روزنامه ارک شماره 5481 - مگ لند

روزنامه ارک شماره 5481

روزنامه ارک شماره 5481

روزنامه ارک شماره 5481

‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫تبهیی قطعبت‬ ‫ٍ ترخیص‬ ‫خَدرٍّبی‬ ‫تَلیدی‬ ‫تسریع‬ ‫شَد‬ ‫تکلیف‬ ‫دٍلت‬ ‫افغبًستبى‬ ‫رٍشی‬ ‫شَد‬ ‫صفحِ ‪3‬‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫*یکشٌبِ ‪ 4‬اردیبْشت ‪ 44 * 1441‬اٍریل ‪ 44* 4444‬رهضبى ‪ * 1441‬سبل سی ٍ دٍم ( اٍتَز ایکیٌجی ایل ) * شوبرُ ( سبیی ) ‪ 4* 1441 :‬صفحِ *قیوت‪14444:‬ریبل * ایویل‪www.arkonline* ark.tabriz@yahoo.com :‬‬ ‫بحث فٌی دس هزاکشات ٍیی توام‬ ‫شذُ است‬ ‫سئیسی‪:‬‬ ‫با سٍدسبایستی ًویشَد کشَس سا اداسُ کشد‪،‬‬ ‫ًیاصهٌذ اًقالب دس ًظام اداسی بش پایِ ػذالت ّستین‬ ‫تغزیِ سایگاى بیی‬ ‫داًشاهَصاى هٌاعق هحشٍم‬ ‫تَصیغ هیشَد‬ ‫صفحِ ‪4‬‬ ‫اهادگی ٍصاست تؼاٍى بشای‬ ‫تؼییی تکلیف جاهاًذگاى‬ ‫سْام ػذالت‬ ‫صفحِ ‪2‬‬ ‫ٍاسدات هاشیی االت ٍ تجْیضات فشسَدُ‬ ‫بِ ارسبایجاى ششقی هوٌَع شذ‬ ‫صفحِ ‪7‬‬ ‫هَصُ اساهٌِ دس تبشیض‬ ‫ساُ اًذاصی هیشَد‬ ‫صفحِ ‪8‬‬ ‫هٌظَم یبدداشت‬ ‫عقل‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫سرهقبلِ‬ ‫هدیرهسئَل ‪ -‬هحوّد اشراقی‬ ‫تکلیف دٍلت افغاًستاى‬ ‫سٍشی شَد‬ ‫چٌذیی هاُ اص استیالی اساى ٍ سرشیرغ طرابرثراى ترِ‬ ‫افغاًستاى هی گزسد‪ .‬ظاّشا ایی گشٍُ تاکٌَى ًتَاًسترِ‬ ‫تطَسکاهل تِ هشدم ٍ کشَس تسلط پیذا کٌذ‪ .‬حرَاد‬ ‫خًَثاس تلخی کِ تؼذاص فشٍ پاشی دٍبر برثرلری ایری‬ ‫کشَس‪ ،‬دس گزشتِ ٍ چٌذ سٍص اخیش‪ ،‬سخ دادُ ًشراى اص‬ ‫ػذم تسلط کاهل طابثاى داسد‪ .‬ػالٍُ تش ایی‪ ،‬طابثاى اص‬ ‫سَی کشَسّا ٍ ساصهاى هلل‪ ،‬تِ سسوی شٌاختِ ًشذُ‬ ‫اس ‪ .‬یؼٌی تطَس کلی تؼذاص سقَط حکَه باًرًَری‪،‬‬ ‫هشدم ٍ کشَس افغاًستاى دس تال ترکرلریرسری تسرش هری‬ ‫تشًذ‪ .‬افغاًستاى تا حذٍد ‪ ۴٠‬هریرلریرَى ترورؼریر اص‬ ‫حکَهتی باًًَی فشاگیش ٍ هرٌرسرمرن هرارشٍم اسر ‪.‬‬ ‫دسحابیکِ تا ٍتَد اًثَّی توؼیر خراسن ًشریری ٍ‬ ‫حاضش دس داخل‪ ،‬کشَسّای هْن ّوسرایرِ‪ ،‬کشرَس‬ ‫ّای باسُ ّای دیگش ٍ ساصهاى هرلرل هرترارذ ًرثرایرذ‬ ‫ٍضؼی افغاًستاى ایٌگًَِ داغَى ٍ اسسثاس تاشذ‪ .‬تراٍس‬ ‫ایی اس کِ ٍضؼی کًٌَی افغاًستاى تشای خَد ایری‬ ‫کشَس‪ ،‬هٌطقِ ٍ تْاى خطشًاک اس ‪ .‬تٌاتشایی دٍب‬ ‫ّای هٌطقِ تایذ کاسی کٌٌرذ کرِ ترکرلریر دٍبر‬ ‫افغاًستاى سٍشی شَد‪ ،‬اگش چٌریری ابرذاهری رَس‬ ‫ًگیشد‪ ،‬افغاًستاى دس ایٌذُ ًضدیک تِ کاًَى خشرًَر‬ ‫ّای ٍسیغ تش ٍ ًا اهٌی ّای تیشتش دس هٌطقِ ٍ دًیا ترذ‬ ‫خَاّذ شذ‪.‬‬ ‫دستَسالؼول تسْیالت فشصًذاٍسی‬ ‫بِ باًکّا ابالؽ شذ‬ ‫باًک هشکضی دس بخشٌاهِ ای دستَسالؼول تساْایاالت‬ ‫فشصًذاٍسی سا بشای اجشا بِ شبکِ باًکی ابالؽ کشد‪ .‬باش‬ ‫اساس ایی‪ ،‬باًک ّا هکلف اًذ حذاکثش ظشف هذت یک‬ ‫ّفتِ اص تاسیخ ٍصَل ایی بخشٌاهِ‪ ،‬هاَضاَع سا باِ‬ ‫ٍاحذّای اجشایی ریشبظ دس سشاسش کشَس ابالؽ کٌٌذ‪.‬‬ ‫تاًک ّا هکلسٌذ هثتٌی تش اػتثاسسٌمی هترقراضریراى‪ ،‬ترا‬ ‫اخز سستِ اص هتقاضی ٍ یا یرک ضراهری هرؼرترثرش ترِ‬ ‫پشداخ تسْیال ابذام کٌٌذ‪ .‬هساٍبی حسی اتشای‬ ‫حکن ایی تٌذ تِ ػْذُ تاًک هشکرضی ٍ تراًرک ّرای‬ ‫ػاهل ٍ تواهی هذیشاى ٍ کاسکٌاى ریستط هری تراشرذ‪.‬‬ ‫ػذم اتشاء یا تاخیش دس پشداخ تسْریرال ترخرلر‬ ‫هاسَب شذُ ٍ باتل پیگیشی دس هشاترغ ری رال‬ ‫اس ‪.‬تش ایی اساس تشای فشصًذاًی کِ اص سا ‪ ۴۴٠٠‬ترِ‬ ‫تؼذ تِ دًیا اهرذُ اًرذ تسرْریرال برش ابرارسرٌرِ‬ ‫فشصًذاٍسی‪ ،‬تِ اصای فشصًذ اٍ ‪ ۴٠٠‬هیلیَى سیا ٍ ترِ‬ ‫اصای فشصًذ دٍم ‪ ۴٠٠‬هیلیَى سیا ٍ ترِ اصای فرشصًرذ‬ ‫سَم ‪ ۶٠٠‬هیلیَى سیا ٍ تِ اصای فشصًذ چرْراسم ‪۲٠٠‬‬ ‫هیلیَى سیا ٍ تِ اصای فشصًذ پٌج تِ تؼذ ‪ ۴.٠٠٠‬هیلیرَى‬ ‫سیا ‪ .‬دس هَسد تَبذ فشصًذاى دٍبلَ ٍ تیشتش تِ اصای ّرش‬ ‫فشصًذ یک ٍام تؼلق هیگیشد ٍ تشتیه ترَبرذ براراظ‬ ‫هی گشدد‪ .‬تاًک هشکضی هَظ اس ترا ّرورکراسی‬ ‫ساصهاى ثث احَا کشَس ساهاًِای تِ هٌظَس ثث ًرام‬ ‫ٍ هرذیرشیر فرشایرٌرذ ّرای پرشداخر تسرْریرال‬ ‫بررش ابرراررسررٌررِ فررشصًررذاٍسی ایررمرراد کررٌررذ‪.‬‬ ‫دس پایاى ایی تخشٌاهِ هَکذا یاداٍس شذُ اس تشتیثری‬ ‫اتخار شَد تا حذاکثش ظشف هذ یک ّستِ اص تاسیر‬ ‫ٍ َ ایی ًاهِ‪ ،‬هَضَع تِ ٍاحذّای اتشایی ریرشترط‬ ‫دس سشاسش کشَس اتالؽ ٍ یک ًسخِ اص اتالغیِ هشتَطرِ‬ ‫تِ ایی تاًک اسسا شَد‪ .‬گستٌی اسر ‪ ،‬هرترقراضریراى‬ ‫هی تَاًٌذ تشای ثث ًام تِ ساهاًِ تسْیال یاد شذُ ترِ‬ ‫ادسس ‪ve.cbi.ir/vc /Defaultvc.aspx‬هشاتؼِ‬ ‫کٌٌذ‪.‬‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫گشاى فشٍشی ٍ ػذم دسج قیوت دس صذس تخلفات صٌفی‬ ‫اهکاى ٍیشایش اعالػات‬ ‫عشح ًْضت هلی هسکی‬ ‫فشاّن شذ‬ ‫هذیشکل بااصسسای ٍیاوُ ٍ اهاَس‬ ‫تؼضیشات ساصهاى حواایات گافات‬ ‫بیشتشیی تخلفات ٍاحذّای صاٌافای‬ ‫هشبَط بِ گشاى فشٍشی‪ ،‬ػاذم دسج‬ ‫قیوت ٍ ػذم صذٍس فاکاتاَس باشای‬ ‫هشتشی است‪.‬‬ ‫هتقاضیاًی کِ اعالػات خاَد سا دس‬ ‫عشح ًْضت هلی هسکی ًادسست دسج‬ ‫کشدُ بَدًذ بِ هذت یک هاُ اهاکااى‬ ‫ٍیشایش بشای اًْا فشاّن شذ‪.‬‬ ‫هتقاضیاًی کِ دس صهاى ثرثر ًرام دس‬ ‫طش ّای ابذام هلی هسکی ٍ ًْر هلی هسکی‪ ،‬شْش هال دسخَاس ٍ یا‬ ‫هشخصا ٍ اطالػا خَد سا دس ساهاًِ ثث ًام‪ ،‬اشترثراُ دسن کرشدُ اًرذ‪،‬‬ ‫هیتَاًٌذ اص اٍ اسدیثْش تِ هذ یکهاُ تا هشاتؼِ تِ ساهاًِ طرش ّرای‬ ‫حوایتی هسکی تِ ادسس ‪ًhttp://saman.mrud.ir‬سث تِ ا ال شْش‬ ‫هال دسخَاس هسرکری ٍ یرا هشرخرصرا ٍ اطرالػرا خرَد ابرذام‬ ‫کٌٌذ‪ّ.‬وچٌیی هتقاضیاى پیش اص تغییش شْش هال دسخَاس خَد تِ اطالػیرِ‬ ‫ثث ًام اص هتقاضیاى ًْر هلی هسکی ‪ ۴٠‬دی ‪ ۴۴٠٠‬هٌذسن دس سراهراًرِ‬ ‫تَتِ کٌٌذ‪.‬دس َس ػذم اهکاى تاهیی صهیی دس شْش هال دسخَاس ‪ ،‬دس‬ ‫ًضدیکتشیی شْش هوکی تِ شْش هال دسخرَاسر تراهریری صهریری اًرمرام‬ ‫هیشَد‪ .‬پیش اص ایی تسیاسی اص هتقاضیاى تِ دبریرل ٍاسد کرشدى ًرادسسر‬ ‫اطالػا خَد ٍ یا اًتخاب شْش دیگش فشم ن اًْا بشهض شذُ تَد کِ اص فرشدا‬ ‫اهکاى ٍیشایش اًْا فشاّن شذ‪.‬ثث ًام طش ًْر هلی هسرکری اص هرْرش‬ ‫پاسسا اغاص ٍ تا اسسٌذ تِ طَ اًماهیذ ٍ اص ‪ ۵‬هیلیَى ٍ ‪ّ ۳٠٠‬ضاس هترقراضری‬ ‫کِ ثث ًام کشدُ تَدًذ حذٍد ‪ ۴‬هیلیَى ٍ‪ّ ۳٠٠‬ضاس ًسش ٍاحذ ششایط شذًذ‪.‬‬ ‫سیذ همتثی سمادی ترضی اظرْراس‬ ‫کشد‪ّ :‬ذف اص اترشای ایری طرش‬ ‫ساهاًذّی کاهل‪ ،‬تراهرغ ٍ پرایرذاس‬ ‫تَصیغ کاالّا ٍ هثاسصُ افضٍد‪ :‬دس ّویی ساستاتاصسساى ساصهاًْرای رٌرؼر ‪،‬‬ ‫هؼذى ٍ تماس استاى ّا حسه ٍظیسِ‪ ،‬دس تاصُ صهاًی هَسد ًظرش‪ ،‬ابرذام ترِ‬ ‫تشگضاسی ‪ّ ۴۳۴‬ضاس ٍ ‪ ۳۵۶‬هَسد تاصسسی اص ٍاحذّای ٌسی ٍ غیرش رٌرسری‬ ‫دس سطح کشَس ٍ ‪ّ ۴۴‬ضاسٍ ‪ ۴۳۴‬هَسدگش تاصسسی تا هشراسکر سرایرش‬ ‫دستگاُّای ریشتط کشدًذ‪ٍ.‬ی تصشیح کشد‪ :‬تیشتشیی تخلسا ایی ٍاحذّای‬ ‫ٌسی هشتَط تِ گشاى فشٍشی‪ ،‬ػذم دسن بیو ٍ ػذم ذٍس فاکتَس ترشای‬ ‫هشتشی اس ‪.‬سمادی اظْاس کشد‪ :‬تا ػٌای تِ اثشتخرشری حررَس هریرذاًری‬ ‫تینّای ًظاستی هشتشک کِ تا حرَس تاصسساى ایی ساصهاى ٍ سراصهراى ّرای‬ ‫ٌؼ ‪ ،‬هؼذى ٍ تماس استاىّا ٍ ساصهاى تؼضیشا حکَهتی ٍ ّرورکراسی‬ ‫دیگش دستگاُ ّای ریصال اص تولِ ٍصاس تْاد کشراٍسصی‪ ،‬اداسُ کرل‬ ‫هیشا فشٌّگی ٍ گشدشگشی‪ ،‬اتاق ا ٌاف ٍ اتاادیِّا ٍ تِ طرَس ترذ دس‬ ‫سطح استاىّا اًمام شذُ‪ ،‬هقشس گشدیذُ ایی ابذاها طثق صهاًثٌذی هشخص‬ ‫تِ طَس هستوش ٍ ّرذفرورٌرذ اص هرشاکرض ًرگرْرذاسی ٍ ترَصیرغ کراالّرا‬ ‫تذاٍم یاتذ‬ ‫با سٍدسبایستی ًویشَد کشَس سا اداسُ کشد‪،‬‬ ‫ًیاصهٌذ اًقالب دس ًظام اداسی بش پایِ ػذالت ّستین‬ ‫سئیس جوَْس تحَل دس ًظاام اداسی کشاَس سا‬ ‫ضشٍستی اجتٌاب ًاپزیش داًست ٍ اظاْااسداشات‬ ‫اهشٍص بشای سشٍساهاى دادى بِ ًظام اداسی کشاَس‬ ‫ًیاصهٌذ اًقالب اداسی بش پایِ ػذالت ّستین‪.‬‬ ‫ای اهلل سیذ اتشاّین سئریرسری سئریرس ترورْرَس‬ ‫اظْاسداش ‪ :‬تایذ تشسسی شَد کِ پس اص گزش‬ ‫چٌذیی سا اص اتالؽ ایی سیاس ّا‪ ،‬چِ هقذاس اص‬ ‫اى هاقق شذُ ٍ ػل هَاسدی کِ تاقق ًیرافرترِ‬ ‫چیس ‪ٍ.‬ی تِ ساصهاى اهَس ٍ اداسی استرخرذاهری‬ ‫کشَس دستَس داد دس سطح کالى ًسث تِ پرایرش‬ ‫ٍ سٌمش هیضاى تاقق سیاس ّرای اترالؽ شرذُ‬ ‫ابذام کٌذ ٍ افضٍد‪ :‬سایش دستگاُ ّا ًیرض ترایرذ دس‬ ‫حَصُ فؼابی خَد سًٍذ اتشای ایی سیاس ّا سا‬ ‫تشسسی ٍ تش اساس اسیه شٌاسی‪ً ،‬سث تِ تْثرَد‬ ‫اهَس ابذام کٌٌذ‪.‬سئیس توَْس ترارَ دس ًرظرام‬ ‫اداسی کشَس سا ضشٍسی داًس ٍ خراطرشًشراى‬ ‫کشد‪ :‬اهشٍص ًیاصهٌذ اًقالب اداسی ترا هرارَسیر‬ ‫ػذاب ّستین ٍ الصم اس ّوِ حَصُّای اداسی‬ ‫ٍ استخذاهی اص تولِ تزب ًیشٍ ٍ تکاسگریرشی ٍ‬ ‫استقا ٍ پشداخ ّا تش هثٌای ػذاب هتاَ شَد‪.‬‬ ‫ٍی افضٍد‪ :‬الصم اس سیاس ّا ٍ تشًراهرِ ّرا ترِ‬ ‫ضاتطِ تثذیل شذُ ٍ تشای ضاتطِّا ّن شراخرص‬ ‫تؼییی شَد تا هثتٌی تش اى تتَاى دس تْثَد اهَس گام‬ ‫تشداش ‪ .‬دس ایی َس دس تکاسگیرشی ًریرشٍی‬ ‫اًساًی دس هموَػِّا ٍ ساصهاىّرای هرخرترلر ‪،‬‬ ‫تَ یِ ٍ سساس ّای تذٍى ضراترطرِ‪ ،‬کراسسراص‬ ‫ًخَاّذ تَد‪.‬سئیستوَْس تصشیح کشد‪ّ :‬یچکس‬ ‫حق ًذاسد تذٍى ضاتطِ ٍ هقشسا ‪ ،‬فشدی سا تشای‬ ‫تزب دس دستگاّی سساس کٌذ چشا کِ ایٌکراس‬ ‫هوٌَع ٍ خالف باًَى ٍ ػذاب اس ‪.‬سئیسری ترا‬ ‫اشاسُ تِ صهیٌِّای تاقق شایستِساالسی‪ ،‬افضایرش‬ ‫تْشٍُسی‪ ،‬ػذاب ٍ تله سضای هشدم گرسر ‪:‬‬ ‫افضایش تْشٍُسی تا تخشٌاهِ اهکاىپزیش ًیسر ٍ‬ ‫ضشٍس داسد سلسلِ ابذاهاتی اص تولِ افرضایرش‬ ‫حقَق‪ ،‬هٌَط تِ تال کاسکٌاى‪ ،‬اساتیذ ٍ هؼلواى‬ ‫تشای استقای تْشٍُسی خَدشَد‪ٍ.‬ی اظْاسداش ‪:‬‬ ‫ّیچ ٍصاستخاًِ ٍ دستگاّی تذٍى ًرظرش سراصهراى‬ ‫اهَس اداسی ٍ استرخرذاهری کشرَس حرق ایرمراد‬ ‫تشکیال تذیذ ًذاسد ٍ ترشای ترزب ًریرشٍی‬ ‫هتخصص ٍ اًقالتی دس کٌاس شاخص ّای دستگاُ‬ ‫هشتَطِ‪ ،‬الصم اس ساصهاى اداسی ٍ استرخرذاهری‬ ‫ًیض هؼیاسّای الصم سا اػوا کٌذ‪.‬سئیس ترورْرَس‬ ‫تاکیذ کشد‪ :‬اگش دسترگراّری دس ایرمراد دٍبر‬ ‫ابکتشًٍیک ٍ تمویغ دادُّا ٍ اطالػرا کشرَس‪،‬‬ ‫کَتاّی کٌذ‪ ،‬تایذ تشخَسد کشد‪.‬سئیسری گرسر ‪:‬‬ ‫ایی دٍ ساصهاى تایذ تشًاهِ سا تذٍیی ٍ ترش سًٍرذ‬ ‫اتشای اى ًظاس کٌٌذ کِ هطاتق تا باًَى تاشذ ٍ‬ ‫اص سَی دیگش تشکیالتی چاتک ٍ هرترٌراسره ترا‬ ‫هاهَسی ّای دستگاُّا شکل ترگریرشد‪ .‬ایری دٍ‬ ‫ساصهاى هَظسٌذ اًرثاط هابی ٍ اداسی دس کشرَس‬ ‫سا تایگضیی ًظام چاًِ صًی ٍ ضراترطرِ هرٌرذی ٍ‬ ‫باًَىگشایی سا تایگضیی ترَ ریرِ ٍ سرسراس‬ ‫کٌٌذ‪ٍ.‬ی اداسُ کشَس تا سٍدستایستی سا غیشهوکی‬ ‫خَاًذ ٍ تِ ساصهاى اهَس اداسی ٍ اسرترخرذاهری‬ ‫دستَس داد دس سًٍذ چاترک سراصی ٍ ترْرسراصی‬ ‫سراخرتراس اداسی کشرَس ترا ترذیر ٍ تررذٍى‬ ‫سٍدستایستی ػول کٌذ‪.‬سئیستوَْس خراطرشًشراى‬ ‫کشد‪ :‬ػل ػقه افتادى کشَسهاى دس ایری گرًَرِ‬ ‫هَضَػا تِ ایی دبیل تَدُ اس کِ اهَس کشَس‬ ‫تؼرا تا سٍدستایستی اداسُ شذُ اس ‪.‬سئریرسری ترا‬ ‫تاکیذ تش اّوی سػای اًرثاط هابی ٍ اداسی دس‬ ‫کشَس گس ‪ :‬دسایی ساستا تایذ هرذیرشاى ٍظریرسرِ‬ ‫هذیشیتی خَد سا تذٍى تَتِ ترِ سرسراس ّرا ٍ‬ ‫تَ یِ ّای دیگشاى ٍ تشاساس باًرَى ٍ ضرَاترط‬ ‫پیگیشی ٍ اتشایی کٌرٌرذ دس غریرش ایرٌرصرَس‬ ‫ّوچٌاى شاّذ ًظام اداسی تش اسراس چراًرِ صًری‬ ‫خَاّین تَد‪ .‬چاتکساصی ٍ هٌطقی کشدى اهَس ترا‬ ‫تَ یِ شذًی ًیس ‪ٍ.‬ی تا تراکریرذ ترش ترقرَیر‬ ‫ًظاس ّای هشدهی تش فؼابی دستگاُّای اتشایی‬ ‫ٍ کاسکٌاى اى‪ ،‬اظْاسداش ‪ٍ :‬صاس استرثراطرا‬ ‫هَظ اس صیشساخ ّرای ًرظراس هرشدم ترش‬ ‫ساصهاىّا ٍ دسرترگراُ ّرای اترشایری کشرَس ٍ‬ ‫اگْی دعَت بِ ّوکبری‬ ‫خبًن هبّر در ًرم افسار ‪ Word‬جْت کبر در رٍزًبهِ ارک هَرد ًیبز است‪.‬‬ ‫داٍطلبیی ٍاجد شرایط هی تَاًٌد برای هصبحبِ یب کسب اطالعبت بیشتتتر‬ ‫بب شوبرُ ّوراُ‪ 4۸14411۱۱44:‬توبس حبصل ًوبیٌد‪.‬‬ ‫هدیریت رٍزًبهِ ارک‬ ‫*هدیرهسئَل ‪-‬هحوّد اشراقی‬ ‫ػقیل دیش دٍص یَبَى چیشاغی‬ ‫اًساًیری چرتیی دُ دایاغی‬ ‫ػقلیلِ پیس یاخشی تاًیٌاس‬ ‫ایشلشدُ دٍص یابٌیش اسیٌاس‬ ‫ػغیلسیض تاًیواص یَبًََ‬ ‫تیلٌوض یابٌیرشال دٍغرشًٍَ‬ ‫ػقل دى ّشُ ًیی پایی ٍاس‬ ‫ػغیلیی اصچَخَسرایی ٍاس‬ ‫ػغیللی فایذابی ایش گاسس‬ ‫ایشیٌی بایرذابی دٍص گراسس‬ ‫ػغیللی ّاسادا چَخ اٍبسا‬ ‫ػغیلسیض اسادا یرَخ اٍبسرا‬ ‫چتیٌلیک اصاالس اٍسادا‬ ‫دیٌملیرک چَخراالس تَسادا‬ ‫ػقلی اصائل بشدُ اغشی چَخ‬ ‫چتیٌلِ اغشیذاى داغلی چَخ‬ ‫ػقل تیشاوًولی ٍئشگی دیش‬ ‫تاًشی داى ایکیٌمی ائلچی دیش‬ ‫*ائلچی‪:‬سسَ ‪،‬پیغوثش‬ ‫ٍاسدات هاشیی االت ٍ تجْیضات فشسَدُ‬ ‫بِ ارسبایجاى ششقی هوٌَع شذ‬ ‫سئیس ساصهاى صٌؼت هؼذى ٍ تجاست ارسبایجاى ششقای‬ ‫اػالم کشد بش اساس تصوین اتخاار شاذُ دس اساتااى‬ ‫ٍاسدات ٍ بکاسگیشی ّشگًَِ هاشیی االت ٍ تجْایاضات‬ ‫بیش اص ّفت سال کاس بِ صٌؼت استاى هوٌَع است‪.‬‬ ‫اتش پشًیاى اظْاس کشد‪ :‬پیش اص ایی حتی هاشیری اال‬ ‫‪ ۴٠‬سابِ کِ فشسَدُ شذُ تَد‪ ،‬دس ٌؼ ارسترایرمراى‬ ‫ششبی تِ کاس گیشی شذُ ٍ دس تشخی کاسخاًِ ّرا ایری‬ ‫تمْیضا ٍتَد داسد‪.‬‬ ‫ٍی گس ‪ ۴٠۲ :‬ششک داًش تٌیراى دس ایری اسرتراى‬ ‫فؼابی هیکٌٌذ کِ اص ایی تؼذاد ‪ ۴۲٠‬ششک تَبریرذی‬ ‫ّستٌذ ٍ تشًاهِ سیضی کشدین تا تستش تماسی ساصی ایری‬ ‫ششک ّا دس یک شْشک هستقل ایماد شَد‪.‬‬ ‫ادساتی هْن دس ارستایمراى‬ ‫ٍی اداهِ داد‪ ۳٠ :‬ششک‬ ‫ششبی فؼابی هی کٌٌذ ٍ ‪ ۶‬ادس کٌٌذُ هوتاص کشَسی‬ ‫دس استاى داسین؛ اص طشفی تِ بااظ ادسا گرورشکری‬ ‫ستثِ ششن کشَس هشتَط تِ ارستایماى ششبی اس ‪.‬‬ ‫ٍی اػالم کشد‪ :‬ػوذُ هشکل ایی ٍاحذّای رٌرؼرتری‬ ‫ًذاشتی ًقذیٌگی اس ‪ ،‬اها دس هقاتل ‪ٍ ۴٠٠‬احذ ٌؼتی‬ ‫دس استاى طش تَسؼِ داسًذ ٍ یکْضاس ٍ ‪ ۵٠٠‬طش ًیوِ‬ ‫توام ًیض داسین‪.‬پشًیاى ّرورچرٌریری ػرورذُ هشرکرال‬ ‫صیشساختی تَسؼِ دس ارستایماى ششبی سا کوثَد ترشق‬ ‫داًس ٍ افضٍد‪ :‬یک ّضاس هرگراٍا دس ارسترایرمراى‬ ‫ششبی کوثَد تشق داسین چَى دس گزشتِ دس خصرَ‬ ‫پس ّای تشق سشهایِ گزاسی دس استاى کن اًمام شذُ‬ ‫اس ‪ٍ.‬ی گس ‪ :‬اکٌَى ساالًِ ‪ّ ۴۴‬ضاس هیلیاسد ترَهراى‬ ‫کٌساًتشُ هس تِ خاسن اص استاى هٌتقل هی شَد‪.‬‬ ‫پشًیاى اداهِ داد‪ٌ :‬ؼ هس چْاس تا پٌج ّضاس هیلریراسد‬ ‫تَهاى تشای ارستایماى ششبی هیتَاًرذ اسص افرضٍدُ‬ ‫داشتِ تاشذ‪ ،‬ظشفی ّای هَتَد دس هٌطقِ سا دس هسریرش‬ ‫ایماد تاَ پایذاس تابسؼل خَاّیرن ترَد ٍ ترکروریرل‬ ‫طش ّای ٌؼتی ًیوِ توام‪ ،‬ایماد شْشک تخرصرصری‬ ‫پاییی دستی ٌایغ هس ٍ ساهاًذّی حقَق دٍبرتری اص‬ ‫هْنتشیی تشًاهِّای اٍبَیر داس رور اسرتراى دس‬ ‫شْشستاى ٍسصباى اس ‪.‬‬ ‫ٍی گس ‪ :‬اکٌَى ارستایماى ششبی تِ براراظ ترؼرذاد‬ ‫ٍاحذّای ٌؼتی دس تایگاُ چرْراسم برشاس داسد کرِ‬ ‫تال هی کٌین اى سا تِ ستثِ سَم استقرا دّریرن ٍ دس‬ ‫حَصُ سشهایِ گزاسی دس تخرش رٌرؼر ‪ ،‬هرؼرذى ٍ‬ ‫تماس ستثِ دٍاصدّن سا داسین کِ ایی ستثِ ًیض باتلیر‬ ‫افضایش سِ تا چْاس پلِ ای سا داسد‪.‬‬ صفحه 1 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫یبدداضت رٍس‬ ‫هذیزهسئَ ‪ -‬هحوّذ اضزاقی‬ ‫* حزف درهبًی هسئَلیی‬ ‫فزصت سَس است‬ ‫تًتظار تیی تعت کِ دٍلتوزدتى ػ ٍُ تیز تًیدیام‬ ‫ٍظایف ؽغلیی هزدم رت تطَر ؽتاف در خیزییاى‬ ‫تهَر عاسهاى ٍ کارّای وَد قزتر دٌّد‪ .‬چزت کیِی‬ ‫ػدُ تی تس هزدم تا تط ع تس پبؾزفت ػولی تهیَر‬ ‫خاری کؾَر ی وَؽبال ٍ تِ ایٌدُ تهبیدٍتر هیی‬ ‫ؽًَد‪ .‬ویَؽیبیالیی هیزدم فی یط تیا تویثیار ٍ‬ ‫ٍػدُ حاف ًوی ؽَد‪ .‬سیزت تگز گتیتیار ّیا در‬ ‫سهاى ه تضی خاهِ ػو ًپَؽدی وَؽبالی هیزدم‬ ‫هٌتظزی تِ تدتبٌی ٍ تهبد ّا تِ ًا تهبدی ّا تیثیدیی‬ ‫هی گزدد‪ .‬تٌا تزتیی هغئَلبی ی تدای دتدى ٍػدُ ّا‬ ‫کِ تتتدتی ًَػی حزف درهاًی تل ی هی ؽَدی تْتیز‬ ‫تعتی ًغثت تِ گشترػ کیارّیای تًیدیام ؽیدُ‬ ‫هثادرت ٍرسًد‪.‬‬ ‫سخٌگَ جبًسَى‪:‬‬ ‫خَاّبى بْبَد رٍابط اقتصبد‬ ‫بب ایزاى ّستین‬ ‫یکشٌبِ ‪ 4‬اردیبْشت ‪ 44 * 1441‬اٍریل‪44 * 4444‬رهضاى ‪ * 1441‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَز ایکیٌجی ایل ) * شوارُ ( سایی ) ‪1441 :‬‬ ‫دٍلت سست بایذى‪،‬‬ ‫عاهل اصلی عذم تَافق در ٍیی‬ ‫تعلیق فعلللی در هلراتلراع رفل‬ ‫تحرینّا‪ ،‬بیش از اى تِ بِ دلیل بلی‬ ‫بست ّای تکلٌلیلکلی در نلریلاى‬ ‫هراتراع باشذ ًاشی از تسلسل دٍللت‬ ‫بایذى در عرصِ سیاست داخلللی ٍ‬ ‫خارنی است‪.‬‬ ‫ّز کغی کِ کَچکتزیی اؽٌاییی تیا‬ ‫فزٌّگ سًدگی در اهزییکیا دتؽیتیِ‬ ‫تاؽد هی دتًد کیِ هیاؽیبیی تی یؾیی‬ ‫خدتیی ًاپذیز تس عثک سًیدگیی ّیز‬ ‫ؽْزًٍد تیی کؾَر تعت‪ .‬تتیَهیثیبی‬ ‫تزتی تغباری تس ؽْزًٍدتى اهزیکاییی‬ ‫ًوادی تس ّواى رویایی تعت کِ توام‬ ‫ػوز تیزتی رعیبیدى تیِ اى تی ػ‬ ‫هی کٌٌد‪ .‬ت ؾی تس تیی خیاییهیاُ تیِ‬ ‫ًیی ییؼ وییَدرٍّییا در سًییدگییی‬ ‫اهزیکاییّا تز هیی گیزدد‪ .‬تیا تییی‬ ‫ٍفف طثبؼی تعت کِ اهزیکایی ّیا‬ ‫تِ ّز تغببزی در قبوت تیٌیشیییی تییی‬ ‫هادُ حباتی تزتی حزکت ویَدرٍّیا‬ ‫حغاط تاؽٌد ٍ ٍتقؼبت تیی تعت کیِ‬ ‫تٍضاع در هاُّای توبز چٌدتى تِ هزتد‬ ‫اى ّییا ًییبییغییت‪.‬ؽییَ ًییاؽییی تس‬ ‫ّوِ گبزی تبواری کزًٍا ٍ کیاّیؼ‬ ‫عزهایِ گذتری در تعت زتج ًیتیت ٍ‬ ‫خٌگ رٍعبِ تا تٍکزتیی قبوت تٌشییی‬ ‫رت تِ تاالتزیی حد هوکی رعیاًیدُ ٍ‬ ‫قبوت ّز گالی تٌشیی تس عیِ ٍ ًیبین‬ ‫دالر پایبی تز ًیبیاهیدُ تعیت‪.‬کیزًٍیا‬ ‫تگزچِ تس راط توثار رٍس دًبا پیاییبیی‬ ‫اهدُ تها ّوچٌاى تِ ارتهی تِ کؾیتیار‬ ‫وَد تدتهِ هی دّید‪ .‬تفیشتییؼ تیَرم‬ ‫ًاؽی تس هؾک ت سًدبزُ تاهبی کیاال‬ ‫ٍ ع ت تیز ؽیدى تٍضیاع در پیی‬ ‫تفشتیؼ ًزخ تْزُ فدرتل رسرٍ هؼبؾت‬ ‫رت تزتی اهزیکایی ّا تٌگ تیز کیزدُ‬ ‫تعت‪.‬تاستاب توام تیی هؾیکی ت رت‬ ‫هی تَتى در هیبیثیَتیبیت تیاییدى در‬ ‫ًظزعٌدی ّای ه تلف هؾاّدُ کیزد‪.‬‬ ‫در حالی کِ تًتظار هی رفیت تیاییدى‬ ‫تتَتًد هبثَتبت تبؾتیزی ًغیثیت تیِ‬ ‫تزتهپ در عال ّای تتتدتیی رییاعیت‬ ‫خوْیَری ویَد کغیه هیی کیٌید‬ ‫ّن تکٌَى تیی هیبیثیَتیبیت حیَل ٍ‬ ‫حَػ ػدد ‪ 04‬درفد قزتر دترد ٍ در‬ ‫تؼضی ًظزعٌدیّا پاییبیی تیز تس ‪04‬‬ ‫درفد تثثبت ؽدُ تعت‪.‬‬ ‫چٌبی ؽزتیطی تزتػتوادتِ ًیتیظ ّیز‬ ‫ریبظخویْیَری دراهیزییکیاتیا یبیز‬ ‫هی گذترد ٍ ٍتقؼبت تییی تعیت کیِ‬ ‫تایدى ًبش ًهزتى چٌبی ؽیزتییطیی تیِ‬ ‫وقَؿ تزتی پبؼ تزدى تزًاهِ ّیای‬ ‫وَد تعت‪ ً .‬طِ ػطف تیی ًیهیزتًیی‬ ‫تًت اتات هباى دٍرُتی کٌهزُ در اتاى‬ ‫هاُ عال خاری تعت‪.‬دهَکزتت ّا ّن‬ ‫تکٌَى تکثزیت ضؼبف ٍ ؽکٌٌیدُ تی‬ ‫در هدلظ عٌا دترًد ٍ فؼ ً تا تعتتیادُ‬ ‫تس کزعی کاهاال ّیزییظ تیِ ػیٌیَتى‬ ‫ػضَ یکیقید ٍ ییکین تییی ًیْیاد‬ ‫قاًًَهذتری تا ه التت ّای یکپارچیِ‬ ‫خوَْریوَتّاى ه اتلِ هیکٌٌید تهیا‬ ‫تیی تکثزیت هیتَتًد در تًیتی یاتیات‬ ‫اتاى هاُ عال خاری فزٍ تزیشد‪.‬چٌیبیی‬ ‫تتتاقی هیتَتًد تایدى رت در پیبیؾیثیزد‬ ‫اخبار تَتاُ‬ ‫* اهیزعبذاللْیبى‪ :‬استقزار صلح پبیذار ٍ‬ ‫عبدالًِ در هٌطقِ تٌْب بب رفع کبهل اضغاب‬ ‫فلسطیی هیسز است‬ ‫ٍسیز تهَر وارخِ تاکبد کزد‪ :‬تعت زتر فلح پایدتر ٍ‬ ‫ػادالًِ در هٌط ِ تٌْا تا رفغ کاه تؽغال فلغیطیبییی‬ ‫تاسگؾت کلبِ اٍترگاى تِ عزسهبی وَیؼی تؼیبیبیی‬ ‫ًظام ایٌدُ فلغطبی تز تعاط یک ّیویِ پیزعیی تیا‬ ‫حضَر کلبِ عاکٌبی تفلی اى ٍ در ًْایت تؾکیبی‬ ‫دٍلت هغت ٍ یکپارچِ فلغطبی هبغز تعت‪.‬‬ ‫* پیص ًَیس الیحِ هقببلِ بب تحزینّب بِ دٍلات‬ ‫ارائِ ضذ‬ ‫تزًاهِ ّای وَد تس خولِ تخزتی طیز‬ ‫تییشرس عییزهییایییِ گییذتری تییزتی‬ ‫سیزعاوت ّای تیی کؾَر ٍ یا تَعؼِ‬ ‫تًزصی ّای خیدیید ٍ هیبیدٍدییت‬ ‫تعت زتج ًتت ٍ گاس تا هؾک رٍتِرٍ‬ ‫کٌد‪.‬تلثتِ دٍلت تایدى ظیاّیزت ًی یا‬ ‫قَتی ّن دترد کِ هیتَتًد تز اى ّیا‬ ‫تکبِ کٌدی تس خولِ اهار تؽتغیال تیاال‬ ‫کِ ًاؽی تس کیاّیؼ هیبیدٍدییت‬ ‫کزًٍایی تعت تها تِ ًظز هیرعد تییی‬ ‫تزتی تطوبٌاى تس پبزٍسی در تًت اتیات‬ ‫تؼدی کافی ًبغت‪.‬‬ ‫چؾن تًیدتس پیاییدتر تیَدى تیَرم ٍ‬ ‫گغتزدُ تَدى رکَدی تیتطوبٌاًیی تیِ‬ ‫ػولکزد تایدى رت در عطح تاالیی ًهِ‬ ‫هی دترد‪ .‬ؽزتیط تزتی تیاییدى تغیبیار‬ ‫حغاطتز تس اى تعت کیِ خیا تیزتی‬ ‫ّیزگیًَیِ ریغیکیی ٍخیَد دتؽیتییِ‬ ‫تاؽد‪.‬تاستاب تیی ٍضؼبت رت هی تیَتى‬ ‫در تشلشل دٍلت تیاییدى در ػیزفیِ‬ ‫عباعت وارخی ّن هؾیاّیدُ کیزد‪.‬‬ ‫تفتضا وزٍج اهزیکا تس تفغاًغتاى تیِ‬ ‫ّوزتُ ًثزد تشرگی کِ در تٍکیزتییی‬ ‫تزپا ؽدُ تیی تشلشل رت تِ حید تػی ی‬ ‫وَد رعاًدُ تعت‪.‬‬ ‫دٍلت تایدى تگزچِ ظاّیزت تیَتًغیت‬ ‫تزًاهِ رٍعبِ تزتی ػولبیات ًیظیاهیی‬ ‫ػلبِ تٍکزتیی رت تِ درعتی پبؼتبیٌیی‬ ‫کٌد ٍ تس فزفت هَخَد تزتی تقزف‬ ‫تاستر گاس ترٍپا ٍ ضزتیِ تیِ هیاؽیبیی‬ ‫ًظاهی رٍعبِ تعتتادُ کٌد تها ٍتقؼبیت‬ ‫تیی تعت کِ تدتٍم چیٌیبیی ًیثیزدی‬ ‫هی تَتًد ترٍپا رت ٍترد ییک گیزدتب‬ ‫تشرس تس تبزتىّای تهٌبتی کٌد‪.‬‬ ‫تع هی‪:‬‬ ‫بحث فٌی در هراتراع ٍیی توام شذُ است‬ ‫سخٌگَی بَریس ناًسَى ًخست ٍزیر اًگلیس بلِ‬ ‫خبرًگار ایرًا در لٌذى گفت تِ اًگلیس خلَاّلاى‬ ‫دست یابی بِ تَافق ًْایی در ٍیی است تا بِ دًبال‬ ‫رف تحرین ّا برَاًذ رٍابط اقرصادی خلَد را بلا‬ ‫ایراى تَسعِ دّذ‪.‬‬ ‫تیی ع ٌهَ کِ طثق رٍیِ ّیای دفیتیز ًی یغیت‬ ‫ٍسیزی وَتعت ًاهؼ فاػ ًؾَدی تیی هطلیه رت‬ ‫در ًؾغت وثزی تا حضَر ًوایٌدگاى رعاًِ ّیای‬ ‫وارخی ٍ در پاعخ تِ پزعؼ ویثیزًیهیار تییزًیا‬ ‫هطز کزد کِ پزعبد دٍرًوای دٍلت لٌدى تیزتی‬ ‫ػادی عاسی رٍتتط تدیاری تیا تییزتىی پیظ تس‬ ‫پزدتوت تدّی قدیوی ‪ 044‬هبلبَى پًَدی تْیزتى‬ ‫چبغت؟‬ ‫ٍی واطز ًؾاى کزد کِ لٌدى تِ دًثال رتتیطیِ تی‬ ‫عاسًدُ تا دٍلت تیزتى تعت‬ ‫‪.‬تیی ع ٌهَ تا تؽارُ تِ هاًغ تبزینّا در تَعؼیِ‬ ‫رٍتتط تداری هباى دٍ کؾَر تفیشٍد کیِ لیٌیدى‬ ‫وَتّاى حقَل تَتفق ًْایی در ٍیی تعت تا ها رت‬ ‫قادر عاسد کِ رٍتتط تقتقادی وَد رت تا تییزتى رت‬ ‫ت َیت کٌبن‪.‬‬ ‫ع ٌهَی خاًغَى در پاعخ تیِ پیزعیؼ دییهیز‬ ‫وثزًهار تیزًا درتارُ ترسیاتی تًهلبظ تس اویزییی‬ ‫ٍضؼبت هذتکزتت ٍیی ّن گتت‪ :‬هَضغ ها ٍ تیِ‬ ‫طَر کلی تبن هذتکزُ کٌٌدُ تًهلبظ تیی تعت کِ‬ ‫ها تِ پایاى گتت ٍگَّا در ٍییی رعیبیدُ تیین ٍ‬ ‫تَتفق وَتی رٍی هبش تعت‪.‬‬ ‫ٍی تتزتس تهیبیدٍتری کیزد کیِ تیتیَتى تس تییی‬ ‫فزفت تزتی تس عزگبزی تخزتی تزخام تعیتیتیادُ‬ ‫ؽَد‪.‬‬ ‫هذتکزتت ٍیی کِ تا هبَر رفغ تبزینّا خیزییاى‬ ‫دتردی ‪ ۰4‬تعتٌد عال گذؽتِ تِ پبؾٌیْیاد هغیاٍل‬ ‫عباعت وارخی تتبادیِ ترٍپیا ٍترد ییک دٍرُ‬ ‫تٌتظ ؽد ٍ هذتکزُ کٌٌدگاى تزتی هؾَرتّیای‬ ‫عباعی تِ پایت تّا تاسگؾتِتًد‪.‬‬ ‫قزیه تِ تتتاق کؾَرّای هؾارکت کیٌیٌیدُ در‬ ‫گتتٍگَّای وَتّاى خیویغ تیٌیدی عیزییغ تیز‬ ‫هذتکزتت ّغتٌد تها دعتیاتی تِ تَتفق ًْایی در‬ ‫تًتظار تقوبوات عباعی تیاالت هتبدُ اهزیکا در‬ ‫وقَؿ چٌد هَضَع تاقیهاًدُ هْن ٍ کیلیبیدی‬ ‫تعت‪.‬‬ ‫عؼبد وطبه ستدُ ع ٌهَی ٍسترت تهَر وارخِ‬ ‫دٍؽٌثِ گذؽتِ در خوغ وثزًهارتى گتت‪ :‬تیزتى ٍ‬ ‫گزٍُ ‪ّ ۰+0‬وِ کارّای وَد رت تًدام دتدُتًید ٍ‬ ‫هٌتظز پاعخ هٌاعه تس عوت ٍتؽٌهتی ّغتٌید تیا‬ ‫ًهزتًیّا رت تزطزف کٌد‪.‬‬ ‫تیی درحالبغت کِ تِ گتتِ ٍیی اهزیکا عباعیت‬ ‫تاوبز رت در پبؼ گزفتِ ٍ ٌَّس اى ترتدُ السم رت‬ ‫تزتی رعبدى تِ یک تَتفق ًؾاى ًدتدُ تعت‪.‬‬ ‫وطبه ستدُ تا تباى تیٌیکیِ عیدّیاییی رت طیزف‬ ‫اهزیکایی پبادُ کزدُ تا هٌافغ هزدم تس تیزخیام تیِ‬ ‫حدتق تزعد تفشٍد‪ :‬ها تا اگاّی کاه تیی هیَترد‬ ‫رت تِ طزف ه ات تػ م کزدین‪.‬‬ ‫ع ٌهَی ٍسترت تهَر وارخِ تا تاکبد تز تّوبت‬ ‫تًتتاع تقتقادی ٍ قیطیؼیی هیزدم تییزتى تس رفیغ‬ ‫تبزینّا واطز ًؾاى کزد کِ خوَْری تعی هیی‬ ‫تیزتى تزتی رعبدى تِ تَتفق وَب هتیؼیْید تعیت‬ ‫ٍ تگز سهبٌِ اى فزتّن ؽَدی حیتیویا ػیاسم ٍییی‬ ‫هیؽَد‪.‬‬ ‫رئبظ عاسهاى تًزصی تتوی تا تؽارُ تِ تیٌکِ هثاحی‬ ‫فٌی در هذتکزتت ٍیی توام ٍ هؾ ـ ؽدُ تعیتی‬ ‫گتت‪ :‬عایتّا ٍ هزتکش ّغتیِ تی اعیبیه دییدُی‬ ‫عاهاى یافتِ تًد ٍ طیثیق قیاًیَى تقیدتم رتّیثیزدیی‬ ‫فؼالبتّای اًْا تِ فَرت کوی ٍ کبتی در حیال‬ ‫تًدام تعت‪.‬‬ ‫هبود تع هی رئبظ عیاسهیاى تًیزصی تتیویی در‬ ‫گتتٍگَیی تا تؽارُ تِ هثاح فٌی هذتکزتت ٍییی‬ ‫گتت‪:‬هَضَػات ٍ هثاح فٌی در هذتکزتت ٍییی‬ ‫توام ٍ هؾ ـ ؽیدُ تعیتی تیبی ّیای فیٌیی‬ ‫فَرت گزفتیِ ٍ تیٌیْیا هیَضیَػیات عیبیاعیی‬ ‫تاقیی هیاًیدُ کیِ هیزتیَ تیِ ٍسترت ویارخیِ‬ ‫تعت‪.‬‬ ‫ٍی تفشٍد‪ :‬در عالّای توبز گشترػّایی تس عیَی‬ ‫عتبز تعثق تیزتى درفزتًغِ‬ ‫تَدًدی عاهاى یافتِ تًد ٍ در حال حاضز طثق قیاًیَى‬ ‫تقدتم رتّثزدی تزتی لغَ تبزینّای فؼالبتّای اًْیا‬ ‫تِ فَرت کوی ٍ کبتی در حال تًدام تعیتی اب‬ ‫عٌهبی ترت ّن فؼال تعت‪.‬‬ ‫فزهاًدُ ک ترتؼ ‪:‬‬ ‫اهریکا با بْاًِّای بیاساس‬ ‫از انرای تعْذاع برناهی سر باز هیزًذ‬ ‫قذرتوٌذاًِ هقابل تْذیذاع هیایسرین‪،‬‬ ‫دشوٌاى را ارام ًویگرارین‬ ‫سفیر اسبق ایراى درفراًسِ گفلت‪ :‬لل لَ‬ ‫تحرین ّای سپاُ ٍحرف ایلی ًلْلاد از‬ ‫لیست ادعایی گرٍُّای ترٍریسری اهریکا‬ ‫از هطالباع بِ حق ایلراى بلَدُ اسلت‬ ‫ٍاهریکا اگرخَاسرارتَافق باایراى اسلت‬ ‫بایذبِ خَاسرِّای ایراى تی بذّذ‪.‬‬ ‫فرهاًذُ تل ارتش گفت‪ :‬ارتش‬ ‫ٍ ًیرٍّای هسلح هلقلابلل ّلر‬ ‫تْذیذی تِ بخَاّذ ایلراى را‬ ‫ّذف قرار دّلذ‪ ،‬بلا قلذرع‬ ‫هی ایسرٌذ ٍ دشوٌاى ایی هلت را‬ ‫ارام ًخَاٌّذ گراشت‪.‬‬ ‫فزهاًدُ ک ترتؼ گیتیت‪ :‬در‬ ‫عال ّای توبز تتتاقات وَتی در ًبزٍی سهبٌی ترتؼ خْت ترت اء تَتى رسهی ٍ‬ ‫پبادُ عاسی تیی تَتًوٌدیّا در هبدتى تزتی هاهَریتّای ًظاهی ٍ هیزدم ییاری‬ ‫رٍی دتدُ تعت‪.‬‬ ‫گتتٌی تعتی گَؽِتی تس تیی تتتاقات وَب کِ در رتعتای ترت ای تَتى رسهیی‬ ‫ترتؼ تًدام ؽدُ تعتی دیزٍس دٍ رٍس پبؼ ٍ در رٍس ترتؼ تِ ًوایؼ گذتؽتیِ‬ ‫ؽد‪.‬‬ ‫در تیی هزتعن تدْبشتت خدیدی هث پْپادّای هْاخز ‪۱‬ی هْاخز ‪0‬ی هْاخیز ‪۰‬ی‬ ‫رػد ‪۵۸‬ی ارػی تتاتب ‪0‬ی یغبزی کزتری ًافزی کباى ‪۰‬ی کباى ‪۰‬ی تهبدی کویاى ‪۰۰‬ی‬ ‫کواى ‪۰۰‬ی تتاتب ‪ ٍ ۸‬پْپاد فادق تِ فَرت هبوَل تس ه ات خایهاُ رصُ رفتٌد‪.‬‬ ‫ّوچٌبی تالهزد ّای ترت ا یافتِ َّتًبزٍسی خٌهٌدُّای ًبزٍی َّتییی تغلببیات‬ ‫ٍ عاهاًِ ّای پدتفٌدی ًبزٍی پدتفٌد َّتیی ٍ تدْبشتت دریایی هبوَل ًبیش در‬ ‫تیی هزتعن حضَر دتؽتٌد‪.‬‬ ‫عزلؾکز هَعَی گتت‪ :‬تهزٍس هیتَتًبن تدػا کٌبن کِ ًغثت تِ تیبیز ‪۰44‬‬ ‫درفدی تدٍى تزدید فافلِ تغبار تًدکی دترین حُغی تشرگتز تیی تتتاقیی کیِ‬ ‫رٍی دتدُی تیی تعت کِ تبز هَرد تؽیارُ تس عیَی دتًؾیویٌیدتى خیَتى‬ ‫کؾَرهاى در دتو کارواًِّای ًبزٍی سهبٌی ترتؼ فَرت گزفتِ تعت‪.‬‬ ‫غلبِ بر هشکالع هسهی تشَر بذٍى ًقشافریٌی‬ ‫نَاًاى ًخبِ ٍ داًشگاّیاى هوکی ًیست‬ ‫رئیس هرتس بررسی ّای اسلرلراتل یلا ریلاسلت‬ ‫نوَْری تاتیذ ترد‪ :‬غلبِ بر هشکالع هسهی تشَر ٍ‬ ‫تحقق سیاستّای باالدسری از نولِ ًاهگراری سال‪،‬‬ ‫بذٍى ًقش افریٌی نذی نَاًاى ًخبِ ٍ داًشگاّیاى‬ ‫هوکی ًیست ٍ ها زیرساختّای ایی ًقشافریٌی را‬ ‫فراّن هیتٌین‪.‬‬ ‫هبودفادق وباطباى در فتبِ ؽ قی ویَد در‬ ‫تیٌغتاگزتم ًَؽت‪ :‬دیزٍس در هؼبت رئیبیظ هیزکیش‬ ‫پضٍّؼ ّای هدلظ در ًؾیغیتیی در تًیدیؾیکیدُ‬ ‫حکوزتًی دتًؾهاُ ؽزیف ؽزکت کزدین‪ .‬تِ ػٌَتى‬ ‫هغٍَل ًْادی کِ هتَلی تغْب گزی رتتطِ دٍلت ٍ‬ ‫ؽثکِ ً ثهاًی کؾَر تعتی حضَر در خوغ فؼاالى‬ ‫سیغت تَم تًدیؾهاّی کؾَر رت ّویبیؾیِ هیغیتیٌین‬ ‫هیدتًن ٍ عؼی هیکٌن چٌبی فزفیت ّیاییی رت تس‬ ‫دعت ًدّن‪.‬وطاطباى تفشٍد‪ :‬تِ ػشیشتى حیاضیز در‬ ‫هؼاًٍت ح َقی ریبظ خوَْر پبؼًَییظ الییبیِ‬ ‫ه اتلِ تا تبزینّا رت تزتی تزرعیی ٍ تقیَییه در‬ ‫ّبات ٍسیزتى تِ دٍلت ترتیِ کزد‪ .‬در رتعتای ه اتلیِ‬ ‫تا تبزینّای ظالواًِ تبیتلوللی ٍ ویارخیی ػیلیبیِ‬ ‫کؾَر ٍ حوایت تس قزتاًباى تیی تبزینّا ٍ کیاّیؼ‬ ‫ا ار اًْا تز خاهؼِی هؼاًٍت ح َقی ریبظ خویْیَر‬ ‫پبؼ ًَیظ الیبِ ه اتلِ تا تبزینّا رت تزتی تزرعیی‬ ‫ٍ تقَیه در ّبات ٍسیزتىی تِ دٍلت ترتیِ کزد‪.‬‬ ‫* تخزیب رییس جوَْر اًقالبی در چٌیی‬ ‫ضزایط سخت داخلی ٍ خبرجی جبیش ًیست‬ ‫ریبظ هزکش پضٍّؼ ّای هدلظ گتت‪ :‬در چٌیبیی‬ ‫ؽزتیط ع ت دتولی ٍ وارخیی ت یزییه رییبیظ‬ ‫خوَْر تً تی خایش ًبغت‪ .‬تاتک ًیهیاّیدتری در‬ ‫تَیبتی ًَؽت‪ :‬دٍلت عبیشدّین ٍترم هؾیکی ت‬ ‫تقتقادی تغباری تعت کِ تس دٍلت قیثی تیِ ترم‬ ‫رعبدُ تعت‪ٍ.‬ی تفشٍد‪ :‬ت ػ ّای فیزتٍتًیی تیزتی‬ ‫ح هؾک ت کؾَر تس عیَی دٍلیت ٍ ؽی یـ‬ ‫ریبظ خوَْر در حال تًدام تعت ٍ ّوِ تیایید تیِ‬ ‫دٍلت در تیی رتعتا کوک کٌبن‪ٍ.‬ی تدتهیِ دتد‪ :‬در‬ ‫چٌبی ؽزتیط ع ت دتولی ٍ ویارخییی تی یزییه‬ ‫ریبظ خوَْر تً تی خایش ًبغت‪.‬‬ ‫* هجلس بِ دًبب ایجبد فضبیی ارام ٍ اهی بازا‬ ‫هزدم در فضب هجبس است‬ ‫اصتًظ تبیتلوللی تًزصی تتوی تزو ف فؼالبتّیای‬ ‫ّغتِتی تیزتى هٌتؾز ؽدُ تعت تها تا گتیت ٍگیَ ٍ‬ ‫رتیشًی ّای تًدام گزفتِی تیی هثاح واتیویِ پیبیدت‬ ‫کزدُ ٍ تیزتى ٍ اصتًظ تز تعاط قیَتًیبیی پیادهیاىی‬ ‫رٍتتط وَد رت هدیزیت کزدًد‪.‬‬ ‫رئبظ عاسهاى تًزصی تتوی در گتتٍگَ تیا ویاًیِ‬ ‫هلت هؼت د تعت‪ :‬تیی گشترػّا هَتردی تتْاهی تَد‬ ‫کِ رصین فْبًَبغتی ٍ گزٍُّای ضد تً ب دًثال‬ ‫هی کٌٌدی عالْاعت کِ اًْا تِ تیزتى تتْام هیسًٌد یا‬ ‫ادرطّایی غلط هیدٌّد چزت کِ ّوبؾِ تِ دًیثیال‬ ‫ت طن تَدُ تًد تها ها رٍتتط رٍتبی وَد رت تا اصتًظ‬ ‫دًثال هیکٌبن‪.‬‬ ‫تع هی در تدتهِ تظْار کزد‪ :‬عاییت ّیا ٍ هیزتکیش‬ ‫ّغتِ تی ّن کِ طی عال ّای توبز اعیبیه دییدُ‬ ‫تتَتل اعن دلتی گتت‪ :‬تؼدتسچٌدهاّی کِ‬ ‫تس ؽزٍع هذتکزتت ٍیی دردٍلت خدید هیگذردیهذتکزتت تافزتسًٍؾبه ّیای‬ ‫سیادی رٍتزٍؽدُ تعت‪.‬طثق گتتِ ّای ه اهات هیذتکیزُ کیٌیٌیدُ کؾیَرهیاى‬ ‫هذتکزتت تِ هزحلِ وَتی رعبدُ تَدٍتِ حقَل ًتبدِ ًشدیک تَدیین ٍتیؼیضیا‬ ‫فبثت تستیی تَدکِ درؽیزتییط عی یتیی قیزترگیزفیتیِ تیین تهیادرتدتهیِ رتُ‬ ‫اهزیکاییّاؽزٍ خدیدی هطز کزدُ ٍ ًویوَتّیٌید سییز تیار تیؼیْیدتت‬ ‫تزًٍد‪.‬عتبز تعیثیق کؾیَرهیاى تفیشٍد‪ٍ :‬ضیؼیبیتیی کیِ ّین کیٌیَى تیااى‬ ‫رٍتزٍّغتبنیهبتَتًدیکی تسّواى ً ا ع ت ٍحغاط تاؽد‪ .‬ؽیزتییط دتویلیی‬ ‫اهزیکای تزتی دٍلت تایدى در اعتاًِ تًت اتات کٌهزُ ع ت ؽدُ ٍ ًیهیزتى تس‬ ‫دعت دتدى تکثزیت کٌهزُ تَعط دهَکزتتّا تعت‪ .‬تایدتَخِ دتؽت کِ تگیز‬ ‫دهَکزتت ّا تیی تًت اتات کٌهزُ رتتسدعت تدٌّدیطثبؼتا تزتی تًت اتات ریاعت‬ ‫خوَْری ‪ّ ۰4۰0‬نی ضؼفّایی وَتٌّد دتؽت ٍ هؾک ت ػدییدُ تی تیزتی‬ ‫اىّا تِ ٍخَد وَتّد اهد‪.‬دلتی گتت‪ :‬دٍلتی کِ دعتاٍردّای چؾوهبزی در‬ ‫فبٌِّای تبیتلوللی ًدتؽتِ تعت‪ .‬اًچِ کِ در تفغاًغتاى تتتاق تفتاد ٍ ویزٍج‬ ‫اهزیکاییّا تا اى ؽزتیطی تِ ػٌَتى یکی تس ً ا ضؼف اهزیکا ٍ ّنپبواًاًیؼ‬ ‫تل ی هیؽَد ٍ تیٌکِ اهزیکا تػ م هبکٌد تس ولبح فارط ٍ ویاٍرهیبیاًیِ ّین‬ ‫وارج هی ؽَدی ً طِ رٍؽٌی تزتی عباعت وارخی تایدى ً یَتّید تیَدی تگیز‬ ‫ًتَتًد در هاتِ تستی تیی وزٍجی ٍضؼبت هؾی یقیی رت تیزتی هیٌیافیغ هیلیی‬ ‫اهزیکاییّا تؼزیف کٌد ٍ تیی تاس ّن تِ تایدى ضزتِ وَتّد سد‪.‬‬ ‫سیاسی‬ ‫‪2‬‬ ‫خلغِ ػزک کزدم کِ در رتعتای ػو تِ تاکبدتت‬ ‫رئبظخوَْر در وقَؿ ت َیت ترتثا دٍلیت ٍ‬ ‫دتًؾهاُی هزکش تزرعی ّای تعتزتتضیک تاعبظ هبیش‬ ‫دٍلت ‪ -‬دتًؾهاُ در دتًؾهاُّای کؾَر رت دًیثیال‬ ‫هی کٌد‪ٍ.‬ی تظْار دتؽت‪ :‬تیی هبش تیؼیاهیلیی تیدٍى‬ ‫تفشٍدُ ؽدى تؾکب ت خدیدی تِ عاوتیار فیؼیلیی‬ ‫دتًؾهاُّا تیداد هی ؽَد ٍ تًؾاتهلل ٍظبتِ اى تییدیاد‬ ‫رتتطِ تی عاوتارهٌدی هباى دٍلت ٍ دتًؾهیاّیبیاى ٍ‬ ‫پضٍّؾهزتى ٍ ً ثهاى تعیت ٍ در حیال حیاضیز‬ ‫ّوکارتى هی هؾغَل تْبِ ؽبًَُاهِّای تاعیبیظ ٍ‬ ‫فؼالبت تیی هبش ّغتٌد‪.‬‬ ‫رئبظ هزکش تزرعی ّای تعیتیزتتیضییک رییاعیت‬ ‫خوَْری واطز ًؾاى کزد‪ :‬دٍلیت هیزدهیی تیزتی‬ ‫تیداد تبَل ٍتقیؼیی در ؽیزتییط تدترُ کؾیَر ٍ‬ ‫حکوزتًی دتًؼ تٌباىی تغبار تِ ظزفیبیت فیکیزی ٍ‬ ‫یک ًوایٌدُ هدلظ گتت‪ّ :‬دف ها تس قیاًیًَیویٌید‬ ‫ؽدى فضای هداسی ًِ تیداد هبدٍدیت تلکِ تیدیاد‬ ‫فضای تهی ٍ ارتم تزتی هزدم در حَسُ تقیتیقیادیی‬ ‫فزٌّهی ٍ‪ ...‬در فضای هیدیاسی تعیت‪.‬حیثیبیه تهلل‬ ‫دّوزدُ ًوایٌدُ هزدم ستتی در هیدیلیظ ؽیَرتی‬ ‫تع هی گتت‪ :‬فضای هداسی ها در ؽزتیط فؼلی تیِ‬ ‫حال وَد رّاعت ٍ تیی رّاؽدگی فضای هیدیاسی‬ ‫تبؾتزیی وغارتی اعبه ٍ ّشیٌِ رت تزتی هیزدم تیِ‬ ‫ّوزتُ دترد‪ٍ.‬ی تفشٍد‪ :‬قاًَىهٌد ؽدى فضای هداسی‬ ‫تِ ّبچٍخِ تِ هؼٌای هبدٍد کزدى فیؼیالیبیت ّیای‬ ‫هزدم در فضای هداسی ًبغت تیلیکیِ تیِ هیؼیٌیای‬ ‫عاهاًدّی ٍ تیداد ًظن در تیی فضاعت‪.‬‬ ‫* گَتزش‪ :‬ببیذ بِ ٍضعیت کًٌَی اهبکی هقذسِ‬ ‫در قذس احتزام گذاضت‬ ‫دتبزک عاسهاى هلی تیِ هیَضیغ گیبیزی درتیارُ‬ ‫تبَالت هغددتالققی پزدتوت ٍ ًغثت تِ تٌؼ ّا‬ ‫در قدط ٍ هببط هغدد تالققیی تتیزتس ًیهیزتًیی‬ ‫کزدتعتتاى دٍخاریکی ع ٌهَی دتبز ک عاسهیاى‬ ‫هل گتت کِ گَتزػ وَتعتار تیَقیف تقیدتهیات‬ ‫تبزیک اهبش ٍ حتظ ٍضؼبت کًٌَی تهاکی ه دعِ‬ ‫در قدط ؽد‪.‬دٍخاریک تفشٍد‪ :‬دتبزک عاسهاى هل‬ ‫ًغثت تِ ٍواهت تٍضاع در قدط تِ ٍیضُ تتیتیاقیات‬ ‫در تهاکی ه دعِ ٍ تطزتف اى تیِ ؽیدت ًیهیزتى‬ ‫تعت‪..‬‬ ‫* اقذام هجلس در رًٍا‬ ‫بزٍکزاسی ببیذ اس بیی بزٍد‬ ‫کساب ٍکابر‬ ‫ػضَ ّبئت رئبغِ هدلیظ گیتیت‪ :‬تخیزتی طیز‬ ‫تغْب فدٍر هدَسّای کغهٍکار تاػ هیؽیَد‬ ‫سهاىتز تَدى ٍ تَرٍکزتعی ستئد کِ هاًیؼیی در رتُ‬ ‫تؽتغال ٍ کارافزیٌی تیَدی تس تیبیی تیزٍد‪.‬رٍ تهلل‬ ‫هتتکزاستدی ػضَ ّبئت رئبیغیِ هیدیلیظ ؽیَرتی‬ ‫تع هی در گتتهَ تا وثزًهار هیْیزی درتیارُ طیز‬ ‫تغْب فدٍر هدَسّای کغهٍکاری گیتیت‪ :‬تییی‬ ‫هقَتِ خشٍ هقَتِ ّای هتزقی هیدیلیظ تعیت‪ٍ.‬ی‬ ‫تباى کزد‪ :‬تخزتی تیی قاًَى تاػ هیؽَد سهیاى تیز‬ ‫تَدى ٍ تَرٍکزتعی ستئد کِ هاًؼی در رتُ فیدٍر‬ ‫هدَسّای کغه ٍ کاری تؽتغال ٍ کارافزیٌی تیَدی‬ ‫تس تبی تزٍد‪.‬‬ ‫* ارٍپبیی ّب اس رفتبر اهزیکب در هذاکزات ٍیی‬ ‫ًبراحت ّستٌذ‬ ‫ػضَ کوبغبَى تهٌبت هلی هدلظ گتت‪ :‬ترٍپاییّا‬ ‫تس رفتار اهزیکا در هذتکزتت ٍیی ًارتحت ّغتیٌید‬ ‫اًْاهبهَیٌدهاتاتیزتى تِ تَتفق ‪ ۰44‬درفدی رعبدین‬ ‫تها اهزیکا تِ وَتعتِّای تیزتى پاعخ ًویدّد‪.‬اقای‬ ‫خَتد کزیوی قدٍعی گتت‪ :‬ػی ٍُ تیز تویتی ف‬ ‫ًظزّای تیزتى ٍ اهزیکا تز عز رتعیتیی اسهیاییی ٍ‬ ‫تدػای اصتًظ تبی تلوللی تًزصی تتویی تبؼ تس ّیشتر‬ ‫ؽ قبت ح ب ی ٍ ح َقی ّن در فْزعت تبزینّا‬ ‫ّغتٌد کِ عپاُ پاعدترتى تٌْا یکی تس اًْاعت تهیا‬ ‫تزوی تِ گًَِتی هَضَع رت خلَُ هیدٌّد کِ تگیز‬ ‫عپاُ قزتاًی ؽَدی هذتکزتت تِ ًتبدِ هیرعد‪.‬‬ ‫* خضزیبى‪ :‬سبهبًِ جبهع اهَر سهیای در کطاَر‬ ‫راُاًذاس هیضَد‬ ‫ػلوی دتًؾهاُّا تهبد تغتِ تعت ٍ هزکش تزرعیّای‬ ‫تعتزتتضیک تِ ػٌَتى تاسٍی هطالؼاتی دٍلتی ٍظبتیِ‬ ‫وَد هیدتًد کِ تغْب تْزُگبزی تس تیی ظزفبت رت‬ ‫دًثال کٌد‪.‬‬ ‫وباطباى تاکبد کزد‪ :‬غلثِ تز هؾک ت هشهی کؾیَر‬ ‫ٍ تب ق عباعت ّای تاالدعتی تس خولِ ًاهیهیذتری‬ ‫عالی تدٍى ً ؼ افزیٌی خدی خیَتًیاى ًی یثیِ ٍ‬ ‫دتًؾهاّباى هوکی ًبغت ٍ ها سیزعاوتّیای تییی‬ ‫ً ؼافزیٌی رت فزتّن وَتّبن کزد‪.‬‬ ‫ع ٌهَی کوبغبَى تفی ‪ ۰4‬هیدیلیظ ؽیَرتی‬ ‫تع هی تس رتُ تًدتسی عاهاًِ خاهغ تهیَر سهیبیی در‬ ‫کؾَر تا پایاى ؽْزیَرهاُ وثز دتد‪.‬ػیلیی وضیزییاى‬ ‫گتت‪ :‬ه اتلِ تا سهبیوَتری تس طزیق عاهاًِ خیاهیغ‬ ‫تهَر سهبی پبؼتبٌی ؽدُ تا ّز ًَع تْیزُ تیزدتری ٍ‬ ‫تقدتهی تز رٍی سهبی تًدام هیؽَد در تیی پیٌیدیزُ‬ ‫ٍتحد ٍ عاهاًِ قزتر گبزد‪.‬گتتٌی تعتی تس حدٍد ‪۰۱‬‬ ‫عال گذؽتِ ًشدیک تِ فدّشتر ّکتیار تس ترتضیی‬ ‫کؾاٍرسی کؾَر تِ فَرت هداس یا غبزهداس تغببیز‬ ‫کارتزی دتدُ ؽدُ ٍ تس چزوِ تَلیبید ویارج ؽیدُ‬ ‫تعت‪ .‬تلثتِ تیی اهار تِ غبز تس گغیتیزػ هیبیدٍدُ‬ ‫ؽْزّا در ترتضی کؾاٍرسی طی تیی هدت تعت‪.‬‬ صفحه 2 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫یکطٌبِ ‪ ۳‬اسدیبْطت ‪ ۰۳ * 1۳۷1‬اٍسیل‪ ۰۰ * ۰۷۰۰‬سهضاى ‪ * 1۳۳۴‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَص ایکیٌجی ایل ) * ضواسُ ( سایی ) ‪1۳۷1 :‬‬ ‫همالِ‬ ‫یضع عًارض ی قًاویه بذین کسب وظر‬ ‫تجار دی ماوع اصلی تًسعٍ صادرات‬ ‫تجاس‪ ،‬باصسگااًااى ٍ فاعااوى حاَصُ صاادسات‬ ‫ارسبایجاى ضشلی هعتمذًذ؛ عَاهلی هاًٌذ عاَاس‬ ‫صادساتی‪ٍ ،‬ضع لَاًیی بذٍى ًظشخَاّی اص بخاص‬ ‫خصَصی ٍ تجاس ٍ باصسگاًاى ٍ کوبَد ًمذیٌگی اص‬ ‫عوذُ هَاًع پیص سٍی تَسعِ صادسات بِ ضواس هی‬ ‫سًٍذ‪.‬‬ ‫عذم ومشخًاَی مشاجع قبوًن گزاس اص ثیخی‬ ‫خ ًصی ی فعب ن حًصٌ صیبدسات دس میشحدیٍ‬ ‫تذییه ی ت ًیت قًاوده ی مقشسات مًجت ثیشیص‬ ‫ثشخی مشجالت دس سیوذ صبدسات می شیًد کیٍ‬ ‫دس صًست َ افضاییو تعبمل ی َمجبس میشاجیع‬ ‫قبوًن گزاس ثب ایه افشاد ثسدیبس اص مشیجیالت‬ ‫مًجًد دس مسدش صبدسات ی تًسعٍ ایه ثخ سفع‬ ‫می شًدویضع عًاسض ودی دسصیذ صیبدسات‬ ‫مال ً ت کشبیسص ی مًاد غزاییو تغددش مجىیب‬ ‫مالبسجبتی گمشک اص چُبس َضاس ی ‪ ۷۳۳‬تًمبن ثیٍ‬ ‫ثد اص ‪َ ۷۳‬ضاس تًمبنو اخز عیًاسض صیبدساتیی‬ ‫ثشا فً د ی مًاد معذوی ی افت ‪َ ۰۳‬ضاس یاحیذ‬ ‫شبخ ثًسس ثٍ تجع ان لضیم اخز تیبییدیذییٍ اص‬ ‫سبصمبنَب متعذد دس دسیبفت کبست ثبصسگبوی ی‬ ‫سدت اختدبسات استبوی دس ثجت سفبسشبت یاسدات‬ ‫اص جمدٍ مشجالت تًسعٍ صبدسات ثٍ شیمیبس میی‬ ‫سیوذوکبسشىیبسیبن ی فیعیب ن حیًصٌ صیبدسات‬ ‫معتقذوذو اخز ود دسصذ اسص پیبییٍ صیبدساتیی‬ ‫ثشا مال ً ت کشبیسص ی میًاد غیزاییی ثیٍ‬ ‫مىمًس ججشان صبدسات اه مجبص اص کشًس کیٍ‬ ‫اص عشیق صبدسات مال ً ت کشبیسص ی غزایی‬ ‫ثذین تًجٍ ثٍ قبوًن ثشوبمٍ تًسعٍ ی غیدیشقیبویًویی‬ ‫ثًدن تعدده عًاسض ثشا صبدسات میالی یً ت‬ ‫کشبیسص ت ًیت شذٌ کیٍ میًجیت کیبَی‬ ‫صبدسات می شًدوسیدس کمدسدیًن صیبدسات ی‬ ‫مذیشیت یاسدات اتب ثبسگبوی تجشیض میی گیًییذۺ‬ ‫عمذٌ مشجالت تًسعٍ صبدسات دس مقغع فیعیدیی‬ ‫وبشی اص یضع مقشسات ثذین ومشخًاَی اص ثخی‬ ‫خ ًصی ی افضای َضیىٍ تمبم شیذٌ کیب َیب‬ ‫صبدساتی است کٍ مًجت کبَ صیبدسات میی‬ ‫شًدوسدذیًسف حسیدیىییو میی افیضاییذۺ یضیع‬ ‫عًاسض صبدساتی اص جمدٍ عًاسض ود دسصیذ‬ ‫اه مَجبص ثشا صبدسات مال ً ت کشبیسص‬ ‫ی مًاد غزایی ی عًاسض صبدساتی ثشا فیً د ی‬ ‫مًاد معذوی مًجت فشصت سًص صبدسات میی‬ ‫شًد ی ایه م ًثٍ َب مغبیش ثب ثشوبمٍ َب تیًسیعیٍ‬ ‫کشییًس اسییتوی ثییب اشییبسٌ ثییٍ مشییجییالت‬ ‫صبدسکىىذگبن دس حًصٌ َب مختدف اظُیبس میی‬ ‫کىذۺ اختدبسات کبفی ثیٍ میذییشان اسیتیبویی دس‬ ‫فشایىذَب تجبست خبسجی ی مجًصَب مشثًعیٍ‬ ‫ثبیذ تفًیض شًد چشا کٍ ثشا حیل میعیضیالت‬ ‫صبدسات ودبص ثٍ عضم تمبمیی میشاجیع سسیمیی ی‬ ‫خ ًصی استوسیدس کمیدیسیدیًن صیبدسات ی‬ ‫مذیشیت یاسدات اتب ثبصسگبوی تجشیض می گیًییذۺ‬ ‫ثشخی ثبصاسَب َذف صبدساتی مب ثیب مشیجیالت‬ ‫سدبسی ی اقت بد مًاجٍ َستىذ اص جمدٍ سیسیدیٍ‬ ‫کٍ ششایظ جىگیو تالشی َب ی کبَ اسص پًل‬ ‫مدی ایه کشًس مًجت تضعدف صبدسات مب ثٍ ایه‬ ‫ثبصاس ی َمچىده تضعدف صبدسکىىذگبن می شًدو‬ ‫حسدىیو ادامٍ می دَذۺ دس ایه ششاییظ ثیبییذ دس‬ ‫داخل کشًس دس حًصٌ َب قبوًوگزاس ی اجشایی‬ ‫وُبیت مسبعذت ثب تجبس ی ثبصسگبوبن ثٍ عمل اییذ‬ ‫تب ایه فشصت َب صبدساتیی ثیٍ تیُیذییذ ثیشا‬ ‫صبدسکىىذگبن تیجیذییل وشیًدومیعیبین تیًسیعیٍ‬ ‫ثبصسگبوی خبسجی سبصمبن صیمیت ارسثیبییجیبن‬ ‫ششقی ودض ثب اشبسٌ ثٍ پد ثدىی صبدسات ‪ ۷‬مدددیبسد‬ ‫د س استبن ثشا سبل جبس می گًیذۺ دس سیبل‬ ‫گزشتٍ ‪ ۹۹‬دسصذ سق پد ثدىی شیذٌ صیبدسات‬ ‫استبن ثٍ اسص یی مدددبسد ی ‪ ۶۵۵‬مدیدیدیًن د س‬ ‫مالقق شذٌ استوَىشثشو میی افیضاییذۺ َیمیبویىیذ‬ ‫سبل َب گزشتٍو ثشوبمٍ تًسعٍ صیبدسات اسیتیبن‬ ‫ثشا سبل جبس تذییه ی شبخ َب ی یظیبییف‬ ‫ثشا دستگبٌ َب مختدف اص جمدٍ اتب ثبصسگبوی‬ ‫ی کمدسدًن صبدسات ایه اتب تعدده شذٌ استو‬ ‫ی اظُبس می کىذۺ فعبلدت کمدسدًن دس صمیدیىیٍ‬ ‫اجشا ثشوبمٍ َب تجددف شذٌ ی ثشایسدٌ کیشدن‬ ‫اوتمبسات مشثًعٍ می تًاوذ اص ایلًیت َب ثشویبمیٍ‬ ‫َب ایه کمدسدًن دس سبل جبس ثبشذو‬ ‫سیدس اوجمه تًلدذکىىذگبن فً د ی صىبیع یاثستٍ‬ ‫ارسثبیجبن ششقی ودض میی گیًییذۺ اخیدیشا ثیشا‬ ‫صبدسات مال ً ت فً د و معذوی ی پتشیشدمی‬ ‫عًاسض تعدده شذٌ امب اجشا ان سا اص اثیتیذا‬ ‫سبل تعدده کشدٌ اوذ ی دس حقدقت عغف ثٍ مبسجق‬ ‫اوجبم شذٌ استوکشی سحدمیو می افضایذۺ یصاست‬ ‫صىعتو معذن ی تجبست ثیذین ویمیشخیًاَیی اص‬ ‫ثخ خ ًصی ی پشت دسَب ثستٍ ت مدیمیبت‬ ‫خًد سا اتخبر می کىذ کٍ تجعبت ایه ت میدیمیبت‬ ‫ثشا تًسعٍ صبدسات ی جبمعٍ سىگده خًاَذ ثًدو‬ ‫ی اظُبس می کىذۺ پیس اص جیىیگ سیسیدیٍ ی‬ ‫ایکشایه ی ثب تًجٍ ثٍ خالء ‪ ۵۳‬تب ‪ ۶۳‬مدددًن تیىیی‬ ‫کبمًدیتی دس دودبو فشصتی ثضسگ ایجیبد شیذ تیب‬ ‫مال ً ت فً د ایشان جبیگضیه میالی یً ت‬ ‫فً د ایه ‪ ۷‬کشًس دس ثبصاسَب َذف شًد امیب‬ ‫اعمبل ایه عًاسضو فشصت سًص ثشا کشًس سا‬ ‫ثٍ َمشاٌ داسدو‬ ‫استبوذاس ارسثبیجبنششقیۺ‬ ‫تاهیی لطعات ٍ تشخیص خَدسٍّای تَلیذی‬ ‫تسشیع ضَد‬ ‫استاًذاس ارسبایجاى ضشلی دس بااصدیاذ‬ ‫اص اًباس ٍ خظ تَلیذ ایاشاى خاَدسٍ‬ ‫تبشیض‪ ،‬تسشیع دس تاهیای لاطاعاات ٍ‬ ‫تشخیص خَدسٍّای اًابااس ضاذُ سا‬ ‫پیگیشی کشد‪.‬‬ ‫عبثذیه خشّم اظُبس کشدۺ سیوذ تًلیدیذ‬ ‫دس ایه یاحذ صىعتی سی ثٍ ثُجًد ثًدٌ‬ ‫ی سیصاوٍ ‪ ۰۵۳‬دستگبٌ خًدسی تیًلیدیذ‬ ‫میشًد کٍ ظشفدت افضایی ثیٍ ‪۰۵۳‬‬ ‫دستگبٌ یجیًد داسدوی افیضیدۺ دس‬ ‫ثخ تبمده قغعبت ی سیوذ تشخیدی‬ ‫ی پالک گیزاس اییه میالی یً ت‬ ‫مییًاوییعییی یجییًدداشییت کییٍ ثییب‬ ‫پدگدش َب ثعملامذٌ مشتفع خًاَىذ‬ ‫شذو‬ ‫ی اضبفٍ کشدۺ َی اکیىیًن تیعیذاد‬ ‫خًدسی تًلدذ ی تشخد ی ثشاثیش‬ ‫می کىذ کٍ میدیضان تیشخیدی ثیبییذ‬ ‫افضایی ییبثیذتیبثیباویجیًٌ خیًدسیدس‬ ‫پبسکدىگ َب مًاجٍ وشذٌ یدستیىیمیدی‬ ‫قدیمیتیُیب ثیبصاسمشیجیدیی ثیًجیًد‬ ‫ودبیذواستبوذاس ارسثیبییجیبن شیشقیی‬ ‫خًاستبس تسشییع دس پیالک گیزاس‬ ‫خًدسیَب تًلدذ ایشان خیًدسی‬ ‫تجشیض ثشا متًاصن سیبص تیًلیدیذ ی‬ ‫تشخد سشیع ثب َذف تىمد قدیمیت‬ ‫خًدسی دس ثبصاس شیذوعیبثیذییه خیشّم‬ ‫َمچىده اص معیبین یصییش صیمیت ی‬ ‫مذیشعبمل ایشان خیًدسی خیًاسیتیبس‬ ‫تبمده ثٍ مًقع قغعبت ثشا تیشخیدی‬ ‫خًدسیَب دپً شذٌ داسا ویًاقی‬ ‫شذو‬ ‫عبثذیه خشّم کٍ اثبن مبٌ سبل گزشتیٍ‬ ‫ودض ثب َذف عبسضٍ یبثیی اییه یاحیذ‬ ‫صىعتی مُ ثبصدیذ اص ان داشیت ی‬ ‫عی چُبس مبٌ گزشتٍ پدیگیدیش َیب‬ ‫خییًد ثییشا احییدییبووییًسییبص ی‬ ‫ثٍظشفدتسسبوی تًلدذ دس ایه مجمًعٍ‬ ‫اقت بد سا دوجیبل کیشدٌ اسیتوثیٍ‬ ‫ثشسسی وتبیج ت مدمبت اتخبرشیذٌ ی‬ ‫سیوذ اجیشاییی اویُیب پیشداخیتوی‬ ‫استقب ثُشٌیس سا وخستدیه اویتیمیبس‬ ‫مذیشیتیی خیًد اص میبلیی جیذییذ‬ ‫ثدجشیىگ سبص تجشیض اعیالم کیشد ی‬ ‫سادس سبصمبن مذیشیت ی ثشوبمٍ سیض ارسثبیجبن ششقی ۺ‬ ‫سضذ ‪ ۷.۰‬دسصذی بخص کطاٍسصی ارسبایجاى ضشلی‬ ‫با سشهایِگزاسی ‪ّ ۰.۰‬وت هحمک هیضَد‬ ‫* ‪َ ۲‬سار ی ‪ ۳۳۳‬وفر در ملکان یاجذ ضرایط‬ ‫طرح وُضت ملی مسکه َستىذ‬ ‫عبین ثشوبمٍسیض ی َمبَىگی امًس عمشاوی فشمبویذاس‬ ‫مدجبن ثٍ ثجتوبم سٍَضاس ی ‪ ۰۰۵‬وفش دس سبمبوٍ عیش‬ ‫وُضت مدی مسجه ایه شُیشسیتیبن اشیبسٌ کیشد ی‬ ‫گفتۺ ‪َ ۷‬ضاس ی ‪ ۰۰۸‬وفش اص ایه تعذاد یاجذ شیشاییظ‬ ‫ایه عش َستىذو‬ ‫* ‪ ۲‬عامل قطع درخت در کلیبر دستگیر ی ریاوٍ‬ ‫زوذان ضذوذ‬ ‫مذیشکل مىبثع عجدعی ی اثیخیدیضداس ارسثیبییجیبن‬ ‫ششقی گفتۺ دی وفش عبمل قغع غدش مجیبص دسخیتیبن‬ ‫سیستب مً ن دس شُشستبن کددجش دستگدش ی سیاویٍ‬ ‫صوذان شذوذو یاثظ عمًمی اداسٌ کل مىبثع عجدعیی ی‬ ‫اثخدضداس ارسثبیجبن ششقیو سدشیس داید اظُبس‬ ‫کشدۺ عبمالن قغع دسختبن ثب دستیًس قیبضیی سیاویٍ‬ ‫صوذان شذوذ ی اص مالل ثبصدیذ ی قغع دسخیتیبن ‪۵۸۰‬‬ ‫اصدٍ دسخت قغع شذٌ ثٍ یصن تقشیجی ‪ ۵۰‬ته کشف‬ ‫ی ثب حج دادگبٌ ضجظ شذو‬ ‫خًاستبس تسشیع دس اقذامبت مًثیش دس‬ ‫ایه صمدىٍ شذوی ثدبن داشتۺ وُیبییتیب‬ ‫َذف افضای تًلدذ ثبیذ مالقق شیًدو‬ ‫استبوذاس ارسثبیجبن شیشقیی دس اییه‬ ‫ثبصدیذ شخ یب جیضایدیبت ویًسیبص‬ ‫خغًط تًلدذ ثب تجُدض ثٍ مبشده ا ت‬ ‫جذیذو سیوذ احذاث دی خظ تیًلیدیذ‬ ‫جذیذ ی اقذامبت ثشا تیبمیدیه میًاد‬ ‫ایلدٍ سا ثشسسی کشدوی َمچىدیه ثیٍ‬ ‫گفت یگً ثب کیبسگیشان اییه یاحیذ‬ ‫صىعتی پشداخیت کیٍ حیجیبییت اص‬ ‫سضبیت مىذ ی َمشاَیی ایشیبن دس‬ ‫مسدش ثبصگشداوذن ثدجشیىگ سیبص ثیٍ‬ ‫مسدش تًسعٍ داشتواشتغبل َشت َضاس‬ ‫وفش دس عشض ‪۵‬و‪ ۵‬سیبل ی تیًلیدیذ‬ ‫سیصاوٍ ‪َ ۵۳‬ضاس قغعٍ ثدجشیىیگ ی ‪۵۳‬‬ ‫َضاس قغعٍ سًپبح اص اَذاف مشخ‬ ‫شذٌ ثشا ایه یاحذ صىعتی است‬ ‫استاًذاس ّوذاى ‪:‬‬ ‫ارسبایجاىضشلی هْاجش فشست است‪،‬‬ ‫هطاسکت ًخبگاى بشای عبَس اص چالصّای هْاجشفشستی استاى‬ ‫سئیس ساصهاى هذیشیت ٍ بشًاهِ سیاضی‬ ‫ارسبایجاى ضشلی گفت‪ :‬تالش هی ضاَد‬ ‫سضذ ‪ ۷.۰‬دسصذی باخاص کطااٍسصی‬ ‫استاى با سشهایِگزاسی ‪ّ ۰.۰‬ضاس هیلیاسد‬ ‫تَهاًی هحمک ضَد‪.‬‬ ‫مالمذ فششجبسان اظیُیبس کیشدۺ فیبایق‬ ‫امذن ومبم سىتی ثیٍ میذسن سا عیدیت‬ ‫اصدی اسص افضیدٌ پبیده ایه ثخ دس استبن میداو وی حشکیت اسیتیبن ثیٍ‬ ‫سمت کشبیسص مذسن ی صىعتیو استقب ثُشٌیس دس ثیخی کشیبیسص ثیب‬ ‫کبَ م شف ی َذسسفت اه ی اصال الگً ی شدًٌ کشت ی ایجبد ی تجمدل‬ ‫صوجدشٌ تًلدذو فشایس ی تًصیع مال ً ت غزایی ی کشبیسص سا میُیمیتیشییه‬ ‫جُتگدش َب تًسعٍ استبن تب سبل ‪ ۵۰۷۳‬دس ثیخی کشیبیسص ثیششیمیشدو‬ ‫فششجبسان ثش لضیم تذییه ی اجشا ومبم ثُشٌ ثشداس مىبست اص مىبثع دس ثیخی‬ ‫کشبیسص دس جُت ساَجش تشجل َب کشبیسص ی تامده ثٍ مًقع وُبدٌ َب‬ ‫کشبیسص ی سبمبوذَی ماللو وبمگزاس ی تًصیع مال ً ت تًلدذ ثب کبَ‬ ‫حدقٍ َب یاسغٍ گش تبکدذ کشدوسادس سبصمبن مذیشییت ی ثیشویبمیٍ سییض‬ ‫ارسثبیجبن ششقی َمچىده اص اَمدت افضای فشایس مال ً ت تیًلیدیذ ی‬ ‫کبَ وسجی ضبیعبت تًلیدیذات کشیبیسص و افیضایی ظیشفیدیت صیبدسات‬ ‫مال ً ت کشبیسص و تًسعٍ تذسیجی خذمبت جىجی ومدش وگُذاس و فشایس‬ ‫ی تًصیع مجبودضٌ ی صبدسات ثخ کشبیسص ثب تجمدل صوجدشٌ تًلدذ ی تًسیعیٍ‬ ‫مجبودضاسدًن دس ثخ کشبیسص یبد کشدوفششجبسان اظُبس کشدۺ ثبیذ اعتجیبسات‬ ‫ی تمبم ظشفدت َب استبن سا ثٍ شدًٌ ا َذفمیىیذ ی جیُیت داس دس ثیخی‬ ‫کشبیسص صشف کىد تب مىجش ثٍ استقبء ثُشٌ یس دس ایه ثخ شًد ی ثتًاودی‬ ‫قذم َب مًثش دس تغددش سفتبسَب ی داو ثىدبوی ایه ثخ داشتٍ ثبشد و‬ ‫هعاٍى سیاسی‪ ،‬اهٌیتی ٍ اجاتاوااعای‬ ‫استاًذاس ارسبایجاى ضشلی گفت‪ :‬اًتظاس‬ ‫داسین با بشسسی جاهعِ ًخبگاى ٍ اساتیذ‬ ‫داًطگاُ‪ ،‬ساّبشدّای علوی ٍ عولی دس‬ ‫جْت حل ایی هسالِ اسائِ کٌین‪.‬‬ ‫دس سیی ی دیمیدیه‬ ‫تشاه مالمذ‬ ‫وشست َدات اوذیشیٍ یسص اسیتیبن دس‬ ‫داوشگبٌ تجشیضو ثب اشبسٌ ثٍ سىذ تالًل دیلت مشدمیو اظُبس داشتۺ ایه سىیذ دس‬ ‫ساستب تالقق یضع مغدًه تشسد شیذٌ اسیت ی ثیش اسیبس چیُیبس سکیه‬ ‫عذالتمالًس ی فسبدستدض و مدذانداس مشدم ثب پشتدجبوی اص جًاوبنو اتجیب ثیٍ‬ ‫داو ی خدض عدمی ثب َذف تًلدذ ثشیت ی خبوًادٌمذاس و حشکت تیالیًلیی‬ ‫خًد سا دس حًصٌَب سدبستگزاس ی اجشایی اغبص کشدٌ استو‬ ‫ی ثب مُ خًاوذن سىذ سدبستی مذیشیت مُبجشت داخدی کشیًس ی اسیتیبنو‬ ‫افضیدۺ تذییه سىذ سدبستی مذیشیت مُبجشت داخدی دس کشًس ثب َذف تًسعیٍ‬ ‫یی چبسچًه سدبستی ی ساَجشد مشتشک ی َمبَىگ ثٍ مىمیًس میذییشییت ی‬ ‫سبمبوذَی چبل َب مشثًط ثٍ مُبجشت َب داخدی دس سغیح کشیًس اثیال‬ ‫شذٌ استومعبین سدبسیو امىدتی ی اجتمبعی استبوذاس دس ادامٍ ثب تبکدذ ثش اَمدت‬ ‫ی ضشیست سدبستگزاس ًَشمىذاوٍ دس امش خغدش مُبجشت دس کشًس ی استبن ی‬ ‫اتخبر شدًٌ صالدح جُت مًاجٍُ مىغقی ثب انو گفتۺ جبمعٍ وخجگبن استبن دس‬ ‫قبلت َدات اوذیشٍیسص صم است ثب کبسسبص دسست ی اتخبر سیدیبسیت َیب‬ ‫ساَجشد ی اجشایی ی مسئدٍ کبی دقدق ی اسااٍ سیبصیکیبسَیب میًسد لیضیم ی‬ ‫متىبست ثب ششایظ فشَىگی ی اجتمبعی استبنو وسجت ثٍ تُدیٍ ی تیذیییه ثیش‬ ‫استبوی سىذ سدبستی مذیشیت مُبجشت داخدی استبن اقذام کىىذو‬ ‫معبین فىی اداسٌ کل حفبظت مالدظ صیست ارسثبیجبن غشثی ۺ‬ ‫‪ ۰۷‬دسصذ اص حک ابِ دسیاچِ اسٍهیِ تاهیی ضذُ است‬ ‫هعاٍى فٌی اداسُ کل حفاظت هحیظ صیست ارسبایجاى غشبی گفت‪ :‬دس سال ابی‬ ‫جاسی اص ‪ ۴.۳‬هیلیاسد هتش هکعب حک ابِ دسیاچِ اسٍهیِ‪ ۰۷۷ ،‬هیلیَى هتشهکعب باِ‬ ‫سَی دسیاچِ سّاساصی ضذُاست‪.‬‬ ‫حجت ججبس افضیدۺ یجی اص عدل ایه عذم سَبسبص کبمل اه ثیٍ دسییبچیٍ‬ ‫مشثًط ثٍ خشجسبلی ی کبَ ثبسوذگی َب دس حًضٍ اثشیض استوی ثدبن کشدۺ‬ ‫تب ییمبٌ دس صًست ریه شذن ثشفُب یسَبسبص مىبثع اثی رخدشٌ شذٌ فشصت‬ ‫ثشا اثگدش دسیبچٍ یجًد داسد کٍ ثشسسی وشبن میدَذ مدیضان اثیگیدیش ی‬ ‫یضعدت دسیبچٍ وسجت ثٍ سبل قجل یضعدت خًثی وخًاَذ ثًدومعبین اداسٌ کل‬ ‫حفبظت مالدظ صیست ارسثبیجبن غشثی ثب اشبسٌ ثٍ مجبتیجیبت اویجیبم شیذٌ دس‬ ‫ساستب اخز حق اثٍ صیست مالدغی دسیبچٍ ی تب ثُبو ادامیٍ دادۺ َی اکیىیًن‬ ‫استفبع اه دسیبچٍ اسیمدٍ ‪۷۷‬و‪ ۵۷۷۳‬متش اص سغح اهَب اصاد است کٍ وسجیت‬ ‫ثٍ مذت صمبن مشبثٍ سبل گزشتٍ ‪ ۶۶‬سبوتدمتش کبَ داسدوججبس ثب ثدبن اییىیجیٍ‬ ‫سغح استفبع اه دسیبچٍ دس اثبنمبٌ ‪۵۷‬و‪ ۵۷۷۳‬متش اص سغح اهَب اصاد ثیًدو‬ ‫گفتۺ َ اکىًن ثب ‪ ۷۵‬سبوتدمتش افضای اثگدش وسجت ثٍ اثبومبٌ مًاجُدی کیٍ‬ ‫‪ ۷۳۳‬مدددًن متشمجعت اه سا شبمل می شًدومعبین اداسٌ کل حفبظت میالیدیظ‬ ‫صیست ارسثبیجبن غشثی ثب اشبسٌ ثٍ ایىجٍ ‪ ۰۳‬تب ه ف دی ی دایمیی دس اسیتیبن‬ ‫استبوذاس اسدثدلۺ‬ ‫یجًد داسدو اضبفٍ کیشدۺ‬ ‫تییب ه یییبدگییبسلییً َ ی‬ ‫اکىًن دچبس مشجیل کی‬ ‫اثی است کٍ عیدیت ان‬ ‫یجًد صَج دس اعشاف‬ ‫ایه تب ه است کیٍ ثیٍ‬ ‫سغ َضیىٍ َیب اویجیبم‬ ‫شذٌ امیجیبن اثیگیدیش‬ ‫مشجل است وی ثب ثیدیبن‬ ‫ایىجٍ تب ه سًلیذیص دس‬ ‫مجبیست تب ه ییبدگیبس‬ ‫لً یضعدت مغدًثی داسد گفتۺ تب ه دیسگٍ سىگی َی اکیىیًن ‪ ۶۵‬دسصیذ‬ ‫اثگدش شذٌ ی تب ه قًس گل ی وًسیصلً دس حبل اثگدش استوثیٍ گیضاس‬ ‫ایشوب ارسثبیجبن غشثی داسا حذید ‪ ۰۳‬تب ه ف دی ی چىذییه تیب ه داایمیی‬ ‫است کٍ ایه تب هَب یجی اص مُمتشیه صیستگبٌ پشوذگبن ی جبوًسان دیگش کىیبس‬ ‫اثض َستىذو‬ ‫معبین استبوذاس صوجبنۺ‬ ‫ٍسٍدیّای ضْش اسدبیل‬ ‫بیًطاط ٍ اضفتِ است‬ ‫دستگاُّای اجشایی دس صشفِجَیی‬ ‫ٍ تَلیذ اًشطی سْین باضٌذداسد‬ ‫استاًذاس اسدبیل گفت‪ٍ :‬سٍدی ّای اسدبیال‬ ‫بیًطاط ٍ اضفتِ است ٍ بشای ساهاًذّی ایی‬ ‫ٍسٍدی ّا بایذ اص ًظشات کااسضاٌااسااى ٍ‬ ‫هتخصصاى ضْشی استفادُ ضَد‪.‬‬ ‫سدذحبمذ عبمدی افضیدۺ ثشا ایجبد فضبَب‬ ‫وشبطایس دس مالدظ َب شُش ی اص جیمدیٍ‬ ‫یسید َب اسدثدل ثبیذ ضمه عشاحی َب متىبستو تمبم ودبصمىذ َب اص جیمدیٍ‬ ‫کبسثش َب اقت بد و پبیبوٍَب مسبفش ی امبکه تفشیالی ی اقبمتی ثٍ صیًست‬ ‫مىم لالبػ شًدواستبوذاس اسدثدل اظُبس کشدۺ سبمبوذَی یسید َب شُش مغبلجٍ‬ ‫جذ مشدم ی ضشیست اسبسی شُش است ی ثیشا ویمی ثیخیشیی ثیٍ یسید‬ ‫گشدشگشان ی فعبلدتَب اقت بد ثبیذ ایه مًضًع ثٍ صًست جذ پدگیدیش‬ ‫ی اجشا شًدوعبمدی ایىذٌوگش دس تذییه ثشوبمٍَب اجشایی ثشا سیبمیبویذَیی‬ ‫یسید َب شُش سا مًسد تبکدذ قشاس داد ی گفتۺ ثب تًجٍ ثٍ سشذ ی تًسعٍ شُش‬ ‫ی مالًس قشاس گشفته یسید َب ثشا فعیبلیدیت َیب صیبدساتیی و صم اسیت‬ ‫ثشوبمٍسیض َب ثش اسبس ایىذٌوگش ی ثب یسعت ومش اوجبم شًدو‬ ‫ی افضیدۺ دس عشاحی َب شُش تًجٍ ثٍ ایجبد کبسَب اسصشیمیىیذ ی داسا‬ ‫جزاثدت ثشا ثدىذ مذت ودض ثبیذ مذومش متًلدبن ی شُشداس قشاس ثگدشدو‬ ‫استبوذاس اسدثدل ثب اشبسٌ ثٍ ثشخی اص ثشوبمٍَب داسا ایلًیت ثشا سبمبوذَی ثیٍ‬ ‫یسید َب ی خشی اَه فشیشبن ی اصىبف مضاح اص داخل شیُیش خیبعیشوشیبن‬ ‫کشدۺ پدگدش تعدده تجددف صمده مًسد ومش ثشا احذاث ثبصاس اَهفیشیشیبن ی‬ ‫ت ًیت تعُذات صمبوی ثشا احذاث ی اسجبن ایه صىف ی تال ثیشا اخیز‬ ‫مجًصَب ی کبسثش صمده مشخ شذٌ شُشک لجستدجیی ی اویتیقیبل ثیشخیی‬ ‫اصىبف مضاح ثٍ ایه مىغقٍ اص جمدٍ ثشوبمٍَب داسا ایلًیت شُش استو‬ ‫عبمدی َمچىده خًاستبس تسشیع دس تجمدل پل ودبی اسدثدل تب پبیبن شُشیًسمیبٌ‬ ‫شذو‬ ‫استانها‬ ‫‪۳‬‬ ‫هعاٍى تَسعِ هذیشیت ٍ هٌابع استااًاذاس‬ ‫صًجاى افضٍد‪ :‬دستگاُ ّای اجشایی استاى‬ ‫صًجاى بایذ با بِ کاسگیشی ساّاکااسّاای‬ ‫هٌاسب دس صشفِ جَیی اًشطی ٍ ّوچٌیی‬ ‫ساُ اًذاصی ًیشٍگاُ ّای کَچکهمیاس ٍ‬ ‫تجذیذپزیش عالٍُ بش هذیشیت هصشف‪ ،‬دس‬ ‫تاهیی بشق کطَس ًیض سْوی داضتِ باضٌذ و‬ ‫سیاثظ عمًمی استبوذاس صوجبنو مشتضی شُبمی افضیدۺ امشیص خًشجختیبویٍ ثیٍ‬ ‫ثشکت اوقاله اسالمی دیس افتبدٌتشیه وقبط استبن ودض اص وعمت ثش ثشخًسداسوذ‬ ‫ی ایه جض ثب تال شجبوٍسیص ی ایثبس مدسش وشذٌ است ی اکىًن کیٍ ثیٍ دلیدیل‬ ‫کمجًد مىبثع اثی ی ثشخی کبستی َب دس تبمده ودبصَب ودشیگبَیی ویبگیضییش ثیٍ‬ ‫مذیشیت م شف َستد ثبیذ دست دسدست َ ثشا گزس مًفق اص پیدیی ثیبس‬ ‫تبثستبن امسبل ودض تال کىد و معبین تًسعٍ مذیشیت ی مىبثع استبوذاس صوجیبن‬ ‫افضیدۺ دستگبٌَب اجشایی استبن صوجبن ثبیذ ثب ثٍکبسگدش ساَجبسَب مىبسیت‬ ‫دس صشفٍجًیی اوشط ی َمچىده ساٌاوذاص ودشیگبٌَب کیًچیی میقیدیبس ی‬ ‫تجذیذپزیش عالیٌ ثش مذیشیت م شفو دس تبمده ثش کشًس ودض سُمی داشیتیٍ‬ ‫ثبشىذوَمچىده پدبم جًاد و مذیشعبمل ایه ششکت گفتۺ خًشجختبوٍ صیىیعیت‬ ‫ثش کشًس جبیگبٌَب مىبسجی دس تًلدذ ی تًصیع اوشط و ثیٍ خ یً ثیش و دس‬ ‫سغح جُبن داسد یلی خشجسبلیَب اخدش ی کمجًد مىبثع اثی پشت سذَب ثشا‬ ‫تًلدذ اوشط ی اص سً دیگش فعبلدت مضاسع استخشا سمضاسص غدشمجبص دس سغیح‬ ‫کشًسو مًجت وبتشاص دس تًلدذ ی تًصیع ثش گشدیذٌ ی امدیذ اسیت ثیب یسید‬ ‫ودشیگبٌ َب جذیذ دس دست احذاث ثٍ شججٍ دس ایىذٌ وضدیی ی َیمیچیىیدیه‬ ‫مشبسکت حذاکثش مشتشکبن دس مذیشیت م شف اص سبلَب ثعذ دچیبس اییه‬ ‫کمجًد وجبشد ی ثتًاود ثٍ مبوىذ گزشتٍ جشیبوی پبیذاس دس شیجیجیٍ ثیش کشیًس‬ ‫داشتٍ ثبشد و‬ ‫* اخریه تصمیمات ضُرداری تبریس برای ساماوذَی‬ ‫پریشٌَای مقبرٌ الطعرا ی میذان ارربایجان‬ ‫شُشداس تجشیض دس ثبصدیذ اص پشیطٌَب مقجشٌالشعیشا ی‬ ‫مدذان ارسثبیجبن ثش ضشیست تسشیع دس عیمیدیدیبت‬ ‫عمشاوی ایه پشیطٌَب ی سفع وًاق مًجیًد تیبکیدیذ‬ ‫کشدو‬ ‫یعقًه ًَشدبس ثٍ َمشاٌ جبوشده معیبیویت فیىیی ی‬ ‫عمشاوی ی مذیشعبمل سبصمبن عمشان شُشداس تجشیضو‬ ‫اص پشیطٌ ودبثتی مقجشٌالشعشا ثبصدیذ کشدٌ ی ثیش سفیع‬ ‫وًاق مًجًد ایه پشیطٌ تبکدذ کشدو‬ ‫ی اظُبس کشدۺ دس حیبل جیمیع ثیىیذ مسیبایل ی‬ ‫مشجالت پشیطٌ سبمبوذَی مقجشٌالشعشا َستد کٍ دس‬ ‫سیصَب اتی ثب مسئً ن استبوی ی کشًس ویدیض دس‬ ‫مدبن خًاَد گزاشت تب َش چٍ سشیعتش شبَیذ حیل‬ ‫مشجالت مًجًد ثبشد و ثٍ وقل اص سیاثظ عیمیًمیی‬ ‫شُشداس تجشیضو ی گفتۺ دس حبل حبضیش ویمیب‬ ‫صیشگزسو وًس ی سیشىیبییی میدیذان ارسثیبییجیبن ی‬ ‫َ چىده استفبدٌ اص المبنَب َیىیش دس ساسیتیب‬ ‫صیجبسبص مالل ثبیذ دس دستًس کبس قشاس ثگدشدو‬ ‫*افسایص ‪َ 9‬سار تىی تًلیذ ابسیاان در‬ ‫ارربایجانضرقی‬ ‫مذیش شدالت ی امًس اثضیبن سبصمبن جُبدکشیبیسص‬ ‫استبن ارسثبیجبن ششقی گفتۺ تیًلیدیذ اثیضییبن دس‬ ‫استبن ثٍ ثد اص ‪َ ۹‬ضاس ته افیضایی ییبفیتوی ثیب‬ ‫اشبسٌ ثٍ ظشفدتُب مًجًد استبن ارسثبیجبن شیشقیی‬ ‫دس صمدىٍ شدالت ی اثض پشیس و وقی َیمیجیبسان‬ ‫پشتال شدالت دس ثخ ومبستی ی تیشیییجیی سا‬ ‫ثسدبس ضشیس ی مًثش اعالم کیشد ی افیضیدۺ سیبل‬ ‫گزشتٍ تًلدذ اثضیبن دس استبن ثد اص ‪َ ۹‬یضاس تیه‬ ‫اوًاع اثضیبن (گشمبثیو سشداثی ی خیبیییبس ب ثیًدٌ‬ ‫است ی امدذ است ثب تال کبسشىبسبن اَل فیه اییه‬ ‫مجمًعٍ تًلدذ اثیضییبن دس سیبل ‪ ۵۰۳۵‬افیضایی‬ ‫چشمگدش یبفتٍ ی دس صمدىٍ َیب افیضایی سیشاویٍ‬ ‫م شف اثضیبن َ قذمَب مًثشتش ثشداشتٍ شًدو‬ ‫* سُم ‪ ۲۲‬درصذی محصًالت کطایرزی از‬ ‫صادرات ارربایجان ضرقی‬ ‫سادس سبصمبن جُبد کشبیسص ارسثبیجیبن شیشقیی‬ ‫گفتۺ ثد اص ‪ ۷۷‬دسصذ صبدسات استیبن دس سیبل‬ ‫گزشتٍ ثیٍ میالی یً ت کشیبیسص اخیتی یب‬ ‫داشتواکجش فتالی اسص مال ً ت کشیبیسص ی‬ ‫صىبیع مًاد غزایی صبدس شذٌ اص استبن سا دس سیبل‬ ‫گزشتٍ ‪ ۰۳۷‬مددیدیًن د س اعیالم کیشد ی افیضیدۺ‬ ‫مال ً ت گدخبوٍ ا و گل ی گیدیبٌو خشیجیجیبس ی‬ ‫مال ً ت لجىی اص عمذٌ صبدسات ثخ کشبیسص‬ ‫استبن ثٍ دیگش کشًسَب جُبن َستىیذوی اضیبفیٍ‬ ‫کشدۺ عمذٌ مقبصذ صبدساتی مال ً ت کشبیسص‬ ‫استبن دس سیبل ‪َ ۵۰۳۳‬ی عیشا و ارسثیبییجیبنو‬ ‫اسمىستبنو افغبوستبنو امیبساتو سیمیبوییو تیشکیدیٍو‬ ‫صییشثسییتییبن ی سیسییدییٍ ثییًدوساییدییس سییبصمییبن‬ ‫جُبدکشبیسص استبن ثب اشبسٌ ثٍ اسص افضیدٌ پبیده‬ ‫مال ً ت خبم ثش لیضیم تیًجیٍ ثیٍ میالی یً ت‬ ‫فشایس شذٌ ی ثستٍ ثىذ تبکدذ کشد ی افیضیدۺ دس‬ ‫سبلَب اخدش ثٍ ایجبد ی گستش صىبیع تًجٍ شیذٌ‬ ‫است اص ایه سی سُ صىبیع اص صبدسات دس سبلَب‬ ‫اخدش افضای یبفتٍ استو‬ ‫* اغاز احذاث وخستیه میذان میًٌ ی تارٌ‬ ‫بار مذرن تبریس‬ ‫شُشداس مىغقٍ پىج تجشیض اص اغیبص احیذاث پیشیطٌ‬ ‫وخستده مدذان مدًٌ ی تشٌ ثبس مذسن تیجیشییض میبثیدیه‬ ‫شُشک یلی امش ی سشذییٍ خیجیش دادواقیب وسیب‬ ‫غبصاوی گفتۺ پشیطٌ وخستده مدذان مدًٌ ی تیشٌ ثیبس‬ ‫مذسن تجشیض ثٍ مسبحت ‪ ۵۵۳۳‬متش دس دی عیجیقیٍ ی‬ ‫صیشثىب ‪ ۵۸۷۸‬متش مشثع ثب سشمبییٍ گیزاس ثیخی‬ ‫خ ًصی احذاث میشًدوایه مشکض وخستده مدیذان‬ ‫مدًٌ ی تشٌ ثبس مذسن تجشیض مالسًه میشًدو‬ ‫* تالش برای رضذ ‪ ۳.۸‬درصاذی باخاص‬ ‫کطایرزی در ارربایجان ضرقی‬ ‫سادس سبصمبن مذیشیت ی ثشوبمٍ سیض ارسثیبییجیبن‬ ‫ششقی گفتۺ تال میشیًد سشیذ ‪۷‬و‪ ۸‬دسصیذ‬ ‫ثخ کشبیسص ثب سشمبیٍگزاس ‪۷‬و‪َ ۷‬ضاس مدددیبسد‬ ‫تًمبوی مالقق شًدواقب فششجبسان گیفیتۺ حیجی‬ ‫سییشمییبیییٍ گییزاس ثییخ ی کشییبیسص دس سییبل‬ ‫‪۵۹ ۵۰۳۳‬و‪ ۰‬دسصذ ثًدوسُ اسص افیضیدٌ ثیخی‬ ‫کشبیسص استبن ارسثبیجبن ششقی عی پبسسبل سقی‬ ‫‪۷۵‬و‪ ۰‬دسصذ ثیًدوفیبایق امیذن ویمیبم سیىیتیی ثیٍ‬ ‫مذسن عدت اصدی اسص افضیدٌ پبیده ایه ثخ دس‬ ‫استبن استو حشکت استبن ثسمت کشبیسص میذسن‬ ‫ی صىعتیواستقب ثُشٌ یس دسثخ کشیبیسص ثیب‬ ‫کبَ م شف ی َذس سفت اه ی اصال الیگیً ی‬ ‫شدًٌ کشت ی ایجبد ی تجمیدیل صویجیدیشٌ تیًلیدیذو‬ ‫فییشایس یتییًصیییع مییالیی ییً ت غییزایییی ی‬ ‫کشبیسص مُمتشیه جُتگدش َب تًسعٍ اسیتیبن‬ ‫تب سبل ‪ ۵۰۷۳‬دس ثخ کشبیسص استوی ثش لیضیم‬ ‫تذییه ی اجشا ومبم ثُشٌ ثشداس مىبست اص میىیبثیع‬ ‫دس ثخ کشبیسص ثشا ساَیجیش تشیجیل َیب‬ ‫کشبیسص ی تبمده ثٍ مًقع وُبدٌَب کشیبیسص ی‬ ‫سبمبوذَی ماللو وبمگزاس ی تًصییع میالی یً ت‬ ‫تًلدذ ثب کبَ حدقٍَب یاسغٍ گش تبکدذ کشدو‬ صفحه 3 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک یکطٌثِ ‪ 4‬اسدیثْطت ‪ 44 * 1441‬اٍسیل ‪ 44 * 4444‬سهضاى‪ * 1441‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَص ایکیٌجی ایل ) * ضواسُ ( سایی ) ‪ 1441 :‬اجتماعی‬ ‫یبداشت ریز‬ ‫ببیدَب ی وببیدَبی حسبسیت فصلی‬ ‫صذٍس احکام ستثِتٌذی هعلواى تا پایاى تْاس‬ ‫ ‬ ‫دسصذی حمَقّا‬ ‫ ‬ ‫افضایص حذالل ‪ ٍ 41‬حذاکثش ‪ ۰4‬‬ ‫مدیرمسئًل ‪ -‬محمّد اشراقی‬ ‫هعاٍى تشتیت تذًی ٍ سرالهرت ٍصیرش ‬ ‫اهَصش ٍ پشٍسش دس هرَسد صهراى ‬ ‫صذٍس احکام ستثِ تٌذی هعلواى گفرت‪ :‬‬ ‫ٍصاست اهَصش ٍ پرشٍسش اص صهراى ‬ ‫تصَیه لاًَى ٍ اییی ًاهِ اجشایی اى ‬ ‫دس ّیات دٍلت‪ ،‬سِ هاُ فشصرت داسد ‬ ‫کِ ًسثت تِ صذٍس احکام الذام کرٌرذ ‬ ‫کِ پیص تیٌی هی کٌین فشایٌرذ صرذٍس ‬ ‫احکام هعلواى تا پایاى تْاس اًجام ضَد‪.‬‬ ‫* سیا کاسی اهشی ‬ ‫ًاتخطَدًی است‬ ‫سیا کاسی اص صفات ٍ اعوال هزهَم ٍ هضرش هری ‬ ‫تاضذ‪ .‬سیاکاسی کِ تاعث پَضاًذى حمایک ٍ استکاب ‬ ‫تِ سفتاس ٍ کشداس ًا سٍا هی ضَد‪ ،‬راتا صیاًثاس است‪ .‬‬ ‫س بکبس ثً ظٌ اص مؼئًلیه وبپؼىذ ما ثربؿرذ‪ .‬اهرش ‬ ‫لشد عبد ثٍ دلیکا مشتورت س ربکربس ؿرًد‪ ،‬‬ ‫مموه اػت لقظ ثٍ لشد ب الشاد مرطرذید ضرشس ‬ ‫ثشػبوذ‪ .‬یلا اهش مؼئًلیه کٍ داسا اخ ریربسا ی ‬ ‫مؼئًلیت َب ا ما ثبؿىذ‪ ،‬اض مب داسد اص عرش ر ‬ ‫اثشاص عقیذٌ دسی ب اوردربم اعرمرب س ربکربساورٍ‪ ،‬‬ ‫خمعیت کثیش سا لش ت دَىذ‪ ،‬همرشاٌ کرىرىرذ ی ‬ ‫وُب ب م ضشس ػبصوذ‪.‬‬ ‫س ب ی دسی ثبَم م فبی ما ثبؿىذ‪ .‬دسی ممروره ‬ ‫اػت ثذلیل اؿوبس ثًدن کم ضشستش اص س ربکربس ‬ ‫ثبؿذ‪ .‬یخًد دمًکشاػا ی اصاد ثیبن وؼرجرا دس ‬ ‫خًام اصاد‪ ،‬مموه اػت‪ ،‬تب ضذید هرفر ربس ی ‬ ‫کشداس دسی ی س ب کبس سا سیؿه کىذ‪.‬‬ ‫ما تًان هفت الشاد‪ ،‬مؼئًلریره ی هرشیٌ َرب ی ‬ ‫ػبصمبن َب سػما ی غیرش سػرمرا دس خرًامر ‬ ‫دمًکشاتیک‪ ،‬اص تشع الـبهش ساجب ی مى قذ ه‪ ،‬اص ‬ ‫تًػل ثٍ هف بس‪ ،‬سل بس ی کشداس َب دسیغیه‪ ،‬خًد ‬ ‫داس ما کىىذ‪ .‬ثشعوغ دس خًام غیش اصاد‪ ،‬اهرش ‬ ‫س ب ی دسی تبیان ی مدبصا وذاؿ ٍ ثبؿذ عذٌ ا ‪ ،‬‬ ‫اص تًػل ثٍ ا ه دی اثضاس تقکت ی ػًدخً ا دس رغ ‬ ‫وما کىىذ‪.‬‬ ‫‪ ۰۵‬میلیًن یاکسه کریوب در زوجیرٌ سرد‬ ‫کشًر‪،‬ویبزی بٍ یاردات وداریم‬ ‫کبدب ػ بس لش دس اکفرُربن دسثربسٌ ‬ ‫تجییه اػر رقرشاس ور ربم سترجرٍ ثرىرذ ‬ ‫معکمبن هفت‪ ۵‬ستجٍ ثىذ مرعرکرمربن اص ‬ ‫دٍَ ‪َ۲۳‬مًاسٌ مغشش ثرًدٌ ‪ ،‬ی ا ره ‬ ‫مًضً َمًاسٌ دس میبن کبضت و شان ‬ ‫ضًصٌ تعکیم ی تشثیت ثب َذف اکرالش ‬ ‫و بم پشداخت مج ىا ثش ؿب ؼ گا َب را ‬ ‫کٍ تعش ف ؿذ ی سضب مىذ ؿریرکرا ‬ ‫معکمیه ‪ ،‬الضا ؾ کیفیت امرًصؿرا ی ‬ ‫پشیسؿا ی استقب و بم تعکیم ی تشثیرت ‬ ‫مغشش ؿذٌ اػت‪.‬‬ ‫ی هفت‪ ۵‬ا ه مًضً تب اودب ادامرٍ ‬ ‫پیذا کشد کٍ دس وُب ت دس ابوًن ؿـرم ‬ ‫تًػعٍ‪ ،‬مدکغ دیلت سا مرورکرف ثرٍ ‬ ‫تذی ه و بم ستجٍ ثىذ معکمبن کشد کٍ ‬ ‫دیلت دیاصدَم ثٍ ان عمل وورشد ترب ‬ ‫دس یاپؼیره سیصَرب دیلرت یارت‪ ،‬‬ ‫ال طٍ ا تطت ا ه عىًان ثٍ مردرکرغ ‬ ‫تقذ م ؿذ کٍ مشکرض پرظیَرؾ َرب ‬ ‫مدکغ دس ان صمبن ا شادا م عرذد ‬ ‫سا ثٍ ان یاسد کشد‪.‬‬ ‫دس م ىا کٍ دس ضب ضبضش اشاس اػرت ‬ ‫اخشا ؿًد ضذاال الضا ؾ ضقًب ‪ ۰۰‬ی ‬ ‫ضذاکثش تب ‪ ۴۳‬دسکذ خًاَذ ثًد‬ ‫معبین یص ش امًصؽ ی پشیسؽ ادامرٍ ‬ ‫داد‪ ۵‬دس اث ذا دیلت ػبثر ثرشا ا ره ‬ ‫ال طٍ ثًدخٍ مـخلا پریرؾ ثریرىرا ‬ ‫ووشدٌ ثًد ی دس کىبس ‪۵۰‬مًضً د گش ‬ ‫ثىذ اص ثًدخٍ سا اشاس دادٌ ثرًد کرٍ ‬ ‫ػُم ا ه اربورًن اص ثرًدخرٍ دس ان ‬ ‫مـخق وجًد کٍ دس موبتجٍ ا کٍ دس ‬ ‫َمبن صمبن میبن کمیؼریرًن امرًصؽ ‬ ‫مدکغ ی ػربصمربن ثرشوربمرٍ ثرًدخرٍ ‬ ‫کًس هشلت ‪ ،‬دیلت ثبس مربلرا ان ‬ ‫سا ‪َ۰۳‬ضاس میکیبسد تًمبن ثشا ػٍ ػب ‬ ‫دسو ش هشل ٍ ثًد کٍ سام وبزیض ثرًد‪ .‬‬ ‫دس یاا دس ال طٍ ا کٍ دیلرت ارجرل ‬ ‫برای مقببلٍ بب الرشی در بُبر مبسک بسوید‬ ‫اسػب کشدٌ ثًد مًضً ستجٍ ثرىرذ ‬ ‫ػُمیٍ ثىذ ؿذٌ ثًد‪ ،‬ثٍ ورطرً کرٍ ‬ ‫ضذاال ‪ ۰۰‬دسکذ معکمبن دس ستجٍ ک ‬ ‫ی دی اشاس ما هشل رىرذ ی کرشلرب ‪ ۵۳‬‬ ‫دسکذ معکمبن دس ستجرٍ ‪ ۰‬ارشاس مرا ‬ ‫هشل ىذ؛ اص عشلا الضا ؾ ضرقرًب ‪ ۰۰‬‬ ‫دسکذ عىًان ؿذٌ ثًد دس کًستا کرٍ ‬ ‫دس م ىا کٍ دس ضب ضبضش اشاس اػرت ‬ ‫اخشا ؿًد ضذاال الضا ؾ ضرقرًب ‪ ۰۰‬‬ ‫هطاٍس ٍصیش ٍ سشپشست دفترش ٍصاستری اهرَصش ٍ ‬ ‫پشٍسش گفت‪ :‬طشح تغزیِ سایگاى داًص اهرَصاى دس ‬ ‫هٌاطک هحشٍم کطَس اجشا هیضَد‪.‬‬ ‫ ‬ ‫تدشثا‪ ،‬اوغجبب سؿ ٍ تطلیکا ی سؿر رٍ ترذس رغ‪ ،‬‬ ‫تذس غ دس کبسهبٌ تخللا ب دیسٌ َرب ضرمره ‬ ‫خذمت‪ ،‬عضً ت دس کبسهشیٌ َب اص ؿربخرق َرب ‬ ‫ستجٍ ثىذ معکمبن اػت‪ ،‬الضید‪ ۵‬پظیَؾ َب معکمربن‪ ،‬‬ ‫تًلیذ مط ًا‪ ،‬کؼت مقبم دس خـىًاسٌ َرب اص د رگرش ‬ ‫ؿبخقَب ستجٍ ثىذ معکمبن اػت‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ی ثب ثیبن ا ه کٍ ابوًن ستجٍ ثىذ معکمبن دس مشاضرل ‬ ‫هعاٍى ساصهاى حج ٍ صیاست اعالم کرشد‪ :‬‬ ‫پشٍاصّای حج تورترا اص ًریرورِ دٍم ‬ ‫اغاص هیضَد‪.‬‬ ‫ ‬ ‫خشدادهاُ ‪ 1441‬‬ ‫ازمًنَب ی امتحبوبت مدارس بٍ بعد از‬ ‫مبٌ مببرک رمضبن مًکًل شًد‬ ‫مشکض ػرىردرؾ ی ‬ ‫پرب رؾ کرریرفریررت ‬ ‫امًصؿرا یصاس ‬ ‫امًصؽ ی پشیسؽ ‬ ‫ثب کذیس اعالعریرٍ ‬ ‫ا اص مرررذاسع ‬ ‫خًاػت ثشهرضاس ‬ ‫اصمًن َب ی ام طبوب سا ثٍ ثعرذ اص مربٌ مرجربسک ‬ ‫سمضبن مًکً کىذ‪ .‬ثٍ وقل اص یصاس امًصؽ ی ‬ ‫پشیسؽ‪ ،‬دس ا ه اعالعیٍ امذٌ اػت‪ ۵‬ثرٍ مرىر رًس ‬ ‫ثُشٌ مىذ داوؾ امًصان ی َموبسان لشَىگرا اص ‬ ‫لضبمل مبٌ مجبسک سمضبن ی لیبلا اذس الصم اػت‪ ،‬‬ ‫مذاسع ثشهضاس اصمًن َب ی ام طبوب سا ثٍ ثرعرذ ‬ ‫اص مبٌ سمضبن مًکً کىذ‪ .‬‬ ‫دس ادامٍ ا ه اعالعیٍ تلش ص ؿذٌ اػت‪ ۵‬ورُرمریره ‬ ‫اصمًن اػ خذاما م مشکض دػ گبٌ َب اخرشا را ‬ ‫کـًس‪ ،‬سؿ ٍ َرب ؿریرکرا یصاس امرًصؽ ی ‬ ‫پشیسؽ‪ ،‬کجص سیصَب پىدـىجٍ ی خمعرٍ‪ ،‬مرًسظ ‬ ‫‪ ۵۰‬ی ‪ ۵۱‬اسد جُـت مبٌ ‪ ۵۰۳۵‬کرٍ پرغ اص مربٌ ‬ ‫مجبسک سمضبن خًاَذ ثًد‪ ،‬ثشهضاس ما ؿًد‪.‬‬ ‫اخشا اشاس داسد ی ابوًن ک مبٌ تعریریره کرشدٌ کرٍ ‬ ‫ا یه وبمٍ ان تذی ه ؿًد‪ ،‬اظُبس کشد‪ ۵‬ثعذ اص تذی ره ‬ ‫ا یه وبمٍ ػٍ مبٌ ثشا اخشا ا ػربص ا ره مرًضرً ‬ ‫لشکت دادٌ ماؿًد ی اکىًن ا ره اربورًن مرىر ر رش ‬ ‫ ‬ ‫تلً ت َیا دیلت اػت‪.‬‬ ‫ػشپشػت دل ش ضًصٌ یصاستا امًصؽ ی پرشیسؽ ثرب ‬ ‫ثیبن ا ىوٍ دس کًس تلً ت لشا ىذ اخشا ا ػربص ‬ ‫ا ه ا یه وبمٍ دس َمٍ اػ بن َب‪ ،‬ؿُشػ بن َب ی ورًاضرا ‬ ‫ؿشی ما ؿًد‪ ،‬ثیبن کشد‪ ۵‬اص َش صمبوا کٍ ابوًن ستجٍ ‬ ‫ثىذ تلً ت ؿًد‪ ،‬لشا ىذ اخرشا را ان ی اثرال ‬ ‫اضوبم اص ‪ ۰۵‬ؿُش ًس ‪ ۵۰۳۳‬خًاَذ ثًد‪.‬‬ ‫ی ثب ثیبن ا ىوٍ تعغیکا مذاسع ثرٍ دلریرل ؿریرً ‬ ‫ی شیع کشیوب ثش سل بسَب داورؾ امرًصان تراثریرش ‬ ‫هزاؿ ٍ اػت‪ ،‬اظُبس کشد‪ ۵‬ثب ذ دس مذاسع خکرؼرب ‬ ‫تًخیُا ی ثشوبمٍ َرب امرًصؿرا ثرشا امربدهرا ‬ ‫امًصان دس کالعَب دسع هزاؿ ٍ ؿًد‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫داوؾ‬ ‫پیاهکْایی کِ هَتایل ضوا سا صاهثی هی کٌذ‬ ‫صهاى پشٍاصّای حج اعالم ضذ‬ ‫معبین ثُذاؿت یصاس ثُذاؿت ثب ثیبن ا ىورٍ دس ‬ ‫ضب ضبضش ‪ ۰۳‬میکیًن یاکؼه کشیوب دس صوردریرشٌ ‬ ‫ػشد کـًس مًخًد اػت‪ ،‬هفت‪ ۵‬دس ضب ضربضرش ‬ ‫ویبص ثٍ یاسدا یاکؼه کرشیورب ورذاس رم‪.‬دکر رش ‬ ‫کمب ضیذس دسثبسٌ یضعیرت رخرب رش یاکؼره ‬ ‫کشیوب ثب ثیبن ا ىوٍ یضعیت یاکؼه مربن دس ضرب ‬ ‫ضبضش ثؼیبس خًه اػت‪ ،‬هفت‪ ۵‬ضذید ‪ ۰۳‬میکیًن ‬ ‫یاکؼىا کٍ دس ضب ضربضرش دس صوردریرشٌ ػرشد ‬ ‫کـًسمبن مًخًد اػت‪َ ،‬یر ویربص ثرٍ یاسدا ‬ ‫یاکؼه وذاس م‪.‬ی الضید‪ ۵‬ؿشکت َب یاکؼه ػبص ‬ ‫داخکا َم ثٍ تعذاد ثؼیبس اوجًَا یاکؼره ترًلریرذ ‬ ‫داسوذ کٍ مدًص کبدسا ککا سا َرم دس ربلرت ‬ ‫کشدوذ ی دس ضب ضبضش َمٍ ؿشکت َب ثشا ثطث ‬ ‫کبدسا ااذام مرا کرىرىرذ‪.‬ضریرذس ادامرٍ داد‪ ۵‬‬ ‫ثىبثشا ه اهش الصم ثبؿذ مرا ترًان اص ظرشلریرت ‬ ‫ؿشکت َب یاکؼه ػبص داخکا کٍ کیفیت ثؼریربس ‬ ‫خًثا َم داسوذ‪ ،‬اػ فبدٌ کىیم‪ .‬اکىًن َیر ویربص ‬ ‫ثٍ یاسدا یاکؼه وذاس م‪.‬‬ ‫دسکذ ی ضذاکثش تب ‪ ۴۳‬دسکذ خًاَذ ‬ ‫ثًد‪.‬‬ ‫ػ بس لشد ثیبن کشد‪ ۵‬پغ اص اػر رقرشاس ‬ ‫دیلت خذ ذ‪ ،‬مقشس ؿذ کٍ اع جربسالصم ‬ ‫ثشا ا ه ابورًن دس ال رطرٍ ثرًدخرٍ ‬ ‫هىدبوذٌ ؿًد کٍ دیلت ثشا اخرشا ‬ ‫ان اص ‪۰۵‬ؿررُررش ررًس ‪۵۰۳۳‬تررب پررب رربن ‬ ‫ػب ‪۵۰۳۵‬مجکغ ‪َ۰۳‬ضاس میکیبسد ترًمربن ‬ ‫سا دس و ش هشل ٍ اػت‪.‬‬ ‫تغزیِ سایگاى تیی داًصاهَصاى‬ ‫ ‬ ‫هٌاطک هحشٍم تَصیا هیضَد‬ ‫ ‬ ‫ضدت الٍ المبػا مـبیس یص ش ی ػرشپرشػرت دلر رش ‬ ‫یصاستا امًصؽ ی پشیسؽ اص اخشا عرشش تریرز رٍ ‬ ‫سا گبن داوؾ امًصان مىبع مطشیم خجش داد ی اظُبس ‬ ‫کشد‪ ۵‬داوؾ امًصان دس ػىیه سؿذ ی دیسان اثر رذا را ‬ ‫ویبص ثٍ تیز ٍ داسوذ ی عشش تیز ٍ داورؾ امرًصان دس ‬ ‫مىبع مطشیم مذتا ثٍ خبعش ؿیً کشیوب اغ ؿرذٌ ‬ ‫ثًد کٍ دیثبسٌ اغبص خًاَذ ؿذ‪.‬‬ ‫مـبیس یص ش امًصؽ ی پشیسؽ ثب اؿبسٌ ثرٍ ا ره کرٍ ‬ ‫خُبد تججیه اص ػً مقبم مع م سَجش مًسد تاکریرذ ‬ ‫اشاس هشلر رٍ اػرت‪ ،‬تلرش رص کرشد‪ ۵‬دس ترجریریره ‬ ‫دػ بیسدَب امًصؽ ی پرشیسؽ‪ ،‬ترجریریره اربورًن ‬ ‫ستجٍثىذ معکمبن ضشیس اػبػا داسد‪.‬‬ ‫ ‬ ‫المبػا ثب اؿبسٌ ثٍ ا ىوٍ مذسک تطلیکا‪ ،‬ػرىرًا ‬ ‫ثٍ ػفش ضح پغ اص دی ػب یافٍ‪ ،‬امؼرب ‬ ‫ثب ضضًس ک مریرکریرًن صامرش ثرشهرضاس ‬ ‫ما ؿًد‪ .‬معبین امًس ضح ی عمشٌ ػبصمبن ‬ ‫ضح ی ص بس هف ٍ ثىبثش اعالم عشثؼ ربن‪ ،‬‬ ‫ػُمیٍ ا شان دس ضح پیؾ سی ‪َ ۰۴‬ضاس ی ‬ ‫‪ ۱۰۰‬وفش خًاَذ ثًد‪ .‬اکجش سضب ا دس ؿًسا ثشوبمٍ س ض ثعثٍ ی ضح هفت کرٍ ‬ ‫دسخًاػت اخ لبف ػُمیٍ اضبلا ثٍ میضان پىح َضاس وفرش ثرشا یصاس ضرح ‬ ‫عشثؼ بن اسػب خًاَذ ؿذ‪.‬‬ ‫ای ثب اؿبسٌ ثٍ ا ه کٍ کبسهشیٌ َب مخ کف ضح لعب ؿذٌ ی دس ضب پیرگریرش ‬ ‫امًس مطًلٍ َؼ ىذ‪ ،‬الضید‪ ۵‬ویمٍ دیم خشدادمبٌ ایلیه پشیاصَب ثٍ مقلذ ػرشصمریره ‬ ‫یضا اودبم خًاَذ ؿذ ی دس ا ه خلًف دس ضب سا ضوا ثب ؿشکت ًَاپیمب را ‬ ‫خمًُس اػالما ا شان (َمب) َؼ یم‪.‬‬ ‫معبین امًس ضح ی عمشٌ ػبصمبن ضح ی ص بس َمسىیه اص م قبضیبن تـرشف ثرٍ ‬ ‫اوذ‪ ،‬خًاػت تب ثٍ اعالعیٍَب ‬ ‫ ‬ ‫ػشصمیه یضا کٍ دس ػب ‪ ۴۴‬ثجت وبم ی َض ىٍ کشدٌ ‬ ‫ی ووبتا کٍ ػبصمبن ضح ی ص بس تًػظ مىبث سػما خجش دسثبسٌ ضح ا ىرذٌ ‬ ‫مىعوغ ما کىذ تًخٍ داؿ ٍ ثبؿىذ تب لشا ىذ ؿول هیش کبسیان َرب ی ؿرشی ‬ ‫امًصؽَب ثشا دػت اوذسکبسان ی صامشان َش زٍ صیدتش اخشا ا ؿًد‪.‬‬ ‫ ‬ ‫عشثؼ بن پغ اص دی ػب یافٍ دس پز شؽ ضدبج خبسخا ی ثرشهرضاس مرشاػرم ‬ ‫یاخت ضح ثب خمعی ا مطذید اص ػبکىبن داخل ا ه کـرًس‪ ،‬امؼرب تلرمریرم ‬ ‫هشلت ضح تم سا ثب ضضًس ک میکیًن وفش ثشهضاس کىذ‪.‬‬ ‫هعاٍى فشٌّگی ٍ اجتواعی پلیس فتا ‬ ‫گفت‪ :‬پس اص صاهثی ضذى گرَضری‪ ،‬‬ ‫دستشسی تِ صٌذٍق پیاهکری ترشای ‬ ‫فشد ّکش فشاّن هیضَد‪.‬‬ ‫ ‬ ‫پبؿب ا هفت‪ ۵‬اهش لشد اشثبوا یاسد ‬ ‫لیىک خعکا ثبووا ؿًد ی تشاکىرؾ ‬ ‫ثبووا داؿ ٍ ثبؿذ‪ ،‬اعالعب کبس ‬ ‫ثبووا ی ویض ثٍ ػشات سل ٍ ی َوش ‬ ‫ثب داؿ ه اعالعب ثبووا ان ؿخق‪ ،‬ااذام ثٍ تشاکىؾ َب ثبووا خًاَذ سلت ی ‬ ‫ثٍ ا ه تشتیت مًخًد کبس ثبووا مبلجبخ ٍ ویض خبلا خرًاَرذ ؿرذ ترىرُرب ی ‬ ‫مغمئه تش ه ساٌ پغ اص ولت ا ه ثذالضاس َب ا ه اػت کٍ دس ان لط ٍ دػر رشػرا ‬ ‫َوش اغ ؿًد ثٍ ا ه وطً اػت کٍ ض مبً هًؿا ثب ذ س ؼت لو ًس رب َرمربن ‬ ‫ثبصهـت ثٍ تى یمب کبسخبوٍ ؿًد ی لشد پغ اص پـ یجبن هیش ی رخیشٌ اعالعب ‬ ‫خًد ثب ذ ااذام ثٍ س ؼت لو ًس کىذ‪.‬‬ ‫ای هفت‪ ۵‬ثشخا اص َمًعىبن ما هً ىذ تىُب وشم الضاس سا ثبص کشدٌ ی ااذام ثٍ ولرت ‬ ‫ووشدٌ اوذ ی ثب ذ ثگً م تب مبداما کٍ لیىک مزکًس سی هرًؿرا ولرت وـرًد‪ ،‬‬ ‫اتفباا وخًاَذ ال بد‪ ،‬امب اهش ثذین اخ یبس لشد‪ ،‬دس کىذیب پیبمک هرًؿرا ی ‪ ،‬‬ ‫پیبمک اسػب ؿًد‪ ،‬ثب ذ اعمیىبن پیذا کىذ کٍ هًؿا ی َک ؿذٌ اػت‪.‬‬ ‫ثٍ هف ٍ پبؿب ا‪ ،‬پکیغ ل ب دس ‪ ۱‬مبٌ ثبلغ ثش ‪ ۰۳۳‬اعالعیرٍ امرًصؿرا اص ساٌ َرب ‬ ‫مخ کف َمسًن اعال سػبوا تًػظ سػبوٍ مکا‪ ،‬خجشهضاس َب‪ ،‬ومبَىگ ی ‪ ...‬دس ‬ ‫ا ه ساثغٍ داؿ ٍ‪ ،‬امب یااعبً خب تعدت داسد کٍ زشا ثشخا اص َمًعىبن مدذداً ثرٍ ‬ ‫ا ه َـذاس َب تًخُا ووشدٌ‪ ،‬ا ه اذس ساضت دس دام کالَجشداسان اشاس ما هیرشورذ ‬ ‫ی پشیوذٌَب تطمیل پکیغ ی دػ گبٌ اضبما ما ؿًد‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ّای فٌی ٍ حشفِای تِ ‪ّ 11۰‬ضاس سشتاص ٍظیفِ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫اسائِ هْاست‬ ‫سمیغ ػبصمبن امًصؽ لىا ی ضرشلرٍ ا کـرًس اص ‬ ‫کؼت مُبس ‪َ ۵۵۴‬ضاس وفش اص ػشثبصان یظریرفرٍ ثرب ‬ ‫َذف الضا ؾ ثُشٌ یس مغکًه دیسٌ ػرشثربص دس ‬ ‫ػب ‪ ۵۰۳۳‬خجش داد‪.‬‬ ‫غالمطؼیه ضؼیىا ویب ثب اؿبسٌ ثٍ ا ىوٍ ‪َ ۵۴‬رضاس ی ‬ ‫‪ ۰۰۰‬ضشلٍ مُبستا ثٍ ػشثبصان یظیفٍ دس ػب هزؿ ٍ ‬ ‫اسامٍ ؿذ‪ ،‬الضید‪ ۵‬ثب تًخٍ ثٍ مبَیت خذمت ػشثبص ی ‬ ‫ػبخ بس ان‪ ،‬دیسان خذمت ػشثبص ثؼ ش مرىربػرجرا ‬ ‫ثشا اسامٍ امًصؽ َب مفیذ ی ثبصاس مطرًس ثرٍ ا ره ‬ ‫ػشمب ٍ َب اوؼبوا اػت تب پغ اص پرب ربن خرذمرت‪ ،‬‬ ‫یاسد ثبصاس کبس ؿًوذ‪.‬‬ ‫ثٍ هف ٍ ی عج ثشوبمٍ س ض َب ثٍ عمل امذٌ پیؾ ‬ ‫ثیىا ؿذٌ اػت دس ػب خبس تعذاد ‪َ ۵۰۲‬ضاس ػشثبص ‬ ‫یظیفٍ‪ ،‬ثٍ میضان ‪ ۵۳‬میکیًن وفشػبعرت‪ ،‬ضرشلرٍ َرب ‬ ‫مُبستا سا کؼت کىىذ‪.‬‬ ‫معبین یص ش تعبین‪ ،‬کبس ی سلبٌ اخ مبعا ثب اعالم ا ره ‬ ‫مغکت کٍ ویبصػىدا امًصؽ دس ثخؾ َب مخ کرف ‬ ‫ثش اػبع لشَىگ ی ظشلیت َرب مرًخرًد کرًس ‬ ‫ما پز شد‪ ،‬اظُبس داؿت‪ ۵‬ولت ی ػیم کـا تدُیضا ‬ ‫الو ش وا ػبخ مبن‪ ،‬موبویک مًتًسَب ثرىرض رىرا‪ ،‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ثبصپیسا مًتًسَب اػىوشین ‪ ۰‬لربص‪ ،‬‬ ‫خًؿوبس ‪TIG‬لرًالد کرشثرىرا‪ ،‬‬ ‫دسدیهش ‪ ،‬کىرب ر ػربخر رمربن ی ‬ ‫لىبیس اعرالعرب اص سؿر رٍ َرب ‬ ‫مُبستا مغبثر ثرب اػر ربورذاسدَرب ‬ ‫ثیه المککا اص سؿ ٍ َرب اسامرٍ ؿرذٌ ‬ ‫تًػظ ا ه ػبصمبن اػت‪.‬‬ ‫ی لشاَم کشدن صمیىٍ اؿر ریرب سا ‬ ‫مًلرفرٍ اکرکرا ی مرُرم دس اسامرٍ ‬ ‫امًصؽ َب مُبستا عىًان ی تلش ص ‬ ‫کشد‪ ۵‬امًصؽ َب پب ٍ ی پیرـرشلر رٍ ‬ ‫ػشثبصان دس مطل پبدهبن َب اسامٍ ما ‬ ‫ؿًد ی پغ اص پب بن دیسٌ ی اوردربم ‬ ‫ػىدؾ ک جا ی عمکا‪ ،‬هًاَیىربمرٍ ثریره الرمرکرکرا ‬ ‫الو شیویوا مُبس ثٍ اوُب اعغبء ما ؿًد‪ .‬‬ ‫ضؼیىا ویب خبعشوـربن کرشد‪َ ۵‬رمروربس ػربصمربن ‬ ‫امًصؽ لىا ی ضشلٍ ا کـًس ثب وریرشیَرب مؼرکرص ‬ ‫ػبثقٍ ‪ ۰۳‬ػبلٍ داسد ی ‪ ۰۲۰‬ؿیل مُبس مطرًس کرم ‬ ‫ػشمب ٍ صیدثبصدٌ‪ ،‬ؿىبػب ا ؿذٌ اػت ی ثب تًخرٍ ثرٍ ‬ ‫دیسٌ صمبوا خذمت ػشثبص مرا ترًان هربم َرب ‬ ‫از اتصبل دی یب چىد یسیلٍ گبز سًز‬ ‫بٍ یک شیر مصرف خًدداری کىید‬ ‫مُما دس اؿ یب ػشثبصان یظیفٍ ثشداؿت‪.‬‬ ‫سمیغ ػبصمبن امًصؽ لىرا ی ضرشلرٍ ا کـرًس‪ ،‬‬ ‫ساٌ اوذاص مشاکض خًاس پبدهبن‪ ،‬تدُیض کبسهربٌ َرب ‬ ‫امًصؿا ویشیَب مؼرکرص‪ ،‬ػرىردرؾ مرُربس ی ‬ ‫ؿب ؼ گا‪ ،‬هؼ شؽ مطیظ یااعا کبس ی کیفا ػبص ‬ ‫دیسٌ َب مُبستا سا اص ااذامب مرُرم دس ساػر رب ‬ ‫تًاومىذػبص ػشثبصان عىًان کشد‪ .‬‬ ‫الشطی ّای فصلی دس ًتیجِ لشاس گشفتی دس هعرش ‬ ‫رسات هَجَد دس َّا (هاًٌذ گشدُ ّا) سخ هی دّرذ ‬ ‫کِ فمط دس تشخی صهاى ّای سال هاًٌذ فصل ترْراس ‬ ‫اتفاق هی افتذ ٍ ّوِ ضایذ یکی اص عالین اى سا اص ‬ ‫جولِ خاسش پَست‪ ،‬اتشیضش تیٌی‪ ،‬عطسِ ٍ گاّی ‬ ‫خاسش‪ ،‬اتشیضش ٍ لشهض ضذى چطن ّا تجشتِ کرشدُ ‬ ‫تاضین‪ .‬‬ ‫الررشط َررب للررکررا رروررا اص اوررًا ؿررب ر ‬ ‫الشط َبػت‪ ،‬ضؼبػیت للکا وا اص مـوالترا ‬ ‫اػت کٍ ثشخا الشاد دس للل ثُبس ثٍ ان مرجر رال ‬ ‫ما ؿًوذ ی الشاد کٍ مج ال ا ه عبسضٍ ؿذٌ صمیىرٍ ‬ ‫طو یوا داسد ثٍ عًس کٍ اکىًن ‪ ۰۳‬تب ‪ ۰۳‬دسکرذ ‬ ‫الشاد خبمعٍ ثٍ اوًا الشط مرجر رال َؼر رىرذ کرٍ ‬ ‫ما تًاوذ الشط پًػ ا‪ ،‬غزا ا‪ ،‬تىفؼا ب داسی را ‬ ‫ثبؿذ‪.‬‬ ‫ضؼبػیت دس صمبوا ثشیص ما کىذ کٍ ػیؼ م ا مىا ‬ ‫ثذن ثٍ عًس اؿ جبٌ دس ثشاثش مبدٌ ا کٍ ثٍ وبم الشطن‬ ‫ ‬ ‫ؿىبخ ٍ ما ؿًد ی زىذان خغشوبک َم ویرؼرت اص ‬ ‫خًد دلب ما کىذ‪ .‬دس ضبلت عجیعا‪ ،‬ػیؼ م ا مىا ‬ ‫ثذن دس ثشاثش ثبک ش ی ی رشیع دػرت ثرٍ کربس ‬ ‫ماؿًد‪.‬‬ ‫ ‬ ‫دس ؿشا غا کٍ الشط ا دبد ما ؿًد‪َ ،‬ش صمبن کٍ ‬ ‫مبدٌ ضؼبػیت صا ظبَش ؿًد‪ ،‬ػیؼ م ثذن ؿشی ثرٍ ‬ ‫کبس ی مقبثکٍ ثب ان ما کرىرذ‪ .‬هربَرا ا ره مربدٌ ‬ ‫ضؼبػیت صا ما تًاوذ داوٍ هرشدٌ ی اربسذ ثربؿرذ‪ .‬‬ ‫دسػت دس َمیه وقغٍ اػرت کرٍ دسمربن ػرشلرٍ ‬ ‫الشط ک‪ ،‬دسمبن الشط ثیىا ی ثرٍ عرًس کرکرا ‬ ‫دسمبن کیپ ؿذن ثیىا ی د گش عرالمرم ثرٍ رک ‬ ‫دغذغٍ تجذ ل ما ؿًد‪.‬‬ ‫ضؼبػیت للکا ثب ػشمبخًسدها اؿر رجربٌ وـرًد ‬ ‫ملغفا معیه سمیغ اودمه اػم ی الشط ا رشان ‬ ‫دس ا ه صمیىٍ ثٍ خجشوگبس ا شوب هفت ‪ ۵‬ثب ذ تـخیق ‬ ‫ضؼبػیت ب الشط للکا ثبثت ؿذٌ ثبؿذ عىا ثرب ‬ ‫تًخٍ ثٍ وـبوٍ َب ا کٍ ثیمبس هضاسؽ مرا دَرذ ی ‬ ‫ثشسػا عالمم ثبلیىا ثیمبس تًػرظ پرضؿرک ثرٍ ‬ ‫تـخیق اغعا سػیذٌ ثبؿیم زًن مموه اػت ثرب ‬ ‫ػشمبخًسدها اؿ جبٌ ؿًد‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ی اظُبسداؿت‪ ۵‬اثش ضؽ ی خبسؽ زـم ی ثیىرا‪ ،‬‬ ‫عغؼٍ پا دس پا ب هشل گا ثیىا ی دس مرًاسد ‬ ‫ػشخا زـم اص مُمتش ه عال ما اػت کٍ ثیـر رش ‬ ‫ ‬ ‫دس للل َب الشط صا مبوىذ ثُبس کٍ للل ؿوًلٍ ‬ ‫ی هشدٌ الـبوا هیبَبن اػرت‪ ،‬سظ مرا دَرذ‪ .‬دس ‬ ‫مقب ؼٍ ثب ػشمبخًسدها َب ی شیػا کٍ ثیـ ش دس ‬ ‫صمؼ بن ؿیً داسد ی اض مبال ثب کؼربلرت ی ترت ‬ ‫َمشاٌ اػت‪ ،‬دس الشط تت یخرًد ورذاسد یلرا ‬ ‫ما تًاوذ َمشاٌ ثب اضؼبع خؼ رگرا ی خرمرًد ‬ ‫ثیمبس‪ ،‬عذم تمشکض ی الت امًصؿا رب ؿریرکرا ی ‬ ‫کبَؾ کیفیت صوذها ثبؿذ‪.‬‬ ‫دس الشط تت یخًد وذاسد یلا ما تًاوذ َمشاٌ ثرب ‬ ‫اضؼبع خؼ گا ی خمًد ثیمبس‪ ،‬عذم تمشکرض ی ‬ ‫الت امًصؿا ب ؿیکا ی کبَؾ کیفیت صورذهرا ‬ ‫ثبؿذ‬ ‫ا ه اػ بد داوـگبٌ عکًم پضؿوا تُشان الرضید ‪ ۵‬دس ‬ ‫مًاسد َم پضؿک معبلح ثٍ ی ظٌ اهش الرشط ؼرت ‬ ‫ثبؿذ ثشا تـخریرق داریر ترش ورً ی ؿرذ ‬ ‫ضؼبػیت‪ ،‬اودبم اصمب ؾ خًن رب اوردربم تؼرت ‬ ‫پًػ ا سا تًکیٍ ما کىذ ی ثب تًخٍ ثٍ و ب ح اورُرب ‬ ‫امًصؽ َب ا دس صمیىٍ دسمبن داسی ا ی کرىر رش ‬ ‫ضؼبػیت ی سیؽ َب پیرـرگریرش اص ان اسامرٍ ‬ ‫ما دَذ‪.‬معیه اضبلٍ کشد‪ ۵‬ملشف داسیَرب ضرذ ‬ ‫ضؼبػیت اص خمکٍ او ا َیؼ بمیه َرب ی داسیَرب ‬ ‫ضذ لوًتش ه ب اػپش َب مرًضرعرا ثریرىرا ی ‬ ‫اغشٌ َب زـما اص خرمکرٍ مرًاسد اػرت کرٍ ‬ ‫تًػظ پضؿک تدً ض ما ؿًد‪ .‬سمیغ اودمه اػرم ‬ ‫ی الشط ا شان هفت‪ ۵‬ثشا پیـگیش اص ضؼبػیت ‬ ‫للکا معمًال اص دی تب ػٍ َفر رٍ ارجرل اص للرل ‬ ‫الشط ثب ذ ثٍ پضؿک مشاخعٍ کشد ی ثب تـخیق ی ‬ ‫کمک ی مشااجت ای ثٍ پیـگیش ی مذ ش ت عالمم ‬ ‫ثیمبس ااذام کشد‪.‬ی تلش ص کرشد‪ ۵‬پرشَریرض اص ‬ ‫تمبع ثب عبمل الشط صا مبوىذ هشدٌ َب دسخر ربن ‬ ‫(ثُبس)‪ ،‬ضشیس اػرت ی ساَروربس مرًثرش دس ‬ ‫خکًهیش اص ؿشی عالمم الشط ی ب کبَؾ ان ‬ ‫ثٍ ؿمبس ما ا ذ‪ .‬پیـىُبد ما ؿًد پىدرشٌ اتربب ثرٍ ‬ ‫ی ظٌ َىگبم خًاه ب ؿیـٍ خًدسی ضیه ساوىذهرا ‬ ‫ثؼ ٍ ثبؿذ‪ .‬معمًال دس ػبعب ای کجص ی مریرشه ‬ ‫تعذاد هشدٌ َب معک دس ًَا ثٍ ضذاکثش ما سػرذ ‬ ‫ثىبثشا ه تبکیذ ما ؿًد کرٍ الرشاد دزربس الرشط ‬ ‫للکا دس ا ه ػبعب کم ش ثٍ یسصؽ دس َرًا ‬ ‫اصاد ثپشداصوذ‪.‬ا ه لًب تخلق اػرم ی الرشط ‬ ‫ادامٍ داد‪ ۵‬صدن مبػک غیش اص ا ىوٍ ثشا پیـگیش ‬ ‫اص ػشا ت ی شیع کشیوب ی ػب رش ثریرمربس َرب ‬ ‫ی شیػا ی تىفؼا مفیذ اػت‪ ،‬دس خرکرًهریرش اص ‬ ‫یسید ی تمبع هشدٌ َب هیبَبن ی َبگ ابسذ َرب ‬ ‫ثٍ مخبط ثیىا ی ساٌ َب ًَا ا ما تًاوذ مًثش ثبؿذ ‬ ‫ی اص ثشیص عالمم ضؼبػیت تب ضذید پیـرگریرش ‬ ‫کىذ زًن مخبط زـم ی ثیىا ی ساٌ َب تىفؼا دس ‬ ‫الشط َب یسم ی ال ُبه داسد‪ ،‬وؼجت ثٍ ترمربع ثرب ‬ ‫مًاد ی اال ىذٌ َب ا مبوىرذ هرشدی غرجربس‪ ،‬دید ی ‬ ‫ثً َب ؿیمیب ا تىذ تطش ک پز شوذ ی ثیمربس دس ‬ ‫ثشخًسد ثب اوُب دزبس مـول ما ؿًد ی ثب ذ اص اوُب ‬ ‫اخ ىبه کىذ‪ .‬دس لشد کٍ ضؼبػیت للکرا داسد ‬ ‫مموه اػت ساٌ َب ًَا را دس س رٍ اورُرب َرم ‬ ‫تطش ک پز ش ثبؿذ ی دس ثشخًسد ثب مًاد الشط صا ‬ ‫ب مطشک کٍ اجال ثٍ اورُرب اؿربسٌ ثرٍ ػرشلرٍ ی ‬ ‫خغ خغ ػیىٍ ب تىگا وفغ دزبس ؿًد ی عالمرم ‬ ‫اػم سا اص خًد ثشیص دَذ‪.‬‬ صفحه 4 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫یکشٌبِ ‪ 4‬اردیبْشت ‪ 44 * 1441‬اٍریل ‪ 44 * 4444‬رهضاى‪ * 1441‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَس ایکیٌجی ایل ) * شوارُ ( سایی ) ‪1441 :‬‬ ‫علت وجود دهانههای ماه‬ ‫مشخص شذ‬ ‫هطالعِ داًشوٌذاى ًشاى هی دّدذ هدِ خدزددَرد‬ ‫سیارک ّا خا هاُ‪ ،‬علت اصلی تشکیل دّاًِّا در هاُ‬ ‫است‪.‬‬ ‫ؼاًٍوٌؽاى ثف ایی ثبٍـًؽ کِ ووز ًکؼیکسف هسبُ‬ ‫ثِ هب یقٌی سٌْب ووشی کِ اق قهیی هیسَاًین ثجیٌسیسن‬ ‫هوکی اوز ثِ اًؽاقُ عفف ؼیگف ؼّبًِ ًسؽاٌسشسِ‬ ‫ثبٌؽ‪ .‬عفف ؼیگف هبُ ّفگک اق ـٍی قهیی ثفای هب‬ ‫قبثل هٍبّؽُ ًیىز‪ ،‬قیفا زفغً هبُ ثب هسؽاـ اى‬ ‫ثِ ؼٍـ قهیی ثِ گًَِای هغبثقز ؼاـؼ کِ هب فسقسظ‬ ‫یک عفف اى ـا هیثیٌین‪.‬‬ ‫ثِ گکاـی ‪ ،indianexpress‬ووز ؼیگسف هسبُ‬ ‫کِ ثِ اى ووز سبـیک هبُ ًیک گفشِ هسی ٌسَؼ ٍ‬ ‫ثفای وبکٌبى قهیی قبثل هٍبّؽُ ًیىز‪ ،‬ثیً اق ‪۹‬‬ ‫ّکاـ ؼّبًِ ؼاـؼ کِ ثف اثف ثفغَـؼّبی وسیسبـکسی‬ ‫قیبؼ ٌکل گففشِ اوز‪ .‬ووز ًکؼیک هبُ ثِ ؼلیل‬ ‫ثقبیبی خفیبى ّبی گؽاقُ ثبوشبًی ثِ ـًسگ سسیسفُ‬ ‫اوز‪ ،‬ایی گؽاقُّبی خبهؽ ثب زٍن غیفهىلسص ثسِ‬ ‫فٌَاى لکِ ّبی سبـیک ـٍی هبُ قسبثسل هٍسبّسؽُ‬ ‫ّىشٌؽ‪.‬‬ ‫اغشفٌٌبوبى هؽرّب ففضیِای ـا هغفش کفؼُ اًسؽ‬ ‫کِ ایی ثقبیب ؼـ اثف یک ثفغَـؼ فسؾسیسن ایسدسبؼ‬ ‫ٌؽُاًؽ‪ .‬اهب سب ثِ ضبل‪ ،‬اىّب قبؼـ ثِ سَضسیسص ایسی‬ ‫هَضَؿ ًجَؼًؽ کِ زفا فقظ ؼـ ووز ًکؼیک هبُ‬ ‫ایی هیؽاى ّبی گؽاقُ ٍخَؼ ؼاـؼ‪ .‬اهب هسغسبلسقسبر‬ ‫خؽیؽ ؼـ ایی اـسجبط سسَضسیسص هسی ؼّسٌسؽ کسِ‬ ‫ثفغَـؼّبی ویبـکی ایی ؼّبًِ ـا سٍکیل هیؼّؽ‪.‬‬ ‫ده اق ایی ثفغَـؼّب یک سَؼُ فؾین گفهب ایدسبؼ‬ ‫هیٌَؼ کِ ؼـ ؼاغل هبُ گىشفی هی یسبثسٌسؽ‪ .‬ؼـ‬ ‫ًْبیز ایی ثفغَـؼّب ٍ غلؾز فٌبِف هیسَاًٌؽ ثسِ‬ ‫هیؽاى ّبی گؽاقُ ؼـ ووز ًکؼیک هسبُ کسوسک‬ ‫کٌٌؽ‪.‬‬ ‫فوایذ چابگرهای سه بعذی‬ ‫در ساخت و ساز مسکن‬ ‫یک استارت اپ فٌاٍری خا ًام ایکَى‪ ،‬چاخگدزّدای‬ ‫سِ خعذی را خزای سادت داًِ ّا در سهاى هدودتدز‬ ‫طزاحی هزدُ است‪.‬‬ ‫ثِ سبقگی یک اوشبـر اح فٌبٍـی ثب ًبم ایکسَى‪،‬‬ ‫زبثگفی وِ ثقؽی عفاضی کفؼُ کِ ثِ هٌْسؽوسبى‬ ‫هقوبـی کوک هیکٌؽ غبًِّبی هدلل ـا کوشف اق‬ ‫یکىبل ثىبقًؽ‪.‬‬ ‫ثِ گکاـی وبیز ‪businessinsider‬؛ ثىسیسبـی‬ ‫اق فالقِ هٌؽاى ثِ زبثگف وِ ثقؽی‪ ،‬ایی ؼوشگبُ ـا‬ ‫ثِ فٌَاى یک ـاُ ضل هٌبوت ثفای کوجَؼ هىکسی‬ ‫هی ؼاًٌؽ‪ .‬ایی فٌبٍـی ٌَّق ًَدب اوسز‪ ،‬اهسب ؼُ ّسب‬ ‫ٌفکز ؼـ وفاوف خْبى ٍخَؼ ؼاـًؽ کِ ٌفٍؿ ثِ‬ ‫سػُّ ؼـ ویىشن غبًِوبقی ثسب ایسی فسٌسبٍـی‬ ‫کفؼُاًؽ‪.‬‬ ‫ثِ گفشِ وبقًؽُ‪ ،‬ویىشنّبی زبح هیسَاًٌؽ دٌح سب‬ ‫‪ ۰۱‬ایٌر ثشی اغشّبِی ثب اوشطکبم ثبال ـا ؼـ یسک‬ ‫ثبًیِ سَلیؽ کٌٌؽ کِ ثِ عَـ قبثل سَخْی قهبى القم‬ ‫ثفای وبغز غبًِ ـا کبًّ هسی ؼّسؽ‪ .‬زسبدسگسف‬ ‫غَؼکبـ ّوسٌیی اق هَاؼ ٍ ًیفٍی کبـ کسوسشسفی‬ ‫اوشفبؼُ هی کٌؽ‪ ،‬ثٌبثفایی ثفای وسبقًسؽگسبى غسبًسِ‬ ‫هقفٍى ثِ ِففِسف اوز‪.‬‬ ‫ضبط صذای باکتریها‬ ‫با استفاده از گرافن‬ ‫گزٍّی اس داًشوٌذاى داًشگاُ فٌاٍری دلفت ّلٌدذ‬ ‫خِ سزپزستی هحقق ایزاًی دهتز فزخذ عدلدیدجداًدی‬ ‫هَفق خِ ضبط حاشیِ صَتی یک خاهتزی تدَسدط‬ ‫غشای گزافی شذًذ‪.‬‬ ‫ثِ ًقل اق ای اٍ‪ ،‬گفٍّی اق ؼاًٍوٌؽاى ؼاًٍسگسبُ‬ ‫فٌبٍـی ؼلفز ّلٌؽ ثِ وفدسفوسشسی ؼکسشسف فسفثسؽ‬ ‫فلیدبًی هطقق ایفاًی ـاّی ثفای ٌٌیؽى ایٌکِ ایب‬ ‫ثبکشفیّب قًؽُ ّىشٌؽ یب غیف دیؽا کفؼُاًؽ‪.‬‬ ‫ثبیؽ گفز ؼـ ثػٍی اق ٍیؽیَی ایی کبـ ِسؽایسی‬ ‫ٌٌیؽُ هیٌَؼ کِ ثِ ایی هقٌب اوز کسِ ثسبکسشسفی‬ ‫قًؽُ اوز‪ .‬یبفشِ ّبی ایی هغبلقِ کِ ثِ وفدفوسشسی‬ ‫ؼکشف ففثؽ فسلسیسدسبًسی اًسدسبم ٌسؽُ ؼـ هسدلسِ‬ ‫"‪"Nature Nanotechnology‬هٌشٍف ٌسؽُ‬ ‫اوز‪.‬‬ ‫ؼکشف ففثؽ فلیدبًی ٍ ّوکبـاًً عی ایی هغبلسقسِ‬ ‫ؼـ اثشؽا ثِ ؼًجبل ؼـ دبیسِ ٍ اوسبن وسبغسشسبـ‬ ‫گفافی ثَؼًؽ اهب ؼـ لطؾِای غبَ ایی هَضَؿ ثِ‬ ‫ؾّی ٌبى غغَـ کفؼ کِ اگسف ایسی هسبؼُ ثىسیسبـ‬ ‫ضىبن ثب یک ٌی ثیَلَلیکی سوبن دیؽا کسٌسؽ‪،‬‬ ‫زِ اسفبقی ـظ هیؼّؽ‪.‬‬ ‫اخزرایاًِ سیوزغ اهادُ سزٍیس دّی شذ‬ ‫هجزی طزح اخزرایاًِ سیوزغ خا خدیداى‬ ‫ایٌکِ ایی اخزرایاًِ خِ طَر هاهل اهادُ‬ ‫سزٍیس دّی شدذُ اسدت‪ ،‬گدفدت‪:‬‬ ‫افشایش ظزفدیدت پدزداسشدی یدک‬ ‫پتافالپس ٍ ‪ 1‬پتافالپس خزای اخزرایاًدِ‬ ‫سیوزغ در دست خزًاهِ ریشی است‪.‬‬ ‫ویؽ اضوؽ هقشوؽی‪ ،‬ؼـثبـُ اغسفیسی‬ ‫ٍضقیز عفش اثفـایبًِ ویوفک کِ ؼـ‬ ‫ؼاًٍگبُ ٌِقشی اهیفکجیف وبغشِ ٌسؽُ‬ ‫اوز‪ ،‬گفز‪ :‬ایی اثفـایبًِ ّن اکسٌسَى‬ ‫هٍغَل کبـ اوسز ٍ هسب ثسِ ؼًسجسبل‬ ‫ًیبقوٌدی ثفای اـائسِ وسفٍیسه ثسِ‬ ‫کىت ٍ کبـّب ٍ ٌفکزّبی ثسکـ‬ ‫ّىشین‪.‬‬ ‫ٍی ثب ثیبى ایسٌسکسِ ّسف ـٍق هسیسکاى‬ ‫اوشفبؼُ اق سَاى دفؼاقٌسی اثسفـایسبًسِ‬ ‫ویوفک افکایً هییسبثسؽ‪ ،‬گسفسز‪ :‬اق‬ ‫قهبى ـاُ اًؽاقی ایی وَدفکبهذسیسَسسف‪،‬‬ ‫ثط کبـثفؼی وبقی اى ؼـ زٌؽ فبق‬ ‫اغبق ٌؽُ ٍ ثِ سؽـیح ًسیسک ؼـ ضسبل‬ ‫افکایً اوز‪ .‬ؼـ اثسشسؽای اهسف اـائسِ‬ ‫وفٍیه ـا ثِ ؼاًٍدَیسبى ٍ هسفاکسک‬ ‫سطقیقبسی ٍ ؼاًٍگبُ ّب اغبق کفؼین ٍ‬ ‫ثِ سؽـیح ًیک اوسشسفسبؼُ اق ؽسففسیسز‬ ‫دفؼاقٌی ایی اثفـایبًِ سَوظ هسفاکسک‬ ‫سطقیقبسی ـا افکایسً ؼاؼُ ایسن‪ّ .‬سن‬ ‫اکٌَى ایی ویىشن ثِ عَـ کبهل اهبؼُ‬ ‫وفٍیه ؼّی اوز ٍ ؼـ ایی ثسبـُ ثسب‬ ‫ٌفکز ّبی ثسکـ ٍاـؼ هسؿاکسفُ‬ ‫ٌؽُاین سب اق سدفثیبر اًْب ثفای اـائسِ‬ ‫غؽهبر ثِ کىت ٍ کبـّب اوسشسفسبؼُ‬ ‫کٌین‪.‬‬ ‫هدفی عفش اثفـایبًِ ویوفک ؽففسیسز‬ ‫دفؼاقٌی ایی ـایبًِ ـا ًین دشسبفسالدسه‬ ‫فٌَاى کفؼ ٍ گفسز‪ :‬ثسِ ؼًسجسبل اى‬ ‫ّىشین کِ ؽففیز اى ـا ؼـ ؼٍ هفضلِ‬ ‫ثِ یک دشبفالدسه ٍ ‪ ۵‬دسشسبفسالدسه‬ ‫ثفوبًین‪.‬‬ ‫ٍی ثب سبکسیسؽ ثسف ایسٌسکسِ ًسیسبق ثسِ‬ ‫ؽففیز ّبی ثبالی دفؼاقٌی ٍ وبغز‬ ‫اثفـایبًِ ثب سَخِ ثِ ضدن ثبالی ؼاؼُّب‬ ‫ؼـ ؼًیب اضىبن ٌسؽُ ٍ ثىسیسبـی اق‬ ‫سراشپس‬ ‫قارچ استراگانوف‬ ‫*النازاشراقی‬ ‫کٍَـّب اق ًؾف ؽسففسیسز دسفؼاقٌسی‬ ‫ثىیبـ اق هب خلَسف ّىشٌؽ‪ ،‬گسفسز‪ :‬ؼـ‬ ‫کٍَـ هب ًیک ایی ًیبق ٍخَؼ ؼاـؼ کسِ‬ ‫ؽففیز اثفـایبًِ ـا ثسِ ضسدسن ّسبی‬ ‫ثبالسفی ثفوبًین‪ .‬ؼکشف هقسشسوسؽی ؼـ‬ ‫دبوع ثِ ایی وَال کِ ایب کبـ عفاضی‬ ‫ٍ وبغسز دسفٍلُ اثسفـایسبًسِ هسفیسن‬ ‫هیفقاغبًی کِ ؼـ ؼٍلز قجل اق وسَی‬ ‫ٍقیف اـسجبعبر ٍقز هغفش ٌؽُ ثسَؼ‪،‬‬ ‫اغبق ٌؽُ اوز‪ ،‬گفز‪ :‬ایسی دسفٍلُ‬ ‫یک دسیسٍسٌسْسبؼ اق وسوسز ٍقاـر‬ ‫اـسجبعبر ؼـ ؼٍلز قجل ثَؼ کِ فسقسال‬ ‫ثفًبهِای ثفای اى اـائِ ًٍؽُ اوسز ٍ‬ ‫هغفش ًیىز؛ ثبیؽ هٌشؾف ثوبًین کِ ایب‬ ‫ٍقاـر اـسجبعبر خؽیؽ قّؽ دیگیفی‬ ‫اى ـا ؼاـؼ یب غیف‪.‬‬ ‫چَب غذادَری هِ ًوک غذا‬ ‫را هصٌَعی افشایش هی دّذ!‬ ‫چشن الکتزیکی‬ ‫اهیذ تاسُ ای خزای ًاخیٌایاى‬ ‫هحققاى یک چشن الکتزیکی هَچک‬ ‫تَسعِ دادُ اًذ هِ خزای استفادُ در‬ ‫هیکزٍرخات ّا طزاحی شدذُ ٍ در‬ ‫ًْایت خِ افزاد ًاخیٌا ًیش هوک هدی‬ ‫هٌذ‪.‬‬ ‫ثِ ًقل اق ؼیسلسی هسیسل‪ ،‬هسطسقسقسبى‬ ‫ؼاًٍگبُ ایبلشی خَـخیب ؼـ اهفیکب ثب‬ ‫اوشفبؼُ اق یک ویىشن فوَؼی ایسی‬ ‫ؼوشگبُ ـا وبغشِ اًؽ سب ثشَاًؽ ؼـ وغص هیکفٍ فقبلیز کٌؽ‪.‬‬ ‫ّؽف ایی گفٍُ اق هطققبى ایدبؼ یک ؼٍـثیی هقیبن هیکفٍ اوسز کسِ هسی‬ ‫سَاًؽ ثِ فٌَاى زٍوبى ـثبر ّبی کَزک فول کٌؽ ٍ ثِ هٌبعقسی ؼوسشسفوسی‬ ‫یبثؽ کِ ـثبر ّبی ثکـگشف قبؼـ ثِ اى ًیىشٌؽ‪.‬‬ ‫هطققبى اؼفب هی کٌٌؽ هی سَاى ؼـ ایٌؽُ ایی فٌبٍـی ـا ثفای ثبقگفؼاًؽى ثیٌبیی‬ ‫ثِ اففاؼ ًبثیٌب یب اـسقبی اؼـا اق ـًگ ؼـ اففاؼ کَـ ـًگ ثِ کبـ ثفؼ‪.‬‬ ‫ؼوشگبُ هؿکَـ ثب اوشفبؼُ اق ـٍی ّبی هٌَّفی ففایٌؽّبی ثیٌَسیسوسیسبیسی ـا‬ ‫سقلیؽ هی کٌؽ کِ ثِ اًىبى ّب اخبقُ هی ؼّؽ ثجیٌٌؽ‪ .‬ایی فٌبٍـی یک گبم فسفاسسف‬ ‫اق ؼٍـثیی ّبی ـثبسیک هقیبن هیکفٍ اوز‪ّ .‬وسٌیی ویىشن هؿکَـ ؼـ هقبیىِ‬ ‫ثب ًىل قجلی ؼوشگبُ ّبی هٍبثِ‪ ،‬قؽـر ٌٌبوبیی ـًگ ـا ثْجَؼ هی ثػٍؽ‪.‬‬ ‫ثِ گفشِ ویؽًٍگ لی هطقق اـٌؽ دمًٍّ ؼوشبٍـؼ هؿکَـ هجشٌی ثف دیسٍسففسز‬ ‫وفیـ ًیوِـوبًبّبی ٍاًؽـٍاله ؼـ وبل ّبی اغیف اوز‪ .‬ؼـ ًیسوسِ ـوسبًسبّسبی‬ ‫ٍاًؽـٍاله ؼـ هقبیىِ ثب ًوًَِ ّبی هقوَلی هبًٌؽ ویلیکًَی‪ ،‬هی سَاى وبغسشسبـ‬ ‫هَاؼ‪ ،‬ضػبهز ٍ وبیف دبـاهشفّبی ضیبسی ـا ثفای ؼـ ـًگ ّبی قفهک‪ ،‬وجک ٍ‬ ‫اثی ثِ عَـ ؼقیق کٌشفل کٌین‪.‬‬ ‫هحققاى صاپٌی چداپسدتدیدک ّدای‬ ‫الکتزیکی (چَب ّای هخصَص غذا‬ ‫دَردى) اخذا ٍ ادعا هی هٌٌذ ایدی‬ ‫اخشار هی تَاًذ طعن ًودک غدذا را‬ ‫خیشتز هٌذ‪.‬‬ ‫ثِ ًقل اق اًگدز‪ ،‬ثِ گفشسِ ّسَهسی‬ ‫هیبٌیشب سَوقِ ؼٌّؽُ زبدىشیک‪ ،‬ایی‬ ‫ؼوشگبُ ثِ یک هر ثسٌسؽ ـایسبًٍسی‬ ‫هشّل اوز ٍ ثب اوشفبؼُ اق سطفیک فّجی یَى ّبی وؽین ـا اق غؿا ثسِ ؼّسبى‬ ‫ففؼ هٌشقل هی کٌؽ‪ .‬هیبٌیشب ثب ّوکبـی ٌفکز ‪Kirin‬اسَلیؽ کٌٌؽُ ًٌَیؽًی ٍ‬ ‫هَاؼغؿایی) ایی هطَّل ـا وبغشِ اوز‪.‬‬ ‫ّوسٌیی هیبٌیشب زٌؽی قجل سلَیکیَى قبثل زٍیؽى ـا اثؽاؿ کفؼُ ثَؼ کِ افسفاؼ‬ ‫هی سَاًىشٌؽ عقن اًسِ ـا کِ ؼـ سلَیکیَى هی ثیٌٌؽ‪ ،‬ثسٌٍؽ‪.‬‬ ‫الجشِ زبدىشیک ّبی الکشفیکی ثفای اففاؼی کِ هی سَاًٌؽ ًوک غسؿایٍسبى ـا‬ ‫کٌشفل کٌٌؽ‪ٍ ،‬ویلِ زٌؽاى کبـاهؽی ًیىز‪ .‬هطققبى اؼفسب هسی کسٌسٌسؽ ایسی‬ ‫زبدىشیک ّب هی سَاًٌؽ هیکاى اؼـا اق ٌَـی غؿاّبی کن وؽین ـا سب ضسؽٍؼ‬ ‫‪ ۰.۵‬ثفاثف افکایً ؼٌّؽ‪.‬‬ ‫الجشِ غؿاّبی وٌشی لادی ًوک کوی ؼاـؼ‪ .‬ضبل اًکِ ثِ عَـ هقوَل یک لادٌی‬ ‫ثکـگىبل ـٍقاًِ ضؽٍؼ ‪ ۰۱‬گفم ًوک هّفف هی کٌؽ ٍ ایی ؼٍ ثفاثسف هسقسؽاـ‬ ‫سَِیِ ٌؽُ سَوظ وبقهبى خْبًی ثْؽاٌز اوز‪ .‬وؽین ثبالی ؼـیسبفسشسی ًسیسک‬ ‫ـیىک وکشِ‪ ،‬فٍبـ غَى ثبال ٍ غیفُ ـا افکایً هی ؼّؽ‪.‬‬ ‫افکایً ًوک غؿا ثِ عَـ هٌَّفی ثِ اففاؼ کوک هی کٌؽ سب ثؽٍى اق ؼوسز‬ ‫ؼاؼى عقن ًوک‪ ،‬غؿاّبیی ثب وؽین کن هّفف کٌٌؽ‪.‬‬ ‫فیلن سیٌوایی »عٌکبَت «خِ اهزاى اًالیی پیَست‬ ‫اهزاى اًالیی فیلن سیٌوایی عٌکبَت خِ هارگدزداًدی‬ ‫اخزاّین ایزج ساد هِ درخارُ یکی اس قاتالى سًجیزُای‬ ‫دِّ ّفتاد است هِ در شْز هشْدذ چدٌدذیدی سى‬ ‫دیاخاًی را خِ قتل رساًذ‪ .‬اغاس شذ‪.‬‬ ‫فیلن ویٌوبیی فٌکجَر ثسِ کسبـگسفؼاًسی اثسفاّسیسن‬ ‫ایفجقاؼ‪ًَ ،‬یىٌؽگی اکشبی ثفاٌّی‪ ،‬سْیِکسٌسٌسؽگسی‬ ‫خَاؼ ًَـٍقثیگی ٍ وفهبیِ گؿاـی هسطسوسؽِسبؼ‬ ‫ـًحکٍبى اق ‪ ۰۱‬ففٍـؼیی هبُ ثسِ اکسفاى اًسالیسی‬ ‫دیَوز ٍ ًوبیً غَؼ ـا ؼـ دلشففمّبی فیسلسیسوسَ ٍ‬ ‫ًوبٍا اغبق کفؼ‪.‬‬ ‫ّوسٌیی ّوکهبى ثب اکفاى اًالیی کِ سب وسی ٌست‬ ‫اؼاهِ ؼاـؼ‪ ،‬اق خؽیؽسفیی دَوشف ایی اثف ثب عفضی اق‬ ‫فففبى ثْکبـ ـًٍوبیی ٌؽ‪.‬‬ ‫فٌکجَر ؼـثبـُ یکی اق قبسالى قًدیفُای ؼِّ ّفشبؼ‬ ‫اوز کِ ؼـ ٌْف هٍْؽ زٌؽیی قى غیبثسبًسی ـا ثسِ‬ ‫قشل ـوبًؽ‪.‬‬ ‫هطىی سٌبثٌؽُ‪ ،‬وبـُ ثیبر‪ٌ ،‬یفیسی یسکؼاى ثسػسً‪،‬‬ ‫هبَّـ الًَؽ‪ ،‬گلٌَی قْفهبًی‪ ،‬فلی ثبقفی‪ ،‬هسْسؽی‬ ‫ضىیٌی ًیب‪ ،‬خَاؼ یطیَی‪ ،‬اسیِ خسبٍیسؽ‪ ،‬هسْسؽغسز‬ ‫هَالیی‪ ،‬وطف فجؽالْی‪ ،‬ضویؽـضسب ّسؽایسشسی ـاؼ‪،‬‬ ‫ًسسیسسٌَسسب فسسلسسیسسذسسَـ‪ ،‬یسسَوسسف غىسسفٍی‪ ،‬ضسسوسسیسسؽ‬ ‫ضبخیهطوؽقاؼُ‪ ،‬هیثن ؼاهیقُ‪ ،‬ؼاٍؼ ؾاکسفی ٍ ثسب‬ ‫ضضَـ ففیؽ ودبؼی ضىیٌی ثبقیگفاى فسٌسکسجسَر‬ ‫ّىشٌؽ‪.‬‬ ‫فٌکجَر کِ دػً ؼاغلی اى ثسففسْسؽُ ٌسفکسز‬ ‫ًوبیً گىشفاى ٍ اق ‪ ۶۲‬ثسْسوسی هسبُ ـٍی دسفؼُ‬ ‫اًیویشی «قلعِ حیَاًات»‬ ‫خعذ ‪ ۷۷‬سال سادتِ هیشَد‬ ‫اًؽی وفکیه ثب اقشجبن اق‬ ‫ـهبى کالویسک «قسلسقسِ‬ ‫ضسیسسَاًسسبر »اثسسف خسسَـج‬ ‫اٍـٍل‪ ،‬یسک اًسیسوسیسٍسی‬ ‫هیوبقؼ‪.‬‬ ‫اًؽی وفکیه کسِ ثسبقی‬ ‫ؼـ وفی فیلن ّبی اـثسبه‬ ‫ضلقِ ّب ٍ فیلن ثشوی ـا ؼـ‬ ‫کبـًبهِ ؼاـؼ‪ ،‬اًسیسوسیسٍسی‬ ‫قلقِ ضیَاًبر ـا ثسفاوسبن‬ ‫فیلوٌبهِای اق سین اوشَلف ٍ‬ ‫ثب ّوکبـی اوشَؼیَ اًیویٍی وبقی ‪Cinesite‬غَاّؽ وبغز‪.‬‬ ‫وفکیه ؼـ ایی ثبـُ گفز‪ :‬هی ٍ سیون اهیؽ ؼاـین ؼـ کٌبـ ّسن ًىسػسِ ای اق‬ ‫ٌبّکبـ اٍـٍل ثىبقین کِ اق لطبػ اضىبوی قؽـسوٌؽ ٍ عٌبق ثَؼُ ٍ هػسبعسجسبى‬ ‫ؼـ ّوِ وٌیی ثشَاًٌؽ ثب اى اـسجبط ثفقفاـ کٌٌؽ‪ .‬ؼاوشبًی کِ ًِ فقظ ثفای هب ثلکسِ‬ ‫ثفای ًىلّبی ایٌؽُ ًیک ثبٌؽ‪.‬‬ ‫ویٌوبّبی وفاوف کٍَـ ـفشِ اوز‪ ،‬ده اق گؿٌسز‬ ‫ؼٍ هبُ اق اغبق اکفاى سبکٌَى ًکؼیک ثِ ‪ ۰‬هیسلسیسبـؼ‬ ‫سَهبى ففٍغشِ اوز‪.‬‬ ‫هحسی چاٍشی »عذل هَثق «‬ ‫را هٌتشز هزد‬ ‫هحسی چاٍشی ددَاًدٌدذُ‬ ‫هطزح هدَسدیدقدی پداپ‬ ‫هشَرهاى ّوشهاى خدا فدزا‬ ‫رسیذى ایدام سدَگدَاری‬ ‫شْادت حضزت عدلدی( )‬ ‫تک اٌّگ «عذل هَثق »‬ ‫را پیش رٍی هخاطباى قزار‬ ‫داد‪.‬‬ ‫سک اٌّگ فسؽل هسَثسق‬ ‫فٌَاى یکی اق اثبـ سبقُ هطىی زبٌٍی غَاًٌؽُ ٌٌبغشِ ٌؽُ هسَوسیسقسی دسبح‬ ‫کٍَـهبى اوز کِ ؼـ اوشبًِ ایبم وَگَاـی ٌْبؼر ضضفر فلی اؿ) هٌشسٍسف‬ ‫ٌؽ‪.‬‬ ‫ؼـ ایی قغقِ هَویقبیی اهیؽ ـٍقثِ سفاًِ وفا‪ ،‬اٌکبى ففه سٌؾین کٌٌؽُ‪ ،‬فسبؼل‬ ‫ـٍش ًَاق ًَاقًؽُ گیشبـ الکشفیک‪ ،‬ثْفٍق هیفقایی ًَاقًؽُ گیشبـ اکسَوسشسیسک‪،‬‬ ‫اهیفضىیی کیبى دَـ ًَاقًؽُ دی فلَر ٍ ؼٍؼٍ گفٍُ اخسفایسی ـا سٍسکسیسل‬ ‫هیؼٌّؽ‪.‬‬ ‫»دری خِ خاغ ًَر «در خاسار هتاب‬ ‫خِ هٌاسبت ایام هاُ رهضاى هجوَعِ چْارجلذی دری خِ خاغ ًدَر خدِ هدَشدش‬ ‫سیذجَاد خْشتی ٍ ًاصز ًادری راّی خاسار هتاب شذُ است‪.‬‬ ‫اًشٍبـار هؽـوِ ؼـ هقففی ایی هدوَفِ ًٌَشِ اوز‪ :‬ایی هدوَفِ زْبـخلسؽی‬ ‫ٌبهل گکیؽُای اق ایبر هجبـ قفاى کفین‪ ،‬ؼفبّب‪ ،‬هٌبخبر‪ ،‬غغجِّب‪ً ،‬بهِّب ٍ‬ ‫ضکوزّبی اهبم فلی اؿ)‪ ،‬ؼفبّب ٍ ًیبیًّبی اهبم ودبؼ اؿ) ٍ ّوسٌیی ثفغسی‬ ‫اؼفیِ ٍ قیبـار اوز کِ ّف کؽام گٌدیٌِای اق هقبـف ٍ فقبیسؽ ؼیسٌسی ـا ؼـ‬ ‫غَؼ ضفؼ کفؼُ اوز‪ .‬ؼـ گکیًٌ ایی هشَى ًیبقّب ٍ فالیق هػبعجبى ًَخَاى ٍ‬ ‫خَاى ؼـ اٍلَیز ثَؼُ اوز‪.‬‬ ‫هدوَفِ ؼـی ثِ ثبک ًَـ ثب قبه هػََّ ؼـ ففٌٍگبُّبی وسفاوسف کٍسَـ ٍ‬ ‫ّسسوسسسسسٌسسیسسی فسسفٌٍسسگسسبُ ایسسٌسسشسسفًسسشسسی اًسسشسسٍسسبـار هسسؽـوسسِ ثسسِ اؼـن‬ ‫‪ENMABAZAR.IR‬ؼـ ؼوشفن هػبعجبى قفاـ ؼاـؼ‪.‬‬ ‫گکیؽُای اق ایِّبی قفاى کفین ثفای کَؼکبى ٍ ًَخَاًبى یکی اق فٌَاىّسبی‬ ‫ایی هدوَفِ اوز کِ ؼـ ‪ِ ۶۶۵‬فطِ ثب ٌوبـگبى ‪ً ۰۱۱۱‬ىػِ ؼـ قغـ خسیسجسی‬ ‫قیوز ‪ّ ۹۱‬کاـ سَهبى ؼـ ؼوشفن فالقِهٌؽاى قفاـ گففشِ اوز‪.‬‬ ‫قفاى ـا ثٌٍبوین اؼـ هقففی کشبه اووبًی ٌاى ًکٍل‪ ،‬ایبر هکی ٍ هسؽًسی ٍ‬ ‫ًبم وَـُّب)‪ ،‬قفاى کفین زگًَِ خوـاٍـی ٌؽ اضبفؾبى قفاى‪ً ،‬سَیىسٌسؽگسبى‬ ‫فرهنگ‪،‬هنر و فن اوری‬ ‫‪5‬‬ ‫قفاى‪ ،‬سفخوِ ّبی قفاى ٍ سفىیفّبی قفاى)‪ ،‬ایِّبیی اق قفاى کفین ٍ هٌبثسـ اق‬ ‫هغبلت ایی کشبه ّىشٌؽ‪.‬‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫قبـذ ٍـقِ ٌؽُ ‪ ۹۱۱‬گفم‪ ،‬ویف ـًؽُ ٌؽُ ‪ ۶‬ضسجسِ‪،‬‬ ‫هَویف غفؼ ٌؽُ ‪ ۰‬فؽؼ‪ ،‬خقففی غفؼ ٌؽُ یسک‬ ‫زْبـم دیوبًِ‪ ،‬کفُ ‪ ۰‬قبٌق غسؿا غسَـی‪ ،‬ـٍغسی‬ ‫قیشَى ‪ ۰‬قبٌق غؿا غَـی‪ ،‬غسبهسِ یسک زسْسبـم‬ ‫دیوبًِ‪ٌ ،‬یف یک زْبـم دیوبًِ‪ ،‬اه یک زسْسبـم‬ ‫دیوبًِ‪ ،‬اه وجکیدبر یک ٍ یک ؼٍم دیوبًِ‪ ،‬اـؼ‬ ‫‪ ۶‬قبٌق غؿا غَـی‪ ،‬فلفل یک ؼٍم قسبٌسق زسبی‬ ‫غَـی‪ً ،‬وک یک زْبـم قبٌق زبی غَـی‬ ‫طرز تهیه‪:‬‬ ‫اثشؽا کفُ ـا ؼـ ـٍغی قیشَى ؾٍه هسی کسٌسیسن‪.‬‬ ‫وذه ویف ٍ هَویف ـا ؼـ اى سفز هی ؼّسیسن سسب‬ ‫کوی ًفم ًٌَؽ‪ .‬قبـذ ّب ـا ـیػشِ ٍ سسفسز هسی‬ ‫ؼّین سب عالئی ـًگ ًٌَؽ‪ .‬ثقؽ اـؼ ـا ـیػسشسِ ٍ‬ ‫ّن هی قًین‪ .‬ثقؽ اق ‪ ۶‬ؼقیقِ اه ـا ـیػشِ ٍ ٍقشسی‬ ‫ثِ خَی اهؽ غبهِ ٍ ٌیف ـا هی ـیکین‪ .‬ؼـ اغسف‬ ‫اه وجکیدبر‪ً ،‬وک ٍ فلفل ـا اضبفِ کفؼُ ٍ ّف‬ ‫اق گبّی ّن هی قًیسن‪ٍ .‬قسشسی وسه غسلسیسؼ ٍ‬ ‫یکؽوز ٌؽ ؼـ ؽفف ـا گسؿاٌسشسِ ٍ اق ـٍی‬ ‫ضفاـر ثف هی ؼاـین‪ .‬قبـذ اوشفاگبًَف ـا ّوسفاُ‬ ‫هبکبـًٍی دػشِ ٌؽُ وفٍ هی کٌین‪.‬‬ ‫بایذ و نبایذهای اثار‬ ‫موسیقی دوزبانه‬ ‫اؼاهِ اق ٌوبـُ قجل‪:‬‬ ‫اق اٍ وَال هیکٌین کِ ایب هَافق اوز کِ وبغز‬ ‫اثبـ هَویقی ؼٍقثبًِ سَوظ اٌّگسىسبقاى ایسفاًسی‬ ‫ثیٍشف خٌجِ یک ّوکبـی ـا ؼاـؼ سب ایٌکِ ّسف ؼٍ‬ ‫ثػً سَوظ یک اّسٌسگسىسبق وسبغسشسِ ٌسَؼ‬ ‫هیگَیؽ‪ :‬ثلِ‪ ،‬ؼـوز اوز غیلسی ٍقسز ّسب اثسف‬ ‫هَویقی ؼٍقثبًِ هسی سسَاًسؽ کسبـ هٍسشسف ؼٍ‬ ‫اٌّگىبق ثبٌؽ یب ضشی ثِ ًَفی ثیی ؼٍ ًفف سقىسیسن‬ ‫ٍؽبیف ٌؽُ ثبٌؽ؛ الجشِ ثب ایی ضبل ثىشسگسی ؼاـؼ‬ ‫کِ ؼـ ایی قهیٌِ هب ؼـثبـُ زسِ لاًسفی ِسطسجسز‬ ‫هیکٌین‪ ،‬ایب هٌؾَـ هَویقی هیٌیهبل اوز‪ ،‬فیَلى‬ ‫یب ‪ ...‬هْبخف اؼاهِ هیؼّؽ‪ :‬کبـی ؼٍقثسبًسِ ـا ؼـ‬ ‫ًؾف ثگیفیؽ کِ غَاًٌؽُّب ؼـ اى ثِ َِـر ثؽاّسِ‬ ‫هشٌی ـا ثب یک اٍا هیغَاًٌؽ‪ ،‬ؼـ ضقیقز ؼـ ایسی‬ ‫ففم‪ ،‬کبـ سب ضؽی ثفای اٌّگىبق ـاضزسف هیٌَؼ‬ ‫سب ایٌکِ ثػَاّؽ ـیک سب ؼـٌز دبـسیشَـ ـا ثٌَیىؽ‪.‬‬ ‫اٍ سّفیص هی کٌؽ‪ :‬ثفای وبغز اثسبـ هسَوسیسقسی‬ ‫ؼٍقثبًِ ؼـ ضَقُ هَویقی کالویک ثبیؽ ثسؽاًسیسن‬ ‫کِ ًشبویَى یب دبـسسیسشسَـ ؼـ ایسی ضسَقُ ؼاـای‬ ‫دیسیؽگی ّبی غبَ غَؼی اوز ٍ اگسف قسفاـ‬ ‫ثبٌؽ اٌّگىبق اثفی زَى ‪the prayer‬ـا کِ ثسِ‬ ‫ؼٍ قثبى ایشبلیبیی ٍ اًگلیىسی ؼـ کسٌسبـ اـکىسشسف‬ ‫سَوظ ولیی ؼیَى ٍ اًؽـیب ثسَزسلسی اغسَاًسٌسؽُ‬ ‫ایشبلیبیی) اخفا هی ٌَؼ‪ ،‬ثىبقؼ‪ ،‬کبـ سسب هسقسؽاـی‬ ‫وػز سف غَاّؽ ثَؼ؛ زفاکِ قفاـ ؼاؼى ّف زیسکی‬ ‫ؼـ خبی غَؼ ؼـ زْبـزَه هَویقی ـیسشسوسیسک‬ ‫هٍکلسف اوز‪.‬ؼـ ثػً ؼیگف ایی گفزٍگَ ایسی‬ ‫هىئلِ ـا ثب ایی ٌّفهٌؽ هغفش هیکٌین کِ ضضسَـ‬ ‫هَویقی هؽـى ٍ غفثی ؼـ ایفاى‪ ،‬ؼـ ضقیسقسز ثسِ‬ ‫ثىشفوبقی غبَ غَؼ ًیبق غَاّؽ ؼاٌز سب اًسسِ‬ ‫کِ قفاـ اوز سَوظ ٌّفهٌؽاى ایفاًی کِ ثسِ ایسی‬ ‫ضَقُ گفایً ؼاـًؽ‪ ،‬وبغشِ ٌَؼ‪ ،‬اثسفی ؼـغسَـ‬ ‫ثبٌؽ ٍ ثشَاًؽ هػبعت ـا ثِ غَؼ خسؿه کسٌسؽ ٍ‬ ‫ٌبیؽ ؼـ ایی قهیٌِ ضشی سب ضؽی ًیبق ثِ ـقبثسز ثسب‬ ‫وغص کیفی اثبـ غفثی ثبٌؽ‪.‬ثِ ّسف ضسبل ٌسبیسؽ‬ ‫ثفغی هقشقؽ ثبٌٌؽ کِ فقبلیز ؼـ لاًفّبی هَویقی‬ ‫غبـخی ؼـ ایفاى ٍ وسبغسز قسغسقسبسسی ؼـ ایسی‬ ‫ضَقُ ّب ثِ ثَهی وبقی لاًف هفثَط ًیبق ؼاـؼ ٍ یسب‬ ‫اق عففی ثفغی ثِ عَـ کلی ثب ایی فجبـر هسَافسق‬ ‫ًجبٌٌؽ‪.‬اٍ ؼـثبـُ ایی هىئلِ فٌَاى هیکٌؽ‪ :‬اگسف ثسب‬ ‫یک ؼیؽ خْبًیسف ثِ ایی هىئلِ ًگبُ کٌین‪ ،‬هشَخسِ‬ ‫غَاّین ٌؽ وبقّبیی زَى ٍیلی ؼاـیسن کسِ ثسِ‬ ‫ففٌّگ ّبی هػشلف هَویقسبیسی ؼًسیسب سسفخسوسِ‬ ‫ٌؽُ اًؽ‪ .‬الجشِ ؼـوز اوز کِ ٍیلسی ؼـ ایسشسبلسیسب‬ ‫وبغشِ ٌؽُ اوز ثکـگشفیی وبقًؽگبى اى اففاؼی‬ ‫زَى گَاـًفی ٍ اوشفاؼیَاـیَن ثسَؼُ اًسؽ ٍلسی‬ ‫ٍیلی ثِ سکبهل یبفشِسفیی وبق قّی خْبى سسجسؽیسل‬ ‫ٌؽ کِ ثِ ًَفی ثِ ففٌّگّبی ؼیسگسف سسفخسوسِ‬ ‫ٌؽٍهی سسَاًسؽ هسَوسیسقسی هسلسل هسػسشسلسف ـا‬ ‫اخفاکٌؽٍؼیگفًوی سَاى اًفا سٌْب یک وبقایشبلیبیی‬ ‫ؼاًىز‪.‬ایی ٌّفهٌؽ اؼاهِ هیؼّؽ‪ :‬ضسبل ؼــاثسغسِ‬ ‫ثبلاًفّب ًیک ثِ ّویی َِـر اوز ثِ گًَِای کسِ‬ ‫اًْبًیک هیشَاًٌؽثفای کٍَـّسب ٍ فسفّسٌسگ ّسبی‬ ‫هػشلف ثَهی وبقی ًٌَؽ‪ .‬اهفٍق ثطس ؼّسکسؽُ‬ ‫خْبًی اوز ٍ هی سَاى گفز کِ اهسکسبى ثسَهسی‬ ‫وبقی یک لاًف ثب ٌقفی ثِ قثسبى ٍ السوسبى ّسبی‬ ‫هَویقی غَؼٍخَؼ ؼاـؼ‪ ،‬هثال وبغز یک قغسقسِ‬ ‫ـا ایفاًی ثبًَاغشِ ٌؽى یک کوبًسسسِ یسب وسِ‬ ‫سبـ‪.‬اٍ سّفیص هی کٌؽ‪ :‬اهفٍقُ لاًفّبی ًَؽْسَـی‬ ‫زَى ّیخ ّبح‪،‬ـح‪،‬اـ اًؽ ثی‪،‬ـگِ دسبًسک ٍ‪...‬‬ ‫ؼاـین کِ ضشی ؼـسفکیست ثسبیسکسؽیسگسف وسجسک‬ ‫ؼیگفی ـاثَخَؼهیاٍـًؽٍثغَـ کلی هی سسَاًسٌسؽ‬ ‫سٌَؿ قیبؼی ؼاٌشِ ثبٌٌؽٍثِ ًَفی ثسَهسی وسبقی‬ ‫ًٌَؽ؛ ّوبًغَـکِ هَویقی دبح ففاًىَی‪ ،‬الوبًسی‬ ‫ـا ؼاـین ٍ قهبًی کِ گَی هیؼّین ثب ایٌکِ ٌقسف‬ ‫ـا هشَخِ ًویٌَین ٍلی هیفْوین کِ دبح اوز‪.‬‬ صفحه 5 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫ادبیات‬ ‫یکطنبه ‪ 4‬اردیبهطت‪ 44* 1441‬اوریل ‪44 * 4444‬رهضبى‪ * 1441‬سبل سی و دوم ( اوتوز ایکینجی ایل ) * ضوبره ( سبیی ) ‪1441 :‬‬ ‫‪6‬‬ ‫بویوتموسن قوجاغیندا ایگیدلرسن‬ ‫ایگیدلیگی سن دنیایا گتیرمیسن‬ ‫اان یوردو یو وامیسسان ارذبایجان‬ ‫اتب بببب سوزلری‬ ‫اغف‪٥٤‬بٖ ؼ‪ ٣ٍ٤‬زىُ ِف‪.‬‬ ‫ؼ٘ؽا٘‪ ٣‬ـا و‪ ٝ‬ؼـؼ ٔ‪٣‬و‪ٙ‬ؽ ثب‪٤‬ؽ وٍ‪٥‬ؽ‪.‬‬ ‫***************************‬ ‫اغک‪ٚٚ‬ا ثبظ س‪٥‬ى‪ ٝ‬وه‪.‬‬ ‫ث‪ ٝ‬ا٘ؽاق‪ ٜ‬ؼ‪ٞ‬ب٘ز ِمٕ‪ ٝ‬ثفؼاـ(دب‪٤‬ز ـا ث‪ ٝ‬ا٘ؽاق‪ٕ٥ٌّ ٜ‬ز‬ ‫ؼـاق وٗ)‪.‬‬ ‫***************************‬ ‫اِال‪ ٜ‬ا‪٤‬ى‪ ٣‬لبدبق‪ ، ٢‬ث‪٥‬ف ثبٌب ‪ٚٚ‬ـ ٔبق‪.‬‬ ‫غؽا ‪٤‬ه وفو‪ٛ‬فز ـا ث‪٤ ٝ‬ه وف ٕ٘‪ ٣‬ق٘ؽ‪.‬‬ ‫***************************‬ ‫اِال‪ ٜ‬ثبغال‪٤‬بٖ لبدئ‪ٞ ، ٣ٙ‬ئر و‪ ٓ٥‬ازبٕٔبق‪.‬‬ ‫ؼـ‪ ٢‬و‪ ٝ‬غؽا ثج‪ٙ‬ؽؼ ـا ‪٥ٞ‬ر وه ٕ٘‪٥‬ش‪ٛ‬ا٘ؽثبق و‪ٙ‬ؽ‬ ‫***************************‬ ‫اِال‪ ٜ‬ؼاغئ‪ٙ‬ب ثبغبـ لبـ ‪ٚ‬ئف‪ ٜ‬ـ ‪.‬‬ ‫غؽا‪٘ٚ‬ؽ ث‪ ٝ‬و‪ ٜٛ‬ای ٍ٘ب‪ ٣ٔ ٜ‬و‪ٙ‬ؽ ثففً ٔ‪ ٣‬ؼ‪ٞ‬ؽ‬ ‫(غؽا‪٘ٚ‬ؽ ث‪ٞ ٝ‬ف وى‪ ٣‬ث‪ ٝ‬ا٘ؽاق‪٥ِ ٜ‬بلشً ٔ‪٥‬ؽ‪ٞ‬ؽ‪،‬‬ ‫غال‪٤‬ک ‪ٞ‬فز‪ ٝ‬ال‪٤‬ک)‪.‬‬ ‫***************************‬ ‫اِال‪ ٜ‬ؼغُ ثبقا دب‪ٚ ٢‬ـٔک‪.‬‬ ‫غؽا اق فف‪٤‬ت وبـاٖ ضٕب‪٤‬ز ٕ٘‪ ٣‬و‪ٙ‬ؽ‪.‬‬ ‫***************************‬ ‫اِسبلؽا ؼا‪٤‬بٖ و‪ ٝ‬ز‪٥‬ػبوبٖ ثبٌب‪.‬‬ ‫ثفا‪ ٢‬ـو‪٥‬ؽٖ ث‪ ٝ‬لّ‪ ٝ‬و‪ ٜٛ‬ثب‪٤‬ؽ اق ؼأ‪ٌ ٝٙ‬ف‪ٚ‬ؿ و‪.٣ٙ‬‬ ‫***************************‬ ‫اِئ‪ٕٙ‬ئً سبدئّٕئً ؼ‪.٢‬‬ ‫ز‪٥‬ک‪ ٢‬و‪ ٝ‬غف‪٤‬ؽ‪ٌ ٜ‬ؽ‪ ٜ‬غ‪ٕ٥ٙ‬ز اوز ‪.‬‬ ‫***************************‬ ‫بیلوجه‬ ‫ا‪ٚ‬ؼو‪ٛ‬ق ‪٤‬ب٘بـ ‪ ،‬لب٘بؼو‪٥‬ک ا‪ٚ‬زبـ ‪ ،‬ا‪٤‬بلى‪٥‬ک لبزبـ ‪ٌٖٛ :‬‬ ‫‪٤ ،‬ئُ ‪ ،‬و‪ٛ‬‬ ‫********************************‬ ‫ا‪ٚ‬ؼ و‪٥‬ک ‪٤‬ب٘بـ ‪ًٌ٘ٛ :‬‬ ‫********************************‬ ‫ا‪ٞ ٚ‬ب٘ى‪ ٣‬ث‪٤ٛ‬بز‪٥‬ؽ‪ ، ٢‬ف‪٥‬فزبو‪ٛ٤ ٣‬ظ ث‪٤ٛ‬بو‪ٛ٤ ٣‬ظ ‪،‬‬ ‫ل‪ٛ‬ـغٕبق لبـؼاٖ و‪ِٛ‬ىؽَٖ ‪ ،‬ل‪ٍ٥‬ؽا ‪ٚٚ‬ـاـ ٌ‪ٛ‬قََ‬ ‫و‪٥‬فٔبالـ ‪ٌ :‬بغشب ‪ ،‬و‪ٛ٤ٛ‬ق‬ ‫********************************‬ ‫ا‪ٞ ٚ‬ب٘ى‪ ٣‬ث‪٥‬فؼ‪ ٢‬ا‪٤‬ى‪ ٣‬ا‪ِٕٚ‬بق ‪ ،‬ا‪ٞ ٚ‬ب٘ى‪ ٣‬ا‪٤‬ى‪٥‬ؽ‪ ٢‬ا‪ٚ‬ذ‬ ‫ا‪ِٕٚ‬بق ‪ :‬سب٘ف‪ٌ ، ٢‬ئد‪ٌ٘ٛ ، ٝ‬ؽ‪ٚ‬ق‬ ‫********************************‬ ‫ا‪ٞ ٚ‬ب٘ى‪ ٣‬خب٘ؽ‪٤‬ف ‪ ،‬وَى‪ٛ٤ ٣‬غؽ‪ٚ‬ـ ‪ ،‬ل‪ٛ‬ـثبغب ز‪٥‬ػٕبغب‬ ‫ٌوّ٘‪ٛ٤ ٛ‬غؽ‪ٚ‬ـ ‪ :‬ثبِ‪٥‬ک‬ ‫********************************‬ ‫ا‪ٞ ٚ‬ب٘ى‪ ٣‬ؼاغؽ‪ ، ٢‬لبـ‪ ٢‬اَـ‪َٕ٤‬ک ‪ :‬اغف‪ ٢‬ؼاغ‪٣‬‬ ‫********************************‬ ‫ا‪ٞ ٚ‬ب٘ى‪ ٣‬ا‪ٚ‬ذ ؼ‪ ٢‬ؼوـؼ ا‪ِٕٚ‬بق ‪ ،‬ا‪ٞ ٚ‬ب٘ى‪ ٣‬ؼوـسؽ‪٢‬‬ ‫ثئً ا‪ِٕٚ‬بق ‪ :‬ؼو٘ٓ ِف ‪ ،‬ا‪ ٢‬ا‪ ٗ٥ّ٤‬ؼو٘ٓ ِف‪٢‬‬ ‫********************************‬ ‫ا‪ٌ ٚ‬وـٔ‪ٛ‬ـ وَطف زبغ‪ ، ٣‬ز‪ٛ‬ظ ا‪٤‬ش‪٥‬ؽ‪٤‬ف لب‪ٙ٤‬بغ‪، ٣‬‬ ‫ٌئد‪ِ ٝ‬ف ل‪٥‬ف‪٤‬ت زبس‪٥‬ف ‪ٌ٘ٛ ،‬ؽ‪ٚ‬قِف ؼ‪ٌٛٚ‬ه ‪٤‬بس‪٥‬ف ‪:‬‬ ‫ثب‪٤‬م‪ٛ‬ی‬ ‫********************************‬ ‫ا‪ ٚ‬و‪ٕ٥‬ؽ‪٤‬ف ‪َ٥٥٤ ،‬ف ا‪٤‬سَف ‪ٌ ،‬وق‪ٌ ٜ‬وـ‪َٕ٘ٚ‬ک ‪ :‬ا٘ب لبـ٘‪ٙ٥‬ؽا‬ ‫ا‪ٌٚ‬بق‬ ‫********************************‬ ‫ا‪ ِٖٚ‬ا‪٤‬بغ‪ٚ ٣‬اـ ‪ ،‬ا‪ٚ‬ذ ثبٌ‪ ، ٣‬اغبخؽاٖ ؼا‪٤‬بغ‪ : ٣‬غ‪ً٥‬‬ ‫‪ ،‬و‪ٛ‬سبٖ‬ ‫عالهم امینی‬ ‫دده قورقود‬ ‫فضولی‬ ‫اٌ‪ٙ‬ب‪ ٣٤‬ثب وّىّ‪ٞ ٝ‬ب‪ ٢‬سفن سجبـ‬ ‫سلسله قبجبر‬ ‫اؼأ‪ ٝ‬اق ٌٕبـ‪ ٜ‬لجُ‪...‬‬ ‫ریطه نبم قبجبر‬ ‫ؼـ ضم‪٥‬مز ‪ٚ‬ال‪ ٜ‬لبخبـ اق ٘بْ ‪٤‬ى‪ ٣‬اق ففٔب٘ؽ‪ٞ‬بٖ وذخب‪ ٜ‬زخ‪ٙ‬خٍخ‪٥‬خکغخبٖ‬ ‫ٔغ‪ َٛ‬ث‪٘ ٝ‬بْ لبزبـ ٘‪٤ٛ‬بٖ ٌففش‪ٌ ٝ‬ؽ‪ٜ‬اوز ‪ٚ‬ال‪ ٜ‬لبخبـ ففث‪ٌ ٣‬خؽ‪ٚ ٜ‬ال‪ٜ‬‬ ‫سفو‪ٔ ٣‬غ‪( ٣ِٛ‬لبزبـ) اوز لبذ ‪ +‬اـ‪:‬ث‪ٔ ٝ‬ق‪ ٣ٙ‬ؼ‪٘ٚ‬خؽ‪٤ ٜ‬خب وىخ‪ ٣‬وخ‪ٝ‬‬ ‫غ‪ٛ‬ه ٔ‪٣‬ؼ‪ٚ‬ؼ‪( .‬لبزبـ ؼـ سفو‪ ٣‬ث‪ٔ ٝ‬ق‪ ٣ٙ‬ؼ‪٘ٚ‬ؽ‪٣ٔ ٜ‬ثبٌؽ) ‪ٕٞ‬ب٘‪ٙ‬ؽ ‪ٚ‬ال‪ٜ‬‬ ‫لبزبل‪ ٣‬و‪ ٝ‬اق ‪٤‬ه ـ‪٣ٔ ٍٝ٤‬ثبٌ‪ٙ‬ؽ‪ .‬ده لبزبـ ٘‪٤ٛ‬بٖ و‪٘ ٝ‬بْ لبخبـ‪ٞ‬ب اق‬ ‫‪ٌ ٢ٚ‬ففش‪ٌ ٝ‬ؽ‪ٜ‬اوز ‪٤‬ق‪٤ٛ٘ ٣ٙ‬ب٘‪ ٣‬و‪ ٝ‬س‪ٙ‬ؽ ٔ‪٣‬ؼ‪ٚ‬ؼ ٘‪٤ٛ‬بٖ ‪٤ ٓٞ‬خه ٘خبْ‬ ‫ٔغ‪ ٣ِٛ‬اوز‪.‬‬ ‫تالش برای پبدضبهی‬ ‫ده اق ٌ‪ٛ‬ـی افغبٖ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬فف‪ٚ‬دبٌ‪ ٣‬ضى‪ٔٛ‬ز ِف‪ٌ ،ٝ٤ٛ‬ب‪ ٜ‬سخ‪ٟ‬خٕخبوخت‬ ‫ؼ‪ - ْٚ‬دبؼٌب‪ ٜ‬ا‪ٚ‬اـ‪ِ ٜ‬ف‪ - ٢ٛ‬ده اق ٔؽس‪ ٣‬ث‪ٔ ٝ‬بق٘ؽـاٖ ٌف‪٤‬خػخز ‪ٚ‬‬ ‫فشطقّ‪٣‬غبٖ لبخبـ غؽٔز ‪ ٢ٚ‬ـا دؿ‪٤‬ففز‪ .‬فشطقّ‪ ٣‬غبٖ لبخبـ وفؼاـ‬ ‫وذب‪ ٜ‬س‪ٕٟ‬بوت ؼ‪ٌ ْٚ‬ؽ ‪ ٚ‬ؼـ ضم‪٥‬مز س‪ٕٟ‬بوت ثبق‪٤‬س‪ ٝ‬ا‪ ٢‬ؼـ ؼوخز‬ ‫فشطقّ‪ ٣‬غبٖ ث‪ٛ‬ؼ‪ .‬أب ثب د‪ٛ٥‬وشٗ ٘بؼـ ث‪ ٝ‬وذب‪ ٜ‬س‪ٕٟ‬بوت‪ ،‬فشطقّخ‪ ٣‬غخبٖ‬ ‫ٔمبْ د‪ ًٙ٥ٍ٥‬ـا اق ؼوز ؼاؼ ‪ ٚ‬ؼـ ٍٔ‪ٟ‬ؽ ث‪ ٝ‬سخطخف‪٤‬خه ٘خبؼـ وٍخشخ‪ٝ‬‬ ‫ٌؽ‪.‬ده اق فشطقّ‪ ٣‬غبٖ‪ ،‬دىف ؼ‪ٚ‬اقؼ‪ ٜ‬وبِ‪ٝ‬ای ٔطٕؽضىٗ غبٖ لبخبـ‬ ‫خب‪ ٢‬ا‪ ٚ‬ـا ٌففز؛ ‪٘ ٣ِٚ‬بؼـ ٌب‪ ٜ‬افٍبـ ؼـ قٔبٖ ضخىخ‪ٔٛ‬خشخً ثخفا‪٢‬‬ ‫خّ‪٥ٌٛ‬ف‪ ٢‬اق ث‪ ٝ‬لؽـر ـو‪٥‬ؽٖ ٔطٕؽضىٗ غبٖ و‪ ٝ‬ؼـ ‪ٍٙٞ‬خبْ لخشخُ‬ ‫دؽـ ‪ 12‬وبَ ث‪٘ ً٥‬ؽاٌز ‪ٛ٤‬غبـ‪٢‬ثبٌ‪ٟ‬ب و‪ ٝ‬وبو‪ ٗ٥ٙ‬ثخبالؼوخز ـ‪ٚ‬ؼ‬ ‫ٌفٌبٖ ث‪ٛ‬ؼ٘ؽ ـا ث‪ ٝ‬ضىٓ ـا٘‪ّٛٙٔ ٣‬ه وفؼ سب ثؽ‪ ٗ٤‬سفس‪٥‬ت ثب ا‪٤‬خدخبؼ‬ ‫ٌىبف ‪ ٚ‬ز‪ٙ‬ؽٌبٍ٘‪٥ٔ ٣‬بٖ ع‪ٛ‬ا‪٤‬ف لبخبـ‪ٍ٘ ،‬فاٖ ٘باـأ‪ٞ٣‬ب‪ ٢‬ؼاغّ‪٣‬‬ ‫ٍ٘فؼؼ ‪ ٚ‬اٌبغ‪ ٣‬ثبی‪ٞ‬ب ق‪٤‬ف ٘ؾف ضى‪ٔٛ‬ز ا‪ٍ٤‬بٖ ٌفؼ٘ؽ‪.‬‬ ‫ده اق ٔفی ٘بؼـ ٌب‪ ٜ‬ؼـ وبَ ‪ٞ 1126‬دف‪ ٢‬غخ‪ٛ‬ـٌخ‪٥‬خؽ‪ ،٢‬عخب‪٤‬خفخ‪ٝ‬‬ ‫لبخبـ‪ٞ‬ب‪ ٢‬اوشفاثبؼ ث‪ ٝ‬وفؼٔؽاـ‪ٔ ٢‬طٕؽضىٗ غبٖ ؼـ د‪ ٣‬ثخ‪ ٝ‬ؼوخز‬ ‫ا‪ٚ‬ـؼٖ دبؼٌب‪ ٣ٞ‬ثفأؽ٘ؽ‪.‬‬ ‫أب ؼـ ٘‪ٟ‬ب‪٤‬ز اق وف‪ ٓ٤‬غبٖ ق٘ؽ ٌىىز غ‪ٛ‬ـؼ٘ؽ ‪ٔ ٚ‬طٕؽضىٗ غبٖ‬ ‫ؼـ ٘جفؼ ثب وذب‪ِ ٜ‬بؼق غبٖ ق٘ؽ وٍش‪ٌ ٝ‬خؽ‪ .‬فخفق٘خؽاٖ ا‪ ٚ‬اق خخّٕخ‪ٝ‬‬ ‫البٔطٕؽ غبٖ ‪ ٚ‬ضى‪ٙ٥‬مّ‪ ٣‬غبٖ خ‪ٟ‬ب٘ى‪ٛ‬ق ث‪ ٝ‬ف‪ٛٙ‬اٖ ٌف‪ٌٚ‬بٖ ؼـ ؼـثخبـ‬ ‫ق٘ؽ‪ٍٟ٘ ٝ٤‬ؽاـ‪ٌ ٢‬ؽ٘ؽ‪٤ .‬ه ثبـ ضى‪ٙ٥‬مّ‪ ٣‬غبٖ و‪ ٝ‬اق وخ‪ ٢ٛ‬وخف‪٤‬خٓ‬ ‫غبٖ ق٘ؽ ثفا‪ ٢‬وفو‪ٛ‬ث‪ ٣‬ضبوٓ اوشفاثبؼ ففوشبؼ‪ٌ ٜ‬ؽ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ؼ‪ ،‬ؼـ وٕ‪ٙ‬خبٖ‬ ‫‪٤‬بغ‪ٌ ٣‬ؽ‪ ٣ِٚ ،‬ث‪ ٝ‬ؼوز قو‪ ٣‬غبٖ ق٘ؽ وٍش‪ٌ ٝ‬ؽ‪.‬لجب‪ ُ٤‬لبخبـ س‪ٛ‬وخظ‬ ‫ٌب‪ ٜ‬فجبن ا‪ َٚ‬اق اـٔ‪ٙ‬ىشبٖ ث‪ ٝ‬و‪٘ ٝ‬مغ‪ٌ ٝ‬فٌبٖ‪ٔ ،‬ف‪ ٚ ٚ‬لخفاثخبک ثخفا‪٢‬‬ ‫ؼفبؿ اق ؼٌٕ‪ٙ‬بٖ‪ ،‬و‪ٛ‬ذ ؼاؼ‪ٌ ٜ‬ؽ٘ؽ‪ .‬لجب‪ ُ٤‬لبخبـ وبوٗ ؼـ ٌٕبَ ا‪٤‬فاٖ‬ ‫ث‪ ٝ‬ؼ‪ ٚ‬ؼوش‪ ٝ‬اٌبل‪ ٝ‬ثبی ‪ٛ٤ ٚ‬غبـ‪ ٢‬ثبی سمى‪ٌ٣ٔ ٓ٥‬ؽ٘ؽ‪ .‬اٌبل‪ٝ‬ثبی ‪ٞ‬خب‬ ‫ؼـ ض‪ٛ‬ض‪ ٝ‬وفّ‪ ٣‬ـ‪ٚ‬ؼ ٌفٌبٖ ‪ٛ٤ ٚ‬غبـ‪ ٢‬ثبی‪ٞ‬ب ؼـ ض‪ٛ‬ضخ‪ ٝ‬فخّخ‪٥‬خب‪٢‬‬ ‫ـ‪ٚ‬ؼ ٌفٌبٖ وبوٗ ث‪ٛ‬ؼ٘ؽ‪ .‬ا‪ ٗ٤‬ؼ‪ ٚ‬عب‪٤‬ف‪ٔ ٝ‬ؽاْ ثب ‪ ٓٞ‬ؼـ ضبَ خ‪ٚ ًٙ‬‬ ‫وٍٕىً لفاـ ؼاٌش‪ٙ‬ؽ‪.‬فشطقّ‪٣‬غبٖ اق ا‪ ُ٤‬اٌبل‪ٝ‬ثبی ثخ‪ٛ‬ؼ وخ‪ ٝ‬ثخفا‪٢‬‬ ‫ا‪ ٗ٥ِٚ‬ثبـ ثکـیسف‪ّٙٔ ٗ٤‬ت ٘ؾبٔ‪٤ ٣‬ق‪ ٣ٙ‬وذ‪ٟ‬ىبالـ‪ ٢‬ع‪ٕٟ‬بوت ؼ‪ْٚ‬‬ ‫ِف‪ ٢ٛ‬ـا ث‪ ٝ‬ؼوز ا‪ٚ‬ـؼ‪ .‬ا‪ ٚ‬وفا٘دبْ ث‪ ٝ‬ؼوخز ٘خبؼـ وٍخشخ‪ٌ ٝ‬خؽ‪.‬‬ ‫ٔطٕؽضىٗ غبٖ اق اٌفشٍ‪ ٣‬ا‪٤‬فاٖ ثقؽ اق ٔفی ٘بؼـٌب‪ ٜ‬اوشفبؼ‪ ٜ‬وفؼ‬ ‫‪ ٚ‬ؼـ ٌٕبَ ا‪٤‬فاٖ لؽـر ـا ث‪ ٝ‬ؼوز ٌففز‪ .‬ؼـ ا‪ ٗ٤‬قٔبٖ ٔطٕؽضىٗ‬ ‫غبٖ و‪ ٝ‬ؼٌٕٗ اِّ‪ ٣‬ؼاٌز؛ اضٕؽغبٖ اثؽاِ‪ ،٣‬وف‪ ٓ٤‬غخبٖ ق٘خؽ ‪ٚ‬‬ ‫اؼأ‪ ٝ‬ؼاـؼ‬ ‫اقاؼ غبٖ افغبٖ‪....‬‬ ‫٘بغ‪ُ٥‬‬ ‫پبدضبهال پینه چی‬ ‫ٔٗ فبٌ‪٥‬ک‪ ،‬اوق‪٤ ْٚ‬بـا‪،‬‬ ‫غ‪ٛ‬ی ٌّ‪ ٝ‬ووق‪٤ ْٚ‬بـا‪.‬‬ ‫٘‪ ٝ‬ؼئ‪ ٓ٥٥‬لج‪ َٛ‬ا‪ِٚ‬ى‪،ٖٛ‬‬ ‫ل‪ٛ‬ـثبٖ ؼ‪٤‬ف ٌوق‪٤ ْٚ‬بـا‪.‬‬ ‫************‬ ‫ثبغب ٌ‪٥‬فؼ‪ ٓ٤‬لبٔ‪ٍ٥‬ب‪،‬‬ ‫و‪٘ ٛ‬ئ‪ّ٥‬ى‪٤ ٗ٥‬بٕ٘‪ٍ٥‬ب‪.‬‬ ‫غؽاْ ِجفِ‪٥‬ه ‪ٚ‬ئفو‪،ٗ٥‬‬ ‫‪٤‬بـ‪ٙ٤‬ؽاٖ ا‪٤‬ف‪ٍ٥ّٕ٤‬ب‪.‬‬ ‫************‬ ‫ٔٗ فبٌ‪٥‬ک‪ ،‬ثئّ‪ ٝ‬لبال‪،‬‬ ‫ا‪ٚ‬ؼ ٌش‪٥‬ف‪ ،‬ثئّ‪ ٝ‬لبال‪.‬‬ ‫ٌوـ‪ٞ ْٚ‬ئسىه ؼ‪ٌٕٚ‬ى‪،ٗ٥‬‬ ‫ٔٗ ؼ‪ٌٚ‬ؽ‪ ْٚ‬ثئّ‪ ٝ‬لبال‪.‬‬ ‫************‬ ‫‪٤‬بـ‪ٌ ٢‬و٘ؽــْ ‪ٛ٤‬ال‪،‬‬ ‫ٌوقِف‪ ٓ٤‬ؼ‪ٚ‬ال ‪ -‬ؼ‪ٚ‬ال‪.‬‬ ‫سب٘ف‪ ٓ٤‬ث‪٥‬ف ث‪ِٛٛ‬ؼ ٌو٘ؽـ‪،‬‬ ‫‪٤‬بـ‪ٕ٤‬ب ووٍِ‪ ٝ‬ا‪ٚ‬ال‪.‬‬ ‫************‬ ‫ٌئسٗ وب‪ ٗ٥٘ ٣٤‬اـؼ‪...٢‬‬ ‫‪ .‬ث‪٥‬ف لبه ؼا و‪ٛ‬ؼ ‪ٚ‬ئخف‪٤‬خف وخ‪، ٝ‬‬ ‫ادبـ ‪ٚ‬ئخف ‪ .‬لخ‪٘ٛ‬خبلخالـا ٔخ‪ٙ‬خ‪٥‬خٓ‬ ‫اؼ‪ٕ٤‬ؽاٖ ؼئ‪ ٝ٥‬ـوٗ و‪ . ٝ‬ل‪٥‬ک‪ ٓ٤‬ؼئخ‪٥‬خ‪٥‬خف ا‪ ٢‬ثخ‪ٛ‬سخ‪ٚٛ‬ؼ‪٤‬خف‪ .‬ا‪ِٚ‬خؽ‪ٚ‬قالـ‬ ‫ز‪ٛ‬غؽ‪ٚ‬ـ ‪ .‬وب‪٤‬ب ث‪ّٕ٥‬ؽ‪ . ٓ٤‬ؼـ‪٤‬بؼا اغک‪ٙ٤‬بخبٖ ؼ‪ِٛٚ‬ؼ‪ٚ‬ـ ‪ .‬و‪٘ٛ‬فا ا٘خ‪ٛ‬الـ‬ ‫٘‪ ٝ‬ؼئى‪ِ ٝ‬ف ٌّ‪٥‬ت ٔ‪ ٝٙ‬ؼئ‪ ٝ٥‬ـوٗ ‪.‬‬ ‫و‪ ٣ٍ٥‬غ‪ٛ‬ـٌ‪ ٣‬ادبـا٘ؽا ‪ِٛ٤‬ؽا از‪٥‬ت ؼ‪ِٕٚ‬ب ا‪ ّٝ٤‬ز‪ٛ‬ـٌ‪٤ ٗ٥‬بـ‪ ٢‬و‪٣ٙ٥‬‬ ‫‪٥٤ ٝ٤‬ف ‪ .‬و‪ٛ‬ؼ‪ ٢‬ؼ‪ ٜ‬سٕبْ ا‪٤‬س‪٥‬ف ‪ .‬لبه ث‪ٛ‬ی لبِ‪٥‬ف ‪ .‬وخ‪٘ٛ‬خفا غخ‪ٛ‬ـٌخ‪٥‬خٗ‬ ‫لبال٘‪ ٣ٙ٥‬ادبـ‪٤‬ت ؼـ‪ٍّ٤ٚ‬ف‪ٚ ٜ‬ئف‪٤‬ف ‪ .‬ؼـ‪ٌ ً٤ٚ‬خ‪ٛ‬ـ‪ٚ‬ـ وخ‪ ٝ‬ثٍخمخبثخ‪٥‬خٗ‬ ‫ا‪٤‬س‪ٙ٥‬ؽ‪ ٜ‬ا‪ – ٖٚ‬ا‪ ٖٚ‬ثً ؼ‪ِٕٚ‬ب ‪ٚ‬اـ ‪ .‬دبـا ز‪ٛ‬ـن ‪ ،‬ث‪٥‬ف ؼ‪ ٜ‬ثخ‪٥‬خف ثخ‪ٛ‬ی‬ ‫لبه ‪ .‬ؼـ‪ٍّ٤ٚ‬ف ؼ‪ِٕٚ‬ب ا‪ ّٝ٤‬ز‪ٛ‬ـٌ‪٥٤ ٝ٤ ٣‬فِف لبثالـ‪ ٢‬و‪ ٝ٥٥ٍ٥‬لب‪٤‬شبـا٘خؽا‬ ‫‪ ،‬ؼـ‪ ً٤ٚ‬ؼئ‪٥٥‬ف ‪:‬‬ ‫ٌئز ل‪٥‬ک‪ٙ٤‬ب ؼ‪ ٢‬و‪ ، ٝ‬ا‪ ٢‬دبـا ا‪٤‬ؽ‪، ٢‬ا‪ِٚ‬ؽ‪ٚ‬ق ؼاـ ز‪ٛ‬ظ ؼو‪ّ٥‬ؽ‪ ، ٢‬ا‪ٖٚ‬‬ ‫– ا‪ ٖٚ‬ثً ا‪ٚ‬الـؼ‪ ، ٢‬ؼـ‪٤‬بؼا سٕبْ ل‪ٛ‬ـ‪ٌٛٔٚ‬ؽ‪. ٢‬‬ ‫و‪٥ٌّ ٣ٍ٥‬ت ‪ ٗ٥ٕٞ‬و‪ٛ‬قِف‪ ٢‬ل‪٥‬ک‪ٙ٤‬ب ؼئخ‪٥‬خٗ وخ‪٥‬خٕخ‪ ٣‬لخ‪٥‬خک ؼئخؽ‪: ٢‬‬ ‫اسب ‪ ،‬ف‪٥‬ت ؼو‪ ٣ّٕ٥‬وٗ ٘‪ ٝ٥‬ل‪٘ٛ‬بغب ادبـؼ‪٤‬م‪ ٗ٥‬غ‪ٛ‬ـو‪٤ ٝ٤ ٣‬خ‪٥‬خجخىخٗ ‪،‬‬ ‫و‪ٛ‬ؼ‪ ٢‬ؼ‪ ٜ‬ا‪٤‬س‪٥‬جىٗ ‪.‬‬ ‫و‪ ٣ٍ٥‬ؼئ‪٥٥‬ف ‪:‬‬ ‫ل‪٥‬ک‪ ٓ٤‬ؼ‪ِٕٚ‬ب٘‪٤ ٣‬خ‪ِٛ‬خؽا ‪٤‬خ‪ ٝ‬ؼ‪٤‬خىخ‪٥‬خٕخ‪ ٣‬وخٗ ‪ٞ‬خبـؼاٖ ثخ‪٥‬خّخؽ‪٤‬خٗ‬ ‫ل‪٥‬ک ؼئ‪٥٥‬ف ‪:‬ث‪ ٣٘ٛ‬ؼـ‪ٍّ٤ٚ‬ف و‪ ٗ٥ٙ‬ؼ‪ ٝٙٔ ِٝ ٗ٥ّ٤‬غجف ‪ٚ‬ئفؼ‪ّ٤‬ف ‪ ٗٔ .‬و‪ ٝٙ‬ؼئ‪ٝ٥‬‬ ‫٘ؽ‪ ٜ‬و‪ ، ٝ‬ا‪ ٢‬ث‪ٛ‬س‪ٚٛ‬ؼ‪٤‬ف ‪ ،‬ا‪ِٚ‬ؽ‪ٚ‬قالـ زخ‪ٛ‬غخؽ‪ٚ‬ـ ‪ ،‬ؼـ‪٤‬خب ؼ‪ِٚ‬خ‪ٛ‬ؼ‪ٚ‬ـ ‪،‬‬ ‫ؼئٕه ا‪٤‬ىش‪٥٤ ٝ‬فؼ‪ ٓ٤‬و‪ ، ٝ‬ز‪ٛ‬ـن ث‪ٛ‬س‪ٛ‬ؼ‪ٚ‬ـ ‪ ،‬ؼ‪ِٕٚ‬بالـ زخ‪ٛ‬غخؽ‪ٚ‬ـ ‪،‬‬ ‫و‪ٛ‬ؼ ؼ‪ ٜ‬لبثال ث‪٥‬فؼ‪ . ٢‬ؼـ‪ٍّ٤ٚ‬ف ٔ‪ ٝٙ‬غجف ٌ‪٘ٛ‬ؽـؼ‪ّ٤‬ف و‪ ، ٝ‬ا‪ ٢‬دبـاؼ‪٤‬ف ‪،‬‬ ‫ا‪ِٚ‬ؽ‪ٚ‬قالـ ز‪ٛ‬ظ ؼو‪ ، ُ٥‬ؼـ‪٤‬ب ل‪ٛ‬ـ‪ٛ٤ٚ‬ه ؛ ‪٤‬ق‪ ٣ٙ‬ز‪ٛ‬ـٌ‪٤ ٗ٥‬بـ‪٤‬ى‪ٙ٥‬خ‪، ٣‬‬ ‫ؼ‪ِٕٚ‬ب٘‪ ٗ٥‬ز‪ٛ‬غ‪٥٤ ٝ٤ ٣٘ٛ‬جّف ‪ ،‬و‪ٛ‬ؼ‪ ٚ‬ؼ‪ ٜ‬سٕبْ ا‪٤‬س‪٥‬جّف ‪.‬ل‪٥‬ک اسبو‪ٙ٥‬ب زخ‪ٛ‬ظ‬ ‫‪٤‬بِ‪ٛ‬اـؼ‪ ٢‬و‪ ، ٝ‬ا‪ ٚ‬ؼـ‪ٍّ٤ٚ‬ف‪٥ٞ ٢‬ر ا‪ِٕٚ‬بوب ث‪٥‬ف ٌ‪ّ٘ٛ‬خ‪ٛ‬وخ‪ ٝ‬ائخ‪٤ٛ‬خٕخ‪٥‬خک‪ٜ‬‬ ‫اـؼ‪ٚ ٢‬اـ‬ ‫ل‪٘ٛ‬بق ٌش‪٥‬ف ‪....‬‬ ‫خیابانی‬ ‫شهریار‬ ‫رتبیت‬ ‫شاه اسماعیل‬ ‫‪٤‬ىّؽ ‪ٞ‬کاـ ِغز‬ ‫ترکی در فبرسی‬ ‫اؼأ‪ ٝ‬اق ٌٕبـ‪ ٠‬لجُ‪....‬‬ ‫و‪ٙ‬دف= دف٘ؽ‪ٌ ٠‬ىبـ‪ٛ٘ ، ٢‬ف‪ ٣‬فمبه ‪ِ ،‬مت اضٕؽثٗ ّٔىٍب‪ ٜ‬اغخف‪٤‬خٗ‬ ‫دبؼٌب‪ ٜ‬وّد‪ٛ‬ل‪٣‬‬ ‫و‪ٙ‬مف= و‪ِ٘ٛ‬م‪ُٛ‬ـ= ٘‪ٛ‬ف‪ ٣‬فمبه وفؼو‪٥‬ف‪ ، ٢‬ثکـی غخب٘خؽاٖ اسخبثخىخبٖ‬ ‫فبـن ؼـلفٖ ٌٍٓ ‪ ،‬عغبٖ ٌب‪ ٜ‬دبؼٌب‪ ٜ‬سخفوىخشخبٖ ؼ‪ ٚ‬غخالْ ؼاٌخز‬ ‫ث‪ٙ‬بٔ‪ٟ‬ب‪ ٢‬اق و‪ٙ‬مف ‪ ٚ‬لبـا و‪ٙ‬مف و‪ ٝ‬ث‪ٔ ٝ‬فاست ثبال‪ ٢‬ضى‪ٔٛ‬ش‪ ٣‬ـو‪٥‬ؽ٘ؽ‪.‬‬ ‫و‪ٍٙ‬ف= و‪ٙ‬ى‪٥‬ف = وفو‪ ، ٜٛ‬و‪ٙ‬بـ‪ٞ ٠‬ف ؼ‪ٛ٤‬اـ ‪ ،‬اق ـ‪ٞ ٍٝ٤‬ب‪ ٢‬سفو‪ ٣‬ثبوشبٖ‬ ‫و‪ =ٝ٘ ٝٙ‬وٗ (س‪( ٜ + )ٛ‬ث‪( ٝ٘ + )ٝ‬ز‪ = )ٝ‬ث‪ ٝ‬س‪ ٛ‬ز‪ ٝ‬؛ سفا و‪ = ٝ٘ ٝٙ‬سفا ث‪ ٝ‬س‪ٛ‬‬ ‫ز‪ = !ٝ‬ث‪ ٝ‬س‪ ٛ‬ز‪ٔ ٝ‬فث‪ٛ‬ط‬ ‫و‪ =ٛ‬اه ‪ ،‬ـ‪ٚ‬ؼغب٘‪ ، ٝ‬سفو‪٥‬ج‪ ٣‬ؼـ ٘بْ ثى‪٥‬بـ‪ ٢‬اق ـ‪ٚ‬ؼغب٘‪ٞ ٝ‬ب‪ٔ .‬ب٘‪ٙ‬ؽ‪ :‬اک‬ ‫و‪ ٚ ٛ‬لبٖ و‪ ٛ‬ؼـ ز‪ٗ٥‬‬ ‫و‪ٛ‬ح= و‪ٛ‬ه (سفو‪ ٣‬ثبوشبٖ) = و‪( ٛ‬سفو‪ٔ ٣‬قبِخف) = اه (‪، )17‬‬ ‫غؿا‪ ٢‬اثى‪ ، ٌُُ ٚ ٣‬ثّ‪ٛ‬ـر ‪Soap‬ؼـ اٍّ٘‪٥‬ى‪٣‬‬ ‫و‪ٛ‬ؼا= وو‪ٚ‬ؼا ‪ ٚ‬وئ‪ٛ‬ؼا = وئ‪( ٛ‬وئ‪ٔٛ‬ه = ؼ‪ٚ‬وز ؼاٌشٗ) ‪ +‬ؼا (ان)‬ ‫= ٔطجز ‪ٚ‬فٍک ‪ ،‬ا‪ ٗ٤‬وّٕ‪٘ ٝ‬جب‪٤‬ؽ ثب «و‪ٛ‬ؼا»‪ ٢‬ففث‪ ٣‬و‪ٔ ٝ‬ق‪ٙ‬ب‪ ٢‬و‪٥‬ب‪٣ٞ‬‬ ‫‪ٔ ٚ‬قبّٔ‪ ٝ‬ؼاـؼ اٌشجب‪ٌٛ ٜ‬ؼ‪ .‬و‪ٛ‬ؼا‪ ٢‬ـظ ِ‪ٌ ، ٣ّ٥‬ؽ ضبُِ ٔب غخ‪٥‬خّخ‪* ٣‬‬ ‫ٔد‪ ٖٛٙ‬ث‪ٚ ٣ٍ٥‬ا‪٤ٚ‬ال ‪ ،‬ا‪ِٚ‬ؽ‪ ٝٙ٤ ْٚ‬ؼ‪ٛ٤‬ا٘‪٢ِٛٛٔ /ٝ‬‬ ‫و‪ٛ‬ـسٕ‪ =ٝ‬و‪ٛ‬ـسٕ‪ = ٝ‬و‪ٛ‬ـر (و‪ٛ‬ـسٕه =وٍ‪٥‬خؽٖ) ‪ٔ +‬خ‪( ٝ‬ان) =‬ ‫وٍ‪٥‬ؽ٘‪ٚ ، ٣‬و‪ ١ّ٥‬وُف غ‪ٛ‬ـؼٖ ‪ ٚ‬وٍ‪٥‬ؽٖ ث‪ٛ‬و‪ ١ّ٥‬وً ‪٤‬ب ٔ‪ ٖٕٛ٥‬ؼـ ـ‪٢ٚ‬‬ ‫ثفف‬ ‫و‪ٛ‬ـز‪ =٣‬و‪ٛ‬ـز‪ = ٣‬و‪ٛ‬ـ (و‪ٛ‬ـٔه = و‪ٛ‬اـ‪ ٢‬وفؼٖ) ‪ +‬ز‪( ٛ‬ان) =‬ ‫ـا٘‪ٙ‬ؽ‪ ٜ‬؛ و‪ٛ‬ـز‪ ٣‬اـاث‪ = ٝ‬ؼـٌى‪ ٝ‬ز‪٣‬‬ ‫و‪ٛ‬غبر= و‪ِٛ‬لبر ‪ ٚ‬وب‪ٚ‬لبر = و‪(ِٚٛ‬د‪٥‬غبْ ‪ٞ ،‬ؽ‪ ، ٝ٤‬ثبج) ‪ +‬لبر (ان)‬ ‫= ‪ٞ‬ؽ‪ٞ ، ٝ٤‬ؽ‪ ١٤‬وفف؛ اق ؼ‪ٍ٤‬ف وبـثفؼ‪ٞ‬ب‪ ٢‬ـ‪« ١ٍ٤‬و‪-ٛ‬وب‪» ٚ‬ؼـ سفو‪٣‬‬ ‫ٔ‪ ٣‬س‪ٛ‬اٖ ثٕ‪ٛ‬اـؼ ق‪٤‬ف اٌبـ‪ ٜ‬وفؼ‪ :‬وب‪ٚ‬ای = ثٍخ‪ٔ ٛ‬خٍخ‪ ، ٛ‬وخب‪ٚٚ‬ج =‬ ‫د‪٥‬بٔجف‪ ،‬ووق و‪ =ِٚٛ‬ضفف ‪ ٚ‬د‪٥‬بْ ‪ ،‬وب‪ٚ‬ا = وب‪ ، ٜٚ‬وب‪ٚ‬االٖ = ثبخٍ‪٥‬خف =‬ ‫وجالٖ ‪ ،‬وػٗ = و‪ٛ‬لٗ‬ ‫و‪ =٣ٌّٛ‬وئ‪ = ٣ّ٥ٌٛ‬وئ‪ٔ(ٛ‬طجز) ‪( ُ٥ٌ+‬ان) ‪( ٢ +‬ان) = ٔخ‪ٛ‬ـؼ‬ ‫ٔطجز ‪ٔ ،‬قٍ‪ٛ‬ل‪ٝ‬‬ ‫و‪ِٛ‬ؽ‪ٚ‬ی= و‪ِٛ‬ؽ‪٤‬ر = و‪( َِٛ‬زخ) ‪ +‬ؼ‪٤‬ر (وٕز) = وٕخز زخخ ‪،‬‬ ‫ٌػّ‪ ٣‬و‪ ٝ‬ؼـ فف‪ٚ‬و‪ ٣‬ؼـ وٕز زخ ؼأبؼ ثب‪٤‬ىشؽ (ثبظ‪ :‬وبغؽ‪ٚ‬ی)‬ ‫و‪ِٕٛ‬بق= و‪(َِٛ‬و‪ِِٕٛ‬بق = دمٔفؼٖ) ‪ٔ +‬بق(ان ا٘ىبـ ‪ ٚ‬وخّخجخ‪٥‬خز) =‬ ‫وى‪٥‬ى‪ٞ ٝ‬فٌک دمٔفؼ‪ٌٛ ٣ٕ٘ ٜ‬ؼ‪ ٍٝ٥ٕٞ،‬خب‪ٚ‬ؼاٖ‪ٔ،‬مبثُ و‪ّٛ‬الـ(‪٥ٕٞ‬خٍخ‪ٝ‬‬ ‫دمٔفؼ‪٘ ،)ٜ‬بْ غب٘ٓ‬ ‫و‪ٔٛ‬ف= و‪ٔٛ‬ف = و‪( ْٛ‬و‪ = ِْٛ‬وبُٔ ‪ ،‬سٕبْ ‪٘،‬به ‪ ،‬ث‪٘ ٣‬مخُ ‪ ،‬لخ‪ٔٛ‬خ‪٣‬‬ ‫لؽ‪ ٣ٕ٤‬اق سفو‪ٟ‬ب) ‪ +‬اـ(د‪ّٟٛ‬اٖ) = د‪ّٟٛ‬اٖ ل‪ ْٛ‬و‪ ، ْٛ‬ا‪ ٗ٥ِٚ‬ل‪ٔ ْٛ‬خؽ٘خ‪٣‬‬ ‫ثٍف‪٤‬ز و‪ 7200 ٝ‬وبَ د‪ ً٥‬اق اؾـثب‪٤‬دبٖ سب ث‪ ٗ٥‬اِ‪ٟٙ‬ف‪٤‬خٗ ضخىخ‪ٔٛ‬خز‬ ‫وفؼ٘ؽ ‪ 3000 ٚ‬وبَ ضبوٓ ث‪ٛ‬ؼ٘ؽ‪ٌٛ .‬ا‪ٞ‬ؽ ‪ ٚ‬لفائٗ ‪ ٚ‬سٍخبثخ‪ٟ‬خبر ق‪٤‬خبؼ‬ ‫٘‪ٌٛ‬ش‪ٞ ٝ‬ب‪٤ ٢‬بفش‪ٌ ٝ‬ؽ‪ ٜ‬اق ا‪ ٗ٤‬ل‪ ، ْٛ‬قثبٖ ا٘‪ٟ‬ب ـا ث‪ ٝ‬سفو‪ٟ‬ب ٘کؼ‪٤‬ىشخف ٔخ‪٣‬‬ ‫و‪ٙ‬ؽ‪.‬‬ ‫و‪٘ٛ‬ب‪-1‬و‪( ِٖٛ‬اغف) ‪ +‬ا (ان) = اغف‪٘ ، ٢‬بْ ؼغشف س‪ ٝ‬سغبـ‪٢‬‬ ‫‪ -2‬و‪ُ٘ٛ‬ب = و ُ‪( ٛ‬اه) ‪٘ +‬ب (ان) = ٔشقّک ث‪ ٝ‬اه ‪٘ ،‬بْ ٌّ‪ ٣‬ؼـو‪ٙ‬خبـاه‬ ‫‪ٛ٘ ،‬ف‪ٔ ٣‬فغبث‪ٌ( ٣‬ب‪٤‬ؽ اسفبل‪ ٣‬اوز و‪ ٝ‬ؼـ ا‪ ٗ٤‬ضبِز سفو‪٥‬جً ٔخب٘خ‪ٙ‬خؽ‬ ‫ؼ‪ٚ‬ـ٘ب ٌؽ‪ ٜ‬اوز) ‪ ،‬ق‪٤‬جب ‪٘ ،‬بْ ؼغشف ؛ ثب ا‪ ٗ٤‬سّفؼ ؼـ سخفوخ‪٥‬خ‪ٔ ٝ‬خشخؽا‪َٚ‬‬ ‫اوز‪.‬‬ ‫و‪٥‬بق= وب‪٤‬بق = وب‪( ٢‬وب‪ٕ٤‬بق = ٌٕفؼٖ) ‪ +‬اق (ان) = ٌخٕخبـی ‪،‬‬ ‫فّٓ ٔطبوجبر ؼـ لؽ‪ ، ٓ٤‬ا‪ ٗ٤‬ـ‪ ٍٝ٤‬ؼـ ففث‪ ٓٞ ٣‬اوشفبؼ‪ٌٛ ٣ٔ ٜ‬ؼ‪.‬‬ ‫و‪٥‬جف‪ =٢‬و‪٥‬ج‪٥‬ف ‪ ٚ‬و‪٤ٛ٥‬ف = وبثبـ ‪ ٚ‬وب‪ٚ‬اـ (ثبظ‪ :‬ث‪ ّٝ٥‬و‪ٛ‬اـ) ‪ ،‬وخبوخ‪ٙ‬خبٖ‬ ‫و‪ ٣٘ٛٙ‬س‪ٛ‬ث‪ِٛ‬ىه او‪ ٓٞ ٖٛٙ‬ا‪٘ ٗ٤‬بض‪ ٝ٥‬ـا و‪ ٝ‬ؼـ لف‪ٔ 6 ٚ 5 ٖٚ‬خطخُ‬ ‫ا‪ ١٥ِٚ‬ق٘ؽٌ‪ ٣‬ل‪ ْٛ‬وب‪ٚ‬اـ ث‪ٛ‬ؼ‪ ٜ‬اوز ثؽ‪٘ ٗ٤‬بْ ٔ‪ ٣‬غ‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ؽ ‪ ٚ‬ثخقخؽار ـ‪ٚ‬ن‬ ‫‪ٞ‬ب اق لفٖ ‪٥ٔ 16‬الؼ‪٘ ٢‬بْ ا٘فا ث‪ ٝ‬و‪٥‬جف‪ ٢‬سغ‪٥٥‬ف ؼاؼ‪ ٚ ٜ‬ا‪٘ ٗ٤‬بْ ث‪ٙٔ ٝ‬خغخمخ‪١‬‬ ‫اـؼ‪ٚ ٢‬اـ‬ ‫ثى‪٥‬بـ ثکـٌ‪ ٣‬اعالق ٔ‪ٌ ٣‬فؼؼ (‪....)18‬‬ ‫اهوزش زببى ترکی‬ ‫اؼأ‪ ٝ‬اق ٌٕبـ‪ ٠‬لجُ‪...‬‬ ‫ٌ‪ّ٥‬غبٔ‪ ً٥‬ثب ٌب‪ ٢ٚ‬و‪ ٝ‬اق و‪ ٢ٛ‬غؽا‪ ٢‬اوٕبٖ “ا٘‪ ”ٛ‬ففوشخبؼ‪ٌ ٜ‬خؽ‪ٜ‬‬ ‫ث‪ٛ‬ؼ ؼـا‪٤ٚ‬ػش‪ ٝ‬ا٘فا اقدب‪ ٢‬ؼـٔ‪ ٣‬ا‪ٚ‬ـؼ‪ .‬ؼـ ؼاوشبٖ ؼؼ‪ ٜ‬لخ‪ٛ‬ـلخ‪ٛ‬ر ٘خ‪٥‬خک‬ ‫“ث‪ٛ‬غبذ” دىف ؼـو‪ ٝ‬غبٖ ثب ٔجبـق‪ ٚ ٜ‬وٍشٗ ٌب‪ ٚ‬وفوً ثب‪ٙ٤‬ؽـغبٖ ٘بْ‬ ‫‪ٍ٘ ٚ‬بٖ ٔ‪٤ ٣‬بثؽ‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬ؾف ٔطمم‪ ٗ٥‬ـ‪ ٍٍٝ٤‬ؼاوشب٘‪ٟ‬ب‪ ٣٤‬ز‪“ ٖٛ‬ا‪ٚ‬غ‪ٛ‬ق٘بٔ‪“ ، ”ٝ‬ؼؼ‪ ٜ‬ل‪ٛ‬ـل‪ٛ‬ر” ‪ٚ‬‬ ‫“و‪ٛ‬ـا‪ٚ‬غّ‪ ”ٛ‬ث‪ٞ ٝ‬کاـاٖ وبَ د‪ ٣ٔ ً٥‬ـوؽ و‪ ٝ‬عخ‪ ٣‬لخف‪ ٚ ٖٚ‬افّخبـ‬ ‫ٔشٕبؼ‪ ٢‬و‪ ٝٙ٥‬ث‪ ٝ‬و‪ٌٍ ٝٙ٥‬ش‪ ٚ ٝ‬ثقؽ‪ٞ‬ب ‪٤‬ق‪ ٣ٙ‬ؼـ ع‪ٞ َٛ‬کاـ‪ ٍٜ‬اغ‪٥‬ف ٘خ‪ٌٛ‬خشخ‪ٝ‬‬ ‫ٌؽ‪ ٜ‬اوز‪ٔ .‬ب ِطز ٘غفار ف‪ٛ‬ق ـا اق ٔىبئُ ‪ٛٔ ٚ‬ض‪ٛ‬فبسخ‪ ٣‬وخ‪ ٝ‬ؼـ‬ ‫ؼاوشب٘‪ٟ‬ب عفش ٔ‪ٍٛ٥‬ؼ‪ ،‬اق ‪ٚ‬خ‪ٛ‬ؼ ثم‪٥‬ب‪ ٢‬ثب‪ٚ‬ـ‪ٞ‬ب‪ ٢‬ثى‪٥‬بـ لؽ‪ٔ ٣ٕ٤‬بٖ ‪ ٚ‬ؼـ‬ ‫ٔدٕ‪ٛ‬ؿ اق فضب‪ ٢‬ضبوٓ ثف ا٘‪ٟ‬ب ٔ‪٥‬ش‪ٛ‬ا٘‪ ٓ٥‬ث‪ ٝ‬وبؼٌ‪ ٣‬ثجخ‪٥‬خ‪ٙ‬خ‪٥‬خٓ‪ .‬ؼاوخشخبٖ‬ ‫ٌ‪ّ٥‬غبٔ‪٥٘ ً٥‬ک ز‪ٔ ٗ٥ٙ‬ى‪٥‬ف سىبّٔ‪ ٣‬ـا ٌؿـا٘ؽ‪ ٜ‬اوز‪٤ .‬ق‪ ٣ٙ‬اِخُ ا‪٤‬خٗ‬ ‫ؼاوشبٖ و‪ ٝ‬و‪ٔٛ‬ف‪٥ٔ ٢‬جبٌؽ‪ ،‬ثقؽ‪ٞ‬ب س‪ٛ‬وظ ال‪ٛ‬اْ وبٔ‪ ٣‬ثبقوخبق‪ ٚ ٢‬ثخف‬ ‫ضدٓ اٖ افک‪ٚ‬ؼ‪ٌ ٜ‬ؽ‪ ٜ‬اوز‪ .‬ضش‪ ٣‬سقؽاؼ‪ ٢‬اق ٘بٔ‪ٟ‬ب‪ ٢‬و‪ٔٛ‬ف‪ ٢‬ل‪ٟ‬فٔب٘خبٖ‬ ‫ؼاوشبٖ ٘‪٥‬ک خب‪ ٢‬غ‪ٛ‬ؼ ث‪٘ ٝ‬بٔ‪ٟ‬ب‪ ٢‬وبٔ‪ ٣‬ؼاؼ‪ ٜ‬اوز‪ٔ .‬ثال ٘بْ “ا‪-ٗ٤‬ا٘خ‪ٙ‬خب”‬ ‫اِ‪ ٍٝ‬ق‪٤‬جب‪ ٣٤‬و‪ٔٛ‬ف‪٤‬بٖ ؼـ ‪ٚ‬اـ‪٤‬ب٘ز وبٔ‪ ٣‬ؼاوشبٖ “ا‪ٍ٤‬شبـ” ٔخ‪ٌ ٣‬خ‪ٛ‬ؼ‪ .‬ثخ‪ٝ‬‬ ‫سّف‪٤‬ص و‪ٔٛ‬فٌ‪ٙ‬بن ثفخىش‪ ٝ‬ن‪ .ٖ .‬وفأف فال‪ ٜٚ‬ثف ا‪ٍ٤‬شبـ‪ ،‬افف‪ٚ‬ؼ‪٤‬خز‬ ‫‪٘ٛ٤‬ب٘‪ٟ٥‬ب ‪ٛ٘ٚ ٚ‬ن ـ‪ٟ٥ٔٚ‬ب ٘‪٥‬ک اق “ا‪-ٗ٤‬ا٘‪ٙ‬ب” ‪ٕٞ ،‬سخ‪ٙ‬خ‪٥‬خٗ ‪ٞ‬خفاوخّخ‪٥‬خ‪ٛ‬ن‬ ‫(‪ٞ‬فو‪ )َٛ‬اق ٌ‪ّ٥‬غبٔ‪ ً٥‬و‪ٔٛ‬ف‪٤‬بٖ ٘ىػ‪ ٝ‬ثفؼاـ‪ٌ ٢‬ؽ‪ ٜ‬اوز‪.‬‬ ‫ٌجب‪ٞ‬ش‪ٟ‬ب‪ٔ ٢‬ق‪ ٣ٙ‬ؼاـ ث‪ ٗ٥‬اؼث‪٥‬بر و‪ٔٛ‬ف‪٤‬بٖ ‪ ٚ‬غّم‪ٟ‬ب‪ ٢‬سفن قثبٖ ـا‬ ‫ٔب ؼـ ٔ‪ٛ‬اـؼ ؼ‪ٍ٤‬ف ٔثال ؼـ ٔمب‪٤‬ى‪“ ٍٝ‬ؼاوشبٖ ٘‪ٛ‬ش” ثدب ٔب٘ؽ‪ ٜ‬اق وخشخ‪٥‬خجخ‪ٝ‬‬ ‫‪ٞ‬ب‪ ٢‬و‪ٔٛ‬ف‪ ٢‬ثب ‪ٚ‬اـ‪٤‬ب٘ز ‪ ٗ٥ٕٞ‬ؼاوشبٖ ؼـ ٔ‪٥‬ش‪ِٛٛ‬ل‪ ٢‬سفو‪ٟ‬ب‪ ٢‬اِخشخب‪٤‬خ‪٣‬‬ ‫و‪ٛٙٞ ٝ‬ق ‪ ٓٞ‬ثب ا‪ٞ ٗ٥٤‬ب‪ٌ ٢‬بٔب٘‪ ٣‬غ‪ٛ‬ؼ ق٘ؽٌ‪٥ٔ ٣‬ى‪ٙٙ‬ؽ ٘خ‪٥‬خک ٍٔخب‪ٞ‬خؽ‪ٜ‬‬ ‫ٔ‪٥‬ى‪.ٓ٥ٙ‬‬ ‫ث‪ ٝ‬سّف‪٤‬ص ٔطمک اؾـثب‪٤‬دب٘‪ ٣‬وبٔ‪ ٣ِٚ ُ٥‬اف‪ٔ“ :‬بؼـ ل‪ٟ‬فٔبٖ افىب٘‪ ٝ‬ا‪٢‬‬ ‫و‪ٔٛ‬ف‪٤‬بٖ ‪٤‬ه قٖ ٘‪ ٕٝ٥‬غؽا ث‪ٙ‬بْ “٘‪-ٗ٥‬و‪٥ٔ ”ٖٛ‬جبٌؽ‪ٔ .‬بؼـ ا‪ٚ‬غخ‪ٛ‬قغخبٖ‬ ‫(وف٘ىُ افىب٘‪ ٝ‬ا‪ ٢‬غّم‪ٟ‬ب‪ ٢‬سفن قثبٖ‪ .‬ه‪ٌ.‬ف‪٥٘ )٢‬ک ‪٤‬ه قٖ ٘خ‪٥‬خٕخ‪ٝ‬‬ ‫غؽا ث‪ٙ‬بْ “ا‪ ٢‬غبٖ” ٔ‪٥‬جبٌؽ‪.‬‬ ‫فال‪ ٜٚ‬ثف ٔ‪ٛ‬اـؼ ف‪ٛ‬ق اِؿوف‪ ،‬ث‪٘ ٗ٥‬بْ ٌ‪ٟ‬ف‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬ا٘ىب٘‪ٟ‬ب‪ ٣٤‬و‪ ٝ‬ؼـ ٔخشخ‪ٖٛ‬‬ ‫و‪ٔٛ‬ف‪ ٢‬ل‪٥‬ؽ ٌفؼ‪٤‬ؽ‪ ٜ‬اوز ثب ٘بْ ٌ‪ٟ‬ف‪ٞ‬ب‪ ٢‬ثبوشب٘خ‪ ٣‬سخفوخٕخ‪ٙ‬خىخشخبٖ ‪ٚ‬‬ ‫‪ٕٞ‬س‪٘ ٗ٥ٙ‬بٔ‪ٟ‬ب‪ ٢‬اِ‪ ُ٥‬سفوٕ‪٥٘ ٣ٙ‬ک ‪ٕٞ‬ىب٘‪ٞ ٣‬ب‪ٌٍ ٢‬فز اٍ٘‪٥‬خک ‪ ٚ‬دخف‬ ‫ٔق‪ ٣ٙ‬ث‪ ٝ‬زٍٓ ٔ‪ ٣‬غ‪ٛ‬ـؼ‪ .‬ثق‪ٛٙ‬اٖ ٔثبَ ٘خبْ غخؽا‪ ٢‬اوخٕخبٖ ؼـ ٘خکؼ‬ ‫و‪ٔٛ‬ف‪٤‬بٖ ‪ٕٞ ٚ‬س‪ ٗ٥ٙ‬ثکـٌشف‪ ٗ٤‬دفوشٍٍب‪ٌٟ ٜ‬ف ا‪ٚ‬ـ‪ٚ‬ن “ا٘‪ ، ”ٛ‬ثب ٘خبْ‬ ‫ٌ‪ٟ‬ف ثبوشب٘‪“ ٣‬اٍ٘‪ ”ٛ‬و‪ ٝ‬غفاث‪ٞ ٝ‬ب‪ ٢‬اٖ ؼـ ‪ 14‬و‪ّٔٛ٥‬شخف‪“ ٢‬اٌخغخبثخبر”‬ ‫دب‪٤‬شػز خٕ‪ٟٛ‬ـ‪ ٢‬سفوٕ‪ٙ‬ىشبٖ ‪ٚ‬الـ ٌؽ‪ ٜ‬اوز‪ٕٞ ،‬ىبٖ ٔخ‪٥‬خجخبٌخؽ‪ .‬ؼـ‬ ‫ف‪ ٗ٥‬ضبَ سٕؽ٘‪ ٣‬و‪ ٝ‬اق و‪ ٢ٛ‬ثبوشبٍ٘‪ٙ‬بوبٖ ؼـ ‪ٔ ٗ٥ٕٞ‬خطخُ سخثخجخ‪٥‬خز‬ ‫ٌفؼ‪٤‬ؽ‪ ٚ ٜ‬لؽٔز اٖ ث‪ٍٞ ٝ‬ش‪ٟ‬کاـوبَ ٔ‪٥‬فوؽ ٘‪٥‬ک ؼـ ث‪ٛٔ ٗ٥‬ـغ‪ ٗ٥‬ؼ٘‪٥‬ب ثب‬ ‫اؼأ‪ ٝ‬ؼاـؼ‬ ‫٘بْ “سٕؽٖ اٍ٘‪ٌٙ ”ٛ‬بغش‪ٍٛ٥ٔ ٝ‬ؼ‪...‬‬ ‫رپوین اعتصامی‬ ‫ستارخان‬ ‫نگبرین‬ ‫ا‪ ٢‬ا‪ٚ‬قِ‪ٍ٘ ٛ‬بـ‪ ٓ٤‬و‪ٕٟٔ ٕٝ٥‬بٖ ا‪ٚ‬الخبلىبٖ‬ ‫ث‪٥‬ف و‪ ّٝ٤ٛ‬و‪ٌ ٗ٥ٕ٥‬ب٘‪ٌ ٝٙ٥‬ب‪٤‬بٖ ا‪ٚ‬الخبلىبٖ‬ ‫ٌب‪٥ّٞ‬ک زشف‪ٚ ٢‬اـ ثبٌ‪ ٗ٥‬ا‪ٚ‬وش‪٘ٛ‬ؽ‪ ٜ‬ث‪ ٛ‬اغٍبْ‬ ‫ف‪ٙ‬جف زشف‪ ّٝٙ٤‬و‪ ٕٝ٥‬وّغبٖ ا‪ٚ‬الخبلىبٖ‬ ‫کربالیی صفی‬ ‫وفثال‪ِ ٣٤‬ف‪ ٣‬ثب سػُّ ‪ٚ‬اِ‪ ،ٝ‬اق ٌقفا ‪ ٚ‬فففب‪ ٢‬غ‪ٛ‬ی لف‪٤‬ط‪ٚ ٝ‬‬ ‫٘بْ ا‪ٚ‬ـ اؾـثب‪٤‬دبٖ اوز‪ .‬ا‪ ٚ‬ؼـ لف‪ٌٛ ٝ٤‬الثّ‪ ٣‬ث‪ ٝ‬ؼ٘‪٥‬ب أؽ‪ .‬سبـ‪٤‬خع‬ ‫س‪ِٛ‬ؽ ا‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬ـ ؼل‪٥‬ک ٍٔػُ ٘‪٥‬ىز‪ٚ .‬اِ‪ ٝ‬ؼـ ٌ‪ٌٛ‬ب ث‪ ٝ‬سطخّخ‪٥‬خُ‬ ‫فّ‪ٔ ْٛ‬ػشّف ث‪٤ٛ‬م‪ٌ ٜ‬قف دفؼاغز ‪ ٚ‬ؼـ ‪ٕٞ‬بٖ قٔبٖ ث‪ ٝ‬اوخشخقخؽاؼ‬ ‫لف‪٤‬ط‪ٌ ٝ‬بفف‪ ٢‬غ‪ ً٤ٛ‬د‪ ٣‬ثفؼ‪ .‬ث‪ٍ٥‬شف ا‪ٚ‬لبر غ‪ٛ‬ؼ ـا ؼـ ٔدخبِخه‬ ‫‪ٔ ٚ‬طبفُ اؼث‪ ٣‬وذف‪ ٢‬وفؼ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬اِ‪ ٝ‬ؼـ اٌقبـی ث‪ٔ ٝ‬ؽش د‪٥‬بٔجف(َ) ‪ ٚ‬ائٕ‪ ٝ‬اع‪ٟ‬بـ(ؿ) دفؼاغش‪ٚ ٝ‬‬ ‫اـاؼار غ‪ٛ‬ؼ ـا ث‪ ٝ‬ا‪ٍ٤‬بٖ ثب قثبٖ ٌقف ث‪٥‬بٖ وفؼ‪ ٜ‬اوز‪.‬اٌقبـ‪ ٢‬اق‬ ‫ا‪ٛٔ ٚ‬ـؼ اوشمجبَ ثىى‪٥‬بـ‪ ٢‬اق ٌبففاٖ قٔبٖ غ‪ٛ‬ؼ ‪ٌ ٚ‬قفا‪ٔ ٢‬شبغخف‬ ‫لفاـ ٌففش‪ ٝ‬و‪ ٝ‬اق اٖ خّٕ‪ ٣ٔ ٝ‬س‪ٛ‬اٖ ث‪٘ ٝ‬ؾ‪٥‬ف‪ ٜ‬ثى‪٥‬بـ ٔقف‪ٚ‬ف لبوٓ‬ ‫ث‪ ً٥‬ؾاوف و‪ ٝ‬ثف ‪٤‬ى‪ ٣‬اق اٌقبـ ا‪ٌٛ٘ ٚ‬ش‪ ٝ‬اوز اٌبـ‪ ٜ‬وفؼ‪.‬‬ ‫ا‪ ٚ‬اق لبِت ٔث‪ ٚ ٢ٛٙ‬ل‪ٌٕٛ‬ب ثفا‪ِٚ ٢‬ف غؽا‪٘ٚ‬ؽ ث‪ٟ‬ف‪ٙٔ ٜ‬خؽ ٌخؽ‪ٜ‬‬ ‫اوز ‪ٌ .‬فش‪ٌٛ ٣ٔ ٝ‬ؼ و‪ ٢ٚ ٝ‬وف‪ٚ‬ؼ‪ ٜ‬ا‪ ٢‬ؼـ سبـ‪٤‬خع لخف‪ ٜ‬ثخبک ‪ٚ‬‬ ‫والع‪ ٗ٥‬ا‪ٙٔ ٗ٤‬غم‪ ٝ‬ؼاٌش‪ ٝ‬و‪ٔ ٝ‬شبوفب٘‪ ٝ‬سبو‪ ٖٛٙ‬ا‪ ٗ٤‬اثف ثخ‪ ٝ‬ؼوخز‬ ‫٘‪٥‬بٔؽ‪ ٜ‬اوز ‪ .‬ففق٘ؽاٖ ‪ٚ‬اِ‪ ٝ‬اق خّٕ‪ ٝ‬فبٌ‪٥‬ک فخجخبوخمخّخ‪٘ ٣‬خ‪٥‬خک اق‬ ‫ٌبففاٖ اـق٘ؽ‪ ٜ‬اؾـثب‪٤‬دبٖ ٔطى‪ٛ‬ه ٔ‪ٌ٘ٛ ٣‬ؽ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬اِ‪ٛٔ ٝ‬ـؼ اضشفاْ ٔفؼْ ‪ ٚ‬ا‪ ُٞ‬اؼه ث‪ٛ‬ؼ‪ ٢ٚ .‬ثب ٌخبفخفا٘خ‪ ٣‬زخ‪ٖٛ‬‬ ‫فبٌ‪٥‬ک ل‪ٙ‬جف‪ ،‬ثبثبث‪ٌ ً٥‬بوف ‪ ٚ‬اثٗ خب٘‪ ٣‬ثفغ‪ٛ‬ـؼ‪ٞ‬ب‪ ٢‬ؽخف‪٤‬خف ‪ٚ‬‬ ‫‪ٞ‬د‪ ٌٝ٘ٛٛ‬ؼاٌش‪ ٝ‬اوز‪ .‬اٌقبـ ا‪ ٗ٤‬ز‪ٟ‬بـ ٌبفف ؼـثبـ‪٤ ٜ‬ه ؼ‪٤‬خٍخف‬ ‫ؼـ ؼ‪ٛ٤‬اٖ ‪ٞ‬ف ز‪ٟ‬بـسٗ أؽ‪ ٜ‬اوز‪ .‬ؼـ ؼ‪ٛ٤‬اٖ ‪ٚ‬اِ‪ ٝ‬ا‪ٌ ٗ٤‬قخف عخ‪ٙ‬خک‬ ‫أ‪٥‬ک غغبه ث‪ ٝ‬ثبثبث‪ٌ ً٥‬فش‪ٌ ٝ‬ؽ‪ ٜ‬اوز‪:‬‬ ‫ا‪ ٢‬ثبثب ث‪ ً٥‬وٗ ث‪٥‬ف ‪٤‬بغٍ‪ ٣‬ثبثبوبٖ‬ ‫ض‪٥‬ف ا‪ٚ‬ال و‪ ٓ٥‬ث‪٥‬ف اق اغک‪٤ ٢‬ب‪ٚ‬اوبٖ‬ ‫ث‪٘ٛ‬ؽاٖ اقَ و‪ ٣‬وٗ ٌبف‪٥‬ف ؼئ‪ّ٥٥‬ؽ‪ٗ٤‬‬ ‫فضب‪ ٢‬فٍمؽ‪ ٜ‬عب‪٤‬ف ؼئ‪ّ٥٥‬ؽ‪ٗ٤‬‬ ‫ٔ‪ٙ‬ؽٖ او‪٤‬ف‪٥٘ ٜ‬جىٗ‪ ،‬ؼ‪ٌٛٚ‬ثىٗ عفق‪ٜ‬‬ ‫ٔ‪ ٓ٥ٙ‬ا‪ ّٝ٤‬ؼا٘‪ٍٕ٥‬ب ‪ٞ‬فق‪ٞ ٜ‬فق‪ٜ‬‬ ‫ؼ‪ٛ٤‬ا٘‪ ،ٝ‬ث‪ ٣‬غٓ وٗ‪ٌ ،‬کـوٗ ا‪ٍ٤‬ى‪٥‬ک‬ ‫ائّ‪ٞ ٝ‬ف ‪٤‬ئش‪ ٝٙ‬ؼئ‪ ٝ٥‬ـوٗ ؼ‪ٍ٤‬ى‪٥‬ک‪.‬‬ ‫****‬ ‫(‪۶44‬ضبعردى طنس ضعرلر )کتببینداى سئچیلویص‬ ‫ببیبتی هبی اذرببیجبى‬ ‫اؼأ‪ ٝ‬اق ٌٕبـ‪ ٠‬لجُ‪...‬‬ ‫ثب‪٤‬بس‪ٞ ٣‬ب اق ٘ؾف ‪ٚ‬قٖ ‪ٞ ٍٝ٥ٕٞ‬فز ‪ٞ‬دب‪ٞ ٣٤‬ىش‪ٙ‬ؽ ‪ ٣ِٚ‬اق ِخطخبػ‬ ‫‪ٚ‬خ‪ٛ‬ؼ سمغ‪٥‬ـ ؼـ ّٔفاؿ‪ٞ‬ب ‪٤‬ىىبٖ ٘‪٥‬ىش‪ٙ‬ؽ‪.‬‬ ‫فؽ‪ٜ‬ا‪ ٢‬اق ثب‪٤‬بس‪ٞ٣‬ب ثؽ‪ ٖٚ‬سمغ‪٥‬ـ ‪ٞ‬ىش‪ٙ‬ؽ‪ ،‬ثقض‪ ٚ 3+4 ٣‬ثفغ‪ ٣‬ثخ‪ٝ‬‬ ‫ٌىُ ‪ 4+3‬سمغ‪٥‬ـ ٔ‪ٌ٘ٛ٣‬ؽ‪ ،‬ؼـ ‪٤‬ه فؽ‪ ٜ‬ثب‪٤‬بس‪ٞ٣‬ب سفس‪٥‬ت سمغخ‪٥‬خـ‬ ‫ؼـ ّٔفاؿ‪ٞ‬ب ٘‪٥‬ک ث‪٣ٔ ٓٞ ٝ‬غ‪ٛ‬ـؼ ‪ ٚ‬ده ‪ ٚ‬د‪ٌٛ٣ٔ ً٥‬ؼ؛ ‪ ٣ِٚ‬ا‪ٗ٤‬‬ ‫سغ‪٥٥‬ف ٔطُ سمغ‪٥‬ـ‪٥ٞ ،‬رٌ‪ ٝ٘ٛ‬وىش‪ٝ‬ا‪ ٢‬ثف ـ‪ٚ‬ا٘‪ ٚ ٣‬وخالخوخز اٖ‬ ‫‪ٚ‬اـؼ ٕ٘‪٣‬وبقؼ‪.‬‬ ‫اق خ‪ٙ‬ج‪ٞٝ‬ب‪ ٢‬ثؽ‪٤‬ق‪ِ ٚ ٣‬فؾ‪ ٣‬ثب‪٤‬بس‪ٞ٣‬ب‪ ،‬ـ‪ٚ‬ا٘‪ ٚ ٣‬ا٘ىدبْ غبَ اٖ‬ ‫‪ٞ‬بوز‪.‬‬ ‫ثب‪٤‬بس‪ٞ٣‬ب ـً٘أ‪٥‬ک‪ ٚ ٢‬ق‪٤‬جب‪ٞ ٣٤‬ب‪ٌٍ ٢‬فز قثبٖ غّک ـا ث‪ٝ‬عخ‪ٛ‬ـ‬ ‫‪ٚ‬و‪٥‬ـ ؼـ غ‪ٛ‬ؼ خب‪٣ٔ ٢‬ؼ‪ٙٞ‬ؽ‪ ،‬لبِت‪ٞ‬ب‪ ٢‬و‪ٛ‬سب‪ٙٔ ٚ ٜ‬خىخدخٓ ا‪٤‬خٗ‬ ‫٘غٕبر اضىبن اٍ٘‪٥‬ک‪ ،‬اق ‪ٞ‬ف ٘‪ٛ‬ؿ فجبـردفؼاق‪ ٚ ٢‬سّ‪ٙ‬ـ ثفوخ‪ٙ‬خبـ‬ ‫ث‪ٛ‬ؼ‪ ٚ ٜ‬ؼـ ف‪ ٗ٥‬وبؼٌ‪ ٣‬ثؽا‪٤‬ـ ِفؾ‪ ٣‬ـا اق سقج‪٥‬ف ‪ ٚ‬سٍج‪ ٚ ٝ٥‬و‪ٙ‬ب‪ٚ ٝ٤‬‬ ‫اوشقبـ‪ٔ ٚ ٜ‬دبق ؼـ ثبفز غ‪ٛ‬ؼ ٘مً ٔ‪٣‬ق٘‪ٙ‬ؽ‪.‬‬ ‫وٕ‪ ٣‬ؼلز ؼـ ا‪ ٗ٤‬ثب‪٤‬بس‪ٞ ٣‬ب و‪ ٝ‬ثف ضىخت سّخبؼف اق ـؼ‪٤‬خف‬ ‫ِؽ‪ٞ‬ب ثب‪٤‬بس‪٘ ٣‬مُ ٔ‪ٌٛ٣‬ؼ‪ ٣ٔ ،‬س‪ٛ‬ا٘ؽ زٍٓ ا٘ؽاق‪ ٢‬اق ا‪ ٗ٤‬ثؽا‪٤‬ـ ـا‬ ‫ؼـ ؼ‪٤‬ؽٌب‪ ٜ‬ؾ‪ٚ‬ق ‪ٚ‬اضىبن ٕ٘ب‪٤‬بٖ وبقؼ‪.‬‬ ‫لبٌالـ‪ ٗ٤‬لج‪ٌ ّٝ٥‬ب‪ٞ‬ؽ‪٢‬‬ ‫لجّ‪ ٝ‬ؼئىٓ ٌ‪٘ٛ‬ب‪ٞ‬ؽ‪٢‬‬ ‫ؼاغالـ ؼ‪ٔٚ‬بٖ ز‪ٛ‬وى‪ٝ‬‬ ‫ا‪ ٚ‬ؼاک ٔٗ زىٗ ا‪ٞ‬ؽ‪٢‬‬ ‫اٌف اثف‪ٚ‬ا٘ز ـا لجّ‪ٌ ٝ‬ب‪ ٜ‬ث‪ٙ‬بٔٓ‪ٌٙ ،‬ب‪ ٜ‬اوز‪ ،‬ا٘‪ٟ‬ب ـا لج‪ٌ ّٝ٥‬ب‪ ٜ‬غ‪ٛ‬ؼْ‬ ‫ٔ‪٣‬غ‪ٛ‬ا٘ٓ! اٌف ؼ‪٤‬ؽ‪ ٢‬و‪ ٝ‬و‪ٜٞٛ‬ب ؼـ ٔ‪٥‬بٖ ٔ‪ٌ ٌٓ ٝ‬خؽ٘خؽ اٖ ٔخ‪ٝ‬‬ ‫ا‪ ٣ٞ‬اوز و‪ ٗٔ ٝ‬وٍ‪٥‬ؽ‪ٜ‬اْ‪.‬‬ ‫فبٌ‪٥‬ک و‪ٛ‬ق‪٥ٌ ٖٚ‬کِ‪ ٝ‬ؼـ‬ ‫و‪ٛ‬ق‪ ٖٚ‬ؼ‪ٚ‬ق‪٥ٌ ٖٚ‬کِ‪ ٝ‬ؼـ‬ ‫وٗ ز‪ ٕٝٙ‬ز‪٥‬ػب٘ؽا‬ ‫الِ‪ ٝ‬ا‪ٚ‬ق‪٥ٌ ٖٚ‬کِ‪ ٝ‬ؼـ‬ ‫فبٌک ـاق ؼًِ ـا د‪ٟٙ‬بٖ ٔ‪ ٣‬وٗ ‪ ٚ‬قٔب٘‪ ٣‬و‪ ٝ‬س‪ ٛ‬ثخ‪ٌ ٝ‬خّخٍخٍخز‬ ‫ٔ‪٥‬ب٘‪ ٣‬الِ‪ ٝ‬اق ٌفْ ـ‪ ً٤ٚ‬ـا د‪ٟٙ‬بٖ ٔ‪٣‬و‪ٙ‬ؽ‪.‬‬ ‫از‪٥‬الـْ ٌ‪ َٛ‬و‪٣ٕ٥‬‬ ‫ا‪ٚ‬غ‪ٛ‬ـاْ ثّجُ و‪٣ٕ٥‬‬ ‫ٌ‪ ّٝٔٛ٤ٛ‬ؼٌٗ ا‪ِٚ‬ىب‬ ‫وبـاِالْ و‪٘ٛ‬ج‪ َٛ‬و‪٣ٕ٥‬‬ ‫‪ٕٞ‬س‪ٞ ٌُ ٖٛ‬خب ٌخىخ‪ٛ‬فخب ٔخ‪ٌ ٣‬خ‪ٔ ٚ ْٛ‬خب٘خ‪ٙ‬خؽ ثخّخجخُ ا‪ٚ‬اق‬ ‫ٔ‪٣‬غ‪ٛ‬ا٘ٓ‪.‬‬ ‫اٌف وى‪ ٣‬ؼِٓ ـا ثٍى‪ٙ‬ؽ ٔب٘‪ٙ‬ؽ و‪ٙ‬جُ قـؼ ‪ ٚ‬دمٔفؼ‪.ٌْٛ٣ٔ ٜ‬‬ ‫‪٤‬ى‪ ٣‬ؼ‪ٍ٤‬ف اق ق‪٤‬جب‪ٞ٣٤‬ب‪ِ ٢‬فؾ‪ ٣‬ثب‪٤‬بس‪ٞ٣‬ب‪ ،‬ث‪ ٝ‬وبـ ـفشٗ ؽف‪٤‬خف ‪ٚ‬‬ ‫ٔب‪ٞ‬فا٘‪ ٝ‬خ‪ٙ‬بن ؼـ ا‪ٛ٘ ٗ٤‬ؿ ٌقف ٌفب‪ ٣ٞ‬اوز‪.‬‬ ‫ٔٗ فبٌ‪٥‬ک ٌ‪ َٛ‬ا٘جبـ‪٢‬‬ ‫ٌ‪ َٛ‬اوؽ‪ ٌَٛ ٓ٤‬ا٘جبـ‪٢‬‬ ‫‪ٞ‬دفاٖ ل‪ٕ٤ٛ‬بق ٌ‪ٛ‬ق ازبْ‬ ‫ؼـؼ ل‪ٕ٤ٛ‬بق ٌ‪ ِٓٛ‬ثبـ‪٢‬‬ ‫‪ ٕٝٞ‬خب ٌُ وبٌشٓ ‪ ٣ِٚ‬ؼ‪ٚ‬ـ‪ٌ٣ٕ٘ ٢‬ؿاـؼ و‪ ٝ‬زٍٕ‪ٟ‬ب‪ ٓ٤‬ـا ثخبق‬ ‫و‪ ٚ ٓٙ‬غٓ ٕ٘‪ٌ٣‬ؿاـؼ و‪ ٝ‬غ‪ٙ‬ؽاٖ ثبٌٓ‪.‬‬ ‫ثب‪٤‬بس‪ٞ ٣‬ب اق ٘مغ‪٘ ٝ‬ؾف ٔطش‪ٔ ٚ ٢ٛ‬ضٕ‪ ٖٛ‬اق ‪٤‬ه و‪ٔ ٛ‬ؾ‪ٟ‬ف ‪ ٚ‬ائ‪ٝٙ٥‬‬ ‫قالَ فٍک ‪ ٚ‬اـق‪ ٚ ٚ‬أ‪٥‬ؽ ‪ ٚ‬ـ٘ح ‪ٌ ٚ‬بؼ‪ ٚ ٢‬اق و‪ ٢ٛ‬ؼ‪ٍ٤‬ف وشبه‬ ‫٘بٌٍ‪ٛ‬ؼ‪ٔ ٜ‬قشمؽار ‪ ٚ‬اؼاه ‪ ٚ‬ـو‪ ٚ ْٛ‬غّب‪ ٚ ُ٤‬غخّخک غخ‪٢ٛ‬‬ ‫لخخ‪ٔٛ‬خخ‪ ٣‬ا٘ىخخبٖ ‪ٞ‬خخب‪ ٢‬وخخبؼ‪ ٚ ٜ‬دخخبوخخؽَ ؼـ عخخ‪٘ َٛ‬ىخخُ ‪ٞ‬خخب‬ ‫اؼأ‪ ٝ‬ؼاـؼ‬ ‫‪ ٚ‬لفٖ‪ٞ‬بوز‪....‬‬ صفحه 6 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫یکشٌبِ ‪ ۳‬اسیبْشت ‪ ۲۳ * 1۳۸1‬اٍسیل ‪ ۲۲ * ۲۸۲۲‬سهضبى‪ * 1۳۳۴‬سب‬ ‫یبدامت روس‬ ‫ سی ٍ دٍم ( اٍتَص ایکیٌجی ایل ) * شوبسُ ( سبیی ) ‪ 1۳۰1 :‬اقتصاد‬ ‫هقذاس ٍاقعی ٍاسدات کبال بب اسص ‪ ۳۲۸۸‬چقذس است؟‬ ‫مدیزمسئول ‪ -‬محرّد امزاقی‬ ‫ * هتْوبى پشًٍذُ ّب فسبد ‬ ‫کالى هعشفی شًَذ‬ ‫گعاضـ قسُ وِ حک تؼاضای اظ هاالاثااذاتاگااى‬ ‫ترلفات هالی والى هغطح زض لَُ لضائیِ پطزاذت‬ ‫ذَاّس قس‪ .‬ایی ذثط ذَب تایس تِ فا ًیه گطفتِ‬ ‫قَز‪ٍ .‬لی ایی ضا ًیع تایس گافات واِ ػاالٍُ تاط‬ ‫اؾتیفای حمَق هالثاذتگاى‪ ،‬اػالم اؾاهی هترلفیای‬ ‫والى ٍ ًحَُ هجاظات ًاى ًیع ضطٍضی هیٌوایس‪.‬‬ ‫نزخ تورم به سیز ‪ ۰۴‬رصد رسید‬ ‫بب ٍجَد اهبس هتفبٍتی کِ دس سابطِ باب ‬ ‫ٍاسدات کبال اسبسی اص سَ بشخای ‬ ‫هسئَالى هٌتشش شذُ اسات گاضاس ‬ ‫ ‪ 11.1‬‬ ‫گوشک ایشاى بیبًگش تاشخایا‬ ‫هیلیبسد دالس کبال اسبسی هشوَ اسص ‬ ‫‪ ۳۲۸۸‬تَهبًی است‪.‬‬ ‫اذیطا اػالم هاض هطتاَط تاِ ٍاضزات‬ ‫واالی اؾاؾی اظ ؾَی تطذی هسیاطاى‬ ‫اضقس التهازی هَجه ایجاز اتْاهاتای‬ ‫زض ایی ضاتغِ قسُ اؾت‪ .‬زض هاَضزی‬ ‫گفتِ قسُ وِ ٍاضزات ؾا گصقتِ تاا‬ ‫اضظ تطجیحی ‪ ۶۴‬هیلایااضز زالض تاَزُ‬ ‫اؾت ٍ تطای اهؿا هیتاَاًاس تاا ‪۰۴‬‬ ‫هیلیاضز زالض افعایف پیسا واٌاس‪ .‬ایای‬ ‫هاض تِ اؾتٌاز گعاضـ گوطن ایاطاى‬ ‫زضؾت تِ ًظط ًویضؾس ٍ پیف اظ ایای‬ ‫ًیع تطذای هااض اػاالهای تاجااضت‬ ‫ذاااضجاای اظ ؾااَی هؿ ا ااَالى‪ ،‬تااا‬ ‫گعاضـ ّای ضؾوی هغاتمت ًاساقاتاِ‬ ‫اؾت؛ زض حالی وِ عثک تٌس خ هازُ ‪۶‬‬ ‫لاًَى اهَض گوطوای‪ ،‬جاواغ ٍضی‪،‬‬ ‫تجعیِ ٍ تحلی ٍ اًتکاض هااض هایاعاى‬ ‫ٍاضزات ٍ نازضات وااال تاط ػاْاسُ‬ ‫گوطن اؾت ٍ تط ایی اؾاؼ هاطجاغ‬ ‫لات اؾتٌاز تِ هاض تجااضت گاواطن‬ ‫ذَاّس تَز‪.‬‬ ‫تطضؾی هاض گوطن زض پاایااى ؾاا‬ ‫‪ً ۶۱۲۲‬کاااى هاای زّااس وااِ زض‬ ‫هجوَع ‪ ۶۶.۳‬هیلیاضز زالض واال زض ‪۰۲‬‬ ‫گطٍُ واالیی ٍاضز ایطاى قسُ واِ اظ‬ ‫ایی ضلن ‪ ۶۲.۶‬هیالایااضز زالض تاا اضظ‬ ‫‪ ۱۰۲۲‬تَهاًی اؾات‪ٍ .‬اضزات تاا اضظ‬ ‫تطجیحی ًیع ًؿثت تِ ؾاا ‪ ۶۶۶۶‬اظ‬ ‫ًظط ٍظًی ‪ ٍ ۶۶‬اضظـ ‪ ۴۲‬زضناس‬ ‫افعایف زاقتِ اؾت‪.‬‬ ‫ٍاضزات تا اضظ تطجیحی هکوَ ّمات‬ ‫للن اؾت وِ تاا ‪ ۲۲‬زضناس ى تاِ‬ ‫ًْازُ ّای تَلیس قاه جاَ‪ ،‬شضت ٍ‬ ‫وٌجالِ ؾَیا اذتهال زاضز ٍ ؾاایاط‬ ‫الالم ًیع گٌسم‪ ،‬ضٍغی ذام‪ ،‬زاًِ ّاای‬ ‫ضٍغٌی ٍ ترکی اظ زاضٍ‪ ،‬تجْیاعات ٍ‬ ‫هلعٍهات پعقىی اؾت‪.‬‬ ‫زض ؾا گصقتِ شضت تا ‪ ۶.۵‬هیالایاَى‬ ‫تی تِ اضظـ حسٍز ‪ ۶.۱‬هیلایااضز زالض‬ ‫تیکتطیای هایاعاى ٍاضزات ضا تاا اضظ‬ ‫تطجیحی زاقتِ اؾت‪ .‬زض ؾایاط الاالم‬ ‫ًیع ّفت هیلیَى تی گٌاسم تاِ اضظـ‬ ‫تیف اظ ‪ ۰.۱‬هیلیاضز زالض‪ ۶.۶ ،‬هیلایاَى‬ ‫تی جَ تِ اضظـ تیف اظ یه هیلایااضز‬ ‫زالض ٍ ‪ ۰.۶‬هیلیَى تی وٌجالِ ؾَیا تاِ‬ ‫سبهبًِ جستجَ شغل دس ارسببیجبى ششقی‬ ‫ساُ اًذاص شذ‬ ‫ًشخ تَسم دس فشٍسدیی اهسب باب کابّاک یا ‬ ‫دسصذ بِ صیش ‪ ۳۸‬دسصذ سسیذُ ٍ ‪ ۴..۲‬دسصاذ ‬ ‫ثبت شذُ است؛ بب ایی حاب تاَسم هابّابًاِ ٍ ‬ ‫بًِقطِ افضایشی بَدُ است‪.‬‬ ‫ًقطِ ‬ ‫ ‬ ‫هطوع هاض ایطاى تغییطات قاذم لیوت ههاطف‬ ‫وٌٌسُ زض فطٍضزیی هاُ ‪ ۶۱۲۶‬ضا اػالم وطز‪.‬‬ ‫تط اؾاؼ ایی گعاضـ‪ً ،‬طخ تاَضم ؾااالًاِ تاطای‬ ‫ذاًَاضّا تِ ‪ ۶۶.۰‬زضنس ضؾیسُ وِ ًؿثت تِ ّویی‬ ‫اعالع زض هاُ لث ‪ ،‬یاه زضناس وااّاف ًکااى‬ ‫هیزّس‪ّ .‬ن یاٌایای ًاطخ تاَضم ؾااالًاِ تاطای‬ ‫ذاًَاضّای قْطی ٍ ضٍؾتایی تاِ تاطتایاه ‪۶۵.۴‬‬ ‫زضنس ٍ ‪ ۱۶.۳‬زضناس اػاالم قاسُ واِ تاطای‬ ‫ذاًَاضّای قْطی یه زضنس وااّاف ٍ تاطای‬ ‫ذاًَاضّای ضٍؾتایی ‪ ۶.۰‬زضنس واّاف زاقاتاِ‬ ‫اؾت‪.‬‬ ‫افضایک ًشخ تَسم ًقطِ بِ ًقطِ‬ ‫ ‬ ‫ًطخ تَضم ًمغِ تِ ًمغِ (تغییط قاذم ًؿاثات تاِ‬ ‫هست هکاتِ ؾا لث ) زض فطٍضزیی ‪ ۶۱۲۶‬تِ ػاسز‬ ‫‪ ۶۲.۳‬زضنس ضؾیسُ وِ زض همایؿِ تااؾفاٌاس ؾاا‬ ‫گصقتِ‪ ۲.۶ ،‬زضنس افعایف یافتِ اؾت‪ً .‬طخ تَضم‬ ‫ًمغِای گطٍُ ػوسُ «ذَضاویّا‪ ،‬قاهیسًای­ّاا‬ ‫ٍ زذاًیات »تا افعایف ‪ ۰.۴‬زضناسی تاِ ‪۱۶.۱‬‬ ‫زضنس ٍ گاطٍُ «وااالّاای غایاطذاَضاوای ٍ‬ ‫ذسهات »تا واّف یه زضنسی تِ ‪ ۶۶.۶‬زضنس‬ ‫ضؾیسُ اؾت‪.‬‬ ‫تَسم هبّبًِ ّن سشذ کشد‬ ‫ًطخ تَضم هاّاًِ ًیع زض فطٍضزیی افعایکی تاَزُ ٍ‬ ‫تِ ‪ ۶.۶‬زضنس ضؾیسُ وِ زض همایؿِ تا هاُ لث ‪ ،‬زٍ‬ ‫زضنس افعایف زاقتِ اؾت‪ .‬تاَضم هااّااًاِ تاطای‬ ‫گطٍُّای ػوسُ ذَضاویّا‪ ،‬قااهایاسًای ّاا ٍ‬ ‫زذاًیات ٍ واالّای غیطذَضاوی ٍ ذاسهاات تاِ‬ ‫تطتیه ‪ ۱.۶‬زضنس ٍ ‪ ۰.۲‬زضنس تَزُ اؾت‪.‬‬ ‫حذف عوارض صبدراتی بزخی‬ ‫محصوالت فوالدی‬ ‫هذیشکل دفتش صٌبیع هعذًی ٍصاست صوت اصالحیِ ‬ ‫جذٍ عَاسض صبدساتی سا بِ دفاتاش هاقاشسات ‬ ‫صبدسات ٍ ٍاسدات ایی ٍصاستخبًِ ابالغ ٍ بش اسبس ‬ ‫اى عَاسض صبدساتی بشخی هحصَالت فَالد سا ‬ ‫حزف کشد‪ .‬‬ ‫تط اؾاؼ ایی انالحیِ‪ ،‬ػَاضو نازضاتی تاطذای‬ ‫هحهَالت فَالزی هاًٌس ٍضق گاالاَاًایاعُ‪ٍ ،‬ضق‬ ‫ضًگی ٍ هفتَ ّای فَالزی حاصف قاسُ اؾات‪.‬‬ ‫پیف اظ ایی ػَاضو نازضاتی ٍضقّای گالَاًیاعُ‬ ‫ٍ ضًگی ‪ ۲‬زضنس ٍ ػاَاضو ناازضاتای اًاَاع‬ ‫هفتَ ّای فَالزی ‪ ۵‬زضنس تؼییی قسُ تاَز واِ‬ ‫انالحیِ جسیس زفتط نٌایغ هؼسًی ٍظاضت نوت‪،‬‬ ‫ػَاضو ایی هحهَالت ضا حصف وطزُ اؾت‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫بزگ سبش سواری پژ و ‪ ۰۴2‬جی ال ایکس مدل ‪ 5۰‬بهه‬ ‫‪33۰-62‬ههه‪ 2۲‬مهرهبرال مهوتهور‪7‬‬ ‫مربرال پ‬ ‫‪ 9۲۰5۰926۰44‬و مربرال مبسی‪ 9۰۲2266۰ 7‬مفقهود‬ ‫گزدیدال اس درجه اعتببر سبقط می ببمد‪62۲9 .‬‬ ‫اهز‪ -‬رسول محردی‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫بزگ سبش وانت پیکبن مدل ‪ 69‬بهه مهرهبرال په‬ ‫‪965 -۲2‬س‪ 36‬بشربرال مهوتهور‪99۰F۴۴۴3324 7‬‬ ‫و مربرال مبسی‪ NAAA۰3 AA۴ CG62۰۰۲۲ 7‬مفقود‬ ‫گزدیدال اس درجه اعتببر سبقط می ببمد‪62۲۲ .‬‬ ‫اهز‪ -‬احرد مزادی‬ ‫هذیشکل تعابٍى کابس ٍ سفابُ ‬ ‫اجتوبعی ارسببیاجابى شاشقای ‬ ‫گفت‪ :‬سبهبًِ جستجَ شغل باب ‬ ‫ّذف اتصب سشیع کبسجَیبى ٍ ‬ ‫کبسفشهبیبى استبى تاَساا ایای ‬ ‫اداسُ کل ساُ اًذاص شذ‪ .‬‬ ‫ضٍاتظ ػوَهی ازاضُ و تؼااٍى‪،‬‬ ‫واض ٍ ضفاُ اجتواػی شضتایجااى‬ ‫قطلی‪ ،‬حؿیای فاتاحای افاعٍز‪۷‬‬ ‫ّسف اظ ضاُ اًساظی ایی ؾاهاًِ اضتماء ؾغح ویفی ٍ ووی ذسهات واضیاتی ّا ٍ‬ ‫اؾتفازُ تْیٌِ اظ فٌاٍضیّای ًَیی اؾت‪.‬‬ ‫ٍی ازاهِ زاز‪ ۷‬واضفطهایاى تطای تاهیی ًیطٍی هَضز ًیاظ ذَز هی تَاًٌس تا ثثت ًاام‬ ‫زض ؾاااهاااًااِ جؿااتااجااَی قااغاا تااِ ًکاااًاای ایااٌااتااطًااتاای ‪http://‬‬ ‫‪shoghl.mcls.gov.ir‬پؽ اظ تطضؾی ٍ ضاؾتی ظهایی اعالػات واضفطهایی‪،‬‬ ‫تِ واضیاتی ّای فؼا وکَض هته قًَس‪.‬‬ ‫فتحی گفت‪ ۷‬هتماضیاى جَیای واض ّن هیتَاًٌس تا هطاجؼِ تِ ایی ؾاهاًِ ٍ ثاثات‬ ‫ًام ٍ تىوی اعالػات فطزی ٍ قغلی تا جؿتجَ زض فطنتّای قغلی هَجَز زض‬ ‫ؾاهاًِ لؿوت جؿتجَی قغ اظ عطیک زفاتط واضیاتی تِ واضفطهایاى هاؼاطفای ٍ‬ ‫هکغَ تِ واض قًَس‪.‬‬ ‫سهم یبرانه سوخت در ایزان؛ ‪۲‬‬ ‫بزابز درامدهبی نفتی کشور‬ ‫اضظـ ‪ ۶.۰‬هیلیااضز زالض ٍاضز ایاطاى‬ ‫قسُ اؾت‪.‬‬ ‫ّوچٌیی ‪ ۰.۶‬هیلیَى تی تِ اضظـ ‪۶.۳‬‬ ‫هیلیاضز زالض اًَاع زاًِ ّای ضٍغٌی تاِ‬ ‫ّوطاُ ضٍغیّای ذَضاوی ًیوِ جاهس‪،‬‬ ‫هایغ ٍ ذام تا ‪ ۶.۶‬هیلیَى تی تِ اضظـ‬ ‫‪ ۰.۴‬هیلیاضز زالض زض لیؿت ٍاضزات تاا‬ ‫اضظ تطجیحای زض ؾاا ‪ ۶۱۲۲‬لاطاض‬ ‫زاضًس‪ .‬ؾْن ٍاضزات زاضٍ‪ ،‬تجْیعات ٍ‬ ‫هلعٍهات پعقىی تا اضظ ‪ ۱۰۲۲‬تَهاًای‬ ‫ًیع ‪ّ ۰۰.۰‬عاض تی تِ اضظـ ‪ ۰.۳‬هیلیاضز‬ ‫زالض زض ؾا گصقتِ تَزُ اؾت‪.‬‬ ‫ایی زض حالی اؾت وِ تطای اهؿا زض‬ ‫لاًاَى تاَزجاِ هاجاَظ حاصف اضظ‬ ‫تطجیحی تطای زٍلت نازض قسُ اؾت‬ ‫ٍ اظ ایی جْت ضلن هکاراهای تاطای‬ ‫اذتهال ایی اضظ تِ ٍاضزات وااالی‬ ‫اؾاؾی تؼییی ًکس ٍ فؼال ًیع یگًَگی‬ ‫تاهیی اضظ ٍاضزات وااالی اؾااؾای‬ ‫هکرم ًیؿت ٍلی تِ اؾتٌاز اتْااضت‬ ‫هؿ َالى زٍلتی ‪ ،‬اضظ تاطجایاحای زض‬ ‫ضًٍسی تسضیجی حصف ذَاّس قس‪.‬‬ ‫اهبدگی ٍصاست تعبٍى بشا تعییی‬ ‫تکلیف جبهبًذگبى سْبم عذالت‬ ‫ ٍصیش تعبٍى کبس ٍ سفبُ اجتاوابعای ‬ ‫گفت‪ :‬تصوین گیشًذُ اصلی دس تعییی ‬ ‫تکلیف جبهبًذگبى ساْابم عاذالات ‬ ‫ٍصاست اقتصبد ٍ داسایی اسات اهاب ‬ ‫اهبدگی الصم سا بشا هعشفی کسبًای ‬ ‫کِ دس اٍلَیت دسیبفت سْبم عذالت ‬ ‫ّستٌذ داسین‪.‬‬ ‫حجتاهلل ػثسالولىی افعٍز‪ ۷‬زض ایای‬ ‫فط یٌس ٍظاضت التهاز تایس هکرام‬ ‫وٌس‪ ،‬ؾْام وسام قطوتّا ٍ تِ یِ تطتیثی لاتلیت ٍاگصاضی زاضز ٍ زض ازاهِ تین‬ ‫التهازی ّی ت زٍلت تایس تهوین ًْایی ضا تگیطز‪.‬‬ ‫ؾْام ػسالت تا ّسف ذهَنیؾاظی ٍ ٍاگصاضی ؾْام قطوتّای زٍلتی تاِ‬ ‫الکاض وان زض هاس اظ ظهااى زٍلات ًاْان عاطاحای ٍ اجاطا قاسُ اؾات‪.‬‬ ‫ایی عطح قاه ؾْام حسٍز ‪ ۲۲‬قطوت زٍلتی هکوَ ان ‪ ۱۱‬لاًَى اؾااؾای‬ ‫تَز‪.‬افطازی وِ ؾْام ػسالت تِ ىّا تؼلک گطفتِ‪ ،‬جعٍ ؾْاهساضاى قطوت ّاای‬ ‫تَضؾی ٍ فطاتَضؼ زض ًظط گطفتِ هیقًَس‪.‬‬ ‫‪ ۴۲‬زضنس قطوتّای حاضط زض ؾثس ؾْام ػسالت زض تَضؼ حضَض زاضًاس ٍ‬ ‫ؾْام ى ّا لات هؼاهلِ زض تَضؼ اؾت‪ .‬تمیِ ایی قطوتّا تِ زالی هاراتالاا‬ ‫ٌَّظ ٍاضز تاظاض ؾطهایِ ًکسُاًس‪.‬‬ ‫اهکبى ٍیشایک اطالعبت هتقبضیبى‬ ‫طشح ًْضت هلی هسکی فشاّن شذ‬ ‫هعبًٍت هسکی ٍ سبختوبى ٍصاست ساُ ٍ شْشسبص دس ‬ ‫اطالعیِ ا اص فشاّن شذى اهکبى ٍیشایک اطاالعابت ‬ ‫هتقبضیبى طشح ًْضت هلی هسکی خبش داد‪.‬‬ ‫تِ ًم اظ پاایاگااُ اعاالع ضؾااًای ٍظاضت ضاُ ٍ‬ ‫قْطؾاظی‪ ،‬هاؼااًٍات هؿاىای ٍ ؾااذاتاوااى زض‬ ‫اعالػیِ ای اظ فطاّن قسى اهىاى ٍیطایف اعاالػاات‬ ‫هتماضیاى عطح ًْضت هلی هؿىی ذثط زاز‪.‬‬ ‫زض هتی ایی اعالػیِ هسُ اؾت‪ ۷‬هتماضیاًای واِ زض‬ ‫ظهاى ثثتًام زض عطحّای الاسام هالای هؿاىای ٍ‬ ‫ًْضت هلی هؿىی‪ ،‬قْط هحا زضذاَاؾات ٍ یاا‬ ‫هکرهات ٍ اعالػات ذَز ضا زض ؾاهاًِ ثاثات ًاام‪،‬‬ ‫اقتثاُ زضج وطزُاًس‪ ،‬هیتَاًٌس اظ ضٍظ پٌجقٌثاِ اٍ‬ ‫اضزیثْکت تِ هست یه هاُ تا هطاجؼاِ تاِ ؾااهااًاِ‬ ‫عطح ّای حواایاتای هؿاىای تاِ زضؼ ‪http://‬‬ ‫‪ًsaman.mrud.ir‬ؿثت تِ انالح قاْاط هاحا‬ ‫زضذَاؾت هؿىی ٍ یا هکرهات ٍ اعالػات ذاَز‬ ‫السام وٌٌس‪.‬‬ ‫ّوچٌیی هتماضیاى پیاف اظ تاغایایاط قاْاط هاحا‬ ‫زضذَاؾت ذَز تِ اعالػیِ ثثتًام اظ هاتامااضایااى‬ ‫ًْضت هلی هؿىی هَضخ ‪ ۰۲‬زی ‪ ۶۱۲۲‬هٌاسضج زض‬ ‫ؾاهاًِ تَجِ وٌٌس‪.‬‬ ‫الظم تِ شوط اؾت‪ ،‬زض نَضت ػسم اهىااى تااهایای‬ ‫ظهیی زض قْط هح زضذَاؾت‪ ،‬زض ًعزیىتطیی قْاط‬ ‫هوىی تِ قْط هح زضذَاؾت تاهیی ظهیای اًاجاام‬ ‫هیقَز‪.‬‬ ‫تغییش هصَبِ دستوضد شبیعِ است‬ ‫عضَ شَسا عبلی کبس بب بیبى ایٌکِ تغایایاش هصاَباِ ‬ ‫دستوضد شبیعِ است گفت‪ :‬شَسا عبلی کبس دس سب ‬ ‫جبس جلسِ سسوی ًذاشتِ است‪.‬‬ ‫هحوسضضا تاجیه اتاْااض زاقات‪ ۷‬یاه جالاؿاِ‬ ‫غیطضؾوی زض ٍظاضت تؼاٍى‪ ،‬واض ٍ ضفاُ اجاتاوااػای‬ ‫تطگعاض قس ٍ هَضَع جلؿِ ّن زض هاَضز تاغایایاط‬ ‫زؾتوعز ًثَز تلىِ زض هَضز هؼاـ ٍ اهٌیات قاغالای‬ ‫واضگطاى ٍ تسٍیی تؿتِ حوایتی اظ اقتغا فاطیاٌااى‬ ‫تَز‪ .‬یِ تؿا وِ اظ قطٍع ؾا جسیاس تاِ ایای ؾاَ‬ ‫یٌسیی جلؿِ زاقتِاین‪.‬‬ ‫ػضَ واضگطی قَضای ػالی واض افاعٍز‪ ۷‬تاِ ًاظاط‬ ‫هی ضؾس تطذی اظ واضفطهایاى تا قاایاؼاِ تاِ زًاثاا‬ ‫ضؾیسى تِ اّساف ذَز ّؿتٌس ٍ هیذَاٌّس اهاتایااظ‬ ‫تگیطًس‪.‬‬ ‫زض حالی وِ اگط لطاض تاقس تاغایایاطی زض ههاَتاِ‬ ‫زؾتوعز ایجاز قَز تایس جلؿِ ضؾوی قَضای ػاالای‬ ‫واض تا هحَضیت تاظًگطی زض زؾتاواعز ؾاا ‪۶۱۲۶‬‬ ‫واضگطاى تطگعاض قَز وِ تاوٌاَى یاٌایای یایاعی‬ ‫ًساقتین‪.‬‬ ‫ٍی ازاهِ زاز‪ً ۷‬ىتِ هْن ى اؾت واِ حاتای اگاط‬ ‫زضذَاؾتی زض هَضز تاظًگطی زض زؾاتاواعز تااقاس‬ ‫ًوایٌسگاى واضگطی ایای هاَضاَع ضا ًاراَاّاٌاس‬ ‫پصیطفت‪.‬‬ ‫اظ ؾَیی زیگط ًیع ًوایٌسگاى واضفطهایی تاوٌَى زض‬ ‫م الف ‪ 3۴۲۴‬هشًذ سٍصًبهِ اسک ‬ ‫هتی اگْی هضایذُ اتَهبیل ‬ ‫توَجه پطًٍسُ اجطائی والؾِ‪ ۶۱۲۲۲۲۵۴۶ ۷‬یه زؾتگاُ اتَهثی ؾَاضی پػٍ ‪ ۱۲۲‬تِ ضًگ‬ ‫ؾفیس ضٍغٌی هس ‪ ۶۶۶۲‬تکواضُ اًتظاهی‪۶۲ ۷‬ایطاى‪۶۱۵‬ط‪ ۵۶‬هتؼلک تِ لای هحوس جال ًیاا‬ ‫وِ زض لثا لؿوتی اظ عله ذاًن نسیمِ غفاضی زض پاضویٌگ گلکی هطًس تَلیا وِ عثک‬ ‫ًظط واضقٌاؼ ضؾوی زازگؿتطی تِ هثلغ ‪ ۶۲۲۲0۲۲۲0۲۲۲‬ضیا هؼاز یىهس هیلیَى تَهاى‬ ‫اضظیاتی قسُ‪ ،‬ضٍظ یىکٌثِ هَضذِ‪ ۶۱۲۶0۲۰0۶۵ ۷‬اظ ؾاػت ‪ ۶‬نثح الی ‪ ۶۰‬زض ازاضُ ثاثات‬ ‫اؾٌاز ٍ اهالن هطًس قؼثِ اجطائیات ٍالغ زض ذیاتاى عالماًی ضٍتطٍی ازاضُ هراتطات لسیان‬ ‫اظ عطیک هعایسُ تِ فطٍـ هی ضؾس‪ .‬هعایسُ اظ هثلغ ‪ ۶۲۲۲0۲۲۲0۲۲۲‬ضیاا هاؼااز یاىاهاس‬ ‫هیلیَى تَهاى قطٍع ٍ تِ تاالتطیی لیوت پیکٌْازی ًمسا فطٍذتِ ذَاّس قس‪.‬ولیِ ّعیٌِ ّاای‬ ‫لاًًَی تِ ػْسُ تطًسُ هعایسُ اؾت ٍ ًین ػکط ٍ حک هعایسُ ًماسا ٍناَ ذاَاّاس قاس‪.‬‬ ‫ّوچٌیی تطاتط هازُ ‪ ۶۶۳‬لاًَى ئیی ًاهِ اجطا قطوت زض هعایسُ هٌَط تِ پطزاذت زُ زضناس‬ ‫اظ هثلغ پایِ واضقٌاؾی تِ حؿاب ؾپطزُ ثثت ٍ حضَض ذطیساض یا ًوایٌسُ لاًًَی اٍ زض جلؿاِ‬ ‫هعایسُ اؾت تطًسُ هعایسُ هىلا اؾت هاتِ التفاٍت هثلغ فطٍـ ضا تطف هاست ‪ ۲‬ضٍظ اظ‬ ‫تاضید هعایسُ تِ حؿاب نٌسٍق ثثت تَزیغ ًوایس‪ ٍ .‬زض نَضتیىِ تطف هْلت همطض هااًاسُ‬ ‫فطٍـ ضا تِ حؿاب ؾپطزُ ثثت ٍاضیع ًىٌس‪ .‬هثلغ هصوَض لات اؾتطزاز ًثاَزُ ٍ تاِ حؿااب‬ ‫ذعاًِ ٍاضیع ذَاّس قس زض ایی نَضت ػولیات فطٍـ اظ زضجِ اػتثااض ؾاالاظ ٍ هاعایاسُ‬ ‫تجسیس هی گطزز‪ *۱0۶۶ .‬تاضید اًتکاض ‪۶۱۲۶0۲۰0۲۱‬‬ ‫سئیس اداسُ ثبت اسٌبد ٍ اهالک شْشستبى هشًذ‪ -‬هحشم کٌعبًی حسیی خلیفِ ‬ ‫‪4‬‬ ‫توام جلؿات اظ ًحَُ افعایف زؾتوعز زفاع وطزُاًاس‬ ‫ٍ ها هرالفتی اظ عطف ًْا ًسیسُاین‪.‬‬ ‫تاجیه زض هَضز ایٌىِ یا اهطٍظ جالاؿاِ زیاگاطی‬ ‫تطگعاض ذَاّس قس‪ ،‬گفت‪ ۷‬تا تِ ّویی لحاظاِ ّایا‬ ‫ذثطی اظ تطگعاض جلؿِ ًثَزُ اؾت‪ .‬تٌاتطایی جلؿِای‬ ‫اهطٍظ تطگعاض ًرَاّس قس‪.‬‬ ‫ػضَ واضگطی قَضای ػالی واض گفت‪ ۷‬تاىالایاا‬ ‫واضفطهایاى ؾاطاؾاط وکاَض پاطزاذات زؾاتاواعز‬ ‫واضگطاى تطاؾاؼ ههَتِ هعزی قاَضایاؼاالای وااض‬ ‫اؾت ٍ ّط ًَع ترلا اظ ایی ههاَتاِ‪ ،‬تارالاا اظ‬ ‫لاًَى هحؿَب هی قاَز ٍ حاک پایاگایاطی تاطای‬ ‫واضگطاى وکَض هحفَػ اؾت‪.‬‬ ‫زض پی تطگعاضی جلؿِای تیی ٍظیط واض تا ًوایٌسگاى‬ ‫واضگطی ٍ واضفطهایی اذثاضی هثٌی تط تغییط زؾتوعز‬ ‫ؾایط ؾغَح هعزی تطای ؾا ‪ ۶۱۲۶‬هٌتکط قاس واِ‬ ‫تىصیثیِ ٍظاضت واض ٍ ًوایٌسگاى واضگطی ضا زض پی‬ ‫زاقت‪.‬‬ ‫م الف ‪ 3۴۲۳‬هشًذ سٍصًبهِ اسک ‬ ‫هتی اگْی هضایذُ اتَهبیل ‬ ‫توَجه پطًٍسُ اجطائی والؾِ‪ ۶۱۲۲۲۲۴۶۲ ۷‬یه زؾتگاُ اتَهثی ؾَاضی پاطایاس تاِ ضًاگ‬ ‫ؾفیس هس ‪ ۶۶۵۴‬تکواضُ اًتظاهی‪۰۲ ۷‬ایطاى‪۳۳۱‬ج‪ ۵۵‬هتؼلک تِ لای هْسی شلَلی وِ زض لثا‬ ‫لؿوتی اظ عله ذاًن ضاضیِ ضاُ پیوای زض پاضویٌگ یاٍضی هطًس تَلیاا واِ عاثاک ًاظاط‬ ‫واضقٌاؼ ضؾوی زازگؿتطی تِ هثلغ ‪ ۳۲۲0۲۲۲0۲۲۲‬ضیا هؼاز قهت ٍ پٌج هیلیَى تاَهااى‬ ‫اضظیاتی قسُ‪ ،‬ضٍظ زٍقٌثِ هَضذِ‪ ۶۱۲۶0۲۰0۶۶ ۷‬اظ ؾاػت ‪ ۶‬نثح الی ‪ ۶۰‬زض ازاضُ ثاثات‬ ‫اؾٌاز ٍ اهالن هطًس قؼثِ اجطائیات ٍالغ زض ذیاتاى عالماًی ضٍتطٍی ازاضُ هراتطات لسین اظ‬ ‫عطیک هعایسُ تِ فطٍـ هی ضؾس‪ .‬هعایسُ اظ هثلغ ‪ ۳۲۲0۲۲۲0۲۲۲‬ضیا هؼاز قاهات ٍ پاٌاج‬ ‫هیلیَى تَهاى قطٍع ٍ تِ تاالتطیی لیوت پیکٌْازی ًمسا فطٍذتِ ذَاّس قس‪.‬ولیِ ّعیٌاِ ّاای‬ ‫لاًًَی تِ ػْسُ تطًسُ هعایسُ اؾت ٍ ًین ػکط ٍ حک هعایسُ ًمسا ٍنَ ذَاّس قس‪ّ .‬وچٌیی‬ ‫تطاتط هازُ ‪ ۶۶۳‬لاًَى ئیی ًاهِ اجطا قطوت زض هعایسُ هٌَط تِ پطزاذت زُ زضنس اظ هثلغ پایِ‬ ‫واضقٌاؾی تِ حؿاب ؾپطزُ ثثت ٍ حضَض ذطیساض یا ًوایٌسُ لاًًَی اٍ زض جلؿِ هعایسُ اؾات‬ ‫تطًسُ هعایسُ هىلا اؾت هاتِ التفاٍت هثلغ فطٍـ ضا تطف هست ‪ ۲‬ضٍظ اظ تاضید هعایاسُ تاِ‬ ‫حؿاب نٌسٍق ثثت تَزیغ ًوایس‪ ٍ .‬زض نَضتیىِ تطف هْلت همطض هااًاسُ فاطٍـ ضا تاِ‬ ‫حؿاب ؾپطزُ ثثت ٍاضیع ًىٌس‪ .‬هثلغ هصوَض لات اؾتطزاز ًثَزُ ٍ تاِ حؿااب ذاعاًاِ ٍاضیاع‬ ‫ذَاّس قس زض ایی نَضت ػولیات فطٍـ اظ زضجِ اػتثاض ؾالظ ٍ هعایسُ تجسیس هی گطزز‪.‬‬ ‫‪ *۱0۰۲‬تاضید اًتکاض ‪۶۱۲۶0۲۰0۲۱‬‬ ‫سئیس اداسُ ثبت اسٌبد ٍ اهالک شْشستبى هشًذ‪ -‬هحشم کٌعبًی حسیی خلیفِ ‬ ‫اى گًَِ کِ ٍصیش ًفت اعالم کشد ایشاى دس ساب ‬ ‫گزشتِ دس حبلی ‪ ۰۸‬هیلیبسد دالس باشا یابساًاِ ‬ ‫سَخت پشداخت کشدُ دس حبلی کِ ایی ساب ‬ ‫دسهجوَع حذٍد ‪ ۳۴‬هیلیبسد دالس دساهذ ًفاتای ‬ ‫داشتِ است‪ .‬دسٍاقع ایشاى ‪ ۲‬بشابش دساهاذّاب ‬ ‫ًفتی خَد سا بشا پشداخت یبساًِ سَخت ّضیٌِ ‬ ‫کشدُ است‪ .‬‬ ‫ایطاى ضا هیتَاى تعضگتطیی پطزاذتوٌٌسُ یاضاًِ‬ ‫ؾَذت زض جْاى زاًؿت‪ .‬ایطاى زض ؾاا ‪۰۲۰۲‬‬ ‫هیالزی ؾْوی هؼاز ‪ ۶۳‬زضنس اظ یاضاًِ اًطغی‬ ‫جْاى ضا تِ ذَز اذتهال زازُ اؾت‪.‬‬ ‫زض حالی وِ هجوَع یاضاًِ اًطغی پطزاذت قسُ‬ ‫زض جْاى زض ؾا ‪ ۰۲۰۲‬هیالزی‪ ،‬ووی تیف اظ‬ ‫‪ ۶۵۶‬هیلیاضز زالض تَزُ‪ ،‬ایطاى زض هاجاواَع ى‬ ‫ؾا ‪ ۰۶.۳‬هیلیاضز زالض یاضاًِ تِ تاراف اًاطغی‬ ‫پطزاذت وطزُ اؾت‪.‬‬ ‫اظ ؾَی زیگط‪ ،‬گعاضـ تفطیغ تَزجِ ؾاا ‪۶۶‬‬ ‫ًیع ًکاى هیزّس‪ ،‬ایطاًیّا تیاف اظ ‪ّ ۶.۳‬اعاض‬ ‫ّعاض هیلیاضز تَهاى یاضاًِ پٌْاى زضیافت وطزُاًس‬ ‫وِ اظ ایی هیعاى ‪ّ ۶.۱‬عاض ّعاض هیلیااضز تاَهااى‬ ‫هطتَط تِ ترفّای هرتالاا اًاطغی اظ گااظ‬ ‫عثیؼی تا فط ٍضزُّای ًفتی ٍ ب ٍ تطق اؾت‪.‬‬ ‫زض ٍالغ حسٍز ‪ ۶۲‬زضنس اظ یاضاًِ پٌْاًی وِ زض‬ ‫ؾا گصقتِ زض ایطاى پطزاذت قسُ هطتاَط تاِ‬ ‫ترف اًطغی اؾت وِ زض گاظ ػاسزی هاؼااز‬ ‫‪ّ ۶۵۲‬ااعاض هاایاالایاااضز تااَهاااى ٍ زض تاارااف‬ ‫فط ٍضزُّای ًفتی ًیع ‪ّ ۱۲۲‬عاض هیلیاضز تاَهااى‬ ‫تَزُ اؾت‪.‬‬ ‫‪ّ ۶.۳‬عاض ّعاض هیلیاضز تَهاى زض ٍالغ ‪ ۰.۲‬تاطاتاط‬ ‫ػولىطز تَزجِ ػوَهای زٍلات زض ؾاا ‪۶۶‬‬ ‫اؾت‪ّ .‬وچٌیی ایی ػاسز یایاعی هاؼااز ‪۱۳‬‬ ‫زضنس اظ حجن ًمسیٌگی وکَض زض ى ؾا تاِ‬ ‫قواض هیضٍز‪.‬‬ ‫تطضؾی ّا ًکاى هیزّس‪ ،‬ایطاًیّاا زضهاجاواَع‬ ‫هؼاز ‪ ۳.۶‬هیلیَى تکىِ ًافات زض ضٍظ اًاطغی‬ ‫ههطف هی وٌس‪ .‬ػسزی وِ تِ ؾاًی لااتالایات‬ ‫نطفِجَیی ‪ ۲۲‬زضنسی ضا زاضا اؾت‪.‬‬ ‫زض وٌاض ایی یاضاًِ ػظیوی وِ تِ زلیا فاانالاِ‬ ‫لیوتی زض ایطاى تا هیاًگیی جْاًی ٍجاَز زاضز‪،‬‬ ‫تس ههطفی زض اًطغی ًیع تاػث قسُ تا ًگطاًیّا‬ ‫ًؿثت تِ ٍاضزات اًطغی تیکتط قَز‪.‬‬ ‫هَضَػی وِ الثتِ ٍظیط ًفت ًیع تط ى تااوایاس‬ ‫زاضز ٍ هؼتمس اؾت اگط ههطف ؾَذت وکاَض‬ ‫ضا زض ترفّای هرتلا ًها وٌین‪ ،‬هی تاَاى‬ ‫ؾاالًِ ‪ ۶۲۲‬هیلیاضز زالض تِ زٍلت تحَی زاز‪.‬‬ ‫جَاز اٍجی هی گاَیاس واِ اهاطٍظ تاطفایات‬ ‫پاالیکی وکَض زض ظهیٌِ تَلیس تٌعیی ٍ ًفتگااظ‬ ‫زض حا ًعزیه قسى تاِ هاماساض ههاطف زض‬ ‫وکَض اؾت وِ یىی اظ ٍتایا ٍظاضت ًافات‬ ‫تحث تَلیس ًفت‪ ،‬گاظ ٍ زیگاط فاط ٍضزُ ّاای‬ ‫ًفتی اؾت تا اهٌیت اًطغی وکَض تاهیی قَز‪.‬‬ ‫ٍظیط ًفت تا اقاضُ تِ ضػاایات ًکاسى ههاطف‬ ‫تْیٌِ اًطغی زض ترفّای هرتلا تٍِیػُ ترف‬ ‫ذاًگی وکَض تاویس زاضز وِ ؾاالًِ حسٍز ‪۶۲‬‬ ‫تا ‪ ۶۰‬زضنس ههطف ؾاَذات هاایاغ وکاَض‬ ‫افعایف هییاتس‪ ،‬اظ ایی ضٍ ّنظهاى وِ تایاس تاِ‬ ‫فىط افعایف تطفیت پاالیکی وکاَض تااقایان‪،‬‬ ‫ضطٍضی اؾت اظ اجطای عطحّای تْیٌاِ ؾااظی‬ ‫ههطف زض وکَض تٍِیػُ زض ترفّای ذاًگای‬ ‫ٍ نٌؼتی غاف ًثاقین‪.‬‬ ‫ٍی هیعاى پطزاذت یاضاًِ ؾَذت زض وکاَض ضا‬ ‫ؾاالًِ ‪ ۵۲‬هیلیاضز زالض زاًؿت ٍ گفت‪ ۷‬ایای زض‬ ‫قطایغی اؾت واِ ؾاا گاصقاتاِ هاجاواَع‬ ‫زض هسّای ًفتی وکَض ‪ ۱۶‬هیلیااضز زالض تاَزُ‬ ‫اؾت‪.‬ایی اػساز ًکاى هیزّس ایاطاى حاسٍز ‪۰‬‬ ‫تطاتط زض هسّای ًفتی ذَز ضا نطف پاطزاذات‬ ‫یاضاًِ وطزُ اؾت‪.‬تط اؾاؼ هاض اػالم قاسُ اظ‬ ‫ؾَی غاًؽ تییالوللای اًاطغی‪ ،‬ایاطاى ضتاثاِ‬ ‫ًرؿت ضا زض پطزاذت یاضاًِ اًطغی جاْااى تاِ‬ ‫ذَز اذتهال زازُ اؾت‪.‬زض عاَ زّاِ ّاای‬ ‫اذیط ػطضِ اًطغی اٍلیِ وکَض تِعَض هاتاَؾاظ‬ ‫ؾاالًِ ؾِ زضنس ضقس زاقتِ ٍ تا تَجِ تِ ضقاس‬ ‫تَلیس ًاذالم زاذلی هَجه ضًٍاس افاعایکای‬ ‫قست ههطف اًطغی اٍلیِ قسُ اؾت‪ .‬زض حالی‬ ‫وِ قست ههاطف اًاطغی جاْااى زض عاَ‬ ‫زِّ ّاای گاصقاتاِ ضًٍاس وااّکای زاقاتاِ‬ ‫اؾت‪.‬قست ػطضِ اًطغی زض ایطاى تیف اظ ؾاِ‬ ‫تطاتط هتَؾظ جْاًی اؾت ٍ ایطاى اظ ًظط هایاعاى‬ ‫ػطضِ اًطغی ًعزیه تِ وکَض لواى اؾت اهاا‬ ‫قست اًطغی ایطاى ‪ ۳‬تطاتط لاوااى اؾات‪.‬ایاطاى‬ ‫زضهجوَع ؾا ‪ ۰۲۰۲‬هیالزی‪ ۰۶.۳ ،‬هایالایااضز‬ ‫زالض یاضاًِ تِ ترف اًطغی پطزاذت وطزُ اؾت‪.‬‬ ‫تا تَجِ تِ ًىِ نٌسٍق تایای الاوالالای پاَ ‪،‬‬ ‫جوؼیت ایطاى زض ؾا ‪ ۰۲۰۲‬ضا ‪ ۵۱‬هیلیَى ًافاط‬ ‫اػالم وطزُ‪ ،‬ؾْن ّط ایطاًی اظ یااضاًاِ اًاطغی‬ ‫پطزاذت قسُ ‪ ۶۲۶.۲‬زالض زض ؾا اؾت‪.‬‬ ‫تا تَجِ تِ لیوت ‪ّ ۰۴‬عاض تَهاًی زالض زض تااظاض‬ ‫ظاز‪ّ ،‬ط ایطاًی زض ؾا گصقتِ هیالزی‪ ،‬هؼااز‬ ‫‪ ۶.۲‬هیلیَى تَهااى یااضاًاِ زض تاراف اًاطغی‬ ‫زضیافت وطزُ اؾت‪.‬تِ گعاضـ ایطًا‪ ،‬تط اؾااؼ‬ ‫ذطیی تطاظًاهِ اًطغی وکَض ؾاطاًاِ ههاطف‬ ‫ًْایی اًطغی ایطاى تِ ‪ ۶.۴‬تطاتط هیاًگیی جاْااًای‬ ‫ضؾیسُ اؾت‪ .‬زض ؾا ‪ ۰۲۰۶‬هیالزی تا زض ًاظاط‬ ‫گطفتی ضقس ههطف اًطغی زض ایاطاى ٍ ضًٍاس‬ ‫هؼىَؼ ؾطاًِ ههطف اًطغی زض جاْااى‪ ،‬ایای‬ ‫ًؿثت تیکتط ًیع قسُ اؾت‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫ًشبًی الکتزًٍیکی رٍسًبهِ ارک‬ ‫سبیت رٍسًبهِ ‪www.arkonline.ir‬‬ ‫ایویل رٍسًبهِ‪ark.tabriz@yahoo.com9‬‬ ‫ایویل هذیزهسئَل‪eshraghimo@gmail.com 9‬‬ ‫هذیز اجزائی‪ 9‬هعصَهِ حجبسی‬ ‫هجزی سبیت رٍسًبهِ‪ 9‬سبًبس اشزاقی‬ ‫یکشٌثِ ‪ ۴‬ارزیثْشد ‪ ۲۴ * ۱۴۲۱‬اٍزی ‪ ۲۲ * ۲۲۲۲‬زهضاى‪ * ۱۴۴۳‬سال سی ٍ رٍم ( اٍتَش ایکیٌجی ای‬ ‫اخببر کَتبُ ٍرسشی‬ ‫تین هلی کشتی فزًگی ایزاى‬ ‫ًبیب قْزهبى اسیب شذ‬ ‫تین هلی کشتی فسًگی تا کسه ‪ ۴‬طال‪ ،‬یک ًقسُ‬ ‫ٍ ‪ ۲‬تسًص تِ عٌَاى ًایه قْسهاًی اسیا زسید‪.‬‬ ‫زض پایاى ضقابتّای ‪ٍ ۵‬ظى زٍم ککتی فطًگی‬ ‫قْطهاًی اؾیاا زض وٍنًاتاا اَض هاااَ ؿاتااى‬ ‫هحوسضضا هرتاضی زض ‪ ۲۷‬ضؾَل گطهؿیاطی‬ ‫زض ‪ ٍ ۲۷‬هْسی با ی زض ٍظى ‪ ۷۲‬کیلَگطم باِ‬ ‫هسول عال ضؾیسًس ٍ هْسی هحؿیًػوز زض ‪۰۶‬‬ ‫کیلَگطم بِ هسول ًقطُ ضؾیس‪ .‬قاّیی بسوغی زض‬ ‫ٍظى ‪ ۰۲‬کیلَگطم ًیع وظ ضؾایاسى باِ هاسول‬ ‫باظهاًس‪.‬‬ ‫دیذار دٍستبًِ حزیف ایزاى‬ ‫بب هزاکش‬ ‫هَفقیدّا تینّا پایِ ًَیدتخش زٍشّا‬ ‫فَتثال تثسیص ٍ اذزتایجاى اسد‬ ‫هدیسعاه تاشگاُ تساکتَز گتد‪ :‬هرَفرقریرد ّرا‬ ‫تین ّا پایِ ایی تاشگاُ رز زقاترد ّرا کشرَز ‪،‬‬ ‫ًَیدتخش زٍشّا خَب فَتثال تثسیص ٍ اذزتایجراى‬ ‫اسد‪.‬‬ ‫بِ ًقل وظ ضؾاًِ باقگاُ طوکتَض هیطهعصَم ؾْطوبای‬ ‫زض پیام تطیکی بِ هٌاؾتت صعَز ین جاَوًااى ویای‬ ‫باقگاُ بِ فیٌال ضقابت ّای یگ بط ط وظاْااض کاطز‬ ‫ویی هَفقیت ًتیجِ الـ واهی وعضای ین جاَوًااى‬ ‫وعن وظ کازضفٌی ٍ باظیکٌاى ٍ ظحوتککاى اکازهی‬ ‫باقگاُ بَزُ ٍ قایاى قسیط وؾت‪.‬‬ ‫ٍی وفعٍز ها ک ٍ هسیطیت باقگاُ عی ؾاال ّاای‬ ‫وذیط ًگاُ ٍیػُوی ًؿتت بِ ینّای پاایاِ اطوکاتاَض‬ ‫زوقتِ وًس ٍ ذَقحا ین کاِ باا حضاَض زض فایاٌاال‬ ‫هؿابقات هعز برکی وظ ظحواتهاى ضو گطفتین و تتاِ‬ ‫وفؿَؼ کِ ین وهیس طوکتَض علیضغن قاایؿاتاگای‬ ‫باظی ضو زض ضطبات پٌا تی ٍوگصوض کطزُ ٍ وظ حضاَض‬ ‫زض فیٌال هؿابقات باظهاًس‪.‬‬ ‫شهاى شسٍع فص تعد‬ ‫فَتثال هشخص شد‬ ‫هذیز هسئَل ٍصبحب اهتیبس‪ 9‬هحوذ اشزاقی‬ ‫سزدبیز‪ 9‬سبًلی اشزاقی‬ ‫تبسیس ‪ - 0261 9‬سهیٌِ اًتشبر ‪ 9‬فزٌّگی ‪ٌّ -‬زی ‪ -‬ادبی ‪ -‬علوی‬ ‫کذپستی‪ - 4052536129‬تلفی‪24301608 - 24310803 )130(9‬‬ ‫تلفبکس‪ - 24301605 9‬شوبرُ ّوزاُ ‪180330455719‬‬ ‫ًشبًی ‪ 9‬تبزیش خیبببى اسادی‪ -‬خیبببى هبراالى ًزسیذُ بِ هیذاى فذک‬ ‫دفتز رٍسًبهِ ارک ‪ -‬چبپخبًِ‪ 9‬پزًیبى تبزیش‬ ‫) * شوازُ ( سایی ) ‪ * ۵۴4۱ :‬ورزش و گردشگری‬ ‫خَب‬ ‫ؾْطوبی بط حوایت بیکتط وظ ایان‬ ‫ّااای پااایااِ اااکاایااس کااطز ٍ‬ ‫گفت ًتیجِ ویای حاواایات ّاا‬ ‫زضذکااف جااَوًاااى وؾااتاااى زض‬ ‫هؿابقات ککَضی ٍ کؿب وفتراض‬ ‫بطوی فَ تال وؾتاى ذَوّس بَز‪.‬‬ ‫ین فَ تال جَوًاى اطوکاتاَض زض‬ ‫هجوَع زٍ باظی ضفت ٍ بطگکات‬ ‫با عتَض وظ ؾس یان ویاوااى ؾاتاع‬ ‫قیطوظ بِ فیٌال هؿابقات یگ بط ط‬ ‫جَوًاى ضوُ یافت‪.‬‬ ‫زیسوض ضفت ‪ ۷‬بط یاک باِ ؾاَز‬ ‫طوکتَض ٍ زیسوض بطگکت با ّویی‬ ‫ًتیجِ بِ ؾَز ین قیطوظی ذا وِ یافت ٍ با َجِ باِ‬ ‫عسم اییط ًتیجِ زض ٍقت ّای وضافی ویی طوکاتاَض‬ ‫بَز کِ زض ضطبات پٌا تی چْاض بط ‪ ۷‬پیاطٍظ ٍ یاک‬ ‫پای باظی فیٌال قس‪.‬‬ ‫لیگ تستس‬ ‫سیزسبختّبی ًبکبفی‪،‬‬ ‫پبشٌِ اشیل گزدشگزی‬ ‫طوکتَض زض زیسوض ًْایی با باطًاسُ هؿااباقاِ فاَنز‬ ‫ذَظؾتاى ٍ ؾپاّاى زیسوض ذَوّس کطز‪.‬‬ ‫وهیط علی وحوسظوزُ ّسویت ین جَوًاى طوکاتاَض ضو‬ ‫بطعْسُ زوضز‪.‬‬ ‫تین هٌتخه ٍ تستسیی ّا‬ ‫لیگ قْسهاًاى اسیا‬ ‫تین هلی فَتثال اهسیکا کِ حسیف ایرساى رز‬ ‫جام جْاًی ‪ ۲۲۲۲‬قطرس اسرد رز ریرداز‬ ‫رٍستاًِ تِ هصاف هساکش خَاّد زفد‪.‬‬ ‫بِ ًقل وظ و تیاى فسضوؾیَى فَ تال هطوکاف وظ‬ ‫بطگعوضی یک زیسوض زٍؾتاًِ بطوبط اهطیکا ذتط‬ ‫زوز‪ .‬عتق وعالم فسضوؾیَى فَ تال هطوکف ویای‬ ‫باظی زض وٍل هاُ غٍئی ٍ بِ هیاعبااًای وٍّاایاَ‬ ‫بطگعوض ذَوّس قس‪.‬‬ ‫ین هلی فَ تال هطوکف کِ زض جاام جاْااًای‬ ‫‪ ۷۶۰۲‬ضٍؾیِ با ویطوى ّوگاطٍُ باَز زض جاام‬ ‫جْاًی قغط با ین ّای کطٍوؾی بالاػیاک ٍ‬ ‫کاًازو ّوگطٍُ وؾت‪ .‬ویی زضحا ی وؾات کاِ‬ ‫اهطیکا با ویطوى وًگلیؽ ٍ بطًسُ پلیاف ٍ اع‬ ‫وؾکا لٌس ٍ وٍکطویی ّوگطٍُ وؾت‪.‬‬ ‫طبرهی بْتزیی ببسیکی‬ ‫ّفتِ لیگ بزتز پزتغبل شذ‬ ‫ساشهاى لیگ فَتثال اهسٍش اعالم کسر کِ فص جدید زقاتدّا‬ ‫هسرار شسٍع هیشَر‪.‬‬ ‫بیؿت ٍ یکویی زٍضُ هؿابقات یگ بط ط فَ تال ضٍظ یککٌتِ ‪ ۲‬ذطزوز با وًجام ‪۲‬‬ ‫زیسوض بِ پایاى ذَوّس ضؾیس‪ .‬ین ّای وؾتقالل پطؾپَ یؽ ٍ ؾپاّاى اا قاتال وظ‬ ‫قطٍع ّفتِ بیؿت ٍ پٌجن بِ ط یب با ‪ ۰۵ ٍ ۵۶ ۵۰‬وهتیاظ زض ضزُّای وٍل ا ؾَم‬ ‫جسٍل ضزُ بٌسی ضقابتّای یگ بط ط قطوض زوضًس ٍ وظ قاًؽّای وصلی کؿاب‬ ‫عٌَوى قْطهاًی بِ حؿا هیایٌس‪ .‬ؾاظهاى یگ بط ط فَ تال وهطٍظ وعالم کطز کِ‬ ‫فصل جسیس هؿابقات یگ بط ط فَ تال وظ هطزوز قطٍع هیقَز‪.‬‬ ‫عتق وعالم ؾْیل هْسی هؿئَل بطگعوضی هؿابقات یگ باط اط ویای ؾااظهااى‬ ‫الـ هی کٌس ا هؿابقات ًین فصل وٍل یگ بط ط ضو قتل وظ اغاظ جام جاْااًای‬ ‫‪ ۷۶۷۷‬قغط بِ پایاى بطؾاًس‪.‬‬ ‫هَشُ ازاهٌِ رز تثسیص زاُ اًداش‬ ‫هدیسک هیساث فسٌّگی‪ ،‬گسرشگس ٍ صٌایع رسرتری‬ ‫اذزتایجاى شسقی‪ ،‬زاُ اًداش هَشُ ازاهٌِ زا تسًراهرِ‬ ‫هشتسک هیساثفسٌّگی اذزتایجاى شسقی ٍ خلیتِ ک‬ ‫ازاهٌِ اذزتایجاى اعالم کسر‪.‬‬ ‫هْاجن ایساًی تین فَتثال پَزتَ رز ازشیراتری‬ ‫زساًِ پستغالی تِ عٌَاى تْتسیی تاشیکی ّرترترِ‬ ‫لیگ ایی کشَز اًتخاب شد‪.‬‬ ‫ؾایت گل پَیٌت پط ااال زض گاعوضقای باِ‬ ‫بطضؾی عولکطز باظیکٌاى ٍ ینّا بعس وظ و واام‬ ‫هؿابقات ّفتِ ؾی وم یگ بط اط ویای ککاَض‬ ‫پطزوذت‪ .‬زض گعوضـ ویی ؾایت پاط اااا ای‬ ‫هْسی عاضهی هْااجان ایان هالای فاَ اتاال‬ ‫ککَضهاى بعس وظ زضذکف زض بااظی پاَض اَ‬ ‫بطوبط پَض وٌٌعُ بِ عٌاَوى باا وضظـ اطیای ٍ‬ ‫بْتطیی باظیکی ویی ّفتِ یگ پط اال وًتاراا‬ ‫قس‪ .‬عاضهی زض باظی هقابل پَض وٌٌاعُ هاَفاق‬ ‫قس بطوی پَض َ ‪ ۳‬گل بِ ثوط ضؾاًسُ ٍ یاک‬ ‫پاؼ گل ّن بسّس‪ .‬هْاجن ویطوًی ین فَ اتاال‬ ‫پَض َ با کؿب ‪ ۷.۵‬وهتیاظ بِ عٌاَوى باْاتاطیای‬ ‫باظیکی ّفتِ ؾی وم یگ پط اال وًترا قس‪.‬‬ ‫بِ ًقل وظ ضٍوبظعوَهی وزوضُکل هیطوث فاطّاٌاگای‬ ‫گطزقگطی ٍ صٌایعزؾتی اشضبایجاى قطقی وحاواس‬ ‫حوعُ ظوزُ ضٍظ چْاضقٌتِ زض زیسوض با وؾقف وعامان‬ ‫گطیگَض چیفتچیاى ذلیفِ کل وضوهٌِ اشضبایاجااى باا‬ ‫اکیس بِ ویٌکِ حفظ ٍ ًگْسوضی اثاض اضیری وضوهٌِ‬ ‫وظ هْن طیی وّسوف ویی وزوضُکل وؾت وظْاض کاطز‬ ‫اشضبایجاى قطقی زوضوی باٌااّاا ٍ اثااض ااضیارای‬ ‫وضظقوٌس هطبَط بِ وضوهٌِ وؾت کِ کلیاؿاای ؾاٌات‬ ‫وؾتپاًَؼ وظ جولِ اثااض قااذصای وؾات کاِ زض‬ ‫فْطؾت اثاض جْاًی قطوض گطفتِ وؾت‪.‬‬ ‫تین فَتثال الیپرصیرگ ترا ترسترس هرقراتر‬ ‫یًَیَىتسلیی تِ فیٌال جام حرفی تاشگاُ ّرا‬ ‫الواى زسید‪.‬‬ ‫زض زٍهیی زیسوض هطحلِ ًیوًِْایی یگاپَکاال‬ ‫نیپعیگ هیعباى یًَیَىبط یی بَز ٍ باذت یک‬ ‫بط صفط ضو بِ پیطٍظی زٍ بط یک تسیل کطز ا‬ ‫ضوّی فیٌال قَز‪ .‬زض ویی زیسوض وبتسو باکاط زض‬ ‫زقیقِ ‪ ۷۵‬بطوی هیْواى گلعًی کطز وها زض ًیواِ‬ ‫زٍم قطویظ هتفاٍت قس‪.‬‬ ‫هیشَر‬ ‫ٍی وفعٍز با َجِ بِ ٍجَز‬ ‫اثاض هتعسز وضوهٌِ زض وؾتاى‬ ‫وقااسوهااات ٍیااػُ وی بااطوی‬ ‫هااطهاات حاافاااظاات ٍ‬ ‫ًگْاسوضی وظ عاطف ویای‬ ‫وزوضُکل وًجام قاسُ وؾات‬ ‫کِ پیطٍ ویی وقسوهات ویجااز‬ ‫هجسز هَظُ وضوهٌِ زض تطیع‬ ‫زض زؾتَض کاض قطوضگاطفاتاِ‬ ‫وؾت‪.‬‬ ‫حوعُ ظوزُ وظْاض کطز پیطٍ‬ ‫ّواٌّگی ّای وًجام قسُ باا‬ ‫ذلیفِ کل وضوهٌِ اشضبایجااى هاطهات ؾااذاتاوااى‬ ‫ذلیفِگطی قوال غط ککَض ٍوقع زض تطیع پؽ وظ‬ ‫هدیسک هیساث فسٌّگی‪ ،‬گسرشگس ٍ صٌایع رسرتری‬ ‫اذزتایجاى شسقی اش ساهاًدّی ٍ تعویس هسجد تازیخی‬ ‫الهشاى ّشتسٍر خثس رار‪.‬‬ ‫بِگعوضـ ضٍوبظعوَهی وزوضُکل هیطوثفاطّاٌاگای‬ ‫گطزقگطی ٍ صٌایعزؾتی اشضبایجاى قطقی وحاواس‬ ‫حوعُ ظوزُ ضوی وعالم ویی ذتاط گافات هؿاجاس‬ ‫قاجاضی نهکاى ّکتطٍز ٌْا هؿجس اضیری هٌاغاقاِ‬ ‫وؾت کِ زض فْطؾت اثاض هلی ککَض بِ ثتت ضؾیاسُ‬ ‫وؾت‪.‬‬ ‫هسیطکل هیطوثفطٌّگی گطزقگطی ٍ صٌایعزؾتای‬ ‫امببپِ بِ رکَرد سالتبى رسیذ‬ ‫الیپشیگ فیٌبلیست جبمحذفی‬ ‫الوبى شذ‬ ‫هؿابقات ّفتِ چْاضم یگ قْطهاًاى اؾیا هٌغقِ غط‬ ‫و سحیل فَنز بِ و وام ضؾیس‪.‬‬ ‫طکیب هٌترب ّفتِ چْاضم ًیع َؾظ ‪AFC‬وعالم قس‪.‬‬ ‫زضٍى زضٍوظُ صالح ظکطیا حضَض زوضز وٍ زض زیسوض با پاذتاکَض بط طیی باظیکی‬ ‫یوف ًام گطفت‪.‬‬ ‫زض ذظ زفاع ‪ً ۰‬فطُ بَ حْی قْطوًی و سوهیطی ٍ بطیک حضَض زوضًس‪.‬‬ ‫ذظ ّافتک ویی طکیب ضو ؾا ن و سٍؾاضی یاؾط قْطوًی گاًیاَ ٍ کااض اابایاا‬ ‫ککیل هی زٌّس‪.‬‬ ‫کاض ابیا هَفق قس زض زیسوض با و اطوفِ ‪ ۷‬پاؼ گل ٍ یک گل ضو بِ ًام ذَز ثاتات‬ ‫کٌس‪ .‬زض ذظ حولِ ًیع ویگا َ ٍ وٍ ؿی قطوض زوضًس‪.‬‬ ‫باطضؾای ّاا ٍ ًاماطوت کااضقاٌاااؾااى هااعااًٍاات‬ ‫هیطوثفطٌّگی اشضبایجاى قطقی وًجام ذَوّس قس‪.‬‬ ‫ساهاًدّی ٍ تعویس هسجد تازیخی الهشاى ّشتسٍر‬ ‫هْاجن پاز سی ضزهی تا گلی کِ رز ریرداز‬ ‫تساتس اًطُ تِ ثوس زساًد تِ زکَزر گلصًی شالتاى‬ ‫تا پیساّی تین پازیسی زسید‪.‬‬ ‫بِ ًقل وظ وکیپ پاضی ؾی غضهای زض زیاسوض‬ ‫بطوبط اًػُ زض ّفتِ ؾی ٍ ؾَم ضقابتْای ایاگ‬ ‫فطوًؿِ با ؾِ گل بِ پیطٍظی زؾت پیسو کطز‪.‬‬ ‫لیگ اش اٍاخرس‬ ‫ساید ‪AFC‬تسکیه هٌتخه ّتتِ چْازم لیگ قْسهاًاى اسیا زا اعالم کسر‪.‬‬ ‫با بط طی و ْالل و کتا‬ ‫اشضبایجاى قطقی بابیاى ویٌکِ ؾاهاًسّی ٍ اعاوایاط‬ ‫هؿجس اضیری نهکاى زض زؾتَض کاض ویی وزوضُ کال‬ ‫قطوضگطفتِ وؾت وزوهِ زوز با َجِ باِ ًایااظ وًاجاام‬ ‫عولیات هطهتی ٍ حفاظتی زض ویی هؿجس وقاسوهاات‬ ‫نظم ا زٍ هاُ ا ی َؾظ هعاًٍت هیطوثفاطّاٌاگای‬ ‫وؾتاى وًجام ذَوّس قس‪.‬‬ ‫حوعُ ظوزُ وظْاض زوقت زض ویی ضوؾتا وقسوها ی ًمیاط‬ ‫وجطوی وظوضُ ؾٌگی برف و حاقی هؿجس بٌسککی ٍ‬ ‫وصالح کف پٌجطُ ّا ٍ فاالاقایاٌاگ ضٍی زیاَوض‬ ‫پکتبام برف و حاقی وًجام ذَوّس قس‪.‬‬ ‫تسزسی گواًِشًیّا ٍ تعییی حسین‬ ‫‪ ۴‬هحَطِ تازیخی اذزتایجاى شسقی‬ ‫هعاٍى هیساث فسٌّگی اذزتایجاى شسقی اش ترسزسری‬ ‫گواًِ شًی ّا ٍ تعییی حسین چْاز هحَطِ ترازیرخری‬ ‫استاى خثس رار‪.‬‬ ‫علیطضا قَچی ضٍظ ؾِقٌتِ زض جوع ذتطًاگااضوى زض‬ ‫تطیع ضوی وعالم ویی ذتط گفت بِ هٌااؾاتات ضٍظ‬ ‫جْاًی بٌاّا ٍ هحَعِّای اضیری ًکؿت رصصی‬ ‫ٍ علوی با هحَضیت بطضؾی عولیات باؾتاىقٌاذتی ٍ‬ ‫هحَعِّای قاذص قْطؾتاىّای تطیع وّط هلکاى‬ ‫ٍ هطوغِ با حضَض هترصصاى ٍ کاضقٌااؾااى حاَظُ‬ ‫هیطوثفطٌّگی وؾتاى بطگعوض قس‪.‬‬ ‫هعاٍى هیطوثفطٌّگی اشضبایجاى قطقی وزوهِ زوز زض‬ ‫ویی ًکؿت بطًاهِّای گواًِظًی ٍ عییی حطین اپاِ‬ ‫وهلل قلی قْطؾتاى هلکاى ٍ ّوچاٌایای باقاعاِ قایاد‬ ‫قْا و سیی وّطی َؾظ وکتط عتازی ٍ هْسی کاظن‬ ‫پَض وظ وؾا یس بطجؿتِ حَظُ هیطوثفطٌّگی وضوئاِ ٍ‬ ‫هَضزبطضؾی قطوض گطفت‪.‬‬ ‫قَچی وظْاض زوقت ّاواچاٌایای زض ویای ًکاؿات‬ ‫گعوضـ ّای زؾتاٍضزّای فصال ًاراؿات پاطٍغُ‬ ‫باؾتاىقٌاذتی اضٍئی‪ -‬اضهاکیؽ‪-‬هحل زغ اضیرای‬ ‫تطیع‪ ٍ -‬پػٍّفّای پیف ضٍ حت ؾطپطؾتی قاازض‬ ‫وبطوّیوی ٍ گواًِ ظًی ّا ٍ عییای حاطیان هاحاَعاِ‬ ‫زٍبطوزضوى کْی قْط هطوغِ وضوئِ ٍ بطضؾی قس‪.‬‬ ‫ًَزٍش ‪ ۱۴۲۱‬تا کوسًگ شدى کسًٍا هتتاٍت شرد ٍ‬ ‫ستسّا تِ ًقاط تتسیحی ٍ گسرشگس پس اش گرشرد‬ ‫‪ ۲‬سال زًٍق گسفد‪ ،‬اتتاق هثازکی کِ تا هدیرسیرد‪،‬‬ ‫تسًاهِزیص ٍ سسهایِگراز تسا تَسعِ شیسساخرد‬ ‫ّا‪ ،‬افقی زٍشی پیش زٍ ایی صرٌرعرد خرَاّرد‬ ‫گشَر‪.‬‬ ‫هطٍضی بط ٍضعیت ؾفطّای ًَضٍظی وهؿاال ًکااى‬ ‫هی زّس کاِ احاط ٍ پاَیاایای زض صاٌاعات‬ ‫گطزقگطی بطوی هکاغلی کِ عی ‪ ۷‬ؾال گاصقاتاِ‬ ‫هتحول ضطض ٍ ظیاى ّای بؿایااضی قاسًاس یاک‬ ‫فطصت عالیی بَز ا ویی صٌعت پطضًٍق ٍ پَلؾااظ‬ ‫جاًی زٍباضُ بگیطز‪.‬‬ ‫وظ اًجا کِ َؾعِ گطزقگطی بِ عٌَوى بعضگتطیی ٍ‬ ‫هتٌَع طیی صٌعت زض زًیا بِ هاجاواَعاِ عاَوهال‬ ‫هرتلف ٍ عاهل زؾتگاُ ّاای وجاطویای باراف‬ ‫ذصَصی ٍ ضؾاًِ ّا ٍوبؿتِ وؾات باایاس اَجاِ‬ ‫زوقت کِ ضًٍق وقتصازی زض ویی عاطصاِ اوااهای‬ ‫برف ّای وقتصازی وجتواعی ٍ فطٌّگی ضو زضباط‬ ‫هی گیطز ٍ بایس بطًاهِ ّای َؾعِوی فطوباراکای ٍ‬ ‫فطوزؾتگاّی عطیف سٍیی ٍ وجطویی قَز‪.‬‬ ‫ًَضٍظ وهؿال بِ ز یل تلیاات گؿتطزُ هطوکع وقاهتای‬ ‫ٍ فطوّن کطزى ًؿتی ظهیٌِ پصیطویی وظ هؿاافاطوى زض‬ ‫ّط وؾتاى با حجن ظیازی وظ هؿافط ّوطوُ قاس ٍ باا‬ ‫ٍجَز ّوِ ظیتایی ّا ٍ جاصوبایات ّاای ؾافاط ٍ‬ ‫گطزقگطی اًچِ ؾاهاًِ هلی ؾفط ‪ّ ۶۷۰۷۷‬وعهاى با‬ ‫عغیالت ًَضٍظ ‪ ۰۰۶۰‬بِ ثتت ضؾاًس گاَیاای ویای‬ ‫ٍوقعیت بَز کِ ‪ّ ۷۰‬عوض وااؼ ٍ بایاف وظ ‪۰۶۶‬‬ ‫قکایت هطبَط بِ وهاکی وقاهتی حسٍز ‪ ۳۰۶‬هاَضز‬ ‫زفا ط ذاسهاات هؿاافاط ای ‪ ۰۲۶‬هاَضز وهااکای‬ ‫گطزقگطی ‪ ۰۶۶‬هَضز وهاکی پصیطویی ٍ ‪ ۵۶۶‬هَضز‬ ‫بِ ؾایط وهاکی ّعوض ٍ ‪ ۵۰۵‬هَضز صکط ‪ ۷۷۲‬هاَضز‬ ‫وذغاض ‪ ۰۵۶‬هَضز علیق ٍ عغیلی ٍوحسّا ٍ بایاف‬ ‫وظ ‪ ۲۶۶‬هَضز پیکٌْاز کَیق بِ ثتت ضؾیس‪.‬‬ ‫زض هجوَع بطوؾاؼ اهاض ٍظوضت هیطوث فطٌّاگای‬ ‫گطزقگطی ٍ صٌایع زؾتی بعس وظ ‪ ۷‬ؾال کطًٍاایای‬ ‫بیف وظ ‪ ۵۶‬هیلیَى ًفاط قاب وقااهات ٍ ضقاس ‪۰۲‬‬ ‫زضصسی وقاهت ضقس ‪ ۳۶۶‬زضصاسی ؾافاطّاای‬ ‫زضیایی وفعویف ‪ ۷۵۰‬زضصسی پطٍوظّای ذااضجای‬ ‫ًؿتت بِ ؾال قتل ضقس ‪ ۰۶۶‬زضصسی پایگااُ ّاای‬ ‫وهسوز ٍ ًجات ٍ اهاضّای طزز جازُوی ٍ ضیالای‬ ‫وقاهت ٍ ّوچٌیی باظزیس وظ وهاکی اضیری ٍ هَظُّا‬ ‫بِ فکیک ّط وؾتاى وًجام قاس کاِ ًکااى زوز باا‬ ‫فطٍکف کطزى کطًٍا چطخ گطزقگطی ٍ ؾفاط زض‬ ‫ککَض بِ حطکت زضاهسُ وؾت‪.‬‬ ‫وؾتاى ّای هاظًسضوى ذاطوؾااى ضضاَی گایاالى‬ ‫ّطهعگاى فاضؼ وصفْاى بَقْط یعز ذَظؾاتااى‬ ‫ٍ ْطوى بیکتطیی عسوز زض برف وقااهاتاگااُ ّاای‬ ‫ضؾوی ًَضٍظ ضو زوقتاِ ٍ وؾاتااى ّاای باَقاْاط‬ ‫ّطهعگاى گیالى طؾتاى ْطوى ٍ و تطظ بیکاتاطیای‬ ‫ضقس وقاهت زض وقاهتگاُ ّای ضؾوی ًؿتت بِ زٍضوى‬ ‫قتل وظ کطًٍا ضو جطبِ کطزًس‪.‬‬ ‫زض ویی هیاى قواض ظیازی وظ ّوَعٌاى پایتارات ضو‬ ‫کِ زض ویام ًَضٍظ زیگط ذتطی وظ طوفیک بعضگطوّا‬ ‫ذیاباى ّا ٍ ا َزگی َّو ًیؿت بطوی ؾفط وًاتاراا‬ ‫کطزًس ٍ اهاضّا حکایت وظ اى زوضز کاِ وقااهات‬ ‫هؿافطوى زض وهاکی ضؾوی زض ًَضٍظ ‪ً ۰۰۶۰‬ؿتت باِ‬ ‫‪ ۷‬ؾال قتل وظ کطًٍا ضقس ‪ ۰۲‬زضصاسی زوقاتاِ ٍ‬ ‫ْطوى بطوی ًرؿتیی باض زض ‪ ۰۳‬ؾال وذیاط باا ثاتات‬ ‫بیف وظ ‪ّ ۰۶۶‬عوض ًفط قب وقاهت زض هیاى ‪ ۰۶‬وؾتااى‬ ‫بیکتطیی وقاهت هؿافطوى ًَضٍظی قطوض گطفت‪.‬‬ ‫زض کٌاض وفعویف ؾفطّا کِ وظ یک ؾَ بطوی هکاغال‬ ‫هط تظ با گطزقگطی پطثوط بَز بایس بِ ویی هَضاَع‬ ‫ّن وقاضُ کطز کِ ًقایص بؿیاضی زض ظیطؾاذت ّاا‬ ‫ٍ وهکاًات هطوکع وقاهتی وعن وظ ؾیاحتی ٍ ظیااض ای‬ ‫ٍجَز زوقت کِ بِ ز یل حجن بانی ؾافاطّاا زض‬ ‫ًَضٍظ ‪ ۰۰۶۰‬بیکتط ذَزًوایی کطز هَضَعی کِ بِ‬ ‫کٌکاـ ٍ ٍوکاٍی ًیاظ زوضز ا زض عغیالت باعاسی‬ ‫گطزقگطوى کوتط بِ ظحوت وفتازُ ٍ ؾفطّای ویوای‬ ‫بِ ّوطوُ زضیافت بیکتطیی ٍ بْتطیی ذسهات و تتِ باا‬ ‫قیوت هٌاؾب ضو جطبِ کٌٌس‪.‬‬ ‫وؾتاى ّای هاظًسضوى ذاطوؾااى ضضاَی گایاالى‬ ‫ّطهعگاى فاضؼ وصفْاى بَقْط یعز ذَظؾاتااى‬ ‫ٍ ْطوى بیکتطیی عسوز زض برف وقااهاتاگااُ ّاای‬ ‫ضؾوی ًَضٍظ ضو زوقتاِ ٍ وؾاتااى ّاای باَقاْاط‬ ‫ّطهعگاى گیالى طؾتاى ْطوى ٍ و تطظ بیکاتاطیای‬ ‫ضقس وقاهت زض وقاهتگاُ ّای ضؾوی ًؿتت بِ زٍضوى‬ ‫قتل وظ کطًٍا ضو جطبِ کطزًس‪...‬‬ ‫وزوهِ زوضز‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه ارک

روزنامه ارک 5595

روزنامه ارک 5595

شماره : 5595
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه ارک 5594

روزنامه ارک 5594

شماره : 5594
تاریخ : 1401/06/29
روزنامه ارک 5593

روزنامه ارک 5593

شماره : 5593
تاریخ : 1401/06/28
روزنامه ارک 5592

روزنامه ارک 5592

شماره : 5592
تاریخ : 1401/06/27
روزنامه ارک 5591

روزنامه ارک 5591

شماره : 5591
تاریخ : 1401/06/24
روزنامه ارک 5590

روزنامه ارک 5590

شماره : 5590
تاریخ : 1401/06/23
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!