روزنامه ارک شماره 5484 - مگ لند

روزنامه ارک شماره 5484

روزنامه ارک شماره 5484

روزنامه ارک شماره 5484

‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫قبل‬ ‫از احداث‬ ‫نیروگبه‬ ‫به فکر‬ ‫پستهبی ثببت‬ ‫برق ببشین!‬ ‫هضرات‬ ‫تبعیضبت‬ ‫اجتوبعی‬ ‫صفحِ ‪3‬‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫*چهبر شنبه ‪ 7‬اردیبهشت ‪ 77 * 1041‬اوریل ‪ 72* 7477‬رهضبى ‪ * 1001‬سبل سی و دوم ( اوتوز ایکینجی ایل ) * شوبره ( سبیی ) ‪ 4* 2040 :‬صفحه *قیوت‪14444:‬ریبل * ایویل‪www.arkonline* ark.tabriz@yahoo.com :‬‬ ‫‪ ۰۱‬سفیر در لیست تغییر ّستٌذ‪،‬‬ ‫تٌفس طَالًی بِ ًفع هااکرات ًیست‬ ‫ضئیؿی‪:‬‬ ‫ایراى ّوَارُ با ّر جٌگی هخالف بَدُ است‬ ‫هقایسِ هرگ ّای کرًٍایی‬ ‫در ایراًاز اسفٌذ ‪ ۰۰۱۱‬تا‬ ‫اردیبْشت ‪۰۰۱۰‬‬ ‫صفحِ ‪۰‬‬ ‫چشن اًذاز تَرم ایراى‬ ‫در ‪ ۵‬سال ایٌذُ‬ ‫صفحِ ‪۴‬‬ ‫صفحِ ‪7‬‬ ‫جاهاًذگاى سْام عذالت‬ ‫ثبت ًام کٌٌذ؟‬ ‫برگساری جشٌَارُ قرابیِ‪،‬‬ ‫شیریٌی ٍ شکالت تبریس‬ ‫در خردادهاُ ‪۰۰۱۰‬‬ ‫صفحِ ‪8‬‬ ‫هنظوم یبدداشت‬ ‫سئوگی‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫سرهقبله‬ ‫هدیرهسئول ‪ -‬هحوّد اشراقی‬ ‫هضرات تبعیضات اجتواعی‬ ‫اظ َطف ّطوؽ‪ ،‬گطٍُ ٍ زٍلتی اػوبل قوَز‪ ،‬هوَضز‬ ‫لجَل ًیؿت ‪ ،‬ثلىِ ثطذالف ػطف‪ ،‬قطع ‪ ،‬لبًَى ٍ ثوِ‬ ‫ٍیػُ هربلف انَل اذاللی ٍ ػسالت اجتوبػوی هوی‬ ‫ثبقس‪.‬‬ ‫هربلفت ثب تجؼیى اهطی الظم اؾت ٍ ثوبػوم هوُوط‬ ‫قسى ٍ قٌبؾبیی فًیلت ّب وبضّبی پؿٌسیسُ ٍهفیوس‬ ‫هی قَز‪.‬‬ ‫اگط ثطتطی جَئی ّب ثوِ ًوفوغ ػوووَم ثوبقوس‪ ،‬هوی‬ ‫تَاًس هَضز ثطضؾی لطاض گیطز ٍلی ثطتطی جَیی ّب ٍ‬ ‫هُلک گطایی ّبی وَض هطزٍز اؾت‪.‬‬ ‫تجؼویوًوبژ ًوػازی‪ً ،‬ؿوجوی‪ ،‬هولوی‪ ،‬ػومویوستوی ٍ‬ ‫فطٌّگی ثؼلت زاقتی تبثیطاژ ؾَء زض ظًسگی فوطزی‬ ‫ٍ جوؼی اًؿبى ّب هصهَم ٍ ذالف لبًَى ٍ هؼیبضّوبی‬ ‫همجَل جَاهغ زًیب ٍ جعٍ هُلک گطائی ّبی ووَض هوی‬ ‫ثبقٌس‪.‬‬ ‫ػلت اغلت اذتالفبژ ٍ جٌگ ّبی گصقوتوِ ٍ لوبل‬ ‫زًیب‪ ،‬زضاثط ٍجَز ٍ اػوبل اًَاع تجؼیًبژ اؾت‪.‬‬ ‫ثؼًی اظ تجؼیًبژ ثبػم جسائی اًؿبى ّب اظ ّوسیگوط‬ ‫ٍ ایجبز اًَاع هحطٍهیت ّبی هبزی ٍ هؼٌَی هی قَز‪.‬‬ ‫تجؼیى ّبی ًبهکطٍع ٍ غیطلبًًَی اظ لوجویوق ًوموى‬ ‫لمَق ثکط ‪ ،‬تجؼیًبژ ًػازی ‪ ،‬گعیٌف ّبی جٌؿیوتوی‬ ‫ٍ ػمیستی زض اغلت وکَضّب ثب قسژ ٍ یؼف ّوبی‬ ‫هتفبٍژ ضایج اؾت ٍ هٌکب ثؿیبضی اظ اذوتوالفوبژ ٍ‬ ‫جٌگْب هی ثبقس‪.‬‬ ‫هی تَاى گفت اًَاع لَاًیی ٍ همطضاژ یس تجوؼویوى‪،‬‬ ‫زض ازیبى‪ ،‬هىبتت ٍ ؾیؿتن ّبی اجتوبػی ٍ هسیطیتی‪،‬‬ ‫اغلت ‪ ،‬ثطای ضفغ تجؼیى ّب ٍ ًبثطاثطی ّب ٍیوغ هوی‬ ‫قًَس‪ٍ .‬لی ثؿیبضی اظ لَاًیی ٍ همطضاژ هوَجوَز زض‬ ‫ثؼًی جبّب ثؼلق هرتلف یب اجطا ًوی قًَس ٍ یوب ثوس‬ ‫اجطا هی گطزًس‪.‬‬ ‫لَاًیی هطثٌَ ثِ ضفغ تجؼیًبژ ًػازی ‪ ،‬لوموَق ثکوط‪،‬‬ ‫اظازی ثیبى ٍ اثطاظ ػمیسُ ٍ ازیبى جعٍ لَاًیٌی ّؿتٌوس‬ ‫وِ ثؼلت زاقتی تٌبلى ٍ تؼبضو ثب ثؼًی اهتیبظاژ ٍ‬ ‫هٌبفغ نبلجبى ظض ٍ ظٍض هؿىَژ هی هبًٌس یب ثَُض ًین‬ ‫ثٌس اجطا هی قًَس‪.‬‬ ‫لَاًیی ثوثبثِ ؾیؿتن ّبی وٌتطل ٍ هوسیوطیوت جوَاهوغ‬ ‫ثکطی ّؿتٌس‪ ،‬هیعاى تَفیک زض ازاضُ جَاهغ ٍ توبهویوی‬ ‫نلح‪ ،‬اهٌیت ٍ ایوجوبز اؾوبیوف هوبزی ٍ هوؼوٌوَی‬ ‫ثطای اًؿبًْب‪ ،‬تٌبؾت هؿتمین ثب اجوطای ووبهوق اًوْوب‬ ‫زاضز‪.‬‬ ‫اگط لَاًیی ذَه اجطا ًکًَس‪ ،‬جَاهغ تَفیوک ٍ توَاى‬ ‫تبهیی قطایٍ هُلَه ظًسگی ٍ ووبض ًوووی یوبثوٌوس‪.‬‬ ‫ثطػىؽ‪ ،‬هحویوٍ ّوبی ووبض ٍ ظًوسگوی ضا ثوطای‬ ‫اًَاع اؾیت ّب ٍ اذوتوالفوبژ اجوتوووبػوی فوطاّون‬ ‫هی قَز‪.‬‬ ‫خبرگساری ارک‬ ‫‪www.ark-news.ir‬‬ ‫جبی هنبسب تبلیغ کبال وخدهبت شوب‬ ‫درببزارایراى ودنیب‬ ‫شوبره توبس‪48100121144:‬‬ ‫*هدیرهسئول ‪-‬هحوّد اشراقی‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫‪ 9.۰‬هیلیَى خاًَار یاراًِبگیر کشَر فقیرًذ‪ ۵۵ ،‬درصذ در طبقِ‬ ‫هتَسط دراهذی‬ ‫بر اساس اعالم هعاًٍت رفداُ ٍزارت‬ ‫تعاٍى‪ ،‬کار ٍ رفداُ اجدتدوداعدی‪ ،‬از‬ ‫هجوَع ‪ ۴۰‬هیلیَى ٍ ‪ّ 9۱۰‬سار ٍ ‪۳9۳‬‬ ‫خاًَار ایراًی یاراًِبگیر‪ 38 ،‬درصدذ‬ ‫فقیر‪ ۵۵ ،‬درصذ هتَسط ٍ ‪ 7‬درصدذ‬ ‫برخَردار ّستٌذ کِ سیداسدتدگدااربدا‬ ‫استفادُ از اى هی تَاًذ سیاست حوایتی هتٌاسب با ّریک را بِ اجرا بگاارد‪.‬‬ ‫ثبت ًام هسکی برای خاًَادُ ّای دارای سِ فرزًذ با‬ ‫ٍجَد اتوام هْلت ًام ًَیسی!‬ ‫با ٍجَد اًکِ اعالم شذُ اهکاى ثدبدت ًدام‬ ‫برای هتقاضیاى دارای سِ فرزًذ در ساهداًدِ‬ ‫ثوی فراّن شذُ اها اهکاى ثبت ًدام بدرای‬ ‫هتقاضیاى در ساهاًِ ٍجَد ًذارد‪.‬‬ ‫زؾتِ ثٌسی ذبًَاضّب ثِ هٌظَض قٌبذت ثْتط ًیبظّبی ّط گطٍُ ثوطای اجوطای‬ ‫ؾیبؾتّبی لوبیتی هتٌبؾت ثب ّطگطٍُ نَضژ هیگیطز‪ .‬زض لوبل لوبیوط‬ ‫اَالػبژ هطتجٍ ثب لؿبه ثبًىی افطاز قبهق ٍاضیع ثوِ ووبضژ‪ ،‬ذوطیوس اظ‬ ‫وبضژ ٍ هبًسُ لؿبه زض پبیگبُ اَالػبژ ضفوبُ ایوطاًویوبى ثوِ ضٍظضؾوبًوی‬ ‫هیقَز‪ .‬ثٌبثطایی‪ ،‬اظ ایی ؾَ هیتَاى ذبًَاضّب ضا زض زّهّب یب نسن ّوبی‬ ‫هرتلف زضاهسی َجمِ ثٌسی وطز‪.‬زض زؾتِ ثٌسی نوَضژ گوطفوتوِ توَؾوٍ‬ ‫ٍظاضژ تؼبٍى‪ ،‬وبض ٍ ضفبُ اجتوبػی‪ ،‬لیَزی چوَى جوبهوغ ٍ هوبًوغ ثوَزى‪،‬‬ ‫هطظثٌسی هکرم‪ ،‬لبثلیت تسٍیی ؾیبؾت ّبی لوبیتی ًمسی ٍ غیطًمسی ٍ‬ ‫تٌبؾت ثب ٍیؼیت زضاهسی زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت‪ .‬قبیبى شوط اؾوت ووِ‬ ‫زض پبیگبُ اَالػبژ ضفبُ ایطاًیبى‪ ،‬اَالػبژ ّوِ ایطاًیبى زاضای وسهلی ثوجوت‬ ‫قسُ اؾت‪ .‬اهب ثِ لحبِ ؾبذتبض ذبًَازُ‪ ،‬تٌْب ؾبذتبض ذبًَاضّبی یبضاًِ ثگویوط‬ ‫(یبضاًِ ًمسی ‪ّ ۴۱‬عاض تَهبًی ) هکرم اؾت‪.‬‬ ‫ٍظاضژ ضاُ ٍ قْطؾبظی اػالم وطزُ وِ ثوِ‬ ‫ذبًَازُ ّبی زاضای ؾِ فطظًوس ووِ فوطظًوس‬ ‫اذط اىّب ثؼس اظ اثبى ؾبل ‪ ۵۴۱۱‬ثِ زًیب اهسُ ثبقٌس‪ ،‬لُؼِ ظهیٌی ثوِ هوتوطاغ‬ ‫‪ ۲۱۱‬هتط زض قْطّبی ظیط ‪ّ ۱۱۱‬عاض ًفط جوؼیت ترهیم ذَاّس زاز‪.‬زیطٍظ‬ ‫اػالم قس‪ ،‬هتمبییبًی وِ تبضید تَلس فطظًس ؾَم یب ثیکتط اىّب ثؼس اظ تبضید‬ ‫‪ ۲۴‬اثبى ‪ ۵۴۱۱‬اؾت‪ ،‬ثب هطاجؼِ ثِ ؾبهبًِ َط ّبی لوبیتی هؿىی ثِ ازضؼ‬ ‫‪saman.mrud.ir‬هی تَاًٌس زض ثرف ًَع ؾطپطؾتی ثب اًتروبه گوعیوٌوِ‬ ‫لبًَى لوبیت اظ ذبًَازُ ٍ جَاًی جوؼیت ًؿجت ثِ ثجتًبم السام ووٌوٌوس‪.‬ثوط‬ ‫اؾبؼ پیگیطی ّب ثجت ًبم زض َط ًًْت هلی هؿىی زض اؾفٌس ثوِ اتوووبم‬ ‫ضؾیسُ ٍ اهىبى ٍیطایف اَالػبژ هتمبییبى زض ایی َوط اظ اضزیوجوْوکوت‬ ‫فطاّن قسُ اهب ٌَّظ ّیچ گعیٌِ ای ثطای ثجت ًبم اظ هتمبییبى زض ایی ؾبهوبًوِ‬ ‫فؼبل ًکسُ ٍ هتمبییبى ًوی زاًٌس زض وسام لؿوت اهىبى ثوجوت ًوبم ٍجوَز‬ ‫زاضز‪.‬ایی زض لبلی اؾت وِ ظّطُ ؾبزاژ الجَضزی ًوبیٌوسُ قوْوط توْوطاى‬ ‫اػالم وطزُ ثَز وِ ٍظاضژ ضاُ ٍقْطؾبظی ثطای اجطای لوبًوَى ٍاگوصاضی‬ ‫ظهیی ثِ ذبًَازُّبی زاضای ؾِ فطظًس تبوٌَى ّیچ الساهی ًىطزُ اؾت‪.‬‬ ‫ًساع بیش از ًین هیلیَى ًفر را سال گاشتِ‬ ‫بِ پسشکی قاًًَی کشاًذ‬ ‫دستوسد کارگراى حذاکثر ‪ 3۳‬درصذ از ّسیٌِ یک‬ ‫خاًَار هعوَلی است‬ ‫ؾبظهبى پعقىی لبًًَی وکَض اهبض ًوعاع‬ ‫ضا وِ قبهق زضگیطی ّبی ذویوبثوبًوی ٍ‬ ‫ذبًَازگی هیقَز‪ ،‬اػالم وطز ٍ ثط اؾبؼ اى ثیف اظ ‪ ۱۱‬زضنوس اظ ووق‬ ‫اضجبػبژ ثِ ثرف هؼبیٌبژ ثبلیٌی پعقىی لبًًَی هطثٌَ ثِ اؾیت زیوسگوبى‬ ‫ًعاع اؾت‪.‬ثطضؾی هطاجؼیی ًعاع زض ٍالسّبی هؼبیٌبژ پعقىی لبًًَی ًکوبى‬ ‫هی زّس وِ ثؿیبضی اظ ایی افطاز اظ ضٍی ذکن ٍ ػهجبًیت اًوی زؾوت ثوِ‬ ‫ػولی هیظًٌس وِ ػَاضو ًبقی اظ اى ًِ تٌْب ظًسگی فطز اؾیت زیسُ ثلىوِ‬ ‫ظًسگی فطز یبضه ضا ًیع هرتق ٍ زچبض ثحطاى هی وٌس؛ لبل اًىِ زض تؼساز‬ ‫لبثق تَجْی اظ ایی ًَع اضجبػبژ هی قس هؿئلِ ثِ ٍجَز اهسُ ضا ثسٍى ظز ٍ‬ ‫ذَضز ٍ تٌْب ثب نحجت وطزى لق ٍ فهق وطز‪ .‬ثِ ایی اهوبض ثوبیوس قوووبض‬ ‫افطازی ضا وِ ثِ ّط زلیق اظ هطاجؼِ ثِ پعقىی لبًًَی ذَززاضی ووطزُ اًوس‪،‬‬ ‫ایبفِ وطز‪ ،‬اهبضی وِ الجتِ زض زؾتطؼ ًیؿت‪ .‬تؼوساز اضجوبػوبژ ًوعاع ثوِ‬ ‫هطاوع پعقىی لبًًَی ؾطاؾط وکَض ثطاثط ثب ‪ّ ۱۷۸‬عاض ٍ ‪ً ۲۷۱‬فوط ثوَز‪ .‬ایوی‬ ‫ضلن زض همبیؿِ ثب ؾبل لجق اظ اى توییط چٌساًی ًساقتِ ٍ تٌْب زٍ زّن زضنوس‬ ‫ثیکتط قسُ اؾت‪.‬زض ایی هسژ اؾتبى ّبی تْطاى ثب ‪ّ ۷۸‬عاض ٍ ‪ ٍ ،۴۷۸‬انفْبى‬ ‫ثب ‪ّ ۴۵‬عاض ٍ ‪ً ۸۴‬فط ثیکتطیی ٍ اؾتبى ّبی ایالم ثب ؾِ ّعاض ٍ ‪ ،۴۷۱‬ثَقْط ثوب‬ ‫ؾِ ّعاض ٍ ‪ً ۸۴۵‬فط ووتطیی اهبض اضجبػبژ ًعاع ضا زاقتِ اًس‪.‬‬ ‫البی لجت ػجسالولىی ٍظیط توؼوبٍى‪،‬‬ ‫وبض ٍ ضفبُ اجتوبػی هیگَیس‪ :‬پبضؾوبل‬ ‫اػالم وطزین زض ؾبل جسیس ثب ثطًبهِ ای هتفبٍژ ججطاى ظلوبژ وَچوىوی‬ ‫اظ فؼبلیت وبضگطاى ذَاّین زاقت‪ .‬زض وکَض ‪ّ ۵۱‬عاض وبضگط هکوووَل ثوِ‬ ‫وبض ّؿتٌس وِ اهٌیت قولی‪ ،‬هؼیکت ٍ تکىق یبثی اظ جولِ هکىالژ اىّوب‬ ‫قٌبذتِ قسُ ثَز‪ .‬البی لبتن قبوطهی‪ ،‬هؼبٍى ضٍاثٍ ووبض ٍظاضژ توؼوبٍى‪،‬‬ ‫وبض ٍ ضفبُ اجتوبػی گفتِ ثَز ‪ّ ۵۱‬عاض ٍ ‪ ۷۴۸‬تکىق وبضگطی ٍ وبضفطهبیی‬ ‫زض وکَض ٍجَز زاضز وِ اظ ایی تؼساز ‪ّ ۵۵‬عاض ٍ ‪ ۸۷‬تکىق ثِ تکىوق ّوبی‬ ‫وبضگطی هطثٌَ اؾت ٍ ‪ّ ۲‬عاض ٍ ‪ ۸۸۷‬تکوىوق ًویوع جوعٍ تکوىوق ّوبی‬ ‫وبضفطهبیی ّؿتٌس‪ّ.‬ن اوٌَى ثط اؾبؼ لبًَى‪ ،‬چْبض تکىق وبضگطی انولوی‬ ‫زض وکَض فؼبلیت زاضز وِ قبهق قَضای اؾالهوی ووبض جوبهوؼوِ اؾوالهوی‬ ‫وبضگطاى‪ ،‬اًجوی ّبی نٌفی وبضگطی ٍ ووبًوَى ووبضگوطاى ثوبظًکوؿوتوِ‬ ‫هیقَز‪.‬ؾطزاض لؿیی ظازُ فطهبًسُ ؾپبُ پبؾساضاى هیگَیس‪ :‬اهطٍظ زض یوه‬ ‫ًجطز ؾرت التهبزی ثِ ؾط هیثطین؛ هْنتطیی ػطنِ‪ ،‬جْبز وبضگطاى اؾوت‪.‬‬ ‫زض ضًٍک التهبزی هَاًغ ظیبزی زاضین وِ فؿبز ٍ ضاًوت ذوَاضی یوىوی اظ‬ ‫اًْبؾت؛ ثطای همبثلِ ثب فؿبز ٍ ضاًت الساهبژ ذَثی نَضژ گطفتوِ اؾوت‪.‬‬ ‫سازهاى پسشکی قاًًَی کشَر اعالم کدرد‪:‬‬ ‫سال گاشتِ ‪ّ ۵8۳‬سار ٍ ‪ ۴83‬هصدذٍم‬ ‫ًساع بِ هراکس پسشکی قاًًَی هدراجدعدِ‬ ‫کردًذ‪.‬‬ ‫ٍزیر تعاٍى کار ٍ رفاُ اجتواعی هعتقدذ‬ ‫است دستوسد کارگراى حذاکدثدر ‪3۳‬‬ ‫درصذ از ّسیٌِ یک خاًَار هعوَلی را‬ ‫پَشش هیدّذ‪.‬‬ ‫ضئیؿی‪:‬‬ ‫ایراى ّوَارُ با ّر جٌگی هخالف بَدُ است‬ ‫ضئیؽ جوَْض گفت‪ :‬جٌگ ثِ ّیچ ٍجِ ضٍیوساز‬ ‫هُلَثی ًیؿوت ٍ ّوووَاضُ ؾویوبؾوت انوَلوی‬ ‫جوَْضی اؾالهی ایطاى لوبیت اظ نلح‪ ،‬ثجبژ ٍ‬ ‫پیکطفت ٍ هربلفت ثب جٌگ ثَزُ اؾت‪.‬‬ ‫ایتاهلل ؾیس اثطاّین ضئیؿی ضئیؽ جوَْض گفوت‪:‬‬ ‫ایطاى ٍ اؾتًَی ظطفیت ّبی ّوىبضی هتٌَػی زض‬ ‫ػطنِ ّبی ؾیبؾی‪ ،‬التهبزی ٍ تجبضی زاضًس ووِ‬ ‫ثبیس ثطای ثِ فؼلیت ضؾویوسى ایوی ظوطفویوت ّوب‬ ‫ثرهَل وطیسٍض قوبل – جٌَه تالـ وطز‪.‬‬ ‫ضئیؽ جوَْض افعٍز‪ :‬تمَیت هٌبؾجبژ زٍجوبًوجوِ‬ ‫ایطاى ٍ اؾتًَی ثؿتطی ثطای اضتمبی ّوىبضیّب ٍ‬ ‫تؼبهالژ ثییالوللی زٍ وکَض ذَاّس ثوَز‪.‬اًولوی‬ ‫وَن ؾفیط اوطزیتِ جوَْضی اؾتًَی ًویوع زض‬ ‫ایی زیساض ثب اقبضُ ثِ فطاضؾیسى ؾوی اهویوی ؾوبل‬ ‫ثطلطاضی ضٍاثٍ زیپلوبتیه ثیی زٍ وکَض اظوْوبض‬ ‫زاقت‪ :‬اؾتًَی ػاللوٌس اؾوت ضٍاثوٍ ذوَز ثوب‬ ‫جوَْضی اؾالهی ایطاى ضا زض ظهیٌِّبی هرتولوف‬ ‫گؿتطـ زّس‪.‬‬ ‫ّوچٌیی ایتاهلل ضئویوؿوی گوفوت‪ :‬زٍ وکوَض‬ ‫ظطفیت ّبی ذَثی ثطای گؿتوطـ توؼوبهوالژ ٍ‬ ‫اضتمبی ؾُح ضٍاثٍ زض ظهیٌِّبی هرتلف زاضًس‪.‬‬ ‫ضئیؽ جوَْض ؾبثمِ جٌگ زض هٌُمِ ثوبلوىوبى ضا‬ ‫تجطثِای تلد ثطای ایی هٌُمِ ٍ جْبى توَنویوف‬ ‫وطز ٍ افعٍز‪ :‬جٌگ ثِ ّیچ ٍجِ ضٍیساز هُلَثوی‬ ‫ًیؿت ٍ ّوَاضُ ؾیوبؾوت انوَلوی جوووْوَضی‬ ‫اؾالهی ایطاى لوبیت اظ نلح‪ ،‬ثجبژ ٍ پیکطفت ٍ‬ ‫هربلفت ثب جٌگ ثَزُ اؾت‪.‬پطیکب وبؾتطا تٍَیچ‬ ‫اظْبض زاقت‪ :‬زض زٍضُ هوبهوَضیوت ذوَز توالـ‬ ‫ذَاّن وطز ؾبظ ٍ وبضّبی تَؾؼِ ضٍاثٍ زٍجبًجِ‬ ‫تمَیت قَز تب زٍ وکَض ثتوَاًوٌوس توؼوبهوالژ ٍ‬ ‫هٌبؾجبژ ذَز زض ظهیٌوِ ّوبی هوَضز ػواللوِ ضا‬ ‫گؿتطـ زٌّس‪.‬ضئیؽ جوَْض گفوت‪ :‬زٍ وکوَض‬ ‫هیتَاًٌس اضتجبَبژ ٍ تؼبهالژ ذَز ضا ثب تىیِ ثوط‬ ‫پیکیٌِ غٌی فطٌّگی ٍ توسًی ذَز زض ظهیٌِ ّوبی‬ ‫هرتلف ؾیبؾی‪ ،‬التهبزی ٍ ثِ ٍیوػُ فوطّوٌوگوی‬ ‫گؿتطـ زٌّس‪.‬ضئیؽ جووْوَض ثوبافوعٍز‪ :‬اهوطٍظ‬ ‫لسضژّبی ؾلَُِلت غطثوی توووطووع توْوبجون‬ ‫فطٌّگی ذَز ضا ثط زاقتِّبی فوطّوٌوگوی غوٌوی‬ ‫وکَضّبی غیطغطثی لطاض زازُاًس ٍ لصا یوطٍضژ‬ ‫زاضز ثطای نیبًت اظ فطٌّگ ٍ توووسى ذوَز اظ‬ ‫جولِ زض ظهیٌِ لمَق ثکط‪ ،‬ثیف اظ پویوف توالـ‬ ‫وٌین‪.‬تبپبؼ ازیىبضی ؾفیط اوطزیتِ جوووْوَضی‬ ‫فسضال زهىطاتیه ًپبل اظْبض زاقت‪ :‬زٍ وکَض اظ‬ ‫اقتطاوبژ ٍ ًعزیىوی ّوبی فوطّوٌوگوی ظیوبزی‬ ‫ثطذَضزاضًس ثِ ََضی وِ زض ظثبى ًپبلوی نوسّوب‬ ‫ٍاغُ ٍ ولوِ فبضؾی ٍجَز زاضز ٍ ثوبیوس اظ ایوی‬ ‫ظهیٌِ ّبی هٌبؾت فطٌّگی ثطای تَؾؼِ ضٍاثٍ زض‬ ‫ػطنِّبی هرتلف اؾتفبزُ وٌین‪.‬‬ ‫ؾئَیطم ؾئَگیٌیی اوظًٍَ‬ ‫ایؿتیطم گوضم ثیط اٍظًٍَ‬ ‫ؾئَیطم ائلیویی تبضیؿیی‬ ‫ائلیوِ تبضیؿی یبضیؿیی‬ ‫ؾئَگی زُ تبضی ته گوظل زیط‬ ‫یئطیٌسُ اٍضن زُ اوظل زیط‬ ‫ؾئَگیلی اٍضن زُ تبضی ٍاض‬ ‫تبضی ته اٍضن زُ یبضی ٍاض‬ ‫وین ؾئَض تبضیٌی ائق ؾئَض‬ ‫ائق ؾئَض ائلیٌِ گَى ٍئطض‬ ‫پیؿلیه لط تبًطی زاى اٍظاق زیط‬ ‫یبذکیالض تبًطیال ایبق زیط‬ ‫ّبضازا پیؿلیه ٍاض تبًطی یَخ‬ ‫تبًطیؿیع یئطلطزُ اغطی چَخ‬ ‫ّبضازا یبذکی ٍاض تبضی ٍاض‬ ‫زیٌج زى ثیط ثَللَ پبیی ٍاض‬ ‫زیٌجلیه جٌتیی اوضًگیی‬ ‫یبذکیلیک ایؿتِ یط گوضهگی‬ ‫جاهاًذگاى سْام عذالت‬ ‫ثبت ًام کٌٌذ؟‬ ‫ثبت ًام از جاهاًذگاى سْام عذالت در ّالِ ای از ابْام‬ ‫ٍ هسیری برای سَداگری قرار گرفتِ است‪.‬‬ ‫لیسضی گفت‪:‬ایی وِ ثؿبَی تَؾٍ ثطذی ؾَزجَیوبى‬ ‫ثطای هطاجؼِ ثِ ؾبیت ٍ ثطذی اظ زضگبُّبی ایٌتوطًوتوی‬ ‫قىق گطفتِ ههساق والّجطزاضی اؾوت هوطزم ثوطای‬ ‫اَالع اظ فطایٌس لبًًَی ٍ لُؼی ترههی ؾْبم ػسالت‬ ‫تٌْب ثِ اَالع ضؾبًی ضؾبًِ هلی اوتفب وٌٌس‪.‬‬ ‫اؾبؾب فطایٌس ترهیم ؾْبم ثِ جبهبًسگبى ًیبظ ثِ ثجت‬ ‫ًبم ٍ ؾبهبًِ جسیس ًساقوتوِ ٍ قوٌوبؾوبیوی اظ َوطیوک‬ ‫ؾبهبًِّبی هؼیکتی اًجبم هیقَز‪ ،‬هٌتْب هوىی اؾت وِ‬ ‫هوبیطژ ّبیی ٍجَز زاقتِ ثبقس وِ ثؼس اظ َوی قوسى‬ ‫هطالق یه هسژ ثطای ضؾیسگی زضذَاؾت هطزم زض‬ ‫ًظط گطفتِ ذَاّس قَز‪ّ .‬وِ ایی هَاضز هٌٌَ ثِ اتوروبش‬ ‫تهویوبژ زض زٍلوت اؾوت‪.‬هؿوئوَل اجوطای َوط‬ ‫ترهیم ؾْبم ثِ جبهبًسگبى‪ ،‬زٍلت اؾت ٍ زٍلت توب‬ ‫وٌَى ثِ ََض ضؾوی چیعی ضا اػالم ًىطزُ اؾت‪.‬اووجوط‬ ‫لیسضی گفت‪ :‬تؼییی ّط ًَع تبضیری ثطای ثوجوت ًوبم‬ ‫ؾْبم ػسالت ضا تىصیت هیوٌن ٍ انال تبضید لوُوؼوی‬ ‫ثطای ثجت ًبم ؾْبم ػسالت ٍجَز ًساضز‪.‬‬ ‫یؼٌی پیف ثیٌی قسُ وِ زض ذطزاز تطتیجبژ هَضز ًویوبظ‬ ‫قبهق ؾْبم لبثق ترهیم‪ ،‬هیعاى اى‪ً ،‬وحوَُ اجوطای‬ ‫َط ‪ ،‬اٍلَیت ثٌسی هکوَالى‪ ،‬تؼییی تىلیوف قوَز ٍ‬ ‫ذطزاز تبظُ اغبظ ایوی فوطایوٌوس اؾوت‪.‬الوبی لؿویوی‬ ‫لطثبًعازُ‪ ،‬ضئیؽ ؾبظهبى ذهَنی ؾبظی ثِ ایؿٌب گفتوِ‬ ‫اؾت‪ ،‬زض هَضز ثجت ًبم جبهبًسگبى ؾْبم ػسالت ّیچ‬ ‫چیع لُؼی ًکسُ اؾت‪ّ ،‬ط فطزی تبضیری ثطای ثجت ًوبم‬ ‫ؾْبم ػسالت اػالم وطزُ اؾت ثبیس پبؾوروگوَی ایوی‬ ‫هَیَع ثبقس‪ .‬ثیی ؾبظهبى ذهَنی ؾبظی ٍ ٍظاضژ‬ ‫ضفبُ تؼبهق ٍجَز زاضز ٍ جلؿبژ ثطگعاض هی قوَز توب‬ ‫ظهبًی وِ ثِ جوغ ثٌسی ثطؾین ٍ ضؾوب ثِ هوطزم اػوالم‬ ‫وٌین‪ .‬اهب قرهب اظ ثجت ًبم جبهبًسگبى زض ذوطزازهوبُ‬ ‫اَالػی ًساضم‪.‬ثِ گفتِ اٍ‪ّ ۲۱۱ ،‬عاض هویولویوبضز توَهوبى‬ ‫تىلیف زض لبًَى ثَزجِ ثطای فطٍـ ؾْبم ٍجَز زاضز‬ ‫ٍ ثبیس ثطضؾی وطز وِ چِ هَضزی زض اٍلوَیوت لوطاض‬ ‫زاضز‪ .‬ؾطٌّگ هحوس ضججی‪ ،‬ضئیؽ هطوع تکریوم ٍ‬ ‫پیکگیطی اظ جطائن ؾبیجطی پلیؽ فتب اًتظبهی وکَض ثوب‬ ‫ّکساض ثِ قْطًٍساى زضثبضُ ّطگًَِ ؾوَء اؾوتوفوبزُ ٍ‬ ‫والّجطزاضی زض پَقف ؾْبم ػسالت اظ اًبى ذَاؾوت‬ ‫هطالت پیبههّبی جؼلی ؾْبم ػسالت ثبقٌس‪.‬‬ ‫ثطای پیگیطی هَاضز هطثٌَ ثِ ؾْبم ػسالوت ذوَز ثوِ‬ ‫ؾبهبًِ الىتطًٍیىی ؾْبم ػسالت ثوِ ازضؼ ‪https://‬‬ ‫‪ ٍsamanese.ir‬یب ثِ ؾبهبًِ جبهغ اَالػبژ هکتطیبى‬ ‫ثِ ازضؼ ‪https://www.sejam.ir‬هطاجؼِ وٌٌس‪.‬‬ صفحه 1 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫چْارشٌبِ ‪ 7‬اردیبْشت ‪ 77 * 1041‬اٍریل‪72 * 7477‬رهضاى ‪ * 1001‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَس ایکیٌجی ایل ) * شوارُ ( سایی ) ‪2040 :‬‬ ‫هقالِ‬ ‫چطا تایسن تطای ذاضج وطزن وا‬ ‫سپاٌ اظ ‪FTO‬تؼلل میوىس؟‬ ‫در ّفتِ ّای اخیز‪ ،‬یکی اس هْن تزیی هفَوفَعفات‬ ‫اختالفی باقی هاًذُ هیاى ایفزاى ٍ اهفزیفکفا در‬ ‫هذاکزت ٍیی‪ ،‬هَوَع حذف ًام سپاُ اس فْزسفت‬ ‫گزٍُ ّای تزٍریستی خارجی اهفزیفکفا ) ‪(FTO‬‬ ‫عٌَاى شذ؛ ایی در حالی است کفِ بسفیفاری اس‬ ‫کارشٌاساى‪ ،‬هقاهات ٍ ًوایٌذگاى کٌگزُ اهفزیفکفا‬ ‫اعالم کزدُاًذ دلیلی بز باقیهاًذى ًام سپاُ در ایی‬ ‫لیست اس سَی دٍلت بایذى ًیست چزا کِ بِ گفتفِ‬ ‫خَدشاى بِ اًذاسُ کافی سپاُ ایزاى تحزین است‪.‬‬ ‫دس ‪ 0۹‬فش‪ٚ‬سدیٗ ‪ 0۹۹۱‬د‪٘ٚ‬بِهذ تهشأهر‪ ،‬ساهیهغ‬ ‫خٕ‪ٟٛ‬سی ‪ٚ‬لت أشیىب دس ثیب٘ی‪ٝ‬ای اػمْ وشد وه‪ٝ‬‬ ‫ػپب‪ ٜ‬پبػذاساٖ ا٘ممه اػمٔی ایشاٖ سا دس ف‪ٟ‬شػت‬ ‫ٌش‪ٞ ٜٚ‬بی تش‪ٚ‬سیؼتی ‪ٚ‬صاس أ‪ٛ‬س خهبسخه‪ ٝ‬ایهٗ‬ ‫وـ‪ٛ‬س لشاس داد‪ ٜ‬اػت‪ .‬ایٗ الذاْ یه ػبَ پیؾ اص‬ ‫خش‪ٚ‬ج أشیىب اص ثشخبْ ‪ ٚ‬دس عبسع‪ٛ‬ه ػیهبػهت‬ ‫فـبس حذاوثشی اػٕهبَ ‪ ٚ‬اخهشا ؿهذ‪.‬ایهٗ الهذاْ‬ ‫أشیىب اص د‪ٚ‬ساٖ خ‪ ًٙ‬ػشد تب و‪ ٖٛٙ‬ثهی ػهبثهمه‪ٝ‬‬ ‫ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬اػت‪.‬ػپب‪ ٜ‬پبػذاساٖ ا٘ممه اػهمٔهی یهه‬ ‫٘‪ٟ‬بد لب٘‪٘ٛ‬ی ‪ ٚ‬سػٕی ٘ظبٔی خٕه‪ٟ‬ه‪ٛ‬سی اػهمٔهی‬ ‫اػت ‪ ٚ‬الذاْ أشیىب ثشای لشاس دادٖ ٘بْ ػهپهب‪ ٜ‬دس‬ ‫ف‪ٟ‬شػت ػبصٔبٖ ‪ٞ‬بی تش‪ٚ‬سیؼتی خبسخهی ‪FTO‬‬ ‫دس حبِی و‪ ٝ‬حى‪ٔٛ‬ت خٕ‪ٟٛ‬سی اػهمٔهی سا دس‬ ‫ػبَ ‪ 0۹۳۱‬ث‪ ٝ‬سػٕیت ؿ‪ٙ‬بخت‪ ٝ‬اػت‪٘ ،‬مط اؿىبس‬ ‫حبوٕیت ّٔی ایشاٖ ٔحؼ‪ٛ‬ه ٔی ؿ‪ٛ‬د‪.‬ثه‪ٌ ٝ‬هفهته‪ٝ‬‬ ‫ثؼیبسی اص وبسؿ‪ٙ‬بػبٖ ثیٗ اِهٕهّهّهی‪ ،‬ایهٗ الهذاْ‬ ‫أشیىب یه ثذػت تٕبْ ػیبس ‪ ٚ‬خه هش٘هبن دس‬ ‫تبسیخ حم‪ٛ‬ق ‪ ٚ‬س‪ٚ‬اثط ثیٗإُِّ ‪ ٚ‬ث‪ٛ٘ ٝ‬ػی اػهمٖ‬ ‫خ‪ ٚ ًٙ‬تدب‪ٚ‬ص ػّی‪ ٝ‬یه وـ‪ٛ‬س دیٍش اػهت‪ .‬أهب‬ ‫ف‪ٟ‬شػت ٘‪ٟ‬بد‪ٞ‬بی تش‪ٚ‬سیؼتی خبسخی ‪(Foreign‬‬ ‫)‪Terrorist Organization‬عهههیهههؼهههت‬ ‫ایٗ ف‪ٟ‬شػت تحت د‪ ٚ‬لب٘‪ٟٔ ٖٛ‬بخش ‪ٔ ٚ‬هّهیهت‬ ‫‪ ٚ 0۹۵۳‬لب٘‪ ٖٛ‬ظذتش‪ٚ‬سیؼتی ‪ٔ ٚ‬هدهبصا ٔهشی‬ ‫ٔوثش ‪ 0۹۹۵‬ایدبد ؿهذ‪ٔ ٚ ٜ‬ه هبثهک اٖ ‪ٚ‬صاس‬ ‫خبسخ‪ ٝ‬أشیىب اختیبس تؼییهٗ ٔصهبدیهک ‪ٚ‬اػهٕهبَ‬ ‫تحهشیهٓ ‪ٞ‬هبیهی ساثهشاػهبع ٔهمهشسا تهحهشیهٓ‬ ‫ػبصٔبٖ‪ٞ‬بی تش‪ٚ‬سیؼتی خبسخی ‪ٔ ٚ‬مشسا تحشیهٓ‬ ‫تش‪ٚ‬سیؼٓ خ‪ٟ‬ب٘ی داسد‪.‬دس ٔمهشسا ٔهشثه‪ٛ‬طه‪ ،ٝ‬اص‬ ‫ٕٔ‪ٛٙ‬ػیت اساا‪ ٝ‬وٕه‪ٞ‬بی ػی‪ٙ‬ی ث‪ ٝ‬ػبصٔهبٖ ‪ٞ‬هبی‬ ‫ٔ‪ٙ‬ذسج دس ِیؼت ‪ ٚFTO‬تهؼهمهیهت وهیهفهشی‬ ‫ٔتخّفیٗ ٌفت‪ ٝ‬ؿذ‪ ٜ‬اػت‪ ،‬ث‪ ٝ‬ایٗ ٔؼ‪ٙ‬ب و‪ٔ ٝ‬تخّفهبٖ‬ ‫٘‪ ٝ‬ت‪ٟٙ‬ب دس ٔؼشض تحشیٓ‪ٞ‬بی ٔؼٕ‪ٔ َٛ‬هثهُ ٔه‪ٙ‬هغ‬ ‫ؿذٖ اص وؼت ‪ ٚ‬وهبس دس ثهبصاس أهشیهىهب‪ٔٚ‬ه‪ٙ‬هغ‬ ‫دػتشػی ث‪٘ ٝ‬ظبْ پ‪ِٛ‬ی أشیىب ‪ ٚ‬لشاس ٔیٌیهش٘هذ‪،‬‬ ‫ثّى‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ٔتخّ خ‪ٙ‬بیهی ٔـهٕه‪ َٛ‬پهیهٍهشد‬ ‫ویفشی ّٔی ‪ ٚ‬فشأّی‪ ،‬ثب ٔدهبصا ثهیهؼهت ػهبَ‬ ‫ص٘ذاٖ ‪ ٚ‬خشیٕ‪ٞٝ‬بی ثؼیبس ػ‪ٍٙ‬یٗ ٘یض ٔیؿ‪٘ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫بزای حفظ فضای هثبت ایجاد شذُ‪،‬‬ ‫ایزاى ٍ عزبستاى در رًٍذ هذاکزات تسزیع کٌٌذ‬ ‫یک تحلیلگز هسائل بیی الولل گفففت‪:‬‬ ‫بزای ایٌکِ هذاکزات ایزاى ٍ عزبستاى‬ ‫اس هسیز هثبت خَد فاصلِ ًگیزد‪ ،‬بفایفذ‬ ‫طزفیی رًٍذ هذاکزات را تسزیع کٌٌذ‪.‬‬ ‫بذٍى شک تسفزیفع در هفذاکفزات‪،‬‬ ‫حَاشی تاثیزگذار ٍ ًقش بفاسیفگفزاى‬ ‫ثالثی کِ هی تَاًٌذ در رًٍذ هذاکزات‬ ‫تاثیز هٌفی بگذارًذ را کاّش هیدّذ‪.‬‬ ‫دوتش احٕذ فبطٕی٘ظاد اظه‪ٟ‬هبس وهشد‬ ‫ایشاٖ ‪ ٚ‬ػشثؼتبٖ ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ د‪ ٚ‬وـه‪ٛ‬س‬ ‫‪ٕٞ‬ؼبی‪ ٚ ٝ‬لهذس ٔه‪ٙ‬ه همه‪ ٝ‬ای‪ ،‬دس‬ ‫تح‪ٛ‬ال خب‪ٚ‬سٔیب٘‪ ،ٝ‬خ‪ٟ‬بٖ اػهمْ ‪ٚ‬‬ ‫٘ظٓ ٔ‪ ٙ‬م‪ٝ‬ای خّیحفبسع تبثیشٌزاس٘ذ‬ ‫‪ ٚ‬ثذ‪ ٖٚ‬ؿه ویفیت س‪ٚ‬اثط ایهٗ د‪ٚ‬‬ ‫وـ‪ٛ‬س ثش ایٗ ٔ‪ٛ‬اسد اثش ثؼیبس داسد ‪ٚ‬‬ ‫تؼییٗو‪ٙٙ‬ذ‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی افض‪ٚ‬د تهثثهیهش س‪ٚ‬اثهط ایهشاٖ ‪ٚ‬‬ ‫ػشثؼتبٖ ت‪ٟٙ‬هب ثهش س‪ٚ‬اثهط د‪ٚ‬خهب٘هجه‪ٝ‬‬ ‫خ‪ٛ‬دؿبٖ ٘یؼت‪ ،‬ثّى‪ ٝ‬ثش س‪ٚ‬اثط اٖ‪ٞ‬هب‬ ‫ثب دیٍش وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬ب ٘یض تثثیشٌزاس اػهت‪.‬‬ ‫ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ٔثبَ ٘‪ٛ‬ع س‪ٚ‬اث ی و‪ ٝ‬ایشاٖ ثب‬ ‫ػشثؼتبٖ داسد‪ ،‬ثش س‪ٚ‬اثط ٔب ثب ثؼیهبسی‬ ‫اص وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬هبی ػهشثهی ‪ ٚ‬ثهشخهی اص‬ ‫وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬بی اػمٔی ٔب٘‪ٙ‬ذ پبوؼتبٖ ثه‪ٝ‬‬ ‫دِیُ ٘ف‪ٛ‬ری و‪ ٝ‬ػهشثؼهتهبٖ دس ایهٗ‬ ‫وـه‪ٛ‬س‪ٞ‬هب داسد‪ ،‬اثهشٌهزاس خه‪ٛ‬ا‪ٞ‬ههذ‬ ‫ث‪ٛ‬د‪.‬ػع‪ٞ ٛ‬یب ػّٕی ٌهش‪ ٜٚ‬ػهّه‪ْٛ‬‬ ‫ػیبػی دا٘ـٍب‪ ٜ‬فشد‪ٚ‬ػی ٔـ‪ٟ‬ذ ثب ثیبٖ‬ ‫ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬خهض ایهٗ ٔؼهباهُ ایهشاٖ ‪ٚ‬‬ ‫ػشثؼتبٖ دس ػ ح خ‪ٟ‬ب٘ی ‪ٔ ٓٞ‬ه‪ٙ‬هبفهغ‬ ‫ٔـتشوی داس٘ذ‪ ،‬ثیبٖ وشد ػهشثؼهتهبٖ‬ ‫دس ثبصاس ا٘شطی ٘مـی تؼییٗو‪ٙٙ‬ذ‪ ٜ‬داسد‬ ‫‪ٕٞ ٚ‬ىبسی ثب ایٗ وـه‪ٛ‬س ٔهی ته‪ٛ‬ا٘هذ‬ ‫ثشای ٔب ٔفیذ ثبؿذ‪.‬‬ ‫‪ٕٞ‬هنه‪ٙ‬هیهٗ عه‪ ٖٛ‬ػهشثؼهتهبٖ خهض‬ ‫پشخٕؼیت تشیٗ وـه‪ٛ‬س‪ٞ‬هبی ػهشثهی‬ ‫ٔ‪ ٙ‬م‪ ٝ‬اػت‪ ،‬ت‪ٛ‬ػؼه‪ ٝ‬س‪ٚ‬اثهط ثهب ایهٗ‬ ‫وـ‪ٛ‬س ٔیت‪ٛ‬ا٘ذ ٔ‪ٙ‬دش ث‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ػؼ‪ ٝ‬التصبد‬ ‫‪ ٚ‬ص‪ٙ‬ؼت ت‪ٛ‬سیؼٓ وـ‪ٛ‬سٔبٖ ؿ‪ٛ‬د‪ .‬ثه‪ٝ‬‬ ‫ػ‪ٛٙ‬اٖ ٔثبَ‪ٔ ،‬هشدْ ػهشثؼهتهبٖ خهض‬ ‫صااشاٖ ثش‪ٚ‬تٕ‪ٙ‬ذی ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ و‪ ٝ‬ثب أهذٖ‬ ‫ث‪ ٝ‬ایشاٖ‪ ،‬دس عشخ‪ ٝ‬التصبدی ؿ‪ٟ‬ش‪ٞ‬بی‬ ‫ٔز‪ٞ‬جی ایشاٖ اثشٌزاس خ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬ذ ث‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫فبطٕی ٘ظاد ‪ٕٞ‬ن‪ٙ‬یٗ ث‪ ٝ‬ا‪ٕٞ‬یت س‪ٚ‬اثهط‬ ‫ایشاٖ ‪ ٚ‬ػشثؼتبٖ دس حه‪ٛ‬ص‪ ٜ‬ػهیهبػهی‬ ‫اؿبس‪ ٜ‬وشد ‪ٌ ٚ‬فت ایٗ د‪ ٚ‬وـ‪ٛ‬س دس‬ ‫ٔ‪ ٙ‬م‪٘ ٝ‬مـی تؼییٗ و‪ٙٙ‬ذ‪ ٜ‬داس٘ذ ‪٘ ٚ‬ه‪ٛ‬ع‬ ‫س‪ٚ‬اثطؿبٖ ثب یىذیٍش‪ ،‬ثش ػش٘‪ٛ‬ؿت ‪ٚ‬‬ ‫‪ٚ‬ظؼیتؿبٖ اثشٌزاس اػت‪ٞ .‬هشعه‪ٙ‬هذ‬ ‫ٔـىم ٔب ‪ ٚ‬ػشثؼتبٖ دس ػبَ ‪ٞ‬هبی‬ ‫ٌزؿت‪ ٝ‬اثؼبد أ‪ٙ‬یتی پیذا وشد‪ ٜ‬ثه‪ٛ‬د ‪ٚ‬‬ ‫ٔ‪ٙ‬دش ث‪ ٝ‬ل غ س‪ٚ‬اثط د‪ ٚ‬وـ‪ٛ‬س ؿذ‪ ،‬أب‬ ‫ٔزاوشا اخیش ثیٗ ایٗ د‪ٚ‬وـ‪ٛ‬س ٘ـبٖ‬ ‫ٔید‪ٞ‬ذ و‪ ٝ‬اص اٖ ٔؼباُ ‪ ٚ‬عبِؾ‪ٞ‬بی‬ ‫ث‪ٙ‬یبدی ػج‪ٛ‬س وشد‪ ٜ‬ایٓ‪.‬ایٗ تحّهیهّهٍهش‬ ‫ٔؼباُ ثیٗإُِّ ادأ‪ ٝ‬داد ثب اتفهبلهب‬ ‫ػبَ‪ٞ‬بی ٌزؿت‪ ،ٝ‬طجیؼی ث‪ٛ‬د و‪٘ ٝ‬م ه‪ٝ‬‬ ‫ؿش‪ٚ‬ع ٔزاوشا ایشاٖ ‪ ٚ‬ػشثؼتبٖ ثهش‬ ‫اخبار کَتاُ‬ ‫* اوفؼال ضًضای امىیت‪ ،‬ضغیم اسطائیل ضا زض تدسای‬ ‫جىایات ػلیٍ فلسغیىیان جسًضتط وطزٌ است‬ ‫س‪ٚ‬ی دغذغ‪ٞٝ‬ب ‪ٔ ٚ‬محظب أ‪ٙ‬یتی د‪ٚ‬‬ ‫طشف ثبؿذ ‪ ٚ‬او‪ ٖٛٙ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٔ ٝ‬شح ؿذ‪ٜ‬‬ ‫د‪ ٚ‬وـهه‪ٛ‬س اص ایههٗ ٔههشحّهه‪ ٝ‬ػههجهه‪ٛ‬س‬ ‫وشد‪ٜ‬ا٘ذ‪ ،‬خجش ٔثجهتهی اػهت‪ .‬اصه‪ٛ‬ال‬ ‫حؼبع تشیٗ ‪ ٚ‬ػخت تشیٗ ٔؼباُ دس‬ ‫ٔزاوشا ثیٗ تٕبْ وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬ب اص خهّٕه‪ٝ‬‬ ‫ایشاٖ ‪ ٚ‬ػشثؼتبٖ‪ٔ ،‬ؼباُ أ‪ٙ‬یتی اػهت‬ ‫‪ٚ ٚ‬لتی دس ایٗ ٔ‪ٛ‬اسد ت‪ٛ‬ا٘ؼته‪ ٝ‬ا٘هذ ثه‪ٝ‬‬ ‫٘م ‪ ٝ‬ت‪ٛ‬افمی ثشػ‪ٙ‬ذ‪ٔ ،‬یت‪ٛ‬اٖ أهیهذ‪ٚ‬اس‬ ‫ثهه‪ٛ‬د ثهه‪ ٝ‬ػههشػههت ثههتهه‪ٛ‬ا٘ههیههٓ ثههشای‬ ‫تدذیذ س‪ٚ‬اثط ػبیش ٔهشاحهُ سا طهی‬ ‫و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی دس خص‪ٛ‬ف ػ‪ٛ‬أُ تبثیشٌزاس ثهش‬ ‫ػش٘‪ٛ‬ؿت ٔزاوشا ایشاٖ ‪ ٚ‬ػشثؼتبٖ‪،‬‬ ‫ػ‪ٛٙ‬اٖ وضد احتٕبَ داسد ٔهزاوهشا‬ ‫د‪ٚ‬خب٘ج‪ ٝ‬وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬ب تحت تثثیش تح‪ٛ‬التی‬ ‫و‪ ٝ‬دس داخُ د‪ ٚ‬وـه‪ٛ‬س‪ ،‬س‪ٚ‬اثهط د‪ٚ‬‬ ‫خب٘ج‪ ٚ ٝ‬ح‪ٛ‬ص‪ٜٞ‬بی ٘هفه‪ٛ‬ر اٖ ‪ٞ‬هب س‬ ‫ٔی د‪ٞ‬ذ‪ ،‬لهشاس ٌهیهشد‪ٞ .‬هٕهنه‪ٙ‬هیهٗ‬ ‫سایض٘ی‪ٞ‬ب ‪ٌ ٚ‬فت‪ٌٞٛٚ‬بیی و‪ ٝ‬طشفیٗ‬ ‫ٔزاوش‪ ٜ‬ثب د‪ٚ‬ػتبٖ ‪ٔ ٚ‬تحذا٘ـبٖ ا٘دهبْ‬ ‫ٔی د‪ٙٞ‬ذ ٘یض اص ػ‪ٛ‬أُ تبثیهشٌهزاس ثهش‬ ‫ػش٘‪ٛ‬ؿت ٔزاوشا اػت‪.‬فبطٕی٘هظاد‬ ‫خبطش٘ـبٖ وشد دس اد‪ٚ‬اس لجهّهی ‪ٞ‬هٓ‬ ‫ؿب‪ٞ‬ذ ث‪ٛ‬دیٓ و‪ٔ ٝ‬زاوشا ثه‪ ٝ‬دِهیهُ‬ ‫اػذاْ ‪ٞ‬بی ٌؼتشد‪ ٜ‬ای و‪ ٝ‬دس ػشثؼتبٖ‬ ‫اتفبق افتبد‪ ،‬اص ػٕت ایهشاٖ ٔهته‪ٛ‬له‬ ‫ؿذ‪ .‬او‪ٕٔ ٓٞ ٖٛٙ‬ىهٗ اػهت ‪ٚ‬له‪ٛ‬ع‬ ‫اتفبلبتی ٔ‪ٙ‬دش ث‪ ٝ‬ته‪ٛ‬له ٔهزاوهشا‬ ‫ایشاٖ ‪ ٚ‬ػشثؼتبٖ ؿ‪ٛ‬د‪ .‬ایٗ اتهفهبلهب‬ ‫ٔی ت‪ٛ‬ا٘ذ ث‪ ٝ‬دػت اػشاایُ یهب دیهٍهش‬ ‫دؿٕ‪ٙ‬بٖ ایشاٖ س د‪ٞ‬هذ‪ ،‬یهب ‪ٚ‬له‪ٛ‬ع‬ ‫س‪ٚ‬یذاد‪ٞ‬بیی دس داخُ ایٗ د‪ ٚ‬وـه‪ٛ‬س‪،‬‬ ‫ٔب٘غ اص پیـجشد ٔزاوشا ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ساظمان ضاَساضی ی حمل یومل جازٌ ای استان اشضتایجان غطتی‬ ‫اگُی مىالصات‬ ‫واضفطما ‪ :‬ازاضٌ ول ضاَساضی ی حمل ی ومل جازٌ ای استان اشضتایجان غطتی‬ ‫ازضس‪ :‬اضیمیٍ‪ -‬ذیاتان یالفجط‪ -2‬وطسیسٌ تٍ پل میثم‪ -‬ازاضٌ ول ضاَساضی ی حمل ی ومل جازٌ ای استان اشضتایجان غطتی‬ ‫ضزیف‬ ‫وا پطیغٌ‬ ‫ضماضٌ مىالصٍ‬ ‫تطایضز ایلیٍ‬ ‫تضمیه‬ ‫‪1‬‬ ‫تُیٍ ی وصه ویًجطسی تتىی مفصلی زض محًض ذًی‪-‬‬ ‫ایًایغلی ی ذًی‪ -‬لغًض مجمًػا تغًل ‪13‬ویلًمتط‬ ‫‪41- -47‬‬ ‫‪148014709380589‬‬ ‫‪6086201580772‬‬ ‫ پیماوىاضان زاضای ضتثٍ حسالل ‪ 5‬ضضتٍ ضاٌ ی تطاتط ی اظ ساظمان تطوامٍ ی تًزجٍ می تًاوىس زض ایه مىالصدٍ‬‫ضطوت ومایىس‪.‬‬ ‫‪ )1‬تحًیل (فطیش) اسىاز مىالصٍ اظ تاضید ‪ 1441042046‬تا تاضید ‪ 1441042014‬می تاضس‪.‬‬ ‫(فمظ اظ عطیک ساماوٍ تساضوات الىتطیویىی زیلت تٍ ازضس ‪)www.setadiran.ir‬‬ ‫‪)2‬مُلت اضسال پاسد فطاذًان تا ساػت ‪ 14:44‬ضیظ یىطىثٍ مًضخ ‪1441042025‬‬ ‫‪ )3‬تاضید تاظگطایی پیطىُازَا اظعطیک ساماوٍ ستاز ضیظ زیضىثٍ ساػت ‪ 49:44‬مًضخ ‪1441042026‬‬ ‫‪*1024‬ضىاسٍ اگُی‪* 1349394:‬تاضید اوتطاض‪* 1441042047 :‬ضیظوامٍ اضن‬ ‫ضطوت تًظیغ ویطیی تطق اشضتایجان ضطلی( سُامی ذاظ)‬ ‫اگُی مىالصات ػمًمی یه مطحلٍ ای‬ ‫الیضیف‪ :‬ذغط جىگ َستٍای ی‬ ‫جىگ جُاوی سً جسی است‬ ‫ضطوت تًظیغ ویطیی تطق اشضتایجان ضطلی زض وظط زاضز اظ عطیک تطگعاضی مىالصٍ ػمًمی یه مطحلدٍ ای‬ ‫وسثت تٍ ذطیس تٍ ضطح جسیل شیل السا ومایس‪.‬‬ ‫ٍسیز اهَر خارجِ رٍسیِ در سخٌاًی با بیاى ایی کِ‬ ‫هذاکزات صلح بفا اٍکفزایفی اداهفِ خفَاّفذ‬ ‫یافت‪،‬تاکیذ کزد ّوچٌاى خطز ٍاقفیفی جفٌف‬ ‫جْاًی سَم ٍجَد دارد‪.‬‬ ‫ػشٌئی ال‪ٚ‬س‪ٚ‬ف‪ٚ ،‬صیش أ‪ٛ‬س خبسخ‪ ٝ‬س‪ٚ‬ػهیه‪ ٝ‬دس‬ ‫ثش٘بٔ‪ٛٔ ٝ‬ػ‪ ْٛ‬ث‪ ٝ‬ثبصی ثهضسی دس ؿهجهىه‪ ٝ‬یهه‬ ‫تّ‪ٛ‬یضی‪ ٖٛ‬س‪ٚ‬ػی‪ ٝ‬تبویذ وشد و‪ ٝ‬تؼّیحب اسػبِهی‬ ‫٘بت‪ ٛ‬ث‪ ٝ‬ویی یه خ‪٘ ًٙ‬یبثتی اػت ‪٘ ٚ‬یش‪ٞٚ‬هبی‬ ‫س‪ٚ‬ػی‪ ٝ‬ایٗ ا٘جبس‪ٞ‬بی تؼّیحبتی سا ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ا‪ٞ‬هذاف‬ ‫لب٘‪٘ٛ‬ی ‪ٔ ٚ‬ـش‪ٚ‬ع ثشای خه‪ٛ‬د دس ٘هظهش خه‪ٛ‬ا‪ٞ‬ه‪ٙ‬هذ‬ ‫ٌشفت‪ٕٞ ،‬ب٘ ‪ٛ‬س و‪ ٝ‬لجم دس ا‪ٚ‬وشایٗ حّٕ‪ ٝ‬وهشد‪ٜ‬‬ ‫ث‪ٛ‬د٘ذ‪.‬ال‪ٚ‬س‪ٚ‬ف ٌفت اِجت‪ ،ٝ‬ایٗ تؼّیحب ‪ٞ‬هذف‬ ‫لب٘‪٘ٛ‬ی ٘یش‪ٞٚ‬بی س‪ٚ‬ػی دس ػهٕهّهیهب خه‪ٛ‬د دس‬ ‫ا‪ٚ‬وشایٗ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ث‪ٛ‬د‪ .‬ا٘جبس‪ٞ‬ب‪ ،‬اص خّٕه‪ ٝ‬دس غهشه‬ ‫ا‪ٚ‬وشایٗ‪ ،‬ع‪ٙ‬ذیٗ ثبس ‪ٞ‬ذف ٘هیهش‪ٞٚ‬هبی ٔهب ثه‪ٛ‬د‪ٜ‬‬ ‫اػت‪ٚ .‬ی افض‪ٚ‬د ع ‪ٛ‬س ٕٔىٗ اػت ع‪ٙ‬یٗ ٘جبؿذ‬ ‫اٌش ٘بت‪ ٛ‬دس حبَ خ‪٘ ًٙ‬یبثتی ػّی‪ ٝ‬س‪ٚ‬ػیه‪ ٝ‬اػهت‪،‬‬ ‫پغ ػمح ایٗ ٘یبثتی یه ‪ٞ‬ذف ٔـش‪ٚ‬ع اػهت‪...‬‬ ‫خ‪ ،ًٙ‬خ‪ ًٙ‬اػت‪.‬ا‪ٌ ٚ‬فت غشه حهک س‪ٚ‬ػهیه‪ٝ‬‬ ‫ثشای حفبظت اص ٔشص‪ٞ‬بی خ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬ػشصٔیٗ ‪ٞ‬بیی سا‬ ‫و‪ ٝ‬س‪ٚ‬ع ‪ٞ‬ب دس اٖ ٔ‪ٛ‬سد اصاس ‪ ٚ‬اریت لهشاس ٔهی‬ ‫ٌیش٘ذ‪٘ ،‬فی ٔیو‪ٙ‬ذ‪ .‬اٖ ‪ٞ‬هب ایهٗ سا حهک خه‪ٛ‬د‬ ‫ٔی دا٘‪ٙ‬ذ و‪ ٝ‬أ‪ٙ‬یت خه‪ٛ‬د سا دس ‪ٞ‬هش وهدهب وه‪ٝ‬‬ ‫ٔی خ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬ذ تعٕیٗ و‪ٙٙ‬ذ ‪ ٚ‬دس ػیٗ حبَ حهک ٔهب‬ ‫ثشای حفبظت اص ٔشص‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬ػشصٔیٗ‪ٞ‬بیٕبٖ و‪ ٝ‬س‪ٚ‬ع‬ ‫‪ٞ‬ب ص٘ذٌی ٔی و‪ٙٙ‬ذ ‪ ٚ‬ػبَ ‪ٞ‬ب ٔ‪ٛ‬سد اصاس ‪ ٚ‬اریهت‬ ‫لشاس ٌشفت‪ ٝ‬ا٘ذ ‪ ٚ‬اص ثٕجبساٖ‪ ،‬تحمیش ‪ٔ ٚ‬حذ‪ٚ‬دیت‪ٞ‬ب‬ ‫س٘ح ٔیثش٘ذ سا ا٘ىبس ٔیو‪ٙٙ‬ذ‪ٚ.‬صیش خبسخ‪ ٝ‬س‪ٚ‬ػیه‪ٝ‬‬ ‫ٌفت و‪ ٝ‬لصذ ایبال ٔهتهحهذ‪ ٜ‬ثهشای تهحه‪ٛ‬یهُ‬ ‫ثبٍِشد‪ٞ‬بی ‪ 0۱Mi-‬ث‪ ٝ‬ا‪ٚ‬وشایٗ ٘همهط اؿهىهبس‬ ‫تؼ‪ٟ‬ذا ثیٗ إِّّی ‪٘ ٚ‬مط ٔؼتمیٓ تؼه‪ٟ‬هذا دس‬ ‫ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬ثؼیبس ٔ‪ ٟٓ‬س‪ٚ‬اثط ثیٗإُِّ اػت‪.‬‬ ‫سیاسی‬ ‫‪2‬‬ ‫ضزیف‬ ‫مًضًع مىالصٍ‬ ‫ضماضٌ مىالصٍ‬ ‫ضماضٌ فطاذًان زض ساماوٍ تساضوات‬ ‫الىتطیویىی زیلت‬ ‫سپطزٌ ضطوت زض‬ ‫مىالصٍ(ضیال)‬ ‫‪1‬‬ ‫ذطیس ‪ 4‬زستگاٌ سطیض‬ ‫‪201441‬‬ ‫‪2441445494444442‬‬ ‫‪1025404440444‬‬ ‫زض صًضت تمایل تٍ ضطوت زض مىالصٍ ضػایت وىات شیل العامی است ‪.‬‬ ‫‪ -1‬ظمان ی محل ی وحًٌ زضیافت اسىاز‪ :‬اظ تاضید ‪ 1441042047‬لغایت ‪ ، 1441042015‬تٍ سایت سدامداودٍ تدساضودات‬ ‫الىتطیویىی زیلت مطاجؼٍ ی وسثت تٍ زضیافت اسىاز مىالصٍ السا ومایىس‪.‬‬ ‫ساماوٍ تساضات الىتطیویىی زیلت ‪(-‬زضیافت اسىاز)‬ ‫پایگاٌ اعالع ضساوی مؼامالت ضطوت تًاویط تٍ ازضس(مالحظٍ اگُی)‬ ‫‪www.setadiran.ir‬‬ ‫‪www.tavanir.org.ir‬‬ ‫‪ -2‬اذطیه مُلت ی محل تحًیل ی تاظگطایی پاوات ‪ :‬پیطىُاززَىسگان ضمه تاضگصاضی تصًیط ولیدٍ مدساضن‬ ‫پاوت َای (الف‪،‬ب‪،‬ج)زض ساماوٍ تساضوات الىتطیویىی زیلت تا ساػت ‪ 48:34‬ضیظ چُداضضدىدثدٍ مدًضخ‬ ‫‪ 1441042028‬وسثت تٍ تحًیل اصل پاوت(الف) عثک ضطایظ زضج ضسٌ زض اسىاز مىالصٍ تا ساػت ‪ 49:34‬ضیظ‬ ‫چُاضضىثٍ مًضخ ‪ 1441042028‬تٍ زتیطذاوٍ مطوعی ضطوت تٍ ازضس‪ :‬تثطیع‪-‬تلًاض استاز ضُطیاض‪-‬ذیداتدان‬ ‫گلىاض‪-‬ضطوت تًظیغ ویطیی تطق اشضتایجان ضطلی السا ومایىس‪ .‬تاظگطایی پاوات مىالصٍ (الف‪،‬ب‪،‬ج) پس اظ‬ ‫اضظیاتی ویفی ضطوت وىىسگان ساػت‪ 14:44‬ضیظ چُاضضىثٍ مًضخ ‪ 1441042028‬ذًاَس ضس‪.‬‬ ‫‪ -3‬سایط اعالػات ی جعئیات مطتًعٍ زض اسىاز مىالصٍ مىسضج است‪.‬‬ ‫‪ -4‬پیطىُاز زَىسٌ مىلف است مؼازل مثلغ سپطزٌ تضمیه َای مؼتثط اظ جملٍ یاضیع ومسی‪ ،‬ضماوتىامٍ تاوىی ی ‪ ...‬السا‬ ‫ی زض پاوت الف اضائٍ ومایس‪ .‬تًضیح ایىىٍ تٍ پیطىُازَای فالس سپطزٌ‪ ،‬سپطزٌ َای مرسیش ی سپطزٌ َای ومتط اظ میعان‬ ‫ممطض ی چه ضرصی ی فالس امضاء‪ ،‬مرسیش‪ ،‬مططیط پیطىُازاتی وٍ تؼس اظ اومضاء مست ممطض زض تىس ‪ 2‬اگُی مىالصدٍ‬ ‫یاصل ضًز مغلما تطتیه اثط زازٌ ورًاَس ضس‪.‬‬ ‫‪َ -5‬عیىٍ چاج اگُی زض ضیظوامٍ تٍ ػُسٌ تطوسٌ مىالصٍ می تاضس‪.‬‬ ‫ضطوت تًظیغ ویطیی تطق اشضتایجان ضطلی‬ ‫‪*1019‬ضىاسٍ اگُی‪ * 1349134 :‬تاضید اوتطاض‪* 1441042047 :‬ضیظوامٍ اضن‬ ‫ػفیش ‪ٕ٘ ٚ‬بی‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬داآ وـ‪ٛ‬سٔبٖ ٘ضد ػبصٔبٖ ٔهّهُ دس‬ ‫٘ـؼت دس ؿ‪ٛ‬سای أ‪ٙ‬یت دس ٔ‪ٛ‬سد ثشسػی تحه‪ٛ‬ال‬ ‫فّؼ یٗ‪ ،‬ثب ا٘تمبد اص ػى‪ ٚ ٛ‬ثی ػهٕهّهی ؿه‪ٛ‬سای‬ ‫أ‪ٙ‬یت دس لجبَ خ‪ٙ‬بیب سطیٓ اػشاایُ ػهّهیه‪ٔ ٝ‬هشدْ‬ ‫فّؼ یٗ اظ‪ٟ‬بس وشد تب صٔب٘ی و‪ ٝ‬ؿه‪ٛ‬سای أه‪ٙ‬هیهت‬ ‫‪ٕٞ‬ن‪ٙ‬بٖ ث‪ ٝ‬ا٘فؼبَ ‪ ٚ‬ػىه‪ ٛ‬خه‪ٛ‬د دس لهجهبَ ایهٗ‬ ‫خ‪ٙ‬بیب ادأ‪ٔ ٝ‬ی د‪ٞ‬ذ‪ ،‬دػتیبثی ث‪ ٝ‬حم‪ٛ‬ق فّؼ ی‪ٙ‬یهبٖ‬ ‫ٔحمک ٘خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ‪.‬ث‪ٌ ٝ‬ضاسؽ ایؼ‪ٙ‬ب‪ٔ ،‬دهیهذ تهخهت‬ ‫س‪ٚ‬ا٘نی ٌفت تذا‪ٛٔ ْٚ‬ظغ و‪٘ٛٙ‬ی ؿ‪ٛ‬سای أ‪ٙ‬هیهت‬ ‫ت‪ٟٙ‬ب سطیٓ اػشاایُ سا ثهشای تهذا‪ ْٚ‬اؿهگهبِهٍهشی ‪ٚ‬‬ ‫خ‪ٙ‬بیب خ‪ٛ‬د ػّی‪ٔ ٝ‬شدْ ٔظّ‪ ْٛ‬فّؼ یهٗ تـه‪ٛ‬یهک ‪ٚ‬‬ ‫خؼ‪ٛ‬ستش وشد‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫* حسازی‪ :‬مطز سطاسط زویا تٍ یالؼیت جىایات‬ ‫ضغیم صُیًویستی پی تطزٌاوس‬ ‫یه ػع‪ ٛ‬وٕیؼی‪ ٖٛ‬أ‪ٛ‬س داخّی وـ‪ٛ‬س ‪ ٚ‬ؿه‪ٛ‬سا‪ٞ‬هب‬ ‫دس ٔدّغ ؿ‪ٛ‬سای اػمٔی تبویهذ وهشد ٔهشدْ ثهب‬ ‫ٔـت ‪ٞ‬بی ٌش‪ ٜ‬وشد‪ ٜ‬دس س‪ٚ‬ص لذع پیبْ ٘بثه‪ٛ‬دی سا‬ ‫ث‪ٌٛ ٝ‬ؽ سطیٓ غبصت ص‪ٟ‬ی‪٘ٛ‬یؼتی ٔی سػب٘‪ٙ‬ذ‪.‬ػّهی‬ ‫حذادی ثب اؿبس‪ ٜ‬ث‪ٔ ٝ‬ظّ‪ٔٛ‬یت ٔشدْ فّؼ یٗ ‪ ٚ‬ا‪ٕٞ‬یت‬ ‫س‪ٚ‬ص لذع‪ ،‬ثیبٖ وشد ٘ظبْ ػّ ‪ٕٛٞ ٝ‬اس‪ ٜ‬تمؿؾ ثهش‬ ‫ایٗ ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬و‪ ٝ‬ثب ػشوشدٌی أشیىبی خ‪ٙ‬بیتىبس ٔ‪ٙ‬بفهغ‬ ‫سطیٓ ص‪ٟ‬ی‪٘ٛ‬یؼتی سا تبٔیٗ و‪ٙ‬ذ‪ .‬سطیٓ ص‪ٟ‬ی‪٘ٛ‬یؼتی ث‪ٝ‬‬ ‫وـتبس‪ٞ‬بیی و‪ ٝ‬اص ٌزؿت‪ ٝ‬اص ٔشدْ ٔظّ‪ ْٛ‬فّهؼه هیهٗ‬ ‫داؿت‪ ٝ‬ادأ‪ٔ ٝ‬ی د‪ٞ‬ذ ‪ ٚ‬أش‪ٚ‬ص الصْ اػهت وه‪ٞ ٝ‬هٕه‪ٝ‬‬ ‫ٔؼّٕب٘بٖ د٘یب ‪ٔ ٚ‬هشدْ ایهشاٖ اػهمٔهی ثهب حعه‪ٛ‬س‬ ‫ٌؼتشد‪ ٚ ٜ‬حٕبػی دس س‪ٚ‬ص لذع ‪ٕٞ‬ب٘‪ٙ‬ذ ػهبَ ‪ٞ‬هبی‬ ‫ٌزؿت‪ ٝ‬اص ٔشدْ ٔظّ‪ ْٛ‬فّؼ یٗ حٕبیت و‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬ ‫* سرىگًی زیلت‪ :‬تغییطی زض تیم التصازی ی‬ ‫ضیوس تصمیمات التصازی زیلت ضخ وسازٌ است‬ ‫پغ اص ا٘تـبس ٌٕب٘‪ٝ‬ص٘ی‪ٞ‬بیی دس سػب٘‪ٞٝ‬ب ٔهجه‪ٙ‬هی ثهش‬ ‫تگییش دس تیٓ التصبدی د‪ِٚ‬ت‪ ،‬ػخ‪ ٚ ٍٛٙ‬دثیش ‪ٞ‬هیهث‬ ‫د‪ِٚ‬ت ظٕٗ سد ایٗ ٔ‪ٛ‬ظ‪ٛ‬ع‪ ،‬خضایب تصٕیٓ ‪ٞ‬یث‬ ‫د‪ِٚ‬ت دسثبس‪ ٜ‬تگییش تشویت وٕیهؼهیه‪ ٖٛ‬الهتهصهبدی‬ ‫د‪ِٚ‬ت سا تـشیح وشد‪.‬‬ ‫* سفط َیات ایطاوی تٍ ػطاق تطای پیگیطی مسدائدل‬ ‫امىیتی‬ ‫‪ٚ‬صیش خبسخ‪ ٝ‬ػشاق دس ٌفت‪ ٌٛٚ‬ثب یه سػب٘‪ ٝ‬ػشثی‬ ‫ث‪ ٝ‬تـشیح اخشیٗ تح‪ٛ‬ال سایهض٘هی ‪ٞ‬هبی ایهشا٘هی‪-‬‬ ‫ػؼ‪ٛ‬دی ‪ٕٞ ٚ‬ن‪ٙ‬یٗ ٔـىم أ‪ٙ‬یتی ایشاٖ ‪ ٚ‬ػهشاق‬ ‫پشداخت‪.‬ف‪ٛ‬اد حؼهیهٗ‪ٚ ،‬صیهش خهبسخه‪ ٝ‬ػهشاق دس‬ ‫ٌفت ‪ ٌٛٚ‬ثب ؿجى‪ ٝ‬اِدضیش‪ٌ ٜ‬فت و‪ ٝ‬دیهذاس اخهیهش‬ ‫ایشاٖ ‪ ٚ‬ػشثؼتبٖ دس ثگذاد دس ػ ح أه‪ٙ‬هیهتهی ‪ ٚ‬ثهب‬ ‫حع‪ٛ‬س ٔمبٔب ثّ‪ٙ‬ذپبی‪ ٝ‬ثشٌضاس ؿذ‪ٚ.‬ی ٌهفهت د‪ٚ‬‬ ‫طشف ػؼ‪ٛ‬دی ‪ ٚ‬ایشا٘ی ثش ػش یه یبدداؿت تفهب‪ٞ‬هٓ‬ ‫‪ 01‬ث‪ٙ‬ذی ث‪ ٝ‬ت‪ٛ‬افک سػیذ٘ذ‪ .‬اٖ ‪ٞ‬ب ت‪ٛ‬افک وشد٘ذ وه‪ٝ‬‬ ‫د‪ٚ‬س ثؼذی ٔزاوشا دس ػ ح دیپّٕبتیه ثهشٌهضاس‬ ‫ؿ‪ٛ‬د‪ .‬دس ایٗ ٔزاوشا ث‪ٛٔ ٝ‬ظ‪ٛ‬ع تذا‪ ْٚ‬اتؾ ثهغ‬ ‫دس یٕٗ پشداخت‪ ٝ‬ؿذ‪ٚ.‬صیش خبسخ‪ ٝ‬ػشاق دس ثهخهؾ‬ ‫دیٍشی تبویذ وشد ٔـىم أ‪ٙ‬یتی ػشاق ثب ایشاٖ ‪ٚ‬‬ ‫تشوی‪ ٝ‬ثبیذ اص طشیک ٌفت ‪ ٌٛٚ‬حُ ؿ‪ٛ‬د‪ .‬یه ‪ٞ‬یب‬ ‫ایشا٘ی ثؼذ اص ػیذ ف ش ثه‪ ٝ‬ػهشاق خه‪ٛ‬ا‪ٞ‬هذ أهذ ‪ٚ‬‬ ‫دسخص‪ٛ‬ف ثؼیبس اص ٔؼباُ ث‪ٛ‬یظ‪ٔ ٜ‬ؼهباهُ أه‪ٙ‬هیهتهی‬ ‫سایض٘ی خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ وشد‪.‬‬ ‫* تىطاض ازػاَای یظیط وطًض تحطیه زضتداضٌ‬ ‫ومص ایطان زض مىغمٍ‬ ‫‪ٚ‬صیش وـ‪ٛ‬س ثحشیٗ دس خّؼ‪ ٝ‬ای ثهب س‪ٚ‬ػهبی حه‪ٛ‬ص‪ٜ‬‬ ‫تدبس ‪ ٚ‬سػب٘‪ ٝ‬خبٔؼ‪ ٝ‬ا‪ٚ‬ا٘دّیؼت‪ٞ‬بی وه‪ ٝ‬حهبٔهی‬ ‫ص‪ٟ‬ی‪٘ٛ‬یؼٓ ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ‪ ،‬ادػب‪ٞ‬بیی سا دسثبس‪٘ ٜ‬مؾ ایشاٖ دس‬ ‫ٔ‪ ٙ‬م‪ ٔ ٝ‬شح وشد‪.‬ؿیخ سؿیذ ثٗ ػجذاهلل اَ خّیهفه‪،ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬صیش وـ‪ٛ‬س ثحشیٗ دس خّؼ‪ٝ‬ای ثب س‪ٚ‬ػبی تدبسی ‪ٚ‬‬ ‫سػب٘‪ٝ‬ای خبٔؼ‪ ٝ‬ا‪ٚ‬ا٘دّیؼت‪ٞ‬ب ٌفت ت‪ٟ‬ذیذ ا‪ َٚ‬د‪ْٚ‬‬ ‫‪ ٚ‬ػ‪ٔ ْٛ‬ب ٘بؿی اص ایشاٖ اػت‪.‬ا‪ٔ ٚ‬ذػی ؿذ وـ‪ٛ‬سؽ‬ ‫دس ٔؼشض ت‪ٟ‬ذیذا ع‪ٙ‬ذٌب٘‪ٝ‬ای اص ػ‪ٛ‬ی ایشاٖ لشاس‬ ‫داسد‪.‬‬ ‫* زیلت تا واض جُازی ماوغ اظ لغؼی تطق زض‬ ‫ظمستان ضس‬ ‫ػع‪ٞ ٛ‬یث سایؼ‪ٔ ٝ‬دّغ ثهب ثهیهبٖ ایه‪ٙ‬هىه‪ٞ ٝ‬هٕه‪ٝ‬‬ ‫پیؾثی‪ٙ‬ی‪ٞ‬ب اص خبٔ‪ٛ‬ؿی ثشق دس صٔؼتهبٖ حهىهبیهت‬ ‫ٔی وشد‪ٌ ،‬فت ثب ‪ٚ‬خ‪ٛ‬د ایٗ وؼهشی تهشاص ٌهبص ‪ٚ‬‬ ‫پیؾثی‪ٙ‬ی‪ٞ‬ب ثشای ل ؼی ثشق ثب الذأب خه‪ٟ‬هبدی ٔهب‬ ‫ؿب‪ٞ‬ذ خجشاٖ ایٗ وؼشی تشاص ‪ ٚ‬ػذْ ل ؼی ثهشق دس‬ ‫صٔؼتبٖ ث‪ٛ‬دیٓ‪ٚ.‬ی افض‪ٚ‬د ثب ‪ٚ‬خ‪ٛ‬د ایٗ وؼشی تهشاص‬ ‫ٌبص ‪ ٚ‬پیؾثی‪ٙ‬ی ‪ٞ‬ب ثشای ل هؼهی ثهشق ثهب الهذأهب‬ ‫خ‪ٟ‬بدی ٔب ؿب‪ٞ‬ذ خجشاٖ ایٗ وؼهشی تهشاص ‪ ٚ‬ػهذْ‬ ‫ل ؼی ثش دس صٔؼتبٖ ث‪ٛ‬دیٓ و‪ ٝ‬خب داسد اص وبسو‪ٙ‬هبٖ‬ ‫‪ٚ‬صاس ٘فت اص ‪ٚ‬صیش تب وبسٌشی وه‪ ٝ‬دس ٔه‪ٙ‬هبطهک‬ ‫د‪ٚ‬سدػت ٔدب‪ٞ‬ذا٘‪ ٝ‬تمؽ ٔیو‪ٙ‬ذ تـىش و‪.ٓٙ‬ػعه‪ٛ‬‬ ‫‪ٞ‬یث سایؼ‪ٔ ٝ‬دّغ ؿ‪ٛ‬سای اػمٔی اظ‪ٟ‬هبس داؿهت‬ ‫یىی اص الذأب ٔ‪ ٟٓ‬دیٍشی و‪ ٝ‬دس د‪ِٚ‬هت الهبی‬ ‫سایؼی ؿب‪ٞ‬ذ اٖ ث‪ٛ‬دیٓ اصمح فشای‪ٙ‬ذ‪ٞ‬ب ثشای ایدبد‬ ‫ثجب التصبدی ثه‪ٛ‬د وه‪ ٝ‬اِهجهته‪ ٝ‬خهب داسد تهب دس‬ ‫و‪ٛ‬تب‪ٔ ٜ‬ذ ٘یض الذأب الصْ ثشای و‪ٙ‬تشَ لیٕهت ‪ٞ‬هب‬ ‫دس ثبصاس ا٘دبْ ؿ‪ٛ‬د تب ػفش‪ٔ ٜ‬شدْ اص ایٗ و‪ٛ‬عه تهش‬ ‫٘ـ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫* ویفیت سىجی ضا جایگعیه محسیزیت َدای‬ ‫ومی وطزیم‬ ‫سایغ وٕیؼی‪ٚ ٖٛ‬یظ‪ ٜ‬خ‪ٟ‬ؾ ‪ ٚ‬س‪٘ٚ‬ک ت‪ِٛ‬یذ ٔدّغ ثب‬ ‫ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ثب لب٘‪ ٖٛ‬تؼ‪ٟ‬یُ ثشخی ٔد‪ٛ‬ص‪ٞ‬بی وؼت ‪ٚ‬‬ ‫وبس ٘صبه ػّٕی ‪ ٚ‬اسصیبثهی ػهّهٕهی خهبیهٍهضیهٗ‬ ‫ػ‪ٟ‬یٕ‪ٞ ٝ‬بی ػذدی ؿذ‪ٌ ،‬فت اص ایٗ پهغ ثهخهؾ‬ ‫لبثُ ت‪ٛ‬خ‪ٟ‬ی اص ٔد‪ٛ‬ص‪ٞ‬ب ثجت ٔح‪ٛ‬س خ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬ذ ث‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ػیذؿٕغ اِذیٗ حؼی‪ٙ‬ی ٌفت یىی اص ٔؼهباهُ ‪ٚ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬ظ‪ٛ‬ػب ٔ‪ ٟٓ‬دس ساػتبی تؼ‪ٟ‬یُ ػشٔبی‪ٌ ٝ‬هزاسی‪،‬‬ ‫س‪٘ٚ‬ک ت‪ِٛ‬یذ ‪ ٚ‬اؿتگبِضایی تؼ‪ٟ‬یُ فعبی وؼت ‪ ٚ‬وبس‬ ‫اػت و‪ ٝ‬ایشاٖ دس ایٗ صٔی‪ ٝٙ‬ستج‪ٙٔ ٝ‬بػجی ٘ذاؿهته‪ٚ ٝ‬‬ ‫ستج‪ 0۲۱ ٝ‬اص ٔیبٖ ‪ 0۹1‬وـ‪ٛ‬س د٘یب حىبیت اص سلبثتهی‬ ‫٘ج‪ٛ‬دٖ ٔحیط وؼت ‪ ٚ‬وبس ٔب داسد‪.‬‬ صفحه 2 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫چْازشٌبِ ‪ ٧‬ازدیبْوت ‪ ٢٧ * ١٤4١‬اٍزیل‪ ٢٥ * ٢4٢٢‬زهضاى ‪ * ١٤٤٣‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَش ایکیٌجی ایل ) * شوازُ ( سایی ) ‪٥٤٨٤ ٪‬‬ ‫همالِ‬ ‫لیوت توبم شذُ ثبال‪ ،‬چبلش اه ٍ‬ ‫فبضنه اررثبیجبىشرلی‬ ‫کوبَد هٌابع ابی ٍ باال بَدى لیوت توام شزدُ ‪٢‬‬ ‫چالش اصلی اب ٍ فاضالب اذزبایجاى شسلزی دز‬ ‫تاهیی ٍ استحصال ایی هایع حزیزات هزحزسزَب‬ ‫هیشَد‪.‬‬ ‫کوثَد اب‪ ،‬کوثَد اعتثاس‪ً ،‬یقیق دس فیشّیٌیگ‬ ‫اػتفادُ اص ایی هایع حیات‪ ،‬تاال تَدى ّضیٌیِ ّیای‬ ‫تاػیؼاتی تاهیی‪ ،‬تَلییذ‪ ،‬اًیتیقیال ٍ ًیگیْیذاسی‬ ‫تزْیضات‪ ،‬کوثَد تاسًذگی ّا‪ ،‬فاکلِ ؿیْیشّیای‬ ‫تضسگ اص هٌاتع اتی‪ ،‬پاییی تَدى اب تْیا‪ ،‬پیاییییی‬ ‫تَدى تْای دفع فاضالب ٍ تاال تَدى قیوت تیویام‬ ‫ؿذُ اتی کِ تِ دػت هشدم اػتاى هی سػذ‪ ،‬عوذُ‬ ‫هـکالت تخؾ اب ٍ فاضالب ارستایزاى ؿشقی‬ ‫اػتر‬ ‫کٌذ ؿذى سًٍذ ارشای طشح ّای اب‪ ،‬فیاضیالب‬ ‫ٍ تلفیِ طاًِ ای دس ارستایزاى ؿشقی تِ عیٌیَاى‬ ‫تاحیش هٌفی پاییی تَدى اب تیْیا ٍ تیْیای دفیع‬ ‫فاضالب دس ارستایزاى ؿشقی اػت کِ تایذ هیَسد‬ ‫تَرِ هؼٍَالى قشاس گیشدر‬ ‫دس ساػتای اقذاهات حفاظتی ٍ تعادل تخـیی اب‬ ‫ّای صیشصهیٌی‪ ،‬تاکٌَى ‪ّ ٩٦‬ضاس ٍ ‪ّ ٢٣١‬کتیاس اص‬ ‫اساضی کـاٍسصی پایاب ػذّا ٍ چاُ ّای اػیتیاى‬ ‫تِ ػاهاًِ ّای ًَیی اتیاسی‪ ،‬اتیییاسی تیاساًیی ٍ‬ ‫کٌتَس َّؿوٌذ تزْیض ؿذُ اًذ؛ اکیالح الیگیَی‬ ‫کـت اص رولِ دیگش اقذاهاتی اػیت کیِ دییگیش‬ ‫ػاصهاى ّای هشتثط هخل اب هٌطقِ ای ٍ ػیاصهیاى‬ ‫رْادکـاٍسصی دس رْت حفاظت اص هٌاتیع اتیی‬ ‫دس ارستایزاى ؿشقی اًزام دادُ اًذ ٍ دس هزیویَذ‬ ‫تشای سفع هـکل تاهیی ٍ هلش تْیٌِ اب هیَحیش‬ ‫تَدُ اػتر هذیش عاهل اب ٍ فاضالب ارستایزاى‬ ‫ؿشقی دس گفت ٍ گَی اطتلاکی تا طیثیشًیگیاس‬ ‫ایشًا دس طلَف صیاى اًثاؿتِ ؿشکت ٍ صییاى دُ‬ ‫تَدى ؿشکت اب ٍ فاضالب اػتیاى ّیا‪ ،‬اظیْیاس‬ ‫کشد‪ ٪‬قیوت توام ؿذُ تیاهیییی ٍ طیذهیات دفیع‬ ‫فاضالب تاالػت تطَسی کِ دس ػال راسی قیوت‬ ‫طذهات تاالػت تِ ًحَی کِ دس ریشییاى ػیال‬ ‫راسی تِ طَس هخال قیوت توام ؿذُ تَلیذ اب دس‬ ‫حذ ‪ّ٢‬ضاس ٍ ‪ ٢۵۵‬تَهاى تشای ّش هتش هکعه اػت‬ ‫اها اب تْایی کِ اص هشدم ها اطز هی کٌین دس حذ‬ ‫یک ػَم قیوت توام ؿذُ اب اػتر‬ ‫هحوذ طاًی گفت‪ ٪‬دس هَسد فاضالب ًیض قیییویت‬ ‫توام ؿذُ طذهات فاضالب تِ قیوت ػال راسی ٍ‬ ‫تاصای ّش هتش هکعه ّضاس ٍ ‪ ٤۵۵‬تَهی ّؼت کیِ‬ ‫‪ ٥۵‬دسکذ اى سا اص هشدم اطز هی کٌین‪ ،‬دس راییی‬ ‫کِ یک ػَم قیوت توام ؿذُ اب ٍ ‪ ٥۵‬دسکیذ‬ ‫تْای طذهات فاضالب سا دسیافت هی کٌین هؼلن‬ ‫اػت کِ ایی ‪ ٢‬عاهل تاعج اًثاؿیتیِ ؿیذى صییاى‬ ‫ؿشکت ؿذُ ٍ دس ػال ّای قثل ّن ّوییی طیَس‬ ‫تَدُ اػترٍی اداهِ داد‪ ٪‬هعوَال ًؼثت تِ قیییویت‬ ‫توام ؿذُ هثالغ کویتیشی اص ؿیْیشًٍیذاى عیضییض‬ ‫دسیافت هی ؿَد ّوِ ػالِ تِ طلَف دس ‪ ٢‬ػیال‬ ‫اطیش ّضیٌِ ًگْذاسی طیلیی تیاال تیَدُ‪ّ ،‬یضییٌیِ‬ ‫ًگْذاسی یا تاصػاصی تاػیؼات هَاد هلیشفیی تیِ‬ ‫هَاد اٍلیِ الصم تشای تاػیؼات اب ٍ فیاضیالب‬ ‫ّضیٌِ تاالیی داؿتِ ٍ ایی عذم هیَاصًیِ دساهیذ ٍ‬ ‫ّضیٌِ هَره صیاى اًثاؿتِ ؿذُ اػتر ٍی ییاداٍس‬ ‫ؿذ‪ ٪‬دس تخؾ ؿشب‪ ،‬کٌعیت ٍ کـیاٍسصی تیا‬ ‫کوثَد اب هَارِ ّؼتین‪ ،‬تیِ طلیَف هیییضاى‬ ‫تاسًذگی ػال گیزؿیتیِ ‪ ٣٤‬دسکیذ دس اػیتیاى‬ ‫ارستایزاى ؿشقی کاّؾ داؿتِ اػت کِ کوتش اص‬ ‫حذ طثیعی هی تاؿذر طاًی اداهِ داد‪ ٪‬تشای کوک‬ ‫تِ تَلیذ ٍ رلَگیشی اص قطعی اب تشای هلیاس‬ ‫ؿشب ٍ کٌعت دٍلت هلون اػت اها تا رایی کِ‬ ‫هی تَاًذ تالؽ هی کیٌیذ تیا هلیاس اب سا‬ ‫کاّؾ دّذ ٍلی ًاچاس تشای رثشاى ّضییٌیِ ّیای‬ ‫عولیات تاصػاصی تزْیضات ٍ ًگْذاسی تاػیؼات‬ ‫تایذ قیوت اب تْا تزذیذ ًظش ؿَد‪ ،‬الیثیتیِ اییی‬ ‫قیوت فشٍؽ تا رایی کِ هشدم تَاًایی پیشداطیت‬ ‫داؿتِ تاؿٌذ تایذ قیوت ّا ٍاقعی تـَدرٍی طیاطیش‬ ‫ًـاى کشد‪ ٪‬الگَی هلش دس کـَس ها تیشای ّیش‬ ‫ًفش ‪ ١٥۵‬لیتش دس ؿثاًِ سٍص تعشیف ؿیذُ اکیٌیَى‬ ‫هتاػفاًِ دس ػط‪ :‬کـَس تِ رای ‪ ١٥۵‬لیییتیش ‪٢٢۵‬‬ ‫لیتش دس ّش ؿثاًِ سٍص هلش داسین دس ٍاقیع دس‬ ‫حذ ‪ ٧۵‬لیتش دس ؿثاًِ سٍص ها تیؾ اص اًذاصُ ؿاطق‬ ‫تعشیف ؿذُ‪ ،‬هلش داسینر‬ ‫ٍی یاداٍس ؿذ‪ ٪‬تشای ایٌکِ هشدم عضیض تِ ػیویت‬ ‫هلش اػتاًذاسد یا تیْیییٌیِ ػیَت دادُ ؿیًَیذ‬ ‫قیوتّا تایذ اکالح ٍ افضایؾ پیذا کٌیذ دس حیذ‬ ‫ایٌکِ تتَاًین تِ قیوت توام ؿذُ ًیضدییک ؿیَیین‬ ‫یعٌی افضایؾ قیوت عاهل تاصداسًیذُ دس هلیش‬ ‫طَاّذ تَدرطاًی طاطش ًـاى کشد‪ّ ٪‬ضیٌِ اًیتیقیال‬ ‫اب اص هؼافت ّای دٍس ٍ اص اػتاى ّیای دییگیش‪،‬‬ ‫ّضیٌِ تشت‪ ،‬فیلتشاػیَى‪ّ ،‬ضیٌِ ّای ًیگیْیذاسی ٍ‬ ‫تاصػاصی تاػیؼات اتی قیوت توام ؿیذُ اب سا‬ ‫تاال هی تشد دس تشطی اص ؿْشّا هخل ٍسصقاى تاهییی‬ ‫اب اص طشیق چاُ ّای اطشا ؿْش تاهیی هی ؿَد‬ ‫ٍ ّضیٌِ اًتقال ٍ تاػیییؼیات حیذاقیل اػیت دس‬ ‫کَستی کِ تشای سػاًذى اب تِ کالًـْش تثشیض اص‬ ‫اػتاى ّای دیگش اقذام هی ؿَد ٍ هؼتلضم ّیضییٌیِ‬ ‫ّای تاال هی تاؿذ تش ایی اػاع پیـٌْاد دیگش اییی‬ ‫اػت کِ قیوت اب تْاتش اػاع ایی ّیضییٌیِ ّیا‬ ‫اداهِ داسد‬ ‫تعییی ؿَدررر‬ ‫سئیغ ػاصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِسیضی ارستایزاىؿشقی ‪٪‬‬ ‫لبل اش احداث ًیسٍگاُ‬ ‫بِ فکس پستّای ثابت بسق باشین!‬ ‫زئیس ساشهاى هدیسیت ٍ بسًاهِ زیزصی‬ ‫اذزبایجاى شسلی بس ضسٍزت تمزَیزت‬ ‫پست ّا ٍ تجْیصات اًتمال بسق تاکزیزد‬ ‫کسد ٍ گفت‪ ٪‬باید لزبزل اش احزداث‬ ‫ًیسٍگاُ بِ فکس پست ّای ثابزت بزسق‬ ‫باشین!‬ ‫هحوذ فشؿکاساى ظْاس کشد‪ ٪‬یکیی اص‬ ‫عوذُتشیی چالؾّای اػتاى‪ ،‬اًشطی ٍ‬ ‫تِ ٍیظُ تیاهیییی تیشت اػیترٍی تیش‬ ‫ضشٍست تقَیت پؼتّا ٍ تزْییضات‬ ‫اًتقال تشت دس اػتاى تیاکیییذ کیشد ٍ‬ ‫گفت‪ ٪‬ظشفیت پؼیت ّیا ٍ طیطیَ‬ ‫اًتقال تشت دس کـَس هحذٍد اػیت ٍ‬ ‫تایذ قثل اص احذاث ًیشٍگاُ تیِ فیکیش‬ ‫پؼتّای حاتت تشت تاؿین!‬ ‫سئیغ ػاصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِسییضی‬ ‫ارستایزاىؿشقی‪ ،‬هتزکش ؿذ‪ٍ ٪‬صاست‬ ‫ًیشٍ ٍظیفِ داسد دس گؼیتیشُ کـیَس‬ ‫ّوگام تا ٍضعیت اقتلادی ٍ کٌعتیی‬ ‫اػتاى ّا پیؾ سٍد؛ دس حالیی کیِ تیِ‬ ‫ًظش هیسػذ هٌطیقیِ ارستیاییزیاى تیا‬ ‫ٍرَد ّوِ ظشفیتّای کیٌیعیتیی دس‬ ‫حاؿیِ تاهیی تشت قشاس گشفتِ اػت!‬ ‫فشؿکاساى اداهِ داد‪ ٪‬تا اییی اٍکیا‬ ‫تایذ طالءّای تاهیی تشت اػتاى سا دس‬ ‫ػال ّای قثل کیِ تیاعیج ؿیذُ دس‬ ‫التشًاتیَّای ؿْشک ّای کٌعیتیی ٍ‬ ‫ٍسٍد ٍ طشٍد ػیشهیاییِ گیزاسی تیِ‬ ‫کَست غیشهؼتقین تاحیش تگزاسد سا پش‬ ‫کٌینر‬ ‫ٍی تا تیاى ایٌکِ تیشای حیشکیت تیِ‬ ‫ػوت تَػعِ پایذاس ٍ افضایؾ ‪GDP‬‬ ‫کوثَد تشت ّواًٌذ تشهض عول هیکٌذ‪،‬‬ ‫طاطشًـاى کشد‪ ٪‬دس ؿْشی هخل صًزاى‬ ‫چْاس پؼت حاتت تیشت ٍریَد داسد؛‬ ‫ٍلی ارستایزاى ؿشقی کِ یک اػیتیاى‬ ‫تشطَسداس تَدُ ٍ دس تَاصى کیٌیعیتیی‬ ‫کـَس تاحیشگزاس اػت‪ ،‬حیتیی ییک‬ ‫پؼت حاتت تشت ًذاسد!سئیغ ػیاصهیاى‬ ‫هییذیییشیییت ٍ تییشًییاهییِ سیییضی‬ ‫ارستایزاىؿشقی دس تخؾ دیگشی اص‬ ‫کحثیت ّیای طیَد تیَضییی‪ :‬داد‪٪‬‬ ‫ارستایزاىؿشقی دٍهیی اػتیاى داسای‬ ‫ظشفیت اًشطی طَسؿیذی تَدُ ٍ تیِ‬ ‫سئیغ ػاصهاى کٌعت‪ ،‬هعذى ٍ تزاست ارستیاییزیاى‬ ‫ؿشقی گفت‪ ٪‬تا ّذ سفع ًیاص ٍاسدات ٍ تیکیویییل‬ ‫صًزیشُ تاهیی‪ ،‬تضسگتشیی ٍاحذ تَلیذ کشتٌات کلؼین‬ ‫سػَتی طاٍسهیاًِ تا ػشهایِ گزاسی ‪ ١٢‬هیلیَى ییَسٍ‬ ‫دس ؿْشػتاى اّش ایزاد هیؿَدر‬ ‫ًوایٌذُ ٍلی فقیِ دس اػیتیاى ارستیاییزیاى ؿیشقیی‬ ‫رلَگیشی اص اتؾػَصی دس رٌگلّا ٍ هیشاتیع ٍ‬ ‫هقاتلِ تا قطع اؿزاس تِ کَست غیشقاًًَی ٍ تشطیَسد‬ ‫تا هقَلِ صهیی طَاسی سا دس حال حاضیش ریضییی اص‬ ‫ضشٍستّای هْن اداسُ هٌاتع طثیعی داًؼیت ٍ تیش‬ ‫لضٍم ّوکاسی ّوِ هتَلیاى اهیش ٍ دػیتیگیاُ ّیای‬ ‫ًظاستی تاکیذ کشدر‬ ‫* شذار درثبرُ طرح پیشٌْبدی احذاث ثالب‬ ‫اًگَر در حَضِ دریبچِ ارٍهیِ‬ ‫طاطش تشٍدت َّا کاسایی ػلَلّیای‬ ‫طَسؿیذی دس ایٌزا تؼیاس تاالػتر‬ ‫فشؿکیاساى افیضٍد‪ ٪‬تیاییذ تیذاتیییشی‬ ‫اًذیـیذُ ؿَد تا ػشهاییِ گیزاسی دس‬ ‫ایی عشکِ داسای تَریییِ اقیتیلیادی‬ ‫تَدُ ٍ تشای ػشهایِ گزاساى رزاتیییت‬ ‫الصم سا داؿتِ تاؿذر‬ ‫دس ایی رلؼِ سػَل اػویاعیییل صادُ‪،‬‬ ‫هذیشعاهل ؿشکت تشت هٌطقیِ ای تیِ‬ ‫اسائِ گضاسؿی اص ٍضعیت تاهیی اًشطی‬ ‫تشت دس اػتاى ٍ تیییاى چیالیؾ ّیا ٍ‬ ‫دغذغِّای هَرَد پشداطتر‬ ‫استاًداز ّوداى ‪٪‬‬ ‫سْویِ بافتّای فسسَدُ ٍ حاشیًِویٌی‬ ‫تبییی ٍ تمسیف شَد‬ ‫فشیذٍى تاتاییاقذم اظْاس کشد‪ ٪‬اطیشا هلاحثِای اص ٍصیش ساُ ٍ ؿْشػاصی هثٌیی‬ ‫تش ایزاد ‪ ٤۵‬ؿْشک رذیذ دس کـَس ؿٌیذُام کِ دس ایی ساػیتیا تیزکیشی تیِ‬ ‫ًوایٌذگاى هزلغ ّن تایذ تذّین کِ پغ چِ هَقع تِ ایی هَضَعات سػیذگیی‬ ‫طَاٌّذ کشدرٍی دس اداهِ ی ػخٌاى طَد اتیشاص کیشد‪ ٪‬دس دٍسُ ّیای قیثیلیی‬ ‫تلویوات غلطی دس طلَف هؼکی تا عٌَاى هؼکی هْش اتخار ؿذُ تیَد کیِ‬ ‫اکٌَى ّن ایی هَضَعات سا دس هؼکی هلی ؿاّذ طَاّین ؿذ‪ ،‬تزکش اکلی هی‬ ‫تِ ٍصیش ساُ ٍ ؿْشػاصی اػت کِ کاؽ تِ رای ایٌکِ تِ فکش احذاث ؿیْیشک‬ ‫رذیذ تاؿٌذ اص ؿْشکّای احذاث ؿذُ تاصدیذ کٌٌذ ٍ هـکالتـاى سا تثیٌٌذر‬ ‫سئیغ کویؼیَى ؿْشػاصی ٍ هعواسی ؿَسای اػالهی ؿْش تثیشییض دس تیخیؾ‬ ‫دیگشی اص ػخٌاى طَد هطشح کشد‪ ٢٣ ٪‬هیلیَى ًفش اص هیشدم هیا دس کـیَس دس‬ ‫هٌاطق تذهؼکی ٍ حاؿیِای صًذگی هیکٌٌذ اص ایی سٍ ضشٍسی اػت ػیْیویییِ‬ ‫تافتّای فشػَدُ ٍ حاؿیًِـیٌی تثییی ٍ تعشیف ؿَدرتاتاییاقذم دس تخـی ّین‬ ‫اظْاس کشد‪ ٪‬اص ّوکاساى ؿَسا ٍ هزوَعِ ؿَسای اػتاى دسطَاػت داسین حتویا‬ ‫دس طلَف تثییی ػْن هٌاطق تافت فشػَدُ ٍ حاؿیًِـیی اقذام کٌیٌیذرسئیییغ‬ ‫کویؼیَى ؿْشػاصی ٍ هعواسی ؿَسای اػالهی ؿْش تثشیض یاداٍس ؿذ‪ ٪‬اًیتیظیاس‬ ‫داسین دٍلت عولکشد ٍ تشًاهِّای طَد سا دس حَصُ هؼکی تـشی‪ :‬کٌذر‬ ‫* اٍلیی ٍ ثسرگتریی ٍاحذ تَلیذ ورثٌبت ولسین‬ ‫رسَثی خبٍرهیبًِ در اّر تبسیس هیشَد‬ ‫* ضرٍرت ثرخَرد لبطع ثب عبهالنى لال الع‬ ‫درختبى ٍ زهیی خَاری‬ ‫سئیغ کویؼیَى ؿْشػاصی ٍ هعواسی ؿَسای اػالهی ؿْش تثشیض ‪٪‬‬ ‫زئیس کویسیَى شْسساشی ٍ هزمزوزازی‬ ‫شَزای اسالهی شْس تبسیص گزفزت‪٢٣ ٪‬‬ ‫هیلیَى ًفس اش هسدم هزا دز کوزَز دز‬ ‫هٌاطک بدهسکی ٍ حاشیِ ای شًزدگزی‬ ‫هی کٌٌد اش ایی زٍ ضسٍزی است سْویِ‬ ‫بافت ّای فسسَدُ ٍ حاشیًِویٌی تبییزی‬ ‫ٍ تمسیف شَد‪.‬‬ ‫هجَش طسح تَسمِ شسکت هَلیبدى هس اذزبایجاى‬ ‫با سسهایِگرازی ‪ ١٢‬هیلیَى یَزٍ صادز شد‬ ‫زییس ساشهاى صٌزمزت هزمزدى ٍ‬ ‫تجازت استاى اذزبایجاًوسلی گفت‪٪‬‬ ‫هجَش طسح تَسمِ شسکت هَلیبزدى‬ ‫هس اذزبایجاى با سسهایِگرازی ‪١٢‬‬ ‫هیلیَى یَزٍ ٍ تَلید هحصَل داًزش‬ ‫بٌیاى صادز شد‪.‬‬ ‫کاتش پشًیاى اظیْیاس کیشد‪ ٪‬اٍلیییی‬ ‫ٍتضسگتشیی ٍاحذ تَلیذ کشتٌات کلؼین سػَتیی طیاٍسهیییاًیِ تیا ّیذ سفیع‬ ‫ًیاصٍاسدات ٍ تکویل صًزیشُ تاهیی ٍ تضسگتشیی ٍاحذ تَلیذ کشتٌات کیلیؼییین‬ ‫سػَتی طاٍسهیاًِ تا ػشهایِ گزاسی ‪ ١٢‬هیلیَى یَسٍ دسؿْشػتیاى اّیش اییزیاد‬ ‫هیـَدرسییغ ػاصهاى کٌعت‪ ،‬هعذى ٍ تیزیاست ارستیاییزیاى ؿیشقیی افیضٍد‪٪‬‬ ‫هحلَل ًْایی ٍ داًؾ تٌیاى تَلیذی دس ایی ٍاحذ هٌطثق تش ػیاػت ّای اکلی‬ ‫دٍلت ػیضدّن ٍ ٍصاست کوت هثٌی تش ایزاد اسصؽ افضٍدُ تاال اص هٌاتع هعذًی‬ ‫اػترٍی تا اؿاسُ تِ ایٌکِ کشتٌات کلؼین سػَتی ‪ ١۵‬تشاتیش اّیک ّیییذساتیِ‬ ‫داسسای اسصؽ افضٍدُ اػت‪ ،‬اتشاص اهیذٍاسی کشد‪ ٪‬تا تَلیذ ایی هحلَل ضیویی‬ ‫سفع ًیاص کٌایع داطلی ٍ رلَگیشی اص ٍاسدات‪ ،‬صهیٌِ اؿتغال ‪ً ٦۵‬فش اصریَاًیاى‬ ‫هٌطقِ ًیضفشاّن ؿَدرپشًیاى گفت‪ ٪‬تا تْشُتشداسی اص ایی طشح‪ ٣۵ ،‬دسکیذ ًیییاص‬ ‫داطل کـَس اص رولِ کٌایع کاغزػاصی تاهیی طَاّذ ؿذرػیذ رالل عطیاییی‬ ‫هذیشعاهل ؿشکت کٌعتی ٍ هعذًی هَلیثذى هغ ارستایزاى گفت‪٪‬طَدکفاییی‬ ‫کٌعت هغ ؿوالغشب کـَس دس تاهیییی اّیک ّیییذساتیِ هیَسدًیییاصطیَد‪،‬‬ ‫اصدػتاٍسدّای ایی هزوَعِ تَدُ ٍ تا احذاث کَسُ فاص ‪ ٢‬کلؼیٌاػیَى‪ ،‬ظشفییت‬ ‫تَلیذ کاسطاًِ استقا طَاّذ یافت ٍ دس ًْایت تا تَلیییذ ‪PCC‬ؿیشاییط تیشای‬ ‫رلَگیشی اصٍاسدات ایی هحلَل داًؾ تٌیاى فشاّن هی ؿَدر‬ ‫‪ّ٤‬صاز ٍ ‪ّ ٤٢٦‬کتاز بسای ًْضت هلی هسکی‬ ‫اذزبایجاى غسبی ٍاگراز شد‬ ‫هدیس کل زاُ ٍ شْسساشی اذزبایجاىغسبی اش ثبت ًام ‪ّ ١٦٥‬زصاز ‪ ٦٩٣‬خزاًزَاز‬ ‫هتماضی ٍاگرازی ‪ّ ٤‬صاز ٍ ‪ّ ٤٢٦‬کتاز بسای اجسای طسح ًْضت هلی هسکزی دز‬ ‫استاى خبس داد‪.‬‬ ‫هحؼی حوضُ لَ هیضاى اساضی تاهیی ؿذُ اص هحل اساضی هلی داطل هحذٍدُ سا‬ ‫‪ّ ٢٤‬ضاس ّکتاس عٌَاى کشد ٍ افضٍد‪ٍ ٪‬اگزاسی ‪ّ ٤‬ضاس ٍ ‪ّ ٤٢٦‬کتیاس اص اساضیی‬ ‫تشای تشًاهِ چْاسػالِ ًْضت هلی اػتاى تاییذ ؿذُ اػترٍی تعیذاد حیثیت ًیام‬ ‫کٌٌذگاى ًْضت هلی هؼکی دس اػتاى سا ‪ّ ١٦٥‬ضاس ٍ ‪ ٦٩٣‬طاًَاس اعالم کیشد ٍ‬ ‫افضٍد‪ ٪‬تشای تاهیی اساضی هَسد ًیاص ًْضت هلیی هؼیکیی ‪ّ ١٣٧‬یضاس ٍ ‪٦٧٤‬‬ ‫هتشهشتع اص اساضی تغییش کاستشی یافتِ ٍ ‪ّ٣‬ضاس ٍ ‪ ٦٦١‬هتشهشتع اساضی الحیات تیِ‬ ‫هحذٍدُ هحقق ؿذُ اػترحوضُ لَ گفت‪ ٪‬پشٍطُ اهادُ ػاصی ‪ّ ٢٩‬کتاسی ؿْیش‬ ‫رذیذ گلواى تِ هٌظَس ٍاگزاسی قطعات هؼکًَی تیِ هیتیقیاضیییاى دس دػیت‬ ‫ارشاػت ٍ تواهی دػتگاُ ّای طذهات سػاى هَظف تِ تاهیی طذهات صیشتٌایی‬ ‫ٍ سٍتٌایی دس اساضی تخلیق یافتِ تشای ًْضت هلی هؼیکیی ّؼیتیٌیذرٍی اص‬ ‫تفاّنًاهِ ٍ ّوکاسی تا دػتگاُّای هتَلی رْت تاهیی ‪ّ ٢‬یضاس ٍ ‪ٍ ٨٥‬احیذ‬ ‫هؼکی طثش داد ٍ افضٍد‪ ٪‬طذهات ًظام هٌْذػی ػاطتواى تشای پشٍطُّای طیَد‬ ‫هالکی ًْضت هلی هؼکی دس ساػتای ارشای ػیاػت دٍلت هشدهی تشای تَلیییذ‬ ‫استانها‬ ‫‪۵‬‬ ‫اًثَُ هؼکی تخفیف دادُ‬ ‫هیؿَدر‬ ‫هذیشکل ساُ ٍ ؿْشػاصی‬ ‫ارستایزاىغشتیی ییاداٍس‬ ‫ؿذ‪ ٪‬تِ هَره تیَافیق ٍ‬ ‫دػیتیَسالییعیویل طیشیییذ‪،‬‬ ‫هعاٍضِ ٍ تْاتش اساضیی‬ ‫اٍلیِ تیی اداسُ کل ساُ ٍ‬ ‫ؿْیشػیاصی ٍ هیالیکیاى‬ ‫ؿخلی صهیی هقشس ؿیذُ‬ ‫پغ اص طی هشاحل قاًًَی‬ ‫تِ هحذٍدُ ؿْشی الحیات‬ ‫ٍ ػْن هالکیی ٍ دٍلیت‬ ‫تشاتش تَافق ٍاگزاس ؿَدر‬ ‫ػْویِ اتالغی اػتاى اص ًْضت هلی هؼکی تَلیذ ػاالًِ ‪ّ ٤٤‬ضاس ٍ ‪ٍ ٧٤١‬احیذ‬ ‫هؼکًَی تعییی ؿذُ اػتر‬ ‫اگْی تجذیذ اًتخبثبت اًجوی صٌفی وبرفرهبًی شروت ّبی حول ٍ ًمل شْر ثبسوٌج‬ ‫ثِ استٌبد هبدُ ‪ ۹۵۹‬لبًَى وبر ٍ ائیی ًبهِ هصَه ‪ّ 89989۵‬یبت ٍزیراى ٍ ثب تَجِ ثِ صَرتجلسبت هالَر‬ ‫‪ ۹2۰۰9۹۹94۳‬هجوع عوَهی ٍ هَر ‪ّ۹2۰۹9۰۹94۹‬یبت هذیرُ ٍ سبیر هذار تسلیوی اسبهی ٍ سوت ّریاله‬ ‫از اعضبی اصلی ٍ علی الجذل ّیبت هذیرُ اًجوی صٌفی ُ تب تبریخ ‪ ٍ ۹2۰29۰۹94۹‬ثبزرسبى اصلی ٍ عاللالی‬ ‫الجذل تب تبریخ ‪ ۹2۰۹9۹۹94۳‬اًتخبه شذُ اًذ ثِ شرح زیر هی ثبشذ‪:‬‬ ‫‪ -۹‬رئیس‪:‬البی علی اصغر پیرٍزی‬ ‫‪ً -4‬بئت رئیس‪ :‬البی علی علیپَر‬ ‫‪ -۵‬خساًِ دار‪:‬البی حجیت الِ شبّویر‬ ‫‪ -2‬اعضبی علی الجذل‪ :‬البی یَسف علیپَر‬ ‫‪ -۳‬ثبزرس اصلی‪ :‬البی وبظن درگبّی‬ ‫‪ -6‬ثبزرس علی الجذل‪ :‬البی علی رضب ًعوتی‬ ‫ضوٌب ثراثر هبدُ ‪ ۵4‬اسبسٌبهِ اًجوی صٌفی ولیِ اسٌبد ٍ اٍراق هبلی ٍ ثْبدار ٍ تعْذاٍر ثب اهضبی حالبثالت‬ ‫خساًِ دار ثِ ّوراُ اهضبی رئیس ّیبت هذیرُ هوَْر ثِ هْر اًجوی صٌفی هعتجر خَاّذ ثَد‪ .‬ثذیْی اسالت‬ ‫تبئیذ ًْبیی اًتخبثبت ٍ صذٍر گَاّیٌبهِ هستلسم اًتشبر ایی اگْی در رٍزًبهِ رسوی ٍهحلی ٍ ارائالِ اى‬ ‫تَسط هسئَالى ثِ ایی ادارُ ول ٍ اً جبق هراحل اًتخبه ثب همررات لبًًَی خَاّذ ثَد‪.‬‬ ‫حسیی فتحی‪ -‬هذیرول‬ ‫‪* *49۹۳‬تبریخ اًتشبرًَثت ‪ * ۹2۰۹9۰49۰7 :‬رٍزًبهِ ارن‬ ‫ّالبی‬ ‫سئیغ ػاصهاى رْادکـاٍسصی اػیتیاى ارستیاییزیاى‬ ‫ؿشقی ضوی هخالفت تا طشح پیـٌْادی احذاث تیا‬ ‫ّای اًگَس دس حَضِ دسیاچِ اسٍهیِ گفت‪ ٪‬تَػیعیِ‬ ‫اتی ها تاتعی اص اب هَرَد هی تاؿذ ٍ تا صهاًی کیِ‬ ‫ال تیَػیعیِ پیاییذاسی اتیفیات‬ ‫اب ًذاؿتِ تاؿین عو ً‬ ‫ًخَاّذ افتاد‬ ‫* صٌبیع فٌبٍر ٍ ًَاٍر اررثبیجبىشرلالی ثالِ‬ ‫سوت ایجبد شروتّبی داًش ثٌیبى سَق یبثذ‬ ‫سییغ کویتِ کٌعت ٍ هعذى ػتاد اقتلاد داًؾ تٌیاى‬ ‫اتات تاصسگاًی تثشیض گفت‪ ٪‬کٌایع فیٌیاٍس ٍ ًیَاٍس‬ ‫اػتاى تایذ ؿٌاػایی ٍ تِ ػوت ایزاد ؿشکیت ّیای‬ ‫داًؾ تٌیاى ٍ اؿتغال افشیی ػَت ییاتیذر اتیَالیفیتی‪:‬‬ ‫اتشاّیوی افضٍد‪ ٪‬ایی کویتِ هی تَاًذ پیگیییشی ّیای‬ ‫الصم تشای تثذیل ٍاحذّای تحقیق ٍ تَػعِ کیٌیاییع‬ ‫تضسگ هَرَد تِ ؿشکت ّای داًؾ تٌیاى ٍ حوایت‬ ‫ٍ تَػعِ تاصاسّای داطلی ٍ کادسات هیحیلیَالت‬ ‫فٌاٍس ٍ ًَاٍس تا ّوکاسی اتات تاصسگاًی اًزام دّذر‬ ‫ٍی اظْاس داؿت‪ ٪‬ایی کویتِ ّوچٌیی هی تیَاًیذ دس‬ ‫تاهیی فضاّای تَلیذی ًیوِ کٌعتی تیشای ؿیشکیت‬ ‫ّای داًؾ تٌیاى ٍ تشًاهِ سیضی تشای حضَس تَاًوٌیذ‬ ‫تخؾ طلَکی دس ایی حَصُ اقذام کٌذر‬ ‫* ٍالعی سبزی لیوت گٌذم از لبچبق ایالی‬ ‫هحصَل جلَگیری هیوٌذ‬ ‫سئیغ ػاصهاى رْادکـاٍسصی اػیتیاى ارستیاییزیاى‬ ‫ؿشقی تا اؿاسُ تِ افضایؾ قیوت طشیذ تضویٌی گٌذم‬ ‫دس ػال راسی‪ ،‬گفت‪ٍ ٪‬اقعی ػیاصی قیییویت اییی‬ ‫هحلَل اص قاچات اى تِ کـَسّای ّوؼایِ کیِ تیِ‬ ‫دلیل رٌگ سٍػیِ ٍ اکشایی دچاس ٍضعیتی تحیشاًیی‬ ‫ؿذُ اًذ‪ ،‬پیـگیشی هیکٌذر‬ ‫* ‪ ۵۳‬تُی ررت ٍ ارد لبچبق در هیبًِ وشف‬ ‫شذ‬ ‫فشهاًذُ اًتظاهی هیاًِ اص کـف ‪ ٣٥‬تُی رست ٍ اسد‬ ‫قاچات تِ اسصؽ ‪ ٣‬هیلیاسد ٍ ‪ ٥۵۵‬هیلیَى سیال دس ایی‬ ‫ؿْشػتاى طثش دادر ػشٌّگ هحوذ تقی ػلطاًی دس‬ ‫تـشی‪ :‬ایی طثش گفت‪ ٪‬دس ارشای طیشح هیثیاسصُ تیا‬ ‫پذیذُ ؿَم قاچات‪ ،‬هاهَساى ایؼتگاُ تاصسػی ؿْیییذ‬ ‫فشری دس حیی کٌتشل طَدسٍّای عثَسی تیِ ییک‬ ‫دػتگاُ کاهیَى هـکَک ؿذُ ٍ اى سا هیتیَقیف‬ ‫کشدًذرٍی اداهِ داد‪ ٪‬هاهَساى دس تاصسػی اص کاهیَى‬ ‫تَقیف ؿذُ ‪ ٢٥‬تی رست فاقیذ هیزیَص ٍ قیاچیات‬ ‫کـف کشدًذر فشهاًذُ اًتظاهی ؿْشػتاى هیییاًیِ تیا‬ ‫اعالم ایٌکِ اسصؽ سیالی هحوَلِ کـف ؿذُ تالغ تش‬ ‫‪ ٢‬هیلیاسد ٍ ‪ ٥۵۵‬هیلیَى سیال هی تیاؿیذ‪ ،‬افیضٍد‪ ٪‬دس‬ ‫ّویی ساتطِ یک هتْن پیغ اص تـیکیییل پیشًٍیذُ‬ ‫هقذهاتی تِ هقام قضایی هعشفی ؿذر‬ ‫* تحمک ‪ ۹۰9‬درصذی دراهذّبی هبلیبتالی‬ ‫اررثبیجبىشرلی‬ ‫هذیشکل اهَس هالیاتی ارستایزاىؿشقی‪ ،‬گفت‪ ٪‬تییؾ‬ ‫اص ‪ ١۵٩‬دسکذی دساهذّای هالیاتی اػتاى دس ػیال‬ ‫گزؿتِ تحقق یافتِ اػترعیؼی اٍسدصادُ‪ ،‬هذیشکیل‬ ‫اهَس هالییاتیی ارستیاییزیاى ؿیشقیی‪ ،‬تیش ضیشٍست‬ ‫فشٌّگ ػاصی هالیاتی دس ػط‪ :‬راهعِ تاکیذ ٍ اظْاس‬ ‫داؿت‪ ٪‬فشٌّگػاصی هالیاتی ٍ تثییی احاس پیشداطیت‬ ‫هالیات دس راهعِ تِ ًْادیٌِػاصی فشٌّگ هالیاتیی ٍ‬ ‫افضایؾ اعتواد عوَهی ًؼثت تِ پشداطیت هیالیییات‬ ‫کوک هی کٌذرٍی تِ احاس ٍ ًتایذ فشّیٌیگ ػیاصی‬ ‫هالیاتی اؿاسُ کشد ٍ افضٍد‪ ٪‬فشٌّگػاصی هالیاتیی ٍ‬ ‫تثییی احاس پشداطت هالیات دس راهعِ ٍ تیاى اییٌیکیِ‬ ‫صیشػاطت ّای هْن ؿْشی ٍ سٍػتیاییی اص ریولیِ‬ ‫پلّا‪ ،‬رادُّا‪ ،‬هذاسع‪ ،‬دسهاًگاُّا ٍ غیشُ اص هیحیل‬ ‫هالیات هشدم ػاطتِ هیؿَد‪ ،‬تاحیش تؼضایی تش افضایؾ‬ ‫هـاسکت ارتواعی هشدم دس پشداطت هالیات داسدر‬ ‫* وبّش تعذاد ازهبیشگبُ ّب ثبعج افسایش‬ ‫چشوگیر پرداخت از جیت هردم هیشَد‬ ‫عضَ کویؼیَى تْذاؿت ٍ دسهیاى هیزیلیغ‪ ،‬دس‬ ‫طلَف ایزاد هـکالتی دس اداسُ اصهایـگاُّا کیِ‬ ‫تِ دلیل کاّؾ تعشفِ تخؾ طلَکی اییزیاد ؿیذُ‬ ‫اػت‪ ،‬گفت‪ ٪‬کاّؾ تعذاد اصهایـیگیاُ ّیا تیاعیج‬ ‫افضایؾ چـوگیش پشداطتی اص ریه هشدم هیی ؿیَد‪،‬‬ ‫ّوچٌیی تش ّضیٌِ اسائِ طیذهیات ٍ ًیَذ پیزییشؽ‬ ‫تیواساى دس تیواسػتاى ّا ًیض احشگزاس اػت تیٌیاتیشاییی‬ ‫دٍلت تایذ دس ایی صهیٌِ تِ ػشعت تذتیشی تیٌذیـذر‬ ‫* ثَهی سبزی ‪ّ 7‬سار ل عِ در هجتوع هس‬ ‫سًَگَى‬ ‫هعاٍى تاصسگاًی هٌطقِ ارستایزاى کٌایع هغ گفت‪٪‬‬ ‫طی ‪ ١۵‬ػال اطیش تالغ تش ‪ّ ٧‬ضاس قطعِ هَسد اػتیفیادُ‬ ‫هیزیتیویع هیغ ػیًَییگیَى تیَهییی ػیاصی ؿییذُ‬ ‫اػترػخاٍت طیشطَاُ هعاٍى تاصسگیاًیی هیٌیطیقیِ‬ ‫ارستایزاى کٌایع هغ ٍ عضَ ّیات هذیشُ ؿشکیت‬ ‫طذهات تاصسگاًی هعادى ٍ فلضات غیشاٌّی گیفیت‪٪‬‬ ‫دس ػال ‪ ١٤۵۵‬تِ هیضاى ‪ّ ٥‬ضاس ٍ ‪ ٦۵٥‬ایتن کاال تشای‬ ‫تاهیی ًیاص طط تَلیذ هزتوع هغ ػًَگَى اص طیشییق‬ ‫ؿشکت طذهات تاصسگاًی هعادى ٍ فلضات غیشاٌّیی‬ ‫طشیذاسی ؿذُ ٍ ایی کاالّا تا تٌاط ‪ّ ٩٩‬ضاس تیی دس‬ ‫قاله ‪ّ ٦‬ضاس ٍ ‪ ٤٢٩‬کاهیَى ٍ یا هحویَیلیِ تیاس تیِ‬ ‫ػًَگَى اسػال ؿذُ اػتر‬ صفحه 3 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫اخبار کَتاُ اجتواعی‬ ‫فرٍش ایٌترًتی دارٍ هوٌَع است‬ ‫هسیط کل زفیط تاظضسی‪ ،‬اضظیتاتتی لتوتلتکتطز ٍ‬ ‫پاسرگَیی تِ ضکایات ٍظاضت تْتساضتت تفتت‪:‬‬ ‫تطذی اظ زاضٍذاًِ ّا فطٍش ایٌیطًیی زاضٍ زاضًتس‬ ‫کِ ایی اهط ترلف است‪.‬‬ ‫ػلیطظا ضحین ًیا‪ ،‬زضذصَل فطٍـ ایدٌدتدطًدتدی‬ ‫زاضٍ‪ ،‬گفت‪ ۸‬زض حال حاظط فطٍـ ایٌتطًتی زاضٍ‪،‬‬ ‫هدَظ ًساقتِ ٍ ترلف اؾت؛ زض ایدی ذصدَل‬ ‫خلؿاتی تطگعاض ٍ همطض قس وِ زاضٍذاًِّایی ودِ‬ ‫فطٍـ ایٌتطًتی زاضٍ اًدام هی زٌّدس‪ ،‬قدٌداؾدایدی‬ ‫قسُ ٍ ػالٍُ تط ایٌىِ ؾْویِ زاضٍیدی قداى لدؽدغ‬ ‫هیقَز‪ ،‬تِ ووؿیؿیَى هازُ ‪ً ۰۲‬یع هؼطفی قًَس‪.‬‬ ‫هسیط ول زفتط تاظضؾی‪ ،‬اضظیداتدی ػدودلدىدطز ٍ‬ ‫پاؾرگَیی تِ قىایات ٍظاضت تْساقت‪ ،‬افدعٍز‪۸‬‬ ‫اوٌَى‪ ،‬تطذی اظ زاضٍذاًِ ّا فطٍـ ایٌتطًتی زاضٍ‬ ‫زاضًس وِ ایی اهط ترلف اؾت‪.‬‬ ‫تٌاتط اػالم ضٍاتػ ػوَهی ٍظاضت تْدساقدت‪ٍ ،‬ی‬ ‫تاویس وطز‪ ۸‬الظم اؾت وِ ضؾاًِ ّدا زض اگداّدی‬ ‫ضؾاًی ٍ اؼالع ضؾاًی تدِ هدطزم زض هدَضز ایدی‬ ‫هَظَع اّتوام ٍضظًس‪.‬‬ ‫رٍزضوار ّفتِ هعلن اعالم ضد‬ ‫چْاضضٌثِ ‪ 7‬اضزیثْطت ‪ 77 * 1041‬اٍضیل ‪ 72 * 7477‬ضهضاى‪ * 1001‬سال سی ٍ زٍم ( اٍتَظ ایکیٌدی ایل ) * ضواضُ ( سایی ) ‪2040 :‬‬ ‫هعاٍى تطًاهِ ضیعی ٍ ّواٌّگی هعاًٍت‬ ‫اهَض ظًاى ٍ ذاًَازُ ضیاست خوَْضی‬ ‫فت‪ :‬تا تسٍیی ططح هلتی کتٌتیتطل‬ ‫اسیه ّای اخیوالی تا تتوتطکتع تتط‬ ‫کاّص ًطخ طالق‪ ،‬هطتاٍضاى ضٍاتت‬ ‫ظٍخیی‪ ،‬فطظًساٍضی ٍ فطظًتسپتطٍضی‬ ‫اًْا ضا تِ صَضت ٍیژُ ضصس هیکٌٌس‪.‬‬ ‫اهاضّا ًکاى هی زّس وِ اظ ّدط ؾدِ‬ ‫اظزٍاج زض ؾال ‪ ۱۲۲۲‬یه هدَضز تدِ‬ ‫ؼالق هٌددط قدسُ اؾدت‪ .‬هدددودَع‬ ‫اظزٍاج وکَض زض تاتؿتاى ‪۱۱۲ ،۱۲۲۲‬‬ ‫ّعاضٍ ‪ ۰۲۶‬هَضز تَز ٍ هدحداؾدثدات‬ ‫ًکاى هیزّس وِ اظزٍاج زض ایدطاى زض‬ ‫فاصلِ ‪ ۱۱۷۲‬تا ‪ ،۱۱۷۷‬تدیدف اظ ‪۱۴‬‬ ‫زضصس واّف یافتِ اؾت ٍ حسٍز ‪۶۲‬‬ ‫زضصس ؼالقّا تَافمی اًدام هی قَز‪.‬‬ ‫تطاؾاؼ اهاضّا اظ ّط ؾِ اظزٍاج یده‬ ‫اظزٍاج تِ ؼالق هٌدط هی قَز وِ زض‬ ‫ٍالغ تایس گفت تیف اظ ‪۲۳‬زضصدس اظ‬ ‫اظزٍاج ّا ًاهَفک اؾت‪ .‬اظ ؾال ‪۱۱۷۲‬‬ ‫تا ‪ ۱۱۷۷‬ؼالق ‪۰۶‬زضصس ضقس زاقدتدِ‬ ‫اؾت وِ ؾدِ ػداهدل تدی تدَخدْدی‪،‬‬ ‫تیتؼْسی ٍ تیاحتطاهی اظ هْن تدطیدی‬ ‫ػَاهل اى تِ قواض هیضٍز‪.‬‬ ‫زض هددیدداى ایددی اهدداضّددا یددىددی اظ‬ ‫هقایسِ هطگ ّای کطًٍایی زض ایطاى‬ ‫اظ اسفٌس ‪ 1044‬تا اضزیثْطت ‪1041‬‬ ‫ضًٍس تطضسی تیواضی کتطًٍتا زض‬ ‫کطَض‪ً ،‬طاى هی زّس کِ هتَاضز‬ ‫اتیال ٍ فَتی ّا اظ ًیوِ زٍم ستال‬ ‫صضیِ تا اذط فطٍضزیتی ‪،1041‬‬ ‫ضیه ًعٍلی زاضیِ است‪.‬‬ ‫زض اسیاًِ فطاضسیسى ّفیِ تعض ساضت هقام هعتلتن‪،‬‬ ‫ٍظاضت اهَظش ٍ پطٍضش‪ ،‬ضٍظضواض ّفیِ هعلتن ضا‬ ‫الالم کطز‪.‬‬ ‫ضٍظقواض ّفتِ هؼلن ؾال ‪ ۱۲۲۱‬تط اؾاؼ تَخِ تدِ‬ ‫اؾٌاز تاالزؾتی اهَظـٍپطٍضـ اظخدولدِ ؾدٌدس‬ ‫تحَل‪ّ ،‬وچٌیی تیاًیِ گام زٍم اًمالب اؾالهدی ٍ‬ ‫قؼاض ؾال‪ ،‬ؾال تَلیس‪ ،‬زاًفتٌیاى ٍ اقتغال افطیی‪،‬‬ ‫تسٍییقسُ اؾت وِ تط ایی اؾاؼ اضتثاغ تیی هؼلن‬ ‫تِػٌَاى اصلی تطیی ػاهل اثطگصاض زض تدؼدلدیدن ٍ‬ ‫تطتیت ٍ تَلیس زاًفتٌیاى ایداز قسُ اؾت‪.‬‬ ‫ضٍظقواض ّفتِ تعضگساقت همام هؼلن تِ قطح ظیدط‬ ‫اؾت‪۸‬‬ ‫ضٍظ زٍقٌثِ ‪ ۱۰‬اضزیدثدْدکدت ‪ ۸۱۲۲۱‬هدؼدلدن ٍ‬ ‫اًسیکِی هؽْط‬ ‫ضٍظ ؾِقٌثِ ‪ ۱۱‬اضزیثْکت ‪ ۸۱۲۲۱‬هؼلن؛ پایِگصاض‬ ‫توسى ًَیی اؾالهی‬ ‫ضٍظ سْاضقٌثِ ‪ ۱۲‬اضزیدثدْدکدت ‪ ۸۱۲۲۱‬هدؼدلدن‬ ‫پیفوؿَت‪ ،‬ؾطهایِ ًظام تؼلین ٍ تطتیت‬ ‫ضٍظ پٌحقٌثِ ‪ ۱۳‬اضزیدثدْدکدت ‪ ۸۱۲۲۱‬هدؼدلدن؛‬ ‫پطسوساض فطٌّگ ایثاض ٍ قْازت‬ ‫ضٍظ خدودؼدِ ‪ ۱۴‬اضزیدثدْدکدت ‪ ۸۱۲۲۱‬هدؼدلدن؛‬ ‫ٍحستافطیی َّیتترف‬ ‫ضٍظ قٌثِ ‪ ۱۵‬اضزیثْکت ‪ ۸۱۲۲۱‬هؼلن؛ هحَض تحَل‬ ‫ٍ تطتیت توام ؾاحتی‬ ‫ضٍظ یهقٌثِ ‪ ۱۶‬اضزیدثدْدکدت ‪ ۸۱۲۲۱‬هدؼدلدن؛‬ ‫پیفضاى خاهؼِ زاًفتٌیاى ًاهگصاضی قسُ اؾت‪.‬‬ ‫اهتحاًات ًْایی داًص اهَزاى‬ ‫از یکن خرداد اغاز هیضَد‬ ‫ضئیس هطکع سٌدص اهَظش ٍ پطٍضش فت‪ :‬یکتن‬ ‫ذطزاز ‪ ،1041‬ظهاى اغاظ اهیحاًات ًْتایتی زاًتص‬ ‫اهَظاى است‪.‬‬ ‫هحؿی ظاضػی‪ ،‬زض ذصدَل ظهداى تدطگدعاضی‬ ‫اهتحاًات ًْایی ؾال خاضی گفت‪ ۸‬یىن ذطزاز هاُ‬ ‫اغاظ اهتحاًات ًْایی زاًف اهدَظاى اهدتدحداًدات‬ ‫ًْایی اهؿال زض سْاض قاذِ ًظطی ذَاّس تَز ودِ‬ ‫اظ یىن لغایت تیؿت ٍ ّکتن ذطزاز تدِ صدَضت‬ ‫حعَضی زض ؾطاؾط وکَض تطگعاض هیقَز‪.‬‬ ‫تْدید سالهت هردم با تعطیلی‬ ‫هراکس درهاى اعتیاد‬ ‫زتیط واًَى ؾطاؾطی اًدویّای صدٌدفدی هدطاودع‬ ‫ؾطپایی زضهاى اػتیاز وکَض گفت‪ ۸‬تؼساز وثدیدطی‬ ‫اظ زضهاًگطاى اػتیاز وکَض زض اػتطاض تدِ الدسام‬ ‫ؾاظهاى غصا زاضٍ هثٌی تط تَظیغ ٍ ػطظِ زاضٍّای‬ ‫هرسض ٍ تحت وٌتطل زض زاضٍذاًِ ّا ٍ هدساذلدِ‬ ‫غیطػلوی ٍ تسٍى ضػایت اصَل تحمیک ٍ هصدالدح‬ ‫هولىت زض هماتل ؾتاز هثاضظُ تا هَاز هرسض تدوغ‬ ‫وطزًس‪.‬‬ ‫ػلی غالهی‪ ،‬زتیط واًَى ؾطاؾطی اًدددودی ّدای‬ ‫صٌفی هطاوع ؾطپایی زضهاى اػدتدیداز وکدَض زض‬ ‫اػتطاض تِ السام ؾاظهاى غصا زاضٍ هثٌی تط تَظیغ ٍ‬ ‫ػطظِ زاضٍّای هدردسض ٍ تدحدت ودٌدتدطل زض‬ ‫زاضٍذاًِ ّا اظْاض زاقت‪ ۸‬ها اتالغیِ فَق ضا واهدال‬ ‫هرالف تا هصَتات ٍ اتدالغدیدِ ّدای ًدْدازّدای‬ ‫تاالزؾتی هثٌی تط هوٌَػیت هؽلک ػطظِ زاضٍّای‬ ‫اگًَیؿت زض زاضٍذاًِ ّا زاًؿتِ ٍ اػتطاض قسیس‬ ‫ذَز ضا تِ الساهات فطالاًًَی ؾاظهاى غدصا ٍ زاضٍ‬ ‫اػالم زاقتین‪.‬‬ ‫برخی باٍرّای غلط پسضکی‬ ‫در بیی هردم‬ ‫خعئیات ططح هلی کٌیطل اسیهّای اخیوالی‬ ‫تا توطکع تط کاّص ًطخ طالق‬ ‫هَظَػات هْن ایی اؾت وِ تؿیداضی‬ ‫اظ ؼالق ّا زض پٌح ؾال اٍل ظًدسگدی‬ ‫ضخ هی زّس وِ اگط تتَاى تدا هکداٍضُ‬ ‫ّای ذاًَازگدی اظ فدطٍپداقدی ایدی‬ ‫ذاًَازُ ّا خلَگیطی وطز هدی تدَاى‬ ‫گفت تا حسٍز ظیازی اهاض ؼدالق ضا‬ ‫هی تَاى واّف زاز ودِ ّدودِ ایدی‬ ‫هَظَػات تِ اًدام هکاٍضُ ّا هطتثدػ‬ ‫هی قَز‪.‬‬ ‫تِ ّویی هٌظَض هؼاًٍت اهَض ظًداى ٍ‬ ‫ذاًَازُ ضیاؾت خدودْدَضی تدسٍیدی‬ ‫ؼطح هلی وٌتطل اؾیهّای اختواػدی‬ ‫تا توطوع تط واّف ًطخ ؼدالق ضا زض‬ ‫زؾتَض واض لطاض زازُ اؾدت ودِ ایدی‬ ‫هَظَع تا ٍضٍز هکاٍضاى تِ ظًدسگدی‬ ‫ظٍخیی هی تَاًس تؿیاض هَثط ٍ واضؾاظ‬ ‫تاقس ٍ اظ ؼالق ظٍخیی زض ؾال ّدای‬ ‫اٍل ظًسگی اًْا خلَگیطی وٌس‪.‬‬ ‫زض ایی ظهیٌِ ؾیسُ فداؼدودِ هدَؾدَی‬ ‫هؼاٍى تطًاهدِ ضیدعی ٍ ّدوداّدٌدگدی‬ ‫هؼاًٍت اهَض ظًاى ٍ ذاًَازُ ضیداؾدت‬ ‫خوَْضی زض گفت ٍ گَ تا ذثطًدگداض‬ ‫حَظُ ظًاى ایطًا زضتاضُ الساهات هدْدن‬ ‫ایی هؼاًٍت زض ظهیٌِ ایی ؼدطح هدْدن‬ ‫گفت‪ ۸‬هؼاًٍت اهَض ظًاى ٍ ذداًدَازُ‬ ‫اؼالػات هؿترطج اظ ؾداهداًدِ‬ ‫ًواگط وٍَیس ‪ً ،۱۷‬کاى هیزّدس‬ ‫خوؼیت تیواضاى خدسیدس وکدَض‬ ‫وِ زض اؾفٌس ‪ّ ۰۱۳ ،۱۲۲۲‬عاض ًفط تَز زض فطٍضزیی ‪ ۱۲۲۱‬تِ ‪ّ ۵۱‬عاض ًفط واّف‬ ‫یافتِ ٍ تسیی تطتیه ول خوؼیت تیواض وکَض تا اذط فطٍضزیی تِ ‪ ۵‬هدیدلدیدَى ٍ‬ ‫‪ّ ۰۱۰‬عاض ًفط ضؾیسُ اؾت‪ .‬ضًٍس واّکی هیعاى هتَؾػ ضقس ضٍظاًدِ تدیدوداضی‬ ‫وکَض زض ؾِ هاُ گصقتِ ازاهِ زاقتِ تِ ؼَضی وِ زض تْوی ‪ ۲.۱۳‬زضصس‪ ،‬اؾفٌدس‬ ‫تطاتط تا ‪ ۲.۱۱‬زضصس ٍ فطٍضزیی ‪ ۱۲۲۱‬تطاتط تا ‪ ۲.۲۲‬زضصس تَزُ اؾت‪.‬‬ ‫ًتایح تطضؾی ًکاى هیزّس وِ اهاض خوؼیت فَتی ایطاى زض اؾفٌس تطاتط تدا ‪۲۶۱۰‬‬ ‫ًفط تَزُ وِ زض فطٍضزیی ‪ ۱۲۲۱‬تِ ‪ً ۳۲۶‬فط یؼٌی ووتطیی هیعاى هوىی زض ؾدال‬ ‫گصقتِ ضؾیسُ اؾت‪ .‬تط ایی اؾاؼ تا پایاى فطٍضزیی ‪ ۱۲۲۱‬ول خوؼیدت فدَتدی‬ ‫وکَض تِ ‪ّ ۱۲۲‬عاض ٍ ‪ً ۶۷۴‬فط ضؾیسُ اؾت‪.‬‬ ‫ًطخ هتَؾػ ضقس ضٍظاًِ فَتی وکَض زض اؾفٌس ‪ ۲.۱۱‬زضصس ودِ زض فدطٍضزیدی‬ ‫‪ ۱۲۲۱‬تِ ‪ ۲.۲۰‬زضصس واّف یافتِ اؾت‪.‬‬ ‫ایطاى زض هطزاز ‪ ۱۲۲۲‬تا ‪ّ ۱۱‬عاض ٍ ‪ ۷۵۳‬فَتی ٍ زض قْطیَض ‪ ۱۲۲۲‬تا ‪ّ ۱۴‬دعاض ٍ‬ ‫‪ ۱۳۱‬فَتی تاالتطیی هیعاى فَتی ضا زاقتِ اؾت‪.‬‬ ‫ضًٍس واّکی اظ هْط اغاظ قسُ ٍ زض فطٍضزیی ‪ ۱۲۲۱‬تِ ووتطیی هیعاى یؼٌی ‪۳۲۶‬‬ ‫ًفط ضؾیسُ اؾت‪.‬‬ ‫هیعاى ول تیواضاى زض ایطاى تا افعایف ‪ّ ۵۱‬عاض ًفط زض فطٍضزیی ‪ ۱۲۲۱‬تِ تیدف اظ‬ ‫‪ ۵‬هیلیَى ٍ ‪ّ ۰۱۰‬عاض ًفط ضؾیسُ اؾت‪.‬‬ ‫تطذی تَصیِ ّا ٍ ًظطات پعضکی ٍ تْساضتیتی زض‬ ‫هیاى هطزم ضٍاج زاضًس کِ ترص ظیازی اظ اًتْتا‬ ‫ًازضست ّسیٌس‪.‬‬ ‫ضیاؾت خوَْضی اظ اغاظ تِ واض ذَز‬ ‫زض زٍلت ؾیعزّن ‪ ۰‬ؼطح هْن ضا زض‬ ‫حَظُ اؾیه ّای اختواػی ضا قدطٍع‬ ‫وطز وِ یه ؼطح زض حَظُ پیکگیطی‬ ‫اظ اؾیه ّای اختواػی تا توطودع تدط‬ ‫ؼالق ٍ یه ؼطح زیدگدط زض حدَظُ‬ ‫اقتغال اؾت‪.‬‬ ‫ٍی اظددْدداض زاقددت‪ ۸‬ؼددطح حددَظُ‬ ‫پیکگیطی اظ اؾیه ّای اخدتدوداػدی‬ ‫تحت ػٌَاى هکاٍضُ فؼال ٍ پیکگیطاًدِ‬ ‫ذاًَازُ تطای ظٍخیی ًَپدا زض سدْداض‬ ‫ؾال اٍل ظًسگی هکتطن اؾدت ودِ‬ ‫ایی ؼطح تا ّن افعایی زؾتگداّدْدایدی‬ ‫ّوچَى ؾاظهاى تْعیؿتی ودِ زاضای‬ ‫ًْاز ٍ ضوی هکاٍضُ ّؿدتدٌدس ودلدیدس‬ ‫ذَاّس ذَضز‪.‬‬ ‫هؼاًٍت اهَض ظًاى ٍ ذاًَازُ ضیداؾدت‬ ‫خوَْضی اظ اغاظ تدِ وداض ذدَز زض‬ ‫زٍلت ؾیعزّن ‪ ۰‬ؼدطح هدْدن ضا زض‬ ‫حَظُ اؾیه ّای اختواػی ضا قدطٍع‬ ‫وطز وِ یه ؼطح زض حَظُ پیکگیطی‬ ‫اظ اؾیه ّای اختواػی تا توطودع تدط‬ ‫ؼالق ٍ یه ؼطح زیدگدط زض حدَظُ‬ ‫اقتغال اؾت‪.‬‬ ‫ضٌاسایی ‪ ۸4‬هثیال تِ سطذک زض کطَض‪،‬‬ ‫اسیقطاض طٍُ ّای پعضکی زض هطظّا‬ ‫ضئیس هتطکتع هتسیتطیتت‬ ‫تیواضی ّای ٍا یط ٍظاضت‬ ‫تْساضت فت‪ :‬تاکٌَى ‪۸4‬‬ ‫ًفط زض کطَض تِ تتیتوتاضی‬ ‫سطذک هثیال ضسُ اًس‪.‬‬ ‫هحوسهْسی گَیا اظدْداض‬ ‫زاقت‪ ۸‬تاوٌَى ‪ ۷۶‬تدیدوداض‬ ‫هثتال زض وکَض ضا قٌاؾایی‬ ‫قسُ وِ ‪ ۵۲‬هَضز اظ اتدثداع‬ ‫ذاضخی ٍ ‪ ۰۶‬هَضز زیدگدط‬ ‫ؾاوی وکَض ها تَزًس ٍ ایی افطاز زض تواؼ تا افطاز ذاضخی تِ ایی تیواضی هثدتدال‬ ‫قسًس ٍ ٍاوؿیٌِ ًکسُ تَزًس‪.‬‬ ‫ٍی زض ذصَل اهاض ٍاوؿیٌِ قسى وَزواى ظیط ‪ ۳‬ؾال‪ ،‬افعٍز‪ ۸‬تدیدف اظ ‪۷۳‬‬ ‫زضصس وَزواى ها زٍ ًَتت ٍاوؿی ذَز ضا زضیافت وطزُ اًس ٍ تٌْدا ‪ ۳‬زضصدس‬ ‫تالی هاًسُ ٍاوؿی ًعزُ اًس وِ ایی افطاز ٍاوؿیٌِ ًکسُ زض تدودام اؾدتداى ّدا تدِ‬ ‫صَضت پطاوٌسُ ّؿتٌس‪.‬‬ ‫گَیا تصطیح وطز‪ ۸‬ؾطذه‪ ،‬هؿطیتطیی تیواضی زض زًیا اؾت وِ زض صَضت تی‬ ‫تَخْی‪ ،‬ذؽطًان ٍ ػَاضض خسی زاضز‪.‬‬ ‫ضئیؽ هطوع هسیطیت تیواضی ّای ٍاگیط ٍظاضت تْساقت‪ ،‬تا اقاضُ تِ ایٌىِ ایدی‬ ‫تیواضی زض وکَض لاتل وٌتطل اؾت‪ ،‬گفت‪ ۸‬توام تالـ ذَز ضا هیوٌیدن ودِ تدا‬ ‫ضصس اتثاع ذاضخی ٍ اضؾال زؾتَضالؼول تِ زاًکگاُّای ػلَم پعقىی‪ ،‬ایی افطاز‬ ‫ضا ٍاوؿیٌِ وٌین‪.‬‬ ‫ٍی افعٍز‪ّ ۸‬ن اوٌَى تطای وٌتطل تیواضی زض توام هطظّای وکدَض گدطٍُ ّدای‬ ‫پعقىی هؿتمط ّؿتٌس ٍ تِ ذاًَازُّا تَصیِ هیوٌین اگط ظهاى ٍاوؿی تِ ػدمده‬ ‫افتازُ ّط سِ ؾطیغتط ًؿثت تِ اًدام ٍاوؿیٌاؾیَى السام وٌٌس‪.‬‬ ‫ذَزضٍّای » صض هَتت«‬ ‫ّی ٍتت ضواضُ صاضی ًرَاٌّس ضس!‬ ‫هعاٍى اخیوالی ٍ فطٌّگ تطافیک پتلتیتس ضاّتَض‬ ‫فت‪ :‬ذطیساضاى ذَزضٍّای صض هتَتتت ترتَض‬ ‫هی کٌٌس ذَزضٍی لَکس اها تا تیوت پاییی ذتطیتس‬ ‫کطزُ اًس‪ ،‬غافل اظ ایٌکِ ایی ذَزضٍّا ّتیت ٍتتت‬ ‫ضواضُ صاضی ًرَاٌّس ضس!‬ ‫ؾطٌّگ ػییاهلل خْاًی تا تیاى ایٌدىدِ ذدَزضٍّدای‬ ‫گصض هَلت قواضُ گدصاضی ًدودی قدًَدس‪ ،‬اظدْداض‬ ‫وطز‪ ۸‬اذیطا زض فعای هداظی‪ ،‬قاّس تثلیغاتی هثٌی تط‬ ‫ذطیس ٍ فطٍـ ذَزضٍّای زاضای پالنگصض هَلت‬ ‫ّؿتین‪ ،‬ایی ذَزضٍّا ػلیطغن زاقتی اپکیّای ضٍظ‬ ‫ٍ لیوتّای تاال تِ زلیل پالن گصض هَلت تا لیودت‬ ‫پاییی فطٍذتِ هی قًَس ٍ ذطیساضاى تِ تصَض ایدٌدىدِ‬ ‫ذَزضٍی لَوؽ اها تا لیوت پاییی ذطیس وطزُ اًدس‪،‬‬ ‫غافل اظ ایٌىِ ایی ذَزضٍّا ّیچٍلت قواضُگصاضی‬ ‫ًرَاٌّس قس!‬ ‫هؼاٍى اختواػدی ٍ فدطّدٌدگ تدطافدیده پدلدیدؽ‬ ‫ضاَّض ازاهِ زاز‪ٍ ۸‬اضزوٌٌسُ ذَزضٍ صطفا هددداظ تدِ‬ ‫تْطُتطزاضی ٍ ضاًٌسگی تا اى اؾت ٍ فطز زیدگدطی‬ ‫غیط اظ ٍاضزوٌٌسُ حک ضاًٌسگی تا اى ضا ًساضز‪.‬‬ ‫ٍی تا تیاى ایٌىِ ٍاضزوٌٌسُ اخاظُ ٍاگصاضی تِ غدیدط‬ ‫ضا تِ ّیچ ٍخِ ًرَاّس زاقت‪ ،‬تصطیح وطز‪ ۸‬هدست‬ ‫تطزز زاذل وکَض هحسٍز ٍ تؼس اظ هْلت تطزز تایدس‬ ‫اظ وکَض ذاضج قَز‪.‬‬ ‫ایی همام اًتظاهی هدتدصودط قدس‪ ۸‬ذدطیدس ٍ فدطٍـ‬ ‫افعایص وقَق سطتاظاى ظًساىّا‬ ‫هٌیظط اتال سیاز کل ًیطٍّای هسل‬ ‫شیحساب ساظهاى ظًساى ّتا‬ ‫فت‪ :‬افتعایتص وتقتَق‬ ‫سطتاظاًی کِ زض ظًساى ّتا‬ ‫ذسهت سطتاظی ذتَز ضا‬ ‫هی صاضًٌس‪ ،‬هٌیظط اتتال‬ ‫سیاز کل ًیطٍّای هستلت‬ ‫است‪.‬‬ ‫لاًَى تَزخِ ‪ ۱۲۲۱‬تدطای‬ ‫ؾاضتاظاى ٍظیفِ‪ ،‬افدعایدف‬ ‫حمَق هاّاًِ ضا پیفتیدٌدی‬ ‫وطزُ اؾت‪ .‬تا لثل اظ ایدی‬ ‫ٍ تِ ٍیػُ زض ؾالّای لثل‪،‬‬ ‫ؾطتاظاى ٍظیفِ حمَق اًسوی ضا زضیافت هیوطزًس اها پیکٌْاز زٍلت ٍ هصدَتدِ‬ ‫هدلؽ هٌدط تِ افعایف حمَق ؾطتاظاى ٍظیفِ تا همساض هٌؽمی قس‪.‬‬ ‫زض گفت ٍگَیی وِ تا احؿاى هسضؾی‪ ،‬شیحؿاب ٍ هسیدطودل هدالدی ؾداظهداى‬ ‫ظًساىّا زاقتین‪ٍ ،‬ی اظ اػوال لاًَى افعایف حمَق ؾطتاظاى ایی ؾاظهاى تؼدس اظ‬ ‫اتالؽ ضؾوی ؾتاز ول ًیطٍّای هؿلح ذثط زاز‪.‬‬ ‫ٍی گفت‪ ۸‬هؼاًٍت ضاّثطزی ؾتاز ول ًیطٍّای هؿلح‪ ،‬هیعاى حمَق ؾطتاظاى تدا‬ ‫زضخِ ّای هرتلف هاًٌس ؾطتاظ صفط‪ ،‬گطٍّثاى‪ ،‬اؾتَاض ٍ ؾتدَاى ضا تدط اؾداؼ‬ ‫هتاّل یا هدطز ٍ پسض تَزى اًْا اػالم هیوٌس ٍ ها تط اؾاؼ اى حمَق خسیس ضا‬ ‫پطزاذت ذَاّین وطز‪.‬‬ ‫هسضؾی ازاهِ زاز‪ ۸‬اذطیی حمَلی وِ ؾطتاؼعاى ؾداظهداى ظًدساى ّدا زضیدافدت‬ ‫وطزُاًس‪ ،‬هطتَغ تِ فطٍضزیی هاُ اؾت وِ تط اؾاؼ حمَق ؾال ‪ ۱۲۲۲‬پدطزاذدت‬ ‫قسُ ٍ تِ هحط اتالؽ ترکٌاهِ ؾتاز ول تطای حمَق پطؾٌل ٍظدیدفدِ‪ ،‬هدؼدَلدِ‬ ‫فطٍضزیی هاُ ًیع تط اؾاؼ حمَق هصَب ‪ ۱۲۲۱‬پطزاذت ذَاّس قس‪.‬‬ ‫شیحؿاب ٍ هسیطول هالی ؾاظهاى ظًساىّا تا تیاى ایٌىِ تاوٌَى هدؼدَلدِ ای زض‬ ‫پطزاذت حمَق ؾطتاظاى ًساقتین‪ ،‬تاویس وطز‪ ۸‬حمَق ؾدطتداظاى ظًدساى ّدا زض‬ ‫اٍلَیت پطزاذتیّای ؾاظهاى ظًساىّاؾت ٍ اى ضا اظ شیحؿاتیّای اؾدتداى ّدا‬ ‫پیگیطی هیوٌین وِ ایی پطزاذتّا تِ هَلغ اًدام قَز‪.‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫‪4‬‬ ‫ذَزضٍّای زاضای پالن گصضهَلت هغایط تا لَاًیدی‬ ‫تَزُ‪ ،‬تٌاتطایی تَصیِ هیقَز فطیه تثلیغدات فعدای‬ ‫هداظی ضا ًرَضیس‪.‬‬ ‫ٌَّظ ًسد کاغصی پصیطش هیضَز‪،‬‬ ‫العام پعضکاى تِ ًسرِ ًَیسی الکیطًٍیک‬ ‫ضئیس هطکع اهاض ٍ فٌتاٍضی اطتاللتات‬ ‫ساظهاى تیوِ سالهت‪ ،‬تا لتٌتَاى ایتی‬ ‫هطله کِ ٌَّظ ًسد کاغصی پتصیتطش‬ ‫هیضَز‪ ،‬فت‪ :‬اظ هدلس هی ذَاّتیتن‬ ‫پعضکاى ضا هلعم کتٌتس فتقت ًسترتِ‬ ‫الکیطًٍیک صازض کٌٌس‪.‬‬ ‫اهیطحؿیی حثیثیاى اظدْداض زاقدت‪ ۸‬اظ‬ ‫اتتسای پاضؾال وِ فمػ ‪ ۱۴‬زضصس ًؿد‬ ‫تِ صَضت الىتطًٍیه ٍاضز ؾاظهاى تیوِ ؾالهت هیقس‪ ،‬اوٌَى تدِ هدطحلدِ ای‬ ‫ضؾیسین وِ زض اضزیثْکت اهؿال ‪ ۷۷‬زضصس ًؿد ؾاظهاى تیوِ ؾالهت تِ صَضت‬ ‫الىتطًٍیه صازض هیقَز‪.‬‬ ‫ٍی ازاهِ زاز‪ ۸‬ذَقثرتاًِ ٍظغ تِ ًؿثت هٌاؾثی زض صسٍض ًؿد الدىدتدطًٍدیدىدی‬ ‫زاضین‪ّ ،‬ناوٌَى تیف اظ ًیوی اظ ًؿد ول وکَض وِ تیوِ ؾالهت صازض هیوٌدس‬ ‫تِ صَضت ‪ ۷۷‬زضصس الىتطًٍیه صازض هیقَز ٍ اهاضّای ضٍظاًِ ًکاى هیزّدس‬ ‫وِ زض ضٍظّای ػازی تیی ‪ ۱۶۲‬تا ‪ّ ۰۲۲‬عاض ًؿد الىتطًٍیه صازض هیقَز‪.‬‬ ‫ضئیؽ هطوع اهاض ٍ فٌاٍضی اؼالػات ؾاظهاى تیوِ ؾالهت گفت‪ ۸‬پیف اظ الدتدعام‬ ‫لاًَى تطای اخطای ؼطح ًؿد الىتطًٍیه حسٍز ‪ ۴۳‬زضصس ًؿد الىتدطًٍدیده ٍ‬ ‫ًیوِ الىتطًٍیه تَز ٍ پؽ اظ یىن زی پاضؾال تِ تداالی ‪ ۷۲‬زضصدسی ضؾدیدسُ‬ ‫اؾت‪ .‬حثیثیاى افعٍز‪ٍ ۸‬ظغ اؾتاىّای ها تِ ایی صَضت اؾت وِ زض ‪ ۰۷‬اؾدتداى‬ ‫‪ ۱۲۲‬زضصس ٍ ‪ ۰‬اؾتاى تْطاى ٍ ذطاؾاى ضظَی ‪ ۷۶‬زضصس ٍ ‪ ۷۴‬زضصس تَاًؿتِاًس‬ ‫ًؿرِ الىتطًٍیه زاقتِ تاقٌس‪ٍ .‬ی ازاهِ زاز‪ ۸‬ایی زٍ اؾتاى تِ ػلتّدایدی سدَى‬ ‫پٌْاٍضی اؾتاى‪ ،‬خوؼیت تیوِ قسگاى اؾتاى ٍ تؼساز ٍ پطاوٌسگی پعقىاى‪ٌّ ،‬دَظ‬ ‫ًتَاًؿتِاًس تِ اهاض ‪ ۱۲۲‬زضصسی صسٍض ًؿد الىتطًٍیه تیوِ قسگاى ؾداظهداى‬ ‫تیوِ ؾالهت تطؾٌس‪ .‬ضئیؽ هطوع اهاض ٍ فٌاٍضی اؼالػات ؾاظهاى تیوِ ؾالهت تا‬ ‫اػالم ایٌىِ ٌَّظ ًؿد واغصی پصیطـ هیقَز‪ ،‬گفت‪ّ ۸‬واًؽَض وِ لاًَى هدا ضا‬ ‫العام وطز وِ اظ یىن زی ‪ً ۱۲۲۲‬ؿد واغصی صازض ًىٌین‪ ،‬اها تِ ضغن ّودىداضی‬ ‫پعقىاى ٌَّظ العاهی تطای پعقىاى ٍخَز ًساضز ٍ تدْدتدط اؾدت الدعاهدی تدطای‬ ‫پعقىاى اظ ؾَی هدلؽ زض لاًَى اخطای ًؿد الىتطًٍیه ٍاضز قَز وِ پعقىاى‬ ‫هلعم تِ صسٍض فمػ ًؿرِ الىتطًٍیه تاقٌس‪.‬‬ ‫زض ایی هؽله تِ ًمل اظ زٍیچِ ٍلِ تِ تطذی اظ ایی‬ ‫تلمیات ٍ تاٍضّای غلػِ هاًسگاض ٍ زالیل ًازضؾتی‬ ‫اًْا اقاضُ قسُ اؾت‪۸‬‬ ‫تَی تس زّاى ًاضی اظ هعسُ است‬ ‫ایی ًظط وِ تَی تس زّاى ًاقی اظ تَی تدس هدؼدسُ‬ ‫اؾت‪ ،‬اقتثاُ اؾت‪ .‬زلیل اصلی تدَی تدس زّداى‪،‬‬ ‫ًاقی هکىالت زض زّاى‪ ،‬تیٌی‪ ،‬زًساىّا ٍ حدلدک‬ ‫اؾت‪ .‬ایی هَظَع تِ ػسم ضػایت پاویعگی زّداى‬ ‫ٍ زًساىّا تطهی گطزز‪ .‬تِ گفتِ پعقىاى تدٌدْدا زض‬ ‫هَاضز تؿیاضی ًازضی تیواضّای هؼدسُ هدی تدَاًدس‬ ‫زلیلی تطای تَی تس زّاى تاقٌس‪.‬‬ ‫هازضاى ضیطزُ ًویتَاًٌس تاضزاض ضًَس‬ ‫ایی ًظط وِ هازضاى قیطزُ ًویتَاًٌس تاضزاض قًَدس‪،‬‬ ‫زضؾت ًیؿت‪ .‬تِ لحاؾ پعقىی ظًداى زض زٍضاى‬ ‫قیطزّی هیعاى َّضهَى پطٍالوتیی اًاى افدعایدف‬ ‫هی یاتس‪ .‬ایی َّضهَى ٍظیفِ قیدطؾداظی زض تدسى‬ ‫هازض ضا زاضز ٍ تاحسٍزی اظ تاضٍضی تدردوده ّدا‬ ‫خلَگیطی هی وٌس‪ .‬تٌاتطایی زض زٍضاى قدیدطزّدی‬ ‫اهىاى حاهلگی ظى ووتط اؾت اها تدِ ایدی هدؼدٌدا‬ ‫ًیؿت وِ ظًاى زض زٍضاى قیطزّی اصال ًویتَاًٌس‬ ‫حاهلِ قًَس‪.‬‬ ‫ٍاکسی اًفلَاًتعا اظ ستطهتاذتَضز تی‬ ‫خلَ یطی هیکٌس‬ ‫ایی ًظط اقتثاُ اؾت‪ .‬ایی ٍاوؿی تٌْا هداًدغ ضقدس‬ ‫ٍیطٍؼّای هؼیٌی زض تسى هی قدَز ٍ لدازض تدِ‬ ‫خلَگیطی اظ اًَاع هرتلف ؾطهاذَضزگی ًیؿدت‪.‬‬ ‫قواض ٍیطٍؼ ّا ٍ ًالالى ایی تیواضی حدسٍز ‪۰۲۲‬‬ ‫هَضز اؾت وِ ؾطهاذَضزگیّایی قثیِ اًفلَاًدعا‬ ‫ضا ؾثه هیقًَس‪.‬‬ ‫کَزکاى ًثایتس تتِ ّتیت ٍختِ ضٍی‬ ‫ظهییّای کثیف تاظی کٌٌس‬ ‫ایی گفتِ تِ ًظط واضقٌاؾاى زضؾت ًیؿت‪ .‬تِ گفتِ‬ ‫هترصصاى‪ ،‬وَزواى تایس اظ زٍضاى ًدَظازی تدا‬ ‫الَزگیّا ٍ تیواضی ّا هَاخِ قًَس تدا ؾدیدؿدتدن‬ ‫ایوٌی تسًکاى تمَیت قَز‪ .‬الثتِ هیعاى الَزگدی ٍ‬ ‫ًَع تیواضی تایس زض حس هؼوَل ٍ هتؼاضف تداقدس‪.‬‬ ‫ؾیؿتن زفاػی وَزواى اظ ؼطیک ایی توطییّدا زض‬ ‫ایٌسُ هماٍهت تیکتطی زض تطاتط الطغیّا ٍ اؾدن‬ ‫ًکاى هیزّس‪.‬‬ ‫سطذک ذططًاک ًیست‬ ‫ایی ًظط ًدازضؾدت اؾدت‪ .‬ؾدطذده تدیدوداضی‬ ‫ذؽطًاوی اؾت وِ هیتَاًس ػاضظِّای هْوی ضا‬ ‫زض پی زاقتِ تاقس‪ .‬تطای هثال ؾطذه هدی تدَاًدس‬ ‫ؾثه ػفًَت زض هغع قَز‪ .‬تِ ّویی زلیل پعقىداى‬ ‫تَصیِ هی وٌٌس وِ وَزواى حدتدودا زض هدمداتدل‬ ‫تیواضی ؾطذه ٍاوؿیٌِ قًَس‪.‬‬ ‫تطای خلَ یطی اظ ذًَطیعی تیٌی‪ ،‬تتایتس‬ ‫سط ضا تاال ًگاُ زاضت‬ ‫ایی تَصیِ اقتثاُ اؾت‪ .‬زض ظهاى ذًَطیعی تدیدٌدی‬ ‫تایس ؾط ضا پاییی ًگاُ زاقت تا ذَى اظ تیٌی خاضی‬ ‫قَز‪ .‬زض غیط ایی صَضت اهىاى زاضز ودِ ذدَى‬ ‫ٍاضز هؼسُ قَز ٍ حالت تَْع ایداز وٌس‪.‬‬ ‫قپف ؾط ًاقی اظ ػسم ضػایت تْساقت اؾت‬ ‫ایی ًظط صحیح ًیؿت‪ .‬تط ذالف ًظط ضایح‪ ،‬قپدف‬ ‫ؾط تٌْا ًاقی اظ ًازیسُ گطفتی اهدَض تدْدساقدتدی‬ ‫ًیؿت‪ .‬تِؼَض هؼوَل قپف ؾط هؿتمیوا اظ هدَ تدِ‬ ‫هَ ؾطایت هیوٌس ٍ ضتؽی تِ هیعاى پاویعی هَ یدا‬ ‫ؾط ًساضز‪.‬‬ ‫ظذنّا تسٍى چسهظذن‪ ،‬تْیط ٍ ظٍزتتط‬ ‫زضهاى هیضًَس‬ ‫ایی زضوی ًازضؾت اؾدت‪ .‬سؿده ظذدن ؾدثده‬ ‫زضهاى تْتط خطاحت هی قَز‪ .‬سؿهظذدن هدحدل‬ ‫ظذن ضا هطؼَب ًگاُ هیزاضز ٍ اظ ذکهقسى ٍ‬ ‫تِ خای هاًسى ًاذَقایٌس اثط ظذن تط پَؾدت ًدیدع‬ ‫خلَگیطی هیوٌس‪.‬‬ ‫ٍاکسیٌاسیَى تِ هست چٌس سال اظ تیواضی‬ ‫اًفلَاًعا خلَ یطی هیکٌس‬ ‫ایی ًظط ًیع زضؾت ًیؿت‪ّ .‬دط ؾدال هدا قداّدس‬ ‫ٍیطٍؼ ّای خسیسی ّؿتین وِ ؾثه گًَدِ ّدای‬ ‫هرتلف تیواضی اًفلَاًعا هیقًَس ٍ تِ ّویی زلیل‬ ‫ًیع ٍاوؿیٌاؾیَى تایس ّط ؾالِ تدسیس قَز‪.‬‬ ‫‪ّ ۹۳‬سار ًفر اهسال بِ حج توتع‬ ‫هیرًٍد‬ ‫هعاٍى اهَض وح ٍ ظیاضت فت‪ :‬ایطاى سْوتیتِ ‪1۸‬‬ ‫ّعاض ٍ ‪ً ۵12‬فطی تتطای وتح تتوتیتد زاضز ٍ‬ ‫زضذَاست اذیراظ سْویِ اضافی تتطای ٍظاضت‬ ‫وح لطتسیاى اضسال ذَاّس ضس‪.‬‬ ‫اوثط ضظایی گفت‪ ۸‬زضذَاؾت اذتصال ؾْودیدِ‬ ‫اظافی تِ هیعاى ‪ّ ۳‬عاض ًدفدط تدطای ٍظاضت حدح‬ ‫ػطتؿتاى اضؾال ذَاّس قس‪.‬‬ ‫تِ گفتِ هؼاٍى اهَض حح ٍ ػوطُ ؾاظهداى حدح ٍ‬ ‫ظیاضت ضظایی‪ً ،‬یوِ زٍم ذطزاز هاُ اٍلیی پطٍاظّا‬ ‫تِ همصس ؾطظهیی ٍحی اًدام ذَاّس قس‪.‬‬ ‫اٍ گفت‪ ۸‬هتماظیاى تکطف تِ ؾطظهیی ٍحی وِ زض‬ ‫ؾال ‪ ۷۷‬ثثتًام ٍ ّعیٌِ ضا ٍاضیدع ودطزُ اًدس تدِ‬ ‫اؼالػیِ ّا ٍ ًىاتی وِ ؾداظهداى حدح ٍ ظیداضت‬ ‫تَؾػ هٌاتغ ضؾوی ذثدطی زضتداضُ حدح ایدٌدسُ‬ ‫هٌؼىؽ هیوٌس تَخِ زاقتِ تاقٌس‪.‬‬ ‫ػطتؿتاى ؾْویِ یه هیلیَى ًفطی تطای حح ایٌسُ‬ ‫تؼییی وطزُ اؾت وِ ‪ّ ۱۳۲‬عاض ًدفدط اظ حددداج‬ ‫زاذل ٍ ‪ّ ۶۳۲‬عاض ًفط اظ ذداضج ػدطتؿدتداى زض‬ ‫هٌاؾه حح توتغ حعَض ذَاٌّس زاقت‪.‬‬ صفحه 4 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک ‬ ‫چُبرضىجٍ ‪ 7‬اردیجُطت ‪ 77 * 1041‬ایریل ‪ 72 * 7477‬رمضبن‪ * 1001‬سبل سی ی دی ( ایتًز ایکیىجی ایل ) * ضمبرٌ ( سبیی ) ‪2040 :‬‬ ‫ین برقی رکًرد طی مسافت‬ ‫با یکبار شارش را ثبت کرد‬ ‫کطف ‪ 24‬جُص شوتیکی کٍ ثٍ درمبن سرطبن‬ ‫کمک می کىذ‬ ‫گریَی از محققبن اوگلیسی ترکنینت‬ ‫شوتیک ‪َ 17‬سار تًمًر منرثنًط ثنٍ‬ ‫ثیمبران سرییس سالمت َنمنگنبونی‬ ‫)‪(NHS‬را تحلنینل ی ‪ 24‬جنُنص‬ ‫جذیذ کطف کردوذ کٍ سروخ َنبینی‬ ‫درثبرٌ دالیل احتمبلی ان وطبن منی‬ ‫دَذ‪.‬‬ ‫استفبن مبرلیه راوىذٌ یک ین ثرقی ‪BrightDrop‬‬ ‫‪Zevo 600‬ضرکت جىرال مًتًرز ثنب ینک ثنبر‬ ‫ضبرش ثبتری یسیلٍ وقلیٍ مسبفت ‪ 014‬کیلًمتر (‪7۶4‬‬ ‫مبیل) را طی کرد‪ .‬ثٍ ایه ترتیت رکًرد جذینذی‬ ‫در کتبه گیىس ثجت ضذ‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اص ٌیضٔ‪ٛ‬نبی‪ٙ‬ب‪ ،‬ایٗ ٔؼبفز ایوٗ عو‪ٛ‬ال٘وی ‬ ‫سشیٗ ٔؼبفشی اػز و‪ ٝ‬یه ‪ ٖٚ‬ثشلی ثب یوه ثوبس ‬ ‫ؿبسط عی وشد‪ ٜ‬اػز‪ .‬ؿشوز خ‪ٙ‬شاَ ٔ‪ٛ‬س‪ٛ‬سص ایوٗ ‬ ‫دػشب‪ٚ‬سد ٔبسِیٗ سا اػالْ وشد‪ ٜ‬اػز‪.‬‬ ‫ٔبسِیٗ ثب ‪Zevo 600 ٖٚ‬خو‪ٛ‬د دس ‪ ۴۱‬ا‪ٚ‬سیوُ ‬ ‫‪ٔ ۴۱۴۴‬یالدی اص ٘ی‪ٛ‬ی‪ٛ‬سن ػیشی ث‪ٚ ٝ‬اؿ‪ٍٙ‬شٗ ػفش ‬ ‫وشد و‪ٔ ٝ‬ؼبفز ثیٗ ایوٗ ‪ ۴‬ؿو‪ٟ‬وش حوذ‪ٚ‬د ‪ ۲۷۴‬‬ ‫ویّ‪ٔٛ‬شش اػز‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ‪ٍٙٞ‬بْ جز ایٗ سو‪ٛ‬سد ثشای ؿشوز فذووغ ‬ ‫فؼبِیز ٔی وشد‪ ٖٚ .‬ثشلی ٔزو‪ٛ‬س لبثوّویوز ‪ٞ‬وبی ‬ ‫خبسق اِؼبد‪ ٜ‬ای داسد‪ .‬سا٘‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬حویوٗ ا٘ودوبْ ایوٗ ‬ ‫سو‪ٛ‬سد ثؼش‪ ٝ‬ای حب‪ٚ‬ی ٔ ل‪ٛ‬الر ؿ‪ٛ‬ی‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬حبفو ‬ ‫ٔ یظ صیؼز ٔشؼّک ث‪ ٝ‬ؿشوز ف‪ َٛ‬ػیشوُ (یىی ‬ ‫اص ٔـششیبٖ فذوغ) سا خبث‪ ٝ‬خب ٔی وشد‪.‬‬ ‫ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬س سػٕی ‪Zevo600 ٖٚ‬ثب یىجبس ؿبسط ٔوی ‬ ‫س‪ٛ‬ا٘ذ ٔؼبفز ‪ٔ ۴۴۱‬بیُ سا عی و‪ٙ‬ذ‪ ،‬أوب ٔوبسِویوٗ ‬ ‫س‪ٛ‬ا٘ؼز ٔؼبفز ‪ٔ ۴۶۱‬بیُ سا عی و‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ًَودا سٍ پلت فرم جدید خًدریی‬ ‫الکتریکی می سازد‬ ‫ضرکت ًَوذا قصذ دارد تب سبل ‪ 7414‬میلینًن َنب‬ ‫یسیلٍ وقلیٍ الکتریکی را ثب استفبدٌ از سٍ پلت فنر‬ ‫اختصبصی جذیذ خًد ثسبزد ی ایه ثبزار وًظًُر را‬ ‫تسخیر کىذ‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اص س‪ٚ‬یششص‪ ،‬یىی اص ػ‪ ٝ‬دّشفشْ خذیذ ‪ٞ‬و‪٘ٛ‬وذا ‬ ‫ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬س ٔـششن ثب ؿشیه أوشیوىوبیوی خو‪ٙ‬وشاَ ‬ ‫ٔ‪ٛ‬س‪ٛ‬سص س‪ٛ‬ػؼ‪ ٝ‬خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ یبفز‪.‬‬ ‫ؿی‪ٙ‬دی ائ‪ٛ‬یبٔب‪ ،‬یىی اص ٔذیشاٖ اسؿذ ‪٘ٛٞ‬ذا‪ ،‬س‪ٚ‬ص ‬ ‫د‪ٙ‬دـ‪ٙ‬ج‪ٌ ٝ‬فز و‪ ٝ‬ایٗ ؿشوز دس ػبَ ‪ ۴۱۴۲‬یه ‬ ‫خ‪ٛ‬دس‪ٚ‬ی سدبسی و‪ٛ‬نه اِىششیىی سا دس طادوٗ ‬ ‫ٔؼشفی خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ وشد و‪ٔ ٝ‬جش‪ٙ‬ی ثش یوه دوّوز فوشْ ‬ ‫خذیذ و‪ٛ‬نه اػز‪ .‬دس ػبَ ‪ٞ ،۴۱۴۶‬وٓ یوه ‬ ‫خ‪ٛ‬دس‪ٚ‬ی ثشلی خذیذ دس أشیىبی ؿوٕوبِوی ثوش ‬ ‫س‪ٚ‬ی یه دّشفشْ ثضسی ‪ ٚ‬سبص‪ ٜ‬ػبخش‪ ٝ‬خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ‪.‬‬ ‫دّشفشْ ػ‪ ْٛ‬یه دّشفشْ ٔش‪ٛ‬ػظ اػوز ‪ ٚ‬اص ػوبَ ‬ ‫‪ ۴۱۴۱‬ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬س ٔـششن ثب خو‪ٙ‬وشاَ ٔو‪ٛ‬سو‪ٛ‬سص ثوشای ‬ ‫عشاحی ‪ ٚ‬ػبخز خ‪ٛ‬دس‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬وبس ٔی س‪ٚ‬د‪.‬ایوٗ د‪ ٚ‬‬ ‫ؿشوز دس ا‪ٚ‬ایُ ا‪ٚ‬سیُ اػالْ وشد٘ذ و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬عو‪ٛ‬س ‬ ‫ٔـششن خ‪ٛ‬دس‪ٞٚ‬بی اِىششیىی ٔمش‪ ٖٚ‬ث‪ ٝ‬کشف‪ ٝ‬سا ‬ ‫ثشای ثبصاس‪ٞ‬بی خ‪ٟ‬ب٘ی س‪ِٛ‬یذ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬و‪ٙ‬وذ ووشد‪ ،‬أوب ‬ ‫خضئیبر وٕی سا دس ایٗ ٔ‪ٛ‬سد ٔ‪ٙ‬شـش وشد٘ذ‪.‬‬ ‫ضریب وفًذ تلفه َمراٌ‬ ‫بٍ ‪ ۶۱۱‬درصد رسید‬ ‫خطًط فعبل تلفه َمراٌ تب پبیبن سٍ مبٍَ چنُنبر‬ ‫سبل ‪ ،1044‬ثٍ ثیص از ‪ 104‬میلیًن عذد رسیذٌ کنٍ‬ ‫ضریت وفًر را ثٍ ‪ 1۶۶.۶1‬درصذ میرسبوذ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬یظٌی ‪ٞ‬بیی اص خّٕ‪ ٝ‬سؼذاد خغ‪ٛ‬ط ‪ٚ‬اٌوزاسؿوذ‪ ،ٜ‬‬ ‫عشیت ٘ف‪ٛ‬ر‪ ،‬سؼذاد وـو‪ٛ‬س‪ٞ‬وبی داسای اسسوجوبط ‬ ‫س‪ٔٚ‬ی‪ٔ ،ًٙ‬یضاٖ د‪ٛ‬ؿؾ خبد‪ٜ‬ای‪ ،‬دسکذ دو‪ٛ‬ؿوؾ ‬ ‫ ‬ ‫خٕؼیشی‪ ،‬ؿ‪ٟ‬ش ‪ ٚ‬س‪ٚ‬ػشب‪ٞ‬بی س ز د‪ٛ‬ؿؾ ‪ ٚ‬دسکذ ‬ ‫ٔىبِٕبر ٔ‪ٛ‬فک دس ‪ٞ‬ش یه اص ادشاس‪ٛ‬س‪ٞ‬ب ٔوشوفوب‪ٚ‬ر ‬ ‫س‪ٛ‬ا٘ذ اٖ‪ٞ‬ب سا اص ‪ٔ ٓٞ‬شٕبیض و‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫اػز و‪ٔ ٝ‬ی‬ ‫ٔغبثک أبس ٔ‪ٙ‬شـشؿذ‪ ٜ‬س‪ٛ‬ػوظ ػوبصٔوبٖ سو‪ٙ‬وظویوٓ ‬ ‫ٔمشسار ‪ ٚ‬اسسجبعبر سادی‪ٛ‬یی دسثوبس‪ٚ ٜ‬عوؼویوز ‬ ‫س‪ٛ‬ػؼ‪ ٝ‬سّفٗ ‪ٕٞ‬شا‪ ٜ‬دس ػ‪ٔ ٝ‬ب‪ ٝٞ‬ن‪ٟ‬بسْ ػبَ ‪ ،۷۲۱۱‬‬ ‫خغ‪ٛ‬ط ‪ٚ‬اٌزاسؿذ‪ ٜ‬دائٕی ‪ٔ ۹۱‬یّی‪ٞ ۹۴۴ ٚ ٖٛ‬وضاس ‬ ‫‪ ۲۱۷ ٚ‬ػذد ‪ ٚ‬خغ‪ٛ‬ط ‪ٚ‬اٌزاسؿذ‪ ٜ‬اػشوجوبسی ‪ ۷۱۴‬‬ ‫ٔیّی‪ٞ ۴۴۴ ٚ ٖٛ‬ضاس ‪ ۲۴۴ ٚ‬ػذد اػز و‪ٔ ٝ‬دوٕو‪ٛ‬ع ‬ ‫خغ‪ٛ‬ط ‪ٚ‬اٌزاسؿذ‪ ٜ‬دائٕی ‪ ٚ‬اػشجبسی سا ثو‪ ۴۱۴ ٝ‬‬ ‫ٔیسػب٘ذ‪.‬‬ ‫ٔیّی‪ٞ ۷۲۹ ٚ ٖٛ‬ضاس ‪ ۷۴۷ ٚ‬‬ ‫اص ٔیبٖ خغ‪ٛ‬ط ‪ٚ‬اٌزاسؿذ‪ٔ ۴۱ ،ٜ‬یوّویو‪ ۷۷۲ ٚ ٖٛ‬‬ ‫‪ٞ‬ضاس ‪ ۶۴۴ ٚ‬خظ دائٕی فؼبَ ‪ٔ ۷۷۴ ٚ‬یّی‪ ۴۶۲ ٚ ٖٛ‬‬ ‫‪ٞ‬ضاس ‪ ۴۴۲ ٚ‬خظ اػشجبسی فؼبَ ‪ٚ‬خو‪ٛ‬د داسد وو‪ ٝ‬‬ ‫ٔدٕ‪ٛ‬ع خغ‪ٛ‬ط دائٕی ‪ ٚ‬اػشجبسی فؼبَ سا ثو‪ ۷۲۱ ٝ‬‬ ‫ػذد ٔیسػب٘ذ‪ٕٞ .‬چ‪ٙ‬یوٗ ‬ ‫ ‬ ‫ٔیّی‪ٞ ۴۴ ٚ ٖٛ‬ضاس ‪ ۴۱۷ ٚ‬‬ ‫عشیت ٘ف‪ٛ‬ر سّفٗ ‪ٕٞ‬شا‪ ٜ‬سب دبیبٖ ػ‪ٔ ٝ‬ب‪ ٝٞ‬نو‪ٟ‬وبسْ ‬ ‫ػبَ ‪ ۷۶۶.۶۹ ،۷۲۱۱‬دسکوذ اػوز‪ .‬دس ادوشاسو‪ٛ‬س ‬ ‫‪ٕٞ‬شا‪ ٜ‬ا‪ ،َٚ‬سؼذاد خغ‪ٛ‬ط ‪ٚ‬اٌزاسؿذ‪ ٜ‬دائوٕوی سوب ‬ ‫دبیبٖ ػ‪ٔ ٝ‬ب‪ ٝٞ‬ن‪ٟ‬بسْ ػبَ ‪ ۷۲۱۱‬ث‪ٔ ۴۴ ٝ‬یّویو‪ ٚ ٖٛ‬‬ ‫‪ٞ ۲۱‬ضاس ‪ ۴۷۲ ٚ‬سػیذ‪ ٜ‬و‪ ٝ‬اص ایٗ ٔیبٖ سوؼوذاد ‪ ۴۷‬‬ ‫ٔیّی‪ٞ ۹۹۱ ٚ ٖٛ‬ضاس ‪ ۲۷۷ ٚ‬خظ فؼبَ اػز‪ .‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اص اٍ٘ودوز‪ ،‬سویوٕوی ؿوبٔوُ ‬ ‫ٔ ممب٘ی اص ثیٕوبسػوشوبٖ ‪ ٚ‬دا٘ـوٍوب‪ ٜ‬‬ ‫وٕجشیح داد‪ٞ ٜ‬بی ٔشث‪ٛ‬ط ثو‪ ٝ‬دوش‪ٚ‬ط‪ ٜ‬‬ ‫‪ٞ ۷۱۱‬ضاس ط٘‪ ْٛ‬سا اػشفبد‪ ٜ‬وشد٘ذ‪ .‬‬ ‫دش‪ٚ‬ط‪ٔ ٜ‬زو‪ٛ‬س اثشىبس ٔ ممبٖ اٍّ٘یؼی ‬ ‫ثشای س‪ٛ‬اِوی دادٖ ووُ ط٘و‪ٞ ْٛ‬وبی ‬ ‫ثیٕبساٖ ٔجشال ث‪ ٝ‬ػشعبٖ ‪ ٚ‬ثیٕبسی ‪ٞ‬بی ‬ ‫٘بدس اػز‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬فش‪ ٝ‬ػش٘ب ٘یه صی‪ٙ‬بَ ٔ مک اسؿوذ ‬ ‫ایٗ دش‪ٚ‬ط‪ ،ٜ‬ایٗ ثضسٌششیٗ س میوک دس ‬ ‫٘‪ٛ‬ع خ‪ٛ‬د اػز ‪ ٚ‬ا٘ج‪ ٜٛ‬داد‪ٞ ٜ‬بیی وو‪ ٝ‬‬ ‫دس اخشیبس سیٓ لشاس داؿوز ثو‪ ٝ‬ا٘و‪ٟ‬وب ‬ ‫اخبص‪ ٜ‬داد سب اٍِ‪ٞٛ‬بیی دس سویویویوشار ‬ ‫ط٘شیه یب أضب‪ٞ‬وبی خو‪ٟ‬وـوی سا دس ‬ ‫س‪ٛٔٛ‬س‪ٞ‬ب ثیبث‪ٙ‬ذ‪ .‬دظ‪ٞٚ‬ـٍشاٖ ثب ٔمبیؼو‪ ٝ‬‬ ‫٘شبیح ث‪ ٝ‬دػز أذ‪ ٜ‬ثب دظ‪ٞٚ‬ؾ ‪ٞ‬وبی ‬ ‫دیٍش وـف ‪ ۴۴‬أضبی خو‪ٟ‬وـوی سا ‬ ‫سبییذ وشد٘ذ و‪ ٝ‬سبو‪٘ ٖٛٙ‬بؿ‪ٙ‬بخش‪ ٝ‬ثبلی ‬ ‫ٔب٘ذ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د٘ذ‪ .‬ثشخی اص ایٗ خ‪ٟ‬وؾ ‪ٞ‬وب ‬ ‫ثؼیبس ٔؼٕ‪ ٚ َٛ‬ثشخی ٘بدس ‪ٞ‬ؼش‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫٘یه صی‪ٙ‬بَ دس ایٗ ثبس‪ٔ ٜ‬وی ٌو‪ٛ‬یوذ ‬ ‫ا‪ٕٞ‬یز ؿ‪ٙ‬بػبیی أضب‪ٞ‬بی خ‪ٟ‬ـوی اص ‬ ‫اٖ خ‪ٟ‬ز اػز و‪ٔ ٝ‬ـبث‪ ٝ‬ا شاٍ٘وـوز ‬ ‫دس ک ‪ ٝٙ‬خ‪ٙ‬بیز ‪ٞ‬ؼش‪ٙ‬ذ‪ .‬ا٘‪ٟ‬ب ث‪ ٝ‬سؼییٗ ‬ ‫ػبُٔ ایدبد ػشعبٖ وٕه ٔی و‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ثشخی أضب‪ٞ‬بی خ‪ٟ‬ـی ٘ـبٖ د‪ٞ‬و‪ٙ‬وذ‪ ٜ‬‬ ‫لشاس ٌشفشٗ دس ٔؼشم ػ‪ٛ‬أُ ٔ یغی ‬ ‫ًَضمىذسبزی سبختمبنَب ثب محصًالت‬ ‫ایرانسبخت ممکه ضذ‬ ‫یک ضرکت داوص ثنىنینبن منحنصنًالت‬ ‫ًَضمىذ سبزی سبختمبن َب را طراحنی ی‬ ‫تًلیذ کردٌ است‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اص ٔؼب‪٘ٚ‬ز ػّٕی ‪ ٚ‬ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬سی سیبػز ‬ ‫خٕ‪ٟٛ‬سی‪ٔ ،‬یثٓ ثخـی ٔذیشػوبٔوُ یوه ‬ ‫ؿشوز دا٘ؾث‪ٙ‬یبٖ ثب اؿبس‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬فؼبِیز ایوٗ ‬ ‫ ‬ ‫ؿشوز دس ساػشبی ‪ٛٞ‬ؿوٕو‪ٙ‬وذ ػوبصی ‪ ٚ‬‬ ‫اس‪ٔٛ‬بػی‪ ٖٛ‬ػبخشٕبٖ ‪ٞ‬ب‪ٌ ،‬فز دس ایٗ ؿشوز سّفیک خاللب٘‪ ٝ‬سا‪ٞ‬ىبس‪ٞ‬بی ٔش‪ٙ‬و‪ٛ‬ع ‬ ‫افضاس یب ٘شْافضاس ثشای اس‪ٔٛ‬بػی‪ٛٞ ٚ ٖٛ‬ؿٕ‪ٙ‬ذ ػبصی ‬ ‫ ‬ ‫دس سد‪ٟ‬یضار ث‪ ٝ‬ک‪ٛ‬سر ػخز ‬ ‫‪ٞ‬ب ک‪ٛ‬سر ٔیٌیشد‪ٚ.‬ی ٌفز ٔ ل‪ٛ‬الر س‪ِٛ‬یذی ایوٗ ؿوشووز ثو‪ ٝ‬‬ ‫ ‬ ‫ػبخشٕبٖ ‬ ‫سد‪ٟ‬یضار سبثّ‪ ٛ‬ثشق ثب ٔبط‪َٞٚ‬بی ٔخشّف ‪ ٚ‬سد‪ٟ‬یضار س‪ٚ‬وبس ٔب٘‪ٙ‬ذ ا٘‪ٛ‬اع وّیذ‪ٞ‬وب ‬ ‫ ‬ ‫ث‪ٙ‬ذی ٔیؿ‪ٛ‬د‪ .‬ػ‪ٙ‬ؼ‪ٛ‬س ‪ ۴‬وبس‪ ٔ ٜ‬ل‪ َٛ‬دیٍشی اػز و‪ ٝ‬دس ٔ یظ ٘لوت ‬ ‫ ‬ ‫سمؼیٓ ‬ ‫ٌیشی ٔیو‪ٙ‬ذ‪ .‬ث‪ٌ ٝ‬فش‪ ٝ‬ثخـی‪ ،‬اص ٔ ل‪ٛ‬الر ‬ ‫ ‬ ‫ٔی ؿ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬ؿشایظ ٔ یغی سا ا٘ذاص‪ ٜ‬‬ ‫ایٗ ؿشوز ٔی س‪ٛ‬اٖ ث‪ ٝ‬اس‪ٔٛ‬بػی‪ ٖٛ‬س‪ٟٛ‬ی‪ٔ ٝ‬غج‪ٛ‬ع ثشای و‪ٙ‬ششَ ‪ٔ ٚ‬ب٘یش‪ٛ‬سی‪ ًٙ‬دٔب ‪ ٚ‬‬ ‫سع‪ٛ‬ثز ٔ یظ ثب لبثّیز وبس ثب ا٘‪ٛ‬اع ػیؼشٓ ‪ٞ‬بی س‪ٟٛ‬ی‪ٔ ٝ‬وغوجو‪ٛ‬ع‪ ،‬اسو‪ٔٛ‬وبػویو‪ ٖٛ‬‬ ‫ک‪ٛ‬ر ‪ٛٔ ٚ‬ػیمی خ‪ٟ‬ز ٌ‪ٛ‬ؽ دادٖ ث‪ٛٔ ٝ‬ػیمی‪ ،‬دبدوؼز ‪ ٚ‬سادی‪ٛ‬ی دِخ‪ٛ‬ا‪ ٜ‬دس ‬ ‫ک‪ٛ‬سر ثش٘بٔ‪ٝ‬سیضی ؿذ‪ ٚ ٜ‬اس‪ٔٛ‬بػی‪ ٖٛ‬ػیؼشٓ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ػبخشٕبٖ س‪ٟٙ‬ب ثب یه وّیه ‪ ٚ‬یب ث‪ٝ‬‬ ‫أ‪ٙ‬یشی ثب ‪ٞ‬ذف ‪ٛٞ‬ؿٕ‪ٙ‬ذ ػبصی ػیؼشٓ أ‪ٙ‬یشی اص حف حشیٓ خ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬ػوبخوشوٕوبٖ ‬ ‫اؿبس‪ ٜ‬وشد‪ٚ .‬ی ادأ‪ ٝ‬داد اس‪ٔٛ‬بػی‪ ٖٛ‬س‪ٚ‬ؿ‪ٙ‬بیی ثشای و‪ٙ‬ششَ ‪ٛٞ‬ؿٕ‪ٙ‬ذا٘‪ ٝ‬إِبٖ ‪ٞ‬بی ‬ ‫س‪ٚ‬ؿ‪ٙ‬بیی ‪ ٚ‬سد‪ٟ‬یضار و‪ٙ‬ششَ دزیش اص عشیک ٔىب٘یؼٓ لغغ ‪ٚ ٚ‬کُ ‪ ٚ‬ادّویوىویوـوٗ ‬ ‫سّفٗ ‪ٛٞ‬ؿٕ‪ٙ‬ذ اص دیٍش ٔ‪ٛ‬اسد س‪ِٛ‬یذی ‪ٞ‬ؼش‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫سراشپس‬ ‫سبسی پلً با مرغ‬ ‫*الىازاشراقی‬ ‫ٔب٘‪ٙ‬ذ د‪ٚ‬د ػیٍبس یوب اؿوؼو‪ٔ ٝ‬وب‪ٚ‬سای ‬ ‫ث‪ٙ‬فؾ ‪ٞ‬ؼش‪ٙ‬ذ و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ػشعبٖ ٔ‪ٙ‬دش ٔوی ‬ ‫ؿ‪٘ٛ‬ذ‪ .‬ثشخی دیٍش اص ایوٗ أضوب‪ٞ‬وب ‬ ‫ٕٔىٗ اػز ٘ـب٘‪ٞ ٝ‬بیی ثشای دسٔوبٖ ‬ ‫سا ٘ـبٖ د‪ٙٞ‬ذ‪ .‬ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ٔثبَ ٔوٕوىوٗ ‬ ‫اػز ا٘‪ٟ‬ب ث‪ ٝ‬ػ‪ٛ‬أُ غیشعجیؼی ط٘شیىی ‬ ‫اؿبس‪ ٜ‬و‪ٙٙ‬ذ و‪ ٝ‬ثوشو‪ٛ‬اٖ ثوب داس‪ٞٚ‬وبی ‬ ‫خبکی ا٘‪ٟ‬ب سا دسٔبٖ وشد‪.‬‬ ‫تًلیذ سلًل عصجی مصىًعی‬ ‫در ازمبیطگبٌ‬ ‫سلًل َبی عصجی مصىًعی ثرای ایلیه ثبر‬ ‫ثب استفبدٌ از منًاد زیسنت سنبزگنبر در‬ ‫ازمبیطگبٌ سبختٍ ضذوذ‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اص ٘ی‪ٛ‬ػبی‪ٙ‬شویوؼوز‪ ،‬ایوٗ ٘و‪ٛ‬ا‪ٚ‬سی ‬ ‫ٕٔىٗ اػز س‪ٚ‬صی دس ثبفز‪ٞ‬بی ٔل‪ٛٙ‬ػی ‬ ‫ ‬ ‫ثشای سشٔیٓ ا٘ذاْ ‪ٞ‬بیی ٔب٘‪ٙ‬ذ لّت یب نـوٓ ‬ ‫ٔ‪ٛ‬سد اػشفبد‪ ٜ‬لشاس ثٍیشد‪.‬‬ ‫‪ٞ‬بٌبٖ ثیّی )‪(Hagan Bayley‬اص دا٘ـٍب‪ ٜ‬اوؼف‪ٛ‬سد ‪ٕٞ ٚ‬ىبسا٘ؾ‪ٔ ،‬بد‪ ٜ‬ای ‬ ‫س‪ٛ‬ا٘ذ ػّٕىشدی ٔـبث‪ٛ٘ ٝ‬س‪ٖٞٚ‬بی ا٘ؼبٖ داؿوشو‪ ٝ‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ا٘ذ و‪ٔ ٝ‬ی‬ ‫ٔل‪ٛٙ‬ػی اثذاع وشد‪ ٜ‬‬ ‫‪ٞ‬بی ػلجی ٔل‪ٛٙ‬ػی و‪ ٝ‬اص ‪ٞ‬یذس‪ٚ‬طَ ػبخش‪ ٝ‬ؿذ‪ ٜ‬ا٘وذ‪ ،‬حوذ‪ٚ‬د ‬ ‫ ‬ ‫ثبؿذ‪ .‬ایٗ ػّ‪ َٛ‬‬ ‫سش اص ٘‪ٛ‬س‪ٖٞٚ‬بی ا٘ؼبٖ ثو‪ٛ‬د‪ ،ٜ‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ثشاثش د‪ٟٗ‬‬ ‫ٔیّیٔشش ػشم داس٘ذ‪ .‬ایٗ ٔیضاٖ ‪ ۱۱۱‬‬ ‫‪ ۱.۱‬‬ ‫أب ٔـبث‪ ٝ‬اوؼ‪ٞ ٖٛ‬بی غ‪ َٛ‬دیىش ٔ‪ٛ‬خ‪ٛ‬د دس ٔب‪ٞ‬ی ٔشوت اػز‪ .‬ایٗ ػّ‪ٞ َٛ‬وبی ‬ ‫ػلجی ٔی س‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ ‪ٔ ۴۴‬یّی ٔشش ع‪ َٛ‬داؿش‪ ٝ‬ثبؿ‪ٙ‬ذ و‪ ٝ‬ؿجی‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ػلت ثی‪ٙ‬بیوی ا٘ؼوبٖ ‬ ‫اػز و‪ ٝ‬اص نـٓ ث‪ٔ ٝ‬یض ٔیس‪ٚ‬د‪.‬‬ ‫ ‬ ‫صٔب٘ی و‪ٛ٘ ٝ‬س ث‪ ٝ‬ػّ‪ٞ َٛ‬بی ػلجی ٔل‪ٛٙ‬ػی سبثیذ‪ٔ ٜ‬ی ؿ‪ٛ‬د‪ ،‬دش‪ٚ‬سوئویو‪ٙ‬وی فوؼوبَ ‬ ‫ٔی ؿ‪ٛ‬د و‪ ٝ‬ی‪ٞ ٖٛ‬بی ‪ٞ‬یذس‪ٚ‬طَ سا ث‪ ٝ‬دس‪ ٖٚ‬ػّ‪ َٛ‬دٕخ ٔی وو‪ٙ‬وذ‪ .‬ػوذوغ ایوٗ ‬ ‫‪ٞ‬بی داسای ثبس ٔثجز دس‪ ٖٚ‬ػلت حشوز ٔیو‪ٙٙ‬ذ ‪ ٚ‬ثب خ‪ٛ‬د ػیٍ‪ٙ‬وبَ ‪ٞ‬وبی ‬ ‫ ‬ ‫ی‪ ٖٛ‬‬ ‫اِىششیىی سا ٔ‪ٙ‬شمُ ٔیو‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ی ثیّی‪ ،‬ػشػز ا٘شمبَ ث‪ ٝ‬لذسی صیبد ث‪ٛ‬د و‪ ٝ‬سد‪ٟ‬یضار سیٓ اٖ‪ٞ‬ب لبدس ثو‪ ٝ‬‬ ‫ ‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬فش‪ ٝ‬‬ ‫ٌیشی اٖ ٘ج‪ٛ‬د‪ ٚ ٜ‬احشٕبال اص ػشػز ا٘شمبَ دس ٘‪ٛ‬س‪ٖٞٚ‬بی عجیؼی ٘یض ثیـشوش ‬ ‫ ‬ ‫ا٘ذاص‪ ٜ‬‬ ‫اػز‪ .‬‬ ‫اثبر راٌ یبفتٍ جطىًارٌ استبوی تئبتر خیبثبوی سردرید معرفی ضذوذ‬ ‫ثب اعال دایران اوتخبه اثبر ی ثنبزثنینىنی دیمنینه‬ ‫جطىًارٌ استبوی تئبتر خیبثبوی سردرید‪ ،‬اثبر راٌ یبفتٍ‬ ‫ثٍ ثخص اصلی معرفی ضذوذ‪.‬‬ ‫‪ٞ‬یار ا٘شخبه ا بس ‪ ٚ‬ثبصثی‪ٙ‬ی د‪ٔٚ‬یٗ خـ‪ٛٙ‬اس‪ ٜ‬اػشب٘ی ‬ ‫سئبسش خیبثب٘ی ػشدس‪ٚ‬د‪ٔ ،‬شـىُ اص ٘بصیال ایشا٘ضاد ث‪ٙ‬وبْ ‬ ‫‪ٟٔ ٚ‬ذی کبِ یبس‪ ،‬حبٔذ ؿجخیض‪ٞ ،‬بدی ‪ِٚ‬ی دو‪ٛ‬س ‪ ٚ‬‬ ‫ػجبع خّیف‪ ،ِٛ ٝ‬اص ثیٗ ‪ ۹۷‬ا ش‪ ۷۴ ،‬ا ش سا‪ ٜ‬یبفوشو‪ ٝ‬ثو‪ ٝ‬‬ ‫ایٗ د‪ٚ‬س‪ ٜ‬سا ٔؼشفی وشد٘ذ‪.‬‬ ‫٘بصیال ایشا٘ضادث‪ٙ‬بْ‪ ،‬داسای ٔذسن وبسؿ‪ٙ‬وبع اسؿوذ ‬ ‫وبسٌشدا٘ی سئبسش‪ ،‬وبسٌشداٖ ‪ ٚ‬ثبصیوٍوش ‪ٔ ٚ‬وذسع ‬ ‫سئبسش‪ ،‬ن‪ٙ‬ذیٗ د‪ٚ‬س‪ ٜ‬ػبثم‪ ٝ‬حض‪ٛ‬س دس خـ‪ٙ‬و‪ٛ‬اس‪ٞ ٜ‬وبی ‬ ‫ثیٗ إِّّی ایشاٖ ‪ ٚ‬سشوی‪ ٚ ٝ‬سا داسد‪.‬‬ ‫ٔ‪ٟ‬ذی کبِ یبس‪ ،‬وبسؿ‪ٙ‬بع اسؿذ سئبسش ‪ ٚ‬دا٘ـدو‪ٛ‬ی ‬ ‫دوششای ‪ٙٞ‬ش‪ٔ ،‬ذسع سئبسش ‪ٔ ٚ‬ذیش اػجک دفشش سوئوبسوش ‬ ‫خیبثب٘ی اػشوبٖ‪ ،‬وو‪ ٝ‬حضو‪ٛ‬س دس خـو‪ٙ‬و‪ٛ‬اس‪ٞ ٜ‬وبی ‬ ‫ارسثبیدبٖ‪ ،‬اسٔ‪ٙ‬ؼشبٖ‪ٙٞ ،‬ذ‪ٚ‬ػشبٖ‪ ،‬سشوی‪ ٚ ٝ‬ثّیبسػشبٖ ‬ ‫‪ٌ ٚ‬شخؼشبٖ ‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬یٗ اد‪ٚ‬اس ٔخشّف خـ‪ٛٙ‬اس‪ٞ ٜ‬وبی ‬ ‫ثیٗ إِّّی سئبسش خیبثب٘ی ٔشی‪ٛ‬اٖ ‪ ٚ‬فودوش ‪ .ٚ‬سا دس ‬ ‫وبس٘بٔ‪ ٝ‬داسد‪ٞ .‬بدی ‪ِٚ‬ی د‪ٛ‬س لش‪ ٜ‬لیو‪ ،ٝ‬ووبسؿو‪ٙ‬وبع ‬ ‫اسؿذ ادثیبر ٕ٘بیـی‪ ،‬س‪ٟ‬ی‪ ٝ‬وو‪ٙ‬و‪ٙ‬وذ‪ ٚ ٜ‬ووبسٌوشداٖ ‬ ‫ػبصٔبٖ کذا ‪ ٚ‬ػیٕبی خٕ‪ٟٛ‬سی اػالٔی ‪ٔ ٚ‬وذسع ‬ ‫دا٘ـٍب‪ٜٞ‬بی ٘جی اوشْ(ف) ‪ ٚ‬ػّٕی وبسثشدی ‪ٚ‬احذ ‬ ‫ ‬ ‫فش‪ٙٞ ٚ ًٙٞ‬ش دس وبس٘بٔ‪ ٝ‬خ‪ٛ‬د نبح وشت سئبسوشی‪ ،‬‬ ‫عشح ‪ٞ‬بی دظ‪ٞٚ‬ـی دا٘ـٍب‪ٞ‬ی‪ ،‬حوذ‪ٚ‬د ‪ٔ ۴۱‬وموبِو‪ ٝ‬‬ ‫ػّٕی دظ‪ٞٚ‬ـی نبح ؿذ‪ ٜ‬دس ٘ـشی‪ٞ ٝ‬وبی ٔوؼوشوجوش ‬ ‫ػّٕی دظ‪ٞٚ‬ـی ‪ISI ٚ‬سا داسد‪.‬‬ ‫حبٔذ ؿت خیض‪ٔ ،‬ؼئ‪ َٛ‬ػبصٔبٖ ثؼیح ‪ٙٞ‬شٔو‪ٙ‬وذاٖ ‪ ٚ‬‬ ‫٘‪ٛ‬یؼ‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬ادثیبر دبیذاسی ‪ ٚ‬دفوبع ٔوموذع‪ ،‬ػضو‪ ٛ‬‬ ‫ؿ‪ٛ‬سای ثبصثی‪ٙ‬ی ٕ٘بیؾ ارسثبیدبٖ ؿشلی اػز‪.‬‬ ‫ػجبع خّیف‪ٛ٘ ،ِٛ ٝ‬یؼ‪ٙ‬ذ‪ ،ٜ‬وبسٌشداٖ ثبصیٍش‪ ،‬ػضو‪ ٛ‬‬ ‫‪ٞ‬یار سئیؼ‪ ٝ‬ا٘دٕٗ ‪ٙٞ‬ش‪ٞ‬بی ٕ٘وبیـوی ارسثوبیودوبٖ ‬ ‫ؿشق‪ ،‬دثیش ‪ ٚ‬دثیش اخشایی خـ‪ٛٙ‬اس‪ٞ ٜ‬بی ٔخشّف وو‪ ٝ‬‬ ‫حض‪ٛ‬س دس خـ‪ٛٙ‬اس‪ ٔ ٜ‬شّف ػشاػشی سا دس وبس٘بٔ‪ ٝ‬‬ ‫خ‪ٛ‬د داسد‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اص س‪ٚ‬اثظ ػٕ‪ٔٛ‬ی دثیشخب٘‪ ٝ‬خـ‪ٛٙ‬اس‪ ،ٜ‬د‪ٔٚ‬ویوٗ ‬ ‫خـ‪ٛٙ‬اس‪ ٜ‬اػشب٘ی سئبسش خیبثب٘ی ػوشدس‪ٚ‬د ثو‪ٞ ٝ‬وٕوز ‬ ‫ؿ‪ٟ‬شداسی ‪ ٚ‬ؿ‪ٛ‬سای ؿو‪ٟ‬وش ػوشدس‪ٚ‬د ‪ ۴۴‬اِوی ‪ ۹۷‬‬ ‫ثشٌضاس ٔیؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ ‬ ‫اسدیج‪ٟ‬ـز ٔب‪ ۷۲۱۷ ٜ‬‬ ‫‪ 0‬فیلم مجًز اکران گرفتىذ‬ ‫چُبر اثر سیىمبیی از جملٍ دی فیلم جطىنًارٌ فنجنر‬ ‫سبل قجل مجًز اکران عمًمی گرفتىذ‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اص اداس‪ ٜ‬وُ س‪ٚ‬اثظ ػٕ‪ٔٛ‬وی ػوبصٔوبٖ أو‪ٛ‬س ‬ ‫ػی‪ٕٙ‬بیی ‪ ٚ‬ػٕؼی ثلشی‪ ،‬ؿ‪ٛ‬سای دش‪ٚ‬ا٘و‪٘ ٝ‬وٕوبیوؾ ‬ ‫فیّٓ ‪ٞ‬بی ػی‪ٕٙ‬بیی ثب کذ‪ٚ‬س دش‪ٚ‬ا٘‪ٕ٘ ٝ‬بیؾ ن‪ٟ‬بس فیّٓ ‬ ‫ٔ‪ٛ‬افمز وشد‪.‬‬ ‫ؿ‪ٛ‬سای دش‪ٚ‬ا٘‪ٕ٘ ٝ‬بیؾ فیّٓ ‪ٞ‬بی ػی‪ٕٙ‬بیی دس خوّوؼو‪ ٝ‬‬ ‫اخیش ثب کذ‪ٚ‬س دش‪ٚ‬ا٘‪ٕ٘ ٝ‬بیؾ ثشای فیّٓ ‪ٞ‬بی ِیذوبس ثو‪ ٝ‬‬ ‫س‪ٟ‬ی‪ ٝ‬و‪ٙٙ‬ذٌی ػؼیذ خب٘وی ‪ٚ‬ووبسٌوشدا٘وی حؼویوٗ ‬ ‫سیٍی‪ ،‬ؿیشخ‪ ٝ‬ثضسی ث‪ ٝ‬س‪ٟ‬ی‪ ٝ‬و‪ٙٙ‬ذٌی ٔ ٕوذسعوب ‬ ‫ؿفیؼی ‪ٚ‬وبسٌشدا٘ی وشیٓ ِه صاد‪ٕٛ٘ ،ٜ‬س ث‪ ٝ‬س‪ٟ‬ویو‪ ٝ‬‬ ‫و‪ٙٙ‬ذٌی ػیذ یبػش خؼفشی ‪ٚ‬وبسٌشدا٘ی دا‪ٚ‬د ثیوذَ ‬ ‫‪ ٚ‬ثی ٔبدس ث‪ ٝ‬س‪ٟ‬ی‪ ٝ‬و‪ٙٙ‬ذٌی ٔو وٕوذسعوب ٔلوجوبح ‬ ‫‪ٚ‬وبسٌشدا٘ی ػیذٔشسضی فبعٕی ٔو‪ٛ‬افوموز ووشد‪ ٜ‬‬ ‫اػز‪ِ.‬یذبس ثب ثبصی ٔ‪ٟ‬شاٖ احٕذی ‪ ،‬ث‪ٟٙ‬بص خؼفوشی ‪ ،‬‬ ‫‪ ٗٔٛٞ‬ثشق ٘‪ٛ‬سد ‪ ٚ‬أیٗ ٔیوشی ػوبَ ٌوزؿوشو‪ ٝ‬دس ‬ ‫خـ‪ٛٙ‬اس‪ ٜ‬فیّٓ و‪ٛ‬دوبٖ ‪ٛ٘ ٚ‬خ‪ٛ‬ا٘بٖ حض‪ٛ‬س داؿز‪.‬‬ ‫د‪ ٚ‬فیّٓ ٕ٘‪ٛ‬س ‪ ٚ‬ثی ٔبدس ٘یض دس خـ‪ٛٙ‬اس‪ ٜ‬فیّٓ فودوش ‬ ‫ن‪ ّٟٓ‬س‪ٕ٘ٚ‬بیی ؿذ٘ذ‪ .‬دس ٕ٘‪ٛ‬س ث‪ٟ‬بس‪ ٜ‬ویبٖ افـوبس ‪ ،‬‬ ‫ػٕیشا حؼٗ صاد‪٘ ، ٜ‬ؼویوٓ ادثوی ‪ٔ ٚ‬و وٕوذسعوب ‬ ‫ػّیٕشدا٘ی ثبصی وشد‪ٜ‬ا٘ذ‪ .‬دس ثوی ٔوبدس ‪ٞ‬وٓ أویوش ‬ ‫ ‬ ‫البیی‪ ،‬دظٔبٖ خٕـیذی‪ٔ ،‬یششا حودوبس ‪ ٚ‬دوشدیوغ ‬ ‫د‪ٛ‬سػبثذی‪ٙ‬ی اص خّٕ‪ ٝ‬ثبصیٍشاٖ ‪ٞ‬ؼش‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ؿیشخ‪ ٝ‬ثضسی ‪ ٓٞ‬ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ا‪ِٚ‬یٗ فیّٓ ِه صاد‪ ٜ‬ثوب ‬ ‫ثبصی دٍب‪ ٜ‬ا‪ٍٙٞ‬شا٘ی ‪ ٚ‬دذساْ ؿشیفی دس ػبَ ‪ ۷۹۷۴‬‬ ‫ػبخش‪ ٝ‬ؿذ‪ ٜ‬اػز‪.‬‬ ‫فراخًان ادثی ی َىری »قذس ضریف مب«‬ ‫در اررثبیجبن ضرقی مىتطر ضذ‬ ‫اوتطبر طبییس وبمٍ ی گلطبدی گلىًش‬ ‫از مجمًعٍ کتبثُبی خىذان‬ ‫کبوًن پریرش فکری کًدکبن ی وًجًاوبن اررثبیجبن ضرقنی ثنٍ منىنبسنجنت‬ ‫فررسیذن ریز جُبوی قذس فراخًان ادثی ی َىری را ثب عىًان قذس ضریف منب‬ ‫مىتطر کرد‪.‬‬ ‫(لبث‪ٛ‬ع٘بٔ‪ ٝ‬خ‪ٙ‬ذاٖ) ٘‪ٛ‬ؿوشو‪ ٝ‬‬ ‫ ‬ ‫وشبه عب‪ٚٚ‬ع٘بٔ‪ٝ‬‬ ‫ ‬ ‫ٔلغفی ٔـبیخی ثب سلو‪ٛ‬یوشٌوشی ػوّویوشعوب ‬ ‫د‪ٛ‬سح‪ٙ‬یف‪ ٝ‬اص ٔدٕ‪ٛ‬ػ‪ ٝ‬وشبه ‪ٞ‬بی خ‪ٙ‬ذاٖ دس ‪ ۶۲‬‬ ‫کف ‪ ٝ‬ثب ؿٕبسٌبٖ ‪٘ ۷۱۱۱‬ؼوخو‪ ٚ ٝ‬لویوٕوز ‬ ‫‪ ۹۴۴۱۱‬س‪ٔٛ‬بٖ دس ا٘شـبسار ٔذسػ‪ٙٔ ٝ‬شـش ؿوذ‪ ٜ‬‬ ‫اػز‪.‬‬ ‫دس ٘‪ٛ‬ؿش‪ ٝ‬دـز خوّوذ ووشوبه أوذ‪ ٜ‬اػوز ‬ ‫ای اػز ثش وشبه‪ٞ‬بی ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫٘میض‪ٝ‬‬ ‫وشبه‪ٞ‬بی خ‪ٙ‬ذاٖ‬ ‫ ‬ ‫ادثی و‪٘ .ٟٗ‬میض‪ ،ٝ‬ؿىُ ع‪ٙ‬ضأیض یه وشوبه ‬ ‫اػز‪ .‬دس ٘‪ٛ‬ؿشٗ ٘میض‪ ،ٝ‬ػجه ٘‪ٛ‬ؿشبسی ‪ ٚ‬صثبٖ اکّی وشبه حف ٔی ؿ‪ٛ‬د‪ ،‬أوب ‬ ‫س‪ٚ‬ص ٔیؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ٔ ش‪ٛ‬ای اٖ ث‪ ٝ‬‬ ‫سل‪ٛ‬س و‪ٙ‬یذ ٘‪ٛ‬یؼ‪ٙ‬ذ‪ٞ ٜ‬بی فبسػی صثبٖ ثب اٖ صثبٖ فبسػی ػخز ثخ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬ذ دسثوبس‪ ٜ‬‬ ‫ٔؼبئُ ‪ ٚ‬دغذغ‪ٞ ٝ‬بی ٔب دس ایٗ س‪ٚ‬صٌبس وشبه ث‪ٛٙ‬یؼ‪ٙ‬ذ‪ ،‬حبکّؾ ٔی ؿ‪ٛ‬د ‪ٕٞ‬یٗ ‬ ‫وشبه ‪ٞ‬بی خ‪ٙ‬ذاٖ ‪.‬وشبه ‪ٞ‬بیی و‪ٔ ٓٞ ٝ‬ی خ‪ٙ‬ذا٘‪ٙ‬ذ ‪ ٓٞ ٚ‬س‪ٛ‬خ‪ٔ ٝ‬ب سا ث‪ٌٙ ٝ‬دویو‪ٙ‬و‪ ٝ‬‬ ‫ادثی ٌزؿشٍبٕ٘بٖ خّت ٔیو‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ ‬ ‫وشبه عب‪ٚٚ‬ع ٘بٔ‪٘ ٝ‬مضی‪ ٝ‬ای اػز ثش لبث‪ٛ‬ع ٘بٔ‪. ٝ‬دس وشبه لبث‪ٛ‬ع ٘بٔ‪ ،ٝ‬لوبثو‪ٛ‬ع ‬ ‫اثٗ ‪ٚ‬ؿٍٕیش دؼشؽ سا ٘لی ز ٔی و‪ٙ‬ذ و‪ ٝ‬ایٗ وبس سا ثىٗ ‪ ٚ‬اٖ وبس سا ٘ىوٗ‪ ،‬‬ ‫أب دس وشبه عب‪ٚٚ‬ع٘بٔ‪ٔ ،ٝ‬لغفی ٔـبیخی ٘‪ٛ‬یؼ‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬وشبه‪٘ ،‬لی ز سا ثب خ‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬‬ ‫ ‬ ‫ٔخّ‪ٛ‬ط وشد‪ٔ ٚ ٜ‬ؼد‪ ٖٛ‬ع‪ٙ‬ضأیضی ػبخش‪ ٝ‬و‪ ٝ‬خ‪ٛ‬ا٘ذ٘ؾ ثوشای ‪ٞ‬وش خو‪ٛ‬ا٘و‪ٙ‬وذ‪ ٜ‬‬ ‫خزاه ‪ ٚ‬اِجش‪ ٝ‬خبِت اػز‪.‬‬ ‫طبییسوبمٍ وًضتٍ مصطفی مطبیخی ی گلطبد ی‬ ‫گلىًش وًضتٍ گیتی صفرزادٌ از منجنمنًعنٍ‬ ‫کتبهَبی خىذان‪ ،‬راَی ثبزار کتبه ضذٌاوذ‪.‬‬ ‫فشاخ‪ٛ‬اٖ لذع ؿشیف ٔب ثب ‪ٞ‬ذف اؿو‪ٙ‬وبیوی ٘و‪ٛ‬خو‪ٛ‬ا٘وبٖ ثوب خو‪ٙ‬وبیوبر سطیوٓ ‬ ‫ک‪ٟ‬ی‪٘ٛ‬یؼشی ػّی‪ّٔ ٝ‬ز ٔظّ‪ ْٛ‬فّؼغیٗ ‪ ٚ‬سبویذ ثش اس بد ‪ ٚ‬ا٘ؼودوبْ وـو‪ٛ‬س‪ٞ‬وبی ‬ ‫اػالٔی دس ٔ‪ٛ‬ع‪ٛ‬ع لذع ؿشیف ٔ‪ٙ‬شـش ؿذ‪ ٜ‬اػز‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اص س‪ٚ‬اثظ ػٕ‪ٔٛ‬ی اداس‪ ٜ‬وُ وب٘‪ ٖٛ‬دش‪ٚ‬سؽ فىشی و‪ٛ‬دوبٖ ‪٘ ٚ‬و‪ٛ‬خو‪ٛ‬ا٘وبٖ ‬ ‫ارسثبیدبٖ ؿشلی‪ ،‬دس ایٗ فشاخ‪ٛ‬اٖ اص ٘‪ٛ‬خ‪ٛ‬ا٘بٖ ػالل‪ٙٔ ٝ‬ذ خ‪ٛ‬اػش‪ ٝ‬ؿذ‪ ٜ‬اػز سوب ‬ ‫احؼبػبر ‪ ٚ‬دیذٌب‪ ٜ‬خ‪ٛ‬د سا دس ایٗ صٔی‪ ٝٙ‬دس لبِت داػشبٖ‪ ،‬ؿؼش‪ٔ ،‬مبِ‪٘ ٚ ٝ‬مبؿوی ‬ ‫ث‪ٔ ٝ‬شاوض وب٘‪ ٖٛ‬اػشبٖ ارسثبیدبٖ ؿشلی س ‪ٛ‬یُ ‪ ٚ‬یب اص عشیک فضبی ٔدبصی‪ ،‬ثو‪ ٝ‬‬ ‫ؿٕبس‪ ۱۷۱۴۱۴۷۱۲۱۲ ٜ‬اسػبَ و‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬ ‫فرهنگ‪،‬هنر و فن اوری‬ ‫‪5‬‬ ‫مًاد الزم‪:‬‬ ‫ثش٘ح ‪ ۴‬دیٕب٘‪ٔ ،ٝ‬شؽ ‪ ۴‬سى‪ ،ٝ‬دیبص ‪ ۷‬ػذد‪ ،‬ػیش ‪ ۴‬حج‪ ،ٝ‬‬ ‫ػجضی دّ‪ٛ‬یی خشد ؿذ‪ ۶ ٜ‬لبؿک غزا خ‪ٛ‬سی‪ ،‬س‪ٚ‬غٗ ‬ ‫ٔبیغ ‪ ۷‬لبؿک غزا خ‪ٛ‬سی‪ ،‬صػفشاٖ ث‪ٔ ٝ‬وموذاس الصْ‪ ،‬‬ ‫صسدن‪ٛ‬ث‪ ٚ ٝ‬داسنیٗ ث‪ٔ ٝ‬مذاس الصْ‪ٕ٘ ،‬ه ‪ ٚ‬فّوفوُ ‬ ‫ث‪ٔ ٝ‬مذاس الصْ ‬ ‫طرز تُیٍ‪:‬‬ ‫اثشذا ثش٘ح سا خیغ وشد‪ ٚ ٜ‬اثىوؾ ٔوی وو‪ٙ‬ویوٓ‪ .‬‬ ‫ػجضی سا ثب وٕی س‪ٚ‬غٗ ‪ ٚ‬صسدن‪ٛ‬ث‪ ٝ‬سفز داد‪ ٚ ٜ‬ث‪ ٝ‬‬ ‫ثش٘ح اعبف‪ٔ ٝ‬ی و‪ٙ‬یٓ‪ .‬س‪ ٝ‬دیٍ‪ٔ ٝ‬و‪ٛ‬سد ٘وظوش سا دس ‬ ‫وف لبثّٕ‪ ٝ‬نیذ‪ٔ ٚ ٜ‬خّ‪ٛ‬ط ثش٘ح سا ٔوی سیوضیوٓ‪ .‬‬ ‫ٔمذاسی صػفشاٖ سیخش‪ ٚ ٝ‬ثش٘ح سا دْ ٔی و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫ ٔشؽ سا ‪ٕٞ‬شا‪ ٜ‬اه‪ ،‬دیبص‪ ،‬ػیش‪ ،‬داسنیٗ‪ ،‬صسدن‪ٛ‬ث‪ ،ٝ‬‬ ‫ٕ٘ه ‪ ٚ‬فّفُ ٔی دضیٓ‪ .‬ثش٘ح سا دس ظوشف ٔو‪ٛ‬سد ‬ ‫٘ظش وـیذ‪ٔ ٚ ٜ‬شؽ ‪ٞ‬ب سا و‪ٙ‬بس اٖ لشاس ٔوی د‪ٞ‬ویوٓ‪ .‬‬ ‫دّ‪ ٛ‬سا ‪ٕٞ‬شا‪ ٜ‬اه ٔشؽ ‪ٚ‬اه ٘بس٘ح یب اه ِیٕ‪ ٛ‬ػش‪ ٚ‬‬ ‫ٔی و‪ٙ‬یٓ‪ .‬‬ ‫* ػجضی دّ‪ ٛ‬ؿبُٔ سش‪ ،ٜ‬ثشی ػیش‪ ،‬خؼفشی‪ٌ ،‬ـ‪ٙ‬یض ‬ ‫‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬دِخ‪ٛ‬ا‪ ٜ‬ػجضی ٔؼغش اػز‪ .‬‬ ‫َىر عکاسی چیست‬ ‫ی چٍ وًع َایی دارد؟‬ ‫ثضسی سشیٗ وّىؼی‪ ٖٛ‬د‪ٚ‬سثیٗ ‪ٞ‬بی ٔو‪ٛ‬خو‪ٛ‬د دس ‬ ‫خ‪ٟ‬بٖ‪ ،‬ث‪ ٝ‬یه س‪ٚ‬ص٘بٔ‪ٍ٘ ٝ‬بس ‪ٙٞ‬ذی ث‪٘ ٝ‬بْ ‪Dilish‬‬ ‫‪ٔParekh‬شؼّک اػز‪ .‬ا‪ ٚ‬اص ػبَ ‪ ۷۷۱۱‬ؿش‪ٚ‬ع ثو‪ ٝ‬‬ ‫خشیذ ‪ ٚ‬خٕغ ا‪ٚ‬سی د‪ٚ‬سثیٗ ‪ٞ‬بی ػىبػی ووشد ‪ ٚ‬‬ ‫او‪ ٖٛٙ‬سمشیجبً ‪ ۲۲۴۴‬د‪ٚ‬سثیٗ ػشیم‪ ٚ ٝ‬ا٘شیه داسد ‪ ٚ‬‬ ‫ث‪ ٝ‬ایٗ سشسیت‪ ،‬کبحت ثضسی سوشیوٗ ووّوىوؼویو‪ ٖٛ‬‬ ‫د‪ٚ‬سثیٗ ػىبػی خ‪ٟ‬بٖ اػز‪.‬‬ ‫ػوو‪ ْٛ‬ا‪ٚ‬ر ‪Esteban Pastorino ،۴۱۷۴‬‬ ‫ع‪ٛ‬ال٘یسشیوٗ ػوىوغ ‬ ‫ ‬ ‫‪Didi Dache ٚDiaz‬‬ ‫ٍ٘بسی‪ ٛ‬سا دس ثیدی‪ ،ًٙ‬ؿو‪ٟ‬وشی دس نویوٗ وجوز ‬ ‫ٔشش ٔیسػیذ‪.‬‬ ‫ ‬ ‫وشد٘ذ‪ .‬ع‪ َٛ‬ایٗ ػىغ ث‪ ۱۷.۹۱ ٝ‬‬ ‫وکبت جبلت در تىظیمبت عکبسی‬ ‫یبدٌیشی ‪ٙٞ‬ش ػىبػی دس ‪ٚ‬الغ داسای اک‪ِٛ‬ی اػز ‬ ‫و‪ ٝ‬ثبیذ ث‪ ٝ‬ا٘‪ٟ‬ب س‪ٛ‬خ‪ ٝ‬وشد‪ .‬یىوی اص ایوٗ اکو‪ َٛ‬‬ ‫یبدٌیشی ٔثّث ٘‪ٛ‬سٌیشی ٔی ثبؿذ‪ .‬ػو‪ٔ ٝ‬و‪ٛ‬عو‪ٛ‬ع ‬ ‫اکّی دس ػىبػی سا حشٕب ؿ‪ٙ‬یذ‪ ٜ‬ایذ‪ .‬دس ‪ٚ‬الغ ػو‪ ٝ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬سد اص س‪ٙ‬ظیٕبر د‪ٚ‬سثیٗ ‪ٞ‬بی ػوىوبػوی‪ ،‬اص ‪ٞ‬وش ‬ ‫نیضی دس ػىبػی ٔ‪ ٟٓ‬سش ‪ٞ‬ؼش‪ٙ‬ذ‪ .‬سل‪ٛ‬یوش صیوش سا ‬ ‫ثجی‪ٙ‬یذ‪ .‬ایٗ ػ‪ٛٔ ٝ‬عو‪ٛ‬ع‪ ،‬یوؼو‪ٙ‬وی ‪ٞ‬وٕو‪ٔ ٝ‬وجو وث ‬ ‫٘‪ٛ‬سدشداصی دس ػىبػی ػ‪ ٝ‬فبوش‪ٛ‬س ثؼیبس ٔو‪ٟ‬وٓ دس ‬ ‫ٔ‪ٛ‬ع‪ٛ‬ع ٘‪ٛ‬سٌیشی ٔی ثبؿذ‪ٔ.‬و‪ٛ‬عو‪ٛ‬ع دیوٍوش دس ‬ ‫اک‪ َٛ‬ػىبػی اػشفبد‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬خب ‪ ٚ‬ث‪ٛٔ ٝ‬لغ اص فوّوؾ ‬ ‫اػز‪ .‬س‪ٟٙ‬ب ٔی س‪ٛ‬ا٘یذ صٔب٘ی اص فّؾ اػشفبد‪ ٜ‬و‪ٙ‬ویوذ ‬ ‫و‪ٞ ٝ‬یچ ٘‪ٛ‬سی دس ک ‪ٛٔ ٝٙ‬خ‪ٛ‬د ٘جبؿذ‪.‬‬ ‫ایسی یب حسبسیت وًر در َىر عکبسی‬ ‫یىی اص ػ‪ٛ‬أُ ٔ‪ ٟٓ‬دس ساثوغو‪ ٝ‬ثوب ٘و‪ٛ‬س دس ‪ٞ‬و‪ٙ‬وش ‬ ‫ػىبػی ایض‪ ٚ‬یب حؼبػیز ٔی ثبؿذ‪ .‬دس ‪ٚ‬الوغ ایوٗ ‬ ‫س‪ٙ‬ظیٓ اص خّٕ‪ ٝ‬س‪ٙ‬ظیٕبر ثؼیبس ٔ‪ٟ‬وٕوی اػوز وو‪ ٝ‬‬ ‫سؼییٗ ٔی و‪ٙٙ‬ذ و‪ ٝ‬د‪ٚ‬سثیٗ سب ن‪ٔ ٝ‬یضاٖ ثبیذ ث‪٘ ٝ‬و‪ٛ‬س ‬ ‫حؼبع ثبؿذ‪ .‬اٌش ثخ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ ثب یوه ٔوثوبَ ثوشای ‬ ‫دسن ثیـشش ایٗ ٔ‪ٛ‬ع‪ٛ‬ع سا س‪ٛ‬عویود د‪ٞ‬ویوٓ ٔوی ‬ ‫س‪ٛ‬ا٘یٓ ثٍ‪ٛ‬ییٓ ‪ٞ‬ش ٔیضاٖ سبسیىی ٔ یظ ثیـشش ثبؿوذ ‬ ‫‪ ،‬ایض‪ ٚ‬د‪ٚ‬سثیٗ ثبیذ دس ػغد ثبالسشی لشاس ثٍیشیذ‪.‬‬ ‫تًجٍ ثٍ ترکیت ثىذی ی زاییٍ عکس‬ ‫اٌش اص ؿخلی ػىغ ٔی ٌیشد ثبیذ ایٗ ػىغ ث‪ ٝ‬‬ ‫ٌ‪ ٝ٘ٛ‬ای ثبؿذ و‪ ٝ‬فمظ یه ػ‪ ٔ ْٛ‬یوظ ػوىوغ ‬ ‫سل‪ٛ‬یش ؿخق ثبؿذ‪ .‬دس ‪ٚ‬الغ د‪ ٚ‬ػ‪ ْٛ‬اص ػوىوغ ‬ ‫ثبیذ داسای ٔ یظ اعشاف ثبؿذ‪ .‬ث‪ٞ ٝ‬وٕویوٗ دِویوُ ‬ ‫لب٘‪ ٖٛ‬ػ‪ ٝ‬سبیی سا ثبیذ دس ػىغ ‪ٞ‬بی خ‪ٛ‬د سػبیز ‬ ‫و‪ٙ‬یذ‪.‬‬ ‫استفبدٌ از ضبتر اسپیذ در َىر عکبسی‬ ‫ؿبسش اػذیذ ػشػز ثبص ‪ ٚ‬ثؼش‪ ٝ‬ؿذٖ دیىؼوُ ‪ٞ‬وبی ‬ ‫ػىبػی اػز‪.‬دس ٔ یظ ‪ٞ‬بی وٓ ٘‪ٛ‬س یب ػوىوبػوی ‬ ‫ؿجب٘‪ ،ٝ‬ػشػز ؿبسش سا س‪ٚ‬ی ‪ ۲‬ب٘ی‪ ٝ‬س‪ٙ‬ظیٓ و‪ٙ‬ویوذ ‪ ٚ‬‬ ‫سفب‪ٚ‬ر ػىغ ‪ٞ‬ب سا ثجی‪ٙ‬یذ‪ .‬دس ایٗ حبِز ‪ ٚ‬ثب ‪ٕٞ‬یٗ ‬ ‫ػشػز ؿبسش‪ ،‬اص ٌش‪ٞٚ‬ی اص ا٘ؼبٖ ‪ٞ‬ب و‪ ٝ‬دس حوبَ ‬ ‫حشوز ‪ٞ‬ؼش‪ٙ‬ذ یب یه د‪ٚ‬نشخ‪ ٝ‬دس حبَ ػجو‪ٛ‬س یوب ‬ ‫اس‪ٔٛ‬جیُ ‪ٞ‬بی خیبثبٖ ػىغ ثٍیشیذ ‪٘ .‬ىوشو‪ٔ ٝ‬و‪ٟ‬وٓ ‬ ‫ای‪ٙ‬دب اػز و‪ٚ ٝ‬لشی ػشػز ؿبسش سا اص ‪ ۹‬وب٘ویو‪ ٝ‬‬ ‫ثیـشش ٔی و‪ٙ‬یذ‪،‬حشٕب ثبیذ د‪ٚ‬سثیٗ ؿٕب بثز ثبؿذ سب ‬ ‫ػىغ سبس ٘ـ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ثبز وگٍ داضته َر دی چطم در َنىنگنب‬ ‫گرفته عکس‬ ‫ایٗ ثبػث ایدبد ن‪ٙ‬ذ ٔوضیوز ٔوی ؿو‪ٛ‬د‪ٚ .‬لوشوی ‬ ‫ػىبػی دشسش‪ ٜ‬ا٘دبْ ٔی د‪ٞ‬یذ‪ ،‬ایٗ ٔ‪ٛ‬ع‪ٛ‬ع ثبػوث ‬ ‫ٔی ؿ‪ٛ‬د و‪ ٝ‬ػ‪ٛ‬ط‪ ٜ‬ؿٕب اسسجبط ث‪ٟ‬ششی ثوب د‪ٚ‬سثویوٗ ‬ ‫ثشلشاس و‪ٙ‬ذ‪ .‬عٕٗ ای‪ٙ‬ى‪ٚ ٝ‬لشی یوه نـوٓ ؿوٕوب ‬ ‫ثیش‪ ٖٚ‬اص فشیٓ د‪ٚ‬سثیٗ ثبص ثبؿذ‪ٔ ،‬ی س‪ٛ‬ا٘یذ خب‪ٞ‬وبی ‬ ‫خبسج اص فشیٓ سا ‪ ٓٞ‬ثجی‪ٙ‬یذ سب نیضی سا اص دػوز ‬ ‫٘ذ‪ٞ‬یذ‪.‬‬ ‫تًجٍ ثٍ ثک گراوذ عکس‬ ‫ػؼی و‪ٙ‬یذ ثه ٌشا٘ذ ػىؼشبٖ ػبد‪ ٜ‬ثوبؿوذ‪ ..‬ایوٗ ‬ ‫وبس ثبػث سٕشوض ثش ػ‪ٛ‬ط‪ ٜ‬اکّی ‪ ٚ‬صیجوبسوش ؿوذٖ ‬ ‫سل‪ٛ‬یش ٔی ؿ‪ٛ‬د‪ .‬ثب س‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ٛٔ ٝ‬اسد ٌفش‪ ٝ‬ؿذ‪ ،‬ثوشای ‬ ‫ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ثش‪ٛ‬ا٘یذ ‪ٙٞ‬ش ػىبػی سا فشاٌیشیذ دس اثشذا ثبیوذ ‬ ‫ث‪٘ ٝ‬ىبر ػبد‪ ٜ‬ای و‪ ٝ‬دس ٔ‪ٛ‬سد ٌشفشٗ ػىؼ‪ٟ‬بیی ثب ‬ ‫ویفیز ث‪ٟ‬شش ػ‪ٛٙ‬اٖ ؿذ‪ ،‬س‪ٛ‬خ‪ ٝ‬و‪ٙ‬یذ‪ .‬‬ صفحه 5 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫ادبیات‬ ‫چهبرشنبه ‪ 7‬اردیبهشت‪ 77* 1041‬اوریل ‪72 * 7477‬رهضبى‪ * 1001‬سبل سی و دوم ( اوتوز ایکینجی ایل ) * شوبره ( سبیی ) ‪2040 :‬‬ ‫‪6‬‬ ‫بویوتموسن قوجاغیندا ایگیدلرسن‬ ‫ایگیدلیگی سن دنیایا گتیرمیسن‬ ‫اان یوردو یو وامیسسان ارذبایجان‬ ‫اتب بببب سوزلری‬ ‫اجٌِ اٗت غطذبٍضٕ‬ ‫اظ گطسٌگٖ پطن سگ هٖ چٌ٘س‬ ‫****************************‬ ‫عالهم امینی‬ ‫دده قورقود‬ ‫فضولی‬ ‫اضٌبٖٗ ثب سلسلِ ّبٕ تطن تجبض‬ ‫سلسله قبجبر‬ ‫اچلوِ ه٘ص سفطُ ث٘طف٘جٖ ٍاض اچلی سفطُ ًَ ه٘ی ث٘ط‬ ‫سفطُ ثبظ ًطسُ ٗه ف٘ت زاضز ٍ سفطُ پْی ضسُ‬ ‫ّعاض ٍ ٗىٖ‬ ‫****************************‬ ‫اضپِ اوی ثَغسضم‬ ‫وسٖ وِ جَ هٖ وبضز گٌسم زضٍ ًوٖ وٌس‬ ‫****************************‬ ‫ائططِ وٖ ثبغالسبى ات ٗبًًَب ٗب ذََٗى گَتَضاض ٗب‬ ‫ذبص٘ت٘ی‬ ‫اگط االک ضا ثب است زض ٗىجب ًگْساضٕ وٌٖ ٗب ذَٕ‬ ‫اٍ ضا هٖ پصٗطز ٗب ذبص٘ت اٍ ضا‬ ‫****************************‬ ‫اک ٗبضهب لبضا گَى اٍچًَسٍض‬ ‫ثلغَض سف٘س ٗطإ ضٍظّبٕ س٘بُ هٖ ثبضس‬ ‫****************************‬ ‫ال اپبضه٘ص‬ ‫ال اٍ ضا ثطزُ است‬ ‫(ال=صَضت هََّم ٍ ذ٘بلى وِ ثِ چطن اًسبى تٌْب‬ ‫زض ضت ٗب ظى حبهلِ زٗسُ هىطَز)‬ ‫****************************‬ ‫اثطى ثبّبض گاىبٍتَ زئ٘٘ل وى گئٌِ گاْٗطُ‬ ‫اثطٍ سجعُ ثْبضٕ ً٘ست وِ زٍثبضُ سجع وٌس‬ ‫****************************‬ ‫بیلوجه‬ ‫اٍ ًِ زٗط ‪ ،‬لَالغٌ٘ساى وس٘ل٘ط ‪ :‬اٗت ثبالسٖ‬ ‫********************************‬ ‫اٍ ًِ زٗط ‪ ،‬سَحط زوضز ‪ ،‬گًََضتب اٗىٖ ‪ ،‬اذطبم اٍچ‬ ‫اٗبللٖ اٍلَض ‪َّ :‬ى ‪ ،‬و٘طٖ ٗبضبهٖ‬ ‫********************************‬ ‫اٍ ًِ زٗط ‪ ،‬سٌَسُ هٌَسُ ٍاض ‪ ،‬ازازا ائَزُ َٗخ ‪ ،‬ساظزُ‬ ‫ٍاض ‪ ،‬ث٘طزُ اٍچسَى چَخ اٍلوبه٘ص ‪ ،‬سَزا و٘وسِ‬ ‫گاضهَو٘ص ‪ًَ :‬لتب‬ ‫********************************‬ ‫اٍ ًِ زٗط ‪ ،‬سَذبض لبچبض ‪ :‬اضٕ‬ ‫********************************‬ ‫اٍ ًِ زٗط ‪ ،‬تَلَهَ َٗخ ات٘طبض ‪ ،‬ات٘طبًسا ث٘ط ث٘طٌِٗ‬ ‫لبضٗطبض ‪ :‬ثَلَز‬ ‫********************************‬ ‫اٍ ًِ زٗط ‪ ،‬تَذَم سَظ ث٘تط ‪ٗ :‬ئط الوبسٖ‬ ‫********************************‬ ‫اٍ ًِ زٗط ‪ٍ ،‬اضٗسٕ ٗئو٘طسٗن ‪ٗ ،‬ئوِ سئسٗن‬ ‫اٍلوَضسٍم ‪ ،‬اٌٗسٕ اٍلسب ٗئوَطَم ‪ٗ ،‬ئوِ سوسُ اولوَطَم ‪:‬‬ ‫اًب سَزٍ‬ ‫********************************‬ ‫اٍ ًِ زٗط ‪ٗ ،‬ئتو٘ص اٗىٖ زٗل ث٘ل٘ط ‪ :‬لَپَظ‬ ‫********************************‬ ‫اٍ ًِ زٗط ‪ٗ ،‬ئو٘طَن اولوِ ه٘طَن ‪ ،‬اٌٗسٗسُ ٍاض ٗئوِ ضَم ‪،‬‬ ‫ٗئوِ سوسُ اولوِ ضَم ‪ :‬اًب سَتَ‬ ‫********************************‬ ‫اٍى اٌٗگ٘ن ٍاض ‪ ،‬اًٍَ تپل ‪ :‬زٗطًبق‬ ‫********************************‬ ‫اٍٍٍجسا زٍضهبظ ‪ ،‬زاهب گ٘طٗ٘ط ‪ :‬اٗط٘ک‬ ‫********************************‬ ‫ازاهِ اظ ضوبضُ لجل‪...‬‬ ‫ثقس اظ فتح گطجستبى ثِ زست ضٍسِ٘‪ ،‬س٘س٘بًَف‪ ،‬سطزاض ضٍسٖ وـِ‬ ‫هلمت ثِ اضپرسض ثَز‪ ،‬حبون لفمبظ ضس ٍ ثِ گٌـجـِ حـولـِ وـطز ٍ‬ ‫جٌگ ّبٕ اٍل اٗطاى ٍ ضٍسِ٘ اغبظ ضسًـس‪ .‬فـتـحـقـلـ٘ـطـبُ پسـطش‬ ‫فجب(ه٘طظا ٍ ه٘طظا ف٘سٖ فطاّبًٖ ٍظٗط فجب(ه٘طظا ضا هبهَض جٌگ ثـب‬ ‫ضٍ(ّب وطز‪ .‬س٘س٘بًَف سطزاض ضٍ( زض سبل ‪ّ 1211‬جطٕ لوـطٕ‪،‬‬ ‫جَازذبى ظٗبز اٍغلٖ حبون گٌجِ ضا وطت ٍ گٌجِ ضا تصطف وـطز‬ ‫ٍ اى ضا ال٘عاثت پل ًبه٘س‪.‬زض سبل ‪ّ 1211‬جطٕ لوطٕ‪ ،‬فجب( هـ٘ـطظا‬ ‫زض جٌگ اچو٘بظٗی ضٍ(ّب ضا ضىست زاز ٍ اٗطٍاى ضا تصطف وطز‪.‬‬ ‫فتحقل٘طبُ حىَهت اٗطٍاى ضا ثط فْسُ هحوسذبى لبجبض گصاضت‪ .‬زض‬ ‫سبل ‪ّ 1220‬جطٕ لوطٕ‪ ،‬س٘س٘بًَف ثِ زست حسٌ٘ملٖ ذبى لـبجـبض‬ ‫حبون ثبوَ‪ ،‬وطتِ ضس‪ .‬ثقس اظ لتل س٘س٘بًَف‪ ،‬گَزٍٍٗچ جبًط٘ی اٍ‬ ‫ضس‪ .‬زض سبل ‪ّ 1222‬جطٕ لوطٕ‪ ،‬فجب(ه٘طظا زض جٌگ ذـبى ًطـ٘ـی‬ ‫ضٍ( ّب ضا ضىست زاز ٍ ضـَش ٍ ضـطٍاى ثـِ اعـبفـت اٗـطاى‬ ‫زضاهسًس‪.‬زض سبل ‪ّ 1221‬جطٕ‪ ،‬فجب(ه٘طظا زض جٌگ اصالًـسٍظ اظ‬ ‫لَإ ضٍ( ضىست ذَضز ٍ اشضثبٗجبى اظ زٍ عطف تَسظ ضٍ(ّـب‬ ‫تْسٗس ضس‪ .‬فتحقل٘طبُ ثِ ًبچبض ًوبٌٗسُ ذَز اثَالحسی ذبى اٗلچـٖ ضا‬ ‫ثطإ فمس لطاضزاز صلح ثِ ضٍسِ٘ فطستبز‪ .‬زض سـبل ‪ّ 1221‬ـجـطٕ‬ ‫لوطٕ‪ ،‬ث٘ی ه٘طظا اثَالحسی ذبى اٗلچٖ (ض٘طاظٕ) ٍ ً٘ىَال ًـوـبٗـٌـسُ‬ ‫تعاض پل الىسبًسض اٍل ثِ ٍسبعت سطگَض اٍظلٖ ًوبٌٗسُ اًگـلـسـتـبى‪،‬‬ ‫صلح گلستبى هٌقمس ضس‪ .‬هْنتطٗی هفبز فْسًبهِ گلستبى ثسٗـی لـطاض‬ ‫است‪ٗ:‬طاى اظ حک وطت٘طاًٖ زض ثحط ذعض هحطٍم ضس‬ ‫ٍالٗبت لطاثبک‪ ،‬گٌجِ‪ ،‬ذبًبت ضىٖ‪ ،‬ض٘طٍاى‪ ،‬لجـِ‪ ،‬زضثـٌـس‪ ،‬ثـبوـَ‪،‬‬ ‫زاغستبى ٍ گطجستبى ثِ ضٍسِ٘ زازُ ضسثرطٖ اظ صلحًبهِ وِ هطثَط‬ ‫ثِ اًتعاؿ لسوتٖ اظ لفمبظِٗ اظ ذبن اٗطاى است‪ ،‬ثـقـسّـب اظ عـطف‬ ‫حىَهت ضَضٍٕ سَس٘بل٘ستٖ لغَ ضـسفـجـب( هـ٘ـطظا زض جـٌـگ‬ ‫اصالًسٍظ اظ لَإ ضٍ( ضىست ذَضز ٍ اشضثبٗجبى تَسظ ضٍسـْـب‬ ‫تْسٗس ضسضاثغِ ثب فطاًسِ‪ :‬فتحقل٘طبُ لبجبض ثِ ٍاسغـِ زاٍز ذـلـ٘ـفـِ‬ ‫اضاهٌِ اٍچ ول٘سب‪ ،‬اعالفبتٖ اظ ًبپلئَى ثِ زست اٍضز‪ً .‬بپلئـَى اثـتـسا‬ ‫ضٍهَ٘ ٍ سپس غٍثط ضا ثطإ هصاوطُ ثب فتحقل٘طبُ ضٍاًـِ اٗـطاى وـطز‪.‬‬ ‫ثقس اظ هصاوطاتٖ‪ ،‬ه٘طظا ضضبذبى لعٌٍٖٗ ًوبٌٗسُ اٗـطاى ثـِ اضزٍگـبُ‬ ‫ًبپلئَى ثٌبپبضت زض لْستبى ضفت ٍ زض سبل ‪ّ 1222‬ـجـطٕ لـوـطٕ‪،‬‬ ‫فْسًبهِ ف٘ی وٌطتبٗی ضا ثب ًبپلئَى اهضب وطز‪ .‬هْوتطٗی هفبز فْسًبهِ‪،‬‬ ‫چٌ٘ی است‪:‬ضٌبذت حک اٗطاى ثط گطجستبى تَسظ ًبپلئَى‬ ‫ضوبًت استمالل هوبله هَجَز زض اٗطاى اجـبظُ اٗـطاى ثـِ اضتـص‬ ‫فطاًسِ ثطإ حولِ ثِ ٌّس اظ ذبن اٗطاى اذطاج اًگل٘سّٖب ٍ اتـجـبؿ‬ ‫اى ّب اظ اٗطاى حوبٗت اٗطاى اظ افغبىّبٕ ّطات ٍ لٌسّبض ثطإ جٌگ‬ ‫ثب اًگل٘سّٖب زض ٌّسگطفتی جعٗطُ ذبضن اظ اًگل٘سّٖب ٍ ٍاگـصاضٕ‬ ‫اى ثِ فطاًسَٕ ّب ٍ لجَل افالى جٌگ فَضٕ ثِ اًگلسـتـبى‪ .‬ثـقـس اظ‬ ‫اهضبٕ فْسًبهِ ف٘ی وٌطتبٗی‪ ،‬غًطال گبضزاى ثب ّ٘بتٖ ثِ اٗطاى اهس‪ .‬اظ‬ ‫افضبٕ اٗی ّ٘ئت‪ ،‬ثی تبى ٍ الهٖ ثِ زستَض فتحقل٘ـطـبُ ثـِ وـوـه‬ ‫فجب( ه٘طظا ثِ جٌگ ثب ضٍسِ٘ ضفتٌس‪ ،‬فبثَِٗ زض اصفـْـبى‪ ،‬وـبضذـبًـِ‬ ‫تَحضٗعٕ تبس٘س وطز ٍ تطُظل هبهَض تحم٘مبت جغطاف٘بٖٗ زض اٗطاى‬ ‫ازاهِ زاضز‬ ‫ضس‪....‬‬ ‫ًبغ٘ل‬ ‫پبدشبهال پینه چی‬ ‫هٌ٘ن سبظٗن اغل٘٘ط‬ ‫اٍضُ ن ثبض٘ی زاغل٘٘ط‬ ‫ثاَٗن غن اٍضُ گ٘وٖ‬ ‫ٗبًسٗطٗط س٘عالزٗ٘ط‬ ‫***‬ ‫وبضىب گَل اٍلوَٗبٗسٕ‬ ‫سبضال٘ت سَلوَٗبٗسٕ‬ ‫سی تِ ن اٍضُ ن وٌِ٘ لٖ‬ ‫و٘وسِ زُ اٍلوَٗبٗسٕ‬ ‫***‬ ‫زاغالض ثبضٌ٘سا اللِ‬ ‫ال٘وسُ ٍاض پ٘بلِ‬ ‫سی هٌ٘وسی هی سٌ٘ی‬ ‫زٍضوِ اٗطٕ ذ٘بلِ‬ ‫***‬ ‫ًبضٌٗجب ثبخ ًبضٌٗجب‬ ‫سبذالضام سبضالٌ٘جب‬ ‫هٌسُ اٍضن لبلوبزٕ‬ ‫ٗبض گَٗلًَٖ الٌ٘جب‬ ‫***‬ ‫گئچی سبٖٗ ً٘ی اضزٕ‪...‬‬ ‫ٗقـٌـٖ اٗـبلـالضٗـی سـَظًٍـِ‬ ‫ثبذ٘طهٖ ‪.‬‬ ‫زئسٗن وِ اٗىٖ ًٖ اٍچ ائلِ ه٘طن‪ٗ .‬قٌٖ اٗىٖ اٗبغ٘وال ٗطٗـوـِ گـِ‬ ‫چت٘ی ل٘ه چى٘طم ‪ .‬ال٘وِ اغبج زا الو٘طبم ‪ .‬اذطزا ضبُ زئسٕ ‪ :‬لـبظ‬ ‫گًَسضسن َٗالضسبًوٖ ؟ زئسٗن وِ َٗالضام ‪ .‬اٍ لبظ زا سی اٗـسٗـی ‪.‬‬ ‫پَلالضٌٖٗ الٌ٘سى السٗن ‪.‬‬ ‫ٍظٗط پٌِ٘ چٖ ِٗ چَذلٖ ل٘عٗل ٍئطزٗگٌ٘سى پط٘وبى اٍلـسٕ ‪ .‬اتـٖ‬ ‫سَضٍه گئتوه اٗستِ ٌٗسُ فىط لطسٕ وِ ‪ ،‬لَٕ هٌسُ اًٍب سـئـَال‬ ‫سَضٍضَم ‪ ،‬جَاه ٍئطُ ث٘لوسِ ‪ ،‬زثجِ لِ ٗ٘ن پَلالضٗوٖ ال٘ن ‪.‬‬ ‫ٍظٗط زئسٕ ‪:‬‬ ‫ا و٘طٖ اٌٗسٕ سی زُ زٕ گَضٍم ثَ سبفت پبزضبُ ًِ ائلِ ٗ٘ط ؟‬ ‫پٌِ٘ چٖ ث٘ط التساى َٗذبضٕ ثبذ٘ت زئسٕ ‪:‬‬ ‫سی ث٘ل٘طسی وِ ‪ ،‬پبزضبُ ثََٗن ازاهسٕ ‪ ،‬پبزضبُ حممٌ٘سُ زاً٘طبًـسا‬ ‫گطن ث٘ط اظ حطهتلٖ اٍالق ‪ .‬اٌٗسٕ هی اٍتَضهَضبم لـَضٍ ٗـطزُ ‪،‬‬ ‫لبثبل٘وسا زا ج٘طٗک – جٌ٘سٗط اٗبق لبثٖ الض ( ثبضوبلالض ) ‪ .‬ثـَضزاى‬ ‫ضبّ٘ی حممٌ٘سُ زاً٘طوبق اٍالض ؟ گل سی اتٖ ٍئط هٌـِ ‪ ،‬اٍ ظضلـٖ‬ ‫فجبًٖ زا سبل چ٘گٌ٘وِ ‪ ،‬لبهچٌٖ٘ زُ ٍئط ال٘وِ سًَـطا زئـ٘ـ٘ـن ‪ٍ.‬ظٗـط‬ ‫ضاضٖ اٍلسٕ ‪ .‬اتساى زٍضسٕ ‪ .‬اٍ سبفت پٌِ٘ چٖ س٘چطاٗ٘ت هٌ٘سٕ‬ ‫اتب ‪ٍ ،‬ظٗطٗی ظضلٖ فجبس٘ی چ٘گٌٌِ٘ سبل٘ت زئسٕ ‪ٍ:‬ظٗط ث٘ل اگبُ اٍل‬ ‫‪ ،‬ثَ سبفت پبزضبُ سٌ٘ی و٘وٖ اتلٖ الضٕ ائلِ ٗ٘ط پ٘بزُ ‪ ،‬هٌ٘ن و٘وـٖ‬ ‫پ٘بزُ لطٕ ائلِ ٗ٘ط اتلٖ ‪ .‬زٕ ذساحبفؼ !!پٌِ٘ چٖ اتب ثـ٘ـط لـبهـچـٖ‬ ‫ٍٍضٍه گَظزى اٗتسٕ ‪ٍ .‬ظٗط ّب گَظلـِ زٕ پـ٘ـٌـِ چـٖ گـلـ٘ـت‬ ‫چ٘روبزٕ ‪ .‬اذطزا سََٗ سَظلـِ – سـَظـلـِ گـلـسٕ پـبزضـبّـ٘ـی‬ ‫ٗبًٌ٘ب ‪.‬پبزضبُ زئسٕ ‪ٍ:‬ظٗط گَضٍضسٌوٖ زً٘بزا ًئـجـِ ازاهـالض ٍاض ؟‬ ‫اٌٗسٕ زٕ گَضٍم ‪ٍ ،‬ظٗطل٘ىِ اٍ الٗ٘مسٗط ‪َٗ ،‬ذسب سی ؟ٍظٗط پـ٘ـٌـِ‬ ‫چٌ٘٘ی اًٍساى فم٘للٖ اٍلسٍغًَٖ ثًٌََٗب السٕ ‪ ....‬اضزٕ ٍاض‬ ‫خیابانی‬ ‫شهریار‬ ‫رتبیت‬ ‫شاه اسماعیل‬ ‫ٗىصس ّعاض لغت‬ ‫ترکی در فبرسی‬ ‫ازاهِ اظ ضوبضٓ لجل‪....‬‬ ‫عَطغَ= تبضغَ = تبضغٖ = تبضٗغٖ = تبضٕ (تبضٗوبق = وبضتی) ‪ +‬غـٖ‬ ‫(ان) = وبضتِ ضسُ ‪ ،‬فلَفِ ٍ پ٘طىص(‪)1‬؛ تبضال = وطت ‪ ،‬تبضٗـن =‬ ‫وطتعاض‬ ‫عطلِّ= تبضالمب= تبضاق(صسإ اًفجبض)‪+‬لب(ان) = تبضاق وٌٌسُ ‪ ،‬هـبزٓ‬ ‫هٌفجطُ‬ ‫ن الى زض‬ ‫عطالى= تطالى = ضبّجبظ ‪ ،‬ثٖ ثبن ‪ ،‬ظٗجب ‪ً ،‬بم زذـتـط ؛ ا ال‬ ‫اًتْبٕ تقسازٕ حَ٘اًبت زٗگط ّن هٖ اٗس‪ :‬اٗالى (= هبض) ‪ ،‬لبپـالى (=‬ ‫پلٌگ)‬ ‫عُغتگ٘ی‪/‬ت= تَُغتگ٘ی = تَُک (ثبخ‪ :‬عَق ‪ ،‬زض اٌٗجب اسـن ذـبظ) ‪+‬‬ ‫تگ٘ی (ُ‪.‬م) = ضبّعازُ تَک ‪ ،‬ؽْ٘طالسٗی تَغتــگ٘ی هاسّس اتـبثـىـبى‬ ‫زهطک (‪.ُ 418‬ق) ٍ اظ ضوسبٕ لطىطٕ سلجَلٖ ٍ زاضإ همبم اتبثىٖ‬ ‫عُغطاء ٍعَُضغبٕ ٍعَُضلب = تَغطا = تَک (ثبخ‪ :‬عَق) ‪ +‬ضا (ان) =‬ ‫حاللٖ ٍ لَسٖ‪،‬حىن ‪ ،‬هُْط لَسٖ سالع٘ی تطن زض ثبالٕ فطهبًْـبٕ‬ ‫حىَهتٖ ‪ ،‬زض غعل٘بت فبضسٖ وٌبِٗ اظ ووبىِ اثطٍ‪ّ :‬اللٖ ضس تٌن ظٗـی‬ ‫غن وِ ثب عغطإ اثطٍٗص*وِ ثبضس هِ ‪،‬وِ ثٌوبٗس ظ عبق اسوبى اثطٍ‪/‬‬ ‫عُغطل= تَُغطٍل = پطًسٓ ضىبضٕ اظجٌس عَغبى وِ ّـعاض هـطغـبثـٖ‬ ‫ضىبض هٖ وٌس ٍلٖ فمظ ٗىٖ ضا هٖ ذَضز! (‪ً ، )1‬بم الب‪ :‬اال تب ثـبًـگ‬ ‫زضاج است ٍ لوطٕ*االتب ًبم س٘وطک است ٍ عغطل ‪/‬‬ ‫علٌبظ= تئلٌبظ= تئل(ظلف ‪،‬گ٘سَ)‪ً +‬بظ= ًبظ گ٘سَ‪ ،‬ذَش ظلف ‪ً ،‬ـبم‬ ‫زذتط‬ ‫عٌجَض= تٌجَض = تی (ُ‪.‬م) ‪ +‬ثَض (ثَضهبق = تبثبًـسى ‪ ،‬اًـحـٌـب زازى ‪،‬‬ ‫پ٘چبًسى) = تی تبه ذَضزُ ‪ ،‬ثسًِ اًحٌبء ٗبفتِ ‪ ،‬اظ سبظّبٕ ظّـٖ وـِ‬ ‫زضاى وبسِ ًسجت ثِ زستِ اش اًحٌبء پ٘سا وطزُ است ؛ تٌجَض تطوٖ =‬ ‫تٌجَضٕ وِ وبسِ ٍ سغح اى اظ ًؤًَ ضطٍاًٖ اى وَچىتـط اسـت ؛‬ ‫الجتِ ثطّبى لبعـ (‪ )28‬اًطا اسپبً٘بئٖ هٖ زاًس‪.‬‬ ‫عَاضٖ= هقطه تبپَچٖ = تبپٖ چٖ = تبح (تبپوبق = ذسهت وـطزى‬ ‫‪ٗ ،‬بفتی (‪( ٕ + )) 2‬ان) ‪ +‬چٖ (ان ضغلٖ) = ذسهتىبض ‪ ،‬ذـَاجـِ ٍ‬ ‫ذبزم ّبٕ حطهسطا (‪ )1‬؛ تبپٖ (= ذسهت) زض اصل تبپـ٘ـک ثـَزُ لـصا‬ ‫تبپ٘چٖ ّن زض اصل تبپ٘مچٖ ثَزُ است‪،‬تبپٌ٘وبق = فجبزت ‪ ،‬تبپٌ٘بق =‬ ‫هحل فجبزت‬ ‫عَج= تَج = ثطًع (‪)25‬‬ ‫عَظغَ= تَِظغَ = تَِظ (؟) ‪ +‬غَ (ان) = ؟‪ ،‬تـَِظغـَ ٍ تـَِظلـَق اظ‬ ‫غصاّبٕ هتٌَؿ ٍ لصٗص وِ پ٘طىص ذَٗطبى هٖ وطزًس (‪)1‬‬ ‫عَغبى= تَُغبى = تَ (تَهبق = گطفتی ‪ ،‬زضثط گطفتی) ‪ +‬غبى (ان) =‬ ‫ثس٘بض ضىبض وٌٌسُ ‪ ،‬پطًسُ إ اظ زستٔ فمبثْب ‪ ،‬عـَغـبى – عـغـبى زض‬ ‫تطوٖ هبًٌس سبضا‪-‬زاضا زضفبضسٖ ٍ ظٗس‪ -‬فوطٍ زض فطثٖ است‪ .‬پٌـس اظ‬ ‫ّطوس وِ گَٗس گَش زاض × گط هثل عَغبًص گَٗـس ٗـب تـگـ٘ـی‪/‬‬ ‫ًبصطذسطٍ‬ ‫عَغبٕ= تَُغبٕ = تَک (ثبخ‪ :‬عَق) ‪ +‬إ (هبُ) = هـبُ گـطز ‪ ،‬هـبُ‬ ‫ّاللٖ ‪ ،‬زض همبثل سبضإ (هبُ وبهل) ‪ ،‬زضذتبى ذَزضٍ زض هس٘ط ضٍز ‪،‬‬ ‫عَق= تَُق = تٌَک = هْط گطز ضبّبى تطن زض ثبالٕ عَهبضّـب ‪ّ ،‬ـط‬ ‫چ٘ع گطز (ثبخ‪ :‬عغطاء ٍ عَغبٕ) ‪:‬‬ ‫ّوبى گ٘ل هطزم چَ ض٘ط ٗلِ × اثب عَق ظضٗی ٍ هطى٘ی ولِ‪ /‬ضبٌّبهِ‬ ‫عَهبضتَهبض = تَ(تَهبق = ثستی ‪ ،‬پَضبًسى) ‪ +‬اض (ان فبفلٖ) = ثستـِ‬ ‫‪ ،‬پَضبًسُ ‪ٍ ،‬س٘لِ إ وِ لسٗن ‪ً ،‬بهِ ضا زض زاذل اى ثستِ ٍ اضسبل هٖ‬ ‫وطزًس‪ّ .‬وطٗطِ ثب تَهبى (ثبخ‪ :‬تٌجبى) ٍ زٍهبى (= هِ)‬ ‫ع٘بض= تبٗبض =؟‪ ،‬هبلٖ وـِ اظ فـَاضض زضٍاظٓ ضـْـطّـب (زض زٍضٓ‬ ‫سلجَلٖ) ٍ اظ ظهٌْ٘بٕ ثٖ صبحت ٍ اهَال تَل٘ف ضـسُ ٍ اهـالن‬ ‫هبلىبى غبٗت (زض زٍضٓ اٗلربً٘بى) ثِ ضبُ هٖ ضس٘س‪)1( .‬‬ ‫فبض٘ک= اضِ٘ک = اش (اضوبق = لبتٖ وطزى ‪ ،‬ضز وـطزى وـَُ ٗـب‬ ‫ثلٌسٕ) ‪ +‬اٗک (ان) = لبتٖ ضسُ ‪ ،‬زضّن ثطّن ‪ ،‬ضَضٗسُ ‪ ،‬فجَض وٌٌسُ‬ ‫اظ زً٘ب ٍ پب گصاضتِ زض فبلن هقٌَٕ ؛ احتوبالَ فبضک زض فطثٖ اظ ّو٘ـی‬ ‫ضٗطِ ضفتِ است ظٗطا اٗی ضٗطِ زضفطثٖ لسٗن ًجَزُ ثغَضٗىِ زض لـطاى‬ ‫اصالً استفبزُ ًطسُ ٍ ثجبٕ اى اظهقبزلص ٗقٌٖ ٍزّ استفبزُ ضسُ است‪.‬‬ ‫فبلٖ لبپَ= اال لبپِٖ = اال (سٌگ٘ی ‪ ،‬ذبوستطٕ) ‪ +‬لبپٖ (زض) = زضه‬ ‫سٌگ٘ی ٗب ذبوستطٕ ‪ ،‬اظ اثبض ثبستبًٖ اصفْبى ٍ ٗبزگبض ضـبُ فـجـب(‬ ‫صفَٕ وِ اظ اضزث٘ل اٍضزًس ٍ ا‪ٙ‬ى ّن ثِ ّو٘ی ًبم (اال لـبپـٖ) زض‬ ‫اضزث٘ـل ٍتجطٗع زضٍاظُ ٍجَز زاضز ؛ لبپٖ (زض) ‪ ،‬لـبپـبق (زضپـَش) ‪،‬‬ ‫لبپمب (زضٍاظُ) ٍ لبپَز (زضثچِ) ّوگٖ اظهصسض لبپبهبق (= ثسـتـی ‪،‬‬ ‫اضزٕ ٍاض‬ ‫پَضبًسى) ثَزُ ٍ ّوگٖ ًَفٖ زضه است‪...‬‬ ‫دونیب دیللری‬ ‫گئچی سبٖٗ ً٘ی اضزٕ‪...‬‬ ‫‪ .3‬اٗص گَجَ گاضٍضَ‪ :‬ثَ گاضٍضِ گـاضُ اًسـبًـالض‪ ،‬ثـ٘ـط ٗـئـطُ‬ ‫ٗ٘غ٘ل٘ت‪ ،‬ث٘طگِ اٗطلِ زٗىلطٕ ظاهبى‪ ،‬اٗـص ٍاذـتـ٘ـٌـسا‪ ،‬تـه ٍ ٗـب‬ ‫ث٘طل٘ىسُ‪ ،‬چَذلَ سسلط چ٘ربضهـبق ٍ اضـبضُ لـط اٗـجـبز ائـتـوـگـِ‬ ‫ثبضالزٗمالضٌٗساى سًَطا‪ ،‬زٗللطٗی ٗبضاً٘طٖ ثبضالًو٘طسٗط‪ .‬ثَ گاضٍضـِ‬ ‫گاضُ چَخ اٗص گَجَ اٍالى ائللطٗی‪ ،‬زٗللطٕ ٗئتگ٘ی اٍلـوـَضـسٍض‪.‬‬ ‫تَضولطٗی ٗبضبزٗمالضٕ ثالگِ لطٗی‪ ،‬اٗل٘ی ّط زوضز فصلٌ٘سُ اٗطلوگـِ‬ ‫اٍٗغَى اٍلسٍغَ اٗچَى‪ٗ ،‬بضاتسٗمالضٕ زٗلزُ‪ ،‬ثـَظالق ٍ سـ٘ـجـبق‬ ‫ثَلگِلطزُ وٖ ٗبضاًبى زٗللطُ گاضُ‪ ،‬زاّبزا ٗئتگ٘ی ٍ گـئـٌـ٘ـص زٗـل‬ ‫اٍلوَضسٍض‪.‬‬ ‫‪ . 4‬اسالهٖ گاضٍش‪ :‬اسالم هسً٘تٖ تبضٗرٌ٘سُزُ‪ ،‬زٌٗـٖ اٗـٌـبًـجـالضا‬ ‫زاٗبًبضاق‪ ،‬زٗل ٗبضاً٘طٖ حبلمٌ٘سا چَخ ساٗلِٗ٘طلط اٍلوـَضـسٍض‪ .‬ثـَ‬ ‫ساٗلِٗ٘طلطٗی ّبه٘سٖ‪ ،‬اضبغ٘ساوٖ هجبضن اٗـِ ًـ٘ـی اًـالهـ٘ـٌـساى‬ ‫لبٌٗبلالً٘ط‪:‬فلن االسوبء ازم ولّْب ثن فطضْن فلٖ الـوـالئـىـٔ فـمـبل‬ ‫اًجئًَٖ ثاسوبء َّالء اى وٌتن صبزل٘ی لبلَا ضثٌب هب فلوتٌب لٌب اًه فل٘ن‬ ‫حى٘ن‪ .‬ثَ هجبضن اًِٗ٘ی اًالهٌ٘ب گاضُ اٍجب تـبًـطٕ ًـ٘ـی اًسـبًـالضا‬ ‫ثبغ٘طالزٗغٖ ٗئتگٌ٘ل٘ه‪ ،‬اًٍالضا زٗل ٗبضاتوـب گـَجـَ ٍئـطهـ٘ـص ٍ‬ ‫ثئلِل٘ىلِ اًٍالض هلهلطزى زاّب َٗذبضٕ اٍلوَضالض‪ .‬فالهِ عجبعجـبٗـٖ‬ ‫ثَ حبلسا گت٘طزٗگٖ گئٌ٘ص تفس٘ط سًًََسا‪ً ،‬ت٘جِ ال٘طوٖ اسـوـبءزاى‬ ‫همصس‪ ،‬زًٍ٘ب زٗللطٕزٗط ٍ تبًطٕ ًٖ ى عطفٌ٘ـسى اًسـبًـالضا زٗـلـلـطٕ‬ ‫ٗبضاتوبغب ٍ ئَٗطًُوِ گَجَ ثرص اٍلًَوَضسٍض‪.‬‬ ‫قوهوم دیللر‬ ‫ٗئط اٍظُضٌٗسوٖ زٗللطٗی لََّهلَغَ‪ ،‬اٗىٖ تول هَضَؿ اٍسـتـًَـسُ‬ ‫اضاضسٗطٗل٘ت اٌٗجِلًِ٘ط‪:‬‬ ‫ث٘طٌٗجٖ تول‪ ،‬زٗللطٗی تاضًُسٗگٖ ٗئطلط ٍ ثالگِلطٗی ثٌعض ٍ لـَّـَم‬ ‫اٍلوبالضٕ‪ ،‬اٗـىٌ٘جٖ تـول اٗـسِ زٗـللطزُ اٍالى سسلـطٗی ثٌعُضل٘گٖ‪،‬‬ ‫اضزٕ ٍاض‬ ‫ساظ زاغبضج٘غٖ ٍ جولِ ث٘چ٘وٖزٗط‪....‬‬ ‫رپوین اعتصامی‬ ‫ستارخان‬ ‫غن‬ ‫إ گــاظ‪ ،‬اٍُل ًـطگس ذـًَرَاضُ‪ً ،‬گبُ ائتوِ زاّٖ‬ ‫ضٍظگـــبضٗــن ‪ ،‬غــن ّجــط اٗـــلِ س٘بُ ائتوِ زاّٖ‬ ‫إ گاظٍم ٗبضٖ‪ ،‬ثَ سطگطتِ ل٘گ٘ی‪ ،‬تطو٘ی ل٘ل‬ ‫ســطٍ لـــبهـت لــطُ لغـــ ِ ســط ِ ضاُ ائتوــِ زاّـٖ‬ ‫هحود هبدی‬ ‫هحوس فجسالسل٘ن ظازُ ّبزٕ ثِ سبل ‪.ُ 1251‬ش (‪ 1181‬ه٘الزٕ)‬ ‫زض ضٍستبٕ سبضٕ تَضپبق ضْط ضبهبذٖ جوَْضٕ اشضثـبٗـجـبى‬ ‫زٗسُ ثِ جْبى گطَز ‪ ٍٕ .‬اظ ًوبٌٗسگبى هطـْـَض ضٍهـبًـتـ٘ـسـن‬ ‫اشضثبٗجبى ثَز‪ ٍٕ .‬ظهبًٖ وِ ٌَّظ ‪ 1‬سبل ث٘طتط ًـساضـت پـسض‬ ‫ذَز ضا اظ زست زاز ٍ هبزضش ً٘ع پس اظ اظزٍاج هجسز اٍ ٍ زٍ‬ ‫ذَاّطش ضا تطن وطز‪ .‬الجطم هبزثعضگطبى تـطثـ٘ـت اًـْـب ضا‬ ‫ثطفْسُ گطفت‪ ٍٕ .‬تحص٘الت هىتجربًِ إ زاضت ٍ ثِ ذـبعـط‬ ‫ضقف ثٌِ٘ هبلٖ هَفک ثِ تحص٘الت فبلِ٘ ًطس ‪.‬‬ ‫ّبزٕ زض ًرست٘ی فطک ذَز ًبوبم هبًس ٍ اظ اٗـی ضٍٕ فـىـط‬ ‫اظزٍاج ٍ تطى٘ل ذبًَازُ ضا ضّب وطزُ ٍ تب اذط فوطش هـجـطز‬ ‫هبًس‪.‬‬ ‫ٍٕ تحص٘الت هىتجٖ ضا ًعز حبجٖ فلٖ فجـب(( پـسض فـجـب(‬ ‫صحت) ٍ ظثبى فطثٖ ضا ًعز هصغفٖ لغفٖ اظ ضٍضٌفىطاى هجـبضظ‬ ‫زٍضاى ذَز فطا گطفتِ ثَز‪ .‬اٗطبى ثب ضٍظًبهِ حـ٘ـبت ّـوـىـبضٕ‬ ‫تٌگبتٌگٖ زاضت ٍ ًرست٘ی ضقطش ثِ ًبم لَح هىتت ً٘ع زض اٗـی‬ ‫ضٍظًبهِ چبح ضس‪ .‬هحوس فجسالسل٘ن ظازُ ّبزٕ زض سـبل ‪1211‬‬ ‫ُ‪.‬ش(‪ 110‬ه٘الزٕ) زاض فبًٖ ضا ٍزاؿ گفت‪.‬‬ ‫لبضٗط٘ک ذ٘بلالض‬ ‫ف٘ىطٗن ٗبضبٗ٘ط هقٌٖ ضفٌبلط اٗچٌ٘سُ‪،‬‬ ‫ضٍحَم اٍچََٗض جٌتٖ ‪-‬فل٘بلط اٗچٌ٘سُ‪.‬‬ ‫الل اٍل‪ ،‬زئوِ‪ ،‬لبًوب‪ ،‬گاظًٍَ وَض ائلِ زئطلط‪،‬‬ ‫گاظلَ ًبس٘ل فاهط ائ٘لِ س٘ی افوبالض(وَضاى) اٗچٌ٘سُ؟!‬ ‫هی ث٘ط اثطم‪ ،‬اًالهبزٗن و٘وسٕ هَفبص٘ط‪،‬‬ ‫ث٘ط ضقط ثل٘غن ثَ هقوبلط اٗچٌ٘سُ‪،‬‬ ‫گ٘طس٘ی هٖ تٌ٘ولِ ثَ حمبٗک زُ هعاضُ‪،‬‬ ‫وطف اٗئلِ ٗ٘طم هٖ ثَ َّ٘اللط اٗچٌ٘سُ؟‬ ‫ذبن سْٖ٘ پبضالزاجبق ًَضٕ‪ -‬ذ٘بل٘ن‬ ‫لبلو٘ص ٍعٌ٘ن ل٘لِ‪ -‬ؽلوبلط اٗچٌ٘سُ‬ ‫ؽی ائ٘لِ هِ ضجتبه ضَ(ثَ) هرلَق هَشٕ ٖٗ‪،‬‬ ‫پبضالض گئجِ لط ًَض و٘وٖ صحطالط اٗچٌ٘سُ‪.‬‬ ‫اظازُ لطٗی ضٍح هطٍتلطٕ زٗط و٘ن‪،‬‬ ‫ضل ج٘سن اٗلِ پبضالض ضت ٗلسالط اٗچٌ٘سُ‬ ‫ً٘فطت ائسٗطن جبًلٖ گعى ثَ حططاتِ‬ ‫اٗوطاضٕ‪ -‬ح٘بت ائتوِ زُ تٌْبلط اٗچٌ٘سُ‬ ‫حطٗت ٍٍٗجساى وٖ زئ٘٘طلط ازٕ ٍاضزٗط‬ ‫اٍل(ال) حَضٕ زض اغَش ائ٘لِ ضٍٗبلط اٗچٌ٘سُ‬ ‫فطض ائتوِ زُ زٗط وٌسٌٖٗ(اوظًٍَ) ف٘فطٗتِ ٕ اوٍّبم‬ ‫زٗلساض حم٘مت ّلِ ذَل٘بلط اٗچٌ٘سُ‬ ‫سطثست ثَ گَى ؽَلوًََ اٗجطازا هؾبل٘ن‬ ‫اضثبثٖ‪ -‬فسالت ّبًٖ؟ هٌفبالض اٗچٌ٘سُ!‬ ‫اوٍالز‪ -ٕ-‬ظهبى هحسٍز ثَ گًَسُ‬ ‫هی اٗستِ ٗی احجبه اٗسِ فطزالط اٗچٌ٘سُ‬ ‫تططٕ ائسٗطم زٗللطٌٖٗ چَخ ضٍفمبه٘ن‬ ‫ث٘ط اّلٖ‪ -‬صفب َٗخ ثَ احجبالض اٗچٌ٘سُ‬ ‫هی ث٘ط زٗطٕ ٗن‪ ،‬ائتسٕ هٌٖ زف٘ی تصبزٍف‬ ‫ظٌٗسُ گاًٍی ث٘ط سَضٍ هاٍتبلط اٗچٌ٘سُ‬ ‫ث٘لون وٖ ًَلَض زٍ هٌٖ ثسثرت زٍغَالٗسٗن‬ ‫هئْسٕ‪-‬هئسً٘تسُ وٖ زاًِ لط اٗچٌ٘سُ‬ ‫ّط وس سبًَ٘٘ض وٌسٌٖٗ‪ ،‬پطٍضزُ ‪ - ٕ-‬زاً٘ص‬ ‫لصتلٖ ازه َٗخ ثَ هطثبلط اٗچٌ٘سُ‬ ‫تَضسٍض زئِ٘ هع ّ٘چ وس اٗطاًٌ٘ب اهوب‬ ‫زازاسب ‪ ،‬زئط اجٖ ضْسٕ‪-‬هصفبلط اٗچٌ٘سُ‬ ‫اووبل ووبل ائتوِ زُ الَام ث٘ط افسَى‬ ‫تض٘٘ـ ائسٗطٗع فاهطٍ ال٘فجبلط اٗجٌ٘سُ‬ ‫ف٘غطتن هٖ ثططهٖ تاضُ زٗط جٌگ ٍ ج٘سالٖ‬ ‫زٌٍٗب ٗبض٘ط حطه اٗلِ لاضغبلط اٗچٌ٘سُ‬ ‫هئ٘ساًٖ‪ٍ -‬لبٗـ صحٌِ پط اضَه‬ ‫اضثبه ؽفط عبق هقاللط اٗچٌ٘سُ‬ ‫زضزست ائ٘ت اهبلٌٖ٘ اضثبثٖ‪ -‬حم٘مت‬ ‫ظاّ٘س‪ٗ ،‬بضب اوٍّبم اٗلِ ذَل٘بلط اٗچٌ٘سُ‬ ‫ائٖ للجٖ لبضا‪ ،‬سی اٍذَ الفبػ سَازٕ‬ ‫ًَض اّلٖ ثَ گَى لَثت(لت) اٗلِ هقٌبلط اٗچٌ٘سُ‬ ‫اٗوضبسٌٖ٘ لَٗوَش هلل اوٍضاق‪ -‬ح٘بتِ‬ ‫َٗخ ه٘لت٘و٘ی ذغٖ ثَ اٗوضبلط اٗچٌ٘سُ!‬ ‫****‬ ‫(‪۶44‬شبعردى طنس شعرلر )کتببینداى سئچیلویش‬ ‫ببیبتی هبی اذرببیجبى‬ ‫ازاهِ اظ ضوبضٓ لجل‪...‬‬ ‫اظ زست فله ًبالًن ظٗطا وِ ّ٘چ هَلـ هـطا ضـبز ًـىـطز‪ ،‬زض‬ ‫هَلق٘ت ذ٘لٖ حسبسٖ ظه٘ی ذَضزم زض حبل٘ىِ ث٘گبًِ زستن ضا‬ ‫ًگطفت‪.‬اگط ّوِ ثبٗبتّٖب جوـ ضًَس ٍ اظ زٗس جبهقِضٌبذتـٖ ٍ‬ ‫هطزمضٌبذتٖ هَضز هغبلقِ ٍ ثطضسٖ لطاض گ٘طًس‪ ،‬تبضٗد هـسًٍـٖ‬ ‫هٖضَز وِ هجوَفِإ اظ ضَُ٘ ظًسگـٖ‪ّ ،‬سـتـٖ ضـٌـبسـٖ‪ٍ ،‬‬ ‫ثبٍضّبٕ فلسفٖ‪ ،‬اذاللٖ ٍ اجتوبفٖ ٍ زٌٖٗ اٗـی لـَم زض اى‬ ‫هٌقىس ذَاّس ضس‪ .‬اٗی ًَؿ سری زض ٍالـ فـبلـٖ تـطٗـی ًـَؿ‬ ‫سری ضقط سطظه٘ی اشضثبٗجبى است ٍ زض فطٌّگ ضفبّـٖ اٗـی‬ ‫هطزم ثِ زل٘ل گستطزگٖ ٍ هضوَى ّبٕ گًَبگـَى‪ ،‬اٗـجـبظ زض‬ ‫والم ٍ لبلتّبٕ زلٌط٘ی‪ ،‬ثبٗبتّٖب ضتجِإ ٍاال زاضًس ٍ تبضٗد ٍ‬ ‫گصضتِ پطافتربض ٍ ثبضىَُ اٗی سطظه٘ی ضا هٖتَاى زض الثـِ الٕ‬ ‫ّعاضاى ثبٗبتٖ گٌجبًسُ ضسُ زض گفتٍگَٕ اٗی هـطزم هطـبّـس‬ ‫وطز‪.‬‬ ‫سَته اضذب زٍالًسٗن‬ ‫سبح ته چبضذب زٍالًسٗن‬ ‫ؽبل٘ن فله الٌ٘سى‬ ‫لَضذب لَضذب زٍالًسٗن‬ ‫ّوچَى اه ثط گطزاگطز ضٍزذبًِ گطزٗسم ٍ ّوچـَى ًـد ثـط‬ ‫ازاهِ زاضز‬ ‫هحَض لطلطُ چطذ٘سم‪....‬‬ صفحه 6 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫ارد صىف ی صىعت ویلًیی ‪َ۵۱‬شار‬ ‫تًمان میضًد‬ ‫ًزخ پیطٌْازی جسیس ارز صٌف ٍ صاٌا ات باز اساا‬ ‫زرذَاست ٍسارت جْاز کطاٍرسی ٍ تاییایاس سااسهااى‬ ‫حوایت اس هصزفکٌٌسگاى ٍ تَلیسکٌٌسگاى اعالم ضس‪.‬‬ ‫ًطخ اضز ‪ ۳۲‬زضغس سثَسگشطیضسُ تِ اظای ّنط‬ ‫وننشننلننَ ‪ ۳۹۰۷۷‬تننَهنناى‪ ،‬اضز ‪ ۲۳‬زضغننس‬ ‫سثَسگشطیضسُ ‪ ۳۶۷۷۷‬تَهاى ٍ اضز ‪ ۲۰‬زضغنس‬ ‫سثَسگشطیضسُ ‪ ۳۶۵۷۷‬تَهاى تؼششی ضنس‪.‬لناتنل‬ ‫شوط است‪ ،‬لشوت ذطیس تضوشٌی گٌسم تطای سنال‬ ‫ظضاػی رسیس وشلَیی ‪ّ ۳۷‬عاض ٍ ‪ ۹۷۷‬تَهاى تؼششی‬ ‫ضسُ‪ ،‬وِ ‪ ۳۷۷۷‬تَهاى ّن تِػٌَاى رایعُ زض ًنظنط‬ ‫گطفتِ ضسُ است‪.‬‬ ‫افشایص ‪ ۱7‬درصذی حذالل حمًق‬ ‫وارٌزان تاثیزی در تًرم وذارد‬ ‫چْارضٌبِ ۺ اریبْطت ‪ * ۴۷۳۴‬ۺ‪ ۵‬اٍری ‪ ۵۸ * ۵۳۵۵‬رهضاى‪ * ۴۷۷۶‬سال سی ٍ زٍم ( اٍتَس ایکیٌجی ای ) * ضوارُ ( سایی ) ۽ ‪۷‬ۻ‪۸۷‬‬ ‫چطن اًساس تَرم ایزاى زر ‪ ۸‬سال ایٌسُ‬ ‫اتاق باسرگاًی تْزاى زر جسیاستازیای‬ ‫گشارش ذَز بِ بزرسی چطان اًاساس‬ ‫رضس اقتصاز جْاًی ٍ اقتصاز ایزاى زر‬ ‫سالّای پیصرٍ پززاذتِ است‪.‬‬ ‫ّط چٌس تِ ًظط هیضسشس تنا فنطٍونص‬ ‫وطزى هَد اغلی ضنشنَع ونطًٍنا ٍ‬ ‫افعایص پَضص ٍاوسشٌاسشَى اهنىناى‬ ‫اى ٍرَز زاضز وِ التػاز رْناًنی تنا‬ ‫ػثَض اظ تحطاى ّای زٍ سالِ تنْنثنَزی‬ ‫ًسثی ضا تزطتِ وٌس اها اًچنِ ونِ زض‬ ‫ػول ضخ زازُ تا تَرِ تِ رٌگ اذنشنط‬ ‫ضٍسشِ ٍ اٍوطایی تغششط وطزُ است‪.‬‬ ‫تط ایی اساس پشصتشٌی هنی ضنَز ونِ‬ ‫التػاز رْاًی زض سال ‪ ۲۷۲۲‬تنا ینه‬ ‫ضوننَز تننَضهننی هننَارننِ ضننَز وننِ‬ ‫اغلی تطیی ترص اى تِ هَاز ینصاینی‬ ‫اضتثاط زاضز‪.‬‬ ‫پس اظ اى وِ زض سنال ‪ ،۲۷۲۳‬ضضنس‬ ‫رْاًی التػاز تِ ‪ ۶.۳‬زضغس ضسشس‪ ،‬زض‬ ‫سال ‪ ۲۷۲۱ ٍ ۲۷۲۲‬اینی ضضنس زض‬ ‫حَالی ‪ ۱.۶‬زضغس ذنَاّنس تنَز ونِ‬ ‫پایشیتط اظ پشصتشٌیّنای ‪۱.۲ ٍ ۱.۱‬‬ ‫زضغسی گصضتِ است‪.‬‬ ‫افعایص فطاضّای لشوتی اظ رولِ ضضنس‬ ‫تْای واالّای اسناسنی چطنن اًنساظ‬ ‫تَضم ‪ ۹.۰‬زضغسی التػازّای پشططفتِ‬ ‫ٍ ‪ ۲.۰‬زضغسی التػازّای ًَظَْض ضا‬ ‫تِ ٍرَز اٍضزُ وِ اینی اػنساز ًنشنع‬ ‫تاالتط اظ پشصتشٌیّای گصضتِ است‪.‬‬ ‫زض ضاتغِ تا ایطاى ًشع ّوشی ضًٍس تىطاض‬ ‫ذَاّس ضس‪ .‬زض ضطایغی ضضس التنػناز‬ ‫ایطاى زض سنال ‪ ۲۷۲۲‬حنسٍز چنْناض‬ ‫زضغس تروشی ظزُ ضس‪ ،‬ایی ضًٍنس زض‬ ‫سال راضی ٍ سنال اینٌنسُ وناّنص‬ ‫ذَاّس یافت‪ .‬زض سنال ‪ ،۳۱۷۳‬ضضنس‬ ‫التػازی ایطاى حسٍز سِ زضغس ٍ زض‬ ‫سال ‪ ۳۱۷۲‬حسٍز زٍ زضغس ترنونشنی‬ ‫ظزُ هیضَز‪ّ .‬وچٌشی زض افک پٌذ سالِ‬ ‫ٍ تا پایاى سال ‪ ۲۷۲۰‬هنشنتزی ًنشنع‬ ‫هشاًگشی ضضس التػازی ایطاى حسٍز زٍ‬ ‫زضغس تطاٍضز هیضَز‪.‬‬ ‫ّوچٌشی تَضم ایطاى وِ زض سال ‪۳۱۷۷‬‬ ‫بذَی ‪ ۳۳۳‬وفز معادل یاراوٍ‬ ‫‪ ۵۱‬سال مزدم ایزان!‬ ‫حسٍز ‪ ۱۷‬زضغس تَز‪ ،‬زض سنال ‪۳۱۷۳‬‬ ‫تِ ‪ ۱۲‬زضغس ٍ زض سال ‪ ۳۱۷۲‬تِ ‪۲۰.۹‬‬ ‫زضغس واّص ذَاّس یافت ٍ زض افنک‬ ‫پٌذ سالِ ًشنع تنَضم اینطاى تنِ عنَض‬ ‫هشاًگشی ‪ ۲۹‬زضغس پشصتشٌی هیضَز‪.‬‬ ‫ضلن سطهایِ گصاضی زض التػاز ایطاى اظ‬ ‫حسٍز ‪ ۱۷.۵‬زضغس زض سال راضی زض‬ ‫بز اسا است الم اس ازارُ راُ ٍ ضْازسااسی اساتااى‬ ‫تْزاى‪ ،‬اصالح ٍ تغییز ضْز هَرز تقاضا فاقاب بازای‬ ‫کساًی کِ است الهات سِگاًِ اًاْاا تاایایاس ضاسُ‬ ‫اهکاىپذیز است‪.‬‬ ‫زبیزک جاه ِ اسالهی کارگزاى گفت۽ افاشایاص‬ ‫‪.۷‬ۺ‪ ۸‬زرصسی حساق حقَق کارگزاى تاثیزی زر‬ ‫ایجاز تَرم ًسارز‪.‬‬ ‫احوس وطهی تِ هٌاسثت ّفتِ واض ٍ وناضگنط زض‬ ‫روغ ذثطًگاضاى زض پاسد تِ ایی پطسص وِ ایا تنِ‬ ‫ًظط ضوا افعایص ‪ ۹۰.۱‬زضغسی حنسالنل حنمنَق‬ ‫واضگطاى زض سال راضی هٌزط تِ تَضم ٍ یا ضینعش‬ ‫ًشطٍّای واض هیضَز ینا ًنِ‪ ،‬گنفنت‪ :‬چنَى زض‬ ‫سال ّای لثل حسالل حمَق واضگطاى ًسنثنت تنِ‬ ‫تَضم ػمنه تنَز‪ ،‬تناینس زض ینه رناینی اینی‬ ‫ػمههاًسگی رثطاى هیضس ٍ اهسنال هنتحنظنِ‬ ‫وطزیس وِ تا ٍرَز افعایص ‪ ۹۰‬زضغسی حنمنَق‬ ‫ضیعش واضگطاى ًساضتشن ٍ اظ عطفی واضفطهایاى ٍ‬ ‫تَلشسوٌٌسگاى ًشع زض هصاوطُ تا ًوایٌسُ وناضگنطاى‬ ‫تا ایی افعایص حمَق هَافمت وطزًس‪.‬‬ ‫ٍی تاوشس وطز‪ :‬ایی هٌغمی ًشست ونِ تنگنَینشنن‬ ‫چَى حسالل حمَق واضگطاى ‪ ۹۰‬زضغنس ضضنس‬ ‫وطزُ است‪ ،‬تاػج هطىت وناضگنطی ٍ تنَضم‬ ‫هیضَز‪.‬‬ ‫سال ّای ایٌسُ وناّطنی رنعئنی ضا‬ ‫تزطتِ وطزُ ٍ تِ ‪ ۱۷.۲ ٍ ۱۷.۹‬زضغنس‬ ‫ذَاّس ضسشس‪.‬‬ ‫ًطخ تشىاضی ایطاى ًشع اظ حنسٍز ‪۵.۲‬‬ ‫زضغس زض سال رناضی‪ ،‬زض زٍ سنال‬ ‫ایٌسُ تِ ‪ ۳۷.۹ ٍ ۳۷.۲‬زضغس افنعاینص‬ ‫ذَاّس یافت‪.‬‬ ‫فقب تاییس ضسُّا هیتَاًٌس ضْز ذَز را تغییز زٌّس‬ ‫تِ زًثال اعتػشِ ٍظاض ضاُ ٍ ضْطساظی هثٌی هْلت‬ ‫یه هاِّ تطای اغتح ٍ ٍیطایص حثت ًام تنطای اى‬ ‫زستِ اظ هتماضشاى ًْضت هلی هسىی ونِ زض زضد‬ ‫اعتػا ذَز زچاض اضتثاُ ضسُاًس‪ ،‬تطذی هتماضشناى‬ ‫اػتم هیوٌٌس وِ گعیٌِ ٍیطایص تطای اًْا هسنسٍز‬ ‫است‪.‬‬ ‫زض ایی تاضُ اظ ضٍاتنظ ػنونَهنی ازاضُ ونل ضاُ ٍ‬ ‫ضْطساظی استاى تْطاى پشگشطی وطزین ونِ ػنٌنَاى‬ ‫ضس افطازی وِ ضز زضذنَاسنت ضنسُ اًنس اهنىناى‬ ‫ٍیطایص اعتػا ذَز هخل تغششط ضْط هَضز تنمناضنا‬ ‫ضا ًساضًس‪ .‬تٌاتطایی فمظ تطای وساًی وِ استؼنتهنا‬ ‫سِگاًِ هثٌی تط ساتمِ هالىشت‪ ،‬تاّل ٍ سثع تَزى فطم‬ ‫د اًْا تِ تایشس هؼاًٍت هسىی ٍ ساذتنوناى ٍظاض‬ ‫ضاُ ٍ ضْطساظی ضسشسُ ضطایظ ٍیطایص اعتػا تاظ‬ ‫خالصٍ اٌُی مشایذٌ جُت چاپ در ریسوامٍ‬ ‫‪۵/30۱۱0//3-۵3/۵0/۵0۳۵‬‬ ‫ادارٌ ایلاف ی امًر خیزیٍ ضُزستان اَز در وظز دارد ضطذاوً یه لطعٍ سمیییه‬ ‫سراعی مًلًفٍ مسجذیه خزم اباد بٍ مساحت ‪ 4۱53‬متزمزبع یالع در اَز بخص‬ ‫مزوشی ریستای خزم اباد را با مبلغ پایٍ سالیاوٍ ‪ ۱۳0///0///‬ریال‪ ،‬اس طیزییک‬ ‫مشایذٌ ی با رعایت ضزایط ی ممزرات ایلافی بٍ اجارٌ یاٌذار ومایذ‪.‬‬ ‫متماضیان می تًاوىذ بزای وسب اطالعات بیطتز صزفا در ساعات اداری بٍ لسمیت‬ ‫اجارات ادارٌ ایلاف ی امًر خیزیٍ ضُزستان اَز مزاجعٍ ی یا با ضمارٌ تیلیفیه‬ ‫‪ 3355۱۳7/‬داخلی ‪ ۳‬تماس ومایىذ‪.‬‬ ‫م الف ‪ *۱/7‬تاریخ اوتطار‪ *۵3/۵0/50/7 :‬ریسوامٍ ارن‬ ‫ادارٌ ایلاف ی امًر خیزیٍ ضُزستان اَز‬ ‫رٍسًاهِ ارک‬ ‫م الف ‪۷۳‬ۺ‪۴‬‬ ‫اگْی فقساى سٌس هالکیت‬ ‫تططح سشستن راهغ اهتن ضطساًگ یه لغؼِ ظهشی لغؼِ ‪ ۳۲۷‬تفىشىی تحت پتن ‪ ۳۰۲‬فطػی اظ ‪ -۲۲۱۱‬اغلی ٍالغ زض تنرنص‬ ‫‪ ۹‬تثطیع تٌام الای هحوَز پایَى اغل حثت ٍ غازض ضسُ سپس همساض ‪ ۱0۲۱‬زاًگ هطاع اظ ضطساًگ هَضز حثت تطاتط سٌس ‪۳۵۰۰۵۶‬‬ ‫هَضذِ‪ ۳۱۵۵0۷۶0۲۱ :‬زفتط ‪ ۳۱‬تثطیع تِ الای تْوی ضضائی اػزثی اًتمال لغؼی یافتِ وِ تٌاهص حثت ٍ سٌس غازض گنطزینسُ اسنت‬ ‫حال الای هحوَز پایَى اغل تطاتط تماضای ضواضُ‪ ۳۱۷۳۶۲۶۹۳۲۵۳۷۷۷۷۷۳ :‬هَضذِ‪ ٍ ۳۱۷۳0۷۳0۷۶ :‬استطْازیِ پشَستنی زض احنط‬ ‫سْل اًگاضی هسػی فمساى سٌس هالىشت هعتَض ضسُ ٍ تماضای غسٍض سٌس هالىشت الوخٌی ًوَزُ‪ ،‬هطاته زض ارطای تنثنػنطُ ینه‬ ‫هازُ ‪ ۳۲۷‬ائشی ًاهِ لاًَى حثت زض یه ًَتت اگْی هشطَز ٍ ّط وس ازػائی ًسثت تَرَز ٍضلِ هالىشت یا اًزام ّطگًَِ هؼاهلنِ ضا‬ ‫ًعز ذَز زاضز هشتَاًس اػتطاؼ ذَز ضا وتثا توس ‪ ۳۷‬ضٍظ پس اظ اًتطاض اگْی تِ ازاضُ حثت تثطیع تسلشن ًوایس تسیْی است پنس اظ‬ ‫اًمضای هس لاًًَی ًسثت تػسٍض سٌس هالىشت الوخٌی السام ذَاّس ضس ٍ اػتطاضا ٍاضزُ زض ذاضد اظ هنس تنطتنشنه احنط زازُ‬ ‫ًرَاّس ضس‪ *۳0۳۹ .‬تارید اًتطار۽ ۺ‪۴۷۳۴0۳۵0۳‬‬ ‫علی علی پَر‪ -‬رئیس ازارُ ثبت اسٌاز ٍ اهالک هٌطقِ جٌَب تبزیش‬ ‫رٍسًاهِ ارک‬ ‫م الف ۺ‪ ۸‬هیاًِ‬ ‫اگْی هازُ ‪ ۶‬قاًَى ٍهاز‪۴۶‬ائیی ًاهِ قاًَى ت ییی تکلیف ٍض یت ثبتی اراضی‬ ‫ٍساذتواًْای فاقس سٌس رسوی‬ ‫تطاتط اضاء غازضُ ّشا هَضَع لاًَى تؼششی تىلشف حثتی اضاضی ٍ ساذتواًْای فالس سٌس ضسوی هستمط زض ٍاحس حثتی تطونوناًنچنای‬ ‫تػطفا هالىاًِ تتهؼاضؼ هتماضشاى هحطظ گطزیسُ است‪ .‬لصا هطرػا هتماضشاى ٍ اهتن هَضز تماضا تِ ضطح ظینط تنِ هنٌنظنَض‬ ‫اعتع ػوَم زض زٍ ًَتت تِ فاغلِ ‪ ۳۹‬ضٍظ اگْی هشطَز زض غَضتی وِ اضراظ ًسثت تِ غسٍض سٌس هالىشت هتماضشاى اػنتنطاضنی‬ ‫زاضتِ تاضٌس هی تَاًٌس اظ تاضید اًتطاض اٍلشی اگْی تِ هس زٍ هاُ اػتطاؼ ذَز ضا تِ ازاضُ حثت اسٌاز ٍ اهتن تطوواًچای تسلشن ٍ‬ ‫پس اظ اذص ضسشس‪ ،‬ظطف هس یه هاُ اظ تاضید تسلشن اػتطاؼ‪ ،‬زازذَاست ذَز ضا تِ هطارغ لضائی تمسین ًوایٌس‪.‬‬ ‫‪ ۵‬قط ِ هلک (ٍاقع زر رٍستای ضید احوسلَ) اس برص ‪ -۷۴‬تبزیش‬ ‫‪ -۳‬الای ػلی حسشی هحوسی فطظًس‪ :‬اتطاّشن هتماضی ٍ هتػطف ضطساًگ یه تاب ساذتواى پتن ضواضُ‪ ۲۲ :‬فنطػنی اظ ‪-۰۰‬‬ ‫اغلی تِ هساحت ‪ ۱۶۲‬هتطهطتغ‪ ،‬حَظُ حثت هله تطوواًچای اتتشاػی اظ هاله ضسوی الای هسلن اتطاّشوی ٍ ضضنا هنحنونسی‬ ‫تىتسِ‪%۳۱۷۷۳۳۱۱۷۱۷۳۲۷۷۷۲۱۳ :‬‬ ‫‪ -۲‬الای ػثسالحسشی ػثاسی ضشد احوسلَیی فطظًس‪ :‬ضضا‪ ،‬هتماضی ٍ هتػطف ضطساًگ یه تاب ذاًِ‪ ،‬اظ پتن ضواضُ‪ ۳۳۱ :‬فطػی‬ ‫اظ ‪ -۰۰‬اغلی تِ هساحت ‪ ۳۵۵‬هتطهطتغ‪ ،‬حَظُ حثت هله تطوواًچای اتتشاػی اظ هاله ضسوی الای حسشی ػنثناسنی تنىنتنسنِ‪:‬‬ ‫‪%۳۱۷۷۳۳۱۱۷۱۷۳۲۷۷۷۲۱۲‬‬ ‫‪ *۲0۵‬تاضید اًتطاض ًَتت اٍل‪ * ۳۱۷۳0۷۳0۲۱ :‬تاضید اًتطاض ًَتت زٍم‪۳۱۷۳0۷۲0۷۰ :‬‬ ‫سزپزست ازارُ ثبت اسٌازٍاهالک تزکواًچای‪-‬رضا ًَرٍسی‬ ‫رٍسًاهِ ارک‬ ‫م الف ۻ‪ ۹۷۳‬هزًس‬ ‫ازارُ ثبت اسٌاز ٍ اهالک حَسُ ثبت هلک هزًس‬ ‫اگْی هَضَع هازُ ‪ ۱‬لاًَى ٍهاز‪۳۱‬ائشی ًاهِ لاًَى تؼششی تىلشف ٍضؼشت حثتی ٍ‬ ‫اضاضی ٍساذتواًْای فالس سٌس ضسوی‬ ‫تطاتط ضای ضواضُ‪ّ ۳۱۷۷0۳۲0۳۲-۳۱۷۷۶۷۱۷۱۷۷۹۷۷۱۶۷۶ :‬شا هَضَع لناًنَى‬ ‫تؼششی تىلشف ٍضؼشت حثتی اضاضی ٍ ساذتواًْای فالس سٌس ضسوی هستمط زض ٍاحس‬ ‫حثتی حَظُ حثت هله هطًس تػطفا هالىاًِ تتهؼاضؼ هتمناضنی النای هنْنسی‬ ‫هحطهی فطظًس‪ :‬زضٍیص تطواضُ ضٌاسٌاهِ‪ ۶۷۵ :‬غازضُ اظ هنطاینِ زض ضنطنساًنگ‬ ‫یىثاب ذاًِ تا واضتطی تایا ٍ وطاٍضظی تِ هساحت ‪ ۳۳۵0۹۰‬هتطهطتغ تِ پنتن‬ ‫‪ ۳۱۹‬فطػی اظ ‪ -۲۵۰۱‬اغلی هفطٍظ ٍ هزعی ضسُ اظ پتن ‪ -۲۵۰۱‬اغلی ٍالغ زض‬ ‫هطًس ترص ‪ ۳۹‬تثطیع ذطیساضی اظ هاله ضسوی الای ػلی هحثی ٍ ضطواء هحنطظ‬ ‫گطزیسُ است‪ .‬لصا تِ هٌظَض اعتع ػوَم هطاته زض زٍ ًَتت تِ فناغنلنِ ‪ ۳۹‬ضٍظ‬ ‫اگْی هشطَز زض غَضتی وِ اضراظ ًسثت تِ غسٍض سٌس هالىنشنت هنتنمناضنی‬ ‫اػتطاضی زاضتِ تاضٌس هی تَاًٌس اظ تاضید اًتطاض اٍلشی اگْنی تنِ هنس زٍ هناُ‬ ‫اػتطاؼ ذَز ضا تِ ایی ازاضُ تسلشن ٍ پس اظ اذص ضسشس‪ ،‬ظطف هس یه هناُ اظ‬ ‫تاضید تسلشن اػتطاؼ‪ ،‬زازذَاست ذَز ضا تِ هطارغ لضائی تمسین ًوایٌس‪.‬تنسینْنی‬ ‫است زض غَض اًمضای هس هصوَض ٍ ػسم ٍغَل اػتطاؼ عثک همطضا سٌنس‬ ‫هالىشت غازض ذَاّس ضس‪.‬‬ ‫‪ *۱0۵‬تاضید اًتطاض ًَتت اٍل‪۳۱۷۳0۷۳0۲۲ :‬‬ ‫تاضید اًتطاض ًَتت زٍم‪۳۱۷۳0۷۲0۷۰ :‬‬ ‫رئیس ثبت اسٌاز ٍ اهالک ضْزستاى هزًس‪-‬هحزم کٌ اًی‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪7‬‬ ‫ضسُ است‪.‬‬ ‫ًىتِ زیگط ایی وِ هتماضنشناى ًنونی تنایسنت هنخنل‬ ‫زٍضُ ّای پشطشی تطای تغششط ضْط یا زیگط اعنتػنا‬ ‫ذَز حثت ًام ضا حصف وٌٌس تلىِ فمظ تایس ٍیطاینص‬ ‫وٌٌس؛ چطا وِ اهىاى حثت ًام زض ضٍظ ‪ ۲۵‬اسفٌسهاُ تِ‬ ‫پایاى ضسشسُ است‪ .‬پس اظ اىوِ حسٍز ‪ ۹.۱‬هشلنشنَى‬ ‫ًفط زض زٍ عطح السام هلی ٍ ًْضت هلی هسىی حثت‬ ‫ًام وطزًس‪ٍ ،‬ظاض ضاُ ٍ ضْطساظی اظ تناینشنس ‪۲.۱‬‬ ‫هشلشَى ًفط تط اساس استؼتها سِگاًِ ذثط زاز‪.‬‬ ‫زضذػَظ تؼششی تىلشف هتماضشاًی ونِ هنونىنی‬ ‫است تِ ّط زلشل تطای اًْا پشاهه اضسنال ًطنسُ ینا‬ ‫اضتثاّا اظ ًْضت هلی هسىی وٌاض گصاضتِ ضنسُ اًنس‬ ‫ٌَّظ تػوشوی گطفتِ ًطسُ است‪.‬‬ ‫اٌُی مفمًدی‬ ‫سىذ ومپاوی‪ -‬بزی سبش‪ -‬وارت خًدری پژی پارس بطمارٌ اوتظامیی‪:‬‬ ‫‪۱57-5۱‬د‪ 37‬مذل ‪ ۵۳54‬بطمارٌ مًتًر‪ ۵53545۳744۵ :‬ی ضمارٌ‬ ‫ضاسی‪ NAAN5۵CA4BK 7445۱۵ :‬بىام ایىجاوب حسیه احیذی‬ ‫بعلت فمذان اسىاد فزیش تماضای ریوًضت المثىی اسىاد مذویًر را‬ ‫ومًدٌ است‪ .‬لذا چىاوچٍ َزوس ادعایی درمًرد خًدریی مذوًر دارد‬ ‫ظزف دٌ ریس بٍ دفتز حمًلی ضزوت ایزان خًدری یالع در ویلًمتز ‪۵3‬‬ ‫جادٌ مخصًظ تُزان وزج ضُزن پیىاوطُز ساختمان سمىذ طبمیٍ ‪۵‬‬ ‫مزاجعٍ ومایذ‪ .‬بذیُی است پس اس اومضای مُلت مشبًر طبک ضًابیط‬ ‫ممزر الذام خًاَذ ضذ‪.‬‬ ‫رٍسًاهِ ارک‬ ‫م الف ‪ ۸۹‬هیاًِ‬ ‫اگْی هازُ ‪ ۶‬قاًَى ٍهاز‪۴۶‬ائیی ًاهِ قاًَى ت ییی تکلیف ٍض یت ثبتی اراضی‬ ‫ٍساذتواًْای فاقس سٌس رسوی‬ ‫تطاتط اضاء غازضُ ّشا هَضَع لاًَى تؼششی تىلشف حثتی اضاضی ٍ ساذتواًْای فالس سٌس ضسوی هستمنط زض ٍاحنس حنثنتنی‬ ‫تطوواًچای تػطفا هالىاًِ تتهؼاضؼ هتماضشاى هحطظ گطزیسُ است‪ .‬لصا هطرػا هتماضشاى ٍ اهتن هَضز تنمناضنا تنِ‬ ‫ضطح ظیط تِ هٌظَض اعتع ػوَم زض زٍ ًَتت تِ فاغلِ ‪ ۳۹‬ضٍظ اگْی هشطَز زض غَضتی وِ اضراظ ًسثت تِ غنسٍض سنٌنس‬ ‫هالىشت هتماضشاى اػتطاضی زاضتِ تاضٌس هی تَاًٌس اظ تاضید اًتطاض اٍلشی اگْی تِ هس زٍ هاُ اػتطاؼ ذَز ضا تِ ازاضُ حثت‬ ‫اسٌاز ٍ اهتن تطوواًچای تسلشن ٍ پس اظ اذص ضسشس‪ ،‬ظطف هس یه هاُ اظ تاضید تسلشن اػتطاؼ‪ ،‬زازذَاست ذَز ضا تِ‬ ‫هطارغ لضائی تمسین ًوایٌس‪.‬‬ ‫‪ ۴‬قط ِ هلک (ٍاقع زر رٍستای کلْز) اس برص ۼ‪ -۶‬تبزیش‬ ‫‪ -۳‬الای تْوی هحوسظازُ فطظًس‪ :‬اسطافشل‪ ،‬هتماضی ٍ هتػطف ضطساًگ یه لغؼِ تاؽ‪ ،‬اظ پتن ضواضُ‪ -۳۱ :‬اغنلنی تنِ‬ ‫هساحت ‪ ۰۶۶۵‬هتطهطتغ‪ ،‬حَظُ حثت هله تطوواًچای اتتشاػی اظ هالىشی ضسوی سایط ٍضاث هطحَم اسطافنشنل هنحنونسظازُ‬ ‫تىتسِ‪%۳۱۷۷۳۳۱۱۷۱۷۳۲۷۷۷۳۶۳ :‬‬ ‫‪ *۲0۲‬تاضید اًتطاض ًَتت اٍل‪ * ۳۱۷۳0۷۳0۲۱ :‬تاضید اًتطاض ًَتت زٍم‪۳۱۷۳0۷۲0۷۰ :‬‬ ‫سزپزست ازارُ ثبت اسٌازٍاهالک تزکواًچای‪-‬رضا ًَرٍسی‬ ‫رٍسًاهِ ارک‬ ‫م الف ۻ‪ ۸‬هیاًِ‬ ‫اگْی هازُ ‪ ۶‬قاًَى ٍهاز‪۴۶‬ائیی ًاهِ قاًَى ت ییی تکلیف ٍض یت ثبتی اراضی‬ ‫ٍساذتواًْای فاقس سٌس رسوی‬ ‫تطاتط اضاء غازضُ ّشا هَضَع لاًَى تؼششی تىلشف حثتی اضاضی ٍ ساذتواًْای فالس سٌس ضسوی هستمنط زض ٍاحنس حنثنتنی‬ ‫تطوواًچای تػطفا هالىاًِ تتهؼاضؼ هتماضشاى هحطظ گطزیسُ است‪ .‬لصا هطرػا هتماضشاى ٍ اهتن هَضز تنمناضنا تنِ‬ ‫ضطح ظیط تِ هٌظَض اعتع ػوَم زض زٍ ًَتت تِ فاغلِ ‪ ۳۹‬ضٍظ اگْی هشطَز زض غَضتی وِ اضراظ ًسثت تِ غنسٍض سنٌنس‬ ‫هالىشت هتماضشاى اػتطاضی زاضتِ تاضٌس هی تَاًٌس اظ تاضید اًتطاض اٍلشی اگْی تِ هس زٍ هاُ اػتطاؼ ذَز ضا تِ ازاضُ حثت‬ ‫اسٌاز ٍ اهتن تطوواًچای تسلشن ٍ پس اظ اذص ضسشس‪ ،‬ظطف هس یه هاُ اظ تاضید تسلشن اػتطاؼ‪ ،‬زازذَاست ذَز ضا تِ‬ ‫هطارغ لضائی تمسین ًوایٌس‪.‬‬ ‫‪ ۴‬قط ِ هلک (ٍاقع زر رٍستای ٍرًکص) اس برص ۼ‪ -۶‬تبزیش‬ ‫‪ -۳‬الای هحوس ًَضٍظی فطظًس‪ :‬ضتؼلی‪ ،‬هتماضی ٍ هتػطف ضطساًگ یه لغؼِ ظهشی هعضٍػی‪ ،‬اظ پنتن ضنوناضُ‪-۳۰ :‬‬ ‫اغلی تِ هساحت ‪ ۳۰۱۹۷‬هتطهطتغ‪ ،‬حَظُ حثت هله تطوواًچای اتتشاػی اظ هاله ضسوی الایاى‪ :‬اهشط ٍ ّازی ًنَضٍظی ٍ‬ ‫ذاًن ضٌْاظ ضوس تىتسِ‪%۳۱۵۲۳۳۱۱۷۱۷۳۲۷۷۷۳۵۰ :‬‬ ‫‪ *۲0۳۷‬تاضید اًتطاض ًَتت اٍل‪ * ۳۱۷۳0۷۳0۲۱ :‬تاضید اًتطاض ًَتت زٍم‪۳۱۷۳0۷۲0۷۰ :‬‬ ‫سزپزست ازارُ ثبت اسٌازٍاهالک تزکواًچای‪-‬رضا ًَرٍسی‬ ‫رٍسًاهِ ارک‬ ‫م الف ۼ‪ ۹۷۳‬هزًس‬ ‫ازارُ ثبت اسٌاز ٍ اهالک حَسُ ثبت هلک هزًس‬ ‫اگْی هَضَع هازُ ‪ ۱‬لاًَى ٍهاز‪۳۱‬ائشی ًاهِ لاًَى تؼششی تىلشف ٍضؼشت حثتی ٍ‬ ‫اضاضی ٍساذتواًْای فالس سٌس ضسوی‬ ‫تطاتط ضای ضواضُ‪ّ ۳۱۷۷0۳۲0۲۳-۳۱۷۷۶۷۱۷۱۷۷۹۷۷۱۰۷۰ :‬شا هنَضنَع لناًنَى‬ ‫تؼششی تىلشف ٍضؼشت حثتی اضاضی ٍ ساذتواًْای فالس سٌس ضسوی هستمط زض ٍاحنس‬ ‫حثتی حَظُ حثت هله هطًس تػطفا هالىاًِ تتهؼاضؼ هتماضی الای ًازض ػوناض‬ ‫پطزاظ فطظًس‪ :‬یَسف تطواضُ ضٌاسٌاهِ‪ ۲۵۲ :‬غازضُ اظ هطًس زض سِ زاًنگ هطناع اظ‬ ‫ضطساًگ یه تاب ساذتواى تِ هساحت ‪ ۵۲0۹۷‬هتطهطتغ تِ پتن ‪ ۰۳۲‬فنطػنی اظ‬ ‫‪ -۱۱۱۰‬اغلی هفطٍظ ٍ هزعی ضسُ اظ پتن ‪ ۹۶۲‬فطػی اظ ‪ -۱۱۱۰‬اغلی ٍالنغ زض‬ ‫هطًس ترص ‪ ۳۹‬تثطیع ذطیساضی اظ هاله ضسوی ازاضُ ظهشی ضْطی هنطًنس هنحنطظ‬ ‫گطزیسُ است‪ .‬لصا تِ هٌظَض اعتع ػوَم هطاته زض زٍ ًَتت تنِ فناغنلنِ ‪ ۳۹‬ضٍظ‬ ‫اگْی هشطَز زض غَضتی وِ اضراظ ًسثت تِ غسٍض سٌس هنالنىنشنت هنتنمناضنی‬ ‫اػتطاضی زاضتِ تاضٌس هی تَاًٌس اظ تاضید اًتطاض اٍلشی اگنْنی تنِ هنس زٍ هناُ‬ ‫اػتطاؼ ذَز ضا تِ ایی ازاضُ تسلشن ٍ پس اظ اذص ضسشس‪ ،‬ظطف هس ینه هناُ اظ‬ ‫تاضید تسلشن اػتطاؼ‪ ،‬زازذَاست ذَز ضا تِ هطارغ لضائی تمسین ًوایٌنس‪.‬تنسینْنی‬ ‫است زض غَض اًمضای هس هصوَض ٍ ػسم ٍغَل اػتطاؼ عثک همطضا سنٌنس‬ ‫هالىشت غازض ذَاّس ضس‪.‬‬ ‫‪ *۱0۳۷‬تاضید اًتطاض ًَتت اٍل‪۳۱۷۳0۷۳0۲۲ :‬‬ ‫تاضید اًتطاض ًَتت زٍم‪۳۱۷۳0۷۲0۷۰ :‬‬ ‫رئیس ثبت اسٌاز ٍ اهالک ضْزستاى هزًس‪-‬هحزم کٌ اًی‬ ‫رٍسًاهِ ارک‬ ‫م الف ‪ ۹۷۴۳‬هزًس‬ ‫ازارُ ثبت اسٌاز ٍ اهالک حَسُ ثبت هلک هزًس‬ ‫اگْی هَضَع هازُ ‪ ۱‬لاًَى ٍهاز‪۳۱‬ائشی ًاهِ لاًَى تؼششی تىلشف ٍضؼشت حثتی ٍ‬ ‫اضاضی ٍساذتواًْای فالس سٌس ضسوی‬ ‫تطاتط ضای ضواضُ‪ّ ۳۱۷۷0۳۲0۲۳-۳۱۷۷۶۷۱۷۱۷۷۹۷۷۱۰۷۱ :‬شا هَضَع لناًنَى‬ ‫تؼششی تىلشف ٍضؼشت حثتی اضاضی ٍ ساذتواًْای فالس سٌس ضسونی هسنتنمنط زض‬ ‫ٍاحس حثتی حَظُ حثت هله هطًس تػطفا هالىاًِ تتهؼاضؼ هنتنمناضنی ذناًنن‬ ‫حىشوِ اوثطی فطظًس‪ :‬اسواػشل تطواضُ ضٌاسٌاهِ‪ ۲۰۰ :‬غازضُ اظ هنطًنس زض سنِ‬ ‫زاًگ هطاع اظ ضطساًگ یه تاب ساذتواى تِ هساحت ‪ ۵۲0۹۷‬هتطهطتغ تِ پتن‬ ‫‪ ۰۳۲‬فطػی اظ ‪ -۱۱۱۰‬اغلی هفطٍظ ٍ هزعی ضسُ اظ پتن ‪ ۹۶۲‬فطػی اظ ‪-۱۱۱۰‬‬ ‫اغلی ٍالغ زض هطًس ترص ‪ ۳۹‬تثطیع ذطیساضی اظ هاله ضسوی ازاضُ ظهشی ضْطی‬ ‫هطًس هحطظ گطزیسُ است‪ .‬لصا تِ هٌظَض اعتع ػوَم هطاته زض زٍ ًَتت تِ فاغلنِ‬ ‫‪ ۳۹‬ضٍظ اگْی هشطَز زض غَضتی وِ اضراظ ًسثت تِ غسٍض سنٌنس هنالنىنشنت‬ ‫هتماضی اػتطاضی زاضتِ تاضٌس هی تَاًٌس اظ تاضید اًتطاض اٍلشی اگْی تِ هس زٍ‬ ‫هاُ اػتطاؼ ذَز ضا تِ ایی ازاضُ تسلشن ٍ پس اظ اذص ضسشس‪ ،‬ظطف هس یه هناُ‬ ‫اظ تاضید تسلشن اػتطاؼ‪ ،‬زازذَاسنت ذنَز ضا تنِ هنطارنغ لضنائنی تنمنسینن‬ ‫ًوایٌس‪.‬تسیْی است زض غَض اًمضای هس هصوَض ٍ ػسم ٍغَل اػتطاؼ عثک‬ ‫همطضا سٌس هالىشت غازض ذَاّس ضس‪.‬‬ ‫‪ *۱0۳۳‬تاضید اًتطاض ًَتت اٍل‪۳۱۷۳0۷۳0۲۲ :‬‬ ‫تاضید اًتطاض ًَتت زٍم‪۳۱۷۳0۷۲0۷۰ :‬‬ ‫رئیس ثبت اسٌاز ٍ اهالک ضْزستاى هزًس‪-‬هحزم کٌ اًی‬ ‫فْزست ابزبسّکاراى ‪ ۴۷‬باًک کِ اس سَی باًک‬ ‫هزکشی هٌتطز ضسُ‪ ،‬اس جٌبِ ّای هرتلفی قاابا‬ ‫تحلی ٍ بزرسی است‪.‬‬ ‫بزرسی ‪ ۴۵‬باًکی کِ لیستّای ذَز را تاحات‬ ‫فطار باًک هزکشی هٌتطز کززُاًس ًطاى هیزّاس‬ ‫کِ ‪ّ ۹۶۵‬شارهیلیارز تَهاى بِ ‪ً ۶۶۶‬فز(حقیقی ٍ‬ ‫حقَقی) ٍام زازُ ضسُ ٍ تٌْا سْن ‪ ۴۶‬ضازکات‬ ‫باالی جسٍل بیص اس ‪ّ ۶۸۳‬شار هیلیارز تاَهااى‬ ‫بَزُ کِ ایی رقن کوی کوتز اس کا باَزجاِ‬ ‫جاری زرسال ۼۼ بَزُ است‪.‬‬ ‫ضٍظًاهِ ایطاى زض ازاهِ ًَضت‪ ۶ :‬ضطوت اظ اینی‬ ‫‪ ۳۱‬ضطوت ظیاى اًثاضتِای تنشنص اظ ‪ّ ۰۷‬نعاض‬ ‫هشلشاضز تَهاى زاضًس وِ ًطاى هیزّس تسْشنت‬ ‫تاًىی اظ رطیاى التػاز حصف ضسُ ٍ تاحشطی تط‬ ‫ایزاز ٍ ذلک تَلشس ٍ اضظش افنعٍزُ ًنساضنتنِ‬ ‫است‪.‬‬ ‫تِ ًظط هی ضسس تا ایی حزن اظ تسّىاضاى تاًىنی‬ ‫وِ تسٍى ّشچ تغضی تَلشس ضسُ زض زٍلت لثل ٍ‬ ‫ترػَظ تاظُ ظهاًی ‪ ۵۹‬تا ‪ّ ۵۵‬ستٌس‪ ،‬پشگشنطی‬ ‫ٍغَل ایی تسّی ّا هیتَاًس ترص ػوسُای اظ‬ ‫هطىت ًظام تاًىی ٍ التػاز اینطاى ضا حنل‬ ‫وٌس‪.‬‬ ‫پیگیزی بسّکاراى باًکی حیاتی است‬ ‫عی ّفتِ ّای اذشط زٍلت ٍ تاًه هنطونعی تنِ‬ ‫هَضَع تسّىاضاى تاًىی ٍضٍز رسی وطزُ تنِ‬ ‫عَضی وِ اًتطاض اضلام رعئی ‪ ۳۱‬تناًنه ًطناى‬ ‫اظػعم رسی تط تطای ووه تِ سشنسنتنن هنالنی‬ ‫زضرْت ضفغ چالص ّنا ٍ تنْنثنَز تنْنساضنت‬ ‫اػتثاضی زاضز‪.‬‬ ‫ایی رسیت زض تَزرِ سالراضی ًشع ًوَز زاضتِ‬ ‫تِ عَضی وِ تطاساس رعء (‪ )۳‬تٌس (ز) تنثنػنطُ‬ ‫‪ ۳۶‬لاًَى تَزرِ سال ‪ ۳۱۷۳‬ول وطنَضتناًنه‬ ‫هطوعی روَْضی استهی ایطاى هَظف است تا‬ ‫استفازُ اظ ساهاًِ اعتػاتی ذَز هاًسُ تسْشت‬ ‫ٍ تؼْسا وتى ّطیه اظ تاًه ّا ٍ هوسسا‬ ‫اػتثاضی ضا تط تناضًنونای تناًنه هنطونعی زض‬ ‫زستطس ػوَم لطاض زازُ ٍ تِ غَض فػلی تنِ‬ ‫ضٍظضساًی وٌس ‪.‬‬ ‫ّوچٌشی تط اساس رعء ‪ ۲‬تٌس هصوَض ًشعتاًهّا‬ ‫ٍ هوسسا اػتثناضی ینشنطتناًنىنی هنَظنفنٌنس‬ ‫اعتػا هٌسضد زض رعء (‪ )۳‬اینی تنٌنس ضا تنِ‬ ‫غَض فػلی زض اذتشاض تاًه هنطونعی لنطاض‬ ‫زٌّس‪.‬‬ ‫زض غَض استٌىاف اظ اضسال توام یا ترطی اظ‬ ‫اعتػا ‪ ،‬زض هَػس همطض‪ ،‬هوسنسنِ اػنتنثناضی‬ ‫حسه هَضز تِ تطرشع تاًه هطوعی‪ ،‬تِ یىی‬ ‫اظ رطائن هٌسضد زض هازُ (‪ )۱۱‬لاًنَى پنَلنی ٍ‬ ‫تاًىی وطَض یا هازُ (‪ )۳۱‬لاًَى تطًاهِ پٌزسنالنِ‬ ‫ضطن هحىَم هیگطزز‪.‬‬ ‫عی زِّ ‪ ۵۷‬تِ زلشل ضونَز النتنػنازی‪ ،‬ػنسم‬ ‫اًگشعُ رْت سطهایِ گصاضی‪ ،‬تی حثاتنی فضنای‬ ‫وسه ٍ واض‪ً ،‬ظاض ضؼشف تاًه هنطونعی‪،‬‬ ‫فمساى ًظام اػتثاضسٌزی غنحنشنم‪ ،‬هنسینطینت‬ ‫تسْشت تاًىی تا فارؼِ توام ػشاض ضٍتِضٍ ضنس‬ ‫عَضی وِ ذطٍری اى اهْال گستطزُ تسْشت‬ ‫تِ عطق هتفاٍ یا یشطراضی ضسى اًْا (هنؼنَق‬ ‫یا هطىَن الَغَل) تَزُ است‪.‬‬ ‫چالص اغلی رایی است وِ ػوسُ تسنْنشنت‬ ‫وتى زضیافتی هطتَط اضنرناظ حنمنشنمنی ٍ‬ ‫حمَلی ذاغی است وِ حاال زیگط ًام اًْا زض‬ ‫ضزیف اتط تسّىاضاى تاًىی تؼطیف هیضَز‪.‬‬ ‫ًتشزِ تَلشس ایی اتطتسّىاضاى تاًىی چشنعی رنع‬ ‫تلَوِ ضسى پَل زض اذتشاض ایی افطاز وِ اتنفنالنا‬ ‫تؼساز اًْا ّن ظیاز ًشست ًثَزُ ٍ زض ازاهِ ػنسم‬ ‫تَلشس اضظش افعٍزُ ًاضی اظ ایی تسْنشنت تنِ‬ ‫ًمص ٍیژُ تاًه ّا زضذلک پَل زاهی ظزُ است‪.‬‬ ‫ایی زضحالی است وِ اوخطیت هغلک راهنؼنِ ٍ‬ ‫افطاز هؼوَلی حتی تطای اذص هنؼنونَلنی تنطینی‬ ‫ٍام ّا ًشع اظ تْشِ ضطایظ هس ًظط تاًه‪ ،‬ضناهنی‬ ‫ٍ‪ً ...‬اتَاى تَزُاًس‪.‬‬ ‫تطّوشی اساس عثک اهاضسال گنصضنتنِ ٍظاض‬ ‫واضپٌذزّه تاالی راهؼِ زض هزوَع ‪ ۲.۹‬تطاتط‬ ‫پٌذ زّه پایشی راهؼِ تسنْنشنت زضینافنت‬ ‫وطزُاًس‪.‬‬ ‫تط پایِ اعتػا اػتم ضنسُ اظ سنَی تناًنه‬ ‫هطوعی ‪ ۲۷‬ضرع حمشمی ٍ حمَلی زض چنٌنس‬ ‫سال تِ اًساظُ یهسَم ول تسْشت تاًىی زض‬ ‫سال ‪ٍ ،۳۱۵۵‬ام زضیافت وطزُاًس‪.‬‬ ‫رتبِبٌسی باًکّا اس ًظز تسْیالت پززاذتی‬ ‫تطاساس زازُّای اهاضی وِ اظ غنَض ّنای‬ ‫هالی تاًه ّای وطَض استرطاد ضنسُ‪ ،‬هناًنسُ‬ ‫هزوَع تسْشت ٍ تؼْسا وتى ‪ ۳۱‬تناًنه‬ ‫وطَض حسٍز ‪ّ ۶۱۲‬عاض ٍ ‪ ۲۱۲‬هشلشناضز تنَهناى‬ ‫تَزُ وِ ‪ّ ۹۶۵‬عاض هشلشاضز تَهاى اى تسْشت ٍ‬ ‫‪ّ ۶۱‬عاض هشلشاضز تَهناى اى تنؼنْنسا اسنت‪.‬‬ ‫تسْشتتی وِ تٌْا زض اذنتنشناض ‪ ۱۱۱‬ضنرنع‬ ‫حمشمی ٍ حمَلی تَزُ ٍ تطای زضن تعضگی اى‬ ‫وافی است تساًشن ضلن هصوَض هؼازل ‪ ۲۹‬زضغس‬ ‫ول تسْشت اػغایی ‪ّ ۰۰۱‬عاض هشلشاضز تَهاًنی‬ ‫تاًهّای وطَض زضسال ‪ ۵۰‬است‪.‬‬ ‫تشی ‪ ۳۱‬تاًىی وِ زض اینی گنعاضش رنعئنشنا‬ ‫تسْشت ٍ تؼْسا وتى اًْا تنطضسنی ضنسُ‬ ‫تاًه ّای ضسالت ٍ هْط ایطاى اػتم ونطزُ اًنس‬ ‫وِ تسْشت وتًی پطزاذت ًىطزُاًس‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫وشبوی الکتریویکی ریزوبمٍ ارک‬ ‫سبیت ریزوبمٍ ‪www.arkonline.ir‬‬ ‫ایمیل ریزوبمٍ‪ark.tabriz@yahoo.com9‬‬ ‫ایمیل مذیرمسئًل‪eshraghimo@gmail.com 9‬‬ ‫مذیر اجرائی‪ 9‬معصًمٍ حجبزی‬ ‫مجری سبیت ریزوبمٍ‪ 9‬سبوبز اشراقی‬ ‫چُارضىثٍ ‪ 7‬ادریثُطت ‪ 77 * 1041‬ایریل‪ 72 * 7477‬رمضان ‪ * 1001‬سال سی ی دی‬ ‫اخببر کًتبٌ یرزشی‬ ‫ومبیىذٌ ایران‬ ‫بٍ دیمیه پیریزی رسیذ‬ ‫ومایىذٌ ایران در مساتقات یالیثال زوان تاضگااٌ‬ ‫َای اسیا تراتر تیمی از ازتکستان تٍ پایاریزی‬ ‫رسیذ ی در صذر قرار گرفت‪.‬‬ ‫ثبسیج اػبًغ دس دٍهینی هؼنبثنمنِ دنَد دس‬ ‫سلبثتّبی لْشهبًی ثبؿگبُّبی صًبى اػیب ثشاثش‬ ‫تین جی دی پی ای اصثکؼتبى لشاس گشفنت ٍ‬ ‫ایی تین سا ػِ ثش صفش ؿکؼت داد‪.‬‬ ‫ؿبگشداى فبعوِ ؿعجبىدوؼِ ػشهشثی ثنبسینج‬ ‫اػبًغ دس ػِ ػت هتَالی ٍ ثب اهتیبصّنبی ‪۵۲‬‬ ‫ثش ‪ ۵۲ ،۵۲‬ثش ‪ ۵۲ ٍ ۵۲‬ثش ‪ ۵۱‬همنبثنح ینشین‬ ‫اصثکؼتبًی دَد ثِ ثشتشی سػیذًذ ٍ ثب دٍ ثنشد‬ ‫ٍ ‪ ۱‬اهتیبص دس صذس جذٍل لشاس گشفتٌذ‪.‬‬ ‫تین جی دی پی ای اصثکؼتبى ًنتنینبنِ ثنبصی‬ ‫ًخؼت دَد سا ثشاثش دایوًَذفَد تبیلٌذ ٍاگزاس‬ ‫کشدُ ثَد‪.‬‬ ‫ثِ ًمح اص ٍه ٍالی‪ ،‬ػعینذ هنعنشٍا پنبػنَس‬ ‫ایشاًی کِ ثشای تین ٍالیجبل فٌشثبغچِ دس فصنح‬ ‫جبسی تَح هی صد لصذ داسد لشاسداد دَد سا‬ ‫دس فصح ایٌذُ ثب ایی تین توذیذ کٌذ‪ .‬پنبػنَس‬ ‫ایشاًی پغ اص گزساًذى دٍسُ تنعنغنینر دس‬ ‫اهشیکب پغ اص الوپیک تَکیَ ثِ عٌَاى هنْنشُ‬ ‫تمَیت کٌٌذُ ثِ تشکیِ اهذ تب ثشای فٌشثبغنچنِ‬ ‫تَح ثضًذ‪ .‬پغ اص یضَس هعشٍا دس ایی تین‪،‬‬ ‫فٌشثبغچِ هتحَل ؿذ ٍ تَاًؼت ًتبیج دَثی سا‬ ‫کؼت کٌذ‪.‬توذیذ ػعیذ هعشٍا ثب تین ٍالیجبل‬ ‫فٌشثبغچِ دسیبلی اػت کِ ؿبیعبتی هجٌنی ثنش‬ ‫یضَس اػغَسُ ٍالیجبل ایشاى دس لیگ دادنلنی‬ ‫ؿٌیذُ هی ؿذ اهب ثبتَجِ ثِ ادجبس هٌتـنش ؿنذُ‬ ‫لشاس اػت هعشٍا ّوچٌبى دس لیگ ٍالنینجنبل‬ ‫تشکیِ ثشای فٌشثبغچِ تَح ثضًذ‪.‬‬ ‫براگب چرخٍ پیریزی پًرتً را شکست‬ ‫تیم فًتثال تراگا امطه مقاتل پًرتً تٍ پیریزی‬ ‫دست یافت‪.‬‬ ‫دس چبسچَه ّفتِ ػی ٍ یکن سلنبثنت ّنبی‬ ‫لیگ ثش تش پشتغبل تین فَتجبل ثنشاگنب هنینضثنبى‬ ‫هْذی عبسهی دس دظ یولِ پَستَ ثَد‪.‬‬ ‫ًیوِ اٍل ثب تؼبٍی ثی گح ثِ پبیبى سػیذ‪.‬‬ ‫ایی دیذاس ثب ؿکؼت یک‪ -‬صفنش پنَستنَ ثنِ‬ ‫پبیبى سػیذ‪ .‬پَستَ ثب ‪ ۲۵‬اهتیبص صنذسًـنینی ٍ‬ ‫ثشاگب ثب ‪ ۲۵‬اهتیبص تین چْبسم جذٍل اػت‪.‬‬ ‫پیریزی االَلی‬ ‫بب گل کىعبوی زادگبن‬ ‫تیم فًتثال االَلی تٍ لطف پىالتی مًفق کىعاوی‬ ‫زادگان تٍ پیریزی دست یافت‪.‬‬ ‫دس چبسچَه ّفتِ پٌبن سلنبثنت ّنبی جنبم‬ ‫اتحبدیِ لغش‪ ،‬تین فَتجبل ام صرل ٍ االّنلنی‬ ‫هیضثبى هحوذیؼیی کٌعبًی صادگبى دس تشکیت‬ ‫اصلی االّلی ثَد‪ .‬پٌبلتی هَفک کٌعبًی صادگبى‬ ‫دس دلیمِ چْح ٍ ػنَم دسٍاصُ ام صنرل سا‬ ‫فشٍسیخت‪.‬‬ ‫برتری تیم فًتببل یًیوتًس‬ ‫مقببل سبسًلً‬ ‫تیم فًتثال یًیوتًس در َفتٍ سی ی چاُاار‬ ‫سری ا مًفق ضذ ساسًلً را ضکست دَذ‪.‬‬ ‫دس ّفتِ ‪ ۴۳‬ػشی ا ایتبلیب تین فَتجبل یًٍَتَع‬ ‫ثِ هصبا ػبػَلَ سفت ٍ ثب ًتیبِ ‪ ۵‬ثنش ینک‬ ‫هیضثبًؾ سا ؿکؼت داد‪ .‬یًٍَتَع ثب ایی ًتیبِ‬ ‫‪ ۱۱‬اهتیبصی ؿذ ٍ دس سدُ چْبسم ثبلنی هنبًنذ‪.‬‬ ‫ػبػَلَ ّن ثب ‪ ۳۱‬اهتیبص دس سدُ دّن ایؼتبد‪.‬‬ ‫دیببال بٍ رکًرد ریوبلذی رسیذ‬ ‫هْبجن اسطاًتیٌی یًٍَتَع ثب گلضًی دس دینذاس‬ ‫ثشاثش ػبػَلَ ثِ سکَسد گلضًی سًٍبلذٍ ثب اینی‬ ‫تین سػیذ‪ .‬ثِ ًمح اص هذیبػت‪ ،‬ینًٍَنتنَع دس‬ ‫دیذاس ثشاثش ػبػَلَ دس ّفتِ ػنی ٍ چنْنبسم‬ ‫سلبثت ّبی ػشی ‪A‬تَاًؼت ثب ًتیبنِ دٍ ثنش‬ ‫یک ثِ پیشٍصی دػت پیذا کٌذ‪.‬‬ ‫سردبیر‪ 9‬سبولی اشراقی‬ ‫تبسیس ‪ - 0261 9‬زمیىٍ اوتشبر ‪ 9‬فرَىگی ‪َ -‬ىری ‪ -‬ادبی ‪ -‬علمی‬ ‫کذپستی‪ - 4052536129‬تلفه‪24301608 - 24310803 )130(9‬‬ ‫تلفبکس‪ - 24301605 9‬شمبرٌ َمراٌ ‪180330455719‬‬ ‫وشبوی ‪ 9‬تبریس خیبببن ازادی‪ -‬خیبببن مبراالن ورسیذٌ بٍ میذان فذک‬ ‫دفتر ریزوبمٍ ارک ‪ -‬چبپخبوٍ‪ 9‬پرویبن تبریس‬ ‫( ایتًز ایکیىجی ایل ) * ضمارٌ ( سایی ) ‪ * 2040 :‬ورزش و گردشگری‬ ‫مًفقیتَای کطتی گیران در غیاب مذعیان‬ ‫رقاتتُای کطتی اسیا در حالی تٍ میستاوی مغًلستان تاٍ‬ ‫پایان رسیذ کٍ ازادکاران ایران قُرمان ضاذواذ ی‬ ‫فروگی کاران ملی پًش َم تر سکًی وایه قُرماوای‬ ‫ایستادوذ‪.‬‬ ‫پشًٍذُ سلبثتْبی کـتی لْشهبًی اػیب دس یبلی ؿنت‬ ‫گزؿتِ دس ؿْش اٍالى ثبتَس هغَلؼتبى ثؼتِ ؿنذ کنِ‬ ‫ؿبگشداى پظهبى دسػتکبس تَاًؼتٌذ ثب کؼت ‪ ۱‬هنذال‬ ‫عر‪ ،‬یک ًمشُ ٍ یک ثشًض‪ ،‬لْشهبى ؿًَذ‪.‬‬ ‫فشًگی کبساى هلی پَؽ ّن ثب ّذایت هحوذ ثنٌنب ثنب‬ ‫کؼت ‪ ۳‬هذال عر‪ ،‬یک هذال ًمشُ ٍ ‪ ۵‬هذال ثشًض ثنب‬ ‫سػیذى ثِ عٌَاى ًبیت لْشهبًی ثِ کبس دنَد پنبینبى‬ ‫دادًذ‪.‬‬ ‫تشکیت ّش دٍ تین ثب تَجنِ ثنِ هصنَثنب چنشدنِ‬ ‫اًتخبثی تین ّبی هلی ثؼتِ ؿنذُ ثنَد ٍ ثنشدنی اص‬ ‫چْشُ ّبی عٌَاًذاس ٍ ثبتبشثِ کـتی اینشاى دس اینی‬ ‫هصبا اػیبیی یضَس ًذاؿتٌذ‪.‬‬ ‫ّویی هَضَع ثبعث یضَس جَاًبى دس ثشدی اٍصاى‬ ‫ؿذ تب ثتَاًٌذ دس کَساى سلبثتْبی هلی لشاس گیشًنذ ٍ‬ ‫دَد سا ثشای سٍیذادّبی هْن پیؾ سٍ تبْیض ٍ هْینب‬ ‫کٌٌذ‪.‬‬ ‫اهب یکی اص ًکب لبثنح تنَجنِ اینی‬ ‫دٍسُ اص هؼبثمب لْشهبًی اػیب کِ ثِ‬ ‫گفتِ ػشهشثیبى تین ّبی هلی کـنتنی‬ ‫اصاد ٍ فشًگی کـَسهبى‪ ،‬یکن ینک‬ ‫تَسًوٌت ثیی النونلنلنی سا داؿنت‪،‬‬ ‫تبدت ٍ تبص کـتی گیشاى اینشاى دس‬ ‫هیذاًی ثِ ٍالع دبلی اص ثنضسگنبى ٍ‬ ‫لْشهبًبى اػیب ثَد‪.‬‬ ‫ّش چٌذ دس هعذٍد اٍصاى ایی دٍسُ اص‬ ‫هؼبثمب ؿبّذ یضَس چنْنشُ ّنبی‬ ‫عٌَاىداس ٍ تک ػتبسُّنبی کـنتنی‬ ‫لبسُ کْی ثَدین اهب دس اکنرنش اٍصاى‬ ‫دجشی اص سلجبی ؿـذاًگ ٍ هنذعنی‬ ‫ًجَد‪.‬‬ ‫ایی هَضَع ثبعث ؿذ اکرش اصاد ٍ فنشًنگنی کنبساى‬ ‫هلی پَؽ کـَسهبى تٌْب ثب کؼت یک پیشٍصی‪ ،‬اى‬ ‫ّن ثشاثش سلجبی گوٌبم ٍ ًبتَاى اػیبیی ثِ ًیوِ ًْبینی‬ ‫ٍ فیٌبل ٍ دس ًْبیت ثِ هذال ًمشُ یب عر سػیذًذ‪.‬‬ ‫یتی دس اتفبلی عبیت ٍ تبسیخی یکی اص فنشًنگنی‬ ‫کبساى ایشاى ثب یک ثبدت ثِ سدُ ثٌذی سفنت ٍ دس‬ ‫پیریزی گل گُر مقاتل تراکتًر‬ ‫در دیذار دیستاوٍ‬ ‫زیرسبختَبی وبکبفی‪،‬‬ ‫پبشىٍ اشیل گردشگری‬ ‫اداهِ ثذٍى کؼت پیشٍصی ثِ هذال ثشًض سػیذ!‬ ‫الجتِ دس ایی ثیی اػترٌب ّن ٍجَد داؿت ٍ دس چنٌنذ‬ ‫ٍصى ؿبّذ یضَس سلجبی عٌَاى داس ٍ دَثنی ثنشاثنش‬ ‫کـتی گیشاى کـَسهنبى ثنَدینن کنِ تنعنذاد اینی‬ ‫هجبسصا ّن ثؼیبس هعذٍد ٍ ًبچیض ثَد تب ثبثت کنٌنذ‬ ‫ًجبیذ ًتبیج سلبثت ّبی هزکَس سا ثیؾ اص یذ ثنضس‬ ‫ٍ پیشٍصهٌذاًِ جلَُ داد‪.‬‬ ‫دعًت از یرزضکاران اررتایجانضرقی‬ ‫تٍ اردیی تیمَای ملی‬ ‫‪ 7‬ضمطیرتاز ی ‪ 0‬اساکاًاش‬ ‫تاز اررتایجان ضارقای تاٍ‬ ‫اردیی تیام َاای مالای‬ ‫ضمطیرتازی ی اساکاًاش‬ ‫دعًت ضذوذ‪.‬‬ ‫سعیذ معریف در ترکیٍ‬ ‫مبوذوی شذ‬ ‫اسطًرٌ یالیثال ایران در فصل ایىذٌ قارارداد‬ ‫خًد را تا تیم یالیثال فىرتاغچٍ تمذیذ خًاَاذ‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫مذیر مسئًل یصبحب امتیبز‪ 9‬محمذ اشراقی‬ ‫تیم فًتثال گل گُر سیرجان در دیذار دیستاوٍ مقاتل تراکتًر تثریس تٍ پایاریزی‬ ‫رسیذ‪.‬‬ ‫ؿبگشداى ػبغرم دس دٍهیی ثبصی تذاسکبتی دس اسدٍی تنْنشاى‪ ،‬دس تنْنشاى ثنِ‬ ‫هصبا گح گْش ػیشجبى سفتٌذ‪.‬ترؽ تشاکتَس ٍ گح گْش دس ًیوِ ًخؼت ثنشای‬ ‫سػیذى ثِ گح ثیًتیبِ هبًذ تب دٍ تین ثب تؼبٍی ثذٍى گح ثِ سدتکی ثشًٍذ‪.‬‬ ‫ؿبگشداى للعًَِیی دس ًیوِ دٍم ثِ دٍ گح دػت یبفتٌذ کِ یکی اص گحّب اص سٍی‬ ‫ضشثِ پٌبلتی ثِ ثوش سػیذ‪.‬کبدسفٌی تشاکتَس دس ایی دیذاس ًیض ّونچنَى ثنبصی ثنب‬ ‫پیکبى ثِ ثبصیکٌبًی کِ کوتش فشصت ثبصی پیذا کشدُاًذ‪ ،‬ثشای دلبیمی هیذاى داد‬ ‫تب عولکشد اًبى سا ًیض اسصیبثی کٌذ‪.‬‬ ‫کبسٍاى تشاکتَس اهـت ساّی تجشیض هیؿَد تب تنونشینٌنب تنینن دس اػنتنبدینَم‬ ‫ادتصبصی ثبؿگبُ پیگیشی ؿَد‪ .‬تین تشاکتَس دس اٍلیی ثنبصی دنَد دس اسدٍی‬ ‫تْشاى ثشاثش پیکبى ثِ تؼبٍی ‪ ۴‬ثش ‪ ۴‬دػت یبفتِ ثَد‪.‬‬ ‫فشصاد ثنبّنش اسػنجنبساى ٍ‬ ‫ایوذسضب ؿنْنونینشی ‪۵‬‬ ‫ؿوـنینشثنبص ارسثنبینبنبى‬ ‫ؿشلی دس اػلحِ ػنبثنش ثنِ‬ ‫اسدٍی تین هلی دس اکبدهی هلی الوپیک دس تْشاى دعَ ؿذًذ‪.‬‬ ‫ایی اسدٍ تب ‪ ۵۲‬اسدیجْـت هبُ ثِ هذ ‪ ۵۲‬سٍص ٍ ثب یضَس ‪ ۲‬ؿنونـنینشثنبص دس‬ ‫اکبدهی هلی الوپیک تْشاى ثشگضاس دَاّذ ؿذ‪.‬‬ ‫ّوچٌیی ًبصًیی صّشا جلیلی فبضح ٍ ػبًبی اػذی دس سدُ ػٌی کوتش اص ‪ ۵۴‬ػنبل‬ ‫ٍ پَیب ؿفیعی فشد دس سدُ ػٌی کوتش اص ‪۵۵‬ػبل کِ ثِ اسدٍی اسصیبثی تینن هنلنی‬ ‫اػکَاؽ دعَ ؿذُ ثَدًذ ثب هَفمیت ٍ جلت ًبش هشثیبى تین هلی ثنِ هنشیلنِ‬ ‫اًتخبثی تین هلی ساُ پیذا کشدًذ‪.‬‬ ‫علی سییوی کبسی دس سدُ ػٌی کوتش اص ‪ ۵۴‬ػبل ؿگفتی ػبص اسدٍ تین هلی ؿنذ‬ ‫ٍ تَاًؼت ثِ عضَیت تین هلی اػکَاؽ ایشاى دسایذ‪.‬‬ ‫پَیب ؿفیعی فشد ٍ علی سییوی دس لبلت تین هلی ‪ ۵۲‬اسدیجْـت ثِ هؼبثمب لغنش‬ ‫جًَیَس اعضام دَاٌّذ ؿذ‪.‬‬ ‫ّبدی ؿوغ المشائی هشثی اػکَاؽ اػتبى ارسثبیببى ؿشلی هنشثنینگنشی پنَینب‬ ‫ؿفیعی فشد ٍ علی سییوی سا ثِ عْذُ داسد‪.‬‬ ‫داوصافسایی راَىمایان گردضگری‬ ‫در دستًر کار ادارٌکل میراثفرَىگی اررتایجان ضرقی‬ ‫مذیرکل میراث فرَىگی‪ ،‬گردضگری ی صىایع دساتای‬ ‫اررتایجان ضرقی از قارارگایاری داواص افاسایای‬ ‫راَىمایان گردضگری در دستًر کار ایه ادارٌ کال‬ ‫خثر داد‪.‬‬ ‫ثِگضاسؽ سٍاثظعوَهی اداسُکح هیشا فنشّنٌنگنی‪،‬‬ ‫گشدؿگشی ٍ صٌبیعدػتی ارسثبیببى ؿشلی‪ ،‬اینونذ‬ ‫یوضُ صادُ ثب ّیئتهذیشُ اًبوی صٌفی ساّنٌنونبینبى‬ ‫گشدؿگشی اػتبى دیذاس ٍ گفتٍگَ کشد‪.‬‬ ‫هذیشکح هیشا فشٌّگی‪ ،‬گشدؿگشی ٍ صٌبیعدػتنی‬ ‫ارسثبیببى ؿشلی دس ایی دیذاس ثبثیبى ایٌکِ تنمنَینت‬ ‫تـکحّبی یشفِای ثِهربثِ تنمنَینت ًنینشٍی اینی‬ ‫اداسُکح اػت اداهِ داد‪ّ :‬ذا ایببد ایی تـکنح ّنب‬ ‫اًتمبل تصذیگشیّبی تخصصی ثِ تـکحّب اػت تب‬ ‫ضوی تؼْیح فعبلیت اىّب ‪ ،‬ثخؾ تصذی گنشی اص‬ ‫هیشا فشٌّگی فبصلِ ثگیشد‪.‬‬ ‫اٍ ثب تاکیذ ثِ ایٌکِ ساٌّوبیبى گشدؿگشی دظ همذم‬ ‫ججِّْبی گشدؿگشی ّؼتٌذ‪ ،‬اداهِ داد‪ :‬ثب تَجنِ ثنِ‬ ‫ایٌکِ ساٌّوبیبى گشدؿگشی ثبصٍی فکشی ٍ اجشاینی‬ ‫ایی هؼیش پَیب ّؼتٌذ‪ ،‬لزا تذٍیی ثشًبهِّبی اهَصؿی‬ ‫هذٍى دس ساػتبی داًؾافضایی ثشای ایی فنعنبالى دس‬ ‫ػبل جذیذ ثِصَس هذاٍم الضاهی اػت‪.‬‬ ‫یوضُ صادُ اظْبس داؿت‪ّ :‬ذا اهؼنبل هنعنشفنی ٍ‬ ‫اعرع سػبًی جبهع اػتبى اػت کنِ دس اینی ساػنتنب‬ ‫تَلیذ هحتَای ػوعنی ٍ ثصنشی ثنب ًنگنبُ ًنَینی‬ ‫ساٌّوبیبى گشدؿگشی النضاهنی اػنت‪ّ ،‬نونچنٌنینی‬ ‫دَاػتبسینن ساّنٌنونبینبى گنشدؿنگنشی‪ً ،‬نبنشا‬ ‫گشدؿگشاى سا ثِصَس هؼتوش ثنِ اینی اداسُ کنح‬ ‫هٌعکغ کٌٌذ تب ثتَاًین کَچکتشیی ضع ّب سا دس‬ ‫ثؼتش گشدؿگشی اػتبى‪ ،‬سفع کٌین‪.‬‬ ‫ترگساری جطىًارٌ قراتیٍ‪ ،‬ضیریىی ی ضکالت تثریس در خردادماٌ ‪1041‬‬ ‫معاین گردضگری اررتایجان ضرقای از تارگاساری‬ ‫جطىًارٌ قراتیٍ‪ ،‬ضیریىی ی ضکالت تثریس در خردادماٌ‬ ‫‪ 1041‬خثر داد‪.‬‬ ‫ثِگضاسؽ سٍاثظعوَهی اداسُکح هیشا فنشّنٌنگنی‪،‬‬ ‫گشدؿگشی ٍ صٌبیع دػنتنی ارسثنبینبنبى ؿنشلنی‪،‬‬ ‫ًخؼتیی جلؼِ سػوی جـٌَاسُ لشاثیِ‪ ،‬ؿنینشینٌنی ٍ‬ ‫ؿکر تجشیض ثب یضَس علیشضب ثبیشام صادُ هنعنبٍى‬ ‫گشدؿگشی اػتبى ٍ سئیغ اداسُ هینشا فنشّنٌنگنی‬ ‫ؿْشػتبى تجشیض‪ً ،‬وبیٌذگبًی اص فشهبًذاسی ؿْشػنتنبى‬ ‫تجشیض‪ ،‬اتحنبدینِ لنٌنبداى‪ ،‬ػنبصهنبى صنونت‪ ،‬اتنبق‬ ‫ثبصسگبًی‪ً ،‬یشٍی اًتببهی‪ ،‬اًبوی صنٌنبینع غنزاینی‬ ‫ثشگضاس ؿذ‪.‬‬ ‫علیشضب ثبیشام صادُ هعبٍى گشدؿگنشی ارسثنبینبنبى‬ ‫ؿشلی دس ایی جلؼِ ضوی اؿبسُ ثِ اّویت ٍ جبیگنبُ‬ ‫لشاثیِ تجشیض دس صٌعت ؿیشیٌی کـَس‪ ،‬گفت‪ :‬ؿیشیٌی‬ ‫لشاثیِ یکی اص ؿیشیٌی ّبی اصیح ٍ هبًذگنبس تنجنشینض‬ ‫اػت کِ لذهتی ثیؾ اص یک لشى داسد ٍ ثِ ٍاػنغنِ‬ ‫ؿْش هلی ٍ ثیی الوللی اى‪ ،‬عنی دی هنبُ ػنبل‬ ‫گزؿتِ سٍؽ پخت ایی ؿیشیٌی ػٌتی دس فنْنشػنت‬ ‫اثبس ًبهلوَع کـَس ثِ ثجت سػیذ‪.‬‬ ‫اٍ اداهِ داد‪ :‬دس ساػتبی صنینبًنت اص اینی هنینشا‬ ‫اسصؿوٌذ‪ ،‬جـٌَاسُ جبهع ؿیشینٌنی ٍ ؿنکنر ثنب‬ ‫هحَسیت لشاثیِ تجشیض عی دشدادهبُ ػبل جنبسی ثنِ‬ ‫ّوت اتحبدیِ لٌبداى اػتبى ٍ ّوکبسی جبهع دػتگبُ‬ ‫ّبی دٍلتی ٍ اًبوی ّبی ریشثظ ثشگضاس دَاّذ ؿذ‪.‬‬ ‫ثبیشام صادُ اظْبس داؿت‪ :‬دس اینی جـنٌنَاسُ ؿنبّنذ‬ ‫یضَس فعبالى لذستوٌذ صٌبیع ؿیشیٌی ٍ ؿنکنر‬ ‫اػتبى دَاّین ثَد کِ ًمؾ هْوی دس صٌبیع ؿیشیٌنی‬ ‫ٍ ؿکر کـَس داسًذ‪ّ ،‬وچٌیی دس ایی جـنٌنَاسُ‬ ‫هیضثبى هیْوبًبى لـکشی ٍ کـَسی ٍ ّوچٌینی ثنینی‬ ‫الوللی دَاّین ثَد‪.‬‬ ‫کطف صذَا قطعٍ سىد دارای وقص ترجستٍ در کاخ تچر‬ ‫فصل پىجم کایش اتراٍَ َای تخت جمطیذ‪ ،‬تٍ کطف صذَا قطعٍ ساىاد دارای‬ ‫وقص ترجستٍ احتماالً مرتًط تٍ پلکان ضمالی کاخ اچ در اتراٌ حیاط جىًتی کااخ‬ ‫تچر مىجر ضذ‪.‬‬ ‫ثِ ًمح اص سٍاثظعوَهی پظٍّـگبُ هیشا فشٌّگی ٍ گنشدؿنگنشی‪ ،‬اینونذعنلنی‬ ‫اػذی ػشپشػت ّیئت ثبػتبى ؿٌبػی گفت‪ :‬ایی کبٍؽ دس اداهنِ کنبٍؽ فصنح‬ ‫چْبسم ٍ ثب ّذا ؿٌبػبیی چگًَگی اهتذاد اثشاِّّبی هَجَد دس ییبط جٌنَثنی‬ ‫کبخ تچش اًببم ؿذ‪.‬‬ ‫ایی ثبػتبىؿٌبع تصشیح کشد‪ً :‬تبیج ایی کبٍؽ ًـبًگش ایی ثَد کنِ ینک اثنشاُ‬ ‫فشعی اص اثشاُ ؿشلی‪ -‬غشثی ؿوبل ییبط کبخ تچش جذا ؿذُ ٍ ثِ ػوت جٌَه ٍ‬ ‫تب ًضدیکی پیکبى کبخ هَػَم ثِ اچ اهتذاد داؿت‪.‬‬ ‫ػشپشػت ّیئت ثبػتبى ؿٌبػی گفت‪ :‬دس ایی ثخؾ صذّب لغنعنِ ػنٌنگ داسای‬ ‫ًمَؽ ثشجؼتِ کِ عنونذتن هب ثنِ ًنبنش‬ ‫هی سػذ هشثَط ثِ پلکبى اصلی کنبخ‬ ‫اچ ّؼتٌذ ٍ دس دٍسُ پؼب ّخبهٌـی ثِ‬ ‫صننَس عننوننذی ؿننکننؼننتننِ ٍ اص‬ ‫دسیچِ ّبی عوَدی کِ ثِ ک ییبط‬ ‫ساُ داؿتِ‪ ،‬سیختِ ؿذُ اًنذ‪ ،‬هـنبّنذُ‬ ‫ؿذ‪ .‬اػذی ثب ثیبىایٌکِ لغعب ػٌنگ‬ ‫ًمَؽ ثشجؼتِداس داسای ًنگنبسّنبی‬ ‫گیبّی ٍ اًؼبًی ّؼتٌذ‪ ،‬دبعشًـبى کشد‪ :‬دػتکن یکی اص ػٌگّبی ؿنٌنبػنبینی‬ ‫ؿذُ داسای ًَؿتِ هیخی اػت ٍ دس صَس کبٍؽ کبهح هبونَعنِ ػنٌنگ ّنب‬ ‫ایتوبل ثشدَسد ثب ًوًَِّبی کتیجِ داس دیگش ثؼیبس صیبد اػت‪.‬‬ ‫ادامٍ از ضمارٌ قثل‪:‬‬ ‫اص اًبب کِ ثش اػبع عشح جبهع همنصنذ کنینؾ ٍ‬ ‫چـن اًذاص تعشی ؿذُ تب افنک ‪ ۵۳۲۳‬اهنبس ٍسٍد‬ ‫گشدؿگشاى ثبیذ ثِ ‪ ۵‬هیلیَى ٍ ‪ّ ۰۲۲‬ضاس ًفش دس ّنش‬ ‫ػبل ثشػذ ثٌبثشایی ایی جضینشُ ثنِ عنٌنَاى لنغنت‬ ‫گشدؿگشی کـَس دس یَصُ گشدؿگشی ًنینبصهنٌنذ‬ ‫یک تَػعِ هتَاصى ٍ هجتٌی ثش ظشفیت ّب ٍ ؿشایظ ٍ‬ ‫هضایبی سلبثتی اػت‪.‬‬ ‫ثشای دػتیبثی ثِ چـن اًذاص تعشی ؿذُ دس عنشح‬ ‫جبهع ‪ ،‬ضشٍس تعشی ٍ ایببد هحصَال جذیذ‬ ‫گشدؿگشی ثب تَجِ ثِ عشح جبهع همصذ کیؾ ٍ ثش‬ ‫هجٌبی گشدؿگشی درق هنجنتنٌنی ثنش ًنَاٍسی ٍ‬ ‫درلیت ثِ عٌَاى ًؼح جذیذ گشدؿگشی ثنعنذ اص‬ ‫گشدؿگشی اًجَُ ٍ گشدؿگشی فشٌّگی ثبیذ هنَسد‬ ‫تَجِ لشاس گیشد‪.‬‬ ‫ثب تَجِ ثِ ایٌکِ جضیشُ کیؾ ثِ جْنت هنَلنعنینت‬ ‫ٍیظُ دَد هی تَاًذ ثِ عٌَاى پبیگبُ صٌبیع دػتی دس‬ ‫هیبى هٌبعنک اصاد ثنبؿنذ ٍ ثنِ هنٌنبنَس جنزه‬ ‫گشدؿگشی دادلی ٍ دبسجی ٍ ًمؾ ٌّشّبی ػٌتی‬ ‫ٍ صٌبیع دػتی دس اؿتغبل صایی ٍ ثْیٌِ ػبصی اٍلب‬ ‫فشاغت ثب سٍیکشد اهَس تَلینذی ‪ٍ ،‬اینذ هنینشا‬ ‫فشٌّگی سا هلضم هی داسد کِ گبهی هَثش دس ساػتبی‬ ‫ثشًبهِ سیضی ٍ استمب ّذا ثب تَجنِ ثنِ هنَلنعنینت‬ ‫اػتشاتظیک جضیشُ کیؾ ٍ ًمؾ پش سًنگ اى دس‬ ‫یَصُ گشدؿگشی ٍ جزه دساهذ ّبی غیش ًنفنتنی‬ ‫ثشداسد‪.‬‬ ‫اص ایی سٍ هی تَاى گفت اعنونبل ػنینبػنت ّنبی‬ ‫یوبیتی ثِ هٌبَس تَػنعنِ ‪ ،‬تنَلنینذ ٍ گؼنتنشؽ‬ ‫صبدسا ‪ ،‬ثب ّذا یضَس دس هببهع ثیی الوللنی ٍ‬ ‫تشٍیج فشٌّگ‪ٌّ ،‬ش ٍ ػٌت ّبی هلی ٍ ًمنؾ اى‬ ‫دس سًٍک التصبدی هجتٌی ثشگشدؿگنشی دادنلنی ٍ‬ ‫دبسجی ّذا اصلی دس ایی ینَصُ هنعنشفنی هنی‬ ‫ؿَد‪.‬‬ ‫ثش ّویی اػبع ثشای فشایٌذ ؿکح گیشی ثشًذ همصذ‬ ‫ٍ سٍیکشد عشح کیؾ دس ػغح ثیی الوللی ثِ عٌَاى‬ ‫ایشاًی کَچک‪ ،‬ثبیذ دس ساػنتنبی ؿنکنح گنینشی‬ ‫َّیت جضیشُ ای صٌبیع دػتی ٍ ٌّشّبی ػٌنتنی ٍ‬ ‫صبدسا ایی هحصَل الذاهنب اػنبػنی صنَس‬ ‫ثگیشد‪.‬‬ ‫اّتوبم ثشای تحمک جبیگبُ کیؾ ثِ عٌَاى هنمنصنذ‬ ‫اٍل گشدؿگشی ػیبیتی ٍ سٍیذاد هنحنَس کـنَس‪،‬‬ ‫کؼت ػْن هٌبػت اص ثبصاس گشدؿگشاى دادنلنی ٍ‬ ‫کوک ثِ التصبد هلی دس جبیگضیٌی همصذ کیؾ ثِ‬ ‫جبی همبصذ گشدؿگشی دنبس اص کـنَس ثنشای‬ ‫ایشاًیبى ٍ کیؾ ؿْش َّؿوٌذ گشدؿگشی کـَس دس‬ ‫اسایِ توبهی فشایٌذ ّب ٍ اسائِ دذهب گشدؿگشی ٍ‬ ‫استمبی ایی جضیشُ ثِ عٌَاى ؿْش َّؿوٌذ اص جنولنِ‬ ‫سٍیکشدّبی ثشًبهِ سیضی گشدؿگشی دس ایی جضیشُ‬ ‫اػت کِ ثبیذ ثب جذیت دًجبل ؿَد‪.‬‬ ‫اص دیگش سٍیکشدّبی ایی یَصُ هی تَاى ثِ تَػعِ ٍ‬ ‫تشٍیج اًَاع گشدؿگشی هَضَعی ثب تَجِ ثنِ صینش‬ ‫ػبدت ّب ٍ ٍیظگی ّبی ادتصبصی جضیشُ کنینؾ‬ ‫ثَیظُ گشدؿگشی ٍسصؿی ‪ ،‬گشدؿگشی ػنرهنت ‪،‬‬ ‫گشدؿگشی پضؿکی ‪ ،‬گنشدؿنگنشی دسینب پنبینِ ‪،‬‬ ‫گشدؿگشی ًوبیـگبّی ‪ ،‬گشدؿگشی فشّنٌنگنی ٍ‬ ‫ٌّشی ‪ ،‬گشدؿگشی تفشیحی ٍ اٍلنب فنشاغنت ٍ‬ ‫تجذیح ایی جضیشُ ثِ لغت دٍم گشدؿگشی فشٌّگی‬ ‫کـَس ثب تبػیغ هَصُ ّب ٍ ثشگضاسی سٍینذاد ّنبی‬ ‫ٌّشی فشٌّگی اؿبسُ کشد‪ًَ .‬سٍص ‪ّ ۵۳۲۵‬ونچنٌنینی‬ ‫ثؼیبسی اص هشدم‪ ،‬چبثْبس هٌغمِای دَؽ اه ٍ ّنَا‬ ‫ثب جبرثِّبی گشدؿگشی فشاٍاى دس جٌَه ػیؼنتنبى‬ ‫ٍ ثلَچؼتبى ٍ یَصُ ػَایح هکُشاى سا ثنِ عنٌنَاى‬ ‫همصذ گشدؿگشی ٍ ػفش دَد اًتخبه کشدًذ ٍ ایی‬ ‫ؿْش پشاٍاصُ ثب ٍجَد کنونجنَد صینشػنبدنت ّنبی‬ ‫گشدؿگشی ثب دیح صیبدی اص هیْونبًنبى هنَاجنِ ٍ‬ ‫ظشفیت ‪ّ ۵۲‬تح ٍ هشکض البهتی هَجنَد دس ّنونبى‬ ‫سٍصّبی اٍل تعغیر تکویح ؿذ‪.‬‬ ‫تعغیر ًَسٍص اهؼبل ثبثت کشد کِ چبثْبس سا ثبینذ‬ ‫فشاتش اص یک ؿْشػتبى ٍ هٌنغنمنِ صنشفنب تنبنبسی‬ ‫صٌعتی دیذ ٍ اص ّوِ هْنتش ّوذلی‪ّ ،‬ن افنضاینی ٍ‬ ‫دسًْبیت هذیشیت یکذػت ٍ یکپبسچِ هنی تنَاًنذ‬ ‫ثبعث سًٍک صٌعت گشدؿگشی ٍ التصبدی ایی دیبس‬ ‫ؿَد اص ایی سٍ هیعلجذ صیشػبدتّبی الصم ثنشای‬ ‫اػتمجبل اص ػشهنبینِ گنزاساى ینَصُ گنشدؿنگنشی‬ ‫دصَصب دس یَصُ ػَایح هْیب ؿَد‪.‬‬ ‫دشاػبى جٌَثی دس هببٍس ‪ ۱‬اػتبى کـَس ٍ هؼیش‬ ‫عجَس ثِ ػوت هـْذ همذع ٍ اػتنبى کنَینشی ثنب‬ ‫جبرثِ ّبی هتعذد گشدؿگشی دس ًَاس هنشص ؿنشلنی‬ ‫کـَس‪ً ،‬نَسٍص اهؼنبل ًنینض ثنِ لنحنبػ کنبّنؾ‬ ‫هحذٍدیت ّبی کشًٍبیی همصذ ػفش ثنینؾ اص ػنِ‬ ‫هیلیَى گشدؿگش ٍ هؼبفش ًَسٍصی ؿذ‪...‬‬ ‫اداهِ داسد‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه ارک

روزنامه ارک 5595

روزنامه ارک 5595

شماره : 5595
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه ارک 5594

روزنامه ارک 5594

شماره : 5594
تاریخ : 1401/06/29
روزنامه ارک 5593

روزنامه ارک 5593

شماره : 5593
تاریخ : 1401/06/28
روزنامه ارک 5592

روزنامه ارک 5592

شماره : 5592
تاریخ : 1401/06/27
روزنامه ارک 5591

روزنامه ارک 5591

شماره : 5591
تاریخ : 1401/06/24
روزنامه ارک 5590

روزنامه ارک 5590

شماره : 5590
تاریخ : 1401/06/23
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!