روزنامه ارک شماره 5488 - مگ لند

روزنامه ارک شماره 5488

روزنامه ارک شماره 5488

روزنامه ارک شماره 5488

‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫توسعه‬ ‫خدهترسبنی و‬ ‫رفع هشکالت‬ ‫هنبطق کن‬ ‫برخوردار‬ ‫از اولویتهبی‬ ‫هدیراى تبریس است‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫اقتصبد‬ ‫هنبسب‬ ‫ایراى‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫صفحِ ‪3‬‬ ‫*پنجشنبه ‪ 59‬اردیبهشت ‪ 9 * 5845‬هی ‪ 7 * 6466‬شوال‪ * 5887‬سبل سی و دوم ( اوتوز ایکینجی ایل ) * شوبره ( سبیی ) ‪ 5* 9855 :‬صفحه *قیوت‪74444:‬ریبل * ایویل‪www.arkonline* ark.tabriz@yahoo.com :‬‬ ‫کارشکٌی اهزیکا در هذاکزات‪،‬‬ ‫تَافک را بِ تاخیز هیاًذاسًذ‬ ‫هؼبٍى دسهبى ٍصاست ثْذاؿتۺ‬ ‫اس شزایط التصادی تا تعلل‬ ‫ًْادّای هزتبط‪،‬‬ ‫حذاکثز ‪ 5‬سال فزصت دارین‬ ‫هاسکّا را بزدارین‬ ‫هَج شذیذی اس کزًٍا رخ هی دّذ‬ ‫صفحِ ‪4‬‬ ‫خشئیات ٍام ‪ 6۶۶‬هیلیَى تَهاًی‬ ‫ساخت هسکی‬ ‫صفحِ ‪7‬‬ ‫سزهایِگذاری ‪ 379‬هیلیارد ریالی‬ ‫بخش خصَصی بزای‬ ‫الاهتگاُّای بَمگزدی‬ ‫در اردبیل‬ ‫صفحِ ‪۰‬‬ ‫اختصاص سْام عذالت بِ‬ ‫خاهاًذگاى سٍدتز اخزایی شَد‬ ‫صفحِ ‪8‬‬ ‫هنظوم یبدداشت‬ ‫یبشبییش قبنونو‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫یبدداشت روز‬ ‫هدیرهسئول ‪ -‬هحوّد اشراقی‬ ‫التصاد هٌاسب ایزاى‬ ‫ثحج اًتخبه اهتلبد هٌبػت ثشای ایشاى ػبثوِ عَالًی‬ ‫داسد‪ .‬اهتلبد ػٌتی ایشاى اص ػبل ّبی دٍس ًن ٍ ثیشیؾ‬ ‫ًـبٍسصی ثَدُ اػت‪ .‬ظبّشا ثیشای اییشاىب ثیب وه ٍ‬ ‫َّای ثِ عَس هتَػظ ًشوِ خـی ب اهتلبد ػوذُ ریض‬ ‫ًـبٍسصی ًوی تَاًؼت ثبؿذ‪.‬‬ ‫ثٌبثشایی تب کذػبل پشؾ دسًٌبس ػبیش کیؼیبتیشیت ّیبی‬ ‫کشػی اهتلبدی ػوذُ هشدم ایشاى سٍػتبئی ثَدُ ٍ ثیِ‬ ‫ًـبٍسصی اؿتـبل داؿتِ اًذ‪.‬‬ ‫ثب سؿذ اًَاع کٌبیغ ب ػلَم ٍ کٌَى دس دًشب ٍ ثٌبسگششی‬ ‫تذسیزی وًْب دس ایشاىب گشایؾ ثِ ػبیش سؿیتیِ ّیبی‬ ‫اهتلبدی ٍ کٌؼتی دسًٌبسًـبٍسصی ٍ دییریش سؿیتیِ‬ ‫ّبی ػٌتی اهتلبدی هغشح گشدیذ ‪.‬‬ ‫ثتجغ ایی تـشششات اص ؿؾ دِّ پشؾ ب ًَػی توبیی ثیِ‬ ‫گضیٌؾ اًَاع سؿتِ ّبی اکلی ٍ کیشػیی اهیتیلیبد ب‬ ‫کٌؼت ٍ تزبست ًشض هغشح گشدیذ‪.‬‬ ‫گضیٌِ ّبی ػوذُ هغشح دسایی هیَسدب ًـیبٍسصی ب‬ ‫کٌبیغ ثؼتِ ثٌذی ب هًَتبط اًَاع هحلَالت ب تیَتیشیذ‬ ‫هَاد ٍ تزْشضاتب کٌبیغ کلضیب کٌبیغ تَاصم خبًٌی ب‬ ‫گشدؿٌشی ب کٌبیغ دػتی ثَدُ ٍ ّؼت‪.‬‬ ‫ثشای ّشًذام اص سؿتِ ّبی یبد ؿذُ هحبػی ٍهؼیبییجیی‬ ‫هغشح هی ثبؿذ‪.‬‬ ‫ًشوِ خـی ثَدى وه ٍ َّای ایشاىب دس گیزؿیتیِ ب‬ ‫ػشهبیِ گزاسی دس ًـبٍسصی سا ثب تیشدییذ سٍثیشٍ ٍ‬ ‫سٍیٌشد ثِ کٌبیغ ػٌرشی ٍ ػجی سا هیغیلیَه هیی‬ ‫ًوَدب ٍ حشًت ثِ ػَی گشدؿرشی سا ثب تیَریِ ثیِ‬ ‫اؿتـبتضایی صیبد ٍ ًشبص ًوتش ثِ ػَاه دیریش ػیشهیبییِ‬ ‫گزاسی ٍ ٍرَد ربرثِ ّبی تَسیؼتیی ب سٍییٌیشدی‬ ‫هاکن تشػشن هی ًوَد‪.‬‬ ‫حبتت تئَسیی کَمب توشیجب اهشٍص ّن هغشح اػت‪ .‬ثیب‬ ‫ایٌٌِ سًٍذ تحَالت اهتلبدی ٍ ػیشهیبییِ گیزاسی‬ ‫ثخؾ ّبی دٍتتی ٍ خلَکی دسایشاى اص توبییتت ٍ‬ ‫اترَّبی خبکی تجؼشت ًشدُ اػت‪.‬‬ ‫اهتلبد ایشاى دس ٍضؼشت ػبدی ػشبػی ٍ اهیتیلیبدی‬ ‫ًٌَى تب حذٍی هٌبػت اػت‪ٍ .‬تی ثب تـشششات اٍضیبع‬ ‫ػشبػی ب اهتلبدی ٍ کٌؼتی دًشب ب تضٍم اًزبم تـششش دس‬ ‫ٍضؼشت کٌبیغ ًـَس ًشض احؼبع هی ؿَد ٍ تیضٍهیب‬ ‫هَسد تَرِ ػشهبیِ گزاساى دٍتتی ٍ خلَکی هشاسهی‬ ‫گششد‪.‬‬ ‫ثبٍس ایی اػت ًِ دسایی هوغغ تَرِ ثِ سؿذ کیٌیبییغ‬ ‫اتٌتشًٍشی ثبیذ ثشؾ اص پشؾ هَسد ػٌبیت هیذییشییت‬ ‫ًتى ًـَس ٍ اّبتی ػشهبیِ ب ػلن ب کٌیبٍسی ٍ اًیَاع‬ ‫حِشف ٍ کؼبتشی کٌبیغ هشاسگششد‪ .‬ػتٍُ ثش هَاسد کیَمب‬ ‫پشؾ اسصیبثی ثبصاس داخلی ٍ ؿٌبػبئی ٍ اّتویبم ریذی‬ ‫ثشای گؼتشؽ ثبصاسّبی رذیذ خیبسریی دس ریْیت‬ ‫تَػؼِ کٌبیغ ٍ تَکشن ٍاهؼی وًْب ًوؾ تؼششی ًیٌیٌیذُ‬ ‫داسد‪.‬‬ ‫خبرگساری ارک‬ ‫‪www.ark-news.ir‬‬ ‫جبی هنبسب تبلیغ کبال وخدهبت شوب‬ ‫درببزارایراى ودنیب‬ ‫شوبره توبس‪4858859::54:‬‬ ‫*هدیرهسئول ‪-‬هحوّد اشراقی‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫بیش اس ‪ 9۶‬درصذ ابزبذّکاراى باًکی هعزفی شذُ اًذ‬ ‫ًظام پزداخت یاراًِّا یکپارچِ هیشَد‬ ‫ػشذ احؼبى خیبًیذٍصی گیلیتۺ دس‬ ‫ارشای ػذاتت ّیشیخ خیظ هیشهیضی‬ ‫ٍرَد ًذاسد ٍ ثشؾ اص ‪۹۱‬دسکیذ اص‬ ‫اثشثذٌّبساى ثبًی ّب هؼشکی ؿذُ اًیذ‬ ‫ٍ هَل هیدّشن اػبهی توبهی وى ّب سا اػتم ًٌشن‪.‬ثِ گلتِ ٍصیش اهیتیلیبد ٍ‬ ‫داسایی دس خلَف ؿلبف ػبصی ؿشًتّب ثب تَرِ ثِ وًٌِ ثؼشبسی اص هشدم‬ ‫دس ایی ؿشًتّب ػشهبیِ خَد سا هشاس دادُ ثَدًذ ثبیذ ؿلبکشت اهَال ػوَهیی‬ ‫سا اػتم ًٌشن ٍ هذیشاًی ًِ دس ایی ؿشًتّب ثِ کَست ػلبسؿی هٌیلیَه‬ ‫ؿذُ ثَدًذ ٍ ثب اػتلبدُ اص ثشت اتوبل ایی ؿشًت ّب صییبى دُ ؿیذُ ثیَدًیذ‬ ‫کَستّبی هبتی سا اػتم هی ًٌشن تب اػتوبد هیشدم سا ًؼیت ًیٌیشین‪۳۰ .‬‬ ‫کشٍسدیی ‪۰۴۱۰‬ب ثبًی هشًضی ثشای ًخؼتشی ثبس تشؼت اػیبهیی ‪ ۰۴‬ثیبًیی‬ ‫دٍتتی ٍ خلَکی اص هزوَع ‪ ۲۴‬ثبًی سا هٌتـش ًشد ًِ گلتِ ؿذ تیشیؼیت‬ ‫اػبهی اثشثذٌّبساى هبثوی ثبًیّب تب ًشوِ اسدیجْـت هٌتـش خَاّذ ؿذ‪.‬‬ ‫اٍ هیگَیذۺ هؼبئ اهتلبدی ٍ گشاًی ًِ دس کل ثْبس ایزبد ؿذُ ؿشش هبثی‬ ‫پشؾ ثشٌی ثَدُ ٍ اهشذٍاس ّؼتشن تب پبیبى ثْبس ًٌتشل ؿَد هب هٌتظش ػبه ّیبی‬ ‫خبسری ًویهبًشنب اهب ػَاه خبسری ًِ اخششا دس ایی حَصُ ایزبد ؿیذُ سا‬ ‫ًجبیذ ثِ ٍیظُ دس هبچبم وسد دػت ًن ثرششین‪.‬‬ ‫حزت اهلل ػجذاتولٌی گلیتۺ ثیِ ًیظیبم‬ ‫یبساًِّب یٌپبسچِ ٍسٍد هیًٌشینب هیجیلیؾ‬ ‫یبساًِای ًِ دس هبًَى ثَدرِ دیذُ ؿذُب ًؼجت ثِ ػبل گزؿتِ خشلی ثیشیـیتیش‬ ‫اػت‪ٍ .‬صیش تؼبٍىب ًبس ٍ سکبُ ارتوبػی اکضٍدۺ دٍتت ثش سٍی ییبساًیِ ًیبس‬ ‫هیًٌذب سٍص گزؿتِ دس رلؼِای ثب حضَس سئشغ ریویْیَس دس خلیَف‬ ‫یبساًِّب کحجت ًشدین ٍ دس حبل تلوشنگششی ّؼتشن‪ٍ.‬ی اداهِ دادۺ هؼاتیِ‬ ‫یبساًِ ّب ثش سٍی هؼبئ سکبّی هشدم احش رذی هیگزاسد ٍ تتؽ هیؿَد ثیِ‬ ‫ًحَی تٌظشن ؿَد ًِ حذاًخش ًبّؾ دس کبکلِ عجوبتی سا داؿتِ ثبؿشن‪.‬‬ ‫ػجذاتولٌی تاًشذ ًشدۺ ثب پشـٌْبدی ًِ ایی ٍصاستخبًِ دس خلَف یبساًِ ثِ‬ ‫دٍتت اسائِ ًشدُ اػت وخش اهؼبل کوش سا ثب تؼبسیق ثیْیذاؿیت ٍ ثیبًیی‬ ‫رْبًی اص ًـَسهبى حزف هیًٌشن اًٌَى ثش سٍی وى گلتٍ گیَی ؿیذُ‬ ‫اػت ًِ ػخٌرَی دٍتت وى سا ثِ صٍدی اػتم خَاّذ ًشد‪ٍ.‬ی خبعش ًـبى‬ ‫ًشدۺ دّیّب دس یبساًِ ًؼجی ّؼتٌذب ًـَسهبى ثِ ‪ ۰۱‬دّیب ّـت ٍ ًیشین‬ ‫هشلشَى ًلشی ًِ ػغَح دسوهذی هختللی داسًذ توؼشنثٌذی هیؿَد ٍ ًؼجت‬ ‫ثِ ًَع پشداختّب ثِ صٍدی تلوشن گششی هیؿَد‪.‬‬ ‫ثبتًام ‪ّ ۰8۶‬شار ًفز بزای ٍام فزسًذاٍری‬ ‫چِ کساًی اهسال حاخی هیشًَذ؟‬ ‫ّبؿن هَالیی‪ -‬سئشغ گشٍُ اػتجبسات‬ ‫ثبًی ّبی تزیبسی اداسُ اػیتیجیبسات‬ ‫ثبًی هشًضی دسثبسُ پشداخت تؼْشتت کشصًذوٍسی گلتۺ ثشاػیبع ریضء‬ ‫دٍ ثٌذ اتق تجلشُ ‪ ۰۶‬هبًَى ثَدرِ ػیبل ریبسی هیویشس ؿیذُ اػیت ًیِ‬ ‫تؼْشتت کشصًذوٍسی ًِ اص اثتذای ػبل ‪ ۰۴۱۱‬هتَتذ هیی ؿیًَیذب ثیِ اصای‬ ‫کشصًذ اٍل ‪ ۲۱۱‬هشلشَى سیبلب کشصًذ دٍم ‪ ۴۱۱‬هشلشَى سیبلب ػَم ‪ ۶۱۱‬هشلشیَى‬ ‫سیبلب چْبسم ‪ ۸۱۱‬هشلشَى سیبل ٍ پٌزن ٍ ثشـتش ‪ ۰‬هشلشبسد سیبل تخلشق پشیذا‬ ‫ًٌذ‪ .‬اتجتِ ثشاػبع هبًَىب پشداخت تؼْشتت ثشای هتوبضشبًی اػت ًِ ًیش‬ ‫ثبسٍسی ؿْشػتبى هح تَتذ کشصًذ یب پذس ًوتش اص ‪ ۲.۵‬ثبؿذ‪.‬‬ ‫ٍی دسثبسُ وهبدگی ؿجٌِ ثبًٌی ثشای پشداخت تؼْشتت کشصًذوٍسی اظْبس‬ ‫ًشدۺ ایی هبًَى اص ‪ ۳۰‬کشٍسدیی ثِ ؿجٌِ ثبًٌی ًـَس اثتؽ ؿذ ٍ اص تیبسییخ‬ ‫هزًَس ثبًیّب دس هْلت ‪ ۷‬سٍص ًبسی ثخـٌبهِ سا ثِ ؿؼت صییشهیزیویَػیِ‬ ‫اثتؽ ًشدًذ ٍ اص سٍص ربسی توبهی ثبًیّبی ًـَس اػغبی تؼیْیشیتت سا‬ ‫وؿبص خَاٌّذ ًشد‪ .‬اص صهبى ساُ اًذاصی ػبهبًِ تؼذاد ‪ّ ۲۸۱‬یضاس هیتیویبضیی‬ ‫دسیبکت تؼْشتت دس ػبهبًِ حجت ًبم ًشدُاًذ ٍ ثش اػیبع وهیبس پیشداخیت‬ ‫تؼْشتت دس ‪ ۰۳‬اػتبى وؿبص ؿذُ اػت‪.‬‬ ‫ثب ؿشایظ اػتم ؿذُ اص ػَی ػشثؼتیبىب‬ ‫هـوَالى حذ توتغ ًِ هتَتذ ‪ ۰۱‬تششهبُ ‪ ٍ ۰۳۳۶‬ثؼذ اص وى ّؼتٌیذب اهیٌیبى‬ ‫صیبست خبًِ خذا دس حذ توتغ اهؼبل سا داسًذ‪ .‬ػتٍُ ثیش ایییب ثیش اػیبع‬ ‫دػتَساتؼو ػبصهبى حذ ٍ صیبست ًـَسهبىب اکشادی ًِ ػتٍُ ثش داؿیتیی‬ ‫ؿشایظ ػٌیب تبسیخ ٍدیؼِگزاسی ٍ حجتًبم وًْب دس ثبًی تب دّن تششهبُ ػبل‬ ‫‪ ٍ ۰۳۸۶‬اٍتَیت کشؾ وًْب تب ‪ ۲۲‬خشداد ‪ ۰۳۸۶‬ثَدُ اػتب ثیِ حیذ تیویتیغ‬ ‫هـشف خَاٌّذ ؿذ‪ .‬اػضام صائشاى ثِ ػشصهشیی ٍحیی اص ‪ ۰۴‬خیشداد وؿیبص‬ ‫هی ؿَد ثِ گلتِ اًجش سضبییب هؼبٍى حذ ٍ ػوشُ ػبصهیبى حیذ ٍ صییبست‬ ‫اٍتشی اػضام صائشاى ثِ ػشصهشی ٍحی ثشای حذ تیویتیغ ػیبل ریبسی اص ‪۰۴‬‬ ‫خشدادهبُ وؿبص هیؿَد‪.‬ثب تَرِ ثِ ایٌٌِ حذٍد یی هبُ تب اػضام صائشاى حیذ‬ ‫توتغ ‪ ۰۴۱۰‬ثِ ػشثؼتبى ثبهی هبًذُ اػتب ػشثؼتبى ّوچٌبى ثشای حضَس ثشؾ‬ ‫اص ‪ّ ۸۵۱‬ضاس صائش خبسری وهبدگی الصم ًذاؿتِ ٍ حتی دس ریلیؼیبت اخیشیش‬ ‫ػؼَدی ّبب ثِ ایزبد ثشخی هحذٍدیت ّب ثشای صائشاى خبسریی اؿیبسُ ؿیذُ‬ ‫اػت‪ .‬ثب ایی ٍرَدب هؼاٍالى حذ ٍ صیبست روَْسی اػیتهیی اییشاى دس‬ ‫تتؿٌذ ثب ٍرَد هحذٍدیتّبیی ًِ اص ػَی ػشثؼتبى اػوبل هیؿَدب صائشاى‬ ‫سا ثب دس ًظش گشکتی ػضتب ػتهت ٍ اهٌشت ثِ ایی ػلش هؼٌَی اػضام ًٌٌذ‪.‬‬ ‫ٍسیز التصاد گفت‪ :‬تاکٌَى بیش اس ‪9۶‬‬ ‫درصذ ابزبذّکاراى باًکنی هنعنزفنی‬ ‫شذُ اًذ ٍ اساهی هابمی بذّکاراى ّنن‬ ‫اعالم خَاّذ شذ‪.‬‬ ‫بزاساس اعالم باًک هنزکنشی‪۰8۶ ،‬‬ ‫ّشار هتماضی درینافنت تسنْنینالت‬ ‫فزسًذاٍری اس سهناى راُ اًنذاسی‬ ‫ساهاًِ‪ ،‬ثبت ًام کزدُ اًذ ٍ بز اسناس‬ ‫اهار‪ ،‬پزداخت تسْیالت در ‪ ۳3‬استناى‬ ‫اغاس شذُ است‪.‬‬ ‫ٍسیز تعاٍى‪ ،‬کار ٍ رفاُ اختواعی گنفنت‪:‬‬ ‫افشایش حمَق باسًشستگاى در ّنین نت‬ ‫هذیزُ ساسهاى تاهیی اختواعی تصنَینب‬ ‫شذ کِ بِ ّی ت دٍلت ارسال کزدین کنِ‬ ‫بِ سٍدی در دستَر کار لزار هیگیزد تنا‬ ‫هصَبِ اى را بگیزین‪.‬‬ ‫با تَخِ بِ اعوال هحذٍدیت سنٌنی اس‬ ‫سَی عزبستاى ٍ کاّش سْویِ کشَرّا‪،‬‬ ‫اهسال اٍلَیت اعشام سائزاى بنِ حنح‬ ‫توتع با تغییزاتی ّوزاُ شنذُ اسنت ٍ‬ ‫بزخی اس هشوَالى اس گنزدًٍنِ اعنشام‬ ‫حذف شذُاًذ‪.‬‬ ‫هاسکّا را بزدارین‬ ‫هَج شذیذی اس کزًٍا رخ هی دّذ‬ ‫هعاٍى درهاى ٍسارت بنْنذاشنت گنفنت‪ :‬در‬ ‫کشَرّایی کِ بِ یکبارُ هاسک حذف شنذ هنَج‬ ‫شذیذی اس بیواری بزٍس کزد‪ ،‬بِ ّونینی عنلنت‪،‬‬ ‫حذف هاسک یا تَلف ٍاکسیٌاسیَى بِ ّیچ عٌَاى‬ ‫هطزح ًیست‪.‬‬ ‫ػؼشذ ًشیوی اکضٍدۺ ثب ٍرَد ایٌٌِ اهشٍص ثِ ّوت‬ ‫هشدم ٍ ثب تذاثشش دٍتت دس ثْتشیی ؿشایظ ثشیویبسی‬ ‫هشاس داسینب اهب ّشگض ًشًٍب سا پبیبى یبکتِ تیلیویی‬ ‫ًوی ًٌشنب اهشٍص دس ٌّذ هَاسد اکضایـی اػت ٍ هب‬ ‫ثب ایی ًـَس کبکلِ رـشاکشبیی چٌذاًی ًیذاسیین ٍ‬ ‫اگش هشاهت ًجبؿشن هوٌیی اػیت دٍثیبسُ دچیبس‬ ‫هـٌ ؿَین‪ٍ.‬ی اداهِ دادۺ وهبس هجتتیبى سٍصاًیِ‬ ‫ًِ ًشبص ثِ ثؼتشی داسًذ ثِ حذٍد ّضاس ًلش سػشیذُ‬ ‫اػت ٍ دس هزوَع سٍی تخت ثشوبسػیتیبى ّیب ‪۳‬‬ ‫ّضاس ٍ ‪ ۸۱۱‬ثشوبس ًشًٍبیی داسین ًِ اص ایی تؼذاد‬ ‫ّضاس ًلش دس ثخؾ هشاهجتّبی ٍیظُ ّؼتٌذب پیغ‬ ‫ًشًٍب ٌَّص توبم ًـذُ اػت‪.‬هؼبٍى دسهبى ٍصاست‬ ‫ثْذاؿت گلتۺ اص رْت ٍاًؼشٌبػشَى ّن تَکشِ‬ ‫هی ًٌشن ًؼبًی ًِ ٍهت ًَثت ػَم وًْب سػیشیذُ‬ ‫اػت حتوبً تضسین ًٌٌذب صیشا صهبى وًٌِ ثیریزسد‬ ‫ایوٌی پبیشی هی ویذ ٍ ّوشی ٍیشٍػیی ًیِ ثیشای‬ ‫یی ًلش ثب ایوٌی هَی هـٌ ایزیبد ًیویی ًیٌیذ‬ ‫هی تَاًذ ثشای ًؼی ًِ ایویٌیی ضیؼیشیلیی داسد‬ ‫هـٌ ػبص ؿَد ثِ ّوشی ػلت تضسین یی ًَثیت‬ ‫دیرش ثشای ًؼبًی ًِ ػی ثبال یب ًوق ػیشیؼیتین‬ ‫ایوٌی داسًذب اثتؽ ؿذُ اػت‪ً.‬شیوی اکضٍدۺ هبثی‬ ‫دسى اػت ًِ ٍهتی ؿشایظ ثْتش هیؿیَد هیشدم‬ ‫حغ هی ًٌٌذ دیرش ًشبصی ثِ هشاهجت ًشؼت ٍ ایی‬ ‫ًبس سػبًِ ٍ هب هؼئَالى اػت ًِ ثِ هشدم گَؿضد‬ ‫ًٌشن ًِ ًشًٍب توبم ًـذُ ٍ ثبیذ هشاهت ثبؿشن‪.‬‬ ‫ٍی ثب ثشبى ایٌٌِ تب تبثؼتبى هَد ریذییذی پیشیؾ‬ ‫ثشٌی ًوی ًٌشنب اداهِ دادۺ اگیش ػیَییِ ریذییذی‬ ‫ایزبد ًـَد اًتظبس ایی اػت ًِ ثِ ػوت ؿیشاییظ‬ ‫ثْتشی ثشٍینب اهب ایی یی هبًَى اػت تیب ٍهیتیی‬ ‫ػشؼتن ایوٌی ً دًشب هَی ًـَد ٍ ٍاًؼشٌبػیشیَى‬ ‫ثِ کَست ػبدالًِ دس ًـَسّبی دًشب اًزبم ًـیَد‬ ‫ثبیذ هشاهت ثَدب صیشا ٍیشٍع دس حیبل گیشدؽ‬ ‫اػت ٍ هغوئی اػت دٍثبسُ رْـی اتلبم ثشبکتذ ٍ‬ ‫یی ػَیِ رذیذی ایزبد ؿَد ًِ هب اص وى ثیی‬ ‫خجش ثبؿشن‪.‬هؼبٍى دسهبى ٍصاست ثْذاؿت گیلیتۺ‬ ‫ػَاه صیبدی دس ایی صهشٌیِ دخیشی اػیت ًیِ‬ ‫ثشسػی ٍ تلَیت وى رضٍ اختشبسات ػتیبد هیلیی‬ ‫هوبثلِ ثب ًشًٍب اػت ٍ ثیبییذ دس ًیویشیتیِ ّیبی‬ ‫تخللی ثحج ؿَد‪ً.‬شیوی ثب تاًشذ ثیش اییٌیٌیِ‬ ‫هبػی ّشگض حزف ًـذُ ٍ سػبیت ؿشَُ ًبهِ ّیب‬ ‫ّوچٌبى پبثشرب اػتب اکضٍدۺ ػتبد هلی هویبثلیِ ثیب‬ ‫ًشًٍب ٌَّص دس ایی صهشٌِ تلوشوی اتخبر ًٌشدُ ٍ‬ ‫هب ًشض ثِ ّشخ ٍرِ تَکشِ ًویًٌشن‪.‬‬ ‫اویشًذیی یبؿبیشؾ ػٌشی دیش‬ ‫تشػشٌِ دٍیًَذٍس چتشی دیش‬ ‫دٍیًََ ثشى ٍیشػبى وچشلوبص‬ ‫تلِ ًی ثشى هَسػبى هبچشلوبص‬ ‫دیشیلشی دٍؿشٍچَ تلِ دیش‬ ‫اٍتتب ػَب اٍچَسٍمب دسُ دیش‬ ‫گشُ ى دیش گَرلِ ًشت هبچبػبى‬ ‫هشلشلشی وچبسیی تبپبػبى‬ ‫وچوبػبى وچوبصدیش ایؾ تشیی‬ ‫گلِ ری هبت السیی ًشؾ تشیی‬ ‫ثشلوِ هی چتشٌلشی یبساداس‬ ‫ثشلی تش هبساًی وؿبسداس‬ ‫ثَ هبًَى ّش یئشدُ دٍؿشٍدٍس‬ ‫ایـلشدُ ثبؿبسی یَتَدٍس‬ ‫اختصاص سْام عذالت بِ خاهاًذگاى‬ ‫سٍدتز اخزایی شَد‬ ‫پَرابزاّیوی افشٍد‪ :‬تعذاد سیادی اسافزادیکِ هسنتنحنک‬ ‫دریافت سْام عذالت بَدًذ هثل افزادتحنت پنَشنش‬ ‫کویتِ اهذاد‪،‬بْشیستی‪ ،‬رسهٌذگاى‪،‬ایثارگزاى‪،‬کنارگنزاى‬ ‫فصلی ٍخیلی اس افزادی کِ خشٍ هندنونَعنِ ّناینی‬ ‫بَدًذکِ کاهالًدراٍلَیت ٍاگذاری بَدًذایٌْا اسدریافت‬ ‫سْام عذالت هحزٍم شذُ بَدًذ‪.‬‬ ‫ٍی گلتۺ اکشادهشحلِ اٍل ًِ اٍتَیت اکلی هبّؼتیٌیذ‬ ‫حذٍدچْبستبپٌذ هشلشَى ًلشّؼتٌذ‪ .‬اٍتَیت ثیؼیذی هیب‬ ‫اکشادی ّؼتٌذًِ تحت پَؿؾ ًشؼتٌیذبٍتیی ثیشاػیبع‬ ‫هبًًَی ًِ هجتًتٌظشن ؿذُ ٍثیشاػیبع اعیتػیبتیی ًیِ‬ ‫ٍضؼشت داساییبدسوهذٍؿشایظ صًذگشـبى ساتیؼیشییق‬ ‫هشٌٌذًِ دسّوبى ًبسگشٍُ تخللی ًِ هبًَى تؼشیق‬ ‫ًشدُ ثبیذثبسٍؽ ػلوی ؿٌبػبیی ؿًَذ‪ .‬پَساثیشاّیشیویی‬ ‫اکضٍدۺ اهشذٍاسین ثشای یٌجبسدسًـَس ٍصاست سکبُ اییی‬ ‫پبیربُ ربهؼی ًِ هباصوى ًبم هیثشین تؼششیی تیٌیلیشیق‬ ‫ًٌذبًِ تٌْبثشای ػْبم ػذاتتبکذّبرباؿبسُ ؿیذُ ثیِ‬ ‫ایٌزبؿوبهشخَاّشذیبساًِ ًؼی ساٍک یبهیغیغ ًیٌیشیذ‬ ‫ثبیذاعتػبتؾ سادسوًزب ثجشٌشذ‪.‬پَساثشاّشوی اکیضٍدۺ ّیش‬ ‫صهبًٌِ هشاساػت دساستجبط ثبوى هزوَػِ ّیبحیجیت ًیبم‬ ‫کَست ثرششداعتع سػبًی هشیـیَدبدسوى صهیبى ّین‬ ‫تاًشذهبى ثِ دٍتت ایی ثَدُ ٍّؼت ًِ ثبثت حجیت ًیبم‬ ‫ًجبیذپَتی اصهشدم گشکتِ ؿَد‪.‬سئشغ ًوشؼشَى اهتلبدی‬ ‫هزلغ اکضٍدۺیی وهبستوشیجبً اٍتیشیِ ای سااصًیبسگیشاى‬ ‫کللی داسینبثشاػبع تٌبتشلی ًِ دسهیبًیَى ػیٌیَات‬ ‫گزؿتِ ّن ثَدبٍصاست تؼبٍىبًبسٍسکبُ ارتویبػیی ثیِ‬ ‫ایی حَصُ پشداختِبیٌی اصاهذاهبتشٌِ ثیشای ًیبسگیشاى‬ ‫کللی اًزبم ؿذ؛ثشوِ وًْب ثَدبیؼٌی ٍهیتیی ثیبییذییی‬ ‫هزوَػِ ثبًی اعتػبتی داؿتِ ثبؿشن ًِ ثشاػیبع وى‬ ‫ثتَاًشن ثشوِ وًْبسااًزبم دّشنبتزا ایی اکشادثخؾ اکیلیی‬ ‫وًْب اعتػبتـبى ٍرَد داسدبثشاحتی هیشیـیَدهـیخیق‬ ‫ًشدچِ تؼذاد اصوى ّیبػیْیبم ػیذاتیت سا دسییبکیت‬ ‫ًشدًذبًبکی اػت اعتػبت هَرَدداسًذگیبى ػیْیبم‬ ‫ػذاتت ساثشاػبع وى اًغجیبم دّیشیذٍثیشاحیتیی هیبثی‬ ‫احلبءخَاّذ ثَد‪.‬پَساثشاّشوی گلتۺ ثشای ثوشِ ّن ًِ‬ ‫ربهؼِ هب هخ ثبصًـؼتربىب هزوَػِّبی هخیتیلیلیی اص‬ ‫سٍصًبهِ ًربساىبخجشًربساىب خبدهبى هؼیبریذٍخیشیلیی‬ ‫اصایی گشٍُ ّبًِ دسدسیبکت ػْبم ػیذاتیت ریبهیبًیذُ‬ ‫ّؼتٌذبعجشؼتبًایی اعتػبت ّن ثش اػبع وى پبیربُبهبثی‬ ‫ثشسػی ٍاحلبء خَاّذ ثَد‪ٍ.‬ی دسخلیَف اًیتیویبل‬ ‫ػْبم هتَکشبى ثِ ٍساث گلتۺثشاػیبع گیضاسؿیی ًیِ‬ ‫هبداسین دسخلَف ثَسع ٌَّص تلوشین الصم دساییی‬ ‫صهشٌِ ظبّشاً ًرشکتِ ٍثخـی اصایی ٍاگزاسیّب ًِ اًتوبل‬ ‫ثَدُب ػولشبتی ًـذُ اػت‪ٍ .‬ی اکضٍدۺ ًیضدییی ثیِ دٍ‬ ‫هشلشَى ٍ ‪ّ ۵۱۱‬ضاس ًلشاصداسًذگبى ػیْیبم ػیذاتیت اص‬ ‫صهبى ٍاگزاسی تباالى کَت ًشدُ اًذًِ ثبیذثِ ٍساحـبى‬ ‫ثشػذًِ یٌی اص هـٌتتی اػت ًِ ثبییذحیتیوی ًب حی‬ ‫ؿَد‪.‬‬ صفحه 1 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫سیاسی‬ ‫پٌجشٌبِ ‪ 59‬اردیبْشت ‪ 9 * 5845‬هی‪ 7* 6466‬شَال ‪ * 5887‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَس ایکیٌجی ایل ) * شوارُ ( سایی ) ‪9855 :‬‬ ‫هدالِ‬ ‫تبثیشات جٌگ اٍوشایی ثش سًٍذ‬ ‫ّوگشایی دس اٍساسیب‬ ‫پس اس اغاس عولیات ٍیژُ ًیزٍّای رٍسیوِ عولویوِ‬ ‫اٍکزایی ٍ ّوشهاى با اداهِ ٍاکٌش ّای جْاًی بوِ‬ ‫ایی رٍیذاد‪ ،‬فشارّای دیپلواتیک ٍ تحزینّای بیی‬ ‫الوللی علیِ رٍسیِ درحالی افشایش هی یابذ کِ بوِ‬ ‫ًظز هی رسذ پیاهذّای ایی جٌگ هیتَاًذ بز رًٍذ‬ ‫ّوگزایی در اٍراسیا تاثیزگذار باشذ‪.‬‬ ‫پشت پزدُ درٍغپزداسی دربارُ تین اقتصادی دٍلت‪،‬‬ ‫دٍلت سیشدّن چِ چیشی تحَیل گزفت؟‬ ‫با اغاس سال ‪ ٍ 5845‬درحالیکِ ٌّوَس‬ ‫یک سال اس عوز دٍلوت سویوشدّون‬ ‫ًگذشتِ‪ ،‬هَج حوالت ٍ اًوتودوادات‬ ‫غیزهٌصفاًِ اس دٍلت بِ طَر بی سابودوِ‬ ‫افشایش یافتِ است‪.‬‬ ‫ثطذی ؾیبؾیَى ٍ ضؾبًِّب‪ ،‬ثٍِیػُ زض‬ ‫فضبی هزبظی ثطای کتوبى یب ثی احرط‬ ‫کطزى اقساهبت زٍلت هطزهی اظ حطثِ‬ ‫قبیؿِ ٍ اًتکبض اذجبض کصه اؾرتردربزُ‬ ‫هی کٌٌس تب ضوی هرررسٍـ کرطزى‬ ‫افکبض ؾوَهی تهَیطی ًربزضؾرت اظ‬ ‫ٍاقؿیت هَرَز اضائِ کٌرٌرسکیرکری اظ‬ ‫هْوتطیی هحَضّبی ذجطی فرؿربلریرت‬ ‫ؾلیِ زٍلت ایت اهلل ضئیؿی هرَضرَؼ‬ ‫ًبّوبٌّگی تین اقتهبزی زٍلت اؾت؛‬ ‫هربلدبى ایٌگًَِ تجلیغ هی کٌرٌرس کرِ‬ ‫زٍلت اًقالثی ٍ هرطزهری ثرب ٍررَز‬ ‫ّوبٌّگی ثب ؾبیط قَا زض حل هؿربئرل‬ ‫اقتهبزی هطزم ًبتَاى ٍ ثری ثرطًربهرِ‬ ‫اؾتک‬ ‫اًْب ثطای تکسیرس اثرْربم زض افرکربض‬ ‫ؾوَهی اقسام ثِ ثطرؿتِ ؾبظی ثطذری‬ ‫اذجبض ٍ حتی اًتکبض قبیؿبت ثی اؾبؼ‬ ‫اظ زضگیطی هیبى اؾضبی کبثیرٌرِ هری‬ ‫پطزاظًس تب هَرت ًباهیرسی هرطزم اظ‬ ‫تحَل زض قطایط ککَض قًَسکاظ اًزب‬ ‫کِ چٌیی ططاحی ترطیجری زض ٍّلرِ‬ ‫ًرؿت ثِ ًدؽ زقوٌبى ًػبم روْرَضی‬ ‫اؾالهی ایطاى اؾت زٍلت اظ طرطیر‬ ‫ؾرٌگَی ذَز ثب یربزاٍضی قرطایرط‬ ‫حؿبؼ ککَض اظ هٌتقرساى ذرَاؾرترِ‬ ‫اؾت کِ ثب غضف اًسیکی اظ اًؿرکربؼ‬ ‫ّطگًَِ قبیؿِ ثِ ٍیػُ زض حَظُ ّبیری‬ ‫کِ هطتجط ثب هطزم ّؿت ٍ ثب هؿیکرت‬ ‫هطزم ؾط ٍ کبض زاضز پطّیع کٌٌسکؾلری‬ ‫ثْبزضی رْطهی تاکیس کرطزُ اؾرت‬ ‫ضاثطِ زٍلت ثب هطزم قدربف اؾرت ٍ‬ ‫ّط تهوین کِ ثرَاّس اتربش قَز اٍل‬ ‫ثب هطزم زض هیبى گصاقتِ هی قَزک ّوِ‬ ‫تهویوبت اقتهبزی زٍلت ثب ّوسلری‬ ‫ٍ ّوکبضی تین اقتهبزی اتررربش هری‬ ‫قَزک زؾتبٍضزّبی ذَه اقرترهربزی‬ ‫زٍلت هبًرٌرس کرٌرترطل ثربظاض اضظ ٍ‬ ‫تهویوبت ذَثی کِ ثطای تخجیت ثبظاض‬ ‫ؾطهبیِ اتربش قس تهویوبتی اؾت کِ‬ ‫زض رلؿبت هؿتوط ؾتبز ّروربّرٌرگری‬ ‫اقتهبزی ثب حضَض تریرن اقرترهربزی‬ ‫زٍلت ٍ ثرب ّرورسلری ٍّرورکربضی‬ ‫هکتطک ّویکگی اًزبم هی قرَز ٍ‬ ‫هَضَؾبت ثرکی ًیؿرت لرصا ّرورِ‬ ‫تهوریروربت اقرترهربزی زض ؾرتربز‬ ‫ّوبٌّگی اقتهبزی زٍلت ثِ نرَضت‬ ‫هکتطک تحت هسیطیت هرؿربٍى اٍل‬ ‫ضییؽ روَْض اتربش هی قَزکهتاؾدبًِ‬ ‫هٌتقساى ثسٍى تَرِ ثِ هرٌربفرؽ هرلری‬ ‫گوبًِ ظًی ّبی ًربنرَاه ذرَز ضا‬ ‫هططح ٍ ّوؿَ ثب ضؾبًِ ّبی ثیگبًِ ٍ‬ ‫هؿبًس ثط طجل ًبتَاًی زٍلت زض هرْربض‬ ‫تَضم ٍ ؾیبُ ًوبیی زضثبضُ ایٌسُ ایرطاى‬ ‫ثِ هٌػَض زض ّن کَثیسى اؾتوبز ٍ اهیس‬ ‫هطزم ثِ ؾٌَاى ثعضگرترطیری ؾرطهربیرِ‬ ‫ارتوبؾی زٍلت ٍ ًػبم هی کَثٌسک‬ ‫زٍلت ؾیعزّن زض حبلی ازاضُ اهرَض‬ ‫ککَض ضا ثطؾْسُ گطفت کِ ثؿریربضی‬ ‫اظ اّل فی ثِ زلیل ؾورلرکرطز زٍلرت‬ ‫گصقتِ زض ؾیبؾت ثزب گصاقتی ظهیی‬ ‫ٍالزیویط پَتیی ضئیؽ روَْضی ضٍؾیِ ثب اًتقبز اظ‬ ‫ثیتَرْی غطه ثِ ًگطاًیّبی اهٌیتی هؿرکرَ زض‬ ‫اغررْرربضاترری اؾررالم کررطز ککررَضـ اؾررتررقررالل‬ ‫روَْضی ّبی ذل زًٍتؿ ٍ لَگبًؿ ضا ثرِ‬ ‫ضؾویت هی قٌبؾس ٍ زض کبخ کطهلیی قطاضزازّبی‬ ‫ّوکبضی ٍ زٍؾتی ضا ثب ؾطاى ایی ررورْرَضی ّرب‬ ‫اهضب کطزک ایی هؿبلِ کن کن ظهیٌِ ضا ثطای قرطٍؼ‬ ‫رٌگ توبم ؾیبض هیبى ایی ککَض ٍ اٍکطایی اهربزُ‬ ‫کطزککبضقٌبؾبى هی گَیٌس اؾوبل ترحرطیرورْربی‬ ‫ثییالوللی ؾلیِ ضٍؾیِ هی تَاًس هککالتی ضا ثرطای‬ ‫اقتهبزّبی هٌطقِ اتحبزیِ اقتهربزی اٍضاؾریرب ثرِ‬ ‫ٍرَز اٍضز ٍ ثط ضًٍس ّوگطایی زض هیبى اؾضربی‬ ‫اتحبزیِ اقتهبزی اٍضاؾیب تبحیطگصاض ثبقسکًػرط ثرِ‬ ‫زض ّن تٌیسگی اقتهبز ضٍؾیِ ٍ اؾضبی اترحربزیرِ‬ ‫اقتهبزی اٍضاؾیب‪ ،‬اکٌَى ؾَال ایٌزبؾرت اؾروربل‬ ‫تحطین ّبی رسیس غطه ؾلیِ ضٍؾیِ ترب چرِ حرس‬ ‫هی تَاًس ثط ضًٍس ّوگطایی زض ایی هٌطرقرِ تربحریرط‬ ‫گصاض ثبقس؟ًگبّی ثِ تربضیرد ًکربى هری زّرس‪،‬‬ ‫ٌّگبهیکِ ایبالتهتحسُ پؽ اظ رٌرگ ررْربًری‬ ‫زٍم ثِ ی قسضت ثعضگ ثییالوللی تجسیل قرس‪،‬‬ ‫ّسف انلی ضاّجطزی کالى ذَز ضا ثرط چربلرف‬ ‫ککیسى هٌطقِ اٍضاؾیب ٍ رلَگیطی اظ قکلگیرطی‬ ‫فضبی اٍضاؾیبی گطُذَضزُ ثب هٌبفؽ ٍ ترؿربهرالت‬ ‫هخجت زض ؾطح ؾیبؾی ٍ ثبظزاضی اظ تؿلط اى ثرط‬ ‫اًچِ رْبى قسین اؾتَاض ثَز‪ ،‬قطاض زازکًگبّری ثرِ‬ ‫تبضید ًکبى هیزّس ّؿتِ اٍلریرِ قرکرل گریرطی‬ ‫اتحبزیِ اقتهبزی اٍضاؾیب ثِ ضٍیکطز ضٍؼّب ثطای‬ ‫حدع ًدَش ًؿجی ذَز زض روَْضیّبی قرَضٍی‬ ‫ؾبث زض زِّ ‪ ۰۹۹۱‬ثبظ هیگرطززک زض ایری زٍضُ‬ ‫ظهبًی هؿکَ هیکَقیس ثب ایزبز هکربًریرعم ّربیری‬ ‫ضًٍسّب ٍ فطایٌسّبی پیف اظ فرطٍپربقری اترحربز‬ ‫روبّیط قَضٍی (ؾبث ) ثطای حدع ربیگبُ ذرَز‬ ‫زض اٍضاؾیب ضا حدع کٌسکثٌبثطایی اؾوربل ترحرطیرن‬ ‫ؾلیِ ضٍؾیِ‪ ،‬ثِ طَض غیط هؿتقین ثط حزن هجربزالت‬ ‫تزبضی ٍ اقتهبز ککَضّبی اتحبز روبّیط ؾربثر‬ ‫قَضٍی‪ ،‬اؾضبی اتحبزیِ اقتهبزی اٍضاؾیب ٍ حتی‬ ‫اتحبزیِ اضٍپب ًیع تاحیط هی گصاضزکگردرترٌری اؾرت‬ ‫اتحبزیِ اضٍپب یکی اظ هْنتطیی قطکبی ترزربضی‪-‬‬ ‫اقتهبزی اتحبزیِ اقتهربزی اٍضاؾریرب ثرِ قروربض‬ ‫هی ایسک ثِ ؾجبضت زیگط اقتهبزّربی ککرَضّربی‬ ‫ؾضَ اتحبزیِ اقتهبزی اٍضاؾیب ٍ اتحبزیِ اضٍپب اظ‬ ‫لحبظ تبضیری هکول یکسیگط ّؿتٌرسک نربزضات‬ ‫فٌبٍضیّبی ؾبلی اظ اتحبزیِ اضٍپب ثطای اترحربزیرِ‬ ‫اقتهبزی اٍضاؾیب ٍ نسٍض حبثت هٌربثرؽ اًرطغی اظ‬ ‫ککَضّبی ؾضَ اتحبزیِ اقتهبزی اٍضاؾیرب ثرطای‬ ‫اتحبزیِ اضٍپب هْن اؾرتککربضقرٌربؾربى اؾریربی‬ ‫هطکعی اؾتقبز زاضًس تْبرن ًػربهری ضٍؾریرِ ثرِ‬ ‫اٍکطایی زض ؾطنِ ّربی هرررترلرف اقرترهربزی‪،‬‬ ‫غئَپلیتی ٍ هَاضز زیگط زض ضٍاثط ایی هٌطقرِ ثرب‬ ‫هؿکَ تبحیط ظیبزی ذَاّس زاقت ٍ هَاظًِ فرؿرلری‬ ‫هٌبؾجبت زض هٌطقِ اٍضاؾیب ضا ثطّن ذَاّس ظزک‬ ‫سدیف‬ ‫ششح هٌبلظِ‬ ‫ًَع ثشگضاسی هٌبلظِ‬ ‫‪3‬‬ ‫تىویل تظفیِ خبًِ فبضاله ٍ احذاث خط اًتمبل‬ ‫پسبه تظفیِ خبًِ شْشن طٌعتی عبلی ًست‬ ‫دیپلوبت اسشذ سٍس‪ّ :‬یچ هبًعی ثشای‬ ‫ًْبیی وشدى ثشجبم ًویثیٌین‬ ‫عوَهی دٍ هشحلِ ای‬ ‫ثب اسصیبثی ویفی ٍ اسائِ حذالل دٍ‬ ‫سبثمِ وبس هشتجط دس اجشای تظفیِ خبًِ‬ ‫فبضاله ثب سضبیتٌبهِ هشثَطِ ٍ وست‬ ‫حذالل اهتیبص فٌی ‪ 51‬طجک جذاٍل‬ ‫پیَست اسٌبد هٌبلظِ‬ ‫ٍالدیویز یزهاکَف‪ ،‬هذیز بخش هٌع اشاعِ ٍ کٌتزل‬ ‫ّستِ ای ٍسارت اهَر خارجِ رٍسیِ در گفتگوَ بوا‬ ‫خبزگشاری تاس گفت‪ّ :‬یچ هاًعی بزای رسویوذى‬ ‫تَافق با ایزاى ٍجَد ًذارد‪.‬‬ ‫ٍالزیویط یطهبکَف‪ ،‬هسیط ثرف هرٌرؽ اقربؾرِ ٍ‬ ‫کٌتطل ّؿتِ ای ٍظاضت اهَض ذبضرِ ضٍؾریرِ ضٍظ‬ ‫قٌجِ گدت ّیچ هبًؽ غیط هوکٌی زض ضًٍس ترَافر‬ ‫ثطًبهِ ّؿتِای ایطاى ٍ احیبی ثطربم (ثطًبهِ رربهرؽ‬ ‫اقسام هکتطک هَؾَم ثِ تَاف ّؿرترِ ای ایرطاى)‬ ‫زیسُ ًویقَزک‬ ‫یطهبکَف گدت زض زیپلوبؾی اغلت اٍقبت زیرسُ‬ ‫هیقَز کِ ذط پبیبى ؾرتتطیی ثرررف رربزُ‬ ‫ثبقس ٍلی هب ّیچ هبًؽ زقَاضی ثطای ضؾریرسى ثرِ‬ ‫تَاف ثب ایطاى ًویثیٌینکایی هقبم اضقس زض ٍظاضت‬ ‫ذبضرِ ضٍؾیِ ثِ طَض ضرورٌری ثرِ طرطف ّربی‬ ‫اهطیکبیی اقبضُ کطز ٍ افعٍز ًکتِ انرلری ایری‬ ‫اؾت کِ ّوِ ططفّب ثبیس زض هؿیط زضؾت پریرف‬ ‫ثطًٍس ٍ هؿبئل ؾیبؾی زاذلری ذرَز ضا زض ایری‬ ‫هؿئلِ زذبلت زٌّسک‬ ‫ٍی گدت اهیسٍاضین ثیبًیِّب ٍ تضوییّبی اًرْرب‬ ‫ثطای ثبظگکت ثِ ثطربم ثرِ قرؿربضّربی قرجرل اظ‬ ‫اًتربثبت هحسٍز ًکَزک‬ ‫‪2‬‬ ‫اخبار کَتاُ‬ ‫* تبویذ اهیشعجذاللْیبى ثش اتخبر تذاثیش اهٌیتی‬ ‫وبهل ثشای ًوبیٌذگیّبی ایشاى دس افغبًستبى‬ ‫ؾَذتِ ًؿرجرت ثرِ زقرَاضی ّربی‬ ‫ثطگطزاًسى قطربض اقرترهربز ثرِ ضیرل‬ ‫نحیح اثطاظ ًگطاًی کطزُ ٍ ّکرساض‬ ‫زازُ ثَزًسکذبلی ثَزى ذعاًرِ ثربًر‬ ‫هطکعی‪ ،‬ثطزاقت ّبی ثری ضٍیرِ اظ‬ ‫نٌسٍق شذیطُ اضظی‪ ،‬افعایف چرٌرس‬ ‫ّعاض هیلیبضزی ًقسیٌگی‪ ،‬ثسّی ّربی‬ ‫زٍلت ثِ ًػبم ثبًکی‪ً ،‬بهتؿبزل کرطزى‬ ‫ثَضؼ اٍضاق ثْبزاض‪ً ،‬ربترَاى کرطزى‬ ‫نٌسٍق ثبظًکؿتگی ٍ زُ ّب ٍ نسّرب‬ ‫هخبل اقتهبزی زیگط کِ ازاضُ ککرَض‬ ‫ضا غریرطهرورکری کرطزُ ثرَزکزٍلرت‬ ‫ؾیعزّن زض قطٍؼ فؿبلیت هی زاًؿت‬ ‫کِ ؾجَض اظ ایی هربططات کرِ اثرؿربز‬ ‫هلی پیسا کطزُ ثَز ًیبظهٌرس ررطاحری‬ ‫اؾتک احیبی اقتهبز ثبیس ثِ ؾرطؾرت‬ ‫اًزبم هی قسک ضییؽ ؾبظهبى ثطًبهِ ٍ‬ ‫ثَزرِ زض هطاؾن هرؿربضفرِ ذرَز ثرب‬ ‫تَنیف قطایط اقتهبزی تبکیس کطزُ‬ ‫ثَز کِ ککَض ثب زؾت فطهبى گصقترِ‬ ‫قبزض ثِ ازاهِ هؿیط ًرَاّس ثَزک‬ ‫ؾتبز اقتهربزی زٍلرت زض اٍلرَیرت‬ ‫ثٌسی اقساهبت ‪ً ،‬رؿتیی تهوین ذرَز‬ ‫ضا ثِ تبهیی ٍ ترررهریرم اضظ ثرطای‬ ‫ٍاضزات ٍاکؿی کطًٍب اذتهبل زازک‬ ‫غطف چٌس هبُ ؾبیِ قَم ایی ثیوربضی‬ ‫هٌحَؼ اظ ؾط هطزم کرن قرس ٍ ثرب‬ ‫هکبضکت ّوگبًی ٍ فساکبضی کربزض‬ ‫ثْساقت ٍ زضهبى ٍ تالـ هزبّرساًرِ‬ ‫هؿَالى زض تبهیی ٍاکؿی هَضز ًیبظ ثِ‬ ‫انلی تطیی هطبلجِ ربهؿِ پبؾرد زازُ‬ ‫قسکزٍلت ّوعهبى ثب ثطًبهِضیعی ثطای‬ ‫ثؿط ٍ گؿتطـ ظیطؾربذرت ّرب ثرِ‬ ‫هٌػَض کبّف ًطخ ثیکبضی ٍ تربهریری‬ ‫هؿکی‪ ،‬زٍهیی اقسام فرَضی ذرَز ضا‬ ‫ضٍی هؿالِ حجبت قیوت ثرِ هرٌرػرَض‬ ‫پیف ثیٌی پصیط کطزى اقتهبز اظ ؾَی‬ ‫فؿبالى اقتهبزی هتوطکع کطزک‬ ‫کارشکٌی اهزیکا در هذاکزات‪،‬‬ ‫تَافق را بِ تاخیز هیاًذاسًذ‬ ‫عضَ کویسیَى اهٌیت هلی ٍ سیاست خارجی هجلس‬ ‫شَرای اسالهی گفت‪ :‬کارشکٌیّای پی در پوی ٍ‬ ‫هستوز اهزیکا در هذاکزات باعث شذُ است تَافق بِ‬ ‫تاخیز بیفتذ ٍ اًاى هتاثز اس البی صْیًَیستی ٍ عزبوی‬ ‫ّستٌذ‪.‬‬ ‫قْطیبض حیسضی اغْبض زاقت اگط زض ثحج ثطربم ٍ‬ ‫هصاکطات ثطربهی زٍ ططف ؾرعم ررسی ًرساقرترِ‬ ‫ثبقٌس‪ ،‬هصاکطات ثِ ؾطاًزبم ًرَاّس ضؾیسکٍی ثیربى‬ ‫کطز اًچِ اظ روَْضی اؾالهی ایطاى زض هصاکرطات‬ ‫ذَاؾتِ قس‪ ،‬قدبفؾبظی زض چبضچَه ترَافرقربت‬ ‫ثَز کِ ایطاى ثِ اى ؾول کطزک‬ ‫هتاؾدبًِ ططف هقبثل ثِ تؿْسات ذرَز زض ثرطرربم‬ ‫پبیجٌس ًجَزُ ٍ ثبیس ثِ اًچِ تَاف قسُ اؾت‪ ،‬ؾرورل‬ ‫کٌسکؾضَ کویؿیَى اهٌیت هلی ٍ ؾیبؾت ذربضرری‬ ‫هزلؽ قَضای اؾالهی تهطیرح کرطز ثرب ذرطٍد‬ ‫اهطیکب اظ ثطربم‪ ،‬اؾیت رسی ثط ضًٍس هرصاکرطات‬ ‫ٍاضز قس ٍ ٍقدِ رسی زض هصاکطات ثِ ٍرَز اهرسک‬ ‫هزسز ًا ٍ ثؿس اظ یر هرست طرَالًری زٍ طرطف‬ ‫ٍظیط اهَض ذبضرِ زض توبؼ ثب ؾرطپرطؾرت ٍظاضت‬ ‫ذبضرِ افغبًؿتربى ثرب اثرطاظ ًرگرطاًری اظ اهرٌریرت‬ ‫ًوبیٌسگی ّبی ایطاى زض افغبًؿتبى‪ ،‬ذَاؾتربض اتررربش‬ ‫تساثیط اهٌیتی کبهل ثطای ایی هکبىّب قسک‬ ‫زض پی حَازث ضٍظّبی اذیط زض کربثرل ٍ زیرگرط‬ ‫قْطّبی افغبًؿتبى‪ ،‬حؿیی اهیطؾجساللْیبى ٍظیط اهرَض‬ ‫ذبضرِ قٌجِ قت زض توبؼ تلدٌی ثب اهیطذبى هرترقری‬ ‫ؾطپطؾت ٍظاضت ذبضرِ افغبًؿتربى ضروری اؾرالم‬ ‫هطاتت ّوسضزی ذرَز ثرب هرطزم افرغربًؿرتربى‪ ،‬اظ‬ ‫تْسیسات احتوبلی ًؿجت ثِ ؾربذرتروربى ؾردربضت‬ ‫ککَضهبى زض کربثرل ٍ ؾرطکرٌرؿرَل گرطی ّربی‬ ‫روَْضی اؾالهی ایطاى زض ّرطات‪ ،‬هرعاضقرطیرف‪،‬‬ ‫قٌسّبض ٍ رالل اثبز اثطاظ ًگطاًی کطز ٍ ذرَاؾرتربض‬ ‫اتربش تساثیط اهٌیتی کبهل ثطای اًْب قسک‬ ‫* دشوی ثِ دًجبل تخشیت ًیشٍّبی اًمالثی است‬ ‫ًبیت ضییؽ کویؿیَى اقتهبزی هرزرلرؽ قرَضای‬ ‫اؾالهی ثب ثیبى ایٌکِ ثبیس اظ ًیطٍّبی اًقرالثری زفربؼ‬ ‫کٌین‪ ،‬گدت زقوی ثِ زًجبل ترررطیرت ًریرطٍّربی‬ ‫اًقالثی اؾتک‬ ‫ؾیسکبغن هَؾَی گدت زیطٍظ ضٍظ ثؿیبض ذرَثری‬ ‫ثطای روَْضی اؾالهی ایطاى ثَز ررْرت زفربؼ اظ‬ ‫اضهبى ثعضگ هقبٍهت ٍ فلؿطییک‬ ‫هطزم ثِ ًسای حضطت اقب ثطای چٌسهیی ثبض ثؿرس اظ‬ ‫چْل ٍ اًسی ؾبل اظ گصقت اًقاله لجی گدترٌرس‬ ‫ٍ ثِ ذیبثبى اهسًس‪ ،‬اذطیی ررورؿرِ هربُ هرجربضک‬ ‫ضهضبى‪ ،‬ضٍظ زفبؼ اظ هطزم هػلَم فرلرؿرطریری ثرَز‪،‬‬ ‫احؿٌتن رویؿب‪ّ ،‬وِ ککَض ثِ ذیبثبى اهسًس هطگ ثط‬ ‫اهطیکب ٍ هطگ ثط اؾطائیل گدتٌسک تککط هیکٌن اظ‬ ‫حضَض ّوِ هطزمک‬ ‫* شوخبًی ‪ :‬طذای شىستِ شذى استخَاى ّبی‬ ‫طْیًَیسن شٌیذُ هیشَد‬ ‫هصاکطات ضا اغبظ کطزًرس کرِ ّرٌرَظ ّرن ازاهرِ‬ ‫زاضزکًوبیٌسُ هطزم قهطقیطیی زض هزرلرؽ قرَضای‬ ‫اؾالهی ازاهِ زاز اهطیکب ؾبهل انلی ثرِ ًرتریرزرِ‬ ‫ًطؾیسى هصاکطات اؾت چطا کرِ هرتراحرط اظ الثری‬ ‫نْیًَیؿتی ٍ ؾطثی اؾتک‬ ‫اگط اهطیکب هتاحط اظ ایی الثیّب ًجبقس‪ ،‬هیتَاًرس زض‬ ‫هصاکطات تهوین ذَز ضا ثگیطزکٍی افعٍز زض حربل‬ ‫حبضط قبّسین ثِ هحر ایرٌرکرِ هرصاکرطات ثرِ‬ ‫ًتیزِای هی ضؾس ٍ قطاض اؾت زٍ ططف اؾالم کٌٌرس‬ ‫کِ ثِ تَاف ضؾیسُاًس‪ ،‬هتاؾدبًِ ثب ی کبضقرکرٌری‬ ‫ثبظ ّن هصاکطات ثِ تؿَی هیافترس ٍ ثری ًرتریرزرِ‬ ‫هی هبًسکؾضَ کویؿیَى اهٌیت هرلری ٍ ؾریربؾرت‬ ‫ذبضری هزلؽ قَضای اؾرالهری تراکریرس کرطز‬ ‫کبضقکٌی ّبی پی زض پی ٍ هؿرترورط اهرطیرکرب زض‬ ‫هصاکطات ثبؾج قسُ اؾت تَاف ثِ تاذیط ثریردرترسک‬ ‫ضًٍس هصاکطات ضٍ ثِ رلَ اؾت ٍ اهیسٍاضین ثب ًتبیذ‬ ‫هٌبؾت ٍ ذطٍری ذَه ّرورطاُ ثربقرسکحریرسضی‬ ‫زضثبضُ ؾولکطز تین هصاکطُ کٌٌسُ ککَضهبى‪ ،‬گدت‬ ‫زثیط قَضای ؾبلی اهٌیت هلی ثب ثیبى ایٌکِ ضٍظ قسؼ‬ ‫ثبطل الؿحط رٌگ قٌبذتی زقروری ثرَز‪ ،‬گردرت‬ ‫نسای قکؿتِ قسى اؾترَاى ّربی نرْریرًَریرؿرن‬ ‫ثییالولل ثلٌستط ٍ ضؾبتط قٌیسُ هیقَزک‬ ‫* دس خَاست عجذاهلل عجذاهلل اص ایشاى‬ ‫ثشای فشاّن وشدى ششایط صًذگی هْبجشاى‬ ‫هصاکطُ کٌٌسگبى ایطاى زیسگبُ ّبی حربکروریرت ٍ‬ ‫ًػبم روَْضی اؾالهی ایطاى ضا زًجبل هی کرٌرٌرس ٍ‬ ‫ذبضد اظ تهویوبت ًػبم زض هصاکطات اؾوبل ؾلیقرِ‬ ‫ًویکٌٌسک‬ ‫ثطای هب هْن ایی اؾت کِ اًچِ ثرِ ًردرؽ هرلرت ٍ‬ ‫ههبلح ککَض اؾت‪ ،‬زض هصاکطات هحق قَزک تیرن‬ ‫هصاکطُ کٌٌسُ روَْضی اؾالهی ایطاى اّساف ًػربم‬ ‫ٍ اًقاله ضا زض هصاکطات ثِ ذَثی پیف هیثطًرس ٍ‬ ‫اظ هٌبفؽ هلی کَتبُ ًویایٌسک‬ ‫هؿبٍى ؾدیط ککَضهبى زض افغبًؿتبى ثب ؾجساهلل ؾجرساهلل‬ ‫ضئیؽ پیکیی قَضای ؾبلی ههبلحِ هرلری زیرساض ٍ‬ ‫گدت ٍگَ کطزکزض زیساض ؾریرس حؿری هرطتضرَی‬ ‫هؿبٍى ؾدیط ککَضهبى ثب ؾجرساهلل ؾرجرساهلل اذرطیری‬ ‫تحَالت ضٍاثط ضا هَضز ثطضؾی قطاض زازًسک ؾرجرساهلل‬ ‫ؾجساهلل ضئیؽ پیکیی قَضای ؾبلی ههبلحِ هلری زض‬ ‫ایی زیساض گدت ثطذی ثِ زًجبل ایزبز تٌف هیبى زٍ‬ ‫هلت ثَزُ اًس کِ ایی ضفتبضّب هحکَم اؾتک اظ ایطاى‬ ‫هی ذَاّین زض قطایط فؿلی فضب ضا ثرطای ظًرسگری‬ ‫ثْتط هْبرطاى افغبًؿتبى فطاّن کٌٌسک‬ ‫ششوت شْشوْبی طٌعتی استبى ارسثبیجبى ششلی‬ ‫اگْی هٌبلظِ(ًَثت اٍل)‬ ‫هذت اجشا‬ ‫‪5‬‬ ‫هبُ‬ ‫فْشست ثْبء پبیِ‬ ‫هجلغ تضویی‬ ‫(هیلیَى سیبل)‬ ‫اثٌیِ تبسیسبت هىبًیىی ٍ ثشق‪ ،‬ساُ‪،‬ثبًذ‬ ‫فشٍدگبُ ٍ صیشسبصی ساُ اّی‪ ،‬تجْیضات اه ٍ‬ ‫فبضاله‪ ،‬شجىِ جوع اٍسی ٍ اًتمبل فبضاله‪،‬‬ ‫اًتمبل ٍ تَصیع اه سٍستبیی سبل ‪31/3‬‬ ‫‪3111‬‬ ‫هجلغ ثشاٍسد اٍلیِ‬ ‫(سیبل)‬ ‫‪13211125552233‬‬ ‫حذالل پبیِ ٍ سشتِ هَسد ًیبص‬ ‫‪1‬‬ ‫اه ثب تبسیسبت‬ ‫ٍ تجْیضات‬ ‫اگْی هٌبلظِ‬ ‫(ًَثت)‬ ‫ًَع طشح‬ ‫غیش‬ ‫عوشاًی‬ ‫دٍم‬ ‫لیوت اسٌبد‬ ‫(ّضاس تَهبى)‬ ‫‪311‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تجْیض چبُ ٍ احذاث خط اًتمبل اه چبُ جذیذ‬ ‫دس شْشن طٌعتی شْیذ سلیوی‬ ‫عوَهی یه هشحلِ ای‬ ‫ثب اسصیبثی ویفی ٍ اسائِ سبثمِ وبس‬ ‫هشتجط ٍ هتٌبست ثب سضبیتٌبهِ هشثَطِ‬ ‫‪2‬‬ ‫هبُ‬ ‫اثٌیِ‪ ،‬تبسیسبت هىبًیىی ٍ ثشلی‪ ،‬اًتمبل‬ ‫ٍ تَصیع اه سٍستبیی سبل ‪31/3‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪3123232/1/2111‬‬ ‫‪1‬‬ ‫اه ثب تبسیسبت‬ ‫ٍ تجْیضات‬ ‫اٍل‬ ‫غیش‬ ‫عوشاًی‬ ‫‪321‬‬ ‫‪1‬‬ ‫صیشسبصی ‪ ،‬تْیِ ٍ اجشای اسفبلت ٍ لىِ گیشی دس‬ ‫ًبحیِ طٌعتی صسًک ّشیس‬ ‫عوَهی یه هشحلِ ای‬ ‫ثب اسصیبثی ویفی ٍ اسائِ سبثمِ وبس‬ ‫هشتجط ٍ هتٌبست ثب سضبیتٌبهِ هشثَطِ‬ ‫‪2‬‬ ‫هبُ‬ ‫ساُ ٍ ثبًذ فشٍدگبُ ٍ صیشسبصی‬ ‫ساُ اّی سبل ‪31/3‬‬ ‫‪151‬‬ ‫‪31211325/32//3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ساُ ٍ تشاثشی‬ ‫اٍل‬ ‫غیشعوشاًی‬ ‫‪321‬‬ ‫‪1‬‬ ‫احذاث شجىِ تَصیع اه دس فبص تَسعِ شْشن‬ ‫طٌعتی هلىبى‬ ‫عوَهی یه هشحلِ ای‬ ‫ثب اسصیبثی ویفی ٍ اسائِ سبثمِ وبس‬ ‫هشتجط ٍ هتٌبست ثب سضبیتٌبهِ هشثَطِ‬ ‫‪2‬‬ ‫هبُ‬ ‫اثٌیِ‪ ،‬اًتمبل ٍ تَصیع اه‬ ‫سٍستبیی سبل ‪31/3‬‬ ‫‪1/3‬‬ ‫‪35231/2/1221//‬‬ ‫‪1‬‬ ‫اه‬ ‫اٍل‬ ‫غیش‬ ‫عوشاًی‬ ‫‪321‬‬ ‫ولیِ هشاحل ثشگضاسی هٌبلظِ اصدسیبفت اسٌبد هٌبلظِ تب اسائِ پیشٌْبد هٌبلظِ گشاى ٍ ثبصگشبیی پبوت ّباص طشیک سبهبًِ تذاسوبت الىتشًٍیىی دٍلت(‪ )www.setadiran.ir‬اًجبم خَاّذ شذ‪.‬‬ ‫* اسٌبد اص تبسیخ ‪ 31/32/2233‬تب حذاوثش سبعت ‪ 31://‬ثِ تبسیخ ‪ 31/32/2231‬ثِ فشٍش هی سسذ‪( .‬جْت اسصیبثی ویفی‪،‬لجل اص خشیذ اسٌبد ثب دس دست داشتی سَاثک وبسی هشتجط ٍ گَاّی ایوٌی ٍ ستجِ پشیٌت شذُ ثِ سٍص ششوت‪،‬‬ ‫ثِ اهَس پیوبى ششوت شْشن ّبی طٌعتی استبى هشاجعِ ًوبییذ‪ ).‬تْیِ اسٌبد طشفب اص طشیک سبهبًِ ستبد ایشاى هَسد لجَل است‪.‬‬ ‫دس صهبى ثبسگزاسی اسٌبد دس سبهبًِ‪ ،‬ثبسگزاسی ولیِ هذاسن دسخَاست شذُ علی الخظَص گَاّی ایوٌی‪ ،‬سَاثک وبسی ٍ سضبیت ًبهِ ّبی هشثَطِ ٍ اگْی اخشیی تغییشات ششوت ثبهشخض ثَدى طبحجبى‬ ‫اهضب ٍ شٌبسِ هلی ششوت ّوشاُ ثب وبست هلی ٍ شٌبسٌبهِ‪ ،‬الضاهی هی ثبشذ‪ .‬پبوت (ج) پس اصاسصیبثی ویفی ٍ ثشسسی سَاثک وبس هشتجط ٍ سضبیت ًبهِ ّبی هشثَطِ ثبصگشبیی خَاّذ شذ‪ .‬شوبسُ حسبه جْت‬ ‫خشیذ اسٌبد‪ً 1//33/12/1/33333‬ضد ثبًه هشوضی هی ثبشذ‪.‬‬ ‫هْلت تسلین اسٌبد‪ :‬هْلت تسلین اسٌبد اصتبسیخ ‪ 31/32/2231‬تب حذاوثش سبعت ‪ 31://‬تبسیخ ‪ 31/32/2221‬ثَدُ ٍ صهبى ثبصگشبیی پبوبت دس تبسیخ ‪ 31/32/2221‬سبعت ‪ 31://‬دس هحل ششوت هی ثبشذ‪.‬‬ ‫شبیبى روش است دسیبفت اسٌبد تَسط سبهبًِ فمط تب سبعت ‪ 31‬تبسیخ هزوَس اهىبى پزیش هی ثبشذ ٍ ثعذ اص سبعت هزوَساسٌبد لبثل ثبسگزاسی ًخَاّذ ثَد(ادسس هحل تحَیل پبوت الف پس اص ثبسگزاسی دس‬ ‫سبهبًِ‪ ،‬ثِ ّوشاُ ستجِ پشیٌت شذُ ثِ سٍص ٍ گَاّی ایوٌی هٌبلظِ گش وِ دس سٍی پبوت الف لشاس گشفتِ‪ :‬تجشیض‪ -‬خیبثبى اصادی‪ -‬تمبطع گلگشت‪ -‬وَی شفب‪ -‬وَچِ صیجب‪ -‬جٌت ولیٌیه گلگشت‪ -‬پالن‪-1‬‬ ‫ششوت شْشوْبی طٌعتی استبى ارسثبیجبى ششلی‪ -‬اهَس پیوبى ٍ سسیذگی‬ ‫سبیش ششایط‪ّ :‬ضیٌِ اگْی سٍصًبهِ ٍ سبهبًِ ستبد ایشاى ثشعْذُ ثشًذُ هٌبلظِ هی ثبشذ ثشای وست اطالعبت ثیشتش ثب شوبسُ ‪ (/13-11113131‬اهَس پیوبى ٍ سسیذگی) توبس حبطل فشهبییذ‪.‬‬ ‫دسضوی یه ًسخِ اص اگْی دس ٍه سبیت ششوت(‪ّ ٍ )eaiec.ir‬وچٌیی دس سبیت هٌبلظبت وشَسی(‪ )HTTP://ites.mporg.ir‬لبثل هشبّذُ هیجبشذ‪.‬‬ ‫اهَس پیوبى علی سضب ثْشٍاى‬ ‫هعبٍى فٌی سْشاه فیض صادُ‬ ‫سئیس ّیئت هذیشُ ٍ هذیشعبهل ‪:‬سیذهشتضی ًیشٍهٌذ اسىَئی‬ ‫‪*3221‬شٌبسِ اگْی‪* 3133131:‬تبسیخ اًتشبس ًَثت اٍل‪ * 31/32/2231 :‬اًتشبس ًَثت دٍم ‪* 31/32/2231 :‬سٍصًبهِ اسن‬ صفحه 2 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫اخبار کوتاه اجتواعی‬ ‫خدهات درهاى ناباروری‬ ‫باید به نفع هزدم اصالح شود‬ ‫یزیر بُذاضت‪ ،‬درمبن ی امًزش پسضنای گافات‪:‬‬ ‫خذمبت درمبن وبببریری ببیذ بٍ وفع مرد اصاح‬ ‫ضًد ی ایه یضعیت بب وظبرت بیطتر بر عملنرد ایاه‬ ‫مرامس ی ممل بیمٍ َب در پًضص بیطتر خاذمابت‪،‬‬ ‫اصح گردد‪.‬‬ ‫د‪ٚ‬تس ثْسام ییی اللْی گٓت‪ :‬خدهبت ًبثبزٍز دز‬ ‫زاستب زؾبیت هسدم ًیست ثبید هکبثٕ هابدُ ‪۹۴‬‬ ‫ٖبًَى حوبیت اش خبًَادُ ٍ خاَاًای خاواًایات‪،‬‬ ‫اغالح ضَد‪ ٍ .‬اْصٍد‪ :‬ثسخی اش ایی هاسا‪ٚ‬اص ثاب‬ ‫ازخبو ثیوبزاى ثِ ثاشاص خػاَغای ثاِ هاس‪ٚ‬اص‬ ‫تٗبؾب الٗبیی یب دزاهدشایی ثدل ضادُ اًاد ‪ٚ‬اِ‬ ‫هَخت اْصایص ّصیٌِ ّب دزهبى ًبثابزٍز ثاسا‬ ‫هسدم ضدُ است‪ .‬اگس خدهبت ی‪ ٙ‬هس‪ٚ‬اص ‪ٚ‬ابها‬ ‫ثبضد‪ ،‬ازخبو ثیوبز ثِ ثیسٍى تشلّ اسات‪ٍ .‬شیاس‬ ‫ثْداضت تػسیح ‪ٚ‬سد‪ :‬هًبًٍت دزهبى ثاب ًاهابزت‬ ‫ثیطتس ثسیول‪ٛ‬سد ایی هسا‪ٚ‬ص ٍ اثالٌ ثشطٌبهِ الشم ثِ‬ ‫اًبى اش ازخبیبت َیسؾسٍز خلَگیس ‪ٚ‬اٌاد ٍ‬ ‫ایالم ‪ٌٚ‬د دز غَزت ازخابو دالیا اى ثابیاد‬ ‫هطشع ضَد‪.‬‬ ‫قانوى بیوه اجتواعی کارگزاى‬ ‫ساختوانی باس هن تصویب نشد‬ ‫رئیس اوجمه صىفای مابرگاران سابخاتامابوای‬ ‫گفت‪:‬اصححیٍ مبدٌ پىج قبوًن بیماٍ اواتامابعای‬ ‫مبرگران سبختمبوی چىذ سبل است در ماجالاس‬ ‫بحتنلیف مبوذٌ ی بٍ تصًیب ومی رسذ ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬جس ضَ‪ٚ‬ت اْصٍد‪ :‬تػَیت ٖبًَى ثیوِ اختوابیای‬ ‫‪ٚ‬بزگساى سبختوبًی دز شًدگی ی‪ً ٍ ٙ‬ین هیلایاَى‬ ‫خبًَادُ دز ‪ٚ‬طَز؛ ‪ٚ‬بزگس ٍ استبد‪ٚ‬بز سبختوابًای‬ ‫تاثیسگراز است ‪ ِٚ‬هتاسٓبًِ ثِ ثْبًِ ّبیای ثسایابز‬ ‫خصئی دز غحی هدلس ثِ تػَیت ًوی زسد ٍ ثاِ‬ ‫‪ٚ‬ویسیَى ازخبو هی ضَد ‪ ٍ .‬گٓت‪ :‬دز گرضتاِ‬ ‫ثیوِ اْساد ‪ٚ ِٚ‬بزگس ًجَدًد زا ٖکى ٍ ثِ خابیاص‬ ‫‪ٚ‬بزگساى ٍاًٖی زا ثیوِ هی ‪ٚ‬سدین اهب هاتااسآابًاِ‬ ‫ْٗف دز سِ سبل گرضتِ ًصدی‪ ٙ‬ثِ ‪ّ ۵۴۴‬صاز ًآاس‬ ‫دز ًَثت ثیوِ ّستٌدٍ اًْبیی ّن ‪ ِٚ‬ثیوِ ّستٌدثِ دلیا‬ ‫‪ٚ‬وجَد هٌبثى دازد ّس زٍش ثیوِ ّبیطبى ٖکى هی ضَد‪.‬‬ ‫هشوقهای جدید ساسهاى وظیفه عووهی‬ ‫بزای سزباساى‬ ‫رئیس سبزمبن یظیفٍ عمًمی فارمابواذَای مال‬ ‫اوتظبمی بب بیبن ایىنٍ بخص اعظمی از وظم ی امىیات‬ ‫مرًَن رضبدت َبی سرببزان در اقصی وقبط مطاًر‬ ‫است‪ ،‬از مطًق َبی سبزمبن یظیفٍ عمًمای وابواب‬ ‫برای سرببزان در سبل وذیذ خبر داد‪.‬‬ ‫سسداز تٗی هْس گٓت‪ :‬ثب ویگیس ّاب غاَزت‬ ‫گسْتِ ٍ حوبیت هدلس ٍ دٍلت‪ ،‬دز سبل خابز‬ ‫حَٗٔ سسثبشاى ٍنیِٓ اْصایص چطوگیس داضاتاِ‬ ‫‪ ِٚ‬اًطبءاهلل دز غَزت تبهیی ایتجبز اش ازدیجْاطات‬ ‫دز ْیص ّب حَٖٗی اىّب هٌهَز ضدُ ٍ هاًاَٖاِ‬ ‫ْسٍزدیی ًیص دز هبُّب اتی ثِ حسابه ساسثابشاى‬ ‫ٍازیص خَاّد ضد‪.‬زئیس سبشهبى ٍنیٓاِ یاواَهای‬ ‫ْسهبًدّی ‪ ٚ‬اًتهبهی ‪ٚ‬طَز‪ ،‬اْصٍد‪ :‬دز ؾایابْات‬ ‫اْکبز ‪ ِٚ‬ثب حؿَز خوًی اش سسثبشاى ٍنیِٓ دز‬ ‫ستبد ْسهبًدّی اًتهبهی ‪ٚ ٚ‬طَز ثسگصاز ضد‪ ،‬ثاب‬ ‫ایالم سسداز اضتس َایاجات وطات دْاتاسچاِ ا‬ ‫سسثبشاى هتاّ ‪ْ ِٚ‬سهبًدُ هستٗین زؾبیت ‪ٚ‬ابها‬ ‫اش اًبى داضتِ ثبضد ثِ قَز ‪ٚ‬به ثشطیدُ ضد‪.‬‬ ‫پىجطىبٍ ‪ ۱5‬اردیبُطت ‪ 5 * ۱44۱‬می ‪ 3 * 2422‬ضًال ‪ * ۱443‬سبل سی ی دی ( ایتًز اینیىجی ایل ) * ضمبرٌ ( سبیی ) ‪5488 :‬‬ ‫از ضرایظ اقتصبدی تب تعلل وُبدَبی مرتبظ‪،‬‬ ‫حذامثر ‪ 5‬سبل فرصت داریم‬ ‫در حبزی مٍ پىجرٌ ببز ومعیتی ایاران اٖداهبت دٍلتّب ًجَدُ اسات ثالا‪ٛ‬اِ‬ ‫تب پىج سبل دیگر بستٍ ضذٌ ی پاس از ثبثت ثَدى ًس خوًیت ًتیدِ قجیاًای‬ ‫ان مطًر مب بٍ سرعت بسمت پیرضاذن چٌدیی سبل اْت ایی ًس است‪.‬غبلاح‬ ‫حرمت میمىذ؛ قبوًن حامابیات از ٖبسوی ‪ٚ‬بزضٌبس هسبئ خوًیات دز‬ ‫خبوًادٌ َمچىبن مىتظر اقذا عمالای ثسًبهِ گٓت ٍ گاَ ٍیا ُ خاجاس‬ ‫ثیست ٍ ّٓتن ْسٍزدیی هابُ ثاب ثایابى‬ ‫مسئًزیه است‪.‬‬ ‫ایٌدُ خوًیتی ایساى توبضبیی ًیست ٍ ایٌ‪ٍٖ ِٛ‬تی ثِ یول‪ٛ‬سد ًْبدّب دز ایای‬ ‫هب حدا‪ٚ‬ثس وٌح سبل ْسغت دازین تب ثب شهیی ًگبُ هی ‪ٌٚ‬ین دٍلت ًوسُ خَثای‬ ‫اثس ثحساى خوًیت هٗبثلِ ‪ٚ‬اٌایان‪ .‬ایای ًوی گیسد گٓت‪ :‬هب ّوچٌابى زضاد ‪۴‬‬ ‫ًهس ٖکًی ثسیبز اش خوًیت ضٌبسابى دّن دزغد دازین؛ دز حابلای ‪ٚ‬اِ‬ ‫ًس سبلوٌد ثِ ‪ ۳۳‬دزغاد زسایادُ‬ ‫دز ‪ٚ‬طَز هب ٍ ثب استٓبدُ اش دادُ ّاب‬ ‫اهبز است‪ .‬دز حابلای ‪ٚ‬اِ اهاسٍشُ است ٍ إْ ‪ ۱‬سبلِ ویص زٍ اخاسیای‬ ‫خوًیت سبلوٌداى دز ‪ٚ‬طَز هب ثاِ ‪ْ ۳۳‬سغت ّب هب ثاسا خاجاساى یاٗات‬ ‫هبًدگیّب دز ایی شهیٌِ است‪ٖ.‬بسوی ثب‬ ‫دزغد خوًیت زسیدُ است‪.‬‬ ‫ویص ثیٌی هیضَد تٌْب ّطت سبل ثًد اضبزُ ثِ ٖبًَى خَاًی خوًیت گآات‪:‬‬ ‫یًٌی دز سبل ‪ ۲۴۴۴‬دزغد سبلواٌاداى هبدُ ی‪ٖ ٙ‬بًَى خَاًی خوًایات ‪ٚ‬اِ‬ ‫‪ٚ‬طَز ثِ ‪ ۲۴‬دزغد اْصایاص یابثاد ٍ هسثَـ ثِ تط‪ٛ‬ی ستبد هالای خاَاًای‬ ‫حتی تب سبل ‪ ،۲۴۱۴‬ایی خواًایات ثاِ خوًیت ثِ یٌَاى ًْبد ثبالدستی اسات‬ ‫ٌَّش دز ‪ٚ‬طَز تط‪ٛ‬ی ًطدُ است‪ .‬هاب‬ ‫هسش ‪ ۴۴‬دزغد ّن ًصدی‪ ٙ‬ضاَد‪ً.‬اس‬ ‫شاد ٍ ٍلد ‪ ِٚ‬ثاس هایاصاى خاواًایات حدا‪ٚ‬ثس ‪ ۱‬سبل ْسغت دازین ٍ ثًد اش‬ ‫اثسگراز است ضسایف هسبید ًادازد؛ اى ثب ثحساًی هَاخِ ّستین ‪ ِٚ‬توبهای‬ ‫اش اًدبیی ‪ً ِٚ‬س خوًیت دز قاَل یسغِ ّب ‪ٚ‬طَز زا تحت تاثیس ٖاساز‬ ‫‪ ۴۱‬سبل گرضتِ ّوَازُ زًٍد ‪ٚ‬بّطای هی دّد‪ٖ.‬بًَى حوبیت اش خابًاَادُ ٍ‬ ‫داضتِ است؛ ثاب یا‪ ٙ‬حسابه سابدُ خَاًی خوًیت ‪ ِٚ‬سبل گارضاتاِ ثاِ‬ ‫تػَیت هدلاس ٍ تاایایاد ضاَزا‬ ‫هیتَاى دزیبْت توبی ثِ ْسشًاداٍز‬ ‫دز توبهی ایای سابل ّاب اه زْاتاِ ًگْجبى زسید؛ ثبید شیس ًهس ستبد هالای‬ ‫خوًیت اخسایی ضَد‪ ،‬اى قَز ‪ ِٚ‬دز‬ ‫است‪.‬اهسبل ثاسا اٍلایای ثابز ًاس‬ ‫خوًیت ‪ٚ‬بّطی ًجَدُ ٍ دز ّوبى یدد اثتدا ایی ٖبًَى اهدُ است؛ ستبد هلی‬ ‫خوًیت ثِ زیبست زئایاس خاواْاَز‬ ‫ّٓت دّن دزغد هبًدُ اسات؛ اهاس‬ ‫‪ ِٚ‬ثِ ایتٗبد ‪ٚ‬بزضٌبسبى دلیلص چٌداى تط‪ٛ‬ی هیضَد ٍ ًْبدّب گًَبگًَای‬ ‫استفاده ‪ 49‬درصدی اس هاسک در‬ ‫کشور‪ /‬هدارس در قعز رعایت‬ ‫فاصلهگذاری اجتواعی‬ ‫دز تط‪ٛ‬ی ایی ستبد حؿَز دازًاد؛ اش‬ ‫ٍشزا ‪ٚ‬طَز‪ ،‬ثاْاداضات‪ ،،‬یالاَم‪،،‬‬ ‫ٍزشش ٍ خَاًبى‪ ،‬زاُ ٍ ضاْاسسابش ‪،‬‬ ‫تًبٍى‪ٚ ،‬بز ٍ زْبُ اختوبیی‪ْ ،،‬سٌّاگ‬ ‫ٍ ازضبد اسالهی‪ ،‬اهَشش ٍ وسٍزش تب‬ ‫زوسب سبشهبى ّبیی ّوچَى غادا ٍ‬ ‫سیوب‪ ،‬ثسًبهِ ٍ ثَدخِ ‪ٚ‬طَز‪ ،‬تجلیُابت‬ ‫اسالهی‪ ،‬دادستبى ‪ٚ ٚ‬طَز ٍ حاتای‬ ‫زئیس ستبد ‪ً ٚ‬یاسٍّاب هسالاح ٍ‬ ‫زئیس سبشهبى ثسایاح هساتاؿاًآایای‬ ‫هیثبیست یؿَ ایی ستبد ثبضٌد‪ .‬ضبیاد‬ ‫ی‪ٛ‬ی اش دالی ًب‪ٚ‬بهی دز تط‪ٛ‬ی ستبد‬ ‫هلی خَاًی خوًیت ّویی گستسدگای‬ ‫ایؿب اى است‪ٍ.‬نبیّ ستابد هالای‬ ‫خَاًی خوًیت ًیص هتٌَو است‪ .‬تاْایاِ‬ ‫ثسًبهِ یو ّوساُ ثب تٗسین ‪ٚ‬بز هلی ‪-‬‬ ‫ایدبد ّوبٌّگی ٍ ّان اْاصایای ثایای‬ ‫ًْبدّب یؿَ ٍ ًهبزت ثس ًٗص ّاب‬ ‫تًییی ضدُ‪ .‬ویطٌْبد ایتجبز دستگبُّب‬ ‫هستجف ثب ایای ٖابًاَى دز ثاَدخاِ ‪-‬‬ ‫دزیبْت گصازش سبالًِ یاوالا‪ٛ‬اسد ٍ‬ ‫ازشیبثی ًْبلیت ّب غَزت گسْتاِ ‪-‬‬ ‫سٌدص اٖداهبت اثسثاشاص ثاس زضاد‬ ‫اشدٍاج ٍ ْسشًداٍز ثاِ تآا‪ٛ‬ایا‪ٙ‬‬ ‫ثشص ّب هشتلّ ‪ -‬اّادا سابالًاِ‬ ‫خبیصُ هلی خَاًی خوًایات ‪ -‬وابیاص‬ ‫شهبًی ٍ ه‪ٛ‬بًی هساتاواس تاُایایاسات‬ ‫خوًیتی دز سکح هالای‪ ،‬اساتابًای ٍ‬ ‫ضْسستبًی ثب هطبز‪ٚ‬ات هاس‪ٚ‬اص اهابز‬ ‫ایساى ‪ -‬وبیص خبهى ٍؾًایات ساٗاف‬ ‫خٌیی دز ‪ٚ‬طَز ثس اسبس خوى ثاٌاد‬ ‫گصازش ّب دستگبُ ّاب ذ زثاف‬ ‫ّویی تٌَو ٍنبیّ هَخت ضدُ است‬ ‫تب دز ٖبًَى خَاًی خوًیت هٗسز ضاَد‬ ‫خلسبت ستبد حداٖ ّس سِ هبُ یا‪ٙ‬‬ ‫ثبز ثب حؿَز ا‪ٚ‬ثسیت ایؿب تطا‪ٛ‬ایا‬ ‫ضَد‪ .‬اهس ‪ٌّ ِٚ‬اَش هاحاٗإ ًطادُ‬ ‫است‪.‬‬ ‫بررسی سُم فرَىگیبن در حقًق مبزنبوٍ صىذیق رخیرٌ‪،‬‬ ‫خذمبت ی تسُیحت وذیذ صىذیق‬ ‫مذیرعبمل صىذیق رخیرٌ فرَىگیبن ضمه اعح امبر‬ ‫‪َ 724‬سار وفری اعضبی فاعابل صاىاذیق رخایارٌ‬ ‫فرَىگیبن‪ ،‬بٍ تبییه اقذامبتی در راساتابی ارتاقابی‬ ‫ضفبفیت عملنردی ایه صىذیق پرداخت ی از ارائاٍ‬ ‫چىذ عر وذیذ خذمبتی ی رفبَی باٍ اعضابد در‬ ‫ایىذٌ وسدیل خبر داد‪.‬‬ ‫خَاد ًَز انْبز ‪ٚ‬سد‪ :‬چٌد اٖدام هْن دز ایی شهیٌاِ‬ ‫غَزت گسْتِ است‪ً .‬شست ویگیس اخسایی سابش‬ ‫قسح سْین ضدى ْسٌّگیبى دز حاٗأَ هابلا‪ٛ‬ابًاِ‬ ‫غٌدٍٔ است ‪ ِٚ‬هْن تسیی ًٗکِ اثْبم ْسٌّگایابى ٍ‬ ‫ی‪ ٙ‬هکبلجِ ثِحٕ است ٍ تالشّب ثسیابز ثاسا‬ ‫زْى اثْبهبت هَخَد دز حبل اًدبم است‪ ٍ.‬اْاصٍد‪:‬‬ ‫هطشع ضدى ازششاْصٍدُ دازاییّب‪ ،‬ی‪ ٙ‬واسٍساِ‬ ‫ٌْی ٍ حَٖٗی ویچیدُ دازد‪ .‬ایاٌا‪ٛ‬اِ ّاس ّاوا‪ٛ‬ابز‬ ‫ْسٌّگی چِ سْوی اش ایی دازایای دازد ًایاص ثابیاد‬ ‫زٍضی ضَد ‪ ِٚ‬اهَز هسثَـ تب ‪ ۴۴‬دزغد ویص زْاتاِ‬ ‫ٍ دز حبل ثسزسی ٍ ًْبیی ضدى است‪ْ .‬بش هسثَـ ثاِ‬ ‫ًْبیی ‪ٚ‬سدى ْسهَل ازششاْصٍدُ تب دٍ هبُ ایٌدُ ثاِ‬ ‫سساًدبم هی زساد‪.‬هادیاسیابها غاٌادٍٔ ذخایاسُ‬ ‫ْسٌّگیبى گٓت‪ّ :‬و‪ٛ‬بزاى هی تاَاًاٌاد ثاِ غاَزت‬ ‫اًالیی سسهبیِ خَد‪ ،‬هیصاى ٍازیص ‪ ،‬هیاصاى ٍازیاص‬ ‫دٍلت ٍ هیصاى سَد حسابثاداز اْاصٍدُ ضادُ ثاِ‬ ‫سْنالطس‪ ِٚ‬خَد زا هطبّدُ ‪ٌٌٚ‬د‪.‬‬ ‫ًَز اؾبِْ ‪ٚ‬سد‪ :‬هب اهبًتداز هًلوبى ّستین ٍ ّیاچ‬ ‫ثْبًِ ا ًدازین ‪ ِٚ‬ثشَاّین یول‪ٛ‬سدهبى زا واٌاْابى‬ ‫‪ٌٚ‬ین؛ هگس دز زاستب حٓم هٌبْى هًلوبى هاالحاهاِ‬ ‫ٌْی ٍ حَٖٗی دز هیبى ثبضد‪ ٍ.‬ثب اضبزُ ثاِ حؿاَز‬ ‫سِ تی اش هًلوبى هٌتشت ثِ یٌَاى ًوبیٌادُ خابهاًاِ‬ ‫ْسٌّگیبى دز ّیئتاهٌب غٌادٍٔ ذخایاسُ گآات‪:‬‬ ‫هًلوبى هٌتشت هستوساً دز خسیبى خصئیبت ثسًبهِّب ٍ‬ ‫یول‪ٛ‬سد غٌدٍٔ ٖساز دازًد؛ ؾاوای اًا‪ٛ‬اِ قاجإ‬ ‫اسبسٌبهِ خدید غٌدٍٔ‪ ،‬دز ایٌدُ ًصدیا‪ ٙ‬تاًاداد‬ ‫هًلوبى هٌتشت ثِ ضص ًٓس های زساد‪.‬هادیاسیابها‬ ‫غٌدٍٔ ذخیسُ ْسٌّگیبى اش قساحی ثسًبهِّب ٍیا ُ‬ ‫خدهبتی ٍ زْبّی دز غٌدٍٔ ذخیسُ ْسٌّگیبى خاجاس‬ ‫داد ٍ گٓت‪ :‬ی‪ ٙ‬تٌبٖؽ دز غاٌادٍٔ هایابى ازائاِ‬ ‫خدهبت زْبّی ٍ اًدبم ‪ٚ‬بز اٖتػبد ٍخاَد دازد‪.‬‬ ‫لرا ثِ یلت ٍخَد ایی حسبسیتّب ٍ ایی تلٗی ‪ّ ِٚ‬س‬ ‫ازائِ خدهتی هستلصم ّصیٌِ ‪ٚ‬سد است‪ ،‬تٗسیجبً ساکاح‬ ‫ازائِ خدهبت ثِ لحبل ‪ٚ‬وی ٍ ‪ٚ‬یٓای دز غاٌادٍٔ‬ ‫وبییی اهدُ است‪.‬‬ ‫پرداخت سبنوٍ ‪َ 544‬سار‬ ‫یا ‪ ۱4‬میلیًوی بٍ ببزوطستگبن‬ ‫مذیرعبمل ببول رفبٌ مبرگران گفت‪ :‬سابنواٍ ‪544‬‬ ‫َسار فقرٌ یا ‪ ۱4‬میلیًن تًمبوی بٍ ببزوطستگبن تامیه‬ ‫اوتمبعی پرداخت میمىیم‪.‬‬ ‫اسوبیی للْگبًی ‪ ،‬اْصٍد‪ّ :‬س سبل ثسا ثبشًطستگابى‬ ‫ریزوبمٍ ارک‬ ‫سبشهبى تاهیی اختوبیی سْویِ ٖسؼالحسٌِ دز ًاهاس‬ ‫هی گیسین ‪ ِٚ‬ایی سْویِ ثِ ‪ٚ‬بًَىّب ثبشًطستاگابى‬ ‫اثالٌ هی ضَد‪ ٍ .‬اداهِ داد ‪ :‬هب دز ‪ٚ‬طاَز چاْابز‬ ‫هیلیَى ثبشًطستِ دازین ‪ّ ِٚ‬س سبل ثساسابس هاٌابثاى‬ ‫ثبً‪ ،ٙ‬هیتَاًین ثِ ‪ّ ۱۴۴‬صاز ًٓس ٍام ‪ ۳۴‬هایالایاَى‬ ‫تَهبًی ثِ غَزت َیس حؿَز ٍ ثدٍى اخر ؾبهای‬ ‫ٍ تٌْب اش قسیٕ ‪ٚ‬سس اش حَٗٔ ثبشًطاساتاگای اًاْاب‬ ‫وسداخت ‪ٌٚ‬ین‪.‬‬ ‫هدیسیبه ثبً‪ ٙ‬زْبُ ‪ٚ‬بزگساى اْاصٍد‪ :‬اگاس ‪ٚ‬سای‬ ‫خبزج اش سْویِ ٍام هیخَاّد‪ ،‬ثبید حسابثاص ‪ٚ‬ابز‬ ‫‪ٌٚ‬د ٍ تب سّٗ حَٗٔ ثبشًطستگی هیتاَاًاد ثادٍى‬ ‫ًیبش ثِ ؾبهی ٍام دزیبْت ‪ٌٚ‬د‪ .‬الجتِ هًسْی سابشهابى‬ ‫تاهیی اختوبیی ثِ یٌَاى وسداخت‪ٌٌٚ‬ادُ هساتاواس‬ ‫ثبشًطستگی ‪ٚ‬بْی است‪ ٍ.‬دز هَزد ایالم اسابهای‬ ‫ازف ‪ ۱775‬تبریس‬ ‫اگُی مسایذٌ امًال غیرمىقًل(اسىبد رمٍ)‬ ‫ثطسح وسًٍدُ اخسائی ثِ ‪ٚ‬السِ‪ ۴۴۴۴۲۵۴ :‬هکسٍحِ دز ادازُ اخسا اسٌبد زسوی تجس یص‪ ،‬خبًن زٖیِ هحودً اد گلطی اثبد ًبم ودز‪ٚ :‬سین ثتبزیخ تَلد‪۳۴۱۴5۳۲5۳۱ :‬‬ ‫ضوبزُ هلی‪ ۳۴۴۳۴۳۹۲۴۴ :‬ضوبزُ ضٌبسٌبهِ‪ ۲۲۱۹۴ :‬خْت ٍغَل هکبلجبت خَد هَؾَو سٌد اشدٍاج ضوبزُ‪ ۴۵۴۴ :‬هَزخِ‪ ۳۴۲۴5۴۴5۲۴ :‬تٌهیوی دْتسخبًِ اشدٍاج‬ ‫ضوبزُ ‪ ۲‬تجسیص ثػدأ ی‪ٛ‬دلد ٖساى هدید ّدیِ زٍ خلد چْبزّصاز تَهبى توبم ٍ ٍخِ ًٗد زایح ایساى هجلٍ ّطتبد هیلیَى زیبل توبم هًبدل ّطت هیلیَى تَهبى توبم ثِ‬ ‫اًؿوبم تًداد ثیست ٍ وٌح (‪ ) ۲۱‬یدد س‪ ِٛ‬توبم ثْبز اشاد ٍ ی‪ٛ‬حلِٗ اًگطتس قال ّددُ ییبز هَٗم ثِ هجلٍ وٌدبُ ّصاز تَهبى توبم یلیِ اٖب یًَس ثسشگس سبهجساى‬ ‫ًبم ودز‪ :‬حسی تبزیخ تَلد‪ ۳۴۱۹5۴۴5۴۲ :‬ضوبزُ هلی‪ ۳۱۴۳۳۳۴۴۴۴ :‬ضوبزُ ضٌبسٌبهِ‪ ۱۴۹ :‬اٖدام ثػدٍز اخسائیِ ًوَدُ ٍ اخسائیِ دز هَزخِ‪ ۳۴۴۴5۴۴5۴۴ :‬ثِ هدیاَى‬ ‫اثالٌ ٍ هتًبٖت تٗبؾب ثستبً‪ٛ‬بز ٍ وس اش قی هساح ٍ یولیبت اخسائی‪ ،‬هٗداز ی‪ ٙ‬داًگ هطبو اش ضطداًگ خبًِ ثِ وال٘ ثجتی دٍیست ٍ سیصدُ ْسیی اش سِ ّصاز‬ ‫ٍ ی‪ٛ‬ػد ٍ ّطتبد ٍ ی‪ ٙ‬اغلی‪ ،‬هٓسٍش ٍ هدصا ضدُ اش چْ ٍ ّٓت ْس یی اش اغلی هر‪َٚ‬ز‪ٍ ،‬اٖى دز ثشص دٍ تجسیص ضطداًگ ثساثس ایالم دْتس اهال٘ ثجت تجسیص ثِ‬ ‫هسبحت ‪ ۴۳‬هتسهسثى ‪ ِٚ‬ثٌبم یًَس ثسشگس سبهجساى هدیَى وسًٍدُ اخسائی ثجت ٍ سٌد هبل‪ٛ‬یت اغلی ثطوبزُ چبوی ‪ ۱۵۲۹۲۴‬سس ه سبل ‪ ۴۴‬غبدز گسدیدُ اسات ٍ‬ ‫هحدٍد ثِ حدٍد ذی هی ثبضد‪:‬‬ ‫ضوبال‪ :‬دزه ٍ دیَاز ثکَل (‪ )۵5۹۴‬ضص هتس ٍ چْ سبًتیوتس ثِ ضبزو ضسٖب‪ :‬دیَاز ثِ دیَاز ثکَل (‪ )۳۴5۱۴‬دُ هتس ٍ وٌدبُ سبًتیوتس ثِ ضوبزُ ی‪ٛ‬ػد ٍ ضاػات ٍ‬ ‫چْبز ْسیی اش سِ ّصاز ٍ ی‪ٛ‬ػد ٍ ّطتبد ٍ ی‪ ٙ‬اغلی خٌَثب‪ :‬دیَاز ثدیَاز ثکَل (‪ ) ۵5۲۴‬ضص هتس ٍ ثیست سبًتیوتس ثِ ضوبزُ ثبٖیوبًدُ چْ ٍ ّطت ْسیی اش ساِ‬ ‫ّصاز ٍ ی‪ٛ‬ػد ٍ ّطتبد ٍ ی‪ ٙ‬اغلی َسثب‪ :‬دیَاز ثدیَاز ثکَل (‪ ) ۳۳5۲۴‬یبشدُ هتس ٍ ّطتبد سبًتیوتس ثِ ضوبزُ ی‪ٛ‬ػد ٍ چْ ْسیی اش سِ ّصاز ٍ ی‪ٛ‬ػد ٍ ّطاتابد ٍ‬ ‫ی‪ ٙ‬اغلی؛ الشم ثر‪ٚ‬س است ثوَخت دستَز ضوبزُ‪ ۳۹۴۴۴۴۴۴۴۴۳۴۴۲۲۵۱۴ :‬هَز ‪ ۳۹۴۴5۴۵5۲۱‬غبدزُ اش ضًجِ ‪ ۴‬ثبشوسسی دادسسا یوَهی ٍ اًٗاله ضْسستابى‬ ‫تجسیص ثِ هجلٍ ‪ ۹۴۴5۴۴۴5۴۴۴‬زیبل ثبشداضت هی ثبضد‪ ِٚ ،‬ثساثس گصازش هَزخِ‪ ۳۹۴۴5۴۴5۲۴ :‬هبهَز اخسا ثجت تجسیص ٍ گصازش ازشیبثای هاَزخاِ‪۳۹۴۴5۴۲5۴۲ :‬‬ ‫‪ٚ‬بزضٌبس زسوی دادگستس هل‪ ٙ‬هصثَز ثػَزت سبختوبى دٍ قجِٗ ضبه قجِٗ ّو‪ ّٛ‬ثِ هسبحت حدٍد ‪ ۵۲‬هتسهسثى ٍ قجِٗ ثبال ّو‪ ّٛ‬ثِ هسابحات حادٍد‬ ‫‪ ۱۴5۹‬هتسهسثى هی ثبضد سبشُ سبختوبى ثب ستَى ّب ْلص ثػَزت َٖقی ْلص ٍ سْٗٓب ثػَزت تیساّی ثب قبٔ ؾسثی اخس هی ثبضد ٍ ًبش٘ ‪ٚ‬بز زاُ ولِ ّب دز‬ ‫حد گچ ٍ خب٘ ٍ ًبش٘ ‪ٚ‬بز اتبْٖب دز حد گچ سٓید هی ثبضد ٍ سبختوبى ْبٖد ًوب هی ثبضد یسغِ هل‪ ٙ‬ثِ هسبحت ‪ ۴۳‬هتسهسثى ٍ دازا ‪ْٗ ۲‬سُ اًطًبت گابش ٍ‬ ‫ی‪ ٙ‬زضتِ اًطًبه ثسٔ ٍ ی‪ْٗ ٙ‬سُ اًطًبه دایس اه هی ثبضد ٍ قجِٗ ّو‪ ّٛ‬دز ٖجبل هجلٍ توبم زّی ّٓتبد هیلیَى تَهبى هدت اخبزُ تب ْسٍزدیی ‪ ۳۹۴۲‬دز زّای‬ ‫اٖب هی‪ٛ‬بئی ضوس الدیٌی هی ثبضد ٍ ثٌطبًی‪ :‬تجسیص‪ -‬ویطٗدم ‪َٚ‬چِ اًٗاله ‪ً َٚ‬گیی ‪َٚ‬چِ هحودشادُ وال٘ ‪ٍ ۵۲‬اٖى ضدُ ٍ هاٗاداز یا‪ ٙ‬داًاگ هطابو اش‬ ‫ضطداًگ وال٘ ثجتی َْٔ الر‪ٚ‬س ثب ٍؾًیت هَغَِ ٍ قجٕ گصازش ‪ٚ‬بزضٌبس زسوی دادگستس ثِ هجلٍ ّطتػد ٍ ضػت ٍ ّطت هیلیَى ٍ ضطػد ٍ ضاػات ٍ‬ ‫ضص ّصاز ٍ ضطػد ٍ ضػت ٍ ّٓت زیبل ثبشداضت ٍ ازشیبثی گسدیدُ است ٍ وس اش اثالٌ ازشیبثی ٍ ٖکًیت اًْب ایٌ‪ ٙ‬دز ٖجبل ٖسوتی اش قلت ٍ حٕ االخاسا‬ ‫هتًلِٗ ثبستٌبد هبد ُ ‪ ۳۲۵‬ائیجی ًبهِ اخسا ٍ ‪ ۳۲۴‬هَاد ْػ هصایدُ ائیی ًبهِ اخسا اش سبیت ‪ ۴‬غجح الی ‪ ۳۲‬زٍش چْبز ضٌجِ ثتبزیخ ‪ ۳۹۴۳5۴۲5۲۲‬دز هح ادازُ اخسا‬ ‫اسٌبد زسوی تجسیص ٍاٖى دز تجسیص خیبثبى زاُ اّی‪ -‬ثکسِ دیصل اثبد‪ -‬زٍثسٍ ادازُ گوس٘ تجسیص‪ -‬قجِٗ اٍل ادازُ ثجت اسٌبد َسه تجسیص اش قسیٕ هصایدُ ثِ ْاسٍش‬ ‫هی زسد‪ ٍ .‬ضس‪ٚ‬ت ثسا یوَم اشاد است ٍ هصایدُ حؿَز ثَدُ ٍ دز ی‪ ٙ‬خلسِ ثسگصاز خَاّد ضد ٍ ٖیوت هصایدُ اش هجلٍ ویطٌْبد ضسٍو ٍ ثِ ثبالتسیی ٖایاوات‬ ‫ْسٍختِ خَاّد ضد‪ .‬الشم ثر‪ٚ‬س است ضس‪ٚ‬ت دز هصایدُ هٌَـ وسداخت دُ دزغد اش هجلٍ وبیِ ‪ٚ‬بزضاٌابسای ثاِ حسابه ساباسدُ ثاجات تاحات ضاوابزُ ضاجاب‪:‬‬ ‫‪ ۴۵۴۳۴۴۴۴۹۴۱۹۴۳۴۲۴۴۱۵۱۹۴۴‬ثب ضٌبسِ ٍازیص‪ً ۴۴۴۳۴۲۱۱۹۳۳۴۴۴۴۴۴۴۲۴۹۴۴۴۲۴۴۳۳۹ :‬صد ثبً‪ ٙ‬هلی ‪ٖ ِٚ‬بث وسداخت دز ‪ٚ‬لیِ ضًت ثبً‪ ٙ‬هلی ٍ تسلایان‬ ‫ْیص وسداخت اى ثِ ادازُ اخسا ثَدُ ٍ حؿَز خسیداز یب ًوبیٌدُ ٖبًًَی ٍ دز خلسِ هصایدُ است‪ .‬ثسًدُ هصایدُ ه‪ٛ‬لّ است هبثِ التٓبٍت هجلاٍ ْاسٍش زا ناسِ‬ ‫هدت وٌح زٍش اش تبزیخ هصایدُ ثِ حسبه غٌدٍٔ ثجت ثطوبزُ َْٔ ٍازیص ٍ ْیص هسثَقِ زا تسلین ادازُ اخسا ًوبید‪ .‬دز َیس یًٌی چٌبًچِ هبًدُ ْسٍش ثِ حسبه َْٔ‬ ‫نسِ هْلت هٗسز ٍازیص ًگسدد هجلّ هصثَز (دُ دزغد ٍازیص ) ٖبث استسداد ًجَدُ ٍ ثِ حسبه خصاًِ ٍازیص خَاّد ضد ٍ یولیبت هصایدُ اش ٍخِ ایتجبز سبٖاف ٍ‬ ‫هصایدُ تددید خَاّد ضد ٍ ایتساؼ ثًد هسوَو ًشَاّد ثَد ؾوٌب ثدّی ّب هسثَـ ثِ اه ٍ ثسٔ ٍ گبش این اش حٕ اضتسا٘ ٍ اًطًبه هػسِ ٍ ًیص ثادّای‬ ‫ّب هبلیبتی ٍ یَازؼ ضْسداز تب تبزیخ هصایدُ این اش ایٌ‪ ِٛ‬زٖن ٖکًی اى هًلَم ضدُ یب ًطدُ ثبضد ٍ ّوچٌیی حٕ حساج شائد ثس هجلٍ هصایدُ ثس یْدُ خسیداز هی‬ ‫ثبضد ٍ دز غَزت ٍخَد ٍخَُ هبشاد حبغ اش ْسٍش‪ٍ ،‬خَُ وسداختی هَؾَو ْساش ‪ ۵‬ثٌد الّ هبدُ ‪ ۳۲۳‬ائیی ًبهِ اخسا اش هح هبشاد ٖبث وسداخات های ثابضاد‪.‬‬ ‫چٌبًچِ ثِ اهَال هَزد هصایدُ دز خلسِ خسیداز ویدا ًطَد‪ ،‬اهَال هَزد هصایدُ ثب دزیبْت حٕ االخسا ٍ حٕ هصایدُ ثِ ٖیوتی ‪ ِٚ‬هصایدُ اش اى ضسٍو هی ضاَد ثاِ‬ ‫ثستبً‪ٛ‬بز ٍاگراز خَاّد ضد ٍ هصایدُ تددید ًشَاّد گسدید‪.‬‬ ‫‪ *۱445‬تبریخ اوتطبر‪۱44۱4424۱5 :‬‬ ‫رئیس ادارٌ اورای اسىبد رسمی تبریس‪ -‬رقیٍ ضری زادٌ‬ ‫اجتماعی‬ ‫‪4‬‬ ‫اثسثدّ‪ٛ‬بزاى گٓت‪ :‬دز ثبً‪ ٙ‬زْبُ ‪ٚ‬بزگاساى تاًاداد‬ ‫اًد‪ٚ‬ی دز حد چْبز تب وٌح ضس‪ٚ‬ت ثاَدًاد ‪ٚ‬اِ دٍ‬ ‫ضس‪ٚ‬ت ثًد اش ایالم اسبهی هاساخاًاِ ‪ٚ‬اسدًاد ‪ٚ‬اِ‬ ‫وااسًٍاادُ اًااْااب تااًاایاایاای تاا‪ٛ‬االاایااّ ضااَد‪.‬‬ ‫للْگبًی دز هَزد ثدّی دٍلت ٍ تاهیی اختوبیی ثاِ‬ ‫ثبً‪ ٙ‬زْبُ ‪ٚ‬بزگساى اْصٍد‪ :‬هب ّن اش سبشهبى تااهایای‬ ‫اختوبیی ٍ ّن اش دٍلت قلت دازین ‪ٖ ِٚ‬اساز اسات‬ ‫ثدّی تاهیی اختوبیی اش هح تْبتس سْبم واسداخات‬ ‫ضَد دز حبل حبؾس خلسِ سساى َٖا ثاحاب ثادّای‬ ‫دٍلت ثِ ثبً‪ّ ٙ‬ب زا ثبید تًییی ت‪ٛ‬الایاّ ‪ٚ‬اٌاد‪ٍ.‬‬ ‫تا‪ٚ‬ید ‪ٚ‬سد‪ :‬سْبهداز یودُ ثبًا‪ ٙ‬زْابُ ‪ٚ‬ابزگاساى‬ ‫سبشهبى تاهیی اختوبیی است ٍ ‪ٚ‬وتس اش ی‪ ٙ‬دزغاد‬ ‫سْبم تسخیحی اى هتًلٕ ثِ اضشبظ دیگس است ‪ٚ‬اِ‬ ‫دز ْساثَزس حؿَز دازین‪.‬‬ ‫اگهی هفقودی‬ ‫اصل سند کارخانه و بزگ سبش سواری پژو جی ال ایکسکم هکدل ‪87‬‬ ‫بشواره پالک‪243-91 :‬و‪ 85‬و شکوکاره هکوتکور‪12487179693 :‬‬ ‫و شواره شاسی‪ NAAM01CA79E385180 :‬هفقود گزدیده اس درجکه‬ ‫اعتبار ساقط هی باشد‪3/26 .‬‬ ‫بهشاد رضائی ولیلو‬ ‫در َفتٍ ‪َ ۱۱4‬مٍ گیری مریوب در مطًر‪ ،‬بابیواًد‬ ‫ادامٍ ریوذ مبَطی بیمبری‪ ،‬امب َمچىبن بار زاسی‬ ‫رعبیت پریتنلَبی بُذاضتی تبمیذ میضًد‪.‬‬ ‫ایی دزحبلی است ‪ ِٚ‬هیبًگیی استٓبدُ اش هابسا‪ٙ‬‬ ‫ثِ یٌَاى ی‪ٛ‬ی اش هاْان تاسیای واسٍتا‪ٛ‬ا ّاب‬ ‫ؾد‪ٚ‬سًٍبیی ثبلٍ ثس ‪ ۹۴.۹۴‬دزغد ثَدُ است‪.‬‬ ‫ثس اسبس اخسیی ًٗطِ زًگثٌد ‪ٚ‬سًٍبیی ‪ٚ‬طاَز‬ ‫‪ ِٚ‬اش سَ ٍشازت ثْداضت هٌتطس ضدُ است‪ ،‬دز‬ ‫حبل حبؾس ّیچ ضْس دز ‪ٚ‬طَز دز ٍؾاًایات‬ ‫ٖسهص ‪ٚ‬سًٍبیی ٖساز ًدازد‪ .‬دز ییی حبل ‪ ۴۴‬ضْس دز‬ ‫ٍؾًیت ًبزًدی‪ ۴۲۳ ،‬ضْس دز ٍؾًیت شزد ٍ ‪۴۹‬‬ ‫ضْس دز ٍؾًیت اثی ٖساز دازًد‪.‬‬ ‫ثس اسبس ایالم هًبًٍت ثْداضت ٍشازت ثْداضت‪،‬‬ ‫هیصاى زیبیت وسٍت‪ّ ٛ‬ب ثْداضتی دز ‪ٚ‬طَز دز‬ ‫ّٓتِ هٌتْی ثِ دّن ازدیجْطت هبُ ‪( ۳۹۴۳‬اش ‪ ۴‬تاب‬ ‫‪ ۳۴‬ازدیجْطت هبُ)‪ّ ،‬وچٌبى وبییی ٍ ثبلٍ ثس ‪۱۳.۱۵‬‬ ‫دزغد ثَدُ است‪.‬‬ ‫زًٍد زیبیت وسٍت‪ّ ٛ‬ب ثْداضتی زا اش ساَم تاب‬ ‫دّن ازدیجْطت هبُ ‪ ۳۹۴۳‬هیتَاًید دز ًوَداز شیس‬ ‫هطبّدُ ‪ٌٚ‬ید‪:‬‬ ‫دز ییی حبل هیبًگیی هیصاى زیبیت ثْداضت ْسد‬ ‫دز اهب‪ٚ‬ی یوَهی استبى ّب ‪ٚ‬طَز دز ثبشُ شهبًای‬ ‫‪ْ ۴۳‬سٍزدیی هبُ تب ّٓت ازدیجْطت ‪ ،۳۹۴۳‬ثبلٍ ثاس‬ ‫‪ ۱۵.۴۲‬دزغد ثَدُ است‪.‬‬ ‫دز ایی ضبخع ثیطتسیی هیصاى زیبیت دز اساتابى‬ ‫اذزثبیدبى َسثی ثب ‪ ۵۲.۲۹‬دزغد ٍ ‪ٚ‬وتسیی هیصاى‬ ‫زیبیت ّن دز استبى ّسهصگبى ثاب ‪ ۹۵.۴۴‬دزغاد‬ ‫ثَدُ است‪.‬‬ ‫ّوچٌیی هیبًگیی زیبیت ثْداضت ْسد دز اهب‪ٚ‬ی‬ ‫یوَهی ‪ٚ‬طَز اش ‪ْ ۲۹‬سٍزدیی تب ّٓتن ازدیجْطات‬ ‫‪ ،۳۹۴۳‬ثبلٍ ثس ‪ ۱۵.۴۲‬دزغاد ثاَدُ اسات ‪ٚ‬اِ‬ ‫سبلیّب سیٌوب ٍ تئبتس ثب ‪ ۴۹.۲۴‬دزغد ثیطاتاسیای‬ ‫هیصاى زیبیت ٍ زستَزاىّب ‪ ۹۴.۴۴‬دزغد ‪ٚ‬وتسیی‬ ‫هیصاى زیبیت زا دز ایی ضبخع داضتِاًد‪.‬‬ ‫هیبًگیی استٓبدُ اش هبس‪ ٙ‬دز ضبَلیی ٍ خادهات‬ ‫گیسًدگبى ثِ تٓ‪ٛ‬ی‪ ٙ‬اهب‪ٚ‬ی یوَهی اساتابى ّاب‬ ‫‪ٚ‬طَز اش ‪ْ ۴۳‬سٍزدیی تب ّٓتن ازدیاجاْاطات هابُ‬ ‫‪ ۳۹۴۳‬ثبلٍ ثس ‪ ۹۴.۹۴‬دزغد ثَدُ است ‪ ِٚ‬ثیطتسیی‬ ‫هیصاى زیبیت دز استبى ّسهصگبى ثب ‪ ۴۹.۱۱‬دزغاد‬ ‫ٍ ‪ٚ‬وتسیی هیصاى زیبیت هسثَـ ثِ گیالى ثب ‪۹۳.۳۴‬‬ ‫دزغد ثَدُ است‪.‬‬ ‫ّوچٌیی هیبًگیی استٓبدُ اش هبس‪ ٙ‬دز ضبَلیای ٍ‬ ‫خدهت گیسًدگبى ثِ تٓ‪ٛ‬ی‪ ٙ‬اهاب‪ٚ‬ای یاواَهای‬ ‫‪ٚ‬طَز ًیص اش ‪ْ ۲۹‬سٍزدیی تب ّٓتن ازدیجْطات هابُ‬ ‫‪ ۳۹۴۳‬ثبلٍ ثس ‪ ۹۴.۹۴‬دزغد ثَدُ است ‪ ِٚ‬ثیطتسیی‬ ‫هیصاى استٓبدُ اش هبس‪ ٙ‬دز اهب‪ٚ‬ی یوَهی هسثاَـ‬ ‫ثِ سبلیّب ثب ‪ ۴۹.۲۴‬دزغد ٍ ‪ٚ‬اواتاسیای هایاصاى‬ ‫استٓبدُ اش هبس‪ ٙ‬هسثَـ ثِ هاسا‪ٚ‬اص ٍزشضای ثاب‬ ‫‪ ۴۴.۲۴‬دزغد است‪.‬‬ ‫هیبًگیی دزغد زیبیت وسٍت‪ْ ٛ‬بغلِ گراز دز‬ ‫اهب‪ٚ‬ی یوَهی استبى ّب ‪ٚ‬طَز اش ‪ْ ۴۳‬سٍزدیی تب‬ ‫ّٓتن ازدیجْطت هبُ ‪ ۹۲.۲۵ ،۳۹۴۳‬دزغاد ثاَدُ‬ ‫است ‪ ِٚ‬ثیطتسیی هیصاى زیبیت هسثَـ ثِ استبى ٖن‬ ‫ثب ‪ ۵۲.۱۳‬دزغد ٍ ‪ٚ‬وتسیی هیصاى زیبیت هسثَـ ثِ‬ ‫لسستبى ثب ‪ ۴۲.۳۲‬دزغد ثَدُ است‪.‬‬ ‫ّوچٌیی هیبًاگایای دزغاد زیابیات واسٍتا‪ٛ‬ا‬ ‫ْبغلِ گراز دز اهب‪ٚ‬ی یاواَهای ‪ٚ‬طاَز اش ‪۲۹‬‬ ‫ْسٍزدیی تب ّٓتن ازدیجْطت هابُ ‪۹۲.۲۵ ،۳۹۴۳‬‬ ‫دزغد ثَدُ ‪ ِٚ‬سبلیّب سیٌوب ٍ تئبتس ثاب ‪۴۳.۹۴‬‬ ‫دزغد ثیطتسیی دزغد زیبیت ٍ هدازس ثب ‪۴۲.۲۳‬‬ ‫دزغد ‪ٚ‬وتسیی هیصاى زیبیت زا داضتِاًد‪.‬‬ ‫هیبًگیی زیبیت تَْیِ هٌبست دز اهب‪ٚ‬ی یاواَهای‬ ‫استبىّب ‪ٚ‬طاَز اش ‪ْ ۴۳‬اسٍزدیای تاب ّآاتان‬ ‫ازدیجْطت هبُ ‪ ۱۹.۳۴ ،۳۹۴۳‬دزغد ثَدُ است‪.‬‬ ‫ریزوبمٍ ارک‬ ‫ازف ‪ ۱776‬تبریس‬ ‫اگُی مسایذٌ امًال مىقًل(خًدری)‬ ‫ثطسح وسًٍدُ اخسائی ثِ ‪ٚ‬السِ‪ ۴۴۴۴۲۵۴ :‬هکسٍحِ دز ادازُ اخسا اسٌبد زسوی تجسیص خبًن زٖیِ هحود ً اد گلطی اثبد ًبم ودز‪ٚ :‬سین تبزیخ تَلاد‪۳۴۱۴5۳۲5۳۱ :‬‬ ‫ضوبزُ هلی‪ ۳۴۴۳۴۳۹۲۴۴ :‬ضوبزُ ضٌبسِ ‪ ۲۲۱۹۴‬خْت ٍغَل هکبلجبت خَد هَؾَو سٌد اشدٍاج ضوبزُ‪ ۴۵۴۴ :‬هَزخِ ‪ ۳۴۲۴5۴۴5۲۴‬تٌهیوی دْتس اشدٍاج ضاوابزُ‪:‬‬ ‫‪ ۲‬تجسیص ثػدأ ی‪ٛ‬دلد ٖساى هدید ّدیِ زٍ خلد چْبزّصاز تَهبى توبم ٍ ٍخِ ًٗد زایح ایساى هجلٍ ّطتبد هیلیَى زیبل توبم هًبدل ّطت هیلیَى تاَهابى تاوابم ثاِ‬ ‫اًؿوبم تًداد ثیست ٍ وٌح (‪ ) ۲۱‬یدد س‪ ِٛ‬توبم ثْبز اشاد ٍ ی‪ ٙ‬حلِٗ اًگطتس قال ّددُ ییبز هَٗم ثوجلٍ وٌدبُ ّصاز تَهبى توبم یلیِ اٖب یًَس ثسشگسسبهجساى‬ ‫ًبم ودز‪ :‬حسی تبزیخ تَلد‪۳۴۱۹5۴۴5۴۲ :‬ضوبزُ هلی ‪ ۳۱۴۳۳۳۴۴۴۴:‬ضوبزُ ضٌبسٌبهِ‪ ۱۴۹:‬اٖدام ثػدٍز اخسائیِ ًوَدُ ٍ اخسائیِ دز هَزخِ ‪ ۳۴۴۴5۴۴5۴۴‬ثاِ هادیاَى‬ ‫اثالٌ ٍ هتًبٖت تٗبؾب ثستبً‪ٛ‬بز ٍ وس اش قی هساح ٍ یولیبت اخسائی ضطداًگ ی‪ ٙ‬دستگبُ خَدزٍ سَاز وی‪ٛ‬بى تیپ‪ ۳۵۴۴i‬ثِ زًگ سٓید زٌٍَی ثاِ ضاوابزُ‬ ‫هَتَز ‪ ٍ ۳۳۲۲۹۴۳۲۲۴۳‬ضوبزُ ضبسی ‪ ۳۳۴۴۴۴۲۴‬ثطوبزُ اًتهبهی ‪ ۴۹۹‬م ‪ ۳۲‬ایساى ‪ ٍ ۴۱‬هدل ‪ ۳۴۲۴‬هتًلٕ ثِ ثدّ‪ٛ‬بز دز ٖجبل ٖسوتی اش قلت ٍ حٕ االخسا ثبشداضات‬ ‫ٍ قجٕ گصازش هَز ‪ ۳۹۴۴5۴۴5۳۲‬هبهَز اخسا ثجت تجسیص خَدزٍ هر‪َٚ‬ز ثِ ًطبًی تجسیص اتَثبى ضْید ‪ٚ‬سبیی وبز‪ٚ‬یٌگ غدزا هتَّٖ ٍ ثاساثاس گاصازش هاَزخاِ‬ ‫‪ٚ ۳۹۴۴5۴۴5۳۴‬بزضٌبس زسوی دادگستس الستی‪ّ ٙ‬ب خلَ خَدزٍ وٌدبُ دزغد سبلن ٍ یٗت هستْل‪ ٙ‬هی ثبضد ٍ دزه یٗت زاست تػبدْی ثبشسبش ًطدُ ٍ‬ ‫دٍزٍثس خَدزٍ زًگ هی ثبضد ٍ ثدلی خَاثیدى ثبقس اه‪ٛ‬بى زٍضی ًوَدى ٍ ثبشدید ٌْی هٗدٍز ًگسدید ٍ خَدزٍ تب تبزیخ ‪ ۳۹۴۳5۴۴5۴۴‬دازا ثیوِ ًبهِ ضاشاع‬ ‫ثبلب ثطوبزُ ‪ً ۳۹۴۴5۱5۳5۳۳۴5۲۴۴۴5۴۲‬صد ضس‪ٚ‬ت ثیوِ ایساى هی ثبضد ٍ ضطداًگ خَدزٍ ثب ٍؾًیت هَغَِ قجٕ ًهس ‪ٚ‬بزضٌبس زسوی دادگستاس ثاِ هاجالاٍ‬ ‫سیػد هیلیَى زیبل ازشیبثی گسدیدُ ٍ وس اش اثالٌ ازشیبثی ٍ ٖکًیت اى ایٌ‪ ٙ‬دز ٖجبل ٖسوتی اش قلت ٍ حٕ االخسا هتًلِٗ ثبستٌبد هبدُ ‪ ۳۲۵‬ائیی ًبهِ اخسا ٍ ‪۳۲۴‬‬ ‫هَاد ْػ هصایدُ ائیی ًبهِ اخسا اش سبیت ‪ ۴‬الی ‪ ۳۲‬زٍش چْبزضٌجِ هَز ‪ ۳۹۴۳5۴۲5۲۲‬دز هح اخسا اسٌبد زسوی ٍاٖى دز تجسیص هیداى زاُ اّی ثکسِ دیصل اثابد‬ ‫زٍثسٍ گوس٘ تجسیص قجِٗ اٍل ادازُ ثجت اسٌبد َسه تجسیص اش قسیٕ هصایدُ ثِ ْسٍش هی زسد ٍ ضس‪ٚ‬ت ثسا یوَم اشاد است ٍ هصایدُ حؿَز ثَدُ ٍ دز یا‪ٙ‬‬ ‫خلسِ ثسگصاز خَاّد ضد خسیدازاى هی تَاًٌد خْت زٍیت خَدزٍ ثِ ًطبًی َْٔ الر‪ٚ‬س هح تَّٖ خَدزٍ هساخًِ ًوبیٌد ٍ ٖیوت هصایدُ اش هجلٍ ویطٌْبد ضسٍو ٍ‬ ‫ثِ ثبالتسیی ٖیوت ْسٍختِ خَاّد ضد‪ .‬الشم ثِ ذ‪ٚ‬س است ضس‪ٚ‬ت دز هصایدُ هٌَـ ثِ وسداخت ‪ ۳۴‬دزغد اش هجلٍ وبیِ ‪ٚ‬بزضٌبسی ثِ حسبه سبسدُ ثجت ثطوابزُ ضاجاب‪:‬‬ ‫‪ ۴۵۴۳۴۴۴۴۹۴۱۹۴۳۴۲۴۴۱۵۱۹۴۴‬ثب ضٌبسِ ٍازیص‪ً ۴۴۴۳۴۲۱۱۹۳۳۴۴۴۴۴۴۴۲۴۹۴۴۴۲۴۴۳۳۹ :‬صد ثبً‪ ٙ‬هلی ‪ٖ ِٚ‬بث وسداخت دز ‪ٚ‬لیِ ضًت ثابًا‪ ٙ‬هالای ٍ‬ ‫تسلین ْیص وسداخت اى ثِ ادازُ اخسا ثَدُ ٍ حؿَز خسیداز یب ًوبیٌدُ ٖبًًَی ٍ دز خلسِ هصایدُ است‪ .‬ثسًدُ هصایدُ ه‪ٛ‬لّ است هبثِ التٓبٍت هاجالاٍ ْاسٍش زا‬ ‫نسِ هدت وٌح زٍش اش تبزیخ هصایدُ ثِ حسبه غٌدٍٔ ثجت ثطوبزُ َْٔ ٍازیص ٍ ْیص هسثَقِ زا تسلین ادازُ اخسا ًوبید دز َیس ایٌػَزت یًٌی چٌبًچِ هبًدُ ْسٍش‬ ‫ثِ حسبه َْٔ نسِ هْلت هٗسز ٍازیص ًگسدد هجلٍ هصثَز (‪ ۳۴‬دزغد ٍازیص ) ٖبث استسداد ًجَدُ ٍ ثِ حسبه خصاًِ ٍازیص خَاّد ضد ٍ یولیبت هصایدُ اش ٍخاِ‬ ‫ایتجبز سبٖف ٍ هصایدُ تددید خَاّد ضد ٍ ایتساؼ ثًد هسوَو ًشَاّد ثَد‪ .‬ؾوٌب سبیس ّصیٌِ ّب ٍ حٕ حساج شاید ثس هجلٍ هصایدُ ثس یْدُ خسیداز هی ثبضد ٍ دز‬ ‫غَزت ٍخَد ٍخِ هبشاد حبغ اش ْسٍش ٍخَُ وسداختی هَؾَو ْساش ‪ ۵‬ثٌد الّ هبدُ ‪ ۳۲۳‬ائیی ًبهِ اخسا اش هح هبشاد ٖبث وسداخت هی ثبضد‪ .‬الشم ثر‪ٚ‬س است‬ ‫چٌبًچِ ثِ هبل هَزد هصایدُ دز خلسِ خسیداز ویدا ًطَد‪ ،‬هبل هَزد هصایدُ ثب دزیبْت حٕ االخسا ٍ حٕ هصایدُ ثِ ٖیوتی ‪ ِٚ‬هصایدُ اش اى ضسٍو هی ضَد ثِ ثساتابًا‪ٛ‬ابز‬ ‫ٍاگراز خَاّد ضد ٍ هصایدُ تددید ًشَاّد گسدید‪.‬‬ ‫‪ *۳5۹۵‬تبریخ اوتطبر‪۱44۱4424۱5 :‬‬ ‫رئیس ادارٌ اورای اسىبد رسمی تبریس‪ -‬رقیٍ ضری زادٌ‬ صفحه 3 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫پٌجشٌجِ ‪ 59‬اسدیجْشت ‪ 9 * 5845‬هی ‪ 7 * 6466‬شَال‪ * 5887‬سبل سی ٍ دٍم ( اٍتَص ایکیٌجی ایل ) * شوبسُ ( سبیی ) ‪9855 :‬‬ ‫خًدریی رباتیک رکًرد سرعت‬ ‫جُان را شکست‬ ‫تشخیص ٍ سّگیشی ثیوبسی افسشدگی‬ ‫ثب کوک دادُّبی تلفی ّوشاُ‬ ‫پژٍّشگشاى داًشگبُ تْشاى هَفه ثهِ‬ ‫طشاحی اپلیکیشٌی شذًذ کِ ثب استفبدُ‬ ‫اص دادُ ّبی تلفی ّوشاُ هیتَاى ثهِ‬ ‫تشخیص ٍ اًتخبه دسست سًٍذ دسهبى‬ ‫دس ثیوبساى افسشدُ کوک کشد‪۰‬‬ ‫یک خَدسٍی سثبتیک سکَسد سشعت جهْهبى سا‬ ‫شکست ٍ ثب سشعت ‪ 74۹۰7‬کیلَهتش ثشسبعت حشکت‬ ‫کشد‪۰‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اص دیّی ٔیُ ٌش‪ٞٚ‬ی اص ٔحممبٖ دا٘ـاٍاب‪ٜ‬‬ ‫دّی سى‪ٙ‬یه ٔیالٖ ث‪٘ ٝ‬بْ »‪«PoliMOVE‬ایاٗ‬ ‫خ‪ٛ‬دس‪ ٚ‬سا ػبخش‪ ٝ‬ا٘ذ و‪ ٝ‬وبٔاال خا‪ٛ‬دساٖ اػاز‪.‬‬ ‫خ‪ٛ‬دس‪ٚ‬ی سثبسیه ٔزو‪ٛ‬س ایٗ ‪ٞ‬فش‪ ٝ‬دس ثب٘ذ ٔاشواض‬ ‫فضبیی و‪ٙ‬ذی ٘بػب اصٔبیؾ ؿذ‪.‬‬ ‫عی فشای‪ٙ‬ذ سؼز ػشفز خ‪ٛ‬دس‪ٚ‬ی ٔؼابثاما‪ ٝ‬ای‬ ‫ٔزو‪ٛ‬س ‪ 319.3‬ویّ‪ٔٛ‬شش ثشػبفز طجز ؿذ‪ .‬سوا‪ٛ‬سد‬ ‫دااایاااـااایاااٗ ٔاااشاااقاااّاااک ثااا‪ ٝ‬خااا‪ٛ‬دس‪ٚ‬ی «‬ ‫س‪ٚ‬ث‪ٛ‬سیغ )‪» (Roborace‬ثب ػاشفاز ‪282.42‬‬ ‫ویّ‪ٔٛ‬شش ثشػبفز ث‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ػشجی‪ ٛ‬ػب‪ٚ‬اسػی س‪ٞ‬جش سیٓ دس ایٗ ثبس‪ٔ ٜ‬ی ٌ‪ٛ‬یاذ‪:‬‬ ‫دس ایٗ سؼز سو‪ٛ‬سد ػشفز ج‪ٟ‬ب٘ی ؿىؼشا‪ ٝ‬ؿاذ‬ ‫أب دِیُ اکّی ‪ٞ‬یجبٖ صدٌی ٔب دس دػشاشع لاشاس‬ ‫ٌشفشٗ ایٗ داد‪ٞ ٜ‬ب ثشای ‪ ٕٝٞ‬اػز‪.‬‬ ‫عجک اعالفبر ٔا‪ٛ‬جا‪ٛ‬د خا‪ٛ‬دس‪ٚ‬ی ٔؼابثاما‪ ٝ‬ای‬ ‫»‪«PoliMOVE‬دس ‪ 27‬ا‪ٚ‬سیااُ دس ثااب٘ااذ‬ ‫فش‪ٚ‬دٌب‪ٞ‬ی ویخ وب٘ب‪ٚ‬ساَ اصٔبیؾ ؿذ‪ .‬ػاشفاز‬ ‫‪ 319.3‬ویّ‪ٔٛ‬ششثشػبفشی ث‪ ٝ‬عا‪ٛ‬س ٔاشا‪ٛ‬ػاظ عای‬ ‫ٔؼیشی یه ویّ‪ٔٛ‬ششی دس ‪ 2‬فشای‪ٙ‬ذ ٔش‪ٛ‬اِی دس د‪ٚ‬‬ ‫ج‪ٟ‬ز ٔخبِف (ثشای اص ثیٗ ثشدٖ سابطایاش ثابد ثا‪ٝ‬‬ ‫دػز أذ‪.‬‬ ‫خ‪ٛ‬دس‪ٚ‬ی ٔزو‪ٛ‬س دس حمیمز ‪AV-21‬اػز وا‪ٝ‬‬ ‫ػخز افضاس‪ٞ‬بی ‪ ٚ‬و‪ٙ‬ششَ ‪ٞ‬بی اٖ سغییش وشد‪ ٜ‬ا٘اذ‬ ‫سب ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬س اس‪ٔٛ‬بسیه حشوز و‪ٙ‬ذ‪ .‬ایٗ ساغایایاشار‬ ‫ؿبُٔ ٘لت ‪ 3‬حؼٍش ِیذاس ِ‪ٔٛ‬ی‪ٙ‬بس ‪ٞ‬ابیاذسا اػاز‬ ‫و‪ ٝ‬حشوز خ‪ٛ‬دوبس ‪ٚ‬ػیّ‪٘ ٝ‬مّی‪ ٝ‬دس ػشفز ثبال سا‬ ‫ایٕٗ ٔی و‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫استفادٌ از ماسکَای مستعمل‬ ‫برای تقًیت بته!‬ ‫دس چٌذ سبل گزشتِ‪ ،‬هبسکّبی یکثبس هصشف ثهِ‬ ‫اًجَُ صثبلِ تجذیل شذُاًذ‪ ۰‬ثب ایی حبل‪ ،‬تحقهیهقهب‬ ‫اخیش ًشبى هیدّذ کِ اًْب هیتَاًٌذ ثتی سا تقَیت‬ ‫کٌٌذ‪۰‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اص ٘ی‪ٛ‬اعّغ ٔغبِقبر لجّی ٘ـابٖ داد‪ ٜ‬ا٘اذ‬ ‫و‪ٚ ٝ‬لشی اِیبف سم‪ٛ‬یزو‪ٙٙ‬ذ‪ ٜ‬سیض دس سشویت ٔابیاـ‬ ‫سـىیُ د‪ٙٞ‬ذ‪ ٜ‬ثشٗ سیخش‪ ٝ‬ؿ‪٘ٛ‬ذ احاشإابَ ساشن‬ ‫خ‪ٛ‬سدٖ ثشٗ خـه ؿذ‪ ٜ‬وب‪ٞ‬ؾ ٔییبثذ‪ .‬ثب دس ٘ؾش‬ ‫ٌشفشٗ ایٗ ‪ٚ‬القیز دا٘ـٕ‪ٙ‬ذاٖ دا٘ـاٍاب‪ ٜ‬ایابِاشای‬ ‫‪ٚ‬اؿ‪ٍٙ‬شٗ اص دبسچ‪ ٝ‬دّی دش‪ٚ‬دیّٗ یب دّی اػشش ٔ‪ٛ‬ج‪ٛ‬د‬ ‫دس ٔبػه‪ٞ‬بی د‪ٚ‬س سیخش‪ ٝ‬ؿذ‪ ٜ‬ثشای سأایاٗ ایاٗ‬ ‫اِیبف اػشفبد‪ ٜ‬وشد٘ذ‪.‬‬ ‫ث‪ٙٔ ٝ‬ؾ‪ٛ‬س ثشسػی ایٗ ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ؿ ٔحممابٖ داُ ‪ٞ‬ابی‬ ‫فّضی ثخؾ ثی‪ٙ‬ی ‪ٞ‬ش ٔبػه ‪ ٚ‬حّم‪ٞٝ‬بی دا‪ٙ‬اجا‪ ٝ‬ای‬ ‫ٔبػه ‪ٞ‬بی جشاحی یه ثبس ٔلاشف سا حازف‬ ‫وشد٘ذ ‪ ٚ‬ػذغ دبسچ‪ ٝ‬ثبلیٔب٘ذ‪ ٜ‬سا ث‪ ٝ‬اِایابفای ثا‪ٝ‬‬ ‫ع‪ 5 َٛ‬سب ‪ٔ 31‬یّیٔشش سجذیُ وشد٘ذ‪.‬‬ ‫ػذغ اِیبف ثب ٔحّ‪ َٛ‬اوؼیاذ ٌاشافاٗ ساشوایات‬ ‫ؿذ٘ذ‪ .‬ایٗ وبس یه د‪ٛ‬ؿؾ اضبفی ثا‪ ٝ‬ساشوایات‬ ‫لجّی اضبف‪ ٝ‬وشد ‪ٔ ٚ‬حل‪ٟ٘ َٛ‬بیی ث‪ ٝ‬ػیٕبٖ ‪ -‬وا‪ٝ‬‬ ‫ٔبد‪ ٜ‬اسلبَ د‪ٙٞ‬ذ‪ ٜ‬اجضای سـىیُ د‪ٙٞ‬ذ‪ ٜ‬ثشٗ اػاز‬ ‫ اضبف‪ ٝ‬ؿذ‪.‬‬‫‪ٍٙٞ‬بٔی و‪ ٝ‬ػیٕبٖ سم‪ٛ‬یز ؿذ‪ ٜ‬ثب اِیبف یه ٔاب‪ٜ‬‬ ‫دغ اص س‪ِٛ‬یذ اصٔبیؾ ؿاذ ٔـاخاق ؿاذ وا‪ٝ‬‬ ‫ٔمب‪ٔٚ‬ز وــی اٖ ‪ 47‬دسکذ ثیـشش اص ػایإابٖ‬ ‫فبدی اػز‪ .‬الصْ ث‪ ٝ‬روش اػز و‪ ٝ‬افض‪ٚ‬دٖ اِایابف‬ ‫ثبفض وب‪ٞ‬ؾ جضئی دس اػشحىبْ فـبسی ثشٗ ؿاذ‬ ‫اِجش‪ ٝ‬ایٗ وب‪ٞ‬ؾ س‪ٟٙ‬ب ‪ 3‬دسکذ ث‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ساخت ربات ‪ 03‬گرمی‬ ‫برای جستیجًی ماٌ‬ ‫دوشش ٔحٕذسضب وابؽإای ٔاحاماک‬ ‫دظ‪ٞٚ‬ـىذ‪ ٜ‬ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬سی ‪ٞ‬ابی ‪ٞ‬إاٍاشای‬ ‫دا٘ـااٍااب‪ ٜ‬ساا‪ٟ‬ااشاٖ دسثاابس‪ ٜ‬واابسثااشد‬ ‫ادّىیـٗ ‪Digital Phenotyping‬‬ ‫ٌفز‪ :‬سّفٗ ‪ٞ‬بی ‪ٛٞ‬ؿٕ‪ٙ‬ذ ٔی سا‪ٛ‬ا٘ا‪ٙ‬اذ‬ ‫اعالفابر صیابدی اص فابدر ‪ٞ‬اب ‪ٚ‬‬ ‫سفشبس‪ٞ‬بی ٔب ث‪ ٝ‬دػز د‪ٙٞ‬اذ‪ .‬دس ایاٗ‬ ‫دػشٍب‪ٜٞ‬بی و‪ٛ‬چه جیجی سشوایات‬ ‫ایذ‪ٜ‬اِی اص حؼٍش‪ٞ‬ب س‪ٛ‬اٖ داشداصؿای‬ ‫‪ ٚ‬ساثظ وبسثشی ث‪ ٝ‬ک‪ٛ‬سر یىجب ٌشد‬ ‫أذ‪ ٜ‬اػز و‪ ٝ‬ثب طجز اعاالفابسای اص‬ ‫ثیٕبس ٔی س‪ٛ‬ا٘ذ ث‪ ٝ‬س‪٘ٚ‬ذ دسٔبٖ ثایإابس‬ ‫وٕه و‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ٔجشی ایٗ ادّیىیـٗ افض‪ٚ‬د‪ :‬اص عاشفای‬ ‫س‪ٚ‬ؽ ‪ٞ‬بی ثبِیا‪ٙ‬ای ثاشای س‪ٞ‬اٍایاشی‬ ‫ثیٕبساٖ ٔقٕ‪ٛ‬ال دش‪ٞ‬ضی‪ٔ ٝٙ‬اشاىای ثا‪ٝ‬‬ ‫خ‪ٛ‬د اؽ‪ٟ‬بسی ثایإابس ‪ ٚ‬دس ؿاشایاظ‬ ‫اصٔبیـٍب‪ٞ‬ی ‪ٞ‬ؼش‪ٙ‬ذ و‪ ٝ‬اػاشافابد‪ ٜ‬اص‬ ‫ایٗ ادّیىیـٗ فال‪ ٜٚ‬ثش ػ‪ٟ‬ا‪ِٛ‬از دس‬ ‫وب‪ٞ‬ؾ ‪ٞ‬ضی‪ ٝٙ‬ثیٕبساٖ ٘یض ٔوطش اػز‪.‬‬ ‫وبؽٕی دسثابس‪ٔ ٜ‬ا‪ٛ‬اسد ٔـابثا‪ ٝ‬ایاٗ‬ ‫ادّیىیـاٗ خابعاش٘ـابٖ واشد‪ :‬ایاٗ‬ ‫ادّیىیـٗ ٔـبث‪ ٝ‬داخّی ٘اذاسد ‪ ٚ‬دس‬ ‫ٔمبیؼ‪ ٝ‬ثب ٔـبث‪ ٝ‬خبسجی فإاّاىاشدی‬ ‫ثشاثش داسد‪.‬‬ ‫دظ‪ٞٚ‬ـٍش دؼبدوششی ثشق ‪ ٚ‬وبٔذی‪ٛ‬ساش‬ ‫دا٘ـٍب‪ ٜ‬س‪ٟ‬شاٖ ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ ٌافاز‪ :‬ایاٗ‬ ‫ػبٔب٘‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬وّی‪ٙ‬یه‪ٞ‬بی دسٔاب٘ای ایاٗ‬ ‫أىبٖ سا ٔید‪ٞ‬ذ و‪ ٝ‬ثب ثیٕبس اص عشیاک‬ ‫سّفٗ ‪ٛٞ‬ؿٕ‪ٙ‬ذ سقبُٔ داؿش‪ ٝ‬ثبؿ‪ٙ‬ذ‪ .‬دس‬ ‫ک‪ٛ‬سر ِض‪ ْٚ‬وّیا‪ٙ‬ایاه ٔای سا‪ٛ‬ا٘اذ‬ ‫ٔ‪ٛ‬اسدی سا اص عاشیاک افاالٖ ساّافاٗ‬ ‫‪ٛٞ‬ؿٕ‪ٙ‬ذ ث‪ ٝ‬ثیٕبس یبدا‪ٚ‬سی وا‪ٙ‬اذ یاب‬ ‫دشػـ‪ٙ‬بٔ‪ٝ‬ای ثشای ثیٕبس اسػبَ و‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ثشاػبع ٌاضاسؽ س‪ٚ‬اثاظ فإا‪ٔٛ‬ای‬ ‫دا٘ـٍب‪ ٜ‬س‪ٟ‬شاٖ ‪ٚ‬ی ادأ‪ ٝ‬داد‪ :‬دابػاخ‬ ‫ثیٕبس ث‪ ٝ‬دشػؾ٘بٔ‪ٞٝ‬ب طجز ٔیؿا‪ٛ‬د ‪ٚ‬‬ ‫عیٌکی کِ گفتگَّب سا ثشای ًبشٌَایبى‬ ‫صیشًَی هیکٌذ‬ ‫یک هجتکش اّل اسلًٍَی عهیهٌهکهی‬ ‫هٌحصش ثِ فشد ثشای ًبشٌَایبى عشضهِ‬ ‫کهشدى‬ ‫کشدُ کِ قبدس ثِ صیشًَیه‬ ‫گفتگَّب ٍ صذای فیلنّبی سیٌوبیهی‬ ‫ثِ طَس خَدکبس است‪۰‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اص ٘ی‪ٛ‬اعّاغ دایاؾ اص ایاٗ‬ ‫فی‪ٙ‬ه ‪ٞ‬بی ٔج‪ٟ‬ض ث‪ ٝ‬د‪ٚ‬سثیٗ فاشضا‪ٝ‬‬ ‫ؿذ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د٘ذ و‪ ٝ‬ث‪٘ ٝ‬بثی‪ٙ‬بیبٖ سا‪ٛ‬ضایاح‬ ‫ٔی داد٘ذ دس حبَ ٍ٘ب‪ ٜ‬وشدٖ ث‪ ٝ‬چ‪ ٝ‬چیضی ‪ٞ‬ؼش‪ٙ‬ذ‪ .‬أب ‪ٚ‬یؼی وإای ٔاشافاب‪ٚ‬ر‬ ‫اػز صیشا ایٗ فی‪ٙ‬ه ٔج‪ٟ‬ض ث‪ٔ ٝ‬یىش‪ٚ‬ف‪ ٖٛ‬ث‪ٛ‬د‪ٔ ٚ ٜ‬شٗ کحجز‪ٞ‬بی دیاٍاشاٖ ‪ٚ‬‬ ‫فیّٓ ‪ٞ‬ب سا ث‪ ٝ‬ک‪ٛ‬سر صیش٘‪ٛ‬یغ ٘ـبٖ ٔی د‪ٞ‬ذ‪ .‬دس حبَ حبضش ٕ٘‪ ٝ٘ٛ‬ا‪ِٚ‬ایا‪ ٝ‬ایاٗ‬ ‫فی‪ٙ‬ه فشض‪ ٝ‬ؿذ‪ ٜ‬و‪ ٝ‬داسای ٔیىش‪ٚ‬ف‪ ٖٛ‬حزف ٘‪ٛ‬یض دس جّا‪ ٛ‬یاه کافاحا‪ٝ‬‬ ‫ٕ٘بیؾ ؿجی‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬فی‪ٙ‬ه ٌ‪ ٌُٛ‬دس داخُ یه ِ‪ٙ‬ض سیضدشداص٘ذ‪ ٜ‬ای ٔاجاشا‪ٙ‬ای ثاش‬ ‫ا٘ذس‪ٚ‬یذ یه کفح‪ِٕ ٝ‬ؼی ثشای و‪ٙ‬ششَ فّٕىشد فی‪ٙ‬ه ‪ ٚ‬اِجشا‪ ٝ‬یاه ثابساشی‬ ‫ِیشی‪ ْٛ‬دّیٕشی اػز‪ .‬ایٗ فی‪ٙ‬ه ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬س دیؾ فشم ‪ٕٞ‬شا‪ ٜ‬ثب ِا‪ٙ‬اض‪ٞ‬ابی ؿافابف‬ ‫فشض‪ٔ ٝ‬یؿ‪ٛ‬د اٌشچ‪ٔ ٝ‬یس‪ٛ‬اٖ ِ‪ٙ‬ض‪ٞ‬بی دضؿىی ٘یض ثش س‪ٚ‬ی اٖ ٘لت وشد‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬فش‪ ٝ‬عشاح ایٗ فی‪ٙ‬ه فی‪ٙ‬ه ‪ٚ‬یؼی ٔیس‪ٛ‬ا٘ذ ٌفشبس ؿخق دیٍشی سا وا‪ٝ‬‬ ‫دس حبَ ٔىبِٕ‪ ٝ‬ثب وبسثش اػز دسن و‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬وّٕبر ا‪ ٚ‬سا ث‪ٝ‬ف‪ٛٙ‬اٖ صیاش٘ا‪ٛ‬یاغ‬ ‫ٔش‪ٙ‬ی سمشیجب دلیک دس ِ‪ٙ‬ض فی‪ٙ‬ه ٕ٘بیؾ د‪ٞ‬ذ‪ .‬ایٗ فی‪ٙ‬اه ثاذ‪ٞ ٖٚ‬ایای ‪ٚ‬ػایّا‪ٝ‬‬ ‫دـشیجب٘ی دیٍشی وبس ٔی و‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬ثب د‪ٙ‬ج صثبٖ ص٘ذ‪ ٜ‬د٘یب ػبصٌبس اػاز‪ٚ .‬صٖ ایاٗ‬ ‫فی‪ٙ‬ه وٕشش اص ‪ٌ 111‬شْ ث‪ٛ‬د‪ ٚ ٜ‬ثب یه ثبس ؿبسط ثبسشی ثشای ثیؾ اص ‪ 24‬ػبفز‬ ‫لبثُ اػشفبد‪ ٜ‬اػز‪ .‬لشاس اػز ایٗ فی‪ٙ‬ه ث‪ ٝ‬لیٕز ‪ 675‬دالس فشض‪ ٝ‬ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اص دیّیٔیُ ٔحممبٖ دا٘ـٍب‪ ٜ‬وبِیفش٘یب یه‬ ‫سثبر ‪ٌ 31‬شٔی س‪ٛ‬ػق‪ ٝ‬داد‪ٜ‬ا٘ذ و‪ 31 ٝ‬ػب٘شی ٔاشاش‬ ‫اسسفبؿ داسد ‪ٔ ٚ‬یس‪ٛ‬ا٘ذ ثیؾ اص ‪ 111‬ثشاثش اسسافابؿ‬ ‫خ‪ٛ‬د ثذشد‪ .‬ایٗ سثبر داسای یه ٔا‪ٛ‬سا‪ٛ‬س د‪ٚ‬اس دس‬ ‫و‪ٙ‬بس ف‪ٙ‬ش‪ٞ‬ب ‪ٛ٘ ٚ‬اس‪ٞ‬بی الػشیىی اػز و‪ ٝ‬ا٘شطی سا‬ ‫رخیش‪ٔ ٜ‬یو‪ٙ‬ذ؛ دس عی اصٔبیـبر ٘ـبٖ داد‪ ٜ‬ؿاذ‬ ‫و‪ٔ ٝ‬یس‪ٛ‬ا٘ذ ث‪ ٝ‬اسسفبؿ ‪ 118‬ف‪ٛ‬ر ثذشد؛ ث‪ٌ ٝ‬فش‪ ٝ‬ایاٗ‬ ‫سیٓ ثب ضقیفسش ؿذٖ ٌشا٘ؾ ػغحی س‪ٚ‬ی ٔاب‪ٜ‬‬ ‫ایٗ سثبر ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬س ثبِم‪ٔ ٜٛ‬یس‪ٛ‬ا٘ذ ٔؼبفز‪ٞ‬بیای دس‬ ‫حذ‪ٚ‬د ‪ٔ 499‬شش سا عی و‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫سراشپس‬ ‫خًراک مرغ اسپاویایی‬ ‫*الىازاشراقی‬ ‫دغ اص دشداصؽ دس ٌضاسؽ‪ٞ‬اب لابثاُ‬ ‫ٔـب‪ٞ‬ذ‪ ٜ‬اػز وا‪ٔ ٝ‬ایاضاٖ ‪ٞ‬اش ٘ا‪ٛ‬ؿ‬ ‫فقبِیز ‪ ٚ‬اسسجبط اٖ ثب س‪٘ٚ‬اذ ثا‪ٟ‬اجا‪ٛ‬د‬ ‫ثیٕبس دس لابِات یاه ٌاضاسؽ ثا‪ٝ‬‬ ‫ک‪ٛ‬سر س‪ٚ‬صا٘‪ٞ ٚ ٝ‬فشٍی دس اخاشایابس‬ ‫دضؿه ٔقبِج ‪ ٚ‬ثیٕبس لشاس ٔی ٌیشد ‪ٚ‬‬ ‫دس س‪٘ٚ‬ذ ٔقبِج‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬وبس ٌاشفاشا‪ٔ ٝ‬ای‬ ‫ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ایٗ ٔحمک افض‪ٚ‬د‪ :‬ایٗ ػبٔب٘ا‪ ٝ‬أاىابٖ‬ ‫س‪ٍٞ‬یشی س‪٘ٚ‬ذ دسٔبٖ سا ثب ٔاحابػاجا‪ٝ‬‬ ‫ٔیضاٖ فقبِیز ‪ ٚ‬دیٍش داد‪ٞ ٜ‬بی سّافاٗ‬ ‫‪ٕٞ‬شا‪٘ ٜ‬یض اسصیبثی ٔی و‪ٙ‬ذ‪ٕٞ .‬چا‪ٙ‬ایاٗ‬ ‫فااال‪ ٜٚ‬ثااش داد‪ٞ ٜ‬اابی حؼااٍااش‪ٞ‬ااب‬ ‫دشػؾ٘بٔ‪ٞ ٝ‬اب ‪ ٚ‬س‪ٚ‬ؽ ‪ٞ‬ابی خا‪ٛ‬د‬ ‫اؽ‪ٟ‬بسی ٘یض اص عشیک سّفٗ ‪ٛٞ‬ؿٕ‪ٙ‬ذ دس‬ ‫ایٗ ػبٔب٘‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬وبس ٌشفش‪ٔ ٝ‬یؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫جَّشّبی پلیوشی ایشاًی ًیبص کشَس‬ ‫ثِ ٍاسدا سا کن کشد‬ ‫تَلیذ جَّشّبی پلیوشی ٍ سشاهیکی‬ ‫هَسد استفبدُ دس چبپگشّبی سِ ثعذی‬ ‫تَسط یک ششکت داًش ثٌیبى‪ ،‬کشَس‬ ‫سا اص ٍاسدا ایی هحهصهَل ههْهن‬ ‫کنًیبص کشدُ است‪۰‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اص ٔقب‪٘ٚ‬ز فّٕی ‪ ٚ‬فا‪ٙ‬اب‪ٚ‬سی‬ ‫سیبػز جٕا‪ٟ‬ا‪ٛ‬سی دس ػابَ ‪ٞ‬ابی‬ ‫اخیش اػشفبد‪ ٜ‬اص چبدٍش‪ٞ‬بی ٘‪ٛ‬سی ٘ؼجز ث‪ ٝ‬چبدٍش‪ٞ‬بی دیٍش ث‪ ٝ‬دِایاُ دلاز‬ ‫ثبالی چبح دس داخُ وـ‪ٛ‬س افضایؾ چـٌٓیشی داؿش‪ ٝ‬اػز‪.‬‬ ‫ایٗ اػشمجبَ ػجت سمبضبی س‪ٚ‬صافض‪ ٖٚ‬ثشای ٔ‪ٛ‬اد ا‪ِٚ‬ی‪ٛٔ ٝ‬سد٘یبص ثاشای چابح دس‬ ‫ک‪ٙ‬بیـ ٔخشّف ؿذ‪ ٜ‬اػز‪.‬دس ایٗ ٔذر ‪ٚ‬اسدار ٔ‪ٛ‬اد ا‪ِٚ‬ی‪ ٝ‬س‪ٛ‬ػظ ؿشوز ‪ٞ‬ابی‬ ‫ػبص٘ذ‪ ٜ‬چبدٍش‪ٞ‬بی ٘‪ٛ‬سی ک‪ٛ‬سر ٔیٌشفز و‪ٚ ٝ‬ج‪ٛ‬د سحشیٓ‪ٞ‬اب ساجاذیاُ ثا‪ٝ‬‬ ‫ٔب٘قی ثضسی ثشای ‪ٚ‬اسدار ایٗ ٔ‪ٛ‬اد ؿذ‪ ٜ‬اػاز‪ .‬فإاذ‪ٔ ٜ‬ـاىاالر ٘إا‪٘ٛ‬ا‪ٝ‬‬ ‫ػبخش‪ ٝ‬ؿذ‪ ٜ‬س‪ٛ‬ػظ ایٗ ٔ‪ٛ‬اد ‪ٚ‬اسداسی ؿى‪ٙٙ‬ذٌی ‪ ٚ‬فذْٔمب‪ٔٚ‬ز الصْ دس ثاشاثاش‬ ‫ضشث‪ ٝ‬اػز‪ٕٞ .‬چ‪ٙ‬یٗ ‪ٞ‬ضی‪ٞ ٝٙ‬بی ثبالی ایٗ ٔحل‪٘ َٛ‬بؿی اص ‪ٚ‬اسدار ٔاب٘اقای‬ ‫ثشای ٌؼششؽ ‪ٞ‬شچ‪ ٝ‬ثیـشش وبسثشد چبدٍش‪ٞ‬ب ؿذ‪ ٚ ٜ‬سبٔیٗ ٔبد‪ ٜ‬ا‪ِٚ‬ی‪ ٝ‬چبداٍاش‪ٞ‬اب‬ ‫سجذیُ ث‪ ٝ‬یىی اص ثضسیسشیٗ دغذغ‪ٞٝ‬بی ٔلشفو‪ٙٙ‬ذٌبٖ ؿذ‪ ٜ‬اػاز‪ٚ .‬جا‪ٛ‬د‬ ‫ایٗ ٔـىالر ػجت ؿذ سب یه ؿشوز دا٘ؾث‪ٙ‬یبٖ ثب ٔ‪ٟٙ‬ذػی ٔقى‪ٛ‬ع ٘إا‪٘ٛ‬ا‪ٝ‬‬ ‫خبسجی دس ج‪ٟ‬ز سقییٗ فشٔ‪ٛ‬الػی‪ٙٔ ٖٛ‬بػت سصیٗ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬ث‪ٟ‬ج‪ٛ‬د خ‪ٛ‬اف ٔىب٘یىای‬ ‫ثب سغییش دس ػبخشبس ‪٘ ٚ‬یض سالؽ ثشای جبیٍضی‪ٙ‬ی ٔ‪ٛ‬اد ا‪ِٚ‬ی‪ ٝ‬اٖ ثب ٔ‪ٛ‬اد ٔ‪ٛ‬ج‪ٛ‬د دس‬ ‫داخُ وـ‪ٛ‬س دػز ث‪ ٝ‬س‪ِٛ‬یذ سصیٗ ٔخل‪ٛ‬ف چبح ثض٘ذ ‪ٔ ٚ‬حل‪ِٛ‬ی ٔ‪ٙ‬بػت اص‬ ‫ِحبػ ویفیز ‪ ٚ‬لیٕز سا س‪ِٛ‬یذ و‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫جشٌَاسُ تئبتش کَتبُ اسسجبساى‬ ‫رشفیت ثیی الوللی داسد‬ ‫هذیشکل فشٌّگ ٍ اسشبد اسالهی ارسثبیجبىششقی ثب‬ ‫ثیبى ایٌکِ جشٌَاسُ هلی تئبتش اسسجهبساى رهشفهیهت‬ ‫تجذیل شذى ثِ جشٌَاسُ ثیی الوللی سا داسد‪ ،‬افهضٍد‪:‬‬ ‫ثشای سسیذى ثِ ایی هٌظَس ثبیذ یکسشی استبًذاسدّهب‬ ‫ٍ رشفیت ثٌذیّب هبًٌذ هحلّبی اجشا‪ ،‬تجهْهیهضا‬ ‫ًوبیشی ٍ سبیش هَاسد ایجبد شَد‪۰‬‬ ‫ػیذلبػٓ ٘بؽٕی افض‪ٚ‬د‪ :‬ایٗ ؽشفیاز ‪ٞ‬اب دس حابَ‬ ‫ثشسػی اص ػ‪ٛ‬ی ایٗ اداس‪ ٜ‬وُ اػز‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ثب اؿبس‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ثشٌضاسی ؿب٘ضد‪ٕٞ‬یٗ د‪ٚ‬س‪ ٜ‬جـ‪ٙ‬ا‪ٛ‬اس‪ٜ‬‬ ‫ػشاػشی سئبسش و‪ٛ‬سب‪ ٜ‬اسػجبساٖ دس ػبَ جبسی اؽ‪ٟ‬بس‬ ‫داؿز‪ :‬ثشٌضاسی ایٗ س‪ٚ‬یذاد دس ػبَ جابسی جاض‪ٚ‬‬ ‫ا‪ِٛٚ‬یز‪ٞ‬بی ایٗ اداس‪ ٜ‬وُ ث‪ٛ‬د‪ ٚ ٜ‬دیٍایاش‪ٞ‬ابی الصْ‬ ‫ا٘جبْ ٔی ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ٔذیشوُ فش‪ ٚ ًٙٞ‬اسؿبد اػالٔی ارسثبیجبٖؿشلای‬ ‫ٌفز‪ :‬سئبسش و‪ٛ‬سب‪ ٜ‬اسػجبساٖ و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬یه ثاش٘اذ ثاشای‬ ‫ؿ‪ٟ‬ش ا‪ٞ‬ش سجذیُ ؿذ‪ ٜ‬اػز دس ‪ 15‬د‪ٚ‬س‪ٌ ٜ‬زؿشا‪ ٝ‬ثا‪ٝ‬‬ ‫ف‪ٛٙ‬اٖ ؽشفیز ٔ‪ٔ ٚ ٟٓ‬ظجشی دس ج‪ٟ‬ز اسسمبی ػاغاح‬ ‫فش‪ٙٞ ٚ ًٙٞ‬ش اػشبٖ ؿ‪ٙ‬بخش‪ٔ ٝ‬یؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫٘بؽٕی ادأ‪ ٝ‬داد‪ :‬ایٗ س‪ٚ‬یذاد ٔحّی ‪ٙٔ ٚ‬غم‪ٝ‬ای وا‪ٝ‬‬ ‫ث‪ ٝ‬ک‪ٛ‬سر سئبسش خیبثب٘ی ثشٌضاس ٔای ؿا‪ٛ‬د ٘ا‪ٛ‬فای‬ ‫سبصٌی ثشای فضبی فش‪ ًٙٞ‬اػشبٖ داؿش‪ ٚ ٝ‬دس ایاٗ‬ ‫ساػشب ا‪ٞ‬ش ٘یض ث‪ ٝ‬ف‪ٛٙ‬اٖ ؿ‪ٟ‬ش خالق سئبساش دس وـا‪ٛ‬س‬ ‫ؿ‪ٙ‬بخش‪ ٝ‬ؿذ‪ ٜ‬اػز‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬جـ‪ٛٙ‬اس‪ ٜ‬ػشاػشی سائابساش وا‪ٛ‬ساب‪ٜ‬‬ ‫اسػجبساٖ ثبیذ ػبِیب٘‪ ٝ‬حذالُ دس ػغح ّٔی ثاشٌاضاس‬ ‫ؿ‪ٛ‬د یبدا‪ٚ‬سی وشد‪ٌ :‬ش‪ٞ ٜٚ‬بی ٔخشّف ٕ٘بیـی اص‬ ‫ػشاػش وـ‪ٛ‬س دس ػبَ ‪ٞ‬بی ٌزؿش‪ ٝ‬دس ایٗ جـ‪ٙ‬ا‪ٛ‬اس‪ٜ‬‬ ‫ؿشوز وشد‪ ٚ ٜ‬اػشمجبَ خ‪ٛ‬ثی اص اٖ وشد‪ ٜ‬ا٘ذ‪.‬‬ ‫٘بؽٕی افض‪ٚ‬د‪ :‬فشاخ‪ٛ‬اٖ ؿاب٘اضد‪ٞ‬إایاٗ د‪ٚ‬س‪ ٜ‬ایاٗ‬ ‫جـ‪ٛٙ‬اس‪ ٜ‬ػشاػشی ثقذ اص ٔب‪ٔ ٜ‬جبسن سٔضبٖ ٔ‪ٙ‬شـاش‬ ‫ٔی ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫فشاخَاى ّفتویی جشٌَاسُ‬ ‫ادثی اٍحذی هٌتشش شذ‬ ‫سئی اداسُ فشٌّگ ٍ اسشبد اسالهی هشاغِ گهفهت‪:‬‬ ‫فشاخَاى ّفتویی جشٌَاسُ ادثی اٍحذی هشاغهِ ای‬ ‫دس ثخش ّبی شعش‪ ،‬داستبى ٍ ًقذ ٍ پهژٍّهش ٍ ثهب‬ ‫هَضَد فشٌّگ‪ ،‬ادثیب ٍ صثبى ارسثبیجبى هٌهتهشهش‬ ‫شذ‪۰‬‬ ‫احٕذ دادسع فیبم ثیبٖ وشد‪ :‬ایٗ جـ‪ٛ‬اس‪ ٜ‬ثب ‪ٞ‬ذف‬ ‫سش‪ٚ‬یج فش‪ٙٞ ٚ ًٙٞ‬ش ارسثبیجبٖ اص ػ‪ٛ‬ی ٔا‪ٛ‬ػاؼا‪ٝ‬‬ ‫فش‪ٍٙٞ‬ی ‪ٙٞ‬شی ث‪ٛ‬ػشبٖ فشصا٘اٍابٖ ‪ ٚ‬ثاب ٔـابسواز‬ ‫ا٘جٕٗ ٘‪ٛ‬یؼ‪ٙ‬ذٌبٖ ‪ ٚ‬اداس‪ ٜ‬فش‪ ٚ ًٙٞ‬اسؿبد اػالٔای‬ ‫ثشٌضاس ٔیؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬فش‪ٚ ٝ‬ی ؿشوزو‪ٙٙ‬ذٌبٖ سب ‪ 21‬سیش ػبَ جابسی‬ ‫فشکز داس٘ذ سب اطبس خ‪ٛ‬د سا ث‪ ٝ‬ادسع اِىشش‪٘ٚ‬یىای‬ ‫‪maraghehpen@gmail.com‬اسػبَ و‪ٙٙ‬ذ ‪ٚ‬‬ ‫اییٗ اخششبٔی‪ ٝ‬جـ‪ٛٙ‬اس‪٘ ٜ‬یض ‪ٕٞ‬ضٔبٖ ثب فیذ غذیاش(‪27‬‬ ‫سیشٔب‪ ٜ‬دس ٔجشٕـ فش‪ٍٙٞ‬ی ‪ٙٞ‬شی فجذاِمبدس ٔاشاغای‬ ‫ثشٌضاس ٔیؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ػ‪٘ ٝ‬فش اص ثشٌضیذٌبٖ ایٗ جـ‪ٛٙ‬اس‪ٜ‬‬ ‫دس ‪ٞ‬ش ثخؾ ‪ٞ‬ذایبی ٘مذی دسیبفز خ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬ذ واشد‬ ‫اضبف‪ ٝ‬وشد‪ :‬ایٗ جـ‪ٛٙ‬اس‪ ٜ‬ث‪ٙٔ ٝ‬بػجز فشا سػیذٖ ‪16‬‬ ‫اسدیج‪ٟ‬ـز و‪ ٝ‬ثب ف‪ٛٙ‬اٖ س‪ٚ‬ص ٔشاغ‪٘ ٝ‬بٍٔزاسی ؿاذ‪ٜ‬‬ ‫ثشٌضاس ٔیؿ‪ٛ‬د‪ .‬س‪ٚ‬ص ٔشاغ‪ ٝ‬أؼبَ دس ػابَ ؿاـآ‬ ‫خ‪ٛ‬د ثب حض‪ٛ‬س ‪ٚ‬صیش ٔیشاص فش‪ٍٙٞ‬ی ک‪ٙ‬بیـ دػشی ‪ٚ‬‬ ‫ٌشدؿٍشی ٌشأی داؿش‪ٔ ٝ‬یؿ‪ٛ‬د؛ اػبػا‪ٙ‬ابٔا‪ ٝ‬س‪ٚ‬ص‬ ‫ٔشاغ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬سبصٌی دس ؿ‪ٛ‬سای اػالٔی ؿ‪ٟ‬ش ث‪ ٝ‬سل‪ٛ‬یت‬ ‫شبًضدّویی دٍسُ جشٌَاسُ سشاسشی‬ ‫تئبتش کَتبُ اسسجبساى اهسبل ثشگضاس هیشَد‬ ‫هحققبى داًشگبُ کبلیفشًیب یک سثهب ‪ 74‬گهشههی‬ ‫تَسعِ دادُاًذ کِ ‪ 74‬سبًتیهتش استهفهبد داسد ٍ‬ ‫هیتَاًذ ثیش اص ‪ 544‬ثشاثش استفبد خَد ثپشد‪۰‬‬ ‫فرهنگ‪،‬هنر و فن اوری‬ ‫هذیشکل فشٌّگ ٍ اسشبد اسهالههی‬ ‫ارسثبیجبى شهشقهی اص ثهشگهضاسی‬ ‫شبًضدّویی دٍسُ جشٌَاسُ سشاسشی‬ ‫تئبتش کَتبُ اسسجبساى دس سبل جبسی‬ ‫خجش داد ٍ خبطشًشبى کشد‪ :‬ثشگضاسی‬ ‫ایی سٍیذاد دس سبل جهبسی جهضٍ‬ ‫اٍلَیت ّبی اداسُ کل فشّهٌهگ ٍ‬ ‫اسشبد استبى ثَدُ ٍ پیگیشی ثشگضاسی ایی جشٌَاسُ هْن هلی ّستین‪۰‬‬ ‫ػیذلبػٓ ٘بؽٕی اؽ‪ٟ‬بس وشد‪ :‬سئبسش و‪ٛ‬سب‪ ٜ‬اسػجبساٖ و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬یه ثش٘ذ ثشای ؿا‪ٟ‬اش‬ ‫ا‪ٞ‬ش سجذیُ ؿذ‪ ٜ‬اػز عی ‪ 15‬د‪ٚ‬س‪ٌ ٜ‬زؿش‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ف‪ٛٙ‬اٖ ؽشفیز ٔ‪ٔ ٚ ٟٓ‬ظاجاشای دس‬ ‫ج‪ٟ‬ز اسسمبی ػغح فش‪ٙٞ ٚ ًٙٞ‬ش اػشبٖ ؿ‪ٙ‬بخش‪ٔ ٝ‬ای ؿا‪ٛ‬د‪ٚ .‬ی افاض‪ٚ‬د‪ :‬ایاٗ‬ ‫س‪ٚ‬یذاد ٔحّی ‪ٙٔ ٚ‬غم‪ٝ‬ای و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ک‪ٛ‬سر سئبسش خیبثب٘ی ثشٌضاس ٔیؿ‪ٛ‬د یه ٘‪ٛ‬ؿ‬ ‫سبصٌی ثشای فضبی فش‪ ًٙٞ‬داؿش‪ ٚ ٝ‬ؿ‪ٟ‬ش ا‪ٞ‬ش ٘یض ث‪ ٝ‬ف‪ٛٙ‬اٖ ؿ‪ٟ‬ش خالق سئبساش دس‬ ‫وـ‪ٛ‬س ؿ‪ٙ‬بخش‪ٔ ٝ‬یؿ‪ٛ‬د‪ٚ .‬ی ثب ثیبٖ ایٗو‪ ٝ‬جـ‪ٛٙ‬اس‪ ٜ‬ػاشاػاشی سائابساش وا‪ٛ‬ساب‪ٜ‬‬ ‫اسػجبساٖ ثبیذ ػبِیب٘‪ ٝ‬حذالُ دس ػغح ّٔی ثشٌضاس ؿ‪ٛ‬د ادأ‪ ٝ‬داد‪ٌ :‬اش‪ٞ ٜٚ‬ابی‬ ‫ٔخشّف ٕ٘بیـی اص ػشاػش وـ‪ٛ‬س عی ػبِیبٖ ٌزؿش‪ ٝ‬دس ایٗ جـ‪ٛٙ‬اس‪ ٜ‬ؿاشواز‬ ‫وشد‪ ٚ ٜ‬اػشمجبَ خ‪ٛ‬ثی اص اٖ ؿذ‪ ٜ‬اػز ‪ ٚ‬حشی دس افششبح د‪ٚ‬س‪ ٜ‬داب٘اضد‪ٞ‬آ ایاٗ‬ ‫جـ‪ٛٙ‬اس‪ ٜ‬دس ػبَ ٌزؿش‪٘ ٝ‬یض ‪ٚ‬صیشفش‪ٚ ًٙٞ‬اسؿبد اػالٔی دسا‪ٞ‬شحض‪ٛ‬س داؿز‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫مًاد الزم‪:‬‬ ‫ساٖ ٔشک ‪ 8‬فذد ػیش ‪ 2‬حج‪ ٝ‬ػغ ٌ‪ٛ‬ج‪ ٝ‬فش٘اٍای‬ ‫یه چ‪ٟ‬بسْ دیٕب٘‪ ٝ‬ػغ ثبسثیاىایا‪ ٛ‬ػا‪ ٝ‬چا‪ٟ‬ابسْ‬ ‫دیٕب٘‪ ٝ‬اه دشسمبَ یه چ‪ٟ‬بسْ دیٕب٘‪ ٝ‬ؿشثز لا‪ٙ‬اذ‬ ‫٘ؼجشب غّیؼ ‪ 2‬لبؿک ػ‪ٛ‬ح خ‪ٛ‬سی س‪ٚ‬غٗ ‪ 2‬لابؿاک‬ ‫چبی خ‪ٛ‬سی ؿىش ‪ 2‬لبؿک ػ‪ٛ‬ح خ‪ٛ‬سی فاّافاُ‬ ‫یه چ‪ٟ‬بسْ لبؿک چبی خ‪ٛ‬سی ٕ٘ه یه چ‪ٟ‬بسْ‬ ‫لبؿک چبی خ‪ٛ‬سی‬ ‫طرز تُیٍ‪:‬‬ ‫اثشذا د‪ٛ‬ػز ٔشک ‪ٞ‬ب سا ٔی ٌیشیٓ‪ .‬ػایا‪ٙ‬ای فاش سا‬ ‫چشه وشد‪ٔ ٚ ٜ‬شک ‪ٞ‬ب سا دس اٖ ٔی چی‪ٙ‬یٓ‪ .‬ػاذاغ‬ ‫فّفُ ‪ٕ٘ ٚ‬ه سا س‪ٚ‬ی ا٘‪ٟ‬ب دبؿیذ‪ ٚ ٜ‬دس فاش ‪191‬‬ ‫دسج‪ ٝ‬ػب٘شیٍشاد ث‪ٔ ٝ‬ذر ‪ 25‬دلیم‪ٔ ٝ‬ی دضیٓ‪ .‬ػیش‪ٞ‬ب‬ ‫سا ػبع‪ٛ‬سی وشد‪ ٚ ٜ‬دس س‪ٚ‬غٗ صیش‪ ٖٛ‬ث‪ٔ ٝ‬اذر ‪31‬‬ ‫طب٘ی‪ ٝ‬سفز ٔی د‪ٞ‬یٓ‪ .‬ػذغ ػغ ٌ‪ٛ‬ج‪ ٝ‬فاش٘اٍای‬ ‫ػغ ثبسثیىی‪ ٛ‬اه دشسمبَ ؿشثز ل‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬ؿىاش سا‬ ‫اضبف‪ ٝ‬وشد‪ٔ ٓٞ ٚ ٜ‬ی ص٘یٓ سب ػغ چا‪ٙ‬اذ جا‪ٛ‬ؽ‬ ‫ثض٘ذ‪ .‬ػغ سا س‪ٛ‬ػظ لّٓ ٔ‪ ٛ‬س‪ٚ‬ی ‪ٞ‬اش د‪ ٚ‬عاشف‬ ‫ٔشک ‪ٞ‬ب ٔی ٔبِیٓ‪ .‬د‪ٚ‬ثبس‪ ٜ‬ث‪ٔ ٝ‬ذر ‪ 21‬اِی ‪ 25‬دلیم‪ٝ‬‬ ‫دس فش ‪ 82‬دسج‪ ٝ‬ػب٘شیٍشاد لشاس ٔی د‪ٞ‬یٓ‪ٔ .‬شک ‪ٞ‬اب‬ ‫سا دس ؽشف ٔ‪ٛ‬سد ٘ؾش لشاس داد‪ٞ ٚ ٜ‬إاشا‪ ٜ‬ثابلای‬ ‫ٔب٘ذ‪ ٜ‬ػغ ٌشْ ؿذ‪ ٜ‬ثش٘ج یب د‪ٛ‬س‪ ٜ‬ػیت صٔی‪ٙ‬ی ‪ٚ‬‬ ‫ا٘‪ٛ‬اؿ ػجضیجبر ػش‪ٔ ٚ‬ی و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫* ٔی س‪ٛ‬ا٘یٓ اص ػغ فّفُ س‪ٙ‬ذ وٕی اػشفبد‪ ٜ‬و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫* ٔی س‪ٛ‬ا٘یٓ اص اه ث‪ ٝ‬جبی اه دشسمبَ اػاشافابد‪ٜ‬‬ ‫و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫َىر مجسمٍ سازی ‪،‬‬ ‫ومادی از تصًرات َىرمىد‬ ‫اداهِ اص شوبسُ قجل‪:‬‬ ‫چگًَِ یک هجسوِ سبص شَین ‪:‬‬ ‫‪ٙٞ‬ش ٔجؼٕ‪ ٝ‬ػبصی ٔب٘‪ٙ‬ذ دیٍش ‪ٙٞ‬ش ‪ٞ‬ب ٘یبصٔ‪ٙ‬ذ فالل‪ٝ‬‬ ‫‪ ٓٞ ٚ‬چ‪ٙ‬یٗ دـشىبس فشد اػز ‪ .‬أاب دس ٔاجاؼإا‪ٝ‬‬ ‫ػبصی ٘یبص داسیذ س‪ٛ‬ا٘بیی ا٘شمبد ؿ‪ٙ‬یذٖ ‪ ٚ‬سد ؿاذٖ‬ ‫سا دس خ‪ٛ‬د افضایؾ د‪ٞ‬یذ ‪.‬‬ ‫‪ٔ – 1‬فب‪ٞ‬یٓ ا‪ِٚ‬ی‪ ٚ ٝ‬دبی‪ ٝ‬سا ٔغابِاقا‪ ٝ‬وا‪ٙ‬ایاذ ثاب‬ ‫سبسیخچ‪ٙٞ ٝ‬شٔ‪ٙ‬ذاٖ ثشجؼش‪ ٝ‬ی ٔجؼٕ‪ ٝ‬ػابصی‬ ‫ٔ‪ٛ‬اد ا‪ِٚ‬ی‪ ٝ‬ی اٖ ‪ٛٔ ٚ‬لقیز ایٗ سؿش‪ ٝ‬دس د٘یبی ‪ٙٞ‬ش‬ ‫أش‪ٚ‬صی اؿ‪ٙ‬ب ؿ‪ٛ‬یذ ‪.‬‬ ‫‪ – 2‬ث‪ ٝ‬د٘جبَ یه أ‪ٛ‬صؿٍب‪ٔ ٚ ٜ‬اذسن سػإای‬ ‫أ‪ٛ‬صؿی ثبؿیذ سب فال‪ ٜٚ‬ثش ٔ‪ٟ‬بسر ‪ٞ‬ابی فاشدی‬ ‫ثش‪ٛ‬ا٘یذ ٔذسوی ثشای اسائ‪ ٝ‬داؿش‪ ٝ‬ثبؿیذ ‪.‬‬ ‫‪ – 3‬وؼت ‪ ٚ‬وبس خ‪ٛ‬د سا اغبص وا‪ٙ‬ایاذ ‪ .‬أاش‪ٚ‬ص‪ٜ‬‬ ‫فش‪ٚ‬ؿٍب‪ٞ ٜ‬بی ای‪ٙ‬شش٘شی ‪ ٚ‬کفح‪ٞ ٝ‬بی ٔاجابصی اص‬ ‫ٔ‪ ٟٓ‬سشیٗ ٔیذاٖ ‪ٞ‬بی سجبسر ‪ٞ‬ؼش‪ٙ‬ذ ‪.‬‬ ‫‪ٔ 11‬جؼٕ‪ ٝ‬ی ٔـ‪ٟٛ‬س و‪ ٝ‬ث‪ٔ ٝ‬جؼٕ‪ٞ ٝ‬بی ٕ٘ابدیاٗ‬ ‫دس ع‪ َٛ‬سبسیخ سجذیُ ؿذ‪ ٜ‬ا٘ذ ‪:‬‬ ‫‪ٔ -1‬جؼٕ‪ ٝ‬ی دشی دسیبیی و‪ٛ‬چه دس دإ٘ابسن‬ ‫‪ -2‬ؿاایااش‪ٞ‬اابی دِاا‪ٛ‬ع دس ٔاایااىاا‪٘ٛ‬اا‪ٛ‬ع‬ ‫‪ٔ -3‬ااجااؼاإاا‪ ٝ‬ی ٔاابدس س‪ٚ‬ػاایاا‪ ٝ‬دس س‪ٚ‬ػاایاا‪ٝ‬‬ ‫‪ٔ -4‬جؼٕ‪ ٝ‬ی ػاش‪ٞ‬ابی ا‪ِٚ‬إاه دس أاشیاىاب‬ ‫‪ٔ -5‬ااجااؼاإاا‪ ٝ‬ی واا‪٘ ٜٛ‬اإااش‪ٚ‬ص دس سااشواایاا‪ٝ‬‬ ‫‪ٔ -6‬ااجااؼاإاا‪ ٝ‬ی دیاا‪ٛ‬یااذ دس ایااشاابِاایااب‬ ‫‪ٔ -7‬اجاؼإا‪ ٝ‬ی اثا‪ٛ‬اِا‪ٟ‬ا‪ َٛ‬ثاضسی دس ٔلاش‬ ‫‪ٔ -8‬اااجاااؼااإااا‪ ٝ‬ی اصادی دس فاااشا٘ؼااا‪ٝ‬‬ ‫‪ٔ -9‬جؼٕ‪ ٝ‬ی ٔؼیح ٘جابر د‪ٞ‬ا‪ٙ‬اذ‪ ٜ‬دس ثاشصیاُ‬ ‫‪ٔ -11‬جؼٕ‪ ٝ‬ی ٔ‪ٛ‬ای دس جضیش‪ ٜ‬ی ایؼشش‬ ‫»ساُّبی اثشیشن«؛‬ ‫ساّی اص گزشتِ ثِ سَی ایٌذُ‬ ‫کتبه ساُ ّبی اثهشیشهن‪،‬‬ ‫ًگبّی ًَ ثِ تبسیخ‪ ،‬تبسیخ‬ ‫ساُ اثشیشن ٍ سشگهزشهت‬ ‫اى سا ثشسسی کهشدُ ٍ‬ ‫سٍاثط هیبى کشَسّب‪ ،‬دس‬ ‫حَصُ تجبس ‪ ،‬فشّهٌهگ‪،‬‬ ‫هزّت‪ ،‬سیبست ٍ جبهعهِ‬ ‫سػیذ أب ٘بٍٔزاسی اٖ دیاؾ اص ایاٗ دس ؿا‪ٛ‬سای‬ ‫فش‪ ًٙٞ‬فٕ‪ٔٛ‬ی ؿ‪ٟ‬شػشبٖ سل‪ٛ‬یت ؿذ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫فیلن کَتبُ »ٍاّی«‬ ‫ثِ جشٌَاسُ اهشیکبیی ساُ یبفت‬ ‫فیلن کَتبُ ٍاّی ثِ ًَیسٌذگی ٍ کبسگشداًی‬ ‫هیثن شوسی ثِ ثیست ٍ دٍههیهی دٍسُ اص‬ ‫فستیَال ‪martha's vineyard‬اهشیکب ساُ‬ ‫یبفت‪۰‬‬ ‫جـاا‪ٙ‬اا‪ٛ‬اس‪martha's vineyard ٜ‬واا‪ٝ‬‬ ‫ثیؼز ‪ ٚ‬د‪ٔٚ‬یٗ ػبَ ثشٌضاسی خ‪ٛ‬د سا سجشث‪ٝ‬‬ ‫ٔی و‪ٙ‬ذ اص ‪ 18‬سب ‪ٔ 22‬ی ثشاثش ثب ‪ 28‬اسدیج‪ٟ‬ـز سب ‪ 1‬خشداد دس ایبِز ٔبػبچ‪ٛ‬ػز‬ ‫أشیىب ثشٌضاس ٔی ؿ‪ٛ‬د‪ .‬دس د‪ٚ‬س‪ٞ ٜ‬بی ٌزؿش‪ ٝ‬ایٗ جـ‪ٛٙ‬اس‪ٔ ٜ‬ی‪ٕٟ‬ب٘ابٖ ٔا‪ٟ‬إای‬ ‫چ‪ ٖٛ‬ثیُ ٔ‪ٛ‬سی أی ؿ‪ٔٛ‬ش اػذبیه ِی ٍٔی جیّ‪ٟٙ‬بَ جیه جیّ‪ٟٙ‬بَ واٗ‬ ‫ثش٘ض ‪ٙٞ‬شی ِ‪ٛ‬ئیغ ٌیشغ ج‪٘ٛ‬ی‪ٛ‬س جبٖ وشی ‪ٚ‬صیش أ‪ٛ‬س خبسج‪ ٝ‬ػبثاک ‪٘ ٚ‬ا‪ٛ‬اْ‬ ‫چبٔؼىی حض‪ٛ‬س داؿش‪ ٝ‬ا٘ذ‪ .‬فیّٓ و‪ٛ‬سب‪ٚ ٜ‬ا‪ٞ‬ی داػشبٖ دؼش ثچ‪ ٝ‬ای ‪ 11‬ػبِ‪ ٝ‬اػز‬ ‫و‪ٔ ٝ‬یخ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ اػذشی اػٓ دذسؽ سا و‪ ٝ‬جب ٌزاؿش‪ ٝ‬اػز سا ث‪ ٝ‬ا‪ ٚ‬ثشػب٘اذ ‪ِٚ‬ای‬ ‫چ‪ ٖٛ‬د‪٘ َٛ‬ذاسد اسفبلبسی ثشای ا‪ٔ ٚ‬ی افشذ‪ .‬فّی فضُ خب٘ی ٔحٕذ أیٗ ٘ا‪ٛ‬سی‬ ‫أیش حؼیٗ رثیحی ؿبیبٖ اِجشصی دس ایٗ فیّٓ و‪ٛ‬سب‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ایفبی ٘مؾ دشداخش‪ٝ‬ا٘ذ‪.‬‬ ‫ػبیش ف‪ٛ‬أُ فیّٓ و‪ٛ‬سب‪ٚ ٜ‬ا‪ٞ‬ی ٔی س‪ٛ‬اٖ ث‪ٛ٘ ٝ‬یؼ‪ٙ‬ذ‪ ٚ ٜ‬وبسٌشداٖ ‪ٔ :‬یظٓ ؿٕؼای‬ ‫سل‪ٛ‬یش ثشداس ‪ٔ :‬حٕذ ٔ‪ٟ‬ذی ٔ‪ٙ‬فشد سذ‪ٚ‬یٗ ‪ :‬حؼٗ ؿىشی کذاثاشداس‪ :‬ػایاذ‬ ‫ٔحٕذ أیٗ ‪ٞ‬بؿٕی ٔ‪ٙ‬ـی کح‪ : ٝٙ‬دشیب ػ‪ٟ‬شاثی دػشیبس وبسٌاشداٖ ‪ :‬ػایا‪ٙ‬اب‬ ‫ٔحٕذ ِ‪ ٛ‬ثش٘بٔ‪ ٝ‬سیض ‪ :‬فّیشضب صٔب٘ی س‪ٟ‬ی‪ ٝ‬و‪ٙٙ‬ذ‪ٔ : ٜ‬یظٓ ؿٕؼی اؿبس‪ ٜ‬وشد‪.‬‬ ‫سا ثبصگَ هیکٌذ‪۰‬‬ ‫سجبسر دس د٘یبی ثبػشبٖ ث‪ٌ ٝ‬ؼششؽ ٔؼیش‪ٞ‬ب دی‪٘ٛ‬ذ‬ ‫داؿش‪ ٝ‬اػز أ‪ٙ‬یشی و‪ ٝ‬دس سا‪ٞ ٜ‬بی ؿ‪ٙ‬بخاشا‪ ٝ‬ؿاذ‪ٜ‬‬ ‫‪ٚ‬ج‪ٛ‬د داؿز ٔ‪ٛ‬جت ٔی ؿاذ ‪ٞ‬اش ػاشصٔایا‪ٙ‬ای‬ ‫ثخ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ث‪ ٝ‬اٖ ٔشلُ ؿ‪ٛ‬د ث‪ٕٞ ٝ‬یٗ دالیاُ جابد‪ٜ‬‬ ‫اثشیـٓ ث‪ ٝ‬ف‪ٛٙ‬اٖ اػششاسظیه سشیٗ ‪ٔ ٚ‬ا‪ٟ‬إاشاشیاٗ‬ ‫ؿب‪ٞ‬شا‪ ٜ‬سجابسر ؿا‪ٙ‬ابخاشا‪ٔ ٝ‬ای ؿاذ‪ .‬دایاـایا‪ٙ‬ا‪ٝ‬‬ ‫چ‪ٙ‬ذ‪ٞ‬ضاسػبِ‪ ٝ‬جبد‪ ٜ‬اثشیـٓ ‪ ٚ‬اػاشافابد‪ٔ ٜ‬اذاْ اص‬ ‫ؽشفیز حُٕ وبال اص چبً٘ اٖ چیٗ سب لّت اس‪ٚ‬دب‬ ‫دس د‪ٚ‬س‪ ٜ‬ای د‪ٞ ٚ‬ضاس ػبِ‪٘ ٝ‬ـبٖ د‪ٙٞ‬ذ‪٘ ٜ‬یبصیػاز‬ ‫و‪ ٝ‬ا٘ؼبٖ ‪ٞ‬ب اص ؿاشق ساب غاشه ثا‪ٞ ٝ‬إاذیاٍاش‬ ‫داؿش‪ٝ‬ا٘ذ‪٘.‬بْ جبد‪ ٜ‬اثشیـٓ سا ا‪ِٚ‬یٗ ثبس فشدی‪ٙ‬ب٘ذ ف‪ٖٛ‬‬ ‫سیـش‪ٚ ٝ‬فٗ (‪1833‬ا‪ 1915‬جغشافیذاٖ إِب٘ی دس‬ ‫ٔیب٘‪ ٝ‬لشٖ ٘‪ٛ‬صد‪ ٓٞ‬ث‪ ٝ‬وبس ثشد ؽب‪ٞ‬اشا فاّاز ایاٗ‬ ‫٘بٍٔزاسی سجبسر اثشیـٓ ثا‪ ٝ‬فا‪ٙ‬ا‪ٛ‬اٖ ٔاقاش‪ٚ‬ف‬ ‫سشیٗ ػجه سشیٗ ‪ٌ ٚ‬شا٘ج‪ٟ‬بسشیٗ وبالیی ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬وا‪ٝ‬‬ ‫عاای د‪ٞ ٜ‬ااب لااشٖ اص عااشیااک ایااٗ جاابد‪ٜ‬‬ ‫اص چیٗ ث‪ ٝ‬غشه ٔیسفش‪ ٝ‬اػز‪.‬‬ صفحه 4 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫ادبیات‬ ‫پىجشىبٍ ‪ 59‬اردیبُشت‪ 9* 5845‬می ‪ 8 * 6466‬شًال‪ * 5887‬سبل سی ی دیم ( ایتًز ایکیىجی ایل ) * شمبرٌ ( سبیی ) ‪9855 :‬‬ ‫‪6‬‬ ‫بویوتموسن قوجاغیندا ایگیدلرسن‬ ‫ایگیدلیگی سن دنیایا گتیرمیسن‬ ‫اان یوردو یو وامیسسان ارذبایجان‬ ‫اتب بببب سوزلری‬ ‫‪٤‬ئى‪ ٝ‬ت‪٥‬ى‪ ٝ‬ث‪ٛ‬غبظ‪٥٤ ٢‬طتبض‬ ‫ِمٕ‪ ٝ‬ثعضی ازٔ‪ ٣‬ضا ذف‪٥ٔ ٝ‬ى‪ٙ‬س‪..‬‬ ‫*******************************‬ ‫‪٤‬بقب ثبذٕب ثبقب ثبخ‬ ‫ث‪ ٝ‬ؾٗ ‪ٚ‬ؾبَ ٍ٘ب‪٘ ٜ‬ىٗ ث‪ ٝ‬وّ‪ٍ٘ ٝ‬ب‪ ٜ‬وٗ‪..‬‬ ‫*******************************‬ ‫‪٤‬بضا ث‪٥‬ت‪٥‬ط إٔب ‪٤‬ئط‪ ٢‬لبالض‬ ‫ظذٓ ذ‪ٛ‬ه ٔ‪ ٣‬ق‪ٛ‬ز‪ ٣ِٚ.‬خب‪٤‬ف ٔ‪ٕ٥‬ب٘س‪.‬‬ ‫*******************************‬ ‫‪٤‬بضاْ ا‪ٚ‬ؾت‪ ٝ‬ز‪ٚ‬ظ ؾپٕ‪ٝ‬‬ ‫ض‪ ٢ٚ‬ظذٕٓ ٕ٘ه ٘پبـ‪..‬‬ ‫*******************************‬ ‫‪٤‬بـ زا ل‪ٛ‬ض‪ ٖٛ٘ٚ‬ا‪ٚ‬ز‪٘ٚ‬ب ‪٤‬ب٘بض‬ ‫چ‪ٛ‬ه تط ‪ ٓٞ‬ث‪ ٝ‬اتف ذکه ٔ‪ ٣‬ؾ‪ٛ‬ظز‪..‬‬ ‫*******************************‬ ‫‪٤‬بزا ‪٤‬بِ‪ٛ‬اضٔب‬ ‫ث‪ ٝ‬ث‪ٍ٥‬ب٘‪ ٝ‬لطثبٖ نسل‪٘ ٝ‬ىٗ‪..‬‬ ‫*******************************‬ ‫‪٤‬بٖ ٔ‪٤ ٝٙ‬ب٘‪ ٓ٥‬ؾ‪ٝٙ‬‬ ‫اٌط زِت ٔٗ ثر‪ٛ‬از ٔٗ ‪ ٓٞ‬زِٓ تطا ٔ‪ ٣‬ذ‪ٛ‬از‪..‬‬ ‫*******************************‬ ‫‪٤‬بت‪٥‬ط ‪٤‬بت‪٥‬ط‪٤ .‬ئٓ ‪ٚ‬الت‪ ٣‬ز‪ٚ‬ض‪ٚ‬ض‬ ‫ذ‪ٛ‬اث‪ٚ ٝ‬ذ‪ٛ‬اث‪ ٝ‬فمظ ظٔبٖ ذ‪ٛ‬ضزٖ ث‪٥‬ساض ٔ‪٥‬ک‪ٛ‬ز‪..‬‬ ‫*******************************‬ ‫‪٤‬بٔبٖ ٌ‪ ٖٛ٘ٛ‬ع‪ٛ‬ئٕط‪ ٚ‬اظ ا‪ٚ‬الض‬ ‫ٌطفتبض‪ ٢‬زض ظ٘سٌ‪ ٣‬عٕطـ وٓ ٔ‪ ٣‬ق‪ٛ‬ز‪..‬‬ ‫*******************************‬ ‫بیلمجٍ‬ ‫ا‪٤ٚ‬بٖ لب‪٤‬ب ‪ ،‬ث‪٤ٛ‬بٖ لب‪٤‬ب ‪ ،‬ا‪٤‬چ‪ٙ٥‬س‪ ٜ‬اغدب ٔب‪٤‬ب ‪٘ :‬ئ‪ٟ‬ط‪ٜ‬‬ ‫********************************‬ ‫ا‪٤ٚ‬بٖ لب‪٤‬ب ‪ ،‬ث‪٤ٛ‬بٖ لب‪٤‬ب ‪ ،‬ا‪٤‬چ‪ٙ٥‬س‪ ٜ‬اتّ‪ ٣‬چبپبض ‪ٛٔٛ٤ :‬ضتب‬ ‫********************************‬ ‫ا‪٤ٚ‬بٖ تبذتب‪ ،‬ث‪٤ٛ‬بٖ تبذتب ‪ ،‬قبلم‪ ِٛٛ‬ث‪٥‬ط ا‪ٚ‬تبلسا ‪ :‬ت‪ٛ‬ؾجبغب‬ ‫********************************‬ ‫ا‪٤ٚ‬بٖ تبذتب‪،‬ث‪٤ٛ‬بٖ تبذتب‪ٛٔٛ٤،‬ض‪ ٚ‬ثَ‪ ٣‬ا‪ٚ‬تبلسا ‪:‬ف‪ٙ٥‬س‪٤‬ک ‪،‬‬ ‫********************************‬ ‫ا‪٤ٚ‬ب٘‪ ٣‬اؾت‪ ، ٣‬ث‪٤ٛ‬ب٘‪ ٣‬اؾت‪ ، ٣‬زوضز ا‪٤‬بغ‪٤ ٣ٙ٥‬ئط‪ٜ‬‬ ‫ثبؾس‪ : ٢‬ؾبت‪ٛ‬ض ‪ ،‬ثبِتب‬ ‫********************************‬ ‫ا‪٤ٚ‬ب٘‪ ٣‬ؾبض‪ ٢‬تبذتب ‪ ،‬ث‪٤ٛ‬ب٘‪ ٣‬ؾبض‪ ٢‬تبذتب ‪ ،‬ا‪ٚ‬ضتبؾ‪٣‬‬ ‫ا‪ٚ‬ظ‪٤ ٖٚ‬ئّٕ‪ ٣‬تبذتب ‪ :‬ثبزاْ‬ ‫********************************‬ ‫ا‪٤ٚ‬ب٘‪ ٣‬تبذتب ‪ ،‬ث‪٤ٛ‬ب٘‪ ٣‬تبذتب ‪ ،‬ا‪٤‬چ‪ٙ٥‬س‪ ٜ‬اغدب ٔب‪٤‬ب ‪:‬‬ ‫٘ئ‪ٟ‬طز‪٤ ٜ‬ب‬ ‫********************************‬ ‫ا‪٤ٚ‬س‪ٚ‬ضٔ‪ٛ‬ـ ‪ٞ‬ب ا‪٤ٚ‬س‪ٚ‬ضٔ‪ٛ‬ـ ‪ ،‬چبالؾ‪ٙ٥‬سا ؾ‪ٛ‬‬ ‫ز‪ٚ‬ضٔ‪ٛ‬ـ ‪ ،‬اچ‪ ٗ٥‬ؾ‪٥‬ع‪ ٗ٤‬ل‪٥ٌّ ، ٣ٙ٥ّّ٥‬ط ث‪٥‬ع‪ٓ٤‬‬ ‫ل‪ٛ‬ز‪ٚ‬ضٔ‪ٛ‬ـ ‪ :‬ثَطثَط ‪ ،‬ا‪ٍِٛٚ‬ج ‪ ،‬ت‪ٛ‬ن‬ ‫********************************‬ ‫ا‪ٔٛ٤ٚ‬بٔ‪٥‬ف زَِٕ‪ ، ٝ‬ز‪ٚ‬ق‪ٛ‬ه ث‪ٛ‬ت‪ ٖٛ‬ائ‪ٛ‬ض٘‪ ، ٝ‬ا‪٥٤‬طٔ‪ ٣‬ث‪٥‬ط‬ ‫ٌ‪ ٖٛ‬ا‪٤‬چ‪ٙ٥‬س‪ ، ٜ‬ز‪٤‬ط‪ ٢‬ز‪ٚ‬قط ائ‪ٛ‬ض٘‪ : ٝ‬خ‪ٛ‬خ‪ٝ‬‬ ‫********************************‬ ‫ا‪ٚ‬ظاز‪ ٓ٤‬ؾَ‪ ، ٝٙ‬زاز‪ : َٝٙٔ ٢‬چ‪ٛ‬ث‪ٛ‬ق چَىٕه ‪ ،‬ت‪ٛ‬ت‪ٖٛ‬‬ ‫چىٕه‬ ‫********************************‬ ‫ا‪ٚ‬ظا٘س‪٤‬مدب ل‪٥‬ؿبالض ‪ ،‬اوظ‪ٌ ٝ٘ٚ‬اض‪ ٜ‬ا‪ٚ‬ظ‪٘ٚ‬س‪ٚ‬ض ‪،‬‬ ‫ا‪٤‬کّ‪ٙ‬س‪٤‬ىد‪ ٝ‬ل‪٥‬ؿبالض ‪ :‬چ‪ٛ‬ث‪ٛ‬ق چَىٕه ‪ ،‬ت‪ٛ‬ت‪ٖٛ‬‬ ‫عالهم امینی‬ ‫دده قورقود‬ ‫فضولی‬ ‫اق‪ٙ‬ب‪ ٣٤‬ثب ؾّؿّ‪ٞ ٝ‬ب‪ ٢‬تطن تجبض‬ ‫سلسلٍ قبجبر‬ ‫ازأ‪ ٝ‬اظ قٕبض‪ ٜ‬لجُ‪...‬‬ ‫ا‪٤‬طاٖ اظ ازعب‪ ٢‬ذ‪ٛ‬ز زضثبض‪ ٜ‬ؾّ‪ٕ٥‬ب٘‪ ٝ٥‬نطف٘مط وطز‪.‬‬ ‫ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬ش‪ٞ‬به ث‪ ٗ٥‬ز‪ ٚ‬ز‪ِٚ‬ت تمؿ‪ ٓ٥‬قس ‪ ٚ‬اظاز‪ ٢‬وکت‪٣‬ضا٘‪ ٣‬ا‪٤‬اطاٖ زض‬ ‫قظاِعطه تب ٘مغ‪ٔ ٝ‬طظ‪ ٢‬ته‪٤ٛ‬ت قس‪.‬‬ ‫وبصرالدیه شبٌ قبجبر‬ ‫٘بنطاِس‪ ٗ٤‬قب‪ ٜ‬پؿط ٔحٕسقب‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ز‪ .‬ا‪ ٚ‬اظ ؾبَ‪ٞ 1264‬دط‪ ٢‬لٕط‪ ،٢‬تاب‬ ‫ؾبَ ‪ٞ 1313‬دط‪ ٢‬لٕط‪ ،٢‬حى‪ٔٛ‬ت وطز ‪ ٚ‬زض ا‪ٔ ٗ٤‬ست ‪٘ 6‬افاط ثا‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬ظاضت ا‪ ٚ‬ضؾ‪٥‬س٘س‪ .‬اظ ؾبَ ‪ 1264‬تب ‪ٞ 1267‬دط‪ ٢‬لٕط‪ ٢‬أا‪٥‬اطواجا‪٥‬اط‬ ‫نسضاعمٓ ث‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫اظ ؾبَ ‪ 1267‬تب ‪ٞ 1275‬دط‪ ٢‬لٕط‪ ٢‬البذبٖ ٘‪ٛ‬ض‪ ٢‬نسضاعمٓ قاس‪.‬‬ ‫ٔ‪ٕٟ‬تط‪ ٗ٤‬ح‪ٛ‬ازث ز‪ٚ‬ض‪ٚ ٜ‬ظاضت ا‪ ٚ‬تؿر‪٥‬ط ‪ٞ‬طات ث‪ٛ‬ز‪ .‬اظ ؾبَ ‪ 1275‬تاب‬ ‫‪ٞ 1281‬دط‪٘ ،٢‬بنطاِس‪ ٗ٤‬قب‪ٚ ٜ‬ظ‪٤‬ط‪ ٢‬ا٘تربه ٘ىطز‪ .‬اظ ؾبَ ‪ 1281‬تاب‬ ‫‪ٞ 1284‬دط‪ ٢‬لٕط‪٥ٔ ،٢‬طظا ٔحٕسذبٖ لبخبض ‪ٚ‬ظ‪٤‬ط ث‪ٛ‬ز‪ .‬اظ ؾبَ ‪1288‬‬ ‫تب ‪ٞ 1290‬دط‪ ٢‬لٕط‪ ،٢‬حبخ‪٥ٔ ٣‬طظا حؿ‪ ٗ٥‬ذبٖ ؾپ‪ٟ‬ؿبالض ث‪ٚ ٝ‬ظاضت‬ ‫ضؾ‪٥‬س‪.‬‬ ‫أت‪٥‬بظ ض‪٤ٚ‬تط‪ٚ :‬اٌصاض‪ ٢‬أت‪٥‬بظ ض‪٤ٚ‬تط‪ٕٟٔ ،‬تط‪ ٗ٤‬حبزث‪ ٝ‬ز‪ٚ‬ض‪ٚ ٜ‬ظاضت ا‪ٚ‬‬ ‫ث‪ٛ‬ز‪ .‬اظ ؾبَ ‪ 1290‬تاب ‪ٞ 1303‬اداط‪ ٢‬لإاط‪ٔ ،٢‬ا‪٥‬اطظا ‪٤‬ا‪ٛ‬ؾا‬ ‫ٔؿت‪ٛ‬ف‪٣‬إِٕبِه ث‪ٚ ٝ‬ظاضت ضؾ‪٥‬س‪.‬‬ ‫ٔعب‪ٞ‬س‪ ٜ‬اذبَ ‪ ٚ‬ق‪ٛ‬ضـ ق‪٥‬د عجساهلل وطز اظ ٔ‪ٕٟ‬تط‪ ٗ٤‬حا‪ٛ‬ازث ز‪ٚ‬ض‪ٜ‬‬ ‫‪ٚ‬ظاضت ٔؿت‪ٛ‬ف‪٣‬إِٕبِه ث‪ٛ‬ز٘س ‪ ٚ‬ؾطا٘دبْ اظ ؾابَ ‪ 1303‬تاب ‪1313‬‬ ‫‪ٞ‬دط‪ ٢‬لٕط‪ٔ ،٢‬ا‪٥‬اطظا عاّا‪ ٣‬اناغاط أا‪٥‬اٗ اِؿاّاغابٖ ثا‪ٚ ٝ‬ظاضت‬ ‫ضؾ‪٥‬س‪ٚ .‬اٌصاض‪ ٢‬أت‪٥‬بظ ضغ‪ ٢‬اظ ٔ‪ٟٓ‬تط‪ ٗ٤‬حا‪ٛ‬ازث ز‪ٚ‬ض‪ٚ ٜ‬ظاضت ا‪ٚ‬‬ ‫ث‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ٔ‪٥‬طظا تم‪٣‬ذبٖ أ‪٥‬طوج‪٥‬ط تالـ ظ‪٤‬بز‪ ٢‬ثطا‪ ٢‬ضؾب٘سٖ ٘بنطاِس‪ ٗ٤‬قب‪ ٜ‬ثا‪ٝ‬‬ ‫ترت ؾّغ‪ٙ‬ت ا٘دبْ زاز‬ ‫لتُ أ‪٥‬طوج‪٥‬ط‪٥ٔ :‬طظا تم‪ ٣‬ذبٖ فطا‪ٞ‬ب٘‪ٔ ،٣‬عط‪ٚ‬ف ثا‪ ٝ‬أا‪٥‬اطواجا‪٥‬اط‪ ،‬وا‪ٝ‬‬ ‫تالـ‪ٞ‬ب‪ ٢‬ظ‪٤‬بز‪ ٢‬زض ث‪ ٝ‬ؾّغ‪ٙ‬ت ضؾ‪٥‬سٖ ٘بنطاِس‪ٗ٤‬قاب‪ ٜ‬ا٘ادابْ زاز‪ٜ‬‬ ‫ث‪ٛ‬ز‪ ،‬ث‪ٚ ٝ‬ظاضت ٘بنطاِس‪ ٗ٤‬قب‪ ٜ‬ضؾ‪٥‬س‪ .‬ا‪ ٓٞ ٚ‬نسضاعمآ ثا‪ٛ‬ز ‪ٞ ٚ‬آ‬ ‫‪ٚ‬ظاضت أ‪ٛ‬ض ذبضخ‪ ٝ‬ضا ثط ع‪ٟ‬س‪ ٜ‬زاقت‪.‬‬ ‫أ‪٥‬طوج‪٥‬ط ٔک‪٥‬طاِس‪ ِٝٚ‬ضا ثطا‪ ٢‬حُ ٔ‪ٙ‬بظعبت ٔطظ‪ ٢‬ث‪ ٝ‬زضثبض عثٕب٘ا‪ٚ ٣‬‬ ‫ٔ‪٥‬طظا عجبؼ ٔ‪ٙ‬ک‪ ٣‬ضا ثطا‪ ٢‬حُ ٔؿبئُ اق‪ٛ‬ضاز‪ ،ٜ‬ث‪ ٝ‬ض‪ٚ‬ؾ‪ ٝ٥‬فطؾتبز‪.‬‬ ‫انالحبت أ‪٥‬طوج‪٥‬ط‪ :‬أ‪٥‬طوج‪٥‬ط انالحبت ظ‪٤‬بز‪ ٢‬ا٘ادابْ زاز ثا‪ ٝ‬عا‪ٛ‬ض‬ ‫ٔثبَ‪ٌ ،‬بْ ‪ٞ‬ب‪ ٢‬ا‪ َٚ‬ضا ثطا‪ ٢‬ت‪ٙ‬م‪ ٓ٥‬أ‪ٛ‬ض پؿت‪ ،‬تبؾ‪٥‬اؽ چابپابضذاب٘ا‪،ٝ‬‬ ‫تبؾ‪٥‬ؽ ضطاثرب٘‪ ٝ‬زض ت‪ٟ‬طاٖ‪ ،‬ا‪٤‬دبز ‪٥٘ٛ٤‬فطْ ثطا‪ ٢‬ؾطثبظاٖ ا‪٤‬اطا٘ا‪ ٣‬ثا‪ٝ‬‬ ‫ؾجه ‪٥٘ٛ٤‬ف‪ٛ‬ضْ اضتف اتط‪٤‬ف ثطزاقت ‪ ٚ‬عٕبضت ت‪ٛ‬پرب٘‪ ٝ‬ت‪ٟ‬طاٖ ضا ث‪ٙ‬ب‬ ‫وطز‪ .‬أ‪٥‬طوج‪٥‬ط ض‪ٚ‬ظ٘بٔ‪ٚ ٝ‬لب‪٤‬ع اتفبل‪ ٝ٥‬ضا تبؾ‪٥‬ؽ وطز ‪ ٚ‬ا‪ ٗ٥ِٚ‬قٕبض‪ ٜ‬اٖ‬ ‫زض ؾبَ ‪ٞ 1267‬دط‪ ٢‬لٕط‪ ٢‬چبح قس‪.‬‬ ‫ٔس‪٤‬ط‪٤‬ت ا‪ ٗ٤‬ض‪ٚ‬ظ٘بٔ‪ ٝ‬ضا حبخ‪٥ٔ ٣‬طظا خجبض ع‪ٟ‬س‪ٜ‬زاض ثا‪ٛ‬ز‪ .‬ض‪ٚ‬ظ٘ابٔا‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬لب‪٤‬ع اتفبل‪ ٝ٥‬ثعس اظ ٔطی أ‪٥‬طوج‪٥‬ط ث‪ ٝ‬ز‪ِٚ‬ت عّ‪ ٝ٥‬ا‪٤‬طاٖ تغ‪٥٥‬ط ٘بْ زاز ‪ٚ‬‬ ‫ا٘تکبض اٖ تب ظٔبٖ ؾپ‪ٟ‬ؿبالض ازأ‪ ٝ‬زاقت‪ .‬أ‪٥‬طوجا‪٥‬اط زض ؾابَ ‪1267‬‬ ‫‪ٞ‬دط‪ ٢‬لٕط‪ ،٢‬ثط اثط ت‪ٛ‬عئ‪ٞٝ‬ب‪ٟٔ ٢‬سعّ‪٥‬ب ٔبزض ٘بنطاِس‪ ٗ٤‬قب‪ ٜ‬عاعَ ‪ٚ‬‬ ‫ؾپؽ ث‪ ٝ‬زؾت‪ٛ‬ض قب‪ ٜ‬لبخبض وکت‪ ٝ‬قس‪ .‬ثعس اظ وکت‪ ٝ‬قسٖ أا‪٥‬اطواجا‪٥‬اط‪،‬‬ ‫ٔ‪٥‬طظا البذبٖ ٘‪ٛ‬ض‪ ٢‬اعتٕبزاِس‪ ِٝٚ‬ثب حٕب‪٤‬ت اٍّ٘‪٥‬ؿا‪ٞ ٣‬اب ثا‪ٚ ٝ‬ظاضت‬ ‫ازأ‪ ٝ‬زاضز‬ ‫٘بنطاِس‪ ٗ٤‬قب‪ ٜ‬ضؾ‪٥‬س‪...‬‬ ‫٘بغ‪ُ٥‬‬ ‫یبخشی لیغب یبخشی لیق‬ ‫َر کیشیىیه ایشیدی‬ ‫ز‪ٚ‬زاغ‪ – ٌَٛ ٗ٥‬ل‪٘ٛ‬چبؾ‪ ٣‬ز‪٤‬ط‬ ‫اذ ل‪٘ٛ‬چب٘‪ٙٔ ٣‬س‪ٌِْٛٛ ٜ‬‬ ‫ؾٗ ٌ‪ِٙٛ‬س‪ ،ٜ‬وا٘‪ٌِٛ َٛ‬ط‬ ‫اذ ل‪٘ٛ‬چب٘‪ٙٔ ٣‬س‪ٌِْٛٛ ٜ‬‬ ‫***‬ ‫اچ‪ – ُ٥‬اچ‪ ُ٥‬زاغالض ٌ‪ِٛ‬ؿ‪ٖٛ‬‬ ‫ث‪ٛ‬ؾتب٘ساو‪ ٣‬تبغالض ٌ‪ِٛ‬ؿ‪ٖٛ‬‬ ‫زاغالض ٌاض‪ ،ٖ ٜ‬اغالض ٌ‪ِٛ‬ؿ‪ٖٛ‬‬ ‫اذ ل‪٘ٛ‬چب٘‪ٙٔ ٣‬س‪ٌِْٛٛ ٜ‬‬ ‫***‬ ‫ٔٗ ا‪ِٕٛٚ‬قبْ ؾ‪ ٝٙ‬ثؿت‪ٝ‬‬ ‫٘بؾبظالؾبٖ ا‪ِٚ‬الْ ذؿت‪ٝ‬‬ ‫ثؿّ‪ ٝ٤ ٝ‬ضْ ؾ‪ ْ ٝٙ٥‬ا‪ٚ‬ؾت‪ٝ‬‬ ‫اذ ل‪٘ٛ‬چب٘‪ٙٔ ٣‬س‪ٌِْٛٛ ٜ‬‬ ‫***‬ ‫ؾٗ ٌ‪ِٙٛ‬س‪ ٜ‬ائّّط ٌ‪ِٛ‬ط‬ ‫ٔضطاه ز‪ ٝ٤‬ض‪ ،‬تئّّط ٌ‪ِٛ‬ط‬ ‫ٌ‪ّ٘ٛ‬ط ٌ‪ِٛ‬ط‪ ،‬ا‪ّّ٤‬ط ٌ‪ِٛ‬ط‬ ‫اذ ل‪٘ٛ‬چب٘‪ٙٔ ٣‬س‪ٌِْٛٛ ٜ‬‬ ‫***‬ ‫حٕ‪٥‬س ازِ‪ٛ٤ ٣‬ذؿ‪ َٛ‬ث‪٥‬ط و‪٥‬ک‪٣‬‬ ‫‪ٚ‬اض ا‪٤‬س‪ .٢‬ث‪ ٛ‬و‪٥‬ک‪٥٘ ٣‬اٗ اِاتا‪٣‬‬ ‫ذ‪٥‬طزا ا‪ٚ‬قبغ‪ٚ ٣‬اض ا‪٤‬س‪ .٢‬حٕ‪٥‬س و‪٥‬ک‪ٞ ٣‬ط ٌ‪ٔ ٖٛ‬ئک‪ ٝ‬زٖ قاّا‪ ٝ‬ا‪ّ٤‬ا‪ٝ‬‬ ‫ا‪ٚ‬ز‪ٌ ٖٚ‬ت‪٥‬ط‪٤‬ت ؾبتبض ‪ ،‬اِس‪٤‬غ‪ ٣‬پ‪ِٛ‬ال ا‪ٚ‬قبلالض‪٤ ٣ٙ٤‬بض‪ ٢‬لبض٘‪ ٣‬اج ‪،‬‬ ‫‪٤‬بض‪ ٢‬لبض٘‪ ٣‬ت‪ٛ‬خ ز‪ٚ‬ال٘س‪٤‬طاضز‪. ٢‬‬ ‫ث‪٥‬ط ٌ‪ ٖٛ‬حٕ‪٥‬س و‪٥‬ک‪٤ ٣‬ئا‪ٙ‬ا‪ ٝ‬تائاعزٖ ز‪ٚ‬ضز‪ . ٚ‬اَ‪-‬ا‪ٚ‬ظ‪٘ٚ‬ا‪٤ ٛ‬ا‪ٛ‬ز‪، ٚ‬‬ ‫ا‪ٚ‬ت‪ٛ‬ض‪ٚ‬ه ث‪٥‬ط اظ چاضن ‪٤‬ئس‪ ، ٢‬ؾ‪٘ٛ‬طا ز‪ٞ‬ط‪ ٜ‬ؾ‪ٙ٥‬ا‪ ، ٣‬ثابِاتابؾا‪٥‬ا‪ٙ‬ا‪٣‬‬ ‫ٌات‪ٛ‬ض‪ٚ‬ه ٔئک‪ ٝ٤ ٝ‬ا‪ٚ‬ز‪٥٤ ٖٚ‬غٕبغب ٌئتس‪.٢‬‬ ‫اظ ٌئتس‪،٢‬چ‪ٛ‬خ ٌئتس‪ٔ ، ٢‬ئک‪ ٗ٥٘ ٝ‬الح لبِ‪٤ ٗ٥‬ئط‪ ٝٙ٤‬چبتس‪ .٢‬ثا‪٥‬اطز‪ٜ‬‬ ‫ٌاضز‪ ٚ‬ث‪٥‬ط قئ‪ ٣‬ا‪ٚ‬ز ت‪ٛ‬ت‪ٛ‬ه ‪٤‬ب٘‪٥‬ط‪.‬‬ ‫و‪٥‬ک‪٤ ٣‬بذ‪ٙ٥‬ب ٌئس‪٤‬ت ٌاضز‪ ٚ‬اِ‪ ٖٚٚٛ‬ا‪٤‬چ‪ٙ٥‬اس‪ ٜ‬ثا‪٥‬اط لا‪ٛ‬تا‪ٚ ٛ‬اض‪ .‬ثا‪ٛ‬‬ ‫ل‪ٛ‬ت‪ ٖٛ٘ٛ‬ا‪٤‬چ‪ٙ٥‬سٖ ؾؽ ٌّ‪٥‬ط ‪ -:‬ا‪ ٢‬أبٖ ‪ ،‬وأه ائّ‪ ٣ٙٔ ، ٗ٥٤ ٝ‬ثا‪ٛ‬‬ ‫اِ‪ ٖٚٚٛ‬ا‪٤‬چ‪ٙ٥‬سٖ ل‪ٛ‬ضتبض‪! ٗ٤‬حٕ‪٥‬س و‪٥‬ک‪ ٣‬چ‪ٛ‬خ ضحّٕ‪ ٣‬ازاْ ا‪٤‬اس‪. ٢‬‬ ‫ا‪ٚ‬ضٌ‪٤ ٣‬ب٘س‪ .٢‬اوظ‪ ٛ٘ٚ‬اِ‪ ٖٚٚٛ‬ا‪٤‬اچا‪٥‬ا‪ٙ‬ا‪ ٝ‬اتا‪٥‬ات لا‪ٛ‬عا‪٘ٛ‬ا‪ ٛ‬وا‪ٙ‬ابضا‬ ‫چ‪٥‬ربضتس‪.٢‬‬ ‫ل‪ٛ‬ت‪ ٖٛ٘ٛ‬اغع‪ ٣ٙ٤‬اچبٖ و‪ ، ٣ٕ٥‬ا‪٤‬چ‪ٙ٥‬سٖ ث‪٥‬ط ا‪٤‬الٖ چ‪٥‬ر‪٥‬ت ‪ ،‬وا‪٥‬اکا‪٣‬‬ ‫٘‪ ٗ٥‬ث‪ٛ‬غبظ‪ٙ٤‬ب ز‪ٚ‬ال٘س‪ ، ٢‬ل‪٥‬کم‪٥‬ط‪٤‬ت زئس‪ -: ٢‬ؾ‪ ٣ٙ‬ائّ‪ٚٚ ٝ‬ضاخبغبْ وا‪٣‬‬ ‫‪ ،‬پبضچب‪-‬پبضچب ا‪ٚ‬الؾبٖ ‪.‬‬ ‫و‪٥‬ک‪٤ ٣‬بِ‪ٛ‬اض‪٤‬ت زئس‪ -: ٢‬ا‪٤‬الٖ لبضزاـ ‪ ،‬ا٘هبف ائّ‪ٔ ، ٝ‬ط‪ٚ‬ت ائّا‪. ٝ‬‬ ‫ٔٗ ؾ‪ ٣ٙ‬اوِ‪ٔٛ‬سٖ ل‪ٛ‬ضتبضز‪، ٓ٤‬ؾ‪٤ ٝٙ‬بذک‪٥ّ٥‬ک ائّ‪ ٝ‬ز‪٤.ٓ٤‬بذکا‪٥‬اّا‪٥‬اغا‪٥‬اٗ‬ ‫ع‪ٛ‬ض‪ٚ ٣ٙ٥‬ئطٔ‪٥‬طؾٗ‪ٚ-‬ئطٔ‪٥‬طؾٗ ‪ ،‬زا‪ٚٚ ٝ٥٥٘ ٣ٙٔ ٣ٞ‬ض‪ٚ‬ضؾبٖ ؟ ٔا‪ٙ‬اسٖ‬ ‫اَ چه ‪ ،‬ث‪٥‬ط ثاِ‪ٛ‬ن چ‪ِٕٛ‬ب ‪-‬خ‪ٛ‬خ‪ٛ‬غ‪ٚ ْٛ‬اض‪....‬‬ ‫ا‪٘ٚ‬الض‪٤ ٢‬ئت‪ ٓ٥‬ل‪ٕ٤ٛ‬ب !ا‪٤‬الٖ ا‪ ٖٛ٘ٚ‬ث‪ٛ‬غبظ‪ ٣ٙ٤‬ؾ‪٥‬ر‪٥‬ت زئس‪٘ -: ٢‬بحابق‬ ‫‪٤‬ئط‪٤ ٝٙٔ ٜ‬بذک‪٥ّ٥‬ک ائّ‪٥ٔ ٝ‬ؿٗ‪ ، ٝ٥٥٘ .‬ث‪ّٕ٥‬ا‪٥‬اطز‪٤‬اٗ وا‪ ، ٣‬ثا‪٥‬اع ٘ؿا‪٥‬اُ‬ ‫‪٤‬بذک‪٥ّ٥‬ک لبثبغ‪ٙ٥‬سا پ‪٥‬ؿّ‪٥‬ه ائّط‪٤‬ه ؟ ‪٤‬بذک‪٥ّ٥‬غا‪٥‬اٗ ‪٤‬ائاط‪٤‬ا‪ٙ‬ا‪ ٝ‬ؾا‪ٙ‬ا‪٣‬‬ ‫اضز‪ٚ ٢‬اض‬ ‫‪ٚٚ‬ض‪ٚ‬ه ثبالالض‪٤ ٣ٙ٤‬ئت‪ ٓ٥‬ل‪٤ٛ‬بخبْ‪....‬‬ ‫خیابانی‬ ‫شهریار‬ ‫رتبیت‬ ‫شاه اسماعیل‬ ‫‪٤‬ىهس ‪ٞ‬عاض ِغت‬ ‫ترکی در فبرسی‬ ‫ازأ‪ ٝ‬اظ قٕبض‪ ٠‬لجُ‪....‬‬ ‫ُلپُع; ل‪ِٛ‬پ‪ٛ‬ظ; ل‪ِٛ‬ح (ثبخ‪ :‬ذ‪ٛ‬ه) ‪ٚ +‬ظ (ان) ; قبز‪٤‬ب٘‪ ، ٝ‬اظ ؾابظ‪ٞ‬اب ‪،‬‬ ‫‪ٚ‬خ‪ ٝ‬تؿٕ‪ ١٥‬ا‪ ٗ٤‬ؾبظ قب‪٤‬س ثربعط ا‪٤‬دبز ؾط‪ٚ‬ض ‪ ٚ‬قابز‪ ٢‬اؾات (‪ )1‬؛‬ ‫ٔ‪ ٢ِٛٛ‬زض قعط‪ ٢‬تطو‪ٌ ٣‬فت‪ ٝ‬اؾت‪ ٓٞ :‬ؾٗ ل‪ِٛ‬پ‪ٛ‬ظ چبالضؾبٖ ‪ٗٔ ٓٞ ،‬‬ ‫چبذ‪٥‬ط ا‪٤‬چطٔٗ (‪ ٓٞ( )16‬ت‪ ٛ‬ل‪ٛ‬پ‪ٛ‬ظ ٘‪ٛ‬اظ‪ ٗٔ ٓٞ ٢‬قطاه ٘‪ٛ‬قٓ!)‬ ‫لجبق ‪ ٚ‬لُجک ‪ ٚ‬لپبق ; لبپبق ; لبح (لبپٕبق ; لبپ‪٥‬سٖ) ‪ +‬اق (ان) ;‬ ‫لبپ‪٥‬س٘‪ ، ٣‬ت‪٥‬ط چ‪ٛ‬ث‪ ٣‬ثّ‪ٙ‬س زض ‪ٚ‬ؾظ ٔ‪٥‬ساٖ ثب حّم‪ ٝ‬ا‪ ٢‬اظ عال ‪٤‬ب ٘ماط‪ ٜ‬ثاط‬ ‫فطاظ اٖ و‪ ٝ‬ؾ‪ٛ‬اضاٖ ضٕٗ اؾت ز‪ٚ‬ا٘‪ ٣‬ا٘طا ثب‪٤‬س ثب ت‪٥‬ط ثع٘‪ٙ‬س تب نبحات‬ ‫اٖ ق‪٘ٛ‬س ‪ ،‬لجبق افى‪ٞ ; ٣ٙ‬سف ظ٘‪ ، ٣‬لجبق ا٘ساظ ; ث‪ٞ ٝ‬سف ضؾ‪٥‬س‪: ٜ‬‬ ‫ٕ٘‪ ٣‬ذ‪ٛ‬ضْ ظض ‪ٚ‬ل ‪ ،‬اضچ‪ ٝ‬قح‪ ١ٙ‬چطخ‬ ‫ظ ث‪ٟ‬ط ت‪٥‬ط فالوت ٔطا ث‪ ٝ‬چ‪ٛ‬ه لجااابق ‪ٔ /‬ال ف‪ٛ‬ل‪٤ ٣‬عز‪٢‬‬ ‫لجچبق; ل‪ِ٥‬جچبق ‪ ٚ‬ل‪ِ٥‬پچبق ; فعّبَ ‪ ،‬ظ‪٤‬جب ‪ ،‬غضج‪ٙ‬بن ؛ اظ الا‪ٛ‬اْ ثاعضی‬ ‫تطن و‪ ٝ‬لجُ اظ اؾالْ ثب تؿّظ ثط ال‪ٛ‬اْ ز‪ٍ٤‬ط تطن ثط اؾ‪٥‬ب‪ٔ ٢‬ا‪٥‬اب٘ا‪ٝ‬‬ ‫حبوٓ قس ‪ ٚ‬ثعس اظ اؾالْ حتّ‪ٔ ٣‬هط ضا ‪ ٓٞ‬تاحات حاىا‪ٔٛ‬ات ذا‪ٛ‬ز‬ ‫زضا‪ٚ‬ضز٘س ‪:‬ؾجىط‪ ٚ‬چ‪ ٖٛ‬ثت لجچبق ٔٗ ث‪ٛ‬ز×ٌٕبٖ افتبز ذا‪ٛ‬زواافابق‬ ‫ٔٗ ث‪ٛ‬ز‪٘/‬مبٔ‪٣‬‬ ‫لُجچ‪ٛ‬ض‪ ٚ‬لجد‪ٛ‬ض ‪ ٚ‬لپچ‪ٛ‬ض ; ؟‪ٔ ،‬بِ‪٥‬بت ‪ ،‬اظ ا٘‪ٛ‬اع ٔبِ‪٥‬بت ‪ٞ‬ب غ‪٥‬ط اظ ‪٤‬بؾب ‪ٚ‬‬ ‫لالٖ‪ ٚ:‬اٖ لپچ‪ٛ‬ض و‪ ٝ‬او‪ ٖٛٙ‬ثحىٓ ‪٤‬بؾب‪ ٢‬ثاعضی ٔا‪ ٣‬ؾاتاب٘ا‪ٙ‬اس ‪،‬‬ ‫٘ؿتس٘س‪ ٚ ٢‬او‪ ٓٞ ٖٛٙ‬ثحىٓ ‪٤‬بؾک اظ پ‪ٙ‬ح وؽ ٕ٘‪٥ٌ ٣‬ط٘س ‪ /‬ضؾابئاُ‬ ‫ذ‪ٛ‬اخ‪٘ ٝ‬ه‪٥‬ط‬ ‫لجطاق; ل‪ِ٥‬جطاق; ل‪ِٛ٥‬ضاق; ل‪ٛ٥‬ضا (ل‪ٛ٥‬ضأبق ; ٘بظ وطزٖ ‪ ،‬ذطأبٖ ضفتٗ ‪،‬‬ ‫چؿت ‪ ٚ‬چبثه ضفتٗ) ‪ +‬اق (ان) ; چبالن ‪ ،‬ؾاطحابَ ‪ ،‬فاعّابَ ‪،‬‬ ‫پ‪٥‬چ‪٥‬س‪ ٚ ٜ‬تبث‪٥‬س‪ٜ‬‬ ‫لجطغ‪ ;ٝ‬لبث‪ِ٥‬طلب ; لبه (‪ِ٤ + )ْ.ٜ‬ط (ان) ‪ +‬لاب (ان) ; لابه قاس‪، ٜ‬‬ ‫اؾىّت قس‪ ، ٜ‬پ‪ ٢ّٟٛ‬ثسٖ ‪ ،‬اؾتر‪ٛ‬اٖ ز٘س‪ ٜ‬پ‪ ، ّٟٛ‬اؾتر‪ٛ‬اٖ ‪ٞ‬ب‪ ٢‬لفؿا‪ٝ‬‬ ‫ؾ‪)1( ٝٙ٥‬‬ ‫لپبٖ; لبپبٖ ; ٘‪ٛ‬ع‪ ٣‬تطاظ‪ ٚ‬ثطا‪ ٢‬ثبض‪ٞ‬ب‪ ٢‬ؾ‪ ، ٗ٥ٍٙ‬ثبؾى‪ ، َٛ‬ز‪ٞ‬راسا ‪ٚ‬‬ ‫غ‪٥‬بث اِّغبت ا٘طا تطو‪ ٣ٔ ٣‬زا٘س ‪ ،‬وپبٖ ‪ٛ٘ ٓٞ‬قت‪ ٣ٔ ٝ‬ق‪ٛ‬ز (‪ )19،27‬؛‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مط ٕ٘‪ ٣‬ضؾس و‪ ٝ‬اظ ٔهسض لبپبٔبق (; ثؿتٗ) ثبقس‪ .‬اٌط تطو‪ ٣‬ثبقس‬ ‫ض‪٤‬ک‪ ٝ‬اـ ٔعّ‪٥٘ ْٛ‬ؿت‪٤:‬ى‪ ٣‬ز‪٤‬جب فط‪ ٚ‬ض‪٤‬عز ثطظٔ‪٤ × ٝ‬ى‪ ٣‬ز‪ٙ٤‬بض ثطؾ‪ٙ‬دس‬ ‫ث‪ ٝ‬وپبٖ‪ /‬ع‪ٙ‬هط‪ ٢‬ثّر‪٣‬‬ ‫ال ل‪ٛ‬تبضٔبق (; تٕبْ وطزٖ ‪ ،‬ذاالل قاسٖ ) ; ثا‪٣‬‬ ‫ُلتُطٔبق; احتٕب ً‬ ‫ٔهطف ‪ ،‬ث‪٥‬ىبض (‪ ) 1‬؛ ث‪ ٝ‬اعتجبض ا‪ٙ٤‬ى‪ ٝ‬ثعس اظ تٕبْ وطزٖ چا‪٥‬اع‪ ٢‬ا٘اطا‬ ‫و‪ٙ‬بض ٔ‪ ٚ ٓ٥ٟ٘ ٣‬ث‪ٔ ٣‬هطف ٔ‪ٔ ٣‬ب٘س‪.‬‬ ‫لُتُّغ; ل‪ُٛ‬تّ‪ُٛ‬ق ; ل‪ٛ‬ت (ٔجبضن ‪ ،‬ز‪ِٚ‬ت ‪ ،‬ثارات) ‪ِ +‬ا‪ٛ‬ق (ان) ;‬ ‫ٔجبضو‪ ، ٣‬ذدؿت‪ ، ٝ‬ز‪ِٚ‬ت ٔ‪ٙ‬س‪ ٢‬؛ لتّغ ذاب٘ا‪٥‬ابٖ ; ؾاّاؿاّا‪ ٝ‬ا‪ ٢‬اظ‬ ‫پبزقب‪ٞ‬بٖ تطن زض وطٔبٖ زض لطٖ ‪ٞ‬فتٓ ‪ٞ‬دط‪:٢‬‬ ‫٘‪ٛ‬ض‪ٚ‬ظ ‪ ٚ‬لتّغ قب‪ ٚ ٜ‬غ‪٥‬ط‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬و‪ٍٙ‬بج ذّ‪ٛ‬ت‪ ٣‬ؾبذت‪ٙ‬س ‪ /‬تبض‪٤‬د غبظا٘‪٣‬‬ ‫ُلتُّٕف‪/‬ت; ل‪ُٛ‬ت‪ُُِٕٛٛ‬ـ; ل‪ٛ‬ت‪(َٛ‬ل‪ٛ‬ت‪ِٕٛ‬بق ; تٕابْ قاسٖ) ‪ٔ +‬ا‪ٛ‬ـ‬ ‫(ان ٔد‪ ; )َٟٛ‬تٕبْ قس‪ ، ٜ‬اثٗ اؾطائ‪ ُ٥‬ثٗ ؾّد‪ٛ‬ق اظ أطا‪ ٢‬ؾّاغابٖ‬ ‫عغطَ ث‪ً٥‬‬ ‫لدب; لبخب ; لب (لبه ‪ ،‬ظطف) ‪ +‬خب (ان) ; ا‪٘ٚ‬س ‪ ،‬ظطف ‪ ،‬لبه‬ ‫لُچبّق ‪ ٚ‬لچبق ; ل‪ِٛ‬چبق ; ل‪ِٛ‬ذ چبق ; ل‪ِٛ‬ذ (پ‪ّٟٛ‬اٖ) ‪ +‬چبق (فطثا‪، ٝ‬‬ ‫زضقت) ; ثعضی پ‪ّٟٛ‬اٖ ‪ ،‬ل‪٥ٞ ٢ٛ‬ىُ ‪ ،‬زضقت ‪ٞ‬ا‪٥‬اىاُ ‪ ،‬تا‪ٛ‬ا٘اب ؛‬ ‫ل‪ٛ‬چبلالٔب ; ز‪ ٚ‬ث‪٥‬ت‪ٞ ٣‬ب‪ ٢‬حٕبؾ‪ ، ٣‬حٕبؾ‪ٍٕٙٞ : ٝ‬بٖ ت‪ ٕٝٞٛ‬چابثاه‬ ‫‪ٚ‬ض٘س٘س ‪ٚ‬لچبق×زؾت‪٥‬بضاٖ ت‪ٛ‬چ‪ ٖٛ‬ؾط‪ ٕٝٞ ٚ‬ثبالچبق‪ ٌُ /‬وکت‪٣‬‬ ‫لسغٗ; لبزاغبٖ ; لبزا (ثال ‪ ،‬ذغط) ‪ +‬غبٖ (ان) ; ذغط٘بن ‪ ،‬پطثال ‪،‬‬ ‫و‪ ٝ‬اظ اٖ ث‪ ٝ‬اقتجب‪ٔ ٜ‬ع‪ٙ‬ب‪ٕٛٙٔ ٢‬ع ‪ ٚ‬غ‪٥‬ط ٔدبظ اؾت‪ٙ‬جبط ٔ‪ ٣‬و‪ٙٙ‬س ‪ ،‬غسغٗ‬ ‫(ٔعط) ؛ لبزا إِبق ; ثال‪ ٢‬وؿ‪ ٣‬ضا ث‪ ٝ‬خبٖ ذط‪٤‬سٖ ‪ ،‬لبزاِ‪ ; ٣‬پُطثال‬ ‫لِط; ل‪ِ٥‬ط ; ٘بظ ‪ ٚ‬عک‪ ، ٜٛ‬خ‪ٙ‬جب٘سٖ ثسٖ ثمهس عک‪ ٜٛ‬؛ لطت‪ ; ٣‬ل‪ِ٥‬اطتا‪; ٣‬‬ ‫لط ز‪ٙٞ‬س‪ ، ٜ‬ل‪٥‬ط‪٤‬کٕب ; وطقٕ‪ ، )ْ.ٜ( ٝ‬ل‪٥‬طخبٕ٘بق ; ٘بظ ‪ ٚ‬عک‪ ٜٛ‬وطزٖ ‪،‬‬ ‫ل‪ِ٥‬طچ‪ ٚ ُ٥‬ل‪ِ٥‬طِ‪ ; ٣‬عک‪ٌ ٜٛ‬ط‬ ‫لطاثغب; لبضاثمب ; ؟‪ٛ٘ ،‬ع‪ٙٔ ٣‬د‪٥ٙ‬ک ذبل و‪ ٝ‬زض خ‪ ًٙ‬اؾتفبز‪ ٣ٔ ٜ‬قس‬ ‫لطاچ‪ٛ‬ض‪٢‬‬ ‫قٕک‪٥‬ط زضاظ(‪:)1‬لبئس ثبً٘ ثط ا‪ ٚ‬ظز ‪ ٚ‬زؾت ث‪ ٝ‬لطاچ‪ٛ‬ض‪ ٢‬وطز‪ /‬ث‪ٟ٥‬م‪٣‬‬ ‫لطاذبٖ; لبضاذبٖ ; لبضا (ثبخ‪ :‬لط‪ + )ٜ‬ذبٖ (‪ ; )ْ.ٜ‬ذبٖ ثعضی ‪ ٚ‬لا‪٢ٛ‬‬ ‫‪ ،‬اثٗ ٔ‪ٙ‬ؿه خسّ ؾّؿّ‪ ١‬لطاذب٘بٖ ‪٤‬ب ا‪ ًّ٤‬ذب٘‪٥‬بٖ‬ ‫لطاغبج; لبضا (ؾ‪٥‬ب‪ + )ٜ‬اغبج (زضذت) ; زضذت ؾ‪٥‬ب‪٘ ، ٜ‬بض‪ ، ٖٚ‬ا‪ٚ‬خب‬ ‫لِطاٖ‪/‬پ‪َٛ‬‬ ‫; ل‪ِ٥‬طاٖ ; ض‪٤‬بَ ‪ٚ ،‬احس پ‪ ٣ِٛ‬زض ظٔبٖ فتحعّ‪ ٣‬قب‪ ٜ‬تاب ز‪ٚ‬ض‪ ٠‬پا‪ٟ‬اّا‪٢ٛ‬‬ ‫اضز‪ٚ ٢‬اض‬ ‫ٔعبز‪ 20 ٢‬قب‪٤ ٣ٞ‬ب ‪ 100‬ز‪ٙ٤‬بض‪...‬‬ ‫دیویب دیللری‬ ‫ٌئچٗ ؾب‪ ٗ٥٘ ٣٤‬اضز‪...٢‬‬ ‫ث‪٥‬ط‪ٙ٤‬د‪ ٣‬ذه‪ٛ‬ن‪ٔ ٣‬ع‪ٙ‬بزا ا‪ ٖٚ‬ث‪٥‬ط ‪ٞ‬دبزا ‪٤‬بظ‪٤‬الٖ قعاط‪٤‬اٗ از‪ ٢‬ز‪٤‬اط‪.‬‬ ‫ا‪٤‬ى‪ٙ٥‬د‪ ٣‬عٕ‪ٔ ٣ٔٛ‬ع‪ٙ‬بزا ‪ٞ‬ط خ‪ٛ‬ض‪٘ ٜ‬مٓ ‪ ٚ‬قعط‪٘ ٚ ٜ‬ثط ا‪ِٚ‬إاب‪٤‬ابٖ ؾااظ‪ٜ‬‬ ‫زئ‪ّ٥٥‬ط‪.‬ثعض‪ ٣‬ازث‪٥‬بت ق‪ٙ‬بؾالض ث‪ ٛ‬ؾاظ‪ ٚ‬اوظ ذه‪ٛ‬ن‪ٔ ٣‬اعا‪ٙ‬ابؾا‪٥‬ا‪ٙ‬اساٖ‬ ‫چ‪٥‬ربضتٕبٔبق ا‪ٚ‬چ‪ ،ٖٛ‬ا‪ ٛ٘ٚ‬عٕ‪ٔ ٣ٔٛ‬ع‪ٙ‬بزا ا‪٤‬کّ‪ٙ‬س‪٤‬ىس‪ ٜ‬ل‪ٛ‬قغ‪ ٛ‬قىاّا‪٣‬‬ ‫‪ٚ‬ئطٔ‪٥‬کّط‪.‬غطو ‪ ،‬اشضثب‪٤‬دبٖ قفب‪ ٣ٞ‬ازث‪٥‬بت‪ٙٔ ٣‬م‪ٛ٘ ْٛ‬عالض‪ ، ٢‬قى‪٥‬اُ‬ ‫ثبذٕ‪ٙ٥‬ساٖ ا‪٤‬ى‪ ٣‬ا٘ب ثاِ‪ ٝٔٛ‬ا‪٤‬ط‪٥ّ٤‬ط‪:‬‬ ‫‪1‬خ‪ٛ‬ت ‪ٞ‬دبِ‪٥‬الض‬ ‫‪.2‬ته ‪ٞ‬دبِ‪٥‬الض‬ ‫•خ‪ٛ‬ت ‪ٞ‬دبِ‪ ٣‬ل‪ٛ‬قغ‪ٛ‬الض‬ ‫خ‪ٛ‬ت ‪ٞ‬دبِ‪ ٣‬ل‪ٛ‬قغ‪ٛ‬الض‪ ٗ٤‬اٖ ل‪٥‬ؿؿبؾ‪ ٣‬زوضز ‪ٞ‬دبِ‪ ٚ ٣‬اٖ ا‪ٚ‬ظ‪ ٛ٘ٚ‬ا‪ٖٚ‬‬ ‫اِت‪ٞ ٣‬دبِ‪ ٣‬ا‪ِٛٚ‬ض‪ .‬ته ‪ٞ‬دبِ‪٥‬الض‪ ٗ٤‬ا‪٤‬ؿ‪ ٝ‬اٖ ل‪٥‬ؿبؾ‪ ٣‬ا‪ٚ‬ذ ‪ٞ‬دبِ‪ ٚ ٣‬اٖ‬ ‫ا‪ٚ‬ظ‪ ٛ٘ٚ‬ا‪ ٖٚ‬ثئف ‪ٞ‬دبِ‪ ٣‬ا‪ِٛٚ‬ض‪ .‬ل‪ٛ‬قغ‪ٛ‬الضزا ٌّٗ ‪ٞ‬ط ث‪٥‬ط ؾغط‪ٔ ٜ‬هطاع‬ ‫از‪ٚ ٢‬ئط‪٤‬ط‪٤‬ه‪ٞ .‬ط ٔهطاع ا‪٤‬ى‪ ٣‬اؾبؼ تب‪٤‬ب ِ‪ٛ٘ٛ‬ض‪ .‬ثئّ‪ ٝ‬حبِاسا خا‪ٛ‬ت‬ ‫‪ٞ‬دبِ‪ ٣‬ل‪ٛ‬قغ‪ٛ‬الضزا ا‪٤‬ى‪ ٣‬حبَ ا‪ٚ‬ظ ‪ٚ‬ئط‪٤‬ط‪:‬‬ ‫‪ٞ.1‬ط ا‪٤‬ى‪ ٣‬تب‪ ٢‬ث‪٥‬ط‪ -٢‬ث‪٥‬ط‪ٔ ّٝ٤‬ؿب‪ ٢ٚ‬ا‪ِٛٚ‬ض‪.‬‬ ‫‪ .2‬ث‪٥‬ط تب‪ ٗ٥٤‬ثبقمب تب‪٤‬ب ٌاض‪ ٜ‬فطل‪ ٣‬ا‪٤‬ى‪ٞ ٣‬دب ا‪ِٛٚ‬ض‪ .‬ته ‪ٞ‬دبِ‪٣‬‬ ‫ل‪ٛ‬قغ‪ٛ‬الضزا ا‪٤‬ؿ‪ ٝ‬ث‪ ٛ‬ا‪٤‬ى‪ ٣‬تب‪ ٢‬اضاؾ‪ٙ٥‬سا فطق ث‪٥‬ط‪ ،‬ا‪ٚ‬ذ ‪٤ ٚ‬ب ثئف ‪ٞ‬دب‬ ‫ا‪ِٛٚ‬ض‪ .‬ث‪ٛ‬ضزا فطق ثئف ‪ٞ‬دب ا‪ٚ‬ال٘سا ا‪٤‬ؿ‪ ٝ‬فطع‪ ٣‬ثاٍِ‪٤ ٛ‬بضا٘‪٥‬ط‪ٚ )3+2( .‬‬ ‫(‪.)2+3‬‬ ‫‪.3‬اقبغ‪٥‬سا ث‪ٛ‬ت‪ ٖٛ‬ل‪ٛ‬قغ‪ٛ‬الض‪٥ٕ٤‬ع‪ ٗ٤‬انّ‪ ٚ ٣‬فطع‪ ٣‬ثاٍِ‪ِٛ‬ط‪٣ٙ٤‬‬ ‫ٌاؾتطٖ ا‪٤‬ى‪ ٣‬خس‪ َٚ‬ضؾٓ ائس‪٤‬ط‪٤‬ه‪:‬‬ ‫خ‪ٛ‬ت ‪ٞ‬دبِ‪ ٣‬ل‪ٛ‬قٕبالض‪ ٗ٤‬خس‪٣ِٚ‬‬ ‫‪ٞ‬طٔهطع‪ٗ٥‬‬ ‫ث‪٥‬ط‪ٙ٤‬د‪ ٣‬انّ‪٣‬‬ ‫ا‪٤‬ى‪ ٣‬تب‪٢‬‬ ‫اضز‪ٚ ٢‬اض‬ ‫ا‪٤‬ى‪ٙ٥‬د‪...٣‬‬ ‫رپوین اعتصامی‬ ‫ستارخان‬ ‫سئًگی‬ ‫ٌ‪ ْٛ٘ٛ‬ائّ‪ ٝ‬ؾ‪ٙ‬سٖ ق‪٥‬ىب‪٤‬ت اوِ‪ٛ‬ه‬ ‫ث‪ ٛ‬ؾئ‪ ٣ٌٛ‬ث‪٥‬ط زاؾتبٖ‪ ،‬حئىب‪٤‬ت اوِ‪ٛ‬ه‬ ‫ٔحجت ٘‪ٚ ٝ‬اذت زاٖ خ‪ٙ٥‬ب‪٤‬ت اوِ‪ٛ‬ه‬ ‫ث‪ٛ‬ضاخ ٌاظِط‪ ٗ٥ٙ٤‬حجؿ‪ٙ٥‬سٖ ٔ‪٣ٙ‬‬ ‫عبدالًاسع شُیدی‬ ‫عجساِ‪ٛ‬اؾع ق‪٥ٟ‬س‪ ٢‬زض ؾبَ ‪ 1279‬قٕؿ‪ ٣‬زض ق‪ٟ‬طؾتابٖ ظ٘ادابٖ‬ ‫چکٓ ث‪ ٝ‬خ‪ٟ‬بٖ ٌک‪ٛ‬ز‪ .‬اقعبض ا‪ ٚ‬تحت ع‪ٛٙ‬اٖ ٌاّاکاٗ عکاک ثا‪ٝ‬‬ ‫چبح ضؾ‪٥‬س‪ ٜ‬اؾت‪ .‬ا‪ ٚ‬اظ اٖ زؾت‪ ٝ‬قبعطا٘‪ ٣‬اؾت وا‪ ٝ‬افاتارابض‬ ‫ٔ‪ٙ‬بظط‪ ٜ‬ثب اؾتبز ؾرٗ‪ ،‬ق‪ٟ‬ط‪٤‬بض ضا زاضز ‪ٌ .‬ع‪٤‬س‪ ٜ‬ا‪ ٢‬اظ قعط ٌا‪َٛ‬‬ ‫ا‪ٚ‬ظز‪ ٜ‬زاِسازا اغال‪ ٢ٚ ٢‬ضا و‪ٔ ٝ‬تضٕٗ ٘ىبت پ‪ٙ‬س أ‪ٛ‬ظ اؾت‪ ،‬ثب‬ ‫‪ ٣ٔ ٓٞ‬ذ‪ٛ‬ا٘‪.ٓ٥‬‬ ‫ٌ‪ َٛ‬ا‪ٚ‬ظز‪ ٜ‬زاِسازا اغال‬ ‫ث‪ ٛ‬ثئف ٌ‪ ٖٛ‬عأط‪ ٚ‬ؾٗ ؾبٕ٘ب اوظ‪ ٖٚ‬ا‪ٚ‬چ‪ ٖٛ‬خب‪ٚ‬زاٖ لبضزاـ‬ ‫ٌّ‪٥‬ت ث‪ٙٔ ٛ‬ع‪ٌ ّٝ٤‬ئتٕ‪٥‬ف ٘‪ ٝ‬چ‪ٛ‬خ پ‪٥‬ط ‪ ٚ‬خ‪ٛ‬اٖ لبضزاـ‬ ‫٘‪ ٝ‬چ‪ٛ‬خ اؾى‪ٙ‬سض ‪ ٚ‬ضؾتٓ ٘‪ ٝ‬چ‪ٛ‬خ فطع‪ٕ٘ ٚ ٖٛ‬ط‪ٚ‬ز‪ٜ‬‬ ‫‪ٚ‬ئط‪٤‬ت ت‪ٛ‬پطالالض اِت‪ٙ٥‬سا اخُ زائٓ ٔىبٖ لبضزاـ‬ ‫٘‪ ٝ‬چ‪ٛ‬خ لبض‪ّ٘ٚ‬ط ث‪٥‬ط‪ -‬ث‪٥‬ط ٌئس‪٤‬ت ث‪ ٛ‬زاض ز‪٥٘ٚ‬بزٖ‬ ‫ا‪ٚ‬ض‪ ٜ‬ن لبٖ‪ٌ ،‬اظِط‪ ٢‬اغالض ّٔ‪٘ ٚ َٛ‬بت‪ٛ‬اٖ لبضزاـ‬ ‫٘‪ ٝ‬لسض‪ ٢‬عبِٓ ‪ ٚ‬عبضف ٌئس‪٤‬ت ث‪ ٛ‬زاض ٔح‪ٙ‬تسٖ‬ ‫اضظ‪ ٖٚ‬ث‪ ّٗ٥‬و‪ ٣‬ل‪ٛ‬ضتٕ‪ِٕٛ‬بظ اٌط ٔ‪ ٗ٥‬ا‪ ُ٤‬ؾب‪٤‬بٖ لبضزاـ‬ ‫تدب‪ٚ‬ظ ائ‪ٛ٥ّ٥‬ه ‪ٞ‬طٌع ٌاظ اوظٌ‪ٔ ٝ‬بِ‪ٙ٥‬ب ت‪٥‬ىٕ‪ٝ‬‬ ‫ذدبِت چه ذسازاٖ ا‪ ٢‬ؾ‪ٛ‬زاٖ لب‪ٕ٤‬بق ز‪ٚ‬تبٖ لبضزاـ‬ ‫ز‪ٚ‬ق‪ٛ‬ه ثبظاض‪ٞ ٜ‬ط ‪٤‬ب٘‪ٌ ٣‬ع‪ٚ‬ه ثاض ذّمسٖ لبپٕب‬ ‫اوظ‪ ٢‬ثاضوؿ‪ٛ‬ظ لبِ‪٥‬ط اذط ‪٥ٕٞ‬ک‪ ٝ‬ثاضن لبپبٖ لبضزاـ‬ ‫ائس‪ٚ‬ه تع‪٤ٚ‬ط ذّک ا‪٤‬چط‪ ٜ‬اوظ‪ ٖٚ‬ث‪ٙ‬عتٕ‪ ٝ‬ؾّٕب٘‪ٝ‬‬ ‫ؾبٔبٖ اِت‪ٙ٥‬سا ا‪ ٢‬زائٓ ؾ‪ ٛ‬ته ٌ‪٥‬عِ‪ ٗ٥‬اذبٖ لبضزاـ‬ ‫ث‪٥‬ط‪ٌ ٗ٥ّ٤‬ط ؾاظ‪ ٖٚ‬ا‪ِٚ‬ؿب زا٘‪٥‬ف اضاْ اوظ‪ ٖٚ‬ؾبذال‬ ‫پ‪٥‬ک‪٥‬ه ته ذ‪ٛ‬ـ زٌ‪ٞ َٛ‬طٌع ‪٤‬ئت‪٥‬کس‪ ٗ٤‬لبپالقبٖ لبضزاـ‬ ‫اش‪٤‬ت ائ‪ٔ ّٝ٥‬ع ا٘ؿبٖ ا‪ٚ‬الٖ ث‪٥‬ط و‪ٕ٥‬ؿ‪ ٝ‬ا٘ؿب٘‪ٝ‬‬ ‫اوظ‪ ٖٚ‬ث‪ٙ‬عتٕ‪ ٝ‬ح‪ٛ٥‬ا٘‪ ٝ‬زو٘‪ٛ‬ه ا‪ِٕٚ‬ب ذ‪ٛ‬ذبٖ لبضزاـ‬ ‫اوظ ع‪٥‬ج‪ٌ ٗ٥‬اض ا‪ ،َٚ‬اذتبضٔب ‪٥ٕٞ‬ک‪ ٝ‬اوظٌ‪ ٗ٥٘ ٝ‬ع‪٥‬ج‪ٗ٥‬‬ ‫تبپ‪ّٕ٥‬بظ ٔ‪٘ ٗ٥‬فطزٖ ث‪٥‬ط ٘فط چ‪ٛ‬خ ز‪ٚ‬ظ چ‪٥‬ربٖ لبضزاـ‬ ‫٘‪ٔٛٞٛٔ ٝ‬بت‪ ٝ‬ا‪ َٚ‬لبئُ‪ ٝ٘ ،‬ا‪ َٚ‬ث‪٥‬س‪ ٚ ٗ٤‬ال ٔص‪ٞ‬ت‬ ‫‪ ِٛٛ٤‬ز‪ٚ‬ظ ٌئت وّىسٖ ل‪ٛ‬ضخ ا‪ِٛٚ‬ض ث‪٥‬طزٖ اظاٖ لبضزاـ‬ ‫ق‪٥ٟ‬س‪ ٢‬قطْ ل‪ ،ُ٥‬چه ث‪٥‬ط ذدبِت ؾٗ ٌئس‪٤‬ت ا‪َٚ‬‬ ‫اوظ‪ ٖٚ‬انالح ائس‪٤‬ت ا‪٤‬ئّ‪ٔ ٝ‬الٔت ‪ِٛ٤‬ساقبٖ لبضزاـ‪.‬‬ ‫****‬ ‫(‪:44‬شبعردن طىس شعرلر )کتببیىدان سئچیلمیش‬ ‫تاثیر صفًیٍ‬ ‫بر ادبیبت اذرببیجبن‬ ‫ازأ‪ ٝ‬اظ قٕبض‪ ٠‬لجُ‪...‬‬ ‫٘بٔ‪ٞ ٝ‬ب‪ ٣٤‬و‪ ٝ‬قب‪ ٜ‬اؾٕبع‪ ُ٥‬ثطا‪ ٢‬پبزقب‪ٞ‬بٖ عثإاب٘ا‪ٞ ٣‬إاچا‪ٖٛ‬‬ ‫ؾّغبٖ ٔطاز ‪ ٚ‬ؾّغبٖ ؾّ‪ٛ٘٣ٔ ٓ٥‬قت‪ ،‬ث‪ ٝ‬ظثبٖ تطو‪ ٣‬ث‪ٛ‬ز٘س‪.‬‬ ‫ظٔب٘‪ ٣‬و‪ ٝ‬قب‪ ٜ‬اؾٕبع‪ ُ٥‬تجط‪٤‬ع ضا اظ ؾّغبٖ ٔاطاز ا لا‪٤ٛ‬ا‪٘ٛ‬اّا‪ٛ‬‬ ‫ٌطفت ‪ ٚ‬عََّٓ ق‪٥‬ع‪ٌٝ‬ط‪ ٢‬ثطافطاقت‪ ،‬از‪٤‬جبٖ پبضؾ‪ ٣‬ظثبٖ زضثبض ا‬ ‫ل‪ ّٛ٘ٛ٤ٛ‬و‪ ٝ‬عس‪ٜ‬ا‪ ٢‬اظ ا٘بٖ ؾ‪ٔ ٣ّٙ‬تعهت ث‪ٛ‬ز٘س‪ ،‬ث‪ ٝ‬عثٕب٘‪ ٣‬ضفت‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ثس‪ ٗ٤‬تطت‪٥‬ت ازه تطو‪ ٣‬اظ ازه پبضؾ‪ ٣‬پ‪٥‬ک‪ٌ ٣‬طفت‪ .‬ا‪ ٗ٤‬از‪٤‬جبٖ‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬بٖ ث‪ ٝ‬وبض تط‪٤ٚ‬ح ظثبٖ پبضؾ‪ ٣‬زض عاثإاب٘ا‪ ٣‬ازأا‪ ٝ‬زاز٘اس‪.‬‬ ‫ؾالع‪ ٗ٥‬عثٕب٘‪٘ ٣‬بٔ‪ٞ ٝ‬ب‪ ٢‬ذ‪ٛ‬ز ضا ثطا‪ ٢‬قب‪ ٜ‬اؾٕبع‪ ُ٥‬ث‪ ٝ‬فابضؾا‪٣‬‬ ‫ٔ‪ٍ٘٣‬بقت‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫اغّت قبعطاٖ اشضثب‪٤‬دبٖ زض زضثبض نف‪ٌ ٢ٛ‬اطزأاس‪ ٜ‬ثا‪ٛ‬ز٘اس‪.‬‬ ‫حج‪٥‬ج‪ ٣‬قبعط ٔعط‪ٚ‬ف ٔت‪ِٛ‬س ثطٌکبز‪ّٔ ،‬ه اِکعطا‪ ٢‬زضثبض ثا‪ٛ‬ز ‪ٚ‬‬ ‫قعط‪ ٢‬ث‪ ٝ‬فبضؾ‪ ٣‬اظ ا‪ ٚ‬زض زؾت ٘‪٥‬ؿت‪ .‬زض زضثبض قبعطاٖ ز‪ٍ٤‬ط‪٢‬‬ ‫چ‪ٔ ٖٛ‬حٕس أ‪ ٗ٥‬ؾّغبٖ تطوٕبٖ ‪ ٚ‬ثطازضـ ٔحٕس ٔأٗ ثا‪٥‬اً‬ ‫ث‪ ٝ‬پبضؾ‪ ٚ ٣‬تطو‪ ٣‬قعط ٔ‪٣‬ؾط‪ٚ‬ز٘س‪ٛٔ .‬ال٘ب وّجعّ‪ ٣‬ضاغت تجط‪٤‬ع‪٢‬‬ ‫(ٔطی ‪ 1002‬ق)‪ ،‬عم‪٥‬م‪ ٣‬قط‪ٚ‬ا٘‪ ٚ ٣‬لبض‪ ٣‬اعاطخا‪ٔ ٣‬اطاغا‪ ٣‬اظ‬ ‫قبعطاٖ ا‪ ٗ٤‬ز‪ٚ‬ض‪ٞ ٜ‬ؿت‪ٙ‬س و‪ ٓٞ ٝ‬ث‪ ٝ‬پبضؾ‪ ٓٞ ٚ ٣‬ث‪ ٝ‬تطوا‪ ٣‬قاعاط‬ ‫ٌفت‪ٝ‬ا٘س‪.‬‬ ‫نبزق ث‪ ً٥‬افکبض تجط‪٤‬ع‪ٔ ٢‬ترّم ث‪ ٝ‬نبزل‪ ،٣‬زض ٘امآ ‪٘ ٚ‬اثاط‬ ‫فبضؾ‪ ٚ ٣‬تطو‪ ٣‬خغتب‪ ٣٤‬زؾت زاقت‪ ٝ‬اؾت‪ .‬ز‪ٛ٤‬اٖ غعِ‪٥‬بت تطو‪٣‬‬ ‫‪ٙٔ ٚ‬کات تطو‪ ٣‬زاضز‪ٔ .‬عط‪ٚ‬فتط‪ ٗ٤‬اثاط ا‪ ٚ‬تاصواط‪ٔ ٢ ٜ‬ادإاع‬ ‫اِر‪ٛ‬ال زض قطح اح‪ٛ‬اَ قبعطاٖ ٔعبنط ا‪ٚ‬ؾات وا‪ ٝ‬ثا‪ ٝ‬ظثابٖ‬ ‫تطو‪ ٣‬خغتب‪ٛ٘ ٣٤‬قت‪ ٚ ٝ‬الب‪ ٢‬عجساِطؾ‪ َٛ‬ذ‪٥‬بٔپ‪ٛ‬ض اؾتبز زا٘کٍاب‪ٜ‬‬ ‫تجط‪٤‬ع اٖ ضا ث‪ ٝ‬فبضؾ‪ ٣‬تطخٕ‪ ٝ‬وطز‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫عال‪ ٜٚ‬ثط اثبض ٔىت‪ٛ‬ه‪ ،‬زاؾتبٖ‪ٞ‬ب‪ ٢‬تطو‪ ٣‬ت‪ٛ‬ؾظ عبق‪٥‬اک ‪ٞ‬اب ‪٤‬اب‬ ‫‪ٕٞ‬بٖ ٘‪ٛ‬اظ٘سٌبٖ ‪ ٚ‬ذ‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬سٌبٖ ز‪ٚ‬ض‪ٌ ٜ‬طز زض اشضثب‪٤‬دابٖ پاس‪٤‬اس‬ ‫أس٘س‪.‬‬ ‫ا‪ٙ٤‬بٖ ز٘جبِ‪ ٝ‬ض‪ ٚ‬ا‪ٚ‬ظاٖ ‪ٞ‬ب‪ ٢‬لس‪ ٣ٕ٤‬ث‪ٛ‬ز٘س ‪ٚ ٚ‬خ‪ٛ‬ز اٖ‪ٞ‬ب ٘کابٖ ٌاط‬ ‫عٕک ؾ‪٥‬غط‪ ٢ ٜ‬ظثبٖ تطو‪ ٣‬ث‪٤ٚ ٝ‬ػ‪ ٜ‬زض ض‪ٚ‬ؾاتاب‪ٞ‬اب ‪ ٚ‬قا‪ٟ‬اط‪ٞ‬اب‪٢‬‬ ‫و‪ٛ‬چه اؾت‪ .‬اظ ا‪ ٗ٤‬زاؾتبٖ‪ٞ‬ب ٔ‪٣‬ت‪ٛ‬اٖ ث‪ ٝ‬و‪ٛ‬ضا‪ٚ‬غّ‪ ،ٛ‬انّا‪ٚ ٣‬‬ ‫وطْ‪ ،‬ل‪ٙ‬جط ‪ ٚ‬اضظ‪ ،ٚ‬قب‪ ٜ‬اؾٕبع‪ ،ُ٥‬عبق‪٥‬ک غط‪٤‬ت ‪ ٚ‬ن‪ ٚ ٓٙ‬عبق‪٥‬ک‬ ‫عجبؼ ت‪ٛ‬فبضلبّ٘‪ ٣‬اقبض‪ ٜ‬وطز‪.‬‬ ‫حم‪٥‬ط‪٤ ٢‬ى‪ ٣‬اظ ٕ٘ب‪ٙ٤‬سٌبٖ ثطخؿت‪ ٢ٝ‬قعط تطو‪ ٣‬اشضثب‪٤‬دابٖ زض‬ ‫ؾس‪ ٢ٜ‬ز‪ ٓٞ‬اؾت‪ ٢ٚ .‬چ‪ ٝ‬زض اقعبض ز‪ٛ٤‬اٖ تطو‪ ٣‬ذ‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬چ‪ ٝ‬زض‬ ‫ٔث‪ٔ ٚ ٣ّ٥ِ ٢ٛٙ‬د‪ ٖٛٙ‬و‪ ٝ‬اٖ ضا ث‪ ٝ‬تطو‪ٛ٘ ٣‬قت‪ ،ٝ‬اظ قبعطا٘‪ ٣‬چ‪ٖٛ‬‬ ‫خبٔ‪ٞ ٚ ٣‬بتف‪ ٣‬ثؿ‪٥‬بض تاث‪٥‬ط پص‪٤‬طفت‪ ٝ‬اؾت‪.‬‬ ‫زض ِ‪ٔ ٚ ٣ّ٥‬د‪ ٖٛٙ‬ا‪ ،ٚ‬تاث‪٥‬ط خبٔ‪ ٣‬افع‪ٖٚ‬تط اؾت‪ .‬فطز‪ ٢‬اضزثا‪٥‬اّا‪٣‬‬ ‫اظ قبعطاٖ ٔىتت ‪ٚ‬ل‪ٛ‬ع و‪ ٝ‬ز‪ٛ٤‬اٖ ا‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬فابضؾا‪ ٚ ٣‬تاطوا‪ ٣‬زض‬ ‫ٔ‪ٛ‬ظ‪ ٢ٜ‬ثط‪٤‬تب٘‪٥‬ب ٔ‪ٛ‬خ‪ٛ‬ز اؾت‪.‬‬ ‫ث‪٣‬تطز‪٤‬س فض‪ ٣ِٛ‬ؾتبض‪ ٢ٜ‬زضذکبٖ اؾٕبٖ ازث‪٥‬بت اشضثب‪٤‬دابٖ ‪ٚ‬‬ ‫ثعضٌتط‪ ٗ٤‬قبعط تطو‪ ٣‬اشضثب‪٤‬دب٘‪ ٣‬زض ؾس‪ ٢ٜ‬ز‪ ٓٞ‬اؾت‪ٔ .‬حٕاس‬ ‫ثٗ ؾّ‪ٕ٥‬بٖ ثغساز‪ٔ ٢‬ترّم ث‪ ٝ‬فض‪ )ْ1489-1556( ٣ِٛ‬ثط ز‪ٍ٤‬ط‬ ‫قبعطاٖ ثطتط‪ ٢‬زاضز‪ .‬ازث‪٥‬بت تطو‪ ٣‬ثب فض‪ ٣ِٛ‬ث‪ ٝ‬ا‪ٚ‬ج ذ‪ٛ‬ز ضؾ‪٥‬اس‪.‬‬ ‫لجُ اظ فض‪ ٣ِٛ‬ازث‪٥‬بت تطو‪ ٣‬اشضثب‪٤‬دب٘‪ ٣‬قىُ‪ٞ‬ب‪ ٣٤‬چ‪ٔ ٖٛ‬ث‪٢ٛٙ‬‬ ‫‪ ٚ‬غعَ ضا اظٔ‪ٛ‬ز‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ز‪ .‬فض‪ ٣ِٛ‬ذ‪ٛ‬ز اؾتبز غعَ ث‪ٛ‬ز‪ .‬عال‪ ٜٚ‬ثط اٖ‬ ‫ا‪٘ ٚ‬رؿت‪ ٗ٥‬اثبض اضظ٘س‪ ٢ ٜ‬تٕث‪ ٣ّ٥‬ضا زض تطو‪ ٣‬اشضثب‪٤‬دب٘‪ ٣‬افط‪٤‬س‪.‬‬ ‫(ث‪ ٚ ًٙ‬ثبز‪ -ٜ‬نحجت االثٕبض) فض‪ٔ ٣ِٛ‬ب٘‪ٙ‬س ٘ؿ‪ ٣ٕ٥‬و‪ٛ‬ق‪٥‬اس تاب‬ ‫قعط تطو‪ ٣‬ضا ثب ا‪ٚ‬ظاٖ عط‪ٚ‬ض‪ ٣‬ؾبظٌابض ٘إاب‪٤‬اس اٌاط چا‪ ٝ‬ا‪ٚ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬فم‪٥‬ت چکٍٕ‪٥‬ط‪ ٢‬ث‪ ٝ‬زؾت ا‪ٚ‬ضز ‪ٚ ٣ِٚ‬الع‪٥‬ت ا‪٤‬اٗ ثا‪ٛ‬ز وا‪ٝ‬‬ ‫تطو‪ ٣‬ثب ‪ٚ‬ظٖ ‪ٞ‬دب‪ ٣٤‬ؾبظٌبضتط اؾت‪ .‬ا‪ ٚ‬زض ‪ٔ ٚ ٣ّ٥ِ 942‬د‪ٙ‬ا‪ٖٛ‬‬ ‫ازأ‪ ٝ‬زاضز‬ ‫ضا ث‪ ٝ‬تطو‪ ٣‬ؾط‪ٚ‬ز‪....‬‬ صفحه 5 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫پىجشىبٍ ‪ 59‬اریبُشت ‪ 9 * 5845‬می ‪ 7 * 6466‬شًال‪ * 5887‬سال سی ی دیم ( ایتًز ایکیىجی ایل ) * شمارٌ ( سایی ) ‪9855 :‬‬ ‫السام عرضه ‪ 88‬قلن لوازم یذکی‬ ‫خودرو با شناسه و کذ رهگیری‬ ‫معاین یزیر صمت‪ :‬در اغاز سًمیه مرحلهٍ رهر‬ ‫رَگیری قطعات یذکی خًدری‪ ،‬تًلیذکىىذگهان ی‬ ‫فریشىذگان بایذ کاال َای خًد را با شىاسٍ کهاال ی‬ ‫کذرَگیری عرضٍ کىىذ‪.‬‬ ‫مح دسمدهدسی ثدطازضان گدفدتز پدؽ اظ الدعا‪،‬‬ ‫تولیسوننسگبن و ـطوقنسگبن لواظ‪ ،‬یسوی ذوزضو‬ ‫ثه زضیبـت وس ضهمیطی و قنبؾه ودبال‪ ،‬تد دبمدی‬ ‫تولیسوننسگبن و ـطوقنسگبن ثبیس وبال هبی ذدوز‬ ‫ضا ثب قدندبؾده ودبال و ودسضهدمدیدطی عدطضده‬ ‫وننس‪۲‬‬ ‫ثطازضان اـعوزز اثعاض الظ‪ ،‬ثطای اجطای ایدن عدطح‬ ‫لبنونی ثب اؾتفبزه اظ ت هیسات لجلی‪ ،‬اعال ضؾدبندی‬ ‫اظ عطیک ضؾبنه هب و نساوؾی ب و ـدطندت هدبی‬ ‫لبنونی ذوه انسیکیسه قسه اؾت‪۲‬‬ ‫معبون ننبی ع ومی وظاضت ن ت ثب ثیبن ایندىده‬ ‫اننبؾ و تولیسوننسگبن هم ه طاهی الظ‪ ،‬ضا ثطای‬ ‫اجددطای زلددیددک ایددن عددطح زاضنددس‪ ،‬گددفددتز‬ ‫زض ذال اجطای عطح اظ ظطـیت زؾدتدمدبه هدبی‬ ‫نظبضتی و لضبیی ثطای جلت اعدتد دبز مدطز‪ ،‬زض‬ ‫حوظه لواظ‪ ،‬لغعدبت یدسودی ذدوزضو اؾدتدفدبزه‬ ‫ذواهیم وطز‪۲‬‬ ‫اگهی هفقودی‬ ‫بشمومارپ‬ ‫سنذ کوپانی‪ -‬برگ سبس خودرو تیبا‬ ‫‪۰6<9‬‬ ‫انتظاهی= ایراى ‪۰67-68‬س ‪ ۰:‬همذل‬ ‫بشوارپ هوتور= ‪ 8409223‬و شمومارپ شماسمی=‬ ‫‪ NAS821100H1086754‬بنام اینجانب هانمیمه‬ ‫بایرام زادپ هفقود گردیذپ از درجه اعتبار سماقمط‬ ‫هی باشذ‪585۱.‬‬ ‫اگهی هفقودی‬ ‫=‬ ‫بشمومارپ پم‬ ‫برگ سبس سواری سایپا هذل <<‬ ‫‪9<< -58‬س‪ 8۰‬بشوارپ هوتمور= ‪M۰6897::;9:‬‬ ‫بشوارپ شاسی= ‪ NAS7۰۰۰۱۱L۰۰<7<79‬هفقود گردیذپ‬ ‫از درجه اعتبار ساقط هی باشذ‪6858.‬‬ ‫ارش بخشی هینق‬ ‫م الف ‪ :6‬میاوٍ‬ ‫اقتصاد‬ ‫جسئیات یام ‪ :44‬میلیًن تًماوی‬ ‫ساخت مسکه‬ ‫ثه تبظگی ؾمؿ تؿهدیدالت ؾدبذدت‬ ‫مؿىن ثب اـعایف ‪ ۴۴‬زضنسی ثه ‪۳۱۱‬‬ ‫میلیون تومبن ضؾیسه وه ؾدمدؿ ایدن‬ ‫ضلم زض ‪ ۴.‬قهط ثه ؾبظنسگبن حطـهای‬ ‫وه اظ ـنبوضی هدبی ندویدن اؾدتدفدبزه‬ ‫میوننس تعلک ذواهس گطـت‪۲‬‬ ‫ثه گعاضـ ایؿنب‪ ،‬اـعایف هعیدنده هدبی‬ ‫ؾبذت مؿىن و ضقس ؾبلیبنه ‪ ۱۱‬تب ‪۴۱‬‬ ‫زضنسی لی ت مهبلح ؾدبذدتد دبندی‪،‬‬ ‫زولت ضا ثط ان زاقت تب ؾدمدؿ وا‪،‬‬ ‫ؾبذت مؿىن ضا اـعایف زهدس‪ ۲‬ؾدب‬ ‫‪ ۴۱۱۱‬ؾمؿ تؿهیالت ؾبذت مؿىدن‬ ‫‪ ۱۴۱‬میلیون تومبن ثوز وه امؿدب ثده‬ ‫‪ ۳۱۱‬میلیون تومبن ثه اظای هدط واحدس‬ ‫ضؾیسه اؾت‪۲‬‬ ‫زولت ؾیعزهم عطح ؾبذدت چدهدبض‬ ‫میلیون واحس مؿىونی عی چهبض ؾدب‬ ‫زض لبلت نهضت ملی مؿىن ضا اؼدبظ‬ ‫وطزه وه گفته میقوز اجطای ان ثده‬ ‫ثرف ذهونی واگصاض ذواهس قدس‪۲‬‬ ‫ثه این تطتیت اگط زولت ثتوانس تولدیدس‬ ‫ؾبلیبنه مؿىن ضا اظ حسوز نیم میلدیدون‬ ‫واحس مؿىونی ـعلی ثه حدسوز یده‬ ‫میلیون واحس ثطؾدبندس ثده ندوعدی زض‬ ‫ؾیبؾت هبی والن ذدوز زض ثدردف‬ ‫مؿىن موـک ثوزه اؾت‪۲‬‬ ‫وبضقنبؾبن معتمسنس تهطثه مؿىن مهط‬ ‫وه پؽ اظ گصقت حدسوز ‪ ۴۴‬ؾدب‬ ‫هنوظ ثه عوض وبمل زض ثرفهدبیدی اظ‬ ‫وکوض ثه ات ب‪ ،‬ندطؾدیدسه نکدبن زازه‬ ‫زولت ثبیس اظ زذبلدت مؿدتدمدیدم زض‬ ‫ؾبذت و ؾبظ ذوززاضی ونس‪ ۲‬اظ ان‬ ‫عطؾ ثرف ذهونی قطایظ چندسان‬ ‫مغلوثی نساضز‪ ۲‬وبهف توان متمبضیدبن‬ ‫مؿىن‪ ،‬ضقس لی ت مهبلح ؾبذت بندی‬ ‫و ثبظزه ؾطمبیه پبیینتط اظ ندطخ تدوض‪،‬‬ ‫ع ومی‪ ،‬منهط ثه وبهف انمیدعه هدبی‬ ‫ثرف ذهونی ثطای ؾطمبیه گدصاضی‬ ‫زض ثرف مؿىن قسه اؾت‪۲‬‬ ‫اظ عطؾ زیمط زولت لی ت ؾدبذدت‬ ‫واحسهبی نهضت ملی مؿىدن ضا زض‬ ‫اذطین ثهضوظضؾبنی ‪ ۱۲۴‬میلیون تومبن‬ ‫زض هط متط مدطثد اعدال‪ ،‬ودطزه وده‬ ‫ؾبظنسگبن معتمدسندس ثدب ایدن مدجدبلدػ‬ ‫ن یتوان پطوغه هدب ضا پدیدف ثدطز و‬ ‫هعینه هب ـطاتدط اظ ایدن اضلدب‪ ،‬اؾدت‪۲‬‬ ‫ثنبثطاین ثه ندظدط مدی ضؾدس اـدعایدف‬ ‫تؿهیالت ؾبذت می توانس ضاهدىدبضی‬ ‫جبیمعین ثطای ضقس ؾبذت و ؾبظ زض‬ ‫وکوض ثبقس‪۲‬‬ ‫ثبنه مؿىن ثطای ؾب جسیس ؾدمدؿ‬ ‫تؿهیالت ؾبذت مؿىن ضا اظ ‪ ۱۴۱‬ثده‬ ‫‪ ۳۱۱‬میلیون تومبن اـعایف زاز‪ ۲‬زض این‬ ‫ذهول یه ثؿته اعتدجدبضی جدهدت‬ ‫اعغبی تؿهیالت ؾبذت مؿدىدن زض‬ ‫‪ ۴.‬ؾمؿ متفبوت ثب زض نظط گدطـدتدن‬ ‫قهط محدل ؾدىدوندت‪ ،‬اؾدتدفدبزه اظ‬ ‫ـنبوضی هبی ندویدن و قدطایدظ ـدندی‬ ‫رونذ نسولی رشذ پایه پولی‬ ‫در سال ‪۰7۱۱‬‬ ‫ؾبظنسه تسوین وطزه اؾت‪۲‬‬ ‫مح وز قبیبن د مدسیدطعدبمدل ثدبنده‬ ‫مؿىن زض این ذهول گفتده اؾدتز‬ ‫ؾددمددؿ ایددن تؿددهددیددالت ثددطحؿددت‬ ‫عجمه ثنسی ج عیتی قهطهب ثه ؾه گطوه‬ ‫تمؿیم میقوز وه زض هط گطوه‪ ،‬ثؿدتده‬ ‫ثه اینىه ؾبظنسه متمبضدی تؿدهدیدالت‬ ‫ؾبذت‪ ،‬اظ ـنبوضی نوین ؾبذت بنی زض‬ ‫ؾبذت وؾبظ اؾتفبزه ونس یدب ذدیدط و‬ ‫ه ینین ثدطحؿدت ایدندىده ؾدبظندسه‬ ‫حطـهای ثبقس یب مع ولی (ؼیطحطـهای)‬ ‫‪ ،‬ؾمؿ تؿدهدیدالت ندیدع مدتدفدبوت‬ ‫تعیینقسه اؾت‪۲‬‬ ‫وی ثیبن وطزز زض ثؿته اعتجدبضی ؾدب‬ ‫جبضی ضونک تولیس مؿىدن‪ ،‬ثدطای ‪۴.‬‬ ‫قهط تهطان‪ ،‬انفهبن‪ ،‬قیطاظ‪ ،‬مکدهدس‪،‬‬ ‫تجطیع‪ ،‬ودطج‪ ،‬اهدواظ‪ ،‬ثدندسضعدجدبؼ‪،‬‬ ‫ثوقهط‪ ،‬لم‪ ،‬ؾدبضی و ضقدت ؾدمدؿ‬ ‫تؿهدیدالت ؾدبذدت مؿدىدن ثدطای‬ ‫ؾبظنسگبن حطـه ای وده اظ ـدندبوضی‬ ‫نوین هم اؾتفبزه وننس‪ ۳۱۱ ،‬مدیدلدیدون‬ ‫تومبن ثه اظای هط واحس اؾت‪۲‬‬ ‫مسیطعدبمدل ثدبنده مؿدىدن اـدعوزز‬ ‫ه ینین ثه ؾبظنسگبن ؼیطحطـهای وده‬ ‫اظ ـنبوضی نوین ؾبذت زض پطوغه ذوز‬ ‫ثهطه ثمیطنس‪ ۴۴۱ ،‬مدیدلدیدون تدومدبن‬ ‫تؿهیالت ثه اظای احساث هدط واحدس‬ ‫مؿىونی پطزاذت میقوز‪۲‬‬ ‫بازار خًدری چٍ خبر است؟‪،‬‬ ‫قیمت خًدری َر ریز تغییر می کىذ‬ ‫زض حبلیىه وعسه زازه قسه ثوز وه لی ت ذوزضو زض‬ ‫ثبظاض اظاز ونتط ذواهس قس امب اظ اثتسای ؾب جبضی‬ ‫ثبظاض ذوزضو زچبض نوؾبنبت عهیجی قسه و زض ایدن‬ ‫ثین نظبضتی هم اظ ؾوی متولیبن انهب‪ ،‬ن ی قوز‪۲‬‬ ‫اظ اثتسای ؾب جبضی ثطذالؾ انیه وعسه زازه قسه‬ ‫ثوز‪ ،‬ثبظاض ذوزضو متاثط اظ انتکبض اذجدبضی اظ جد لده‬ ‫تساو‪ ،‬م نوعیت واضزات ذوزضو‪ ،‬عس‪ ،‬حصؾ لدطعده‬ ‫وکی‪ ،‬وبهف عطضه‪ ،‬عوالنی قسن ضونس مصاودطات‬ ‫و زچبض نوؾبن لی تدی قدسه و ندطخ ذدوزضوهدبی‬ ‫زاذلی ثه نوضت میبنمین ‪ ۴۱‬تب ‪ ۴۴‬اـعایدف یدبـدتده‬ ‫اؾت‪۲‬‬ ‫این وضعیت تب جبیی جلو ضـته وه ـدبندلده لدید دت‬ ‫وبضذبنه و ثبظاض زض اؼلت زؾتمبههب ندس مدیدلدیدون‬ ‫تومبن ضا نیع ضز وطزه و حتی زض ثطذی اظ زؾتمبه ثده‬ ‫‪ .۱۱‬میلیون تومبن هم ضؾیسه اؾت؛ ثه عنوان ن دونده‬ ‫اگطچه پػو پبضؼ ‪LX‬زض وبضذبنه ‪ ۴.۳‬مدیدلدیدون‬ ‫تومبن اؾت امب زض ثبظاض نعزیه ثه ‪ ۴..‬میلیون تومبن‬ ‫ریزوامٍ ارک‬ ‫اگُی مادٌ ‪ 7‬قاوًن یمادٌ ‪ 57‬ائیه وامٍ قاوًن تعییه تکلیف یضعیت ثبتی‬ ‫راضی ی ساختماوُای فاقذ سىذ رسمی‬ ‫ثطاثط اضاء نبزضه هیات موضو لبنون مصووض ‪ ۲۲۲۲‬مؿتدمدط زض واحدس ثدجدتدی‬ ‫تطو بنیبی تهطـبت مبلىبنه و ثالمعبضو متمبضیبن محطظ گطزیسه اؾت‪ ۲‬لدصا‬ ‫مکرهبت متمبضیبن و امالن موضز تمبضب ثه قطح ظیط ثه منظوض اعال ع و‪،‬‬ ‫زض زو نوثت ثه ـبنله ‪ ۴۴‬ضوظ اگهی می قوز زض نوضتی وه اقربل نؿدجدت‬ ‫ثه نسوض ؾنس مبلىیت متمبضیبن اعتطاضی زاقته ثبقنس‪ ،‬می تواننس اظ تدبضیدد‬ ‫انتکبض اولین اگهی ثه مست زو مبه اعتطاو ذوز ضا ثه ازاضه ثدجدت اؾدندبز و‬ ‫امالن تطو نیبی تؿلیم و پؽ اظ اذص ضؾیس ‪ ،‬ظطؾ مست یه مبه اظ تبضید‬ ‫تؿلیم اعتطاو ‪ ،‬زازذواؾت ذوز ضا ثه مطاج لضبیی تمسیم ن بینس‪۲‬‬ ‫‪ -۴‬البی امیس ن سی ـطظنس ؼیجعلی متمبضی و متهطؾ قکسان یه لغعده‬ ‫ثبغ اظ پالن ق بضه ‪ ۴۱۴‬ـطعی اظ ‪ -۴۴‬انلی ثرف ‪ – ۴.‬تجطیع وال زض قهدط‬ ‫تطو بنیبی ثه مؿبحت ‪۴۱.۱‬متط مطث حوظه ثجت مله تطو بنیبی اثتیبعی اظ‬ ‫مددبلدده ضؾ د ددی الددبی مددنددهددوض مددالئددی وضظلددبنددی ثدده وددالددؾدده ز‬ ‫‪۴۱۱۱۴۴۱۱۱۱۱۴.۱۱۱..۱‬‬ ‫‪ *.0.۴‬تبضید انتکبض نوثت او ز‪۴۱۱۴0۱۴0۴۱‬‬ ‫تبضید انتکبض نوثت زو‪،‬ز ‪۴۱۱۴0۱.0۴۴‬‬ ‫رضا وًریزی‬ ‫سرپرست ادارٌ ثبت اسىاد ی امالک ترکماوچای‬ ‫معبمله می قوز‪ ۲‬ه ینین زنب مع ولی زض ودبضذدبنده‬ ‫‪ .۱۴‬میلیون تومبن لی ت زاضز امدب زض ثدبظاض ‪۴.۱‬‬ ‫میلیون تومبن ثه ـطوـ میضؾس‪۲‬‬ ‫انغوض وه ـعبالن ثبظاض و مؿئوالن میگوینس عد دسه‬ ‫زلیل نوؾبنی قسن ثبظاض‪ ،‬وبهف عدطضده و تدعضیدک‬ ‫ذوزضو اؾت‪ ،‬اظ این ضو ـطوقنسگبن لدید دت هدبی‬ ‫ریزوامٍ ارک‬ ‫م الف ‪ 5845083‬شبستر‬ ‫ادارٌ ثبت اسىاد ی امالک حًزٌ ثبت ملک شبستر‬ ‫اگهی موضو مبزه ‪ ۴‬لبنون ومبز‪۴۴‬ائین نبمه لبنون تعیین تىلیؿ وضعیت ثجتی و‬ ‫اضاضی وؾبذت بنهبی ـبلس ؾنس ضؾ ی‬ ‫ثطاثط ضای ق بضهز ‪ ۴۱۱۴0۱۴0..-۴۱۱۱۴۳۱۴۱۱۱۴۴۱۱۱۴..‬هیبت او مدوضدو‬ ‫لبنون تعیین تىلیؿ وضعیت ثجتی اضاضی و ؾبذت بنهبی ـبلس ؾنس ضؾ ی مؿدتدمدط‬ ‫زض واحس ثجتی حوظه ثجت مله قجؿتط تهطـبت مبلىبنه ثالمعبضو متمبضی الدبی‬ ‫انؽط نمکی ؾعیساثبز ـطظنسز جعفط ثک بضه قنبؾنبمهز ‪ ۴۱۴.‬نبزضه اظ ثؿتبن اثدبز‬ ‫زض قکسان یه لغعه ظمین معضوعی مفطوظ و مهعی قسه اظ ؾن ‪ -۴.‬انلدی‬ ‫ثرف ‪ -۴۳‬تجطیع ثه مؿبحت ‪ ۴۳..0.‬متطمطث وال زض ؾفیسو دط اشضثدبیدهدبن‬ ‫قطلی حوظه ثجت مله قجؿتط ذطیساضی اظ البی جال قىطی محطظ گطزیسه‬ ‫اؾت‪ ۲‬لصا ثه منظوض اعال ع و‪ ،‬مطاتت زض زو نوثت ثه ـبندلده ‪ ۴۴‬ضوظ اگدهدی‬ ‫میکوز زض نوضتی وه اقربل نؿجت ثه نسوض ؾنس مبلىیت متمبضی اعدتدطاضدی‬ ‫زاقته ثبقنس می تواننس اظ تبضید انتکبض اولین اگهی ثه مست زو مبه اعتطاو ذدوز‬ ‫ضا ثه این ازاضه تؿلیم و پؽ اظ اذص ضؾیس‪ ،‬ظطؾ مست یه مبه اظ تبضید تؿدلدیدم‬ ‫اعتطاو‪ ،‬زازذواؾت ذوز ضا ثه مطاج لضبئی تمسیم ن بیندس‪۲‬ثدسیدهدی اؾدت زض‬ ‫نوضت انمضبی مست مصووض و عس‪ ،‬ونو اعتطاو عجک ممطضات ؾنس مبلىیدت‬ ‫نبزض ذواهس قس‪۲‬‬ ‫‪ *۴0.‬تبضید انتکبض نوثت او ز ‪ *۴۱۱۴0۱۴0..‬نوثت زو‪،‬ز ‪۴۱۱۴0۱.0۴۴‬‬ ‫رئیس ادارٌ ثبت اسىاد ی امالک شبستر‬ ‫میرصابر مًسًی افشار‬ ‫م الف ‪ :8‬میاوٍ‬ ‫ادارٌ ثبت اسىاد ی امالک حًزٌ ثبت ملک مروذ‬ ‫ریزوامٍ ارک‬ ‫اگُی مادٌ ‪ 7‬قاوًن یمادٌ ‪ 57‬ائیه وامٍ قاوًن تعییه تکلیف یضعیت ثبتی راضی ی ساختماوُای فاقذ سىذ رسمی‬ ‫ثطاثط اضاء نبزضه هیات موضو لبنون مصووض ‪ ۲۲۲۲‬مؿتمط زض واحس ثجتی تطو بنیبی تهطـبت مبلىبنه و ثالمعبضو متمبضیدبن مدحدطظ‬ ‫گطزیسه اؾت‪ ۲‬لصا مکرهبت متمبضیبن و امالن موضز تمبضب ثه قطح ظیط ثه منظوض اعال ع و‪ ،‬زض زو نوثت ثه ـبنله ‪ ۴۴‬ضوظ اگهی‬ ‫می قوز زض نوضتی وه اقربل نؿجت ثه نسوض ؾنس مبلىیت متمبضیبن اعتطاضی زاقته ثبقنس‪ ،‬می تواننس اظ تبضید اندتدکدبض اولدیدن‬ ‫اگهی ثه مست زو مبه اعتطاو ذوز ضا ثه ازاضه ثجت اؾنبز و امالن تطو نیبی تؿلیم و پؽ اظ اذص ضؾیس ‪ ،‬ظطؾ مست یه مدبه اظ‬ ‫تبضید تؿلیم اعتطاو ‪ ،‬زازذواؾت ذوز ضا ثه مطاج لضبیی تمسیم ن بینس‪۲‬‬ ‫‪ 59‬قطعٍ ((َمگی یاقع در ریستای بلفٍ تیمًر))‬ ‫تحت پالک ‪ 5‬اصلی بخش ‪ - 73‬تبریس‬ ‫‪ -۴‬البی ؾل بن مح سذبنی ثلفه تی وضی ـطظنس حؿین متمبضی و متهطؾ قکسان یه لغعه ظمین معضوعی اظ پالن ق بضه ‪- .‬‬ ‫انلی ثه مؿبحت ‪ ۴..۴‬متط مطث حوظه ثجت مله تطو بنیبی اثتیبعی اظ قعجه اجطای احىب‪ ،‬مسنی زازگبه ع ومی ثرف تطو بنیبی‬ ‫ثطاثط زؾتوض ت لیه ق بضه ز ‪ ۴۱۱۱0۱۴0۴۴ –..۱۱۴.۱‬ثه والؾه ‪۴۱۱۱۴۴۱۱۱۱۱۴.۱۱۱..۳‬‬ ‫‪ -.‬البی ؾل بن مح سذبنی ثلفه تی وضی ـطظنس حؿین متمبضی و متهطؾ قکسان یه لغعه ظمین معضوعی اظ پالن ق بضه ‪- .‬‬ ‫انلی ثه مؿبحت ‪ .۴.۳‬متط مطث حوظه ثجت مله تطو بنیبی اثتیبعی اظ قعجه اجطای احىب‪ ،‬مسنی زازگبه ع ومی ثرف تطو بنیبی‬ ‫ثطاثط زؾتوض ت لیه ق بضه ز ‪ ۴۱۱۱0۱۴0۴۴ –..۱۱۴.۱‬ثه والؾه ‪۴۱۱۱۴۴۱۱۱۱۱۴.۱۱۱.۴.‬‬ ‫‪ -۴‬البی ؾل بن مح سذبنی ثلفه تی وضی ـطظنس حؿین متمبضی و متهطؾ قکسان یه لغعه ظمین معضوعی اظ پالن ق بضه ‪- .‬‬ ‫انلی ثه مؿبحت ‪ .۴۱۱‬متط مطث حوظه ثجت مله تطو بنیبی اثتیبعی اظ قعجه اجطای احىب‪ ،‬مسنی زازگبه ع ومی ثرف تطو بنیبی‬ ‫ثطاثط زؾتوض ت لیه ق بضه ز ‪ ۴۱۱۱0۱۴0۴۴ –..۱۱۴.۱‬ثه والؾه ‪۴۱۱۱۴۴۱۱۱۱۱۴.۱۱۱.۴۴‬‬ ‫‪ -۱‬البی ؾل بن مح سذبنی ثلفه تی وضی ـطظنس حؿین متمبضی و متهطؾ قکسان یه لغعه ظمین معضوعی اظ پالن ق بضه ‪- .‬‬ ‫انلی ثه مؿبحت ‪ .۳..‬متط مطث حوظه ثجت مله تطو بنیبی اثتیبعی اظ قعجه اجطای احىب‪ ،‬مسنی زازگبه ع ومی ثرف تطو بنیبی‬ ‫ثطاثط زؾتوض ت لیه ق بضه ز ‪ ۴۱۱۱0۱۴0۴۴ –..۱۱۴.۱‬ثه والؾه ‪۴۱۱۱۴۴۱۱۱۱۱۴.۱۱۱..۴‬‬ ‫‪ -۴‬البی ؾل بن مح سذبنی ثلفه تی وضی ـطظنس حؿین متمبضی و متهطؾ قکسان یه لغعه ظمین معضوعی اظ پالن ق بضه ‪- .‬‬ ‫انلی ثه مؿبحت ‪ ۴۱۴۴‬متط مطث حوظه ثجت مله تطو بنیبی اثتیبعی اظ قعجه اجطای احىب‪ ،‬مسنی زازگبه ع ومی ثرف تطو بنیبی‬ ‫ثطاثط زؾتوض ت لیه ق بضه ز ‪ ۴۱۱۱0۱۴0۴۴ –..۱۱۴.۱‬ثه والؾه ‪۴۱۱۱۴۴۱۱۱۱۱۴.۱۱۱.۴۱‬‬ ‫‪ -۳‬البی ؾل بن مح سذبنی ثلفه تی وضی ـطظنس حؿین متمبضی و متهطؾ قکسان یه لغعه ظمین معضوعی اظ پالن ق بضه ‪- .‬‬ ‫انلی ثه مؿبحت ‪ ۴۱۱.‬متط مطث حوظه ثجت مله تطو بنیبی اثتیبعی اظ قعجه اجطای احىب‪ ،‬مسنی زازگبه ع ومی ثرف تطو بنیبی‬ ‫ثطاثط زؾتوض ت لیه ق بضه ز ‪ ۴۱۱۱0۱۴0۴۴ –..۱۱۴.۱‬ثه والؾه ‪۴۱۱۱۴۴۱۱۱۱۱۴.۱۱۱...‬‬ ‫‪ -.‬البی ؾل بن مح سذبنی ثلفه تی وضی ـطظنس حؿین متمبضی و متهطؾ قکسان یه لغعه ظمین معضوعی اظ پالن ق بضه ‪- .‬‬ ‫‪:‬‬ ‫زلجرواهی اعال‪ ،‬می وننس و زض این ثیدن وؿدی هدم‬ ‫نظبضتی ثط وضعیت ثبظاض نساضز‪ ،‬ثه گونهای وه ثه نظط‬ ‫می ضؾس ثبظاض ذوزضو ثه مطحله ضهبقسگدی ضؾدیدسه‬ ‫اؾت و مؿئوالن و نبظطان ـمظ ثب نؿره پییی پکدت‬ ‫تطیجون ثه زنجب ثهجوز اوضب ثبظاض هؿتنس‪۲‬‬ ‫وضعیت زض ثبظاض ثه گونده ای پدیدف مدی ضوز وده‬ ‫مکتطیبن حتی اظ ذطیس ذوزضوهبیی وه ضوظی جدعو‬ ‫ذوزضوهبی التهبزی و اضظان محؿوه میقسنس هم‬ ‫نبتوان قسهانس‪۲‬‬ ‫زیطوظ لبلیجبؾ ضئیؽ مهلؽ نیع ثه این امط واودندف‬ ‫نکبن زاز و گفت وه زض قطایظ ـعلی میثیندیدم وده‬ ‫لی ت ت ب‪ ،‬قسه ذوزضویی مبننس پطایس ‪ .۱۱‬میدلدیدون‬ ‫تومبن اؾت‪ ،‬زض حبلی وه ثب اضظ ‪ .۴‬هدعاض تدومدبندی‬ ‫میتوان ذوزضوهبیی ضا زض حدسوز ‪ ۴۱۱۱‬زالض ثدب‬ ‫ویفیتی ثؿیبض ذوه واضز وکوض وطز وه این ذواؾته‬ ‫مهلؽ ثوزه و مه تکریم مهلحت نظب‪ ،‬ثدب ان‬ ‫ه طاهی وطز‪۲‬‬ ‫ریزوامٍ ارک‬ ‫م الف ‪ :877‬مروذ‬ ‫اگُی مسایذٌ اتًمبیل‬ ‫ث وجت پطونسه اجطائی والؾهز ‪ ۴۱۱۱۱۱.۳.‬یه زؾتمبه اتومجیل ؾواضی ؾ نس ثه ضند‬ ‫ذبوؿتطی مس ‪ ۴۴.۱‬ثک بضه انتظبمیز ‪۳۴.-..‬ز‪ ۴.‬متعلک ثه البی جواز لبضی مطنس وه زض‬ ‫لجب لؿ تی اظ علت ذبنم لیال ثطجلو زض پبضوین وحست مطنس تولیؿ وه عدجدک ندظدطیده‬ ‫وبضقنبؼ ضؾ ی زازگؿتطی ثه مجلػ ‪ .۴۱0۱۱۱0۱۱۱‬ضیب معبز هفتبز و پنج میلیون تومدبن‬ ‫اضظیبثی قسه‪ ،‬ضوظ چهبضقنجه موضذهز ‪ ۴۱۱۴0۱.0..‬اظ ؾبعت ‪ .‬نجح الی ‪ ۴.‬زض ازاضه‬ ‫ثجت اؾنبز و امالن مطنس قعجه اجطائیبت وال زض ذیبثبن عبلمبنی ضوثطوی ازاضه مردبثدطات‬ ‫لسیم اظ عطیک معایسه ثه ـطوـ می ضؾس‪ ۲‬معایسه مجلػ ‪ .۴۱0۱۱۱0۱۱۱‬ضیب معبز هفتدبز و‬ ‫پنج میلیون تومبن قطو و ثه ثبالتطین لی ت پیکنهبزی نمسا ـطوذته ذواهس قس‪۲‬ولیه هعینده‬ ‫هبی لبنونی ثه عهسه ثطنسه معایسه اؾت و نیم عکط و حک معایسه نمسا ونو ذواهس قس‪۲‬‬ ‫ه ینین ثطاثط مبزه ‪ ۴۴۳‬لبنون ائین نبمه اجطا قطوت زض معایسه منوط ثه پطزاذت زه زضنس‬ ‫اظ مجلػ پبیه وبضقنبؾی ثه حؿبه ؾپطزه ثجت و حضوض ذطیساض یب ن بیندسه لدبندوندی او زض‬ ‫جلؿه معایسه اؾت ثطنسه معایسه مىلؿ اؾت مبثه التفبوت مجلػ ـطوـ ضا ظدطؾ مدست ‪۴‬‬ ‫ضوظ اظ تبضید معایسه ثه حؿبه ننسوق ثجت توزی ن بیس‪ ۲‬و زض نوضتیىه ظدطؾ مدهدلدت‬ ‫ممطض مبنسه ـطوـ ضا ثه حؿبه ؾپطزه ثجت واضیع نىنس‪ ۲‬مجلػ مصووض لبثل اؾتطزاز نجوزه و ثه‬ ‫حؿبه ذعانه واضیع ذواهس قس زض این نوضت ع لیبت ـطوـ اظ زضجه اعتدجدبض ؾدبلدظ و‬ ‫معایسه تهسیس می گطزز‪۲‬‬ ‫‪ *۱0۴.‬تبضید انتکبض ‪۴۱۱۴0۱.0۴۴‬‬ ‫رئیس ادارٌ ثبت اسىاد ی امالک شُرستان مروذ‬ ‫محرم کىعاوی حسیه خلیفٍ‬ ‫انلی ثه مؿبحت ‪ ۳۴۴۳‬متط مطث حوظه ثجت مله تطو بنیبی اثتیبعی اظ قعجه اجطای احىب‪ ،‬مسنی زازگبه ع ومی ثرف تطو بنیبی‬ ‫ثطاثط زؾتوض ت لیه ق بضه ز ‪ ۴۱۱۱0۱۴0۴۴ –..۱۱۴.۱‬ثه والؾه ‪۴۱۱۱۴۴۱۱۱۱۱۴.۱۱۱..۴‬‬ ‫‪ -.‬البی ؾل بن مح سذبنی ثلفه تی وضی ـطظنس حؿین متمبضی و متهطؾ قکسان یه لغعه ظمین معضوعی اظ پالن ق بضه ‪- .‬‬ ‫انلی ثه مؿبحت ‪ ۴۱..‬متط مطث حوظه ثجت مله تطو بنیبی اثتیبعی اظ قعجه اجطای احىب‪ ،‬مسنی زازگبه ع ومی ثرف تطو بنیبی‬ ‫ثطاثط زؾتوض ت لیه ق بضه ز ‪ ۴۱۱۱0۱۴0۴۴ –..۱۱۴.۱‬ثه والؾه ‪۴۱۱۱۴۴۱۱۱۱۱۴.۱۱۱.۴.‬‬ ‫‪ -.‬البی ؾل بن مح سذبنی ثلفه تی وضی ـطظنس حؿین متمبضی و متهطؾ قکسان یه لغعه ظمین معضوعی اظ پالن ق بضه ‪- .‬‬ ‫انلی ثه مؿبحت ‪ .۴۴.‬متط مطث حوظه ثجت مله تطو بنیبی اثتیبعی اظ قعجه اجطای احىب‪ ،‬مسنی زازگبه ع ومی ثرف تطو بنیبی‬ ‫ثطاثط زؾتوض ت لیه ق بضه ز ‪ ۴۱۱۱0۱۴0۴۴ –..۱۱۴.۱‬ثه والؾه ‪۴۱۱۱۴۴۱۱۱۱۱۴.۱۱۱.۴.‬‬ ‫‪ -۴۱‬البی ؾل بن مح سذبنی ثلفه تی وضی ـطظنس حؿین متمبضی و متهطؾ قکسان یه لغعه ظمین معضوعی اظ پالن ق بضه ‪.‬‬ ‫– ـطعی اظ ‪ .‬انلی ثه مؿبحت ‪ ..۱۱‬متط مطث حوظه ثجت مله تطو بنیبی اثتیبعی اظ قعجه اجطای احىب‪ ،‬مسنی زازگدبه عد دومدی‬ ‫ثرف تطو بنیبی ثطاثط زؾتوض ت لیه ق بضه ز ‪ ۴۱۱۱0۱۴0۴۴ –..۱۱۴.۱‬ثه والؾه ‪۴۱۱۱۴۴۱۱۱۱۱۴.۱۱۱..۴‬‬ ‫‪ -۴۴‬البی ؾل بن مح سذبنی ثلفه تی وضی ـطظنس حؿین متمبضی و متهطؾ قکسان یه لغعه ظمین معضوعی اظ پالن ق بضه ‪۴۱‬‬ ‫ـطعی اظ ‪ - .‬انلی ثه مؿبحت ‪ ..۴‬متط مطث حوظه ثجت مله تطو بنیبی اثتیبعی اظ قعجه اجطای احىب‪ ،‬مسنی زازگبه ع ومی ثرف‬ ‫تطو بنیبی ثطاثط زؾتوض ت لیه ق بضه ز ‪ ۴۱۱۱0۱۴0۴۴ –..۱۱۴.۱‬ثه والؾه ‪۴۱۱۱۴۴۱۱۱۱۱۴.۱۱۱.۴.‬‬ ‫‪ -۴.‬البی ؾل بن مح سذبنی ثلفه تی وضی ـطظنس حؿین متمبضی و متهطؾ قکسان یه لغعه ظمین معضوعی اظ پالن ق بضه ‪۴.‬‬ ‫ـطعی اظ ‪ - .‬انلی ثه مؿبحت ‪ ۱۱..‬متط مطث حوظه ثجت مله تطو بنیبی اثتیبعی اظ قعجه اجطای احىب‪ ،‬مسندی زازگدبه عد دومدی‬ ‫ثرف تطو بنیبی ثطاثط زؾتوض ت لیه ق بضه ز ‪ ۴۱۱۱0۱۴0۴۴ –..۱۱۴.۱‬ثه والؾه ‪۴۱۱۱۴۴۱۱۱۱۱۴.۱۱۱...‬‬ ‫‪ -۴۴‬البی ؾل بن مح سذبنی ثلفه تی وضی ـطظنس حؿین متمبضی و متهطؾ قکسان یه لغعه ظمین معضوعی اظ پالن ق بضه ‪۴۱‬‬ ‫ـطعی اظ ‪ - .‬انلی ثه مؿبحت ‪ ....‬متط مطث حوظه ثجت مله تطو بنیبی اثتیبعی اظ قعجه اجطای احىب‪ ،‬مسندی زازگدبه عد دومدی‬ ‫ثرف تطو بنیبی ثطاثط زؾتوض ت لیه ق بضه ز ‪ ۴۱۱۱0۱۴0۴۴ –..۱۱۴.۱‬ثه والؾه ‪۴۱۱۱۴۴۱۱۱۱۱۴.۱۱۱.۴.‬‬ ‫‪ -۴۱‬البی ؾل بن مح سذبنی ثلفه تی وضی ـطظنس حؿین متمبضی و متهطؾ قکسان یه لغعه ظمین معضوعی اظ پالن ق بضه ‪۴۱‬‬ ‫ـطعی اظ ‪ - .‬انلی ثه مؿبحت ‪ ۴۱۱.‬متط مطث حوظه ثجت مله تطو بنیبی اثتیبعی اظ قعجه اجطای احىب‪ ،‬مسندی زازگدبه عد دومدی‬ ‫ثرف تطو بنیبی ثطاثط زؾتوض ت لیه ق بضه ز ‪ ۴۱۱۱0۱۴0۴۴ –..۱۱۴.۱‬ثه والؾه ‪۴۱۱۱۴۴۱۱۱۱۱۴.۱۱۱..۱‬‬ ‫‪ -۴۴‬البی ؾل بن مح سذبنی ثلفه تی وضی ـطظنس حؿین متمبضی و متهطؾ قکسان یه لغعه ظمین معضوعی اظ پالن ق بضه ‪۴۳‬‬ ‫ـطعی اظ ‪ - .‬انلی ثه مؿبحت ‪ ..۴۴‬متط مطث حوظه ثجت مله تطو بنیبی اثتیبعی اظ قعجه اجطای احىب‪ ،‬مسنی زازگدبه عد دومدی‬ ‫ثرف تطو بنیبی ثطاثط زؾتوض ت لیه ق بضه ز ‪ ۴۱۱۱0۱۴0۴۴ –..۱۱۴.۱‬ثه والؾه ‪۴۱۱۱۴۴۱۱۱۱۱۴.۱۱۱...‬‬ ‫‪ *.0.۱‬تبضید انتکبض نوثت او ز‪۴۱۱۴0۱۴0۴۱‬‬ ‫تبضید انتکبض نوثت زو‪،‬ز ‪۴۱۱۴0۱.0۴۴‬‬ ‫رضا وًریزی‪ -‬سرپرست ادارٌ ثبت اسىاد ی امالک ترکماوچای‬ ‫ثط اؾبؼ گعاضـ تحلیل تحوالت التهبزوالن‪،‬‬ ‫ضقس زواظزه مبهه پبیه پولی اظ ‪ ۱.۲۴‬زضندس زض‬ ‫مطزاز مبه ‪ ۴۱۱۱‬ثه ‪ ۴۴۲۱‬زضنس زض پبیدبن ؾدب‬ ‫‪ ۴۱۱۱‬ضؾیس‪۲‬‬ ‫یىی اظ اضوبن مهم زض ظمینه ونتط نطخ تدوض‪،،‬‬ ‫مسیطیت انتظبضات توضمی اؾت وه مؿتلع‪ ،‬اضائه‬ ‫اعالعبت زضؾت و ثه هدندمدب‪ ،‬اظ مدهد دوعده‬ ‫تحوالت التهبز والن و السامبت اندهدب‪ ،‬قدسه‬ ‫توؾظ ثبنه مطوعی ثه احبز جبمعه و ـدعدبالن‬ ‫التهبزی میثبقس‪ ۲‬این امط موجت ذواهس قس تب‬ ‫عالوه ثط قىل گیطی نحیح انتظبضات‪ ،‬قطایدظ‬ ‫ثطای ثهجوز ضقس التهبزی نیع ـدطاهدم قدوز و‬ ‫ثبنه مطوعی زض قطایظ ثهتطی اهساؾ حدفد‬ ‫اضظـ پو ملی (ونتط توض‪ )،‬و مؿدبعدست ثده‬ ‫ضقس التهبزی ضا پیمیطی ونس‪ ۲‬ثط ایدن اؾدبؼ‪،‬‬ ‫زض ازامه مطوضی ذالنه ثط تحدوالت الدتدهدبز‬ ‫والن و السامبت ثبنه مطوعی زض اؾفدندس مدبه‬ ‫ؾب ‪ ۴۱۱۱‬ثه قطح شیل اضائه می­گطزز‪۲‬‬ ‫‪ -۴‬تحوالت التهبز والن‬ ‫زض ازامه ضونس وبهکی نطخ توض‪ ،‬عی چندس مدبه‬ ‫اذیط‪ ،‬زض اؾفنس مبه ‪ ۴۱۱۱‬نیع توض‪ ،‬نمغه ثه نمغه‪،‬‬ ‫زواظزه مبهه و مبهبنه ثب وبهدف نؿدجدی هد دطاه‬ ‫ثوزنس‪ ۲‬زض این مبه گطوه وبال (ثب ضطیت اه یدت‬ ‫‪ ۱.۲۴‬زضنس) و ظیطگدطوه اندلدی ان یدعدندی‬ ‫­ذوضاویهب و اقبمیسنیهب (ثب ضطیت اه یدت‬ ‫‪ .۴۲۴‬زضنس) ثب توض‪ ،‬منفی مبهبنه ه طاه ثدوزندس‬ ‫ثه عوضی وه توض‪ ،‬مبهبنه این الال‪ ،‬ثده تدطتدیدت‬ ‫‪ .۲۴‬و ‪ ۴۲۳‬واحس زضنس نؿجت ثه مبه لجل وبهف‬ ‫یبـت‪ ۲‬امب زض نمغه ممدبثدل زض گدطوه ذدسمدت‬ ‫اگطچه ظیطگطوه مؿىن‪ ،‬اه‪ ،‬ثطق و گدبظ و‬ ‫ؾبیط ؾوذتهب (ضطیت اه یت ‪ ۴.۲۴‬زضندس)‬ ‫ثب وبهف توض‪ ،‬مبهبنه مواجه گطزیس امدب ؾدبیدط‬ ‫الال‪ ،‬ذسمتی مبننس قبذم ذسمت زض گدطوه‬ ‫ح ل و نمل اـعایف توض‪ ،‬مبهبنده (‪ ۴۲۴‬واحدس‬ ‫زضنس) ضا تهطثه ن وزنس‪ ۲‬ثه عوض ولی ثب تدوجده‬ ‫ثه ولفه تعسیل تحوالت لی تی گدطوه ذدسمدت‬ ‫نؿجت ثه گطوه وبال‪ ،‬یىی اظ مالحظبت توضمدی‬ ‫جبضی التهبز وکوض مسیطیت تعسیالت لی دتدی‬ ‫گطوه ذسمت میجبقس‪۲‬‬ ‫زض حوظه تهبضت ذبضجی ثب توجه ثه اعدالعدبت‬ ‫منتکطه زض پدبیدمدبه اعدال ضؾدبندی گد دطن‬ ‫ج‪۲‬ا‪۲‬ایطان‪ ،‬عی ؾدب ‪ ۴۱۱۱‬اضظـ ندبزضات‬ ‫گ طوی حسوز ‪ ۱.۲۳‬میدلدیدبضز زالض ثدوز وده‬ ‫نکبنمط اـعایف ‪ ۴.۲۳‬زضنسی ان زض ممبیؿه ثدب‬ ‫ؾب ‪ ۴۴..‬اؾت‪ ۲‬هد دیدندیدن اضظـ واضزات‬ ‫گ طوی زض زوضه معثوض حسوز ‪ ۴۴‬میلیبضز زالض‬ ‫گعاضـ قسه وده حدبودی اظ اـدعایدف ‪۴۳۲۴‬‬ ‫زضنسی ان نؿجت ثه ؾب ‪ ۴۴..‬اؾت‪۲‬‬ ‫تحوالت ثبظاض ضؾ ی اضظ (ؾبمبنه نی دب و ثدبظاض‬ ‫متکىل معبمالت اضظی ایطان) زض اؾدفدندس مدبه‬ ‫حبوی اظ ان اؾت وه ثطای زومین مبه متدوالدی‪،‬‬ ‫متوؾظ نطخ مبهبنده زالض زض ثدبظاض حدوالده و‬ ‫اؾىنبؼ وبهف یبـت‪۲‬‬ ‫زض اؾفنسمبه متوؾظ نطخ ـطوـ زالض حواله ای‬ ‫و اؾىنبؼ منسضج زض ؾبمبنه ؾندب ثده تدطتدیدت‬ ‫معبز ‪ .۱۴۲۴‬و ‪ .۱۴۲۱‬هعاض ضیب ثوز وه نؿجت‬ ‫ثه ثه نمبه ثه تطتیت معبز ‪ ۱۲۳‬و ‪ .۲۴‬زضندس‬ ‫وبهف نکبن میزهس‪ ۲‬ه ینین تحدوالت ثدبظاض‬ ‫ؼیطضؾ ی حبوی اظ اـت متوؾظ نطخ زالض زض‬ ‫مبه موضز گعاضـ نؿجت ثه ثه ن مبه ثوزه اؾت‪۲‬‬ ‫زض مه و عی ؾدب ‪ ۴۱۱۱‬زض مدمدبیؿده ثدب‬ ‫ؾب هبی اذیط و ثه ضؼم تساو‪ ،‬تحطیمهدب‪ ،‬ثدبظاض‬ ‫اضظ ضؾ ی و ؼیطضؾ ی اظ ثجبت نؿجی ثطذوضزاض‬ ‫ثوزه اؾت‪۲‬‬ ‫زض ؾبیط ثبظاضهبی زاضایی اظ جد لده مؿدىدن‪،‬‬ ‫ثطضؾی هب حبوی اظ اـعایف قبذدم ­لدید دت‬ ‫مؿىن معبملهقسه اؾت‪ ،‬ثهگدونده ای وده ثدط‬ ‫اؾبؼ اعالعبت اذص قدسه اظ ؾدبمدبنده ثدجدت‬ ‫معبمالت امالن و مؿتؽالت وکوض‪ ،‬مدتدوؾدظ‬ ‫لی ت ذطیس و ـطوـ یه متط مطثد ظیدطثدندبی‬ ‫واحس مؿىونی معبمله قسه زض قهط تهطان عدی‬ ‫اؾفنسمبه ‪ ۴۱۱۱‬نؿجت ثه مبه لجل ‪ ۳۲.‬زضندس و‬ ‫نؿجت ثه مبه مکبثده ؾدب لدجدل ‪ ۴۳۲۱‬زضندس‬ ‫اـعایف ضا تهطثه ن وز‪۲‬‬ ‫این ممساض زض ممبیؿه ثب ضقس نمغده ثده ندمدغده‬ ‫اؾفنسمبه ؾب ‪( ۴۴..‬معبز ‪ .۴۲.‬زضندس) ثده‬ ‫مطاتت و تط ثوزه و مجین وندس قدسن اهدند‬ ‫ضقس لی ت مؿىن زض ؾب ‪ ۴۱۱۱‬اؾت‪ ۲‬قدبیدبن‬ ‫توجه اؾت وه اضلب‪ ،‬موضز اقبضه نطـبً ثدیدبندمدط‬ ‫تهویط ولی اظ تحوالت لی تی زض قهط تدهدطان‬ ‫اؾت و الظ‪ ،‬اؾت تب هنمب‪ ،‬ممبیؿه لی دت هدبی‬ ‫محبؾجه قسه زض مبههبی مرتلؿ‪ ،‬ثده ویدػه زض‬ ‫ؾغح منبعک مرتلؿ قهط تهطان و ندبهد دمدن‬ ‫ثوزن واحسهبی مؿىونی معبمله قسه (اظ ندظدط‬ ‫نبحیه‪ ،‬محله‪ ،‬ؾجمه‪ ،‬وضعیت مکبعبت ه دیدون‬ ‫پبضوین و انجبضی‪ ،‬ویفیت ؾدبذدت و ؾدبیدط‬ ‫عوامل) مسنظط لطاض گیطز‪ ۲‬زض ثبظاض ؾدهدب‪ ،‬ندیدع‬ ‫قبذم ول ثوضؼ اوضاق ثهبزاض زض ضوظ پبیبندی‬ ‫اؾفنسمبه ‪ ۳۲۳‬زضنس نؿجت ثه ضوظ پدبیدبندی مدبه‬ ‫لجل اـعایف یبـت‪۲‬‬ ‫الظ‪ ،‬ثه شوط اؾت ؾیبؾتگصاض پولی ثدب ضندس‬ ‫مؿت ط تحوالت لی ت زاضایی هب و تدوجده ثده‬ ‫زاللت هبی ان ثط تؽییط ؾغح انتظبضات توضمی‪،‬‬ ‫عنساللعو‪ ،‬السامبت ؾیبؾتی منبؾت ضا زض زؾتوض‬ ‫وبض لطاض ذواهس زاز‪۲‬‬ صفحه 6 ‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫وشبوی النتریوینی ریزوبمٍ ارک‬ ‫سبیت ریزوبمٍ ‪www.arkonline.ir‬‬ ‫ایمیل ریزوبمٍ‪ark.tabriz@yahoo.com9‬‬ ‫ایمیل مذیرمسئًل‪eshraghimo@gmail.com 9‬‬ ‫مذیر اجرائی‪ 9‬معصًمٍ حجبزی‬ ‫مجری سبیت ریزوبمٍ‪ 9‬سبوبز اشراقی‬ ‫مذیر مسئًل یصبحب امتیبز‪ 9‬محمذ اشراقی‬ ‫سردبیر‪ 9‬سبولی اشراقی‬ ‫تبسیس ‪ - 0261 9‬زمیىٍ اوتشبر ‪ 9‬فرَىگی ‪َ -‬ىری ‪ -‬ادبی ‪ -‬علمی‬ ‫مذپستی‪ - 4052536129‬تلفه‪24301608 - 24310803 )130(9‬‬ ‫تلفبمس‪ - 24301605 9‬شمبرٌ َمراٌ ‪180330455719‬‬ ‫وشبوی ‪ 9‬تبریس خیبببن ازادی‪ -‬خیبببن مبراالن ورسیذٌ بٍ میذان فذک‬ ‫دفتر ریزوبمٍ ارک ‪ -‬چبپخبوٍ‪ 9‬پرویبن تبریس‬ ‫پٌجطٌثِ ‪ 59‬ا‪:‬زیثْطت ‪ 9 * 5845‬هی‪ 7 * 6466‬ضَال ‪ * 5887‬سال سی ٍ ‪ٍ:‬م ( اٍتَش ایکیٌجی ایل ) * ضوازُ ( سایی ) > <<‪ * 98‬ورزش و گردشگری‬ ‫اخببر مًتبٌ یرزشی‬ ‫مس سًوگًن بب ‪ 5‬ببزینه‬ ‫تمذیذ مرد‬ ‫تاضگاُ هس سًَگَى اعالم کرس‪ >:‬ررساز‪:‬ا‪: :‬‬ ‫تاشیکی کلیدی تین فَتسال ایی تاضگاُ تودیرد‬ ‫ضد‪.‬‬ ‫ثٍ ومل اط صیاثط ػمًمی ثبفگبٌ فًتؾبل مسؼ‬ ‫ؽًوگًن‪ ،‬لضاصرار ػلیضضب ممسیسمسی‪ ،‬فسضَسبر‬ ‫فذیم‪ ،‬حمظٌ وسزدسزا‪،‬سی‪ ،‬ؽسبقص ولسب سًص‪،‬‬ ‫منطفی وؼمت یوز ی مجتسجسی سبصؽسب سًص ‪۶‬‬ ‫ثبط‪،‬ىىی َؾتىز وٍ لضاصرارفبن ثضای ا‪،‬ه فنل‬ ‫صلبثت َبی لیگ ثضتض تمز‪،‬ز فز‪.‬‬ ‫ػلی مبوؼی ؽسضمسضثسی تسیسم فسًتؾسبل مسؼ‬ ‫ؽًوگًن چىزی یـ رص منبحجسٍ ای اػس‬ ‫وضرٌ ثًر وٍ تب ‪ ۵۱‬صیط و‪،‬ىزٌ لیؾت وُب‪،‬ی تیم‬ ‫صا صیومب‪،‬ی دًاَز وضر‪.‬‬ ‫ا‪،‬ه تیم لجل اط وغبط صلبثت َبی ا‪،‬ه فنل وسٍ‬ ‫‪ ۵۱‬تیضمبٌ اػ فسزٌ‪ ،‬اصریی ومسبر سی رص‬ ‫تجض‪،‬ظ ‪،‬ب یصطلبن ثض ظاص می وىز‪.‬‬ ‫تیم فًتؾبل مؼ ؽًوگًن‪ ،‬لُضمبوسی وؽسیسب ی‬ ‫چُبص ثبص لُضمبوی متًالی لسیسگ ثسضتسض صا رص‬ ‫وبصوبمٍ راصر ی فنسل سیسـ ػسىسًان وسب‪،‬ست‬ ‫لُضمبوی صا وؾت وضر ی ضافتذبصتسض‪،‬سه تسیسم‬ ‫ثبفگبَی ا‪،‬ضان اؽت‪.‬‬ ‫صعًد ببوًی قبیقران ایراوی بٍ ویمٍ‬ ‫وُبیی رونیىگ فذراسیًن جُبوی‬ ‫پیسٍشی هس‪ :‬ضوازُ یک ضطسًج ایساى ‪:‬ز تًَدسلیگا‬ ‫پسّام هقصَ‪:‬وَ ‪:‬ز ‪ٍ:‬ز پٌجن هساتقات وریرگ ترسترس‬ ‫ضطسًج اوواى‪ ،‬تِ پیسٍشی ‪:‬ست یافت‪.‬‬ ‫رص جض‪،‬بن ریص ىجم مؾبثمبت لیگ ثضتسض فسطسضوس‬ ‫ولمبن مًؽً ثٍ ثًوزؽلیگب‪ ،‬ضَب ممسنسًرلسً مسضر‬ ‫فمبصٌ ‪،‬ه فطضو ا‪،‬ضان ثٍ منبف مبتئًؿ ثسبصتسل‬ ‫فطضو ثبط مطضح لُؾتسبوسی صفست ی تسًاوؾست ثسٍ‬ ‫یضیطی رؽت ‪،‬بثز‪.‬‬ ‫ممنًرلً وٍ رص ا‪،‬ه صلبثت َب ثب ص‪،‬ستسیسىسگ ‪۱۱۵۵‬‬ ‫حاًص راصر رصحبلی یضیطی صا ثٍ وب دًر وضر وسٍ‬ ‫حض‪،‬ا ای راصای ص‪،‬تیىگ ‪ ۱۶۵۶‬ثًر‪ .‬ممنًرلً ثب ا‪،‬ه‬ ‫یضیطی تًاوؾت ص‪،‬تیىگ طوزٌ دًر صا افظا‪،‬ـ رَسز‬ ‫ی ثب مؼًر ثٍ صرٌ ‪ ۱۲‬جُبن‪ ،‬رص جمغ ‪ ۵۵‬فطضو ثسبط‬ ‫ثضتض جُبن جبی ثگیضر‪.‬‬ ‫َم تیمی َبی ممنًرلً وٍ رص تیم مبوچیىض ثبطی می‬ ‫وىىز‪ ،‬تًاوؾتىز تیم ممبثل دًر صا ثب وتیسجسٍ ‪ ۱‬ثسض ‪۵‬‬ ‫فىؾت رَىز تب ا‪،‬ه تیم رص صرٌ رَم ا‪،‬ه لیگ لسضاص‬ ‫ثگیضر‪.‬‬ ‫ثًوزؽلیگب ‪،‬ىی اط مُمتض‪،‬ه ی ثظص تض‪،‬ه لیگ َب رص‬ ‫جُبن فطضو ثٍ فمبص می صیر وٍ رص ون ثبط‪،‬ىسىسبن‬ ‫مطضح رص لبلت ‪ ۵۶‬تیم ثب ‪،‬ىز‪،‬گض صلبثت می وىىز‪.‬‬ ‫پیسٍشی فَتثال ایساى تساتس ایتاویا‬ ‫‪:‬ز ًخستیی صف ازایی ‪:‬ز اووپیک ًاضٌَایاى‬ ‫ًاکاهی تین تٌیس پسساى‬ ‫‪:‬ز کسه سْویِ جْاًی‬ ‫تین تٌیس پسساى کوترس اش ‪ 58‬سرال‬ ‫ایساى تا رساز گسفتی ‪:‬ز جایگاُ یاش‪ّ:‬ن‬ ‫تِ کاز خَ‪: :‬ز ایری زرراترت ّرای‬ ‫هقدهاتی جْاًی پایاى ‪:‬ا‪.:‬‬ ‫تىیؼ‪ ،‬تیم تىیؼ ؾضان وقًصمبن رص‬ ‫ودض‪،‬ه ر‪،‬سزاص دسًر رص مؾسبثسمسبت‬ ‫ممزمبتی جُبوی ط‪،‬ض ‪ ۵۱‬ؽبل ثضای وؾت ػىًان ‪،‬بطرَمی ثٍ منسبف سبوؾستسبن‬ ‫صفت‪ .‬رص ر‪،‬زاص ثذـ اوفضاری صار‪،‬ه فُیمی ثٍ ػىًان ومب‪،‬ىزٌ ا‪،‬ضان ثب وتیجسٍ ‪۶-‬‬ ‫‪ ۵-۶ ،۱‬ی ‪ )۵۵-۸‬ممبثل حض‪،‬ا دًر فىؾت دًصر ی مبوی وبصران ثب وتیجٍ ‪۵-۶‬‬ ‫ی ‪ )۶-۱‬ومب‪،‬ىزٌ بوؾتبن صا مغلًه وضر تب تىلیا تیم یضیط رص ثذسـ ‪ ۱‬وسفسضٌ‬ ‫مقذل فًر‪.‬‬ ‫رص ر‪،‬زاص ‪ ۱‬وفضٌ ا‪،‬ه مؾبثمبت تیم ا‪،‬ضان ثب تضویت صار‪،‬ه فُیمی ی مبوی وبصران ثسب‬ ‫وتیجٍ ‪ ۵-۶‬ی ‪ )۵-۶‬تیم بوؾتبن صا فىؾت رار تب ؾضان وًجًان ا‪،‬ضان ثب وؾست‬ ‫وتیجٍ ‪ ۱‬ثض ‪،‬ه ی ا‪،‬ؾتبرن رص ؽىًی ‪،‬بطرَمی ثٍ وبص دًر رص مؾبثمبت ممزمبتی‬ ‫جُبوی ب‪،‬بن رَىز‪.‬‬ ‫رص ا‪،‬ه ریصٌ اط صلبثتَب تیمَبی ا‪،‬ضان‪ ،‬اؽتضالیب‪ ،‬ؽًص‪ ،ٍ،‬لجىبن‪ ،‬وضٌجىًثی‪ ،‬عا سه‪،‬‬ ‫اصرن‪َ ،‬ىز‪ ،‬اطثىؾتبن‪ ،‬تب‪،‬لىز‪َ ،‬ىگ وىگ‪ ،‬مبلظی‪ ،‬لظالؾتبن‪ ،‬اوزیوظی‪ ،‬ؽض‪ ،‬وىسب‬ ‫ی بوؾتبن حاًص رافتىز‪.‬‬ ‫مبوی وبصران‪ ،‬مبوی م ػؾگضی ی صار‪،‬ه فُیمی ثٍ مضثیگضی فسضفسیسز ط‪،‬سزی ی‬ ‫ؽض ضؽتی فضفبر مفتی رص ا‪،‬ه صلبثتَب حاًص رافتىز‪.‬‬ ‫ا‪،‬ه صلبثتَب صیطَبی ‪ ۱‬تب ‪ ۵۵‬اصر‪،‬جُقت مبٌ ثٍ میظثبوی َىز ثض ظاص فز ی تیمَبی‬ ‫ثضتض مجًط حاًص رص مؾبثمبت جُبوی صا ثزؽت ویصروز‪.‬‬ ‫‪:‬یداز تین ّای فَتثال ًاضٌَایاى ایرساى‬ ‫ٍ ایتاویا عصس اهسٍش تِ ٍرت ترسشیرل ‪:‬ز‬ ‫چازچَب تیست ٍ چرْرازهریری ‪ٍ:‬زُ‬ ‫تاشیْای اووپیک ‪ً 6465‬اضٌَایاى تسگرصاز‬ ‫ضد ٍ ًوایٌدُ ایساى ‪:‬ز ًخستیی گام ترا‬ ‫پیسٍشی اش سد حسیف گرضت‪.‬‬ ‫ثٍ ومسل اط فسزصاؽسیسًن یصطؿ َسبی‬ ‫وبفىًا‪،‬بن ؛ تیم فًتجبل وبفىًا‪،‬سبن ا‪،‬سضان‬ ‫رص ایلیه ر‪،‬زاص دسًر وسٍ امسضیط ‪۵۵‬‬ ‫اصر‪،‬جُقت ) رص فُض وبؽیبػ ریؽًل ثضط‪،‬ل ثض سظاص فسز ثسب وستسیسجسٍ ‪ ۱‬ثسض‬ ‫مفض ثضاثض تیم ا‪،‬تبلیب ثٍ یضیطی صؽز‪.‬‬ ‫ل َبی ا‪،‬ه مؾبثمٍ رص رلیمٍ ‪ ۵۱‬ی ‪ ۱۲‬ثٍ تضتیت تًؽط ػلی اوجض احمسزیوسز ی‬ ‫ػلیضضب ثؾیح ثٍ ثمض صؽیز وٍ ل ری اط صیی ومطٍ ىبلتی طرٌ فز‪.‬‬ ‫منطفی مضاری‪ ،‬ػلیضضب ثؾیح وب یتبن) ‪ ،‬ػلی ؽلیمی ‪ ،‬حؾیه منجبحی‪ ،‬مسیس ر‬ ‫محمزی ‪ ،‬محؾه فضضی ‪ ،‬مُزی َبمًصی‪ ،‬ؽیىب ػیؾی ضٌ ‪ ،‬فبَیه ثضط ض ‪ ،‬ػلی‬ ‫اوجض احمزیوز ی فبَیه فنیحی ثبط‪،‬ىىبن تیم فًتجبل وبفىسًا‪،‬سبن ا‪،‬سضان رص ا‪،‬سه‬ ‫ر‪،‬زاص ثًروز‪.‬‬ ‫ریمیه ر‪،‬زاص ا‪،‬ضان رص ثضاثض تیم َلىز فضرا ‪۵۵‬اصر‪،‬جُقت ) ثض ظاص می فًر‪.‬‬ ‫تیم ا‪،‬ضان رص مضحلٍ ممزمبتی فًتجبل وبفىًا‪،‬بن رص ضیٌ ‪B‬ی ثب تیم َبی َسلسىسز‪،‬‬ ‫ا‪،‬تبلیب‪ ،‬ثضط‪،‬ل ی وبمضین ر‪،‬زاص دًاَز وضر‪.‬‬ ‫مؾبثمبت فًتجبل المپیه وبفىًا‪،‬بن ‪ ۱۵۱۵‬ثضط‪،‬ل ثب حاًص ‪ ۱۵‬تیم ی رص لسبلست ‪۱‬‬ ‫ضیٌ ى تیمی یگیضی می فًر‪.‬‬ ‫ّیات ٍزشش کازگسی استاى اذزتایجاى ضسری‪: ،‬ز صدز ایستا‪:‬‬ ‫زکساًا زاشریاى تِ ًیوِ ًْایی هساتقات اسرالورَم‬ ‫زًکیٌگ فدزاسیَى جْاًی اسپاًیا صعَ‪ :‬کس‪.:‬‬ ‫مؾبثمبت اؽ لً صوىیىگ فزصاؽیًن جُسبوسی‬ ‫وبوًئیىگ رص قؽیً ریصجل وقًص اؽپبویب رص‬ ‫حبل ثسض سظاصی اؽست ی صوؾسبوسب صاطلسیسبن‬ ‫ملی ًؿ اؽ لً وقًصمبن ویظ رص ا‪،‬ه صلبثست‬ ‫فسسضوسست وسسضرٌ اؽسست‪ .‬رص ا‪،‬سسه صلسسبثسست‬ ‫یصطفىبصان اط وقًصَبی مذستسلسا حسبضسض‬ ‫َؾتىز ی ریص ممزمبتی مؾبثمبت امضیط ثض سظاص‬ ‫فز‪ .‬رص ریص ممزمبتی صوؾبوب صاطلیبن ثسب لسضاص‬ ‫ضفته رص صرٌ َفزَم مؾتمیمب ثٍ ویمٍ وسُسب‪،‬سی‬ ‫صاٌ ‪،‬بفت‪.‬‬ ‫رئبل مبدریذ قُرمبن زیدَىگبم‬ ‫اللیگب اسپبویب شذ‬ ‫تین فَتثال زئال ها‪:‬زید رْسهاًی شٍ‪ّ:‬رٌرگرام‬ ‫خَ‪: :‬ز فصل جازی فَتثال تاضگاّی اسپاًیا زا‬ ‫جطی گسفت‪.‬‬ ‫َفتٍ ؽی ی چُبص صلبثتَبی قلیگب اؽپبویب ثسب‬ ‫ر‪،‬زاص صئبل مبرص‪،‬ز ی اؽپبویًل یگیضی فز وسٍ‬ ‫ثب یضیطی چُبص ثض ‪،‬ه میظثبن رص ؽبوستسیسب سً‬ ‫ثضوبثئً مبرص‪،‬ز َمضاٌ ثًر‪.‬‬ ‫صئبل رص حبلی چُبص َفتسٍ مسبوسزٌ ثسٍ سب‪،‬سبن‬ ‫صلبثت َبی فنل جبصی قلیگب جقه لُضمبوسی‬ ‫ضفت وٍ فنل شفتٍ رص صلبثت ثب اتلتسیسىسً‬ ‫مبرص‪،‬ز وم ویصر ی ری فزٌ ثًر‪.‬‬ ‫یل قذم تب قُرمبوی پًرتً‬ ‫بب دبل شبَسادٌ پبرسی‬ ‫تیم فًتجبل ًصتً ثب رصدقـ مُزی طسبصمسی‬ ‫مًفک فز ی‪،‬ظق صا فىؾت رارٌ ی رص وؽستسبوسٍ‬ ‫لُضمبوی لیگ ضتغبل لضاص ثگیضر‪.‬‬ ‫تیم فًتجبل ًصتً رص چبصچًه َفستسٍ ؽسی ی‬ ‫ری لیسگ سضتسغسبل رص یطصفسگسبٌ رصا سً‬ ‫میظثبن ی‪،‬ظق ثًر ی رص وُب‪،‬ت مًفک فز ا‪،‬ه تیم‬ ‫صا ثب وتیجٍ ؽٍ ثض ری فىؾت رَز‪.‬رصا ًنَب ثب‬ ‫‪،‬ه امتیبط ر‪،‬گض لُضمبوی دًر صا رص لسیسگ‬ ‫مؾجل دًاَىز وضر‪ .‬الجتٍ رص مًصت وستسیسجسٍ‬ ‫وگضفته اؽپًصتیىگ لیؾًن رص ر‪،‬سزاص فسضرای‬ ‫دًر ویظ لُظمبوی ًصتً لطؼی دًاَز فز‪.‬‬ ‫ّیات ٍزشش کازگسی استاى اذزترایرجراى ضرسرری‬ ‫تَاًست تا کسه ‪ 93<76‬اهتیاش زترثرِ اٍل ازشیراتری‬ ‫عولکس‪ّ :‬یات ّای استاًی سساسس کطَز زا ترِ خرَ‪:‬‬ ‫اختصاظ ‪ّ:‬د‪.‬‬ ‫ثٍ ظاصؿ صیاثط ػمًمی اراصٌ ول یصطؿ ی جًاوبن‬ ‫اؽتبن وسصثب‪،‬جبن فضلی ثٍ ومل اط فزصاؽیسًن یصطؿ‬ ‫وبص ضی وقًص‪َ ،‬یات یصطؿ وسبص سضی اؽستسبن‬ ‫وسصثب‪،‬جبن فضلی تًاوؾت ثب وؾت ‪ ۱3۸۵۱‬امتیبط صتجٍ‬ ‫ایل اصط‪،‬بثی ػملىضر َیات َبی اؽستسبوسی ؽسضاؽسض‬ ‫وقًص صا ثٍ دًر ادتنبک رَز‪.‬‬ ‫ؼ اط وسصثب‪،‬جبن فضلی‪ ،‬اؽتبوُبی دضاؽبن صضسًی‬ ‫ی امفُبن ثٍ تضتیت ثب وؾت ‪ ۱3۱۱۱‬ی ‪ ۱3۱۵۵‬امتسیسبط‬ ‫رص جب‪،‬گبٌ ری ی ؽً ا‪،‬ؾتبروز‪.‬‬ ‫اؽتبن وسصثب‪،‬جبن فضلی‪ ،‬رص فـ مبٌ ایل ؽبل ‪۵۱۵۵‬‬ ‫ثب ثٍ رؽت ویصرن ‪ ۵۵۱‬امتیبط ی رص فـ مبٌ ری ثسب‬ ‫وؾت ‪ ۱3۱۲۱‬امتیبط مًفک فز رص مجمًع ثسٍ صتسجسٍ‬ ‫‪،‬ه وقًص ثضؽز‪ .‬اثًالفال امیزی ثب اػس وؾست‬ ‫دجض صتجٍ ایل اؽتبن رص ثیه َیسات َسبی وسبص سضی‬ ‫وقًص‪ ،‬فتن جبمسؼسٍ یصطؿ وسبص سضی اؽستسبن‪،‬‬ ‫اػابی َیئت صئیؾٍ َسیسات یصطؿ وسبص سضی ی‬ ‫مز‪،‬ضان ی وبص ضان فضوت َبی فؼبل رص اؽتبن ومـ‬ ‫ثضجؾتٍ ای رص وؾت ا‪،‬ه رؽتبیصر مُم ی اصطفمسىسز‬ ‫راصوز ی اط حمب‪،‬ت َبی اراصٌ ول یصطؿ ی جًاوبن ی‬ ‫فزصاؽیًن یصطؿ وبص ضی لزصراوی می وىم‪.‬‬ ‫سسهایِگرازی =;‪ 7‬هیلیاز‪ :‬زیاوی تخص خصَصی‬ ‫تسای اراهتگاُّای تَمگس‪:‬ی ‪:‬ز از‪:‬تیل‬ ‫هدیسکل هیساث فسٌّگی ‪ ،‬گس‪:‬ضگسی ٍ صٌایع ‪:‬ستری‬ ‫استاى از‪:‬تیل گفت> تخص خصَصی =;‪ 7‬هریرلریراز‪:‬‬ ‫زیال تسای ایجا‪ : :‬اراهتگاُ تَمگس‪:‬ی ‪:‬ز ایی استراى‬ ‫سسهایِگرازی هیکٌد‪.‬‬ ‫وبرص ف حی اظُبص وضرن اط مُمتض‪،‬ه ثضوسبمسٍ َسب رص‬ ‫تًؽؼٍ مضاوظ البمتی ‪،‬تًؽؼٍ البمتگبٌَبی ثً سضری‬ ‫اؽت وٍ چُسبص مسًصر اط ا‪،‬سه السبمستسگسبٌ َسب رص‬ ‫فُضؽتبن َبی اصرثیل‪ ،‬دلذبل‪ ،‬ؽضػیسه‪ ،‬وسیسض ی ری‬ ‫مًصر ر‪،‬گض رص فُضؽتبن ومیه رص رؽست ؽسبدست‬ ‫اؽت‪ .‬یی ثب ثیبن ا‪،‬ىىٍ ثب ثُضٌثضراصی اط ا‪،‬ه یاحزَسب‬ ‫ثضای ‪ ۶۵‬وفض افتغبل ا‪،‬جسبر دسًاَسز فسز‪ ،‬سفستن‬ ‫اراصٌول میضاث فضَىگی‪ ،‬ضرفگضی ی مىب‪،‬غرؽتی‬ ‫اؽتبن َمًاصٌ رص وىبص ؽضمب‪ ٍ،‬شاصان ثًرٌ ی اط ووُسب‬ ‫حمب‪،‬تمیوىز‪.‬‬ ‫ثٍ فتٍ مز‪،‬ضول میضاث فضَىسگسی سضرفسگسضی ی‬ ‫مىب‪،‬غ رؽتی اؽتبن اصرثسیسل‪ ،‬ا‪،‬سه السبمستسگسبٌ َسبی‬ ‫ثً ضری رص لبلت ‪ ۱۵‬اتبق ی ‪ ۵۵۶‬تسذست احسزاث‬ ‫دًاَز فز ی ثض اؽبػ یقضفست اجسضای سضیعٌ َسب‬ ‫یـثیىی می فًر تب چُبص مًصر اط ا‪،‬ه طسضح َسب رص‬ ‫ؽبل جبصی ی ری مًصر رص ؽبل و‪،‬ىزٌ ثٍ ثُضٌ ثسضراصی‬ ‫ثضؽز‪ .‬مز‪،‬ضول میضاث فضَسىسگسی‪ ،‬سضرفسگسضی ی‬ ‫مىب‪،‬غ رؽتی اؽتبن اصرثیل البمتگبٌ َبی ثً ضری صا‬ ‫طمیىٍ ؽبط صیوک ضرفگضی ی افستسغسبل رص مسىسبطسک‬ ‫صیؽسستسسب‪،‬سسی راوؾسست ی افسسظیرن ثسسب حسسمسسب‪،‬سست اط‬ ‫تاش‪:‬ید زایگاى اش هَشُّای هساغِ‬ ‫‪:‬ز ‪ 5:‬از‪:‬یثْطت‬ ‫زئیس ا‪:‬ازُ هیساث فسٌّگی‪ ،‬صرٌرایرع‬ ‫‪:‬ستی ٍ گس‪:‬ضگسی هرساغرِ گرفرت>‬ ‫ّوصهاى تا ‪ 5:‬از‪:‬یثْطت کِ تِ عرٌرَاى‬ ‫زٍش هساغِ ًاهرگررازی ضردُ اسرت‪،‬‬ ‫هَشُ ّای ایی ضْسستراى ترِ صرَزت‬ ‫زایگاى پریسای تاش‪:‬یدکرٌرٌردگراى ٍ‬ ‫عالرِهٌداى خَاّد تَ‪.:‬‬ ‫‪،‬ؼمًه طبلجی ثب ثیبن ا‪،‬ىىٍ رص ا‪،‬ه صیط‬ ‫جمؼٍ یـصی) یط‪،‬ض میضاث فضَىگی‪ ،‬مىب‪،‬غ رؽتی ی ضرفگضی ویظ ثسٍ مسضاغسٍ‬ ‫ؽفض میوىز‪ ،‬افظیرن مًطٌ ا‪،‬لذبوی ثٍ ػىًان تىُب مًطٌ تذننی ون ریصٌ تبص‪،‬ذسی‬ ‫ش‪،‬ضای ضرفگضان دًاَز ثًر ی رصه ثمیٍ مًطٌ َسبی فسُسضؽستسبن اط جسملسٍ‬ ‫ؽىگوگبصٌَب ی فؾیل ویظ ثٍ صیی ثبطر‪،‬زوىىز بن ثبط اؽت‪.‬‬ ‫ثٍ فتٍ یی ‪ ۵۶‬اصر‪،‬جُقت ؽبلضیط ثؾتٍ فزن ط‪ ،‬ا‪،‬لذبوی ی رص حمیسمست طمسبن‬ ‫فضیع ثٍ وبص صمزدبوٍ مضاغٍ اؽت ی ثض َمیه اؽبػ ا‪،‬ه صیط صا میتًان وسمسطسٍ‬ ‫ػطفی رص تبص‪،‬خ ا‪،‬ه وُهفُض ثٍ فمبص ویصر‪.‬‬ ‫صئیؼ اراصٌ محیط ط‪،‬ؾت مضاغٍ ویظ ثب افبصٌ ثٍ فؼبلیت مًطٌَبی فؾیل ی محضا‪،‬ی‬ ‫مضاغٍ رص صیط جمؼٍ منبرف ثب ‪ ۵۶‬اصر‪،‬جُقت مبٌ‪ ،‬ثیبن وضرن رص حبل َمبَىسگسی‬ ‫ثضای اوتمبل ػ لٍمىزان ثٍ مًطٌ َبی فؾیل ی محضا‪،‬ی اط فُض ثسب اتسًثسًػ َسبی‬ ‫صا‪،‬گبن َؾتیم‪.‬‬ ‫ثٍ فتٍ غ مضضب طاصع‪ ،‬صیط مضاغٍ فضمتی ثضای فىبؽبوزن ظضفیتَبی ثی ثسز‪،‬سل‬ ‫ا‪،‬ه فُضؽتبن ثٍ ی‪،‬غٌ رص طمیىٍَبی ػلمی ی فضَىگی اؽت ی اراصٌ محیط ط‪،‬ؾست‬ ‫فُضؽتبن ویظ َمیه صی‪،‬ىضر صا روجبل میوىز‪.‬‬ ‫ؽضمب‪ ٍ،‬شاصان طمیىٍ ثضای تًؽؼٍ ا‪،‬ه البمتگبٌ َسب صا‬ ‫فضاَم دًاَیم وضر‪.‬‬ ‫هسهتّای اضطسازی گٌثدخاًِ‬ ‫هسجد جاهع ازٍهیِ اغاش هیضَ‪:‬‬ ‫هدیسکل هیساثفسٌّگی‪ ،‬گس‪:‬ضرگرسی ٍ‬ ‫صٌایع ‪:‬ستی اذزتایجاى غستی اش اغراش‬ ‫هسهت ّای اضطسازی گٌثدخاًِ هسرجرد‬ ‫جاهع ازٍهیِ خثس ‪:‬ا‪.:‬‬ ‫جلیل ججبصی ثب اػ ا‪،‬ه مطلت اظسُسبص‬ ‫وضرن ثذـ َب‪،‬ی اط ط‪،‬ض ؽما ىجزدبوٍ‬ ‫ی چثضیَبی یضامًن ی ثذـَب‪،‬سی اط‬ ‫ب‪،‬یسه رؽست ر‪،‬سًاصٌ ضسلسغ فسضلسی‬ ‫ىجزدبوٍ ویبط ثٍ تمیظوبصی ی مضمتَبی مًضؼی راصر وٍ یمبنوبص سی مس ح‬ ‫ثضای اجضای ا‪،‬ه مضمتَب ػمز لضاصرار فزٌ اؽت‪.‬‬ ‫مز‪،‬ضول میضاثفضَىگی‪ ،‬ضرفگضی ی مىب‪،‬غرؽتی وسصثب‪،‬جسبن غسضثسی افسظیرن‬ ‫مؾجز جبمغ اصیمیٍ مجمًػٍ ثظص ی اؽت ی اػتسجسبصات تسذسنسیسنسی ؽسبقوسٍ‬ ‫بؽذگًی حفبظت‪ ،‬مضمت ی صفغ وًالل وبمل ا‪،‬ه مجمًػسٍ رص ‪،‬سه فنسل‬ ‫وبصی ویؾت‪ .‬ثٍ ومل اط صیاثط ػمًمی ا‪،‬ه اراصٌ ول ‪ ،‬یی ارامٍ رارن ثسضای ا‪،‬سه‬ ‫مىظًص مؾئًقن مضثًطٍ تًجٍ ی‪،‬غٌای ثٍ تبمیه اػتجبصات ا‪،‬ه مؾجز رافتٍ ثبفسىسز‬ ‫تب بؽخ مطبلجبت مضر فض‪،‬ا اصیمیٍ ی ػ لٍمىزان ی ریؽتراصان صا ثزَىز‪.‬‬ ‫ججبصی فتن ؽجهؽبطی‪ ،‬فیتثىزی‪ ،‬ػب‪،‬کوبصی ی وجضفضؿ وبمل قت ثسب‬ ‫فجؾتبن مؾجز‪ ،‬واؽبطی‪ ،‬ؽبمبوزَی جزاصٌَبی رادلی‪ ،‬وًص ضراطی ی ومسبرٌ‬ ‫وضرن فابی رادلی فجؾتبن ثضای ثض ب‪،‬ی ومبط جمبػت وؾجٍ ثبطاص ی ثسضچسیسىسی‬ ‫الحبلبت ی وبیؿَبی ثبؽتبنفىبدتی رص جًاص فضلی ىجزدبوٍ ثضای رؽتیبثی ثسٍ‬ ‫ثمب‪،‬بی مؼمبصی ارامٍ فجؾتبن اط جملٍ الزامبت اوجب فزٌ رص مؾجز جبمغ اصیمیٍ‬ ‫َؾتىز‪.‬‬ ‫معبذ مُر مراغٍ‬ ‫ویبزمىذ حفبظت ی مبیش‬ ‫هعثد هْس هساغِ تِ عٌَاى یک ساشُ هرّثی ٍ تاستاًی‬ ‫ًِ تٌْا ‪:‬ز تیی اثاز تازیخی ٍ تودًی ایی کْیضرْرس‬ ‫جصٍ ردیویتسییّا تِ ضواز هیزٍ‪ ،:‬تلکِ تِ ‪:‬وریرل‬ ‫تعدا‪ :‬اًدک ایی هعاتد ‪:‬ز سطح کطَز‪ ،‬اش اّوریرت‬ ‫ٍیژُ تسخَز‪:‬از هی تاضد؛ هعثدی کِ تِ حفراترت ٍ‬ ‫کاٍش ًیاش ‪:‬از‪ ٍ :‬یکی اش هرقراصرد گرس‪:‬ضرگرساى‬ ‫خازجی است‪.‬‬ ‫ثٍ ومل اط وبصفىبؽبن میضاث فضَىگی‪ ،‬فسمسبص ا‪،‬سه‬ ‫مؼبثز رص ا‪،‬ضان ثٍ تؼزار ومتض اط اوگقتبن ‪،‬ه رؽت‬ ‫میصؽز ی مؼجز رؽت وسىسز مسًجسًر رص صیؽسبی‬ ‫یصجًی مضاغٍ ثظص تض‪،‬ه ووُب ثٍ فمبص میصیر‪.‬‬ ‫وبصفىبؽبن می ً‪،‬ىز لزمت مؼبثز مُض سضؽستسی ثسٍ‬ ‫ریصٌ افىبوی ثض می ضرر ی ثیقتض ووسُسب رص فس ت‬ ‫ووبتًلی ی ا‪،‬تبلیب لضاص راصر؛ وىتٍ لبثل تبمسل ا‪،‬سىسىسٍ‬ ‫َمذًاوی ن مؼمبصی مؼجز مُض مضاغٍ ثسب مسؼسبثسز‬ ‫مُض ضؽتی ووبتًلی ی ا‪،‬تبلیب مًجت فزٌ تب ا‪،‬ه اثض ثٍ‬ ‫ػىًان ‪،‬ه مؼجز فُضت ‪،‬بثسز ی سضوسٍ ثسضدسی َسب‬ ‫مؼتمزوز وٍ ا‪،‬ه ثىب ام مؼجز مُض ضؽتی وسجسًرٌ ی‬ ‫ؽبطٌ ون اؽ می اؽت‪.‬‬ ‫‪،‬ؼمًه طبلجی‪ ،‬صئیؼ اراصٌ میضاث فضَىگی‪ ،‬مىب‪،‬سغ‬ ‫رؽتی ی ضرفگضی مضاغٍ ثب افبصٌ ثٍ یضؼیت فؼلی‬ ‫ا‪،‬ه اثض ی لظی حفبظت اط ون می سً‪،‬سزن وسظیقت‬ ‫جًی ثض ؽبدتبص ا‪،‬ه اثض تبثیض مىفی راصر ی ایلسً‪،‬ست‬ ‫املی میضاث فضَسىسگسی رص دنسًک ا‪،‬سه اثسض‪،‬‬ ‫حفبظت ی مضمت اؽت‪.‬‬ ‫یی ثٍ طضح ویمٍوبصٌای وٍ حزیر ‪ ۵۱‬ؽسبل سیسـ‬ ‫ثضای ا‪،‬جبر حفبظ صیی ا‪،‬ه اثض وغسبط فسز‪ ،‬افسبصٌ‬ ‫وضرٌ ی ثیبن می وىزن وگضؿ ایلسیسٍ‪ ،‬ا‪،‬سجسبر ‪،‬سه‬ ‫حفبظ صیی اثض ثًر ی ب‪ٍَ،‬بی ثتىی ون َسم ا‪،‬سجسبر‬ ‫فز امب ادت فوظض رص مًصر ؽبطٌ ی یطوی ون ‪،‬سه‬ ‫ؽً ی وجًر اػتجبص قط اط ؽًی ر‪،‬گض مًجت فز تسب‬ ‫ارامٍ ا‪،‬ه ضیعٌ متًلا فًر‪.‬‬ ‫ثٍ فتٍ طبلجی صی‪،‬ىضر اراصٌ میضاث فضَىگی‪ ،‬مىب‪،‬غ‬ ‫رؽتی ی ضرفگضی رص لجبل حفبظت اط ا‪،‬سه ثسىسب‪،‬‬ ‫متىبؽت ثب اػتجبص تظص‪،‬می اؽت ی ثٍ َمیه رلیل َسم‬ ‫ومه ضفته اط ر‪،‬گض وُبرَب ی ؽضمب‪ ٍ،‬سشاصان رص‬ ‫رؽتًص وبص لضاص راصر‪.‬‬ ‫یی ارامٍ رارن ثٍ َمیه مىظًص رص ؽبل شفتٍ ی ثسب‬ ‫َزف وگُزاصی مىبؽت اط ا‪،‬ه اثض‪ ،‬تفبَموبمٍای ثسب‬ ‫رَیبصی ی فًصای اؽ می صیؽتبی یصجسًی اماسب‬ ‫فز تب وگُزاصی ون ثب مقبصوت رَیبصی ی ظضفسیست‬ ‫محلی اوجب فًر‪.‬‬ ‫یی ا‪،‬ه صا َم مًصر تسبوسیسز لسضاص مسی رَسز وسٍ‬ ‫ومبرٌؽبطی مؼجز مُض ثضای ؽضمب‪ ٍ،‬شاصی ی تًؽؼٍ‪،‬‬ ‫ثٍ تمله ن َبی مًجًر رص حض‪،‬م رصجٍ ‪،‬سه‪،‬‬ ‫حفبظت‪ ،‬تزای وبیؿ ی رص وُب‪،‬ت ا‪،‬جبر امىبوسبت‬ ‫دزمبتی ی صفبَی ویبط راصر‪.‬‬ ‫«صحیم ‪،‬ظراوزیؽت »اط صاَىمب‪،‬بن تًصَبی رادلسی‬ ‫ویظ می ً‪،‬زن مؼجز مُض مضاغٍ رص وىسبص صمسزدسبوسٍ‬ ‫ثیقتض اط ثمیٍ وثبص مًجًر مضاغٍ ثضای سضرفسگسضان‬ ‫دبصجی اَمیت راصر‪.‬‬ ‫ثٍ فتٍ یی ا‪،‬ه اثض تبص‪،‬ذی رص مًصت وسبیؿ ی‬ ‫حفبظت ثُیىٍ میتًاوز ثٍ ‪،‬ىسی اط ظسضفسیست َسبی‬ ‫ثیهالمللی ثذـ ضرفگضی مضاغٍ تجز‪،‬سل فسًر ی‬ ‫ثؾیبصی اط ضرفگضان دبصجی صا ثسٍ ا‪،‬سه فسُسض‬ ‫ثىقبوز‪.‬‬ ‫ثٍ ظاصؿ ا‪،‬ضوب مؼجز مُض مضاغٍ رص ‪ ۶‬وسیسلسًمستسضی‬ ‫فُض ی جىًه صیؽتبی یصجًی ا‪،‬ه فُضؽتبن لسضاص‬ ‫راصر ی اوىًن مجمًػٍ ای مىحنض ثسٍ فسضر فسبمسل‬ ‫لجضؽتبن‪ ،‬مؼجز‪ ،‬امسطسجسل‪ ،‬چلسٍ دسبوسٍ ی ر‪،‬سگسض‬ ‫ثذـَبؽت وٍ طی ؽبل ‪ ۵۵۱۶‬رص فُسضؽست وثسبص‬ ‫ملی ثٍ ثجت صؽیز‪.‬‬ ‫ا‪،‬ه مؼجز رص وىبص صمزدبوٍ مضاغسٍ طسی رَسٍ ‪۱۵‬‬ ‫دًصفیزی ی َمظمبن ثب احیبی اوجمسه وثسبص مسلسی‬ ‫وبیؿ فز ی َمچىبن ثب ریصٌ فىًفب‪،‬سی دسًر ثسٍ‬ ‫ػىًان ‪،‬ه اثض تبص‪،‬ذی مىحنضثفضر ی ضرفگض ش‪،‬ض‬ ‫فبملٍ راصر‪.‬‬ صفحه 7

آخرین شماره های روزنامه ارک

روزنامه ارک 5595

روزنامه ارک 5595

شماره : 5595
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه ارک 5594

روزنامه ارک 5594

شماره : 5594
تاریخ : 1401/06/29
روزنامه ارک 5593

روزنامه ارک 5593

شماره : 5593
تاریخ : 1401/06/28
روزنامه ارک 5592

روزنامه ارک 5592

شماره : 5592
تاریخ : 1401/06/27
روزنامه ارک 5591

روزنامه ارک 5591

شماره : 5591
تاریخ : 1401/06/24
روزنامه ارک 5590

روزنامه ارک 5590

شماره : 5590
تاریخ : 1401/06/23
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!