ‪ٙ‬بػبٖ ‪ٛ‬ص‪ٔ ٜ‬عذٖ ٔی ٌ‪ٛ‬ی‪ٙ‬ذ دس بِای وا‪ٝ‬‬ ‫ارسثبیجبٖ ؿشلی‪ ،‬ستج‪٘ ٝ‬خؼا وـا‪ٛ‬س اص ٘ا اش‬ ‫رخبیش ٔعذ٘ی سا داسد‪ ،‬دسأاذ‪ٞ‬ابی ٔاعاذ٘ای اٖ‬ ‫ػبال٘‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ذ‪ٚ‬د ‪ٔ ۶۴۴‬یّیبسد ت‪ٔٛ‬بٖ ٔی سػاذ وا‪ٝ‬‬ ‫یه د‪ ٓٞ‬ثشخی اص اػتبٖ ‪ٞ‬بیی اػ و‪ ٝ‬اص ٘ا اش‬ ‫رخبیش ٔعذ٘ی دس ستج‪ٞ ٝ‬بی ث‪ٔ ٝ‬شاتت پبیایاٗ تاشی‬ ‫٘ؼج ث‪ ٝ‬ایٗ خغ‪ ٝ‬لشاس داس٘ذ‪.‬‬ ‫ا٘بٖ ثب اؿبس‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬اٌش ص٘جیش‪ ٜ‬وبُٔ ت‪ِٛ‬یاذ دس‬ ‫ثخؾ ٔعذٖ لغ ٘ـ‪ٛ‬د‪ ،‬ثشای ‪٘ ۱۷‬فش اؿتؽبَ صایای‬ ‫ایجبد ٔی ؿ‪ٛ‬د‪ٔ ،‬ی ٌ‪ٛ‬ی‪ٙ‬ذ و‪ ٝ‬ایٗ اؿتؽبَ صایی دس‬ ‫ثخؾ ٔعذٖ ارسثبیجبٖ ؿشلی ثب چابِاؾ ٔا‪ٛ‬اجا‪ٝ‬‬ ‫اػ ؛ ا٘بٖ دس تجییٗ ایٗ ٘ ش ث‪ ٝ‬لغ ؿذٖ ص٘جایاش‪ٜ‬‬ ‫ت‪ِٛ‬یذ دس ٔجتٕ ٔعذ٘ی ٔغ ػ‪ ٍٖٛ٘ٛ‬دس ٔاش ّا‪ٝ‬‬ ‫و‪ٙ‬ؼب٘تش‪ ٜ‬اؿبس‪ٔ ٜ‬ی و‪ٙٙ‬ذ ‪ٔ ٚ‬عتمذ٘ذ أاش‪ٚ‬ص‪٘ ٜ‬اجا‪ٛ‬د‬ ‫وبسخب٘‪ٞ ٝ‬بی ر‪ٚ‬ه ‪ ٚ‬پبالیؾ ثشای تا‪ِٛ‬ایاذ ٔاغ‬ ‫وبتذی دس ایٗ ٔجتٕ ‪ ،‬ثشای‪ٙ‬ذ تالؽ ‪ٞ‬بی ا٘اجابْ‬ ‫ؿذ‪ ٚ ٜ‬ػشٔبی‪ٌ ٝ‬زاسی ‪ٞ‬بی ٔیّیبسد دالسی دس ایٗ‬ ‫ٔجٕ‪ٛ‬ع‪ ٝ‬سا وٓ ٘تیج‪ ٝ‬وشد‪ ٜ‬اػ ‪.‬‬ ‫ث‪ ٝ‬عمیذ‪ ٜ‬ـعبالٖ ‪ ٚ‬وبسؿ‪ٙ‬بػبٖ ا‪ٛ‬ص‪ٔ ٜ‬اعاذٖ‪ ،‬دس‬ ‫وـ‪ٛ‬س ‪ٛ٘ ۷۴‬ع ‪ ٚ‬دس ارسثبیجبٖ ؿشلی ‪ٛ٘ ۵۲‬ع ٔبد‪ٜ‬‬ ‫ٔعذ٘ی ‪ٚ‬ج‪ٛ‬د داسد ‪ ٚ‬اٌش ٔؼئّ‪ ٝ‬خبْ ـش‪ٚ‬ؿی اُ‬ ‫ؿ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬الذأبتی دس ج‪ ٟ‬تم‪ٛ‬ی ثخؾ خص‪ٛ‬صی‬ ‫‪ ٚ‬ػشٔبی‪ٌ ٝ‬زاسی دس ثخؾ ٔعذٖ ص‪ٛ‬ست ٌایاشد‪،‬‬ ‫ثؼیبسی اص ٔـىالت ثخؾ ٔعذٖ دس اػاتابٖ اُ‬ ‫ؿذ٘ی اػ ‪.‬‬ ‫ثش اػبع أبس سػٕای ‪ٚ‬صاست صإا ‪ٔ ،‬اجابِاػ‬ ‫‪ٚ‬ص‪ِٛ‬ی اص ٔعبدٖ ارسثبیجبٖ ؿشلی دس ـبصّ‪ ٝ‬ػبَ‬ ‫‪ٞ‬بی ‪ ۱۳۹۴‬تب ‪ ۱۳۹۸‬یه ‪ٞ‬ضاس ‪ٔ ۱۵۴ ٚ‬ایاّایابسد‬ ‫ت‪ٔٛ‬بٖ ث‪ٛ‬د و‪ٞ ٝ‬یچ ٘‪ٛ‬ع ‪ٕٞ‬خ‪ٛ‬ا٘ی ثب ظشـی ‪ٞ‬ابی‬ ‫ٔعذ٘ی اٖ ٘ذاسد‪ ،‬ث‪ ٌٝ٘ٛ ٝ‬ای و‪ ٝ‬ػبال٘‪ ٝ‬تا‪ٙ‬ا‪ٟ‬اب اص‬ ‫ٔعذٖ ٔغ ػ‪ ٍٖٛ٘ٛ‬دس ؿ‪ٟ‬شػتبٖ ‪ٚ‬سصلبٖ ‪ٞ ۲۴‬ضاس‬ ‫ٔیّیبسد ت‪ٔٛ‬بٖ و‪ٙ‬ؼب٘اتاش‪ٔ ٜ‬اغ‪ ،‬خابسب ‪ ٚ‬ثاشای‬ ‫صبدسات ث‪ٞ ٝ‬شٔضٌبٖ یب ـشا‪ٚ‬سی ث‪ ٝ‬واشٔابٖ ٔای‬ ‫س‪ٚ‬د‪.‬‬ ‫و‪ٙ‬ؼب٘تش‪ٔ ٜ‬غ‪ ،‬ػ‪ ًٙ‬ػبخاتإاب٘ای ‪ ٚ‬تاضیایا‪ٙ‬ای‪،‬‬ ‫و‪ٛ‬استض‪ ،‬پ‪ٛ‬و‪ٌ ،ٝ‬چ ‪ٛٔ ٚ‬اد ٔعذ٘ای ثاشای تا‪ٟ‬ایا‪ٝ‬‬ ‫ػیٕبٖ اص عٕذ‪ ٜ‬تشیٗ ٔحص‪ٛ‬الت ت‪ِٛ‬یذی ٔاعابدٖ‬ ‫ارسثبیجبٖ ؿشلی ‪ ٚ‬وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬بی چیاٗ‪ ،‬ایاتابِایاب ‪ٚ‬‬ ‫تشوی‪ ٝ‬ثبصاس صبدساتی ٔحص‪ٛ‬الت ٔعذ٘ای اػاتابٖ‬ ‫‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫٘بظشاٖ ٔحّی ٔعتمذ٘ذ و‪ٚ ٝ‬ضعی ٔ‪ٛ‬ج‪ٛ‬د بصُ‬ ‫اص اػتخشاب ‪ ٚ‬خابْ ـاش‪ٚ‬ؿای رخابیاش ٔاعاذ٘ای‬ ‫ارسثبیجبٖ ؿشلی‪ ،‬ت‪ٙ‬بػجی ثب ظشـی ‪ٞ‬بی ٔاعاذ٘ای‬ ‫ایٗ خغ‪٘ ٝ‬ذاسد؛ ‪ٚ‬العی ایاٗ اػا وا‪ ٝ‬دسأاذ‬ ‫ارسثبیجبٖ ؿشلی اص ٔعبدٖ ٘بچیض ٔای ثابؿاذ‪ ،‬ثا‪ٝ‬‬ ‫ع‪ٛ‬سی و‪ ٝ‬ػ‪ٛٔ ٟٓ‬اد ٔعذ٘ی دس صبدسات اػتبٖ ث‪ٝ‬‬ ‫‪ ۶‬دسصذ ٔی سػذ‪ٞ ،‬ش چ‪ٙ‬ذ و‪ ٝ‬أبس ؿابؼاالٖ دس‬ ‫ٔعبدٖ ارسثبیجبٖ ؿشلی اـض‪ ٖٚ‬ثش ‪ٞ ۱۲‬ضاس ٘فش ٔای‬ ‫ثبؿذ‪ .‬ایٗ دس بِی اػ و‪ٔ ٝ‬عبدٖ‪ٙٔ ،‬ج تابٔایاٗ‬ ‫ٔبِی ثؼیبس ٔ‪ٙ‬بػجی ثشای اؿاتاؽابَ ‪ ٚ‬سـاب‪ٔ ٜ‬اشدْ‬ ‫س‪ٚ‬ػتب‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬ؿ‪ٟ‬ش‪ٞ‬بی ‪ٕٞ‬ج‪ٛ‬اس خا‪ٛ‬د ‪ٞ‬ؼاتا‪ٙ‬اذ‪ ،‬أاب‬ ‫تبو‪ ٖٛٙ‬چ‪ٙ‬بٖ و‪ ٝ‬ثبیذ عّٕىشد لبثُ تا‪ٛ‬جا‪ٟ‬ای دس‬ ‫ارسثبیجبٖ ؿشلی ٘ذاؿت‪ ٝ‬ا٘ذ؛ ث‪ ٝ‬عجبست دیٍاش دس‬ ‫ؿشایغی و‪ ٝ‬دسأذ‪ٞ‬بی بصُ اص ثا‪ٟ‬اش‪ ٜ‬ثاشداسی‬ ‫ٔعبدٖ اػتبٖ ثبیذ دس اجشای عشح ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬ثش٘بٔ‪ٞ ٝ‬ابی‬ ‫عٕشا٘ی ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬ػع‪ ٝ‬ای اػتبٖ ثب ٔحا‪ٛ‬سیا ٔا‪ٙ‬ابعاک‬ ‫ٔعذ٘ی ‪ٞ‬ضی‪ ٝٙ‬ؿ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬اجتٕبعبت ٔحّی ثإاش‪ ٜ‬ایاٗ‬ ‫ٔ‪ٞٛ‬ج ‪ٞ‬بی خذادادی سا ث‪ ٝ‬ؿىُ ٔاّإا‪ٛ‬ع دس‬ ‫ص٘ذٌی خ‪ٛ‬د ثجی‪ٙٙ‬ذ؛ تب ث‪ ٝ‬أش‪ٚ‬ص ث‪ ٝ‬ؿىُ ؿابیؼاتا‪ٝ‬‬ ‫ای ٔحمک ٘ـذ‪ ٜ‬اػ ‪.‬وبسؿ‪ٙ‬بػبٖ ٔی ٌ‪ٛ‬ی‪ٙ‬ذ ٔعذٖ‬ ‫ٔ‪ٛ‬ت‪ٛ‬س ٔحشو‪ ٚ ٝ‬پیـشاٖ ت‪ٛ‬ػع‪ ٝ‬یبـتاٍای اػا ‪ٚ‬‬ ‫رخبیش ٔعذ٘ی ٔی ت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ ٘مؾ التصبدی پاشس٘اٍای‬ ‫دس ت‪ِٛ‬یذ‪ ،‬اؿتؽبَ‪ ،‬صبدسات‪ ،‬دسأذ پبیذاس ‪ ٚ‬سـاب‪ٜ‬‬ ‫ٔشدْ داؿت‪ ٝ‬ثبؿ‪ٙ‬ذ‪ ،‬أب ثخؾ ٔعذٖ ثؼیبس ػاشٔابیا‪ٝ‬‬ ‫ثش‪ٔ ،‬اتاىای ثا‪ ٝ‬ـا‪ٙ‬اب‪ٚ‬سی ‪ ٚ‬دیاشثابصد‪ ٜ‬اػا ‪،‬‬ ‫خص‪ٛ‬صیبتی و‪ٛٔ ٝ‬جت ؿذ‪ ٜ‬ثخؾ د‪ِٚ‬تی ػشٔبی‪ٝ‬‬ ‫ٌزاسی چ‪ٙ‬ذا٘ی دس ارسثبیجبٖ ؿشلی دس ایٗ صٔی‪ٝٙ‬‬ ‫٘ى‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬ثخؾ خص‪ٛ‬صی ‪ ٓٞ‬سؼج ثا‪ ٝ‬ـاعابِایا‬ ‫اػبػی ٘ذاؿت‪ ٝ‬ثبؿذ‪.‬ثخؾ ٔعذٖ ارسثبیجبٖ ؿشلی‬ ‫ث‪ ٝ‬سؼٓ ثشخ‪ٛ‬سداسی اص ستج‪٘ ٝ‬خؼا وـا‪ٛ‬سی اص‬ ‫٘ ش رخبیش‪ ،‬اص ِحبػ اسصؽ اـض‪ٚ‬د‪ ٜ‬دس ‪ٚ‬ضاعایا‬ ‫٘بٔ‪ٙ‬بػجی‪ ۲ ،‬دسصذ‪ ،‬لشاس داسد‪ ،‬ضٕٗ ای‪ٙ‬اىا‪ ٝ‬ایاٗ‬ ‫خغ‪ ٝ‬دس ‪ٛ‬ص‪ٔ ٜ‬عذٖ ثب چبِؾ ‪ٞ‬بیی اص لجیُ عاذْ‬ ‫تٕىیٗ ؿشو ّٔی ٔغ ایشاٖ ثا‪ ٝ‬ثابصٌاشدا٘اذٖ‬ ‫ٌشدؽ ٔبِی ٔعذٖ ٔغ ػ‪ ٍٖٛ٘ٛ‬ثا‪ ٝ‬اػاتابٖ‪ ،‬ثا‪ٝ‬‬ ‫ع‪ٛٙ‬اٖ ضش‪ٚ‬ست لب٘‪٘ٛ‬ی‪ٛٔ ،‬اج‪ ٝ‬اػ ‪.‬ثای ٘اتایاجا‪ٝ‬‬ ‫ٔب٘ذٖ عشح ٘فّیٗ ػی‪ٙ‬ی ػشاه ثعذ اص ‪ ۲۶‬ػابَ‪،‬‬ ‫خبسب ؿذٖ ػبال٘‪ ٝ‬ثیؾ اص ‪ٞ ۲۴‬ضاس ٔیّیبسد ت‪ٔٛ‬ابٖ‬ ‫و‪ٙ‬ؼب٘تش‪ٔ ٜ‬غ اص ٔعذٖ ٔغ ػ‪ ٚ ٍٖٛ٘ٛ‬ضاش‪ٚ‬ست‬ ‫ایجبد ص٘جیش‪ ٜ‬ت‪ِٛ‬یذ ‪ ٚ‬ـشا‪ٚ‬سی ٔغ وابتاذی دس‬ ‫اٖ‪ ،‬ث‪ٟ‬ش‪ٚ ٜ‬سی ا٘ذن ٔعذٖ عالی ا٘ذسیبٖ ث‪ ٝ‬دِیُ‬ ‫ٔـىالت ٔذیشیتی پیٕب٘ىبس اٖ اص جّٕ‪ ٝ‬چابِاؾ‬ ‫‪ٞ‬بی ثخؾ ٔعذٖ ارسثبیجبٖ ؿشلی ‪ٞ‬ؼاتا‪ٙ‬اذ وا‪ٝ‬‬ ‫اـىبس عٕ‪ٔٛ‬ی ‪ ٚ‬ـعبالٖ ایٗ ‪ٛ‬ص‪ ٜ‬أایاذ‪ٚ‬اس٘اذ دس‬ ‫ػفش پیؾ س‪ٚ‬ی سییغ د‪ ِٚ‬ػیضد‪ٞ‬آ ‪ٞ ٚ‬ایابت‬ ‫‪ٕٞ‬شا‪ٚ ٜ‬ی‪ ،‬دػت‪ٛ‬سات عّٕی دس ساػتبی ُ ا٘ا‪ٟ‬اب‬ ‫اتخبر ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫صیٗ اِعبثذیٗ سض‪ٛ‬ی خشْ دس اجالع‬ ‫س‪ٚ‬ػبی دا٘ـٍب‪ٞ ٜ‬ب‪ ،‬پظ‪ٞٚ‬ـٍب‪ٞ ٜ‬اب ‪ٚ‬‬ ‫ٔشاوض أ‪ٛ‬صؽ عبِی وـ‪ٛ‬س دس تجاشیاض‬ ‫اظ‪ٟ‬بس وشدۺ ارسثبیجبٖ ‪ ٚ‬تجشیض ‪ٕٛٞ‬اس‪ٜ‬‬ ‫دیبس عّٕب ‪ ٚ‬دا٘ـٕ‪ٙ‬ذاٖ ثاشجؼاتا‪ ٝ‬ای‬ ‫ث‪ٛ‬د‪ ٚ ٜ‬دس عی لش‪ٌ ٖٚ‬ازؿاتا‪ ٝ‬ا٘ؼابٖ‬ ‫‪ٞ‬بی ‪ٚ‬االیی دس ایٗ خغ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬د٘یب أاذ‪ٜ‬‬ ‫ا٘ذ و‪ٞ ٝ‬ضاساٖ ؿبٌشد ثشجؼت‪ ٝ‬تشثیا‬ ‫وشد‪ ٜ‬ا٘ذ ‪ٔ ٚ‬شص‪ٞ‬بی عّآ ‪ ٚ‬ـاما‪ ٝ‬سا‬ ‫دس٘‪ٛ‬سدیذ‪ ٜ‬ا٘ذ‪ٚ.‬ی ادأا‪ ٝ‬داد اوا اش‬ ‫دا٘ـٕ‪ٙ‬ذاٖ تجشیض ‪ٕٛٞ‬اس‪ ٜ‬ثش ثبَ ایإابٖ‬ ‫ث‪ ٝ‬خذا ػ‪ٛ‬اس ٌـت‪ ٝ‬ا٘ذ تب ث‪ ٝ‬چ‪ٟ‬ش‪ٞ ٜ‬بی‬ ‫ٔب٘ذٌبس تجذیُ ؿذ‪ ٜ‬ا٘اذ‪ٚ.‬ی ٌافا ۺ‬ ‫ٍٔش ٔی ت‪ٛ‬اٖ اص ٔىتت تجشیض ٘بْ ثاشد‬ ‫أب اص پش‪ٚ‬ـؼ‪ٛ‬س ‪ٞ‬ـاتاش‪ٚ‬دی‪ ،‬عاالٔا‪ٝ‬‬ ‫جعفشی ‪ ٚ‬عالٔ‪ ٝ‬عجبعجبیی یبد ٘اىاشد‪.‬‬ ‫اػتب٘ذاس ارسثبیجبٖ ؿاشلای ثاب ثایابٖ‬ ‫ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ارسثبیجبٖ ‪ ٚ‬دا٘ـٍب‪ ٜ‬تجشثض ٔ‪ٟ‬اذ‬ ‫* ذَاّطذَاًسگی تثطیع تا اضتَتگاضت پ گ طی‬ ‫هیضَز‬ ‫ؿ‪ٟ‬یذاٖ اػ ‪ٌ ،‬ف ۺ ‪ ۲۲‬ؿا‪ٟ‬ایاذ دس‬ ‫ایٗ دا٘ـٍب‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ؿ‪ٟ‬بدت سػیذ‪ ٜ‬ا٘ذ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی اص جّٕ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ؿ‪ٟ‬اذای ثاضسٌا‪ٛ‬اسی‬ ‫چ‪ ٖٛ‬ؿ‪ٟ‬یذ ثبوشی وا‪ ٝ‬خا‪ٛ‬د دا٘اؾ‬ ‫أ‪ٛ‬خت‪ ٝ‬ایٗ دا٘ـٍب‪ ٜ‬اػ ‪ ،‬اؿابس‪ٚ ٜ‬‬ ‫خبعش٘ـبٖ وشدۺ او‪٘ ٖٛٙ‬ایاض جا‪ٛ‬ا٘ابٖ‬ ‫ـ‪ٟ‬یٓ تجشیض دس ایٗ دا٘ـٍب‪ٔ ٜ‬جاب‪ٞ‬اذت‬ ‫ٔی و‪ٙٙ‬ذ ‪.‬‬ ‫خشْ ثب تبویذ ثش ایا‪ٙ‬اىا‪ ٝ‬جا‪ٛ‬ا٘ابٖ ‪ٚ‬‬ ‫دا٘ـج‪ٛ‬یبٖ ثبیذ اص ٔ‪ٙ‬بثا ٌاشا٘اجا‪ٟ‬ابی‬ ‫عّٕی ث‪ٟ‬ش‪ٙٔ ٜ‬ذ ؿ‪٘ٛ‬ذ‪ ،‬اـض‪ٚ‬دۺ ثابیاذ اص‬ ‫اثعبد ؿخصیتی چ‪ٟ‬ش‪ٞ ٜ‬بی عّإای ثا‪ٝ‬‬ ‫ؿ‪ٙ‬بخ ‪ٚ‬العی سػیذ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ـعبَ ػبصی ظشـی عاّإای سثا‬ ‫سؿیذی‪ٌ ،‬ؼتشؽ وإای ‪ ٚ‬وایافای‬ ‫پبسن ‪ٞ‬بی عّٓ ‪ ٚ‬ـ‪ٙ‬ب‪ٚ‬سی‪ ,‬سا‪ ٜ‬ا٘ذاصی‬ ‫‪ٞ‬بی صبدساتی ‪ ٚ‬ایجبد سـتبس ا٘اتامابَ‬ ‫تى‪ِٛٛٙ‬طی دس وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬بی ‪ٕٞ‬ؼابیا‪ ٝ‬سا‬ ‫اص جّٕ‪ ٝ‬عّٕىشد اػتبٖ اعاالْ واشد‪.‬‬ ‫سئیغ دا٘ـٍب‪ ٜ‬تجشیض ‪ ٓٞ‬اظ‪ٟ‬بس وشد ثاب‬ ‫اػتمشاس ٔذیشی جذیذ تاالؽ ثاشای‬ ‫ت‪ٛ‬ػع‪ ٝ‬عّٕی دا٘ـاٍاب‪ ٜ‬اؼابص ؿاذ‪ٜ‬‬ ‫ٔعب‪ٚ ٖٚ‬صیش ‪ٔ ٚ‬ذیشعبُٔ ػبصٔبٖ ّٔی ؿ‪ٟ‬شػبصی ۺ‬ ‫شْشداس تثشیض اص پیگیشی خعَاّعشخعَاًعذگعی ایعی‬ ‫کالًشْش تا اشعتعَتعگعاست خعثعش داد ٍ گعفعت‪:‬‬ ‫خَاّشخَاًذگی تثشیض تا تِ شْش الوعاًعی هعَجعه‬ ‫هظشفی ایی شْش دس سطح تییالوللی هیشَد‪.‬‬ ‫اػ ‪.‬دوتش صفش ٘صاشا صاد‪ ٜ‬اـاض‪ٚ‬دۺ‬ ‫وبسٌش‪ٞ ٜٚ‬بی ٔخاتاّافای دس ا‪ٛ‬ص‪ٜ‬‬ ‫پظ‪ٞٚ‬ؾ ‪ ٚ‬ـ‪ٙ‬ب‪ٚ‬سی‪ ،‬ت‪ٛ‬ػع‪ٕٞ ٝ‬اىابسی‬ ‫‪ٞ‬بی ثیٗ إِّّی ثب ت‪ٛ‬جا‪ ٝ‬ثا‪ ٝ‬ثاش٘ابٔا‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬صاست عّ‪ ْٛ‬تـاىایاُ ؿاذ‪ ٜ‬اػا ‪.‬‬ ‫سئیغ دا٘ـٍب‪ ٜ‬تاجاشیاض ػابٔاب٘اذ‪ٞ‬ای‬ ‫‪ٚ‬ضعی ٔبِی دا٘ـٍب‪ ،ٜ‬أضایاب لاشاس‬ ‫داد ‪ ٚ‬تاافااب‪ٞ‬اآ ٘اابٔاا‪ ٝ‬ثااب ٔااشاوااض‬ ‫ص‪ٙ‬عتی‪ ،‬ایجبد اتبق ـىاش ؾ ایاجابد‬ ‫وشیذ‪ٚ‬س ( سا‪ٍٞ‬زس ) ؿٕبَ ‪ ٚ‬تا‪ٛ‬ػاعا‪ٝ‬‬ ‫‪ٕٞ‬ىبسی عّٕای ثاب دا٘ـاٍاب‪ٞ ٜ‬ابی‬ ‫لفمبص ‪ ,‬ایجبد ؿا‪ٟ‬اشوا‪ٟ‬ابی ـا‪ٙ‬اب‪ٚ‬سی‬ ‫ٔ‪ٙ‬غما‪ ٝ‬ای دس دا٘ـاٍاب‪ ٚ ٜ‬ایاجابد‬ ‫صیشػبخ ‪ٞ‬ب ثشای ٌؼتشؽ ؿاشوا‬ ‫‪ٞ‬بی دا٘ؾ ث‪ٙ‬یبٖ سا اص جّٕ‪ ٝ‬الاذأابت‬ ‫ا٘جبْ ؿذ‪ ٜ‬ثشؿٕشد‪.‬‬ ‫ٔعب‪ ٖٚ‬ص‪ٙ‬بی و‪ٛ‬چه ؿشو ؿ‪ٟ‬شن‪ٞ‬بی ص‪ٙ‬عتی اػتبٖ اسدثیُ ۺ‬ ‫هشکالت تاهیی صهیی طشح ًْضت هلی هسکی‬ ‫دس ارستایجاىغشتی سفع هیشَد‬ ‫‪ ۰۶‬دسصذ صهیی صٌظتی دس شْشکّای صٌظتی اسدتیل‬ ‫تِ سشهایِگزاساى ٍاگزاس شذُ است‬ ‫هظاٍى ٍصیش ٍ هذیشعاهل ساصهاى هعلعی‬ ‫شْشساصی گفت‪ :‬تِ دًثال ایی ّستین تعا‬ ‫هساتل ٍ هشکالتی کِ دس سطح اسعتعاى‬ ‫ارستایجاى غشتی تشای تاهعیعی صهعیعی‬ ‫ٍجَد داسد سا تشسسی ٍ تا ساّکعاسّعای‬ ‫هٌاسه‪ ،‬سفع کٌین‪.‬‬ ‫عّیشضب ـخبسی اظا‪ٟ‬ابس واشدۺ تاالؽ‬ ‫ٔی و‪ٙ‬یٓ ثب ‪ٚ‬ج‪ٛ‬د وٕج‪ٛ‬د‪ٞ‬بیی و‪ ٝ‬دس ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع تبٔیاٗ صٔایاٗ داسیآ‪ ،‬ثاتا‪ٛ‬ا٘ایآ‬ ‫صٔیٗ‪ٞ‬بی ٔ‪ٛ‬سد ٘یبص ثشای عشح ٘‪ٟ‬ض ّٔی ٔؼىٗ سا تبٔیٗ ‪ٔ ٚ‬ـىاُ ٔاشدْ سا‬ ‫ُ و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ثب اؿبس‪ ٜ‬ث‪ٚ ٝ‬ج‪ٛ‬د ٔـىُ اساضی خبِص‪ٔ ٝ‬تعّک ث‪ٚ ٝ‬صاست سا‪ ٚ ٜ‬ؿا‪ٟ‬اشػابصی‬ ‫ث‪ٛ‬د‪ ،‬اـض‪ٚ‬دۺ ایٗ صٔیٗ ‪ٞ‬ب دس اختیبس ٔشدْ لشاس ٌشـت‪ ٚ ٝ‬ػبخ ‪ ٚ‬ػابص دس ا٘ا‪ٟ‬اب‬ ‫ا٘جبْ ؿذ‪ ٜ‬و‪ ٝ‬ایٗ ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع ٘یض تعییٗ تىّیؿ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ‪.‬‬ ‫ٔذیش عبُٔ ػبصٔبٖ ّٔی صٔیٗ ‪ٔ ٚ‬ؼىٗ ٌف ۺ دس لب٘‪ ٖٛ‬ث‪ٛ‬دج‪ ۱۴۴۱ ٝ‬سدیافای‬ ‫ٔـخص ؿذ‪ ٜ‬و‪ ٝ‬اص ایٗ عشیک ٔی ت‪ٛ‬ا٘یٓ ٔـىالتی و‪ٔ ٝ‬شدْ دس تصاشؾ ایاٗ‬ ‫اساضی داؿت‪ٙ‬ذ سا ٔشتف و‪ٙ‬یٓ و‪ ٝ‬اییٗ ٘بٔ‪ٔ ٝ‬شث‪ٛ‬ط ث‪ ٝ‬اٖ دس ا‪ِٚ‬یٗ ـشص پاغ‬ ‫اص تبییذ ‪ٞ‬یبت د‪ ، ِٚ‬ث‪ ٝ‬اػتبٖ اثالغ ٔیؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ـخبسی اضبـ‪ ٝ‬وشدۺ دس ٔیب٘ذ‪ٚ‬اه دس لبِت عشح ٘‪ٟ‬ض ّٔی ٔؼىٗ‪ ،‬ثش اػابع‬ ‫ػ‪ٕٟ‬ی‪ٞ ۱۲ ٝ‬ضاس ‪ٚ ۴۴۴ ٚ‬ا ذ ٔؼىٗ ثبیذ ػبخت‪ ٝ‬ؿ‪ٛ‬د و‪ ٝ‬دس ایٗ ساػتب الاذأابت‬ ‫الصْ ا٘جبْ ٔیٌیشد‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی یبدا‪ٚ‬س ؿذۺ ٔیب٘ذ‪ٚ‬اه ث‪ِ ٝ‬حبػ ٔ‪ٛ‬لعی جؽشاـیبیی ‪ٔ ٚ‬حُ استاجابعای ػا‪ٝ‬‬ ‫اػتبٖ اص ؿشایظ خبصی ثشخ‪ٛ‬سداس ث‪ٛ‬د‪ ٚ ٜ‬اػىبٖ ٔشدْ دس ٔیب٘ذ‪ٚ‬اه اص اػابػای‬ ‫تشیٗ ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬عبت اػ و‪ ٝ‬دس دػت‪ٛ‬س وبس ‪ٕٞ‬ىبساٖ دس اػتبٖ لشاس داسد‪.‬‬ ‫هظاٍى صٌایعع کعَ عر شعشکعت‬ ‫شْشک ّای صٌظتی استاى اسدتعیعل‬ ‫گفت‪ :‬تا ّذف سًٍق تَلیذ ٍ اشتغال‬ ‫دس استاى اسدتیل‪ ۰۶‬دسصعذ صهعیعی‬ ‫صٌظتی دس ایعی شعْعشک ّعا تعِ‬ ‫سشهایِگزاساى ٍاگزاس شذُ است‪.‬‬ ‫ث‪ٟ‬ضاد ٔ‪ٟ‬ذ‪ٚ‬ی ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬اػتماجابَ‬ ‫ػشٔبی‪ٌٝ‬زاساٖ اص ػشٔبی‪ٌٝ‬زاسی دس ػبَ‪ٞ‬بی اخیش ثیـتش ؿذ‪ ٜ‬اػ ٌف ۺ ٔیضاٖ‬ ‫صبدسات اػتبٖ اسدثیُ ‪ ۹۳۳‬دسصذ دس ایٗ اػتبٖ اـضایؾ یبـت‪ ٝ‬اػ ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ٌف ۺ تالؽ ٔیو‪ٙ‬یٓ ثب اسائ‪ ٝ‬ثؼت‪ٞٝ‬بی ٕبیتی ٔختّؿ ث‪ ٝ‬ػشٔبی‪ٌ ٝ‬ازاساٖ‪،‬‬ ‫ٔیضاٖ ث‪ٟ‬ش‪ٚ ٜ‬سی ‪ ٚ‬ت‪ِٛ‬یذات ا٘بٖ اـضایؾ یبثذ‪ٔ.‬عب‪ ٖٚ‬ص‪ٙ‬بی و‪ٛ‬چاه ؿاشوا‬ ‫ؿ‪ٟ‬شن‪ٞ‬بی ص‪ٙ‬عتی اػتبٖ اسدثیُ اـض‪ٚ‬دۺ عال‪ ٜٚ‬ثش ایٗ اص ض‪ٛ‬س ػشٔبی‪ٌ ٝ‬زاساٖ‬ ‫‪ٚ ٚ‬ا ذ‪ٞ‬بی ت‪ِٛ‬یذی دس ٕ٘بیـٍب‪ٜٞ‬بی داخّی ‪ ٚ‬خبسجی ٕبی ٔیوا‪ٙ‬ایآ‪ٚ.‬ی‬ ‫‪ٞ‬ذؾ اص ض‪ٛ‬س ‪ٚ‬ا ذ‪ٞ‬بی ص‪ٙ‬عتی دس ٕ٘بیـٍب‪ٜٞ‬ابی داخاّای ‪ ٚ‬خابسجای سا‬ ‫ٕ٘بیؾ ٔحص‪ٛ‬الت ت‪ِٛ‬یذی ‪ ٚ‬وؼت تجشثیبت ‪ٚ‬ا ذ‪ٞ‬بی ٔ‪ٛ‬ـک ثشؿٕشد ‪ ٚ‬اـض‪ٚ‬دۺ‬ ‫ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬صبدسات دس ساػتبی ت‪ٛ‬ػع‪ٚ ٝ‬ا ذ‪ٞ‬بی ص‪ٙ‬عتای جاض‪ ٚ‬ا‪ِٚ‬ا‪ٛ‬یا ‪ٞ‬اب ‪ٚ‬‬ ‫ثش٘بٔ‪ٞٝ‬بی اػبػی اػتبٖ اػ ‪ ،‬ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬سی و‪ ٝ‬ثب اجشای ثش٘ابٔا‪ٞ ٝ‬ابی إابیاتای‬ ‫ٔیت‪ٛ‬ا٘یٓ ؿب‪ٞ‬ذ ت‪ٛ‬ػع‪ ٝ‬صبدسات اػتبٖ ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬ػع‪ ٝ‬اؿتؽبَ ثبؿیٓ‪.‬‬ ‫ٔعب‪ ٖٚ‬ص‪ٙ‬بی و‪ٛ‬چه ؿشو ؿ‪ٟ‬شن ‪ٞ‬بی ص‪ٙ‬عتی اػتبٖ اسدثیاُ ثایابٖ واشدۺ‬ ‫ؿ‪ٟ‬شن‪ٞ‬بی ص‪ٙ‬عتی اػتبٖ ٘یبصٔ‪ٙ‬ذ ٕبی ‪ٕٝٞ‬جب٘ج‪ ٝ‬اػا تاب ـاشصا ‪ٞ‬ابی‬ ‫ػشٔبی‪ٌٝ‬زاسی ‪ ٚ‬اؿتؽبَصایی ث‪ ٝ‬ؿىُ ٔ‪ٙ‬بػت ‪ ٚ‬لبثُ لج‪ َٛ‬ـشا‪ ٓٞ‬ؿ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬ـضابی‬ ‫ٔـتشن وبسی ثب ‪ٞ‬ذؾ ٘‪ٛ‬ا‪ٚ‬سی دس ‪ٚ‬ا ذ‪ٞ‬بی ت‪ِٛ‬یذی ‪ٚ‬س‪ٚ‬د داؿت‪ ٝ‬ثبؿذ‪.‬‬ ‫اػتبٖ اسدثیُ داسای ‪ ۲۴‬ؿ‪ٟ‬شن ‪ٛ٘ ٚ‬ا ی ص‪ٙ‬عتی اػ ‪.‬‬ ‫ضطکت ضیرتِ گطی هاض ی ساظی تثطیع(سْاهی ذاظ)‬ ‫اگْی هعایسُ ضواضُ ‪41/4-6‬‬ ‫ضطکت ضیرتِ گطی هاض ی ساظی تثطیع(سْاهی ذاظ) زض ًظط زاضز سطٍیس ایاب ٍ شّاب کاضکٌاى ذَز‬ ‫ضا اظ ططیق هٌاقصِ ػوَهی تِ ضطکت ّای ٍاجس ضطایط (زض ضْط تثطیع) تِ صَضت قطاضزاز یکاساایاِ‬ ‫ٍاگصاض ًوایس‪.‬‬ ‫اظ هتقاض اى هحتطم زػَت هی ضَز اظ تاضید زض ج اگْی تِ هست یک ّفتِ اظ ساػت ‪ 6‬ایی ‪ 41‬تِ هٌظَض‬ ‫زضیافت اسٌاز ضطکت زض هٌاقصِ تِ ًطاًی شیل هطاجؼِ فطهایٌس‪.‬‬ ‫ًطاًی‪ :‬تثطیع‪ -‬جازُ سٌتَ‪ -‬هٌطقِ صٌؼتی قطاهلک‪ -‬ذ اتاى صٌؼت ‪ -4‬تلَاض صٌؼت ضٍتطٍی ضطکت پاوا‬ ‫ایطاى‪-‬ضطکت ضیرتِ گطی هاض ی ساظی تثطیع‪ -‬اهَض تاظضگاًی‬ ‫تلفی‪ -36323132:‬فاکس ‪36326162‬‬ ‫‪*4016‬تاضید اًتطاض‪ * 41/40/304/:‬ضٍظًاهِ اضک‬ ‫ضواضُ اگْی(ًَتت زٍم)‪41/4046/462‬‬ ‫استانها‬ ‫‪3‬‬ ‫یعم‪ٛ‬ه ‪ٛٞ‬ؿیبس‪ ،‬اـض‪ٚ‬دۺ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬شخ‪ٛ‬ا٘ذٌای اعاتاجابسی‬ ‫ثشای ؿ‪ٟ‬ش تجشیض دس ‪ٛ‬ص‪ ٜ‬تجّیؽبتی ث‪ٛ‬د‪ ٚ ٜ‬دس د‪ٚ‬س‪ٜ‬‬ ‫جذیذ ٔذیشی ؿ‪ٟ‬شی ثبیذ تالؽ وشد ایٗ ثش٘بٔ‪ٞ ٝ‬اب‬ ‫سا ت‪ٛ‬ػع‪ ٝ‬داد‪ ٚ ٜ‬اص دیپّٕبػی ثیٗإِّّی ثشای ٔعشـای‬ ‫تجشیض دس د٘یب اػتفبد‪ ٜ‬وشد‪ٚ.‬ی اظ‪ٟ‬بس داؿ ۺ ثش ‪ٕٞ‬یٗ‬ ‫اػبع الیح‪ ٝ‬ؿ‪ٟ‬شداسی تجشیض ٔج‪ٙ‬ی ثش ثشٌضاسی ‪ٞ‬فتا‪ٝ‬‬ ‫ـش‪ٍٙٞ‬ی تجشیض دس اؿاتا‪ٛ‬تاٍابست تاماذیآ ؿا‪ٛ‬سای‬ ‫اػالٔی ایٗ ؿ‪ٟ‬ش ؿذ‪.‬ؿ‪ٟ‬شداس تجشیض ٌف ۺ ػشو‪ٙ‬ؼ‪َٛ‬‬ ‫جٕ‪ٟٛ‬سی اػالٔی ایشاٖ دس ؿ‪ٟ‬ش ٔ‪٘ٛ‬یخ ث‪ ٝ‬تبصٌی ثاب‬ ‫ؿ‪ٟ‬شداس اؿت‪ٛ‬تٍبست دیاذاس واشد‪ ٚ ٜ‬دسخا‪ٛ‬اػا‬ ‫‪ٕٞ‬ىبسی داد‪ ٚ ٜ‬دس اٖ ثشٌضاسی ‪ٞ‬فت‪ٞٝ‬بی ـش‪ٍٙٞ‬ای‬ ‫دس ‪ ۲‬ؿ‪ٟ‬ش پیـ‪ٟٙ‬بد ؿذ‪ ٜ‬اػ ‪ٛٞ.‬ؿیبس‪ ،‬ثب ثیبٖ ایا‪ٙ‬اىا‪ٝ‬‬ ‫خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬شخ‪ٛ‬ا٘ذٌی پیؾ٘یبص ایٗ ثش٘بٔ‪ ٝ‬اػ ‪ ،‬ادأ‪ ٝ‬دادۺ‬ ‫اؿت‪ٛ‬تٍبست ػ‪ٔٛ‬یٗ ایبِ ثضسی إِبٖ ثا‪ٛ‬د‪۲ ٚ ٜ‬‬ ‫ٔیّی‪ٞ ۷۴۴ ٚ ٖٛ‬ضاس ٘فش جٕاعایا داسد ‪ ٚ‬ؿا‪ٟ‬اشی‬ ‫ص‪ٙ‬عتی اػا ‪ٚ.‬ی یابدا‪ٚ‬سی واشدۺ ‪ٚ‬صاست أا‪ٛ‬س‬ ‫خبسج‪ ٝ‬پیٍیش ایٗ ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع ث‪ٛ‬د‪ ٚ ٜ‬ث‪ٕٞ ٝ‬یٗ دِیُ یه‬ ‫ـ‪ٛ‬سی الیح‪ ٝ‬اٖ تمذیٓ ؿ‪ٛ‬سا ؿاذ‪ ٜ‬اػا ‪.‬دس ایاٗ‬ ‫جّؼ‪ ٝ‬یه ـ‪ٛ‬سی الیح‪ ٝ‬ؿ‪ٟ‬شداسی تجشیض ٔجا‪ٙ‬ای ثاش‬ ‫ثشٌضاسی ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬ـش‪ٍٙٞ‬ی دس اؿت‪ٛ‬تٍبست اِإابٖ ثا‪ٝ‬‬ ‫تص‪ٛ‬یت سػیذ ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬وٕیؼی‪ٞ ٖٛ‬بی ـش‪ٍٙٞ‬ی اجتٕبعی‬ ‫‪ ٚ‬ثش٘بٔ‪ ٚ ٝ‬ث‪ٛ‬دج‪ ٝ‬ؿ‪ٛ‬سای اػالٔی ایٗ ؿا‪ٟ‬اش اسجابع‬ ‫داد‪ ٜ‬ؿذ‪.‬‬ ‫* کاّص ‪ 44‬زضصسی فَتیّاای تصاازفاات‬ ‫جازُای زض اشضتایجاى ضطقی‬ ‫شواس جاى تاختگاى تصادفات جادُ ای دس استعاى دس‬ ‫دٍ هاُ گزشتِ ًسثت تِ هذت هشاتِ پاسسال ‪ 00‬دسصذ‬ ‫کاّش یافتِ است‪.‬‬ ‫ػش‪ ًٙٞ‬وشیٓ ٘ظاد سئیغ پّیغ ٌف ۺ عّ اصّای‬ ‫ایٗ تصبدـبت ثی ت‪ٛ‬ج‪ٟ‬ی ث‪ ٝ‬جّ‪ ،ٛ‬ا٘حشاؾ ‪ ٚ‬تاجاب‪ٚ‬ص‬ ‫ث‪ ٝ‬چپ ‪ ٚ‬تخغی اص ػشع ٔغإائا‪ٙ‬ا‪ ٝ‬اػا ‪۵۴ ٚ‬‬ ‫دسصذ ـ‪ٛ‬تی‪ٞ‬ب ػش صح‪ ۴۴ ٚ ٝٙ‬دسصذ ـ‪ٛ‬تی‪ٞ‬ب ٘یض دس‬ ‫ثیٕبسػتبٖ اتفبق اـتبد‪ ٜ‬اػ ‪.‬دس د‪ٔ ٚ‬اب‪ ٜ‬أؼابَ دس‬ ‫ٔح‪ٛ‬س ‪ٞ‬بی ٔ‪ٛ‬اصالتی اػتبٖ جٓ تشدد‪ٞ‬ب ‪ ۵۴‬دسصذ‬ ‫اـضایؾ یبـتا‪ ۵۳ ٚ ٝ‬دسصاذ تصابدـابت ٘ایاض دس‬ ‫ٔح‪ٛ‬س ‪ٞ‬بی اصّای اػا ‪.‬س إاتای ٘ابیات سئایاغ‬ ‫وٕیؼی‪ ٖٛ‬ایٕ‪ٙ‬ی ُٕ ‪٘ ٚ‬مُ ارسثبیجبٖ ؿشلای ٘ایاض‬ ‫ٌف ۺ ؿب‪ٞ‬ذ اـضایؾ ـ‪ٛ‬تی‪ٞ‬بی ٔصذ‪ٔٚ‬ابٖ ا‪ٛ‬اد‬ ‫سا٘‪ٙ‬ذٌی دس ثیٕبسػتبٖ ‪ٞ‬ب ‪ٞ‬ؼتیٓ ‪ ٚ‬ایٗ ٘ـبٖ ٔیاذ‪ٞ‬اذ‬ ‫و‪ ٝ‬دس ثیٕبسػتبٖ‪ٞ‬ب ٘میص‪ٝ‬ای ‪ٚ‬ج‪ٛ‬د داسد ‪ ٚ‬ثیـتش ثا‪ٝ‬‬ ‫عّ ثی ٔؼئ‪ِٛ‬یتی ‪ ٚ‬ثیخیبِی ثشخی اـشادی اػ وا‪ٝ‬‬ ‫ث‪ٔ ٝ‬صذ‪ٔٚ‬بٖ ػ‪ٛ‬ا٘ح سا٘‪ٙ‬ذٌی ثبیذ خذٔبت د‪ٙٞ‬ذ‪.‬ایٗ‬ ‫ٔؼئّ‪ ٝ‬ثبیذ دس و‪ٙ‬بس ِض‪ ْٚ‬دػتشػی ػشی ثا‪ٔ ٝ‬اشاواض‬ ‫دسٔب٘ی ٔذیشی ‪ ُ ٚ‬ؿ‪ٛ‬د‪.‬البی عّیضاد‪ٔ ٜ‬ذیاشواُ‬ ‫سا‪ٞ‬ذاسی ‪٘ ٚ ُٕ ٚ‬مُ جبد‪ٜ‬ای اػتبٖ ٘یض ٌف ۺ دس‬ ‫ٔح‪ٛ‬س‪ٞ‬بی ٔ‪ٛ‬اصالتی اػتبٖ ‪٘ ۷۴‬مغ‪ ٝ‬بدث‪ ٝ‬خایاض ‪ٚ‬‬ ‫پشتصبدؾ جذیذ ؿ‪ٙ‬بػبیی ؿذ‪ ٜ‬اػ و‪ ٝ‬ثشای سـا‬ ‫اٖ ث‪ٞ ٝ‬ضاس ٔیّیبسد ت‪ٔٛ‬بٖ اعتجبس ٘یبص اػ ‪.‬‬ ‫* کو تِ اهساز اشضتایجاى ضطقی تا سقف ‪ 0//‬ه ل َى‬ ‫ضیال اظ ت واضاى پ ًَسی حوایت هیکٌس‬ ‫اگْی هعایسُ‬ ‫ازاضُ اٍقاف ٍ اهَض ذ طیِ ضْطستاى ه اًِ تِ استٌاز هازُ ‪ 44‬ای ی ًاهِ اجطایی قاًَى اٍقاف زض ًظط زاضز تْطُ تطزاضی اظ یکثاب ٍاحس تجااضی زض‬ ‫طثقِ ظیطظه ی هحَطِ اهاهعازُ س س اسواػ ل(ع) ه اًِ ضا اظ ططیق هعایسُ تصَضت یک سایِ تِ اجاضُ ٍاگصاض ًوایس‪ .‬هتقاض اى جْت اطاالع اظ‬ ‫ضطایط هعایسُ ٍ ضطکت زض اى اظ هَضخ ‪ 41/40/30/6‬یغایت ‪ 41/40/10/6‬هی تَاًٌس تِ ازاضُ اٍقاف ه اًِ هطاجؼِ ًوایٌس‪.‬‬ ‫ضئ س ازاضُ اٍقاف ٍ اهَض ذ طیِ ه اًِ‬ ‫‪*6061‬م ایف‪ * 433:‬تاضید اًتطاض ‪* 41/40/304/:‬ضٍظًاهِ اضک‬ ‫اگْی هعایسُ ػوَهی فطٍش ذَزضٍی سَاضی ضٍا هطحلِ اٍل (ًَتت اٍل ٍ زٍم)‬ ‫ضْطزاضی اقکٌس زض ًظط زاضز تا استٌاز هجَظتٌس یک صَضتجلسِ ضواضُ ‪ 26‬تاضید ‪ 41/40/6041‬ضَضای هحتطم ضْط اقکٌس ‪،‬فطٍش ذَزضٍی پژٍ ضٍا هسل ‪ً 4331‬قطُ ای هتاایا اک‬ ‫ضْطزاضی اقکٌس اظ ططیق ساهاًِ تساضکات ایکتطًٍ کی زٍیت تِ ًطاًی ایکتطًٍ کی ‪https:www.setadiran.ir‬تِ ضطح شیل تِ فطٍش هی ضسس‪.‬‬ ‫یصا اظ افطاز ٍاجس ضطایط زػَت هی ضَز تا پایاى ٍقت ازاضی ‪41/40/303/‬تِ ساهاًِ هطاجؼِ ٍ زض ظهاى هْلت اضائِ پ طٌْاز ًسثت تِ اضائِ ق وت اقسام فطهایٌس‪.‬‬ ‫‪-4‬ق وت پایِ ‪ 06/0///0///‬ضیال‬ ‫‪-6‬هْلت اضائِ پ طٌْازات اظ تاضید زضج اگْی ‪ 41/40/30/3‬تا پایاى ٍقت ازاضی ضٍظ‪ 41/40/303/‬هی تاضس‪-3.‬تطگعاضی هعایسُ صطفا اظ ططیق ساهاًِ تساضکات ایکتطًٍ کی زٍیت‬ ‫هی تاضس ٍ کل ِ اطالػات ٍ ضطایط ضطکت زض هعایسُ ٍ فطایٌس اى ‪،‬اضسال پ طٌْاز ق وت ٍ ‪...‬اظ ططیق ایی ساهاًِ اهکاى پصیط هی تاضس‪-1 .‬زاٍطلثاى تایستی هثلغ ‪ 0‬زضصس ق وت پایاِ‬ ‫تاتت سپطزُ ضطکت زض هعایسُ یا ضواًت ًاهِ تاًکی یا هؼازل اى ف ص ٍاضیعی تِ حساب ضواضُ ‪ً 6460/0206‬عز تاًک کطاٍضظی تِ ًام ضْطزاضی اقکٌس ٍاضیع ٍ تصَیط اى ضا زض‬ ‫قسوت هطتَط زض ساهاًِ تساضکات ایکتطًٍ کی زٍیت تاضگصاضی ًوایٌس‪ٍ.‬اصل اى ضا زض پاکتی قطاضزازُ ٍ تاک س هی گطزز قثل اظ تاظگطایی پاکت ّا اصل ضواًت ًاهِ یا ف ص ٍاضیعی ضا‬ ‫تِ ضْطزاضی تحَیل ًوایس‪ -0 .‬تاظزیس ذَزضٍ اظ تاضید ‪ 41/40/30/3‬تا ‪ 41/40/3066‬اظساػت ‪ 3‬صثح تا ‪ 41‬ظْط ‪ -2‬زضصَضتی کِ ًفطات اٍل تا سَم تا حق تقسم‪ ،‬حاضط تِ ػاقاس‬ ‫قطاضزاز ًثاضٌس سپطزُ اًْا تِ تطت ه تِ ًفغ ضْطزاضی ضثط ذَاّس ضس‪ -1 .‬ضْطزاضی زض ضز یا قثَل یک یا کل ِ پ طٌْازات هرتاض است ‪ّ -3.‬عیٌِ زضج اگْی زض ضٍظًاهِ ٍ کاضضٌاسی‬ ‫تط ػْسُ تطًسُ هعایسُ هی تاضس‪ّ-6.‬عیٌِ ًقل ٍ اًتقال تط ػْسُ تطًسُ هعایسُ ذَاّس تَز‪ -4/.‬تِ پ طٌْازات هرسٍش ٍ هثْن تطت ه اثط زازُ ًرَاّس ضس‪ً-44.‬ظط تِ ایٌکِ زضیافت اسٌاز‬ ‫ٍ اضائِ پ طٌْاز زض ساهاًِ ستاز اًجام هی پصیطز یصا زضیافت اسٌاز تا تاضید ‪ 41/40/3064‬هقسٍض تَزُ ٍتؼس اظ اى اهکاى پصیط ًوی تاضس‪-46 .‬زاٍطلثاى هی تَاًٌس جاْات کساه‬ ‫اطالػات ت طتط اظ ضطایط ٍاگصاضی تِ ضْطزاضی اقکٌس هطاجؼِ ٍ یا تا ضواضُ تلفی‪ 0636603/‬تواس حاصل ًوایٌس‪ - .‬اذطیی هْلت قثَل پ طٌْازّا ‪41/40/303/ :‬‬ ‫ضظاقی– ضْطزاضاقکٌس‬ ‫‪*6063‬م ایف‪ *414:‬تاضید اًتطاض اگْی هطحلِ اٍل ‪ًَ-‬تت اٍل ‪ * 41/40/30/3 :‬هطحلِ اٍل‪ًَ -‬تت زٍم ‪* 41/40/304/ :‬ضٍظًاهِ اضک‬ ‫هذیشکل کویتِ اهذاد اهام خویٌی(سُ) ارستعایعجعاى‬ ‫ششقی اص افضایش حوایت ایی ًْاد اص تیواساى پیًَذی‬ ‫تا سقف ‪ 0۶۶‬هیلیَى سیال خثش داد‪.‬‬ ‫ؼالٔعّی ٔالٔ‪ٟ‬ذی دس جّؼ‪ٝ‬ی ٔـتشن ثاب سئایاغ‬ ‫ا٘جٕٗ ٕبی اص ثیٕبساٖ وّی‪ٛ‬ی تجشیض اظ‪ٟ‬بس واشدۺ‬ ‫ٔمشس ؿذ ‪ ٓٞ‬اـضایی ثیٗ وٕیت‪ ٝ‬أذاد أبْ خٕی‪ٙ‬ی(س‪)ٜ‬‬ ‫ارسثبیجبٖ ؿشلی ‪ ٚ‬ا٘جٕٗ ٕبی اص ثیٕبساٖ وّی‪ٛ‬ی‬ ‫ٕبی اص ثیٕبساٖ ٘یبصٔ‪ٙ‬ذ ثیؾ اص ٌازؿاتا‪ٝ‬‬ ‫ج‪ٟ‬‬ ‫ؿ‪ٛ‬د‪ٚ.‬ی اـض‪ٚ‬دۺ وٕیت‪ ٝ‬أذاد أبْ خٕی‪ٙ‬ی(س‪ )ٜ‬تب ػابَ‬ ‫ٌزؿت‪ ٝ‬تب ػمؿ ‪ٔ ۴۴۴‬یّی‪ ٖٛ‬سیابَ ثاشای ثایإابساٖ‬ ‫پی‪٘ٛ‬ذی وٕه ٔیوشد ‪ ٚ‬أؼبَ دس تالؽ ‪ٞ‬ؼتیٓ ایٗ‬ ‫سلٓ ث‪ٔ ۵۴۴ ٝ‬یّی‪ ٖٛ‬سیبَ ثشػذ‪ٔ.‬ذیشوُ وٕیت‪ ٝ‬أاذاد‬ ‫أبْ خٕی‪ٙ‬ی(س‪ )ٜ‬ارسثبیجبٖ ؿاشلای اضابـا‪ ٝ‬واشدۺ‬ ‫ثیٕبسا٘ی و‪ ٝ‬اص ػ‪ٛ‬ی ا٘جٕٗ ٕابیا اص ثایإابساٖ‬ ‫وّی‪ٛ‬ی ث‪ ٝ‬وٕیت‪ ٝ‬أذاد ٔعشـای ٔای ؿا‪٘ٛ‬اذ‪ ،‬تاحا‬ ‫ٕبی ایٗ ٘‪ٟ‬بد لشاس خ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬ذ ٌاشـا ‪.‬ثا‪٘ ٝ‬اماُ اص‬ ‫س‪ٚ‬اثظ عٕ‪ٔٛ‬ی وٕیاتا‪ ٝ‬أاذاد أابْ خإایا‪ٙ‬ای(س‪)ٜ‬‬ ‫ارسثبیجبٖ ؿشلی‪ٔ ،‬الٔ‪ٟ‬ذی ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یاٗ خابعاش٘ـابٖ‬ ‫وشدۺ دس ػبِجبسی ثاب ثاشٌاضاسی سصٔابیاؾ ‪ٞ‬ابی‬ ‫ٔـتشن ثیٗ وٕیت‪ ٝ‬أذاد ‪ ٚ‬ا٘اجإاٗ إابیا اص‬ ‫ثیٕبساٖ وّی‪ٛ‬ی‪ ،‬ثؼت‪ٞ ٝ‬بی ٔعیـتی ٔیبٖ ٘ایابصٔا‪ٙ‬اذاٖ‬ ‫ت‪ٛ‬صی ٔیؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ صفحه 2 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫اخبار کوتاه اجتماعی‬ ‫نهضت سواداموزی بایذ‬ ‫ تعیین تکلیف شود‬ ‫سِ ضٌثِ ‪ ۹1‬خزداد ‪ 1۹ * ۹01۹‬هی ‪ 2۱ * 2122‬ضَال ‪ * ۹001‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَس ایکیٌجی ایل ) * ضوارُ ( سایی ) ‪001۱ :‬‬ ‫تزٍس ساالًِ ‪ 0‬تا ‪ّ ۹‬شار هز‬ ‫افزاد ٍجَد ًدارد‪.‬‬ ‫دو ش و بی‪٘ ٖٛ‬دفوی صاد‪ ٜ‬ثوب اؿوبس‪ ٜ‬ثو‪ ٝ‬فوشایو‪ٙ‬وذ‬ ‫ٔشیٔغضی‪ٌ ،‬فت‪ٔ :‬شی ٔغضی‪ ،‬تخشیت ػّ‪َٞٛ‬بی‬ ‫ٔغض‪ ٔ ،‬هؿی ؿذٖ اٖ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬تجذیُ ؿذٖ ػوّو‪ٞ َٛ‬وبی‬ ‫ٔغض ث‪ ٝ‬یه ٔبد‪ ٜ‬ثی ؿىُ ‪ ٔ ٚ‬ؼفٗ اػت و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬د٘جوبَ‬ ‫ضشث‪ ٝ‬یب ‪ٞ‬ش ویضی و‪ ٝ‬فـبس داخُ ٔغوض سا افوضایوؾ‬ ‫د‪ٞ‬ذ‪ ،‬اتفبق ٔیاف ذ‪ .‬صیوشا فـوبسی وو‪ ٝ‬دس داخوُ‬ ‫خٕدٕ‪ ٝ‬ثبال ٔیس‪ٚ‬د‪ ،‬ػش‪ٚ‬ق ٔغض سا ٔیث‪ٙ‬ذد‪ ،‬دس ٘ ید‪ٝ‬‬ ‫خ‪ٖٛ‬سػب٘ی ٔ ‪ٛ‬لف ٔیؿ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬ػوّو‪ٞ َٛ‬وبی ٔوغوضی‬ ‫ٔ‪ٟٙ‬ذْ ٔیؿ‪٘ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫چزا تاٍجَد هز‬ ‫دتیز کل ضَرای عالی اهَسش ٍ پزٍرش گبفبت‪:‬‬ ‫ساسهاى ًْضت سبَاداهبَسی یبا تبایبد تبزای‬ ‫هاهَریت ّای جدید تجْیش ضَد ٍ یا تاید تعطبیبل‬ ‫گزدد‪.‬‬ ‫ؿـٕیٗ ٘ـؼت خجشی دثیش ووُ ؿو‪ٛ‬سای ػوبِوی‬ ‫أ‪ٛ‬صؽ ‪ ٚ‬پش‪ٚ‬سؽ ‪ٕ٘ ٚ‬بی‪ٙ‬ذٌبٖ ٔؼّٕبٖ ‪ٔ ٚ‬ذیوشاٖ‬ ‫ٔذاسع دس ‪ٚ‬صاست أ‪ٛ‬صؽ ‪ ٚ‬پش‪ٚ‬سؽ ثشٌضاس ؿذ‪.‬‬ ‫ٔحٕ‪ٛ‬د أب٘ی ع‪ٟ‬شا٘ی دثیوش ووُ ؿو‪ٛ‬سای ػوبِوی‬ ‫أ‪ٛ‬صؽ ‪ ٚ‬پش‪ٚ‬سؽ دس ایٗ ٘ـؼت ثب ثیوبٖ ایو‪ٙ‬وىو‪ٝ‬‬ ‫ٔذسػ‪ ٝ‬اسصاٖتشیٗ سا‪ ٜ‬ثشای سؿذ ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬ػؼو‪ ٝ‬اػوت‪،‬‬ ‫ٌفت‪ٔ :‬ذسػ‪ ٝ‬اٌش ثشای خبٔؼ‪ ٟٓٔ ٝ‬ثبؿذ‪ٔ ،‬ذسػو‪ٝ‬‬ ‫اٌش دس کذس خبٔؼ‪ ٝ‬لشاس ثٍیشد‪ .‬خبٔؼ‪ ٝ‬پیوـوشفوت‬ ‫ٔیو‪ٙ‬ذ‪ .‬ث‪٘ ٝ‬ظشْ ٔذسػ‪ ٝ‬ؿبخق ‪ ٚ‬ائی‪ ٝٙ‬تٕبْ ٕ٘بی‬ ‫وـ‪ٛ‬س اػت‪.‬‬ ‫أب٘ی دس خل‪ٛ‬ف ‪ٚ‬ضؼویوت ػوبصٔوبٖ ٘و‪ٟ‬وضوت‬ ‫ػ‪ٛ‬ادأ‪ٛ‬صی ٌفت‪ :‬ػبصٔبٖ ٘‪ٟ‬ضت ػ‪ٛ‬ادأ‪ٛ‬صی ثب‬ ‫ثبیذ ثشای ٔأ‪ٛ‬سیت ‪ٞ‬بی خذیذ تد‪ٟ‬یض ؿو‪ٛ‬د ‪ ٚ‬یوب‬ ‫ثبیذ تؼغیُ ٌشدد‪ٔ .‬ب ثبیذ سیـ‪ٞٝ‬بی ثی ػ‪ٛ‬ادی سا‬ ‫خـه و‪ٙ‬یٓ‪ .‬ثبیذ وبسی و‪ٙ‬یٓ وو‪ ٝ‬وو‪ٛ‬دووبٖ ثوب‬ ‫ٔف‪ ْٟٛ‬ا‪ِٚ‬ی‪ ٝ‬ػ‪ٛ‬اد اؿ‪ٙ‬ب ؿ‪٘ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫اشتباهات نسخهنویسی‬ ‫ ‬ ‫ و خطاهای دارویی کاهش یافت‬ ‫هغشی در کطَر‬ ‫هدیزعاهل اًجوی اّدای عضَ ایزاًیاى تا تاکیبد تبز‬ ‫هتفاٍت تَدى کوا تا هز هغشی‪ ،‬گفت‪ّ :‬وِ تبایبد‬ ‫سعی کٌٌد تا هزدم تفاٍت هز هغبشی ٍ کبوبا را‬ ‫هتَجِ ضًَد ٍ تِ ایی تاٍر تزسٌد کِ هز هغشی تبا‬ ‫کوا تفاٍت دارد ٍ در هز هغشی اهکاى تبزگطبت‬ ‫هغشی‪ ،‬قله تپص دارد؟‬ ‫‪ٚ‬ی افض‪ٚ‬د‪ :‬دس حیٗ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬فشد دوبس ٔوشی ٔوغوضی‬ ‫ؿذ‪ ٜ‬اػت‪ ،‬لّت ث‪ ٝ‬دِیُ ثبتشی ات‪ٔٛ‬بتیىی وو‪ ٝ‬داسد‪،‬‬ ‫تپؾ داسد‪ .‬ایٗ لؼٕت و‪ٛ‬وه لّت ٔیت‪ٛ‬ا٘ذ أو‪ٛ‬اج‬ ‫اِى شیىی ت‪ِٛ‬یذ و‪ٙ‬ذ ‪ٔ ٚ‬ب٘‪ٙ‬ذ یه خبصٖ ػُٕ ووشد‪ٜ‬‬ ‫‪ٔ ٚ‬یت‪ٛ‬ا٘ذ أ‪ٛ‬اج اِى ش‪٘ٚ‬یىی سا دس خ‪ٛ‬دؽ رخویوش‪ٜ‬‬ ‫و‪ٙ‬ذ‪ .‬ثش ایٗ اػبع لّت ٔیت‪ٛ‬ا٘ذ ؿؾ تب ‪ٞ‬ـت دلیم‪ٝ‬‬ ‫ثذ‪ ٖٚ‬اوؼیظٖ ‪ ٓٞ‬تپؾ داؿ ‪ ٝ‬ثبؿذ‪ .‬ث‪ٙ‬بثشایٗ صٔب٘یىو‪ٝ‬‬ ‫ٔغض دوبس ٔشی ٔغضی ؿذ‪٘ ٚ ٜ‬فغ لغغ ٔوی ؿو‪ٛ‬د‪،‬‬ ‫ایٗ ثبتشی و‪ٛ‬وه ثشای ٔذت ؿؾ تب ‪ٞ‬ـت دلیومو‪ٝ‬‬ ‫تپؾ خ‪ٛ‬د سا ادأ‪ٔ ٝ‬ی د‪ٞ‬ذ‪ ٜ.‬فشدی و‪ٔ ٝ‬غضؽ ٔ‪ٟٙ‬ذْ‬ ‫ؿذ‪٘ ٚ ٜ‬فغ ٘ذاسد‪ ،‬ثب ٘فغ ٔل‪ٛٙ‬ػی‪ ،‬ت‪ٛ‬ػظ دػ ٍب‪ٜ‬‬ ‫‪ ٚ‬ثب وٕه داس‪ٞٚ‬ب‪ ،‬وبسی و‪ٙ‬یٓ و‪ ٝ‬اوؼیظٖسػب٘ی ث‪ٝ‬‬ ‫ٌش‪ ٜ‬و‪ٛ‬وه لّت ا٘دبْ ؿ‪ٛ‬د‪ ،‬تپؾ لّجؾ سا ادأو‪ٝ‬‬ ‫ٔید‪ٞ‬ذ ‪ ٚ‬ثبػث ٔیؿ‪ٛ‬د و‪ٔ ٝ‬ب ثب فشدی ٔ‪ٛ‬اخ‪ ٝ‬ثبؿیوٓ‬ ‫و‪ ٝ‬ف‪ٛ‬ت ؿذ‪ ،ٜ‬أب ث‪ٚ ٝ‬اػغ‪ ٝ‬دػ وٍوب‪ٞ ٜ‬وب ‪ ٚ‬داس‪ٞٚ‬وب‬ ‫لّجؾ ثشای و‪ٙ‬ذ س‪ٚ‬ص تپؾ داسد‪.‬‬ ‫ثؼذ اص ٌزؿت و‪ٙ‬ذ س‪ٚ‬ص‪ ،‬اص ا٘دبیی و‪ ٝ‬ػٕ‪ٔٛ‬وی اص‬ ‫ٔغض ٔ هؿی ؿذ‪ ،ٜ‬تشؿح ٔیؿ‪ٛ‬د‪ ،‬ثبػث ٔیؿ‪ٛ‬د وو‪ٝ‬‬ ‫‪ ٕٝٞ‬ػّ‪َٞٛ‬بی ثذٖ اص ثیٗ ثش‪٘ٚ‬ذ ‪ ٚ‬دس ٘ ید‪ ٝ‬یه فشد‬ ‫ٔشی ٔغضی سا ثیؾ اص و‪ٙ‬ذ س‪ٚ‬ص ‪ ٚ‬حذاوثش د‪ٞ ٚ‬ف و‪ٝ‬‬ ‫ٕ٘ی ؿ‪ٛ‬د ٍ٘‪ ٝ‬داؿت ‪ٞ ٚ‬ش ووموذس ‪ٞ‬وٓ وو‪ ٝ‬صٔوبٖ‬ ‫ٔی ٌزسد‪ ،‬تؼذاد اػضبی وٕو وشی لوبثوُ اػو وفوبد‪ٜ‬‬ ‫خ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬ذ ث‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫جَاًاى هْوتزیی ّدا اقتصادی صٌای دخاًی‬ ‫هسٍَل دتیزخاًِ ستاد کطَری کٌبتبزل دخباًبیبات‬ ‫ٍسارت تْداضت‪ ،‬درهاى ٍ اهَسش پشضکبی گبفبت‪:‬‬ ‫جَاًاى ٍ ًَجَاًاى هْوتزیی ّدا اقتصادی صٌبایب‬ ‫دخاًی ّستٌد ٍ تیص اس ّفت ّشار هادُ ضیویایی در‬ ‫اثز استفادُ اس سیگار در هحیط هٌتطز هیضَد کبِ ‪۰1‬‬ ‫ًَ اًْا سزطاى سا است‪.‬‬ ‫ثش اػبع اػهْ خٕؼیت ٔجبسص‪ ٜ‬ثب دخب٘ویوبت وـو‪ٛ‬س‪،‬‬ ‫ٔلشر ػیٍبس اص ػبَ ‪ ۱۲‬تب ‪ ۹۰۱۱‬دس ثویوٗ ٌوش‪ٜٚ‬‬ ‫ػ‪ٙ‬ی (ثبالی ‪ ۹۹‬ػبَ) دس ص٘بٖ ‪ ۹۱.۵‬دسکوذ ‪ ٚ‬دس‬ ‫ٔشداٖ ‪ ۱.۲۰‬دسکذ وب‪ٞ‬ؾ داؿ ‪ ٚ ٝ‬ثغ‪ٛ‬س وّی ‪۱.۰۰‬‬ ‫دسکذ وب‪ٞ‬ؾ داؿ ‪ ٝ‬أب ٔلشر لّیبٖ اص ػبَ ‪ ۱۱‬توب‬ ‫‪ ۹۰۱۱‬دس افشاد ثبالی ‪ ۹۹‬ػبَ‪ ،‬دس ص٘بٖ ‪ ۲۱.۶‬دسکوذ‬ ‫‪ٔ ٚ‬شداٖ ‪۹۱.۹‬دسکذ افضایؾ داؿو و‪ ٚ ٝ‬حوذ‪ٚ‬د ‪۵۹‬‬ ‫دسکذ افضایؾ دس ٌش‪ ٜٚ‬ػ‪ٙ‬ی ثبالی ‪ ۹۹‬ػبَ ٌضاسؽ‬ ‫ؿذ‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫ػبِیب٘‪ ٝ‬ثیؾ اص ‪ٞ ۶۱‬ضاس ٘فش دس ایشاٖ‪ ،‬ثش اثش ٔلوشر‬ ‫دخب٘یبت خبٖ خ‪ٛ‬د سا اص دػت ٔی د‪ٙٞ‬وذ وو‪ ٝ‬اٌوش‬ ‫س‪٘ٚ‬ذ افضایؾ ٔلشر ػیٍبس و‪ ٙ‬شَ ٘ـو‪ٛ‬د‪ٔ ،‬ویوضاٖ‬ ‫ٔشی ‪ٔ ٚ‬یش دس ایشاٖ دس ‪ ۹۱‬ػبَ ای‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬ث‪ٞ ۵۱۱ ٝ‬وضاس‬ ‫٘فش دس ػبَ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ سػیذ‪.‬‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ ٔلشر دخب٘یبت‪ ،‬ػبِیب٘‪ٔ ٝ‬و‪ٛ‬خوت ٔوشی‬ ‫ثیؾ اص ‪ٞ‬ـت ٔیّی‪٘ ٖٛ‬فش دس خ‪ٟ‬بٖ ٔی ؿ‪ٛ‬د‪ٞ ،‬وفوت‬ ‫ٔیّی‪٘ ٖٛ‬فش ث‪ ٝ‬ػّت ٔلشر ٔؼ میٓ ‪ٔ ۹.۵ ٚ‬یّی‪٘ ٖٛ‬فوش‬ ‫ث‪ ٝ‬خبعش ٔ‪ٛ‬اخ‪ ٟٝ‬ثب د‪ٚ‬د دػت د‪ ْٚ‬ف‪ٛ‬ت ٔی و‪ٙٙ‬ذ‪ .‬تب‬ ‫ػبَ ‪ ۵۱۹۱‬ایٗ أبس ث‪ٔ ۹۱ ٝ‬یّیو‪ٔ ٖٛ‬وشی خو‪ٛ‬ا‪ٞ‬وذ‬ ‫سػیذ و‪ٞ ٝ‬فت ٔیّی‪ ٖٛ‬ایٗ ٔشی ‪ٞ‬ب دس وـو‪ٛ‬س‪ٞ‬وبی‬ ‫دس حبَ ت‪ٛ‬ػؼ‪ ٝ‬سخ ٔی د‪ٞ‬ذ‪.‬‬ ‫د‪ٚ‬د ٘بؿی اص ٔلشر دخب٘یبت ػبال٘‪ ٝ‬ثبػث ثیؾ اص‬ ‫‪ٔ ۹.۵‬یّی‪ٔ ٖٛ‬شی ص‪ٚ‬دسع ٔیؿ‪ٛ‬د و‪ ٝ‬اص ایٗ توؼوذاد‬ ‫‪ٞ ۶۲‬ضاس و‪ٛ‬دن دس ػبَ ثش اثش ثیٕبسی‪ٞ‬بی ٘بؿی اص‬ ‫د‪ٚ‬د غیشٔؼ میٓ دخب٘یبت‪ ،‬خبٖ خو‪ٛ‬د سا اص دػوت‬ ‫ٔید‪ٙٞ‬ذ‪ .‬ک‪ٙ‬بیغ دخب٘ی ثب ت‪ِٛ‬یذ ػبال٘‪ٔ ۹۰ ٝ‬وٍوبتوٗ‬ ‫ٌبص ٌّخب٘‪ ٝ‬ای‪ ،‬ثبػث ثش ‪ ٓٞ‬صدٖ تؼبدَ اه ‪ٞ ٚ‬و‪ٛ‬ا‬ ‫دس وش‪ ٜ‬صٔیٗ ٔی ؿ‪٘ٛ‬ذ ‪ ٚ‬ػه‪ ٜٚ‬ثش ‪ٞ‬ذس دادٖ ٔو‪ٙ‬وبثوغ‬ ‫ٔحیظ صیؼت ث‪ ٝ‬او‪ٛ‬ػیؼ ٓ اػیت ٔی سػب٘‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ث‪ٟ‬ضاد ‪ِٚ‬ی صاد‪ ٜ‬دس ٌفت ‪ ٌٛ ٚ‬ثب خجشٍ٘بس ث‪ٟ‬وذاؿوت‬ ‫‪ ٚ‬ػهٔت ایش٘ب ث‪ٙٔ ٝ‬بػجت ‪ٞ‬ف ‪ ٝ‬دخب٘یبت ( ‪ ۰‬توب ‪۹۱‬‬ ‫خشداد) افض‪ٚ‬د‪ :‬لّیبٖ ٘یض ثبػوث پویوشی ص‪ٚ‬دسع ‪ٚ‬‬ ‫وب‪ٞ‬ؾ ثبس‪ٚ‬سی ص٘بٖ ‪ٔ ٚ‬شداٖ ٔی ؿو‪ٛ‬د ‪ ٚ‬ؿوب٘وغ‬ ‫ت‪ِٛ‬ذ ٘‪ٛ‬صاد ٘بسع سا ثیـ ش ٔی و‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی اظ‪ٟ‬بس داؿت‪ٛٔ :‬اد ػٕی ٔ‪ٛ‬خ‪ٛ‬د دس د‪ٚ‬د لّیبٖ‪ ،‬ثب‬ ‫اه تلفی‪ٕ٘ ٝ‬ی ؿ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬دسیچ‪ٚ ٝ‬س‪ٚ‬د ث‪ٛٔ ٝ‬اد ٔخوذس‬ ‫اػت‪.‬‬ ‫ضزایط پَضص تیوِ ای سائزاى حج توت‬ ‫‪ ۹01۹‬اعالم ضد‬ ‫هدیزعاهل تیوِ سالهت هی گَید‪ :‬تا اجزای ًسبهبِ‬ ‫الکتزًٍیک اضتثاّات ًسهِ ًبَیسبی‪ ،‬خبطباّبای‬ ‫دارٍیی‪ ،‬عَارض ًاخَاستِ دارٍیی کاّص یافتِ ٍ‬ ‫هٌجز تِ تْثَد دارٍ درهاًی ٍ سالهت تیوبار ضبدُ‬ ‫است‪.‬‬ ‫پش‪ٚ‬ط‪٘ ٜ‬ؼخ‪ٛ٘ ٝ‬یؼی اِى ش‪٘ٚ‬یه اص اػوفو‪ٙ‬وذ ػوبَ‬ ‫‪ ۹۹۱۱‬دس وـ‪ٛ‬س وّیذ خ‪ٛ‬سد ‪ ٚ‬ػوبصٔوبٖ ثویوٕو‪ٝ‬‬ ‫ػهٔت ایشاٖ اص اثبٖ ػبَ ‪ ۱۹‬دس ‪ ۵۹۲‬ؿو‪ٟ‬وش ایوٗ‬ ‫پش‪ٚ‬ط‪ ٜ‬سا اخشایی وشد‪ ،‬عجک ٔلو‪ٛ‬ثوبت ٔودوّوغ‬ ‫ؿ‪ٛ‬سای اػهٔی دس ثش٘بٔ‪ٞ ٝ‬وبی تو‪ٛ‬ػوؼو‪ ،ٝ‬لوب٘و‪ٖٛ‬‬ ‫ث‪ٛ‬دخ‪ ٚ ٝ‬ل‪ٛ‬ا٘یٗ ثبالدػ ی دسح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬ػهٔت‪ ،‬د‪ِٚ‬ت‬ ‫اِى ش‪٘ٚ‬یه ثبیذ دس خبٔؼ‪ ٝ‬اخشایی ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫یىی اص صیش ٔدٕ‪ٛ‬ػ‪ٞ ٝ‬بی د‪ِٚ‬ت اِوىو وش‪٘ٚ‬ویوه‪،‬‬ ‫٘ؼخ‪ٛ٘ ٝ‬یؼی ‪٘ ٚ‬ؼخ‪ ٝ‬پیچی اِى ش‪٘ٚ‬یىی اػت وو‪ٝ‬‬ ‫د‪ِٚ‬ت ‪ٞ‬ب عی ػبِیبٖ ٌزؿ ‪ٔ ٝ‬لٕٓ ث‪ ٝ‬اخوشای اٖ‬ ‫ث‪ٛ‬د٘ذ‪ٞ ،‬شو‪ٙ‬ذ و‪ٔ ٝ‬ـىهت ‪ٔ ٚ‬ؼبئّی دس ٔؼویوش‬ ‫اخشا ‪ٚ‬خ‪ٛ‬د داؿ ‪ ٝ‬و‪ ٝ‬دػوت ا٘وذسووبساٖ حو‪ٛ‬ص‪ٜ‬‬ ‫ػهٔت ث‪ٚ ٝ‬یظ‪ ٜ‬ػبصٔبٖ ‪ٞ‬بی ثیٕ‪ٌ ٝ‬شسا ثب ووبِوؾ‬ ‫‪ٞ‬بی ثؼیبسی س‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬س‪ ٚ‬وشد‪ ،ٜ‬أب ٔ‪ٛ‬ا٘غ ثب پیٍویوشی‬ ‫خذی ٔ ‪ِٛ‬یبٖ ایٗ ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬تب حذ‪ٚ‬د ثؼیبس صیبدی سفغ‬ ‫ؿذ‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫قاچاق اجناس‬ ‫ فرانسوی در پوشش کاالی ایرانی‬ ‫اس‬ ‫سزپزست پلی اهٌیت اقتصادی تْزاى تبشر‬ ‫کطف ‪ّ 2۹1‬شار عدد اًبَا ربزٍا ارکبَپبال‬ ‫فزاًسَی قاچاق در پَضص کاالی ایزاًی خثز داد‪.‬‬ ‫ػش‪ ًٙٞ‬ػّی اکغش ٔحٕ‪ٛ‬دیبٖ دس ایٗثبس‪ٌ ٜ‬فوت‪:‬‬ ‫ٔجبسص‪ ٜ‬ثب لبوبق وبال ‪ ٕٝٞ‬س‪ٚ‬ص‪ ٜ‬دس ػوغوح ؿو‪ٟ‬وش‬ ‫ت‪ٟ‬شاٖ دس حبَ ا٘دبْ اػت ‪ ٚ‬تیٓ ‪ٞ‬وبی ٌـو وی ‪ٚ‬‬ ‫ػّٕیبتی پّیغ أ‪ٙ‬یت الو ولوبدی ثوب ثوبصسػوی ‪ٚ‬‬ ‫حض‪ٛ‬س دس ٔ‪ٛ‬لؼیت‪ٞ‬بی ٔخ ّف ثب ‪ٞ‬شٌ‪ٔ ٝ٘ٛ‬و‪ٛ‬اسد‬ ‫اخهَ دس ٘ظٓ ‪ ٚ‬أ‪ٙ‬یت ال لبدی ثشخ‪ٛ‬سد خ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬وذ‬ ‫وشد‪ .‬دس ‪ٕٞ‬یٗ ساػ ب ٘یض س‪ٚ‬ص ٌزؿ ‪ٔ ٝ‬بٔ‪ٛ‬ساٖ ایوٗ‬ ‫پّیغ ٔ‪ٛ‬فک ث‪ ٝ‬وـف یه ا٘وجوبس دپو‪ٛ‬ی ووبالی‬ ‫لبوبق ث‪ ٝ‬اسصؽ ثیؾ اص ‪ٔ ۹۶۱‬ویوّویوبسد سیوبَ دس‬ ‫ٔحذ‪ٚ‬د‪ ٜ‬خیبثبٖ سخبیی ؿذ٘ذ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ادأ‪ ٝ‬داد‪ :‬عی ثبصسػی‪ٞ‬بی ا‪ِٚ‬ی‪ٔ ٝ‬ـب‪ٞ‬ذ‪ ٜ‬ؿوذ‬ ‫و‪ ٝ‬وبال‪ٞ‬ب داسای خؼج‪ ٚ ٝ‬ثشوؼت ت‪ِٛ‬یوذ فوشا٘ؼو‪ٝ‬‬ ‫‪ٞ‬ؼ ‪ٙ‬ذ أب ث‪ ٝ‬ک‪ٛ‬ست د‪ ٚ‬وبست‪ ٚ ٝٙ‬ثب ثؼو و‪ ٝ‬ثو‪ٙ‬وذی‬ ‫پ‪ٛ‬ؿـی وبستٗ وبالی ایشا٘ی ٍ٘‪ٟ‬ذاسی ؿذ‪ٜ‬ا٘ذ‪ .‬ثب‬ ‫ثشسػی ‪ٞ‬بی ثیـ ش ٔـخق ؿذ وبال‪ٞ‬ب دس ػبٔوب٘و‪ٝ‬‬ ‫خبٔغ تدبست ‪ ٚ‬ا٘جبس‪ٞ‬ب ٘یض ثوجوت ٘ـوذ‪ ٚ ٜ‬فوبلوذ‬ ‫‪ٞ‬شٌ‪ ٝ٘ٛ‬اػ‪ٙ‬بد ‪ٔ ٚ‬ذاسن ٔثج ‪ٌٕ ٝ‬شوی اػت‪.‬‬ ‫ٔحٕ‪ٛ‬دیبٖ ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ووبال‪ٞ‬وبی وـوف ؿوذ‪ٜ‬‬ ‫ؿبُٔ ‪ٞ ۵۹۹‬ضاس ػوذد ا٘و‪ٛ‬اع ظوش‪ٚ‬ر دس ‪۹۹۲۱‬‬ ‫وبستٗ اػت‪ٌ ،‬فت‪ :‬دس ایٗ ساػو وب یوه ٔو و‪ٟ‬وٓ‬ ‫دػ ٍیش ‪ ٚ‬ا٘جبس ٔزو‪ٛ‬س ٘یض پّٕت ؿذ‪.‬‬ ‫پَضص تیوِ ای سائزاى حج توت ‪ ۹01۹‬در حبالبی‬ ‫اعالم ضد کِ هیشاى تعْدات اى تبا تبالش دسبت‬ ‫اًدرکاراى حج ٍ سیارت‪ً ،‬سثت تِ سال ‪ ۱۹‬افبشایبص‬ ‫یافتِ است‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اص س‪ٚ‬اثظ ػٕ‪ٔٛ‬ی ػوبصٔوبٖ حوح ‪ ٚ‬صیوبست‪،‬‬ ‫پ‪ٛ‬ؿؾ ثیٕ‪ٝ‬ای ٔ‪ٙ‬بػت ‪ ٚ‬وبُٔ ثوشای صائوشاٖ حوح‬ ‫تٕ غ ‪ ٚ۹۰۱۹‬افضایؾ تؼ‪ٟ‬ذات ثیٕ‪ٌ ٝ‬وش ٘ؼوجوت ثو‪ٝ‬‬ ‫ػ‪ٛٙ‬ات لجُ‪ ،‬یىی اص ٔ‪ٟ‬وٓ توشیوٗ الوذأوبت دػوت‬ ‫ا٘ذسوبساٖ حح ‪ ٚ‬صیبست ث‪ ٝ‬حؼبه ٔیایذ‪.‬‬ ‫ػیذ کبدق حؼی‪ٙ‬ی سئیغ ػبصٔبٖ حوح ‪ ٚ‬صیوبست‬ ‫اظ‪ٟ‬بس داؿت‪ :‬خذٔبت ثیٕ‪ ٝ‬ای سا ثو‪ ٝ‬ثو‪ٟ‬و وشیوٗ ‪ٚ‬‬ ‫وبُٔتشیٗ ک‪ٛ‬ست ثشای صائشاٖ دس ٘ظش ٌشف ‪ ٝ‬ایٓ و‪ٝ‬‬ ‫ٍ٘شا٘ی ‪ ٚ‬دغذغ‪ٝ‬ای دس ایٗ صٔی‪ٚ ٝٙ‬خ‪ٛ‬د ٘ذاؿ ‪ ٝ‬ثبؿذ‪.‬‬ ‫ث‪ٙ‬بثشایٗ ٌضاسؽ لشاسداد ثیٕ‪ٝ‬ای صائشاٖ حوح توٕو وغ‬ ‫‪ ۹۰۱۹‬ثب ثیٕ‪ ٝ‬ایشاٖ ٔ‪ٙ‬ؼمذ ؿوذ‪ ٚ ٜ‬ؿوش‪ٚ‬ع پو‪ٛ‬ؿوؾ‬ ‫ثیٕ‪ٝ‬ای اص ‪ ۰۹‬ػبػت لجُ اص خش‪ٚ‬ج اص وـ‪ٛ‬س توب ‪۱۵‬‬ ‫ػبػت پغ اص ‪ٚ‬س‪ٚ‬د ث‪ ٝ‬وـ‪ٛ‬س تؼییٗ ؿذ‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫ثش ‪ٕٞ‬یٗ اػبع ٔیضاٖ تؼ‪ٟ‬ذات دس ٘ظش ٌشفو و‪ ٝ‬ؿوذ‪ٜ‬‬ ‫ثشای پ‪ٛ‬ؿؾ ثیٕ‪ٝ‬ای صائشاٖ حح تٕ غ ‪ ۹۰۱۹‬اػوهْ‬ ‫ؿذ و‪ ٝ‬ؿبُٔ ثیٕ‪ ٝ‬دسٔبٖ‪ ،‬ػٕش‪ ،‬حبدث‪ٔ ٚ ٝ‬ؼئو‪ِٛ‬ویوت‬ ‫ثبس اػت‪.‬‬ ‫تؼ‪ٟ‬ذات ثیٕ‪ٝ‬ای؛ ثیٕ‪ ٝ‬ػٕش‪ ،‬ح‪ٛ‬ادث ‪ ٚ‬دسٔبٖ‬ ‫غشأت ف‪ٛ‬ت ث‪ٞ ٝ‬ش ػّت (ػٕش صٔب٘ی) ثشای ‪ٞ‬ش یوه‬ ‫اص ثیٕ‪ ٝ‬ؿذٌبٖ‪ٔ ،‬جّغ ‪ٔ ۱۱۱‬یّی‪ ٖٛ‬سیبَ (‪ٔ ۱۱‬یوّویو‪ٖٛ‬‬ ‫ت‪ٔٛ‬بٖ) دس ٘ظش ٌشف ‪ ٝ‬ؿذ‪ ٜ‬و‪ ٝ‬ایٗ سلٓ دس اخوشیوٗ‬ ‫ػبَ اػضاْ (حح تٕ غ ‪ٔ ۹۲۱ )۱۹‬یوّویو‪ ٖٛ‬سیوبَ (‪۹۲‬‬ ‫ٔیّی‪ ٖٛ‬ت‪ٔٛ‬بٖ) ث‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫غشأت ف‪ٛ‬ت ٘بؿی اص حبدث‪ٞ ٝ‬شیه اص ثیٕ‪ ٝ‬ؿذٌوبٖ‬ ‫٘یض دس حح أؼبَ ٔجّغ ‪ٔ ۲‬یّیبسد ‪ٔ ۹۱۱ ٚ‬یّی‪ ٖٛ‬سیبَ (‬ ‫‪ٔ ۲۹۱‬یّی‪ ٖٛ‬ت‪ٔٛ‬بٖ) ٔیثبؿذ و‪ ٝ‬دس حح تٕو وغ لوجوُ‬ ‫ٔجّغ ‪ٔ ۵‬یّیبسد ‪ٔ ۶۲۱ ٚ‬یّی‪ ٖٛ‬سیوبَ (‪ٔ ۵۶۲‬ویوّویو‪ٖٛ‬‬ ‫ت‪ٔٛ‬بٖ) دس ٘ظش ٌشف ‪ ٝ‬ؿذ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫دس ک‪ٛ‬ست ف‪ٛ‬ت ثش اثش حبدث‪ٞ ٝ‬وش یوه اص ثویوٕو‪ٝ‬‬ ‫ؿذٌبٖ ٔیضاٖ غشأت ف‪ٛ‬ت خٕؼبً ‪ٔ ۶‬یّیبسد سیوبَ (‬ ‫‪ٔ ۶۱۱‬یّی‪ ٖٛ‬ت‪ٔٛ‬بٖ) اػت و‪ ٝ‬ایٗ ٔیضاٖ دس حح تٕ وغ‬ ‫لجُ‪ٔ ۹ ،‬یّیبسد سیبَ (‪ٔ ۹۱۱‬یّی‪ ٖٛ‬ت‪ٔٛ‬بٖ) ث‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ٍسیز اهَسش ٍ پزٍرش هطزح کزد؛‬ ‫هطاله غیز هفید کته درسی حذا هی ضًَد‬ ‫ٍسیز اهَسش ٍ پزٍرش گفت‪ :‬تِ ّوکاراى گفتِ ضدُ‬ ‫تغییزات در هطاله کته درسی را تبزرسبی ٍ تبِ‬ ‫هعلواى اعالم کٌٌد‪.‬‬ ‫ی‪ٛ‬ػف ٘‪ٛ‬سی‪ ،‬دس ثش٘بٔ‪ ٝ‬ثشیب ثب ٔو‪ٛ‬ضو‪ٛ‬ع ضوش‪ٚ‬ست‬ ‫تح‪ َٛ‬دس أ‪ٛ‬صؽ ‪ ٚ‬پش‪ٚ‬سؽ ا‪ِٚ‬و‪ٛ‬یوت أو‪ٛ‬صؽ ‪ٚ‬‬ ‫پش‪ٚ‬سؽ سا تح‪ َٛ‬خ‪ٛ‬ا٘ذ ‪ ٚ‬افض‪ٚ‬د‪ٔ :‬ب ‪ٚ‬أذاس یه ٘ظبْ‬ ‫أ‪ٛ‬صؿی ‪ٞ‬ؼ یٓ و‪ ٝ‬یه ٘ظبْ تمّیذی ٔحو ثو‪ٛ‬د‪ٜ‬‬ ‫اػت ‪ ٚ‬ثب ‪ٚ‬خ‪ٛ‬د ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ػ‪ٙ‬ذ توحو‪ َٛ‬دس أو‪ٛ‬صؽ ‪ٚ‬‬ ‫پش‪ٚ‬سؽ دس ػبَ ‪ ۱۱‬ث‪ ٝ‬تل‪ٛ‬یت سػویوذ‪ ٜ‬ثو‪ٛ‬د؛ ایوٗ‬ ‫تح‪ َٛ‬ؿبیذ ث‪ ٝ‬دِیُ سػ‪ٛ‬خ ثشخی افىبس ‪ ٚ‬ػو‪ٛ‬أوّوی‬ ‫و‪ ٝ‬دس ٌزؿ ‪ ٝ‬ث‪ٛ‬د٘ذ ایدبد ٘ـذ‪ .‬اِج ‪ ٝ‬ثشخی الذأوبت‬ ‫دس ایٗ صٔی‪ ٝٙ‬ا٘دوبْ ؿوذ ‪ٔ ٚ‬وب دس حوبَ حوبضوش‬ ‫پیـشفت ‪ٞ‬بیی دس ثشخی اص حو‪ٛ‬ص‪ٞ ٜ‬وبی أو‪ٛ‬صؽ ‪ٚ‬‬ ‫پش‪ٚ‬سؽ داؿ ‪ ٝ‬ایٓ و‪٘ ٝ‬ـبٖ اص تهؽ ٌزؿ ٍبٖ ثو‪ٛ‬د‪ٜ‬‬ ‫اػت ٔثهً دس ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬ػّ‪َٞٛ‬وبی ثو‪ٙ‬ویوبدی صحوٕوبت‬ ‫ٔ‪ٟٙ‬ذع اؿ یب٘ی ٔ‪ٛ‬خوت ؿوذ توب دس ایوٗ حو‪ٛ‬ص‪ٜ‬‬ ‫پیـشفت‪ٞ‬بیی ؿىُ ثٍیشد‪.‬‬ ‫هدارس ًثاید فقط تِ فکز کٌکَر تاضٌد‬ ‫٘‪ٛ‬سی ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪٘ ٝ‬ظبْ أ‪ٛ‬صؽ ‪٘ ٚ‬ظبْ پوش‪ٚ‬سؽ د‪ٚ‬‬ ‫ٔح‪ٛ‬س ‪ ٚ‬صیش ٘ظبْ خذا اص ‪ ٓٞ‬دس أ‪ٛ‬صؽ ‪ ٚ‬پوش‪ٚ‬سؽ‬ ‫‪ٞ‬ؼ ‪ٙ‬ذ؛ ٌفت‪ٔ :‬ذاسع ٘جبیذ فمظ ث‪ ٝ‬فوىوش وو‪ٙ‬وىو‪ٛ‬س‬ ‫ثبؿ‪ٙ‬ذ؛ تشثیت دا٘ؾ أ‪ٛ‬ص ثشای دا٘ـٍب‪ ٚ ٜ‬وو‪ٙ‬وىو‪ٛ‬س‬ ‫یه ٔأ‪ٛ‬سیت خذا اص ‪ٞ‬ذر اکّی ٔبػت ‪ ٚ‬اص ػوبَ‬ ‫ای‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬لغؼبً ایٗ د‪٘ ٚ‬ظبْ تفىیه خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ‪.‬‬ ‫٘‪ٛ‬سی ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ٔ ٝ‬ب ٘جبیذ د٘جبَ وو‪ٙ‬وىو‪ٛ‬س ثوبؿویوٓ؛‬ ‫ٌفت‪ٔ :‬ب ثبیذ ث‪ ٝ‬د٘جبَ تشثیت و‪ٙ‬ذ ػوبحو وی دا٘وؾ‬ ‫أ‪ٛ‬صاٖ ثبؿیٓ؛ ثشای ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬دا٘ؾ أ‪ٛ‬صاٖ ث‪ ٝ‬اٍِ‪ٞٛ‬بی‬ ‫پش‪ٚ‬سؿی ٔذ٘ظش دػت یبث‪ٙ‬ذ؛ ثبیذ فشکت یوبدٌویوشی‬ ‫ثشای سػیذٖ ث‪ ٝ‬ا‪ٞ‬ذار تشثی ی ٔثُ ػبحت توشثویوت‬ ‫‪ٙٞ‬شی‪ ،‬ػبحت تشثیت صیجبؿ‪ٙ‬بخ ی‪ ،‬تشثیت ال ولوبدی‬ ‫حشف‪ ٝ‬ای ‪ ٚ‬تشثیت وبسافشی‪ٙ‬ی ‪ ٚ‬ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬سی یوب توشثویو وی‬ ‫ػیبػی اخ ٕبػی ثشػ‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ارسضیاتی داًص اهبَساى را ًبثبایبد تبِ سبوبت‬ ‫ارسضیاتیّای کٌکَر تثزین‬ ‫‪ٚ‬صیش أ‪ٛ‬صؽ ‪ ٚ‬پش‪ٚ‬سؽ ثؼ ش سػیذٖ ث‪ ٝ‬ایٗ ا‪ٞ‬وذار‬ ‫سا ثش٘بٔ‪ ٝ‬دسػی دا٘ؼت ‪ٌ ٚ‬فت‪ :‬ثش٘بٔ‪ ٝ‬دسػی فضبی‬ ‫ثؼیبس ثضسی تشی اص و به دسػی اػت؛ یه خض اص‬ ‫ٔح ‪ٛ‬ای دسػی و به دسػی اػت ‪ٔ ٚ‬ب ثبیذ ‪ٞ‬وذر‬ ‫دسػ ی سا دس ثش٘بٔ‪ ٝ‬دسػی تشػیٓ و‪ٙ‬یٓ‪ .‬اسصؿویوبثوی‬ ‫دا٘ؾ أ‪ٛ‬صاٖ سا ٘جبیذ ث‪ ٝ‬ػٕت اسصؿیبثی‪ٞ‬بی و‪ٙ‬ى‪ٛ‬س‬ ‫ثجشیٓ؛ ِزا اسصؿیبثی‪ٞ‬ب ثبیذ تغییش و‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫و‪ٙ‬ى‪ٛ‬س ‪ ٚ‬سلبثت ٘بػبدال٘‪ ٝ‬ثش سؿ ‪ٞٝ‬بیی خبف‬ ‫دس ایٗ لؼٕت اص ثش٘بٔ‪ ٝ‬ثشیب ػّی ػجذاِؼوبِوی ٔوذیوش‬ ‫ؿجى‪ ٝ‬أ‪ٛ‬صؽ ‪ ٚ‬اػ بد دا٘ـٍب‪ ٜ‬ثب حض‪ٛ‬س دس ثش٘بٔ‪ ٝ‬ث‪ٝ‬‬ ‫ٔمبیؼ‪ ٝ‬تغجیمی تؼذاد دا‪ٚ‬عّجبٖ و‪ٙ‬ى‪ٛ‬س دس ‪ٞ‬شیه اص‬ ‫سؿ ‪ٞٝ‬ب ث‪ ٝ‬ک‪ٛ‬ست ٔدضا پشداخت ‪ ٚ‬ایٗ ٔو‪ٛ‬ضو‪ٛ‬ع سا‬ ‫اثجبت وشد و‪ ٝ‬ت‪ٟٙ‬ب یه کذْ دا‪ٚ‬عّجبٖ و‪ٙ‬وىو‪ٛ‬س ثو‪ٝ‬‬ ‫سؿ ‪ٞٝ‬بی تبح ‪ٛٔ ٚ‬سد ػهل‪ ٝ‬دػت پیذا ٔیو‪ٙ‬و‪ٙ‬وذ ‪ٚ‬‬ ‫ػٕهً ٘‪ٛ‬د ‪ ٝ٘ ٚ‬دسکذ دا‪ٚ‬عّجبٖ و‪ٙ‬ى‪ٛ‬س ثبص٘ذ‪ٞ ٜ‬ؼ ‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ساسهاى جْاًی تْداضت‪:‬‬ ‫تا ضیَ اتلِ هیوًَی خطز جدی هتَجِ سالهت عوَهی ًیست‬ ‫ساسهاى جْاًی تْداضت )‪(WHO‬اعبالم کبزد‪ :‬تبا‬ ‫ضیَ تیواری اتلِ هیوًَی خطز جدی هتَجِ سالهت‬ ‫عوَهی ًیست‪.‬‬ ‫ػبصٔبٖ خ‪ٟ‬ب٘ی ث‪ٟ‬ذاؿت پغ اص ٌضاسؽ ٔ‪ٛ‬اسد اثو وه‬ ‫ث‪ ٝ‬اثّ‪ٔ ٝ‬یٕ‪٘ٛ‬ی دس وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬بیی و‪ ٝ‬ایٗ ثیٕبسی ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬س‬ ‫ٔؼٕ‪ َٛ‬دس ا٘‪ٟ‬ب ؿبیغ ٘یؼت‪ ،‬اػهْ وشد‪ :‬اثّ‪ٔ ٝ‬یٕ‪٘ٛ‬ی‬ ‫خغش خذی ثشای ػهٔت ػٕ‪ٔٛ‬ی دس ػغح خو‪ٟ‬وب٘وی‬ ‫ایدبد ٕ٘ی و‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ث‪ٙ‬بثش اػهْ ایٗ ػبصٔبٖ‪ ،‬دس ک‪ٛ‬ستی و‪ ٝ‬ایٗ ‪ٚ‬یوش‪ٚ‬ع‬ ‫اص فشکت اػ فبد‪ ٜ‬و‪ٙ‬ذ تب خ‪ٛ‬د سا ثو‪ ٝ‬ػو‪ٙ‬و‪ٛ‬اٖ یوه‬ ‫پبت‪ٛ‬طٖ ا٘ؼب٘ی ٔؼشفی و‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬ث‪ٌ ٝ‬ش‪ٜٞٚ‬وبی پوشخوغوش‬ ‫ٔب٘‪ٙ‬ذ و‪ٛ‬دوبٖ ‪ ٚ‬افشاد داسای ػیؼ ٓ ایٕ‪ٙ‬ی ضوؼویوف‬ ‫ػشایت و‪ٙ‬ذ‪ ،‬خغش ػهٔت ػٕ‪ٔٛ‬ی ٔیت‪ٛ‬ا٘ذ افضایوؾ‬ ‫پیذا و‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫تبو‪ ٖٛٙ‬دس ٔدٕ‪ٛ‬ع ‪ٛٔ ۵۲۱‬سد تبییذ ؿذ‪ ٜ‬اث ه ث‪ ٝ‬اثّ‪ٝ‬‬ ‫ٔیٕ‪٘ٛ‬ی ‪ٛٔ ۹۵۱ ٚ‬سد ٔـى‪ٛ‬ن دس ‪ ۵۹‬وـو‪ٛ‬س ػضو‪ٛ‬‬ ‫ػبصٔبٖ خ‪ٟ‬ب٘ی ث‪ٟ‬ذاؿت و‪ ٝ‬ایٗ ثیٕبسی پیؾ اص ایوٗ‬ ‫دس ا٘‪ٟ‬ب ؿبیغ ٘ج‪ٛ‬د‪ٌ ٜ‬ضاسؽ ؿذ‪ ٜ‬اػت‪ٞ .‬وٕوچو‪ٙ‬ویوٗ‬ ‫ٌضاسؿی اص ٔشی ‪ٔ ٚ‬یش ٘بؿی اص ایٗ ثیٕبسی ٔ‪ٙ‬و وـوش‬ ‫٘ـذ‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ ػبصٔبٖ خ‪ٟ‬ب٘ی ث‪ٟ‬ذاؿت اػهْ وشد‪ :‬ظو‪ٟ‬و‪ٛ‬س‬ ‫٘بٌ‪ٟ‬ب٘ی ثیٕبسی اثّ‪ٔ ٝ‬یٕ‪٘ٛ‬ی ث‪ ٝ‬عو‪ٛ‬س ‪ٞ‬وٕوضٔوبٖ دس‬ ‫و‪ٙ‬ذیٗ وـ‪ٛ‬س غیش ث‪ٔٛ‬ی ٘ـبٖ د‪ٙٞ‬ذ‪ ٜ‬ا٘ مبَ ٘بؿ‪ٙ‬بخ و‪ٝ‬‬ ‫ثیٕبسی اص ٔذتی لجُ ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬اػت ‪ ٚ‬ا٘ ظبس ٔی س‪ٚ‬د ثوب‬ ‫ٌؼ شؽ ٘ظبست ‪ ٚ‬و‪ ٙ‬شَ دس وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬بی ث‪ٔٛ‬ی ‪ ٚ‬غیوش‬ ‫ث‪ٔٛ‬ی‪ٛٔ ،‬اسد ثیـ شی ٌضاسؽ ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫اثّ‪ٔ ٝ‬یٕ‪٘ٛ‬ی یه ثیٕبسی ػف‪٘ٛ‬ی اػت و‪ٔ ٝ‬وؼوٕو‪ٛ‬ال‬ ‫خفیف اػت ‪ ٚ‬دس ثخؾ ‪ٞ‬بیی اص غوشه ‪ٔ ٚ‬وشووض‬ ‫افشیمب ث‪ٔٛ‬ی اػت‪ .‬ایٗ ثیٕوبسی اص عوشیوک توٕوبع‬ ‫٘ضدیه ٔ‪ ٙ‬ـش ٔی ؿ‪ٛ‬د؛ ث‪ٙ‬بثشایٗ ٔی ت‪ٛ‬اٖ ث‪ ٝ‬ساح ی ‪ٚ‬‬ ‫ثب الذأبتی ٔب٘‪ٙ‬ذ خ‪ٛ‬د ایوض‪ٚ‬وِو‪ ٝ‬ػوبصی ‪ ٚ‬سػوبیوت‬ ‫ث‪ٟ‬ذاؿت اٖ سا ٔ‪ٟ‬بس وشد‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬ضاسؽ خجشٌضاسی س‪ٚ‬ی شص‪ ،‬ثیـ ش ٔ‪ٛ‬اسد ٌوضاسؽ‬ ‫ؿذ‪ ٜ‬تبو‪ ٖٛٙ‬دس اٍّ٘یغ‪ ،‬اػپب٘یب ‪ ٚ‬پشتغبَ ؿ‪ٙ‬وبػوبیوی‬ ‫ؿذ‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫‪ 4‬‬ ‫هایی که میاینذ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ویروس‬ ‫ تا مانذگار شونذ‬ ‫تزخی اس ٍیزٍس ّا هاًٌد ٍیزٍس ّایی کِ هَجبه‬ ‫سزهاخَردگی هیضًَد‪ ،‬ها را تیوار هیکٌٌد ٍ پب‬ ‫اس هدت کَتاّی هثال تا گذضت یک فصل‪ ،‬اس تیبی‬ ‫هی رًٍد ٍ هغلَب سیستن ایوٌی هبی ضبًَبد اهبا‬ ‫ٍیزٍس ّایی ّن ّستٌد کِ هیتَاًٌد تزای هبدت‬ ‫طَالًی در تدى تاقی تواًٌد‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬ضاسؽ ایؼ‪ٙ‬ب‪ ،‬دس ‪ٌ ٕٝٞ‬یشی و‪٘ٛٙ‬ی (وو‪ٚٛ‬یوذ‪-‬‬ ‫‪ٔ ،) ۹۱‬ؼبئُ ٔشث‪ٛ‬ط ث‪ٔ ٝ‬و‪ٛ‬اسد اثو وه ثو‪ ٝ‬وو‪ٚٛ‬یوذ‬ ‫ع‪ٛ‬ال٘ی یب اث هی ٔدذد ث‪ ٝ‬ایٗ ثویوٕوبسی ثو‪ ٝ‬ایوٗ‬ ‫پشػؾ ٔ‪ٙ‬دش ؿذ‪ ٜ‬اػت و‪ ٝ‬ایوب ووش‪٘ٚ‬وب‪ٚ‬یوش‪ٚ‬ع‬ ‫یىی اص ایٗ ػ‪ٛ‬أُ ثیٕبسیضای ػشػخت اػت؟‬ ‫‪ٚ‬یش‪ٚ‬ع ؿ‪ٙ‬بػبٖ لبثّیت ثشخی اص ‪ٚ‬یوش‪ٚ‬ع ‪ٞ‬وب سا‬ ‫ثشای ٔب٘ذٖ دس ثذٖ عی ٔب‪ٞ ٜ‬ب یب ػبَ ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬حو وی‬ ‫پغ اص ث‪ٟ‬ج‪ٛ‬دی فشد‪ٔ ،‬ب٘ذٌبسی ٔی٘بٔ‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫صیشٔدٕ‪ٛ‬ػ‪ ٝ‬ای اص ‪ٚ‬یش‪ٚ‬ع ‪ٞ‬بی پبیذاس ‪ٔ ٚ‬وب٘وذٌوبس‬ ‫ٔی ت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ ٘‪ٟ‬ف ‪ ٝ‬ثبلی ثٕب٘‪ٙ‬ذ‪ .‬دس ‪ٚ‬الوغ‪ ،‬صٔوب٘ویوىو‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬یش‪ٚ‬ع ‪ٞ‬ب وبٔه ٘بپذیذ ٔی ؿو‪٘ٛ‬وذ‪ ،‬فوموظ ٔو‪ٛ‬اد‬ ‫ط٘ یىی سا دس ٔحیظ ثبلی ٔیٌزاس٘ذ تب ثؼذا د‪ٚ‬ثبس‪ٜ‬‬ ‫ظب‪ٞ‬ش ؿ‪٘ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫خیؼ‪ ٖٛ‬وی‪ٙ‬وذساوو‪ٛ‬ن ‪ٚ ،‬یوش‪ٚ‬ع ؿو‪ٙ‬وبع دس‬ ‫دا٘ـٍب‪ٙٔ ٜ‬ی ‪ٛ‬ثب دس وب٘بدا ٌفت‪ :‬حذالُ تبوو‪ٙ‬و‪ٖٛ‬‬ ‫ؿ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ صیبدی ‪ٚ‬خ‪ٛ‬د ٘ذاسد وو‪٘ ٝ‬ـوبٖ د‪ٞ‬وذ ایوٗ‬ ‫اتفبق دس ٔ‪ٛ‬سد وش‪٘ٚ‬ب‪ٚ‬یش‪ٚ‬ع ٘یض سخ ٔی د‪ٞ‬وذ أوب‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬بٖ ث‪ ٝ‬د٘جبَ اٖ ‪ٞ‬ؼ یٓ تب ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع سا ثوشسػوی‬ ‫و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ خب٘بتبٖ وبسٖ ‪ٚ ،‬یوش‪ٚ‬ع ؿو‪ٙ‬وبػوی دس‬ ‫دا٘ـىذ‪ ٜ‬پضؿىی دا٘ـٍب‪ ٜ‬ویغ ‪ٚ‬ػ شٖ سصس‪ ٚ‬دس‬ ‫ایبالت ٔ حذ‪٘ ٜ‬یض خبعش٘ـبٖ ووشد‪ :‬حو وی اٌوش‬ ‫ٔب٘ذٌبسی وش‪٘ٚ‬ب‪ٚ‬یش‪ٚ‬ع یه س‪ٚ‬یذاد ٘بدس ثبؿذ أب‬ ‫ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬تؼذاد صیبدی اص افشادی و‪ ٝ‬تبو‪ٙ‬و‪ ٖٛ‬ثو‪ٝ‬‬ ‫و‪ٚٛ‬یذ‪ٔ ۹۱-‬ج ه ؿذ‪ٜ‬ا٘ذ‪ ،‬ایٗ ٔ‪ٛ‬اسد (یؼ‪ٙ‬ی ٔو‪ٛ‬اسد‬ ‫اث ه ث‪ ٝ‬و‪ٚٛ‬یذ ع‪ٛ‬ال٘ی ‪ٔ ٚ‬وب٘وذٌوبس) ٔوی تو‪ٛ‬ا٘وذ‬ ‫افضایؾ یبثذ‪.‬دس ادأ‪ ٝ‬ایٗ ٔغّت ث‪ ٝ‬ا٘چ‪ ٝ‬توبوو‪ٙ‬و‪ٖٛ‬‬ ‫دس ٔ‪ٛ‬سد ‪ٚ‬یش‪ٚ‬ع‪ٞ‬بی پبیذاس ‪ٟ٘ ٚ‬ف ‪ ٚ ٝ‬و‪ٚٛ‬یوذ‪۹۱-‬‬ ‫ٔـخق ؿذ‪ ،ٜ‬اؿبس‪ ٜ‬ؿذ‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫دس حبِیى‪ ٔ ٝ‬خللبٖ دس حبَ حبضش اص دا٘ؼو وٗ‬ ‫تٕبْ تفب‪ٚ‬ت ‪ٞ‬بی خضئی ػفو‪٘ٛ‬وت ووش‪٘ٚ‬وب‪ٚ‬یوش‪ٚ‬ع‬ ‫فبکّ‪ ٝ‬صیبدی داس٘ذ أب ثبص‪ ٓٞ‬ت‪ٛ‬ضیحبت ٔوفویوذی‬ ‫دسثبس‪ ٜ‬ا٘چ‪ ٝ‬و‪ ٝ‬ؿجی‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ػ‪ٛ‬د ثویوٕوبسی یوب توذا‪ْٚ‬‬ ‫ػف‪٘ٛ‬ت ث‪٘ ٝ‬ظش ٔیسػذ‪ٚ ،‬خ‪ٛ‬د داسد‪.‬‬ ‫هاًدگار‪ ،‬اها ًاپایدار‬ ‫وبسٖ ت‪ٛ‬ضیح ٔید‪ٞ‬ذ و‪ٚ ٝ‬یش‪ٚ‬ع‪ٞ‬بی ٔب٘ذٌبس اص‬ ‫٘‪ٛ‬ع غیش٘‪ٟ‬ف ‪ ،ٝ‬اغّت فضب‪ٞ‬بی أ‪ٙ‬ی ثشای ثمبی خ‪ٛ‬د‬ ‫پیذا ٔیو‪ٙٙ‬ذ‪ٚ .‬یش‪ٚ‬ع‪ٞ‬ب ٔیت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ دس ثؼویوبسی اص‬ ‫٘مبط ثذٖ پ‪ٟٙ‬بٖ ثٕب٘‪ٙ‬ذ أب ثخؾ‪ٞ‬وبی خوبکوی اص‬ ‫ثذٖ ثیـ ش ٔ‪ٛ‬سد ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ا٘‪ٟ‬ب ثشای ادأ‪ ٝ‬حیبت لوشاس‬ ‫ٔیٌیش٘ذ صیشا ػّ‪ٞ َٛ‬بی ایٕ‪ٙ‬ی اص ایوٗ ٘وموبط ثو‪ٝ‬‬ ‫ا٘ذاص‪ٔ ٜ‬بثمی لؼٕ ‪ٟ‬بی ثذٖ ٔحبفظت ٕ٘ی وو‪ٙ‬و‪ٙ‬وذ‪.‬‬ ‫(٘مبعی دس ثذٖ و‪ ٝ‬وٕ ش دس دػو وشع دػو وٍوب‪ٜ‬‬ ‫ایٕ‪ٙ‬ی ‪ٞ‬ؼ ‪ٙ‬ذ‪).‬ایٗ ثبفت ‪ٞ‬بی خوبف وو‪٘ ٝ‬وموبط‬ ‫داسای أ یبص ایٕ‪ٙ‬ی ٘بٔیذ‪ٔ ٜ‬یؿ‪٘ٛ‬ذ‪ ،‬ؿبُٔ وـٓ‪ٞ‬ب‬ ‫‪ٔ ٚ‬غض ‪ٞ‬ؼ ‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬دِیُ ثی‪ِٛ‬و‪ٛ‬طیوىوی خو‪ٛ‬ثوی ثوشای‬ ‫ٔب‪ٞ‬یت ٔوحوبفوظوت ٘ـوذ‪ ٜ‬ا٘و‪ٟ‬وب ‪ٚ‬خو‪ٛ‬د داسد‪:‬‬ ‫ػّ‪َٞٛ‬بی ایٕ‪ٙ‬ی ٔیت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ (ث‪ ٝ‬دِیُ ػف‪٘ٛ‬وت صایوی‬ ‫٘بؿی اص ٔمبثّ‪ ٝ‬ثب ػ‪ٛ‬أُ خبسخی) ث‪ ٝ‬ثبفت‪ٞ‬بی ثذٖ‬ ‫اػیت ثشػب٘‪ٙ‬ذ ‪ٔ ٚ‬مبثّ‪ ٝ‬ثب ػف‪٘ٛ‬ت‪ ،‬اغّت ث‪ ٝ‬خوغوش‬ ‫اػیت دیذٌیِ اػلبه ٕ٘یاسصد‪ٚ .‬یوش‪ٚ‬ع ‪ٞ‬وبی‬ ‫ٔب٘ذٌبس أب غیش٘‪ٟ‬ف ‪ٛٙٞ ٝ‬ص ‪ٚ‬خ‪ٛ‬د داس٘ذ ‪ٔ ٚ‬ؼوٕو‪ٛ‬ال‬ ‫ث‪ ٝ‬ک‪ٛ‬ست رسات ‪ٚ‬یش‪ٚ‬ػیِ دػت ٘خ‪ٛ‬سد‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬اسأی‬ ‫ػّ‪ٞ َٛ‬ب سا اِ‪ٛ‬د‪ ٚ ٜ‬خ‪ٛ‬د سا تىثیوش ٔوی وو‪ٙ‬و‪ٙ‬وذ ‪ٚ‬‬ ‫ػیؼ ٓ ایٕ‪ٙ‬ی دس ٔ‪ٛ‬اخ‪ ٟٝ‬ثب ا٘‪ٟ‬ب ثو‪ ٝ‬عو‪ٛ‬س ووبٔوُ‬ ‫ٔ ‪ٛ‬لف ٕ٘یؿ‪ٛ‬د‪ .‬ث‪ٙ‬بثشایٗ ا٘چ‪ ٝ‬ادأ‪ ٝ‬داسد ٘و‪ٛ‬ػوی‬ ‫٘جشد ػغح پبییٗ ثیٗ ػّ‪ٞ َٛ‬بی ایٕ‪ٙ‬ی ‪ ٚ‬پوبتو‪ٛ‬طٖ‬ ‫(ػبُٔ ثیٕبسیضا) اػت‪ .‬ث‪ٌ ٝ‬ف ‪ ٝ‬ووبسٖ ایوٗ یوه‬ ‫‪ٚ‬ضؼیت ثٗ ثؼت اػت‪.‬‬ ‫ًْفتِ هاًدى تزای اداهِ حیات‬ ‫سایبٖ ٔه ٘بٔبسا ‪ٚ ،‬یش‪ٚ‬ع ؿ‪ٙ‬بع ٔ‪ِٛ‬وىو‪ِٛ‬وی دس‬ ‫دا٘ـٍب‪ ٜ‬وبس‪ِٚ‬ی‪ٙ‬بی ؿٕبِی ٌفت‪ :‬پغ اص اث وه ثو‪ٝ‬‬ ‫ثؼیبسی اص ‪ٚ‬یش‪ٚ‬ع ‪ٞ‬بی ٘‪ٟ‬ف ‪ ،ٝ‬ا٘‪ٟ‬ب ثذٖ سا توشن‬ ‫ٕ٘ی و‪ٙٙ‬ذ‪ .‬اٌشو‪ ٝ‬ثشخی اص ا٘‪ٟ‬ب دس ٘و‪ٟ‬وبیوت ٔوی‬ ‫ت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ پبن ؿ‪٘ٛ‬ذ‪ ،‬اغّت ایٗ پبت‪ٛ‬طٖ ‪ٞ‬وب ثوذٖ سا‬ ‫اِ‪ٛ‬د‪ٔ ٜ‬ی و‪ٙٙ‬ذ ‪ ٚ‬تب اخش ػٕوش ثوخوـوی اص ثوذٖ‬ ‫خ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬ذ ث‪ٛ‬د‪.‬الصْ ٘یؼت تٕبْ رس‪ٚ ٜ‬یش‪ٚ‬عِ ػفو‪٘ٛ‬وی‬ ‫دس ثذٖ ‪ٚ‬خ‪ٛ‬د داؿ ‪ ٝ‬ثوبؿوذ‪ .‬فوموظ ‪ٚ‬خو‪ٛ‬د ط٘و‪ْٛ‬‬ ‫‪ٚ‬یش‪ٚ‬ع وبفی اػت‪ .‬ثشخی اص ط٘‪ٞ ْٛ‬بی ‪ٚ‬یش‪ٚ‬ػوی‬ ‫ح ی ث‪ ٝ‬وش‪ٛٔٚ‬ص‪ٞ ْٚ‬بی ػّ‪ٔ َٛ‬یضثبٖ ٘وفو‪ٛ‬ر ٔوی‬ ‫و‪ٙٙ‬ذ‪HIV .‬یه ٕ٘‪ ٝ٘ٛ‬وهوػویوه اص ‪ٚ‬یوش‪ٚ‬ع‬ ‫٘‪ٟ‬ف ‪ ٝ‬اػت‪ .‬ایٗ ‪ٚ‬یش‪ٚ‬ع ط٘‪ ْٛ‬خ‪ٛ‬د سا دس ‪DNA‬‬ ‫ػّ‪َٞٛ‬بی ‪ٔ ٚT‬بوش‪ٚ‬فبط‪ٞ‬ب و‪ٞ ٝ‬ش د‪ ٚ‬خضء ػیؼ ٓ‬ ‫ایٕ‪ٙ‬ی ‪ٞ‬ؼ ‪ٙ‬ذ‪ٚ ،‬اسد ٔیو‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ثشای ‪ٚ‬یش‪ٚ‬ع‪ ،‬ایٗ یه اػ شاتظی أیوذ‪ٚ‬اسوو‪ٙ‬و‪ٙ‬وذ‪ٜ‬‬ ‫اػت صیشا ثشای ػیؼ ٓ ایٕ‪ٙ‬ی ٘بٔشئی ثبلی ٔی ٔب٘وذ‬ ‫‪ٞ ٚ‬ش ثبس و‪ ٝ‬ػّ‪ٞ َٛ‬بی حبُٔ‪ ،‬تمؼیٓ ٔوی ؿو‪٘ٛ‬وذ‬ ‫پخؾ ٔی ؿ‪ٛ‬د‪ .‬ایٗ ‪ٚ‬یش‪ٚ‬ع اغّت ثوشای ػوبِو‪ٟ‬وب‬ ‫٘‪ٟ‬ف ‪ٔ ٝ‬ی ٔب٘‪ٙ‬ذ تب ٔدذد ظب‪ٞ‬ش ؿذ‪ ٚ ٜ‬رسات ػف‪٘ٛ‬ی‬ ‫ایدبد و‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫کزًٍاٍیزٍس عاهل تیواری کٍَید‪۹۱-‬‬ ‫وش‪٘ٚ‬ب‪ٚ‬یش‪ٚ‬ع ػبُٔ ثیٕبسی و‪ٚٛ‬یذ‪ ۹۱ -‬ثشای ثـوش‬ ‫وبٔه خذیذ اػت‪ ،‬ث‪ٙ‬بثشایٗ وٍ‪ٔ ٝ٘ٛ‬ی ت‪ٛ‬ا٘یٓ پیؾ‬ ‫ثی‪ٙ‬ی و‪ٙ‬یٓ و‪ ٝ‬و‪ ٝ‬سف بسی خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ داؿت؟ ٘ىبت ‪ٚ‬‬ ‫دالیّی ثشای خ‪ٛ‬ؽ ثی‪ٙ‬ی دس ایٗ صٔی‪ٚ ٝٙ‬خ‪ٛ‬د داسد‪.‬‬ ‫وی‪ٙ‬ذساو‪ٛ‬ن دسثبس‪ ٜ‬و‪ٚٛ‬یذ ‪ٔ ۹۱‬یٌ‪ٛ‬یذ‪ :‬ث‪٘ ٝ‬ظش‬ ‫ٔی سػذ ٘‪ٟ‬ف ٍی دس ٔیبٖ ‪ٚ‬یش‪ٚ‬ع ‪ٞ‬وبیوی وو‪ ٝ‬دس‬ ‫د‪ٚ‬س‪ٜ‬ای اص وشخ‪ ٝ‬حیبت خ‪ٛ‬د داسای ط٘‪DNA ْٛ‬‬ ‫‪ٞ‬ؼ ‪ٙ‬ذ‪ ،‬ؿبیغتش اػت‪.‬‬ صفحه 3 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫ضزتان ساس حل شدوی‬ ‫قله اس راٌ رسید‬ ‫یک ضرتاى ساز حل ضذًی ترای تیواراًری اترذا‬ ‫ضذُ کِ تِ عَر هَقت تِ اى ًیاز دارًذ‪ .‬ایی اترسار‬ ‫تِ عَر تی سین اًرشی خَد را تاهیی هی کٌذ ٍ ترِ‬ ‫حسگرّای دیگر هتصل است تا قله را تْتر کٌتررل‬ ‫کٌذ‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ از ٘ی‪ٛ‬اعّط‪ ،‬ظبَ ٌذؼت‪ٔ ٝ‬غممبٖ تا٘ؽٍالب‪ٜ‬‬ ‫٘‪ ٛ‬ث ‪ٚ‬ظترٖ یه تظتٍب‪ ٜ‬ضرثالبٖ ظالبز ٔال‪ٛ‬لالب‬ ‫اثداع ورت٘د و‪ٚ ٝ‬لتد ث‪ ٝ‬ا٘‪ٟ‬ب ٘یبز ٘یعب‪ ،‬عُ ٔالد‬ ‫ؼ‪٘ٛ‬د‪ .‬ا٘‪ٟ‬ب او‪ ٖٛٙ‬ایٗ اثسا ا ا تمب تات‪ ٜ‬ا٘د ‪ ٚ‬ثال‪ٝ‬‬ ‫ص‪ٙ‬د ععٍر پ‪ٛ‬ؼید٘د ٔرتجظ ورت‪ ٜ‬ا٘د‪.‬‬ ‫ایٕپّ‪ٙ‬ب ا‪ِٚ‬ی‪ٙٔ ٝ‬بظت افراتی ث‪ٛ‬ت وال‪ ٝ‬ت ٔالرعّال‪ٝ‬‬ ‫ث‪ٟ‬ج‪ٛ‬ت از یه رراعب یب رراعد لّت ثال‪ٛ‬ت٘الد یالب‬ ‫ثرای ٔدن زٔبٖ و‪ٛ‬تب‪ٞ‬د ٘یبزٔال‪ٙ‬الد ضالرثالبٖ ظالبز‬ ‫ث‪ٛ‬ت٘د‪ .‬ت ‪ٞ‬رـ‪ ٛ‬ن پط از ا٘ى‪ ٝ‬فرت از ؼالرایالظ‬ ‫ٔذو‪ٞ ٛ‬بید ٔد یبفب ( ‪۵‬تب‪ٞ ۷‬فت‪ )ٝ‬ضرثبٖ ظالبز‬ ‫ثبید ث‪ ٝ‬ع‪ ٛ‬زیعتد تزسی‪ ٚ ٝ‬ثد‪ ٖٚ‬اظیت ت ثالدٖ‬ ‫تزسی‪ٔ ٝ‬د ؼد‪.‬‬ ‫ایٗ ثداٖ ٔؼ‪ٙ‬ب اظب و‪ ٝ‬فمظ یه رالراعالد ثالرای‬ ‫٘فت تظتٍب‪ ٜ‬ا٘ؼغبف پذیر ‪ٚ‬ی لّت ٘یبز اظالب‪.‬‬ ‫ػع‪ ٜٚ‬ثراٖ‪ ،‬از ا٘زب و‪ ٝ‬تظتٍب‪ ٜ‬ث‪ٚ ٝ‬ظالیّال‪ ٝ‬یاله‬ ‫ا٘تٗ خب رد ا٘رشی ٔ‪ ٛ‬ت ٘یبز خ‪ٛ‬ت ا تبٔیالٗ ٔالد‬ ‫و‪ٙ‬د‪٘ ،‬یبزی ٘یعب ثب یه ظیٓ ث‪ ٝ‬ثبتری رالداٌالب٘ال‪ٝ‬‬ ‫ٔتفُ ؼ‪ٛ‬ت‪ .‬ایٗ اثسا فمظ ‪ٔ ۲۵۲‬یىر‪ ٖٚ‬ضخبٔالب‬ ‫تا ت ‪ٚ ٚ‬زٖ اٖ وٕتر از یه ٌرْ اظب‪.‬‬ ‫ساخت اوسانَای دیجیتالی تا قاتلیت‬ ‫اوجام حزکات تزکیثی پیچیدٌ‬ ‫سِ ضٌثِ ‪ ۹1‬خرداد ‪ 1۹ * ۹01۹‬هی ‪ 2۱ * 2122‬ضَال‪ * ۹001‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَز ایکیٌجی ایل ) * ضوارُ ( سایی ) ‪001۱ :‬‬ ‫هذیر ارضذ اجرایی ًَکیا‪:‬‬ ‫سزاشپش‬ ‫ضثکِ ایٌترًت ‪G ۶‬تا ‪ 2111‬از راُ هی رسذ‬ ‫هذیر ارضذ اجرایی ًَکیا هعتقرذ اسرت ترا ‪2111‬‬ ‫هیتدی ضثکِ ایٌترًت هَتایل ‪G ۶‬فراّن خَاّذ ضذ‬ ‫ٍ در اى زهاى تٌْا هَتایل ّا هتذاٍل ترریری اترسار‬ ‫ارتثاعی تطر ًخَاٌّذ تَد‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ از ٌیسٔ‪ ٛ‬صبی‪ٙ‬ب‪ٞ ،‬رص‪ٙ‬د ؼجى‪ٙٞG ۵ ٝ‬ال‪ٛ‬ز ثال‪ٝ‬‬ ‫ع‪ ٛ‬وبُٔ ت ظراظر ر‪ٟ‬بٖ لبثُ تظترض ٘الیالعالب‪،‬‬ ‫٘عُ ای‪ٙ‬تر٘ب ‪ ٓٞG ۶‬او‪ ٖٛٙ‬ت عبَ ت‪ٛ‬ظؼال‪ ٝ‬اظالب‪.‬‬ ‫و‪ٛ‬اِىبْ‪ ،‬اپُ ‪ ٌٌُٛ ٚ‬از رّٕ‪ ٝ‬ؼروالب ‪ٞ‬البی ت‬ ‫عبَ ت‪ٛ‬ظؼ‪ ٝ‬ایٗ ف‪ٙ‬ب‪ ٚ‬ی ‪ٞ‬عت‪ٙ‬د‪ .‬او‪ ٖٛٙ‬ث‪٘ ٝ‬الظالر ٔالد‬ ‫ظد ٘‪ٛ‬ویب ٘یس ث‪ ٝ‬ایٗ ررٌ‪ ٝ‬پی‪ٛ‬ظت‪ ٝ‬اظب‪.‬‬ ‫پىب ِ‪٘ٛ‬دٔب ن ٔدیر ا ؼد ارراید ٘‪ٛ‬والیالب ‪ٞ‬ال‪ٙ‬الٍالبْ‬ ‫ظخ‪ٙ‬را٘د ت ٔزٕغ ر‪ٟ‬ب٘د التفبت ت تا‪ٚٚ‬ض اتػالب‬ ‫ورت ؼجى‪ٛٔG ۶ ٝ‬ثبیُ تب پبیبٖ ت‪ ٝٞ‬رب ی ػّٕیبتالد‬ ‫خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬د ؼد‪.‬‬ ‫ِ‪٘ٛ‬د ٔب ن ‪ٍٙٞ‬بْ ظخ‪ٙ‬را٘د ت پ‪ّٙ‬د ت ایٗ ٔزالٕالغ‬ ‫اؼب ‪ ٜ‬ورت ؼجى‪ٞ ٝ‬بی ای‪ٙ‬تر٘ب ‪ٛٔG ۶‬ثبیُ تب ‪۲۲۰۲‬‬ ‫ٔیعتی ت تظترض خ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬د ث‪ٛ‬ت‪ .‬ثب ایالٗ ‪ٚ‬رال‪ٛ‬ت ا‪ٚ‬‬ ‫ٔؼتمد اظب و‪ ٝ‬ت اٖ زٔبٖ ٔ‪ٛ‬ثبیُ ‪ٞ‬ب تال‪ٙ‬ال‪ٟ‬الب اثالسا‬ ‫ا تجبعد ت ایٗ ؼجى‪٘ ٝ‬خ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬د ث‪ٛ‬ت‪.‬‬ ‫ٔدیر ا ؼد ارراید ٘‪ٛ‬ویب ت ایٗ ثب ‪ٌ ٜ‬فبۺ تب زٔالبٖ‬ ‫ػّٕیبتد ؼدٖ ای‪ٙ‬تر٘ب ‪ ،G۶‬ث‪ ٝ‬ع‪ ٛ‬عتالٓ ٔال‪ٛ‬ثالبیالُ‬ ‫‪ٞ‬بی فؼّد ت‪ٟٙ‬ب ‪ٚ‬ظیّ‪ ٝ‬ا تجبعد ٔتدا‪٘ َٚ‬خ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬د ثال‪ٛ‬ت‪.‬‬ ‫اثسا ‪ٞ‬بی زیبتی ظبخت‪ٔ ٝ‬د ؼ‪٘ٛ‬د و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ع‪ٔ ٛ‬عتمیٓ‬ ‫جَّر زیستی جایگسیی استخَاى‬ ‫در تذى هی ضَد‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ از ٔؼب‪٘ٚ‬ب ػّٕالد‬ ‫‪ ٚ‬فالال‪ٙ‬الالب‪ ٚ‬ی یالالبظالالب‬ ‫رٕ‪ ٟٛ‬ی‪ ،‬ر‪ٞٛ‬ر زیعتد‬ ‫اظتخال‪ٛ‬ا٘الد‪ ،‬ثال‪ ٝ‬ػال‪ٙ‬ال‪ٛ‬اٖ‬ ‫ٔغف‪ َٛ‬اظالتالراتالصیاله‬ ‫ع‪ٛ‬ز‪ٟٙٔ ٜ‬دظد ثالبفالب‪،‬‬ ‫ربیٍسی‪ٙ‬د ٘‪ٛ‬یٗ ثرای اظتخ‪ٛ‬اٖ اظب و‪ ٝ‬ؼبُٔ تظت‪ٝ‬ث‪ٙ‬دی‪ٞ‬بی ٔختّالفالد صال‪ٖٛ‬‬ ‫ظرأیىد‪ ،‬پّیٕری ‪ ٚ‬ترویجد ٔدؼ‪ٛ‬ت‪.‬‬ ‫ازرّٕ‪ ٝ‬أتیبز‪ٞ‬بی اٖ‪ ،‬أىبٖ عراعد ‪ ٚ‬ظبخب ثرای ٘مبط ٔختّف ثالدٖ اظالب‬ ‫و‪ٕٞ ٝ‬یٗ پب أتر‪ ،‬ا٘غفب ا از ‪ٚ‬ی ػض‪ ٛ‬خبؾ ثرتاؼت‪ ٚ ٝ‬پ‪ٛ‬ؼالػ خالدٔالبن‬ ‫خ‪ٛ‬ت ا ثر ‪ٚ‬ی تمریجب تٕبٔد اظتخ‪ٛ‬اٖ‪ٞ‬بی ثدٖ ٌعترغ ٔدت‪ٞ‬د‪.‬‬ ‫‪ٕٞ‬ض‪ٙ‬یٗ ث‪ٚٝ‬اظغ‪ٟٙٔ ٝ‬دظد ٔ‪ٛ‬حر ت ر‪ٙ‬ط ترویجبن خ‪ٛ‬ت‪ ،‬از زیعب ظالبزٌالب ی‬ ‫ثبالید ثرخ‪ ٛ‬تا اظب ‪ ٚ‬خ‪ٛ‬اؾ ٔىب٘یىد اٖ‪ ،‬ث‪ ٝ‬اظتخ‪ٛ‬اٖ ؼجی‪ ٝ‬اظب‪.‬‬ ‫ازرّٕ‪ ٝ‬لبثّیب ‪ٞ‬بی ثعیب ٔ‪ ٟٓ‬ایٗ ر‪ٞٛ‬ر‪ٞ‬ب‪ ،‬ثرخ‪ ٛ‬تا ی از ػ‪ٙ‬فر ‪ٞ‬دایب ؼالد‬ ‫اظتخ‪ٛ‬اٖ اظب و‪ ٝ‬ظجت ػدْت‪ٛ‬لف فرای‪ٙ‬د‪ٞ‬بی عرف‪ٝ‬ای ایٗ زیعبث‪ ْٛ‬ثال‪ٛ‬ت‪ٚ ٜ‬‬ ‫ػ‪ٙ‬فری ظبزٌب ثب ثدٖ ‪ ٚ‬اظىّبث‪ٙ‬دی اٖ اظب‪.‬‬ ‫تحقیقا‬ ‫ت ثدٖ ا٘عبٖ لرا ٔد ٌیر٘د‪.‬‬ ‫ا‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬رسئیبن ایٗ أر یب اؼىبَ اٖ اؼب ‪٘ ٜ‬ىالرت أالب‬ ‫ت اتأ‪ ٝ‬ظخ‪ٙ‬ب٘ػ اػعْ والرت تالب ‪ٔ ۲۲۰۲‬الیالعتی‬ ‫‪ٞ‬رصیسی یه ت‪ٚ‬لّ‪ٛ‬ی تیزیتبِد خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬د تاؼب وال‪ٝ‬‬ ‫ث‪ ٝ‬ع‪ ٛ‬عتٓ ٔ‪ٙ‬بثغ ایب٘ؽد ػظیٕد ا ٔالّالس‪ٔ ْٚ‬الد‬ ‫و‪ٙ‬د‪.‬‬ ‫ؼروب ‪ٞ‬ب از ‪ ٓٞ‬او‪ ٖٛٙ‬ظرٔبی‪ٌ ٝ‬ذا ی ػالظالیالٓ ت‬ ‫‪ G ۶‬ا اغبز ورت‪ ٜ‬ا٘د‪ .‬پیػ ثی‪ٙ‬د ٔد ؼ‪ٛ‬ت ثرخد از‬ ‫ثس ٌتریٗ ؼروب ‪ٞ‬بی ف‪ٙ‬ب‪ ٚ‬ی ت٘یب ت ٔعیر ت‪ٛ‬ظؼال‪ٝ‬‬ ‫٘عُ اتد ف‪ٙ‬ب‪ ٚ‬ی ؼروب ‪ ٚ‬یب عتد ‪ٕٞ‬ىب ی و‪ٙٙ‬د‪.‬‬ ‫ایٗ ت عبِد اظب و‪ٛٙٞ ٝ‬ز تؼدات زیبتی از وب ثراٖ‬ ‫از ای‪ٙ‬تر٘ب‪G ۴‬ث‪ٌG ۵ ٝ‬ذ ٘ىرت‪ ٜ‬ا٘د‪ .‬ث‪ ٝ‬خفال‪ٛ‬ؾ‬ ‫ت ثخػ ‪ٞ‬بید از ‪ٙٞ‬د ایٗ أر ـبتق اظب و‪ٔ ٝ‬رتْ‬ ‫‪ٛٙٞ‬ز ظرػب ‪ٚ‬الؼد ؼجى‪ G ۴ ٝ‬ا تزرث‪٘ ٝ‬ىرت‪ ٜ‬ا٘د‪.‬‬ ‫ت عبَ عبضر ظرػب ‪ٔG ۶‬ؽخؿ ٘یعب أالب ت‬ ‫ای‪ٙ‬د‪٘ ٜ‬ستیه ت‪ٛ‬ظظ اتغبتی‪ ٝ‬ثیٗ إِّّد ٔخبثالران(‬ ‫)‪ITU‬تؼییٗ ٔد ؼ‪ٛ‬ت‪.‬‬ ‫تافتترداری هجازی‬ ‫جایگسیی تافتترداری تْاجوی هیضَد‬ ‫هحققاى کطَر هَفق ترِ‬ ‫ساخت جَّر زیسرتری‬ ‫اسررتررخررَاًرری ترررای‬ ‫جایگسیٌی استخَاى در‬ ‫تذى ضذًذ‪.‬‬ ‫داًطوٌذاى استرالیایی سرعری‬ ‫دارًذ تافت ترداری هجازی را‬ ‫جایگرسیری ترافرت تررداری‬ ‫تْاجوی کٌٌذ ٍ ضرایظ تْتری‬ ‫را تررررای ترررررسررری‬ ‫دریافت کٌٌذگاى پیًَذ قلره‬ ‫فراّن اٍرًذ‪.‬‬ ‫ثالال‪٘ ٝ‬الالمالالُ از تالالبیالالٓ تالال‪ٛ‬‬ ‫تبیٕس‪ٚ ،‬ز‪ٞ‬بی تؼ‪ٛ‬ا افراتی‬ ‫والال‪ ٝ‬تالالغالالب ثالالبفالالب ثالالرتا ی‬ ‫ت‪ٟ‬برٕد لرا ٔدٌیر٘د‪ٕٔ ،‬ىٗ اظب ث‪ ٝ‬ز‪ٚ‬تی پط از احجبن یه ‪ٚ‬غ ردیالد‪،‬‬ ‫ایٕٗ ‪ٔ ٚ‬وحر ث‪ ٝ‬پبیبٖ ثرظد‪ .‬ؼبید ایٗ ‪ٚ‬غ ثت‪ٛ‬ا٘د ػ‪ٛ‬ا ق ثبفبثرتا ی ‪ٔ ٚ‬یساٖ‬ ‫ثعتری ؼدٖ ت ثیٕب ظتبٖ ا وب‪ٞ‬ػ ت‪ٞ‬د‪.‬‬ ‫تا٘ؽٕ‪ٙ‬داٖ ٔ‪ٛ‬ظع‪ ٝ‬پص‪ٞٚ‬ػ لّت ‪ٚ‬یىت‪ ٛ‬صبً٘ ( )‪ ٚVCCRI‬ثالیالٕالب ظالتالبٖ‬ ‫ظ‪ٙ‬ب ‪ٚ‬ی‪ٙ‬ع‪ٙ‬ب ( )‪St Vincent's Hospital‬اظتراِیب أید‪ٚ‬ا ٘د و‪ ٝ‬ایٗ ‪ٚ‬غ‬ ‫ثبفبثرتا ی ٔزبزی و‪ ٝ‬ثرای تؽخیؿ ٘ؽب٘‪ ٝ‬ت پی‪٘ٛ‬د لّت عراعد ؼد‪ ٜ‬اظالب‪،‬‬ ‫ثت‪ٛ‬ا٘د ث‪ ٝ‬پسؼىبٖ ظراظر ر‪ٟ‬بٖ وٕه و‪ٙ‬د‪.‬‬ ‫ظبال٘‪ ٝ‬عد‪ٚ‬ت ‪٘ ۰۵۲۲‬فر ت ظراظر ر‪ٟ‬بٖ تغب ػُٕ پی‪٘ٛ‬د لّت لرا ٔدٌیر٘الد‪.‬‬ ‫ثیؽتر ثیٕب اٖ ٕٔىٗ اظب ت ػض‪ ٛ‬پی‪٘ٛ‬دی ا تزرث‪ ٝ‬و‪ٙٙ‬د ‪ ٚ‬اٌرص‪ٔ ٝ‬یساٖ ثمبی‬ ‫ا٘‪ٟ‬ب ثبال اظب أب ت ـد وٕد از ثیٕب اٖ ٘یس ت ظبَ ٘خعب پط از رراعالد از‬ ‫ت٘یب ٔد ‪٘ٚ‬د‪.‬‬ ‫هحققاى ًطاى داد؛‬ ‫درهاى ًارسایی تارداری تا سلَلْای تٌیادی‬ ‫هحققاى چارچَب ًرمافساری هَسَم تِ هرتری تراز‬ ‫هیَسَئیت )‪(MyoSuite‬را سراخرترِ اًرذ کرِ‬ ‫هذل ّای حرکتی عضتًی اسکلتی پیطرفترِ را ترا‬ ‫َّش هصٌَعی ترکیه هی کٌرذ‪ .‬هریرَسرَئریرت‬ ‫هی تَاًذ در کاّص عراحی ّا ترای درهاى اسکلت‬ ‫خارجی تِ کوک رتا ّا تیایذ ٍ ًیاز تِ ازهرایرص‬ ‫رٍی هذلّای ٍاقعی را ترعرف کٌذ‪.‬‬ ‫ایٗ ٔدَ ‪ٞ‬بی تیزیالتالبِالد وال‪ ٝ‬ت ازٔالبیؽالٍالب‪ٜ‬‬ ‫تغمیمبن ‪ٛٞ‬غ ٔف‪ٛٙ‬ػد ٔتب (فالیالط ثال‪ٛ‬ن) ت‬ ‫أریىب ‪ ٚ‬ت ازٔبیؽٍب‪ٟٙٔ ٜ‬دظد ‪ٔ ٚ‬الدَ ظالبزی‬ ‫٘‪ٔٚ ٛ‬ىب٘یىبَ تا٘ؽٍب‪ ٜ‬تال‪ٛ‬ئال‪ٙ‬الب ت ‪ٞ‬الّال‪ٙ‬الد ثال‪ٝ‬‬ ‫ظرپرظتد پر‪ٚ‬فع‪ٔ ٛ‬بظیٕ‪ ٛ‬ظب ت‪ ٛ‬ی ظبخت‪ ٝ‬ؼالد‪ٜ‬‬ ‫ا٘د‪ٔ ،‬د ت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬د ا٘زبْ عروبن ترویجد ‪ ٚ‬تؼالبٔالُ ثالب‬ ‫ثبن‪ٞ‬بی وٕىد ا ثیبٔ‪ٛ‬ز٘د‪.‬‬ ‫اوالال‪ٙ‬الال‪ٔ ،ٖٛ‬الالدَ ظالالبزی ‪ ٚ‬ؼالالجالالیالال‪ ٝ‬ظالالبزی ثالالرای‬ ‫تى‪ِٛٛٙ‬شی ‪ٞ‬بی ظعٔب ا٘عبٖ ‪ٕٞ‬بٖ ا٘داز‪ ٜ‬ا‪ٕٞ‬یالب‬ ‫تا ٘د و‪ ٝ‬ثرای پیؽرفب ـ‪ٙ‬ؼب خال‪ٛ‬ت ‪ٚ‬ی ٔالد ٖ‬ ‫ا‪ٕٞ‬یب تاؼت‪ ٝ‬ا٘د‪ .‬پر‪ٚ‬فع‪ٔ ٛ‬البظالیالٕال‪ ٛ‬ظالب تال‪ ٛ‬ی‬ ‫ٔدٌ‪ٛ‬یدۺ اٌر أىبٖ تاؼب ٘تیز‪ ٝ‬ت ٔبٖ ثبتالیاله‬ ‫ا از لجُ پیػ ثی‪ٙ‬د و‪ٙ‬یٓ‪ٔ ،‬دت‪ٛ‬ا٘عتیٓ اٖ ا ثالرای‬ ‫ثیٕب ث‪ٟ‬ی‪ ٝٙ‬ظبزی وال‪ٙ‬الیالٓ ‪ ٚ‬یاله ت ٔالبٖ ‪ٚ‬الالؼالب‬ ‫ؼخفدظبزی ؼد‪ٔ ٚ ٜ‬مر‪ ٖٚ‬ثال‪ ٝ‬ـالرفال‪ ٝ‬ا ا ائال‪ٝ‬‬ ‫ت‪ٞ‬یٓ‪.‬‬ ‫ٔی‪ٛ‬ظ‪ٛ‬ئیب از ؼجی‪ٝ‬ظبزی ‪ٓٞ‬زٔبٖ ظالیالعالتالٓ ‪ٞ‬البی‬ ‫ػضع٘د اظىّتد ٔز‪ٟ‬س ث‪ٛٞ ٝ‬غ ٔف‪ٛٙ‬ػد وال‪ ٝ‬از‬ ‫٘ظر فیسیىد ت تؼبُٔ ثب ثبن‪ٞ‬بی وٕىد ٔالب٘ال‪ٙ‬الد‬ ‫اظىّب خب رد ‪ٞ‬عت‪ٙ‬د‪ ،‬عٕبیب ٔدو‪ٙ‬د‪.‬‬ ‫فىایران ایزاوی دستمال مزطًب واوًیی‬ ‫تا خًاص ضدقارچ ی ضدتاکتزی تًلید کزدود‬ ‫یک ضرکت فٌاٍر تا تْرُ هٌذی از ًاًَررا هر‪،‬‬ ‫دستوال هرعَب ًاًَیی تا خرَاظ ضرذقرار ٍ‬ ‫ضذتاکتری عراحی ٍ تَلیذ کرد‪.‬‬ ‫ظید ٔ‪ٟ‬دی ععی‪ٙ‬د عفب ی ٔدیرػالبٔالُ ؼالروالب‬ ‫٘رٔیٗ ث‪ٟ‬داؼب اتوبٖ ت خف‪ٛ‬ؾ ایٗ تظتالب‪ ٚ‬ت‬ ‫افس‪ٚ‬تۺ ؼروب ٔب ‪ ۹۲‬ظبَ ظبثم‪ ٝ‬ت‪ِٛ‬یالد تظالتالٕالبَ‬ ‫ٔرع‪ٛ‬ه تا ت‪ .‬ث‪ ٝ‬ت٘جبَ ٔغف‪٘ َٛ‬ب٘‪ٛ‬ید ث‪ٛ‬تیٓ وال‪ٝ‬‬ ‫خ‪ٛ‬اؾ ضدثبوتری‪ ،‬ضدلب س ‪ ٚ‬عتد ضد‪ٚ‬یر‪ٚ‬ض‬ ‫تاؼت‪ ٝ‬ثبؼد‪ ،‬ت ایٗ ٔعیر الداْ ث‪ ٝ‬ت‪ِٛ‬ید ٘الب٘ال‪ٛ‬ا ان‬ ‫ٔط ورتیٓ ‪ ٚ‬ثب اظتفبت‪ ٜ‬از ‪ٕٞ‬یٗ ٘ب٘‪ٛ‬ا ان ٔالط‪،‬‬ ‫تظتٕبَ‪ٞ‬بی ا٘تد ثبوتریبَ تال‪ِٛ‬الیالد ؼالد وال‪ ٝ‬ت‬ ‫ازٔبیػ ‪ٞ‬بی ٔختّف خ‪ٛ‬اؾ ضدثبوتری ‪ ٚ‬ضالد‬ ‫لب صد اٖ تبیید ؼد‪ ٜ‬اظب‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ثیبٖ ورتۺ ایٗ تظتٕبَ‪ٞ‬بی ٘الب٘ال‪ٛ‬یالد فال‪ٙ‬الب‪ ٚ‬ی‬ ‫ردیدی ت ت٘یب ‪ٞ‬عت‪ٙ‬د ‪ ٚ‬تب ربید وال‪ٔ ٝ‬الد تا٘الیالٓ‬ ‫یه ؼروب ور‪ٜ‬ای ثرای ت‪ٛ‬ظؼ‪ ٝ‬ایٗ ف‪ٙ‬ب‪ ٚ‬ی الداْ‬ ‫ورت‪ٔ ٚ ٜ‬ؽبث‪ ٝ‬زیبتی ت ثبزا ٘دا ت‪.‬‬ ‫هحققاى کطَر هَفق ضذًذ تا ازهایطا خَد ًطراى‬ ‫دٌّذ کِ ًارسایی در تارداری تا سلَل ّای تٌیرادی‬ ‫قاتل درهاى است‬ ‫توتر أیٗ ل‪ٟ‬رٔبٖ زات‪ٔ ٜ‬ؼب‪ ٖٚ‬پص‪ٞٚ‬ػ ‪ ٚ‬فال‪ٙ‬الب‪ ٚ‬ی‬ ‫پص‪ٞٚ‬ؽٍب‪ ٜ‬اثٗ ظی‪ٙ‬ب ث‪ ٝ‬خجرٍ٘ب ٔ‪ٟ‬ر ثب ثالیالبٖ ایال‪ٙ‬الىال‪ٝ‬‬ ‫ظّ‪ٞ َٛ‬بی ث‪ٙ‬یبتی و‪ ٝ‬از اٖ ‪ٞ‬ب ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ٔبت تالٕالبْ‬ ‫ظّ‪ٞ َٛ‬ب یبت ٔد ؼ‪ٛ‬ت ت‪ٛ‬ا٘بید تجدیُ ؼدٖ ثال‪ ٝ‬ا٘ال‪ٛ‬اع‬ ‫ظّ‪ٞ َٛ‬بی ثدٖ ا تا ٘د‪ٌ ،‬فالبۺ ایالٗ ظالّال‪ٞ َٛ‬الب‬ ‫‪ٕٞ‬ض‪ٙ‬یٗ ت‪ٛ‬ا٘بید خ‪ٛ‬ت٘‪ٛ‬ظبزی تاؼت‪ ٝ‬ت ٘تالیالزال‪ ٝ‬ت‬ ‫ثبزظبزی ‪ ٚ‬ترٔیٓ ثبفب ‪ٞ‬بی ٔختّف ثدٖ ث‪ ٝ‬ت٘الجالبَ‬ ‫اظیت ‪ ٚ‬رراعب ٔ‪ٛ‬حر ‪ٞ‬عت‪ٙ‬د‪ٚ.‬ی افس‪ٚ‬تۺ از ایٗ ‪ٚ‬‬ ‫ت ٔ‪ٟٙ‬دظد ثبفب‪ ،‬ث‪ ٝ‬ت ‪ ٖٚ‬ثبفب ‪ٞ‬بی اظیت تیالد‪ٜ‬‬ ‫ای و‪ ٝ‬ثخػ ػٕد‪ ٜ‬ظّ‪ٞ َٛ‬بی اٖ ‪ٞ‬ب از ثیالٗ فالتال‪ٝ‬‬ ‫پی‪٘ٛ‬د زت‪ٔ ٜ‬د ؼ‪٘ٛ‬د ‪ ٚ‬ربیٍسیٗ ظّ‪ٞ َٛ‬بی اظالیالت‬ ‫تید‪ ٜ‬ؼد‪ ٚ ٜ‬ث‪ ٝ‬ترٔیٓ ‪ ٚ‬فغ ٘مػ اٖ ٔد پرتاز٘د‪.‬‬ ‫ل‪ٟ‬رٔبٖ زات‪ ٜ‬ثب تبوید ثر ای‪ٙ‬ىال‪ ٝ‬ظالّال‪ َٛ‬ت ٔالب٘الد ‪ٚ‬‬ ‫اظتفبت‪ ٜ‬از ظّ‪ٞ َٛ‬بی ث‪ٙ‬یبتی ت ػّٓ پالسؼالىالد ت‬ ‫ظبَ ‪ٞ‬بی ٌذؼت‪ ٝ‬ا٘معثد ث‪ ٝ‬پب ورت‪ ٚ ٜ‬ت‪ٛ‬ر‪ ٝ‬ثعیب ی‬ ‫از ٔغممبٖ ت ایٗ زٔی‪ ٝٙ‬ا ث‪ ٝ‬خال‪ٛ‬ت رالّالت والرت‪ٜ‬‬ ‫اظب‪ٌ ،‬فبۺ ظّ‪ٞ َٛ‬بی ث‪ٙ‬یبتی از ٔ‪ٙ‬ؽب‪ٞ‬بی ٔختّفد‬ ‫لبثُ اظتخراد ‪ٞ‬عت‪ٙ‬د و‪ ٝ‬از ػٕد‪ ٜ‬تریٗ اٖ ‪ٞ‬الب ٔالد‬ ‫ت‪ٛ‬اٖ ث‪ ٝ‬خ‪ ٖٛ‬ث‪ٙ‬د ٘بف‪ٔ ،‬غس اظتخ‪ٛ‬اٖ‪ ،‬ثبفب صالرثالد‪،‬‬ ‫ٔبیغ أ‪ٙ‬ی‪ٛ‬تیه ‪ ٚ‬خ‪ ٖٛ‬لبػدٌد اؼب ‪ ٜ‬ورت؛ ثرخالد‬ ‫از اٖ ‪ٞ‬ب ثب ت‪ٛ‬ر‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬خف‪ٛ‬ـیبتد وال‪ ٝ‬تا ٘الد تا ای‬ ‫ٔغد‪ٚ‬تیب ‪ٞ‬بید ‪ٞ‬عت‪ٙ‬د ٔخعً خ‪ ٖٛ‬ث‪ٙ‬د ٘بف ‪ ٚ‬یب ٔبیغ‬ ‫أ‪ٙ‬ی‪ٛ‬تیه ‪ٕٞ‬یؽ‪ ٝ‬ت تظترض ٘یعت‪ٙ‬الد؛ ‪ٞ‬الٕالضال‪ٙ‬الیالٗ‬ ‫ٌرفتٗ ظّ‪ َٛ‬ث‪ٙ‬یبتی از ٔغس اظتخ‪ٛ‬اٖ ‪ ٚ‬ثبفب صالرثالد‬ ‫یه ‪ٚ‬غ ت‪ٟ‬برٕد ث‪ٛ‬ت‪ ٚ ٜ‬ؼخؿ ٔال‪ ٛ‬ت ٘الظالر ا‬ ‫ٔتغُٕ ت ت ٔد و‪ٙ‬د‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬فت‪ٔ ٝ‬ؼب‪ ٖٚ‬پص‪ٞٚ‬ػ ‪ ٚ‬ف‪ٙ‬ب‪ ٚ‬ی پالص‪ٞٚ‬ؽالٍالب‪ ٜ‬اثالٗ‬ ‫ظی‪ٙ‬ب‪ ،‬از ثیٗ ای‪ٟٙ‬ب‪ ،‬ظّ‪ٞ َٛ‬بی ث‪ٙ‬یبتی وال‪ ٝ‬از خال‪ٖٛ‬‬ ‫لبػدٌد ٌرفت‪ٔ ٝ‬د ؼ‪ٛ‬ت تا ای ٔغبظ‪ٙ‬د اظالب وال‪ٝ‬‬ ‫اٖ ا از ثمی‪ٙٔ ٝ‬بثغ ٔتٕبیس ٔد و‪ٙ‬د‪.‬‬ ‫جَایسکی ّفتادٍپٌجن تقسین ضذ‬ ‫جطٌَارُ فیلن کی ‪ 2122‬تا هعرفی ترًذگاى ایی دٍرُ‬ ‫تِ کار خَد خاتوِ داد ٍ فیلن ترادراى لیت ساخرترِ‬ ‫سعیذ رٍستایی از جَایس اصلی ایی رٍیذاد تیًصیره‬ ‫هاًذ‪.‬‬ ‫٘مُ از ظبیب رؽ‪ٛٙ‬ا ‪ٞ ،ٜ‬فتبت‪ ٚ‬پ‪ٙ‬زٕیالٗ رؽال‪ٙ‬ال‪ٛ‬ا ‪ٜ‬‬ ‫فیّٓ وٗ ثب ٔؼرفد ثر٘دٌبٖ ایٗ ت‪ ٜ ٚ‬ث‪ ٝ‬والب خال‪ٛ‬ت‬ ‫خبتٕ‪ ٝ‬تات‪ .‬أعبَ اـغر فر‪ٞ‬بتی یالىالد از اػضالبی‬ ‫‪ٞ‬یبن تا‪ ٚ‬ی ثخػ اـّد رؽ‪ٛٙ‬ا ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ت‪.‬‬ ‫اظبٔد ثر٘دٌبٖ ص‪ٙ‬یٗ اظبۺ‬ ‫ثر٘د‪٘ ٜ‬خُ ععۺ ٔخّج غٓ ظبخت‪ٚ ٝ‬ثٗ ا‪ٚ‬ظتّ‪٘ٛ‬د‬ ‫ثر٘د‪ ٜ‬ربیس‪ ٜ‬ثس یۺ ث‪ ٝ‬ع‪ٔ ٛ‬ؽالتالرن ٘الستیاله‬ ‫ظبخت‪ِٛ ٝ‬وبض ت‪٘ٚ‬ب از ثّصیه ‪ ٚ‬ظالتالب ٌالبٖ ت‬ ‫ظ‪ٟ‬ر ظبخت‪ ٝ‬وّر ت٘د از فرا٘ع‪ٝ‬‬ ‫ث‪ٟ‬تریٗ وب ٌرتاٖۺ پب ن صبٖ ‪ٚٚ‬ن ثرای تفٕیٓ‬ ‫ث‪ ٝ‬ترن ورتٖ‬ ‫ربیس‪ٚ ٜ‬یص‪ٞ ٜ‬فتبت‪ ٚ‬پ‪ٙ‬زٕیٗ ت‪ ٜ ٚ‬رؽال‪ٙ‬ال‪ٛ‬ا ‪ ٜ‬والٗۺ‬ ‫شاٖپدیر ‪ِٛ ٚ‬ن تا تٖ ثرای فیّٓ ت‪ ٛ‬ی ‪ِٛ ٚ‬ویتب‬ ‫تذٍى قرار قثلی پرٍاًِ‬ ‫ًوایص گرفت‬ ‫ث‪ٟ‬تریٗ ثبزیٍر ٔرتۺ ظبً٘ وبً٘‪ ٛٞ-‬ثرای تالَ‬ ‫ث‪ٟ‬تریٗ ثبزیٍر زٖۺ ز‪ٞ‬را أیراثرا‪ٞ‬یٕد ثالرای فالیالّالٓ‬ ‫ػ‪ٙ‬ىج‪ٛ‬ن ٔمدض‬ ‫ربیس‪ٞ ٜ‬یبن تا‪ ٚ‬یۺ ث‪ ٝ‬ـ‪ ٛ‬ن ٔؽالتالرن ‪ٞ‬ؽالب‬ ‫و‪ ٜٛ‬ظبخت‪ ٝ‬فّیىط فٗ ٌر‪٘ٚ‬یال‪ٙ‬الٍالٗ ‪ ٚ‬ؼالب ِال‪ٛ‬ن‬ ‫‪٘ٚ‬الالد ٔالالرغ ‪ ٚ‬فالالیالالّالالٓ ای ا‪ ٚ‬ظالالبخالالتالال‪ ٝ‬یالالرشی‬ ‫اظى‪ِٛ‬یٕ‪ٚٛ‬ظىد‬ ‫ث‪ٟ‬تریٗ فیّٕ‪ٙ‬بٔ‪ٝ‬ۺ عب ق ـبِظ ثرای پعری از ث‪ٟ‬ؽب‬ ‫ت‪ ٚ‬ثیٗ ععید ثرای فیّٓ ا‪ َٚ‬یاله والب ٌالرتاٖۺ‬ ‫اظت ر‪ ًٙ‬ظبخت‪ ٝ‬ری‪ٙ‬ب ٌبُٔ ‪ ٚ‬ایّد وئ‪ٛ‬‬ ‫تمدیر ‪ٚ‬یص‪ ٜ‬ت‪ ٚ‬ثیٗ ععۺ عرط ‪ ۷۵‬ظبخت‪ٞ ٝ‬بیبوالب‪ٚ‬ا‬ ‫صد‬ ‫ثر٘د‪٘ ٜ‬خُ ععی فیّٓ و‪ٛ‬تب‪ٜ‬ۺ زٔالسٔال‪ٞ ٝ‬البی اه‬ ‫ظبخت‪ ٝ‬ریب٘ی‪ ًٙ‬صٗ‬ ‫تمدیر ‪ٚ‬یص‪ ٜ‬ثرای فیّٓ و‪ٛ‬تب‪ٜ‬ۺ ِ‪ ٛ‬ی ظبخت‪ ٝ‬اثی‪ٙ‬البغ‬ ‫ثیىراْ ؼب‪ٜ‬‬ ‫ربیس‪ٔ ٜ‬عت‪ٙ‬د صؽٓ ععیدۺ ‪ ٕٝٞ‬و‪٘ ٝ‬فط ٔدوؽد‬ ‫ظبخت‪ ٝ‬ؼبئ‪٘ٛ‬بن ظیٗ‬ ‫تیٍر ر‪ٛ‬ایسۺ‬ ‫ظبػتد پیػ از ثرٌسا ی ٔراظٓ اختتبٔی‪ ٝ‬رؽال‪ٙ‬ال‪ٛ‬ا ‪ٜ‬‬ ‫وٗ ٘یس فد اظی‪ ٖٛ‬ثیٗإِّّد ٔ‪ٙ‬تمداٖ فیّٓ (فیپرؼالد)‬ ‫ربیس‪ ٜ‬اـّد خ‪ٛ‬ت ا ث‪ ٝ‬فیّٓ ثرات اٖ ِیع ا‪ٞ‬دا ورت‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ظتبید ٘یس ایٗ ربیس‪ ٜ‬ا ث‪ٔ ٝ‬رتْ تاغدیالد‪ ٜ‬اثالبتاٖ‬ ‫تمدیٓ ورت‪.‬‬ ‫ساخت سریال ‪ ۹۹‬قسوتی تَسظ‬ ‫‪ ۸‬کارگرداى‬ ‫ضَرای پررٍاًرِ‬ ‫ًوایص فیلن ّای‬ ‫سیٌوایی تا صذٍر‬ ‫پرٍاًِ ًوایص دٍ‬ ‫فیلن هرَافرقرت‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫لالالُ از ‪ٚ‬اثالالظ‬ ‫ػٕ‪ٔٛ‬د ظبزٔالبٖ‬ ‫أ‪ ٛ‬ظی‪ٕٙ‬بید ‪ٚ‬‬ ‫ظٕؼد ثفالری‪،‬‬ ‫ؼ‪ ٛ‬ای پالر‪ٚ‬ا٘ال‪ٝ‬‬ ‫ٕ٘بیػ فیّٓ‪ٞ‬البی‬ ‫ظالالیالال‪ٙ‬الالٕالالبیالالد ت‬ ‫رّع‪ ٝ‬اخیر ثب ـد‪ ٚ‬پر‪ٚ‬ا٘‪ٕ٘ ٝ‬بیػ ثرای فیّالٓ ‪ٞ‬البی ثالد‪ ٖٚ‬لالرا لالجالّالد ثال‪ٝ‬‬ ‫ت‪ٟ‬ی‪ٝ‬و‪ٙٙ‬دٌد ٔغٕد ثبثبید ‪ ٚ‬وب ٌرتا٘د ث‪ٟ‬ر‪ٚ‬ز ؼؼیجد ‪ٚ ۸ ٚ‬ز ‪ٞ‬الفالتال‪ ٝ‬ثال‪ٝ‬‬ ‫ت‪ٟ‬ی‪ٝ‬و‪ٙٙ‬دٌد ‪ ٚ‬وب ٌرتا٘د غعٔرضب ظبئّد ٔ‪ٛ‬افمب ورت‪.‬‬ ‫فرهنگ‪،‬هنر و فن اوری‬ ‫‪5‬‬ ‫هراحل فٌی سریال اپریرسٍدیرک‬ ‫تررازُ ٍارد ترررای پررخررص از‬ ‫تلَیسیَى در حال اًجام است‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ از پبیٍب‪ ٜ‬اعالعع ظالب٘الد‬ ‫ظیٕب‪ ،‬ظریبَ اپیالس‪ٚ‬تیاله تالبز‪ٜ‬‬ ‫‪ٚ‬ا ت ثالال‪ ٝ‬تالال‪ٟ‬الالیالال‪ ٝ‬والال‪ٙ‬الال‪ٙ‬الالدٌالالد‬ ‫ٔغٕدر‪ٛ‬ات ٔ‪ٛ‬عد وال‪ ٝ‬صال‪ٙ‬الدی‬ ‫پیػ تف‪ٛ‬یرثرتا ی اٖ ث‪ ٝ‬پبیالبٖ‬ ‫ظید‪ ،‬ایٗ ‪ٚ‬ز‪ٞ‬ب ٔراعُ پط ت‪ِٛ‬ید از رّٕ‪ ٝ‬تالد‪ٚ‬یالٗ‪ ،‬ـالداٌالذا ی‪ ،‬ظالبخالب‬ ‫ٔ‪ٛ‬ظیمد ‪ ٚ‬رّ‪ٜٞٛ‬بی ‪ٚ‬یص‪ ٜ‬ثفری ا ث‪ ٝ‬ـ‪ ٛ‬ن ‪ٕٞ‬سٔبٖ پؽب ظر ٔدٌذا ت تب ث‪ٝ‬‬ ‫ز‪ٚ‬تی أبت‪ٕ٘ ٜ‬بیػ ؼ‪ٛ‬ت‪.‬‬ ‫تد‪ٚ‬یٗ ایٗ ظریبَ ت‪ٛ‬ظظ ػّد ٌ‪ ٛ‬ا٘د ‪ ٚ‬ععٗ عجیتزات‪ ٜ‬ت عبَ ا٘زبْ اظب ‪ٚ‬‬ ‫اععبٖ افؽب یبٖ عراعد ‪ ٚ‬ترویت ـدای تبز‪ٚ ٜ‬ا ت ا ثرػ‪ٟ‬د‪ ٜ‬تا ت‪.‬‬ ‫‪ٕٞ‬ض‪ٙ‬یٗ أید ‪ٚ‬ؼٗ ثیٗ ‪ ٚ‬ػّد ‪ٚ‬عب٘د ٔ‪ٛ‬ظیمد ایٗ ظالریالبَ اپالیالس‪ٚ‬تیاله ا‬ ‫ٔد ظبز٘د ‪ ٚ‬یغید ٔغٕدػّید ‪ ٚ‬ػّد ٘‪ٚ ٛ‬زی اـعط ً٘ ‪٘ ٚ‬ال‪ ٛ‬ا ا٘الزالبْ‬ ‫ٔدت‪ٙٞ‬د‪ .‬رّ‪ٜٞٛ‬بی ‪ٚ‬یص‪ ٜ‬ثفری ٘یس ثرػ‪ٟ‬د‪ٔ ٜ‬غٕد ٔ‪ٝ‬صد ‪ ٚ‬ـبتق ِغفالد زات‪ٜ‬‬ ‫اظب‪.‬‬ ‫سًج فلفل دلمٍ ای قزمش‬ ‫*الىاساشزاقی‬ ‫مًاد السم‪:‬‬ ‫فّفُ تِٕ‪ ٝ‬ای لرٔس خرت ؼد‪ٌ ۲۵۵ ٜ‬الرْ‪ ،‬پالیالبز ‪۹‬‬ ‫ػدت‪ ،‬ظیر ‪ ۲‬عج‪ ،ٝ‬یغبٖ خرت ؼد‪ ۲ ٜ‬لالبؼالک غالذا‬ ‫خ‪ ٛ‬ی‪ ،‬پ‪ٌٛ ٜ ٛ‬ر‪ ٝ‬فرٍ٘د ‪ٔ ۰۲۲‬یّد ِیتر‪ ،‬ػفب ‪ٜ‬‬ ‫ظجسیزبن ‪ٔ ۶۲۲‬یّد ِیتر‬ ‫طزس تُیٍ‪:‬‬ ‫اثتدا پیبز ا خرت ورت‪ ٚ ٜ‬ظیر ا ٘د‪ٔ ٜ‬د وال‪ٙ‬الیالٓ‪.‬‬ ‫فّفُ تِٕ‪ ٝ‬ای‪ ،‬پیبز‪ ،‬ظیر‪ ،‬ػفب ‪ٌٛ ٜ‬ر‪ ٝ‬فرٍ٘الد ‪ٚ‬‬ ‫ظجسیزبن ا ثب ‪ٔ ٓٞ‬خّ‪ٛ‬ط ورت‪ٚ ٚ ٜ‬ی عالرا ن‬ ‫لرا ٔد ت‪ٞ‬یٓ تب ثز‪ٛ‬غ اید‪ .‬ثالؼالد از ثال‪ ٝ‬رال‪ٛ‬غ‬ ‫أدٖ عرا ن ا وٓ ٔد و‪ٙ‬یٓ تالب ثال‪ٔ ٝ‬الدن ‪۲۲‬‬ ‫تلیم‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ا أد ثپست ‪ ٚ‬فّفُ تِٕ‪ ٝ‬ای ‪ٞ‬ب ٘رْ ؼ‪٘ٛ‬الد‪.‬‬ ‫ظپط ظ‪ٛ‬ح ا ت ـبفد یخت‪ ٚ ٝ‬اه اٖ ا ٘الٍال‪ٝ‬‬ ‫ٔد تا یٓ‪ .‬ثؼد ظجسیزبن ا ت ٔخّ‪ٛ‬ط وٗ یخت‪ٝ‬‬ ‫‪ ٚ‬پ‪ٔ ٜ ٛ‬د و‪ٙ‬یٓ‪ .‬پ‪ ٜ ٛ‬ا ث‪ ٝ‬اه ظ‪ٛ‬ح ثر ٌرتا٘الد‪ٜ‬‬ ‫‪ ٚ‬یغبٖ ا اضبف‪ٔ ٝ‬د و‪ٙ‬یٓ‪ .‬زٔب٘د و‪ ٝ‬ظال‪ٛ‬ح ثال‪ٝ‬‬ ‫ر‪ٛ‬غ أد ت ظرف ٔ‪ ٛ‬ت ٘ظر یخت‪ ٚ ٝ‬ثب یالغالبٖ‬ ‫تسییٗ ٔد و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫* ٔد ت‪ٛ‬ا٘یٓ ظ‪ٛ‬ح ا ت یخضبَ لرا ت‪ٞ‬یٓ تب ظرت‬ ‫ؼ‪ٛ‬ت‪ .‬ظپط ‪ٚ‬ی اٖ ا ثب ‪ٔ ۹۵۲‬یّد ِیتالر ٔالبظالب‬ ‫تسییٗ ورت‪ ٚ ٜ‬ظر‪ ٚ‬و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫ایا یاکسه کزیوا تز تاریری‬ ‫تاثیز میگذارد؟‬ ‫هحققاى داًطگاُ ییل اهریکا در هغالعِ اخیررضراى‬ ‫اظْار کردُ اًذ ٍاکسی ّای کرٍَیرذ‪ّ ۹۱ -‬ریر‬ ‫تاثیری تر تارٍری ٍ ًتایج تارداری ًذارًذ‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ از اض اف‪ ،‬اعالعػالبن ٘البت ظالب ت ثالب ‪ٜ‬‬ ‫تس یک ‪ٚ‬اوعٗ و‪ٚٛ‬ید یه ٔؽىُ ‪ٕٞ‬یؽالٍالد ت‬ ‫ظراظر ‪ٌٕٝٞ‬یری ث‪ٛ‬ت‪ ٜ‬اظالب صالرا وال‪ ٝ‬ت عالد‬ ‫‪ٌ ٕٝٞ‬یری ؼبیؼبتد ٔج‪ٙ‬د ثر ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬تس یک ‪ٚ‬اظالىالٗ‬ ‫و‪ٚٛ‬ید‪ ۹۹-‬ثب ٘بثب ‪ ٚ‬ی ‪ ٚ‬ا‪ٚ‬تیعٓ ٔرتجظ اظالب ت‬ ‫ر‪ٟ‬بٖ پخػ ؼد‪.‬‬ ‫او‪ٔ ،ٖٛٙ‬غممبٖ تا٘ؽٍب‪ ٜ‬ییُ اظ‪ٟ‬ب ورت‪ ٜ‬ا٘الد وال‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬اوعٗ‪ٞ‬بی ٔجت‪ٙ‬د ثر ا اٖای پیبْ ظبٖ و‪ٚٛ‬ید‪۹۹-‬‬ ‫‪ٞ‬یش تبحیری ثر ثب ‪ ٚ‬ی یالب پالیالبٔالد‪ٞ‬البی ثالب تا ی‬ ‫٘دا ٘د‪.‬‬ ‫یبفت‪ٞ ٝ‬بی ایٗ ٔغبِؼال‪٘ ٝ‬ؽالبٖ ٔالد ت‪ٞ‬الد وال‪ ٝ‬ایالٗ‬ ‫‪ٚ‬اوعٗ‪ٞ‬ب ا٘تد ثبتی‪ٞ‬بی زیبتی وال‪ٔ ٝ‬الد تال‪ٛ‬ا٘الد‬ ‫ثب ‪ ٚ‬ی ا وب‪ٞ‬ػ ت‪ٞ‬د‪ ،‬ت‪ِٛ‬ید ٕ٘دو‪ٙٙ‬د‪ٚ .‬لتد ت‬ ‫ع‪ َٛ‬ایٗ ٔغبِؼ‪ٔ ٝ‬غممبٖ ث‪ٌ ٝ‬ر‪ٞٚ‬د از ٔ‪ٛ‬غ ‪ٞ‬البی‬ ‫ثب تا ‪ٚ‬اوعٗ ٔجت‪ٙ‬د ثر ا اٖ ای پیبْ ظبٖ تالس یالک‬ ‫ورت٘د‪ٞ ،‬یش ػب ض‪ ٝ‬رب٘جد ٔؽب‪ٞ‬الد‪٘ ٜ‬الىالرت٘الد ‪ٚ‬‬ ‫فرز٘داٖ ا٘‪ٟ‬ب ٘یس وبٔع ظبِٓ ث‪ ٝ‬ت٘یب أد٘د‪.‬‬ ‫اویى‪ ٛ‬ای‪ٛ‬ازاود ( )‪ٛ٘Akiko Iwasaki‬یع‪ٙ‬د‪ٜ‬‬ ‫ا ؼد ایٗ ٔغبِؼ‪ ٚ ٝ‬پر‪ٚ‬فع‪ ٛ‬ایٕال‪٘ٛ‬ال‪ٛ‬ثالیال‪ِٛ‬ال‪ٛ‬شی ‪ٚ‬‬ ‫زیعب ؼ‪ٙ‬بظد ٔ‪ِٛ‬ى‪ِٛ‬د‪ ،‬ظّ‪ِٛ‬د ‪ ٚ‬تىبّٔد ٌفالبۺ‬ ‫یبفت‪ٞ ٝ‬بی ایٗ ٔغبِؼ‪ ٝ‬ؼ‪ٛ‬ا‪ٞ‬د ثیؽتری ا ائ‪ٔ ٝ‬دوال‪ٙ‬الد‬ ‫و‪ٌٛ ٝ‬یب اٖ اظب و‪ٚ ٝ‬اوعٗ‪ٞ‬بی ٔجت‪ٙ‬د ثر ا اٖ‬ ‫ای پیبْ ظبٖ ٔ‪ٛ‬ر‪ٛ‬ت ثرای ز٘بٖ ثب تا ‪ ٚ‬وعالب٘الد‬ ‫و‪ ٝ‬لفد ثب تا ؼدٖ تا ٘د‪ ،‬ثدخغر ‪ٞ‬عت‪ٙ‬د‪.‬‬ ‫ٔغممبٖ ایٗ تغمیک ا ثرای والٕاله ثال‪ ٝ‬والب‪ٞ‬الػ‬ ‫ٍ٘را٘د ‪ٞ‬بی ثعیب ی از ز٘البٖ ت ٔال‪ ٛ‬ت ‪ٚ‬اوعالٗ‬ ‫و‪ٚٛ‬ید ‪ ٚ‬ثب تا ی ا٘زبْ تات٘د‪ .‬ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ٔخبَ‪ ،‬یه‬ ‫٘ظری‪ ٝ‬تب عدی ٔؽ‪ ٟٛ‬ایٗ اظب و‪ ٝ‬ایٗ ‪ٚ‬اوعٗ‪ٞ‬الب‬ ‫ٕٔىٗ اظب ثب افسایػ ت‪ِٛ‬ید ا٘التالد ثالبتی ػالّالیال‪ٝ‬‬ ‫ظی‪ٙ‬عیتیٗ‪ )۹syncytin-(۹-‬ثب ‪ ٚ‬ی ا والب‪ٞ‬الػ‬ ‫ت‪ٙٞ‬د‪ .‬عجک ایٗ ٘ظری‪ٔ ،ٝ‬مدا ثیؽتری از اٖ ا٘التالد‬ ‫ثبتی ٔدت‪ٛ‬ا٘د ت ؼد رفب تداخُ ایزبت و‪ٙ‬د ‪ٚ‬‬ ‫عتد از ثب تا ی رّ‪ٌٛ‬یری و‪ٙ‬د‪.‬‬ ‫ثب ایٗ عبَ‪ٔ ،‬غممبٖ تا٘ؽٍب‪ ٜ‬ییُ پط از ثالر ظالد‬ ‫ٕ٘‪ٞٝ٘ٛ‬بی خ‪ٌ ٖٛ‬رفت‪ ٝ‬ؼد‪ ٜ‬از ز٘بٖ ‪ٚ‬اوعی‪ ٝٙ‬ؼد‪ٚ ٜ‬‬ ‫‪ٚ‬اوعی‪٘ ٝٙ‬ؽد‪ ٜ‬ت یبفت‪ٙ‬د ظغ‪ٛ‬ط یىعب٘د از ا٘التالد‬ ‫ثبتی‪ٞ‬بی ضد ظی‪ٙ‬عیتیٗ‪ ۹-‬ت ‪ٞ‬ر ت‪ٌ ٚ‬ر‪ٚ ٜٚ‬رال‪ٛ‬ت‬ ‫تا ت‪ .‬ػع‪ ٜٚ‬ثر ایٗ‪ٔ ،‬غممبٖ ‪ٞ‬یش ٔد ود ٔج‪ٙ‬د ثالر‬ ‫‪ٚ‬ر‪ٛ‬ت ص‪ٙ‬یٗ ا٘تدثبتی ‪ٞ‬بیالد ت افالراتی وال‪ ٝ‬ثالب‬ ‫‪ٚ‬اوعٗ ‪ٞ‬بی ا اٖ ای پالیالبْ ظالبٖ وال‪ٚٛ‬یالد یالب‬ ‫‪ٚ‬اوعٗ‪ٞ‬بی غیرفؼبَ ؼد‪ ٜ‬و‪ٚٛ‬یالد‪ٚ ۹۹-‬اوعالیال‪ٙ‬ال‪ٝ‬‬ ‫ؼد‪ٜ‬ا٘د‪ٔ ،‬ؽب‪ٞ‬د‪٘ ٜ‬ىرت٘د‪.‬‬ ‫ًظر هحققاى در هَرد ارتثاط ٍاکسی تا اخرترت‬ ‫هادرزادی‬ ‫یىد تیٍر از ٍ٘را٘د‪ٞ‬بی ایذ ٔرتجظ ثالب ‪ٚ‬اوعالٗ‬ ‫ت اثغ‪ ٝ‬ثب ثب تا ی‪ ،‬اختعالن ٔالبت زاتی اظالب‪.‬‬ ‫ثرای فغ ایٗ ٍ٘را٘د ٘یس ٔغممبٖ ت‪ٚ‬ز زیالبتی از‬ ‫‪ٚ‬اوعٗ ‪ٞ‬بی ٔجت‪ٙ‬د ثر ا اٖ ای پیالبْ ظالبٖ ا ثال‪ٝ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬غ‪ٞ‬بی ثب تا تس یک ورت٘د ‪ ٚ‬ظپالط ظالعٔالب‬ ‫ٔبت ‪ ٚ‬ر‪ٙ‬یٗ ا ثر ظد ورت٘د‪ٞ .‬یش ػب ض‪ ٝ‬رب٘جد‬ ‫ٔ‪ٙ‬فد ت ظعٔتد ٔ‪ٛ‬غ‪ٞ‬بی ثب تا ٔؽب‪ٞ‬د‪٘ ٜ‬ؽالد ‪ٚ‬‬ ‫ر‪ٙ‬یٗ ‪ٞ‬بی ا٘‪ٟ‬ب ٘یالس ‪ٞ‬الیالش ٘المالؿ فالیالسیالىالد یالب‬ ‫ٔغد‪ٚ‬تیب ‪ٞ‬بی غیرػبتی ا ت عیٗ ؼد تزالرثال‪ٝ‬‬ ‫٘ىرت٘د‪ .‬ػع‪ ٜٚ‬ثر ایٗ‪ ،‬ازٔالبیؽالبن رال‪ٙ‬الیالٗ ‪ٞ‬البی‬ ‫ٔ‪ٛ‬غ ‪ٞ‬بی ثب تا ‪ٚ‬اوعی‪ ٝٙ‬ؼد‪٘ ٜ‬یس ظغال‪ٛ‬ط ثعالیالب‬ ‫ثبالتری از ا٘تدثبتی‪ٞ‬بی ور‪٘ٚ‬الب‪ٚ‬یالر‪ٚ‬ض ظال‪ٙ‬الد ْ‬ ‫عبت ت‪ٙ‬فعد ‪ ۲‬ا ٘ؽبٖ تات‪.‬ت ٔزٕ‪ٛ‬ع ٘‪ٛ‬یع‪ٙ‬الدٌالبٖ‬ ‫ٔغبِؼ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ایٗ ٘تیز‪ ٝ‬ظید٘د و‪ ٓٞ ٝ‬ز٘بٖ ثالب تا ‪ٚ‬‬ ‫‪ ٓٞ‬ز٘ب٘د و‪ ٝ‬أید‪ٚ‬ا ٘د ت ای‪ٙ‬د‪٘ ٜ‬الستیاله ثالب تا‬ ‫ؼ‪٘ٛ‬د‪٘ ،‬جبید ٍ٘راٖ تس یالک ‪ٚ‬اوعالٗ وال‪ٚٛ‬یالد‪۹۹-‬‬ ‫ثبؼ‪ٙ‬د‪.‬‬ صفحه 4 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫ادبیات‬ ‫سه شنبه ‪01‬خرداد‪ 10* 0010‬می ‪22 * 2122‬شوال‪ * 0001‬سبل سی و دوم ( اوتوز ایکینجی ایل ) * شمبره ( سبیی ) ‪0012 :‬‬ ‫‪6‬‬ ‫بویوتموسن قوجاغیندا ایگیدلرسن‬ ‫ایگیدلیگی سن دنیایا گتیرمیسن‬ ‫اان یوردو یو وامیسسان ارذبایجان‬ ‫اتب بببب سوزلری‬ ‫ٗبزا ٗبلَاضهب‬ ‫ثِ ث٘گبًِ لطثبى نسلِ ًىی‪..‬‬ ‫*******************************‬ ‫ٗبى هٌِ ٗبً٘ن ؾٌِ‬ ‫اگط زلز هی ثرَاز هی ّن زلن سطا هٖ ذَاز‪..‬‬ ‫*******************************‬ ‫ٗبس٘ط ٗبس٘ط‪ٗ .‬ئن ٍالشٖ زٍضٍض‬ ‫ذَاثِ ٍذَاثِ فمٍ ظهبى ذَضزى ث٘ساض ه٘کَز‪..‬‬ ‫*******************************‬ ‫ٗبهبى گًََى عَئوطٍ اظ اٍالض‬ ‫گطفشبضٕ زض ظًسگٖ عوطـ ون هٖ قَز‪..‬‬ ‫*******************************‬ ‫ٗبزا ل٘ع ٍئطهِ‬ ‫ثِ ث٘گبًِ زذشط ًسُ‬ ‫*******************************‬ ‫ظلولی اثبز اٍالى اَٗ‪ ،‬عسل٘لی ثط ثبز اٍالض‬ ‫ثٌبٕ وِ ثب ظلن ٍ ؾشن اثبز قَز‪ ،‬ثب عسل ٍزاز ٍٗطاى‬ ‫هٖ قَز‪.‬‬ ‫*******************************‬ ‫ععٗعٗن‪ ،‬ععٗع سطث٘شٖ اًٍساى ععٗع‬ ‫فطظًساًوبى ععٗعًوبى ّؿشٌس ‪ ،‬سطث٘ز زضؾز‪ ،‬اًْب ضا‬ ‫ثطإ هبى ععٗعسط هٖ وٌس‪.‬‬ ‫*******************************‬ ‫غن ٗ٘ی غن ٗربض‪ ،‬ار غوٖ زٍر زهٖ‬ ‫غن ذَضزى ظٗبز ثبعث افؿطزگٖ هٖ قَز‪ ،‬غن‬ ‫ذَضزى ضا فطاهَـ وی ٍ اظ ظًسگ٘ز لصر ثجط‪.‬‬ ‫ببیبتی هبی اررببیجبن‬ ‫ازاهِ اظ قوبضُ لجل ٍ‪...‬‬ ‫ثبٗبسٖ ّب اظ ًظط اًؿدبم قىل‪ٍ ،‬ؾعز هًوَى‪ ،‬سطًن‬ ‫هَؾ٘مٖ ٍ سوَج شٍق ٍ احؿبؼ زض ضزٗف‬ ‫خصاه سطٗی ٍ قَضاًگ٘عسطٗی اثبض ثسٗع فَلىلَضٗه‬ ‫خبٕ هٖ گ٘طًس‪ .‬اٗی ًغوِ ّبٕ ًغع ٍ زلىف وِ اظ‬ ‫ظًسگٖ ٍ عَاَف ٍ ضاظ ٍ ً٘بظّبٕ هطزم ؾبزُ ٍ‬ ‫دبوسل هبِٗ هٖ دصٗطًس ٍ زض لبلت الفبظٖ ضٍاى ٍ‬ ‫ثٖ سىلف خبٕ هٖ گ٘طًس؛ اظ چٌبى لُف ٍ ذلَل ٍ‬ ‫نطاحشٖ ثطذَضزاضًس وِ ثِ ذهَل ٍلشٖ ثب اٌّگ‬ ‫ٍٗػُ ذَز ذَاًسُ قًَس‪ ،‬عٌبى اظ وف هٖ ضثبٌٗس ٍ‬ ‫ؾطقه ثط چْطُ احؿبؼ هٖافکبًٌس‪.‬‬ ‫اضازر ٍ اعشمبز هطزم ؾبزُٕ نحطا ٍ قْط ٍ ضٍؾشب ثِ‬ ‫اٗی اثبض هَظٍى ٍ زلفطٗت سب ثساى دبِٗ اؾز وِ‬ ‫ثبٗبسٖ ّب ضا حؿت حبل ٍ اٌِٗ٘ ٕ ؾطًَقز ًوبٕ‬ ‫ذَٗف هٖ دٌساضًس ٍ ثِ ٌّگبم هالل ٍ ؾطگکشگٖ ثِ‬ ‫اى سَؾل هٖ خٌَٗس ٍ ثِ عٌَاى سفال اظ اى هسز ٍ‬ ‫هطاز هَٖلجٌس‪.‬‬ ‫عٌَاى ثبٗبسٖ ثِ احشوبل ظٗبز اظ ًبم ث٘بر ٗب ثبٗبر‬ ‫هاذَش اؾز‪ .‬ثبٗبر ّب اظ خولِ لجبٗل هشعسزٕ ثَزًس‬ ‫وِ زض زٍضاى ّبٕ وَذ ٍ اسطاق ثِ اشضثبٗدبى اهسُ ٍ‬ ‫زض اى خب ؾىٌٖ گعٗسًس ٍ ثعس زض سطو٘ت هطزم اٗی‬ ‫زٗبض هؿشْله گکشٌس‪ .‬حسؼ اًشؿبه ثبٗبسٖ ثِ ثبٗبسْب‬ ‫ٍلشٖ لطٗت ثِ ٗم٘ی هٖ قَز وِ زض هَؾ٘مٖ‬ ‫فَلىلَضٗه اشضثبٗدبى ً٘ع ثِ ًَاّبٖٗ اظ لج٘ل افکبضٕ‬ ‫ٍ گطاٗلٖ ثطهٖ ذَضٗن وِ عٌَاى اًْب ً٘ع اظ ًبم لجبٗل‬ ‫ٍ الَام گطفشِ قسُ اؾز‪.‬‬ ‫ثِ ََضٕ وِ اظ هٌبثع ٍ لطاٗی ثطهٖ اٗس‪ ،‬ثبٗبر ّب اظ‬ ‫هَؾ٘مٖ ٍ ازث٘بر غٌٖ ؾطقبضٕ ثطذَضزاض ثَزًس وِ‬ ‫دؽ اظ وَذ ٍ اؾىبى زض اٗی هٌُمِ‪ ،‬ثِ هم٘بؼ‬ ‫ٍؾ٘عٖ قَ٘ ٗبفشِ ٍ زض هَؾ٘مٖ ٍ ازث٘بر عبه٘بًِ‬ ‫ًَاحٖ ّودَاض سبث٘ط گصاقشِاًس ٍ هب ًکبًِ اٗی سبث٘ط ضا‬ ‫زض هَاضز ظٗبز ٍ اظ اى خولِ ثِ نَضر سطازف ولوِ‬ ‫ثبٗبر ثب ثطذٖ اظ زؾشگبُ ّبٕ اٍاظ اٗطاًٖ ٍ ً٘ع ثِ‬ ‫نَضر زؾشگبُ اٍاظ هؿشملٖ ثِ ًبم ث٘بسٖ زض سطوِ٘‬ ‫هکبّسُ هٖوٌ٘ن‪.‬‬ ‫ازاهِ زاضز‬ ‫عالهم امینی‬ ‫دده قورقود‬ ‫فضولی‬ ‫تاثیر صفویه بر ادبیبت‬ ‫اررببیجبن‬ ‫ازاهِ اظ قوبضٓ لجل‪...‬‬ ‫عالٍُ ثط اثبض هىشَه‪ ،‬زاؾشبىّبٕ سطوٖ سَؾٍ عبق٘کّب ٗسب ّسوسبى‬ ‫ًَاظًسگبى ٍ ذَاًٌسگبى زٍضُ گطز زض اشضثبٗدبى دسٗس اهسًس‪ .‬اٌٗسبى‬ ‫زًجبلِ ضٍ اٍظاىّبٕ لسٗوٖ ثَزًس ٍ ٍخَز اى ّسب ًکسبى گسط عسوسک‬ ‫ؾُ٘طُ ٕ ظثبى سطوٖ ثِ ٍٗػُ زض ضٍؾشبّب ٍ قْطّبٕ وَچه اؾسز‪.‬‬ ‫اظ اٗی زاؾشبىّب هٖسَاى ثِ وَضاٍغلَ‪ ،‬انلٖ ٍ وطم‪ ،‬لٌسجسط ٍ اضظٍ‪،‬‬ ‫قبُ اؾوبع٘ل‪ ،‬عبق٘ک غطٗت ٍ نٌن ٍ عبق٘ک عجبؼ سَفبضلبًلٖ اقسبضُ‬ ‫وطز‪.‬‬ ‫حم٘طٕ ٗىٖ اظ ًوبٌٗسگبى ثطخؿشِٕ قعط سسطوسٖ اشضثسبٗسدسبى زض‬ ‫ؾسُ ٕ زّن اؾز‪ ٍٕ .‬چِ زض اقعبض زَٗاى سطوسٖ ذسَز ٍ چسِ زض‬ ‫هثٌَٕ ل٘لٖ ٍ هدٌَى وِ اى ضا ثِ سطوٖ ًَقشِ‪ ،‬اظ قسبعسطاًسٖ چسَى‬ ‫خبهٖ ٍ ّبسفٖ ثؿ٘بض ساث٘ط دصٗطفشِ اؾز‪ .‬زض ل٘لٖ ٍ هدٌَى اٍ‪ ،‬سساثس٘سط‬ ‫خبهٖ افعٍى سط اؾز‪ .‬فطزٕ اضزث٘لٖ اظ قبعطاى هسىسشست ٍلسَ وسِ‬ ‫زَٗاى اٍ ثِ فبضؾٖ ٍ سطوٖ زض هَظُٕ ثطٗشبً٘ب هَخَز اؾز‪.‬‬ ‫ثٖسطزٗس فًَلٖ ؾشبضُ ٕ زضذکبى اؾوبى ازثس٘سبر اشضثسبٗسدسبى ٍ‬ ‫ثعضگشطٗی قبعط سطوٖ اشضثبٗدبًٖ زض ؾسُٕ زّن اؾز‪ .‬هحوسس ثسی‬ ‫ؾل٘وبى ثغسازٕ هشرلم ثِ فًَلٖ (‪1489-1556‬م) ثط زٗگط قبعطاى‬ ‫ثطسطٕ زاضز‪ .‬ازث٘بر سطوٖ ثب فًَلٖ ثِ اٍج ذسَز ضؾس٘سس‪ .‬لسجسل اظ‬ ‫فًَلٖ ازث٘بر سطوٖ اشضثبٗدبًٖ قىلّبٖٗ چَى هثٌَٕ ٍ غسعل ضا‬ ‫اظهَزُ ثَز‪ .‬فًَلٖ ذَز اؾشبز غعل ثَز‪ .‬عالٍُ ثط اى اٍ ًسرسؿسشس٘سی‬ ‫اثبض اضظًسُ ٕ سوث٘لٖ ضا زض سطوٖ اشضثبٗدبًٖ افطٗس‪( .‬ثٌگ ٍ ثسبزُ‪-‬‬ ‫نحجز االثوبض) فًَلٖ هبًٌس ًؿ٘وٖ وَق٘س سب قعسط سسطوسٖ ضا ثسب‬ ‫اٍظاى عطٍیٖ ؾبظگبض ًوبٗس اگط چِ اٍ هَفم٘ز چکوگ٘طٕ ثِ زؾز‬ ‫اٍضز ٍلٖ ٍالع٘ز اٗی ثَز وِ سطوٖ ثب ٍظى ّدبٖٗ ؾبظگبضسط اؾسز‪.‬‬ ‫اٍ زض ‪ 942‬ل٘لٖ ٍ هدٌَى ضا ثِ سطوٖ ؾطٍز‪ .‬هثٌَٕ ثٌگ ٍ ثبزُ ضا ثسِ‬ ‫ًبم قبُ اؾوبع٘ل سوبم وطز‪ .‬وشبه ضٍیٔ الکْساء سال٘ف هسالحؿس٘سی‬ ‫وبقفٖ ضا ثِ ًبم حسٗمٔ الؿعساء ثِ سطوٖ سسطخسوسِ وسطز‪ .‬فًسَلسٖ‬ ‫حسٗث اضثع٘ی اظ اثبض خبهٖ (قبهل چْل حسٗث) ضاثِ ّوطاُ هسعسٌسٖ‬ ‫هٌثَض ٍ سطخوِ ٕ هٌظَم‪ ،‬ثِ سطوٖ ثطگطزاًس‪ .‬اٍ زض همسهِإ وسِ ثسط‬ ‫اٗی وشبه ًَقشِٕ اؾز‪ٗ ،‬بزاٍضٕ هٖوٌس وِ اٗی چْل زاًِ گَّسط‬ ‫ضا ثطإ ف٘ى عوَم ثِ سطوٖ سطخوِ وطزُ اؾز‪ .‬اظ وشبهّبٕ زٗگط‬ ‫اٍ هٖ سَاى ثِ قىبٗز ًبهِ (سطوٖ)‪ ،‬هُلع االعشمبز (سسطوسٖ)‪ ،‬ؾسبلسٖ‬ ‫ًبهِ (فبضؾٖ)‪ ،‬له٘سُٕ اً٘ؽ الملت (فبضؾٖ) اقبضُ وطز‪ .‬فًَلٖ زض‬ ‫ّط ؾِ ظثبى سطوٖ‪ ،‬فبضؾٖ ٍ عطثٖ اثبضٕ ثٖثسٗل زاقشِ ٍ ثِ حک اٍ‬ ‫ضا قىؿذ٘ط قعط سطوٖ هًٖبهٌس‪.‬‬ ‫زض ؾبل ‪944‬ق‪1539 /‬م هحوس ثی حؿ٘سی وسبسست ًکسبَسٖ قسبعسط‬ ‫هعطٍف‪ ،‬وشبه ضٍیٔ الکْساء ًَقشِ هالحؿ٘ی ٍاعظ وبقفٖ ضا ثسب‬ ‫ًبم قْسا ًبهِ ثِ سطوٖ سطخوِ وطز‪ً .‬کبَٖ اٗی وبض ضا ثِ زؾشَض قسبُ‬ ‫سْوبؾت ٍ ً٘ع ساو٘س لبیٖذبى ؾبضٍق٘د اٍغلَ حبون ق٘طاظ اًسدسبم‬ ‫زاز‪ .‬اظ هْنسطٗی ٍٗػگّٖبٕ ؾجه قٌبذشٖ قْسا ًبهِ‪ ،‬اؾسشسفسبزُ ٕ‬ ‫هشطخن اظ ٍاغُ ّبٕ ذبل گَٗف سجطٗعٕ اؾز‪ .‬ثسِ ٍٗسػُ اٗسی وسِ‬ ‫ث٘فسط اٗی ٍاغُّب ثطإ ًرؿش٘ی ثبض ٍاضز ظثبى هىشَه ازثٖ قسُاًس‪.‬‬ ‫ضٍحٖ اًبضخبًٖ ٗىٖ اظ قعطإ هعطٍف ؾسُٕ زّسن اؾسز‪ .‬اٍ زض‬ ‫ظهبى ؾلُبى هحوس ذساثٌسُ چْبضزّو٘ی دبزقبُ نفَٕ هٖظٗؿز‪ .‬ثِ‬ ‫گفشِ ٕ هحوس علٖ سطث٘ز زض وشبه زاًکوٌساى اشضثسبٗسدسبى‪ ،‬اٍ اظ‬ ‫قعطإ ًبهَض اشضثبٗدبى ثَزُ ٍ زض ًظن ٍ ًثط دبضؾٖ اؾشبز ٍ نبحست‬ ‫زَٗاى ٍ هٌکار اؾز‪ .‬سٌْب ًؿرِٕ ثبظهبًسُٕ ضؾبلِإ اظ اٍ وسِ ثسِ‬ ‫ؾبل ‪1037‬ق ثِ ذٍ فطٗسٍى گطخٖ ًَقشِ قسُ ٍ سَؾٍ عجبؼ الجبل‬ ‫اقش٘بًٖ چبح ضؾ٘سُ اؾز‪.‬‬ ‫ازاهِ زاضز‬ ‫ًبغ٘ل‬ ‫اغ قوش‬ ‫ثَ زاغالض اظا زاغالض‪،‬‬ ‫لَل اٍالى اظاز‪ ،‬اغالض‪.‬‬ ‫ؾٌ٘ی زُ هٌ٘ن سىٖ‪،‬‬ ‫هبضال٘ی اظا‪ ،‬زاغالض‪.‬‬ ‫****‬ ‫ثَ زاغالض لَقب زاغالض‪،‬‬ ‫چبس٘ت ثبـ ‪ -‬ثبقب زاغالض‪.‬‬ ‫ؾٌسُ ٗبضٕ اٗش٘طزٗن‪،‬‬ ‫زوًطزٗع زاقب زاغالض‪.‬‬ ‫****‬ ‫ععٗعٗن‪ ،‬لَقب زاغالض‪،‬‬ ‫چبس٘ت ثبـ – ثبقب زاغالض‪.‬‬ ‫هبضال٘ن ؾٌسُ اٗشسٕ‪،‬‬ ‫زوًِ ؾی زاقب زاغالض‪.‬‬ ‫****‬ ‫عبق٘ک ٍئطاًب زاغالض‪،‬‬ ‫زٍلَه ََفبًب زاغالض‪.‬‬ ‫هٌسى اٗطٕ گَل اچؿب‪،‬‬ ‫لبلؿ٘ی ٍئطاًب زاغالض‪.‬‬ ‫گئچو٘ف ؾبٖٗ ً٘ی اضزٕ ٍ‪...‬‬ ‫ثٌٖ٘ ائکسٖ زى وس٘سوسٖ گسإ‬ ‫هٌ٘د٘د فبضهبـ زاى ؾ٘چطاٗس٘ست‬ ‫چ٘رسٕ‪:‬‬ ‫ ذبال‪ ,‬هی ثَضزاٗبم‪ ًِ ,‬لَللَغَى ٍاضو٘کٖ ثٌٖ٘ گاضى و٘وٖ اٍظ‪-‬‬‫اٍظًٍِ زئسٕ‪:‬‬ ‫ ٍإ ائَٕ ٗ٘ر٘الى خبً٘ن‪ ,‬اٗف ذبضاه اٍلسٍ‪.‬‬‫گإ هٌ٘د٘د ثبقسازٕ اٍزٍى ٗ٘غوبغب‪ .‬گاضزٍ و٘کٖ اضٍازٌٗب زئ٘س٘سط‬ ‫وٖ‪,‬اذکبم اٍالًسا گإ هٌ٘د٘ر٘ی ٗئطٗی الح زضٗبً٘ی ل٘طاغس٘سٌسٌسبى‬ ‫ؾبل‪ ,‬اًٌٍبًجطٕ اٍظ ٗئطٌٖٗ‪ ,‬الح ل٘طاغ٘یزاى زا هٌ٘وىٌٖ٘ ؾبل‪ .‬گئدسِ‬ ‫هی زٗ٘د٘وإ اضٍار‪ ,‬ث٘طظ اٍ ٗبًب ٗبر‪ ,‬ؾی زُ زٗ٘طؾی وٖ‪ ,‬گسإ‬ ‫هٌ٘د٘د‪ ,‬اٍ ٗبًب ٗبر‪.‬‬ ‫ّئلِ‪ّ-‬ئلِ ثٌٖ٘ ؾبلل٘د زضٗبٗب‪ ,‬ثبق٘و٘عزاى ضز اٍالض‪.‬‬ ‫ًِ اٗؿِ ذاضٖٗ‪-‬شازٕ ٗئسٕلط‪ ,‬اذکبم اضاٗب گلی و٘وٖ و٘کٖ ًئدِ‬ ‫زٗو٘کسٕ اضٍاز زا ّئلدِ ٗئط لطٕ ؾبلسٕ‪ .‬گإ ه٘سٌسدس٘سد اٍ لسسض‬ ‫گاظزُ زٕ وٖ‪ ,‬ثَالض َٗذَٗب گئسًسُ اضٍازٕ گش٘طزٕ لسَٗسسٍ اٍظ‬ ‫ٗئطٌِٗ‪ ,‬اٍظٍ گ٘طزٕ اضٍازٗی ٗئطٌِٗ ٗبسسٕ‪.‬‬ ‫گئدًِ٘ی ث٘ط ٍاذشٖ و٘کٖ ثٌٖ٘ زٍضسول٘٘٘خ زئسٕ‪:‬‬ ‫ إ اضٍار‪ ,‬اٍ ٗبًب ٗبر‪.‬‬‫گإ هٌ٘د٘د زا اضٍازٕ زٍضسول٘٘٘خ زئسٕ‪:‬‬ ‫گإ هٌ٘د٘د‪ ,‬ث٘طظ اٍ ٗبًب ٗبر‪.‬‬ ‫اضزٕ ٍاض‬ ‫خیابانی‬ ‫شهریار‬ ‫رتبیت‬ ‫شاه اسماعیل‬ ‫ٗىهس ّعاض لغز‬ ‫ترکی در فبرسی‬ ‫ازاهِ اظ قوبضٓ لجل‪...‬‬ ‫َُغطل; سَُغطٍل ; دطًسٓ قىبضٕ اظخٌؽ ََغبى وِ ّسعاض هسطغسبثسٖ‬ ‫قىبض هٖ وٌس ٍلٖ فمٍ ٗىٖ ضا هٖ ذَضز! (‪ً ، )1‬بم الب‪ :‬اال سب ثسبًسگ‬ ‫زضاج اؾز ٍ لوطٕ*االسب ًبم ؾ٘وطغ اؾز ٍ َسغسطل ‪ /‬هسٌسَچسْسطٕ‬ ‫زاهغبًٖ‬ ‫َلٌبظ; سئلٌبظ; سئل(ظلف ‪،‬گ٘ؿَ)‪ً +‬بظ; ًبظ گ٘ؿَ‪ ،‬ذَـ ظلف ‪ً ،‬سبم‬ ‫زذشط‬ ‫ٌَجَض; سٌجَض ; سی (ُ‪.‬م) ‪ +‬ثَض (ثَضهبق ; سبثبًسسى ‪ ،‬اًسحسٌسب زازى ‪،‬‬ ‫د٘چبًسى) ; سی سبه ذَضزُ ‪ ،‬ثسًِ اًحٌبء ٗبفشِ ‪ ،‬اظ ؾبظّبٕ ظّسٖ وسِ‬ ‫زضاى وبؾِ ًؿجز ثِ زؾشِ اـ اًحٌبء د٘سا وطزُ اؾز ؛ سٌجَض سطوٖ ;‬ ‫سٌجَضٕ وِ وبؾِ ٍ ؾُح اى اظ ًؤًَ قطٍاًٖ اى وَچىشسط اؾسز ؛‬ ‫الجشِ ثطّبى لبَع اًطا اؾذبً٘بئٖ هٖ زاًس‪.‬‬ ‫ََاقٖ; هعطه سبدَچٖ ; سبدٖ چٖ ; سبح (سبدوبق ; ذسهز وسطزى‬ ‫‪ٗ ،‬بفشی (‪( ٕ + )) 2‬ان) ‪ +‬چٖ (ان قغلٖ) ; ذسهشىبض ‪ ،‬ذسَاخسِ ٍ‬ ‫ذبزم ّبٕ حطهؿطا (‪ )1‬؛ سبدٖ (; ذسهز) زض انل سبدس٘سک ثسَزُ لسصا‬ ‫سبد٘چٖ ّن زض انل سبد٘مچٖ ثَزُ اؾز‪،‬سبدٌ٘وبق ; عجبزر ‪ ،‬سبدٌ٘بق ;‬ ‫هحل عجبزر‬ ‫ََج; سَج ; ثطًع‬ ‫ََظغَ; سَْظغَ ; سَْظ (؟) ‪ +‬غَ (ان) ; ؟‪ ،‬سسَْظغسَ ٍ سسَْظلسَق اظ‬ ‫غصاّبٕ هشٌَ ٍ لصٗص وِ د٘کىف ذَٗکبى هٖ وطزًس‬ ‫ََغبى; سَُغبى ; سَ (سَهبق ; گطفشی ‪ ،‬زضثط گطفشی) ‪ +‬غبى (ان) ;‬ ‫ثؿ٘بض قىبض وٌٌسُ ‪ ،‬دطًسُ إ اظ زؾشٔ عمبثْب ‪َ ،‬سَغسبى – َسغسبى زض‬ ‫سطوٖ هبًٌس ؾبضا‪-‬زاضا زضفبضؾٖ ٍ ظٗس‪ -‬عوطٍ زض عطثٖ اؾز‪ .‬دٌسس اظ‬ ‫ّطوؽ وِ گَٗس گَـ زاض × گط هثل ََغبًف گَٗسس ٗسب سسگس٘سی‪/‬‬ ‫ًبنطذؿطٍ‬ ‫ََغبٕ; سَُغبٕ ; سَغ (ثبخ‪ََ :‬ق) ‪ +‬إ (هبُ) ; هسبُ گسطز ‪ ،‬هسبُ‬ ‫ّاللٖ ‪ ،‬زض همبثل ؾبضإ (هبُ وبهل) ‪ ،‬زضذشبى ذَزضٍ زض هؿ٘ط ضٍز ‪،‬‬ ‫ًبم الب‬ ‫ََق; سَُق ; سٌَغ ; هْط گطز قبّبى سطن زض ثبالٕ ََهبضّسب ‪ّ ،‬سط‬ ‫چ٘ع گطز (ثبخ‪َ :‬غطاء ٍ ََغبٕ) ‪:‬‬ ‫ّوبى گ٘ل هطزم چَ ق٘ط ٗلِ × اثب ََق ظضٗی ٍ هکى٘ی ولِ‪ /‬قبٌّبهِ‬ ‫ََهبضسَهبض ; سَ(سَهبق ; ثؿشی ‪ ،‬دَقبًسى) ‪ +‬اض (ان فبعلٖ) ; ثؿشسِ‬ ‫‪ ،‬دَقبًسُ ‪ٍ ،‬ؾ٘لِ إ وِ لسٗن ‪ً ،‬بهِ ضا زض زاذل اى ثؿشِ ٍ اضؾبل هٖ‬ ‫وطزًس‪ّ .‬وطٗکِ ثب سَهبى (ثبخ‪ :‬سٌجبى) ٍ زٍهبى (; هِ)‬ ‫َ٘بض; سبٗبض ;؟‪ ،‬هبلٖ وسِ اظ عسَاضو زضٍاظٓ قسْسطّسب (زض زٍضٓ‬ ‫ؾلدَلٖ) ٍ اظ ظهٌْ٘بٕ ثٖ نبحت ٍ اهَال سَل٘ف قسسُ ٍ اهسالن‬ ‫هبلىبى غبٗت (زض زٍضٓ اٗلربً٘بى) ثِ قبُ هٖ ضؾ٘س‪.‬‬ ‫عبق٘ک; اقْ٘ک ; اـ (اقوبق ; لبسٖ وطزى ‪ ،‬ضز وسطزى وسَُ ٗسب‬ ‫ثلٌسٕ) ‪ +‬اٗک (ان) ; لبسٖ قسُ ‪ ،‬زضّن ثطّن ‪ ،‬قَضٗسُ ‪ ،‬عجَض وٌٌسُ‬ ‫اظ زً٘ب ٍ دب گصاقشِ زض عبلن هعٌَٕ ؛ احشوبالَ عبقک زض عطثٖ اظ ّو٘سی‬ ‫ضٗکِ ضفشِ اؾز ظٗطا اٗی ضٗکِ زضعطثٖ لسٗن ًجَزُ ثَُضٗىِ زض لسطاى‬ ‫انالً اؾشفبزُ ًکسُ ٍ ثدبٕ اى اظ هعبزلف ٗعٌسٖ ٍز اؾسشسفسبزُ قسسُ‬ ‫اؾز‪.‬‬ ‫عبلٖ لبدَ; اال لبدْٖ ; اال (ؾٌگ٘ی ‪ ،‬ذبوؿشطٕ) ‪ +‬لبدٖ (زض) ; زضه‬ ‫ؾٌگ٘ی ٗب ذبوؿشطٕ ‪ ،‬اظ اثبض ثبؾشبًٖ انفْبى ٍ ٗبزگبض قسبُ عسجسبؼ‬ ‫نفَٕ وِ اظ اضزث٘ل اٍضزًس ٍ ا‪ٙ‬ى ّن ثِ ّو٘ی ًبم (اال لسبدسٖ) زض‬ ‫اضزث٘سل ٍسجطٗع زضٍاظُ ٍخَز زاضز ؛ لبدٖ (زض) ‪ ،‬لسبدسبق (زضدسَـ) ‪،‬‬ ‫لبدمب (زضٍاظُ) ٍ لبدَز (زضثچِ) ّوگٖ اظههسض لبدبهبق (; ثؿسشسی ‪،‬‬ ‫دَقبًسى) ثَزُ ٍ ّوگٖ ًَعٖ زضه اؾز‪.‬‬ ‫عج٘ط; هعطّه اث٘ط; اٗجط; هکه ‪ ،‬ذَـ ثَ‪ ،‬زض سطوٖ ثبؾشبى اٗجط‪ /‬اٗذط‪/‬‬ ‫ٗ٘ذط اؾشفبزُ قسُ اؾز ‪.‬‬ ‫عًَ; اٍظٍ زض سطوٖ ؾَهطٕ ثب ّو٘ی هعٌٖ‬ ‫عَ٘یَ عَو ; اَٗاظ ٍ اَٗظ ; إ (هبُ) ‪ٍ +‬ظ (قجِ٘) ; هبًٌس هسبُ ‪،‬‬ ‫ظٗجب ضخ ‪ً ،‬بم ٗىٖ اظ زل٘طاى وَضاغلَ لْسطهسبى هسلسٖ اشضثسبٗسدسبى ؛‬ ‫هشاؾفبًِ عوساً ٗب ؾَْاً اٗی ًبم دطهغع ضا ثهَضر عَ٘و ٍ عَو (وسِ‬ ‫انالً هٌبؾت ثطإ ًبم ً٘ؿز) هٖ ًَٗؿٌس‪ .‬الجشِ زض ثطّبى لبَع اٗی اؾن‬ ‫ثب هعٌٖ اضاؾشِ ٍ د٘طاؾشِ زضج قسُ اؾز‪.‬‬ ‫غبظ;لبظ ; دطًسُ إ ثعضگشط اظ اضزن (‪ )1‬؛ ‪(Goose‬اًگل٘ؿٖ)‬ ‫غبظ; لبظ اظ ههسض لبظهبق (قىبفشی ‪ ،‬وٌسى) ; قسىسبف ‪ ،‬چسبن ‪،‬‬ ‫ًطان ‪ ،‬دبضُ ‪ ،‬غًسُ ؛ غبظ غبظ ; قىبف قىبف ٍ سطن سطن‬ ‫غبظاالخ ٍ لبظالخ ; لبظاالق ; دطًسُ إ ذسَقسرسَاى اظ ذسبًسَازٓ‬ ‫چىبٍن وِ زض ؾَاحل زضٗبٕ ذعض ٗبفز هٖ قَز‪.‬‬ ‫غبظاًَ لبظاى ٍغعغی (هعط) ٍغبظغبى ; لبظغبى ; لبظ (لبظهبق ; وٌسى)‬ ‫‪ +‬لبى (ان) ; ثؿ٘بضوٌٌََسُ ‪ ،‬قىبف ظه٘ی ًبقٖ اظ ؾ٘ل ‪ ،‬زٗگ (قبٗس‬ ‫ثربَط اٌٗىِ زٗگْب ؾبثم ًب چَثٖ ثَزًس ٍ زاذل اًْب ثسب وسٌسسُ وسبضٕ‬ ‫زضؾز هٖ قس)‬ ‫ازاهِ زاضز‬ ‫اررببیجبنذا‬ ‫کبریکبتور صنعتی‬ ‫گئچی ؾبٖٗ ً٘ی اضزٕ ٍ‪...‬‬ ‫‪ 100‬اٗلسى اضسس٘سک سسبضٗسرسٖ اٍالى‬ ‫اشضثبٗدبى ؾبس٘طٗه هُجَعبسٖ ًس٘سی‬ ‫ٗبضاًوبؾٖ اٗلسِ فسَضهسبالقسوس٘سف ٍ‬ ‫اٌٗى٘کبف ائشو٘ف ؾبس٘طٗه لطاف٘سىسب‬ ‫نٌعشٌٖ٘ سسل٘ک ائشوه‪ ،‬ثَ ؾسبحسِ زُ‬ ‫چبل٘کبى ضؾؿبهالضٗو٘عٗی‪ ،‬وبضٗىبسَض اٍؾشبالضٕ ً٘ی ٗبضازٗد٘ل٘غٌ٘سٖ‬ ‫اوٗطًوه ٍ سبً٘شوبق ث٘عٗن لبضق٘و٘عزا زٍضاى اؾسبؼ ٍظس٘سفسِ لسطزى‬ ‫ث٘طٗسٗط‪.‬‬ ‫اٌٗى٘کبفٖ ثََٗ ظًگ٘ی عٌعٌسِ لسط السسُ ائسشسوس٘سف ٍ گساضوسوسلسٖ‬ ‫نٌعشىبضالضٗو٘عٗی ٗبضازٗد٘ل٘غٌ٘سا هََّم ٗئط سَسوَـ وبضٗىبسَض ثسَ‬ ‫گَى هَؾشم٘ل غاًط و٘وٖ سسل٘ک اٍلًَوبلٖ‪ ،‬وبضٗىبسَض غاًسطٕ ًس٘سی‬ ‫وئچسٗگٖ سبضٗرٖ َٗل ٍ هطحلِ لط اٗک٘مالًسٗطٗلوبلٖ‪ ،‬ثَ ؾسبحسِ زُ‬ ‫هاٍخَز اٍالى سبضٗرٖ‪-‬ثسٗعٖ عٌعٌِ لسط هسَعس٘سٌسلسکسسٗسطٗلسِ ضن‪،‬‬ ‫اًٍالضٗی هَعبن٘ط زوٍضٍهَظزُ زاٍام ائسشسسٗسطٗسلسوسِ ؾسٖ سسبهس٘سی‬ ‫اٍلًَوبل٘سٗط‪.‬اشضثبٗدبى وبضٗىبسَضًٍَى وئچسٗگٖ سبضٗسرسٖ ٗسَلسسا‬ ‫لبظاًسٗمالضٗو٘ع ٍ اٗش٘طزٗىلطٗو٘ع حبلٌ٘سا زاً٘کبضوی زئوِ لسٖ ٗس٘سه‬ ‫وٖ‪ ،‬ثَ ؾبحِ ً٘ی اٗک٘مالًسٗطٗلوبؾٖ اٗؿش٘مبهش٘سٌسسُ گساضٍسلسِ ؾسٖ‬ ‫اٗکلطٗو٘ع ّلِ چَذسٍض‪ .‬ساؾَفلِ زئوه الظٗوسٗط وٖ‪ ،‬ثسَ گسَى‬ ‫غَضٍضال زاً٘کسٗغ٘و٘ع ث٘ط عهطل٘ه وبضٗىبسَض سبضٗر٘و٘ع حبلٌ٘سا‪ ،‬ثَ‬ ‫غاًطٗی اولىِ ه٘عزُ اٌٗى٘کبف هطحلِ لطٌٖٗ اٗک٘مالًسٗسطا ثس٘سلسی ّسط‬ ‫ّبًؿٖ ث٘ط سسل٘مبر اٗکٖ ٍ ٗب ثَ ؾبحِ ًٖ اّبَِ ائسُ ثس٘سلسی ازثس٘سبر‬ ‫اضزٕ ٍاض‬ ‫چَخ اظ ه٘مساضزازٗط‪.‬‬ ‫رپوین اعتصامی‬ ‫ستارخان‬ ‫عبشق‬ ‫عبقک اٍلسٍم وٖ ٗبضٗن زضزٗوِ زضهبى ائلِ٘‬ ‫َٗخ وِ ّط زضزُ ؾبال‪.‬زٗسُ ًٖ گطٗبى ائلِ٘‬ ‫عبقک اٍلسٍم وٖ سبدبم ثلىِ غطٗجل٘ه زاٍاؾ٘ی‬ ‫ًِ ث٘لئ٘سٗن اٍظٍ زضز زٕ‪.‬وٖ دطٗکبى ائلِ٘‬ ‫یوسفعلی گلذسته‬ ‫َٗؾفعلٖ گلسؾشِ زض هْطهبُ ؾبل ‪ 1336‬قوسؿسٖ زض ضٍؾسشسبٕ‬ ‫»لَخبثٖ لٖ «اظ سَاثع قْطؾشبى هطظٕ دبضؼ اثبز هغبى ثِ زًس٘سب‬ ‫اهس ‪ .‬اٍ وِ زض اقعبض ٍ ًَقشِ ّبٗسف »لسَخسب«سسرسلسم هسٖ‬ ‫وطز‪،‬سحه٘الر اثشساٖٗ ٍ ضاٌّوبٖٗ ضا زض ظازگبُ ذسَز ٍ زٍضُ‬ ‫زث٘طؾشبى ٍ وبضزاًٖ ضا زض قْطّبٕ سجطٗع ٍ اضزث٘ل گصضاًس ‪ٍٕ .‬‬ ‫زض ظازگبّف ثِ ٍظ٘فِ هعلوٖ دطزاذز ٍ ثبظًکؿشِ اهسَظـ ٍ‬ ‫دطٍضـ هٖ ثبقس‪.‬‬ ‫اٍل٘ی هدوَعِ اظ گعٗسُ اقعبض سطوٖ اٗی قبعط ثب عٌَاى »زٍضًسب‬ ‫لبًبزٌٗساى زٍقی لله لطٕ«زض ؾبل ‪ 1389‬قوسؿسٖ ثسِ چسبح‬ ‫ضؾ٘سُ اؾز ‪.‬‬ ‫قعطّبٕ ظٗط ًوًَِ إ اظ اقعبض اٍؾز‪:‬‬ ‫کتخذانی گور کنذی چبپ‬ ‫گَضزٍى اٗط ثبذش٘ی ٗبس٘ت ‪!،‬ؾٌسُ ٗبر‬ ‫لًَکَى اٗط َٗوَى چبس٘ت ‪ !،‬ؾٌسُ چبر‬ ‫ٗبهبى اٍلَه اٌٗؿبًل٘غٖ ؾبسب‪ ،‬ؾٌسُ ؾبر !‬ ‫ؾٌسُ اٍغَل وشرساًٖ گاض ‪،‬وٌسٕ چبح‬ ‫ث٘ط سبخطٗی عم٘سُ ؾٖ قَغلًَب‬ ‫ثئلِ ٍئطزٕ ازه زضؾ٘ی اٍغلًَب ‪:‬‬ ‫خلٍَ ٍٍضؾبى وْطُ ٗب لَالًب‬ ‫هٌِ٘ خىؿی ‪،‬عَهَض ثََٗ‪،‬چبدب ‪،‬چبح‬ ‫اًٍسا ثبال!وشرساًٖ گاض وٌسٕ چبح‬ ‫****‬ ‫(‪۶11‬شبعردن طنس شعرلر )کتببینذان سئچیلمیش‬ ‫انواع شعر‬ ‫هجبیی در ادبیبت ترکی‬ ‫‪ -0‬قوشمب‬ ‫ضاٗحسطٗی گًَِٕ ازث٘بر عبق٘مٖ اؾز وِ زؾز ون اظ ؾِ ثٌسس‬ ‫ٍ حساوثط اظ ‪ 7‬ثٌس سکى٘ل هٖقَز‪ّ .‬ط ثٌس چْبض ههسطا ٗسبظزُ‬ ‫ّدب زاضز ٍ زض زٍ ًَ سمُ٘ع ‪ 4+4 ٍ 4+3 ٍ 6+5‬ضاٗسح اؾسز‪.‬‬ ‫لبفِّ٘ب زض لَقوب چٌ٘ی چ٘سُ هٖقَز‪:‬‬ ‫‪ ٍa-b-c-b, d-d-d-b, c-c-c-b, f-f-f-b...‬زض اًسسدسسبم‬ ‫لَقوب هعوَالً سرلم عبق٘ک ٗب قبعط شوط هسٖ قسَز‪ .‬لسَقسوسب‬ ‫ؾ٘بلسطٗی ٍ ظٗجبسطٗی ًَ قعط قفبّٖ اؾز‪ .‬اٗی ًَ قعسط ضا‬ ‫ٍالف ‪ٍ XE‬الف ٍاضز ازث٘بر ضؾوٖ ً٘ع وسطز‪ .‬دسؽ اظ اٍ‬ ‫قبعطاى ًبماٍضٕ هبًسٌسس‪ٍ :‬زازٕ ‪ٍ XE‬زازٕ ‪ ،‬شاوسط ‪XE‬‬ ‫شاوط ‪ً ،‬جبسٖ لطُ زاغٖ ‪ XE‬ثسبسسٖ لسطُ زاغسٖ ‪ ،‬عسبقس٘سک‬ ‫دطٕ ‪ XE‬عبق٘ک دطٕ ٍ خع اٗیّب سحز ساث٘ط قعط عبق٘سمسٖ‪،‬‬ ‫لَقوبّبٖٗ ظٗجب ؾطٍزًس‪ .‬هْبضر لَقوبؾطاٖٗ ثطذٖ اظ قبعسطاى‬ ‫ضٍظگبض هب هثال‪ :‬نوس ٍٍضغَى ‪ XE‬نوس ٍٍضغسَى ‪ ،‬ثسبًسَ‬ ‫هسٌِٗ گلگَى ‪ XE‬هسٌِٗ گلگَى ‪ ،‬ثسبالـ اشضاٍغسلسَ ‪XE‬‬ ‫ثبالـ اشضاٍغلَ ‪ ،‬ثَلسَز لسبضاچسَضلسَ ؾسْسٌسس ‪ XE‬ثسَلسَز‬ ‫لبضاچَضلَ ؾٌْس ‪ ،‬قْطٗبض ‪ XE‬قْطٗبض ٍ غ٘طُ اعسدسبظاٍض ٍ‬ ‫ح٘طراًگ٘ع اؾز‪ .‬چٌبىوِ ثؿ٘بضٕ اظ ؾطٍزّبٕ اًبى سجسٗل ثسِ‬ ‫سطاًِّبٕ ثَهٖ قسُ اؾز‪.‬‬ ‫هثبل‪)5+6( :‬‬ ‫اؾن دٌْبى واچس فبًٖ زً٘بزاى‪،‬‬ ‫لبضٗکسٕ سَضدبغب گاظ حبٗ٘ف اٍلسٍ‪،‬‬ ‫ذساً٘ی سسث٘طٕ ثئلِٗو٘ف ث٘عُ‪،‬‬ ‫ؾَلسٍ ٗبًبلالضٕ‪ ،‬اوظ حبٗ٘ف اٍلسٍ‪.‬‬ ‫***‬ ‫اخل چبس٘ت ًفؽ ؾٌِ زوظولسو‪،‬‬ ‫غن س ّدطاى سبدسازٕ ثبغطٗن اوظولسو‪،‬‬ ‫ٗئٌِ ؾئَزٗگ٘وسى ال٘ن اوظولسو‪،‬‬ ‫اذشالٌ ساوٌسٕ‪ ،‬ؾاظ حبٗ٘ف اٍلسٍ‪.‬‬ ‫***‬ ‫ثَ ٗبظٗک خَهبً٘ی زوًاثسو ثرشٖ‪،‬‬ ‫اؾسٕ اخل ٗئلٖ ؾطٍٗوٖ ٗ٘رسٕ‪،‬‬ ‫زئسٗن وٖ قبز اٍلالم ثَ ثبّبض ٍلشٖ‪،‬‬ ‫ساوالسو ثَضًَهساى ٗبظ‪ ،‬حبٗ٘ف اٍلسٍ‪.‬‬ ‫ثطإ سمُ٘ع (‪ )3+4+4‬ثْشطٗی هثبل هدوَعِٕ لَقوبّسبٕ ؾس٘سس‬ ‫هحوس حؿ٘ی قْطٗبض ‪ XE‬ؾ٘س هحوس حؿ٘ی قْطٗبض هعطٍف‬ ‫ثِ ح٘سضثبثبٗب ؾالم ‪ XE‬ح٘سضثبثبٗب ؾالم اؾز‪ ،‬وِ ثٌسٕ اظ اى‬ ‫ضا هٖاٍضٗن‪:‬‬ ‫ح٘سضثبثب زاغالضٗو٘ع زٍهبًسٕ‪،‬‬ ‫گاًلطٗو٘ع ث٘طس ث٘طٌٗسى ٗبهبًسٕ‪،‬‬ ‫اٗطٗلوبٗ٘ی ث٘طس ث٘طٗعزى اهبًسٕ‪.‬‬ ‫‪ -2‬گرایلی‬ ‫ًَعٖ زٗگط اظ قعط عبق٘مٖ اؾز‪ .‬هثل لَقوب ؾبذشِ هٖقَز‪ ،‬ثسب‬ ‫اٗی سفبٍر وِ ّط ههطا اى ّکز ّدب زاضز‪ .‬زض هَیَ عکک‬ ‫ٍ حؿطر ٍ ظٗجبّٖٗبٕ َج٘عز ؾطٍزُ هٖقَز‪ .‬گطاٗلٖ ً٘ع ‪5 ،3‬‬ ‫ٗب ‪ 7‬ثٌس زاضز‪ .‬ضزٗفّب ٍ لبفِّ٘بٕ اى ّن هبًٌس لَقوبّبؾز‪.‬‬ ‫هثبل‪)4+4( :‬‬ ‫گئسٗی زئ٘٘ی ذبى چَثبًب‪،‬‬ ‫گلوِؾ٘ی ثَ اٗل هغبًب‪،‬‬ ‫گلؿِ لبالض ًبحک لبًب‪،‬‬ ‫ادبضزٕ ؾئللط ؾبضاهٖ‪.‬‬ ‫‪ -1‬ببیبتی‬ ‫ًَعٖ اظ قعط ّفز ّدبٖٗ چْبض ههطاعٖ وِ هسَیسَ اى ضا‬ ‫قىَُ ٍ قىبٗز‪ّ ،‬دطاى ٍ غن عکک ٍ هًسبهس٘سی اخسشسوسبعسٖ‬ ‫سکى٘ل هٖ زّس ٍ ّط ثٌس اى اؾشمالل هًوًَٖ زاضز ٍ سٌْب ًسَ‬ ‫قعط عبق٘مٖ اؾز وِ ه٘بى عبهِ ٕ هطزم ضٍاج ذبنٖ زاضز ٍ اظ‬ ‫اًَا قعط فَلىلَضٗه ثِ قوبض هٖاٗس‪.‬‬ ‫ازاهِ زاضز‬ صفحه 5 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫اقتصاد‬ ‫سٍ دىبٍ ‪ ۱۲‬ذززاز ‪ 1۱ * ۱۰۲۱‬می ‪ 1۲ * ۰۲۰۰‬دًال‪ * ۱۰۰1‬سال سی ی زی ( ایتًس ایکیىجی ایل ) * دمارٌ ( سایی ) ‪00۲5 :‬‬ ‫طزح مززمیساسی یاراوٍَا فقز مطلق را اس بیه میبزز‬ ‫عرضه ‪ ۰۰۲۲‬قلن هحصوالت لوازمخانگی بدوى‬ ‫افسایش قیوت در بازار‬ ‫کاردىاس اقتصازی ت ت‪َ :‬مشمان بدا‬ ‫افشایش وزخ کداالی اسداسدی بدایدس‬ ‫اقسامات الس زر ذصًص َمگا ساسی‬ ‫یاراوٍَای وقسی یجًز زادتٍ بادس‪.‬‬ ‫معاین صىایع عمًمی یسارت صدمدت تد دت‪ :‬اس‬ ‫ابتسای اغاس بٍ کار زیلت سیشزَم زر دُزیدًرمداٌ‬ ‫پارسال تاکىًن با حمایت َای زیلدت ی یسارت‬ ‫صمت‪ ،‬قیمت زرب کارذاوٍ حسیز ‪َ۰‬شار ی ‪۰5۲‬‬ ‫قلم محصًالت لًاس ذاوگی بسین افشایش زر باسار‬ ‫عزضٍ میدًز‪.‬‬ ‫هحوسهْسی ثطازضاى افعٍز‪ :‬ثیبى ایی ًکتِ یطٍضی‬ ‫اؾت کِ ایی هحهَالت زض ثبظاض افعایف حساکثط‬ ‫‪ ۱۴‬زضنسی ثطای ههطفکٌٌسُ زاقتصِ کصِ ایصی‬ ‫هَیَع ًیع قبًًَی ثَزُ ٍ ذطزُفطٍقبى اجبظُ ایصی‬ ‫افعایف قیوت تب ؾصقصا اػصالهصی ضا زاضًصسدٍی‬ ‫ذبَطًکبىکطز‪ :‬تالـ هب ایی اؾت تب ثب حصوصبیصت‬ ‫تؼطفِ ای ٍ تاهیی هبلی‪ ،‬اهؿب ایی هصَیصَع ضا ثصب‬ ‫قَت پیگیطی کطزُ ٍ ثب تاهیی هَاز اٍلیِ ٍاحسّصب‪،‬‬ ‫اجبظُ افعایف ثیضٍیِ قیوصت ّصب زض ایصی گصطٍُ‬ ‫کبالیی ضا ًسّین تب ثبظاض اضاهصف ذصَز ضا پصیصسا‬ ‫کٌسدهؼبٍى ٍظیط نوت ازاهِزاز‪ :‬اؾبهی ّوِ ایصی‬ ‫اقالم هَجَز اؾت ٍ هطزم هیتَاًٌس ایی فْصطؾصت‬ ‫ضا هکبّسُ کطزُ ٍ ثب گطاىفطٍقی احصتصوصبلصی اظ‬ ‫َطیق گعاضـ ثِ ؾبهبًِ ‪ ،۱۵۰‬هقبثلِ کٌٌسد‬ ‫ّبزی حققٌبؼ افعٍز‪ :‬ثِ ََض َجیؼی‬ ‫انالح قیوت ّب اظضاًت ٍاتالف هٌبثصغ‬ ‫جلَگیطی هی کٌس ٍػالهصت هصْصوصی‬ ‫ثطای تَلیسکٌٌسُ ٍٍاضزکٌٌسُ ذصَاّصس‬ ‫ثَز‪ ،‬اگط قیوتّبٍاقؼی ثبقصس‪،‬جصلصَی‬ ‫ٍاضزات ثی ضٍیِ ٍّصسضضفصت هصٌصبثصغ‬ ‫گطفتِ هیقَز؛ ّوچٌیی ضؾبًسى یبضاًِ‬ ‫ثصصسؾصصت ههصصطف کصصٌصصٌصصسُ ثصصجصصبی‬ ‫تَلیسکٌٌسُ هیتَاًسضاًت ٍفؿبز ًصبقصی‬ ‫اظضاًتْبی گصقتِ ضاججصطاى کصٌصسدٍی‬ ‫ذبَطًکبى کطز‪:‬انالح قیوتْبضاُ حصل‬ ‫ًْبیی ًیؿت ٍیطٍضتبًثصِ انصالحصبت‬ ‫ؾبذتبضی هٌجصطًصرصَاّصسقصسٍزضایصی‬ ‫ظهیٌِ ثبضقسقیوت ّبثبیسهیصعاى یصبضاًصِ‬ ‫پطزاذتی ثِ هطزم افصعایصف یصبثصس‪ ،‬زض‬ ‫انل اظ ؾصب ‪ .۲‬انصالح قصیصوصت‬ ‫حبهلّبی اًطغی ضازاقتن ٍ پبیِ یبضاًِ‬ ‫‪ّ ۰۴‬عاض ٍ ‪ ۴۴۴‬تصَهصبى اظاى ظهصبى‬ ‫قطٍع قسدحققٌبؼ هُصطح کصطز‪:‬زض‬ ‫ػیی حبلیکِ انالح قیوتّب هیصتصَاًصس‬ ‫هبًغ ّسضضفت هٌبثغ قصَزثصبیصستصَجصِ‬ ‫زاقتن ثبقین کِ ایی اقساهبت هُؿصکصی‬ ‫هَقتی اؾت ٍزضکٌبضانالح قصیصوصت‬ ‫اقالم اؾبؾی ّوچَى هطؽ‪ ،‬ترن هطؽ ٍ‬ ‫لجٌیبت ثبیسثِ فکطاقسام اؾصبؾصی ثصطای‬ ‫انالح ؾیبؾتْبی پَلی ثبقین‪ ،‬چطاکصِ‬ ‫زض ایی نَضت هیتَاى هبًغ افصعایصف‬ ‫ثیضٍیِ قیوتْبزضؾب اتی ٍ تکصسیصس‬ ‫تَضم قسدایی کبضقصٌصبؼ اقصتصهصبزی‬ ‫گفت‪ّ :‬نظهبى ثب افعایف قصیصوصت ّصب‬ ‫زٍلت هلعم اؾت ثطای ججطاى اى زض‬ ‫ؾجس ذبًَاضٍثصطای کصَچصک ًکصسى‬ ‫ؾفطُ هطزم یبضاًِ ضا افعایف زّسد‬ ‫ٍی زض ذهَل هعیتْصبی پصطزاذصت‬ ‫یبضاًِ ثِ هطزم اظْصبضکصطز‪ :‬پصطزاذصت‬ ‫یصصبضاًصصِ ًصصقصصسی ثصصِ هصصطزم هصصَجصصت‬ ‫هیقَزتبفقط هُلق ثطای افصطازی کصِ‬ ‫زضاهصصسظیصصط نصصفصصط زاضًصصسٍتصصَاًصصبیصصی‬ ‫ذطیسّصیص یصک اظ اقصالم اؾصبؾصی‬ ‫ؾجسذبًَاضضاًساضًس تب حسٍزی اظثصیصی‬ ‫ثطٍزاهبثبیسزضًظط زاقت کِ ّوگبم ثصب‬ ‫ضقس قیوتّب ثبیس ثطًبهِ ثطای افعایصف‬ ‫یبضاًِ ًیصع جصْصت جصجصطاى افصعایصف‬ ‫قیوت ّبزضًظط گطفتِ قَزدحققصٌصبؼ‬ ‫ذبَطًکبى کطز‪ً :‬جبیس تجطثِ یبضاًِ ‪۰۴‬‬ ‫ّعاض ٍ ‪ ۴۴۴‬تَهبًصی تصکصطاض قصَز ٍ‬ ‫ّن ظهبى ثب افعایف هٌبثغ ّصسفصوصٌصسی‬ ‫یبضاًِ ّب‪،‬ثبیس یبضاًِ پطزاذتی ثصِ هصطزم‬ ‫تداوم روند نسولی نرخ تورم‬ ‫سالیانه و کاهش نقدینگی‬ ‫ًیع افصعایصف یصبثصسدایصی کصبضقصٌصبؼ‬ ‫اقتهبزی گفت‪ :‬یبضاًِ ًقسی جبیگعیی‬ ‫ثْتطی ثطای افعایف قصیصوصت کصبالّصب‬ ‫ثطای هطزم اؾت؛چطاکِ ّصطذصبًصَاضی‬ ‫اظّط کبالیی کِ ذطیساضی هیکٌس ٍجِ‬ ‫ًقس ضانطف اهَضزیگطٍؾصبیصطًصیصبظّصب‬ ‫هی کٌس‪،‬اهبکبالثطگ هَجت هی قصَز‬ ‫قسضت اًتربه اظهطزم گطفتِ قَزد‬ ‫ٍی ثب ثیبى ایٌکِ اقتهبزایطاى ًویتَاًس‬ ‫ترهیم اضظ ‪ ۰۵۴۴‬تَهصبًصی ضاازاهصِ‬ ‫زّس‪ ،‬گفت‪:‬زضاى هقُغ کِ اضظ ‪۰۵۴۴‬‬ ‫تؼییی قس تهَض ًویقس ترهیم ایی‬ ‫اضظ ثِ کبالّب قطاض اؾصت ایصی اًصساظُ‬ ‫ََالًی قَز الجتِ ثرکی اظکبالّصب زض‬ ‫ََ ؾب گصقتِ اظ قوصَ ایصی اضظ‬ ‫الف ‪ ۱5۲‬میاوٍ‬ ‫حصف قسٍثیکتطکبالّبی اؾبؾی ًظیط‬ ‫زاضٍ ًٍْبزُ ّبی زاهی ٍ گٌصسم ثصبقصی‬ ‫هبًس؛ ثٌصبثصطایصی اضظ ‪ ۰۵۴۴‬تصَهصبًصی‬ ‫زیطیبظٍز ثبیس حصف هیقسد‬ ‫حققٌبؼ ازاهِ زاز‪ :‬فلؿفِ پصطزاذصت‬ ‫یبضاًِ ّب ایی ثَز کِ هصطزم اظحصساقصل‬ ‫اهٌیت غصایصی ٍزضهصبًصی ثصطذصَضزاض‬ ‫ثبقٌس؛ ثٌبثطایی زٍلت کبضثؿیبض ؾرتی‬ ‫ضا قصطٍع کصطزُ ٍاهصیصسٍاضیصن ایصی‬ ‫انالحبت ثبحساقل ػَاضو ثِ اتصوصبم‬ ‫ثطؾصس ٍزّصکصْصبی کصن زضاهصسکصِ‬ ‫تحتفکبضقسیستَضم ٍگطاًی ّؿصتصٌصس‬ ‫ثبحصف یصبضاًصِ اضزثصطای نصٌصا ٍ‬ ‫نٌؼت هکوَ گطاًی ًبى ًکصًَصس تصب‬ ‫ثیف اظ ایی اؾیت ًجیٌٌسد‬ ‫ریسوامٍ ارک‬ ‫اتُی مازٌ ‪ 1‬قاوًن ی مازٌ ‪ ۱1‬ائیه وامٍ قاوًن تعییه تکلیف یضعیت ثبتی ی اراضی ی ساذتماوُای فاقس سىس رسمی‬ ‫نصف شدى اضافه برداشت بانکها تولد‬ ‫رهس ریال در شهریورهاه‬ ‫ثطاثط اضاء نبزضُ ّیات هَیَع قبًَى هصکَضددد هؿتقط زض ٍاحس ثجتی تطکوبًچبی تهطفبت هبلکبًِ ٍ ثالهؼبضو هتقبییبى هحطظ گطزیسُ اؾتد لصا هکرهبت هتقبییبى ٍ اهالی هَضز تقبیب ثِ قطح‬ ‫ظیط ثِ هٌظَض اَالع ػوَم زض زٍ ًَثت ثِ فبنلِ ‪ ۱۴‬ضٍظ اگْی هی قَز زض نَضتی کِ اقربل ًؿجت ثِ نسٍض ؾٌس هبلکیت هتقبییبى اػتطایی زاقتِ ثبقٌس‪ ،‬هی تَاًٌس اظ تبضید اًتکبض اٍلیی اگْی‬ ‫ثِ هست زٍ هبُ اػتطاو ذَز ضا ثِ ازاضُ ثجت اؾٌبز ٍ اهالی تطکوبًچبی تؿلین ٍ پؽ اظ اذص ضؾیس ظطف هست یک هبُ اظ تبضید تؿلین اػتطاو ‪،‬زازذَاؾت ذَز ضا ثِ هطاجغ قًبیی تقسین ًوبیٌسد‬ ‫‪ ۰‬قطعٍ ملک ((تمامی یَمگی یاقع زر ریستای یالقًس اغاج )) اسبرش ‪ 15‬تبزیش‬ ‫رئیس کل باوک مزکشی با اعم ایىکٍ رمدش ریدال‬ ‫دُزیًرماٌ سال جاری متًلس ذًاَس دس‪ ،‬تد دت‪:‬‬ ‫اضافٍ بززادت باوکَا اس باوک مزکشی وسبدت بدٍ‬ ‫سال تذدتٍ وصف دسٌ است‪.‬‬ ‫ػلی نبلح اثبزی اظصْصبض کصطز‪ :‬کصوصیصتصِ ّصبی‬ ‫ًقسیٌگی‪ ،‬پبیِ پَلی ٍ انالح ًصظصبم ثصبًصکصی زض‬ ‫ؾبذتبض ثبًک هطکعی ثب ضیبؾت قبئن هقبم ثصبًصک‬ ‫هطکعی تککیل قسُ اؾت ٍ جلؿبت اى ثصطگصعاض‬ ‫هی قَزد زض حَظُ کٌتط تَضم ؾیبؾتّبی ذَثی‬ ‫پیفثیٌی قسُ اؾت ٍ زض حب گفتٍگَ ثب ّیصبت‬ ‫زٍلت ّؿتیندٍی هحَضّبی انالح ًظبم ثبًکی ٍ‬ ‫ؾیبؾتّبی پَلی ضا ًبم ثطز ٍ گفت‪ :‬انالح ضاثُِ‬ ‫زٍلت ثب ثبًک هطکعی ٍ ًظبم ثصبًصکصی یصکصی اظ‬ ‫هحَضّبی الظم ثطای ًظبم ثبًکی اؾت کِ تکبلیا‬ ‫ثَزجِای یکی اظ هَیَػبت هْن زض ایی ظهصیصٌصِ‬ ‫اؾتد‬ ‫‪ -۱‬اقبی حؿیی الَْضزی یبلقَظ اغبجی فطظًس حؿی هتقبیی ٍ هتهطف قکساً یک قُؼِ ظهیی هعضٍػی اظ پالی ‪ -.‬انلی ثِ هؿبحت ‪ ۴۱..‬هتط هطثغ حَظُ ثجت هلک تطکوبًچبی اثتیبػی اظ‬ ‫هبلک ضؾوی ٍضاث اقبی حؿی الَْضزی ثِ کالؾِ ‪ ۵ ۱۱۲۲۱۱۰۰۴۰۴۱.۴۴۴۵۴۱‬اقبی حؿیی الَْضزی یبلقَظ اغبجی فطظًس حؿی هتقبیی ٍ هتهطف قکساً یک قُؼِ ظهصیصی هصعضٍػصی اظ‬ ‫پالی ‪ -.‬انلی ثِ هؿبحت ‪ ..۴۲‬هتط هطثغ حَظُ ثجت هلک تطکوبًچبی اثتیبػی اظ هبلک ضؾوی ٍضاث اقبی حؿی الَْضزی ثِ کالؾِ ‪ -۱ ۱۱۲۲۱۱۰۰۴۰۴۱.۴۴۴۵۴۱‬اقبی حؿیی الَْضزی یبلقَظ‬ ‫اغبجی فطظًس حؿی هتقبیی ٍ هتهطف قکساً یک قُؼِ ثبؽ اظ پالی ‪ -.‬انلی ثِ هؿبحت ‪ ..۴۲‬هتط هطثغ حَظُ ثجت هلک تطکوبًچبی اثتیبػی اظ هبلک ضؾوی ٍضاث اقبی حؿی الَْضزی ثِ‬ ‫کالؾِ ‪ -۰ ۱۱۲.۱۱۰۰۴۰۴۱.۴۴۴۴۲۱‬اقبی حؿیی الَْضزی یبلقَظ اغبجی فطظًس حؿی هتقبیی ٍ هتهطف قکساً یک قُؼِ ثبؽ اظ پالی ‪ -.‬انلی ثِ هؿبحت ‪ ۲۱۰.‬هتط هطثغ حَظُ ثجت هلک‬ ‫تطکوبًچبی اثتیبػی اظ هبلک ضؾوی ٍضاث اقبی حؿی الَْضزی ثِ کالؾِ ‪۱۱۲۲۱۱۰۰۴۰۴۱.۴۴۴۵۴۵‬‬ ‫‪ *۵1۱۱‬تبضید اًتکبضًَثت اٍ ‪ * ۱۰۴۱1۴۱1۱۴ :‬تبضید اًتکبض ًَثت زٍم ‪۱۰۴۱1۴۱1۵۴ :‬‬ ‫رضا وًریسی ‪ -‬رئیس ازارٌ ثبت اسىاز ی اممک تزکماوچای‬ ‫الف ‪ 051‬اَز‬ ‫ریسوامٍ ارک‬ ‫اتُی تحسیس حسیز اذتصاصی اس برش ‪ ۰۲‬تبزیش‬ ‫‪۱۴۰1۰1۱۰۲۴-۱۰۴۱1۱1۲‬‬ ‫ًظط ثط ایٌکِ قکساً یک قُؼِ ظهیی هعضٍػی هفطٍظُ اظ پالی ‪ -۴.1۱۰‬انلی ٍ ثکوبضُ ‪ ۵۱۴‬فطػی ٍاقغ زض قطیِ چکوِ ٍظاى ثرف ‪ -۵۴‬تجطیع ثِ اؾتٌبز ضای قوبضُ‪ ۰.۰. :‬هصَضذصِ‪۲۲1۴.1۵۰ :‬‬ ‫ّیبت قبًَى تؼییی تکلیا هؿتقط زض ثجت اّط ٍ ثِ کالؾِ‪ّ :‬ص‪ ۵.۵1۲.‬ثِ ًبم اؾالم غفبضی چکوِ ٍظاى ٍ قطکبء فطظًس‪ :‬ػلی تبئیس هبلکیت قسُ ٍ تحسیس حسٍز اى تبکٌَى ثِ ػول ًیبهسُ اؾتد لصا ثصِ‬ ‫اؾتٌبز تجهطُ هبزُ ‪ ۱۱‬قبًَى ٍ هبزُ ‪ ۱۱‬ائیی ًبهِ قبًَى تؼییی تکلیا ٍیؼیت ثجتی اضایی ٍ ؾبذتوبًْبی فبقس ؾٌس ضؾوی تحسیس حسٍز پالی فَ زض ضٍظ چْبضقٌجِ هَضذِ‪ ۱۰۴۱1۴۰1۴۱ :‬ؾصبػصت‬ ‫‪ ۱۴‬نجح قطٍع ٍ ثِ ػول ذَاّس اهسدلصا ثسیٌَؾیلِ ثِ هبلکیی هجبٍض اذُبض هیکَز کِ زض هَػس هقطض زض هحل ٍقَع هلک حبیط تب َجق هقطضات ًؿجت ثِ تحسیس حسٍز پالی فَ اقصسام قصَز ٍ‬ ‫هست اػتطاو ثِ ایی اگْی ثطاثط هبزُ ‪ ۵۴‬قبًَى ثجت تب ؾی ضٍظ اظ تبضید تٌظین نَضتوجلؽ تحسیس حسٍز هی ثبقسد ثطاثط هبزُ ‪ ..‬ائیی ًبهِ قبًَى ثجت هؼتطو ثبیس ظطف هست یک هبُ اظ تصبضیصد‬ ‫تؿلین اػتطاو ثِ هطجغ ثجتی‪ ،‬زازذَاؾت ثِ هطجغ شیهالح قًبئی تقسین ًوبیسد زض غیط ایٌهَضت هتقبیی ثجت یب ًوبیٌسُ قبًًَی ٍی هی تَاًس ثِ زازگبُ هطثََِ هطاجؼِ ٍ گصَاّصی ػصسم تصقصسیصن‬ ‫زازذَاؾت ضا زضیبفت ٍ ثِ ازاضُ ثجت تؿلین ًوبیس زض ایٌهَضت ازاضُ ثجت ثسٍى تَجِ ثِ اػتطاو هؼتطو ػولیبت ثجتی ضا ثب ضػبیت هقطضات ازاهِ ذَاّس زازد‬ ‫‪ *110۲‬تارید اوتشار‪۱۰۲۱1۲11۱۲ :‬‬ ‫رئیس ثبت اسىاز ی اممک اَز‪ -‬ابزاَیم وًری‬ ‫ریسوامٍ ارک‬ ‫الف ‪ 07۲‬اَز‬ ‫اتُی تحسیس حسیز اذتصاصی اس برش ‪ ۰۲‬تبزیش‬ ‫‪۱۴۰1۰1۱۱۱۱-۱۰۴۱1۵1۵۴‬‬ ‫ًظط ثط ایٌکِ قکساً یک قُؼِ ثبؽ هفطٍظُ اظ پالی ‪ -۱۵1۱..‬انلی ٍ ثکوبضُ ‪ ۱.۲‬فطػی ٍاقغ زض قطیِ گًَجیک ثرف ‪ -۵۴‬تجطیع ثصِ اؾصتصٌصبز ضای‬ ‫قوبضُ‪ ۴... :‬هَضذِ‪ّ ۱۰۴۴1۴.1۵. :‬یبت قبًَى تؼییی تکلیا هؿتقط زض ثجت اّط ٍ ثِ کالؾِ‪ّ :‬ص‪ ..۴1۲۲‬ثِ ًبم ظیی الؼبثسیی ًهیطی فطظًس‪ :‬ػجبؼ تبئیصس‬ ‫هبلکیت قسُ ٍ تحسیس حسٍز اى تبکٌَى ثِ ػول ًیبهسُ اؾتد لصا ثِ اؾتٌبز تجهطُ هبزُ ‪ ۱۱‬قبًَى ٍ هبزُ ‪ ۱۱‬ائیی ًبهِ قبًَى تؼییی تکلیا ٍیؼیت ثصجصتصی‬ ‫اضایی ٍ ؾبذتوبًْبی فبقس ؾٌس ضؾوی تحسیس حسٍز پالی فَ زض ضٍظ زٍقٌجِ هَضذِ‪ ۱۰۴۱1۴۴1۴۱ :‬ؾبػت ‪ ۱۴‬نجح قطٍع ٍ ثِ ػول ذَاّس اهسدلصا‬ ‫ثسیٌَؾیلِ ثِ هبلکیی هجبٍض اذُبض هیکَز کِ زض هَػس هقطض زض هحل ٍقَع هلک حبیط تب َجق هقطضات ًؿجت ثِ تحسیس حسٍز پالی فَ اقسام قَز ٍ‬ ‫هست اػتطاو ثِ ایی اگْی ثطاثط هبزُ ‪ ۵۴‬قبًَى ثجت تب ؾی ضٍظ اظ تبضید تٌظین نَضتوجلؽ تحسیس حسٍز هی ثبقسد ثطاثط هبزُ ‪ ..‬ائیی ًبهِ قبًَى ثجصت‬ ‫هؼتطو ثبیس ظطف هست یک هبُ اظ تبضید تؿلین اػتطاو ثِ هطجغ ثجتی‪ ،‬زازذَاؾت ثِ هطجغ شیهالح قًبئی تقسین ًوبیسد زض غیط ایٌهَضت هتقصبیصی‬ ‫ثجت یب ًوبیٌسُ قبًًَی ٍی هی تَاًس ثِ زازگبُ هطثََِ هطاجؼِ ٍ گَاّی ػسم تقسین زازذَاؾت ضا زضیبفت ٍ ثِ ازاضُ ثجت تؿلین ًوبیس زض ایٌهَضت ازاضُ‬ ‫ثجت ثسٍى تَجِ ثِ اػتطاو هؼتطو ػولیبت ثجتی ضا ثب ضػبیت هقطضات ازاهِ ذَاّس زازد‬ ‫‪ *110۱‬تارید اوتشار‪۱۰۲۱1۲11۱۲ :‬‬ ‫رئیس ثبت اسىاز ی اممک اَز‪ -‬ابزاَیم وًری‬ ‫الف ‪ ۱1۱0‬تبزیش‬ ‫ریسوامٍ ارک‬ ‫اتُی مًضًع مازٌ ‪ 1‬قاوًن ی مازٌ ‪ ۱1‬اییه وامٍ قاوًن تعییه‬ ‫تکلیف یضعیت اراضی ی ساذتماوُای فاقس سىس رسمی‬ ‫‪۰۴۱1۵1۱۱-۱۰۴۱1۱۴۰1۵1۵۰۵‬‬ ‫پیطٍ اگْی قوبضُ ‪ ٍ ۱۰۴۱1۱1۵۱ –۱۰۴۱1۱۴۰1۵1.۰‬ثطاثط اضای نصبزضُ‬ ‫ّیئت هَیَع قبًَى تؼییی تکلیا ٍیؼیت ثجتی اضایی ٍ ؾبذتوبًْصبی‬ ‫فبقس ؾٌس ضؾوی هؿتقط زض ٍاحس ثجتی تجطیع تهطف هبلکبًِ ٍ ثالهصؼصبضو‬ ‫هتقبییبى هحطظ گطیسُ اؾت لصا هکرهبت هتقبییصبى ٍ اهصالی هصَضز‬ ‫تقبیب ثکطح شیل ثِ هٌظَض اَالع ػوَم زض زٍ ًَثت ثِ فصبنصلصِ ‪ ۱۴‬ضٍظ‬ ‫اگْی هیکَز زض نَضتی کِ اقربل ًؿجت ثِ نسٍض ؾصٌصس هصبلصکصیصت‬ ‫هتقبییبى اػتطایی زاقتِ ثبقٌس هی تَاًٌس اظ تبضید اًتکبض اٍلیی اگْی ثصِ‬ ‫هست ‪ ۵‬هبُ اػتطاو ذَز ضا ثِ ازاضُ ثجت اؾٌبز ٍ اهالی هصحصل تؿصلصیصن‬ ‫ٍضؾیس اذص ًوبیٌسد هؼتطو ثبیس ظطف یکوبُ اظ تبضید تؿلصیصن اػصتصطاو‬ ‫هجبزضت ثِ تقسین زضذَاؾت ثِ زازگبُ ػوَهی هحل ًوصبیصس ٍ گصَاّصی‬ ‫تقسین زازذَاؾت ضا ثِ ازاضُ ثجت هحل تحَیل زّصس زض ایصی نصَضت‬ ‫اقساهبت ثجت هَکَ ثِ اضائِ حکن قُؼی زازگبُ اؾت زض نَضتصی کصِ‬ ‫اػتطاو زض هْلت قبًًَی ٍانل ًگطزز یب هصؼصتصطو گصَاّصی تصقصسیصن‬ ‫زازذَاؾت ثِ زازگبُ ػوَهی هحل ضا اضائِ ًکٌس ازاضُ ثجت هحل هجبزضت‬ ‫ثِ نسٍض ؾٌس هبلکیت هیٌوبیس ٍ نسٍض ؾٌس هبلکیت هصبًصغ اظ هصطاجصؼصِ‬ ‫هتًطض ثِ زازگبُ ًیؿت‬ ‫اتُی اس برش ‪1‬تبزیش‬ ‫‪ -۱‬اقبی زاٍز ًهطی فطظًس غالم حؿی ثصِ ـ ـ ‪۰.۲‬کصسهصلصی‬ ‫‪۴....۱۴.۲۱‬قکساً یکجبه ؾبذتوبى ثوؿبحت ‪ ۱۱۴1۱۱‬هتط هصطثصغ‬ ‫هفطٍظی اظ پالی ‪ ۰۲.۱‬انلی ثرف ؾِ تجطیع ذصطیصساضی اظ هصحصوصس‬ ‫هظلَهی‬ ‫‪ -۵‬اقبی کطین ًهطی فطظًس غالم حؿی ثصِ ـ ـ ‪۰۴۴‬کصسهصلصی‬ ‫‪ ۴....۱۴۰۴.‬قکساً یکجبه ؾبذتوبى ثوؿبحت ‪ .۴1۴۴‬هصتصط هصطثصغ‬ ‫هفطٍظی اظ پالی ‪ ۰۲.۱‬انلی ثرف ‪ ۱‬تجطیع ذصطیصساضی اظ هصحصوصس‬ ‫هظلَهی‬ ‫اتُی اس برش ‪ ۰‬تبزیش‬ ‫‪ -۱‬ذبًن قجٌن جَثٌسی فطظًس اثطاّیصن ثصِ ـ ـ‪ ۱۴۱۵.‬کصسهصلصی‬ ‫‪ ۱۱.۵.۴..۰۴‬قکساً یکجبه ؾبذتوبى ثوؿبحت ‪ ۵۱1۴۰‬هصتصط هصطثصغ‬ ‫هفطٍظی اظ پالی‪ ۵۲‬فطػی اظ ‪۵۵..‬انلی ثرف ‪ ۰‬تجطیع ذصطیصساضی اظ‬ ‫ؾؼیس ضؾتوی‬ ‫ثصِ ـ ـ کصسهصلصی‬ ‫‪ -۰‬ذبًن ّبًیِ هکوَ اهٌسی فطظًس ثْلَ‬ ‫‪۱۱.۱۱..۴۵۴‬قکساً یکجبه ؾبذتوبى ثوؿبحت ‪ ۱۲1۰۰‬هصتصط هصطثصغ‬ ‫هفطٍظی اظ پالی ‪ ۵۲‬فطػی اظ ‪۵۵..‬انلی ثرف ‪۰‬تجطیع ذطیساضی اظ‬ ‫ؾؼیس ضؾتوی‬ ‫‪ -۴‬اقبی هحوس ضیب تَقیط فطظًس ػلی اکجط ثِ ـ ـ ‪ ۲.۴۴۲‬کصسهصلصی‬ ‫‪ ۱۱.۵۱۰۱۴۴.‬قکساً یکجبه ؾبذتوبى ثوؿبحت ‪۱۴‬هتط هطثغ هفطٍظی‬ ‫اظ پالی ‪ ۰۱..‬انلی ثرف ‪۰‬تجطیع ذطیساضی اظ حؿی ًبزضیبى‬ ‫‪ -.‬اقبی ػلی فیى الْی فطظًس هحوس جؼفط ثِ ـ ـ ‪.۵۴۱۱‬کسهلصی‬ ‫‪۱۱.۱.۵.۱۱۱‬قکساً یکجبه ؾبذتوبى ثوؿبحت ‪۱۴‬هتط هطثغ هفطٍظی‬ ‫اظ پالی ‪ ۰۱..‬انلی ثرف ‪ ۰‬تجطیع ذطیساضی اظ حؿی ًبزضیبى‬ ‫‪ -.‬اقبی غالهطیب ّبزی فطظًس ؾصلصیصوصبى ثصِ ـ ـ ‪ ۲‬کصسهصلصی‬ ‫‪ ۴..۲.۴۱۵.۵‬قکساً یکجبه ؾبذتوبى ثوؿبحت ‪ ۱۱۱1۲.‬هتط هصطثصغ‬ ‫هفطٍظی اظ پالی ‪ ۱۱۰‬فطػی اظ ‪..۰۱‬انلی ثرف ‪ ۰‬تجطیع ذطیساضی اظ‬ ‫حؿی زازاـ ظازُ‬ ‫‪ -.‬ذبًن ظّطا فتحی فصطظًصس ثکصیصط ثصِ ـ ـ ‪۰.۴۴‬کصسهصلصی‬ ‫‪۱۱..۴.۰.۰۰‬قکساً یکجبه ؾبذتوبى ثوؿبحت ‪ ۵۴1..‬هصتصط هصطثصغ‬ ‫هفطٍظی اظ پالی ‪..۲۴‬انلی ثرف ‪۰‬تجطیع ذطیصساضی اظ قصْصطزاضی‬ ‫هٌُقِ ‪۰‬‬ ‫اکُی اس برش ‪ 0‬تبزیش‬ ‫‪ -۲‬اقبی هحوس ثبقط ثیطقساض فطظًس ثبثب ثِ ـ ـ ‪ ۱۰۴.‬کصسهصلصی‬ ‫‪ ۱۱.۲.۲.۴۴۴‬قکساً یکجبه ؾبذتوبى ثوؿبحت ‪ .۰‬هتط هطثغ هفطٍظی‬ ‫اظ پالی ‪ ۰.‬فطػی اظ ‪.۱۴.‬انلی ثرف ‪۴‬تجطیع ذطیساضی اظ هصْصسی‬ ‫ػعیع ظازُ‬ ‫‪ -۱۴‬اقبی اؾوبػیل ػبثسیی ظازُ هجبضقیی فطظًس اثطاّین ثِ ـ ـ‪۴‬‬ ‫کسهلی ‪۱.۴۲۴.۰۱.۲‬قکساً یکجبه ؾبذتوبى ثوؿبحت ‪ ۵۴۴1.۰‬هتط‬ ‫هطثغ هفطٍظی اظ پالی ‪۱۴‬فطػی اظ ‪.۲۲.‬انلی ثرف ‪۴‬تجطیعذطیساضی‬ ‫اظ قْطزاضی هٌُقِ ‪۱‬‬ ‫‪ *۱1۱.‬تبضید اًتکبض ًَثت اٍ ‪۱۰۴۱1۴۵1۵۴‬‬ ‫تبضید اًتکبض ًَثت زٍم ‪۱۰۴۱1۴۱1۱۴‬‬ ‫علی پًر‬ ‫رئیس ازارٌ ثبت اسىاز ی اممک مزکشی تبزیش‬ ‫‪7‬‬ ‫ریسوامٍ ارک‬ ‫الف ‪ ۱۰۲۱1۱۰1‬دبستز‬ ‫اتُی تحسیس حسیز اذتصاصی‬ ‫تحسیس حسٍز قکساً یک قُؼِ ظهیی هعضٍػی ثِ پالی ثجتی ‪ ۵.۱۲‬فطػی اظؾٌ ‪ -۵۲‬انلی ٍاقصغ‬ ‫زض ؾیؽ ثرف ‪ ۱.‬تجطیع ثٌبم اقبی غالهطیب اکجطی فطظًس ‪ :‬هحوسػلی زض هَضذِ‪۱۰۴۱1۴۰1۵۴ :‬ؾصبػصت‬ ‫‪ ۴۲:۱۴‬قطٍع ٍ ثِ ػول ذَاّس اهس ثسیٌَؾیلِ ثِ کلیِ نبحجبى اهالی هجبٍض ٍ نبحجبى حقَ اضتصفصبقصی‬ ‫اذُبض هیگطزز تب زض هَقغ تؼییی قسُ حًَض ثْن ضؾبًٌسد اػتطاو هجبٍضیی ٍ نبحجبى حقَ اضتفبقی کصِ‬ ‫زض هَقغ هقطض زض هحل حبیط ًجبقٌس هُبثق هبزُ (‪ ۵۴‬قبًَى ثجت تب ‪ ۱۴‬ضٍظ اظ تحسیصس حصسٍز پصصیصطفصتصِ‬ ‫ذَاّس قس ٍ هُبثق هبزُ (‪ ..‬ائیی ًبهِ قبًَى ثجت هؼتطو ثبیس ظطف هست یک هبُ اظ تصبضیصد تؿصلصیصن‬ ‫اػتطاو ثِ ازاضُ ثجت‪ ،‬زازذَاؾت ثِ هطاجغ شیهالح قًبیی تقسین ًوبیسدزض غیط ایی نَضت هتقبیی ثجت‬ ‫ٍ یب ًوبیٌسُ قبًًَی ٍی هی تَاًس ثِ زازگبُ هطاجؼِ ٍ گَاّی ػسم تقسین زازذَاؾت ضا زضیبفت ٍ ثِ ازاضُ‬ ‫ثجت تؿلین ًوبیسد ٍ ازاضُ ثجت ثسٍى تَجِ ثِ اػتطاو ػولیبت ثجتی ضا ثب ضػبیت هقطضات ازاهِ هی زّسد‬ ‫‪*01۰۱‬تارید اوتشار‪۱۰۲۱1۲11۱۲ :‬‬ ‫رئیس ازارٌ ثبت اسىاز ی اممک دبستز‪ -‬میزصابز مًسًی افشار‬ ‫ریسوامٍ ارک‬ ‫الف ‪ ۲۰۰۲‬مزوس‬ ‫ازارٌ ثبت اسىاز ی اممک حًسٌ ثبت ملک مزوس‬ ‫اگْی هَیَع هبزُ ‪ ۱‬قبًَى ٍهبز‪۱۱‬ائیی ًبهِ قبًَى تؼییی تکلیا ٍیؼیت ثجتی ٍ اضایی ٍؾبذتوبًْبی‬ ‫فبقس ؾٌس ضؾوی‬ ‫ثطاثط ضای قوبضُ‪ّ ۱۰۴۱1۴۱1۱.-۱۰۴۱.۴۱۴۰۴۴۴۴۴۴۵۴۲ :‬یبت هَیَع قبًَى تؼییی تکلیصا ٍیصؼصیصت‬ ‫ثجتی اضایی ٍ ؾبذتوبًْبی فبقس ؾٌس ضؾوی هؿتقط زض ٍاحس ثجتی حَظُ ثجت هلک هطًس تهطفبت هبلکصبًصِ‬ ‫ثالهؼبضو هتقبیی اقبی هیطتقی هَؾَی ًػاز فطظًس‪ :‬هیطجَاز ثکوبضُ قٌبؾٌبهِ‪ ۵۰۱۱ :‬نبزضُ اظ هطًس زض‬ ‫قکساً یکجبه ذبًِ ثِ هؿبحت ‪ ۰۴۴1..‬هتطهطثغ ثِ پالی ‪ ۱۴۴.‬فطػی اظ ‪ -۱۴‬انلی هفطٍظ ٍ هصجصعی‬ ‫قسُ اظ پالی ‪ -۱۴‬انلی ٍاقغ زض زیعج حؿیی ثی ثرف ‪ ۱۴‬تجطیع ذطیساضی اظ هبلک ضؾوی هصبلصکصیصی‬ ‫هکبػی هحطظ گطزیسُ اؾتد لصا ثِ هٌظَض اَالع ػوَم هطاتت زض زٍ ًَثت ثِ فبنلِ ‪ ۱۴‬ضٍظ اگْی هیکصَز‬ ‫زض نَضتی کِ اقربل ًؿجت ثِ نسٍض ؾٌس هبلکیت هتقبیی اػتطایی زاقتِ ثبقٌس هی تَاًٌس اظ تصبضیصد‬ ‫اًتکبض اٍلیی اگْی ثِ هست زٍ هبُ اػتطاو ذَز ضا ثِ ایی ازاضُ تؿلین ٍ پؽ اظ اذص ضؾیس‪ ،‬ظصطف هصست‬ ‫یک هبُ اظ تبضید تؿلین اػتطاو‪ ،‬زازذَاؾت ذَز ضا ثِ هطاجغ قًبئی تقسین ًوبیصٌصسدثصسیصْصی اؾصت زض‬ ‫نَضت اًقًبی هست هصکَض ٍ ػسم ٍنَ اػتطاو َجق هقطضات ؾٌس هبلکیت نبزض ذَاّس قسد‬ ‫‪ *۰1۰۱‬تبضید اًتکبض ًَثت اٍ ‪*۱۰۴۱1۴۵1۵۰ :‬تبضید اًتکبض ًَثت زٍم‪۱۰۴۱1۴۱1۱۴ :‬‬ ‫رئیس ثبت اسىاز ی اممک دُزستان مزوس‪-‬محز کىعاوی حسیه ذلی ٍ‬ ‫ریسوامٍ ارک‬ ‫الف ‪ ۱۰۲۱1۱۱5‬دبستز‬ ‫ازارٌ ثبت اسىاز ی اممک حًسٌ ثبت ملک دبستز‬ ‫اگْی هَیَع هبزُ ‪ ۱‬قبًَى ٍهبز‪۱۱‬ائیی ًبهِ قبًَى تؼییی تکلیا ٍیؼیت ثجتی ٍ اضایی ٍؾبذتوبًْبی‬ ‫فبقس ؾٌس ضؾوی‬ ‫ثطاثط ضای قوبضُ‪ّ ۱۰۴۱1۴۱1۱۴-۱۰۴۱.۴۱۴۰۴۱۱۴۴۴۴.. :‬یبت اٍ هَیَع قبًَى تصؼصیصیصی تصکصلصیصا‬ ‫ٍیؼیت ثجتی اضایی ٍ ؾبذتوبًْبی فبقس ؾٌس ضؾوی هؿتقط زض ٍاحس ثجتی حَظُ ثصجصت هصلصک قصجصؿصتصط‬ ‫تهطفبت هبلکبًِ ثالهؼبضو هتقبیی اقبی هحوساؾوبػیل قطنی فطظًس‪ :‬هحوسػلی ثکوصبضُ قصٌصبؾصٌصبهصِ‪:‬‬ ‫‪ .۵۰.‬نبزضُ اظ قجؿتط زض قکساً یک قُؼِ چْبضزیَاضی هحهَض قؿوتی اظ پالی ‪ ۱۵.‬فصطػصی اظ‬ ‫‪ -۱۱‬انلی ٍاقغ زض ثٌیؽ ثرف ‪ ۱.‬تجطیع ثِ هؿبحت ‪ ۱۱۱۰1..‬هتطهطثغ ذطیساضی اظ ٍضاث قصبؾصن ٍ‬ ‫اثَالفًل ٍ ػلی اکجط فطظًساى ػلیقلی هحطظ گطزیسُ اؾتد‬ ‫لصا ثِ هٌظَض اَالع ػوَم هطاتت زض زٍ ًَثت ثِ فبنلِ ‪ ۱۴‬ضٍظ اگْی هیکَز زض نَضتصی کصِ اقصرصبل‬ ‫ًؿجت ثِ نسٍض ؾٌس هبلکیت هتقبیی اػتطایی زاقتِ ثبقٌس هی تَاًٌس اظ تبضید اًتکبض اٍلیصی اگصْصی ثصِ‬ ‫هست زٍ هبُ اػتطاو ذَز ضا ثِ ایی ازاضُ تؿلین ٍ پؽ اظ اذص ضؾیس‪ ،‬ظطف هست یک هبُ اظ تبضید تؿلین‬ ‫اػتطاو‪ ،‬زازذَاؾت ذَز ضا ثِ هطاجغ قًبئی تقسین ًوبیٌسدثسیْی اؾت زض نصَضت اًصقصًصبی هصست‬ ‫هصکَض ٍ ػسم ٍنَ اػتطاو َجق هقطضات ؾٌس هبلکیت نبزض ذَاّس قسد‬ ‫‪ *۴1۱۱‬تبضید اًتکبض ًَثت اٍ ‪*۱۰۴۱1۴۵1۵۴ :‬تبضید اًتکبض ًَثت زٍم‪۱۰۴۱1۴۱1۱۴ :‬‬ ‫رئیس ازارٌ ثبت اسىاز ی اممک دبستز‪-‬میزصابز مًسًی افشار‬ ‫باوک مزکشی اس کاَش ‪ ۲.۰‬زرصدسی رددس‬ ‫وقسیىگی زر ماٌ ورست امسال ذبز زاز ی اعدم‬ ‫کزز‪ :‬بزرسی ریوس وزخ تًر زر فزیرزیده مداٌ‬ ‫‪ ۱۰۲۱‬وشان میزَس تًر زیاسزٌماٍَ زر ازامدٍ‬ ‫ریوس وشیلی ذًز کٍ اس مُزماٌ ‪ ۱۰۲۲‬اغاس ددسٌ‬ ‫بًز با کاَش وسبی َمزاٌ بًزٌ است‪.‬‬ ‫ثبًک هطکعی گعاضـ تحلیل تحَالت اقتصهصبز‬ ‫کالى ٍ اقساهبت ایی ثبًک زض فصطٍضزیصی هصبُ‬ ‫‪ ۱۰۴۱‬ضا هٌتکط ٍ اػالم کطز‪ :‬ثطضؾی ضًٍس ًطخ‬ ‫تَضم زض فطٍضزییهبُ ‪ً ۱۰۴۱‬کبى هیزّس تصَضم‬ ‫زٍاظزُ هبِّ زض ازاهِ ضًٍس ًعٍلی ذصَز کصِ اظ‬ ‫هْطهبُ ‪ ۱۰۴۴‬اغبظ قسُ ثَز ثب کصبّصف ًؿصجصی‬ ‫ّوطاُ قس؛ الجتِ تَضم ًقُِ ثِ ًقصُصِ ٍ هصبّصبًصِ‬ ‫ًؿجت ثِ هبُ قجل افعایف یبفتِ اًصسدزض ایصی هصبُ‬ ‫گطٍُ کبال ثب یطیت اّویت (‪۴‬د‪ ۰.‬زضنصس ٍ‬ ‫ظیطگطٍُ انلی اى یصؼصٌصی ذصَضاکصی ّصب ٍ‬ ‫اقبهیسًیّب ثب یطیت اّویت (‪۴‬د‪ ۵۴‬زضنس ثصِ‬ ‫تطتیت ثصب افصعایصف تصَضم ‪۲‬د‪۱ ٍ ۵‬د‪ٍ ۰‬احصس‬ ‫زضنسی ًؿجت ثِ هبُ قجل ّوطاُ ثَزًسد اهصب زض‬ ‫ًقُِ هقبثل گطٍُ ذسهت ثب یطیت اّصوصیصت (‬ ‫‪۴‬د‪ ۴۱‬زضنس ثب کبّف ‪۴‬د‪ٍ ۴‬احصس زضنصسی‬ ‫تَضم هبّبًِ هَاجِ گطزیسدزض ّصوصیصی اضتصجصبٌ‬ ‫اگطچِ ظیطگطٍُ هؿکی‪ ،‬اه‪ ،‬ثصط ٍ گصبظ ٍ‬ ‫ؾبیط ؾَذتّب (یطیت اّویت ‪۱‬د‪ ۱.‬زضنس ثب‬ ‫کبّف تَضم هبّبًِ ّصوصطاُ ثصَز‪ ،‬اهصب ثصطذصی‬ ‫ظیطگطٍُ ّبی ذسهتی ًظیط قبذم ذسهت زض‬ ‫گطٍُ ثْساقت ٍ زضهبى ٍ قبذم ذسهصت زض‬ ‫گطٍُ حولًٍقل ثِ تطتیت افعایف تَضم هبّصبًصِ‬ ‫‪۴‬د‪۵ ٍ ۴‬د‪ٍ ۴‬احس زضنسی ضا تجطثِ ًوَزًسد‬ ‫زض حَظُ تجبضت ذبضجی ثب تَجصِ ثصِ اذصجصبض‬ ‫هٌتکطُ زض پبیگبُ اَالع ضؾبًصی گصوصطی َصی‬ ‫فصطٍضزیصی هصبُ ؾصب ‪ ۱۰۴۱‬اضظـ نصصبزضات‬ ‫گوطکی حسٍز ‪.‬د‪ ۱‬هیلیبضز زالض ثَز کِ ًکبًگط‬ ‫افعایف ‪ ۵۴‬زضنسی اى زض هقبیؿِ ثب هبُ هکبثصِ‬ ‫ؾب قجل اؾتداضظـ ٍاضزات گوطکی زض هصبُ‬ ‫هَضز گعاضـ حسٍز ‪.‬د‪ ۵‬هیلیبضز زالض گصعاضـ‬ ‫قسُ اؾت کِ حبکی اظ افعایصف حصسٍز یصک‬ ‫زضنسی اى ًؿجت ثِ فطٍضزییهبُ ؾصب ‪۱۰۴۴‬‬ ‫اؾتد زض هجوَع هتبثط اظ ایی تحَالت‪َ ،‬ی هبُ‬ ‫ًرؿت ؾب جبضی تطاظ ثبظضگبًی گوصطکصی ثصب‬ ‫هبظاز ‪ ..۴‬هیلیَى زالضی ّوطاُ ثصَزد تصحصَالت‬ ‫ثبظاض اضظ (ؾبهبًِ ًیوب ٍ ثبظاض هتککل هصؼصبهصالت‬ ‫اضظی ایطاى زض فطٍضزییهبُ ًکبًگط اى اؾصت‬ ‫کِ زض ایی هبُ‪ ،‬هتَؾٍ ًطخ هبّبًِ فصطٍـ زالض‬ ‫زض ثبظاض حَالِ ٍ اؾکٌبؼ زض هقبیؿِ ثب هبُ قصجصل‬ ‫اظ اى ثب قسضی افعایف ّوطاُ ثَزُ اؾتد‬ ‫زض فطٍضزیی هبُ هصتصَؾصٍ ًصطخ فصطٍـ زالض‬ ‫حَالِ ای ٍ اؾکٌبؼ هٌسضج زض ؾبهبًِ ؾصٌصب ثصِ‬ ‫تطتیت حسٍز ‪۰‬د‪۴ ٍ ۵۰۰‬د‪ّ ۵۴۱‬عاض ضیب ثَز کِ‬ ‫ًؿجت ثِ اؾفٌسهبُ ‪ ۱۰۴۴‬ثِ تطتیت هؼبز ‪۱‬د‪ٍ ۱‬‬ ‫‪۱‬د‪ ۱‬زضنس افعایف ًکبى هصی زّصٌصسدزض ثصبظاض‬ ‫هؿکی ٍ ثط اؾبؼ اَالػبت اذص قسُ اظ ؾبهبًصِ‬ ‫ثجت هؼبهالت اهالی ٍ هؿصتصتصالت ککصَض‪،‬‬ ‫هتَؾٍ قیوت ذطیسٍفصطٍـ یصک هصتصطهصطثصغ‬ ‫ظیطثٌبی ٍاحس هؿکًَی هؼبهلِ قصسُ زض قصْصط‬ ‫تْطاى َی فطٍضزییهبُ ‪ً ۱۰۴۱‬ؿجت ثِ هبُ قصجصل‬ ‫‪۰‬د‪ ۵‬زضنس کبّف یبفت ٍ ًؿجت ثِ هبُ هکصبثصِ‬ ‫ؾب قجل ‪۲‬د‪ ۱.‬زضنس افعایف ضا تجطثِ ًوَزد‬ ‫ایی هقساض زض هقبیؿِ ثب ضقس ًصقصُصِ ثصِ ًصقصُصِ‬ ‫فطٍضزییهبُ ؾب ‪( ۱۰۴۴‬هؼبز ‪.‬د‪ ۲۱‬زضنصس‬ ‫ثِ هطاتت کوتط ثَزُ ٍ هجیی کٌس قسى اّصٌص‬ ‫ضقس قیوت هؿکی پبیصتصرصت زض ؾصب ‪۱۰۴۱‬‬ ‫اؾتد زض ثبظاض ؾْبم ًیع قبذصم کصل ثصَضؼ‬ ‫اٍضا ثْبزاض زض ضٍظ پبیبًی فطٍضزیی هصبُ ‪.‬د‪۱۴‬‬ ‫زضنس ًؿجت ثِ ضٍظ پبیبًی هبُ قصجصل افصعایصف‬ ‫یبفتد الظم ثِ شکط اؾت ؾیبؾتگصاض پَلی ثصب‬ ‫ضنس هؿتوط تحَالت قیوت زاضاییْب ٍ تَجِ ثصِ‬ ‫زاللتْبی اى ثط تتییط ؾُح اًتظصبضات تصَضهصی‪،‬‬ ‫ػٌساللعٍم اقساهبت ؾیبؾتی هٌبؾت ضا زض زؾتَض‬ ‫کبض قطاض ذَاّس زازدزض ذهَل تحَالت ثبظاض‬ ‫ثییثبًکی زض فطٍضزییهبُ ثبیس تَجِ زاقت کصِ‬ ‫زض اثتسای ؾب جبضی‪ ،‬ثب تَجِ ثِ کبّف ًصیصبظ‬ ‫ًقسیٌگی ثبًک ّب ثِ زلیل ػجَض اظ هصبُ پصبیصبًصی‬ ‫ؾب قجل ٍ ّوچٌیی ػسم ثطگعاضی حصطاج ّصبی‬ ‫زٍلتی‪ٍ ،‬جَُ قبثل ػطیِ زض ثبظاض ثیصی ثصبًصکصی‬ ‫افعایف یبفت کِ ًتیجِ ایی اهط افعایف هتَؾصٍ‬ ‫ضٍظاًِ حجن هؼبهالت ٍ تثجیت ًصطخ ثصبظاض زض‬ ‫هحسٍزُ قجلی ثَز کِ ایی اهط کبّف اؾصتصفصبزُ‬ ‫ثبًک ّب ٍ هَؾؿبت اػتجبضی اظ هصٌصبثصغ ثصبًصک‬ ‫هطکعی زض تبهیی هبلی کَتبُهصست ضا زض پصی‬ ‫زاقتدحجن ًقسیٌگی زض پبیبى فصطٍضزیصی هصبُ‬ ‫ؾب ‪ ۱۰۴۱‬هؼبز ‪۴‬د‪ّ ۰.۵۱۰‬عاض هیلیبضز ضیصب‬ ‫ًؿجت ثِ پبیبى ؾب ‪ ۱۰۴۴‬هصؼصبز ‪۵‬د‪ ۴‬زضنصس‬ ‫کبّف یبفتِ اؾصتد ّصوصچصٌصیصی‪ً ،‬صطخ ضقصس‬ ‫زٍاظزُهبِّ ًقسیٌگی زض فصطٍضزیصی هصبُ ‪۱۰۴۱‬‬ ‫هؼبز ‪۵‬د‪ ۱.‬زضنس ثَزُ اؾتد الظم ثِ تَیصیصح‬ ‫اؾت کِ زض حسٍز ‪.‬د‪ٍ ۵‬احس زضنصس اظ ضقصس‬ ‫ًقسیٌگی زض ؾب ‪ ۱۰۴۱‬هطثٌَ ثِ ایبفِ قصسى‬ ‫اَالػبت ذالنِ زفتط کل زاضاییْب ٍ ثسّیّبی‬ ‫ثبًک هْط اقتهبز ثِ اَالػبت ذالنِ زفتط کصل‬ ‫زاضاییّب ٍ ثسّیّبی ثبًک ؾصهصِ (ثصِ ٍاؾصُصِ‬ ‫ازغبم ثبًک ّبی هتؼلق ثِ ًیطٍّصبی هؿصلصح زض‬ ‫ثبًک ؾهِ اؾت ٍ فبقس اثصبض پصَلصی اؾصتدثصِ‬ ‫ػجبضت زیگط زض نَضت تؼسیل اثطات پصَقصف‬ ‫اهصبضی هصصکصَض‪ ،‬ضقصس ًصقصسیصٌصگصی پصبیصبى‬ ‫فطٍضزییهبُ ؾب ‪ً ۱۰۴۱‬ؿجت ثصِ پصبیصبى ؾصب‬ ‫‪ ۱۰۴۴‬هؼبز ‪.‬د‪ ۱۴‬زضنس ثَزُ اؾتد‬ صفحه 6 ‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫وشبوی الکتزیویکی ریسوبمٍ ارک‬ ‫سبیت ریسوبمٍ ارک‪arkonline.ir 9‬‬ ‫سبیت پبیگبٌ خبزی ارک ‪ark-news.ir9‬‬ ‫ایمیل ریسوبمٍ‪ark.tabriz@yahoo.com9‬‬ ‫ایمیل مذیزمسئًل‪eshraghimo@gmail.com 9‬‬ ‫مذیز اجزائی‪ 9‬معصًمٍ حجبسی‬ ‫مجزی سبیت ریسوبمٍ‪ 9‬سبوبس اشزاقی‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫سِ ضٌبِ ‪ ۲1‬خزد د ‪ 1۲ * ۲01۲‬ه ‪ ۱2 * ۱1۱۱‬ضَ ل ‪ * ۲001‬سال س‬ ‫اخببر کًتبٌ یرسشی‬ ‫وبدال ی جًکًییچ در ریالن‬ ‫گبریس بٍ َم رسیذوذ‬ ‫کٌگَ ٍ کاهزٍى حزیفاى حتوال‬ ‫قبل س پزٍ س بِ رٍگَئِ‬ ‫فذر سیَى فَتبال یز ى در تالش ست تدا مدودی‬ ‫قطع کزدى دیذ ر با تین هل رٍگَئِ در یی کطَر‪،‬‬ ‫س جدولدِ‬ ‫یک باسی تذ رکات با تین ّای افزیقای‬ ‫کٌگَ یا کاهزٍى بزگش ر کٌذ‪.‬‬ ‫فیٌال سٍدرس رٍالى گارٍس بیی دٍ هدذید‬ ‫قْزهاً در هزحلِ یک چْارم ًْای بدزگدش ر‬ ‫ه ضَد‪.‬‬ ‫ثِ ًقل اش تبظ‪ ،‬زافبئل ًبدال تٌیػَز اغپبًیابیا‬ ‫دز دیداز دٍز چْبزم زٍالى گبزٍظ‪ ،‬فلیکاع‬ ‫اٍگس الیبغین کبًبدای زا ؾکػا داد ٍ ثاِ‬ ‫هسحلِ یک چْبزم ًْبی ایی هػابثاقابا زاُ‬ ‫یبف ‪ .‬دز هسحلِ یک چاْابزم ًاْابیا ‪ ،‬ایای‬ ‫تٌیػَز اغپبًیبی ثِ هصبف ًَاک جَکاٍَیا‬ ‫هسد ؾوبزُ یک جاْابى ٍ راْاسهابى زٍالى‬ ‫گبزٍظ خَاّد زف ‪.‬‬ ‫ًبدال ‪ ۵۳‬غبلِ ثب ‪ ۱۹‬عٌَاى رْسهبًا اًاناوای‬ ‫حسفِای تٌیاع )‪(ATP‬دز زتاجاِ جاٌانان‬ ‫زًکیٌگ جْبً راساز دازد‪ .‬ایای تاٌایاػاَز‬ ‫اغپبًیبی دز ایی فصل رْسهبى هػبثقابا اشاد‬ ‫اغتسالیب ؾد ٍ زکَزد تعداد رْسهبً ّبی خَد‬ ‫زا دز گسًد اغلن ثِ ‪ ۱۹‬رْسهابًا زغابًاد‪ .‬اش‬ ‫عسف حسیف ًبدال دز دٍز رجل تنسثِ شیابدی‬ ‫ًداؾ ‪ .‬اٍجی اغتسالیب ‪ ۱۲۱۱‬اٍلیی گسًد اغلان‬ ‫دٍزاى حسفِ ای اٍگس‪-‬الیبغین ثَد‪ ،‬جبی کاِ‬ ‫اٍ ثِ یک چْبزم ًْبی زغید ٍ دز اًنب ثاساثاس‬ ‫داًیل هدٍدف زٍغ ؾکػ خَزد‪.‬‬ ‫خذاحبفظی اشک ببر‬ ‫مبرسلً بب رئبل در بزوببئً‬ ‫ثب لغَ ثبشی تدازکبت تین هل فَتجبل ایساى ثب کبًابدا‪،‬‬ ‫ثسًبهِّبی اهبدُ غبشی تین هل ایساى دز ًالاػاتایای‬ ‫فیفبدی رجل اش جبم جْبً ‪ ۱۲۱۱‬رغس کبهاال دچابز‬ ‫تغییس ٍ تحَل ؾد‪.‬‬ ‫تین هل ایساى رساز اغ ازدٍی خَد زا اغبش کٌد ٍ‬ ‫ثِ جبی غفس ثِ کبًبدا‪ ،‬ثسگصازی کوپ توسیاٌا دز‬ ‫کؿَز رغس جیؽ ثیٌ ؾدُ اغ ‪.‬‬ ‫هػئَالى فدزاغیَى دز زٍشّبی گرؾتِ اعالم کاسدُ‬ ‫ثَدًد کِ ثِ دًجبل یبفتی حسیفبى افسیقبی ٍ اًانابم‬ ‫ثبشی تدازکبت ثب تینّبی اش ایی ربزُ دز کؿَز رغس‬ ‫هذ فع بزسیل رئال هادریذ بِ دٍر ى حضدَر‬ ‫خَد در یی تین پایاى د د بذٍى اًکِ هقدددذ‬ ‫بعذی خَد ر هطخص کٌذ‪.‬‬ ‫ثِ ًقل اش اغپَزا‪ ،‬ثب ٍجَد اًکِ جیؽ اش ایای‬ ‫اعالم ؾد کِ هبزغلَ راسازدادؼ زا ثاب زئابل‬ ‫هبدزید تودید خَاّد کسد اهب ایی ثبشیکای اش‬ ‫جبیبى دٍزاى خَد دز کْکؿبً ّب خجس داد‪.‬‬ ‫دز هساغو کِ ثبؾگبُ زئبل هبدزید دز ثسًبثئاَ‬ ‫ثسای رْسهبً تین دز لیگ راْاسهابًابى ازٍجاب‬ ‫ثسگصاز کسد‪ ،‬هبزغلَ دزحبلا کاِ اش غاَی‬ ‫َّادازاى تؿَیق ؾد ثب چؿاوابى اؾاک ثابز‬ ‫خداحبفظ خَد زا اعالم کسد‪.‬‬ ‫اٍ گف ‪ً :‬بزاح ّػتن کِ خاجاس زفاتاٌان زا‬ ‫اعالم ه کٌن ثب ایی حبل ؾت ثبؾکَّ ثاسای‬ ‫زئبل اغ ‪ ،‬چسا کِ یک رْسهبًا دیاگاس دز‬ ‫لیگ رْسهبًبى ازٍجب زا جؿی ه گیسد‪.‬‬ ‫بًستًن حزیف گلذن استیت‬ ‫در فیىبل ‪NBA‬شذ‬ ‫تین بَستَى سلتیکس پس س ‪ ۲۱‬سال بِ فیدٌدال‬ ‫‪NBA‬ر ُ یافت تا حزیف گلذى ستیت ضَد‪.‬‬ ‫ثبشی ّفتن (اخس) اش فیٌبل کاٌافاساًاع ؾاس‬ ‫لیگ ثػکتجبل ‪NBA‬صجح دیسٍش (دٍؾٌجاِ)‬ ‫‪ ۱‬خسداد ‪ ۹۰۲۹‬ثسگصاز ؾد کِ دز جبیبى‪ ،‬تایان‬ ‫ثَغتَى غلتیکع هَفق ؾد ثب حػابه ‪- ۹۲۲‬‬ ‫‪ ۱۹‬حسیف خَد هیبه ّی زا ؾکػ دادُ ٍ‬ ‫ثِ عٌَاى دٍهیی تین زاّ فیاٌابل ایای فصال‬ ‫‪NBA‬ؾَد‪.‬‬ ‫دز ایی دیداز جیو ثبتلس ٍ ثن ادثابیاَ ثاِ‬ ‫تستیت ثب کػت ‪ ۱۳ ٍ ۵۳‬اهتیابش غاتابزُ ّابی‬ ‫هیبه ّی ثَدًد‪ ،‬اهب ًتَاًػتٌد هبًع ؾکػا‬ ‫یبزاى خَد ؾًَد‪ .‬ثسای تین ثَغتَى غلتیاکاع‬ ‫ًیص جیػَى تیتن ‪ ،‬جیلی ثساٍى ٍ هابزکاَظ‬ ‫اغوبزا ثِ تستیت ‪ ۱۰ ٍ ۱۰ ،۱۹‬اهاتایابش ثاِ‬ ‫دغ اٍزدًد‪.‬‬ ‫) ‪ * 0012 :‬ورزش و گردشگری‬ ‫در مًسٌَبی علمی بزتز‬ ‫جُبن چٍ میگذرد؟‬ ‫ّػتٌد‪.‬‬ ‫حػی کبهساً فس دثیس کل فدزاغیاَى ایاساى خاجاس‬ ‫جدیدی زا زغبًِای ٍ عٌَاى کسد کِ ایی فدزاغیاَى‬ ‫دز حبل هراکسُ ثب فدزاغیَى ازٍگَئِ اغ ‪ .‬ثِ گفتاِ‬ ‫کبهساً فس‪ ،‬ایساى دز تالؼ اغ تب اش کؿاَز راغاس‬ ‫زاّ ازٍگَئِ ثؿَد ٍ زٍش ‪ ۱۹‬یب ‪ ۱۱‬خسداد دیادازی‬ ‫تدازکبت زا ثب تین هلا ازٍگاَئاِ اًانابم ثادّاد‪.‬‬ ‫ّوچٌیی ایساى رصد دازد دز صَزا اهاکابى‪ ،‬یاک‬ ‫ثبشی دیگس دز ّوبى کؿَز ازٍگَئِ ثسگصاز کٌد تاب‬ ‫غفس عَالً ثِ اهسیکبی التیی ثب ثیؿتسیی دغاتابٍزد‬ ‫ّوساُ ثبؾد‪.‬‬ ‫اش غَی دیگس‪ ،‬زایصً ثاب کؿاَزّابی افاسیاقابیا‬ ‫ّوچٌبى اداهِ دازد‪ .‬ثب دزخَاغ دزاگبى اغکَچی‬ ‫غسهسث تین هل ایساى‪ ،‬دز صاَزا فاساّان ؾادى‬ ‫ؾسایظ تین کؿَزهبى رجل اش تسک رغاس ثاِ غاوا‬ ‫ازٍگَئِ‪ ،‬دیدازی تدازکابتا زا ثاب یاک کؿاَز‬ ‫افسیقبی دز دٍحِ اًنبم خَاّد داد‪.‬‬ ‫هیشباًاى هسابقات‬ ‫کطت ًَجَ ًاى جْاى هطخص ضذًذ‬ ‫سزهزب تین هل بسکتبال بدا ٍیدلد دز‬ ‫یز ى موی توجدیدذ س یدودلدکدزد‬ ‫ضاگزد ًص در هسابقات اسیا ٍ قیاًَسیِ‬ ‫گفت‪ :‬یی تین با بزخ ًتایج ًطاى د د‬ ‫کِ ه تَ ًذ در هسابقات جْاًد ّدن‬ ‫رٍی سکَ بزٍد‪.‬‬ ‫تین هل ثػکتجبل ثب ٍیلچس هسداى ایاساى‬ ‫کِ دز هػبثقبا راْاسهابًا اغایاب ٍ‬ ‫اریبًَغیِ ثِ هیصثبً تبیلٌد ؾسک داؾ ؾٌجِ گرؾتِ ثب کػات عاٌاَاى ًابیات‬ ‫رْسهبً ٍ ّوچٌیی غْویِ حضَز دز هػبثقبا جْبً ‪ ۱۲۱۱‬اهبزاا ثِ کبز خَد‬ ‫دز ایی زربث ّب جبیبى داد‪ .‬ایی عٌَاى ًتینِ کػت ‪ ۹‬جیسٍشی ٍ تٌْب هتحول ؾدى‬ ‫دٍ ثبخ دز تبیلٌد ثَد‪.‬‬ ‫هػعَد فالح غسهسث تین هل ثػکتجبل ثب ٍیلچس ایساى دز گفتگَ ثب خجسًگبز هْاس‬ ‫ثب اؾبزُ ثِ عولکسد تیوؽ دز ایی زربث ّب گف ‪ :‬هب دز دیداز اٍل هقبثل اغتسالیاب‬ ‫کِ ثب توبم تَاى دز زربث ّب حبضس ؾدُ ثَد‪ ،‬ثب ًتینِ ‪ ۹۱‬ثِ ‪ ۹۰‬ؾکػ خَزدین‪.‬‬ ‫ایی ًتینِ ثبعج تعنت ثػیبزی اش تینّبی ؾسک کٌٌدُ ٍ ثاسگاصازکاٌاٌادگابى‬ ‫هػبثقبا ؾد چسا کِ تین ایساى دز ثبشی ّبی جبزالوپیک هقبثل ّویی تین اغتسالیاب‬ ‫ثب ًتینِ ‪ ۶۹‬ثِ ‪ ۵۱‬ؾکػ خَزدُ ثَد‪.‬‬ ‫‪ ۱‬باسیکی تین هل ٍ لیبال ) ر ّ‬ ‫ردٍی صزبستاى تکویل ضَد‪.‬‬ ‫سزدبیز‪ 9‬سبولی اشزاقی‬ ‫تبسیس ‪ - 0261 9‬سمیىٍ اوتشبر ‪ 9‬فزَىگی ‪َ -‬ىزی ‪ -‬ادبی ‪ -‬علمی‬ ‫کذپستی‪ - 4052536129‬تلفه‪24301608 - 24310803 )130(9‬‬ ‫تلفبکس‪ - 24301605 9‬شمبرٌ َمزاٌ ‪180330455719‬‬ ‫وشبوی ‪ 9‬تبزیش خیبببن اسادی‪ -‬خیبببن مبراالن وزسیذٌ بٍ میذان فذک‬ ‫دفتز ریسوبمٍ ارک ‪ -‬چبپخبوٍ‪ 9‬پزویبن تبزیش‬ ‫یز ى‬ ‫تین هل بسکتبال با ٍیل ز در هسابقات‬ ‫جْاً ّن رٍی سکَ ه رٍد‬ ‫‪ ۱‬باسیکی جاهاًذُ تین هل‬ ‫صزبستاى ضذًذ‬ ‫ٍ دٍم ( ٍتَس یکیٌج‬ ‫یل ) * ضوارُ ( سای‬ ‫مذیز مسئًل یصبحب امتیبس‪ 9‬محمذ اشزاقی‬ ‫ضْزّای سدتداًدبدَل‬ ‫تزکیِ ٍ بَیٌس ایدزس‬ ‫ارص ًتیی بدِ یدٌدَ ى‬ ‫هیشباى رقدابدت ّدای‬ ‫کطت سیدز ‪ ۲۱‬سدال‬ ‫جْاى در سدال ّدای‬ ‫‪ ۱1۱0 ٍ ۱1۱1‬هعدزفد‬ ‫ضذًذ‪.‬‬ ‫اتحبدیِ جْبً کؿتا‬ ‫اعااالم کااسد ؾااْااس‬ ‫اغتبًجَل تاسکایاِ کاِ‬ ‫اخیسا هیصثبى هػبثقابا‬ ‫زًکیٌگ یبؾبزدٍغَ ثَدُ ثِ عٌَاى هیصثبى زربث ّابی جاْابًا شیاس ‪ ۹۹‬غابل‬ ‫(ًَجَاًبى) جْبى دز غبل ‪ ۱۲۱۵‬اًتلبه ؾدُ اغ ‪.‬‬ ‫ّوچٌیی ثِ دلیل تَغعِ کؿت دز اهسیکبی جٌَث هیصثبً هػبثاقابا جاْابًا‬ ‫ًَجَاًبى دز غبل ‪ ۱۲۱۰‬ثِ ؾْس ثَیٌع ایسظ ازضاًتیی غپسدُ ؾد‪.‬‬ ‫ّوچٌیی هػبثقبا کؿت ًَجَاًبى رْسهبً جْبى دز غبل ‪ً ۱۲۱۱‬یص دز ؾْاس زم‬ ‫کؿَز ایتبلیب ثسگصاز ه ؾَد‪.‬‬ ‫ٍ لیبال یاسم‬ ‫بلگز د ضذًذ تا تزکیب ‪ً ۲0‬فزُ یدی تدیدن در‬ ‫اغوبعیل هػبفس ٍ اهیی اغوبعیلًطاد جع اش ثسعسف ؾدى هؿکل خسٍ اش کؿَز‬ ‫ٍ اًنبم اهَز ادازی الشم اش عسیق فسٍدگبُ اهبم خویٌ (زُ) زاّ ثلگساد ؾدًد‪.‬‬ ‫ثدیی تستیت تسکیت ‪ً ۹۰‬فسُ تین هل ٍالیاجابل ایاساى دز ازدٍی ثاسٍى هاسشی‬ ‫صسثػتبى ٍ ّفتِ ًلػ لیگ هل ّب تکویل ؾد ٍ ثبشیکٌبى توسیٌبا خَد زا شیس‬ ‫ًظس ثْسٍش عغبی غسهسث تین هل جیگیسی خَاٌّد کسد‪.‬‬ ‫هحودعبّس ٍادی‪ ،‬عل زهضبً ‪ ،‬زضب عبثدیٌ ‪ ،‬اهیسحػیای تاَخاتاِ‪ ،‬هاحاساه‬ ‫هلک غسخ ‪ ،‬اغوبعیل هػبفس‪ ،‬اهیی اغوبعیلًاطاد‪ ،‬هاستضا ؾاسیافا ‪ ،‬هایاالد‬ ‫عجبدی جَز‪ ،‬اهیسحػیی اغفٌدیبز‪ ،‬هْدی جلَُ‪ ،‬صابثاس کابظاوا ‪ ،‬هاحاوادزضاب‬ ‫حضساجَز ٍ هحودزضب هَذى ‪ ۹۰‬ثبشیکی تین هل دز ّفتِ ًلػ لیگ هل ّب‬ ‫ّػتٌد‪.‬‬ ‫تین هل ٍالیجبل ایساى عالٍُ ثس توسیٌبا خَد دز ایی ازدٍ‪ ۱ ،‬دیداز تدازکبت دز‬ ‫غبع ‪ ۰۳ ٍ ۹۱‬دریقِ ثِ ٍر ایساى زٍشّبی چْبزؾٌجِ ٍ جٌج ؾاٌاجاِ ‪۹۱ ٍ ۹۹‬‬ ‫خااسداد ثااسگااصاز‬ ‫خَاّد کسد‪.‬‬ ‫هااسداى ٍالاایااجاابل‬ ‫ایساى جوعِ ؾات‬ ‫‪ ۹۵‬خسداد ثلاگاساد‬ ‫زا ثِ هقصد ثسشیلیب‬ ‫تااسک خااَاّااٌااد‬ ‫کااسد ٍ ثاابهااداد‬ ‫یااکااؿااٌااجااِ (‪۹۳‬‬ ‫خسداد) ٍازد ؾْاس‬ ‫ثسشیلیاب خاَاّاٌاد‬ ‫ؾد‪.‬‬ ‫ّفتِ ًلػ لیگ هل ّب اش ‪ ۹۹‬تب ‪ ۱۱‬خسداد دز ایی ؾْس جیگیسی ه ؾَد ٍ تایان‬ ‫هل ٍالیجبل ایساى ثِ تستیت ثِ هصبف تینّبی چیی‪ّ ،‬لٌد‪ ،‬اغتسالیب ٍ ضاجی ه زٍد‪.‬‬ ‫غید عصااهلل ضسغبه ثب اؾبزُ ثِ غفس رسیتالاَراَ‬ ‫اهبهعل زحوبى‪ ،‬زئیع جوَْزی تبجایاکاػاتابى ثاِ‬ ‫تْساى گف ‪ :‬دز غفس زئیع جوَْز ثِ تبجیاکاػاتابى‬ ‫تفبّوٌبهِ ای ثب هػئَل گسدؾگسی اى کؿاَز اهضاب‬ ‫ؾد ٍ کلیبا ّوکبزی دٍ عسفِ زا دز اى تفبّوٌابهاِ‬ ‫زٍؾی کسدین‪ .‬دز غفس زئیع جوَْز تبجیکػتبى ثاِ‬ ‫کؿَزهبى ثسًبهِ اجسای کِ ثسای اى تْیاِ ؾادُ زا‬ ‫اهضب ه کٌین‪.‬‬ ‫ٍی گف ‪ :‬غع ؾدُ جصئیبا ارداهابا اجاسایا ٍ‬ ‫خالّبی کِ ٍجَد دازد زا ثسای عوالایابتا کاسدى‬ ‫زٍاثظ دٍ کؿَز دز حاَشُ گاسدؾاگاسی دز ایای‬ ‫تفبّوٌبهِ زٍؾی کٌین‪ .‬کؿَز تبجیکػاتابى فابزغا‬ ‫شثبى اغ ٍ هسدم هب دٍغ دازًد ثِ اًاناب ثاسًٍاد‬ ‫چَى زاح تس ه تَاًٌد ازتجبط ثگیسًاد اًاْاب ًایاص‬ ‫دٍغ دازًد ثِ ایساى ثیبیٌد هب ثِ دًجبل ایی ّػتین کِ‬ ‫گسدؾگسی زا ثسای کؿَزّبی ّوػبیِ ازشاى ٍ تاب‬ ‫جبی هوکی گسدؾگسی شهیٌ زا تقَی کٌین‪.‬‬ ‫ضسغبه گف ‪ :‬ه خَاّین گسدؾاگاساى خابزجا‬ ‫ثتَاًٌد ثِ صَزا شهیٌ ثب اتَثَتفبّان ًابهاِ ٍشازا‬ ‫گسدؾگسی‬ ‫با ساسهاى هَر ر م‬ ‫بز ی ساخت س ئزسز‬ ‫ظ حت ثب خَدزٍّبی خَد ثاِ ایاساى ثایابیاٌاد ٍ‬ ‫ؾْسّبی هلتلف زا ثجیٌٌد ٍ ّصیٌِّبیؿبى کوتس ؾادُ‬ ‫هَسُّا ‪ ۲0‬خزد د تعطیل ّستٌذ‬ ‫ثااٌااب ثااس اعااالعاایااِ ٍشازا‬ ‫هیساث فسٌّگ ‪ ،‬گسدؾگاسی ٍ‬ ‫صٌبیعدغت توبه هاَشُ ّاب ٍ‬ ‫غبی هَشُّبی تح جاَؾاؽ‬ ‫ٍشازتلبًِ دز زٍش ‪ ۹۰‬خاسداد‬ ‫تعغیل ّػتٌد‪.‬‬ ‫ثِگصازؼ خجسگصازی هاْاس ثاِ‬ ‫ًقل اش هسکص زٍاثظ عواَها ٍ‬ ‫اعاااال زغااابًااا ٍشازا‬ ‫هیساثفسٌّگ ‪ ،‬گسدؾگسی ٍ صٌبیعدغت ‪ ،‬ثٌب ثس ایی اعالعیِ هغبثق غابل ّابی‬ ‫رجل‪ ،‬چْبزدّن خسدادهبُ هصبدف ثب غبلسٍش زحل ثٌیبًگراز اًقااله اغاالها‬ ‫حضسا اهبم خویٌ (زُ)‪ ،‬توبم هَشُّب ٍ غبی هَشُّبی (جبیگبُّبی حج هل‬ ‫ٍ جْبً ) تح جَؾؽ ٍشازا هیساثفسٌّگ ‪ ،‬گسدؾگسی ٍ صٌبیعدغتا دز‬ ‫غساغس کؿَز تعغیل اغ ‪.‬‬ ‫هَشُّبی علَم‪ ،‬هکبً ثسای ًوبیؽ دغاتابٍزدّابی‬ ‫علن ٍ فٌبٍزی ّػتٌد ٍ تالؼ ه کٌٌد شهایاٌاِ غابش‬ ‫گػتسؼ تفکس ٍ تعقل دز ثیی رؿسّابی هالاتالاف‬ ‫هسدم ثبؾٌد‪ .‬دز ایی هَشُّب تالؼ ه ؾَد ثب ایانابد‬ ‫یک هحیظ اهَشؾ خاالرابًاِ‪ ،‬شهایاٌاِ زا ثاسای‬ ‫هؿبزک افساد ثِ ٍیطُ کَدکبى ٍ ًاَجاَاًابى دز‬ ‫فسایٌد یبدگیسی علن ثِ ؾیَُای ًَیی فساّن کٌٌد‪.‬‬ ‫ثِ گصازؼ ایػٌب‪ ،‬اٍلیی تصَیسی کِ جع اش ؾٌیادى‬ ‫هَشُ دز ذّی ؾکل ه گیسد‪ ،‬یاک غابلای جاس اش‬ ‫گٌنیٌِ ّبی کَچک ٍ ثصزگ ثبغتبًا اغا کاِ‬ ‫دزٍى هحفظِّبی ؾیؿِای هحصَز ؾدُاًد‪ .‬ؾابیاد‬ ‫ثتَاى ادعب کسد‪ٌّ ،‬گبه کِ هلبعجبى هاَشُ ّاب دز‬ ‫ایی هکبىّب رساز ها گایاسًاد‪ ،‬دز زٍایا ّاب ٍ‬ ‫داغتبىّبی غس ه ؾًَد کِ اش گرؾتِ تب ثِ اهسٍش‬ ‫ًقل ؾدُاًد‪.‬‬ ‫اهب هَشُّب فاقاظ ؾابهال هاَشُ ّابی تابزیالا ‪،‬‬ ‫ثبغتبى ؾٌبغ ‪ ،‬هسدم ؾٌبغ ٍ ّاٌاسی ًایاػاتاٌاد ٍ‬ ‫هَشُ ّبی علَم ٍ فٌَى ّن جبیگابُ ٍیاطُ ای ثایای‬ ‫هلبعجبى دازًد‪ .‬هَشُّبی علاوا ‪ ،‬هاْان تاسیای ٍ‬ ‫فعبلتسیی هَشُّب ّػتٌد‪ .‬هَشُّبی علَم ٍ فٌَى رجل‬ ‫اش اًکِ یک هحیظ ًوبیؿ ثبؾٌد‪ ،‬یاک هاحایاظ‬ ‫اهَشؾ ّػتٌد کِ ّدف اصل اًْب اینبد فضبیا‬ ‫ثسای هؿبزک افساد دز فسایٌد یبدگیسی عالان ثاِ‬ ‫ؾیَُای ًَیی اغ ‪ .‬اهسٍشُ عساح هَشُّبی علَم‪،‬‬ ‫یبدگیسًدُهحَز ّػتٌد ٍ اهاَشؼ دز ایای ًاَ‬ ‫هَشُّب‪ ،‬اش ؾٌیدى ثِ غو دیدى ٍ اشهبیؽ کاسدى‬ ‫غَ جیدا کسدُ تب یبدگایاسی جابیاداز‪ ،‬عاوایاق ٍ‬ ‫کبزثسدی ؾَد‪.‬‬ ‫زٍشگبزی فقظ ثِ ؾٌیدى صدای هلبعتهبى ثػٌادُ‬ ‫ه کسدین‪ ،‬اهب اهسٍش ثب اغتفبدُ اش فاٌابٍزی تالافای‬ ‫ّوساُ ٍ ایٌتسً ‪ ،‬ه تَاًین ثب کیلاَهاتاسّاب دٍزتاس‪،‬‬ ‫توبظ تصَیسی داؾتِ ثبؾین‪ .‬تاحاقاق ایای زٍیاب‪،‬‬ ‫ثلؿ اش زغَخ علن ٍ فٌبٍزی دز توبم جٌجاِ ّابی‬ ‫شًدگ ثؿس اغ ‪ .‬تلفی ّوساُ‪ ،‬گن ّبی َّؾوٌد‬ ‫ٍ ّس تنْیصات کِ دز اختیبز دازین ثِ ًحاَی ًػال‬ ‫ًَیی ٍغبیل ردیو ّػتٌد کِ ثب گرز شهابى دٍزاى‬ ‫ثِ تکبهل زغیدُاًد‪ .‬توبم ٍغبیالا کاِ اهاسٍش دز‬ ‫دغ دازین‪ً ،‬ػل ردیو دازًد کِ ثاب غایاوابیا‬ ‫جدید ظَْز کسدُ اًد؛ ّوچٌیی هٌجع الْبم غابخا‬ ‫ٍغبیل جدید ؾدُاًد‪ .‬اؾٌبی ثب غیس تبزیل علن ٍ‬ ‫فٌبٍزی‪ ،‬ثب هؿبّدُ ٍ لوع ٍغبیال هالاتالاف دز‬ ‫هَشُّبی علن ٍ فٌبٍزی هیػس اغ ‪.‬‬ ‫هَسُ تلفدی گدزیدذلد‬ ‫)‪Museum‬‬ ‫‪(Gridley Telephone‬‬ ‫هَشُ ّبی علَم ٍ فٌبٍزی ثاِ هاٌاظاَز اهاَشؼ ٍ‬ ‫فسٌّگ غبشی عساح ؾدُ اًد تب ثاتاَاًاد عالان ٍ‬ ‫فٌبٍزیّبی جدید‪ ،‬ردین ٍ حت ایٌدُ زا ثاِ هایابى‬ ‫هسدم ثیبٍزًد‪ .‬تنسثِ ؾیسیی ردم شدى دز گرز شهابى‬ ‫ٍ هؿبّدُ غیس تحَل یبفتِّبی علاوا ها تاَاًاد‬ ‫هَضَع جراه ثبؾد کِ ثِ ٍاغاغاِ هاَشُ ّابی‬ ‫علو هیػس ؾدُ اغ ‪ .‬ایی هاَشُ ّاب دز غاساغاس‬ ‫جْبى‪ ،‬هیصثبى عالروٌداى ثِ علن ّػتاٌاد ٍ تاالؼ‬ ‫ه کٌٌد شهیٌِ غبش گػتسؼ تفکس ٍ تعقال دز ثایای‬ ‫گسٍُ ّبی هلتلف هلبعجبى ثِ ٍیاطُ کاَدکابى ٍ‬ ‫ًَجَاًبى ثبؾٌد‪.‬‬ ‫تالش بز ی رًٍق گزدضگزی رس ى بیی‬ ‫یز ى ٍ تاجیکستاى‬ ‫ٍسیز هیز ثفزٌّگ ‪ ،‬گزدضگزی ٍ صٌایع دسدتد در‬ ‫استاًِ سفز رئیس جوَْری تاجیکستاى بِ یز ى گفت‪:‬‬ ‫بِ دًبال گزدضگزی کنّشیٌِ بیی یز ى ٍ تاجیکستداى‬ ‫ّستین‪.‬‬ ‫س تجزبِ پَضیذى لباس فضای‬ ‫د یٌاسَرّا در هَسُّای یلَم‬ ‫تدا قدذم سدى بدا‬ ‫هَسُ هل‬ ‫تب عوال گسدؾگسی ازشى ریو فساّن ؾَد‪ .‬ثػیابزی‬ ‫اش تبجیکّب ثِ خبعس کیفی ٍ غغح ثبالی دزهابًا‬ ‫ٍ ثْداؾت ایساى هبیل ّػتٌد ثِ کؿَزهبى ثیبیٌد‪.‬‬ ‫تفاّنًاهِ ٍس رت گزدضگزی‬ ‫با ساسهاى هَر ر م بز ی ساخت س ئزسز‬ ‫هذیزکل سزهایِگذ ری ٍس رت هیز ث فزٌّگ گفت‪ :‬طبق تفاّدن هدیداى ٍس رت‬ ‫گزدضگزی ٍ ساسهاى هَر ر م ٍس رت جْاد کطاٍرسی‪ ،‬یجاد س ئدزسدز ّدا در‬ ‫دستَر کار قز ر گزفت‪.‬‬ ‫ثِ ًقل اش ٍشازا هیساثفسٌّگ ‪ ،‬گسدؾگسی ٍ صٌبیاع دغاتا ‪ ،‬احاواد تاناسی‬ ‫اظْبزداؾ ‪ :‬ثب تَجِ ثِ تبکید ٍ توسکص دٍل غیصدّن ثس تَغعِ شائسغساّب‪ ،‬یاکا‬ ‫اش ارداهبا شیسثٌبی ٍ ضسٍزی فساّن اٍزدى ثػتس هػبعد ثسای غسهبیِگرازی دز‬ ‫ایی شهیٌِ ثَدُ اغ کِ اش غَی ادازُکل غسهبیِگرازی‪ ،‬شیسغبخ ّب ٍ هاٌابعاق‬ ‫ًوًَِ گسدؾگسی ٍشازا هَزد جیگیسی رساز گسف ‪.‬‬ ‫ٍی ثب اغتٌبد ثِ ائییًبهِ اینبد‪ ،‬اصالح‪ ،‬تکویال‪ ،‬دزجاِ ثاٌادی ٍ ًاسخ گارازی‬ ‫تاغیػبا گسدؾگسی‪ ،‬شائسغساّب زا یک اش هساکص اربهت خَدجریسای عٌَاى کاسد‬ ‫ٍ افصٍد‪ :‬دز زاغتبی غسهبیِگرازی ٍ تَغعِ شائسغساّب ّوکبزی ثب غابشهابى اهاَز‬ ‫ازاض اًنبم گسف تب ثس اغبظ ائیی ًبهِ ًصبه‪ ،‬ازاض هل ربثال ٍاگارازی ثاِ‬ ‫عسح ّبی گسدؾگسی کِ دز اختیبز ایی غبشهبى ّػاتاٌاد دز رابلات زاُ اًاداشی‬ ‫شائسغساّب هَزد ثْسُثسدازی رساز گیسًد‪.‬‬ ‫تِ پاپا ٍلیٌگتَى‬ ‫ٍرت اش هَشُ هل صحج ه کٌین‪ ،‬غبختبزی غٌت‬ ‫دز ذّی ؾکل ه گیسد‪ ،‬اهب دز ازتجبط ثب ایی جدیادُ‬ ‫ثبید غبختبزؾکٌ کسد‪ .‬ایی هَشُ دز ًینکسُ جٌَث‬ ‫شهیی یعٌ ؾْس ٍلیٌگتَى جبیتل ًایاَشلاٌاد راساز‬ ‫دازد‪ .‬ایی هَشُ دز حیبا جس فساش ٍ ًؿایات خاَد‪،‬‬ ‫تغییساا گػاتاسدُ ای زا تاناسثاِ کاسدُ اغا ‪.‬‬ ‫غٌگثٌبی اٍلیِ ایی هَشُ دز غبل ‪ ۹۶۹۳‬گاراؾاتاِ‬ ‫ؾد؛ جع اش ایٌکِ غبختوبى هنلع ثِ ٍلیاٌاگاتاَى‬ ‫اًتقبل یبف ‪ ،‬یک هَشُ دز جؿ غبختوبى جبزلاوابى‬ ‫غبختِ ؾد‪ .‬جیوص ّکتَز ثِ عٌَاى ًلػتایای هادیاس‬ ‫هَشُ اًتلبه ؾد؛ ٍی تَجِ ثِ هنوَعِّبی علوا‬ ‫زا دز دغتَز کبز رساز داد‪ .‬اگسچِ هدیس هاَشُ ایای‬ ‫ّدف زا دًجبل ه کسد‪ ،‬اهب دز تحقق زٍیب ٍ ّدفاؽ‬ ‫ؾکػ خَزد؛ چسا کِ اغلت کلکػیَىّبی هاَشُ‬ ‫ارالم اّدای ثَدًد‪.‬‬ ‫ٌّگبه کِ هَشُ غ ٍ جٌنویی غبل تبغیع خاَد‬ ‫زا تنسثِ ه کسد‪ٍ ،‬ازد هسحلِای جادیاد ؾاد‪ .‬دز‬ ‫غبل ‪ ،۹۱۲۲‬ایی هَشُ تب حدٍدی اش اغتعوبز خابز‬ ‫ؾد ٍ زًگ ٍ ثَی هل ثِ خَد گسفا ‪ .‬اراداهابا‬ ‫هتعددی هبًٌد احداث گبلسی ثسای ثبشدید عواَها‬ ‫اًنبم ؾد‪ّ .‬وچٌیی تَجِ ثیؿتس ثِ هَلفِّبی علاوا‬ ‫دز دغتَز کبز رساز گسف ‪ .‬غبل ‪ ۹۱۵۲‬تاِ جابجاب ثاِ‬ ‫عٌَاى هَشُ علو هل هعسف ؾد‪.‬‬ ‫اداهِ دازد‬ صفحه 7

آخرین شماره های روزنامه ارک

روزنامه ارک 5595

روزنامه ارک 5595

شماره : 5595
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه ارک 5594

روزنامه ارک 5594

شماره : 5594
تاریخ : 1401/06/29
روزنامه ارک 5593

روزنامه ارک 5593

شماره : 5593
تاریخ : 1401/06/28
روزنامه ارک 5592

روزنامه ارک 5592

شماره : 5592
تاریخ : 1401/06/27
روزنامه ارک 5591

روزنامه ارک 5591

شماره : 5591
تاریخ : 1401/06/24
روزنامه ارک 5590

روزنامه ارک 5590

شماره : 5590
تاریخ : 1401/06/23
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!