روزنامه ارک شماره 5480 - مگ لند

روزنامه ارک شماره 5480

روزنامه ارک شماره 5480

روزنامه ارک شماره 5480

‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫ضرورت‬ ‫افسایص‬ ‫نظبرت و‬ ‫کنترل ببزار‬ ‫دستگبههب برای‬ ‫مقببله بب حوادث‬ ‫غیرمترقبه‬ ‫در تعطیالت‬ ‫نوروزی در‬ ‫امبدهببش ببضنذ‬ ‫صفحِ ‪3‬‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫*پنجطنبه ‪ 1‬اردیبهطت ‪ 11 * 1041‬اوریل ‪ 11* 1411‬رمضبن ‪ * 1001‬سبل سی و دوم ( اوتوز ایکینجی ایل ) * ضمبره ( سبیی ) ‪ 4* 0044 :‬صفحه *قیمت‪14444:‬ریبل * ایمیل‪www.arkonline* ark.tabriz@yahoo.com :‬‬ ‫سیستن بشٍکشاسی کشَس‪ ،‬اسب سشکشی‬ ‫است کِ ّیچکس حشیف اى ًیست‬ ‫زئیسی‪:‬‬ ‫قذست ایشاى سطین صْیًَیستی سا اسام ًخَاّذ گزاشت‬ ‫فشصت ثبتًام‬ ‫دس خذهات افضٍدُ‬ ‫شبکِ شاد توذیذ شذ‬ ‫صفحِ ‪4‬‬ ‫فْشست ابشبذّکاساى‬ ‫باًک ّای دٍلتی ٍ خصَصی‬ ‫هٌتشش شذ‬ ‫صفحِ ‪7‬‬ ‫صفحِ ‪2‬‬ ‫قلؼِ ضحاک‬ ‫ّشتشٍد ساهاًذّی‬ ‫ٍ هشهت هیشَد‬ ‫هجَص افضایش قیوت بشای ّیچ کاالیی صادس‬ ‫ًشذُ؛ دسج قیوت تَلیذ کٌٌذُ ٍ هصشف کٌٌذُ‬ ‫صفحِ ‪8‬‬ ‫منظوم یبدداضت‬ ‫ارتیق گووه نمک ائو ییخبر‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫سرمقبله‬ ‫مذیرمسئول ‪ -‬محمّذ اضراقی‬ ‫ضشٍست افضایش ًظاست‬ ‫ٍ کٌتشل باصاس‬ ‫کطًزَب ثبشاز محل مؼبمالت ی مبجببت ت کبب ب‬ ‫ثب تًخٍ ثبٍ‬ ‫خػل ثبشاز یثبشازی مىفؼ خًئی ا‬ ‫حسب ی ی اَمی ثبشاز‪ ،‬اگس تز ایه مسکص اقتػبتی‪،‬‬ ‫قبوًن‪ ،‬اخالقیبت ی تیبو زایح ی حبکم وجبضد‪ ،‬ثبسای‬ ‫کست ًت ثیطتس‪ ،‬تسفىد َبی وبمغلًه‪ ،‬تز اوًاع قبلت‬ ‫َب اش قجیل ثد فسیضی ‪ ،‬کم فسیضی ‪ ،‬گسان فسیضبی ی‬ ‫احتکبز زیاج پیدا می کىد چىبوچٍ بلُبب ب مبست‬ ‫کطًز ضبَد حضًز مدای ایه وًع تسفىد َب ی ثبحبسان‬ ‫َبی وبضی اش اوُب تز ثبشاز ی اقتػبت کطبًز َسبتبىبد‬ ‫زیش َبئی ویص ثسای مقبثلبٍ ثبب گبسفبتببزی ثببشاز ثبٍ‬ ‫زفتبزَبی مخسه اش ًی وُبت َبی ذیسثظ ثًتٌ ایم ی‬ ‫َستیم یلی اتامٍ وبثسبمبوی َبی مًخًت ی مستبمبس تز‬ ‫خسید ی فسیش خست یکالن تزگرضتٍ ی حبل وطبن می‬ ‫تَد کٍ میصان یستم َبی وظبزت ی کىتسل اػمبل ضدٌ‬ ‫اش کفبی ‪ ،‬قدزت اخسایی ی تبًان فبسَبىبا ببشی‬ ‫کبفی ثسخًزتاز وجًتٌ ی ویستىد ثىبثسایه ثبسای ثبُبجبًت‬ ‫یضؼی ثبشاز‪ ،‬افصایص قبدزت‪ ،‬تقب ی ا بتبمبساز ‪،‬‬ ‫کىتسل ی وظبزت ثس ثبشاز ثب َدف حبمببیب اش مبست‬ ‫ضسیزی می وبمببیبد اگبس فبؼببلبیبه ی وبُببتَببی‬ ‫اقتػبتی مغبثق قبوًن‪ ،‬کبز کىبىبد‪ ،‬ثبٍ حببل مبست‬ ‫یکطًز فبیدٌ می ز بوىد یلی اگسفؼبلیه ایبه ػبسغبٍ‬ ‫مستکت تخلف ضًود‪ ،‬ثٍ مست ی کطبًز ضبسز مبی‬ ‫ز بوىد ی صایاز پب خگًئی ی مدبشات مبی ضبًوبد‬ ‫وظبزت ثٍ ػسغٍ اقتػبت ثبید سیغ ی غسیح ثبضد اگبس‬ ‫یستم َبی وظبزتی فؼبل َبی اقتػبتی وب کبز امد ی‬ ‫یب غیسفؼبل ثبضىد‪ ،‬خبمؼٍ تچبز احسبس ثی قبوًوی مبی‬ ‫کىىد ی ایه حبل ثبػث زیاج ی تً ؼٍ اوًاع فسببتَبب‬ ‫می ضًت زیاج فسبت تزثخطُبی اقتػبتی بیس ثخبص‬ ‫َبی خبمؼٍ زا ویص تخسیت ی ا یت پریس می بشت‬ ‫پلیس ساَّس‪ :‬هشاقب جاػلیی گَاّیٌاهِّای‬ ‫ساًٌذگی باشیذ‬ ‫سییس هشکض صذٍس گَاّیٌاهِ پلیس ساَّس ًاجما اػمالم‬ ‫کشد‪ :‬استفادُ اص گَاّیٌاهِّای فاقذ سابقِ ٍ جمؼملمی‬ ‫ضوی پیگیشی قاًًَی ٍ اسجاع هجشهیی بِ هشاجمغ ری‬ ‫صالح ٌّگام ٍقَع حَادث ساًٌذگی هستَجب تشذیمذ‬ ‫هجاصات خَاٌّذ شذ‪.‬‬ ‫سَىا احمد کسمی ا د گف ‪ :‬تز فضبی مبدببشی‬ ‫تجلیغبت متؼدتی تز خػًظ اخر َصیبىبٍ ی غبدیز‬ ‫گًاَیىبمٍ ثدین عی فسایىدَبی قبوًوی مطببَبدٌ مبی‬ ‫ضًت کٍ خبػلیه ثسا بس اعالػبت ضىب ىبمٍ ای افبسات‬ ‫مجبتزت ثٍ غدیز گًاَیىبمٍ خؼلی میکىىد یی گف ‪:‬‬ ‫ثب تًخٍ ثٍ فسایىد بیبسبتبمبی ی َبًضبمبىبد غبدیز‬ ‫گًاَیىبمٍَبی زاوىدگی‪ ،‬امکبن یزیت ی ت تس ی افبسات‬ ‫غیسمدبش ثٍ بمبوٍ َبی ایه مسکص غبیبسمبمبکبه ا ب‬ ‫ثىبثسایه تجلیغبت تز فضبی مدبشی مجبىبی ثبس امبکببن‬ ‫غدیز گًاَیىبمٍ ثب تاضته بثقٍ تز یبسبتبم پبلبیبس‬ ‫زاًَز کبمال غیسیاقؼی ی وبتز ا زییس مبسکبص‬ ‫غدیز گًاَیىبمٍ پلیس زاَبًز افبصیت‪ :‬تبؼبداتی اش‬ ‫خبػلیه پس اش اخر ثخطی اش َصیىٍ َبی مبسثبًعبٍ اش‬ ‫افسات ی عؼمٍ َبی خًت‪ ،‬خغًط ازتجبعی خًت زا قبغبغ‬ ‫ی امکبن ت تس ی افسات زا غیسممبکبه مبی ببشوبد ی‬ ‫تؼداتی ویص ثب اخر مدازک ًَیتی ی ضبىبب بىببمبٍ ای‬ ‫اضخبظ مجبتزت ثٍ غدیز ی خؼبل گبًاَبیبىببمبٍ ثبب‬ ‫مطخػبت بیسیه کستٌ کٍ تز بمبوٍ َببی پبلبیبس‬ ‫سَىا کسمبی ا بد‬ ‫زاًَز فبقد بثقٍ ی اػتجبز ا‬ ‫افصیت‪ :‬تز غًزت مطبَدٌ َسگًوٍ ببثبقبٍ تبخبلبف‬ ‫زاوىدگی کٍ خًتضبن مستکت وطبدٌ اوبد‪ ،‬ثبٍ مبسکبص‬ ‫اخسائیبت ی مسکص غدیز گًاَیىببمبٍ پبلبیبس زاَبًز‬ ‫مساخؼٍ ی پیگیسی کىىد‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫جاهاًذگاى سْام ػذالت خشداد اهسال ثبت ًام کٌٌذ‬ ‫دبیش کل کاًَى ششکت سشهایِ گمزاسی‬ ‫سْام ػذالت کشَس با بیاى ایمٌمکمِ ‪۱8‬‬ ‫هیلیَى ًفش جاهاًذُ دسیافت سْام ػذالت‬ ‫شٌاسایی شذُ اًذ‪ ،‬گفت‪ :‬ایی جاهاًذگاى‬ ‫هی تَاًٌذ خشداد اهسال ثبت ًام کٌٌذ‪.‬‬ ‫محمد خصاػی کًٌ پس گف ‪ ۹ :‬میلبیبًن‬ ‫وفس تب پبیبن خستات امسبل ثسوببمبٍ زیبصی‬ ‫ضدٌ ی وس افصاز ان تُیٍ ضدٌ ی خبمبودگبن ُب ػدال ی خببوبًاتٌ َببی‬ ‫فًت ضدٌ می تًاوىد ثب مساخؼٍ ثٍ بمبوٍ کٍ اػال خًاَد ضد ثؼد اش تکمیبل‬ ‫ثسگ اوحػبز یزاث اش مساخغ قضبیی وست ثٍ تجدیبل بُبب یزثبٍ اقبدا‬ ‫کىىد یی گف ‪ :‬کل مطمًلیه ُب ػدال تز ا تبن اذزثبیدبن ضبسقبی ‪۹‬‬ ‫میلیًن وفس می ثبضد کٍ یک میلیًن وفس زیش مستقیم زا اوتخبه کستٌ اود ی‬ ‫ثقیٍ ثٍ ازشش ‪ ۷۴۰‬میلیبزت تًمبن تز تی مبٌ بل گرضتٍ اش عبسیبق ثبًزس‬ ‫امکبن خسید ی فسیش پیدا کستود تثیسکل کبوًن بسمببیبٍ گبرازی بُبب‬ ‫ػدال افصیت‪ :‬مطبَدٌ ازشش تازایی ی مبؼببملبٍ بُبب ػبدالب ‪،‬اشعبسیبق‬ ‫بمبوٍَبی کبزگصازی َب ممکه ا یویبشی ثٍ کبد ثبًز بی وبیبسب یی‬ ‫گف ‪ :‬قساز ثس ایه ضد غًزتَبی مبلی حسبثس ی ضسک َبی ا تبوی عجبق‬ ‫ا تبودازت حسبثس ی ثسا بس ازشش ثُبی تمب ضدٌ ضسک َب ثبضبد ی ایبه‬ ‫ضسک َب اش شیبن خبزج ضًود ُب ػدال ثب َدف خػبًغبی ببشی ی‬ ‫یاگرازی ُب ضسک َبی تیلتی ثٍ اقطبز کم تزامد اش شمبن تیل وبُبم‬ ‫عساحی ی اخسا ضدٌ ا‬ ‫ساُ اًذاصی ساهاًِ جستجَی شغل دس اداسُ کل‬ ‫تؼاٍى‪ ،‬کاس ٍ سفاُ اجتواػی‬ ‫هذیشکل تؼاٍى‪ ،‬کاس ٍ سفماُ‬ ‫اجتواػی ارسبایجاى شمشقمی‬ ‫گفت‪:‬ساهاًِ جستجَی شغل با‬ ‫ّذف اتصال سشیغ کاسجَیاى‬ ‫ٍ کممماسفمممشهمممایممماى دس‬ ‫ارسبایجاى ششقی ساُ اًذاصی‬ ‫شذ‪.‬‬ ‫اقبی فتبحبی َبدف اش زاٌ‬ ‫اوداشی بمببوبٍ خسبتبدبًی‬ ‫ضغل زا ازتقبی غح کیفی ی کمی خدمبت کبزیبثیَب ی ا تفبتٌ ثُبیبىبٍ اش‬ ‫فىبیزی َبی وًیه ػبىبًان کبست ی گبفب ‪ :‬کببزفبسمببیببن ثبسای تببمبیبه‬ ‫ویسیی مًزت ویبش خًت میتًاوىد ثب ثج وب تز بمبوٍ خستبدبًی ضبغبل ثبٍ‬ ‫وطبوی ایىبتبسوبتبی ‪http://shoghl.mcls.gov.ir‬پبس اش ثبسز بی ی‬ ‫زا تیاشمبیی اعالػبت کبزفسمبیی ثٍ کبزیبثی َبی فبؼببل کطبًز مبتبػبل‬ ‫ضًود‬ ‫متقبضیبن خًیبی کبز َم می تًاوىد ثب مساخؼٍ ثٍ ایه بمبوٍ ی ثبجب وبب ی‬ ‫تکمیل اعالػبت فستی ی ضغلی ثب خستدً تز فسغ َبی ضغلی مًخًت تز‬ ‫بمبوٍ قسم خستدًی ضغل اش عسیق تفبتسکبزیبثی ثٍ کبزفسمبیبن مؼسفی ی‬ ‫مطغًل ثٍ کبز ضًود‬ ‫جضئیات پشداخت تسْیالت فشصًذاٍسی ٍ ٍدیؼِ هسکی اػالم شذ‬ ‫دٍ هَسد اص تسْیالت حوایت اصخاًمَادُ دس‬ ‫قاًَى بشًاهِ ٍ بمَدجمِ ‪ ۱4۴۱‬افمضایمش‬ ‫پیذاکشدُ کِ ابالغیِ ّای الصم دسایی صهیٌمِ‬ ‫تااسدیبْشت بِ باًکْا اسسال هیشَد‪.‬‬ ‫عجق ایه قبوًن ثبوک مسکصی تب ازتیجُبطب‬ ‫‪ ۱۰۴۱‬مُل تازت تب اثالغیٍ َببی ش تز‬ ‫ایببه شمببیببىببٍ زا ثببٍ ثبببوببک َببب از بببل‬ ‫کىد تسُیالت تی مسثًط ثٍ یا یتیؼٍ‪ ،‬خسید ی بخ مسکه ا ب کبٍ‬ ‫قف ان ‪ ۱۶۴‬میلیًن تًمبن ثسای خبوًاتٌَبیی ا کٍ فبقد مسکه ثبًتوبد‬ ‫ی اش بل ‪ ۳۳‬ثٍ ثؼد غبحت فسشود ً ی ثیطتس ضدود کٍ ایه مبًضبًع تز‬ ‫قبوًن ی ثًتخٍ بل ‪ ۱۰۴۱‬ثٍ ‪ ۷۴۴‬میلیًن تًمبن افصایص پیدا کستٌ کبٍ ایبه‬ ‫َم تز وُبی تب پبیبن َفتٍ کبزَبی اخسایی ان اودب میضًت؛ ثٍ َسحبل ایه‬ ‫مًضًع ثبید تز کمیسیًن َبی مسثًط ثبوک مسکصی مػًه ضبًت ببمببوبٍ‬ ‫مسثًعٍ تز حبل تکمیل ا ی کبز َبی وُبیی ان تز حبل اودب ا ب ثبب‬ ‫تًخٍ ثٍ ػملکستی کٍ میخًاَیم اش یستم ثبوکی ثگیسیم ایه بمبوٍَب ویببش‬ ‫ا ‪ ،‬شیسا‪ ،‬ایه تسُیالت تز سفػلَبی مختلفی پستاخ میضًوبد َبس‬ ‫تیی ایه تسُیالت وب ثستٌ ضدٌ قسؼ الحسىٍ َستىد ی ثبشپستاخ ‪ ۷۴‬بلٍ‬ ‫تازود قف تسُیالت یتیؼٍ‪ ،‬خسید ی بخ کٍ میتًاوبىبد خببوبًاتٌ َبب‬ ‫اوتخبه کىىد ثٍ تیقلًَب ثٍ تی فسشود حسبه میضًود کٍ خبوًاتٌ َب ثببثب‬ ‫فسشود ایل یک تسُیالت ‪ ۷۴‬میلیًن تًمبوی تزیبف خًاَىد کست ی ثببثب‬ ‫فسشود تی ‪َ ،‬م تسُیالت فسشود تی زا تزیبف میکىىد‬ ‫ػشبستاى‪ ،‬تؼذاد ًْایی صائشاى ایشاًی دس حج ‪ ۱4۴۱‬سا اػالم کشد‬ ‫هؼاٍى حج ٍ ػوشُ ساصهاى حج ٍ صیاست‬ ‫اصاػالم سسوی ػشبستاى دسباسُ سْمومیمِ‬ ‫ایشاى دسحج سال جاسی خمبمش داد ٍ‬ ‫گفت‪ :‬اهسال ‪ّ 39‬ضاس ٍ ‪ً 635‬فش بِ حج‬ ‫توتغ هششف هیشًَذ‪.‬‬ ‫اکجس زضبیی‪ ،‬مؼبین امًز حح ی ػبمبسٌ‬ ‫بشمبن حح ی شیبزت گف ‪ :‬ثبسا ببس‬ ‫تبشٌتسیه اػال ز می یشازت حبح ی‬ ‫ػمسٌ ػسثستبن‪ ،‬تؼدات اختػبظ یبفتٍ ثٍ خمًُزی ا المبی ایبسان تز حبح‬ ‫امسبل ثٍ میصان ‪َ ۹۳‬صاز ی ‪ ۵۹۶‬وفس ا‬ ‫یی تز خػًظ مًضًع حح تمتغ ‪ ۱۰۴۱‬تػسیح کست‪ :‬تبؼبدات یببت ضبدٌ‬ ‫ضبمل حدبج ی ػًامل اخسایی َستىد کٍ َمٍ بلٍ ثٍ میصان ُبمبیبٍ ایلبیبٍ‬ ‫تؼداتی افصایص مییبف کٍ تز بل خبزی ویص ایه تزخًا اودب خًاَد‬ ‫ضد ی ػلیسغم ضیق یق ثسوبمٍزیصی ثسای اػصا میصان تبخبػبیبع یببفبتبٍ‬ ‫ثب سػ ی ثٍ عًز خد اودب می ضًت زضبیی گف ‪ :‬ضسط پبریبسش شائبسان‬ ‫شیس ‪ ۵۶‬بل‪ ،‬تصزیق کبمل یاکسیىب یًن ی تاضته تس مبىبفبی کبسیوبب ‪۲۷‬‬ ‫بػ قجل اش اػصا اش خملٍ مًازت مُم ثًتٌ کٍ ثس َمیه ا بس ثسوبمٍزیبصی‬ ‫خًاَیم کست ی اش میبن متقبضیبوی کٍ تز بل ‪ ۳۳‬ثج وبب خبًت زا اوبدبب‬ ‫تاتٌاود‪ ،‬ثىبثس ایلًی اوبن تب قف ُمیٍ اقدا میکىیم مؼبین امًز حبح ی‬ ‫ػمسٌ بشمبن حح یشیبزت تًغیٍ کست کسبوی کٍ ػلیسغم ثج وب ایلیٍ تز‬ ‫بل ‪ ۳۳‬ثب تًخٍ ثٍ ضسایظ ىی تؼییه ضدٌ بل خبزی اخبشٌ حضًز تز حح‬ ‫تمتغ امسبل زا ودازود‪ ،‬ثٍ َیچ ػىًان اوػساف ودَىد‬ ‫قذست ایشاى سطین صْیًَیستی‬ ‫سا اسام ًخَاّذ گزاشت‬ ‫سئیس جوَْس تاکیذ کشد‪ :‬سطین صْیًَیستی بمذاًمذ‬ ‫کَچک تشیی تحشک اًْا اص ًیشٍّای هسملمم هما‬ ‫هخفی ًیست ٍ اگش کَچکتشیی حشکتی اص سمَی‬ ‫اًْا سخ دّذ‪ ،‬هقصذ ًیشٍّای هسلم ها‪ ،‬هشکض سطین‬ ‫صْیًَیستی خَاّذ بَد ٍ قذست ًیشٍّای هسلم ها‬ ‫اًْا سا اسام ًویگزاسد‪.‬‬ ‫زئیس خمًُز ثب ثیبن ایىکٍ َمساَی ثبب مبست ی‬ ‫تفبع اش ازشضُبی اوقاله ا المبی تز کببزوببمبٍ‬ ‫ازتص خلًٌ گس ا ‪ ،‬گف ‪ :‬ازتبص خبمبُبًزی‬ ‫ا المی ایسان تز تفبع مقدس‪ ،‬تز ػملیببت َببی‬ ‫مختلف ثسیبز خًش تزخطید‪ ،‬ػبمبلبیببت ثبیب‬ ‫المقدس‪ ،‬ػملیبت فتح المجیه‪ ،‬ػبمبلبیببت ثببمبه‬ ‫ا ئمٍ ی ثسیبزی اش اقدامبتی کٍ تز خجٍُ َبی حق‬ ‫ػلیٍ ثبعل تً ظ ازتص خمًُزی ا المی ایبسان‬ ‫تز شمیه‪ ،‬تز تزیب ی تز ا مبن اودب ضد زئیبسبی‬ ‫تػسیح کست‪ :‬ویسیَبی مسلح ایسان‪ ،‬تبًاوبمبىبدی‬ ‫َبی ثسیبزی تازود محًزی تسیه تًاومىدی ایبه‬ ‫ویسیَبی مخلع ‪ ،‬مکتجی ‪ ،‬ثب مُبزت ی امبًشش‬ ‫تیدٌ‪ ،‬خغسپریس ثًتن ا کٍ امبتٌ اود ثبب َبس‬ ‫تضمىی مًاخٍ ضًود زیبیبس خبمبُبًز گبفب ‪:‬‬ ‫ویسیَبی مسلح مب ثؼد اش خبىبا تبحبمبیبلبی ثبٍ‬ ‫ثبش بشی خًت پستاختىد ی امسیش تًاومىدی وظبمبی‬ ‫ازتص‪ ،‬خیلی خبًه اش‬ ‫مب تز خُبن شثبوصت ا‬ ‫فسغ تحسیم َب ثسای تًاومىد ضبدن ا بتبفببتٌ‬ ‫کست‪ ،‬غىبیغ وظبمی مب تز ثُتسیه ضسایظ قساز تازت‬ ‫ی ثبید اش ایه غىبیغ تز کطًز ثُسٌ ثجسیم‬ ‫یی ثب ثیبن ایىکٍ ویسیَبی مسلح اش مست ‪ ،‬ثب مست ‪،‬‬ ‫تز مست ی ثسای مست اود‪ ،‬افصیت‪ :‬تز مسئلٍ کسیوبب‬ ‫ازتص ی ویسیَبی مسلح تز کىبز مست ثبًتوبد ی‬ ‫ثسیبز خًه ػمل کستود ی امکبوببت خبًثبی تز‬ ‫اختیبز مست قساز تاتود َمچىیه تز یل ی شلصلبٍ‬ ‫ی افبت عجیؼی‪ ،‬ازتص کىبز مبست ثبًت ازتبص‪،‬‬ ‫پبٌ ی ثسیح ایلیه گسیَی َستىد کٍ تز مبىببعبق‬ ‫شلصلٍ شتٌ حبضس ثًتود ی تب مطکل مست زفغ ومی‬ ‫ضد‪ ،‬میدان زا تسک ومیکستود‬ ‫زئیسی تبکید کست‪ :‬کًچکتسیه تحسکی اش بًی‬ ‫تضمه اش چطمبن تیصثیه ویسیَبی مسلح مب مخفبی‬ ‫ویس زضیم غُیًویستی ثبداوبد کبًچبکبتبسیبه‬ ‫تحسک ان َب اش ویسیَبی مسلح مب مخفی ویبسب‬ ‫ی اگس کًچک تسیه حسکتی اش ًی اوبُبب زخ‬ ‫تَد‪ ،‬مقػد ویسیَبی مسلبح مبب ‪،‬مبسکبص زضیبم‬ ‫غُیًوسیتی خًاَد ثًت ی قدزت ویسیَبی مسبلبح‬ ‫مب اوُب زا ازا ومی گرازت‬ ‫یی تػسیح کست ‪ :‬امسیکب اػال کستٌ ا ب کبٍ‬ ‫تز تمب تحسیم َب ی فطبز حداکثسی ػلیبٍ ایبسان‪،‬‬ ‫ضکس مفتضحبوٍ وػیجمبن ضد ایبه بسوبًضب‬ ‫َمٍ کسبوی ا کٍ ػلیٍ خبمبُبًزی ا بالمبی‬ ‫ایسان اقدا کىىد‬ ‫*مذیرمسئول ‪-‬محمّذ اضراقی‬ ‫تیسیلیک مبضیه تیس تی وبز‬ ‫تًزمًشین تًتبودا تایبوبز‬ ‫تًزمًش ًش تیسیلیک یبزیمبش‬ ‫تًزمًشی ایلمبیبن قبزیمبش‬ ‫تیسیلیک تودٌ یلٍ ًزیلس‬ ‫اولچً ً کیچیلس ثویًیس‬ ‫ًزیخً گسک تیس ثیس ای‬ ‫تًزمًشی کالخی تًتً‬ ‫ًزخً ایکی ایلسب خغستیس‬ ‫ایطلسی قبزیطسب ضسز تیس‬ ‫ثبغیطال میه تًمه اچیقدب‬ ‫حقیه ال ثیستًمه قبلیىدب‬ ‫گیصلیىیه چًخ اچمب اوشگییٍ‬ ‫قبزییب ایضبغب ثویًگٍ‬ ‫ائلیىیه تگسیه ا گیتمٍ‬ ‫ایشگٍ ویه یئسیىی ثسکیتمٍ‬ ‫ػقلیلٍ تی ویص یبخدی تیس‬ ‫قًزخًوًن ًوًخً اغسی تیس‬ ‫ایچیه لٍ ائطیگیه ثیس ایلسب‬ ‫پیس یبخطیه َبمییب تیزیلسب‬ ‫ایخب ثًی قب بن تییاز یصا‬ ‫قبزضیىب چیخبز ز یفب یص‬ ‫ثً وشلس قیصیلدان تگسلی‬ ‫تیضًوًه اویسومک گسکلی‬ ‫چًخ ازتیق گًیٌ ومک ائً ییخبز‬ ‫قبزاولیق قًیً تان تئً چیخبز‬ ‫هجَص افضایش قیوت بشای ّیچ کاالیی‬ ‫صادس ًشذُ؛ دسج قیوت تَلیذ کٌٌذُ‬ ‫ٍ هصشف کٌٌذُ‬ ‫تابش گفت‪ :‬اقتصاد دستَس پزیش ًیسمت ٍ یمک شمبمِ‬ ‫ًویتَاى قیوت سا بشگشداًذ‪.‬‬ ‫َس کسی الفجبیی اش اقتػبت ثداود تزک خًاَد کست کٍ‬ ‫اقتػبت ت تًز پریس ویس ی یک ضجٍ ومیتًان قبیبمب‬ ‫َب زا ثسگستاود تز کطًز تی وًع قیم گرازی تازیبم‬ ‫کٍ پیطیىی ی پسیىی َستىد قیم گرازیَبی پیطیبىبی‬ ‫مطمًل حداقل کب َب کٍ ثیطتسیه وقص زا تز جد‬ ‫خبوًاز تازود ثٍ ا تىبت قًاویه ی زییٍَبی مًخًت امسیش‬ ‫‪ ۶۴‬قلم کب مطمًل قیم گرازی پیطیىی ا‬ ‫ایه ‪ ۶۴‬قلم مثل ثسوح‪ ،‬گًض قسمبص‪ ،‬گبًضب مبسؽ‪،‬‬ ‫زیغه وجبتی‪ ،‬لجىیبت‪ ،‬زیغه مًتًز‪ ،‬لًاش خببوبگبی ی‬ ‫پًضک اش ایه ت کب َب َسبتبىبد تببمبیبه حبقبً‬ ‫مػسف کىىدٌ اش چسخ تًلید ایدبت میضًت ایل ثببیبد‬ ‫کب یی یخًت تاضتٍ ثبضد کٍ ثتًاویم تزثبزٌ کىتسل ثبشاز‬ ‫ی حقً مػسف کىىدٌ غحج کىیم حق تًلید کىىدٌ‬ ‫زا ثبید ثٍ خًتش ثدَیم‬ ‫اگس تًلید ثٍ غسفٍ وجبضد کبَص پیدا خًاَد کست ی ثبب‬ ‫کمجًت کب مًاخٍ خًاَیم ضد اش اثتدای ازتیبجبُبطب‬ ‫َمٍ کب َبی ثستٍ ثىدی ثبٍ خػبًظ خبًزاکبی ی‬ ‫غرایی مطمًل تزج قیم تًلید کبىبىبدٌ ی مػبسف‬ ‫کىىدٌ ثٍ غًزت َمصمبن خًاَد ضد اگس کسی مطکل‬ ‫فضبی چبح تاضتٍ ثبضد َم قیم تًلیبد کبىبىبدٌ ثبٍ‬ ‫غًزت (قیم ت) ان زا چبح کىد َبمبصمببن ثببیبد‬ ‫حداکثس قیم مػسف کىىدٌ َم زیی محػبًل تزج‬ ‫ضًت َس چیصی ثٍ غیس اش ایه یاضٌ َب زیی مبحبػبًل‬ ‫تزج ضًت مًزت قجًل وخًاَد ثًت یکبم ازتیبجبُبطب‬ ‫‪َ ،۱۰۴۱‬مٍ کب َبی ثستٍ ثىدی‪ ،‬مخػًغب کبب َببی‬ ‫خًزاکی ی غرایی‪ ،‬مطمًل تزج قبیبمب َبمبصمببن‬ ‫تًلیدکىىدٌ ی مػسف کىىدٌ میضًود کٍ وخستیبه اثبس‬ ‫ان‪ ،‬ضفبفی ی ضیطٍای کستن ضجکٍ تبمیه ی تبًشیبغ‪،‬‬ ‫قیم ی فسایىد ا ی حق مطتسی یب مػسف کبىبىبدٌ‬ ‫ا کٍ ثداود‪ ،‬کب یی کٍ میخست چٍ مسیس قیمتبی ی‬ ‫چٍ مسیس تًشیؼی زا عی میکىد‬ صفحه 1 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫پٌجشٌثِ ‪ 1‬اردیثْشت ‪ 11 * 1041‬اٍریل‪11 * 1411‬رهضاى ‪ * 1001‬عال عی ٍ دٍم ( اٍتَس ایکیٌجی ایل ) * شوارُ ( عایی ) ‪0044 :‬‬ ‫هقالِ‬ ‫کاراهذی دٍلت اس ًگاُ عولکزدی‬ ‫تطَر هعوَل در عالّایی کِ اًتخاتات در کشاَر‬ ‫تزگشار هی شَد‪ ،‬جذا اس ًتیجِ گاشیاٌار هازدم‪،‬‬ ‫هْوتزیی رٍیذاد عیاعی‪ ،‬اجتوایی‪،‬اقاتاداادی ٍ‬ ‫حتی فزٌّگی اى عال ًیشرقن هی خاَردبتاَیاضُ‬ ‫عالّایی کِ تا اًتخاب رئیظجوْاَری جاذیاذ‪،‬‬ ‫دٍلت جذیذتعٌَاى تشرگتزیی کارفزهای اقتدادی‬ ‫اغاس تِ کار هیکٌذ‪.‬‬ ‫‪ . ۱‬اخشیٗ ػبَ لشٖ ٌزؿت‪ ٝ‬اص ایٗ لب٘‪ٔ ٖٛ‬ؼتفلف‪ٙ‬فی‬ ‫٘ج‪ٛ‬د ‪ ٚ‬اص ٔ‪ٙ‬ؾشی‪ٔ ،‬یت‪ٛ‬اٖ س‪ٚ‬ی وبسأذٖ د‪ِٚ‬ف‬ ‫ػیضد‪ ٓٞ‬سا ٔ‪ٕٟ‬تشیٗ س‪ٚ‬یذاد ػبَ ‪ ۱۴۴۴‬اسصیفبثفی‬ ‫وشد اص ٔ‪ٙ‬ؾش اجتٕبفی احتٕبال ثضسٌتشیٗ تفحف‪َٛ‬‬ ‫سا ٔی­ ت‪ٛ‬اٖ دس ثؼظ ٌؼفتفشد‪ٚ ٜ‬اوؼفیف‪ٙ‬فبػفیف‪ٖٛ‬‬ ‫دا٘ؼ و‪ ٝ‬ثب ؿتبثی ثضسی‪ ،‬وٕج‪ٛ‬د ‪ ٚ‬وفٓ وفبسی‬ ‫ٌزؿت‪ ٝ‬سا ججشاٖ وشد ‪ ٚ‬ثغ‪ٛ‬س ٘ؼجی ػجت وف‪ٙ‬فتفشَ‬ ‫ٔیضاٖ ٔشی ‪ ٚ‬ثؼتشی دس ٔ‪ٛ‬ج ثقذی ‪ٌ ٕٝٞ‬فیفشی‬ ‫وففش‪٘ٚ‬ففب ؿففذ‪ .۲‬دس ‪ ۲۴‬ػففبَ ٌففزؿففتفف‪ ٝ‬ػفف‪ٝ‬‬ ‫سئیغ جٕ‪ٟٛ‬سی ‪ ۶ ٚ‬د‪ ِٚ‬ثشػش وبسث‪ٛ‬د٘ذوف‪ ٝ‬ثفب‬ ‫‪ٚ‬ج‪ٛ‬د‪ ٕٝٞ‬خذٔب ‪،‬یبدٌبس‪ٞ‬ب‪ٚ‬تح‪ٛ‬ال اسصؿٕ‪ٙ‬ذی‬ ‫و‪ ٝ‬افشیذ٘ذ‪ٛ٘ ،‬فی ثی‪ٙ‬ؾ خبف سا تش‪ٚ‬یف داد٘فذ‬ ‫و‪ ٝ‬دسسفتبسسئیؼبٖ د‪ٞ ِٚ‬بٕ٘‪ٛ‬دداؿ دس صٔفبٖ‬ ‫‪ٞ‬شػ‪ ٝ‬سئیغ د‪ ِٚ‬لجّی‪ٛٔ ،‬القی پیؾ ٔفی أفذ‬ ‫و‪ ٝ‬خ‪ٛ‬دیبعشفذاساٖ ؿبٖ اص وفٕفجف‪ٛ‬داخفتفیفبسا‬ ‫سئیغ جٕ‪ٟٛ‬سی دسٔمبیؼ‪ ٝ‬ثب ‪ٚ‬ؽبیفف ایفٗ ٔفمفبْ‬ ‫ٌالی‪ٙٔٝ‬ذ ث‪ٛ‬د٘ذ ‪ٚ‬خ‪ٛ‬اػت‪ ٝ‬یب ٘بخ‪ٛ‬اػت‪،ٝ‬اص ایٗ ؿج‪ٟ‬ف‪ٝ‬‬ ‫ث‪ ٝ‬ف‪ٛٙ‬اٖ ٔحّٕی ثشای ت‪ٛ‬جی‪ ٝ‬وٓ وفبسی د‪ِٚ‬ف‬ ‫خ‪ٛ‬د اػتفبد‪ٔ ٜ‬ی وشد٘ذ‪.‬‬ ‫‪ . ۳‬ثشای ایٗ ادفب و‪ ٝ‬ای اهلل سئیؼی‪ ،‬التذاس لب٘‪٘ٛ‬ی‬ ‫سیبػ جٕ‪ٟٛ‬سی سا احیب وشد‪ ٜ‬اػ ‪ ،‬ؿبیذ ثشخی‬ ‫عشفذاساٖ د‪ٞ ِٚ‬بی لجّی‪ ،‬ػّیم‪ٞٝ‬بی ػیفبػفی ‪ٚ‬‬ ‫ج‪ٙ‬بحی سئیؼبٖجٕ‪ٟٛ‬س پیـیٗ سا ثف‪ٟ‬فب٘ف‪ ٝ‬ای ثفشای‬ ‫ت‪ٛ‬جی‪ ٝ‬ثشخی ا٘فقبَ ‪ٞ‬ب لشا ٔی د‪ٞ‬ف‪ٙ‬فذ ثف‪ ٝ‬ثفیفبٖ‬ ‫س‪ٚ‬ؿٗتش ٕٔىٗ اػ ای‪ ٍٝ٘ٛٙ‬اػتذالَ ؿف‪ٛ‬د وف‪ٝ‬‬ ‫چ‪ ٖٛ‬ای اهلل سئیؼی ث‪ِ ٝ‬حبػ ٔـی ػفیفبػفی ثف‪ٝ‬‬ ‫دیٍش اسوبٖ ٘ؾبْ ٘ضدیه ث‪ٛ‬د‪ ،ٜ‬ت‪ٛ‬ا٘ؼفتف‪ ٝ‬ثفشخفی‬ ‫ل‪ٛ‬ا٘یٗ ثش صٔیٗ ٔب٘ذ‪ ٜ‬سا اجشا ‪ ٚ‬لبعقی ٔ‪ٛ‬سد ٘فیفبص‬ ‫سئیغ جٕ‪ٟٛ‬سی سا احیب و‪ٙ‬ذ ایٗ فبُٔ اٌفشچف‪ٝ‬‬ ‫٘فی ٕ٘یؿ‪ٛ‬د أب دس ٍ٘ب‪ٞ‬ی ٔ‪ٙ‬لفب٘ف‪ٔ ،ٝ‬فی تف‪ٛ‬اٖ‬ ‫ٌف حذالُ ت‪ٟٙ‬ب فبُٔ یب فّ ٘یؼ صیشا دس ‪۲۴‬‬ ‫ػبَ ٌزؿت‪ٛٔ ٝ‬اسدی ‪ٚ‬ج‪ٛ‬د داؿتف‪ ٝ‬وف‪ٞ ٝ‬فش ػف‪ٝ‬‬ ‫سئیغ جٕ‪ٟٛ‬سی پیـیٗ‪ ،‬ثب پیٍیشی ‪ ٚ‬سایض٘ی ٔف‪ٛ‬رفش‬ ‫خ‪ٛ‬د‪ ،‬ثشخی عشح ‪ٞ‬ب یب تلفٕفیفٓ ‪ٞ‬فبی ٔف‪ٟ‬فٓ سا‬ ‫فّٕیبتی ‪ ٚ‬اجشایی وشد٘ذ اص اٖ جفّٕف‪ ٝ‬اػف‬ ‫پیٍیشی ‪ ٚ‬احیبی ؽشفی ؿ‪ٛ‬سا‪ٞ‬بی اػفالٔفی ردس‬ ‫د‪ٞ ِٚ‬فتٓ ‪ٞ ٚ‬ـتٓ) پیٍیشی ‪ ٚ‬اجفشای لفب٘ف‪ٖٛ‬‬ ‫‪ٞ‬ذفٕ‪ٙ‬ذی یبسا٘‪ٞ ٝ‬ب ردس د‪٘ ِٚ‬ف‪ٟ‬فٓ ‪ ٚ‬د‪ٞ‬فٓ) ‪ٚ‬‬ ‫پیٍیشی ‪ ٚ‬اجشای ت‪ٛ‬افمب ثفشجفبٔفی ردس د‪ِٚ‬ف‬ ‫یبصد‪ .۴.)ٓٞ‬دس تجییٗ چشایی سفتبس ‪ٚ‬فّٕىشد د‪ِٚ‬‬ ‫دس ‪ٔ ۷‬ب‪ٌ ٜ‬زؿت‪ ،ٝ‬اِجت‪ ٝ‬اص ٘مؾ ٔف‪ٟ‬فٓ ‪ٞ‬فٕفىفبساٖ‬ ‫سئیغجٕ‪ٟٛ‬سی ‪ ٚ‬دغذغ‪ٞ ٝ‬بی ؿخفلفی سئفیفغ‬ ‫د‪٘ ِٚ‬جبیذ غبفُ ؿذ أب فبُٔ دیفٍفشی وف‪ ٝ‬دس‬ ‫اؿىبسػبصی وبسأذی ‪ ٚ‬التذاس سئیغ جٕ‪ٟ‬ف‪ٛ‬سی‬ ‫‪٘ ٚ‬یض ‪ٕٞ‬شا‪ٞ‬ی دیٍش دػتٍب‪ٞ ٜ‬بٔ‪ٛ‬رش ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬اػتفففبد‪ٜ‬‬ ‫اص ؽشفی لب٘‪٘ٛ‬ی ؿ‪ٛ‬سا‪ٞ‬بی فبِی دس وـ‪ٛ‬س ثف‪ٛ‬د‪ٜ‬‬ ‫اػ و‪ٔ ٝ‬ی ت‪ٛ‬اٖ ٕ٘‪ ٝ٘ٛ‬اٖ سا دس افضایؾ ؽشفیف‬ ‫سؿت‪ ٝ‬پضؿىی یب جّؼ‪ ٝ‬ؿ‪ٛ‬سای فبِی ‪ٞ‬فٕفب‪ٞ‬ف‪ٙ‬فٍفی‬ ‫التلبدی ػشاٖ ل‪ٛ‬ا ٔـب‪ٞ‬ذ‪ ٜ‬وشد‪.‬‬ ‫هٌابع حاصل اس گطایصّای ارسی بایذ‬ ‫صزف تقَیت سیزساختّای کطَر ضَد‬ ‫عخٌگَی کویغیَى اًزصی هجلظ گفت‪ :‬تایذهٌاتاع‬ ‫حاصل اس اسادعاسی هٌاتع ارسی راصزف عزهاایاِ‬ ‫گذاری ٍ ایجاد سیزعاخت ّای هَردًیاسکٌین‪ ،‬ایی‬ ‫کار تایذ تطَر ٍیضُ درصٌایعی اًجام ّشیٌِ شَد کِ‬ ‫ها در اىّا در عطح جْاى هشیت رقاتتی دارین‪.‬‬ ‫ٔلغفی ٘خقی ٕ٘بی‪ٙ‬ذ‪ٔ ٜ‬شدْ ٘‪ٟ‬ج‪ٙ‬ذاٖ ‪ ٚ‬ػشثیـف‪ٚ ٝ‬‬ ‫ػخ‪ٍٛٙ‬ی وٕیؼی‪ ٖٛ‬ا٘شطی دس ٔفجفّفغ ٌففف ‪:‬‬ ‫فٕذ‪ٙٔ ٜ‬بثـ اسصی و‪ٔ ٝ‬غبِجی دسثبس‪ ٜ‬اٖ‪ٞ‬ب ٔفغفشح‬ ‫اػ ‪ ،‬د‪ِٚ‬تٕشداٖ ثب سایفض٘فی ‪ٞ‬فب ‪ ٚ‬دیفپفّفٕفبػفی‬ ‫فقبِی ‪ٞ‬بیی خ‪ٛ‬ثی سا دس ساػتبی اصادػبصی ٔ‪ٙ‬بثفـ‬ ‫اسصی ا٘جبْ ٔید‪ٙٞ‬ذ‪ٚ .‬ی افض‪ٚ‬د‪ٙٔ :‬بثـ اسصیای دس‬ ‫حبَ اصادػبصی اػ و‪ ٝ‬فٕذتب ٘فبؿفی اصففش‪ٚ‬ؽ‬ ‫٘ف خبْ‪ ،‬فشا‪ٚ‬سد ‪ٞ‬بی ٘فففتفی ‪ٚ‬یفبٔفحفلف‪ٛ‬ال‬ ‫پتش‪ٚ‬ؿیٕی ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ‪.‬یفقف‪ٙ‬فی دس‪ٚ‬الفـ یفه وفبالی‬ ‫اػتشاتظیه ‪ٔٚ‬حل‪ِٛ‬ی و‪ٔ ٝ‬تقّک ث‪٘ ٕٝٞ ٝ‬ؼُ‪ٞ‬بی‬ ‫ٔختّف ایٗ وـ‪ٛ‬س ث‪ٚ ٝ‬یظ‪٘ ٜ‬ؼُ‪ٞ‬بی ای‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬وـف‪ٛ‬س‬ ‫اػ ‪٘ ٚ‬ؼج ث‪٘ ٝ‬ح‪ٞ ٜٛ‬ضی‪ٝٙ‬وشد ایٗ ٔ‪ٙ‬بثـ ‪ٚ‬ؽیففف‪ٝ‬‬ ‫داسیٓ‪ٕ٘.‬بی‪ٙ‬ذ‪ٔ ٜ‬شدْ ٘‪ٟ‬ج‪ٙ‬ذاٖ ‪ ٚ‬ػشثیـ‪ ٝ‬دس ٔجفّفغ‬ ‫ٌف ‪ :‬ایٗ ٔـىفال ثفبففث ؿفذ‪ ٜ‬تفب٘فتف‪ٛ‬ا٘فیفٓ‬ ‫فقبِی ‪ٞ‬بی ٔ‪ِٛ‬ذ ‪ ٚ‬ت‪ِٛ‬یذی سا ثخ‪ٛ‬ثی ا٘جبْ ثذ‪ٞ‬یٓ‪.‬‬ ‫اص عشفی ‪٘ ٓٞ‬ت‪ٛ‬ا٘ؼتیٓ اػتقذاد ‪ٞ‬فبی خف‪ٛ‬دٔفبٖ سا‬ ‫ؿى‪ٛ‬فب وشد‪ٚ ٜ‬دسایٗ صٔی‪ ٝٙ‬وبس و‪ٙ‬یٓ‪.‬دس ‪ٚ‬الـ‪ ،‬ایٗ‬ ‫ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ؿ ث‪ٛ٘ ٝ‬فی ٔب٘ـ ت‪ٛ‬ػق‪ ٝ‬تف‪ِٛ‬فیفذ‪ٚ‬اؿفتفغفبَ ‪ٚ‬‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ ٔؼبئُ التلبدی دسوـ‪ٛ‬ساػ ‪ٚ.‬ی افض‪ٚ‬د‪:‬‬ ‫عجیقتب ایٗ ٔ‪ٙ‬بثـ اسصی ‪ٚ‬ثغ‪ٛ‬س وّی فش‪ٚ‬ؽ ٘ففف ‪ٚ‬‬ ‫فقبِی ‪ٞ‬بی ایٗ ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬ساثبیذ‪ٞ‬شچ‪ ٝ‬و‪ٔ ٝ‬یت‪ٛ‬ا٘یٓ ث‪ٝ‬‬ ‫ػ‪ٛ‬ی ایجبدصیشػبخ ‪ٞ‬بی الصْ ػ‪ٛ‬ق ثذ‪ٞ‬یٓ‪.‬‬ ‫چزایی طزح چشن پَشی ایزاى اس اًتقام خَى عزدار علیواًی‬ ‫در راتطِ تا هذاکزات ٍیی‬ ‫یک کارشٌاط هغایل اهزیکا گفت‪ :‬تاا‬ ‫شٌاختی کِ اس اهزیکایی ّا دارم‪ ،‬تعیذ‬ ‫اعت تِ طَر رعوی درخَاعت دادُ‬ ‫تاشٌذ کِ ایزاى اس اًتقام خَى عازدار‬ ‫علیواًی دعت تزدارد‪.‬‬ ‫أیشفّی اث‪ٛ‬اِفتح دس ٌففف ‪ٌٚ‬ف‪ ٛ‬ثفب‬ ‫ایؼ‪ٙ‬ب‪ ،‬ثب تبویذ ثش ایٗ و‪٘ ٝ‬فٕفی دا٘فٓ‬ ‫أشیىبیی ‪ٞ‬ب سػٕب دسخ‪ٛ‬اػ داد‪ٜ‬ا٘ذ‬ ‫و‪ ٝ‬دس اصای خبسج وشدٖ ٘بْ ػپفب‪ ٜ‬اص‬ ‫ِیؼ ٌش‪ٜٞٚ‬بی تش‪ٚ‬سیؼتی‪ ،‬ایفشاٖ اص‬ ‫ا٘تمبْ خ‪ ٖٛ‬ػشداس ػّفیفٕفب٘فی دػف‬ ‫ثشداسد یب ٘‪ٌ !ٝ‬ف ‪ :‬ایٗ ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ؿ ثیـتش‬ ‫دس فضبی سػب٘‪ ٝ‬ای ؿف‪ٙ‬فیفذ‪ ٚ ٜ‬دیفذ‪ٜ‬‬ ‫ٔیؿ‪ٛ‬د‪ٚ.‬ی ادأف‪ ٝ‬داد‪ :‬اص ٘فؾفش ٔفب‬ ‫ػشداس ؿ‪ٟ‬یذ ػّیٕب٘ی فشدی ثب اسصؽ‬ ‫‪ ٚ‬ل‪ٟ‬شٔبٖ ّٔی اػ ‪ ٚ‬ا٘تمبْ خ‪ٚ ٖٛ‬ی‬ ‫حک ٔبػ ‪ ،‬أب اص ٘ؾش أشیىفبیفی ‪ٞ‬فب‬ ‫ػپب‪ ٜ‬یق‪ٙ‬ی ثشد ٔ‪ٛ‬ؿىفی ‪ ٚ‬ففقفبِفیف‬ ‫ٔ‪ٙ‬غم‪ٝ‬ایاؽ‪ .‬تل‪ٛ‬س ٔٗ ایٗ اػ وف‪ٝ‬‬ ‫ثشای خبسج وشدٖ ػفپفب‪ ٜ‬اص ِفیفؼف‬ ‫ٌش‪ٞ ٜٚ‬بی تش‪ٚ‬سیؼتی ٔب ثف‪ ٝ‬اصایفی سا‬ ‫عّت ٔیو‪ٙٙ‬ذ و‪ٔ ٝ‬حذ‪ٚ‬د و‪ٙٙ‬ذ‪ ٜ‬ثفشد‬ ‫ٔ‪ٛ‬ؿىی ‪ ٚ‬فقبِی ‪ٞ‬بی ٔ‪ٙ‬فغفمف‪ ٝ‬ای ‪ٚ‬‬ ‫حٕبیتؾ اص ٘یش‪ٞٚ‬فبی ٔفمفب‪ٔٚ‬ف دس‬ ‫ػغح ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬ثبؿذ‪ ٝ٘ ،‬ایف‪ٙ‬فىف‪ ٝ‬کفشففب‬ ‫د٘جبَ ایٗ ثبؿذ و‪ ٝ‬ایشاٖ ا٘تمبْ ج‪ٛ‬یفی‬ ‫ٔی و‪ٙ‬ذ یب ٘‪!ٝ‬ایٗ وبسؿف‪ٙ‬فبع ٔؼفبیفُ‬ ‫أففشیففىففب ثففب اؿففبس‪ ٜ‬ثفف‪ ٝ‬اؽفف‪ٟ‬ففبسا‬ ‫خغیت صاد‪ ،ٜ‬ػخ‪ٍٛٙ‬ی ‪ٚ‬صاس أف‪ٛ‬س‬ ‫خبسج‪ ٝ‬دس س‪ٚ‬ص د‪ٚ‬ؿ‪ٙ‬ج‪ ٝ‬دس پفبػفب ثف‪ٝ‬‬ ‫ایٗ ٔؼبِ‪ٌ ٝ‬ف ‪ :‬البی خغفیفت صاد‪ٜ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ؿ اک‪ِٛ‬ی ػفیفبػف خفبسجفی‬ ‫ایشاٖ سا ٌفت‪ٙ‬ذ و‪ ٝ‬ایشاٖ دس پی ا٘تفمفبْ‬ ‫ج‪ٛ‬یی اػ ‪ٔ ،‬مبٔب ایشاٖ ثبس‪ٞ‬ب ایفٗ‬ ‫ٔؼبِ‪ ٝ‬سا ٌفت‪ٙ‬ذ أب پی‪٘ٛ‬ذ صدٖ اٖ ثف‪ٝ‬‬ ‫ثحث خش‪ٚ‬ج ٘بْ ػفپفب‪ ٜ‬اص فف‪ٟ‬فشػف‬ ‫ٌففش‪ٞ ٜٚ‬ففبی تففش‪ٚ‬سیؼففتففی أففشیففىففب‬ ‫ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬فی اػ و‪ ٝ‬دسثبس‪ ٜ‬اٖ تفشدیفذ‬ ‫داسْ‪ .‬ث‪ٟ‬تش اػ افشادی ٔفلفُ الفبی‬ ‫ثبلشی و‪ ٝ‬دس ٔزاوشا ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ دسثفبس‪ٜ‬‬ ‫ایٗ ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ؿ ت‪ٛ‬ضیح د‪ٙٞ‬ذ‪ٚ.‬ی ٌفف ‪:‬‬ ‫ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬س وّی ٔقتمذْ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ایٗ ٔؼفبِف‪ٝ‬‬ ‫دس فضبی سػب٘‪ ٝ‬ای دس جشیبٖ اػ ‪ٚ‬‬ ‫ٔغشح ٔفی ؿف‪ٛ‬د‪ ،‬یفه تفىف‪ٙ‬فیفه‬ ‫ٔزاوشاتی ثشای سػیذٖ ثف‪ٞ ٝ‬فذا اص‬ ‫ػ‪ٛ‬ی أشیىبیی‪ٞ‬بػ ‪ .‬ا٘ف‪ٟ‬فب ػفقفی‬ ‫داس٘ذ فضبی ٔ‪ٛ‬ج‪ٛ‬د سا ث‪٘ ٝ‬فففـ خف‪ٛ‬د‬ ‫ٌُ اِ‪ٛ‬د و‪ٙٙ‬ذ ‪ ٚ‬فٕذا اٖ سا ث‪ ٝ‬فضبی‬ ‫سػب٘‪ٞٝ‬بیـبٖ دسص ٔید‪ٙٞ‬ذ‪ .‬االٖ ‪ٞ‬فٓ‬ ‫ایشاٖ ‪ ٓٞ ٚ‬أفشیفىفب ػفقفی داس٘فذ‬ ‫دیٍشی سا ٔؼئ‪ َٛ‬ت‪ٛ‬لف ‪ ٚ‬یب ؿىؼ‬ ‫احتٕبِی ٔزاوشا ٔقشفی و‪ٙٙ‬ذ‪ ،‬چ‪ٖٛ‬‬ ‫ت‪ٛ‬افک دس دػتشع ٘یؼ ‪ ،‬ثشای ‪ٕٞ‬یفٗ‬ ‫‪ٞ‬ش وذاْ ث‪ٟ‬ب٘‪ٞٝ‬بی خبف خ‪ٛ‬دؿبٖ سا‬ ‫ٔی ا‪ٚ‬س٘ذ‪ .‬أشیفىفب یفه ثفبس ٔفی‬ ‫ٌ‪ٛ‬یذ‪ ،‬س‪ٚ‬ع ‪ٞ‬فب ٔفب٘فـ ٔفزاوفشا‬ ‫‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ‪ ،‬ثقذ ٔی ٌ‪ٛ‬یذ ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ؿ ػفپفب‪ٜ‬‬ ‫ٔب٘ـ اػ ‪ ،‬ثقذ ػشداس ػّیٕب٘ی ‪ ٚ‬ثقفذ‬ ‫‪ٕٞ‬یٗ ع‪ٛ‬س ایٗ داػتبٖ ادأ‪ ٝ‬داسد‪ .‬دس‬ ‫‪ٞ‬ش حبَ ج‪ ًٙ‬اففىفبس ففٕف‪ٔٛ‬فی ‪ٚ‬‬ ‫س‪ٚ‬ای ‪ٞ‬ب دس ػغح ّٔی‪ٙٔ ،‬غمف‪ ٝ‬ای ‪ٚ‬‬ ‫ثیٗإِّّی اػ ‪.‬اث‪ٛ‬اِفتح خفبعفش٘ـفبٖ‬ ‫وشد‪ :‬ثشای أشیىب دس ثفحفث ػفپفب‪،ٜ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ؿ ای‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬خب‪ٚ‬سٔیب٘‪ٔ ٝ‬غشح اػ ‪،‬‬ ‫اخثار کَتاُ‬ ‫* توام راُ حل ّای رصین صْیًَیستی بزای‬ ‫هَاجِ با هزدم فلسطیی بِ بی بست رسیدذُ‬ ‫است‬ ‫ٔذیش ٔشوض ٔغبِقبتی ا٘ذیـ‪ٝ‬ػبصاٖ ٘‪ٛ‬س ٌف ‪ :‬تفٕفبْ‬ ‫سا‪ ٜ‬حُ ‪ٞ‬بی سطیٓ ک‪ٟ‬ی‪٘ٛ‬یؼتی ثشای ٔ‪ٛ‬اج‪ ٝ‬ثب ٔفشدْ‬ ‫فّؼغیٗ ث‪ ٝ‬ثٗ ثؼ سػیذ‪ ٚ ٜ‬سا‪ ٜ‬حُ ‪ٞ‬بی تُ ا‪ٚ‬یف‪ٛ‬‬ ‫ث‪ ٝ‬ؿذ ٘بوبسأذ ‪ ٚ‬تضقیف ؿذ‪ ٚ ٜ‬ایفٗ ‪ٞ‬فب ٘ـفبٖ‬ ‫د‪ٙٞ‬ذ‪ ٜ‬ػشاؿیجی ػم‪ٛ‬ط ایٗ سطیٓ اػ ‪.‬‬ ‫* تاکیذ بز استیفای حقَق ایزاًیاى هقین خدار‬ ‫اس کطَر ٍ حفظ ٍ صیاًت اس جایگاُ اًْا‬ ‫یق‪ٙ‬ی اص ثیٗ سفتٗ ت‪ٛ‬افک ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬س وبُٔ‪.‬‬ ‫اص ایٗ س‪ ٚ‬ثقیذ ٔیدا٘ٓ ٔـىال پیؾ‬ ‫س‪ٚ‬ی ٔزاوشا ‪ٚ‬یٗ ث‪ ٝ‬ایٗ ص‪ٚ‬دی ‪ٞ‬فب‬ ‫حُ ؿ‪ٛ‬د تب ؿب‪ٞ‬ذ ثبصٌـ ‪ٞ‬یب ‪ٞ‬ب ث‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬یٗ ثبؿیٓ‪.‬ایٗ وفبسؿف‪ٙ‬فبع ٔؼفبیفُ‬ ‫ثیفٗ اِفٕفّفُ تلفشیفح وفشد‪ :‬ایفشاٖ‬ ‫ٕ٘یخ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ت‪ٛ‬افک ث‪ ٝ‬و‪ٍٙ‬ش‪ ٜ‬ثش‪ٚ‬د‪ .‬ایفٗ‬ ‫ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ؿ اػبػی ایشاٖ اص اثتذا تب و‪ٙ‬ف‪ٖٛ‬‬ ‫ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬اػ ‪ .‬ث‪ٞ ٝ‬ش حبَ ثبسان ا‪ٚ‬ثبٔب ثفب‬ ‫دسای ‪ ،‬ػیب‪ٜ‬ثبصی یب ثفب ‪ٞ‬فش ا‪ٞ‬فشٔفی‬ ‫اجبص‪٘ ٜ‬ذاد ت‪ٛ‬اففک ثف‪ ٝ‬ػفذ وف‪ٙ‬فٍفش‪ٜ‬‬ ‫ثشخ‪ٛ‬سد و‪ٙ‬ذ أب االٖ حبٔیفبٖ اسجفبؿ‬ ‫ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ؿ ث‪ ٝ‬و‪ٍٙ‬ش‪ ٜ‬خیّی صیبد ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬فذ‪.‬‬ ‫جٕ‪ٟٛ‬سی خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬بٖ و‪ ٝ‬حتٕب ایٗ ٘ؾش سا‬ ‫داس٘ذ و‪ ٝ‬ت‪ٛ‬افک ث‪ ٝ‬و‪ٍٙ‬ش‪ ٜ‬ثفش‪ٚ‬د ‪ ٚ‬اص‬ ‫ػ‪ٛ‬یی دٔ‪ٛ‬وشا ‪ٞ‬ب ‪ٔ ٓٞ‬یدا٘‪ٙ‬ذ اٌفش‬ ‫ت‪ٛ‬افک ث‪ ٝ‬تبییذ و‪ٍٙ‬ش‪٘ ٜ‬شػذ‪ ،‬جٕ‪ٟٛ‬سی‬ ‫خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬بٖ ثبصی دس ٔیا‪ٚ‬س٘ذ‪.‬‬ ‫٘‪ ٝ‬خبسج وشدٖ ٘بْ ثشایفبٖ ‪ٞ‬ف‪ٛ‬ن ‪ٚ‬‬ ‫پٕپئ‪ ٚ ٛ‬تشأپ اص ِیؼف ا٘فتفمفبٔفؾ‪.‬‬ ‫ایٗ ‪ٞ‬ب ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬س فٕذ ػقی داس٘ذ ثب ایفٗ‬ ‫ثحث ٔشدْ سا ٔمبثُ د‪ ِٚ‬لشاس د‪ٙٞ‬ذ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی دس ادأ‪ ٝ‬دس پبػب ث‪ ٝ‬ایٗ و‪ ٝ‬فىفش‬ ‫ٔی و‪ٙ‬یذ ٔزاوشا ‪ٚ‬یٗ تب چ‪ ٝ‬صٔب٘فی‬ ‫دس تقّیک یب ت‪ٛ‬لف ثبلی ثٕب٘ذ؟ ثب ثیفبٖ‬ ‫ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬أیذ‪ٚ‬اسْ پیؾثی‪ٙ‬یاْ غّظ ثبؿذ‪،‬‬ ‫أب ٔقتمذْ ثیـتش اص چ‪ٙ‬ذ ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬ؿفشایفظ‬ ‫فقّی ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬لف دس وبس ادأف‪ ٝ‬خف‪ٛ‬ا‪ٞ‬فذ‬ ‫داؿ افض‪ٚ‬د‪ :‬اختالا‪ٞ‬بی ففٕفذ‪ ٜ‬ای‬ ‫ٔیبٖ ایشاٖ ‪ ٚ‬أشیىبػ و‪ ٝ‬اٌش ا٘‪ٟ‬فب‬ ‫حُ ؿف‪٘ٛ‬فذ ‪ٞ‬فٓ چف‪ٙ‬فبٖ ٔـفىفال‬ ‫ثضسیتشی پیؾ س‪ٚ‬ػ ‪ .‬ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬س ٔلبَ‬ ‫ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ت‪ٛ‬افک ث‪ ٝ‬و‪ٍٙ‬ش‪ ٜ‬اسجبؿ ؿ‪ٛ‬د یفب‬ ‫٘‪ !ٝ‬دٔ‪ٛ‬وشا ‪ٞ‬بی ثب ٘ف‪ٛ‬ری دس و‪ٍٙ‬ش‪ٜ‬‬ ‫‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ و‪ٔ ٝ‬یٌ‪ٛ‬ی‪ٙ‬ذ ثبیذ ‪ٞ‬فش ٌف‪٘ٛ‬ف‪ٝ‬‬ ‫ت‪ٛ‬افمی ثب ایشاٖ اسجفبؿ ؿف‪ٛ‬د ‪ ٚ‬ایفٗ‬ ‫عیغتن تزٍکزاعی کشَر‪،‬‬ ‫اعه عزکشی اعت کِ ّیچکظ حزیف اى ًیغت‬ ‫رئیظ هجلظ شَرای اعالهی تا تیاى ایٌکِ عایاغاتان‬ ‫تزٍکزاعی کشَر‪ ،‬اعه عزکشی اعت کِ ّیچاکاظ‬ ‫حزیف اى ًیغت‪ ،‬گفت‪ :‬ایی ٍاقعیت تلخی اعت‪.‬‬ ‫ٔحٕذ ثبلش لبِیجبا سئیغ ٔجّغ ؿ‪ٛ‬سای اػفالٔفی‬ ‫ٌف ‪ :‬ثشای ث‪ٙ‬ذ‪ٔ ٜ‬بی‪ ٝ‬افتخبس اػ و‪ ٝ‬دس ایٗ ایبْ ‪ٚ‬‬ ‫ٔب‪ ٜ‬سٔضبٖ فضیض دس جٕـ ؿٕب ثشادساٖ ‪ ٚ‬خف‪ٛ‬ا‪ٞ‬فشاٖ‬ ‫ٌشأی ‪ٞ‬ؼتٓ‪ ،‬یىبیه ؿٕب ٔبی‪ ٝ‬افتفخفبس وـف‪ٛ‬س ‪ٚ‬‬ ‫فش‪ ًٙٞ‬اکیُ ایشا٘ی ‪ ٚ‬اػالٔی ‪ٞ‬ؼتیفذ ‪ ٚ‬دس ایفٗ‬ ‫ؿشایظ ػخ خذا ث‪ ٝ‬ؿٕب ت‪ٛ‬فیک داد‪ ٜ‬تب ثب ‪ٕٞ‬ف ‪ٚ‬‬ ‫اساد‪ ٚ ٜ‬دػ دس جیت خ‪ٛ‬دتبٖ ث‪ ٝ‬ایٗ ٔشدْ خذٔ‬ ‫و‪ٙ‬یذ‪.‬لبِیجبا افض‪ٚ‬د‪ٔ :‬ب ث‪ ٝ‬ف‪ٛٙ‬اٖ افشادی و‪ ٝ‬أىب٘ب‬ ‫‪ ٚ‬ثی إِبَ دس دػتبٕ٘بٖ اػ ثبیذ حؼبع ثبؿیٓ ث‪ٝ‬‬ ‫تقجیش حضش الب‪ ،‬چ‪ ٝ‬ثؼب و‪ ٝ‬فشدای لیفبٔف ثفشای‬ ‫وبس‪ٞ‬بی ٘ىشد‪ٔ ٜ‬بٖ ‪ ٓٞ‬اص ٔب ػئ‪ٛ‬اَ خ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬فذ وفشد‬ ‫ایٗ ع‪ٛ‬س ٘یؼ و‪ ٝ‬فمظ دس ساثغ‪ ٝ‬ثب وبس‪ٞ‬فبی وفشد‪ٜ‬‬ ‫ٔبٖ اص ٔب ػ‪ٛ‬اَ ؿ‪ٛ‬د‪.‬سئیغ ٔجّغ ؿ‪ٛ‬سای اػفالٔفی‬ ‫ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ثشای پیٍیشی ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬فب ٔغفشح ؿفذ‪ٜ‬‬ ‫جّؼ‪ ٝ‬دیٍشی ٘یض ثبیذ ثشٌضاس ؿ‪ٛ‬د‪ ،‬افض‪ٚ‬د‪ :‬ثف‪ٙ‬فذ‪ ٜ‬ثفب‬ ‫‪ٚ ٕٝٞ‬ج‪ٛ‬د ث‪ ٝ‬ایٗ ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ؿ ثب‪ٚ‬س داسْ ‪ٔ ٚ‬یت‪ٛ‬ا٘ٓ د‪ٜٞ‬ب‬ ‫ٔ‪ٛ‬سد اص وبس‪ٞ‬بی ثضسی ‪ ٚ‬و‪ٛ‬چىی و‪ ٝ‬ؿفب‪ٞ‬فذ اٖ‬ ‫ث‪ٛ‬دْ سا ٘بْ ثجشْ ٔب ‪ٞ‬ش وجب دس وـ‪ٛ‬س ث‪ٔ ٝ‬ف‪ٛ‬ففمفیف‬ ‫سػیذیٓ ٔشدْ دس اٖ ٔ‪ٛ‬فمی حض‪ٛ‬س داؿت‪ٙ‬ذ حفتفی‬ ‫ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬فی ٔب٘‪ٙ‬ذ ج‪ ًٙ‬و‪ ٝ‬اص ایٗ ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ؿ پیچیذ‪ٜ‬تفش‬ ‫‪ٚ‬ج‪ٛ‬د ٘ذاسد‪ٚ.‬ی اؽ‪ٟ‬بس وشد‪ :‬اص ػبَ ٌزؿت‪ ٝ‬پبی ایٗ‬ ‫ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ؿ ایؼتبدیٓ ‪ ٚ‬اٌش لب٘‪ ٖٛ‬ث‪ٛ‬دج‪ ٝ‬ػبَ ٌزؿت‪ٚ ٝ‬‬ ‫أؼبَ سا ٍ٘ب‪ ٜ‬و‪ٙ‬یذ دس ح‪ٛ‬ص‪ٔ ٜ‬فحفش‪ٔٚ‬فیف صدایفی‬ ‫سدیف ٔؼتمّی پیؾ ثی‪ٙ‬ی وشد‪ٜ‬ایٓ ‪ ٚ‬فّیشغٓ تفٕفبْ‬ ‫ٔخبِف ‪ٞ‬ب‪ ،‬دس اػتبٖ ‪ٞ‬ب ثش٘فبٔف‪ ٝ‬سیفضی وفشدیفٓ ‪ٚ‬‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ لشاس ٌشفتٗ ٌش‪ٞ ٜٚ‬بی ج‪ٟ‬بدی ثف‪ ٝ‬فف‪ٙ‬ف‪ٛ‬اٖ‬ ‫ٔجشی ثشای ٔحش‪ٔٚ‬ی صدایی سا ٔجبص وشدیٓ تب ثفب‬ ‫ا٘‪ٟ‬ب لشاسداد ثؼت‪ ٝ‬ؿ‪ٛ‬د ‪ٔ ٚ‬غٕئٗ ‪ٞ‬ؼتٓ ایٗ اففشاد ثفب‬ ‫یه ت‪ٔٛ‬بٖ ث‪ ٝ‬ا٘ذاص‪ ٜ‬کذ ت‪ٔٛ‬بٖ وبس ٔیوف‪ٙ‬ف‪ٙ‬فذ‪ ،‬دس‬ ‫حبِی و‪ٔ ٝ‬ب د‪ِٚ‬تی‪ٞ‬ب ثب ‪ٞ‬ضاس ت‪ٔٛ‬بٖ حتی یه ت‪ٔٛ‬فبٖ‬ ‫‪ ٓٞ‬وبس ٕ٘ی و‪ٙ‬یٓ ِزا ایٗ وبس‪ٞ‬ب ا٘جفبْ ؿفذ‪ ٚ ٜ‬دس‬ ‫تایذ عیاعت عزهایِگذاری ٍ فایٌاًظ‬ ‫هتقاتل در کشَرّای ّوغایِ دًثال شَد‬ ‫لب٘‪ ٖٛ‬ث‪ٛ‬دج‪ٚ ۱۴۴۱ ٝ‬ج‪ٛ‬د داسد اص ایٗ س‪ ٚ‬خفیفشیفٗ‬ ‫پیـىؼ‪ٛ‬تی و‪ ٝ‬ث‪ٛٔ ٝ‬ض‪ٛ‬فب ػیفؼفتفٕفی اؿف‪ٙ‬فبتفش‬ ‫‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ ثبیذ ٔحىٓ پبی اجشای اٖ ثبیؼت‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫لبِیجبا اضبف‪ ٝ‬وشد‪ :‬دس ثحث ٔشث‪ٛ‬ط ث‪ ٝ‬اثشػب٘فی ‪ٚ‬‬ ‫ٔحش‪ٔٚ‬ی صدایی ٔتٕشوض ؿفذیفٓ ‪ ٚ‬سدیفف ‪ٞ‬فب ‪ٚ‬‬ ‫ٔحُ‪ٞ‬بی ٔـخلی خبسج اص تـشیفففب اداسی دس‬ ‫٘ؾش ٌشفتیٓ أب ثبیذ ث‪ ٝ‬یىذیٍش ٔفتفلفُ ؿف‪ٛ‬یفٓ ‪ٚ‬‬ ‫‪ٕٞ‬ذیٍش سا پیذا و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫تعاهل دٍلت ٍ هجلظ هَجه تغزیع‬ ‫در حل هشکالت هزدم خَاّذ شذ‬ ‫هعاٍى اٍل رئیظجوَْر گافات‪ :‬تاایاذ‬ ‫عیاعت عزهایِگذاری ٍ فایٌاًظ هتقاتل‬ ‫درکشَرّای ّوغایِ دًثال شاَدچاَى‬ ‫ایی هْن تِ اعتحکاام رٍاتاس عایااعای‬ ‫کشَرّاٍّوچاٌایای اقاتاداادپاایاذار‬ ‫شزکتْای تشرگ هاٌاطاقاِ ای هاٌاجاز‬ ‫هیشَد‪.‬‬ ‫ٔحٕذ ٔخجش تاویذ وشد‪ :‬ایٗ ؿشو ‪ٞ‬بی پیـشاٖ ثب اسائ‪ ٝ‬وٕه‪ٞ‬بی حٕفبیفتفی‪،‬‬ ‫ػشٔبی‪ٌ ٝ‬زاسی ‪ٔ ٚ‬ـب‪ٚ‬س‪ ٜ‬ای ث‪ ٝ‬ثخؾ خل‪ٛ‬کی ‪ٔ ٚ‬شدْ ٔی ت‪ٛ‬ا٘ف‪ٙ‬فذ ثف‪ ٝ‬ایفجفبد‬ ‫یه ثخؾ خل‪ٛ‬کی ػبِٓ‪ٔ ،‬ؼّظ ‪ ٚ‬وبسأذ وٕه و‪ٙٙ‬ذ‪ٔ.‬فقفب‪ ٖٚ‬ا‪ َٚ‬سیفیفغ‬ ‫جٕ‪ٟٛ‬س تلشیح وشد‪ :‬ؿشو ‪ٞ‬بی ثضسی ک‪ٙ‬قتی ٔقذ٘ی و‪ ٝ‬دس ایٗ وفبسٌفش‪ٜٚ‬‬ ‫فقبِی ٔی و‪ٙٙ‬ذ ثبیذ فال‪ ٜٚ‬ثش فقبِی ‪ٞ‬بی ت‪ٛ‬ػقف‪ ٝ‬ای ‪ ٚ‬ثف‪ٙ‬فٍفب‪ ٜ‬داسی خف‪ٛ‬د دس‬ ‫ساػتبی اٍِ‪ٛ‬ػبصی ثشای ؿشو ‪ٞ‬بی و‪ٛ‬چىتش ‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬یٗ ثخؾ خل‪ٛ‬کی ٘یفض‬ ‫ٌبْ ثشداس٘ذ‪ٔ.‬خجش خغبه ث‪ٔ ٝ‬ذیشاٖ فبُٔ ؿشو ‪ٞ‬بی ک‪ٙ‬قتی ٔقفذ٘فی ثفضسی‬ ‫وـ‪ٛ‬س ٌف ‪ :‬پیـشا٘بٖ پیـشف ایشاٖ ‪ٕٞ‬ب٘‪ٙ‬ذ خیٕ‪ٝ‬ای ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ وف‪ٞ ٝ‬فش ثفخفؾ اص‬ ‫التلبد وـ‪ٛ‬س ‪ٔ ٚ‬شدْ دس و‪ٙ‬بس ا٘‪ٟ‬ب فقبِی و‪ٙٙ‬ذ ‪ ٚ‬یب أ‪ٛ‬صؽ ‪ٞ‬بی الصْ سا ثجی‪ٙ‬ذ‪،‬‬ ‫ٔیت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ دس ای‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ف‪ٛٙ‬اٖ یه حبٔی ثشای ػبیش ثخؾ ‪ٞ‬بی و‪ٛ‬چىتش اص خف‪ٛ‬د‬ ‫ؿ‪٘ٛ‬ذ و‪ ٝ‬ایٗ س‪ٚ‬یىشد ‪ٍ٘ ٚ‬ب‪ٔ ٜ‬ی ت‪ٛ‬ا٘ذ ث‪ ٝ‬پیـشف ‪ٕٞ‬ف‪ ٝ‬جفب٘فجف‪ ٝ‬ؿفشوف ‪ٞ‬فبی‬ ‫ثضسی ‪ ٚ‬ثخؾ خل‪ٛ‬کی ٔ‪ٙ‬جش ؿ‪ٛ‬د‪ٔ.‬قب‪ ٖٚ‬ا‪ َٚ‬سییغ جٕف‪ٟ‬ف‪ٛ‬س ثفب تفبوفیفذ ثفش‬ ‫ضش‪ٚ‬س فقبِی ‪ٞ‬بی فشاػشصٔی‪ٙ‬ی‪ ،‬اؽ‪ٟ‬بس داؿ ‪ :‬ثبصاس یه ٔیفّفیفبسد ٘فففشی اص‬ ‫‪ٕٞ‬ؼبیٍبٖ جٕ‪ٟٛ‬سی اػالٔی ایشاٖ ٔیت‪ٛ‬ا٘ذ فشکتی ثؼیبس ٔ‪ٙ‬بػت ثشای پیـشا٘فی‬ ‫فشاػشصٔی‪ٙ‬ی ٔ‪ٟ‬یب و‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬ػفیفبػف خفبسجفی د‪ِٚ‬ف ػفیفضد‪ٞ‬فٓ أفبدٌفی داسد‬ ‫‪ٕٞ‬ىبسی‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬وٕه‪ٞ‬بی الصْ سا دسایٗ صٔی‪ ٝٙ‬دس اختیبس ؿشو ‪ٞ‬بی ک‪ٙ‬قتفی ‪ٚ‬‬ ‫ٔقذ٘ی ثضسی ایشاٖ لشاس د‪ٞ‬ذ‪.‬‬ ‫عخٌگَی کویغیَى اجتوایی هجالاظ‬ ‫گفت‪ :‬تعاهل ٍّوذلی تیی کارگاشاراى‬ ‫ًاامااام ًٍااوااایااٌااذگاااى هااجاالااظ‬ ‫هیتَاًذدرتغزیع خذهترعاًی‪،‬کاّار‬ ‫االم هزدم ٍ کاّر هشکالت اقتداادی‬ ‫هَثز تاشذ‪.‬‬ ‫ٔجیذا٘لبسی ٌف ‪ :‬د‪ٔٚ‬یفٗ ٘ـفؼف‬ ‫کٕیٕی ثیٗ د‪ٔ ٚ ِٚ‬جّغ دس ساػتبی تفب‪ ٚ ٓٞ‬تقبُٔ ثیـتش د‪ ٚ‬ل‪ ٜٛ‬و‪ٕٛٞ ٝ‬اس‪ٜ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬سد تبویذ ٔمبْ ٔقؾٓ س‪ٞ‬جشی ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬اػ ثشٌضاس ؿذ‪ .‬ثی ؿه ایٗ تفقفبٔفُ ‪ٚ‬‬ ‫‪ٕٞ‬ذِی ثیٗ وبسٌضاساٖ ٘ؾبْ ‪٘ ٚ‬فٕفبیف‪ٙ‬فذٌفبٖ ٔفجفّفغ ٔفیفتف‪ٛ‬ا٘فذدس تؼفشیفـ‬ ‫خذٔ سػب٘ی‪،‬وب‪ٞ‬ؾ االْ ٔشدْ ‪ ٚ‬وب‪ٞ‬ؾ ٔـىال التلبدی ٔ‪ٛ‬رش ثبؿذ‪.‬‬ ‫ا٘لبسی ثیبٖ داؿ ‪ٕٞ :‬شا‪ٞ‬ی ‪ ٓٞٚ‬کذایی ثیٗ د‪ٔ ٚ ِٚ‬فجفّفغ ثفشای سففـ‬ ‫ٔـىال ٔقیـتی وـ‪ٛ‬سدسا‪ِٛٚ‬ی ایٗ د‪ ٚ‬ل‪ ٜٛ‬اػ ‪ ٚ‬ایٗ ‪ٞ‬فٕفشا‪ٞ‬فی تفب االٖ‬ ‫‪ٚ‬ج‪ٛ‬د داؿت‪ ٝ‬اػ ‪ ،‬أش‪ٚ‬ص ثبیذ ثپزیشیٓ و‪ ٝ‬ثب ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ث‪ٔ ٝ‬ـىال فذیذ‪ ٜ‬التلبدی‬ ‫ٔشدْ ٔبحبَ ‪ٛٞ ٚ‬ای ص٘ذٌی ؿبٖ خ‪ٛ‬ه ٘یؼ ‪ ،‬ثفیفٕفبسی وفش‪٘ٚ‬فب ‪ ٚ‬ؿفشایفظ‬ ‫تحشیٕی ‪ٚ‬ضقی ٘بٔغّ‪ٛ‬ثی ساثشای التلبد وـ‪ٛ‬سسلٓ صد‪ ٜ‬اػ و‪ ٝ‬أیذ‪ٚ‬اسیٓ ثفب‬ ‫تىی‪ ٝ‬ثش ت‪ٛ‬اٖ داخّی ثشایٗ ٔـىال غّج‪ ٝ‬و‪ٙ‬یٓ‪ٚ .‬ی افض‪ٚ‬د‪ :‬ت‪ٛ‬لـ ٔشدْ اص د‪ِٚ‬ف‬ ‫‪ٔ ٚ‬جّغ ایٗ اػ و‪ ٝ‬ثذ‪ ٖٚ‬ف‪ٚ ٛ‬ل ثبتقجیُ دس ثش٘بٔ‪ٞٝ‬بیی خف‪ٛ‬د دس سففـ‬ ‫ٔـىال التلبدی وـ‪ٛ‬س الذاْ و‪ٙٙ‬ذ ث‪ٙ‬ح‪ٛ‬ی و‪ ٝ‬ایٗ ففٕفّفىفشد ثفشای ٔفشدْ‬ ‫ّٕٔ‪ٛ‬ع ؿ‪ٛ‬د‪.‬ػخ‪ٍٛٙ‬ی وٕیؼی‪ ٖٛ‬اجتٕبفی ٔفجفّفغ تلفشیفح وفشد‪ :‬ففجف‪ٛ‬س‬ ‫اصٔـىال التلبدی ٘یبصث‪ ٝ‬تٕ‪ٟ‬یذاتی داسدو‪ ٝ‬د‪ٔ ٚ ِٚ‬جّغ الذأب خ‪ٛ‬ثفی‬ ‫دسایٗ صٔی‪ ٝٙ‬ا٘جبْ داد٘ذأب‪ٛٙٞ‬صارشاٖ دسص٘ذٌی ٔشدْ ثل‪ٛ‬س فی‪ٙ‬فی خف‪ٛ‬د سا‬ ‫٘ـبٖ ٘ذاد‪ ٜ‬اػ ث‪ٙ‬ؾشٔی سػذدس ایٗ صٔی‪ ٝٙ‬ثبیذثب ػشف ‪ ٚ‬کح وفبس سا ٔفذ‬ ‫٘ؾش لشاس د‪ٞ‬یٓ ‪ ٚ‬ث‪ٌٝ٘ٛ ٝ‬ای فُٕ ؿ‪ٛ‬د و‪ٔ ٝ‬شدْ ایٗ تغییشا سا حغ و‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬ ‫اهزیکا عختگیزاًِتزیی قَاًیی‬ ‫را تزای فضای هجاسی ایوال هی کٌذ‬ ‫یک ًوایٌذُ هجلظ گفت‪ :‬کشَری هثل اهزیکا کاِ‬ ‫قاًَى هٌذ کزدى فضای هجاسی در ایزاى را هحاذٍد‬ ‫عاسی قلوذاد هی کٌذ ٍ تِ فضااعااسی یالایاِ اى‬ ‫هی پزداسد‪ ،‬خَد عخت گیزاًِ تزیی قَاًایای را در‬ ‫فضای هجاسی ایوال هی کٌذ‪.‬‬ ‫فّی اوجش فّیضاد‪ٕ٘ ٜ‬بی‪ٙ‬ذ‪ٔ ٜ‬شدْ دأغبٖ دس ٔفجفّفغ‬ ‫ؿ‪ٛ‬سای اػالٔی ثب اؿبس‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬اػیت ‪ٞ‬بی فمذاٖ لب٘ف‪ٖٛ‬‬ ‫دسثبس‪ ٜ‬فضبی ٔجبصی ٌف ‪ٔ :‬تبػفب٘‪ ٝ‬فضبی ٔجبصی‬ ‫دس وـ‪ٛ‬س ٔب ث‪ ٝ‬دِیُ فمذاٖ لب٘‪ ٖٛ‬ث‪ ٝ‬لتٍّب‪ ٜ‬جف‪ٛ‬ا٘فبٖ‬ ‫تجذیُ ؿذ‪ٕٞ ٚ ٜ‬ب٘‪ٙ‬ذ یه ػً ‪ٚ‬حـی ثذ‪ ٖٚ‬لفالد‪ٜ‬‬ ‫اػ ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی افض‪ٚ‬د‪ :‬ث‪ ٝ‬دِیُ ایٗ ثیلب٘‪٘ٛ‬ی دس فضبی ٔفجفبصی‬ ‫اص یه ػ‪ ٛ‬افضایؾ عالق دس جبٔق‪ ٚ ٝ‬اص ػ‪ٛ‬ی دیٍش‬ ‫وال‪ٞ‬جشداسی ‪ٞ‬بیی و‪ ٝ‬اص ٔشدْ دس فضفبی ٔفجفبصی‬ ‫ک‪ٛ‬س ٔیٌیشد سا ؿب‪ٞ‬ذ ‪ٞ‬ؼتیٓ‪.‬‬ ‫ٕ٘بی‪ٙ‬ذ‪ٔ ٜ‬شدْ دأغبٖ دس ٔجّفغ ؿف‪ٛ‬سای اػفالٔفی‬ ‫اؽ‪ٟ‬بس داؿ ‪ :‬أش‪ٚ‬ص ؿب‪ٞ‬ذ اػیت‪ٞ‬ب دس ح‪ٛ‬ص‪ٔ ٜ‬ؼبئُ‬ ‫فش‪ٍٙٞ‬ی‪ ،‬اخاللی ‪ ٚ‬التلبدی ثف‪ٔ ٝ‬فشدْ دس ػفبیف‪ٝ‬‬ ‫ثی لب٘‪٘ٛ‬ی دس فضبی ٔجبصی ‪ٞ‬ؼتیٓ وف‪ ٝ‬ثفب ففش‪ٚ‬ؽ‬ ‫اػّح‪ ٝ‬ایٗ اػیت التلبدی ث‪ ٝ‬یه چبِؾ أ‪ٙ‬یتی ٘یض‬ ‫تجذیُ ٔیؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫فّیضاد‪ ٜ‬خبعش٘ـبٖ وشد‪ :‬چ‪ٔ ٖٛ‬ب دس حف‪ٛ‬ص‪ ٜ‬فضفبی‬ ‫ٔجبصی لب٘‪٘ ٖٛ‬ذاسیٓ‪ٚ ،‬لتی پّیغ فتب ‪ٔ ٓٞ‬یخ‪ٛ‬ا‪ٞ‬فذ‬ ‫ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬فی سا پیٍیشی و‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬ثب ٔفتفخفّفف ثفشخف‪ٛ‬سد‬ ‫داؿت‪ ٝ‬ثبؿذ‪ ،‬اٌش و‪ٔ ٝ‬ذیشاٖ یه ؿجى‪ ٝ‬وال‪ٞ‬جشداسی‬ ‫یب غیش‪ ٜ‬دس خبسج اص وـ‪ٛ‬س ثبؿ‪ٙ‬ذ ٕ٘یت‪ٛ‬ا٘ذ ث‪ ٝ‬ساحتی‬ ‫وبسی اص پیؾ ثجشد‪.‬‬ ‫فّیضاد‪ ٜ‬اؽ‪ٟ‬بس داؿ ‪ :‬وـ‪ٛ‬سی ٔلفُ أفشیفىفب وف‪ٝ‬‬ ‫لب٘‪ٙٔ ٖٛ‬ذ وشدٖ فضبی ٔجبصی دس ایشاٖ سا ٔفحفذ‪ٚ‬د‬ ‫ػبصی لّٕذاد ٔی و‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬فضفبػفبصی ففّفیف‪ ٝ‬اٖ‬ ‫‪ٚ‬صیش أ‪ٛ‬س خبسج‪ ٚ ٝ‬دثیش ػتبد حم‪ٛ‬ق ثـش ثش اػتیفبی‬ ‫حم‪ٛ‬ق ایشا٘یبٖ ٔمیٓ خبسج اص وـف‪ٛ‬س ‪ ٚ‬حفففؼ ‪ٚ‬‬ ‫کیب٘ اص جبیٍب‪ ٜ‬اٖ‪ٞ‬ب دس وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬بی ٔحُ البٔ ‪ٚ‬‬ ‫ثشلشاسی تؼ‪ٟ‬یال ٔ‪ٙ‬بػت ثشای ث‪ٟ‬ش‪ٙٔ ٜ‬ذی اص حم‪ٛ‬ق‬ ‫ا٘‪ٟ‬ب دس داخُ وـ‪ٛ‬س ثخل‪ٛ‬ف تم‪ٛ‬ی صٔی‪ٙ‬ف‪ ٝ‬ثفشای‬ ‫سف ‪ ٚ‬أذ اػبٖ تبویذ وشد٘ذ‪.‬‬ ‫* سخٌگَی دٍلت‪ :‬گشارش عولکزد ٍسرا بِ‬ ‫رئیس جوَْر ارائِ ضذُ است‬ ‫ػخ‪ٍٛٙ‬ی د‪ ِٚ‬ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ٚ ٕٝٞ ٝ‬صسا ث‪ ٝ‬کف‪ٛ‬س‬ ‫ج‪ٟ‬بدی دس حبَ ا٘جبْ ٔأ‪ٛ‬سی ‪ٞ‬بیـبٖ ‪ٞ‬ؼفتف‪ٙ‬فذ ‪ٚ‬‬ ‫ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬س عجیقی ثشخی الذأب ثشای ث‪٘ ٝ‬تیج‪ ٝ‬سػفیفذٖ‬ ‫٘یبص ث‪ ٝ‬صٔبٖ ثیـتشی داس٘ذ‪ ،‬افالْ وشد‪ :‬دس س‪ٚ‬ص‪ٞ‬فبی‬ ‫اخیش ٌضاسؽ اسصیبثی فّٕىشد ‪ٚ‬صسا ثفشای سئفیفغ‬ ‫جٕ‪ٟٛ‬س اسػبَ ؿذ‪ ٜ‬اػ ‪.‬‬ ‫* گفت ٍگَی بلیٌکی ٍ الپیذ دربارُ هسائل هٌطقِ ای‬ ‫ٍ ایزاى‬ ‫‪ٚ‬صاس أ‪ٛ‬س خبسج‪ ٝ‬أشیىفب اففالْ وفشد‪ٚ ،‬صسای‬ ‫أ‪ٛ‬س خبسج‪ ٝ‬ایٗ وـ‪ٛ‬س ‪ٚ‬سطیٓ ک‪ٟ‬ی‪٘ٛ‬یؼتفی دسثفبس‪ٜ‬‬ ‫ٔؼبئُ ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬ای اص جّٕ‪٘ ٝ‬مؾ ایفشاٖ دس ٔف‪ٙ‬فغفمف‪ٝ‬‬ ‫ٌف ‪ ٌٛٚ‬وشد‪ٜ‬ا٘ذ‪ٚ.‬صاس خبسج‪ ٝ‬أشیىب افض‪ٚ‬د‪ :‬ا‪ٚ‬‬ ‫[ثّی‪ٙ‬ىٗ] ثش حٕبی أشیىب اص سا‪ٞ‬ىبس ٔزاوش‪ ٜ‬ؿفذ‪ٜ‬‬ ‫د‪ ٚ‬وـ‪ٛ‬سی ‪ٔ ٚ‬یُ ث‪ ٝ‬تقٕفیفک ‪ٌ ٚ‬ؼفتفشؽ س‪ٚ‬اثفظ‬ ‫اػشاییُ دس ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬د٘جبَ ٘ـؼ ٔ‪ٛ‬فمی أیض ٘مفت‬ ‫تبویذ وشد‪.‬‬ ‫* عضَ ّیات رئیسِ هجلس‪ :‬راستیاسهایدی ٍ‬ ‫گزفتی ضواًت در هذاکزات حیاتی است‬ ‫ػخ‪ٍٛٙ‬ی وٕیؼی‪ ٖٛ‬اجتٕبفی ٔجّغ ‪:‬‬ ‫ٔخجش‬ ‫سیاسی‬ ‫‪2‬‬ ‫فض‪ٞ ٛ‬یا سئیؼ‪ٔ ٝ‬جّفغ ثفب تفاوفیفذ ثفشایف‪ٙ‬فىف‪ٝ‬‬ ‫ساػتیاصٔبیی ‪ٌ ٚ‬شفتٗ ضٕب٘ اص أشیىبیی‪ٞ‬فب دس‬ ‫ٔزاوشا ‪ٚ‬یٗ أشی ثؼیبس حیفبتفی اػف ‪ ،‬اؽف‪ٟ‬فبس‬ ‫داؿ ‪٘ :‬مض ف‪ٟ‬ذ دس را أشیفىفبیفی ‪ٞ‬فبػف ‪ٚ‬‬ ‫لبفذ‪ ٜ‬غشثی‪ٞ‬ب صیش ٔیض صدٖ اػ ‪.‬فض‪ٞ ٛ‬یا سئیؼف‪ٝ‬‬ ‫ٔجّغ ؿ‪ٛ‬سای اػالٔی تلشیح وشد‪٘ :‬ىب ٔذ٘فؾفش‬ ‫ٔمبْ ٔقؾٓ س‪ٞ‬جشی ‪ ٚ‬خغ‪ٛ‬ط تشػیٓ ؿذ‪ ٜ‬ایـبٖ ثشای‬ ‫ٔزاوشا ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬بٖ ٔلذاق داؿت‪ٔ ٚ ٝ‬شث‪ٛ‬ط ثف‪ ٝ‬ایفٗ‬ ‫د‪ ٚ ِٚ‬اٖ د‪ ٚ ِٚ‬ایٗ تیٓ ٔزاوش‪ ٜ‬و‪ٙ‬ف‪ٙ‬فذ‪ ٚ ٜ‬اٖ‬ ‫تیٓ ٔزاوش‪ ٜ‬و‪ٙٙ‬ذ‪٘ ٜ‬یؼ ‪ ٚ‬تفٕفبٔفی ٔف‪ٛ‬ضف‪ٛ‬ففب‬ ‫ٔختق ٔزاوشا ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬افک احتٕبِی اػ و‪ ٝ‬ثبیؼتفی‬ ‫ؿش‪ٚ‬ط ٔذ٘ؾش س‪ٞ‬جش ا٘ماله ٔ‪ٛ‬سد ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬لشاس ٌیشد‪.‬‬ ‫* سٌاتَر دهَکزات‪ :‬اهزیکا در رفع تحزین ّای‬ ‫ایزاى کَتِ بیی ًباضذ!‬ ‫یه ػ‪ٙ‬بت‪ٛ‬س دٔ‪ٛ‬وشا أشیىبیی ٔذفی ؿفذ‪ ٜ‬وف‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬اؿ‪ٍٙ‬تٗ ٘جبیذ ث‪ ٝ‬أیذ وب‪ٞ‬ؾ چبِؾ ‪ٞ‬بی ٔف‪ٛ‬جف‪ٛ‬د‬ ‫دس ثبصاس ا٘شطی‪ ،‬دس ثشاثش خ‪ٛ‬اػ ایشاٖ دس ثبه ِفغف‪ٛ‬‬ ‫ثشخی تحشیٓ ‪ٞ‬ب و‪ٛ‬تب‪ ٜ‬ثیبیذ‪ٕٞ.‬ضٔبٖ ثب ایجبد ‪ٚ‬لففف‪ٝ‬‬ ‫دس پیـشف ٔزاوشا ‪ٚ‬یٗ و‪٘ ٝ‬بؿی اص تقُّ د‪ِٚ‬ف‬ ‫‪ٚ‬اؿ‪ٍٙ‬تٗ دس اتخبر تلٕیٓ ‪ٞ‬فبی ػفیفبػفی حؼفبع‬ ‫اػ ‪ ،‬ث‪٘ ٝ‬ؾش ٔیایذ و‪ ٝ‬تالؿی فشاحضثی دس و‪ٍٙ‬فش‪ٜ‬‬ ‫أشیىب ثشای ػ‪ ًٙ‬ا٘ذاصی دس ٔؼیش حل‪ َٛ‬تف‪ٛ‬اففک‬ ‫دس جشیبٖ اػ ‪.‬‬ ‫* گام هجلس بزای ضفافیت در صذٍر هجَسّای‬ ‫کار‬ ‫فض‪ ٛ‬وٕیؼی‪ ٖٛ‬ک‪ٙ‬بیـ ‪ٔ ٚ‬قفبدٖ ٔفجفّفغ ؿف‪ٛ‬سای‬ ‫اػالٔی ٌف ‪ٞ :‬ذا ٔفجفّفغ اصتلف‪ٛ‬یفت عفشح‬ ‫تؼ‪ٟ‬یُ کذ‪ٚ‬س ٔج‪ٛ‬ص‪ٞ‬بی وؼت‪ٚ‬وبس ایٗ ث‪ٛ‬د و‪ ٝ‬دس‬ ‫خلفف‪ٛ‬ف کففذ‪ٚ‬سٔففجفف‪ٛ‬ص‪ٞ‬ففبی وؼففت ‪ٚ‬وففبس‬ ‫ؿفبا ػبصی ؿ‪ٛ‬د‪.‬فّی اوجش وشیٕی ٌففف ‪ :‬س‪ٚ‬اَ‬ ‫کذ‪ٚ‬س ٔج‪ٛ‬ص‪ٞ‬بی وؼت ‪ ٚ‬وبس دسٌزؿت‪ ٝ‬ث‪ٌٝ٘ٛ ٝ‬ای‬ ‫ث‪ٛ‬د و‪ ٝ‬ثبفث ا٘حلبس دس ٔ‪ٛ‬سد ثشخی اص وؼفت ‪ٚ‬‬ ‫وبس‪ٞ‬ب ٔیؿذ‪ .‬اص عشا دیٍش فشای‪ٙ‬ذ کذ‪ٚ‬س ٔج‪ٛ‬ص‪ٞ‬ب‬ ‫‪ ٓٞ‬ثؼیبس ع‪ٛ‬ال٘ی‪ ،‬پیچیذ‪ ،ٜ‬پش‪ٞ‬ضی‪ ٚ ٝٙ‬غیشؿفبا ث‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫* ّیچکس دربارُ عذم تحقک بزًاهِّای کدنى‬ ‫کطَر پاسخگَ ًیست‬ ‫فض‪ ٛ‬وٕیؼی‪ ٖٛ‬ثش٘بٔ‪ ٚ ٝ‬ث‪ٛ‬دج‪ٔ ٝ‬جّغ ٌفف ‪ :‬اٌفش‬ ‫حىٓ یه ثش٘بٔ‪ ٝ‬والٖ ٔحمک ٘ـف‪ٛ‬د‪ٞ ،‬فیفچ وفغ‬ ‫ج‪ٛ‬اثٍ‪٘ ٛ‬یؼ ‪ ٟٓٔ ٚ‬تشیٗ فبّٔی و‪ ٝ‬ثفبففث ؿفذ‪ٜ‬‬ ‫ثش٘بٔ‪ ٝ‬دس وـ‪ٛ‬س جبیٍب‪ ٜ‬الصْ سا ٘ذاؿت‪ ٝ‬ثبؿذ ‪ٕٞ‬فیفٗ‬ ‫فذْ پبػخٍ‪ٛ‬یی اػف ‪ٔ.‬فحفؼفٗ ص٘فٍف‪ٙ‬ف‪ ،ٝ‬فضف‪ٛ‬‬ ‫وٕیؼی‪ ٖٛ‬ثش٘بٔ‪ ٚ ٝ‬ث‪ٛ‬دج‪ٔ ٝ‬جّغ ؿف‪ٛ‬سای اػفالٔفی‬ ‫ٌف ‪ :‬ایٗ ثش٘بٔ‪ ٝ‬دس ث‪ٟ‬بس ‪ ۱۴۴۱‬ثبیذ اغبص ٔیؿذ و‪ٝ‬‬ ‫یه ػبَ ٘یض فشای‪ٙ‬ذ تذ‪ٚ‬یٗ اٖ عف‪ٔ َٛ‬فی وـفذ‪.‬‬ ‫ٔجّغ ا٘تؾبس داؿ د‪ ِٚ‬ایٗ ٔؼئّ‪ ٝ‬سا دس ا‪ِٛٚ‬یف‬ ‫وبسی لشاس د‪ٞ‬ذ‪.‬‬ ‫*اهیزعبذاللْیاى‪ :‬جوَْری اسنهی ایدزاى اس‬ ‫اتصبس در یوی استقبال هیکٌذ‬ ‫ٔیپشداصد‪ ،‬خ‪ٛ‬د ػخ ٌیشا٘‪ ٝ‬تشیٗ لف‪ٛ‬ا٘فیفٗ سا دس‬ ‫فضبی ٔجبصی افٕبَ ٔی و‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ٕ٘بی‪ٙ‬ذ‪ٔ ٜ‬شدْ دأغبٖ دس ٔجّفغ ؿف‪ٛ‬سای اػفالٔفی‬ ‫ٌف ‪ :‬دس أشیىب کفح‪ٔ ٝ‬جفبصی ‪ٞ‬فش ففشد داسای‬ ‫ؿ‪ٙ‬بػ‪ٙ‬بٔ‪ ٝ‬اػ ‪ ٚ‬فشد ثبیذ دس لجبَ اؽ‪ٟ‬بس٘ؾفش‪ٞ‬فبیفؾ‬ ‫دس فضبی ٔجبصی پبػخٍ‪ ٛ‬ثبؿذ‪ ،‬أب فضبی ٔجفبصی‬ ‫دس وـ‪ٛ‬س ٔب ‪ٞ‬یچ لب٘‪ٔ ٚ ٖٛ‬شصی ٘ذاسد ‪ٞ ٚ‬فش وفغ‬ ‫ٔی ت‪ٛ‬ا٘ذ ثب تقذاد صیبدی اوب٘ فیه ث‪ ٝ‬تخفشیفت ‪ٚ‬‬ ‫ات‪ٟ‬بْ ص٘ی فّی‪ ٝ‬فشد دیٍش ثپشداصد‪.‬‬ ‫أیشفجذاِّ‪ٟ‬یبٖ اؽ‪ٟ‬بس داؿ ‪ :‬جٕ‪ٟٛ‬سی اػالٔی ایشاٖ‬ ‫اص اتؾثغ دس یٕٗ اػتمجبَ ٔی و‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬أیذ‪ٚ‬اس اػ‬ ‫و‪ ٝ‬ضٕٗ تٕشوض ثش سفـ ٔحبکش‪ ٜ‬ا٘ؼفب٘فی ثفب ادأف‪ٝ‬‬ ‫ت‪ٛ‬لف ج‪ ًٙ‬دس یٕٗ ؿب‪ٞ‬ذ ٌف ‪ٌٞٛٚ‬بی یٕ‪ٙ‬فی ف‬ ‫یٕ‪ٙ‬ی ثبؿیٓ‪ٚ.‬صیش أ‪ٛ‬س خبسج‪ ٝ‬وـف‪ٛ‬سٔفبٖ استفمفبی‬ ‫ٔ‪ٙ‬بػجب ‪ٕٞ ٚ‬ىبسی ‪ٞ‬بی د‪ٚ‬جب٘ج‪ ٝ‬ثب اففشیفمفب سا اص‬ ‫جّٕ‪ٛٔ ٝ‬ض‪ٛ‬فب اکّی دس دػت‪ٛ‬س وفبس ػفیفبػف‬ ‫خبسجی د‪ ِٚ‬جٕ‪ٟٛ‬سی اػالٔی ایفشاٖ دا٘ؼف ‪ٚ‬‬ ‫افض‪ٚ‬د‪ :‬س‪ٚ‬اثظ ثب وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬بی ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬غفشه ‪ ٚ‬ؿفٕفبَ‬ ‫افشیمب دس‪ٕٞ‬یٗ ساػتب پیٍیشی ٔیؿ‪ٛ‬د‪.‬أیشفجذاِّ‪ٟ‬یبٖ‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ ثب اؿبس‪ ٜ‬ث‪ٛٔ ٝ‬ض‪ٛ‬فب ٔجتالث‪ ٝ‬ج‪ٟ‬بٖ اػفالْ‬ ‫ف‪ٛٙ‬اٖ داؿ ‪ :‬جٕ‪ٟٛ‬سی اػالٔی ایشاٖ اص اتؾ ثفغ‬ ‫دس یٕٗ اػتمجبَ ٔی و‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬أیذ‪ٚ‬اس اػ و‪ ٝ‬ضفٕفٗ‬ ‫تٕشوض ثش سفـ ٔحبکش‪ ٜ‬ا٘ؼب٘ی ثب ادأ‪ ٝ‬ت‪ٛ‬لف ج‪ٙ‬فً‬ ‫دس یٕٗ ؿب‪ٞ‬ذ ٌف ‪ٌٞٛٚ‬بی یٕ‪ٙ‬ی ف یٕ‪ٙ‬ی ثبؿیٓ‪.‬‬ صفحه 2 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫پٌجشٌثِ ‪ 1‬ازدیثْشت ‪ 11 * 10۹1‬اٍزیل‪ 1۰ * 1۹11‬زهضاى ‪ * 1001‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَش ایکیٌجی ایل ) * شوازُ ( سایی ) ‪004۹‬‬ ‫هقالِ‬ ‫ظشکیت ّبی اًصالبسی‬ ‫ارسثبیجبى ضشهی دس تَلیذ هلی ٍ صبدسات‬ ‫ادامٍ اص ؿماسِ قثل‪...‬‬ ‫صاتس پسًیاى اظْاز کسد ٍجَد چْاز ّاصاز ٍاحاد‬ ‫صٌعتی فعال دزاستاى اذزتایجاًشسقی تا اشاتالاال‬ ‫هستقین ‪ّ 11۹‬صازًفس تاحجان ساسهاایاِ گارازی‬ ‫‪ّ1۹‬صازهیلیازدتَهاى کِ اش لحاظ تعداد زتثِ پٌجان‬ ‫ٍاشلحاظ حجن سسهایِ گرازی زتثِ ‪ 4‬زا دازا های‬ ‫تاشد‪.‬‬ ‫یخًد چُاس َضاس یاحذ کىؼتی فاؼاال دساػاتاان‬ ‫ارستایدان ؿشقی تا اؿت ال مؼتیی ‪َ ۰۴۱‬ضاسوفش تاا‬ ‫حد ػشمایٍ گزاسی ‪َ۴۱‬ضاسمیهیاسد تًمان کٍ اص‬ ‫لحاظ تؼذاد ستثٍ پىد ی اص لحاظ حد ػاشماایاٍ‬ ‫گزاسی ستثٍ ‪ ۰‬ساداسامیثاؿذ‪.‬یی افضید‪ :‬خًؿثختاوٍ‬ ‫‪۵۱‬دسکذ فؼالیت تخؾ کىؼت اػتان ارستایاداان‬ ‫ؿشقی تا ػشمایٍ گزاسی تخؾ خلًکای اواداا‬ ‫گشفتٍ اػت یتؼىًان اػتان ؿاخق دسکـاًس دس‬ ‫ایه صمیىٍ محؼًب میـًدیػُ تخؾ خلًکای‬ ‫دستًلیذ اقتلادکالن ‪(GDPR‬ارستایدان ؿشقی‬ ‫تاال اػت‪ .‬پشویان ادامٍ داد‪:‬یخًد ‪ ۰۵‬ؿاُاش ی‬ ‫واحیٍ کىؼتی دساػتان ارستاایادااوـاشقای یپاىاح‬ ‫ؿُش تخللی غیشدیلتی دسصمیىٍ ؿیـٍ‪ ،‬کىایغ‬ ‫تثذیهی‪ ،‬چش یکفاؾ‪،‬تاش یالا اتاشیوایاک دس‬ ‫ارستایداوـشقی یؿُشکىؼتی تؼاثات تاامؼااحات‬ ‫‪َ ۴‬ضاسَ تاستؼىًان تضسگتشیه ؿُاش کاىاؼاتای‬ ‫خایسمیاوٍ ییخًدتىُاؿُش اختلاکی ػشماایاٍ‬ ‫گزاسی خاسخی کـًسدساػتان ظشفیتُای تی وظیش‬ ‫دیگشی اػت کٍ صمیىٍ کادسات ی سیوق تًلیذ دس‬ ‫اػتان فشاَ می ایسد‪ .‬یی گفت‪ :‬یخًد ی اُاضاس‬ ‫ی ‪ ۵۱۱‬طشح کىؼتی دس دػت اخشا تًػط تاخاؾ‬ ‫خلًکی کٍ حد ػشمایٍ گزاسی پیاؾ تایاىای‬ ‫ؿذٌ اوُا دس حذید‪َ۴۱‬ضاسمیهیاسد تًمان می تاؿاذ‬ ‫کٍ دس کًست تٍ تُاشٌ تاشداسی سػایاذن اواُاا‬ ‫تشای‪َ ۰۷‬ضاسوفش ؿ ل ایداد مای ؿاًد ی اسصؽ‬ ‫افضیدٌ تخؾ کىؼت ی ستثٍ کىؼتای اػاتاان وایاض‬ ‫افضایؾ می یاتذ‪.‬یی افضید‪ :‬ستثاٍ ایل اػاتاان دس‬ ‫میاوگیه صمان کذیس خًاص تاػایاغ سا دس تایاه‬ ‫اػتان َا داسد ی دس کماتاش ا ص‪ ۷‬ػااػات خاًاص‬ ‫تاػیغ تشای ؿشیع فؼالیت تًلیذی تاشای داخال‬ ‫ؿُش َای کىؼتی کادس می ؿًد‪.‬پشویان خااطاش‬ ‫وـان کشد‪ :‬ستثٍ ایل اػتان دس رخایش ماؼاذوای تاا‬ ‫حذید ‪ ۰.۰‬میهیاسد ته رخیشٌ مؼذوی(‪ ۰‬میهیاسد تاه‬ ‫رخیشٌ وفهیه ػیىیت) ی قشاسگیشی دس کاماشتاىاذ‬ ‫خُاوی مغ ی طال ی پایٍ فهض اص مضیت َای مؼاادن‬ ‫ایه خطٍ اػت‪ .‬یی یادایس ؿذ‪ :‬ایه اػتاان داسای‬ ‫تىًع مًاد مؼذوی قاتل تًخُی اػت تٍ وحًی کاٍ‬ ‫اص ‪ ۰۳‬مًاد مؼذوی ؿىاختٍ ؿذٌ ‪ ۷۰‬ماًسد ان دس‬ ‫ارستایدان ؿشقی یخًد داسد‪ ،‬یخًد ‪ ۳۱۱‬یاحاذ‬ ‫مؼذوی فؼال ظشفیت تضسگی تاشای ایادااد اسصؽ‬ ‫افضیدٌ دس ایه مىطیاٍ اػات‪.‬یی گافات‪ :‬یخاًد‬ ‫مؼادن مغ ػًوگًن‪ ،‬قشواق دسٌ‪،‬غاشب اواداشد‪،‬‬ ‫تاؿما چـمٍ کىان ی َفت چـمٍ ی َـت مؼذن‬ ‫طال اص خمهٍ‪ ،‬اوذسیان‪ ،‬اػتااسقاان‪ ،‬ؿاشف اتااد‪،‬‬ ‫ػًواخیل ی صایهیک اص اَمیت ییظٌ ای تشخاًسداس‬ ‫اػت‪ .‬یی ادامٍ داد‪َ :‬فت فیشٌ مؼذن اَاه‪ ،‬ػاٍ‬ ‫فیشٌ مؼذن وفهیه ػیىیت‪ ،‬مًلیثذن ػایاٍ کاماش ی‬ ‫مؼادن تضسگ خا کىؼتی ی تشایسته ی گا ی‬ ‫اَک اص دیگش ظشفیت َای مؼذوی ارستاایاداان‬ ‫ؿشقی اػت‪ .‬یی افضید‪ :‬اص دیگش مؼاادن ماُا ی‬ ‫قاتل رکش دس ػطح اػتان مای تاًان تاٍ ماؼاادن‬ ‫ػیهیغ تًتٍ خاوٍ‪ ،‬تشایسته ػشداساتاد‪ ،‬اَک چهٍ‬ ‫خاوٍ ی کائًله صوًص اؿاسٌ کشد کٍ َمگای داسای‬ ‫یاحذ فشایسی ی کادسات محلًالت می تاؿذ‪.‬‬ ‫سئیغ ػاصمان خُادکـایسصی ارستایدان ؿاشقای‬ ‫ویض تا اؿاسٌ تٍ ظشفیت َای تاالی ایه تخؾ گفت‪:‬‬ ‫اسصؽ تًلیذات کـاایسصی اػاتاان ‪َ ۴۰۱‬اضاس‬ ‫میهیاسد سیال تشایسد ؿذٌ اػت‪.‬اکثش فتحی اظاُااس‬ ‫کشد‪ :‬حذید یک میهیًن ی ‪َ ۷۷۱‬اضاس َا اتااس‬ ‫اساضی کـایسصی دس ارستایدان ؿاشقای یخاًد‬ ‫داسد کٍ ‪ ۳۱‬دسکذ ان تلًست دی کـت ؿاذٌ‪،‬‬ ‫‪َ ۰۱۳‬ضاس َ تاس اص ان تاؽ تًدٌ ی تییٍ اساضای تاٍ‬ ‫کًست کـت اتی می تاؿذ‪.‬یی اضافٍ کشد‪ :‬الثتٍ‬ ‫ومی تًان تٍ اساضی اتی اػتان‪ ،‬کـت اتی مطاهاق‬ ‫اطال کشدصیشاتیـتش تٍ کًست ویمٍ اتای کـات‬ ‫می ؿًد دسیاقغ میتًان گفت ارستایدان ؿاشقای‬ ‫اص اساضاای اتاای مااحااب صیااادی تااشخااًسداس‬ ‫ویؼت‪ .‬فتحی ادامٍ داد‪ :‬خمؼیت دامی ارستایاداان‬ ‫ؿشقی ویض حذید َفت میهیًن ی ‪َ ۰۱۱‬ضاسساع می‬ ‫تاؿذ ی مدمًع تًلیذات تخؾ کـایسصی تؼتٍ تاٍ‬ ‫ؿشایط اقهیمی حذید پىح میاهایاًن تاه دس ػاال‬ ‫اػت‪.‬یی اظُاس داؿت‪ :‬تیؾ اص ‪ ۵۵‬دسکذ تاخاؾ‬ ‫کـایسصی اػتان متؼهق تٍ تخؾ خلاًکای مای‬ ‫تاؿذکٍ ومایىذگی ان سا اتحادیٍ َای ماخاتاهافای‬ ‫اصخمهٍ اتحاادیاٍ داماذاسان‪،‬ماشغاذاسان‪،‬کاىاایاغ‬ ‫تثذیهی‪ ،‬وظا َای کىفی یمُىذػای کـاایسصی‪،‬‬ ‫کاسخاودات خًسا ی اسد یخاوٍ کـایسص تؼُذٌ‬ ‫داؿتٍ یساَاثاشی ماًضاًػاات ماشتاثاط تااایاه‬ ‫تخـُاتًػط ایه ومایىذگان اودا ؿذٌ ی ػااصماان‬ ‫خُاد کـایسصی تٍ اخشای ػایااػاتاُاای دیلاتای‬ ‫مشتثط تا ایه تخؾ َا می پشداصد‪.‬سئیغ ػااصماان‬ ‫خُادکـایسصی ارستایدان ؿشقی تیان داؿات‪ :‬دس‬ ‫تشوامٍ سیضی سؿذَـت دسکذی تخؾ کـایسصی‬ ‫‪ ۷.۴‬دسکذ اص محل افضایؾ تُشٌ یسی ی تیایاٍ ان‬ ‫اصمحل تًػؼٍ ػشمایٍ گزاسی اتفا خًاَذ افتاد‪.‬‬ ‫سئیغ ػاصمان کىؼت‪ ،‬مؼذن ی تداست اػتان ارستایدانؿشقی‪:‬‬ ‫عطش سسهایِ گرازی‬ ‫دز اذزتایجاى شسقی هشَْد است‬ ‫زئیس ساشهاى صٌعت‪ ،‬هعدى ٍ تجااز‬ ‫‪ ۰۹‬دزصاد‬ ‫استاى افاصٍد ًاصدیا‬ ‫هساجعا دز دستگاُ ّاای اجاسایای‬ ‫هستَط سسهایِ گارازی اسات ٍاگاس‬ ‫تتَاًین حَشُ ّای شیسساختی اشجولاِ‬ ‫شهیی صٌعتی‪ ،‬تسق ٍ اب هاٌااساه زا‬ ‫تْیِ کٌین‪ ،‬هیصاى سسهایِ گارازی دز‬ ‫استاى ها افصایش چشوگیسی خاَاّاد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫کاتش پشویان اظُاس کشد‪ :‬حشکت اػتان‬ ‫دس تحث ػشمایٍگزاسی دس ػال َاای‬ ‫گزؿتٍ کمی کاىاذ ؿاذٌ اػات کاٍ‬ ‫ایه مًضًع دس تاحاث کاىاؼات ی‬ ‫َمچىیه دس حًصٌی ؿُشی اص خامهاٍ‬ ‫صیثایی‪ ،‬مثهمان‪ ،‬پااس َاا ی ػاایاش‬ ‫المان َا قاتل مـاَذٌ اػت‪.‬یی اداماٍ‬ ‫داد‪ :‬پایٍ ی اػاع ارستایدان ؿشقی اص‬ ‫صماویکٍ اػتان َای کـاًس تایاؼایا‬ ‫تىذی می ؿذ‪ ،‬تش اػااع کاىاؼات ی‬ ‫یاحذَای کىؼتی تاىاا ؿاذٌ اػات‬ ‫تٍ طاًسیا اٍ یاحاذَاایای اصخامهاٍ‬ ‫ماؿیه ػاصی‪ ،‬تشاکتاًسػااصی‪ ،‬ایاذ ‪،‬‬ ‫مًتًطن‪ ،‬چشخـگش‪ ،‬لیفتشا ػاصی ی‬ ‫ػایش یاحاذَاای احاذا ؿاذٌ دس‬ ‫مىطیٍ ی غشب تثشیض قشاس تًد اػتان ی‬ ‫کل کـًس سا تٍ یک مىطیٍ کاىاؼاتای‬ ‫تثذیل کىىذ ی کىؼتی تًدن کـاًس سا‬ ‫تایذ ماذیاًن کااسخااواٍ ای مااواىاذ‬ ‫ماؿیه ػاصی تثشیض تذاوی اما اکاىاًن‬ ‫مـاَذٌ می کىی کٍ تؼایای اص ایاه‬ ‫یاحذَا تا یضؼیت وامىاػثی دس حاال‬ ‫فؼالیت َؼتىذ ی اکىًن کاس تٍ خاایای‬ ‫سػیذٌ اػت کٍ مال مًفییت یاک‬ ‫یاحذ کىؼتی دس پاشداخات حایاً‬ ‫کاااسگااشان خااالااکااٍ ؿااذٌ اػاات‬ ‫دسحالی کٍ می تایؼت ت ىًلًطی ایاه‬ ‫مدمًػٍَا تًػؼٍ ی استیاء مییافت ی‬ ‫صودیشٌی تًلیذ ویض ت میل میؿذ‪.‬‬ ‫پشویان دس تخؾ دیگشی اص ػاخاىاان‬ ‫خًد گفت‪ :‬تضسگتاشیاه مـا االت‬ ‫صیشػاختی ما مشتًط تٍ تش اػات ی‬ ‫دسحاال حااضاش تاا کاماثاًد ‪۰۱۱۱‬‬ ‫مگایاتی تش مًاخٍ َؼتایا ی اگاش‬ ‫ارستایدان ؿشقی سا تا اػتاوی کىؼاتای‬ ‫مـاتٍ اصخمهٍ اکفُان میایؼٍ کىی ‪ ،‬اص‬ ‫لحاظ تامیه تش ‪ ۰۱۱‬دسکاذ ػایاه‬ ‫َؼتی ی تؼذادی یاحذَای اماادٌ ی‬ ‫تُشٌ تشداسی یخًد داسد کٍ تاٍ دلایال‬ ‫کمثًد تش تٍ تُشٌتاشداسی واشػایاذٌ‬ ‫اػت‪.‬یی یاد ایس ؿذ‪ :‬واضدیاک ‪۰۱‬‬ ‫دسکذ اسصؽافضیدٌی اػتان دس تخؾ‬ ‫کىؼت‪َ ،‬افات دسکاذ دس تاخاؾ‬ ‫کـایسصی‪ ،‬دی دسکذ دس تخؾ مؼذن‬ ‫ی ماتیی دس تخؾ خذماتای اػات ی‬ ‫تشوامٍ سیضی خذمتگضاسان حاًصٌ ی‬ ‫اقتلاد اػتان ایه اػت کاٍ ستاثاٍ ی‬ ‫فؼهی ارستایدان ؿاشقای دس تاؼاذاد‬ ‫یاحذَای کىؼتی سا اص چُاس تاٍ ػاٍ‬ ‫استانها‬ ‫<‬ ‫* ٍضؼیت ًشًٍبیی ارسثبیجبىضشهی تثجیت‬ ‫ضذُ است‬ ‫مذیش گشیٌ پیـگیشی اص تیماسی َای یاگیش داوـگااٌ‬ ‫ػهً پضؿ ی تثشیض گفت‪ :‬یضؼیت کاشیواایای ایاه‬ ‫اػتان طی َفتٍ َای اخیش تثثیت ؿذٌ َمشاٌ تا کمای‬ ‫افضایؾ دس مشاخؼات ػشپایی اػت‪ .‬ػیمیاه خایااط‬ ‫صادٌ افضید‪ َ :‬اکىًن تؼذاد ‪ ۰۳‬ؿُاشػاتاان اػاتاان‬ ‫یضؼیت صسد ی تؼذاد چُاس ؿُشػتان ویض دس یضؼیت‬ ‫واسودی َؼتىذ‪.‬تٍ گفتٍ یی یضؼیت کشیوایی اػاتاان‬ ‫وؼثتاً دس حالت تثثیت قشاس داسد ی مًاسد تؼاتاشی ی‬ ‫فًتی سی تٍ کاَؾ اػت تٍ طًسی کٍ امااس فاًتای‬ ‫سیصاوٍ یک تا دی وفش اػت ی دس تشخی سیصَا فاًتای‬ ‫کشیوایی وذاسی ‪.‬‬ ‫* سِ ّضاس ٍ ?‪ً <9‬یلَهتش اص ساُّبی استجبطیی‬ ‫ارسثبیجبىضشهی خط ًطی ضذ‬ ‫تشػاوىذ‪.‬سئیغ ػاصمان کىؼت‪ ،‬مؼاذن‬ ‫ی تداست ارستایدان ؿشقی َمچىایاه‬ ‫تا اؿاسٌ تٍ سؿاذ اقاتالاادی َـات‬ ‫دسکذی کـًس کٍ تشای ػال ‪،۰۰۱۰‬‬ ‫پیؾ تیىی ؿذٌ اػت‪ ،‬خاطشوـان کشد‪:‬‬ ‫ما تٍ کشاحت مای گاًیایا کاٍ دس‬ ‫کًست ػشماایاٍ گازاسی ‪َ ۷۳‬اضاس‬ ‫میهیاسد تًماوی دس اػتان ایاه مایاضان‬ ‫سؿذ اقتلادی دس حًصٌی کاىاؼات‪،‬‬ ‫مؼذن ی تداست قطؼا تحیق خاًاَاذ‬ ‫یافتًی دس تخؾ دیگشی اص ػاخاىاان‬ ‫خًد یادایس ؿذ‪ :‬دسحالحاضش ‪۰۰۱۱‬‬ ‫طشح ویمٍتما کىؼتی ی ‪ ۷۳۰‬یاحاذ‬ ‫کىؼتی ساکذ دس اػتان یخًد داسد کٍ‬ ‫تُشٌ تشداسی اص ‪ ۰۱۱‬یاحذ کىؼتای ی‬ ‫َمچىیه احیاء ‪ ۰۱۱‬یاحاذ ساکاذ دس‬ ‫ػال ‪ ۰۰۱۰‬سا دس تشوامٍ سیاضی خاًد‬ ‫قشاس دادٌ ای ‪.‬پاشوایاان گافات‪ :‬ػاال‬ ‫گزؿتٍ ‪ ۰۱۱‬یاحذ کىؼتی خذیاذ دس‬ ‫ؿُش َای کىؼتی ػشمایٍ گازاسی‬ ‫ؿذٌ ی مایاضان ػااخات یػااص دس‬ ‫ؿُش َای کىؼتی ویض ‪ ۷۱۱‬دسکاذ‬ ‫افضایؾ داؿتٍ اػت‪.‬‬ ‫یی تاکیذ کشد‪ :‬ػال گازؿاتاٍ ‪۴.۰‬‬ ‫تؼُیالت کـاًسی تاٍ ارستاایاداان‬ ‫ؿشقی اختلاف یافتٍ تًد کٍ اص لحاظ‬ ‫ػشاوٍ ی خمؼیتی ی تؼذاد یاحاذَاای‬ ‫کىؼتای تایاؾ اص ‪ ۰۱‬دسکاذ حاق‬ ‫یاحذَای کىؼتی اػتان ادا وـذٌ اػت‬ ‫ی اوتظاس ما اص تاوک َا َم اسی تیـتاش‬ ‫دس تحث اػطاء تؼُایاالت ی خازب‬ ‫مىاتغ اػت‪.‬‬ ‫سییغ اداسٌ ایمىی ساٌ ی حشی اداسٌ کل ساَذاسی ی‬ ‫حمل ی ویل خادٌای ارستایدانؿشقی گفت‪ :‬دس ػال‬ ‫گزؿتٍ ػٍ َضاس ی ‪ ۷۱۳‬کیهًمتش اص ساٌ َای استثاطای‬ ‫اػتان خط کـی ؿذ‪ .‬ػثاػؼهی ؿایاشی‪ ،‬افاضید‪ :‬دس‬ ‫ادامٍ ػمهیات ایمه ػاصی ساٌ َای اػتان ‪َ ۰۳‬ضاس ی‬ ‫‪ ۰۱۳‬ػذد اص ػالی ی تاتهًَا دس ساٌ َای ماخاتاها‬ ‫اػتان تُؼاصی ی وله ؿذ‪.‬‬ ‫* تَصیغ ًبکی هشؽ هَجت ًبّص هیوت دس ثیبصاس‬ ‫ارسثبیجبى ضشهی ضذُ است‬ ‫مذیش تًػؼٍ تاصسگاوی خُاد کـایسصی ارستاایاداان‬ ‫ؿشقی گفت‪ :‬تًصیغ تٍ اوذاصٌ مشؽ قثل اص ػیذ ی تاؼاذ‬ ‫اص ػیذ دس قاله طشح ضیافت مًخه کاَؾ قیمات‬ ‫دس تشخی مًاقغ حتی صیش قیمت دیلاتای ی ملاًب‬ ‫تىظی تاصاس ؿذٌ اػت‪ .‬مىًچُش سحماوی اظُاس کاشد‪:‬‬ ‫گًؿت مشؽ تا قیمت ملًب ی تا تشسػی کاسؿىاػی‬ ‫ؿذٌ ‪َ ۷۰‬ضاس تًمان اػال ؿذٌ کٍ الثتٍ ایه قیمت تٍ‬ ‫ػییذٌ مشد گشان‪ ،‬اما تٍ وظش تًلیذ کىاىاذٌ قایامات‬ ‫یاقؼی اػت چًن قیمت تما ؿذٌ َمایاه اػات ی‬ ‫وُادٌ دامی گشان می تاؿذ‪.‬‬ ‫*صبدسات @‪ <9‬هیلیَى دالس هیصیالیَالت‬ ‫ًطبٍسصی اص ارسثبیجبى ضشهی دس سبل گزضتِ‬ ‫اگْی دػَت ثِ جلسِ ّیئت هذیشُ ٍ هجوغ ػوَهی ػبدی سبلیبًِ‬ ‫ضشًت ًبهذاساى ًَش ارسثبیجبى (سْبهی خبظ)‬ ‫ثذیٌَسیلِ اص ًلیِ سْبهذاساى ضشًت ًبهذاساى ًَش ارسثبیجبى(سْبهی خبظ) ‪ ،‬ثِ ضوبسُ ثجت‬ ‫‪ ٍ >:A‬ضٌبسِ هلی ‪ :9;99;=>:99‬دػَت هی ضَد تب دس جلسِ ّیئت هذیشُ ساس سبػیت ‪:9‬‬ ‫هَسخِ ;‪ ٍ:=9:89;8:‬جلسِ هجوغ ػوَهی ػبدی سبلیبًِ ساس سبػت ‪ B‬صیجیح هیَسخیِ‬ ‫;‪ :=9:89;8:‬دس هصل هبًًَی ضشًت ٍاهغ دس استبى ارسثبیجبى ضشهی ‪ ،‬ضْشستبى ارسضْش ‪،‬‬ ‫ثخص هووبى ‪ ،‬دّستبى ضْشى ‪ ،‬اثبدی ضْشى صٌؼتی ضْیذسلیوی‪ ،‬هصلِ ضْشى سلییویی ‪،‬‬ ‫خیبثبى ‪;9‬هتشی ًَصدّن ‪ ،‬خیبثبى ( ‪;9‬هتشی ًَصدُ هویض یی ) ‪ ،‬پالى ‪ ، 9‬م‪ ، ;7:B‬طیجیویِ‬ ‫ّوٌق‪ً ،‬ذ پستی ‪ ><@>:A:?A:‬تطٌیل هی گشدد ‪ ،‬حضَس ثْن سسبًٌذ‪7‬‬ ‫دستَس جلسِ ّیئت هذیشُ‪ -: C‬تؼییی سوت هذیشاى ;‪ -‬تؼییی داسًذگبى حن اهضب‬ ‫دستَس جلسِ هجوغ ػوَهی ػبدی سبلیبًِ‪-: C‬اًتخبه اػضبی ّیئت هذیشُ‬ ‫<‪ -‬اًتخبه سٍصًبهِ ًثیش االًتطبس‬ ‫;‪-‬اًتخبه ثبصسسبى ( اصلی ٍ ػلی الجذل )‬ ‫ّیبت هذیشُ ضشًت‬ ‫=‪* *:8:‬تبسیخ اًتطبس‪ * :=9:89;89: C‬سٍصًبهِ اسى‬ ‫اگْی هٌبهالِ ػوَهی (ًَثت اٍل‪ -‬اًتطبس اٍل)‬ ‫دّیبسی یَسق اثبد ثب استٌبد ثِ هالَثِ ضَسای اسالهی سٍستب ثِ ضوبسُ ‪ :B‬هَسخِ ‪ ٍ :=9:89:89B‬تبییذ ّیبت تطجین ثخص هشًضی ثِ هَسخِ ;;‪ :=9:89:8‬دس ًظش داسد پشٍطُ ّبی هطشٍحِ صیش سا اص هصل هیییش‬ ‫هالشکی ثٌیبد هسٌی اًواله اسالهی ٍ اػتجبسات دّیبسی ثب ضشایط هٌذسج اص طشین هٌبهالِ ٍ اًتخبه پیوبًٌبس ٍاجذ ضشایط اجشا ًوبیذ‪7‬‬ ‫سدیق‬ ‫دّیبسی‬ ‫ًَع پشٍطُ‬ ‫هوذاس‬ ‫( هتش هشثغ)‬ ‫ثشاٍسد اٍلیِ(سیبل)‬ ‫ّش هتشهشثغ‬ ‫ادسس پشٍطُ‬ ‫‪:‬‬ ‫یَسق اثبد‬ ‫هیشپبضی ٍ اسلبلت سیضی ثب استبًذاسد ثٌیبد هسٌی اًواله اسالهی ثب‬ ‫هیش تخالالی ثٌیبد هسٌی‬ ‫‪:98999‬‬ ‫<<<‪?@B8‬سیبل‬ ‫ضْشستبى ضجستش‪ -‬ثخص هشًضی‪ -‬سٍستبی یَسق اثبد‪ -‬ثلَاس ٍالیت‪ -‬اًتْبی خیبثبى‬ ‫هخبثشات‪ًَ -‬چِ هطؼبت تلٌیٌی احوذی ٍ ثشادساى هبسوی پَس‬ ‫هتوبضیبى ٍاجذ ضشایط(طجن اسٌبد هٌبهالِ) هی تَاًٌذ دس هْلت اگْی ثِ ادسس صیش هشاجؼِ ٍ اسٌبد هٌبهالِ سا دسیبکت ًوبیٌذ‪7‬‬ ‫تبسیخ ٍ هصل دسیبکت اسٌبد هٌبهالِ‪C‬‬ ‫اص اثتذای ٍهت اداسی سٍص پٌجطٌجِ هَسخ ‪ :=9:89;89:‬تب پبیبى ٍهت اداسی سٍص پٌجطٌجِ هَسخِ >‪:=9:89;8:‬‬ ‫کشهبًذاسی ضْشستبى ضجستش‪ ،‬ثخطذاسی ثخص هشًضی ضْشستبى ضجستش‪ ،‬دکتش اهَس هبلی دّیبسی ّبی ثخص هشًضی ضْشستبى ضجستش‬ ‫ضوبسُ توبس‪9=:=;=<9B;9C‬‬ ‫اخشیی هْلت ٍ هصل تصَیل پبًت هٌبهالِ‪C‬‬ ‫حذاًثش تب پبیبى ٍهت اداسی سٍص ضٌجِ هَسخِ @‪ :=9:89;8:‬ثِ دکتش اهَس هبلی دّیبسی ّبی ثخص هشًضی ضْشستبى ضجستش ٍاهغ دس کشهبًذاسی ضْشستبى ضجستش‪ ،‬ثخطذاسی ثخص هشًضی ضْشستبى ضجستش تصیَییل‬ ‫ٍ سسیذ دسیبکت ًوبییذ‪7‬‬ ‫صهبى ٍ هصل ثشگضاسی هٌبهالِ ٍ ثبصگطبیی پبًت‪C‬‬ ‫سبػت ‪ ::‬سٍص یٌطٌجِ هَسخِ ‪ :=9:89;8:A‬دس هصل سبلی اجتوبػبت ثخطذاسی هشًضی ضْشستبى ضجستش‬ ‫ًَع سپشدُ ٍ تضویی ضشًت دس هٌبهالِ‪C‬‬ ‫ٍاسیض هجلؾ ‪ <<B8???8>99‬سیبل ثصشٍف سیالذ ٍ سی ٍ ًِ هیلیَى ٍ ضطالذ ٍ ضالت ٍ ضص ّضاس ٍ پبًالذ سیبل ثِ ػٌَاى سپشدُ ضشًت دس هٌبهالِ ثِ ضوبسُ حسبه هیذ ضذُ دس اسٌبد هٌبهالِ ثٌبم دّیبسی ییَسیق‬ ‫اثبد ٍاسیض ٍ یب اسائِ ضوبًتٌبهِ ثبًٌی ثِ ّوبى هجلؾ دس ٍ جِ دّیبسی یَسق اثبد ثبیستی ضویوِ پیطٌْبد ثبضذ‪7‬‬ ‫اسائِ گَاّیٌبهِ کٌی ًبسخبًِ اسلبلت ٍ ّوچٌیی گَاّیٌبهِ پیوبًٌبسی ٍ اسبسٌبهِ اخشیی تـییشات ضشًت ثبیستی ضویوِ پیطٌْبد ثبضذ‪7‬‬ ‫ًلیِ ّضیٌِ ّبی اًتطبس اگْی ٍ ًبسضٌبسی ثش ػْذُ ثشًذُ هٌبهالِ هی ثبضذ‪7‬‬ ‫سبیش اطالػبت ٍ جضئیبت هشثَطِ دس اسٌبد هٌبهالِ هٌذسج است‪7‬‬ ‫دس صَست ًیبص ثِ اطالػبت ثیطتش ٍ ثب ضوبسُ تللی ‪( 9=:=;=<9B;9‬اهبی حجیت صادُ) توبس حبصل ًوبییذ‪7‬‬ ‫دّیبسی یَسق اثبد‬ ‫‪*>8B‬م الق‪ *:=9:8@;C‬تبسیخ اًتطبسًَثت اٍل ‪* :=9:89;89:C‬اًتطبس ًَثت دٍم‪*:=9:89;89AC‬سٍصًبهِ اسى‬ ‫ضْشداسی ًَصُ ًٌبى‬ ‫اگْی هٌبهالِ ػوَهی (هشحلِ اٍل‪ًَ -‬ثت دٍم)‬ ‫ضْشداسی ًَصُ ًٌبى دس ًظشداسد ًسجت ثِ اجشای سٌگ کشش ٍ ثتی ًق دس ضْش ًَصُ ًٌبى دس سبل ‪ :=9:‬اص طشین هٌبهالِ ػوَهی اهذام ًویبییذ‪7‬‬ ‫هتوبضیبى هی تَاًٌذ جْت ًست اطالػبت ثیطتش ٍ داًلَد اسٌبد هٌبهالِ اص تبسیخ اًتطبس اٍلیی اگْی سٍصًبهِ ثِ هذت ‪ :9‬سٍص ثِ سبییت سیبهیبًیِ‬ ‫تذاسًبت الٌتشًٍیٌی دٍلتی هشاجؼِ ًوَدُ ٍ یب ثب ضوبسُ تللی ‪ 9=:-=;=??99B‬توبس حبصل ًوبیٌذ‪7‬‬ ‫ضْشداس ًَصُ ًٌبى‪ -‬سیذ ثبهش هَسَیبى‬ ‫=‪*<8<A‬م الق‪ *:=998=@?C‬تبسیخ اًتطبسهشحلِ اٍل‪ًَ-‬ثت اٍل‪*:=9:89:8;> C‬اًتطبس هشحلِ اٍل‪ًَ-‬ثت دٍم‪* :=9:89;89:C‬سٍصًبهِ اسى‬ ‫سییغ ػاصمان خُاد کـایسصی ارستایدان ؿاشقای‪،‬‬ ‫ػُ کادسات محلًالت کـایسصی ی کىایغ ماًاد‬ ‫غزایی اػتان سا ‪ ۷۱۳‬میهایاًن دالس اػاال کاشد ی‬ ‫گفت‪ :‬ػال گزؿتٍ تیؾ اص ‪ ۴۴‬دسکاذ کاادسات‬ ‫اػتان مشتًط تٍ محلًالت کـایسصی تًد‪.‬‬ ‫* اؿبص احذاث ًخستیی هیذاى هیَُ ٍ تیشُ‬ ‫ثبس هذسى تجشیض‬ ‫ؿُشداس مىطیٍ پىح تثشیض اص اغااص احاذا پاشیطٌ‬ ‫وخؼتیه میذان میًٌ ی تشٌ تاس مذسن تاثاشیاض مااتایاه‬ ‫ؿُش یلی امش ی سؿذیٍ خثش داد‪.‬میش ػهای اکا اش‬ ‫وؼاج غاصاوی اظُاس کشد‪ :‬ایه پاشیطٌ تاٍ مؼااحات‬ ‫‪ ۰۰۱۱‬متش‪ ،‬دس دی طثیٍ ی صیشتىای ‪ ۰۰۳۰‬متش مشتغ تاا‬ ‫ػااشمااایااٍ گاازاسی تااخااؾ خلااًکاای احااذا‬ ‫می ؿًد‪.‬یی افضید‪ :‬ام اوات مختهفی ماوىذ ػایاؼاتا‬ ‫تشیدت مشکضی‪ ،‬خایگاٌ تاسگیشی‪ ،‬ػشدخاوٍ‪ ،‬اواثااس‪،‬‬ ‫ػاله ػًست ی غشفٍ َای فشیؽ دس ایه ماداماًػاٍ‬ ‫پیؾ تیىی ؿذٌ ی اص ایه حیث دس تثشیض الگً خًاَاذ‬ ‫تًد‪.‬یی افضید‪ :‬تا تًخٍ تٍ ویاصَای خذیذ ؿُاشیواذان‬ ‫تٍ ییظٌ ػًُلت دػتشػی ی ویض لضی سػایات اکاًل‬ ‫تُذاؿت محیط‪ ،‬ویاص کاستشان تٍ فیااَاای اماه دس‬ ‫تااشاتااش تا اایاایااشات مااحاایااطاای‪ ،‬ضااشیست ایااداااد‬ ‫صیشػاخت َای الص تشای تىاظایا ی واگاُاذاسی‬ ‫تُذاؿتی ی ػال میًٌ ی ػثضیدات دس ؿشایط مىاػه‬ ‫ی ‪ ...‬میذانَای تشٌ تاس خذیذ دس فیاَای تؼتٍ ؿ ل‬ ‫میگیشوذ‪.‬‬ ‫* ًبّص ‪ ;@7:‬دسصذی هالشف اه دس‬ ‫سطح هضاسع دس حَضِ دسیبچِ اسٍهیِ‬ ‫مذیش مهی طشح حفاظت اص تااالب َاای ایاشان اص‬ ‫کاَؾ ‪ ۴۳.۰‬دسکذی ملشف اب دس ػطح ماضاسع‬ ‫پایهًت دس حًضٍ دسیاچٍ اسیمیٍ خثش داد‪.‬مُشی اثىاا‬ ‫ػـشی اظُاس کشد‪ :‬طشح حفاظت اص تاالبَای ایشان‬ ‫اص ػال ‪ ۴۱۱۰‬میالدی ؿشیع تٍ کاس ی دس فااصَاای‬ ‫مخته ‪ ،‬حمایتَای گًواگًن تیهالاماهاهای سا دس‬ ‫کىاس حمایت َای دیلت تشای حفاظت اص تاالتاُاا ی‬ ‫تشییح سیی شد خذیذی تحات ػاىاًان ماذیاشیات‬ ‫صیؼتتًمی تٍمىظًس مذیشیت تااالب َاای کـاًس‪،‬‬ ‫دسیافت کشدٌ اػت‪.‬‬ ‫* هؼذٍم سبصی ثیص اص سِ تی هَاد ؿزایی‬ ‫تبسیخ هالشف گزضتِ دس ّطتشٍد‬ ‫سئیغ ؿث ٍ تُذاؿت ی دسمان َـتشید اص ماؼاذی‬ ‫ػاصی تیؾ اص ػٍ ته مًاد غزایی تااسیام ملاشف‬ ‫گزؿتٍ دس ایه ؿُشػتان خثش داد‪.‬اقای خاؼافاشصادٌ‬ ‫گفت‪ :‬تیؾ اص ػٍ ته مًاد غزایی فااػاذ ی تااسیام‬ ‫گزؿتٍ دس ساػتای تاصسػی اودا گاشفاتاٍ تاًػاط‬ ‫کاسؿىاػان تُذاؿت محیط اص مشاکض تُیٍ‪ ،‬تًصیاغ ی‬ ‫فشیؽ مًاد غزایی ی اماکه تیاه ساَای َـاتاشید‪،‬‬ ‫کـ ‪ ،‬تًقی ی خمغ ایسی ؿذ کاٍ تاا حیاًس‬ ‫ومایىذگان دادػتاوی‪ ،‬فشماوذاسی‪ ،‬ؿُشداسی‪ ،‬ویاشیی‬ ‫اوتظامی‪ ،‬سیاػت ؿث ٍ ی کاسؿىاػان تُذاؿت محیط‬ ‫مؼذی ؿذ‪.‬‬ ‫*هذیشًل جذیذ اهَس اهتالبدی ٍ داساییی‬ ‫ارسثبیجبىضشهی هؼشکی ضذ‬ ‫تا حیًس استثاط اص ساٌ دیس مؼاین تًػؼٍ مذیشیت ی‬ ‫مىاتغ اوؼاوی یصیش اقتلاد ی داسایی یاق تُشیصی تاٍ‬ ‫ػىًان مذیشکل خذیذ اماًس اقاتالاادی ی داسایای‬ ‫ارستایدان ؿشقی مؼشفی ی اص خذمات ػاهای اکا اش‬ ‫ػثاع صادٌ قذسداوی ؿذ‪.‬‬ ‫* اؿبص هجذد پشٍاصّبی هسیش ییضد اص‬ ‫کشٍدگبُ تجشیض‬ ‫مذیشکل فشیدگاٌ َای اػتاان ارستاایاداان ؿاشقای‬ ‫گفت‪ :‬پشیاص مؼیش تثشیض – یضد ی تالؼا اغ پاغ اص‬ ‫مذتی یقفٍ تًػط ًَاپیمایی پًیا اص دی اسدیثُـات‬ ‫ماٌ ػالداسی اغاص میؿًد‪ .‬سامیه ارسی اػال کشد‪:‬‬ ‫ایه پشیاص طثق تشوامٍ سیصَای خمؼٍ َش َفتٍ ػاػات‬ ‫‪ ۵:۰۰‬یاسد فشیدگاٌ تثشیض خًاَذ ؿذ ی پغ اص یاک‬ ‫ػاػت تٍ ػمت فشیدگاٌ یضد پشیاص خاًاَاذ کاشد‪.‬‬ ‫ؿشکت ًَاپیمایی پًیا اص ػال ‪ ۴۱۰۴‬میالدی فؼالیت‬ ‫خًد سا اغاص کشدٌ اػت‪.‬‬ صفحه 3 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫اخبار کًتاٌ اجتماعی‬ ‫یاکىش پلیس بٍ پیامکَای عالمت سًال دار‬ ‫تخلفات راوىذگی‬ ‫سییغ هشکض اجشائیبت پلیغ ساٌّوبیی ٍ ساًٌذگگی‬ ‫دسیبفت پیبهک ثب دسد ػالهت ػَال دس لؼگوگت‬ ‫ه ل تخلف سا جؼلی اػالم کشد‪.‬ػشٌّگ اثشاّیگن‬ ‫پَس دسثبسُ دسیبفت پیبهکّبی تخلف ساًگٌگذگگی‬ ‫کِ دس اى ه ل تخلف ثب ػالهت ػَال پگش ؿگذُ‬ ‫اػت‪ ،‬گفت‪ :‬تبکٌَى هَاسدی هجٌی ثش دسد چگٌگذ‬ ‫ػالهت ػَال دس لؼوت ه ل تخلگف اص طگشیگک‬ ‫ػشؿوبسُ سػوی پلیغ ساٌّوبیی ٍ ساًگٌگذگگی ثگِ‬ ‫هبلکیی خَدسٍّب اسػبل ًـذُ اػگت ٍ لگزا اگگش‬ ‫ساًٌذگبى چٌیی پیبهکّبیی دسیبفت کشدُ ثبؿٌگذ‪،‬‬ ‫ثذاًٌذ کِ کبدس کٌٌذُ اى پلیگغ ًگجگَدُ ٍ ایگی‬ ‫پیبهک ّب جؼلی ٍ فبلذ اػتجبس اػگت‪ٍ.‬ی ثگب ثگیگبى‬ ‫ایٌکِ تخلفبت ساًٌذگبى ٍػبیل ًملگیگِ اص طگشیگک‬ ‫ػبهبًِ ّبی دساختیبس پلیغ ساَّس حجت هگی ؿگَد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬پغ اص حجت تخلفبت هبهَساى پلیغ ساّگَس‬ ‫ًؼجت ثِ اسػبل پیبهک ثِ هبلکیی ٍػبیل ًملیگِ دس‬ ‫ثبصُ صهبًی ٍ هکبًی هـخق اص طشیک ػگشؿگوگبسُ‬ ‫‪ 11012020‬الذام هی کٌٌذ کِ دس ایی پیبهگک ّگب‬ ‫ًَع ٍ ه ل تخلف کبهال هـخق ؿذُ ٍ دس اى‬ ‫اص ػالهت ػَال اػتفبدُ ًوی ؿَد‪.‬سئگیگغ هگشکگض‬ ‫اجشائیبت پلیغ ساٌّوبیی ٍ ساًٌذگی اابفِ کگشد‪:‬‬ ‫اگش چٌبًچِ پیبهکی ثشای هبلکیی خَدسٍّب اسػگبل‬ ‫ؿذُ کِ دس ه ل تخلف اى ػالهت ػگَال دسد‬ ‫ؿذُ اػت‪ً ،‬جبیذ ثِ اى تَجْگی ؿگَد‪ ،‬چگشا کگِ‬ ‫ایٌرًَِ پیبهک ّب جؼلی ٍ یشٍالؼی اػت‪.‬‬ ‫متُمان محیط زیست مشمًل مجازات‬ ‫جایگسیه حبس َستىذ‬ ‫هذیشکل پیـریشی هؼبًٍت اجتوبػی ٍ پیـرگیگشی‬ ‫اص ٍلَع جشم لَُ لوبییِ ثب اؿبسُ ثِ ایٌکِ هتْگوگبى‬ ‫ه یط صیؼت هـوَل هجبصات جبیرضیی حگجگغ‬ ‫ّؼتٌذ‪ ،‬گفت‪ :‬ثشای کیبًت اص ػشکِّبی ه گیگط‬ ‫صیؼت ٍ هٌبثغ طجیؼی اص ظشفیگت هگجگبصات ّگبی‬ ‫جبیرضیی حجغ حفظ ٍ ًرْذاسی ػگشکگِ ّگبی‬ ‫هٌبثغ طجیؼی اػتفبدُ ؿذُ اػت‪.‬‬ ‫افسایش ‪ ۷۵‬درصذی مسد کارگران در َالٍای‬ ‫از ابُام‬ ‫اهشٍص جلگؼگِ ؿگَسای ػگبلگی کگبس دس ٍصاست‬ ‫تؼبٍى‪،‬کبس ٍ سفبُ اجتوبػی ثب حوَس ًوبیگٌگذگگبى‬ ‫کبسگشاى ٍ کبسفشهبیبى ثشگضاس ؿذ‪.‬ایی طَس گفتگِ‬ ‫هی ؿَد کِ هَاَع ایی جلؼگِ اکگالح هلگَثگِ‬ ‫هضدی اهؼبل کبسگشاى ٍ تمگَیگت فگشکگت ّگبی‬ ‫ؿغلی ثَدُ اػت‪.‬سئیغ کویتِ دػگتگوگضد کگِ دس‬ ‫جلؼِ اهشٍص ؿَسای ػبلگی کگبس حوگَس داؿگت‬ ‫گفت‪ً :‬ـؼت اهشٍص ّیچ ًتیجِای ًذاؿت ثِ ّویی‬ ‫دلیل هَاَع اکالح هلَثِ هضدی ثشای کگبّگؾ‬ ‫دػتوضد کبسگشاى دس ‪ 1401‬سا ًگِ تگبیگیگذ ٍ ًگِ‬ ‫تکزیت هی کٌن‪.‬ثِ گفتِ فشاهشص تَفیمی‪ّ ،‬وِ چیگض‬ ‫دس جلؼِ فشدا هـخق خَاّذ ؿذ‪.‬ػجذالگوگلگکگی‪،‬‬ ‫ٍصیش کبس دس ایی جلؼِ ثش حوبیت اص کبسفشهبیبًگی‬ ‫کِ ؿغل ایجبد هیکٌٌذ تبکیذ کشد‪.‬دس اػفٌذ ػگبل‬ ‫لجل ثب تَافک اػوبی ؿَسای ػبلی کگبس‪ ،‬حگذالگل‬ ‫دػتوضد ػبل ایٌذُ کبسگشاى اص دٍ هیلیَى ٍ ‪655‬‬ ‫ّضاس تَهبى ثِ ‪ 4‬هیلیَى ٍ ‪ّ 179‬ضاس تَهبى افضایؾ‬ ‫یبفت‪.‬‬ ‫راٌاوذازی ساماوٍ شفافیت‬ ‫مىابع ی مصارف زکات در کمیتٍ امذاد‬ ‫سئیغ کویتِ اهذاد اص ساُاًذاصی ػبهبًِ هگذیگشیگت‬ ‫ؿفبف هٌبثغ ٍ هلبسف صکبت خجش داد ٍ گگفگت‪:‬‬ ‫ایی ػبهبًِ دس اختیبسی هؼئَالى ریسثط ٍ ائگوگِ‬ ‫جوبػبت لشاس هیگیشد‪.‬سئیغ کویتِ اهذاد دس ایگی‬ ‫ّوبیؾ ثب لذسداًی اص هگَدیگبى صکگبت ٍ هگشدم‬ ‫ًیکَکبس گفت‪ :‬ػبل گزؿتِ ثیؾ اص ‪ 1700‬هیلیبسد‬ ‫تَهبى صکبت دس کـَس جوغ اٍسی ؿذ‪.‬ثختگیگبسی‬ ‫اص سؿذ ‪ 33‬دسکذی صکبت دس ػبل ‪ً 1400‬ؼگجگت‬ ‫ثِ ػبل ‪ 99‬خجش داد ٍ اظْبس کشد‪ :‬ثگیگؾ اص ّگضاس‬ ‫هیلیبسد تَهبى اص ایی هگٌگبثگغز اص هگ گل صکگبت‬ ‫هؼت ت دسیبفت ؿذُ اػت‪.‬دثیش ؿگَسای صکگبت‬ ‫کـَس ثب ثیبى ایٌکِ ایی هجگلگد دس لگبلگت صکگبت‬ ‫ٍاجت‪ ،‬صکبت هؼت ت‪ ،‬صکبت فطشیِ‪ ،‬کفبسات ٍ‬ ‫سد هظبلن جزه ؿذُ اػت‪ ،‬افضٍد‪ :‬ثشاػبع اهگبس‪،‬‬ ‫‪ 83‬دسکذ اص ایی هجلد کگشف اهگَس هگؼگیگـگتگی‬ ‫هذدجَیبى ٍ خبًَادُّبی ًیبصهٌذ ؿذُ ٍ هبثمی دس‬ ‫اهَس ػوگشاًگی هگٌگبطگک هگ گشٍم ّگضیگٌگِ ؿگذُ‬ ‫اػت‪.‬سئیغ کویتِ اهذاد ثب اؿبسُ ثِ ؿفبفیت کویتِ‬ ‫اهذاد دس ّضیٌِکشد کوکّبی هشدهی تبکیذ کشد‪:‬‬ ‫ثِ صٍدی ػبهبًِ هذیگشیگتگی صکگبت دس اخگتگیگبس‬ ‫هؼئَالى هشثَطِ ٍ ائوِ جوبػبت لشاس هیگیشد کِ‬ ‫ثِ کَست ؿفبف‪ ،‬هٌبثغ ٍ هلبسف صکبت اػگالم‬ ‫خَاّذ ؿذ‪.‬‬ ‫پٌجطٌثِ ‪ 1‬اردیثْطت ‪ 11 * 1041‬اٍریل ‪ 11 * 1411‬رهضاى‪ * 1001‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَس ایکیٌجی ایل ) * ضوارُ ( سایی ) ‪0044 :‬‬ ‫هاجزای گزاًی ‪ 0۶4‬قلن دارٍ‬ ‫زح پَضص تیوِای دارٍّای پزّشیٌِ ث‬ ‫هعاٍى تیوِ خدهات سالهت سناسهناى‬ ‫تیوِ سالهت ضوی اضارُ تنِ افنشاینص‬ ‫قیوت دارٍ ی سال گذضسِ‪ ،‬گفت‪ :‬تِ‬ ‫دًثال عدم تاهیی هٌاتع هالی هنٌناسنه‬ ‫تزای تیوِ سالهت در جْت تنزقنزاری‬ ‫پَضص کافی تیوِ دارٍ‪ ،‬قنینونت ّنا‬ ‫افشایص یافت ٍ افشایص قیوت ّا تحت‬ ‫پَضص قزار ًگزفت ٍ ایی تار تِ هنزدم‬ ‫تحویل ضد‪.‬‬ ‫دکتش هْذی سابیی‪ ،‬دسثبسُ افگضایگؾ‬ ‫لیوت داسٍّب طی ػبل گزؿتِ‪ ،‬ثگیگبى‬ ‫کشد‪ :‬افضایؾ لیوت داسٍ ػبل گزؿتگِ‬ ‫ثیـتش اص پیؾثیٌیّب ثَد‪ّ .‬گش ػگبل ثگب‬ ‫هـخق ؿذى تؼشفِ ّب ػْن افگضایگؾ‬ ‫ّش ثخؾ ّن هـخق هیؿَد ٍ ٍصى‬ ‫دسکذ افضایؾ لگیگوگت داسٍ سا ّگن‬ ‫پیؾثیٌی هیکٌین کِ جضٍ تگؼگْگذات‬ ‫ػبصهبى ثیوِگش هیؿَد‪.‬‬ ‫ػبل لجل ایی تؼْذات ثگشای داسٍ ‪15‬‬ ‫دسکذ ثَد ٍ ػبصهبىّگبی ثگیگوگِ گگش‬ ‫هَظف ثَدًذ تب ‪ 15‬دسکذ افضایؾ دس‬ ‫لیوت داسٍ سا تؼْذ کٌٌذ کِ هلگَه‬ ‫ّیئت ٍصیشاى ّن ؿذ‪ .‬ثش ّویی اػگبع‬ ‫تب ‪ 15‬دسکذ افضایؾ سا اػوبل کشدین‪.‬‬ ‫افضایؾ ‪ 35‬تب ‪ 40‬دسکذی لیوت ‪560‬‬ ‫تىش ابی تشذیذ‬ ‫یک چالش جُاوی‬ ‫دّک دراهدی‬ ‫للن داسٍ دس ػبل گزؿتِ‬ ‫پَلی ثِ ثیوِ ًذادًذ ٍ ثگبس ثگِ هگشدم‬ ‫ت ویل ؿذ‬ ‫اٍ اداهِ داد‪ :‬ػبل گزؿتگِ ‪ 560‬لگلگن‬ ‫داسٍ افضایؾ لیوت داؿتٌذ کِ پَؿؾ‬ ‫ثیؾ اص ‪ 15‬دسکذ اى دس تؼْذ هب ثگَد‬ ‫ٍ حذٍد ‪ 35‬تب ‪ 40‬دسکگذ افگضایگؾ‬ ‫لیوت اػوبل ؿذُ ثَد‪.‬‬ ‫هب تب اثبى هبُ ‪ 1400‬حذٍد ‪ 460‬للن سا‬ ‫پَؿؾ دادین اهب دیگذیگن ایگی سًٍگذ‬ ‫اداهِ داسد ٍ تب اى همطغ صهبًی حگذٍد‬ ‫‪ 1000‬هیلیبسد تگَهگبى ثگبس هگبلگی ثگِ‬ ‫ػبصهبى ثیوِ ػالهت ت ویل ؿذُ اػت‬ ‫ٍ اػالم کشدین کِ هٌبثؼی ثگشای ایگی‬ ‫افضایؾ دیذُ ًـذُ ٍ اگگش لگشاس ثگش‬ ‫افضایؾ لیوت داسٍ اػت ثگبیگذ ثگشای‬ ‫تبهیی هٌبثغ هبلی فکشی کٌیذ تب ثیوِّگب‬ ‫ّن ثتَاًٌذ پَؿؾ خگَد سا افگضایگؾ‬ ‫دٌّذ کِ هتبػفبًِ ّیچ اتفبلی ًیفتبد ٍ‬ ‫ثذٍى ایٌکِ هٌبثؼی ثِ هب ثذٌّذ لیگوگت‬ ‫داسٍ افضایؾ یبفت ٍ افضایؾ لیوتّگب‬ ‫ت ت پَؿؾ لشاس ًرشفت ٍ ایی ثبس ثِ‬ ‫هشدم ت ویل ؿذ‪.‬‬ ‫ٍی افضٍد‪ :‬اهیذٍاسین دس ػبل جذیذ ٍ‬ ‫دس اٍلیی جلؼِ ؿَسای ػگبلگی ثگیگوگِ‬ ‫اى ؿبءاهلل ثتَاًین ایی الالهی کگِ ػگبل‬ ‫گزؿتِ ت ت پَؿؾ لشاس ًرشفتٌگذ سا‬ ‫ت ت پَؿؾ ثیوِ ثیبٍسین کِ فـبس اص‬ ‫دٍؽ هشدم ثشداؿتِ ؿَد‪.‬‬ ‫اػتجبس ‪5000‬هیلیبسدی ثشای حگوگبیگت‬ ‫ٍیگگظُ اص ثگگیگگوگگبساى خگگبف‪ً ،‬گگبدس ٍ‬ ‫کؼتالؼالد‬ ‫هؼبٍى ثیوِ خذهبت ػالهت ػگبصهگبى‬ ‫ثیوِ ػالهت ّوچٌگیگی دس خلگَف‬ ‫ثشًبهِ ایی ػبصهگبى ثگیگوگِ گگش ثگشای‬ ‫افضایؾ حوبیتّب اص داسٍ ٍ دسهگبى‬ ‫ثیوبساى خبف ٍ کؼتالؼالد‪ ،‬گفگت‪:‬‬ ‫خَؿجختبًِ اهؼبل هگٌگبثگغ خگَثگی دس‬ ‫لبًَى ثَدجِ ‪ 1401‬دیذُ ؿگذُ اػگت‪.‬‬ ‫حذٍد ‪ 5000‬هیلیبسد تگَهگبى پگَل ٍ‬ ‫‪ 2000‬هیلیبسد تَهبى تؼْیالت ثبًگکگی‬ ‫ثشای کٌذٍق حوگبیگت اص ثگیگوگبساى‬ ‫کؼت الؼالد ٍ خبف دس ًظش گگشفگتگِ‬ ‫ؿذُ اػت‪.‬‬ ‫دس حبل تذٍیی ثؼتِ ّگبی خگذهگتگی‬ ‫تفکیک ؿذُ ثشای ّش ثیوبسی ّؼتگیگن‬ ‫کِ جضئیبت اى هتؼبلجب اػالم هیؿَد‪.‬‬ ‫فز ت ثثتًام در خدهات افشٍدُ‬ ‫ضثکِ ضاد تودید ضد‬ ‫فز ت ثثت ًام در خدهات افنشٍدُ ضنثنکنِ ضناد‬ ‫(ضادتَم) تا ‪ 10‬اردیثْطت هاُ سال جاری تودید ضد‪.‬‬ ‫ؿجکِ داًؾ اهَصی ؿبد‪ ،‬ثب اػالم توگذیگذ فگشکگت‬ ‫حجت ًبم ٍ اسائِ خذهبت افضٍدُ ٍ ّوچٌیی خگذهگبت‬ ‫صیشػبخت پـتیجبى دس ؿجکِ اهَصؿی داًگؾ اهگَص‬ ‫(ؿبد)‪ٍ ،‬اجذیی ؿشایط هی تَاًٌذ تب ‪ 15‬اسدیجْگـگت‬ ‫ًؼجت ثِ اسائِ ه لَل ٍ خذهبت خَد دس اپلیکیـگی‬ ‫ؿبد الذام کٌٌذ‪.‬‬ ‫فشاخَاى اسائِ خذهبت افگضٍدُ ؿگبهگل طگشح ّگبی‬ ‫اهَصؿی التلبدی دس ؿجکِ هلی ؿبد‪ ،‬ثِ اػتٌبد ثٌذ ‪3‬‬ ‫هبدُ ‪ 1‬ػٌذ الضاهبت ػبهبًِّبی اهَصؽ الکتشًٍیکگی‬ ‫ٍ ؿجکِ اهَصؿی داًؾ اهَص (ؿبد) هلَه جگلگؼگِ‬ ‫ؿْشیَس هبُ اهؼبل ؿَسای ػبلی فوبی هگجگبصی‪ ،‬ثگب‬ ‫هَاَع تٌظینگشی ٍ کذٍس هجَص اسائگِ خگذهگبت‬ ‫افضٍدُ طشاحی ٍ تذٍیی ؿذُ اػت‪.‬‬ ‫ثش ّویی اػبع‪ ،‬توبم اؿخبف حگمگَلگی دٍلگتگی ٍ‬ ‫یشدٍلتی ٍاجذ ؿشایط اػن اص ػبصهبى ّب‪ً ،‬گْگبدّگب‪،‬‬ ‫ؿشکت ّب‪ ،‬هوػؼبت‪ ،‬هذاسع ٍ هگشاکگض ػگلگوگی‪،‬‬ ‫اهَصؿی‪ ،‬فشٌّری‪ٍ ،‬سصؿی‪ٌّ ،‬شی ٍ اًگتگـگبساتگی‬ ‫ػاللِ هٌذ ثِ اسائِ حذالل یکگی اص اًگَاع خگذهگبت‬ ‫افضٍدُ اهَصؿی‪ ،‬کِ داسای هجَص فؼبلیت هؼتگجگش اص‬ ‫هشاجغ ریلالح لبًًَی ٍ هشتجط ثگب ایگی خگذهگبت‬ ‫ّؼتٌذ‪ ،‬هی تَاًٌذ اص اهشٍص ‪ 16‬اػفٌذ ‪ 1400‬تگب ‪15‬‬ ‫اسدیجْـت ‪ 1401‬ثب هشاجؼِ ثِ پگبیگرگبُ ایگٌگتگشًگتگی‬ ‫‪ ،shadboom.medu.ir‬طشح التلبدی خگَد سا‬ ‫ثشای کویؼیَى تٌظین همشسات هـگبسکگت دس ؿگبد‬ ‫اسػبل کٌٌذ‪.‬‬ ‫کویؼیَى تٌظین همشسات هـبسکت دس ؿبد‪ ،‬هؼگتگمگش‬ ‫ثثت ًام ‪ّ 104‬شار کارگز‬ ‫در هزللِ اٍل هسکی کارگزی‬ ‫دس ٍصاست اهَصؽ ٍ پگشٍسؽ پگغ اص ثگشسػگی‬ ‫کالحیت فٌی‪ ،‬ه تَایی ٍ حمگَلگی ؿگشکگت ّگبی‬ ‫هتمبای اسائِ خذهبت اهَصؿی التگلگبدی‪ ،‬هگجگَص‬ ‫فؼبلیت دس ؿجکِ هلی ؿبد سا اػطب خَاّذ کشد‪.‬‬ ‫افشایص هیشاى ساد ٍ ٍلد‬ ‫در سال ‪1044‬‬ ‫هعاٍى اهَر اجسواعی ٍسارت‬ ‫کار گفت‪ :‬تا پایاى سال قثل‬ ‫‪ّ 104‬شار ًفز اس جناهنعنِ‬ ‫کارگزی در هنزللنِ اٍل‬ ‫هسکی کارگزی ثنثنت ًنام‬ ‫کزدًد‪.‬‬ ‫چکـیبى گفت‪ :‬صهگیگی ّگب‬ ‫ثشای ػگبخگت ٍاحگذ ّگبی‬ ‫هؼکًَی تَػط تؼبًٍگی ّگب‬ ‫اًتخبه ؿذُ ٍ اص ثیگی ‪972‬‬ ‫ّضاس ًفشی کِ دس ایی طشح حجتًبم کشدُاًذ ‪ّ 358‬ضاس ًفش اص جبهگؼگِ کگبسگگشی‬ ‫ثَدُاًذ‪.‬‬ ‫ثِ گفتِ هؼبٍى فشٌّری ٍ اجتوبػی ٍصاست تؼبى‪ ،‬کبس ٍ سفبُ اجتوبػی‪ ،‬یگکگی اص‬ ‫چبلؾ ّبیی کِ ٍجَد داسد ایی اػت کِ کبسگشاًی کِ دس هگشحلگِ لگجگل ثگشای‬ ‫هؼکی کبسگشی حجتًبم کشدُاًذ ثِ دلیل هـکالت هبلی هَفک ثِ تبهیی اٍسدُ ی‬ ‫اٍلیِ ًـذًذ ٍ کبحت هؼکی ًـذًذ‪ .‬تالؽ هیکٌین ثب ثؼتِّبی تبهیی هگبلگی ثگش‬ ‫اػبع دّکّبی دساهذی خبًِ داس ؿذى اىّب سا تؼْیل کٌین‪.‬‬ ‫ٍصاست تؼبٍى‪ ،‬کبس ٍ سفبُ اجتوبػی ػبل لجل تفبّنًبهِای سا ثشای ػگبخگت ‪400‬‬ ‫ّضاس ٍاحذ هؼکًَی ثشای کبسگشاى ثب ٍصاست ساُ ٍ ؿْشػبصی هٌؼمذ کشدُ ثَد‪.‬‬ ‫پیؾ اص ایی ٍصاست تؼبٍى‪ ،‬کبس ٍ سفبُ اجتوبػی دی هبُ ‪ ٍ 1398‬دس دٍلت تذثیگش‬ ‫ٍ اهیذ‪ ،‬تفبّن ًبهِای ثب ٍصاست ساُ ٍ ؿْشػبصی ثب ّذف ػبخت ‪ّ 200‬ضاس ٍاحگذ‬ ‫هؼکًَی ثِ اهوب سػبًذ کِ ثش اػبع اى دس فبص اٍل ‪ّ 200‬ضاس ٍاحذ هؼگکگًَگی‬ ‫ثشای کبسگشاى‪ ،‬هؼتوشیثریشاى ٍ ثبصًـؼتربى ػبصهبى تاهیی اجتوبػی ظشف ػگِ‬ ‫ػبل ػبختِ ؿَد‪.‬‬ ‫ثش اػبع هبدُ ‪ 149‬لبًَى کبس کبسفشهبیبى هکلف ّؼتٌذ ثب تؼبًٍیّبی هؼگکگی ٍ‬ ‫دس کَست ػذم ٍجَد ایی تؼبًٍی ّب هؼتمیو ًب ثب کبسگشاى فبلگذ هؼگکگی جگْگت‬ ‫تبهییخبًِ ّبی ؿخلی هٌبػت ّوکبسی الصم سا کٌٌذ ٍ ّوچٌیی کگبسفگشهگبیگبى‬ ‫کبسگبُ ّبی ثضسگ هکلف ثِ احذاث خبًِّبی ػبصهبًی دس جَاس کبسگگبُ ٍ یگب‬ ‫ه ل هٌبػت دیرش اػت‪.‬‬ ‫اهار ّا ًطناى هنی دّند‬ ‫هننیننشاى ساد ٍ ٍلنند در‬ ‫هاُ ّای پایاًی سال ‪1044‬‬ ‫ًسثت تِ هاُّای پنایناًنی‬ ‫سننال ‪ 1111‬در ّننوننِ‬ ‫گزٍُ ّای سٌی افنشاینص‬ ‫یافسِ است‪.‬‬ ‫اهبس ّبی سػوی هَالیگذ ٍ‬ ‫فَتی ّبی ػبل گزؿتِ کگِ‬ ‫ػبصهبى حجت احَال کـگَس‬ ‫اى ّب سا هٌتـش کشدُ اػت‪،‬‬ ‫ًـبى هی دّذ کِ جوؼیت کـَس دس ایی ػبل ًؼجت ثِ ػبل هبلگجگل اى ثگب ‪0/7‬‬ ‫دسکذ سؿذ طجیؼی ّوشاُ ثَدُ اػت‪.‬ثشسػیّب ًـبى هیدّذ ػبل گزؿتگِ یگک‬ ‫هیلیَى ٍ ‪ّ 106‬ضاس ٍ ‪ًَ 72‬صاد دس کـَس هتَلذ ؿذ کِ دس همبیؼِ ثب ػبل ‪1399‬‬ ‫اص کبّؾ ثؼیبس ًبچیضی ثشخَسداس ثَد ٍ ثذیی تشتیت سًٍذ کبّؾ هگَالگیگذ دس‬ ‫ایشاى هتَلف ؿذ‪.‬ثش اػبع اهبسّبی سػوی هَالیذ‪ 1400‬ػبصهبى حجت احَال‪ ،‬اص‬ ‫هجوَع هتَلذاى ػبل گزؿتِ ‪ّ 571‬ضاس ٍ ‪ 256‬پؼش ٍ ‪ّ 534‬ضاس ٍ ‪ 816‬دخگتگش‬ ‫ثَدًذ کِ ًؼجت جٌؼی ‪ 106.8‬سا ًـبى هیدّذ‪ .‬یؼٌی دس همبثل تگَلگذ ّگش ‪100‬‬ ‫ًَصاد دختش ‪ًَ 106.8‬صاد پؼش ثِ دًیب اهذُ اػت‪ّ.‬وچٌیی طی ػبل گگزؿگتگِ ‪69‬‬ ‫ّضاس ٍ ‪ًَ 103‬صاد اص هبدساى گشٍُ ػٌی ‪ 10‬تب ‪ 19‬ػبلِ هتَلذ ؿذًگذ کگِ گگشٍُ‬ ‫ػٌی پشخطش ه ؼَه هیؿًَذ‪ ،‬دس ّویی حبل ‪ًَ 1474‬صاد اص هبدساًگی هگتگَلگذ‬ ‫ؿذُاًذ کِ خَد ثیی ‪ 10‬تب ‪ 14‬ػبل داؿتِاًذ؛ ثٌبثشایی گضاسؽ‪ ،‬ثیـتشیی تَلگذ اص‬ ‫هبدساى گشٍُ ػٌی ‪ 30‬تب ‪ 34‬ػبلِ ثب هجوَع ‪ّ 301‬ضاس ٍ ‪ً 369‬گَصاد ثگِ ٍلگَع‬ ‫پیَػت‪ .‬پغ اص اى هبدساى گشٍُ ػٌی ‪ 25‬تب ‪ 29‬ثَدًذ کِ دس هجوَع ‪ّ 283‬گضاس‬ ‫ٍ ‪ًَ 241‬صاد ثِ دًیب اٍسدًذ‪.‬هبدساى گشٍُ ػٌی ‪ 20‬تب ‪ 24‬ػبلِ ًیگض دس هگجگوگَع‬ ‫‪ّ 196‬ضاس ٍ ‪ًَ 402‬صاد ثِ دًیب اٍسدًذ‪.‬ػبل گزؿتِ ّوچٌیی ‪ّ 47‬ضاس ٍ ‪ّ 598‬ضاس‬ ‫تَلذ اص هبدساى گشٍُ ػٌی ‪ 40‬تب ‪ 44‬ػبلِ هتَلذ ؿذُاًذ کِ ًؼجت ثِ ػبل گزؿتِ‬ ‫اص افضایؾ ‪ 7‬دسکذی ثشخَسداس اػت‪.‬دس گشٍُ ػٌی ‪ 45‬تب ‪ 49‬ػبلِ ًیض طی ػبل‬ ‫گزؿتِ ‪ 3756‬صى کبحت فشصًذ ؿذًذ کِ هیضاى فشصًذاٍسی ایی گشٍُ پشخگطگش‬ ‫ًؼجت ثِ ػبل گزؿتِ ‪ 12‬دسکذ افضایؾ یبفتِ اػت‪ .‬هیضاى فشصًگذاٍسی هگبدساى‬ ‫گشٍُ ػٌی ‪ 50‬تب ‪ 54‬ػبلِ ًیض دس ػبل گزؿتِ ‪ 255‬فشصًذ ثَدُ اػت‪.‬‬ ‫دهای تیص اس لد ًزهال در کطَر‪،‬‬ ‫کاّص تارشّا تا ‪ ۶0‬در د‬ ‫سییغ هشکض هلی اللین ٍ هذیشیت ث شاى خـکؼبلگی‬ ‫ثب اؿبسُ ثِ ایٌکِ اهؼبل دٍهیگی ػگبل خـگکگؼگبلگی‬ ‫اػت‪،‬اظْبس کشد‪ :‬دس ّفتِّبی اٍل اسدیجْـت هوکی‬ ‫اػت کِ هیضاى ثبسًذگیّب هٌبػت ثبؿذ ٍلی کوجگَد‬ ‫اه سا ججشاى ًویکٌذ‪.‬‬ ‫احذ ٍظیفِ دس گفت ٍ گَ ثب ایؼٌب دسثبسُ ٍاؼگیگت‬ ‫ثبسًذگی دس فشٍسدیگی هگبُ اظگْگبس کگشد‪ :‬هگیگضاى‬ ‫ثبسًذگی ّب ًؼجت ثِ ػبل گزؿتِ کوی ثگْگتگش ؿگذُ‬ ‫ٍلی ًؼجت ثِ ثلٌذ هذت حذٍد‪ 30‬دسکذ ثبسًذگیّب‬ ‫کبّؾ یبفتِ اػت ثٌبثشایی ثِ طگَس کگلگی هگیگضاى‬ ‫ثبسًذگی ّب دسکـَس ٍاؼیت خـکؼبلی ؿذیگذ دس‬ ‫بلت ًمگب کـگَس سا ًـگبى هگی دّگذ ٍ اکگال‬ ‫ثبسًذگیّب سابیتثخؾ ًیؼت ٍ ثؼیبس کوتش اص حذ‬ ‫ًشهبل اػت‪.‬‬ ‫ثِ گفتِ ٍظیفِ ثِ دلیل ایٌکِ ػبل گزؿتِ ّن ثؼگیگبس‬ ‫ػبل کن ثبسؽ ٍ اػتخٌبیی ثَد ٍ اهؼبل ّگن ؿگبّگذ‬ ‫دٍهیی ػبل خـکؼبلی ّؼتین‪،‬احشات ایی ٍاگؼگیگت‬ ‫ؿذیذتش هیؿَد‪.‬‬ ‫سییغ هشکض هلی اللین ٍ هذیشیت ث شاى خـکؼبلگی‬ ‫اداهِ داد‪ :‬ثبسًذگیّب دس اػتبىّبی ایالم‪ ،‬کشهبًـبُ ‪،‬‬ ‫لشػتبى ٍ ّوذاى ثؼیبس کبّؾ یبفتِ اػت ٍ حگذٍد‬ ‫‪ 35‬دسکذ تب ‪ 65‬دسکذ ثبسًذگیّب صیش حگذ ًگشهگبل‬ ‫ثَدُ اػت‪.‬‬ ‫ٍی افضٍد‪ :‬دس اػتبى ّبی تْشاى‪ ،‬لگضٍیگی‪ ،‬الگجگشص ٍ‬ ‫داهٌِ ّبی جٌَثی سؿتِ کَُ الجشص ؿبهگل ػگوگٌگبى ٍ‬ ‫خشاػبى ّبی ؿوبلی ٍ ساَی ّن ثبسؽّب ثِ ؿگذت‬ ‫کبّؾ داؿتِ ٍ دس ایی هٌبطک ّن ‪ 35‬تگب‪ 45‬دسکگذ‬ ‫ثبسًذگیّب کوتش اص حذ ًشهبل ثَدُ اػت ٍاه پـت‬ ‫ػذّب ٍ سٍدخبًِّب ثؼیبس صیش حذ ًشهبل ّؼتٌذ‪.‬‬ ‫ٍظیفِ دسثبسُ هیضاى ثبسًذگیّبی کـَس اظْبس کگشد‪:‬‬ ‫اًتظبس هیسٍد ّفتِ جبسی ثبسًذگی صیبدی ًگذاؿگتگِ‬ ‫ثبؿین ٍلی دس چٌذ سٍص گزؿتِ ثبسًذگی ًؼجتب خَثی‬ ‫سا دس ؿوبل ؿشلی کـَسهبى داؿتین ٍ ّفتِ ثگؼگذ اص‬ ‫دٍؿٌجِ ( ‪ 5‬اسدیجْـت) تب اٍاخش ّفتِ ثِخلَف دس‬ ‫ًیوِ شثی داهٌِ ّبی الجگشص اص جگولگِ اػگتگبى ّگبی‬ ‫چْبسه بل ثختیبسی‪ ،‬لشػتبى‪ ،‬کشهبًـبُ‪ ،‬کشدػتبى ٍ‬ ‫حتی ارسثبیجبى شثی ٍ ارسثبیجبى ؿشلی ثبسؽّبی‬ ‫خَثی سا تجشثِ خَاّین کشد‪.‬‬ ‫ٍی تبکیذ کشد‪ :‬ایی ثبسؽّب کوجَد اه جگجگشاى سا‬ ‫ًوی کٌذ ثٌبثشایی کن اثی ّوچٌبى تذاٍم پیذا خَاّذ‬ ‫کشد ٍ ثِطَس کلی دس اسیجْـت ٍ تب اٍایل خشداد کِ‬ ‫صهبى هٌبػجی ثشای ثبسؽ اػت‪ ،‬ثبسًذگیّب کوتگش اص‬ ‫اجتماعی‬ ‫‪4‬‬ ‫حذ ًشهبل خَاّذ ثگَد ثگٌگبثگشایگی ػگبل ثگب تگذاٍم‬ ‫خـکؼبلی اداهِ خَاّذ یبفت‪.‬‬ ‫سییغ هشکض هلی اللین ٍ هذیشیت ث شاى خـکؼبلگی‬ ‫دسثبسُ دهبی کـَس اظْبس کشد‪ :‬دهبی َّا ‪ 1.4‬دسجِ‬ ‫ثیـتش اص حذ ًشهبل اػت ٍ اًتظبس هیسٍد ثبلگی ػگبل‬ ‫ّن ثب دهبی ثیؾ اص ًشهبل هَاجِ ثبؿین‪ ،‬ثِ خلگَف‬ ‫کِ ّفتِ جبسی دس ًیوِ شثی کـَس ٍ دس ؿْش تْشاى‬ ‫ثب دهبی ثبالتش اص حذ ًشهبل هَاجِ ّؼتین ٍ اص ایگی‬ ‫ّفتِ َّا گشم خَاّذ ؿذ‪.‬‬ ‫هیلیاردّا ًفز در سزاسز جْاى تِ یکی اس عنٌنا نز‬ ‫ضزٍری سًدگی یعٌی اب سالن ٍ توینشدسنسنزسنی‬ ‫کافی ًدارًد ٍ اگزچِ دٍلتّا ٍ هَسسات خینزینِ‬ ‫در سال ّای اخیز تِ تسیاری اس ساکٌناى هنٌنا ن‬ ‫دچار کوثَد اب کوک کزدُ اًد تا اس ایی ًعنونت‬ ‫تزخَردار ضًَد اها پیص تیٌی هی ضنَد کنِ اینی‬ ‫چالص تا اثزات هضز گزهایص جْاًی ٍ افنشاینص‬ ‫جوعیت‪ ،‬تطدید ضَد‪.‬‬ ‫تٌؾ اثی هی تَاًذ اص هکبًی ثِ هکبى دیگرگش ثگِ‬ ‫طَس چـوریشی هتفبٍت ثبؿذ ٍ دس ثشخی هگَاسد‬ ‫اػیت ّبی گؼتشدُ ای ثِ ػالهت ػوَهی‪ ،‬تَػؼِ‬ ‫التلبدی ٍ تجبست جْبًی ٍاسد کٌذ‪ّ .‬وچٌیی هی‬ ‫تَاًذ ثبػج هْگبجگشت ّگبی گؼگتگشدُ ٍ ا گبص‬ ‫دسگیشی ؿَد‪.‬اکٌَى‪ ،‬دٍساًی سا ػپشی هیکگٌگیگن‬ ‫کِ فـبس ثش کـَسّب ثِ هٌظَس اجشای ؿگیگَُ ّگبی‬ ‫پبیذاس‪ًَ ،‬اٍساًِ ٍ ثْجَد ّوکبسیّبی ثییالولگلگی‬ ‫دس صهیٌِ هذیشیت اه دس حبل افضایؾ اػت‪.‬تٌؾ‬ ‫کوجَد اه صهبًی اتفبق هیافتذ کِ تمگباگب ثگشای‬ ‫اه ػبلن ٍ لبثل اػتفبدُ دس یک هٌطمِ هؼیی ثیؾ‬ ‫اص ػشاِ ثبؿذ‪.‬دس ػوت تمباب‪ ،‬اکخشیت لشیت ثگِ‬ ‫اتفبق ‪ -‬تمشیجب ‪ 70‬دسکذ ‪ -‬اص اه ؿیشیی جگْگبى‬ ‫ثشای کـبٍسصی اػتفبدُ هی ؿَد‪ ،‬دس حگبلگی کگِ‬ ‫هبثمی ثیی هلبسف کٌؼتی (‪ 19‬دسکذ) ٍ هلبسف‬ ‫خبًری ( ‪ 11‬دسکذ) تمؼین هی ؿگَد‪.‬دس ػگوگت‬ ‫ػشاِ‪ ،‬هٌبثغ تبهیی اه ؿبهل اهّبی ػگطگ گی‬ ‫هبًٌذ سٍدخبًِّب‪ ،‬دسیبچِ ّب ٍ هخبصى ٍ ّوچگٌگیگی‬ ‫اه ّبی صیشصهیٌی ّؼتٌذ کِ اص طشیک ػفشُ ّگبی‬ ‫صیشصهیٌی ثِ اى ّب دػتشػی داسین‪.‬اهگب هگ گمگمگبى‬ ‫سٍؿْبی هختلفی ثشای تؼشیف ٍ اًذاصُگیشی تٌؾ‬ ‫اثی ثب دس ًظش گشفتی ػَاهل هختلگفگی اص جگولگِ‬ ‫تغییشات فللی‪ ،‬کیفیت اه ٍ دػتشػگی ثگِ اى‪،‬‬ ‫داسًذ‪ .‬دس ّویی حبل‪ ،‬اًذاصُ گیشی تٌؾ اثگی ثگِ‬ ‫ٍیظُ دس هَسد اه ّبی صیشصهیٌی هی تَاًذ دلگیگک‬ ‫ًجبؿذ‪.‬کوجَد اه ا لت ثِ دٍ دػتِ تمگؼگیگن هگی‬ ‫ؿَد‪ .‬کوجَد فیضیکی‪ ،‬صهبًی کِ کوگجگَد اه ثگِ‬ ‫دلیل ؿشایط اکَلَطیکی ثگَهگی ٍجگَد داسد ٍ‬ ‫کوجَد التلبدی‪ ،‬صهبًی کِ صیشػبخت ّبی کبفگی‬ ‫ثشای تبهیی اه ٍجَد ًذاسد‪.‬ایی دٍ ػبهل تَام ثگب‬ ‫ّن هٌجش ثِ ایجبد تٌؾ اثی هیؿًَذ‪ .‬ثگِ ػگٌگَاى‬ ‫هخبل‪ ،‬یک هٌطمِ ت ت فـبس کوجَد اه هی تَاًذ‬ ‫ّن ثب کوجَد ثبسؽ هَاجِ ثبؿذ ٍ ّگن کگوگجگَد‬ ‫تبػیؼبت ثْذاؿتی ٍ رخیشُ اه‪ .‬کبسؿٌبػبى هگی‬ ‫گَیٌذ حتی صهبًی کِ دالیل طجیؼی لبثل تَجگْگی‬ ‫ثشای ثشٍص تٌؾ اثی دس یک هٌطمِ ٍجَد داؿگتگِ‬ ‫ثبؿذ‪ ،‬دس ػیی حبل ػَاهل اًؼبًی ًیض ا لگت ٍ ثگِ‬ ‫ٍیظُ ثب تَجِ ثِ دػتشػی ثِ اه تویض ٍ ػگبلگن دس‬ ‫ایی هـکل ًمؾ اػبػی داسًگذ‪.‬ثگِ گگفگتگِ اکگخگش‬ ‫کبسؿٌبػبى‪ ،‬خبٍسهیبًِ ٍ ؿوبل افشیمب اص ًظش تٌؾ‬ ‫فیضیکی ًبهٌبػتتشیی ؿشایط سا داسًذ‪ .‬خبٍسهیگبًگِ‬ ‫ٍ ؿوبل افشیمب ًؼجت ثِ ػبیش هٌبطگک‪ ،‬ثگبسًگذگگی‬ ‫کوتشی داسًذ ٍ کـَسّبی ایی هٌطمِ توبیل داسًذ‬ ‫اص هشاکض ؿْشی پشجوؼگیگت ٍ ثگب سؿگذ ػگشیگغ‬ ‫ثشخَسداس ثبؿٌذ کِ ثِ هٌبثغ اثی ثگیگـگتگشی ًگیگبص‬ ‫داسًذ‪ .‬اهب ثؼیبسی اص کـَسّبی ایی هٌبطک ثِ ٍیگظُ‬ ‫کـَسّبی حشٍتوٌذتش‪ٌَّ ،‬ص ًیبص اثی خَد سا تبهیی‬ ‫هی کٌٌذ‪.‬ثِ ػٌَاى هخبل‪ ،‬اهبسات تمشیجب توگبم هگَاد‬ ‫زایی خَد سا ٍاسد هی کٌذ ٍ ًیبص ثِ اػتگفگبدُ اص‬ ‫اه ثشای کـبٍسصی سا کبّؾ دادُ اػت‪ .‬اهبسات‬ ‫هت ذُ ٍ ثشخی دیرش اص کـَسّبی خبٍسهیگبًگِ ٍ‬ ‫ؿوبل افشیمب ًیض ثِ ؿذت ثگِ ًگوگک صدایگی اه‬ ‫الیبًَع ّب هتکی ّؼتٌذ‪ ،‬اگشچِ ایی فشایٌذ ّن ثگِ‬ ‫ًَثِ خَد پشّضیٌِ ٍ اًشطی ثش اػت‪.‬اهب دس ثگشخگی‬ ‫کـَسّبی ایی هٌطمِ ػالٍُ ثش کوجَد فگیگضیگکگی‬ ‫اه‪ ،‬ػبل ّب جٌگ یب دسگیشی داخلی ًیض خذهبت‬ ‫تبهیی ٍ تَصیغ اه سا ثب هـکگل سٍثگشٍ کگشدُ ٍ‬ ‫هیلیَى ّب ًفش سا اص هٌبثغ اٍلیِ ثگشای تگبهگیگی اه‬ ‫ه شٍم ػبخگتگِ اػگت‪.‬ثگشای هگخگبل جگوگْگَسی‬ ‫دهَکشاتیک کٌرَ ثیؾ اص ًیوی اص رخگبیگش اثگی‬ ‫افشیمب سا دس اختیبس داسد اهب هیلیَىّب ًفش اص هگشدم‬ ‫ایی کـَس ثِ اه تویض دػتشػی ًذاسًذ ٍ ایی اهگش‬ ‫ثبػج ایجبد ثیوبسی ٍ ػَء تغزیِ ؿگذُ اػگت‪.‬اهگب‬ ‫ایی هـکل ه ذٍد ثِ ایی هٌطمِ ًوی ؿگَد‪ .‬ثگشای‬ ‫هخبل اص ّش ػگِ ػوگَ لگَم ًگبٍاّگَ (یگکگی اص‬ ‫ثضسگ تشیی لجبیل ػشخ پَػگت ایگبالت هگتگ گذُ‬ ‫اهشیکب) یک ًفش ثِ اه جبسی دػتشػی ًذاسد دس‬ ‫حبلیکِ افشاد خبسد اص ایی لگَم کگِ دس هگٌگبطگک‬ ‫اطشاف ػکگًَگت داسًگذ اص اه لگَگلگِ کـگی‬ ‫ثشخَسداس ّؼتٌذ‪ّ.‬وچٌیی ثشای لشىّب‪ ،‬ػفشُ ّگبی‬ ‫صیشصهیٌی ایتبلیب دػتشػی اػبى ثِ اه تگوگیگض سا‬ ‫فشاّن هیکشدًذ‪ ،‬اهب اکٌَى صیشػبختّبی لذیوی‬ ‫ایی کـَس سا ت ت فـبس لشاس دادُ اػت‪ٌّ.‬ذ ًگیگض‬ ‫یکی اص کـَسّبیی اػت کِ ثب ثیـگتگشیگی هگیگضاى‬ ‫تٌؾ اثی هَاجِ اػت کِ ثخـی اص اى ثگِ دلگیگل‬ ‫جوؼیت‪ ،‬الَدگی ٍ ثْشُ ثگشداسی اص اه ّگبی‬ ‫صیشصهیٌی اػت‪.‬دس ّویی حبل‪ ،‬کـَسّبیی کِ ثگب‬ ‫کوجَدّبی التلبدی لبثل تَجْی هَاجِ ّؼگتگٌگذ‬ ‫ّوچَى کـَسّبی افگشیگمگبی هگشکگضی هگبًگٌگذ‬ ‫جوَْسی دهَکشاتیک کٌرَ‪ً ،‬جَد صیشػبختگْگبی‬ ‫هٌبػت ٍ ػطَح ثبالیی اص ػَء هذیشیت‪ ،‬هگَجگت‬ ‫ؿذُ ثب ٍجَد ثبسؽ چـوریش ثگبسؽ ثگب چگبلگؾ‬ ‫کوجَد اه سٍثشٍ ثبؿٌذ‪.‬حتی کـَسّبی ثب دساهذ‬ ‫ثبال ًیض تٌؾ اثی سا تجشثِ هی کٌٌذ‪ .‬ػگَاهگلگی اص‬ ‫جولِ صیشػبخت ّبی لگذیگوگی ٍ سؿگذ ػگشیگغ‬ ‫جوؼیت‪ ،‬فـبس صیبدی سا ثش ثشخی اص ػیؼتگن ّگبی‬ ‫اثی ایبالت هت ذُ ٍاسد کشدُ ٍ ثگبػگج ایگجگبد‬ ‫ث شاى دس ثشخی اص ؿْشّبی ایی کـَس ؿذُ اػت‪.‬‬ صفحه 4 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫پىجطىبٍ ‪ 1‬اسدیبُطت ‪ 11 * 1041‬ایسیل ‪ 11 * 1411‬سمضان‪ * 1001‬سال سی ی دیم ( ایتًص ایکیىجی ایل ) * ضماسٌ ( سایی ) ‪0044 :‬‬ ‫عرضه مایس عمًدی‬ ‫ارزان قیمت‬ ‫ضشکت الجیتک مایع جذیذی بٍ وام لییی یت دس‬ ‫سوگ َای جذیذ ی قیمت ‪ ۹1.11‬دالس عشضٍ کشد‪.‬‬ ‫بِ ًمل اص ٍسج‪ ،‬ایی هحصَل دس حرمریرمرت یره‬ ‫هاٍع با عشاحی فوَدی اػت وِ برشای ایرجراد‬ ‫اسگًََهی بیـتش‪ ،‬دػت واسبرش سا دس صاٍیرِ ‪۷۵‬‬ ‫دسجِ لشاس هی دّذ‪ .‬ایی هاٍع دس همایؼِ با ًوًَرِ‬ ‫ّای هقوَلی‪ ،‬فـاس بِ هچ دػت سا وراّرؾ هری‬ ‫دّذ صیشا واسبش هچؾ سا دس صاٍیِ ای هـرابرِ برا‬ ‫ٍضقیت دػت دادى با دیگشی ًگِ هی داسد‪.‬‬ ‫ایی هحصَل دس همایؼِ با هاٍع فرورَدی ‪MX‬‬ ‫لابلیت ّای ووتشی داسد‪ .‬لیفت فالذ دسگاُ ؿراسط‬ ‫یَ اع بی ػی اػت ٍ دس فَض با باتشی واس هری‬ ‫وٌذ‪ .‬جیته ادفا هی وٌرذ فرورش براترشی ایری‬ ‫دػتگاُ تا ‪ ۲‬ػال عَل هی وـذ‪.‬‬ ‫عشاحی اى بؼیاس ػادُ ٍ سًگاسًرگ اػرت‪ .‬سٍی‬ ‫بذًِ اى ػتیىی ًصب ؿذُ تا وراهر د دس ور‬ ‫دػت جای بگیشد‪ّ .‬وچٌیی ایی هاٍع دٍ دووِ ‪،‬‬ ‫چشخی بشای اػىشٍل وشدى‪ ،‬دووِ تغییرش ‪ٍDPI‬‬ ‫دٍ دووِ بشای ؿؼت داسد‪ .‬دس پاییی اى‪ ،‬دووِای‬ ‫بشای جابجایی بیی یىی اص ػِ دػتگاُ ٍجَد داسد‬ ‫وِ لیفت سا هی تَاى بِ اًْا ٍصل وشد‪ .‬برا ًرگرِ‬ ‫داؿتی ایی دووِ لابلیت اتصال بلَتَثی فقال هری‬ ‫ؿَد‪ .‬لیفت ّوچٌیی اص لابلیرت جریرتره فرلرَ‬ ‫پـتیباًی هی وٌذ‪ .‬جیه فلَ یه ٍیرظگری ًرشم‬ ‫افضاسی اػت وِ با ووه اى هی تَاى هراٍع سا‬ ‫ّوضهاى دس چٌذ سایاًِ اػتفادُ وشد‪.‬‬ ‫با ایه دیربیه در شب‬ ‫با کیفیت ریز عکاسی کىید‬ ‫یک ضشکت وًپا دیسبیه عکاسی مىحصش بٍ فیشدی‬ ‫تًلیذ کشدٌ کٍ می تًاوذ با است ادٌ اص حسگیشَیای‬ ‫قذستمىذ خًد دس ضب با کی یییت ضیشاییز سیص‬ ‫عکاسی کىذ‪.‬‬ ‫بِ ًمل اص ًیَاعلغ‪ ،‬ؿشورت دٍٍورغ دٍسبریری‬ ‫جیبی خاصی فشضِ ورشدُ ورِ برا اػرترفرادُ اص‬ ‫الگَسیتن ّای پیـشفتِ خَد دس تاسیىری ؿرب برا‬ ‫ویفیتی با فىاػی هی وٌذ‪ ،‬برِ گرًَرِ ای ورِ‬ ‫فىغ تْیِ ؿذُ واه سًگی اػت ٍ جرضیریرات‬ ‫فشاٍاًی دس اى ثبت ؿذُ اػت‪.‬‬ ‫دیَیذ چی هذیش ؿشوت دٍٍوغ دس هرَسد ایری‬ ‫دٍسبیی گفتِ اػت‪ :‬دس هحصَل هزوَس اص پیـشفتِ‬ ‫تشیی فٌاٍسی فىاػی دس ًَس ون بْشُ گشفتِ ؿرذُ‬ ‫ٍ اص فٌاٍسی َّؽ هصٌَفی بشای تمَیت دلرت ٍ‬ ‫ویفیت تصاٍیش اػتفادُ ؿذُ اػت‪ .‬لزا وریرفریرت‬ ‫تصاٍیش ایی دٍسبیی دس تاسیىی ؿرب هـرابرِ برا‬ ‫فىؼی سًگی اػت وِ دس سٍص گشفتِ ؿذُ باؿذ‪.‬‬ ‫دٍسبیی یادؿذُ هجْض بِ حؼگشی خاف برِ ًرام‬ ‫‪Starvis 2 CMOS‬اػت وِ اص اى هی ترَاى‬ ‫بشای فىاػی با فشهت ‪JPEG‬یا ‪ً ٍRAW‬ریرض‬ ‫فیلن بشداسی ٍیذیَیی با دلرت ‪ 0101‬پریرىرؼرل‬ ‫اػتفادُ وشد‪ .‬دلت فىغ ّای ایری دٍسبریری ‪۷‬‬ ‫هگاپیىؼل اػت‪ .‬جضییاتی وِ ایی دٍسبیری ثربرت‬ ‫هی وٌذ دٍ بشابش بیـتش اص دٍسبیی فىاػی ایرفرَى‬ ‫‪ 01‬پشٍهىغ بَدُ ٍ اص الگَسیتن َّؽ هصٌَفری‬ ‫بشای واّؾ ًَیض بْشُ هی گیشد‪.‬ابقاد ایی دٍسبیری‬ ‫‪ ۷5‬دس ‪ 011‬هیلیوتش ٍ ٍصى اى ‪ 511‬گرشم اػرت‪.‬‬ ‫ًوایـگش ‪ 1‬ایٌچی‪ ،‬ػاصگاسی با ٍای فای‪ ،‬اهرىراى‬ ‫ًصب واست حافؾِ حذاو ش ‪ ۷0۲‬گیگابرایرتری ٍ‬ ‫باتشی ‪ 5111‬هیلی اهپشی بشای ‪ 5‬ػافت اػتفادُ اص‬ ‫جولِ دیگش هضایای ایی دٍسبیی ‪ ۵11‬د سی اػت‪.‬‬ ‫فشضِ ایی دٍسبیی پاییض اهؼال اغاص هی ؿَد‪.‬‬ ‫گًشیهای هًشمىد تاشً‬ ‫را فرامًش کىید!‬ ‫پتىت(حق اختشاع) جذیذ ضشکت سامسًوگ وطیان‬ ‫می دَذ کٍ گًضی ًَضمىذ وسیل بیییذی اییه‬ ‫ضشکت میتًاوذ داسای ص حٍومایص کطًیی ض اف‬ ‫عمًدی یا افقی باضذ‪.‬‬ ‫بِ ًمل اص دیلی هیرل‪ ،‬اص صهراى فرشضرِ گرَؿری‬ ‫گلىؼی فَلذ دس ػال ‪ ،۲10۲‬ؿشوت ػاهؼرًَرگ‬ ‫بِ یىی اص ؿشوتّای پیـشٍ دس صهیرٌرِ فرٌراٍسی‬ ‫گَؿیّای َّؿوٌذ تاؿَ تبذیل ؿذُ اػت‪.‬‬ ‫ایی ؿشوت اوٌَى یه پتٌت جذیذ ثربرت ورشدُ‬ ‫اػت وِ ًـاى هیدّذ ػاهؼًَرگ برِ فرشاترش اص‬ ‫گَؿیّای تاؿَ ًگاُ هیوٌذ ٍ هیتَاًذ بِ صٍدی‬ ‫گَؿی َّؿوٌذی با صفحًِوایؾ ؿفا‪ ٍ ،‬لرابرل‬ ‫بیشٍى اهذى اص وٌاس یا با ی گَؿی سٍاًرِ براصاس‬ ‫وٌذ‪.‬‬ ‫ایی پتٌت‪ ،‬دٍ عشح هختل سا تَصی هری ورٌرذ‬ ‫وِ ّش دٍ داسای بخـی اص صفحِ ًورایرؾ لرابرل‬ ‫افضایؾ ّؼتٌذ وِ اص صفحِ ًوایؾ اصلی اهرترذاد‬ ‫یافتِ ٍ اص وٌاس یا با ی اى ًوایاى هیؿَد‪.‬‬ ‫دسمان اختالل بیىایی با امًاج فشاصًت‬ ‫یک دسمان غیشتیُیاجیمیی جیذییذ‬ ‫می تًاوذ با امًاج فشاصًت بٍ باصیابیی‬ ‫اص دست سفته بیىایی کمک کیىیذ ی‬ ‫محققان می گًیىذ دس وُایت میتیًان‬ ‫ان سا دس یک لىض تماسی پًضیییذویی‬ ‫ادغام کشد‪.‬‬ ‫بِ ًمل اص ایای‪ ،‬اػترفرادُ اص اهرَاج‬ ‫فشاصَت دس فٌاٍسی پضؿىی ّش سٍص‬ ‫گؼتشدُتش هیؿَد‪ .‬دس حال حاضش اص‬ ‫اهَاج فشاصَت غیش اص اػتفادُ ػٌرتری‬ ‫دس تصَیشبرشداسی‪ ،‬دس دسهراى ّرای‬ ‫ًَیی ػشعاى‪ ،‬دسهاى دیابت ًَؿ ‪ٍ ۲‬‬ ‫بِ َّؽ اٍسدى بیواساًی وِ بِ حالت‬ ‫اغوا سفتِاًذ‪ ،‬اػتفادُ هیؿَد‪.‬‬ ‫اوٌَى یه تین تحمیماتی دس داًـگراُ‬ ‫والیفشًیای جٌَبی( )‪USC‬دس حرال‬ ‫تَػقِ یه هذل دسهاًی جذیذ اػرت‬ ‫وِ هی تَاًذ ًَسٍى ّای ؿبىیِ سا برا‬ ‫اهَاج فشاصَت تحشیه وٌذ‪.‬‬ ‫با افضایؾ تقذاد ػالوٌذاى دس ػرشاػرش‬ ‫جْاى‪ ،‬وراسؿرٌراػراى اًرترؾراس یره‬ ‫ػًَاهی ػالوٌذی سا داسًذ ٍ دس سابغِ‬ ‫با ایی هَضَؿ‪ ،‬تقجباٍس ًیؼت ورِ‬ ‫تقذاد افشاد داسای اخت ل بیٌایی ًریرض‬ ‫افضایؾ یابذ‪.‬‬ ‫اًتؾاس هی سٍد وِ بؼیراسی اص هرَاسد‬ ‫داسای بیواسی ّای تحرلریرل فصربری‬ ‫(دطًشاتیَ) ؿبىیِ ٍ اًحغاط پیـشًٍذُ‬ ‫گیشًذُّای حؼاع بِ ًَس دس ؿبىریرِ‬ ‫باؿٌذ‪ٌَّ .‬ص دسهاًی غیشتْاجوی بشای‬ ‫ایی اخت ل ٍجَد ًذاسد‪ ،‬برٌرابرشایری‪،‬‬ ‫فٌاٍسی ّای جذیذی وِ هی تَاًٌذ اص‬ ‫دػت دادى بیٌایی سا باصیابی ورٌرٌرذ‪،‬‬ ‫ٌَّص هَسد ًیاص ّؼتٌذ‪.‬‬ ‫دسهاى فقلی وِ تَػظ چـن پضؿىراى‬ ‫اػتفرادُ هری ؿرَد‪ ،‬یره جرشاحری‬ ‫تْاجوی اػت وِ ًریراص برِ وراؿرت‬ ‫دػتگاُ ّای الىتشٍدی دسٍى چـرن‬ ‫داسد‪ .‬بٌابشایی ایی سٍیرىرشد جرذیرذ‬ ‫هوىی اػرت یره ساُ حرل غریرش‬ ‫تْاجوی ٍ بذٍى ًیاص بِ جشاحی باؿرذ‬ ‫وِ بشای دسهاى اػراى ترش اص دػرت‬ ‫دستگاٌ اسپکتشیفًتًمتش ایشاوی‬ ‫بشای مطالیٍ واوًرسات ساختٍ ضذ‬ ‫سراشپس‬ ‫شکالت شیری‬ ‫*الىازاشراقی‬ ‫سفتی بیٌایی بِ اى ًیاص داسین‪.‬‬ ‫لیفا طٍ اػتاد هٌْذػی صیؼت پضؿىی‬ ‫ٍ چـررن پررضؿررىرری دس داًـررگرراُ‬ ‫والیفشًیای جٌَبی هی گَیرذ‪ :‬هرا دس‬ ‫حال حاضش دس حال اًجام هغالرقرات‬ ‫حیَاًی ّؼتین ٍ ػقی هی ورٌریرن اص‬ ‫تحرشیره اهرَاج فرشاصرَت برشای‬ ‫جایگضیٌی ترحرشیره الرىرترشیرىری‬ ‫اػتفادُ وٌین‪.‬‬ ‫ٍی بِ ّوشاُ هاسن ّوایَى یىری اص‬ ‫هختشفاى اٍلیی ؿبىیِ هصٌَفی جْاى‬ ‫هَػَم بِ اسگرَع ‪Argus II) (۲‬‬ ‫اػت وِ ایی هغالقِ جرذیرذ سا ًریرض‬ ‫سّبشی وشدُ اػت‪.‬‬ ‫الیاط جذیذ واسا‬ ‫اوقالبی دس تًسیٍ مًاد ایجاد میکىذ‬ ‫دستگاٌ اسپکتشیفًتیًمیتیش بیشای‬ ‫ضىاسایی ی مطالیٍ واوًرسات تًسیز‬ ‫محققان کطًس دس ییک ضیشکیت‬ ‫داوص بىیان ساختٍ ضذ‪.‬‬ ‫بِ ًمل اص ػتاد تَػقِ فٌاٍسی ًاًرَ‪،‬‬ ‫یه ؿشوت داًؾ بٌیاى دػرترگراُ‬ ‫اػپىتشٍفتَهتش تَلریرذ ورشدُ ورِ‬ ‫بشای اػتفادُ دس صٌایـ هختل اص‬ ‫بِ هٌؾَس‬ ‫جولِ صٌایـ ًفت‪ ،‬گاص ٍ پتشٍؿیوی‪ ،‬غزایی‪ ،‬داسٍیی‪ ،‬ا ٍ فاض‬ ‫اًالیضّای ووی ٍ ویفی ًوًَِّای ؿیویایی‪ ،‬بیَؿیویایی‪ً ،‬اًَرسات‪ ،‬تشوریربرات‬ ‫داسٍیی‪ً ،‬فتی‪ ،‬فلضی‪ ،‬هقذًی‪ ،‬پتشٍؿیوی‪ ،‬پلیوشی‪،‬ولیٌیىی لابل اػتفادُ اػت‪.‬‬ ‫ًاًَرسات داسای خَاف ًَسی حؼاع بِ اًذاصُ‪ ،‬ؿىل‪ ،‬غرلرؾرت‪ٍ ،‬ضرقریرت‬ ‫اگلَهشاػیَى‪ ٍ ،‬ضشیب ؿىؼت دس ًضدیىی ػغح ًاًَرسات ّؼتٌذ وِ بافر‬ ‫هی ؿًَذ اػپىتشٍفتَهتشی ابضاسی اسصؿوٌذ بشای ؿٌاػایی‪ ،‬هـرخرصرِ یرابری ٍ‬ ‫هغالقِ ایی هَاد باؿذ‪ .‬بٌابشایی با اػتفادُ اص یه اػپرىرترشٍفرترَهرترش هری ترَاى‬ ‫ًاًَرسات هختل سا هـخصِیابی وشد‪.‬‬ ‫ایی اػپىتشٍفتَهتش داسای پَؿؾ گؼتشدُ عَل هَج اص ‪ ۲11‬تا ‪ً 0011‬راًرَهرترش‬ ‫بَدُ ٍ عی گیشی ّوضهاى تواهی ًَاحی عَلی هَجی سا اًجام هی دّرذ‪ .‬ایری‬ ‫دػتگاُ وِ اص هاًیتَس لوؼی بشخَسداس اػت‪ ،‬داسای ؽشفیت ‪ 0‬ػل بشای ػشفت‬ ‫بخـیذى بِ فشایٌذ اًالیض ٍ بْبَد دس دلت اصهَى اػرت‪ .‬برشاػراع اعر فرات‬ ‫هٌتـش ؿذُ تَػظ ایی ؿشوت‪ ،‬لابلیت عشاحی ٍ ػاخت دػتگاُ بشاػاع ًریراص‬ ‫خشیذاس (لذست تفىیه‪ ،‬گؼتشُ عَل هَج بشاػاع ًیاص واسبش) فشاّن اػت‪.‬‬ ‫اػپىتشٍفتَهتشی یا عی ػٌجی سٍؿی اػت وِ با اػتفادُ اص فبَس ًَس اص یره‬ ‫اًالیت دس یه هحلَل ؿیویایی ٍ تقییی هیضاى جز ٍ فبَس ًرَس اص اى‪ ،‬برِ‬ ‫تقییی خصَصیات اى اًالیت ٍ هادُ ؿیویایی هیپشداصد‪.‬‬ ‫محققان واسا با َذف ساخت اجضاییی‬ ‫با دیام تش بشای است ادٌ دس داخیل ی‬ ‫خاسج مًتًسَای جت ی ًَاپیما کیٍ‬ ‫می تًاوىذ ضشایز بسیاس سخت محیطی‬ ‫سا تحمل کىىذ‪ ،‬الیاط فلضی جیذییذی‬ ‫ایجاد کشدٌاوذ کٍ ییظگیَای قیابیل‬ ‫تًجُی دس دماَای بسیاس باال اص خیًد‬ ‫وطان دادٌ است‪.‬‬ ‫بِ ًمل اص ًیَاعلغ‪ ،‬اص ٍیظگیّای ایی الیاط جذیذ هری ترَاى برِ اػرترحرىرام‬ ‫باٍسًىشدًی اؿاسُ وشد وِ دٍ بشابش الیراطّرای پریرـرشفرترِ ورٌرًَری برَدُ ٍ‬ ‫اًقغا‪،‬پزیشی اى ًیض بؼیاس بیـتش اػت‪ .‬بِ گفتِی ایی تین الیاط اًْا هیتَاًذ بِ‬ ‫پیـشفتّای ولیذی دس صهیٌِی پشٍاصّای پایذاس هٌجش ؿَد‪.‬‬ ‫ایی هادُ جذیذ یه الیاط هؼتحىن ؿذُ با پخؾ اوؼیذ( )‪ODS‬اػت وِ دس‬ ‫اى اوؼیذّا دس همیاع ًاًَ بشای افضایؾ دٍام ٍ هماٍهت الیاط دس بشابش دهاّرای‬ ‫با تقبیِ ؿذُ اًذ‪ .‬اًجام ایی واس با چیذهاى هرٌراػرب‪ ،‬هؼرترلرضم اػرترفرادُ اص‬ ‫هذلػاصی هحاػباتی پیـشفتِ بشای ؿبیِػاصی فولىشد تشهَدیٌاهیىری هرادُ ٍ‬ ‫ػپغ اػتفادُ اص فٌاٍسی چاپ ػِ بقذی بشای تَلیذ اى بَد‪.‬‬ ‫"تین اػویت"()‪ ،Tim Smith‬داًـوٌذ تحمیمات هَاد دس هشوض تحرمریرمرات‬ ‫گلی ًاػا‪ ،‬هیگَیذ‪ :‬اػتفادُ اص ایی دٍ فشایٌذ ػشفت تَػقِ هَاد ها سا بِ ؿذت‬ ‫افضایؾ دادُ اػت‪ .‬اوٌَى ها هیتَاًین هَاد جذیذ سا ػشیـتش ٍ با فولىشد بْرترش‬ ‫اص لبل تَلیذ وٌین‪.‬‬ ‫هحمماى تَاًؼتٌذ پغ اص حذٍد ‪ 11‬ؿبیِػاصی بِ عشاحی بْیٌِ هَسد ًؾرش برشای‬ ‫الیاط بشػٌذ‪ .‬بِ گفتِی اى ّا‪ ،‬فشایٌذّای اصهَى ٍ خرغرا ورِ ػرالرْرا عرَل‬ ‫هی وـیذ‪ ،‬اوٌَى با ایی فٌاٍسی ّای جذیذ تٌْا چٌذ ّفتِ تا چٌذ هراُ برِ عرَل‬ ‫هیاًجاهذ‪.‬‬ ‫اغاص کاسگاٌَای َىشی ی ادبی حضًسی ی بشخز‬ ‫دس مشاکض کاوًن پشیسش فکشی کًدک ی وًجًان ارسبایجان ضشقی‬ ‫مذیش کل کاوًن پشیسش فکشی کًدکان ی وًجًاوان‬ ‫ارسبایجان ضشقی اص اغاص ثبیت ویام کیًدکیان ی‬ ‫وًجًاوان عالقٍ مىذ بٍ کاسگاٌ َای تخصصی َىشی ی‬ ‫ادبی ییظٌ فصل بُاس دس مشاکض ایه کاوًن خبش داد‪.‬‬ ‫فلی بیٌؾ با اؿاسُ بِ واّؾ سًٍذ بیوراسی ورشًٍرا‬ ‫اغاص اهَصؽ ّای حضَسی‪ ،‬تاویذ وشد‪ :‬ثبرت ًرام‬ ‫واسگاُّای حضَسی فشٌّگی ٌّشی ٍ ادبی واًرَى‬ ‫با سفایت حذاو شی پشٍتىل ّای بقذاؿتی دس فصل‬ ‫بْاس اغاص ؿذُ ٍ بِ هٌؾَس استمای ًـاط ٍ ؿرادابری‬ ‫وَدواى ٍ ًَجَاًاى فٌاٍیی هتقذد ٍ هتٌَفی بِ ایی‬ ‫واسگاُّا افضٍدُ ؿذُ اػت‪.‬‬ ‫ٍی تصشیح وشد‪ :‬بشای ف لِهٌذاى بِ فرقرالریرت ٍ‬ ‫حضَس دس واسگاُ ّای تخصصی ّرٌرشی ٍ ادبری‬ ‫اً یی ًیض واسگاُّایی بِ صَست هجاصی ٍ بشخرظ‬ ‫»بحش بیکشان «مىتطش ضذ‬ ‫دس ػاهاًِ ‪kpf.ir‬دس ًؾش گشفتِ ؿرذُ اػرت ورِ‬ ‫ف لِ هٌذاى هی تَاًٌذ هشاجقِ بِ ػاهاًِ بشای ثربرت‬ ‫ًام اع فات بیـتشی سا وؼب وٌٌذ‪.‬‬ ‫ٍی با اؿاسُ بِ اییوِ اغلب خاًَادُّا با ترَجرِ برِ‬ ‫واّؾ ؿیَؿ ٍیشٍع وشًٍا ٍ بِ هٌرؾرَس براصیرابری‬ ‫سٍحیِ ًـاط فشصًذاى خَد هتماضی وراسگراُ ّرای‬ ‫فشٌّگی ٍ ٌّشی بِ صَست حضَسی ّؼتٌذ افرضٍد‪:‬‬ ‫واسگاُ ّای حضَسی هشاوض واًَى پشٍسؽ فىرشی‬ ‫وَدواى ٍ ًَجَاًاى با دُ ّا فٌَاى بشًاهِ جرزا ٍ‬ ‫تاثیشگزاس فشٌّگی ٌّشی ٍ ادبری دس فصرل برْراس‬ ‫هیضباى ایی فضیضاى خَاّذ بَد‪.‬‬ ‫بِ ًمل اص سٍابظ فوَهی وراًرَى پرشٍسؽ فرىرشی‬ ‫وَدواى ٍ ًَجَاًاى اػتاى‪ٍ ،‬ی اص خراًرَادُ ّرای‬ ‫ف لِهٌذ خَاػت تا پایاى ّفتِ اٍل اسدیبْـت بشای‬ ‫بحش بیکشان عىیًان ییکیی اص‬ ‫تاصٌ تشیه اثیاس میًسیییقیاییی‬ ‫مىتطشضذٌ دس حًصٌ البًم َاست‬ ‫کٍ طی سیصَای اخیش با حضیًس‬ ‫تیذادی اص وًاصوذٌ َای ضاخی‬ ‫کطًسمان پیص سیی مخاطیبیان‬ ‫قشاس گشفتٍ است‪.‬‬ ‫البَم بحش بیوشاى با ٌّشهرٌرذی‬ ‫ٍ ػشپشػتی فغاءاهلل ایواًی ًَاصًذُ ػِ تاس‪ ،‬احوذ هؼتٌبظ ًَاصًرذُ تروربره ٍ‬ ‫حؼیی سضاییًیا ًَاصًذُ د‪ ٍ ،‬دایشُ دس طاًش هَػیمی ایشاًی بِ تاصگی هرٌرترـرش‬ ‫ؿذُ اػت‪.‬پیؾ دساهذ اصفْاى (یَػ فشٍتی)‪ ،‬اٍاص اصفْاى‪ ،‬چْاس هضرشا‬ ‫اصفْاى – ابَالحؼی صبا‪ ،‬بذاِّ دس فـاق – ٍسٍد بِ ابَ فغا‪ ،‬ضشبی ابَفغرا –‬ ‫ابَالحؼی صبا‪ ،‬اٍاص ابَفغا‪ ،‬چْاس هضشا ابَفغا – ابَالحؼی صبا‪ ،‬فرشٍد برِ‬ ‫اصفْاى‪ ،‬سًگ اصفْاى‪ -‬دسٍیؾ خاى ٍ خیال تَ‪ -‬فغااهلل ایروراًری لرغرقراتری‬ ‫ّؼتٌذ وِ دس ایی البَم گٌجاًذُ ؿذُاًذ‪.‬‬ ‫دس تَضیح ایی البَم اهذُ اػت‪ :‬البَم بحش بری ورشاى حراصرل براصػراصی ٍ‬ ‫باصًَاصی اثاس لذها‪ ،‬اػتاداى یَػ فشٍتی‪ ،‬ابَالحؼی خاى صبا ٍ دسٍیؾ خراى‬ ‫اهیختِ با رٍق ٍ لشیحِ ؿخصی اػت‪.‬‬ ‫ثبت ًام فشصًذاى خَد دس واسگاُّای ترخرصرصری‬ ‫حضَسی بِ هشاوض واًَى پشٍسؽ فىشی وَدواى ٍ‬ ‫ًَجَاًاى دس تبشیض ٍ دیگش ؿْشّای اػتاى هرشاجرقرِ‬ ‫وٌٌذ‪.‬‬ ‫»بشگطتواپزیش «بٍ یًوان میسید‬ ‫اویمیطه بشگطت واپزیش بیٍ جطیىیًاسٌ‬ ‫َىشَای دیجیتال اتیه بیا عیىیًان‬ ‫فًتًسیتشی ساٌ پیذا کشد‪.‬‬ ‫اًیویـی بشگـت ًاپزیش بِ واسگشداًری‬ ‫ؿیذا واؿی برِ ّرجرذّروریری دٍسُ‬ ‫جـٌَاسُ ٌّشّای دیجریرترال اتری برا‬ ‫فٌَاى فَتَسیتشٍ ساُ پیذا وشد‪.‬‬ ‫بشگـتًاپزیش دس بخؾ صًذگی برشای‬ ‫صلح ایی جـٌَاسُ اوشاى هیؿَد؛ ایی بخؾ بِ تشاطدی جٌگ ٍ فرَالرب اى‬ ‫هیپشداصد‪.‬‬ ‫ایی جـٌَاسُ اص ‪ ۲۷‬تا ‪ ۲۲‬هاُ هی بشابش با ‪ 5‬تا ‪ 0‬خشداد دس اتی بشگضاس هیؿَد‪.‬‬ ‫بشگـتًاپزیش دس هذت صهاى ‪ 0‬دلیمِ ٍ با تىٌیه دٍ بقذی ػاخترِ ؿرذ ٍ اص‬ ‫تَلیذات هشوض گؼتشؽ ػیٌوای هؼتٌذ ٍ تجشبی دس ػال ‪ 0511‬اػت‪.‬‬ ‫ػایش فَاهل ایی اًیویـی فباستٌذ اص عشاح اػتَسی بشد‪ :‬ؿْشیاس بیشاًًَذ‪ ،‬عرشاح‬ ‫به گشاًذ‪ :‬هشضیِ فشفاى هٌؾ‪ ،‬هَػیمی‪ :‬حویذ پاوذل‪ ،‬صذاگرزاسی‪ :‬حروریرذ‬ ‫پاوذل‪ ،‬پَسیا سحیویاى‪ًَ ،‬اصًذُ‪ :‬پَیاى صادهجیذ‪ ،‬اًیویت‪ :‬سؿیذ فابذیی‪ ،‬اهریری‬ ‫ًشهیؼا‪ ،‬حاهذ ؿاهلَ‪ ،‬فشگل لذیوی‪ ،‬فلی جاٍیذ‪ ،‬ؿْشیاس بریرشاًرًَرذ ٍ عرشاح‬ ‫واساوتش‪ :‬ابَالفضل بشٍهٌذی‪.‬‬ ‫پایان ومایص »قذغه «ی »گل بٍ خًدی«‬ ‫سییغ اًجوی ػیٌواداساى گفت‪ :‬ػگبٌذ‪ ،‬هَلقریرت‬ ‫هْذی ٍ ؿادسٍاى تا صهاًی وِ بفشٍؿٌذ اوشاى پاییی‬ ‫وـیذُ ًویؿًَذ؛ اها لذغی ٍ گل برِ خرَدی ورِ‬ ‫و فشٍؽ سا اص دػت دادُاًذ با دٍ فیلرن جرذیرذ‬ ‫جایگضیی خَاٌّذ ؿذ‪.‬‬ ‫هحوذ لاصذاؿشفی دس پاػه بِ ایری پرشػرؾ ورِ‬ ‫فیلن ّای اوشاى ًَسٍصی تا چِ صهاًی دس ػیرٌروراّرا‬ ‫پخؾ خَاٌّذ ؿذ‪ ،‬گفت‪ :‬هَضَؿ هْن دس اورشاى‬ ‫فیلنّا ایی اػت وِ هشدم بیایٌذ ٍ ببیٌیذ ٍ اگش لصرذ‬ ‫ها دیذى فیلن ٍ اػتمربرال هرخراعربراى اػرت برایرذ‬ ‫ساّىاسی عشاحی وٌین وِ ٍلتی فیلن هَسد اػتمبرال‬ ‫اػت بایذ سٍی پشدُ بواًذ؛ تا صهاًی وِ فیلوی هَسد‬ ‫اػتمبال اػت‪ ،‬حک داسد بواًذ بفشٍؿذ ٍ ػَدؽ برش‬ ‫فرهنگ‪،‬هنر و فن اوری‬ ‫‪5‬‬ ‫ّضیٌِّایؾ بشتشی هضاففی پیذا وٌذ‪.‬‬ ‫ایی ػیٌواداس یاداٍس ؿذ‪ :‬ایی لصِ اػتورشاس اورشاى‬ ‫یه فیلن دس ػالیّای ػیٌوایی تا صهاًی اداهِ داسد‬ ‫وِ صاحباى ػیٌوا ببیٌٌذ دیگش اى فیلن اػتمبال ػابک‬ ‫سا ًذاسد ٍ بِ حذالل تواؿاگش سػیذُ اػرت؛ برشای‬ ‫ایی هَضَؿ ّن ایتن ّایی داسین وِ ٍلتی فریرلروری‬ ‫هخاعب ًذاسد‪ ،‬فَض هیؿَد‪ .‬دس ًتیجِ فیلرن ّرای‬ ‫بشتش اوشاى دس حال حاضش وِ اػتمربرال خرَبری سا‬ ‫داؿتِاًذ ّوچٌاى سٍی پشدُ خَاٌّذ هاًذ‪.‬‬ ‫لاصذاؿشفی اؽْاس داؿت‪ :‬دٍ فیلن لغقا جایرگرضیری‬ ‫لذغی ٍ گل بِ خَدی (وِ ایی فیلنّا اص ّفت فیلن‬ ‫اوشاى ًَسٍصی‪ ،‬و فشٍؽ سا اص دػرت دادُ اًرذ)‬ ‫هیؿًَذ ٍ بایذ بِ جای اىّا دٍ فیلن دیگش اص فریرذ‬ ‫فغش اوشاى ؿَد وِ ٌَّص ؿَسای صٌفی تصوین دس‬ ‫ایی خصَف ًگشفتِ اػت‪.‬‬ ‫مًاد الزم‪:‬‬ ‫ؿى ت ا ؿذُ ‪ 011‬گشم‪ ،‬وشُ ‪ 011‬گشم‪ ،‬تخن‬ ‫هشک ‪۲‬فذد‪ ،‬ؿىش یه دٍم لیَاى‪ ،‬ؿیش ‪ ۲۷1‬ػری‬ ‫ػی‪ ،‬خ ل بادام یا فٌذق خشد ؿذُ بِ همذاس صم‬ ‫طرز تهیه‪:‬‬ ‫ؿى ت ا ؿذُ سا با وشُ هخلَط وشدُ ٍ سٍی‬ ‫حشاست لشاس هی دّین تا وشُ وروری ًرشم ؿرَد‪.‬‬ ‫ػپغ اص سٍی حشاست بش داؿتِ ٍ ترخرن هرشک سا‬ ‫اضافِ وشدُ ٍ خَ ّن هری صًریرن‪ .‬برقرذ ؿریرش‬ ‫جَؿیذُ سا افضٍدُ ٍ با ّن صى دػتی اّؼرترِ ّرن‬ ‫هی صًین‪ .‬ػپغ ؿىش سا سیختِ ٍ بِ هذت ‪ 1‬الی ‪۷‬‬ ‫دلیمِ بِ تٌذی هی صًین‪ .‬بقذ ‪۲‬الری ‪ 1‬دلریرمرِ دس‬ ‫هایىشٍفش با لذست هتَػظ لشاس هی دّین ‪ .‬ػرپرغ‬ ‫خ ل بادام سا اضافِ وشدُ ٍ هخلَط هری ورٌریرن‪.‬‬ ‫حال ؿى ت ؿیشی اهادُ اػت‪.‬‬ ‫باید ی وبایدهای اثار‬ ‫مًسیقی دیزباوه‬ ‫اداهِ اص ؿواسُ لبل‪:‬‬ ‫اٍ اداهِ هی دّذ‪ :‬تؼلظ اٌّگؼاص بش ّرش دٍ صبراى‬ ‫بایذ بِ گًَِای باؿذ وِ ًمغِ لَت اثش بخؾ صبراى‬ ‫هادسی اٌّگؼاص ًباؿذ‪ ،‬بلىِ اگش یه اثرش هر ر‬ ‫دٍصباًِ فاسػی ٍ اًگلیؼی تَػظ یه اٌّرگرؼراص‬ ‫ایشاًی ػاختِ هیؿَد‪ ،‬بایذ برشای یره ؿرٌرًَرذُ‬ ‫اًگلیؼی صباى ٍ یا ؿًٌَذُای وِ با صباى اًگلریرؼری‬ ‫اؿٌاػت‪ ،‬لابل دسن باؿذ؛ بِ گًَِای وِ حرتری‬ ‫اثش با لْجِ ٍ تلفؼ صحیح صباى ّرذ‪ ،،‬برِ صبراى‬ ‫هحاٍسُ ٍ با اصغ حرات ٍ ورلرورات سایر دس‬ ‫فشٌّگ اًْا ػاختِ ؿَد‪.‬‬ ‫ایی ٌّشهٌذ دسباسُ دیگش ًىاتی وِ بایذ دس ػاخت‬ ‫ایی اثاس دس ًؾش گشفتِ ؿَد‪ ،‬هیگَیذ‪ :‬الربرترِ دس‬ ‫ػاخت ایی اثاس‪ ،‬ؿقشی وِ سٍی اى واس هیؿرَد‬ ‫بؼتگی داسد وِ دس چِ طاًش ٍ فیاسی باؿذ‪ .‬دس ًؾش‬ ‫بگیشیذ وِ صهاًی یه اٌّگؼاص هیخَاّذ ؿقشی‬ ‫سا اص ادبیات و ػیه ایشاى یا ؿقش ًرَ اًرترخرا‬ ‫وٌذ ٍ اى سا دس وٌاس هتٌی بِ ّش صباًی (اًگلیؼری‪،‬‬ ‫فشاًؼِ ٍ ‪ )...‬لشاس دّذ‪ ،‬وِ هوىی اػت فیاس اًرْرا‬ ‫دس وٌاس ّن یه پیًَذ ًاّوگَى ؿَد‪ ،‬دس فریری‬ ‫حال وِ هیتَاًذ بشای دٍ هلیت جزا باؿرذ‪ ،‬برِ‬ ‫ّویی جْت ًویتَاى سٍی ایی هرَاسد اصهرَى ٍ‬ ‫خغا وشد؛ صیشا هوىی اػت ًتیجِ تلرفریرک خرَ‬ ‫ًـَد‪.‬‬ ‫اٍ دس اداهِ با روش یه ه ال بیاى هیوٌذ‪ :‬بِ خاعرش‬ ‫داسم اػتاد احوذ پظهاى لصذ داؿتٌذ واسی سا بشای‬ ‫گشٍُ وش ٍ اسوؼتش صّی بِ ًام «ًاگْاى سػتخیض »‬ ‫با گشٍُ وش ٍ اسوؼتش ػوفًَیه هؼىَ اجشا وٌٌذ‬ ‫ٍ بشای ایٌىِ گشٍُ وش بتَاًرذ ؿرقرش فراسػری سا‬ ‫بخَاًذ‪ ،‬ؿقش سا بِ صباى سٍػی بشای اًْا ًَؿت ٍ‬ ‫البتِ وِ بشای اًجام ایی واس صباى سٍػی سا هغالقرِ‬ ‫هیوشد تا افشا گزاسی ّا ٍ ًْایترا ًرحرَُ ادای‬ ‫ولوات تَػظ گشٍُ وُش عبیقی جلَُ دادُ ؿَد‪.‬‬ ‫ػاخت اثاس هَػیمی دٍصباًِ با وـَسّای ؿرشلری‬ ‫اػاىتش اػت؟‬ ‫ایی ًَاصًذُ وواًچرِ دس پراػره برِ ػرَال برا‬ ‫هیگَیذ‪ :‬بِ لحاػ فشٌّگی تا حذی دسػت اػت‪.‬‬ ‫هشصّای جغشافیایی ٌّشی لذین هرا برا هرشصّرای‬ ‫سػوی اهشٍص وِ دٍلتّا اص ّن تویض دادُ دادُاًذ‪،‬‬ ‫هتفاٍت اػت‪ .‬هشصّای ٌّشی ها ؿاهل بخؾّایری‬ ‫اص هَػیمی ارسبایجاى‪ ،‬هَػیمی افرشا ٍ حرتری‬ ‫هَػیمی وـَسّای ّوؼایِ چرَى افرغراًؼرتراى ٍ‬ ‫پاوؼتاى اػت وِ گاّی دس ؿْشّای هشصی ایرشاى‬ ‫ًغوِّای وـَسّای هجاٍس سا بِ فلت ًضدیىیـراى‬ ‫با ایی وـَسّای هشصی‪ ،‬هیؿٌَیذ‪.‬‬ ‫اٍ اداهِ هیدّذ‪ :‬بٌابشایی بشای ها دسن هَػریرمری‬ ‫افغاًؼتاى‪ ،‬افشا ‪ ،‬ارسبایرجراى ٍ حرتری ترشوری‬ ‫اػتاًبَلی ساحت تش اػت؛ چِ بؼرا ورِ دس ایرشاى‬ ‫الَاهی داسین وِ با وـرَسّرای ّرورؼرایرِ صبراى‬ ‫هـتشوی داسًذ‪ ،‬پغ ایی اهش دس تلفیرک ترا حرذی‬ ‫واس ها سا ساحتتش هیوٌذ‪.‬‬ ‫البتِ وـَسّای خاٍسهیاًِ ف ٍُ برش اؿرترشاورات‬ ‫صباًی‪ ،‬بِ ٍاػغِ اؿتشاوات هَػیمایی وِ بشخی اص‬ ‫اًْا ه دس هَػیمی فَلىلَس اص ػشی ٍ وشى ّرا‪،‬‬ ‫سبـ پشدُ ّا ٍ فَاصل هیىشٍتٌال اػتفادُ هیوٌٌرذ‪،‬‬ ‫ساحتتش هی تَاًٌذ هَػیمی تلفیرمری حرذالرل دس‬ ‫بذاِّ خَاًی داؿتِ باؿٌذ وِ البتِ ّویی ّرن وراس‬ ‫ساحت ًیؼت‪.‬‬ ‫ایی ٌّشهٌذ دس تَضیحات بیـتش فٌَاى هری ورٌرذ‪:‬‬ ‫اگش لشاس باؿذ اٌّگؼاص ها لغقِای سا دس دػترگراُ‬ ‫ػِ گاُ بؼاصد‪ ،‬ؿایذ خَاًذى فَاصل اى بشای یه‬ ‫خَاًٌذُ فش صباى بِ ٍاػغِ اؿتشاواتری ورِ برِ‬ ‫لحاػ هَػیمایی داسین‪ ،‬ساحتتش باؿذ ترا ایرٌرىرِ‬ ‫یه اٌّگؼاص ایشاًی بخَاّذ اثشی تلفیمی با صبراى‬ ‫فشاًؼِ یا الواًی داؿتِ باؿذ هگش ایرٌرىرِ دس اى‬ ‫هحیظ صًذگی وشدُ باؿذ یا بِ اى صبراى هؼرلرظ‬ ‫باؿذ وِ بتَاًذ واس خَبی بؼاصد‪.‬‬ ‫اداهِ داسد‬ صفحه 5 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫ادبیات‬ ‫پنجطنبه ‪ 1‬اردیبهطت‪ 11* 1041‬اوریل ‪11 * 1411‬رمضبن‪ * 1001‬سبل سی و دوم ( اوتوز ایکینجی ایل ) * ضمبره ( سبیی ) ‪0044 :‬‬ ‫‪6‬‬ ‫بویوتموسن قوجاغیندا ایگیدلرسن‬ ‫ایگیدلیگی سن دنیایا گتیرمیسن‬ ‫اان یوردو یو وامیسسان ارذبایجان‬ ‫اتب بببب سوزلری‬ ‫اوتب ؼا٘ئً‪ ،‬ا‪ٚ‬وتب ؼا٘ئً‪.‬‬ ‫وٓ ٌ‪ٌ ٚ ٢ٛ‬ک‪٤‬ؽ‪.٢ٌٛ ٜ‬‬ ‫***************************‬ ‫اوتب ٌئؽ‪ٛ٤ ٖ ٜ‬ـ‪ِٕٚ‬بق‪.‬‬ ‫وى‪ ٣‬و‪ ٝ‬ا‪ٞ‬ىت‪٥ٔ ٝ‬ف‪ٚ‬ؼ غىت‪ٍٛ٥ٕ٘ ٝ‬ؼ‪.‬‬ ‫***************************‬ ‫اوال٘‪ ٗ٥‬ائفو‪ ٝ‬ؼ‪ ٣ٍ٤‬و‪ ٣‬ا‪ِٕٚ‬بق‪.‬‬ ‫ٌ‪٥‬ف ٘ف ‪ٔ ٚ‬بؼ‪٘ ٜ‬ؽاـؼ‪.‬‬ ‫***************************‬ ‫ای ؼ‪ ٢‬اٌئٗ ا‪٤‬ىپ‪ٙ‬بغ‪.٣‬‬ ‫ای اٌ‪ ٝ‬اٌ‪ٔ ٝ‬فث‪ٛ‬ط ث‪ ٝ‬اوف‪ٙ‬بخٍ‪.ٝ‬‬ ‫***************************‬ ‫اغبج ثبـ ٌت‪٥‬فؼ‪٤‬ىد‪ ٝ‬ثبی ا‪ ٝ٤‬ـ‪.‬‬ ‫ؼـغت‪ ٣‬و‪ ٝ‬ثبـی ث‪ٍ٥‬تف ثبٌؽ ث‪ٍ٥‬تف غٓ ٔ‪ٌٛ٣‬ؼ‪.‬‬ ‫***************************‬ ‫اغبخ‪ ٣‬ا‪٤‬س‪ٙ٥‬ؽٖ ل‪ٛ‬ـؼ ‪٤‬ئ‪ٝ٥‬ـ‪.‬‬ ‫وفْ ؼـغت ـا اق ؼـ‪٣ٔ ٖٚ‬غ‪ٛ‬ـؼ‪.‬‬ ‫***************************‬ ‫اغب٘ئٗ ٔبِ‪ ٣‬زئػب٘ؽا ٘‪ٛ‬وف‪ ٗ٤‬خب٘‪ ٣‬ز‪٥‬ػئف‪.‬‬ ‫اق أ‪ٛ‬اَ الب ؼاـ‪ ٜ‬وٓ ٔ‪ ٍٝ٥‬خبٖ ٘‪ٛ‬وف ؼاـ‪ ٜ‬ؼـ ٔ‪٥‬بؼ‬ ‫(ٌب‪ ٣ٔ ٜ‬ثػٍؽ ٌ‪٥‬ػعّ‪ ٣‬غبٖ ٕ٘‪ ٣‬ثػٍؽ)‪.‬‬ ‫***************************‬ ‫اغف‪ٕ٤‬ب‪٤‬بٖ ثبٌب ؼوتٕبَ ثبغالٔبقالـ‪.‬‬ ‫ث‪ ٝ‬وف‪ ٢‬و‪ ٝ‬ؼـؼ ٕ٘‪٣‬و‪ٙ‬ؽ ؼوتٕبَ ٕ٘‪٣‬ث‪ٙ‬ؽ٘ؽ‪.‬‬ ‫***************************‬ ‫اغف‪٥٤‬بٖ ؼ‪ ٣ٍ٤‬زىُ ِف‪.‬‬ ‫ؼ٘ؽا٘‪ ٣‬ـا و‪ ٝ‬ؼـؼ ٔ‪٣‬و‪ٙ‬ؽ ثب‪٤‬ؽ وٍ‪٥‬ؽ‪.‬‬ ‫بیلمجه‬ ‫ا‪ٚ‬ذ ثبخ‪ ٣‬ث‪٥‬ف ث‪٥‬ف‪ ٣ٙ٤‬ل‪ٚٛ‬اـ ‪ :‬خ‪ٛ‬ـاه ا‪ِ ٝٙ٥٤‬ف‪٢‬‬ ‫********************************‬ ‫ا‪ٚ‬ذ ثبخ‪٥٥٥‬ک ‪ ،‬اِ‪ ٣ٙ٥‬ؼِ‪٥‬ه ‪ :‬زبتٕب ‪ ،‬ل‪ٌٕٛ‬ب‬ ‫********************************‬ ‫ا‪ٚ‬ذ ثبخ‪٥٥٥‬ک ا‪ٚ‬ز‪ٛٔٛ‬ق‪٘ٚ‬ؽ‪ ٜ‬ثبغف‪ ٢‬لبـا ‪ :‬ا‪ٚ‬خبق‬ ‫ؼاٌالـ‪٢‬‬ ‫********************************‬ ‫ا‪ٚ‬ذ ث‪ٛ‬الغ‪ ، ٣‬ث‪٥‬ف‪٥ٌ ٢‬ف‪ ٗ٤‬ث‪٥‬ف‪ ٢‬اخ‪ ، ٣‬ا‪ ٚ‬ث‪٥‬ف‪٢‬‬ ‫ٌ‪ٛ‬ـ ‪ :‬اغ‪٥‬ک ‪ ،‬ل‪ٛ‬الق ‪ٌ ،‬وق‬ ‫********************************‬ ‫ا‪ٚ‬ز‪ ٛ‬ث‪٥‬ک‪٤ ٜ‬بغ‪٥‬ؽ‪٤‬ف ‪ ،‬ا‪ٚ‬ز‪ ٛ‬ز‪٥‬سَه ثبغ‪٥‬ؽ‪٤‬ف ‪ ،‬ا‪ٚ‬ز‪ٛ‬‬ ‫‪٥٤‬غ‪٥‬ت ٌت‪٥‬فبـ ‪ ،‬ا‪ٚ‬ز‪ٚٚ ٛ‬ـاـ ؼاغ‪٥‬ؽاـ ‪ :‬ا‪ ٗ٥ّ٤‬ؼوّٕ٘ف‪٢‬‬ ‫********************************‬ ‫ا‪ٚ‬ذ ل‪ َٛ‬ؼ‪ ٢‬ث‪٥‬ف‪ ٌٖٛ ٣ٙ٤‬ت‪ٛ‬تٕبق ‪ ،‬ا‪٤‬ى‪ ٣‬و‪ ٣ٙ٥‬ت‪ٛ‬تبـ ‪:‬‬ ‫‪٤‬ئٕبق ا‪ِ ٝٙ٤ٚ‬ف‪٢‬‬ ‫********************************‬ ‫ا‪ٚ‬ؼا ل‪٤ٛ‬ب٘ؽا ابـ‪َ٥٤‬ف ‪ ،‬و‪٤ٛ‬ب ل‪٤ٛ‬ب٘ؽا ؼ‪٘ٚ‬بـ ‪ْٛٔ :‬‬ ‫********************************‬ ‫ا‪ٚ‬ؼؼا ‪٤‬بٕ٘بق ‪ ،‬و‪ٛ‬ؼا ثبتٕبق ‪٤ ،‬ب‪٤‬ؽا اوِف ‪ ،‬ل‪ٍ٥‬ؽا ؼ‪٤‬ف‪ّ٤‬ف ‪:‬‬ ‫ث‪ٛ‬ق‬ ‫********************************‬ ‫ا‪ٚ‬ؼ‪٘ٚ‬ؽ‪ ٢‬ثبِتب ٌوـَٔ‪٥٥‬ت ‪ ،‬ا‪٘ٚ‬ؽ‪ ٢‬ؼٌ‪٥‬فٔبٖ ٌوـَٔ‪٥٥‬ت ‪،‬‬ ‫ؼ‪٘ٚ‬ؽ‪ ٢‬ؼَـق‪ٌ ٢‬وـَٔ‪٥٥‬ت ‪ :‬ا‪٥٤‬ؽ‪ٜ‬‬ ‫********************************‬ ‫ا‪ٚ‬ؼو‪ٛ‬ق ا‪ٚ‬خبلى‪٥‬ک ‪ ٗٔ ،‬ا‪٤ ٛ٘ٚ‬ئؽ‪ ، ٓ٤‬ؼ‪ّ٤‬ى‪٥‬ک‬ ‫ؼ‪ٚ‬ؼالى‪٥‬ک ‪٤ :‬ئُ‬ ‫********************************‬ ‫ا‪ٚ‬ؼو‪ٛ‬ق ا‪ٚ‬خبلى‪٥‬ک ‪ ،‬لبقا٘ؽا ث‪ٍ٥‬بٗ ٘ؽ‪٤‬ف ‪ :‬پ‪٥ٙ‬ف‬ ‫********************************‬ ‫عالهم امینی‬ ‫دده قورقود‬ ‫فضولی‬ ‫اٌ‪ٙ‬ب‪ ٣٤‬ثب وّىّ‪ٞ ٝ‬ب‪ ٢‬تفن تجبـ‬ ‫سلسله قبجبریبن‬ ‫ؼ‪ٚ‬ؼٔبٖ لبخبـ ‪٤‬ب وّىّ‪ ٝ‬لبخبـ ‪٤‬ب لبخبـ‪٤‬بٖ ٘بْ ؼ‪ٚ‬ؼٔب٘‪ ٣‬تُفوٕوٗ تبوجوبـ‬ ‫اوت و‪ ٝ‬اق ضؽ‪ٚ‬ؼ وبَ ‪ 1175‬تب ‪ 1304‬ثف ا‪٤‬فاٖ لوبخوبـ‪ ٢‬ثو‪ٔ ٝ‬وؽ‬ ‫ضؽ‪ٚ‬ؼ صؽ ‪ ٚ‬و‪ ٣‬وبَ ففٔبٖ ـا٘ؽ٘وؽ‪ .‬ثو‪ٙ‬و‪٥‬وبٖ ٌوؿاـ ا‪٤‬وٗ ووّوىوّو‪ٝ‬‬ ‫البٔطٕؽغبٖ لبخبـ ث‪ٛ‬ؼ‪ .‬وفؼ‪ٚ‬ؼٔبٖ لبخبـ‪ٔ ٝ٤‬وفثو‪ٛ‬ط ثو‪٤ ٝ‬وىو‪ ٣‬اق‬ ‫طب‪٤‬ف‪ٞٝ‬ب‪ ٢‬تفن اغ‪ٛ‬ق ث‪٘ ٝ‬بْ ا‪ ُ٤‬لبخبـ ث‪ٛ‬ؼ و‪ ٝ‬ثف اثف ‪ٛ٤‬ـی ٔغو‪ َٛ‬اق‬ ‫او‪٥‬ب‪ٔ ٢‬فوک‪ ٢‬ث‪ ٝ‬ا‪٤‬فاٖ ٔ‪ٟ‬بخف وفؼ٘ؽ‪ .‬ا٘بٖ اثوتوؽا ؼـ پو‪٥‬وفأو‪ٖٛ‬‬ ‫اـٔ‪ٙ‬ىتبٖ وبوٗ ٌؽ٘ؽ‪ .‬ا‪ ُ٤‬لبخبـ ث‪ ٝ‬ؼِ‪ ُ٥‬وٕه‪ٞ‬ب‪ ٢‬ثکـٌ‪ ٣‬وو‪ ٝ‬ثو‪ٝ‬‬ ‫ؼـثبـ صف‪ٕٛ٘٣ٔ ٢ٛ‬ؼ‪ ،‬لؽـ ث‪ٍ٥‬تف‪٤ ٢‬بفت‪ٌ .‬ب‪ ٜ‬عجبن ثکـی ‪٤‬وه‬ ‫ؼوت‪ ٝ‬اق ا٘بٖ ـا ؼـ اوتفاثبؼ (ٌفٌبٖ أف‪ٚ‬ق‪ )٢‬وبوٗ وفؼ‪.‬‬ ‫ؼـ ؼ‪ٚ‬ـاٖ پبؼٌب‪ٌ ٣ٞ‬ب‪ٞ‬بٖ لبخبـ ث‪ ٝ‬اوتثو‪ٙ‬وبب ثوبقپىوٍو‪٥‬وف‪ ٢‬ثوفغو‪٣‬‬ ‫وفقٔ‪ٞ ٗ٥‬ب‪ٔ ٢‬تعّک ث‪ ٝ‬ا‪٤‬فاٖ ؼـ ٘وبضو‪٥‬و‪ٌ ٝ‬وفق ‪ ٚ‬غوفه ؼـ قٔوبٖ‬ ‫البٔطٕؽغبٖ لبخبـ‪ ،‬ط‪ ٣‬ع‪ٟ‬ؽ٘بٔ‪ٞٝ‬ب‪ٔ ٢‬ػتّ ثو‪٤ٚ ٝ‬وم‪ ٜ‬ؼـ ؼ‪ٚ‬ـاٖ‬ ‫فتطعّ‪ٌ٣‬ب‪٘ ٚ ٜ‬بصفاِؽ‪ٌ ٗ٤‬ب‪ٙٔ ،ٜ‬بطم‪ ٣‬اق غوبن وٍو‪ٛ‬ـ اق ٔوطوؽ‪ٜٚ‬‬ ‫قٔبْؼاـ‪ ٢‬ا‪٤‬فاٖ خؽا ٌفؼ‪٤‬ؽ‪.‬‬ ‫غب٘ؽاٖ لبخبـ ‪٤‬ى‪ ٣‬اق غب٘‪ٛ‬اؼ‪ٜٞ‬ب‪ ٢‬ؼاـا‪ ٢‬ق‪٤‬فٌبغ‪ٞٝ‬ب‪٘ ٢‬ىجتب ق‪٤‬بؼ ؼـ‬ ‫ا‪٤‬فاٖ ٔطى‪ٛ‬ه ٔ‪ٌٍ ٣‬ت ‪ ٚ‬اغف‪ ٗ٤‬ؼ‪ٚ‬ؼٔبٖ پبؼٌوب‪ٞ‬و‪ ٣‬توفن توجوبـ‬ ‫تبـ‪٤‬ع ا‪٤‬فاٖ اق ا‪ ٗ٤‬غب٘ؽاٖ ث‪ٛ‬ؼ‪ .‬اعضب‪ ٢‬ا‪٤‬وٗ غوب٘وؽاٖ اق ٘و‪ٛ‬اؼٌوبٖ‬ ‫ٌب‪ٞ‬کاؼٌبٖ لبخبـ ‪ٞ‬ىت‪ٙ‬ؽ‪ .‬په اق اخجبـ‪ٌ ٢‬ؽٖ ٘وبْ غوب٘و‪ٛ‬اؼٌو‪ٚ ٣‬‬ ‫ٌ‪ٙ‬بو‪ٙ‬بٔ‪ ٝ‬ؼـ ؼ‪ٚ‬ـ‪ ٜ‬ـضبٌب‪ٞ ،ٜ‬فوؽاْ اق ٌبغ‪ٞٝ‬ب‪ ٢‬ا‪ ٗ٤‬غب٘‪ٛ‬اؼ‪٘ ٜ‬وبٔو‪٣‬‬ ‫ا٘تػبه وفؼ٘ؽ و‪ ٝ‬اغّت ثفٌففت‪ ٝ‬اق ٘بْ ‪٤‬ب ِمت ٌب‪ٞ‬کاؼ‪ٜ‬ا‪ ٢‬ثو‪ٛ‬ؼ وو‪ٝ‬‬ ‫٘ىت غ‪ٛ‬ؼ ـا ث‪ ٝ‬ا‪٣ٔ ٚ‬ـوب٘ؽ٘ؽ‪ .‬او‪ ٖٛٙ‬ثى‪٥‬بـ‪ ٢‬اق ٘‪ٛ‬اؼٌبٖ لوبخوبـ ؼـ‬ ‫ا‪٤‬فاٖ‪ ،‬خٕ‪ٟٛ‬ـ‪ ٢‬اؾـثب‪٤‬دبٖ‪ ،‬اـ‪ٚ‬پب ‪ ٚ‬أف‪٤‬ىب ق٘ؽٌ‪٣ٔ ٣‬و‪ٙٙ‬ؽ‪.‬‬ ‫وفؼ‪ٚ‬ؼٔبٖ لبخبـ‪ٔ ٝ٤‬فث‪ٛ‬ط ث‪٤ ٝ‬ى‪ ٣‬اق طب‪٤‬ف‪ٞ ٝ‬وب‪ ٢‬توفن ا‪ٚ‬غو‪ٛ‬ق ؼـ‬ ‫ٌٕبَ ٌفق ا‪٤‬فاٖ ث‪٘ ٝ‬بْ ا‪ ُ٤‬لبخبـ ث‪ٛ‬ؼ و‪ ٝ‬اق او‪٥‬ب‪٥ٔ ٢‬وب٘و‪ ٝ‬ثو‪ ٝ‬ا‪٤‬وفاٖ‬ ‫أؽ٘ؽ‪ .‬ا٘بٖ اثتؽا ؼـ پ‪٥‬فأ‪ ٖٛ‬اـٔ‪ٙ‬ىتبٖ وبوٗ ٌؽ٘ؽ و‪ٌ ٝ‬وب‪ ٜ‬عوجوبن‬ ‫ثکـی ‪٤‬ه ؼوت‪ ٝ‬اق ا٘بٖ ـا ؼـ اوتفاثبؼ (ٌفٌبٖ أوف‪ٚ‬ق‪ )٢‬ووبووٗ‬ ‫وفؼ ‪ ٚ‬ضى‪ٔٛ‬ت لبخبـ‪٥٘ ٝ٤‬ک اق لبخبـ‪ٞ‬ب‪ ٢‬اوتفاثبؼ تٍى‪٤ ُ٥‬بفت‪ٝ‬اوت‪.‬‬ ‫لج‪ ّٝ٥‬لبخبـ ‪٤‬ى‪ ٣‬اق لجب‪ ُ٤‬تفن لکِجوبی ثو‪ٛ‬ؼ وو‪ ٝ‬اـتوً صوفو‪٢ٛ‬‬ ‫ٔطى‪ٛ‬ه ٔ‪ٌ٣‬ؽ٘ؽ‪ .‬په اق ضّٕ‪ٔ ٝ‬غ‪ َٛ‬ث‪ ٝ‬ا‪٤‬فاٖ ‪ ٚ‬ث‪ٗ٥‬اِ‪ٟٙ‬ف‪ ،ٗ٤‬لبخبـ‪ٞ‬ب‬ ‫٘‪٥‬ک ث‪ٕٞ ٝ‬فا‪ ٜ‬ز‪ٙ‬ؽ طب‪٤‬ف‪ ٝ‬تفوٕبٖ ‪ ٚ‬تبتبـ ؼ‪ٍ٤‬ف ث‪ٌ ٝ‬وبْ (ووفقٔو‪٥‬وٗ) ‪ٚ‬‬ ‫ا٘بت‪ ٣ِٛ‬و‪ٛ‬ز‪٥‬ؽ٘ؽ‪ٍٙٞ.‬بٔ‪ ٣‬و‪ ٝ‬ت‪ٕٛ٥‬ـ ٌ‪ٛ‬ـوب٘‪ ٣‬ث‪ ٝ‬ا‪٘ ٗ٤‬بض‪ ٝ٥‬توبغوت‪،‬‬ ‫لجب‪ ُ٤‬تفن ثى‪٥‬بـ‪ ٢‬اق خّٕ‪ ٝ‬لبخبـ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬ؼ‪ٍ٤‬ف و‪ٛ‬ز‪ٙ‬ؽٌبٖ ـا ثو‪ ٝ‬ثو‪ٙ‬وؽ‬ ‫وٍ‪٥‬ؽ ‪ ٚ‬لصؽ ثبقٌفؼا٘ؽٖ اٖ‪ٞ‬ب ث‪ ٝ‬او‪٥‬ب‪٥ٔ ٢‬ب٘‪ ٝ‬ـا ؼاٌت؛ ‪ ٣ِٚ‬اٖ ‪ٞ‬وب‬ ‫ث‪ ٝ‬غ‪ٛ‬ا‪ ًٞ‬غ‪ٛ‬اخ‪ ٝ‬عّ‪ ٣‬و‪٥‬ب‪ٞ‬پ‪ٛ‬ی ‪ -‬ص‪ٛ‬ف‪ ٣‬غب٘مب‪ ٜ‬صوفو‪ - ٢ٛ‬اقاؼ‬ ‫ٌؽ٘ؽ و‪ ٝ‬ا‪ٛٔ ٗ٤‬ض‪ٛ‬ؼ ثبعث ٌ‪٥‬ع‪ٌ ٝ‬ؽٖ ا٘بٖ ‪ ٚ‬اـاؼتٍبٖ ث‪ ٝ‬غوب٘وؽاٖ‬ ‫صف‪ٌ ٢ٛ‬ؽ‪ .‬په اق اٖ لبخبـ‪ٞ‬ب ‪٤‬ى‪ ٣‬اق وبق٘ؽٌبٖ ووپوب‪ ٜ‬لوکِوجوبی‬ ‫ٌؽ٘ؽ‪.‬ا‪ ُ٤‬لبخبـ اثتؽا ؼـ ٌٕبَ ـ‪ٚ‬ؼ اـن وبوٗ ث‪ٛ‬ؼ ‪ ٚ‬ؼـ اٖ قٔبٖ ث‪ٝ‬‬ ‫ؼِ‪ ُ٥‬وٕه‪ٞ‬ب‪ ٢‬ثکـٌ‪ ٣‬و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ؼـثبـ صف‪ٕٛ٘٣ٔ ٢ٛ‬ؼ‪ ،‬لؽـ ث‪ٍ٥‬تف‪٢‬‬ ‫‪٤‬بفت ‪ ٚ‬وپه ٌب‪ ٜ‬عجبن ‪٤‬ىٓ ؼوت‪ٝ‬ا‪ ٢‬اق ا٘بٖ ـا ث‪ ٝ‬غفه اوتفاثبؼ ‪ٚ‬‬ ‫ؼٌت ٌفٌبٖ و‪ٛ‬زب٘ؽ تب ث‪ ٝ‬ع‪ٛٙ‬اٖ وؽ‪ ٢‬ؼـ ثفاثف ضٕال پ‪٥‬بپ‪ ٣‬لجب‪ُ٤‬‬ ‫تفوٕٗ ‪ ٚ‬اقثه عُٕ و‪ٙٙ‬ؽ‪.‬‬ ‫ا‪ ُ٤‬لبخبـ ؼـ اوتفاثبؼ ث‪ ٝ‬ؼ‪ٌ ٚ‬بغ‪ ٝ‬تمى‪ٌ ٓ٥‬ؽ٘ؽ‪ٌ .‬بغو ّ‪ ٝ‬ثوبال‪ ٢‬ـ‪ٚ‬ؼ‬ ‫ٌفٌبٖ ث‪ٛ٤ ٝ‬غبـ‪ ٢‬ثبی (ثبالؼوت‪ٌ ٚ )٣‬بغ‪ ٝ‬پب‪ ٗ٥٤‬ـ‪ٚ‬ؼ ٌوفٌوبٖ ثو‪ٝ‬‬ ‫اؼأ‪ ٝ‬ؼاـؼ‬ ‫اٌبغ‪ ٣‬ثبی (پب‪ ٗ٥٤‬ؼوت‪ٔ )٣‬عف‪ٚ‬ف ٌؽ٘ؽ‪...‬‬ ‫٘بغ‪ُ٥‬‬ ‫پبدضبهال پینه چی‬ ‫اِ‪ٙ٥‬ؽٖ ا‪٤‬سؽ‪ ٓ٤‬ثبؼا‪،‬‬ ‫عؤف‪ ٖٚ‬ا‪ِٚ‬ى‪ ٖٛ‬ق‪٤‬بؼا‪.‬‬ ‫غؽأب ز‪ٛ‬ظ ‪٤‬بِ‪ٛ‬اـّاْ‪،‬‬ ‫وبِٕبو‪ ٗ٥‬و‪٤ ٣ٙ‬بؼا‪.‬‬ ‫************‬ ‫عک‪٤‬ک‪ٌ ،ٓ٤٢‬و‪ٛ٤ ٢‬ـؼا‪،‬‬ ‫زٕٗ ‪ٛ٤‬ـؼا‪ٌ ،‬و‪ٛ٤ ٢‬ـؼا‪.‬‬ ‫‪٤‬بـا ل‪ٛ‬ـثبٖ وىفْ‪،‬‬ ‫ث‪ٝٙ٥‬و‪ ٗ٥‬ل‪ٛ‬ـوب ث‪ٛ‬ـؼا‪.‬‬ ‫************‬ ‫ا‪ٚ‬ق‪ ْٚ‬لبـا‪،‬‬ ‫ٔئ‪ ٣‬وووؽ‪ ،ٚ‬ا‪ٚ‬ق‪ ْٚ‬لبـا‪.‬‬ ‫ٔٗ و‪ ٝٙ‬غبئٗ ثبغىبْ‪،‬‬ ‫ل‪ ٢ٛ‬ا‪ِٚ‬ى‪ ٖٛ‬ا‪ٚ‬ق‪ ْٚ‬لبـا‪.‬‬ ‫************‬ ‫عک‪٤‬ک‪٤ ،ٓ٤‬بغبٖ لبـا‪،‬‬ ‫ثبٌ‪ ٗ٥‬اغ‪٤ ،‬بغبٖ لبـا‪.‬‬ ‫‪٤‬بغبٖ لبـا ٌوـٔ‪،ٓ٥٤ٝ‬‬ ‫ا‪٤ ٝٙٔ ٢‬بغبٖ لبـا‪.‬‬ ‫************‬ ‫ث‪٥‬ف پبؼٌب‪ ٜ‬ا‪ٚ‬ق ‪ٚ‬ق‪٤‬وف‪٤‬و‪ٙ‬و‪ ٣‬ئو‪ٛ‬ق‬ ‫‪٤‬ف‪ ٝٙ٤‬ل‪ٛ٤ٛ‬ه ‪ ،‬ا‪ ٚ‬ث‪٥‬ف‪ٚ ٢‬ق‪٤‬وف‪٢‬‬ ‫ا‪ ّٝ٤‬تغ‪٥٥‬ف ِجبن ا‪ِٛٚ‬ه ئ‪ِٛ‬ى‪٣٘ ٝ‬‬ ‫ٌکٍٔ‪ ٝ‬ز‪٥‬ػ‪٥‬ف ‪ .‬ا‪٤‬ى‪٥‬ى‪ ٣‬ؼ‪ ٜ‬ؼـ‪ ً٤ٚ‬پبِتبـ‪ٌ ٢‬ئ‪٥ٙ٥٥‬فِف وو‪ ٝ‬ا‪٘ٚ‬والـ‪٢‬‬ ‫تب٘‪٥٥‬بٖ ا‪ِٕٚ‬بو‪. ٗ٥‬‬ ‫ٌب‪ٚ ٜ‬ق‪٤‬ف‪ ٢‬ا‪ ّٝ٤‬اق ٌؽ‪٤‬ف ز‪ٛ‬ظ ٌئؽ‪٥٤‬ف ‪ِٛ٤‬ؽا ث‪٥‬ف و‪ ٝ٥ٍ٥‬ـاوت ٌّو‪٥‬وف‪.‬‬ ‫و‪ ٣ٍ٥‬ا‪ ّٝ٤‬والٔالٌ‪٥‬ت ثبٌال‪٥٤‬فِف ٌئتٍٕ‪ٌٛ ، ٝ‬ـ‪ٚ‬ـ و‪ ٝ‬وو‪٥‬وٍو‪ ٣‬ؼ‪ٜ‬‬ ‫ا‪٘ٚ‬الـال ٌئؽ‪٤‬ف ‪ .‬ا‪ٚ‬ؼ‪ٚ‬ـ و‪ ٝ‬ؼئ‪٥٥‬ف‪:‬‬ ‫– و‪ ٣ٍ٥‬ا‪ٙ٤‬ؽ‪ ٢‬و‪ ، ٝ‬ث‪٥‬ف ‪٤‬ئفؼ‪ٌ ٜ‬ئؽ‪٤‬ف‪٤‬ه ٌُ ‪ٛ٤‬ال ٘فؼثبٖ وبالق ‪.‬‬ ‫و‪ ٣ٍ٥‬ؼئ‪٥٥‬ف‪:‬‬ ‫– ؼـ‪ ً٤ٚ‬ثبثب ‪ ،‬ث‪٤ ٛ‬ى‪٥ِ ٝ‬ؽ‪ٛ٤ ٜ‬ال ؼا ٘فؼثبٖ وبِٕبق ا‪ٚ‬الـٔ‪ ٣‬؟‬ ‫ٌب‪ ٜ‬و‪ٛ‬ـ‪ٚ‬ـ و‪ ، ٝ‬و‪ ٣ٍ٥‬ا‪ ٖٛ٘ٚ‬و‪ٛ‬ق‪ ٣ٙ٤‬ثبٌب ؼ‪ ٌٕٝٚ‬ؼ‪ . ٢‬ا‪ٞ‬با‪ٚ‬وت‪٘ٛ‬و‪٣‬‬ ‫‪ٚٚ‬ـٔ‪ٛ‬ـ ‪ .‬ث‪٘ٛ‬الـ ٌئؽ‪٤‬ت ث‪٥‬ف ٌ‪ٟ‬ف‪ ٜ‬زبت‪٥‬فالـ ‪ .‬و‪ ٣ٍ٥‬ؼئ‪٥٥‬ف ‪ –:‬ؼـ‪ً٤ٚ‬‬ ‫ثبثب ث‪ٛ‬ـا ث‪٥‬ک‪ٌٟ ٓ٤‬ف‪٥ٕ٤‬کؼ‪٤‬ف ‪ .‬ا‪ٙ٤‬ؽ‪ٌ ٗٔ ٢‬ئؽ‪٤‬فْ ائ‪٥ٕ٤ٛ‬ک‪ٌ. ٜ‬ب‪ ٜ‬ؼئ‪٥‬و‪٥‬وف ‪:‬‬ ‫لبـؼای ث‪٥‬ک‪ ٢‬ث‪٥‬ف ٌئد‪٥ِ ٝ‬ى‪ ٝ‬اِال‪ ٜ‬ل‪٘ٛ‬بغ‪ ٣‬وبغالـوبٕ٘‪ ٣‬؟ وو‪٥‬وٍو‪٣‬‬ ‫ٔىدؽ‪ٌٛ ٢‬وتف‪٤‬ف و‪ ، ٝ‬اِال‪ ٜ‬ل‪٘ٛ‬بغ‪ ٣‬ا‪ٚ‬ـا ٌئؽ‪٤‬ف ‪.‬و‪ٍ٥‬و‪ ٣‬ا‪٘ٚ‬والـؼاٖ‬ ‫ا‪٤‬ف‪٥ّ٤‬ت ٌّ‪٥‬ف ائ‪ِٛ٤ . ٝٙ٤ٛ‬ؽاو‪ ٣‬اض‪ٛ‬االت‪ ٣‬ل‪٥‬ک‪ٙ٤‬ب و‪٥٤ ّٝ٤ٛ‬ف ‪.‬ل‪٥‬ک ؼئ‪٥٥‬ف ‪:‬‬ ‫– اتب ٌئت ا‪ ٚ‬ؼـ‪ٍّ٤ٚ‬ف‪ ٢‬ل‪٘ٛ‬بق ٌوتو‪٥‬وف ‪ .‬ا‪٘ٚ‬والـ عوموّوّو‪ ٣‬اؼأوب‬ ‫ا‪ٚ‬غٍب‪٥٤‬فالـ ‪.‬و‪ ٣ٍ٥‬ؼئ‪٥٥‬ف ‪:‬وٗ و‪ ٝ‬ا‪٘ٚ‬الـ‪ٌ ٢‬و‪ٛ‬ـٔو‪٤ ٝ‬و‪٥‬وجوىوٗ ‪٘ .‬و‪ٝ‬‬ ‫ث‪٥ّ٥‬فوٗ و‪ . ٝ‬عمّّ‪ ٣‬اؼأب ا‪ٚ‬غٍب‪٥٤‬فالـ ؟‬ ‫ل‪٥‬ک ؼئ‪٥٥‬ف ‪:‬ا‪٘ٚ‬الـ و‪ ٝٙ‬ؼئ‪ٙ٥٥‬ؽ‪ ٌُ ٜ‬ث‪ٛ٤ ٛ‬ال ٘فؼثبٖ وبالق ‪ .‬ؼئٕه ا‪٤‬ىتو‪ٝ‬‬ ‫‪٥٤‬فٔ‪ ً٥‬و‪ ٣ِٛ٤ ٌُ ٝ‬صطجت ائؽ‪ – ٜ‬ائؽ‪ٌ ٜ‬ئؽن ‪.‬‬ ‫وٗ ا‪ ٖٛ٘ٚ‬و‪ٛ‬ق‪ ٣٘ٚ‬ثبٌب ؼ‪٥٤ ٌٕٝٚ‬جىٗ ‪.‬ل‪٥‬ک ٘‪ ٝ‬لؽـ ائّ‪٤ ٝ‬و‪٥‬وف اتوبوو‪٣‬‬ ‫ا‪٘ٚ‬الـ‪ ٢‬ائ‪ ٝٙ٤ٛ‬زبغ‪٥‬فٔبق ا‪٤‬ىت‪٥ٔ ٝ‬ف ‪ .‬ا‪ٚ‬ؼ‪ٚ‬ـ و‪ ٝ‬ل‪٥‬ک ؼئ‪٥‬ف ‪ –:‬اتب غف‪٤‬وت‬ ‫اؼأؽ‪٤‬الـ ‪٥ٞ .‬ر ا‪ِٕٚ‬بوب ث‪٥‬ف اق غو‪ٛ‬ـن ضوبضوفال‪٤‬و‪٥‬وٓ اپوبـ ‪ٚ‬ئوف‬ ‫‪٤‬ئى‪ّٙ٥‬ف‪.‬ل‪٥‬ک ث‪٥‬ف ت‪ٟ‬ف اتبو‪ ٣ٙ٥‬ـاض‪ ٣‬وبِ‪٥‬ف ‪ .‬ث‪٥‬ف ث‪ٌٛ‬مبه ؼ‪ِٕٚ‬ب ‪ .‬ثو‪ٛ‬تو‪ٚٛ‬‬ ‫اـؼ‪ٚ ٢‬اـ‬ ‫ت‪ٙ‬ؽ‪٤‬ف ز‪ٛ‬ـٌ‪... ٣‬‬ ‫خیابانی‬ ‫شهریار‬ ‫رتبیت‬ ‫شاه اسماعیل‬ ‫‪٤‬ىصؽ ‪ٞ‬کاـ ِغت‬ ‫ترکی در فبرسی‬ ‫اؼأ‪ ٝ‬اق ٌٕبـ‪ ٠‬لجُ‪....‬‬ ‫وپ‪ٛ‬غتٗ; ٔصؽـ خعّ‪ ٣‬اق ٔصؽـ تفو‪ ٣‬و‪ِٛ‬پ‪ٛ‬غٕبق (; ضوّٕو‪ٚ ٝ‬ـ‪٢‬‬ ‫ثبوفعت ‪ٌ ٚ‬ؽ ث‪ ٝ‬طفف ‪٤‬ه ٌػص)‬ ‫وُپ‪ٛ‬ـ; و‪ٛ‬پ‪ٛ‬ـ (و‪ٛ‬پ‪ٛ‬ـٔه ; خبـ‪ ٚ‬وفؼٖ) ; خبـ‪ٚ‬وُٗ ‪ٚ ،‬و‪ ١ّ٥‬خوبـ‪ٚ‬‬ ‫وفؼٖ ‪ٔ ،‬دبقا اٌغبِس‪٣‬‬ ‫وػٗ; و‪ِٛ‬لٗ ; و‪ِٚٛ‬لبٖ ; و‪( ِٚٛ‬پ‪٥‬بْ ‪ ،‬غجف) ‪ +‬لبٖ (ان) ; پ‪٥‬بْ ـو‪٣‬‬ ‫‪ ،‬صطجت ـوٕ‪ ٚ ٣‬ؼ‪٤‬پّٕبت‪٥‬ه؛‪ٕٞ‬ف‪ ٍٝ٤‬ثب وجالٖ‪،‬وب‪،ٜٚ‬وب‪ٚ‬ج‬ ‫وفاغ; و‪ِٛ‬ـاق ; و‪ِٛ‬ـ (و‪ِٛ‬ـٔبق ; پفو‪٥‬ؽٖ) ‪ +‬اق (ان) ; پفن ‪ ٚ‬خ‪ٛ‬‬ ‫‪ ،‬وواَ ‪ ،‬اض‪ٛ‬اِپفو‪ ٣‬؛ وفاغ ٌففتٗ ; پفن ‪ ٚ‬خ‪ ٛ‬وفؼٖ اقضبَ وىو‪٣‬‬ ‫؛ و‪ِٛ‬ـٔبق ؼـ ٔع‪ٙ‬ب‪ ٢‬ف‪ٛ‬ق ؼـ تفو‪ٛٔ ٝ٥‬ـؼ اوتفبؼ‪ ٜ‬لفاـ ٔو‪ٌ ٣‬و‪٥‬وفؼ ‪ٚ‬‬ ‫تفوبٖ اؾـ‪ ٢‬ثدب‪ ٢‬اٖ و‪ِٛ‬ـ‪ٌٕٚ‬بق ـا اوتفبؼ‪ ٣ٔ ٜ‬و‪ٙٙ‬ؽ‪.‬‬ ‫وفتک; و‪ِ٥‬فت‪ِ٥‬ک ; و‪ِ٥‬ف (و‪ِ٥‬فتٕبق ; ِ‪ٛ‬ن ‪ٙ٘ ٚ‬ف وفؼٖ) ‪٤ +‬وک (ان)‬ ‫; ِ‪ٛ‬ن ‪ُُٙ٘ ،‬ف ‪ ،‬ث‪ ٣‬اؼه ؛ و‪ِ٥‬فت‪ِّٕ٥‬بق ; وفت‪٥‬ک ٌؽٖ‬ ‫وفخ‪ٛ‬غ‪ ;ٝ‬وف (ـئ‪٥‬ه ‪ /‬فبـو‪ + )٣‬خ‪ٛ‬غ‪ ;( ٝ‬ز‪ِٛ‬غب ‪ ٚ‬خ‪ُٛ‬غب ‪ ٚ‬خ‪ِٚٛ‬لوب‬ ‫; ‪٘ 8‬فف ثبالتف) ; ـئ‪٥‬ه ٌف‪٘ 8 ٜٚ‬فف‪ ، ٢‬ـتوجو‪٘ ١‬وػوبٔو‪ ٣‬ؼـلوؽ‪٤‬وٓ ؛‬ ‫خ‪ِٚٛ‬لبالـ‪٤ ٗ٤‬ئ‪ ٝٙ‬ل‪ٛ‬ـؼ‪ٚ‬الـ! ; ثبق ‪ٌ ٓٞ‬ف‪ٍٞٚ‬بٖ ـا تٍى‪ ُ٥‬ؼاؼ٘ؽ‪.‬‬ ‫وفو‪ ;ٝ‬و‪٥‬فو‪ ، ٝ‬اق ـ‪ٞ ٍٝ٤‬ب‪ ٢‬تفو‪ ٣‬ثبوتبٖ (‪)2‬‬ ‫وفٌ‪ ;ٗ٥‬وفٌ‪ ; ٗ٥‬وف (وفٔه ; پ‪ ٟٗ‬وفؼٖ) ‪( ٗ٥ٌ +‬ان) ; پو‪ٟ‬وٗ‬ ‫ٌؽ‪ ، ٜ‬ـ‪٤‬ػت‪ٌ ٝ‬ؽ‪ ٜ‬ـ‪ ٢ٚ‬قٔ‪ ، ٗ٥‬فضّ‪ ١‬ز‪ٟ‬بـپب‪٤‬بٖ ٔب٘‪ٙ‬ؽ االغ ‪ ٚ‬اووت ‪ٚ‬‬ ‫ٌتف ‪:‬ؼـ تً خ‪ٞ ٛ‬ىت وفٌ‪ ٗ٥‬ا‪ ٢‬فت‪ٌ×٣‬فز‪ ٝ‬خ‪ ٛ‬صبف‪ٕ٘ ٣‬ب‪٤‬ؽ ٔفتفا‬ ‫وفٔ‪ ;ٝ‬و‪ٛ‬ـٔ‪ ; ٝ‬و‪ٛ‬ـ (و‪ٛ‬ـٔه ; ٔبِ‪٥‬ؽٖ ‪ ،‬وٍ‪٥‬ؽٖ) ‪ٔ +‬و‪( ٝ‬ان) ;‬ ‫وٍ‪٥‬ؽ٘‪ٔ ، ٣‬بِ‪٥‬ؽ٘‪ ، ٣‬اق ‪ٚ‬وب‪ ُ٤‬اـا‪ ٣ٍ٤‬زٍٓ‪.‬‬ ‫وف‪ ;٢‬و‪ِ٥‬فا ; و‪ِ٥‬ف (و‪ِ٥‬فٔبق ; ثبفتٗ ‪ ،‬ؼ‪ٚ‬غتٗ ‪ ،‬پٍت وف‪ ٓٞ‬ز‪٥‬ؽٖ) ‪+‬‬ ‫ا (ان) ; پٍت وف‪ ٓٞ‬ز‪٥‬ؽ‪ ، ٜ‬ث‪ ٟٓ‬ثبفت‪ٌ ٝ‬ؽ‪ ٜ‬؛ ؼـ ضبِت غف‪ٌ ٥‬وؽ‪ٜ‬‬ ‫٘‪٥‬ک ثص‪ٛ‬ـ وئف‪ ٚ ٢‬و‪٥‬ف‪ ٣ٔ ٜ‬ا‪٤‬ؽ‪.‬‬ ‫وُف‪٤‬ؽٖ ‪ ٚ‬وُف غ‪ٛ‬ـؼٖ ; اق ٔصبؼـ خؽ‪٤‬ؽ فبـو‪ٚ ٚ ٣‬اْ ٌففت‪ ٝ‬اق ـ‪ٍ٤‬و‪١‬‬ ‫تفو‪ ٣‬و‪ٛ‬ـٔه (; ِ‪٥‬ک ؼاؼٖ ‪ ،‬وٍ‪٥‬ؽٖ ـ‪ ٢ٚ‬ز‪٥‬ک‪)18( )٢‬‬ ‫وف‪ ٚ ً٤‬وف‪ ; ٍٓ٤‬و‪٥‬ف‪ ٚ ً٤‬ز‪٥‬ف‪ ; ً٤‬و‪٥‬ف (ِعوبثو‪ ٣‬وو‪ ٝ‬ثوف ـ‪٢ٚ‬‬ ‫غف‪ٚ‬ف وفبِ‪ ٣‬ؼاؼ‪ٌ ٣ٔ ٜ‬ؽ ‪ ،‬ا٘ؽ‪ٚ‬ؼ ‪ِ ،‬عبه) ‪٤ +‬وً (ان) ; ٔوبؼ‪٠‬‬ ‫زىج‪ٙ‬ؽ‪ٔ ، ٜ‬بؼ‪ ٠‬صطبف‪٣‬‬ ‫وغفاق; وبغفاق ; وبغ (ثبظ‪ :‬وبغف) ‪ +‬ـاق (ان) ; غوفف ٌو‪٥‬وف ‪ٚ‬‬ ‫ٌفاه ‪ ،‬وبو‪٤ ٝ‬ب و‪ٛ‬ق‪ ِِٝٛ ٠‬ؼاـ ‪ ،‬خبْ ٌفاه ‪ :‬غبٔ‪ٛ‬ی وٗ پفؼ‪ٔ ٜ‬ؽـ ‪،‬‬ ‫وغفاق غبٔ‪ٌٛ‬بٖ ثػ‪ٛ‬ـ * وتّبـٌ‪ ، ٛ‬وتّبـٌ‪ ، ٛ‬غ‪٥ٌ ٛ‬ف اق ضّٓ غؽا‬ ‫ومّک; وبلم‪ِ٥‬ک ‪ ،‬وبغ‪ِ٥‬ک ‪ ،‬وبل‪ِ٥‬ک ; ‪ٞ‬فز‪٥‬ک ِکج و‪ ٝ‬ثو‪ ٝ‬خوبٔو‪ ٝ‬ثوسوىوجوؽ‬ ‫ه ‪ ،‬لبو‪ٙ‬وؽـاٖ (ٌو‪٥‬وف‪ ٠‬ؼـغوتو‪٣‬‬ ‫‪ٚ‬ا‪٤ٚ‬کاٖ ٌ‪ٛ‬ؼ ٔب٘‪ٙ‬ؽ ٌ‪٥‬ف‪ ٠‬غّ‪٥‬ع ‪ُ ٚ‬ـ ّ‬ ‫خ‪٤ٛ‬ؽ٘‪ ، )٣‬اقخ‪٤ٛ‬ؽ٘‪ٞ ٣‬ب‪ ٢‬طج‪٥‬ع‪ٌٟ ، ٣‬ف‪ ٢‬ؼـوفؼوتبٖ ؛‬ ‫ومّٕ‪ ٚ ٝ‬ومفٔ‪ ٚ ٝ‬وؽـٔ‪ ٚ ٝ‬وغّٕ‪ ; ٝ‬و‪ِ٥‬غ‪ِّٕ٥‬ب ; و‪ِ٥‬غ‪ٔ ( ُِ٥‬طىٓ ٌؽٖ ‪،‬‬ ‫ٍٔت ٌؽٖ) ‪ٔ +‬ب (ان) ; ضبِت ٍٔت ووفؼٖ ؼووت ثوفا‪ ٢‬قؼٖ ‪،‬‬ ‫ٍٔت ؛ ومّٕ‪ ٝ‬قؼٖ ; ٍٔت قؼٖ ؛ و‪ِ٥‬غٕبق ; ٔطىٓ ثىتٗ‬ ‫وم‪ٙ‬بق; و‪ِ٥‬غ‪ِٙ٥‬بق ; و‪٥‬غ‪( ٗ٥‬و‪٥‬غ‪ٕٙ٥‬بق ; پ‪ٙ‬ب‪ٙٞ‬ؽ‪ٌ ٜ‬ؽٖ ‪ ،‬پ‪ٙ‬ب‪ٌ ٜ‬ففتوٗ ؼـ‬ ‫خبئ‪ + )٣‬اق (ان) ; پ‪ٙ‬ب‪ٍٞ‬ب‪ ، ٜ‬ا‪ٍٕٙ٤‬ب‪ ، ٜ‬لّع‪ ٚ ٝ‬اوتطىبٔب‬ ‫وىّ‪ ;ٛ‬وى‪ ; ٣‬پّ‪ٍٕٙ٥ٍ٘ ، ٝ‬ب‪ ٜ‬ثّ‪ٙ‬ؽتف اق وطص قٔ‪ٔ ٗ٥‬ب٘‪ٙ‬ؽ و‪ًٙ‬‬ ‫والّ٘‪ ٝ‬والّ٘‪ ;ٝ‬وبِال٘ب وبِال٘ب (وبِالٕ٘بق ; ا‪٤ٚ‬کاٖ ٌوؽٖ) ; ا‪٤ٚ‬وکاٖ‬ ‫ا‪٤ٚ‬کاٖ ‪ َٚ ٚ ٌُ ،‬ـفتٗ ‪ِٛٚ ،‬‬ ‫وّد‪ٛ‬ق‪ ; /‬وئّد‪ٛ‬ق ; وئُ (و‪ + )ُ٥‬خ‪ٛ‬ق (ان) ; وو‪٥‬وُ اووب ‪،‬‬ ‫‪ٛ٤‬ـی و‪ٙٙ‬ؽ‪ ٜ‬ز‪ ٖٛ‬و‪ ، ُ٥‬اق ضى‪ٔٛ‬ت‪ٟ‬ب‪ ٢‬تفن ا‪٤‬فاٖ و‪ 270 ٝ‬ووبَ اق‬ ‫‪ 429‬تب ‪.ٜ 700‬ق ؼـ او‪٥‬ب‪ ٢‬غفث‪ ٣‬وّط‪ٙ‬وت ووفؼ٘وؽ وو‪ ٝ‬ثوعوؽ‪ٞ‬وب اق‬ ‫افغب٘ىتبٖ تب ٌبْ ‪ ٚ‬اِدک‪٤‬ف‪ ٚ ٜ‬ـ‪ ْٚ‬ـا تطت ‪٤‬ه ضوىو‪ٔٛ‬وت اووالٔو‪٣‬‬ ‫‪ٚ‬اضؽ ٔمتؽـ ؼـا‪ٚ‬ـؼ‪.‬‬ ‫و‪ٙ‬دبق; وب٘دبق ; وب٘ح (وب٘دٕبق ; قؼٖ ٌب٘‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬وف ‪ ،‬ا‪٤ٚ‬ػتوٗ ‪٤‬وب‬ ‫قؼٖ ٔ‪٥‬ع ‪ ٚ‬ؼـ خبئ‪ + )٣‬اق (ان) ; ‪ٚ‬و‪ ١ّ٥‬ا‪٤ٚ‬ػتٗ ‪ ٚ‬قؼٖ ‪( ،‬ث‪ ٝ‬ووف)‬ ‫قؼٖ ؛ لؽ‪ ٓ٤‬ثٕع‪ٙ‬ب‪ ٢‬پفزٓ (ثب‪٤‬فاق) ‪ ٓٞ‬أؽ‪ ٜ‬اوت زفاو‪ ٝ‬ثب‪٤‬فاق ـا ؼـ‬ ‫اـؼ‪ٚ ٢‬اـ‬ ‫قٔ‪٥ٔ ٗ٥‬ػى‪ٛ‬ه ٔ‪ ٣‬وفؼ‪ ٜ‬ا٘ؽ‪....‬‬ ‫اموزش زببن ترکی‬ ‫اؼأ‪ ٝ‬اق ٌٕبـ‪ ٠‬لجُ‪...‬‬ ‫ؼـ اٖ ‪ ،‬خؽاَ خؽاَ ؼائٕ‪ ٣‬ث‪ ٗ٥‬ا٘ىبٖ ‪ ٚ‬ض‪ٛ٥‬ا٘ب ‪ٚ‬ضٍ‪ ،٣‬ا٘ىوبٖ ‪ٚ‬‬ ‫ؼ‪ ٛ٤‬ث‪ ٝ‬تص‪٤ٛ‬ف وٍ‪٥‬ؽ‪ٍٛ٥ٔ ٜ‬ؼ‪ .‬ا‪٤ٚ ٗ٤‬مٌ‪٤ ٣‬بؼا‪ٚ‬ـ ؼاوتب٘و‪ٟ‬وب‪ٌ ٢‬وفلو‪٣‬‬ ‫ث‪ٛ‬ؼ‪ ،ٜ‬ث‪٤ٛ‬م‪ ٜ‬ثب افىب٘‪ ٍٝ‬تفوٕ‪“ ٣ٙ‬اق پبٔ‪ٍ٥‬ک” لفاثت ق‪٤‬بؼ‪ ٢‬ؼاـؼ‪ .‬ؼـا‪٤‬وٗ‬ ‫افىب٘‪٥٘ ٝ‬ک ؼغتف ٌدبؼ ث‪ٙ‬بْ اق پبٔ‪٥‬ک‪ ،‬پوه اق ا٘وىو‪ٞ ٝ‬وفوت ثوفاؼـ‬ ‫ٌىبـز‪ ٣‬ای په اق ‪٤‬ه ٔجبـق‪ٔ ٍٜ‬ؽ‪ ًٞ‬ثؽوت ؼ‪ٛ٤‬اٖ وٍت‪ٍ٥ٔ ٝ‬و‪ٛ‬ؼ‪،‬‬ ‫ثفا‪٤ ٢‬بفتٗ ـاق ض‪٥‬ب خب‪ٚ‬ؼا٘‪ ٚ ٝ‬ثػٍ‪٥‬ؽٖ ق٘ؽٌ‪ ٣‬ؼ‪ٚ‬ثبـ‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ثفاؼـاً٘‪،‬‬ ‫و‪٥‬ف‪ٚ‬و‪٥‬بضت ٔت‪ٟٛ‬ـا٘‪ ٝ‬ا‪ ٢‬ـا اغبقٔ‪٥‬ى‪ٙ‬ؽ‪ .‬ا‪ ٚ‬وفا٘دبْ ثب ـ‪ٕٛٙٞ‬ؼ پ‪٥‬وفقٖ‬ ‫غفؼٔ‪ٙ‬ؽ‪ ٢‬ا٘فا ؼـ تفو‪٥‬ت ٌ‪٥‬ف ٌتف افىب٘‪ ٝ‬ا‪٤ ٢‬بفت‪ ،ٝ‬اق طف‪٤‬ک پوبٌو‪٥‬وؽٖ‬ ‫اٖ ثفـ‪ ٢ٚ‬اوتػ‪ٛ‬ا٘‪ٟ‬ب‪ ٢‬ثفاؼـاً٘ ث‪ ٝ‬ا٘بٖ ض‪٥‬ب ؼ‪ٚ‬ثبـ‪ٔ ٜ‬و‪ ٣‬ثوػوٍوؽ‪.‬‬ ‫ا٘س‪ ٝ‬ؼـا‪ ٗ٤‬افىب٘ ٍ‪ ٝ‬تفوٕ‪ ٣ٙ‬ث‪٤ٛ‬م‪ ٜ‬ثفخىت‪ٔ ٚ ٝ‬ع‪ ٣ٙ‬ؼاـ ثو‪ ٝ‬زٍوٓ ٔو‪٣‬‬ ‫غ‪ٛ‬ـؼ‪ ،‬ثفخىتٍ‪٘ ٣‬مً قٖ ؼـ اٖ ٔو‪٥‬وجوبٌوؽ(ا‪٤‬وٗ ‪٤ٚ‬ومٌو‪ٌ ٣‬وبٔوُ‬ ‫ٔ‪٥‬ت‪ِٛٛ‬ل‪ ٢‬ؼ‪ٍ٤‬ف ّٔت‪ٟ‬ب‪ ٢‬تفن قثبٖ ٘‪٥‬ک ٔ‪٥‬جبٌؽ)‪ .‬ث‪ ٝ‬اضتٕبَ ل‪٥ٔ ٢ٛ‬ت‪ٛ‬اٖ‬ ‫ٌفت و‪ ٝ‬ـ‪ ٍٝ ٍ٤‬افىب٘‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ؼ‪ٚ‬ـاٖ ٔبؼـٌب‪ٔ ٣ٞ‬و‪٥‬وفووؽ‪ .‬ا‪٤‬وٗ ؼ‪ٚ‬ـاٖ ثو‪ٝ‬‬ ‫تصف‪٤‬ص ٔ‪ٛ‬ـغ‪ ٚ ٗ٥‬ثبوتبٍ٘‪ٙ‬بوبٖ ‪ ،‬ؼـ تفوٕ‪ٙ‬ىتبٖ ث‪ 4000 ٝ‬وبَ پ‪ ً٥‬اق‬ ‫ٔ‪٥‬الؼ ٔى‪٥‬ص ٔفث‪ٛ‬ط ٔ‪٥‬جبٌؽ‪ٔ .‬ىبٍِ‪ٔ ٍٝ‬جبـق‪ ٜ‬ث‪ ٗ٥‬ا٘ىبٖ ‪ ٚ‬ض‪ٛ٥‬ا٘ب ‪ٚ‬ضٍو‪٣‬‬ ‫‪ٕٞ ٚ‬س‪ ٗ٥ٙ‬ؼ‪ ٚ ٛ٤‬ا٘ىبٖ ٘‪٥‬ک (اٍ٘‪ ٝ٘ٛ‬و‪ ٝ‬ؼـ ؼاوتبٖ ٌ‪ّ٥‬غبٔ‪٥ٔ ً٥‬ج‪ٙ٥‬و‪٥‬وٓ)‬ ‫تبـ‪ٚ‬پ‪ٛ‬ؼ تٕبٔ‪ ٣‬لص‪ٞ ٝ‬ب‪ ٢‬تفوٕ‪ ٣ٙ‬ـا تٍى‪٥ٔ ُ٥‬ؽ‪ٞ‬ؽ‪.‬‬ ‫ه‪ -‬گیلغبمیص و کوراوغلو(کور اوغلی‪ ،‬گور اوغلی)‪:‬‬ ‫ٌػص‪٥‬ت‪ ٣‬و‪ ٝ‬و‪ٔٛ‬ف‪ٌِٟٛٚ‬ب ثب ؼـ٘ػف ٌففتٗ ‪ٚ‬اـ‪٤‬ب٘ت‪ٟ‬ب‪ٌ٘ٛ ٢‬بٌ‪ ٖٛ‬ا‪٤‬وٗ‬ ‫ؼاوتبٖ ثفا‪ّ٥ٌ ٢‬غبٔ‪ ً٥‬تص‪٤ٛ‬ف ٔ‪ٕ٘ ٣‬ب‪ٙ٤‬ؽ‪ ،‬ث‪ِ ٝ‬طبظ غ‪ ٚ ٢ٛ‬غصوّوت‪،‬‬ ‫وفؼاـ ‪ ٚ‬ـفتبـ ثب ٌػص‪٥‬ت افىب٘‪ ٝ‬ا‪ ٢‬و‪ٛ‬ـا‪ٚ‬غّ‪(ٛ‬وو‪ٛ‬ـ ا‪ٚ‬غوّو‪ٌ ،٣‬و‪ٛ‬ـ‬ ‫ا‪ٚ‬غّ‪ )٣‬ل‪ٟ‬فٔبٖ ضٕبو‪ّٔ ٣‬ت‪ٟ‬ب‪ ٢‬تفن قثبٖ تمف‪٤‬جب ‪ٕٞ‬ب٘‪ٙ‬ؽ ٔ‪٥‬جبٌؽ‪ .‬ضت‪٣‬‬ ‫عٕف و‪ّ٥‬غبٔ‪٥٘ ً٥‬ک ٔب٘‪ٙ‬ؽ و‪ٛ‬ـا‪ٚ‬غّ‪ 120 ٛ‬وبَ ؾووف ٌوفؼ‪٤‬وؽ‪ ٜ‬اووت‪.‬‬ ‫ـاثط ٍ‪ّ٥ٌ ٝ‬غبٔ‪ ً٥‬ثب ؼ٘‪٥‬ب‪ ٢‬ق‪٤‬فقٔ‪ ٚ ٗ٥‬اـ‪ٚ‬اش ٔوفؼٌوبٖ‪ ،‬ثوب ‪ٚ‬اـ‪٤‬وب٘وت‬ ‫تفوٕ‪ ٣ٙ‬ا‪ ٗ٤‬ؼاوتبٖ ‪ٕٞ‬ػ‪ٛ‬ا٘و‪ ٣‬ؼاـؼ‪ .‬ق‪٤‬وفا ؼـ ا‪٤‬وٗ ‪ٚ‬اـ‪٤‬وب٘وت ٘وبْ‬ ‫و‪ٛ‬ـا‪ٚ‬غّ‪٥٘ ٛ‬ک ٌ‪ٛ‬ـ ا‪ٚ‬غّ‪( ٣‬ففق٘ؽ ٌ‪ٛ‬ـ) ث‪ٛ‬ؼ‪ ٜ‬اق ؼـ‪ٌٛ ٖٚ‬ـ‪ ٢‬توبـ‪٤‬وه‬ ‫پب ث‪ ٝ‬عفص ٍ‪ ٝ‬خ‪ٟ‬بٖ ـ‪ٌ ٣ٔ ٌٗٚ‬ؿاـؼ‪ٞ .‬وٕوسو‪ٙ‬و‪٥‬وٗ اووت افىوب٘و‪ ٝ‬ا‪٢‬‬ ‫و‪ٛ‬ـا‪ٚ‬غّ‪“ ٛ‬ل‪٥‬فا ” ٘‪٥‬ک ث‪ٔ ٝ‬ؽ ز‪ ُٟ‬ـ‪ٚ‬ق ثؽ‪ٚ‬ـ اق ‪ٞ‬فٌو‪٘ٛ‬و‪٘ ٝ‬و‪ٛ‬ـ ‪ٚ‬‬ ‫ـ‪ٌٙٚ‬ب‪ ٣٤‬ؼـ ق‪٤‬ف قٔ‪ ٗ٥‬ثىف ٔ‪ ٣‬ثفؼ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬داستبن گیلغبمیص و داستبن قورقوت اتب(دده قورقوت)‪:‬‬ ‫ؼاوتب٘‪ٟ‬ب‪ّ٥ٌ ٢‬غبٔ‪ ٚ ً٥‬ؼؼ‪ ٜ‬ل‪ٛ‬ـل‪ٞ ٛ‬فؼ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬تجع‪٥‬ت اق ‪ٔ 12‬ب‪ ٜ‬وبَ اق‬ ‫‪ 12‬ثػً تٍى‪ٌ ُ٥‬ؽ‪ ٜ‬اوت‪ .‬اق و‪ ٢ٛ‬ؼ‪ٍ٤‬ف ٔجبـق ٍ‪ٌ ٜ‬و‪٥‬وّوغوبٔو‪٥‬وً ثوب‬ ‫ففوتبؼ‪ ٍٜ‬غؽا‪٤‬بٖ ‪٤‬ع‪ ٣ٙ‬اٍ٘‪٥‬ؽ‪٤ ،ٚ‬بؼا‪ٚ‬ـ ٔوجوبـق‪“ ٍٜ‬توپو‪ٌ ٝ‬ووق“( ‪tepe‬‬ ‫اؼأ‪ ٝ‬ؼاـؼ‬ ‫‪z) gö‬ثب عکـا‪ ُ٥٤‬ؼـ ؼاوتبٖ ؼؼ‪ ٜ‬ل‪ٛ‬ـل‪٥ٔ ٛ‬جبٌؽ‪...‬‬ ‫ِ‬ ‫رپوین اعتصامی‬ ‫ستارخان‬ ‫زندگبلیق‬ ‫ق٘ؽٌبِ‪٥‬ک ل‪ٛ‬ـاتب ث‪٥‬ف ٌئ‪ ٣٥‬ا‪ِٛٚ‬ه‬ ‫٘‪ ٝ٥‬القْ ل‪ٛ‬ـاتب؟ ث‪٥٤ ّٕٝ٥‬فْ‬ ‫ث‪٥‬ف و‪ٛٔٛ‬ن ؼ‪ٚ‬ـو‪ ،٣‬ث‪ٛ‬غبقالـؼا لبِ‪٥‬ت‬ ‫و‪ ٓ٥‬اتب‪٤ ،‬ب و‪ ٓ٥‬ا‪ٚ‬تب؟ ث‪٤ ّٕٝ٥‬فْ‬ ‫سید مهدی اعتمبد‬ ‫و‪٥‬ؽ ٔ‪ٟ‬ؽ‪ ٢‬اعتٕبؼث‪ ٝ‬ـ‪ٚ‬ا‪٤‬ت‪ ٣‬ؼـ وبَ ‪ 1277‬غو‪ٛ‬ـٌو‪٥‬وؽ‪ ٚ ٢‬ثو‪ٝ‬‬ ‫ـ‪ٚ‬ا‪٤‬ت ؼ‪ٍ٤‬ف ؼـ وبَ ‪ 1279‬غ‪ٛ‬ـٌ‪٥‬ؽ‪ ٢‬ؼـ غب٘‪ٛ‬اؼ‪ ٜ‬و‪٥‬ؽ ٔطوٕوؽ‬ ‫اعتٕبؼ ٘بطم‪ ٣‬ؼـ ٔطّ‪ٔ ٝ‬عف‪ٚ‬ف غ‪٥‬بثبٖ ؼـ ٌ‪ٟ‬ف تجف‪٤‬وک ؼ‪٤‬وؽ‪ ٜ‬ثو‪ٝ‬‬ ‫‪ٞ‬ىت‪ٌٍٛ ٣‬ؼ ‪ٔ .‬فض‪ ْٛ‬اعتٕبؼ ث‪ ٝ‬و‪ ٝ‬قثبٖ تفو‪ ،٣‬عفث‪ ،٣‬فوبـوو‪٣‬‬ ‫اٌ‪ٙ‬ب‪ ٣٤‬وبُٔ ؼاٌت ؛ ِؿا ؼـ ا‪ ٗ٤‬قثبٖ ‪ٞ‬ب ؼاـا‪ ٢‬اٌعبـ ٔتعوؽؼ‪٢‬‬ ‫ٔ‪ ٣‬ثبٌؽ و‪ ٝ‬پبـ‪ ٜ‬ا‪ ٢‬اق ا٘‪ٟ‬ب زبح ٌوؽ‪ ٜ‬ا٘وؽ‪ .‬ؼـ ووبَ ‪1296‬‬ ‫غ‪ٛ‬ـٌ‪٥‬ؽ‪ ٢‬و‪٥‬ؽ ٔ‪ٟ‬ؽ‪ ٢‬اعتٕبؼ ٔؽـوو‪ ٝ‬اعوتوٕوبؼ ـا ؼـ ٔوطّو‪ٝ‬‬ ‫ؼ‪٤‬ىجبٌ‪ ٣‬ـاوت‪ ٝ‬و‪ٛ‬ز‪ ٝ‬تبو‪٥‬ه وفؼ ‪ ٚ‬تب وبَ ‪ 1306‬غ‪ٛ‬ـٌو‪٥‬وؽ‪٢‬‬ ‫اؼاـ‪ ٜ‬اٖ ـا غ‪ٛ‬ؼ ث‪ ٝ‬ع‪ٟ‬ؽ‪ ٜ‬ؼاٌت‪ .‬ق٘ؽ‪٤ ٜ‬بؼ اعوتوٕوبؼ ؼـ توبـ‪٤‬وع‬ ‫‪ 1360‬غ‪ٛ‬ـٌ‪٥‬ؽ‪ ٢‬ؼـ ت‪ٟ‬فاٖ ؼاـ فب٘‪ ٣‬ـا ‪ٚ‬ؼاؼ ٌفت‪.‬‬ ‫غ‪ٌٛ‬بٖ ٌ‪ّ٘ٛ‬ف‪ ٢‬ؼ‪٤‬ف!‬ ‫ثبـاِ‪ٟ‬ب! ث‪٥‬ک‪ ٜ‬ـضٓ ائ‪ ّٝ٥‬أبٖ ٌ‪ّ٘ٛ‬ف‪ ٢‬ؼ‪٤‬ف‬ ‫خ‪ ّٝٔٛ‬اص‪ٙ‬بف ِف‪ ٗ٤‬غ‪٤ ٣ّ٥‬بٔبٖ ٌ‪ّ٘ٛ‬ف‪ ٢‬ؼ‪٤‬ف‬ ‫وى‪٥ّ٥‬ت اَ‪ٚ -‬ئف‪٥ٕ٤‬ک ٔبَ ؼا‪٤‬ب٘‪٥‬ت ٘‪٥‬ى‪ ٝ٥‬ثبت‪٥‬ت‬ ‫فمفا ف‪٥‬فل‪ ٝ‬و‪ ،ٗ٥٘ ٣‬الح ؼا ‪٤‬بٔبٖ ٌ‪٘ٛ‬ف‪ ٢‬ؼ‪٤‬ف‬ ‫پبِتبـ ا‪٤‬ىتف ثبالالـ‪ٌ ،‬وق ‪٤‬بٌ‪ ٣‬ـغىبـ‪ ٜ‬توو‪ٛ‬ـ‬ ‫اوِ‪ٛ‬و‪ٛ‬ق ‪٤‬بن ت‪ٛ‬ت‪ِٛٛ‬ه ائ‪ٛ‬ؼ‪ ٜ‬فغبٖ ٌ‪ّ٘ٛ‬ف‪ ٢‬ؼ‪٤‬ف‬ ‫زوـ‪ ٜ‬ن ا‪ِٕٚ‬بق و‪ ٝٙ‬ـوتٓ ؼٖ‪ ،‬ضى‪ ٗ٥‬و‪ٛ‬ـؼؼٖ ا‪ٚ‬غ‪َٛ‬‬ ‫ا‪ٔ ٍّٝ٤‬ه ‪ٚ‬لت‪٥ٌّ ٣‬ت ؼ‪ٚ‬ـ و‪ ٣‬أبٖ ٌ‪ّ٘ٛ‬ف‪ ٢‬ؼ‪٤‬ف‬ ‫ٔفؼ‪ٌٛ ٜ‬ـ‪ ّٝ٤‬ضى‪ّٕ٥‬ف ا‪٤‬ى‪٥‬ى‪ ٣‬اَ ث‪٥‬ف ا‪ِٛٚ‬ه‬ ‫ٌ‪٘ٛ‬ؽ‪ ٜ‬ل‪٥‬فظ‪-‬اِّ‪٘ ٣‬فف‪ ،‬لجف‪ ٜ‬ثبوبٖ ٌ‪ّ٘ٛ‬ف‪ ٢‬ؼ‪٤‬ف‬ ‫ـ‪ٚ‬قٌبـ ا‪٤‬سف‪ ٜ‬وبو‪٥‬جؽاٖ ‪٤‬بق‪٤‬ک ‪ٞ‬ئر و‪ ٓ٥‬ث‪ّٕٝ٥‬‬ ‫غٓ ا‪ ٖٛ٘ٚ‬قضٕت ا‪ ٖٛ٘ٚ‬خب٘‪ ٣‬ز‪٥‬ػبٖ ٌ‪ّ٘ٛ‬ف‪ ٢‬ؼ‪٤‬ف‬ ‫ز‪ٛ‬ظ زت‪ٙ٥‬ؽ‪٤‬ف ‪ٚ‬ئف‪ ٜ‬و‪ٛ٘ ٗ٥‬وػ‪ ٝ‬ؼ‪ٚ‬ا غب٘‪ِ ٝ‬ف‪ٜ‬‬ ‫٘‪ٛ‬وػ‪ٞ ٗ٥٘ ٝ‬ف ـلٕ‪ ٗ٥ٔ ٣‬خ‪ ٝ‬ت‪ٌّ٘ٛ ٗٔٛ‬ف‪ ٢‬ؼ‪٤‬ف‬ ‫ؼا‪ٚ‬ا٘‪ ٗ٥‬اؼ‪ٙ٤‬ب ث‪٥‬ف ِفع ففا٘ى‪ ٝ‬ؼ‪ٚ‬ق‪ ٜ‬ؼ‪٤‬ت‬ ‫ٌفأ‪ٛ٤ ٣‬ظ ت‪ ،ٝٙٔٛ‬غّم‪ ٝ‬وبتبٖ ٌ‪ّ٘ٛ‬ف‪ ٢‬ؼ‪٤‬ف‬ ‫ث‪٥‬ف تص‪ٛ‬ـ ائ‪ ٗ٥٤ ّٝ٥‬وطف‪ ٝٙ٤‬لصبه ِف‪ٗ٤‬‬ ‫ات‪ٛ٤ ٣‬ظ غبِ‪ٛ‬اـ‪٤‬الٖ ل‪٤ٛ‬ف‪ٚ‬ق اوبٖ ٌ‪ّ٘ٛ‬ف‪ ٢‬ؼ‪٤‬ف‬ ‫ث‪٥‬ف ٘فف ٘بٌ‪ٌ ٣ٙ٥‬وـو‪ ٝ‬ثبٌ‪ ٣‬ز‪٥‬ػٕ‪٥‬ف اتؽٖ‬ ‫ؼ‪ ٣ٙ٥ٍ٤‬ائفوه اؼ‪ٙ٤‬ب اٌ‪٥‬فاٖ ٌ‪ّ٘ٛ‬ف‪ ٢‬ؼ‪٤‬ف‬ ‫ثبغ‪٥‬فاْ ثکاقا ـٍ٘‪ ٣‬وبـاِ‪٥‬ت خ‪٥ٌّ ٌٝٛ‬ت‬ ‫وى‪ٛ٤ ٝ‬ظ ‪ٚ‬عؽ‪٤ ٜ‬ئت‪٥‬ت لبی ٌ‪ٛ‬ق اتبٖ ٌ‪ّ٘ٛ‬ف‪ ٢‬ؼ‪٤‬ف‬ ‫‪ٞ‬ئ‪ٚ ٣‬ئف‪٤‬ف ‪ٚ‬عؽ‪ ٜ‬طّجىبـ‪٤ ٜ‬بال٘ؽاٖ ٌوـ‪ٚ‬ـْ‬ ‫او‪٥ّ٥‬ف غّ‪ٛ‬ت‪ ٣‬ضٕبٔ‪ ٝ‬خ‪ٔٛ‬بٖ ٌ‪ّ٘ٛ‬ف‪ ٢‬ؼ‪٤‬ف‬ ‫ثبلمبِ‪ ٗ٥‬پ‪ٙ٥‬ت‪ ٣‬پ‪٥ٙ‬ف و‪ٛ‬ح ِف‪ ٣ٙ٤‬وئ‪٥‬ف ائّ‪ٓ٥٤ ٝ‬‬ ‫ٌوـ ٘‪ِ ٝ‬ف ‪ٚ‬اـ ٘‪ ٝ‬ؼئ‪ ٓ٥٥‬ل‪ٛ‬ـؼ ؼاـاٌبٖ ٌ‪ّ٘ٛ‬ف‪ ٢‬ؼ‪٤‬ف‬ ‫ا‪ ٢‬ز‪ّٛ٥‬پک ث‪ ٛ‬وئسُ غبؼ‪ٞ ٣ٕ٤‬بـؼاٖ ت‪ٛ‬تؽ‪ٖٚ‬؟‬ ‫ا٘الٔ‪٥‬فوبٖ وئسّ‪ ٗ٥‬ثبی لبٌ‪٥٥‬بٖ ٌ‪ّ٘ٛ‬ف‪ ٢‬ؼ‪٤‬ف‬ ‫ٔ‪٥‬ػال٘‪٥‬فٌوق لبثبغ‪ٙ٥‬ؽا لبٌ‪٥٥٥‬ف ‪ٞ‬ئ‪ ٣‬ثبٌ‪٣ٙ٥‬‬ ‫ا‪ٚ‬ثبت‪٥‬ک اَ ِف ا‪ ّٗ٤‬غفف‪ٚٛ٤ ٣‬اٖ ٌ‪ّ٘ٛ‬ف‪ ٢‬ؼ‪٤‬ف‬ ‫‪٤‬بقٔبؼ‪ ٗٔ ٓ٤‬و‪ ٝٙ‬ث‪ٌ ٛ‬عف‪ ٢‬و‪ ٣‬تفف‪٤‬ص ائؽ‪ ٜ‬وٗ‬ ‫ٌ‪ ِٝٛ‬وٗ وو‪ ٝ٤ ّٝ٤‬وٗ ا‪ ٝ٘ ٢‬غ‪ٌٛ‬بٖ ٌ‪ّ٘ٛ‬ف‪ ٢‬ؼ‪٤‬ف‬ ‫****‬ ‫(‪۶44‬ضبعردن طنس ضعرلر )کتببیندان سئچیلمیص‬ ‫ببیبتی هبی اذرببیجبن‬ ‫اؼأ‪ ٝ‬اق ٌٕبـ‪ ٠‬لجُ‪...‬‬ ‫اق ٘ػف افبؼ‪ٔ ٜ‬ع‪ٙٔ ٚ ٣ٙ‬ػ‪ٛ‬ـ‪ٔ ،‬صفاؼ‪ٞ‬ب‪ ٢‬ا‪ ٚ َٚ‬ؼ‪ ْٚ‬ؼـأوؽ ؼ‪ٚ‬‬ ‫ٔصفاؼ و‪ ٚ ْٛ‬ز‪ٟ‬بـْ ٔطى‪ٛ‬ه ٔ‪ٌ٘ٛ٣‬ؽ ‪ٙٔ ٚ‬ػ‪ٛ‬ـ اصّ‪ ٣‬ؼـ ؼ‪ٚ‬‬ ‫ٔصفاؼ اغف ٔطفش ٔ‪ٌ٣‬فؼؼ‪:‬‬ ‫عک‪٤‬ک‪ٌِّٛ ٓٙ٤‬ف‬ ‫اغ ث‪ّ٥‬ىّف ٌ‪ِّٛ‬ف‬ ‫ؼـ‪٤‬بخب عمّ‪ ٗ٥‬ا‪ِٚ‬ىب‬ ‫‪ٛ٤‬غى‪ َٛ‬ا‪ِٚ‬ى‪ٌِّٛ ٖٛ‬ف‬ ‫عک‪٤‬کْ ـ‪ ً٤‬وف‪٥‬ؽاٖ ‪ ٚ‬ثکـٌبٖ ت‪ ٛ‬ـا ٔ‪ٛ‬ـؼ ٘‪ٍ٥‬ػ‪ٙ‬ؽ لفاـ ٔ‪٣‬ؼ‪ٙٞ‬وؽ‬ ‫اٌف ث‪ ٝ‬ا٘ؽاق‪ ٜ‬ؼـ‪٤‬ب عمُ ؼاٌت‪ ٝ‬ثبٌ‪ ٣ِٚ ٣‬ث‪ ٣‬پ‪٘ ٚ َٛ‬ؽاـ ثبٌ‪.٣‬‬ ‫اپبـؼ‪ ٢‬زب‪٤‬الـ ٔ‪٣ٙ‬‬ ‫‪ٞ‬فت‪ِٝ‬ف‪ ،‬ا‪ُِ٤‬ف ٔ‪٣ٙ‬‬ ‫‪ٛ٤‬و‪ ْٛ‬ل‪ٛ‬ـل‪ٛ٤ ٌْٛٛ‬و‪٣‬‬ ‫‪ٛ٤‬ـؼ‪ ٚ‬ث‪ ٛ‬تب‪٤‬الـ ٔ‪٣ٙ‬‬ ‫‪ٞ‬فت‪ ٚ ٝ‬وبَ‪ٞ‬ب ‪ٕٞ‬س‪ ٖٛ‬ـ‪ٚ‬ؼغب٘‪ٔ ٝ‬فا ثب غ‪ٛ‬ؼ ٔ‪٣‬ثف٘ؽ ؼـ ضبِ‪ ٣‬وو‪ٝ‬‬ ‫و‪ ٣ٙ٥ٍٙ‬ثبـ غٓ اقاـْ ٔ‪٣‬ؼ‪ٞ‬ؽ‪.‬‬ ‫ؼـ ا‪ ٗ٤‬ثب‪٤‬بت‪ٞ٣‬ب ؼ‪ٔ ٚ‬صفاؼ ا‪ َٚ‬ؼـأؽ ‪ ٚ‬ثفؼاٌت‪ ٣‬اوت وو‪ ٝ‬ثو‪ٝ‬‬ ‫ٔ‪ٙ‬ػ‪ٛ‬ـ ث‪٥‬بٖ ا٘ؽ‪ ٚ ٍٝ٤‬اضىبن ٔ‪ٙ‬ؽـج ؼـ ؼ‪ٔ ٚ‬صفاؼ اغوف طوفش‬ ‫ٌؽ‪ ٜ‬اوت‪.‬‬ ‫ث‪ٙ‬بثفا‪ٚ ،ٗ٤‬غ‪٥‬ف‪ٔ ٝ‬صفاؼ ا‪ َٚ‬ا‪٤‬دبؼ قٔ‪ ٝٙ٥‬ثفا‪ ٢‬ث‪٥‬وبٖ ‪ ٚ‬اٍ٘وبؼ ؼ‪ٚ‬‬ ‫ٔصفاؼ ثعؽ‪ ٢‬اوت‪ٔ .‬صفاؼ ‪ٞ‬ب‪ ٢‬ا‪ ٚ َٚ‬ؼ‪ٔ ْٚ‬عٕو‪ٛ‬ال ثوب ‪ٚ‬صو‬ ‫طج‪٥‬عت ‪٤ ٚ‬ب ‪ٚ‬ص ضبَ ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬ط‪ٛ‬ـ وّ‪ ٣‬ثب ت‪ٛ‬ص‪٥‬ف‪ٍٟٛٔ ٣‬ـ ‪ ٚ‬لبثُ‬ ‫ِٕه اغبق ٔ‪ٌٛ٣‬ؼ ‪ ٚ‬قٔ‪ ٝٙ٥‬ـا ثفا‪ ٢‬طفش ‪٤‬ه ‪ٚ‬الع‪٥‬ت‪ ،‬ثؽاٖوبٖ‬ ‫و‪ ٝ‬ثفا‪ٙ٤ٌٛ ٢‬ؽ‪ٔ ٜ‬طفش اوت‪ ،‬ففا‪٣ٔ ٓٞ‬وبقؼ‪ .‬ا‪ ٗ٤‬غص‪ٛ‬ص‪٥‬وب‬ ‫‪٤‬ى‪ ٣‬اق خ‪ٙ‬ج‪ٞٝ‬ب‪ٔ ٢‬تٕب‪٤‬ک ٘‪ٛ‬ؼ ثب‪٤‬بت‪ ٣‬ث‪ٛ‬ؼ‪ٛٔ ٚ ٜ‬خت اٖ ٔو‪ٌ ٣‬و‪ٛ‬ؼ‬ ‫و‪ ٝ‬ؼ‪ٔ ٚ‬صفاؼ ا‪ َٚ‬ز‪ ٖٛ‬ف‪٣‬اِجؽا‪ ٚ ٝٞ‬ث‪ ٝ‬لصوؽ توفاؼف ووف‪ٚ‬ؼ‪ٜ‬‬ ‫ٔ‪ٌ٘ٛ٣‬ؽ‪ ،‬ؼـ ؼ‪٤ ٚ‬ب ز‪ٙ‬ؽ ثب‪٤‬بت‪ٌ ٓٞ ٣‬ىُ ‪ٔ ٚ‬تمبـٖ ثبٌو‪ٙ‬وؽ؛ ‪ِٚ‬و‪٣‬‬ ‫ٔصفاؼ‪ٞ‬ب‪ ٢‬و‪ ٚ ْٛ‬ز‪ٟ‬بـْ ٔضبٔ‪ٔ ٚ ٗ٥‬عب٘‪ٔ ٣‬تغ‪٥‬ف ‪ٔ ٚ‬ىتمُ اق ‪ٓٞ‬‬ ‫پ‪٥‬ؽا و‪ٙٙ‬ؽ‪:‬‬ ‫ٔٗ عبٌ‪٥‬مٓ ‪ٞ‬ف ا‪٤‬الـ‬ ‫‪ٞ‬ف ا‪ِٚ‬ؽ‪ٚ‬قالـ ‪ٞ‬ف ا‪٤‬الـ‬ ‫ث‪ٛ‬ـؼا ث‪٥‬ف ٌُ ث‪٥‬ت‪٥‬جؽ‪٢‬‬ ‫و‪ٛ‬و‪ٛ‬ق‪٘ٚ‬ؽاٖ ‪ٞ‬بـا‪٤‬ال‬ ‫‪ٞ‬ف ٔب‪ٞ ٚ ٜ‬ف وبَ ٔب٘‪ٙ‬ؽ وتبـ‪ٜٞ‬ب ‪ٔ ٚ‬ب‪ ٜ‬اق عٍک ٔ‪٣‬وو‪ٛ‬قْ‪ .‬ا‪٤‬و‪ٙ‬ودوب‬ ‫ٌّ‪ ٣‬ـ‪٥٤ٚ‬ؽ‪ ٜ‬اوت و‪ ٝ‬اق تٍ‪ ٚ ٣ٍٙ‬ث‪ ٣‬اث‪ ٣‬ث‪ ٣‬تبه اوت‪.‬‬ ‫ٔٗ عبٌ‪٥‬مبْ ‪ٞ‬ف ا‪٤‬الـ‬ ‫‪ٞ‬ف ا‪ِٚ‬ؽ‪ٚ‬قالـ ‪ٞ‬ف ا‪٤‬الـ‬ ‫ثبٌ‪ ٓ٥‬خالؼ اِ‪ٙ٥‬ؽ‪ٜ‬‬ ‫ؼ‪ ٓ٥ّ٤‬و‪ٞ ٣ٙ‬بـا‪٤‬الـ‬ ‫ٔب٘‪ٙ‬ؽ وتبـ‪ٔ ٚ ٜ‬ب‪ٞ ٜ‬ف ٔب‪ٞ ٚ ٜ‬ف وبَ عٍک ٔ‪ٚ٣‬ـقْ‪.‬ؼـضبِ‪٥‬ى‪ ٝ‬وفْ‬ ‫ؼـؼوتبٖ خالؼاوت قثب٘ٓ ٘بْ ت‪ٛ‬ـافف‪٤‬بؼٔ‪٣‬ق٘ؽ‪ ...‬اؼأ‪ ٝ‬ؼاـؼ‬ صفحه 6 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫پٌجشٌبِ ‪ ۲‬اا یبْشت ‪ ۲۲ * ۲۴۲۲‬اٍایل ‪ ۲۹ * ۲۲۲۲‬اهضاى‪ * ۲۴۴۳‬سال سی ٍ ٍم ( اٍتَ ایىیٌجی ایل ) * شوااُ ( سایی ) ۺ ‪۵۴۸۲‬‬ ‫افسایش ‪ ۱۱۱‬درصدی پرداخت یام ‬ ‫ساخت مسکه در سال ‪۱۰۱۱‬‬ ‫هدی عاهل باًه هسىی ا اشود ‪ ۲۲۹‬اصودی‬ ‫پ اخت ٍام ساخت هسىی طی سال ‪ ۲۴۲۲‬خوبو‬ ‫ا ٍ گفتۺ ّیچ هحدٍ یتی ب ای تاهیوی هوالوی‬ ‫ًْضت هلی هسىی ًدااین‪۲‬‬ ‫ٗح٘‪ٞ‬ز قایا‪ٗ ٙ‬سیطػاْٗ تا‪ٛ‬ی ٗؿٌ‪ ٚ‬زض زیساض تا‬ ‫ایر اهلل وؿی‪ٜ‬ی ت‪ٞ‬ق‪٢‬طی ػضن‪١ ٞ‬نینرنر ض نینؿن‪٠‬‬ ‫ٗدٔؽ ذثطُنا‪ ٙ‬ض‪١‬نثنطی اظ اکنعاینف اػنغنای‬ ‫زؿ‪٢‬یدذ تا‪ٌٛ‬ی زض و‪ٞ‬ظ‪ ٟ‬زاٗی‪ٗ ٚ‬ؿٌ‪ ٚ‬ذثط زاز ‪ٝ‬‬ ‫ا ‪٢‬اض ًطز‪ 8‬تا ز‪ٞ‬خ‪ ٠‬ت‪ ٠‬ون٘ناینر ‪١‬نای ُؿنسنطز‪ٟ‬‬ ‫ضییؽ خ٘‪ٞ٢‬ضی زض ٗسذ ً‪ٞ‬زا‪ ٟ‬ض‪ٝ‬ی ًاض اٗنس‪ٙ‬‬ ‫ز‪ٓٝ‬ر ؾیعز‪ ٖ١‬تطای زاٗی‪ٗ ٚ‬آی خط‪ٝ‬غ‪١ٟ‬ای ‪٢ٛ‬ضر‬ ‫ٗٔی ٗؿٌ‪١ ٚ‬یچ ُ‪ٗ ٠ٛٞ‬حس‪ٝ‬زیر ‪ٗ ٝ‬ا‪ٛ‬ؼی ‪ٝ‬خن‪ٞ‬ز‬ ‫‪ٛ‬ساضز ‪ ٝ‬تا‪ٛ‬ی ٗؿٌ‪ ٚ‬زض خ‪٢‬از ٗؿٌ‪ٚ‬ؾاظی ًک‪ٞ‬ض‬ ‫خیکساظ اؾر‪.‬‬ ‫ممىًعیت صادرات صیفیجات لغً شد‬ ‫ ‬ ‫احتمال اعمال تعرفه‬ ‫فْ ست اب بدّىاااى باًهّای‬ ‫ٍلتی ٍ خصَصی هٌتش شد‬ ‫باًه ه وزی اعالم و ۺ ا ااسوتوای‬ ‫اج ای ا یف ‪ ۲‬بٌد ‪ -‬احىام تٌظیوی‬ ‫تبص ُ ‪ -۲۶‬تسْیالت تىلیفوی لواًوَى‬ ‫بَ جِ سال ‪ ۲۴۲۲‬ول وشوَا‪ ،‬اهواا‬ ‫همدهاتی تسْیالت ٍ تعْدات والى (ا‬ ‫باًه ّایی وِ تاوٌَى ایافت شودُ)‬ ‫ا پایاى اسفٌد هاُ سال ‪ ۲۴۲۲‬هطوابوک‬ ‫بٌد یا شدُ هٌتش هیشَ ‪۲‬‬ ‫تا‪ٛ‬ی ٗطًعی اػدٕ ًطز‪ 8‬تط اؾاؼ ت‪ٜ‬س‬ ‫یاز قس‪ ٟ‬ا‪ٛ‬سنکناض این‪ ٚ‬اعندػناذ تن‪٠‬‬ ‫ن‪ٞ‬ضذ کهٔی ت‪ٞ‬ز‪ ٝ ٟ‬عثؼا تایس زض زیط‬ ‫ٗا‪ ٟ‬ؾاّ خاضی ٗ‪ٜ‬سکط ُطزز ٓنٌن‪ ٚ‬تن‪٠‬‬ ‫خ‪٢‬ر قلاف ؾاظی ‪١‬نطچن‪ ٠‬تنینکنسنط‬ ‫اعدػاذ ‪ ٝ‬اٗاض؛ ای‪ ٚ‬اٗط اظ ٗا‪ ٟ‬خاضی‬ ‫زض زؾس‪ٞ‬ض ًاض تا‪ٛ‬نی ٗنطًنعی هنطاض‬ ‫ُطکس‪ ٠‬اؾر‪.‬‬ ‫ُلس‪ٜ‬ی اؾر‪ ،‬اعدػاذ ٗ‪ٜ‬سکط قس‪ ٟ‬ز‪٢ٜ‬ا‬ ‫ت‪ٜٗ ٠‬عٓ‪ ٠‬زضیاکر زؿ‪٢‬یدذ ‪ ٝ‬زؼ‪٢‬نساذ‬ ‫ًد‪ ٙ‬اظ قثٌ‪ ٠‬تا‪ٌٛ‬نی تن‪ٞ‬ز‪ ٝ ٟ‬ػنسٕ‬ ‫ایلای زؼ‪٢‬ساذ یاز قس‪ ٟ‬زض ؾس‪ٗ ٙٞ‬ا‪ٛ‬س‪ٟ‬‬ ‫انْ زؿ‪٢‬یدذ –تس‪١‬ی ؿنینط خناضی‬ ‫هاتْ ٗکا‪١‬س‪ ٟ‬اؾر‪.‬‬ ‫قایا‪ ٙ‬شًط اؾر ت‪ ٠‬اؾس‪ٜ‬از کهنْ ا‪ّٝ‬‬ ‫ٗاز‪ 0 ٟ‬ت‪ٜ‬س ‪ -0-6‬ایی‪ٛ ٚ‬اٗ‪ ٠‬زؿ‪٢‬یدذ ‪ٝ‬‬ ‫زؼ‪٢‬ساذ ًد‪ٗ ٙ‬ن‪ٞ‬ضن‪ٞ‬ع تنرنکن‪ٜ‬ناٗن‪٠‬‬ ‫قننن٘ننناض‪ 70۵020336 ٟ‬زننناضیننند‬ ‫‪ ،0670۵86۵04‬زؿ‪٢‬یدذ ‪ ٝ‬زنؼن‪٢‬نساذ‬ ‫ًد‪ 8ٙ‬ت‪ٗ ٠‬د٘‪ٞ‬ع ذآم زؿ‪٢‬یندذ ‪ٝ‬‬ ‫زؼ‪٢‬ساذ اػغایی‪۵‬ایداز قس‪ ٟ‬تن‪۵٠‬تنطای‬ ‫‪١‬ط شی‪ٜ‬لغ ‪ٝ‬اوس ً‪ٗ ٠‬یعا‪ ٙ‬ا‪ ٙ‬ونساهنْ‬ ‫ٗؼازّ ‪ 08‬زضنس ؾطٗای‪ ٠‬خای‪ٗ ٠‬وؾنؿن‪٠‬‬ ‫اػسثاضی تاقس‪ ،.‬اعدم ٗیق‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫الظٕ ت‪ ٠‬شًط اؾر اعدػاذ ٗنصًن‪ٞ‬ض‪،‬‬ ‫ا‪ٓٝ‬ی‪ ٠‬ت‪ٞ‬ز‪ ٝ ٟ‬اهساٗاذ ٗوسضی زض ظٗی‪ٜ‬ن‪٠‬‬ ‫خایف ‪ ٝ‬ت‪٢‬ث‪ٞ‬ز ٗؿس٘ط ًیلینر ا‪ ٙ‬زض‬ ‫زؾر اهسإ ‪ ٝ‬خیِیطی اؾر‪.‬‬ ‫زض خایا‪ ٙ‬زاًینس ٗنی قن‪ٞ‬ز زناًن‪ٜ‬ن‪ٙٞ‬‬ ‫اعدػاذ اظ ‪ 02‬تا‪ٛ‬ی زضیاکر قس‪ٝ ٟ‬‬ ‫ت‪ ٠‬زسضیح ‪٘١‬عٗا‪ ٙ‬تا زضیاکر اعدػاذ‬ ‫اظ ؾایط تا‪ٛ‬نی ‪١‬نا خنس‪ٗ ّٝ‬نطتن‪ٞ‬عن‪٠‬‬ ‫ًاْٗزط ٗیق‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫ک‪٢‬طؾر تس‪ٌ١‬اضا‪ ٙ‬تعضٍ تا‪ٛ‬نٌنی تن‪٠‬‬ ‫زلٌیی ‪ 02‬تا‪ٛ‬ی ٗصً‪ٞ‬ض‪ ،‬تن‪ ٠‬قنطح‬ ‫ظیط اؾر‪8‬‬ ‫پیشبیىی صىدیق بیه المللی پًل‬ ‫ ‬ ‫از رشد ‪ ۳‬ی تًرم ‪۳۳‬درصدی‬ ‫اقتصاد ایران در سال جاری‬ ‫تا‪ٛ‬ی اهسهاز ‪ٞٛ‬ی‪ٚ‬‬ ‫تا‪ٛ‬ی ٗکسطى ایطا‪ٛٝ ٙ‬ع‪ ٝ‬د‬ ‫تا‪ٛ‬ی خاؾاضُاز‬ ‫خؿر تا‪ٛ‬ی‬ ‫تا‪ٛ‬ی زداضذ‬ ‫تا‪ٛ‬ی ضکا‪ً ٟ‬اضُطا‪ٙ‬‬ ‫تا‪ٛ‬ی ؾاٗا‪ٙ‬‬ ‫تا‪ٛ‬ی ؾد‪٠‬‬ ‫تا‪ٛ‬ی هطوآحؿ‪ ٠ٜ‬ضؾآر‬ ‫تا‪ٛ‬ی هطوآؿح‪٢ٗ ٠ٜ‬ط ایطا‪ٙ‬‬ ‫تا‪ٛ‬ی ًاضاکطی‪ٚ‬‬ ‫تا‪ٛ‬ی ًکا‪ٝ‬ضظی‬ ‫تا‪ٛ‬ی ُطزقِطی‬ ‫تا‪ٛ‬ی ٗٔر‬ ‫ااٌّوای خدهات چه‬ ‫اا ا ط یک پیاهه ایافت وٌید‬ ‫با ااسال یه پیاهه بدٍى هتی بِ س شوااُ ‪ ۴۲۴۲۷۲۲۷۲۲‬هیتَاًید ااّوٌوووای‬ ‫خدهات چه اا ایافت و ُ ٍ با استفا ُ ا ایی ااٌّوا‪ً ،‬سبت بِ ثبت‪ ،‬توایویود‪،‬‬ ‫اًتمال‪ ،‬اًَاع استعالم (ٍضعیت چه ٍ صا اوٌٌدُ اى) ٍ هع فی شوااُ ّو اُ خَ‬ ‫ب ای اطالع ا ثبت چه بِ ًام شوا الدام وٌید‪۲‬‬ ‫ٍلت تایید و وِ هوٌَعیت صا اات صیفیجات‬ ‫ب ای حوایت ا وشاٍا اى لغَ شد اها ب ای تٌظیون‬ ‫با اا اخلی بِ سوت اعوال تع فِ خَاّد افت‪۲‬‬ ‫ض‪ٝ‬ظ ُصقس‪ٗ ٠‬ؼا‪ٝ ٙٝ‬ظیط ًکنا‪ٝ‬ضظی تن‪ ٠‬ض نینؽ‬ ‫ُ٘طى اظ ٗ٘‪ٜٞ‬ػیر نازضاذ چ‪٢‬ناض ٗنحنهن‪ّٞ‬‬ ‫ُ‪ٞ‬خ‪ ٠‬کط‪ِٛ‬ی ‪ ،‬ؾیه ظٗی‪ٜ‬ی ‪ ،‬تازٗدا‪ ٝ ٙ‬خنیناظ تن‪٠‬‬ ‫زٓیْ ًا‪١‬ف زؼطک‪ٝ ٠‬اضزاذ ًک‪ٞ‬ض‪١‬ای ‪٘١‬ؿاین‪ٝ ٠‬‬ ‫ز‪ٜ‬ظیٖ تاظاض زاذٔی زا اعدع ثا‪ٞٛ‬ی ذثط زاز‪.‬‬ ‫مًبایل ی لپتاپ ی ‪ ۳‬کاالی الکتریویک ‬ ‫ ‬ ‫دیگرمشمًل درج قیمت شدود‬ ‫ ‬ ‫ٗسیطًْ ‪ٛ‬ظاضذ تط ذسٗاذ ػ٘‪ٗٞ‬ی‪ ،‬قثٌن‪١ ٠‬نای‬ ‫ز‪ٞ‬ظیغ ‪ ٝ‬اهسهازی ‪ٝ‬ظاضذ ن٘ر ُلر‪ 8‬زض ٗطؤ‪٠‬‬ ‫خ‪ٜ‬دٖ عطح زضج هی٘ر تط ض‪ٝ‬ی ًاال‪١‬ا ً‪ ٠‬اظ ا‪ّٝ‬‬ ‫اضزیث‪٢‬کر اخطا ٗیق‪ٞ‬ز ًاال‪١‬ای ‪ٝ‬اضزازی زثنٔنر‪،‬‬ ‫ٗ‪ٞ‬تایْ‪ٓ ،‬ح زاج ‪ً ٝ‬اٗدی‪ٞ‬زط ‪ٛ‬نینع ٗکن٘ن‪ ّٞ‬زضج‬ ‫هی٘ر ‪ٝ‬اضزً‪ٜٜ‬س‪ٗ ٝ ٟ‬هطفً‪ٜٜ‬س‪ٗ ٟ‬یق‪ٛٞ‬س‪.‬‬ ‫عطح زضج هی٘ر ز‪ٓٞ‬یسً‪ٜٜ‬س‪ ٟ‬ض‪ٝ‬ی ًاال تا زؾنسن‪ٞ‬ض‬ ‫‪ٝ‬ظیط ن‪ٜ‬ؼر‪ٗ ،‬ؼس‪ ٝ ٙ‬زداضذ ت‪ٜٗ ٠‬نظن‪ٞ‬ض قنلناف‬ ‫ؾاظی هی٘ر ا‪ٞٛ‬اع ًاال‪١‬ا اظ ‪ 05‬اشض ؾاّ ُصقنسن‪٠‬‬ ‫اخطایی قس‪ .‬تطاؾاؼ عطح ٗصً‪ٞ‬ض‪ ،‬ز‪ٓٞ‬یسً‪ٜٜ‬سُا‪ٙ‬‬ ‫ٌٗٔق قس‪ٛ‬س هی٘ر ز٘إ قس‪ً ٟ‬اال‪١‬ای ز‪ٓٞ‬یسی ضا‬ ‫ض‪ٝ‬ی ا‪ٞٛ‬اع ًاال‪١‬ا ثثر ‪ ٝ‬ػنطضن‪ً ٠‬ن‪ٜ‬ن‪ٜ‬نسُنا‪ٝ ٙ‬‬ ‫کط‪ٝ‬ق‪ٜ‬سُا‪ٛ ٙ‬یع زض کط‪ٝ‬قِا‪١ٟ‬ای ظ‪ٛ‬ندنینط‪ ٟ‬ای ینا‬ ‫‪ٝ‬اوس‪١‬ای ن‪ٜ‬لی ٌٗٔق ت‪ ٠‬زضج هی٘نر ٗهنطف‬ ‫ً‪ٜٜ‬س‪ ٟ‬تنطاؾناؼ ؾن‪ٞ‬ز زنؼنینین‪ ٚ‬قنس‪ ٟ‬زن‪ٞ‬ؾنظ‬ ‫‪ٝ‬ظاضذ ن٘ر‪١ ،‬ؿس‪ٜ‬س‪.‬‬ ‫م الف ‪۲۶۷۵‬‬ ‫ت‪ٛ ٠‬وْ اظ ض‪ٝ‬اتظ ػ٘‪ٗٞ‬ی تا‪ٛ‬ی ٗطًعی‪ ،‬ؾاٗا‪ ٠ٛ‬خیاٌٗی تا اٌٗا‪ ٙ‬ضا‪ٜ٘١‬ناینی اکنطاز‬ ‫تطای زضیاکر ذسٗاذ ٗطزثظ تا چی ‪١‬ای خسیس نیازی ز‪ٞ‬ؾظ این‪ ٚ‬تنا‪ٛ‬نی ضا‪ٟ‬‬ ‫ا‪ٛ‬ساظی قس‪ٞ٘١ ٝ ٟ‬ع‪ٜ‬ا‪ ٙ‬ػعیع ٗی ز‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬س تطای زضیاکر این‪ ٚ‬ذنسٗناذ تنا اضؾناّ‬ ‫خیاٗی ت‪ ٠‬ؾطق٘اض‪ 2828580580 ٟ‬اهسإ ً‪ٜٜ‬س‪.‬‬ ‫تطای اؾسلاز‪ ٟ‬اظ ذسٗاذ ای‪ ٚ‬ؾاٗا‪ ٠ٛ‬زض ٗطؤ‪ ٠‬ا‪ٗ ّٝ‬یز‪ٞ‬ا‪ٛ‬یس تنا اضؾناّ خنیناٗنی‬ ‫ذآی ت‪ ٠‬ؾطق٘اض‪ ،2828580580 ٟ‬اظ ا‪ٞٛ‬اع ذسٗاذ ٗطزثظ تا ؾاٗا‪ٗ ٠ٛ‬غٔغ قن‪ٞ‬ینس‪.‬‬ ‫ؾدؽ ٗیز‪ٞ‬ا‪ٛ‬یس تا اضؾاّ ًس ‪١‬ای ا‪ٓٝ‬ی‪ٛ ٠‬ؿثر ت‪ ٠‬زضیاکر ًناٗنْ ضا‪١‬ن‪ٜ‬ن٘نای ‪١‬نط‬ ‫ذسٗر ت‪ ٠‬ن‪ٞ‬ضذ خساُا‪ ٠ٛ‬اهسإ ً‪ٜ‬یس‪.‬‬ ‫خؽ اظ زضیاکر ضا‪ٜ٘١‬ا ٗی ز‪ٞ‬ا‪ٛ‬یس ذسٗاذ چ‪ٜ‬سُا‪ ٠ٛ‬قاْٗ ثثر‪ ،‬زاییس‪ ،‬ا‪ٛ‬سواّ‪ ،‬ا‪ٞٛ‬اع‬ ‫اؾسؼدٕ‪١‬ا (‪ٝ‬ضؼیر چی ‪ ٝ‬نازضً‪ٜٜ‬س‪ ٟ‬ا‪ )ٙ‬ضا اظ ای‪ ٚ‬ؾطق٘اض‪ ٟ‬زضیاکر ً‪ٜ‬یس‪.‬‬ ‫یٌی اظ زلا‪ٝ‬ذ انٔی ؾاٗا‪ ٠ٛ‬خیاٌٗی تا ؾایط ض‪ٝ‬ـ‪١‬ا زض ای‪ ٚ‬اؾر ً‪ ٠‬شین‪ٜ‬نلنؼنا‪ٙ‬‬ ‫چی ٗیز‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬س تا اؾسلاز‪ ٟ‬اظ ای‪ ٚ‬ض‪ٝ‬ـ اظ ‪ٝ‬ضؼیر چی‪١‬ای نازضً‪ٜٜ‬س‪ ٟ‬قناٗنْ‬ ‫چی ‪١‬ای تطُکسی‪ ،‬ضکغ ؾ‪ٞ‬ء اثطقس‪ ٝ ٟ‬چی‪١‬ای زض ضا‪ ٟ‬نازضً‪ٜٜ‬س‪ ٟ‬چی تاذثط‬ ‫ق‪ٛٞ‬س‪.‬‬ ‫‪٘١‬چ‪ٜ‬ی‪ ٚ‬اظ زیِط اٗسیاظاذ ای‪ ٚ‬ؾاٗا‪ٗ ،٠ٛ‬ؼطکی ق٘اض‪٘١ ٟ‬طا‪ ٟ‬تطای ٗغٔنغ قنس‪ ٙ‬اظ‬ ‫هدی عاهل ش وت پشتیباًی اهَا ام وشَا با بویواى‬ ‫هصوَ‬ ‫ایٌىِ ه غ ها ا تَلیدوٌٌدگواى بوا ًو‬ ‫خ یداای هی شَ ‪ ،‬گفتۺ ه غداااى ًورو اى هوا ا‬ ‫تَلیدشاى ًباشٌد‪۲‬‬ ‫اٍ ًاهِ اان‬ ‫اگْی ًَبتی ا بخشْای هختلف ثبت اسٌا ٍاهالن شْ ستاى تب یز‬ ‫‪0280۵0۵00-0280۵082۵0۵53‬‬ ‫خیط‪ ٝ‬اُ‪٢‬ی ‪ٞٛ‬تسی ؾ‪ٗ ٠‬ا‪ ٠١‬ؾ‪ ٕٞ‬ؾاّ ‪ 0288‬تک٘اض‪ 288۵08۵0 –0288۵082۵0۵6033 ٟ‬ضاخغ ت‪٠‬‬ ‫هث‪ ّٞ‬ثثر اٗدى اظ ترک‪٢‬ای ٗرسٔق ٗطًعی زثطیع ً‪ ٠‬زض ؾ‪ٗ ٠‬ا‪ ٠١‬چ‪٢‬ناضٕ ؾناّ ‪0288‬‬ ‫هث‪ ّٞ‬ثثر ُطزیس‪ ٟ‬ا‪ٛ‬س ‪٘١‬چ‪ٜ‬ی‪ ٚ‬اٗدًی ً‪ ٠‬زض خطیا‪ ٙ‬اُ‪٢‬ی ‪١‬ای هثٔی اظ هٖٔ اکساز‪ ٟ‬یا ٗن‪ٞ‬ضز‬ ‫اقسثا‪ٝ ٟ‬اهغ قس‪ ٟ‬ا‪ٛ‬س ٗغاتن ٗاز‪ -37 ٟ‬ایی‪ٛ ٚ‬اٗ‪ ٠‬ثثر ت‪ ٠‬قطح شیْ زضج ‪ ٝ‬اُ‪٢‬ی ٗی ُطزز‪8‬‬ ‫اگْی ا بخش ‪ ۲‬تب یز‬ ‫‪ -0‬قکسا‪ َٛ‬یی هغؼ‪ ٠‬ظٗی‪ ٚ‬زحر خدى ‪ 0۵0704‬کطػی ترف یی زثطینع تن‪ٗ ٠‬ؿناونر‬ ‫‪ٗ 0۵53‬سط ٗطتغ ت‪ٜ‬إ او٘س ؾ‪١ٞ‬ا‪ٛ‬ی کطظ‪ٛ‬س اؾ٘اػیْ خ‪٢‬ر آحام ت‪ ٠‬خدى ‪ 0۵0726‬کطػی‬ ‫‪ -0‬قکسا‪ َٛ‬یی هغؼ‪ ٠‬هثطؾسا‪ُٞ ( ٙ‬ضؾسا‪ ٙ‬هٔ‪ٗ ٠‬حٔ‪ ٠‬تید‪ ) ٌٟٞٛ‬زحر خدى ‪ 0۵2023‬کطػی‬ ‫ترف یی زثطیع ت‪ٗ ٠‬ؿاور ‪ٗ 2368۵60‬سط ٗطتغ تاؾسث‪ٜ‬اء ق‪ٞ‬اضع ت‪ٜ‬إ ٗ‪ٞ‬ه‪ٞ‬ک‪ ٠‬نآح کط‪ٝ‬زن‪ ٚ‬تن‪٠‬‬ ‫ز‪ٓٞ‬یر ازاض‪ ٟ‬ا‪ٝ‬هاف ‪ ٝ‬اٗ‪ٞ‬ض ذیطی‪ ٠‬زثطیع‬ ‫اگْی ا بخش ‪ ۳‬تب یز‬ ‫‪ -0‬قکسا‪ َٛ‬قاضع ٗسط‪ ٠ًٝ‬زحر خدى ‪ -3056‬انٔی ترف ؾ‪ ٠‬زثطیع ت‪ٗ ٠‬ؿناونر ‪26۵00‬‬ ‫ٗسط ٗطتغ ت‪ٜ‬إ ق‪٢‬طزاضی ٗ‪ٜ‬غو‪ 08 ٠‬زثطیع خ‪٢‬ر آحام ت‪ ٠‬خدى ‪ -0006‬انٔی‬ ‫اگْی ا بخش ‪ ۴‬تب یز‬ ‫‪ٗ -0‬وساض ؾ‪ ٠‬زا‪ٗ َٛ‬کاع اظ قکسا‪ َٛ‬یٌثاب ؾاذس٘ا‪ ٙ‬زحر خندى ‪ 287۵4452‬کنطػنی‬ ‫ترف ‪ 2‬زثطیع ٗؿاور قکسا‪ٗ 003۵50 َٛ‬سط ٗطتغ ت‪ٜ‬إ ٗوه‪ٞ‬ز ت‪٢‬طإ خ‪ٞ‬ض کطظ‪ٛ‬س ٗح٘س‬ ‫‪ٗ -0‬وساض ‪ 0۵68‬ؾ‪ ٖ٢‬اظ ‪ 76۵68‬ؾ‪ ٖ٢‬قکسا‪ َٛ‬یٌثاب ذا‪ ٠ٛ‬زحر خدى ‪ 78۵4676‬کنطػنی‬ ‫ترف ‪ 2‬زثطیع ت‪ٗ ٠‬ؿاور قکسا‪ٗ 36۵63 َٛ‬سط ٗطتغ ت‪ٜ‬إ ‪١‬سایر اهطاضی کطظ‪ٛ‬س ظٓنلنؼنٔنی ‪ٝ‬‬ ‫واخی‪ ٠‬زطخی کطظ‪ٛ‬س یسآ‪ ٠‬تا آؿ‪ٞ‬ی‪٠‬‬ ‫‪ٗ -6‬وساض ‪ 0۵68‬ؾ‪ ٖ٢‬اظ ‪ 76۵68‬ؾ‪ ٖ٢‬قکسا‪ َٛ‬یٌثاب ؾاذس٘ا‪ ٙ‬زحر خدى ‪035۵4676‬‬ ‫کطػی ترف ‪ 2‬زثطیع ت‪ٗ ٠‬ؿاور ‪ٗ 000‬سط ٗطتغ ت‪ٜ‬إ ضویٖ ٗح٘سی کطظ‪ٛ‬س ای‪ٞ‬ب ‪ٛ‬ؿثر ت‪ ٠‬چ‪٢‬اض‬ ‫زا‪ٝ َٛ‬ذا‪ٌٗ ٖٛ‬طٗ‪ٞٛ ٠‬ضی ظاز‪ ٟ‬کطظ‪ٛ‬س اضؾد‪ٛ ٙ‬ؿثر ت‪ ٠‬ز‪ ٝ‬زا‪ٗ َٛ‬کاع اظ قکسا‪َٛ‬‬ ‫اگْی ا بخش ‪ ۵‬تب یز‬ ‫‪ -0‬قکسا‪ُ َٛ‬صض ٗسط‪ ٠ًٝ‬زحر خدى ‪ -7688‬انٔی ترف زثطیع ت‪ٗ ٠‬ؿاور ‪ٗ 08۵46‬نسنط‬ ‫ٗطتغ ت‪ٜ‬إ ق‪٢‬طزاضی ٗ‪ٜ‬غو‪ 6 ٠‬زثطیع خ‪٢‬ر آحام ت‪ ٠‬خدى ‪ 303۵6765‬کطػی‬ ‫ٓصا تطاتط ٗاز‪ 04 ٟ‬ها‪ ٙٞٛ‬ثثر اؾ‪ٜ‬از ‪ ٝ‬اٗدى ‪١‬ط ًؽ ‪ٛ‬ؿثر ت‪ ٠‬اٗدى ک‪ٞ‬م آصًط اػسطاضنی‬ ‫زاقس‪ ٠‬تاقس ٗی ز‪ٞ‬ا‪ٛ‬س زضذ‪ٞ‬اؾر ‪ٝ‬اذ‪ٞ‬ا‪١‬ی ذ‪ٞ‬ز ضا طف ٗسذ ‪ 78‬ض‪ٝ‬ظ اظ زاضید ا‪ٓٝ‬ی‪ ٚ‬ا‪ٛ‬سکاض‬ ‫اُ‪٢‬ی ‪ٞٛ‬تسی ٗؿسوی٘ا ت‪ ٠‬ازاض‪ ٟ‬ثثر اؾ‪ٜ‬از ‪ٝ‬اٗدى زثطیع زؿٔیٖ ‪ ٝ‬ضؾیس اذص ‪٘ٛ‬ایس ٓصا خنؽ اظ‬ ‫ا‪ٛ‬وضای ٗسذ ٗعت‪ٞ‬ض ت‪ ٠‬اػسطاضاذ ضؾیس‪ ٟ‬زض ‪ٛ‬کؿر ازاضی ‪ٝ‬کن ٗوطضاذ ضؾیسُی ذ‪ٞ‬ا‪١‬س قس‬ ‫‪١ ٝ‬ط ُا‪ ٟ‬هثْ اظ ا‪ٛ‬سکاض ‪ٞٛ‬تسی ا‪ ّٝ‬ازػایی ٗطت‪ٞ‬ط ت‪ ٠‬خدى ‪١‬ای ٗصً‪ٞ‬ض زض خطیا‪ ٙ‬تاقس عثنن‬ ‫ٗاز‪ 05 ٟ‬ها‪ ٙٞٛ‬ثثر ُ‪ٞ‬ا‪١‬ی عطح زػ‪ٞ‬ی ذ‪ٞ‬ز ضا اذص ‪ ٝ‬ت‪ ٠‬ازاض‪ ٟ‬ثثر زثطیع زؿٔیٖ ‪ٛ‬ن٘ناینس ‪ٝ‬اال‬ ‫ون اظ ا‪ٛ‬ا‪ ٙ‬ؾاهظ ٗی ُطزز ‪ٝ‬اذ‪ٞ‬ا‪١‬ی ت‪ ٠‬وس‪ٝ‬ز ‪ ٝ‬وو‪ٞ‬م اضزلاهی خؽ اظ ا‪ٛ‬سکاض اُ‪٢‬ی زحسیس‬ ‫وس‪ٝ‬ز تطاتط ٗاز‪ 08 ٟ‬خصیطکس‪ ٠‬ذ‪ٞ‬ا‪١‬س قس‪ .‬اُ‪٢‬ی ‪١‬ای اندوی زضیی ‪ٞٛ‬تر ٗن‪ٜ‬نسنکنط ٗنسذ‬ ‫اػسطاو ا‪68 ٙ‬ض‪ٝ‬ظ ٗی تاقس‪.‬‬ ‫‪ *0۵00‬زاضید ا‪ٛ‬سکاض ‪ٞٛ‬تر ا‪0280۵80۵80 8ّٝ‬‬ ‫زاضید ا‪ٛ‬سکاض ‪ٞٛ‬تر ز‪0280۵86۵80 8ٕٝ‬‬ ‫علی پَا‬ ‫ائیس ثبت اسٌا ٍ اهالن ه وزی تب یز‬ ‫ثثر چی ت‪ٛ ٠‬إ قرم اؾر‪ .‬تطای زضیاکر ای‪ ٚ‬ذسٗر ًاکیؿر نازضً‪ٜٜ‬س‪ ٟ‬ینا‬ ‫شی‪ٜ‬لغ چی تاقیس ‪ ٝ‬ق٘اض‪ ٟ‬زٔل‪ ٚ‬ذ‪ٞ‬ز ضا ت‪ ٠‬ؾاٗا‪ٗ ٠ٛ‬ؼطکی ً‪ٜ‬یس (کطا‪ٛ‬یس اؾنسنؼندٕ‬ ‫چی ز‪ٞ‬ؾظ نازضً‪ٜٜ‬س‪ ٟ‬یا شی‪ٜ‬لغ ضا ا‪ٛ‬دإ ز‪١‬یس)‪ .‬خؽ اظ ا‪١ ٙ‬ط ظٗا‪ ٙ‬چٌی ت‪ٛ ٠‬إ‬ ‫ق٘ا ثثر یا ٗ‪ٜ‬سوْ قس خیاٌٗی تطای ق٘ا اضؾاّ ٗیق‪ٞ‬ز ‪ ٝ‬ق٘ا ضا اظ ثثر چی تن‪٠‬‬ ‫‪ٛ‬إ زا‪ٗ ٙ‬غٔغ ٗیً‪ٜ‬س‪.‬‬ ‫ه غ ها ا تَلیدوٌٌدگاى‬ ‫اا با ً هصَ هیخ ین‬ ‫ٗحؿ‪ ٚ‬ؾدٗی تا اقاض‪ ٟ‬ت‪ ٠‬اکعایکی ت‪ٞ‬ز‪ ٙ‬ز‪ٓٞ‬ینس ٗنطؽ‬ ‫زض ًک‪ٞ‬ض عی ٗا‪١ٟ‬ای ُصقس‪ ،٠‬اکع‪ٝ‬ز‪ 8‬این‪ ٚ‬اکنعاینف‬ ‫ز‪ٓٞ‬یس اظ ‪١‬لس‪ُ ٠‬صقس‪ ٠‬تا ًا‪١‬ف ٗهطف ‪٘١‬طا‪ ٟ‬قس‪ٝ ٟ‬‬ ‫ٗاظاز ز‪ٓٞ‬یس ضا تطای ز‪ٓٞ‬یس ً‪ٜٜ‬سُنا‪ ٙ‬کنطا‪١‬نٖ ا‪ٝ‬ضز‪ٟ‬‬ ‫اؾر‪ٝ.‬ی ازاٗ‪ ٠‬زاز‪ 8‬قطًر خکسیثا‪ٛ‬ی اٗ‪ٞ‬ض زإ ًک‪ٞ‬ض‬ ‫تطای و٘ایر اظ ز‪ٓٞ‬یس‪ ،‬اهسإ ت‪ ٠‬ذطیس زض٘ی‪ٜ‬ی ٗطؽ تا‬ ‫‪ٛ‬طخ ٗه‪ٞ‬ب زض ز٘إ اؾسا‪١ٙ‬ا ًطز‪ ٟ‬اؾر‪.‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ 7‬‬ ‫ٗسیطػاْٗ قطًر خکسیثا‪ٛ‬ی اٗ‪ٞ‬ض زإ تا تیا‪ ٙ‬ای‪ ٠ٌٜ‬ای‪ٚ‬‬ ‫اٍ ًاهِ اان‬ ‫م الف ‪ ۶۴۲۴‬ه ًد‬ ‫ا ااُ ثبت اسٌا ٍ اهالن حَ ُ ثبت هله ه ًد‬ ‫اُ‪٢‬ی ٗ‪ٞ‬ض‪ٞ‬ع ٗاز‪ 6 ٟ‬ها‪ٗٝ ٙٞٛ‬از‪06‬ا ی‪ٛ ٚ‬اٗ‪ ٠‬ها‪ ٙٞٛ‬زؼیی‪ ٚ‬زٌٔیق ‪ٝ‬ضؼیر‬ ‫ثثسی ‪ ٝ‬اضاضی ‪ٝ‬ؾاذس٘ا‪٢ٛ‬ای کاهس ؾ‪ٜ‬س ضؾ٘ی‬ ‫تطاتط ضای ق٘اض‪١ 0288۵00۵00-028848682883882476 8ٟ‬نیناذ ٗن‪ٞ‬ضن‪ٞ‬ع‬ ‫ها‪ ٙٞٛ‬زؼیی‪ ٚ‬زٌٔیق ‪ٝ‬ضؼیر ثثسی اضاضی ‪ ٝ‬ؾاذس٘ا‪٢ٛ‬ای کاهنس ؾن‪ٜ‬نس ضؾن٘نی‬ ‫ٗؿسوط زض ‪ٝ‬اوس ثثسی و‪ٞ‬ظ‪ ٟ‬ثثر ٗٔی ٗط‪ٛ‬س زهطکاذ ٗنآنٌنا‪ٛ‬ن‪ ٠‬تندٗنؼناضو‬ ‫ٗسواضی اهای خ‪ٞ‬از اؾ٘ؼیْ خ‪ٞ‬ض کطظ‪ٛ‬س‪ 8‬اتطا‪١‬یٖ تک٘اض‪ ٟ‬قن‪ٜ‬ناؾن‪ٜ‬ناٗن‪07760 8٠‬‬ ‫نازض‪ ٟ‬اظ ٗط‪ٛ‬س زض قکسا‪ َٛ‬یٌثاب ذا‪ ٠ٛ‬ت‪ٗ ٠‬ؿاور ‪ٗ 076۵43‬نسنطٗنطتنغ تن‪٠‬‬ ‫خدى ‪ 6‬کطػی اظ ‪ -0787‬انٔی ٗلط‪ٝ‬ظ ‪ٗ ٝ‬دعی قس‪ ٟ‬اظ خدى ‪ -0787‬اننٔنی‬ ‫‪ٝ‬اهغ زض ٗط‪ٛ‬س ترف ‪ 03‬زثطیع ذطیساضی اظ ٗآی ضؾ٘ی ذا‪ ٖٛ‬نـنطی ذنا‪ٛ‬نٖ‬ ‫اؾ٘اػیْ خ‪ٞ‬ض ‪ ٝ‬قطًاء ٗحطظ ُطزیس‪ ٟ‬اؾر‪ٓ .‬صا ت‪ٜٗ ٠‬ظ‪ٞ‬ض اعدع ػ٘‪ٗ ٕٞ‬نطازنه‬ ‫زض ز‪ٞٛ ٝ‬تر ت‪ ٠‬کانٔ‪ 03 ٠‬ض‪ٝ‬ظ اُ‪٢‬ی ٗیک‪ٞ‬ز زض ن‪ٞ‬ضزی ً‪ ٠‬اقرال ‪ٛ‬ؿثر تن‪٠‬‬ ‫نس‪ٝ‬ض ؾ‪ٜ‬س ٗآٌیر ٗسواضی اػسطاضی زاقس‪ ٠‬تاق‪ٜ‬س ٗی ز‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬س اظ زاضید ا‪ٛ‬سنکناض‬ ‫ا‪ٓٝ‬ی‪ ٚ‬اُ‪٢‬ی ت‪ٗ ٠‬سذ ز‪ٗ ٝ‬ا‪ ٟ‬اػسطاو ذ‪ٞ‬ز ضا ت‪ ٠‬ای‪ ٚ‬ازاض‪ ٟ‬زؿٔیٖ ‪ ٝ‬خؽ اظ اذنص‬ ‫ضؾیس‪ ،‬طف ٗسذ یی ٗا‪ ٟ‬اظ زاضید زؿٔیٖ اػسطاو‪ ،‬زازذ‪ٞ‬اؾر ذ‪ٞ‬ز ضا تن‪٠‬‬ ‫ٗطاخغ هضا ی زوسیٖ ‪٘ٛ‬ای‪ٜ‬س‪.‬تسی‪٢‬ی اؾر زض ن‪ٞ‬ضذ ا‪ٛ‬وضای ٗسذ ٗنصًن‪ٞ‬ض ‪ٝ‬‬ ‫ػسٕ ‪ٝ‬ن‪ ّٞ‬اػسطاو عثن ٗوطضاذ ؾ‪ٜ‬س ٗآٌیر نازض ذ‪ٞ‬ا‪١‬س قس‪.‬‬ ‫‪ *2۵03‬زاضید ا‪ٛ‬سکاض ‪ٞٛ‬تر ا‪ٞٛ *0280۵80۵80 8ّٝ‬تر ز‪0280۵80۵05 8ٕٝ‬‬ ‫ائیس ثبت اسٌا ٍ اهالن شْ ستاى ه ًد‪-‬هح م وٌعاًی‬ ‫********************************‬ ‫اٍ ًاهِ اان‬ ‫م الف ‪ ۶۴۲۷‬ه ًد‬ ‫ا ااُ ثبت اسٌا ٍ اهالن حَ ُ ثبت هله ه ًد‬ ‫اُ‪٢‬ی ٗ‪ٞ‬ض‪ٞ‬ع ٗاز‪ 6 ٟ‬ها‪ٗٝ ٙٞٛ‬از‪06‬ا ی‪ٛ ٚ‬اٗ‪ ٠‬ها‪ ٙٞٛ‬زؼیی‪ ٚ‬زٌٔیق ‪ٝ‬ضؼیر‬ ‫ثثسی ‪ ٝ‬اضاضی ‪ٝ‬ؾاذس٘ا‪٢ٛ‬ای کاهس ؾ‪ٜ‬س ضؾ٘ی‬ ‫تطاتط ضای ق٘اض‪١ 0288۵00۵83-028848682883886725 8ٟ‬نیناذ ٗن‪ٞ‬ضن‪ٞ‬ع‬ ‫ها‪ ٙٞٛ‬زؼیی‪ ٚ‬زٌٔیق ‪ٝ‬ضؼیر ثثسی اضاضی ‪ ٝ‬ؾاذس٘ا‪٢ٛ‬ای کاهنس ؾن‪ٜ‬نس ضؾن٘نی‬ ‫ٗؿسوط زض ‪ٝ‬اوس ثثسی و‪ٞ‬ظ‪ ٟ‬ثثر ٗٔی ٗط‪ٛ‬س زهطکاذ ٗنآنٌنا‪ٛ‬ن‪ ٠‬تندٗنؼناضو‬ ‫ٗسواضی اهای ‪ٛ‬ازض اؾدٕ عٔه کطظ‪ٛ‬س‪ 8‬ؾیق آ‪ ٠‬تک٘اض‪ ٟ‬ق‪ٜ‬اؾ‪ٜ‬اٗ‪ 66 8٠‬ننازض‪ٟ‬‬ ‫اظ زثطیع زض قکسا‪ َٛ‬یٌثاب ؾاذس٘ا‪ ٙ‬ت‪ٗ ٠‬ؿاور ‪ٗ 75۵65‬سطٗطتغ تن‪ ٠‬خندى‬ ‫‪ 00882‬کطػی اظ ‪ -27‬انٔی ٗلط‪ٝ‬ظ ‪ٗ ٝ‬دعی قس‪ ٟ‬اظ خدى ‪ 08568‬کنطػنی اظ‬ ‫‪ -27‬انٔی ‪ٝ‬اهغ زض زیعخیٌا‪ ٙ‬ترف ‪ 03‬زثطیع ذطیساضی اظ ٗنآنی ضؾن٘نی‬ ‫اهای او٘س خٔیٔی ٗط‪ٛ‬س ٗحطظ ُطزیس‪ ٟ‬اؾر‪ٓ .‬صا ت‪ٜٗ ٠‬ظ‪ٞ‬ض اعدع ػ٘‪ٗ ٕٞ‬طازه‬ ‫زض ز‪ٞٛ ٝ‬تر ت‪ ٠‬کانٔ‪ 03 ٠‬ض‪ٝ‬ظ اُ‪٢‬ی ٗیک‪ٞ‬ز زض ن‪ٞ‬ضزی ً‪ ٠‬اقرال ‪ٛ‬ؿثر تن‪٠‬‬ ‫نس‪ٝ‬ض ؾ‪ٜ‬س ٗآٌیر ٗسواضی اػسطاضی زاقس‪ ٠‬تاق‪ٜ‬س ٗی ز‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬س اظ زاضید ا‪ٛ‬سنکناض‬ ‫ا‪ٓٝ‬ی‪ ٚ‬اُ‪٢‬ی ت‪ٗ ٠‬سذ ز‪ٗ ٝ‬ا‪ ٟ‬اػسطاو ذ‪ٞ‬ز ضا ت‪ ٠‬ای‪ ٚ‬ازاض‪ ٟ‬زؿٔیٖ ‪ ٝ‬خؽ اظ اذنص‬ ‫ضؾیس‪ ،‬طف ٗسذ یی ٗا‪ ٟ‬اظ زاضید زؿٔیٖ اػسطاو‪ ،‬زازذ‪ٞ‬اؾر ذ‪ٞ‬ز ضا تن‪٠‬‬ ‫ٗطاخغ هضا ی زوسیٖ ‪٘ٛ‬ای‪ٜ‬س‪.‬تسی‪٢‬ی اؾر زض ن‪ٞ‬ضذ ا‪ٛ‬وضای ٗسذ ٗنصًن‪ٞ‬ض ‪ٝ‬‬ ‫ػسٕ ‪ٝ‬ن‪ ّٞ‬اػسطاو عثن ٗوطضاذ ؾ‪ٜ‬س ٗآٌیر نازض ذ‪ٞ‬ا‪١‬س قس‪.‬‬ ‫‪ *2۵04‬زاضید ا‪ٛ‬سکاض ‪ٞٛ‬تر ا‪ٞٛ *0280۵80۵80 8ّٝ‬تر ز‪0280۵80۵05 8ٕٝ‬‬ ‫ائیس ثبت اسٌا ٍ اهالن شْ ستاى ه ًد‪-‬هح م وٌعاًی‬ ‫ذطیس تس‪ٗ ٙٝ‬حس‪ٝ‬زیر ‪ ٝ‬زض ز٘اٗی اؾسا‪١ٙ‬ا زض واّ‬ ‫ا‪ٛ‬دإ اؾر‪ ،‬زاًیس ًطز‪ٗ 8‬طؽ‪١‬ای ذطیساضی قس‪ ٟ‬تن‪٠‬‬ ‫ن‪ٞ‬ضذ ٗ‪ٜ‬د٘س زض ؾطزذا‪١٠ٛ‬ا شذیط‪ٗ ٟ‬یق‪ٛٞ‬س‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی هی٘ر ذطیس ‪١‬ط ًیٔ‪ُٞ‬طٕ ٗطؽ ضا ‪١ 68‬عاض ز‪ٗٞ‬ا‪ٙ‬‬ ‫‪ ٝ‬هی٘ر ٗطؽ اضی‪ٛ( ٚ‬ػاز انیْ ایطا‪ٛ‬ی) ضا ‪١ 66‬عاض ‪ٝ‬‬ ‫‪ 648‬ز‪ٗٞ‬ا‪ ٙ‬تیا‪ً ٙ‬طز‪.‬‬ ‫ؾدٗی زاًیس ًطز‪ٗ 8‬طؿساضا‪ ٙ‬تا ذنیناّ اؾن‪ٞ‬ز‪ ٟ‬تن‪٠‬‬ ‫ز‪ٓٞ‬یس ازاٗ‪ ٠‬ز‪ٜ١‬س ‪١ ٝ‬ط خا ً‪ٗ ٠‬اظاز ز‪ٓٞ‬یس ایداز قس ‪ٝ‬‬ ‫‪ٛ‬س‪ٞ‬ا‪ٛ‬ؿس‪ٜ‬س ز‪ٓٞ‬یسازکا‪ ٙ‬ضا ت‪ ٠‬تاظاض ػطض‪ًٜٜ ٠‬س تدکانٔ‪٠‬‬ ‫قطًر خکسیثا‪ٛ‬ی ‪ٝ‬ض‪ٝ‬ز ‪ٗ ٝ‬یعا‪ٗ ٙ‬نحنهن‪ٗ ّٞ‬ناظاز ضا‬ ‫ذطیساضی ٗیً‪ٜ‬س‪.‬‬ ‫اٍ ًاهِ اان‬ ‫م الف ‪ ۶۴۲۲‬ه ًد‬ ‫ا ااُ ثبت اسٌا ٍ اهالن حَ ُ ثبت هله ه ًد‬ ‫اُ‪٢‬ی ٗ‪ٞ‬ض‪ٞ‬ع ٗاز‪ 6 ٟ‬ها‪ٗٝ ٙٞٛ‬از‪06‬ا ی‪ٛ ٚ‬اٗ‪ ٠‬ها‪ ٙٞٛ‬زؼیی‪ ٚ‬زٌٔیق ‪ٝ‬ضؼیر‬ ‫ثثسی ‪ ٝ‬اضاضی ‪ٝ‬ؾاذس٘ا‪٢ٛ‬ای کاهس ؾ‪ٜ‬س ضؾ٘ی‬ ‫تطاتط ضای ق٘اض‪١ 0288۵00۵00-028848682883882466 8ٟ‬نیناذ ٗن‪ٞ‬ضن‪ٞ‬ع‬ ‫ها‪ ٙٞٛ‬زؼیی‪ ٚ‬زٌٔیق ‪ٝ‬ضؼیر ثثسی اضاضی ‪ ٝ‬ؾاذس٘ا‪٢ٛ‬ای کاهنس ؾن‪ٜ‬نس ضؾن٘نی‬ ‫ٗؿسوط زض ‪ٝ‬اوس ثثسی و‪ٞ‬ظ‪ ٟ‬ثثر ٗٔی ٗط‪ٛ‬س زهطکاذ ٗنآنٌنا‪ٛ‬ن‪ ٠‬تندٗنؼناضو‬ ‫ٗسواضی اهای ػ٘طا‪ ٙ‬ؾاضی زدٔ‪ ٞ‬کطظ‪ٛ‬س‪ 8‬ػٔی تک٘اض‪ ٟ‬ق‪ٜ‬اؾ‪ٜ‬اٗ‪ 0066 8٠‬ننازض‪ٟ‬‬ ‫اظ ٗط‪ٛ‬س زض قکسا‪ َٛ‬یٌثاب ذا‪ ٠ٛ‬ت‪ٗ ٠‬ؿاور ‪ٗ 062‬سطٗطتغ ت‪ ٠‬خدى ‪ 00‬کطػی‬ ‫اظ ‪ -6204‬انٔی ٗلط‪ٝ‬ظ ‪ٗ ٝ‬دعی قس‪ ٟ‬اظ خدى ‪ 0‬کطػی اظ ‪ -6204‬انٔی ‪ٝ‬اهغ‬ ‫زض ٗط‪ٛ‬س ترف ‪ 03‬زثطیع ذطیساضی اظ ٗآی ضؾ٘ی ذا‪ٛ‬نٖ قن٘نؿنی ؾنینسی‬ ‫ناوثاض ‪ ٝ‬قطًاء ٗحطظ ُطزیس‪ ٟ‬اؾر‪ٓ .‬صا ت‪ٜٗ ٠‬ظ‪ٞ‬ض اعدع ػ٘‪ٗ ٕٞ‬طازه زض ز‪ٝ‬‬ ‫‪ٞٛ‬تر ت‪ ٠‬کانٔ‪ 03 ٠‬ض‪ٝ‬ظ اُ‪٢‬ی ٗیک‪ٞ‬ز زض ن‪ٞ‬ضزی ً‪ ٠‬اقرال ‪ٛ‬ؿثر ت‪ ٠‬ننس‪ٝ‬ض‬ ‫ؾ‪ٜ‬س ٗآٌیر ٗسواضی اػسطاضی زاقس‪ ٠‬تاق‪ٜ‬س ٗی ز‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬س اظ زاضید ا‪ٛ‬سکناض ا‪ٓٝ‬نین‪ٚ‬‬ ‫اُ‪٢‬ی ت‪ٗ ٠‬سذ ز‪ٗ ٝ‬ا‪ ٟ‬اػسطاو ذ‪ٞ‬ز ضا ت‪ ٠‬ای‪ ٚ‬ازاض‪ ٟ‬زؿٔیٖ ‪ ٝ‬خؽ اظ اذص ضؾیس‪،‬‬ ‫طف ٗسذ یی ٗا‪ ٟ‬اظ زاضید زؿٔیٖ اػسطاو‪ ،‬زازذ‪ٞ‬اؾر ذ‪ٞ‬ز ضا ت‪ٗ ٠‬نطاخنغ‬ ‫هضا ی زوسیٖ ‪٘ٛ‬ای‪ٜ‬س‪.‬تسی‪٢‬ی اؾر زض ن‪ٞ‬ضذ ا‪ٛ‬وضای ٗسذ ٗنصًن‪ٞ‬ض ‪ ٝ‬ػنسٕ‬ ‫‪ٝ‬ن‪ ّٞ‬اػسطاو عثن ٗوطضاذ ؾ‪ٜ‬س ٗآٌیر نازض ذ‪ٞ‬ا‪١‬س قس‪.‬‬ ‫‪ *2۵05‬زاضید ا‪ٛ‬سکاض ‪ٞٛ‬تر ا‪ٞٛ *0280۵80۵80 8ّٝ‬تر ز‪0280۵80۵05 8ٕٝ‬‬ ‫ائیس ثبت اسٌا ٍ اهالن شْ ستاى ه ًد‪-‬هح م وٌعاًی‬ ‫********************************‬ ‫اٍ ًاهِ اان‬ ‫م الف ‪ ۶۴۲۲‬ه ًد‬ ‫ا ااُ ثبت اسٌا ٍ اهالن حَ ُ ثبت هله ه ًد‬ ‫اُ‪٢‬ی ٗ‪ٞ‬ض‪ٞ‬ع ٗاز‪ 6 ٟ‬ها‪ٗٝ ٙٞٛ‬از‪06‬ا ی‪ٛ ٚ‬اٗ‪ ٠‬ها‪ ٙٞٛ‬زؼیی‪ ٚ‬زٌٔیق ‪ٝ‬ضؼیر‬ ‫ثثسی ‪ ٝ‬اضاضی ‪ٝ‬ؾاذس٘ا‪٢ٛ‬ای کاهس ؾ‪ٜ‬س ضؾ٘ی‬ ‫تطاتط ضای ق٘اض‪١ 0288۵00۵00-028848682883882424 8ٟ‬نیناذ ٗن‪ٞ‬ضن‪ٞ‬ع‬ ‫ها‪ ٙٞٛ‬زؼیی‪ ٚ‬زٌٔیق ‪ٝ‬ضؼیر ثثسی اضاضی ‪ ٝ‬ؾاذس٘ا‪٢ٛ‬ای کاهنس ؾن‪ٜ‬نس ضؾن٘نی‬ ‫ٗؿسوط زض ‪ٝ‬اوس ثثسی و‪ٞ‬ظ‪ ٟ‬ثثر ٗٔی ٗط‪ٛ‬س زهطکاذ ٗنآنٌنا‪ٛ‬ن‪ ٠‬تندٗنؼناضو‬ ‫ٗسواضی اهای انـط تاتا ی زاظ‪ًٜ ٟ‬سی کطظ‪ٛ‬س‪ 8‬ػٔی تک٘اض‪ ٟ‬ق‪ٜ‬اؾ‪ٜ‬اٗ‪ 08٠‬نازض‪ٟ‬‬ ‫اظ ٗط‪ٛ‬س زض قکسا‪ َٛ‬یٌثاب ؾاذس٘ا‪ ٙ‬ت‪ٗ ٠‬ؿاور ‪ٗ 053۵53‬سطٗطتغ ت‪ ٠‬خندى‬ ‫‪ 086‬کطػی اظ ‪ -0770‬انٔی ٗلط‪ٝ‬ظ ‪ٗ ٝ‬دعی قس‪ ٟ‬اظ خندى ینی کنطػنی اظ‬ ‫‪ -0770‬انٔی ‪ٝ‬اهغ زض ٗط‪ٛ‬س ترف ‪ 03‬زثطیع ذطیساضی اظ ٗآی ضؾ٘ی ذنا‪ٛ‬نٖ‬ ‫ٗ‪٢‬ی‪ٝ ٚ‬ظیطی ‪ ٝ‬قطًاء ٗحطظ ُطزیس‪ ٟ‬اؾر‪ٓ .‬صا ت‪ٜٗ ٠‬ظ‪ٞ‬ض اعدع ػ٘‪ٗ ٕٞ‬نطازنه‬ ‫زض ز‪ٞٛ ٝ‬تر ت‪ ٠‬کانٔ‪ 03 ٠‬ض‪ٝ‬ظ اُ‪٢‬ی ٗیک‪ٞ‬ز زض ن‪ٞ‬ضزی ً‪ ٠‬اقرال ‪ٛ‬ؿثر تن‪٠‬‬ ‫نس‪ٝ‬ض ؾ‪ٜ‬س ٗآٌیر ٗسواضی اػسطاضی زاقس‪ ٠‬تاق‪ٜ‬س ٗی ز‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬س اظ زاضید ا‪ٛ‬سنکناض‬ ‫ا‪ٓٝ‬ی‪ ٚ‬اُ‪٢‬ی ت‪ٗ ٠‬سذ ز‪ٗ ٝ‬ا‪ ٟ‬اػسطاو ذ‪ٞ‬ز ضا ت‪ ٠‬ای‪ ٚ‬ازاض‪ ٟ‬زؿٔیٖ ‪ ٝ‬خؽ اظ اذنص‬ ‫ضؾیس‪ ،‬طف ٗسذ یی ٗا‪ ٟ‬اظ زاضید زؿٔیٖ اػسطاو‪ ،‬زازذ‪ٞ‬اؾر ذ‪ٞ‬ز ضا تن‪٠‬‬ ‫ٗطاخغ هضا ی زوسیٖ ‪٘ٛ‬ای‪ٜ‬س‪.‬تسی‪٢‬ی اؾر زض ن‪ٞ‬ضذ ا‪ٛ‬وضای ٗسذ ٗنصًن‪ٞ‬ض ‪ٝ‬‬ ‫ػسٕ ‪ٝ‬ن‪ ّٞ‬اػسطاو عثن ٗوطضاذ ؾ‪ٜ‬س ٗآٌیر نازض ذ‪ٞ‬ا‪١‬س قس‪.‬‬ ‫‪ *2۵06‬زاضید ا‪ٛ‬سکاض ‪ٞٛ‬تر ا‪ٞٛ *0280۵80۵80 8ّٝ‬تر ز‪0280۵80۵05 8ٕٝ‬‬ ‫ائیس ثبت اسٌا ٍ اهالن شْ ستاى ه ًد‪-‬هح م وٌعاًی‬ ‫صٌدٍق بییالوللی پَل پیش بیٌی خوَ اا ا‬ ‫اشد التصا ًیا ا سال ‪ ۲۲۲۲‬وواّوش ا ٍ‬ ‫اشد ‪ ۳‬اصدی‪ ،‬تَام ‪ ۳۲۲۳‬اصودی ٍ ًو‬ ‫بیىاای ‪ ۲۲۲۲‬اصدی اا ب ای التصا ایو اى ا‬ ‫ایی سال پیشبیٌی و ‪۲‬‬ ‫ن‪ٜ‬س‪ٝ‬م تی‪ٚ‬آ٘ٔٔی خ‪ ّٞ‬خیفتین‪ٜ‬نی ًنطز ضقنس‬ ‫اهسهاز ز‪ٛ‬یا زض ؾاّ خاضی ‪ ٝ‬ؾاّ ای‪ٜ‬س‪ٗ ٟ‬یندزی‬ ‫تطاتط تا ‪ 6.4‬زضنس تاقس یؼ‪ٜ‬ی ت‪ ٠‬زطزینه ‪ٝ 8.6‬‬ ‫‪ 8.0‬زضنس ً٘سط اظ ا‪ٛ‬چ‪ ٠‬زض غا‪ٞٛ‬ین‪ ٠‬زنرن٘نین‪ٚ‬‬ ‫ظز‪ٟ‬قس‪ ٟ‬ت‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫ن‪ٜ‬س‪ٝ‬م تی‪ٚ‬آ٘ٔٔنی خن‪ ّٞ‬زض ض‪ٝ‬ظ ؾن‪ ٠‬قن‪ٜ‬نثن‪٠‬‬ ‫خیفتی‪ٜ‬ی ذ‪ٞ‬ز اظ ضقس اهسهاز ز‪ٛ‬نینا ضا ونس‪ٝ‬ز‬ ‫یی زضنس خایی‪ ٚ‬ا‪ٝ‬ضز ‪ ٝ‬ا‪ ٙ‬ضا ‪ٛ‬سیدن‪ ٠‬خن‪ٜ‬نَ‬ ‫ا‪ًٝ‬طای‪ ٚ‬اػدٕ ًطز‪ .‬ای‪ ٚ‬ن‪ٜ‬نس‪ٝ‬م ‪١‬کنساض زاز‬ ‫ز‪ٞ‬ضٕ یی ذغط ‪ٝ‬اضح زض تؿیاضی ًک‪ٞ‬ض‪١‬اؾر‪.‬‬ ‫ن‪ٜ‬س‪ٝ‬م تی‪ٚ‬آ٘ٔٔی خ‪ ّٞ‬زض خسیسزطی‪ ٚ‬ز‪ٝ‬ض‪٘ٛ‬ای‬ ‫اهسهاز ز‪ٛ‬یا اػدٕ ًطز خ‪ َٜ‬ز‪ٞ‬ضٕ ضا تنینف اظ‬ ‫خیف تاال ٗیتطز ‪١ ٝ‬کساض زاز ؾرنر زنط قنس‪ٙ‬‬ ‫زحطیٖ‪١‬ای ؿطب ػٔی‪ ٠‬ض‪ٝ‬ؾی‪١ ٝ ٠‬سف هطاض زاز‪ٙ‬‬ ‫نازضاذ ا‪ٛ‬طغی ا‪ ،ٙ‬تاػث ًا‪١‬ف تیکسط ز‪ٓٞ‬نینس‬ ‫خ‪٢‬ا‪ٛ‬ی ٗیق‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫ای‪ ٚ‬ن‪ٜ‬س‪ٝ‬م یٌی زیِط اظ زالیْ ًا‪١‬ف ضقنس‬ ‫اهسهاز ز‪ٛ‬یا ضا ً‪ٜ‬س قس‪ ٙ‬ض‪ٛٝ‬س ضقس اهسنهناز زض‬ ‫چی‪ ٚ‬ت‪٠‬ذاعط زکسیس هط‪ٛ‬غی‪١ ٠ٜ‬ای ًط‪ٛٝ‬ایی اػدٕ‬ ‫ًطز‪.‬‬ ‫زض ُعاضـ ن‪ٜ‬س‪ٝ‬م تی‪ٚ‬آ٘ٔٔی خ‪ ّٞ‬اٗس‪ ٟ‬اؾنر‪8‬‬ ‫اکعایف هی٘ر ٗ‪ٞ‬از ؿنصاینی‪ ،‬ا‪ٛ‬نطغی ‪ ٝ‬ؾناینط‬ ‫ًاال‪١‬ا تاػث ‪ٛ‬ااضاٗی ‪١‬ای اخس٘اػی ٗرهن‪ٞ‬ننا‬ ‫زض ًک‪ٞ‬ض‪١‬ای اؾینه خنصینط زضوناّ زن‪ٞ‬ؾنؼن‪٠‬‬ ‫ٗیق‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫ن‪ٜ‬س‪ٝ‬م تی‪ٚ‬آ٘ٔٔی خ‪ ّٞ‬خیفتی‪ٜ‬ی ٗیً‪ٜ‬س ضقنس‬ ‫اهسهاز ز‪ٛ‬یا زض ؾاّ خاضی ‪ ٝ‬ؾاّ ای‪ٜ‬س‪ٗ ٟ‬یندزی‬ ‫تطاتط تا ‪ 6.4‬زضنس تاقس یؼ‪ٜ‬ی ت‪٠‬زطزنینه ‪ٝ 8.6‬‬ ‫‪ 8.0‬زضنس ً٘سط اظ ا‪ٛ‬چ‪ ٠‬زض غا‪ٞٛ‬ی‪ ٠‬زر٘ی‪ ٚ‬ظز‪ٟ‬‬ ‫قس‪ ٟ‬ت‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫زٓیْ ای‪ ٚ‬خیفتی‪ٜ‬ی زاثیط ٗؿسویٖ خ‪ َٜ‬تط ض‪ٝ‬ؾی‪٠‬‬ ‫‪ ٝ‬ا‪ًٝ‬طای‪ ٝ ٚ‬خیاٗس‪١‬ای ا‪ ٙ‬تطای اهنسنهناز‪١‬نای‬ ‫ز‪ٛ‬یاؾر‪.‬‬ ‫ا‪ٛ‬سظاض ٗیض‪ٝ‬ز ضقس ٗیا‪ٗٙ‬سذ اهسهاز ز‪ٛ‬یا زا ‪6.6‬‬ ‫زضنس خایی‪ ٚ‬تیایس‪ ،‬ای‪ ٚ‬ضهٖ زض ز‪ٝ‬ض‪ ٟ‬تی‪0882 ٚ‬‬ ‫زا ‪ 0806‬تطاتط تا ‪ 2.0‬زضنس ‪ ٝ‬زض ‪ 0800‬تطاتط تنا‬ ‫‪ 4.0‬زضنس ت‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫ن‪ٜ‬س‪ٝ‬م تی‪ٚ‬آ٘ٔٔی خ‪ ّٞ‬زر٘ی‪ٗ ٚ‬یظ‪ٛ‬نس زن‪ٓٞ‬نینس‬ ‫‪ٛ‬اذآم زاذٔی ا‪ًٝ‬طای‪ 63 ٚ‬زضننس زض ؾناّ‬ ‫خاضی ٗیدزی ًا‪١‬ف یاتس ‪ ٝ‬ز‪ٓٞ‬یس ض‪ٝ‬ؾین‪6.3 ٠‬‬ ‫زضنس خایی‪ ٚ‬تیایس‪ ،‬ت‪٠‬ای‪ ٚ‬زطزیه اهسهاز اض‪ٝ‬خنای‬ ‫زض واّ ز‪ٞ‬ؾؼ‪ ٠ً ٠‬ای‪ ٚ‬ز‪ً ٝ‬ک‪ٞ‬ض ضا ‪ ٖ١‬زض تنط‬ ‫ٗیُیطز‪ 0.7 ،‬زضنس ضاًس ٗیق‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫خیفتی‪ٜ‬ی ٗیق‪ٞ‬ز زض ن‪ٞ‬ضذ زحطیٖ ننازضاذ‬ ‫ا‪ٛ‬طغی ض‪ٝ‬ؾی‪ ،٠‬ز‪ٓٞ‬یس ‪ٛ‬اذآم زاذٔی ای‪ً ٚ‬کن‪ٞ‬ض‬ ‫زا ‪ 05 ،0806‬زضنس ًا‪١‬ف یاتس‪.‬‬ ‫ای‪ ٚ‬ن‪ٜ‬س‪ٝ‬م اػدٕ ًنطز خن‪ٜ‬نَ ض‪ٝ‬ؾنین‪ ٠‬زض‬ ‫ا‪ًٝ‬طای‪ ٚ‬تاػث یی تحطا‪ ٙ‬تکطز‪ٝ‬ؾسا‪ ٠ٛ‬زض قطم‬ ‫اض‪ٝ‬خا قس‪ ٝ ٟ‬وس‪ٝ‬ز ‪ٗ 3‬یٔی‪ ٙٞ‬ا‪ًٝ‬نطاین‪ٜ‬نی ضا تن‪٠‬‬ ‫ًک‪ٞ‬ض‪١‬ای ‪١‬ن٘نؿناین‪ ٠‬ؾنطاظینط ًنطز‪ ٟ‬اؾنر‪.‬‬ ‫ًا‪١‬ف ػطض‪ٛ ٠‬لر ‪ُ ٝ‬اظ ‪ ٝ‬کنٔنعاذ زن‪ٞ‬ؾنظ‬ ‫ض‪ٝ‬ؾی‪ ٝ ٠‬خایی‪ ٚ‬اٗس‪ ٙ‬ػطض‪ُٜ ٠‬سٕ ‪ ٝ‬شضذ ًن‪٠‬‬ ‫زض ‪١‬ط ز‪ً ٝ‬ک‪ٞ‬ض ض‪ٝ‬ؾین‪ ٝ ٠‬ا‪ًٝ‬نطاین‪ ٚ‬زن‪ٓٞ‬نینس‬ ‫ٗیق‪ٞ‬ز‪ ،‬هی٘ر‪١‬ا ضا ت‪٠‬قسذ زض اض‪ٝ‬خا‪ ،‬هلوناظ ‪ٝ‬‬ ‫اؾیای ٗطًعی‪ ،‬ذا‪ٝ‬ضٗیا‪ ٝ ٠ٛ‬ق٘اّ اکطیونا تناال‬ ‫تطز‪ ٝ ٟ‬ز٘إ ذا‪ٞٛ‬از‪١ٟ‬ای ًٖزضاٗس زض ؾنطاؾنط‬ ‫ز‪ٛ‬یا ضا زحر زاثیط هطاض زاز‪ ٟ‬اؾر‪.‬‬ ‫ن‪ٜ‬س‪ٝ‬م تی‪ٚ‬آ٘ٔٔی خ‪ ّٞ‬زن‪ٞ‬ضٕ زض ًکن‪ٞ‬ض‪١‬نای‬ ‫ز‪ٞ‬ؾؼ‪٠‬یاکس‪ ٠‬ضا زض ؾاّ خاضی ٗیدزی ‪ 3.5‬زضنس‬ ‫‪ ٝ‬زض تنناظاض‪١‬ننای ‪ٛ‬نن‪ ٞ‬نن‪٢‬نن‪ٞ‬ض ‪ً ٝ‬کنن‪ٞ‬ض‪١‬ننای‬ ‫زضواّز‪ٞ‬ؾؼ‪ 6.5 ٠‬زضنس خیفتی‪ٜ‬ی ٗیً‪ٜ‬س ًن‪٠‬‬ ‫ت‪٠‬زطزیه ‪ 0.6 ٝ 0.6‬زضنس ‪ٛ‬ؿثرتن‪ ٠‬ا‪ٛ‬نچن‪ ٠‬زض‬ ‫غا‪ٞٛ‬ی‪ ٠‬زر٘ی‪ ٚ‬ظز‪ ٟ‬قس‪ ٟ‬ت‪ٞ‬ز اکعایف زاضز‪.‬‬ ‫* پیشبیٌی اشد ‪ ۳‬اصدی التصا ای اى‬ ‫ای‪٢ٛ ٚ‬از تی‪ٚ‬آ٘ٔٔی ‪٘١‬چ‪ٜ‬ی‪ ٚ‬ضقس ‪6‬زضننسی ضا‬ ‫تطای اهسهاز ایطا‪ ٙ‬زض ؾاّ ‪ 0800‬خنینف تنین‪ٜ‬نی‬ ‫ًطز‪ ٟ‬اؾر ً‪ٛ ٠‬ؿثر ت‪ ٠‬ضقس ‪2‬زضننسی ؾناّ‬ ‫هثْ ‪ 0‬زضنس ًا‪١‬ف ذ‪ٞ‬ا‪١‬س زاقر‪.‬‬ ‫خیفتی‪ٜ‬ی قس‪ ٟ‬اؾر ‪ٛ‬طخ ز‪ٞ‬ضٕ اینطا‪ ٙ‬زض ؾناّ‬ ‫خاضی ًا‪١‬ف هاتْ ٗدوظ‪٠‬ای زاقس‪ ٠‬تاقس ‪ ٝ‬تن‪٠‬‬ ‫‪ 60.6‬زضنس تطؾس‪.‬‬ ‫‪ٛ‬طخ ز‪ٞ‬ضٕ ایطا‪ ٙ‬زض ؾاّ خیف اظ ا‪ 28.0 ٙ‬زضنس‬ ‫تطا‪ٝ‬ضز قس‪ ٟ‬اؾر‪.‬‬ ‫تط اؾاؼ ای‪ُ ٚ‬عاضـ ‪ٝ‬ضؼیر زطاظ وؿاب‪١‬نای‬ ‫خاضی ایطا‪ ٙ‬زض ؾاّ ‪ 0800‬ت‪٢‬ث‪ٞ‬ز ذ‪ٞ‬ا‪١‬س یاکنر‪.‬‬ ‫زض وآی ً‪ ٠‬ؾاّ ُصقسن‪ ٠‬زنطاظ وؿناب ‪١‬نای‬ ‫خاضی ایطا‪ٗ ٙ‬ؼازّ ‪ 0‬زضنس ز‪ٓٞ‬نینس ‪ٛ‬ناذنآنم‬ ‫زاذٔی ت‪ٞ‬ز‪ ٟ‬اؾر ای‪ ٚ‬ضهٖ تنطای ؾناّ خناضی‬ ‫ٗؼازّ ‪ 6.3‬زضنس خیزیخی خیفتنین‪ٜ‬نی قنس‪ٟ‬‬ ‫اؾر‪.‬‬ ‫ن‪ٜ‬س‪ٝ‬م تی‪ ٚ‬آ٘ٔٔی خ‪ٛ ّٞ‬طخ تیٌناضی زض ؾناّ‬ ‫خاضی ضا ‪ 08.0‬زضنس خیفتی‪ٜ‬ی ًنطز‪ ٟ‬اؾنر‪،‬‬ ‫ای‪ ٚ‬ضهٖ زض ؾاّ ‪ 0800‬تآؾ تط ‪ 7.6‬زضنس اػندٕ‬ ‫قس‪ ٟ‬ت‪ٞ‬ز‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫وشبوی النتزیوینی ریسوبمٍ ارک‬ ‫سبیت ریسوبمٍ ‪www.arkonline.ir‬‬ ‫ایمیل ریسوبمٍ‪ark.tabriz@yahoo.com9‬‬ ‫ایمیل مذیزمسئًل‪eshraghimo@gmail.com 9‬‬ ‫مذیز اجزائی‪ 9‬معصًمٍ حجبسی‬ ‫مجزی سبیت ریسوبمٍ‪ 9‬سبوبس اشزاقی‬ ‫پٌجشٌبِ ‪ ۱‬ازدیبْشت ‪ ۲۱ * ۱۴۴۱‬اٍزیل‪ ۱۹ * ۲۴۲۲‬زهضاى‪۱۴۴۳‬‬ ‫اخببر مًتبٌ یرسشی‬ ‫تبزیش‪ ،‬میشببن فیىبل جبم حذفی‬ ‫بشاػاع اػالْ سػٕی ػاصٔاٖ ِیً فذساػیو‪ٖٛ‬‬ ‫ف‪ٛ‬تباَ فی‪ٙ‬اَ جاْ حزفی ف‪ٛ‬تباَ ‪ٞ‬فتوٓ روشداد‬ ‫ٔا‪ ٜ‬بیٗ تیٓ‪ٞ‬ای ف‪ٛ‬تباَ ٘ؼواجوی ٔواص٘وذساٖ ‪ٚ‬‬ ‫اِ‪ٔٛ‬ی‪ٙ‬ی‪ ْٛ‬اسان دس ‪ٚ‬سصؿٍوا‪ ٜ‬اوادٌواس أواْ‬ ‫تبشاض بشٌضاس ر‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ‪.‬‬ ‫‪ ۲‬تیٓ بشای ٘خؼتیٗ باس ٔ‪ٛ‬فک ؿذ‪ ٜ‬ا٘ذ ب‪ ٝ‬فی‪ٙ‬واَ‬ ‫جاْ حزفی صؼ‪ٛ‬د و‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬ ‫بشرهتزیه مسببقبت یرسشی مشًر‬ ‫در تبزیش‬ ‫الوپیاد داًشجَیاى کشَز با حضوَز ‪ّ ۵‬وصاز‬ ‫داًشجَی ٍزششکاز بِ هیصباًی تبسیوص بوسگوصاز‬ ‫هیشَد‪.‬‬ ‫پا٘ضد‪ٕٞ‬یٗ إِپیاد فش‪ٍٙٞ‬ی ‪ٚ‬سصؿی دا٘ـج‪ٛ‬ااٖ‬ ‫درتش ‪ ٚ‬پؼش دا٘ـٍا‪ٞ ٜ‬ا ‪ٛٔ ٚ‬ػؼوا أو‪ٛ‬صؽ‬ ‫ػاِی وـ‪ٛ‬س تابؼتاٖ ػاَ جاسی با حض‪ٛ‬س بیؾ‬ ‫اص ‪ 0555‬ؿشوت و‪ٙٙ‬ذ‪ ٜ‬ب‪ٔ ٝ‬یضبوا٘وی دا٘ـوٍوا‪ٜ‬‬ ‫تبشاض بشٌضاس ر‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ‪.‬إِپیاد دا٘ـوجو‪ٛ‬اواٖ‬ ‫وـ‪ٛ‬س ب‪ٔ ٝ‬یضبا٘ی دا٘ـٍا‪ ٜ‬توبوشاوض دس بوخوؾ‬ ‫درتشاٖ دس ‪ 05‬سؿت‪ ٝ‬بؼىتباَ‪ٚ ،‬اِیباَ‪ ،‬ت‪ٙ‬ویوغ‬ ‫س‪ٚ‬ی ٔیض‪ ،‬بذٔی‪ٙ‬تو‪ ،ٖٛ‬ؿو‪ٙ‬وا‪ ،‬د‪ٔ ٚ ٚ‬ویوذا٘وی‪،‬‬ ‫تى‪ٛ‬ا٘ذ‪ ،ٚ‬واسات‪ ، ٝ‬تیشا٘ذاصی ‪ ٚ‬ف‪ٛ‬تؼواَ ‪ ٚ‬دس‬ ‫بخؾ پؼوشاٖ دس ‪ 00‬سؿت‪ ٝ‬ف‪ٛ‬تؼاَ‪ٚ ،‬اِویوبواَ‪،‬‬ ‫بؼوىتباَ‪ ،‬ت‪ٙ‬یغ س‪ٚ‬ی ٔیض‪ ،‬بوذٔی‪ٙ‬ت‪ ،ٖٛ‬ؿو‪ٙ‬ا‪ ،‬د‪ٚ‬‬ ‫‪ٔ ٚ‬یذا٘ی‪ ،‬واسات‪ ،ٝ‬توىو‪ٛ‬ا٘وذ‪، ٚ‬تویوشا٘وذاصی ‪ٚ‬‬ ‫وـتی اصاد ‪ ٚ‬فشٍ٘ی بشٌضاس ر‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ‪.‬‬ ‫إِپیاد دا٘ـج‪ٛ‬ااٖ وـ‪ٛ‬س دس تیش ‪ٔ ٚ‬شداد أؼاَ‬ ‫ب‪ٔ ٝ‬یضبا٘ی دا٘ـٍا‪ ٜ‬تبشاض بشٌضاس ٔیؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫یل گبم تب فیىبل جًاوبن‬ ‫تزامتًر‬ ‫تین جَاًاى تساکتَز دز استاًِ صعَد بِ دیوداز‬ ‫ًْایی لیگ بستس جَاًاى کشَز لساز دازد‪.‬‬ ‫دس داذاس بشٌـت ِیً بشتش جو‪ٛ‬ا٘واٖ وـو‪ٛ‬س‬ ‫تیٓ ج‪ٛ‬ا٘اٖ تشاوت‪ٛ‬سٔ‪ٕٟ‬اٖ تیٓ اإاٖ ػبض ؿیشاص‬ ‫اػت‪.‬باصی سفت د‪ ٚ‬تیٓ دس تبشاض د‪ ٚ‬بش اه ب‪ٝ‬‬ ‫ػ‪ٛ‬د تیٓ ج‪ٛ‬ا٘اٖ تشاوت‪ٛ‬س ب‪ ٝ‬اتٕاْ سػیذ‪ ٚ ٜ‬ااٗ‬ ‫تیٓ ٌاْ بضسٌی بشای سػیذٖ ب‪ ٝ‬داذاس ٘و‪ٟ‬وااوی‬ ‫بشداؿت‪ ٝ‬اػت‪ٞ.‬ذاات تیٓ جو‪ٛ‬ا٘واٖ توشاووتو‪ٛ‬س‬ ‫بشػ‪ٟ‬ذ‪ ٜ‬أیشػّی احٕذصاد‪ ٜ‬باصاىٗ ػابک تویوٓ‬ ‫تشاوت‪ٛ‬س اػت‪.‬تیٓ ج‪ٛ‬ا٘اٖ تشاوتو‪ٛ‬س دس صٔواٖ‬ ‫‪ٞ‬ذاات ٔشح‪ ْٛ‬حؼیٗ حؼٗدرت ‪ ٚ‬أیشػوّوی‬ ‫احٕذصاد‪ ٜ‬ب‪ٔ ٝ‬ماْ ل‪ٟ‬شٔا٘ی وـ‪ٛ‬س دػت اافت‪ ٝ‬ب‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ایىتز ایلیه فیىبلیست مًپبایتبلیب شذ‬ ‫ًساتصٍزی با بستسی سِ بس صفس بسابس هیونى بوِ‬ ‫فیٌال جام حرفی ایتالیا هَسَم بِ کَپا ایتالویوا‬ ‫زاُ یافت‪.‬‬ ‫دس داذاس بشٌـت ٔشحّ‪٘ ٝ‬یوٕو‪٘ ٝ‬و‪ٟ‬وااوی جواْ‬ ‫حزفی ااتاِیا و‪ٛ‬پا د‪ ٚ‬تیٓ اا‪ٙ‬تش ‪ٔ ٚ‬یوالٖ بوشابوش‬ ‫‪ ٓٞ‬ب‪ٔ ٝ‬یذاٖ سفت‪ٙ‬ذ و‪ ٝ‬اا‪ٙ‬تشی ‪ٞ‬ا بوا ػو‪ٌ ٝ‬وُ‬ ‫حشاف ر‪ٛ‬د سا ؿىؼت داد٘ذ تا سا‪ٞ‬ی داوذاس‬ ‫٘‪ٟ‬اای ؿ‪٘ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫دس ااٗ داذاس الئ‪ٛ‬تاس‪ٔ ٚ‬واستویو‪ٙ‬وغ د‪ ٚ‬بواس ‪ٚ‬‬ ‫ٌ‪ٛ‬ػ‪ٙ‬غ بشای اا‪ٙ‬تش ٌّض٘ی وشد٘ذ‪.‬‬ ‫لیًرپًل بب شنست یًوبیتذ‬ ‫مًقتب صذروشیه شذ‬ ‫ِی‪ٛ‬سپ‪ َٛ‬با بشتشی چ‪ٟ‬اس بش صفش بشابش ا‪٘ٛ‬وااوتوذ‬ ‫ٔ‪ٛ‬لتا ب‪ ٝ‬صذس جذ‪ِ َٚ‬یً بشتش اٍ٘وّویوغ سا‪ٜ‬‬ ‫اافت‪ .‬دس ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬ػی ‪ ٚ‬ػ‪ ْٛ‬سلابت‪ٞ‬وای ِویوً‬ ‫بشتش اٍّ٘یغ ِی‪ٛ‬سپ‪ٙٔ ٚ َٛ‬چؼتوشاو‪٘ٛ‬وااوتوذ دس‬ ‫‪ٚ‬سصؿٍا‪ ٜ‬ا٘فّیذ دس حاِی بشابش ‪ ٓٞ‬ب‪ٔ ٝ‬ویوذاٖ‬ ‫سفت‪ٙ‬ذ و‪ ٝ‬وشاؼتیا٘‪ ٛ‬س‪٘ٚ‬اِذ‪ ٚ‬غااب بضسی ااوٗ‬ ‫داذاس ب‪ٛ‬د‪.‬ؿاٌشداٖ وّ‪ٛ‬پ اص ‪ٕٞ‬واٖ ابوتوذای‬ ‫باصی ابتىاس ػُٕ سا ب‪ ٝ‬دػت ٌشفتو‪ٙ‬وذ ‪ ٚ‬ااوٗ‬ ‫ِ‪ٛ‬ئیغ دااص ب‪ٛ‬د و‪ ٝ‬ریّی ص‪ٚ‬د دس‪ٚ‬اص‪ ٜ‬ا‪٘ٛ‬ااتوذ‬ ‫سا ٌـ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫سزدبیز‪ 9‬سبولی اشزاقی‬ ‫تبسیس ‪ - 0261 9‬سمیىٍ اوتشبر ‪ 9‬فزَىگی ‪َ -‬ىزی ‪ -‬ادبی ‪ -‬علمی‬ ‫مذپستی‪ - 4052536129‬تلفه‪24301608 - 24310803 )130(9‬‬ ‫تلفبمس‪ - 24301605 9‬شمبرٌ َمزاٌ ‪180330455719‬‬ ‫وشبوی ‪ 9‬تبزیش خیبببن اسادی‪ -‬خیبببن مبراالن وزسیذٌ بٍ میذان فذک‬ ‫دفتز ریسوبمٍ ارک ‪ -‬چبپخبوٍ‪ 9‬پزویبن تبزیش‬ ‫* سال سی ٍ دٍم ( اٍتَش ایکیٌجی ایل ) * شوازُ ( سایی ) ۺ ‪ * ۵۴۸۴‬ورزش و گردشگری‬ ‫وـتی ل‪ٟ‬شٔا٘ی اػیا‪:‬‬ ‫زاّیابی چْاز فسًگیکاز بِ ًیوِ ًْایی‬ ‫هْدی هحسی ًژاد‪ ،‬هحودزضوا هواوتوازی‪ ،‬زسوَل‬ ‫گسهسیسی ٍ هْدی بالی فسًگیکازاى ٍشىّوای ‪،۶۴‬‬ ‫‪ ۹۷ ٍ ۸۲ ،۷۲‬کیلَگسم بِ هسحلِ ًیوِ ًْایی پیکازّای‬ ‫لْسهاًی اسیا دز هغَلستاى زاُ یافتٌد‪.‬‬ ‫فیٌال جام حرفی ّفتن خسداد هاُ دز ٍزششگاُ‬ ‫یادگاز اهام تبسیص بسگصاز خَاّد شد‪.‬‬ ‫مذیز مسئًل یصبحب امتیبس‪ 9‬محمذ اشزاقی‬ ‫ٔؼابما پ‪ٙ‬ج ‪ٚ‬صٖ د‪ ْٚ‬سلابت‪ٞ‬ای وـتوی فوش٘وٍوی‬ ‫ل‪ٟ‬شٔا٘ی اػیا دس ؿ‪ٟ‬ش ا‪ٚ‬الٖ بات‪ٛ‬س ٔغ‪ِٛ‬ؼتاٖ اغاص ؿذ‬ ‫‪ٚ‬با ؿ‪ٙ‬ارت ٘فشا بشتش ب‪ ٝ‬واس ر‪ٛ‬د پاااٖ داد‪.‬‬ ‫٘تااج وـتی ٌیشاٖ وـ‪ٛ‬سٔاٖ تاو‪ ٖٛٙ‬ب‪ ٝ‬ؿوش صاوش‬ ‫اػت‪:‬‬ ‫دس ‪ٚ‬صٖ ‪ ۶5‬ویّ‪ٌٛ‬شْ ٔ‪ٟ‬ذی ٔکؼٗ٘ظاد دس د‪ٚ‬س ا‪َٚ‬‬ ‫با ٘تیج‪ ۰ ٝ‬بش صفش جیا٘یذس اص ‪ٙٞ‬ذ سا ٔغوّو‪ ٛ‬ووشد‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی دس د‪ٚ‬س بؼذ ‪ ٚ‬دس ٔشحّ‪٘ ٝ‬یٕ‪٘ ٝ‬و‪ٟ‬وااوی بوااوذ بوا‬ ‫ػ‪ٛ‬ص‪ٚ‬وی اص طاپٗ وـتی بٍیشد‪.‬‬ ‫دس ‪ٚ‬صٖ ‪ ۶۲‬ویّ‪ٌٛ‬شْ ؿا‪ٞ‬یٗ بذاغی دس د‪ٚ‬س ا‪ َٚ‬بوا‬ ‫ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ب‪ ٝ‬حض‪ٛ‬س ٘یافتٗ ٔکٕذ فو‪ٛ‬اص اص ػو‪ٛ‬ساو‪ ٝ‬بو‪ٝ‬‬ ‫پیش‪ٚ‬صی دػت اافت‪ٚ .‬ی دس د‪ٚ‬س بؼذ ٔمابُ ‪ٞ‬اٖ ػو‪ٛ‬‬ ‫سا‪ ٛ‬ل‪ٟ‬شٔاٖ ج‪ٟ‬اٖ اص وش‪ ٜ‬ج‪ٛٙ‬بی با ٘تیج‪ ۸ ٝ‬بش صوفوش‬ ‫سیزسبختَبی وبمبفی‪،‬‬ ‫پبشىٍ اشیل گزدشگزی‬ ‫ٔغّ‪ ٛ‬ؿذ ‪ ٚ‬دس صو‪ٛ‬س حضو‪ٛ‬س ااوٗ‬ ‫وـتی ٌیش دس داذاس فی‪ٙ‬واَ‪ ،‬بوذاغوی بو‪ٝ‬‬ ‫داذاس سد‪ٜ‬ب‪ٙ‬ذی سا‪ ٜ‬ر‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ اافت‪.‬‬ ‫دس ‪ٚ‬صٖ ‪ ۲۲‬وویوّو‪ٌٛ‬وشْ ٔوکوٕوذسضوا‬ ‫ٔختاسی دس د‪ٚ‬س ٘خؼت با ٘تیوجو‪ ۰ ٝ‬بوش‬ ‫صفوش ػواداوّوخواٖ ٘و‪ٛ‬سال٘وبوىو‪ ٛ‬اص‬ ‫لشلیضػتاٖ سا اص پویوؾ س‪ ٚ‬بوشداؿوت ‪ٚ‬‬ ‫سا‪ٞ‬ی ٔشحّ‪٘ ٝ‬یٕ‪ٟ٘ ٝ‬اای ؿذ‪ٚ .‬ی دس ااوٗ‬ ‫ٔشحّ‪ ٝ‬ب‪ٔ ٝ‬صا ٔیشصابه سحٕتا اص‬ ‫اصبىؼتاٖ ٔیس‪ٚ‬د‪.‬‬ ‫دس ‪ٚ‬صٖ ‪ ۸۲‬ویّ‪ٌٛ‬شْ سػ‪ٌ َٛ‬شٔؼویوشی‬ ‫پغ اص اػتشاحت دس د‪ٚ‬س ٘خؼت دس د‪ٚ‬س‬ ‫د‪ ْٚ‬با ٘تیج‪ ۸ ٝ‬بش صفشراٖ جؼفشراٖ اص‬ ‫لغش سا ٔغّ‪ ٛ‬وشد‪ٚ .‬ی دس د‪ٚ‬س ػ‪ ٚ ْٛ‬دس ٔوشحّو‪ٝ‬‬ ‫٘یٕ‪ٟ٘ ٝ‬اای ب‪ٔ ٝ‬صا ػی‪ٙ‬وً ‪ٞ‬واسپوشاوت اص ‪ٞ‬و‪ٙ‬وذ‬ ‫ٔیس‪ٚ‬د‪.‬‬ ‫دس ‪ٚ‬صٖ ‪ ۰۲‬ویّ‪ٌٛ‬شْ ٔ‪ٟ‬ذی باِی دس د‪ٚ‬س ٘خؼت بوا‬ ‫٘تیج‪ ۰ ٝ‬بش ‪ ٚ ۰‬ضوشبو‪ ٝ‬فو‪ٙ‬وی پواسن جوی ‪ ٚٚ‬اص‬ ‫وش‪ٜ‬ج‪ٛٙ‬بی سا ٔغّ‪ ٛ‬وشد‪ٚ .‬ی دس د‪ٚ‬س د‪ ٚ ْٚ‬دس‬ ‫ٔشحّ‪٘ ٝ‬یٕ‪ٟ٘ ٝ‬اای بااذ ب‪ٔ ٝ‬صا ا‪ٚ‬ص‪ٚ‬س ط‪ٚ‬ط‪ٚ‬پبى‪ٛ‬‬ ‫ل‪ٟ‬شٔاٖ اػیا اص لشلیضػتاٖ بش‪ٚ‬د‪.‬‬ ‫شاگسداى الْاهی فیٌالیست‬ ‫جام حرفی شدًد‬ ‫سسهسبی جدید تین فَتسال‬ ‫هس سًَگَى هشاص شد‬ ‫هدیسعاهل باشگاُ هس سًَوگوَى‬ ‫ٍزشلاى با اعنم تَافک با عولوی‬ ‫صاًعی بِ عٌَاى سسهسبی جدیود‬ ‫تین فَتسال ایوی بواشوگواُ اش‬ ‫شحوات حوید بی غن سسهوسبوی‬ ‫سابک ٍ کادز فٌوی ایوی تویون‬ ‫لدزداًی کسد‪.‬‬ ‫ب‪٘ ٝ‬مُ اص س‪ٚ‬ابظ ػٕ‪ٔٛ‬ی باؿٍا‪ٔ ٜ‬وغ ػو‪٘ٛ‬وىو‪ٚ ٖٛ‬سصلواٖ‪ ،‬بوا اػوالْ سػوٕوی‬ ‫ٔکٕذسضا وافی ٔذاشػأُ باؿٍا‪ ،ٜ‬ػّی صا٘ؼی ب‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ػشٔشبی فصُ جوذاوذ‬ ‫تیٓ ف‪ٛ‬تؼاَ ٔغ ػ‪ٚ ٍٖٛ٘ٛ‬سصلاٖ ا٘تخا ؿذ‪.‬‬ ‫بش اػاع ااٗ ربش سفتاس فش‪ٚ‬ت‪ٙ‬ا٘‪ ،ٝ‬تؼصب ‪ ٚ‬ػختى‪ٛ‬ؿی‪ ،‬واس بی‪ٚ‬لف‪ ٚ ٝ‬توجوشبو‪ٝ‬‬ ‫ف‪ٛ‬قاِؼاد‪ ٜ‬دس چ‪ٙ‬ذ جاْج‪ٟ‬ا٘ی ب‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ باصاىٗ‪ ،‬ػشٔشبی‪ٔ ،‬ذاش ف‪ٙ‬ی ‪ٕٞ ٚ‬چو‪ٙ‬ویوٗ‬ ‫اؿشا وأُ ب‪ ٝ‬ف‪ٛ‬تؼاَ ااشاٖ‪ ،‬اػیا ‪ ٚ‬ج‪ٟ‬اٖ و‪ ٝ‬دِیُ اصّی ااٗ ا٘توخوا بو‪ٛ‬د‪ٜ‬‬ ‫اػت‪ٌ .‬فت‪ٙ‬ی اػت‪ ،‬صا٘ؼی ب‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ٔذسع‪ ،‬ػشٔشبی‪ ،‬اػتاد دا٘ـٍا‪ ٚ ٜ‬وواؿوف‬ ‫ػتاس‪ٜٞ‬ا ‪ٔ ٚ‬شبی ‪ ٚ‬ػشٔشبی دس تٕاْ ػغ‪ّٔ ٛ‬ی ف‪ٛ‬تؼاَ ؿ‪ٙ‬ارت‪ٔ ٝ‬یؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫اص افتخاسا ‪ٚ‬ی ب‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ باصاىٗ ٔی ت‪ٛ‬اٖ ب‪ ٝ‬پ‪ٙ‬ج باس ل‪ٟ‬شٔا٘ی اػیا با تیٓ ٔوّوی‬ ‫وـ‪ٛ‬سٔاٖ‪ ،‬ل‪ٟ‬شٔا٘ی با پاع دس ِیً ف‪ٛ‬تؼاَ ‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬یٗ اص افتخاسا اؽ ب‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ‬ ‫ػشٔشبی‪ٔ ،‬شبی ‪ٔ ٚ‬ذاش ف‪ٙ‬ی ٔی ت‪ٛ‬اٖ ب‪ ۲ ٝ‬باس ل‪ٟ‬شٔا٘ی ٔشداٖ اػیا با تیٓ ّٔی‪ ۲،‬باس‬ ‫ل‪ٟ‬شٔا٘ی با٘‪ٛ‬اٖ اػیا با تیٓ ّٔی‪ ،‬ل‪ٟ‬شٔاٖ جاْو‪ٙ‬فذساػی‪ٖٞٛ‬ا دس ِویوبوی‪ ،‬لو‪ٟ‬وشٔواٖ‬ ‫ت‪ٛ‬سٕ٘‪ٙ‬ت وافا با تیٓ ّٔی ج‪ٛ‬ا٘اٖ‪ ،‬ل‪ٟ‬شٔاٖ ٔؼابما غش اػیا‪ ،‬ل‪ٟ‬شٔا٘ی اػیوا بوا‬ ‫تیٓ ّٔی صاش ‪ ۲5‬ػاَ‪ ،‬وؼب ٔماْ ػ‪ ْٛ‬ج‪ٟ‬اٖ با تیٓ ّٔی ااشاٖ ‪ ۲‬باس ػ‪ٙ‬و‪ٛ‬اٖ ػو‪ْٛ‬‬ ‫اػیا با تیٓ ّٔی ااشاٖ اؿاس‪ ٜ‬وشد‪ .‬تیٓ ٔغ ػ‪ٚ ٍٖٛ٘ٛ‬سصلاٖ و‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ چ‪ٟ‬اس د‪ٚ‬س‪ٜ‬‬ ‫پیاپی ل‪ٟ‬شٔا٘ی ِیً بشتش ف‪ٛ‬تؼاَ سا ‪i‬دػت ا‪ٚ‬سد‪ ٜ‬ب‪ٛ‬د دس پاااٖ ِیً بیؼت ‪ٚ‬‬ ‫ػ‪ ْٛ‬ف‪ٛ‬تؼاَ با ‪ ۶5‬أتیاص ػ‪ٛٙ‬اٖ ٘ااب ل‪ٟ‬شٔا٘ی سا اص اٖ ر‪ٛ‬د وشد‪.‬‬ ‫تین فَتبال ًساجی با پیسٍشی بسابس حسیف خَد بِ عٌَاى دٍهیی تین زاّی دیوداز‬ ‫فیٌال جام حرفی باشگاّْای کشَز ٍ حسیف تین الَهیٌیَم ازان شد‪.‬‬ ‫د‪ٔٚ‬یٗ داذاس ٔشحّ‪٘ ٝ‬یٕ‪ٟ٘ ٝ‬اای سلابت‪ٟ‬ای ف‪ٛ‬تباَ جاْ حزفی باؿٍا‪ٟٞ‬وای وـو‪ٛ‬س‬ ‫ؿأٍا‪ ٜ‬أش‪ٚ‬ص ػ‪ ٝ‬ؿ‪ٙ‬ب‪ ٝ‬بیٗ تیٓ ‪ٞ‬ای ٘ؼاجی ٔاص٘ذساٖ ‪ٔ ٚ‬غ وشٔاٖ دس ‪ٚ‬سصؿٍا‪ٜ‬‬ ‫اصادی بشٌضاس ؿذ و‪ ٝ‬با بشتشی اه بش صفش ٘ؼاجی ب‪ ٝ‬پاااٖ سػیذ‪.‬‬ ‫دس ااٗ داذاس و‪ ٝ‬ب‪ ٝ‬لضا‪ ٚ‬ػیذٔ‪ٟ‬ذی ػیذػّی ‪ ٚ‬دس حض‪ٛ‬س حوذ‪ٚ‬د ‪ٞ ۰5‬وضاس‬ ‫تٕاؿاٌشاس بشٌضاس ؿذ‪ ،‬د‪ ٚ‬تیٓ با ‪ٚ‬ج‪ٛ‬د ٔ‪ٛ‬لؼیت ‪ٞ‬اای و‪ ٝ‬س‪ٚ‬ی دس‪ٚ‬اص اىوذاوٍوش‬ ‫ااجاد وشد٘ذ أا ٘ت‪ٛ‬ا٘ؼت‪ٙ‬ذ دس ‪ ۰5‬دس‪ٚ‬اص‪ٞ ٜ‬ا سا باص و‪ٙٙ‬ذ تا واس بو‪ٚ ٝ‬لوت اضوافو‪ٝ‬‬ ‫وـیذ‪ ٜ‬ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫دس د‪ٚ ٚ‬لت اضاف‪ٛٔ ٓٞ ٝ‬لؼیت رغش٘اوی س‪ٚ‬ی دس‪ٚ‬اص‪ ٜ‬د‪ ٚ‬تیٓ ؿىُ ٍ٘شفت أوا‬ ‫دس دلیم‪ 00۸ ٝ‬تیٓ ٘ؼاجی صاحب اه ضشب‪ ٝ‬پ‪ٙ‬اِتی ؿذ و‪ ٝ‬ااٗ ضشب‪ ٝ‬سا حوأوذ‬ ‫ؿیشی ب‪ ٌُ ٝ‬تبذاُ وشد تا تیٓ ٔاص٘ی سا‪ٞ‬ی داذاس فی‪ٙ‬اَ ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫دس ٘خؼتیٗ داذاس ٔشحّ‪٘ ٝ‬یٕ‪ٟ٘ ٝ‬اای جاْ حزفی تیٓ ف‪ٛ‬تباَ اِ‪ٔٛ‬ی‪ٙ‬ویو‪ ْٛ‬اسان بوا‬ ‫٘تیج‪ ٝ‬اه بش صفش رّیج فاسع ٔا‪ٞ‬ـ‪ٟ‬ش سا ؿىؼت داد ‪ ٚ‬سا‪ٞ‬ی فی‪ٙ‬اَ ؿذ‪.‬‬ ‫للعِ ضحان ّشتسٍد ساهاًدّی ٍ هسهت هیشَد‬ ‫هدیسکل هیساث فسٌّگی‪ ،‬گسدشگسی ٍ صٌایعدسوتوی‬ ‫اذزبایجاى شسلی اش ساهاًدّی ٍ هسهت للعِ ضحان‬ ‫ّشتسٍد خبس داد ٍ گفتۺ ایی للعِ تٌْا اثس بِ جاهاًدُ‬ ‫اش دٍزُ اشکاًی دز شوال غوس کشوَز اسوت ٍ‬ ‫ساهاًدّی ٍ هسهت اى دز دستَز کاز ایی ادازُ کول‬ ‫لساز دازد‪.‬‬ ‫ب‪٘ ٝ‬مُ اص س‪ٚ‬ابظ ػٕ‪ٔٛ‬ی ااٗ ادس‪ ٜ‬وُ‪ ،‬احٕذ حوٕوض‪ٜ‬‬ ‫صاد‪ ٜ‬س‪ٚ‬ص ػ‪ٝ‬ؿ‪ٙ‬ب‪ ٝ‬افض‪ٚ‬د‪ :‬دس ااوٗ ساػوتوا الوذأوا‬ ‫بیؿٕاسی عی ػاَ‪ٞ‬ای اریش ت‪ٛ‬ػظ واسؿ‪ٙ‬اػاٖ ااوٗ‬ ‫اداس‪ٜ‬وُ ا٘جاْ ؿذ‪ ٜ‬اػت و‪ ٝ‬ب‪ ٝ‬د٘وبواَ توذا‪ ْٚ‬ااوٗ‬ ‫الذأا ‪ ٚ‬تؼو‪ٟ‬ویوُ دػوتوشػوی ٌوشدؿوٍوشاٖ ‪ٚ‬‬ ‫و‪ٛٙٞٛ‬سداٖ ب‪ ٝ‬ااٗ لّؼ‪ ٝ‬تاساخی‪ ،‬اصال ‪ٞ ٚ‬وذااوت‬ ‫ا باساٖ ب‪ٙ‬ای پا‪ٚ‬ا‪ ٚ ٖٛ‬اصال پ‪ٛ‬ؿؾ حوفوایوتوی‬ ‫ٔ‪ٛ‬ج‪ٛ‬د ا٘جاْ ر‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ٌفت‪ٕٞ :‬چ‪ٙ‬یٗ پیب‪ٙ‬ذی پاا‪ٞٝ‬ای ػ‪ٍٙ‬ی پا‪ٚ‬او‪ٖٛ‬‬ ‫ٔغابک ٔصاِح ٔ‪ٛ‬ج‪ٛ‬د‪ٔ ،‬شٔت دا‪ٛ‬اس‪ٞ‬ای ػ‪ٍٙ‬ی بوش‬ ‫باس‪ ٚ‬لؼٕت ‪ٚ‬س‪ٚ‬دی لّؼ‪ ٚ ٝ‬ر‪ٛ‬ا٘ا ػاصی ‪ ٚ‬حفایت اص‬ ‫اثاس وا‪ٚ‬ؽ ؿذ‪ ٜ‬با اجشفشؽ عی ااٗ ٔوشحّو‪ ٝ‬اجوشا‬ ‫ر‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬ذ ؿذ‪ .‬لّؼ‪ ٝ‬تاساخی ضکان دس ٔوکوّوی بوا‬ ‫ػ‪ٛٙ‬اٖ ٘اساٗ لّؼ‪ ٝ‬ؿ‪ٟ‬شػتاٖ ‪ٞ‬ـتش‪ٚ‬د لشاس داسد ‪ ٚ‬بوا‬ ‫بیؾ اص ػ‪ٞ ٝ‬ضاس ػاَ لذٔت بش فشاص و‪ٞٛ‬وی ٔو‪ٙ‬وفوشد‬ ‫‪ٚ‬الغ ؿذ‪ ٜ‬و‪ ٝ‬س‪ٚ‬صٌاسی اص ٔشاوض ٔ‪ ٟٓ‬ال‪ٛ‬اْ ٔا٘وااوی‪،‬‬ ‫ٔاد‪ٞ‬ا اؿىا٘ی ‪ ٚ‬ػاػا٘ی ب‪ٛ‬د‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫ااٗ ٔجٕ‪ٛ‬ػ‪ ٝ‬تاساخی با ؿٕاس‪ ۰۲۰ ٜ‬دس ف‪ٟ‬شػت اثواس‬ ‫ّٔی ااشاٖ ب‪ ٝ‬ثبت سػیذ‪ ٚ ٜ‬دس حمیمت اه ؿ‪ٟ‬ش لّؼ‪ٝ‬‬ ‫ٔکؼ‪ٔ ٛ‬یؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ٔذاشوُ ٔیشاث فش‪ٍٙٞ‬ی‪ٌ ،‬شدؿوٍوشی ‪ ٚ‬صو‪ٙ‬وااوغ‬ ‫دػتی ارسبااجاٖ ؿشلی ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ اص افتتا سػوتو‪ٛ‬ساٖ‬ ‫ػ‪ٙ‬تی ٔیشصا ٔجیذ دس ٔک‪ٛ‬س تبشاض ‪ -‬ت‪ٟ‬شاٖ ربش داد‪.‬‬ ‫حٕض‪ ٜ‬صاد‪ٌ ٜ‬فت‪ :‬تو‪ٛ‬ػوؼو‪ ٚ ٝ‬تؼو‪ٟ‬ویوُ فوؼواِویوت‬ ‫هسهت باشّای اضطسازی کازٍاًسسای‬ ‫جوالاباد هیاًِ‬ ‫هدیسکل هیساث فسٌّگوی‪،‬‬ ‫گسدشگسی ٍ صٌایع دستی‬ ‫اذزبایجواى شوسلوی اش‬ ‫هووسهووت بوواووش ّووای‬ ‫اضطسازی کوازٍاًسوسای‬ ‫جوالاباد هیاًِ خبس داد‪.‬‬ ‫احٕذ حوٕوض‪ ٜ‬صاد‪ ٜ‬دس‬ ‫ٌفت ‪ ٌٛٚ‬با ربشٍ٘واساٖ‬ ‫ای‪ٟ‬اس وشد‪ :‬واس‪ٚ‬ا٘ؼشای‬ ‫جووٕوواَ ابوواد ٔوویووا٘وو‪ ٝ‬اص‬ ‫صاباتشاٗ ‪ ٚ‬بضسی توشاوٗ‬ ‫واس‪ٚ‬ا٘ؼشا‪ٞ‬ای ارسبااجاٖ‬ ‫اػت دس ِیؼت اثاس ثبت ج‪ٟ‬ا٘ی لشاسٌشفت‪ ٝ‬اػت‪ ،‬تاساخ بو‪ٙ‬وای ااوٗ وواس‪ٚ‬ا٘ؼوشا‬ ‫ٔشب‪ٛ‬ط ب‪ ٝ‬ػاَ ‪.ٜ 050۲‬ق (د‪ٚ‬س‪ ٜ‬صف‪ٛ‬ی) ب‪ٛ‬د‪ ٚ ٜ‬داسای حیاط ٔشوضی بوا چو‪ٟ‬واس‬ ‫اا‪ٛ‬اٖ اػت‪ ،‬ػشدس ب‪ٙ‬ا د‪ٚ‬عبم‪ ٝ‬ب‪ٛ‬د‪ ٚ ٜ‬چ‪ٟ‬اس بش ٔذ‪ٚ‬س دس چ‪ٟ‬اس عوش پوالٖ اٖ‬ ‫‪ٚ‬ج‪ٛ‬د داسد‪.‬‬ ‫ٔذاشوُ ٔیشاثفش‪ٍٙٞ‬ی‪ٌ ،‬شدؿٍشی ‪ ٚ‬ص‪ٙ‬ااغدػتی ارسبااجاٖ ؿشلی ادأ‪ ٝ‬داد‪:‬‬ ‫دس ساػتای تىٕیُ ػّٕیا حفایت ‪ٔ ٚ‬شٔت واس‪ٚ‬ا٘ؼشای تاساخی جوٕواَ ابواد‬ ‫ٔیا٘‪ ،ٝ‬عی ػ‪ٔ ٝ‬ا‪ ٜ‬ؿا‪ٞ‬ذ ا٘جاْ الذأا ‪ٚ‬اظ‪ ٜ‬ت‪ٛ‬ػظ ٔؼا‪٘ٚ‬ت ٔیشاثفش‪ٍٙٞ‬ی اػتواٖ‬ ‫ر‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ ب‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫حٕض‪ ٜ‬صاد‪ ٜ‬افض‪ٚ‬د‪ :‬عی ااٗ ٔشحّ‪ ٝ‬الذأاتی ٘ظیش اصال اصاس‪ ٜ‬ػ‪ٍٙ‬ی ٔیاٖ ػوشا بوا‬ ‫ػ‪ ًٙ‬پان تشاؽ ٔغابک ٕ٘‪ٛٔ ٝ٘ٛ‬ج‪ٛ‬د‪ ،‬ب‪ٙ‬ذوـی ٘وٕوا‪ٞ‬وای اصوّوی‪ ،‬اجوشفوشؽ‬ ‫پـتباْ‪ٔ ،‬شٔت‪ ،‬د‪ٚ‬رت ‪ ٚ‬د‪ٚ‬ص‪ٞ‬ای عاق‪ٞ‬ا ‪ ٚ‬دا‪ٛ‬اس‪ٞ‬ا دس لؼٕت‪ٞ‬ای اضوغوشاسی‬ ‫ا٘جاْ ر‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ‪.‬‬ ‫ػشٔاا‪ٌٝ‬زاساٖ ح‪ٛ‬ص‪ٌ ٜ‬شدؿٍشی ‪ ٚ‬صو‪ٙ‬وااوغ دػوتوی‬ ‫اىی اص ٔ‪ٟٓ‬تشاٗ س‪ٚ‬اىشد‪ٞ‬ای ااٗ اداس‪ ٜ‬وُ اػت ‪ٚ‬‬ ‫دػتا‪ٚ‬س اٖ افضااؾ ٔیضاٖ حجٓ ػشٔاا‪ٌٝ‬زاسی‪ٞ‬ا دس‬ ‫اػتاٖ ب‪ٛ‬د‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫بازگاُ شوس تبسیصی دز خَی‬ ‫احداث ٍ تکویل هی شَد‬ ‫ٍشیس هیساث فسٌّگی ‪،‬گسدشگسی ٍ صٌایع‬ ‫دستی گفتۺ احداث ٍ تکویل هوموبوسُ‬ ‫شوس دز دستَز کاز لساز هی گیسد‪.‬‬ ‫ػض اهلل ضشغأی دس داذاس با ٕ٘وااو‪ٙ‬وذ‪ٜ‬‬ ‫ٔشدْ ر‪ٛ‬ی ‪ ٚ‬چااپاس‪ ٜ‬دس ٔجّغ ایو‪ٟ‬واس‬ ‫وشد‪ٔ :‬مبش‪ ٜ‬ؿٕغ تبشاضی یشفیت اٖ سا‬ ‫داسد و‪ٌ ٝ‬شدؿٍشاٖ ‪ ٚ‬ػاللٕ‪ٙ‬ذاٖ سا بو‪ٝ‬‬ ‫ػٕت ر‪ٛ‬ی جز و‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی تصشاح وشد‪ :‬ا‪ِٛٚ‬ات ‪ٚ‬صاستوخوا٘و‪،ٝ‬‬ ‫ت‪ٛ‬ػؼ‪ٌ ٝ‬شدؿوٍوشی بوشاػواع ٔویوشاث‬ ‫فش‪ٍٙٞ‬ی اسصؿٕ‪ٙ‬ذی اػت و‪ ٝ‬دس ػشاػوش‬ ‫وـ‪ٛ‬س ‪ٚ‬ج‪ٛ‬د داسد ‪ ٚ‬احویوا ‪ ٚ‬ػواروت‬ ‫باسٌا‪ ٜ‬ؿٕغ دس ر‪ٛ‬ی ٔوی تو‪ٛ‬ا٘وذ دس‬ ‫ت‪ٛ‬ػؼ‪ٌ ٝ‬شدؿٍشی اثش ٌزاس باؿذ و‪ ٝ‬دس ااٗ ساػتا احذاث ‪ ٚ‬توىوٕویوُ ٔوموبوش‪ٜ‬‬ ‫ؿٕغ دس دػت‪ٛ‬س واس لشاس ٔی ٌیشد‪.‬‬ ‫ػادَ ٘جف صاد‪ٕ٘ ،ٜ‬اا‪ٙ‬ذ‪ٔ ٜ‬شدْ ر‪ٛ‬ی ‪ ٚ‬چااپاس‪ ٜ‬دس ٔجّغ ٘ویوض دس ااوٗ داوذاس‬ ‫ر‪ٛ‬اػت تا احذاث ‪ ٚ‬تىٕیُ ٔمبش‪ ٜ‬ؿٕغ تبشاضی دس ا‪ِٚ‬و‪ٛ‬اوت وواس‪ٞ‬وای ااوٗ‬ ‫‪ٚ‬صاستخا٘‪ ٝ‬لشاس ٌیشد‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی با بیاٖ اا‪ٙ‬ى‪ٔ ٝ‬مبش‪ ٜ‬ؿٕغ تبشاضی بؼ‪ٛٙ‬اٖ ٔیؼادٌا‪ ٜ‬ػاؿماٖ ؿٕغ ‪ٛٔ ٚ‬ال٘وا اص‬ ‫ػشاػش ج‪ٟ‬اٖ ٔ‪ٛ‬سد ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬لشاس ٌشفت‪ ٝ‬اػت‪ ،‬تصشاح وشد ‪ٔ :‬تاػفا٘‪ ٝ‬دس ع‪ َٛ‬ػواَ‬ ‫‪ٞ‬ای اریش بخاعش ٔذاشات ضؼیف ص‪ٛ‬س ٌشفت‪ ٝ‬دس ت‪ِٛ‬یت ؿٕغ واس ػواروت‬ ‫باسٌا‪ ٜ‬ؿٕغ ب‪ ٝ‬ػشا٘جاْ ‪٘ ٚ‬تیج‪ ٝ‬ای ٘شػیذ‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫ٕ٘اا‪ٙ‬ذ‪ٔ ٜ‬شدْ ر‪ٛ‬ی ‪ ٚ‬چااپاس‪ ٜ‬دس ٔجّغ افض‪ٚ‬د ‪ٚ :‬ضؼیت فؼّی ٔمبش‪ ٜ‬ؿوٕوغ دس‬ ‫ؿاٖ ااٗ ػاس ‪ٚ‬االٔماْ و‪ ٝ‬ؿ‪ٟ‬ش ج‪ٟ‬ا٘ی داسد ٘یؼت‪.‬‬ ‫ًَزٍش ‪ ۱۴۴۱‬با کوسًگ شدى کسًٍا هتفاٍت شود ٍ‬ ‫سفسّا بِ ًماط تفسیحی ٍ گسدشگسی پس اش گرشوت‬ ‫‪ ۲‬سال زًٍک گسفت‪ ،‬اتفاق هبازکی کِ با هدیوسیوت‪،‬‬ ‫بسًاهِزیصی ٍ سسهایِگرازی بسای تَسعِ شیسساخوت‬ ‫ّا‪ ،‬افمی زٍشی پیش زٍی ایی صوٌوعوت خوَاّود‬ ‫گشَد‪.‬‬ ‫ٔش‪ٚ‬سی بش ‪ٚ‬ضؼیت ػفش‪ٞ‬ای ٘‪ٛ‬س‪ٚ‬صی أؼواَ ٘ـواٖ‬ ‫ٔی د‪ٞ‬ذ وو‪ ٝ‬توکوشن ‪ ٚ‬پو‪ٛ‬اوااوی دس صو‪ٙ‬وؼوت‬ ‫ٌشدؿٍشی بشای ٔـاغّی و‪ ٝ‬عی ‪ ۲‬ػاَ ٌوزؿوتو‪ٝ‬‬ ‫ٔتکُٕ ضشس ‪ ٚ‬صااٖ ‪ٞ‬ای بؼویواسی ؿوذ٘وذ‪ ،‬اوه‬ ‫فشصت عالای ب‪ٛ‬د تا ااٗ ص‪ٙ‬ؼت پشس‪٘ٚ‬ک ‪ ٚ‬پ‪َٛ‬ػواص‬ ‫جا٘ی د‪ٚ‬باس‪ ٜ‬بٍیشد‪.‬‬ ‫اص ا٘جا و‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ػؼ‪ٌ ٝ‬شدؿٍشی ب‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ بضسٌتشاٗ ‪ٚ‬‬ ‫ٔت‪ٛٙ‬ع تشاٗ ص‪ٙ‬ؼت دس د٘یا ب‪ٔ ٝ‬وجوٕو‪ٛ‬ػو‪ ٝ‬ػو‪ٛ‬أوُ‬ ‫ٔختّف ‪ ٚ‬تؼأُ دػتٍا‪ٞ ٜ‬وای اجوشااوی‪ ،‬بوخوؾ‬ ‫رص‪ٛ‬صی ‪ ٚ‬سػا٘‪ٞ ٝ‬ا ‪ٚ‬ابؼت‪ ٝ‬اػوت‪ ،‬بوااوذ تو‪ٛ‬جو‪ٝ‬‬ ‫داؿت و‪ ٝ‬س‪٘ٚ‬ک التصادی دس ااٗ ػوشصو‪ ٝ‬توٕوأوی‬ ‫بخؾ ‪ٞ‬ای التصادی‪ ،‬اجتٕاػی ‪ ٚ‬فش‪ٍٙٞ‬ی سا دسبوش‬ ‫ٔی ٌیشد ‪ ٚ‬بااذ بش٘أ‪ٞ ٝ‬ای ت‪ٛ‬ػؼ‪ٝ‬ای فشابوخوـوی ‪ٚ‬‬ ‫فشادػتٍا‪ٞ‬ی تؼشاف‪ ،‬تذ‪ٚ‬اٗ ‪ ٚ‬اجشاای ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫٘‪ٛ‬س‪ٚ‬ص أؼاَ ب‪ ٝ‬دِیُ تبّیغا ٌؼتشد‪ٔ ٜ‬شاوض الأتوی‬ ‫‪ ٚ‬فشا‪ ٓٞ‬وشدٖ ٘ؼبی صٔی‪ ٝٙ‬پزاشاای اص ٔؼوافوشاٖ دس‬ ‫‪ٞ‬ش اػتاٖ با حجٓ صاادی اص ٔؼافش ‪ٕٞ‬شا‪ ٜ‬ؿوذ ‪ ٚ‬بوا‬ ‫‪ٚ‬ج‪ٛ‬د ‪ ٕٝٞ‬صاباای ‪ٞ‬ا ‪ ٚ‬جوزابویوت ‪ٞ‬وای ػوفوش ‪ٚ‬‬ ‫ٌشدؿٍشی ا٘چ‪ ٝ‬ػأا٘‪ّٔ ٝ‬ی ػفش ‪ٕٞ 5۰۶۲۰‬ضٔاٖ با‬ ‫تؼغیال ٘‪ٛ‬س‪ٚ‬ص ‪ 0۰50‬ب‪ ٝ‬ثبت سػا٘ذ ٌو‪ٛ‬اوای ااوٗ‬ ‫‪ٚ‬الؼیت ب‪ٛ‬د و‪ٞ ۰۶ ٝ‬ضاس تٕواع ‪ ٚ‬بویوؾ اص ‪۶55‬‬ ‫ؿىاات ٔشب‪ٛ‬ط ب‪ ٝ‬أاوٗ الأتی‪ ،‬حذ‪ٚ‬د ‪ٔ ۰۰5‬و‪ٛ‬سد‬ ‫دفاتش روذٔوا ٔؼوافوشتوی‪ٔ 0۸5 ،‬و‪ٛ‬سد أواووٗ‬ ‫ٌشدؿٍشی‪ٛٔ 055 ،‬سد أاوٗ پزاشاای ‪ٛٔ 055 ٚ‬سد‬ ‫ب‪ ٝ‬ػااش أاوٗ‪ٞ ،‬ضاس ‪ٛٔ 000 ٚ‬سد تزوش‪ٔ ۲۰۲ ،‬و‪ٛ‬سد‬ ‫ارغاس‪ٛٔ 005 ،‬سد تؼّیک ‪ ٚ‬تؼغیّی ‪ٚ‬احذ‪ٞ‬ا ‪ ٚ‬بویوؾ‬ ‫اص ‪ٛٔ ۲55‬سد پیـ‪ٟٙ‬اد تـ‪ٛ‬اک ب‪ ٝ‬ثبت سػیذ‪.‬‬ ‫دس ٔجٕ‪ٛ‬ع بشاػاع أاس ‪ٚ‬صاس ٔیشاث فش‪ٙٞ‬وٍوی‪،‬‬ ‫ٌشدؿٍشی ‪ ٚ‬ص‪ٙ‬ااغ دػتی بؼذ اص ‪ ۲‬ػاَ وش‪٘ٚ‬وااوی‬ ‫بیؾ اص ‪ٔ 05‬یّی‪٘ ٖٛ‬فوش ؿوب الوأوت ‪ ٚ‬سؿوذ ‪۶۲‬‬ ‫دسصذی الأت‪ ،‬سؿذ ‪ ۰55‬دسصوذی ػوفوش‪ٞ‬وای‬ ‫دسااای‪ ،‬افضااؾ ‪ ۲0۰‬دسصذی پش‪ٚ‬اص‪ٞ‬ای رواسجوی‬ ‫٘ؼبت ب‪ ٝ‬ػاَ لبُ‪ ،‬سؿذ ‪ 055‬دسصذی پااٍوا‪ٞ ٜ‬وای‬ ‫أذاد ‪٘ ٚ‬جا ‪ ٚ‬أاس‪ٞ‬ای تشدد جاد‪ٜ‬ای ‪ ٚ‬ساوّوی‪،‬‬ ‫الأت ‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬یٗ باصداذ اص أاوٗ تاساخی ‪ٛٔ ٚ‬ص‪ٜٞ‬ا‬ ‫ب‪ ٝ‬تفىیه ‪ٞ‬ش اػتاٖ ا٘جاْ ؿوذ وو‪٘ ٝ‬ـواٖ داد بوا‬ ‫فش‪ٚ‬وؾ وشدٖ وش‪٘ٚ‬ا چشخ ٌشدؿٍشی ‪ ٚ‬ػفوش دس‬ ‫وـ‪ٛ‬س ب‪ ٝ‬حشوت دسأذ‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫اػتاٖ ‪ٞ‬ای ٔاص٘ذساٖ‪ ،‬روشاػواٖ سضو‪ٛ‬ی‪ٌ ،‬ویوالٖ‪،‬‬ ‫‪ٞ‬شٔضٌاٖ‪ ،‬فاسع‪ ،‬اصف‪ٟ‬اٖ‪ ،‬ب‪ٛ‬ؿ‪ٟ‬ش‪ ،‬اضد‪ ،‬ر‪ٛ‬صػوتواٖ‬ ‫‪ ٚ‬ت‪ٟ‬شاٖ بیـتشاٗ تؼذاد دس بخؾ الوأوتوٍوا‪ٞ ٜ‬وای‬ ‫سػٕی ٘‪ٛ‬س‪ٚ‬ص سا داؿتو‪ ٚ ٝ‬اػوتواٖ ‪ٞ‬وای بو‪ٛ‬ؿو‪ٟ‬وش‪،‬‬ ‫‪ٞ‬شٔضٌاٖ‪ٌ ،‬یالٖ‪ِ ،‬شػتاٖ‪ ،‬ت‪ٟ‬شاٖ ‪ ٚ‬اِبشص‪ ،‬بیـوتوشاوٗ‬ ‫سؿذ الأت دس الأتٍا‪ٞ ٜ‬ای سػٕی ٘ؼبت ب‪ ٝ‬د‪ٚ‬ساٖ‬ ‫لبُ اص وش‪٘ٚ‬ا سا تجشب‪ ٝ‬وشد٘ذ‪.‬‬ ‫دس ااٗ ٔیاٖ ؿٕاس صاادی اص ‪ٕٛٞ‬ع‪ٙ‬اٖ‪ ،‬پااتوخوت سا‬ ‫و‪ ٝ‬دس اااْ ٘‪ٛ‬س‪ٚ‬ص داٍش ربشی اص تشافیه بضسٌشا‪ٞ‬ا‪،‬‬ ‫ریاباٖ ‪ٞ‬ا ‪ ٚ‬اِ‪ٛ‬دٌی ‪ٛٞ‬ا ٘یؼت بشای ػفش ا٘وتوخوا‬ ‫وشد٘ذ ‪ ٚ‬أاس‪ٞ‬ا حىاات اص اٖ داسد وو‪ ٝ‬الوأوت‬ ‫ٔؼافشاٖ دس أاوٗ سػٕی دس ٘‪ٛ‬س‪ٚ‬ص ‪٘ 0۰50‬ؼبت بو‪ٝ‬‬ ‫‪ ۲‬ػاَ لبُ اص وش‪٘ٚ‬ا سؿذ ‪ ۶۲‬دسصوذی داؿوتو‪ٚ ٝ‬‬ ‫ت‪ٟ‬شاٖ بشای ٘خؼتیٗ باس دس ‪ ۰۰‬ػاَ اریوش بوا ثوبوت‬ ‫بیؾ اص ‪ٞ ۶55‬ضاس ٘فش ؿب الأت دس ٔیاٖ ‪ 05‬اػتواٖ‬ ‫بیـتشاٗ الأت ٔؼافشاٖ ٘‪ٛ‬س‪ٚ‬صی لشاس ٌشفت‪.‬‬ ‫دس و‪ٙ‬اس افضااؾ ػفش‪ٞ‬ا و‪ ٝ‬اص اه ػ‪ ٛ‬بشای ٔـاغوُ‬ ‫ٔشتبظ با ٌشدؿٍشی پشثٕش ب‪ٛ‬د بااذ ب‪ ٝ‬ااٗ ٔ‪ٛ‬ضو‪ٛ‬ع‬ ‫‪ ٓٞ‬اؿاس‪ ٜ‬وشد و‪٘ ٝ‬مااص بؼیاسی دس صاشػارت ‪ٞ‬وا‬ ‫‪ ٚ‬أىا٘ا ٔشاوض الأتی اػٓ اص ػیاحتی ‪ ٚ‬صاواستوی‬ ‫‪ٚ‬ج‪ٛ‬د داؿت و‪ ٝ‬ب‪ ٝ‬دِیُ حجٓ باالی ػوفوش‪ٞ‬وا دس‬ ‫٘‪ٛ‬س‪ٚ‬ص ‪ 0۰50‬بیـتش ر‪ٛ‬دٕ٘اای وشد‪ٛٔ ،‬ض‪ٛ‬ػی و‪ ٝ‬ب‪ٝ‬‬ ‫و‪ٙ‬ىاؽ ‪ٚ ٚ‬اوا‪ٚ‬ی ٘یاص داسد تا دس تؼغیال بوؼوذی‬ ‫ٌشدؿٍشاٖ وٕتش ب‪ ٝ‬صحٕت افتاد‪ ٚ ٜ‬ػفش‪ٞ‬ای اإوٗ‬ ‫ب‪ٕٞ ٝ‬شا‪ ٜ‬دساافت بیـتشاٗ ‪ ٚ‬ب‪ٟ‬تشاٗ رذٔا اِبت‪ ٝ‬بوا‬ ‫لیٕت ٔ‪ٙ‬اػب سا تجشب‪ ٝ‬و‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬ ‫اػتاٖ ‪ٞ‬ای ٔاص٘ذساٖ‪ ،‬روشاػواٖ سضو‪ٛ‬ی‪ٌ ،‬ویوالٖ‪،‬‬ ‫‪ٞ‬شٔضٌاٖ‪ ،‬فاسع‪ ،‬اصف‪ٟ‬اٖ‪ ،‬ب‪ٛ‬ؿ‪ٟ‬ش‪ ،‬اضد‪ ،‬ر‪ٛ‬صػوتواٖ‬ ‫‪ ٚ‬ت‪ٟ‬شاٖ بیـتشاٗ تؼذاد دس بخؾ الوأوتوٍوا‪ٞ ٜ‬وای‬ ‫سػٕی ٘‪ٛ‬س‪ٚ‬ص سا داؿتو‪ ٚ ٝ‬اػوتواٖ ‪ٞ‬وای بو‪ٛ‬ؿو‪ٟ‬وش‪،‬‬ ‫‪ٞ‬شٔضٌاٖ‪ٌ ،‬یالٖ‪ِ ،‬شػتاٖ‪ ،‬ت‪ٟ‬شاٖ ‪ ٚ‬اِبشص‪ ،‬بیـوتوشاوٗ‬ ‫سؿذ الأت دس الأتٍا‪ٞ ٜ‬ای سػٕی ٘ؼبت ب‪ ٝ‬د‪ٚ‬ساٖ‬ ‫لبُ اص وش‪٘ٚ‬ا سا تجشب‪ ٝ‬وشد٘ذ‪...‬‬ ‫ادأ‪ ٝ‬داسد‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه ارک

روزنامه ارک 5780

روزنامه ارک 5780

شماره : 5780
تاریخ : 1402/03/11
روزنامه ارک 5779

روزنامه ارک 5779

شماره : 5779
تاریخ : 1402/03/10
روزنامه ارک 5778

روزنامه ارک 5778

شماره : 5778
تاریخ : 1402/03/09
روزنامه ارک 5777

روزنامه ارک 5777

شماره : 5777
تاریخ : 1402/03/08
روزنامه ارک 5776

روزنامه ارک 5776

شماره : 5776
تاریخ : 1402/03/07
روزنامه ارک 5775

روزنامه ارک 5775

شماره : 5775
تاریخ : 1402/03/06
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!