روزنامه ارک شماره 5511 - مگ لند

روزنامه ارک شماره 5511

روزنامه ارک شماره 5511

روزنامه ارک شماره 5511

‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫پرٍشُ ّبی هْن‬ ‫عقب هبًدُ‬ ‫در سفر رییس‬ ‫جوَْر هَرد‬ ‫تَجِ است‬ ‫گراًی‬ ‫درجبهعِ هب‬ ‫ٍاشُ دیر‬ ‫اشٌبئی‬ ‫است‬ ‫صفحِ ‪3‬‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫*پٌجشٌبِ ‪ 21‬خرداد ‪ 1 * 2042‬شٍئی ‪ 1 * 1411‬ذی القعدُ‪ * 2001‬سبل سی ٍ دٍم ( اٍتَز ایکیٌجی ایل ) * شوبرُ ( سبیی ) ‪ 8* 1122 :‬صفحِ *قیوت‪14444:‬ریبل * ایویل‪ * ark.tabriz@yahoo.com :‬سبیت رٍزًبهِ ارک‪ *www.arkonline.ir :‬سبیت پبیگبُ خبری ارک خبر‪www.ark-news.ir :‬‬ ‫‪ٚ‬ظیط أ‪ٛ‬ض التػبز ‪ ٚ‬زاضایی‪:‬‬ ‫ذغیتظاز‪:ٜ‬‬ ‫کٌص ها در هذاکزات ٍیی‬ ‫رٍضی است‬ ‫اجاسُ افشایص قیوتّای بیضابطِ را ًویدّین‬ ‫سائزاى حج ‪ ۱۰۴۱‬فیص‬ ‫هابِالتفاٍت‬ ‫خَد را پزداخت کٌٌذ‬ ‫صفحِ ‪۰‬‬ ‫رضذ ‪ 3۳‬درصذی صادرات در دٍ‬ ‫هاُ ًخست اهسال‪،‬تزاس تجارت‬ ‫خارجی کطَر هثبت ضذ‬ ‫صفحِ ‪۳‬‬ ‫صفحِ ‪۰‬‬ ‫تغییز قیوت بذٍى تاییذ ساسهاى حوایت‬ ‫تخلف است‪ً،‬زخّای ٍاقعی‬ ‫را در ساهاًِ ‪ ۱۰۰‬ببیٌیذ‬ ‫دٍ ًزخی ضذى ّتلّا‬ ‫بِ ًظام ًزخ گذاری‬ ‫اقتصادی ٍیضُ ای ًیاس دارد‬ ‫صفحِ ‪8‬‬ ‫هٌظَم یبدداشت‬ ‫اٍلوبز‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫سرهقبلِ‬ ‫هدیرهسئَل ‪ -‬هحوّد اشراقی‬ ‫گزاًی‬ ‫ٌطا٘ی زضجبٔؼ‪ٔ ٝ‬ب ‪ٚ‬اغ‪ ٜ‬زیط اض‪ٙ‬بئی اسنت‪ .‬ثنینص اظ‬ ‫‪ٞ‬طتبز زضغس ٔنطزْ ذنبعنطات ثنسی ثنب اینٗ ‪ٚ‬اغ‪ٜ‬‬ ‫زاض٘س‪.‬‬ ‫ایٗ ‪ٚ‬اغ‪ ٜ‬زض‪ ٕٝٞ‬جب ‪ٚ‬ج‪ٛ‬ز ٔنبزی ‪ٔ ٚ‬نؼن‪ٙ‬ن‪ٛ‬ی زاضز‪.‬‬ ‫ٌطا٘ی ٔثُ یه ثیٕبضی ض‪ٙ‬بذت‪ ٝ‬ضس‪ ٚ ٜ‬لبثنُ ون‪ٙ‬نتنطَ‬ ‫است ‪.‬‬ ‫ثعػٓ ػس‪ ٜ‬ای ٌطا٘ی ٔ‪ٕٟ‬تط اظ یه ثیٕبضی سبز‪ ٜ‬است‪.‬‬ ‫ٌطا٘ی ثیطتط ث‪ ٝ‬یه ثیٕبضی ٔعٔٗ‪ٔ ،‬سطی ‪ٌ ٕٝٞ ٚ‬نینط‬ ‫ضجب‪ٞ‬ت زاضز ‪.‬‬ ‫ث‪ٙ‬بثطایٗ ٌطا٘ی ٔؼتسَ لبثُ تحُٕ ‪ ٚ‬ػالج ینصینط ٔنی‬ ‫ثبضس‪ .‬ثب ثطضسی ‪ٚ‬سیغ تط ٔی ت‪ٛ‬اٖ ٌفت ون‪ٌ ٝ‬نطا٘نی‬ ‫یه ٘‪ٛ‬ع ثیٕبضی ٔطوجی است و‪ٕٔ ٝ‬ىٗ است اظػّنُ‬ ‫‪ٔ ٚ‬ننحننطونن‪ٟ‬ننبی ٔننتنن‪ٙ‬نن‪ٛ‬ع جننعیننی ‪ ٚ‬یننب ٔننطوننت‬ ‫التػبزی‪ ،‬سیبسی‪ ،‬اجتٕبػی ‪ ٚ‬فط‪ٍٙٞ‬ی ٘نبضنی ضنس‪ٜ‬‬ ‫ثبضس‪.‬‬ ‫وط‪ٛ‬ض‪ٞ‬ب ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ٔحُ ج‪ٛ‬أغ ا٘سب٘ی ثعضی‪ٕٔ ،‬ىنٗ‬ ‫است‪٘ ،‬سجت ث‪ٔ ٝ‬یعاٖ ‪ ٚ‬ضنبذػن‪ٞ ٝ‬نبی سنالٔنت ‪ٚ‬‬ ‫ثننیننٕننبضی ٔنن‪ٛ‬جنن‪ٛ‬ز زض سننبذننتننبض‪ٞ‬ننبی الننتننػننبزی‪،‬‬ ‫سیبسی‪ ،‬اجتٕبػنی‪ ٚ ،‬فنط‪ٞ‬ن‪ٙ‬نىنی ذن‪ٛ‬ز زضٔنؼنطؼ‬ ‫ثینٕنبضین‪ٟ‬نبی النتنػنبزی اظ جنّٕن‪ٌ ٝ‬نطا٘نی لنطاض‬ ‫ٌیط٘س‪.‬‬ ‫اٌط جبٔؼ‪ٔ ٝ‬جتال ث‪ ٝ‬ثیٕبضی ٌطا٘ی اتفبلی ‪ ٚ‬النتنػنبزی‬ ‫زض سبیط ظٔی‪ٞ ٝٙ‬ب سبِٓ ثبضس‪ ،‬اظ ضط ثنینٕنبضی ٌنطا٘نی‬ ‫التػبزی اتفبلی‪ ،‬ییص اظ تنحنٕنُ ذسنبضات ظینبز‪،‬‬ ‫ذالظ ٔی ض‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫‪ِٚ‬ی اٌط ایٗ جبٔؼ‪ٌ ٝ‬طفتبض‪ ،‬ػال‪ ٜٚ‬ثط اثتال ث‪ٌ ٝ‬نطا٘نی‬ ‫اتفبلی‪ ،‬ث‪ ٝ‬سبیط ثیٕبضی‪ٟ‬بی ٔعٔٗ ‪ ٚ‬سبذتبضی سینبسنی‪،‬‬ ‫اجتٕبػی‪ ،‬فط‪ٍٙٞ‬ی ٘یع‪ٔ ،‬جتال ثنبضنس‪ ،‬عن‪ٔ َٛ‬نست ‪ٚ‬‬ ‫ت‪ٙ‬ب‪ٚ‬ث‪ٟ‬بی اثتال اٖ ٔتؼسز تط ٔی ض‪ٛ‬ز ‪ٌ ٚ‬ب‪ٞ‬ب ٘نینبظٔن‪ٙ‬نس‬ ‫جطاحی ‪ٔ ٓٞ‬ی ٌطزز‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬ظط ٔی ضسس ٌطا٘ی ‪ٞ‬بی ٔ‪ٛ‬ج‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬ییطیٗ ٔنب زاضای‬ ‫ٔ‪ٙ‬طب ‪ٞ‬بی ٔتؼسز ث‪ٛ‬ز‪ٞ ٚ ٜ‬ست‪.‬‬ ‫ٌطا٘ی ‪ٞ‬بی ٔعٔٗ ‪ ٚ‬حبز‪ ،‬ثی ضنجنب‪ٞ‬نت ثن‪ ٝ‬اینینسٔنی‬ ‫٘یست‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ث‪ ٝ‬ػجبضت زیٍط ٌطا٘ی‪ٟ‬بی ٌصضت‪ٚ ٝ‬تبظ‪ٔ ٜ‬ب ػُّ ٔطتجظ‬ ‫ثب ثیٕبضی‪ٟ‬بی اضىبض‪ ،‬ی‪ٟٙ‬بٖ ‪ ،‬ون‪ٟ‬ن‪ٙ‬ن‪٘ٚ ٝ‬ن‪ ٛ‬فنطزی ‪ٚ‬‬ ‫احتٕبػی ٔتؼسز زاضز‪.‬‬ ‫ِصا ثبیس ٌفت‪ ،‬تب جبٔؼ‪ٔ ٝ‬ب اظ ِنحنبػ ثنینٕنبضین‪ٟ‬نبی‬ ‫فطزی ‪ ٚ‬اجتٕبػی یبز ضس‪ ٜ‬اظ غضفب زضٔبٖ ‪ ٚ‬احیب ٘ط‪ٛ‬ز‪،‬‬ ‫و‪ٛ‬ضص ‪ٞ‬بی ٔ‪ٛ‬ضزی ‪ٔٚ‬مغؼی چ‪ٔ ٖٛ‬سىٗ ػُٕ ٔنی‬ ‫و‪ٙٙ‬س ‪ ٚ‬زضز ٌطا٘ی‪ٟ‬ب ضیط‪ ٝ‬وٗ ٕ٘ی ض‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫خبرگساری ارک‬ ‫‪www.ark-news.ir‬‬ ‫جبی هٌبسب تبلیغ کبال ٍخدهبت شوب‬ ‫درببزارایراى ٍدًیب‬ ‫شوبرُ توبس‪48200212284:‬‬ ‫*هدیرهسئَل ‪-‬هحوّد اشراقی‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫ًزخ بیکاری فارغ التحصیمى بِ ‪ ۰۴.3‬درصذ رسیذ‬ ‫در حال حاضز ‪ ۰‬هیلیَى ٍ ‪ّ 3۳۰‬اشار ٍ‬ ‫‪ً ۳۰3‬فز بیکار در کطَر دارین کِ ساْان‬ ‫جوعیت بیکار تحصیل کزدُ اس هجاواَ‬ ‫جوعیت بیکار کطَر ‪ ۰۴.3‬درصذ است‪.‬‬ ‫ثطضسی أبض ٔطث‪ٛ‬ط ث‪ٚ ٝ‬ضؼینت ٘نینط‪ٚ‬ی‬ ‫وبض زض سبَ ‪ 1444‬ون‪ ٝ‬اظسن‪ٛ‬ی ٔنطونع‬ ‫أبضایطاٖ اضائ‪ ٝ‬ضس‪٘ ٜ‬طبٖ ٔیس‪ٞ‬سو‪۷۵۹ ٝ‬‬ ‫‪ٞ‬عاض‪٘ ۱۹1 ٚ‬فط اظجٕؼیت فبضؽاِتحػیالٖ وط‪ٛ‬ض‪ ،‬ثیىبض‪ٞ‬ست‪ٙ‬س؛یؼ‪ٙ‬ی زضسنبَ‬ ‫ٌصضت‪ 1..۱ ،ٝ‬زضغساظوُ جٕؼیت فؼبَ فبضؽاِتحنػنینُ أن‪ٛ‬ظش ػنبِنی‪،‬‬ ‫ثیىبضث‪ٛ‬ز‪ٜ‬ا٘سو‪٘ ٝ‬سجت ث‪ ٝ‬سبَ ‪ 4.۱ ،۷۷‬زضغسوب‪ٞ‬ص ضا٘طبٖ ٔیس‪ٞ‬س‪ٕٞ.‬چ‪ٙ‬ینٗ‬ ‫‪ٞ 4۹۱‬عاض‪٘ ۱۵1 ٚ‬فط اظایٗ جٕؼیت ضأطزاٖ ‪ٞ 414 ٚ‬عاض ‪٘ ۱1. ٚ‬فطضاظ٘بٖ ثن‪ٝ‬‬ ‫ذ‪ٛ‬زاذتػبظ ٔیس‪ٙٞ‬س؛اظ٘ظطزضغسی ٘یع٘طخ ثیىبضی فبضؽاِتحػیالٖ ٌنط‪ٜٚ‬‬ ‫ٔطزاٖ ‪ ۷.۹‬زضغس‪ٌٚ‬ط‪ ٜٚ‬ظ٘بٖ ‪۱۱.1‬زضغس است‪٘.‬طخ ثیىبضی فبضؽاِتحػیالٖ‬ ‫زضٌط‪ٔ ٜٚ‬طزاٖ زضسبَ ‪٘ 1444‬سجت ث‪ ٝ‬سبَ ‪ ۷۷،4.۹‬زضغنسونب‪ٞ‬نص ضا٘طنبٖ‬ ‫ٔیز‪ٞ‬س‪ٚ‬زضٌط‪ ٜٚ‬ظ٘بٖ‪ ،‬ثبثت است‪ٕٞ.‬چ‪ٙ‬یٗ زضحبَ حبضط ‪ٔ ۱‬یّین‪.۹4 ٚ ٖٛ‬‬ ‫‪ٞ‬عاض‪٘ ۷۵. ٚ‬فطثیىبضزضوط‪ٛ‬ضزاضیٓ و‪ ٝ‬ثطضسی س‪ ٟٓ‬جٕؼیت ثیىبض تحػنینُ‬ ‫وطز‪ ٜ‬اظٔجٕ‪ٛ‬ع جٕنؼنینت ثنینىنبضوطن‪ٛ‬ضحنبونی اظاٖ اسنت ون‪44.. ٝ‬‬ ‫زضغسثیىبضاٖ وط‪ٛ‬ض‪،‬زضٌط‪ ٜٚ‬فبضؽاِتحػیالٖ أ‪ٛ‬ظش ػبِی لنطاضزاض٘نسون‪ٝ‬‬ ‫ایٗ س‪ ٟٓ‬زضسبَ ‪ٔ ،۷۷‬ؼبزَ ‪ .1.۷‬زضغس ث‪ٛ‬ز‪.‬اِجت‪ ٝ‬س‪ ٟٓ‬جنٕنؼنینت ضنبغنُ‬ ‫فبضؽاِتحػیُ اظوُ ضبغالٖ ثبضضسٔ‪ٛ‬اج‪ ٝ‬ث‪ٛ‬ز‪ ٜ‬ایٗ س‪ 4.1 ٟٓ‬زضغسافعاینص‬ ‫زاضت‪ ٚ ٝ‬اظ ‪ ۱۵‬زضغس زض سبَ ‪ ۷۷‬ث‪ ۱۵.1 ٝ‬زضغسزض سبَ ‪ 1444‬ضسیس‪ ٜ‬است‪.‬‬ ‫کزًٍا توام ًطذُ است‪ ،‬بایذ گَش بِ سًگ باضین‬ ‫دبیز کویتِ علاوای کطاَری کازًٍاا‬ ‫گفت‪:‬افزادیکِ درحَسُ سمهت صحبت‬ ‫هیکٌٌذ‪،‬بایذتخصص السم را داضتِ باضٌذ‪.‬‬ ‫حٕیسضضب جٕبػتی افع‪ٚ‬ز‪ :‬زض ثنطذنی‬ ‫وط‪ٛ‬ض‪ٞ‬بی افطیمبیی ‪ ٚ‬أنطینىنبینی‪،‬‬ ‫ضب‪ٞ‬س افعایص اثتالء ث‪ ٝ‬ظیطسن‪ٛ‬ین‪ٞ ٝ‬نبی‬ ‫ا‪ٔٚ‬یىنط‪ٔ ٖٚ‬نب٘ن‪ٙ‬نس ‪BA5 ٚBA4‬‬ ‫‪ٞ‬ستیٓ‪ .‬ث‪ٙ‬بثطایٗ ثب ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ث‪ٌ ٝ‬طزش ‪ٚ‬ینط‪ٔ ٚ‬نرنػن‪ٛ‬غن کب زض وطن‪ٛ‬ض‪ٞ‬نبی‬ ‫افطیمبیی و‪ ٝ‬زضغس ‪ٚ‬اوسی‪ٙ‬بسی‪ ٖٛ‬ثسیبض یبییٗ است‪ ،‬احتٕبَ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ثب سن‪ٛ‬ین‪ٝ‬‬ ‫‪ٞ‬بی جسیس ٔ‪ٛ‬اج‪ ٝ‬ض‪ٛ‬یٓ‪ ،‬ثبال ٔیض‪ٚ‬ز‪.‬جٕبػتی تبویس وطز‪ :‬ت‪ٛ‬غین‪ ٝ‬ونٕنینتن‪ٝ‬‬ ‫ػّٕی وط‪ٛ‬ضی وط‪٘ٚ‬ب ایٗ است و‪ٌ ٝ‬ط‪ٞ ٜٚ‬بی یطذغط ٔنب٘ن‪ٙ‬نس سنبِنٕن‪ٙ‬نساٖ‪،‬‬ ‫ثیٕبضا٘ی و‪ ٝ‬سیستٓ ایٕ‪ٙ‬ی ضؼیف زاض٘س ‪ ٚ‬یب زاض‪ٞٚ‬نبی سنطون‪ٛ‬ه ون‪ٙ‬ن‪ٙ‬نس‪ٜ‬‬ ‫سیستٓ ایٕ‪ٙ‬ی ٔػطف ٔیو‪ٙٙ‬س‪ٛ٘ ،‬ثت چ‪ٟ‬بضْ ‪ٚ‬اوسٗ وط‪٘ٚ‬ب ضا تعضیک ون‪ٙ‬ن‪ٙ‬نس‪.‬‬ ‫و‪ٛ‬زوبٖ ‪ ۵‬تب ‪ 11‬سبِ‪ ٓٞ ٝ‬حتٕبک ‪ٚ‬اوسی‪ٙ‬بسی‪ ٖٛ‬ضا ا٘جبْ ز‪ٙٞ‬س چطاو‪ ٝ‬و‪ٛ‬زونبٖ‬ ‫ٔیت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س ػبُٔ ا٘تمبَ ثیٕبضی ثبض‪ٙ‬س ث‪ٙ‬بثطایٗ تىٕیُ ‪ٚ‬اوسی‪ٙ‬بسی‪ٞ ٖٛ‬نٕنچن‪ٙ‬نبٖ‬ ‫ٔ‪ٛ‬ضز تبویس وٕیت‪ ٝ‬ػّٕی وط‪٘ٚ‬ب است‪.‬زثیط وٕیت‪ ٝ‬ػنّنٕنی وطن‪ٛ‬ضی ونط‪٘ٚ‬نب‬ ‫ذبعط٘طبٖ وطز‪ :‬زضست است و‪ ٝ‬یب٘سٔی اظ ٔطحّ‪ ٝ‬حبز ػنجن‪ٛ‬ض ونطز‪ ،ٜ‬أنب‬ ‫‪ٚ‬یط‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬بٖ زض وط‪ٛ‬ض زض چطذص است ‪ ٚ‬یب٘سٔی ث‪ ٝ‬یبیبٖ ٘طسیس‪ ٜ‬اسنت‬ ‫ِصا ثبیس ٌ‪ٛ‬ش ث‪ ٝ‬ظً٘ ثبضیٓ تب ز‪ٚ‬ثبض‪ٌ ٜ‬طفتبض ٘ط‪ٛ‬یٓ‪.‬‬ ‫جٕبػتی تبویس وطز‪ :‬افطازی و‪ ٝ‬زض ثط٘نبٔن‪ٞ ٝ‬نبی تنّن‪ٛ‬ینعین‪٘ٛ‬نی زض ٔن‪ٛ‬ضز‬ ‫ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ػبت ٔطث‪ٛ‬ط ث‪ ٝ‬سالٔتی غحجت ٔیو‪ٙٙ‬س‪ ،‬ثبیس ترػع الظْ زض اینٗ‬ ‫ظٔی‪ ٝٙ‬ضا زاضت‪ ٝ‬ثبض‪ٙ‬س ‪ ٚ‬یب ثط اسب ٔ‪ٙ‬بثغ ٔ‪ٛ‬ثک اظ‪ٟ‬بض ٘ظط و‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫هیاًگیی ّذر رفت اب در کطَر ‪ ۰۴‬درصذ است‬ ‫ٍسیزًیزٍگفت‪ :‬هیاًگیی ّاذررفات اب‬ ‫درکطَرهاى ‪ ۰۴‬درصذ اسات کاِ ایای‬ ‫هیشاى در بزخی هٌاطق بِ ‪ ۰۴‬درصاذًایاش‬ ‫هی رسذ ٍدرّویی راستا در دًیای کًٌَی‬ ‫درهذیزیت ّای هٌابع اب ارسضوٌذتزیای‬ ‫هَرداب پساب بْذاضتی ٍ تصفیاِ ضاذُ‬ ‫است‪.‬‬ ‫ػّی اوجط ػّی اوجط ٔحطاثیبٖ افع‪ٚ‬ز‪:‬ذ‪ٛ‬ضجرتب٘‪ ٝ‬عی ثبظزیس ا٘جنبْ ٌنطفنتن‪ٝ‬‬ ‫ٔػ‪ٛ‬ثبت سفط ح‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬اه ‪ ٚ‬ثطق ضییس جٕ‪ٟٛ‬ضی ث‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ثی ایٗ استبٖ زض ض‬ ‫حبَ ییططفت است ‪ٚ‬تٕبٔی عطح ‪ٞ‬بی ٔػ‪ٛ‬ه ضس‪ ٜ‬یب فؼبَ ثن‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬ینب زض‬ ‫ٔطحّ‪ٟ٘ ٝ‬بیی لطاض زاضز‪ٚ.‬ی ٌفت‪ :‬عی ثبظزیس ا٘جبْ ضس‪ ٜ‬اظ ٘یط‪ٌٚ‬ب‪ ٜ‬اضینبٖ‬ ‫ٔمطضز ث‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬زض سبَ ث‪ 144۱ ٝ‬ثن‪ٟ‬نط‪ ٜ‬ثنطزاضی ثنطسنس ‪ ٚ‬ثنب ینىنسنبَ‬ ‫فططز‪ ٜ‬وطزٖ ػّٕیبت ‪ ٚ‬تسطیغ ایٗ عطح ثسیبض ٔ‪ ٚ ٟٓ‬اضظضٕ‪ٙ‬س زض استب٘ن‪ٝ‬‬ ‫تبثستبٖ ث‪ٔ ٝ‬طاحُ ذ‪ٛ‬ثی ضسیس‪ ٜ‬است‪.‬ث‪ٌ ٝ‬فت‪ ٝ‬ایٗ ػض‪ ٛ‬وبثی‪ ٝٙ‬سیعز‪ٞ‬نٓ‪ ،‬زض‬ ‫ثرص ثربض ایٗ ٘یط‪ٌٚ‬ب‪ٔ ٜ‬مطض ضس‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ز عی ٘یٕ‪ ٝ‬ز‪ 144۱ ْٚ‬ث‪ ٝ‬ث‪ٟ‬ط‪ ٜ‬ثنطزاضی‬ ‫و‪ ٝ‬تػٕیٓ ٌیطی ضس و‪ ٝ‬زض اضزیج‪ٟ‬طت سبَ یبز ضس‪ ٜ‬ا٘جبْ ٌیطز‪ٔ.‬حطاثیبٖ‬ ‫ثب اضبض‪ ٜ‬ث‪ٛٔ ٝ‬ض‪ٛ‬ع ٔ‪ ٟٓ‬اه ‪ ٚ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ثسیبضی اظ ٘بضسبینی ‪ٞ‬نب ‪ ٚ‬ا٘نتنمنبزات‬ ‫ٔغطح ضس‪ ٜ‬غحیح ثیبٖ ٔی ض‪ٛ‬ز افع‪ٚ‬ز‪ :‬ثب تىٕیُ عطح ‪ٞ‬بی ٘نینٕن‪ ٝ‬تنٕنبْ‬ ‫ثرطی اظ ٔطىالت ایٗ ثرص ٔطتفغ ٔی ض‪ٛ‬ز چطا و‪ ٝ‬عنطح ‪ٞ‬نبی اسنتنبٖ‬ ‫ظ٘جبٖ ‪ٛٙٞ‬ظ ث‪ٞ ٝ‬سف ٘طسیس‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ٔثبَ سسی زضحبَ سبذت اسنت ون‪ٝ‬‬ ‫‪ٛٙٞ‬ظ عؼٓ ضیطیٗ اه ضا ٔطزْ ٘چطیس‪ ٜ‬ا٘س‪.‬‬ ‫صذٍر دستَر تَقف ارسال پیاهک بِ هتقاضیاى هسکی هْز‬ ‫سیذهحسی فاضلیاى اظْارداضت ‪:‬بعذاسدریافت‬ ‫گشارضْایی هبٌی بزارسال پیاهک بِ هتقاضیااى‬ ‫پزٍصّْای غیزهطوَل تبصزُ‪ ۱۱‬قاًَى بَدجاِ‬ ‫سال ‪ ۱۰۴۱‬کل کطَربزای تعییای تاکالایاف‬ ‫ٍاحذّای احذاثی هسکی هْز‪ ،‬دستَرتاَقاف‬ ‫ارسال پیاهک بِ هتقاضیاى صادر ضذ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ذبعط ٘طبٖ وطز‪:‬اینٗ ینینبٔنىن‪ٟ‬نبی‬ ‫اضسبِی ثطای ثطذی ٔتمبضیبٖ ٔطىالتی ضاث‪ٛ‬ج‪ٛ‬ز ا‪ٚ‬ضز‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ز‪.‬اظای‪ٙ‬ط‪ ٚ‬ثبتن‪ٛ‬جن‪ٝ‬‬ ‫ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ٛٙٞ ٝ‬ظٔ‪ّٟ‬ت لب٘‪٘ٛ‬ی افعایص ٘طخ س‪ٛ‬ز تس‪ٟ‬یالت ٔسىٗ ٔن‪ٟ‬نط‪ ،‬ثنطای‬ ‫ثب٘ه ٔسىٗ فطا٘طسیس‪ ٜ‬است‪،‬اضسبَ اٖ ث‪ٔ ٝ‬تمبضیبٖ ٔت‪ٛ‬لف ضس‪ .‬سیسٔحسٗ‬ ‫فبضّیبٖ ػ‪ٛٙ‬اٖ وطز‪ٔ:‬سیطیت‪ٟ‬بی ضؼت ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ ٔ‪ٛ‬ظف ضس٘س ثب ث‪ٟ‬ط‪ٌ ٜ‬یطی اظ‬ ‫اثالغی‪ ٝ‬غبزض ضس‪،ٜ‬ثػ‪ٛ‬ضت ٔستٕط ث‪ ٝ‬ثطلطاضی اضتجبط ‪ ٚ‬تؼبُٔ ثب ٔسیطاٖ وُ‬ ‫٘‪ٟ‬بز‪ٞ‬بی ٔت‪ِٛ‬ی زضاستب٘‪ٟ‬بی ٔرتّف الساْ و‪ٙٙ‬س تب ضب‪ٞ‬س افعایص چطنٕنٍنینط‬ ‫فط‪ٚ‬ش السبعی تس‪ٟ‬یالت عطح ٔسىٗ ٔ‪ٟ‬ط ‪ ٚ‬تحمک ا‪ٞ‬ساف تؼییٗ ضس‪ ٜ‬ثب٘ه‬ ‫ٔسىٗ ثبضیٓ‪.‬ییطتط ثب٘ه ٔسىٗ ییبٔىی ثب ایٗ ٔحت‪ٛ‬ا و‪ٔ ٝ‬نبِنه ٔنحنتنطْ‬ ‫ٔسىٗ ٔ‪ٟ‬ط‪،‬ثب سالْ‪ ،‬عجک ث‪ٙ‬س ‪ 4‬تجػط‪ 11 ٜ‬لب٘ن‪ ٖٛ‬ثن‪ٛ‬زجن‪ ٝ‬سنبَ ‪ ،1441‬تنب‬ ‫ذطزازٔب‪ ٜ‬سبَ جبضی فطغت زاضیساظأىبٖ لسظ ث‪ٙ‬سی یبتس‪ٛ‬ی‪ ٝ‬تس‪ٟ‬یالت ثنب‬ ‫٘طخ یبضا٘‪ٝ‬ای ث‪ٟ‬ط‪ٜٙٔ‬سٌطزیس‪ِ.‬صاذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬طٕ‪ٙ‬س است‪ ،‬ثبلیس ف‪ٛ‬ضیت ث‪ ٝ‬ازاض‪ ٜ‬ونُ‬ ‫ضا‪ٚ ٜ‬ض‪ٟ‬طسبظی استبٖ ‪ٞ‬ب ٔطاجؼ‪ٚ ٝ‬یس اظاذص ٔؼطفی٘بٔن‪،ٝ‬جن‪ٟ‬نت زضینبفنت‬ ‫وبضت لسظ ث‪ ٝ‬ضؼج‪ ٝ‬ثب٘ه ٔسىٗ ٔطاجؼ‪ٕ٘ ٝ‬بییس‪ .‬لبثُ شوطاست‪،‬عجک لب٘ن‪ٖٛ‬‬ ‫ٔػ‪ٛ‬ه ٔجّس ض‪ٛ‬ضای اسالٔی ثنؼنساظ ذنطزازٔنب‪٘ ٜ‬نطخ تسن‪ٟ‬نینالت ‪11‬‬ ‫زضغسٔحبسج‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬سضس‪ .‬ث‪ٔ ٝ‬تمبضیبٖ ٔسىٗ ٔ‪ٟ‬ط اضسبَ وطز‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫اجاسُ افشایص قیوتّای بیضابطِ را ًویدّین‬ ‫ٍسیز اهَر اقتصاد ٍ دارایی یکی اس عَاهال هاْان‬ ‫تَرم در کطَر را افشایص قیوتّای جْاًی عٌَاى‬ ‫کزد ٍ گفت‪ :‬با ٍجَد ایی‪ً ،‬زخ تَرم کطَرهاى در‬ ‫هاُ گذضتِ ًسبت بِ ًزخ تَرم در کطَرّای دیگاز‬ ‫پایییتز بَدُ است‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی افع‪ٚ‬ز‪ :‬س‪ ٟٓ‬ثسیبض ٔ‪ٟٓ‬تطی ث‪ ٝ‬ایٗ ثطٔیٌنطزز‬ ‫و‪ ٝ‬زاذُ وط‪ٛ‬ض ػ‪ٛ‬أّی زاضتیٓ ون‪ ٝ‬ثن‪ ٝ‬غن‪ٛ‬ضت‬ ‫عجیؼی زض اثتسای سبَ ٔ‪ٛ‬جت افنعاینص ‪ٞ‬نعین‪ٙ‬ن‪ٝ‬‬ ‫تٕبْ ضس‪ ٜ‬ت‪ِٛ‬یس ‪ٔ ٚ‬حنػن‪ٛ‬الت زض وطن‪ٛ‬ض ضنس‪ٜ‬‬ ‫است‪ٚ.‬ظیط التػبز ٌفت‪ :‬افعایص لیٕت ٘‪ٟ‬بز‪ٜٞ‬بی‬ ‫ت‪ِٛ‬یس‪ ،‬افعایص زستٕعز وبضٌطاٖ ‪ ٚ‬افعایص لیٕنت‬ ‫ا٘طغی ‪ ٚ‬اه زض ثطذی اظ ثرص‪ٞ‬ب ٔ‪ٛ‬جنت ضنس‪ٜ‬‬ ‫است و‪ ٝ‬افعایص لیٕت تٕبْضس‪ ٜ‬وبال‪ٞ‬ب ٔحس‪ٛ‬‬ ‫ثبضس‪ٚ.‬ی اضبف‪ ٝ‬وطز‪ :‬لیٕت وبال‪ٞ‬بی اسنبسنی اظ‬ ‫جّٕ‪ ٝ‬شضت‪ ،‬ج‪ٌٙ ٚ ٛ‬سْ زض ز٘یب حتی ض‪ٚ‬ظا٘ن‪ ٝ‬زض‬ ‫حبَ تغییط است ‪ ٕٝٞ ٚ‬وط‪ٛ‬ض‪ٞ‬ب ثنؼنس اظ جن‪ٙ‬نً‬ ‫ا‪ٚ‬وطایٗ زض حبَ ضلبثت زض ذطیس اینٗ زسنتن‪ ٝ‬اظ‬ ‫وبال‪ٞ‬ب ‪ٞ‬ست‪ٙ‬س؛ یس ایٗ ٘‪ٛ‬سبٖ زض لیٕت‪ٞ‬ب ث‪ٝ‬زِینُ‬ ‫ػ‪ٛ‬أُ ذبضجی ‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬یٗ ػ‪ٛ‬أُ زاذّی اظ جّٕ‪ٝ‬‬ ‫افعایص زستٕعز‪ٞ‬ب‪ٟ٘ ،‬بز‪ٜٞ‬بی زاذّی‪ ،‬ا٘نطغی ‪...ٚ‬‬ ‫ث‪ٛ‬ز‪ ٜ‬است و‪ ٕٝٞ ٝ‬اینٗ ‪ٞ‬نب ٘طنبٖ ٔنی ز‪ٞ‬نس زض‬ ‫ٔحػ‪ِٛ‬ی و‪٘ ٝ‬ػف ٔ‪ٛ‬از ا‪ِٚ‬ی‪ ٝ‬اٖ ‪ٚ‬اضزاتی ثنبضنس‬ ‫ثب افعایص لیٕت‪ٞ‬بی ج‪ٟ‬ب٘ی ‪٘ ٚ‬نطخ اضظ‪٘ ،‬ػنف‬ ‫لیٕت اٖ افعایص ییسا ٔیو‪ٙ‬س ‪ ٚ‬زاذُ وط‪ٛ‬ض ون‪ٝ‬‬ ‫زض ا‪ٚ‬ایُ سبَ‪ٞ‬بی ٔرتّف ‪ٕٞ‬یط‪ ٝ‬افعایص لینٕنت‬ ‫زاضتیٓ أسبَ ‪ ٓٞ‬ضخ زاز‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ظیط التػبز ٌفت‪ :‬ث‪ٙ‬بی ز‪ِٚ‬ت زض ستبز التػنبزی‬ ‫ایٗ است و‪ ٝ‬حتٕبک اظ عطیک اػنالْ لنینٕنت ‪ٞ‬نبی‬ ‫ال وبضض‪ٙ‬بسی ‪ٙٔ ٚ‬غنمنی ‪ ٚ‬ػنسْ اجنبظ‪ ٜ‬ثن‪ٝ‬‬ ‫وبٔ ک‬ ‫افعایص لیٕت‪ٞ‬بی ثیضبثغ‪ ٚ ٝ‬افسنبضٌسنینرنتن‪،ٝ‬‬ ‫ضب‪ٞ‬س ایٗ ثبضیٓ و‪ ٝ‬سیبست‪ٞ‬بی و‪ٙ‬تطَ لیٕت ‪ٞ‬نب‬ ‫زض تیط ‪ٔ ٚ‬طزاز ث‪ٝ‬ضىُ ٔاثطتطی اجطا ض‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی زضثبض‪ ٜ‬ػ‪ٛ‬أُ ثّ‪ٙ‬نسٔنست تن‪ٛ‬ضْ ‪ ٚ‬افنعاینص‬ ‫لیٕت ‪ٞ‬ب ٌفت‪ٔ :‬سئّ‪ ٝ‬وسطی ث‪ٛ‬زج‪ ٝ‬ز‪ِٚ‬ت ‪ٞ‬نب ‪ٚ‬‬ ‫ٔتىی ث‪ٛ‬زٖ ث‪ ٝ‬ثب٘ه ٔطوعی ٔ‪ٛ‬جت ت‪ٛ‬ضْ ٔیضنس‬ ‫‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬یٗ ثیا٘ضجبعی ضسیس ضجىن‪ ٝ‬ثنب٘نىنی زض‬ ‫ٌصضت‪ٔ ،ٝ‬اثط زض افعایص لینٕنت زاضاینی ‪ٞ‬نب زض‬ ‫وط‪ٛ‬ض ث‪ٛ‬ز‪ ٜ‬است‪.‬‬ ‫ذب٘س‪ٚ‬ظی ذبعط٘طبٖ وطز‪ :‬أیس‪ٚ‬اضیٓ ایٗ ػن‪ٛ‬أنُ‬ ‫و‪ٛ‬تب‪ٔ ٜ‬ست اٖ ٔمساض و‪ ٝ‬لبثُ ٔسیطیت اسنت ‪ٚ‬‬ ‫جع‪ ٚ‬ػ‪ٛ‬أُ ذبضجی ‪ٚ ٚ‬اضزاتی ٘یست و‪ٙ‬تطَ ض‪ٛ‬ز‬ ‫‪ ٚ‬زض ٔب‪ٜٞ‬بی ای‪ٙ‬س‪ ٜ‬ثب ٘طخ افعایص لیٕت وٕنتنطی‬ ‫٘سجت ث‪ ٝ‬لینٕنت ٌنصضنتن‪ ٝ‬ض‪ٚ‬ثن‪ ٝ‬ض‪ ٚ‬ثنبضنینٓ ‪ٚ‬‬ ‫‪ٞ‬سفٌصاضی ‪ٞ‬بی ثب٘ه ٔطوعی ثنطای ون‪ٙ‬نتنطَ‬ ‫ت‪ٛ‬ضْ أسبَ ٔحمک ض‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫‪ٞ‬طثیط ایطیٗ اوظ‪ ٚ‬ا‪ِٚ‬سب ساظ‪ ٚ‬ا‪ِٕٚ‬بظ‬ ‫ا‪ِٕٚ‬بیب٘یٗ ساظ‪ ٚ‬ا‪ٚ‬الض اوظ‪ ٚ‬ا‪ِٕٚ‬بظ‬ ‫ز‪ٚ‬ظِ‪ٚ ٌٖٛٛ‬اض ازی ث‪ ٌٖٛٛ‬ی‪ٛ‬ضز‪ٛٔٚ‬ظزا‬ ‫ثای‪ٛ‬وّطی چ‪ٛ‬خ زا٘یطبض ز‪ٚ‬ظ‪ ٚ‬ا‪ِٕٚ‬بظ‬ ‫یب٘بض ا‪ٚ‬ز‪ ٖٚ‬ایچی‪ٙ‬س‪ ٜ‬زیط ائّیٗ چ‪ٛ‬ذ‪ٛ‬‬ ‫ی‪ٛ‬ذس‪ِٛ‬الضا ا‪ٚ‬ز‪ ٖٚ‬یب٘بض‪ ،‬واظ‪ ٚ‬ا‪ِٕٚ‬بظ‬ ‫ائّسٖ ایطی‪ٌ ،‬اض‪ ٜ‬ثیّٕع ائُ یبضاسیٗ‬ ‫ا‪ٚ‬ض‪ ٜ‬ن ٌاظ‪ ٚ‬ی‪ٛٔٛ‬لالضیٗ‪ ،‬ز‪ٚ‬ظ‪ ٚ‬ا‪ِٕٚ‬بظ‬ ‫ظّٓ ائسیّیط ائّ‪ ٝ‬ث‪ ٌٖٛٛ‬چىی‪ ٕٝٙ‬زٖ‬ ‫ػبزَ ٌاضس‪ ، ٝ‬زیّّ‪ٌٛ ٍٕٝٙ‬ج‪ ٛ‬ا‪ِٕٚ‬بظ‬ ‫ائّ‪ ٝ‬ثیّىی ائُ اظیجسیط ز‪ٚ‬ظ ی‪ِٛ٘ٛٛ‬‬ ‫س‪ٛ‬ض‪ ٚ‬ایتس‪ ،ٝ‬س‪ٛ‬ت‪ ،‬لب‪ٚٚ‬ضتٕبج‪،‬ل‪ٛ‬ظ‪ ٚ‬ا‪ِٕٚ‬بظ‬ ‫تغییز قیوت بذٍى تاییذ ساسهاى حوایت تخلف‬ ‫است‪ً،‬زخّای ٍاقعی را در ساهاًِ ‪ ۱۰۰‬ببیٌیذ‬ ‫قائن هقام ٍسیز صوت در اهَر باسرگاًی گفت‪ّ :‬ز گًَاِ‬ ‫تغییز قیوت کاالّا بایذ اس طزیق ساسهاى حوایت اعامم‬ ‫ضَد ٍ تا سهاًی کِ ایی ساسهاى تغییزات قیاوات ّاا را‬ ‫اعمم ًکزدُ است‪ّ ،‬زگًَِ افشایص قیاوات‪ ،‬تاخالاف‬ ‫هحسَب هیضَد‪.‬‬ ‫ٔحٕسغبزق ٔفتح اظ‪ٟ‬بض زاضت‪ :‬سنبظٔنبٖ حنٕنبینت‬ ‫ثبظ‪ٚ‬ی وبضض‪ٙ‬بسی ستبز ت‪ٙ‬ظیٓ ثبظاض است ‪ ٚ‬ضطوت‪ٞ‬بی‬ ‫ت‪ِٛ‬یس و‪ٙٙ‬س‪ ٜ‬زض غ‪ٛ‬ضت زضذ‪ٛ‬است افنعاینص لنینٕنت‬ ‫ٔست‪ٙ‬سات ضا ث‪ ٝ‬سبظٔبٖ حٕبیت اضائ‪ٔ ٝ‬یز‪ٙٞ‬س ‪ ٚ‬سبظٔبٖ‬ ‫حٕبیت ٘یع یس اظ ثطضسی ‪ ٚ‬ا٘بِیع لیٕت‪ٞ‬ب اٖ ضا ثنطای‬ ‫ثطضسی ٘‪ٟ‬بیی ‪ ٚ‬تبییس زض اذتیبض ستبز ت‪ٙ‬ظیٓ ثنبظاض لنطاض‬ ‫ٔی ز‪ٞ‬س‪ٚ.‬ی تاویس وطز‪ :‬ث‪ٙ‬بثطاینٗ سنبظٔنبٖ حنٕنبینت‬ ‫جبیٍب‪ ٜ‬وبضض‪ٙ‬بسی زاضز ‪ ٚ‬ستبز ت‪ٙ‬ظیٓ ثبظاض زض ٘ن‪ٟ‬نبینت‬ ‫تػٕیٓ ٔیٌیطز و‪ ٝ‬یه وبالیی افعایص لیٕت زاضنتن‪ٝ‬‬ ‫ثبضس یب ذیط‪ .‬لبئٓ ٔمبْ ‪ٚ‬ظیط غٕت زض أ‪ٛ‬ض ثنبظضٌنب٘نی‬ ‫ٌفت‪ٞ :‬طٌ‪ ٝ٘ٛ‬تغییط لیٕتی زض ٔ‪ٛ‬ضز وبال‪ٞ‬بی ٔرتنّنف‬ ‫ثبیس ت‪ٛ‬سظ سبظٔبٖ حٕبیت اظ عطیک اعالػی‪ ٝ‬یب زضج زض‬ ‫سبٔب٘‪ 1۱4 ٝ‬اػالْ ض‪ٛ‬ز‪ ،‬ث‪ٙ‬بثطایٗ تب ظٔب٘ی ون‪ ٝ‬سنبظٔنبٖ‬ ‫حٕبیت تغییطات لیٕت ‪ٞ‬ب ضا اظ عطیک اعنالػنین‪ ٝ‬اػنالْ‬ ‫٘ىطز‪ ٚ ٜ‬یب زض سبٔب٘‪ 1۱4 ٝ‬ثجت ‪ ٚ‬زضج ٘ىطز‪ ٜ‬است ثن‪ٝ‬‬ ‫ایٗ ٔؼ‪ٙ‬بست و‪ ٝ‬فطای‪ٙ‬س تػٕیٌٓیطی زض ٔ‪ٛ‬ضز لنینٕنت‬ ‫وبال ‪ٞ‬بیی و‪ ٝ‬ت‪ِٛ‬یسو‪ٙٙ‬سٌبٖ زضذ‪ٛ‬است افعایص لیٕنت‬ ‫زاز‪ٜ‬ا٘س تىٕیُ ٘طس‪ ٜ‬است‪ٔ .‬فتح اظ‪ٟ‬بض زاضت‪ :‬ث‪ ٝ‬عن‪ٛ‬ض‬ ‫وّی لیٕت تٕبْ وبال‪ٞ‬ب‪ ،‬فبضؽ اظ ای‪ٙ‬ى‪ٔ ٝ‬طث‪ٛ‬ط ث‪ ٝ‬ونساْ‬ ‫سبظٔبٖ یب ‪ٚ‬ظاضترب٘‪ٞ ٝ‬ست‪ٙ‬س‪ ،‬اظ ا٘نجنب ون‪ ٝ‬سنبظٔنبٖ‬ ‫حٕبیت یه سبظٔبٖ فنطا‪ٚ‬ظاضتنرنب٘ن‪ ٝ‬ای اسنت‪ ،‬اینٗ‬ ‫سبظٔبٖ ثبیس تغییطات لیٕت ا٘‪ٟ‬ب ضا اظ ض‪ٚ‬ش‪ٞ‬نبینی ون‪ٝ‬‬ ‫شوط ضس اػالْ و‪ٙ‬س‪ .‬لبئٓ ٔمبْ ‪ٚ‬ظیط غنٕنت زض أن‪ٛ‬ض‬ ‫ثبظضٌب٘ی اظ‪ٟ‬بض زاضت‪ :‬ث‪ٙ‬بثطایٗ سبظٔبٖ حنٕنبینت زض‬ ‫ٔ‪ٛ‬ضز تغییطات لیٕت چ‪ ٝ‬اعالػی‪ ٝ‬ثس‪ٞ‬س ‪ ٚ‬چ‪ ٝ‬اعنالػنین‪ٝ‬‬ ‫٘س‪ٞ‬س ٔالن لیٕت وبال‪ٞ‬ب‪ ،‬لینٕنت ‪ٞ‬نبی ٔن‪ٙ‬نسضج زض‬ ‫سبٔب٘‪ 1۱4 ٝ‬سبظٔبٖ حٕبیت است‪ٚ .‬ی افع‪ٚ‬ز‪ :‬ث‪ٙ‬بثنطاینٗ‬ ‫اٌط لیٕت جسیس وبالیی زض سنبٔنب٘ن‪ 1۱4 ٝ‬سنبظٔنبٖ‬ ‫حٕبیت ثجت ٘طس‪ ٜ‬ثبضس یؼ‪ٙ‬ی زض ٔطاجغ تػٕیٌٓنینطی‬ ‫لیٕت تػ‪ٛ‬یت ٘طس‪ ٜ‬است‪ٚ .‬ی ثنینبٖ زاضنت‪ :‬زضثنبض‪ٜ‬‬ ‫تغییطات لیٕت وبال‪ٞ‬ب زض ثسیبضی ٔ‪ٛ‬اضز ٕٔىنٗ اسنت‬ ‫و‪ ٝ‬سبظٔبٖ حٕبیت اعالػی‪ ٝ‬غبزض ٘ى‪ٙ‬س أب زض سنبٔنب٘ن‪ٝ‬‬ ‫لیٕت ‪ٞ‬بی جسیس ضا اػالْ ٔی و‪ٙ‬س ‪ٞ ٚ‬نٕنىنبٖ ٔنالن‬ ‫‪ٚ‬الؼی است‪ٔ .‬فتح زض یبسد ث‪ ٝ‬ایٗ س‪ٛ‬اَ و‪ ٝ‬زض ضاثغ‪ ٝ‬ثب‬ ‫افعایص لیٕت وبال‪ٞ‬بیی ٔب٘‪ٙ‬س تنبینط‪ٔ ،‬ن‪ٛ‬از ضن‪ٛ‬ین‪ٙ‬نس‪،ٜ‬‬ ‫ض‪ٚ‬غٗ ٔ‪ٛ‬ت‪ٛ‬ض ‪ ٚ‬سبیط وبال‪ٞ‬ب و‪ ٝ‬سبظٔبٖ حٕبیت ‪ٞ‬نین‬ ‫ٌ‪ٔ ٝ٘ٛ‬ػ‪ٛ‬ث‪ٝ‬ای زض ضاثغ‪ ٝ‬ثب افعایص لٕیت ایٗ ونبال‪ٞ‬نب‬ ‫غبزض ٘ىطز‪ ٜ‬است أب لیٕنت اینٗ ونبال‪ٞ‬نب زض ثنبظاض‬ ‫افعایص یبفت‪ ٝ‬است‪ ،‬چ‪ ٝ‬ثبیس وطز؟ ٌنفنت‪ٞ :‬نطٌن‪٘ٛ‬ن‪ٝ‬‬ ‫افعایص لیٕتی ثس‪ ٖٚ‬اػالْ اعالػی‪ ٝ‬سبظٔبٖ حٕبیت زض‬ ‫ٔ‪ٛ‬ضز افعایص لیٕت ترّف است‪.‬‬ صفحه 1 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫پٌجشٌبِ ‪ 21‬خشداد ‪ 1 *2042‬طٍئی ‪ 1 * 1411‬ری القعذُ‪ * 2001‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَص ایکیٌجی ایل ) * شواسُ ( سایی ) ‪1122 :‬‬ ‫هقالِ‬ ‫هداخلِ رصین صْیًَیستی در تصوین‬ ‫گیزی در هَرد بزجام‬ ‫سطین صْیًَیسوی دس ساسوای اقعذاهعات هعذاخلعِ‬ ‫جَیاًِ دس سًٍذ تصوین فیشی بعشای سعشًعَشع‬ ‫بشجام بِ اهشیکا تَصیِ کشد کِ بِ تَافق ّسوِ ای‬ ‫باصًگشدد‪.‬‬ ‫یبئیط تدیس ٍظیط ذبضجِ ضغین نْیًَیؿشهی اههطٍظ‬ ‫( ؾِ قٌجِ ) زض وشگَ ثب هَج ‪ ۷۱۹‬ضازیَ اؾطائیهل‬ ‫ثب َطح زضذَاؾز ّب ٍ ازعهبّهبی سهکهطاضی زض‬ ‫ذهَل سَا ّؿشِ ای ایطاى وز‪ :‬ایهی یهک‬ ‫سَا ذَه ًیؿز ٍ ا هط اهًهب ًکهَز اسهوهب‬ ‫ثسی ًرَاّس ا شبز‬ ‫ایبل َّتسب هکبٍض اهٌیشی ضغین نْیًَیؿشی قههس‬ ‫زاضز ایی ّوشِ زض ضاؼ ّیبسی ثِ اهطیکب ؾوط کٌهس‬ ‫سب زض ًکؿز طٍُ هکشطک اهطیکب ٍ اؾطائیل زض‬ ‫هَضز ایطاى قطکز کٌس اًش بض هیضٍز هابهبسی اظ‬ ‫ٍظاضر ذبضجِ ضغین نْیًَیؿشی هَؾبز ٍ اضسف‬ ‫ایی ضغین زض ایی ؾوط ٍی ضا ّوطاّی کٌٌس‬ ‫ضٍظًبهِ جطٍظا ن دؿز زض ایی ذهَل ًهَقهز‬ ‫کِ اًْب زض زیساض ثب ههاهبههبر اههطیهکهبیهی زض‬ ‫ذهَل ًکؿز اسهی قهَضای حهکهبم اغاًهؽ‬ ‫ثییا ولی اًطغی اسوی زض ‪ ۶‬غٍئهی (‪ ۷۶‬ذهطزاز)‬ ‫وزٍ َ ٍ سمـ ذَاٌّس کطز سب ٍاقٌگشی ضا ثهِ‬ ‫هحکَم کطزى ایطاى زض ایی ًکؿز هشابعس کٌٌس‬ ‫زٍض ّکشن هصاکطار ض ع سحطینّب کِ اظ قهکهن‬ ‫زیهبُ ؾبل صقشِ اغبظ قس اظ ‪ ۵۱‬اؾوٌس ‪۷۰۱۱‬‬ ‫ثِ دیکٌْبز هؿوٍل ؾیبؾز ذبضجی اسحبزیِ اضٍدهب‬ ‫ٍاضز یک زٍضُ سهٌهوهؽ قهسُ ثهَز ٍ ههصاکهطُ‬ ‫کٌهٌهس هبى ثهطای هکهَضر ّهبی ؾهیهبؾهی ثهِ‬ ‫دبیشرزّبی ذَز ثبظ کشِاًس‬ ‫اهطیکب هسعی اؾز‪ :‬ا هط ایهطاى ذهَاّهبى ه هَ‬ ‫سحطینّب طاسط اظ سَا ّؿشِای ‪ ۵۱۷۲‬اؾز ثبیهس‬ ‫ثِ ًگطاًی ّبی اهطیکب طاسط اظ ثطجبم ضؾهیهس هی‬ ‫کٌس‬ ‫زٍ ز ثبیسى کِ هسعی ضٍیکطز زیذهلهوهبؾهی زض‬ ‫قجبل ایطاى ٍ ًیع سمـ ثطای ثبظ کز ثهِ ثهطجهبم‬ ‫ثَزُ سبکٌَى بهی زض جْز ًکهبى زازى حؿهی‬ ‫ًیز ذَز ثطًساقشِ اؾز‬ ‫قطیت ثِ اسوب ککَضّبی هکبضکز کهٌهٌهسُ زض‬ ‫وز ٍ َّب ذَاّبى جهوهع ثهٌهسی ؾهطیهع سهط‬ ‫هصاکطار ّؿشٌس اهب زؾشیبثی ثِ سَا ًهْهبیهی زض‬ ‫اًش بض سهویوبر ؾیبؾی اهطیکب زض ذهَل نٌس‬ ‫هَیَع ثبقیهبًسُ هْن ٍ کلیسی اؾز‬ ‫اٍلیاًَف‪ :‬تَپ هذاکزات ّستِای‬ ‫ٍیی در سهیی ٍاشٌگتی است‬ ‫تَافق ضعیف‪،‬‬ ‫اسن سهض تشذیذ تحشینّا‬ ‫دس حالی کِ هزاکشات ٍیی هععع عل‬ ‫اتخار تصوین سیاسی اص جاًب دٍلع‬ ‫اهشیکاس ‪ ،‬بعشخعی سسعاًعِ ّعا ٍ‬ ‫کاسشٌاساى اص پعزیعشت تعَافعقعی‬ ‫ضعیف تش اص بشجام سخعی فعهعوعِ ٍ‬ ‫طشفیی سا تشَیق بِ پزیشت ساّکاسی‬ ‫هیاًِ هی کٌٌذ‪ .‬بِ ًظش هی سسذ پزیشت‬ ‫ساّکاس هیاًی ٍ یک تَافق ضعیف‪ ،‬اسن‬ ‫سهضی بشای اعوال دٍباسُ تحشیعن ّعا‬ ‫باشذ‪.‬‬ ‫اضزیجْکزهبُ ‪ ۷۹۳۱‬ثَز کهِ زًٍهب هس‬ ‫سطاهخ ضئیؽجوَْضی ٍقز ایهبتر‬ ‫هشحسُ ذطٍج اهطیکهب ضا اظ سهَا ه‬ ‫ؾیبؾی هَؾَم ثِ ثطجبم اعهمم کهطز‬ ‫دؽ اظ ذطٍج اظ ثطجبم ثَز کِ ههَج‬ ‫ؾٌگیٌی اظ سحطینّب ثب عٌَاى دهَیهف‬ ‫کبض حساکثطی علیِ اقشهبز ایطاى ٍ ثب‬ ‫ّسف هشمقی ؾبذشی اى اعوبل قهس‬ ‫سعساز ٍ قسر سحطین ّب ثِ اًهساظُ ای‬ ‫ثَز کِ هیسَاى اى ضا قهسیهسسهطیهی‬ ‫ضغین سحطینّبی ََل سبضید زاًؿز‬ ‫ثب ضٍی کبضاهسى جَ ثبیسى ثط هؿهٌهس‬ ‫ضئیؽ جوهْهَضی ایهبتر ههشهحهسُ‬ ‫ظهعهِ ّهب ثهطای ثهبظ کهز زٍثهبضُ‬ ‫اهطیکب ثِ ثطجبم ٍ احیبی ایی سَا ثِ‬ ‫َـ ضؾیس ثب ایی حبل ههاهبم ّهبی‬ ‫زٍ ز اهطیکب اعمم کهطزًهس ّهسف‬ ‫اًْب اظ سَا جسیس اًعاهبز سهَا هاهی‬ ‫قههَی سههط ٍ َههَتًههی سههط اؾههز‬ ‫هسسی دؽ اظ ضٍی کبض اهسى زٍ هز‬ ‫ثههبیههسى زض ههطٍضزیههی هههبُ ‪۷۰۱۱‬‬ ‫هصاکطار احیبی ثطجبم هیبى ایهطاى ٍ‬ ‫اخباس کَتاُ‬ ‫ککَضّبی ‪ ۷+۰‬اغبظ قس ثهب دهبیهبى‬ ‫یب شی زٍض قکن هصاکطار َط یی ثهِ‬ ‫دیفًَیؽ سَا ای ضؾیسًس کِ ًشیهههِ‬ ‫اى هشٌی یعیف سط اظ ثهطجهبم ؾهبل‬ ‫‪ ۵۱۷۲‬ثَز ثب ضٍی کبض اهسى زٍ هز‬ ‫ؾیعزّن هصاکطار ض ع سحطین ّب زض‬ ‫اشضهبُ ‪ ۷۰۱۱‬اغبظ قس حهبت نهٌهس‬ ‫هسسی اؾز کِ ههصاکهطار ثهِ ذهٍ‬ ‫دبیبى ذَز ضؾیسُ ٍ ککَضّب ههٌهشه هط‬ ‫سهوین ؾیبؾی اهطیکهب ّؿهشهٌهس ّهط‬ ‫سههَا ههاههی ثههْههشههط اظ عههسم سههَا ه‬ ‫ثب ایی حبل ثِ ز یل یهعهف زٍ هز‬ ‫ثبیسى ٍ ًبسَاًهی ٍی زض ّهوهطاّهی‬ ‫جطیبى ّبی هرب ف هصاکطار ٍ سَا‬ ‫ثب ایطاى طایٌس ضؾیسى ثِ ذٍ دهبیهبى‬ ‫ثِ ز یل ًبسَاًی ایهبتر ههشهحهسُ زض‬ ‫سهوین یطی ثب اذشمل هَاجهِ قهسُ‬ ‫اؾز‬ ‫اظ ایی ضٍ ثطذی جطیهبى ّهب ٍ ا هطاز‬ ‫هبًٌس طٍُ ثییا وللی ثحطاى ایطاى ضا‬ ‫ثِ دصیطـ سَا ای یعیفسط اظ ثطجهبم‬ ‫سَنیِ کطزُ ٍ هعشاسًس زض قهطایهٍ‬ ‫کًٌَی دصیطـ یک سَا ّهطنهٌهس‬ ‫یعیف سط اظ ثطجبم دیبهسّبی هثجهشهی‬ ‫ضا ثطای ایهطاى ثهِ اضهه هبى ذهَاّهس‬ ‫زاقز! زض اضسجبٌ ثب ایی ازعبی هُطح‬ ‫قسُ ثیبى ًکبر ظیط یطٍضی اؾز‪:‬‬ ‫‪ ۷‬ثب ضٍی کبضاهسى زٍ ز یبظزّهن ٍ‬ ‫َطح هؿب ِ ض ع سحطین ّب اظ جهبًهت‬ ‫زٍ ز سسثیط ٍ اهیس هصاکطار ههیهبى‬ ‫ایطاى ٍ ‪ ۷+۲‬ثب ّسف حهل ٍ ههل‬ ‫هؿب ِ ّؿشِای ٍ ض ع سحطینّهب ازاههِ‬ ‫کٌف هب کبهم ضٍقی اؾز ٍ ٍاکٌکی ثِ اظْهبضاسهی‬ ‫کِ ثب ههبضف زاذلی ثیبى هیقَز ًهساضیهن اًه هِ‬ ‫ثطای هب هْن اؾز دیبمّبیی اؾز کهِ اظ ههههبضی‬ ‫هطؾَم ثیی هب ٍ اهطیکب زض حبل ض ز ٍ ثهط کهز‬ ‫اؾز ٍ ایطاى زض اى هؿیط اثشکبضار ذهَز ضا اضائهِ‬ ‫کطزُ اؾز ٍی سبکیس کطز‪ :‬ض ز ٍ ثط کز ّهبیهی‬ ‫ثَزُ ا جشِ هشاؾوبًِ ایبتر هشحسُ سب کٌَى دبؾدّبی‬ ‫هَضز اًش بض ضا ًسازُ اؾز ا ط اهطیکب اظ سهصثهصه‬ ‫زض ض شبض بنلِ ثگیطز ٍ سهوین ؾیبؾی ضا ثگیهطز ٍ‬ ‫اعمم کٌس قُعب ثی ثؿشی ًِ سٌْب ٍجَز ًساضز ثلکهِ‬ ‫هی سَاى وز زضنس ثبقیوبًسُ اظ سَا ضا ًهْهبیهی‬ ‫کطز اتى هکث زض وزٍ َّب ثِ ز یل ثی دهبؾهد‬ ‫صاقشی اثشکبضاسی اؾز کِ ایطاى ٍ اضٍدب زازًهس ٍ‬ ‫ثبیس ثجیٌین نِ ظهبًی ایبتر ههشهحهسُ ههی ذهَاّهس‬ ‫سهههوههیههن ذههَز ضا اعههمم کههٌههس ٍی اظههْههبض‬ ‫زاقز‪ :‬هشاؾوبًِ ایی عاضـ ثبظسبه زٌّسُ ٍاقعیهز‬ ‫وز ٍ َّبی ایطاى ٍ اغاًؽ ًیؿز ثعس اظ سَا ای‬ ‫کِ ثیی ایطاى ٍ اغاًؽ زض سهْهطاى اًهههبم قهس ثهِ‬ ‫نَضر هکشَه ایطاى دبؾد ّهبیهی ضا ثهِ اغاًهؽ‬ ‫زاقز ٍ نٌس زٍض هوهل ًکؿز حًَضی ثهط هعاض‬ ‫قس کِ دبؾد ّبی ٌی ٍ اضائِ هؿشهٌهسار اظ ؾهَی‬ ‫ایطاى نَضر ثگیطز‬ ‫ذُیت ظازُ سبکیس کطز‪ :‬هشاؾوبًهِ اًه هِ زض ایهی‬ ‫عاضـ زیسُ هی قَز نیع جسیسی ًیؿز ٍ ّوبًی‬ ‫اؾز کِ طٍؾی زض دبض وبى اضٍدهب دهیهف اظ زٍض‬ ‫ؾَم وز ٍ َّبی ایطاى ٍ اغاًهؽ ثهِ نهَضر‬ ‫قشبه ظزُ اعمم کطز ایی عاضـ اظ ّوبى هَقع ٍ‬ ‫حشی قجل اظ ًکؿز ؾَم ایطاى ٍ اغاًؽ جوع ثٌهسی‬ ‫قسُ ثَز ٍ ثِ ً ط هیضؾس قشهبه ظز هی زض ایهی‬ ‫جوع ثٌسی ٍجَز زاضز عاضـ هٌهوبًِ ٍ ههشهَاظى‬ ‫عًَ کویؿیَى اهٌیز هلی ٍ ؾیبؾز ذبضجی ههلؽ ‪:‬‬ ‫کویوِ فشاقَُای صیاً اص حقَ هشدم الصهِ‬ ‫هقابلِ با اسوهادُ ابضاسی غش اص حقَ بشش اس‬ ‫عضَ کویسیَى اهٌی هعلعی ٍ سعیعاسع‬ ‫خاسجی هجلس فه ‪ :‬تشعکعیعل ًعْعادی‬ ‫فشاقَُ ای بشای ًظاست بش هسائل حقَقی بعِ‬ ‫ًظام بشای پیگیشی هشکالت حقعَ بشعشی‬ ‫کوک هیکٌذ‪.‬‬ ‫ًوایٌذُ سٍسیِ دس ساصهاى ّای بیی الوللی دس ٍیعی‬ ‫سٍص سِ شٌبِ با اشاسُ بِ اًع اف ایشاى دس صهعیعٌعِ‬ ‫سًٍذ هزاکشات تَافق ّسوِ ای دس ٍیی‪ ،‬تعَ سا‬ ‫دس صهیی ٍاشٌگوی داًس ٍ خَاسوعاس ّعوعکعاسی‬ ‫اهشیکا بشای سسیذى بِ تَافق ًْایی شذ‬ ‫هیربئیل اٍ یبًَف زض سَئیشی ًَقهز‪ :‬ههصاکهطار‬ ‫ٍیی زضثبضُ ثطجبم اظ ‪ ۷۱‬هبضؼ سب اهطٍظ ههشهَقهف‬ ‫هبًسُ اؾز ٍی ا عٍز‪ :‬ثطاؾهبؼ هعاضـ ضؾهبًهِ‬ ‫ّبی جوعی زض ظهبى ؾوط اذیط هابم ّهوهبّهٌهگ‬ ‫کٌٌسُ اسحبزیِ اضٍدب(اًطیکِ هَضا) ثِ سْطاى ایطاًهی‬ ‫ّب اًعُبف ًکبى زازًس ٍ اکٌَى هٌش ط دبؾد َطف‬ ‫اهطیکبیی ّؿشٌس‬ ‫ایی زیذلوبر اضقس ضٍؼ اعمم کطز‪ :‬سَح اکٌهَى‬ ‫زض ظهیی ٍاقٌگشی اؾز دیف اظ ایی اٍ یبًَف زض‬ ‫سَئیز زیگطی ثِ زضظ هعاضـ ّهبی ههسیهطکهل‬ ‫اغاًؽ ثییا وللهی اًهطغی اسهوهی زضثهبضُ ایهطاى‬ ‫ٍاکٌف ًکبى زازُ ٍ وشِ ثَز کِ ایی هؿهب هِ ثهِ‬ ‫سکسیس وبًِظًی ّب زض اؾشبًهِ ًکهؿهز قهَضای‬ ‫حکبم هٌهط ذَاّس قس ٍی ا عٍز‪ :‬هیسَاى اًش هبض‬ ‫وبًِظًی ّبی ظیبزی ضا زض ضٍظّهبی ایهٌهسُ ٍ‬ ‫ثحث ّبی زاغ زض قَضای حکبم اغاًؽ ثییا وللی‬ ‫اًطغی اسوی زاقز ایی زیذلوبر ضٍؼ دیکشط ّهن‬ ‫ًؿجز ثِ زضظ عاضـّبی هحطهبًِ اغاًؽ سَؾهٍ‬ ‫ضؾبًِ ّبی غطثهی اعهشهطاو کهطزُ ثهَز اغاًهؽ‬ ‫ثییا وللی اًطغی ّؿشِ ای زض اؾهشهبًهِ ثهط هعاضی‬ ‫ًکؿز قَضای حکبم ثب اًشکبض عاضقی سحهطیهک‬ ‫اهیع ازعب کطز کِ ایطاى زض اضائِ دبؾدّبی هعشهجهط‬ ‫ٌی ثِ ؾَال ّبی ایی ؾبظهبى زضثبضُ دهیهسا قهسى‬ ‫هَاز ّؿشِ ای زض ؾِ هکبى اعمم ًکسُ ًبکبم ثَزُ‬ ‫اؾز زض ایی عاضـ کِ یک ًؿرِ اى ثِ ضٍیهز‬ ‫ضٍیشطظ ضؾیسُ ازعب قسُ اؾز‪ :‬شذهبیهط اٍضاًهیهَم‬ ‫غٌی ؾبظی قسُ ایطاى ثِ ‪ ۷2‬ثطاثط حهس ههههبظ زض‬ ‫سَا ّؿشِای ضؾیسُ اؾز اغاًؽ ثیی ا هوهلهلهی‬ ‫اًطغی اسوی ثط ّویی اؾبؼ ًشیهِ هیهطی کهطزُ‬ ‫اؾز کِ هؿبئل دبزهبًی هطثٌَ ثِ ایی ؾِ ههکهبى‬ ‫ثبقی هبًسُ اؾز‬ ‫یب ز ثب ایی حهبل سهوهبٍر عهوهسُ‬ ‫هصاکطار زض ایهی زٍضُ ثهب زٍضاى‬ ‫صقشِ زض اى ثَز کهِ زض ضاّهجهطز‬ ‫زؾشگبُ زیذلوبؾی صقشِ ّط سَا ای‬ ‫ثْشط اظ عسم سَا اؾز ایی ضٍیکهطز‬ ‫کِ ثِ نَضر هشعهسز سهَؾهٍ ٍظیهط‬ ‫ذبضجِ ٍقز هُطح قس ثهط ذهمف‬ ‫ضٍیههکههطز اهههطیههکههبیههی ّههب ثههَز‬ ‫زیذلوبر ّبی اهطیکب هعشهاهس ثهَزًهس‬ ‫سَا ًکطزى ثْشط اظ سَا ثس اؾز‬ ‫‪ ۵‬ثب صقز حسٍز زٍ ؾهبل اظ ضٍی‬ ‫کبضاهسى زٍ ز یبظزّن ثطًبهِ جبهع‬ ‫اقسام هکشطک هیبى ایطاى ٍ ککَضّبی‬ ‫‪ ۷+۲‬هٌعاس قس ثب ایهبز ایی سَا ه ٍ‬ ‫اقکبض قسى یعف ّبی شاسی ثطجبم‬ ‫ثِ ذَثی هکرم قس کهِ ضٍیهکهطز‬ ‫ٍقز زؾشگبُ زیذلوهبؾهی ههجهٌهی ثهط‬ ‫سطجیح ّط ًَع سَا سب نهِ ههیهعاى‬ ‫ذؿبضرثبض ٍ ظیبى اٍض ثهَزُ اؾهز‬ ‫اظ ظهبى ًاى ثطجبم زض زٍ ز اٍثبهب ٍ‬ ‫سب ظهبى اعوبل سحطیهن ّهبی دهَیهف‬ ‫یبزقسُ ّوَاضُ ایی دطؾهف ههُهطح‬ ‫هیقس کِ نطا ایطاى زض ثهبظذهَاؾهز‬ ‫ح ذَز ٍ دیگیهطی ًهاهى ثهطجهبم‬ ‫ًبسَاى اؾز ‪ ۹‬دؽ اظ اًعاهبز سهَا ه‬ ‫ثطجبم ض شِ ض شِ ظهعهِ ًاهى عهْهس‬ ‫َههطف غههطثههی ثههِ ههَـ ضؾههیههس‬ ‫ثِ ًَِ ای کِ هؿئَتى ٍقهز زٍ هز‬ ‫صقشِ ثبضّب ثِ ایی اهط اقبضُ کطزًس‬ ‫ثطای ًوًَِ ٍ یاهلل ؾیف ضئیؽ ٍقهز‬ ‫ثبًک هطکعی زض ؾرٌطاًی ذهَز زض‬ ‫قَضای ضاّهجهطزی ضٍاثهٍ ذهبضجهی‬ ‫اهطیکب ًشیهِ ایی سَا ضا سهاهطیهجهب‬ ‫ّیچ ثیبى کطز‬ ‫ذُیتظازُ‪:‬‬ ‫کٌش ها دس هزاکشات ٍیی سٍشی اس‬ ‫سخٌگَی ٍصاست خاسجِ فه ‪:‬اظْاساتی کِ بشخعی‬ ‫هقاهات اهشیکایی با طشاحی ٍ یا پاسخ بِ پعَیعایعی‬ ‫ّای داخلی خَد ه شح هی کٌٌذ‪ ،‬هالک هعا بعشای‬ ‫اظْاسًظش ًیس انَت زض حَظُ ههصاکهطار ٍیهی‬ ‫جلیل ضحیوی جْبى اثبزی وهز‪ :‬اههطٍظ‬ ‫نب فّبی حاَ ثکط یکی اظ نب فّبی عوسُ ثِ ذهَل ثطای ککهَض ّهبی‬ ‫هؿشال ٍ زض حبل سَؾعِ اؾز نطا کِ زض ًْبزّبی حاَ ثکطی ثیهی ا هوهلهلهی‬ ‫ًوَش اً ٌبًی ًساضًس ٍ اؾشوبزُ اثعاضی علیهِ ایهی ککهَض ّهب ثهیهکهشهط اًهههبم‬ ‫هی قَز ًوبیٌسُ هطزم سطثز جبم سبیجبز ٍ ثبذطظ زض ههلؽ قَضای اؾمههی ثهط‬ ‫ّویی اؾبؼ سهطیح کطز‪ :‬ایی زض حب ی اؾز کِ هعشاسین هَاضز ًاى حهاهَ‬ ‫ثکط زض ّوِ ککَضّب ٍجَز زاضز ٍ ایطاى ًیع اظ ایی قًیِ هؿشثٌی ًیؿز اظ ایهی‬ ‫ضٍ سککیل ًْبزی طاقَُ ای هسًی ٍ یب هطزهی ثطای ً بضر ثط هؿبئهل حهاهَ‬ ‫ثکطی هیسَاًس ثِ ً بم ٍ هطزم ثطای دیگیطی هککمر حاَ ثکطی کوک کٌس‬ ‫ٍ اهطی اضظقوٌس اؾز ٍی زض ازاهِ ثب ساکیس ثط ایٌکِ کویشِ نیبًز اظ حهاهَ‬ ‫هطزم ًجبیس اقساهبر ًوبیکی زاقشِ ثبقس یبزاٍض قس‪ :‬سب ظهبًی کِ ًذهصیهطیهن زض‬ ‫زاذل ککَض زض حَظُ حاَ ثکط یعف ّبیی زاضین ٍ اظ ؾهَی زیهگهط ا هط‬ ‫زضک زضؾشی اظ اقساهبر زقوی زض ًْبزّبی حاَقی ثیی ا وللی ًساقشِ ثهبقهیهن‬ ‫ًویسَاًین زض ایی حَظُ هَ عول کٌین ضحیوی جْبى اثبزی زض ازاهِ عهٌهَاى‬ ‫کطز‪ :‬ثبض ّب اظ هؿئَتى قَُ قًبئیِ ثِ ذهَل زض کویؿیَى اهٌیز هلی ههلهؽ‬ ‫ؾَال کطزُ ام کِ اهبض ظًساًیبى ٍ اعساهیّب ناسض اؾز ٍ ایب ثب اؾشبًساضز ّهبی‬ ‫ضٍظ جْبى ّورَاًی زاضز یب ذیط ا جشِ زض کٌبض اى هعشاسین قُعهب سهََهئهِ ّهبی‬ ‫غطه زض حَظُ حاَ ثکط ٍجَز زاقشِ ٍ کشوبى اى ًیع غیطعامًی اؾز‬ ‫ًیؿز ٍ ثین ایی هیضٍز کبض نْیًَیؿزّب ٍ ثطذی‬ ‫کٌکگطّب ثبعث قسُ هؿیط عاضـ هعوَل اغاًهؽ‬ ‫اظ ًبی ٌی ثِ ؾیبؾی هٌشال قَز ٍ اًش بض ههب ایهی‬ ‫اؾز کِ ایی هؿیط انمح قَز‬ ‫ٍی ا عٍز‪ :‬عاضـ اذیط اغاًؽ ثییا وللهی اًهطغی‬ ‫اسوی ثبظسبه زٌّسُ ٍاقعیز وزٍ َّبی ایطاى ٍ‬ ‫اغاًؽ ًیؿز ثعس اظ سَا ای کِ ثیی ایطاى ٍ اغاًؽ‬ ‫زض سْطاى اًهبم قس ثِ نهَضر ههکهشهَه ایهطاى‬ ‫دبؾدّبیی ضا ثِ اغاًؽ زاقز‬ ‫ٍظیط اهَض ذبضجِ ‪:‬‬ ‫دس ساسوای هصالح ٍ هٌافع هلی‬ ‫با ّیچ طشفی تعاسف ًذاسین‬ ‫ٍصیش اهَس خاسجِ فعهع ‪ :‬بعشاسعا‬ ‫هصالح ٍ هٌافع هلی عول هی کٌین ٍ با‬ ‫ّیچ طشفی تعاسف ًذاسین‪.‬‬ ‫ٍی سبکیس کطز‪ :‬زض ههصاکهطار ثهطای‬ ‫ض ع سحطینّب ثطاؾبؼ هٌب ع ٍ ههب هح‬ ‫هلی عول هی کٌین ٍ زض ایی هؿیط ثهب‬ ‫ّیچ َط ی سعبضف ًساضین ثطای هب زض‬ ‫ّوِ عطنِّب ثِ ٍیػُ ؾیبؾز ذبضجی قهبعز اهبم ضُ یک طنز قَی ایهبز‬ ‫کطزُ اؾز اهیطعجسا لْیبى ا عٍز‪ :‬یکی اظ هَیَعبسی کِ اهبم ضُ زض ؾیطُ عولهی‬ ‫ٍ زض سَنیِ ّبیکبى زاقشٌس دبیجٌسی ثِ سَا ابر ٍ سعْسار ثیی ا هوهلهلهی ثهَز‬ ‫ذُبه هی ثِ هابهبر کبخ ؾویس اؾز اهطیکبییّبیی کِ زض هصاکهطار ٍیهی‬ ‫هکث ایهبز کطزُ اًس ٍظیط اهَض ذبضجِ زض ازاهِ ا عٍز‪ :‬زٍ ز جسیس ّیچ ٍقز‬ ‫ًگوز هب ثطجبم ضا ًوی دصیطین زٍ ز قجلی ثطجبم ضا دهصیهط هز ٍ هی زٍ هز‬ ‫جسیس ّیچ ٍقز ًگوز هب ثطجبم ضا ًوی دصیطین ٍ زضثبضُ سَا جسیس نحجهز‬ ‫کٌین ثطذی هٌشاساى هب هی َیٌس نطا هی ذَاّیس ثِ ثطجبم ثط طزیس دبیجهٌهسی‬ ‫ثِ سعْسار زض زؾشَض کبض هب قطاض زاضز ضئیؽ زؾشگبُ زیذلوبؾی ککهَضههبى ثهب‬ ‫ثیبى ایٌکِ وشگَ ثب اهطیکبییّب اظ َطی دیبمّب ثب هَیَع انلی سحهطیهن ّهبی‬ ‫اهطیکب زض جطیبى اؾز ا عٍز‪ :‬کوشط ّوشِ ای اؾز کِ یک یب زٍ دیبم ثیی ههب ٍ‬ ‫اهطیکب ثطای ض ع اثْبهبر ضز ٍ ثسل ًکَز اهیط عجسا لْیبى ایب ِ کطز‪ٍ :‬قشى ههی‬ ‫زض هًَید ثَزم هابهبر اضقس اهطیکب عمقِ هٌس ثَزًس وشگَی هؿشاین ثهب ههی‬ ‫زاقشِ ثبقٌس کِ ثشَاى ًبی دیف اهسُ زض هصاکطار ضا ض ع کٌین ٍ ثهِ جهلهَ‬ ‫ثجطین ثِ ٍظیط ذبضجِ ای کِ حبهل دیبم ثَز وشن ثِ کبهم ّطیؽ ثگَییهس کهِ‬ ‫ا ط قطاض ثبقس طٍُ قَضقی زض کبخ ؾویس حبکن ثبقس ثِ هب ثگَییس‬ ‫ًیکعاز‪:‬‬ ‫هسائل هشدم ٍ اقوصاد دغذغِ هجلس اس‬ ‫ًایب سئیس هجلس شَسای اسالهی فه ‪ :‬دغذغِ ٍ‬ ‫سٍیکشد هجلس شَسای اسالهی هسائل هشدم‪ ،‬اقوصعاد‪،‬‬ ‫فشٌّگ‪ ،‬اجشای فشهایشات سّبش هعظعن اًعقعال ٍ‬ ‫عضتوٌذی جوَْسی اسالهی ایشاى اس ‪.‬‬ ‫علی ًیکعاز ا عٍز‪ :‬ثبیس جسیشی زض هجبحث اؾهبؾهی‬ ‫ؾیبؾی طٌّگی ٍ اجشوبعی ککَض قکل ثگیطز صا‬ ‫ههلؽ ثب ایی ضٍیکطز اهسُ اؾز کِ زغهسغهِ اـ‬ ‫هطزم اقشهبز طٌّگ طهبیکبر ضّجط ععسوٌهسی‬ ‫جوَْضی اؾمهی ایطاى ثبقس اهب هشبؾوبًِ سصکهطاسهی‬ ‫کِ ضّجط هع ن اًامه زازًس ٍ ثِ نطاحز طهَزًس‬ ‫کِ ؾبذشبض ثَزجِ کِ هس ً ط ایکهبى ثهَزُ اسهوهب‬ ‫ًیوشبزُ صا زٍ ز ثبیس اى ضا انمح ٍ هههلهؽ ّهن‬ ‫نکفکبضی هیکطز ًبیت ضییؽ ههلهؽ قهَضای‬ ‫اؾمهی سهطیح کطز‪ :‬ثبیس ثطًبهِ ّوشن کِ قطاض اؾز‬ ‫ًَقشِ قَز ضؾیس ی ثِ هٌبَ هحطٍم ککَض زیهسُ‬ ‫سیاسی‬ ‫‪2‬‬ ‫قَز ٍی وز‪ :‬ههلؽ قَضای اؾمهی کِ قهکهل‬ ‫ط ز ٍ ضّجط هع ن اًامه ثِ ههلؽ یبظزّن ات‬ ‫اًامثی زازًس ٍ هب ذَقحبل ثَزین اظ ایی قًیِ اههب‬ ‫اًامثی ثَزى قطٌ اى اؾز کِ اًامثی ثوبًهیهن زض‬ ‫ٍؾٍ کبض یک ععیعی عٌَاى کطز کهِ ایهی هاهت‬ ‫اًامثی ضا اظ ههلؽ دؽ ثگیطیس حًطر اقب ههسز‬ ‫ثِ ایی هَیَع سبکیس زاقشٌس ٍ زض قطٍع اجمهؾهیهِ‬ ‫ؾَم ههلؽ قَضای اؾمهی ّن ضّهجهط هطههَزًهس‬ ‫ههلؽ اًامثی یک حایاز ٍ ٍاقهعهیهز اؾهز ٍ‬ ‫ههسز ثط اًامثی ثَزى ههلؽ ثب قطٍَی کهِ ثهطای‬ ‫ًوبیٌس بى ههلؽ عٌَاى کطزًس سبکیس طهَزًس‬ ‫ًیکعاز ازاهِ زاز‪ :‬اظ ضٍظ اٍل کِ ههههلهؽ قهَضای‬ ‫اؾمهی سککیل قس زغسغِ هب هطزم ٍ هعیکز ههطزم‬ ‫ثَز هب ذَزهبى ضا ًَکط هطزم ٍ دیطٍ ٍ ؾطثبظ ٍتیز‬ ‫ایِ زاًؿشین ٍی وز‪ :‬هب ثٌب ثِ زیس بّی کِ طاسهط‬ ‫* هزتضَی‪ :‬رشد ّشت درصدی با سزهایِ‬ ‫گذاری ٍ افشایش بْزُ ٍری هحمک هیشَد‬ ‫هعبٍى اجطایی ضییؽ جهوهْهَض هوهز‪ :‬ؾهیهبؾهز‬ ‫صاضی زٍ ز ثطای ضقس ّکز زضنسی ثب ؾطههبیهِ‬ ‫صاضی ٍ ا عایف ثْطُ ٍضی هحا هیقَز ههعهبٍى‬ ‫ضییؽ جوَْض ثِ سرهیم اعشجبضار کبهل ثِ اؾشهبى‬ ‫زض ‪ ۷۰۱۱‬اقبضُ کطز ٍ وز‪ :‬سعْسار ٍظاضر ًوهز‬ ‫کِ ثیف اظ ‪ ۱۲‬هیلیبضز سَهبى ثَزُ اؾز نسزضنس‬ ‫هحا قسُ اؾز سعْسار ٍ هٌبثع زؾهشهگهبُ ّهبی‬ ‫اجطایی زض ؾبل ‪ ۷۰۱۱‬دطزاذز قهسُ ٍ سهعهْهسار‬ ‫‪ّ ۷۰۱۵ ٍ ۷۰۱۷‬ن دطزاذز هی قهَز ؾهطدهطؾهز‬ ‫ًْبز ضیبؾز جوَْضی ضئیؽ جوهْهَض ازاههِ زاز‪:‬‬ ‫ههَثبر ؾوط عمٍُ ثط ضنس زض سهْهطاى اههطٍظ ثهِ‬ ‫ثبظزیس حًَضی ٍ ً بضر هیساًهی ضؾهیهسُ اؾهز‬ ‫ذَقجرشبًِ کبضّبی ذَثی زض اؾشبى نَضر ط شهِ‬ ‫اؾز عاضـ هسیطاى اضقس ٍ ضییؿبى زؾشگبُ ّبی‬ ‫اجطایی ثیبًگط اى اؾز کِ اؾشبى ذطاؾبى جٌَثی ثهِ‬ ‫کبض بُ ؾبظًس ی سجسیل قسُ اؾز‬ ‫* ًوایٌدگاى ًباید گشیٌِ ای را بزای سمومت‬ ‫خاصی بِ همامّای اجزایی تحویل کٌٌد‬ ‫ججبض کَنکی ًػاز ثب ثیبى ایٌکِ ضّجط هع ن اًهاهمه‬ ‫زض زیساض ًوبیٌس بى ثط ایی ًکشِ سبکیس زاقشهٌهس کهِ‬ ‫ًوبیٌس بى زض اًشهبه ههسیهطاى اجهطایهی زذهب هز‬ ‫ًساقشِ ثبقٌس ٍ اى ضا ثِ نمح ًوبیٌس بى ًساًؿشٌهس‬ ‫وز‪ :‬اًشههبه ههسیهطاى اجهطایهی زض ههحهسٍزُ‬ ‫اذشیبضار قَُ ههطیِ اؾز ٍ زذب ز ًوبیٌس هبى زض‬ ‫ایی اًشهبثبر یوی ایٌکِ کهبض زضؾهشهی ًهیهؿهز‬ ‫جبیگبُ ًوبیٌسُ ضا ًیع سًعیف هیکٌس‬ ‫* هالکی‪ :‬باید اس ظزفیت دیپلواسی پارلواًمی‬ ‫بزای همابلِ با ریشگزدّا استفادُ کزد‬ ‫یک عًَ کویؿیَى اهٌیز هلی ٍ ؾیبؾز ذهبضجهی‬ ‫ههلؽ سبکیس کطز کِ زیذلوبؾی دهبض هوهبًهی ثهطای‬ ‫هابثلِ ثب ضیع طزّب ثؿیبض هَثط اؾز صا ثبیس عهب هشهط‬ ‫قسُ ٍ اظ ایی ظط یز اؾشوبزُ کطز ساحؿیی هب کهی‬ ‫ثب اقبضُ ثِ دسیسُ طز ٍ غجبض زض ککَض ٍ ثهِ زًهجهبل‬ ‫اى ثطٍظ ا َز ی َّا وز‪ :‬هَیَع ضیع طزّب زض‬ ‫ککَضهبى ثِ ذهَل اؾشبى ّبی هطظی سجهسیهل ثهِ‬ ‫یک نب ف قسُ کِ ثبیس کط اؾبؾی ثطای اى کطز‬ ‫* ٍاکٌش اهزیکا بِ هَاضع بزجاهی اخیمز‬ ‫ایزاى‬ ‫ؾرٌگَی ٍظاضر اهَض ذبضجِ اههطیهکهب زض یهک‬ ‫ًکؿز ذجطی ثِ ؾَاتر ذجطًگبضاى زضثبضُ هَایهع‬ ‫اذیط ایطاى ضاجع ثِ ٍقهوهِ زض ههصاکهطار ٍیهی ٍ‬ ‫عاضـ اغاًؽ ثیی ا وللهی اًهطغی اسهوهی زضثهبضُ‬ ‫اذطیی ٍیعیز ثطًهبههِ ّؿهشهِ ای ایهطاى دهبؾهد‬ ‫زاز اظْبضار دطایؽ زضثبضُ عاضـ اذهیهط اغاًهؽ‬ ‫ثییا وللی اًطغی اسوی زض دی ایی هُطح هیقَز کهِ‬ ‫اذیطا اغاًؽ ثییا وللی اًطغی اسوهی زض هعاضقهی‬ ‫هسعی قس ایطاى ّو ٌبى ثِ ؾئَاتر زض ذههَل‬ ‫هٌکب شضار اٍضاًیَم یب زقسُ زض ؾِ ؾبیز ّؿشِای‬ ‫اعممًکسُ دبؾد ًسازُ اؾز‬ ‫* هجلس اس تَلیدکٌٌدگاى هحصَالت با کیفیمت‬ ‫حوایت هیکٌد‬ ‫ًوبیٌسُ سْطاى زض ههلؽ وهز‪ :‬ههههلهؽ یهوهی‬ ‫دکشیجبًی اظ ؾطهبیِّبی هلی زض جٌگ اقشههبزی اظ‬ ‫سَ یس کٌٌس بى هحهَتر ثب کهیهوهیهز حهوهبیهز‬ ‫هیکٌس ًوبیٌسُ سْطاى زض ههلؽ سهطیح کطز‪ :‬ثهبیهس‬ ‫ثب ا عایف ً بضر َّقوٌس ٍ هیساًی هَاًع هَجَز ضا‬ ‫زضعسم ضؾَه کبت ٍ سعسیل حاَ وطکی حوهل‬ ‫ٍ ًال ٍ ضا زض ظًهیطُ سبهیی ٍ سَظیع ٍ ً بضر ضا‬ ‫احهبء ٍ ض ع کطز؛ ثبیس ً بضر ّب ثِ ًحَی ثهبقهس‬ ‫کِ ؾْن ؾَز سَ یس کٌٌسُ ٍ ؾَز هعاَل ٍاؾُهِ زض‬ ‫قیوز سوبم قسُ ثطای ههطف کٌٌسُ ًْبئی ثِ زٍض اظ‬ ‫زت یّبی هرَطه هکرم قَز‬ ‫* خاهَشی صٌایع ّیچ کجای دًیا در اٍلَیمت‬ ‫اٍل بزای صزفِجَیی بزق ًیست‬ ‫عًَ کویؿیَى نٌبیع ٍ هعهبزى ههههلهؽ قهَضای‬ ‫اؾمهی وز‪ :‬زض ّوِ ًابٌ زًیب ذبهَقی نهٌهبیهع‬ ‫زض اٍ َیز اذط قطاض زاضز نطاکِ ذبهَقی ذؿبضر‬ ‫ؿشطزُای ضا ثِ نٌعز ثِ ٍیػُ نٌبیع هبزض ٍاضز هی‬ ‫کٌس‬ ‫* هجلس هعیشت هزدم را در اٍلَیمت لمزار‬ ‫دّد‪ /‬لشٍم ارائِ ایدُّایًَ‬ ‫ًوبیٌسُ هطزم اضٍهیِ زض ههلهؽ قهَضای اؾهمههی‬ ‫وز‪ :‬ههلؽ ثبیس اٍ َیز َطحّبی ذَز ضا ثِ حل‬ ‫هککمر هطزم ثِ ٍیػُ دیسا کطزى ضاّکبضّبیی ثطای‬ ‫عجَض اظ هککمر اقشهبزی اذهشهههبل زّهس ٍی‬ ‫هشصکط قس‪ :‬هجهبزا اًهاهمثهی هطی ثهبعهث ًهَعهی‬ ‫ؾبذشبضقکٌی قَز کِ زض ایٌسُ ًشَاًین عَاقهت اى‬ ‫ضا هسیطیز کٌین هب ثبیس ثب ایسُ ّهبی ًهَیهٌهی کهِ‬ ‫طُ کب ّؿشٌس ثِ هَیَعبر هرشلف ٍ هکهکهمر‬ ‫ضٍظ ککَض ٍضٍز کٌین ایسُ ّهبی کهِ ّهن قهبثهل‬ ‫ؾٌهف ٍ ّن قبثل اجطا ثبقٌس‬ ‫* تزس صْیًَیستّا اس پایگاُ پْپادی ایزاى در دل‬ ‫رشتِ کَُّای ساگزس‬ ‫اظ ههلؽ زاقشین ٍ جبیگبُ ههلؽ قَضای اؾمههی‬ ‫کِ زض زضٍى ٍ ً بم ؾُِدصیط ٍ ؾلُِ هط زض زًهیهب‬ ‫هؿشاط اؾز ٍ ثٌب ثِ وشوبى ضّجط هع ن اًهاهمه ٍ‬ ‫اهبهیی اًامه هب ًِ ؾلُِ ط ٍ ًِ ؾلُِدصیط ّؿشهیهن‬ ‫ثلکِ هیذَاّین یک حکَهز ًهَیهٌهی ضا ثهِ ًهبم‬ ‫حکوطاًی اؾمهی ٍ زیی اؾمم زض زًیب ثٌب کٌین ٍ ثِ‬ ‫یک سوسى اؾمهی کِ هس ً ط ضّجط هع ن اًهاهمه‬ ‫اؾز ثطؾین؛ ثب ایی زیس بُ ههب قهْهبزر قهطعهی‬ ‫هی زّن هب ّط اً ِ زض سَاى زاقشین حشی ثِ زٍ هز‬ ‫قجل ّن زض ههلؽ کوک کطزین ٍ ًیع سوهبم سهَاى‬ ‫هب ایی اؾز کِ زؾز زٍ ز ضا ثگیطین ٍ ثِ هعیکز‬ ‫ٍ اقشهبز هطزم کوک کٌین‬ ‫ٍثگبُ ًعزیک ثِ ًْبزّبی اهٌیشی ضغین نْیًَیؿهشهی‬ ‫اشعبى کطز کِ دْذبزّبی ٍاقع زض دبیگبُ ؾطی ایهطاى‬ ‫زض ظیط ضقشِ کَُ ظا طؼ سْسیسی علهیهِ ههبّهیهز‬ ‫ضغین نْیًَیؿشی هحؿَه هیقَز‬ ‫ثِ عاضـ ایؿٌب ٍثگبُ زثکب بیل زض هعاضـ ذهَز‬ ‫ًَقز کِ طٍُ هٌشرجی اظ ذجطًگبضاى زض ضٍظ قٌجِ‬ ‫‪ ۵2‬هِ ثب نکوبى ثؿشِ زض دطٍاظی ‪ ۰۲‬زقیاهِ ای ثهِ‬ ‫دبیگبُ ظیطظهیٌی زض قعط کَُّبی ظا طؼ زض ایهطاى‬ ‫ثطزُ قسًس سب قبّس ثیف اظ نس دْذبز ً بهی ثِ نف‬ ‫ککیسُ قسُ ثبقٌس ؾط ککط عجسا طحهیهن ههَؾهَی‬ ‫طهبًسُ اضسف زض ثسٍ طٍز اىّهب هوهز‪ :‬قهکهی‬ ‫ًیؿز کِ دْذبزّبی ًیطٍّهبی هؿهلهح جهوهْهَضی‬ ‫اؾمهی ایطاى قَیسطیی زض هٌُاِ ّؿشٌس سَاًبیی ههب‬ ‫زض ساَیز دْذبزّب غیطقبثل سَقف اؾز‬ صفحه 2 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫واحذهای تولیذی ارستایاابضش ته ‪ ۰۴‬هضاس‬ ‫میلیاسد توماب سشمایه دس گشدش نیاص داسنذ‬ ‫سییس اتبق ثبصستبًگ صٌبیع هعبدى ٍ وطربٍسصی‬ ‫تجشیض تفت ٍاحذّبی تَلیذی استبى ثِ ‪ّ 0۲‬رضاس‬ ‫هیلیبسد تَهبى سشهبیِ دس تشدش ًیبص داسًذ ٍ ایری‬ ‫هَضَع اص جولِ هْوتشیی خَاستِ ّبی هرذیرشاى‬ ‫ایی ٍاحذّب اص سییس جوَْس دس جشیبى سفش پیرص‬ ‫سٍ ثِ استبى است‪.‬‬ ‫ی‪٘ٛ‬غ طائّ‪ ،ٝ‬افض‪ٚ‬د‪ :‬ثب٘ه ‪ٞ‬بی خل‪ٛ‬کی ٔجتّت تی‬ ‫ٔعبدَ ایٗ ٔیضاٖ سا اص اػتبٖ ثتیتش‪ ٖٚ‬ثتشد‪ ٜ‬ا٘تذ ‪ٚ‬‬ ‫عش‪ٚ‬سی اػ‪ :‬ایٗ پ‪ َٛ‬سا ثشای تبٔیٗ ػشٔتبیت‪ ٝ‬دس‬ ‫ٌشدؽ ‪ٚ‬احذ‪ٞ‬بی ت‪ِٛ‬یذی ث‪ ٝ‬اػتبٖ ثبصٌشدا٘‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی وٕج‪ٛ‬د ػشٔبی‪ ٝ‬دس ٌشدؽ ‪ٚ‬احذ‪ٞ‬بی ت‪ِٛ‬تیتذی‬ ‫سا اص ٔؼبئُ اػبػی ‪ٔ ٚ‬ت‪ٟ‬تٓ دس حت‪ٛ‬ص‪ ٜ‬کت‪ٙ‬تعت‪:‬‬ ‫دا٘ؼ‪ ٚ :‬اظ‪ٟ‬بس داؿ‪ ::‬اص ‪ٚ‬عتعتیت‪ :‬التتتلتبدی‬ ‫وـ‪ٛ‬س‪ٚ ،‬احذ‪ٞ‬بی و‪ٛ‬چه ‪ٔ ٚ‬تت‪ٛ‬ػتظ ثتیتؾ اص‬ ‫دیٍش ‪ٚ‬احذ‪ٞ‬ب دچبس خؼشاٖ ؿذ‪ ٜ‬ا٘ذ ‪ ٚ‬ثت‪ ٝ‬ختبعتش‬ ‫ٔـىالت ٔ‪ٛ‬ج‪ٛ‬د لبدس ث‪ ٝ‬ثبصپتشداخت‪ٔ :‬تعت‪ٛ‬لتبت‬ ‫خ‪ٛ‬د ث‪ ٝ‬ثب٘ه ‪ٞ‬ب ٘ج‪ٛ‬د‪ٕ٘ ٚ ٜ‬ی ت‪ٛ‬ا٘ت‪ٙ‬تذ تؼت‪ٟ‬تیتالت‬ ‫الصْ سا اص ایٗ ثب٘ه ‪ٞ‬ب دسیبف‪ :‬و‪ٙٙ‬ذ‪.‬سییغ اتتبق‬ ‫ثبصسٌب٘ی‪ ،‬ک‪ٙ‬بی ‪ٔ ،‬عبدٖ ‪ ٚ‬وـب‪ٚ‬سصی تجشیض ثب ثیبٖ‬ ‫ای‪ٙ‬ى‪ٚ ٝ‬احذ‪ٞ‬بی ت‪ِٛ‬یذی اػتبٖ دس صٔتیت‪ٙ‬ت‪ ٝ‬خت‪ٛ‬ؽ‬ ‫حؼبثی ٔی ت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ صثب٘ضد ثبؿ‪ٙ‬ذ‪ٌ ،‬ف‪ ::‬ایٗ اػتتتبٖ‬ ‫ث‪ِ ٝ‬وبػ ثبصپشداخ‪ :‬تؼ‪ٟ‬یالت جض‪ ٚ‬اػتبٖ ‪ٞ‬تبیتی‬ ‫اػ‪ :‬و‪ ٝ‬دس جبیٍب‪ ٜ‬خ‪ٛ‬ثی لتشاس داسد ‪ٚ ٚ‬جت‪ٛ‬د‬ ‫چ‪ٟ‬بس دسکذ ٔع‪ٛ‬ل‪ ٝ‬سلٓ ثبالیی ٘ؼجت‪ :‬ثت‪ ٝ‬اػتتتبٖ‬ ‫‪ٞ‬بیی و‪ ٝ‬حتی داسای ٔع‪ٛ‬ل‪ ۱۷ ٝ‬دسکذی ‪ٞ‬ؼتت‪ٙ‬تذ‪،‬‬ ‫٘یؼ‪.:‬طائّ‪ ،ٝ‬ادأ‪ ٝ‬داد‪ :‬ایٗ أش ٔتی تت‪ٛ‬ا٘تذ ػتفتش‬ ‫سییغ جٕ‪ٟٛ‬س ث‪ ٝ‬اػتتبٖ سا احتشثتختؾ وتشد‪ٚ ٜ‬‬ ‫ٔغبِجبت ٔ‪ٛ‬حشی اص ایـبٖ ‪ٞ ٚ‬یبت د‪ :ِٚ‬داؿ‪.:‬‬ ‫‪ٚ‬ی ‪ٚ‬ج‪ٛ‬د ٔـىالت اػبػی دس ثوج صیشػتبخت‪:‬‬ ‫‪ٞ‬بیی ٔب٘‪ٙ‬ذ اه‪ٌ ،‬بص ‪ ٚ‬ثشق سا اص جّٕ‪ٔ ٝ‬ـىتالت‬ ‫ٔ‪ٛ‬ج‪ٛ‬د ‪ٚ‬احذ‪ٞ‬بی ت‪ِٛ‬یذی ث‪ ٝ‬خل‪ٛ‬ف دس ؿ‪ٟ‬شن‬ ‫‪ٞ‬بی ک‪ٙ‬عتی دا٘ؼ‪ ٚ :‬یبدا‪ٚ‬سی وشد‪ :‬صیشػتبخت‪:‬‬ ‫‪ٞ‬بی ععیف جبد‪ ٜ‬ای ٔب٘‪ٙ‬ذ ٘یٕ‪ ٝ‬تٕبْ ٔب٘ذٖ جتبد‪ٜ‬‬ ‫تجشیض‪ -‬ثبصسٌبٖ اص دیٍش ٔـتىتالت ‪ٚ‬احتذ‪ٞ‬تبی‬ ‫ٔؼتمش دس ؿ‪ٟ‬شن ‪ٞ‬بی ‪ٚ‬ال دس ایٗ ٔؼیش ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬دس‬ ‫حبِی و‪ ٝ‬ایٗ جبد‪ٔ ٜ‬ی ت‪ٛ‬ا٘ذ اص ثتبثت‪ :‬تتشا٘تضیت‪:‬‬ ‫جبد‪ ٜ‬ای ایشاٖ ‪ ٚ‬اس‪ٚ‬پب ٔ‪ٛ‬حش ثبؿذ أب چ‪ٙ‬ذیٗ ػتبَ‬ ‫اػ‪ :‬و‪٘ ٝ‬یٕ‪ ٝ‬تٕتبْ ٔتب٘تذ‪ ٜ‬اػت‪.:‬سیتیتغ اتتبق‬ ‫ثبصسٌب٘ی‪ ،‬ک‪ٙ‬بی ‪ٔ ،‬عبدٖ ‪ ٚ‬وـتب‪ٚ‬سصی تتجتشیتض‪،‬‬ ‫ٌف‪ ::‬ثشای دػتشػی ث‪ ٝ‬ثتبصاس چتیتٗ ‪ ٚ‬س‪ٚ‬ػتیت‪ٝ‬‬ ‫عش‪ٚ‬سی اػ‪ :‬و‪ ٝ‬ایٗ فبکّ‪ ٝ‬چ‪ٙ‬ذیٗ ویّ‪ٔٛ‬تشی ثت‪ٝ‬‬ ‫٘و‪ٛ‬ی ث‪ ٝ‬یىذیٍش ‪ٚ‬کُ ؿت‪ٛ‬د‪.‬طائّت‪ ،ٝ‬ادأت‪ ٝ‬داد‪:‬‬ ‫ت‪ٛ‬ج‪ٚ ٝ‬یظ‪ ٜ‬ث‪ٛٔ ٝ‬ع‪ٛ‬ع ٔعذٖ ٔغ ػت‪٘ٛ‬تٍت‪ ٖٛ‬ثت‪ٝ‬‬ ‫ع‪ٛٙ‬اٖ یىی اص ثضسٌتتتشیتٗ رختبیتشٔتغ وـت‪ٛ‬س‬ ‫عش‪ٚ‬سی ث‪ٛ‬د‪ ٚ ٜ‬دس ایتٗ صٔتیت‪ٙ‬ت‪ ٝ‬ؿتشوت‪ٔ :‬تغ‬ ‫ارسثبیجبٖ ثبیذ دس خ‪ٛ‬د اػتبٖ حتجت‪ :‬ؿتذ‪ٚ ٜ‬ایتٗ‬ ‫ؿشو‪ :‬دس ٔؼبئُ ‪ٞ‬ضی‪ ٝٙ‬ای ٔب٘‪ٙ‬ذ پشداخ‪ٔ :‬بِیبت‬ ‫‪ ٚ‬تبٔیٗ ٔبِی اػتبٖ ٔـبسو‪ :‬و‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫پٌجطٌجِ ‪ 2۰‬خشداد ‪ ۰ * 20۲2‬طٍئی ‪ ۰ * ۰۲۰۰‬ری المعذُ‪ * 2001‬سبل سگ ٍ دٍم ( اٍتَص ایىیٌجگ ایل ) * ضوبسُ ( سبیگ ) ‪1122‬‬ ‫اػتب٘ذاس ارسثبیجبٖؿشلی‪:‬‬ ‫پشٍطُ ّبی هْن عمت هبًذُ‬ ‫دس سفش سییس جوَْس هَسد تَجِ است‬ ‫استبًذاس ارسثبیجبى ضرشلرگ ترفرت‬ ‫تالش هگ وٌین پشٍطُ ّبی هْوگ ورِ‬ ‫الرتریربدی‬ ‫دس حَصُ ّبی هختلر‬ ‫وطبٍسصی صٌعتگ ٍ هعذًگ اص یبد سفتِ‬ ‫ٍ یب ثِ دلیل ووجَد هٌبثع دچبس هطىرل‬ ‫ضذُ اًذ دس سفش سییس جرورْرَس ثرِ‬ ‫استبى هَسد تَجِ لشاس تیشد‪.‬‬ ‫عبثذیٗ خشّْ اظ‪ٟ‬بس داؿت‪ ::‬سؿتذ ‪ٚ‬‬ ‫ت‪ٛ‬ػع‪ ٝ‬اػتبٖ ثبیذ ث‪ ٝ‬ک‪ٛ‬ست ٔت‪ٛ‬اصٖ ثب‬ ‫اػتبٖ ‪ٞ‬بی دیٍش ثب ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ظشفی‪ٞ :‬ب‬ ‫‪ ٚ‬فشک‪ٞ :‬بیی و‪ ٝ‬دس اػتتتبٖ ‪ٚ‬جت‪ٛ‬د‬ ‫داسد ا٘جبْ ٌیشد؛ دس اػتبٖ ٔب ظشفیت‪:‬‬ ‫‪ٞ‬بی ف‪ٛ‬ق اِعبد‪ ٜ‬ای ‪ٚ‬جت‪ٛ‬د داسد وت‪ٝ‬‬ ‫تبحیش ّٔی ‪ ٚ‬فشأّی داس٘ذ وت‪ ٝ‬سیتیتغ‬ ‫جٕ‪ٟٛ‬س دس ػفش ث‪ ٝ‬ایٗ اػتبٖ ا٘‪ٟ‬ب سا اص‬ ‫٘ضدیه ثشسػی ‪ ٚ‬اسصیتبثتی خت‪ٛ‬ا‪ٞ‬تذ‬ ‫وشد‪ٚ.‬ی ادأ‪ ٝ‬داد‪ٕ٘ :‬تبیت‪ٙ‬تذٌتبٖ تتبْ‬ ‫االختیبس ‪ٚ‬صسا دس ‪٘ ۲۳‬تمتغت‪ ٝ‬اػتتتبٖ‬ ‫حض‪ٛ‬س یبفت‪ ٚ ٝ‬ثب ٔشدْ دیذاس چ‪ٟ‬ش‪ ٜ‬ثت‪ٝ‬‬ ‫چ‪ٟ‬ش‪ ٜ‬خ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬ذ داؿت‪٘ ٚ :‬تبٔت‪ٞ ٝ‬تبی‬ ‫ٔىت‪ٛ‬ه ٔشدٔی ٘یض پیٍیشی ‪ ٚ‬وذ داد‪ٜ‬‬ ‫ٔی ؿ‪ٛ‬د ‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬یٗ ثیؾ اص ‪ٞ‬ضاس ٘تفتش‬ ‫٘یض دس ػبٔب٘‪ ۱۱۱ ٝ‬ث‪ٔ ٝ‬ذت ‪ ۸۴‬ػبع‪:‬‬ ‫اص عشیک ‪ ۱۷۱‬ختظ أتبد‪ ٜ‬دسیتبفت‪:‬‬ ‫ٔؼبیُ ‪ٔ ٚ‬ـىالت ‪ٔ ٚ‬غبِجبت ٔشدٔتی‬ ‫‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬پبػخ ‪ٞ‬ب ٘یض دس ٔتذت صٔتبٖ‬ ‫و‪ٛ‬تب‪ ٜ‬اسای‪ ٝ‬خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ ‪ ٚ‬تٕبٔی ‪ٚ‬صسا‬ ‫ث‪ ٝ‬ؿ‪ٟ‬شػتبٖ ‪ٞ‬ب ػفش وشد‪ ٚ ٜ‬ثب ٔشدْ ‪ٚ‬‬ ‫ٔؼ‪ٚٛ‬الٖ دیذاس خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ت‪ٙ‬تذ وتشد‪.‬ختشّْ‬ ‫افض‪ٚ‬د‪ :‬دس ساػتبی أبدٌی ثشای ایتٗ‬ ‫ػفش‪،‬دس ػ‪ٔ ٝ‬ب‪ٌ ٜ‬زؿتت‪ٚ ٝ‬عتعتیت‪، :‬‬ ‫ٔـىالت ‪ٔ ٚ‬عضالت اػتبٖ ثتب ٘تٍتب‪ٜ‬‬ ‫‪ٞ‬بی اػتب٘ی‪ّٔ ،‬ی ‪ ٚ‬فتشأتّتی ٔت‪ٛ‬سد‬ ‫ٔغبِع‪ ٝ‬لشاس ٌشفت‪ ٚ ٝ‬وبس وبسؿ‪ٙ‬تبػتی‬ ‫ا٘جبْ ؿذ‪ ٜ‬تب ایٗ ػفش دػتتتب‪ٚ‬سد‪ٞ‬تبی‬ ‫ثؼیبس ثضسی ثشای اػتتبٖ ثت‪ٞ ٝ‬تٕتشا‪ٜ‬‬ ‫داؿت‪ ٝ‬ثبؿذ‪.‬اػتب٘ذاس ارسثبیجبٖ ؿشلتی‬ ‫ادأ‪ ٝ‬داد‪ :‬دس ایتٗ ٔتذت جتّتؼتبت‬ ‫ٔختّف ثتب ٘تختجتٍتبٖ‪ٔ ،‬ؼت‪ٚٛ‬الٖ ‪ٚ‬‬ ‫ٔذیشاٖ اسؿذ اػتتتبٖ دس ساثتغت‪ ٝ‬ثتب‬ ‫ٔعضالت ‪ٔ ٚ‬ـىالت فشأت‪ٛ‬ؽ ؿتذ‪ٜ‬‬ ‫ای و‪ ٝ‬دس اػتبٖ ‪ٚ‬ج‪ٛ‬د داؿت‪ ٝ‬ثتشٌتضاس‬ ‫ؿذ و‪ ٕٝٞ ٝ‬ا٘‪ٟ‬ب تجٕیت ‪ ٚ‬ا‪ِٚ‬ت‪ٛ‬یت‪:‬‬ ‫ث‪ٙ‬ذی ؿذ‪ ٜ‬اػ‪ٚ.:‬ی اعبف‪ ٝ‬وتشد‪ :‬ثتب‬ ‫ٔعب‪ ٖٚ‬اػتب٘ذاس ارسثبیجبٖ غشثی‪::‬‬ ‫* نمادهای تثشیض و ارستایجاجاب تجش سوی‬ ‫اسکناسهای ایشاب چاج ضذ‬ ‫ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ٙٔ ٝ‬بث د‪ِٚ‬ت‪ٔ :‬توتذ‪ٚ‬د‬ ‫اػ‪ ٚ :‬ثبیذ ‪ٞ‬ذفٕ‪ٙ‬ذ ‪ٞ‬ضی‪ ٝٙ‬ؿ‪ٛ‬د ث‪ٙ‬ب ثتش‬ ‫ایٗ اػ‪ :‬و‪ ٝ‬پتش‪ٚ‬ط‪ٞ ٜ‬تبیتی وت‪ ٝ‬اص‬ ‫ٔغبِجبت ٔتشدْ ثت‪ٛ‬د‪ٔ ٚ ٜ‬ـتىتالت‬ ‫اػبػی ٔشدْ ثب اٖ ٌش‪ ٜ‬خ‪ٛ‬سد‪ٔ ٜ‬ت‪ٛ‬سد‬ ‫ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬لشاس ٌیشد‪.‬خشّْ ٌف‪ ::‬دس ح‪ٛ‬ص‪ٜ‬‬ ‫اه‪ ۹ ،‬ػذ ثضسی دس اػتبٖ ػبَ ‪ٞ‬بی‬ ‫ػبَ اػ‪ :‬و‪٘ ٝ‬یٕ‪ ٝ‬تٕبْ ٔب٘ذ‪ ٜ‬و‪ ٝ‬ثبیتذ‬ ‫اثٍیشی ؿ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬پبیبه ایٗ ػذ‪ٞ‬ب تبحیتش‬ ‫ٔؼتمیٓ دس وـب‪ٚ‬سصی ‪ ٚ‬سا٘ذٔبٖ ت‪ِٛ‬یذ‬ ‫دس عشک‪ ٝ‬وـب‪ٚ‬سصی داسد و‪ ٝ‬یىی اص‬ ‫ٔغبِجبت ٔشدٔی دس ایٗ ػفش اػ‪.:‬‬ ‫‪ٚ‬ی ادأ‪ ٝ‬داد‪ :‬دس حت‪ٛ‬ص‪ ٜ‬سا‪٘ ٜ‬تیتض ثتب‬ ‫‪ٚ‬ج‪ٛ‬د ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬سا‪ٞ ٜ‬تبی ارسثتبیتجتبٖ‬ ‫ؿشلی یىی اص ؿب‪ ٜ‬سا‪ٞ ٜ‬تبی اػتبػتی‬ ‫وـ‪ٛ‬س ث‪ٛ‬د‪ ٚ ٜ‬دس وشیتذ‪ٚ‬س ؿتشق ثت‪ٝ‬‬ ‫غشه ‪ ٚ‬جبد‪ ٜ‬اثشیـٓ لشاسٌشفت‪ ٝ‬اػ‪،:‬‬ ‫جبد‪ٞ ٜ‬بی اػتبٖ اعٓ اص اصاد‪ ٜ‬سا‪ٞ‬تب‪،‬‬ ‫ثضسی سا‪ٞ ٜ‬ب‪ٚ‬جبد‪ٞ ٜ‬تبی س‪ٚ‬ػتتتبیتی‬ ‫عٕ‪ٔٛ‬بدچبسٔـىالت اػبػی ‪ٞ‬ؼتتت‪ٙ‬تذ‬ ‫و‪ ٕٝٞ ٝ‬ا٘‪ٟ‬ب ٔ‪ٛ‬سد ٔغبِع‪ ٝ‬لشاس ٌشفتت‪ٝ‬‬ ‫‪ ٚ‬اص ٔغبِجبت دیٍش ایٗ ػفش اػ‪.:‬‬ ‫اػتب٘ذاس اسدثیُ ‪:‬‬ ‫دستشسگ اسبى ثِ وتبه دس هٌبطک ون‬ ‫ثشخَسداس ارسثبیجبى غشثگ فشاّن ضَد‬ ‫تعشی سًٍذ استبًگ ثشای حوبیت‬ ‫اص سشهبیِتزاسی ضشٍسی است‬ ‫استبًذاس اسدثیل ثب ثیبى ایٌىِ هسریرش‬ ‫فعلگ حوبیت اص سشهبیِ ترزاسی دس‬ ‫استبى هطلَه ًیرسرت خرَاسرتربس‬ ‫تعشی سًٍذ دس ایی اسرتربى ثرشای‬ ‫جزه ٍ حوبیت اص سشهبیِ ترزاسی‬ ‫ضذ‪.‬‬ ‫هعبٍى سیبسگ اهٌیترگ ٍ اجرتروربعرگ‬ ‫استبًذاس ارسثبیجبى غشثگ تفت صهیرٌرِ‬ ‫دستشسگ اسبى ثِ وتبه ثرشای اّربلرگ‬ ‫سبوی دس هٌبطک ون ثشخَسداس ٍ هحشٍم‬ ‫استبى ثبیذ فشاّن ضَد‪.‬‬ ‫سعب اثشا‪ٞ‬یٕی افض‪ٚ‬د‪ٔ :‬تتت‪ِٛ‬تیتبٖ أت‪ٛ‬س‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ ثبیذ ثب اختلتبف ثؼتتت‪ٞ ٝ‬تبی‬ ‫تـ‪ٛ‬یمی ث‪ٛ‬یظ‪ ٜ‬دس س‪ٚ‬ػتب‪ٞ‬ب ‪ٙٔ ٚ‬بعک ٔوش‪ ْٚ‬ؿشایظ دػتشػی عتاللت‪ٔ ٝ‬ت‪ٙ‬تذاٖ ثت‪ٝ‬‬ ‫وتبثخب٘‪ ٝ‬ػیبس سا ٘یض ایجبد و‪ٙٙ‬ذ‪ٚ.‬ی ثب تبویذ ثش تش‪ٚ‬ی فش‪ ًٙٞ‬وتتبثتخت‪ٛ‬ا٘تی ‪ٚ‬‬ ‫ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ثشای تومک ایٗ ٔ‪ٞ ٟٓ‬ش وبسی الصْ اػ‪ :‬ک‪ٛ‬ست ٌتیتشد‪ ،‬اظت‪ٟ‬تبس وتشد‪:‬‬ ‫تش‪ٚ‬ی فش‪ٔ ًٙٞ‬غبِع‪ ٝ‬دس ثیٗ الـبس جبٔع‪ ٝ‬اص دا٘ؾأ‪ٛ‬صاٖ ‪ ٚ‬دا٘ـج‪ٛ‬یبٖ ٌشفتت‪ٝ‬‬ ‫تب اک‪ٙ‬ب ‪ ٚ‬ثبصاسیبٖ ‪ ٚ‬لـش‪ٞ‬بی دیٍش ک‪ٛ‬ست ٌیشد‪.‬اثشا‪ٞ‬یٕی ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ىت‪ ٝ‬االٖ‬ ‫لیٕ‪ :‬وتبه ثبالػ‪ٕٞ ٚ :‬یٗ عبّٔی ثشای وب‪ٞ‬ؾ لذست خشیذ عتاللت‪ٔ ٝ‬ت‪ٙ‬تذاٖ‬ ‫اػ‪ٌ ،:‬ف‪ ::‬ثبیذ ثش٘بٔ‪ٔ ٝ‬ذ‪٘ٚ‬ی اتخبر ؿ‪ٛ‬د تب افشادی و‪ٚ ٝ‬العب وتبثخ‪ٛ‬اٖ ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬تذ‬ ‫أىبٖ خشیذ اػبٖ وتبه ثشایـبٖ ٔ‪ٟ‬یب ؿ‪ٛ‬د‪ٚ.‬ی اعبف‪ ٝ‬وشد‪ :‬ثشای ٔت‪ٙ‬تبعتک وتٓ‬ ‫ثشخ‪ٛ‬سداس ثبیذ وتبثخب٘‪ ٝ‬ػیبس اعضاْ ؿ‪ٛ‬د تب عاللٕ‪ٙ‬ذاٖ ث‪ٔ ٝ‬غبِع‪ ٝ‬دس ایٗ ٔ‪ٙ‬بعک ثت‪ٝ‬‬ ‫ساحتی وتبه ٔ‪ٛ‬سد عالل‪ ٝ‬خ‪ٛ‬د سا دسیبف‪ :‬و‪ٙٙ‬ذ‪ٔ.‬عب‪ ٖٚ‬اػتب٘ذاس ارسثبیجبٖ غشثی‬ ‫ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬وٕج‪ٛ‬د وتبه ٘ذاسیٓ‪ ،‬ادأ‪ ٝ‬داد‪ :‬ثبیذ فىشی ثشای ایتجتبد ا٘تٍتیتض‪ٜ‬‬ ‫وتبثخ‪ٛ‬ا٘ی و‪ٙ‬یٓ و‪ ٝ‬ثشای ایٗ ٔ‪ٛ‬ع‪ٛ‬ع ٔ‪ٔ ٟٓ‬یت‪ٛ‬اٖ ثب ت‪ٟ‬ی‪ ٝ‬ثؼت‪ٞٝ‬بی تـت‪ٛ‬یتمتی‪،‬‬ ‫ثچ‪ٞٝ‬ب سا ث‪ ٝ‬ػٕ‪ :‬وتبه ‪ٔ ٚ‬غبِع‪ ٝ‬ػ‪ٛ‬ق د‪ٞ‬یٓ ‪ ٚ‬دس ایٗ سا‪ ٜ‬أ‪ٛ‬صؽ ‪ ٚ‬پتش‪ٚ‬سؽ‪،‬‬ ‫وب٘‪ ٖٛ‬پش‪ٚ‬سؽ فىشی و‪ٛ‬دوبٖ ‪ٛ٘ ٚ‬ج‪ٛ‬ا٘بٖ پجـمذْ ثبؿ‪ٙ‬ذ‪.‬اثشا‪ٞ‬یٕی تبویذ وتشد‪:‬‬ ‫دس صٔی‪ٔ ٝٙ‬غبِع‪ ٝ‬وتبه ٔب دس پبی‪ٔ ٝ‬ـىُ داسیٓ ‪ ٚ‬ثش ‪ٕٞ‬تیتٗ اػتبع‪ ،‬فتش‪ٞ‬ت‪ٙ‬تً‬ ‫ٔغبِع‪ ٝ‬اص ‪ٕٞ‬بٖ و‪ٛ‬دوی ثبیذ ث‪ ٝ‬فشص٘ذإ٘بٖ أ‪ٛ‬صؽ داد‪ ٜ‬ؿ‪ٛ‬د دس ایتٗ کت‪ٛ‬ست‬ ‫دس ػ‪ٙ‬یٗ ثبال ٔغبِع‪ ٝ‬وتبه ‪ٕٛٞ‬اس‪ ٜ‬دس ثش٘بٔ‪ٞ ٝ‬بیـبٖ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ث‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ػیذ حبٔذ عبّٔی افتض‪ٚ‬د‪ :‬تتمت‪ٛ‬یت‪:‬‬ ‫ػشٔبی‪ٌٝ‬زاسی دس اػتبٖ اکّیتشیٗ وبسی اػ‪ :‬و‪ ٝ‬ثشای س‪٘ٚ‬ک التلبدی اػتتبٖ‬ ‫ٔیت‪ٛ‬ا٘یٓ ا٘جبْ د‪ٞ‬یٓ‪ٚ.‬ی ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ثبیذ جزاثی‪ :‬ػشٔبی‪ٌٝ‬زاسی دس اػتتبٖ سا‬ ‫استمب د‪ٞ‬یٓ ‪ ،‬اظ‪ٟ‬بس وشد‪ :‬ثشای جزه ػشٔبی‪ٌٝ‬زاساٖ ثضسی غیشث‪ٔٛ‬ی ‪T‬پیٍیتشی‬ ‫‪ ٚ‬ایجبد جزاثی‪ :‬ػشٔبی‪ٌٝ‬زاسی ٔ‪ٟٓ‬تشیٗ الذاْ اػ‪ ٚ :‬ثبیذ اص ػت‪ٛ‬ی ٔتذیتشاٖ‬ ‫ٔشث‪ٛ‬ع‪ ٚ ٝ‬فشٔب٘ذاساٖ ٘ؼج‪ :‬ث‪ ٝ‬اٖ ا‪ٞ‬تٕبْ ؿ‪ٛ‬د‪.‬اػتب٘ذاس اسدثیُ ثش احلبی تتعتذاد‬ ‫عشح‪ٞ‬بی ػشٔبی‪ٌٝ‬زاسی ؿ‪ٟ‬شػتبٖ ‪ٞ‬بی اػتبٖ اص ػ‪ٛ‬ی فشٔب٘ذاساٖ تبویذ وشد ‪ٚ‬‬ ‫خ‪ٛ‬اػتبس پیٍیشی س‪٘ٚ‬ذ اجشای ایٗ عشح‪ٞ‬ب اص ػ‪ٛ‬ی دػتٍب‪ٜٞ‬بی ٔشتجتظ ‪ ٚ‬سفت‬ ‫ٔ‪ٛ‬ا٘ اجشایی ؿذ‪.‬عبّٔی ٌف‪ ::‬ثشخی اص سا‪ٞ‬جشد‪ٞ‬بی تو‪َٛ‬افشیٗ ثبیذ دس لبِتت‬ ‫ا٘جبْ ػشٔبی‪ٌٝ‬زاسی‪ٞ‬ب اتفبق ثیبفتذ و‪ ٝ‬دس ایٗ ساػتب الصْ اػ‪ :‬ظتشفتیت‪ٞ :‬تبی‬ ‫ػشٔبی‪ٌٝ‬زاسی دس ؿ‪ٟ‬شػتبٖ‪ٞ‬ب ؿ‪ٙ‬بػبیی ‪ ٚ‬دس اختیبس ػشٔبی‪ٌٝ‬زاساٖ ث‪ٔٛ‬ی ‪ّٔ ٚ‬تی‬ ‫لشاس ثٍیشد‪ٚ.‬ی اص ا٘جبْ تٕ‪ٟ‬یذاتی ثشای تؼ‪ٟ‬یُ دس س‪٘ٚ‬ذ ػشٔبی‪ٌٝ‬زاسی ثب تذ‪ٚ‬یٗ‬ ‫تؼ‪ٟ‬یُ فضبی وؼت ‪ ٚ‬وبس خجشداد ‪ ٚ‬خ‪ٛ‬اػتبس اجتشایتی ؿتذٖ ایتٗ س‪٘ٚ‬تذ ‪ٚ‬‬ ‫ػشع‪ :‬ثخـی ث‪ ٝ‬اػتعالٔبت کذ‪ٚ‬س ٔج‪ٛ‬ص‪ٞ‬ب ؿذ‪.‬دس ایٗ جّؼ‪ ٝ‬وت‪ ٝ‬ثتب حضت‪ٛ‬س‬ ‫ٔذیشاٖ دػتٍب‪ٞ ٜ‬بی ٔشتجظ ثب ػشٔتبیت‪ٌ ٝ‬تزاساٖ ثتشٌتضاس ؿتذ‪ٔ ،‬ـتىتالت ‪۹‬‬ ‫ػشٔبی‪ٌ ٝ‬زاس اػتبٖ دس خلت‪ٛ‬ف ٔتجت‪ٛ‬ص‪ٞ‬تبی صٔتیتٗ‪ٔ ،‬توتیتظ صیؼت‪ٚ :‬‬ ‫صیشػبخ‪ٞ:‬بی سا‪ ،ٜ‬ثشق ‪ٌ ٚ‬بص ثشسػی ‪ ٚ‬سا‪ٞ‬ىبس‪ٞ‬بی الصْ ج‪ :ٟ‬تؼ‪ٟ‬یُ فشای‪ٙ‬ذ‬ ‫ػشٔبی‪ٌٝ‬زاسی اتخبر ؿذ‪.‬‬ ‫تىویل پشٍطُ سجضُ هیذاى صًجبى ‪ ۰۲۲‬هیلیبسد تَهبى دیگش ّضیٌِ ًیبص داسد‬ ‫تولیذکننذه های‬ ‫ارستایاابضش اص نمایطگاه‬ ‫نساج استانثول دیذب م کننذ‬ ‫هذیشعبهل ضشوت ضْشن ّبی صٌعتگ ارسثبیجربى‬ ‫ضشلگ تفت هذیشاى ‪ٍ 01‬احذ تَلیذی استربى دس‬ ‫لبلت تَس ًوبیطگبّگ اص ًوبیطگبُ ثیی الوللگ هبضیی‬ ‫االت ًسبجگ استبًجَل تشویِ دیذى هگوٌٌذ‪.‬‬ ‫ػیذ ٔشتضی ٘یش‪ٙٔٚ‬ذ اػى‪ٛ‬یی دس دیذاس ثب سئتیتغ‬ ‫ا٘جٕٗ ک‪ٙ‬بی ‪٘ ٍٕٗٞ‬ؼبجی ارسثبیتجتبٖ ؿتشلتی‬ ‫افض‪ٚ‬د‪ :‬ایٗ ت‪ٛ‬س ٕ٘بیـٍب‪ٞ‬ی دس ساػتبی تعبُٔ ‪ٓٞ ٚ‬‬ ‫افضایی ک‪ٙ‬بی دا٘ؾ ث‪ٙ‬یبٖ فعبَ ایتشاٖ ‪ ٚ‬تتشوتیت‪ٝ‬‬ ‫ثشٌضاس ٔی ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ٌف‪ ::‬ثب ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ىت‪ ٝ‬ثتیتؾ اص یتىت‪ٟ‬تضاس‬ ‫ؿشو‪ :‬ت‪ِٛ‬یذو‪ٙٙ‬ذ‪٘ ٜ‬ؼبجی جذیذتشیٗ دػتب‪ٚ‬سد‪ٞ‬ب‬ ‫‪ٔ ٚ‬ول‪ٛ‬الت خ‪ٛ‬د سا دس ایتٗ ٘تٕتبیـتٍتب‪ ٜ‬اسائت‪ٝ‬‬ ‫ٔید‪ٙٞ‬ذ اص ایٗ س‪ ٚ‬ایٗ ٕ٘بیـٍب‪ ٜ‬فشک‪ٙٔ :‬تبػتجتی‬ ‫ثشای ؿ‪ٙ‬بػبیی ثب ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬سی ‪ٞ‬بی جذیذ د٘یب ‪ ٚ‬ا٘تتمتبَ‬ ‫ایٗ ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬سی ‪ٞ‬ب ث‪ٚ ٝ‬احذ‪ٞ‬بی ک‪ٙ‬عتی اػتبٖ اػ‪.:‬‬ ‫٘یش‪ٙٔٚ‬ذ اػى‪ٛ‬یی افض‪ٚ‬د‪ :‬ایٗ ت‪ٛ‬س ک‪ٙ‬عتی فتشکتتتی‬ ‫ٔ‪ٙ‬بػت ثشای تجبدَ اعالعبت ‪ ٓٞ ٚ‬افتضایتی ثتشای‬ ‫ت‪ٛ‬ػع‪ ٝ‬ؿشو‪ٞ :‬بی دا٘ؾ ث‪ٙ‬یبٖ ک‪ٙ‬تبیت ‪ٞ‬تٕتٍتٗ‬ ‫٘ؼبجی ‪ ٚ‬پ‪ٛ‬ؿبن ارسثبیجبٖ ؿشلی خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ث‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ٌف‪ٕ٘ ::‬بیـٍب‪ITM ٜ‬اػتب٘ج‪ َٛ‬دس صٔی‪٘ ٝٙ‬خ‪،‬‬ ‫اِیب ‪ ،‬ا٘‪ٛ‬اع ٔبؿیٗ ‪ٞ‬بی سیؼ‪ٙ‬ذٌی ‪ ٚ‬ثبف‪ٙ‬تذٌتی ‪ٚ‬‬ ‫تٕبٔی تج‪ٟ‬یضات‪ ،‬أىب٘تبت ‪ٔ ٚ‬ت‪ٛ‬اد ا‪ِٚ‬تیت‪ ٝ‬ایتٗ‬ ‫ک‪ٙ‬ع‪ ،:‬فعبِی‪ :‬داؿت‪ٔ ٚ ٝ‬ول‪ٛ‬الت ‪ ٚ‬ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬سی‪ٞ‬بی‬ ‫س‪ٚ‬ص د٘یب سا ث‪ ٝ‬تٕبٔی ثبصدیذو‪ٙٙ‬ذٌبٖ خت‪ٛ‬د اسائت‪ٝ‬‬ ‫ٔیو‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫٘یش‪ٙٔٚ‬ذ اػى‪ٛ‬یی ثب اؿبس‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬حٕبی‪ٔ :‬بِی ؿشوت‪:‬‬ ‫ؿ‪ٟ‬شن ‪ٞ‬بی ک‪ٙ‬عتی اػتبٖ اظ‪ٟ‬بس داؿت‪ ::‬عتجتک‬ ‫ثش٘بٔ‪ ٝ‬سیضی ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬تلٕیٓ ٌیشی ‪ٞ‬بی ٌشفت‪ ٝ‬ؿتذ‪ٜ‬‬ ‫اص ػ‪ٛ‬ی ایٗ ؿشو‪ٚ ۸۲ ،:‬احذ ت‪ِٛ‬تیتذی اص ایتٗ‬ ‫ٕ٘بیـٍب‪ ٜ‬و‪ ۳۸ ٝ‬تب ‪ ۳۴‬خشداد ثشٌتضاس ٔتی ؿت‪ٛ‬د‬ ‫دیذٖ خ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬ذ وشد ‪ ٚ‬ثب کذ‪ٞ‬ب تت‪ِٛ‬تیتذوت‪ٙ‬ت‪ٙ‬تذ‪ٚ ٜ‬‬ ‫ػشٔبی‪ٌٝ‬زاس دس ٔ‪ٛ‬سد استجبعبت ثیٗإِّّی‪ ،‬ت‪ٛ‬ػعت‪ٝ‬‬ ‫وؼت ‪ ٚ‬وبس ‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬یٗ ث‪ٟ‬ش‪ٌ ٜ‬تیتشی اص ٔتضایتبی‬ ‫ثش‪ٚ‬صتشیٗ ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬سی ‪ٞ‬بی س‪ٚ‬ص د٘یب دس کت‪ٙ‬تعت‪ :‬ایتٗ‬ ‫س‪ٚ‬یذاد اػتفبد‪ ٜ‬خ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬ذ وشد‪.‬‬ ‫ضْشداس صًجبى اص اًعمبد لشاسداد تىویلگ ثِ هجلغ ‪ ۹۸‬هیلیبسد سیبل ثشای ترىروریرل‬ ‫پشٍطُ سجضُ هیذاى خجش داد ٍ تفت ثب احتسبه هجبلغ هبثِ التفبٍت هیبلح ایی سلن‬ ‫تب ‪ ۰۲۲‬هیلیبسد تَهبى افضایص خَاّذ داضت‪.‬‬ ‫عّیشعب فیش‪ٚ‬صفش س‪ٚ‬ص د‪ٚ‬ؿ‪ٙ‬ج‪ ٝ‬دس ٘ـؼ‪ :‬خجشی افض‪ٚ‬د‪ :‬لشاسداد ا‪ِٚ‬ی‪ ٝ‬پش‪ٚ‬ط‪ ٜ‬ػتجتض‪ٜ‬‬ ‫ٔیذاٖ ث‪ٔ ٝ‬جّغ ‪ٔ ۴۸‬یّیبسد ت‪ٔٛ‬بٖ ثؼت‪ ٝ‬ؿذ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د و‪ ٝ‬اِجت‪ ٝ‬ایٗ ٔجّغ ٔشث‪ٛ‬ط ث‪ ٝ‬لتشاسداد‬ ‫خبِق اػ‪ ،:‬ثب ٔجبِغ ثعذی ‪ٔ ٚ‬جبِغ ٔبث‪ ٝ‬اِتفب‪ٚ‬ت ‪ٞ‬ب‪ ،‬پش‪ٚ‬ط‪ ٜ‬ػجض‪ٔ ٜ‬تیتذاٖ تتب ثت‪ٝ‬‬ ‫أش‪ٚ‬ص ‪ٔ ۱۳۱‬یّیبسد ت‪ٔٛ‬بٖ حج‪ :‬ک‪ٛ‬ست ‪ٚ‬ععی‪ :‬داؿت‪ ٝ‬و‪ ٝ‬تبو‪ٔ ۲۳ ٖٛٙ‬تیتّتیتبسد‬ ‫ت‪ٔٛ‬بٖ اٖ پشداخ‪ :‬ؿذ‪ ٜ‬اػ‪ٚ.:‬ی اص ا٘عمبد لشاسداد تىٕیّی ثشای پیـجشد پتش‪ٚ‬ط‪ٜ‬‬ ‫ػجض‪ٔ ٜ‬یذاٖ خجش داد ‪ ٚ‬اظ‪ٟ‬بس داؿ‪ ::‬ایٗ لشاسداد ث‪ ٝ‬دِیُ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ث‪ٛٔ ٝ‬ل ثتشای اٖ‬ ‫الذاْ ؿذ ثب لیٕ‪ٙٔ :‬بػت ثؼت‪ ٝ‬ؿذ‪.‬فیش‪ٚ‬صفش ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ٔ ٝ‬جّغ لشاسداد تىٕیّی ‪۴۹‬‬ ‫ٔیّیبسد ت‪ٔٛ‬بٖ اػ‪ ،:‬اظ‪ٟ‬بس داؿ‪ ::‬ایٗ ٔیضاٖ ٘یض ثب احتؼبه ٔبث‪ ٝ‬اِتتفتب‪ٚ‬ت‪ ،‬سلتٓ‬ ‫ثتتبالتتتشی ختت‪ٛ‬ا‪ٞ‬تتذ داؿتت‪ِٚ :‬تتی‬ ‫أیذ‪ٚ‬اسیٓ ثب ‪ٕٞ‬یٗ لشاسداد ثت‪ٛ‬ا٘تیتٓ‬ ‫پتتش‪ٚ‬ط‪ ٜ‬سا ثتت‪٘ ٝ‬تتمتتغتت‪ ٝ‬ا٘تتتتت‪ٟ‬تتبیتتی‬ ‫ثشػب٘یٓ‪ٚ.‬ی ث‪ ٝ‬فبصث‪ٙ‬ذی ‪ٞ‬بی پش‪ٚ‬ط‪ٜ‬‬ ‫ػجض‪ٔ ٜ‬یذاٖ اؿبس‪ ٜ‬وشد ‪ ٚ‬افض‪ٚ‬د‪ :‬ثتش‬ ‫اػبع پیؾ ثیت‪ٙ‬تی ‪ٞ‬تب تتب پتبیتبٖ‬ ‫خشدادٔب‪ ٜ‬جبسی پیبد‪ ٜ‬سا‪ ٜ‬ؿتشلتی‬ ‫ػیض‪ٔ ٜ‬یذاٖ ث‪ ٝ‬ث‪ٟ‬تش‪ ٜ‬ثتشداسی ٔتی‬ ‫سػذ‪ ،‬تب پبیبٖ پبییض ٘یض فبس ج‪ٛٙ‬ثی پش‪ٚ‬ط‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬س وبُٔ افتتبح ٔی ؿت‪ٛ‬د‪.‬فتیتش‪ٚ‬صفتش‬ ‫اظ‪ٟ‬بس داؿ‪ ::‬ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬سوّی عی ‪ٔ ۱۲‬ب‪ ٜ‬ای‪ٙ‬ذ‪ ٕٝٞ ٜ‬پش‪ٚ‬ط‪ ٜ‬ػجض‪ٔ ٜ‬یذاٖ وت‪ ٝ‬ؿتبٔتُ‬ ‫لؼٕ‪ٞ :‬ب ‪ ٚ‬ثخؾ ‪ٞ‬بی ٔختّف اػ‪ ،:‬ث‪ ٝ‬ث‪ٟ‬ش‪ ٜ‬ثشداسی وبُٔ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ سػیذ‪.‬‬ ‫ضشکت سیخته گشی ماضین ساصی تثشیض(سهام خاظ)‬ ‫اگه منا صه ضماسه ‪2۰۴2-1‬‬ ‫ضشکت سیخته گشی ماضین ساصی تثشیض(سهام خاظ) دس نظش داسد سشویس ایاب و رهاب کاسکناب خود سا اص‬ ‫طشیق منا صه ػموم ته ضشکت های واجذ ضشایط (دس ضهش تثشیض) ته صوس شاسداد یکساله واگزاس نمایجذ‪.‬اص‬ ‫متقاضیاب محتشم دػو م ضود اص تاسیخ دس ج اگه ته مذ یک هفته اص ساػت ‪ 4‬ال ‪ 2۰‬ته منظوس دسیافجت‬ ‫اسناد ضشکت دس منا صه ته نطان ریل مشاجؼه فشماینذ‪.‬‬ ‫نطان ‪ 5‬تثشیض‪ -‬جاده سنتو‪ -‬منطقه صنؼت شاملک‪ -‬خیاتاب صنؼت ‪ -2‬تلواس صنؼت سوتشوی ضشکت خمح ایجشاب‪-‬‬ ‫تلفن‪ -313132315‬فاکس ‪31311211‬‬ ‫ضشکت سیخته گشی ماضین ساصی تثشیض‪ -‬اموس تاصسگان‬ ‫‪*20۰4‬تاسیخ انتطاس‪ * 2۰۴20۴30215‬سوصنامه اسک‬ ‫اطالػیه‬ ‫اتل توجه کلیه کسثه و مستاجشاب محتشم خاساط چهل ستوب نو‬ ‫تذینوسیله ته اطالع ػموم مستاجشاب و کسثه محتشم خاساط چهل ستوب نو ‪ ،‬جضء خالک های ثثت ‪ 2۴۰1‬و‪ 2۴02‬و ‪ 2۴03‬و ‪ 2۴04‬و‬ ‫‪ 2۴01‬فشػ ‪ 0‬اتخص ‪ 2‬تثشیض م سسانذ‪ ،‬مطاتق انوب موجش و مستاجش مصوب سال ‪ 2301‬و صشاحت مفاد شاسداد هجای فج‬ ‫ماتین‪ ،‬تذوب اجاصه ثل و کتث مالک خاساط چهل ستوب نو(ضشکت وسفطاب) تا امضاء مذیشاب صاحه امضاء مااص ضجشکجت ‪،‬‬ ‫هشگونه نقل انتقال منافغ و اجاسه دادب و تصشف سایش اضخاظ ته هش نحو فا ذ وجاهت شاسدادی توده و مغایش انوب م تاضذ ‪،‬‬ ‫تذیه است دس صوس ػذم سػایت تؼهذا شاسدادی دستاب اخز ماوص کتث اص ضشکت دس نقل و انتقال ‪ ،‬حق هش گونه ا جذام‬ ‫انون و حقو تشای این ضشکت محفوظ م تاضذ‪.‬‬ ‫*تاسیخ انتطاس ‪ * 2۰۴20۴3021 5‬سوصنامه اسک‬ ‫استانها‬ ‫‪3‬‬ ‫ضشکت وسفطاب‬ ‫ًوبیٌذُ هشدم تجشیض اسىٍَارسضْشدسهجلس ضرَسای‬ ‫اسالهگ اصاًتطبساسىٌبسْبی هٌمص ثرِ تیربٍیرشی اص‬ ‫ًوبدّبی تجشیضٍارسثبیجبى تَسط ثبًه هشوضی خجرش‬ ‫داد‪.‬‬ ‫س‪ٚ‬ح اهلل ٔتفىشاصاد اظ‪ٟ‬بس وشد‪ :‬اص ػبَ ٌزؿتتت‪ ٝ‬ثت‪ٝ‬‬ ‫ک‪ٛ‬ست جذی ثب ‪ٚ‬صیش التلبد ‪ ٚ‬سئیغ وتُ ثتب٘ته‬ ‫ٔشوضی ٔىبتجبت ‪ ٚ‬پیٍیتشی ‪ٞ‬تبیتی داؿتتتیتٓ وت‪ٝ‬‬ ‫خ‪ٛ‬ؿجختب٘‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬حٕش ٘ـؼ‪ ٚ :‬تل‪ٛ‬یش یىی اص ٕ٘بد‪ٞ‬بی‬ ‫ارسثبیجبٖ ثش س‪ٚ‬ی یىی اص اػتىت‪ٙ‬تبع ‪ٞ‬تبی سایت‬ ‫وـ‪ٛ‬س ٔ‪ٙ‬تـش ؿذ‪ٚ.‬ی ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ٔ ٝ‬مجش‪ ٜ‬اِـتعتشا ثت‪ٝ‬‬ ‫ع‪ٛٙ‬اٖ یىی اص ٔ‪ٕٟ‬تشیٗ ٕ٘بد‪ٞ‬بی تجشیض ‪ ٚ‬ارسثبیجتبٖ‬ ‫و‪ٔ ٝ‬ذفٗ ثضسٌتشیٗ ؿبعشاٖ ایٗ خغ‪ ٝ‬دس ػتذ‪ٞ ٜ‬تبی‬ ‫ٌزؿت‪ ٝ‬ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬دس ایٗ ٔ‪ٛ‬ع‪ٛ‬ع ٔ‪ٛ‬سد ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬لشاس ٌشفتت‪ٝ‬‬ ‫اػ‪ ،:‬افض‪ٚ‬د‪ :‬ایٗ ٕ٘بد اسصؿٕ‪ٙ‬ذ پغ اص پیٍیشی ‪ٞ‬تبی‬ ‫ٔؼتٕش‪ ،‬ثش س‪ٚ‬ی اػى‪ٙ‬بع ‪ٞ ۳۱‬ضاس سیبِی چبح ؿتذ‪ٜ‬‬ ‫اػ‪ ٚ :‬ت‪ٛ‬صی ایٗ اػى‪ٙ‬بع‪ٞ‬ب ث‪ ٝ‬ص‪ٚ‬دی دس ػتشاػتش‬ ‫وـ‪ٛ‬س اغبص خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ‪ٕ٘.‬بی‪ٙ‬ذ‪ٔ ٜ‬شدْ تجشیض‪ ،‬اػى‪ٚ ٛ‬‬ ‫ارسؿ‪ٟ‬ش دس ٔجّغ ؿ‪ٛ‬سای اػالٔتی اظت‪ٟ‬تبس وتشد‪:‬‬ ‫چبح ٕ٘بد‪ٞ‬بی ارسثبیجبٖ دس اػتىت‪ٙ‬تبع د‪ٞ ٚ‬تضاس‬ ‫ت‪ٔٛ‬ب٘ی‪ ،‬اغبص سا‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د ‪ ٚ‬تالؽ ٔی و‪ٙ‬یتٓ ٘تٕتبد‪ٞ‬تبی‬ ‫دیٍشی ‪ ٓٞ‬دس ػبیش اػى‪ٙ‬بع ‪ٞ‬تب ‪ ٚ‬یتب کتفتوتبت‬ ‫ٌزس٘بٔ‪ ٝ‬ایشا٘ی ٔ‪ٙ‬تـش ؿ‪ٛ‬د‪ٔ.‬تفىشاصاد‪٘ ،‬متؾ ٔت‪ٟ‬تٓ‬ ‫ٔشدْ تجشیض ‪ ٚ‬ارسثبیجبٖ دس ‪ٚ‬حذت ّٔی ‪ ٚ‬جشیب٘تبت‬ ‫ػیبػی‪ ،‬فش‪ٍٙٞ‬ی ‪ ٚ‬التلبدی تبسیخ ایشاٖ سا یتبدا‪ٚ‬س‬ ‫ؿذ ‪ ٚ‬ثب اؿبس‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬داؿتٗ ػشٔبی‪ٞ ٝ‬بی ثضسی فش‪ٍٙٞ‬ی‬ ‫‪ ٚ‬تبسیخی دس ایٗ خغ‪ ،ٝ‬اثشاص داؿ‪ ::‬دس و‪ٙ‬بس ػتبیتش‬ ‫ٔغبِجبت التلبدی ٔشدْ تجشیض‪ ،‬اػى‪ ٚ ٛ‬ارسؿت‪ٟ‬تش اص‬ ‫‪ٚ‬صیش التلبد ‪ ٚ‬سئیغ وُ ثب٘ه ٔتشوتضی‪ ،‬ا٘تتتـتبس‬ ‫اػى‪ٙ‬بع ثب ٕ٘بد‪ٞ‬بی ایٗ خغ‪ ،ٝ‬یىی اص خ‪ٛ‬اػت‪ٞ ٝ‬تبی‬ ‫لذیٕی ٔشدْ ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬ث‪ٛ‬د و‪ ٝ‬خ‪ٛ‬ؿجختتب٘ت‪ ٝ‬پتیتٍتیتشی‬ ‫وشد‪ ٚ ٜ‬ث‪٘ ٝ‬تیج‪ ٝ‬سػب٘ذیٓ‪.‬‬ ‫* سفش سئیس جمهوس ته ارستایاجاب ضجش ج‬ ‫فشصت تشای اتمام طشحهای نیمه تمام است‬ ‫سئیس سبصهبى ثشًبهِ ٍ ثَدجِ ارسثربیرجربى ضرشلرگ‬ ‫تفت سفش سئیس جوَْس ثِ استبى لَت للجرگ ثرشای‬ ‫هشدم ٍ هسئَالى استبى است وِ فشصتگ سا ّن ثرشای‬ ‫اتوبم طشحّبی ًیوِ توبم فشاّن هگوٌذ‪.‬‬ ‫ٔوٕذ فشؿىبساٖ اظ‪ٟ‬تبس وتشد‪ :‬عتشح ‪ٞ‬تبیتی وت‪ٝ‬‬ ‫پیـشف‪ :‬داؿت‪ِٚ ٝ‬ی ث‪ ٝ‬اتٕبْ ٘شػیذ‪ ٜ‬ا٘تذ ثت‪٘ ٝ‬ت‪ٛ‬عتی‬ ‫ٔغبِج‪ ٚ ٝ‬ت‪ٛ‬ل ٔشدٔی سا ث‪ ٝ‬د٘جبَ داس٘ذ وت‪ ٝ‬دس ایتٗ‬ ‫ػفش ت‪ٛ‬لعبت ٔشدْ اػتبٖ ٔ‪ٛ‬سد ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬لشاس ٔی ٌیشد‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ادأ‪ ٝ‬داد‪ :‬ثشسػی ٔؼبئُ ‪ٔ ٚ‬ـتىتالت اػتبػتی‬ ‫اػتبٖ ‪ ٚ‬عشح ‪ٞ‬بی سا‪ٞ‬جشدی ارسثبیجبٖ ؿشلی ٔتختُ‬ ‫سا‪ ٜ‬ا‪ٔ ٗٞ‬یب٘‪ -ٝ‬تجشیض‪ ،‬ا٘تمبَ اه اسع‪ ،‬عتشح ‪ٞ‬تبی‬ ‫ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬اصاد اسع‪ ،‬ػذ‪ٞ‬بی ٘یٕ‪ ٝ‬تٕبْ اػتتبٖ ‪ ٚ‬عتشح‬ ‫‪ٞ‬بی احیبی دسیبچ‪ ٝ‬اس‪ٔٚ‬ی‪ ٝ‬دس ایٗ ػفش ثش٘بٔ‪ ٝ‬سیتضی‬ ‫ٔی ؿ‪ٛ‬د‪.‬سئیغ ػبصٔبٖ ثش٘بٔ‪ ٚ ٝ‬ث‪ٛ‬دج‪ ٝ‬ارسثتبیتجتبٖ‬ ‫ؿشلی ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ خبعش٘ـبٖ وشد‪ :‬عشح ‪ٞ‬بیی وت‪ ٝ‬ثتب‬ ‫‪ٚ‬لف‪ٞ ٝ‬بی ‪ ۱۱‬تب ‪ ۱۲‬ػبِ‪ ٝ‬دس ٌزؿت‪ ٝ‬اتفبق افتتبد‪ ٜ‬دس‬ ‫ایٗ ػفش ثب ثشو‪ ،:‬تلٕیٓ ٌیتشی ‪ ٚ‬ثت‪ ٝ‬ػتشا٘تجتبْ‬ ‫ٔیسػذ‪.‬فشؿىبساٖ یبدا‪ٚ‬س ؿذ‪ٔ :‬ؼئ‪ٛ‬الٖ اجتشایتی ‪ٚ‬‬ ‫ػیبػی ارسثبیجبٖ ؿشلتی ثتب تتٕتبْ لت‪ٛ‬ت تتالؽ‬ ‫ٔی و‪ٙٙ‬ذ و‪ ٝ‬دس ػفش سئیغ جٕ‪ٟٛ‬سی ث‪ ٝ‬ارسثبیتجتبٖ‬ ‫ؿشلی ث‪ ٝ‬ع‪ٛٙ‬اٖ ثبالتشیٗ ٔمبْ اجشایی وـ‪ٛ‬س‪ ،‬ث‪ٟ‬تشیتٗ‬ ‫ث‪ٟ‬ش‪ ٜ‬سا ثجش٘ذ‪ٔ.‬شدْ ارسثبیجبٖ ؿتشلتی دس س‪ٚ‬ص‪ٞ‬تبی‬ ‫ای‪ٙ‬ذ‪ٔ ٜ‬یضثبٖ سییغ د‪ :ِٚ‬ػیضد‪ ٚ ٓٞ‬اعضبی وبثی‪ٙ‬ت‪ٝ‬‬ ‫‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ؛ ػفشی و‪ ٝ‬پیؾ ثی‪ٙ‬ی ٔی ؿ‪ٛ‬د دػتتب‪ٚ‬سد‪ٞ‬تبی‬ ‫ٔ‪ٕٟ‬ی دس ح‪ٛ‬ص‪ٞ ٜ‬بی ٔختّف حتیتبت التتتلتبدی‪،‬‬ ‫فش‪ٍٙٞ‬ی ‪ ٚ‬اجتٕبعی ٔشدْ ایٗ خغ‪ ٝ‬داؿت‪ ٝ‬ثبؿذ‪.‬‬ ‫* ایمن ساصی ساه های اصل و سوستای اص مطالثجا‬ ‫ارستایااب ضش دس سفش سییس جمهوس است‬ ‫هذیشول ساّذاسی ٍ حول ٍ ًمل جبدُای ارسثبیجبى‬ ‫ضشلگ تفت ایویسبصی ٍ ثْسبصی ساُّبی اصلرگ ٍ‬ ‫سٍستبیگ اص هطبلجبت استبى دس سفش سییس جرورْرَس‬ ‫است‪.‬‬ ‫ا‪ٚ‬سجعّی عّیضاد‪ ،ٜ‬افض‪ٚ‬د‪ :‬ایٗ اداس‪ ٜ‬وُ عتشح ‪ٞ‬تبی‬ ‫پیـ‪ٟٙ‬بدی خ‪ٛ‬د دس ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬استمتبی ایتٕت‪ٙ‬تی تتشدد ‪ٚ‬‬ ‫ث‪ٟ‬ؼبصی سا‪ٞ ٜ‬بی ؿشیب٘ی‪ ،‬اکّی‪ ،‬فشعی ‪ ٚ‬س‪ٚ‬ػتتبیتی‬ ‫سا دس ػفش سییغ جٕ‪ٟٛ‬س ‪ ٚ‬اعضبی ‪ٞ‬یبت د‪ :ِٚ‬ثت‪ٝ‬‬ ‫اػتبٖ اسای‪ ٝ‬وشد‪ ٜ‬اػ‪ٚ.:‬ی اظ‪ٟ‬بس داؿ‪ ::‬ایٗ پتش‪ٚ‬ط‪ٜ‬‬ ‫‪ٞ‬ب دس لبِت عشح ‪ٞ‬بی ایٕٗ ػبصی جتبد‪ ٜ‬ای‪ ،‬ختظ‬ ‫وـی‪ ،‬حفبظ‪ :‬س‪ٚ‬ؿ‪ٙ‬بیی‪ ،‬تىٕیُ ‪ ٚ‬تعٕیشات پّ‪ٟ‬تب ‪ٚ‬‬ ‫س‪ٚ‬وؾ اػفبِ‪ :‬سا‪ٞ ٜ‬تبی اکتّتی ٔت‪ٛ‬اکتالتتی ‪ٚ‬‬ ‫س‪ٚ‬وؾ اػفبِ‪ :‬سا‪ٞ ٜ‬بی س‪ٚ‬ػتتتبیتی دس تتٕتبٔتی‬ ‫ؿ‪ٟ‬شػتبٖ ‪ٞ‬بی اػتبٖ ت‪ٟ‬ی‪ ٚ ٝ‬دس ػفش پیؾ س‪ٔ ٚ‬ل‪ٛ‬ه‬ ‫ٔی ؿ‪ٛ‬د‪ٔ.‬ذیشوُ سا‪ٞ‬ذاسی ‪ ٚ‬حُٕ ‪٘ ٚ‬مُ جتبد‪ ٜ‬ای‬ ‫ارسثبیجبٖ ؿشلی ٌف‪ ::‬ایٗ اداس‪ ٜ‬وُ دس ػبِجتبسی‬ ‫‪ ۳۲۱‬ویّ‪ٔٛ‬تش س‪ٚ‬وؾ اػفبِ‪ِ ،:‬ى‪ٌ ٝ‬یشی ثب اػتفبد‪ٜ‬‬ ‫اص ‪ٞ ۳۲۱‬ضاس تٗ اػفبِ‪ :‬سیضی‪ ،‬ػت‪ٞ ٝ‬تضاس ‪۲۱۱ ٚ‬‬ ‫ویّ‪ٔٛ‬تش خظ وـی سا‪ٞ ٜ‬ب‪ ،‬ث‪ٟ‬ؼبصی ‪ ۳۳۲‬ویّ‪ٔٛ‬تتش ‪ٚ‬‬ ‫احذاث ‪ ۲۱‬ویّ‪ٔٛ‬تش سا‪ ٜ‬س‪ٚ‬ػتبیی سا ‪ٞ‬تذ ٌتزاسی‬ ‫وشد‪ ٜ‬اػ‪.:‬‬ صفحه 3 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫اخبار کًتاٌ اجتماعی‬ ‫‪31‬ابتال ی یک فًتی‬ ‫واشی از تب کریمٍ کىگً‬ ‫پٌجشٌثِ ‪ 21‬خشداد ‪ 1 * 2042‬طٍئی ‪ 2 * 1411‬ری القؼذُ ‪ * 2001‬ػال ػی ٍ دٍم ( اٍتَص ایکیٌجی ایل ) * شواسُ ( ػایی ) ‪1122 :‬‬ ‫هذیشػاهل اًجوی اّذای ػضَ ایشاًیاى‬ ‫تً خًشگلتریه بچٍ فامیل َستی ؛‬ ‫فَت ػِ ّضاس ً‪:‬ش تِ دلیل ًشػیذى ػضَ پیًَذی‬ ‫بیان ایه جمالت بٍ بچٍَا‬ ‫ممىًع!‬ ‫هذیشػاهل اًجوی اّذای ػضَ ایشاًیاى تا اشناسُ تنِ‬ ‫ایٌکِ تشاػاع اهاسّای هَجَد ػِ ّضاس ً‪:‬ش تِ دلینل‬ ‫ًشػیذى ػضَ پیًَذی دس ػال فَت هی کٌٌذ‪ ،‬گ‪:‬نت‪:‬‬ ‫حذٍد ‪ 2‬تا ‪ّ 3‬ضاس ػضَ قاتل اّذای اًؼاًی اسصشوٌنذ‬ ‫کِ ًوی شَد قیوت تشای اى گزاشت‪ ،‬صینش خنا‬ ‫هیسٍد‪.‬‬ ‫سئیغ گشٍُ هذیشیت تیواسیّای قاتل اًتقال تینی‬ ‫اًؼاى ٍ حیَاى هشکض هذیشیت تیواسی ّای ٍاگنینش‬ ‫ٍصاست تْذاشت ضوی ّشذاس ًؼثت تِ اغاص فؼالیت‬ ‫کٌِ ّا دس فصل گشها‪ ،‬دستاسُ هَاسد تینوناسی تنه‬ ‫کشیوِ کٌگَ تا ایی هقغغ صهاًی اص ػنال‪ ،‬گن‪:‬نت‪:‬‬ ‫عی ػال جاسی ٍ تاکٌَى ‪:ً 21‬ش دس کشَس تِ تنه‬ ‫کشیوِ کٌگَ هثتال شذًذ کِ هتاػ‪:‬اًِ یک ً‪:‬نش ًنینض‬ ‫جاى خَد سا اص دػت دادُ اػت‪.‬‬ ‫دوتش ث‪ٟ‬ضاد أیشی دسثبس‪ ٜ‬ایٗ ثیٕبسی ٌفتۼ تنت‬ ‫خ‪٘ٛ‬شیضی د‪ٙٞ‬ذ‪ ٜ‬وشیٕ‪ ٝ‬و‪ ٍٛٙ‬ینب ‪CCHF‬ینه‬ ‫ثیٕبسی ‪ٚ‬یش‪ ٚ‬ی ا ت و‪ٔ ٝ‬نخنضٖ ‪٘ ٚ‬نبلنُ اینٗ‬ ‫‪ٚ‬یش‪ٚ‬س دس عجیؼت‪ ،‬و‪ٞ ٝٙ‬بی نخنت ‪ ٚ‬ػنٕنذتنب‬ ‫ٌ‪ٝ٘ٛ‬ای ث‪٘ ٝ‬بْ ‪ٞ‬یبِ‪ٔٛ‬ب ا ت‪ .‬ایٗ و‪ٞٝٙ‬ب حذ‪ٚ‬د ‪۸۸‬ۺ‬ ‫س‪ٚ‬ص ػٕش ٔیو‪ٙٙ‬ذ ‪ٔ ٚ‬یت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ ‪ٚ‬یش‪ٚ‬س سا اص عشینک‬ ‫تخٓ ث‪٘ ٝ‬سُ ثؼذی خ‪ٛ‬د ا٘تمبَ د‪ٙٞ‬ذ‪ .‬صٔب٘ی و‪ ٝ‬ایٗ‬ ‫و‪ٞ ٝٙ‬ب حی‪ٛ‬اٖ سا ٔ‪ٛ‬سد ٌنضش لنشاس ٔنی د‪ٞ‬ن‪ٙ‬نذ‪،‬‬ ‫‪ٚ‬یش‪ٚ‬س سا ث‪ ٝ‬ثذٖ داْ ٔ‪ٙ‬تمُ ٔیو‪ٙٙ‬ذ ‪ ٚ‬داْ دس عی‬ ‫ٔذت د‪ٞ ٚ‬فت‪٘ ٝ‬بلُ ‪ٚ‬یش‪ٚ‬س خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ث‪ٛ‬د ‪ٔ ٚ‬نٕنىنٗ‬ ‫ا ت خ‪ٛ‬د داْ ػالٔتی ثش‪ٚ‬ص ٘ذ‪ٞ‬ذ‪ .‬چ‪ٙ‬ب٘چ‪ ٝ‬دس عی‬ ‫ایٗ ٔذت‪ ،‬داْ ت‪ ٛ‬ظ ا٘سبٖ ثذ‪ ٖٚ‬سػبیت ٘نىنبت‬ ‫ث‪ٟ‬ذاضتی ‪ ٚ‬ثذ‪ ٖٚ‬ا تفبد‪ ٜ‬اص ‪ ٚ‬بئُ حفبظت فنشدی‬ ‫رثح ض‪ٛ‬د ‪ ٚ‬دس ٔؼشؼ خ‪ ٚ ٖٛ‬تشضحبت داْ مِ‪ٛ‬د‪ٜ‬‬ ‫لشاس ٌیشد‪ ،‬احتٕبَ ا٘تمبَ ثیٕبسی ث‪ ٝ‬ا٘سنبٖ ‪ٚ‬خن‪ٛ‬د‬ ‫داسد‪.‬‬ ‫شىاسایی کمتر‬ ‫از ‪ 1۳‬قالدٌ یًزپلىگ اسیایی در کشًر‬ ‫وتبی‪٘ ٖٛ‬دفی صاد‪ ٜ‬افض‪ٚ‬دۼ ثب ‪ٚ‬خ‪ٛ‬د پیطشفت فشا‪ٚ‬ا٘نی‬ ‫و‪ ٝ‬دس صٔی‪ ٝٙ‬ا‪ٞ‬ذای ػض‪ ٚ ٛ‬پی‪٘ٛ‬ذ دس وط‪ٛ‬س داضتنینٓ‬ ‫‪ٛٙٞ‬ص س‪ٚ‬صا٘‪ ۹ ٝ‬تب ‪٘ ۲۸‬فش ث‪ ٝ‬دِنینُ ٘نش نینذٖ ػضن‪ٛ‬‬ ‫پی‪٘ٛ‬ذی دس وط‪ٛ‬س ف‪ٛ‬ت ٔیو‪ٙٙ‬ذ یؼ‪ٙ‬ی ‪ٞ‬نش ‪ ۱‬ینب ‪۱‬‬ ‫بػتی و‪ ٝ‬صٔبٖ ٔیٌزسد یه ٘فش ثب صخنش فنشا‪ٚ‬اٖ‬ ‫خبٖ خ‪ٛ‬د سا اص د ت ٔید‪ٞ‬ذ‪٘.‬ندنفنی صاد‪ ٜ‬اظن‪ٟ‬نبس‬ ‫داضتۼ ف‪ٛ‬ت ‪ ۹‬تب ‪٘ ۲۸‬فش دس س‪ٚ‬ص یؼ‪ٙ‬ی دس ‪ ۱۸۷‬س‪ٚ‬ص‬ ‫بَ؛ ‪ٞ ٝ‬ضاس ٘فش دس ِیست ا٘تظبس ث‪ ٝ‬دِیُ ٘نش نینذٖ‬ ‫ػض‪ ٛ‬ف‪ٛ‬ت ٔیو‪ٙٙ‬ذ ‪ ٚ‬اص عشفی دیٍش حذ‪ٚ‬د ‪ٞ ۱‬نضاس‬ ‫‪ ۷۸۸ ٚ‬تب چ‪ٟ‬بس ‪ٞ‬ضاس ٔشی ٔغضی ٔ‪ٙ‬ب ت ا‪ٞ‬ذا داسیٓ‬ ‫اص ایٗ افشاد ‪ٞ‬شوذاْ ‪ٞ‬طت ػض‪ ٛ‬لبثُ ا‪ٞ‬ذا داس٘ذ‪.‬‬ ‫‪ّ 2‬ضاس ػضَ قاتل اّذا صیش خا‬ ‫ٔذیشػبُٔ ا٘دٕٗ ا‪ٞ‬ذای ػض‪ ٛ‬ایشا٘یبٖ افض‪ٚ‬دۼ اص اینٗ‬ ‫‪ٞ‬طت ػض‪ٚ ٛ‬لتی خب٘‪ٛ‬اد‪ٞ ٜ‬ب ثشای ا‪ٞ‬ذای ػض‪ ٛ‬دینش‬ ‫سضبیت ٔی د‪ٙٞ‬ذ ث‪ ٝ‬دِیُ ٕ‪ٔ ْٛ‬غضی؛ تنؼنذادی اص‬ ‫اػضب اص وبس ٔیافتذ ‪ ٚ‬اٌش ‪ ٝ‬ػض‪ ٛ‬لبثُ ا‪ٞ‬نذا ‪ٞ‬نٓ‬ ‫داضت‪ ٝ‬ثبض‪ٙ‬ذ یه ‪ٞ‬ضاس ٘فش اص م٘‪ٟ‬ب ػض‪ ٛ‬خ‪ٛ‬د سا ا‪ٞ‬نذا‬ ‫ٔیو‪ٙٙ‬ذ دس غ‪ٛ‬ستی و‪ٞ ۱ ٝ‬ضاس ٘نفنش ا‪ٞ‬نذای ػضن‪ٛ‬‬ ‫٘ذاس٘ذ‪ ،‬یؼ‪ٙ‬ی ثشای ایٗ ‪ٞ ۱‬ضاس ٘فش اٌش ‪ ٝ‬ػض‪ ٛ‬لبثُ‬ ‫ا‪ٞ‬ذای م٘‪ٟ‬ب سا دس ٘ظش ثٍیشیٓ حذ‪ٚ‬د ‪ ۸‬تنب ‪ٞ ۹‬نضاس‬ ‫ػض‪ ٛ‬لبثُ ا‪ٞ‬ذای ا٘سب٘ی اسصضٕ‪ٙ‬ذ ون‪٘ ٝ‬نٕنی ضن‪ٛ‬د‬ ‫لیٕت ثشای مٖ ٌزاضت‪ ،‬صیش خبن ٔیس‪ٚ‬د‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی تػشیح وشدۼ اٌشچ‪ ۸ ٝ‬تب ‪ٞ ۹‬ضاس ػض‪ ٛ‬لبثُ ا‪ٞ‬ذا‬ ‫صیش خبن ٔیس‪ٚ‬د‪ ،‬اص عشفی دیٍش ‪ٞ ٝ‬ضاس ٘نفنش ثن‪ٝ‬‬ ‫دِیُ ٘ش یذٖ ػض‪ ٛ‬خبٖ خ‪ٛ‬د سا اص د ت ٔی د‪ٞ‬ن‪ٙ‬نذ‬ ‫حتی اٌش ٘یٕی اص افشادی و‪ٔ ٝ‬شی ٔغضی ٔیض‪٘ٛ‬ذ ‪ٚ‬‬ ‫حبضش ث‪ ٝ‬ا‪ٞ‬ذای ػض‪٘ ٛ‬یست‪ٙ‬ذ‪ ،‬ثشای افنشاد ٘نینبصٔن‪ٙ‬نذ‬ ‫ا‪ٞ‬ذای ػض‪ ٛ‬داضت‪ ٝ‬ثبض‪ٙ‬ذ‪ ،‬دس ‪ٚ‬الغ ٔشی ‪ٔ ٚ‬نینش دس‬ ‫ِیست ا٘تظبس ٔب ‪ ٓٞ‬سلٓ پبیی‪ٙ‬ی خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ضذ‪.‬‬ ‫اهکاى اًجام اًَاع پیًَذ ػضَ دس ایشاى‬ ‫‪ٚ‬ی اظ‪ٟ‬بس داضتۼ ایشاٖ أىبٖ ا٘دبْ ا٘ن‪ٛ‬اع ‪ ٚ‬السنبْ‬ ‫پی‪٘ٛ‬ذ ػض‪ ٛ‬سا دس وط‪ٛ‬س داسد ‪ ٚ‬ثیٕبساٖ ٘یبصی ٘یسنت‬ ‫و‪ ٝ‬اص وط‪ٛ‬س خبسج ض‪٘ٛ‬ذ و‪ ٝ‬ثسیبسی اص وط‪ٛ‬س‪ٞ‬ب ایٗ‬ ‫أىبٖ سا ٘ذاس٘ذ‪.‬‬ ‫اهکاى تشخیص خَدسٍ تا قؼظتٌذی جشائن‬ ‫سئیغ پلیغ ساٌّوایی ٍ ساًٌذگی کشَس‪ ،‬تَضیحاتنی‬ ‫سا دستاسُ ػذم شواسُ گزاسی تشخی اص خنَدسٍّنای‬ ‫تَلیذ ػال ‪ 2044‬اسائِ کشد ٍ اى سا ًاشی اص سفنتناس‬ ‫خَدسٍػاصاى داًؼت‪.‬‬ ‫شداس یذ وٕبَ ‪ٞ‬بدیب٘فش دس پبیبٖ حض‪ٛ‬س دس ٔشونض‬ ‫٘ظبست ‪ٍٕٞ‬ب٘ی ‪۹‬ۻ‪ ٚ ۲‬دیذاس چ‪ٟ‬نش‪ ٜ‬ثن‪ ٝ‬چن‪ٟ‬نش‪ ٜ‬ثنب‬ ‫ٔشدْ‪ٌ ،‬فتۼ أش‪ٚ‬ص فشغتی پیص مٔذ تب اص ٘نضدینه‬ ‫ث‪ٙ‬ذ‪ ٚ ٜ‬ضٕبسی اص ٔذیشاٖ ‪ٔ ٚ‬ؼب‪٘ٚ‬بٖ پنّنینس سا‪ٞ‬ن‪ٛ‬س‬ ‫ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬س ٔستمیٓ ثب ٔشدْ غحجت وشد‪٘ ٚ ٜ‬سجت ث‪ ٝ‬سفنغ‬ ‫ٔطىالت ‪ ٚ‬س یذٌی ث‪ ٝ‬دسخ‪ٛ‬ا ت‪ٞ‬بی م٘بٖ دس حذ‬ ‫ت‪ٛ‬اٖ ‪ ٚ‬اختیبسات لب٘‪٘ٛ‬ی الذاْ و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ٛٔ ٝ‬اسدی ‪ٕٞ‬چ‪ ٖٛ‬تمذیش ‪ ٚ‬تطىنش اص‬ ‫پّیس‪ٛٔ ،‬ض‪ٛ‬ع ایٕ‪ٙ‬ی‪ٔ ،‬طىالتی دس ح‪ٛ‬ص‪ٌٛ ٜ‬ا‪ٞ‬ی‪ٙ‬بٔ‪ٝ‬‬ ‫‪ ٚ‬ضٕبس‪ٌٜ‬زاسی ‪ ، ٚ‬اص خّٕ‪ٛٔ ٝ‬اسدی ث‪ٛ‬د و‪ ٝ‬دس اینٗ‬ ‫خّس‪ ٝ‬اص ‪ٛ‬ی ٔشدْ ٔغشح ضذ‪ٌ ،‬فتۼ پّیس سا‪ٞ‬ن‪ٛ‬س‬ ‫دس بَ ٌزضت‪ ٝ‬ۺ‪ٔ ۸‬یّی‪ ٖٛ‬خذٔت ٔخنتنّنا سا ثن‪ٝ‬‬ ‫ٔشدْ اسائ‪ ٝ‬وشد‪ .‬أیذ‪ٚ‬اسیٓ و‪ ٝ‬ثت‪ٛ‬ا٘یٓ ثنب ٔندنٕن‪ٛ‬ع‬ ‫خذٔبت ‪ ٚ‬الذأبت ا٘دبْ ضذ‪ٌ ٜ‬ش‪ٌ ٜ‬طبی ٔطىالت‬ ‫ٔشدْ ثبضیٓ‪.‬‬ ‫اهکاى تشخیص خَدسٍ تا قؼظتٌذی جشاین‬ ‫‪ٞ‬بدیب٘فش دسثبس‪ ٜ‬عشح تشخیع ‪ ٚ‬بیُ ٘مّی‪ ٝ‬ت‪ٛ‬لنینفنی‬ ‫اظ‪ٟ‬بس وشدۼ ایٗ عشح ‪ٛٙٞ‬ص ادأ‪ ٝ‬داسد‪ .‬حنذ‪ٚ‬د ‪۱‬ۻ‪۱‬‬ ‫‪ٞ‬ضاس د تٍب‪ٛٔ ٜ‬ت‪ٛ‬س یىّت ‪ ٚ‬ۻ‪ٞ ۲۸‬نضاس د نتنٍنب‪ٜ‬‬ ‫خ‪ٛ‬دس‪ ٚ‬دس ت‪ٛ‬لیا ‪ٞ‬ست‪ٙ‬ذ و‪ٔ ٝ‬ب اػالْ وشدیٓ و‪ ٝ‬ایٗ‬ ‫‪ ٚ‬بیُ ٘مّی‪ ٝ‬ثب لسظ ث‪ٙ‬ذی خشایٓ اص پنبسونین‪ٙ‬نً ‪ٞ‬نب‬ ‫تشخیع ض‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ٔبِىبٖ ایٗ ‪ ٚ‬بیُ ثبیذ ث‪ ٝ‬پبسوی‪ًٞٙ‬ب ٔشاخؼ‪ ٝ‬ونشد‪ٜ‬‬ ‫‪ ٚ‬ثب أضبی تؼ‪ٟ‬ذ ٔیت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬یّ‪ ٝ‬سا تح‪ٛ‬یُ ٌشفت‪ٚ ٝ‬‬ ‫خشایٓ مٖ سا ث‪ٝ‬ع‪ٛ‬س السبعی پشداخت و‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬ ‫صائشاى حج ‪ 2042‬فیش هاتِالت‪:‬اٍت‬ ‫خَد سا پشداخت کٌٌذ‬ ‫ػاصهاى حج ٍ صیاست دس اعالػیِ ای تشای صائشاى کاسٍاى ّای حج تونتنغ ‪2042‬‬ ‫تاکیذ کشد کِ صائشاى دس اػشع ٍقت تا ساٌّوایی هذیشاى کاسٍاىّا‪ ،‬هثنادست تنِ‬ ‫پشداخت فیش تکویلی هاتِ الت‪:‬اٍت کٌٌذ‪.‬‬ ‫بصٔبٖ حح ‪ ٚ‬صیبست عی اعالػی‪ ٝ‬ای تبویذ وشد و‪ ٝ‬صائشاٖ دس ا نشع ‪ٚ‬لنت ثنب‬ ‫سا‪ٕٙٞ‬بیی ٔذیشاٖ وبس‪ٚ‬اٖ ‪ٞ‬ب‪ٔ ،‬جبدست ث‪ ٝ‬پشداخت فیص تىٕیّی ٔنبثن‪ ٝ‬اِنتنفنب‪ٚ‬ت‬ ‫و‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬ ‫هتی اعالػیِ تِ ششح صیش اػت‪:‬‬ ‫هذیش ػاهل اًجوی یَصپلٌگ ایشاًی تنا اشناسُ تنِ‬ ‫اخشیی ٍضؼیت یَصپلٌگ ّای اػیایی هَجَد دس‬ ‫صیؼتگاُ ّای عثیؼی حیات ٍحش گ‪:‬ت‪ :‬تا احتؼاب‬ ‫یَصّایی کِ احتواال شٌاػایی ًشذُ اًذ‪ ،‬جونؼنینت‬ ‫ایی گًَِ دس ایشاى صیش ‪ 14‬فشد تشاٍسد هیشَد‪.‬‬ ‫ٔشتضی پ‪ٛ‬سٔیشصای ثب تطشیح ‪ٚ‬ضؼینت ین‪ٛ‬ص‪ٞ‬نبی‬ ‫ثبلی ٔب٘ذ‪ ٜ‬دس صیستٍب‪ ٜ‬خبعش٘طبٖ وشدۼ ثنشا نبس‬ ‫مخشیٗ مٔبس ٔشث‪ٛ‬ط ث‪ ٝ‬ی‪ٛ‬ص‪ٞ‬بی ثنبِنو ‪ ٚ‬خنذا اص‬ ‫ٔبدس‪ ،‬دس ‪ ٝ‬بَ اخیش تؼذاد ایٗ ی‪ٛ‬ص‪ٞ‬ب ث‪ ۲۱ ٝ‬فشد‬ ‫ٔی س ذ ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ ٔذتی ثؼذ ٘یض یىی اص ی‪ٛ‬ص‪ٞ‬ب ون‪ٝ‬‬ ‫چ‪ٙ‬ذ ‪ٚ‬لتی ٔطب‪ٞ‬ذ‪٘ ٜ‬طذ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د‪ ،‬ض‪ٙ‬ب بیی ضذ ‪ ٚ‬اینٗ‬ ‫تؼذاد ث‪ ۲۱ ٝ‬فشد س یذ‪ .‬دس اینٗ ٔنذت اص ٔنینبٖ‬ ‫ت‪ِٞٝٛ‬بی ٔت‪ِٛ‬ذ ضذ‪ ،ٜ‬ا تمالَ ‪ ٚ‬یب ٔشی ضص ت‪ِٝٛ‬‬ ‫ث‪ ٝ‬اثجبت ٘ش یذ‪ ٜ‬ث‪ٙ‬بثشایٗ ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬بٖ ٕٔىٗ ا نت ثن‪ٝ‬‬ ‫مٔبس افض‪ٚ‬د‪ ٜ‬ض‪٘ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ثب اضبس‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ا تبٖ ‪ٞ‬نبی ٔنحنُ ص٘نذٌنی اینٗ‬ ‫ی‪ٛ‬ص‪ٞ‬بی م یبیی ٌفتۼ ینه ین‪ٛ‬ص دس خنشا نبٖ‬ ‫خ‪ٛٙ‬ثی‪ ٝ ،‬ی‪ٛ‬ص دس یضد ‪ ٚ‬ۻ ی‪ٛ‬ص دس ت‪ٛ‬ساٖ ٕن‪ٙ‬نبٖ‬ ‫ص٘ذٌی ٔیو‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ثسٕ‪ ٝ‬تؼبِی‬ ‫ثب احتشاْ‪ ،‬ثذی‪ ٛٙ‬یّ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬اعالع ٔتمبضیبٖ ‪ ٚ‬صائشیٗ حح تٕتنغ ‪ٔ ۲۰۸۲‬نی س نب٘نذ؛‬ ‫‪ٚ‬صاست حح ‪ ٚ‬ػٕش‪ ٜ‬ػشثستبٖ دس س‪ٚ‬ص‪ٞ‬بی اخیش دس الذأی دیش‪ٍٙٞ‬بْ افضایص لبثنُ‬ ‫ت‪ٛ‬خ‪ٟ‬ی سا دس ‪ٞ‬ضی‪ٞ ٝٙ‬بی اسصی خذٔبت حح دس ح‪ٛ‬ص‪ٔ ٜ‬طبػش ٔمنذ ن‪ ،ٝ‬خنینبْ ‪ٚ‬‬ ‫خذٔبت ػٕ‪ٔٛ‬ی‪ ،‬اػالْ ٕ٘‪ٛ‬د‪ ٜ‬ا ت ‪ِ ٚ‬ض‪ٔٚ‬ب ثبیذ ایٗ ‪ٞ‬ضی‪ٞٝٙ‬ب ‪ٕٞ‬ضٔبٖ ثب دسینبفنت‬ ‫‪ٚ‬یضا پشداخت ض‪ٛ‬د‪.‬اص م٘دب و‪ ٝ‬بصٔبٖ حح ‪ ٚ‬صیبست ثؼنذ اص اػنالْ ثنشٌنضاسی‬ ‫ػّٕیبت حح تٕتغ دس بَ خبسی ثش٘بٔ‪ٝ‬سیضی الصْ سا ثب شػت دس د نتن‪ٛ‬س ونبس‬ ‫خ‪ٛ‬د لشاس داد‪ ٚ ٜ‬ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ضیک ‪ٚ‬لت فشای‪ٙ‬ذ ثجت ٘بْ وبس‪ٚ‬اٖ‪ٞ‬ب سا مغنبص ونشد‪ٜ‬‬ ‫ا ت‪ٔ ،‬شاتت اػتشاؼ خ‪ٛ‬د سا دس خػ‪ٛ‬ظ افضایص ‪ٞ‬ضین‪ٙ‬ن‪ ٝ‬اػنالْ ونشد‪ ٚ ٜ‬دس‬ ‫ٔزاوشات ‪ٌ ٚ‬فتٍ‪ٞٛ‬بی غ‪ٛ‬ست ٌشفت‪ ٝ‬ضٕٗ ثشس ی ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع ‪ ٚ‬وبسض‪ٙ‬ب نی ون‪ٝ‬‬ ‫ت‪ ٛ‬ظ وٕیت‪٘ ٝ‬شخ ٌزاسی بصٔبٖ حح ‪ ٚ‬صیبست ا٘دبْ ضذ ٔمنشس ضنذ ثنب ‪ٞ‬نذ‬ ‫سػبیت حبَ صائشیٗ اسخٕ‪ٙ‬ذ ثخص لبثُ ت‪ٛ‬خ‪ٟ‬ی اص ایٗ ‪ٞ‬ضی‪ٞٝٙ‬ب ثب تذاثیش ا٘ذیطینذ‪ٜ‬‬ ‫سئیغ کاًَى تاصًشؼتگاى تاهیی اجتوناػنی اػنتناى‬ ‫تْشاى ضوی اًتقاد شذیذ تاصًشؼتگاى تِ ػاصهاى تشًاهِ‬ ‫ٍ تَدجِ تِ دلیل ػذم تصَینه افنضاینش حنقنَ‬ ‫تاصًشؼتگاى ایی ػاصهاى گ‪:‬ت‪ :‬تاخیش ٍ کاّش دسصنذ‬ ‫ػَاقه تذی داسد‪.‬‬ ‫ػّی د‪ٞ‬مبٖ ویب دس خػ‪ٛ‬ظ تاخنینش دس تػن‪ٛ‬ینت‬ ‫افضایص حم‪ٛ‬ق ثبص٘طستٍبٖ تأیٗ اختٕبػی ٌنفنتۼ‬ ‫دوتش ػّی ٔشػطی دسثنبس‪ ٜ‬مخنشینٗ ‪ٚ‬ضنؼنینت‬ ‫ٔؼبی‪ٙ‬بت حدبج ثشای حح ‪ٌ ،۲۰۸۲‬فتۼ دس حنبَ‬ ‫حبضش ٔؼبی‪ٙ‬بت حدبج تمشیجب دس ‪ ٕٝٞ‬ا تبٖ‪ٞ‬ب تٕبْ‬ ‫ضذ‪ ٜ‬ا ت ‪ ٚ‬دس ٔشاحُ ا٘ت‪ٟ‬بیی وبس ث‪ ٝ‬ش ٔیثنشد‪.‬‬ ‫اِجت‪ ٝ‬اص ۺ‪ٞ ۱‬ضاس صائش‪ٛٙٞ ،‬ص ثجت اعنالػنبت ‪۱۸۸۸‬‬ ‫صائش ا٘دبْ ٘طذ‪ ٜ‬ا ت‪ ،‬أب ‪ ٕٝٞ‬حندنبج اص ن‪ٛ‬ی‬ ‫پضضىبٖ ٔؼبی‪ٝٙ‬و‪ٙٙ‬ذ‪ٔ ،ٜ‬ؼبی‪ٙ‬ن‪ ٝ‬ضنذ‪ ٜ‬ا٘نذ ‪ ٚ‬تن‪ٙ‬ن‪ٟ‬نب‬ ‫اعالػبت پضضىی ‪٘ ۱۸۸۸‬فش ‪ٚ‬اسد پش‪٘ٚ‬ذ‪ٜ‬ضبٖ ٘طذ‪ٜ‬‬ ‫و‪ ٝ‬دس حبَ ا٘دبْ ا ت‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی افض‪ٚ‬دۼ اص ایٗ تؼذاد حدبخی و‪ٔ ٝ‬ؼبی‪ ٝٙ‬ضذ٘ذ‪،‬‬ ‫تمشیجب ثیطتشیٗ ثیٕنبسی ‪ٞ‬نبینی ون‪ ٝ‬دینذ‪ ٜ‬ضنذ‪،ٜ‬‬ ‫ثیطتشیٗ ٔ‪ٛ‬سد ثیٕبسی فطبس خ‪ ٖٛ‬ا ت ‪ ٚ‬ثنؼنذ اص‬ ‫مٖ ‪ ٓٞ‬ثیٕبسی دیبثت ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬ا ت‪.‬‬ ‫ضذ‪ ٜ‬ت‪ ٛ‬ظ بصٔبٖ حح ‪ ٚ‬صیبست تأیٗ ض‪ٛ‬د ‪ ٚ‬ثخص دیٍشی ٘نینض ثنب ساینض٘نی‬ ‫‪ٕٞ‬ىبساٖ اػضأی ث‪ ٝ‬ػشثستبٖ وب‪ٞ‬ص یبثذ ‪ ٚ‬ثخص ا٘نذن مٖ سا ٘نینض صائنشینٗ‬ ‫پشداخت و‪ٙٙ‬ذ‪ِ .‬زا ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ٔ ٝ‬حذ‪ٚ‬دیت صٔب٘ی ث‪ٙٔ ٝ‬ظ‪ٛ‬س دسیبفت ‪ٚ‬یضا تمبضب داسد‬ ‫دس ا شع ‪ٚ‬لت ثب سا‪ٕٙٞ‬بیی ٔذیشاٖ ٔحتشْ وبس‪ٚ‬اٖ ‪ٞ‬ب ٘سجت ثن‪ ٝ‬پنشداخنت فنینص‬ ‫تىٕیّی ٔبث‪ٝ‬اِتفب‪ٚ‬ت الذاْ ٔمتضی سا ث‪ ٝ‬ػُٕ م‪ٚ‬س٘ذ تب اختالِی دس دسیبفنت ‪ٚ‬ینضا‬ ‫ایدبد ٘ط‪ٛ‬د‪.‬لجال اص ‪ٕٞ‬ىبسی ‪ٕٞ ٚ‬یبسی صائشیٗ ػضیض شصٔیٗ ‪ٚ‬حی ‪ ٚ‬حشْ ضشیا‬ ‫٘ج‪ٛ‬ی لذسدا٘ی ٔیض‪ٛ‬د‬ ‫اًتقاد شذیذ تاصًشؼتگاى تِ ػاصهاى‬ ‫تشًاهِ ٍ تَدجِ‬ ‫اغاز یاکسیىاسیًن حجاج‬ ‫علیٍ مىىژیت ی فلج اطفال‬ ‫سییغ هشکض پضشکی حج ٍ صیاست جوؼیت ّنالل‬ ‫احوش ضوی تششیح اقذاهات اًجام شذُ دس صهنینٌنِ‬ ‫هؼایٌات صائشاى حج اهؼال‪ ،‬تاهیی داسٍ ٍ تجْینضات‬ ‫پضشکی‪ ،‬تشسػی ٍاکؼیٌاػیَى کشًٍا دس حجاج ٍ‪،...‬‬ ‫دس ػیی حال اص اغاص ٍاکؼیٌاػیَى ػلیِ هٌٌظیت ٍ‬ ‫فلج اع‪:‬ال تشای حجاج خثش داد‪.‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫ٔتا فب٘‪ ٝ‬د‪ِٚ‬ت دس ث‪ٛ‬دخن‪ٔ ۲۰۸۲ ٝ‬نینضاٖ افنضاینص‬ ‫حم‪ٛ‬ق ثبص٘طستٍبٖ وط‪ٛ‬سی ‪ِ ٚ‬طٍشی سا ‪ ۲۸‬دسغذ‬ ‫ػ‪ٛٙ‬اٖ وشد‪ ٜ‬ا ت ‪ ٚ‬ا٘تمبد ٔب ث‪ ٝ‬د‪ِٚ‬تٕشداٖ اینٗ ثن‪ٛ‬د‬ ‫و‪ ٝ‬ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ت‪ٛ‬سْ ۺ‪ ۰‬دسغذی بَ ٌزضنتن‪ ٝ‬چنشا‬ ‫ثبیذ افضایص حم‪ٛ‬ق‪ٞ‬ب ‪ ۲۸‬دسغذ ثبضذ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی تاویذ وشدۼ ‪ٞ‬یچ ٔ‪ٙ‬نغنمنی ثنشای افنضاینص ‪۲۸‬‬ ‫دسغذی ‪ٚ‬خ‪ٛ‬د ٘ذاسد ‪ ٚ‬ایٗ ثب ضؼبس س٘نٍنینٗ ضنذٖ‬ ‫فش‪ ٜ‬ثبص٘طستٍبٖ و‪ ٝ‬د‪ِٚ‬ت ٔغشح وشد‪ٕٞ ،‬خن‪ٛ‬ا٘نی‬ ‫٘ذاسد‪.‬‬ ‫د‪ٞ‬مبٖ ویب ثب ا٘تمبد ضذیذ اص بصٔبٖ ثش٘بٔ‪ ٚ ٝ‬ثن‪ٛ‬دخن‪ٝ‬‬ ‫ٌفتۼ ٔتا فب٘‪ ٝ‬ایٗ بصٔبٖ ثشای تػ‪ٛ‬ینت افنضاینص‬ ‫حم‪ٛ‬ق ثبص٘طستٍبٖ تأیٗ اختٕبػی ن‪ٙ‬نً ا٘نذاصی‬ ‫ٔیو‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬خض ای‪ٙ‬ى‪ّٕٔ ٝ‬ىت ثب تاخیش دس تػ‪ٛ‬یت ثن‪ٝ‬‬ ‫مض‪ٛ‬ه وطیذ‪ ٜ‬ض‪ٛ‬د‪ ،‬چیض دیٍشی ٘ذاسد‪.‬‬ ‫سئیس وب٘‪ ٖٛ‬ثبص٘طستٍبٖ تأیٗ اختنٕنبػنی ا نتنبٖ‬ ‫ت‪ٟ‬شاٖ اظ‪ٟ‬بس داضتۼ ٔب ثشای ٔ‪ٙ‬بظش‪ ٜ‬ثب د‪ِٚ‬ت ٔشداٖ ‪ٚ‬‬ ‫ٔسئ‪ٛ‬الٖ بصٔبٖ ثش٘بٔ‪ ٚ ٝ‬ث‪ٛ‬دخ‪ ٝ‬مٔنبدٌنی ونبٔنُ‬ ‫داسیٓ ‪ٞ ٚ‬ش صٔبٖ و‪ ٝ‬م٘‪ٟ‬ب اػالْ و‪ٙ‬ن‪ٙ‬نذ ٔنی تن‪ٛ‬ا٘نینٓ‬ ‫دالیُ افضایص حذالُ ‪ ۷۹‬دسغذی ‪ ٚ‬بیش نغن‪ٛ‬ح‬ ‫٘یض ‪ ۱۸‬دسغذ ‪ٕٞ‬شا‪ ٜ‬ثب ‪ٞ ۷۲۷‬ضاس ت‪ٔٛ‬بٖ سا تن‪ٛ‬خنین‪ٝ‬‬ ‫و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ثب تاویذ ثش ای‪ٙ‬ى‪ٔ ٝ‬یضاٖ افضایص حم‪ٛ‬ق‪ٞ‬ب ثشا بس‬ ‫٘ظش ض‪ٛ‬سای ػبِی وبس ٔغشح ضذ ٌفتۼ دس ایٗ ض‪ٛ‬سا‬ ‫ٕ٘بی‪ٙ‬ذٌبٖ وبسفشٔبیبٖ ‪ ٚ‬وبسٌشاٖ ‪ ٚ‬د‪ِٚ‬ت حضن‪ٛ‬س‬ ‫داضت‪ٙ‬ذ و‪ ٝ‬ثشا بس ت‪ٛ‬سْ ‪ ٚ‬جذ ‪ٞ‬ضی‪ ٝٙ‬خنب٘ن‪ٛ‬اس اینٗ‬ ‫ٔیضاٖ ٔطخع ضذ ‪ ٚ‬وبٔال ٔ‪ٙ‬غمی ا ت‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ادأ‪ ٝ‬دادۼ چ‪ٙ‬ب٘چ‪ ٝ‬د‪ِٚ‬ت ثخ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ٔیضاٖ افنضاینص‬ ‫حم‪ٛ‬ق سا وٕتش تػ‪ٛ‬یت و‪ٙ‬ذ‪ ،‬ث‪ ٝ‬ایٗ ٔؼ‪ٙ‬ب ت و‪ ٝ‬ثن‪ٝ‬‬ ‫لب٘‪ ٖٛ‬اػتمبدی ٘ذاسد ‪ ٚ‬ثؼذ اص ایٗ ٘یض تػٕیٓ ٌنینشی‬ ‫دس ض‪ٛ‬سای ػبِی وبس ٔؼ‪ٙ‬بیی ٘خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ داضت‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬فت‪ٚ ٝ‬ی‪ٔ ،‬تا فب٘‪ٔ ٝ ٝ‬ب‪ ٜ‬اص بَ ٔی ٌنزسد أنب‬ ‫‪ٛٙٞ‬ص تىّیا افضایص حم‪ٛ‬ق ثبص٘طسنتنٍنبٖ تنأنینٗ‬ ‫اختٕبػی ٔطخع ٘طذ‪ ٜ‬ا ت ‪ٔ ٚ‬ب ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ونب٘ن‪ٖٛ‬‬ ‫ػبِی ثبص٘طستٍبٖ حبضش ٘یستیٓ حتی یه سینبَ اص‬ ‫دسغذ اػالْ ضذ‪ ٜ‬ض‪ٛ‬سای ػنبِنی ونبس ونٕنتنش ثن‪ٝ‬‬ ‫تػ‪ٛ‬یت ثش ذ‪ .‬چشا و‪ ۰۸ ٝ‬بَ ا ت ‪ٞ‬ش م٘چ‪ٞ ٝ‬یئت‬ ‫ٔذیش‪ ٜ‬تأیٗ اختٕبػی تػ‪ٛ‬یت وشد‪ ،ٜ‬دس د‪ِٚ‬ت ٘نینض‬ ‫ٔ‪ٛ‬سد تاییذ لشاس ٌشفت‪ ٝ‬ا ت‪.‬‬ ‫تجشتِ هصشف ػیگاس دس یک چْاسم ‪ 21‬تا ‪ 21‬ػالِّا‬ ‫هؼاٍى پظٍّشی هَػؼِ کادساع تا اشاسُ تِ اینٌنکنِ‬ ‫تٌثاکَ هؼوَالً ًخؼتیی هادُ ای اػت کِ جَاًناى تنِ‬ ‫هصشف اى سٍی هیاٍسًذ ٍ عثق اهاس ػاصهاى هنلنل‬ ‫هتحذ اص ّش چْاس داًشاهَص ‪ 21‬تا ‪ 21‬ػالِ یک ًن‪:‬نش‬ ‫دس جْاى تجشتِ هصشف ػیگاس سا داشتِ ٍ حتی اٍلینی‬ ‫هصشف سا پیش اص ‪ 24‬ػالگنی اًنجنام دادُ اػنت‪،‬‬ ‫هیگَیذ‪ :‬عثق ًظشیِ دسٍاصُ ای هَاد هخذس هؼوَالً‬ ‫افشاد‪ ،‬هصشف هَاد هخذس ٍ حتی کشیذُ شنذى تنِ‬ ‫جشاین هشتَط ایی حَصُ سا تا هَاد ٍ اقذاهاتی اغناص‬ ‫هیکٌٌذ کِ داسای قثح یا هاّیت هجشهاًِ پایییتنشی‬ ‫اػت‪.‬‬ ‫ٔ‪ٙ‬ػ‪ٛ‬س ثشاتی دسخػن‪ٛ‬ظ س‪ٚ‬ص خن‪ٟ‬نب٘نی ثنذ‪ٖٚ‬‬ ‫دخب٘یبت (ٔػبد ثب ‪ٔ ۱۲‬ب‪ ٚ )ٝٔ ٜ‬ثب اضبس‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬فؼبِیت‬ ‫‪ٞ‬ش بِ‪ ٝ‬س ب٘‪ٞ ٝ‬ب ‪ ٚ‬وبسصاس‪ٞ‬بی س ب٘‪ٝ‬ای ‪ ٚ‬النذأنبت‬ ‫ٔت‪ٛٙ‬ع ثشای مض‪ٙ‬بیی ٔشدْ شا ش خ‪ٟ‬بٖ ثنب خنغنشات‬ ‫ٔػش دخب٘یبت‪ ،‬اظن‪ٟ‬نبس ونشدۼ أسنبَ ٔن‪ ٛ‬نسن‪ٝ‬‬ ‫وبدساس ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ت‪ٟٙ‬ب ٔ‪ ٛ‬س‪ ٝ‬پژ‪ٞٚ‬طی غنینشد‪ِٚ‬نتنی‬ ‫فؼبَ دس صٔی‪ٔ ٝٙ‬غبِؼبت ثیٗإِّّی ٔن‪ٛ‬اد ٔنخنذس دس‬ ‫ایشاٖ‪ ،‬ث‪ٙٔ ٝ‬ظ‪ٛ‬س ثضسٌنذاضنت اینٗ س‪ٚ‬ص‪ ،‬النذاْ ثن‪ٝ‬‬ ‫ثش٘بٔ‪ ٝ‬سیضی خ‪ٟ‬ت ا٘تطبس ‪ٚ‬یژ‪ٜ٘‬بٔ‪ٝ‬ای ثنب ٔنحن‪ٛ‬سینت‬ ‫الذأبت‪ ،‬ا‪ٞ‬ذا ‪ ٚ‬چطٓا٘ذاص‪ٞ‬بی خ‪ٟ‬ب٘ی دس حن‪ٛ‬ص‪ٜ‬‬ ‫ٔمبثّ‪ ٝ‬ثب ٔػش ت‪ٙ‬جبو‪ ٛ‬سا دس د ت‪ٛ‬س وبس خ‪ٛ‬د لنشاس‬ ‫داد‪ ٜ‬ا ت‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ادأ‪ ٝ‬دادۼ اٌشچ‪ ٝ‬ثب پیچیذ‪ ٜ‬ضنذٖ فنشاین‪ٙ‬نذ‪ٞ‬نبی‬ ‫ٔمبثّ‪ ٝ‬ثب ٔ‪ٛ‬اد ٔخذس دس خ‪ٟ‬بٖ ‪ ٚ‬افضایص ٔنخنبعنشات‬ ‫ٔػش ا٘‪ٛ‬اع ٔ‪ٛ‬اد ٔخذس‪ ،‬ث‪ ٝ‬خػ‪ٛ‬ظ د نتن‪ٔ ٝ‬ن‪ٛ‬اد‬ ‫خت (ٔب٘‪ٙ‬ذ ٔت مٔفتبٔیٗ) ت‪ٛ‬خ‪ ٚ ٝ‬تٕشونض افنىنبس‬ ‫ػٕ‪ٔٛ‬ی خ‪ٟ‬بٖ ‪٘ ٚ‬یض ػٕنذ‪ ٜ‬ظنشفنینت د‪ِٚ‬نت ‪ٞ‬نب ‪ٚ‬‬ ‫بصٔبٖ ‪ٞ‬بی ثیٗ إِّّی اص ٔػنش ٔن‪ٛ‬اد دخنب٘نی‬ ‫(ت‪ٙ‬جبو‪ )ٛ‬د‪ٚ‬س ضذ‪ ،ٜ‬أب ‪ٚ‬الؼیت‪ٞ‬بی ٔ‪ٛ‬خ‪ٛ‬د حبوی اص‬ ‫مٖ ا ت و‪ٔ ٝ‬مبثّ‪ ٝ‬ثب ٔػش ت‪ٙ‬جبو‪٘ ٛ‬جبیذ ٔیبٖ بینش‬ ‫ا‪ٞ‬ذا ایٗ ح‪ٛ‬ص‪ ٌٓ ٜ‬ض‪ٛ‬د‪ .‬چشاو‪ ٝ‬بال٘‪ ٝ‬حنذ‪ٚ‬د ‪۹‬‬ ‫ٔیّی‪٘ ٖٛ‬فش اص خٕؼیت خ‪ٟ‬بٖ ث‪ ٝ‬غ‪ٛ‬ست ٔستمیٓ ‪ ٚ‬غیش‬ ‫یٍبس خبٖ ٔی پبس٘ذ‪ .‬اص اینٗ‬ ‫ٔستمیٓ ثش اثش ٔػش‬ ‫تؼذاد حذ‪ٚ‬د ‪ٔ ۷‬یّی‪۸۸ ٚ ٖٛ‬ۺ ‪ٞ‬ضاس ٘فش افشادی ‪ٞ‬ست‪ٙ‬ذ‬ ‫و‪ ٝ‬خ‪ٛ‬د ث‪ ٝ‬غ‪ٛ‬ست ٔذا‪ ْٚ‬ت‪ٙ‬جبو‪ٔ ٛ‬ػش ٔیو‪ٙٙ‬ذ ‪ٚ‬‬ ‫حذ‪ٚ‬د ‪ٔ ۲‬یّی‪ٞ ۱۸۸ ٚ ٖٛ‬ضاس ٘فش ٘یض افشادی ‪ٞ‬سنتن‪ٙ‬نذ‬ ‫و‪ ٝ‬دس ٔؼشؼ د‪ٚ‬د یٍبس دچبس م یت‪ٞ‬بی الٔتنی‬ ‫ٔیض‪٘ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫یه س‪ٚ‬ا٘ط‪ٙ‬بس ثب تبویذ ثش ضش‪ٚ‬ست پش‪ٞ‬یض ‪ٚ‬اِذینٗ‬ ‫اص ثیبٖ خٕالتی ٘ظیش ت‪ ٛ‬خ‪ٛ‬ضٍُ تشیٗ ثچ‪ ٝ‬فبٔینُ‬ ‫‪ٞ‬ستی ‪ ،‬ت‪ ٛ‬ثب‪ٛٞ‬ش تشیٗ دا٘نص مٔن‪ٛ‬ص ٔنذس ن‪ٝ‬‬ ‫‪ٞ‬ستی ‪ ،‬ت‪ ٛ‬د‪ ٚ‬ت داضت‪ٙ‬ی تش اص ‪ ٓٞ‬بال٘ت ‪ٞ‬ستی‬ ‫ث‪ ٝ‬و‪ٛ‬دوبٖ ‪ٛ٘ ٚ‬خ‪ٛ‬ا٘بٖ‪ ،‬دسثبس‪ ٜ‬مثبس س‪ٚ‬ا٘ط‪ٙ‬نبخنتنی‬ ‫ٔخشه ثیبٖ ایٗ خٕالت ٌفتۼ ثیبٖ ایٗ خنٕنالت‬ ‫اغشاق مٔیض ثبػث ٔیض‪ٛ‬د ‪ٚ‬لتی و‪ٛ‬دن ‪ٛ٘ ٚ‬خ‪ٛ‬اٖ‬ ‫دس خٕؼی اص ‪ ٓٞ‬بالٖ لشاس ٌیشد ‪ ٚ‬دس مٖ خنٕنغ‬ ‫احسبس و‪ٙ‬ذ ایٗ ‪ٚ‬یژٌی ‪ٞ‬بیی و‪ ٝ‬دائٕنب ‪ٚ‬اِنذینٗ‬ ‫ثشای ا‪ ٚ‬تىشاس ٔی وشد٘ذ دس ا‪ٚ ٚ‬خ‪ٛ‬د ٘ذاسد ‪ ٚ‬غینش‬ ‫‪ٚ‬الؼی ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬ا ت؛ دچبس افسشدٌی ‪ ٚ‬ا٘ض‪ٚ‬ا ٌضین‪ٙ‬نی‬ ‫‪ ٚ‬تشس ض‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ٌ‪ٞٛ‬ش یس‪ٙ‬ب ا٘ضا٘ی دس ٌفت‪ ٌٛٚ‬ثنب ایسن‪ٙ‬نب‪ ،‬دسثنبس‪ٜ‬‬ ‫مثبس ٔخشه س‪ٚ‬ا٘ط‪ٙ‬بختی ثیبٖ خٕالتی ٘ظنینش تن‪ٛ‬‬ ‫خ‪ٛ‬ضٍُ تشیٗ ثچ‪ ٝ‬فبٔیُ ‪ٞ‬ستی ‪ ،‬ت‪ ٛ‬ثب‪ٛٞ‬ش تشیٗ‬ ‫دا٘ص مٔ‪ٛ‬ص ٔذس ‪ٞ ٝ‬ستی ‪ ،‬ت‪ ٛ‬د‪ ٚ‬ت داضت‪ٙ‬ی تنش‬ ‫اص ‪ ٓٞ‬بال٘ت ‪ٞ‬ستی اص ‪ٛ‬ی ‪ٚ‬اِذیٗ ث‪ ٝ‬ثنچن‪ٞ ٝ‬نب‪،‬‬ ‫اظ‪ٟ‬بس وشدۼ ٔؼٕ‪ٛ‬ال ‪ٚ‬اِذینٗ نؼنی داس٘نذ ثنشای‬ ‫افضایص اػتٕبد ث‪٘ ٝ‬فس فشص٘ذاٖ اص اینٗ خنٕنالت‬ ‫ا تفبد‪ ٜ‬و‪ٙٙ‬ذ‪ ،‬حبَ م٘نىن‪ ٝ‬ثنینبٖ اینٗ خنٕنالت‬ ‫ٔیت‪ٛ‬ا٘ذ دس ثچ‪ٞ ٝ‬ب اػتٕبد ث‪٘ ٝ‬فس وبرثی سا ضىنُ‬ ‫د‪ٞ‬ذ ‪ ٚ‬دس ٘‪ٟ‬بیت ٔطىالت س‪ٚ‬ا٘ط‪ٙ‬بختی سا ثشایطبٖ‬ ‫ایدبد و‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ایٗ س‪ٚ‬ا٘ط‪ٙ‬بس ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ٚ ٝ‬اِذیٗ ثبیذ اص ث‪ ٝ‬ونبس‬ ‫ثشدٖ خٕالتی ٘ظیش خٕالت یبد ضنذ‪ ٜ‬خن‪ٛ‬دداسی‬ ‫و‪ٙٙ‬ذ‪ ،‬تػشیح وشدۼ ‪ٚ‬لتی ثچ‪ٞٝ‬نب دس خنٕنغ ‪ٞ‬نٓ‬ ‫بالٖ لشاس ٌیش٘ذ ‪ٔ ٚ‬ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ض‪٘ٛ‬نذ اینٗ خنٕنالت‬ ‫اغشاق مٔیض ثذ‪ ٖٚ‬پبی‪ ٚ ٝ‬ا بس و‪ ٝ‬دائٕب ٔیض‪ٙ‬یذ٘ذ‬ ‫حمیمت ٘ذاضت‪ ٝ‬ا نت‪ ،‬دچنبس افسنشدٌنی‪ ،‬ا٘نض‪ٚ‬ا‬ ‫ٌضی‪ٙ‬ی‪ ،‬افنضاینص اضنغنشاه‪ ،‬افنضاینص ػنالئنٓ‬ ‫تشس ‪ٞ‬بی دس‪٘ٚ‬ی ٘ظیش تشس اص د‪ ٚ‬نت داضنتن‪ٙ‬نی‬ ‫٘ج‪ٛ‬دٖ‪ ،‬تشس اص ت‪ٟٙ‬ب ث‪ٛ‬دٖ ‪ٔ ...ٚ‬یض‪٘ٛ‬نذ ‪ ٚ‬سفنتنبس‬ ‫خ‪ٛ‬د تخشیجی م٘‪ٟ‬ب صیبد ٔیض‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬فت‪ٚ ٝ‬ی‪ٞ ،‬ش وذاْ اص و‪ٛ‬دونبٖ ‪٘ ٚ‬ن‪ٛ‬خن‪ٛ‬ا٘نبٖ‬ ‫داسای می وی‪ ٚ ٛ‬یب ٕ٘ش‪ٞ ٜ‬ن‪ٛ‬ضنی خنبظ خن‪ٛ‬د‬ ‫‪ٞ‬ست‪ٙ‬ذ ‪ٚ ٚ‬اِذیٗ ث‪ ٝ‬خبی ثیبٖ خٕالتی و‪ ٝ‬ثش پنبین‪ٝ‬‬ ‫حمیمت ٘یست‪ٙ‬نذ ثنبینذ ثنش س‪ٚ‬ی تن‪ٛ‬ا٘نبینی ‪ٞ‬نب ‪ٚ‬‬ ‫‪ٚ‬یژٌی ‪ٞ‬بی ٔثجت فشص٘ذاٖ تٕشوض ونشد‪ ٚ ٜ‬اینٗ‬ ‫‪ٚ‬یژٌی‪ٞ‬ب سا ث‪ ٝ‬ثچ‪ٞٝ‬ب ٌ‪ٛ‬ضضد و‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ا٘ضا٘ی ٔؼتمذ ا ت و‪ٞ ٝ‬ش فشدی ‪ٚ‬یژٌی ‪ٞ‬بی ٔثجت‬ ‫‪ٙٔ ٚ‬فی ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬إ٘‪ٙ‬ذی‪ٞ‬ب ‪ٔ ٚ‬حذ‪ٚ‬دینت ‪ٞ‬نبی خنبظ‬ ‫خ‪ٛ‬د سا داسد ‪ٚ ٚ‬اِذیٗ اٌش ثت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ ث‪ ٝ‬فشص٘ذاٖ خ‪ٛ‬د‬ ‫وٕه و‪ٙٙ‬ذ تب ثب ث‪ ٝ‬وبسٌیشی ‪ٚ‬یژٌی‪ٞ‬بی ٔثجت ‪ٚ‬‬ ‫ت‪ٛ‬إ٘‪ٙ‬ذی‪ٞ‬ب‪ٔ ،‬حذ‪ٚ‬دیت‪ٞ‬ب ‪ٚ ٚ‬یژٌی‪ٞ‬نبی ٔن‪ٙ‬نفنی‬ ‫خ‪ٛ‬د سا وب‪ٞ‬ص د‪ٙٞ‬ذ‪ ،‬ث‪ ٝ‬افضایص اػتٕبد ثن‪٘ ٝ‬نفنس‬ ‫فشص٘ذ وٕه ثضسٌی وشد‪ٜ‬ا٘ذ‪.‬‬ ‫ادأ‪ ٝ‬داسد‬ ‫سکًوت زیجیه در وسدیکی‬ ‫مىسل خاوًادٌ َمسر اشتباٌ است؟‬ ‫یک سٍاًشٌاع گ‪:‬ت‪ :‬ػلیشغن ایٌکِ قاػذُ کلنی ٍ‬ ‫خاصی سا ًویتَاى تشای سفت ٍ اهذ تا خناًنَادُ‬ ‫ّوؼش ٍ ػکًَت دس ًضدیکی هٌضل خاًَادُ ّا تؼییی‬ ‫کشد اها تشجیح تش اى اػت کِ صٍجینی هؼنتنقنل‬ ‫تاشٌذ ٍ اگش هٌضل اًْا دس ًضدیکی هحل ػنکنًَنت‬ ‫خاًَادُ ّوؼش اػت‪ ،‬تتَاًٌذ تا تؼییی حذ ٍ هنشص‪،‬‬ ‫تؼادل سا دس ساتغِ خَد تا خاًَادُ ّوؼش تنشقنشاس‬ ‫کٌٌذ تا شاّذ دخالتّای تنی جنا دس صًنذگنی‬ ‫هشتش ًثاشٌذ‪.‬‬ ‫دوتش ٔژٌبٖ احٕذپ‪ٛ‬س دس ٌفت‪ ٌٛ ٚ‬ثب ایسن‪ٙ‬نب‪ ،‬ثنب‬ ‫تبویذ ثش ِض‪ ْٚ‬حفظ حذ ‪ٔ ٚ‬شص دس س‪ٚ‬اثظ ص‪ٚ‬خیٗ ثب‬ ‫خب٘‪ٛ‬اد‪ٞ ٜ‬ب‪ ،‬دسثبس‪ ٜ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬میب دس اثنتنذای ص٘نذٌنی‬ ‫ٔطتشن ى‪٘ٛ‬ت ػش‪ٚ‬س ‪ ٚ‬دأنبد دس ٘نضدینىنی‬ ‫ٔ‪ٙ‬ضَ خب٘‪ٛ‬اد‪ٕٞ ٜ‬سش اضتجب‪ ٜ‬ا ت؟ افض‪ٚ‬دۼ ٕ٘یتن‪ٛ‬اٖ‬ ‫لبػذ‪ ٜ‬وّی ثشای سفت ‪ ٚ‬مٔذ ثب خنب٘ن‪ٛ‬اد‪ٞ ٜ‬نٕنسنش‬ ‫تؼییٗ وشد أب ثبیذ ثشای ایٗ سفتبس‪ٞ‬ب حذ ‪ٔ ٚ‬نشصی‬ ‫داضت ‪ ٚ‬ص‪ٚ‬خیٗ ثبیذ پیص اص اصد‪ٚ‬اج دسثنبس‪ ٜ‬اینٗ‬ ‫حذ ‪ٔ ٚ‬شص‪ٞ‬ب ثب یىذیٍش غحجت وشد‪ ٚ ٜ‬دس اینٗ‬ ‫سا تب ثب ‪ ٓٞ‬ث‪ ٝ‬تفب‪ ٓٞ‬ثش ن‪ٙ‬نذ‪ .‬ص‪ٚ‬خنینٗ ثنبینذ دس‬ ‫خػ‪ٛ‬ظ ٔیضاٖ سفت ‪ ٚ‬مٔذ‪ٞ‬ب‪٘ ،‬ح‪ ٜٛ‬تنؼنبٔنُ ‪...ٚ‬‬ ‫خ‪ٛ‬د ثب خب٘‪ٛ‬اد‪ٕٞ ٜ‬سش یه چنبسچن‪ٛ‬ه ونّنی سا‬ ‫تؼییٗ و‪ٙٙ‬ذ تب ایٗ سفت ‪ ٚ‬مٔذ‪ٞ‬ب و‪ٙ‬تشَ ضذ‪ ٜ‬ثبضذ‪.‬‬ ‫ایٗ س‪ٚ‬ا٘ط‪ٙ‬بس ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬تشخنینح ثنش ص٘نذٌنی‬ ‫ٔستمُ ص‪ٚ‬خیٗ خ‪ٛ‬اٖ ا ت‪ ،‬ادأ‪ ٝ‬دادۼ ص‪ٚ‬خیٗ ثبیذ‬ ‫‪ٚ‬اِذیٗ سا ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ حبٔی دس و‪ٙ‬نبس خن‪ٛ‬د حنفنظ‬ ‫وشد‪ ٜ‬أب دس ػیٗ حبَ ا تمالَ خ‪ٛ‬د سا ٘یض داضنتن‪ٝ‬‬ ‫ثبض‪ٙ‬ذ‪ .‬دس ایٗ ٔیبٖ م٘چ‪ ٝ‬حبئض ا‪ٕٞ‬ینت ا نت مٖ‬ ‫ا ت و‪ ٝ‬اٌش ٔ‪ٙ‬ضَ م٘‪ٟ‬ب دس ٘ضدیىی ٔحُ ى‪٘ٛ‬ت‬ ‫خب٘‪ٛ‬اد‪ٕٞ ٜ‬سش ا ت ‪ ٚ‬یب دس یه نبخنتنٕنبٖ ثنب‬ ‫خب٘‪ٛ‬اد‪ٕٞ ٜ‬سش ص٘ذٌی ٔی و‪ٙٙ‬نذ‪ ،‬ثنبینذ سفنت ‪ٚ‬‬ ‫مٔذ‪ٞ‬بیطبٖ ثب ‪ٚ‬اِذیٗ ‪ٕٞ‬سش سا ٔذیشینت ونشد‪ٚ ٜ‬‬ ‫ثذ‪ٕٞ ٖٚ‬ب‪ٍٙٞ‬ی ‪ ٚ‬یب ثیص اص حذ ثب خب٘‪ٛ‬اد‪ٕٞ ٜ‬نسنش‬ ‫سفت ‪ ٚ‬مٔذ ٘ذاضت‪ ٝ‬ثبض‪ٙ‬ذ چشاو‪ ٝ‬ایٗ أش ٔیت‪ٛ‬ا٘نذ‬ ‫ٔ‪ٙ‬دش ث‪ ٝ‬دخبِت‪ٞ‬بی ثیخب دس ص٘نذٌنی ٔطنتنشن‬ ‫ادأ‪ ٝ‬داسد‬ ‫ض‪ٛ‬د‪.‬‬ صفحه 4 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫تولیذ ایوپلنت هنعطف استخوانی‬ ‫با استفاده اس الیاص فلشی ضذالزصیک‬ ‫پٌجطٌبِ ‪ 21‬خشداد ‪ 1 * 2042‬طٍئی ‪ 2 * 1411‬ری القؼذُ ‪ * 2001‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَص ایکیٌجی ایل ) * ضواسُ ( سایی ) ‪1122 :‬‬ ‫جز ‪ ۹۹‬دسصذ دی اکسیذ کشبی اص َّا‬ ‫با یک سٍش جذیذ‬ ‫هحققاى داًطگاُ هتشٍپَلیتی تَکیَ یک سیستن جز‬ ‫کشبی جذیذ ابذاع کشدُ اًذ کِ دی اکسیذ کشبی سا‬ ‫بِ طَس هستقین اص اتوسفش صهیی جز هی کرٌرذ ٍ‬ ‫ػولکشد خاسق الؼادُ ای داسد‪.‬‬ ‫داًطوٌذاًی کِ سٍی تشکیب الیاطّای فلضی هَسد‬ ‫استفادُ بشای ایوپلٌت ّای پضضکی کاس هی کٌرٌرذ‪،‬‬ ‫هحصَلی تاصُ ٍ بسیاس هٌؼطف ابذاع کشدُ اًذ‪.‬‬ ‫ثِ ًقل اظ ًتَاطلؽ‪ ،‬ایی سحقتقبر هٌجط ثِ سدَلدتدس‬ ‫ی هبزُ ظیؿشم ثب اًؼطبفدصیطی ٍ هقبٍهز ثدبال‬ ‫زض ثطاثط ؾبیف قسُ اؾز‪ .‬التبغ فَ االؾدشدتد‬ ‫دسیس ایی گطٍُ ثطذم اظ هؿبئل ایوٌم کلتسی ضا‬ ‫حل کطزُ ٍ ضوی سحول فکبض اظ زٍام هَضز ًدتدبظ‬ ‫ثطای اؾشفدبزُ طدَالًدم هدسر زض ثدسى اًؿدبى‬ ‫ثطذَضزاض اؾز‪.‬‬ ‫التبغ فلعی دسیس‪ ،‬ؾبذشِ زاًکدودٌدساى زاًکدگدبُ‬ ‫سََّکَ غادی اؾز‪ .‬اًبى ثِ ثدطضؾدم ثدطذدم اظ‬ ‫هؿبئل کلتسی دتطاهَى هَاز ظیؿشم کدِ زض حدبل‬ ‫حبضط ثطای ایوذلٌزّبی دعقکم اؾشفبزُ همقَز‪،‬‬ ‫دطزاذشِ اًس‪ .‬ایی هبزُ هوکی اؾز ثِ ػٌَاى ثرکم‬ ‫اظ هَاز دبیگعیی زض هفهل ضاى یدب ظاًدَ هدَضز‬ ‫اؾشفبزُ قطاض گتطز‪ ،‬اهدطٍظُ هدَاز فدلدعی هدَضز‬ ‫اؾشفبزُ ؾفز سط اظ اؾشرَاى ّؿشٌس کدِ ایدی اهدط‬ ‫هم سَاًس هٌجط ثِ اسطٍفم اؾشردَاى یدب اظ زؾدز‬ ‫زازى سطاکن قَز‪ .‬زض ّوتی حبل‪ ،‬هَاز هٌؼطفسدط‪،‬‬ ‫هقبٍهز ذَز زض ثطاثط ؾبیف ضا زض طَل ظهدبى اظ‬ ‫زؾز همزٌّس‪.‬‬ ‫التبغّبی فلعی فَ هٌؼطف هَدَز کِ هدؼدودَال‬ ‫زض اؾشٌزّب ٍ ؾتن ّبی اضسَزًؿم هَضز اؾدشدفدبزُ‬ ‫قطاض هم گتطًس‪ ،‬ثِ ػٌَاى ضاُ حلم ثدبزٍام ٍ زاضی‬ ‫اًؼطبفدصیطی زض ًظط گطفشِ همقًَس‪ ،‬اهدب اًدْدب‬ ‫حبٍی ًتکل ّؿشٌس کِ ذطط ٍاکٌفّبی الطغی‬ ‫ضا ثِ ّوطاُ زاضز‪ .‬زاًکوٌساى ًشَاًؿشِاًس ًؿرِّدبی‬ ‫ثسٍى ًتکل ایی هبزُ سَلتس کٌٌس کِ ثِ اًساظُ کبفم‬ ‫هٌطف اؾز‪ .‬اًشظبض هم ضٍز زض ایدٌدسُ ًدعزید‬ ‫قبّس سَلتس اًجَُ ایوذلٌز هٌدؼدطدف اؾدشدردَاًدم‬ ‫ثبقتن‪.‬‬ ‫نواوری شزکتهای دانشبنیاى‬ ‫سالهت و کیفیت غذا را ارتقا هیدهذ‬ ‫ًقل اظ یَضن الطر‪ ،‬هحققبى هشَدِ قدسًدس هدبزُ‬ ‫ایعٍفطٍى زیبهتی )‪(IPDA‬زض ی ؾتؿدشدن فدبظ‬ ‫دساؾبظی هبیغ‪ -‬دبهس زی اکؿتدس کدطثدی ضا زض‬ ‫ؿلظز کن هَدَز زض اسدودؿدفدط ثدب ‪ ۹۹‬زضندس‬ ‫کبضاهسی حصف هم کٌس‪.‬‬ ‫ایی سطکتت ضا هم سَاى ثب حساقل حطاضر ٍ ‪ ۲‬ثدطاثدط‬ ‫ؾطیغسط اظ ؾتؿشنّبی هَدَز زٍثبضُ اؾشفدبزُ کدطز‬ ‫کِ ی دتکطفز سبظُ ثطای دصه هؿشقتن کطثی اظ‬ ‫َّا اؾز‪.‬‬ ‫هْن سطیی بلف ؾتؿشن ّبی دصه کطثی اظ ّدَا‬ ‫)‪(DAC‬کبضاهسی اًْب ثِ ذهَل زض فدطایدٌدس‬ ‫فطاٍضی َّای اسوؿفط اؾز‪ .‬ثِ زلتل ؿلدظدز ّدبی‬ ‫سزاشپش‬ ‫هرشلف زی اکؿتس کطثی‪ٍ ،‬اکٌف ّبی قتدودتدبیدم‬ ‫اًْب ثب دبشه ّبی ثؿتبض کٌس اًجبم هدم قدَز‪ .‬اظ‬ ‫ؾَی زیگط زض ذبضج کطزى زی اکؿتدسکدطثدی ثدِ‬ ‫قتَُ ای حبفظ هحتط ظیؿز ٍ زض دطذدِ ّدبی‬ ‫دصه ٍ زفغ‪ ،‬بلف ّبیم ٍدَز زاضز کِ احشدودبال‬ ‫اًطغی ظیبزی ههطف هم کٌس‪ .‬حشم زض سالـ ّدبی‬ ‫دتکطٍاًِ ثطای ؾبذز ٍاحدسّدبی ‪DAC‬کدِ اظ‬ ‫ّتسضٍکؿتس دشبؾتن ٍ ّتسضٍکؿتس کلؿتن اؾدشدفدبزُ‬ ‫هم کٌٌس‪ ،‬کبضاهسی ثب اذشالالسم ددسیدسی ضٍثدطٍ‬ ‫هم قَز ٍ اظ ؾَی زیگط ّعیٌِ ّبی احتب ًتع ثؿدتدبض‬ ‫ثبال اؾز‪ .‬ثِ ّوتی زلتل ًتبظ ثِ ککف فطایٌدسّدبیدم‬ ‫دسیس ثؿتبض حتبسم اؾز‪.‬‬ ‫زض ایی هتبى گطٍّم اظ هحققبى ثِ ضّجطی دطٍفؿدَض‬ ‫ؾتجم یبهبظٍ اظ زاًکگبُ هشطٍدَلتشی سَکتَ ًَػم اظ‬ ‫فٌبٍضی ‪DAC‬ثِ ًبم ؾتؿشن ّبی فدبظ ددساؾدبظی‬ ‫هبیغ‪ -‬دبهس ضا ثطضؾم کطزًس‪.‬‬ ‫‪ ۰4‬سٍستا دس اسدیبْطت هاُ بِ ضبکِ هلی‬ ‫اطالػات پیَستٌذ‬ ‫ٍصیش استباطرات برا‬ ‫بیاى ایٌکِ بایرذ برِ‬ ‫ػْذهاى دس اتصرال‬ ‫تواهی سٍسرتراّرای‬ ‫باالی ‪ 14‬خراًرَاس‬ ‫کطَس بِ ضبکِ هرلری‬ ‫اطالػات تا پرایراى‬ ‫اهسال ػول کرٌریرن‬ ‫گفت‪ ۰4 :‬سٍستا دس‬ ‫اسدیبْطت هراُ برِ‬ ‫ضبکِ هلی اطالػرات‬ ‫پیَستٌذ‪.‬‬ ‫ػتؿم ظاضع دَض زض‬ ‫قجکِ ادشوبػم ایٌؿشبگطام ًَقز‪ :‬زض ّفشِ دبیبًم اضزیجْکز هدبُ‪ ،‬زض ؾدطاؾدط‬ ‫ایطاى ػعیع ‪ ۰۷‬ضٍؾشب ثِ قجکِ هلم اطالػبر دتَؾشٌس کِ زض هجوَع اًْب ‪۴۹۴۴‬‬ ‫ذبًَاض ثب ثتف اظ ‪ّ ۷۰‬عاض ًفط دوؼتز اظ اضسجبطبر دبیساض ٍ دطؾطػز ثطذَضزاض‬ ‫قسًس‪.‬‬ ‫ٍی گفز‪ :‬ثبیس ثِ ػْسهبى زض اسهبل سوبهم ضٍؾشبّبی ثبالی ‪ ۲۷‬ذبًَاض ککدَض‬ ‫ثِ قجکِ هلم اطالػبر سب دبیبى اهؿبل ػول کٌتن‪ .‬کبض ؾرشم اؾز ٍ ًدتدبظ ثدِ‬ ‫حوبیز زٍلز ٍ هجلؽ ٍ هکبضکز هطزم زاضین‪ .‬اًکبهلل دتف ضٍؾشبیتبى ػدعیدع‬ ‫ضٍؾفتس ذَاّتن قس ٍ ایی هؿتط ازاهِ ذَاّس زاقز‪.‬‬ ‫بهبودی سزیع تز سخنها با یک‬ ‫ساختار پیشزفته‬ ‫هحققاى داًطگاُ فٌی هًَیخ دس هطالؼِ اخیشضاى اص‬ ‫تَسؼِ یک ساختاس صیست هَلکَلی خبش دادُاًذ کِ‬ ‫اص صخن ّا بْتش هحافظت هی کٌذ ٍ برِ برْربرَدی‬ ‫سشیغتش اًْا کوک هیکٌذ‪.‬‬ ‫ثِ ًقل اظ سمای‪ ،‬ثبًساغّبی ؾٌشم هدودکدی اؾدز‬ ‫دَؾز هفتس ثبقدٌدس‬ ‫ثطای ثْجَز ظذنّبی کَ‬ ‫ثب ایی حبل زضهبى اؾتت ٍاضز قسُ ثِ ثبفدز ّدبی‬ ‫ًطم هبًٌس اؾتتّبی ضٍی ظثبى یب ًَاحم حؿدبؼ‬ ‫هبًٌس ضٍزُ بلف ثطاًگتعسط ّؿشٌس‪.‬‬ ‫حبل هحققبى الوبًم زض هطبلؼِای کِ ثِ ضّدجدطی‬ ‫اٍلددتددَض لددتددلددگ )‪Oliver Lieleg‬اؾددشددبز‬ ‫ثتَهکبًت زاًکگبُ فٌم هًَتد اًجبم قس‪ ،‬هَفق ثِ‬ ‫سَؾؼِ ثبًساغ ٌس هٌظَضُای قسًس کدِ قدبزض ثدِ‬ ‫ؿجتسى ثِ ثبفز حؿبؼ اؾز ٍ هم سدَاًدس هدَاز‬ ‫فؼبلم ضا اظاز کٌس‪.‬زاًکوٌساى ی ؾبذشبض ظیؿدز‬ ‫هَلکَلم ؾبذشِاًس کِ اظ ظذنّب هدبًدٌدس ثدبًدساغ‬ ‫هحبفظز هم کٌس‪ ،‬ثِ ثْجَز ؾطیغسط ظذنّب کو‬ ‫همکٌس‪ ،‬ثبکشطیّب ضا زفغ همکٌس ٍ الدشدْدبه ضا‬ ‫کبّف همزّس‪ .‬هَاز فؼبل زاضٍیم ضا ثدِ ندَضر‬ ‫ّسفوٌس اظاز همکٌس ٍ زض ًْبیز ثِ ذَزی ذدَز‬ ‫حل همقَز‪.‬‬ ‫ایی ثبًسّبی ظیؿز هَلکَلم حدشدم ثدِ ؾدطدَ‬ ‫نبف هبًٌس ؿ طٍف ٍ ثبفز هططَه هبًٌس ظثدبى‬ ‫ثسٍى اؾتت ضؾبًسى ثِ ؾطح ثبفز هم ؿجٌس‪.‬‬ ‫*الناساشزاقی‬ ‫زض ثؿتبضی اظ ایی ؾتؿشن ّب ید حدجدبه ّدَا اظ‬ ‫ططیق هبیغ ایجبز هم قَز ٍ اظ ؾَی زیگط ٍاکٌکدم‬ ‫قتوتبیم ثتی هبیغ ٍ زی اکؿتس کطثی ًتع ثدِ ٍددَز‬ ‫هم ایس‪ .‬طم اًجبم ٍاکٌف‪ ،‬هحهَل اى زض هدبیدغ‬ ‫سجوتغ هم قَز‪ .‬زض ًشتجِ ٍاکٌف ّبی ثؼسی کٌسسط‬ ‫ٍ کٌسسط هم قًَس‪.‬‬ ‫ضٌاسایی یک بیواسی جذیذ‬ ‫هخش کلیِ ٍ کبذ‬ ‫هحققاى داًطگراُ ًریرَکراسرل‬ ‫اًگلیس دس هطالؼِ اخیرشضراى اص‬ ‫ضٌاسایی یک بیروراسی هرخرش‬ ‫اسثی کِ بش کلیِّا ٍ کبذ تراثریرش‬ ‫هیگزاسد‪ ،‬خبش دادُاًذ‪.‬‬ ‫ثِ گعاضـ ایؿٌب ٍ ثِ ًقل اظ اؼ‬ ‫اف‪ ،‬زاًکددوددٌددساى زاًکددگددبُ‬ ‫ًتَکبؾل اظ ککف ی ثتودبضی‬ ‫اضثم دسیس ثِ ًبم ؾتدلدتدَددبسدم‬ ‫هطسجط ثب سم یَ ال دم ‪TULP3-related ciliopathy) ۳‬ذجط زازًس‪ .‬ایدی‬ ‫ثتوبضی کِ سَؾط ی غى اضثم هؼتَه ایجبز همقَز‪ ،‬همسَاًس ثدِ ًدبضؾدبیدم‬ ‫کجس یب کلتِ زض ثعضگؿبالى ٍ ًَدَاًبى هٌجط قَز‪.‬‬ ‫الجشِ ًبضؾبیم کلتِ ٍ کجس همسَاًس ثِ زالیل هرشلفم ایجبز قَز‪ً .‬بضؾبیدم اًدسام‬ ‫زض نَضر ػسم زضهبى همسَاًس ظًسگم فطز ضا ثِ ذطط ثتبًساظز‪ ،‬اهب ثؿتدبضی اظ‬ ‫ثتوبضاى سکرتم زقتق ضا زقَاض همزاًٌس‪.‬‬ ‫ًَیؿٌسگبى ایی هطبلؼِ دسیس زضیبفشِاًس کِ ی غى هؼتَه کبسبلتعٍض افعایدف‬ ‫فتجطٍظ زض کجس ٍ کلتِ اؾز‪ .‬فتجطٍظ ظیبز اؿلت ثِ ًتبظ ثتوبض ثِ ددتدًَدس هدٌدجدط‬ ‫همقَز‪ .‬فتجطٍظ )‪fibrosis‬یب فؿبزِ التبف‪ ،‬ثتوبضی ٍضم ثبفزّبی ضقدشدِ ای ٍ‬ ‫ؾرز قسى ثبفزّبی ّوجٌس اؾز کِ زض ًشتجِ فعًٍمیبفشی سککتل الدتدبف زض‬ ‫ثبفز ّوجٌس طم ی فطایٌس ثْجَزیدصیط یب ثْجَزیًبدصیط ضخ همزّس‪ .‬فدتدجدطٍظ‬ ‫هوکی اؾز ذَـذتن‪ ،‬ثسذتن یب ثتوبضیظا ثبقس‪.‬‬ ‫ػشضِ ضذ ٍ تالش ضذُ اسرت ترا برا هطراسکرت‬ ‫بخص ّای صٌؼتی ٍ سشهایِ گزاسی‪ ،‬ایی هحصرَالت‬ ‫سا بِ باصاس هؼشفی کٌٌذ‪.‬‬ ‫ثِ ًقل اظ هؼبًٍز ػدلدودم ٍ فدٌدبٍضی ضیدبؾدز‬ ‫دوَْضی‪ ،‬ایتی اؿبظ ثِ کبض فدبظ ؾدَم ثدطًدبهدِ‬ ‫انبلز ٍ ؾالهز هَاز ؿصایم‪ ،‬ضًٍوبیم اظ کدشدبه‬ ‫زاضًٍبهِ زاضٍّبی نٌؼشم ٍ طت ؾٌشدم ٍ زاضٍی‬ ‫ایطاىؾبذز ستَسطٍدتَم ثدطٍهدبیدس ‪ ،‬ثدب ح دَض‬ ‫هؼبٍى ػلوم ٍ فٌبٍضی ضئدتدؽ ددودْدَض‪ٍ ،‬ظیدط‬ ‫ثْساقز ٍ ٍظیط دْبز ککبٍضظی ٍ ضئتؽ ؾبظهبى‬ ‫ؿصا ٍ زاضٍ ثطگعاض قس‪.‬‬ ‫فاستز هوس‬ ‫ػشضِ تجْیضات پیطشفتِ صٌؼتی ٍ پضضکی‬ ‫ٍ سباتّای ّوِکاسُ دس ًوایطگاُ ػصش اهیذ‬ ‫هؼاٍى ػلوی ٍ فٌاٍسی سئیس جوَْس با بیاى ایٌرکرِ‬ ‫سالهت ٍ کیفیت غزا سا ًَاٍسی ضرشکرت ّرای‬ ‫داًصبٌیاى استقا هیدّذ گفت‪ :‬سًٍذ ّوکاسی ّرا‬ ‫دس حَصُ غزا با ّوکاسی ٍصاست بْذاضت ضرترا‬ ‫گشفتِ است‪.‬‬ ‫ًوایطگاُ گام دٍم داًطگاُ اصاد ًوایطگاّی است کرِ‬ ‫دس اى دستاٍسدّای فٌاٍساًِ هحققاى ایی داًطرگراُ‬ ‫ثبظاض زاًف ثٌتبى ّب ایی ضٍظّب زاؽ اؾز َى اهؿبل‬ ‫هعیی ثِ ًبم اًْب قس‪ .‬ثبظاض ضٍیسازّبی فدٌدبٍضاًدِ ٍ‬ ‫ًَاٍضاًِ ّن زاؽ قسُ َى قطاض اؾز زؾشبٍضزّدبی‬ ‫زاًف ثٌتبًم هحققبى ثِ ککَض هؼطفم قَز‪.‬‬ ‫ًوبیکگبُ ثطدبیم ضٍیساز هلم گبم زٍم زاًکگبُ اظاز‬ ‫اؾالهم اٍلتی ضٍیساز زض ؾبل زاًف ثٌتبى ّدب اؾدز‬ ‫کِ زض اى اظ ی ؾَ زؾشدبٍضّدبی قدطکدز ّدبی‬ ‫زاًف ثٌتبى‪ ،‬هحققبى ٍاحسّدبی زاًکدگدبّدم ایدی‬ ‫زاًکگبُ ٍ هحققبى اضائِ قس ٍ اظ ؾَی زیگط‪ ،‬نٌبیغ‬ ‫ثعضگ‪ ،‬نٌسٍ ّبی ؾطهبیِگصاضی ذدطدطددصیدط ٍ‬ ‫ؾطهبیِگصاضاى ثب ّسف ایجبز ٍ ذلق فدطندز ّدبی‬ ‫هکشطن اظ ططیق سؼبهل ًعزی ‪ ،‬دَیب ٍ حطفِای ثدب‬ ‫نبحجبى ایسُ‪ ،‬سَلتسکٌٌسگبى هحهَالر فٌدبٍضاًدِ‪،‬‬ ‫هشرههبى‪ ،‬فٌبٍضاى‪ ،‬قطکزّب ٍ هطاکع سحقتقبسم ٍ‬ ‫دػٍّکم ثطسط ذبًَازُ ثعضگ زاًکگبُ اظاز اؾالهدم‬ ‫ح َض زاضًس‪.‬گفشِ قسُ قؼبض ایی ضٍیدساز ‪۷۷۷۷‬‬ ‫ایسُ ٍ اؾشبضراح‪ ۷۷۷۷ ،‬قطکز فٌبٍض ٍ ذال ٍ‬ ‫‪ ۷۷۷۷‬گطٍُ دػٍّکم ٍ ظیطؾبذدز ‪ ،‬سدالـ زاضز‬ ‫فطنشم ثطای قٌبؾبیم ایسُ ّب ٍ اؾشؼسازّدبی ثدطسدط‬ ‫گطٍُ ّب‪ ،‬قطکز ّب‪ ،‬ظطفتز ّدبی اظهدبیکدگدبّدم‬ ‫حَظُ ّبی هرشلف فٌبٍضی ٍ ًدتدع فدطندشدم ثدطای‬ ‫ؾطهبیِ گصاضی ٍ هکبضکدز زض ضقدس ٍ سدَؾدؼدِ‬ ‫ظطفتزّب ٍ هحهَالر زاًفثٌتبى ایجبز قَز‪.‬‬ ‫اخشیی ٍضؼیت پشٍاًِ ًوایص بشادساى لیال‬ ‫جَاد ًَسٍصبیگی تْیِکرٌرٌرذُ سادساى لریرال برِ‬ ‫کاسگشداًی سؼیذ سٍستایی بِ تطشیح اخشیی ٍضؼیت‬ ‫ایی فیلن سیٌوایی بشای اکشاى ػوَهی پشداخت‪.‬‬ ‫دَاز ًَضٍظثتگم سْتِکٌٌسُ فتلن ؾتٌوبیم ثدطازضاى‬ ‫لتال ثِ کبضگطزاًم ؾؼتس ضٍؾشبیم زض گفدشدگدَ ثدب‬ ‫ذجطًگبض هْط زضثبضُ ٍضؼتز سقبضبی ایی فتلن ثطای‬ ‫زضیبفز دطٍاًِ ًوبیف اظ ؾبظهبى ؾتٌوبیدم گدفدز‪:‬‬ ‫ظهبًم کِ فتلن ٌَّظ اهبزُ ًجَز ٍ ّدٌدَظ کدبضّدبی‬ ‫ًْبیم اى ثبقمهبًسُ ثَز‪ ،‬ثِنَضر ذتلم اسفدبقدم ٍ‬ ‫زض حبقتِ ح َض ؾؼتس ضٍؾشبیم زض دکٌَاضُ ؾعاض‪،‬‬ ‫ثرف ّبیم اظ فتلن اظ ؾَی کوذبًم ٍالدز ددبًدچ‬ ‫زیسُ قس ٍ اىّب سوبیل اٍلتِ ذَز ضا ثطای کدبض ثدط‬ ‫ضٍی ایی فتلن اثطاظ کطزًس‪ .‬طجق هکَضسم کِ زض اى‬ ‫هقطغ زاقشتن‪ ،‬احؿبؼ کطزین سب ظهبًم کدِ فدتدلدن‬ ‫جایضُ جْاًی‬ ‫کتا سال فشاخَاى داد‬ ‫ًْبیم هم قَز ٍ ایی کوذدبًدم ّدن ضٍی اى کدبض‬ ‫همکٌس‪ ،‬هب همسَاًتن دطٍاًِ ًوبیف ضا زضیبفز کٌتن‪.‬‬ ‫ٍی افعٍز‪ :‬زض ضًٍس ادطایم اهب هککالسم ثدِ ٍددَز‬ ‫اهس کِ فتلن زیطسط اظ هقطؼم کِ الظم ثَز اهبزُ قس‬ ‫ٍ زض ایی فبنلِ فتلن ثطای ح َض زض دکٌَاضُ کدی‬ ‫دصیطفشِ قس‪ .‬ثِػٌَاى سْتِکٌدٌدسُ ای کدِ ّدودَاضُ‬ ‫ثطهجٌبی قبًَى حطکز کطزُ ام‪ّ ،‬طگع ًومدصیطفدشدن‬ ‫کِ فتلن ثِ نَضر ؿتطقبًًَم زض دکٌَاضُای ح َض‬ ‫زاقشِ ثبقس‪ .‬ثِ ّوتی زلتل ثدالفدبندلدِ اظ ؾدبظهدبى‬ ‫ؾتٌوبیم زضذَاؾز دلؿِ ثطای زضیدبفدز ددطٍاًدِ‬ ‫ًوبیف کطزین‪ .‬زض ّوبى هقطغ فتلن سَؾط هؿئَالى‬ ‫اضقبز زیسُ قس ٍ زض دطیبى فتلن قطاض گطفشٌس‪.‬‬ ‫فیلن با تؼاهل ساصهاى سیٌوایی ساّی کی ضذ‬ ‫ًَضٍظثتگم ساکتس کطز‪ :‬زض سوبم ایی هطاحل ؾبظهبى‬ ‫ؾم اهدتدی زٍضُ ددبیدعُ‬ ‫دددْددبًددم کددشددبه ؾددبل‬ ‫دوَْضی اؾالهدم ایدطاى‬ ‫زض زٍ حَظُ هدطدبلدؼدبر‬ ‫اؾالهم ٍ هطبلؼبر ایطاًم‬ ‫فطاذَاى زاز‪.‬‬ ‫ثِ گعاضـ ایؿٌب ثِ ًقل اظ‬ ‫ضٍاثط ػوَهم ذبًِ کشبه‬ ‫ٍ ازثتبر ایطاى‪ ،‬زثتطذدبًدِ‬ ‫دبیعُ دْبًم کشبه ؾدبل‬ ‫دوَْضی اؾالهم ایدطاى‪،‬‬ ‫ؾماهتی زٍضُ ایی دبیعُ ضا ثب ّسف قٌبؾبیم ٍ هؼطفم کشبهّبی اضظقوٌدس زض‬ ‫زٍ حَظُ هطبلؼبر اؾالهم ٍ هطبلؼبر ایطاًم زض ؾِ ثرف سبلتف‪ ،‬سدطددودِ ٍ‬ ‫سهحتح کِ ثطای ًرؿشتی ثبض طم ؾبل گصقشِ هتالزی ‪ )۲۷۲۷‬ثدِ ظثدبى ّدبی‬ ‫گًَبگَى زض ککَضّبی هرشلف ؿتط اظ ایطاى) بح قسُ اؾز‪ ،‬زض ثْودی هدبُ‬ ‫‪ ۷۴۷۷‬ثطگعاض همکٌس‪.‬‬ ‫ثط اؾبؼ ایی فطاذَاى‪ ،‬اظ سوبم ًبقطاى ٍ دسیساٍضًسگبى زػَر همقَز‪ ،‬ید‬ ‫ًؿرِ اظ کشبه هَضزًظط ذَز ضا سب ‪ ۳۷‬قْطیَضهبُ ‪ ۷۴۷۷‬ثطای قطکز زض ایدی‬ ‫زٍضُ دبیعُ‪ ،‬ثِ ًکبًم زثتطذبًِ اضؾبل کٌٌس‪.‬‬ ‫فرهنگ‪،‬هنر و فن اوری‬ ‫‪5‬‬ ‫ؾتٌوبیم ّوطاّم کبهلم ثب هب زاقز طاکدِ فدتدلدن‬ ‫دطٍاًِ ؾبذز ّن زضیبفز کطزُ ثَز ٍ اظ اًدجدبیدم‬ ‫کِ هَقؼتز دتفاهسُ ثطای فتلن ثٍِاؾطِ ددصیدطـ‬ ‫زض دکٌَاضُ کی‪ ،‬ثِ ًَػم افشربض ثدطای ؾدتدٌدودبی‬ ‫ایطاى ثَز‪ ،‬سهوتن گطفشتن ثب سؼبهل کبهل فتلن ضا ثدِ‬ ‫دکٌَاضُ ثفطؾشتن‪.‬‬ ‫خٌذٍاًِ با‬ ‫هاسک خذاحافظی کشد‬ ‫بشًاهِ خٌذٍاًِ دس حالی سٍی اًتی سفت کِ تواضاگشاى دس بشًاهِ بذٍى هراسرک‬ ‫حضَس داضتٌذ‪.‬‬ ‫ضاهجس دَاى ثؼس اظ زٍ ؾبل ٍ ًتن اظ قتَع ٍیطٍؼ کطًٍب ثِ سوبقب تبى ثطًبهدِ‬ ‫ذٌسٍاًِ ادبظُ زاز سب هبؾ ّبیکبى ضا ثطزاضًس‪.‬‬ ‫اٍ گفز‪ :‬ثؼس اظ زٍ ؾبل ٍ ًتن کِ اظ کطًٍب همگصضز همذَاّن اػالم کٌن کدِ‬ ‫ثطای اٍلتی ثبض هب زض اؾشَزیَ هبؾ ّبیوبى ضا ثطهمزاضین‪.‬‬ ‫هواد السم‪:‬‬ ‫دْدبضم‬ ‫هَظ ‪ ۳‬ػسز‪ ،‬گطزٍ زضقز ذطز قسُ ی‬ ‫دْدبضم‬ ‫فٌجبى‪ ،‬ثؿشٌم ٍاًتلم ‪ ۷‬ػسز‪ ،‬کدطُ ید‬ ‫فٌجبى‪ ،‬ػهبضُ ٍاًتل ی ٍ ًدتدن قدبقدق دبی‬ ‫ذَضی‪ ،‬قکط قَُْ ای زٍ ؾَم فٌجدبى‪ ،‬زاض دتدی‬ ‫ی زٍم قبقق بی ذَضی‬ ‫طزس تهیه‪:‬‬ ‫اثشسا کطُ ضا شٍه کطزُ ٍ قکط‪ٍ ،‬اًتل ٍ زاض دتدی‬ ‫ضا اضبفِ هم کٌتن‪ .‬هَظّب ضا قطؼِ قطؼدِ کدطزُ ٍ‬ ‫ّوطاُ گطزٍ ثِ هَاز اضبفِ هم کٌتدن‪ .‬ؾدذدؽ ثدِ‬ ‫هسر ‪ ۷‬الم ‪ ۲‬زقتقِ سفز هم زّتن سب ثذعًدس‪ .‬ثدؼدس‬ ‫هَظّب ضا زض ظطف هَضز ًظط تسُ ٍ ثؿدشدٌدم ضا‬ ‫کٌبض اى قطاض هم زّتن فبؾشط ضا ثب گدطزٍ ٍ ثدبزام‬ ‫سعیتی کطزُ ٍ ؾطٍ هم کٌتن‪.‬‬ ‫چزا بچهها کتابهای تزسناک‬ ‫دوست دارنذ؟‬ ‫احوذ اکبشپَس با اضاسُ بِ استقبال بچِ ّا اص طاًرش‬ ‫تشسٌاک هی گَیذ‪ ًِ :‬صذا ٍ سیوا‪ ًِ ،‬خاًَادُ ٍ ًرِ‬ ‫هذسسِ اص ایی طاًش حوایت ًویکٌٌذ اها ًوی داًرن‬ ‫چشا بچِّا اى سا دٍست داسًذ؟!‬ ‫ایی ًَیؿٌدسُ ازثدتدبر کدَزن ٍ ًدَددَاى زض‬ ‫گفز ٍگَ ثب ایؿٌب زضثبضُ کلتسٍاغُ ّدبیدم هدبًدٌدس‬ ‫ّتجبىاًگتع‪ ،‬سطؾٌبن ٍ ٍحکشٌبن کِ زض ػدٌدَاى‬ ‫ثؿتبضی اظ کشبه ّبی هٌشکطقسُ ثطای ًدَددَاًدبى‬ ‫زیسُ همقَز‪ ،‬اظْبض کطز‪ :‬ذَزِ هی غاًط ٍحکز ضا‬ ‫ًِ ثلسم ٍ ًِ کبض همکٌن اهب ّتچٍقز ّن ًشَاًؿشدن‬ ‫ػلز ػالقِ ثچِّب ضا ثِ ایی ًَع کشبهّدب ثدساًدن‪،‬‬ ‫ظیطا زض زض فطٌّگ هب ًْبزّبی ضؾوم ّدتدچ گدبُ‬ ‫کشبه ٍ فتلن ٍحکز ضا ًِ درف همکٌدٌدس ٍ ًدِ‬ ‫سجلتؾ‪ ،‬زض هساضؼ هب ّن حدشدم کدَ د سدطیدی‬ ‫اقبضُای ثِ ایی هَضَػبر ًومقَز‪ .‬ایی هؿئلِ اظ‬ ‫ایی دْز دبلت اؾز کِ اًگدبض ثدچدِ ّدبی هدب‬ ‫ذَضان ّبی فطٌّگم قبى ضا ًِ اظ ًْبزّبیم هبًٌدس‬ ‫هسضؾِ هم گتطًس ٍ ًِ اظ ندسا ٍ ؾدتدودب‪ ،‬حدشدم‬ ‫ذبًَازُ ّب ّدن ثدِ قدسر ددطّدتدع زاضًدس کدِ‬ ‫ثچِّبیقبى ؾوز ٌتی تعّبیم ثطًٍدس‪ .‬ثدطایدن‬ ‫اییکِ ػالقِ ثچِ ّب ثِ ایی ًَع کشبهّب اظ کدجدب‬ ‫همایس‪ ،‬دبلت اؾز‪ .‬گبُگساضی کِ قجل اظ کطًٍدب‬ ‫ثِ هساضؼ زػدَر هدم قدسم‪ ،‬اظ ثدچدِ ّدب کدِ‬ ‫همدطؾتسم ِ کشبهّبیم زٍؾز زاضًدس‪ ،‬اٍلدتدی‬ ‫تعی کِ همگفشٌس زاؾشبىّبی ٍحکشٌدبن ثدَز‪،‬‬ ‫ثؼس غاًط ػکقم ٍ هلَزضام ػبققبًِ ٍ ضهبىّبی طٌع‬ ‫ّن زض ضزُ ؾَم قطاض همگطفز‪.‬‬ ‫اکجطدَض ثب ثتبى اییکِ زضثبضُ گطایف ثچدِ ّدب ثدِ‬ ‫ؾوز سطؼ ٍ ٍحکز ثبیس ثب ید ضٍاى قدٌدبؼ‬ ‫نحجز قَز‪ ،‬گفز‪ :‬ثِ گدودبًدن ایدی گدطایدف‬ ‫هم سَاًس ی گطایف شاسم ظًسگم اهطٍظُ ثبقس ٍ‬ ‫یب کَزکبى ثب سطؼ ّبیم هَادِ اًدس کدِ زٍؾدز‬ ‫زاضًس ایی سطؼّب ضا زض ضهبىّب ٍ فتلنّب ّن ثجتٌٌدس‬ ‫ٍ یب اؾشطؾم زض ظًسگم زاضًس کِ ثِ ایدی ؾدودز‬ ‫ککتسُ هم قًَس‪ .‬ػلز انلم ایی سوبیل ٍ گطایف‬ ‫ضا ًومزاًن ٍ فقط همسَاًن حسؼ ثعًن کِ ٌدتدی‬ ‫تعّبیم ثبقس؛ ًبذَزاگبُ زض ظًسگم اهدطٍظُ ثدب‬ ‫فکبضّبیم کِ ثط ذبًَازُ ٍدَز زاضز ٍ ساثتط اى ثدط‬ ‫ثچِ ّب‪ ،‬سطؼ ٍ ٍحکشم زض سی ثچِّب ٍددَز زاضز‬ ‫کِ همسَاًس اظ ػَاهلم ثبقس کِ ثچِّب ثدِ ؾدودز‬ ‫زاؾشبىّبی سطؾٌبن ثطًٍس‪.‬‬ ‫ًَیؿٌسُ دسضامالؿلطٌِ ٍ ؾلفم ثب قدجلدِ ػدبلدن ‪،‬‬ ‫ّفزذَاى ٍ ذطزُای ٍ ؾِ ؾدَر ددبزٍیدم‬ ‫زضثبضُ کشبه ّبی اًتوِ ٍ کدودتد اؾدشدطیدخ ٍ‬ ‫اؾشقجبل اظ اىّب ٍ ثَهمؾبظی ایی ًَع کدشدبه ّدب‬ ‫ی ًَیؿدٌدسُ ًدتدع گدبُ گدساضی‬ ‫ّن گفز‪ :‬قبیس ه ِ‬ ‫زٍؾز زاقشِ ثبقن ثِ ؾوز ایی ًَع کشبهّب ثطٍم‬ ‫ٍ زاؾشبى کوت اؾشطیخ ثٌَیؿن اهب ٍاقؼتز ایدی‬ ‫اؾز ّط ٌس کِ هب سهَیطگطاى فدَ الدؼدبزُ ای‬ ‫زاضین ٍ قبیس ثؼس اظ فتلن ایطاًم ٌدسیدی ػدٌدَاى‬ ‫دبیعُ دْبًم زض ظهتٌِ سهَیطگطی گطفشِ ثدبقدتدن‬ ‫اهب اى سؼبهلم کِ ثدبیدس ثدتدی سهدَیدطگدطاى ثدب‬ ‫ًَیؿٌسُ ّب ٍدَز زاقشِ ثبقس‪ً ،‬تؿز ٍ ثطای کشبه‬ ‫کوت اؾشطیخ ّن ثِ ضاثطِ ثتکشطی احشتبج اؾز‪.‬‬ ‫ضاثطِای کِ االى ٍدَز زاضز اییطدَض اؾدز کدِ‬ ‫ًَیؿٌسُ کشبه ضا ثِ ًکط همزّس ٍ اىّدب ّدن ثدِ‬ ‫سهَیطگط ؾفبضـ همزٌّس‪ ،‬سؼبهل کدودم ٍددَز‬ ‫زاضز حشم زضثبضُ کشبه ّبی سهَیدطی کدَزن‪.‬‬ ‫کشبهّبی کوت اؾشطیخ ثِ سؼبهل ثتکشط ًَیؿٌسُ‬ ‫ٍ سهَیطگط ًتبظ زاضز ٍ اییطَض ًتؿز کِ ًَیؿٌسُ‬ ‫فقط هشی ثٌَیؿس ٍ سهَیطگط ّن سهَیطگطی کٌس‬ ‫ثلکِ ثِ ی کبض ستوم احشتبج زاضز کِ هب زض ایدی‬ ‫حَظُ ثؿتبض ثمؾبثقِ ٍ زض ثْشطیی حبلز کنؾبثقِ‬ ‫ّؿشتن‪ .‬ثِ ّوتی زلتل اؾز کِ فکط همکٌن ثدطای‬ ‫ذلق ٌتی کشبهّبیم ًتبظهٌس ایی سؼبهل ّؿدشدتدن‬ ‫ٍ ثب سَدِ ثِ اییکِ ثچِّب هربطجبى ایی کشبه ّدب‬ ‫ّؿشٌس‪ً ،‬بقطاى یب گطٍُّبی زؾزاًسضکبض سدَلدتدس‬ ‫کشبه ثطای سؼبهل ثتکشط دب دتف ثگصاضًس‪.‬‬ صفحه 5 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫ادبیات‬ ‫پىجشىبٍ ‪21‬خرداد‪ 1* 2042‬شیئه ‪ 2 * 1411‬ری القعذٌ‪ * 2001‬سبل سی ی دیم ( ایتًز ایکیىجی ایل ) * شمبرٌ ( سبیی ) ‪1122 :‬‬ ‫‪6‬‬ ‫بویوتموسن قوجاغیندا ایگیدلرسن‬ ‫ایگیدلیگی سن دنیایا گتیرمیسن‬ ‫اان یوردو یو وامیسسان ارذبایجان‬ ‫اتب بببب سوزلری‬ ‫هط‪ ٟ‬ثرت زاؿالضا زرب‪ٛ‬سا زاؿالض‪ ٥‬ز‪ٗٝ‬ب‪ ٙ‬االض‬ ‫ا‪ٛ‬سب‪ ٙ‬س‪٨‬ب‪ ٟ‬ثرت اُط ث‪ ٖ١ ًٟٞ ٠‬پ‪ٜ‬ب‪ ٟ‬ثجطز ً‪ ٟٞ‬ضا ‪ٖ١‬‬ ‫ز‪ٝ‬ز کطا ٗ‪٨ُ ٦‬طز‪.‬‬ ‫*******************************‬ ‫ه‪ٛٞ‬ط‪ ٦‬ا‪ٝ‬ؿٔ‪ٛٞ‬سا‪ ٙ‬زطاؽ ‪٧‬ب‪٘ٛ‬بظ‪.‬‬ ‫اظ پسط ‪٘١‬سب‪ ٖ١ ٠٧‬ذ‪٨‬ط‪ ٥‬ث‪ٗ ٠‬ب ‪ ٦٘ٛ‬ضسس‪.‬‬ ‫*******************************‬ ‫س‪ٞ‬ظ‪ ٥‬ات ‪٧‬ط‪ ٟ‬صبحج‪ُٞ ٦‬ت‪ٞ‬ضض‬ ‫تب حطف ثع‪ ٦ٛ‬عطکص ذ‪ٞ‬زش ٗت‪ٞ‬خ‪٨ٗ ٠‬ط‪٠‬‬ ‫*******************************‬ ‫ضبزٓو‪ٞ٨‬ا ض‪٨‬تٔ‪٨‬ن ا‪٠٘ٔ٧‬‬ ‫ضبز‪ ٥‬ذ‪ٞ‬ز ضا ث‪ ٠‬تٔر‪ ٦‬تجس‪ٌٚٛ ْ٧‬‬ ‫*******************************‬ ‫ضؼ‪ٞ‬ضٓ‪ ٦‬ا‪ٝ‬ؿ‪ٞٔ٨ٛ ّٞ‬ض زز‪ٗ ٟ‬بٓ‪ٚ٨‬‬ ‫سط ثب ضؼ‪ٞ‬ض احت‪٨‬بج ث‪ٗ ٠‬بّ پسض ‪ٛ‬ساضز‬ ‫*******************************‬ ‫‪ ٠ٌ٧‬ثبض‪ ٠ٌ٧ ٚ٨‬ثالس‪ٝ ٦‬اض‬ ‫سط(ٗوبٕ) ثعضٍ ثال‪ ٥‬ثعضُ‪ ٖ١ ٦‬زاضز‬ ‫*******************************‬ ‫حالّ ٗبال ظ‪ٝ‬اّ ‪ٞ٧‬ذس‪٥‬‬ ‫ٗبّ حالّ اکت ‪ٛ‬ساضز‬ ‫*******************************‬ ‫ز‪ٞ‬ثب‪ ٦ُُٔٞ ٚ٨ٛ‬ا‪ٓٝ‬سب هط‪ ٟ‬س‪ٞ‬زا‪ ٙ‬ه‪٘٨‬بم ز‪ٝ‬تبض‬ ‫اُط ز‪ٞ‬ثب‪ ْ٨ٗ ٙ‬زاضت‪ ٠‬ثبضس اظ ض‪٨‬ط س‪٨‬ب‪ً ٟ‬ط‪٨ِ٨ٗ ٟ‬ط‪ٟ‬‬ ‫*******************************‬ ‫ظبٓ٘‪٧ ٙٞ‬بت٘به‪ ٦‬ا‪٧ٝ‬بهٔو‪ٜ٨‬سا‪ ٙ‬اکضٔس‪٥‬‬ ‫ذ‪ٞ‬اه ظبٖٓ اظ ث‪٨‬ساض‪ ٥‬ث‪٢‬تط است‬ ‫ببیبتی َبی اررببیجبن‬ ‫ازاٗ‪ ٠‬اظ ض٘بض‪ ٟ‬هجْ ‪...ٝ‬‬ ‫ػع‪٧‬عٕ ض‪٧‬ص سل‪٨‬سا‪ ٝ ٙ‬ثعضُب‪ ٙ‬ت‪ ٞ‬ضا ٗ‪ٞ‬ضز ‪٨ٛ‬طر‪ٜ‬س‬ ‫هطاض ٗ‪ ٦‬ز‪ٜ١‬س اُط ث‪ ٠‬ا‪ٛ‬ساظ‪ ٟ‬زض‪٧‬ب ػوْ زاضت‪ ٠‬ثبض‪٦ٓٝ ٦‬‬ ‫ث‪ ٦‬پ‪ٛ ٝ ّٞ‬ساض ثبض‪.٦‬‬ ‫اپبضز‪ ٥‬زب‪٧‬الض ٗ‪٦ٜ‬‬ ‫‪١‬لت‪ٓ٠‬ط‪ ،‬ا‪ْٓ٧‬ط ٗ‪٦ٜ‬‬ ‫‪ ًٕٞٞ٧‬ه‪ٞ‬ضه‪ٞ‬ض‪٦ًٞ٧ ٕٞ‬‬ ‫‪ٞ٧‬ضز‪ ٝ‬ث‪ ٞ‬تب‪٧‬الض ٗ‪٦ٜ‬‬ ‫‪١‬لت‪ ٝ ٠‬سبّ‪١‬ب ‪٘١‬س‪ ٙٞ‬ض‪ٝ‬زذب‪ٗ ٠ٛ‬طا ثب ذ‪ٞ‬ز ٗ‪٦‬ثط‪ٛ‬س زض‬ ‫حبٓ‪ ٠ً ٦‬س‪ ٦ٜ٨ِٜ‬ثبض ؿٖ اظاضٕ ٗ‪٦‬ز‪١‬س‪.‬‬ ‫زض ا‪ ٚ٧‬ثب‪٧‬بت‪١ ٦‬ب ز‪ٗ ٝ‬صطاع ا‪ ّٝ‬زضاٗس ‪ ٝ‬ثطزاضت‪٦‬‬ ‫است ً‪ ٠‬ث‪ٜٗ ٠‬ظ‪ٞ‬ض ث‪٨‬ب‪ ٙ‬ا‪ٛ‬س‪٧‬ط‪ ٝ ٠‬احسبس ٗ‪ٜ‬سضج زض‬ ‫ز‪ٗ ٝ‬صطاع اذط عطش ضس‪ ٟ‬است‪ .‬ث‪ٜ‬بثطا‪ٝ ،ٚ٧‬ظ‪٨‬ل‪٠‬‬ ‫ٗصطاع ا‪ ّٝ‬ا‪٧‬دبز ظٗ‪ ٠ٜ٨‬ثطا‪ ٥‬ث‪٨‬ب‪ ٝ ٙ‬ا‪ٛ‬طبز ز‪ٗ ٝ‬صطاع‬ ‫ال ثب ‪ٝ‬صق‬ ‫ثؼس‪ ٥‬است‪ٗ .‬صطاع ‪١‬ب‪ ٥‬ا‪ ٝ ّٝ‬ز‪ٗ ٕٝ‬ؼ٘‪ً ٞ‬‬ ‫عج‪٨‬ؼت ‪٧ ٝ‬ب ‪ٝ‬صق حبّ ‪ ٝ‬ث‪ ٠‬ع‪ٞ‬ض ًٔ‪ ٦‬ثب ت‪ٞ‬ص‪٨‬ل‪٦‬‬ ‫ٗط‪ٞ٢‬ض ‪ ٝ‬هبثْ ٓ٘س اؿبظ ٗ‪ ٦‬ض‪ٞ‬ز ‪ ٝ‬ظٗ‪ ٠ٜ٨‬ضا ثطا‪٥‬‬ ‫عطش ‪٧‬ی ‪ٝ‬اهؼ‪٨‬ت‪ ،‬ثسا‪ ٙ‬سب‪ ٠ً ٙ‬ثطا‪ٜ٧ُٞ ٥‬س‪ٗ ٟ‬غطش‬ ‫است‪ ،‬کطا‪ ٦ٗ ٖ١‬سبظز‪ .‬ا‪ ٚ٧‬ذص‪ٞ‬ص‪٨‬بت ‪ ٦ٌ٧‬اظ‬ ‫خ‪ٜ‬ج‪١ ٠‬ب‪ٗ ٥‬ت٘ب‪٧‬ع ‪ٞٛ‬ع ثب‪٧‬بت‪ ٦‬ث‪ٞ‬ز‪ٞٗ ٝ ٟ‬خت ا‪٦ٗ ٙ‬ض‪ٞ‬ز‬ ‫ً‪ ٠‬ز‪ٗ ٝ‬صطاع ا‪ ّٝ‬ز‪ ٙٞ‬ک‪ ٦‬آجسا‪ ٝ ٠١‬ث‪ ٠‬هصس تطازف‬ ‫سط‪ٝ‬ز‪ ٦ٗ ٟ‬ض‪ٛٞ‬س‪ ،‬زض ز‪٧ ٝ‬ب ز‪ٜ‬س ثب‪٧‬بت‪ ٖ١ ٦‬ضٌْ ‪ٝ‬‬ ‫ٗتوبض‪ ٙ‬ثبض‪ٜ‬س؛ ‪ٗ ٦ٓٝ‬صطاع‪١‬ب‪ ٥‬س‪ ٝ ٕٞ‬ز‪٢‬بضٕ ٗضبٗ‪ٚ٨‬‬ ‫‪ٗ ٝ‬ؼب‪ٗ ٦ٛ‬تـ‪٨‬ط ‪ٗ ٝ‬ستوْ اظ ‪ ٖ١‬پ‪٨‬سا ً‪ٜٜ‬س‪:‬‬ ‫ٗ‪ ٚ‬ػبض‪٨‬وٖ ‪١‬ط ا‪٧‬الض‬ ‫‪١‬ط ا‪ٓٝ‬س‪ٝ‬ظالض ‪١‬ط ا‪٧‬الض‬ ‫ث‪ٞ‬ضزا ث‪٨‬ط ُْ ث‪٨‬ت‪٨‬جس‪٥‬‬ ‫س‪ٞ‬س‪ٞ‬ظ‪ٛٝ‬سا‪١ ٙ‬بضا‪٧‬ال‬ ‫‪١‬ط ٗب‪١ ٝ ٟ‬ط سبّ ٗب‪ٜٛ‬س ستبض‪١ ٟ‬ب ‪ٗ ٝ‬ب‪ ٟ‬اظ ػطن‬ ‫ٗ‪ ٦‬س‪ٞ‬ظٕ‪ .‬ا‪ٜ٧‬دب ُٔ‪ ٦‬ض‪٨٧ٝ‬س‪ ٟ‬است ً‪ ٠‬اظ تط‪ ٝ ٦ِٜ‬ث‪٦‬‬ ‫اث‪ ٦‬ث‪ ٦‬تبه است‪.‬‬ ‫ٗ‪ ٚ‬ػبض‪٨‬وبٕ ‪١‬ط ا‪٧‬الض‬ ‫‪١‬ط ا‪ٓٝ‬س‪ٝ‬ظالض ‪١‬ط ا‪٧‬الض‬ ‫ثبض‪ ٖ٨‬خالز آ‪ٜ٨‬س‪ٟ‬‬ ‫ز‪ ٖ٨ٔ٧‬س‪١ ٦ٜ‬بضا‪٧‬الض‬ ‫ازاٗ‪ ٠‬زاضز‬ ‫عالهم امینی‬ ‫دده قورقود‬ ‫فضولی‬ ‫جًرج ایریل‬ ‫خ‪ٞ‬ضج ا‪ٝ‬ض‪ ّٝ‬از‪ٗ ٠ٔ٧‬ط‪ٞ٢‬ض ا‪ٝ‬ال‪ ٙ‬اض‪٧‬ی اضت‪ٞ‬ضثٔط ‪(Eric Arthur‬‬ ‫‪ٛblair) 1903‬د‪٨ٗ ٦‬الز‪ٜ٨ٔ٨٧ ٥‬سا ا‪ٛ‬بزا‪ ٙ‬ا‪ٓٝ‬و‪ٞ‬ه ‪ٛ 1950 ٝ‬ودو‪٦‬‬ ‫‪ٜ٨ٔ٨٧‬سا ا‪٧‬ط‪٨‬ن ز‪٨ٛٝ‬ب‪ُ ٠٧‬اظ ‪ٞٗٞ٧‬ه کب‪ ٦ٛ‬ح‪٨‬بتسا‪ ٙ‬ا‪٧‬وط‪٧‬ؤو٘و‪٨‬وص ز‪٧‬وط‪.‬‬ ‫خ‪ٞ‬ضج ز‪٧ٝ‬ـ‪ٞ‬سبّ ث‪٨‬ط ا‪ٜ٧‬سب‪ ٙ‬ا‪ٝ‬الضام ضؼ‪٨‬ط ‪٧‬بظ‪٧‬ت ‪٧‬بضات٘بؿسا‪ ٙ‬ػوال‪ٟٝ‬‬ ‫ُ‪ٛٞ‬س‪٨ٟٓ‬ی ‪١‬لت‪٨ٓ ٠‬ی ‪ ٝ‬ا‪٨ٓ٥‬ی زضُ‪ٓ ٦‬طز‪ٛ ،ٟ‬طط‪٧‬بتسا زبٓ‪٨‬ط٘وبهوال‬ ‫ح‪٨‬بت س‪ٞ‬ض‪ ٟ‬ضز‪ .٥‬ا‪ ٙٞٛٝ‬ا‪ ٙ‬ه‪ٞ‬زضتٔ‪ ٦‬ا‪٧‬ص ٓط‪ٜ٧‬س‪ ٙ‬ث‪٨‬وط‪ ٥‬ز‪ ٟ‬زاسوتوب‪ٙ‬‬ ‫‪٧‬بظٗبم ا‪٧‬س‪ .٥‬خ‪ٞ‬ضج ا‪ٝ‬ض‪ ٚ٧ ّٝ‬ز‪٨ٛٝ‬ب ضا‪١‬طتٔ‪ ٦‬ا‪٘ٓٝ‬بس‪ ٦‬ا‪ ٙٞٛٝ‬ا‪٦ٌ٧‬‬ ‫زاستب‪٨ً ٙ‬تبث‪ٜ٨‬سا‪ ٙ‬اس‪ ٦ٔ٨‬ز‪٧‬ط‪ .‬ث‪٨‬ط‪ٜ٧‬د‪ ٦‬حئ‪ٞ٨‬ا‪ ٙ‬الض زو‪٨‬ولوت ٓو‪٨‬وٌو‪،٦‬‬ ‫ا‪ٜ٨ٌ٧‬د‪٨‬س‪ ٦‬ا‪٧‬س‪ 1984 ٠‬ػ‪ٞٛٞ‬ا‪٨ً ٦ٔٛ‬تبثالضزا‪ٛ‬س‪٧‬طً‪ ٦‬ز‪٨ٛٝ‬ب ا‪ٝ‬ظ‪ ٟ‬ض‪٧‬و‪ٜ‬وس‪ٟ‬‬ ‫ا‪ ٙ‬ز‪ٞ‬خ سبت‪٨‬ال‪٨ً ٙ‬تبثالضزا‪ ٙ‬ا‪ٞ٘ٓٝ‬شالض‪ .‬زئ‪ٓٚٔ٨٨‬ط‪ ٟ‬زا‪٧‬ط ثو‪ ٞ‬ا‪٧‬وٌو‪٦‬‬ ‫ً‪٨‬تبه ‪ٛ 20‬د‪ ٦‬ػصط‪٧ ٚ٧‬بظ‪٧‬د‪ ٦‬الض‪ٛ ٥‬و‪٨‬و‪٧ ٚ‬وبظ‪٧‬وت ‪٧‬وبضاتوس‪٧‬وـو‪٦‬‬ ‫ً‪٨‬تبثالض‪ ٚ٧‬ا‪٧‬س‪ٜ٨‬س‪ ٟ‬زا‪١‬ب اضت‪٨‬ن سبت‪٨‬ال‪ٛ‬الض ا‪ٞ٘ٓٝ‬ضالض ‪ ٝ‬ثبضوب ً‪٨‬تبثالض‬ ‫‪٧‬بظز‪٧‬و‪ ٦‬ت‪ٜ‬و‪٨‬سٓطٓ‪ ٠‬ا‪٨ٔ٨ِٜ٧‬س ازث‪٨‬بت ًبٓسو‪٨‬وط‪ٛ ٥‬و‪٨‬و‪ ٚ‬ا‪ ٙ‬هو‪ٞ‬ضزتؤو‪٦‬‬ ‫ت‪ٜ‬و‪٨‬سز‪٦‬س‪ ٦‬ا‪ٝ‬الضام تب‪٨٘٨ٛ‬صز‪٧‬ط‪.‬‬ ‫اض‪٧‬یثٔط ‪ٜ٨١‬س‪٧‬ستب‪ ٚ٨ٛٙ‬ثب‪١‬بض ضا‪ٞٗ ٙٞٛٞٛٞ٧‬ت‪٢٨‬بض‪ ٥‬ض‪٢‬ط‪٧‬و‪ٜ‬وس‪ ٟ‬ا‪ٛ‬وبزا‪ٙ‬‬ ‫ا‪ٞ٘ٓٝ‬ش ‪ ٝ‬ا‪ٝ‬ضبهٔ‪٨‬ن ‪ ْ٨٧‬الض‪ٜ٧‬سا ػبئ‪٠ٔ٨‬س‪ ٠ٓ٦‬ث‪٨‬طٓ‪ٌ٨‬س‪ ٟ‬ا‪٨ِٜ٧‬ؤو‪٨‬وسوتوب‪ٛ‬وب‬ ‫ًاز٘‪ٞ‬ضس‪ٝ‬ض‪.‬‬ ‫‪ٛ 1922‬د‪ٜ٨ٔ٨٧ ٦‬سا‪ ٙ‬ثبضال‪٧‬بضام ‪ٜ٨ٔ٨٧ 1927‬ب هسض ثطٗ‪ٌٔ٘ٗ ٠‬ت‪ٜ٨‬س‪ ٟ‬پٔ‪٨‬س‬ ‫ا‪ٝ‬الضام زبٓ‪٨‬ط٘‪٨‬صز‪٧‬ط‪ٞٗ .‬ذت‪٨ٓ٠‬ق ‪٧‬بضبٕ عطظٓط‪ٜ٧‬و‪ٝ ٦‬تو‪ٞ‬پؤو‪ٗٞ‬سوبّ‬ ‫‪٧‬بضبٗ‪ ٚ٨‬اضبؿ‪ٞ٧ ٦‬ذبض‪٨ٓ ٥‬ـ‪ٜ٨١ ٦ٜ٨‬س‪٧‬ستب‪ ٝ ٙ‬ا‪٨ِٔٛ‬س ز‪ُ ٟ‬واضٗوی‬ ‫ا‪ ٙٞٛٝ‬ض‪ٝ‬ح‪ ٝ ٞ‬ک‪ٌ٨‬ط‪ٜ٧‬س‪ٞ٧ ٟ‬ذس‪ٞٔٓٞ‬م ا‪ٝ‬ز‪٧ ٙٞ‬ئ‪ ٝ ٦ٜ‬اوظ‪ ّٟ‬ث‪٨‬ط ضطا‪٧‬ظ‬ ‫‪٧‬بضاتس‪١ ٝ ٥‬بثئٔ‪ ٠‬ث‪ ٞ‬سجت ا‪ ٙٞٛٝ‬ضٗب‪ ٙ‬الض‪ٜ٧‬سا ‪ ٝ‬ثبضوب ‪٧‬بظ‪ ٥‬الض‪ٜ٧‬سا ا‪ٙ‬‬ ‫ُاظ‪ٌٛ ٖ٨ٓ٠ُٟ‬ت‪ٓ ٠‬طز‪ ٙ‬ا‪ٞ٘ٓٝ‬ضس‪ٝ‬ض‪.‬‬ ‫خ‪ٞ‬ضج ا‪ٝ‬ض‪٧ ّٝ‬ب ‪١‬بٗب‪ ٙ‬اض‪٧‬یثٔط پٔ‪٨‬س ا‪٧‬طسس‪ ٦‬ا‪٧‬طٔ‪ٜ٧٠‬س‪ ٙ ٟ‬سو‪ٛٞ‬وطا‬ ‫ضٗب‪٧ ٙ‬بظٗبهال ٗطـ‪ ّٞ‬ا‪ٓٝ‬س‪ً ٝ ٝ‬و‪ٜ‬وس‪ ٥‬حو‪٨‬وبت تودوط‪ٝ‬ثو‪ٓ ٠‬وط‪٧‬و‪ٜ‬وس‪ٙ‬‬ ‫‪٧‬بضاال‪ٛ‬بضام (ثطٗ‪ُٓٙٞ٠‬ط‪ )٥‬ضٗب‪ ٚ٨ٛ‬ثطٗ‪ٌٔ٘ٗ ٠‬ت‪ٜ٨‬س‪ً( ٝ ٟ‬ئط‪٨‬ط‪ ٚ٨‬ه‪٨‬ع‪)٥‬‬ ‫ضٗب‪ ٦ٜ٨ٛ‬زا ا‪٨ٔ٨ِٜ٧‬سس‪٧ٟ‬بضاتس‪.٥‬‬ ‫خ‪ٞ‬ضج ا‪ٝ‬ض‪ّٝ‬ز‪ٛ 1930 ٟ‬د‪ْ٨٧ ٦‬الض‪ٜ٧‬سا ثبضوب ‪٧‬وبظ‪٧‬وسو‪ ٝ ٦‬ا‪٧‬وس‪٧‬و‪ٚ‬‬ ‫ک‪٨ٌ٨‬طٓ‪ ٦‬ا‪ٝ‬ض‪ٝ‬پبٓ‪ ٦‬الض ً‪ ٦٘٨‬کبض‪٨‬ست غ‪ٛ‬طاّ کطا‪ ٌٙٞٛٞٛ‬ا‪ٝ‬ضز‪ٝ‬س‪ٔ٧ٞ‬و‪٠‬‬ ‫هبضض‪ ٦‬هبضض‪ٝٝ ٦‬ض‪ٝ‬ض٘بؿب اسپب‪٨ٛ‬ب ٌٗ٘ٔت‪ُ ٠ٜ٨‬ئتس‪.٥‬‬ ‫ا‪ٝ‬ض‪ ّٝ‬ث‪ٝٝ ٞ‬ض‪ٝ‬ش زا ‪٧‬وبضاال‪ٛ‬و‪٨‬وت ‪١ ٝ‬وئور ظاٗوب‪ ٙ‬سوبالٗوبتؤو‪٨‬وـوب‬ ‫ه‪ٝٝٞ‬ضب‪٘ٛ‬بز‪ ٝ ٥‬اوٓ‪٠ٛ ٕٞ‬ز‪٦ٟٛ‬ز‪ ٟ‬ائٔ‪ ٠‬ث‪ٗ ٞ‬سبٓ‪ ٠‬ا‪ٓٝ‬س‪.ٝ‬‬ ‫ا‪ٝ‬ض‪٧( ّٝ‬بضبس‪ً ٚ٨‬بتبٓ‪٨ٛٞ‬ب) ً‪٨‬تبث‪ ٦ٜ٨‬اسپب‪٨ٛ‬وب ‪٧‬وبضوبٕ تودوط‪ٓ ٟٝ‬وط‪٧‬و‪ٜ‬و‪٠‬‬ ‫زا‪٧‬ب‪ٛ‬بضام ‪٧‬بظز‪.٥‬‬ ‫ا‪ٜ٨ٌ٧‬د‪ ٦‬ز‪٨ٛٝ‬ب سب‪ٝ‬اض‪ٜ٨‬سا‪ ٙ‬هبثبم‪٧( ،‬ئ‪١٦ٜ‬ب‪ٝ‬ا ‪٧‬ب تبظا ‪١‬وب‪ٝ‬ا) ا‪ ٙ‬سو‪ٙٞ‬‬ ‫ضٗب‪٧ ٦ٜ٨ٛ‬بضات٘‪٨‬ص ا‪ٓٝ‬س‪.ٝ‬‬ ‫سب‪ٝ‬اش ‪ْ٨٧‬الض‪ ٚ٨ٛ ٥‬ا‪ٔ٧‬ی ظاٗب‪ ٙ‬الض‪ُٛٞ ٥‬س‪ٓ ٟ‬و‪٨‬وی ‪ٛ‬طوط‪٧‬وبتوالضزا‬ ‫ا‪٧‬طٔ‪ٗ٠‬یٓ‪ ٠‬ح‪٨‬بت‪ٜ٨‬ب زا‪ٝ‬إ ائس‪٧‬طز‪ ٥‬اٗ٘ب ‪ٛ 1943‬د‪ٜ٨ٔ٨٧ ٦‬سا ا‪ٛ‬بس‪٨ٛ٦‬و‪ٚ‬‬ ‫اوٓ‪ٛٞٗٞ‬س‪ ٙ‬س‪ٛٞ‬طا ح‪ٞ٨‬ا‪ ٙ‬تبالس‪ ٦‬ػ‪ٞٛٞ‬ا‪ ٦ٔٛ‬ضٗب‪٧ ٦ٜ٨ٛ‬بضات٘بؿب ثبضوالض‪٥‬‬ ‫حئ‪ٞ٨‬ا‪ٙ‬الض هبالس‪ ٦‬ضٗب‪ً ٦ٛ‬ئس٘ص سب‪ٝ‬ت ح‪ًٗٞٞ‬ت‪( ٦‬ض‪ٞ‬ض‪ٛ )٥ٝ‬و‪٨‬و‪ٚ‬‬ ‫ضطا‪٧‬غ‪ ٠ٜ٨‬ا‪ٝ‬ذطبضٓ‪٨‬ـ‪ٜ٨‬سا‪ ٦ً ٙ‬ا‪٨ٔ٨ِٜ٧‬سٓ‪ ٠‬ث‪٨‬وطٓو‪٨‬وی ‪ٝ‬توؼو‪٨‬وتو‪٨‬و‪ٜ‬وس‪ٟ‬‬ ‫‪ٝ‬اض‪٧‬س‪٧‬الض‪ ،‬ث‪٨‬ط ا‪ٗ ْ٧‬ست‪ ٠ٜ٨‬هوسض زوبح ا‪ٓٝ‬و‪ٛٞ‬وب ثو‪٨‬ؤو٘و‪ ٠‬ز‪1945 .٥‬‬ ‫ا‪٨ٔ٨ِٜ٧‬سز‪ 1946 ٝ ٟ‬اٗط‪ٌ٧‬بزا ث‪٨ً ٞ‬تبث‪ ٚ٨‬زبح ا‪ٞٓٝ‬ه ‪٧‬ب‪ٜ٨٧‬ال‪٘ٛ‬وبسو‪٦‬‬ ‫خ‪ٞ‬ضج ا‪ٝ‬ض‪٧ ّٝ‬ب اض‪٧‬ی ثٔط‪ ٥‬ضا‪١‬طت ظ‪٧‬ط‪ٓ ٟٝ‬ط‪ٜ٧‬و‪٧ ٠‬و‪ٓٞ‬وال‪ٛ‬وس‪٧‬وطز‪.٥‬‬ ‫ح‪٨‬بت‪ ٚ٨ٛ ٦ٜ‬س‪ ٙٞ‬زوضز ا‪ ٦ٜ٨ٔ٧‬اسٌبتٔ‪ٜ‬س ٌٗ٘ٔت‪ ٚ٨ٛ٦‬خو‪ٞ‬ضا ازاسو‪٨‬و‪ٜ‬وب‬ ‫ُئس‪٧‬ت ‪ ٝ‬سبً‪ٓٚ٨‬طس‪ُٛٞ ٝ ٥‬س‪٨ٓ ٟ‬ی ‪ٛ‬طط‪٧‬بتالضا ‪٧‬وبظ‪٧ ٥‬وبظٗوبهوسا‪ٙ‬‬ ‫ػال‪ ٟٝ‬ا‪ ٙ‬ه‪ٞ‬زضتٔ‪ ٝ ٦‬س‪ٛٞٛٞ‬د‪ ٞ‬اثط‪ ٥‬ا‪ٝ‬ال‪ 1984 ٙ‬ضٗب‪٨ٛ‬و‪ٜ‬و‪٧ ٦‬وبظٗوبؿوب‬ ‫ثبضالز‪.٥‬‬ ‫ا‪ ٙٞٛٝ‬اثطٓط‪ٜ٧‬س‪ٟٙ‬‬ ‫‪ٛ 1943‬د‪ٜ٨ٔ٨٧ ٦‬سا ثطٗ‪ُٓٙٞ٠‬ط‪٥‬‬ ‫‪ٛ 1935‬د‪ٜ٨ٔ٨٧ ٦‬سا ًئط‪٨‬ط‪ ٚ٨‬ه‪٨‬ع‪٥‬‬ ‫‪ٛ 1939‬د‪ٜ٨ٔ٨٧ ٦‬سا تبظا ‪١‬ب‪ٝ‬ا ‪٧‬ب ‪٧‬ئ‪١٦ٜ‬ب‪ٝ‬ا‬ ‫‪ٛ 1945‬د‪ٜ٨ٔ٨٧ ٦‬سا حئ‪ٞ٨‬ا‪ ٙ‬الض هبالس‪٦‬‬ ‫‪ٛ 1949‬د‪ٜ٨ٔ٨٧ ٦‬سا ‪ 1948‬ضٗب‪٦ٛ‬‬ ‫ضرص‪٧ ٦‬بضبٕ تدوط‪ٝ‬ثو‪ٓ ٠‬وط‪٧‬و‪ٜ‬و‪ ٠‬زا‪٧‬وب‪ٛ‬وبضام ‪٧‬وبظ‪٧‬وت ‪٧‬وبضاتوس‪ٛ‬وؼو‪٦‬‬ ‫ً‪٨‬تبثالض‪ٜ٧‬سا‪ٙ‬زا‪:‬‬ ‫‪٧‬بضبس‪ً ٚ٨‬بتبٓ‪ٜ٧ٞ‬ب ‪ٛ 1938‬د‪٦‬ا‪ْ٧‬‬ ‫‪ِ٧ٝ‬ب‪ ٙ‬ا‪٧‬سٌ‪٠ٔ٨‬س‪ٛ 1937 ٞٓٞ٧ ٦‬د‪٦‬ا‪ْ٧‬‬ ‫پبض‪٧‬س ‪ٜٓ ٝ‬س‪ ٙ‬ز‪ ٟ‬الت ٓ‪ٞ‬ت ‪ ٝ‬ث‪ٞ‬ش ثئٌبضالض ‪ٛ 1933‬ودو‪ ٦‬ا‪٧‬وْ از‬ ‫اپبضٗبم ا‪ٝ‬الض‪.‬‬ ‫‪ٛ‬بؿ‪ْ٨‬‬ ‫گویچک فبطمب‬ ‫ٗ‪ ٚ‬ػبض‪٨‬وٖ‪ ،‬ا‪ ٝٝ‬زُ‪،ْ٨‬‬ ‫زبذ٘بم زُ‪ ،ْ٨‬ه‪ ٝٞ‬زُ‪،ْ٨‬‬ ‫ه‪ ٙٞٓٞ‬ه‪ٞ‬ض‪ٝ‬س‪ ،ٙٞ‬ا‪ٝٝ‬ز‪،ٞ‬‬ ‫ث‪ٝٝ ٞ‬ضٗبٓ‪ ٦‬ا‪ ٝٝ‬زُ‪.ْ٨‬‬ ‫****‬ ‫ا‪ٝٝ‬ز‪٧ٞ‬بٕ‪ ،‬ا‪ ٝٝ‬زُ‪،ٖٔ٨‬‬ ‫زبذ٘بؿبٕ ه‪ ٝٞ‬زُ‪.ٖٔ٨‬‬ ‫ه‪ ٞٓٞ‬ه‪٨‬ط‪٨٘ٔ٧‬ص ا‪ٝٝ‬ز‪،ٞ‬‬ ‫‪ٝٝ‬ض‪ٝ‬ال‪ ٙ‬ا‪ ٝٝ‬زُ‪.ٖٔ٨‬‬ ‫****‬ ‫ػع‪٧‬ع‪ ٠ُٛٞ ،ٖ٧‬ز‪ٝ‬ضس‪،ٕٝ‬‬ ‫ًآِ‪٠‬ز‪ ٠ُٛٞ ٙ‬ز‪ٝ‬ضس‪.ٕٝ‬‬ ‫ائ‪٨٧ ٚ٧ٞ‬ر‪ٔ٨‬س‪ ٚ٨‬کٔی‪،‬‬ ‫س‪ ٚ‬زئ‪ ٠ُٛٞ ٚ٨‬ز‪ٝ‬ضس‪.ٕٝ‬‬ ‫****‬ ‫حبضب زو‪،ٕٞٛ‬‬ ‫زو‪ٛ‬طسٖ‪ ،‬زاضب زو‪.ٕٞٛ‬‬ ‫‪٧‬بض ث‪٨‬ع‪ ٟ‬ه‪ٛٞ‬بم ُٔس‪،ٚ٨‬‬ ‫ز‪ٝ‬ال‪ ،ٖ٨ٛ‬ثبضب زو‪.ٕٞٛ‬‬ ‫ث‪٨‬ط‪ٝ ٥‬اض ا‪٨٘٧‬ص‪ ،‬ثو‪٨‬وط‪٧ ٥‬و‪ٞ‬خ‬ ‫ا‪٨٘٧‬ص‪ ،‬ثو‪٨‬وطخو‪ً ٠‬و‪٨‬وطو‪ٝ ٦‬اض‬ ‫ا‪٨٘٧‬ص‪ ،‬ث‪ً ٞ‬و‪٨‬وطو‪ٛ ٦‬و‪٨‬و‪ ٚ‬ثو‪٨‬وط‬ ‫اض‪ٝ‬از‪ ٝ ٥‬ث‪ ٞ‬اض‪ٝ‬اززا‪ ٙ‬کبع٘ب از‪ٜ٧‬سا ث‪٨‬ط ه‪٨‬ع‪ٝ ٥‬اض ا‪٧‬و٘و‪٨‬وص‪ .‬کوبعو٘وب‬ ‫ز‪ٞ‬خ ػبؿ‪ُ ٝ ٦ٔٔ٨‬اظّ ه‪٨‬ع ا‪٨٘٧‬ص‪ .‬ث‪٨‬ط ُو‪ ٙٞ‬کوبعو٘وب‪ٛ‬و‪٨‬و‪ ٚ‬ا‪ٛ‬وبسو‪٦‬‬ ‫‪ٛ‬بذ‪ٞ‬ضال‪٨٧‬ط ‪ ٝ‬ه‪٨‬ع‪ٜ٧‬ب زئ‪٨٨‬ط ً‪ ٚٗ ،٦‬اوٓ‪ٜ‬وس‪ ٙ‬سو‪ٛٞ‬وطا زز‪ ٙ‬توع‪ ٟ‬اض‪ٝ‬از‬ ‫االخبم‪ ،‬ا‪ ٝ‬اض‪ٝ‬از زا س‪ ٦ٜ‬ز‪ٞ‬خ ا‪ٜ٧‬د‪٨‬س‪ ٟ‬خٌس‪٧‬ط‪ .‬اٗب هبضا ا‪٨٘٨ِٜ٧‬عز‪ٙ‬‬ ‫ٗ‪ٞ‬ه‪٨٨‬س ا‪ ،ّٝ‬ا‪ ٞٛٝ‬اوظ‪ ٙٝ‬ا‪ٝ‬تبض‪ .‬ه‪٨‬ع‪ ٚ٧‬ا‪ٛ‬بس‪ ٦‬اوٓ‪ٞ‬ض ‪ ٝ‬زز‪ ٟ‬س‪ُ ٦‬ئس‪٧‬وت‬ ‫اوظُ‪ ٠‬ث‪٨‬ط اض‪ٝ‬از آ‪٨‬ط‪ .‬ث‪ ٞ‬اض‪ٝ‬از‪ ٚ٧‬زا ا‪٧‬ط‪ ٦ٌ٨ٓ ٟ‬اض‪ٜ٧‬س‪ ٙ‬ث‪٨‬ط ز‪٨‬وطًو‪٨‬و‪ٚ‬‬ ‫ه‪٨‬ع‪ٝ ٥‬اضز‪ .٥‬اض‪ٝ‬از ُا‪٧‬سی کبع٘ب‪ ٦ٛ‬ز‪ٞ‬خ زو‪ٞ٧‬ه ا‪ٜ٧‬د‪٨‬س‪٧‬طٗ‪٨‬وص‪.‬‬ ‫کبع٘ب صج‪٨‬ط ائس‪٧‬ت‪١ ،‬ط ُ‪ ٙٞ‬هبضا ا‪ٜ٧‬وِو‪ ٦‬اپوبضاضٗو‪٨‬وص ا‪ٝ‬توبضٗوبؿوب‪.‬‬ ‫کبع٘ب‪ ٚ٨ٛ‬ا‪ٛ‬بٓ‪٨‬ـ‪ ٦‬ا‪ٛٝ‬ب ‪ ،ٙٞ٧‬زاضام ‪ٝ‬ئطضٗ‪٨‬ص ً‪ ،٦‬زوآوس‪ ٟ‬زاضا‪٧‬و‪٨‬وت‬ ‫اَ‪٨٧‬طس‪ .ٚ٨‬کبع٘ب ‪ٝ ٞٛٞ٧‬ئطضٗ‪٨‬ص ا‪ ٚ٨ِٜ٧‬اؿع‪ٜ٧‬ب‪ .‬هبضا ا‪ٜ٧‬ی ‪ٛٞ٧‬و‪ ٞ‬ا‪ٝ‬زاض‪،‬‬ ‫س‪ٛٞ‬طا حبت‪٨‬ط ا‪٧‬پ‪ ٦‬اؿع‪ٜ٧‬سا‪ ٙ‬ز‪٨‬ربض‪٧‬ت ‪ٝ‬ئطضٗ‪٨‬ص کبع٘ب‪٧‬ب‪ .‬ث‪٨‬ط ُو‪ٙٞ‬‬ ‫کبع٘ب ‪ ٙٞ٧‬زاضاز‪٧‬ـ‪٧ ٦‬ئطز‪ًٓٞ ٟ‬ی ا‪ ٙٞٛٝ‬آوسو‪٨‬و٘و‪ٛ ٦‬و‪٨‬و‪ ٚ‬ثو‪٨‬وط‪٧‬و‪ٜ‬و‪٦‬‬ ‫ُات‪ٞ‬ض‪ٝ‬ه هبٓر‪٨‬عز‪١ ٥‬ب‪ٝ‬ا‪٧‬ب‪.‬‬ ‫کبع٘ب ث‪ ٙٞٛٞ‬زآ‪ٜ٨‬دب ‪ٞ٧ٞ٧‬ض‪ٝ‬ه زئس‪ :٥‬هب‪ٛ‬بز‪ٜ٧‬ب هو‪ٞ‬ضثوب‪٧ ،ٙ‬وئوْ ثوبثوب‪،‬‬ ‫آس‪ ٦٘٨٘٨‬سبّ‪ ،‬ثبثب! ‪٧‬ئْ ا‪ ٙٞٛٝ‬آس‪ُ ٦ٜ٨٘٨‬ات‪ٞ‬ض‪ٝ‬ه ثو‪٨‬وط ثوبخوبزا‪ٙ‬‬ ‫سبٓس‪ .٥‬کبع٘ب ائ‪٨ُ ٟٞ‬ط‪٧‬ت ُاضز‪ ،٦ً ٝ‬ث‪ٞ‬ضازا ث‪٨‬ط ‪١‬ئو‪٨‬وجوتؤو‪ ٦‬هوبض‪٥‬‬ ‫ا‪ٝ‬ت‪ٞ‬ض‪ٝ‬ه‪ ،‬آت ز‪ٝ‬زاؿ‪٧ ٦‬ئط س‪ٞ‬پ‪ٞ‬ض‪ٝ‬ض‪ ،‬ا‪ٝ‬ست ز‪ٝ‬زاؿ‪ُ ٦‬ا‪ .٥‬هوبض‪٥‬‬ ‫هبثبؿ‪ٜ٨‬ب ث‪٨‬ط ه‪ٞ‬ضثبؿب ه‪ٞ٧ٞ‬ه ا‪ ٞٛٝ‬س‪٨‬ـبٓال‪٨٧‬ط‪ .‬ث‪ ،ٞ‬ز‪ ٞ٧‬ا‪ٛ‬بس‪ ٦‬ا‪٧‬س‪.٥‬‬ ‫کبع٘ب هبض‪٨٧‬ب ثبش اَ‪٨٧‬ت زئس‪ ٖ٨ٜٗ ،٦ً ٥‬آس‪ٝ ٦٘٨٘٨‬ئط‪ .‬هبض‪ ٥‬زئوس‪:٥‬‬ ‫ُْ ثبض‪٘٨‬ب ثبخ‪ ،‬س‪ٛٞ‬طا ‪ٝ‬ئط‪.ٖ٧‬‬ ‫اضز‪ٝ ٥‬اض‬ ‫خیابانی‬ ‫شهریار‬ ‫رتبیت‬ ‫شاه اسماعیل‬ ‫‪ٌ٧‬صس ‪١‬عاض ٓـت‬ ‫ترکی در فبرسی‬ ‫ازاٗ‪ ٠‬اظ ض٘بض‪ ٣‬هجْ‪...‬‬ ‫هبث‪ٞ‬ى; هبث‪٨‬ن ; ‪ٛ‬ب‪ٝ‬زا‪ ٦ٛ‬ثط ً‪ٜ‬بض‪١ ٟ‬ب‪ ٥‬ثبٕ ثطا‪ ٥‬خ٘غ ضس‪ ٙ‬اه ثوبضا‪ٙ‬‬ ‫زضا‪١ ٝ ٙ‬سا‪٧‬ت ث‪ ٠‬ظٗ‪ ، ٚ٨‬هبث‪ ٝ ّٞ‬هبث‪ٞ‬ض ‪٨ٛ‬ع اٗس‪ ٟ‬است ‪.‬‬ ‫‪( ٥‬اى) ;‬ ‫‪ ; ٦‬هبح (هبپ٘بم ‪ ٝ‬هبپبٗبم ; ثست‪ ، ٚ‬زض ثست‪ْ + )ٚ‬‬ ‫هبپ‪ ;ٞ‬هبپ ْ‬ ‫‪ٝ‬س‪ ٤ٔ٨‬ثست‪ ، ٚ‬زض ‪ ،‬زض‪ٝ‬اظ‪ ٟ‬؛ ٗصسض هبپ٘بم زض ٗؼ‪ٜ‬ب‪ُ ٥‬بظ ُوطکوتو‪ ٚ‬زض‬ ‫اصْ هبضپ٘بم است ‪ٛ ٝ‬جب‪٧‬س ثب ا‪ٗ ٚ٧‬صسض اضتجب‪ ٟ‬ض‪ٞ‬ز‪ .‬هبپ‪ٞ‬ز‪ ; ٦‬زضثوب‪ٙ‬‬ ‫‪ ،‬هبپ‪ٞ‬ز‪ ٦‬ثبض‪ ; ٦‬ضئ‪٨‬س زضثب‪١ ٙ‬ب زض ز‪ٝ‬ض‪ ٣‬هبخبض‪ ، ٠٧‬ػبٓ‪ ٦‬هبپ‪( )ٕ.ٟ( ٞ‬‬ ‫‪ ، ) 19‬ترت‪ ٠‬هبپ‪ً ٞ‬طز‪ ; ٙ‬زض (هبپ‪ )ٞ‬ضا ترت‪ً ٠‬طز‪ ، ٙ‬ذب‪ٛ ٠ٛ‬ط‪ً ٚ٨‬طز‪، ٙ‬‬ ‫سبً‪ً ٚ‬طز‪ ٙ‬ػطب‪٧‬ط ‪ً ٠ٓ ،‬طز‪ : ٙ‬ظ‪٧‬ط زٌ٘‪ ٤‬ا‪ ٚ٧‬حضطات ‪ ،‬ترت‪ ٠‬هبپ‪ٞ‬‬ ‫ضس‪ٛ‬س‪/‬ؿطثعزُ‪ ٦‬خالّ اّ اح٘س‬ ‫هبپ‪ٞ‬م هبپ‪ْ٨‬ن ; هبح (هبپ٘بم ;ُطکت‪ُ ، ٚ‬بظ ُوطکوتو‪ + )ٚ‬ا‪٧‬ون (اى)‬ ‫;ُ‪٨‬ط‪ ، ٟ‬ز‪ ٝ‬تٌ‪ ٠‬ز‪ٞ‬ه ً‪ ٠‬اظ ‪ٝ‬سظ ث‪ٝ ٖ٢‬صْ ٗ‪ ٦‬ض‪ٛٞ‬س ‪ ٝ‬سط ‪ ٝ‬زست‪٢‬ب‬ ‫زض ٗ‪٨‬ب‪ ٙ‬ا‪ٛ‬س‪ ٝ‬هطاض ٗ‪٨ُ ٦‬طز ‪ ،‬ز‪ٞ‬ث‪ ٤‬اػسإ ؛ زض هوبپو‪ٞ‬م هوطاض زاز‪; ٙ‬‬ ‫ٗ‪ٞ‬ضز تحو‪٨‬ط ‪ ٝ‬ت‪ٜ‬ج‪ٗ ٝ ٠٨‬سرط‪ ٟ‬هطاض زاز‪. ٙ‬‬ ‫هبپ‪٨‬س‪ٗ ;ٙ‬صسض خؼٔ‪ ٦‬کبضس‪ ٦‬سبذت‪ ٠‬ضس‪ ٟ‬اظ ٗصسض تطً‪ ٦‬هبپ٘وبم (;‬ ‫ثع‪ٝ‬ض ‪٧‬ب ث‪ ٦‬ذجط ز‪٨‬ع‪ ٥‬ضا اظ زست ًس‪ ٦‬زضا‪ٝ‬ضز‪ )ٙ‬؛ آجت‪ ٠‬زض اصْ ا‪ٚ٧‬‬ ‫ٗصسض هبضپ٘بم ث‪ٞ‬ز‪ ٟ‬است‪.‬‬ ‫هبت; ال ‪ ٝ‬تب‪١ ٥‬ط ز‪٨‬ع‪ ،‬ال‪ ، ٠٧‬زکؼ‪ ، ٠‬ذظ ات‪ ، ٞ‬ذٖ ‪ً ،‬و‪ٜ‬وبض (‪ )2،3‬؛‬ ‫هبت ظز‪ ; ٙ‬ذٖ ضس‪ ٝ ٙ‬تؼظ‪ ، ٖ٨‬هبت٘بم ; هبت‪ً ٦‬طز‪ ، ٙ‬هوبتوالٗوبم ;‬ ‫ال‪ ٠٧‬ال‪ ٠٧‬ز‪٨‬س‪ٓ ٙ‬جبس ‪٧‬ب ‪ٛ‬ب‪ ،ٙ‬هبت‪٨‬طس‪٧‬طٗبم; ث‪ ٖ٢‬ظز‪ :ٙ‬ض‪ٝ‬ظ‪ٛ ٥‬طوسوت‬ ‫ذ‪ٞ‬ا‪٧ ، ٖ١‬بٓو‪٨‬ع س‪ ٚ٨ٜ‬هبت‪ٜ٨‬سا*‪ ٖ١‬س‪ ٚ‬ه‪ْٞ‬پ‪ٞ‬ظزبالضسب‪ ٚٗ ٖ١ ٙ‬زوبذو‪٨‬وط‬ ‫ا‪٧‬سطٗ‪٥ٞٓٞٗ /ٚ‬‬ ‫هبتن; هبت (هبت٘بم ; هبع‪ً ٦‬طز‪٧ + )ٙ‬ن (اى) ; هبع‪ ٦‬ضس‪ٗ ، ٟ‬بسوت‬ ‫‪ ،‬زسط ‪ ،‬تطً‪٨‬ت ؛ هبتن ًطز‪ ; ٙ‬ذ‪ٞ‬ضضت ضا ًٖ ًٖ ذ‪ٞ‬ضز‪ ٙ‬توب ؿوصا‬ ‫ثطا‪ ٠٘١ ٥‬توس‪ ٖ٨‬ض‪ٞ‬ز ‪:‬‬ ‫ٗطبعِب‪ ٙ‬ه‪ ٠٘٨‬ظ ض‪ٝ‬ؿ‪٢ٛ ٚ‬بز‪ ٟ‬ا‪ٛ‬س × ثط ض‪ٞٛ ٥ٝ‬ػط‪ٝ‬س هوتون ظٓوق ‪ٝ‬‬ ‫ذبٓ‪٢‬ب‬ ‫هبت٘‪ ;٠‬هبت٘ب ‪ ٝ‬هبت‪٘٨‬ب ; هبت (هبت٘بم ; هبت‪ً ٦‬طز‪ٗ + )ٙ‬ب (اى) ; هبت‪٦‬‬ ‫ضس‪ ، ٟ‬ثب ز‪٨‬ع ز‪ِ٧‬ط‪ٗ ٥‬رٔ‪ٞ‬ط ضس‪ ، ٟ‬ع‪ٜ‬بث‪ ٠ً ٦‬اظ ٗرٔ‪ٞ‬ط ٗو‪ ٥ٞ‬زٕ ‪ٝ‬‬ ‫‪٧‬بّ است ٗ‪ ٦‬ثبکت‪ٜ‬س؛ هبت٘‪ ٠‬تبه ; ٗ‪ٞ‬تبه ‪ ،‬هبت٘‪ ٠‬ض‪٧‬س ; ض‪٧‬س‪ٜ‬س‪ ٣‬پطوٖ‬ ‫هبت٘‪٠‬‬ ‫هبخبض; هبزبض; هبذ (هبز٘بم ; ز‪٧ٝ‬س‪ ، ٙ‬کوطاض ًوطز‪ + )ٙ‬اض (اى‬ ‫کبػٔسبظ) ; کطاض‪ ، ٥‬ؿ‪٨‬ط سبً‪ ، ٚ‬ه‪٨٘١ ٦ٗٞ‬ط‪ ٠‬زض تبذت ‪ٝ‬تبظ ً‪ ٠‬ثوؼوس‬ ‫اظ اکطبض‪ ٝ ٠٧‬ظ‪ٛ‬س‪ ٠٧‬ت‪ٞ‬سظ اهبٗح٘سذب‪ ٙ‬سٔسٔ‪ ٤‬هبخبض‪٧‬و‪ ٠‬ضا تطوٌو‪٨‬وْ‬ ‫زاز‪ٛ‬س ‪ٗ ٝ‬ست ‪ 150‬سبّ (‪.ٟ1193-1344‬م) حٌ‪ٗٞ‬وت ًوطز‪ٛ‬وس ؛ زض‬ ‫ت‪ٞ‬خ‪ ٠٨‬ز‪ِ٧‬ط‪ُ ٥‬لت‪ ٠‬ضس‪ ٠ً ٟ‬هبخبض ; هبج (ه‪ + )ٕٞ‬اض (پو‪٢‬ؤو‪ٞ‬ا‪ٗ )ٙ‬و‪٦‬‬ ‫ثبضس‪.‬‬ ‫هبذ; هبذ ‪ ٝ‬هبش ; اثط‪ ٝ‬؛ هبذ ًطز‪ ; ٙ‬ثط‪٧‬س‪ٗ ٙ‬ب‪ٜٛ‬س اثط‪ٝ‬‬ ‫هبزبم; هبذ (هبز٘بم ; کطاض ًطز‪ + )ٙ‬ام (اى) ; ثص‪ٞ‬ضت کوطاض‪، ٥‬‬ ‫ؿ‪٨‬ط ٗدبظ ؛ هبزبهس‪ ; ٦‬کطاض‪٥‬‬ ‫هبز‪ ;ٚ٧‬هبز‪ ; ْٚ٧‬ذب‪ٗ ، ٖٛ‬ربعت ثطا‪ ٥‬ذب‪١ ٖٛ‬ب‪ٗ ٥‬تا‪ْ١‬‬ ‫هبضاض٘‪٨‬ص; هبض‪٧‬ط٘‪٨‬ص ; هبض‪٧‬ص (هبض‪٧‬ط٘بم ; زض‪ ٖ١‬ثط‪ ٖ١‬ضوس‪+ )ٙ‬‬ ‫ٗ‪٨‬ص (اى ٗلؼ‪ ; )٦ٓٞ‬زض‪ ٖ١‬ثط‪ ٖ١‬ضس‪ٟ‬‬ ‫هبضسبم; هبض (هبضٗبم ; اظ ز‪ َٜ‬زضا‪ٝ‬ضز‪ ، ٙ‬هبپ‪٨‬وس‪ + )ٙ‬سوبم (اى‬ ‫عٔت) ; ذ‪ٞ‬استبض هبح ظز‪ ، ٙ‬ض‪ٝ‬ثب‪ًٞ ٦١‬تب‪ ٟ‬هس ثب پ‪ٞ‬ست‪ُ ٦‬طا‪ٛ‬وو‪٨‬و٘وت‬ ‫ً‪ ٠‬ث‪ ٠‬ا‪ ٙ‬ض‪ٝ‬ثب‪ ٟ‬ذبّ زاض ‪٧‬ب ک‪ٜ‬ی (ػطث‪٨ٛ )٦‬ع ٗ‪ٜ٧ُٞ ٦‬س‪ .‬ا‪ ٚ٧‬ض‪ٝ‬ثوب‪ ٟ‬زض‬ ‫تطًستب‪ ٙ‬ث‪٨‬طتط ‪٧‬بکت ٗ‪ ٦‬ض‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫هبضه‪ ;٦‬هبضؿ‪ ; ٦‬هبض(هبضٗبم ‪ + )ٕ.ٟ:‬ؿ‪( ٦‬اى) ; ثع‪ٝ‬ض ُ‪٨‬ط‪ٛ‬س‪ ، ٟ‬هٔوؼو‪٤‬‬ ‫ثبال‪ ، ًٟٞ ٥‬اظ اه‪ٞ‬إ تطى اظ ض‪٧‬ط‪١ ٠‬ب‪ ٥‬تطً‪ ٦‬ثبستب‪ٙ‬‬ ‫هبضٗبم اظ ٗصسض هبضٗبم ‪ ٝ‬هبض‪ٜ٘٧‬بم(; ثع‪ٝ‬ض ز‪٨‬ع‪ ٥‬ضا اظ خبئ‪ًٜ ٦‬س‪، ٙ‬‬ ‫ز‪٨‬ع‪ ٥‬ضا ثع‪ٝ‬ض اظ ًس‪ُ ٦‬طکت‪ٝ ; )ٚ‬س‪ ٠ٔ٨‬ا‪ ٥‬هبپ‪٨‬س‪ ، ٙ‬ز‪ِٜ‬وی ٗوب‪١‬و‪٦‬‬ ‫ُ‪٨‬ط‪٥‬‬ ‫هبظا‪٧‬بؿ‪ ٝ ٦‬هعا‪٧‬بؿ‪ ; ٦‬هبظا‪٧‬بؿ‪ ; ٦‬هبظ (ثبخ‪ :‬ؿبظ‪ + )1.‬ا‪٧‬بؽ (پوب) ‪٥ +‬‬ ‫(اى ٗضبف) ; پب‪ ٥‬ؿبظ ‪ ،‬خبپب‪ ٥‬ؿبظ ‪ ،‬اظ ُ‪٨‬ب‪١‬ب‪ ٙ‬زاض‪ٝ‬ئ‪٦‬‬ ‫هبظث‪/٦٨‬ت; هبظث‪ ; ٦ِ٨‬هبظث‪ ٝ ٦ِ٨‬هبظث‪ ; ٦٨‬ث‪ َ٨‬ؿوبظ ‪ ،‬پو‪ٗ ّٞ‬سو‪٦‬‬ ‫ٗتسا‪ ّٝ‬زضا‪٧‬طا‪ ٙ‬زضهط‪٧ ٝ ٖ٢ٛ ٙٝ‬بظز‪.ٟ ٖ١‬م‬ ‫هبضن; هبض‪٨‬ن ; هبض‪( ٦‬هبض‪٘٨‬بم ;ً‪ٜ‬س‪٧ + )ٙ‬ن (اى) ; ً‪ٜ‬س‪ ٟ‬ضوس‪، ٟ‬‬ ‫‪ٝ‬س‪ ٠ٔ٨‬ذ‪ٞ‬ضز‪ ٠ً ٙ‬هس‪ ٖ٧‬ثص‪ٞ‬ضت ز‪ٞ‬ث‪ ٦‬ث‪ٞ‬ز ‪ ٝ‬زاذوْ ا‪ ٙ‬اظ ًو‪ٜ‬وس‪ٟ‬‬ ‫ًبض‪ ٥‬ثسست ٗ‪ ٦‬اٗس ‪ ،‬اظ ظط‪ٝ‬ف اضپعذب‪٠ٛ‬‬ ‫هبعط; هبت‪٨‬ط; هبت (هبت٘بم ; تطً‪٨‬ت ًطز‪٧ + )ٙ‬ط (اى) ; تطً‪٨‬وجو‪، ٦‬‬ ‫ح‪ٞ٨‬ا‪ ٦ٛ‬اظ تطً‪٨‬ت ذط ‪ ٝ‬است‬ ‫هبع‪ ;٦‬هبت‪ ; ٦‬هبت (هبت٘بم ; تطً‪٨‬ت ًطز‪ ، ٙ‬زض‪ ٖ١‬ثط‪ً ٖ١‬وطز‪+ )ٙ‬‬ ‫‪( ٥‬اى) ; زض‪١‬وووٖ ثوووط‪١‬وووٖ ‪ ،‬ؿوووبتووو‪ٗ( ٦‬وووؼوووط)‬ ‫‪ 713‬هبم‬ ‫ازاٗ‪ ٠‬زاضز‬ ‫اررببیجبوذا‬ ‫کبریکبتًر صىعتی‬ ‫ُئس‪ ٚ‬سب‪ ٚ٨ٛ ٦٧‬اضز‪...ٝ ٥‬‬ ‫الً‪ ٚ٨‬اشضثب‪٧‬دوب‪ٛ‬و‪٨‬و‪ُ ٚ‬واضًو٘ؤو‪٦‬‬ ‫ت‪٨‬بٓ‪٨‬س‪.ٝ.٥ ٦‬زو٘و‪ٜ‬وعٗو‪٨‬و‪ٜ‬ؤو‪ٛ ٦‬و‪٨‬و‪ٚ‬‬ ‫ًبض‪ٌ٧‬بت‪ٞ‬ضز‪ ٦‬ضسسبٕ ً‪ ٦٘٨‬کؼبٓ‪٨‬وتو‪٦‬‬ ‫ٗوووو‪ٓٞ‬ووووال‬ ‫ا‪ٔ٧‬وووو‪ ،٠‬ا‪ٛٝ‬وووو‪ٙٞ‬‬ ‫‪ٛ‬صطآس‪ ٚ٧‬غ‪ٝ‬ض‪ٛ‬بٓ‪ٜ٨‬سا زضج ا‪ٓٝ‬و‪ٛٞ‬وب‪ٙ‬‬ ‫ازٓو‪٦‬‬ ‫اثطٓط‪ ٥‬ا‪ ،٠ٔ٧‬زضج ائت٘ی ا‪٧‬ست‪ ٠‬ز‪ ٦ِ٧‬کو‪ًٞ‬و‪ٞ‬سو‪ٜ‬و‪٨‬وی‬ ‫سبت‪٨‬ط‪٧‬ی غ‪ٝ‬ض‪ٛ‬بٓ‪ٜ٨‬ب زٌس‪ ٦ِ٧‬ائسٌ‪٨‬عٓطٓ‪ ٠‬تواسو‪ٞ‬ف ًو‪ُ ،٦‬وئو‪ٜ‬و‪٨‬وص‬ ‫ا‪ٝ‬ذ‪ٞ‬خ‪ًٞ ٞ‬تٔ‪ ٠‬س‪ ٦‬تب‪٨ٛ‬ص زئ‪.ْ٨٨‬‬ ‫ٗ‪ٓٞ‬ال ‪ٛ‬صطآس‪ٗ ٚ٧‬د٘‪ٞ‬ػ‪ ٠‬س‪ ٚ٨ٛ ٦‬تبث‪٨‬ط‪ ٥‬آت‪ٜ٨‬سا ا‪ٜ٧‬و‪٨‬الثوب هوسضًو‪٦‬‬ ‫اشضثب‪٧‬دب‪ٛ‬سا ٗ‪ٞ‬ذتٔ‪٨‬ق ز‪ٔٔ٧‬طز‪ ٟ‬زضج ا‪ٛٞٓٝ‬ب‪ ٙ‬ز‪ٞ‬خ سب‪ ٦ٔ٧‬سوبتو‪٨‬وط‪٧‬وی‬ ‫غ‪ٝ‬ض‪ٛ‬بٓالض‪ ،‬ث‪ ٞ‬غ‪ٝ‬ض‪ٛ‬بٓالضزا کؼبٓ‪٨‬ت ُاستط‪ ٙ‬ه‪.‬تئٔو‪٨‬و‪ٜ‬وووبتو‪ٞ‬ض (ثوئو‪ٜ‬و‪،)ٞ‬‬ ‫ج‪.‬خج‪٨‬ج‪ ،ٝٞ٨‬ض‪٨ُ.‬طش‪١.٥ ،‬بٗجئوطم‪ُ.ٝ ،‬و‪٨‬والزظا‪ ،‬ا‪.‬ا‪٧‬وجوطا‪١‬و‪٨‬و٘وعاز‪،ٟ‬‬ ‫ٕ‪ُ.‬ئطاس‪ٝ.ٝ ،ٝٞ٘٨‬پ‪٨ٜ‬ب‪ٝ‬ا‪ ،‬اا‪ً.‬بضهب‪ٝٞٛ‬ا‪ ،‬ث‪٢‬ب سؼ‪٨‬س ً‪٘٨‬و‪ ٦‬اشضثوب‪٧‬ودوب‪ٙ‬‬ ‫ًبض‪ٌ٧‬بت‪ٞ‬ض ص‪ٜ‬ؼت‪ ٠ٜ٨‬ذ‪٨‬سٗت ائت٘‪٨‬ص ضسسبٗالض‪٧ ٚ٧‬وبضاز‪٧‬ودو‪٨‬ؤو‪٨‬وـو‪٦‬‬ ‫‪ٛ‬ظطز‪ ٙ‬هبز٘‪٨‬طس‪٧‬ط‪.‬‬ ‫ٗو‪ٓٞ‬وال ‪ٛ‬صوطآوس‪٧‬و‪- ٚ‬ا‪٥‬‬ ‫ػٔ٘‪ ٦‬ازث‪٨‬بتسا خ‪ٜٞ‬ث‪ ٦‬اشضثب‪٧‬دب‪ٛ‬و‪٨‬و‪ٚ‬‬ ‫ازال‪ٛ‬س‪٧‬ط‪٧‬ال‪ ٙ‬اشضثب‪٧‬دب‪ )1907( ٙ‬سبت‪٨‬ط‪٧‬ی غ‪ٝ‬ض‪ٛ‬بٓ‪ٜ٨‬وسا‪ ،‬ػوئو‪٨‬و‪ٜ‬و‪٦‬‬ ‫ظاٗب‪ٛ‬سا ا‪ٛ‬د٘‪ ، ٚ‬حططات االضض ‪ ٝ‬ز‪ِ٧‬ط سبت‪٨‬ط‪٧‬ی ٗغج‪ٞ‬ػوبتوسا‬ ‫ٗحص‪ٓٞ‬ساض ضٌ‪ٔ٨‬س‪ ٟ‬زبٓ‪٨‬ط٘‪٨‬ص اشضثب‪٧‬دب‪ ٦ٔٛ‬ضسسبٕ ح‪ٞ‬سئ‪ ٚ٨‬ثوئو‪٢‬وعاز‬ ‫عب‪٨١‬طظاز‪ ٝ ٟ‬ا‪ ٙٞٛٝ‬هبضزاض‪ً ٦‬ط‪ ٖ٧‬ثئ‪٢‬عاز حبه‪ٜ٨‬وسا ‪١‬وط ‪١‬وب‪ٛ‬سو‪ ٦‬ثو‪٨‬وط‬ ‫ٗؼٔ‪ٗٞ‬بت‪٧ ،‬بظ‪٨٘ٔ٧‬ص ػٔ٘‪٧ ٝ ٦‬ب پ‪ٞ‬ثٔ‪٨‬س‪٨‬ست‪٨‬ی ٗوبٓ‪ ،٠‬زئ٘ی ا‪ٝ‬الض ً‪٦‬‬ ‫‪ٞ٧‬ذس‪ٝ‬ض‪.‬‬ ‫اضز‪ٝ ٥‬اض‬ ‫ستارخان‬ ‫رپوین اعتصامی‬ ‫ایىتیظبرام گل‬ ‫زاؿالض ثبض‪ ٦‬ز‪ٗٝ‬ب‪ ٙ‬ا‪ٝ‬الض‬ ‫‪٧‬بض حسطت‪٧ ٦‬بٗب‪ ٙ‬ا‪ٝ‬الض‪،‬اؿ‪٨‬طز‪٧‬ط ‪٨١‬دطا‪ٙ‬‬ ‫‪ٞ٧‬ض‪ٓٝ‬س‪ُ ٕٝ‬اظٓ‪ٌٗ ٠‬س‪ٙ‬‬ ‫س‪ٞ‬ض‪ٝ‬ضس‪ ُّٞ ٕٝ‬ز‪٨‬سٌس‪، ٙ‬س‪ ٦ٜ‬ائ‪ ٦‬خب‪ٛ‬ب‪ٙ‬‬ ‫ثب‪١‬بض اوتس‪ ٝ‬ذعا‪ ٙ‬ا‪ٓٝ‬س‪،ٝ‬ث‪ٓٞ‬ج‪ً ّٞ‬ازس‪ ٝ‬ثبؿالض س‪ٓٞ‬س‪ٝ‬‬ ‫‪ٛ‬ـ٘‪ ٠‬س‪ٞ‬سس‪،ٝ‬ز‪ٞ٧ ْ٧‬ض‪ٓٝ‬س‪، ٝ‬ا‪ٜ٧‬ت‪٨‬ظبضإ ُْ‬ ‫ًا‪٧ ّٞٛ‬ئ‪ ٠ٜ‬س‪ ٦ٜ‬ا‪ٛ‬بض‬ ‫ٗحجت‪ ٠ٜٔ٨‬ا‪ٝ‬زال‪ٛ‬بض ‪،‬ا‪-‬ا‪-‬ا‬ ‫‪٨١‬د‪ ٕٞ‬زٌط ؿٖ ٓطٌط‪٥‬‬ ‫ضح٘‪ ُْ ٠‬ائ‪ٛ ٦‬بظٓ‪ ٦‬پط‪، ٥‬ا‪ٜ٧‬ت‪٨‬ظبضإ ُْ‬ ‫احمذ حبیبی زادٌ‬ ‫اح٘س حج‪٨‬ج‪ ٦‬ظاز‪ ٟ‬زض س‪ ٕٞ‬ض‪٢‬ط‪ٞ٧‬ضٗب‪ 1337 ٟ‬ض٘س‪ ٦‬زض ض‪٢‬طستب‪ٙ‬‬ ‫‪١‬طتط‪ٝ‬ز ٗت‪ٓٞ‬س ضس ‪ ٥ٝ .‬ػال‪ ٟٝ‬ثط ا‪ ٠ٌٜ٧‬اٗ‪ٞ‬ظُبض ‪ٗ ٝ‬سضس‬ ‫ذ‪ٞ‬ض‪٧ٜٞ‬س‪ ٦‬ث‪ٞ‬ز‪ ،‬زض ػطص‪ ٠‬زاستب‪٧ٞٛ ٙ‬س‪٨ٛ ٦‬ع کؼبٓ‪٨‬ت زاضت ‪ .‬ا‪ٝ‬‬ ‫ضبػط ضؼط ً‪ٞ‬زى است ‪ ٖ١ ٝ‬اً‪ ٜٙٞ‬زض ًطج سٌ‪ٛٞ‬ت زاضز ‪.‬‬ ‫ضؼط ‪١‬ب‪ ٥‬ظ‪٧‬ط‪ ٠ٛٞ٘ٛ‬ا‪ ٥‬اظ اضؼبض ا‪ٝ‬ست ‪:‬‬ ‫وًٌ لریه لئیلک شئعری‬ ‫ٓئ‪ٔ٨‬ی ٓط ا‪ٝ‬ز‪ٞ‬ه ُئس‪٧‬ت‬ ‫ث‪٨‬عٓطز‪ًٞ ٙ‬س‪ٞ‬ه ُئس‪٧‬ت‬ ‫اتبٕ ً‪ٜ‬س‪ ٟ‬زاض‪٧‬ر‪٨‬ت‬ ‫ز‪ٞ‬ذسا‪ٛ‬س‪ً ٥‬س‪ ٙ‬ز‪٨‬ر‪٨‬ت‬ ‫ا‪ٛ‬بٕ ز‪٧‬ط ز‪ٝ‬ظُ‪ٚٛٞ‬‬ ‫اّ سلطز‪ ٙ‬ا‪ٝ‬ظُ‪ٚٛٞ‬‬ ‫ه‪ ٥ٞ‬هبض ‪٧‬بؿ‪٨‬ص اظآس‪ٚ٨‬‬ ‫ٓئ‪ٔ٨‬ی ‪ٞ٧‬اس‪ ٚ٨‬سبٓس‪ٚ٨‬‬ ‫ٗ‪ٜ‬س‪ ٟ‬ه‪ٞ‬الم ‪ٝ‬ضضز‪ٖ٧‬‬ ‫ض‪٧ٝ‬بالضزا ُعضز‪ٖ٧‬‬ ‫ً‪ٜ‬س‪٨٘٧‬عز‪ ٟ‬هبزبضز‪ٖ٧‬‬ ‫ٓئ‪ ٌٜٚٔ٨‬ا‪ٝ‬زبضز‪ٖ٧‬‬ ‫****‬ ‫(‪244‬شبعردن طىس شعرلر )کتببیىذان سئچیلمیش‬ ‫اوًاع شعر‬ ‫َجبیی در ادبیبت ترکی‬ ‫ازاٗ‪ ٠‬اظ ض٘بض‪ ٟ‬هجْ ‪...ٝ‬‬ ‫عجن س‪ٜ‬ت ً‪ ،ٚ٢‬ػبض‪٨‬ن ‪١‬ب‪ٗ ٥‬ب‪١‬ط‪١ ،‬ط اظ ز‪ٜ‬سُب‪٧ ٟ‬ی ثبض زض‬ ‫ٗدٔس‪ ٦‬حبتط ٗ‪ ٦‬ض‪ٛٞ‬س ‪ ٝ‬زض حض‪ٞ‬ض ٗطزٕ ثب ‪ ٖ١‬ث‪ ٠‬زئِ‪٨‬ط٘‪٠‬‬ ‫ٗ‪ ٦‬پطزاظ‪ٛ‬س ‪ ٝ‬ضطط ٗ‪ًٜٜ ٦‬س ً‪١ ٠‬طًس ثبذت‪ ،‬سبظ ذ‪ٞ‬ز ضا‬ ‫تح‪ ْ٧ٞ‬ز‪١‬س ‪ ٝ‬حت‪ ٦‬اظ پ‪٨‬ط‪ ٥٠‬ػبض‪٨‬و‪ ٦‬زست ثط زاضز‪ .‬زض ا‪ٞٛ ٚ٧‬ع‬ ‫ضؼط ػبض‪٨‬و‪ ٦‬ضُ‪١ ٠‬ب‪ ٥‬ع‪ٜ‬ع ث‪٨‬ص اظ ‪١‬ط ‪ٞٛ‬ع ز‪ِ٧‬ط ز‪٧‬س‪ ٦ٗ ٟ‬ض‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫زض ا‪ٗ ٚ٧‬سبثو‪١ ٠‬ب ث‪٨‬ص تط ػبض‪٨‬ن ‪١‬ب‪ ٦٧‬پ‪٨‬ط‪ٝ‬ظ ٗ‪ ٦‬ض‪ٛٞ‬س ً‪ ٠‬ثت‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬س‬ ‫ثبٓجسا‪ ٠١‬ضؼط ثسبظ‪ٛ‬س ‪ ٝ‬اظ ا‪ٞٛ‬اع ضؼط‪ ٥‬استلبز‪ًٜٜ ٟ‬س‪ .‬زض ا‪ٚ٧‬‬ ‫زئِ‪٨‬ط٘‪١٠‬ب‪ ،‬ػبض‪٨‬ن ‪١‬ب اظ زا‪ٛ‬ص ز‪ ،٦ٜ٧‬ازث‪ ،٦‬تبض‪٧‬ر‪ ،٦‬اسبع‪٨‬ط‪ٝ ٥‬‬ ‫ػٔ٘‪ ٦‬ذ‪ٞ‬ز استلبز‪ًٜٜ ٦ٗ ٟ‬س ‪ ٝ‬زض ‪١‬ط ٗ‪ٞ‬ضز اظ ضه‪٨‬ت ثب سبظ ‪ٝ‬‬ ‫سر‪ ٚ‬پطسص ‪١‬ب‪٘ٛ ٦ٗ ٦٧‬ب‪ٜ٧‬س ‪ ٝ‬ا‪٨ٛ ٝ‬ع ث‪ ٠‬سبظ ‪ ٝ‬سر‪ ٚ‬پبسد‬ ‫ٗ‪٧ُٞ ٦‬س‪ .‬زض تبض‪٧‬د ازث‪٨‬بت ػبض‪٨‬و‪ ٦‬ثطذ‪ ٦‬اظ زئِ‪٨‬ط٘‪١ ٠‬ب ‪ٛ‬ظ‪٨‬ط‬ ‫زئِ‪٨‬ط٘‪٧٠‬طب‪ ٟ‬اس٘بػ‪ XE ْ٨‬ضب‪ ٟ‬اس٘بػ‪ ْ٨‬ثب ػطه ظ‪XE ٦ِٛ‬‬ ‫ػطه ظ‪ ، ٦ِٛ‬ذست‪ ٠‬هبس‪ X E ٖ٨‬ذست‪ ٠‬هبس‪ ٖ٨‬ثب ٓعُ‪٦‬‬ ‫اح٘س ‪ٓ XE‬عُ‪ ٦‬اح٘س ‪ٝ ،‬آ‪ٝ XE ٠‬آ‪ ٠‬ثب ظض‪ِٛ‬بض ‪XE‬‬ ‫ظض‪ِٛ‬بض ‪ ٝ‬ؿ‪٨‬ط‪ ٟ‬ثس‪٨‬بض ٗط‪ٞ٢‬ض‪ٛ‬س‪.‬‬ ‫ٗثبّ زئِ‪٨‬ط٘‪ ٠‬اظ ػبض‪٨‬ن اهجبّ ‪ XE‬ػبض‪٨‬ن اهجبّ" ‪ ٝ‬ػبض‪٨‬ن‬ ‫ػٔ‪ XE ٦‬ػبض‪٨‬ن ػٔ‪: ٦‬‬ ‫سًرغً‪:‬‬ ‫ا‪٠ٛ ٝ‬ز‪٧‬ط ً‪ ٦‬ا‪ٝ‬ت‪ٞ‬ض‪ٛٝ‬سا خ‪ٞ‬ا‪ٛ‬س‪٧‬ط‪،‬‬ ‫ا‪ ٙٝ‬ثئط‪ٜ٨‬س‪ ٟ‬ه‪ٞ‬خبالضزا‪ ٙ‬ا‪ٞٓٝ‬ز‪ٝ‬ض؟‬ ‫ا‪٠ٛ ٝ‬ز‪٧‬ط ً‪ ٦‬ز‪ ٦ٔ٧‬ا‪٧‬ط‪ ،٥‬ساظو ث‪٨‬ط‪،‬‬ ‫‪١‬ب‪ٛ‬س‪ ٦‬زض‪٧‬ب ‪١‬ط زض‪٧‬بزا‪ ٙ‬ز‪ٞٓٝ‬ز‪ٝ‬ض؟‬ ‫خ‪ٞ‬اه‪:‬‬ ‫ا‪ ٝ‬ا‪٧‬س‪٧‬ط ً‪ ٦‬ا‪ٝ‬ت‪ٞ‬ض‪ٛٝ‬سا خ‪ٞ‬ا‪ٛ‬س‪٧‬ط‪،‬‬ ‫ا‪ ٙٝ‬ثئط‪ٜ٨‬س‪ ٟ‬ه‪ٞ‬خبالضزا‪ ٙ‬ا‪ٞٓٝ‬ز‪ٝ‬ض‪،‬‬ ‫ا‪ ٝ‬هٖٔز‪٧‬ط‪ ،‬ز‪ ٦ٔ٧‬ا‪٧‬ط‪ ،٥‬ساظو ث‪٨‬ط‪،‬‬ ‫ػٖٔ زض‪٧‬بس‪١ ٦‬ط زض‪٧‬بزا‪ ٙ‬ز‪ٞٓٝ‬ز‪ٝ‬ض‪.‬‬ ‫‪ -2‬مخمس‬ ‫زض ٗر٘س ‪١‬ط ث‪ٜ‬س پ‪ٜ‬ح ٗصطاع زاضز ‪ُ ٝ‬ب‪ ٦١‬ػبض‪٨‬ن‪١‬ب ‪١‬ط ٗصطاع‬ ‫ضا ز‪ ٝ‬پبض‪ًٜٜ ٦ٗ ٟ‬س ‪ ٦ٗ ٝ‬ذ‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬س‪ُ .‬ب‪ ٦١‬ػبض‪٨‬ن ‪١‬ب ثب اکع‪ٝ‬ز‪ٙ‬‬ ‫ًٔ٘بت ث‪ ٠‬ا‪ ٝ ّٝ‬اذط ٗصطاع‪١‬ب ا‪ ٙ‬ضا ث‪ ٠‬ا‪ٗ َٜ١‬ؼط‪ٝ‬ف ٗرّ٘س‬ ‫ٗ‪ٜ‬غجن ٗ‪٦‬سبظ‪ٛ‬س ‪٦ٗ ٝ‬ذ‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬س‪.‬‬ ‫‪ -3‬بئشلیک‬ ‫ثئطٔ‪٨‬ی ضؼط‪ ٥‬است ؿ‪٨‬ط اظ ٗرّ٘س‪١ .‬ط ٗصطاع ا‪ ٙ‬ز‪٥ ٠ِٜٓ ٝ‬‬ ‫پ‪ٜ‬ح ‪١‬دب‪ ٦٧‬زاضز ‪ ٝ‬س‪ٗ ٠‬صطاع ‪ٛ‬رست ‪١‬ط ث‪ٜ‬س اؿٔت اظ ه‪٨‬س هبک‪٠٨‬‬ ‫اظاز است‪ .‬ثئطٔ‪٨‬ی اظ ٗ‪ٜ‬بست تط‪ ٚ٧‬هبٓت ‪١‬ب‪ ٥‬ضؼط‪ ٥‬ػبض‪٨‬و‪٦‬‬ ‫ثطا‪ٗ ٥‬ضبٗ‪ ٚ٨‬ع‪ٜ‬ع‪ ٥‬است‪ .‬حٌ‪ ٖ٨‬س‪٨‬س اث‪ٞ‬آوبسٖ ‪ٛ‬جبت‪ XE ٦‬س‪٨‬س‬ ‫اث‪ٞ‬آوبسٖ ‪ٛ‬جبت‪ ، ٦‬ضبػط خبز‪ ٝ‬ث‪٨‬ب‪ٝ ٙ‬ال‪٧‬ت اضسجبضا‪XE ٙ‬‬ ‫اضسجبضا‪ ٙ‬زض ػصط کتحؼٔ‪ ٦‬ضب‪ XE ٟ‬کتحؼٔ‪ ٦‬ضب‪ ، ٟ‬ثئطٔ‪٨‬ی ‪١‬ب‪٥‬‬ ‫ع‪ٜ‬ع‪ ٥‬ػبض‪٨‬و‪ ٦‬کطا‪ٝ‬ا‪ ٦ٛ‬زاضز ً‪ ٠‬زض‪٧‬ؾ است ‪ ٠ٛٞ٘ٛ‬ا‪ ٥‬اظ ا‪١ ٙ‬ب زض‬ ‫ا‪ٚ٧‬خب شًط ‪ٛ‬ط‪ٞ‬ز‪:‬‬ ‫ُئت ز‪ٝ‬ال‪ ٙ‬ثبال ذبٕس‪ ٚ‬حٔ‪،٠‬‬ ‫پرت‪ ٠‬ا‪٘ٓٝ‬بؿب ز‪ٞ‬خ سلط ُط‪ٟ‬ى‪.‬‬ ‫ٗطؽ هبف ا‪ٖ١ ٠ٔ٧‬ظثب‪ ٙ‬ا‪ٞٓٝ‬ه‪،‬‬ ‫زُ‪ٝ‬ض‪ٝٝ ٟ‬ضٗبؿب ثبّ ‪ ٝ‬پط ُط‪ٟ‬ى‪.‬‬ ‫***‬ ‫ً‪ ٟٞ‬ػطو‪ُ ،ُْ ٠‬ئت٘‪ ٠‬ث‪٦‬زض‪٧‬ؾ‪،‬‬ ‫ؿ‪ ِّٞ‬ز‪ َٛ‬تی زوض٘‪ ٠‬زآٔط‪.ٟ‬‬ ‫تب ً‪ ٦‬سبٌٓ‪ ٠‬ض‪ ٜٙٞ٘١‬ا‪ٝ‬ال‪،‬‬ ‫ذضطِ ض‪ ٦٘٨ً ٟ‬ضا‪١‬جط ُط‪ٟ‬ى‪.‬‬ ‫***‬ ‫اظ زا‪٨ٛ‬صُ‪ ،ٚٔ٨‬ا‪ ٚٔ٨ُّٝ‬ذ٘‪ٞ‬ش‪،‬‬ ‫ائت٘‪ ٠‬ػبٓ٘‪ ٠‬سطِِّ ػطو‪ ٦‬کبش‪،‬‬ ‫ث‪ٞ‬ضزا ز‪ٝ‬ضٗب ز‪ٞ‬خ ًئر ث‪ٝ ٞ‬ضع‪٠‬ز‪،ٙ‬‬ ‫ث‪ٗ ٞ‬و‪ ٠ٓٞ‬ساظ ٗرتصط ُط‪ٟ‬ى‪.‬‬ ‫ازاٗ‪ ٠‬زاضز‬ صفحه 6 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫پٌجشٌثِ ‪ ۱1‬ذرزاز ‪ 1 * ۱۵۷۱‬شٍئی ‪ 1 * 1۷11‬شی المعسُ‪ * ۱۵۵1‬ظال ظی ٍ زٍم ( اٍتَز ایىیٌجی ایل ) * شوارُ ( ظایی ) ‪۴۴۱۱ :‬‬ ‫تَافک ٍزارت راُ ٍ سازًدگاى برای کاّش‬ ‫ّسیٌِّای ساخت هسکی ًْضت هلی‬ ‫هعاٍى ٍزیر راُ ٍ شْرظازی تا اعالم اییوِ زهداى‬ ‫هدلدی‬ ‫اًتظار ترای ذاًِ زار شسى زر طرح ًْض‬ ‫هعىی از ‪ ۴۷‬ظال تِ ‪ ۴‬ظال واّش یافتِ گف ‪ :‬تدا‬ ‫ظازًسگاى ترای ظاذ ٍاحسّا تا حسالل لیو تِ‬ ‫تَافک رظیسین‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬فت‪ٔ ٝ‬حٕ‪ٛ‬ز ظاز‪ ٜ‬ثرص لبثُ ٔکالحک ک‪ ٝ‬ای اظ‬ ‫‪ٞ‬عی‪ ٝٙ‬سبذت زض ایٗ قطح ثب تس‪ٟ‬کیکالب ثکب٘کىکه‬ ‫ثس‪٘ ٖٚ‬یبظ ث‪ ٝ‬سپطز‪ٌٜ‬صاضی‪ ،‬پطزاذت یکبضا٘ک‪٘ ٝ‬کطخ‬ ‫س‪ٛ‬ز تس‪ٟ‬یالب‪ ،‬ترفیؿ زض ‪ٞ‬عی‪ ٝٙ‬غس‪ٚ‬ض پط‪ٚ‬ا٘‪ٚ ٝ‬‬ ‫ع‪ٛ‬اضؼ ض‪ٟ‬طزاضی ‪٘ ٚ‬یع ا٘طعبثبب ‪ ٘ ٚ‬بْ ٔ‪ٟٙ‬سسه‬ ‫تبٔیٗ ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ضس‪ٔ ۹‬عب‪ٚ ٖٚ‬ظیط ضا‪ ٚ ٜ‬ضک‪ٟ‬کطسکبظی‬ ‫ٌفت‪ ٧‬زض اخطای ایٗ قطح ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬ا٘ت بض زستکطسکه‬ ‫ث‪ٔ ٝ‬سىٗ و‪ ٝ‬زض ضطایف عبزی ثبظاض ثکیکص اظ ‪.۴‬‬ ‫سبَ است‪ ،‬ث‪ ٝ‬حس‪ٚ‬ز ‪ .‬سبَ وکب‪ٞ‬کص ٔکه یکبثکس‪۹‬‬ ‫ٔحٕ‪ٛ‬زظاز‪ٌ ٜ‬فت‪ ٧‬زض لبِت ایٗ قطح ذب٘‪ ٝ‬ثکب ز‪ٚ‬‬ ‫ضىُ ّٔىه ‪ ٚ‬اخبض‪ ٜ‬ثّک‪ٙ‬کس ٔکسب ‪ ٦٦‬سکبِک‪ ٝ‬ثک‪ٝ‬‬ ‫ٔتمبؾیبٖ زاز‪ ٜ‬ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ضس‪۹‬‬ ‫با هدیریت هصرف اهکاى تاهیی برق‬ ‫پایدار ّوِ هشترکاى را فراّن کٌین‬ ‫رشس ‪ 1۰‬زرصسی صازرات زر زٍ هاُ ًرع‬ ‫تراز تجارت ذارجی وشَر هثث شس‬ ‫ثط اسبس أبض اعالْ ضس‪ٌٕ ٜ‬طن‪ ،‬تکب‬ ‫پبیبٖ اضزیج‪ٟ‬کطکت ٔکب‪ ٜ‬أسکبَ اضظش‬ ‫تدبضب ذبضخه وط‪ٛ‬ض ث‪ٔ ۱٣ ٝ‬یّکیکبضز‬ ‫‪ٔ ٣۳۱ ٚ‬یّی‪ ٖٛ‬زالض ضسیس وک‪ ٝ‬سک‪ٟ‬کٓ‬ ‫غبزضاب وبال‪ٞ‬بی ؼیط٘فته ثب ضضس ‪۳٤‬‬ ‫زضغسی ث‪ٔ ٥ ٝ‬یّیبضز ‪ٔ .۱٣ ٚ‬کیکّکیک‪ٖٛ‬‬ ‫زالض ضسیس ‪ ٚ‬تطاظ تکدکبضب ذکبضخکه‬ ‫وط‪ٛ‬ض ‪ٔ ٧۴۱‬یّی‪ ٖٛ‬زالض ٔثجت ضس‪۹‬‬ ‫ٔکبثک خکس‪ َٚ‬أکبضی ٌکٕکطن زض‬ ‫ز‪ٔٚ‬ب‪٘ ٝٞ‬رست سکبَ ‪ٔ ،۱٧۴۱‬کیکعاٖ‬ ‫غبزضاب لکعه وبال‪ٞ‬بی ؼکیکط٘کفکتکه‬ ‫وط‪ٛ‬ض (ث‪ ٝ‬استث‪ٙ‬بی ٘فکت ذکبْ‪٘ ،‬کفکت‬ ‫و‪ٛ‬ض‪٘ ،ٜ‬فت سفیس ‪ٕٞ ٚ‬چک‪ٙ‬کیکٗ ثکس‪ٖٚ‬‬ ‫غبزضاب اظ ٔحُ تدبضب چٕکسا٘که)‪،‬‬ ‫ثبِػ ثط ‪ٞ ۱٤‬عاض ‪ ۱٧ ٚ‬تٗ وبال ث‪ ٝ‬اضظش‬ ‫‪ٞ‬طت ٔیّیبضز ‪ٔ .۱٣ ٚ‬یّی‪ ٖٛ‬زالض ثک‪ٛ‬ز‪ٜ‬‬ ‫است و‪ ٝ‬زض ٔمبیس‪ ٝ‬ثب ٔسب ٔطبث‪ ٝ‬سبَ‬ ‫‪ ،۱٧۴۴‬اـعایص ‪ ۱۹٣‬زضغسی زض ‪ٚ‬ظٖ‬ ‫‪ ۳٤ ٚ‬زضغسی زض اضظش زاضت‪ ٝ‬است‪۹‬‬ ‫ٔیعاٖ ‪ٚ‬اضزاب وطک‪ٛ‬ض زض ز‪ٔ ٚ‬کب‪ٞ‬ک‪ٝ‬‬ ‫٘رست سبَ ٘کیکع ثکب وکب‪ٞ‬طکه ‪۳۹۳٤‬‬ ‫زضغککسی زض ‪ٚ‬ظٖ ‪ ٚ‬اـککعایککص ‪.٧‬‬ ‫زضغسی زض اضظش زض ٔمبیس‪ ٝ‬ثب ٔسب‬ ‫ٔطبث‪ ٝ‬سبَ ‪ ،۱٧۴۴‬ث‪ ٝ‬ضلٓ پ‪ٙ‬ح ‪ٞ‬کعاض ‪ٚ‬‬ ‫‪ ۱٥.‬تٗ ث‪ ٝ‬اضظش ‪ٞ‬طت ٔیّیبضز ‪۱۱. ٚ‬‬ ‫اهعال‪،‬‬ ‫ٔیّی‪ ٖٛ‬زالض ضسیس‪ ٜ‬است‪۹‬‬ ‫وطککک‪ٛ‬ض‪ٞ‬کککبی عکککٕکککس‪ٜ‬‬ ‫غبزضاته‬ ‫قه ز‪ٔ ٚ‬ب‪٘ ٜ‬رسکت سکبَ‬ ‫‪ ،۱٧۴۱‬ثیطتکطیکٗ ٔکیکعاٖ‬ ‫غبزضاب وط‪ٛ‬ض ث‪ٔ ٝ‬مػس‬ ‫وط‪ٛ‬ض چیکٗ ثکب ضلکٓ ‪.‬‬ ‫ٔیّیبضز ‪ٞ ٤.۴ ٚ‬عاض زالض‬ ‫‪ ٚ‬س‪ ۳. ٟٓ‬زضغکسی اظ‬ ‫وککُ اضظش غککبزضاب‪،‬‬ ‫أبضاب ٔتحس‪ ٜ‬عکطثکه ثکب‬ ‫یه ٔیّیبضز ‪ٞ .۴. ٚ‬کعاض‬ ‫زالض ‪ ٚ‬سکک‪ٟ‬ککٓ ‪۱٤۹٣۳‬‬ ‫زضغسی‪ ،‬عطاق ثکب یکه‬ ‫ٔیّیبضز ‪ٔ ۳۱. ٚ‬کیکّکیک‪ٖٛ‬‬ ‫زالض ‪ ٚ‬سکک‪ٟ‬ککٓ ‪۱.۹٧۱‬‬ ‫زضغسی‪ ،‬تطوی‪ ٝ‬ثکب ‪٤٣٣‬‬ ‫ٔیّی‪ ٖٛ‬زالض ‪ ٚ‬س‪ ٦ ٟٓ‬زضغسی ‪ٙٞ ٚ‬کس‬ ‫ثب ‪ٔ .٦۴‬یّکیک‪ ٖٛ‬زالض ‪ ٚ‬سک‪ٟ‬کٓ ‪۳۹٧۱‬‬ ‫زضغسی اظ وُ اضظش‪ ،‬غ‪ٛ‬ضب ٌطـت‪ٝ‬‬ ‫است‪۹‬قه ز‪ٔ ٚ‬ب‪٘ ٜ‬رست سکبَ ‪،۱٧۴۱‬‬ ‫وط‪ٛ‬ض أکبضاب ٔکتکحکس‪ ٜ‬عکطثکه ثکب‬ ‫اذتػبظ ضلٕه ثبِػ ثط ز‪ٔ ٚ‬یّکیکبضز ‪ٚ‬‬ ‫‪ٔ .٧٤‬یّی‪ ٖٛ‬زالض ‪ ٚ‬س‪ٕٟ‬ه زض حکس‪ٚ‬ز‬ ‫‪ .٤۹٣٦‬زضغس اظ وُ اضظش ‪ٚ‬اضزاب‪،‬‬ ‫ًرخ تَرم استاىّا در‬ ‫اردیبْشتهاُ اعالم شد‬ ‫هروس اهار ایراى ًرخ تَرم اظتاىّا را اعالم ورز‬ ‫وِ تر اظاض اى اظتاى ذَزظتاى تا ‪ ۷.۰‬زرصدس‬ ‫ووتریی ٍ ظیعتاى ٍ تلَچعتاى تدا ‪ ۴.۵‬زرصدس‬ ‫تیشتریی ًرخ تَرم هاّاًِ را زر ارزیثْشد هداُ‬ ‫‪ ۱۵۷۱‬زاشتٌس‪.‬‬ ‫زض خبیٍب‪٘ ٜ‬رست قطؾ ٔعبّٔ‪ ٝ‬لکطاض‬ ‫ٌطـت‪ ٝ‬است‪ٕٞ۹‬چ‪ٙ‬یٗ وط‪ٛ‬ض‪ٞ‬بی چیکٗ‬ ‫ثب ز‪ٔ ٚ‬یّیبضز ‪ٔ ۱۱٤ ٚ‬کیکّکیک‪ ٖٛ‬زالض ‪ٚ‬‬ ‫س‪ .٣ ٟٓ‬زضغسی‪ ،‬تکطوکیک‪ ٝ‬ثکب ‪٥٤.‬‬ ‫ٔیّی‪ ٖٛ‬زالض ‪ ٚ‬س‪ ۱۴۹٤٥ ٟٓ‬زضغکسی‪،‬‬ ‫‪ٙٞ‬س ثب ز‪ٔ ٚ‬یّیبضز ‪ٔ ۱۱٤ ٚ‬یّی‪ ٖٛ‬زالض ‪ٚ‬‬ ‫س‪ .٣ ٟٓ‬زضغسی‪ ،‬ـسضاسی‪ ٖٛ‬ض‪ٚ‬سی‪ ٝ‬ثب‬ ‫‪ٔ ۳۱٦‬کیکّکیک‪ ٖٛ‬زالض ‪ ٚ‬سک‪ٟ‬کٓ ‪۳۹٦۳‬‬ ‫لاطعی‬ ‫زر اجرای لاًَى تعْیل صسٍر هجَزّای وعهٍوار‬ ‫ظرٌگَی وویعیَى ٍیصُ جْش ٍ رًٍک تَلیس هجلط‬ ‫گف ‪ :‬زٍل ترای اجرای لاًَى تعدْدیدل صدسٍر‬ ‫هجَزّای وعه ٍوار تا لاطعی ایعتدازگدی ودرزُ‬ ‫اظ ٍ زر صَرت ازاهِ ایی ایعتازگی ٍ فراّن شسى‬ ‫زیرظاذ ّا ٍ ّواٌّگی زظتگاُّا لطعاً هیتَاًین تدِ‬ ‫جایگاُ هٌاظه زظ یاتین‪.‬‬ ‫ظرٌگَی صٌع ترق ضوی تشدریدط طدرح ّدای‬ ‫تشَیمی تاتعتاى اهعال‪ ،‬از هشدتدروداى ذداًدگدی‬ ‫ذَاظ تا تا واّش هصرف ترق‪ ،‬زر وٌار تداهدیدی‬ ‫ًعثی رفاُ ذَز‪ ،‬زهیٌِ تاهیی ترق ظایر هشترواى را‬ ‫ًیس فراّن وٌٌس‪.‬‬ ‫ٔػکفه ضخجه ٔط‪ٟ‬سی ٌفت‪ٔ ٧‬ػطؾ ثه ض‪ٚ‬یک‪ٝ‬‬ ‫ثطق ٔ‪ٙ‬دط ث‪ ٝ‬اـعایکص غک‪ٛ‬ضتکحکسکبه ٔطکتکطن‬ ‫ٔهض‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬زض غ‪ٛ‬ضب ازأ‪ ٝ‬زاضتٗ ایٗ اـکعایکص‪،‬‬ ‫ٔحبسج‪ ٝ‬غ‪ٛ‬ضتحسبه ث‪ ٝ‬ض‪ٚ‬ش اـعایطه پکّکىکب٘که‬ ‫ا٘دبْ ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ضس‪ٔ۹‬سیطعبُٔ ضکطوکت ٔکسیکطیکت‬ ‫ضجى‪ ٝ‬ثطق ایطاٖ اـع‪ٚ‬ز‪ ،٧‬أب ٔ‪ٟ‬کٓ تکط اظ اـکعایکص‬ ‫غ‪ٛ‬ضتحسبه‪ ،‬تبٔیٗ ثطق سبیط ٔطتطوبٖ است وک‪ٝ‬‬ ‫زض تبثستبٖ ثب ت‪ِٛ‬یس حساوثطی ٘یط‪ٌٚ‬ب‪ٜٞ‬ب ‪ ٚ‬ثیطتطیٗ‬ ‫ٔیعاٖ ثبض یب ٔػطؾ ضجى‪ٞٝ‬ب تبٔیٗ ٔهض‪ٛ‬ز؛ ِصا اظ‬ ‫ٔطتطوبٖ ٔهذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ تب ثب چ‪ٙ‬س ضا‪ٞ‬ىبض سبز‪ٔ ٜ‬ب٘ک‪ٙ‬کس‬ ‫استفبز‪٘ ٜ‬ىطزٖ اظ ‪ٚ‬سبیُ ثکطلکه پکط ٔػکطؾ زض‬ ‫سبعبب ا‪ٚ‬ج ٔػطؾ (‪ ۱.‬تب ‪ ،)۱٤‬ذبٔ‪ٛ‬ش وکطزٖ‬ ‫یه و‪ِٛ‬ط اؾبـ‪ ،ٝ‬ت‪ ٙ‬یٓ زٔبی و‪ِٛ‬ط ‪ٞ‬کبی ٌکبظی‬ ‫ض‪ٚ‬ی ‪ ..‬زضخ‪ ٝ‬یب استفبز‪ ٜ‬اظ ز‪ٚ‬ض و‪ٙ‬س و‪ِٛ‬ط اثکه‪،‬‬ ‫زض تبٔیٗ ثطق ‪ٔ ٕٝٞ‬طتکطوکبٖ وطک‪ٛ‬ض ٔطکبضوکت‬ ‫و‪ٙٙ‬س‪۹‬‬ ‫خبرگساری ارن‬ ‫‪www.ark-news.ir‬‬ ‫جای هٌاسب تبلیغ کاال ٍخدهات شوا‬ ‫دربازارایراى ٍدًیا‬ ‫شوارُ تواس‪39244232273:‬‬ ‫اگْی هفمَدی‬ ‫برگ سبس هَتَر سیکلت ًاهی هدل ‪ 77‬بشمومارُ‬ ‫همَتمَر‪:‬‬ ‫پالن‪ 593-21421 :‬شمومارُ‬ ‫مِ‪:‬‬ ‫مٌمم‬ ‫مارُ تمم‬ ‫مومم‬ ‫‪ ٍCE3144325‬شمم‬ ‫‪ NBE***213C7732222‬هفمَد گردیدُ از‬ ‫درجِ اعتبار سالط هی باشد‪5537.‬‬ ‫اّر‪ -‬حاهد گلستاًی‬ ‫م الف ‪ ۴۰۱‬اّر‬ ‫زضغسی اظ وکُ اضظش ‪ٚ‬اضزاب زض‬ ‫خبیٍب‪ ٜ‬ز‪ ْٚ‬تب پ‪ٙ‬دٓ لطاض ٌطـت‪ٙ‬س‪۹‬ث‪ ٝ‬ثکب‬ ‫ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬غبزضاب ‪ٞ‬طت ٔیّیبضز ‪.۱٣ ٚ‬‬ ‫ٔیّی‪ ٖٛ‬زالضی ‪ٚ ٚ‬اضزاب ‪ٞ‬طت ٔیّیبضز‬ ‫‪ٔ ۱۱. ٚ‬یّی‪ ٖٛ‬زالض زض ز‪ٔ ٚ‬ب‪٘ ٜ‬رکسکت‬ ‫أسبَ‪ ،‬غبزضاب اظ ‪ٚ‬اضزاب پکیکطکه‬ ‫ٌطـت ‪ ٚ‬تطاظ تدبضب ذبضوه وطک‪ٛ‬ض‬ ‫ثیص اظ ‪ٔ ٧۴۱‬یّی‪ ٖٛ‬زالض ٔثجت ضس‪۹‬‬ ‫سر‪ٍٛٙ‬ی وٕیسی‪ٚ ٖٛ‬یه‪ ٜ‬خ‪ٟ‬ص ت‪ِٛ‬یس اعالْ وطز؛‬ ‫زٍل‬ ‫ٔحسٗ ظٍ٘‪ ٝٙ‬سر‪ٍٛٙ‬ی وٕیسی‪ٚ ٖٛ‬یکه‪ ٜ‬خک‪ٟ‬کص ‪ٚ‬‬ ‫ض‪٘ٚ‬ک ت‪ِٛ‬یس ٔدّس یکبظز‪ٞ‬کٓ زض ٘طکسکت ثکطضسکه‬ ‫تدبضب ‪ ٚ‬زضس أ‪ٛ‬ذت‪ٞٝ‬بی تػ‪ٛ‬یت لب٘‪ ٖٛ‬تس‪ٟ‬کیکُ‬ ‫غس‪ٚ‬ض ٔد‪ٛ‬ظ‪ٞ‬بی وست‪ٚ‬وبض‪ ،‬ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬کىک‪ ٝ‬قکطاح‬ ‫یه ٔ‪ٛ‬ؾ‪ٛ‬ع ثبیس ثت‪ٛ‬ا٘س ثطای ضا‪ٌ ٜ‬کیکطی اضتکجکبـ‬ ‫ذ‪ٛ‬ثه ثب ٕ٘بی‪ٙ‬سٌبٖ زیٍط ثطلطاض و‪ٙ‬کس‪ ،‬ذکبقکط٘طکبٖ‬ ‫وطز‪ ٧‬اٌط ـٗ ثیبٖ الظْ ثبضس ‪ ٚ‬ثت‪ٛ‬اٖ ٔحکىکٓ اظ اٖ‬ ‫زـبع وطز‪ٔ ،‬هت‪ٛ‬اٖ ضای ثسیبضی ضا ثطای تػ‪ٛ‬یت ثک‪ٝ‬‬ ‫زست ا‪ٚ‬ضز‪۹‬‬ ‫‪ٚ‬ی اظ‪ٟ‬بض زاضت‪ ٧‬لب٘‪ ٖٛ‬تس‪ٟ‬یُ غس‪ٚ‬ض ٔکدک‪ٛ‬ظ‪ٞ‬کبی‬ ‫وست‪ٚ‬وبض ت‪ٟٙ‬ب ٔػ‪ٛ‬ث‪ٝ‬ای ث‪ٛ‬ز و‪ٞ ٝ‬یچ پکیکطک‪ٙ‬ک‪ٟ‬کبزی‬ ‫ثطای اٖ ضای ٘یب‪ٚ‬ضز ‪ ٚ‬ثس‪ ٖٚ‬تؽییط ث‪ٝ‬غ‪ٛ‬ضب وکبٔکُ‬ ‫ٔػ‪ٛ‬ه ضس‪۹‬ظٍ٘‪ ٝٙ‬ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬زض ایٗ لب٘‪ ٖٛ‬ؾٕب٘ت‬ ‫اخطایه زض زاذُ قطح ٔکطح ضس‪ ٜ‬اسکت‪ ،‬تػکطیک‬ ‫وطز‪ ٧‬ایٗ لب٘‪ ٖٛ‬ث‪ٝ‬تبظٌه اثالغ ضس‪ ٚ ٜ‬ثکعکس اظ ‪ٞ‬کط‬ ‫اثالؼه ظٔب٘ه ثطای اؼبظ ضسٕه اخطاه لب٘‪ ٖٛ‬اعکالْ‬ ‫ٔه ض‪ٛ‬ز‪ ،‬ث‪ٕٞ ٝ‬یٗ زِیُ تبو‪ ٖٛٙ‬ترّفه ٌعاضش ٘طس‪ٜ‬‬ ‫است أب پکس اظ اخکطای وکبٔکُ ‪ٞ‬کط تکرکّکفکه‪،‬‬ ‫خطْاٍ٘بضی ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ضس ‪ ٚ‬ثبیس پیٍیطی ض‪ٛ‬ز‪۹‬‬ ‫سر‪ٍٛٙ‬ی وٕیسی‪ٚ ٖٛ‬یه‪ ٜ‬خ‪ٟ‬ص ‪ ٚ‬ض‪٘ٚ‬ک ت‪ِٛ‬یس ثب ثیبٖ‬ ‫ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬زِیُ پیچیس‪ ٜ‬ث‪ٛ‬زٖ ـؿبی وست‪ٚ‬وکبض‪ ،‬ایکٗ‬ ‫لب٘‪٘ ٖٛ‬یع زض اخطا حتٕ ًب ثکب ؾکعکؿ ‪ٞ‬کبیکه ٔک‪ٛ‬اخک‪ٝ‬‬ ‫ٔهض‪ٛ‬ز‪ ،‬تبویس وطز‪ ٧‬تعبضؼ‪ٞ‬بیه ‪ٚ‬خک‪ٛ‬ز زاضز وک‪ٝ‬‬ ‫٘یبظ ث‪ ٝ‬ضـع اٖ زیس‪ٔ ٜ‬هض‪ٛ‬ز تب اخطای اٖ ث‪ ٝ‬سطا٘دبْ‬ ‫ٔ‪ٙ‬بست ثطسس ‪ٟٓٔ ٚ‬تطیٗ ثرص اخطای ایکٗ لکب٘ک‪،ٖٛ‬‬ ‫تفىیه حعابّای تجاری ٍ شرصی اغاز شس‬ ‫ظرٌگَی اجرای لاًَى چه زر تاًده‬ ‫هروسی از اتصال ذَزپرزازّای تواهی‬ ‫تاًه ّای پُرهشتری تِ ظاهاًِ صیاز ذثر‬ ‫زاز ٍ گف ‪ّ :‬ن اوٌَى تدیدش از ‪۵۱‬‬ ‫ّسار ذَزپرزاز ٍ ویَظه تاًدىدی زر‬ ‫وشَر تِ ذسهات ظاهاًِ صیاز هدجدْدس‬ ‫شسُاًس‪.‬‬ ‫أکک‪ٙ‬کک‪٘ ٝ‬ککبزعککّککه ظاز‪ ٜ‬اظکک‪ٟ‬ککبض وککطز‪٧‬‬ ‫ذ‪ٛ‬زپطزاظ‪ٞ‬بی تٕبٔه ثب٘ه ‪ٞ‬بی پُطٔطتطی ث‪ ٝ‬سبٔب٘ک‪ ٝ‬غکیکبز ٔکتکػکُ ضکس٘کس‪،‬‬ ‫ث‪ٌٝ٘ٛٝ‬ای و‪ ٓٞ ٝ‬او‪ ٖٛٙ‬ثبِػ ثط ‪ٞ ٧۱‬عاض ذ‪ٛ‬زپطزاظ ‪ ٚ‬وی‪ٛ‬سه ثب٘ىه زض سطاسط‬ ‫وط‪ٛ‬ض ث‪ ٝ‬ذسٔبب سبٔب٘‪ ٝ‬غیبز ٔد‪ٟ‬ع ضس‪ٜ‬ا٘س‪ٚ۹‬ی اـع‪ٚ‬ز‪ ٧‬ایٗ ثکب٘که ‪ٞ‬کب تکعکساز‬ ‫ذ‪ٛ‬زپطزاظ‪ٞ‬بیه لبثُت‪ٛ‬خ‪ ٚ ٝ‬پطاو‪ٙ‬سٌه ٌستطز‪ٚ ٚ ٜ‬ؾعیت لبثُ لج‪ِٛ‬ه زض سکک‬ ‫وط‪ٛ‬ض زاض٘س‪۹‬سر‪ٍٛٙ‬ی اخطای لب٘‪ ٖٛ‬خسیس چه ٌفت‪ ٧‬اظ ا‪ٚ‬اذط اشضٔب‪ ٜ‬سکبَ‬ ‫ٌصضت‪ ٝ‬ثب٘ه‪ٞ‬ب ث‪ٝ‬تسضیح ذ‪ٛ‬زپطزاظ‪ٞ‬بی ذ‪ٛ‬ز ضا ٔد‪ٟ‬ع ث‪ ٝ‬ثجت‪ ،‬تبییس‪ ،‬ا٘تکمکبَ ‪ٚ‬‬ ‫استعالْ چه وطز‪ ٚ ٜ‬تب و‪ ٖٛٙ‬ثب٘ه‪ٞ‬بی ثعضی ‪ ٚ‬پُطٔطتطی ایٗ أىکبٖ ضا زض‬ ‫ذ‪ٛ‬زپطزاظ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬وی‪ٛ‬سه ‪ٞ‬بی ثب٘ىه ذ‪ٛ‬ز ـطا‪ ٓٞ‬وطز‪ٜ‬ا٘س‪٘۹‬بزعّه ظاز‪ ٜ‬ازأ‪ ٝ‬زاز‪٧‬‬ ‫ثب٘ه ٔطوعی زض ضاستبی تعٕیک ٘ف‪ٛ‬ش ذسٔبب سبٔب٘‪ ٝ‬غیبز زض وط‪ٛ‬ض ‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬یٗ‬ ‫تس‪ٟ‬یُ زستطسه عٕ‪ ْٛ‬ث‪ ٝ‬ایٗ سبٔب٘‪ ٝ‬عال‪ ٜٚ‬ثط زضٌب‪ٜٞ‬بی ثب٘ىه ‪ ٚ‬ثط٘بٔه‪ٞ‬کبی‬ ‫ٔ‪ٛ‬ثبیّه؛ اظ قطیک ثستط پیبٔىه ‪ ٚ ٧۴٧۴٤۴۱٤۴۱‬تد‪ٟ‬یع زضٌب‪ٜٞ‬بی ذ‪ٛ‬زپطزاظ ‪ٚ‬‬ ‫وی‪ٛ‬سه‪ٞ‬بی ثب٘ىه ذسٔبب سبٔب٘‪ ٝ‬غیبز زض اذتیبض ٔطتطیبٖ ضجى‪ ٝ‬ثب٘ىه لکطاض‬ ‫زاز‪ ٜ‬است‪۹‬ث‪ٌ ٝ‬فت‪ٚ ٝ‬ی‪ ،‬زض حبَ حبؾط ذسٔبب سبٔب٘‪ ٝ‬غیبز اظ قطیک ای‪ٙ‬کتکط٘کت‬ ‫ثب٘ه‪ٞ‬ب‪ٕٞ ،‬طا‪ ٜ‬ثب٘ه‪ٞ‬ب‪ ،‬ثط٘بٔه‪ٞ‬بی ٔ‪ٛ‬ثبیّه‪ ،‬ضعت‪ ،‬ثستط پیبٔىه ‪ ٚ‬ذ‪ٛ‬زپطزاظ‬ ‫‪ ٚ‬وی‪ٛ‬سه ثب٘ىه اضائ‪ٔ ٝ‬ه ض‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬ثیطکتکط أکبض ثکجکت ‪ ٚ‬غکس‪ٚ‬ض چکه اظ‬ ‫زضٌب‪ٜٞ‬بی اِىتط‪٘ٚ‬یىه ثب٘ه‪ٞ‬ب و‪ٕٞ ٝ‬بٖ ای‪ٙ‬تط٘ت ثب٘ه‪ٞ‬ب ‪ٕٞ ٚ‬کطا‪ ٜ‬ثکب٘که ‪ٞ‬کب‬ ‫‪ٞ‬ست ضلٓ ٔهذ‪ٛ‬ضز ‪ ٚ‬زض ٔمبْ ز‪ ْٚ‬ثط٘بٔه‪ٞ‬بی ٔ‪ٛ‬ثبیّه ٔ‪ٛ‬ضزت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬زاض٘کسٌکبٖ‬ ‫زست‪ٝ‬چه لطاض ٌطـت‪ٝ‬ا٘س‪۹‬‬ ‫رٍزًاهِ ارن‬ ‫اگْی تحسیس حسٍز اذتصاصی از ترش ‪ 1۷‬تثریس‬ ‫‪۱۴٧0٧0٥٣٥-۱٧۴۱0.0۱.‬‬ ‫٘ ط ثط ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ضطساً٘ یه لکع‪ ٝ‬ثبغ ٔفط‪ٚ‬ظ‪ ٜ‬اظ پالن ‪ -۱٧٥‬اغّه ‪ ٚ‬ثطکٕکبض‪٦۴ ٜ‬‬ ‫ـطعه ‪ٚ‬الع زض لطی‪ ٝ‬ل‪ٛ‬ضضکبلکّک‪ ٛ‬ثکرکص ‪ -.۴‬تکجکطیکع ثک‪ ٝ‬اسکتک‪ٙ‬کبز ضای ضکٕکبض‪٧ٜ‬‬ ‫‪ٛٔ۱۴۴۱۴.٧٦‬ضذ‪ٞ ۱٧۴۴0۱۴0.٤ ٧ٝ‬یبب لب٘‪ ٖٛ‬تعییٗ تىّیؿ ٔستمط زض ثجت ا‪ٞ‬ط ‪ ٚ‬ثک‪ٝ‬‬ ‫والس‪ٞ ٧ٝ‬ک‪ ٦٦0٣٣۱‬ث‪٘ ٝ‬بْ سّیٓ اثطا‪ٞ‬یٕه ـطظ٘س‪ ٧‬ـطٔبٖ تبئیس ٔبِىیت ضس‪ ٚ ٜ‬تکحکسیکس‬ ‫حس‪ٚ‬ز اٖ تبو‪ ٖٛٙ‬ث‪ ٝ‬عُٕ ٘یبٔس‪ ٜ‬است‪ِ ۹‬صا ث‪ ٝ‬است‪ٙ‬بز تجػط‪ٔ ٜ‬بز‪ ۱۳ ٜ‬لب٘‪ٔ ٚ ٖٛ‬بز‪۱۳ ٜ‬‬ ‫ائیٗ ٘بٔ‪ ٝ‬لب٘‪ ٖٛ‬تعییٗ تىّیؿ ‪ٚ‬ؾعیت ثجته اضاؾه ‪ ٚ‬سبذتٕب٘‪ٟ‬بی ـبلس س‪ٙ‬س ضسکٕکه‬ ‫تحسیس حس‪ٚ‬ز پالن ـ‪ٛ‬ق زض ض‪ٚ‬ظ ض‪ٙ‬ج‪ٛٔ ٝ‬ضذ‪ ۱٧۴۱0٧0۱٥ ٧ٝ‬سبعت ‪ ۱۴‬غج ضکط‪ٚ‬ع‬ ‫‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬عُٕ ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س أس‪ِ۹‬صا ثسی‪ٛٙ‬سیّ‪ ٝ‬ث‪ٔ ٝ‬بِىیٗ ٔدب‪ٚ‬ض اذکبض ٔیط‪ٛ‬ز وک‪ ٝ‬زض ٔک‪ٛ‬عکس‬ ‫ٔمطض زض ٔحُ ‪ٚ‬ل‪ٛ‬ع ّٔه حبؾط تب قجک ٔمطضاب ٘سجت ث‪ ٝ‬تحسیس حس‪ٚ‬ز پالن ـ‪ٛ‬ق‬ ‫الساْ ض‪ٛ‬ز ‪ٔ ٚ‬سب اعتطاؼ ث‪ ٝ‬ایٗ اٌ‪ٟ‬ه ثطاثط ٔبز‪ .۴ ٜ‬لب٘‪ ٖٛ‬ثجت تکب سکه ض‪ٚ‬ظ اظ‬ ‫تبضید ت‪ ٙ‬یٓ غ‪ٛ‬ضتٕدّس تحسیس حس‪ٚ‬ز ٔه ثبضس‪ ۹‬ثطاثط ٔبز‪ ٥٣ ٜ‬ائیٗ ٘بٔ‪ ٝ‬لب٘‪ ٖٛ‬ثجت‬ ‫ٔعتطؼ ثبیس ظطؾ ٔسب یه ٔب‪ ٜ‬اظ تبضید تسّکیکٓ اعکتکطاؼ ثک‪ٔ ٝ‬کطخکع ثکجکتکه‪،‬‬ ‫زازذ‪ٛ‬است ث‪ٔ ٝ‬طخع شیػالح لؿبئه تمسیٓ ٕ٘بیس‪ ۹‬زض ؼیط ای‪ٙ‬ػ‪ٛ‬ضب ٔتمبؾه ثجت یب‬ ‫ٕ٘بی‪ٙ‬س‪ ٜ‬لب٘‪٘ٛ‬ه ‪ٚ‬ی ٔه ت‪ٛ‬ا٘س ث‪ ٝ‬زازٌب‪ٔ ٜ‬طث‪ٛ‬ق‪ٔ ٝ‬طاخعک‪ٌ ٚ ٝ‬ک‪ٛ‬ا‪ٞ‬که عکسْ تکمکسیکٓ‬ ‫زازذ‪ٛ‬است ضا زضیبـت ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬ازاض‪ ٜ‬ثجت تسّیٓ ٕ٘بیس زض ای‪ٙ‬ػ‪ٛ‬ضب ازاض‪ ٜ‬ثکجکت ثکس‪ٖٚ‬‬ ‫ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬اعتطاؼ ٔعتطؼ عّٕیبب ثجته ضا ثب ضعبیت ٔمطضاب ازأ‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س زاز‪۹‬‬ ‫‪ *15۴1‬تارید اًتشار‪۱۵۷۱5۷15۱1 :‬‬ ‫رئیط ثث اظٌاز ٍ اهالن اّر‪ -‬اتراّین ًَری‬ ‫‪ٚ‬ظیط وبض‪٧‬‬ ‫جْش ووی ٍ ویفی هْارت راُ ترٍىرف‬ ‫‪ٚ‬ظیط تعب‪ ،ٖٚ‬وبض ‪ ٚ‬ضـب‪ ٜ‬اختٕبعه ٌفت‪ ٧‬أط‪ٚ‬ظ‬ ‫خ‪ٟ‬ص وٕه ‪ ٚ‬ویفه زض أ‪ٛ‬ظش ‪ٞ‬بی ٔ‪ٟ‬بضته‬ ‫ٔ‪ٕٟ‬تطیٗ ضا‪ ٜ‬ثطای ثکط‪ ٖٚ‬ضـکت اظ ٔکعکؿکُ‬ ‫ثیىبضی زض وط‪ٛ‬ض است‪۹‬‬ ‫حدت اهلل عجسإِّىه زض ‪ٞ‬کٕکبیکص ٔکسیکطاٖ‬ ‫ستبزی ‪ ٚ‬استب٘ه سبظٔبٖ أ‪ٛ‬ظش ـ‪ٙ‬ه ‪ ٚ‬حطـک‪ٝ‬‬ ‫ای وط‪ٛ‬ضو‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬غ‪ٛ‬ضب ‪ٚ‬ثی‪ٙ‬بضی حؿ‪ٛ‬ض زاضت‬ ‫‪ٚ ،‬ظاضب تعب‪ ، ٖٚ‬وبض ‪ ٚ‬ضـب‪ ٜ‬اختٕبعه چک‪ٟ‬کبض‬ ‫ضوٗ اغّه ضبُٔ اضتؽبَ‪ ،‬ای‪ٙ‬س‪ٍ٘ ٜ‬طی ‪ ،‬ضـکب‪ٜ‬‬ ‫ا‪ٞ‬تٕبْ ز‪ِٚ‬ت است‪ٚ۹‬ی تبویس وکطز‪ ٧‬ز‪ِٚ‬کت ثکطای‬ ‫اخطای ایٗ لب٘‪ ٖٛ‬ثب لبقعیت ایستبزٌه وطز‪ ٜ‬است ‪ٚ‬‬ ‫زض غ‪ٛ‬ضب ازأ‪ ٝ‬ایٗ ایسکتکبزٌکه ‪ ٚ‬ـکطا‪ٞ‬کٓ ضکسٖ‬ ‫ظیطسبذت‪ٞ‬ب ‪ٕٞ ٚ‬ب‪ٍٙٞ‬ه زستٍب‪ٜٞ‬ب لکعبً ٔهت‪ٛ‬ا٘یٓ ث‪ٝ‬‬ ‫خبیٍب‪ٙٔ ٜ‬بست زستیبثیٓ‪۹‬‬ ‫ٔطتؿه ظٔب٘یبٖ ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬تب ٔ‪ٛ‬ؾ‪ٛ‬عه تجسیکُ ثک‪ٝ‬‬ ‫ٔسئّ‪ ٝ‬اغّه خبٔع‪٘ ٝ‬ط‪ٛ‬ز‪ٛٔ ،‬ضزت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬لطاض ٕ٘ه ٌیطز‪،‬‬ ‫اظ‪ٟ‬بض زاضت‪ ٧‬ظٔب٘ه و‪ٛٔ ٝ‬ؾ‪ٛ‬عه زض غکسض اذکجکبض‬ ‫لطاض ٌطـت ث‪ٔ ٝ‬ع‪ٙ‬بی اؼبظ تؽییط ‪ ٚ‬اغالح زض ٔسکیکط‬ ‫است‪۹‬‬ ‫‪ٚ‬ی اـع‪ٚ‬ز‪ ٧‬اٌط تس‪ٟ‬یُ غس‪ٚ‬ض ٔد‪ٛ‬ظ‪ٞ‬بی وست‪ٚ‬وبض‬ ‫ث‪ٛٔ ٝ‬ؾ‪ٛ‬ع اغّه تجسیُ ٕ٘ه ضس‪٘ ،‬کٕکه تک‪ٛ‬ا٘سکتکیکٓ‬ ‫ٔػ‪ٛ‬ث‪ ٝ‬الظْ ضا ث‪ ٝ‬لب٘‪ ٖٛ‬تجسیُ و‪ٙ‬یٓ‪ ،‬ایٗ ٔ‪ٛ‬ؾ‪ٛ‬ع ثک‪ٝ‬‬ ‫خبیٍب‪ٞ‬ه ضسیس و‪ ٝ‬وٕپیٗ‪ٞ‬بیه ثطای اٖ تطىیُ ضس‬ ‫‪ ٚ‬زض حبَ حبؾط ٘یع عس‪ٜ‬ای پیٍیط اخطای اٖ ‪ٞ‬ست‪ٙ‬س‪۹‬‬ ‫ظٔب٘یبٖ تبویس وطز‪ ٧‬یىه اظ ضا‪ٜٞ‬بی ٔ‪ٛ‬ؾ‪ٛ‬عسبظی ‪ٚ‬‬ ‫تجسیُ اٖ ث‪ٔ ٝ‬سئّ‪ ٝ‬ض‪ٚ‬ظ‪ ،‬ت‪ٛ‬سف ا٘سیطىس‪ٜٞ‬ب ضکىکُ‬ ‫ٔه ٌیطز ث‪ ٝ‬ایٗ غ‪ٛ‬ضب و‪ ٝ‬تٕطوع ثط اٖ ایدبز و‪ٙٙ‬س‬ ‫‪ ٚ‬اظ قطیک اضتجبـ ثب ازْ‪ٞ‬بی ٔرتّؿ اٖ ضا ٔکککطح‬ ‫و‪ٙٙ‬س‪۹‬‬ ‫ضئیس ٔطوع ت‪ ٙ‬یٓ ٔمطضاب سبظٔبٖ أ‪ٛ‬ض ٔبِیبته ‪٧‬‬ ‫ذَزپرزازّای تواهی تاًهّای پُرهشتری‬ ‫تِ ظاهاًِ صیاز هتصل شسًس‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪7‬‬ ‫ضئیس ٔطوع ت‪ ٙ‬یٓ ٔمطضاب سبظٔبٖ‬ ‫أ‪ٛ‬ض ٔبِیبته اظ اؼکبظ تکفکىکیکه‬ ‫حسبه ‪ٞ‬بی تدبضی ‪ ٚ‬ضرػه ذجط‬ ‫زاز ‪ٌ ٚ‬فت‪ٔ ٧‬وزیبٖ ٔکبِکیکبتکه زض‬ ‫ظٔبٖ اضائ‪ ٝ‬اظ‪ٟ‬بض٘بٔ‪ٔ ٝ‬بِیبتکه ثکبیکس‬ ‫ضٕبض‪ ٜ‬ضجبی حسکبه ٔکطتکجکف ثک‪ٝ‬‬ ‫ـعبِیت تدبضی ذ‪ٛ‬ز ضا اعالْ و‪ٙٙ‬س‪۹‬‬ ‫ٔحٕس ثطظٌطی ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ض‪٘ٚ‬کس‬ ‫اخطایه تکفکىکیکه حسکبه ‪ٞ‬کبی‬ ‫تدبضی ‪ ٚ‬ضرػه اؼبظ ضس‪ ٜ‬است‪،‬‬ ‫اظ‪ٟ‬بض وطز‪ ٧‬او‪ٔ ٖٛٙ‬وزیب٘ه و‪ٔ ٝ‬هذ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬س اظ‪ٟ‬بض٘بٔ‪ٔ ٝ‬بِیبته پط و‪ٙٙ‬س‪ ،‬ثبیس زض ـکطْ‬ ‫ٔطث‪ٛ‬ق‪ ٝ‬ضٕبض‪ ٜ‬ضجبی حسبه ٔطتجف ث‪ ٝ‬ـعبِیت تدبضی ضا ٘یکع اعکالْ وک‪ٙ‬ک‪ٙ‬کس‪ ۹‬ایکٗ‬ ‫ٔ‪ٛ‬ؾ‪ٛ‬ع اظ ذطزازٔب‪ ٜ‬و‪ ٝ‬سبظٔبٖ أ‪ٛ‬ض ٔبِیبته ٘سجت ث‪ ٝ‬زضیبـت اظ‪ٟ‬کبض٘کبٔک‪ ٝ‬الکساْ‬ ‫وطز‪ ،ٜ‬اخطا ضس‪ ٜ‬است ‪ٔ ٚ‬وزیبٖ ثبیس ثطای ‪ٞ‬ط ـعبِیت تدبضی ذ‪ٛ‬ز حسالکُ یکه‬ ‫ضٕبض‪ ٜ‬حسبه اعالْ و‪ٙٙ‬س‪۹‬ایٗ ٔمبْ ٔسئ‪ َٛ‬زض سبظٔبٖ أ‪ٛ‬ض ٔبِیبته ٌکفکت‪ ٧‬اٌکط‬ ‫حسبه تدبضی ثیطتطی ‪ ٓٞ‬زاضت‪ ٝ‬ثبضس‪ ،‬ثبیس اعالْ و‪ٙ‬س‪ ۹‬زض ایٗ ظٔکیک‪ٙ‬ک‪ ،ٝ‬اظ ٘ک کط‬ ‫سیستٕه ٘یع ثطضسه‪ٞ‬ب ا٘دبْ ٔهض‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬پس اظ تبییس ثب٘ه‪ ،‬اٖ حسبه ثک‪ ٝ‬عک‪ٙ‬ک‪ٛ‬اٖ‬ ‫حسبه تدبضی ـطز ِحبل ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬پط‪٘ٚ‬س‪ٔ ٜ‬بِیبته اٖ اِػبق ٔهض‪ٛ‬ز‪ ۹‬زض غ‪ٛ‬ضته وک‪ٝ‬‬ ‫ایٗ اـطاز حسبه تدبضی ذ‪ٛ‬ز ضا ث‪ ٝ‬سبظٔبٖ أ‪ٛ‬ض ٔبِیبته اعالْ ٘کىک‪ٙ‬ک‪ٙ‬کس‪ ،‬ثکب٘که‬ ‫ٔطوعی ثب پبیص تطاو‪ٙ‬ص‪ٞ‬بی ٔطى‪ٛ‬ن حسبه‪ٞ‬ب‪ ،‬اقالعبب ٔطث‪ٛ‬ق‪ ٝ‬ضا زض اذتیکبض‬ ‫سبظٔبٖ ٔهٌصاضز‪ٚ۹‬ی اـع‪ٚ‬ز‪ ٧‬حسبه‪ٞ‬بی ؼیطتدبضی یب ضرػه ٘یکع ثک‪ ٝ‬غک‪ٛ‬ضب‬ ‫ٔت‪ٙ‬ب‪ٚ‬ه اظ س‪ٛ‬ی ثب٘ه‪ٞ‬ب ٔ‪ٛ‬ضز پبیص لطاض ٔهٌیطز ‪ ٚ‬ایٗ پبیص ثب اِکٍک‪ٛ‬ضیکتکٓ ‪ٚ‬‬ ‫ٔعیبض‪ٞ‬بی ٔرتّفه چ‪ ٖٛ‬تعساز‪ٔ ،‬جّػ‪ ،‬ت‪ٙ‬بست ـعبِیت ضؽّه غکبحکت حسکبه ثکب‬ ‫‪ٚ‬اضیعی‪ٞ‬ب ‪ ۹۹۹ ٚ‬غ‪ٛ‬ضب ٔهٌیطز أب یىه اظ ضبذع‪ٞ‬بی ٔ‪ ٟٓ‬زض ایٗ ظٔی‪ ،ٝٙ‬تعساز‬ ‫‪ٚ‬اضیعی ‪ٞ‬بست و‪ ٝ‬پس اظ ثطضسه ثب٘ه‪ ،‬زض غک‪ٛ‬ضب تکبیکیکس ٔطکىک‪ٛ‬ن ثک‪ٛ‬زٖ‬ ‫‪ٚ‬اضیعی‪ٞ‬ب ث‪ ٝ‬سبظٔبٖ أ‪ٛ‬ض ٔبِیبته اعالْ ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ضس‪۹‬‬ ‫از هعضل تیىاری اظ‬ ‫‪ ٚ‬غیب٘ت اظ أ‪ٛ‬اَ ٔطزْ ضا زست‪ٛ‬ض وبض زاضز و‪ٝ‬‬ ‫ٔت‪ِٛ‬ه اضتؽبَ ضا سبظٔبٖ أ‪ٛ‬ظش ـ‪ٙ‬ه ‪ ٚ‬حکطـک‪ٝ‬‬ ‫ای وط‪ٛ‬ض ٔه زا٘یٓ‪ٚ۹‬ی ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ٔ ٝ‬ک‪ٟ‬کبضب‬ ‫ٔ‪ٕٟ‬تطیٗ ع‪ٙ‬ػط اضتؽبَ پبیساض است‪ ،‬تػکطیک‬ ‫وطز‪ ٧‬خ‪ٟ‬ص ٔ‪ٟ‬بضب زض ‪ .‬ثعس وٕه ‪ ٚ‬وکیکفکه‬ ‫٘یبظ أط‪ٚ‬ظ ثبظاض وبض ‪ ٚ‬ثط‪ ٖٚ‬ضـت اظ ٔکعکؿکُ‬ ‫ثیىبضی است؛ ‪ٔ .‬م‪ ِٝٛ‬ـط‪ ًٙٞ‬وبض ‪ٟٔ ٚ‬کبضب‬ ‫اظ ا‪ٕٞ‬یت ثسیبض ظیبزی ثطذک‪ٛ‬ضزاض اسکت وک‪ٝ‬‬ ‫ٔ‪ٟ‬بضب ‪ٌ ٚ‬ستطش ـط‪ ًٙٞ‬اٖ زض خبٔکعک‪ ٝ‬ثکط‬ ‫ع‪ٟ‬س‪ ٜ‬سبظٔبٖ أ‪ٛ‬ظش ـ‪ٙ‬ه ‪ ٚ‬حطـ‪ ٝ‬ای وطک‪ٛ‬ض‬ ‫است و‪ ٝ‬ثب تأیٗ ٘یط‪ٚ‬ی وبض ٔب‪ٞ‬ط ٔه ت‪ٛ‬اٖ ثک‪ٝ‬‬ ‫ایٗ ٔ‪ ٟٓ‬زست یبـت‪ٚ۹‬ی ٔ‪ٟ‬بضب أک‪ٛ‬ظی زض‬ ‫ٔحیف وبض ‪ٚ‬العه ضا ثب ‪ٞ‬سؾ ایدبز اضتؽبَ‪ ،‬اظ‬ ‫تاویساب ض‪ٞ‬جط ٔع ٓ ا٘ماله ثطضٕطز ‪ ٚ‬اـکع‪ٚ‬ز‪٧‬‬ ‫تحمک ایٗ ٔ‪ٛٔ ،ٟٓ‬خت ذطک‪ٙ‬ک‪ٛ‬زی ٔکعک کٓ‬ ‫ِ‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ضس‪ ۹‬عجسإِّىه ٔ‪ٕٟ‬تکطیکٗ عکبٔکُ‬ ‫ثیىبضی زض خبٔع‪ ٝ‬ضا وٕج‪ٛ‬ز ٘یط‪ٚ‬ی ٔب‪ٞ‬ط ع‪ٛٙ‬اٖ‬ ‫وطز ‪ٌ ٚ‬فت‪ ٧‬ضـع ایٗ چبِص ٔت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬سکبظٔکبٖ‬ ‫أ‪ٛ‬ظش ـ‪ٙ‬ه ‪ ٚ‬حطـ‪ ٝ‬ای وط‪ٛ‬ض است ‪ ٚ‬تبو‪ٖٛٙ‬‬ ‫ایٗ سبظٔبٖ ـعبِیت ‪ٞ‬بی لبثُ لج‪ِٛ‬ه اظ خکّٕک‪ٝ‬‬ ‫اعکبی ٔد‪ٛ‬ظ س‪ ٝ‬ض‪ٚ‬ظ‪ ٜ‬أ‪ٛ‬ظضٍب‪ٞ ٜ‬بی ـ‪ٙ‬ه ‪ٚ‬‬ ‫حطـ‪ ٝ‬ای اظاز‪ ،‬ضا‪ ٜ‬ا٘کساظی ٔکطاوکع خک‪ٛ‬اض‬ ‫وبضٌب‪ٞ‬ه ‪ ٚ‬تعبُٔ ثب اغ‪ٙ‬بؾ زاضت‪ ٝ‬است‪ٚ۹‬ظیکط‬ ‫تعب‪ ،ٖٚ‬وبض ‪ ٚ‬ضـب‪ ٜ‬اختٕبعه ثب اضبض‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ا‪ٕٞ‬یکت‬ ‫ضا‪ٞ‬جطزی أ‪ٛ‬ظش ‪ٞ‬بی ٔ‪ٟ‬بضته زا٘طٍکب‪ٞ‬که ‪ٚ‬‬ ‫اوبزٔیه ٌفت ‪ ٓٞ ٧‬اـعایه زستٍکب‪ٞ ٜ‬کبی‬ ‫اخطایه ث‪ٚ ٝ‬یه‪ ٜ‬زا٘طٍب‪ٞ ٜ‬بی ـ‪ٙ‬ه ‪ ٚ‬زا٘طکٍکب‪ٜ‬‬ ‫اظاز اسالٔه ثبیس ٔحمک ض‪ٛ‬ز‪۹‬‬ ‫‪ٚ‬ی ثیبٖ زاضت‪ٔ ٧‬طبؼُ ای‪ٙ‬س‪ ٚ ٜ‬ای‪ٙ‬س‪ ٜ‬په‪ٞٚ‬که‬ ‫ٔطبؼُ ثب تىی‪ ٝ‬ثط أ‪ٛ‬ظش ‪ٞ‬بی زا٘ص ث‪ٙ‬یبٖ اظ‬ ‫زیٍط ٔ‪ٛ‬اضزی است وک‪ ٝ‬ثکبیکس زض ا‪ِٚ‬ک‪ٛ‬یکت‬ ‫سبظٔبٖ أ‪ٛ‬ظش ـ‪ٙ‬ه ‪ ٚ‬حطـ‪ ٝ‬ای وط‪ٛ‬ض ثبضس‪۹‬‬ ‫عجسإِّىه ت‪ٛ‬سع‪ٔ ٝ‬طبؼُ ذبٍ٘ه‪ ،‬پطتیکجکب٘که‬ ‫ٔبِه ‪ ٚ‬ثبظاض یبثه ثطای ٔحػک‪ٛ‬الب اٖ ضا اظ‬ ‫زیٍط ٔ‪ٛ‬اضزی ثطضٕطز و‪٘ ٝ‬یبظ ٔجطْ ث‪ٟٔ ٝ‬کبضب‬ ‫أ‪ٛ‬ظی زاضز ‪ٞ ٚ‬سایت ایٗ ٌط‪ٔ ٜٚ‬ربقت ‪ٞ‬کٓ‬ ‫ٔستمیٕبً ثط ع‪ٟ‬س‪ ٜ‬سبظٔبٖ أ‪ٛ‬ظش ـ‪ٙ‬ه ‪ ٚ‬حطـک‪ٝ‬‬ ‫ای وط‪ٛ‬ض است‪۹‬‬ ‫ٔطوع أبض ٘طخ ت‪ٛ‬ضْ اضزیج‪ٟ‬طت ٔب‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬تفىیکه‬ ‫استبٖ‪ٞ‬ب ضا اعالْ وطز و‪ ٝ‬زض ایٗ ٔب‪٘ ٜ‬طخ تک‪ٛ‬ضْ‬ ‫٘مک‪ٝ‬ث‪٘ٝ‬مک‪ ٝ‬ثطای ذب٘‪ٛ‬اض‪ٞ‬بی وط‪ٛ‬ض ‪ ۳٦۹۳‬زضغس‬ ‫است‪۹‬ثیطتطیٗ ٘طخ ت‪ٛ‬ضْ ٘مک‪ٝ‬ث‪٘ٝ‬مک‪ٔ ٝ‬طثک‪ٛ‬ـ ثک‪ٝ‬‬ ‫استبٖ ٔبظ٘سضاٖ ثب ‪ ٧.۹٤‬زضغس ‪ ٚ‬وٕکتکطیکٗ اٖ‬ ‫ٔطث‪ٛ‬ـ ث‪ ٝ‬استبٖ سیستبٖ ‪ ٚ‬ثّ‪ٛ‬چستکبٖ ثکب ‪۳.۹٣‬‬ ‫زضغس است‪٘۹‬طخ ت‪ٛ‬ضْ ز‪ٚ‬اظز‪ٜٔ‬ب‪ٙٔ ٝٞ‬کتک‪ٟ‬که ثک‪ٝ‬‬ ‫اضزیج‪ٟ‬طتٔب‪ ۱٧۴۱ ٜ‬ثطای ذب٘‪ٛ‬اض‪ٞ‬بی وط‪ٛ‬ض ثک‪ٝ‬‬ ‫عسز ‪ ۳٥۹٤‬زضغس ضسیس‪۹‬ثیطکتکطیکٗ ٘کطخ تک‪ٛ‬ضْ‬ ‫ز‪ٚ‬اظز‪ٔ ٜ‬ب‪ٔ ٝٞ‬طث‪ٛ‬ـ ث‪ ٝ‬استکبٖ وک‪ٟ‬کٍکیکّک‪ٛ‬یک‪ٚ ٝ‬‬ ‫ث‪ٛ‬یطاحٕس ثب ‪ ٧٣۹٤‬زضغس ‪ ٚ‬وٕتطیٗ اٖ ٔطثک‪ٛ‬ـ‬ ‫ث‪ ٝ‬استبٖ سیستبٖ ‪ ٚ‬ثّ‪ٛ‬چستبٖ ‪ ۳۳۹٣‬زضغس است‪۹‬‬ ‫زض اضزیج‪ٟ‬طتٔب‪ ۱٧۴۱ ٜ‬ثیطکتکطیکٗ ٘کطخ تک‪ٛ‬ضْ‬ ‫ٔب‪ٞ‬ب٘‪ ٝ‬ذب٘‪ٛ‬اض‪ٞ‬بی ض‪ٟ‬طی ٔکطثک‪ٛ‬ـ ثک‪ ٝ‬اسکتکبٖ‬ ‫سیستبٖ ‪ ٚ‬ثّ‪ٛ‬چستبٖ ثب ‪ .۹٥‬زضغس ‪ ٚ‬وکٕکتکطیکٗ‬ ‫٘طخ ت‪ٛ‬ضْ ٔب‪ٞ‬ب٘‪ٔ ٝ‬طث‪ٛ‬ـ ث‪ ٝ‬استبٖ ذ‪ٛ‬ظسکتکبٖ ثکب‬ ‫‪۴۹٦‬زضغس است‪٘ ۹‬طخ ت‪ٛ‬ضْ ٘مک‪ ٝ‬ث‪٘ ٝ‬مکک‪ ٝ‬ثکطای‬ ‫ذب٘‪ٛ‬اض‪ٞ‬بی ض‪ٟ‬طی وط‪ٛ‬ض ‪ ۳٦۹.‬زضغکس اسکت‪۹‬‬ ‫ثیطتطیٗ ٘طخ ت‪ٛ‬ضْ ٘مک‪ٝ‬ث‪٘ ٝ‬کمککک‪ ٝ‬ذکب٘ک‪ٛ‬اض‪ٞ‬کبی‬ ‫ض‪ٟ‬طی ٔطث‪ٛ‬ـ ث‪ ٝ‬استبٖ ٔبظ٘سضاٖ ثب ‪ ٧.۹۱‬زضغس‬ ‫‪ ٚ‬وٕتطیٗ اٖ ٔطث‪ٛ‬ـ ث‪ ٝ‬استبٖ‪ٞ‬بی ذ‪ٛ‬ظستبٖ ‪ٚ‬‬ ‫سیستبٖ ‪ ٚ‬ثّ‪ٛ‬چستبٖ ثب ‪ ۳۳۹.‬زضغس است‪۹‬‬ ‫٘طخ ت‪ٛ‬ضْ ز‪ٚ‬اظز‪ٔ ٜ‬ب‪ٙٔ ٝٞ‬ت‪ٟ‬ه ث‪ ٝ‬اضزیج‪ٟ‬طکت ٔکب‪ٜ‬‬ ‫‪ ۱٧۴۱‬ثطای ذب٘‪ٛ‬اض‪ٞ‬بی ض‪ٟ‬طی ثک‪ ٝ‬عکسز ‪۳٥۹۳‬‬ ‫زضغس ضسیس‪ ۹‬ثیطتطیٗ ٘طخ ت‪ٛ‬ضْ ز‪ٚ‬اظز‪ٔ ٜ‬کب‪ٞ‬ک‪ٝ‬‬ ‫ٔطث‪ٛ‬ـ ث‪ ٝ‬استبٖ و‪ٍٟ‬یّ‪ٛ‬ی‪ ٚ ٝ‬ثک‪ٛ‬یکطاحکٕکس ‪٧.‬‬ ‫زضغس ‪ ٚ‬وٕتطیٗ اٖ ٔطث‪ٛ‬ـ ث‪ ٝ‬استبٖ سیستکبٖ‬ ‫‪ ٚ‬ثککّکک‪ٛ‬چسککتککبٖ ثککب ‪ ۳۳۹.‬زضغککس اسککت‪۹‬زض‬ ‫اضزیج‪ٟ‬طتٔب‪ ۱٧۴۱ ٜ‬ثیطتطیٗ ٘طخ ت‪ٛ‬ضْ ٔکب‪ٞ‬کب٘ک‪ٝ‬‬ ‫ذب٘‪ٛ‬اض‪ٞ‬بی ض‪ٚ‬ستبیه ٔطث‪ٛ‬ـ ث‪ ٝ‬استبٖ ‪ٞ‬طٔعٌکبٖ‬ ‫ثب ‪ ٦۹.‬زضغس ‪ ٚ‬وٕتطیٗ ٘طخ ت‪ٛ‬ضْ ٔب‪ٞ‬ب٘‪ٔ ٝ‬طث‪ٛ‬ـ‬ ‫ث‪ ٝ‬استبٖ ظ٘دبٖ ثب ‪ -۱۹۳‬زضغکس اسکت‪ ۹‬زضغکس‬ ‫تؽییط ضبذع وُ ٘سجت ث‪ٔ ٝ‬ب‪ٔ ٜ‬طبث‪ ٝ‬سبَ لکجکُ‬ ‫(ت‪ٛ‬ضْ ٘مک‪ٝ‬ث‪٘ٝ‬مک‪ )ٝ‬ثطای ذب٘‪ٛ‬اض‪ٞ‬بی ض‪ٚ‬سکتکبیکه‬ ‫‪ ٧۴٠۱‬زضغس اسکت‪ ۹‬ثکیکطکتکطیکٗ ٘کطخ تک‪ٛ‬ضْ‬ ‫٘مک‪ٝ‬ث‪٘ٝ‬مک‪ٔ ٝ‬طث‪ٛ‬ـ ث‪ ٝ‬استکبٖ وک‪ٟ‬کٍکیکّک‪ٛ‬یک‪ٚ ٝ‬‬ ‫ث‪ٛ‬یطاحٕس ثب ‪ ٧٤۹٥‬زضغس ‪ ٚ‬وٕتطیٗ اٖ ٔطثک‪ٛ‬ـ‬ ‫ث‪ ٝ‬استبٖ سیستبٖ ‪ ٚ‬ثّ‪ٛ‬چسکتکبٖ ثکب ‪۳۴۹٣‬زضغکس‬ ‫است‪٘ ۹‬طخ تک‪ٛ‬ضْ ز‪ٚ‬اظز‪ٔ ٜ‬کب‪ٞ‬ک‪ٔ ٝ‬ک‪ٙ‬کتک‪ٟ‬که ثک‪ٝ‬‬ ‫اضزیج‪ٟ‬طتٔب‪ ۱٧۴۱ ٜ‬ثطای ذب٘‪ٛ‬اض‪ٞ‬بی ض‪ٚ‬ستبیکه‬ ‫ث‪ ٝ‬عسز ‪ ٧۴٠٥‬زضغس ضسیس‪ ۹‬ثیطتطیٗ ٘طخ تک‪ٛ‬ضْ‬ ‫ز‪ٚ‬اظز‪ٔ ٜ‬ب‪ٔ ٝٞ‬طث‪ٛ‬ـ ث‪ ٝ‬استکبٖ وک‪ٟ‬کٍکیکّک‪ٛ‬یک‪ٚ ٝ‬‬ ‫ث‪ٛ‬یطاحٕس ثب ‪ .۴۹۳‬زضغس ‪ ٚ‬وٕتطیٗ اٖ ٔطثک‪ٛ‬ـ‬ ‫ث‪ ٝ‬استبٖ ‪ٕٞ‬ساٖ ثب ‪ ۳.‬زضغس است‪۹‬‬ ‫هَدیاى هالیاتی هرالب شیَُّای‬ ‫کالّبرداری ٍ اخاذی باشٌد‬ ‫ظازهاى اهَر هالدیداتدی وشدَر زر ذصدَ‬ ‫شگرزّای والّثرزاراى ٍ ظَزجَیاى تِ هَزیاى‬ ‫هالیاتی ّشسار زاز‪.‬‬ ‫زـتط ٔطوعی حطاست سبظٔبٖ أک‪ٛ‬ض ٔکبِکیکبتکه‬ ‫وط‪ٛ‬ض ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ـطاضسیسٖ ذطزازٔکب‪ٔ( ٜ‬ک‪ٛ‬عکس‬ ‫اضای‪ ٝ‬اظ‪ٟ‬بض٘بٔ‪ٔ ٝ‬بِیبته غبحجبٖ ٔطکبؼکُ ثکبثکت‬ ‫عّٕىطز سبَ ‪ )۱٧۴۴‬زض اقالعی‪ ٝ‬ای اعالْ وکطز‬ ‫و‪ ٝ‬سبظٔبٖ أ‪ٛ‬ض ٔبِیبته وطک‪ٛ‬ض زض ض‪ٚ‬یکىکطز‬ ‫تح‪ِٛ‬ه خسیس اضتمبی سکالٔکت ٘ک کبْ ازاضی‪،‬‬ ‫پککیککطککٍککیککطی اظ‪ٚ‬لکک‪ٛ‬ع ٔککفککبسککس‪ٞٚ‬ککٕککچکک‪ٙ‬ککیککٗ‬ ‫اٌب‪ٞ‬هضسب٘ه ث‪ٛٔ ٝ‬زیبٖ ثب ‪ٞ‬سؾ پیطٍکیکطی اظ‬ ‫ثطذه ظٔی‪ٞ ٝٙ‬بی ـسبز یب وکال‪ٞ‬کجکطزاضی ضا زض‬ ‫زست‪ٛ‬ض وبض ذ‪ٛ‬ز لطاض زاز‪ ٜ‬اسکت‪۹‬اظ ایکٗ ض‪،ٚ‬‬ ‫حطاست سبظٔبٖ ٔبِیبته زض ٘ ط زاضز ثک‪ ٝ‬قک‪ٛ‬ض‬ ‫ٔت‪ٙ‬ب‪ٚ‬ه‪ٛٔ ،‬زیبٖ ضا ث‪ ٝ‬ثطذه ٔػکبزیکک ـسکبز ‪ٚ‬‬ ‫وال‪ٞ‬جطزاضی اٌب‪ ٜ‬سبظز‪ ۹‬ثط اسکبس سک‪ٛ‬اثکک ‪ٚ‬‬ ‫ض‪ٚ‬یساز‪ٞ‬بی لجّه‪ ،‬ثعؿبً ٔطب‪ٞ‬س‪ٔ ٜ‬هض‪ٛ‬ز ثکطذکه‬ ‫اـطاز س‪ٛ‬زخ‪ ٚ ٛ‬ـطغت قّت ثب خکعکُ عک‪ٙ‬ک‪ٛ‬اٖ‬ ‫ٔبٔ‪ٛ‬ض‪ٔ ،‬طب‪ٚ‬ض‪ٚ ،‬اسک‪ ٝ‬حُ ‪ٚ‬ـػکُ اذکتکالـکبب‬ ‫ٔبِیبته یب ع‪ٙ‬ب‪ٚ‬یٗ ٔطبث‪ ٚ ٝ‬ثب س‪ٛ‬ءاستفبز‪ ٜ‬اظ عکسْ‬ ‫اٌب‪ٞ‬ه ٔ‪ٛ‬زیبٖ ‪ٔ ٚ‬کطاخکعکیکٗ سکبظٔکبٖ أک‪ٛ‬ض‬ ‫ٔبِیبته‪ ،‬ثب ازعبی تس‪ٟ‬یُ زض ا٘دبْ أ‪ٛ‬ض ٔبِیبتکه‪،‬‬ ‫اذص ترفیؿ ‪ٞ‬بی ٌ‪٘ٛ‬بٌ‪ ٚ ٖٛ‬ثرط‪ٛ‬زٌه خطایٓ‬ ‫ٔبِیبته الساْ ث‪ ٝ‬اضایک‪ٚ ٝ‬عکس‪ٞ ٜ‬کبی زض‪ٚ‬ؼکیکٗ‪،‬‬ ‫ضا‪ٞ‬ىبض‪ٞ‬بی ٔتمّجب٘‪ ٚ ٝ‬ت‪ٛ‬غی‪ٞٝ‬بی ؼیطلب٘‪٘ٛ‬ه ثک‪ٝ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬زیبٖ ٔهو‪ٙٙ‬س‪۹‬ایٗ زض حبِه است و‪ٔ ٝ‬کککبثکک‬ ‫ل‪ٛ‬ا٘یٗ ‪ ٚ‬ؾ‪ٛ‬اثف ٔ‪ٛ‬خ‪ٛ‬ز‪ ،‬تٕبٔه ٔ‪ٛ‬اضز ٔطکٕک‪َٛ‬‬ ‫ترفیؿ زض پکطزاذکت ٔکبِکیکبب ‪ٔ ٚ‬کحکس‪ٚ‬ز‪ٜ‬‬ ‫ثرط‪ٛ‬زٌه خطایٓ ٔبِیبته ٔکتکعکّکمک‪ ٝ‬ـکمکف زض‬ ‫چبضچ‪ٛ‬ه ٔمطضاب لب٘‪٘ٛ‬ه لبثُ تعیکیکٗ ثک‪ٛ‬ز‪ٚ ٜ‬‬ ‫ث‪ٝ‬غ‪ٛ‬ضب ضفبؾ ‪ ٚ‬لبثُزستطس زض اذتیبض عٕ‪ْٛ‬‬ ‫ٔطزْ لطاض زاضز ‪ٞ ٚ‬طٌ‪ ٝ٘ٛ‬ازعکبیکه ٔکجک‪ٙ‬که ثکط‬ ‫ثطذ‪ٛ‬ضزاضی اظ أىبٖ اذص ترفیفبب ـطالب٘‪٘ٛ‬که‪،‬‬ ‫وصه ٔحؽ ث‪ٛ‬ز‪ ٚ ٜ‬ث‪٘ ٝ‬ک‪ٛ‬عکه وکال‪ٞ‬کجکطزاضی‬ ‫ٔحس‪ٛ‬ه ٔهض‪ٛ‬ز‪۹‬‬ صفحه 7 ‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫ًشبًی الکتزًٍیکی رٍسًبهِ ارک‬ ‫سبیت رٍسًبهِ ارک‪arkonline.ir 9‬‬ ‫سبیت پبیگبُ خبزی ارک ‪ark-news.ir9‬‬ ‫ایویل رٍسًبهِ‪ark.tabriz@yahoo.com9‬‬ ‫ایویل هذیزهسئَل‪eshraghimo@gmail.com 9‬‬ ‫هذیز اجزائی‪ 9‬هعصَهِ حجبسی‬ ‫هجزی سبیت رٍسًبهِ‪ 9‬سبًبس اشزاقی‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫هذیز هسئَل ٍصبحب اهتیبس‪ 9‬هحوذ اشزاقی‬ ‫سزدبیز‪ 9‬سبًلی اشزاقی‬ ‫تبسیس ‪ - 0261 9‬سهیٌِ اًتشبر ‪ 9‬فزٌّگی ‪ٌّ -‬زی ‪ -‬ادبی ‪ -‬علوی‬ ‫کذپستی‪ - 4052536129‬تلفی‪24301608 - 24310803 )130(9‬‬ ‫تلفبکس‪ - 24301605 9‬شوبرُ ّوزاُ ‪180330455719‬‬ ‫ًشبًی ‪ 9‬تبزیش خیبببى اسادی‪ -‬خیبببى هبراالى ًزسیذُ بِ هیذاى فذک‬ ‫دفتز رٍسًبهِ ارک ‪ -‬چبپخبًِ‪ 9‬پزًیبى تبزیش‬ ‫پٌجکٌبِ ‪ 01‬ذطزنز ‪ 1 * 0310‬غٍئی‪ 1 * 1111‬شی نغقعسُ ‪ * 0332‬ؾال ؾی ٍ زٍم ( نٍتَظ نیکیٌجی نیل ) * قواضُ ( ؾایی ) ‪ * 4400 :‬ورزش و گردشگری‬ ‫اخببر کَتبُ ٍرسشی‬ ‫حضَر تین هلی گلف ایزاى در‬ ‫هسببقبت جْبًی پبریس‬ ‫ؾتَزُ ًػنز ‪ :‬زض نجطنی بطًاهِ ّای حَظُ جَنًاى بایس نظ قططی ؾاظی عبَض‬ ‫هٌین ٍ فطٌّگ ؾاظی ضن هس ًظط قطنض زّین‬ ‫ًکؿت ّننًسیکی هسیطهل ٍضظـ ٍ جَنًاى با زبیطنى‬ ‫ٍ نعضای ؾوٌْای جَنًاى نؾتاى اشضبایجاى قطقی برا‬ ‫تبطیک هیالز حضطت هعصَهِ(ؼ) ٍ ضٍظ زذترط ضٍظ‬ ‫ؾِ قٌبِ ‪ 01‬ذطزنز هاُ زض هحل ؾاذتواى هرعراًٍرت‬ ‫فطٌّگی ٍ نهَض جَنًاى نزنضُ هل ٍضظـ ٍ جرَنًراى‬ ‫نؾتاى بطگعنض قس‪.‬‬ ‫ثبت ًام تین هلی گلف بعضگؿاالى هرطزنى زض‬ ‫هؿابقات جْاًی پاضیؽ قطعی قس‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اص س‪ٚ‬اثظ عٕ‪ٔٛ‬ی فذساػی‪ٌّ ٖٛ‬ف‪ ،‬ثفب‬ ‫پیٍیشی ٔؼتٕش فذساػی‪ ٚ ٖٛ‬تالؽ أف‪ٛ‬س ثفیفٗ‬ ‫إُِّ پغ اص لشیت ث‪ٔ۳ ٝ‬ب‪ ٜ‬پیٍیشی ‪ٔ ٚ‬ؼجفُ‬ ‫ؿذٖ ثشٌضاسی ٔؼبثفمفبج اف‪ٟ‬فب٘فی ٌفّف‪،‬‬ ‫حض‪ٛ‬س ایشاٖ دس ایٗ س‪ٚ‬یذاد ٘‪ٟ‬بیی ؿذ‪.‬‬ ‫‪ٕٞ‬ضٔبٖ ثب اسػبَ ٔؼفتف‪ٙ‬فذاج ‪ ٚ‬دعف‪ٛ‬تف‪ٙ‬فبٔف‪ٝ‬‬ ‫ٔؼبثمبج ا‪ٟ‬ب٘ی ففذساػفیف‪ٌ ٖٛ‬فّف‪ ،‬ایفشاٖ‬ ‫ثالفبکّ‪٘ ٝ‬ؼجت ث‪ ٝ‬اعفالْ مٔفبدٌفی اف‪ٟ‬فت‬ ‫حض‪ٛ‬س دس س‪ٚ‬یذاد ا‪ٟ‬ب٘ی پبسیغ الفذاْ وفشد‬ ‫و‪ ٝ‬دس ٘‪ٟ‬بیت ثب ٔىبتجبج ا٘جبْ ؿفذ‪ ٜ‬تف‪ٛ‬ػفظ‬ ‫فذساػی‪ٛٔ ٚ ٖٛ‬افمت فذساػی‪ ٖٛ‬ا‪ٟ‬ب٘ی ٔفمفشس‬ ‫ؿذ تب ػ‪ٕٟ‬ی‪ ٝ‬ایشاٖ ا‪ٟ‬ت ؿشوت دس ٔؼبثمبج‬ ‫افف‪ٟ‬ففب٘ففی ‪WATC 2022‬وفف‪ ٝ‬ا‪ٚ‬ایففُ‬ ‫ؿ‪ٟ‬شی‪ٛ‬سٔب‪ ٜ‬دس فشا٘ؼ‪ ٝ‬ثشٌضاس ٔی ؿ‪ٛ‬د؛ لغفیفی‬ ‫ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ثش ایٗ اػبع تیٓ ّٔی ٌّ‪ ،‬ثضسٌؼبالٖ ٔشداٖ‬ ‫اص تبسیخ ‪ ۷۲‬مٌ‪ٛ‬ػت ِغبیت ‪ ۵‬ػپتبٔجش ثشاثش ثفب‬ ‫‪ِ ۵‬غبیت ‪ ۴۱‬ؿ‪ٟ‬شی‪ٛ‬سٔب‪ ٜ‬ػبَ ابسی دس فشا٘ؼف‪ٝ‬‬ ‫دس ٔؼبثمبج ا‪ٟ‬ب٘ی ؿشوت خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ وشد‪.‬‬ ‫اعشام ‪ 8‬پبراٍسًِ بزدار‬ ‫بِ هسببقبت جْبًی کزُ جٌَبی‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬ضاسؽ س‪ٚ‬اثظ عٕ‪ٔٛ‬ی اداس‪ ٜ‬وُ ‪ٚ‬سصؽ ‪ ٚ‬ا‪ٛ‬ا٘بٖ‬ ‫اػتبٖ مرسثبیجبٖ ؿشلی حجیت ػت‪ٛ‬د‪٘ ٜ‬ظاد ٔذیش وُ‬ ‫‪ٚ‬سصؽ ‪ ٚ‬ا‪ٛ‬ا٘بٖ اػتبٖ دس ٘ـؼت ‪ٞ‬فٓ ا٘فذیـفی ثفب‬ ‫دثیشاٖ ‪ ٚ‬اعضبی ػبصٔبٖ ‪ٞ‬بی ٔشدْ ٘‪ٟ‬بد اف‪ٛ‬ا٘فبٖ ثفب‬ ‫تجشیه ٔیالد حضشج فبعٕ‪ٔ ٝ‬یل‪ ٝٔٛ‬ػالْ اهلل عّی‪ٟ‬ب‬ ‫‪ ٚ‬س‪ٚ‬ص دختش ٌفتۺ ػبصٔبٖ ‪ٞ‬بی ٔشدْ ٘‪ٟ‬بد اف‪ٛ‬ا٘فبٖ‬ ‫لذْ ‪ٞ‬بی ٔخجتی دس ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬فش‪ ًٙٞ‬ػفبصی ‪ ٚ‬ا٘فجفبْ‬ ‫وبس‪ٞ‬بی دا‪ٚ‬عّجب٘‪ ٝ‬دس ٔ‪ٙ‬بعک حبؿیف‪٘ ٝ‬ـفیفٗ ‪ ٚ‬وفٓ‬ ‫ثشخ‪ٛ‬سداس اػتبٖ ثشداؿت‪ٝ‬ا٘ذ ٔخل‪ٛ‬کبً دس ؿشایظ ثفذ‬ ‫وش‪٘ٚ‬بیی و‪ ٝ‬ثؼیبسی اص ٔشدْ اص ثیٓ وش‪٘ٚ‬ب دس خفب٘ف‪ٝ‬‬ ‫‪ٞ‬بی خ‪ٛ‬د لش٘غی‪ ٝٙ‬ث‪ٛ‬د٘ذ ثؼیبسی اص ػفٕفٗ ‪ٞ‬فب دس‬ ‫ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬ػالٔت ‪ ٚ‬ث‪ٟ‬ذاؿت فیبِیت‪ٟ‬بیی داؿت‪ٙ‬ذ و‪ ٝ‬ثؼیبس‬ ‫ؿبیؼت‪ ٝ‬لذسدا٘ی اػت‪.‬ػت‪ٛ‬د‪٘ ٜ‬ظاد دس ادأف‪ ٝ‬ثفب اثفشاص‬ ‫تبػ‪ ،‬اص ؿشعی ػبصی ک‪ٛ‬سج ٌشفت‪ ٝ‬دس ثش٘بٔ‪ٞ ٝ‬بی‬ ‫ٔختّ‪ٌ ،‬فتۺ دس ثش٘بٔ‪ٞ ٝ‬بی ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬ا‪ٛ‬ا٘بٖ ‪ ٚ‬حفتفی‬ ‫‪ٚ‬سصؽ ٔتبػفب٘‪ ٝ‬ؿشعی ػبصی ک‪ٛ‬سج ٌشفت‪ ٝ‬اػت ث‪ٝ‬‬ ‫٘‪ٛ‬عی و‪ ٝ‬دس ک‪ٛ‬سج اختلبف ا‪ٛ‬ایفض ‪ٞ ٚ‬فذایفبی‬ ‫ٌشاٖ لیٕت اػتمجبَ ٔشدْ ٘یض افضایؾ ٔی یبثذ ‪ ٚ‬دس‬ ‫غیش ایٗ ک‪ٛ‬سج اػتمجبَ وٕی اص ػ‪ٛ‬ی ٔشدْ ک‪ٛ‬سج‬ ‫ٔی ٌیشد ‪ ٚ‬ایٗ س‪ٚ‬ی‪ ٝ‬اکالح ٘خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿفذ ٔفٍفش ثفب‬ ‫فش‪ ًٙٞ‬ػبصی ٘خجٍبٖ ‪ ٚ‬ا‪ٛ‬ا٘ب٘فی ٘فرفیفش ؿفٕفب ‪ٚ‬‬ ‫‪ٕٞ‬شا‪ٞ‬ی سػب٘‪ٞٝ‬ب؛ و‪ ٝ‬اٌش ایٗ ٔ‪ ٟٓ‬ث‪٘ ٝ‬تیفجف‪ ٝ‬ثفشػفذ‬ ‫ؿب‪ٞ‬ذ پیـشفت ‪ٞ‬بی صیبدی دس ػغح ابٔی‪ ٝ‬خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یفٓ‬ ‫ث‪ٛ‬د‪ٔ.‬ذیش وُ ‪ٚ‬سصؽ ‪ ٚ‬ا‪ٛ‬ا٘بٖ اػتبٖ ثب ٘‪ٛ‬یذ ایف‪ٙ‬فىف‪ٝ‬‬ ‫پیٍیش ثشٌضاسی ا‪ِٚ‬یٗ اّؼ‪ ٝ‬ػتبد ػبٔفب٘فذ‪ٞ‬فی أف‪ٛ‬س‬ ‫ا‪ٛ‬ا٘بٖ اػتبٖ ثب حض‪ٛ‬س فشٔب٘ذاساٖ تٕبْ ؿ‪ٟ‬شػتبٖ ‪ٞ‬فب‬ ‫اػت ٌفتۺ ایٗ اّؼ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬دِیُ ػفش سیبػت ٔحفتفشْ‬ ‫إ‪ٟٛ‬سی ا٘ذوی ث‪ ٝ‬تبخیش افتبد أب دس ا‪ِٚ‬یٗ ففشکفت‬ ‫لغیبً ثشٌضاس خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ ‪ ٚ‬دس د‪ِٚ‬ت ٔشدٔی ثف‪ ٝ‬افذ‬ ‫پیٍیش تـىیُ ایٗ اّؼبج ث‪ ٝ‬ک‪ٛ‬سج ٔ‪ٙ‬رٓ دس ػغح‬ ‫اػتب٘ی ‪ ٚ‬ؿ‪ٟ‬شػتب٘ی خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ ث‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ّطیؽ ٍ نّط‪،‬‬ ‫هیعباى ٍظیط ٍضظـ ٍ جَنًاى‬ ‫تین تپاًچِ هطزنى نیطنى قْطهاى هؿابقات‬ ‫تیطنًسنظی جْاى قس‬ ‫ٍضظقکراضنى نیرطنى زض هرازُ‬ ‫تپاًچِ تیوی اقایاى زض هؿابقرات‬ ‫جام جْاًی باهَ هَفق قرسًرس‬ ‫نٍغیی هسنل هاضٍنى نیرطنى ضن‬ ‫بِزؾت اٍضًس‪.‬‬ ‫دس س‪ٚ‬اثظ عٕ‪ٔٛ‬ی ففذساػفیف‪ٖٛ‬‬ ‫تیشا٘ذاصی دس چ‪ٟ‬بسٔیٗ س‪ٚ‬ص اص‬ ‫ٔؼبثمبج ابْ اف‪ٟ‬فب٘فی ثفبوف‪ٛ‬‬ ‫تففشوففیففت افف‪ٛ‬اد فففش‪ٚ‬غففی‬ ‫ٔحٕذسػ‪ َٛ‬عفتی ‪ ٚ‬ػجبد پ‪ٛ‬سحؼی‪ٙ‬ی دس فی‪ٙ‬بَ تپب٘چ‪ ٝ‬تیٕی ملبیفبٖ ثف‪ٔ ٝ‬لفبف‬ ‫وـ‪ٛ‬س ایتبِیب سفت‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬ثب ٘تیج‪ ۴۵ ٝ‬ثش ‪ ۴۲‬ایٗ تیٓ سا ؿىؼت داد٘ذ ‪ٔ ٚ‬فذاَ عفالی‬ ‫ایٗ سلبثت‪ٞ‬ب سا اص مٖ خ‪ٛ‬د وشد٘ذ‪.‬‬ ‫تیٓ مِٕبٖ ٘یض ٔ‪ٛ‬فک ؿذ ثب ٘تیج‪ ۴۵ ٝ‬ثش ‪ ۵‬اسثىؼتبٖ سا اص پیؾ س‪ ٚ‬ثشداسد ‪ ٚ‬ث‪ٔ ٝ‬ذاَ‬ ‫ثش٘ض ثشػذ‪.‬‬ ‫ٌفت‪ٙ‬ی اػت تپب٘چ‪ ٝ‬تیٕی ثب٘‪ٛ‬اٖ ‪ ٓٞ‬ثب تشویت ‪ٞ‬ب٘ی‪ ٝ‬سػتٕیبٖ ٌّ‪ٛٙ‬ؽ ػجمتاِ‪ٟ‬ی‬ ‫‪ ٚ‬صی‪ٙ‬ت ع‪ٔٛ‬بسی دس ٔشحّ‪ٔ ٝ‬مذٔبتی ث‪ٔ ٝ‬یذاٖ سفت‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬ثب لشاس ٌشفتٗ دس ابیفٍفب‪ٜ‬‬ ‫٘خؼت سا‪ٞ‬ی ٔشحّ‪ٟ٘ ٝ‬بیی ؿذ٘ذ و‪ ٝ‬دس ٘‪ٟ‬بیت دس ثیٗ ‪ ۸‬تفیفٓ حفبضفش دس ایفٗ‬ ‫ٔشحّ‪ ٝ‬ابیٍب‪ٞ ٜ‬فتٓ سا وؼت وشد٘ذ‪.‬‬ ‫زهتط ؾیس حویس ؾجازی ٍظیط ٍضظـ ٍ‬ ‫جَنًاى نهطٍظ پٌجکٌبِ ‪ 01‬ذطزنز بِ زٍ‬ ‫قْطؾتاى ّطیؽ ٍ نّط ؾفط هی هٌس تا بِ‬ ‫عٌَنى ًوایٌسُ زٍغت نظ طرط ّرای‬ ‫هرتلف ٍضظقی‪ ،‬هکاٍضظی‪ ،‬صٌعرتری ٍ‬ ‫فطٌّگی نیی زٍ قْطؾتاى باظزیس هٌس‪.‬‬ ‫دوتش ػجبدی پغ اص حض‪ٛ‬س دس ٌّضاس‬ ‫ؿ‪ٟ‬ذای ؿ‪ٟ‬ش ‪ٞ‬شیغ ‪ ٚ‬ادای احتفشاْ ثف‪ٝ‬‬ ‫ٔمبْ ؿ‪ٟ‬ذای ا٘ماله دفبع ٔفمفذع ‪ٚ‬‬ ‫ٔذافع حشْ ث‪ ٝ‬دیذاس خب٘‪ٛ‬اد‪ ٜ‬ؿ‪ٟ‬ذا ٔی س‪ٚ‬د‪ٔ.‬جٕ‪ٛ‬ع‪ٚ ٝ‬سصؿی تخفتفی ‪ٞ‬فشیفغ ‪ٚ‬‬ ‫پش‪ٚ‬ط‪٘ ٜ‬یٕ‪ ٝ‬تٕبْ تلفی‪ ٝ‬خب٘‪ ٝ‬ؿ‪ٟ‬شی ‪ٞ‬شیغ ٔملذ ثیذی ‪ٚ‬صیش ‪ٚ‬سصؽ ‪ ٚ‬ا‪ٛ‬ا٘فبٖ‬ ‫ث‪ ٝ‬ع‪ٛٙ‬اٖ ٕ٘بی‪ٙ‬ذ‪ٔ ٜ‬ییٗ د‪ِٚ‬ت خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ث‪ٛ‬د‪.‬ا‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬یٗ ػذ خبوی ؿ‪ٟ‬فش مسثفبعفبٖ‬ ‫ایٗ ؿ‪ٟ‬شػتبٖ ٘یض ٔ‪ٛ‬سد ثبصدیذ لشاس ٔی د‪ٞ‬ذ تب ظشفیت‪ٟ‬بی ٔشث‪ٛ‬ط ث‪ ٝ‬سفع ٔـىالج‬ ‫مثٍیشی ص‪ ٜ‬وـی ‪ ٚ‬اػتفبد‪ ٜ‬اص ٔ‪ٙ‬بثع مٖ سا ثشای ٔلبسف وـب‪ٚ‬سصی ‪ ٚ‬ثبغفذاسی‬ ‫ثشسػی و‪ٙ‬ذ‪.‬دوتش ػجبدی ػپغ دس ؿ‪ٛ‬سای اداسی ؿ‪ٟ‬شػتبٖ ‪ٞ‬شیغ ؿشوت ٔفی‬ ‫و‪ٙ‬ذ تب ثشای ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬عبج ٔختّ‪ ،‬ایٗ ؿ‪ٟ‬شػتبٖ و‪ ٝ‬دس ؿ‪ٛ‬سای اداسی ٔغفشح ٔفی‬ ‫ؿ‪ٛ‬د تذاثیش الصْ اتخبر ؿذ‪ٛٔ ٚ ٜ‬ا٘ع ٔ‪ٛ‬ا‪ٛ‬د ثش سا‪ ٜ‬ت‪ٛ‬ػی‪ ٕٝٞ ٝ‬اب٘ج‪ ٝ‬ؿف‪ٟ‬فشػفتفبٖ‬ ‫‪ٞ‬شیغ ثشداؿت‪ ٝ‬ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫‪ 5‬باظیکی جسیس بِ تین هلی زعَت قسًس‬ ‫هازض فٌی تین هلی فَتبال نیطنى نظ ‪ 5‬باظیکی جسیس بِ جای ًفطنت ذر‬ ‫نؾتقالل زعَت هطز‪.‬‬ ‫هسیط ٍضظقی فسضنؾیَى جاًباظنى ٍ هعلَالى نظ‬ ‫نععنم ‪ٍ ۹‬ظًِ بطزنض بِ هؿابقات جْراًری هرطُ‬ ‫جٌَبی ذبط زنز‪.‬‬ ‫ٔحٕذسضب ٌّـ‪ٙ‬ی اظف‪ٟ‬فبس وفشدۺ ٔؼفبثفمفبج‬ ‫ا‪ٟ‬ب٘ی پبسا‪ٚ‬ص٘‪ ٝ‬ثشداسی د‪ٔٚ‬یٗ دسٌفب‪ ٜ‬ثفشای‬ ‫وؼت ػ‪ٕٟ‬ی‪ ٝ‬ثبصی‪ٟ‬فبی پفبساِفٕفپفیفه ‪۷۲۷۱‬‬ ‫پبسیغ اػت و‪ٚ ۹ ٝ‬ص٘‪ ٝ‬ثشداس ثشای ؿشوت دس‬ ‫ایٗ ٔؼبثمبج ‪ ۷۴‬خشداد عبصْ وفش‪ ٜ‬اف‪ٙ‬ف‪ٛ‬ثفی‬ ‫ٔیؿ‪٘ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی اص ٔحؼٗ ثختیفبس ‪ ۵۹‬وفیفّف‪ٌٛ‬فشْ أفیفش‬ ‫ایفشی ‪ ٚ‬عّی ػیفی دس دػت‪ ۵۵ ٝ‬ویّف‪ٌٛ‬فشْ‬ ‫س‪ٚ‬ح اهلل سػتٕی دس ‪ٚ‬صٖ ‪ ۸۸‬ویّ‪ٌٛ‬شْ حفبٔفذ‬ ‫کّحی پ‪ٛ‬س ‪ ۹۲‬ویّ‪ٌٛ‬شْ ػبٔبٖ سضی ‪ ٚ‬عّفی‬ ‫اوجش لشیت ؿب‪ٞ‬ی دس دػت‪ ۴۲۲ ٝ‬وفیفّف‪ٌٛ‬فشْ‬ ‫احٕذ أیٗ صاد‪ٟٔ ٚ ٜ‬ذی کیبدی ٔخفجفت ‪۴۲۲‬‬ ‫ویّ‪ٌٛ‬شْ ث‪ ٝ‬ع‪ٛٙ‬اٖ ٘فشاج اعفضأفی ثف‪ ٝ‬وفش‪ٜ‬‬ ‫ا‪ٛٙ‬ثی ٘بْ ثشد‪.‬‬ ‫أش‪ٚ‬ص عبصْ لغش ثـ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬چ‪ٙ‬ذ دیذاس تذاسوبتی سا ثشٌضاس و‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫هعاٍى گطزقگطی ٍظنضت هیطنث فطّرٌرگری گرفرت‪:‬‬ ‫قطنی صسٍض ضٍنزیس بطنی قطهت هرٌرٌرسگراى زض‬ ‫جامجْاًی فَتبال ‪ 1111‬زض هکَض قطط جْت ؾفط برِ‬ ‫جوَْضی نؾالهی نیطنى نظ ؾَی ٍظنضت نهَض ذاضجرِ‬ ‫نعالم قس‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اص س‪ٚ‬اثظعٕ‪ٔٛ‬ی ٔیب‪٘ٚ‬ت ٌشدؿٍشی ‪ٚ‬صاسج‬ ‫ٔیشاثفش‪ٍٙٞ‬ی ٌفشدؿفٍفشی ‪ ٚ‬کف‪ٙ‬فبیفع دػفتفی‬ ‫عّی اکغش ؿبِجبفیبٖ ثب ثیبٖ ایٗ خجش ٌفففتۺ ؿفشایفظ‬ ‫کذ‪ٚ‬س س‪ٚ‬ادیذ ثشای ؿشوت و‪ٙٙ‬ذٌبٖ دس ابْا‪ٟ‬ب٘فی‬ ‫ف‪ٛ‬تجبَ ‪ ۷۲۷۷‬دس وـ‪ٛ‬س لغش ا‪ٟ‬ت ػفش ث‪ ٝ‬إ‪ٟ‬ف‪ٛ‬سی‬ ‫اػالٔی ایشاٖ اص ػ‪ٛ‬ی ‪ٚ‬صاسج أ‪ٛ‬س خبسا‪ ٝ‬ث‪ٙٔ ٝ‬رف‪ٛ‬س‬ ‫اعالعسػب٘ی ٘‪ٟ‬بد‪ٞ‬بی ریشثظ ‪ ٚ‬مٌب‪ٞ‬یثخـی دففبتفش‬ ‫تین هلی فَتبال هاًازن پرؽ نظ غر رَ زیرسنض‬ ‫تسنضهاتی هقابل نیطنى‪ ،‬پاًاها ضن جایگعیی نیری‬ ‫تین هطز‪.‬‬ ‫تیٓ ّٔی ف‪ٛ‬تجبَ ایشاٖ لفشاس ثف‪ٛ‬د ثفبٔفذاد ‪۴۵‬‬ ‫خشداد دس دیذاسی تذاسوبتی ث‪ٔ ٝ‬لبف وب٘فبدا‬ ‫ثش‪ٚ‬د ‪ِٚ‬ی فذساػی‪ ٖٛ‬ف‪ٛ‬تجفبَ ایفٗ وـف‪ٛ‬س ثف‪ٝ‬‬ ‫دالیُ ػیبػی ایٗ ثبصی سا ِغ‪ ٛ‬وشد‪.‬‬ ‫وب٘بدایی ‪ٞ‬ب و‪ ٝ‬خ‪ٛ‬د سا ثشای حض‪ٛ‬س دس افبْ‬ ‫ا‪ٟ‬ب٘ی ‪ ۷۲۷۷‬لغش مٔبد‪ٔ ٜ‬یو‪ٙٙ‬ذ پغ اص ِفغف‪ٛ‬‬ ‫ثبصی ثب ایشاٖ ث‪ ٝ‬د٘جبَ یبفتٗ حشیفی ابیٍفضیفٗ‬ ‫ث‪ٛ‬د٘ذ‪ .‬دس ٘‪ٟ‬بیت اعالْ ؿذ و‪ ٝ‬وب٘بدا دس ‪ٕٞ‬بٖ‬ ‫س‪ٚ‬ص ثب پب٘بٔب س‪ٚ‬ثش‪ٔ ٚ‬یؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫پب٘بٔب دس سد‪ٜ‬ث‪ٙ‬ذی فذساػی‪ ٖٛ‬ثیٗإِّّی ف‪ٛ‬تجبَ‬ ‫تیٓ ؿؼت ‪ ٚ‬یىٓ ا‪ٟ‬بٖ اػت ‪ ۱۲ ٚ‬پّ‪ ٝ‬پبییٗتش‬ ‫اص ایشاٖ لشاس داسد‪ .‬وب٘بدا دس س‪ٚ‬ص‪ٞ‬فبی ففیفففب‬ ‫عال‪ ٜٚ‬ثش پب٘بٔب لشاس اػفت ثفب وف‪ٛ‬ساوفب ف‪ٚ ٛ‬‬ ‫‪ٙٞ‬ذ‪ٚ‬ساع ‪ ٓٞ‬س‪ٚ‬ثش‪ ٚ‬ؿ‪ٛ‬د‪ .‬ایٗ ‪ ۷‬تیٓ ‪ٞ‬فٓ دس‬ ‫سد‪ٜٞ‬بی ‪ ۸۷ ٚ ۲۹‬ا‪ٟ‬بٖ لشاس داس٘ذ‪.‬‬ ‫خذٔبج ٔؼبفشتی ‪ٌ ٚ‬شدؿٍشی فیبِیٗ ٌشدؿٍشی‬ ‫ؿشوت ‪ٞ‬بی حُٕ ‪٘ ٚ‬مُ خغ‪ٛ‬ط ‪ٛٞ‬ایی ‪٘ ٚ‬یض اتفجفبع‬ ‫خبسای ٔتمبضی ؿشوت دس س‪ٚ‬یفذاد یفبد ؿفذ‪ٚ ٜ‬‬ ‫تبسٕ٘بی ٕ٘بی‪ٙ‬ذٌی ‪ٞ ٚ‬ش ابٔی‪ٞ ٝ‬ذفی و‪ ٝ‬صٔی‪ ٝٙ‬ػففش‬ ‫م٘بٖ ث‪ ٝ‬وـ‪ٛ‬س ‪ٚ‬ا‪ٛ‬د داسد اعالْ ؿذ‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫ا‪ ٚ‬افض‪ٚ‬دۺ دس دػت‪ٛ‬ساِیُٕ ٔزو‪ٛ‬س مٔذ‪ ٜ‬اػتۺ اتفجفبع‬ ‫وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬بیی و‪ ٝ‬تیٓ‪ٞ‬بی ف‪ٛ‬تجبَ م٘بٖ ٔ‪ٛ‬فک ث‪ ٝ‬کی‪ٛ‬د ث‪ٝ‬‬ ‫ابْا‪ٟ‬ب٘ی ‪ ۷۲۷۷‬لفغفش ؿفذ‪ ٜ‬اػفت ٔفی تف‪ٛ‬ا٘ف‪ٙ‬فذ‬ ‫دسخ‪ٛ‬اػت س‪ٚ‬ادیذ یه ثفبس ‪ٚ‬س‪ٚ‬د د‪ٚ‬ثفبس ‪ٚ‬س‪ٚ‬د ‪ٚ‬‬ ‫ٔتیذد ثب ٔذج اعتجبس د‪ٔٚ‬ب‪ٔ ٚ ٝٞ‬ذج البٔت ‪ ۷۲‬س‪ٚ‬ص‬ ‫(سایٍبٖ) و‪ٙٙ‬ذ‪ .‬ؿشایظ ایٗ ثخؾ حجفت دسخف‪ٛ‬اػفت‬ ‫س‪ٚ‬ادیذ ابْا‪ٟ‬ب٘ی ‪ ۷۲۷۷‬لغش اعالْ ؿذ‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫زٍ ًطذی قسى ّتلّا بِ ًظام ًطخ گصنضی‬ ‫نقتصازی ٍیػُ نی ًیاظ زنضز‬ ‫هسیطهل ًظاضت ٍ نضظیابی ذسهات گطزقگطی گفت‪:‬‬ ‫زٍ ًطذی قسى ّتل ّا‪ً ،‬ظام ًطخ گصنضی نقترصرازی‬ ‫ٍیػُ نی هی ذَنّس تا ّن اهاض گطزقگرطنى ٍضٍزی‬ ‫ضن‬ ‫نفت ًکٌس ٍ ّن ّتلسنض ٍ اغنًؽ زنض ؾَز هٌاؾر‬ ‫نظ زؾت ًسٌّس‪.‬‬ ‫یحیی ٘میصاد‪ٔ ٜ‬حج‪ٛ‬ه ٔذیشوُ ٘ربسج ‪ ٚ‬اسصیفبثفی‬ ‫خذٔبج ٌشدؿٍشی دسثبس‪ ٜ‬تمبضبی ابٔی‪ٞ ٝ‬تّذاساٖ‬ ‫ثشای د‪٘ ٚ‬شخی ؿذٖ اتبق‪ٞ‬ب ث‪ٚ ٝ‬اػغ‪ ٝ‬ثبص ؿذٖ ٔشص‪ٞ‬ب‬ ‫‪ٚ ٚ‬س‪ٚ‬د ٌشدؿٍشاٖ خبسای ث‪ ٝ‬خجشٍ٘بس ٔ‪ٟ‬ش ٌفففتۺ‬ ‫ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع د‪٘ ٚ‬شخی ؿذٖ ‪ٞ‬ضی‪ ٝٙ‬اتبق دس ‪ٞ‬تُ‪ٞ‬ب ثبس‪ٞ‬ب اص‬ ‫ػ‪ٛ‬ی ا‪ٛ‬أع ‪ ٚ‬تـىُ‪ٞ‬ب ٔغشح ؿذ‪ ٜ‬اػفت ‪ ٚ‬چف‪ٖٛ‬‬ ‫‪ٕٞ‬یـ‪ٔ ٝ‬خبِفبٖ ‪ٛٔ ٚ‬اففمفب٘فی داؿفتف‪ ٚ ٝ‬داسد؛ ایفٗ‬ ‫ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع ٔی ت‪ٛ‬ا٘ذ اثیبد ٔختّفی داؿت‪ ٝ‬ثبؿذ ٔخالً ای‪ٙ‬ى‪ٝ‬‬ ‫ًوًَِّایی نظ قبیِؾاظ هاًَُضز ٍ هطیدًَضز‬ ‫ٔبؿیٗ‪ٞ‬ب لبیک ‪ٞ‬ب لغبس‪ٞ‬ب ‪ٛٞ ٚ‬اپیٕب‪ٞ‬فب دس ٔفیفشم‬ ‫دیذ ثبصدیذو‪ٙٙ‬ذٌبٖ ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ ‪ٔ ٚ‬یت‪ٛ‬اٖ ػ‪ٛ‬اس ثؼیفبسی‬ ‫اص م٘‪ٟ‬ب ؿذ‪ .‬ثیفؾ اص ‪ ۳۲۲۲‬ؿفی‪ ،‬ؿفجفیف‪ ٝ‬ػفبص‬ ‫ٕ٘بیؾ‪ٞ‬بی چ‪ٙ‬ذسػب٘‪ٝ‬ای ‪ٕ٘ ٚ‬بیـٍب‪ٜٞ‬بی تیبّٔی دس‬ ‫فضبیی ث‪ٚ ٝ‬ػیت حذ‪ٚ‬د ‪ٔ ۷۲۲۲۲‬تش ٔشثع ث‪ٕ٘ ٝ‬بیفؾ‬ ‫ٌزاؿت‪ ٝ‬ؿذ‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫نفالک ًوای هَظُ حول ٍ ًقل غَؾطى‬ ‫صسٍض ٍیعن بطنی قطهتهٌٌسگاى جامجْاًی ‪ 1111‬بِ نیطنى‬ ‫کبًبدا حزیف تذارکبتی‬ ‫جذیذ پیذا کزد‬ ‫هَظُ حولًٍقل غَؾطى‬ ‫ٔ‪ٛ‬ص‪ ٜ‬حُٕ‪٘ٚ‬مُ ِ‪ٛ‬ػشٖ دس ػبَ ‪ ۴۹۵۹‬افتتبح ؿذ ‪ٚ‬‬ ‫او‪ ٖٛٙ‬پشثبصدیذتشیٗ ٔ‪ٛ‬ص‪ ٜ‬دس ػ‪ ٛ‬یغ اػفت‪ .‬ایفٗ‬ ‫ٔ‪ٛ‬ص‪ٍ٘ ٜ‬ب‪ٞ‬ی ازاه ‪ ٚ‬تیبّٔی ث‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ػی‪ ٝ‬حُٕ‪٘ٚ‬فمفُ‬ ‫دس ابد‪ٜٞ‬ب سیّی ‪ ٚ‬مثی داسد ‪ ٚ‬ػفش‪ٞ‬بی ‪ٞ‬ف‪ٛ‬ایفی ‪ٚ‬‬ ‫فضبیی سا فشأ‪ٛ‬ؽ ٕ٘یو‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ًوًَِنی نظ یک ذَزضٍی ٌّسغی قسیوی‬ ‫هعاٍى گطزقگطی ٍظنضت هیطنثفطٌّگی گفت‪:‬‬ ‫نعالم قطنی‬ ‫ادأ‪ ٝ‬اص ؿٕبس‪ ٜ‬لجُ ‪...ٚ‬‬ ‫ث‪ٙ‬بثشایٗ مٔ‪ٛ‬صؽ فیضیه ؿیٕی ‪ ٚ‬عّ‪ ْٛ‬وبٔفپفیف‪ٛ‬تفش‬ ‫و‪٘ ٝ‬ؼجت ث‪ ٝ‬دس‪ٚ‬ع دیٍش اذیذتش ث‪ٛ‬د٘ذ دس دػت‪ٛ‬س‬ ‫وبس ‪ٞ‬یبج ٔذیش‪ ٜ‬لفشاس ٌفشففت‪ .‬ا‪ٚ‬ایفُ د‪ٞ‬ف‪۸۲ ٝ‬‬ ‫ٔیالدی ٔؼئ‪ٛ‬الٖ ٔ‪ٛ‬ػؼ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ثبصی تى‪ِٛٛٙ‬طیه مٖ‬ ‫ثش‪ ٝٞ‬ت‪ٛ‬ا‪ ٝ‬وشد٘ذ‪.‬‬ ‫حذ‪ٚ‬د ‪ ۴۲‬ػبَ ثیذ ایٗ ٔ‪ٛ‬ػؼ‪ ٝ‬ث‪ٔ ٝ‬حُ فیّی خف‪ٛ‬د‬ ‫٘مُ ٔىبٖ وشد‪ .‬ثب ‪ٚ‬س‪ٚ‬د ث‪ ٝ‬فضبی اذیذ تالؽ وشد‬ ‫تب اص عشیک مٔ‪ٛ‬صؽ ‪ ٚ‬ایجبد تیبُٔ یبفت‪ٞٝ‬بی عّٕی ‪ٚ‬‬ ‫٘ىبج مٔ‪ٛ‬صؿی سا ث‪ ٝ‬ثبصدیذو‪ٙٙ‬ذٌبٖ ٔ‪ٙ‬تمفُ وف‪ٙ‬فذ‪.‬‬ ‫ایٗ ٔ‪ٛ‬ػؼ‪ ٝ‬دس ػبَ ‪ ۷۲۲۲‬تغییش ٘بْ داد ‪ٔ ٚ‬ف‪ٛ‬ص‪ ٜ‬سا‬ ‫ٕ٘‪٘ ٛ‬بٍٔزاسی وشد‪ ٕٛ٘ .‬ثضسیتشیٗ ٔ‪ٛ‬ص‪ ٜ‬دس ایفٗ‬ ‫وـ‪ٛ‬س اس‪ٚ‬پبیی اػت‪ .‬ثب ت‪ٛ‬ا‪ ٝ‬ث‪ٔ ٝ‬فب‪ٞ‬فیفت ٔف‪ٛ‬ص‪ٚ ٜ‬‬ ‫ٕ٘‪ٞ ٝ٘ٛ‬بیی و‪ ٝ‬دس مٖ ٕ٘بیؾ داد‪ٔ ٜ‬ی ؿف‪ٛ‬د ثفشای‬ ‫تٕبْ ٌش‪ٜٞٚ‬بی ػ‪ٙ‬ی ازاه اػت‪.‬‬ ‫دس ثخؾ خ‪ٛ‬دس‪ٔ ٚ‬ذَ ‪ٞ‬بی ٔت‪ٛٙ‬عی اص ٔبؿیٗ ‪ٞ‬فبی‬ ‫ػ‪ ٛ‬یغ و‪ ٝ‬اص ػبَ ‪ ۴۹۲۲‬ت‪ِٛ‬یذ ؿفذ‪ ٜ‬ا٘فذ دس ایفٗ‬ ‫ٔ‪ٛ‬ص‪ ٜ‬دیذ‪ٔ ٜ‬یؿ‪٘ٛ‬ذ‪ .‬دس ثخؾ سیفّفی لفغفبس‪ٞ‬فبی‬ ‫لذیٕی و‪ ٝ‬لذٔت ثشخی اص م٘‪ٟ‬ب ثیؾ اص ‪ ۴۵۲‬ػفبَ‬ ‫اػت دس ٔیشم دیذ ثبصدیذو‪ٙٙ‬فذٌفبٖ لفشاس داد‪ٜ‬‬ ‫ؿذ‪ٜ‬ا٘ذ‪.‬‬ ‫ذرَضزُ‬ ‫دس پی خظ خ‪ٛ‬سدٖ ػیذحؼیٗ حؼی‪ٙ‬ی ٔ‪ٟ‬ذی ٔ‪ٟ‬ذی پ‪ٛ‬س أیفشحؼفیفٗ حؼفیفٗ‬ ‫صاد‪ ٜ‬عبسف غالٔی ‪ ٚ‬کبِح حشدا٘ی اص اسد‪ٚ‬ی تیٓ ّٔی ِیؼت ایفٗ تفیفٓ دچفبس‬ ‫تغییشاتی ؿذ‪.‬‬ ‫ثب تلٕیٓ دساٌبٖ اػى‪ٛ‬چیچ ػشٔشثی تیٓ ّٔی پیبْ ٘یبصٔف‪ٙ‬فذ ػفش‪ٚ‬ؽ سففیفیفی‬ ‫مسٔیٗ ػ‪ٟ‬شاثیبٖ ػییذ کبدلی ‪ٟٔ ٚ‬ذی ؿیشی ثبصیى‪ٙ‬ب٘ی ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬فذ وف‪ ٝ‬ثف‪ ٝ‬افبی‬ ‫اػتمالِی‪ٞ‬ب ث‪ ٝ‬اسد‪ٚ‬ی ایشاٖ دع‪ٛ‬ج ؿذ‪ٜ‬ا٘ذ‪.‬اص ػ‪ٛ‬ی دیٍش ٔحٕذحؼیٗ وف‪ٙ‬فیفب٘فی‬ ‫صادٌبٖ ‪ ٓٞ‬دیٍش ثبصیى‪ٙ‬ی اػت و‪ ٝ‬اسد‪ٚ‬ی تیٓ ّٔی سا تشن وشد‪ ٜ‬اػت‪ .‬و‪ٙ‬یب٘فی‬ ‫صادٌبٖ و‪ ٝ‬دیش‪ٚ‬ص ث‪ٞ ٝ‬تُ إِپیه ٔحُ اػىبٖ تیٓ ّٔی سفت‪ ٝ‬ث‪ٛ‬د ظب‪ٞ‬شاً ث‪ ٝ‬دِفیفُ‬ ‫ٔحش‪ٔٚ‬یت ا٘ضجبعی ‪ ٚ‬اخاللی اص ػ‪ٛ‬ی فذساػی‪ ٖٛ‬ایشاٖ لبدس ث‪ٕٞ ٝ‬شا‪ٞ‬ی تیٓ ّٔفی‬ ‫دس ثبصی‪ٞ‬بی د‪ٚ‬ػتب٘‪ ٝ‬پیؾ س‪٘ ٚ‬یؼت ‪ ٚ‬ث‪ٕٞ ٝ‬یٗ دِیُ ا‪ ٓٞ ٚ‬اص ِیؼت تیٓ ّٔی خظ‬ ‫خ‪ٛ‬سد‪.‬ث‪ ٝ‬ابی و‪ٙ‬یب٘ی صادٌبٖ ػیذٔ‪ٟ‬ذی حؼی‪ٙ‬ی اص ٔغ سفؼف‪ٙ‬فجفبٖ اص ػف‪ٛ‬ی‬ ‫اػى‪ٛ‬چیچ ث‪ ٝ‬تیٓ ّٔی دع‪ٛ‬ج ؿذ‪.‬عجک ثش٘بٔ‪ ٝ‬تیٓ ّٔی ف‪ٛ‬تجبَ ایفشاٖ لفشاس اػفت‬ ‫در هَسُّبی علوی بزتز‬ ‫جْبى چِ هیگذرد؟‬ ‫مطا٘غ‪ٞ‬بی ٔؼبفشتی اص مٖ اػتمجبِی ٕ٘یو‪ٙٙ‬ذ چف‪ٖٛ‬‬ ‫اعتمبد داس٘ذ لیٕت پبییٗ ‪ٞ‬تُ‪ٞ‬ب ٔضیتفی ثفشای ‪ٚ‬س‪ٚ‬د‬ ‫ٌشدؿٍش خبسای اػت اص عشفی ‪ٞ‬تّذاساٖ ٔیٌ‪ٛ‬ی‪ٙ‬ذ‬ ‫مطا٘غ ‪ٞ‬بی خبسای ٔ‪ٙ‬بفع ثیـتشی ٔیثش٘ذ ‪ٔ ٚ‬ب یبسا٘‪ٝ‬‬ ‫خ‪ٛ‬دٔبٖ سا کشف م٘‪ٟ‬ب ٔی و‪ٙ‬یٓ‪ٚ.‬ی تف‪ٛ‬ضفیفح دادۺ‬ ‫مطا٘غ‪ٞ‬بی ٔؼبفشتی خبسای پىیج ػفش‪ٞ‬ب سا ث‪ ٝ‬سیبَ‬ ‫اص ایشاٖ ٔی خش٘ذ أب ث‪ ٝ‬لیٕت اسص ث‪ٔ ٝ‬ؼبففشاٖ خف‪ٛ‬د‬ ‫ٔیفش‪ٚ‬ؿ‪ٙ‬ذ‪ .‬ثیذ اص مٖ ٔؼبفش ث‪ ٝ‬ایشاٖ ٔیمیذ ‪ ٚ‬اٌفش‬ ‫لیٕت ‪ٞ‬تُ سا ثب اسص ‪ ٚ‬سیبَ ٔحبػج‪ ٝ‬و‪ٙ‬ذ ٔفی ثفیف‪ٙ‬فذ‬ ‫ثبیذ اسصاٖتش خشیذاسی ٔی وشد‪ ٜ‬اػت ‪ ٚ‬ایٗ اتفففبق‬ ‫ٔ‪ٛ‬ات ٘بسضبیتی ا‪ٔ ٚ‬یؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ث‪ٙ‬بثشایٗ ثبیذ عشح د‪٘ ٚ‬شخی ؿفذٖ ‪ٞ‬فتفُ ‪ٞ‬فب ٔف‪ٛ‬سد‬ ‫پظ‪ٞٚ‬ؾ لشاس ٌیشد ‪ ٚ‬تٕبْ اثیبد ‪ ٚ‬ص‪ٚ‬ایب ‪٘ ٚ‬فتفبیفج مٖ‬ ‫ثشسػی ؿ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬دس لبِت وٕیت‪ٞ ٝ‬بی عّٕی ث‪٘ ٝ‬فتفیفجف‪ٝ‬‬ ‫ثشػذ‪ .‬أب دس حبَ حبضش الذأی ثشای مٖ ا٘جبْ ٘ـذ‪ٜ‬‬ ‫اػت‪.‬‬ ‫افففالن ٘ففٕففب )‪(planetarium‬ایففٗ ٔفف‪ٛ‬ص‪ٜ‬‬ ‫ثبصدیذو‪ٙٙ‬ذٌبٖ ‪ ٚ‬عالل‪ٙٔٝ‬ذاٖ فضب سا سا‪ٞ‬ی ػفففشی‬ ‫ث‪ ٝ‬ػتبسٌبٖ ػیبس‪ٞ ٜ‬ب ‪ ٚ‬و‪ٟ‬ىـفبٖ ‪ٞ‬فبی د‪ٚ‬سدػفت‬ ‫ٔیو‪ٙ‬ذ‪ٌ .‬ف‪ٙ‬فجفذ ‪ٔ ۴۸‬فتفشی مٖ مػفٕفبٖ ؿفت‬ ‫خیش‪ٜ‬و‪ٙٙ‬ذ‪ٜ‬ای سا ث‪ٕ٘ ٝ‬بیفؾ ٔفی ٌفزاسد‪ .‬فف‪ٙ‬فب‪ٚ‬سی‬ ‫پیـشفت‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬وبس ٌشفت‪ ٝ‬ؿذ‪ ٜ‬دس ایٗ افالن ٘فٕفب ثف‪ٝ‬‬ ‫ثبصدیذو‪ٙٙ‬ذٌبٖ أىبٖ تجشث‪ ٝ‬پفیفبد‪ ٜ‬س‪ٚ‬ی فضفبیفی‬ ‫ٔجبصی سا فشا‪ٔ ٓٞ‬یو‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ادأ‪ ٝ‬داسد‬ ‫چقذر دٍچزخِسَاری کٌین؟‬ ‫ٍضظـ ّای هٌظن َّنظی بِ ٍیػُ زٍچطذِ ؾرَنضی‪،‬‬ ‫یکی نظ ضٍـ ّای هَثط ٍ تاییس قسُ زض هراّرف ٍ‬ ‫پیکگیطی نظ بیواضیّای قلبی ٍ عطٍقی نؾت‪.‬‬ ‫‪ٚ‬سصؽ د‪ٚ‬چشخ‪ ٝ‬ػ‪ٛ‬اسی اض‪ٚ ،‬سصؽ‪ٞ‬فبی ‪ٞ‬ف‪ٛ‬اصی‬ ‫ٔفیذ ثشای ػالٔتی ث‪ ٝ‬ؿٕبس ٔیس‪ٚ‬د ‪ ٚ‬ثفشای دسٔفبٖ‬ ‫ثیٕبسی ‪ٞ‬بیی اص إّ‪ ٝ‬لفّفت ‪ ٚ‬عفش‪ٚ‬ق ‪ ٚ‬وف‪ٙ‬فتفشَ‬ ‫ثیٕبسی‪ٞ‬بی ٔتبث‪ِٛ‬یه ٘یض تبحیش ثؼیبس ٔغّ‪ٛ‬ثی داسد‪.‬‬ ‫اػتفبد‪ ٜ‬اص د‪ٚ‬چشخ‪ ٝ‬تٕبٔی اعضبی ثفذٖ اص افّٕف‪ٝ‬‬ ‫عضالج وٕشث‪ٙ‬ذ ؿب٘‪ ٝ‬ای ‪ ٚ‬ساٖ سا دسٌفیفش خف‪ٛ‬د‬ ‫ٔیو‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬ایٗ ٘‪ٛ‬ع ‪ٚ‬سصؽ ‪ٛٞ‬اصی ثشای ػبختبس ثفذٖ‬ ‫ٔی ت‪ٛ‬ا٘ذ ٔ‪ٛ‬حش ثبؿذ‪.‬ثش اػبع ایٗ ٔغّت و‪ ٝ‬اص ػ‪ٛ‬ی‬ ‫ٔحؼٗ دا‪ٚ‬دی ٔتخلق فیضی‪ِٛٛ‬طی ‪ٚ‬سصؿی لّفت‬ ‫‪ ٚ‬عش‪ٚ‬ق ت‪ٟ‬ی‪ ٝ‬ؿذ‪ ٚ ٜ‬اص ػ‪ٛ‬ی فذساػیف‪ ٖٛ‬پفضؿفىفی‬ ‫‪ٚ‬سصؿی دس اختیبس ایؼ‪ٙ‬ب لشاس ٌشففتف‪ ٝ‬مٔفذ‪ ٜ‬اػفتۺ‬ ‫‪ٚ‬سصؽ س‪٘ٚ‬ذ پیشی سا ث‪ ٝ‬تبخیش ٔی ا٘فذاصد ‪ ٚ‬اففشاد‬ ‫‪ٚ‬سصؿىبس ص٘ذٌی ؿبداه تش ‪ ٚ‬ع‪ َٛ‬عٕش ثیؾتفشی‬ ‫داس٘ذ‪ .‬دس عیٗ حبَ ‪ٚ‬سصؽ د‪ٚ‬چشخ‪ ٝ‬ػ‪ٛ‬اسی ٔیضاٖ‬ ‫اوؼیظٖ ٔلشفی ثذٖ سا ثبال ٔیثشد ‪ ٚ‬ثبعج وفب‪ٞ‬فؾ‬ ‫چشثی ؿذ‪ ٚ ٜ‬فشمی‪ٙ‬ذ چشثی ػ‪ٛ‬صی دس ثذٖ سا ففیفبَ‬ ‫‪ ٚ‬ل‪ٙ‬ذ خ‪ ٖٛ‬سا ت‪ٙ‬ریٓ ٔی وف‪ٙ‬فذ‪.‬د‪ٚ‬چفشخف‪ ٝ‬ػف‪ٛ‬اسی‬ ‫‪ ٓٞ‬چ‪ٙ‬یٗ تبحیش ٔخجتی ثش ػالٔت اؼفٕفی ‪ ٚ‬س‪ٚ‬ا٘فی‬ ‫افشاد ابٔی‪ ٝ‬داسد ‪ٛٔ ٚ‬ات افضایؾ اعتٕبد ث‪٘ ٝ‬ففغ‬ ‫افضایؾ چشثی ػ‪ٛ‬صی افضایؾ خ‪ٖٛ‬سػب٘ی دس ثفذٖ‬ ‫تم‪ٛ‬یت ‪ ٚ‬افضایؾ عضالج ت‪ٙ‬فؼی لفففؼف‪ ٝ‬ػفیف‪ٙ‬ف‪ٝ‬‬ ‫افضایؾ فیبِیت ػیؼتٓ ت‪ٙ‬فؼی ‪ ٚ‬اففضایفؾ حفجفٓ‬ ‫‪ٛٞ‬ای ابسی دس سی‪ٞٝ‬بی افشاد ٔیؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه ارک

روزنامه ارک 5595

روزنامه ارک 5595

شماره : 5595
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه ارک 5594

روزنامه ارک 5594

شماره : 5594
تاریخ : 1401/06/29
روزنامه ارک 5593

روزنامه ارک 5593

شماره : 5593
تاریخ : 1401/06/28
روزنامه ارک 5592

روزنامه ارک 5592

شماره : 5592
تاریخ : 1401/06/27
روزنامه ارک 5591

روزنامه ارک 5591

شماره : 5591
تاریخ : 1401/06/24
روزنامه ارک 5590

روزنامه ارک 5590

شماره : 5590
تاریخ : 1401/06/23
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!