روزنامه ارک شماره 5482 - مگ لند

روزنامه ارک شماره 5482

روزنامه ارک شماره 5482

روزنامه ارک شماره 5482

‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫رنگ‬ ‫کرونبیی‬ ‫تبریس‬ ‫ابی شد‬ ‫شبیسته سبالری‬ ‫از شرایط‬ ‫ضروری‬ ‫مدیریت جوامع‬ ‫است‬ ‫صفحِ ‪3‬‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫*دوشنبه ‪ 5‬اردیبهشت ‪ 55 * 1041‬اوریل ‪ 52* 5455‬رمضبن ‪ * 1002‬سبل سی و دوم ( اوتوز ایکینجی ایل ) * شمبره ( سبیی ) ‪ 4* 5045 :‬صفحه *قیمت‪24444:‬ریبل * ایمیل‪www.arkonline* ark.tabriz@yahoo.com :‬‬ ‫تبعات جٌگ دس اٍکشایی اهشیکا سا بِ‬ ‫تَافق با ایشاى ٍاداس هیکٌذ‬ ‫سئیس سبصمبن مذیشی یثشوبمٍسیضی ارسثبیدبوطشٖی ‪۴‬‬ ‫خشٍجی سشهایِ گزاسیّای کالى دس صٌایع االیٌذُ‬ ‫ارسبایجاىضشقی سضایتبخص ًیست‬ ‫کوتشیی سعایت پشٍتکل‬ ‫فاصلِگزاسی دس هذاسس‬ ‫صفحِ ‪4‬‬ ‫دسیافت کٌٌذگاى پیاهک‬ ‫دسج ًطاًی اقاهت دس ساهاًِ‬ ‫اهالک چِ کٌٌذ؟‬ ‫صفحِ ‪7‬‬ ‫صفحِ ‪۹‬‬ ‫چِ کساًی ًوی تَاًٌذ اطالعات خَد سا‬ ‫دس طشح ًْضت هلی هسکی ٍیشایص کٌٌذ؟‬ ‫هَصُ هطاغل‬ ‫بِ چشخِ گشدضگشی تبشیض‬ ‫باص هیگشدد‬ ‫صفحِ ‪8‬‬ ‫منظوم یبدداشت‬ ‫اذرببیجبن یبزی‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫سرمقبله‬ ‫مدیرمسئول ‪ -‬محمّد اشراقی‬ ‫ضایستِ ساالسی‬ ‫ضبیستٍ سبالسی اص ضشایف ؾشیسی مذیشیت ختًامتى‬ ‫اس ‪ .‬سضذ ی یٗت مبوذگی خًامى اَلت ثتٍ وتتتبیتح‬ ‫مثج ی مىٓی ‪ٚ‬بسَبی متًلیبن ی مسئًالن ‪ٚ‬بسامذ ی‬ ‫وب‪ٚ‬بسامذ مشثًـ می ضًد‪ .‬ثتبیس ایته است ‪ٚ‬تٍ دس‬ ‫اوتخبه ویشیی َبی اوسبوی‪ ،‬تًخٍ ثتٍ ضتشایتف اْتشاد‬ ‫ؾشیسی ثًدٌ ی حزِ ایه یبمت ی تت ت الطتًتبو‬ ‫ٖشاسدادن ان ثب یًام گشیٌ گشایی‪ ،‬وسج َب ی حتت‬ ‫ی ثُؽ َبی مختلّ‪ ،‬ثٍ ؾشسَبی متبدی ی متًتىتًی‬ ‫سبصمبوُب ی وُبدَب مىتح می ضتًد‪ .‬سیتبیت ضتبیستتتٍ‬ ‫سبالسی دس خًامى داسای اغًل اداسی ی ستبصمتبوتی‪،‬‬ ‫اسبن اس ی ثبتًخٍ ثٍ مًیبسَبی مًسد ٖجًل‪ ،‬ثٍ وت تً‬ ‫مکلًه یملی می ضًد‪ .‬تدشثٍ وطتبن دادٌ ‪ٚ‬تٍ یتذ‬ ‫اقمیىبن ثٍ ویشیَبی خبسج اص گشیٌ َب ی وستجت َتبی‬ ‫خبظ‪ ،‬ثیًُدٌ ی َیشالص اس ‪ .‬یالیٌ ثش ایه یاًٖیت ‪،‬‬ ‫پزیشش یمً ‪ ،‬سبصوذٌ یالئٕ ثًدٌ ی ایتمبد یمًمی سا‬ ‫ویض اْضایص می دَذ‪ .‬ؾمىب ‪ٚ‬بسائی سبصمبوتُتبی اداسی‬ ‫ْشاگیش‪ ،‬اص یمل‪ٛ‬شد سبصمبوُبی مىسًه ثٍ گتشیٌ َتب‪،‬‬ ‫ثیطتش ی ثُتش می ثبضذ‪.‬‬ ‫ّیچ کوبَدی اص ًظش ٍاکسی دس کطَس‬ ‫ٍجَد ًذاسد‬ ‫سییس هشکض هذیشیت بیواسیْای ٍاگیش ٍصاست بْذاضت‬ ‫دسهاى ٍ اهَصش پضضکی گفت‪:‬دس حال حاضش ّکیکچ‬ ‫کوبَدی اص ًظش ٍاکسی دس کطَس ٍجَد ًذاسد‪.‬‬ ‫سییس مش‪ٚ‬ض مذیشی ثیمتبسی َتبی یاگتیتش یصاست‬ ‫ثُذاض ‪ ،‬دسمبن ی امًصش پضض‪ٛ‬ی گٓت ‪ ۴‬دس حتبل‬ ‫حبؾش َیچ ‪ٚ‬مجًدی اص وهش یا‪ٚ‬سه دس ‪ٚ‬طًس یختًد‬ ‫وذاسد‪ .‬م مذ مُذی گًیب اْتضید‪ ۴‬دس سیصَتبی ایج‬ ‫ثیمبسی ‪ٚ‬شیوب دس مبَُبی متشداد ی ضتُتشیتًس ‪۱۰۶۶‬‬ ‫ضبَذ مطبس‪ ٚ‬یسیى خبمًٍ دس یا‪ٚ‬سیىبسیًن ‪ًٚ‬ییتذ‬ ‫‪ ۱۳‬ثًدیم ی ثشخی سیصَب ثیص اص ی‪ ٙ‬ی ویم میتلتیتًن‬‫تضسیٕ یا‪ٚ‬سه اودب می ضذ یلی‪ٛ‬ه ثب اْضایص پًضتص‬ ‫یا‪ٚ‬سیىبسیًن وًث َبی ایل ی دی ی ‪ٚ‬بَتص متًاسد‬ ‫ثیمبسی ثًیژٌ ثب ْشی‪ٚ‬ص ومًدن مًج ضطم دس قتی ‪۱‬‬ ‫مبٌ اخیش مًاسد مشاخًٍ گشیَُبی َذِ ثٍ پبیگبٌ َبی‬ ‫یا‪ٚ‬سیىبسیًن ‪ٚ‬بَص خذیذ داضتٍ ی تًذاد مشاختًتیته‬ ‫سیصاوٍ ثٍ حذید ‪ ۰۶‬الی ‪َ ۱۶‬ضاس وٓش ‪ٚ‬تبَتص داضتتتٍ‬ ‫اس ‪ .‬یی انُبس داض ‪ ۴‬دس حبل حبؾش وضدی‪ ٙ‬ثٍ ‪۰۰‬‬ ‫میلیًن ی ‪َ۵۶۶‬ضاس وٓش وتًثت ایل‪ ۳۱ ،‬متیتلتیتًن ی‬ ‫‪َ۳۶۶‬ضاس وٓش وًث دی ی ‪ ۱۰‬میلیًن ی ‪َ ۳۶۶‬ضاس وتٓتش‬ ‫وًث سً دسیبْ ‪ٚ‬شدٌ اوذ‪ .‬گشچٍ پًضص وًث ایل‬ ‫ی دی دس اْشاد دس گشیٌ سىی ثبالی ‪ ۳۶‬سبل ثبالی ‪۳۶‬‬ ‫دسغذ ی وًث سً ویض ثبالی ‪ ۱۳‬دسغذ اس یلی‪ٛ‬ته‬ ‫دس گشیَُبی سىی صیش ‪ ۰۶‬سبل ی ثًیژٌ دس گشیٌ سىی‬ ‫‪ ۳‬تب ‪ ۱۱‬سبل ضبَذ ثیطتشیه تًذاد اْشادی َستیتم ‪ٚ‬تٍ‬ ‫َىًص ثشای دسیبْ وًث َبی یا‪ٚ‬سه مشاخًٍ وت‪ٛ‬تشدٌ‬ ‫ی تبخیش داسوذ‪.‬سییس مش‪ٚ‬ض مذیشیت ثتیتمتبسی َتبی‬ ‫یاگیش یصاست ثُذاض تػشیک ‪ٚ‬شد‪ ۴‬مکبلتًتبت ثتیته‬ ‫المللی اودب ضذٌ وطبن دَىذٌ ایه اس ‪ ٍٚ‬دسیتبْت‬ ‫وًث سً یا‪ٚ‬سه‪ ،‬میضان ثستشی دس ثیتمتبسستتتبن ثتٍ‬ ‫یل اثتال ثٍ سًیٍ خذیذ ایمی‪ٛ‬شین سا تب ثیتص اص ‪۲۶‬‬ ‫دسغذ ‪ٚ‬بَص می دَذ دس حبلی‪ ٍٛ‬دس سًیٍ دلتتب ‪ٚ‬تٍ‬ ‫ٖجال دس خُبن سایح ثًد دسیبْ ‪ ۱‬وًث یا‪ٚ‬سه َمیه‬ ‫میضان ایمىی سا ایدبد می ومًد ی ثشای م بْه یتلتیتٍ‬ ‫سًیٍ ایمی‪ٛ‬شین ویبص ثٍ دسیبْ وًثت ستً یا‪ٚ‬سته‬ ‫اس ‪ .‬لزا اص یمً َمًقىبن دیًت می ضتًد تتب دس‬ ‫ایلیه ْشغ ثشای ت‪ٛ‬می ثشوبمٍ یا‪ٚ‬سیىبسیتًن ختًد‬ ‫یلیٍ ثیمبسی ‪ٚ‬شیوب اٖذا ومبیىذ‪.‬‬ ‫*مدیرمسئول ‪-‬محمّد اشراقی‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫دّکبٌذی افشاد دس پایگاُ سفاُ ایشاًیاى اًجام هیضَد‬ ‫ٍصیش تعاٍى کاس ٍ سفاُ اجکتکوکاعکی‬ ‫گفت‪ :‬تا صهاًی کِ ّوِ دستگاُ ّا بکِ‬ ‫پایگاُ سفاُ ایشاًیاى هتکلکل ضکًَکذ‬ ‫دّک بٌذی دس سیستکن بکِ صکَست‬ ‫هحتاطاًِ اًجام هیضَد یعٌی اصل بکش‬ ‫ایی است کِ افشاد دساهذ ٍ داسایکی‬ ‫ًذاسًذ هگش اًکِ خالفص ثابت ضَد‪.‬‬ ‫ٍاحذّای صٌفی بذٍى هجَص بایذ ساهاًذّی ضًَذ‬ ‫هعاٍى صٌایع عوَهی ٍصاست صکوکت‬ ‫گفتِ کِ حذٍد ‪ٍ 6۶۶۶‬احذ صٌفی بذٍى‬ ‫هجَص دس سطح کطَس ٍجَد داسد ککِ‬ ‫کاس سا بشای ًظاست ٍ قاًًَوٌکذ ککشدى‬ ‫باصاس دضَاس کشدُ ٍ اتحادیِ ّای بکایکذ‬ ‫اىّا سا ساهاًذّی کٌٌذ‪.‬‬ ‫حد اهلل یجتذالتمتلت‪ٛ‬تی دس صمتیتىتٍ‬ ‫اخشیه یؾًی پبیگبٌ سْبٌ ایشاویبن‪ ،‬گٓ ‪ ۴‬ثشخی دستتتگتبٌ َتب دادٌ َتب ی‬ ‫اقالیبت امبسی خًد سا دس اختیبس ایه پبیگبٌ ٖشاس دادوذ‪ .‬ایه سبمبوٍ دس حبل‬ ‫حبؾش ًْبل اس ی دَ‪ٙ‬ثىذی خبمًٍ سا مطخع می‪ٚ‬ىذ‪ ،‬الجتٍ ثٍ دوجبل اخز‬ ‫اقالیبت سبیش دستگبٌَب ی نج دادٌَبی امبسی اوُب دس سبمبوٍ َستیم‪.‬‬ ‫یصیش تًبین‪ٚ ،‬بس ی سْبٌ اختمبیی تػشیک ‪ٚ‬شد‪ ۴‬تب صمبوی ‪َ ٍٚ‬مٍ دستگبٌَب ثٍ‬ ‫سبمبوٍ پبیگبٌ سْبٌ ایشاویبن متػ ضًوذ‪ ،‬دَ‪ٙ‬ثىذی دس سیستم ثتٍ غتًست‬ ‫م تبقبوٍ اودب می ضًد یًىی مب ْشؼ ‪ٚ‬شدیم ‪ٚ‬تٍ اْتشاد ختًدسی‪ ،‬متلت‪،ٙ‬‬ ‫حسبه ثبو‪ٛ‬ی‪ ،‬سُب ی سٓش خبسخی وذاسوذ‪َ ،‬ش صمبن ‪ ٍٚ‬دادٌَب ی اقالیتبت‬ ‫اوُب دس سیستم نج ضًد‪ ،‬دَ‪ٙ‬ثىذیَب اغالح ی ت‪ٛ‬می خًاَذ ضذ‪.‬‬ ‫یجذالمل‪ٛ‬ی ثب تطشیک ساَ‪ٛ‬بسَبی تًییه ضذٌ ثشای ثشخًسد ثب دستگتبٌ َتبیتی‬ ‫‪َ ٍٚ‬م‪ٛ‬بسی ومی‪ٚ‬ىىذ‪ ،‬خبقشوطبن ‪ٚ‬شد‪ ۴‬ؾمبو خًثی دس تجػشٌ ‪ٖ ۱۱‬تبوتًن‬ ‫ثًدخٍ سبل ‪ ۱۰۶۱‬ل بل ضذٌ ی ثٍ مًخت ایه تجػشٌ َمٍ دستگبٌَب م‪ٛ‬لتّ‬ ‫ضذوذ تب اقالیبت خًد سا دس اختیبس ٖشاس دَىذ‪.‬‬ ‫افضایص ‪ 54‬دسصذی پشداخت تسْیالت بِ بخصّای‬ ‫اقتلادی دس ‪۰4۶۶‬‬ ‫بشاساس اخشیی دادُّای اهاسی سال‬ ‫گزضتِ ‪ّ ۹9‬ضاس ٍ ‪ 68۰‬هیلیاسد سیکال‬ ‫تسْیالت بِ بخص ّکای اقکتکلکادی‬ ‫پشداخت ضذُ کِ دس هقایسِ بکا سکال‬ ‫‪۰399‬سضذ ‪ 54.۰‬دسصذی داضتِ است‪.‬‬ ‫ثشسستی دادٌ َتبی امتبسی ثتبوت‪ٙ‬‬ ‫مش‪ٚ‬ضی حب‪ٚ‬تی اص ایته است ‪ٚ‬تٍ‬ ‫تسُیالت پشداختی ثبو‪َٙ‬ب قی ‪ ۱۱‬مبٍَ سبل ‪ ۱۰۶۶‬ثٍ ثخصَبی اٖتتػتبدی‬ ‫مجلٍ ‪َ ۱۳‬ضاس ی ‪َ ۰۲۱‬ضاس میلیبسد سیبل ثًدٌ ‪ ٍٚ‬دس مٗبیسٍ ثب دیسٌ مطبثٍ سبل‬ ‫ٖج مجلٍ ‪َ ۱۶‬ضاس ی ‪َ ۰۱۰‬ضاس میلیبسد سیبل مًبدل ‪ ۳۰.۱‬دسغذ اْضایص داضتٍ‬ ‫اس ‪.‬سُم تسُیالت پشداختی دس ٖبلت ستشمتبیتٍ دس گتشدش دس ‪ٚ‬تلتیتٍ‬ ‫ثخصَبی اٖتػبدی قی ‪ ۱۱‬مبٍَ سبل خبسی مجلٍ ‪َ ۱۳‬تضاس ی ‪َ ۵۱۲‬تضاس‬ ‫میلیبسد سیبل مًبدل ‪ ۰۳.۵‬دسغذ ‪ ٚ‬تسُیالت پشداختی اس ‪.‬‬ ‫سُم تسُیالت پشداختی ثبث تامیه سشمبیٍ دس گشدش ثتختص غتىتًت ی‬ ‫مًذن دس ‪ ۱۱‬مبٍَ سبل خبسی مًبدل ‪َ ۰‬ضاس ی ‪َ ۳۳۱‬ضاس میلیبسد سیتبل ثتًدٌ‬ ‫اس ‪ ٍٚ‬حب‪ٚ‬ی اص تخػیع ‪ ۵۳.۳‬دسغذ اص مىبثى تخػیع یبْتٍ ثٍ سشمتبیتٍ‬ ‫دس گشدش تمب ثخصَبی اٖتػبدی اس ‪.‬ثشاسبس ایه گضاسش‪ ،‬اص ‪َ ۲‬ضاس ی‬ ‫‪َ ۳۱۳‬ضاس میلیبسد سیبل تسُیالت پشداختی دس ثخص غىً ی مًذن متًتبدل‬ ‫‪ ۱۱.۰‬دسغذ ان مجلٍ ‪َ ۰‬ضاس ی ‪َ ۳۳۱‬ضاس میلیبسد سیبل دس تامیه سشمبیتٍ دس‬ ‫گشدش پشداخ ضذٌ اس ‪ ٍٚ‬ثیبوگش تًخٍ ی ایلًی دَی ثٍ تامیه متىتبثتى‬ ‫ثشای ایه ثخص تًسف ثبو‪َٙ‬ب دس سبل خبسی اس ‪.‬‬ ‫یلیشؾبیی ضبٌ میشصایی گٓت ‪ ۴‬دس ایته‬ ‫خلسٍ تب‪ٚ‬یذ ضذ ‪ٖ ۳۵‬لم دیگش م‪ٛ‬لّ ثٍ‬ ‫دسج ضىبسٍ سَگیشی َستىذ‪.‬یی اْضید‪ ۴‬تًصیى ‪ٚ‬ىىذگبوی ‪ٚ‬تٍ ثتٍ غتًست‬ ‫سبصمبن یبْتٍ ًْبلی می ‪ٚ‬ىذ‪ ،‬چٍ تًلیذ ‪ٚ‬ىىذٌ ٖکًبت ی خًدسیسبصان ثبضىتذ‬ ‫ی چٍ ْشیضگبٌَبی ایىتشوتی می تًاوىذ یالیٌ ثش ‪ٚ‬م‪ ٙ‬ثٍ سَگیشی ‪ٚ‬بال‪ ،‬دس‬ ‫سبیش ثخصَب مث خذمبت پس اص ْشیش ی ؾمبو اٖذا ‪ٚ‬ىىذ‪.‬‬ ‫ثٍ گٓتٍ ایه مٗب مسئًل دس ایه حًصٌ ْشاخًان دادٌ ضتذٌ ‪ٚ‬تٍ َتش ‪ٚ‬ستی‬ ‫میتًاوذ دس حًصٌ تًصیى یب صودیشٌای ‪ٚ‬شدن تًمیش‪ٚ‬بسان ی اسائتٍ ختذمتبت‬ ‫پس اص ْشیش ثٍ غًست سبصمبن یبْتٍ یم ‪ٚ‬ىذ حمبی می ضتًد چتشا‪ٚ‬تٍ‬ ‫میتًاوىذ دس خلًگیشی اص ‪ٚ‬بالَبی ٖبچبٔ ی تٗلجی ‪ٚ‬م‪ٚ ٙ‬ىذ‪.‬‬ ‫م مذمُذی ثشادسان‪ ،‬مًبین غىبیى یمًمی یصاست غم ویض دس حبضیٍ ایه‬ ‫خلسٍ انُبس ‪ٚ‬شد‪ ۴‬حذید ‪ ۰۶۶۶‬یاحذ غىٓی ثذین مدًص دس ستکتک ‪ٚ‬طتًس‬ ‫یخًد داسد ‪ٚ ٍٚ‬بس سا ثشای وهبست ی ٖبوًومىذ ‪ٚ‬تشدن ثتبصاس دضتًاس ‪ٚ‬تشدٌ‬ ‫اس ‪.‬‬ ‫هحذٍدیت سٌی بشای اعضام بِ حج ‪ 65‬سال است‬ ‫هعاٍى حج ٍ عوشُ هشکضپضضکککی حکج ٍ‬ ‫صیاست باتاکیذبشایٌکِ ّالل احکوکشاهکادُ‬ ‫خذهت سساًی بِ صائشیکی حکج اسکت اص‬ ‫هوٌَعیت اعضام افشاد باالی ‪ 65‬سال بِ حج‬ ‫خبش داد‪.‬‬ ‫قبَش دسیدی‪ ،‬مًبین حح ی یمتشٌ متش‪ٚ‬تض‬ ‫پضض‪ٛ‬ی حح ی صیبست خمًی َالل احمش‬ ‫گٓ ‪ ۴‬دسسبلُبی گزضتٍ ثشگضاسی مىبس‪ ٙ‬حح ثًاسکٍ ضیًو ‪ٚ‬شیوب ثب خل‬ ‫مًاخٍ ی یمال ام‪ٛ‬بن ایضا صائشیه ثٍ حح مم‪ٛ‬ه وجًد ی غشْب اتتجتبو ‪ٚ‬طتًس‬ ‫یشثستبن ی اْشاد مٗیم دس ایه ‪ٚ‬طًس دس مشاسم حح حتبؾتشضتذوتذ‪ .‬دسیدى‪،‬‬ ‫پس اص دی سبل‪َٓ ،‬تٍ گزضتٍ ثًد ‪ ٍٚ‬دیل یشثستبن سًًدی یىًان ‪ٚ‬شد ‪ٍٚ‬‬ ‫ثب نشْی حذید ی‪ ٙ‬میلیًن وٓش مشاسم حح امسبل سا ثشگضاس خًاَتذ ‪ٚ‬تشد‪.‬‬ ‫ثبیذ تًخٍ داض ‪ ٍٚ‬ایال دیل یشثستبن وسج ثٍ سبلُبی گزضتتٍ ثستیتبس‬ ‫دیشَىگب ثًد ثٍ ض‪ٛ‬لی ‪ ٍٚ‬دسسىًات گزضتٍ دسچىیه ثشٍَ ای اصصمبن‪ ،‬تمب‬ ‫امًس حدبج اودب ضذٌ یَمگی امبدٌ ایضا ثًدوذ‪ .‬مًبین حح ی یمشٌ مش‪ٚ‬ض‬ ‫پضض‪ٛ‬ی حح ی صیبست گٓ ‪ ۴‬ایال دیشَىگب یشثستبن سًًدی دس ساستتتبی‬ ‫ثشگضاسی مشاسم حح‪ ،‬مم‪ٛ‬ه اس مط‪ٛ‬التی سا دس اٖبم ‪ ،‬تًییه َت َتب ی‬ ‫حتی پشیاصَب ایدبد ‪ٚ‬ىذ ی ایه مط‪ٛ‬لی اس ‪ ٍٚ‬تمبمی ‪ٚ‬طًسَبثب ان مًاختٍ‬ ‫َستىذ امب ثبثی خًاَذ ثًدتبَمچًن سبلُبی گزضتٍ‪،‬مسیشثشای ثشگضاسی ایته‬ ‫ْشیؿٍ الُی َمًاس ضًد‪.‬خمًی َالل احمشویضتالش می‪ٛ‬ىذ َمچًن سىًات‬ ‫گزضتٍ اودب مًبیىبت یاسصیبثی سالم صائشیه سااودب ی پس اص ایتضا وتیتض‬ ‫دس ضُشَبی م‪ ٍٛ‬یمذیىٍ ثٍ صائشیه خذم سسبوی خًاَذ ‪ٚ‬شد‪.‬‬ ‫اهشٍص اٍکشایی قشباًی بحشاىساصی اهشیکاست‬ ‫طشفذاس تَقف جٌگ دس اٍکشایی ّستین‬ ‫سئیس سکاصهکاى هکذیکشیکت ٍبکشًکاهکِ سیکضی‬ ‫ارسبایجاًطشقی گفت‪ :‬صٌایع االیکٌکذُ بکاٍجکَد‬ ‫سشهایِ گزاسیْای کالى خشٍجی ٍ سصش افکضٍدُ‬ ‫هَسداًتظاسسابشای استاى ًذاسًذ ٍتٌْابکِ صخکوکی‬ ‫کشدى چْشُ هحیط صیست ٍطبیعت بکشارسبایجاى‬ ‫هیپشداصًذ‪.‬‬ ‫سئتتیتتس ستتبصمتتبن متتذیتتشی ت یثتتشوتتبمتتٍ سیتتضی‬ ‫ارسثبیدبنضشٖی گٓ ‪ ۴‬قجٕ ثشوتبمتٍ سیتضی َتبی‬ ‫غًست گشْتٍ ‪ ۰۰‬دسغذاص سضتذ ‪ ۳.۵‬دسغتذی‬ ‫مًسدوهش غىً یسضذ ‪۱۳.۱‬دسغذی مًذن استبن‬ ‫ثبیذاصم ثتُتشٌ یسی حتبغت ضتًد‪.‬مت تمتذ‬ ‫ْشض‪ٛ‬بسان تب‪ٚ‬یذ‪ٚ‬شد‪ ۴‬ثبیذقتشح ختبمتى تتًلتیتذ‬ ‫تًشیّ ضًدیالگًی تًلیذمىکجٕ ثتبستىتذامتبیتص‬ ‫استبن ثبضذ‪.‬سئیس سبصمبن مذیشی یثشوبمٍ سیتضی‬ ‫ارسثبیدبن ضشٖی اْضید‪ ۴‬ثدبی اسائتٍ متدتًص ثتٍ‬ ‫احذاث غىبیى االیىذٌ ًْالدی‪،‬ثبیذثٍ ْ‪ٛ‬ش تًٗی‬ ‫غبدسات دسم ػًالت خبظ استبن مث ستیتت‬ ‫مشاٍَ‪ٚ ،‬طمص مل‪ٛ‬بن ی وخًد ممٗبن ثتبضتیتم تتب‬ ‫ؾمه حٓم اسصش اْضیدٌ ایدبدی اصاستیتجتُتبی‬ ‫صیس م یکی وتیتضدسامتبن ثتبضتیتم‪.‬یی ستُتم‬ ‫ارسثبیدبوطشٖی اصاٖتػتبدمتلتی سا ‪ ۵.۱۱‬دسغتذ‬ ‫ایال ‪ٚ‬شد یاْضید‪۴‬سُم ثخص غىً ی مًذن دس‬ ‫سبل ‪ ۱۵۳۳‬اصاضتُبل استبن ‪ ۵۲.۱‬دسغتذیستُتم‬ ‫اسصش اْضیدٌ ایته ثتختص ‪ ۵۳.۱۵‬دسغتذثتًدٌ‬ ‫اس ‪ْ.‬شض‪ٛ‬بسان ثیبدایس ضذ‪ ۴‬ثشای خشیج سشمبیتٍ‬ ‫یاسصش اْضیدٌ غىً اصاستبن ثبیذمًاوًی تًیتیته‬ ‫یاسصش اْضیدٌ غتىتبیتى دسختًداستتتبن غتشِ‬ ‫ضًد‪.‬سئیس سبصمبن متذیتشیت یثتشوتبمتٍ سیتضی‬ ‫ارسثبیدبنضشٖی تػشیک ‪ٚ‬شد‪۴‬ت تٗتٕ سضتذ ‪۱.۲‬‬ ‫دسغذی اٖتػبداستبن اگشثػًست خزه سشمبیتٍ‬ ‫گزاسی خبسخی ی سیوٕ غبدسات اتٓبٔ ثتیتٓتتتذ‬ ‫مىدش ثٍ یسید اسصیتانیشات ثتیتطتتتشدسایته سضتذ‬ ‫خًاَذ ضذ‪.‬سئیس سبصمبن مذیشی ی ثشوبمٍسیتضی‬ ‫ارسثبیدبوطشٖی انُبس ‪ٚ‬تشد‪۴‬تت تٗتٕ سضتذ ‪۱.۲‬‬ ‫دسغذی اٖتػبد استبن اگشثػًست خزه سشمبیٍ‬ ‫گزاسی خبسخی یسیوٕ غبدسات اتٓبٔ ثتیتٓتتتذ‪،‬‬ ‫مىدش ثٍ یسید اسصیتبنیشات ثتیتطتتتشدسایته سضتذ‬ ‫خًاَذ ضذ‪.‬یی ادامٍ داد‪ ۴‬غىبیى االیىذٌ ثب یختًد‬ ‫سشمبیٍگزاسیُبی ‪ٚ‬الن خشیخی یاسصش اْتضیدٌ‬ ‫مًسد اوتهبسساثشای استبن وذاسوذیتىُب ثتٍ صختمتی‬ ‫‪ٚ‬شدن چُشٌ م تیتف صیست یقتجتیتًت ثت‪ٛ‬تش‬ ‫ارسثبیدبن می پشداصوذ‪.‬سئیس سبصمبن مذیشیت ی‬ ‫ثشوبمٍسیضی ارسثبیدبنضشٖی اْضید‪ ۴‬ثٍ خبی اسائتٍ‬ ‫مدًص ثٍ احذاث غىبیى االیىذٌ ًْالدی‪ ،‬ثبیذ ثتٍ‬ ‫ْ‪ٛ‬ش تًٗی غبدسات دس م ػًالت خبظ استبن‬ ‫مث سیت مشاٍَ‪ٚ ،‬طمص مل‪ٛ‬بن ی وخًد متمتٗتبن‬ ‫ثبضیم تب ؾمه حٓم اسصش اْتضیدٌ ایتدتبدی اص‬ ‫اسیتَبی صیس م یکی ویض دس امبن ثبضیم‪.‬‬ ‫یبص گلىذٌ گًل لش اچبس ثبَالسدا‬ ‫داٌ ایتالسی یبضیلالوبس داَالسدا‬ ‫ٖبسالس اسیش اخبس داَی اضبَی‬ ‫ًٖیًن ًٖصی چیخبس داَی یًخبسی‬ ‫ا‪ٚ‬یىچی لش ا‪ٚ‬یه ا‪ٚ‬ش چول لشٌ‬ ‫یبَیص یبَیت اخبس گئذس گول لشٌ‬ ‫یبص سشیىی اییلذاس ائ ‪ ،‬ایثبوی‬ ‫سًسیسًوً ائ ‪ٚ‬ویضىٍ اپبسی‬ ‫خى ایالس یبص گًولشی ‪ٚ‬ویضه لش‬ ‫ائلٍ ثی ‪ٚ‬ی ا‪ٚ‬یلیت دیش گًلطه لش‬ ‫ائلیه گوسی چتیىلیگی اصالسیه‬ ‫یبص گًوً ت‪ ٙ‬دیىدلیگی چًخبلسیه‬ ‫چیچ‪ٛ‬لىسیه گیىٍ گوصل یًسدیمًص‬ ‫ثبضی ایخب یبضبسیه ٖیض ایَلًمًص‬ ‫چِ کساًی ًوی تَاًٌذ اطالعات خَد سا‬ ‫دس طشح ًْضت هلی هسکی ٍیشایص کٌٌذ؟‬ ‫با تَجِ بِ فشاّن ضذى اهکککاى ٍیکشایکص اطکالعکات‬ ‫هتقاضیاى طشح ًْضت هلی هسکی اص ابتذای اسدیبْطکت‬ ‫گَیا اهکاى ٍیشایص ضْش بشای بشخی اص هتقاضیاى فشاّن‬ ‫ًطذُ است‪.‬‬ ‫ثب تًخٍ ثٍ او‪ ٍٛ‬ایال ضذٌ اص اثتذای اسدیجتُتطت ثتٍ‬ ‫مذت ی‪ ٙ‬مبٌ متٗبؾیبن میتًاوىذ اقالیبت خًد سا دس‬ ‫قشح وُؿ ملی مس‪ٛ‬ه ییشایص ‪ٚ‬ىىتذ‪ ،‬امتب ثتشسستی‬ ‫َبی غًست گشْتٍ وطتبن متی دَتذ ‪ٚ‬تٍ نتجت وتب‬ ‫‪ٚ‬ىىذگبوی ‪ْ ٍٚ‬ش ج اوُب ٖشمض ضذٌ ی سد غتالحتیت‬ ‫ضذٌ اوذ‪ ،‬ام‪ٛ‬بن ییشایص اقالیبت ثشای ضُش مًسد وهتش‬ ‫سا وذاسوذ‪.‬‬ ‫ثشاسبس پیگیشی َب گتًیتب‪ ،‬دس ییتشایتص اقتالیتبت‬ ‫متٗبؾیبن َم ام‪ٛ‬بن ییشایص ‪ٚ‬ذ ملی‪ ،‬ضمبسٌ تلتٓته ی‬ ‫حتی ضُش مًسد وهش یخًد وذاسد‪ ،‬ایه دس حبلتی است‬ ‫‪ ٍٚ‬دس سبمبوٍ قشح وُؿ ملی مس‪ٛ‬ه ایال ضذٌ ‪ٚ‬تٍ‬ ‫اگش دس صمبن نج وب دس قشح َبی اٖذا ملی مس‪ٛ‬ته ی‬ ‫وُؿ ملی مس‪ٛ‬ه‪ ،‬ضتُتش مت ت دسختًاست ی یتب‬ ‫مطخػبت ی اقالیبت دس سبمبوٍ نج وب ‪ ،‬اضتجتبٌ دسج‬ ‫ضذٌ‪ ،‬اْشاد می تتًاوتىتذ اص سیص پتىتح ضتىتجتٍ متًس‬ ‫‪ ۱۰۶۱۰۶۱۰۶۱‬ثٍ مذت ی‪ ٙ‬مبٌ‪ ،‬ثب مشاخًٍ ثتٍ ستبمتبوتٍ‬ ‫قشح َبی حتمتبیتتتی مست‪ٛ‬ته ثتٍ ادسس ‪http://‬‬ ‫‪saman.mrud.ir‬وسج ثتٍ اغتالح ضتُتش مت ت‬ ‫دسخًاس مس‪ٛ‬ه ی یب مطخػبت ی اقتالیتبت ختًد‬ ‫اٖذا ‪ٚ‬ىىذ‪.‬‬ ‫امب پیگیشی َبی غًست گشْتٍ حب‪ٚ‬ی اص ان اس ‪ٍٚ‬‬ ‫ام‪ٛ‬بن ییشایص اقالیبت (ثٍ خضء تُییش ‪ٚ‬ذملی متٗبؾی‬ ‫ی َمچىیه ضُش مًسد تٗبؾب) ی ثتبسگتزاسی متذاس٘‬ ‫ثشای ‪ٚ‬لیٍ متٗبؾیبن قشح اٖذا ملی مست‪ٛ‬ته (متشحلتٍ‬ ‫ایل‪ ،‬دی ی نج وب پیبمی) ‪ ٍٚ‬استًالمبت اوُتب متًسد‬ ‫ثشسسی ٖشاس گشْتٍ ی دس حبل حبؾش دس یؾتًتیت دس‬ ‫اوتهبس تبییذ استًال ‪،‬دس اوتهبس ثشسسی ی ویبصمىذ اغالح‬ ‫ٖشاس داسوذ‪ ،‬ام‪ٛ‬بن پزیش اس ‪.‬‬ ‫خبرگساری ارک‬ ‫‪www.ark-news.ir‬‬ ‫جبی منبسب تبلیغ کبال وخدمبت شمب‬ ‫درببزارایران ودنیب‬ ‫شمبره تمبس‪48100151144:‬‬ صفحه 1 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫دیشىبٍ ‪ 5‬اردیبُشت ‪ 55 * 1041‬ایریل‪52 * 5455‬رمضبن ‪ * 1002‬سبل سی ی دیم ( ایتًس ایکیىجی ایل ) * شمبرٌ ( سبیی ) ‪5045 :‬‬ ‫مقبلٍ‬ ‫اقای دبیزکل در قامت میاوجیگز‬ ‫صلح یا تماضاگز جىگ در ایکزایه؟‬ ‫اوتًویً گًتزش دبیزکل سبسمبن م ل متحذ اس اغبس‬ ‫جىگ ایکزایه در‪ 50‬فًریٍ (‪ 5‬اسمفمىمذ ‪)1044‬‬ ‫اگزچٍ درببرٌ ایه بحزان اظُبروظزَبی مخت مفمی‬ ‫داشتٍ امب ػم کزدش در ایه سمیىٍ َمچًن دیمگمز‬ ‫رییذادَبی بیهالم ی مًرد اوتقبد بسیمبری قمزار‬ ‫گزفتٍ است‪.‬‬ ‫هٌتمساى ػولىطز رَتطـ هؼتمسًس انٌىرِ ًرمرف‬ ‫هیبًدیگط انی ثحطاى ضا ثبظنگطاًی رَى ترطوریرِ‪،‬‬ ‫فطاًؿِ‪ ،‬اتطنف ٍ حتی ضغنن نْیًَیرؿرتری ثربظی‬ ‫وطزُ اًس‪ً ،‬گطاى وٌٌسُ اؾت ٍ اعالع ًساضًس ورِ‬ ‫انب زثیطول زض کت نحٌِ ّطرًَِ هیبًدریرگرطی‬ ‫زذیل اؾت نب ذیط‪.‬حربال لرطاض اؾرت زثریرطورل‬ ‫ؾبظهبى هلل ّوعهبى ثب تساٍم خٌگ اٍوطانی‪ ،‬انری‬ ‫ّفتِ ثطای زنساض ثب ٍالزنویط َتیی ٍ ٍلرَزنروریرط‬ ‫ظلٌؿىی ضوؾبی خوَْضی ضٍؾیِ ٍ اٍوطانری ثرِ‬ ‫انی وکَضّب ؾفط وٌس تب ثرررت ذرَز ضا ثرطای‬ ‫تَلف خٌگ هیبى انی زٍ وکَض ثیبظهبنس‪.‬اٍ قکرن‬ ‫اضزنجْکتهبُ ر‪ ۱۱‬اٍضنلا ثطای زنساض ثب َتیی ثرِ‬ ‫ضٍؾیِ ٍ ّکتن اضزنجْکتهبُ ر‪ ۱۱‬اٍضنرلا ثرطای‬ ‫زنساض ثب ظلٌؿىی ثِ اٍوطانی ؾفط ذرَاّرس ورطز‬ ‫ؾفطی وِ زض ی بؾد هثجت وطهلیی ثِ تمربضربی‬ ‫‪ ۱۱‬فطٍضزنی هبُ رَتطـ اًدبم ذَاّس قس‪.‬‬ ‫رفتِ هی قَز زض ی افعانف اًتمبزّب زضثبضُ ًمرف‬ ‫هیبًدیگیطی ؾبظهبى هلل زض انی خٌگ‪ ،‬ررَترطـ‬ ‫‪ ۱۱‬فطٍضزنی هبُ ثِ ٍالزنروریرط رَتریری ضئریرؽ‬ ‫خوَْضی ضٍؾیِ ٍ ٍلَزنویط ظلرٌرؿرىری ضئریرؽ‬ ‫خوَْضی اٍوطانی ًبهِ ًَقتِ ٍذَاؾتبض زنساض ثرب‬ ‫اًْب قسُ اؾت‪.‬زض هیبى اًتمبزّب ثِ ػولىطز قرم‬ ‫زثیط ول‪ ،‬لَی تطنی اًتمبز ثِ ثیف اظ ‪ً ۱۱۱‬رفرط اظ‬ ‫همبهبت اضقس ؾبثک ؾبظهبى هلل تؼلک زاضز وِ زض‬ ‫ًبهِ ای ثِ رَتطـ‪ّ ،‬کساض زازُ اًس ارط قرررهربً‬ ‫ضّجطی تالـ ّب ثطای هیربًردریرگرطی نرلر زض‬ ‫اٍوطانی ضا ثط ػْسُ ًگیطز‪ً ،‬مف انی ًرْربز ثریری‬ ‫الوللی ًِ تٌْب ثی اّویت هی قرَز‪ ،‬ثرلرىرِ ازاهرِ‬ ‫هَخَزنت اى ًیع ثِ ذغط هیافتس‪.‬وبضوٌبى ؾربثرک‬ ‫ؾبظهبى هلل وِ زض هیبى اًْب ثؿیبضی اظ هرؼربًٍربى‬ ‫ؾبثک انی ًْبز حضَض زاضًس‪ ،‬اظ رَتطـ ذَاؾرترِ‬ ‫اًس تب خبنگبُ ذَز ضا اضتمب زّس ٍ ثرطای تربهریری‬ ‫نل ‪ ،‬ذغطات قرهی ضا ثپصنطز‪.‬اًبى هؼرترمرسًرس‬ ‫وِ ؾبظهبى هلل ثِ زلیل تْبخن نىی اظ ٌح ػضرَ‬ ‫زائن قَضای اهٌیت ثِ اٍوطانی ثب تْسنس ٍخرَزی‬ ‫هَاخِ قسُ اؾت‪.‬‬ ‫درخًاست بلیىکه اس ایزان بزای‬ ‫اسادی یک ضُزیوذ دی تابعیتی‬ ‫اس یقفٍ در مذاکزات ییه تب تببدل پیبمَب‬ ‫بیه ایزان ی امزیکب بب یاسطٍ اوزیکٍ مًرا‬ ‫در حبلی کٍ وشدیک بٍ یک مبٌ ی ویم‬ ‫اس یقفٍ در مذاکزات ییه می گمذرد‬ ‫یلی تببدل پیبم َب بیه ایزان ی امزیکمب‬ ‫اس طزیق اوزیکٍ مًرا در جزیبن اسمت‬ ‫ی جمًُری اسالمی َ ببرَب تمککمیمذ‬ ‫کزدٌ کٍ اس خطًط قزمش خًد ومٍ رد‬ ‫میشًد ی وٍ کًتبٌ میایذ‪.‬‬ ‫‪ ۷۱‬فرطٍضزنری هربُ ‪ ۷۰۱۱‬ثرَز ورِ‬ ‫هصاوطات انرطاى ٍ ررطٍُ ‪ ۷+۰‬ثرب‬ ‫حضَض اًطنىِ هَضا هرؼربٍى هؿراٍ‬ ‫ؾیبؾت ذبضخی اتحربزنرِ اضٍ رب ثرِ‬ ‫هٌظَض ضفغ تحطنن ّبی اهرطنرىرب زض‬ ‫قْط ٍنی ثِ نَضت حضَضی ثطرعاض‬ ‫قس‪ .‬الجتِ لجل اظ اى زض خرورؼرِ ‪۷۱‬‬ ‫فطٍضزنی ‪ً ۷۰۱۱‬یع ًکؿتی ثِ نَضت‬ ‫هدبظی ثطرعاض ٍ تهوین رطفترِ قرس‬ ‫وِ اظ ‪ ۷۱‬فطٍضزنی هصاوطات زض قْط‬ ‫ٍنی ثِ نَضت ضٍ زض ضٍ ازاهِ نبثس ٍ‬ ‫ؾؼیس ذغیت ظازُ ؾرٌگَی زؾترگربُ‬ ‫زنپلوربؾری ّرن ضٍظ زٍقرٌرجرِ ‪۷۱‬‬ ‫فطٍضزنی هبُ زض ًررؿرتریری ًکرؿرت‬ ‫ّفتگی ذَز ثب ذجطًگربضاى زض ؾرب‬ ‫‪ ۷۰۱۱‬اػالم وطز وِ ررفرت ٍررَّرب‬ ‫ًبلم ثَز ٍ ازاهرِ اى ضفرت ثرطای‬ ‫وویؿیَى حضَضی‪.‬زض ّویی ضاؾتب ‪۱‬‬ ‫زٍض انی هصاوطات تب ‪ ۱۱‬ذرطزاز هربُ‬ ‫‪ ۷۰۱۱‬زض زٍلت زٍاظزّرن ثرطررعاض‬ ‫ٍلی زض ی وبضقىٌیّبی اهطنىرب ٍ‬ ‫ثب ٍخَز یکطفت ّبنی ورِ حربنرل‬ ‫قسُ ثَز‪ً ،‬تیدِ ای ثِ ّوطاُ ًرساقرت‪.‬‬ ‫ؾیس ػجبؼ ػطالچی هصاوطُ ورٌرٌرسُ‬ ‫اضقس ٍ هؼبٍى ؾبثک ٍظنط اهَض ذبضخِ‬ ‫زض اظْبضاتی زض ّوبى ضٍظ ٍ ثرؼرس اظ‬ ‫ًکؿت وویؿیَى هکترطن ثرب ثریربى‬ ‫انیوِ هالن هب ضؾیسى ثِ نه تَافک‬ ‫ذَه اؾت‪ ،‬زضثبضُ ضًٍس هصاورطات‪،‬‬ ‫اظْبض زاقت‪ :‬ثِ اٍاذط وبض ًرعزنره‬ ‫قسنن‪ٍ ،‬لی هؿیط ثبلری هربًرسُ ؾربزُ‬ ‫ًرَاّس ثَز‪.‬‬ ‫ثب اهسى زٍلت ؾیعزّن لطاض قرس زض‬ ‫انی ظهیٌِ تهوین ریطی قَز ورِ زض‬ ‫ًْبنت ثب ضانعًی ّبی اًدبم قسُ ّکتن‬ ‫اشض هبُ انی هرصاورطات ثرطای ضفرغ‬ ‫تحطنن ّبی غیطلبًًَی ٍ نرىردربًرجرِ‬ ‫اهطنىب زض قْط ٍنی ولیس ذَضز‪ .‬زٍض‬ ‫ّفتن هصاوطات ّکتن اشض هبُ زض ٍنی‬ ‫اغبظ ٍ ّیات انطاًی ثب ّسف تورطورع‬ ‫خسی ثط هؿئلِ ضفغ تحطنن ّرب ػرلریرِ‬ ‫هلت انطاى‪ ،‬ثب تطوریرجری حرمرَلری ٍ‬ ‫التهبزی زض انی ًکؿت قطوت وطز‪.‬‬ ‫هؼبًٍبى زنپلوبؾی التهربزی ٍ اهرَض‬ ‫حمَلی ٍ ثییالرورلرلری ٍظاضت اهرَض‬ ‫ذبضخِ ٍ ّوچٌیی هؼبٍى اهرَض اضظی‬ ‫ٍ ثییالولل ثبًه هرطورعی‪ ،‬هرؼربٍى‬ ‫ٍظنط اهَض التهبزی ٍ زاضانی‪ ،‬هؼربٍى‬ ‫ثیی الولل ٍ ثبظضربًی ٍظاضت ًرفرت ٍ‬ ‫هکرربٍض الررتررهرربزی هررؼرربٍى اٍ‬ ‫ضئیؽ خوَْض ٍ ضئیؽول اؾجک ثبًه‬ ‫هطوعی اظ خولِ اػضبی ّیات انطاًی‬ ‫حبضط زض انی ًکؿت ثرَزًرس‪ .‬ػرلری‬ ‫ثبلطی هصاوطُ وٌٌسُ اضقس خوْرَضی‬ ‫اؾالهی انطاى ّن یف اظ انی ًکؿرت‬ ‫زض اظْبضاتی ثب ثیبى انی ورِ ثرب اضازُ‬ ‫خسی ٍ ترساضن لرَی ثرطای لر رَ‬ ‫اًتًَی ثلیٌىی ٍظنط اهَضذبضخِ اهطنىب زض یبهری‬ ‫زض حؿبه وبضثطی ذَز زض تَئیتط ازػربّربنری ضا‬ ‫زضثبضُ ثبظزاقت افطاز زٍتبثؼیتی زض انطاى هرغرط‬ ‫وطز ٍ هسػی قس وِ ثب اًْب ّوچَى رطٍربىّبی‬ ‫ؾیبؾی ثطذَضز هیقَز‪.‬‬ ‫ثلیٌىی زض ازاهِ اظ انطاى ذَاؾت تب ػوبز قرطلری‬ ‫قْطًٍس انطاًی ‪-‬اهطنىبنی ضا ّط ِ ظٍزترط اظاز‬ ‫وٌس‪ .‬ثٌبثط رعاضـ قجىِ نسای اهطنىرب‪ ،‬ضاثرطت‬ ‫هبلی‪ً ،‬وبنٌسُ ٍنػُ زٍلت اهطنىب زض اهرَض انرطاى‬ ‫ًیع ضٍظ قٌجِ ثب تىطاض انی ازػبّب رفت وِ ػروربز‬ ‫قطلی‪ ،‬زلیمب ْبض ؾب یف زض رٌریری ضٍظی‬ ‫زؾتگیط قس‪.‬‬ ‫هبلی هسػی قس‪ :‬اٍ اظ ّوِ اتْبهبت تجطئِ قرس اهرب‬ ‫ثؼس ثِ نَضت غیبثی هحبووِ ٍ ؾپؽ زؾتگیط قس‬ ‫ٍ اظ اى ظهبى ثیرف اظ ‪ ۹۱۱‬ضٍظ ضا زض ظًرساى‬ ‫رصضاًسُ اؾت‪.‬‬ ‫ػوبز قطلی وِ ثِػٌَاى هسنط اضقس قطوت ؾطاٍا‬ ‫هک َ فؼبلیت ثَز‪ ،‬اٍلریری ثربض زض ؾرب ‪۷۱۵۱‬‬ ‫ثبظزاقت ٍ ؾپؽ ثب لطاض ٍثیمِ اظاز قرس‪ٍ .‬ی زٍ‬ ‫ؾب ثؼس زض زازربّی وِ رفتِ هیقَز ثِ نَضت‬ ‫غیبثی ثطرعاض قسُ اؾت ثِ خطم خبؾَؾی ثرِ ‪۷۱‬‬ ‫ؾب حجؽ هحىَم قس‪.‬‬ ‫ػوبز قطلی ٌّگبهی وِ لهس زاقت اظ هطظ انرطاى‬ ‫ثب وطزؾتبى ػطاق ثِ نَضت غیرطلربًرًَری ذربضج‬ ‫قَز‪ ،‬ثبظزاقت قس‪.‬ثِ رعاضـ انؿرٌرب‪ ،‬هرمربهربت‬ ‫اهطنىبنی یف اظ انی ًیع ثبضّب ازػبّبی ذهوبًرِ‬ ‫ذَز زضذهَل ثبظزاقت افطاز زٍتبثرؼریرتری زض‬ ‫انطاى ضا هغط وطزُاًس ٍ هسػیاًس وِ اًْب ثرسٍى‬ ‫زلیل ٍ ثب اًگیعُّبی ؾیبؾی هتْن هیقًَس‪.‬‬ ‫خوَْضی اؾالهی انطاى تبویس زاضز وِ انی افرطاز‬ ‫عجک لبًَى ٍ ؽ اظ هحبووِ زلیک ٍ ػربزالًرِ زض‬ ‫زازربُ هدطم قٌبذتِ هیقًَس ٍ ّوچٌیی تبثؼریرت‬ ‫زٍم اًْب ضا ثِ ضؾویت ًویقٌبؾس‪.‬‬ ‫* بُادری جُزمی‪ :‬امىیت ایه ریس ی ضبَا‬ ‫را مذیًن مزسباوان َستیم‬ ‫ؾرٌگَ ٍ ضئیؽ قَضای اعالع ضؾبًی زٍلت‪ ،‬اهٌیت‬ ‫انی ضٍظ ٍ قتّبی زػب ٍ ًیبنف ضا هسنَى ظحوربت‬ ‫ٍ ثیذَاثیّبی هطظثبًبى ٍعی زاًؿت‪ .‬ػلی ثْربزضی‬ ‫خبضهی قٌجِ قت زض حؿبه وبضثطی ذَز زض تَئیتط‬ ‫ثب اقبضُ ثِ ضٍانتی اظ ریربهرجرط اورطم رلا زضثربضُ‬ ‫هطظثبًی ًَقت‪ :‬یبهجط رطاهی اؾالمرلا هیفطهبنٌس‬ ‫وِ نه ضٍظ هطظثبًی زض ضاُ ذسا ثْتط اؾت اظ زًیب ٍ‬ ‫ّط ِ زض اى اؾت‪ٍ.‬ی ازاهِ زاز‪ :‬اهٌیت انی ضٍظ ٍ‬ ‫قت ّبی زػب ٍ ًریربنرف ضا هرسنرَى ظحروربت ٍ‬ ‫ثیذَاثی ّبی هطظثبًبى ػعنع ٍعی ّؿتین‪.‬‬ ‫تحطنن ّب ٍاضز رفتٍررَّربی ٍنری‬ ‫قسُانن ٍ توطوع ٍ اٍلَنت انلی ثرط‬ ‫ل َ تحطنن ّبؾت‪ ،‬ررفرت‪ :‬ترطوریرت‬ ‫ّیات انطاى ّن ًکبًگط انری ػرعم ٍ‬ ‫خسنت اؾت‪.‬‬ ‫هصاوطاتی وِ ّکتن اشض هربُ اغربظ‬ ‫قسُ ثَز زض ‪ ۷۱‬اشض ثرطای هکرَضت‬ ‫عطفّبی اضٍ بنی زضثبضُ زٍ یکٌْربز‬ ‫عطف انطاًی ثب تٌرفرؿری رٌرس ضٍظُ‬ ‫هتَلف قس ٍ زٍثبضُ ‪ ۷۱‬اشض هربُ اظ‬ ‫ؾط رطفتِ قس‪ً .‬یوِ زٍم هصاوطات ًیع‬ ‫اظ ‪ ۷۱‬اشض هبُ اغبظ ٍ خوؼِ ‪ ۱۱‬اشض‬ ‫هبُ ثب ثطرعاضی ًکرؿرت اذرترتربهریرِ‬ ‫وویؿیَى هکتطن ثطخبم بنبى نبفرت‬ ‫ٍ همطض قس وِ ّیاتّب ثِ بنترت ّرب‬ ‫هطاخؼت وٌٌرس ٍ ثرعٍزی ثرِ ٍنری‬ ‫ثبظرطزًس‪.‬ػلی ثربلرطی ثرؼرس اظ انری‬ ‫ؾیس هحوس هطًسی ثب اقبضُ ثِ ػسم تهوریرن رریرطی‬ ‫اهطنىب ثطای زؾتیبثی ثِ تَافک ذَه زض هرصاورطات‬ ‫ٍنی‪ ،‬رفت‪ :‬ثِ رفتِ اهطنىبنیّب‪ ،‬انرطاى ترَاًؿرترِ‬ ‫اؾت اهتیبظات لبثل تَخْی ضا زض ٍنری ثرِ زؾرت‬ ‫ثیبٍضز لصا ثِ ّویری زلریرل زض حریری هرصاورطات‬ ‫ًیع افطازی اظ ّیبت اهطنىبنی اؾتؼفب زازًرس ٍ ثرِ‬ ‫ػٌَاى اػتطاو اظ تین خسا قسًس‪.‬‬ ‫هکبٍض تین هصاوطُ وٌٌسُ وکَضهبى اضبفِ ورطز‪ :‬اظ‬ ‫عطف زنگط‪ٍ ،‬لتی البی ضاثطت هبلی ثرِ ورٌرگرطُ‬ ‫ضفت ٍ اظ ضًٍس هصاوطات رعاضـ زاز‪ٍ ،‬اوٌرف ّرب‬ ‫هٌفی ثَز‪ .‬نؼٌی اػضبی وٌگطُ هؼترطو ثرَزًرس ٍ‬ ‫اػتمبز زاقتٌس وِ تین اهرطنرىربنری ثریرف اظ حرس‬ ‫ػمتًکیٌی وطزُ اؾت‪.‬‬ ‫ٍی ثب ثیبى انٌىِ اهطنىربنری ّرب اظ اذرطنری ضٍظ‬ ‫هصاوطات ثِ تسضنح ًؿجت ثِ تَافک ًْربنری ؾرؿرت‬ ‫قسًس‪ ،‬ثیبى زاقت‪ :‬زض ضٍظّربی اذرط هرصاورطات‬ ‫وبضّب زاقت ثِ ؾطػت یف هیضفت ٍلی ثرط ؾرط‬ ‫هَضَػبت هرتلف اظ خولِ ضاؾتی اظهربنری‪ ،‬لر رَ‬ ‫تررحررطنررن ّررب‪ ،‬تضرربهرریرری ٍ ّرروررچررٌرریرری ثررح ر‬ ‫ؾپبُ‪ ،‬اهطنىبنی ّبی وبض ضا ثِ نرىرجربضُ هرترَلرف‬ ‫وطزًس‪.‬‬ ‫انی وبضقٌبؼ هؿبئل ثییالولل ثب تاویس ثرط انرٌرىرِ‬ ‫هکىل اظ زاذل اهطنىب اؾت‪ ،‬اضبفِ وطز‪ً :‬طؾیرسى‬ ‫ثِ تَافک ثِ زلیل هکىالت زاذلی اهطنىب اؾرت ٍ‬ ‫هکىالت ضٍظافعٍى خٌگ اٍوطانی ثطای اهطنرىرب‪،‬‬ ‫فکبضی ثطای صنطـ ضطٍضت تَافک تَؾظ ثربنرسى‬ ‫اؾت‪.‬‬ ‫اهیطػجساللْیبى‬ ‫َیچ تزدیذی در ارادٌ دیلت ایزان بزای رسیذن‬ ‫بٍ تًافق خًه ی پبیذار یجًد وذاردکزد‬ ‫حسیه امیزػبذال ُیبن یسیز امًر خبرجمٍ‬ ‫ایزان در گفت یگًی ت فىی بب جمًس‬ ‫بًرل مسئًل سیبست خبرجی اتحمبدیمٍ‬ ‫اریپب تبکیذ کزد َیچ تزدیذی در ارادٌ‬ ‫دیلت جمًُری اسالمی ایمزان بمزای‬ ‫رسیذن بٍ تًافق خًه قًی ی پمبیمذار‬ ‫یجًد وذارد‪.‬‬ ‫یسیز امًرخبرجٍ امزیکب بب طزح ادػبَمبیمی مذ‬ ‫ایزاوی در اظُبراتی مذاخ ٍجًیبوٍ خًاستبر اسادی‬ ‫یک شُزیوذ دیتببؼیتی ایزاوی ‪-‬امزیکبیی شذ‪.‬‬ ‫اخببر کًتبٌ‬ ‫ًکؿت اػالم وطز وِ زض زٍض ّرفرترن‬ ‫هصاوطات ثِ زٍ ؾٌس خسنس هصاوطاتی‬ ‫زض هَضَع تحطننّب ٍ ّؿتِای زؾت‬ ‫نبفتین وِ انٌْب زنگط ؾٌس یف ًَنرؽ‬ ‫هصاوطات ‪ ۱۱‬غٍئی ًررَاّرٌرس ثرَز‪،‬‬ ‫ثلىِ زٍ ؾٌس خسنس اؾت وِ ثط اؾبؼ‬ ‫هَاضغ انطاى هجٌبی هصاوطاتی ذَاّرس‬ ‫ثَز وِ زض انٌسُ ًرعزنره زض ٍنری‬ ‫اغبظ هیقَز‪ ۱۱.‬اؾفٌس هبُ ‪ ۷۰۱۱‬زض‬ ‫تَئیتی ًَقت‪ :‬ثِ زلیل ػَاهل ذبضخی‬ ‫ثِ ٍلفِ زض رفتٍرَّبی ٍنری ًریربظ‬ ‫اؾت‪ .‬هتی ًْبنی اؾبؾب اهبزُ ٍ ضٍی‬ ‫هیع اؾت‪ .‬ثِ ػٌَاى ّوبٌّگورٌرٌرسُ‪،‬‬ ‫هی ثِ ّوطاُ تیون ثِ اضتجبط ثرب ّرورِ‬ ‫اػضبی ثطخبم ٍ اهطنىب ثطای غلجِ ثرط‬ ‫ٍضؼیت فؼلی ٍ ًْبنی وطزى ترَافرک‬ ‫ازاهِ ذَاّن زاز‪.‬‬ ‫تبؼبت جىگ در ایکزایه‬ ‫امزیکب را بٍ تًافق بب ایزان یادار میکىذ‬ ‫مشبیر تی مذاکزٌ کىىذٌ کشًرمبن در ممًرد ػمذم‬ ‫دستیببی تًافق ییه گفت‪ :‬اختالفمبت داخم می در‬ ‫یاشىگته مبوغ دستیببی بٍ تًافق است ی در وُمبیمت‬ ‫تبؼبت جىگ در ایکزایه امزیکب را بٍ تًافق بب ایزان‬ ‫یادار میکىذ‪.‬‬ ‫ٍظنط اهَض ذبضخِ انطاى زض انی رفت ٍرَی تلفٌی‪ ،‬ثب اقبضُ ثِ تساٍم ضانعًی ّرب‬ ‫ثطای ضفغ تحطنن ّب اظْبض وطز‪ّ :‬یچ تطزنسی زض اضازُ زٍلت خوَْضی اؾالهری‬ ‫انطاى ثطای ضؾیسى ثِ تَافک ذَه‪ ،‬لَی ٍ بنساض ٍخَز ًساضز‪.‬ضئیؽ زؾرترگربُ‬ ‫زنپلوبؾی وکَضهبى افعٍز‪ :‬وبخ ؾفیس ثبنس ظنبزُ ذَاّیّب ٍ ترطزنرس ضا ورٌربض‬ ‫رصاقتِ ٍ زض هؿیط ٍالغ ثیٌی ٍ ضاُ حل ربم ثطزاضز‪ٍ.‬ظنط اهرَض ذربضخرِ انرطاى‬ ‫اظْبض وطز‪ ،‬اوٌَى ؾِ وکَض اضٍ بنی ٍ ضٍؾیِ ٍ یی اهبزُ ًْبنی قسى ترَافرک‬ ‫ّؿتٌس‪ .‬زٍلت فؼلی اهطنىب ثبنس خؿبضت انال ؾیبؾتّبی اقتجربُ ررصقرترِ‬ ‫وبخ ؾفیس ضا زاقتِ ثبقس‪.‬اهیطػجساللْیبى ثب اثطاظ لسضزاًی اظ تالـّبی ثی ٍلرفرِ‬ ‫ثَض ٍ اًطنىِ هَضا تاویس وطز‪ :‬اوٌَى زنپلوبؾی ثِ زضؾتی ٍ ثِ ذَثری ػرورل‬ ‫هی وٌس‪ٍ.‬ظنط اهَضذبضخِ ثب اقبضُ ثِ تکسنس الساهبت تطٍضنؿتی ٍ هَج اٍاضربى‬ ‫زض اف بًؿتبى ثط لعٍم ّوىبضی خسی زض هَضز ثطلطاضی ثجبت ٍ اهٌیرت زض انری‬ ‫وکَض‪ ،‬ضؾیسری ثِ هکىل اٍاضربى اف بًؿتبًی‪ ،‬اضؾب ووهّبی ثکطزٍؾتبًرِ‬ ‫ٍ هجبضظُ ثب هَاز هرسض تاویس وطز‪ٍ.‬ی ثب اقبضُ ثِ اثؼبز رؿتطزُ ٍ ػویک تحَالت‬ ‫اٍوطانی‪ ،‬ثط ضطٍضت توطوع ثط ضاُ حل ؾیبؾی زض حل ثحطاى اٍوطانی تربوریرس‬ ‫وطز‪.‬اهیطػجساللْیبى اظ ثطلطاضی اتف ثؽ هَلت زض نوی اؾرترمرجرب ٍ اظرْربض‬ ‫اهیسٍاضی وطز وِ هٌغمِ قبّس اتف ثؽ زائوی‪ ،‬ضفغ هحبنطُ وبهرل نروری ٍ‬ ‫تَافک نوٌی ‪ -‬نوٌی قَز‪.‬‬ ‫احوس ضاؾتیٌِ رفت‪ :‬هب ثِ زًجب قفبفیت اضا ّؿتیرن‬ ‫ٍ هدلؽ ّوِ تالـ ذَز ضا هری ورٌرس ترب عرط‬ ‫قفبفیت ّط ِ ظٍزتط تهَنت قَز‪ٍ.‬ی ثب اقبضُ ثرِ‬ ‫انٌىِ ٌسی یف عط قفبفیت اضای ًوبنرٌرسرربى‬ ‫زض هدلؽ هغط قس اهب ثِ زلیل زغسغِّربنری ورِ‬ ‫ثطذی اظ ًوبنٌسربى زاقتٌس‪ً ،‬تَاًؿت ضای الظم ضا‬ ‫وؿت وٌس‪ ،‬هتصوط قس‪ :‬هدلؽ زض عط قفربفریرت‬ ‫لَای ؾِربًِ ٍ زؾتگبُ ّبی اخطانی ثرِ زًرجرب اى‬ ‫اؾت وِ هصاوطات ٍ خلؿبت هیبى زؾرترگربُ ّربی‬ ‫هرتلف قفبف قَز ٍ هطزم ثیف اظ یف زض خطنبى‬ ‫هؼبٍى زنپلوبؾی التهبزی ٍظاضت اهرَض ذربضخرِ‪،‬‬ ‫رفت‪ :‬تالـ ثطای هؼطفی ّط ِ ثْتط زؾتربٍضزّربی‬ ‫نٌؼتگطاى ٍ تَلیسوٌٌسربى انطاًی نره ضرطٍضت‬ ‫اؾت ٍ ٍظاضت اهَض ذبضخِ اظ انی هؿبلِ حروربنرت‬ ‫لبعغ ذَاّس وطز‪ .‬هْسی نفطی هؼبٍى زنپلروربؾری‬ ‫التهبزی ٍظاضت اهَض ذبضخِ ثب تبویس ثط ضرطٍضت‬ ‫تالـ ّوِ ًْبزّبی شنطثظ ثطای ووه ثِ هؼطفی ٍ‬ ‫ػطضِ ّط ِ ثْتط زؾتبٍضزّب ٍ تَاًبنی ّبی ترَلریرس‬ ‫وٌٌسربى انطاًی ثِ ثربظاضّربی خرْربًری ثرِ ٍنرػُ‬ ‫وکَضّبی ّوؿبنِ ٍ هٌغمِ‪ ،‬ثطرعاضی ًوبنکگبُّبی‬ ‫اذتهبنی ضا ثطای ًیل ثِ انی ّسف ثؿیبض هرْرن ٍ‬ ‫هَثط اضظنبثی وطز‪.‬‬ ‫* ایزان‪ :‬داعص در افغاوستان باعث تطذیذ‬ ‫فعالیتَای تزیریستی ضذٌ است‬ ‫ؾفیط ٍ هؼبٍى ًوبنٌسری زائن انطاى زض ؾبظهبى هرلرل‬ ‫ثب ثیبى انٌىِ خوَْضی اؾالهی انطاى ػویمرب ًرگرطاى‬ ‫ضٍنسازّبی غن اًگیع زض اف بًؿرتربى اؾرت‪ ،‬اظرْربض‬ ‫زاقت‪ :‬حضَض زاػف زض اف بًؿتبى ثربػر تکرسنرس‬ ‫فؼبلیت ّبی تطٍضنؿتی زض هٌغمِ قسُ اؾت‪.‬‬ ‫ؾرٌگَی ٍظاضت ذبضخِ ضٍؾیِ زض ؾرٌبًی اهطنىب‬ ‫ٍ ًبتَ ضا ثِ تسثیط الساهبت ؾبذتگری ثرطای هرترْرن‬ ‫وطزى هؿىَ ثِ اؾتفبزُ اظ تؿلیحبت قریروریربنری ٍ‬ ‫ثیَلَغنىی زض اٍوطانی هتْن وطز ٍ رفت وِ اًرْرب‬ ‫ٍاضز فبظ ًْبنی انی عط ؾبذتگی قسُاًس‪.‬‬ ‫* وظزی‪ :‬گزاوی َای اخیز‪ ،‬پس لازسٌ َاای‬ ‫بزداضته ارس تزجیحی است‬ ‫هطًسی زض بنبى ذبعطًکبى وطز‪ ًِ :‬بنرترررت ّربی‬ ‫اضٍ بنی هکىلی ثطای ازاهِ زاضًرس‪ً ،‬رِ ربنرترررت‬ ‫ضٍؾیِ‪ ًِ ،‬بنترت یی ٍ ًِ تْطاى‪ ،‬ثلىِ ثبنس هٌتظرط‬ ‫هبًس ٍ زنس وِ البی ثبنسى ِ تهویوی ثطای ازاهرِ‬ ‫ذَاّس زاقت‪.‬‬ ‫ؾفیط انطاى زض ؾبظهبى هلل‪:‬‬ ‫خطًط قزمش در مذاکزات رػبیت شذٌ است‬ ‫مىبفغ اقتصبدی ایزان تبمیه شًد‬ ‫ػضً َیئت رئیسٍ مجم مس شمًرای‬ ‫اسالمی گفت‪ :‬اگز قزار است تًافقی‬ ‫اوجبم شًد حتمبً ببیذ تًافق خمًبمی‬ ‫ببشذ ی بزای مب اوتفبع اقتصبدی داشتٍ‬ ‫ببشذ‪.‬‬ ‫هحوس ضقیسی اظْبض زاقت‪ :‬هغوئی‬ ‫ثبقیس وِ هصاوطُوٌٌسربى هب ثب زلت‬ ‫هصاوطات ضا زًجب هیوٌٌس‪ٍ.‬ی ثیبى وطز‪ّ :‬وچٌیی تین ًظبضتی وِ ثطای هؿربئرل‬ ‫ّؿتِ ای ٍخَز زاضز‪ ،‬ثِ نَضت خسی ضًٍس هصاوطات ضا ضنرس هری ورٌرس ترب‬ ‫حمَلی اظ هلت انطاى بنوب ًکَز‪ .‬ارط لطاض اؾت تَافمی اًدبم قَز‪ ،‬حتوبً ثبنرس‬ ‫تَافک ذَثی ثبقس ٍ ثطای هب اًتفبع التهبزی زاقتِ ثبقس‪.‬ػضَ ّریرئرت ضئریرؿرِ‬ ‫هدلؽ قَضای اؾالهی رفت‪ :‬تَافک ذَه اظ ًظط هب اى اؾرت ورِ حرمرَق‬ ‫ّؿتِای هب بنوب ًکَز ٍ زؾتبٍضزّبی ّؿترِ ای وکرَضهربى اظ ثریری ًرطٍز‪.‬‬ ‫ضاؾتیاظهبنی ل َ تحطنن ّب حک خوَْضی اؾالهی انطاى اؾرت‪ ،‬ثربنرس هرٌربفرغ‬ ‫التهبزی ثطای انطاى تاهیی قَز ٍ تحطننّب ثبنس ثِ نَضت خسی ثطزاقتِ قرَز‬ ‫ٍ ًِ ضٍی وبغص‪ً.‬وبنٌسُ هطزم وطهبًکبُ زض هدلؽ قَضای اؾالهی هتصوط قرس‪:‬‬ ‫اتفبلبتی وِ زض زٍضُّبی لجل ٍ زض خطنبى هصاوطات ضخ زاز‪ ،‬زنگط ًجبنس اترفربق‬ ‫ثیفتس‪ .‬هصاوطات االى ثِ نَضت خسی اًدبم هری قرَز ٍ تروربم ترالـ تریرن‬ ‫هصاوطُ وٌٌسُ انطاى انی اؾت وِ هصاوطات ثب ضػبنت ذغرَط لرطهرع ًرظربم ٍ‬ ‫تاویسات ٍنػُ همبم هؼظن ضّجطی اًدبم قَز ٍ تَافک ذَثی نَضت ریطز‪.‬‬ ‫ضقیسی تبویس وطز‪ :‬هجٌبی هب زض هصاوطات‪ ،‬ثی اػتوبزی ثِ عطف غرطثری اؾرت‬ ‫طا وِ هب اظ عطف همبثل ػسم بنجٌسی ثِ تَافک ضا زنسنن‪ .‬ثبنس ضاؾتی اظهربنری‬ ‫اًدبم قَز ٍ ثبنس ّوِ تحطننّب ثطزاقتِ قَز‪.‬‬ ‫ًظطات‪ ،‬هصاوطات ٍ ههَثبت زٍلرت‪ ،‬هردرلرؽ ٍ‬ ‫زؾتگبُ ّبی هرتلف لطاض ریرطًرس‪ً.‬روربنرٌرسُ هرطزم‬ ‫قْطوطز زض هدلؽ قَضای اؾالهی تهطنر ورطز‪:‬‬ ‫ثطای هب هْن انی اؾت وِ هدرلرؽ زض قرفربفریرت‬ ‫یکگبم ثبقس ٍ هب زض خطنبى ثطضؾی عط قفربفریرت‬ ‫لَای ؾِربًِ ٍ زؾتگبُ ّبی اخرطانری ّرن انرطاض‬ ‫ذَاّین وطز وِ اٍلَنت قفبفیت ثب ذَز هردرلرؽ‬ ‫ثبقس‪.‬ضاؾتیٌِ اظْبض زاقت‪ :‬زض حب حبضط هردرلرؽ‬ ‫نىی اظ زؾتگبُّبی قفبف خوَْضی اؾالهی انرطاى‬ ‫اؾت‪ .‬اوثط ًکؿت ّبی هدلؽ ثِ نرَضت ػرلرٌری‬ ‫رف هی قَز ٍ ذجطًگربضاى ظنربزی ثرِ نرَضت‬ ‫هطتت اذجبض هدلؽ ضا ضنس ٍ هربثطُ هری ورٌرٌرس‪.‬‬ ‫ثیف اظ ‪ ۵۹‬زضنس اظ خلؿبت هدلؽ ػلٌی اؾرت ٍ‬ ‫نطفبً ‪ ۹‬زضنس اظ خلؿبت هدلؽ غیطػلٌی اؾت‪.‬‬ ‫ٍی ثیبى وطز‪ :‬الظم اؾرت اضای ًروربنرٌرسرربى ٍ‬ ‫* تالش بزای معزفی َزچٍ بُتز دستایردَاای‬ ‫صىعتگزان ی تًلیذکىىذگان ایزاوی یک ضازیر‬ ‫است‬ ‫* مسکً‪ :‬امزیکا ی واتً یارد فاس وُایی طزح استفادٌ‬ ‫اس سالحَای کطتار جمعی در ایکزایه ضذٌاوذ‬ ‫مج س پیشگبم شفبفیت است‬ ‫احتمبل تجمیغ طزحَبی شفبفیت‬ ‫ػضً کمیسیًن فزَىگی مج س شمًرای اسمالممی‬ ‫گفت‪ :‬بزای مب مُ ایه است کٍ مج س در شفبفیمت‬ ‫پیشگبم ببشذ ی احتمبال طزح َبی شمفمبفمیمت ارای‬ ‫ومبیىذگبن ی شفبفیت قًای سٍگبوٍ در َ تجمممیمغ‬ ‫میشًد‪.‬‬ ‫سیاسی‬ ‫‪2‬‬ ‫نه ػضَ وویؿیَى وکبٍضظی‪ ،‬اه ٍ هٌبثغ عجیؼی‬ ‫ثب ثیبى انٌىِ زاهساضی ًیوِ نٌؼتی زض ثْتطنی حبلرت‬ ‫‪ ۱۱‬زضنس ٍ زاهساضیّبی نٌؼتی ‪ ۱۱‬زضنس ًْبزُ ثب‬ ‫اضظ تطخیحی زضنبفت هیوطزًس‪ ،‬رفت‪ :‬ثرررکری اظ‬ ‫افعانف لیوت رَقت ثِ هؿئلِ حصف اضظ تطخیحری‬ ‫ثطهی رطزز‪.‬ػلیطضب ًظطی اظْبض وطز‪ٍ :‬ظاضت خْربز‬ ‫وکبٍضظی ٍ ؾتبز تٌظین ثبظاض هحهَالت وکبٍضظی‬ ‫توْیسات الظم ثطای ثطرطزاًسى ثجبت ٍ تؼبز لیوت‬ ‫زض ثبظاض ضا ثِوبض رطفتٌس‪ .‬تهروریروربت زض حرَظُ‬ ‫ؾیبؾترصاضی رطفتِ قسُ اهب ًتیدِ ًساقتِ اؾت‪.‬‬ ‫* بخص قابل تًجُی اس درامذَای کطًر صزف‬ ‫پزداخت بذَیَای دیلت ریحاوی میضًد‬ ‫ًوبنٌسُ زاه بى زض هدلؽ رفت‪ :‬تَضم هرَخرَز زض‬ ‫وکَض ػوستب ثِ ذبعط لطو ّبی ثرِ خربهربًرسُ اظ‬ ‫زٍلت ضٍحبًی اؾت وِ ثرف لربثرل ترَخرْری اظ‬ ‫زضاهسّبی زٍلت ؾیعزّن نرطف رطزاذرت انری‬ ‫لطوّب ٍ ثسّیّب هیقَز‪.‬‬ ‫* مجلس ی دیلت ومی تًاوىذ مصًبٍ ضاًرای‬ ‫عالی کار دربارٌ حقًق کارگزان را تغییز دَىذ‬ ‫ضئیؽ فطاوؿیَى وبضرطی هدلؽ رفرت‪ :‬ترؼریریری‬ ‫حمَق ٍ زؾتوعز وبضرطاى عرجرک لربًرَى ترَؾرظ‬ ‫قَضای ػبلی وبض اًدبم هیقَز ٍ هدلؽ ٍ زٍلرت‬ ‫اذتیبضی زضثبضُ ت ییط ههَثِ قَضای ػبلی وربض زض‬ ‫انی ثبضُ ًساضًس‪.‬‬ ‫* یحیذی‪ :‬مسیز مقایمت ی ضذاستکبار ی تزیریسم‪ ،‬با‬ ‫قذر ادامٍ مییابذ‬ ‫ٍظنط وکَضرفت‪ :‬هؿیط همبٍهت ٍ ضساؾترىرجربض ٍ‬ ‫تطٍضنؿن‪ ،‬ثب لسضت ازاهِ هی نبثس‪ .‬احرورس ٍحریرسی‬ ‫ٍظنط وکَض زض حبقیِ زنساض ثرب ذربًرَازُ هرؼرظرن‬ ‫قْسای هسافغ حطم رفت‪ :‬اهطٍظ زض خوغ ذربًرَازُ‬ ‫هحتطم قْسای هسافغ حطم ثطای ػطو ؾالم ٍ انٌىِ‬ ‫ّرررورررَاضُ ثرررِ نررربزقررربى ّؿرررتررریرررن‪،‬حررربضرررط‬ ‫قسنن‪ٍ .‬حیسی ّوچٌیری ثرباقربضُ ثرِ انرثربضررطی‬ ‫ضظهٌسربى اتجبع اف بًؿتبًی زض زفبع اظ حرطم اظرْربض‬ ‫وطز‪ :‬ػعنطاى اف بًؿتبًی ثب ّسف ٍ انروربى زض انری‬ ‫هؿیط ثَزُ اًس ٍ انی اضازُ هلت ّبی هٌغمِ زض زفربع‬ ‫اظ ذظ همبٍهت ازاهِ زاضز‪ٍ .‬ی اضبفِ ورطز‪:‬ترالـ‬ ‫زاضنن حوبنرت ّربی الظم ضا اظ ذربًرَازُ ّربی‬ ‫هحتطم ػعنعاى هسافؼبى حطم ثِ ػول اٍضنن‪ٍ.‬ی زض‬ ‫بنبى رفت هؿیط هرمربٍهرت ٍ ضرس اؾرترىرجربض ٍ‬ ‫تطٍضنؿن‪ ،‬ثب لسضت ازاهِ هی نبثس‪.‬‬ ‫* دیلت بزای حذف ارس تزجیحی قاطاعااواٍ‬ ‫تصمیم بگیزد‬ ‫تهویوبتی وِ زض وویؿیَى ّب هرغرط هری قرَز‪،‬‬ ‫قفبف قَز‪ .‬هدلؽ ثبنس انری رربم ضا ّرن ثرطای‬ ‫قفبفیت ثیکتط ثطزاضز ٍ قفربفریرت ًرْربنری ضا ّرن‬ ‫ػولیبتی وٌس‪ .‬ثیف اظ ‪ً ۷۱۱‬وبنرٌرسُ اذریرط ًا اػرالم‬ ‫وطزًس وِ اضای اًبى خْت اؾتحضبض هلت ػلٌی ٍ‬ ‫اػالم قَز ٍ ثٌبثطانی هدلؽ ههط ثِ قفبفیت اؾت‪.‬‬ ‫ػضَ وویؿیَى فطٌّگی هدلؽ قرَضای اؾرالهری‬ ‫تبویس وطز‪ :‬ارط ولیبت عط قفبفیت لَای ؾِربًرِ‬ ‫تهَنت قَز‪ ،‬ثِ احتوب ظنبز عط قفبفیرت اضای‬ ‫ًوبنٌسربى ّن زض اى تدویغ هیقَز‪.‬‬ ‫ػضَ وویؿیَى ثطًبهِ ٍثَزخِ هدلؽ رفت‪:‬زٍلرت‬ ‫ثبنس ثطای حصف اضظ تطخیحی لبعؼبًِ تهوین ثگیرطز‬ ‫ٍ اى ضا ضؾوبً اػالم وٌس‪،‬ارط ّط ٌس ٍلت نه ثربض‬ ‫قَوی ضا ثِ وکَض ٍاضز وٌین ثبػ تَضم اًترظربضی‬ ‫زض ثبظاض هیقَز‪.‬هحؿی ظًگٌِ ػضَ وویؿیَى ثطًبهِ‬ ‫ٍ ثَزخِ هدلؽ قَضای اؾالهی زض ررفرترگرَ ثرب‬ ‫ذجطًگبض هْط‪ ،‬زض ضاثغِ ثب رطاًیّبی اذیرط اى ّرن‬ ‫زض قطانغی وِ ٌَّظ اضظ تطخیرحری حرصف ًکرسُ‬ ‫اؾت‪ ،‬رفت‪ :‬زض ثح تَضم‪ ،‬نه هَضَع ثِ ػٌرَاى‬ ‫تَضم اًتظبضی زاضنن‪ .‬انٌىِ ضئیؽ زٍلت ٍ ٍظضا‪ّ ،‬رط‬ ‫ٌس نه ثبض زض ضاثغِ ثب حرصف اضظ ترطخریرحری‪،‬‬ ‫حصف نب ػسم حصف اى ٍ ؾبنط هجبحر هرطثرَعرِ‬ ‫ههبحجِ هیوٌٌس ثط تَضم اثط هٌرفری هری ررصاضز ٍ‬ ‫ؾطػت ضقس اى ضا ثبال هیثطز‪.‬‬ صفحه 2 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫دٍشٌبِ ‪ 5‬اسدیبْشت ‪ 25 * 1401‬اٍسیل‪ 23 * 2022‬سهضاى ‪ * 1443‬سا سی ٍ دٍم ( اٍتَص ایکیٌجی ایل ) * شواسُ ( سایی ) ‪5482 :‬‬ ‫هقالِ‬ ‫‪ ۶‬دٍلت‪ٍ ،‬سؼت ٍػذُ ساُاٌّی وِ‬ ‫ایشاى سا ثِ اسٍپب ٍغ هیوٌذ!‬ ‫پشٍطُ ساُ اّی هیاًِ تبشیض بستاىاباد کِ سا ‪1379‬‬ ‫عولیات اجشایی اى اغاص شذُ ٍ تشاًضیزت سیزلزی‬ ‫ایشاى سا بشای ًخستیی باس بِ اسٍپا هتصل خزَاّزذ‬ ‫کشد ٍ اص سَیی با اتوام عولیزات اجزشایزی ایزی‬ ‫ساُ ‪1‬اّی‪ ،‬صهاى حشکت قطاس تْشاى – تبشیض ًزیزض‬ ‫حذٍد ‪ 5/5‬ساعت کاّ خَاّذ یافت تا کٌَى ‪4‬‬ ‫سئیس جوَْس ٍ ‪ 6‬دٍسُ هجلس شزَسای اسزیهزی‬ ‫دیذُ اها ٌَّص بِ پایاى ًشسیذُ است‪.‬‬ ‫حو ٍ ًق سیلی هیتَاًذ تِ عرٌرَاى ٍػریلرِ ای‬ ‫پاییی دس حو ٍ ًق ٍ‬ ‫اسصاى‪ ،‬ایوی ٍ تا اػتْ‬ ‫تَػیِ اقتصادی‪ ،‬هَسد تَجِ فشاٍاى قرشاس گریرشد‬ ‫ساُاّی تثشیض ر هیاًِ تِ عٌَاى حلقِ ه قَدُ اتصرال‬ ‫ساُاّی ػشاػشی تِ ساُاّی ؿوال غرشب تراعرج‬ ‫پیَػتگی تیـتش ؿثکِ سیلی کـَس خَاّذ ؿرذ ٍ‬ ‫تشاػاع ًظش اگاّاى صٌیت حو ٍ ًق کـرَس‪،‬‬ ‫دس صَسا تْشُتشداسی اص ایری پرشٍطُ‪ ،‬دسصرذ‬ ‫اػت ادُ اص خظ اّی دس اًتقال کاال‪ ،‬ترشاًرضیرت ٍ‬ ‫اًتقال هؼافش دس ػغح کـَس کِ دس صهاى حراضرش‬ ‫فقظ ‪ ۱‬دسصذ اسصیاتی ؿذُ ٍ حذاق تِ ‪ ۱.‬دسصذ‬ ‫خَاّذ سػیذ ساُاّی هیاًِ ‪ -‬تؼتاىاتاد ‪ -‬ترثرشیرض‬ ‫‪ ۱.۸‬کیلَهتش عَل داسد ٍ اص ایؼتگاُ هَجَد هیاًرِ‬ ‫اغاص هیؿَد ٍ تا گزس اص هؼیشی ًؼثتا کَّؼتاًری‬ ‫اص ؿْشّای تشکویچای‪ ،‬تؼتاىاتاد ٍ تراػرورٌرج‬ ‫عثَس کشدُ ٍ تِ ایؼتگاُ خاٍساى هری سػرذ ٍ دس‬ ‫ًْایت تِ ایؼتگاُ ساُ اّی هَجَد تثشیرض هرترصر‬ ‫خَاّذ ؿذ هیاًثشی کِ دس پشٍطُ ساُاّی تثرشیرض‪-‬‬ ‫هیاًِ ایجاد ؿذُ‪ً ،‬ضدی تِ ‪ ۷۸.‬کیلَهتش اص هؼیرش‬ ‫تثشیض‪ -‬تْشاى کوتش کشدُ ٍ صهاى ػ ش اص تثشیض ترِ‬ ‫تْشاى سا ًیض حذٍد ‪ ۲‬تا ‪ ۵‬ػاعت کاّؾ هیدّذ‬ ‫هؼیش سیلی جذیذ هیاًِ تا تؼتاىاتاد تِ عرَل ‪۷۸۱‬‬ ‫کیلَهتش ارسهاُ ػال ‪ ۳۳‬هَسد تْشُ ترشداسی قرشاس‬ ‫گشفت ٍ ّن اکٌَى عورلریراا سیر گرزاسی دس‬ ‫حذفاص تؼتاى اتاد تا خراٍساى دس حرال اًرجرام‬ ‫اػت تا تْشُتشداسی اص پشٍطُ ساُ اّری هریراًرِ ‪-‬‬ ‫تؼتاىاتاد ‪ -‬تثشیض‪ ،‬تشاًضیرت سیرلری ایرشاى ترشای‬ ‫ًخؼتیی تاس تِ اسٍپا هتص هیؿَد ٍ اتصال اى ترِ‬ ‫ساُاّی ًخجَاى‪ ،‬ایشٍاى‪ ،‬ت لیغ اص عشیق جل را ٍ‬ ‫دیگش هشصّای اتی ٍ خاکی تِ افضایؾ هرثرادالا‬ ‫تیی الوللی ٍ صادساا کاال ترِ جرورْرَسی ّرای‬ ‫ارستایجاى‪ ،‬اسهٌؼتاى ٍ تشکیِ هیاًجاهذ‬ ‫ایی عشح تِ ّش حال ‪ ۲‬سئیغ جوْرَس ٍ ‪ ۱‬دٍسُ‬ ‫هجلغ ؿَسای اػ هی تِ خَد دیذُ اػت‬ ‫ساُاّی هیاًِ تثشیض ‪ ۱.۸‬کیلَهتش اػت کِ عولیاا‬ ‫اجشایی اى اص ػال ‪ ۷۸۱۳‬اغاص ؿذُ‪ ،‬اها ٌّرَص ترِ‬ ‫پایاى ًشػیذُ اػت حو ٍ ًق سیلری اص جرولرِ‬ ‫تخؾّای صیشتٌایی اقتصاد اػت کِ فشایٌذ تَػیِ‬ ‫اقتصادی سا تحت تاحیش قشاسدادُ ٍ اػاع هثادالا‬ ‫تاصسگاًی ٍ کلیذ تَػیِ اقتصادی ٍ اجرتروراعری‬ ‫اػت تا تَجِ تِ احشاا هخشب گاصّای گلخاًِای‬ ‫ٍ هـک ا هحیغی ًاؿی اص اًتـاس ایی االیٌذُّرا‬ ‫ّوچٌیی تجذیذًاپزیشی ػَخرت ّرای فؼریرلری‪،‬‬ ‫کاّؾ اػت ادُ اص ایی هٌثع اًشطی حائرض اّروریرت‬ ‫ٍیظُای اػت دس ایی هیاى ساُاّی تِ عٌرَاى یر‬ ‫هکاًیؼن تؼیاس کاساهذ دس صهیٌِ حرور ٍ ًرقر‬ ‫دسٍى ؿْشی ٍ تشٍى ؿْشی دس کـَسّای تَػریرِ‬ ‫یافتِ ٍ تؼیاسی اص کـَسّرای دس حرال ترَػریرِ‬ ‫ؿٌاختِ ٍ اص اى اػت ادُ هیؿَد اصَال قغاسّرا ترا‬ ‫تَجِ تِ عذم ایجاد الَدگی ّرَایری ٍ صرَتری‪،‬‬ ‫دٍػتذاس هحیظ صیؼت ًیض ّؼتٌذ کِ ترا افرضایرؾ‬ ‫ػشعت ػ ش‪ ،‬هغلَتیت تیـترشی ترشای هؼرافرشاى‬ ‫داؿتِ ٍ خَاٌّذ داؿت‪ ،‬اص ایی سٍ هری ترَاى اص‬ ‫قغاسّا تِ عٌَاى گضیٌِای تؼیاس هٌاػه دس تَػیرِ‬ ‫پایذاس ًام تشد تثییی ٍ تـشیح تشتشی تِکراسگریرشی‬ ‫ساُ اّی اص دیذگاُ تَػیِ پایذاس اًقذس هْن اػرت‬ ‫کِ دس تؼْی ّشچِ تیـتش ٍ تؼرظ ٍ گؼرترشؽ‬ ‫خغَط سیلی کِ اص هریریراسّرای اقرترصرادی ٍ‬ ‫صیؼت هحیغی هختل ی ترشخرَسداس اػرت‪ ،‬ترایرذ‬ ‫ّوَاسُ اػت ادُ کشد دس جْاى اهشٍص‪ ،‬حو ٍ ًقر‬ ‫سیلی اص جولِ تخؾّای صیشتٌایی اقتصاد اػت کِ‬ ‫فشایٌذ تَػیِ اقتصادی سا تحت تاحیش قشاس دادُ ٍ‬ ‫اػاع هثادالا تاصسگاًی ٍ کلیذ تَػیِ اقتصرادی‬ ‫ٍ اجتواعی اػت تشخی هتخصصاى حو ٍ ًق تش‬ ‫ایی تاٍسًذ کِ تیی کاسایی دس تخؾ حو ٍ ًقر‬ ‫ٍ کاسایی عوَهی اقتصراد ٍ سؿرذ اقرترصرادی‪،‬‬ ‫ساتغِ ای هؼتقین ٍجَد داسد ٍ حور ٍ ًرقر سا‬ ‫ٍاػغِ هیاى فیالیت ّای کـراٍسصی‪ ،‬صرٌریرتری‪،‬‬ ‫تاصسگاًی ٍ خذهاتی دس ػغح هلی ٍ تییالرورلرلری‬ ‫هی داًٌذ تِ اعرترقراد تؼریراسی اص اقرترصرادداًراى‬ ‫تیی الوللی‪ ،‬هغالیاا اًجام ؿذُ دس ػرغرح کر ى‬ ‫اقتصادی تشخی کـرَسّرا ًـراى هری دّرذ کرِ‬ ‫ػشهایِ گزاسی دس حو ٍ ًرقر سیرلری هرَجره‬ ‫افضایؾ سؿذ اقتصادی ایی کـرَسّرا ؿرذُ ٍ ترا‬ ‫افضٍدى تش تاصدّی اجتواعی دس ػشهایِگزاسیّای‬ ‫خصررَصرری هررَجررثرراا ػررشهررایررِ گررزاسی دس‬ ‫صیشػاختّای حو ٍ ًق سا فشاّن اٍسدُ اػت‬ ‫صٌیت حو ٍ ًق سیلی دس ایشاى ًیض عری دٍساى‬ ‫هختلف‪ ،‬تا فشاص ٍ فشٍدّایی ّوشاُ تَدُ ٍ ّرذف‬ ‫اصلی اى‪ ،‬ت ؽ تشای سػریرذى ترِ جرایرگراّری‬ ‫هغلَب ٍ فشدایی تْتش اػت ٍ تا تَجِ تِ هَقییرت‬ ‫ػَقالجیـی کـَس دس هٌغقِ‪ ،‬ایجاد ػیؼتن حو‬ ‫ٍ ًق سیلی کاساهذ دس تَػیِ اقتصادی اجتواعی‪،‬‬ ‫اداهِ داسد‬ ‫جایگاُ ٍ ًقؾ ٍیظُای داسد‬ ‫سییغ داًـگاُ علَم پضؿکی تثشیض ‪:‬‬ ‫* حػبسوطی دس پبسن هطشٍعِ تجشیض‬ ‫غحت ًذاسد‬ ‫سٍاتظ عوَهی ؿْشداسی هٌرغرقرِ ػرِ ترثرشیرض دس‬ ‫جَاتیِای تِ هغاله هٌتـش ؿذُ دس تشخی سػاًرِ ّرا‪،‬‬ ‫هَضَ حصاسکـی ٍ جذا ػاصی تاًَاى دس پراس‬ ‫هـشٍعِ تثشیض سا ترکرزیره کرشد دس اعر عریرِ‬ ‫ؿْشداسی تثشیض اهذُ اػت‪ :‬ػرالری ٍسصؿری جرذا‬ ‫گاًِای تا ٍسٍدی هجضا دس قؼوتی اص پاس هـشٍعِ‬ ‫ٍجَد داسد کِ هختص تاًَاى اػت ٍ اص ػال ‪ ۳۵‬کرِ‬ ‫احذاث ؿذُ‪ّ ،‬یچ گًَِ دیَاس کـی ًـذُ اػت‬ ‫ایی اع عیِ افضٍدُ اػت‪ :‬ایی ػالی اص عشف تشهیٌال‬ ‫تضسگ تثشیض ساُ دػتشػی جذاگاًِای داسد ٍ ٍیرظُ‬ ‫تاًَاى اػت‬ ‫سًگ کشًٍایی تبشیض ابی شذ‬ ‫سییس داًشگاُ علَم پضشکی تبشیزض بزا‬ ‫بیاى ایٌکِ هتَسط فَتزی کزشًٍزا دس‬ ‫ارسبایجاى ششقی دس حزا کزاّز‬ ‫است ٍ دس ‪ 24‬ساعت گزشتزِ فزَتزی‬ ‫ًذاشتین‪ ،‬گفت‪ :‬اکزٌزَى ٍیز زیزت‬ ‫کشًٍایی تبشیض ابی شذُ‪ٍ ،‬لزی بزذاى‬ ‫ه ٌا ًیست کِ عادی اًگاسی شَد صیزشا‬ ‫سعایت ًکشدى شزیزَُ ًزاهزِ ّزای‬ ‫بْذاشتی هَجب باصگشت بِ شزشایزط‬ ‫قشهض هی شَد‪.‬‬ ‫تْوی ًقی صادُ اظْاس کرشد‪ :‬ؿرشایرظ‬ ‫کشًٍایی ؿکٌٌذُ اػت‪ ،‬اهرا اکرٌرَى‬ ‫پغ اص هاُ ّا‪ ،‬تثشیض‪ ،‬تٌاب ٍ هشًذ دس‬ ‫حالت اتی قشاس گشفتِ اًذ؛ ؿْشػرتراى‬ ‫کشًٍایی قشهض دس ارستایجاى ؿرشقری‬ ‫ٍجَد ًرذاسد ٍ ترٌرْرا ؿرْرشػرتراى‬ ‫چاساٍیواق دس ٍضریریرت ًراسًرجری‬ ‫کشًٍایی قشاس داسد‪ ،‬اها ّوچٌاى اًجرام‬ ‫ٍاکؼیٌاػیَى اص ضرشٍسیراا اػرت‪،‬‬ ‫ّواى عَس کِ احاس اى ًیض تش ّورگراى‬ ‫اؿکاس ؿرذُ اػرت ٍی افرضٍد‪۷۱ :‬‬ ‫ؿْشػتراى اص جرولرِ اػرکرَ‪ ،‬اّرش‪،‬‬ ‫ارسؿررْررش‪ ،‬تؼررترراى اترراد‪ ،‬جررل ر ررا‪،‬‬ ‫خذاافشیی‪ ،‬ػشاب‪ ،‬ؿثؼرترش‪ ،‬عرجره‬ ‫ؿیش‪ ،‬کلیثش‪ ،‬هشاغِ‪ ،‬هرلرکراى‪ ،‬هریراًرِ‪،‬‬ ‫ّشیغ‪ّ ،‬ـتشٍد‪َّ ،‬ساًذ ٍ ٍسصقاى ًیض‬ ‫دس ٍضیریرت صسد کرشًٍرایری قرشاس‬ ‫داسًذ‬ ‫‪ ۷۸۱‬کشًٍایی دس تیروراسػرتراى ّرای‬ ‫ارستایجاى ؿشقی تؼتشی ّؼتٌذ‬ ‫ًقی صادُ تا تیاى ایٌکِ اکٌَى هجرورَ‬ ‫تیواساى تؼتشی دس تیروراسػرتراى ّرای‬ ‫ارستایجاى ؿشقی ‪ ۷۸۱‬کشًٍایی اػت‪،‬‬ ‫اظْاس کشد‪ :‬اص ایی تیذاد ‪ً ۸۸‬ر رش دس‬ ‫تخؾ هشاقثرت ّرای ٍیرظُ تؼرترشی‬ ‫ّؼتٌذ‬ ‫ٍی اداهِ داد‪ :‬اص ‪ ۷۷۱‬اصهایؾ اًرجرام‬ ‫ؿذُ ‪ ۱‬تیواس جذیذ دس اػتاى ؿٌاػایی‬ ‫ؿذُ ٍ ‪ ً ۸۳‬رش تؼرترشی جرذیرذ دس‬ ‫ارستایجاى ؿشقی داؿتین‬ ‫ٍی هجوَ تیواساى ؿٌراػرایری ؿرذُ‬ ‫کشًٍایی دس ارسترایرجراى ؿرشقری سا‬ ‫‪ّ۱۵۸‬ضاس ٍ ‪ ً ۸۱۸‬رش اعر م کرشد ٍ‬ ‫افضٍد‪ ّ :‬ت ّضاس ٍ ‪ ً ۸۳۱‬ش کشًٍایی‬ ‫ًیض دس اػتاى فَا ؿذًذ ‪ ۵. ۵‬دسصذ‬ ‫ًَتت ػرَم ٍاکؼریرٌراػریرَى سا دس‬ ‫ارستایجاى ؿشقی دسیافت کشدًذ‬ ‫ٍی تا تاکیذ هجذد تش لضٍم ترکروریر‬ ‫* هْلت ‪ ۸۴‬سبػتِ ثشای چشای غیشهجابص دس‬ ‫اساضی سٍستبی داش التی ًظشوْشیضی ّطتشٍد‬ ‫ًَتت ّرای ٍاکؼریرٌراػریرَى ترشای‬ ‫پیـگیشی اص ؿیرَ دٍتراسُ کرشًٍرا‪،‬‬ ‫گ ت‪ :‬دس ‪ ۱۲‬ػاعت گزؿتِ ‪ ً ۲۷۱‬رش‬ ‫ٍاکؼی دسیافت کشدًذ ٍ اکرٌرَى ‪۱‬‬ ‫هیلیَى ٍ ‪ّ۳۲۸‬رضاس ٍ ‪ً ۸۱۱‬ر رش دس‬ ‫ارستایجاى ؿشقی (حذٍد ‪۸۳‬دسصرذ‬ ‫هشحلِ اٍل ٍاکؼی کشًٍا سا دسیرافرت‬ ‫کشدُ اًذ‬ ‫ًقی صادُ اداهرِ داد‪ ۱ :‬هریرلریرَى ٍ‬ ‫‪ّ۱۳.‬ضاس ٍ ‪ً ۸۲۳‬ر رش هرشحلرِ دٍم‬ ‫(حذٍد ‪ّ ۱.۱ ٍ ۸۸‬ضاس ٍ ‪ً ۸.۱‬ر رش‬ ‫( حذٍد ‪۵. ۵‬دسصذ ًیض هشحلِ ػرَم‬ ‫ٍاکؼی کشًٍا سا دس اػتراى دسیرافرت‬ ‫کشدًذ‬ ‫سییغ داًـگاُ علَم پضؿکی ترثرشیرض‬ ‫ٍاکؼیٌاػیَى ٍ اػت ادُ اص هاػر سا‬ ‫ّوچرٌراى هرَحرشترشیری سٍؽ ترشای‬ ‫پیـگیشی ٍ کٌتشل کشًٍا عٌَاى کشد‬ ‫ضشوت اسد سبصی تجشیض(سْبهی خبظ)‬ ‫ثِ ضوبسُ ثجت ‪ ٍ ۰۶۹‬ضٌبسِ هلی ‪۰۱4۱۱۱۰۹4۶۰‬‬ ‫(دػَت ثِ هجوغ ػوَهی ػبدی سبلیبًِ)‬ ‫هجوغ ػوَهی ػبدی سبلیبًِ ضشوت اسدسبصی تجشیض(سْبهی خبظ)سبػت ‪ ۰0‬سٍص یىاطاٌاجاِ هاَسخاِ‬ ‫‪۰۸۱۰0۱40۰۴‬دس هح ضشوت تطىی خَاّذ ضذ ‪،‬اص ولیِ سْبهذاساى ٍ ًوبیٌذگبى سسوی اًبى دػَت هی ضَد‬ ‫دس ایی جلسِ ضشوت ًوبیٌذ‪ .‬حضَس ولیِ سْبهذاساى یب ًوبیٌذگبى اًبى ضشٍسی هی ثبضذ‪.‬‬ ‫دستَس جلسِ‪:‬‬ ‫‪ -۰‬گضاسش ّیئت هذیشُ ٍ ثبصسس لبًًَی ٍ ثشسسی ٍ تػَیت تشاصًبهِ سَد ٍ صیبى ػولىشد سبل ‪۰۸۱۱‬‬ ‫‪ -4‬اًتخبه ّیئت هذیشُ ٍ ثبصسسبى‬ ‫‪ -3‬اًتخبه سٍصًبهِ وثیشاالًتطبس‬ ‫‪ -۸‬تؼییی خظ هطی ضشوت(دس چْبسچَه لبًَى تجبست) ٍ ثشسسی اهىبى اداهِ فؼبلیت ضشوت ٍ دس غیش ایای‬ ‫غَست اًحالل ٍ تػفیِ ضشوت ثب تطىی هجوغ ػوَهی فَق الؼبدُ عجک هفبد لبًَى تجبست‬ ‫اساولیبى سلوبسی‪ -‬هذیش ػبه‬ ‫‪*۰00۰۹‬تبسیخ اًتطبس‪ * ۰۸۱۰0۱40۱0 :‬سٍصًبهِ اسن‬ ‫اگْی هٌبلػِ ػوَهی ٍاگزاسی خذهبت ضْشی هشحلِ دٍم (ًَثت اٍل ٍ دٍم)‬ ‫ضْشداسی الىٌذ دس ًظش داسد ثب استٌبد هجَص ثٌذ سِ غَستجلسِ ضوبسُ ‪ ۸۸‬تبسیخ ‪ ۰۸۱۱0۰۰04۰‬ضَسای هحتشم اسالهی ضْش الىٌذ ‪ ،‬هجٌی ثش ٍاگزاسی خاذهابت‬ ‫ضْشی ٍ فضبی سجض ثِ هذت یىسبل ضوسی اص عشیک سبهبًِ تذاسوبت الىتشًٍیىی دٍلت ثِ ًطبًی الىتشًٍیىی ‪https:www.setadiran.ir‬ثِ ضشح ری ثشگضاس های‬ ‫وٌذ‪.‬لزا اص ضشوت ّبی ٍاجذ ضشایظ دػَت هی ضَد تب پبیبى ٍلت اداسی ‪ ۰۸۱۰0۱404۸‬ثِ سبهبًِ هشاجؼِ ٍ دس صهبى هْلت اسائِ پیطٌْبد ًسجت ثِ اسائِ لیاوات‬ ‫الذام فشهبیٌذ‪-۰.‬هَضَع‪ٍ :‬اگزاسی اهَس خذهبت ضْشی ٍ فضبی سجض ضْشداسی الىٌذ‪ -4‬هجلغ ثش اٍسد اٍلیِ ‪ 0،۸۹۱،۱۱۱،۱۱۱ :‬سیبل ‪-3‬هذت اًجبم وبس ‪ ۰4 :‬هبُ‬ ‫ضوسی ‪ -۸‬دستگبُ ًظبست‪ :‬ثِ ػْذُ ٍاحذ خذهبت ضْشی ضْشداسی الىٌذ ‪ -0‬ثشگضاسی هٌبلػِ غشفب اص عشیک سبهبًِ تذاسوبت الىتشًٍیىی دٍلت هی ثبضذ ٍ ولیِ‬ ‫هشاح ٍ فشایٌذ هٌبلػِ ‪،‬پشداخت سپشدُ ضشوت دس هٌبلػِ ‪،‬اسسبل پیطْبد لیوت ثبسگضاسی هذاسن ضشوت اػن اص اسبسٌبهِ ٍ گَاّی اسصش افضٍدُ ٍ وذ التػابدی‬ ‫ٍ ‪...‬اص عشیک ایی سبهبًِ اهىبى پزیش هی ثبضذ‪ -۶ .‬ولیِ اعالػبت ٍ ضشایظ ضشوت دس هٌبلػِ دس سبهبًِ تذاسوبت الىتشًٍیىی دٍلت لبث هطبّذُ‪ ،‬ثشسسی ٍ اًتخبه‬ ‫هی ثبضذ‪-7 .‬داٍعلجبى ثبیستی هجلغ ‪ 0‬دسغذ ثبثت سپشدُ ضشوت دس هٌبلػِ یب ضوبًت ًبهِ ثبًىی یب هؼبدل اى فیص ٍاسیضی ثِ حسبه ضوبسُ ‪ً 4۰۹0۱0۶04‬اضد‬ ‫ثبًه وطبٍسصی ثِ ًبم ضْشداسی الىٌذ ٍاسیض ٍ تػَیش اى سا دس لسوت هشثَط دس سبهبًِ تذاسوبت الىتشًٍیىی دٍلت ثبسگزاسی ًوبیٌذ‪ٍ.‬اغ اى سا دس پبوتی لشاس‬ ‫دادُ ٍ تبویذ هی گشدد لج اص ثبصگطبیی پبوت ّب اغ ضوبًت ًبهِ یب فیص ٍاسیضی سا ثِ ضْشداسی تحَی ًوبیذ‪ - ۴ .‬دسغَستی وِ ًفشات اٍل تب سَم ثب حک تمذم‪،‬‬ ‫حبضش ثِ ػمذ لشاسداد ًجبضٌذ سپشدُ اًْب ثِ تشتیت ثِ ًفغ ضْشداسی ضجظ خَاّذ ضذ‪ -۹.‬ضْشداسی دس سد یب لجَل یه یب ولیِ پیطٌْبدات هختبس است ‪ّ -۰۱.‬ضیاٌاِ‬ ‫دسج اگْی دس سٍصًبهِ ثش ػْذُ ثشًذُ هٌبلػِ هی ثبضذ‪ً -۰۰ .‬ظش ثِ ایٌىِ دسیبفت اسٌبد ٍ اسائِ پیطٌْبد دس سبهبًِ ستبد اًجبم هی پزیشد لزا دسیبفت اسٌبد تب تبسیخ‬ ‫‪ ۰۸۱۰0۱40۰۸‬همذٍس ثَدُ ٍثؼذ اص اى اهىبى پزیش ًوی ثبضذ‪ -۰4.‬داٍعلجبى هی تَاًٌذ جْت وست اعالػبت ثیطتش اص ضشایظ ٍاگزاسی ثِ ضْشداسی الىٌذ هشاجؼِ‬ ‫ٍ یب ثب ضوبسُ تلفی‪ 0434403۱‬توبس حبغ ًوبیٌذ‪ .‬اخشیی هْلت لجَل پیطٌْبدّب ‪۰۸۱۰0۱404۸ :‬‬ ‫سصالی‪ -‬ضْشداس الىٌذ‬ ‫‪ *40۰۸‬م الف‪* ۰۰۹۱:‬تبسیخ اًتطبس اگْی هشحلِ دٍم ‪ًَ-‬ثت اٍل ‪ * ۰۸۱۰0۱۰04۴ :‬هشحلِ دٍم ‪ًَ-‬ثت دٍم ‪* ۰۸۱۰0۱40۱0 :‬سٍصًبهِ اسن‬ ‫اگْی دػَت اص سْبهذاساى ضشوت اثبدگشاى اثٌیِ ٍ هحیظ(سْبهی خبظ)‬ ‫ثِ ضوبسُ ثجت ‪ ٍ 4۹7۰۶‬ضٌبسِ هلی ‪ ۰۱4۱۱37۴۸۰۹‬جْت تطىی هجوغ ػوَهی ػبدی سبلیبًِ‬ ‫ثذیٌَسیلِ اص ولیِ سْبهذاساى ضشوت دػَت هی ضَد تب دس جلسِ هجوغ ػوَهی ػبدی سبلیبًِ وِ دس سبػت ‪ ۰۸‬هاَس‬ ‫‪ ۰۸۱۰0۱4044‬دس ادسس‪ :‬تجشیض‪ٍ -‬لیؼػش‪ -‬ثلَاس ضشیؼتی‪ -‬ثْبس سَم غشثی‪ -‬پالن ‪ ۰۰‬وذپستی ‪ 0۰07۶7۸۹۰۹‬تطىی‬ ‫هی گشدد حضَس ثِ ّن سسبًٌذ‪.‬‬ ‫دستَس جلسِ‪:‬‬ ‫‪ -۰‬اًتخبه اػضبی ّیبت هذیشُ ‪ -4‬اًتخبه ثبصسسیی ‪ -3‬اًتخبه سٍصًبهِ وثیشاالًتطبس‬ ‫‪*30۰3‬تبسیخ اًتطبس‪ * ۰۸۱۰0۱40۱0 :‬سٍصًبهِ اسن‬ ‫ّیبت هذیشُ ضشوت‬ ‫اگْی دػَت اص سْبهذاساى ضشوت اثبدگشاى اثٌیِ ٍ هحیظ(سْبهی خبظ)‬ ‫ثِ ضوبسُ ثجت ‪ ٍ 4۹7۰۶‬ضٌبسِ هلی ‪ ۰۱4۱۱37۴۸۰۹‬جْت تطىی هجوغ ػوَهی فَق الؼبدُ‬ ‫ثذیٌَسیلِ اص ولیِ سْبهذاساى ضشوت دػَت هی ضَد تب دس جلسِ هجوغ ػوَهی فَق الؼبدُ وِ دس سبػات ‪ ۰۱‬هاَس‬ ‫‪ ۰۸۱۰0۱4044‬دس ادسس‪ :‬تجشیض‪ٍ -‬لیؼػش‪ -‬ثلَاس ضشیؼتی‪ -‬ثْبس سَم غشثی‪ -‬پالن ‪ ۰۰‬وذپستی ‪ 0۰07۶7۸۹۰۹‬تطىی‬ ‫هی گشدد حضَس ثِ ّن سسبًٌذ‪.‬‬ ‫دستَس جلسِ‪ :‬اتخبر تػوین دس خػَظ‪ -۰ :‬وبّص تؼذاد اػضبی ّیئت هذیشُ‬ ‫‪*30۰۸‬تبسیخ اًتطبس‪ * ۰۸۱۰0۱40۱0 :‬سٍصًبهِ اسن‬ ‫استانها‬ ‫‪3‬‬ ‫ّیبت هذیشُ ضشوت‬ ‫تخـذاس ًظشکْشیضی ّـتشٍد اع م کشد‪ :‬عـرایرشی‬ ‫کِ اقذام تِ چشای غیشهجاص دس اساضی سٍػتای داؽ‬ ‫التی ایی ؿْشػتاى کشدُ اًذ ‪ ۲۸‬ػراعرت فرشصرت‬ ‫خشٍج داسًذ ػییذ ػی ی گ ت‪ :‬دس ساػتای هقاتلِ تا‬ ‫تخشیه هٌاتع عثییی ٍ چشای تی سٍیِ ٍ غیشقراًرًَری‬ ‫احـام ّوکاساى تخـذاسی ترا ّرورکراسی عرَاهر‬ ‫اًتظاهی تخؾ ٍ کاسؿٌاػاى هٌاتع عثییی ؿْشػتاى تا‬ ‫حضَس دس اساضی هلی ٍاقع دس سٍػتای داؽ الرتری‬ ‫عـایش ایی هٌغقِ سا هجاب ترِ خرشٍج اص هرٌرغرقرِ‬ ‫کشدًذ‬ ‫* تشخیع خَدسٍ اص ایشاى خَدسٍ تجشیض تسشیغ‬ ‫هیضَد‬ ‫سئیغ ػاصهاى صٌیت‪ ،‬هیذى ٍ تجاسا ارسترایرجراى‬ ‫ؿشقی اص تؼشیع دس تشخیص ٍ ٍاگزاسی خرَدسٍ اص‬ ‫ؿشکت ایشاى خَدسٍ تثشیض خثش داد ٍ گ ت‪ :‬اص ّ تِ‬ ‫ایٌذُ ّش ّ تِ ‪ّ ۱‬ضاس خَدسٍ اص ایی ؿشکت تکویر‬ ‫ٍ تشخیص هیؿَد سٍاتظ عوَهی ػاصهاى صٌریرت‪،‬‬ ‫هیذى ٍ تجاسا ارستایجاى ؿشقی صاتش پرشًریراى دس‬ ‫حاؿیِ تاصدیذ اص ایشاى خَدسٍ تثشیض تشای ترکروریر‬ ‫خَدسٍّای ًاقص هرَجرَد دس پراسکریرٌرر ایرشاى‬ ‫خَدسٍ تثشیض پیگیش تاهیی قغیاا ّؼتین‬ ‫*تَصیغ ‪ّ ۸‬ضاس ثستِ هؼیطاتای ثایای‬ ‫هذدجَیبى ثْضیستی ارسثبیجبى ضشلی‬ ‫هذیشک تْضیؼتی ارستایجاى ؿشقی اص تَصیع چرْراس‬ ‫ّضاس تؼتِ هییـتی تیی اقـاس تحت پَؿؾ تْضیؼرتری‬ ‫دس هاُ هثاس سهضاى اهؼرال دس قرالره پرَیرؾ‬ ‫ضیافت هْشتاًی خثش داد فشگ صحاف اظْاس کشد‪:‬‬ ‫خیشاى اػتاى ّوَاسُ ّوگام تا تْضیؼتی تا ؿشکت دس‬ ‫عشحّا ٍ پَیؾ ّای تْضیؼرتری دس ساػرترای حر‬ ‫هـک ا جاهیِ ّذف ػاصهاى گام تشداؿتِ ٍ ع ٍُ‬ ‫تش جله سضایت الْی‪ ،‬تاسی اص دٍؽ هذدجَیاى ترش‬ ‫هی داسًذ ٍی افضٍد‪ :‬تاکٌَى حذٍد چْاس ّضاس تؼترِ‬ ‫هییـتی تِ اسصؽ تالغ تش ‪۱.‬هیلیاسد سیال تریری اقـراس‬ ‫تحت پَؿؾ تْضیؼتی ارستایجاى ؿشقی تَصیع ؿذُ‬ ‫اػت کِ اق م عوذُ تَصیع ؿذُ ؿاه تشًج ٍ سٍغی‬ ‫ٍ ػایش هَاد غزایی هَسد ًیاص خاًَادُّا ّؼتٌذ‬ ‫* وَدن ‪ ۰۱‬سبلِ‪ً ۹ ،‬فش سا اص چٌگبل لبتا‬ ‫ًبهشئی دس خسشٍضبُ ًجبت داد‬ ‫خٌگَی اٍسطاًغ ارستایجاى ؿشقری گر رت‪ :‬یر‬ ‫کَد ‪ ۷.‬ػالِ تا َّؿیاسی ٍ اقذام تِ هَقع‪ ً ۳ ،‬رش‬ ‫سا اص چٌگال هشگ خاهَؽ ًجاا داد ٍحیذ ؿرادی‬ ‫ًیا اظْاس کشد‪ :‬تش اػاع گضاسؽ سػیذُ تِ اٍسطاًغ‪،‬‬ ‫‪ ً ۳‬ش دس صیشصهیی یکی اص خاًرِ ترا ّرای اعرشاف‬ ‫خؼشٍؿاُ دچاس هؼوَهیت تا گاص کشتی هًََکؼریرذ‬ ‫ؿذُ تَدًذ ٍی افضٍد‪ :‬علت تشٍص ایی حادحِ‪ ،‬ترَلریرذ‬ ‫گاص هًََکؼیذ کشتی دس احش کاس طًشاتَس ترا ترٌرضیری‬ ‫گضاسؽ ؿذُ ٍ ّش ‪ ً ۳‬رش دس ایری ؿرشایرظ دچراس‬ ‫هؼوَهیت ؿذُ تَدًذ‬ ‫* غٌبیغ غزایی ارسثبیجبى ضاشلای دس‬ ‫ثبصاسّبی وَثب ٍ اهشیىبیی التیی‬ ‫ػ یش کَتا دس ایشاى اص تشپایی ًوایـگاُ اخترصراصری‬ ‫هحصَالا ایشاًی ٍ جزب ػشهایِگزاسی ایرشاًریراى‬ ‫دس پشٍطُ ّای هـتش دس کَتا خرثرش داد الرثرشترَ‬ ‫گًَضالغ کاػالغ کِ تِ ّوشاُ ًوایرٌرذگراى چرٌرذ‬ ‫ؿشکت کَتایی تِ تثشیض ػ ش کشدُ تَد تیذ اص تاصدیذ‬ ‫اص چٌذ صٌایع غزایی تثشیض ٍ داسٍػراصی ؿرْریرذ‬ ‫قاضی (سُ ‪ ،‬اص تشپرایری ًرورایـرگراُ اخرترصراصری‬ ‫هحصَالا ایشاًی ٍ جزب ػشهایِگزاسی ایرشاًریراى‬ ‫دس پشٍطُّای هـتش دس کَتا خثش داد ٍی گر رت‪:‬‬ ‫ظشفیت ّای صٌیتی ارستایجاىؿشقی تؼیاس هغرلرَب‬ ‫اػت ٍ دس ایٌذُ ای ًضدی فْشػت ًیاصهٌذیّرای‬ ‫کَتا جولِ صرٌرایرع غرزایری ترِ ٍیرظُ ؿریرشیرٌری‪،‬‬ ‫ؿک ا‪،‬کی ٍ کلَچِ دس اختیراس تراصسگراًراى ٍ‬ ‫تَلیذکٌٌذگاى اػتاى قشاس خَاّذ گشفت ػ یش کرَترا‬ ‫تصشیح کشد‪ :‬هاؿییاالا تِسٍص‪ ،‬داًؾ فٌی تراال ٍ‬ ‫تؼتِتٌذی هٌاػه اص جولِ ٍیظگیّای صٌایع غزایی‬ ‫ارستایجاى ؿشقی تـواس هیسٍد صاتش پشًیاى‪ ،‬سئریرغ‬ ‫ػاصهاى صوت ارستایجاىؿشقی ّن کِ ػ یش کَتا سا‬ ‫دس ایی تاصدیذّا ّوشاّی هیکشد؛ گر رت‪ :‬صرٌرایرع‬ ‫اػتاى ظشفیت صادساتی قات تَجرْری ترِ کرَترا ٍ‬ ‫اهشیکای التیی سا داسد‬ ‫* تَلیف هحوَلِ غیشهجبص چاَه االت‬ ‫جٌگلی دس اّش‬ ‫هذیشک اداسُ هٌاتع عثییی ٍ اترخریرضداسی اػرتراى‬ ‫ارستایجاى ؿشقی اص تَقیف هحورَرلرِ غریرش هرجراص‬ ‫چَب االا جٌگلری دس اّرش خرثرش داد ػریرشٍع‬ ‫داٍٍدی اظْاس کشد‪ :‬تا ت ؽ هاهَساى یگاى ح اظت‬ ‫هٌاتع عثییی ٍ اتخیضداسی ؿْشػتاى اّش هرحرورَرلرِ‬ ‫قاچاق چَب االا جٌگلی تَقیف ؿذ ٍی گر رت‪:‬‬ ‫ی دػتگاُ کـٌذُ تذٍى هجَص‪ ،‬دس حالی کِ قصذ‬ ‫داؿت هحوَلِ چَب االا اص اًرَا گرًَرِ ّرای‬ ‫جٌگلی سا هٌتق کٌذ‪ ،‬تا اقذام تِ هَقع هاهَساى یگاى‬ ‫ح اظت دس حَصُ ؿْشػتاى اّش ٍ دػتَس دادػرتراى‬ ‫هحتشم دادػشای عوَهی ٍ اًق ب ؿْشػتاى اّرش ٍ‬ ‫ّوکاسی ًیشٍی اًتظاهی دس ساػتای تشپایی ٍ اػتقشاس‬ ‫ایؼت ٍ تاصسػی ػیاس دس هحَس اّش ‪ -‬هـکییؿرْرش‪،‬‬ ‫ؿٌاػایی ٍ تَقیف ؿذ‬ صفحه 3 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫اخبار کًتاٌ اجتماعی‬ ‫افسایش دستمسد کارگران اعمال‬ ‫شدٌ است‬ ‫ٍطیض کبص گفت‪ :‬افظایص حمَق کبصگضاى بض اسشب‬ ‫هصَبِ ضَصای کبص عبلی کطَص رص چٌز صٍط ادشیشض‬ ‫اعوبل ٍ اجضا ضزُ است‪۸‬‬ ‫حجتاهلل ػبسالولىی گفت= ا عایش ‪ 8:‬زضصاسی‬ ‫حسالل زستوعز واضگطاى زض ساال ‪ 4764‬بااػا‬ ‫ا عایش بْطٍُضی زض تَلیس وشَض شسُ است‪.‬‬ ‫بِ گفتِ ػبسالولىی‪ ،‬بْبَز عای وسب ٍ وااض‪،‬‬ ‫ا عایش اشتغال ٍ تَلیس ضٍیىطز اصلی ٍظاضت واض‬ ‫زض سال ‪ 4764‬است‪.‬‬ ‫زض اسفٌس سال لبل با تَا ک اػعای شَضای ػاالای‬ ‫واض‪ ،‬حسالل زستوعز سال ایٌسُ واضگاطاى اظ زٍ‬ ‫هیلیَى ٍ ‪ّ 988‬عاض تَهاى بِ ‪ 7‬هیلیَى ٍ <‪ّ 4:‬اعاض‬ ‫تَهاى ا عایش یا ت‪.‬‬ ‫اعالم شُریٍ مدارس غیردیلتی‬ ‫در اردیبُشت‬ ‫صئیس سبطهبى هزاص ٍ هضاکظ غیضرٍلتشی ٍطاص‬ ‫اهَطش ٍپضٍصش جظئیبتی اط صاُ اًزاطی هشزصسشِ‬ ‫ضیطِ ای اصائِ ٍ اط هطذص ضزى ضشْشضیشِ سشبل‬ ‫تحصیلی اتی هزاص غیضرٍلتی رص اصریبْطت هشبُ‬ ‫دبض رار‪۸‬‬ ‫احوس هحوَزظازُ‪ ،‬زضباضُ ؼطح هسضسِ شیشاِ ای‬ ‫تَظیح زاز ٍ اظْاض وطز= تاوااهای اطایاٌاسّاای‬ ‫تؼلینٍتطبیت زض هساضس غیطزٍلتی باایاس شافاا‬ ‫باشس وِ شؼاض زٍلت سیعزّن ًیع ّست‪ٍ.‬ی ا عٍز=‬ ‫هطزم بایس احساس وٌٌس وِ هساضس غایاطزٍلاتای‬ ‫شفا ػول هیوٌٌس ٍ ػولىطز اًْا لابل باطضسای‬ ‫ٍ زض هؼطض زیس ػوَم است‪ .‬بایس هشرص بااشاس‬ ‫وِ زلیما لطاض است چِ هیعاى شْطیِ زضیا ت وٌٌس‬ ‫ٍ ایی شْطیِ بطای چِ اهَضی صاط های شاَز‪.‬‬ ‫هؼلن‪ ،‬زاًش اهَظ‪ ،‬اٍلیاء ٍ ها بِ ػٌَاى ٍاسػ هیااى‬ ‫هَسساى ٍ اٍلیاء بِ ایی طایٌس تَجِ زاضین‪.‬‬ ‫از ابان ‪ ۰4۱۱‬خرید خارجی‬ ‫یاکسه کریوا وداشتیم‬ ‫صییس هضکظ هزیضیت بیوبصی ّبی ٍاگشیشض ٍطاص‬ ‫بْزاضت رص پبسخ بِ اظْبصا ضضکت ّبی تَلیزی‬ ‫رادلی ٍاکسی رص کویسیَى بْزاضشت هشجشلشس‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬دضیز ٍاکسی رادلی هغببشک لشضاصرار بشب‬ ‫ضضکتّبی رادلی اًجبم هیضَر‪۸‬‬ ‫زوتط هحوس هْسی گَیا با بیاى ایای هاؽالاب زض‬ ‫پاسد بِ اظْاضات هؽطح شسُ تَسػ ًواایاٌاسگااى‬ ‫ّفت شطوت تَلیسی زاذلی ٍاوسی زض وویسیَى‬ ‫بْاساشات ٍ زضهااى هاجالاس‪ ،‬گافات= تاواام‬ ‫لطاضزازّایی وِ ٍظاضت بْساشات باطای ذاطیاس‬ ‫ٍاوسی اظ شطوت ّاای زاذالای بساتاِ‪ ،‬وااهاال‬ ‫هشرص ّست ٍ باط اسااس ّاوااى لاطاضزازّاا‬ ‫ذطیسّایش ضا سال گصشتِ اًجام زازُ ٍ اهسال ًیع‬ ‫اًجام هیزّس‪.‬‬ ‫رٍضٌبِ ‪ ۲‬اصریبْطت ‪ ۵۲ * 1041‬اٍصیل ‪ ۵2 * ۵4۵۵‬صهضبى‪ * 1002‬سبل سی ٍ رٍم ( اٍتَط ایکیٌجی ایل ) * ضوبصُ ( سبیی ) ‪۲0.۵ :‬‬ ‫خطر سقًط بیماران بٍ زیر »خط‬ ‫فقر« با افسایش َسیىٍَای درماوی‬ ‫کوتضیی صعبیت پضٍتکل فبصلِگشاصی رص هزاص‬ ‫بشْشزاضشت‪،‬‬ ‫هعبًٍت بْزاضت ٍطاص‬ ‫رصهبى ٍ اهَطش پظضکی اعالم کشضر‪:‬‬ ‫هیبًگیی رصصشز صعشبیشت پشضٍتشکشل‬ ‫فبصلِ گشاصی رص اهبکی عوَهی کطشَص‬ ‫اط ‪ 1۱‬تب ‪ 21‬فضٍصریی هبُ ‪0.۸4۲ ،1041‬‬ ‫رصصز بَرُ کِ سبلی ّبی سیٌوب ٍ تئبتض‬ ‫بشب‬ ‫بب ‪ .۲۸۱1‬رصصز بیطتضیی ٍ هزاص‬ ‫‪ 2۲۸۱.‬رصصز کوتضیی هیظاى صعبیت صا‬ ‫راضتِاًز‪۸‬‬ ‫هؼاًٍت بْساشت ٍظاضت باْاساشات‪،‬‬ ‫زضهاى ٍ اهَظ پعشىای گاعاضشای‬ ‫هٌتشط وطز= زض ّفتِ ‪ّ 446‬وِگایاطی‬ ‫وٍَیس <‪ 4‬زض وشَض‪ ،‬هیعاى ضػاایات‬ ‫پطٍتىل ّای بْساشتی‪ّ ،‬وچٌاى پاییای‬ ‫ٍ بالغ بط ‪ 84.;4‬زضصس بَزُ است‪.‬‬ ‫اظ ‪ 57‬تا ‪ 64‬طٍضزیی هاُ ‪ 4764‬اظ ‪47‬‬ ‫ّعاض ٍ ‪ 856‬هسضسِ بااظضسای اًاجاام‬ ‫شسُ وِ هاتاٌااساب ًاباَزى عاای‬ ‫والس ّا باا تاؼاساز زاًاش اهاَظاى‬ ‫‪$‬پصیط بیش اظ حس ظط یت واالس‪#‬‬ ‫‪ ،‬ػسم ضػایت اصلِ گصاضی هٌااساب‬ ‫بیی زاًاش اهاَظاى‪ ،‬ػاسم ضػاایات‬ ‫چیسهاى صٌسلی بط اساس اصلِ‪ ،‬ػسم‬ ‫ضػایت استفازُ اظ هااساه زض بایای‬ ‫زاًش اهَظاى ٍ وااضواٌااى هاسضساِ‪،‬‬ ‫طاّن ًبَزى شطایاػ هاٌااساب باطای‬ ‫تَْیِ ٍ جطیااى ّاَا زض واالس ّاا‬ ‫ٍ تجوغ ٍالسیی زض همابال ٍضٍزی ٍ‬ ‫ذطٍجی هاماابال هاساضس اظ هاَاضز‬ ‫پطذؽط زض هساضس است‪.‬‬ ‫زض ػیی حال هیاًییی هیاعاى ضػاایات‬ ‫بْساشت طزی زض اهااوای ػاواَهای‬ ‫استاىّای وشَض زض باظُ ظهاًی ‪ 57‬تاا‬ ‫‪ 64‬طٍضزیی هاُ ‪ ،4764‬بالغ بط ;‪89.4‬‬ ‫زضصس بَزُ است‪ .‬زض ایای شااذاص‪،‬‬ ‫بیشتطیی هایاعاى ضػاایات زض اساتااى‬ ‫وطهاًشاُ با ‪ 9:.56‬زضصس ٍ ووتاطیای‬ ‫هیعاى ضػایت ّن زض استاى ّطهعگاى با‬ ‫‪ 79.68‬زضصس است‪.‬‬ ‫هیاًییی استفازُ اظ هاسه زض شاغاالى‬ ‫ٍ ذسهت گیطًسگاى بِ تفىیه اهاوی‬ ‫ػوَهی استاى ّای وشَض اظ ‪ 57‬تا ‪64‬‬ ‫طٍضزیی هاُ ‪ 4764‬باالاغ باط ‪86.99‬‬ ‫زضصس بَزُ است‬ ‫وِ بیشتطیی هیعاى ضػایت زض اساتااى‬ ‫ّطهعگاى با ‪ :8.5:‬زضصس ٍ ووتاطیای‬ ‫هیعاى ضػایت هطباَغ باِ گایاالى باا‬ ‫‪ 75.74‬زضصس است‪.‬‬ ‫ّوچٌیی هیاًییی استفازُ اظ هاسه زض‬ ‫شاغالى ٍ ذاسهات گایاطًاسگااى باِ‬ ‫تفىیه اهاوی ػوَهی وشَض ًایاع اظ‬ ‫‪ 4:‬تا ‪ 64‬طٍضزیی هاُ ‪ 4764‬باالاغ باط‬ ‫‪ 86.99‬زضصس بَزُ وِ بیشتطیی هیاعاى‬ ‫استفازُ اظ هاسه زض اهاوی ػاواَهای‬ ‫هطبَغ بِ طٍزگاُّا با ‪ <7.;:‬زضصاس‬ ‫ٍ ووتطیی هیعاى استفاازُ اظ هااساه‬ ‫هطبَغ بِ هطاواع ٍضظشای باا ‪6<.46‬‬ ‫زضصس است‪.‬‬ ‫هیاًییی زضصاس ضػاایات پاطٍتاىال‬ ‫اصلِ گصاضی زض اهااوای ػاواَهای‬ ‫استاىّای وشَض اظ ‪ 57‬تا ‪ 64‬طٍضزیی‬ ‫هاُ ‪ 7;.68 ،4764‬زضصس باَزُ اسات‬ ‫وِ بیشتطیی هیعاى هطباَغ باِ اساتااى‬ ‫اشضبایجاى غطبی با ‪ 8;.57‬زضصاس ٍ‬ ‫ووتطیی هیعاى هطبَغ بِ لاطساتااى باا‬ ‫‪ 6;.84‬زضصس بَزُ است‪.‬‬ ‫ایٌزُ جوعیتی ایضاى بب ایی ضضایظ توبضبیی ًیست‬ ‫استبر جوعیت ضٌبسی گفت‪ :‬تغییض ًگضش دبًَارُّب بِ‬ ‫فضطًز اٍصی‪ ،‬کبّص صضز التصبری‪ ،‬بیکبصی ٍ هطکشل‬ ‫هسکی اط جولِ هَاصر اصلی کبّص طار ٍ ٍلز است‪۸‬‬ ‫ػلی پژّاى استاز جوؼیت شٌااسای اظاْااض زاشات=‬ ‫تغییطات جوؼیتی وِ اهطٍظ شاّس اى ّستین حاصال‬ ‫ضٍظگاض گصشتِ بَزُ است وِ زض حمیمت ایٌاسُ ای‬ ‫ضا بطای ها ضلن ذَاّس ظز وِ بطای ها ًااشٌاست‪.‬‬ ‫پژّاى با بیاى ایٌىِ با شطایػ ؼلی ایٌسُ جاواؼایاتای‬ ‫ایطاى تواشایی ًیست ا عٍز= سال ;<‪ّ 4:6 ،‬عاض تَلس‬ ‫ووتط اظ سال ‪ <:‬زاشتین ٍ سال ‪ّ <:‬ن اظ ساال ‪،<9‬‬ ‫‪ّ 456‬عاض تَلس ووتط بَزُ است‪ .‬پس بٌابطایی ضًٍاس‬ ‫ًشاى هی زّس ها با واّش جوؼیت زض ایٌاسُ ای ًاِ‬ ‫چٌساى زٍض هَاجِ ذَاّین بَز‪.‬‬ ‫ٍی با تاویس بط ایٌىِ ّیچ جوؼیت شاٌااسای اهاطٍظ‬ ‫ًویتَاًس بیَیس وِ ها بِ لحاؾ جوؼیتی ٍظغ ذَبی‬ ‫زاضین؛ ا عٍز= ها هتاسفاًِ بِ لحاؾ جوؼیتی زض ٍظاغ‬ ‫اسفٌاوی ّستین ٍ ٍظؼیت جوؼیتی ها باِ صاَضت‬ ‫ذالص سال گصشتِ با ّفتِای حسٍز ‪ّ 9‬عاض ٍ ‪966‬‬ ‫تَلس‪ ،‬ووی بیش اظ ‪ّ 666‬عاض ًفط تَلس زاشاتایان زض‬ ‫حالی وِ زض سال ‪ <:‬یؼٌی مػ ‪ 7‬سال لبل با حاسٍز‬ ‫<‪ّ 4‬عاض تَلس زض ّفتِ‪ ،‬ساالًِ بیش اظ ‪ّ <66‬عاض ًفاط‬ ‫بِ جوؼیت وشَض اظا ِ شس‪.‬‬ ‫ایی استاز زاًشیاُ ا عٍز= واّش ظاز ٍ ٍلس ٍ واّش‬ ‫باضٍضی بسیاض جسی است ٍ ؼی ایی ‪ 7‬ساال هایاعاى‬ ‫باضٍضی ٍ ظاز ٍ ٍلس ‪ 58‬زضصس واّش یا تِ است‪.‬‬ ‫ٍی با بیاى ایٌىِ ػَاهل هتؼسزی بط واّش ظاز ٍ ٍلس‬ ‫اثط گصاض بَزُ است؛ گفت= تحَالت اجاتاوااػای ٍ‬ ‫ًیطشی یىی اظ ػَاهل ػوسُ زض بطٍظ ایای وااّاش‬ ‫ظاز ٍ ٍلس بَزُ است‪ .‬شات هسضًیسن بِ شىلگایاطی‬ ‫ایی ًیط هٌجط شسُ است‪ .‬هحاصاَل هاسضًایاسان‬ ‫ذاًَازُّای وَچهتط ٍ واّش طظًساٍضی ٍ یاا‬ ‫اظزٍاج ًىطزى است‪.‬‬ ‫پژّاى با اشاضُ بِ هفَْم التصازی طظًاس ا اعٍز= زض‬ ‫ضٍظگاضی ًِ چٌساى زٍض طظًاس هاَجاب ا اعایاش‬ ‫لسضت ذاًَازُ شسُ ٍ ابطٍی اجتواػای هاحاساَ‬ ‫هی شس‪ .‬اها اهطٍظُ طظًساٍضی زییط تاهیی واٌاٌاسُ‬ ‫ًیاظی اظ ذاًَازُّا ًیست‪ .‬اگط زیطٍظ طظًاساى اض‬ ‫ساظ بَزًس اهطٍظ بچِّا اض ذَض ّستٌس‪.‬‬ ‫تبلت ٍ هَببیل جبیگظیی للن ٍ کبغش‬ ‫رص کٌکَص ‪ 1042‬هیضًَز‬ ‫صییس سبطهبى سٌجص اهَطش کطشَص گشفشت‪ :‬رص‬ ‫اطهَى ّبی سضاسضی بزٍى کبغش ٍ الکتضًٍیکی کِ اط‬ ‫سبل ‪ 1042‬اجضایی دَاٌّز ضز‪ ،‬تلفی ّوضاُ‪ ،‬تبلت ٍ‬ ‫صایبًِ جبیگظیی للن ٍ کبغش هیضًَز‪۸‬‬ ‫بسالطسَل پَضػباس ‪ 66‬طٍضزیی هااُ زض ًشاسات‬ ‫ذبطی با ضساًِ ّا اظ الىتطًٍیىی ٍ بسٍى واغص شسى‬ ‫وٌىَض سطاسطی اظ سال ‪ 4766‬ذبط زاز‪.‬‬ ‫بط اساس تصوین گیطی ساظهاى ساٌاجاش اهاَظ‬ ‫وشَض‪ ،‬زض سال ‪ 4766‬اظهَى سطاسطی بسٍى زذالت‬ ‫واغص ٍ با استفازُ اظ زستیاُ ّاای الاىاتاطًٍایاىای‬ ‫بطگعاض هی شَز‪.‬‬ ‫ؼبک گفتِ ّای ضییس ساظهااى ساٌاجاش اهاَظ‬ ‫وشَض‪ ،‬تا اغاظ سال تحصیلی زض زاًشیااُ ّاا‪ ،‬ایای‬ ‫ساظهاى بیی پٌج تا ‪ 9‬اظهَى اظهایشی ٍ بسٍى واغاص‬ ‫بطای زاٍؼلباى بطگعاض هی وٌس‪ّ .‬اط زاٍؼالاب حاک‬ ‫شطوت زض ‪ 5‬اظهَى اظهایشی ضا زاضز ٍ باؼاس اظ‬ ‫شطوت زض ایی اظهَى ّا‪ ،‬زض صَضت ػاللِ هٌاسی‪،‬‬ ‫ًوطُ اظهَى ضا بطای پصیط زض زاًشیاُ بِ ضسوایات‬ ‫هی شٌاسس ٍ بِ ساظهاى سٌجش اهَظ وشَض ّان‬ ‫اػالم وٌس‪.‬‬ ‫ًوطُ ایی اظهَى بطای سال ّای تحصیالای ‪ٍ 4766‬‬ ‫‪ 4767‬هؼتبط هی هاًس‪.‬‬ ‫ساظهاى سٌجش اهَظ وشَض با ّوىاضی شطوات‬ ‫ّای زاًش بٌیاى‪ً ،‬سبت بِ الىتطًٍیىی وطزى اظهَى‬ ‫سطاسطی ٍ ایجاز هطاوع اظهَى َّشوٌس بطای ساال‬ ‫‪ 4766‬السام هی وٌس‪.‬‬ ‫استفازُ اظ تبلت ٍ تلفی ّوطاُ زض وٌىَضّای باسٍى‬ ‫واغص‬ ‫زض ایی ظهیٌِ‪ ،‬ػبسالطسَل پَضػباس زض گفت ٍ گاَ‬ ‫با ذبطًیاض ػلن ٍ اهَظ ایطًا زضباضُ زستیاُ ّاای‬ ‫َّشوٌسی وِ زض ایی اظهَى هَضز استفازُ لطاض های‬ ‫گیطًس‪ ،‬اظْاض زاشت= زض اظهَى سطاسطی سال ‪4766‬‬ ‫اظ زستیاُ ّای َّشوٌسی ًظیط واهپایاَتاط‪ ،‬تالافای‬ ‫ّوطاُ ٍ تبلت استفازُ هی شَز‪.‬‬ ‫ٍی زض پاسد بِ ایی سَال وِ ایا بطای ّوِ اظهاَى‬ ‫ّا یه زستیاُ استفازُ هی شَز یا ذیط‪ ،‬تاویس وطز=‬ ‫بطای ّط اظهًَی‪ ،‬یه سیستن ٍ زستیاُ ؼطاحی های‬ ‫شَز ٍ بِ ًسبت سرتای یاا اسااًای اظهاَى ّاای‬ ‫الىتطًٍیىی‪ ،‬یه زستیاُ هَضز استفاازُ لاطاض های‬ ‫گیطز‪.‬‬ ‫ضییس ساظهاى سٌجش اهَظ وشاَض ّاواچاٌایای‬ ‫زضباضُ تاثیط سَابک تاحاصایالای زض اظهاَى ّاای‬ ‫الىتطًٍیىی سال ‪ ،4766‬تاویس وطز= سَابک تحصیلی‬ ‫بِ هیعاى ‪ 96‬زضصس زض اظهَى ّای سال ‪ 4766‬تاثایاط‬ ‫لؽؼی زاضز وِ ایی هَظَع‪ ،‬هصَبِ لاًًَی است‪.‬‬ ‫هؼاٍى ٍظیط ػلَم زضباضُ الىتطًٍیىی ٍ بسٍى وااغاص‬ ‫شسى اظهَى ّای واضشٌاسی اضشس ٍ زواتاطی زض‬ ‫سال ‪ ،4766‬ذاؼطًشاى وطز= ظیطساذت ّط اظهًَای‬ ‫وِ طاّن باشس‪ ،‬اظهَى بِ صَضت الاىاتاطًٍایاىای‬ ‫بطگعاض هی شَز‪ .‬شطغ اصلی ایی ظیطساذت ّا‪ ،‬تْیِ‬ ‫باًه سَال َّشوٌس است‪.‬‬ ‫بِ گفتِ پَضػباس‪ ،‬ساظهاى سٌجش اهَظ وشَض بِ‬ ‫زًبال گستط اظهَى ّای الىتطًٍیىی است‪.‬‬ ‫دبًَارُّبی راصای بیص اط ‪ ۵‬هعلَل صبحبذبًِ هیضًَز‬ ‫ضئیس ساظهاى بْعیستی گفت= تا پایاى سال ‪7 ،4765‬‬ ‫ّعاض ٍاحس هسىًَی بِ ذاًَاض زاضای زٍ هؼالاَل باِ‬ ‫باال ٍاگصاض ذَاّس شس‪.‬‬ ‫ػلی هحوس لازضی گفت= هساىای یاه صاٌاؼات‬ ‫طابرشی ٍ چٌس الیِ است ٍ تاهیای اى اظ اسااس‪،‬‬ ‫جعٍ ٍظایف ساظهاى بْعیستی ًیست اها زض ‪ 48‬ساال‬ ‫اذیط‪ ،‬بح هسىی زض ساظهاى بْعیستی جسی گط تِ‬ ‫شسُ ٍ حوایت ٍیژُای اظ ذاًَازُ ّاای باْاعیساتای‬ ‫صَضت هیگیطز‪.‬‬ ‫بِ گفتِ اٍ تفاّن ًاهِ هٌؼمس شاسُ باا ٍظاضت ضاُ ٍ‬ ‫صٍطًبهِ اصن‬ ‫م الف ‪۲2۱7.۵‬‬ ‫اگْی هظایزُ اهَال غیض هٌمَل(اسٌبر سهِ)‬ ‫بِ هَجب پطًٍسُ اجطائی والسِ ;‪ 47666669‬صازضُ لِ ذاًن اصفِ هحسٌی غلِ ظاضی ٍ ػلیِ ٍضا هطحَم لازض ػلی اوبطی غلاِ‬ ‫ظاض ‪$‬حسی ػلی اوبطی غلِ ظاض ٍ ضحیوِ ػلی اوبطی غلِ ظاض ٍ حىیوِ ػلی اوبطی غلِ ظاض ٍ سىیٌِ ػلی اوبطی غلِ ظاض ٍ حبیباِ‬ ‫ػلی اوبطی غلِ ظاض ٍ اؼوِ ػلی اوبطی غلِ ظاضی یه سْن اظ سِ سْن یه زاًگ هشاع اظ ول ششساًگ پالن ثاباتای ‪5;8‬‬ ‫طػی اظ ‪ -45‬اصلی‪،‬هفطٍظ ٍ هجعی شسُ بِ هساحت ‪ 56:08‬هتطهطبغ ٍالغ زض برش ‪ 45‬حَظُ ثبت هله اشضشْط استاى اشضبایجااى‬ ‫شطلی وِ سٌس هالىیت اصلی بشواضُ چاپی وِ زض صفحِ ‪ 454‬ز تط اهالن جلس ;‪ 4:‬شیل شواضُ ‪ 78587‬ثابات ٍ صاازض ٍ هاغ‬ ‫الَاسؽِ بِ هطحَم لازض ػلی اوبطی غلِ ظاض هٌتمل شسُ است بِ طٍ هی ضسس وِ ؼبک ًظط واضشٌاس ضسوی بِ شاوااضُ= ‪-766‬‬ ‫‪45:‬هَضخ ‪ 476604506:‬ششساًگ پالن ثبتی طػی ‪ 5;8‬طػی اظ پالن اصلی ‪ -45‬اصلی زض برش ‪45‬تبطیع ًاحیِ ًساضز ٍالغ زض‬ ‫حَظُ ثبت هله اشضشْط بِ هبلغ ‪ 667;56:696‬ضیال اضظیابی گطزیسُ ٍ ول ؼلب بستاًىاض هبلغ ششصس ّعاض ضیال توام ٍجِ ضایج‬ ‫ایطاى ‪ $‬هَلَم بِ هبلغ ‪ 48866<966‬ضیال بابت هْطیِ بؼالٍُ ‪ 4‬الی ‪ 5‬ػشط ّعیٌِ ّای اجطائی ٍ سٌس اًتمال ٍ غیطُ باَزُ اسات واِ‬ ‫حسٍز ‪ 4;9644856‬ضیال بطاٍضز هی گطزز لصا یه سْن اظ سِ سْن یه زاًگ هشاع اظ ول ششساًگ پالن َق بِ طٍ های‬ ‫ضسس ٍ پالن َق زاضای واضبطی هسىًَی با هساحت ػطصِ ‪ 56:086‬هتطهطبغ ٍ اػیاًی زض یه ؼبمِ ّوىف ٍ باا سااظُ زیاَاض‬ ‫باضبط ٍ سمف چَبی بِ هساحت ‪ 476‬هتطهطبغ ‪$‬ولٌیی ٍ هرطٍبِ ٍ با اهتیاظات واهل هی باشس ٍ پالن َق اظ ساػت < الای ‪45‬‬ ‫ضٍظ زٍشٌبِ هَضذِ= ‪ 4764065055‬زض اشضشْط بلَاض بسیج اٍل وَی ذیام زٍ ازاضُ ثبت اسٌاز ٍ اهالن اشضشْط اظ ؼطیک هعایسُ بِ‬ ‫طٍ هی ضسس‪ .‬هعایسُ یه سْن اظ سِ سْن یه زاًگ هشاع اظ ول ششساًگ پالن ثبتی ‪ 5;8‬طػی اظ ‪ -45‬اصالای اظ هابالاغ‬ ‫‪ 4;9644856‬ضیال شطٍع ٍ بِ باالتطیی لیوت پیشٌْازی ًمسا طٍذتِ هی شَز‪ .‬الظم بِ شوط است پطزاذت بسّی ّای هطبَغ بِ ا ‪،‬‬ ‫گاظ‪ ،‬بطق اػن اظ حک اًشؼا ٍ یا حک اشتطان ٍ هصط زض صَضتیىِ هَضز هعایسُ زاضای اًْا باشس ٍ ًیع بسّی ّای هالایااتای ٍ‬ ‫ػَاضض ٍ شْطزاضی ٍ غیطُ تا تاضید هعایسُ اػن اظ ایٌىِ ضلن لؽؼی اى هؼلَم شسُ یا ًشسُ باشس بِ ػْسُ بطًسُ هعایسُ است ٍ ًیع زض‬ ‫صَضت ٍجَز هاظاز‪ٍ ،‬جَُ پطزاذتی بابت ّعیٌِ ّای َق اظ هحل هاظاز بِ بطًسُ هعایسُ هستطز ذَاّس شس ٍ ًین ػشط ٍ حک هاعایاسُ‬ ‫ًمسا ٍصَل هی گطزز ظوٌا چٌاًچِ ضٍظ هعایسُ تؼؽیل ضسوی گطزز هعایسُ ضٍظ ازاضی بؼس اظ تؼؽیلی زض ّواى ساػت ٍ هىاى هاماطض‬ ‫بطگعاض ذَاّس شس الظم بِ شوط است جْت شطوت زض هعایسُ هبلغ ‪" 46‬لیوت پایِ ٍصَل ذَاّس شس ٍ زض صَضت بطًسُ شاسى زض‬ ‫هعایسُ البالی هبلغ ظط هست ‪8‬ضٍظ ٍصَل ذَاّس شس‪.‬‬ ‫‪ %504:‬تاضید اًتشاض = زٍشٌبِ ‪4764065068‬‬ ‫هسئَل ٍاحز اجضای اسٌبر صسوی اسصضْض‬ ‫اجتماعی‬ ‫‪4‬‬ ‫شْطساظی‪ ،‬هٌجط بِ تاهیی هسىی ‪ّ 48:‬عاض ذاًاَازُ‬ ‫تحت پَشش بْعیستی شسُ است‪.‬‬ ‫زض زِّ جط سال ‪ّ 496 ،4766‬عاض ٍاحس هساىاًَای‬ ‫بالغ بط ‪ّ 456‬عاض ٍاحس شْطی ٍ ‪ّ 76‬عاض ضٍساتاایای‬ ‫ا تتاح شس‪.‬‬ ‫ضئیس ساظهاى بْعیستی گفت= زض تفاّن ًاهِای واِ‬ ‫با ٍظیط هسىی ٍ شْطساظی صَضت گط ات‪ ،‬هاماطض‬ ‫شس ؼی ‪ 6‬سال‪ ،‬ایی ‪ّ 496‬عاض ٍاحس ساذتِ شَز‪ .‬زض‬ ‫تالشین تا اظ ؼطیک ؼطح ًْعت هلی هسىی‪ ،‬جاهاؼاِ‬ ‫ّس بْعیستی ضا صاحبراًِ وٌین‪.‬‬ ‫مراجعٍ مردم بٍ مراکس یاکسیىاسیًن کریوا‬ ‫با کاَش جدی مًاجٍ شدٌ است!‬ ‫صئیس هضکظ هزیضیت بیوبصی ّبی ٍاگیض ٍطاص بشْشزاضشت‬ ‫گفت‪ :‬بب کبّص هَاصر بیوبصی بٍِیژُ بب فضٍکص کضرى هشَ‬ ‫ضطن عی ‪ ۵‬هبُ ادیض هَاصر هضاجعِ گضٍُ ّشبی ّشزب بشِ‬ ‫پبیگبُّبی ٍاکسیٌبسیَى کبّص جزی راضتِ است‪۸‬‬ ‫هحوسهْسی گَیا با بیاى اییواِ زض ظهااى حااظاط ّایاچ‬ ‫ووبَزی اظ ًظط ٍاوسی زض وشَض ٍجَز ًساضز‪ ،‬اظْاض واطز=‬ ‫زض ضٍظّای اٍج بیواضی وطًٍا زض هاُّای هطزاز ٍ شْاطیاَض‬ ‫‪ 4766‬شاّس هشاضوت ٍسیغ جاهؼِ زض ٍاوسیٌاسیَى وٍَیسا<‪ 4‬بَزین ٍ بطذی ضٍظّا بیش اظ یاه ٍ‬ ‫ًین هیلیَى تعضیک ٍاوسی اًجام هیشس اها با ا عایش پَشش ٍاوسیٌاسیَى ًَبت ّاای اٍل ٍ زٍم ٍ‬ ‫واّش هَاضز بیواضی بٍِیژُ با طٍوش وطزى هَج ششن ؼی ‪ 5‬هاُ اذیط هَاضز هطاجؼاِ گاطٍُ ّاای‬ ‫ّس بِ پاییاُّای ٍاوسیٌاسیَى واّش جسی زاشتِ ٍ تؼساز هطاجؼیی ضٍظاًِ بِ حسٍز ‪ 96‬الای ‪:6‬‬ ‫ّعاض ًفط واّش زاشتِ است‪ٍ .‬ی ا عٍز= زض ظهاى حاظط ًعزیه بِ ‪ 97‬هیلیَى ٍ ‪ّ666‬عاض ًفاط ًاَبات‬ ‫اٍل‪ 8: ،‬هیلیَى ٍ ‪ّ866‬عاض ًفط ًَبت زٍم ٍ ‪ 59‬هیلیَى ٍ ‪ّ<66‬عاض ًفط ًَبت سَم زضیا ت واطزُ اًاس؛‬ ‫اگطچِ پَشش ًَبت اٍل ٍ زٍم زض ا طاز زض گطٍُ سٌی باالی ‪ 86‬سال باالی ‪ <6‬زضصس ٍ ًَبت ساَم‬ ‫ًیع باالی ‪ :8‬زضصس است اها زض گطٍُّای سٌی ظیط ‪ 76‬سال ٍ بٍِیژُ زض گطٍُ سٌی ‪ 8‬تاا ‪ 45‬ساال‬ ‫شاّس بیشتطیی تؼساز ا طازی ّستین وِ ٌَّظ بطای زضیا ت ًَبتْای ٍاوسی هطاجؼِ ًىطزُاًس ٍ تاذایاط‬ ‫زاضًس‪ .‬ضئیس هطوع هسیطیت بیواضیّای ٍاگیط ٍظاضت بْساشت گفت= هؽالؼات بییالوللی اًجامشاسُ‬ ‫ًشاى زٌّسُ ایی است وِ زضیا ت ًَبت سَم ٍاوسی‪ ،‬هیعاى بستطی زض بیواضستاى ضا بِػلت اباتاال باِ‬ ‫سَیِ جسیس اٍهیىطٍى ضا تا بیش اظ ‪ ;6‬زضصس واّش هیزّس زض حالی وِ زض سَیِ زلتا وِ لباال زض‬ ‫جْاى ضایج بَز زضیا ت ‪ًَ 5‬بت ٍاوسی ّویی هیعاى ایوٌی ضا ایجاز هیوطز ٍ بطای هحا ظات ػالایاِ‬ ‫سَیِ اٍهیىطٍى ًیاظ بِ زضیا ت ًَبت سَم ٍاوسی است بٌابطایی اظ ػوَم ّوَؼٌاى زػَت هیشَز زض‬ ‫اٍلیی طصت بطای تىویل بطًاهِ ٍاوسیٌاسیَى ذَز ػلیِ بیواضی وطًٍا السام وٌٌس‪.‬‬ ‫اگضچِ ضَصای عبلی بیوِ هی گَیز هَافک افظایشص‬ ‫‪ ۵.۸۲‬رصصزی پبیِ افظایص تعضفِ ّشبی دشزهشب‬ ‫سالهت است اهب ضَصای عبلی ًظبم پظضکی ضشوشی‬ ‫صر ایی پیطٌْبر‪ ،‬افظایص بیطتضی صا دَاستبص ضشزُ‬ ‫تَلعی کِ بضاٍصرُ ضزى اى هطشکشال هشتشعشزر‬ ‫بظصگی بضای بیوبصاى ایجبر هیکٌز‪۸‬‬ ‫اًتشاض بطذی اذباض زض ّفتِّای گصشتِ‪ ،‬ضٍظّاای‬ ‫پطچالش ٍ جٌجالی ضا بطای ًظام سالهت ضلن ظزُ‬ ‫است‪ .‬پس اظ هؽطح شسى هَظَع تؼییای تاؼاط اِ‬ ‫ذسهات تشریصی ٍ زضهاًی‪ ،‬ؼبک ضٍال ّط سالاِ‪،‬‬ ‫ساظهاى ًظام پعشىی هیعاى پیشٌْازی ذاَز باطای‬ ‫ا عایش تؼط ِ ذسهات زضهاًی‪ٍ$‬یعیت پعشىاى‪ #‬ضا‬ ‫اضائِ وطز‪.‬‬ ‫ؼبک لاًَى‪ ،‬شَضای ػالی بیاواِ ساالهات وشاَض‬ ‫هىلف است ّط سالِ ًسبت بِ بااظًایاطی اضظ‬ ‫ًسبی ٍ تؼییی تؼط ِ ذسهات سالهت باطای تاواام‬ ‫اضائِ زٌّسگااى ذاسهاات باْاساشات‪ ،‬زضهااى ٍ‬ ‫تشریص زض وشَض اػن اظ زٍلتی ٍ غیاطزٍلاتای ٍ‬ ‫ذصَصی السام ٍ هطاتب ضا پس اظ تاییس سااظهااى‬ ‫بطًاهِ ٍ بَزجِ وشَض‪ ،‬بطای تصَیب باِ ّایا ات‬ ‫ٍظیطاى اضائِ وٌس‬ ‫بٌابطایی هطجغ تصَیب ا عایش ٍیعیت پاعشاىااى‪،‬‬ ‫ساظهاى ًظام پعشىی ًیست اها ضلنّای پیشٌْاازی‬ ‫اظ سَی شَضایؼالی ایی ساظهاى جٌجال ظیازی زض‬ ‫عای هجاظی بِ پا وطزُ است‪.‬‬ ‫اگطچِ شَضای ػالی بیوِ هی گَیس هَا ک ا عایاش‬ ‫‪ 5;.8‬زضصسی پایِ ا عایش تؼط ِ ّاای ذاسهاات‬ ‫سالهت زض سال جاضی است اها شَضای ػالی ًظام‬ ‫پعشىی ظوی ضز ایی پیشٌْاز‪ ،‬ا عایش بیشتطی ضا‬ ‫ذَاستاض شسُ اًس؛ ضلن پیشٌْازی ًاظاام پاعشاىای‬ ‫بطای ٍیعیت پعشه ػوَهی ‪ّ 4;7‬اعاض تاَهااى‪،‬‬ ‫پعشه هترصص ‪ّ 578‬عاض تَهاى‪َ ،‬ق ترصص‬ ‫‪ّ 5<7‬عاض تَهاى ٍ واضشٌاس پطٍاًِزاض ;‪ّ 46‬اعاض‬ ‫تَهاى بَزُ است وِ اذتاال چاٌاس باطاباطی ٍ‬ ‫احشی با لیوت ایی ذسهات زض سال گصشتِ زاضز‬ ‫اها بایس زیس ًظام سالهت تا چِ حس وشش ا عایش‬ ‫تؼط ِّای ذسهات زضهاًی ضا زاضز؟‬ ‫پاسد ایی سوال ضا بایس اظ چٌس هٌظط بطضسی وطز‪.‬‬ ‫لطاض بَز سْن پطزاذت هطزم اظ ّعیٌِّای سالهت‬ ‫‪ 58‬زضصس باشس ًِ ‪ 96‬زضصس!‬ ‫زض حال حاظط سْن پطزاذتی اظ جیاب هاطزم زض‬ ‫ّعیٌِّای سالهت حسٍز ‪ 96‬زضصس است یاؼاٌای‬ ‫تٌْا ‪ 76‬زضصس ّعیٌِّای بؼعا سٌیایای زضهااًای‬ ‫ضٍی زٍ بیوِّا ٍ زٍلت است زض حالی وِ ‪96‬‬ ‫زضصس اى بطػْسُ بیوِ شسُّا ٍ بیواضاى است واِ‬ ‫ایی هس لِ با لَاًیی وشَض ّورَاًی ًساضز‪.‬‬ ‫بِ اشػاى هؼاٍى بیوِ سالهت‪ ،‬ؼبک لاًاَى باطًااهاِ‬ ‫ششن تَسؼِ وشَض‪ّ ،‬س گصاضی شسُ بَز تاا زض‬ ‫ّعیٌِ ّای سالهت سْن هطزم بِ ‪ 58‬زضصس ٍ سْن‬ ‫زٍلت ٍ بیوِّا بِ ‪ :8‬زضصس بطسس اها ػىس ایای‬ ‫شطایػ اتفاق ا تازُ است!‬ ‫دغض سمَط بیوبصاى بِ طیض دظ فمض‬ ‫ا عایش پطزاذت اظ جیب بیواِ شاسگااى زض پای‬ ‫ا عایش تؼط ِّا تٌْا هشىل ًظام سالهت ًراَاّاس‬ ‫بَز ٍ ؼبک اشػاى ٍظیط بْساشت‪ ،‬حسالل حسٍز ‪9‬‬ ‫هیلیَى ًفط زض وشَضهاى تحت پَشش ّیچ بایاواِ‬ ‫زضهاًی ًیستٌس وِ زض صاَضت ا اعایاش شاسیاس‬ ‫تؼط ِ ّای پعشىای‪ ،‬هاواىای اسات زض زضهااى‬ ‫بیواضی ّای ذَز زچاض هشىل شًَس یا اى ضا باِ‬ ‫تؼَیک بیٌساظًس وِ با اصل ػسالت زض زستطسی باِ‬ ‫ذسهات بْساشتی زض تٌالط است‪.‬‬ ‫سال گصشتِ ایطج حطیطچی‪ ،‬هؼاٍى ٍلات ٍظاضت‬ ‫بْساشت اشػاى زاشت وِ زض ػطض یاه ساال‬ ‫حسٍز ‪ّ 945‬عاض ًفط بِ زلیل ّعیٌِّای زضهااى باِ‬ ‫ظیط ذػ مط ض تٌس‪.‬‬ ‫ًظط ساظهاى بیوِ سالهت زضباضُ ا عایش تؼط ِّای‬ ‫پعشىی‬ ‫هْسی ضظایی‪ ،‬هؼاٍى بیاواِ ذاسهاات ساالهات‬ ‫ساظهاى بیوِ سالهت ایطاى‪ ،‬زض پاسد بِ ایی ساوال‬ ‫وِ "ًظط ساظهاى بیوِ سالهت زضباضُ لیوات ّاای‬ ‫پیشٌْازی ساظهاى ًظام پعشىای چایاسات؟" باِ‬ ‫تسٌین گفت= بط اساس سیاستّای ولی سالهات‪،‬‬ ‫تسٍیی تؼط ِ ذسهات ٍ هطالبتّای سالهت باایاس‬ ‫هبتٌی بط شَاّس ٍ بطاساس اضظ ا اعٍزُ بااشاس؛‬ ‫ّوچٌیی زض لاًَى بیوِ ّویاًی بط تسٍیی تؼط ِّاا‬ ‫بط اساس لیوت ٍالؼی تاویس شسُ اسات اهاا های‬ ‫ىط هی وٌن ایی هباًی صحیح ضا باایاس زض واٌااض‬ ‫سایط العاهات با ّن تلفیک وٌین وِ لاحااؾ واطزى‬ ‫سؽح زضاهس ػوَم شْطًٍساى‪ٍ ،‬ظؼیت التصاازی‬ ‫ٍ اجتواػی وشَض ٍ ػسالت اجتواػای اظ جاولاِ‬ ‫هولفِ ّای هْوی است وِ زض تصوینگیطی تؼط اِ‬ ‫ذسهات تاثیطگصاض است‪.‬‬ ‫ٍی ا عٍز= ها بِ ػٌَاى ساظهاى بیوِگط بِ زٍ زلایال‬ ‫اظ هصَبِ پیشٌْازی شَضای ػالی بایاواِ ٍ ضشاس‬ ‫‪ 5;.8‬زضصسی تؼط ِ حوایت هیوٌین ٍ باا ضشاس‬ ‫غیطهتؼاض پیشٌْاز شسُ هرالفین‪.‬‬ ‫ساظهاى بیوِ سالهت زٍ زلایال ػاواسُ ضا باطای‬ ‫هرالفت با ایی ا عایش شسیس تؼط ِّا ػٌَاى واطزُ‬ ‫است‪ .‬زلیل اٍل ایی است وِ اصل تؼازل هٌاباغ ٍ‬ ‫هصاض بیوِ ّا با ضشسّای اًچٌاًی ّاواراَاًای‬ ‫ًساضز‪.‬‬ ‫زلیل زٍم ًیع ایی است وِ حک بایاواِ ساطاًاِ زض‬ ‫ساظهاى بیوِ سالهت مػ ّفت زضصس ضشس زاشتِ‬ ‫است ٍ هتٌاسب با ضشس پیشٌْازی سااظهااى ًاظاام‬ ‫پعشىی ًیست‪.‬‬ صفحه 4 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫دیؽىبٍ ‪ 5‬اردیبُؾت ‪ 55 * 1041‬ایریل ‪ 52 * 5455‬رمضان‪ * 1002‬عال عی ی دیم ( ایتًس ایکیىجی ایل ) * ؽمارٌ ( عایی ) ‪5045‬‬ ‫لکسًس خًدریی تمام برقی جدید‬ ‫تًلید کرد‬ ‫رئیظ با کمک محقق ایزاوی ابذا ؽذ؛‬ ‫اوغتیتً تزاعاکی بٍ مذیرزیرت عروری‬ ‫خادم حغیىی با َمکاری محققان یک‬ ‫باوذاص اسمایؾی بٍ وام ‪ePatch‬ابرذا‬ ‫کزدٌ اوذ کٍ با کؾت براکرترزی َرا‬ ‫فزایىذ درمان سخم را ارتقا می دَذ‪.‬‬ ‫لکغًط یک خًدریی تمام بزقی جذیذ ترًلریرذ‬ ‫کزدٌ کٍ «ار سد »وام دارد ی قزار اعت بٍ سیدی‬ ‫ریاوٍ باسارَای جُاوی ؽًد‪.‬‬ ‫تِ ًقل اظ ًیَاعلؽ‪ّ ،‬سف لکؿَؼ ایی اؾ کتِ‬ ‫تواهی هحهَتت اى تا ؾال ‪ ۱۳۰7‬ذتَزضٍّتای‬ ‫الکتطیکی تاقٌس‪.‬‬ ‫لکؿَؼ ‪RZ‬تط ضٍی یک پلتفطم خسیس تِ ًام ‪e-‬‬ ‫‪TNGA‬عطاحی قسُ کِ تِ عَض ذتال تتطای‬ ‫هسل ّای تطقی ؾاذتِ قسُ اؾ ‪ .‬ایی پلتفطم تتطای‬ ‫اٍلیی تاض زض زؾاهثط ‪ ۱۳۱۲‬تِ ًوایف یصاقتِ قتس‪،‬‬ ‫ظهاًی کِ تَیَتا چٌسیی هسل هفَْهی ضا تط اؾاؼ‬ ‫اى ضًٍوایی کطز‪ .‬ایی پلتفطم قاهل یک ؾتیتؿتتتن‬ ‫فطهاى تا ؾین‪ ،‬یک ؾیؿتن هحطک تطقی تطای توام‬ ‫چطخ ّا ٍ تاکیس تط عولکطز ایطٍزیٌاهتیتکتی تتات‬ ‫اؾ ‪.‬‬ ‫ذَزضٍی تطقی اض ظز ّوچٌیی قاهل هتدتوتَعتِ‬ ‫کاهلی اظ قاتلی ّای ایوٌی پیکطفتتتِ تتط هتثتٌتای‬ ‫ؾیؿتن ‪Lexus Safety System +‬اؾ ‪.‬‬ ‫ذَزضٍی ‪RZ‬اظ ًظط اًساظُ تؿیاض قثیِ تتِ هتسل‬ ‫لکؿَؼ ‪RX‬اؾ کِ زض حال حاضط زض تتاظاض‬ ‫قاتل ذطیساضی اؾ ‪ .‬ایی ذَزضٍ زاضای چطخّای‬ ‫‪ ۱۳ ٍ ۲:‬ایٌچی‪ ،‬تؿتِ تتاتتطی ‪ 9۲.۷‬کتیتلتٍَات‬ ‫ؾاعتی ٍ زٍ هَتَض (‪ ۲7۳‬کیلٍَات زض هحَض خلَ‪،‬‬ ‫‪ :۳‬کیلٍَات زض عقه) تطای ؾیؿتن چْتاض چتطخ‬ ‫هتحطک ذَاّس تَز‪ .‬اًتتظتاض هتی ضٍز تتطز ایتی‬ ‫ذَزضٍ ‪ ۱7۳‬تا ‪ ۱:۳‬هایل (‪ ۷۳۳‬تا ‪ ۷7۳‬کیلتَهتتتط)‬ ‫تاقس‪.‬‬ ‫وپتًن سردتر از تصًرات پیشیه‬ ‫یافتٍ َای جذیذ اختزؽىاعان ی داوؾمىذان عرورًم‬ ‫فضا در داوؾگاٌ لغتز وؾان می دَذ دما در اتمغرفرز‬ ‫عیارٌ وپتًن بٍ ؽکل واگُاوی طی دی دٍَ گذؽرترٍ‬ ‫وًعان داؽتٍ اعت‪.‬‬ ‫یطٍّی اظ هحققاى تییالوللی قاهل زاًکوٌساًی اظ‬ ‫زاًکداُ لؿتط اًدلیؽ ٍ اظهایکداُ پتیتف ضاًتف‬ ‫خ ًاؾا زض کالیفطًیا ّوِ تهاٍیط هتازٍى قتطهتع‬ ‫یطهایی ًپتَى یطزاٍضی قسُ اظ ضنسذاًِ ّتای‬ ‫هرتلف ضا عی زٍ زِّ تا ّن تطکیه ٍ هتقتایؿتِ‬ ‫کطزًس‪ .‬ایی هغالعِ اظ تهاٍیط چْتاض تتلتؿتکتَج‬ ‫تؿیاض تعضگ ضنسذاًِ پاضاًال قتیتلتی‪ ،‬تهتاٍیتط‬ ‫تلؿکَج ّای ًاؾا هؿتقط زض ّاٍایی ٍ تلؿتکتَج‬ ‫فضایی اؾپیتعض ًاؾا اؾتفازُ کطزُ اؾ ‪.‬‬ ‫هحققاى تا تحلیل زازُ ّای تِ زؾ اهسُ اظ ایتی‬ ‫تهاٍیط تَاًؿتٌس تهَیط کاهل تطی اظ ضًٍس زهتای‬ ‫ًپتَى ًؿث تِ قثل‪ ،‬تِ زؾ اٍضًس‪ ،‬اها زض کتوتال‬ ‫تعده ایی زازُ ّای خوعتتٌتسی قتسُ کتاّتف‬ ‫ضٍقی یطهایی زض ًپتَى ضا اظ ظهاى ثث زهاًداضی‬ ‫ؾیاضُ ًپتَى اظ ؾال ‪ً ۱۳۳۰‬کاى زاز‪ .‬ایی کتاّتف‬ ‫زها ؾطز قسى زهای هتَؾظ کلی زض خَ ًپتَى تتا‬ ‫حسٍز ّکت زضختِ ؾتلتؿتیتَؼ (‪ ۲۷‬زضختِ‬ ‫فاضًْای ) تیی ؾال ّای ‪ ۱۳۳۰‬تا ‪ ۱۳۲:‬تَز‪.‬‬ ‫گًگل تمام اپلیکیشههای ضبط تماس‬ ‫را مسدید میکىد‬ ‫تِ ًقل اظ ًیَاعلؽ‪ ،‬ایی تاًساغ قتاهتل‬ ‫الکتطٍزّایی اؾ کِ اظ ًتاًتَؾتیتن‬ ‫ّای ًقطُ ؾاذتِ ٍ حاٍی ّیتسضٍغلتی‬ ‫هثتٌی تط خلثتک تتِ ًتام التػیتٌتات‬ ‫)‪(alginate‬اؾ ‪ .‬ایتی ّتیتسضٍغل‬ ‫ّن اکٌَى زض تاًساغّای ختطاحتی تتِ‬ ‫کاض هی ضٍز ٍ ظیؿ ؾاظیاض اؾت ‪.‬‬ ‫ّوچٌیتی ایتی ّتیتسضٍغل قتازض تتِ‬ ‫ًدْساقتی ضعَت زض ؾغح هٌتاؾته‬ ‫اؾ ‪.‬‬ ‫هحققاى تا زؾتتتکتاضی قتیتوتیتایتی‬ ‫ّیسضٍغل هصکَض ٍ اضتافتِ کتطزى‬ ‫کلؿین تِ اى تَاًؿتٌس قاتلی ٍ ثثتات‬ ‫امیىًاعیذَایی کٍ کویذ‬ ‫عزکً کزدن اؽتُا َغتىذ‬ ‫تِ ًقل اظ اًدد ‪ ،‬چٌیی اپلیکیکیّایی زض حتال‬ ‫حاضط اظ ‪(Accessibility API‬عطاحی قتسُ‬ ‫تطای افطاز هعلَل) اؾتتتفتازُ هتی کتٌتٌتس تتا تتِ‬ ‫قاتلی ّای نَتی زض زؾتداُّای اًسضٍیس زؾت‬ ‫یاتٌتس‪ .‬زض قتطا ایتی ؾتیتاؾت اهتسُ اؾت <‬ ‫اپلیکیکیّایی کِ قاتلی انلی اًْا تطای پکتیثاًی‬ ‫اظ افطاز هعلَل اؾ ‪ ،‬هیتَاًٌس تِ عَض قاًتًَتی اظ‬ ‫اتعاضّای زؾتطؾی )‪(IsAccessibility Tool‬‬ ‫اؾتفازُ کٌٌس‪ .‬اپلیکیکیّایی کِ قایؿتدی اؾتفازُ‬ ‫اظ ایی اتعاضّا ضا ًساضًس قازض تِ اؾتتفتازُ اظ اًتْتا‬ ‫ًرَاٌّس تَز ٍ تایس العاهات ضا ضعتایت کتٌتٌتس‪.‬‬ ‫‪Accessibility API‬تطای ضثظ تواؼ نتَتتی‬ ‫اظ ضاُ زٍض عطاحی ًکسُ ٍ ًویتَاًس اظ اى اؾتفازُ‬ ‫کٌس‪ .‬یَیل ؾعی زاق تِ تسضیح قاتلی ضتثتظ‬ ‫تواؼ زض اًسضٍیس ضا حصف کٌس کِ زلیل انتلتی‬ ‫اى ًدطاًیّای اهٌیتی تَز‪ .‬ایی قاتلی زض اًسضٍیتس‬ ‫‪ 8‬تِ عَض کاهل هؿسٍز ٍ اؾتفازُ اظ هتیتکتطٍفتَى‬ ‫تطای ضثظ تواؼ زض اًسضٍیتس ‪ ۲۳‬حتصف قتس‪.‬‬ ‫تٌاتطایی اذطیی زؾتاٍیع اپلیکیکیّای ضثظ نتسا‬ ‫اؾتفازُ اظ ‪Accessibility API‬تَز‪.‬‬ ‫ساالد ریًاس ی بادمجان‬ ‫*الىازاشراقی‬ ‫ؾطع تْثَز ضا افعایف زاز‪ .‬زض ایتی‬ ‫پػٍّف تْثَز ظذن ّای هَـ ّتای‬ ‫یطٍُ کٌتطل کِ ّیچ زضهاًی زضیاف‬ ‫ًکطزُ تَزًس‪ ۱۳ ،‬ضٍظ عَل ککیس‪ ،‬اها‬ ‫هَـّای تح زضهاى تتا ‪ePatch‬‬ ‫تٌْا زض ‪ 9‬ضٍظ تْثَز یافتٌس‪.‬‬ ‫عالٍُ تطاى تِ زلیتل ذتَال اًتتتی‬ ‫تاکتطیال ًقطُ‪ ،‬عفًَ زض حساقل ًدِ‬ ‫زاقتِ قس‪ٌّ .‬داهیکِ پتؽ اظ پتایتاى‬ ‫زٍضُ تطهین ‪ePatch‬تطزاقتتتِ قتس‪،‬‬ ‫هَـ ّای تح زضهاى تا اى اؾتکتاض‬ ‫کوتطی ًؿث تِ یطٍُ کٌتطل زاقتٌس‪.‬‬ ‫یرید چاپگزَای عٍ بعذی‬ ‫بٍ صىعت غذایی‬ ‫بزرعی جذیذ پضیَؾگزان موعغٍ فرىرایری‬ ‫فذرال سیریخ وؾان میدَذ کٍ گزیَری اس‬ ‫امیىًاعیذَا می تًاوىذ اؽتُرا را عرزکرً‬ ‫کىىذ‪.‬‬ ‫تِ ًقل اظ ًَضٍؾایٌؽ ًیتَظ‪ ،‬پتطٍتت تیتی ّتا‬ ‫هیتَاًٌس اقتْا ضا ؾطکَب کٌٌس‪ .‬تٌتاتتطایتی‪،‬‬ ‫یک ضغین غصایی غٌی اظ پطٍت یی هیتتَاًتس‬ ‫تِ کاّف ٍظى کوک کٌس‪ .‬ایی تٌْا یکی اظ زتیلی اؾ کِ هَخه قسُ ایتی‬ ‫ًَد ضغین غصایی زض ؾالّای اذیط تِ نَضت چکودیطی هحثَب قَز‪.‬‬ ‫پػٍّکدطاى هوؾؿِ فٌاٍضی فسضال ظٍضید( )‪ETH Zurich‬زض تطضؾی ضٍی‬ ‫هَـّا‪ ،‬هکاًیؿن خسیسی ضا ًکاى زازُاًس کِ اهیٌَاؾتیتسّتا تتِ ٍاؾتغتِ اى‬ ‫هیتَاًٌس اقتْا ضا هحسٍز کٌٌس‪ .‬ایی هکاًیؿن تِ عَض ٍیػُ‪ ،‬اهیٌَاؾیسّای غتیتط‬ ‫ضطٍضی ضا زض تط زاضز‪.‬‬ ‫زض هیاى ‪ ۱۲‬اهیٌَاؾیسی کِ تسى ها تِ اًْا ًیاظهٌس اؾ ‪ ; ،‬اؾیس اهیتٌتِ ٍختَز‬ ‫زاضز کِ تسى تِ تٌْایی قازض تِ تَلیس اًْا ًیؿ ‪ .‬ایی یطٍُ‪ ،‬اهتیتٌتَاؾتیتسّتای‬ ‫ضطٍضی ًاهیسُ هیقًَس‪ .‬اظ اًدا کِ ها تایس ایی اهیٌَاؾیسّا ضا اظ عطیق ضغیتن‬ ‫غصایی ذَز تِ زؾ اٍضین‪ ،‬اًْا تؿیاض هَضز تَخِ پػٍّفّای حَظُ تتغتصیتِ‬ ‫تَزُاًس‪ ۲۱ .‬اهیٌَاؾیس زیدط‪ ،‬غیط ضطٍضی زض ًظط یطفتتِ هتی قتًَتس ٍ تتسى‬ ‫هیتَاًس اًْا ضا تا تغییط زازى ؾایط هَلکَلّا تَلیس کٌس‪.‬‬ ‫هکرم قسُ اؾ کِ اهیٌَاؾیسّای ضطٍضی ٍ غیط ضطٍضی هیتَاًٌس اقتتْتا‬ ‫ضا ؾطکَب کٌٌس‪ .‬تا ٍخَز ایی‪ً ،‬حَُ عولکطز اهیٌَاؾیسّتای غتیتط ضتطٍضی‬ ‫ٌَّظ زض هَخَزات ظًسُ ًکاى زازُ ًکسُ تَز‪.‬‬ ‫اکٌَى ایی یطٍُ پتػٍّکتی تتِ ؾتطپتطؾتتتی زًتیتؽ تتَضزاکتَف( ‪Denis‬‬ ‫)‪ ، Burdakov‬اؾتاز علَم اعهاب هوؾؿِ فتٌتاٍضی فتسضال ظٍضیتد‪ ،‬تتطای‬ ‫ًرؿتیی تاض زض یک اضیاًیؿن ظًسُ ًکاى زازُاًس کتِ اهتیتٌتَاؾتیتسّتای غتیتط‬ ‫ضطٍضی عَضی تط هغع اثط هییصاضًس کِ اقتْا هحسٍز قَز‪.‬‬ ‫چاپگزَای عٍ بعذی عالیٌ بز تریریریرز‬ ‫بافت محصًالت غذایی می تًاوىرذ برز‬ ‫مشٌ خًراکیَا ویش تا یز بگذاروذ‪.‬‬ ‫ًحَُ ظاّط غصا هیتَاًس تِ اًساظُ هتَاز‬ ‫تککیل زٌّسُ اى تط ععتن اى تتاثتیتط‬ ‫تدصاضز‪ ،‬اها ّط پٌح حتَاؼ اًؿتاى زض‬ ‫ٍاقع زض ًحَُ زضک ٍ لصت تطزى ها اظ‬ ‫اًچِ هیذَضین ًقف زاضًس‪.‬‬ ‫تِ یعاضـ ‪ ،gizmodo‬قکالت یک هثال عالی تطای ایی هَضَد اؾ ‪ ،‬ظیتطا‬ ‫ًحَُ ذطز قسى تطذی قکالتّا زض زّاى کوی اظ لتصت ذتَضزى ضا اظ هتا‬ ‫هی ییطز‪ .‬ایی اهط تاعث قس تا هحققاى زاًکداُ اهؿتطزام تا چاپدط ؾتِ تتعتسی‬ ‫قکالت ضٍی ؾاذتاضّای هٌحهطتِفطزی کاض کٌٌس کِ تط تغییط ًحَُ قکؿتتی‬ ‫هَاز ٍ تْثَز ًحَُ تعاهل فیعیکی افطاز تا چیعی کِ هیذَضز اثط هثثتتی زاقتتتِ‬ ‫تاقس‪.‬‬ ‫اظ اًدایی کِ تَاًایی ها تطای تَلیس ٍ زؾتکاضی هَاز زض ؾغح هیکطٍؾکتَپتی‬ ‫تْثَز یافتِ اؾ ‪ ،‬زًیایی اظ تحقیقات پیطاهَى چیعی تِ ًام "فطاهَاز" تاظ قتسُ‬ ‫اؾ ‪ .‬اًؿاىّا هستّا پیف یاز یطفتٌس کِ چدًَِ هَاز هرتلف ضا تطای تَلتیتس‬ ‫هَاز خسیس تا ذَال هتٌَد هرلَط کٌٌس کِ تط اؾاؼ علن هتتتالتَضغی اؾت ‪.‬‬ ‫فطایٌس فطاهَاز تا تغییط ؾاذتاض یک هازُ هعیی تطای تَلیس ذَال یا ٍیػییّای‬ ‫تْثَز یافتِ تالـ هیکٌٌس ّویی کاض ضا اًدام زٌّس‪.‬‬ ‫یکی اظ خالهتطیی ظهیٌِّای هغالعِ زض هَضز فطاهَاز‪ ،‬لٌعّای زٍضتیٌتی اؾت‬ ‫کِ تطای چکن اًؿاى کاهالً هؿغح تِ ًظط هیضؾٌتس‪ ،‬اهتا زض ٍاقتع اى ّتا زض‬ ‫ؾاذتاضّای هیکطٍؾکَپی ذانی پَقیسُ قسُاًس کِ ًَض ضا تِ عتَض هتوثتطی‬ ‫هاًٌس لٌعّای هٌحٌی ذن هیکٌٌس ٍ عکاؾی تا یَقیّای َّقوٌس ضا تتیتکتتتط‬ ‫تْثَز هیترکٌس ٍ زض عیی حال کاضتطاى تِ عَض تالقَُ اظ قط اؾتفازُ اظ زٍضتیتی‬ ‫ذالل هیقًَس‪.‬‬ ‫غیبت ومایىذگان ایزاوی در فُزعت‬ ‫فیومَای کًتاٌ »که َفتادیپىجم«‬ ‫فُزعت فیوم َای کًتاٌ حاضز در َفتادیپىجرمریره‬ ‫دیرٌ اس جؾىًارٌ بیهالمووی فیوم که در حالی اعالم‬ ‫ؽذ کٍ ایزان در ایه بخؼ َیچ ومایىذٌای وذارد‪.‬‬ ‫تِ ًقل اظ تاضًوای ضؾوی خکٌَاضُ فیلن کی‪ ،‬اظ تیتی‬ ‫‪ّ ۰‬عاض ٍ ‪ 7۳9‬قطک کٌٌسُ اظ تیف اظ ‪ ۲۷۳‬ککتَض‬ ‫خْاى‪ ; ،‬فیلن اظ ککَضّای چیی‪ ،‬کتطُ ختٌتَتتی‪،‬‬ ‫کاؾتا ضیکا‪ ،‬اهطیکا‪ ،‬فطاًؿِ‪ ،‬غٌا‪ّ ،‬تٌتگ کتٌتگ‪،‬‬ ‫لیتَاًی ٍ ًپال تطای ضقات زض ترف فیلنّای کَتتاُ‬ ‫ّفتازٍپٌدویی زٍضُ اظ ایی ضٍیساز ؾیٌوایی اًترتاب‬ ‫قسًس‪.‬‬ ‫فْطؾ فیلن ّای کَتاُ حتاضتط زض ایتی زٍضُ اظ‬ ‫خکٌَاضُ فیلن کی تِ قطا ظیط اؾ <‬ ‫تؿَتؿَ ؾاذتِ اهاضتل اضهاض هحهَل هکتطک غٌتا‬ ‫ٍ فطاًؿِ‬ ‫یک زاؾتاى کَتاُ ؾاذتِ تی یاى اظ ککَض چیی‬ ‫غن تتیی ّای هازضم تِ کاضیطزاًی اتیٌاـ تیکتطام‬ ‫قاُ هحهَل هکتطک ًپال ٍ ٌّگ کٌگ‬ ‫ظهعهِّای اب ؾاذتِ اؾتَضی چی اظ ککَض چیی‬ ‫ییالؼ ؾاذتِ ٍیتَتاؼ کتکاؼ اظ لیتَاًی‬ ‫ّواى ّویکدی تِ کاضیطزاًی لَیس لتی چتَی اظ‬ ‫اهطیکا‬ ‫پطؾًَا ؾاذتِ ؾَخیی هَى اظ کطُ خٌَتی‬ ‫ًَض قه ؾاذتِ کین تَضؼ اظ کاؾتا ضیکا‬ ‫ّفتازٍپٌدویی خکٌَاضُ تییالوللی فیلن کی اظ ‪ ۲9‬تا‬ ‫‪ ۱:‬هِ (‪ ۱9‬اضزیثْک تا ‪ 9‬ذطزاز ‪ )۲۷۳۲‬زض قتْتط‬ ‫کی فطاًؿِ تطیعاض ذَاّس قس‪ .‬ضئیؽ ّیات زاٍضاى‬ ‫ایی ضٍیساز هعتثط ؾیٌوایی ٌَّظ هعطفی ًکسُ اؾت‬ ‫اها ظهعهِ ّا اظ احتوال اًتتترتاب انتغتط فتطّتازی‪،‬‬ ‫کاضیطزاى ؾطقٌاؼ ایطاًی‪ ،‬تطای ایی هقام حکایت‬ ‫زاضز‪.‬‬ ‫»مشرعٍ حیًاوات «ایریل اویمیؾه میؽًد‪،‬‬ ‫اوذی عزکیظ عاسوذٌ اویمیؾه‬ ‫اوذی عزکیظ اوریرمریرؾره مرشرعرٍ‬ ‫حیًاوات را با اقتباط اس رمان مؾرُرًر‬ ‫جًرج ایریل میعاسد‪.‬‬ ‫گًگل تصمیم دارد یک عیاعرت جرذیرذ برزای‬ ‫فزیؽگاٌ پوی اعتًر اجزا کىذ کٍ بٍ طرًر مرً رز‬ ‫اپویکیؾه َای طزف الث ضبط تماط َا را اس ‪11‬‬ ‫می مغذید میکىذ‪.‬‬ ‫سراشپس‬ ‫باوذاص الکتزیکی درمان سخم را بُبًد می دَذ‬ ‫ًاًَؾین ّای ًقطُ ضا افعایتف زّتٌتس‪.‬‬ ‫ّیسضٍغل هصکَض ضٍی یتک ٍضقتِ‬ ‫ؾیلیکًَی اًعغاف پصیط چاج قس کِ‬ ‫ؾغح اى تا یتک قتاتتلتَى هکتاتتِ‬ ‫اؾتٌؿیل پَقاًسُ قسُ تَز‪.‬‬ ‫ٌّداهیکِ قتاتتلتَى تتطزاقتتتِ قتس‪،‬‬ ‫الػیٌات تِ قکل زٍ الکتتتطٍز تتاقتی‬ ‫هاًس ٍ ؾپؽ تا ؾین تِ یک هٌثع تتط‬ ‫ذاضخی هتهل قس‪ .‬تا تغیط قتکتل ٍ‬ ‫اًساظُ ٍضقِ ّای ؾیلیکًَی هی تتَاى‬ ‫‪ّePatch‬ای هرتلفی ؾتاذت کتِ‬ ‫قازض تِ زضهاى عیف ٍؾیعی اظ ظذتن‬ ‫ّا ّؿتٌس‪ .‬زض هطحلِ تعس ایی فتٌتاٍضی‬ ‫ضٍی هَـ ّایی تا ظذتن اظهتایتف‬ ‫قس‪ .‬خطیاى الکتطیکتی ًتِ تتٌتْتا تتا‬ ‫هْاخطت پَؾ ٍ ؾایط ؾتلتَل ّتای‬ ‫زاًِتٌسی تِ هحل‪ ،‬تتلتکتِ تتا ایتدتاز‬ ‫ضگ ّای ذًَی ٍ کاّف التتتْتاب‪،‬‬ ‫تِ ًقل اظ ٍضایتتی‪ ،‬اًتسی ؾتطکتیتؽ‬ ‫کاضیطزاى ًٍَم< تدصاضیتس کتاضًتیتح‬ ‫تیایس کِ ؾال ‪ ۱۳۱۲‬اکطاى قس‪ ،‬قتطاض‬ ‫اؾ ضهاى هکَْض هعضعِ حتیتَاًتات‬ ‫ًَقتِ خَضج اٍضٍل ضا زض قاله یتک‬ ‫فیلن ؾیٌوایی اًیویکی کاضیطزاًی کٌس‪.‬‬ ‫تاظیدط تتوی ایی اًیویکی ضا تط هثٌای فیلوٌاهِای کِ ًتیتک اؾتتتَلتط ًتَقتتتِ‬ ‫هی ؾاظز‪ .‬ؾطکیؽ اتطاظ ذَقَقتی کطز کِ تا ّوکاضی ازًٍتچتط ٍ اؾتتتَزیتَ‬ ‫ؾیٌِؾای ًؿرِ هَضز ًظطقاى اظ قاّکاض اٍضٍل ضا کِ ضهتاًتی قتسضتتوتٌتس ٍ‬ ‫احؿاؾی ٍ زض عیی حال عٌطاهیع ٍ هٌاؾه تطای ّوِ ؾٌیی اؾ ‪ ،‬تؿاظًتس‪ٍ .‬ی‬ ‫افعٍز< ایی زاؾتاًی اؾ کِ ًِ فقظ تطای ظهاى ها‪ ،‬کِ تطای ًؿلّای تعسی ّتن‬ ‫تواقایی اؾ ‪ .‬اظ ایی ضهاى اقتثاؼّای هتعسزی زض ‪ 99‬ؾالی کِ اظ اًتتتکتاضـ‬ ‫هییصضز قسُ اؾ ‪ .‬ؾال ‪ ۲;7۷‬یک فیلن اًیویکی زض قاله فیلوی ضس تثلیغات‬ ‫کوًَیؿتی ٍ ؾال ;;;‪ ۲‬یک فیلن تطکیثی ظًسُ‪-‬اًیویکٌی اظ اى خولِ اؾ ‪.‬‬ ‫ؾطکیؽ کِ تا ًقف یالَم زض فیلنّای اضتاب حلقِّا قٌاذتِ هیقَز‪ ،‬پیتکتتتط‬ ‫هَیلی< افؿاًِ خٌدل ضا ّن کاضیطزاًی کطزُ اؾ ‪.‬‬ ‫ّوچٌیی فیلن تطازضاى لیال تِ کتاضیتطزاًتی ؾتعتیتس‬ ‫ضٍؾتایی تِ عٌَاى ًوایٌسُ ؾیٌوای ایطاى یکی اظ ‪۲:‬‬ ‫فیلن ترف هؿاتقِ انلی کی ذَاّس تَز‪.‬‬ ‫علی عثاؾی کاضیطزاًی ایطاًی‪-‬ؾَئسی ًیع تا فیتلتن‬ ‫فاضؾی ظتاى عٌکثَت هقسؼ تِ عتٌتَاى هتحتهتَل‬ ‫هکتطک فطاًؿِ‪ ،‬الواى‪ ،‬ؾَئس ٍ زاًواضک ًتیتع زض‬ ‫ترف هؿاتقِ انلی حضَض ذَاّس زاق ‪.‬‬ ‫فیومبزداری »چزا گزیٍ ومی کىی؟ «‬ ‫بٍ پایان رعیذ‬ ‫فیومبزداری فیوم عیىمایی چزا گزیرٍ‬ ‫ومی کىی؟ بٍ کارگزداوی عروریرزضرا‬ ‫معتمذی تمام ؽذ‪.‬‬ ‫تِ ًقل اظ ضٍاتظ عتوتَهتی پتطٍغُ‪،‬‬ ‫فیلوثطزاضی فیلن ؾیٌوایی چطا یطیتِ‬ ‫ًویکٌی؟ زٍهیی ؾاذتِ عتلتیتطضتا‬ ‫هعتوسی تا تْیِکٌٌسیی ضضا هحقتق‬ ‫کِ اظ ًیوِ اؾفٌسهاُ اغاظ قسُ تَز‪ ،‬تِ پایاى ضؾیس‪.‬‬ ‫تاضاى کَثطی‪ّ ،‬اًیِ تَؾلی‪ ،‬فطقتِ حؿیٌی‪ ،‬هاًی حقیقی‪ ،‬علی ههتفتا‪ ،‬لتیتٌتسا‬ ‫کیاًی‪ًْ ،‬ال زقتی ٍ اهیطحؿیی فتحی تاظیدطاى فیلن ّؿتٌس ٍ علیطضا هعتتوتسی‬ ‫هثل فیلن قثلیاـ ضضا زض ایی فیلن ًیع تاظی کطزُ اؾ ‪.‬‬ ‫چطا یطیِ ًویکٌی؟ زاؾتاى هطزی اؾ کِ تَاًایی یطیِ کطزى ضا اظ زؾت‬ ‫زازُ اؾ ‪ًَ .‬یؿٌسُ ٍ کاضیطزاى< علیطضا هعتوسی‪ ،‬هسیطفیتلتوتثتطزاضی< عتلتی‬ ‫تثطیعی‪ ،‬تسٍیی< هیثن هَتیی‪ ،‬نساتطزاض< اهیی هیطقکاضی‪ ،‬عطاا یطین< عظتیتن‬ ‫فطایی‪ ،‬عطاا لثاؼ< اضام هَؾَی‪ ،‬عطاا نحٌِ< پَضیا اذَاى‪ ،‬علیطضا هعتوسی‪،‬‬ ‫خلَُّای ٍیػُ کاهپیَتطی< حؿی ًدفی‪ ،‬ختلتَُ ّتای ٍیتػُ هتیتساًتی< اضـ‬ ‫اقاتیگ‪ّ ،‬واٌّدی تَلیس< اهیطهْسی ًَضی‪ ،‬هسیط تساضکات< ؾتعتیتس ضضتَی‪،‬‬ ‫عکاؼ< ظّطا ههفا‪ ،‬هکاٍض ضؾاًِای< ایسا اٍضًگ‪ ،‬عطاا یطافیک< حویتسضضتا‬ ‫تیسقی‪ ،‬تْیِکٌٌسُ< ضضا هحقق‪.‬‬ ‫اوتؾار »سنَا اس دیعت داؽتٍ ؽذن خغتٍ ومیؽًوذ«‬ ‫مجمًعٍ ؽعز سنَا اس دیعت داؽتٍ ؽرذن خغرترٍ‬ ‫ومیؽًوذ ریدٌ پًریا گلمحمذی مىتؾز ؽذٌ اعت‪.‬‬ ‫ایی هدوَعِ قعط زض ‪ ۲;۱‬نفحِ تا قواضیاى ‪۲۳۳۳‬‬ ‫ًؿرِ ٍ قیو ‪ّ ۷7‬عاض تَهاى زض اًتتتکتاضات اٍای‬ ‫کالض ضاّی تاظاض قسُ اؾ ‪.‬‬ ‫زض عطا ضٍی خلس ایی کتاب اظ عکؿی کِ اًتتَاى‬ ‫ؾَضٍییی هعطٍف تِ اًتَاى ذاى عکاؼ ایتطاًتی‪-‬‬ ‫یطخؿتاًی ظهاى ًانطالسییقاُ قاخاض اظ یتک ظى‬ ‫ایطاًی یطفتِ اؾتفازُ قسُ اؾ ‪.‬‬ ‫اظ قعطّای ایی هدوَعِ<‬ ‫قٌیسُام‬ ‫تیذثط اظ هی‬ ‫زٍؾتن زاضی‬ ‫ایی عکق تیضیا‬ ‫حالل تاقس‬ ‫*****‬ ‫تا خٌگ هَافق ًیؿتن‬ ‫اها‪ ،‬یاّی تایس خٌدیس‬ ‫فرهنگ‪،‬هنر و فن اوری‬ ‫‪5‬‬ ‫هثل‬ ‫خٌگ تطای زٍؾ زاقتی تَ‬ ‫تَ تٌْا ؾطظهیٌی ّؿتی‬ ‫کِ اقغالکطزًف ضا زٍؾ زاضم‬ ‫ّوِ هیخٌدٌس تا پیطٍظ قًَس‬ ‫هی هیخٌدن تا تِ تَ تطؾن‬ ‫خٌگ تطای هی‪ ،‬تا تَ اؾ ‪ ًِ ،‬تا پیطٍظی‬ ‫زض خٌگ تطای زٍؾ زاقتی تَ‬ ‫قکؿ تِ اًساظُ پیطٍظی اضظـ زاضز‬ ‫مًاد الزم‪:‬‬ ‫ضیَاؼ ًاظک ‪ ۰‬عسز‪ ،‬تازهداى ‪ ۲‬عتسز‪ ،‬یتَختِ‬ ‫فطًدی ‪ ۱‬عسز‪ ،‬فلفل قطهع ‪ ۲‬عسز‪ ،‬ؾتیتط ‪ ۱‬حتثتِ‪،‬‬ ‫پیاظچِ ‪ ۷‬عسز‪ ،‬ضٍغی ظیتَى تِ هقساض تظم‪ ،‬ؾتؽ‬ ‫قطهع تٌس تِ هقساض تظم‪ً ،‬وک ٍ فلفل تتِ هتقتساض‬ ‫تظم‬ ‫طرز تهیه‪:‬‬ ‫اتتسا یَخِ فطًدی‪ ،‬ؾیط‪ ،‬فلفل قطهع ٍ پتیتاظچتِ ضا‬ ‫ذطز هی کٌین‪ .‬ضیَاؼ ّا ضا زض اًتساظُ ّتای ‪7‬‬ ‫ؾاًتیوتطی تطـ هی زّین‪ .‬تازهداى ضا تا پَؾ تتِ‬ ‫نَضت هکعه ّای کَچک تطیسُ ٍ ًوتک هتی‬ ‫ظًین‪ .‬پؽ اظ ‪ ۲‬ؾاع قؿتِ ٍ ذکک هی کتٌتیتن‪.‬‬ ‫تازهداى ّا ضا زض ضٍغی ظیتَى ؾطخ هی کٌین‪ .‬زض‬ ‫ظطف ضا یصاقتِ ٍ حطاضت ضا کن هی کٌین‪ .‬پتؽ‬ ‫اظ ‪ 7‬زقیقِ ضیَاؼ‪ ،‬یَخِ فطًدی‪ ،‬ؾتیتط‪ ،‬فتلتفتل‬ ‫قطهع‪ ،‬ؾؽ تٌس‪ً ،‬وک ٍ فلفتل ضا اضتافتِ کتطزُ‬ ‫ٍاخاظُ هی زّین ‪ ۷‬زقیقِ هَاز تا ّن تپعًس‪ .‬ؾتپتؽ‬ ‫پیاظچِ ضا افعٍزُ ٍ تعس ‪ ۰‬زقیتقتِ ؾتاتز حتاضتط‬ ‫اؾ ‪ .‬ؾاتز ضا تا تطًدی کِ ّوطاُ هاّی یا یَق‬ ‫اؾ ؾطٍ هی کٌین‪.‬‬ ‫* تَخِ تعس اظ ؾطخ کطزى تتازهتدتاى زض تتوتام‬ ‫هطاحل زض ظطف ضا هی یصاضین‪.‬‬ ‫هىر عکاسی چیست‬ ‫ی چه وًع هایی دارد؟‬ ‫ٌّط عکاؾی تِ عٌَاى یکی اظ ٌّطّایی کِ تِ ثثت‬ ‫ٍقایع هی پطزاظز زض ّوِ خای خْاى کاضتطز زاضز‪.‬‬ ‫ایی ٌّط ضٍی هَضَعات ٍاقعی توطکع هی ًوایتس‪.‬‬ ‫عکاؼ ّا تا ضعای انَل عکاؾی ایتی ّتٌتط ضا‬ ‫اًدام هی زٌّس‪ .‬تایس ایی عکؿْا زاضای ٍیتػیتی‬ ‫ّایی تاقٌس کِ تاعث خصب تیٌٌسُ قًَس ٍ هفاّیتن‬ ‫هَضز ًظط زض شّی عکاؼ ضا تطؾاًٌس‪.‬‬ ‫ٌّط عکاؾی تِ ٌّط ثث ٍقایع زض عَل ظهاى یفتتِ‬ ‫هی قَز‪ٌّ .‬ط عکاؾی هی تَاًس زض ّط هَقتعتیتتتی‬ ‫قطایظ اًؿاًی ضا ثث کٌس ٍ اًؿاى ضا زض هَقعتیت‬ ‫ثث قسُ تَؾظ عکاؾی قطاض زّس ٍ تا تَختِ تتِ‬ ‫عَاعف ٍ احؿاؾاتی کِ زض ها تتط هتی اًتدتیتعز‬ ‫زضک ها اظ قطایظ پیف اهسُ زض عکؽ ضا تتاتتتط‬ ‫تثطز‪ .‬زض ٍاقع اظ ٌّط عکاؾی زض ّط لحظِ اظ ظهتاى‬ ‫هی تَاى اؾتفازُ کطز ٍ تٌْا ٌّطی اؾت کتِ تتِ‬ ‫نَضت زًثالِ زاض اظ تهاٍیط هتحطک تطای ًکتاى‬ ‫زازى ٍضعی تکط اؾتفازُ هی کٌس‪.‬‬ ‫تاریخچٍ َىز عکاعی‬ ‫عکاؾی زض اتتسا تِ ؾاکی زض فطاًؿِ ککف قس اها‬ ‫ٌّط عکاؾی کِ اهطٍظُ ها تدطتِ ٍ هکتاّتسُ هتی‬ ‫ًوایین‪ً .‬تیدِ تالـ تؿیاضی اظ افطاز زض ظهیٌِ ّتای‬ ‫هرتلف ٍ اکتکافات ٍ ًَاٍضی ٌّط عتکتاؾتی زض‬ ‫عَل تاضید اؾ ‪ .‬زض ایٌدا هی تَاى تعضی اظ ایتی‬ ‫افطاز ضا کِ تاثیط ظیازی ضا زض اذتتتطاد زٍضتتیتی‬ ‫عکاؾی زاقتِ اًس ًام تطز‪.‬قرهی تِ ًام تتکتاضی‬ ‫تاثیط ًَض ضا ضٍی ًقطُ کتلتطیتس ککتف ًتوتَز ٍ‬ ‫هْن تطیی عاهل قغعی تطای پتیتکتطفت زض ّتٌتط‬ ‫عکاؾی ضا فطاّن کطز‪ .‬تتعتسّتا زض ؾتال ‪۲:۱۱‬‬ ‫هرتطعی فطاًؿَی تِ ًام غٍؾف ًیؿفَض ًیپتؽ زض‬ ‫‪ 79‬ؾالدی تَاًؿ ًرؿتیی تهَیط تثثتیت قتسُ‬ ‫زائوی ضا تَلیس کٌس‪ .‬اٍ تعس ّا تا ّوکتاضی لتَئتی‬ ‫زیط‪ ،‬اظهایکاتی ضا تط تطکیثات ًقطُ اًدتام زاز ٍ‬ ‫تَاًؿ ضٍـ خسیسی ضا زض ٌّطعکاؾی اذتتطاد‬ ‫کٌس‪.‬خَضج ایؿتوی اهطیکایی ‪ ،‬تٌیاًدصاض کتساک‬ ‫‪ ،‬زض ؾال ‪ ۲:::‬ایسُ پایِ اًعغاف پصیط ضا تتٌتیتاى‬ ‫ًْاز‪ .‬کِ زض اًْا نفحات قیکِ ای تتِ تتسضیتح‬ ‫تَؾظ ضٍل ّای ؾلَلَظی خایدتعیتی قتسًتس‪.‬زض‬ ‫ؾال ;‪ ،۲:8‬لَئیؽ زٍکَؼ تَاًؿ اٍلیی عکؽ‬ ‫ضًدی ؾاذتِ قسُ تا ؾِ ضًگ انلی قطهع‪ ،‬ؾفیس ٍ‬ ‫اتی ضا تْیِ کٌس‪.‬‬ ‫امًسػ َىرزعرکراعری تتطای یتازیتیتطی‬ ‫ٌّطعکاؾی تایس تِ ًکات ؾازُ ای تَخِ کٌین‪ .‬ایی‬ ‫ًکات تِ ها کوک هی کٌس تا تا اؾتفازُ اظ اًتْتا‬ ‫عکؽ ّای حطفِ ای ٍ تا کیفی تطی تدیطین‪ .‬زض‬ ‫ظیط تِ ترکی اظ ایی ًکات اقاضُ هی کٌین<‬ ‫اعتفادٌ اس وًر در َىز عکاعی‬ ‫ترکی اظ اهازُ قسى تطای یطفتی یتک عتکتؽ‬ ‫ذَب ایی اؾ کِ ظهاىتٌسی ذَز ضا تِ قتکتلتی‬ ‫تٌظین کٌیس کِ زض ظهاى عکاؾی تِ قطایظ ًتَضی‬ ‫نحیح زؾتطؾی زاقتِ تاقیس‪ .‬تطای هثال عکتاؾتی‬ ‫کطزى ظیط افتاب هؿتقین ًیوطٍظ چٌساى ایتسُ ال‬ ‫ًیؿ ‪ًَ .‬ض زض ایی ظهاى اظ ضٍظ تؿیاض قسیس اؾت‬ ‫ٍ تاعث ضًگ ٍ ضٍ ضفتِ قتسى ؾتَغُ ٍ ایتدتاز‬ ‫ؾایِّای ظًٌسُ هیقَز‪.‬‬ ‫اَمیت بٍ تجُیشات دیربیه در َىز عکاعی‬ ‫تِ تدْیعات زٍضتیی عکاؾی ذَز تتطای ایتٌتکتِ‬ ‫تتَاًیس تِ یک عکؽ تا کیفی ایسُ ال تتطؾتیتس‬ ‫تَخِ کٌیس‪ .‬الثتِ تطای یطفتی عکؽّتای عتالتی‪،‬‬ ‫لعٍها ًیاظی تِ تدْیعات یطاى قیوت یتا تتعتساز‬ ‫ظیازی تدْیعات هرتلف ًساضیس‪ .‬یتک زٍضتتیتی‪،‬‬ ‫یک یا زٍ لٌع ٍ یک ؾِپایِ ّن هیتَاًتس کتاهتال‬ ‫ازاهِ زاضز‬ ‫کافی تاقس‪...‬‬ صفحه 5 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫ادبیات‬ ‫دوضنبه ‪ 5‬اردیبهطت‪ 55* 1041‬اوریل ‪52 * 5455‬رهضبى‪ * 1002‬سبل سی و دوم ( اوتوز ایکینجی ایل ) * ضوبره ( سبیی ) ‪5045 :‬‬ ‫‪6‬‬ ‫بویوتموسن قوجاغیندا ایگیدلرسن‬ ‫ایگیدلیگی سن دنیایا گتیرمیسن‬ ‫اان یوردو یو وامیسسان ارذبایجان‬ ‫اتب بببب سوزلری‬ ‫ا٘‪٥ٙ‬ب٘ب ث‪٥‬ط سُ ز‪ ٗ٘ ٜ‬ا٘‪٥٥ٙ‬بض‪.‬‬ ‫ػبلُ ضا ‪٤‬ه اضبض‪ ٜ‬وبف‪٥‬سز ‪.‬‬ ‫****************************‬ ‫زئ‪٥٥‬ط س‪ٛ٤ٛ‬غ‪ ٖٛ‬ث‪٥‬ط ل‪٥‬چ‪ٚ ٣‬اض‬ ‫ٔ‪ٔ ٍٝ٥‬طؽ ‪٤‬ه دب زاض‪ٜ‬‬ ‫****************************‬ ‫اوظ‪ ٜٚٚ‬ث‪٥‬ط ا‪ ٝٙ٤‬ثبس‪٥‬ط اوظٌ‪ ٝ٤ٛ‬ث‪٥‬ط چ‪ٚٛ‬اِس‪٤‬ع‬ ‫‪ٞ‬طچ‪ ٝ‬و‪ ٝ‬ثط ذ‪ٛ‬ز ٕ٘‪ ٣‬دس‪ٙ‬س‪ ، ٢‬ثط ز‪ٍ٤‬طاٖ ٘ذس‪ٙ‬س‬ ‫****************************‬ ‫س‪ٙ٥‬بٖ ل‪ ، َٛ‬ث‪٘ٛ٤ٛ‬ساٖ اسال٘بض‬ ‫زسز ضىسش‪ٚ ٝ‬ثبَ ٌطز٘‪ٝ‬‬ ‫****************************‬ ‫ائّ‪٤ ٝ‬ئطز‪٤ ٜ‬بسٕبظ اِش‪ٙ٥‬ب س‪ ٛ‬چ‪٥‬رب‬ ‫خبئ‪٥ٕ٘ ٣‬ر‪ٛ‬اث‪ ٝ‬و‪ ٝ‬اه ظ‪٤‬طش ثط‪ٜ‬‬ ‫****************************‬ ‫چؤچ‪ ٝ‬اضساٖ ا‪٤‬سش‪ ٣‬ا‪ِٛٚ‬ه‬ ‫وبس‪ ٝ‬زاغشط اظ اش ضس‪ٜ‬‬ ‫****************************‬ ‫ذّ‪٥‬ف‪ ٝ‬و‪٥‬س‪ ٝ‬س‪ٙ٥‬سٖ ثبغ‪٥‬طّ‪٥‬ط‬ ‫اظ و‪٥‬س‪ ٝ‬ذّ‪٥‬ف‪ ٣ٔ ٝ‬ثرطس‬ ‫****************************‬ ‫س‪ِٛ‬ى‪ ٝ٤ٛ‬زئس‪ّ٤‬ط ضب‪٥ٞ‬س‪ ٗ٤‬و‪ٕ٥‬س‪ ٢‬؟ زئس‪٢‬‬ ‫ل‪٤ٛ‬ط‪ٚ‬غ‪ْٛ‬‬ ‫ث‪ ٝ‬ض‪ٚ‬ثب‪ٌ ٝٞ‬فش‪ٙ‬س ضب‪ٞ‬سر و‪٥‬سز ؟ ٌفز زٔٓ‬ ‫****************************‬ ‫د‪٥‬چبق ‪٤ٚ‬طسبٖ لب٘‪ ٣‬چ‪٥‬رٕبظ‬ ‫وبضز س‪ ٛ‬ضىٓ ثع٘‪ ٣‬ذ‪٥ٕ٘ ٖٛ‬بز‬ ‫بیلوجه‬ ‫ا‪٘ ٚ‬ئد‪ ٝ‬ا‪٤‬ال٘س‪٤‬ط ا‪ٚ‬ز سئ‪َٛ‬ض ‪ ،‬و‪ٚٚ ٕٝ٥‬ضسبٖ زئطط‬ ‫ٌئچَط ‪ :‬ض‪٥‬ص‬ ‫********************************‬ ‫ا‪ ٝ٘ ٚ‬ز‪٤‬ط ‪ ،‬ا٘بس‪ٌ ٣‬ئسَض لبثبلسا ‪ ،‬ثبالس‪ٌ ٣‬عض زاِ‪ٙ٥‬سا ‪:‬‬ ‫ار ثبالس‪٣‬‬ ‫********************************‬ ‫ا‪ ٝ٘ ٚ‬ز‪٤‬ط ‪ ،‬اسبٔسا ‪ٚ‬اض از‪ٛ٤ ٢‬خ ‪ :‬ث‪ٛ‬ض٘‪ ٖٛ‬اِش‪٣‬‬ ‫********************************‬ ‫ا‪ ٝ٘ ٚ‬ز‪٤‬ط ‪ ،‬اسبضاْ ‪ ،‬س‪ٙ‬س‪٤‬ط اِش‪ ٣‬لبسبضاْ ‪ ،‬اغبخالض‪٢‬‬ ‫سبسبضاْ ‪ :‬سبدب٘س‬ ‫********************************‬ ‫ا‪ ٝ٘ ٚ‬ز‪٤‬ط ‪ ،‬ثبِساٖ ض‪٥‬ط‪ ، ٗ٤‬اغ‪ ٣‬زاٖ اخ‪ : ٣‬ز‪ُ٤‬‬ ‫********************************‬ ‫ا‪ ٝ٘ ٚ‬ز‪٤‬ط ‪ ،‬ثبض‪ ٣ٙ٥‬وسَٕسَٖ ‪٤‬ئط‪َٕ٤‬ع ‪:‬لبضغ‪،٣‬لبٔ‪٥‬ص‪ ،‬لّٓ‬ ‫********************************‬ ‫ا‪ ٝ٘ ٚ‬ز‪٤‬ط ‪ ،‬ثبض‪٤ ٣‬ئطزٖ ضئ‪ ٝ‬چَىط ‪ ،‬ل‪ َٛ‬لب٘بز‪ ٢‬س‪ٝٙ‬‬ ‫وس‪ ٜ‬اسط ‪ :‬اؽ س‪٥‬طح‬ ‫********************************‬ ‫ا‪ ٝ٘ ْٚ‬ز‪٤‬ط ‪ ،‬ث‪٥‬ط ل‪٥‬چ‪ ٣‬ا‪ٚ‬سش‪ ٝ‬ز‪ْٚ‬ال٘‪٥‬ط ‪ :‬لبد‪٣‬‬ ‫********************************‬ ‫ا‪ ٝ٘ ٚ‬ز‪٤‬ط ‪ ،‬ث‪٥‬ط دى‪ٙ٥‬چه ز‪٤‬ط ‪ ،‬ائ‪ٛ‬ز‪ٌ ٜ‬عض ‪ :‬ا‪٤‬ز‬ ‫********************************‬ ‫ا‪ ٝ٘ ٚ‬ز‪٤‬ط ‪ ،‬زا‪٤‬ب٘‪٥‬ت ز‪٤‬ط زا‪٤‬بلس‪٥‬ع ‪ ،‬ث‪٤ٛ‬ب٘‪٥‬ت ز‪٤‬ط‬ ‫ث‪٤ٛ‬بلس‪٥‬ع ‪ٌ :‬و‪٤ ، ٢‬ئط‬ ‫********************************‬ ‫ا‪ ٝ٘ ٚ‬ز‪٤‬ط ‪ ،‬زض‪٤‬ب و‪ ٣ٕ٥‬ث‪ٛ‬الٕ٘بظ ‪ ،‬ا‪ ٚ‬ا‪ِٕٚ‬بسب ث‪ٛ‬س‪ٖٛ‬‬ ‫ائ‪ٛ‬ضٖ ز‪ٚ‬الٕ٘بظ ‪ :‬ا‪ٚ‬ضَن ‪ ،‬سئ‪٣ٌٛ‬‬ ‫********************************‬ ‫ا‪ ٝ٘ ٚ‬ز‪٤‬ط ‪ ،‬ز‪٤‬عِط‪ٙ٤‬سَٖ اس‪٥ّ٥‬ط ‪ :‬ل‪ٖٛ٤ٛ‬‬ ‫عالهم امینی‬ ‫دده قورقود‬ ‫فضولی‬ ‫اض‪ٙ‬ب‪ ٣٤‬ثب سّسّ‪ٞ ٝ‬ب‪ ٢‬سطن سجبض‬ ‫سلسله قبجبر‬ ‫ازأ‪ ٝ‬اظ ضٕبض‪ ٜ‬لجُ‪...‬‬ ‫احٕس ذبٖ اثساِ‪ ٣‬و‪ ٝ‬ث‪ٙٔ ٝ‬ظ‪ٛ‬ض سسر‪٥‬ط ذطاسبٖ ‪ ٚ‬اسسشسطاثسبز ثس‪ ٝ‬ا‪٤‬سٗ‬ ‫حس‪ٚ‬ز ِطٍط وط‪٥‬س‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ز‪ ،‬ثبالذط‪ٔ ٜ‬غّ‪ٛ‬ه ٔحٕسحسٗ ذبٖ ضس‪ .‬اظاز‬ ‫ذبٖ افغبٖ ٘‪٥‬ع اظ ٔحٕسحسٗ ذبٖ ضىسز ذ‪ٛ‬ضز ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬عس‪ٛ‬ض ٔس‪ٛ‬لسز‬ ‫اشضثب‪٤‬دبٖ ث‪ ٝ‬سصطف لبخبض‪ٞ‬ب زضأس‪ٔ .‬حٕسحسٗ ذبٖ دسط ذ‪ٛ‬ز‪ ،‬الب‬ ‫ٔحٕسذبٖ ضا ث‪ٝ‬ع‪ٛ‬ض ٔ‪ٛ‬لز ث‪ ٝ‬حى‪ٔٛ‬ز اشضثب‪٤‬دبٖ ٌٕبضسز ‪ ٚ‬ا‪٤‬سٗ‬ ‫٘رسش‪ ٗ٥‬سدطث‪ ٝ‬حى‪ٔٛ‬ز السبٔسحسٕسس ذسبٖ ثس‪ٛ‬ز‪.‬اذسط‪٤‬سٗ زضسٕسٗ‬ ‫ٔحٕسحسٗ ذبٖ‪ ،‬وط‪ ٓ٤‬ذبٖ ظ٘س ث‪ٛ‬ز‪ .‬ا‪ ٚ‬زضسبَ ‪ٞ 1172‬دط‪ ٢‬لٕط‪٢‬‬ ‫زض خ‪ ًٙ‬اضطف اظ سذب‪٥ٞ‬بٖ وط‪ ٓ٤‬ذبٖ ضىسز ذ‪ٛ‬ضز ‪ ٚ‬س‪ٛ‬سظ ‪٤‬ى‪٣‬‬ ‫اظ افطاز ا‪ٛ٤ ُ٤‬ذبض‪ ٢‬ثبش لبخبض ث‪ ٝ‬لشُ ضس‪٥‬س ‪ ٚ‬دسطاٖ ا‪ ٚ‬ثس‪ ٝ‬اسسبضر‬ ‫ذبٖ ظ٘س زضأس٘س‪.‬وط‪ ٓ٤‬ذبٖ ظ٘س‪ ،‬دسطاٖ ٔحٕسحسٗ ذسبٖ لسبخسبض‬ ‫‪٤‬ؼ‪ ٣ٙ‬حس‪ ٗ٥‬لّ‪٣‬ذبٖ ‪ ٚ‬الب ٔحٕسذبٖ ضا زض زضثبض ذ‪ٛ‬ز زض ض‪٥‬طاظ ٍ٘ب‪ٜ‬‬ ‫زاضز‪ .‬ثؼس اظ ٔسس‪ ،٣‬وط‪ٓ٤‬ذبٖ ظ٘س‪ ،‬حس‪ٗ٥‬لّ‪٣‬ذبٖ ضا ث‪ ٝ‬حسىس‪ٔٛ‬سز‬ ‫زأغبٖ ٌٕبضز‪ .‬ا‪ ٚ‬زض ا٘دب ثط ػّ‪٘٣ِٚ ٝ٥‬ؼٕز ذ‪ٛ‬ز ل‪٥‬بْ وطز ‪ ٚ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ‬ ‫خ‪ٟ‬ب٘س‪ٛ‬ظ ضب‪ ٜ‬ضا اذش‪٥‬بض وطز‪ .‬حس‪ ٗ٥‬لّ‪٣‬ذبٖ ضا ٘رسش‪ ٗ٥‬ضب‪ ٜ‬ث‪ ٣‬سبج ‪ٚ‬‬ ‫سرز لبخبض ٔ‪ ٣‬زا٘‪ٙ‬س‪ .‬ثؼس اظ ظز ‪ ٚ‬ذ‪ٛ‬ضز‪ٞ‬ب‪ ٣٤‬و‪ ٝ‬ث‪ ٗ٥‬سسذسب‪ ٜ‬ظ٘سس ‪ٚ‬‬ ‫حس‪ٙ٥‬مّ‪٣‬ذبٖ ضخ زاز‪ ،‬لبخبض‪ٞ‬ب ضىسز ذ‪ٛ‬ضز٘س ‪ٚ‬حس‪ ٗ٥‬لّ‪٣‬ذبٖ ثس‪ٝ‬‬ ‫زسز اعطاف‪٥‬ب٘ص وطش‪ ٝ‬ضس‪ .‬ا‪ ٗ٥ِٚ‬ضب‪ ٜ‬لبخبض ‪ٛٔ ٚ‬سس ا‪ ٗ٤‬سسّسسسّس‪،ٝ‬‬ ‫البٔحٕس ذبٖ لبخبض ث‪ٛ‬ز‪ .‬ا‪ ٚ‬ثب سالش ثس‪٥‬بض س‪ٛ‬ا٘سز سّسّ‪ ٝ‬لبخبض‪ ٝ٤‬ضا‬ ‫سطى‪ ُ٥‬ز‪ٞ‬س ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬زِ‪٘ ُ٥‬ساضشٗ خب٘ط‪ ،ٗ٥‬ثطازضظاز‪ ٜ‬ا‪ ٚ‬فشسحسؼسّس‪ ٣‬ذسبٖ‬ ‫لبخبض خب٘ط‪ ٢ٚ ٗ٥‬ضس‪ٟٓٔ .‬سط‪ ٗ٤‬حبزث‪ ٝ‬ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬فشحؼّ‪٥‬طب‪ ٜ‬لسبخسبض‪ ،‬ز‪ٚ‬‬ ‫ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬خ‪ًٞٙ‬ب‪ ٢‬ا‪٤‬طاٖ ‪ ٚ‬ض‪ٚ‬س اسز و‪ ٝ‬زض ازأ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬اٖ‪ٞ‬سب ذس‪ٛ‬ا‪ٞ‬س‪٥‬سٓ‬ ‫دطزاذز‪ٔ.‬حٕس ضب‪ ٜ‬لبخبض‪ ،‬خب٘ط‪ ٗ٥‬فشحؼّ‪٥‬طب‪ ٜ‬ضس‪ ٚ‬ثؼس اظ ٔحٕسضب‪،ٜ‬‬ ‫٘بصطاِس‪ ٗ٤‬ضب‪ ٜ‬ض‪ ٢ٚ‬وبض أس‪٘ .‬بصطاِس‪ ٗ٤‬ضب‪ ٜ‬لبخبض زض حسس‪ٚ‬ز ‪50‬‬ ‫سبَ حى‪ٔٛ‬ز وطز‪ٟٓٔ .‬سط‪ ٗ٤‬ح‪ٛ‬ازص ز‪ٚ‬ض‪٘ ٜ‬بصطاِس‪ ٗ٤‬ضب‪ ،ٜ‬أش‪٥‬بظاس‪٣‬‬ ‫اسز و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ز‪ِٚ‬ز ‪ٞ‬ب‪ ٢‬ذبضخ‪ٚ ٣‬اٌصاض ضس‪ٔ .‬ؼب‪ٞ‬سار ٔ‪٥٘ ٣ٕٟ‬سع زض‬ ‫ا‪ ٗ٤‬ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬ث‪ ٗ٥‬ا‪٤‬طاٖ ‪ ٚ‬وط‪ٛ‬ض‪ٞ‬ب‪ ٢‬ذبضخ‪ ٣‬ثسش‪ ٝ‬ضس‪ .‬ثؼس اظ ٘بصطاِس‪٤‬سٗ‬ ‫ضب‪ٔ ،ٜ‬ظفطاِس‪ ٗ٤‬ضب‪ ٜ‬حبوٓ ضس‪ .‬أضب‪ ٢‬فطٔبٖ ٔطط‪ٚ‬ع‪ٔ ،ٝ‬س‪ٟ‬سٓ سسط‪٤‬سٗ‬ ‫‪ٚ‬الؼ‪ ٝ‬ا‪ ٗ٤‬ػصط ث‪ٛ‬ز‪ .‬ثب ض‪ ٢ٚ‬وبض أسٖ ٔحٕسػّ‪ ٣‬ضب‪ ٜ‬لبخبض‪ٔ ،‬دّسس‬ ‫ث‪ ٝ‬س‪ٛ‬ح ثسش‪ ٝ‬ضس ‪ٔ ٚ‬طط‪ٚ‬ع‪ ٝ‬اظ ا‪٤‬طاٖ ضذز ثطثسز ‪ ٚ‬سطا٘دبْ ثب ض‪٢ٚ‬‬ ‫وبض أسٖ احٕسضب‪ ،ٜ‬ع‪ٔٛ‬بض سّسّ‪ ٝ‬لبخبض‪ ٝ٤‬زض سبَ ‪ٞ 1343‬سدسط‪٢‬‬ ‫لٕط‪ ٢‬زض ‪ ٓٞ‬د‪٥‬چ‪٥‬س‪ ٜ‬ضس‪.‬دبزضب‪ ٣ٞ‬سّسّ‪ ٝ‬لبخبض‪ ٝ٤‬زض حس‪ٚ‬ز ‪ 133‬سبَ‬ ‫ع‪ َٛ‬وط‪٥‬س‪ .‬سٕبٔ‪ ٣‬دبزضب‪ٞ‬بٖ لبخسبض ٔسؼسط‪ٚ‬ف ثس‪ٛ‬ز٘سس ‪ ٚ‬زض ز‪ٚ‬ض‪ٜ‬‬ ‫حى‪ٔٛ‬ز اٖ‪ٞ‬ب‪ ،‬اسفبلبر ٔ‪ ٣ٕٟ‬ضخ زاز و‪ٞ ٝ‬ط ‪٤‬ه اظ اٖ ‪ٞ‬سب ٘سمسص‬ ‫ٔ‪ ٣ٕٟ‬زض سبض‪٤‬د ا‪٤‬طاٖ ا‪٤‬فب ٔ‪ ٣‬وطز٘س‪.‬الب ٔحٕسذبٖ لسبخسبض وس‪ ٝ‬زض‬ ‫زضثبض وط‪ ٓ٤‬ذبٖ ظ٘س ثسط ٔ‪٣‬ثطز‪ ،‬ثؼس اظ ٔطی ‪ٚ‬و‪ ،ُ٥‬ث‪ ٝ‬ضٕبَ ا‪٤‬سطاٖ‬ ‫ضفز ‪ ٚ‬لسضر ضا زض ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬زسز ٌطفز‪ٕٟٔ .‬شط‪ ٗ٤‬ح‪ٛ‬ازص ز‪ٚ‬ضاٖ‬ ‫ا‪ ٚ‬ػجبضرا٘س اظ‪:‬فشح ٌ‪٥‬الٖ‪ٔ :‬صغف‪ ٣‬ذبٖ ز‪ ،ِٛٚ‬سطزاض البٔحٕس ذبٖ‬ ‫ثب وطشٗ ‪ٞ‬سا‪٤‬ز ذبٖ حبوٓ ٌ‪٥‬الٖ‪ ،‬ا‪٤‬سٗ ٔس‪ٙ‬سغسمس‪ ٝ‬ضا ثس‪ ٝ‬سصسطف‬ ‫ذ‪ٛ‬ززضا‪ٚ‬ضز‪.‬ا٘شربه دب‪٤‬شرز‪ :‬البٔحٕس ذبٖ‪ ،‬س‪ٟ‬طاٖ ضاثسِ‪٘ ُ٥‬عز‪٤‬ى‪٣‬‬ ‫ث‪ ٝ‬اسشطاثبز ‪ ٚ‬زسشطس‪ ٣‬ث‪ ٝ‬ا‪٤‬بالر خ‪ٛٙ‬ث‪ ٣‬و‪ ٝ‬زض زسز ظ٘س‪ ٝ٤‬ثس‪ٛ‬ز‪ ،‬ثس‪ٝ‬‬ ‫دب‪٤‬شرش‪ ٣‬ا٘شربه وطز‪.‬لشُ ِغفؼّ‪٣‬ذبٖ ظ٘س‪ :‬البٔحٕسذبٖ لبخبض ثسؼسس‬ ‫اظ خ‪ًٞٙ‬ب‪ٔ ٢‬شؼسز‪ِ ،‬غفؼّ‪ ٣‬ذبٖ ظ٘س‪ ،‬اذط‪ ٗ٤‬فطزلسضسٕ‪ٙ‬س ذسب٘سساٖ‬ ‫ازأ‪ ٝ‬زاضز‬ ‫ظ٘س ضا زض سبَ ‪ٞ 1209‬دط‪ ٢‬لٕط‪ ٢‬وطز‪....‬‬ ‫٘بغ‪ُ٥‬‬ ‫پبدضبهال پینه چی‬ ‫ػبضک سبظ‪ ٗ٤‬سبظ ا‪ّٝ٤‬‬ ‫ل‪٥‬ط‪ ٣‬ادبض ‪٤‬بظ ا‪ّٝ٤‬‬ ‫ٌُ و‪ ّٖٛٔٛ٘ٛ‬ا‪ٞ‬الض‪ٗ٤‬‬ ‫ا‪ ًٙٞ‬ض‪ٟٙ‬بظ ا‪ّٝ٤‬‬ ‫***‬ ‫اِ‪٥ٕٙ‬طٓ اِه زٖ‬ ‫ا‪ ّٕٝ٥٤‬ضْ فّه زٖ‬ ‫اِچبلّ‪٥‬مساٖ ل‪ٛ‬ضذ‪ٛ‬ضاْ‬ ‫زضس إِ‪٥‬طبْ دّ‪ ًٙ‬زٖ‬ ‫***‬ ‫ا‪٥ٍ٤‬س ا‪ٚ‬الٖ اغالٔبظ‬ ‫ا‪ٚ‬ض‪ ٜ‬ن ِط‪ ٢‬زاغالٔبظ‬ ‫٘‪ٛ‬ذسا ‪ٚٚ‬ضاٖ ٘فس‪ٝٙ٥‬‬ ‫ز٘‪٥‬ب‪٤‬ب ثئُ ثبغالٔبظ‬ ‫***‬ ‫زضزِط‪ ٗ٤‬ز‪ٚ‬اس‪ٛ٤ ٣‬خ‬ ‫ز‪ٚ‬سشالض‪ٚ ٗ٤‬فبس‪ٛ٤ ٣‬خ‬ ‫ز٘‪٥‬ب زئط‪ ٗ٤‬ل‪ ٣٤ٛ‬سه‬ ‫س‪ٚ ٣٤ٛ‬اض‪ٞ ،‬ب‪ٚ‬اس‪ٛ٤ ٣‬خ‬ ‫***‬ ‫ٌئچٗ سب‪ ٗ٥٘ ٣٤‬اضز‪...٢‬‬ ‫و‪٥‬ط‪ ٣‬چبض – ٘بچبض ٌئسس‪٤‬ست‬ ‫زض‪٤ٚ‬طّط‪ ٢‬ائ‪ٙ٤ٛ‬س‪ٌ ٝ‬سشس‪٥‬سطز‪. ٢‬‬ ‫و‪٥‬ط‪ ٗ٥٘ ٣‬ل‪٥‬ع‪ٌٛ ٗ٥٘ ٢‬ظ‪ ٢‬ثبالخب چسخ ا‪٤‬سس‪ ٢‬ا‪ٚ‬ز‪ٚ‬ض وس‪ ، ٝ‬ائس‪ٛ‬‬ ‫ضئ‪ّ٥‬ط‪ ٣ٙ٤‬ز‪ٚ‬ظ٘س‪ ٜ‬ث‪٥‬ط اظ اوط‪ ٢‬ل‪ٕٛ٤ٛ‬ضس‪ . ٢‬زض‪٤ٚ‬طّط ا‪٤‬چط‪ٌ ٢‬س‪٥‬سطٖ‬ ‫و‪ ٣ٕ٥‬ائ‪ ٜٛ‬زلشّ‪ ٣‬ثبذس‪٤‬الض ذ‪ٛ‬ش ٌّس‪ٙ٤‬سٖ س‪ٛ‬ضاائ‪ ٛ‬صبحج‪ ٣‬زئس‪: ٢‬‬ ‫زض‪٤ٚ‬ص لبضزاضالض ائ‪٥ٕ٤ٛ‬ع ٘ئد‪ ٝ‬ز‪٤‬ط ؟‬ ‫ذ‪ٛ‬ض‪ٛ٘ٛ‬ظا ٌّ‪٥‬طٔ‪ ٣‬؟‬ ‫زض‪٤ٚ‬ص ل‪٥‬ع‪ٌٛ ٗ٤‬ظ‪ ٖٛ٘ٚ‬چخ ِ‪٥‬ى‪ ٝٙ٥‬اضبض‪ٚٚ ٜ‬ضٔبق ا‪ٚ‬چ‪ ٖٛ‬زئسس‪: ٢‬‬ ‫ائ‪٥ٙ٤ٛ‬ع چ‪ٛ‬خ لط‪ٍٙ‬س‪٤‬ط ‪ ،‬أب ث‪٥‬طخ‪ ٝ‬ػ‪٥‬ج‪ٚ ٣‬اض ‪ .‬ثبخسبسس‪ ٣‬ثس‪٥‬سط ثسبالخسب‬ ‫اٌّ‪٥‬س‪٤‬ط ‪.‬‬ ‫سئع ل‪٥‬ع خ‪ٛ‬اه ‪ٚ‬ئطز‪ ٢‬و‪ ٝ‬ثبخب٘‪ ٗ٥‬اٌط‪ ٢‬ا‪ِٕٚ‬بغ‪ٙ٥‬ب ثبذٕب ‪ ،‬س‪ٛ‬سش‪ ٣‬ز‪ٚ‬ظ‬ ‫چ‪٥‬ر‪٥‬ط ‪.‬زض‪٤ٚ‬طّط ث‪٥‬ط اظ ا‪ٚ‬س‪ٛ‬ضا٘ساٖ س‪٘ٛ‬طا ل‪٥‬ع ا‪٘ٚ‬الضزاٖ ذسجسط اِسس‪٢‬‬ ‫و‪ ، ٝ‬ا‪ٚ‬ض‪ ٜ‬و‪٥٘ ٣‬ع ٘‪ ٝ‬ا‪٤‬سش‪٥٤ ٝ‬طس‪٤ ٝ‬ئٕى‪ ٝ‬حبضطال‪ . ٓ٥٤‬ضب‪ٌٛ ٜ‬ضز‪ ٢‬و‪ٝ‬‬ ‫و‪٥‬ط‪ ٗ٥٘ ٣‬ح‪٥‬غ‪ٙ٥‬س‪ ٜ‬ث‪٥‬ط ار ‪ ،‬ذ‪ ٣ّ٥‬س‪ٛ٤ٛ‬لالض‪ٚ ٢‬اض ‪ ،‬ا‪ٚ‬ز‪ٚ‬ض وس‪، ٝ‬‬ ‫زئس‪:٢‬ث‪٥‬ط ائّ‪ ٝ‬ضئ ٌئش‪٥‬ط و‪ ٝ‬ا‪٤‬چ‪ ٣ٙ٥‬ئ‪ٛ‬ظ‪ٛٔٚ‬ظ ‪٤ ٝ٤‬ه ‪ ،‬ا‪ٚ‬ضسب – س‪٥‬س‪ٙ‬س‪٣‬‬ ‫س‪ٛ٤ٛ‬لالض‪٥ٙ٤‬ع ‪ ،‬ل‪٥‬طاغ‪ ٣٘ ٣‬زا اس‪٥ٙ٥‬ع ‪.‬ل‪٥‬ع ا‪ ٚ‬سبػز ٌش‪٥‬ط‪٤‬ت ا‪ٚ‬ضسبِ‪٥‬غب ث‪٥‬ط‬ ‫‪٤‬ئٕ‪٥‬ص ل‪ٛ٤ٛ‬ه زئس‪: ٢‬ا‪٤‬چ‪ ٣ٙ٥‬ئ‪ٛ‬ظ‪ٛ٘ٚ‬ظ ‪ ، ٗ٥٤ ٝ٤‬س‪ٔٛ‬الض‪ ٣ٙ٤‬س‪ٛ٤ٛ‬لسالضا‬ ‫‪ٚ‬ئط‪ ، ٗ٤‬لبث‪٥‬غ‪ ٣٘ ٣‬زا اس‪٥ٕ٥‬ع ‪٤ ٝ٤‬ط ‪.‬دبزضب‪ ٜ‬ل‪٥‬ع‪ ٗ٤‬ػمّ‪ ٝٙ٥‬سسؼسدست ائّس‪ٝ‬‬ ‫‪٥٤‬ت زئس‪ ، ٢‬افط‪ ٗ٤‬زئس‪. ٢‬ضب‪ٞ‬ال ‪ٚ‬ظ‪٤‬ط ل‪٥‬عزاٖ چ‪ٛ‬خ ضاض‪٥ِ ٣‬ک ائّس‪ٝ‬‬ ‫‪٥٤‬ت لب‪٤‬شس‪٤‬الض ‪ِٛ٤ .‬سا لبثبلالض‪ٙ٤‬ب ث‪٥‬ط دس‪٥‬س‪ٙ‬س‪ ٝ‬چس‪ ٣‬چس‪٥‬سرسس‪ . ٢‬ضسب‪ٜ‬‬ ‫ائط‪٥‬شٕ‪٥‬طس‪ ٢‬و‪ ٝ‬ث‪ ٛ‬د‪ ٝٙ٥‬چ‪ ٣‬ز‪ ٜ‬چ‪ٛ‬خ ػم‪ ٣ّّ٥‬و‪٥‬طس‪٥‬سس‪٤‬سط ا‪ٚ‬ز‪ٚ‬ض وس‪ٝ‬‬ ‫ا‪٤ ٖٛ٘ٚ‬ب٘‪ٙ٥‬ب چبسب٘سا ضب‪ ٜ‬اِ‪ ٣ٙ٥‬ثبض‪ٙ٥‬ب ل‪٤ٛ‬س‪ ٢‬د‪ ٝٙ٥‬چ‪ ٣‬خس‪ٛ‬اه ا‪ٚ‬الضاق‬ ‫اِ‪ ٣ٙ٥‬ز‪ٚٚ ٝٙ٥ّ٤‬ضز‪.٢‬س‪٘ٛ‬طا ضب‪ ٜ‬زئس‪ ٝٙ٤:٢‬چ‪ ٣‬لبضزاش ز‪ٚ‬لم‪ٛ‬ظ‪ ٢‬ا‪ٚ‬چ‪ٝ‬‬ ‫‪ٚٚ‬ضا ث‪٥ّ٥‬ت س‪ ٣ٕٙ‬؟د‪ ٝٙ٥‬چ‪ ٣‬زئس‪ٚٚ: ٢‬ضز‪ ْٚ‬س‪ٛ‬سٕبز‪ ٓٞ ٢‬ز‪ ٜ‬ا‪٤‬ى‪ِ ٣‬ط‬ ‫ل‪ٕ٤ٛ‬بز‪ ٢‬ضب‪ ٜ‬زئس‪: ٢‬ا‪ٚ‬ظالساسبٖ ‪ٛ٤‬ذ‪٘ٛ‬سا ؟د‪ ٝٙ٥‬چ‪ ٣‬زئسس‪: ٢‬ا‪ٚ‬ظاغس‪٣‬‬ ‫اضز‪ٚ ٢‬اض‬ ‫‪٤‬بذ‪ ٗ٥‬ائّ‪٥ٔ ٝ‬طٓ‪....‬‬ ‫خیابانی‬ ‫شهریار‬ ‫رتبیت‬ ‫شاه اسماعیل‬ ‫‪٤‬ىصس ‪ٞ‬عاض ِغز‬ ‫ترکی در فبرسی‬ ‫ازأ‪ ٝ‬اظ ضٕبض‪ ٠‬لجُ‪....‬‬ ‫س‪٥‬د; س‪ْ٥‬ک زض س‪ٔٛ‬ط‪ ; ٢‬س‪٥‬ص ‪ٚ‬ض‪٥‬ص زض ا‪٤ٚ‬غ‪ٛ‬ض‪ ; ٢‬س‪ْ٥‬د زض اشض‪٢‬‬ ‫; فط‪ ٚ‬ثطز٘‪ٚ ، ٣‬س‪ ١ّ٥‬فط‪ ٚ‬ثطزٖ ‪ٚ ،‬س‪ ١ّ٥‬درشٗ وجسبه ‪ ٚ‬خسٍسط َ ار‬ ‫س‪٥‬طمب س‪ٛ‬لش‪ٛ‬ضز‪ٌٛ ; ٢‬ضز ضا ث‪ ٝ‬س‪٥‬د وط‪٥‬س (‪ ، ) 2‬ضس‪٥‬سطسّس‪٥‬سه ;‬ ‫س‪٥‬رّ‪٥‬ه ; س‪٥‬ر‪٣‬‬ ‫س‪ ;ُ٥‬سئ‪ ٚ ُ٥‬سئُ ; سئ‪( ٣‬ض‪ٚ‬ز ‪ ،‬ثبخ‪ :‬چب‪( َ + )٢‬ان) ; ٘سبضس‪ ٣‬اظ‬ ‫ض‪ٚ‬زذب٘‪ ، ٝ‬ذط‪ٚ‬ضبٖ چ‪ ٖٛ‬ض‪ٚ‬ز َ ا‪ ٗ٤‬وّسٕس‪ ٝ‬سسطوس‪ ٣‬اسسز ‪ ٚ‬زاضا‪٢‬‬ ‫سطو‪٥‬جبر ظ‪٤‬بز‪ ٢‬زض ا‪ ٗ٤‬ظثبٖ ٔ‪ ٣‬ثبضس‪ :‬سّد‪ٛ‬ق ; سئّد‪ٛ‬ق ; س‪ ُ٥‬اسب‬ ‫‪ ،‬سئ‪ٔ ِٝ ٣‬ه ; ضسشٗ غّ‪٘ ١‬بصبف زض اه ض‪ٚ‬زذب٘‪ ، ٝ‬سئّّ‪ٔ ٝ‬سه ;‬ ‫خبض‪ ٢‬وطزٖ ‪ ،‬سئّ‪ْٚٛ‬چب ; ٔس‪ ، ُ٥‬سئ‪ ٣‬سئ‪ ; ٣‬وب‪ٚ ٚ ُٞ‬لسز سسّسف‬ ‫وٗ (ٔب٘‪ٙ‬س ‪ٞ‬سض ضفشٗ اه) ‪ ،‬سئ‪ ; ٗ٥٥‬وبس‪ ١‬سسفسبِس‪٥‬سٗ ثسعضی ثسطا‪٢‬‬ ‫ٔبسز ‪ ٚ‬اثس‪ٚ‬ؽ ‪ ،‬سئّ‪ٙ٥‬ش‪ ; ٣‬درص ‪ ٚ‬دال (ٔب٘‪ٙ‬س س‪)ُ٥‬‬ ‫ضبثبش; ضب‪ + )ْ.ٜ( ٜ‬ثبش (سط ‪ ،‬س‪ ; )ٟٓ‬س‪ ٟٓ‬ضب‪ ، ٜ‬س‪ ٟٓ‬ضب‪ ٜ‬زأسبز ‪،‬‬ ‫‪ٞ‬س‪ٞ ، ٝ٤‬س‪ ٝ٤‬ا‪ ٢‬و‪ ٝ‬زضػط‪ٚ‬س‪ ٣‬ث‪ ٝ‬زأبز ‪٤‬ب ػط‪ٚ‬س ز‪ٙٞ‬سس ‪ ٚ‬اظ ضسس‪ْٛ‬‬ ‫لس‪ ٣ٕ٤‬سطوبٖ اسز ‪ ٚ‬زض ث‪ ٗ٥‬فبضس‪ٟ‬ب چ‪ٙ‬ساٖ ٔشسا‪٘ َٚ‬سجس‪ٛ‬ز‪ ٚ ٜ‬ضسب‪٤‬سس‬ ‫٘‪٥‬سز‪ .‬ثب ا‪ ٕٝٞ ٗ٤‬اصطاض زاض٘س و‪ ٝ‬ا‪ ٗ٤‬وّٕ‪ ٝ‬زض اصُ ضسبزثسبش ثس‪ٛ‬ز‪ٜ‬‬ ‫اسز‪:‬سّغبٖ و‪ ٣ٙ‬ث‪ ٣‬ث‪ٟ‬ط‪ ٜ‬ضا × ضبثبش ا‪ ٢‬سّغبٖ ٔب ‪٢ِٛٛٔ /‬‬ ‫ضبخ; س‪٥‬ع ‪ ٚ‬لبئٓ َ ‪ٚ‬خ‪ ٝ‬سسٕ‪ ١٥‬ضبخ ح‪ٛ٥‬ا٘بر ٘‪٥‬ع ‪٥ٕٞ‬سٗ ض‪٤‬طس‪ ٝ‬اسسز‪.‬‬ ‫اِجش‪ ٝ‬ض‪٤‬ط‪ ١‬ضبذ‪ ٝ‬ا‪ ٗ٤‬وّٕ‪٥٘ ٝ‬سز (ثبخ‪ :‬ضبذ‪ َ )ٝ‬ضبخ ز‪ٚ‬ضٔبق ; لسبئسٓ‬ ‫ا‪٤‬سشبزٖ ‪ ،‬ضبخ د‪ ; َٛ‬د‪ َٛ‬سبظ‪ ٚ ٜ‬سب ٘طس‪ٜ‬‬ ‫ضبذ‪ ;ٝ‬ضبذب ; ضبخ (ضبذٕبق ; د‪٥‬چ‪٥‬سٖ ز‪ٚ‬ض چ‪٥‬ع‪ ٚ ٢‬ثسبال ضفسشسٗ ‪،‬‬ ‫ضػس ‪ ٚ‬ثطق ظزٖ‪،‬خبض‪ ٚ ٢‬ض‪ٚ‬اٖ ضسٖ ‪ٕٞ‬طا‪ ٜ‬ثب ا‪٤‬دبز وطزٖ دط ‪ ٚ‬ثسبَ)‪+‬‬ ‫ا(ان) ;ضضس و‪ٙٙ‬س‪ ٚ ٜ‬ثبال ض‪٘ٚ‬س‪،ٜ‬ثبال ض‪٘ٚ‬س‪ ٚ ٜ‬دط ‪ ٚ‬ثبَ ز‪ٙٞ‬س‪ ، ٜ‬لسٕز‬ ‫ضضس و‪ٙٙ‬س‪ ٚ ٜ‬دط ‪ ٚ‬ثبَ ز‪ٙٞ‬س‪ٌّٟ ٠‬ب ‪ ٚ‬زضذشبٖ َ ضبذسا ; سبسغ ض‪٘ٛ‬س‪ٚ ٜ‬‬ ‫٘ف‪ٛ‬ش و‪ٙٙ‬س‪ ،ٜ‬س‪ٛ‬ظ ‪ ٚ‬سطٔب ‪ ،‬ا‪ّ٤‬س‪٤‬ط‪ ٓ٤‬ضبذس‪ ; ٢‬ضػس ‪ ٚ‬ثطق سبسغ ضس‪.‬‬ ‫ضبوط; ٔؼطه چبوط و‪ٔ ٝ‬طشمبر ضُىط ‪ ،‬سطىط ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ز ٌطفش‪ ٝ‬اسز‪.‬‬ ‫ضب٘‪ ;ٝ‬ضب٘ب ; ضبٖ (ال٘‪ ١‬ظ٘ج‪ٛ‬ض ػسُ ‪ ،‬و‪ٙ‬س‪ + )ٚ‬ا (ان) ; وس‪ٙ‬سس‪ٚ‬ئس‪، ٣‬‬ ‫ٔب٘‪ٙ‬س و‪ٙ‬س‪ ٚ‬ثص‪ٛ‬ضر ذب٘‪ ٝ‬ذب٘‪ٔ ٚ ٝ‬طجه ‪ ،‬لبث‪ ٣‬وبغص‪ ٢‬ثسطا‪ ٢‬حسٕسُ‬ ‫سرٓ ٔطؽ َ ثطا‪ ٗ٥ٕٞ ٢‬اسز و‪ ٝ‬ا‪ِ ٗ٤‬غبر ثصس‪ٛ‬ضر ثسطػسىسس ٘س‪٥‬سع‬ ‫اسشفبز‪ ٣ٔ ٜ‬ض‪ٛ‬ز ‪٤‬ؼ‪ ٣ٙ‬ضب٘‪ ٝ‬ثطا‪ ٢‬ال٘‪ ١‬ظ٘ج‪ٛ‬ض ‪ ٚ‬ضبٖ ثطا‪ ٢‬ظسطف سسرسٓ‬ ‫ٔطؽ ‪ ،‬اض‪ ٢‬ضب٘‪ ; ٣‬و‪ٙ‬س‪ ٢ٚ‬ظ٘ج‪ٛ‬ض‬ ‫ضب‪ ;ٜ‬احشٕبالً اظ ض‪٤‬ط‪ ١‬سطو‪ ٣‬ثبسشب٘‪ ِ٣‬ضبر ‪ ٚ‬ضبز (; ػبِ‪٥‬شسط‪٤‬سٗ زضخس‪١‬‬ ‫٘ظبٔ‪ ٣‬زض سطو‪ ٣‬ثبسشب٘‪ )٣‬أس‪ ٜ‬اسز (‪.)17‬‬ ‫ضب‪ِ ٞ‬س‪ ;َٖٛ‬ضب‪ + )ْ.ٜ( ٜ‬سئ‪( ٛ‬سئ‪ٔٛ‬ه ; ز‪ٚ‬سز زاضسشسٗ) ‪ +‬اٖ (ان‬ ‫فبػّ‪ ; )٣‬ضب‪ ٜ‬ز‪ٚ‬سز ‪ ،‬حبٔ‪ ٣‬ضب‪ ، ٜ‬لجبئُ ثعضی عطفساضضب‪ٞ‬بٖ صف‪٢ٛ‬‬ ‫و‪ ٝ‬ث‪ٙ‬ب ث‪ ٝ‬زػ‪ٛ‬ر ضب‪ ٜ‬ػجبس وج‪٥‬ط لج‪ ّٝ٥‬ا‪ ٢‬ث‪٘ ٗ٥ٕٟ‬بْ اظ اس‪٥‬ب‪ ٢‬صغ‪٥‬ط ثس‪ٝ‬‬ ‫اضزث‪ ُ٥‬أس٘س ‪ ٚ‬زض اٖ سى‪ٌ ٣ٙ‬ع‪٤‬س٘س ‪ ،‬ا‪ ُ٤‬س‪٥٘ ٖٛ‬ع ث‪ ٝ‬ا٘‪ٟ‬ب ٌفش‪ٔ ٝ‬س‪٣‬‬ ‫ض‪ٛ‬ز (ا٘مطاض سّسّ‪ ١‬صف‪ِ / ٝ٤ٛ‬ى‪ٟ‬بضر ‪ /‬سطخٕ‪ ١‬ػٕبز )‪.‬‬ ‫ضجبٖ; ض‪ْٚٛ‬اٖ ; چ‪ْٚٛ‬اٖ ; چ‪ْٛ‬ثبٖ ; چ‪ٛ‬دبٖ (‪)ْ.ٜ‬‬ ‫ضجسشط ‪ /‬ج; ض‪ْٚٚٛ‬سشط ; چ‪ْٚٚٛ‬سشط ; چ‪ْٚٚٛ‬سز (‪ ٚ‬چ‪٥‬چسسز ; ٘سبْ‬ ‫ل‪٘ ، ْٛ‬بْ سبثک زض‪٤‬بچ‪ ١‬اض‪ + )ٝ٥ٔٚ‬اض (د‪ّٟٛ‬اٖ) ; د‪ّٟٛ‬اٖ ل‪ ْٛ‬چ‪٥‬چسز ‪،‬‬ ‫اظ ض‪ٟ‬ط‪ٞ‬ب‪ ٢‬سجط‪٤‬ع و‪ ٝ‬زض سبض‪٤‬د ‪ ،‬ثس‪٥‬بض ػبِِٓ ذ‪٥‬ع ‪ ٚ‬ػسّسٓ دسط‪ٚ‬ض ثس‪ٛ‬ز‪ٜ‬‬ ‫اسز اظ خّٕ‪ :ٝ‬ض‪٥‬د ٔحٕ‪ٛ‬ز ضجسشط‪ ٢‬صبحت ٌّطٗ ضاظ ‪ ،‬دسط‪ٚ‬فسس‪ٛ‬ض‬ ‫ظ‪ٞ‬شبث‪ ٣‬صبحت سبض‪٤‬د ‪ٞ‬فز ‪ٞ‬عاض سبِ‪ ١‬سطوبٖ َ سحط‪٤‬ف چ‪ْٚٚٛ‬سشط ثس‪ٝ‬‬ ‫ضجسشط ٘بدس‪ٙ‬س اسز ‪ ٚ‬س‪ٛ‬خ‪ ٝ٥‬ضت ثسشط (‪ ٕٝٞ‬ضت زض ثسشط ٔ‪ ٣‬ذ‪ٛ‬اث‪ٙ‬سس‬ ‫ٌ‪٤ٛ‬ب ز‪ٍ٤‬طاٖ ض‪ ٢ٚ‬س‪ ٣ٔ ًٙ‬ذ‪ٛ‬اث‪ٙ‬س) ٘بدس‪ٙ‬سسط‪.‬‬ ‫ضج‪٥‬ر‪ ٚ ٖٛ‬ضجبذ‪ ; )1( ٖٛ‬ضت اذ‪ ; ٗ٥‬ضت ‪ +‬اذ‪( ٗ٥‬سبذز ‪ ٚ‬سسبظ ‪،‬‬ ‫‪ٛ٤‬ضش ‪ ،‬زض سطو‪ ٣‬ثبسشبٖ ‪ ٓٞ‬اظ ا‪ ٗ٤‬وّٕ‪ ٝ‬اسشفبز‪ ٣ٔ ٜ‬ضس‪ ٜ‬اسسز) ;‬ ‫سبذز ضت ‪ٛ٤ ،‬ضش زض ضت ‪ ،‬زض ٔف‪ ْٟٛ‬ا‪ ٗ٤‬وّٕ‪٥٘ ٝ‬ع ‪٥ٕٞ‬سٗ ٔسؼس‪ٙ‬س‪٣‬‬ ‫اسش‪ٙ‬جبط ٔ‪ ٣‬ض‪ٛ‬ز ٘‪« ٝ‬ذ‪ ٖٛ‬زض ضت »!َ اذ‪ ; ٗ٥‬اخ (اذٕبق ; ض‪ٚ‬اٖ‬ ‫ضسٖ ‪ٌ ،‬س‪٤ ُ٥‬بفشٗ ‪ٛ٤ ،‬ضش وطزٖ) ‪( ٗ٤ +‬ان) ; ‪ٛ٤‬ضش‬ ‫ضذالق; ضبدبالق ; ضبدب (ضبدبٔبق ; وط‪٥‬سٖ ‪ ،‬وط‪٥‬س‪ ٜ‬ظزٖ ‪ ،‬چسخ ‪ٚ‬‬ ‫ضاسز ظزٖ) ‪ +‬الق (ان) ; س‪٣ّ٥‬‬ ‫ضغبَ; ضبغبَ ; چبغبَ ; چبلمبَ ; چبق (چبذٕبق ; ثسطق ظزٖ) ‪+‬‬ ‫لبَ (؟) ; ح‪ٛ٥‬اٖ ثطل‪ ٚ ٣‬س‪٥‬ع ‪ ،‬ح‪ٛ٥‬ا٘‪ ٣‬و‪ٛ‬چىشط اظ ض‪ٚ‬ثب‪ َ ٜ‬ثط‪ٞ‬بٖ لبعسغ‬ ‫( ‪ )27‬ثط سطو‪ ٣‬ث‪ٛ‬زٖ ا‪ ٗ٤‬وّٕ‪ ٝ‬اصطاض زاضز ‪ ٚ‬اظ ا‪ ٗ٤‬ظثبٖ اسز وس‪ ٝ‬ثس‪ٝ‬‬ ‫ظثب٘‪ٟ‬ب‪ ٢‬ز‪ٍ٤‬ط ضفش‪ ٝ‬اسز‪ :‬ضغبَ (فبضس‪ ، )٣‬خمُ (ػطث‪schakal ، )٣‬‬ ‫(إِب٘‪(chakal ، )٣‬فطا٘س‪(jackal ، )ٝ‬اٍّ٘‪٥‬س‪.)٣‬‬ ‫ضّک; ضبق ; ٔؼطّه چبق (چبلٕبق ; ثط‪٤‬سٖ ‪ ،‬ضىبفسشسٗ) ; ثسط‪٤‬سس‪، ٜ‬‬ ‫ز‪ َ ٓ٥٘ٚ‬ضّک اِمٕط; ضىبفشٗ ٔب‪ ، ٜ‬ا٘طمبق ‪ٔٚ‬طشک ‪ ٚ‬ضمّ‪ ;( ٝ‬ضسبلسمسب ;‬ ‫اضز‪ٚ ٢‬اض‬ ‫ضبق ‪ +‬لب) اظ ‪ ٗ٥ٕٞ‬ض‪٤‬ط‪ ٝ‬ا٘س‪....‬‬ ‫اهوزش زببى ترکی‬ ‫ازأ‪ ٝ‬اظ ضٕبض‪ ٠‬لجُ‪...‬‬ ‫٘بْ ض‪ٟ‬ط‪ٞ‬ب‪“ ٢‬ا‪ٚ‬ض” ‪“ ٚ‬ا‪ٚ‬ض‪ٚ‬ن” سس‪ٔٛ‬سط‪٘ ٢‬س‪٥‬سع ثسب ٘سبْ ضس‪ٟ‬سط‪ٞ‬سب‪٢‬‬ ‫“ا‪ٚ‬ضٌ‪ٙ‬چ”(سطوٕ‪ٙ‬سشبٖ) ‪“ ٚ‬ا‪ٚ‬ضٔ‪(”ٝ٥‬اشضثب‪٤‬دبٖ) ث‪ ٝ‬احشٕبَ ل‪ ٢ٛ‬ثب ‪ٞ‬سٓ‬ ‫ضاثغ‪ ٝ‬زاض٘س‪ .‬وّٕ‪“ ٍٝ‬ا‪ٚ‬ض‪ ،‬ا‪ٚ‬ض‪ ”ٚ‬زض ظثبٖ س‪ٔٛ‬ط‪ ٢‬ث‪ٔ ٝ‬ؼ‪ ٣ٙ‬ض‪ٟ‬ط ‪ ٚ‬وّسٕس‪ٍٝ‬‬ ‫“ا‪ٚ‬ض‪ٚ‬ؽ” زض ظثبٖ سطوٕ‪ ٣ٙ‬ث‪ٔ ٝ‬ؼ‪ٌ ٣ٙ‬ط‪ ٜٚ‬ذ‪٤ٛ‬طب‪٘ٚ‬س‪ ،‬لس‪ ٚ ْٛ‬عسب‪٤‬سفس‪ٝ‬‬ ‫ٔ‪٥‬جبضس‪ .‬اظ ا٘دب‪٥٤‬ى‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬سصط‪٤‬ح ثبسشب٘ط‪ٙ‬سبسسبٖ ‪ٔ ٚ‬س‪ٛ‬ضذس‪٥‬سٗ‪ ،‬ا‪ِٚ‬س‪٥‬سٗ‬ ‫ض‪ٚ‬سشب‪ٞ‬ب اظ اسىبٖ ٌط‪ٟٞٚ‬ب‪ ٢‬ذ‪٤ٛ‬طب‪٘ٚ‬س ‪٤‬ؼ‪“ ٣ٙ‬ا‪ٚ‬ض‪ٚ‬ؽ” دس‪٤‬س أس‪ ٜ‬ا٘س‪،‬‬ ‫ٔ‪٥‬ش‪ٛ‬اٖ سص‪ٛ‬ض وطز و‪ ٝ‬وّٕبر “ا‪ٚ‬ض‪ ،‬ا‪ٚ‬ض‪“ ٚ ”ٚ‬ا‪ٚ‬ض‪ٚ‬ؽ” ‪ٕٞ‬ط‪٤‬ط‪ ٝ‬ثبض‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫زض ضاثغ‪ ٝ‬ثب ٘بٔ‪ٟ‬ب‪ ٢‬ا٘سبٖ ا٘چ‪ ٝ‬س‪ٛ‬خ‪ٔ ٍٝ‬طا ضس‪٤‬سا ثر‪ٛ‬ز خّت وطز ا‪٤‬سٗ‬ ‫ث‪ٛ‬ز و‪ ٓٞ ٝ‬زض ظثبٖ س‪ٔٛ‬ط‪ ٓٞ ٚ ٢‬زض ظثبٖ سطوٕ‪ ٣ٙ‬وّسٕس‪“ ٍٝ‬ا٘س‪ٙ‬سب” ثسب‬ ‫سطو‪٥‬ت ثب وّٕبر ز‪ٍ٤‬ط ثؼ‪ٛٙ‬اٖ ٘بٔ‪ٟ‬ب‪ٔ ٢‬طزا٘‪ ٚ ٝ‬ظ٘ب٘‪ ٝ‬فسطا‪ٚ‬اٖ ثسچسطسٓ‬ ‫ٔ‪٥‬ر‪ٛ‬ضز‪ٔ .‬ثال ‪ٕٞ‬بٍ٘‪ ٝ٘ٛ‬و‪ ٝ‬زض ثبال ز‪٤‬س‪“ ٓ٤‬ا‪-ٗ٤‬ا٘‪ٙ‬ب” ٘بْ اِ‪ ٍٝ‬ظ‪٤‬جسب‪٤‬س‪٣‬‬ ‫س‪ٔٛ‬ط‪٤‬بٖ ث‪ٛ‬ز‪٘ .‬بْ ‪٤‬ى‪ ٣‬ز‪ٍ٤‬ط اظ ظٖ‪-‬ذسا‪٤‬بٖ س‪ٔٛ‬ط‪٥٘ ٢‬سع “ا٘س‪ٙ‬سب‪-‬سس‪”ٛ‬‬ ‫ٔ‪٥‬جبضس‪ .‬اظ ٘بٔ‪ٟ‬ب‪ ٢‬ثس‪٥‬بض ٔشسا‪ َٚ‬ظ٘ب٘ ٍ‪ ٝ‬سطوٕ‪ ٣ٙ‬چ‪ ٖٛ‬ا٘‪ٙ‬ب ٌس‪ ،َٛ‬ا٘س‪ٙ‬سب‬ ‫ٌ‪ٛ‬ظَ‪ ،‬ا٘‪ٙ‬ب ث‪ ٣‬ث‪٥ٔ...٣‬ش‪ٛ‬اٖ ٘بْ ثطز‪.‬وّٕ‪ ٍٝ‬ا٘‪ٙ‬ب زض ظثبٖ س‪ٔٛ‬ط‪ ٢‬ث‪ٔ ٝ‬ؼس‪ٙ‬س‪٣‬‬ ‫ذسا ‪ ٚ‬ذسا‪ ٢‬اسٕبٖ ٔ‪ ٣‬ا‪٤‬س‪ .‬زض ظثبٖ سطوٕ‪٥٘ ٣ٙ‬ع ا‪ ٗ٤‬وّٕ‪ٞ ٝ‬سٕس‪٥‬سٗ‬ ‫ٔؼ‪ ٣ٙ‬ضا ٔ‪٥‬طسب٘س‪.‬‬ ‫ٔثال ض‪ٚ‬ظ خٕؼ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬سطوٕ‪“ ٣ٙ‬ا٘‪ٙ‬ب ٌ‪٤ ”٣٘ٛ‬ؼ‪“ ٣ٙ‬ض‪ٚ‬ظ ا٘س‪ٙ‬سب” ٔس‪٥‬سجسبضسس‪.‬‬ ‫‪ٕٞ‬بٍ٘‪ ٝ٘ٛ‬و‪٥ٔ ٝ‬سا٘‪ ٓ٥‬زض از‪٤‬بٖ ضسٕ‪ ٣‬ذسا دس اظ ا٘ى‪ ٝ‬ضص ض‪ٚ‬ظ اظ‬ ‫وبض افط‪ٙ٤‬ص خ‪ٟ‬بٖ فبضؽ ٔ‪٥‬ط‪ٛ‬ز‪ ،‬ض‪ٚ‬ظ ‪ٞ‬فشٓ ضا ث‪ ٝ‬اسب‪٤‬ص ٔ‪ٌ ٣‬سصضا٘سس‬ ‫‪ ٚ‬ث‪ ٗ٥ٕٟ‬خ‪٥‬ز ٘‪٥‬ع ثؼ‪ٛٙ‬اٖ ض‪ٚ‬ظ ذسا اظ سمسس ذبص‪ ٣‬ثطذ‪ٛ‬ضزاض ٔ‪٥‬جبضس‪.‬‬ ‫٘ش‪٥‬دشب ا٘‪ٙ‬ب ٌ‪ٔ ٣٘ٛ‬ؼبزَ ض‪ٚ‬ظ ذسا ث‪ٛ‬ز‪ ٚ ٜ‬وّٕ‪“ ٍٝ‬ا٘‪ٙ‬ب” زض ٔفس‪ٟ‬س‪ ْٛ‬ذسسا‬ ‫ٔ‪ ٣‬ا‪٤‬س‪ .‬اظ س‪ ٢ٛ‬ز‪ٍ٤‬ط ‪ٕٞ‬بٍ٘‪ ٝ٘ٛ‬و‪ ٝ‬زضثبالاضبض‪ ٜ‬وطز‪ ٓ٤‬س‪ٔٛ‬طض‪ٙ‬بسبٖ‬ ‫ٔشفک اِم‪ِٙٛ‬س و‪ ٝ‬فط‪ ٚ ًٙٞ‬ظثبٖ ال‪ٛ‬اْ سبٔ‪ ٚ ٣‬اظ خّٕ‪ ٝ‬ثب‪ٚ‬ض‪ٞ‬ب‪ ٢‬ز‪ٙ٤‬س‪٣‬‬ ‫ا٘بٖ چ‪ٛٔ ٖٛ‬س‪٤ٛ‬ز ‪ٔٚ‬س‪٥‬ح‪٥‬ز ‪ ٚ‬حش‪ ٣‬اسالٔ‪٥‬ز ث‪ ٝ‬ضسر سحز سبٍث‪٥‬سط‬ ‫سٕسٖ س‪ٔٛ‬ط‪٤‬بٖ ث‪ٛ‬ز‪ ٜ‬اسز‪ِ .‬صا ٔ‪٥‬ش‪ٛ‬اٖ فطض وطز و‪٘ ٝ‬بٔ‪ٟ‬ب‪“ ٢‬ا٘س‪ٙ‬سب” ‪ٚ‬‬ ‫“ ‪ٞ‬ب٘‪ٙ‬ب” زض ث‪ٔ ٗ٥‬س‪٥‬ح‪٥‬بٖ ثب‪٤‬س اظ عط‪٤‬ک ز‪ٚ ٗ٤‬اضز ظثبٖ ا٘بٖ ضس‪ ٜ‬ثسبضسس‪.‬‬ ‫‪٤‬ى‪ ٣‬اظ اِمبه ٌ‪ّ٥‬غبٔ‪٥‬ص “ل‪-٣ِٛ‬ا٘‪ٙ‬ب” ٘‪٥‬ع ‪ٕٞ‬سبٖ ‪٤‬سىس‪ ٣‬اظ ٘سبٔس‪ٟ‬سب‪٢‬‬ ‫ازأ‪ ٝ‬زاضز‬ ‫ٔشسا‪ َٚ‬سطوٕ‪٤ ٣ٙ‬ؼ‪“ ٣ٙ‬ا٘‪ٙ‬ب ل‪٥ٔ ”٣ِٛ‬جبضس‪...‬‬ ‫رپوین اعتصامی‬ ‫ستارخان‬ ‫نگبرین‬ ‫ا‪ ٢‬ا‪ٚ‬ظِ‪ٍ٘ ٛ‬بض‪ ٓ٤‬و‪ٕٟٔ ٕٝ٥‬بٖ ا‪ٚ‬الخبلسبٖ‬ ‫ث‪٥‬ط س‪ ّٝ٤ٛ‬و‪ ٗ٥ٕ٥‬ضب٘‪ ٝٙ٥‬ضب‪٤‬بٖ ا‪ٚ‬الخبلسبٖ‬ ‫ضب‪٥ّٞ‬ک چشط‪ٚ ٢‬اض ثبض‪ ٗ٥‬ا‪ٚ‬سش‪٘ٛ‬س‪ ٜ‬ث‪ ٛ‬اذطبْ‬ ‫ػ‪ٙ‬جط چشط‪ ّٝٙ٤‬و‪ ٕٝ٥‬سّغبٖ ا‪ٚ‬الخبلسبٖ‬ ‫هحود کبظن خوئینی‬ ‫ٔحٕس وبظٓ ذ‪ٛ‬ئ‪ٔ ،٣ٙ٥‬شرّص ث‪ ٝ‬خبشه ث‪ ٝ‬سبَ ‪ 1188‬ضٕسسس‪٣‬‬ ‫زض ض‪ٟ‬ط ذ‪ٛ‬ئ‪ ٗ٥‬ث‪ ٝ‬ز٘‪٥‬ب أس‪ٚ .‬فبسص ث‪ ٝ‬سبَ ‪ 1265‬ضٕس‪ ٣‬اسسفسبق‬ ‫افشبز ‪ ٢ٚ .‬سبِ‪ٟ‬ب زض ظ٘دبٖ ثب حٕب‪٤‬ز ا‪٤‬ز اهلل ض‪٥‬د ػجساِسىسط‪٤‬سٓ‬ ‫ذ‪ٛ‬ئ‪ ٣ٙ٥‬ث‪ ٝ‬سسض‪٤‬س ػّ‪ ْٛ‬ز‪ ٣ٙ٤‬دطزاذز ‪ ٚ‬ػبِٕب٘‪ ٣‬ضا ثس‪ ٝ‬ز٘س‪٥‬سب‪٢‬‬ ‫ػّٓ ‪ ٚ‬ازه سح‪ ُ٤ٛ‬زاز‪ .‬ا‪ ٚ‬ضبػط‪ ٢‬س‪ٛ‬إ٘‪ٙ‬س ث‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬سس‪ ٝ‬ظثسبٖ‬ ‫فبضس‪ ،٣‬سطو‪ ٚ ٣‬ػطث‪ ٣‬ضؼط سط‪ٚ‬ز‪ ٚ ٜ‬ز‪ٛ٤‬ا٘‪ ٣‬سطس‪٥‬ت زاز‪ ٜ‬اسسز‪.‬‬ ‫ػال‪ ٜٚ‬ثط ضؼط‪،‬زض ذغبع‪٥٘ ٣‬ع زسش‪ ٣‬زاضز و‪ ٝ‬اسش‪ٙ‬سبخ ‪ ٚ‬سبِ‪٥‬ف‬ ‫خ‪ ًٙ‬إِ‪ٕٟ‬بر ٕ٘‪ ٝ٘ٛ‬ا‪ ٢‬اظ ‪ٙٞ‬ط ‪ ٚ‬ػّٓ ا‪ٚ‬سز‪ .‬ا‪ ٗ٤‬اثط ٔب٘سٌبض ‪ٚ‬‬ ‫اضظضٕ‪ٙ‬س حب‪ ٢ٚ‬اضؼبض ‪ ٚ‬اثبض ز‪ٞ ٜ‬ب ضبػط ‪ ٚ‬ػبِٓ ‪ٕ٘ ٚ‬س‪٘ٛ‬س‪ ٝ‬اثسبض‬ ‫ثعضٌب٘‪ ٣‬ث‪ ٝ‬ظثبٖ ‪ٞ‬ب‪ ٢‬فبضس‪ ٚ ٣‬ػطث‪ ٚ ٣‬سطو‪ ٣‬ث‪ٛ‬ز‪ ٜ‬اسز و‪ ٝ‬زض‬ ‫اٖ ػّ‪ٔ ْٛ‬رشّف ظٔبٖ ‪ٕٞ‬چ‪ ٖٛ‬صطف ‪٘ ٚ‬ح‪ ،ٛ‬عست‪٘ ،‬سدس‪ٚ ْٛ‬‬ ‫خجط ضا ثب ذغ‪ ٣‬ظ‪٤‬جب ٍ٘بضش‪ ٚ ٝ‬ثب اضؼبض فبضس‪ ٚ ٣‬سطو‪ ٣‬ذ‪ٛ‬ز ٘س‪٥‬سع‬ ‫ثطخب‪ ٢‬خب‪ ٢‬ا‪ ٗ٤‬خ‪ ًٙ‬اش‪ ٗ٤‬ثسش‪ ٝ‬اسز‪ .‬زض ا‪٥ٔ ٗ٤‬بٖ‪ّٕٔ ،‬سؼسبر‬ ‫ضبػط و‪ ٝ‬ث‪٥‬طشط ا‪ّٕٔ ٗ٤‬ؼبر ث‪ ٝ‬ز‪ ٚ‬ظثبٖ فبضس‪ ٚ ٣‬سسطوس‪ ٣‬اسسز‪.‬‬ ‫ثس‪٥‬بض زِ‪٥ٙ‬ط‪ ٚ ٗ٥‬ظ‪٤‬جبسز ‪ٌ .‬ب‪ ٣ٞ‬ث‪٥‬ش‪ ٣‬ث‪ ٝ‬فبضس‪ ٚ ٣‬ث‪٥‬ز ز‪ٍ٤‬ط ثس‪ٝ‬‬ ‫سطو‪ ٣‬سط‪ٚ‬ز‪ ٜ‬ضس‪ٌ ٚ ٜ‬ب‪ٔ ٣ٞ‬صطع ث‪ٔ ٝ‬صطع ثس‪ ٝ‬ز‪ ٚ‬ظثسبٖ ٔس‪٣‬‬ ‫ثبضس‪ .‬اظ خّٕ‪ّٕٔ ٝ‬غ ظ‪٤‬ط‪:‬‬ ‫ٔ‪ ٝٙ‬ثبخ سٗ ا‪ ٢‬لطا ٌوظ و‪ ٝ‬لبد‪٘ٛ‬سا ث‪٥‬ط حم‪٥‬طْ‪،‬‬ ‫ثرساو‪ٌ ٝ‬ط ثٕ‪٥‬طْ و‪ ٝ‬زَ اظ س‪ ٛ‬ثطٍ٘‪٥‬طْ‬ ‫ست ػطم‪ ٝ‬ا‪ ٢‬ػع‪٤‬عاٖ ث‪ّٛ٥‬ضْ ػالج ‪ٛ٤‬ذس‪ٚ‬ض‬ ‫ثط‪ ٚ‬ا‪ ٢‬عج‪٥‬جٓ اظ سط و‪ ٝ‬ز‪ٚ‬ا ٕ٘‪ ٣‬دص‪٤‬طْ‬ ‫٘‪ ٝ‬ػدت ٌوظ‪ َ ٜ‬خٕبِ‪ ٝ٘ ،ٖٛ‬ثالِ‪ ٛ‬لبٔش‪ٚ ٖٛ‬اض‬ ‫س‪ ٛ‬ثربس‪٥‬ز ‪٘ ٚ‬مطز ث‪ٙ‬طسز ثطضٕ‪٥‬طْ‬ ‫س‪ ٖٛٙ‬ا‪٤‬ط‪٥ّ٤‬ک غٕ‪ٙ٥‬س‪٤ ٜ‬ب٘‪ٛ‬ض‪ ٢‬ث‪ ٛ‬خبشه ‪ ٢‬ظاض‬ ‫و‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ش اسز ػ‪ٔ ٗ٥‬طزْ ث‪ ٝ‬ض‪ٚ‬ا‪٤‬ح ػج‪٥‬طْ‬ ‫‪٤‬ب ضؼط ظ‪٤‬ط و‪ ٝ‬ث‪ٛ٘ ٝ‬ػ‪ ٣‬ثبظ‪ ٢‬ثب وّٕبر اسز‪ ،‬حىب‪٤‬ز اظ ش‪ٚ‬ق‬ ‫ضبػطا٘‪ ٝ‬زاضش‪٘ ٚ ٝ‬طبط افط‪ ٚ ٗ٤‬ذ‪ٛ‬ا٘س٘‪ ٣‬اسز‪.‬‬ ‫زَ ظ ٔساض فّه ث‪ ٣‬حسبه‬ ‫اضغطه ‪٤‬ضغطه اضغطاه‬ ‫ز‪ٞ‬ط ضا ث‪ٟ‬ط خفب ‪ ٚ‬سشٓ‬ ‫ا٘شرت ‪ٙ٤‬شرت ا٘شربه‬ ‫لّت دط‪٤‬طبٖ ظ خفب‪ ٢‬فّه‬ ‫ا٘مّت ‪ٙ٤‬مّت ا٘ماله‬ ‫****‬ ‫(‪۶44‬ضبعردى طنس ضعرلر )کتببینداى سئچیلویص‬ ‫ببیبتی هبی اذرببیجبى‬ ‫ازأ‪ ٝ‬اظ ضٕبض‪ ٠‬لجُ‪...‬‬ ‫٘مص فبئک ‪ ٚ‬چطٍٕ‪٥‬ط ش‪ٚ‬ق ‪ ٚ‬احسسبس ا٘سسب٘س‪ ٣‬زض اثسساع ‪ٚ‬‬ ‫حطاسز ا‪ ٗ٤‬اثبض‪ ،‬ثطا‪ ٢‬اٖ ػس‪ ٜ‬اظ افطاز و‪ ٝ‬اثبض ف‪ِٛ‬ىّ‪ٛ‬ض‪٤‬ه ضا‬ ‫صطف ًب ٔحص‪ َٛ‬فب٘شع‪ ٚ ٢‬ػ‪ٛ‬آِ ض‪٤ٚ‬ب‪ ٚ ٣٤‬ذ‪٥‬سبَ دسطزاظ‪ ٢‬ػسبٔس‪ٝ‬‬ ‫ٔ‪ ٣‬د‪ٙ‬ساض٘سس‪ ،‬ا‪٤‬سٗ سس‪ٞٛ‬سٓ ضا ا‪٤‬سدسبز وسطز‪ ٜ‬اسسز وس‪ ٝ‬ا‪٤‬سٗ‬ ‫٘‪ٛ‬ع ازث‪٥‬بر ػبٔ‪٥‬ب٘‪٥٘ ٝ‬ع سطا‪ٚ‬ش ش‪٥ٙٞ‬بر ذّک ث‪ ٝ‬سصس‪ٛ‬ض ا‪ٚ‬ض٘سس ‪ٚ‬‬ ‫ٔحش‪ٔ ٚ ٢ٛ‬ضٕ‪ٙٔ ٖٛ‬سضج زض ا٘‪ٟ‬ب ضا ػ‪ٛ‬إِ‪ ٣‬ز‪ٚ‬ض اظ سسبثس‪٥‬سط ‪ٚ‬‬ ‫خبشث‪ ٝ‬ظ٘سٌ‪ ٣‬ػ‪ٙ٥‬س‪ ٣‬لسّسٕسساز وس‪ٙ‬س‪ٙ‬سس‪ ،‬زض صس‪ٛ‬ضسس‪ ٣‬وس‪ ٝ‬ثسب‬ ‫‪٤‬ه ثطضس‪ ٣‬سغح‪ٔ ٣‬سّٓ ٔ‪ٌ٣‬طزز و‪ ٝ‬ا‪ ٗ٤‬اثبض ٘غع ‪ ٚ‬دسطسس‪ٛ‬ظ‪،‬‬ ‫لجُ اظ ‪ٞ‬طچ‪٥‬ع‪ ،‬اظ ظ٘سٌ‪ ٣‬دط٘ط‪٥‬ت ‪ ٚ‬فطاظ ٔسطزْ ٔسب‪٤‬س‪ٌ ٝ‬سطفسشس‪ٝ‬‬ ‫اسز‪.‬‬ ‫ال زض دص‪٤‬طش ‪ ٚ‬سسط٘سٓ ٔسسبئسُ ‪ٚ‬‬ ‫ٔسّٕبً خ‪ٙ‬ج‪ ٝ‬غ‪ٙ‬ب‪ ٣٤‬ثب‪٤‬بس‪ٞ ٣‬ب ا‪ً ٚ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬اضز ٔرشّف ‪ ٕٝٞ ٚ‬خب٘ج‪ ٝ‬ثط ش‪ٚ‬ق ‪ ٚ‬ا٘س‪٤‬ط‪ ٝ‬ػبٔ‪ ٝ‬اظ ا‪ ٗ٤‬حسس‪ٚ‬ز‬ ‫ٔطس‪ ْٛ‬فطاسط ٔ‪٣‬ض‪ٚ‬ز ‪ٔ ٚ‬ضبٔ‪ٌ٘ٛ ٗ٥‬بٌ‪ ٣٘ٛ‬ضا زض ازث‪٥‬بر وس‪ٛ‬سسب‪ٜ‬‬ ‫ذ‪ٛ‬ز ثبظٌ‪٣ٔ ٛ‬و‪ٙ‬س ‪ ٚ‬ثب٘‪٥‬بً زض ثب‪٤‬بس‪ٞ ٣‬سب‪ ٢‬ػسبضسمسب٘س‪ٞ ٝ‬سٓ وس‪ٝ‬‬ ‫سطچطٕ‪ ٝ‬اٖ ظب‪ٞ‬طاً ػطک ‪ ٚ‬ض‪ٛ‬ض‪٤‬سٌ‪ ٚ ٣‬زِجط‪ ٚ ٢‬زِسجسبذسشسٍس‪٣‬‬ ‫اسز‪٘ ،‬طب٘‪ٞ ٝ‬ب‪ ٢‬ثطخسش‪ ٝ‬ظ٘سٌ‪ ٣‬ػ‪ ٣ٙ٥‬ذّک ٕ٘‪ٛ‬زاض اسز‪ٔ .‬غّت‬ ‫ا‪ ٗ٤‬خبسز و‪ ٝ‬زض ‪ ٗ٥ٕٞ‬ثب‪٤‬بس‪ٞ ٣‬ب‪ ٢‬ػبضمب٘س‪ ،ٝ‬خس‪ٙ‬سجس‪ ٝ‬حسعٖ ‪ٚ‬‬ ‫٘بٔطاز‪ ٚ ٢‬حسطر ‪ ٚ‬زضز ‪ ٚ‬فغبٖ ثط خ‪ٙ‬ج‪٘ ٝ‬طبط ‪ ٚ‬ضسبز‪ ٢‬سسفس‪ٛ‬ق‬ ‫زاضز‪.‬‬ ‫چ‪ ٝ‬لسض ٘بثدب ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ث‪ٛ‬ز اٌط چ‪ ٗ٥ٙ‬ثس‪ ٝ‬سصس‪ٛ‬ض ا‪٤‬سس وس‪ ٝ‬ا‪٤‬سٗ‬ ‫ثب‪٤‬بس‪ٞ٣‬ب چ‪٥‬ع‪ٔ ٢‬طث‪ٛ‬ط ث‪ ٝ‬ػ‪ٛ‬آِ ش‪ ٚ ٣ٙٞ‬ض‪٤ٚ‬ب‪ ٣٤‬سطا‪٤‬س‪ٙ‬سسٌسبٖ ‪ٚ‬‬ ‫دطزاظ٘سٌبٖ ا‪ ٗ٤‬اثبض ثس‪٤‬غ اسز‪.‬‬ ‫ا‪ٌ ٗ٤‬طا‪٤‬ص ش‪ٚ‬ق ‪ ٚ‬احسبس‪ ،‬زض زضخ‪ ٝ‬ا‪ َٚ‬ا٘ؼىبس عسجس‪٥‬سؼس‪ٚ ٣‬‬ ‫اخش‪ٙ‬به ٘بدص‪٤‬ط ظ٘سٌ‪ ٣‬زض‪ٛ‬اض ‪ ٚ‬دطس‪ٛ‬ظ ‪ٌ ٚ‬ساظ‪ ٢‬اسز و‪ ٝ‬ا٘سبٖ‬ ‫زض ٌصضش‪ ٝ‬ثب سط٘‪ٛ‬ضز ذ‪ٛ‬ز ثط اٖ ثسش‪ ٝ‬ث‪ٛ‬ز‪ ٜ‬اسز‪.‬‬ ‫زض ز‪ٚ‬ضا٘‪ ٣‬و‪ ٝ‬خبٖ ‪ ٚ‬سٗ ا٘سب٘‪ ٣‬زض ظ‪٤‬ط ‪ٛ٤‬ع سؼس‪ ٚ ٢‬سشٓ ‪ ٚ‬ثس‪٣‬‬ ‫ػساِش‪ٞ٣‬ب‪ ٢‬اخشٕبػ‪ٙٔ ٣‬ى‪ٛ‬ه ٔ‪٣‬ضس ‪٘ ٚ‬طبط ‪ ٚ‬ذ‪ٙ‬س‪ ٜ‬زض ِت ‪ٞ‬سب‬ ‫ٔ‪ ٣‬ذطى‪٥‬س ‪ ٚ‬ػطک ‪ ٚ‬أ‪٥‬س‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬اضظ‪ٞٚ‬ب ثس‪ ٝ‬خسب‪ ٢‬ضسىسفسشسٗ ‪ٚ‬‬ ‫ثٕطزازٖ ث‪ ٝ‬صرط‪ٜٞ‬ب‪٘ ٢‬بوبٔ‪٘ ٚ ٣‬بثسبٔب٘‪ٞ ٣‬سب ثسطٔس‪ ٣‬ذس‪ٛ‬ضز ‪ٚ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬خ‪ ٣‬اظ زِس‪ٟ‬سط‪ ٚ ٜ‬ضسىس‪ ٚ ٜٛ‬ض٘سح زض زَ ‪ ٚ‬ض‪ٚ‬ا ا٘سسبٖ‬ ‫ثطٔ‪٣‬اٍ٘‪٥‬رز ‪ٞ‬ط ‪٤‬ه اظ ا‪ٞٗ٤‬ب ٔد‪ٛ‬ظ‪ ٢‬اسز و‪ ٝ‬ا٘سبٖ اظ زضز ‪ٚ‬‬ ‫ض٘ح ث‪ٙ‬بِس ‪ ٚ‬ثٍ‪٤ٛ‬س‪:‬‬ ‫اغالضاْ اغالض و‪٣ٕ٥‬‬ ‫زضز‪ٚ ٓ٤‬اض زاغالض و‪٣ٕ٥‬‬ ‫ذعاٖ ا‪ِٚ‬س‪ٚ‬ق س‪ٛ‬و‪ِٛ‬س‪ٚ‬ق‬ ‫‪ٚ‬ئطا٘ب ثبغالض و‪٣ٕ٥‬‬ ‫ٔب٘‪ٙ‬س ازْ‪ٞ‬ب ٌط‪٤‬بٖ ‪٥ٕٞ‬ط‪ٌ٣ٔ ٝ‬ط‪ ،ٓ٤‬ظ‪٤‬طا ٔب ث‪ ٝ‬سسبٖ ثسبؽ ‪ٞ‬سب‪٢‬‬ ‫‪٤ٚ‬طا٘‪ ٝ‬ذعاٖ ضس‪ ٚ ٓ٤‬فط‪ ٚ‬ض‪٤‬رش‪.ٓ٥‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬س‪٥‬م‪ ٣‬غٓ اٍ٘‪٥‬ع ‪ ٚ‬س‪ٛ‬ظ٘بو‪ ٣‬و‪ ٝ‬زض ٔ‪٥‬بٖ وّٕبر سبز‪ ٜ‬ا‪ ٗ٤‬ز‪ٚ‬‬ ‫ث‪٥‬ش‪ٞ٣‬ب ٔ‪ٛ‬ج ٔ‪٣‬ظ٘س‪ ،‬حست حبَ ‪ ٚ‬سطٕ٘بر لّت ‪ ٚ‬احسبس ا٘سبٖ‬ ‫ض‪ٛ‬ض ثرز‪ ،‬حسطر وط‪٥‬س‪ٔ ٚ ٜ‬ح‪ٙ‬ز ز‪٤‬س‪ٜ‬ا‪ ٢‬اسز و‪ ٝ‬زض عس‪َٛ‬‬ ‫٘سُ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬لطٖ‪ٞ‬ب ٘بوبٔ‪ٞ٣‬ب ‪٘ ٚ‬بٔطاز‪ٞ٢‬ب‪٤‬ص فع‪ٖٚ‬سط اظ وبٔ‪٥‬بث‪ٞ٣‬سب‬ ‫ث‪ٛ‬ز‪ ٜ‬اسز‪.‬‬ ‫سطظٔ‪ ٗ٥‬اشضثب‪٤‬دبٖ ث‪ ٝ‬الشضب‪ٛٔ ٢‬لؼ‪٥‬ز خغطاف‪٥‬سب‪٤‬س‪ٔ ٚ ٣‬س‪ٛ‬ا‪ٞ‬ست‬ ‫عج‪٥‬ؼ‪ ٣‬سطضبض ذ‪ٛ‬ز‪ ،‬لطٖ ‪ٞ‬ب ٔ‪ٛ‬ضز ‪ٞ‬د‪ٔ ْٛ‬س‪ٟ‬سبخسٕسبٖ ‪ ٚ‬ػسطصس‪ٝ‬‬ ‫سبذز ‪ ٚ‬سبظ ‪٤‬غٕبٌطاٖ ث‪ٛ‬ز‪ ٜ‬اسز‪ ،‬ا‪٤ ٗ٤‬س‪ٛ‬ضش ‪ٞ‬سب ‪ ٚ‬سسبضاج ‪ٞ‬سب‬ ‫ظ٘سٌ‪ ٚ ٣‬اضأص ٔطزْ ث‪٣‬د‪ٙ‬ب‪ ٜ‬ضا زض ‪ ٓٞ‬ض‪٤‬رش‪ ٚ ٝ‬چ‪ ٝ‬ثس ا٘بٖ ضا‬ ‫ث‪ ٝ‬سطن ‪٤‬بض ‪ ٚ‬ز‪٤‬بض ذ‪٤ٛ‬ص ٘بٌع‪٤‬ط سبذش‪ ٝ‬اسز ‪ ٚ‬سؼساز وثس‪٥‬سط‪٢‬‬ ‫اظ ا٘بٖ ضا ٔب٘‪ٙ‬س ثطزٌبٖ ظضذط‪٤‬س ث‪٘ ٝ‬مبط ز‪ٚ‬ض زسسز ‪ ٚ‬غسطثسز‬ ‫ازأ‪ ٝ‬زاضز‬ ‫ضا٘س‪ ٜ‬اسز‪...‬‬ صفحه 6 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫یبدداشت روز‬ ‫مدیرمسئول ‪ -‬محمّد اشراقی‬ ‫بیکبری واشتغبل خبرج ازکشور‬ ‫ثیىبضی یىی اظٔؼضوالت وطو‪ٛ‬ضاسوت ی ز‪ِٚ‬وت‬ ‫‪ّٔٚ‬ت ٍ٘طاٖ چٍ‪ٍ٘ٛ‬ی حُ ایٗ ثحطاٖ اجتوٕوبػوی‬ ‫‪ٞ‬ست‪ٙ‬س ی ز‪ِٚ‬ت ٔىب٘یعٔ‪ٟ‬بی ثطای اػعاْ اثوط‪ٔٚ‬و‪ٙ‬وس‬ ‫‪ٚ‬سیستٕبتیه ػس‪ ٜ‬ای اظ ثیوىوبضاٖ ثو‪ ٝ‬ذوبض اظ‬ ‫وط‪ٛ‬ض عطح‪ٟ‬بئی زاضز ی ج‪ٛ‬ا٘بٖ ذ‪ٛ‬ز ٘ویوع زض ایوٗ‬ ‫ٔ‪ٛ‬ضز ث‪ ٝ‬فطاذ‪ٛ‬ض حبَ السأبتی ٔی ٕ٘بی‪ٙ‬س ی ٔو‪ٙ‬وتو‪ٟ‬وب‬ ‫‪ٞ‬یچىساْ اظ السأبت جعئی ‪٘ٚ‬بچیع ‪ٚ‬احتیبط أویوع‬ ‫ز‪ِٚ‬تی ‪ٔٚ‬طزٔی ٕ٘ی ت‪ٛ‬ا٘س ٔطىُ ثعضی ثیوىوبضی‬ ‫زض وط‪ٛ‬ضضا زض و‪ٛ‬تب‪ٔ ٜ‬ست حُ ٕ٘بیسی‬ ‫ث‪ٙ‬ظط ٔی ضسس یىی اظ ضا‪ٟٞ‬بی حُ ٔطىُ ثیىوبضی‬ ‫ج‪ٛ‬ا٘بٖ استفبز‪ ٜ‬ث‪ٟ‬ی‪ ٝٙ‬اظ فطغت ‪ٞ‬بی ضغّی ذوبض‬ ‫اظ وط‪ٛ‬ض ٔی ثبضس یز‪ِٚ‬ت ثبیوس ثو‪ ٝ‬فوىوط تو‪ٟ‬ویو‪ٝ‬‬ ‫عطح‪ٟ‬بیی جسی ‪ ٚ‬وبض أس ج‪ٟ‬ت اػعاْ ‪ٕٞ‬ب‪ًٙٞ‬‬ ‫ج‪ٛ‬ا٘بٖ ث‪ ٝ‬وط‪ٛ‬ض‪ٞ‬بی ذبضجی ثبضس ی‬ ‫استفبز‪ ٜ‬اظ فطغت ‪ٞ‬بی ذبِی ضغوّوی وطو‪ٛ‬ض‪ٞ‬وبی‬ ‫٘یبظٔ‪ٙ‬س ٘یط‪ٚ‬ی ا٘سب٘ی ذبضجی زض ثیٗ وط‪ٛ‬ض‪ٞ‬وبیوی‬ ‫و‪ ٝ‬زاضای ٘یط‪ٚ‬ی ا٘سب٘ی ٔبظاز ٔی ثبض‪ٙ‬س أطی ٔفیس‬ ‫‪ٚ‬ػبزی است ی‬ ‫ثطای حُ ٔطىُ ثیىبضی وط‪ٛ‬ض‪ٔ ،‬ب ٘یع ثوبیوس ایوٗ‬ ‫ٌعی‪ ٝٙ‬ضا ٔس٘ظط لوطاضز‪ٞ‬ویوٓ ‪ ٚ‬ثو‪ٔ ٝ‬طوىوالت ‪ٚ‬‬ ‫ظیب٘‪ٟ‬بی فط‪ٍٙٞ‬ی احتٕبِی غس‪ٚ‬ض ٘یط‪ٚ‬ی ا٘سب٘ی ث‪ٝ‬‬ ‫ذبض اظ وط‪ٛ‬ض‪ ،‬ثیص اظ حس ٘یبظ ث‪ٟ‬ب ٘وس‪ٞ‬ویوٓ ‪ٚ‬اظ‬ ‫‪ٚ‬س‪ٛ‬اس ثوی ٔو‪ٛ‬ضز زض ایوٗ ضاثوغو‪ ٝ‬ذو‪ٛ‬ززاضی‬ ‫ٕ٘بییٓی ظیطا ظیب٘‪ٟ‬بی فط‪ٍٙٞ‬ی ‪ ٚ‬اذواللوی ضویو‪ٛ‬ع‬ ‫ثیىبضی زض حس و‪٘ٛٙ‬ی‪ ،‬وٕتط اظ ظیب٘و‪ٟ‬وبی غوس‪ٚ‬ض‬ ‫٘یط‪ٚ‬ی ا٘سب٘ی ث‪ ٝ‬ذبض اظوط‪ٛ‬ض ٘یستی ‪ِٚ‬ی ٔ‪ٙ‬بفوغ‬ ‫اضتغبَ ج‪ٛ‬ا٘بٖ زض ذبض اظوط‪ٛ‬ض‪ ،‬اظ ٘ظط أ‪ٛ‬ظضی‬ ‫‪ ٚ‬تؼّیٓ ‪ٚ‬تطثیت ‪ ٚ‬جّت ‪ ٚ‬جصه زض أس اضظی ‪ٚ‬‬ ‫سطٔبی‪ٟ٘ٚ ٝ‬بیتب ضفغ ٔطىُ ‪ٚ‬سیغ ثیىوبضی‪ ،‬ثسویوبض‬ ‫ٔ‪ٛ‬ثط ‪ٔ ٚ‬فیس ٔی ثبضسی‬ ‫رٍسًاهِ ارن‬ ‫م الف ‪ 0۷2‬اّز‬ ‫اگْی تحذیذ حذٍد اختصاصی اس بخش ‪ 54‬تبزیش‬ ‫‪۰۱۰/۰/۰۰۱-۰۰۱۰/۰/۲۲‬‬ ‫٘ظط ثط ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ضطساً٘ یه لغؼ‪ ٝ‬ظٔیٗ ٔعض‪ٚ‬ػی ٔوفوط‪ٚ‬ظ‪ ٜ‬اظ‬ ‫پالن ‪ -۰۰۶/۱۶‬اغّی ‪ ٚ‬ثطٕبض‪ ۱۲۱ ٜ‬فطػی ‪ٚ‬الوغ زض لوطیو‪ٝ‬‬ ‫ج‪ٛ‬ث‪ٙ‬س ثرص ‪ -۲۱‬تجطیع ث‪ ٝ‬است‪ٙ‬بز ضای ضٕبض‪ٔ ۱۲۰۱ :ٜ‬و‪ٛ‬ضذو‪:ٝ‬‬ ‫‪ٞ ۰۰۱۱/0/۲۲‬یبت لب٘‪ ٖٛ‬تؼییٗ تىّیف ٔستمط زض ثجت ا‪ٞ‬ط ‪ ٚ‬ث‪ٝ‬‬ ‫والس‪ٞ :ٝ‬و‪ ۰۲۲/00/‬ث‪٘ ٝ‬بْ البی ػّی ػجبس پ‪ٛ‬ض فطظ٘س‪ :‬اض‪ٚ‬‬ ‫تبئیس ٔبِىیت ضس‪ ٚ ٜ‬تحسیس حس‪ٚ‬ز اٖ تبو‪ ٖٛٙ‬ث‪ ٝ‬ػُٕ ٘یبٔوس‪ٜ‬‬ ‫استی ِصا ث‪ ٝ‬است‪ٙ‬بز تجػط‪ٔ ٜ‬بز‪ ۰۱ ٜ‬لب٘‪ٔ ٚ ٖٛ‬بز‪ ۰۱ ٜ‬ائیٗ ٘وبٔو‪ٝ‬‬ ‫لب٘‪ ٖٛ‬تؼییٗ تىّیف ‪ٚ‬ضؼیت ثجتی اضاضی ‪ ٚ‬سبذتٕب٘‪ٟ‬بی فبلوس‬ ‫س‪ٙ‬س ضسٕی تحسیس حس‪ٚ‬ز پالن ف‪ٛ‬ق زض ض‪ٚ‬ظ ض‪ٙ‬ج‪ٔ ٝ‬و‪ٛ‬ضذو‪:ٝ‬‬ ‫‪ ۰۰۱۰/۱/۲۰‬سبػت ‪ ۰۱‬غجح ضط‪ٚ‬ع ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬ػُٕ ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س أسیِصا‬ ‫ثسی‪ٛٙ‬سیّ‪ ٝ‬ث‪ٔ ٝ‬بِىیٗ ٔجب‪ٚ‬ض اذغبض ٔیط‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬زض ٔ‪ٛ‬ػس ٔوموطض‬ ‫زض ٔحُ ‪ٚ‬ل‪ٛ‬ع ّٔه حبضط تب عجک ٔمطضات ٘سجت ث‪ ٝ‬تحوسیوس‬ ‫حس‪ٚ‬ز پالن ف‪ٛ‬ق الساْ ض‪ٛ‬ز ‪ٔ ٚ‬ست اػتطاؼ ث‪ ٝ‬ایٗ اٌو‪ٟ‬وی‬ ‫ثطاثط ٔبز‪ ۲۱ ٜ‬لب٘‪ ٖٛ‬ثجت توب سوی ض‪ٚ‬ظ اظ توبضیود تو‪ٙ‬وظویوٓ‬ ‫غ‪ٛ‬ضتٕجّس تحسیس حس‪ٚ‬ز ٔی ثبضسی ثطاثط ٔبز‪ ۱۶ ٜ‬ائیٗ ٘بٔو‪ٝ‬‬ ‫لب٘‪ ٖٛ‬ثجت ٔؼتطؼ ثبیس ظطف ٔست یه ٔب‪ ٜ‬اظ تبضید تسّویوٓ‬ ‫اػتطاؼ ث‪ٔ ٝ‬طجغ ثجتی‪ ،‬زازذ‪ٛ‬است ث‪ٔ ٝ‬طجغ شیػالح لضبئوی‬ ‫تمسیٓ ٕ٘بیسی زض غیط ای‪ٙ‬ػ‪ٛ‬ضت ٔتمبضی ثجت یب ٕ٘بی‪ٙ‬س‪ ٜ‬لب٘‪٘ٛ‬ی‬ ‫‪ٚ‬ی ٔی ت‪ٛ‬ا٘س ث‪ ٝ‬زازٌب‪ٔ ٜ‬طث‪ٛ‬ع‪ٔ ٝ‬طاجؼ‪ٌٛ ٚ ٝ‬ا‪ٞ‬ی ػسْ تمسیوٓ‬ ‫زازذ‪ٛ‬است ضا زضیبفت ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬ازاض‪ ٜ‬ثجوت تسوّویوٓ ٘وٕوبیوس زض‬ ‫ای‪ٙ‬ػ‪ٛ‬ضت ازاض‪ ٜ‬ثجت ثس‪ ٖٚ‬ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬اػتطاؼ ٔؼتطؼ ػّٕیوبت‬ ‫ثجتی ضا ثب ضػبیت ٔمطضات ازأ‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س زازی‬ ‫‪ *2254‬تاریخ اًتشار‪1041245245 :‬‬ ‫رئیس ثبت اسٌاد ٍ اهالن اّز‬ ‫ابزاّین ًَری‬ ‫******************************‬ ‫رٍسًاهِ ارن‬ ‫م الف ‪ 115‬هیاًِ‬ ‫اگْی تحذیذ حذٍد اختصاصی لاًَى تعییی تىلیف‬ ‫زض اجطای زست‪ٛ‬ض تجػط‪ٔ ٜ‬بز‪ ۰۱ ٜ‬لب٘‪ ٖٛ‬تؼییٗ تىّیف ‪ٚ‬ضؼیت‬ ‫ثجتی اضاضی ‪ ٚ‬سبذتٕب٘‪ٟ‬وبی فوبلوس سو‪ٙ‬وس ضسوٕوی ٔػو‪ٛ‬ه‬ ‫‪ٔ ۰۱0۱/۱0/۲۶‬جّس ض‪ٛ‬ضای اسالٔی لسٕتی اظ أالن ‪ٚ‬الؼ‪ٝ‬‬ ‫زضح‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬ثجتی تطوٕب٘چبی و‪ ٝ‬تحسیس حس‪ٚ‬ز ٘طس‪ ٜ‬ا٘س ث‪ ٝ‬ضوطح‬ ‫شیُ اٌ‪ٟ‬ی ٔی ٌطززی‬ ‫‪ -۰‬البی ث‪ٟ‬ط‪ٚ‬ظ اسٕؼیّی فطظ٘س‪ :‬ا‪ٚ‬ضجؼّوی‪ٔ ،‬وتوموبضوی ‪ٚ‬‬ ‫ٔتػطف ضطساً٘ یه لغؼ‪ ٝ‬ثبؽ‪ ،‬پالن ‪ ۱۶۱‬فوطػوی اظ‬ ‫‪ -۰۱‬اغّی ثرص ‪ -۱0‬تجطیع ‪ٚ‬الغ زض ض‪ٚ‬ستوبی ‪ٚ‬ض٘وىوص ثو‪ٝ‬‬ ‫ٔسبحت ‪ٔ ۱۶۱۱‬تطٔطثغ ث‪ ٝ‬والس‪۰۰۱۱۰۰۰۰۱۰۱۰۱۱۱۱۱0۰ :ٝ‬‬ ‫‪ -۲‬البی ث‪ٟ‬ط‪ٚ‬ظ اسٕؼیّی فطظ٘س‪ :‬ا‪ٚ‬ضجؼّوی‪ٔ ،‬وتوموبضوی ‪ٚ‬‬ ‫ٔتػطف ضطساً٘ یه لغؼ‪ ٝ‬ظٔیٗ ٔعض‪ٚ‬ػی‪ ،‬پوالن ‪۱۶۰‬‬ ‫فطػی اظ ‪ -۰۱‬اغّی ثرص ‪ -۱0‬تجوطیوع ‪ٚ‬الوغ زض ض‪ٚ‬سوتوبی‬ ‫‪ٚ‬ض٘وىوص ثو‪ٔ ٝ‬سوبحووت ‪ٔ ۰۱۰۱۱‬وتوطٔوطثووغ ثو‪ ٝ‬ووالوسوو‪:ٝ‬‬ ‫‪۰۰۱۱۰۰۰۰۱۰۱۰۱۱۱۱۱۱۱‬‬ ‫تاریخ تحذیذ حذٍد‪1041245251 :‬‬ ‫تحسیس حس‪ٚ‬ز ّٔه ف‪ٛ‬ق زض ض‪ٚ‬ظ ٔؼی‪ ٝٙ‬ف‪ٛ‬ق ٔغبثک ٔمطضات اظ‬ ‫سبػت ‪ ۱‬غجح اِی ‪ ۰۲‬زض ٔحُ ‪ٚ‬ل‪ٛ‬ع ّٔه ٔ‪ٛ‬غ‪ٛ‬ف ث‪ ٝ‬ػٕوُ‬ ‫ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س أسی ثسیٗ ‪ٚ‬سیّ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬غبحجبٖ أالن ‪ٔٚ‬وجوب‪ٚ‬ضیوٗ ‪ٚ‬‬ ‫ٔبِىیٗ اذغبض ٔیط‪ٛ‬ز زض ٔ‪ٛ‬ػس ٔمطض زض ٔحُ ‪ٚ‬لو‪ٛ‬ع ٔوّوه‬ ‫حبضط تب عجک ٔمطضات ٘سجت ث‪ ٝ‬تحسیس پالن ٔ‪ٛ‬غ‪ٛ‬ف الساْ‬ ‫ٌطزز ‪ ٚ‬اضربغی و‪٘ ٝ‬سجت ث‪ ٝ‬حس‪ٚ‬ز ‪ ٚ‬حم‪ٛ‬ق اضتفبلی ّٔوه‬ ‫اػتطاضی زاض٘س اظ تبضید ت‪ٙ‬ظیٓ غ‪ٛ‬ضتٕجّس تحسیس حس‪ٚ‬ز ث‪ٝ‬‬ ‫ٔست یىٕب‪ ٜ‬اػتطاؼ ‪ ٚ‬ظطف ‪ٔ ۰‬ب‪ ٜ‬اظ تبضید تسّیٓ اػتطاؼ‪،‬‬ ‫زازذ‪ٛ‬است تمسیٓ زازٌب‪ ٜ‬غبِح‪ٕٛ٘ ٝ‬ز‪ٌٛ ٚ ٜ‬ا‪ٞ‬ی ا٘طا ث‪ ٝ‬ایٗ‬ ‫ازاض‪ ٜ‬تسّیٓ ٕ٘بی‪ٙ‬سی زض غیط ای‪ٙ‬ػ‪ٛ‬ضت ثطاثوط ٔوموطضات الوساْ‬ ‫ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ضسی‬ ‫‪ *5215‬تاریخ اًتشار‪1041245245 :‬‬ ‫سزپزست ادارُ ثبت اسٌاد ٍ اهالن تزوواًچای‬ ‫رضا ًَرٍسی‬ ‫دٍشٌبِ ‪ 5‬اریبْشت ‪ 55 * 1041‬اٍریل ‪ 52 * 5455‬رهضاى‪ * 1002‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَس ایىیٌجی ایل ) * شوارُ ( سایی ) ‪5045 :‬‬ ‫دریافت وٌٌذگاى پیاهه درج ًشاًی الاهت‬ ‫در ساهاًِ اهالن چِ وٌٌذ؟‬ ‫هعاًٍت هسىی ٍ ساختواى ٍسارت راُ ٍ‬ ‫شْزساسی اعالم وزد‪ :‬دریافت وٌٌذگاى‬ ‫پیاهه اس سزشوارُ ‪V.MASKAN‬باا‬ ‫هزاجعِ بِ ساهاًِ هلی اهالن ٍ اسىااى‬ ‫اطالعات هحل سىًَت ٍ هالىیت خَد‬ ‫را بِ رٍس وٌٌذ‪.‬‬ ‫ٔؼب‪٘ٚ‬ت ٔسوىوٗ ‪ ٚ‬سوبذوتوٕوبٖ زض‬ ‫اعالػی‪ٝ‬ای زض ذػ‪ٛ‬ظ پیبٔوه زض‬ ‫٘طب٘ی البٔت ثطای ‪ٚ‬یطایص اعوالػوبت‬ ‫زض سبٔب٘‪ّٔ ٝ‬وی أوالن ‪ ٚ‬اسوىوبٖ‪،‬‬ ‫ت‪ٛ‬ضیحبتی اضای‪ ٝ‬وطزی‬ ‫زض اعالػی‪ٔ ٝ‬ؼب‪٘ٚ‬ت ٔسىٗ ‪ ٚ‬سبذتٕبٖ‬ ‫أس‪ ٜ‬است‪ :‬تٕبٔی زضیبفت و‪ٙٙ‬وسٌوبٖ‬ ‫پووویوووبٔوووه اظ سوووطضوووٕوووبض‪ٜ‬‬ ‫‪V.MASKAN‬ثب ٔضٕو‪ ٖٛ‬زاض٘وس‪ٜ‬‬ ‫ٔحتطْ وسّٔی ‪ ، ---‬ازضس الوبٔوت‬ ‫ضٕب زض سبٔب٘‪ّٔ ٝ‬ی أالن ‪ ٚ‬اسوىوبٖ‬ ‫وط‪ٛ‬ض زض ضس‪ ٜ‬اسوتی زض غو‪ٛ‬ضت‬ ‫ػسْ ٔطاجؼ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬سوبٔوب٘و‪ ٝ‬ایوٗ ٘طوب٘وی‬ ‫ٔالن اضائ‪ ٝ‬تٕبٔی ذسٔوبت ز‪ِٚ‬وتوی‪،‬‬ ‫ثیٕ‪ٞٝ‬ب‪ ،‬ثب٘ه ‪ٞ‬وب ‪ٚ‬ییی لوطاض ذو‪ٛ‬ا‪ٞ‬وس‬ ‫ٌطفت‪ ،‬ظْ است غطفب ثب ٔطاجؼ‪ ٝ‬ثو‪ٝ‬‬ ‫سبٔب٘‪ّٔ ٝ‬ی أالن ‪ ٚ‬اسىبٖ وط‪ٛ‬ض ثو‪ٝ‬‬ ‫ازضس ‪amlak.mrud.ir‬اعالػوبت‬ ‫ٔحُ سى‪٘ٛ‬ت ‪ٔ ٚ‬بِىیت ذو‪ٛ‬ز ضا ثو‪ٝ‬‬ ‫ض‪ٚ‬ظ و‪ٙٙ‬سی‬ ‫ثسی‪ٟ‬ی اسوت وو‪ ٝ‬ایوٗ ‪ٚ‬ظاضتوروب٘و‪ٝ‬‬ ‫‪ٞ‬یچٍ‪ٔ ٝ٘ٛ‬س‪ِٚٛ‬یتی زض لجبَ غوحوت‬ ‫٘طب٘ی ٔحُ سى‪٘ٛ‬ت اضربظ جو‪ٟ‬وت‬ ‫اضائ‪ ٝ‬ذسٔبت ٔطث‪ٛ‬ع‪٘ ٝ‬ساضزی‬ ‫یبزا‪ٚ‬ضی ٔوی ضو‪ٛ‬ز پویوص اظ ایوٗ‬ ‫پووویوووبٔوووىوووی اظ سوووطضوووٕوووبض‪ٜ‬‬ ‫‪V.MASKAN‬ثب ٔضٕ‪ ٖٛ‬زاض٘وس‪ٜ‬‬ ‫ٔحتطْ وسّٔی ‪ّٔ ، ---‬ه ضٕب ذبِی‬ ‫ض‪ٙ‬بسبیی ضس‪ ٜ‬استی حساوثط تب تبضیود‬ ‫‪ٚ ۱۰/۱۰/۰۰۱۰‬ضؼیت أالن ذ‪ٛ‬ز ضا‬ ‫زض سبٔب٘‪ ٝ‬أالن ‪ ٚ‬اسوىوبٖ توؼویویوٗ‬ ‫ٕ٘بییسی‬ ‫زض غیط ایٗ غو‪ٛ‬ضت ٔوغوبثوک لوب٘و‪ٖٛ‬‬ ‫ٔبِیبت‪ٟ‬بی ٔستمیٓ الساْ ذو‪ٛ‬ا‪ٞ‬وس ضوس‪،‬‬ ‫رشذ ‪ 2۷4‬درصذی تاهیی ارس‬ ‫ٍاردات در یه هاُ گذشتِ‬ ‫(اذر اببدگبن مب و یک وکته از هساران)‬ ‫ایه ببرسهم وبچیس‬ ‫اذرببیجبن شرقی‬ ‫از وام هبی کالن دولتی‬ ‫اضسووبَ ضووس‪ ٜ‬ثوو‪ٛ‬ز ووو‪ ٝ‬ظْ ثوو‪ٛ‬ز‬ ‫ٌوویووط٘ووسٌووبٖ پوویووبٔووه تووب تووبضیوود‬ ‫‪ ۱۰/۱۰/۰۰۱۰‬ثب ٔطاجؼ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬سبٔب٘‪ّٔ ٝ‬وی‬ ‫أالن ‪ ٚ‬اسىوبٖ وطو‪ٛ‬ض ثو‪ ٝ‬ازضس‬ ‫‪amlak.mrud.ir‬اعووووالػووووبت‬ ‫سى‪٘ٛ‬ت ‪ٔ ٚ‬بِىیت ذ‪ٛ‬ز ضا ثط‪ٚ‬ظ و‪ٙٙ‬سی‬ ‫ثسی‪ٟ‬ی است وو‪ ٝ‬زض غو‪ٛ‬ضت ػوسْ‬ ‫ٔطاجؼ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬سبٔب٘‪ٔ ٝ‬صو‪ٛ‬ض ‪ ٚ‬توىوٕویوُ‬ ‫اعالػبت‪ ،‬ایٗ ‪ٚ‬ظاضترب٘‪ٞ ٝ‬یوچوٍو‪٘ٛ‬و‪ٝ‬‬ ‫ٔس‪ِٚٛ‬یتی زض لجبَ اػالْ أالن اظ‪ٟ‬بض‬ ‫٘طس‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ‪ٚ‬احس ٔسى‪٘ٛ‬ی ذبِی ث‪ٝ‬‬ ‫سبظٔبٖ أ‪ٛ‬ض ٔبِیبتی وط‪ٛ‬ض ٘ساضزی‬ ‫ازاس همابلِ با لاچاق لَاسم خاًیی‬ ‫اس اخز اردیبْشت‬ ‫تاهیی ارس بازای ٍاردات دارٍ ٍ‬ ‫واالّای اساسی در فزٍردیای هااُ‬ ‫اهسال ًسبت بِ هذت هشااباِ ساال‬ ‫گذشتِ ًشدیه بِ ‪ 2۷4‬درصذ رشاذ‬ ‫داشت ایی رشذ بای سااباماِ در‬ ‫شزایطی هحمک شذُ وِ تحزین ّای‬ ‫ظالواًِ علیِ وشَر ّوچٌااى اداهاِ‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ثبظاض اضظ ا‪ٕٞ‬یت ‪ٚ‬یژ‪ٜ‬ای زض التػوبز‬ ‫زاضز ‪ ٚ‬تح‪ ٛ‬ت ایٗ ثبظاض ثط ٔؼیطت ٔطزْ ثی تبثیط ٘یستی ایٗ ٔ‪ٛ‬ضو‪ٛ‬ع اظ زیوس‬ ‫ضئیس جٕ‪ٟٛ‬ض ‪ ٚ‬اػضبی التػبزی وبثی‪ ٝٙ‬ز‪ِٚ‬ت سیعز‪ٔ ٓٞ‬غف‪٘ َٛ‬وجو‪ٛ‬ز‪ ٜ‬اسوت ‪ٚ‬‬ ‫ٔ‪ٕٟ‬تطیٗ الساْ ذ‪ٛ‬ز ضا و‪ٙ‬تطَ ثبظاض اضظ تؼطیف وطز٘سی‬ ‫ض‪ٕ٘ٚ‬بیی اظ سبٔب٘‪ ٝ‬ثطذظ ثبظاض ٔتطىُ اضظی‪ ،‬تؼطیف ٔحس‪ٚ‬زیت جوسیوس ثوطای‬ ‫زضیبفت اضظ‪ٞ‬بی ٔسبفطتی ‪ٛٔ ٚ‬اضز زیٍط السأبتی ث‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬ز‪ِٚ‬ت زض و‪ٙ‬تطَ ثوبظاض‬ ‫اضظ ا٘جبْ زاز ‪ ٚ‬زض ایٗ ضاستب ث‪ٌٛ ٝ‬ا‪ ٜ‬ثسیبضی ٔثٕط ثٕط ث‪ٛ‬ز‪ ٚ ٜ‬سوجوت ضوس‪ ٜ‬توب‬ ‫لیٕت‪ٞ‬ب زض ایٗ ثبظاض ثؼس اظ ٔست‪ٞ‬ب ثجبت زاضت ‪ ٚ‬ضب‪ٞ‬س ٘‪ٛ‬سب٘بت ‪ٞ‬ط ض‪ٚ‬ظ ‪ٞ ٚ‬وط‬ ‫سبػت لیٕت ‪ٞ‬ب ٘ج‪ٛ‬زیٓی تبٔیٗ اضظ وب ی ‪ٚ‬اضزاتی یىی زیٍط اظ ٔمو‪ ٛ‬ت ٔو‪ٟ‬وٓ‬ ‫استی زض ثحث اضظ ‪ٚ‬اضزات‪ ،‬السأبت ظْ زض س‪ٔ ٝ‬طحّ‪ ٝ‬ا٘جبْ ٔیض‪ٛ‬زی ٔوطحّو‪ٝ‬‬ ‫٘رست تبٔیٗ اضظ است یؼ‪ٙ‬ی ثب٘ه ٔطوعی ثطای ‪ٚ‬اضزات وب ‪ٞ‬بی اسبسی ‪ ٚ‬ثجت‬ ‫سفبضش اظ وجب ثبیس اضظ ٔ‪ٛ‬ضز ٘یبظ ذ‪ٛ‬ز ضا تبٔیٗ و‪ٙ‬سی ٔطحّ‪ ٝ‬ز‪ ْٚ‬ترػیوع اضظ‬ ‫است و‪ٚ ٝ‬اضزو‪ٙٙ‬س‪ ٜ‬ثبیس ٔؼبزَ ضیبِی اضظ ترػیع یبفت‪ ٝ‬ضا ‪ٚ‬اضیع و‪ٙ‬سی اذوطیوٗ‬ ‫ٔطحّ‪ ٝ‬اذتػبظ اضظ است و‪ ٝ‬ثب٘ه ٔطوعی‪ ،‬اضظ ٔ‪ٛ‬ضز ٘ظط ضا ثو‪ٚ ٝ‬اضزوو‪ٙ‬و‪ٙ‬وس‪ٜ‬‬ ‫اذتػبظ ٔیز‪ٞ‬سی‬ ‫ترػیع اضظ ثطای ‪ٚ‬اضزات وب ‪ٞ‬بی اسبسی ‪ ٚ‬زاض‪ ٚ‬زض ‪ٞ‬طت ٔب‪ٌ ٜ‬صضت‪ ٝ‬تغویویوط‬ ‫لبثُ ت‪ٛ‬ج‪ٟ‬ی زاضت‪ ٝ‬استی ثطاسبس اذطیٗ أبض اػوالٔوی ثوب٘وه ٔوطووعی زض‬ ‫٘رستیٗ ٔب‪ ٜ‬سبَ جسیس ثب٘ه ٔطوعی یه ٔیّیبضز ز ض اضظ ثطای ‪ٚ‬اضزات زاض‪ٚ ٚ‬‬ ‫تج‪ٟ‬یعات پعضىی اذتػبظ زازی‬ ‫هعاٍى صٌایع عوَهی ٍسارت صٌعت‪ ،‬هعذى ٍ تجارت (صوت) اعالم وزد وِ طزح‬ ‫همابلِ با واالی لاچاق ٍ تملبی اس پایاى اردیبْشت در بخش لَاسم خاًایای ازااس‬ ‫هیشَد‪.‬‬ ‫ٔحٕس ٔ‪ٟ‬سی ثطازضاٖ‪ ،‬ثب اضبض‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬اثالغی‪ ٝ‬ضئیسجٕ‪ٟٛ‬ض ٔج‪ٙ‬ی ثط تطسیس ٔموبثّو‪ ٝ‬ثوب‬ ‫وب ی لبچبق ‪ ٚ‬تمّجی‪ ،‬اظ‪ٟ‬بض وطز‪ :‬ثط ایٗ اسبس ٔب‪ٞ‬ب٘‪ ٝ‬السأبت تىٕیوّوی ثوطای‬ ‫اضتمبء سغح ضفبفیت ثبظاض ‪ ٚ‬ویفیت ثطای ضسیسٖ ث‪ ٝ‬ا‪ٞ‬ساف عطح یؼو‪ٙ‬وی ووب ی‬ ‫ٔغٕئٗ‪ ،‬زاذّی ‪ ٚ‬استب٘ساضز ‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬یٗ ‪ٚ‬اضزات لب٘‪٘ٛ‬ی ا٘جبْ ٔیض‪ٛ‬زی‬ ‫‪ٚ‬ی ثب اضبض‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬اجطای عطح ٔمبثّ‪ ٝ‬ثب وب ی لبچبق ‪ ٚ‬تمّجی زض ثرص ِ‪ٛ‬اظْ یسوی‬ ‫زض فط‪ٚ‬ضزیٗ‪ٌ ،‬فت‪ :‬اظ پبیبٖ اضزیج‪ٟ‬طت ٔب‪ ٜ‬ایٗ عطح زض ثرص ِو‪ٛ‬اظْ ذوب٘وٍوی‬ ‫اجطا ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ضس ‪ ٚ‬ثؼس ث‪ ٝ‬تطتیت زض ح‪ٛ‬ظ‪ٔ ٜ‬وحوػو‪ ٛ‬ت زذوب٘وی‪ ،‬اضایطوی ‪ٚ‬‬ ‫ث‪ٟ‬ساضتی ‪ ٚ‬پ‪ٛ‬ضبن اجطا ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ضسی‬ ‫ثطازضاٖ ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ٞ ٝ‬ط ٔب‪ ٜ‬یىی اظ وب ‪ٞ‬ب زض زست‪ٛ‬ض وبض عطح ٔمبثّ‪ ٝ‬ثب لبچبق ‪ٚ‬‬ ‫تمّت لطاض ٔی ٌیطز‪ ،‬تػطیح وطز‪ :‬ایٗ عطح ثب ‪ٕٞ‬ىبضی اغ‪ٙ‬بف‪ ،‬ا٘جوٕوٗ ‪ٞ‬وب ‪ٚ‬‬ ‫سبظٔبٖ‪ٞ‬بی ٘ظبضتی اجطا ٔیض‪ٛ‬زی اِجت‪ ٝ‬ایٗ عطح ٘بفی سبیط عطح‪ٞ‬بی ٔوموبثّو‪ ٝ‬ثوب‬ ‫لبچبق ٘یست ثّى‪ ٝ‬ثطای ثطضسی ثیطتط ث‪ٚ ٝ‬یژ‪ ٜ‬زض ح‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬تىٕیُ سبٔب٘‪ٞ ٝ‬وب ا٘وجوبْ‬ ‫ٔیض‪ٛ‬زی‬ ‫رٍسًاهِ ارن‬ ‫‪ 9055‬هزًذ‬ ‫اگْی تحذیذ حذٍد اختصاصی‬ ‫٘ظط ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬تحسیس حس‪ٚ‬ز ضطساً٘ یىجبه ذب٘‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬پالن ‪ ۰۰۰‬فطػی اظ ‪-۰۱‬اغّی ٔفط‪ٚ‬ظی اظ پالن ضٕبض‪ ۲۱۰ ٜ‬فطػی اظ ‪ -۰۱‬اغّی ‪ٚ‬الغ زض ٌ‪ٌٛ‬ج‪ ٝ‬سّغبٖ ثرص ‪ ۰۰‬تجطیع تبو‪ ٖٛٙ‬ثو‪ ٝ‬ػوٕوُ‬ ‫٘یبٔس‪ ٜ‬است ای‪ٙ‬ه عجک زض ذ‪ٛ‬است وتجی البی وطیٓ ‪ٚ‬اػظی زیعجیىبٖ‪ٔ ،‬بِه تحسیس حس‪ٚ‬ز ّٔه ٔطل‪ ْٛ‬زض ض‪ٚ‬ظ س‪ ٝ‬ض‪ٙ‬ج‪ٛٔ ٝ‬ضذ‪ ۰۰۱۰/۱۲/۲۱ ٝ‬سبػت ‪ ۰۰‬غجح زض ٔحُ ضط‪ٚ‬ع ‪ ٚ‬ثؼٕوُ ذو‪ٛ‬ا‪ٞ‬وس‬ ‫أس ِصا ثسیٗ ‪ٚ‬سیّ‪ٔ ٝ‬طاتت ج‪ٟ‬ت اعالع ٔبِىیٗ ‪ٔ ٚ‬جب‪ٚ‬ضیٗ اٌ‪ٟ‬ی ٔی ض‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬زض ٔ‪ٛ‬ػس ٔمطض زض ٔحُ حض‪ٛ‬ض ث‪ ٓٞ ٝ‬ضسب٘س تب عجک ٔمطضات ٘سجت ث‪ ٝ‬تحسیس حس‪ٚ‬ز پوالن فو‪ٛ‬ق الوساْ ٌوطزز ی‬ ‫اػتطاؼ ثط حس‪ٚ‬ز ‪ ٚ‬حم‪ٛ‬ق اضتفبلی ٔغبثک ٔبز‪ ۲۱ ٜ‬لب٘‪ ٖٛ‬ثجت اس‪ٙ‬بز ‪ ٚ‬أالن اظ تبضید ت‪ٙ‬ظیٓ غ‪ٛ‬ضت ٔجّس تحسیس حس‪ٚ‬ز ث‪ٔ ٝ‬ست ‪ ۱۱‬ض‪ٚ‬ظ پصیطفت‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ضس ‪ٔ ٚ‬ؼتطؼ ثبیستی اظ تبضید توموسیوٓ‬ ‫اػتطاؼ ث‪ ٝ‬ثجت ٔط٘س ‪ ٚ‬زضیبفت ضسیس ظطف ٔست یه ٔب‪ ٜ‬زازذ‪ٛ‬است ذ‪ٛ‬ز ضا ث‪ٔ ٝ‬طجغ شیػالح لضبیی تمسیٓ ٕ٘بیس زض غیط ای‪ٙ‬ػ‪ٛ‬ضت ٔتمبضی ثجت ‪ ٚ‬یب ٕ٘بی‪ٙ‬س‪ ٜ‬لب٘‪٘ٛ‬ی ‪ٚ‬ی ٔی ت‪ٛ‬ا٘وس ثو‪ ٝ‬زازٌوب‪ٜ‬‬ ‫ٔطث‪ٛ‬ع‪ٔ ٝ‬طاجؼ‪ٌٛ ٚ ٝ‬ا‪ٞ‬ی ػسْ تمسیٓ زازذ‪ٛ‬است ضا زضیبفت ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬ازاض‪ ٜ‬ثجت اس‪ٙ‬بز ‪ ٚ‬أالن ٔط٘س اضائ‪ٕ٘ ٝ‬بیس ‪ ٚ‬ایٗ ازاض‪ ٜ‬ثس‪ ٖٚ‬ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬اػتطاؼ ػّٕیبت ثجتی ضا ثب ضػبیت ٔمطضات ازأ‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س زاز ی‬ ‫‪ *۰/۲۰‬تبضید ا٘تطبض ‪ :‬ز‪ٚ‬ض‪ٙ‬ج‪۰۰۱۰/۱۲/۱۰ ٝ‬‬ ‫هحزم وٌعاًی ‪-‬رئیس ادارُ ثبت ٍ اسٌاد ٍ اهالن هزًذ‬ ‫رٍسًاهِ ارن‬ ‫م الف ‪ 9211‬هزًذ‬ ‫ادارُ ثبت اسٌاد ٍ اهالن حَسُ ثبت هله هزًذ‬ ‫اٌ‪ٟ‬ی ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع ٔبز‪ ۱ ٜ‬لب٘‪ٔٚ ٖٛ‬بز‪۰۱‬ائیٗ ٘بٔ‪ ٝ‬لب٘‪ ٖٛ‬تؼییٗ تىّیف ‪ٚ‬ضؼیت ثجتی ‪ ٚ‬اضاضی‬ ‫‪ٚ‬سبذتٕب٘‪ٟ‬بی فبلس س‪ٙ‬س ضسٕی‬ ‫ثطاثط ضای ضٕبض‪ٞ ۰۰۱۱/۰۲/۲۰-۰۰۱۱۶۱۱۱۰۱۱۰۱۱۰۶۶۲ :ٜ‬یبت ٔ‪ٛ‬ضو‪ٛ‬ع لوب٘و‪ ٖٛ‬توؼویویوٗ‬ ‫تىّیف ‪ٚ‬ضؼیت ثجتی اضاضی ‪ ٚ‬سبذتٕب٘‪ٟ‬بی فبلس س‪ٙ‬س ضسٕی ٔستمط زض ‪ٚ‬احس ثجتی ح‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬ثجت‬ ‫ّٔه ٔط٘س تػطفبت ٔبِىب٘‪ ٝ‬ثالٔؼبضؼ ٔتمبضی البی ٔ‪ٟ‬سی زضتجبٖ فطظ٘س‪ٔ :‬وحوٕوسحسویوٗ‬ ‫ثطٕبض‪ ٜ‬ض‪ٙ‬بس‪ٙ‬بٔ‪ ۱۱۰ :ٝ‬غبزض‪ ٜ‬اظ ٔط٘س زض ضطساً٘ یىجبه ذب٘‪ ٝ‬ث‪ٔ ٝ‬سبحت ‪ٔ ۰۰۱/۰۱‬تطٔطثغ‬ ‫ث‪ ٝ‬پالن ‪ ۲۰00‬فطػی اظ ‪ -۰‬اغّی ٔفط‪ٚ‬ظ ‪ٔ ٚ‬جعی ضس‪ ٜ‬اظ پالن ‪ ۱۶۱‬فطػی اظ ‪ -۰‬اغوّوی‬ ‫‪ٚ‬الغ زض و‪ٙ‬سِج ثرص ‪ ۰۰‬تجطیع ذطیساضی اظ ٔبِه ضسٕی البی یؼم‪ٛ‬ه ج‪ٛ‬إ٘طز ‪ٛٞ‬جمبٖ ‪ٚ‬‬ ‫ضطوبء ٔحطظ ٌطزیس‪ ٜ‬استی ِصا ث‪ٙٔ ٝ‬ظ‪ٛ‬ض اعالع ػٕ‪ٔ ْٛ‬طاتت زض ز‪ٛ٘ ٚ‬ثت ث‪ ٝ‬فبغّ‪ ۰۰ ٝ‬ض‪ٚ‬ظ‬ ‫اٌ‪ٟ‬ی ٔیط‪ٛ‬ز زض غ‪ٛ‬ضتی و‪ ٝ‬اضربظ ٘سجت ث‪ ٝ‬غس‪ٚ‬ض س‪ٙ‬س ٔبِىیت ٔتمبضی اػتطاضی زاضتو‪ٝ‬‬ ‫ثبض‪ٙ‬س ٔی ت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س اظ تبضید ا٘تطبض ا‪ِٚ‬یٗ اٌ‪ٟ‬ی ث‪ٔ ٝ‬ست ز‪ٔ ٚ‬ب‪ ٜ‬اػتطاؼ ذ‪ٛ‬ز ضا ثو‪ ٝ‬ایوٗ ازاض‪ٜ‬‬ ‫تسّیٓ ‪ ٚ‬پس اظ اذص ضسیس‪ ،‬ظطف ٔست یه ٔب‪ ٜ‬اظ تبضید تسّیٓ اػتطاؼ‪ ،‬زازذ‪ٛ‬است ذ‪ٛ‬ز ضا‬ ‫ث‪ٔ ٝ‬طاجغ لضبئی تمسیٓ ٕ٘بی‪ٙ‬سیثسی‪ٟ‬ی است زض غ‪ٛ‬ضت ا٘مضبی ٔست ٔصو‪ٛ‬ض ‪ ٚ‬ػسْ ‪ٚ‬غو‪َٛ‬‬ ‫اػتطاؼ عجک ٔمطضات س‪ٙ‬س ٔبِىیت غبزض ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ضسی‬ ‫‪ *۰/۰‬تبضید ا٘تطبض ٘‪ٛ‬ثت ا‪ *۰۰۱۰/۱۰/۲۱ :َٚ‬تبضید ا٘تطبض ٘‪ٛ‬ثت ز‪۰۰۱۰/۱۲/۱۰ :ْٚ‬‬ ‫رئیس ثبت اسٌاد ٍ اهالن شْزستاى هزًذ‬ ‫هحزم وٌعاًی حسیی خلیفِ‬ ‫******************************************‬ ‫رٍسًاهِ ارن‬ ‫م الف ‪ 9041‬هزًذ‬ ‫ادارُ ثبت اسٌاد ٍ اهالن حَسُ ثبت هله هزًذ‬ ‫اٌ‪ٟ‬ی ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع ٔبز‪ ۱ ٜ‬لب٘‪ٔٚ ٖٛ‬بز‪۰۱‬ائیٗ ٘بٔ‪ ٝ‬لب٘‪ ٖٛ‬تؼییٗ تىّیف ‪ٚ‬ضؼیت ثجتی ‪ ٚ‬اضاضی‬ ‫‪ٚ‬سبذتٕب٘‪ٟ‬بی فبلس س‪ٙ‬س ضسٕی‬ ‫ثطاثط ضای ضٕبض‪ٞ ۰۰۱۱/۰۲/۲۲-۰۰۱۱۶۱۱۱۰۱۱۰۱۱۰۱۶۶ :ٜ‬یبت ٔ‪ٛ‬ضو‪ٛ‬ع لوب٘و‪ ٖٛ‬توؼویویوٗ‬ ‫تىّیف ‪ٚ‬ضؼیت ثجتی اضاضی ‪ ٚ‬سبذتٕب٘‪ٟ‬بی فبلس س‪ٙ‬س ضسٕی ٔستمط زض ‪ٚ‬احس ثجتی ح‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬ثجت‬ ‫ّٔه ٔط٘س تػطفبت ٔبِىب٘‪ ٝ‬ثالٔؼبضؼ ٔتمبضی البی اغغط ٔحوٕو‪ٛ‬زظاز‪ ٜ‬فوطظ٘وس‪ :‬ضحوٕوبٖ‬ ‫ثطٕبض‪ ٜ‬ض‪ٙ‬بس‪ٙ‬بٔ‪ ۰۰۱۱۲0۰۱۱۱ :ٝ‬غبزض‪ ٜ‬اظ ٔط٘س زض س‪ ٝ‬زاً٘ ٔطبع اظ ضطساً٘ یه لوغوؼو‪ٝ‬‬ ‫ظٔیٗ ظضاػی ث‪ٔ ٝ‬سبحت ‪ٔ ۰۱۱۱‬تطٔطثغ ث‪ ٝ‬پالن ‪ ۱۶۰‬فطػی اظ ‪ -۰۱‬اغّی ٔفط‪ٚ‬ظ ‪ٔ ٚ‬وجوعی‬ ‫ضس‪ ٜ‬اظ پالن ‪ -۰۱‬اغّی ‪ٚ‬الغ زض پیبْ ثرص ‪ ۰۶‬تجطیع ذطیساضی اظ ٔبِه ضسٕی ٔبِوىویوٗ‬ ‫ٔطبػی ٔحطظ ٌطزیس‪ ٜ‬استی ِصا ث‪ٙٔ ٝ‬ظ‪ٛ‬ض اعالع ػٕ‪ٔ ْٛ‬طاتت زض ز‪ٛ٘ ٚ‬ثت ث‪ ٝ‬فبغّ‪ ۰۰ ٝ‬ض‪ٚ‬ظ‬ ‫اٌ‪ٟ‬ی ٔیط‪ٛ‬ز زض غ‪ٛ‬ضتی و‪ ٝ‬اضربظ ٘سجت ث‪ ٝ‬غس‪ٚ‬ض س‪ٙ‬س ٔبِىیت ٔتمبضی اػتطاضی زاضتو‪ٝ‬‬ ‫ثبض‪ٙ‬س ٔی ت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س اظ تبضید ا٘تطبض ا‪ِٚ‬یٗ اٌ‪ٟ‬ی ث‪ٔ ٝ‬ست ز‪ٔ ٚ‬ب‪ ٜ‬اػتطاؼ ذ‪ٛ‬ز ضا ثو‪ ٝ‬ایوٗ ازاض‪ٜ‬‬ ‫تسّیٓ ‪ ٚ‬پس اظ اذص ضسیس‪ ،‬ظطف ٔست یه ٔب‪ ٜ‬اظ تبضید تسّیٓ اػتطاؼ‪ ،‬زازذ‪ٛ‬است ذ‪ٛ‬ز ضا‬ ‫ث‪ٔ ٝ‬طاجغ لضبئی تمسیٓ ٕ٘بی‪ٙ‬سیثسی‪ٟ‬ی است زض غ‪ٛ‬ضت ا٘مضبی ٔست ٔصو‪ٛ‬ض ‪ ٚ‬ػسْ ‪ٚ‬غو‪َٛ‬‬ ‫اػتطاؼ عجک ٔمطضات س‪ٙ‬س ٔبِىیت غبزض ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ضسی‬ ‫‪ *۰/۶‬تبضید ا٘تطبض ٘‪ٛ‬ثت ا‪ *۰۰۱۰/۱۰/۲۱ :َٚ‬تبضید ا٘تطبض ٘‪ٛ‬ثت ز‪۰۰۱۰/۱۲/۱۰ :ْٚ‬‬ ‫رئیس ثبت اسٌاد ٍ اهالن شْزستاى هزًذ‬ ‫هحزم وٌعاًی حسیی خلیفِ‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪7‬‬ ‫رٍسًاهِ ارن‬ ‫م الف ‪ 9045‬هزًذ‬ ‫ادارُ ثبت اسٌاد ٍ اهالن حَسُ ثبت هله هزًذ‬ ‫اٌ‪ٟ‬ی ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع ٔبز‪ ۱ ٜ‬لب٘‪ٔٚ ٖٛ‬بز‪۰۱‬ائیٗ ٘بٔ‪ ٝ‬لب٘‪ ٖٛ‬تؼییٗ تىّیف ‪ٚ‬ضؼیت ثجتی ‪ ٚ‬اضاضی‬ ‫‪ٚ‬سبذتٕب٘‪ٟ‬بی فبلس س‪ٙ‬س ضسٕی‬ ‫ثطاثط ضای ضٕبض‪ٞ ۰۰۱۱/۰۲/۰۲-۰۰۱۱۶۱۱۱۰۱۱۰۱۱۰۰۲۱ :ٜ‬یبت ٔ‪ٛ‬ضو‪ٛ‬ع لوب٘و‪ ٖٛ‬توؼویویوٗ‬ ‫تىّیف ‪ٚ‬ضؼیت ثجتی اضاضی ‪ ٚ‬سبذتٕب٘‪ٟ‬بی فبلس س‪ٙ‬س ضسٕی ٔستمط زض ‪ٚ‬احس ثجتی ح‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬ثجت‬ ‫ّٔه ٔط٘س تػطفبت ٔبِىب٘‪ ٝ‬ثالٔؼبضؼ ٔتمبضی البی سیسسجبز سجبزی فطظ٘س‪ٔ :‬ویوطووطیوٓ‬ ‫ثطٕبض‪ ٜ‬ض‪ٙ‬بس‪ٙ‬بٔ‪ ۰۰۱۱۱۲۶0۰۱ :ٝ‬غبزض‪ ٜ‬اظ ٔط٘س زض س‪ ٝ‬زاً٘ ٔطبع اظ یه لوغوؼو‪ ٝ‬ظٔویوٗ‬ ‫ظضاػی ث‪ٔ ٝ‬سبحت ‪ٔ ۰۱۱۱‬تطٔطثغ ث‪ ٝ‬پالن ‪ ۱۶۰‬فطػی اظ ‪ -۰۱‬اغّی ٔفط‪ٚ‬ظ ‪ٔ ٚ‬جعی ضس‪ ٜ‬اظ‬ ‫پالن ‪ -۰۱‬اغّی ‪ٚ‬الغ زض پیبْ ثرص ‪ ۰۶‬تجطیع ذطیساضی اظ ٔبِه ضسٕی ٔبِىیٗ ٔطوبػوی‬ ‫ٔحطظ ٌطزیس‪ ٜ‬استی ِصا ث‪ٙٔ ٝ‬ظ‪ٛ‬ض اعالع ػٕ‪ٔ ْٛ‬طاتت زض ز‪ٛ٘ ٚ‬ثت ث‪ ٝ‬فبغّ‪ ۰۰ ٝ‬ض‪ٚ‬ظ اٌو‪ٟ‬وی‬ ‫ٔیط‪ٛ‬ز زض غ‪ٛ‬ضتی و‪ ٝ‬اضربظ ٘سجت ث‪ ٝ‬غس‪ٚ‬ض س‪ٙ‬س ٔبِىیت ٔتمبضی اػتطاضی زاضت‪ ٝ‬ثبضو‪ٙ‬وس‬ ‫ٔی ت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س اظ تبضید ا٘تطبض ا‪ِٚ‬یٗ اٌ‪ٟ‬ی ث‪ٔ ٝ‬ست ز‪ٔ ٚ‬ب‪ ٜ‬اػتطاؼ ذ‪ٛ‬ز ضا ث‪ ٝ‬ایٗ ازاض‪ ٜ‬تسّیوٓ ‪ٚ‬‬ ‫پس اظ اذص ضسیس‪ ،‬ظطف ٔست یه ٔب‪ ٜ‬اظ تبضید تسّیٓ اػتطاؼ‪ ،‬زازذ‪ٛ‬اسوت ذو‪ٛ‬ز ضا ثو‪ٝ‬‬ ‫ٔطاجغ لضبئی تمسیٓ ٕ٘بی‪ٙ‬سیثسی‪ٟ‬ی است زض غ‪ٛ‬ضت ا٘مضبی ٔست ٔصو‪ٛ‬ض ‪ ٚ‬ػوسْ ‪ٚ‬غو‪َٛ‬‬ ‫اػتطاؼ عجک ٔمطضات س‪ٙ‬س ٔبِىیت غبزض ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ضسی‬ ‫‪ *۰/۱‬تبضید ا٘تطبض ٘‪ٛ‬ثت ا‪ *۰۰۱۰/۱۰/۲۱ :َٚ‬تبضید ا٘تطبض ٘‪ٛ‬ثت ز‪۰۰۱۰/۱۲/۱۰ :ْٚ‬‬ ‫رئیس ثبت اسٌاد ٍ اهالن شْزستاى هزًذ‬ ‫هحزم وٌعاًی حسیی خلیفِ‬ ‫**********************************************‬ ‫رٍسًاهِ ارن‬ ‫م الف ‪ 9042‬هزًذ‬ ‫ادارُ ثبت اسٌاد ٍ اهالن حَسُ ثبت هله هزًذ‬ ‫اٌ‪ٟ‬ی ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع ٔبز‪ ۱ ٜ‬لب٘‪ٔٚ ٖٛ‬بز‪۰۱‬ائیٗ ٘بٔ‪ ٝ‬لب٘‪ ٖٛ‬تؼییٗ تىّیف ‪ٚ‬ضؼیت ثجتی ‪ ٚ‬اضاضی‬ ‫‪ٚ‬سبذتٕب٘‪ٟ‬بی فبلس س‪ٙ‬س ضسٕی‬ ‫ثطاثط ضای ضٕبض‪ٞ ۰۰۱۱/۰۱/۲۱-۰۰۱۱۶۱۱۱۰۱۱۰۱۱۱۶۶۲ :ٜ‬یبت ٔ‪ٛ‬ضو‪ٛ‬ع لوب٘و‪ ٖٛ‬توؼویویوٗ‬ ‫تىّیف ‪ٚ‬ضؼیت ثجتی اضاضی ‪ ٚ‬سبذتٕب٘‪ٟ‬بی فبلس س‪ٙ‬س ضسٕی ٔستمط زض ‪ٚ‬احس ثجتی ح‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬ثجت‬ ‫ّٔه ٔط٘س تػطفبت ٔبِىب٘‪ ٝ‬ثالٔؼبضؼ ٔتمبضی ذب٘ٓ ٔحج‪ٛ‬ثو‪ ٝ‬اػوٕوبِوی یوبٔوچوی فوطظ٘وس‪:‬‬ ‫ػّی اغغط ثطٕبض‪ ٜ‬ض‪ٙ‬بس‪ٙ‬بٔ‪ ۲0۰۱۱ :ٝ‬غبزض‪ ٜ‬اظ ٔط٘س زض ضطساً٘ یىجبه ذب٘‪ ٝ‬ثوب ووبضثوطی‬ ‫ثبغبت ‪ ٚ‬وطب‪ٚ‬ضظی ث‪ٔ ٝ‬سبحت ‪ٔ ۱۱‬تطٔطثغ ث‪ ٝ‬پالن ‪ ۱0‬فطػی اظ ‪ -۱۱۰۱‬اغوّوی ٔوفوط‪ٚ‬ظ ‪ٚ‬‬ ‫ٔجعی ضس‪ ٜ‬اظ لغؼ‪ ۰۱ ٝ‬تفىیىی اظ پالن ‪ ۶0‬فطػی اظ ‪ -۱۱۰۱‬اغّی ‪ٚ‬الغ زض ٔط٘س ثوروص‬ ‫‪ ۰۰‬تجطیع ذطیساضی اظ ٔبِه ضسٕی ضطوت تؼب‪٘ٚ‬ی فط‪ٍٙٞ‬یبٖ غ‪ٛ‬فیبٖ ٔحطظ ٌطزیس‪ ٜ‬اسوتی‬ ‫ِصا ث‪ٙٔ ٝ‬ظ‪ٛ‬ض اعالع ػٕ‪ٔ ْٛ‬طاتت زض ز‪ٛ٘ ٚ‬ثت ث‪ ٝ‬فبغّ‪ ۰۰ ٝ‬ض‪ٚ‬ظ اٌ‪ٟ‬ی ٔیط‪ٛ‬ز زض غ‪ٛ‬ضتی وو‪ٝ‬‬ ‫اضربظ ٘سجت ث‪ ٝ‬غس‪ٚ‬ض س‪ٙ‬س ٔبِىیت ٔتمبضی اػتطاضی زاضت‪ ٝ‬ثبض‪ٙ‬س ٔی ت‪ٛ‬ا٘و‪ٙ‬وس اظ توبضیود‬ ‫ا٘تطبض ا‪ِٚ‬یٗ اٌ‪ٟ‬ی ث‪ٔ ٝ‬ست ز‪ٔ ٚ‬ب‪ ٜ‬اػتطاؼ ذ‪ٛ‬ز ضا ث‪ ٝ‬ایٗ ازاض‪ ٜ‬تسّیٓ ‪ ٚ‬پس اظ اذص ضسویوس‪،‬‬ ‫ظطف ٔست یه ٔب‪ ٜ‬اظ تبضید تسّیٓ اػتطاؼ‪ ،‬زازذ‪ٛ‬است ذ‪ٛ‬ز ضا ث‪ٔ ٝ‬طاجغ لضبئی توموسیوٓ‬ ‫ٕ٘بی‪ٙ‬سیثسی‪ٟ‬ی است زض غ‪ٛ‬ضت ا٘مضبی ٔست ٔصو‪ٛ‬ض ‪ ٚ‬ػسْ ‪ٚ‬غ‪ َٛ‬اػتطاؼ عجک ٔوموطضات‬ ‫س‪ٙ‬س ٔبِىیت غبزض ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ضسی‬ ‫‪ *۰/۱‬تبضید ا٘تطبض ٘‪ٛ‬ثت ا‪ *۰۰۱۰/۱۰/۲۱ :َٚ‬تبضید ا٘تطبض ٘‪ٛ‬ثت ز‪۰۰۱۰/۱۲/۱۰ :ْٚ‬‬ ‫رئیس ثبت اسٌاد ٍ اهالن شْزستاى هزًذ‪ -‬هحزم وٌعاًی حسیی خلیفِ‬ ‫* هحوذ فزج پَر باسوٌجی‬ ‫ا٘تطبض اسبٔی ثس‪ٞ‬ىبضاٖ ثعضی ثب٘ىی وطو‪ٛ‬ض ‪ٚ‬‬ ‫ثطضسی ٌ‪ٛ‬ض‪ ٝ‬ای اظ س‪ٛ‬اثک افطاز ‪ ٚ‬ضطوت ‪ٞ‬بی‬ ‫ثطذ‪ٛ‬ضزاض اظ ایٗ تس‪ٟ‬یالت اضظاٖ لیوٕوت ٘طوبٖ‬ ‫ٔی ز‪ٞ‬س و‪ٔ ٝ‬تبسفب٘‪ ٝ‬اشضثبیجبٖ ضوطلوی سو‪ٟ‬وٓ‬ ‫چ‪ٙ‬سا٘ی اظ ایٗ ‪ ٕٝٞ‬پ‪ِٟٛ‬بی ت‪ٛ‬ظیوؼوی ووالٖ ‪ٚ‬‬ ‫ثؼضب ٔفت ز‪ِٚ‬تی ‪ ٚ‬سیستٓ ثب٘ىی وط‪ٛ‬ض و‪ ٝ‬زض‬ ‫سبِ‪ٟ‬بی اذیط ‪ ۰۱ ٚ‬سبَ ٌوصضوتو‪ ٝ‬ثوب ػو‪ٙ‬وب‪ٚ‬یوٗ‬ ‫ٔرتّف زض ثیٗ استب٘‪ٟ‬ب ت‪ٛ‬ظیغ ضس‪ ٜ‬است سو‪ٟ‬وٓ‬ ‫٘بچیعی ضا ث‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ز اذتػوبظ زاز‪ ٜ‬اسوتیایوٗ‬ ‫پ‪ِٟٛ‬ب ‪ ٚ‬اػتجبضات ثب ‪ٚ‬اسغ‪ٌ ٝ‬طی ‪٘ ٚ‬ف‪ٛ‬ش ‪ ٚ‬چوب٘و‪ٝ‬‬ ‫ظ٘ی لسضت‪ٟ‬بی ٔطئی ‪٘ ٚ‬بٔطئی ‪ ٚ‬پطت پوطز‪ ٜ‬زض‬ ‫ثطذی استب٘‪ٟ‬ب چ‪ ٖٛ‬ت‪ٟ‬طاٖ‪/‬اغفو‪ٟ‬وبٖ ‪/‬ذوطاسوبٖ‬ ‫‪ٚ‬اِجطظ س‪ٛ‬ز ‪ٞ‬بی وال٘ی ث‪ ٝ‬ض‪٘ٚ‬ک الوتوػوبزی ‪ٚ‬‬ ‫ٔؼیطتی ا٘‪ٟ‬ب ضسب٘س‪ ٜ‬استیالتػبزی‪ٔ ٖٛ‬ؼوتوموس٘وس‬ ‫ایٗ پ‪ِٟٛ‬ب و‪ ٝ‬زض ز‪ِٚ‬ت‪ٟ‬بی ٌصضت‪ ٝ‬زض سویوسوتوٓ‬ ‫ثب٘ىی استب٘‪ٟ‬ب ت‪ٛ‬ظیغ ضس‪ ٜ‬اػتجبضات ز‪ٞ‬ب٘وٍویوطی‬ ‫ثطای ت‪ٛ‬سؼ‪ ٝ‬استب٘‪ٟ‬ب ث‪ٛ‬ز‪ٙٔ ٚ ٜ‬ؼٕبٖ ‪ ٚ‬ث‪ٟ‬ط‪ٌ ٜ‬یطاٖ‬ ‫ثرطی اظ ایٗ اػتجبضات ٔفت ضا ثب ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬تو‪ٛ‬ضْ‬ ‫ا٘جبضت‪ ٝ‬سبَ ‪ ۰۰۱۰‬ثطای ض‪٘ٚ‬ک ضطوت‪ٟ‬ب ‪ٚ ٚ‬احوس‬ ‫‪ٞ‬بی ت‪ِٛ‬یسی ‪ ٚ‬غ‪ٙ‬ؼتی ثىبض ثست‪ ٝ‬ا٘س ‪ ٚ‬ػال‪ ٜٚ‬ثط‬ ‫ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ز ثطذ‪ٛ‬ضزاض ضس‪ ٜ‬ا٘س ث‪ٙٔ ٝ‬غم‪ ٚ ٝ‬استوبٖ‬ ‫ذ‪ٛ‬ز ٘یع س‪ٛ‬ز ضسب٘س‪ ٚ ٜ‬سطٔبی‪ٔ ٚ ٝ‬بضویوٗ ا ت‬ ‫ذ‪ٛ‬اثب٘س‪ ٜ‬ا٘س ‪ٛٙٞ ٚ‬ظ ‪ ٓٞ‬اغُ پو‪ ٚ َٛ‬سو‪ٛ‬ز ضا‬ ‫ثطٍ٘طزا٘س‪ ٜ‬ا٘سیأبض ‪ٞ‬ب ٘طبٖ ٔی ز‪ٞ‬س‬ ‫ثب ت‪ِٛ‬یس ‪ٌ ٚ‬طزش ٔبِی ث‪ ٝ‬ظاز ‪ ٚ‬ث‪ ْٛ‬ذو‪ٛ‬ز ٘ویوع‬ ‫ذسٔت وطز‪ ٜ‬ا٘س ‪ ٚ‬حسالُ استبٖ ذو‪ٛ‬ز ضا زض‬ ‫ضبذع ‪ٞ‬بی التػبزی فالوت ظز‪٘ ٜ‬ىوطز‪ ٜ‬ا٘وس‬ ‫ع‪ٛ‬ضیى‪ ٝ‬أبض ‪ٞ‬بی ضسٕی ٔ‪ٙ‬تطط‪ ٜ‬اذیط ٘طبٖ زاز‬ ‫و‪ ٝ‬غطه اشضثبیجبٖ زض ضوبذوع فوالووت زض‬ ‫اذطیٗ ضز‪ ٜ‬استب٘ی لطاض ٌطفت‪ ٝ‬استیاستب٘ی وو‪ٝ‬‬ ‫زض ج‪ٛ‬اض اض‪ٚ‬پبست زض ضبذع فالوت فوبغوّو‪ٝ‬‬ ‫ظیبزی ثب استب٘‪ٟ‬بی و‪ٛ‬یطی زاضزیثٍصضیٓ ٍ٘ب‪ٞ‬ی‬ ‫ث‪ ٝ‬ػساِت ت‪ٛ‬ظیغ اػتجبضات ّٔی زض ثیٗ استب٘‪ٟ‬ب ثوب‬ ‫ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬فبوت‪ٛ‬ض ‪ٞ‬بیی چ‪ ٖٛ‬جٕؼیت ‪ٚ ٚ‬سؼت ‪ٚ‬‬ ‫ػساِت اجتٕبػی ٘طبٖ ٔی ز‪ٞ‬س و‪ ٝ‬س‪ ٟٓ‬اسوتوبٖ‬ ‫اشضثبثجبٖ ضطلی اظ ایٗ اػتجبضات ثوبیوس ثویوٗ ‪۶‬‬ ‫زضغس زض حبِت ٘طٔبَ ‪ ۰۱ ٚ‬زض غس زض حوبِوت‬ ‫ثعضٌی غ‪ٙ‬بیغ ‪ ٚ‬التػبز ثطذ‪ٛ‬ضزاض ثوبضوس وو‪ٝ‬‬ ‫ٔتبسفب٘‪ ٝ‬حتوی ‪ ۲‬زضغوس ایوٗ تسو‪ٟ‬ویوالت ‪ٚ‬‬ ‫اػتجوبضات ثو‪ ٝ‬اشضثوبیوجوبٖ ضوطلوی ٘وطسویوس‪ٜ‬‬ ‫استیٔغبِج‪ٌ ٝ‬طی افىبض ػوٕو‪ٔٛ‬وی اظ ٔوجوٕوغ‬ ‫ٕ٘بی‪ٙ‬سٌبٖ ‪ ٚ‬استب٘ساضی ‪ ٚ‬اتبق تجبض ‪ ٚ‬ضو‪ٛ‬ضای‬ ‫‪ٕٞ‬ب‪ٍٙٞ‬ی ثب٘ى‪ٟ‬ب ‪ ٚٚٚٚ‬ایٗ است وو‪ ٝ‬ثوب أوبز‪ٜ‬‬ ‫سبظی عطح ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬جی‪ٟ‬وبت ظْ حوسالوُ زض‬ ‫پ‪ِٛ‬پبضی ‪ ٚ‬تس‪ٟ‬یالت ٔرتّف ‪ ٚ‬اضظاٖ لیٕوت ثوب‬ ‫چب٘‪ ٝ‬ظ٘ی ‪ٔ ٚ‬صاوط‪ٔ ٚ ٜ‬ظّ‪ٕ٘ ْٛ‬بیی ‪ ،‬ثی ت‪ٛ‬ج‪ٟ‬ی‬ ‫ز‪ِٚ‬ت ‪ٞ‬بی ٌصضت‪ ،ٝ‬س‪ ٟٓ‬استبٖ ضا ثب ثجط٘س توب‬ ‫حسالُ وبض افطی‪ٙ‬بٖ ‪ ٚ‬غبحجبٖ غو‪ٙ‬وبیوغ ثوروص‬ ‫ذػ‪ٛ‬غی ‪ ٚ‬ث‪ٍٙ‬ب‪ٟٞ‬بی و‪ٛ‬چه ت‪ِٛ‬یسی اظ ایوٗ‬ ‫تس‪ٟ‬یالت ‪ ٚ‬پ‪ِٟٛ‬بی ثی پطت‪ٛ‬ا٘‪ ٝ‬ز‪ِٚ‬تی ‪ ٚ‬سیستوٓ‬ ‫ثب٘ىی زض ایٗ ‪ٚ‬ا٘وفوسوبی ٔطوىوالت ػوسیوس‪ٜ‬‬ ‫التػبزی ‪ٚ‬ت‪ٛ‬ضٔی ث‪ٟ‬ط‪ٌ ٜ‬یط٘س ‪ ٚ‬اظ اسوتوب٘و‪ٟ‬وبی‬ ‫و‪ٛ‬چه ػمت ٕ٘ب٘‪ٙ‬س ‪ ٚ‬اظ اٖ ٕ٘بی‪ٙ‬س‪ ٜ‬تجطیع وو‪ٝ‬‬ ‫اظ پطت تطیج‪ ٖٛ‬ذب٘‪ّٔ ٝ‬ت اظ ٔب٘سٌبضی ٔسیوطاٖ‬ ‫ز‪ِٚ‬تی ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬ض‪ٚ‬حب٘ی زض اشضثبیجبٖ ضطلی زاز ‪ٚ‬‬ ‫ثی زاز ضا‪ٔ ٜ‬یب٘ساظز ا٘تظبض ٔی ض‪ٚ‬ز ثرطی اظ زاز‬ ‫‪ ٚ‬فطیبز ‪ ٚ‬س‪ٛ‬ظ ذ‪ٛ‬ز ضا ث‪ ٝ‬جوصه ‪ ٚ‬جوّوت ‪ٚ‬‬ ‫ت‪ٛ‬ظیغ اػتجبضات پ‪ِٛ‬ی ‪ ٚ‬ثب٘ىی ثىوبض ٌویوطز توب‬ ‫ٔحج‪ٛ‬ه ٔرّ‪ٛ‬ق ‪ ٚ‬وبض افطی‪ٙ‬بٖ ‪ ٚ‬سطٔبی‪ٌ ٝ‬صاضاٖ‬ ‫ٔحّی ٌطزز ‪ ٚ‬ثرطی اظ ٔطىالت ٘وموسیو‪ٙ‬وٍوی‬ ‫‪ٚ‬احس ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬غ‪ٙ‬بیغ استبٖ ٔوطتوفوغ ٌوطززیٔوعیوس‬ ‫اعالع ذ‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬سٌبٖ ثبیس ٌفت ‪:‬و‪ ٝ‬زضز ٔب زض ایٗ‬ ‫ٔم‪ ِٝٛ‬یىی ز‪ ٚ‬تب ٘یستی‪ ٚ‬زض فط‪ٚ‬ضزیٗ ٔوب‪ ٜ‬زض‬ ‫٘طست ٔسیطاٖ ض‪ٛ‬ضای ‪ٕٞ‬ب‪ٍٙٞ‬وی ثوب٘وىو‪ٟ‬وبی‬ ‫استبٖ‪ٔ،‬ؼب‪ ٖٚ‬التػبزی استب٘ساضی اظ ػوٕوّوىوطز‬ ‫سیستٓ ثب٘ىی اشضثبیجبٖ ضطلی ضوسیوسا ا٘وتوموبز‬ ‫وطز و‪ ٝ‬ثب٘ى‪ٟ‬بی اشضثبیجبٖ ضطلی اظ ػٕوّوىوطز‬ ‫تجػط‪ ۰۱ ٜ‬ثبیس ثطای ض‪٘ٚ‬ک ت‪ِٛ‬یس ‪ ٚ‬تبٔیٗ ثرطوی‬ ‫اظ ٘مسی‪ٍٙ‬ی ث‪ٍٙ‬ب‪ٞ ٜ‬بی ت‪ِٛ‬یسی ‪ ٚ‬غو‪ٙ‬وؼوتوی اظ‬ ‫‪ٔ ۰۰۱۱‬یّیبضز ت‪ٔٛ‬بٖ اػتجبض ٔػ‪ٛ‬ه حوس‪ٚ‬ز ‪۰۰۱‬‬ ‫ٔیّیبضز ت‪ٔٛ‬بٖ پطزاذت وطز‪ ٜ‬ا٘س و‪ ٝ‬ایٗ لػو‪ٛ‬ض‬ ‫‪ ٚ‬وٓ وبضی ثب٘ى‪ٟ‬بی استبٖ ٘بثرط‪ٛ‬ز٘ی ‪ ٚ‬لوبثوُ‬ ‫پیٍیطی استی‬ ‫سطپطستبٖ أ‪ٛ‬ض ضؼت ثب٘ىی زض اسوتوبٖ ثوجوبی‬ ‫جصه اػتجبضات ‪ ٚ‬تس‪ٟ‬یالت اضظاٖ لیٕت ‪ ٚ‬ثست‪ٝ‬‬ ‫‪ٞ‬بی پ‪ِٛ‬ی حٕبیتی ‪ ٚ‬توعضیوک ثو‪ ٝ‬غو‪ٙ‬وبیوغ ‪ٚ‬‬ ‫ث‪ٍٙ‬ب‪ٟٞ‬بی ٔتمبضی جصه ٘مسی‪ٍٙ‬ی‪،‬ث‪ ٝ‬پطزاذوت‬ ‫‪ٚ‬اْ ‪ٞ‬بیی ثب ٘طخ ‪ٞ‬بی ثب ‪ ٚ‬ضثوب ا٘وسض ضثوبثوطای‬ ‫ذ‪ٛ‬ش ذسٔتی ‪ ٚ‬جصه س‪ٛ‬ز ثب٘ىی ٘بٔتؼبضف ث‪ٝ‬‬ ‫٘فغ ثب٘ه شی‪ٙ‬فغ وطز‪ ٜ‬ا٘س ‪ ٚ‬سپس ثب ‪ٚ‬ضغ سو‪ٛ‬ز‬ ‫ٔطوت‪،‬چ‪ ٝ‬ثسب ‪ٚ‬ضضىستٍی ثطذی اظ ‪ٞ‬وٕویوٗ‬ ‫غ‪ٙ‬بیغ ضا ٔ‪ٙ‬جط ضس‪ ٜ‬ا٘س ‪ٔ ٚ‬ػبزض‪ٔ ٜ‬بضیٗ ا ت‬ ‫‪ ٚ‬سبذتٕبٖ ‪ ٚ‬أ‪ٛ‬اَ ٔ‪ٙ‬م‪ َٛ‬ا٘‪ٟ‬وب پوط‪٘ٚ‬وس‪ٞ ٜ‬وبی‬ ‫ظیبزی ضا زض زاٌستطی استبٖ ضىُ زاز‪ ٜ‬اسوت‬ ‫و‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ز حسیث ٔفػّی زاضزی‬ صفحه 7 ‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫هذیر هسئَل ٍصبحت اهتیبز‪ 9‬هحوذ اشراقی‬ ‫ًشبًی الکترًٍیکی رٍزًبهِ ارک‬ ‫سبیت رٍزًبهِ ‪www.arkonline.ir‬‬ ‫ایویل رٍزًبهِ‪ark.tabriz@yahoo.com9‬‬ ‫ایویل هذیرهسئَل‪eshraghimo@gmail.com 9‬‬ ‫هذیر اجرائی‪ 9‬هعصَهِ حجبزی‬ ‫هجری سبیت رٍزًبهِ‪ 9‬سبًبز اشراقی‬ ‫سردثیر‪ 9‬سبًلی اشراقی‬ ‫تبسیس ‪ - 0261 9‬زهیٌِ اًتشبر ‪ 9‬فرٌّگی ‪ٌّ -‬ری ‪ -‬ادثی ‪ -‬علوی‬ ‫کذپستی‪ - 4052536129‬تلفی‪24301608 - 24310803 )130(9‬‬ ‫تلفبکس‪ - 24301605 9‬شوبرُ ّوراُ ‪180330455719‬‬ ‫ًشبًی ‪ 9‬تجریس خیبثبى ازادی‪ -‬خیبثبى هبراالى ًرسیذُ ثِ هیذاى فذک‬ ‫دفتر رٍزًبهِ ارک ‪ -‬چبپخبًِ‪ 9‬پرًیبى تجریس‬ ‫دٍشٌثِ ‪ ۵‬ادریثْشت ‪ ۲۵ * 1۴41‬اٍریل‪ ۲2 * ۲4۲۲‬رهضاى‪ * 1۴۴2‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَز ایکیٌجی ایل ) * شوارُ ( سایی ) ‪ * ۵۴4۲ :‬ورزش و گردشگری‬ ‫اخجبر کَتبُ ٍرزشی‬ ‫تین ارداللِ قْرهبى هسبثقبت هیٌی ثسکتجبل‬ ‫جبم رهضبى سراه شذ‬ ‫‪ٍ ۵‬زى دٍم کشتی ازاد قْرهاًی اسیا‬ ‫‪ ۴‬طال ٍ یک ترًس در اًتظار ایراى‬ ‫در جریاى رقاتت ّا‪ٍ ۵ ،‬زى دٍم کشدتدی ازاد ‬ ‫قْرهاًی اسیا ‪ ۴‬ازادکار ایراى تِ فیٌال رفدتدٌدی ٍ ‬ ‫هصطفَ‪ً ،‬یس راّی ردُ تٌی‪ ،‬شی‪ .‬‬ ‫هسبثقبت ثسکتجبل خبم سهضابى ‪۳‬ثاِ ‪ ۳‬دسسدُ‬ ‫سٌی هیٌی ثسکتجبل پس اصثشگضاسی دُ ثابصی‬ ‫دسسبلی سِ ّضاسًفشی عالهِ اهیٌی ثاِ پابنابى‬ ‫سسیذ عٌبٍنی ثشتش ثطشح صنشتَسا تایان ّاب‬ ‫کست گشدنذ‬ ‫هقبم اٍل تین اسد اللِ‬ ‫هقبم دٍم تین قٌبدی ضبخِ ًجبت‬ ‫هقبم سَم تین قٌبدی هعطش‬ ‫اناای هساابثااقاابت ثااب اضااَسعااالقااوااٌااذاى‬ ‫ٍپیاطاکاساَتابى انای سضاتاِ ثاعاذاصا اطابس‬ ‫ثشگضاسگشدنذ‪ .‬اص صاوبت کلیِ عَاهل اخشانی‬ ‫ٍداٍساى کِ دسثشگضاسی انی هسبثقبت هتقاجال‬ ‫صاوت ضذًذ تقذنشٍتطکش هی گشدد‪.‬‬ ‫تالش کشتیگیر تجریسی‬ ‫ثرای کست هذال ثرًس اسیب‬ ‫کشتی گیر تثریس تا شکست تراتر حریف ٌّدی‪ ،‬‬ ‫شاًس کسه هیال طال را از دست داد‪.‬‬ ‫هسبثقبت پٌح ٍصى دٍم سقبثتّبی کطتی اصاد‬ ‫ثضسگسبالى قْشهبًی اسیب دس ضْش اٍالى ثبتاَس‬ ‫هغَلستبى دس ابل ثشگضاسی است‪.‬‬ ‫دس ٍصى ‪ ۸۶‬کیلَگاشم هاناسای هػاطافاَی‬ ‫کطتیگیش تجشنضی دس دٍس اٍل ثب ًتیدِ ‪ 01‬ثاش‬ ‫غفش دٍلت هشاد اٍساصگیلیَف اص تشکوٌساتابى‬ ‫سا هغلَه کشد ٍی دس دٍس ثعذ ثب ًتیدِ ‪ ۶‬ثاش‬ ‫غفش هغلَه دنپبک پًَیب داسًذُ هاذال ًاقاشُ‬ ‫خْبى اص ٌّذ ضذ ٍ ثب تَخِ ثاِ اضاَس انای‬ ‫کطتی گیش دس دنذاس یٌبل‪ٍ ،‬ی ًیض ثاِ دناذاس‬ ‫سدُثٌذی ساُ نب ت‪.‬‬ ‫هػطفَی دس انی دنذاس ثِ هػبف گَاى اٍک‬ ‫کین اص کشُ خٌَثی هیسٍد‪.‬‬ ‫پبری سی شرهی ثب گل هسی‬ ‫قْرهبى فراًسِ شذ‬ ‫تساٍ‪ ،‬پار‪ ،‬سی شرهی در دییار تراتر الًدس ‬ ‫تاعث شی تا ایی تین چْار ّفتِ قثل از پدایداى ‬ ‫لیگ قْرهاى فراًسِ شَد‪ .‬هسی در ایی تداز‪ ،‬‬ ‫تک گل تیوش را تِ ثور رساًی‪.‬‬ ‫دس اسبس تشنی ثبصی ّفتاِ سای ٍ ااْابسم‬ ‫سقبثتّبی لیگ شاًسِ پبسی سای طسهای دس‬ ‫خبًِ اص الًس پزنشانی کاشد‪ .‬انای ثابصی دس‬ ‫ًْبنت ثب تسبٍی نک ثش نک ثِ پبنبى سسیاذ ٍ‬ ‫انی تسبٍی کب ی ثَد تب تایان پابسنسای خابم‬ ‫قْشهبًی سا ثبالی سش ثشد‪ .‬تک گل پبسی سای‬ ‫طسهی سا هسی سٍی پبس ًیوبس ثِ ثوش سسبًذ تب‬ ‫دس کست قْشهبًی تیوص ًقص داضتِ ثبضذ‪.‬‬ ‫صعَد الفیصلی عرثستبى‬ ‫قطعی شذ‬ ‫تین فَتثال الفیصلی تا تساٍ‪ ،‬در تاز‪ّ ،‬دفدتدِ ‬ ‫پٌجن لیگ قْرهاًاى اسیا تَاًست صعَد خَد را ‬ ‫تِ عٌَاى یکی از ‪ ۲‬تین ترتر گرٍُ خَد قطعدی ‬ ‫کٌی‪ .‬‬ ‫تین ّبی الفیػلی عشثستبى ٍ الاَااذات اسدى‬ ‫دس اْبساَه ّفتِ پٌدن ٍ دس گشٍُ ‪E‬انای‬ ‫سقبثت ّب دس ٍسصضگبُ داهابم عاشثساتابى ثاِ‬ ‫هػبف ّن س تٌذ کِ انی ثبصی ثب ًتیدِ تسبٍی‬ ‫نک ثش نک ثِ پبنبى سسیذ‪.‬‬ ‫گل ّبی انی ثبصی ثشای ًوبنٌذُ اسدى تاَسا‬ ‫ااوذ اسشانَُ ٍ گل الفیػالای ًایاض تاَسا‬ ‫هبستیی ثَنل دس دقبنق ‪ ۹1+‬ثبصی ثِ ثوش سسیاذ‬ ‫تب انی ًتیدِ ّوبًٌذ ثبصی س ت تکشاس ضَد ٍ ‪۲‬‬ ‫تین هنکَم ثِ تقسین اهتیبص ضًَذ‪.‬‬ ‫دس خشنبى سقبثت ّابی ‪ٍ ۵‬صى دٍم کطاتای اصاد‬ ‫قْشهبًی اسیب ‪ ۲1۲۲‬کِ دس اٍالًجبتَس هغَلساتابى دس‬ ‫ابل ثشگضاسی است‪ ۴ ،‬اصادکبس انشاى ثاب ضاکاسات‬ ‫سقجبی خَد ساّی یٌبل ضذًذ ٍ هنسی هػطفَی دس‬ ‫ٍصى ‪ ۸۶‬کیلَگشم ًیض ثِ دنذاس سدُ ثٌذی س ت‪.‬‬ ‫دس ٍصى ‪ ۶0‬کیلَگشم داسنَش اضشتقالای صادُ دس‬ ‫دٍس اٍل ثب ًتیدِ ‪ ۹‬ثش ‪ ۶‬هقبثل انی سبًگ اَنای اص‬ ‫کشُ خٌَثی ثِ پیشٍصی دست نب ت‪ٍ .‬ی دس دٍس دٍم‬ ‫ثب ًتیدِ ‪ 0۴‬ثش ‪ 00‬علی ثیگ علی ثیگاَف (کطاتای‬ ‫گیش سٍسی االغل) قْشهبى اسیب اص ثنشنی سا اص پیص‬ ‫سٍ ثشداضت ٍ ثِ هشالِ ًیوِ ًْبنی ساُ نب ت‪ٍ .‬ی دس‬ ‫انی هشالِ ‪ ۶‬ثش ‪ ۵‬اکجش کَسثبًَف اص قضاقستبى سا ثاشد‬ ‫ٍ یٌبلیست ضذ‪.‬‬ ‫دس ٍصى ‪ ۷۴‬کیلَگشم نًَس اهبهی پس اص استشااات‬ ‫دس دٍس اٍل دس دٍس دٍم ثب ًتیدِ ‪ ۷‬ثاش ‪ ۵‬داناچای‬ ‫تبکبتبًی داسًذُ هذال ًقشُ ثبصی ّبی اسیبنی اص طاپی‬ ‫زیرسبختّبی ًبکبفی‪،‬‬ ‫پبشٌِ اشیل گردشگری‬ ‫سا هغلَه کشد‪ٍ .‬ی دس دٍس ثاعاذ ٍ دس‬ ‫هشالِ ًیوِ ًْبنی ‪ 01‬ثش غفش ثیبهجابدٍسج‬ ‫ثبت اسدى اص هغَلستبى سا ضکست داد ٍ‬ ‫ثِ یٌبل سسیذ‪.‬‬ ‫دس ٍصى ‪ ۸۶‬کیلَگشم‪ ،‬هنسی هػطافاَی‬ ‫دس دٍس اٍل ثب ًتیدِ ‪ 01‬ثش غافاش دٍلات‬ ‫هشاد اٍساصگیلیَف اص تاشکاواٌاساتابى سا‬ ‫هغلَه کشد ٍی دس دٍس ثعذ ثب ًتیداِ ‪۶‬‬ ‫ثش غفش هغلَه دنپبک پًَیب داسًذُ هاذال‬ ‫ًقشُ خْبى اص ٌّذ ضاذ ٍ ثاب تاَخاِ ثاِ‬ ‫اضَس انی کطتی گیش دس دنذاس ایاٌابل‪،‬‬ ‫ٍی ًیض ثِ دنذاس سدُ ثٌذی ساُ نب ت‪ .‬هػطافاَی دس‬ ‫انی دنذاس ثِ هػبف گَاى اٍک کین اص کشُ خٌَثای‬ ‫هی سٍد‪.‬‬ ‫دس ٍصى ‪ ۹۲‬کیلَگشم اهیشاسیی یاشٍصپاَس دس دٍس‬ ‫ًخست ثب ًتیدِ ‪ 00‬ثش غفش ادنالات داٍلاَهاجابناف‬ ‫داسًذُ هذال ًقشُ اسیب ٍ ثشًض ثبصی ّبی اسیابنای اص‬ ‫قضاقستبى سا هغلَه کشد‪ٍ .‬ی دس دٍس ثاعاذ ٍ دس‬ ‫هشالِ ًیوِ ًْبنی ‪ 01‬ثش غفش تبکَهب اٍتساَ داسًاذُ‬ ‫خیاهراد‪ ،‬در پیکارّا‪ ،‬پَهسِ‬ ‫قْرهاًی جْاى طال گرفت‬ ‫اداهِ از شوارُ قثل‪ :‬‬ ‫هذال ًقشُ اسیب اص طاپی سا هغلَه کشد ٍ ثاِ دناذاس‬ ‫یٌبل ساُ نب ت‪.‬‬ ‫دس ٍصى ‪ 0۲۵‬کیالاَگاشم‪ ،‬ناذاب هاناجای پاس اص‬ ‫استشاات دس دٍس ًخست دس دٍس دٍم ثب ًتیدِ ‪ 00‬ثاش‬ ‫‪ ٍ ۲‬ضشثِ ٌی سشداسثک خَلوبتَف اص اصثکستبى سا‬ ‫هغلَه کشد ٍ ثِ هشالِ ًیوِ ًْبنی ساُ نب ت‪ٍ .‬ی دس‬ ‫انی هشالِ ًیض هقبثل ثبتوبًگابی اًاخاتاساَضایای اص‬ ‫هغَلستبى ثب ًتیدِ ‪ 0۲‬ثش ‪ ۲‬پیشٍص ضذ ٍ ثِ یٌبل سسیذ‪.‬‬ ‫تاکراکار هراوِا‪ ،‬هیر‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫سپک‬ ‫تییالوللی دریافت کرد‬ ‫ ‬ ‫ًادر خیاهراد‪ً ،‬وایدٌدیُ پدَهسدِ ‬ ‫ایراى در رٍز پدایداًدی هسداتد دا ‬ ‫قْرهاًی جْاى تا پدیدرٍز‪ ،‬تدراتدر ‬ ‫حریفی از کرُجٌَتی طالیی شی‪ .‬‬ ‫ ‬ ‫دٍاصدّااواایاای دٍسُ سقاابثاات ّاابی‬ ‫پااَهسااِ قااْااشهاابًاای خااْاابى ثااِ‬ ‫هاایااضثاابًاای ضااْااش گااَناابًااگ‬ ‫کطَس کشُخٌَثی ثب اضَس ‪ٍ ۷۶1‬سصضکبس اص ‪ ۶۳‬کطَس اص پاٌاداطاٌاجاِ ناکان‬ ‫اسدنجْطت هبُ دس ابل ثشگضاسی است ٍ اهشٍص ثِ کبس خَد پبنبى خَاّذ داد‪.‬‬ ‫دس سٍص پبنبًی هسبثقبت‪ً ،‬بدس خذاهشادی پَهسِ سٍ ضبنستِ کطَسهبى دس ثاخاص‬ ‫اًفشادی ٍ سدُ سٌی ‪ ۶0‬تب ‪ ۶۵‬سبل تَاًست ثب اقتذاس عٌَاى قْشهبى خاْابى سا دس‬ ‫اٍلیی اضَس خَد ثِ دست اٍسد‪.‬‬ ‫خذاهشادی ثب کست ‪ ۷.۴۷‬اهتیبص ثبالتش اص دًٍگ کیَ سئَ ًوبنٌذُ کشُخٌَثی کاِ‬ ‫‪ ۷.۳۸‬اهتیبص کست کشدُ ثَد تَاًست ثِ عٌَاى قْشهبًی ثشسذ‪ .‬اٍ تَاًست اٍلایای‬ ‫هذال انشاى دس سدُ سٌی صنش ‪ ۶۵‬سبل سا تػبات کٌذ‪ .‬اهیشعلی علیضادُ ًایاض سٍص‬ ‫گزضتِ هذال ثشًض سا کست کشدُ ثَد‪.‬‬ ‫خذاهشادی دس هشالِ ًیوِ ًْبنی‪ ،‬اشنفی اص اییتبنپِ سا اص پیص سٍی ثاشداضاتاِ‬ ‫ثَد‪ .‬تب ثِ انٌدب کبسٍاى پَهسِ انشاى تَاًستِ نک هذال طال‪ً ۴ ،‬اقاشُ ٍ ‪ ۴‬ثاشًاض‬ ‫سقبثتّبی قْشهبًی خْبى سا ثذست اٍسد‪.‬‬ ‫ هرتیگر‪ ،‬‬ ‫رییس ّیا اًجدودی ّدا‪ٍ ،‬رزشدی ‬ ‫اذرتایجاى شدرقدی گدفدت‪ :‬هدیر ‬ ‫هرتیگر‪ ،‬تیی الوللی والهرضدا عدثدی‪ ،‬‬ ‫سپک تاکراکار هراوِ ا‪ 1۶ ٍ ،‬هرتی اقدا ‬ ‫ٍ ‪ 14‬هرتی خاًن کشَرهاى تَسط حلیدن ‬ ‫تی قادر دتیرکل فیراسیَى جْداًدی ٍ ‬ ‫رئیس کٌفیراسیَى سپک تاکرا اسیا در ‬ ‫هحل اکادهی هلی الوپیک اعطا شی‪ .‬‬ ‫علی اسی پَس اظْبس داضتۺ الین ثی قبدس دثیشکل ذساسیَى خْبًی ٍ سئایاس‬ ‫کٌفذساسیَى سپک تبکشا اسیب ثشای ثشسسی اخشنی ٍضعیت سضتِ سپک تابکاشا‬ ‫ّفتِ گزضتِ ثِ کطَسهبى سفش کشدُ ثَد ٍ نکی اص ثشًبهاِ ّابناص تادالایال اص‬ ‫قْشهبًبى ٍ هشثیبى ثشتش کطَس ثَد کِ دس اکبدهی هلی الوپیک دس تْشاى ثاشگاضاس‬ ‫ضذ‪.‬‬ ‫ٍی ثیبى کشدۺ غالهشضب عجذی دس خشداد هبُ سبل ‪ ۹۹‬ثاِ ّاواشاُ هاشثایابًای اص‬ ‫کطَسّبی اسیبنی ٍ دنگش کطَسّب اص خولِ کلوجیب‪ ،‬اسطاًتیی‪ ،‬لْستبى‪ ،‬غشثستبى‬ ‫ٍ تشکیِ دس ًخستیی دٍسُ هشثیگشی ثییالوللی سپک تبکشا کِ ثِ علت ّوِگیشی‬ ‫کشًٍب ثِ غَست اًالنی ٍ ثِ هذت ‪ّ ۲‬فتِ ثشگضاس ضذ‪ ،‬ضشکت کشدُ ثَد‪.‬‬ ‫ٍی ا ضٍدۺ اسبتیذی اص کطَسّبی یلیپیی‪ ،‬اًذًٍضی‪ ،‬هبلضی‪ ،‬تبنلٌذ‪ ،‬سٌاگابپاَس ٍ‬ ‫ٌّذٍستبى تذسنس انی دٍسُ ثییالوللی سا عْذُداس ثَدًذ‪.‬‬ ‫چرخِ گردشگر‪ ،‬تثریس تاز هیگردد‬ ‫ ‬ ‫هَزُ هشاول تِ ‬ ‫ ‬ ‫شْردار تثریس گفت‪ :‬تدِ زٍد‪ ،‬هدَزُ هشداودل ٍ ‬ ‫‪ ،‬هَزُّا‪ ،‬تدثدریدس ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ّا‪ ،‬دیگر شْر را تِ چرخِ‬ ‫هَزُ ‬ ‫ترهیگرداًین‪ .‬‬ ‫ ‬ ‫نعقَه َّضیبس دس ًطست ّن اًذنطی اایابی هاَصُ‬ ‫هطبغل تجشنض اظْبس کشدۺ تب هشدم دس هاطابلاجاِ گاشی‬ ‫هَثش ٍ هطبسکت اضَس ًذاضتِ ثبضٌاذ‪ً ،‬اوای ضاَد‬ ‫کبسّب سا پیص ثشد ٍ اّتوبم هذنشنت ضْشی تجشنض دس‬ ‫دٍسُ خذنذ ًقص پشسًگدادى ثِ هشدم است‪.‬‬ ‫ٍی اداهِ دادۺ دس دٍسُ خذنذ ثیطتشنی ًاقاص سا دس‬ ‫هذنشنت ضْشی ثِ هشدم ٍ هخػَغب ًخجگابى هاشدم‬ ‫خَاّین داد‪.‬‬ ‫ٍی ثب اضبسُ ثِ هزاکشات خَد ثب سضب سشاثی اقذم دس‬ ‫ًخستیی سٍصّبی اغبص ثِکبس دس هسئَلیت ضاْاشداس‬ ‫تجشنض‪ ،‬گفتۺ اهیذٍاسنن ثِ صٍدی هاَصُ هطابغال ٍ‬ ‫هَصُ ّبی دنگشی سا ثِ اشخاِ هاَصُ ّابی تاجاشناض‬ ‫ثشگشداًین‪.‬‬ ‫هذنشکل شٌّگ ٍ اسضبد اسالهای اساتابى ًایاض ثاب‬ ‫ًکَداضت ًبم ٍ نبد ثشادساى ًاخاداَاًای‬ ‫گفتۺ اهشٍص کتبثخبًِ هاشکاضی تاجاشناض‬ ‫نکی اص غٌیتشنی گٌدیٌِّبی ًسخ خطی‬ ‫کطَس سا داساست ٍ انی ًجَدُ است هگش‬ ‫ثِ ّوت دٍ ثشادس ثبصسگبى تجاشناض اابج‬ ‫هنوذ ٍ ابج اسیی ًخدَاًای کاِ دس‬ ‫سفشّبی تدبسی خَد ثب عطق ٍ عالقِای‬ ‫کِ ثِ شٌّگ داضتٌذ ًساخ خاطای سا‬ ‫خشنذاسی ٍ ثِ تجشنض هٌتقل کشدًذ‪.‬‬ ‫سیذ قبسن ًبظوی ا ضٍدۺ اهشٍص ًایاض ثاشای اعاتاالی‬ ‫شٌّگ ٍ ٌّش تجشنض ًیبص ثِ ًخدَاًی ّب داسنن ٍ تدبس‬ ‫ٍ عبالى اقتػبدی ثبنذ دس پیًَذ ثب شٌّاگ ٍ ّاٌاش‬ ‫ّوشاُ ٍ ّوذل ٌّشهٌذاى ثبضٌذ‪ٍ .‬ی گفتۺ دس دًیبی‬ ‫کًٌَی خَاهع ثب شٌّگ ٍ ٌّش ٍ اده خَد ضٌبخاتاِ‬ ‫هیضًَذ ٍ ثضسگبى هب ثبنذ توْیذاتی داضتِ ثبضٌاذ تاب‬ ‫هب ًیض ثب صثبى شٌّگ ثب دًیب سخی ثگَنین‪.‬‬ ‫ٍی ا ضٍدۺ سضب سشاثی اقذم اًسبًی هعوَلی است کِ‬ ‫ثثت جْاًی رٍستا‪ ،‬کٌیٍاى ّیف وایی هیرا فرٌّگی ‬ ‫گردشگر‪ ٍ ،‬صٌای دستی اذرتایجاى شرقی‬ ‫هییرکل هدیدرا فدرّدٌدگدی ‬ ‫گردشگر‪ ٍ ،‬صدٌداید دسدتدی ‬ ‫اذرتایجاى شرقی ثثت جدْداًدی ‬ ‫رٍستا‪ ،‬کٌیٍاى را ّیف ودایدی ‬ ‫ایی ادارُکل عٌَاى کرد‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ثااِ گااضاسش سٍاث ا عااوااَهاای‬ ‫اداسُ کاال هاایااشا ااشّااٌااگاای‪،‬‬ ‫گشدضگشی ٍ غاٌابناع دساتای‬ ‫ارسثبندبى ضشقی‪ ،‬ااوذ اوضُ صادُ ثب اسیی یشٍصی شهبًذاس اساکاَ دناذاس ٍ‬ ‫گفتٍگَ کشد‪.‬‬ ‫ااوذ اوضُ صادُ دس انی دنذاس ثب تاکیذ ثِ انٌکِ سٍستبی تبسنخی کٌذٍاى‪ ،‬نکای‬ ‫اص هقبغذ اغلی گشدضگشاى ٍسٍدی ثِ کطَس است‪ ،‬اداهِ دادۺ انٌاکاِ کاٌاذٍاى‬ ‫ّوَاسُ دس تیشساس تَخِ گشدضگشاى قشاس داسد‪ٍ ،‬اقعیتی است کِ هیثبنست دس‬ ‫انی ساستب اقذاهبت الصم ثشای سبهبًاذّای ٍ اشاّان سابصی صناشسابخات ّابی‬ ‫گشدضگشی اى اًدبم پزنشد کِ انی هْن ثب ّوکبسی ّوِخبًجِ ثخص دٍلاتای ٍ‬ ‫خػَغی شاّن خَاّذ ضذ‪ ،‬اشاکِ ّذف غبنی هب ثجت خْبًی انای سٍساتابی‬ ‫تبسنخی است ٍ هیثبنست توبهی تالش خَد سا دس انی ساستب اًدبم دّین‪.‬‬ ‫هذنشکل هیشا شٌّگی‪ ،‬گشدضگشی ٍ غٌبنعدستی ارسثبندبى ضشقی‪ ،‬اداهِ دادۺ‬ ‫سبهبًذّی پبسکیٌگ ٍسٍدی‪ ،‬خلَگیشی اص اسیتسسبًی ثِ کشاىّاب ٍ تااهایای‬ ‫صنشسبختّبی گشدضگشی اص هْنتشنی اّذا ی اسات کاِ انای اداسُ کال ثاب‬ ‫ّوکبسی ّوِخبًجِ دستگبُّبی دٍلتی ٍ ثخص خػَغی پیص خَاّذ ثشد‪.‬‬ ‫اوضُ صادُ اظْبس داضتۺ دس ساستبی سجک سبصی ادن تاشا ایاک داخال انای‬ ‫سٍستبی تبسنخی‪ ،‬ثب اندبد پبسکیٌگ ٍسٍدی ٍ تعشنف طشای ثشای اول ًٍاقال‬ ‫گشدضگشاى ثِ داخل سٍستب هیتَاًین شغت دساهذصانی هفیذ سا ًیض ثاشای انای‬ ‫سٍستب شاّن کٌین‪.‬‬ ‫ثب ّویی هعوَلی ثَدًص تَاًستِ دس ثشاثش ٍسَسِّبی‬ ‫هبلی ثبنستذ ٍ دس نک ًوًَِ ٍسیلِای کِ هشثَ ثاِ‬ ‫‪ ۴111‬سبل قجل است ٍ هی تَاًست ثاب اشٍش اى‪،‬‬ ‫هطکالت خَد سا س ع کٌذ‪ ،‬ثِ هَصُ ارسثبندبى اّاذا‬ ‫کشدُ است ٍ انی ٍظیفِ هب سا دس ثشاثش هطکالتی کاِ‬ ‫ثشای اٍ ثِ ٍخَد اهذُ است‪ ،‬دٍاٌذاى هیکٌذ‪.‬‬ ‫ٍی اظْبس اهیذٍاسی کشد تب هطکل هَصُ هطبغال ثاب‬ ‫ّوشاّی هسئَلیی ٍ اغنبه شٌّگ هشتفع گشدد‪.‬‬ ‫ثثت ‪ 4‬شئَپار جییی ٍ اخریی ٍضعیت‬ ‫پرًٍیُ »ار «ٍ »طثس«‬ ‫ارزیاب تدیدی الدودلدلدی ‬ ‫شئَپار ّا‪ ،‬یًَسکدَ از ‬ ‫ثثت ّشدت شئدَپدار ‬ ‫جییی در یًَسکَ خثر داد ‬ ‫ٍ اخریی ٍضعیت پرًٍدیُ ‬ ‫شئددَپددار ّددا‪ ،‬ار ٍ ‬ ‫طثس را تَضیح داد‪.‬‬ ‫علیشضب اهشیکبظوی خاجاش‬ ‫دادۺ ّطت طئاَپابسک اص‬ ‫کطاااَسّااابی ساااَئاااذ‪،‬‬ ‫لَکضاهجاَس‪ ،،‬سٍهابًای‪،‬‬ ‫نًَبى‪ ،‬الوبى‪ٌ ،‬الًذ ٍ ثشصنل (دٍ طئَپبسک) ثِ خبًَادُ طئَپبسکّبی خاْابًای‬ ‫نًَسکَ اضب ِ ضذًذ‪ .‬ثِ انی تشتیت‪ ،‬تعذاد طئَپبسکّبی خْبًی نًَسکَ ثِ ‪0۷۷‬‬ ‫طئَپبسک اص ‪ ۴۶‬کطَس سسیذ‪.‬‬ ‫ثِ گفتِ اٍ‪ ،‬انی طئَپبسکّب سبل گزضتِ هَسد اسصنبثی هیذاًی قشاس گش تِ ثَدًذ ٍ‬ ‫پس اص تانیذ تَس ضَسای عبلی طئَپبسکّبی نًَسکَ ًْبنتبً ثب تابنایاذ ضاَسای‬ ‫اخشانی ثِ عٌَاى اعضبی خذنذ پزنش تِ ضذًذ‪.‬‬ ‫هذنش طئَپبسک خْبًی قطن ّوچٌیی دسثبسُ ٍضعیت دٍ پشًٍذُ طئَپبسک اسس ٍ‬ ‫طجس کِ تانیذ اٍلیِ د تش نًَسکَ سا گش تِاًذ‪ ،‬گفتۺ انی دٍ پشًٍذُ دس اًاتاظابس‬ ‫اسصنبثی هیذاًی ّستٌذ کِ دس ثْبس ٍ تبثستبى اهسبل اًدبم خَاّذ ضذ‪.‬‬ ‫اهشیکبظوی دسثبسُ هشاال ثجت خْبًی طئَپبسکّب تَضیح دادۺ اسسبل پشًٍاذُ‪،‬‬ ‫تانیذ اٍلیِ د تش نًَسکَ‪ ،‬اسصنبثی هیذاًی‪ ،‬سایگیشی ٍ تانیذ دس ضاَسای عابلای‬ ‫طئَپبسک ّبی نًَسکَ‪ ،‬پزنشش ٍ تٌفیز اکن دس ضاَسای اخاشانای ناًَساکاَ‬ ‫هشاالی است کِ ثشای پزنشش طئَپبسک دس ضجکِ خْبًی طئَپبسکّبی خْبًای‬ ‫نًَسکَ الصم است طی ضَد‪.‬‬ ‫سنطِ ثخطی اص هطکالت سفش ٍ گشدضگشی سا ثبناذ‬ ‫دس هٌبست ًجَدى اهکبًبت ٍ خاذهابت ضاْاشّاب ٍ‬ ‫سٍستبّبنی خستدَ کشد کِ ثب ضٌبخت هشدم اص اى‬ ‫هٌبطق‪ ،‬ادن صنبدی اص سفشّب سا ثِ خَد اختػابظ‬ ‫هی دّذ‪ ،‬انی ضٌبخت هی تَاًذ اگبّای اص ًاقاب‬ ‫گشدضگشی ٍ تبسنخی ٍ نب هشاکض تدبسی ٍ خاشناذ‬ ‫ثبضذ کِ دس ّش غَست ضشان هَخَد خاَاثاگاَی‬ ‫ًیبص هسب شاى ًیست‪ ،‬هسئلِ ای کِ دس ًاَسٍص اهسابل‬ ‫دس ضْشّبنی ّوچَى گٌبٍُ‪ ،‬کیاص ٍ ضاْاشّابی‬ ‫ضوبلی کطَس ثیطتش ثِ اطن اهذ‪ .‬خزه سشهبنِ ثاب‬ ‫ّذف تَسعِ صنشسبخت ّب ٍ ٍسٍد پشقذست ثخاص‬ ‫خػَغی نکی اص کلیذی تشنی ساّاکابسّاب ثاشای‬ ‫سًٍق ثخطیذى ثِ غٌعت گشدضگشی است‪ ،‬غٌعتای‬ ‫کِ ًِ تٌْب دس داخل کطَس گشدش هبلی ثسیبسی ثاِ‬ ‫دًجبل داسد ثلکِ هی تَاًذ پبی گشدضگشاى خبسخای‬ ‫سا ثیص اص گزضتِ ثِ کطَسهبى ثبص کشدُ ٍ ثِ لناب‬ ‫اسصی ًیض دس ضکَ بنی اقتػبد انشاى تبثیشگزاس ثبضذ‪.‬‬ ‫دس اداهِ ضشان استبى ّبی هختلف دس هیضثابًای اص‬ ‫هسب شاى ًَسٍصی ثاشسسای های ضاَد تاب دسات‬ ‫اًذسکبساى ثب ثْشُ گیشی اص دادُ ّابی اهابسی ٍ‬ ‫ٍضعیت هَخَد‪ ،‬ضوی اطاال اص اابلاص ّاب ٍ‬ ‫هطکالت‪ ،‬ساّکبسّبی هٌبست ثشای سًٍق غاٌاعات‬ ‫گشدضگشی سا خستدَ کشدُ ٍ ٍاسد عول ضًَذ تاب‬ ‫دس ًْبنت ًتیدِ هذنشنت ٍ ثشًبهِ سنضی اًاْاب‪ ،‬ثاِ‬ ‫ا ضانص سفشّبی گشدضگشی ٍ تبسنخی ضاَد ااشا‬ ‫کِ اًدبم اقذاهبت اسبسی دس انی صهیٌاِ ّان ثاشای‬ ‫گشدضگشاى ٍ ّن هطبغل ٍ کست ٍ کبسّب سَدهٌذ‬ ‫خَاّذ ثَد ٍ اص سَی دنگاش هسایاش گاشدضاگاشی‬ ‫خبسخی سا ًیض ّوَاس هی سبصد‪.‬‬ ‫اص ارسثبندبى ضشقی ضشٍ هی کٌین‪ ،‬اساتابًای کاِ‬ ‫طجق ثشسسی ّب ٍ ثشاٍسدّبی عالاوای ٍ هایاذاًای‬ ‫غٌعت گشدضگشی طی ‪ ۲‬سبل اخیش ا ضٍى ثش پاٌاح‬ ‫ّضاس هیلیبسد تَهبى ضشس دنذ‪ .‬اهب دس ًَسٍص اهسبل ثاب‬ ‫ا ضانص ثیص اص ‪ 0.۵‬ثشاثشی گشدضگشاى ًاَسٍصی ٍ‬ ‫ثبصدنذ ثیص اص ‪ ۲‬هیلیَى ٍ ‪ّ 00۲‬ضاس اص خبرثِ ّابی‬ ‫گشدضگشی هَاخِ ضذ ٍ خجش اهیذٍاسکٌاٌاذُ ثاشای‬ ‫انی استبى انٌکِ ادن سشهبنِ گازاسی دس ثاخاص‬ ‫صنشسبختی غٌعت گشدضگشی اص ساَی هساٍَالى‬ ‫‪ّ 0۳‬ضاس هیلیبسد تَهبى اعالم ضاذ کاِ ‪ ۹۲‬عاٌاَاى‬ ‫پشٍطُ سا ضبهل هی ضَد‪ .‬ثبتَخِ ثِ اناٌاکاِ اساتابى‬ ‫ارسثبنادابى ضاشقای هاقاػاذ گاشدضاگاشاًای اص‬ ‫کطَسّبی تشکیِ‪ ،‬خوَْسی ّابی ارسثابنادابى ٍ‬ ‫اسهٌستبى‪ ،‬خوَْسی خَدهختبس ًخدَاى‪ ،‬عاشا ٍ‬ ‫کطَسّبی اسٍپبنی ّوچاَى اًاگالایاس‪ ،‬الاوابى‪،‬‬ ‫سٍسیِ‪ ،‬اسپبًیب ٍ خبٍس دٍس هثل ایی ٍ طاپای اسات‬ ‫ٍطی ‪ 01‬سبل گزضتِ ‪ّ 01‬ضاس گشدضگشاى خبسخای‬ ‫ثَدُ است ثِ ًظش هی سساذ ثاشای ثاْایاٌاِ سابصی‬ ‫صنشسبخت ّبی انی استبى ثبنذ ثیطتش کبس ضَد‪.‬‬ ‫اص ارسثبندبى ضشقی ثِ استبى خشاسبى سضاَی های‬ ‫سٍنن‪ ،‬استبًی کِ ثِ ٍاسطِ اشم هطْش سضَی ّواِ‬ ‫سبلِ پزنشای هطتبقبى ٍصائشاى اهبم سضب ( ) است ٍ‬ ‫اهسبل ّن پس اص ‪ ۲‬سبل هنذٍدنت ٍ هواٌاَعایات‬ ‫تشدد ٍ سفش ًبضی اص ضیَ ٍنشٍس کشًٍب‪ ،‬ثبس دنگش‬ ‫ضبّذ سًٍق سفش ٍ گشدضگشی دس انی استبى ثَدنن‪.‬‬ ‫ّش اٌذ ثشای هیضثبًی اص صائشاى اص هبُ ّب قجل دس انای‬ ‫استبى ثشًبهِ سنضی غَست گش تِ ثَد اهب ثاِ دلایال‬ ‫سفش ثیص اص ّطت هیلیَى ٍ ‪ّ ۵11‬ضاس صائش ٍ ثجت ‪۶‬‬ ‫هیلیَى ٍ ‪ّ ۲۷۲‬ضاس ٍ ‪ً 0۲1‬افاشضات اقابهات طای‬ ‫تعطیالت ًَسٍص اهسبل ثشخی هطکالت دس صهایاٌاِ‬ ‫اسکبى صائشاى ٍ هسب شاى ثِ ٍخَد اهذ ّاواچاٌایای‬ ‫ثخطی اص انی هسبئل ثِ کوشًگ ضذى ٍ گبُ تَقاف‬ ‫کبهل سفش ثِ انی استبى دس انبم کشًٍب ثبص هی گشدد‪.‬‬ ‫اًچِ ثیص اص ّش ایض دس سفشّبی ًَسٍصی ثِ استابى‬ ‫خشاسبى سضَی هطخع ضذ انی ثَد کِ ثاب ٍخاَد‬ ‫اهکبًبت اقبهتی ٍ ٍسبنل اول ٍ ًقل ٍ پیص ثایاٌای‬ ‫ادن صنبدی اص صائشاى دس سٍصّبی هختالاف سابل‪،‬‬ ‫ٌَّص انی استبى ًیبصهٌذ طشاای صناشسابخات ّابی‬ ‫هٌبست است تب دس انبم اٍج سفش خذهبت ثْتشی ثاِ‬ ‫هشدم اسائِ ضَد‪.‬‬ ‫هطکل دنگش انٌکِ اص اًدب کِ دس سٍصّبی پابنابًای‬ ‫تعطیالت ًبگْبى غذٍس سٍا دناذ ٍ ٍسٍد اتاجاب‬ ‫ا غبًستبًی ثِ انی استبى ٍ هطْذ ضذت گش ت ٍ دس‬ ‫سِ سٍص پبنبًی ًَسٍص سٍصاًِ ‪ّ ۲‬ضاس ا غبًستبًی هقیان‬ ‫هطْذ خَاستبس تشک انی ضْش ٍ سفش ثِ تْشاى ثشای‬ ‫خشٍج َّانی اص انشاى ثَدًذ‪ ،‬دضَاسی ّبنی انادابد‬ ‫ضذ ٍ اًذکی کبسّب ثب کٌذی پیص س ت‪.‬‬ ‫نکی دنگش اص ًیبصّبی اسبسی صائشاى ااشم سضاَی‬ ‫دس انبم ًَسٍص اول ٍ ًقل است صنشا ثش اسبس اهابس‬ ‫تب پبنبى تعطیالت ًَسٍصی ‪ّ ۸۵۲‬ضاس هسب ش دس هسیش‬ ‫سنلی هطْذ خبثِ خب ضذًذ کِ انی سقن دس هقبنسِ ثب‬ ‫هذت هطبثِ پبسسبل ‪ ۵1‬دسغذ ا ضانص نب ت اص انای‬ ‫سٍ الصم است ثشای س ع انی هطکل دس سافاشّابی‬ ‫اداهِ داسد‬ ‫ثعذی ابسُ ای اًذنطیذُ ضَد‪...‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه ارک

روزنامه ارک 5649

روزنامه ارک 5649

شماره : 5649
تاریخ : 1401/09/09
روزنامه ارک 5648

روزنامه ارک 5648

شماره : 5648
تاریخ : 1401/09/08
روزنامه ارک 5647

روزنامه ارک 5647

شماره : 5647
تاریخ : 1401/09/07
روزنامه ارک 5645

روزنامه ارک 5645

شماره : 5645
تاریخ : 1401/09/05
روزنامه ارک 5644

روزنامه ارک 5644

شماره : 5644
تاریخ : 1401/09/03
روزنامه ارک 5643

روزنامه ارک 5643

شماره : 5643
تاریخ : 1401/09/02
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!