روزنامه ارک شماره 5485 - مگ لند

روزنامه ارک شماره 5485

روزنامه ارک شماره 5485

روزنامه ارک شماره 5485

‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫تکمیل حلقههبی‬ ‫موثر در پیشرفت‬ ‫استبن‬ ‫در سفر رئیس‬ ‫جمهوری مد نظر‬ ‫ببشد‬ ‫اهمیت‬ ‫اشنبئی‬ ‫بب تبریخ‬ ‫صفحِ ‪3‬‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫*پنجشنبه ‪ 8‬اردیبهشت ‪ 88 * 1041‬اوریل ‪ 82* 8488‬رمضبن ‪ * 1001‬سبل سی و دوم ( اوتوز ایکینجی ایل ) * شمبره ( سبیی ) ‪ 8* 5085 :‬صفحه *قیمت‪14444:‬ریبل * ایمیل‪www.arkonline* ark.tabriz@yahoo.com :‬‬ ‫ـ‪ٞ‬جف ا٘ماله‪:‬‬ ‫ًببیذ چشن سا سٍی اًحشاف‬ ‫دس اجشای قبًَى بست ٍ هوبشبت کشد‬ ‫کبًَى تضسیق اهیذ بِ کشَس ببشیذ‪،‬‬ ‫اص هسئَالى کبس جذی ٍ ٍاقعی هطبلبِ کٌیذ‬ ‫پَشش بیوِای‬ ‫ٍ سفبُ جبهعِ کبسگشی اٍلَیت‬ ‫ٍصاست هشدم است‬ ‫صفحِ ‪4‬‬ ‫تذٍیی بستِ سیبستی حفظ قذست‬ ‫خشیذ کبالی اسبسی‪َّ،‬شوٌذسبصی‬ ‫یبساًِ ّب دس دستَس کبس‬ ‫صفحِ ‪۰‬‬ ‫‪ ۰۲‬هیلیَى ًفش اص دّکّبی پبییی‬ ‫دساهذی ٌَّص سْبم عذالت ًگشفتِ اًذ!‬ ‫صفحِ ‪7‬‬ ‫خبًِّبی تبسیخی تبشیض هْیبی‬ ‫ببصدیذگشدشگشاى ٍ هسبفشاى‬ ‫تببستبًی هیشَد‬ ‫صفحِ ‪8‬‬ ‫منظوم یبدداشت‬ ‫تبریسی تبنیرسیس؟‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫سرمقبله‬ ‫مدیرمسئول ‪ -‬محمّد اشراقی‬ ‫اّویت اشٌبئی بب تبسیخ‬ ‫اض‪ٙ‬بئی ػٕ‪ ْٛ‬ثب تبـیع وط‪ٛ‬ـ‪ٔ ،‬فؼْ ‪ ٚ‬ضى‪ٔٛ‬ت ‪ٞ‬اب‬ ‫ؾیفثط ثؽالیُ ٔػتّف القْ ‪ٔ ٚ‬فیؽ است‪ .‬اض‪ٙ‬ابئای ثاب‬ ‫تبـیع اق طفق ٔػتّف ٔثُ ٔفاخؼ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬وتت تابـیاػای‬ ‫ؼاغّی ‪ ٚ‬غبـخی‪ٔ ،‬فاخؼ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬اثبـ تبـیػی ثبلیٕب٘ؽ‪ ٜ‬اق‬ ‫ٌؿضت‪ ،ٝ‬ثبقؼیؽ اق ٔ‪ٛ‬ق‪ٞ ٜ‬اب‪ ،‬وطاف ‪ٚ‬ثافـسای اثابـ‬ ‫ٔؽف‪ ٖٛ‬ؼـ ٔ‪ٙ‬بطک تبـیػی‪ٚ ،‬ثبالغاف‪ٔ ٜ‬الابِاؼا‪ ٝ‬اثابـ‬ ‫سیبضبٖ ؼاغّی ‪ ٚ‬غبـخی ٔی ت‪ٛ‬ا٘ؽ ٔیسف ض‪ٛ‬ؼ‪.‬‬ ‫وطف ‪ٚ‬الؼیبت تبـیػی اق ٔا‪ٙ‬ابثاغ فا‪ٛ‬ق ٔطاىاُ ‪ٚ‬‬ ‫ٔستّکْ ت‪ٛ‬اٖ ‪ٞ‬ب اؼثی‪ ،‬ػّٕی ‪ٟٔ ٚ‬بـت ‪ٞ‬اب فا‪ٙ‬ای‬ ‫غبظ ٔی ثبضؽ‪ .‬ثب‪ٚ‬ـ ایٗ است و‪ ٝ‬ضفایط یابؼ ضاؽ‪ٜ‬‬ ‫ف‪ٛ‬ق‪ ،‬اضتٕبال ؼـ ‪ ٕٝٞ‬ػاللإا‪ٙ‬اؽاٖ وطاف ضامابیاک‬ ‫تبـیػی خٕغ ٘جبضؽ‪ .‬ث‪ٙ‬بثفایٗ ٔفاخؼ‪ ٝ‬ث‪ٙٔ ٝ‬بثغ ٌ‪٘ٛ‬بٌ‪ٖٛ‬‬ ‫‪ ٚ‬ا٘تمبَ اطالػبت تبـیػی ‪ٚ‬الؼی ‪ ٚ‬غیف ٔارافناب٘ا‪ ٝ‬ثاب‬ ‫ضی‪ٞ ٜٛ‬ب ػّٕی ‪ ٚ‬لبثُ خؿه ػٕ‪ ْٛ‬أاف ناف‪ٚ‬ـ‬ ‫ٔی ثبضؽ‪.‬‬ ‫ٔطممیٗ تبـیع ثبیؽ ؼـ تطمیمبت غ‪ٛ‬ؼ ؼلیک ثابضا‪ٙ‬اؽ ‪ٚ‬‬ ‫ؼـ ٘تید‪ٌ ٝ‬یف ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬اظ‪ٟ‬بـ ٘ظف ‪ٞ‬ب ػّٕای‪ ،‬فا‪ٙ‬ای ‪ٚ‬‬ ‫تبـیػی فبـؽ اق ػالئک سیبسی ‪ ٚ‬ػمیؽتی الؽاْ ٕ٘بی‪ٙ‬ؽ‪.‬‬ ‫ث‪ٙ‬ظف ٔی ـسؽ‪ ،‬تبـیع ٍ٘بـ ثبیؽ ٔثُ ٘مبضی یب ػىا‬ ‫ثفؼاـ ثبضؽ‪ .‬ث‪ٙ‬بثفایٗ ػمیؽ‪٘ ٜ‬مبش یب ػىبس ٔی ت‪ٛ‬ا٘ؽ‬ ‫ثب افکایص ٔیکاٖ ؼلت ٔطب‪ٞ‬ؽ‪ ٚ ٜ‬لاؽـت اثاکاـ غا‪ٛ‬ؼ‪،‬‬ ‫٘سجت ث‪ ٝ‬ـ‪ٚ‬ض‪ٙ‬ی ‪ ٚ‬ؼلت وبـ‪ٞ‬ب ‪ ،‬وٕاه وا‪ٙ‬اؽ‪ِٚ .‬ای‬ ‫٘جبیؽ ٘ظف‪ٞ‬ب ـا ثب ٘تبیح غیف‪ٚ‬الؼی ٔتىی ثاف ػاالئاک ‪ٚ‬‬ ‫ػمبیؽ ففؼ ‪ٌ ٚ‬ف‪ٞٚ‬ی اِ‪ٛ‬ؼ‪ ٜ‬سبقؼ‪.‬‬ ‫ٌ‪ٛ‬یب ؼـ ٔاسسبت أ‪ٛ‬قش ‪ ٚ‬تفثیت ؼا٘ص أ‪ٛ‬غتٍابٖ‬ ‫ثبستبٖ ض‪ٙ‬بسی أف‪ٚ‬ق ‪ ،‬غػیػ‪ٞ ٝ‬ب ثی طففی ػّٕی‬ ‫‪ ٚ‬ف‪ٙ‬ی‪ ،‬ـً٘ ثبغت‪ ٝ‬است‪.‬‬ ‫قیفا ٔؼٕ‪ٛ‬ال‪ٔ ،‬فتجط سبغتٗ ثف‪ٞ ٝٞ‬ب قٔب٘ی ٔافثا‪ٛ‬‬ ‫ث‪ ٝ‬سبغت اثبـ پیص اق اسالْ‪ ،‬ث‪ ٝ‬ؼ‪ٚ‬ـ‪ٞ ٜ‬اب غابظ‬ ‫ٔج‪ ٟٓ‬اق ٘ظف قٔبٖ‪ٔ ،‬ىبٖ‪ ،‬ل‪ٔٛ‬یت ‪ ٚ‬قثبٖ‪ ،‬ثی ٔؼا‪ٙ‬ای ‪ٚ‬‬ ‫ٌٕفا‪ ٜ‬و‪ٙٙ‬ؽ‪ ٜ‬ث‪ٙ‬ظف ٔی ـسؽ‪.‬ضتی اطالػبت ٔفث‪ ٛ‬ثا‪ٝ‬‬ ‫اثبـ تبـیػی ثؼؽ اق اسالْ ٘یک ثیطتف و‪ٛ‬تب‪٘ ٚ ٜ‬بوابفای‬ ‫ػفن‪ٔ ٝ‬ی ٌفؼ٘ؽ‪.‬‬ ‫ظب‪ٞ‬ف أف ٘طبٖ ٔی ؼ‪ٙٞ‬ؽ و‪ ٝ‬ثؼضی اق فاؼابِایاٗ ثافا‬ ‫وست ٔ‪ٙ‬بفغ ػؽیؽ‪٘ ،ٜ‬سجت ث‪ ٝ‬ت‪ِٛ‬ایاؽ اثابـ تابـیاػای‬ ‫خؼّی ‪ ٚ‬یب تجییٗ غّط ‪ٞ ٚ‬ؽفٕ‪ٙ‬ؽ ثؼضی اثبـ الؽاْ ٔای‬ ‫و‪ٙٙ‬ؽ‪.‬‬ ‫ؼیؽ‪ٔ ٜ‬ی ض‪ٛ‬ؼ و‪ ٝ‬اففاؼ ‪ٌ ٚ‬ف‪ٞٚ‬بیی ثفا ثکـٌ‪ٙ‬إابیای‬ ‫ثؼضی اق ال‪ٛ‬اْ ضتی اثبـ غ‪ٙ‬ؼتی (ٔستّکْ ‪ٚ‬سبیُ ت‪ِٛ‬یاؽ‬ ‫ؼلیک ‪ ٚ‬پیسیؽ‪ ٜ‬ـا) ث‪ٞ ٝ‬کاـ‪ٞ ٜ‬ب پیطایاٗ ٘ساجات ٔای‬ ‫ؼ‪ٙٞ‬ؽ‪ .‬و‪ ٝ‬تطفیف تبـیع ایدبؼ تطافیاف اضاىابـ ‪ٚ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬قیب٘‪ ٝ‬تبـیع ثؼضی اق ال‪ٛ‬اْ ‪ ٚ‬ضى‪ٔٛ‬ت ‪ٞ‬ب ٌؿضتا‪ٝ‬‬ ‫ٔی ثبضؽ‪.‬‬ ‫ثب‪ٚ‬ـایٗ است و‪ ٝ‬لّٕف‪ ٚ‬ال‪ٛ‬اْ ضبوٓ ثفسفقٔیٗ ایافاٖ‪،‬‬ ‫ٌستف‪ ٜ‬سیبسی ‪ ٚ‬فف‪ٍٙٞ‬ی ٌؿضتا‪ ٚ ٝ‬ضابَ ایافاٖ ـا‬ ‫ٔطػع ٔی سبقؼ ‪ .‬اٌف ایاٗ اؼػاب غاطایاص فافؼ‬ ‫ض‪ٛ‬ؼ‪ ،‬ثبیؽ لج‪ َٛ‬وفؼ و‪ ٝ‬فؼبِیٗ ‪ ٚ‬ػبّٔیاٗ ٌساتافش‬ ‫سفقٔی‪ٙ‬ی ‪ ٚ‬فف‪ٍٙٞ‬ی ایفاٖ ؼـ ثؽ٘ا‪ ٝ‬ضاىا‪ٔٛ‬ات ‪ٞ‬اب‬ ‫تبـیػی‪ ،‬سبق٘ؽ‪ ٜ‬تبـیع ‪ ،‬فف‪ ٚ ًٙٞ‬سفقٔیٗ ایفاٖ ٔای‬ ‫ثبض‪ٙ‬ؽ‪.‬‬ ‫ثب ایٗ ضسبه ّٔت ایفاٖ ثبیؽ ثب سفٌؿضت ضاىا‪ٔٛ‬ات‬ ‫‪ٞ‬ب اقٔ‪ٌ ٝٙ‬ؿضت‪ ٝ‬غ‪ٛ‬ؼ ثل‪ٛ‬ـ ‪ٚ‬الؼی اضا‪ٙ‬اب ضا‪٘ٛ‬اؽ‪ٚ .‬‬ ‫سکا‪ٚ‬اـ است و‪ ٝ‬ضى‪ٔٛ‬ت ‪ٞ‬ب ایفاٖ ٔاثف ؼـ ایادابؼ‬ ‫تٕؽٖ ‪ ،‬تبـیع ‪ ٚ‬سبغت اثبـ ثبستب٘ی ثالا‪ٛ‬ـ ‪ٚ‬الاؼای‬ ‫ٔؼففی ٌفؼ٘ؽ ‪ ٚ‬ث‪ٔ ٝ‬رفنیاٗ اخابق‪ ٜ‬تابـیاع سابق‬ ‫وبؾه ؼاؼ‪٘ ٜ‬ط‪ٛ‬ؼ‪.‬‬ ‫ّٔتی و‪ ٝ‬تبـیػص ـا ٘ط‪ٙ‬بسؽ لبؼـ ث‪ ٝ‬ض‪ٙ‬بغات ‪ٞ‬ا‪ٛ‬یات‬ ‫غ‪ٛ‬ؼ ٘یک ٘ػ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ ث‪ٛ‬ؼ‪ .‬وتٕبٖ ضمبیک تبـیاػای سا‪ٛ‬ؼ‬ ‫٘ؽاـؼ و‪ٞ ٝ‬یر‪ ،‬ثّى‪ٔ ٝ‬ضف ‪ٔ ٓٞ‬ی ثبضؽ‪.‬‬ ‫*مدیرمسئول ‪-‬محمّد اشراقی‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫هعبٍى ٍصیش کشَس‪ :‬استقبی ظشفیت ٍاحذّبی تَلیذی فعبل ‪5۱8‬‬ ‫ّضاس شغل ایجبد هیکٌذ‬ ‫هعبٍى ّوبٌّگی اهَس اقتصبدی ٍ تَسعتِ‬ ‫هٌطقِای ٍصیش کشَس گفت‪ :‬بب تتقتَیتت‬ ‫ٍاحذّبی تَلیذی کِ بب کوتش اص ظشفیت‬ ‫اسوی فعبلیت داسًذ بیش اص ‪ّ 5۱8‬تضاس‬ ‫شغل جذیذ کن ّضیٌِ ایجبد هیشَد‪.‬‬ ‫ٔطسٗ وا‪ٛ‬ضاص تاجابـافاک‪ٚ‬ؼ‪:‬اـتاماب‬ ‫ظففیت ث‪ٍٙ‬ب‪ٞ ٜ‬ب التػبؼ ٔ‪ٛ‬خ‪ٛ‬ؼ ٘سجت ث‪ ٝ‬ایدبؼ طفش ‪ٞ‬ب خؽیؽ ٔاکیات‬ ‫‪ٞ‬بیی ؼاـؼ و‪ ٝ‬ایدبؼ ففغت ‪ٞ‬ب ضرّی خؽیؽ ثب وٕتفیاٗ ‪ٞ‬اکیا‪ٙ‬ا‪،ٝ‬واب‪ٞ‬اص‬ ‫‪ٞ‬کی‪ ٝٙ‬تٕبْ ضؽ‪ٔ ٜ‬طػ‪ ٚ َٛ‬ؼـ ٘تید‪ ٝ‬افکایص لؽـت ـلبثت پاؿیاف وابال‬ ‫ت‪ِٛ‬یؽ ضؽ‪ ٜ‬اق خّٕ‪ ٝ‬ا٘‪ٟ‬بست‪ ٚ.‬اؼأ‪ ٝ‬ؼاؼ‪ :‬افکایص تطمیک ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬ساؼا‪٘ ٝ‬طابت‬ ‫ٌففت‪ ٝ‬اق افکایص ت‪ٛ‬اٖ التػبؼ ضفوت‪ ،‬وب‪ٞ‬ص فطبـ ث‪ ٝ‬سایاساتآ ثاب٘اىای‬ ‫وط‪ٛ‬ـ‪ ،‬ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ٚ ٝ‬اضؽ‪ٞ‬ب ت‪ِٛ‬یؽ ثب وٕتف اق ظففیت اسٕی ‪ ٚ‬تاالش ثافا‬ ‫اـتمب ظففیت ا٘‪ٟ‬ب ـا ؼاـا ا‪ِٛٚ‬یت ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬خی‪ ٝ‬التػبؼ ٔی وا‪ٙ‬اؽ‪.‬وا‪ٛ‬ضاص‬ ‫تجبـ غبطف ٘طبٖ وفؼ‪ :‬ثب ‪ٕٞ‬ىبـ استب٘ؽاـ ‪ٞ‬ب سافاساف وطا‪ٛ‬ـ اغافیاٗ‬ ‫‪ٚ‬نؼیت ‪ٚ‬اضؽ‪ٞ‬ب ت‪ِٛ‬یؽ ثب وٕتف اق ظففیت اسٕی ثب اضتربَ ثیطاتاف اق ‪۰۲‬‬ ‫٘فف ٘یف‪ ٚ‬وبـ‪ ،‬اضػبء ‪ٔ ٚ‬طىالت ‪ ٚ‬پیط‪ٟٙ‬بؼات القْ ثا‪ٔ ٝ‬افاخاغ ؾیافثاط‬ ‫ٔ‪ٙ‬ؼى ضؽ‪ ٚ.‬اظ‪ٟ‬بـ وفؼ‪ :‬تب پبیبٖ اؾـٔب‪ ٜ‬سبَ ‪ ۰۰۲۲‬تؼاؽاؼ ‪ٞ ۲۰‬اکاـ ‪ٚ‬‬ ‫‪ٚ ۰۰۲‬اضؽ ت‪ِٛ‬یؽ ثب وٕتف اق ظففیت اسٕی ثب اضتربَ یه ٔیاّایا‪۰۰۲ ٚ ٖٛ‬‬ ‫‪ٞ‬کاـ ‪٘ ۲۲۰ ٚ‬فف ؼـ ضبَ فؼبِیت ‪ٞ‬ست‪ٙ‬ؽ و‪ ٝ‬ثب افکایص ظففیت ت‪ِٛ‬یاؽ‪ ،‬تاؼاؽاؼ‬ ‫‪ٞ ۰۰۵‬کاـ ‪ ۲۲۲ ٚ‬ففغت ضرّی خؽیؽ ففا‪ ٓٞ‬غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ ضؽ‪.‬‬ ‫‪ّ ۰۰‬ضاس فقشُ ٍام اصدٍاج پشداخت شذ‪ّ ۰9۲ ،‬ضاس ًفش‬ ‫ثبت ًبم کشدًذ‬ ‫هذیشکل سٍابت عتوتَهتی‬ ‫ببًک هتشکتضی اص ثتبتت‬ ‫ًبم ‪ّ ۰9۲‬ضاس ًفش ٍ ‪ّ ۰۰‬تضاس‬ ‫فقشُ ٍام اصدٍاج بتِ اسص‬ ‫‪ّ ۰7‬ضاس ٍ ‪ ۰4۲‬هیلیبسد سیبل‬ ‫اص ابتذای سبل ‪ ۱4۲۲‬تبکٌَى‬ ‫خبش داد‪.‬‬ ‫ٔػاالاافاای لاإااف ‪ٚ‬فااب‪،‬‬ ‫ٔؽیفوُ ـ‪ٚ‬اثط ػٕ‪ٔٛ‬ی ثب٘ه ٔفوک ؼـ فضب ٔدبق غ‪ٛ‬ؼ ثاب اضابـ‪ ٜ‬ثا‪ٝ‬‬ ‫اغفیٗ ‪ٚ‬نؼیت اػلب ‪ٚ‬اْ لفؼاِطس‪ ٝٙ‬اقؼ‪ٚ‬اج ؼـ ثب٘ه‪ٞ‬باق اثتاؽا سابَ‬ ‫‪ ۰۰۲۰‬تب أف‪ٚ‬ق اظ‪ٟ‬بـ وفؼ‪ٞ ۲۹۲ :‬کاـ ٘فف ثجت٘بْ وفؼ‪ٜ‬ا٘ؽ ‪ٞ ۲۲ ٚ‬اکاـ فاماف‪ٜ‬‬ ‫‪ٚ‬اْ ث‪ ٝ‬اـقش ‪ٞ ۲۲‬کاـ ‪ٔ ۲۰۲ ٚ‬یّیبـؼ ـیبَ پفؼاغت ضؽ‪ ٜ‬است ‪ٞ ۲۰ -‬کاـ ٘فف‬ ‫‪ ٓٞ‬ؼـ ضبَ ػمؽ لفاـؼاؼ ؼـ ثب٘ه ‪ ٚ‬تىٕیُ ٔؽاـن ٔ‪ٛ‬ـؼ ٘ظف ثفا ؼـیبفت‬ ‫‪ٚ‬خ‪ٚ ٝ‬اْ ‪ٞ‬ست‪ٙ‬ؽ‪ٔ .‬بثمی ‪ ٓٞ‬ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ٌ ٝ‬ؿضت قٔبٖ و‪ٛ‬تب‪ ٜ‬ثجت٘بْ ؼـ سبیات‪،‬‬ ‫ؼـ ا٘تظبـ تؼییٗ ضؼج‪ٞ ٝ‬ست‪ٙ‬ؽ‬ ‫‪ ٚ‬افک‪ٚ‬ؼ‪:‬أب ‪ ۲۲‬ـ‪ٚ‬ق ا‪ َٚ‬سبَ ‪ٞ ۰۲۲ :۰۰۲۲‬کاـ ‪٘ ۵۰۰ ٚ‬فف ثجت ٘بْ وفؼ٘ؽ ‪ٚ‬‬ ‫فمط ‪ٞ ۰۲‬کاـ ‪ ۹۲۲ ٚ‬فمف‪ ٜ‬پفؼاغت ضؽ‪.‬‬ ‫ضؽ‪ٚ‬ؼ ‪ٞ ۰‬کاـ ٘فف ‪ ٓٞ‬ؼـ ٔفضّ‪ ٝ‬ػمؽ لفاـؼاؼ ؼـ ثب٘ه ث‪ٛ‬ؼ٘ؽأبـ ٌ‪ٛ‬یابسات‬ ‫ثف اسبس ض‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ ٕ٘یت‪ٛ‬اٖ لضب‪ٚ‬ت وفؼ!‬ ‫گشدشگشی سْن هْوی دس تحقق سشذ ‪ 8‬دسصذی اقتصبد‬ ‫ارسببیجبىششقی داسد‬ ‫سئیس سبصهبى هذیشیت ٍ بشًتبهتِ سیتضی‬ ‫ارسببیجبى ششقی بب بیبى ایٌکِ گشدشگشی‬ ‫اص حَصُ ّبی بسیبس هْن ٍ تبثیشگتزاس دس‬ ‫سشذ ‪ 8‬دسصذی اقتصبد استبى استت‪ ،‬بتش‬ ‫سشهبیِ گزاسی دس ایی حَصُ تبکیذ کشد‪.‬‬ ‫ٔطٕؽ ففضىبـاٖ افک‪ٚ‬ؼ‪ :‬ؼـ ایاٗ ـاساتاب‬ ‫ثبیؽ ثف٘بٔ‪ ٝ‬ـیک ‪ٞ‬اب واالٖ ‪ٔ ٚ‬اؽ‪ٖٚ‬‬ ‫ثفا خؿه ‪ ٚ‬خّت سفٔبی‪ٞ ٝ‬ب ثػص غػ‪ٛ‬غی ا٘دبْ ضا‪ٛ‬ؼ‪ ٚ.‬ثاب ثایابٖ‬ ‫ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬اـتمب ث‪ٟ‬ف‪ٜٚ‬ـ ‪ ،‬ت‪ٛ‬سؼ‪ ٝ‬غبؼـات ‪ ٚ‬تىٕیُ ق٘دیف‪ ٜ‬ت‪ِٛ‬یؽ ‪ ٚ‬ض‪ٙ‬بسابیای‬ ‫ٌّ‪ٌٛ‬ب‪ٜٞ‬ب ـضؽ ٔ‪ ٟٓ‬تفیٗ ٔط‪ٛ‬ـ‪ٞ‬ب تطمک ـضؽ الاتاػابؼ اؾـثابیادابٖ‬ ‫ضفلی اق ٔطُ ث‪ٟ‬ف‪ٜٚ‬ـ است‪ ،‬اؼأ‪ ٝ‬ؼاؼ‪ٙٔ :‬بثغ تطمک ـضؽ التػبؼ اق ٔطُ‬ ‫افکایص سفٔبی‪ٌٝ‬ؿاـ ضبُٔ ٔطبـوت ػٕ‪ٔٛ‬ی ‪ ٚ‬غػ‪ٛ‬غی‪ٔ ،‬ا‪ِٛ‬اؽسابق ‪،‬‬ ‫تطىیُ غ‪ٙ‬ؽ‪ٚ‬ق‪ٞ‬ب سفٔبی‪ٌٝ‬ؿاـ ‪ ،‬خؿه سفٔبی‪ٞٝ‬ب غبـخای ‪ ٚ‬خاؿه‬ ‫ٔ‪ٙ‬بثغ ٔطّی ٔیض‪ٛ‬ؼ‪.‬ففضىبـاٖ اتػبؾ سیبست‪ٞ‬ب ٔا‪ٙ‬ابسات الاتاػابؼ ؼـ‬ ‫ػفغ‪ٞٝ‬ب سفٔبی‪ٌٝ‬ؿاـ ‪ ،‬ت‪ِٛ‬یؽ‪ٔ ،‬بِی‪ ،‬پ‪ِٛ‬ی ‪ ٚ‬تدبـ ‪ ،‬اغالش ‪ ٚ‬اـتاماب‬ ‫ضبغع‪ٞ‬ب فضب وست‪ٚ‬وبـ ‪ ٚ‬ایدبؼ أیؽ ‪ ٚ‬افک ـ‪ٚ‬ضٗ ‪ ٚ‬ثابثاجابت ثافا‬ ‫فؼبالٖ التػبؼ ثفا استفبؼ‪ ٜ‬اق ظففیت‪ٞ‬ب غبِی ‪ ٚ‬اـتمب ث‪ٟ‬ف‪ٜٚ‬ـ ـا اق‬ ‫خّٕ‪ ٝ‬اِکأبت ٘‪ٟ‬بؼ ‪ ،‬اخفایی ‪ ٚ‬سیبستی استبٖ ؼـ خا‪ٟ‬ات تاطاماک ـضاؽ‬ ‫التػبؼ اؾـثبیدبٖ ضفلی ثیبٖ وفؼ‪.‬‬ ‫ساّپیوبیی سٍص قذس ٍ ًوبص عیذ فطش بب سعبیت شیًَُبهِّبی بْذاشتی‬ ‫بشگضاس هیشَد‬ ‫فشهبًذُ قشاسگبُ عولیبتی ستتتبدهتلتی‬ ‫هقببلِ ببکشًٍبگفت ‪:‬ساّپیتوتبیتی سٍص‬ ‫قذس ًٍوبصعیذسعیذفتطتشبتبسعتبیتت‬ ‫شیًَُبهِ ّبی بتْتذاشتتتی بتشگتضاس‬ ‫هیشَد‪.‬‬ ‫اضٕؽ ‪ٚ‬ضیؽ افک‪ٚ‬ؼ‪ :‬ؼـ ـا‪ٞ‬پیإابیای‪،‬‬ ‫ـػبیت ٔمفـات ثا‪ٟ‬اؽاضاتای ٔاب٘ا‪ٙ‬اؽ‬ ‫استفبؼ‪ ٜ‬اق ٔبسه ‪ ٚ‬ضفظ فبغّ‪ٛٔ ٝ‬ـؼ تاویؽ است‪ ٚ.‬اؼأ‪ ٝ‬ؼاؼ‪ :‬ثافٌاکاـ‬ ‫ٕ٘بق ػیؽ فلف ؼـ أبوٗ ‪ ٚ‬فضب اقاؼ ؼـ ا‪ِٛٚ‬یت است أب اٌاف خابیای ؼـ‬ ‫ٔسدؽ ٕ٘بق البٔ‪ٔ ٝ‬یض‪ٛ‬ؼ‪ ،‬ضتٕب ضی‪ٜ٘ٛ‬بٔ‪ٞٝ‬ب ثبیؽ ٔفاػبت ض‪ٛ‬ؼ‪ٚ.‬ضیؽ اظ‪ٟ‬ابـ‬ ‫ؼاضت‪ :‬ثفاسبس ٌکاـش ‪ٚ‬قاـت ث‪ٟ‬ؽاضت‪ٔ ،‬ؽیفیت ثیٕبـ وف‪٘ٚ‬ب ؼـ وط‪ٛ‬ـ‬ ‫ؼـ ‪ٚ‬نؼیت ٔلّ‪ٛ‬ثی لفاـ ؼاـؼ ‪ ٚ‬وب‪ٞ‬ص تؼؽاؼ ٔ‪ٛ‬اـؼ ثستف ‪ ٚ‬فا‪ٛ‬تای ‪ٞ‬اب‬ ‫٘بضی اق اٖ‪٘ ،‬طبٖ اق ـ‪٘ٚ‬ؽ ـ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬خّ‪ٟٔ ٛ‬بـ ایٗ ثیٕبـ ؼـ وط‪ٛ‬ـ ؼاـؼ‪ٚ.‬‬ ‫یبؼا‪ٚ‬ـ ضؽ‪ :‬اٌفز‪ ٝ‬ؼـ ایٗ قٔی‪ٍ٘ ٝٙ‬فا٘ی ‪ٚ‬خ‪ٛ‬ؼ ٘ؽاـؼ‪ ،‬أب ـغاؽ ‪ ٚ‬پابیاص‬ ‫س‪ٛ‬ی‪ٞ ٝ‬ب خؽیؽ ث‪ ٝ‬ط‪ٛ‬ـ خؽ ؼـ ؼست‪ٛ‬ـ وبـ ؼستٍب‪ٞ ٜ‬اب ٔافتاجاط لافاـ‬ ‫ؼاـؼ‪.‬ففٔب٘ؽ‪ ٜ‬لفاـٌب‪ ٜ‬ػّٕیبتی ستبؼ ّٔی ٔمبثّ‪ ٝ‬ثب وف‪٘ٚ‬ب‪٘ ،‬اظابـت ؼلایاک ثاف‬ ‫ـػبیت ؼست‪ٛ‬ـاِؼُٕ ‪ٞ‬ب ث‪ٟ‬ؽاضتی ؼـ فف‪ٚ‬ؼٌب‪ٞ ٜ‬ب وط‪ٛ‬ـ ـا یىی ؼیٍاف اق‬ ‫ٔط‪ٛ‬ـ‪ٞ‬ب ٔلفش ضؽ‪ ٜ‬ؼـ ٘طست أف‪ٚ‬ق لفاـٌب‪ ٜ‬ػّٕیبتی ستبؼ ٔمبثّ‪ ٝ‬ثب وف‪٘ٚ‬ب‬ ‫ػ‪ٛٙ‬اٖ ‪ ٚ‬تػفیص وفؼ‪ :‬اظ‪ٟ‬بـات ٔمبٔبت ٔفث‪ٛ‬ط‪ٌٛ ٝ‬یاب وا‪ٙ‬اتافَ تاکـیاک‬ ‫ضؽالُ ‪ ۲‬ؼُق ‪ٚ‬اوسٗ ‪ ٚ‬ؼاضتٗ اقٔبیص ٔ‪ٙ‬فی وف‪٘ٚ‬ب ثفا ٔسبففاٖ ‪ٚ‬ـ‪ٚ‬ؼ ‪ٚ‬‬ ‫غف‪ٚ‬خی ؼـ فف‪ٚ‬ؼٌب‪ٜٞ‬ب ثیٗ إِّّی وط‪ٛ‬ـ است‪.‬‬ ‫کبًَى تضسیق اهیذ بِ کشَس ببشیذ‪،‬‬ ‫اص هسئَالى کبس جذی ٍ ٍاقعی هطبلبِ کٌیذ‬ ‫ّبش هعظن اًقاله اسالهی بب بیبى ایٌکِ شوتب بتبیتذ‬ ‫کبًَى تضسیق اهیذ ببشیذ‪ ،‬تبکیذ کشدًذ‪ :‬جتَاًتبى‬ ‫داًشجَ‪ ،‬اسهبًْبی اًقاله ٍ کبس جذی ٍ ٍاقعی سا‬ ‫اص هسئَالى کشَس هطبلبِ کٌذ‪.‬‬ ‫ـ‪ٞ‬جفا٘ماله تاویؽوفؼ٘ؽ‪:‬ثبت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬فؽاوبـ ‪ٞ‬اب‬ ‫ثکـی ٔفؼْ فّسلیٗ ‪ٚ‬ا‪ٚ‬جٌیف ـؾاِت ‪ ٚ‬خ‪ٙ‬بیت‬ ‫غ‪ٟ‬ی‪٘ٛ‬یست ‪ٞ‬ب‪ ،‬ـ‪ٚ‬ق لؽس أسبَ ثب سبِ‪ٟ‬اب لاجاُ‬ ‫ٔتفب‪ٚ‬ت است ‪ ٚ‬ثبیؽ ثب اثفاق ‪ٕٞ‬ؽِی ‪ٕٞ ٚ‬جستٍی ثب‬ ‫ٔفؼْ ٔظّ‪ ٚ ْٛ‬ؼـ ػیٗ ضبَ ٔماتاؽـ فاّاسالایاٗ‪،‬‬ ‫لؽـت ‪ ٚ‬ـ‪ٚ‬ضی‪ ٝ‬ا٘‪ٟ‬ب ـا افاکایاص ؼاؼ‪ .‬ضضافت‬ ‫ایت اهلل غبٔ‪ ٝٙ‬ا ‪ ،‬افک‪ٚ‬ؼ٘ؽ‪ :‬خ‪ٛ‬ا٘بٖ ؼا٘طد‪ ،ٛ‬اٖ‬ ‫ـ‪ٚ‬ق‪ٞ‬ب ضیفی‪ٙ‬ی اضسبس استمالَ ‪ ٚ‬ایستابؼٌای ؼـ‬ ‫ٔااماابثااُ ق‪ٚ‬ـٌاا‪ٛ‬یاابٖ ـاثااب ‪ٞ‬اإاا‪ٚ ٝ‬خاا‪ٛ‬ؼؼـن‬ ‫ٔی وفؼ٘ؽ‪.‬ایطبٖ ضفوت ا٘ماله ؼـ لجبَ ؼا٘طٍاب‪ٜ‬‬ ‫ـا غطیص‪ٔ ،‬ستطىٓ ‪ ٚ‬تطسیٗثفاٍ٘یک غ‪ٛ‬ا٘ؽ٘اؽ ‪ٚ‬‬ ‫ثب اضبـ‪ ٜ‬ث‪ٛٔ ٝ‬فمیت ‪ٞ‬ب ثاکـی ایاٗ ضافوات‪،‬‬ ‫افک‪ٚ‬ؼ٘ؽ‪ :‬ثؼؽ‪ٞ‬ب ٘یک ا٘دٕٗ‪ٞ‬ب اسالٔی ؼا٘طٍب‪ٟٞ‬اب‬ ‫‪ ٚ‬سپ ثسیح ؼا٘طد‪ٛ‬یی ‪ ٚ‬ثسیح اسبتیؽ ث‪ ٝ‬ػ‪ٙ‬ا‪ٛ‬اٖ‬ ‫پفزٓ ‪ٞ‬ب ا٘ماله ؼـ ؼا٘طٍب‪ٟٞ‬ب ثفاففاضت‪ ٝ‬ضاؽ٘اؽ‬ ‫‪ٔ ٚ‬جبضث ػٕیک فىف ‪٘ ٚ‬ظف ؼـ ؼا٘طاٍاب‪ٞ‬ا‪ٟ‬اب‬ ‫ضىُ ٌففت‪ .‬ـ‪ٞ‬جف ا٘ماله ٌفت‪ٙ‬ؽ‪ :‬أفیىابیای ‪ٞ‬اب‬ ‫ؼائٕبً ثف اـقش ‪ٞ‬ب أافیاىابیای یاؼا‪ٙ‬ای ‪ٞ‬إابٖ‬ ‫ایؽئ‪ِٛٛ‬ل غ‪ٛ‬ؼضبٖ تاویؽ ؼاـ٘ؽ؛ زٍ‪ ٝ٘ٛ‬وسب٘ای‬ ‫و‪ ٝ‬اق ایؽئ‪ِٛٛ‬ل قؼایی سػٗ ٔیٌ‪ٛ‬ی‪ٙ‬ؽ‪ ،‬ضابناف‬ ‫٘یست‪ٙ‬ؽ ایٗ ٔ‪ٛ‬ن‪ٛ‬ع یؼ‪ٙ‬ی پبیج‪ٙ‬ؽ ث‪ ٝ‬ایؽئ‪ِٛٛ‬ل ـا‬ ‫اق أفیىبیی‪ٞ‬ب یبؼ ثٍیف٘ؽ‪ .‬ایطبٖ ثب تاویؽ ثف ای‪ٙ‬ىا‪ٝ‬‬ ‫ٔلبِج‪ٌ ٝ‬ف ثبیؽ ثب اؼثیبت ٔ‪ٙ‬لمی‪ٛٞ ،‬ضٕ‪ٙ‬اؽا٘ا‪ٚ ٝ‬‬ ‫خؽا ثؽ‪ٚ‬ـ اق ؼػ‪ٛ‬ا ‪ ٚ‬ت‪ٙ‬ؽ ‪ ٚ‬تیک ثبضؽ‪ٌ ،‬افاتا‪ٙ‬اؽ‪:‬‬ ‫ٔلبِج‪ٌ ٝ‬ف ٔستؽَ ٔب٘غ اق ایاٗ ٔای ضا‪ٛ‬ؼ وا‪ٝ‬‬ ‫ثؼضی ‪ٞ‬ب ؼـ ضفایلی و‪ ٝ‬تطىایاالت ٔاؽیافیاتای‬ ‫وط‪ٛ‬ـ‪ ،‬ا٘مالثی اسات ؼـثابـ‪ ٜ‬ا‪ٞ‬إایات ٘اماص‬ ‫ؼا٘طد‪ٛ‬یبٖ تطىیه و‪ٙٙ‬ؽ‪ ،‬زفا و‪٘ ٝ‬مص ضٕب ؼـ‬ ‫ایٗ ؼ‪ٚ‬ـ‪ ٜ‬ثیطتف است‪.‬ضضفت ایتاهلل غبٔا‪ٙ‬ا‪ ٝ‬ا‬ ‫افک‪ٚ‬ؼ٘ؽ‪:‬پف‪ٞ‬یکاقثفغ‪ٛ‬ـؼت‪ٙ‬ؽ‪ٚ‬تیکثٕؼ‪ٙ‬ب سبقضٍف‬ ‫‪ٔ ٚ‬دیکٌ‪ٛ‬یی ٘یست ‪ٞ ٗٔٚ‬فٌکاقای‪ ٍٝ٘ٛٙ‬ت‪ٛ‬غی‪ٞٝ‬ب‬ ‫ث‪ ٝ‬خ‪ٛ‬ا٘بٖ ‪ ٚ‬ؼا٘طد‪ٛ‬یبٖ ٘ىفؼ‪٘ ٚ ٜ‬اػا‪ٛ‬ا‪ٞ‬آ وافؼ‬ ‫ثّى‪ٔ ٝ‬مػ‪ٛ‬ؼ اق ایٗ ت‪ٛ‬غی‪ ،ٝ‬پف‪ٞ‬یک اق اؼثیبت ٔضاف‬ ‫‪ ٚ‬طؼ‪ٝٙ‬أیک است و‪ٔ ٝ‬تاسفب٘‪ ٝ‬أاف‪ٚ‬ق ؼـفضاب‬ ‫ٔدبق ٘یک ثسیبـ ـایح ضؽ‪ ٜ‬است‪.‬ایطبٖ‪ ،‬ػافغا‪ٝ‬‬ ‫ٔلبِج‪ٌ ٝ‬ف ؼا٘طد‪ٛ‬یبٖ ـا ػافغا‪ٔ ٝ‬اتا‪ٙ‬ا‪ٛ‬ػای اق‬ ‫ٔسبئُ ػؽاِت التػبؼ ‪ ،‬فف‪ ٚ ًٙٞ‬سجه ق٘ؽٌی‬ ‫غ‪ٛ‬ا٘ؽ٘ؽ ‪ ٚ‬ؼـ ثیابٖ یاىای ؼیاٍاف اق اِاکأابت‬ ‫ٔلبِج‪ٌ ٝ‬ف غطیص ٌفت‪ٙ‬ؽ‪ٔ :‬اجاب٘ای اػاتامابؼ ‪ٚ‬‬ ‫ایٕب٘ی غ‪ٛ‬ؼ ـا ثب ٔلبِؼ‪ ٚ ٝ‬ضضا‪ٛ‬ـ ؼـ ٔادابِا‬ ‫ػبِٕبٖ ؼیٗ ‪ٚ‬اغالق‪ٔ،‬ستطىٓ و‪ٙ‬یؽ‪.‬ـ‪ٞ‬جف ا٘ماله‪،‬‬ ‫ٌفت‪ٙ‬ؽ‪ٔ :‬لبِج‪ٌٝ‬ف ضٕب ث‪ٌٝ٘ٛٝ‬ا ثبضؽ و‪ ٓٞ ٝ‬ؼـ‬ ‫ثیبٖ غ‪ٛ‬ـتِ ٔسبئُ ‪ ٓٞ ٚ‬ؼـ ٔمبْ اـائ‪ ٝ‬ـا‪ٜ‬ضُ‪ٞ‬اب‪،‬‬ ‫ثب ؼضٕٗ ٔرفؼ‪ٔ ،‬ػفج ٔطتفن پیؽا ٘ى‪ٙ‬یؽ‪.‬‬ ‫تجفیک تب٘یفسیک ‪ٞ‬بـاؼیف؟‬ ‫لیک ا‪ٚ‬غّ‪ٌ ٛ‬اق‪ٌ ٚ‬ا االؼیف!‬ ‫تب٘یص ؼیف ؼ٘یبؼا ز‪ٛ‬غ‪٘ٛ‬ب‬ ‫ا‪ٚ‬غطبییت ز‪ٛ‬غالـ ث‪ٛ‬ی‪٘ٛ‬ب‬ ‫ا‪ٚ‬ذ ٔیٗ ایُ تبـیػی ‪ٚ‬اـ ؼیف‬ ‫ؼایبغی ائّیّ‪ ٝ‬تبـ ؼیف‬ ‫ثبقاـ ؼ٘یبؼا تبیسیک ؼیف‬ ‫تبـیػی لبِمیسی سبیسیکؼیف‬ ‫تجفیکیٗ ائُ ؼیّی ت‪ٛ‬ـو‪ ٛ‬ؼ‪ٚ‬ـ‬ ‫ؼیّی ؼ‪ ٜ‬ائّی ته اوِس‪ ٛ‬ؼ‪ٚ‬ـ‬ ‫ایىی‪ٙ‬دی ض‪ٟ‬ف ؼیف ایفا٘ؽا‬ ‫ثیفی‪ٙ‬دی ؼ‪ٚ‬قِ‪ٛ‬ن ِ‪ ٝ‬ای‪ٙ‬بٔؽا‬ ‫غبئت ِ‪ ٝ‬ض‪ٟ‬فیبـ ی‪ٛ‬ـؼ‪ ٚ‬ؼ‪ٚ‬ـ‬ ‫ایٍیؽ ائّی‪ ٝٙ‬ا‪ٚ‬ـؼ‪ ٚ‬ؼ‪ٚ‬ـ‬ ‫ی‪ِٛ‬س‪ٛ‬س‪ٛ‬ق ض‪ٟ‬ف‪ ٜ‬اؼِیٓ ؼیف‬ ‫تجفیکِی ی‪ٛ‬غس‪ٛ‬ال یبـؼیٓ ؼیف‬ ‫ز‪ٛ‬ظ ایطّف تجفیکؼ‪ ٜ‬ثبضالیبـ‬ ‫س‪٘ٛ‬فاالـ ایفا٘ب یبییالـ‬ ‫اؼ ؼیف ثیفی‪ٙ‬دی ض‪ٟ‬ف‬ ‫اؼِیٓ ؼیف فف‪ٍٙٞ‬ی ‪ٙٞ‬ف‬ ‫تجفیک ثیف اوِى‪ ٝ‬ؼیف اوق‪ٝ٘ٚ‬‬ ‫ییی‪ ٝ‬ؼیف ثبضبـ ؼوق‪ٝٔٚ‬‬ ‫‪ ۰۲‬هیلیَى ًفش اص دّکّبی پبییی‬ ‫دساهذی ٌَّص سْبم عذالت ًگشفتِ اًذ!‬ ‫سخٌگَی کبًَى ششکت ّبی سشهبیِ گزاسی استتتبًتی‬ ‫سْبم عذالت بب اًتقبد اص ًحَُ تخصص سْبم عذالت دس‬ ‫کشَس گفت‪ :‬اهشٍص دٍلت اعالم هیکٌذ کِ ‪ ۰۲‬هیلتیتَى‬ ‫ًفش اص شش دّک پبییی دساهذی جبهعِ سْبم عتذالتت‬ ‫ًگشفتٌذ دس حبلی کِ هطببق قبًَى ببیذ بِ اىّب ستْتبم‬ ‫عذالت تخصیص دادُ هیشذ‪.‬‬ ‫اوجف ضیؽـ ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ٔ ٝ‬تبسفب٘‪ ٝ‬اق ـ‪ٚ‬ق ا‪ َٚ‬ث‪ ٝ‬خاب‬ ‫ایٗ و‪ ٝ‬ؼ‪ٞ‬ه ‪ٞ‬ب ؼـأؽ ٔلبثک لب٘ا‪ ٚ ٖٛ‬اثاالغایا‪ٝ‬‬ ‫ٔطٕ‪ٛ‬الٖ ؼـیبفت س‪ٟ‬بْ ػؽاِت اػالْ ض‪٘ٛ‬ؽ‪ ،‬ؼ‪ٞ‬ه‪ٞ‬ب‬ ‫خٕؼیتی اػالْ ضؽ ٌفت‪ :‬اق ‪ٕٞ‬بٖ اثتؽا ث‪ ٝ‬خب ایٗ وا‪ٝ‬‬ ‫اضػبظ ثب ا‪ِٛٚ‬یت ـ‪ٚ‬ستب٘طی‪ٙ‬بٖ ‪ ٚ‬ػطابیاف ضا‪ٙ‬ابسابیای‬ ‫ض‪٘ٛ‬ؽ ‪ ٚ‬ثؼؽ ث‪ ٝ‬سفاؽ خٕؼیت ٔ‪ِٛ‬ؽ خبٔؼ‪ٔ ٝ‬ثُ وبـٌفاٖ‬ ‫ثیٕ‪ ٝ‬ضؽ‪ ٜ‬تأیٗ اختٕبػی و‪ ٝ‬ؼـ غط ٔمؽْ ت‪ِٛ‬یؽ لافاـ‬ ‫ؼاـ٘ؽ ثف‪ٚ‬یٓ ـاضتتفیٗ وبـ ‪ٞ‬ب یؼ‪ٙ‬ی ضا‪ٙ‬ابسابیای ثایاٗ‬ ‫الطبـ ٔثُ وبـٔ‪ٙ‬ؽاٖ ثبق٘طست‪ ٝ‬ؼ‪ِٚ‬ت یب ثبق٘طستاٍابٖ‬ ‫ِطىف ‪ ٚ‬وط‪ٛ‬ـ ا٘دبْ ضؽ‪ ٚ.‬تػفیص وفؼ‪ :‬ـ‪ٚ‬ق‬ ‫و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬خب اـاؼ‪ ٜ‬ثفا ‪ٚ‬اٌؿاـ التػبؼ ثا‪ٔ ٝ‬افؼْ ثا‪ٝ‬‬ ‫ؼ٘جبَ اطبِ‪ٚ ٝ‬لت ‪ ٚ‬ػؽْ تػػیع سا‪ٟ‬ابْ ‪ٞ‬اب لابثاُ‬ ‫‪ٚ‬اٌؿاـ ث‪ٛ‬ؼیٓ ثبیؽ ضفایط أف‪ٚ‬ق پیص ثی‪ٙ‬ی ٔای ضاؽ‪.‬‬ ‫سػ‪ ٍٛٙ‬وب٘‪ ٖٛ‬ضفوت ‪ٞ‬ب سفٔبی‪ٌ ٝ‬ؿاـ اساتاب٘ای‬ ‫س‪ٟ‬بْ ػؽاِت ثب ا٘تمابؼ اق وآ وابـ ؼ‪ِٚ‬ات ‪ٞ‬اب ؼـ‬ ‫‪ٚ‬اٌؿاـ ‪ٞ‬ب افک‪ٚ‬ؼ‪ :‬ؼـ وّیت ٔسبِ‪ ٝ‬ضفایط پیص أاؽ‪ٜ‬‬ ‫٘بضی اق لػ‪ٛ‬ـ است ٘‪ ٝ‬تمػیف ‪ ٚ‬ػؽ‪ٜ‬ا وا‪ ٝ‬ؼـ ثاؽ٘ا‪ٝ‬‬ ‫ضفوت‪ٞ‬ب ؼ‪ِٚ‬تی ؼـ ط‪ َٛ‬سبَ‪ٞ‬ب ٔػتّف ٔ‪ٙ‬بغاجای‬ ‫ـا تػؽ وفؼ٘ؽ ؼـ ایدبؼ ایٗ لػ‪ٛ‬ـ‪ ،‬ضبیؽ ػبٔؽا٘ا‪ٚ ٝ‬‬ ‫ؼـ ا٘طفاف طفش اق ا‪ٞ‬ؽاف اغّی اٖ ٔااثاف ثا‪ٛ‬ؼ٘اؽ‪.‬‬ ‫الب ضیؽـ ٌفت‪ :‬اٌف لفاـ ثابضاؽ ٔاب ثا‪ ٝ‬غا‪ٛ‬ـت‬ ‫ٔتؼ‪ٟ‬ؽا٘‪ ٝ‬اخفا لب٘‪ ٖٛ‬طفش خب ٔب٘ؽٌبٖ س‪ٟ‬بْ ػاؽاِات‬ ‫ـا پیص ثجفیآ ‪ٞ‬إا‪ ٝ‬زایاک سابؼ‪ ٚ ٜ‬ـ‪ٚ‬ضاٗ اسات‪.‬‬ ‫‪ ٚ ٚ‬افک‪ٚ‬ؼ‪ :‬ؼـ ایٗ ـاستب ؼـ ٘بٔ‪ ۲۲ ٝ‬غفؼاؼ ‪ٔ ۹۹‬امابْ‬ ‫ٔؼظٓ ـ‪ٞ‬جف ث‪ ٝ‬ؼ‪ِٚ‬ت ؼـ ٔسئ‪ِٛ‬یت پؿیف ؼـ ت‪ٙ‬اظایآ‬ ‫ل‪ٛ‬اػؽ ‪ٔ ٚ‬مفـات تبویؽ ضؽ‪ .‬الاب ضایاؽـ ٌافات‪:‬‬ ‫ل‪ٛ‬اػؽ ‪ٔ ٚ‬مفـات ض‪ٙ‬بسبیی‪ ،‬غ‪ٛ‬ه ت‪ٙ‬ظیٓ ٘طؽ‪ ٜ‬ثا‪ٛ‬ؼ ثا‪ٝ‬‬ ‫ط‪ٛ‬ـ و‪ ٝ‬أف‪ٚ‬ق ؼ‪ِٚ‬ت اػالْ ٔیو‪ٙ‬ؽ و‪ٔ ۲۲ ٝ‬یّی‪٘ ٖٛ‬فف‬ ‫اق ضص ؼ‪ٞ‬ه پبییٗ ؼـأؽ خبٔؼ‪ ٝ‬سا‪ٟ‬ابْ ػاؽاِات‬ ‫ٍ٘ففت‪ٙ‬ؽ ؼـ ضبِی و‪ٔ ٝ‬لبثک لب٘‪ ٖٛ‬ثبیؽ ث‪ ٝ‬اٖ‪ٞ‬اب سا‪ٟ‬ابْ‬ ‫ػؽاِت تػػیع ؼاؼ‪ٔ ٜ‬یضؽ‪ ٚ.‬افک‪ٚ‬ؼ‪ :‬اٌف االٖ ‪ٞ‬آ‬ ‫ز‪ٙ‬ب٘س‪ٔ ٝ‬تؼ‪ٟ‬ؽا٘‪ٔ ٚ ٝ‬سئ‪ٛ‬ال٘‪ ٝ‬ث‪ٔ ٝ‬ساِ‪٘ ٝ‬اٍاب‪ ٜ‬وا‪ٙ‬ایآ ‪ٚ‬‬ ‫ثػ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ ثب ـ‪ٚ‬ش ؼـست ٔسبِ‪ ٝ‬ـا ضاُ وا‪ٙ‬ایآ وابـ‬ ‫پیسیؽ‪ٜ‬ا ٘یست ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬سبؼٌی ‪ ٚ‬ـاضتی ثب ض‪ٙ‬بسبیی س‪ٟ‬بْ‬ ‫لبثُ تػػیع ‪ ٚ‬ظففیت ‪ٞ‬ب لب٘‪٘ٛ‬ی ٔ‪ٛ‬خ‪ٛ‬ؼ ٔیت‪ٛ‬ا٘ایآ‬ ‫ایٗ طفش ـا ث‪ ٝ‬سفػت اخفایی و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ صفحه 1 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫پٌجشٌبِ ‪ 8‬اردیبْشت ‪ 88 * 1041‬اٍریل‪82 * 8488‬رهضاى ‪ * 1001‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَس ایکیٌجی ایل ) * شوارُ ( سایی ) ‪5085 :‬‬ ‫همالِ‬ ‫بایذى هجبَس است کِ تَافق ّستِ‬ ‫ای با ایشاى سا احیا کٌذ‬ ‫ًشزیِ اهزیکایی شیکاگَ تزیبیَى در همالِ با اشدارُ‬ ‫بِ الذاهات ٍ تحلیل ّای اشتباُ دٍلت لبلی اهزیکا‬ ‫در خزٍج یکجاًبِ اس تَافک ّستِ ای بدا ایدزاى‪،‬‬ ‫ضزٍرت احیای ایی تَافک تَسط دٍلت فعلدی را‬ ‫گَششد کزد‪.‬‬ ‫سٍصًبهِ ؿیابگَ تشیجیَى دس هقبلِای ثِ ثشسػی ٍ‬ ‫تحلیل ظشٍست احیبی تَافق ّؼتهِ ای ثهب ایهشاى‬ ‫تَػػ دٍلت جَ ثبیذى سئیغ جوَْس اههشیهاهب‬ ‫پشداختیًَیؼٌذُ ایی هقبلِ دس اثتذا ثب رکش خهشٍج‬ ‫یاجبًجِ دًٍبلذ تشاهپ سئیغ جهوهْهَس ػهبثهق‬ ‫ایبالت هتحذُ اص تَافق ّؼتِای ثب ایشاى هَػَم ثهِ‬ ‫ثشجبم ًَؿت کِ ایی اقذام تاثیشی ثشای سػیذى ثِ‬ ‫ّذ ادػبیی تشاهپ ٍ دٍلت اهشیاب ههجهٌهی ثهش‬ ‫ػذم دػتیبثی ایشاى ثِ ػف ّؼهتهِ ای ًهذاؿهتهِ‬ ‫اػتیًَیؼٌذُ دس اداهِ ایی هقبلِ هذػی ههی ؿهَد‬ ‫کِ گشٍّی هتـال اص ‪ ۶۲‬کبسؿٌبع تؼهلهیهحهبت‬ ‫ّؼتِای دس ثیبًیِای کِ صبدس کشدًهذ تهخهوهیهی‬ ‫صدًذ کِ اهشٍص تْشاى تٌْب ثِ ی یب دٍ ّفتِ ثشای‬ ‫تَلیذ اٍساًیَم ثب دسجِ کبفی ثشای ػبخهت ثهوهت‬ ‫ًیبص داسدی دلیل ایی هؼئلِ ایی اػت کهِ ثهشجهبم‬ ‫تْشاى سا هلضم هیکشد کِ ‪ّ ۳۵‬ضاس ػبًتشیفهیهَط سا‬ ‫کٌبس ثگزاسد غٌی ػبصی سا ثِ ؿذت هحذٍد کٌهذ‬ ‫ٍ ‪۹‬ۻ دسصذ ػَخت ّؼتِای هصش ؿذُ خَد سا‬ ‫اسػبل کٌذی ّوهٌیی ایی تَافق تصشیر ههی کهشد‬ ‫کِ ایشاى تحت ّیچ ؿشایؽی ثِ دًجبل تَػؼهِ یهب‬ ‫دػتیبثی ثِ ػف ّؼتِای ًخَاّذ ثَدی ایی سػبًهِ‬ ‫ارػبى کشدُ کِ هٌتقذاى اٍثبهب پیؾ ثهیهٌهی کهشدُ‬ ‫ثَدًذ کِ ایشاى ثِ تؼْذات خَد ریل ثشجبم ػهوهل‬ ‫ًوی کٌذ اهب اطاًغ ثییالوللی اًشطی اتوی ثهبسّهب‬ ‫تاییذ کشد کِ ایشاى اًهِ سا کِ ثش ػش اى تَافق ثِ‬ ‫ػول اهذُ اًجبم دادُ اػتی حهتهی صههبًهی کهِ‬ ‫تشاهپ اص ثشجبم خبسج ؿذ ًتَاًؼت ّیهچ گهًَهِ‬ ‫ػذم پبیجٌذی سا ؿٌبػبیی کٌذ چهشا کهِ دٍلهت‬ ‫خَدؽ پبیجٌذی ایشاى سا تاییذ کهشدُ ثهَد حهتهی‬ ‫صهبًی کِ تشاهپ اص ثشجبم خبسج ؿذ ًهتهَاًؼهت‬ ‫ّیچ گًَِ ػذم پبیجٌذی سا ؿٌبػبیی کٌذ چشا کهِ‬ ‫دٍلت خَدؽ پبیجٌذی ایشاى سا تاییذ کهشدُ ثهَدی‬ ‫ایشاى ًیض هتقبثفً ٍ پغ اص خشٍج یاجبًجِ اهشیهاهب‬ ‫اص ثشجبم ؿشٍع ثِ کن کشدى تؼْذات خَد ریهل‬ ‫تَافق یبدؿذُ ًوَد ٍ ایی هؼئلِای ًجَد کِ تشاهپ‬ ‫ثِ خبؼش اى اص ثشجبم خبسج ؿذُ ثَدی‬ ‫تختسٍاًچی‪ :‬جٌگ علیِ تشٍسیسن ًبایذ‬ ‫بْاًِای بشای تضعیف حاکویت سَسیِ باشذ‬ ‫بذٍى لغَ ّوِ تحزینّا‬ ‫هذاکزات پایاى ًوییابذ‬ ‫کارشٌاس هسائل بییالولل با بیاى ایٌکِ‬ ‫بزاساس تعْذات بزجاهی‪ ،‬اهزیکا بایدذ‬ ‫افزاد‪ ،‬شزکت ّا ٍ ًْادّای ایزاًی را‬ ‫اس لیست تحزین ّا خارج کٌذ‪ ،‬گفدت‪:‬‬ ‫بذٍى ایٌْا هذاکزات بِ اًتْا ًخَاّدذ‬ ‫رسیذ ٍ اهزیکا ًوی تَاًذ تدا ابدذ بدا‬ ‫بزجستًِوایی سپاُ پشت ایدی هسدهلدِ‬ ‫پٌْاى شَد‪.‬‬ ‫ػیذ هصؽفی خَؽ چـن ثب اؿبسُ ثهِ‬ ‫ػذم تصوین گیشی ٍاؿٌگتی ٍ هؽهش‬ ‫کشدى ؿشٍغ جذیذ تَػػ اهشیهاهب‬ ‫گفتۼ هؼبئل ثبقیوبًذُ ثیؾ اص یه‬ ‫هَسد ثَدُ ٍ ثخؾ ػوذُای اص اًهههِ‬ ‫کِ ثبػث اختهف ثهیهی دٍ ؼهش‬ ‫اػت ٌَّص حل ًـذُ اػت کِ جهضٍ‬ ‫خؽَغ قشهض ایشاى هحؼَه هی ـَد ثِ‬ ‫ؼَس هثبل ثبقی هبًذى تحشیهن ّهب ثهش‬ ‫سٍی افشاد ؿشکت ّهب ٍ ًهْهبدّهبی‬ ‫لیؼت قشهض اػت کِ اًتفبع اقتهصهبدی‬ ‫ایشاى سا ثِ ؿذت تحت تاثیش قشاس دادُ‬ ‫ٍ هحذٍد هیکهٌهذیایهی کهبسؿهٌهبع‬ ‫هؼبئل ثییالولل اظبفِ کشدۼ ثهشاػهبع‬ ‫اًهههههِ کههِ تههؼههْههذات ثههشجههبهههی‬ ‫اهشیابػت اهشیاب ثبیذ ایهی افهشاد‬ ‫ؿشکت ّب ٍ ًهْهبدّهب سا اص لهیهؼهت‬ ‫تحشینّب خبسج کٌذیٍی ثب ثیبى ایٌاهِ‬ ‫یای اص هَاد ثبقیوهبًهذُ ههبًهذى ًهبم‬ ‫لیؼت ػپبُ پبػذاساى اص لیؼت ‪FTO‬‬ ‫اػت اداههِ دادۼ دس حهبل حهبظهش‬ ‫اهشیاب ػؼی هیکٌذ ثب ثشجؼتِ کشدى‬ ‫هؼئلِ ػپبُ اقذاهبت خَد سا پـت اى‬ ‫پٌهْهبى کهٌهذ ٍ ثهِ ههَاسد دیهگهش‬ ‫اخبار کَتاُ‬ ‫ًوی پشداصد کِ اتفبقب ثحثّبی صیبدی‬ ‫دس هَسد هَاسد ثبقیهبًذُ ٍجَد داسد‬ ‫کههِ اى ّههب ّههن ثههبیههذ حههل‬ ‫ؿًَذیخهَؽ چـهن تصهشیهر کهشدۼ‬ ‫اهشیابییّب دس اٍاػهػ ههزاکهشات‬ ‫پزیشفتِ ثَدًذ کِ ّن تهحهشیهن ّهبی‬ ‫لیؼت قشهض سا ثشداسًذ ٍ ّن ًبم ػهپهبُ‬ ‫سا اص لیؼت ‪FTO‬خبسج کٌهٌهذ اههب‬ ‫صیش قَل خَد صدًهذی ایهی یهاهی اص‬ ‫تبکتی ّبی ؿٌبختِ ؿهذُ اههشیهاهب‬ ‫اػت کِ اثتهذا دس ثهبؽ ػهجهض ًـهبى‬ ‫هی دّذ ٍ تؼْذاتی سا ثیبى هیاٌذ کهِ‬ ‫ثِ ػْذُ خَاّذ گشفت اههب ّهٌهگهبم‬ ‫ًْبیی کشدى کبس دثِ هیکٌذ ٍ اى ػش‬ ‫ثبص هی صًذیایی کهبسؿهٌهبع هؼهبئهل‬ ‫ثییالولل ثب ثیبى ایٌاِ ؼجیؼی اػت کِ‬ ‫قشاس دادى ًبم ػپبُ دس لیهؼهت ػهپهبُ‬ ‫ثخـی اص فـبس حذاکثشی ثَدُ کِ دس‬ ‫صهبى اقبی تشاهپ ٍ ثؼذ اص خشٍج اص‬ ‫ثشجبم صَست گشفت اظهْهبس کهشدۼ‬ ‫ؿشغ اصلی جوَْسی اػفهی ایهشاى‬ ‫ایی اػت کِ کوپیی فـبس حذاکهثهشی‬ ‫ثبیذ ثِ ؼَس کبهل توبم ؿَد کِ یه‬ ‫هَسد اى هؼئلِ ػپهبُ ٍ یه ههَسد‬ ‫اصلیتش اى ثشداؿتهی تهحهشیهن ّهبی‬ ‫افشاد ؿشکت ّب ٍ ًْبدّهبی لهیهؼهت‬ ‫قشهض اػت کِ اهشیاب ّهوهههٌهبى اص‬ ‫اىّب ػش ثبص ههی صًهذیٍی دس اداههِ‬ ‫تصشیر کشدۼ حتی اگش هؼئلهِ ػهپهبُ‬ ‫حل ؿَد تب صههبًهی کهِ اى افهشاد‬ ‫ًْبدّب ٍ ؿشکتّب دس لیهؼهت قهشههض‬ ‫ّؼتٌذ هزاکشات ثِ اًتهْهب ًهخهَاّهذ‬ ‫* اهشیکا‪ّ :‬وچٌاى بِ تَافق دس ٍیی اهیدذ‬ ‫داسین‬ ‫ػخٌگَی ٍصاست اهَس خبسجِ اههشیهاهب دس یه‬ ‫کٌفشاًغ خجشی ثِ ػَاالتی دسثبسُ ٍقفِ ایجبد ؿهذُ‬ ‫دس هزاکشات ٍیی پبػخ داد ٍ هَظغ فؼلی اهشیهاهب‬ ‫سا دس ایی ثبسُ تـشیر کشدی‬ ‫* اًتقاد کاخ سفیذ بِ سیاست دٍلت تشاهپ دس‬ ‫قبال تَافق ّستِای‬ ‫سػیذ ٍ اهشیاب ًویتَاًذ تهب اثهذ ثهب‬ ‫ثشجؼتِ ًوبیی ػپبُ پـت ایهی هؼهئلهِ‬ ‫پٌْبى ؿَد ٍ ػؼی کٌذ هَاسد دیهگهش‬ ‫ًبدیذُ گشفتِ ؿَدی‬ ‫خَع چـن تاکیذ کشدۼ ایهی ههَاسد‬ ‫اًهٌبى هْن اػت کِ اًتفبع اقتصهبدی‬ ‫ایشاى ثِ اى ّب ٍاثؼتِ اػت ٍ ثبیذ ّوِ‬ ‫افشاد ًْبدّب ٍ ؿشکهت ّهب ثهِ ؼهَس‬ ‫کبهل اص لیؼت قشهض خبسج ؿًَذی‬ ‫ایی کبسؿٌبع هؼبئل ثیی الولل ثب ثیهبم‬ ‫ایٌاِ اهشیابییّب دس حقیقت ػهؼهی‬ ‫هی کٌٌذ کِ ثِ جهوهْهَسی اػهفههی‬ ‫ایشاى فـبس ٍاسد کٌٌذ تهب ثهب اههتهیهبص‬ ‫کوتشی ثِ تَافق ثشػذ گفتۼ اهب ًهِ‬ ‫ثِ لحبؾ هختصبت داخلهی ٍ ًهِ ثهِ‬ ‫لحبؾ ؿشایػ جْبًی دس ٍظهؼهیهتهی‬ ‫ًیؼتین کِ صهبى ثِ ًفغ اهشیاب ثهبؿهذی‬ ‫صهبى ثِ ًفغ ایشاى اػهت ٍ ثهشخهَسد‬ ‫فؼبالًِ ٍ کٌـگشاًِ ایشاى ثب ایی قعیهِ‬ ‫دس جٌگ اسادُّب هیتَاًذ ًتیجِ سا ثِ‬ ‫ػَد جوَْسی اػفههی ایهشاى سقهن‬ ‫ثضًذی‬ ‫ٍی اظبفِ کشدۼ دس ایی ساػهتهب ًهیهبص‬ ‫اػت کِ ایشاى چِ دس هحیػ داخلی ٍ‬ ‫اػتفبدُ اص اّشمّبی فـبس دس صههیهٌهِ‬ ‫ّؼتِ ای هٌؽقهِ ای ٍ ههَؿهاهی ٍ‬ ‫ّویٌؽَس دس صهیٌِ ههْهبجهشیهی یه‬ ‫ثشخَسد کٌـگشاًِتشی داؿتِ ثبؿهذ ٍ‬ ‫ثیـتش اص ایی اّشم ّب اػهتهفهبدُ کهٌهذ‬ ‫چشاکِ پتبًؼیل ثؼیبس ثیـتهشی ٍجهَد‬ ‫داسد کِ ٌَّص هَسد اػتفبدُ جهوهْهَس‬ ‫اػفهی ایشاى قشاس ًگشفتِ اػتی‬ ‫ًبایذ چشن را رٍی اًحزاف‬ ‫در اجزای لاًَى بست ٍ هواشات کزد‬ ‫رئیس هجلس شَرای اسالهی گفت‪ً :‬بایذ چشن را بدز‬ ‫رٍی اًحزاف در اجزای لاًَى بست ٍ هواشات کزد‪،‬‬ ‫بلکِ بایذ هحکن ایستاد‪.‬‬ ‫هحوذثبقش قبلیجب دس دیذاس ثب اػعبی ّیات تؽجهیهق‬ ‫هصَثبت دٍلت ثب قَاًهیهی ثهب ثهشؿهوهشدى ثهشخهی‬ ‫افتّبیی کِ توبهی دػتگبُ ّبی ًظبستی ثبیذ خهَد‬ ‫سا اص اى هصَى ًگِ داسًذ گفتۼ اگش ثهحهث ّهبی‬ ‫ػلیقِ ای ػیبػی ٍ غیشکبسؿٌبػی دس کبس تهؽهجهیهق‬ ‫قَاًیی هؽش ؿَد افت ّهبی صیهبد ٍ غهیهشقهبثهل‬ ‫ججشاًی ثشای کـَس ایجهبد ههی ؿهَد اص ایهی سٍ‬ ‫خشٍجی ٍ کبسکشد ّیات تؽجیق هصَثبت ثِ ػٌهَاى‬ ‫ًْبدی ًظبستی هی تَاًذ دس اًؼجبم کـَس اثشگزاس ٍ‬ ‫هَثش ثبؿذی‬ ‫ٍی ثب تاکیذ ثش اّویت جهبیهگهبُ ّهیهات تهؽهجهیهق‬ ‫هصَثبت دٍلت ثب قَاًیی گفتۼ ایی ّیات جبیگهبُ‬ ‫هْن ٍ هَثشی داسد ٍ هیتَاًذ ثب ػولاشدی دقهیهق‬ ‫هٌصفبًِ ٍ ثب ػشػت کبسّبی کـَس سا ػبهبى دّذ ٍ‬ ‫اص ثؼیبسی اص هـافت دس صهیٌِ قَاًیی پیهـهگهیهشی‬ ‫کٌذی‬ ‫سئیغ هجلغ ؿَسای اػفهی ثهب اؿهبسُ اّهوهیهت‬ ‫ّوپَؿبًی دػتگبُ ّبی ًهظهبستهی تهاکهیهذ کهشدۼ‬ ‫دادُ ّبی هجوَػِ ّبی ًظبستی ثهذٍى دخهبلهت دس‬ ‫ٍظبیف یاذیگش هی تَاًذ تجبدل ؿَد ٍ اثهشگهزاسی‬ ‫ثیـتشی داؿتهِ ثهبؿهذی لهزا ًهجهبیهذ ّهش یه اص‬ ‫هجوَػِ ّبی ًظبستی کبس جذا ٍ پشاکٌذُ سا دًهجهبل‬ ‫کٌٌذی‬ ‫قبلیجب دس ّویی صهیٌِ تاکیذ کشدۼ ثِ ػٌَاى کؼهی‬ ‫کِ تجشثِ اجشایی داؿتِ ام ثهب چهَه الی چهش‬ ‫دػتگبُّبی اجشایی گزاؿتی هخبلفن چشا کِ ههبًهغ‬ ‫ؿجبػت دس تصوین گیشی هذیشاى اجشایی هیؿهَدی‬ ‫اص ؼش دیگش ًجبیذ چـن سا ثش سٍی اًهحهشا دس‬ ‫اجشای قبًَى ثؼت ٍ هوبؿبت کهشد ثهلهاهِ ثهبیهذ‬ ‫هحان ایؼتبدی‬ ‫ّوهٌیی سئیغ ّیبت تؽجیق هصهَثهبت دٍلهت ثهب‬ ‫ػعَ ًبظش هجلغ دس ّیبت هقشساتصدایی؛‬ ‫هزسّای شزلی کشَر در اراهش کاهل لزار دارد؛‬ ‫بِ شایعات تَجِ ًکٌیذ‬ ‫هجیذ تخت سٍاًهی ػهفهیهش ٍ ًهوهبیهٌهذُ دائهن‬ ‫کـَسهبى دس ػبصهبى هلل اظْبس داؿتۼ دس ثهیهؾ‬ ‫اص ی دِّ اص اغبص جٌگ دس ػَسیِ ًهیهبصّهبی‬ ‫ثـشدٍػتبًِ دس ایی کـَس ثِ ثبالتشیی حهذ خهَد‬ ‫سػیذُ اػتیٍی افضٍدۼ گضاسؽ اخهیهش دثهیهشکهل‬ ‫ػبصهبى هلل حبکی اص اى اػت کِ ‪۸‬ی‪ ۳۶‬هیهلهیهَى‬ ‫ًفش ثِ کو ّبی ثـشدٍػتبًِ ًهیهبص داسًهذ کهِ‬ ‫افضایؾ ‪۴‬ی‪ ۳‬هیلیَى ًفشی ًؼجت ثِ ػهبل ‪ ۴۲۴۳‬سا‬ ‫ًـبى هی دّذیثِ گفتِ ٍی ثهش اػهبع ّهوهیهی‬ ‫گضاسؽ سکَد اقتصبدی حبد ٍ ػشیغ ٍ ّوهٌهیهی‬ ‫اثشات هشتجػ ثب تغییشات اه ٍ ّهَا ثهِ ػهٌهَاى‬ ‫هحشک ّبی اصلی ٍ جذیذ ًیبصّبی ثـشدٍػتهبًهِ‬ ‫ظبّش ؿذُ اًذیًوبیٌذُ دائن ایشاى دس ػبصهبى ههلهل‬ ‫اظبفِ کشدۼ ثحشاى اقتصبدی کهٌهًَهی ثهش ههشدم‬ ‫ػبدی ثِ ٍیظُ کَدکبى صًبى ػبلوٌذاى ٍ افهشاد‬ ‫داسای هؼلَلیت تاثیش گزاؿتِ اػتی ثب تهَجهِ ثهِ‬ ‫ٍظؼیت ٍخین اًؼبًی لغَ تحشین ّبی یاجهبًهجهِ‬ ‫ػلیِ هشدم ػَسیِ ثیؾ اص ّش صهبى دیگشی حیبتهی‬ ‫اػتیتخهت سٍاًهههی گهفهتۼ ایهی اقهذاههبت‬ ‫غیشقبًًَی پیبهذّبی فبجؼِ ثبسی دس توهبم جهٌهجهِ‬ ‫ّبی صًذگی هشدم داؿتِ اػت ٍ هغبیش قهؽهؼهٌهبههِ‬ ‫‪۷‬ۺ‪ ۴۷‬ؿَسای اهٌیت دسساثؽِ ثبپشٍطُ ّبی ثبصیبثهی‬ ‫صٍدٌّگبم اػتی ػفیش ایشاى دس ػبصهبى هلل تبکیذ‬ ‫کشد کِ تفؽ ّبی ثـشدٍػتبًِ کهٌهًَهی ثهبیهذثهش‬ ‫حهوههبیهت اصپهشٍطُ ّهبی ثهبصیههبثهی ٍثهبصػههبصی‬ ‫صٍدٌّگبم حصَل اؼویٌبى اص ػولهیهبت هؼهتهوهش‬ ‫پشٍطُ ّبی اه ثشا اهَصؽ ٍ اهابًبت پضؿای‬ ‫ٍ اسائِ خذهبت اػبػی هؽبثق ثب قؽؼٌبهِ ‪۷‬ۺ‪( ۴۷‬‬ ‫‪ ۴۲۴۳‬هتوشکض ثبؿذ ٍ ؿَسای اهٌیت ثهب جهذیهت‬ ‫تفؽ کٌذ تب اؼویٌبى حبصل کٌذ کِ قهؽهؼهٌهبههِ‬ ‫‪۷‬ۺ‪ ۴۷‬ثِ ؼَس هٌبػت ٍ ثِ ؿهیهَُ ای ههتهَاصى ٍ‬ ‫هوثش ثَیظُ دسصهیٌِ پشٍطُ ّبی ثبصیبثی صٍدٌّگبم‬ ‫ٍ لغَ تحشین ّبی یاجبًجِ اجشا هی ؿَدی‬ ‫دس پی اًتـبس اخجبسی هجٌی ثش دسگهیهشی‬ ‫ثیی هشصثبًبى ایشاًی ثب ًیهشٍّهبی ههشصی‬ ‫ؼبلجبى دس هٌؽقِ دٍغبسٍى تصهبٍیهشی‬ ‫دس ؿجاِّبی اجتوبػی دٍ کـَس هٌتـش ؿذ کِ ثِ دًجبل القبی ٍظؼیت ثحهشاًهی‬ ‫دس هشصّبی ؿشقی ثَدیی هقبم اگبُ دس ٍصاست کـَس گفتۼ ؼهی سٍصّهبی‬ ‫گزؿتِ ػَ تفبّوی اص ػَی ًفشاتی اص ًیشٍّبی هحلی ؼبلجبى دسثهبسُ خهؽهَغ‬ ‫هشصی ایشاى ٍ افغبًؼتبى دس هٌؽقِ دٍغبسٍى ثِ ٍجَد اهذُ ثَد ٍ دس ًتیجِ دػت‬ ‫ثِ تحشکبتی صدًذ کِ ثففبصلِ اقذاهبت الصم ثشای حهل ههَظهَع اص ؼهشیهق‬ ‫هقبهبت ثبالتش ٍ هحلی اغبص ؿذی ٍی افضٍدۼ کلیپی کِ اص اػهضام یهگهبى ّهبی‬ ‫ًظبهی ٍ اًتقبل ػف دس ؿجاِّبی اجتوبػی هٌتـش ؿذُ ثب ّذ جٌگ سٍاًهی‬ ‫ٍ تَػػ ثذخَاّبى صلر ٍاهٌیت دس هشصّب صَست گشفتیثِ گفتِ ایهی ههٌهجهغ‬ ‫اگبُ دس حبل حبظش یگبى ّبی هشصثبًی فشهبًذّی اًتظبهی کـهَس ثهش اػهبع‬ ‫هاهَسیت ػبصهبًی خَد اهٌیت هشص سا تاهیی هی کٌهٌهذ ٍ ههشاٍدات ههشصی ثهب‬ ‫هشصثبًبى افغبًؼتبى ثشای سفغ ثشخی ػَ تفبّن ّب ثب سًٍذ خَه ٍ ههثهجهتهی اداههِ‬ ‫داسدیٍی ّوهٌیی اص هشدم خَاػت کِ ثب پیگیشی اخجبس اص ؼشیق هشاجغ سػوی‬ ‫ثِ اخجبس جؼلی ٍ ؿبیؼبت تَجِ ًاشدُ ٍ اجبصُ ًذٌّذ افشاد هغشض اص احؼبػبت‬ ‫ٍ ػَاؼف ػوَهی ػَ اػتفبدُ کٌٌذیخبؼشًـبى هی ؿهَد ٍصاست دفهبع ههلهی‬ ‫ؼبلجبى ًیض دیشٍص اػفم کشدۼ تٌؾ ثِ ٍجَد اهذُ ًبؿی اص ی ػَ تفبّهن ثهَد‬ ‫کِ حل ؿذی‬ ‫قَاًیی دس اغبص ایی ًـؼت گضاسؿی اص ػولاشد ایی‬ ‫ّیبت دس ػبل گزؿتِ اسائِ کشد ٍ ثشخی اص اػعهبی‬ ‫ایی ّیات ًیض ًظشات خَد سا ثشای ثْجَد سًٍذ تؽجیق‬ ‫هصَثبت ثیبى کشدًذی‬ ‫هؼبٍى ًوبیٌذگی ایشاىۼ‬ ‫تحزینّا تَسعِ التصادی کشَرّا‬ ‫را ّذف لزار دادُ است‬ ‫سّزا ارشادی سدفدیدز ٍ هدعداٍى‬ ‫ًوایٌذگی ایزاى در ساسهداى هدلدل‬ ‫هتحذ گفت‪ :‬در شزایطی کِ بیوداری‬ ‫کٍَیذ ‪ 1۱‬چالدش ّدای عدذیدذُ‬ ‫التصادی را بزای کشَرّای جدْداى‬ ‫ایجاد کزدُ‪ ،‬تحزین ّای یکجاًبِ بدِ‬ ‫صَرت جدذی رشدذ ٍ تدَسدعدِ‬ ‫التصادی کشَرّا را ّذف لزار دادُ است‪.‬‬ ‫دکتش صّشا اسؿبدی ػفیش ٍ هؼبٍى ًوبیٌذگی ایشاى دس ػبصهبى هلل افهضٍدۼ ایهی‬ ‫تحشین ّبی ظبلوبًِ دػتشػی اقـبس اػیت پزیش جبهؼِ دس کـهَسّهبی تهحهت‬ ‫تحشین اص جولِ جوَْسی اػفهی ایشاى سا ثِ اقفم ٍ هلضٍهبت اٍلیِ پهضؿهاهی‬ ‫ثؼیبس دؿَاس کشدُ کِ دس ًتیجِ اى جبى ٍ ػفهت ؿْشًٍذاى دس هؼشض خهؽهش‬ ‫قشاس گشفتِ اػتی‬ ‫دیپلوبت اسؿذ جوَْسی اػفهی ایشاى تصشیر کشدۼ ّوهٌیهی تهبههیهی داسٍ‬ ‫تجْیضات ٍ کبالّبی ثْذاؿتی ثَاػؽِ هحذٍدیت ّبی ؿذیذ اػوهبل ؿهذُ ثهش‬ ‫هٌبثغ اسصی ثب هَاًغ جذی هَاجِ ؿذُ ٍ هَجت ًقط حهق ػهفههت ٍ حهق‬ ‫صًذگی هشدم دس کـَسّبی تحت تحشین ؿذُ اػتی‬ ‫اسؿبدی اظْبس داؿتۼ ثِ ػٌَاى ًوبیٌذُ کـَسی کِ هشدم اى دس هؼشض ظبلوبًِ‬ ‫تشیی اقذاهبت قْشی یاجبًجِ غیشقبًًَی قشاس داسًذ خَاػتبس لغَ کبهل ٍ فهَسی‬ ‫توبهی اقذاهبت قْشی یاجبًجِ اص جولِ تحشین ّب ثِ هٌظَس تعویهی دػهتهیهبثهی‬ ‫کبهل ثِ تَػؼِ اقتصبدی ٍ اجتوبػی ّؼتنی‬ ‫ٍی تبکیذ کشدۼ ایی تحَل کـَسّبی تحت تحشین سا قبدس هی ػبصد تب اقتصهبد‬ ‫خَد سا تشهین ٍ سفبُ هشدم خَد سا دس ؿشایػ پؼب کشًٍب تعویی کٌٌذی‬ ‫کب ػفیذۼ‬ ‫اسزائیل را درجزیاى هسیز هذاکزات با ایزاى لزار هیدّین‬ ‫سخٌگَی کاخ سفیذ گفت کِ ٍاشٌگتی ّدودادٌداى‬ ‫رصین هَلت صْیًَیستی را در جزیاى هسیز هذاکزات‬ ‫با ایزاى لزار هیدّذ‪.‬‬ ‫ػخٌگَی کب ػفیذ ثبهذاد سٍص چْبسؿٌجِ ههذػهی‬ ‫ؿذ کِ ٍاؿٌگتی اص اهابى تَػؼِ ػهف ّؼهتهِ ای‬ ‫تَػػ ایشاى ؼی چٌذ ّفتِ ًگشاى اػتی‬ ‫ٍی دس اداهِ کٌفشاًغ خجشی کب ػفهیهذ گهفهتۼ‬ ‫ّوهٌبى اػشائیلیّب سا دس جشیبى هؼیش هزاکشات ثهب‬ ‫ایشاى قشاس هیدّین‪.‬‬ ‫اص ػَی دیگش اًتًَی ثلیٌای ٍصیش اههَس خهبسجهِ‬ ‫اهشیاب دس ی جلؼِ اػتوبع ثبس دیگش تاکیذ کهشد‬ ‫ٍاؿٌگتی ثبصگـت ثِ ثشجبم سا ثْهتهشیهی هؼهیهش دس‬ ‫خصَف ثشًبهِ ّؼتِای ایشاى هیداًذی‬ ‫ٍصیش خبسجِ اهشیاب دس ایی ًـؼت کِ سٍص ػِؿٌجِ‬ ‫دس کویتِ سٍاثػ خبسجی هجلغ ػٌب ثشای ثهشسػهی‬ ‫ثَدجِ ٍصاست خبسجِ اهشیاب دس ػبل هبلهی ‪۴۲۴۵‬‬ ‫ثشگضاس هیؿذ تصشیر کشدۼ ثذٍى ایٌاهِ ثهخهَاّهن‬ ‫ًیؾ ٍ کٌبیِ ثضًن ثبیذ ثگَین هب ههَقهؼهیهت ثؼهیهبس‬ ‫چههبلههؾ اًههگههیههضی سا ثههِ اس ثههشدیههنۼ ثههشًههبهههِ‬ ‫ّؼتِ ای ایشاى کِ دس حبل تهبخهت ٍ تهبص ثهَد ٍ‬ ‫فؼبلیتّبی هخشثی کِ دس ػشاػش هٌؽقِ تـذیذ ؿذُ‬ ‫ثَدی‬ ‫کـَسّبی غشثی ثهِ سّهجهشی اههشیهاهب ٍ سطیهن‬ ‫صْیًَیؼتی دس ػبلّبی گزؿتِ ایشاى سا ثِ پیگیهشی‬ ‫اّذا ًظبهی دس ثشًبهِ ّؼتِ ای ایی کـَس ههتهْهن‬ ‫کشدُاًذی ایشاى قَیبً ایی ادػبّب سا سد کشدُ اػتی‬ ‫ایشاى تاکیذ هیکٌذ ثِ ػٌَاى یای اص اهعبکٌٌذگهبى‬ ‫پیوبى هٌغ گؼتشؽ ػف ّبی اتوی (اى پهی تهی ٍ‬ ‫جی ػبکی ػخٌگَی کب ػفیذ دس ی کٌفشاًغ‬ ‫خجشی دس پبػخ ثِ ایی ػَال کِ ثب تَجِ ثِ اظْبسات‬ ‫اخیش اًتًَی ثلیٌای ٍصیش اهَس خبسجِ اهشیاهب کهِ‬ ‫اخیشا هذػی ؿذُ اػت صهبى گشیض ّؼتهِ ای ایهشاى‬ ‫چٌذ ّفتِ اػت ایب ایی هَظَع ثبػث ًگشاًی کهب‬ ‫ػفیذ اػت گفتۼ ثلِ قؽؼب ایی هَظَع هب سا ًگشاى‬ ‫هیکٌذی هی تَاًن ثگَین اگش ثِ ػهقهت ثهشگهشدیهن‬ ‫ثشًبهِ ّؼتِای ایشاى تحت تَافق ّؼتِای ثِ ؿهذت‬ ‫هحذٍد ؿذُ ثَد ٍ تَػػ ثبصسػبى ثییالوللی ثهش اى‬ ‫ًظبست هی ؿذی اص صهبًی کِ دٍلت دًٍبلذ تشاهپ ثهِ‬ ‫هـبسکت اهشیاب دس تَافق پبیبى داد ایشاى فَسا ثهِ‬ ‫ػشػت [پیؾسٍی] ثشًبهِ ّؼهتهِ ای اؽ افهضٍد ٍ‬ ‫ّوابسی ثب ثبصسػبى ثییالوللی سا ثهب ػهذم اجهشای‬ ‫تؼْذات ّؼتِایاؽ کبّؾ دادی‬ ‫* قطعٌاهِ هحذٍدیت حق ٍتَ اعضای دائن‬ ‫شَسای اهٌیت تصَیب شذ‬ ‫هجوغ ػوَهی ػبصهبى هلل اههشٍص ثهِ اتهفهبا اسا‬ ‫قؽؼٌبهِ ای سا تصَیت کشد کِ ثش اػبع اى ّش ثهبس‬ ‫کِ یای اص اػعبی دائن ؿَسای اهٌیت اص حهق ٍتهَ‬ ‫اػتفبدُ کٌذ هجوغ ػوَهی ًـؼتی سا دس ایهی ثهبسُ‬ ‫ثشگضاس هی کٌذیثش اػبع اػفم ایی سػبًِ قؽؼٌهبههِ‬ ‫هزکَس اص ػَی لیختی اؿتبیی اسائهِ ؿهذ ٍ ههَسد‬ ‫حوبیت الوبى ٍ تؼذادی دیگش اص کـهَسّهب قهشاس‬ ‫گشفتیّذ اص ایی قؽؼٌبهِ اػوبل فـبس ثیـهتهش ثهش‬ ‫کـَسّبی داسای حق ٍتَ اػت تب اص اهتیبص خَد دس‬ ‫جلَگیشی اص ّشگًَِ تصوین الهضام اٍس قهبًهًَهی‬ ‫تَػػ ؿَسای اهٌیت خَدداسی کٌٌذی‬ ‫* بلیٌکی‪ :‬باصگشت بِ بشجام بْتشیی ساُ حل بشًاهدِ‬ ‫ّستِای ایشاى است‬ ‫ٍضعیت هزسّای هشتزن با افغداًسدتداى‬ ‫کاهالً عادی است ٍ اخبار هطزح شذُ اس‬ ‫جولِ اعشام یگاى ّای ًظاهی بِ هزسّای‬ ‫شزق کشَر بِ ّیچ ٍجِ صحت ًذارد ‪.‬‬ ‫هجیذ تخت رٍاًای سفیز ٍ ًوایٌذُ دائن ایزاى در‬ ‫ساسهاى هلل اظْار داشت جٌگ علیِ تزٍریسن ًبایذ‬ ‫بْاًِ ای بزای تضعیف حاکویت ٍ تواهیت ارضدی‬ ‫سَریِ باشذ‪.‬‬ ‫سیاسی‬ ‫‪2‬‬ ‫ػعَی اص اطاًغ ثیی الوللی اًهشطی اتهوهی حهق‬ ‫دػتیبثی ثِ فٌبٍسی ّؼتِای سا ثشای هقبصهذ صهلهر‬ ‫اهیض داسدی‬ ‫ػفٍُ ثش ایی ثبصسػبى اطاًغ ثییالهوهلهلهی اًهشطی‬ ‫اتوی تبکٌَى ثبسّب اص تبػیهؼهبت ّؼهتهِ ای ایهشاى‬ ‫ثبصدیذ کشدُ اًذ اهب ّشگض هذسکی کهِ ًـهبى دّهذ‬ ‫ثشًبهِ صلر اهیض اًشطی ّؼتِای ایی کـَس ثِ ػوت‬ ‫هههقههبصههذ ًههظههبهههی اًههحههشا داؿههتههِ ثههبؿههذ‬ ‫پیذا ًاشدُاًذی‬ ‫اًتًَی ثلیٌای ٍصیش اهَس خبسجِ اهشیاب دس جهلهؼهِ‬ ‫اػتوبع ًوبیٌذگبى هجلغ ػٌبی اهشیاب ثهبصگـهت‬ ‫ایی کـَس ثِ ثشجبم سا ثْتشیی گضیٌِ ثهشای کهٌهتهشل‬ ‫ثشًبهِ ّؼتِ ای ایشاى ػٌَاى کشدیاًتًَی ثهلهیهٌهاهی‬ ‫ٍصیش اهَس خبسجِ اهشیاب سٍص ػِ ؿٌجِ دس جهلهؼهِ‬ ‫اػتوبع ًوبیٌذگبى کٌگشُ اهشیاب گفت کِ ّوهٌبى‬ ‫هؼتقذ اػت کِ دػتیبثی ثِ تَافق ّؼتِ ای ثب ایشاى ثِ‬ ‫ًفغ ٍاؿٌگتی اػتیثلیٌای دس حبلیاِ دس کهوهیهتهِ‬ ‫سٍاثػ خبسجی ػٌب صحجت هی کشد اظْبس داؿهتۼ‬ ‫هب ّوهٌبى هؼتقذین کِ ثبصگـت ثِ پبیجٌذی ثِ تَافق‬ ‫ثْتشیی ساُ حل دس هقبثل ثشًبهِّبی ّؼتِ ای ایهشاى‬ ‫اػتی‬ ‫* ٍصیش اقتصاد جوَْسی ارسبایجاى بش تَسعدِ‬ ‫هٌاسبات با ایشاى تاکیذ کشد‬ ‫ٍصیش اقتصبد جوَْسی ارسثبیجبى دس ایی دیهذاس ثهش‬ ‫ػضم دٍلت ایی کـَس ثشای تَػؼِ هٌبػهجهبت ّهوهِ‬ ‫جبًجِ ثب ایشاى ثِ ٍیظُ دس حَصُ اقتصبدی اص جهولهِ‬ ‫ؼشاحی ٍ اجشای ؼش ّبی هـتشک تهبکهیهذ کهشدی‬ ‫ٍصیش اقتصبد جوَْسی ارسثبیجبى دس ایی دیهذاس ثهش‬ ‫ػضم دٍلت ایی کـَس ثشای تَػؼِ هٌبػهجهبت ّهوهِ‬ ‫جبًجِ ثب ایشاى ثِ ٍیظُ دس حَصُ اقتصبدی اص جهولهِ‬ ‫ؼشاحی ٍ اجهشای ؼهشحهْهبی هـهتهشک تهبکهیهذ‬ ‫کشدیهْذی صفشی دس ایی ػفش کَتبُ ثِ جوهْهَسی‬ ‫ارسثبیجبى ثب ؿبّیی هصؽفی یف ههؼهبٍى ًهخهؼهت‬ ‫ٍصیش ٍ سئیغ ارسثبیجبًی کهوهیهؼهیهَى هـهتهشک‬ ‫اقتصبدی ایشاى ٍ جوَْسی ارسثهبیهجهبى ٍ خهلهف‬ ‫خلفا هؼبٍى ٍصیش اهَس خبسجِ ایی کـهَس ًهیهض‬ ‫دیذاس ٍ گفتٍگَ کشدی‬ ‫* عباسی‪ :‬دفاع اص جبِْ حق حکن هیکٌذ تدا‬ ‫هشدم دس سٍص قذس بِ صحٌِ بیایٌذ‬ ‫فشیذٍى ػجبػی تصشیر کشدۼ ّش اتهفهبا جهذیهذی‬ ‫هَظَػبت هلت ّبی دًیب سا تهحهت الـهؼهبع قهشاس‬ ‫هی دّذ کِ یای اص ایی هَظهَػهبت ًهیهض جهٌهگ‬ ‫اٍکشایی اػت هٌبقـبتی کِ دس جٌَه چهیهی ًهیهض‬ ‫ٍجَد داؿتِ ٍ اقذاهبت کشُ ؿوبلی ًهیهض اص دیهگهش‬ ‫هؼبئلی اػت کِ هظلَهیت هشدم فلؼؽیی سا تهحهت‬ ‫الـؼبع قشاس دادُ اػتی هَظَع یوهی ًهیهض ثهش سٍص‬ ‫قذع ثی تبثیش ًیؼتی‬ ‫* بایذ ًظاست دٍلت بش قیوت ایٌتشًت اعدودال‬ ‫گشدد‪ /‬اًحصاس بالی اقتصاد کشَس است‬ ‫ی ػعَ کویؼیَى اهَس داخلی کـَس ٍ ؿهَساّهب‬ ‫دس هجلغ ؿَسای اػفهی تبکیذ کشدۼ هبداههی کهِ‬ ‫اًحصبس دس اقتصبد کـَس پبثشجب ثبؿذ ؿبّذ ظلن دس‬ ‫حق هـتشی چِ دس حَصُ خهَدٍس چهِ دس حهَصُ‬ ‫ایٌتشًت ٍ چِ دس ػبیش حَصُ ّبی اقتصبدی خَاّیهن‬ ‫ثَدیاحوذ ػلیشظب ثیگی ثیبى کشدۼ هتبػفبًِ اقهتهصهبد‬ ‫کـَس هب ی اقتصبد اًحصبسی ثِ ؿوبس ههی سٍدی‬ ‫اهشٍص تٌْب ػشظِ کٌٌذُ ایٌتشًت ی هجوَػِ اػت‬ ‫کِ ثِ ؿشکت ّبی صیشهجوَػِ ػشظِ کهشدُ ٍ اى‬ ‫ؿشکت ّب ًیض خذهبت سا ثِ هشدم اسائِ ههی دّهٌهذی‬ ‫ّیچ سقیجی ًیض دس ایی حَصُ ٍجَد ًذاسدی اص اًهجهب‬ ‫کِ اهابى سقبثت ٍجَد ًذاسد ایی ههجهوهَػهِ ّهش‬ ‫قیوتی کِ ثخَاّذ تؼییی هی کٌذی‬ ‫* کاخسفیذ‪ :‬اسشائیل سا دسجشیاى هسیش هزاکشات بدا‬ ‫ایشاى قشاس هیدّین‬ ‫ػلی اصغش خبجی هـبٍس اسؿذ ٍصیش اهَس خبسجِ دس‬ ‫اهَس ٍیظُ ػیبػی دس اداهِ هزاکشاتؾ دس دهـق‬ ‫* ًظاست هجلس بش جلَگیشی اص بشٍص فسداد‬ ‫هْوتش اص ًظاست دستگاُ قضایی است‬ ‫ًوبیٌذُ ػبثق هجلغ گفتۼ ّیچ کذام اص قَا‬ صفحه 2 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫پٌجشٌثِ ‪ 8‬اردیثْشت ‪ 88 * 1041‬اٍریل‪ 82 * 8488‬رهضاى ‪ * 1001‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَز ایکیٌجی ایل ) * شوارُ ( سایی ) ‪5085‬‬ ‫هقالِ‬ ‫قیوت توام شسُ تاال‪ ،‬چال اب ٍ‬ ‫فاضالب اشرتایجاىشرقی‬ ‫ادامه اص ؿ اسۀ قث ‪...‬‬ ‫ٍی اداهِ داد ت ییی اب تْا تِ صَرت هٌطقتِ ای‬ ‫ت ییی شَد تا دراهذّا‪ ،‬کفاف ّسیٌِ ّا را تتذّتذ‬ ‫ی ٌی شْرّایی کِ رساًذى اب تِ اًْتا هستتتلتسم‬ ‫ّسیٌِ ّای تیشتر است اب تْای تیشتری را ًتیتس‬ ‫پرداخت کٌٌذ یا هتَسط استاًی هحاسثِ شَد ٍ تتر‬ ‫ّویی اساس ضریه قیوت توام شذُ فرا هٌطقِ ای‬ ‫هَرد تَجِ قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی یاداوس ؿذۺ قی ت ها عااما تااصداسناذه دس‬ ‫ملشف خواهذ تود الثته مه تش اص ایان ماوضاو‬ ‫فشهنگ ػاصی دس ملشف اب و سعایت الاااوی‬ ‫ملشف اػت الثته کنتشل های نظاستی و دعاوت‬ ‫مشدم ته کاهؾ ملشف عوامایای اػات کاه دس‬ ‫کاهاؾ ملاشف و رایاوگایاشی اص ملااسف‬ ‫غیشضشوس دس کناس ایزاد مـوب تشای ملشف تهینه‬ ‫تؼیاس تاحیشگزاس اػت و تایذ ه ه این مواسد تااهام‬ ‫پشداخت ؿود‪ .‬وی افضودۺ هاضیاناه هاای اب و‬ ‫فاضالب تا دسامذ های اب تهاء و ح انـاتااب‬ ‫تامین می ؿود و هضینه ارشای طش های اتای و‬ ‫فاضالب تا ‪۰۵‬دسکذ اص طاشیا مانااتاع داخایای‬ ‫پشداخت می ؿود تش این اػاع مـم اعاتاثااسی‬ ‫پیؾ می ایذ‪ .‬وی خاطش نـان کشدۺ پایایان تاودن‬ ‫اب تها یا نشخ دفع فاضالب دس ارشای طاش هاا‬ ‫تاحیش مؼتشیم داسد و ان سا تحت الـتا قاشاس مای‬ ‫دهذ تش این اػاع دسامذها ته ػ ت واقتی ؿاذن‬ ‫ػوب پیذا کنذ این دسامذها تاحیاش مؼاتاشایام دس‬ ‫ارشای طش ها و توػته تاػیؼات اب و فاضالب‬ ‫داسد و نفع ان ته مشدم تشمی گشدد‪ .‬خانی اظاهااس‬ ‫کشدۺ ‪ ۰۵‬دسکذ ارشای تاػیؼات اب و فاضاالب‬ ‫اص طشف دولت تامین می ؿود و اعاتاثااس تاشخای‬ ‫پشوطه ها ته طاوس ‪ ۰۵۵‬دسکاذ تاوػاط دولات‬ ‫پشداخت می ؿود‪ ،‬اما ‪ ۰۵‬دسکذ اعتثاس طش هاای‬ ‫کوچک دولتی تامین می ؿود و تشیه تایذ اص مناتاع‬ ‫داخیی پشداخت ؿود‪ .‬وی تااکایاذ کاشدۺ طاش‬ ‫مؼموت دس اػتان نذاسیم اما تشخای طاش هاای‬ ‫نی ه کاسه دس ارستایزان ؿشقی تاه عایات ناثاود‬ ‫اعتثاسات الصم اص طشف مناتع ع ومی و پایین تودن‬ ‫مناتع دسامذی ؿشکات تاه کاناذی پایاؾ مای‬ ‫سود‪ ،‬اکنون دس اػاتاان ‪ ۵۰۵‬طاش اتاشػاانای‬ ‫سوػتایی دس حال ارشا اػت که خوؿثختانه تامیان‬ ‫اعتثاس ؿذه اػت‪ .‬اکنون دس اػاتاان ‪ ۵۰۵‬طاش‬ ‫اتشػانی سوػاتاایای دس حاال اراشا اػات کاه‬ ‫خوؿثختانه تامین اعتثاس ؿذه اػات‪ .‬وی اضاافاه‬ ‫کشدۺ ولی تشای طش هاای اتاشػاانای و اب و‬ ‫فاضالب ؿهشی ته خلوف تلفیه خااناه هاای‬ ‫فاضالب دچاس مـم هؼتیم ته خاطش کافی نثودن‬ ‫اعتثاسات مناتع ع ومی و دسامذ ؿشکت اص سوناذ‬ ‫ارشایی کنذی تشخوسداس اػات‪ .‬وی ها اچانایان‬ ‫گفتۺ هضینه های تاػیؼات‪ ،‬تولیذ یا اػتاحالاال‬ ‫اب یا دفع فاضالب دس اػتان نؼثت ته اػتان های‬ ‫دیاش متفاوت اػت و دس ارستایزاان ؿاشقای تاه‬ ‫خاطش اینمه ‪ ۷۵‬دسکذ اب ان اص طشی اب هاای‬ ‫ػطحی و اب رخیشه ػذها می تاؿذ و یا اص فاکیه‬ ‫‪ ۰۸۵‬کییومتشی اص طشی پ پاطهای متتذد اب تاه‬ ‫طوس فشامنطشه ای تامین می ؿود قی ت ت ام ؿاذه‬ ‫اب نیض تاالتش اػت‪ ،‬تش این اػاع ه ان طوس کاه‬ ‫گفته ؿذ قی ت ها دس اػتان ها و حتی دس ؿهاشهاا‬ ‫متفاوت تاؿذ و اص قی ت ت ام ؿذه منطشاه ای یاا‬ ‫ؿهشػتانی تثتیت کنذ‪ .‬مذیشعام اب منطشاه ای‬ ‫ارستایزان ؿشقی نیض دس گفت و گو تا خثاشنااااس‬ ‫ایشنا تا اؿاسه ته میضان ملشف اب دس تخؾ هاای‬ ‫مختی ‪ ،‬اظهاس کشدۺ نضدیک ‪ ۸۵‬دسکذ ملاشف‬ ‫اب دس تخؾ کـاوسصی‪ ،‬پنذ دسکذ دس تاخاؾ‬ ‫کنتت و ‪۰۰‬دسکذ تشای ؿشب موسد اػتفاده قاشاس‬ ‫می گیشد‪.‬‬ ‫یوػ غفاسصاده گفتۺ اکال الااوی ملاشف‬ ‫اب موضوعی اػت که تایذ موسد تاوراه راذی‬ ‫قشاس گیشد‪ ،‬اکال الاوی ملشف پیؾ اص هش چیض‬ ‫نیاص تاه فاشهاناگ ػااصی و فاشاهام ػااخاتان‬ ‫صیشػاخت های فشهنای داسد‪.‬وی افضودۺ اقذاماات‬ ‫تؼیاس صیادی تاکاناون دس خلاوف ماذیاشیات‬ ‫ملشف دس میان ملشف کنناذگاان ػاه تاخاؾ‬ ‫ؿشب و کنتت و کـاوسصی انزام گشفتاه اػات‪،‬‬ ‫ورود مـمالت و موانع ارت اعی عذیذه نـاناااش‬ ‫این اػت که این موضو هنوص رای کاس تؼیااسی‬ ‫داسد‪.‬وی ادامه دادۺ انچه مؼیام اػات اها ایات‬ ‫اطال سػانی و اگاهػاصی اقـاس مختی مشدم دس‬ ‫خلوف محذودیت مناتع اتای و ایازااد الاضام‬ ‫دسونی دس انها تشای مذیشیت تشاضا دس وهیاه اول‬ ‫می تاؿذ‪.‬‬ ‫غفاسصاده یاداوس ؿذۺ دس کاوستای کاه ملاشف‬ ‫کننذگان نیاصهای خود سا تا مناتع محذود ػاصگااس‬ ‫کننذ مذیشیت مناتع اتی تا موفشیت تیـتشی اتفااب‬ ‫خواهذ افتاد تشای این کاس نیاصمنذ ح وس گؼتشده‬ ‫مشدم و مـاسکت ع یی انها تش پایه تاوس واقتی تاه‬ ‫محذودیت مناتع اتای اػات دس کاوستای کاه‬ ‫ملشف کننذگان نیاصهای خود سا تا مناتع محاذود‬ ‫ػاصگاس کننذ مذیشیت مناتع اتای تاا ماوفاشایات‬ ‫تیـتشی اتفاب خواهذ افتاد تشای این کاس نیااصماناذ‬ ‫ح وس گؼتشده مشدم و مـاسکت ع یی اناهاا تاش‬ ‫پایه تاوس واقتی ته محذودیت مناتاع اتای و ایان‬ ‫موضو اػت که مناتع اتی سا اص پذسان ما ته اسث‬ ‫نثشده ایم تیمه اص فشصنذان ان ته امانت گشفته ایم‪.‬‬ ‫اػتانذاس ارستایزانؿشقیۺ‬ ‫تکویل حلقِّای هَثر در پیشرفت استاى‬ ‫در سفر رئیس جوَْری هذ ًظر تاشذ‬ ‫پیـنهادهای اػتان ته دولات و ناهااد‬ ‫سیاػت ر هوسی‪ ،‬حؼااػایات هاا و‬ ‫دغذغههای اػتان و ناشاؾ افاشیانای‬ ‫اػتان دس سؿذ اقتلادی ‪ ۸‬دسکذ‪ ،‬تاه‬ ‫عنوان مثانی و اهذاف پایاـاناهاادهاا‬ ‫تشرؼته خاواهاذ ؿاذ تاا دس اقاناا‬ ‫تل یمگیشان تشای تاییاذ طاش هاای‬ ‫پیـنهادی‪ ،‬موحش تاؿذ و نخؼتین ػافاش‬ ‫ایتاهلل سئیاؼای تاه عاناوان سئایاغ‬ ‫ر هوس‪ ،‬نشطه عطفی تشای تاما ایا‬ ‫صیاشػاااخاات هااای تاوػااتااه اػااتااان‬ ‫تاؿذ‪.‬خشّم ه چنین خواػتاس مطاتاشات‬ ‫طش ها تا ػنذ امایؾ اػتان و کـاوس‬ ‫ؿذ و گفتۺ تاکیذ دولت‪ ،‬تاما ایا‬ ‫طش های ناقق و داسای پایاـاشفات‬ ‫تیؾ اص ‪ ۰۵‬دسکذ اػت‪ ،‬اص ایان سو‬ ‫کینگصنی طاش راذیاذ تاناهاا دس‬ ‫ؿشایطی قاتا تلاویاه اػات کاه‬ ‫ػشمایه گزاسی تخؾ خلوکی منوب‬ ‫ته ارشای طش های صیشػاختی ماخا‬ ‫تامین انشطی تاؿذ‪.‬وی تا تااکایاذ تاش‬ ‫اینمه اعتثاس پیؾتینی ؿذه و ملاوب‬ ‫استاًذار اررتایجاى شرقی گفتت در‬ ‫ایی سفر‪ً ،‬گاُ ها ًثایذ تٌْا تِ طرح ّا ٍ‬ ‫پرٍشُ ّا تاشذ‪ ،‬تلکِ تایذ از ایی فرصت‬ ‫ترای شتاب دّی تِ هسیر تتَست تِ ٍ‬ ‫تکویل حلقِ ّای هَثر در پتیتشترفتت‬ ‫استاى استفادُ کٌین‪.‬‬ ‫عاتذین خشم افضودۺ میضان تااحایاش دس‬ ‫افضایؾ اؿتغال‪ ،‬دسامذ ػشانه و تولیاذ‬ ‫ناخالق داخایای اػاتاان اص را یاه‬ ‫مولفه های موحش دس انتخاب طاش هاا‬ ‫تشای اختلاف تودره دس ػافاشهاای‬ ‫اػتانی سئیغ ر هوس اػت‪.‬وی اظهاس‬ ‫کشدۺ پشوطه های پیـنهادی اػتان تایاذ‬ ‫حائض مضیت های مایای تااؿاناذ کاه‬ ‫طش های ماشتاوب تاه ساهااازسهاا‬ ‫( کشیذوسها) ی تشانضیتی و ناوػااصی‬ ‫کنایع اص ان ر یه هؼتاناذ‪.‬اػاتااناذاس‬ ‫ارستایزان ؿشقی گفتۺ تاا اػاتافااده‬ ‫تهینه اص فشکت توراه ویاظه دولات‪،‬‬ ‫تایذ تالؽ کنیم تا ملوتاتی دس رهت‬ ‫سفع چالؾ های اػتان اخز کنایام‪.‬وی‬ ‫ب افضودۺ تش این اػااع دس تاذویان‬ ‫* ‪ ۲۵‬زستگاُ غیرهجاز استرراج رهس ارز زر‬ ‫تثریس شٌاسایی شس‬ ‫مذیشعام ؿشکت توصیع نایاشوی تاشب تاثاشیاض اص‬ ‫ؿناػایی ‪ ۰۵‬دػتااه و کاست گشافیک غایاشمازااص‬ ‫اػتخشاد سمض اسص دیزیتال دس حوصه تاهاشه تاشداسی‬ ‫اموس تشب تاغ یـه خثش داد‪ .‬عثاع حؼامی افضودۺ دس‬ ‫ساػتای کاهؾ اود تاس ؿثاماه و رایاوگایاشی اص‬ ‫خاموؿی ته ػایش مـتشکان و ه چنایان ماشااتیاه تاا‬ ‫انـتاب های غیشمزاص‪ ،‬ه ماسان این ؿشکت ماوفا‬ ‫ؿذنذ تا اطال مشدمی مثنی تش ورود تاتاذاد قااتا‬ ‫تورهی ماینش و کاست گاشافایاک‪ ،‬چاهااس ماشکاض‬ ‫اػتخشاد غیشمزاص سمض اسص و کاالی قاچاب مایناش سا‬ ‫ؿناػایی و کـ کننذ‪.‬‬ ‫* اشرتایجاىشرقی تَاى تاهیی ‪ ۰۳‬زرصدس از‬ ‫ًیاز قطؼات ذَزرٍسازی کشَر را زارز‬ ‫دس ػفش اػاتاانای تاایاذ مانازاش تاه‬ ‫تهشهتشداسی اص پشوطهها ؿاود‪ ،‬افاضودۺ‬ ‫عالوه تش اػتفاده اص این فشکت تاشای‬ ‫اختلاف اعتثاس دولتی ته طاش هاای‬ ‫مهم‪ ،‬تشای اخز مزوصهاا و خاطاوب‬ ‫اعتثاسی تؼهیالت هم تاشنااماه سیاضی‬ ‫می کنیم‪.‬ته گضاسؽ ایشناا‪ ،‬رایاؼاات‬ ‫تخللی و کاسؿنااػای طاش هاای‬ ‫پیـنهادی اػتاان تاشای اخاتالااف‬ ‫ػشپشػت مذیشیت ؿشکت غیه و خذمات تاصسگانی ارستایزان غشتی ۺ‬ ‫تودره دس ػفش اػتانی سئیغ ر اهاوس‬ ‫اص صمؼتان ػاال گازؿاتاه ؿاشو و‬ ‫خشوری این ریؼاات و طاش هاای‬ ‫پیـنهادی دس رایاؼااتای تاا ح اوس‬ ‫متاونان اػتانذاس و مذیشان دػتااههاا‪،‬‬ ‫تشسػی ؿذ و مذیشان ک موظا تاه‬ ‫پیایشی و سایضنی تا وصاستخانه هاای‬ ‫متثو خود تشای تاییذ پیـاناهاادهاای‬ ‫اػتان ؿذهانذ‪.‬‬ ‫اػتانذاس اسدتی ۺ‬ ‫قیوت گٌذم ٍ ًاى‬ ‫در اررتایجاى رتی ّیچ تغییری ًکردُ است‬ ‫هقذهات اجرای اتصال ریلی‬ ‫تِ جوَْری اررتایجاى فراّن شذُ است‬ ‫سرپرست هذیریتت شترکتت لتِ ٍ‬ ‫خذهات تازرگاًی اررتایتجتاى ترتتی‬ ‫گفت در حال حاضر قیوت گٌذم ٍ ًاى‬ ‫ترای هصرفکٌٌذُ ّیچ تغییتری پتیتذا‬ ‫ًکردُ است ٍ در صَرت افسایش قیوتت‬ ‫تِ ٍاحذّای ًاًَایی اطالع رساًی هتی‬ ‫شَد‪.‬‬ ‫امیذ صینالی دس ریؼه قشاسگاه تامین امنیت غزایی اػتان که تا محوسیت تشسػای‬ ‫مـمالت حوصه اسد و نان که تا ح وس ػایش اع ای قشاسگاه دس ػالن ریؼاات‬ ‫ػاخت ان ؿ اسه یک رهاد کـاوسصی اػتان تشگضاس ؿذ‪ ،‬اظهاس کشدۺ ه ضمان تا‬ ‫ایام ماه مثاسک سم ان ملشف نان لواؽ دس تین ؿهشونذان کاهاؾ یاافاتاه و‬ ‫ملشف نان سوغنی و ػناک افضایؾ یافته اػت که تتذ اص ماه سم ان این سونذ‬ ‫ته حالت اولیه تاصخواهذ گـت‪.‬‬ ‫وی تش لضوم تذوین نشـه ساه رامع دس حوصه اسد و نان اػتان تاکایاذ و اضاافاه‬ ‫کشدۺ ع ذه دلی تخیفات مشتوب ته واحذهای نانوایی ماشتاوب تاه واحاذهاای‬ ‫اراسه ای که تذون داؿتن پشوانه فتالیت مـغول ته کاس هؼتنذ که نیاص اػت این‬ ‫وضتیت ػامانذهی ؿود‪ .‬نایه سئیغ قشاسگاه تامین امنیت غزایی اػتان نیاض دس‬ ‫این ریؼه اص تـمی ‪۵۰۵۵‬موسد پشونذه تخی تشای واحذهای کنفی نانوایی ته‬ ‫اسصؽ‪ ۰۰‬میییاسد و ‪ ۹۰۷‬میییون سیال دس ػطح اػتان اص صمان تـمیا قاشاسگااه‬ ‫امنیت غزایی تاکنون خثش داد ‪ .‬مح ذ عیی سحی ی افضودۺ دس حوصه اسد و ناان‬ ‫ته تتذاد ‪ ۰۰‬هضاس و ‪ ۰۷۵‬موسد تاصسػی و نظاست اص واحذهای نانوایای کاوست‬ ‫گشفته اػت که تیـتشین اماس تاصسػی ها مشتوب ته ؿهشػتان های مایااناذواب‪،‬‬ ‫اسومیه‪ ،‬ػی اع و خوی اػت‪.‬‬ ‫استاًذار اردتیل گفت هقتذهتات اجترای‬ ‫اتصال ریلی از هسیر تازُ کٌذ پارس اتاد تِ‬ ‫جوَْری اررتایجاى فراّن شذُ است‪.‬‬ ‫ػیذ حامذ عامیای افاضودۺ تاا تاوراه تاه‬ ‫مزاکشاتی که دس ارالع گزؿته داؿتیم و‬ ‫تاکیذاتی که دس ارالع پانضدهم اقتلادی‬ ‫دو کـوس انزام ؿذه ‪ ،‬مشذمات کاس فشاهم اػت و امیذ می سود ػشیع تاش کااس‬ ‫ؿشو ؿود‪.‬وی تیان کشدۺ تتذ اص این ارالع هم قشاس ؿذ تا ه اهناای ػافایاش‬ ‫ر هوسی ارستایزان دس ایشان ‪ ،‬ریؼاتی دس تهشان و ارستایزان تشگضاس و اتلال‬ ‫این خط سییی سا ع ییاتی کنیم‪.‬اػتانذاس اسدتی تا اؿاسه ته اؿتشاکات ویظه تایان‬ ‫ایشان و ارستایزان ‪ ،‬سواتط ر هوسی اػالمی ایشان و ر هوسی ارستایازاان سا‬ ‫دس ػطح کالن سواتطی ساهثشدی دانؼت و اظهاس کشدۺ سهثشان و دولات هاای‬ ‫دو کـوس ته ؿذت متتشذ ته توػته این سواتط هؼتنذ‪.‬عامیی تلشیح کاشدۺ هاش‬ ‫چنذ گاهی اوقات دؿ نان دو میت تالؽ میکننذ چالؾهایی سا دس استثاطاات‬ ‫تین دو کـوس ایزاد کننذ‪ ،‬اما اساده سهثشان و دو میت تش اػتا اشاس و تاشاویات‬ ‫سواتط تین دو کـوس اػت‪.‬وی تا تیان اینمه اػتان اسدتی نشؾ تؼیاس مه ای دس‬ ‫توػته سواتط ایشان و ر هوسی ارستایزان ایفا می کنذ‪ ،‬افضودۺ ع ذهتشین ماشص‬ ‫ر هوسی ارستایزان تا اػتان اسدتی اػت‪ ،‬ته طاوسی کاه ایان اػاتاان ‪۰۸۰‬‬ ‫کییومتش مشص مـتشک تا ر هوسی ارستایزان داسد‪.‬‬ ‫اػتانذاس اسدتی گفتۺ اؿتشاکات فشهنای‪ ،‬صتانی و دینی‪ ،‬دو مایات ایاشان و‬ ‫ر هوسی ارستایزان سا تؼیاس ته هم نضدیک کشده و ما تایذ تالؽ کنیم ناشاؾ‬ ‫اػتان اسدتی سا تش اػاع ػیاػتهای دولت ػیضدهم کاه تاوػاتاه سواتاط تاا‬ ‫کـوسهای ه ؼایه هؼت‪ ،‬دس دػتوس کاس قشاس دهیم‪.‬‬ ‫اػتانذاس صنزانۺ‬ ‫حل اسیهّای اجتواعی ًیازهٌذ اقذاهات خالقاًِ است‬ ‫استاًذار زًجاى گفت حل اسیه ّای اجتواعی ًیازهٌذ ف الیت ٍ اقذاهات جذی‬ ‫ٍ خالقاًِ در ات اد هختلف فرٌّگی ٍ اقتصادی است‪.‬‬ ‫محؼن افـاسچی افضودۺ چنذ موضو خاف اص ر یه خانواده‪ ،‬اعتیااد‪ ،‬حااؿایاه‬ ‫نـینی و مفاػذ اخالقی تایذ ته کوست رذی دس دػتوس کاس قشاس داده ؿود‪.‬‬ ‫وی ادامه دادۺ تشای ح مؼائ ارت اعی و فشهنای دس اػتان ظشفیت های قااتا‬ ‫تورهی ورود داسد و الصم هم افضایی تین دػتااههای ارشایی مختی دس ایان‬ ‫خلوف کوست گیشد‪.‬‬ ‫افـاسچی دس تخؾ دیاشی اص ػخنان خود تا تیان اینمه مؼاله حزاب پایاؾ اص‬ ‫انمه یک مؼاله ؿشعی تاؿذ‪ ،‬یک مؼاله عشیی اػت‪ ،‬گفتۺ حزاب دس واقع تاه‬ ‫عنوان امنیت سوانی رامته اػت‪ ،‬الثته منظوس اص حزاب‪ ،‬عام اػت و ؿاما هام‬ ‫صنان و هم مشدان می ؿود‪.‬‬ ‫وی اظهاس داؿتۺ فشهنگ و تولیذات فشهنای ته کوست خود ته خود اص رایای‬ ‫که پتانؼی تاالیی داسد ته رایی که پتانؼی پایینی داسد منتش می ؿود‪ ،‬افاضودۺ‬ ‫تناتشاین هش کؼی توانؼت محلوالت فشهنای قاتیی سا تولیذ کنذ‪ ،‬تُشد تا اوػت‪.‬‬ ‫اػتااناذاس صنازاان دس تاخاؾ دیاااشی اص ػاخاناان خاود تاه تاشگاضاسی‬ ‫نخؼتین رـنواسه میی‪ ،‬ایینی ػنتی تشک صتانان ایشان دس این اػتان اؿاسه کشد و‬ ‫افضودۺ تا توره ته اینمه تشخی پشوطه های ؿهشی تا انتهای امؼال ته تهشه تاشداسی‬ ‫می سػناذ‪ ،‬تاهاتاش‬ ‫اػت تشگضاسی این‬ ‫سویذاد فشهنای و‬ ‫هنشی نیض ته پاایاان‬ ‫امؼال موکول ؿود‬ ‫تا اص ظاشفایات ان‬ ‫تااااشای راااازب‬ ‫گشدؿاش ته اػتاان‬ ‫نیض اػتفاده کنیم‪.‬‬ ‫افـاسچی دس تخؾ‬ ‫دیاشی اص ػخاناان‬ ‫خود تا تیان ایاناماه‬ ‫طاای یااک ػااال‬ ‫اینذه صنزان تاایاذ‬ ‫یک اقذام و تشناماه‬ ‫ای دس حوصه گشدؿاشی و میشاث فشهنمی تشای اسائه دس کـوس داؿاتاه تااؿاذ‪،‬‬ ‫گفتۺ این موضو سا تایذ خییی رذی تایشیم‪.‬‬ ‫اگْی هٌاقصِ ػوَهی (ًَتت اٍل‪ -‬اًتشار زٍم)‬ ‫زّیاری یَسف اتاز تا استٌاز تِ هصَتِ شَرای اسالهی رٍستا تِ شوارُ ‪ 9۹‬هَرذِ ‪ ٍ 90۳90۳90۳۹‬تاییس ّیات تطثیق تر هرکسی تِ هَرذِ ‪ 90۳90۳90۵۵‬زر ًظر زارز پرٍشُ ّای هشرٍحِ زیر را از هحل قدیدر‬ ‫هصرفی تٌیاز هسکی اًقالب اسالهی ٍ اػتثارات زّیاری تا شرایط هٌسرج از طریق هٌاقصِ ٍ اًتراب پیواًکار ٍاجس شرایط اجرا ًوایس‪.‬‬ ‫رزیف‬ ‫زّیاری‬ ‫ًَع پرٍشُ‬ ‫هقسار‬ ‫( هتر هرتغ)‬ ‫تراٍرز اٍلیِ(ریال)‬ ‫ّر هترهرتغ‬ ‫ازرس پرٍشُ‬ ‫‪9‬‬ ‫یَسف اتاز‬ ‫قیرپاشی ٍ اسفالت ریسی تا استاًسارز تٌیاز هسکی اًقالب اسالهی تا‬ ‫قیر ترصصی تٌیاز هسکی‬ ‫‪9۳0۳۳۳‬‬ ‫‪61۹0۰۰۰‬ریال‬ ‫شْرستاى شثستر‪ -‬تر هرکسی‪ -‬رٍستای یَسف اتاز‪ -‬تلَار ٍالیت‪ -‬اًتْای ذیاتاى‬ ‫هراترات‪ -‬کَچِ قطؼات تفکیکی احوسی ٍ ترازراى قاسوی پَر‬ ‫هتقاضیاى ٍاجس شرایط(طثق اسٌاز هٌاقصِ) هی تَاًٌس زر هْلت اگْی تِ ازرس زیر هراجؼِ ٍ اسٌاز هٌاقصِ را زریافت ًوایٌس‪.‬‬ ‫تارید ٍ هحل زریافت اسٌاز هٌاقصِ‪:‬‬ ‫از اتتسای ٍقت ازاری رٍز پٌجشٌثِ هَرخ ‪ 90۳90۳۵0۳9‬تا پایاى ٍقت ازاری رٍز پٌجشٌثِ هَرذِ ‪90۳90۳۵09۲‬‬ ‫فرهاًساری شْرستاى شثستر‪ ،‬ترشساری تر هرکسی شْرستاى شثستر‪ ،‬زفتر اهَر هالی زّیاری ّای تر هرکسی شْرستاى شثستر‬ ‫شوارُ تواس‪۳090۵0۰۳۹۵۳:‬‬ ‫اذریی هْلت ٍ هحل تحَیل پاکت هٌاقصِ‪:‬‬ ‫حساکثر تا پایاى ٍقت ازاری رٍز شٌثِ هَرذِ ‪ 90۳90۳۵091‬تِ زفتر اهَر هالی زّیاری ّای تر‬ ‫ٍ رسیس زریافت ًواییس‪.‬‬ ‫استانها‬ ‫‪۰‬‬ ‫هرکسی شْرستاى شثستر ٍاقغ زر فرهاًساری شْرستاى شثستر‪ ،‬ترشساری تر‬ ‫هرکسی شْرستاى شثستر تحدَیدل‬ ‫زهاى ٍ هحل ترگساری هٌاقصِ ٍ تازگشایی پاکت‪:‬‬ ‫ساػت ‪ 99‬رٍز یکشٌثِ هَرذِ ‪ 90۳90۳۵091‬زر هحل سالی اجتواػات ترشساری هرکسی شْرستاى شثستر‬ ‫ًَع سپرزُ ٍ تضویی شرکت زر هٌاقصِ‪:‬‬ ‫ٍاریس هثلغ ‪ ۰۰۹06660۲۳۳‬ریال تحرٍف سیصس ٍ سی ٍ ًِ هیلیَى ٍ ششصس ٍ شصت ٍ ش ّسار ٍ پاًصس ریال تِ ػٌَاى سپرزُ شرکت زر هٌاقصِ تِ شوارُ حساب قیس شسُ زر اسٌاز هٌاقصِ تٌام زّیاری یدَسدف‬ ‫اتاز ٍاریس ٍ یا ارائِ ضواًتٌاهِ تاًکی تِ ّواى هثلغ زر ٍ جِ زّیاری یَسف اتاز تایستی ضویوِ پیشٌْاز تاشس‪.‬‬ ‫ارائِ گَاّیٌاهِ فٌی کارذاًِ اسفالت ٍ ّوچٌیی گَاّیٌاهِ پیواًکاری ٍ اساسٌاهِ اذریی تغییرات شرکت تایستی ضویوِ پیشٌْاز تاشس‪.‬‬ ‫کلیِ ّسیٌِ ّای اًتشار اگْی ٍ کارشٌاسی تر ػْسُ ترًسُ هٌاقصِ هی تاشس‪.‬‬ ‫سایر اطالػات ٍ جسئیات هرتَطِ زر اسٌاز هٌاقصِ هٌسرج است‪.‬‬ ‫زر صَرت ًیاز تِ اطالػات تیشتر ٍ تا شوارُ تلفی ‪( ۳090۵0۰۳۹۵۳‬اقای حثیه زازُ) تواس حاصل ًواییس‪.‬‬ ‫زّیاری یَسف اتاز‬ ‫‪*۲0۹‬م الف‪ *90۳901۵:‬تارید اًتشارًَتت اٍل ‪* 90۳90۳۵0۳9:‬اًتشار ًَتت زٍم‪*90۳90۳۵0۳1:‬رٍزًاهِ ارک‬ ‫سئاایااغ ػاااصمااان کاانااتاات‪ ،‬مااتااذن و تاازاااست‬ ‫ارستایزانؿشقی گفتۺ ورود ‪ ۰۷۵‬واحاذ قاطاتاه‬ ‫ػاصی دس اػتان‪ ،‬این ظشفیت و توانایی سا ایزادکشده‬ ‫اػت که ‪ ۰۵‬دسکذ اص قطتات خودسوػاصان کـاوس‬ ‫اص این اػتان تامین ؿاود‪ .‬کااتاش پاشنایاان افاضودۺ‬ ‫خودسوػاصی یک کنتت پیچیذه اػت که تا سؿاذ‬ ‫ان ؿاهذ سون تیـتش کنایع پایین دػتی اص ر یه ‪۰۵‬‬ ‫سؿته تضسگ و کوچک کاناتاتای مااناناذ فاوالد‪،‬‬ ‫پتشوؿی ی‪ ،‬الػتیک‪ ،‬الومینیوم‪ ،‬ؿایاـاه‪ ،‬نؼاارای‪،‬‬ ‫سنگ و پوؿؾهای مواد ؿی یائی خواهیم تود‪.‬‬ ‫* تیوِ سالهت هراکس اجثاری ترک اػتیاز را پَشد‬ ‫زّس‬ ‫ػشپشػت ؿوسای ه اهنای مثاسصه تا ماواد ماخاذس‬ ‫ارستایزان ؿشقی تا تیان اینمه تی ه ػالمت یاسیگاش‬ ‫صنذانیان متتاد و مشاکض دسمانی دس تحجهای دسمانای‬ ‫و توان نذػاصی اػت‪ ،‬اتاشاص امایاذواسی کاشد کاه‬ ‫پوؿؾ خذمات تی های تی ه ػالمت دس مشاکض مااده‬ ‫‪ ۰۰‬تشک اعتیاد( مشاکض ارثاسی تااصپاشوسی ) نایاض‬ ‫ارشایی ؿود‪.‬‬ ‫*اٍلَیت هراترات هٌطقِ اشرتدایدجداى‬ ‫شرقی افسای رضایت هشتریاى است‬ ‫مذیش مخاتشات منطشه ارستایزان ؿاشقای گافات ۺ‬ ‫اولویت اکیی مخاتشات اػتان‪ ،‬افضایؾ سضایت ناذی‬ ‫مـتشیان اػت‪.‬ناکش ؿهثاصی اظهاس کشدۺ دایاشی تاه‬ ‫موقع و سفع خشاتیها دس حذاقا صماان ما امان و‬ ‫ه چنین استشاء کیفیت خذمات اسائه ؿاذه ماوراه‬ ‫افضایؾ سضایت منذی مـتشیان میؿود و تاایاذ دس‬ ‫این ساػتا تالؽ کنیام‪.‬وی افاضودۺ تاشای افاضایاؾ‬ ‫دسامذ ع ییاتی تایذ دنثال تاصاسیاتی هذف نذ تاؿیم و‬ ‫تتوانیم ػشویغهای متناػه تا هش مناطاشاه سا اسائاه‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫* ًوًَِ ّای هشکَک تِ سدرذدد زر‬ ‫اشرتایجاى شرقی هشاّسُ ًشسُ است‬ ‫سئیغ گشوه پیـایشی و مثاسصه تا تی اسی های واگیش‬ ‫متاونت دانـااه عیوم پاضؿامای تاثاشیاض گافاتۺ‬ ‫خوؿثختانه مواسد مخثتی اص ن اوناه هاای مـاماوک‬ ‫ػشخک دس اػتان ارستایزان ؿشقی مـاهاذه نـاذه‬ ‫اػت‪ .‬ػی ین خیاب صاده دس گفت و گو تا خثشناااس‬ ‫مهش گفتۺ تی اسی ػشخک دس کـوسهای ه ؼاایاه‬ ‫ؿیو یافته اػت و تناتشاین ناشانی تشای ما هم ورود‬ ‫داسد‪.‬سئیغ گشوه پیـایشی و مثاسصه تا تی اسی هاای‬ ‫واگیش متاونت دانـااه عیوم پضؿمی تثشیض ادامه دادۺ‬ ‫افشاد صیش ‪ ۰۰‬ػال و یا ػشتاصان تا هاش عاالئا ای اص‬ ‫تخوسات ریذی تایذ ته پضؿک مشارته کاشده و تاا‬ ‫ن ونه تشداسی و تشسػیهای الصم انزام تایشد‪.‬‬ ‫* ‪ ۹‬هیلیارز ٍ ‪ ۰۳۳‬هیلیَى ریال زکات زر‬ ‫ذساافریی جوغاٍری شس‬ ‫امام ر ته و سئیغ ؿوسای صکات خاذاافاشیان تاا‬ ‫اعالم اینمه ػال گزؿته ‪ ۹‬میییاسد و ‪ ۰۵۵‬مایایایاون‬ ‫سیال صکات دس این ؿهشػتان ر ع اوسی ؿاذ‪ ،‬تاش‬ ‫ضشوست تثییغ و اگاه ػاصی مشدم تشای مـااسکات‬ ‫دس پشداخت صکات ته عنوان فشی ه الاهای تااکایاذ‬ ‫کشد‪.‬‬ ‫* اجرای طرح ضرتتی هحلِ هحَر تدرای‬ ‫تٌظیف شْر ّشترٍز‬ ‫ؿهشداس هـتشود اص ارشای طش ضشتتی محیه محاوس‬ ‫تشای تنظی هش چه تهتش ؿهش دس ساػتاای خاذماات‬ ‫سػانی مطیوب تش خاثاش داد‪ .‬ماهاذی پاوسکاادب‬ ‫خاطشنـان کشدۺ دس ارشای ایان طاش ‪ ،‬کااسکاناان‬ ‫ؿشکتی و خذماتی ؿهشداسی عالوه تش انزام اموسات‬ ‫سوصمشه خود تتذ اص ػااعاات اداسی تاه کاوست‬ ‫گشوهی دس محالت حاضش ؿذه ونؼثت ته پاکؼاصی‬ ‫کام محیه ها اقذام خواهنذ کشد‪ .‬وی افضودۺ داؿتان‬ ‫پیاده سوهای تذون ػذ متثش ح مشدم اػت اص ایان‬ ‫سو‪ ،‬عوام ؿهشداسی هـتشود تا ه ماسی مااماوسان‬ ‫محتشم نیشوی انتظامی دسچنذسوصایناذه نؼاثات تاه‬ ‫تشچیذن ػذمتثش اصػطح ؿهشاقذام کشده واص انهایای‬ ‫که ته اخطاسهای چنذین تااسه ؿاهاشداسی دس ایان‬ ‫خلوف تی توره تودهانذ‪ ،‬ؿمایت خواهذ ؿذ‪.‬‬ ‫* هوٌَػیت صیس هاّی زر فصل تکثیر ٍ ترن‬ ‫ریسی زر اّر‬ ‫سئیغ اداسه حفاطت محیط صیؼت اهش اص م نوعیات‬ ‫کیذ ماهی دس فل تمخیش و تخم سیضی مااهایاان و‬ ‫اتضیان دس این ؿهشػتان خثش داد‪.‬عثذالشضا کالنتاشی‬ ‫گفتۺ تا توره ته فل تمخیش و تخم سیضی ماهیان و‬ ‫ػایش اتضیان دس صیؼتااه طثیتی و تاه خلاوف دس‬ ‫ػذ ػتاسخان ؿهشػتان اهش هشگونه کیذ غیشمزاص تاا‬ ‫اػتفاده اص توس یا قالب ماهیاایاشی و ‪ ...‬ما اناو‬ ‫اػت‪.‬وی تا اؿاسه ته عاذم کاذوس پاشواناه کایاذ‬ ‫ماهیایشی اص ؿهشونذان خواػت دس ایان فلا اص‬ ‫کیذ هشگونه ماهی دس صیؼتااه طثیاتای ان هاا تاه‬ ‫خلوف دس ػذ ػتاسخان رذا خودداسی کنناذ‪.‬وی‬ ‫گفتۺ حفظ مناتع طثیتی و رخاایاش اتاضیاان راضو‬ ‫اولویت های اکیی توده و ه ماسان محیط تان ؿثاناه‬ ‫سوص دس حفظ و حشاػت اص این رخایش الاهای تاذون‬ ‫خؼتای دس تالؽ هؼاتاناذ‪.‬کاالناتاشی افاضودۺ دس‬ ‫کوست هشگونه مـاهذه تخی ته خلوف کایاذ‬ ‫دس اب های طثیتی و ػذػتاسخان ؿهشػتان اهاش تاا‬ ‫متخیفان طث قانون تشخوسد خواهذ ؿذ‪.‬‬ صفحه 3 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫اغاز تسریق دوز چهارم واکسن کرونا‬ ‫برای کادر درمان و افراد باالی ‪ ۰۸‬سال‬ ‫هعاٍى بْذاضت ٍسارت بْذاضت در ًناهنِ ای بنِ‬ ‫هعاًٍیی بْذاضت داًطگاُّای علَم پشضکی کطنَر‬ ‫تشریق دٍس چْارم ٍاکسی کزًٍا را ابالغ کزد‪.‬‬ ‫و ال حیسضی‪ ،‬مؿاون تهساق وظاضت تهتساقت‬ ‫زض نامهای ته مؿاونین تهساق زانکگاههای ؾت توم‬ ‫پعقىی وکوض‪ ،‬تعضیک زوظ چهاضم واوؿن وتطونتا‬ ‫ضا اتالـ وطز‪.‬‬ ‫متن این نامه ته قطح ظیط اؾ ‪:‬‬ ‫مهوته و یته م ی واوؿن ووویس‪ ۹۹‬زض ذهتول‬ ‫تعضیک زوظ چهاضم واوؿن وطونا زض گتطوه ؾتنتی‬ ‫تا ی ‪ 0۱‬ؾال و وازض تهساق و زضمان ته قتطح‬ ‫شیل ته اؾتحااض میضؾس‪:‬‬ ‫تدویع نوت چهاضم واوؿتن وتوویتس‪ ۹۹-‬تتطای‬ ‫گطوه ؾنی ‪ 0۱‬ؾال ته تا ته ان ه حسالل ‪ 4‬ماه اظ‬ ‫نوت ؾوم اقاظ قوز‪.‬‬ ‫تونیه می قوز پطؾنل تهساق و زضمان نؿث تته‬ ‫زضیا نوت چهاضم ته ان ه حسالل ‪ 4‬تا ‪ ۱‬متاه‬ ‫پؽ اظ نوت ؾوم السام ن اینس‪.‬‬ ‫نوؼ واوؿن نوت چهاضم‪ ،‬تطخیحا تا پ تفطم مکاتته‬ ‫نوت ؾوم اؾ ‪.‬‬ ‫ابتالی ‪ ۶۹‬نفر به سرخک در کشور‬ ‫پٌجطٌبِ ‪ 8‬اردیبْطت ‪ 88 * 1041‬اٍریل ‪ 82 * 8488‬رهضاى‪ * 1001‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَس ایکیٌجی ایل ) * ضوارُ ( سایی ) ‪5085 :‬‬ ‫مؿاون زتیطذانه قوضای ؾتالتی تتیت ته‬ ‫ؾالم وکوض تا اقاضه ته انتکاض تطذی‬ ‫خساول و گ انهظنیها زضتاضه خعئیتات‬ ‫تؿط ههای تکریهی و زضمانی ‪،۹4۱۹‬‬ ‫ض ن تىصیه این ختساول‪ ،‬تتاوتیتس‬ ‫وطز‪ :‬زضیا وخه اظ مطزم تتطاؾتاؼ‬ ‫این خساول تر ف اؾ و تتا ظمتان‬ ‫اتالـ تؿط ههای خسیس‪ ،‬تنها تؿط ههتای‬ ‫مهوب هیات وظیطان تطای ؾال ‪۹4۱۱‬‬ ‫اظ ؾوی مطاوع زضمانی لاتل زضیتا ت‬ ‫اؾ ‪.‬‬ ‫زوتط ؾؿیس مؿنتوی‪ ،‬زضتتاضه انتتتکتاض‬ ‫تطذی خساول و گت تانته ظنتی هتا اظ‬ ‫خعئیات تؿط ته هتای تکترتیتهتی و‬ ‫زضمانتی ‪ ،۹4۱۹‬گتفت ‪ :‬هتط ؾتالته‬ ‫تؿط ههای ذسمات تهساقتی و زضمانتی‬ ‫تطاؾاؼ ضوال منسضج زض تتنتس (التف)‬ ‫متتازه (‪ )۹‬لتتانتتون احتتىتتام زائ ت تتی‬ ‫تطنامه های تتوؾتؿته وکتوض‪ ،‬تتوؾتط‬ ‫قوضای ؾالی تی ه ؾالم پیکنهاز و تا‬ ‫تاییس ؾاظمان تطنامه و توزخته تتوؾتط‬ ‫هیات محتطم وظیطان تهویه میقوز‪.‬‬ ‫وی ا عوز‪ :‬هط یه اظ این اؾاتای ‪۹‬‬ ‫گانه قوضای ؾالی تی ه ؾالم وکتوض‬ ‫قتتامتتل وظاضت تتتهتتساقت ‪ ،‬وظاضت‬ ‫تؿاون‪ ،‬واض و ض اه اخت اؾتی‪ ،‬وظاضت‬ ‫اهارّایی اس اختالالت رٍاًطٌاختی هزدم‬ ‫تجزبِ اختالل رٍاى در ‪ 14‬درغذ هزدم‬ ‫داضتِ باضٌذ‪.‬‬ ‫رییس ادارُ بیواری ّای قابل پیطگیزی با ٍاکسنی‬ ‫ٍسارت بْذاضت درهاى ٍ اهَسش پشضکی گنفنت‪:‬‬ ‫‪ً ۶2‬فز در کطَر بِ سزخک هبتال ضذًذ ٍ تنشرینق‬ ‫ٍاکسی سزخک در ‪ًَ 8‬بت ضزٍری است‪.‬‬ ‫محؿن ظهطایی ا عوز‪ :‬اظ مد توؼ متثتتتالیتان تته‬ ‫ؾطذه زض وکوض‪ ۲0 ،‬تی اض ایطانی و ‪ ۱0‬تتیت تاض‬ ‫قیط ایطانی(ا کان) هؿتنس و تا توخه ته اینتىته طتی‬ ‫یىؿال اذیط ه هگیطی ؾطذه زض ه ؿایه هتای‬ ‫قطلی ضخ زازه‪ ،‬وضوز این تی اضی تته وکتوضمتان‬ ‫خسی اؾ ‪.‬‬ ‫وی اغهاضزاق ‪ :‬تا توخه ته اینىه طتی متاه هتای‬ ‫اذیط ذطوج ا کان ها اظ وکوضقان تیکتتتط قتسه و‬ ‫زضنس ظیازی اظ انها وه ته ایطان امسنس‪ ،‬مت تىتن‬ ‫اؾ ته ؾطذه مثتال توزه و زض نتتتیتدته تتاؾتث‬ ‫قیوؼ این تی اضی زض وکوضمان قسه تاقس‪.‬‬ ‫اغاز پرداخت وام قرضالحسنه‬ ‫فرزنذاوری‬ ‫بٌا بِ اعالم باًک هزکشی پزداخت تسْنینالت ٍام‬ ‫قزؼالحسٌِ فزسًذاٍری در بزخی باًک ّا کلنینذ‬ ‫خَردُ است‪.‬‬ ‫تانه مطوعی اؾالم وطز‪ :‬تا گصق تنها پنح ضوظ‬ ‫واضی اظ اتالـ ترکنامه بث نتام اظ متتتمتاضتیتان‬ ‫زضیا وام لطوالحؿنه طظنساوضی تته قتثتىته‬ ‫تانىی‪ ،‬پطزاذ این تؿهیالت زض تطذی تانه هتا‬ ‫اقاظ قسه اؾ ‪.‬‬ ‫تط اؾاؼ اؾالم تانه مطوتعی اظ ‪ ۱۹‬تطوضزیتن‬ ‫‪ ۹4۱۹‬تاونون ‪ ۹۹۱‬هعاض نفط زض ؾتامتانته تتانته‬ ‫مطوعی بث نام وطزنس وه حسوزا ‪ ۹۹‬هعاض نفطقان‬ ‫اظ اؾتان تهطان هؿتنس‪.‬‬ ‫زض ه ین ظمان ووتاه پنح ضوظه واضی اظ اتتالـ و‬ ‫بث نام‪ ،‬حتی زض اؾتانهای وطزؾتتان‪ ،‬لتطؾتتتان‪،‬‬ ‫اشضتایدان قطتی و مطوعی؛ تؿسازی اظ تؿهیالت‬ ‫لطوالحؿنه طظنساوضی هم توؾط تانه هتا تته‬ ‫متماضیان پطزاذ قس‪.‬‬ ‫تانه ها طثک لانون م عم ته ضؾای زؾتتوضالتؿت تل‬ ‫تؿهیالت لطوالحؿتنته تطظنتساوضی متطتتوطته‬ ‫هؿتنس‪.‬‬ ‫فعالیت ‪ ۹۹‬مرکس تخصصی‬ ‫درمان اعتیاد زنان در کشور‬ ‫رئیس هزکش پیطگیزی ٍ درهاى اعنتنیناد سناسهناى‬ ‫بْشیستی کطَر گفت‪ :‬در حال حاضز ‪ 22‬هنزکنش‬ ‫درهاى ٍ باستَاًی ٍ ‪ 11‬هزکش کاّص اسنیند در‬ ‫کطَر بِ طَر تخػػی بِ درهاى اعنتنیناد سًناى‬ ‫هیپزداسد‪.‬‬ ‫اط ه ؾثاؾی ا عوز‪ :‬زضمان اؾتیاز ظنتان و متطزان‬ ‫تفاوتی نساضز‪ ،‬مط گاهی زض ترف ممساض زاضو یتا‬ ‫نوؼ ان‪ ،‬مالحػاتی تهطوض مثال تطای ظنان تاضزاض یا‬ ‫ظنان زاضای تی اضی وختوز زاضز‪.‬وی گتفت ‪ :‬زض‬ ‫اؾتیاز ظنان ؾوام ی ماننس اؾتیاز ه ؿط یا قتطیته‬ ‫خنؿی‪ ،‬تی اضی های ضوانی‪ ،‬محیط مؿتؿس قک ی و‬ ‫ؾوامل اخت اؾی ماننس طالق و مط نیع وخوز زاضز‪.‬‬ ‫ضئیؽ مطوع پیکگیطی و زضمان اؾتتتیتاز ؾتاظمتان‬ ‫تهعیؿتی وکوض‪ ،‬اغهاض وطز‪ :‬ظنان تهثوز یا تتته تته‬ ‫ؾرتی پصیط ته می قونس‪ ،‬چون هت تچتنتان انت‬ ‫طهنگی تطای اؾتیاز ظنان تیکتط اظ مطزان اؾت و‬ ‫نیاظمنس اموظـ و تکییط نگطـ هؿتتتیتم‪.‬ؾتثتاؾتی‬ ‫ا عوز‪ :‬زض ضاؾتای ح ای پؽ اظ زضمان تتایتس اظ‬ ‫اموظـ تطای ذانوازهها و تکویک واض طمایتان تته‬ ‫اقتکال مؿتازان تهثوزیا ته تهطهمنس قس‪ .‬تؿیتاضی اظ‬ ‫ظم اخت اؾتی و‬ ‫این ظنان چنانچه قطایط ح ای‬ ‫اقتکال ضا نساقته تاقنس‪ ،‬مدسزا ته قکلهای ؾیاه و‬ ‫اؾیههای اخت اؾی گطایف پیسا میوننس‪.‬‬ ‫گسارشی از سویه جذیذ کرونا‬ ‫در کشور نذاریم‬ ‫تعزفِّای جذیذ پشضکی ٌَّس ابالغ ًطذُ است‬ ‫دریافت ٍجِ اضافِ تخلف است‬ ‫اموض التهازی و زاضایی‪ ،‬ؾاظمان تطنامه‬ ‫و توزخه وکوض‪ ،‬ؾاظمان نػام پعقىی‪،‬‬ ‫ؾاظمان تی ه ؾالم ‪ ،‬ؾاظمتان تتیت ته‬ ‫تامین اخت اؾتی‪ ،‬ؾتاظمتان ذتسمتات‬ ‫زضمانی نیطوهای مؿ ح و تی ه و تیتتته‬ ‫امساز امام ذ ینی (ضه) تایس پیکنهازات‬ ‫ذوز ضا تطای تتؿتط ته هتای ذتسمتات‬ ‫زضمانی نط اً ته زتیطذانه قتوضا اضائته‬ ‫زهنس‬ ‫تا پؽ اظ تطضؾی و تطگعاضی خ تؿتات‬ ‫واضقناؾی و خت تؽ تتنتسی نتػتطات‪،‬‬ ‫پیکنهاز مهوب قوضا ته ؾاظمان تطنامه‬ ‫و توزخه اضؾال قوز‪.‬‬ ‫تناتطاین هیچ یه اظ اؾاا ن یتوانس ته‬ ‫نوضت خساگانه نؿث ته انتکاض اضلتام‬ ‫پیکنهازی ذوز السام ونس‪.‬‬ ‫مؿنوی تا اقاضه ته انتکاض تطذی خساول‬ ‫و گتانته ظنتی هتا زضتتاضه ختعئتیتات‬ ‫تؿط ه گصاضی ذسمات تکترتیتهتی و‬ ‫زضمانی ‪ ،۹4۱۹‬گف ‪ :‬متتاؾتفتانته‪ ،‬زض‬ ‫ؾال خاضی تتطذتی اظ اؾاتا تتسون‬ ‫ه اهنگی تا زتیطذانه قوضا‪ ،‬التسام تته‬ ‫انتکاض اضلامی تح ؾنوان تهای تت تام‬ ‫قسه ذسمات تکریتهتی و زضمتانتی‬ ‫وطزه انس وه مؿتنسات این محاؾتثتات‬ ‫تاونون ته این زتیطذانه وانل نکسه و‬ ‫هذیزکل هطاٍرُ ٍ اهَر رٍاًطٌاختی‬ ‫ساسهاى بْشیستی کطَر ضوی تاکینذ‬ ‫بز لشٍم تحت پَضص بنینونِ قنزار‬ ‫گننزفننتننی خننذهننات هطنناٍرُ ٍ‬ ‫رٍاًطٌاسی گفت‪ :‬بِ ًظز هنی رسنذ‬ ‫سیاستگذاراى در بنزًناهنِ رینشی‬ ‫سیاست ّای کلی تاهیی اجتنوناعنی‬ ‫بایذ ًگاُ جاهعی بِ اینی هنَضنَ‬ ‫تهعاز وحیسنیا‪ ،‬تا تیان اینىه تطاؾاؼ اؾالم وظاضت تهساق زض ؾتال گتصقتتته‪،‬‬ ‫حسوز ‪ ۱۱‬زضنس ا طاز خامؿه ته نوؾی اذتالل ضوانی ضا تدطته وطزه انتس و ایتن‬ ‫موضوؼ زض ا طازی وه مثتال ته وطونا توزه یا تدطته وطونا ضا زاقتهانس مؿازل ‪4۱‬‬ ‫زضنس توزه اؾ ‪ ،‬گف ‪ :‬زض زنیا تطای زوضان وطونا و پؿا وطونا و مکىتالت و‬ ‫اذتال ت ضوانی و ته ذهول تحث اؾتطؼ و اضططاب مطالؿات خسی انتدتام‬ ‫قسه اؾ ‪ .‬ؾاظمان تهعیؿتی نیع اظ اتتسای پانسمی وطونا ؾتامتانته ذتوزاضظیتاتتی‬ ‫ضوانکناذتی ضا ؿال وطزه و حؿه مطالؿاتی وته زض ؾتال گتصقتتته نتوضت‬ ‫پصیط ‪ ۱۱ ،‬زضنس ا طاز اؾتطؼ‪ ،‬اضططاب و ا ؿطزگی متوؾتط و قتسیتس ضا‬ ‫تدطته میوننس‪.‬‬ ‫وحیسنیا ذاططنکان وطز‪ :‬انچه امطوظ ته ؾنوان یىی اظ متثتاحتث ضوظ زنتیتای‬ ‫ضوانکناؾی وخوز زاضز و زول ها تایس ته ان توخه وننس ؾواضو ضوانکتنتاذتتتی‬ ‫ناقی اظ پانسمی وطوناؾ وه اه ی موضوؼ ضا ته لحاظ مکىالتی وه مطزم زض‬ ‫اتؿاز اخت اؾی‪ ،‬التهازی‪ ،‬طهنگی‪ ،‬خؿ انی و ضوانکناذتی تدطته متی وتنتنتس‪،‬‬ ‫تیکتط میونس و ظم اؾ تطنامهضیعیهایی زض این ذهول وخوز زاقته تاقس‪.‬‬ ‫وی تا تیان اینىه توؾؿه زؾتطؾی ؾ وم ته ذسمات پیکگیطانه زض حوظه ؾتالمت‬ ‫ضوانی و اخت اؾی یىی اظ انولی اؾ وه زض حى طانی مط توب تتایتس متوضز‬ ‫توخه لطاض گیطز‪ ،‬اغهاض وطز‪ :‬تطای اینىه زول ها تتواننس خه حفع نتیتطوهتای‬ ‫مولس‪ ،‬توؾؿه توان نسی های ا طاز و وتاضامتسی انتهتا زض نتػتام اختتت تاؾتی‬ ‫ؾطمایهگصاضی وننس تایس ته زنثال تحمک ذسمات ض اه ؾ ومی و یىپاضچه تاقنس‪.‬‬ ‫سخٌگَی ستاد هلی هقابلِ با کزًٍا گفت‪ :‬اکنٌنَى‬ ‫گشارضی حاکی اس ًگزاًی قابل اعتٌایی اس سنَینِ‬ ‫جذیذ کزًٍا در ایزاى ًذارین اها با ایی ٍجَد هزدم‬ ‫ًبایذ ًسبت بِ عادی ضذى ٍضعیت سْنل اًنگناری‬ ‫کٌٌذ‪.‬‬ ‫وکتوض‬ ‫زض قوضای ؾالی تی ه ؾالمت‬ ‫نیع تطضؾی نکسه اؾ ‪.‬‬ ‫وی تاویتس وتطز‪ :‬اظ ؾتوی زیتگتط‪،‬‬ ‫خساولی اظ خعییات تؿط ه های زضمانی‬ ‫ؾال ‪ ۹4۱۹‬زض اای مداظی زض حتال‬ ‫انتکاض اؾ وه تیکتط گ انهظنی توزه و‬ ‫هیچ وسام موضز تاییس این زتتیتطذتانته‬ ‫نیؿ و تایس توخه وطز وه اؾ ال ان‬ ‫و زضیا وخه اظ مطزم تطاؾتاؼ ایتن‬ ‫خساول قیطلانونی اؾ ‪.‬‬ ‫مؿاون زتیطذانه قوضای ؾتالتی تتیت ته‬ ‫ؾالم وکوض گف ‪ :‬زض نوضتی وته‬ ‫مطاوع تکریهی و زضمانی نؿتثت تته‬ ‫اؾ ال و اختطای هتط یته اظ اضلتام‬ ‫مصووض و زضیا وخته اظ تتیت تاضان‬ ‫السام وننس‪ ،‬تترت تف وتطزه و ایتن‬ ‫تر ف‪ ،‬تته ؾتنتوان زضیتا ت وخته‬ ‫قیطلانونی اظ مطزم اظ ؾوی مطاخؽ شی‬ ‫ضتط لاتل پیگیطی اؾ ‪.‬‬ ‫مؿنوی گف ‪ :‬زض حال حتاضتط و تتا‬ ‫ظمان اتالـ تؿط ههتای زضمتانتی ؾتال‬ ‫‪ ،۹4۱۹‬تنها تؿط های وه توؾط مطاوتع‬ ‫لاتل زضیا اؾ ‪ ،‬تؿط ه های مهوب‬ ‫هیات وظیطان تطای ؾال ‪ ۹4۱۱‬اؾ ‪.‬‬ ‫پَضص بیوِای ٍ رفاُ جاهعِ کارگزی‬ ‫اٍلَیت ٍسارت هزدم است‬ ‫ٍسیز رفاُ گفت‪ :‬رفناُ ٍ تنیهنینی‬ ‫اجتواعی کارگزاى یکی اس هْوتزیی‬ ‫هَضَعات در دست اقنذام ٍسارت‬ ‫هزدم است ٍ با ّوزاّی تطکل ّای‬ ‫کارگزی ٍ کارفزهاینی در تنالش‬ ‫بزای رفع چالص ّای اینی حنَسُ‬ ‫ّستین‪.‬‬ ‫حد اهلل ؾثسال ت تىتی زض ائتیتن‬ ‫اذتتامیه ؾی و ؾومین خکنواضه تمسیط اظ واضگطان‪ ،‬گطوههای واض و واحتسهتای‬ ‫ن ونه اغهاض زاق ‪ :‬زض ضاهثطز والن خهف تولیس و اؾتتتالی التتتهتاز وکتوض‪،‬‬ ‫واضگطان نمف تؿیاض پطضنگی زاضنس‪.‬‬ ‫وی تا اقاضه ته اضظـ تا ی واض زض اؾالم‪ ،‬ا عوز‪ :‬پویایی خامؿته وتاضگتطی تته‬ ‫ؾنوان ؾطمایههای نػام اؾالمی‪ ،‬اظ اه ی تا یی تطذوضزاض اؾ ‪.‬‬ ‫وظیط تؿاون‪ ،‬واض و ض اه اخت اؾی گف ‪ :‬خامؿه واضگطی تا تمسیم تتیتف اظ ‪۹4‬‬ ‫هعاض قهیس ؾالوه تط ح ای اظ قىلگیطی انمالب اؾالمی‪ ،‬مؿیط تما و تساوم ان‬ ‫ضا پیف گط تنس‪ .‬ؾثسال ىی تا تاویس تط اینىه ؾتون تمتطات التتتهتاز وکتوض‪،‬‬ ‫واضگطان هؿتنس‪ ،‬اغهاض زاق ‪ :‬زض ؾالهایی وه زق ن ضطته ته التهاز و تولتیتس‬ ‫وکوض ضا نکانه ض ته اؾ ‪ ،‬این لکط اضظق نس تا ه ه ؾرتیها ته تساوم مؿیط تؿالی‬ ‫ایطان اؾالمی و ه وطزنس‪ .‬وی تا اقاضه ته خ ؿی ‪ ۹۱‬می یون نفطی تی ه قتسه‬ ‫واضگطان وکوض‪ ،‬گف ‪ :‬ض اه و تامین اخت اؾی واضگطان یتىتی اظ متهت تتتطیتن‬ ‫موضوؾات زض زؾ السام وظاضت مطزم اؾ و تا ه طاهی تکىلهای واضگطی‬ ‫و واض طمایی زض تالـ تطای ض ؽ چالفهای این حوظه هؿتیم‪.‬‬ ‫وظیط تؿاون‪ ،‬واض و ض اه اخت اؾی ا عوز‪ :‬زض ضاؾتای تحمک ؾیاؾت هتای وتالن‬ ‫تامین اخت اؾی اتالقی ممام مؿػم ضهثطی تالـ میونیم خ ؿی واضگطان تی ته‬ ‫نکسه ضا تح پوقف لطاض زهیم‪.‬‬ ‫ؾثسال ىی تا تیان این وه تطای تموی حوظه طهنگی و وضظقی واضگتطان نتیتع‬ ‫تطنامه های مسونی زض زؾتوض واض اؾ ‪ ،‬گف ‪ :‬پویایی و نکاط زض میان واضگتطان‬ ‫ته ضونک تولیس و ه میونس‪.‬‬ ‫سْویِ ایثارگزاى در حج هطخع ضذ‬ ‫ضَرای ّواٌّگی بعثِ ٍ حج سوْیِ اختػاظ یافتِ بِ‬ ‫ایثارگزاى در حج اهسال را اعالم کزد ٍ اس تطنکنینل‬ ‫ستادی بزای سزعت بخطیذى بِ پیگیزی ّنا دربنارُ‬ ‫حج ‪ 1041‬خبز داد‪.‬‬ ‫ته نمل اظ پایگاه اطالؼ ضؾتانتی حتح‪ ،‬ؾتیتسنتازق‬ ‫حؿینی ت ضییؽ ؾاظمان حح و ظیاضت ت زض این قوضا‬ ‫تا اقاضه ته تالـهای نوضت گط ته تتطای ا تعایتف‬ ‫ؾه یه ظائطان ایطانی زض حح پیف ضو‪ ،‬اغتهتاض وتطز‪:‬‬ ‫زضحال ضایعنی تا مؿوو ن ؾتاظمتان هتواپتیت تایتی‬ ‫وکوضی و هواپی ایی خ هوضی اؾالمی ایطان هؿتیم‬ ‫تا ته تؿساز وا ی پطواظهای حح تامین قوز و متست‬ ‫الام ظائطان زض ؾطظمین وحی طو نی نکوز‪.‬‬ ‫او ته ؿال قسن و یتههای مؿىن‪ ،‬حت تل و نتمتل‪،‬‬ ‫تکصیه و تساضوات و نطخ گصاضی اقتاضه وتطز و اظ‬ ‫تکىیل ؾتاز حح تطای پیگیطی ؾطیؽتط امتوض حتح‬ ‫اینسه ذثط زاز‪.‬‬ ‫ه چنین اوثط ضضایی ت مؿاون حح و ؾ طه ؾتاظمتان‬ ‫حح و ظیاضت ت زضتاضه اؾترطاج اماض و اطتالؾتات‬ ‫ظائطان حح پیف ضو و زوتط ؾتیتسؾت تی متطؾکتی ت‬ ‫ضییؽ مطوع پعقىی حح و ظیاضت ت زضتاضه ؾاذتتاض‬ ‫این مطوع و نحوه مؿاینات پعقىی ظائطان حح اینسه‬ ‫توضیحاتی زازنس‪.‬‬ ‫مؿاون حح و ؾ طه ؾاظمان حح و ظیتاضت گتفت ‪:‬‬ ‫تطای اؾعام ایثاضگطان ته حح ت تؽ ‪ ۹۹۱۱‬نفط ؾه تیته‬ ‫اذتهال یا ته اؾ ‪ .‬این زضحالی اؾ وه مسیطول‬ ‫اموض وضظقی و اضزویی تنیاز قهیس و اموض ایثاضگتطان‬ ‫اظ ؾاظمان حح و ظیاضت زضذواؾ وطزه توز ‪۲4۱۱‬‬ ‫ؾه یه حح ته ایثاضگطان اذتهال زازه قوز‪.‬‬ ‫حد ا ؾالم وال ؿ ین ؾیس ؾثسالفتتتاح نتواب ت‬ ‫ن اینسه ولی میه زض اموض حح و ظیاضت ت نیع تط لتعوم‬ ‫ّطذار پلیس فتا‬ ‫دربارُ تبلیغات ّذیِ رٍس هعلن‬ ‫رئیس هنزکنش تطنخنینع ٍ‬ ‫پیطگیزی اس جزائن سناینبنزی‬ ‫پلیس فتا ًسبت بنِ احنتنونال‬ ‫کالّبزداری اس ضْزًٍذاى ٍ بِ‬ ‫خػَظ هعلواى داًص اهَساى‬ ‫ٍ خاًَادُ ّایطاى در پنَضنص‬ ‫خزیذ یا تبزیک رٍس هنعنلنن‬ ‫ّطذار داد‪.‬‬ ‫ؾطهن ؾ یمح س ضخثی ‪ ،‬تتا‬ ‫اقاضه ته نعزیه قسن ضوظ مؿ م‪ ،‬اغهاض وطز‪ :‬ه انطوض وه تاضها گفته قسه اؾ ‪،‬‬ ‫والهثطزاضان ؾایثطی اظ هط طنتی تطای ؾوءاؾتفازه و ضؾیسن ته ممتانتس قتوم‬ ‫ذوز تطای والهثطزاضی و اذاشی اظ قهطونسان السام میوننس‪ ،‬زض حال حاضط نیع‬ ‫تا نعزیه قسن ته ضوظ مؿ م م ىن اؾ این ا طاز ترواهنس ته ضوـهای مرت ف‬ ‫السام ته والهثطزاضی یا ؾوءاؾتفازه اظ اطالؾات واضتطان اای مداظی وته زض‬ ‫این موضز تیکتط قامل مؿ ان‪ ،‬زانفاموظان و ذانوازه زانف اموظان متی قتوز‪،‬‬ ‫وننس‪.‬‬ ‫وی ازامه زاز‪ :‬زض موضز زانفاموظان یا ذانوازههایکان م ىن اؾ این ا طاز تتا‬ ‫تث یکات ذطیس اینتطنتی هسیه ضوظ مؿ م و نػایط ان مواخه قونس‪ ،‬زض این ذهول‬ ‫ظم اؾ وه زانفاموظان و ذانوازهها زل زاقته تاقنس‪ ،‬زض نتوضت ذتطیتس‬ ‫اینتطنتی ته مناؾث ضوظ مؿ م‪ ،‬ته انال طوقگاه اینتتطنتتتی و نت تاز اؾتتت تاز‬ ‫الىتطونیه ان توخه وننس و اظ اؾت از ته زیگط طوقگاهها ذوزززاضی وتنتنتس‪،‬‬ ‫چطا وه م ىن اؾ این طوقگاه ها انان ضا ته نفحات خؿت تی و تیتکتیتنت‬ ‫هسای وطزه و نؿث ته ذالی وطزن حؿاب انان السام وننس‪ .‬یا حتتتی پتؽ اظ‬ ‫ذطیس انال محهولی تطایکان اضؾال نکسه یا محهول اضؾال قسه ته انتچته وته‬ ‫تطایف تث یف قسه توز‪ ،‬مکایطت زاقته تاقس‪.‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫‪4‬‬ ‫اطالؼ ضؾانی مؿوو ن حح و ظیتاضت زضتتاضه حتح‬ ‫اینسه تطای اضامفترکی ته ظائطان تاویس و اغتهتاض‬ ‫وطز‪ :‬هطچنس تا اؾالم زیطهنگام ؾتطتؿتتتان تطنت‬ ‫و ی تطای امازگیهای ظم زضتتاضه حتح ‪۹4۱۹‬‬ ‫تالیمانسه اؾ ‪ ،‬ولی نثایس اظ ویفی تتطنتامته هتا و‬ ‫ؿالی ها واؾته قوز‪.‬‬ ‫سهاى اًتطار کارت ٍرٍد بِ جلسِ اسهَى‬ ‫استخذاهی اهَسشٍپزٍرضیّا اعالم ضذ‬ ‫کارت ٍرٍد بِ جلسِ اسهنَى‬ ‫استخذاهی رضتِ ّای اهَسش‬ ‫ٍ پزٍرش ‪ 11‬اردیبْطت هناُ‬ ‫هٌتطز هیضَد‪.‬‬ ‫واضت وضوز ته خ ؿه نه یتن‬ ‫اظمون اؾترسامی متت تطوتع‬ ‫زؾتگاههای اخطایتی وکتوض‬ ‫زض ؾال ‪ ۹4۱۹‬ویػه ضقتههای‬ ‫قک ی اموظـ و پطوضـ زض‬ ‫تاضید ‪ ۹۱‬اضزیثهک ماه ؾال خاضی تط ضوی ؾای ؾاظمان ؾتنتدتف امتوظـ‬ ‫وکوض لطاض می گیطز‪.‬‬ ‫زاوط ثان این اظمون‪ ،‬تطای قطو زض خ ؿه امتحان تایس اظ ‪ ۹۱‬اضزیثهک ماه تته‬ ‫زضگاه اطالؼضؾانی این ؾاظمان ته نکانی ‪www.sanjesh.org‬مطاخؿته و تتا‬ ‫زضج اطالؾات قناؾنامه ای قامل نام‪ ،‬نام ذانوازگی‪ ،‬وس م ی‪ ،‬ؾال تولس و ‪ ...‬و‬ ‫اطالؾات بث نامی قامل ق اضه پطونسه و وس پیگیطی و ‪ ...‬اظ واضت قطو زض‬ ‫اظمون ذوز پطین تهیه وطزه و تط اؾاؼ ازضؼ و ظمان تؿییتن قتسه تتط ضوی‬ ‫واضت قطو زض اظمون‪ ،‬ته حوظه امتحانی مطتوطه مطاخؿه وننس‪.‬‬ ‫اظمون اؾترسامی اموظـ و پطوضـ زض ضوظهای پنحقنثه و خت تؿته ‪ ۹۱‬و ‪۹۱‬‬ ‫اضزیثهک ماه تطگعاض میقوز و تیف اظ ‪ ۱۱۱‬هعاض نفط متماضی قطو زض ایتن‬ ‫اظمون هؿتنس‪.‬‬ ‫ه پنین اطالؾیه تى ی ی زضتاضه نحوه و ظمان پطین واضت قطو زض اظمتون‪،‬‬ ‫ازضؼ و محل ض ؽ نمم واضت قطو زض اظمون زض زضگاه اطالؼضؾانتی ایتن‬ ‫ؾاظمان تته نکتانتی ?‪https://www.sanjesh.org/FullStory.aspx‬‬ ‫‪ gid=14&id=7594‬منتکط قسه اؾ و لصا تایس زاوطت تثتان تتطای وؿته‬ ‫اطالؾات ظم زض این ذهول این اطالؾیه ضا ته زل مطالؿه وننس‪.‬‬ ‫وطونا اظ اول اؾفنس ماه تا موخی قسیس و تا هعاضان‬ ‫اما و اگط وه اظ چه ططیمی لاتل انتمال اؾت واضز‬ ‫وکوض ایطان قس چون ؾویه اول ان تؿیاض ناقناذته‬ ‫توز تؿیاضی اظ مطزم تا حس تتوان هت ته متواضز و‬ ‫خوانه پطوتىل های تهساقتی ضا ضؾای وطزنس و‬ ‫حتی تطذی اظ ذانوازهها حاضط ته زیگتط اؾاتای‬ ‫ذانوازه ذوز نکسنس و ته نوؾی لطنطینه ختسی زض‬ ‫این ظمان قطوؼ قس‪.‬‬ ‫ته زلیل اینىه وطونا زض مد وؼ ویطوؾی ناقناذتته‬ ‫توز‪ ،‬نرؿتین ؾیس نوضوظ زض ؾال ‪ ۹۹‬هم تؿیاضی اظ‬ ‫مطزم تسون حاوض زض منتعل التوام‪ ،‬تؿتتتگتان و‬ ‫زوؾتان تا اؾتفازه اظ قثىه هتای متدتاظی ان ضا‬ ‫ؾپطی وطزنس اما ن یزانؿتنس وه این تنتهتا ؾتویته‬ ‫ووویس ‪ ۹۹‬نیؿ و تاونون چهاض خهف غنتتیتىتی‬ ‫ذططنان قامل الفا‪ ،‬تتا‪ ،‬گاما و زلتتتا زاقتتته و‬ ‫امیىطون خسیستطین نؿره ختهتف یتا تتته ایتن‬ ‫ویطوؼ اؾ وه ذثط اظ ؾویه های خسیسی تح‬ ‫ؾنوان "‪( "XD‬تتطوتیتثتی اظ ویتطوؼ زلتتتا و‬ ‫امیىطون) و ("‪"XE‬تطویثی اظ ظیطؾویه ‪ ۹BA‬و‬ ‫‪ ) ۲BA‬قناؾایی قسه اؾ وته ایتن ؾتویته هتا‬ ‫نگطانی ضا زض میان مطزم ایداز وطزه اؾ ‪.‬‬ ‫این زض حالی اؾ وه ؾاظمان خهانی تتهتساقت‬ ‫زضتاضه قیوؼ ؾویه خسیسی ته نام »‪«XE‬هکتساض‬ ‫زاز و اؾالم وطز‪ :‬این ؾویه مؿتطی تتط اظ زیتگتط‬ ‫ؾویههای ویطوؼ وطونا اؾت چتون تتطوتیتثتی‬ ‫خهفیا ته اظ زو ظیطؾویه ‪(۹BA.‬ؾتویته انت تی‬ ‫امیىطون) و ‪ ۲BA.‬اؾ وه لسضت انتمال ان ‪۹۱‬‬ ‫تطاتط تیکتط اظ ؾویه امیىطون پنهانواض یتا ‪۲BA.‬‬ ‫اؾ ‪.‬ؾاظمان تهساق خهتانتی متواضز اتتتتال تته‬ ‫ظیطؾویههای خسیس ویطوؼ وطونا منکا گط تته اظ‬ ‫امیىطون ضا زض تؿای اظ وکوضهای خهتان بتثت‬ ‫وطزه اؾ و زض حال ضزیاتی چنس زه موضز اظ زو‬ ‫ظیطؾویه خسیس امیىطون ویطوؼ وطونا اؾ ولی‬ ‫هنوظ زض ؾفونی یا ذططنان توزن انتهتا تتطزیتس‬ ‫زاضز‪ .‬ؾاظمان تهساقت ختهتانتی گتفتتته اؾت‬ ‫ظیطؾویههای خسیس ته زلیل خهفپصیطی تتا تته‬ ‫ؾرتی زض زؾتطؼ هؿتنس و ته ه ین زلیل مطالتؿته‬ ‫ضوی انها زقواض قسه اؾ ‪ .‬ظیطؾویههای ختسیتس‬ ‫ؾطؾ اتتالی تا تطی زاضنس ولی هنوظ مطالتؿتات‬ ‫میعان وکنسگی انها ضا تؿیین نىطزه اؾ ‪ .‬زض ایتن‬ ‫ضاؾتا تؿیاضی اظ واضقناؾان و متتترتهتهتان امتط‬ ‫مؿتمسنس وه ؿال تطای تطزاقتن ماؾه ظوز اؾت‬ ‫و مطزم تایس ه چنان ته ضؾتایت پتطوتتىتل هتای‬ ‫تهساقتی السام وننس‪.‬‬ ‫تا این وخوز تؿتیتاضی اظ متطزم اگتطچته هتنتوظ‬ ‫گعاضقی اظ ؾویه های خسیس زض وکتوض گتعاضـ‬ ‫نکسه اؾ اما پطوتىل های تهساقتی ضا ته ذتوتتی‬ ‫ضؾای ن ی وننس و ه ین امط تاؾث نگطانی تتطای‬ ‫وازض زضمانی قسه وه م ىن اؾ اؾتفازه نىطزن‬ ‫اظ ماؾه تتوانس زض انتمال ویطوؼ زض زنیا و حتتتی‬ ‫وکوض ایطان نمف زاقته تاقس‪.‬‬ ‫ح یسضضا خ اؾتی زتیط و یته ؾت ت تی وکتوضی‬ ‫وطونا نیع زضتاضه این ؾویه خسیس میگویس‪ :‬اذتیتطا‬ ‫زو ؾویه خسیس ("‪"XD‬تطویثی اظ ویطوؼ زلتا و‬ ‫اُمیىطون) و ("‪"XE‬تطویثی اظ ظیطؾویه ‪ ۹BA‬و‬ ‫‪ )۲BA‬قناؾایی قسه اؾ ‪ .‬تا ونون ‪ ۹۱‬نفط مثتتال‬ ‫ته ؾویه ‪XD‬زض زنیا گعاضـ قسه و موضز ضنتس‬ ‫ؾاظمان خهانی تهساق لطاض زاضز‪ .‬حتسوز ‪۱۱۱‬‬ ‫موضز اتتال ته ؾویه ‪XE‬زض انگ ؿتان گعاضـ قسه‬ ‫اؾ اما ؿال خای نگطانی نیؿ چطاوه گتعاضـ‬ ‫هایی اظ این ؾویه های خسیس زض ؾایتط وکتوضهتا‬ ‫هنوظ اضائه نکسه اؾ ‪.‬‬ ‫ؾثاؼ قیطاوغن ؾرنگوی ؾتاز م ی ممات ه تا وطونا‬ ‫ضوظ چهاضقنثه زض این تتاضه زض گتفت وگتو تتا‬ ‫ذثطنگاض حوظه ؾتالمت ایتطنتا اغتهتاض زاقت ‪:‬‬ ‫تاونون گعاضقی وه حاوی اظ نگطانی لاتل اؾتنایی‬ ‫اظ ؾویه های خسیس زض وکوض تاقس ته زؾت متا‬ ‫نطؾیسه اؾ اما تا این وخوز مطزم نثایس نؿث تته‬ ‫ؾازی قسن این وضؿی ؾهلانگاضی وننس‪.‬‬ ‫وی تهطیح وطز‪ :‬اگط مطزم هت تچتنتان ضؾتایت‬ ‫پطوتىل های تهساقتی ضا خسی تگیطنتس‪ ،‬تانت ته‬ ‫گصاضی اخت اؾی ضا زض زؾتوض واض ذتوز زاقتتته‬ ‫تاقنس‪ ،‬ن یتوان ته این ؾویهها تىتط وتطز چتون‬ ‫ضؾای نىطزن مطزم مندط ته ایتدتاز ؾتویته هتای‬ ‫خسیس می قوز وه امیسواضیم این ؾویه زیگط ماننس‬ ‫ؾویه امیىطون و زلتا مطزم ضا گط تاض اتتال یا تؿتطی‬ ‫ناقی اظ وطونا نىنس‪ .‬وی ازامه زاز‪ :‬اگط ه تچتنتان‬ ‫مطزم ضؾای پطوتىل های تهساق ضا زنثال وننتس‬ ‫و ظمینه تطای اتتال یا تؿتطی نتاقتی اظ وتطونتا ضا‬ ‫طاهم نىننس و مه تط اظ ه ه واوؿیناؾیون ختسی‬ ‫تط گط ته قوز‪ ،‬زیگط ن ی توان انتػاض زاقت وته‬ ‫ؾویه های خسیس واضز وکوض قوز یا اگط هم واضز‬ ‫وکوض قس ماننس امیىطون مکىالت و تطی ضا تته‬ ‫زنثال ذواهس زاق ‪ .‬قیطاوغن تاویس وطز‪ :‬تتعضیتک‬ ‫واوؿن زظ زوم و ؾوم نیع میتوانس زض خ وگتیتطی‬ ‫اظ اتتال یا تؿتطی ناقی اظ وطونا تؿیاض تتابتیتطگتصاض‬ ‫تاقس‪ ،‬ه انگونه وه زض ؾویه امیىطون نکان زاز وه‬ ‫تعضیک واوؿن وطونا تطای اتتال یا تؿتطی زض ایتن‬ ‫ؾویه نمف خسی زاق و ذوقثرتانه اماضهتا ضو‬ ‫ته واهف ض وه امیسواضیم این ؾویه خسیس نیتع‬ ‫ته وکوض واضز نکوز‪.‬‬ صفحه 4 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫پٌجطٌثِ ‪ 8‬اسدیثْطت ‪ 88 * 1041‬اٍسیل ‪ 82 * 8488‬سهضاى‪ * 1001‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَص ایکیٌجی ایل ) * ضواسُ ( سایی ) ‪5085 :‬‬ ‫ردیاب و عیهیاب خودرو‬ ‫ساخته شد‬ ‫تطخیص هحشهاًِ سشطاى‬ ‫تا استاادُ اص َّش هصٌَعی‬ ‫گشٍّی اص داًطوٌذاى پضضکی داًطگاُ‬ ‫لیذص( )‪Leeds‬سٍضی جالذیالذ تالشای‬ ‫پیصتیٌی سشطاى اص سٍی دادُ ّالای‬ ‫تیواس تا استاادُ اص َّش هصٌَعالی ٍ‬ ‫تذٍى تِ خطش اًذاخالتالی اطالقعالات‬ ‫ضخصی فشد اتذاع کشدُاًذ‪.‬‬ ‫یک ضشکت داًص تٌیاى هحصَلی کاستشدی تالشای‬ ‫خَدسٍّا طشاحی کشدُ کِ سِ قاتلیت عیهیالاتالی‬ ‫سدیاب ٍ دصدگیش سا تِطَس ّنصهاى اجشا هیکٌذ‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اص ٔؼب‪٘ٚ‬ت ػرّرٕری ‪ ٚ‬یر‪ٙ‬رب‪ٚ‬سی سیربػرت‬ ‫خٕ‪ٟٛ‬سی‪ٔ ،‬وشوب‪ ٜٚ‬س‪ٚ‬ؿٗ ٘وب ٔرذیرشػربٔرُ یره‬ ‫ؿشوت دا٘ؾث‪ٙ‬وبٖ ثب ثوبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬دػتٍب‪ ٜ‬خصصری‬ ‫ػوت یبثی‪ ،‬سدیبه ‪ ٚ‬دصدٌوش ث‪ٝ‬ؼ‪ٛ‬س ‪ٓٞ‬صٔبٖ ثرشای‬ ‫خ‪ٛ‬دس‪ٞٚ‬ب ٔحص‪ِٛ َٛ‬وذی ایٗ ؿرشورت اػرت‪،‬‬ ‫ٌفت‪ :‬ایٗ ٔحص‪ َٛ‬ػ‪ ٝ‬ػّٕىرشد سا ثر‪ ٝ‬صر‪ٛ‬ست‬ ‫حشی‪ٝ‬ای ا٘دبْ ٔید‪ٞ‬ذ ‪ٞ ٚ‬وچ ٕ٘‪ ٝ٘ٛ‬دیٍشی ‪ٚ‬خ‪ٛ‬د‬ ‫٘ذاسد و‪ ٝ‬ثت‪ٛ‬ا٘ذ ‪ٕٞ‬ب٘‪ٙ‬ذ ایٗ دػتٍب‪ ٜ‬ػُٕ و‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ایض‪ٚ‬د‪ :‬دس ػبَ ‪ٞ‬بی اخوش ٌشایؾ ثر‪ ٝ‬ػرٕرت‬ ‫اػتفبد‪ ٜ‬اص ػوؼتٓ ‪ٞ‬بی ٔذسٖ أ‪ٙ‬وتی ثرورـرترش ؿرذ‪ٜ‬‬ ‫اػت‪ .‬دػتٍب‪ ٜ‬ػوتیبه‪ ،‬سدیبه ‪ ٚ‬دصدٌوش ث‪ٝ‬ؼر‪ٛ‬س‬ ‫‪ٓٞ‬صٔبٖ ثشای اسٌبٖ‪ٞ‬بیی و‪ ٝ‬داسای خر‪ٛ‬دس‪ٞٚ‬ربی‬ ‫صیبد ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ ‪ٕٞ ٚ‬وٗؼ‪ٛ‬س اداس‪ٜٞ‬بی ثوٕ‪ ٝ‬خر‪ٛ‬دس‪ٚ ٚ‬‬ ‫حتی ثشای یه یشد ػبدی ٘وض ٔی ‪ٛ‬ا٘رذ ٔر‪ٙ‬ربػرت‬ ‫اػت‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬فت‪ ٝ‬س‪ٚ‬ؿٗ‪ ،‬لبثّوت ػوتیبثری اص سا‪ ٜ‬د‪ٚ‬س دس‬ ‫ایٗ دػتٍب‪ ٜ‬ث‪ٝ‬ص‪ٛ‬ست خصصی ا٘دبْ ٔیؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫عینک واقعیت افسوده ای‬ ‫که ته پرده سینما تثدیل می شود‬ ‫دس اًگلیس عیٌک ٍاقعیت افضٍدُ جذیذی سًٍوایی‬ ‫ضذُ کِ ًوایطگشی تِ اًذاصُ پشدُ سیٌوالا جاللالَی‬ ‫چطواى تیٌٌذُ ایجاد هی کٌذ‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اص دیّی ٔوُ‪«Nreal Air» ،‬و‪ ٝ‬ر‪ٛ‬ػرػ‬ ‫ؿشوت ٔ‪ٛ‬ثبیُ ‪EE‬ػشظ‪ٔ ٝ‬ی ؿ‪ٛ‬د اص س‪ٚ‬ثش‪ ٚ‬ؿجو‪ٝ‬‬ ‫یه ػو‪ٙ‬ه ایتبثی ٔؼٕ‪ِٛ‬ی اػت أب د‪ٕ٘ ٚ‬بیـرٍرش‬ ‫ا‪ ٚ‬اَ ای دی صیش ِ‪ٙ‬ض‪ٞ‬ب ٔخفی ؿذ‪ ٜ‬ا٘ذ‪.‬‬ ‫‪ٍٙٞ‬بٔوى‪ ٝ‬ػو‪ٙ‬ه ث‪ ٝ‬یه ٔ‪ٛ‬ثبیُ ٔتصُ ٔی ؿر‪ٛ‬د‪،‬‬ ‫ٔی ‪ٛ‬ا٘ذ یه ٕ٘بیـٍش ٔدبصی ‪ 201‬ای‪ٙ‬چی سا دس‬ ‫یبصّ‪ 20 ٝ‬ی‪ ٛ‬ی چـٕبٖ ٔخبؼت ایدربد ور‪ٙ‬رذ رب‬ ‫وبسثش یوّٓ ‪ ٚ‬ثبصی ‪ٞ‬بی سایب٘‪ ٝ‬ای سا ثب ای‪ٙ‬تش٘ت ‪G 5‬‬ ‫ٕبؿب و‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ایٗ ػو‪ٙ‬ه ‪ٚ‬الؼوت ایض‪ٚ‬د‪ ٜ‬دس ثر‪ٟ‬ربس ػربَ خربسی‬ ‫ٔوالدی ثشای یش‪ٚ‬ؽ ػشظ‪ٔ ٝ‬ری ؿر‪ٛ‬د‪ .‬اِرورؼرترش‬ ‫‪ٚ‬یّؼ‪ٔ ٖٛ‬ذیش ثخؾ دػتٍب‪ٞ ٜ‬ب ‪ ٚ‬ؿشاورت ‪EE‬دس‬ ‫ایٗ ثبس‪ٔ ٜ‬ی ٌ‪ٛ‬یذ‪ٔ :‬ب ٔـغ‪ٕٞ َٛ‬ىبسی ثب ث‪ٟ‬ترشیرٗ‬ ‫‪ٟ‬و‪ ٝ‬و‪ٙٙ‬ذٌبٖ ٔحت‪ٛ‬ا ‪ٛ٘ ٚ‬ا‪ٚ‬س شیٗ ؿرشورت ‪ٞ‬ربی‬ ‫ی‪ٙ‬ب‪ٚ‬سی ‪ٞ‬ؼتوٓ ب دشثوب ی وربٔرال ٘ر‪ٛ‬یرٗ ثرشای‬ ‫ٔـتشیبٖ ٔبٖ یشا‪ ٓٞ‬و‪ٙ‬وٓ‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬فت‪ ٝ‬ا‪ ٚ‬ی‪ٙ‬ب‪ٚ‬سی ایٗ ػو‪ٙ‬ه دس شووت ثب لذست‬ ‫‪G 5‬یشصت ‪ٞ‬بی خذیذی ثشای پخؾ ٔرحرتر‪ٛ‬ا ‪ٚ‬‬ ‫دػتشػی ث‪ ٝ‬ا٘‪ٛ‬اع ٔختّ ٔحت‪ٛ‬ا یشا‪ٔ ٓٞ‬ی و‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫تولید کفش کامالً قاتل تجسیه‬ ‫تا جلثک‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مرُ اص ػربیر‪ٙ‬رغ دیرّری‪ٞ ،‬ر‪ٛ‬ؽ‬ ‫ٔص‪ٛٙ‬ػی( )‪ٔAI‬ری ر‪ٛ‬ا٘رذ ٔرمربدیرش‬ ‫صیبدی اص داد‪ٜٞ‬ب اص خّٕ‪ ٝ‬صب‪ٚ‬یرش یرب‬ ‫٘تبیح اصٔبیؾ‪ٞ‬ب سا دضی‪ ٚ ٝ‬رحرّرورُ‬ ‫و‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬اٍِ‪ٞٛ‬بیی سا و‪ ٝ‬اغّت ر‪ٛ‬ػرػ‬ ‫ا٘ؼبٖ غوشلبثُ ؿر‪ٙ‬ربػربیری ‪ٞ‬ؼرتر‪ٙ‬رذ‪،‬‬ ‫ـخوص د‪ٞ‬ذ‪ .‬ث‪ٕٞ ٝ‬وٗ دِوُ ٔی ‪ٛ‬ا٘ذ‬ ‫ثشای ؼرشیرغ ـرخرورص ‪ ٚ‬دسٔربٖ‬ ‫ثوٕبسی ‪ٞ‬ب ثؼوبس اسصؿٕ‪ٙ‬ذ ثبؿذ‪ .‬ثب ایرٗ‬ ‫حبَ‪ ،‬اػتفربد‪ ٜ‬اص ایرٗ یر‪ٙ‬رب‪ٚ‬سی دس‬ ‫ٔحوػ ‪ٞ‬بی پضؿىی ثر‪ ٝ‬دِرورُ خرؽرش‬ ‫ا٘تـبس صبدیی داد‪ٜٞ‬ب ثحث ثشا٘رٍرورض‬ ‫ث‪ٛ‬د‪ ٚ ٜ‬ػال‪ ٜٚ‬ثش اٖ ثؼروربسی اص ایرٗ‬ ‫ػوؼتٓ ‪ٞ‬ب حت ٔبِىورت ‪ ٚ‬ور‪ٙ‬رترشَ‬ ‫ؿشوت ‪ٞ‬بی خص‪ٛ‬صی ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ و‪ ٝ‬ثر‪ٝ‬‬ ‫ا٘‪ٟ‬ب أىبٖ دػتشػری ثر‪ ٝ‬اؼرالػربت‬ ‫ٔحشٔب٘‪ ٝ‬ثوٕبس سا ٔید‪ٞ‬ذ ‪ٔ ٚ‬ؼئ‪ِٛ‬رورت‬ ‫حفبظت اص ایٗ داد‪ٜٞ‬ب ٘وض ثش ػ‪ٟ‬رذ‪ ٜ‬ی‬ ‫ا٘‪ٟ‬ب اػت‪.‬‬ ‫ٔحممبٖ ٔی خ‪ٛ‬اػت‪ٙ‬ذ ثف‪ٕٟٙ‬ذ ور‪ ٝ‬ایرب‬ ‫٘‪ٛ‬ػی اص ‪ٞ‬ر‪ٛ‬ؽ ٔصر‪ٙ‬ر‪ٛ‬ػری ثر‪٘ ٝ‬ربْ‬ ‫یرربدٌرروررشی اصدحرربٔرری( ‪swarm‬‬ ‫)‪ٔlearning‬ی ‪ٛ‬ا٘ذ ث‪ ٝ‬سایب٘‪ٞٝ‬رب دس‬ ‫پوؾ ثو‪ٙ‬ی ػشؼبٖ دس صب‪ٚ‬یش پضؿىری‬ ‫ٕ٘‪ٞ ٝ٘ٛ‬بی ثبیت ثوٕبس وٕره ور‪ٙ‬رذ‪،‬‬ ‫ثررذ‪ ٖٚ‬ا٘ررىرر‪ ٝ‬ایررٗ اؼررالػرربت اص‬ ‫ثوٕبسػتبٖ‪ٞ‬ب ث‪ ٝ‬ثوش‪ ٖٚ‬دسص و‪ٙ‬ذ یب خوش‪.‬‬ ‫یبدٌوشی اصدحبٔی اِرٍر‪ٛ‬سیرترٓ ‪ٞ‬ربی‬ ‫‪ٛٞ‬ؽ ٔص‪ٛٙ‬ػی سا ثرشای ـرخرورص‬ ‫اٍِ‪ٞٛ‬بی ٔ‪ٛ‬خ‪ٛ‬د دس داد‪ٞ ٜ‬ربی یره‬ ‫ثوٕبسػتبٖ یب دا٘ـٍب‪ٔ ٜ‬حرّری ٔرب٘ر‪ٙ‬رذ‬ ‫غووشات ط٘توىی دس صب‪ٚ‬یش ثجت ؿذ‪ٜ‬‬ ‫اص ثبیت‪ٞ‬بی ا٘ؼبٖ‪ ،‬أ‪ٛ‬صؽ ٔید‪ٞ‬ذ‪.‬‬ ‫ػپغ ػوؼتٓ یبدٌوشی اصدحبٔی‪ ،‬ایٗ‬ ‫پوپ قله تا سلَل ّای ٍاقعی ساختِ ضذ‬ ‫سراشپس‬ ‫دسر هندوانه‬ ‫*النازاشراقی‬ ‫اٍِ‪ٛ‬سیتٓ بص‪ ٜ‬أ‪ٛ‬صؽ دیذ‪ ٜ‬سا ثرذ‪ٖٚ‬‬ ‫ا٘ى‪ ٝ‬حب‪ٚ‬ی اؼالػبت ثوٕبس ثبؿذ‪ ،‬ثر‪ٝ‬‬ ‫یه سایب٘‪ٝ‬ی ٔشوضی ٔییشػتذ‪.‬‬ ‫ایٗ اٍِ‪ٛ‬سیترٓ دس ا٘ردرب ثرب دیرٍرش‬ ‫اٍِ‪ٛ‬سیتٓ ‪ٞ‬بی ‪ِٛ‬وذ ؿرذ‪ ٜ‬ثرب س‪ٚ‬ؿری‬ ‫یىؼبٖ ‪ٛ‬ػػ ػبیش ثرورٕربسػرتربٖ ‪ٞ‬رب‬ ‫شووت ‪ ٚ‬یه اٍِ‪ٛ‬سیتٓ ث‪ٟ‬و‪ ٝٙ‬ایردربد‬ ‫ٔی و‪ٙ‬ذ‪ .‬ػپغ ایرٗ اِرٍر‪ٛ‬سیرترٓ ثر‪ٝ‬‬ ‫ثوٕبسػتبٖ ٔرحرّری ا‪ِٚ‬رور‪ ٝ‬یرشػرتربد‪ٜ‬‬ ‫ٔی ؿ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬ثبس دیٍش ثش س‪ٚ‬ی داد‪ٜٞ‬ربی‬ ‫اصّری اػرٕربَ ؿرذ‪ ٚ ٜ‬ثر‪ِ ٝ‬رؽر‬ ‫لبثّوت‪ٞ‬بی ـخرورصری حؼربع رش‪،‬‬ ‫غووشات ط٘توىی سا ث‪ٟ‬رترش ـرخرورص‬ ‫ٔید‪ٞ‬ذ‪.‬‬ ‫ثب چ‪ٙ‬ذیٗ ثبس ا٘دبْ ایٗ وبس‪ٔ ،‬ی ر‪ٛ‬اٖ‬ ‫اٍِ‪ٛ‬سیرترٓ سا ثر‪ٟ‬رجر‪ٛ‬د ثرخرـرورذ ‪ٚ‬‬ ‫اٍِ‪ٛ‬سیتٕی ایردربد ورشد ور‪ ٝ‬س‪ٚ‬ی‬ ‫‪ٕٝٞ‬ی ٔدٕ‪ٛ‬ػ‪ ٝ‬داد‪ٜٞ‬ب وبس و‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ساخت اسپیکشی تِ ضخاهت یک ٍسقِ کاغز!‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مرُ اص اْ ای ری ٘رور‪ٛ‬ص‪،‬‬ ‫ٔ‪ٟٙ‬ذػبٖ دا٘ـٍب‪ ٜ‬اْ ای ری(‬ ‫)‪ٛ٘ ،MIT‬ػی اػرپرورىرش ثر‪ٝ‬‬ ‫ظخبٔت یره ‪ٚ‬سلر‪ ٝ‬وربغرز‬ ‫اثذاع وشد‪ٜ‬ا٘ذ و‪ٔ ٝ‬ی ‪ٛ‬ا٘ذ ‪ٞ‬ش ػؽحی سا ث‪ ٝ‬یه ٔ‪ٙ‬جغ یؼبَ ص‪ ٛ‬ی جذیُ و‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ایٗ اػپوىش ٘بصن‪ ،‬صذا سا ثب حذالُ اػ‪ٛ‬خبج ‪ِٛ‬وذ ٔیو‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬وٕتشیٗ ٔوضاٖ اص‬ ‫ا٘شطی ٔ‪ٛ‬سد ٘وبص یه اػپوىش ػ‪ٙ‬تی سا ث‪ ٝ‬وبس ٔیثشد‪.‬‬ ‫اػپوىش خذیذ و‪ٚ ٝ‬صٖ اٖ مشیجب ث‪ ٝ‬ا٘ذاص‪ ٜ‬یه ػى‪ ٝ‬اػت‪ٔ ،‬ی ‪ٛ‬ا٘ذ ثذ‪ٛ ٖٚ‬خ‪ٝ‬‬ ‫ث‪ ٝ‬ػؽحی و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬اٖ چؼجب٘ذ‪ٔ ٜ‬یؿ‪ٛ‬د‪ ،‬صذایی ثب ووفوت ثبال ‪ِٛ‬وذ و‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫پظ‪ٞٚ‬ـٍشاٖ ثشای دػتوبثی ث‪ ٝ‬ایٗ ‪ٚ‬یظٌی ‪ٞ‬ب‪ ،‬یه س‪ٚ‬ؽ ػربخرت ػربد‪ ٜ‬سا دس‬ ‫پوؾ ٌشیت‪ٙ‬ذ و‪ٟٙ ٝ‬ب ث‪ ٝ‬ػ‪ٔ ٝ‬شحّ‪ ٝ‬اػبػی ٘وبص داسد ‪ٔ ٚ‬ی ‪ٛ‬اٖ اٖ سا ثشای ‪ِٛ‬ورذ‬ ‫اػپوىش‪ٞ‬بی ثؼوبس ٘بصوی ث‪ ٝ‬وبس ٌشیت و‪ ٝ‬داخُ خر‪ٛ‬دس‪ ٚ‬یرب دیر‪ٛ‬اس ا ربق سا‬ ‫ٔیپ‪ٛ‬ؿب٘‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫اػپوىش ٘بصن ثب ایٗ س‪ٚ‬ؽ ٔی ‪ٛ‬ا٘ذ ٘‪ٛ‬یض یؼبَ سا دس ٔحوػ‪ٞ‬بی پرش ‪ٞ‬رورب‪ٞ‬ر‪ٛ‬یری‬ ‫ٔب٘‪ٙ‬ذ وبثوٗ خّجبٖ ‪ٛٞ‬اپوٕب حز و‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬ث‪ِٛ ٝ‬وذ صذایی ثب ‪ٕٞ‬بٖ دأ‪ ٝٙ‬ثپرشداصد‪.‬‬ ‫ایٗ د‪ ٚ‬صذا یىذیٍش سا خ‪ٙ‬ثی ٔیو‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬وٗ‪ ،‬ایٗ دػتٍب‪ٙٔ ٜ‬ؼؽ سا ٔی ‪ٛ‬اٖ ثشای ػشٌشٔی‪ٞ‬بی ‪ ٕٝٞ‬خب٘ج‪ ٝ‬اػتفبد‪ٜ‬‬ ‫وشد‪ .‬ثشای ٕ٘‪ ،ٝ٘ٛ‬ؿبیذ اػپوىش ثب اسائ‪ ٝ‬صذای ػ‪ٝ‬ثؼذی ثت‪ٛ‬ا٘ذ دس یه ئب رش ثر‪ٝ‬‬ ‫وبس س‪ٚ‬د‪.‬‬ ‫اص ا٘دب و‪ ٝ‬ایٗ دػتٍب‪ ٜ‬ػجه ‪ٚ‬صٖ اػت ‪ ٚ‬ثشای وبسوشدٖ ث‪ ٝ‬ا٘شطی ثؼوبس وٕی‬ ‫٘وبص داسد‪ ،‬ثشای ثش٘بٔ‪ٞٝ‬بی وبسثشدی دس دػتٍب‪ٜٞ‬بی ‪ٛٞ‬ؿٕ‪ٙ‬ذ و‪ ٝ‬ػرٕرش ثرب رشی‬ ‫ا٘‪ٟ‬ب ٔحذ‪ٚ‬د اػت‪ٙٔ ،‬بػت خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ث‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫تشًاهِّای هتٌَع فشٌّگی تا ضعاس‬ ‫تْاس فشٌّ ٍ ٌّش ارستایجاى اجشا هیضَد‬ ‫هذیشکل فشٌّ ٍ اسضاد اسقهی ارستایجاىضالشقالی‬ ‫گات‪ :‬تشًاهِ ّای هتٌَع حَصُ فشٌّ ٍ ٌّش استالاى‬ ‫دس قاله ضعاس تْاس فشٌّ ٍ ٌّش ارستایجاى اجالشا‬ ‫هیضَد‪.‬‬ ‫ػوذلبػٓ ٘بظٕی دس یه ٌفت ‪ٌٛ ٚ‬ی خرجرشی ثرب‬ ‫اؿبس‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬اػتمجبَ ٌؼتشد‪ ٜ‬اصحبه یعُ ‪ ٚ‬یش‪ٞ‬ر‪ٙ‬رً‬ ‫اػتبٖ دس صفحبت ٔدبصی اص ؿرؼربس ػربَ حر‪ٛ‬ص‪ٜ‬‬ ‫یش‪ٙٞ ٚ ًٙٞ‬ش‪ ،‬ایض‪ٚ‬د‪ :‬دػتوبثی ث‪ ٝ‬لّ‪ٞ ٝ‬ربی ‪ٞ‬ر‪ٙ‬رش ‪ٚ‬‬ ‫یش‪٘ ،ًٙٞ‬وبصٔ‪ٙ‬ذ ثش٘بٔ‪ ٝ‬سیضی ٔ‪ٙ‬ؼدرٓ ‪ٔ ٚ‬رذ‪ٚ ٖٚ‬‬ ‫ػپشدٖ أ‪ٛ‬س ث‪ ٝ‬خ‪ٛ‬د ‪ٙٞ‬شٔ‪ٙ‬ذاٖ ‪ ٚ‬اصحبه یرش‪ٞ‬ر‪ٙ‬رً‬ ‫اػت‪ٚ .‬ی اظ‪ٟ‬بس داؿت‪ :‬خاللورت ‪٘ ٚ‬ر‪ٛ‬ا‪ٚ‬سی دس‬ ‫یش‪ٙٞ ٚ ًٙٞ‬ش‪ٔ ،‬تعٕٗ ثبِ‪ٙ‬ذٌی ‪ ٚ‬شلی ٕرذ٘ری ‪ٚ‬‬ ‫یش‪ٍٙٞ‬ی ث‪ٛ‬د‪ ٚ ٜ‬خبٔؼ‪ ٝ‬خبػتٍب‪ ٜ‬یرش‪ٞ‬ر‪ٙ‬رً اػرت‪،‬‬ ‫‪ٙٞ‬شٔ‪ٙ‬ذاٖ ‪ ٚ‬ا٘ذیـ‪ٚٝ‬ساٖ سا‪ٞ‬جشاٖ یش‪ٞ ًٙٞ‬ؼتر‪ٙ‬رذ ‪ٚ‬‬ ‫ثشای ث‪ٟ‬بسی ؿذٖ یش‪ٙٞ ٚ ًٙٞ‬ش ثبیرذ ا‪ٞ‬ربِری ایرٗ‬ ‫ػشص‪ ٝ‬اػتوٗ ‪ٕٞ‬ت سا ثبال ثض٘‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ٔذیشوُ یش‪ ٚ ًٙٞ‬اسؿبد اػالٔی ارسثبیدبٖؿشلری‬ ‫ثب ثوبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬وٕتش وؼی اػت و‪ ٝ‬اص پوـو‪ ٝٙ‬دسخـبٖ‬ ‫یش‪ٙٞ ٚ ًٙٞ‬ش ‪ٕ ٚ‬ذٖ ارسثبیدبٖؿشلری ‪ ٚ‬رجرشیرض‬ ‫ثیاؼالع ثبؿذ‪ٌ ،‬فت‪ٔ :‬ىتت‪ٞ‬بی ادثی ‪ٙٞ ٚ‬شی ایرٗ‬ ‫ٔشص ‪ ٚ‬ث‪ ْٛ‬ؿ‪ٟ‬ش ی خ‪ٟ‬ب٘ی داسد ‪ ٚ‬او‪٘ ٖٛٙ‬وض دس و‪ٙ‬ربس‬ ‫حٕبیت ‪ٕٞ ٚ‬شا‪ٞ‬ی ٘‪ٟ‬بد‪ٞ‬بی یش‪ٍٙٞ‬ی‪ٕٞ ،‬ت خٕؼری‬ ‫‪ٙٞ‬شٔ‪ٙ‬ذاٖ‪ ،‬ؿؼشا‪ ،‬ادثب ‪ ٚ‬ػاللٕ‪ٙ‬ذاٖ ایرٗ ػرشصر‪ٚ ٝ‬‬ ‫ثش٘بٔ‪ٝ‬سیضی ‪ٞ‬ب ثشاػبع ؿؼبس ث‪ٟ‬بس یش‪ٙٞ‬رً ‪ٞ ٚ‬ر‪ٙ‬رش‬ ‫ارسثبیدبٖ ٔی ‪ٛ‬ا٘ذ اٖ سا ث‪ٙٔ ٝ‬ص‪ ٝ‬ظ‪ٟٛ‬س ثشػب٘ذ‪.‬‬ ‫٘بظٕی‪ ،‬ثب اؿبس‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬اػتٕشاس ثش٘بٔ‪ ٝ‬سیضی‪ٞ‬ب ثرشاػربع‬ ‫ؿؼبس یبد ؿذ‪ ٚ ٜ‬اػتفبد‪ ٜ‬اص پوـر‪ٙ‬ر‪ٟ‬ربدات اصرحربه‬ ‫یش‪ٙٞ ٚ ًٙٞ‬ش دس ایٗ صٔو‪ ،ٝٙ‬اظ‪ٟ‬بس أوذ‪ٚ‬اسی ورشد‪،‬‬ ‫دس ػبَ ‪ 1401‬ا فبلبت ٔجبسن ‪ ٚ‬بثرورشٌرزاسی دس‬ ‫ػشص‪ ٝ‬یش‪ٙٞ ٚ ًٙٞ‬ش اػتبٖ س‪ٚ‬ی د‪ٞ‬ذ‪.‬‬ ‫پاًضدّویی دٍسُ جطٌَاسُ فیلن تثشیض تشگضاس هیضَد‬ ‫فشاخَاى پاًضدّویی جطٌَاسُ فیلن تثشیض هٌتطش ضذ‪.‬‬ ‫هحططاى تشای اٍلیی تاس تا استاادُ اص جلثک ًالَعالی‬ ‫کاص هستحکن تَلیذ کشدُ اًذ کِ تِ طَس کالاهالل‬ ‫قاتل تجضیِ دس طثیعت است‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اص ٘و‪ٛ‬اؼّغ‪ ،‬وفؾ‪ٞ‬بی د‪ٚ‬س سیرخرتر‪ ٝ‬ؿرذ‪ٜ‬‬ ‫٘‪ٛ‬ػی صثبِ‪ ٝ‬حدوٓ ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬وف‪ٞٝ‬ربی الػرترورىری‬ ‫لبِتٌوشی ؿذ‪ ٜ‬اٖ‪ٞ‬ب ث‪ ٝ‬ػربدٌری دس ؼرجرورؼرت‬ ‫دضی‪ٕ٘ ٝ‬یؿ‪٘ٛ‬ذ‪ .‬وفؾ‪ٞ‬بی ثّ‪ٚٛ‬ی‪ ٛ‬خبیٍضی‪ٙ‬ی ثرب‬ ‫ػبصٌبسی ثوـتش ثب ٔحوػ صیؼت ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬پرغ اص‬ ‫د‪ٚ‬س سیخت‪ ٝ‬ؿذٖ وبٔالً دضی‪ٔ ٝ‬یؿ‪٘ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫وفؾ ‪ٞ‬بی ثّ‪ٚٛ‬ی‪ ٛ‬و‪ٛ ٝ‬ػػ ؿشوتی ‪ٚ‬اثؼرتر‪ ٝ‬ثر‪ٝ‬‬ ‫دا٘ـٍب‪ ٜ‬وبِوفش٘وب ػبخت‪ ٝ‬ؿذ‪ٜ‬ا٘ذ‪ ،‬داسای س‪ٚ‬ی‪ٝ‬ای اص‬ ‫٘خ و‪ٙ‬فی ‪ /‬اوبِوپت‪ٛ‬ع ثبیت‪ ٝ‬ؿذ‪ ٜ‬ثب ٔبؿوٗ (ث‪ٝ‬ػال‪ٜٚ‬‬ ‫یه ث‪ٙ‬ذ پبسچ‪ٝ‬ای پ‪ٙ‬ج‪ٝ‬ای)‪ٞ ،‬رٕرشا‪ ٜ‬ثرب الیر‪ٞ ٝ‬ربی‬ ‫داخّی ‪ ٚ‬خبسخی ػبخت‪ٝ‬ؿذ‪ ٜ‬اص ی‪ ْٛ‬پرّری ا‪ٚ‬س ربٖ‬ ‫اختصبصی ث‪٘ ٝ‬بْ ػ‪ِٛ‬وه ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ی‪ٔ ْٛ‬زو‪ٛ‬س ثب اػتفبد‪ ٜ‬اص س‪ٚ‬غٗ ث‪ٝ‬دػرت أرذ‪ ٜ‬اص‬ ‫خّجه‪ٞ‬ب ‪ِٛ‬وذ ٔیؿ‪ٛ‬د ‪ِ ٚ‬زا دیٍرش س‪ٚ‬غرٗ ‪ٞ‬ربی‬ ‫٘فتی و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ؼ‪ٛ‬س ػ‪ٙ‬تی اػتفبد‪ٔ ٜ‬یؿر‪٘ٛ‬رذ‪ ،‬حرز‬ ‫ؿذ‪ٜ‬ا٘ذ‪ .‬وفؾ ‪ٞ‬بی یبدؿذ‪ ٜ‬و‪ ٝ‬اور‪ٙ‬ر‪ ٖٛ‬دس حربَ‬ ‫‪ِٛ‬وذ ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ‪ٍٙٞ ،‬بْ اػتفربد‪ ٜ‬س‪ٚ‬صٔرش‪ ٜ‬ساحرت ‪ٚ‬‬ ‫ثبد‪ٚ‬اْ ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ثشای ؼ‪ٟ‬وُ س‪٘ٚ‬ذ دضی‪ ٝ‬ایٗ وفؾ‪ٞ‬ب ثبیذ ا٘‪ٟ‬ب سا‬ ‫دس ٔؼشض ‪ٛٞ‬ا‪ ،‬سؼ‪ٛ‬ثت ‪ٔ ٚ‬وىش‪ٚ‬اسٌب٘وؼرٓ ‪ٞ‬ربیری‬ ‫لشاس داد و‪٘ ٝ‬خ‪ ،‬ی‪ ٚ ْٛ‬ػ‪ِٛ‬وه سا دضی‪ٔ ٝ‬یو‪ٙٙ‬رذ‪.‬‬ ‫س‪ٚ‬ی‪ٞ ٝ‬بی ثبالیی ایٗ وفؾ دس ػشض چ‪ٙ‬ذ ٔرب‪ٚ ٜ‬‬ ‫ثمو‪ ٝ‬اخضا دس وٕتش اص یه ػبَ دضی‪ٔ ٝ‬ری ؿر‪٘ٛ‬رذ‪.‬‬ ‫لوٕت ایٗ وفؾ ‪ 135‬دالس اػت‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اص س‪ٚ‬اثػ ػٕ‪ٔٛ‬ی پب٘ضد‪ٕٞ‬وٗ خـ‪ٛٙ‬اس‪ ٜ‬یرورّرٓ‬ ‫جشیض‪ ،‬اداس‪ٜ‬وُ یش‪ ٚ ًٙٞ‬اسؿبد اػالٔی ثب ‪ٕٞ‬شا‪ٞ‬ری‬ ‫ا٘دٕٗ ػو‪ٕٙ‬بٌشاٖ ارسثبیدبٖ ؿشلی‪ ،‬ا٘دٕٗ ػو‪ٕٙ‬بی‬ ‫خ‪ٛ‬اٖ ایشاٖ‪-‬دیتش جشیض‪ ،‬خب٘‪ٔ ٝ‬ؼت‪ٙ‬ذ جشیض‪ ،‬ا٘ردرٕرٗ‬ ‫پ‪ٛ‬یبٕ٘بیی اػتبٖ دس ساػتبی ذا‪ ْٚ‬ا‪ٞ‬ذا چر‪ٟ‬ربسد‪ٜ‬‬ ‫د‪ٚ‬س‪ ٜ‬اص ‪ٕٞ‬بیؾ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬خـ‪ٛٙ‬اس‪ٜٞ‬ب یوّٓ (ػوت ‪ ٚ‬جشیض)‬ ‫‪ ٚ‬ث‪ٙٔ ٝ‬ظ‪ٛ‬س ـ‪ٛ‬یک ‪ ٚ‬شغوت ‪ٙٞ‬شٔ‪ٙ‬ذاٖ جشیض الذاْ ث‪ٝ‬‬ ‫ثشٌضاسی پب٘ضد‪ٕٞ‬وٗ د‪ٚ‬س‪ ٜ‬خـ‪ٛٙ‬اس‪ ٜ‬یوّٓ جشیض وشد‪ٜ‬‬ ‫اػت‪ٞ.‬بدی أو‪ٙ‬ی‪ ،‬دثوش خـ‪ٛٙ‬اس‪ ٜ‬یوّٓ جشیرض اظر‪ٟ‬ربس‬ ‫وشد‪ :‬پب٘ضد‪ٕٞ‬وٗ د‪ٚ‬س‪ ٜ‬خـ‪ٛٙ‬اس‪ ٜ‬یوّٓ جشیض ثب ‪ٞ‬رذ‬ ‫اسصؽ ٘‪ٟ‬بدٖ ث‪ ٝ‬خبیٍب‪ٙٞ ٜ‬ش ‪ٞ‬فرترٓ ‪ٌ ٚ‬ؼرترشؽ ‪ٚ‬‬ ‫پ‪ٛ‬یبیی یؼبِوت ‪ٞ‬بی ػو‪ٕٙ‬بیی دس اػتبٖ‪ ،‬رکورورذ ثرش‬ ‫ظش‪ٚ‬ست ‪ِٛ‬وذ یوّٓ ‪ ٚ‬شغوت یوّٓػبصاٖ اػرتربٖ ثر‪ٝ‬‬ ‫ػبخت یوّٓ‪ ،‬ؿ‪ٙ‬بػبیی اػتؼذاد‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬ظرشیرورت ‪ٞ‬ربی‬ ‫ػو‪ٕٙ‬بٌشاٖ‪ ،‬ایدبد یعبی پ‪ٛ‬یب ٔوبٖ خ‪ٛ‬ا٘بٖ ‪ ٚ‬ا‪ٞ‬ربِری‬ ‫ػو‪ٕٙ‬ب ثشٌضاس خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ‪.‬‬ ‫پب٘ضد‪ٕٞ‬وٗ خـ‪ٛٙ‬اس‪ ٜ‬یوّٓ جشیض دس د‪ ٚ‬ثخؾ اصّی ‪ٚ‬‬ ‫خ‪ٙ‬جی ثشٌضاس ٔی ؿ‪ٛ‬د و‪ ٝ‬ثخؾ اصّی ٔرشثر‪ٛ‬غ ثر‪ٝ‬‬ ‫سلبثت ٔوبٖ یوّٓ‪ٞ‬بی و‪ ٛ‬ب‪ ٜ‬ثب ٔ‪ٛ‬ظ‪ٛ‬ع اصاد (ٔختص‬ ‫یوّٕؼبصاٖ ارسثبیدبٖؿشلی) ‪ ٚ‬ثخؾ خ‪ٙ‬جری ؿربٔرُ‬ ‫اوشاٖ یوّٓ ‪ٞ‬بی ثّ‪ٙ‬ذ ر‪ِٛ‬رورذ ؿرذ‪ ٜ‬دس ػرور‪ٙ‬رٕربی‬ ‫ارسثبیدبٖ ٔیثبؿذ‪.‬أو‪ٙ‬ی ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬وٗ خجش داد‪ٔ :‬ر‪ٟ‬رّرت‬ ‫اسػبَ اثبس ثر‪ ٝ‬دثرورشخرب٘ر‪ ٝ‬ی خـر‪ٙ‬ر‪ٛ‬اس‪ ٜ‬رب ‪31‬‬ ‫اسدیج‪ٟ‬ـتٔب‪ٔ ٜ‬یثبؿذ ‪ ٚ‬ػالل‪ٙٔٝ‬ذاٖ ث‪ ٝ‬ؿشورت دس‬ ‫خـ‪ٛٙ‬اس‪ٔ ٜ‬ی ‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ اص ؼرشیرک ‪ٚ‬ثؼربیرت اداس‪ ٜ‬ورُ‬ ‫اراى هَرىصادُ اسدتیلی ًتًَیسی ضذ‬ ‫اراى هاًذگاس ٍ تاسیالخالی هالشحالَم‬ ‫سحین هَرى صادُ اسدتیلی اص هذاحاى‬ ‫خَضٌام ٍ فطیذ کطالَسهالاى تالَسالا‬ ‫هحسی حسیٌی ًَاصًذُ سالٌالتالَس ٍ‬ ‫پژٍّطگش هَسیطی ایشاًی ًُت ًَیسالی‬ ‫ٍ اجشا ضذ‪.‬‬ ‫ٔحؼٗ حؼو‪ٙ‬ی ٘‪ٛ‬اص٘ذ‪ ٚ ٜ‬پظ‪ٞٚ‬ـرٍرش‬ ‫ٔ‪ٛ‬ػومی ایشا٘ری ظرٕرٗ اؿربس‪ ٜ‬ثر‪ٝ‬‬ ‫بص‪ ٜ‬شیٗ یؼبِوت ‪ٞ‬بی خ‪ٛ‬د دس ػشص‪ٝ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬ػومی ثوبٖ وشد‪ :‬پغ اص ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬دس ػبَ ٌزؿت‪ٛٔ ٝ‬یک ث‪٘ ٝ‬ت ٘‪ٛ‬یؼی ٔر‪ٙ‬ربخربت‬ ‫سث‪ٙ‬ب ثب صذای ٔشح‪ٔ ْٛ‬حٕذسظب ؿدشیبٖ ؿذْ ‪ ٚ‬خ‪ٛ‬ؿجختب٘‪ ٝ‬ثب اػتمجربَ ثؼروربس‬ ‫خ‪ٛ‬ه پظ‪ٞٚ‬ـٍشاٖ ‪ ٚ‬ثشخی اص ٘‪ٛ‬اص٘ذٌبٖ ٔ‪ٛ‬اخ‪ ٝ‬ؿذ‪ ،‬أؼبَ ‪ ٓٞ‬صٕوٓ ٌشیرترٓ‬ ‫‪ٕٞ‬ضٔبٖ ثب ایبْ ٔب‪ٔ ٜ‬جبسن سٔعبٖ اراٖ ٔشح‪ ْٛ‬سحوٓ ٔ‪ٛ‬رٖ صاد‪ ٜ‬اسدثوّی و‪ ٝ‬دس‬ ‫ػبَ ‪ِٛ 1334‬وذ ‪ ٚ‬ب ث‪ ٝ‬أش‪ٚ‬ص جذیُ ث‪ٛ٘ ٝ‬ایی ٔب٘ذٌبس ‪ ٚ‬دِ‪ٙ‬ـوٗ ثشای ٔب ایشا٘وبٖ‬ ‫ؿذ‪ ٜ‬اػت سا ٘ت ٘‪ٛ‬یؼی وشد‪ ٚ ٜ‬اٖ سا دس دػتشع ٔخبؼجبٖ ‪ ٚ‬پظ‪ٞٚ‬ـٍشاٖ لشاس‬ ‫د‪.ٓٞ‬‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫‪ٙٞ‬ذ‪ٚ‬ا٘‪ ٝ‬خشد ؿذ‪ 5 ٜ‬ی‪ٙ‬دبٖ‪ ،‬ؿىرش یره چر‪ٟ‬ربسْ‬ ‫ی‪ٙ‬دبٖ‪ ،‬اه ِوٕ‪ٛ‬ی بص‪ 2 ٜ‬لبؿک غزا خ‪ٛ‬سی‬ ‫طرز تهیه‪:‬‬ ‫اثتذا ‪ٙٞ‬ذ‪ٚ‬ا٘‪ ٝ‬ثذ‪ ٖٚ‬خٕ‪ ،ٝ‬ؿىش ‪ ٚ‬اه ِوٕ‪ ٛ‬سا دس‬ ‫ٔخّ‪ٛ‬غ وٗ سیخت‪ ٚ ٝ‬خ‪ٛ‬ه ٔخّ‪ٛ‬غ ٔری ور‪ٙ‬رورٓ‪.‬‬ ‫ػپغ دس وبػ‪ ٝ‬سیخت‪ ٚ ٝ‬دس یشیضس ٔی ٌزاسیٓ‪ .‬ثؼذ‬ ‫اص ‪ 2‬ػبػت و‪ ٝ‬ؿش‪ٚ‬ع ث‪ ٝ‬یخ صدٖ وشد ثب چر‪ٙ‬رٍربَ‬ ‫‪ ٓٞ‬صد‪ ٚ ٜ‬ث‪ ٝ‬یشیضس ثش ٔی ٌشدا٘وٓ‪ 2 .‬ػبػت ثرؼرذ‬ ‫أبد‪ ٜ‬ػش‪ ٚ‬وشدٖ اػت‪ .‬ثشای ضیوٗ داخُ پ‪ٛ‬ػرت‬ ‫خبِی ؿذ‪ٙٞ ٜ‬ذ‪ٚ‬ا٘‪ ٝ‬و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ص‪ٛ‬ست وبػ‪ ٝ‬اػت ٔری‬ ‫سیضیٓ‪.‬‬ ‫هنر انتساعی‬ ‫پژٍّطگشاى داًطگاُ ام ای تالی‬ ‫اسپیکش جذیذی اتذاع کشدُ اًذ‬ ‫کِ تِ ضخاهت یک ٍسقِ کاغالز‬ ‫است ٍ هی تَاًالذ دیالَاسّالای‬ ‫خاًِ سا هاًٌذ کالاغالز دیالَاسی‬ ‫تپَضاًذ‪.‬‬ ‫هحططاى یک قله هکالاًالیالکالی‬ ‫کَچک اتذاع کشدُ اًذ کِ تالِ‬ ‫ٍسیلِ سلَل ّای ٍاقعی قاللاله‬ ‫کاس هی کٌذ‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مرُ اص ٘رور‪ٛ‬اؼرّرغ‪ ،‬ایرٗ‬ ‫دػتب‪ٚ‬سد ٔرحرمرمربٖ دا٘ـرٍرب‪ٜ‬‬ ‫ثررر‪ٛ‬ػرررتررر‪ٔ« ٖٛ‬ررروررر‪ٙ‬ررری‬ ‫پٕر )‪٘»(miniPUMP‬ربْ‬ ‫ٌشیت‪ ٚ ٝ‬ث‪ ٝ‬ا٘ذاص‪ 3 ٜ‬ػب٘ترورٕرترش‬ ‫ٔشثغ اػت‪ .‬ایٗ لّت ػّٕىشد ثؽٗ لّت ‪ٚ‬الؼی (ثخؾ پبیو‪ٙ‬ی) سا مّوذ ٔیو‪ٙ‬ذ ‪ٚ‬‬ ‫ث‪ٕٞ ٝ‬بٖ س‪ٚ‬ؿی و‪ ٝ‬لّت ‪ٚ‬الؼی خ‪ ٖٛ‬سا پٕ ٔیو‪ٙ‬ذ‪ ،‬اه سا اص ؼرشیرک خر‪ٛ‬د‬ ‫پٕپبط ٔیو‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫دػتٍب‪ٔ ٜ‬زو‪ٛ‬س ؿبُٔ یه پبی‪ ٝ‬پالػتوىی اػت و‪ ٝ‬دسیچر‪ٞ ٝ‬ربیری اص خر‪ٙ‬رغ‬ ‫اوشیّوه‪ِِٞٝٛ ،‬ب ‪ ٚ‬پٕ س‪ٚ‬ی اٖ لشاس ٌشیت‪ٝ‬ا٘ذ‪ .‬ایٗ پٕ ؿربٔرُ لربِرجری ثرب‬ ‫ٔدٕ‪ٛ‬ػ‪ٝ‬ای ث‪ٔ ٟٓ‬تصُ اص ٔبسپوچ‪ٞ‬بی اوشیّوه ٔتحذإِشوض اػت‪ .‬ایٗ ثخؾ‪ٞ‬ب‬ ‫اص وبسدی‪ٔٛ‬و‪ٛ‬ػوت ‪ٞ‬بی ص٘ذ‪ ٜ‬ا٘ؼبٖ (ػّ‪َٞٛ‬بی ٔب‪ٞ‬وچ‪ ٝ‬لّت) ػبخت‪ ٝ‬ؿرذ‪ ٜ‬ا٘رذ‪.‬‬ ‫‪ٕٞ‬ب٘ؽ‪ٛ‬س و‪ ٝ‬اٖ ػّ‪َٞٛ‬ب ث‪ ٝ‬ؼ‪ٛ‬س ‪ٕٞ‬ب‪ٙٔ ًٙٞ‬جؼػ ‪ٙٔ ٚ‬مجط ٔیؿر‪٘ٛ‬رذ‪ ،‬لربِرت‬ ‫ا٘ؼؽب پزیش ٘وض ثب ا٘‪ٟ‬ب حشوت ٔیو‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬اه سا اص ؼشیک ٔو‪ٙ‬ی پرٕر پرٕرپربط‬ ‫ٔیو‪ٙ‬ذ‪ .‬وبسدی‪ٔٛ‬و‪ٛ‬ػوت ‪ٞ‬ب سا ٔی ‪ٛ‬اٖ اص ػّ‪ٞ َٛ‬بی پ‪ٛ‬ػت‪ ،‬خ‪ ٖٛ‬یرب ‪ٞ‬رش٘ر‪ٛ‬ع‬ ‫ػّ‪ َٛ‬دس دػتشع دیٍشی ػبخت‪ .‬ػّ‪َٞٛ‬بی ٔزو‪ٛ‬س ث‪ ٝ‬ؿىُ ػّ‪َٞٛ‬بی ث‪ٙ‬وبدی‬ ‫ثش٘بٔ‪ ٝ‬سیضی ٔیؿ‪٘ٛ‬ذ ‪ ٚ‬دس ٔشحّ‪ ٝ‬ثؼذ غووشا ی دس ا٘‪ٟ‬ب ایدبد ٔری ؿر‪ٛ‬د رب ثر‪ٝ‬‬ ‫ػّ‪َٞٛ‬بی لّت جذیُ ؿ‪٘ٛ‬ذ‪ .‬ایٗ ثذاٖ ٔؼ‪ٙ‬بػت و‪ ٝ‬ثوٕبساٖ ٔی ‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ ٔو‪ٙ‬ی پٕ‬ ‫‪ٞ‬بیی داؿت‪ ٝ‬ثبؿ‪ٙ‬ذ و‪ ٝ‬اص ػّ‪ٞ َٛ‬بی ثذٖ خ‪ٛ‬دؿبٖ ػبخت‪ ٝ‬ؿذ‪ ٜ‬اػت ‪ ٚ‬ثر‪ ٝ‬ایرٗ‬ ‫ش وت ٔحممبٖ ٔت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ؿ‪٘ٛ‬ذ داس‪ٞٚ‬بی ٔختّ چرٍر‪٘ٛ‬ر‪ ٝ‬س‪ٚ‬ی لرّرت ربثرورش‬ ‫ٔیٌزاس٘ذ‪ .‬وشیؼت‪ٛ‬ع ٔوىبع ٔحمک اسؿذ پظ‪ٞٚ‬ؾ ٔیٌ‪ٛ‬یذ‪ :‬ثب ورٕره ایرٗ‬ ‫ػوؼتٓ اٌش ػّ‪َٞٛ‬بیی اص یشد دسیبیت ؿ‪ٛ‬د ٔی ‪ٛ‬اٖ ٔت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ؿرذ داس‪ ٚ‬دس ثرذٖ‬ ‫‪ٚ‬ی چ‪ٚ ٝ‬او‪ٙ‬ـی ٘ـبٖ ٔید‪ٞ‬ذ‪ٔ .‬حممبٖ أوذ‪ٚ‬اس٘ذ دس ای‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬اص ایٗ ػوؼتٓ ثرشای‬ ‫‪ٛ‬ػؼ‪ ٝ‬دػتٍب‪ٜٞ‬بیی ث‪٘ ٝ‬بْ ػع‪ ٛ‬س‪ٚ‬ی شاؿ‪ٔ ٝ‬ب٘‪ٙ‬ذ سی‪ ٝ‬یب وّو‪ ٝ‬اػتفبد‪ ٜ‬و‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬ ‫فرهنگ‪،‬هنر و فن اوری‬ ‫‪5‬‬ ‫ٌّش هجشد یا ٌّش اًتضاعی (اتستشُ) تِ ٌّشی اطالق‬ ‫هی ضَد کِ ّیچ صَست یا ضکل طثیعی دس جالْالاى‬ ‫ٍ‬ ‫دس اى قاتل ضٌاسایی ًیست ٍ فالطالا اص سًال‬ ‫فشم ّای توثیلی ٍ غیشطثیعی تشای تیاى هالاالاّالیالن‬ ‫خَد تْشُ هیگیشد‪.‬‬ ‫ال دس ٔمبثُ ‪ٙٞ‬رش یرورٍر‪ٛ‬سا رور‪ٛ‬‬ ‫ایٗ اصؽالح ٔؼٕ‪ً ٛ‬‬ ‫اػتفبد‪ٔ ٜ‬یؿ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬دس ٔؼ‪ٙ‬بی ‪ٚ‬ػوؼؾ ٔی ‪ٛ‬ا٘رذ ثر‪ٝ‬‬ ‫‪ٞ‬ش ٘‪ٛ‬ع ‪ٙٞ‬شی اؼالق ؿ‪ٛ‬د و‪[ ٝ‬اؿوبء] ‪ ٚ‬سخذاد‪ٞ‬بی‬ ‫لبثُ ؿ‪ٙ‬بخت سا ثبصٕ٘بیی ٕ٘ی و‪ٙٙ‬ذ‪ِٚ ،‬ی ػٕ‪ٔٛ‬بً ثر‪ٝ‬‬ ‫اٖ ٌ‪ ٝ٘ٛ‬اص ایشی‪ٙ‬رؾ ‪ٞ‬ربی ‪ٞ‬ر‪ٙ‬رش ٔرذسٖ اؼرالق‬ ‫ٔی ٌشدد و‪ ٝ‬اص ‪ٞ‬ش ٌ‪٘ٛ‬ر‪ ٝ‬رمرّرورذ ؼرجرورؼرت یرب‬ ‫ؿجو‪ ٝ‬ػبصی اٖ‪ ،‬ث‪ٔ ٝ‬ف‪ٟ‬ر‪ٔ ْٛ‬رشػر‪ ْٛ‬اٖ دس ‪ٞ‬ر‪ٙ‬رش‬ ‫اس‪ٚ‬پبیی‪ ،‬س‪ٚ‬ی ٔیٌشدا٘‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫تاسیخچِ‬ ‫دس اثتذای لشٖ ثوؼتٓ ایٗ ‪ٚ‬اط‪ ٜ‬ثوـتش ثشای ٔىرب رت‬ ‫‪ٙٞ‬شی چ‪ ٖٛ‬و‪ٛ‬ثوؼٓ ‪ ٚ‬ی‪ٛ ٛ‬سیؼٓ ثىبس ٔری سیرت‬ ‫چشاو‪ ٝ‬دس ای‪ٔ ٍٝ٘ٛٙ‬ىب ت ؼجوؼت دس ص‪ٛ‬ست ‪ٞ‬بی‬ ‫ػبد‪ ٜ‬یب ٔجبِغ‪ ٝ‬ؿذ‪ٟٙ - ٜ‬ب صر‪ٛ‬سی اص ٔر‪ٛ‬ظر‪ٛ‬ع‬ ‫ؼجوؼی اصّی ‪ -‬ثوبٖ ٔیؿذ‪.‬‬ ‫دس ٘مبؿی‪ٞ‬بی ایٗ ٌ‪ ٝ٘ٛ‬ػجه‪ٞ‬ب ‪ٞ‬رذ ػرٕر‪ٔٛ‬ربً‬ ‫ظجػ ‪ ٚ‬س‪ٚ‬ایت حمومت اؿوبء ث‪ٛ‬د ٘‪ِ ٝ‬ض‪ٔٚ‬بً ؿرىرُ‬ ‫ظب‪ٞ‬شی ا٘‪ٟ‬ب‪ .‬ث‪ٌ ٝ‬رفرتر‪ٔ ٝ‬ر‪ٛ‬سخربٖ ‪ٞ‬ر‪ٙ‬رش ٔرذسٖ‪،‬‬ ‫وب٘ذی‪ٙ‬ؼىی ٘خؼتوٗ ٘مبؿی اػت و‪ ٝ‬حذ‪ٚ‬د ػربَ‬ ‫‪٘ 1۱10‬خؼتوٗ ٘مبؿی وبٔالً غوش‪-‬ثبصٕ٘ب سا ػرشظر‪ٝ‬‬ ‫وشد‪ٜ‬اػت‪ ٚ ،‬اص اٖ پغ‪ٙٞ ،‬ش ا٘تضاػری ٔرذسٖ دس‬ ‫ثؼوبسی اص خ‪ٙ‬جؾ ‪ٞ‬ب ‪ٔ ٚ‬ىب ت ‪ٞ‬ر‪ٙ‬رشی ٔرخرترّر‬ ‫پش‪ٚ‬سا٘ذ‪ ٜ‬ؿذ‪ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫تجشیذگشایی‬ ‫دشیذٌشایی ث‪ ٝ‬سػبیت اص‪ ٚ َٛ‬خ‪ٙ‬ج‪ٞ ٝ‬بی ػٕرّری‬ ‫دشیذ ث‪ٙٔ ٝ‬ظ‪ٛ‬س ‪ٞ‬ش چ‪ ٝ‬ػبد‪ ٜ‬ش وشدٖ اثش ‪ٙٞ‬شی اص‬ ‫یه ػ‪ٞ ٚ ،ٛ‬ش چ‪ٌٛ ٝ‬یب ش ‪ ٚ‬غ‪ٙ‬ی ش وشدٖ صثربٖ ‪ٚ‬‬ ‫ثوبٖ اٖ اص ػ‪ٛ‬ی دیٍش‪ ،‬اؼالق ٔیؿ‪ٛ‬د‪ .‬دس حر‪ٛ‬ص‪ٜ‬‬ ‫‪ٙٞ‬ش‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬ادثوبت یبسػی دشیذ سا اغرّرت ایردربص‬ ‫٘بٔوذ‪ٜ‬ا٘ذ‪.‬‬ ‫اثبس ػؼذی ‪ ٚ‬حبیظ اص ٘رٕر‪٘ٛ‬ر‪ٞ ٝ‬ربی ثرشخؼرتر‪ٝ‬‬ ‫دشیذٌشایی ‪ ٚ‬اصبِت ایدبص دس ادثروربت ور‪ٟ‬رٗ‬ ‫یبسػی ث‪ ٝ‬حؼبه ٔیایذ‪.‬‬ ‫ساتشت پتیٌسَى‬ ‫تا »تتوی «تشهیگشدد‬ ‫یش‪ ٚ ًٙٞ‬اسؿبد اػالٔی اػتبٖ ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬وٗ اص ِرور‪ٙ‬ره‬ ‫ٔؼتمرورٓ ‪https://formafzar.com/form/‬‬ ‫‪tabriz15‬یشْ یشاخ‪ٛ‬اٖ سا دسیربیرت ‪ ٚ‬لر‪ٛ‬ا٘رورٗ‬ ‫ٔشث‪ٛ‬غ ث‪ ٝ‬خـ‪ٛٙ‬اس‪ ٜ‬سا ٔؽبِؼ‪ ٝ‬و‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬ ‫سًٍوایی اص کتاتی تا هحتَای سفتاسضٌاسی‬ ‫کتاب سهضگطایی سفتاس تا هذل جْالاًالی دیسالک‬ ‫سًٍوایی ضذ‪.‬‬ ‫ایٗ وتبه سا و‪ ٝ‬پ‪ٙ‬دٓ اسدیج‪ٟ‬ـتٔب‪ ٜ‬دس ٔدٕ‪ٛ‬ػ‪ٝ‬‬ ‫ػو‪ٙ‬ب ٔؼشیی ؿذ‪ٔ ،‬حٕذثبلرش ٔرشادی‪ ،‬ػرّرورشظرب‬ ‫فشؿی ٔؽّک ‪ ٚ‬ی‪ٟ‬رورٕر‪ ٝ‬ثرشخر‪ٛ‬سداسی ربِرور‬ ‫وشد‪ ٜ‬ا٘ذ‪ٔ .‬حت‪ٛ‬ای اٖ ثش حر‪ٛ‬ص‪ ٜ‬سیرتربسؿر‪ٙ‬ربػری‬ ‫ٕشوض داسد ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬ا٘‪ٛ‬اع ور ‪ٞ‬ربی پرب٘رضد‪ٌ ٜ‬رب٘ر‪ٝ‬‬ ‫سیتبسی‪ ،‬اثؼبد ‪ٞ‬ـتٌب٘‪ ٝ‬س‪ٞ‬جشی‪ ،‬اسصیبثی سیؼه‬ ‫یشدی‪ ،‬اس جبغ سیتبس ‪ٛٞ ٚ‬ؽ ‪ٞ‬ودب٘ی‪ ،‬وبثشد سیتبس دس وؼت ‪ ٚ‬وبس‪ ،‬اس جبؼبت ‪ٚ‬‬ ‫خب٘‪ٛ‬اد‪ٔ ٜ‬یپشداصد‪ٕٞ .‬چ‪ٙ‬وٗ دس اٖ ٕشیٗ‪ٞ‬ربی وربسثرشدی‪٘ ،‬رحر‪ ٜٛ‬ـرىرورُ‬ ‫وبسٌش‪ ٚ ٜٚ‬وٓ‪ٞ‬بی خصصی ٔبٔ‪ٛ‬سیتٔح‪ٛ‬س‪ ٚ ،‬ووغ‪ٞ‬بی س‪ٞ‬جشی ‪ٞ‬رٕرشا‪ ٜ‬ثرب‬ ‫حّوُ اسائ‪ ٝ‬ؿذ‪ٜ‬اػت‪ .‬ث‪ٙ‬ب ثش اػالْ‪ ،‬داد‪ٜٞ‬بی اؼالػب یِ وتبه سٔضٌـبیی سیرتربس‬ ‫ثب ٔذَ خ‪ٟ‬ب٘ی دیؼه ثشاػبع سیتبسؿ‪ٙ‬بػی دس وبسٌرب‪ٞ ٜ‬ربی سیرتربسؿر‪ٙ‬ربػری‬ ‫ثشداؿت‪ٝ‬ؿذ‪ٜ‬اػت‪ٕٞ .‬چ‪ٙ‬وٗ دس ایٗ وتبه اص یه ٔتذ اػتب٘ذاسد خ‪ٟ‬ت ؿ‪ٙ‬بخت ‪ٚ‬‬ ‫ث‪ٟ‬ج‪ٛ‬د ووفوت سیتبس اػتفبد‪ٔ ٜ‬یؿ‪ٛ‬د و‪ ٝ‬ثش ایٗ اػبع‪ ،‬ایشاد اص یه ب پ‪ٙ‬حػرتربس‪ٜ‬‬ ‫س ج‪ٝ‬ث‪ٙ‬ذی ؿذ‪ ٚ ٜ‬أبد‪ ٜ‬اػتخذاْ دس ػبصٔبٖ‪ٞ‬بی ٔتمبظی ٔیؿ‪٘ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫سشاًجام تاییذ ضذ کِ تتوی دًثالِای خَاّذ داضت‬ ‫ٍ ساتشت پتیٌسَى تاس دیگش تِ عٌَاى سشسختتشیالی‬ ‫هذافع گاتْام تاصهیگشدد‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اص ‪ٚ‬سایتی‪ ،‬وٕپب٘ی ثشادساٖ ‪ٚ‬اس٘رش داػرتربٖ‬ ‫دیٍشی اص ثتٕٗ ثشای س‪ٚ‬ایت ورشدٖ داسد‪ٔ .‬رت‬ ‫سی‪ٛ‬ص وبسٌشداٖ ثتٕٗ دس ٕ٘بیـٍب‪ ٜ‬دبسی ػبال٘ر‪ٝ‬‬ ‫وٕوهوبٖ یبؽ وشد یوّٓ ثؼذی ػبخت‪ٔ ٝ‬یؿ‪ٛ‬د ‪ٚ‬‬ ‫خ‪ٛ‬د ‪ٚ‬ی‪ ٓٞ ،‬اٖ سا ٔی٘‪ٛ‬یؼذ ‪ ٓٞ ٚ‬وربسٌرشدا٘ری‬ ‫ٔیو‪ٙ‬ذ أب خضیوب ی دسثبس‪ ٜ‬ایٗ یوّٓ سا یبؽ ٘ىشد‪.‬‬ ‫ثتٕٗ ٔبخشاخ‪ٛ‬یی اثشل‪ٟ‬شٔبٖ داػتبٖ‪ٞ‬بی ورٕروره‬ ‫دس لبِت یوّٓ ‪ 3‬ػبػت‪ ٝ‬اثشل‪ٟ‬شٔب٘ی دس ٔرب‪ٔ ٜ‬ربسع‬ ‫(اػف‪ٙ‬ذ) س‪ٚ‬ی پشد‪ٞ ٜ‬بی ثضسی ػو‪ٕٙ‬ب‪ٞ‬ب اوشاٖ ؿرذ‬ ‫‪ ٚ‬ثب ‪ٔ 134‬وّو‪ ٖٛ‬دالس دس ثبصاس داخرّری أرشیرىرب‬ ‫وبسؽ سا اغبص وشد‪.‬‬ ‫ایٗ یش‪ٚ‬ؽ ثّوت ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ثضسی شیٗ ایرترتربحرور‪ٝ‬‬ ‫یه یوّٓ دس ػبَ ‪ 2022‬ثجت ؿذ‪ ٚ ٜ‬د‪ٔٚ‬وٗ یش‪ٚ‬ؽ‬ ‫ثضسی دس ا‪ِٚ‬وٗ اخش ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬یه یرورّرٓ دس د‪ٚ‬ساٖ‬ ‫پب٘ذٔی ٔحؼ‪ٛ‬ه ؿذ‪ ٚ ٜ‬پغ اص اػپبیذسٔٗ‪ :‬سا‪ٞ‬ری‬ ‫ث‪ ٝ‬خب٘‪٘ ٝ‬وؼت د‪ٔٚ‬وٗ یوّٕی اػت و‪ٔ ٝ‬ر‪ٛ‬یرک ؿرذ‬ ‫یش‪ٚ‬ؿی ثوؾ اص ‪ٔ 100‬وّو‪ ٖٛ‬دالس دس ا‪ِٚ‬رورٗ اخرش‬ ‫‪ٞ‬فت‪ ٝ‬اوشا٘ؾ وؼت و‪ٙ‬ذ‪.‬‬ صفحه 5 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫ادبیات‬ ‫پىجشىبٍ ‪ 8‬اردیبُشت‪ 88* 1041‬ایریل ‪82 * 8488‬رمضبن‪ * 1001‬سبل سی ی دیم ( ایتًز ایکیىجی ایل ) * شمبرٌ ( سبیی ) ‪5085 :‬‬ ‫‪6‬‬ ‫بویوتموسن قوجاغیندا ایگیدلرسن‬ ‫ایگیدلیگی سن دنیایا گتیرمیسن‬ ‫اان یوردو یو وامیسسان ارذبایجان‬ ‫اتب بببب سوزلری‬ ‫اّ آ‪ٝٞ٧ ٦‬اک ‪ ،‬اّ ؿ‪ ٟ‬ؿو‪ ٠ٛ‬ک ا‪ٝ‬م‪ٝٞ٧ ٝ‬اک‬ ‫اَّ آَِ‪ .٠َ٨٧ُٝٞ٧ ٠‬اَّ ؿُ‪ٝ‬ال‪ ٠َ٨ِٛ‬ا‪٧‬نِ‪.٠َ٨٧ُٝٞ٧ ٟ‬‬ ‫ؿست‪ ،‬ؿست کا ٗ‪٦‬ض‪٧ٞ‬ـ‪ ،‬ؿست ثلٗ‪ُ٦‬لؿؿ ص‪ٞ‬کت‬ ‫کا ٗ‪٦‬ض‪٧ٞ‬ـ‪.‬‬ ‫‪٘١‬ـٓ‪ً٘ ٝ ٦‬ی ث‪ ٠‬ؿ‪ِ٧‬لا‪ ٝ ٙ‬ککتبک ٗتوبثْ ا‪ٛ‬ه‪٢‬هب ؿک‬ ‫ت٘بٗ‪ ٦‬مٗ‪١٠ٜ٨‬ب‬ ‫*******************************‬ ‫اوم ٗبٓ‪ُ ٖ٨‬اکس‪٨٘ٛ ٠‬ل ‪ ،‬اومُ‪ٗ ٠‬بٓ‪ ٦‬اال‪٨ٛ‬ت‬ ‫اِئنِٕ ً‪ُِ ٠‬ل‪ ،٠َ٨٘ٛ‬ؽَٔوِ‪ ٠ً ٚ‬سبال‪ِٛ‬ـِ‪.ٟ‬‬ ‫ٗبّ ؽ‪ٞ‬ؿٕ ؿ‪٧‬ـ‪٦٘ٛ ٟ‬ض‪ٞ‬ؿ‪ٗ ،‬بّ ٗلؿٕ ا‪٧ٝ‬نا‪ ٙ‬است‪.‬‬ ‫ا‪ٌٛ‬بک ‪ ٝ‬صطٖ ثست‪ ٚ‬ثهل ک‪ ٥ٝ‬ػه‪٨‬هت ‪ ٝ‬ا‪٧‬هلاؿ‪١‬هب‪٥‬‬ ‫ؽ‪ٞ‬ؿٗب‪ ٝ ٙ‬علط ػ‪ٞ٨‬ه ٗلؿٕ‪.‬‬ ‫*******************************‬ ‫اد هبک‪ ، ٚ٧‬ار‪ ٦‬ا‪٧‬لا‪ٙ‬‬ ‫ضٌٖ ُلس‪ ،٠ٜ‬ؿ‪ٝ‬ؽ تٔؼ‬ ‫‪ٝ‬ػـ‪١ٟ‬ب‪ ٥‬ت‪ٞ‬ؽبٓ‪٦‬‬ ‫*******************************‬ ‫ا‪ٝ‬ؿ ؿئـ‪ ٖ٧‬ؿ‪٧ ٖ٨ٔ٧‬ب‪ٛ‬ـ‪٥‬‬ ‫اتص ُلتٖ‪ ،‬مثب‪ ٖٛ‬س‪ٞ‬ؽت‪.‬‬ ‫اظ‪٢‬بک پط‪٘٨‬ب‪ ٦ٛ‬ام علط ٗغٔت ‪٧ ٝ‬ب سؾ‪.٦ٜ‬‬ ‫*******************************‬ ‫ا‪٧‬ت‪ ٚ٨‬ا‪٧‬بؿ‪ٜ٨‬ـا‪ ٙ‬ت‪ٌ٨‬ب‪ ٙ‬ص‪٨‬ؾبکؿ‪٧‬ل‬ ‫ام پب‪ ٥‬سَ ؽبک ؿک ٗ‪٦‬ا‪ٝ‬کؿ‪.‬‬ ‫سؾت ً‪ٞ‬ش‪ -‬ؿک ٗ‪ٞ‬کؿ ا‪ٛ‬زبٕ ًبک‪١‬هب‪ ٥‬سهؾهت ‪ٝ‬‬ ‫ٗطبؿْ عبهت کلسب‪.‬‬ ‫*******************************‬ ‫بیلمجٍ‬ ‫ا‪ٛٝٝٝ‬السب‪٨ٗ ٙ‬ل‪ٔ٧‬ـاک ‪ ،‬س‪٨‬ـزبالسب‪ ٙ‬ؽ‪ٞ‬ک‪ٓٝ‬ـاک ‪۲‬‬ ‫پ‪٨‬ط‪٨‬ی‬ ‫********************************‬ ‫ا‪ٝ‬کام اَ‪٧‬ل‪ ، ٥‬هب‪ ٙ‬ه‪٨‬لٗ‪٨‬ن‪ ، ٥‬ا‪ ٦ٌ٧‬سئلص‪ ٚ٨ٛ ٠‬ؿوکؿ‬ ‫ُام‪ ، ٝ‬ؿَ‪ ٟٝ‬ثبالس‪ًٞ ٦‬ضطی ‪ ،‬ا‪ ٞٛٝ‬تبپ٘‪َٚ٨٨‬‬ ‫ائططی ‪ ۲‬اص٘بالک ا‪٧‬ض‪ٜ٨‬ـ‪ٟ‬‬ ‫********************************‬ ‫ا‪ٝ‬ک‪ ٦ُ ٟ‬هبکا ‪٧‬بک‪٧‬ن ثبض‪ُ ، ٦‬ئـک ُٔل ت‪ًٞ‬ل ‪٧‬بض‪۲ ٦‬‬ ‫هبٗ‪٨‬ص ‪ ،‬هبکؿ‪٦‬‬ ‫********************************‬ ‫ا‪ٝ‬ک‪ ٦٧ ٟ‬اسال‪ ٙ‬ا‪ٝ‬ک‪ ، ٦٧ ٟ‬اوم‪ٝٝ ٙٝ‬کاک ا‪ٝ‬ؿالک ‪٠ً ۲‬‬ ‫پ‪ٜ‬ی‬ ‫********************************‬ ‫اوک‪ٝ‬ضـ‪ُ ٟ‬ا‪٧‬ـ‪ ، ٥‬سبت‪٨‬طـا هبکا‪،‬ائ‪ٞ‬ؿ‪ ٟ‬ه‪٨‬لٗ‪٨‬ن‪ ۲٥‬صب‪٥‬‬ ‫********************************‬ ‫ا‪ِٝ‬کتبس‪ ٦‬ا‪ٝ‬ؿ ‪٧ ،‬ب‪ٛ‬الک‪ ٥‬س‪ ۲ ٞ‬سبٗب‪ٝ‬اک‬ ‫********************************‬ ‫ا‪ٝ‬ستبالک ‪١‬ب ا‪ٝ‬ستبالک ‪ ،‬سبؿبٓس‪ ٚ٨‬ؽست‪ٓ ٠‬ل ‪ ،‬ا‪ٛ ٝ‬ئز‪٠‬‬ ‫ه‪ٞ‬ضـ‪ٝ‬ک ‪ ،‬ا‪ٝ‬م‪ ٝ‬ث‪ٞ‬ؿبک سبؿ‪ ٚ٨‬ؿست‪ٓ ٠‬ل ‪ ۲‬رَ‪٢‬ل‪ٟ‬‬ ‫********************************‬ ‫ا‪ٝ‬ست‪ ٞ‬ؿاش ؿ‪٧‬ل ؿاش ؿئ‪ ، ْ٨٨‬آت‪ ٦‬ؿاش ؿ‪٧‬ل ؿاش‬ ‫ؿئ‪ ، ْ٨٨‬ا‪ٔ٧‬ـ‪ ٟ‬ث‪٨‬ل ‪ٞٗٞ٧‬کتب ه‪ٞ٧ٞ‬ک ت‪ٞ٧ٞ‬م ً‪ ٦٘٨‬ؿئ‪۲ ْ٨٨‬‬ ‫ت‪ٞ‬سجبؿب‬ ‫********************************‬ ‫ا‪ٝ‬ست‪ً ٞ‬ا‪ٝ‬ض‪( ٚ‬تبکال ‪ ،‬اًَ‪ )ٚ٨‬ث‪٨‬ضلٓل ‪ ،‬آت‪ ٦‬ث‪ٞ‬الم‬ ‫ا‪٧‬ضلٓل ‪ ۲‬ه‪ٙٞ٧ٞ‬‬ ‫********************************‬ ‫ا‪ٝ‬ست‪ ٞ‬ا‪ِٝ‬ؿؿ‪ ٝ‬پبک‪ٔ٧‬ـاک ‪ ،‬آت‪ ٦‬س‪ٞ‬ؿ‪ ٝ‬ؽبک‪ٔ٧‬ـاک ‪ ۲‬هبٓ‪٨‬ب‪ٙ‬‬ ‫ا‪ٝ‬ست‪ ٞ‬ا‪ٝ‬تـ‪ ٝ‬ث‪٨‬ض‪٨ٔ٨‬ل ‪ ،‬آت‪ ٦‬صب‪٧‬ـ‪ ٥‬ا‪٧‬ض‪٨ٔ٨‬ل ‪ ۲‬ه‪ٙٞ٧ٞ‬‬ ‫عالهم امینی‬ ‫دده قورقود‬ ‫فضولی‬ ‫اض‪ٜ‬ب‪ ٦٧‬ثب سٔسٔ‪١ ٠‬ب‪ ٥‬تلى تجبک‬ ‫سلسلٍ قبجبر‬ ‫اؿاٗ‪ ٠‬ام ض٘بک‪ ٟ‬هجْ‪...‬‬ ‫کتغؼٔ‪٨‬طب‪ ٟ‬ثؼـ ام ا‪ ٠ً ٙ‬ػ‪٢‬ـ‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬ک‪ً ٚ٨‬ه‪ٜ‬هطهتهب‪٧‬ه‪ ٚ‬کا اٗضهب ًهلؿ‪،‬‬ ‫ػسٌلؽب‪ ٙ‬اکطبک اک‪ ٦ٗٝ‬کا ث‪ ٠‬ؿکثبک ‪ٛ‬بپٔئ‪ ٙٞ‬کلستبؿ‪ .‬ص‪ٜ‬ـ ٗب‪ ٟ‬ثهؼهـ ام‬ ‫اٗضب‪ ٥‬ا‪ ٚ٧‬ػ‪٢‬ـ‪ٛ‬بٗ‪ ،٠‬ر‪١َٜ‬ب‪ ٥‬کلا‪ٛ‬س‪ ٝ ٠‬ک‪ٝ‬س‪ ٠٨‬ؿک اک‪ٝ‬پب ت٘بٕ ضـ ‪ٝ‬‬ ‫ؿ‪ ٝ‬علف ؿک سبّ ‪١ 1۰01‬زل‪ ٥‬ه٘ل‪ ،٥‬ػ‪٢‬ـ‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬ت‪ٔ٨‬هسه‪٨‬هت کا اٗضهب‬ ‫ًلؿ‪ٛ‬ـ‪ .‬ؿک ا‪ ٚ٧‬ػ‪٢‬ـ‪ٛ‬بٗ‪ٛ ،٠‬بپٔئ‪ ٙٞ‬ث‪ ٠‬تؼ‪٢‬ـات ؽ‪ٞ‬ؿ ؿک هجبّ ػه‪٢‬هـ‪ٛ‬هبٗه‪٠‬‬ ‫ک‪ًٜ ٚ٨‬طتب‪ ٚ٧‬ػْ٘ ‪ٌٛ‬لؿ ‪ ٝ‬ا‪٧‬لا‪ ٙ‬کا ؿک ٗوبثْ ک‪ٝ‬س‪ ٠٨‬ت‪ٜ‬ه‪٢‬هب ُهقاضهت‪.‬‬ ‫کتغؼٔ‪٨‬طب‪ ٠ً ٟ‬ام ػٌ٘ٔلؿ ‪ٛ‬بپٔئ‪ٛ ٙٞ‬بکاض‪ ٦‬ث‪ٞ‬ؿ‪ ،‬ث‪ ٠‬س‪ ٥ٞ‬ا‪ِٔٛ‬ه‪٨‬هسه‪١ ٦‬هب‬ ‫ک‪ ٥ٝ‬ا‪ٝ‬کؿ تب ؿک ر‪ َٜ‬ثب ک‪ٝ‬س‪ ٠٨‬ام هـکت ‪ ٝ‬اٌٗب‪ٛ‬بت ا‪١ٙ‬ب استهلهبؿ‪ٟ‬‬ ‫ً‪ٜ‬ـ‪.‬کاثغ‪ ٠‬ثب ا‪ِٔٛ‬ستب‪ ۲ٙ‬ثؼـ ام اٗضب‪ ٥‬ػ‪٢‬ـ‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬ک‪ًٜ ٚ٨‬طتب‪ ٚ٧‬ثب کلا‪ٛ‬س‪،٠‬‬ ‫کتغؼٔ‪٨‬طب‪ٗ ،ٟ‬غ٘ـ ‪ٛ‬ج‪ ٦‬ؽب‪ ٙ‬سل‪٨‬ل ا‪٧‬لا‪ ٙ‬کا ؿک ‪١‬ه‪ٜ‬هـ کهلاؽه‪ٞ‬ا‪ٛ‬هـ ‪ ٝ‬ثهب‬ ‫ا‪ِٔٛ‬ستب‪ ٙ‬هغغ کاثغ‪ً ٠‬لؿ‪ .‬ثؼـ ام ص‪ٜ‬ـ ٗب‪ ٠ً ٟ‬ک‪ٝ‬اثظ ا‪٧‬لا‪ ٝ ٙ‬کهلا‪ٛ‬سه‪٠‬‬ ‫ث‪ ٠‬ػٔت هلاکؿاؿ ت‪ٔ٨‬س‪٨‬ت ت‪٨‬ل‪ ٟ‬ضـ‪ ٟ‬ثه‪ٞ‬ؿ‪ُ ،‬هبکؿا‪ ٙ‬ام ا‪٧‬هلا‪ ٙ‬ککهت ‪ٝ‬‬ ‫‪٘ٛ‬ب‪ٜ٧‬ـ‪ ٟ‬ا‪ِٔٛ‬ستب‪ ،ٙ‬سل‪١‬بک ک‪ٞ‬کؿ ر‪ٛٞ‬ن ام رب‪ٛ‬ت رهلد سه‪ ٕٞ‬پهبؿضهب‪ٟ‬‬ ‫ا‪ِٔٛ‬ستب‪ٝ ،ٙ‬اکؿ ا‪٧‬لا‪ ٙ‬ضـ‪ .‬سل‪١‬بکک‪ٞ‬کؿ ر‪ٛٞ‬ن ثب ٗ‪٨‬لماضل‪٨‬غ ٗهبم‪ٛ‬هـکا‪ٛ‬ه‪٦‬‬ ‫‪ٝ‬م‪٧‬ل‪ ،‬ػ‪٢‬ـ‪ٛ‬بٗ‪ٗ ٠‬زْ٘ کا ت‪ٜ‬ظ‪ً ٖ٨‬لؿ‪ٛ‬ـ‪ .‬عجن ا‪ ٚ٧‬هلاکؿاؿ‪ٗ ،‬ولک ضـ تهب‬ ‫‪ٝ‬هت‪ ٦‬ا‪٧‬لا‪ ٙ‬ثب ک‪ٝ‬س‪ ٠٨‬ؿک ر‪ َٜ‬است‪ ،‬ا‪ِٔٛ‬ستب‪ ،ٙ‬سبٓ‪ٌ٧ ٦‬صـ ‪ ٝ‬ث‪٨‬ست‬ ‫‪١‬ناک ٓ‪٨‬ل‪ ٟ‬ا‪٨ِٔٛ‬س‪ ٦‬ث‪ ٠‬ا‪٧‬لا‪ ٙ‬ثـ‪١‬ـ ‪ ٝ‬ا‪٧‬لا‪ ٝ ٙ‬ا‪٨ِٔٛ‬س ثل ضهـ ک‪ٝ‬سه‪٨‬ه‪٠‬‬ ‫ٗتغـ ثبض‪ٜ‬ـ‪ً٘ .‬پب‪ٜ١ ٦ٛ‬ـ ضله‪ ٦‬ا‪٨ِٔٛ‬س ؿک سبّ ‪١ 1224‬زل‪ ،٥‬ثلا‪٥‬‬ ‫ثبک س‪ ،ٕٞ‬سلرب‪ ٌٖٔٗ ٙ‬کا ث‪٠‬ػ‪ٜٞ‬ا‪ ٙ‬سل‪٨‬ل‪ ،‬کا‪ ٦١‬ا‪٧‬لا‪ً ٙ‬لؿ‪.‬‬ ‫ؿکثبک ا‪٨ِٔٛ‬س ثلا‪ ٥‬ثست‪ ٚ‬هلاکؿاؿ‪ ٥‬رـ‪٧‬ـ‪ ،‬سل‪٨‬ل ؽ‪ٞ‬ؿ سلُ‪ٞ‬ک ا‪ٝ‬مٓه‪٦‬‬ ‫کا ؿک سبّ ‪١ 1225‬زل‪ ٥‬ه٘ل‪ ٥‬ک‪ٝ‬ا‪ ٠ٛ‬ا‪٧‬هلا‪ً ٙ‬هلؿ‪ .‬ؿک سهبّ ‪122۰‬‬ ‫‪١‬زل‪ ٥‬ه٘ل‪ ،٥‬سلُ‪ٞ‬ک ا‪ٝ‬مٓ‪ٗ ٦‬ؼب‪١‬ـ‪ ٟ‬ت‪٢‬لا‪ ٙ‬کا ثب ا‪٧‬لا‪ٜٗ ٙ‬ؼوـ ًهلؿ ‪ٝ‬‬ ‫ص‪ٞ‬کت ا‪ ٙ‬کا ث‪ٜٓ ٠‬ـ‪ ٙ‬ثلؿ ‪ ٝ‬سبّ ثؼـ ر‪٘٨‬ن ٗ‪ٞ‬ک‪ ٝ ٠٧‬سل ‪ٜ١‬هل‪ ٥‬آهس‬ ‫سل‪٨‬ل رـ‪٧‬ـ ا‪٨ِٔٛ‬س‪ ،‬پس ام ث‪ ٠‬تص‪٧ٞ‬ت کسب‪ٛ‬ـ‪ ،ٙ‬ا‪ ٙ‬کا ثلا‪ ٥‬رهٔهت‬ ‫اٗضب‪ ٥‬کتغؼٔ‪٨‬طب‪ ،ٟ‬ث‪ ٠‬ت‪٢‬لا‪ ٙ‬ا‪ٝ‬کؿ‪ٛ‬ـ‪ .‬ؿک سبّ ‪١ 122۱‬هزهل‪ ٥‬هه٘هل‪٥‬‬ ‫ٗ‪٨‬لما ضل‪٨‬غ ٗبم‪ٛ‬ـکا‪ٝ ٦ٛ‬م‪٧‬ل‪٨ٗ ،‬لما ثنکٍ هبئٖ ٗهوهبٕ ا‪ٗ ٝ ّٝ‬ه‪٨‬هلما‬ ‫ػجـآ‪١ٞ‬به ‪ٛ‬طبط اصل‪٢‬ب‪ٜٗ ،٦ٛ‬ط‪ ٦‬آ٘٘بٓی کتغؼٔ‪٨‬طب‪ ،ٟ‬ا‪ ٙ‬کا اٗضهب‬ ‫ًلؿ‪ٛ‬ـ‪٘٢ٗ .‬تل‪ٗ ٚ٧‬لبؿ ا‪ ٚ٧‬هلاکؿاؿ ػجبکتا‪ٛ‬ـ ام؛ ههجه‪ ّٞ‬عهٌه٘ه‪٨‬هت‬ ‫‪٘ٛ‬ب‪ٜ٧‬ـ‪ ٟ‬ا‪٨ِٔٛ‬س ؿک اؽتالکبت سلعـ‪ ٥‬ثب ک‪ٝ‬س‪ ٝ ٠٨‬تهؼه‪٨‬ه‪٨‬ه‪ ٚ‬عهـ‪ٝ‬ؿ‪،‬‬ ‫رٔ‪٨ُٞ‬ل‪ ٥‬ام ت‪٢‬برٖ اکـب‪٢ٛ‬ب ‪ ٝ‬سب‪٧‬ل هـکت‪٢‬ب‪ٜٗ ٥‬غو‪ ٠‬ث‪١ ٠‬ه‪ٜ‬هـ ته‪ٞ‬سهظ‬ ‫ا‪٧‬لا‪ ،ٙ‬ارت‪ٜ‬به ام هلاکؿاؿ ؿ‪ٝ‬ست‪ ٦‬ثب ‪١‬ل ؿ‪ٓٝ‬هت حهبٓهخه‪ً ٦‬ه‪ ٠‬ؿضه٘ه‪ٚ‬‬ ‫ا‪٨ِٔٛ‬س ثبضـ‪ ،‬ؿک ص‪ٞ‬کت ع٘ٔ‪ ٠‬هـکت س‪ ٦ٗٞ‬ث‪ ٠‬ا‪٧‬لا‪ ،ٙ‬ا‪ِٔٛ‬ستهب‪ ٙ‬ام‬ ‫ا‪٧‬لا‪ ٙ‬ع٘ب‪٧‬ت ً‪ٜ‬ـ‪ ،‬ا‪٨ِٔٛ‬س ؿک اٗ‪ٞ‬ک اکـب‪ٛ‬ستب‪ ٙ‬ؿؽبٓت ‪ٌٜٛ‬ـ ‪ ٝ‬سبال‪ٛ‬ه‪٠‬‬ ‫‪١200‬ناک ت‪ٗٞ‬ب‪ ٙ‬ث‪ ٠‬ا‪٧‬لا‪ ٙ‬ثپلؿامؿ‪ٛ.‬بٗطؾص ث‪ٞ‬ؿ‪ ٙ‬عـ‪ٝ‬ؿ ٗلم‪١‬ب‪ ٥‬ا‪٧‬لا‪ٙ‬‬ ‫‪ ٝ‬ک‪ٝ‬س‪ ٠٨‬ؿک ‪ٛ‬بع‪ُُٞ ٠٨‬ز‪ ،٠‬سجت ت‪ٜ‬ص ث‪ ٚ٨‬ا‪٧‬لا‪ ٝ ٙ‬ک‪ٝ‬س‪ ٠٨‬ضـ‬ ‫ر‪ َٜ‬ؿ‪ ٕٝ‬ا‪٧‬لا‪ ٝ ٙ‬ک‪ٝ‬س‪ٗ ۲‬طؾص ‪ٛ‬ج‪ٞ‬ؿ‪ ٙ‬عـ‪ٝ‬ؿ ‪ ٝ‬حـ‪ٞ‬ک ٗلم‪ ٝ ٥‬ػـٕ‬ ‫ت‪ٞ‬اکن ؿک ٗ‪ٞ‬کؿ ‪ٛ‬بع‪ُُٞ ٠٨‬ز‪ ،٠‬سجت ت‪ٜ‬ص رـ‪٧‬ـ ٗ‪٨‬ب‪ ٙ‬ا‪٧‬لا‪ ٝ ٙ‬ک‪ٝ‬س‪٨‬ه‪٠‬‬ ‫ضـ‪ .‬ؿک سبّ ‪١ 1241‬زل‪ ٥‬ه٘ل‪٧ ٥‬لٗٔ‪ٞ‬ف سلؿاک ک‪ٝ‬س ثه‪ ٠‬پهبؿُهب‪ٙ‬‬ ‫‪ٛ‬ظبٗ‪ ٦‬ا‪٧‬لا‪ ٙ‬ع٘ٔ‪ً ٠‬لؿ ‪ ٝ‬ر‪١َٜ‬ب‪ ٥‬ؿ‪ ٕٝ‬ا‪٧‬لا‪ ٝ ٙ‬ک‪ٝ‬س‪ ٠٨‬ضل‪ٝ‬ع ضهـ‪.‬‬ ‫ه‪ٞ‬ا‪ ٥‬ک‪ٝ‬س ؿک سبّ ‪١ 1242‬زل‪ ٥‬ه٘ل‪ ٥‬ؿک ر‪ َٜ‬ضٌ٘‪ٞ‬ک‪ ،‬ا‪٧‬لا‪ٛ‬ه‪٨‬هب‪ٙ‬‬ ‫کا ضٌست ؿاؿ‪ٛ‬ـ ‪ُٜ ٝ‬ز‪ ٠‬تصلف ضـ‪ .‬ؿک ‪٘١‬ه‪٨‬ه‪ ٚ‬سهبّ ؿک ره‪ٜ‬هَ‬ ‫ُ‪ٜ‬ز‪ ،٠‬پبسٌ‪٧ٝٞ‬ش کلٗب‪ٛ‬ـ‪٨ٛ ًْ ٟ‬ل‪١ٝ‬ب‪ ٥‬ک‪ٝ‬س‪٨‬ه‪ ،٠‬ػهجهبس ٗه‪٨‬هلما کا‬ ‫اؿاٗ‪ ٠‬ؿاکؿ‬ ‫ضٌست ؿاؿ‪....‬‬ ‫‪ٛ‬بؿ‪ْ٨‬‬ ‫شبٌ عببس ی بًستبوچی‬ ‫‪ٛ‬بک‪ٜ٧‬زب ثبػ ‪ٛ‬بک‪ٜ٧‬زب‬ ‫اّ ‪ٝٝ‬کٗب سبکآ‪ٜ٨‬زب‪.‬‬ ‫ت‪ٓٞ‬ئ‪٨‬ـ‪ ٖ٧‬ه‪ٞ‬کت‪٨ٓٞ‬ـ‪ٖ٧‬‬ ‫ث‪ُٔٛٞٞ‬ل‪ ٟ‬هبٓ‪ٜ٨‬زب‬ ‫***‬ ‫ٗ‪ ٚ‬ػبض‪٨‬ـبٕ ‪ٛ‬بک‪ٜ٧‬زب‬ ‫ا‪٧‬ستلٕ سبکآ‪ٜ٨‬زب‪.‬‬ ‫س‪ٛٞ‬بٕ سبٓال‪ٛ‬ـ‪ُٔ ٥‬ـ‪٥‬‬ ‫الص‪ ٚ٨‬ا‪٧ ٙٞٛٝ‬ب‪ٜ٨ٛ‬زب‬ ‫***‬ ‫ث‪ ٞ‬ثبؿـا ثبک ا‪ٛٞٓٝ‬زب‪،‬‬ ‫‪١‬ئ‪ٞ٨‬االک ‪ٛ‬بک ا‪ٛٞٓٝ‬زب ‪.‬‬ ‫ؿ‪ ْ٧‬اصبک ؿٓ‪، ٕٞٔ٧ُٞ ٦‬‬ ‫س‪٧ ٠ٜٗ ٚ‬بک ا‪ٛٞٓٝ‬زب‪.‬‬ ‫***‬ ‫ت‪ٞ‬ت اؿبر‪ ٦‬ث‪ٛٞ٧ ٞ‬زب ‪،‬‬ ‫ت‪ٞ‬ت ‪٧‬ئ٘‪ ٠‬ؿ‪ ٖ٧‬ؿ‪ٛٞ٧ٝ‬زب ‪.‬‬ ‫‪٧‬بک‪ ٥‬ؽٔ‪ٞ‬تـ‪ُٞ ٟ‬ک‪ٛ‬ـ‪، ٟ‬‬ ‫ؿا‪٨ٛ‬ط٘بؿ‪ ( ٖ٧‬ا‪ٝ‬پ‪ٞ‬ض٘ـ‪ ) ٖ٧‬ؿ‪ٛٞ٧ٝ‬زب‬ ‫***‬ ‫ث‪٨‬ل ث‪ٞ‬سهتهب‪ٛ‬هضه‪ٝ ٦‬اکا‪٧‬هـ‪ .٥‬ثه‪ٞ‬‬ ‫ثهه‪ٞ‬سههتههب‪ٛ‬ههضهه‪ً ٦‬هه‪ٓٞ‬ههلههتهه‪٨‬هه‪ٜ‬هه‪٦‬‬ ‫هبکپن‪٧،‬ئ٘‪٨‬ط‪ ٠ٔ٨‬سبؽالکؿ‪١ .٥‬هل‬ ‫ا‪ ْ٧‬هبکپ‪٨‬ن‪٧،‬ئ‪٨٘٨‬ص‪،‬ؽ‪٨‬بک اً‪٨‬لؿ‪،٥‬تبؽ‪٨‬ال ‪ٝ‬ئل‪٧‬ت ؿ‪ٝ‬ال‪٨ٛ‬لؿ‪.٥‬ث‪٨‬هل ا‪٧‬هْ‬ ‫ث‪ٞ‬ستب‪ٛ‬ض‪ ٦‬ص‪ٞ‬ػ ‪٧‬بؽط‪ ٦‬ث‪٢‬ل‪ُ ٟ‬ت‪٨‬لؿ‪.٥‬‬ ‫ث‪ٞ‬ستب‪ٛ‬ض‪ ٦‬اک‪ٝ‬اؿ‪ٜ٧‬ب ؿئـ‪ -۲٥‬ث‪ ٞ‬ا‪ ْ٧‬ث‪ٞ‬ستب‪٨٘٨ٛ‬ن ص‪ٞ‬ػ ‪٧‬هبؽطه‪ ٦‬ثه‪٢‬هل‪ٟ‬‬ ‫ُت‪٨‬ل‪٧‬ت‪،‬هبکپ‪٨‬ن‪ ٚ٧‬الح ‪٧‬بؽط‪٨‬س‪ٜ٨‬ـا‪ ٙ‬ث‪٨‬ل ائططی ‪ ًٞٞ٧‬ت‪ٞ‬ت‪ٞ‬ه ض‪٨‬هؼ‬ ‫ا‪ٝ‬ؿٔ‪ ٞ‬ضب‪ ٟ‬ػبثبسب اپبکاربؿبٕ‪.‬‬ ‫ث‪ٞ‬ستب‪ٛ‬ض‪ ٦‬هبکپ‪٨‬ن‪ ٚ٧‬الح ‪٧‬بؽط‪٨‬س‪ٜ٨‬ـا‪ ٙ‬ث‪٨‬ل ؽ‪ٞ‬کر‪٨٧ ٙٞ‬ــ‪،٥‬ائططِ‪ٚ٨‬‬ ‫ثئٔ‪ ٠ٜ٨‬اض‪٨‬ل‪٧‬ت‪،‬ت‪ٞ‬ش ‪١‬ب ت‪ٞ‬ش ‪ -‬اصل‪٢‬ب‪ٛ‬ب ‪ٞ٧‬ال ؿ‪ٝ‬ضٌ٘ـ‪ ٟ‬ا‪ٓٝ‬سه‪،ٙٞ‬ضهب‪ٟ‬‬ ‫ػجبسال ‪ٝ‬م‪٧‬ل اهلل ‪ٝ‬ئل‪ ٥‬ؽب‪ ٙ‬ؿا ؿک‪٧ٝ‬هص ٓهجهبس ا‪ٓٝ‬ه‪ٞ‬ه ‪٧‬ه‪ ّٞ‬ا‪ٔ٧‬ه‪٠‬‬ ‫ُئـ‪٧‬لؿ‪ٔ٧‬ل‪.‬ا‪ٛٝ‬الک ً‪٨‬ط‪ ٚ٨ٜ٨‬هبثبؿ‪ٜ٨‬ب ص‪٨‬ؾهـ‪٧‬هالک‪.‬ضهب‪ ٟ‬ػهجهبس ا‪ٛٝ‬هـا‪ٙ‬‬ ‫س‪ٞ‬ک‪ٝ‬ضـ‪ -۲ٝ‬ا ً‪٨‬ط‪ٛ ًٙٞٞ٧ ، ٦‬ـ‪٥‬؟؟؟ه‬ ‫‪ٝ‬ستب‪ٛ‬ض‪ ٦‬ؿئـ‪ -۲٥‬اؿب ؿک‪٧ٝ‬ص‪،‬هبکپ‪٨‬نؿ‪.٥‬پبؿضب‪ ٟ‬س‪ٞ‬ک‪ٝ‬ضـ‪١ -۲ ٝ‬هبکا‬ ‫اپبک‪٧‬لسب‪ٙ‬؟؟ث‪ٞ‬ستب‪ٛ‬ض‪ ٦‬ؿئـ‪۲٥‬ث‪ ٞٛٞ‬ضب‪ ٟ‬ػجبسب اپبک‪٧‬هلإ‪.‬ضهب‪ ٟ‬ػهجهبس‬ ‫ؿئـ‪ -۲ ٥‬کع٘تٔ‪ ٚ٨ِ٨‬ا‪ٝ‬ؿٔ‪،ٞ‬ربٗبػبت ضهب‪ ٟ‬ػهجهبسهب ٓهؼهْ‪،‬ره‪ٞ‬ا‪١‬هل‬ ‫اپبک‪٧‬ل‪،‬س‪ ٚ‬ؿ‪ ٟ‬هبکپ‪٨‬ن اپبک‪٧‬سب‪ٙ‬؟‬ ‫هبکپ‪٨‬ن ضب‪ ٠ٜ٨٧ ٠ٛ ٚ٨١‬الم‪٘٧‬ـ‪٥‬؟‬ ‫ث‪ٞ‬ستب‪ٛ‬ض‪ ٦‬ؿئـ‪ -۲ ٥‬اؿب ؿک‪٧ٝ‬ص‪،‬ا‪ٝ‬الک‪ُ ٚ٧‬ه‪ٞ‬ره‪ٓ ٞ‬هؼهْ ره‪ٞ‬ا‪١‬ه‪٨‬هل‪ٟ‬‬ ‫صبت‪٨‬ل‪ ٖ٨ٜٗ،‬ؿ‪ُٞ ٟ‬ر‪ ٕٞ‬ا‪ٛ‬زبم هبکپ‪٨‬نا صبت‪٨‬ل‪.‬ضب‪ ٟ‬ؿئـ‪ٛ -۲ ٥‬بعبم اف‪٧‬ت‬ ‫صٌ‪٨‬لس‪ ،ٚ‬اؽ‪ ٦‬ضب‪ ٟ‬ا‪ُٞ ٞٛٝ‬ت‪ٞ‬کٗن‪.‬‬ ‫ث‪ٞ‬ستب‪ٛ‬ض‪ ٦‬ؿئـ‪ -۲ ٥‬اؿب ؿک‪٧ٝ‬هص‪،‬رهب‪ٛ‬ه‪٨‬ه‪ ٚ‬سهبؽ ا‪ٓٝ‬سه‪ُ،ٙٞ‬ه‪ٞ‬ته‪ٞ‬کک‬ ‫ُ‪ٞ‬ت‪ٞ‬کک ‪ُٞ ،‬ت‪ٞ‬کٗن ائططِ‪ ٜٚ٨ًٞ٧ ٦‬س‪ٞ‬ؽبکإ ا‪ُ ٙٞٛٝ‬ه‪ٞ‬مٓهل‪٧‬ه‪ٜ‬ه‪، ٠‬‬ ‫ص‪٨‬ؾ‪٨‬ت ُٔلٕ‪.‬‬ ‫اهلل ‪ٝ‬ئلؿ‪ٝ ٥‬م‪٧‬ل ا‪٧‬ست‪ ٠‬ؿ‪٨ً ٥‬ط‪ٜ٨‬ه‪ٝٝ ٦‬کسه‪،ٙٞ‬ضهب‪ ٟ‬ا‪ٛٝ‬ه‪ ٙٞ‬آه‪٨‬ه‪ٜ‬ه‪٦‬‬ ‫ت‪ٞ‬تـ‪٨ً.ٝ‬ط‪٨‬ـ‪ ٙ‬ا‪٧‬ل‪ٔ٧‬ـالک‪.‬ثبضوب ًس‪ٓٞ٧ ٠‬ال ُئل‪ ٥‬ههب‪٧‬ه‪٨‬هتهـ‪٧‬هالک‪.‬ضهب‪ٟ‬‬ ‫اکؿ‪ٝ ٥‬اک‬ ‫ػجبس ه‪٨‬لٗ‪٨‬ن‪ُ ٥‬ئ‪٨ٜ٨‬ت تبؽتب ص‪٨‬ؾـ‪...٥‬‬ ‫خیابانی‬ ‫شهریار‬ ‫رتبیت‬ ‫شاه اسماعیل‬ ‫‪ٌ٧‬صـ ‪١‬ناک ٓـت‬ ‫ترکی در فبرسی‬ ‫اؿاٗ‪ ٠‬ام ض٘بک‪ ٣‬هجْ‪....‬‬ ‫ػج‪٨‬ل‪ٗ ۳‬ؼلّه اث‪٨‬ل‪ ۳‬ا‪٧‬جل‪ٗ ۳‬طی ‪ ،‬ؽ‪ٞ‬ش ث‪ ،ٞ‬ؿک تلً‪ ٦‬ثبستب‪ ٙ‬ا‪٧‬جل‪ /‬ا‪٧‬پل‪/‬‬ ‫‪٨٧‬پل استلبؿ‪ ٟ‬ضـ‪ ٟ‬است (‪.)11‬‬ ‫ػ‪ٞ٨‬ض ‪ ٝ‬ػ‪ٞ‬ض ‪ ۳‬ا‪ٞ٧‬ام ‪ ٝ‬ا‪ٞ٧‬م ‪ ۳‬ا‪ٗ( ٥‬ب‪ٝ + )ٟ‬م (ضج‪ٗ ۳ )٠٨‬ب‪ٜٛ‬ـ ٗب‪، ٟ‬‬ ‫م‪٧‬جب کػ ‪ٛ ،‬بٕ ‪ ٦ٌ٧‬ام ؿٓ‪٨‬لا‪ًٞ ٙ‬کاؿٔ‪ ٞ‬ه‪٢‬هلٗهب‪ٗ ٙ‬هٔه‪ ٦‬افکثهب‪٧‬هزهب‪ ٙ‬؛‬ ‫ٗتاسلب‪ ٠ٛ‬ػ٘ـاً ‪٧‬ب س‪ٞ٢‬اً ا‪ٛ ٚ٧‬بٕ پلٗـن کا ثص‪ٞ‬کت ػ‪ٞ٨‬ض ‪ ٝ‬ػ‪ٞ‬ض (ًه‪٠‬‬ ‫اصالً ٗ‪ٜ‬بست ثلا‪ٛ ٥‬بٕ ‪٨ٛ‬ست) ٗ‪٧ٞٛ ٦‬س‪ٜ‬ـ‪ .‬آجت‪ ٠‬ؿک ثل‪١‬ب‪ ٙ‬هبعغ ا‪ ٚ٧‬اسٖ‬ ‫ثب ٗؼ‪ ٦ٜ‬اکاست‪ ٝ ٠‬پ‪٨‬لاست‪ ٠‬ؿکد ضـ‪ ٟ‬است‪)21( .‬‬ ‫ؿبم‪ ۳1.‬هبم ‪ ۳‬پل‪ٛ‬ـ‪ ٟ‬ا‪ ٥‬ثنکُتل ام اکؿى (‪ )1‬؛ ‪(Goose‬ا‪٨ِٔٛ‬س‪)٦‬‬ ‫ؿبم‪ ۳ 2.‬هبم ام ٗصـک هبمٗبم (ضٌبکت‪ًٜ ، ٚ‬ـ‪ ۳ )ٙ‬ضٌبف ‪ ،‬صهبى ‪،‬‬ ‫‪ٛ‬لاى ‪ ،‬پبک‪ ، ٟ‬ه‪ٛ‬ـ‪ ٟ‬؛ ؿبم ؿبم ‪ ۳‬ضٌبف ضٌبف ‪ ٝ‬تلى تلى (‪)1‬‬ ‫ؿبماالػ ‪ ٝ‬هبمالػ (‪ ۳ ) 1‬هبماالم ‪ ۳‬پل‪ٛ‬ـ‪ ٟ‬ا‪ ٥‬ؽ‪ٞ‬ضؾ‪ٞ‬ا‪ ٙ‬ام ؽهب‪ٛ‬ه‪ٞ‬اؿ‪٣‬‬ ‫صٌب‪ٝ‬ى ً‪ ٠‬ؿک س‪ٞ‬اعْ ؿک‪٧‬ب‪ ٥‬ؽنک ‪٧‬بکت ٗ‪ ٦‬ض‪ٞ‬ؿ‪.‬‬ ‫ؿبما‪ ٝ ٙ‬هبما‪ٝ ٙ‬ؿنؿ‪ٗ( ٚ‬ؼل) ‪ٝ‬ؿبمؿب‪ ۳ ٙ‬هبمؿب‪ ۳ ٙ‬ههبم (ههبمٗهبم ‪۳‬‬ ‫ً‪ٜ‬ـ‪ + )ٙ‬هب‪( ٙ‬اى) ‪ ۳‬ثس‪٨‬بکًَ‪َٜٜ‬ـ‪ ، ٟ‬ضٌبف مٗ‪ٛ ٚ٨‬بض‪ ٦‬ام س‪، ْ٨‬‬ ‫‪ ٥‬ؿک تلً‪ ٦‬س‪ٗٞ‬ل‪ ۳( ٥‬ضٌست ؿ‪ٜ١‬ـ‪ ، ٟ‬ؽهلؿ ًه‪ٜ‬ه‪ٜ‬هـ‪، ٟ‬‬ ‫ؿبم‪ ۳٥‬هبم ِ‬ ‫ًُط‪ٜ‬ـ‪ ٝ )20( )ٟ‬ؿک تلً‪ٗ ٦‬ؼبصل ٗزبماً ؿک ٗؼ‪ٜ‬ب‪ ٥‬اؿٕ پلٗـّػب ‪ ٝ‬ثبؿ ؿک‬ ‫ؿٗبؽ استلبؿ‪ ٦ٗ ٟ‬ض‪ٞ‬ؿ‪ ۲‬هبم‪ ِ٥‬اؿإ ‪ ۳‬اؿٕ ثبؿ ؿک ؿٗبؽ ‪ ،‬هبم‪٧‬ال‪ٛ‬ه٘هبم ‪۳‬‬ ‫ثبؿ ؿک ؿٗبؽ ؿاضت‪ٛ ٝ ٚ‬لس ًص ؽ‪ٞ‬است‪ !ٚ‬؛ ا‪ ٠ً٘ٔ ٚ٧‬ثب ‪ٛ‬ل‪ٞ‬ف ؿک ػلث‪٦‬‬ ‫ثص‪ٞ‬کت‪٢‬ب‪ ٥‬ؿن‪ ، ٟٝ‬ؿن‪ٝ‬ات ‪ ٝ‬ؿ‪٨‬ل‪٨ٛ ٟ‬ن ؿکاٗـ‪ ٟ‬است‪.‬‬ ‫ؿبٗ‪٨‬ص‪ ۳‬هبٗ‪ِ٨‬ص ‪٨ُ٘ ٝ‬ص ‪ ۳‬هبٕ (هبٗ٘بم ‪ ۳‬مؿ‪ ، ٙ‬مؿ‪ ٙ‬ثوصـ ًطهت)‬ ‫‪٧ +‬ص (اى) ‪ٝ ۳‬س‪ ٤ٔ٨‬ؿکبػ‪٧ ٦‬ب ر‪ ٠ً( ٦ٛ ، ٦ِٜ‬سبثن ‪ٝ‬س‪ ٤ٔ٨‬ؿکبػ‪ٝ ٦‬‬ ‫ر‪ ٦ِٜ‬ث‪ٞ‬ؿ) ‪ ،‬ؽ‪٨‬نکا‪ ، ٙ‬اسجبه ٗناع٘ت ‪ ٥ٞٗ ،‬ؿٗبؽ! ؛ ه٘‪٨‬ص ضـ‪۳ ٙ‬‬ ‫ؿبٗ‪٨‬ص ُقاضت‪ٗ ۳ ٚ‬ناع٘ت‬ ‫ؿـّاک‪ ۳ٟ‬علث‪ ٠‬ا‪ ٥‬ضج‪ ٠٨‬ض٘ط‪٨‬ل ‪ ٦ٓٝ‬پ‪ ٝ ٚ٢‬س‪ ، ٚ٨ِٜ‬پ‪ٌ٨‬ب‪ ٙ‬پ‪ ، ٚ٢‬ا‪٧‬ه‪ٚ‬‬ ‫ًٔ٘‪ٛ ٠‬جب‪٧‬ـ ثب ؿـاک‪ ٟ‬ؿک ػلث‪ٗ ٠ً ٦‬ا‪ٛ‬ج ؿـاک (‪ ۳‬ث‪ٝ ٦‬کب) است اضهتهجهب‪ٟ‬‬ ‫ال ثهب‪٧‬هـ ثصه‪ٞ‬کت‬ ‫ُلکت‪ ٠‬ض‪ٞ‬ؿ (‪ ) 1‬؛ اُل ا‪ ٠ً٘ٔ ٚ٧‬تلً‪ ٦‬ثبضـ اعت٘هب ً‬ ‫هبؿاکا ثبضـ ‪ ٝ‬ا‪ ، ٙ‬اعت٘بّ ؿاکؿ ً‪ ٠‬ام ٗصـک هبؿاٗبم (‪ٗ ۳‬غٌٖ ثست‪)ٚ‬‬ ‫‪ ٝ‬ؿک ٗؼ‪ٝ ٦ٜ‬س‪ ٠ٔ٨‬ا‪ ٠ً ٥‬ث‪ً٘ ٠‬ل ٗ‪ ٦‬ث‪ٜ‬ـ‪ٛ‬ـ ثبضـ‪ .‬اعت٘بّ ؿ‪ِ٧‬ل ا‪ٛ‬سهت‬ ‫ً‪ ٠‬ام هبؿا (‪ ۳‬ؽغل ‪ ،‬ثال) اٗـ‪ ٟ‬ثبضـ ً‪ٗ ٠‬ؼ‪ٜ‬ب‪ٝ ٥‬س‪ ٤ٔ٨‬ؽغهل‪ٛ‬هبى ٗه‪٦‬‬ ‫ؿ‪١‬ـ‪.‬‬ ‫ؿالٕ‪ ۳‬ه‪ُٞ‬الٕ ‪ ٝ‬ه‪ ۳ ُٕٞٓٞ‬ه‪( ّٞ‬ؽـٗت) ‪( ٕٝ +‬اى ٗهٔهٌه‪ُ ٝ ٦‬هب‪١‬ه‪٦‬‬ ‫تغج‪٨‬ج‪ ۳ )٦‬ؽـٗتٌبکٕ ‪ ،‬تلً‪٨‬ت ؿالٕ ٗب‪ٜٛ‬ـ ؽب‪ ٝ ٖٛ‬ث‪ )ٕ.ٟ( ِٖ٨‬اسهت ؛‬ ‫ه‪ٞٓٞ‬هض‪ ۳ ٦‬ؽبؿٕ ‪ ،‬هُُّٔن ‪ ۳‬ؽـٗت ًلؿ‪ ، ٙ‬ؿٔ٘ب‪ ۳ ٙ‬ؿالٕ‬ ‫ؿِٔ٘ب‪ ۳ٙ‬ؿ‪ُ٘ٓٞ‬ب‪ٝ ٙ‬ه‪ُ٘ٓٞ‬ب‪ ۳ ٙ‬ه‪( ّٞ‬ؽـٗت) ‪ٗ +‬ب‪ٗ( ٙ‬ب‪ٜٛ‬ـ) ‪ ۳‬ؿالٕ ٗب‪ٜٛ‬ـ ‪،‬‬ ‫ؿالٕ ‪ ،‬پسل ‪ٞٛ‬ر‪ٞ‬ا‪ ٙ‬ؽبؿٕ ث‪٢‬طت‪ ۲‬کلؿا اُل ‪ ٠ٛ‬ک‪ٝ‬ض‪ ٤‬کض‪ٞ‬ا‪ ٙ‬ث٘ب ؿ‪ٜ١‬هـ‬ ‫× ؿٔ٘ب‪ ٙ‬م ک‪ٝ‬ض‪ ٤‬ع‪ٞ‬ک م ر‪ٜ‬ت ثـک ًط‪ / ٖ٨‬عبکظ‬ ‫ؿ‪ٜ‬ض‪ ۳٠‬ه‪ُٛٞ‬ضب ‪ ٝ‬ه‪ِٛٞ‬زب ‪ ۳‬ضٌ‪ٞ‬ک‪ٛ ٤‬بضٌلت‪ ، ٠‬ؿک تهلًه‪ ٦‬ههـ‪٧‬هٖ ‪٧‬هؼه‪ٜ‬ه‪٦‬‬ ‫ػل‪ٝ‬س ؛ اعت٘بالً ا‪ ٠ً٘ٔ ٚ٧‬ثؾبعل ضجب‪١‬ت ضٌ‪ٞ‬ک‪ ُْ ٤‬ث‪ ٠‬ػل‪ٝ‬س‪ً ٦‬ه‪٠‬‬ ‫ؿک ٓجبس ػل‪ٝ‬س‪ ٦‬است ث‪ ٠‬ا‪ ٙ‬تؼ٘‪٧ ٖ٨‬بکت‪ ٠‬است‪.‬‬ ‫ؿ‪ٞ‬ک‪ ۳ٟ‬ه‪ِٞ‬کا‪ ۳‬ه‪ِٞ‬ک(ضلک‪،‬تٔؾ‪ + ))3( ٦‬ا(اى) ‪ ۳‬تٔؾ‪ ، ٠‬ت‪ٜ‬ـ‪، ٟ‬‬ ‫ؿ‪ٞ‬م‪ ۳ٟ‬ه‪ِٞ‬ما ‪ ٝ‬ه‪ِٞ‬م ‪ ۳‬ؿالف ‪ ٝ‬پ‪ٞ‬ست‪ ٤‬ثؼض‪ٗ ٦‬ه‪٨‬ه‪١ ٟٞ‬هب ‪ُ ٝ‬ه‪٨‬هب‪١‬هب‪ ٙ‬؛‬ ‫ه‪ِٞ‬ماالم ‪ ۳‬ؿ‪ٞ‬م‪١ ٟ‬ب‪ٟٞ٨ٗ ٥‬‬ ‫ؿ‪ٞ‬ؿب‪ ۳‬هب‪ٝ‬هب ‪ ٝ‬ه‪ِٝٞ‬هب ‪ ۳‬هب‪( ٝ‬هب‪ٗٝ‬بم ‪ ٝ‬ه‪ِٗٝٞ‬بم ‪ ۳‬کا‪ٛ‬ـ‪ ، ٙ‬ره‪ٜ‬هِه‪٨‬هـ‪، ٙ‬‬ ‫ؿ‪ٝ‬ک ًلؿ‪ ، ٙ‬تبؽت‪ ، ٚ‬تبکا‪ٛ‬ـ‪ + )ٙ‬هب (اى) ‪ ۳‬ؿػ‪ٞ‬ا ‪ ،‬ثٔ‪ٞ‬ا ‪٨١ ،‬ب‪)1۰( ٞ١‬‬ ‫ؿ‪ ۳ّٞ‬ه‪ ۳ ُّٞ‬ؽـٗتٌبک ‪ ،‬ؽبؿٕ ‪ ،‬ؿالٕ ؛ ؿک ا‪ٜ٧‬زب ثص‪ٞ‬کت ٗستتل ٗؼ‪ٜ‬ب‪٥‬‬ ‫ؿکضت ‪ ٝ ٌْ٨١‬اؿٕ مٗؾت کا ٗ‪ ٦‬ت‪ٞ‬ا‪ ٙ‬ثلؿاضت ًلؿ‪.‬‬ ‫کِل‪ ۳‬ک‪ِ٨‬ل‪ ۳‬تبه ‪ٗ ٥ٞٗ ،‬زؼّـ ؛ ک‪ِ٨‬ل‪ِٔ٧‬ـاٗبم ‪ ۳‬تبه ؽ‪ٞ‬کؿ‪ ، ٙ‬کهلصه‪۳ ٠‬‬ ‫ک‪ِ٨‬لصب ‪ٝ ۳‬س‪ ٠ٔ٨‬ا‪ ٥‬ثص‪ٞ‬کت کضت‪١ ٠‬ب‪ ٥‬تبث‪٨‬ـ‪ ٟ‬ثلا‪ ٥‬اصالط صه‪ٞ‬کت ‪،‬‬ ‫ک‪٨‬لهبؿا‪ ٙ‬ص‪٨‬ؾ٘بم ‪ ۳‬سل ث‪ٞ١ ٠‬ا ضـ‪ ، ٙ‬کلکل‪ ۳ ٟ‬ک‪ِ٨‬لک‪ِ٨‬لا ‪ ،‬که‪ِ٨‬هل‪ِ٧‬هٔهـام ‪۳‬‬ ‫‪ٞ١‬اًص ‪ ،‬ک‪ِ٨‬ل‪ِٔ٧‬ـاهض‪ ۳ ٦‬عو‪ ٠‬ثبم‬ ‫کط‪ ۳َٜ‬ک‪٨‬ط‪ ٝ ٚ‬ک‪٨‬ط‪ ۳ َٜ‬ک‪٨‬ط‪( ٠‬ک‪٨‬ط‪ٗ ٠‬ی ‪ ۳‬ر‪٨٢‬ـ‪ ، ٙ‬ک‪ٞ‬کا‪ً ٙ‬لؿ‪)ٙ‬‬ ‫‪( َٛ +‬اى کبػٔ‪ ۳ )٦‬ر‪ٜ٢‬ـ‪َ ، ٟ‬ک‪َٞ‬کا‪ِٛ‬ل؛ ک‪٨‬طوب ‪ ۳‬س‪ٞ‬ت ‪ ،‬ک‪٨‬طو‪٨‬لت‪۳ ٦‬‬ ‫ک‪ٞ‬کا‪ ، ٙ‬تجـ‪ ْ٧‬ک‪٨‬ط‪ ٠‬ى ث‪ ٠‬کط‪ٗ َٜ‬ب‪ٜٛ‬ـ تجـ‪ ْ٧‬ت‪ٞ‬ک‪ ٠‬ى است ث‪ ٠‬تل‪َٜ‬‬ ‫‪ ٝ‬اعت٘بالً هط‪ ٠‬ى ‪ ۳‬هط‪.َٜ‬‬ ‫کـل‪ٞ‬ک‪ ۳‬کؾ پ‪ٞ‬ک‪ ۳‬کؾ (ثبػ‪ ۲‬ث‪ + )َ٨‬پ‪ٞ‬ک (پسل ‪ ۳ )ٕ.ٟ ،‬ثه‪٨‬هَ ماؿ‪، ٟ‬‬ ‫ثنکٍ ماؿ‪ٓ ، ٟ‬وت ضب‪١‬ب‪ ٙ‬تلى ‪ ٝ‬ص‪ ٚ٨‬؛‬ ‫ک‪ٜ‬ل‪ ۳‬کب‪ٛ‬بک ‪ ۳‬کب‪ + ٙ‬اک ‪ ۳‬؟‪ ،‬عصبک ؿ‪ٝ‬ک صلاؽ ‪ ،‬صلاؽ ‪١ ،‬ل ص‪٨‬ن اکتزبئ‪٦‬‬ ‫ٗب‪ٜٛ‬ـ ص‪ٞ‬ه ‪ ٝ‬کٔن ؛ ‪٘١‬ل‪٧‬ط‪ ٠‬ثب کب‪ٞٛ‬س (کب‪٧ + ٙ‬س) (‪ )1‬؛ ا‪ٛ‬هلا تهلًه‪٦‬‬ ‫ٗ‪ ٦‬ؿا‪ٜٛ‬ـ اٗب ضل‪ٝ‬ع ًٔ٘‪ ٤‬تلً‪ ٦‬ثب علف ف ؽ‪ٛ ٦ٔ٨‬بؿک است‪.‬‬ ‫اکؿ‪ٝ ٥‬اک‬ ‫هبا‪ ٙ‬ص‪ٞ‬کت ؿ‪ِ٧‬ل ؽبهب‪...)ٕ.ٟ( ٙ‬‬ ‫دیویب دیللری‬ ‫ُئض‪ ٚ‬سب‪ ٚ٨ٛ ٦٧‬اکؿ‪...٥‬‬ ‫ؿ‪ٔ٧‬ض‪ٔ٨‬ل‪ ،‬ؿ‪ٔٔ٧‬ل‪ ٥‬تب‪٘٨ٛ‬ب ا‪٧‬ض‪ ٙٞ‬ث‪ ٞ‬ا‪ ٦ٌ٧‬ت٘ٔ‪ ،٦‬آٔل‪ٜ٧‬ـ‪ ٟ‬اسبس ئه‪ٓٞ‬هضه‪ٞ‬‬ ‫ائت٘‪٨‬ص ‪٧ ٝ‬ئل ا‪ٝ‬م‪ٟ‬ک‪ٜ٧‬ـ‪ ٦ًٟ‬ؿ‪ٔٔ٧‬ل‪ ٥‬ا‪ٝ‬س ه‪ ٕٞ١ٞ‬ثآِ‪ٞ‬س‪ ٠ٛٞ‬ثآ٘‪ٞ‬ضٔل‪۲‬‬ ‫‪.1‬تی ‪١‬زبٓ‪ ٦‬ؿ‪ٔٔ٧‬ل‬ ‫ث‪ ٞ‬ؿ‪ٔٔ٧‬لؿ‪١ ٟ‬ل سامر‪ٞ‬ى ث‪٨‬ل ‪٨١‬زبؿ‪٧‬ل ‪١ ٝ‬ل ا‪ٛ‬هالٕ ا‪٧‬هضه‪ ٙٞ‬ؿ‪ ٟ‬ثه‪٨‬هل‬ ‫سامر‪ٞ‬ى ‪ٝ‬اکؿ‪٧‬ل‪ .‬سامر‪ًٔٞ‬ل‪ ،‬صٌ‪ ،ٖ٨‬ث‪ًٞ‬ه‪ ٝ ٕٞ‬اى آه٘هبههـا‪ٙ‬‬ ‫ا‪ٝ‬ماهـ‪٧‬لالک‪ .‬ر٘ٔ‪ ٦ٛ ٠‬ه‪ٞ‬کا‪ ،ٙ‬ث‪٨‬ل ‪ٛ‬ئض‪ ٠‬صهٌه‪٨‬ه٘هسه‪٨‬هن ‪ ٝ‬ثه‪ًٞ‬ه‪ٗٞ‬سه‪ٞ‬م‬ ‫سامر‪ًٔٞ‬لؿ‪٧‬ل ً‪ ٦‬ر٘ٔ‪٦ٛ٠‬ؿ‪ ٟ‬صٌ٘‪٨‬س‪٨‬ن ‪ ٝ‬ث‪ًٗٞٞ‬س‪ٞ‬م عبال ُت‪٨‬ل‪٧‬ل‪.‬‬ ‫ث‪ ٞ‬ؿ‪ٔٔ٧‬ل اکاس‪ٜ٨‬ـا‪ ،ٙ‬ص‪ٜ٨‬ز‪٧ٝ ،٠‬ئت‪ٜ‬بٕ ؿ‪ ،٦ٔ٧‬رب‪ٝ‬ا ؿ‪ ،٦ٔ٧‬تهجهت ؿ‪٧‬هٔه‪،٦‬‬ ‫ث‪ٞ‬کٗب‪ ،‬س‪٨‬بٕ ؿ‪٧‬هٔ‪ ٝ ٦‬اکهل‪٧‬وبؿا ‪٧‬بضب‪٧‬ب‪ ٙ‬ث‪٨‬ل ص‪ٞ‬ػ ؿ‪٧‬هٔهٔهل‪ ،‬ا‪ٝ‬ره٘ٔه‪ ٠‬ؿ‪ٙ‬‬ ‫ثب‪ٛ‬ت‪ٞ‬ؿ‪ٔٔ٧‬ل‪ ٦ٜ٧‬اؿ اپبکٗبم ا‪ٝ‬الک‪.‬‬ ‫‪.2‬ثاً‪ ٞٔٗٞ‬ؿ‪ٔٔ٧‬ل‬ ‫ث‪ ٞ‬ؿ‪ٔٔ٧‬لؿ‪١ ٟ‬ل سامر‪ ُٙٞٞ‬ث‪ًٓٞٞ‬ـ‪٧ ُٞٝ‬ب تلً‪٨‬ت تبپ٘بس‪ ٦‬ا‪٧ ٠ٔ٧‬ئه‪ٜ‬ه‪٦‬‬ ‫سامر‪ٞ‬ى ‪٧‬بکا‪٨ٛ‬ل‪ .‬ث‪ ًٞٔٗٞٞ‬ؿ‪ٔٔ٧‬ل ا‪ ٠٨ٌ٧‬ا‪٧‬ل‪٨ٔ٧‬لالک‪۲‬‬ ‫آق) ‪ٛ‬به‪٨‬ص ث‪ ًٞٔٗٞٞ‬ؿ‪ٔٔ٧‬ل‬ ‫ث‪ ٞ‬ؿ‪ٔٔ٧‬لؿ‪ ٟ‬ث‪٨‬ل ام صٌ‪ ٖ٨‬ا‪ٓٝ‬ـ‪ٝ‬ؿ‪ ٞ‬ا‪٧‬ض‪ ،ٙٞ‬ث‪( ًٕٞٞ‬تلً‪٨‬ت) ‪ ٝ‬صهٌه‪٨‬هٖ‬ ‫(تصل‪٧‬ق) ث‪٨‬لٓ‪ٌ٨‬ـ‪ُ ٟ‬ئلصیٓ‪٠‬ض‪٨‬ل ‪ ٝ‬ث‪ ٞ‬ماٗب‪ً ٙ‬اًـ‪ًٟ‬ه‪ ٦‬ا‪ٛٝ‬هٔه‪ٝ ٞ‬‬ ‫ا‪ٛٝ‬س‪ٞ‬م ا‪٧‬ت‪٨‬ل ‪ ٝ‬ؿُ‪٨‬ط‪٨‬ل ‪ ٝ‬سامر‪ً ُٙٞٞ‬ا‪ٝ‬ؿ‪ٟ‬س‪٦‬ؿ‪ ٟ‬ث‪ًٞٓٞٞ‬ک‪ .‬ئ‪ٞ‬ک‪ٛ‬ی‬ ‫کبکسزبؿا‪۲ٙ‬‬ ‫ؿاضت‪ٛ ... ٚ‬ـاکٕ‬ ‫سبؽت‪٦ٗ ... ٚ‬سبمٕ‬ ‫پبٓ‪ٞ‬ؿ‪٦ٗ ... ٙ‬پبال‪ٖ٧‬‬ ‫ُاک‪ٓٝ‬ـ‪ ،٦٘٨ً ُٞٝ‬ث‪ٞ‬کاؿا ث‪ ٝ ًٕٞٞ‬صٌ‪ ٖ٨‬ص‪ٞ‬ػ اثتـا‪ ٦٧‬که‪ٞ‬کٗهبؿا ‪ٝ‬‬ ‫هب‪ٛٞٛ‬س‪ٞ‬مؿ‪ٝ‬ک‪ .‬ث‪ ٞ‬ؿ‪ٔٔ٧‬لؿ‪ٛ ٟ‬به‪٨‬ص أً٘‪٠‬ؿ‪ٝ ٟ‬اکؿ‪٧‬ل‪ .‬ثئٔ‪ ٦ً٠‬سه‪ ٙٞ‬اًهٔهل‬ ‫ًاً‪٧ ٝ ٠‬ب ُا‪ٝ‬ؿ‪٧ ٠٧ٟ‬بپ‪٨‬طبکام‪ ،‬سامر‪ًٔٞ‬ل تاک‪ٟ‬ؿ‪ ٟ‬ث‪ٔ٨‬ل‪.‬‬ ‫‪ٛٞ٧‬ب‪ٛ‬زب‪ ،‬آ٘ب‪ٛ‬زب‪ ،‬کلا‪ٛ‬س‪٨‬نرب‪ ،‬کبکسزب ‪ٜ٨١ ٝ‬ـ – ا‪ٝ‬ک‪ٝ‬پب ه‪ٛٞ‬ـاکٗب اؿ‪٥‬‬ ‫اکؿ‪ٝ ٥‬اک‬ ‫ا‪ ٠ٔ٧‬تب‪ٜ٨ٛ‬ب‪ ٙ‬ؿ‪ٔٔ٧‬ل ‪ٛ‬به‪٨‬ص ث‪ًٞٔٗٞٞ‬ؿ‪ٔٔ٧‬ل ؿ‪ٛ‬ـ‪٧‬لٓل‪....‬‬ ‫رپوین اعتصامی‬ ‫ستارخان‬ ‫وبزویه دیستًم‬ ‫ٗ‪ ٖ٨ٜ‬ا‪ٛ ٥‬بم‪ ٚ٨ٛ‬ؿ‪ٝ‬ست‪ ٕٞ‬مٗستب‪ ٚ٨ٛ‬ث‪٢‬بک ا‪ٓٝ‬س‪ٚ٨‬‬ ‫سؼبؿت تبر‪٨٘١ ٦‬ط‪ ٠‬ثبض‪ٜ٨‬ـا ثلهلاک ا‪ٓٝ‬س‪ٚ٨‬‬ ‫ا‪٨ٗٝ‬ـ‪ٝ ٖ٧‬اک ا‪ ٝ‬عو‪٨ٛ ٠‬بم‪ ٚ٧‬ا‪٘ٓٝ‬بس‪ ٚ٨‬ؽٔو‪٠‬‬ ‫س‪ ٦ٜ‬ؽبک ا‪٧‬ست‪ ٚ٨‬ظبٖٓ ‪ ،‬فٓ‪ ْ٨‬ک‪ٝ‬مُبک ا‪ٓٝ‬س‪ٚ٨‬‬ ‫اقب مسیح شریاوی‬ ‫اهب ٗس‪٨‬ظ ضل‪ٝ‬ا‪ٜٗ ٦ٛ‬س‪ٞ‬ه ث‪ٌٗ ٠‬تت کض‪ ٦ٓٞ‬ث‪ٞ‬ؿ‪ ٝ ٟ‬رنء کرهبّ‬ ‫صبعت ‪ٛ‬ل‪ٞ‬ف ‪ٗ ٝ‬غتلٕ عٌ‪ٗٞ‬ت ث‪ ٠‬ض٘بک ٗ‪ ٦‬ککت ‪.‬‬ ‫‪ ٥ٝ‬ثب ؿ‪ ٝ‬ضبػل ‪٘١‬ط‪٢‬ل‪ ٥‬اش ‪ٛ‬طبط ‪ ٝ‬مالٓ‪ٗ ٦‬طبػل‪ً ٟ‬لؿ‪ ٟ‬است‪.‬‬ ‫اهب ٗس‪٨‬ظ ع‪ٞ‬اؿث س‪٨‬بس‪ ٦‬کالًت ثبک ؿ‪ٝ‬کا‪ٛ‬ص کا ث‪ٛ ٠‬ظٖ ًط‪٨‬هـ‪ٟ‬‬ ‫‪ ٝ‬ث‪ ٠‬ا‪ ٚ٧‬تلت‪٨‬ت تبک‪٧‬ؼ ا‪ ٙ‬ؿ‪ٝ‬ک‪ ٟ‬کا تص‪٧ٞ‬ل ‪ٞ٘ٛ‬ؿ‪ ٟ‬است‪.‬‬ ‫اهب ٗس‪٨‬ظ ع٘ٔ‪ ٠‬اع٘ـ ؽب‪ ٙ‬ضب‪١‬س‪ ٙٞ‬کا ‪ ٠ً ٖ١‬ؿک سهبّ ‪1121‬‬ ‫ض٘س‪ ٦‬اتلبم اکتبؿ‪ ٟ‬ث‪ ٠‬ضٌْ ٗ‪ٜ‬ظ‪ ٕٞ‬ضلط ؿاؿ‪ ٟ‬است ‪.‬‬ ‫‪ ٥ٝ‬پس ام ا‪ ٚ٧‬تبک‪٧‬ؼ ؿبٓجب ٗ‪ٜ‬ظ‪١ ٠ٗٞ‬ب‪ًٞ ٥‬تب‪ ٦١‬سل‪ٝ‬ؿ‪٧ ٝ ٟ‬هی‬ ‫ٗ‪ٜ‬ظ‪ٛ ٠ٗٞ‬سجتب ثنکُ‪ ٦‬کا ث‪ ٠‬علم ضب‪ٜ١‬بٗ‪ ٠‬کلؿ‪ٝ‬س‪ ٦‬ث‪ٛ ٠‬ظٖ ا‪ٝ‬کؿ‪ٝ ٟ‬‬ ‫ث‪ ٠‬کتغؼٔ‪ ٦‬ؽب‪ ٙ‬توـ‪ً ٖ٧‬لؿ‪ ٟ‬است‪.‬‬ ‫اهب ٗس‪٨‬ظ ؿک ا‪ٝ‬ا‪ ْ٧‬هل‪ ٙ‬س‪٨‬نؿ‪١ ٖ١‬ه ‪.‬م ؿک ا‪٧‬هلا‪ٝ ٙ‬کهبت ًهلؿ‪ٟ‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫ضبػلا‪ ٦ٛ‬ام هج‪ٗ ْ٨‬ال ٗغس‪ ،ٚ‬سالٗ‪ ،٦‬ضب‪١‬ـ‪ ،‬ؿهل‪٧‬هت‪ ،‬فاًهل ‪ٝ‬‬ ‫‪ٞٛ‬اه ‪ ٝ‬ؿ‪٨‬ل‪ ٟ‬ثل ضؼل‪١‬ب‪ٛ ٥ٝ ٥‬ظ‪٨‬ل‪١ ٟ‬ب‪ ٦٧‬سل‪ٝ‬ؿ‪ ٟ‬ا‪ٛ‬ـ‪.‬‬ ‫ث‪ٗ ٞ‬ؾ٘س ؿ‪ ٟ‬اهب ٗس‪٨‬ظ ا‪ ْ١‬مٗب‪ ٠ٛ‬ؿ‪ ٚ٧‬ضٌب‪٧‬ت ائـ‪٧‬ت ‪ ،‬ؿئ‪٨٨‬ل‪۲‬‬ ‫ؿال ائت٘‪ ٠‬ت‪ٞ‬هغ کاسِ‪ٞٓٞ‬م هب‪ٛ‬ـا هبٓ٘‪٨‬طـ‪٧‬ل‬ ‫هل‪ ٠ٜ٧‬ئ‪ٞ‬م ُ‪ ٠‬ؿ‪٧‬ل ث‪ٛٞ‬الک ُئض‪ ٚ‬ؿوکا‪ٛ‬ـا هبٓ٘‪٨‬طـ‪٧‬ل‬ ‫‪ٌ٘ٛ‬ـ‪ ٟ‬هـک ‪ ٝ‬ه‪٘٨‬ت ‪ً ٠ٛ ،‬لاٗت ‪ٛ‬ب‪ٛ‬ـا هبٓ٘‪٨‬طـ‪٧‬ل‬ ‫ثال صٌٌ٘ٔ‪ ٠ٛ ٠ِ٨‬تبه ‪ ٝ‬عبهت رب‪ٛ‬ـا هبٓ٘‪٨‬طـ‪٧‬ل‬ ‫‪ ٠ٛ‬احبک ضلب ث‪٘٨‬بک ا‪٧‬ض‪ ٙٞ‬ؿکٗب‪ٛ‬ـا هبٓ٘‪٨‬طـ‪٧‬ل‬ ‫ا‪ٞٓٝ‬ثـ‪ٝ‬ک هٔت ؽبئ‪ ٚ‬عن ث‪٨ٔ٨‬ل ث‪٨‬ل پبى ع‪ٜ٨‬ت ‪ٞ٧‬ػ‬ ‫ؿ‪ٝ‬ض‪ٜ‬ـ‪ ٟ‬سبت٘ب‪٧‬ب‪ ٙ‬ؿ‪٨ٛ‬بؿا ؿ‪١ ٚ٨ٜ٧‬ش ٗٔت ‪ٞ٧‬ػ‬ ‫فً‪ٞ‬ک اهسبٗ‪ ٚ٨ٛ ٦‬عج‪٨‬ؼ‪ٜ٨‬ـ‪ ٟ‬اصال ؿ‪ٝ‬ؿل‪ ٝ‬ث‪٨‬ؼت ‪ٞ٧‬ػ‬ ‫ا‪ٛ‬بث ا‪ٜ٨ٔ١‬ـ‪ ٟ‬ث‪٨‬ل فک‪ ٟ‬عزبه ‪ ٝ‬ضلٕ ‪ ٝ‬ػص٘ت ‪ٞ٧‬ػ‬ ‫عل‪٧‬ن اؿٗ‪٨‬ت ‪ٓٞ٧‬ـا‪ ٠ٛ ،‬اکًب‪ٛ‬ـا هبٓ٘‪٨‬طـ‪٧‬ل‬ ‫ٗس‪٨‬غب! ًس تؼٔن ث‪ ٞ‬ر‪٢‬ب‪ٛ‬ـا‪ ٖ٨ً ٙ‬ؽسبکت ‪ٝ‬اک‬ ‫‪ ٠ٛ‬تبح‪٨‬ل ؿػب ظب‪١‬ل اک‪ٔٛ‬لؿ‪٘١ ٠ٛ ٟ‬ت ‪ٝ‬اک‬ ‫‪ ٠ٛ‬ػبٓ٘ٔلؿ‪ ٟ‬ضلػ‪٨‬ت ‪ ٠ٛ‬ث‪ِٔ٨‬لؿ‪ ٟ‬ػـآت ‪ٝ‬اک‬ ‫‪ ٠ٛ‬ث‪٨‬ل ؿ‪ٝ‬ؿل‪ ٝ‬سام‪ ٥‬ؽٔو‪ ٠ٛ ،ٚ٨‬ث‪٨‬ل ًس ؿ‪ ٟ‬ؿ‪٧‬ب‪ٛ‬ت ‪ٝ‬اک‬ ‫عو‪٨‬وت اض‪ٜ‬بؿ‪ٝ ٠ٛ ٟ‬کب ‪٧‬بکا‪ٛ‬ـا هبٓ٘‪٨‬طـ‪٧‬ل‬ ‫****‬ ‫(‪244‬شبعردن طىس شعرلر )کتببیىدان سئچیلمیش‬ ‫ببیبتی َبی اذرببیجبن‬ ‫اؿاٗ‪ ٠‬ام ض٘بک‪ ٣‬هجْ‪...‬‬ ‫ام ؿست کٔی ظبٖٓ ثب تلس ‪ ٝ‬اضغلاه م‪ٛ‬ـُ‪ً ٦‬لؿٕ‪.‬‬ ‫ثب‪١‬بس‪٨‬ن ؿاضـ‪ ٥‬ؿ‪٨ٛٝ‬ب‬ ‫ص‪ٞ‬ک‪ٝ‬ى اؿبضـ‪ ٥‬ؿ‪٨ٛٝ‬ب‬ ‫ً‪ ٠٘٨‬ؿئ‪ ٖ٨‬ؿکؿ‪٦٘٧‬‬ ‫ث‪ٞ‬ت‪ ٙٞ‬هب‪٧ ٙ‬بضـ‪ ٥‬ؿ‪٨ٛٝ‬ب‬ ‫ؿ‪٨ٛ‬ب ث‪ٗ ٠‬ب‪ٜٛ‬ـ س‪ ًٖ ٦ِٜ‬ث‪٢‬ب ‪ ٝ‬ص‪ٞ‬ث‪ ٦‬ؽطٌ‪٨‬ـ‪ ٟ‬است‪ .‬ث‪ ٠ً٠‬ثِ‪٧ٞ‬هٖ‬ ‫ا‪ ٚ٧‬ؿکؿ کا ً‪ ٠‬ؿ‪٨ٛ‬ب سلاسل اضی ‪ ٝ‬ؽ‪ ٙٞ‬است‪.‬‬ ‫ت‪ٜٞ‬ع ‪ ٝ‬ک‪ِٛ‬ب‪ٗ ٦ِٛ‬ض٘‪ ٦ٌ٧ ،ٙٞ‬ام ر‪ٜ‬ج‪١٠‬ب‪ ٥‬ثلرست‪ ٠‬ثب‪٧‬هبته‪١ ٦‬هب‬ ‫است‪ .‬ام ٗ‪٨‬ب‪ ٙ‬ا‪ٞٛ‬اع هبٓت‪١‬ب‪ُٛٞ ٥‬بُ‪ ٙٞ‬اؿث‪٨‬بت ٗ‪ٜ‬ظ‪ ٕٞ‬ػبٗه‪٨‬هب‪ٛ‬ه‪،٠‬‬ ‫‪ٞٛ‬ع ثب‪٧‬بت‪ ٦‬ؿک اعبع‪ ٝ ٠‬تل‪ٗ ٖٛ‬سبئْ ‪ ٝ‬عوب‪٧‬ن ٗؾتهٔهق م‪ٛ‬هـُه‪٦‬‬ ‫ؽٔن‪ٗ ،‬ت٘ب‪٧‬ن است‪.‬‬ ‫ر‪ٜ‬ج‪ ٠‬ت‪ٜٞ‬ع ٗض٘‪ ٙٞ‬ؿک ‪ٞٛ‬ع ثب‪٧‬بت‪ ٦‬ث‪ ٠‬هـک‪ٛ ٥‬ه٘هب‪٧‬هب‪ ٙ‬اسهت ًه‪٠‬‬ ‫ثلؽ‪ ٦‬ام ُلؿا‪ٝ‬ک‪ٛ‬ـُب‪ٗ ٝ ٙ‬ص‪ٜ‬ل‪ ٚ٨‬ثب‪٧‬بت‪ ،٦‬اسبس ًبک ؽ‪ٞ‬ؿ کا ثل‬ ‫توس‪ٖ٨‬ث‪ٜ‬ـ‪ ٥‬ا‪٢ٛ‬ب ام ‪ٛ‬ظل ٗغت‪ٗ ٝ ٥ٞ‬ض٘‪ ٙٞ‬هلاک ٗ‪٦‬ؿ‪ٜ١‬ـ ‪ ٝ‬ثب‪٧‬بت‪٦‬‬ ‫کا ؿک سلکصْ ‪١‬ب‪ٗ ٥‬ؼ‪ٗ ٦ٜ٨‬ب‪ٜٛ‬ـ ثب‪٧‬بت‪١٦‬ب‪ ٥‬ػبضوهب‪ٛ‬ه‪ٝ ٝ ٠‬صهق‬ ‫عبّ‪ ،‬م‪ٛ‬ـُ‪ ٦‬ؽب‪ٞٛ‬اؿُ‪ ،٦‬ک‪ٛ‬ذ ‪ٛ ٝ‬بکضب‪٧‬ته‪ ،٦‬کهلام ‪ ٝ‬ا‪ٛ‬هتهظهبک‪،‬‬ ‫صـاهت ‪ٗ ٝ‬لؿا‪ ،٦ِٛ‬پ‪ٜ‬ـ ‪ ٝ‬عٌ٘ت‪ٗ ،‬ؼتوـات ‪ ٝ‬پ‪ٜ‬ـاک‪١‬ب ‪ ٝ‬ام ا‪ٚ٧‬‬ ‫هج‪ ْ٨‬تـ‪ًٜٜ٦ٗ ٚ٧ٝ‬ـ‪ ٠ُٛٞ ٚ٨٘١ .‬ثب‪٧‬بت‪١٦‬ب ام ‪ٛ‬ظل ٗغت‪ٞ‬ا ٗه‪ًٞ‬هـ‬ ‫ؿ‪ِ٧‬ل‪ ٥‬است ثل ا‪ ٠ٌٜ٧‬صط٘‪١٠‬ب‪ ٥‬ر‪ٞ‬ضب‪ ٙ‬ثب‪٧‬بته‪١ ٦‬هب‪ ،‬م‪ٛ‬هـُه‪٦‬‬ ‫است‪ .‬م‪ٛ‬ـُ‪ ٦‬ؽٔن ثب ت٘بٕ ُ‪ٞ‬ض‪١٠‬ب‪ ٝ ٥‬سب‪ ٠٧‬ک‪ٝ‬ض‪١ٚ‬ب ‪ٛ ٝ‬ط‪٨‬ت ‪ٝ‬‬ ‫کلام‪١‬ب‪ ٥‬ا‪.ٙ‬‬ ‫س‪٨‬ل ‪ُِٔ ٝ‬طت ؿک ُٔناک ک‪ِٛ‬ب‪ ٝ َٛ‬ؿاٗ‪ُ ٚ‬ستل ثب‪٧‬بت‪١٦‬ب ٗب کا ثب‬ ‫ٗضبٗ‪ ٝ ٚ٨‬ا‪ٛ‬ـ‪٧‬ط‪١٠‬ب ‪ ٝ‬اعسبس‪١‬ب‪ ٦٧‬ام ‪ٞٛ ٠٘١‬ع ک‪ٝ‬ث‪٠‬ک‪٦ٗ ٝ‬سبمؿ‪.‬‬ ‫ؿک ا‪ٜ٧‬زب ٗب ثب ‪٧‬ی علف ثب ٗضبٗ‪ ٦ٜ٨‬ام ‪ٞٛ‬ع ثب‪٧‬بت‪ ٦‬م‪٧‬ل ثهلؽه‪ٞ‬کؿ‬ ‫ٗ‪ٛ ٠ً ٖ٨ًٜ٦‬طب‪ ٙ‬پ‪ٜ‬ـاک‪١‬ب ‪ ٝ‬ا‪١ٝ‬بٕ ؿ‪٨ٛ‬ب‪ ٚ٢ً ٥‬ؿک ا‪ ٙ‬ػ‪٨‬ب‪ ٙ‬اسهت‬ ‫‪ ٝ‬ا‪ٛ‬سب‪ ٙ‬ثلا‪ ٥‬اعتلام ام ث‪٘٨‬بک‪ ٝ ٥‬صطٖ مؽٖ‪ ،‬ث‪ٗ ٠‬ؼزن‪٨ُ ٟ‬هب‪١‬هب‪ٙ‬‬ ‫ت‪ٞ‬سْ ٗ‪٦‬ر‪٧ٞ‬ـ‪.‬‬ ‫ا‪ٝ‬م‪ٟ‬کٓ‪٨‬ی سب‪١ ٙ‬ب‪ٝ‬اسب‪ٙ‬‬ ‫‪١‬ل ث‪٨‬ل ؿکؿ‪ ٟ‬ؿا‪ٝ‬اسب‪ٙ‬‬ ‫ؿکؿ هبپ‪٨‬ـا‪ُٜٔ ٙ‬ـ‪ٟ‬‬ ‫س‪ ٚ‬ثبربؿا‪ ٙ‬ه‪ٞ‬کاکسب‪ٙ‬‬ ‫ؿکٗب‪١ ٙ‬ل ؿکؿ‪ ٥‬ا‪ ٥‬اسپ‪ٜ‬ـ ‪ ٝ‬مٗب‪ ٠ً ٦ٛ‬ؿکؿ ام ؿک ٗه‪ ٦‬ا‪٧‬هـ‪ ،‬ام‬ ‫پ‪ٜ‬زل‪ ٟ‬ث‪٨‬ل‪ٛٝ‬ص ٗ‪.٦ًٜ٦‬‬ ‫‪ ٝ‬ام علف ؿ‪ِ٧‬ل ثب ٗضبٗ‪ٝ ٚ٨‬اهغ ث‪ٜ٨‬ب‪٠ٛ‬ا‪ ٥‬ام ‪ٛ‬ه‪ٞ‬ع ثهب‪٧‬هبته‪ ٦‬م‪٧‬هل‬ ‫ک‪ٝ‬ث‪٠‬ک‪ ٦ٗ ٝ‬ض‪ ٠ً ٖ٧ٞ‬ؿک ا‪ٛ ٙ‬وغ‪ٛ ٠‬ظل کٔسل‪ ٝ ٦‬ػبٗ‪ٛ ٠‬سهجهت ثه‪٠‬‬ ‫عج‪٨‬ؼت ‪ ٝ‬م‪ٛ‬ـُ‪ ٦‬ا‪ٛ‬سب‪ ٙ‬ا‪ٛ‬ؼٌبس ‪٧‬بکت‪ ٠‬است‪۲‬‬ ‫ػبض‪٨‬و‪١ ٚ٨‬بکا‪ٜ٨٧‬ـا‪ٙ‬‬ ‫ائْ ‪٧‬بت٘بم ‪١‬بکا‪ٜ٨٧‬ـا‪ٙ‬‬ ‫ُ‪ٛٞ‬ـ‪ ٟ‬ث‪٨‬ل ًلپ‪٨‬ش ؿ‪ٝ‬ض‪ٞ‬ک‬ ‫ػ‪ٗٞ‬ل‪ ٙٞٗٝ‬سبکا‪ٜ٨٧‬ـ‪ٙ‬‬ ‫ا‪ ْ٧‬ام ؿست کل‪٧‬بؿ ‪ٛ ٝ‬بٓ‪ ٠‬ػبضن ؽ‪ٞ‬اه ‪ٛ‬ـاکؿ ‪ ٚٗ ٝ‬ؿ٘ه‪ٜ‬هبًهٖ ام‬ ‫ا‪١ ٠ٌٜ٧‬ل ک‪ٝ‬م ام ض٘بک ارل‪١‬ب‪ ٥‬ػ٘لٕ ‪٦ٗ ٦ٌ٧‬اکتـ‪.‬هبٓت ثب‪٧‬بته‪٦‬‬ ‫ؿک ‪٧‬یرب ٗض٘‪ ٙٞ‬الالئ‪١٦‬ب‪ٗ ٥‬هبؿکا‪ٛ‬ه‪ ٠‬کا ٗه‪ ٦‬پهق‪٧‬هلؿ ‪ ٝ‬ام‬ ‫ٗغجت‪١‬ب‪ ٥‬مالّ ‪ٞٛ ٝ‬امضِلا‪ٗ ٠ٛ‬بؿک ؿکثبک‪ ٟ‬کلم‪ٛ‬ـ ٓجل‪٧‬ن ٗ‪٦‬ض‪ٞ‬ؿ‪.‬‬ ‫الال‪ ٥‬ؿ‪٧‬ـٕ ‪٧‬بتبسب‪ٙ‬‬ ‫ه‪٨‬ن‪ ٠ُٓٞ ْ٧‬ثبتبسب‪ٙ‬‬ ‫ه‪٨‬ن‪ ُٙٞٓٞ ْ٧‬ا‪٧‬ض‪ٜ٨‬ـ‪ٟ‬‬ ‫ض‪٨‬ل‪ٞ٧ ٚ٧‬ؽ‪ ٞ‬تبپبسب‪ٙ‬‬ ‫کلم‪ٛ‬ـٕ! ثلا‪٧‬ت الال‪٦ٗ ٦٧‬ؽ‪ٞ‬ا‪ ٠ً ٖٛ‬ثؾ‪ٞ‬اث‪ ٝ ٦‬ؿک ا‪ٛ‬ج‪١ ُْ ٟٞ‬هب‪٥‬‬ ‫سلػ ‪ٛ‬بپـ‪٧‬ـ ض‪.٥ٞ‬‬ ‫اؿاٗ‪ ٠‬ؿاکؿ‬ ‫ؿک ٗ‪٨‬ب‪ ٙ‬ا‪١ُْ ٙ‬ب ؽ‪ٞ‬اه ض‪٨‬ل‪ ٦ٜ٧‬ثج‪....٦ٜ٨‬‬ صفحه 6 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫صادرات پسته ایراى ‪ ۳۳‬درصد‬ ‫کن شد‬ ‫پٌجطٌبِ ‪ 8‬اریبْطت ‪ 88 * ۰0۱۰‬اٍریل ‪ 82 * 8۱88‬رهضاى‪ * ۰001‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَس ایکیٌجی ایل ) * ضوارُ ( سایی ) ‪۷08۷ :‬‬ ‫تذٍیی بستِ سیاستی حفق قذرت خزیذ کاالی اساسی‬ ‫َّضوٌذساسی یاراًِ ّا در دستَر کار‬ ‫ٍسیز اقتصاد با بیاى ایٌکِ تَرم جْاًطی‬ ‫پس اس جٌگ اٍکزایی ٍ افشایص قیوت‬ ‫ًْادُ ّای تَلیذ‪ ،‬هَجب افشایص قیوتْا‬ ‫در فزٍردیی اهسال ضذ‪ ،‬گفت‪ :‬سیاست‬ ‫دٍلت بزای حطفطق قطذرت خطزیطذ‬ ‫کاالّای اساسی درحال جوغ بطٌطذی‬ ‫است‪.‬‬ ‫طبق گشارش گوزک ایزاى‪ ،‬در سال گذضتِ بیطص‬ ‫اس ‪ ۴۰0‬هیلیَى دالر پستِ اس ایزاى صادر ضطذُ کطِ‬ ‫کاّص ‪ 11‬درصذی داضتِ است‪.‬‬ ‫ٌزادشی و‪ِ ٝ‬طیفی‪-‬ست‪ٍٛٙ‬ی ٌدٕدذن‪ -‬اعدالْ‬ ‫وذث‪٘ ٜ‬شاٖ ٔیث‪ٞ‬ج ‪ٞ135‬دزاد ‪322 ٚ‬تدٗ ا٘د‪ٛ‬ا‬ ‫پست‪ ،ٝ‬ت‪ ٝ‬ادر ‪ٔ914‬یّی‪ٞ427 ٚ ٖٛ‬دزاد ‪826 ٚ‬‬ ‫ثند ثد ساَ ‪ 1400‬ت‪ 75 ٝ‬وش‪ٛ‬د طاثد شج‪ ٜ‬است‪.‬‬ ‫تذ اساس ایٗ ٌدزاد ‪ ،‬ار ٔدجدٕد‪ ٛ‬طداثدات‬ ‫‪ٞ135‬زاد ‪ 322 ٚ‬ت‪ٙ‬ی پست‪ ٝ‬ثد ساَ لثُ‪ٞ115 ،‬دزاد‬ ‫‪557 ٚ‬تٗ اٖ‪ ،‬پست‪ ٝ‬تار‪ ٜ‬تا پ‪ٛ‬ست ت‪ٛ‬ث ود‪ ٝ‬ادر‬ ‫اٖ ‪ٔ696‬یّی‪ٞ43 ٚ ٖٛ‬دزاد ‪124 ٚ‬ثند تد‪ ٝ‬ثدثدت‬ ‫دسیج‪ ٜ‬است‪.‬‬ ‫قیوت ارد ‪ ۶۱‬هسار و ‪ ۰۹۹‬توهاى‬ ‫تصویب شد‬ ‫هاکارونی ‪ ۳۵‬هسار توهاى‬ ‫سیج احساٖ ها٘ج‪ٚ‬ری تظذید ودذث‪:‬‬ ‫اٌذچ‪ ٝ‬دفع تحذیٓ ٔی ت‪ٛ‬ا٘ج ت‪ ٝ‬ث‪ِٚ‬دت‬ ‫ثد و‪ٙ‬تذَ ت‪ٛ‬دْ ودٕده ود‪ٙ‬دج‪ ،‬أدا‬ ‫تذهالف ثیجٌا‪ٌ ٜ‬خشدتدٍداٖ ٔدا ثد‬ ‫ث‪ِٚ‬ت حُ ٔشىالت ٔعیشتی ٔذثْ دا‬ ‫ت‪ ٝ‬دفع یا عجْ دفع تحذیٓ ‪ٞ‬ای ظإِا٘‪ٝ‬‬ ‫تیٗ إِّّی ٌذ‪٘ ٜ‬زث‪ ٜ‬ایٓ‪.‬‬ ‫* س‪ٛ‬اَ ٔذثْ ایٗ است و‪ ٝ‬تدا ‪ٚ‬جد‪ٛ‬ث‬ ‫ت‪ٛ‬دْ وا‪ٞ‬شی ٌذا٘ی ثادیٓ‬ ‫ها٘ج‪ٚ‬ری ثد پداسدب تد‪ ٝ‬سد اِدی ثد‬ ‫هظ‪ٛ‬ص دیش‪ ٝ‬اطّدی ٌدذا٘دی ‪ٞ‬دای‬ ‫اهیذ‪ ،‬تا تیویج تذ ضذ‪ٚ‬دت تٕایز لائدُ‬ ‫شجٖ تیٗ ث‪ٔ ٚ‬ف‪ٌ ْٟٛ‬ذا٘ی ‪ ٚ‬تد‪ٛ‬دْ ‪،‬‬ ‫اظ‪ٟ‬اد ثاشت‪ :‬ت‪ٛ‬دْ ت‪ ٝ‬افزایش سدطد‬ ‫عٕ‪ٔٛ‬ی لیٕت ‪ٞ‬ا ‪ٌ ٚ‬ذا٘ی ت‪ ٝ‬ودا‪ٞ‬دش‬ ‫لجدت هذیج ٔذثْ تذای چد‪ٙ‬دج ودان‬ ‫اطالق ٔیش‪ٛ‬ث‪ ،‬ثدحداِدی ود‪ٔ ٝ‬دذثْ‬ ‫ٔف‪ٌ ْٟٛ‬دذا٘دی ‪ ٚ‬تد‪ٛ‬دْ دا ٔدعداثَ‬ ‫یىجیٍذ ثا٘ست‪ٚ ٚ ٝ‬لتی تح ودا‪ٞ‬دش‬ ‫٘ذا ت‪ٛ‬دْ ت‪ٔ ٝ‬یاٖ ٔی ایج‪ ،‬اٖ دا ٘د‪ٝ‬‬ ‫ت‪ٟٙ‬ا احساس ٕ٘ی و‪ٙٙ‬ج حتی ت‪ ٝ‬أاد ‪ٚ‬‬ ‫ادلاْ ادائ‪ ٝ‬شج‪٘ ٜ‬یز تذثیج ٔیو‪ٙٙ‬ج‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی افددز‪ٚ‬ث‪ :‬تدد‪ٞ ٝ‬ددٕددیددٗ ثِددیددُ تددا‬ ‫‪ٚ‬ج‪ٛ‬ثایٗ و‪ ٝ‬تذ اساس أاد ٔ‪ٙ‬تشذ شج‪ٜ‬‬ ‫ار س‪ٛ‬ی تا٘ه ٔذوزی ‪ٔ ٚ‬ذودز أداد‬ ‫ایذاٖ‪ ،‬ثد چ‪ٙ‬ج ٔا‪ ٜ‬اهیذ ت‪ٛ‬دْ د‪٘ٚ‬دجی‬ ‫وا‪ٞ‬شی ثد پی ٌذفت‪ ٝ‬جز فدذ‪ٚ‬دثیدٗ‬ ‫‪ٕٞ ،)1401‬چ‪ٙ‬اٖ ث‪ِٚ‬ت تا ایٗ س‪ٛ‬اَ ار‬ ‫سٕت ٔذثْ ٔ‪ٛ‬اجد‪ ٝ‬اسدت ود‪ ٝ‬چدذا‬ ‫لیٕت اج‪ٙ‬اس ٌذاٖ شج‪ ٜ‬است؟‬ ‫ها٘ج‪ٚ‬ری تا تیاٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ت‪ٛ‬دْ عدٕدجتدا‬ ‫ٔ‪ٙ‬شاء پ‪ِٛ‬ی ثاشت‪ ٚ ٝ‬ثِیُ عٕج‪ ٜ‬اٖ ثد‬ ‫ٔیاٖ ٔجت ‪ ٚ‬تّ‪ٙ‬جٔجت ت‪ ٝ‬ع‪ٛ‬أُ طذف‬ ‫‪ٞ‬زی‪ ٚ ٝٙ‬دشج ٘مجی‪ٍٙ‬ی تار ٔی ٌدذثث‪،‬‬ ‫ٌفت‪٘ :‬ذا دشج تانی ٘مجی‪ٍٙ‬ی یده‬ ‫ٔعتُ ساهتادی ثد وش‪ٛ‬د است ود‪ٝ‬‬ ‫ثد طی رٔاٖ ایجاث شدج‪ ٚ ٜ‬تدذطدذف‬ ‫وذثٖ وأُ ایٗ ٔعتدُ‪ ،‬پدجیدج‪ ٜ‬ای‬ ‫رٔاٖتذ ت‪ٛ‬ث‪٘ ٚ ٜ‬یارٔ‪ٙ‬ج تدذ٘دأد‪ ٝ‬جدأدع‬ ‫سیاست‪ٞ‬ای پ‪ِٛ‬ی ‪ ٚ‬ادری اسدت ود‪ٝ‬‬ ‫عٕجتا تذ ع‪ٟ‬ج‪ ٜ‬تا٘ه ٔذوزی تد‪ٛ‬ث‪ٚ ٜ‬‬ ‫دبیزکل جاهؼِ اسالهی کارگزاى ادػای هطرطز‬ ‫ضذُ در هَرد ایٌکِ افشایص ‪ ۷۵‬درصذی دستوشد‬ ‫کارگزاى‪ ،‬تَرم را باال هی بزد‪ً ،‬ادرست داًست ٍ‬ ‫گفت‪ :‬دستوشد کارگزاى کوتز اس ‪ ۰۱‬درصذ رٍی‬ ‫ّشیٌِّای کارگاُّای اثز هیگذارد‪.‬‬ ‫ار س‪ٛ‬ی اٖ تا٘ه ثد حاَ ا٘جاْ است‪.‬‬ ‫* افزایش لیٕت ‪ٞ‬دا ثد وشد‪ٛ‬د‪ٞ‬دای‬ ‫‪ٕٞ‬سای‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬ی ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ ت‪ٛٔ ٝ‬ض‪ ٛ‬افزایش لیٕت‬ ‫‪ٞ‬ا ثد وش‪ٛ‬د‪ٞ‬ای ‪ٕٞ‬سای‪ ٝ‬اشاد‪ ٜ‬وذث ‪ٚ‬‬ ‫ٌفت‪ :‬ت‪ ٝ‬ط‪ٛ‬د ٔثاَ ثد تذوید‪ ٝ‬د‪ٚ‬غدٗ‬ ‫‪ 200‬ثدطج ‪٘ ٚ‬اٖ ‪ 80‬ثدطج ٌدذا٘دتدذ‬ ‫شج‪ ٜ‬است‪.‬ها٘ج‪ٚ‬ری ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ ت‪ ٝ‬طفدذ‬ ‫شجٖ تعذف‪ٚ ٝ‬ادثات ثد تذهی ار ا٘د‪ٟ‬دا‬ ‫در پایاى دٍلت دٍاسدّن ‪ ۷۱‬قلن کطاالی خطَراکطی‬ ‫پزهصزف خاًَارّا بِ طَر هتَسط ‪ 28‬درصطذ گطزاى‬ ‫ضذُ بَد در حالی کِ در دٍلت سیشدّن ایی ًزخ بطِ‬ ‫‪ 08‬درصذ کاّص یافتِ است‪.‬‬ ‫یک هٌبغ اگاُ گفت‪ :‬اهزٍس قیوت ارد ‪ّ ۰2‬شار ٍ‬ ‫‪ ۴۱۱‬تَهاى تصَیب ضذ‪.‬‬ ‫تذهالف تذهی اهثاد ٔ‪ٙ‬تشذ شج‪ٔ ٜ‬ثد‪ٙ‬دی تدذ عدجْ‬ ‫تظ‪ٛ‬یه لیٕت ججیج ادث أا هثذٍ٘اد ٔ‪ٟ‬ذ ار یه‬ ‫ٔ‪ٙ‬ثع ٔطّع وسه اطال وذث‪ ٜ‬است ود‪ ٝ‬لدیدٕدت‬ ‫ججیج ادث ‪ٞ 16‬زاد ‪ 900 ٚ‬ت‪ٔٛ‬داٖ اسدت ‪ ٚ‬ایدٗ‬ ‫لیٕت أذ‪ٚ‬ر ثد سارٔاٖ حٕایت تظد‪ٛ‬یده شدج‪ٜ‬‬ ‫است‪ .‬ت‪ٌ ٝ‬فت‪ ٝ‬ایٗ ٔ‪ٙ‬ثع اٌا‪ ٜ‬لیٕت ٔخود‪ٛ‬د تدذای‬ ‫ادث ‪ 27‬ثدطج تظ‪ٛ‬یه شدج‪ ٚ ٜ‬تدذای ادث ‪23‬‬ ‫ثدطج‪ ،‬لیٕت ‪ 1۰000‬ت‪ٔٛ‬اٖ وٕتذ ار ایٗ ٔیدزاٖ‬ ‫‪ٞ 15‬زاد ‪ 900 ٚ‬ت‪ٔٛ‬اٖ) ‪ ٚ‬تذای ادث ‪ 21‬ثدطج ٘یدز‬ ‫‪ 2۰000‬ت‪ٔٛ‬اٖ وٕتذ ار اٖ ‪ٞ 14‬زاد ‪ 900 ٚ‬ت‪ٔٛ‬اٖ)‬ ‫تظ‪ٛ‬یه شج‪ ٜ‬است‪ .‬تذایٗ اساس لیٕت ٔاواد‪٘ٚ‬دی‬ ‫تا احتساب ادر افز‪ٚ‬ث‪ ٜ‬تذای ٔظذف و‪ٙٙ‬دج‪ ٜ‬ثد‬ ‫‪ٞ‬ذ ویّ‪ٌٛ‬ذْ ‪ٞ 37‬زاد ت‪ٔٛ‬اٖ است‪.‬‬ ‫جّس‪ٔ ٝ‬خو‪ٛ‬د ساعت ‪ 14‬أذ‪ٚ‬ر ثد سارٔاٖ حٕایت‬ ‫تذٌزاد شج‪ ٜ‬است‪.‬‬ ‫شرایط پرداخت تسهیالت به بنگاههای‬ ‫کوچک و هتوسط اعالم شد‬ ‫هؼاٍى ادارُ اػتبارات باًک هزکطشی گطفطت‪ :‬در‬ ‫پزداخت تسْیالت بِ بٌگاُ ّای کَچک ٍ هتَسط‪،‬‬ ‫استثٌائاتی ّوچَى ًذاضتی بطذّطی رطیطزجطاری‪،‬‬ ‫ًذاضتی چک بزگطتی ٍ رػایت ًسبت هالکطاًطِ در‬ ‫ًظز گزفتِ ضذُ است‪.‬‬ ‫لای عٕذا٘ی ٌفت‪ :‬تذاساس لا٘‪ٛٔ ٖٛ‬هذی و‪ ٝ‬ثد‬ ‫ساَ ‪ 97‬ت‪ ٝ‬تظ‪ٛ‬یه دسدیدج‪ ،‬اعدطدای ‪ٞ‬دذٌد‪٘ٛ‬د‪ٝ‬‬ ‫تس‪ٟ‬یالت ‪ ٚ‬ایجاث تع‪ٟ‬جات تذای ت‪ٍٙ‬ا‪ٞ ٜ‬دایدی ود‪ٝ‬‬ ‫ثادای چه تذٌشتی تاش‪ٙ‬ج‪ٔ ،‬دٕد‪ٙ‬د‪ ٛ‬اسدت‪ .‬أدا‬ ‫تذاساس تثظذ‪ ٜ‬ای حیُ اطالح لدا٘د‪ ٖٛ‬چده‪ ،‬تدا‬ ‫شذایطی ‪ ٚ‬ت‪ ٝ‬تشتیض ش‪ٛ‬دای تأیٗ ‪ٞ‬دذ اسدتداٖ‪،‬‬ ‫ٔی ت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ج ایٗ ٕٔ‪ٛٙ‬عیت ‪ٔ ٚ‬دحدج‪ٚ‬ثیدت دا تدذای‬ ‫ت‪ٍٙ‬ا‪ٜٞ‬ا ِحاظ ٘ش‪ٛ‬ث‪.‬‬ ‫ت‪ٌ ٝ‬فت‪ ٝ‬ا‪ ،ٚ‬تذای ثدیافت ایٗ تسد‪ٟ‬دیدالت ث‪ ٚ‬دا‪ٜ‬‬ ‫‪ٚ‬ج‪ٛ‬ث ثادث؛ ٔذاجع‪ٔ ٝ‬ستمیٓ ت‪ٍٙ‬ا‪ ٜ‬ت‪ ٝ‬تا٘ه‪ٞ‬ا ‪ ٚ‬ار‬ ‫طذیک وادٌذ‪ٞ ٜٚ‬ای استا٘ی حیُ ستاث تسد‪ٟ‬دیدُ ‪ٚ‬‬ ‫دفع ٔ‪ٛ‬ا٘ع ت‪ِٛ‬یج‪ .‬تذای ‪ٞ‬ذ ث‪ ٚ‬د‪ ، ٚ‬اٌدذ تدذای‬ ‫تا٘ىی أىاٖ پذثاهت تس‪ٟ‬یالت فذا‪ ٓٞ‬تاشج‪ ،‬تایدج‬ ‫ظذف ٔجت یه ٔا‪ ٜ‬پذثاهت ا٘جاْ ش‪ٛ‬ث‪ .‬أا اٌدذ‬ ‫ت‪ٞ ٝ‬ذ ثِیّی أىاٖ پذثاهدت تسد‪ٟ‬دیدالت ‪ٚ‬جد‪ٛ‬ث‬ ‫٘جاشت‪ ٝ‬تاشج‪ ،‬تایج ت‪ٞ ٝ‬یات هثذٌاٖ ٔذت‪ٛ‬ط تد‪ ٝ‬اٖ‬ ‫استاٖ اعالْ ش‪ٛ‬ث‪.‬‬ ‫ٔعا‪ ٖٚ‬اثاد‪ ٜ‬اعتثادات تا٘ه ٔدذودزی ثد تدتدش‬ ‫هثذی ‪ 21‬سیٕا ٌفت‪ :‬پذثاهت ایٗ تس‪ٟ‬یالت تد‪ٝ‬‬ ‫تٕاْ تا٘ه ‪ٞ‬ا اعٓ ار ث‪ِٚ‬تی ‪ ٚ‬هظ‪ٛ‬طی اتال شج‪ٜ‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫تا٘ه ٔذوزی أذ‪ٚ‬ر ت‪ٙٔ ٝ‬ظ‪ٛ‬د ‪ٞ‬جایت ت‪ٟ‬ی‪ٙٔ ٝٙ‬داتدع‬ ‫ٔاِی ٔ‪ٛ‬ج‪ٛ‬ث ‪ ٚ‬حٕایت ار ‪ٚ‬احدج ‪ٞ‬دای تد‪ِٛ‬دیدجی‬ ‫و‪ٛ‬چه ‪ٔ ٚ‬ت‪ٛ‬سط‪ ،‬ثست‪ٛ‬داِعٕدُ تدیٔدیدٗ ٔداِدی‬ ‫ت‪ٍٙ‬ا‪ٞ ٜ‬ای التظاثی و‪ٛ‬چه ‪ٔ ٚ‬ت‪ٛ‬سدط ثد سداَ‬ ‫‪ 1401‬دا ت‪ ٝ‬تا٘ه‪ٞ‬ا اتال وذث‪.‬‬ ‫اگهی هفقودی‬ ‫برگ سبس خودرو سواری پراید جی تی ایمکمس ای‬ ‫هدل ‪ ۶۳33‬بشواره انتظاهی‪ :‬ایمراى ‪۳۰5 -۶۷‬همم‪۶3‬‬ ‫شماسمی‪:‬‬ ‫شموماره‬ ‫بشواره هوتور‪ 13۶۷11۶ :‬و‬ ‫‪ S۶5۶1133۰۳55۰۵‬هفقود گردیده از درجه اعتمبمار‬ ‫ساقط هی باشد‪۶3۰.‬‬ ‫اگهی هفقودی‬ ‫اصل سند خودرو و برگ سبس خودروی سواری پژو ‪5۹۷‬‬ ‫و‬ ‫جی ال ایکس ای هدل ‪ ۶۳31‬رنگ هشکی هتالیک‬ ‫شواره هوتور‪ 11۷۱311۶۶3۱ :‬و شموماره شماسمی‪:‬‬ ‫‪ 31۹1۹۵۱۰‬به پالک انتظاهی‪ :‬ایمراى‪۱۰3-۳۷‬ط‪۶۷‬‬ ‫هتعلق به اقای هیثن صبحی هوجقاى فرزند‪ :‬رسول هفقود‬ ‫گردیده از درجه اعتبار ساقط هی باشد‪53۳۱.‬‬ ‫افسایش ‪۷۵‬درصدی دستوسد‬ ‫کارگراى باعث رشد تورم نیست‬ ‫و‪ ٝ‬سثه افزایش لاچاق طداثداتدی ‪ٚ‬‬ ‫ثد ٘‪ٟ‬ایت افزایش لیٕدتد‪ٟ‬دای ثاهدّدی‬ ‫شج‪ ٜ‬است ‪ ،‬اشداد‪ ٜ‬ودذث ‪ ٚ‬افدز‪ٚ‬ث‪:‬‬ ‫افزایش تعذف‪ ٝ‬طاثداتی تذهی ودان‪ٞ‬دا‬ ‫ثد ‪ٚ‬الددع ‪ٚ‬اودد‪ٙ‬ددش ث‪ِٚ‬ددت تدد‪ ٝ‬ایددٗ‬ ‫ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬عات است ‪٘ ٚ‬سثت ت‪ٕٛٙٔ ٝ‬عیت‬ ‫طاثدات و‪ ٝ‬ث‪ِٚ‬ت‪ٟ‬دای لدثدُ اعدٕداَ‬ ‫ٔی ودذث٘دج تسدیداد تدذای تدجداد ‪ٚ‬‬ ‫طاثدو‪ٙٙ‬جٌاٖ ت‪ٟ‬تذ است‪.‬‬ ‫کاّص ‪ٍ 8۱‬احذ درصذی تَرم ‪ ۷۱‬هادُ خَراکی‬ ‫پزهصزف ًسبت بِ پایاى دٍلت قبل‬ ‫تذ اساس ٌزاد ٔذوز أاد ثد ‪ٔ 12‬ا‪ٙٔ ٜ‬ت‪ٟ‬ی ت‪ ٝ‬تیدذ‬ ‫‪ 1400‬و‪ٔ ٝ‬ا‪ ٜ‬پایا٘دی عدٕدّدىدذث ث‪ِٚ‬دت ث‪ٚ‬ارث‪ٞ‬دٓ‬ ‫ٔحس‪ٛ‬ب ٔیش‪ٛ‬ث‪ ،‬لیٕت ‪ 50‬لّٓ ودانی هد‪ٛ‬داودی‬ ‫پذٔظذف ت‪ ٝ‬ط‪ٛ‬د ٔیاٍ٘یٗ ‪ 62‬ثدطج افزایش یدافدت‪.‬‬ ‫ایٗ ثد حاِی است و‪ ٝ‬طثک اهذیٗ أاد‪ ،‬ثد ‪ٔ 12‬دا‪ٜ‬‬ ‫ٔ‪ٙ‬ت‪ٟ‬ی ت‪ ٝ‬اسف‪ٙ‬ج ‪ 1400‬لیٕت ‪ 50‬لّٓ وانی ه‪ٛ‬داوی‬ ‫پذٔظذف ت‪ ٝ‬ط‪ٛ‬د ٔیاٍ٘یٗ ‪ 42‬ثدطدج دشدج ودذث‪ٜ‬‬ ‫است و‪ ٝ‬تیاٍ٘ذ وا‪ٞ‬ش ‪ٚ20‬احج ثدطدجی ٌدذا٘دی‬ ‫ادراق عٕ‪ٔٛ‬ی ثد ث‪ِٚ‬ت سیزث‪ ٓٞ‬است‪.‬‬ ‫تا ایٗ حاَ‪ ،‬جذیاٖ دسا٘‪ٝ‬ای ٔ‪ٙ‬تمج ث‪ِٚ‬ت سیزث‪ ٓٞ‬تد‪ٝ‬‬ ‫ٌ‪ٝ٘ٛ‬ای ٘سثت ت‪ٌ ٝ‬ذا٘ی ‪ٞ‬ا ثد ایٗ ث‪ِٚ‬دت تدذهد‪ٛ‬دث‬ ‫پیص بیٌی افشایص‬ ‫قابل تَجِ ٍرٍد ارس بِ کطَر‬ ‫ٔیو‪ٙ‬ج ٌ‪ٛ‬یی ث‪ِٚ‬ت ث‪ٚ‬ارث‪ ٓٞ‬وش‪ٛ‬د دا تا ت‪ٛ‬دْ طفذ‬ ‫یا ٔ‪ٙ‬فی ت‪ ٝ‬ایتاهلل دئیسی تح‪ٛ‬یُ ثاث‪ ٜ‬ت‪ٛ‬ث ‪ ٚ‬ثد ایدٗ‬ ‫ث‪ِٚ‬ت‪ ،‬ت‪ٛ‬دْ ‪ٌ ٚ‬ذا٘ی ٌذیثاٖ ٔذثْ دا ٌذفت‪ ٝ‬است‪.‬‬ ‫نرْ ت‪ ٝ‬یاثا‪ٚ‬دی است و‪٘ ٝ‬ذا ت‪ٛ‬دْ ثد پایاٖ ث‪ِٚ‬دت‬ ‫ث‪ٚ‬ارث‪ ٓٞ‬ت‪ ٝ‬حج‪ٚ‬ث ‪ 59‬ثدطج دسیج و‪ ٝ‬تانتذیٗ ٘ذا‬ ‫ت‪ٛ‬دْ ثد ‪ 80‬ساَ اهیذ است‪٘ .‬ذا ت‪ٛ‬دْ تا پایاٖ اسف‪ٙ‬ج‬ ‫ٌخشت‪٘ ٝ‬سثت ت‪ ٝ‬ا٘ت‪ٟ‬ای ث‪ِٚ‬ت ث‪ٚ‬ارث‪ ٓٞ‬تیش ار ‪13‬‬ ‫ثدطج وا‪ٞ‬ش یافت‪ ٝ‬است‪ .‬تا ایٗ حاَ‪ ،‬اثذات چداج‬ ‫پ‪ َٛ‬تی د‪ٚ‬ی‪ ٚ ٝ‬تی ا٘تثاطی ٔداِدی ‪ ٚ‬پد‪ِٛ‬دی ث‪ِٚ‬دت‬ ‫ث‪ٚ‬ارث‪ٕٞ ٓٞ‬چ‪ٙ‬اٖ ٌذیثاٍ٘یذ التظاث ایدذاٖ اسدت ‪ٚ‬‬ ‫ث‪ِٚ‬ت سیزث‪ ٓٞ‬ت‪ ٝ‬تجدیج ثد حاَ واسدتدٗ ار فشداد‬ ‫ت‪ٛ‬دٔی است‪.‬‬ ‫رکَدضکٌی صادرات بِ افزیقا‬ ‫با رضذ ‪ ۰۱۵‬درصذی‬ ‫هذیزکل دفطتطز ػطزبطی ٍ‬ ‫افزیقایی ساسهطاى تطَسطؼطِ‬ ‫تجارت ایزاى با اضارُ بِ رضذ‬ ‫قابل تَجِ صادرات بِ افزیقا‬ ‫گفت‪ :‬صادرات بِ افزیقطا اس‬ ‫‪ ۷۵۴‬هیلیَى دالر در سطال‬ ‫‪ ۰1۴۴‬بِ یک هیلیارد ٍ ‪۰۴۷‬‬ ‫هیلیَى دال ردر سطال ‪۰0۱۱‬‬ ‫رسیذ‪.‬‬ ‫ػضَ کطاًطَى صطزافطاى‬ ‫ایزاى دربارُ اثار هؼافیت‬ ‫هالیاتی ٍرٍد ارس بِ کطَر‬ ‫گفت‪ :‬پیص بیٌی هی ضَد‬ ‫ایی بخطٌطاهطِ هطَجطب‬ ‫افشایص قابل تَجِ ٍرٍد‬ ‫ارس بِ کطَر ضَد‪.‬‬ ‫وأدذاٖ سدّدطدا٘دی راث‪ٜ‬‬ ‫ثدتاد‪ ٜ‬اثداد ٔدعدافدیدت‬ ‫ٔاِدیداتدی ‪ٚ‬د‪ٚ‬ث ادر تد‪ٝ‬‬ ‫وش‪ٛ‬د اعتمداث ثادث ود‪ٝ‬‬ ‫ایٗ تتش‪ٙ‬أ‪ٛٔ ٝ‬جه افزایش لاتُ ت‪ٛ‬ج‪ٚ ٝ‬د‪ٚ‬ث ادر ت‪ ٝ‬وش‪ٛ‬د ه‪ٛ‬ا‪ٞ‬ج شج‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی افز‪ٚ‬ث‪ :‬ت‪ ٝ‬ط‪ٛ‬د طثیعی ‪ٚ‬لتی ث‪ِٚ‬ت ٔاِیات ‪ٞ‬ذ وانیی دا حخف و‪ٙ‬ج ٔد‪ٛ‬جده‬ ‫ٔیش‪ٛ‬ث ‪ٞ‬زی‪ ٝٙ‬فعانٖ اٖ ح‪ٛ‬ر‪ ٜ‬وا‪ٞ‬ش یاتج ‪ ٚ‬ثد٘تیج‪ٚ ٝ‬ادثات اٖ دشج هد‪ٛ‬ا‪ٞ‬دج‬ ‫وذث و‪ ٝ‬ثدهظ‪ٛ‬ص ادر فدیدزیدىدی ٘دیدز ‪ٞ‬دٕدیدٗ اتدفداق هد‪ٛ‬ا‪ٞ‬دج افدتداث‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی اظ‪ٟ‬اد ثاشت‪ :‬پیش ار ایٗ فعانٖ التظاثی ثدهظ‪ٛ‬ص اعٕاَ ٔداِدیدات تدذ‬ ‫ادر‪ٞ‬ای ‪ٚ‬ادث شج‪ ٜ‬ت‪ ٝ‬وش‪ٛ‬د ٍ٘ذا٘ی ثاشت‪ٙ‬ج چذا و‪ ٝ‬اٌذ ‪ 20‬تا ‪ 25‬ثدطج ٔاِیدات‬ ‫ت‪ ٝ‬ادر ‪ٚ‬ادث شج‪ ٜ‬ت‪ ٝ‬وش‪ٛ‬د اعٕاَ ٔدی شدج‪ ،‬تشدجت د‪ٚ‬ی سد‪ٛ‬ثا‪ٚ‬دی فدعدانٖ‬ ‫التظاثی تیثیذ ٔیٌخاشت‪.‬‬ ‫عت‪ ٛ‬وا٘‪ ٖٛ‬طذافاٖ ایذاٖ ٌفت‪ٔ :‬عافیت ٔاِیاتی ‪ٚ‬د‪ٚ‬ث اسى‪ٙ‬اس ادر تد‪ ٝ‬وشد‪ٛ‬د‬ ‫ٔی ت‪ٛ‬ا٘ج ‪ٚ‬ادثات اسى‪ٙ‬اس ادر ت‪ ٝ‬وش‪ٛ‬د دا تس‪ٟ‬یُ و‪ٙ‬ج‪ ٓٞ .‬او‪ ٖٛٙ‬طاثدات لاتُ‬ ‫ت‪ٛ‬ج‪ٟ‬ی ت‪ ٝ‬وش‪ٛ‬د‪ٞ‬ای هادجی تتظ‪ٛ‬ص ‪ٕٞ‬سای‪ ٝ‬ط‪ٛ‬دت ٔیٌیذث و‪ٔ ٝ‬دٕدىدٗ‬ ‫است تارٌشت ادرحاطُ ار اٖ ار طذیک شثى‪ ٝ‬تا٘ىی ٔشىُ یا رٔا٘ثذ تاشج‪ ،‬أدا‬ ‫تارشجٖ ایٗ دا‪ ٜ‬وٕه ریاثی ت‪ ٝ‬طاثدو‪ٙٙ‬جٌاٖ ٔیو‪ٙ‬ج‪.‬‬ ‫سّطا٘ی راث‪ ٜ‬افز‪ٚ‬ث‪ :‬ایٗ الجاْ تاع افزایش تیشتذ عذض‪ ٝ‬ادر ثد وش‪ٛ‬د هد‪ٛ‬ا‪ٞ‬دج‬ ‫شج ریذا تتشی ار طاثدو‪ٙٙ‬جٌاٖ ٔیت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ج تع‪ٟ‬جات ادری ه‪ٛ‬ث دا ار ایٗ طدذیدک‬ ‫ایفا و‪ٙٙ‬ج‪.‬‬ ‫سارٔاٖ أ‪ٛ‬د ٔاِیاتی ‪ٞ‬فت‪ٌ ٝ‬خشت‪ ٝ‬تا طج‪ٚ‬د تتش‪ٙ‬أ‪ٝ‬ای‪ٔ ،‬عافیت ٔاِیاتی ‪ٚ‬د‪ٚ‬ث ادر‬ ‫ت‪ ٝ‬وش‪ٛ‬د دا ار طذیک ٌٕذوات ‪ٚ‬د‪ٚ‬ثی ج‪ٟ‬ت اجذا ت‪ ٝ‬اثادات أد‪ٛ‬د ٔداِدیداتدی‬ ‫سذاسذ وش‪ٛ‬د اتال وذث‪.‬‬ ‫فذراث پیّتٗ ثدتاد‪ ٜ‬طاثدات ایذاٖ ت‪ ٝ‬لاد‪ ٜ‬افذیما‪ٌ ،‬فت‪ :‬ثد ساَ ‪ٞ‬دای ٌدخشدتد‪ٝ‬‬ ‫تال ‪ٞ‬ای ریاثی ثد داتط‪ ٝ‬تا ٌستذ طاثدات ت‪ ٝ‬وش‪ٛ‬د‪ٞ‬ای افذیمایی تد‪ٛ‬سدط‬ ‫تتش هظ‪ٛ‬طی ‪ٟ٘ ٚ‬اث‪ٞ‬ای ث‪ِٚ‬تی ار سارٔاٖ ت‪ٛ‬سع‪ ٝ‬تجادت ایذاٖ ‪ٚ ٚ‬رادت أ‪ٛ‬د‬ ‫هادج‪ ٝ‬ط‪ٛ‬دت ٌذفت أا ت‪ ٝ‬ثنیّی ار جّٕ‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬لاد‪ ٜ‬افذیمدا ثد ا‪ِٚ‬د‪ٛ‬یدت ‪ٚ‬‬ ‫تٕذوز فعاِیت ‪ٞ‬ای ٘‪ٟ‬اث‪ٞ‬ای ث‪ِٚ‬تی ‪ ٚ‬حتی تتش هظ‪ٛ‬طی ٘ث‪ٛ‬ث ار ظذفیت ‪ٞ‬دای‬ ‫ٔ‪ٛ‬ج‪ٛ‬ث ثد ایٗ تاراد ‪ٚ‬سیع ت‪ ٝ‬ه‪ٛ‬تی استفاث‪٘ ٜ‬شج‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی تا تیویج تذ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬پیأج‪ٞ‬ای ٔذت‪ٛ‬ط ت‪ ٝ‬تحذیٓ ‪ ٚ‬اثاد ٘اشی ار شید‪ٚ ٛ‬یدذ‪ٚ‬س‬ ‫وذ‪٘ٚ‬ا ٘یز ٔزیج تذ عّت ت‪ٛ‬ث تا ار ایٗ تاراد تزدی طاثداتی ت‪ ٝ‬هد‪ٛ‬تدی اسدتدفداث‪ٜ‬‬ ‫٘ش‪ٛ‬ث‪ ،‬افز‪ٚ‬ث‪ :‬تا ایٗ ‪ٚ‬ج‪ٛ‬ث ثد ساَ ٌخشت‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ا٘ستیٓ ت‪ ٝ‬سط ججیدجی ار د‪ٚ‬اتدط‬ ‫تجادی تا وش‪ٛ‬د‪ٞ‬ای افذیمایی ثست پیجا و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫* رکَرد ضکٌی صادرات بِ افزیقا‬ ‫ٔجیذوُ ثفتذ عذتی ‪ ٚ‬افذیمایی سارٔاٖ ت‪ٛ‬سع‪ ٝ‬تجادت ایذاٖ تا اشاد‪ ٜ‬ت‪ ٝ‬اید‪ٙ‬دىد‪ٝ‬‬ ‫د‪ٚ‬اتط تجادی وش‪ٛ‬دٔاٖ ت‪ ٝ‬وُ لاد‪ ٜ‬افذیما ثد ساَ ‪٘ 1400‬سثت ت‪ ٝ‬سداَ ‪1399‬‬ ‫حج‪ٚ‬ث ‪ 107‬ثدطج دشج ثاشت‪ ٝ‬است‪ٌ ،‬فت‪ :‬تذ ایٗ اساس طاثدات وش‪ٛ‬دٔاٖ تد‪ٝ‬‬ ‫لاد‪ ٜ‬افذیما ار ‪ٔ 579‬یّی‪ ٖٛ‬ثند ثد ساَ ‪ 1399‬ت‪ ٝ‬یه ٔیّیادث ‪ٔ 195 ٚ‬یّی‪ ٖٛ‬ثند‬ ‫ثد ساَ ‪ 1400‬دسیج و‪ ٝ‬ت‪ٛ٘ ٝ‬عی دو‪ٛ‬دثشى‪ٙ‬ی طاثدات ت‪ ٝ‬لاد‪ ٜ‬افذیما ٘سثت تد‪ٝ‬‬ ‫ساَ ‪ٞ‬ای لثُ ت‪ ٝ‬شٕاد ٔی د‪ٚ‬ث‪.‬‬ ‫پیّتٗ تا تیاٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬تع‪ٛٙ‬اٖ ٕ٘‪ ٝ٘ٛ‬طاثدات ت‪ ٝ‬وش‪ٛ‬د افذیمای ج‪ٛٙ‬تی ت‪ ٝ‬ع‪ٛٙ‬اٖ یىی‬ ‫ار وش‪ٛ‬د‪ٞ‬ای ٔ‪ ٟٓ‬لاد‪ ٜ‬افذیما ثد ساَ ‪ 1400‬دشج لاتُ ت‪ٛ‬ج‪ٟ‬ی ثاشت‪ ٝ‬است‪ ،‬تیداٖ‬ ‫ثاشت‪ :‬طاثدات وش‪ٛ‬دٔاٖ ت‪ ٝ‬افذیمای ج‪ٛٙ‬تی ثد ساَ ‪٘ 1400‬سثت ت‪ ٝ‬ساَ ‪1399‬‬ ‫دشج چشٍٕیذی ثاشت‪ ٝ‬است‪.‬‬ ‫هوٌَػیت ٍیزایص ثبت سفارش بؼذ اس تزخیص کاال‬ ‫هذیزکل دفتز هقزرات صادرات ٍ ٍاردات ٍسارت‬ ‫صوت طی ًاهِ ای ٍیزایص ثبت سفطارش‪ ،‬بطؼطذ اس‬ ‫تزخیص کاال را هوٌَع اػالم کزد‪.‬‬ ‫سعیج عثاسپ‪ٛ‬د طی ٘أ‪ٝ‬ای ت‪ٔ ٝ‬دعدا‪ ٖٚ‬ادری تدا٘ده‬ ‫ٔذوزی ‪ٔ ٚ‬عا‪ ٖٚ‬ف‪ٙ‬ی ٌٕذن ت‪ٛٔ ٝ‬اث ‪ 8 ٚ 3‬لدا٘د‪ٖٛ‬‬ ‫ٔمذدات طاثدات ‪ٚ ٚ‬ادثات اشاد‪ ٜ‬وذث‪ٌ ٚ ٜ‬فتد‪ ٝ‬تدا‬ ‫ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ٚ ٝ‬د‪ٚ‬ث وان ت‪ ٝ‬ط‪ٛ‬دت تجادی ٔ‪ٛٙ‬ط ت‪ٝ‬‬ ‫اهخ ثثت سفاد ت‪ٛ‬ث‪ ٚ ٜ‬تا٘ه ٔذوزی ‪ٌ ٚ‬دٕدذن‬ ‫ٔ‪ٛ‬ظف‪ٙ‬ج ٔطاتک ثثت سفاد طاثد‪ ٜ‬ار س‪ٛ‬ی ‪ٚ‬رادت‬ ‫طٕت الجاْ ت‪ ٝ‬طج‪ٚ‬د وج ساتا ‪ ٚ‬اظ‪ٟ‬اد وان و‪ٙٙ‬ج ‪ٚ‬‬ ‫ثد ط‪ٛ‬دت ٔشا‪ٞ‬ج‪ٞ ٜ‬ذ ٌ‪ٔ ٝ٘ٛ‬غایذت‪ ،‬لثُ ار طدج‪ٚ‬د‬ ‫وج ساتا ‪ ٚ‬اظ‪ٟ‬اد‪ٔ ،‬تماضی دا ٘سثت ت‪ ٝ‬اطالح ثدثدت‬ ‫سفاد ّٔزْ و‪ٙٙ‬ج‪ ،‬ت‪ٙ‬اتذایٗ ‪ٞ‬ذٌ‪ٚ ٝ٘ٛ‬یذایش تعج ار‬ ‫تذهیض وأُ وان‪ ،‬ت‪ ٝ‬ثِیُ ٔغایذت اطالعاتی ثثدت‬ ‫سفاد تا ٔ‪ٙ‬شی ادر ‪ ٚ‬اظ‪ٟ‬اد‪ ،‬ار س‪ٛ‬ی ایٗ ثفتذ لداتدُ‬ ‫پخیذ ‪ ٚ‬الجاْ ٘یست‪.‬‬ ‫ٔجیذوُ ثفتذ ٔمذدات طاثدات ‪ٚ ٚ‬ادثات ‪ٚ‬رادت‬ ‫طٕت ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ تاویج وذث‪ ٜ‬و‪ ٝ‬تٕأی ٔسدود‪ِٛ‬دیدت‬ ‫٘اشی ار ایٗ أذ تا تا٘ه ٔذوزی ‪ٌٕ ٚ‬ذن اسدت ‪ٚ‬‬ ‫ار ایٗ ث‪ٔ ٚ‬ماْ ٔسو‪ َٛ‬ه‪ٛ‬است‪ ٝ‬و‪ٔ ٝ‬ذاته یاث شج‪ ٜ‬تد‪ٝ‬‬ ‫تا٘ه‪ٞ‬ای عأُ ‪ٌٕ ٚ‬ذوات اجذایی اتال ش‪ٛ‬ث تا ار‬ ‫ا٘جاْ ‪ٞ‬ذ ٌ‪ٔ ٝ٘ٛ‬ىاتث‪ٔ ٝ‬شات‪ ٚ ٝ‬ادجا ٔتماضدیداٖ تد‪ٝ‬‬ ‫رٍسًاهِ ارک‬ ‫م الف ‪ 208۰‬هزًذ‬ ‫اگْی هشایذُ اهَال ریزهٌقَل (اسٌاد رٌّی)‬ ‫تٕ‪ٛ‬جه پذ‪٘ٚ‬ج‪ ٜ‬اجذائی والس‪ 9000144 :ٝ‬ششجاً٘ یىثاب ها٘‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬پالن ثثتی ‪ 67‬فدذعدی ار‬ ‫‪ -2755‬اطّی ‪ٚ‬الع ثد ٔذ٘ج تتش ‪ -15‬تثذیز و‪ ٝ‬ثد ثفتذ جّج شٕاد‪ 201 ٜ‬طفح‪ 403 ٝ‬تد‪ٙ‬داْ‬ ‫الای ٘اطذ ٘‪ٛ‬دتتش ثثت ‪ ٚ‬س‪ٙ‬ج طاثد ‪ ٚ‬تسّیٓ شج‪ ٜ‬است ‪ٔ ٚ‬حج‪ٚ‬ث است ت‪ ٝ‬حدج‪ٚ‬ث شدٕدان‪:‬‬ ‫تط‪ٔ 10/85 َٛ‬تذ ثدب ‪ ٚ‬ثی‪ٛ‬ادیست ت‪ ٝ‬شاد شذلا تط‪ٔ 22/50 َٛ‬تذ ثی‪ٛ‬اد ت‪ ٝ‬ثی‪ٛ‬اد پدالن ‪47‬‬ ‫فذعی ج‪ٛٙ‬تا‪ :‬تط‪ٔ 11/70 َٛ‬تذ ثی‪ٛ‬اد ت‪ ٝ‬ثی‪ٛ‬اد پالن ‪ 45‬فذعی غذتا‪ :‬ثد س‪ ٝ‬لسٕت ود‪ ٝ‬ث‪ ْٚ‬اٖ‬ ‫شٕاِی است ا‪ َٚ‬چ‪ٟ‬اد ٔتذ ث‪ٔ 0/20 ْٚ‬تذ س‪ٔ 18/85 ْٛ‬تذ ‪ٞ‬ذس‪ ٝ‬ثی‪ٛ‬اد ت‪ ٝ‬ثی‪ٛ‬اد پالن ‪ 48‬فذعی‬ ‫و‪ ٝ‬طثک س‪ٙ‬ج د‪ٙٞ‬ی شٕاد‪ 2139168-1389/02/18 :ٜ‬ثفتذ ها٘‪ ٝ‬شٕاد‪ 71 ٜ‬تثذیز ثد لثاَ ٔدثدّد‬ ‫‪ 1/000/000/000‬دیاَ ثد د‪ ٗٞ‬تا٘ه التظاث ٘‪ٛ‬یٗ شعث‪ ٝ‬تثذیز لذاد ٌذفت‪ ٚ ٝ‬طثک ٘ظذ ‪ٞ‬دیدودت‬ ‫وادش‪ٙ‬اساٖ دسٕی ت‪ٔ ٝ‬ثّ ‪ 27/000/000/000‬دیاَ ادریاتی شج‪ ٚ ٜ‬پدالن فد‪ٛ‬ق ثادای ‪321‬‬ ‫ٔتذٔذتع اعیا٘ی ثادای ا٘شعاتات اب ‪ ٚ‬تذق ‪ٌ ٚ‬ار و‪ ٝ‬تذاتذ ٌزاد ٔأ‪ٛ‬د اجذا ثد تظذف ٔدی‬ ‫تاشج‪ .‬پالن ف‪ٛ‬ق ار ساعت ‪ 9‬اِی ‪ 12‬د‪ٚ‬ر ث‪ ٚ‬ش‪ٙ‬ث‪ٛٔ ٝ‬ده‪ 1401/02/26 :ٝ‬ثد اثاد‪ ٜ‬ثثت اس‪ٙ‬اث ‪ٚ‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪۵‬‬ ‫ایٗ ثفتذ جّ‪ٌٛ‬یذی ش‪ٛ‬ث‪.‬‬ ‫أالن ٔذ٘ج شعث‪ ٝ‬اجذائیات ‪ٚ‬الع ثد هیاتاٖ طاِما٘ی د‪ٚ‬تذ‪ٚ‬ی ٔتاتذات لجیٓ ار طذیک ٔدزایدج‪ٜ‬‬ ‫تفذ‪ ٚ‬ه‪ٛ‬ا‪ٞ‬ج دسیج ‪ٔ ،‬زایج‪ ٜ‬ار ٔثّ ‪ 27000/000/000‬دیاَ شذ‪ ٚ ٚ‬تد‪ ٝ‬تدانتدذیدٗ لدیدٕدت‬ ‫پیش‪ٟٙ‬اثی ٘مجا فذ‪ٚ‬هت‪ ٝ‬ه‪ٛ‬ا‪ٞ‬ج شج‪ ٚ .‬وّی‪ٞ ٝ‬زی‪ٞ ٝٙ‬ای لا٘‪٘ٛ‬ی ت‪ ٝ‬ع‪ٟ‬ج‪ ٜ‬تذ٘ج‪ٔ ٜ‬زایج‪ ٜ‬است‪٘ ٚ .‬یٓ‬ ‫عشذ ‪ ٚ‬حک ٔزایج‪٘ ٜ‬مجا ‪ٚ‬ط‪ َٛ‬ه‪ٛ‬ا‪ٞ‬ج شج‪.‬‬ ‫ضٕ‪ٙ‬ا تذاتذ ٔاث‪ 136 ٜ‬لا٘‪ ٖٛ‬ائیٗ ٘أ‪ ٝ‬اجذا شذوت ثد ٔزایج‪ٛٙٔ ٜ‬ط ت‪ ٝ‬پذثاهت ث‪ ٜ‬ثدطج ار ٔثّ‬ ‫پای‪ ٝ‬وادش‪ٙ‬اسی ت‪ ٝ‬حساب سپذث‪ ٜ‬ثثت ‪ ٚ‬حت‪ٛ‬د هذیجاد یا ٕ٘ای‪ٙ‬ج‪ ٜ‬لا٘‪٘ٛ‬ی ا‪ ٚ‬ثد جّدسد‪ٔ ٝ‬دزایدج‪ٜ‬‬ ‫است تذ٘ج‪ٔ ٜ‬زایج‪ٔ ٜ‬ىّف است ٔات‪ ٝ‬اِتفا‪ٚ‬ت ٔثّ فذ‪ ٚ‬دا ظذف ٔجت ‪ 5‬د‪ٚ‬ر ار تادیب ٔزایج‪ٜ‬‬ ‫ت‪ ٝ‬حساب ط‪ٙ‬ج‪ٚ‬ق ثثت ت‪ٛ‬ثیع ٕ٘ایج‪ ٚ .‬ثد ط‪ٛ‬دتیى‪ ٝ‬ظذف ٔ‪ّٟ‬ت ٔمذد ٔدا٘دج‪ ٜ‬فدذ‪ ٚ‬دا تد‪ٝ‬‬ ‫حساب سپذث‪ ٜ‬ثثت ‪ٚ‬ادیز ٘ى‪ٙ‬ج‪ٔ .‬ثّ ٔخو‪ٛ‬د لاتُ استذثاث ٘ث‪ٛ‬ث‪ ٚ ٜ‬ت‪ ٝ‬حساب هزا٘‪ٚ ٝ‬ادیز ه‪ٛ‬ا‪ٞ‬ج‬ ‫شج ثد ایٗ ط‪ٛ‬دت عّٕیات فذ‪ ٚ‬ار ثدج‪ ٝ‬اعتثاد سالط ‪ٔ ٚ‬زایج‪ ٜ‬تججیج ٔی ٌذثث‪.‬‬ ‫‪ *4/34‬تادیب ا٘تشاد ‪1401/02/08‬‬ ‫رئیس ادارُ ثبت اسٌاد ٍ اهالک ضْزستاى هزًذ‪ -‬هحزم کٌؼاًی‬ ‫احٕج وذٔی اظ‪ٟ‬اد ثاشت‪ :‬ثد ث‪ٞٝٞ‬ای ٌخشت‪،ٝ‬‬ ‫ٔیزاٖ افزایش ثستٕزث تا ت‪ٛ‬دْ تذاتذی ٘دجاشدتد‪ٝ‬‬ ‫است؛ ار ایٗ د‪ ٚ‬افزایش ثستٕزث ثد ساَ ‪1401‬‬ ‫یه ش‪ٛ‬ن ظا‪ٞ‬ذی دا ایجاث وذث‪ ٜ‬است‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی افز‪ٚ‬ث‪ :‬تا افزایش ثستٕزث‪ٛٔ ،‬ضد‪ ٛ‬دیدز‬ ‫وادٌذ دا ٘ت‪ٛ‬ا‪ٞ‬دیدٓ ثاشدت‪ ،‬ریدذا ثسدتدٕدزث‬ ‫وادٌذاٖ ریذ ‪ 10‬ثدطج تذ د‪ٚ‬ی ‪ٞ‬دزید‪ٙ‬د‪ٞ ٝ‬دای‬ ‫وادٌا‪ٞ ٜ‬ای ٔت‪ٛ‬سط ‪ ٚ‬و‪ٛ‬چه تاثیذ ٔیٌخادث؛‬ ‫ضٕٗ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬وادفذٔا سدان٘د‪٘ ٝ‬دذا ودان‪ٞ‬دا دا‬ ‫افزایش ٔیث‪ٞ‬ج ‪ ٚ‬ایٗ أذ تاعد ٔدی شد‪ٛ‬ث تدا‬ ‫افزایش ثستٕزث ثد ‪ٞ‬زی‪ٞٝٙ‬ای ت‪ِٛ‬یج وان ثیدج‪ٜ‬‬ ‫٘ش‪ٛ‬ث‪.‬‬ ‫ثتیذوُ جأع‪ ٝ‬اسالٔی وادٌذاٖ تاودیدج ودذث‪:‬‬ ‫وادٌذاٖ ثد ٔا‪ٞ ٜ‬ذ حم‪ٛ‬لی دا و‪ٔ ٝ‬ی ٌدیدذ٘دج‪،‬‬ ‫طذف ‪ٞ‬زی‪٘ ٚ ٝٙ‬یار‪ٞ‬ای ٔعیشتی ‪ ٚ‬اجاد‪ ٜ‬تد‪ٟ‬دای‬ ‫ها٘‪ٔ ٝ‬یو‪ٙٙ‬ج و‪ ٝ‬ایٗ أذ تاع ایجداث تد‪ٛ‬دْ ‪ٚ‬‬ ‫سایذ ٔثاح ٕ٘یش‪ٛ‬ث أا ٔثاحثی ار جّٕ‪ ٝ‬هذیج‬ ‫‪ ٚ‬فذ‪ ٚ‬ادر ‪ ٚ‬سى‪ ٚ ٝ‬تیثثاتی ثد تاراد تداعد‬ ‫ایجاث ت‪ٛ‬دْ ٔیش‪ٛ‬ث‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی تا اشاد‪ ٜ‬ت‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ثد س‪ٛٙ‬ات ٌخشت‪ٔ ٝ‬دیدزاٖ‬ ‫افزایش ثستٕزث تعییٗ شج‪ ٜ‬تا ت‪ٛ‬دْ ‪ٞ‬دٕدتد‪ٛ‬ا٘دی‬ ‫٘جاشت‪ٌ ،‬فت‪ :‬افزایش ثستٕزث ساَ ‪ 1401‬تد‪ٝ‬‬ ‫ط‪ٛ‬د وأُ‪ ،‬ثدست ‪ٙٔ ٚ‬طمی است‪.‬‬ ‫ایت اهلل دئیسی ثغجغ‪ٙٔ ٝ‬ج ‪ٚ‬ضعیت اشتغداَ ‪ٚ‬‬ ‫ٔعیشت وادٌذاٖ است‪ ،‬ار ِحظ‪ٝ‬ای و‪ ٝ‬دئدید‬ ‫جٕ‪ٟٛ‬د شج٘ج‪ ،‬ار ٔعجٖ تارثیج ‪ ٚ‬ثسدتد‪ٛ‬داتدی‬ ‫طاثد وذث‪ٜ‬ا٘ج و‪ ٝ‬ثد حاَ ا٘جاْ است‪.‬‬ ‫تَلیذ بایذ صزفِ اقتصادی داضتِ باضذ‬ ‫وذٔی تیاٖ وذث‪ٞ :‬شدت ٔدا‪ ٜ‬تدذای لتدا‪ٚ‬ت‬ ‫عّٕىذث ث‪ِٚ‬ت وٓ است ‪ ٚ‬تدایدج شدذایدط دا‬ ‫‪ٕٛٞ‬اد وذث ‪ ٚ‬تا یه ٍ٘ا‪ ٜ‬ثدست تایج ٘مج ا٘جاْ‬ ‫ش‪ٛ‬ث تا ت‪ ٝ‬ث‪ِٚ‬ت د‪ٚ‬حی‪ ٚ ٝ‬حذوت د‪ ٚ‬تد‪ ٝ‬دشدج‬ ‫ثاث‪ ٜ‬ش‪ٛ‬ث‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی تا تیاٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ت‪ِٛ‬یج تایج طدذفد‪ ٝ‬الدتدظداثی‬ ‫ثاشت‪ ٝ‬تاشج ٌفت‪ :‬تا ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬اید‪ٙ‬دىد‪ ٝ‬تد‪ٛ‬سدعد‪ٝ‬‬ ‫ط‪ٙ‬عت ثد ج‪ٟ‬اٖ ‪ ٚ‬وش‪ٛ‬د ت‪ ٝ‬سٕتی دفتد‪ ٝ‬اسدت‬ ‫و‪ ٝ‬طذف‪ ٝ‬ثاشت‪ ٝ‬تاشج ار ایٗ د‪ ٚ‬ت‪ِٛ‬یجات تایج تذ‬ ‫اساس ٘یار ثاهّی ‪ ٚ‬ثد ح‪ٛ‬ر‪ٔ ٜ‬د‪ٛ‬اث غدخایدی ‪ٚ‬‬ ‫ٔسائُ ضذ‪ٚ‬دی وش‪ٛ‬د تاشج‪.‬‬ ‫ثتیذوُ جأع‪ ٝ‬اسالٔی ودادٌدذاٖ اثأد‪ ٝ‬ثاث‪:‬‬ ‫‪ٚ‬رادتتا٘‪ٞ ٝ‬ا ‪ٟ٘ ٚ‬اث‪ٞ‬ای ٔذت‪ٛ‬ط‪ ٝ‬تدایدج ودٕده‬ ‫و‪ٙٙ‬ج تا ثد هظ‪ٛ‬ص ت‪ِٛ‬یج‪ ،‬وادفذٔا حدٕدایدت‬ ‫ش‪ٛ‬ث تا شا‪ٞ‬ج ادتمای ویفیت ‪ ٚ‬وٕیت وان‪ٞ‬ا ‪ٚ‬‬ ‫ایجاث اشتغاَ ه‪ٛ‬ب تاشیٓ‪.‬‬ ‫ثد ایٗ رٔی‪ ٝٙ‬تا٘ه‪ٞ‬ا تا ادائ‪ ٝ‬تس‪ٟ‬یالت ثد ج‪ٟ‬ت‬ ‫سذٔای‪ ٝ‬ثد ٌذث ‪ ،‬ت‪ِٛ‬یجو‪ٙٙ‬جٌاٖ دا حدٕدایدت‬ ‫و‪ٙٙ‬ج‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ت‪ٚ ٝ‬ضعیت لذادثاث‪ٞ‬ا ثد وادٌا‪ٞ ٜ‬دا اشداد‪ٜ‬‬ ‫وذث ‪ٌ ٚ‬فت‪ :‬ثد داتط‪ ٝ‬تا ٔ‪ٛ‬ضد‪ ٛ‬اشدتدغداَ ‪ٚ‬‬ ‫لذادثاث‪ٞ‬ا ثد ‪ٚ‬رادت واد‪ ،‬تتش دسیجٌدی تد‪ٝ‬‬ ‫د‪٘ٚ‬ج ٔشىالت تیٗ وادٌذ ‪ ٚ‬ودادفدذٔدا ‪ٚ‬جد‪ٛ‬ث‬ ‫ثادث‪ ،‬ضٕٗ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ایٗ ‪ٚ‬رادتتا٘‪ ٝ‬تد‪ ٝ‬تد‪ٙ‬د‪ٟ‬دایدی‬ ‫ٕ٘یت‪ٛ‬ا٘ج ٔسائُ دا حُ و‪ٙ‬ج‪.‬‬ ‫‪ ۷۱‬درصذ بذًِ ٍسارتخاًطِ ّطا را بطخطص‬ ‫کارگزی تطکیل هیدّذ‬ ‫وذٔی ٌفت‪ :‬اوثذ ‪ٚ‬رادتتدا٘د‪ٞ ٝ‬دا ‪ 50‬ثدطدج‬ ‫تج٘‪ٝ‬شاٖ دا تتش وادٌذی تشىیُ ٔیث‪ٞ‬ج؛ ار‬ ‫ایٗ د‪ ٚ‬أیج‪ٚ‬ادیٓ ثد لذادثاث‪ٞ‬ا‪ ،‬حجالُ یىسداَ‬ ‫ثد ٘ظذ ٌذفت‪ ٝ‬ش‪ٛ‬ث ‪ ٚ‬ث‪ِٚ‬ت تا اجذای تذ٘أ‪ٞٝ‬ایی‬ ‫ایٗ ٔشىُ لذادثاث‪ٞ‬ا دا ٘یز دفع و‪ٙ‬ج‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی تا اشاد‪ ٜ‬ت‪ ٝ‬د‪ٞ‬ثذ ٔعظدٓ ا٘دمدالب اسدالٔدی‬ ‫سیاست ‪ٞ‬ای تأیٗ اجتٕاعی دا اتدال ودذث٘دج‪،‬‬ ‫ٌفت‪ :‬ثد ایٗ رٔی‪ ٝٙ‬دئی جدٕد‪ٟ‬د‪ٛ‬د ا‪ٞ‬دتدٕداْ‬ ‫‪ٚ‬یژ‪ ٜ‬ای ثاشت‪ٙ‬ج و‪ ٝ‬أدیدج‪ٚ‬ادیدٓ تدا ‪ٞ‬دٕدىدادی‬ ‫د‪ٚ‬سای ل‪ٛ‬ا شا‪ٞ‬ج اجذای اٖ تاشیٓ‪.‬‬ ‫ثتیذوُ جأع‪ ٝ‬اسالٔی وادٌذاٖ اضدافد‪ ٝ‬ودذث‪:‬‬ ‫پیش‪ٟٙ‬اث ٔا ت‪ ٝ‬ث‪ِٚ‬ت ایٗ است و‪ ٝ‬سارٔاٖ تأیدٗ‬ ‫اجتٕاعی دا ار تج٘‪ٚ ٝ‬رادت تعا‪ ،ٖٚ‬واد ‪ ٚ‬دفدا‪ٜ‬‬ ‫اجتٕاعی ججا و‪ٙ‬ج؛ تٕأی ٔد‪ٛ‬ضد‪ٛ‬عداتدی ود‪ٝ‬‬ ‫ثدتاد‪ٚ ٜ‬ریذ واد ٔطذح ٔدی ود‪ٙ‬د‪ٙ‬دج تد‪ ٝ‬ثِدیدُ‬ ‫حاشی‪ٞ ٝ‬ای سارٔاٖ تأیٗ اجتٕاعدی اسدت ود‪ٝ‬‬ ‫تایج ایٗ ٔ‪ٛ‬ض‪ ٛ‬ار ریذساهت ثدست شد‪ٛ‬ث تدا‬ ‫‪ٚ‬رادت واد ت‪ ٝ‬ادأش تذسج‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی تا تیاٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ثشٕ‪ٙ‬اٖ ٘ظاْ جٕ‪ٟٛ‬دی اسالٔی‬ ‫چشٓ پیشذفت ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬سع‪ ٝ‬وش‪ٛ‬د دا ٘جاد٘ج‪ٌ ،‬فت‪:‬‬ ‫تٕاْ ت‪ٛ‬اٖ ه‪ٛ‬یش دا ثد ٘ظذ ٌذفتد‪ ٝ‬ایدٓ تدا تدا‬ ‫‪ٛٞ‬شیادی ٔذثْ‪ٙٔ ،‬افع وش‪ٛ‬دٔاٖ ت‪ ٝ‬هطذ ٘یفتدج؛‬ ‫ضٕٗ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ت‪ٟٙ‬ا تا ٌالی‪ٙٔٝ‬جی ٔشىدالت حدُ‬ ‫ٕ٘یش‪ٛ‬ث‪ ،‬تّى‪ ٝ‬تایج ‪ ٕٝٞ‬ثست ثد ثسدت ‪ٞ‬دٓ‬ ‫ث‪ٞ‬یٓ تا ٔشىالت دا دفع و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫وذٔی هاطذ ٘شداٖ ودذث‪ :‬جدأدعد‪ ٝ‬اسدالٔدی‬ ‫وادٌذاٖ ت‪ ٝ‬ع‪ٛٙ‬اٖ یه تشدىدُ ثد داسدتدای‬ ‫اشتغاَ ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬سع‪ ٝ‬وادافذی‪ٙ‬ی تذ٘أ‪ٞ ٝ‬ای ٔتتّفدی‬ ‫ثادث‪ ،‬تا تا ‪ٕٞ‬ىادی ‪ٕٞ ٚ‬یادی ث‪ِٚ‬دت‪ ،‬ا٘دجن‬ ‫ٔشىالتی و‪ ٝ‬ثد ٌخشت‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ث‪ ،ٜ‬دا تذطذف و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫ار ایٗ د‪ ٚ‬ثدطجث ‪ٞ‬ستیٓ تا تتش وشا‪ٚ‬دری ‪ٚ‬‬ ‫ثأجادی دا ت‪ٛ‬سع‪ ٝ‬ث‪ٞ‬یٓ ‪ ٚ‬ار ج‪ٛ‬ا٘اٖ د‪ٚ‬ستدایدی‬ ‫حٕایت ‪ ٚ‬ار ٔ‪ٟ‬اجذت جّ‪ٌٛ‬یذی و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫ًشبًی الکترًٍیکی رٍزًبهِ ارک‬ ‫سبیت رٍزًبهِ ‪www.arkonline.ir‬‬ ‫ایویل رٍزًبهِ‪ark.tabriz@yahoo.com9‬‬ ‫ایویل هذیرهسئَل‪eshraghimo@gmail.com 9‬‬ ‫هذیر اجرائی‪ 9‬هعصَهِ حجبزی‬ ‫هجری سبیت رٍزًبهِ‪ 9‬سبًبز اشراقی‬ ‫هذیر هسئَل ٍصبحب اهتیبز‪ 9‬هحوذ اشراقی‬ ‫سردبیر‪ 9‬سبًلی اشراقی‬ ‫تبسیس ‪ - 0261 9‬زهیٌِ اًتشبر ‪ 9‬فرٌّگی ‪ٌّ -‬ری ‪ -‬ادبی ‪ -‬علوی‬ ‫کذپستی‪ - 4052536129‬تلفی‪24301608 - 24310803 )130(9‬‬ ‫تلفبکس‪ - 24301605 9‬شوبرُ ّوراُ ‪180330455719‬‬ ‫ًشبًی ‪ 9‬تبریس خیبببى ازادی‪ -‬خیبببى هبراالى ًرسیذُ بِ هیذاى فذک‬ ‫دفتر رٍزًبهِ ارک ‪ -‬چبپخبًِ‪ 9‬پرًیبى تبریس‬ ‫پٌجشٌثِ ‪ 8‬ادسیثْشت ‪ ۲8 * ۰0۱۰‬اٍسیل‪ ۲2 * ۲۱۲۲‬سهضاى ‪ * ۰001‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَص ایکیٌجی ایل ) * شواسُ ( سایی ) ‪ * ۱08۱ :‬ورزش و گردشگری‬ ‫ایشاى‪ ،‬سَهیی تین پیش جامجْاًی ‪۲۱۲۲‬‬ ‫اخببر کَتبُ ٍرزشی‬ ‫حضَر دٍ شوشیرببز اررببیجبى شرقی‬ ‫در اردٍی تین هلی‬ ‫دٍ شوشیشتاص ارستایجاى ششقی دس اسدٍی تیمن‬ ‫هلی ششکت کشدُ اًذ‪.‬‬ ‫اص‬ ‫فشصاد ثبّش اسػجبساى ٍ احوذسضب ؿْویرش‬ ‫ارسثبیزبى ؿشقی دس اػلحِ ػربثرش دس اسدٍ‬ ‫تین هلی دس اکبدهی هلی الوپیک دس ترْرشاى‬ ‫ثشپبؿذُ اػت ؿشکت کشدُ اًذ‪.‬‬ ‫ایی اسدٍ اص ‪ ۲‬تب ‪ ۵۱‬اسدیجْـت ثرِ هرذد دُ‬ ‫سٍص ثب حضَس ّـت ؿوـیشثبص دس اکربدهری‬ ‫هلی الوپیک تْشاى ثشگضاسهی ؿَد‪.‬‬ ‫ببزیکٌبى جذیذ تین فَتسبل هس سًَگَى‬ ‫تب ‪ 04‬رٍز هعرفی هیشًَذ‬ ‫سشهشتی تین فَتسال هس سًَگَى ٍسصقماى تما‬ ‫اعالم ایٌکِ ظشف ‪ ۰۱‬تا ‪ ۰۱‬سٍص ایمٌمذُ اص‬ ‫تاصیکٌاى جذیذهاى سًٍوایی هی کٌین‪ ،‬گفت‪ :‬تا‬ ‫تَجِ تا تاال تَدى ّضیٌِ جزب تاصیکی خاسجی‪،‬‬ ‫سعی خَاّن کشد تین سا تا تاصیکٌماى داخملمی‬ ‫تقَیت کٌن‪.‬‬ ‫ػلی کبًؼی اظْبس کشد‪ ۶‬کربس دس تریرن هرغ‬ ‫ػًَگَى ثِ دلیل ثبال ثَدى اًتظبساد اص ایی تین‬ ‫ثؼیبس ػخت اػت ٍ ثبیذ ثب توبم تَاى دس ایری‬ ‫تین کبس کشد‪.‬‬ ‫ٍ گفت‪ ۶‬دًجبل ّیبَّ ًیؼتن ٍ ثبصیکٌربًری سا‬ ‫کِ تین ًیبص داسد رزه خَاّن کشد‪.‬‬ ‫حضَر تین شوشیرببزی اپِ‬ ‫زًبى در جبم جْبًی اهبرات‬ ‫تین هلی شوشیشتاصی اپِ صًاى دس جام جْماًمی‬ ‫اهاسات تِ سقاتت هی پشداصد‪.‬‬ ‫ربم رْبًی ؿورـریرشثربص اپرِ صًربى اص ‪۳۲‬‬ ‫اسدیجْـت دس اهبساد اغبص هی ؿرَد ٍ تریرن‬ ‫ایشاى دس ایی هؼبثقبد ؿشکت هی کٌذ‪.‬‬ ‫تین اپِ صًبى ثب ػِ ؿوـریرشثربص دس ایری رربم‬ ‫رْبًی ؿشکت خَاّذ کشد‪ .‬دس ثخؾ هرشداى‬ ‫ّن ربم رْبًی گشرؼتبى اص ؿؾ خشداد اغبص‬ ‫هی ؿَد ٍ دػَتٌبهِ ایی هؼبثقبد گشفتِ ؿرذُ‬ ‫اػت ٍ ثِ احتوبل صیبد تین هشداى ایشاى ّن دس‬ ‫ایی هؼبثقِ حبضش خَاّذ ؿذ‪.‬تین ؿوـیشثربص‬ ‫ػبثش ایشاى ّن پغ اص ربم رْبًی هربدسیرذ دس‬ ‫گشًذ پش پبدٍٍا ایتبلیب حبضش خَاّذ ثَد‪.‬‬ ‫رکَردی خبص برای ٍیٌیسیَس‬ ‫هْبرن ثشصیلی سئبل هبدسیذ ثب گلضًی دس دیذاس‬ ‫ثشاثش هٌچؼتشػیتی تَاًؼت یک سکَسد رذیذ‬ ‫سا ثِ ًبم خَد ثِ حجت ثشػبًذ‪.‬‬ ‫ثِ ًقل اص هبسکب‪ٍ ،‬یٌیؼیَع رًَیَس دس دیرذاس‬ ‫ثشاثش هٌچؼتشػیتی ثبص خَثی سا ثِ ًروربیرؾ‬ ‫گزاؿت‪ .‬اٍ تَاًؼت گرل دٍم سئربل سا ثرب‬ ‫اػتبستی توبؿبیی ثِ حوش ثشػبًذ‪ّ ،‬ش چٌرذ کرِ‬ ‫سئبل دس ًْبیت ثبصًذُ ایی ثبص ؿذ‪.‬‬ ‫تین هلی ایشاى تا تشکیه فعلی خَد سَهیی تین هسمی‬ ‫دس جام جْاًی هحسَب هیشَد‪.‬‬ ‫تین هلی فَتجبل ایشاى یکی اص ‪ ۲۳‬تین حبضش دس رربم‬ ‫رْبًی ‪ ۳۷۳۳‬قطش اػت کِ طجق اهبسّب فؼلری‪ ،‬اص‬ ‫هؼیتشیی تینّب ربم رْبًی ثِ ؿوبس هیسٍد‪.‬‬ ‫تین تحت ّذایت دساگبى اػکَچیچ ثب ٍرَد تغیریرش‬ ‫ًؼل اص ػبل ‪ ۳۷۵۰‬ثِ ایی ػوت‪ ،‬سفتِ سفتِ کربحرت‬ ‫ثبصیکٌبًی ثب ثبصیکٌبًی دس هحذٍدُ ػٌی ‪ ۳۴‬ترب ‪۲۲‬‬ ‫ػبل ؿذُ کِ ؿبیذ ثؼذ اص ربم رْبًی ‪ ۳۷۳۳‬قطرش اص‬ ‫تین هلی خذاحبفظی کٌٌذ‪ .‬الجتِ اص ربم رْبًی سٍػیِ‬ ‫تب قطش‪ ،‬ثبصیکٌبًی هبًٌذ هؼؼَد ؿرزربػری‪ ،‬اؿرکربى‬ ‫دطاگِ‪ ،‬اهیذ اثشاّیوی‪ ،‬سضب قَچربى ًرظاد ٍ پرظهربى‬ ‫هٌتظش اص تین هلی خذاحبفظی کشدُاًذ اهب ثرب ایری‬ ‫ّوِ ّوچٌبى ایشاى رضٍ هؼیتشیی تریرن ّرب ایری‬ ‫هؼبثقبد اػت‪.‬‬ ‫تین هلی فَتجبل ایشاى ثب اخشیی ترشکریرت خرَد دس‬ ‫پٌزشُ ثبص ّب هلی کِ ثِ هلبف کرشُ ررٌرَثری ٍ‬ ‫لجٌبى سفت‪ ،‬داسا هیبًگیی ػٌی ‪ ۳۳.۴‬ػربل ثرَدُ ٍ‬ ‫ثؼذ اص پشتغبل (‪ ۳۴‬ػبل) ٍ طاپی (‪ ۳۳.۵‬ػبل) دس ستجرِ‬ ‫ػَم هؼیتشیی تینّب حبضش دس ربم رْبًری قرشاس‬ ‫داسد‪ .‬تین ّب اسٍگَئِ‪ ،‬ثرشصیرل ٍ ترًَرغ دیرگرش‬ ‫تینّب ثؼذ اص ایشاى ّؼتٌذ‪ .‬الجتِ ٌَّص تکلیف کؼَد‬ ‫ػِ تین ثِ ربم رْبًی قطش هـخق ًـذُ اػت‪.‬‬ ‫اهب رَاىتشیی تین حبضش دس ایی سقبثتّرب‪ ،‬اص قربسُ‬ ‫اهشیکبػت‪ .‬هکضیک ثب هیبًگیی ػٌی ‪ ۳۳.۳‬ػربل ٍ‬ ‫اهشیکب (سقیت هؼتقین ایشاى) ثب هیبًگیی ػٌری ‪۳۲.۴‬‬ ‫ػبل دس ستجِ اٍل ٍ دٍم ّؼتٌذ‪ .‬غٌب‪ ،‬اػپبًیب‪ ،‬اکرَادٍس‬ ‫ٍ اًگلیغ دیگش تینّب رَاًی ّؼتٌذ کِ ثب هیبًگیی‬ ‫ػٌی ‪ ۳۱‬ػبل دس ربم رْبًی ؿشکت خَاٌّذ کشد‪.‬‬ ‫رَاًی تینّب ٍ ثبصیکٌبى حبضش دس ایی هؼبثرقربد اص‬ ‫ایی رْت حبئض اّویت اػت کِ ثبص ّب ثب ػشػت ٍ‬ ‫فـشدگی ثبالیی ثشگضاس هی ؿرَد ٍ ثربصیرکرٌربى ثرب‬ ‫هیبًگیی ػٌی ثبال ‪ ۲۷‬ػبل ثریرؾ ترش دس هرؼرشم‬ ‫خؼتگی‪ ،‬تحلیل سفتی اًشط ٍ هلذٍهیت ّؼتٌذ‪.‬‬ ‫دس حبلی دس ؿشای فؼلی هیبًگیی ػٌی تین هلی ایشاى‬ ‫ػذد ‪ ۳۳.۴‬ػبل سا ًـبى هیدّذ کِ تب ّفت هبُ ایٌذُ‬ ‫ایشاى قطؼب دس هحذٍدُ ػٌی ‪ ۳۴‬ػبل قرشاس خرَاّرذ‬ ‫داؿت‪ّ .‬نچٌیی ایی هیبًگیی ػٌی دس ؿرشایرطری ثرِ‬ ‫زیرسبختّبی ًبکبفی‪،‬‬ ‫پبشٌِ اشیل گردشگری‬ ‫دػت اهذُ کِ هْذ طبسهی ثب ‪ ۳۵‬ػبل غبیت ثَد ٍ‬ ‫ثِ رب اٍ حؼییصادُ ‪ ۳۵‬ػبلِ ثِ تین هرلری دػرَد‬ ‫ؿذُ ثَد تب ایشاى فؼ هؼی تشیی تین رربم ررْربًری‬ ‫ًـَد!‬ ‫ثِ ًظش هی سػذ افت کیفی ثبصیکٌبى ًؼل رذیذ هبًٌذ‬ ‫هْذ قبیذ ‪ ،‬هحوذ هحجی ٍ یًَغ دلفی ٍ دٍس‬ ‫ثبصیکٌبًی هبًٌذ یبػیی ػلوبًی اص تین هلی ثبػج ؿذُ‬ ‫ػشهشثی تین هلی ّن ثِ ًبچبس اص ثبصیکٌبى ثربترزرشثرِ‬ ‫خَد اػتفبدُ کٌذ‪.‬‬ ‫سای تعالی ٍسصش ٍ جَاًاى استاى دست تِ دست ّن دّین‬ ‫ٍ تا اتفاق ٍ اتحاد تِ پیششفت استاى کوک کٌین‬ ‫حجیت ػتَدُ ًظاد هذیشکل ٍسصؽ ٍ رَاًبى اػرتربى‬ ‫ارسثبیزبى ؿشقی سٍص ػِ ؿٌجِ ‪ ۲‬اسدیجْـت هربُ دس‬ ‫رلؼِ ا کِ ثب حضَس هؼبًٍبى‪ ،‬سئریرغ ٍاحرذّرب‬ ‫حَصُ هذیشکل ٍ سئیغ ؿْشػتبى ّب داؿت ثش ًقرؾ‬ ‫هذیشاى ؿْشػتبًْب دس رلت اػتوبد ػوَم هشدم ًؼجت‬ ‫ثررِ ػرریررؼررتررن ٍسصؿرری ثؼرریرربس ه ر حررش داًؼررت‪.‬‬ ‫ػتَدُ ًظاد گفت‪ ۶‬هی اص هشاتت پبییی سؿذ کرشدُ ام‬ ‫ٍاکٌَى ثِ فضل الْی ثرِ ػرٌرَاى خربدم ٍسصؽ ٍ‬ ‫رَاًبى اػتبى دس خذهت ّن اػتبًری ّرب ػرضیرضم‬ ‫ّؼتن ٍ ایی اهش هؼئَلیت هشا ػٌگیی تش هی کٌذ ٍلی‬ ‫ػتَدُ ًظاد ثِ تٌْبیی ٍ ثذٍى یبس ؿوب ػضیضاى ًوری‬ ‫تَاًذ کبس اص پیؾ ثجشد ٍ ثشا ترؼربلری ٍسصؽ ٍ‬ ‫رَاًبى اػتبى دػت ثِ دػت ّن دّین ٍ ثب اترفرب ٍ‬ ‫اتحبد ثِ پیـشفت اػتبى کوک کٌین‪.‬‬ ‫اٍ اداهِ داد‪ ۶‬ثبصیْب اػیبیی پیؾ سٍ ثؼریربس هرْرن‬ ‫اػت ٍ اص چٌذ ؿْشػتبى اػتبى ٍسصؿکبساًی دس ایری‬ ‫هؼبثقبد حضَس خَاٌّذ داؿت کِ ایری هرَضرَع‬ ‫تَرِ ٍیظُ ا سا هری طرلرجرذ ٍ پریرگریرش اهرَس‬ ‫ٍسصؿکبساى ٍ قْشهبًبى تبحیش ثؼضایی دس سٍحیِ اًرْرب‬ ‫داسد‪ .‬هذیشکل ٍسصؽ ٍ رَاًبى اػتبى اظْبس داؿرت‪۶‬‬ ‫ثیؼت ٍ ّفتویی دٍسُ رـٌَاسُ فشّرٌرگری ٍسصؿری‬ ‫ػـبیش اػتبى ارسثبیزبى ؿشقی ٍ ػی ٍ پٌزویی دٍسُ‬ ‫تَس دٍچشخِ ػَاس ارسثبیزبى دٍ سٍیرذاد هرْرن‬ ‫ٍسصؿی اػتبى اػت کِ اهؼبل ثب تروربم ترَاى ثرشا‬ ‫ارشا اًْب اّتوبم خَاّین کشد‪.‬‬ ‫ػتَدُ ًظاد دس هَسد حَصُ ررَاًربى گرفرت‪ ۶‬سکرذ‬ ‫کشدى اهَس رَاًبى ٍ افضایؾ تـکلْرب ررَاًربى ٍ‬ ‫تشٍیذ فشٌّگ ٍ هٌؾ پْلَاًی دس ثیی ررَاًربى اص‬ ‫دغذغِ ّب هْن هبى اػت ٍ اػتفبدُ اص ظشفیت ّب‬ ‫ػوٌْب رَاًبى ثشکبد ثؼریربس ثرشا اػرتربى ٍ‬ ‫ؿْشػتبًْب اى خَاّذ داؿت‪.‬‬ ‫صعَد تذٍى شکست فَالد تِ یکّشتن ًْایی لیگ قْشهاًاى اسیا‬ ‫فَالد تا تساٍی هقاتل شثاب االّلی اهاسات‪ ،‬تِ هشحلمِ‬ ‫حزفی لیگ قْشهاًاى اسیا صعَد کشد‪.‬‬ ‫دیذاس دٍ تین فَالد ایشاى ٍ الـجبه االّلی اهبساد اص‬ ‫ّفتِ ؿـن ٍ پبیبًی هشحلِ گشٍّی لیگ قرْرشهربًربى‬ ‫اػیب دس ؿْش رذُ ػشثؼتبى ثشگضاس ؿذ کِ دس پربیربى‬ ‫دٍ تین ثِ تؼبٍ یک‪ ،‬یک سضبیت دادًذ‪.‬‬ ‫فَالد ٍ ؿجبه االّلی دس حبلی ثِ هلبف ّن سفترٌرذ‬ ‫کِ پیؾ اص ایی کؼَدؿبى ثِ هشحلِ یکّـتن ًْبیی‬ ‫هؼزل ؿذُ ثَد ٍ ایی ثربص ثرشا ترؼریریری تریرن‬ ‫کذسًـیی اّویت ثبالیی داؿت‪.‬‬ ‫دس دقیقِ ‪ً ۱۲‬یض دس حبلی کِ ؿیوجب هیتَاًؼت فَالد‬ ‫سا ثِ گل ثشػبًذ‪ ،‬ؿَد اٍ ترَػر ثربصیرکری تریرن‬ ‫اهبساتی اص هقبثل دسٍاصُ ایی تین دفغ ؿذ‪.‬‬ ‫ایی ثبص دس اداهِ گلی دسثرش ًرذاؿرت ٍ دٍ تریرن‬ ‫ّوبًٌذ ثبص سفت ثِ تؼبٍ یک ثش یرک سضربیرت‬ ‫دادًذ‪ .‬ثب ایی ًتیزِ‪ ،‬فَالد ثب ‪ ۵۳‬اهتریربص کرذسًـریری‬ ‫گشٍُ ‪C‬ؿذ ٍ ثِ هشحلِ حزفی کؼَد کشد‪ .‬ؿرجربه‬ ‫االّلی ّن ثب ‪ ۵۷‬اهتیبص دس سدُ دٍم رذٍل ایی گرشٍُ‬ ‫قشاس گشفت ٍ ؿبًغ صیبد ثشا کؼَد ثرِ ػرٌرَاى‬ ‫یکی اص ثْتشیی تینّب دٍم ثِ هشحلِ ثؼذ سا داسد‪.‬‬ ‫دس ایی دیذاس ًِ قبئذ ٍ ًِ ًَساللْی ثرشا ؿرجربه‬ ‫االّلی ثبص ًکشدًذ‪ .‬دس دیذاس دیرگرش ایری گرشٍُ‪،‬‬ ‫الغشافِ ثب ًتیزِ ‪ ۰‬ثش ‪ ۳‬هرغرلرَه اخربل ؿرذ کرِ‬ ‫ػضداللْی ‪ ۵۷‬دقیقِ ثشا تیوؾ ثِ هیذاى سفت‪.‬‬ ‫تَسعِ ٍ سشذ سشهایِگزاسی گشدشگشی‪،‬‬ ‫عاهلی هوثش دس سشذ ‪ 8‬دسصذی اقتصاد ارستایجاى ششقی‬ ‫سئیس ساصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِ سیمضی ارستمایمجماى‬ ‫ششقی‪ ،‬تَسعِ ٍ سشذ سشهایِگزاسی گمشدشمگمشی سا‬ ‫عاهلی هوثش دس سشذ ‪ 8‬دسصذی اقتصاد استاى عمٌمَاى‬ ‫کشد‪.‬‬ ‫ثِگضاسؽ سٍاث ػوَهی اداسُکل هیشاثفرشّرٌرگری‪،‬‬ ‫گشدؿگش ٍ کٌبیغدػتی ارسثبیزبى ؿشقی‪ ،‬احرورذ‬ ‫حوضُ صادُ ثب هحوذ فرشؿرکربساى سئریرغ ػربصهربى‬ ‫هذیشیت ٍ ثشًبهِسیض اػتبى دیذاس ٍ گرفرت ٍگرَ‬ ‫کشد‪.‬‬ ‫هحوذ فشؿکبساى دس ایی دیذاس ثبثیبى ایٌرکرِ استرقرب‬ ‫ثْشٍُس ‪ ،‬تَػؼِ کبدساد ٍ تکویل صًزیشُ تَلیذ ٍ‬ ‫ؿٌبػبیی گلَگبُّب سؿذ‪ ،‬هْنترشیری هرحرَسّرب‬ ‫تحقق سؿذ اقتلبد اػتبى اص هحل ثْشٍُس خَاّذ‬ ‫ثَد‪ ،‬اداهِ داد‪ ۶‬هٌبثغ تحقق سؿذ اقتلبد اص هرحرل‬ ‫افضایؾ ػشهبیِ گزاس ًیض ؿبهل هـبسکت ػوَهری‪-‬‬ ‫خلَکی‪ ،‬هَلذػربص ‪ ،‬تـرکریرل کرٌرذٍ ّرب‬ ‫ػشهبیِگزاس ‪ ،‬رزه ػشهبیِ ّب خبسری ٍ ررزه‬ ‫هٌبثغ هحلی هیؿَد‪.‬‬ ‫اٍ اتخبر ػیبػتّب هٌبػت اقتلبد دس ػشکِّب‬ ‫ػشهبیِگزاس ‪ ،‬تَلیذ‪ ،‬هبلی‪ ،‬پَلی ٍ تزبس ‪ ،‬اکر ح‬ ‫ٍ استقب ؿبخقّب فضب کؼتٍکبس ٍ ایزبد اهیذ‬ ‫ٍ افق سٍؿی ٍ ثبحجبد ثشا فؼبالى اقرترلربد ثرشا‬ ‫اػتفبدُ اص ظشفیت ّب خبلی ٍ استقب ثْرشُ ٍس سا‬ ‫اصرولِ الضاهبد ًْبد ‪ ،‬ارشایی ٍ ػیبػتی اػتربى دس‬ ‫کشف تضسگتشیی شْش صیشصهیٌی جْاى‬ ‫تضسگتشیی شْش صیشصهیٌی جْاى تا ظشفیت ‪ 2۱‬تا ‪۰۱‬‬ ‫ّضاس ًفش‪ ،‬دس یکی اص استاىّای جٌَتی کشَس تشکیِ‬ ‫کشف شذ‪.‬‬ ‫ثبػتبىؿٌبػبى دس رشیبى یک ػولیبد اکتـربف ٍ‬ ‫حفبس دس تشکیِ ثِ چیض ثشخَسدًذ کِ هؼتقذًرذ‬ ‫ثضسگتشیی ؿْش صیشصهیٌی دس رْبى اػت‪ .‬هحققربى‬ ‫دس غبس کِ پیؾتش دس ؿْش هریرذیربد ٍاقرغ دس‬ ‫اػتبى رٌَثی هبسدیی دس تشکیِ کـف ؿرذُ ثرَد‪،‬‬ ‫گزسگبُ ّبیی پیذا کشدًذ کِ ثرِ یرک هرزرترورغ‬ ‫هتـکل اص چربُ ّرب اه‪ ،‬اًرجربسّرب غلرِ ٍ‬ ‫ػجبددگبُّب هیسػذ‪ .‬قذهت توبم اى چِ دس ایی هزتوغ کـف ؿذُ اػت ثِ قرشٍى دٍم ٍ ػرَم هریر د‬ ‫ثشهیگشدد‪ .‬گبًی تشکبى )‪ ،(Gani Tarkan‬هذیش هَصُ هبسدیی‪ ،‬دس ایی ثبسُ گفت‪ ۶‬ؿْش هیذیبد ثشا یرک‬ ‫ّضاس ٍ ‪ ۵۷۷‬ػبل ثذٍى ٍقفِ هَسد اػتفبدُ قشاس گشفتِ اػت‪ .‬ایی ؿْش دس اثتذا ثِ ػٌَاى ربیی ثشا فشاس کرشدى‬ ‫ٍ پٌْبى ؿذى ػبختِ ؿذ‪ّ .‬وبًطَس کِ هی داًیذ‪ ،‬هؼیحیت دس قشى دٍم هی د دیی سػوی ًرجرَد‪ ٍ .‬افرضٍد‬ ‫خبًَادُّبیی کِ ثِ دیی هؼیحیت هیگشٍیذًذ دس ؿْشّب صیشصهیٌی پٌبُ هیگشفتٌذ تب اص گضًذ هرقربهربد دس‬ ‫اهبى ثوبًٌذ‪ .‬احتوبال ؿْش صیشصهیٌی هیذیبد یکی اص فضبّبیی ثَدُ کِ ثشا ّویی ّذف ػبختِ ؿذًذ‪ .‬تبکٌَى‬ ‫ؿْشّب صیشصهیٌی هـبثْی دس تشکیِ کـف ؿذُاًذ‪ .‬ؿْش صیشصهیٌی کبپبدٍکیب دس اًبتَلی ؿشقی یکی اص ایری‬ ‫ؿْشّبػت کِ ؿبهل ‪ ۳۷۷‬کلٌی ثبػتبًی اػت‪ .‬ایی کلٌیّب دس قشى ّفتن ٍ ّـتن هریر د دس ػرٌرگ ّرب‬ ‫اتـفـبًی ًشم هَرَد دس هٌطقِ کٌذُ ؿذُ ثَدًذ‪ .‬تبسیخ داًبى هؼتقذًذ ایی غبسّب دس اثتذا پٌبّرگربُ ػربکرٌربى‬ ‫هٌطقِ دس هَارِْ ثب ّزَم ثیگبًگبى ثَدًذ ٍ دس قشى چْبسدّن هی د ثِ هخفیگبُ اقلیت هؼیحی ربهرؼرِ دس‬ ‫هَارِْ ثِ ًیشٍّب اؿغبلگش ػخوبًی تجذیل ؿذًذ‪ .‬ایی ؿْشّب تب ػبل ‪ ۵۵۳۲‬کِ پبیبى رٌگّب تشکیِ ٍ یًَبى‬ ‫ثَد ّن ٌَّص کبه هتشٍکِ ٍ خبلی اص ػکٌِ ًـذًذ ٍ دس ػبل ‪ ٍ ۵۵۲۲‬پغ اص ایی کِ یک هشد اتبقی هرخرفری‬ ‫دس پـت دیَاس خبًِاؽ پیذا کشد‪ ،‬دٍثبسُ کـف ؿذًذ‪.‬‬ ‫رْت تحقق سؿذ اقترلربد‬ ‫ثشؿوشد‪.‬‬ ‫ارسثربیرزربى ؿرشقری‬ ‫خاًِّای تاسیخی تثشیض هْیای تاصدیذ‬ ‫گشدشگشاى ٍ هسافشاى تاتستاًی هیشَد‬ ‫تا اتالغیِ استاًذاس ارستایجاى ششقی‬ ‫خاًِ ّای تاسیخی تحت هذیمشیمت‬ ‫ًْاد ّای اداسی ٍ فشٌّگی اسمتماى‬ ‫دس شْش تمثمشیمض تمشای تماصدیمذ‬ ‫گشدشگشاى ٍ هسافشاى تماتسمتماًمی‬ ‫اهادُ هیشَد‪.‬‬ ‫اػتبًذاس ارسثربیرزربى ؿرشقری دس‬ ‫اث غیِ ا ثِ سٍػب ثرٌریربد ّرب‬ ‫ایررشاى ؿررٌرربػرری‪ً ،‬ررخررجررگرربى‪،‬‬ ‫ؿْشیبسپظٍّی‪ً ،‬رظربهری پرظٍّری‪،‬‬ ‫فشٌّگ‪ٌّ ،‬ش ٍ اده ارسثبیزبى ٍ‬ ‫ػبصهبى اػٌبد ٍ کتبثخبًِ هرلری ثرش‬ ‫ضشٍسد اهبدُػبص خربًرِ ّرب‬ ‫تبسیخی ترحرت هرذیرشیرت ایری‬ ‫هررزرروررَػررِ ّررب ثررشا ثرربصدیررذ‬ ‫گشدؿگشاى ٍ هؼبفشاى دس ایبم تؼطی د تبثؼتبًی تبکیذ کشد‪.‬‬ ‫ػبثذیی خشم دس ایی اث غیِ ثب اؿبسُ ثِ ػذم فؼبلیت ثشخی اص خبًِّب تبسیخی دس ایبم تؼطی د ًرَسٍص‬ ‫ٍ ًبسضبیتی گشدؿگشاى ٍ ثب تَرِ ثِ حزن گؼتشدُ هؼبفشاى ٍسٍد ثِ تجشیض دس فلل تبثؼتبى ٍ ربیرگربُ‬ ‫تبسیخی ایی ؿْش‪ ،‬تبکیذ کشدُ اػت هذیشاى ًْبدّب هزکَس اص ّناکٌَى ًؼجت ثِ ثشًبهِسیض ٍ فرشاّرن‬ ‫ػبختی اهکبى ثبصدیذ ػوَم اص خبًِّب تبسیخی هطبثق ثب ػبػبد کبس هَصُّب اقذام کٌٌذ‪.‬‬ ‫ٍ ّوچٌیی ثِ هؼبٍى ّوبٌّگی اهَس ػوشاًی ٍ هذیشکل هیشاث فشٌّگی‪ ،‬کٌبیغ دػتی ٍ گرشدؿرگرش‬ ‫اػتبى دػتَس داد ارشا ایی اث غیِ سا پیگیش کٌٌذ‪.‬‬ ‫اداهِ اص شواسُ قثل‪:‬‬ ‫قشاس گشفتی خشاػبى رٌَثی دس هؼیرش ‪ ۳‬کرشیرذٍس‬ ‫اکلی ؿوبل ‪ -‬رٌَه ٍ ؿرش ‪ -‬غرشه‪ ،‬ؿرشایر‬ ‫خبکی سا ثشا ایی اػتبى پٌْبٍس ایرزربد کرشدُ ٍ‬ ‫ثیؾ اص ‪ ۳۷‬دسکذ هؼبفشاى ًَسٍص حرذاقرل یرک‬ ‫سٍص ‪ ۳۳ ،‬دسکذ ‪ ۳‬تب ػِ سٍص ٍ ّـرت دسکرذ اص‬ ‫چْبس سٍص ثیـتش دس ایی اػتبى اقبهت داؿتٌذ‪.‬‬ ‫ثب تَرِ ثِ قبثلیت ّب ثبالیی کِ خشاػبى رٌَثی دس‬ ‫هیشاث طجیؼی‪ ،‬تبسیخی ٍ فشّرٌرگری داسد‪ ،‬فرشٍؽ‬ ‫ثیؾ اص یک هیلیبسد ٍ ‪ ۲۷۷‬هیلیَى ترَهربى کرٌربیرغ‬ ‫دػتی دس ایی ایبم ٍ اؿتغبل غیشهؼتقریرن دس حرَصُ‬ ‫گشدؿگش اص احرشاد هرخرجرت ٍ ػربصًرذُ ٍسٍد‬ ‫گشدؿگش ٍ هؼبفش ثَد‪.‬‬ ‫ثب ٍرَد دػتبٍسدّب اقتلبد ٍ اررتروربػری کرِ‬ ‫ػفشّب ًَسٍص اهؼبل ثِ ّوشاُ داؿت ٍ کربهر‬ ‫ّن هحؼَع ثَد ًَاقلی ًیض دس ایی ثیی گ یِّب سا‬ ‫ثشاًگیخت کِ هْوتشیی اى لغَ ثشخری پرشٍاصّرب‬ ‫فشٍدگبُ ثیشرٌذ ثَد‪.‬‬ ‫دس کٌبس ایی هَاسد ثب تَرِ ثِ کَیش ثَدى ٍ ثُرؼرذ‬ ‫هؼبفت ثیی ؿْشػتبى ّب خشاػبى رٌَثی‪ ،‬یکی اص‬ ‫هْوتشیی ضؼف ّب اػتبى‪ ،‬کوجَد هرزرترورغ ّرب‬ ‫خذهبتی ٍ سفبّی ثیی ساّری ثرشا اػرترشاحرت ٍ‬ ‫تَقف هؼبفشاى اػت‪ .‬ثقبع هتجشکِ ّوَاسُ اص اّذاف‬ ‫ػفشّب ػیبحتی هشدم لشػتبى اػت ثِ ًحرَ کرِ‬ ‫اکخش هَاقغ تشریح هی دٌّذ ّوضهربى ػریربحرت ٍ‬ ‫صیبسد سا تلفیق کشدُ ٍ تفشیح دس طجیؼت ثکش سا دس‬ ‫رَاس اهبهضادگبى تزشثِ کٌٌذ‪ .‬دس ایبم ًَسٍص حرذٍد‬ ‫‪ّ ۲۷۷‬ضاس صائش اص ثقبع هتجشکِ اػتبى لشػتبى ثربصدیرذ‬ ‫کشدًذ ٍ ثب تَرِ ثِ ٍرَد هٌبظش صیجب ٍ هٌبثغ طجیؼری‬ ‫هٌحلش ثِفشد دس رَاس اهبهضادگبى ٍ ثقبع هرترجرشکرِ‬ ‫ایی اػتبى قبثلیت تجذیل ؿذى ثِ قطت گشدؿرگرش‬ ‫صیبستی سا دس کـَس داسد‪.‬‬ ‫ًجبیذ اص ظشفیت گشدؿگش هزّجی دس لشػتبى غبفل‬ ‫ؿذ‪ ،‬ظشفیتی کِ دس کَسد تَرِ ّرذفرورٌرذ‪ ،‬هری‬ ‫تَاًذ ثخؾ ػوذُ ا اص دساهذّب گشدؿگش سا‬ ‫ثِ خَد اختلبف دّذ کِ ثذٍى ؿرک چرٌربًرچرِ‬ ‫حوبیت ٍیظُ اص ػشهبیِ گزاساى ثخؾ گشدؿرگرش‬ ‫هزّجی کَسد پزیشد هَرت ؿکرَفربیری ّرشچرِ‬ ‫ثیـتش فشٌّگ ٍ اقتلبد اػتبى ًیض خَاّذ ؿذ‪.‬‬ ‫دس ایی ساػتب‪ ،‬اگبّی ثخـی ثِ هشدم دس خلرَف‬ ‫اهبکی صیبستی‪ ،‬فشاّن کشدى صیشػبخت ّب اص رولرِ‬ ‫ساُ دػتشػی ٍ اهکبًبد اٍلیرِ ٍ تربهریری اهرٌریرت‬ ‫گشدؿگشاى ًیض اص هَلفِ ّب هرْرن ثرشا ترحرقرق‬ ‫گشدؿگش هزّجی ثِ ؿوبس هی سٍد‪ّ .‬وچٌیی ًجبیرذ‬ ‫فشاهَؽ کشد لشػتبى ػ ٍُ ثش ثْشُ گیش اص ثرقربع‬ ‫هتجشکِ‪ ،‬اهبکی هقذع ٍ اهربهرضادگربى‪ ،‬دس هؼریرش‬ ‫صائشاى کشث هؼلی قشاس داسد لزا ثبیذ تورْریرذاتری‬ ‫ثشا گشدؿگشاى هزّجی دس ًظش گشفتِ ٍ ایی اػتربى‬ ‫اص هؼجش ثِ هقلذ گشدؿگش تجذیل ؿَد‪ .‬افرضایرؾ‬ ‫چـوگیش ػفشّب ًَسٍص دس اغبص ػبل ‪ ۵۰۷۵‬پرغ‬ ‫اص ػِ ػبل ػکَد طبقت فشػب ثشا فؼبالى ػرشکرِ‬ ‫گشدؿگش فبسع کِ ثشاحش ػیل ‪ ۱‬فشٍسدیی ‪ٍ ۵۴‬‬ ‫لغَ ثخؾ ػوذُا اص ػفشّب ًَسٍص دس ایی ػبل‬ ‫ثِ دلیل ؿیَع ٍیشٍع کشًٍب ساکذ هبًذُ ثرَد‪ً ،‬ریرض‬ ‫کبم فؼبالى ایی حَصُ سا ؿیشیی کشد‪.‬‬ ‫اػکبى یک هیلیَى ٍ ًْلذ ٍّـرت ّرضاس ٍ ‪۲۳۵‬‬ ‫ًفشسٍص دس هذاسع ٍ اهبکری اقربهرتری ٍاثؼرترِ ثرِ‬ ‫اهَصؽ ٍ پشٍسؽ فبسع ًؼجت ثِ هذد هـبثِ ػبل‬ ‫قجل حذٍد ‪ ۵۷‬دسکذ افضایؾ داؿترِ اػرت اهرب ثرب‬ ‫ٍرَد سًٍق ثخـی کٌرؼرت گرشدؿرگرش فربسع‬ ‫هـک د ٍ چبلؾ ّبیی ثشا ّوَطٌبى اص ررولرِ‬ ‫کوجَد هشاکض اقبهتی سػوی ٍ اصدحبم دس هقبثل اثٌیِ‬ ‫تبسیخی ٍ هیشاث اػتبى ایزبد کشد‪.‬‬ ‫ایی اػتبى دس ًَسٍص اهؼبل ثِ ًؼجت هرذد هـربثرِ‬ ‫ػبل ‪ ۵۳‬حذٍد ‪ ۵۱‬دسکذ افضایرؾ ترؼرذاد هؼربفرش‬ ‫داؿت ٍ کوجَد تخت هشاکض اقبهتی سػوی اص رولِ‬ ‫ّتل ٍ ّتل اپبستوبى هؼبئرلری اػرت کرِ ثربػرج‬ ‫ػشدسگوی هؼبفشاى ؿذ‪ ،‬ایی اػتبى دس صهبى حبضرش‬ ‫‪ّ ۳۲‬ضاس تخت هشاکض اقبهتی سػوی اص رولِ ّرترل‪،‬‬ ‫ّتل اپبستوبى‪ ،‬هْوبًپزیش ٍ اقبهتگبُ ّب ثَهگرشد‬ ‫داسد ٍ اکٌَى داسا ‪ّ ۵۵‬تل ًیوِ توربم دس ػرطرح‬ ‫اػتبى فبسع اػت کِ دس کَسد ثْرشُ ثرشداس اص‬ ‫ایی هشاکض اقبهتی هـکل کوجَد تخت دس ایربم اٍد‬ ‫ػفش ػبل ّب ایٌذُ تب حذٍد صیبد سفرغ خرَاّرذ‬ ‫ؿذ‪ .‬توشکض ثش اتوبم طشح ّب گشدؿگرش ًریرورِ‬ ‫توبم ٍ ساُ اًذاص ًْضت ػشهبیِگزاس دس اػرتربى‬ ‫فبسع یک اهش ضشٍس اػت کِ ثب تؼبهرل ثرخرؾ‬ ‫خلَکی دس حَصُ ؿْش ٍ ثشٍى ؿْش هرحرقرق‬ ‫خَاّذ ؿذ‪ .‬ایی اػتبى ثِ دلیل قشاس گشفتی فبسع دس‬ ‫هؼیش کشیذٍس ؿوبل ثِ رٌَه ٍ ؿرش ثرِ غرشه‬ ‫کـَس ٍ ربرثِ ّب گشدؿگش ٍ تَسیؼتی اص ًظرش‬ ‫صیشػبخت ّب ساُ ّب اػتبًذاسد ثِ ًؼجت حرزرن‬ ‫ػفشّبیی کِ دس اى اًزبم هیؿَد ٍضؼیت هٌبػجری‬ ‫ًذاسد کِ ّن اص ًظش صیشػبختی ٍ ّرن اهرکربًربد‬ ‫اداهِ داسد‬ ‫ًیبصهٌذ تَػؼِ ٍ تقَیت اػت‪...‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه ارک

روزنامه ارک 5780

روزنامه ارک 5780

شماره : 5780
تاریخ : 1402/03/11
روزنامه ارک 5779

روزنامه ارک 5779

شماره : 5779
تاریخ : 1402/03/10
روزنامه ارک 5778

روزنامه ارک 5778

شماره : 5778
تاریخ : 1402/03/09
روزنامه ارک 5777

روزنامه ارک 5777

شماره : 5777
تاریخ : 1402/03/08
روزنامه ارک 5776

روزنامه ارک 5776

شماره : 5776
تاریخ : 1402/03/07
روزنامه ارک 5775

روزنامه ارک 5775

شماره : 5775
تاریخ : 1402/03/06
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!