روزنامه ارک شماره 5466 - مگ لند

روزنامه ارک شماره 5466

روزنامه ارک شماره 5466

روزنامه ارک شماره 5466

‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫اررببیجبنشرقی‬ ‫متعُذ‬ ‫ایجبد ‪َ 52‬سار‬ ‫شغل‬ ‫جذیذ شذ‬ ‫ارزش‬ ‫وخبگبن را‬ ‫چگًوٍ ببیذ‬ ‫داوست‬ ‫صفحِ ‪3‬‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫*سٍ شىبٍ ‪ 66‬فریردیه ‪ 5 * 6446‬ایریل ‪ 3 * 2422‬رمضبن ‪ * 6443‬سبل سی ی دیم ( ایتًز ایکیىجی ایل ) * شمبرٌ ( سبیی ) ‪ 8* 5466 :‬صفحٍ *قیمت‪24444:‬ریبل * ایمیل‪www.arkonline* ark.tabriz@yahoo.com :‬‬ ‫اهشیکب هسئَل هستقین طَالًی ضذى‬ ‫هزاکشات ٍیی است‬ ‫اػتب‪ٛ‬ذاس ارسثبیجب‪ ٙ‬ؿشهیۺ‬ ‫افضایص هستوشی ثبصًطستگبى‬ ‫دس سبل ‪1401‬‬ ‫ٍظیفِ دٍلت تصذیگشی ًیست‪،‬‬ ‫ثلکِ سفع هَاًع است‬ ‫صفحِ ‪4‬‬ ‫هسیش صبدسات کبالّبی ایشاًی‬ ‫ثِ سٍسیِ ثب تحشینّبی غشه‬ ‫تسْیل هیضَد‬ ‫صفحِ ‪7‬‬ ‫صفحِ ‪2‬‬ ‫ثبصدیذ اص جبرثِّبی‬ ‫گشدضگشی ارسثبیجبىضشقی‬ ‫‪ 157‬دسصذ افضایص یبفت‬ ‫حزف ضشط گَاّی عذم سَء پیطیٌِ‬ ‫اص ‪ 90‬دسصذ هجَصّبی کست ٍ کبس‬ ‫صفحِ ‪8‬‬ ‫مىظًم یبدداشت‬ ‫ائًلىمک‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫*مذیرمسئًل ‪-‬محمّذ اشراقی‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫سرمقبلٍ‬ ‫مذیرمسئًل ‪ -‬محمّذ اشراقی‬ ‫اسصش ًخجگبى سا چگًَِ ثبیذ داًست‬ ‫هذسدا‪ٛ‬ی ‪ ٝ‬اػتلبد‪ ٟ‬ث‪٢‬ی‪ ٠ٜ‬اص داؿت‪١ ٠‬بی اسصؿ٘‪ٜ‬ذ اٗرشی‬ ‫ضش‪ٝ‬سی ٗی ثبؿذ‪ .‬داؿت‪١ ٠‬بی اسصؿر٘ر‪ٜ‬رذ ٗرترؼرذد ‪ٝ‬‬ ‫ُ‪ٛٞ‬بُ‪١ ٙٞ‬ؼت‪ٜ‬ذ‪ .‬دس ثی‪ ٚ‬داؿت‪١ ٠‬بی ٗبدی ‪ٗ ٝ‬رؼر‪ٜ‬ر‪ٞ‬ی‬ ‫‪ٛ‬خجِب‪ ٙ‬جبٗؼ‪ ٠‬ثؼیبس اسصؿ٘‪ٜ‬ذ ‪ ٝ‬اػتلبد‪ ٟ‬اص ‪ٝ‬ج‪ٞ‬د‪ ،‬اثبس‬ ‫‪ ٝ‬خذٗبت ای‪ ٚ‬عیق اص ا‪ٛ‬ؼب‪٢ٛ‬ب اص ًربس‪١‬ربی ضرش‪ٝ‬سی‬ ‫ثـ٘بس ٗی س‪ٝ‬د‪ .‬ثخؾ ػظی٘ی اص ًبس‪١‬بی ٗ‪ ،ٖ٢‬حؼبع‬ ‫‪ٗ ٝ‬لیذ جبٗؼ‪ ،٠‬ثبؿٌبّ ‪ ٝ‬ا‪ٛ‬حب ُ‪ٛٞ‬بُر‪ ٝ ٙٞ‬ثر‪ ٠‬عرشم‬ ‫ٗختٔق اسائ‪ٗ ٠‬ی ؿ‪ٛٞ‬ذ‪ .‬اثبس ٗبدی ‪ٗ ٝ‬ؼ‪ٜٞ‬ی ‪ٝ‬جر‪ٞ‬د ‪ٝ‬‬ ‫حبکْ ٗثجت ًبس ‪ٛ‬خجِب‪ ٙ‬جبٗؼ‪ ٠‬دس جربیرِرب‪١ ٟ‬ربی‬ ‫ٗ‪ٜ‬بػت هبثْ اسصیبثی ‪ ٝ‬توذیش ٗی ثربؿر‪ٜ‬رذ‪ٗ .‬ری تر‪ٞ‬ا‪ٙ‬‬ ‫ُلت ً‪ٛ ٠‬خجِب‪ ٙ‬خالهب‪ ٙ‬ت٘ذ‪٢ٛ‬ب ‪١‬ؼتر‪ٜ‬رذ‪ .‬ثرب‪ٝ‬س ایر‪ٚ‬‬ ‫اػت ً‪ ٠‬یٌی اص ػ‪ٞ‬اْٗ سؿذ ج‪ٞ‬اٗغ‪ ،‬صیربدی ‪ٝ‬جر‪ٞ‬د‬ ‫‪ٛ‬خجِب‪ً ٙ‬بسا ‪ ٝ‬کؼبّ ٗی ثبؿذ‪ٛ .‬خجِب‪ ٙ‬دس خب‪ٞٛ‬اد‪١ ٟ‬رب‬ ‫ٗت‪ٓٞ‬ذ ٗی ؿ‪ٛٞ‬ذ‪ ٝ ،‬دس خب‪ٞٛ‬اد‪٢ٛ ٝ ٟ‬بد‪١‬بی ترؼرٔریرٖ ‪ٝ‬‬ ‫تررشثرریررترری‪ٗ ،‬ررشاحررْ تررؼررٔرریررٖ ‪ ٝ‬تررشثرریررت سا ٗرری‬ ‫ُزسا‪ٜٛ‬ذ‪ٛ .‬خجِب‪ ٙ‬داسای ٗ‪٢‬بست‪ً ،‬بسایی ‪ ٝ‬دا‪ٛ‬رؾ‪،‬‬ ‫‪ٛ‬ؼجت ث‪ٗ ٠‬یضا‪ ٙ‬اػتؼذاد‪ٛ ،‬یش‪٢ٗ ٝ ٝ‬بست ‪١‬ربی خر‪ٞ‬د ‪ٝ‬‬ ‫ٗحیظ کؼبٓیتـب‪ ٙ‬ث‪ٜٗ ٠‬ـب ایجبد ًبس ‪ ٝ‬خٔن اثبس ٗربدی‬ ‫‪ٗ ٝ‬ؼ‪ٜٞ‬ی جذیذ ‪ٞٗ ٝ‬سد ‪ٛ‬ریربص جربٗرؼر‪ ٠‬ترجرذیرْ ٗری‬ ‫ُشد‪ٛ‬ذ‪ .‬تجشث‪ٛ ٠‬ـب‪ ٙ‬داد‪ ٠ً ٟ‬ثؼضی اص اکشاد ‪ٛ‬خج‪ ٠‬حتی‬ ‫اص ً‪ٞ‬دًی اػتؼذاد ‪ ٝ‬خالهیت راتی خ‪ٞ‬دسا ث‪ٗ ٠‬ر‪ٜ‬رلر‪٠‬‬ ‫ظ‪ٞ٢‬س ٗی سػب‪ٜٛ‬ذ‪ .‬ای‪ ٚ‬اکشاد ثب ًؼت تجشث‪٢ٗ ،٠‬بست ‪ٝ‬‬ ‫اُب‪١‬ی ثیـتش ٗلیذتش ‪ٜٗ ٝ‬ـب اثبس ثیـترش ‪ ٝ‬ثرشترش ٗری‬ ‫ؿ‪ٛٞ‬ذ‪١ .‬ذف اص ٗشاتت ک‪ٞ‬م ای‪ ٚ‬اػت ً‪ٛ ٠‬خجِرب‪ ٙ‬دس‬ ‫عیلی ثضسٍ اص ً‪ٞ‬دى‪ ،‬ج‪ٞ‬ا‪ ٝ ٙ‬ثضسٍ ػبّ ‪ٝ‬جر‪ٞ‬د‬ ‫داس‪ٛ‬ذ ً‪ ٠‬اُش دس ٗ‪ٞ‬هؼیت ٗ‪ٜ‬بػت هشاس ُیش‪ٛ‬ذ جبٗؼ‪ ٠‬سا‬ ‫ٗی ػبص‪ٛ‬ذ ‪ ٝ‬صٗی‪١ ٠ٜ‬بی سؿذ‪ ،‬ص‪ٛ‬ذُی ‪ًٝ‬بس ثشای ػبیرش‬ ‫اهـبس جبٗؼ‪ٗ ٝ ٠‬ذیشیت ‪ ٝ‬ثذ‪ ٠ٛ‬جبٗؼ‪ ٠‬کشا‪ٗ ٖ١‬ی ا‪ٝ‬س‪ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫ثشػٌغ هضی‪ٛ ٠‬یض ٗی ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬ذ کبدم ثبؿذ‪ .‬یؼ‪ٜ‬ی اُش اص‬ ‫هبعج‪ٛ ٠‬خجِب‪ ٙ‬جبٗؼ‪ ٠‬خ‪ٞ‬ه ٗشاهجت ‪ٛ‬ـ‪ٞ‬د ‪ ٝ‬ثر‪ ٠‬عرشص‬ ‫ٗ‪ٜ‬بػت ‪ٗ ٝ‬غٔ‪ٞ‬ه ٗ‪ٞ‬سد اػتلبد‪ ٟ‬هشاس ‪ِٛ‬یش‪ٛ‬ذ‪ ،‬یب ضبیرغ‬ ‫ٗی ؿ‪ٛٞ‬ذ ‪ ٝ‬یب ث‪ ٠‬عشم ٗختٔق اص دػتشع خربس ٗری‬ ‫ُشد‪ٛ‬ذ‪ .‬ث‪٢‬تش اػت‪ ،‬ػواّ ؿ‪ٞ‬د ً‪ ٠‬ایب ػریرؼرترٖ ‪١‬ربی‬ ‫جبسی جبٗؼ‪ٛ ،٠‬خج‪ ٠‬پش‪ٝ‬س‪ٛ‬ذ یب ‪ٛ‬خج‪١ ٠‬ب دس جبٗؼ‪ ٠‬ث‪ ٠‬ا‪ٛ‬حب‬ ‫ٗختٔق ضبیغ ٗی ؿ‪ٛٞ‬ذ ‪ ٝ‬ثغ‪ٞ‬س اؿٌبس ‪ ٝ‬پ‪٢ٜ‬ب‪ ٙ‬هجْ اص‬ ‫ث‪٢‬ش‪ ٟ‬ثشداسی ث‪٢‬ی‪ ٠ٜ‬اص دػتشع خبس ٗی ُشد‪ٛ‬ذ؟‬ ‫تسشیع خطکسبلیّبی ًبگْبًی‬ ‫‪ 5‬تب ‪ 30‬سٍصُ ثش اثش افضایص دهب‬ ‫یبفتِّبی هطبلعِ ضوبسی اص هحققبى داًطگابُ تاگاضاس‬ ‫ًطابى های دّاذ‬ ‫اهشیکب ٍ داًطگبُ ّاٌا کاٌا‬ ‫خطکسبلی ّبی ًبگْبًی دس جْبى ثش اثش افاضایاص دهاب‬ ‫ثیطتش ٍ سشیعتش سٍی هیدٌّذ‪.‬‬ ‫خـٌؼبٓی ‪١‬بی ‪ٛ‬بُ‪٢‬ب‪ٛ‬ی ًر‪ ٠‬ثر‪ ٠‬ػرشػرت ثر‪ٝ ٠‬هر‪ٞ‬ع‬ ‫ٗی پی‪ٛٞ‬ذ‪ٛ‬ذ ‪ ٝ‬ثشای ‪ ٠ٛٞ٘ٛ‬یی ٗ‪ٜ‬غو‪ ٠‬سا دس پر‪ٜ‬رر س‪ٝ‬ص‬ ‫‪ٝ‬اسد خـٌؼبٓی ٗیً‪ٜٜ‬ذ‪ ،‬ث‪ ٠‬ع‪ٞ‬س ٗت‪ٞ‬ػظ ثی‪ ٚ‬ػ‪ ٠‬تب ‪۰۹‬‬ ‫دسکذ ‪ ٝ‬دس ٗ‪ٜ‬بعوی ً‪ٗ ٠‬ؼتؼذ خـٌؼربٓری ‪١‬ؼرتر‪ٜ‬رذ؛‬ ‫ٗب‪ٜٛ‬ذ ج‪ٜٞ‬ه ‪ ٝ‬ج‪ٜٞ‬ه ؿشهی اػیب ‪ٗ ٝ‬شًض اٗرشیرٌربی‬ ‫ؿ٘بٓری ثریر‪ ۴۴ ٚ‬ترب ‪ ۰۹‬دسکرذ اکرضایرؾ یربکرتر‪٠‬‬ ‫اػت‪ .‬پش‪ٝ‬کؼ‪ٞ‬س ص‪ٛٝ‬رَ ٓریرب‪ٛ‬رَ یرب‪ٛ‬رَ‪ ،‬یرٌری اص‬ ‫‪ٞٛ‬یؼ‪ٜ‬ذُب‪ ٙ‬ای‪ٗ ٚ‬غبٓؼ‪ ٝ ٠‬اػتبد دا‪ٛ‬ـِب‪ ٟ‬تِضاع ُلرتۺ‬ ‫ثبال سکت‪ ٚ‬دٗب دس ػغح ج‪٢‬ب‪ ٙ‬یٌی اص دالیرْ اکرضایرؾ‬ ‫ٗیضا‪ٝ ٙ‬ه‪ٞ‬ع خـٌؼبٓی ‪١‬ب اػت‪ .‬یبکت‪١ ٠‬بی ای‪ٗ ٚ‬غبٓرؼر‪٠‬‬ ‫ا‪٘١‬یت دسى خـٌؼبٓی‪١‬بی ‪ٛ‬بُ‪٢‬ب‪ٛ‬ی ‪ ٝ‬اٗبدُی ثشای‬ ‫پیبٗذ‪١‬بی ا‪٢ٛ‬ب سا ‪ٛ‬ـب‪ٗ ٙ‬ید‪١‬ذ‪ٝ .‬ی اکرض‪ٝ‬دۺ ‪١‬رش ػربّ‬ ‫ؿب‪١‬ذ د‪ٝ‬س‪١ ٟ‬بی صٗب‪ٛ‬ی ُشٕتش ‪١‬ؼتیٖ ً‪ ٠‬پیؾدساٗذی‬ ‫ثشای خـٌؼبٓی ‪١‬بی ‪ٛ‬بُ‪٢‬ب‪ٛ‬ی ث‪ ٠‬ؿ٘بس ٗیای‪ٜ‬ذ‪ .‬اٗیذ ‪ٝ‬‬ ‫‪١‬ذف ٗب اص ای‪ٗ ٚ‬غبٓؼ‪ً ٠‬بػت‪ ٝ ٚ‬ث‪ ٠‬حرذاهرْ سػرب‪ٛ‬رذ‪ٙ‬‬ ‫پیبٗذ‪١‬بی ٗخشه ا‪ ٙ‬اػت‪.‬‬ ‫ًوشُ قجَلی ایشاى دس هْبس کشًٍب ‪ /‬استخذام ًیشٍی غیشهتخصص هوٌَع‬ ‫خشیذ ٍ فشٍش سْبم عذالت فعال هتَقف است‬ ‫پش‪ٝ‬ط‪١ ٟ‬ربی ‪ٛ‬ربتر٘ربٕ ثر‪٢‬رذاؿرتری ‪ٝ‬‬ ‫ثی٘بسػتب‪ٛ‬ی‪ ،‬دػت‪ٞ‬س ت‪ٞ‬هق ػربخرت ‪ٝ‬‬ ‫ػبص‪١‬بی الًچشی‪ٓ ،‬ض‪ ٕٝ‬دس ا‪ٓٝ‬ر‪ٞ‬یرت‬ ‫هشاس ُشکت‪ ٚ‬ث‪٢‬ذاؿرت‪ ،‬ترالؽ ثرشای‬ ‫ٗو‪ ٠ٓٞ‬ج٘ؼیت ‪ ٝ‬ضش‪ٝ‬ست تحر‪ ّٞ‬دس‬ ‫تـٌیالت ٗؼب‪ٛٝ‬ت دسٗرب‪ ٙ‬اص جر٘ٔر‪٠‬‬ ‫ٗجبحثی ث‪ٞ‬د ً‪ٝ ٠‬صیرش ثر‪٢‬رذاؿرت ثرب‬ ‫حض‪ٞ‬س دس ٗؼب‪ٛٝ‬ت‪١‬بی ٗختٔق ‪ٝ‬صاست ث‪٢‬ذاؿت ثش ا‪٢ٛ‬ب تبًیذ ًشد‪.‬‬ ‫دًتش ث‪٢‬شإ ػی‪ ٚ‬آٔ‪٢‬ی ُلتۺ اػتخذإ ‪ٛ‬یش‪ٝ‬ی ؿیشٗتخرلرق اص ایر‪ ٚ‬پرغ‬ ‫ٗ٘‪ٜٞ‬ع اػت‪ٛ .‬یش‪١ٝ‬بی ‪١‬ش ثخؾ ثبیذ ت‪ٞ‬ػظ ٗذیشا‪ ٙ‬اسصؿیبثی ؿ‪ٛٞ‬رذ ‪ ٝ‬اُرش‬ ‫ًبسایی الصٕ سا ‪ٛ‬ذاس‪ٛ‬ذ تؼیی‪ ٚ‬تٌٔیق ؿ‪ٛٞ‬ذ‪ٝ.‬ی اکض‪ٝ‬دۺ ٗؼبٓ‪ٛ ٠‬ظٖ ‪ ٝ‬ا‪ٛ‬ضرجربط‬ ‫ٗذیشا‪ ٙ‬ثؼیبس ٗ‪ ٖ٢‬اػت‪.‬‬ ‫ٗذیشی ً‪ ٠‬دس ا‪ٛ‬جبٕ ًبس‪١‬ب ‪ٛ‬ظٖ ‪ٛ‬ذاسد ‪ ٝ‬تالؿی ‪٘ٛ‬یً‪ٜ‬ذ ‪٘ٛ‬یت‪ٞ‬ا‪ٛ‬ذ ‪ٛ‬یرش‪١ٝ‬ربی‬ ‫تحت اٗش خ‪ٞ‬د سا دسػت ٗذیشیت ً‪ٜ‬ذ‪ٝ.‬صیش ث‪٢‬ذاؿت ثب ثیب‪ ٙ‬ای‪ ٠ٌٜ‬ػبخت ‪ٝ‬‬ ‫ػبص‪١‬بی الًچشی ثبیذ ٗت‪ٞ‬هق ؿ‪ٛٞ‬ذ‪ُ ،‬لتۺ دس ثشخی دا‪ٛ‬ـِب‪١ ٟ‬رب اص پر‪ّٞ‬‬ ‫پشػ‪ ْٜ‬ػبخت ‪ ٝ‬ػبص‪١‬بی ػجیت ا‪ٛ‬جبٕ ؿذ‪ ٟ‬اػت؛ دس حبٓی ً‪ ٠‬ثبٓؾ ثش ‪۴۴۵‬‬ ‫پش‪ٝ‬ط‪ٛ ٟ‬ی٘‪ ٠‬ػبخت ثی٘بسػتب‪ٛ‬ی ‪ ۴0۵۵ ٝ‬خب‪ ٠ٛ‬ث‪٢‬ذاؿت ‪ٛ‬ربتر٘ربٕ داسیرٖ‪ ،‬ایر‪ٚ‬‬ ‫ًبس‪١‬ب ثبیذ ٗت‪ٞ‬هق ؿ‪ٛٞ‬ذ‪ .‬ثش س‪ٝ‬ی ای‪ ٚ‬پش‪ٝ‬ط‪١ ٟ‬ب ً‪ٜ‬تشّ دهین ا‪ٛ‬رجربٕ د‪١‬ریرذ‪.‬‬ ‫‪ٝ‬صیش ث‪٢‬ذاؿت ثب اثشاص سضبیت اص ػٌ٘ٔشد ح‪ٞ‬ص‪ ٟ‬ث‪٢‬ذاؿت دس ‪ٝ‬اًؼی‪ٜ‬بػی‪ٝ ٙٞ‬‬ ‫ًش‪ٛٝ‬ب ُلتۺ ایشا‪ ٙ‬دس ٗ‪٢‬بس ًش‪ٛٝ‬ب دس د‪ٛ‬یب ‪٘ٛ‬ش‪ ٟ‬هج‪ٓٞ‬ی ُشکت ‪ ٝ‬صح٘بت ًبدس‬ ‫ث‪٢‬ذاؿت دس ای‪ ٚ‬س‪ٝ‬یذاد اسصؿ٘‪ٜ‬ذ ث‪ٞ‬د‪.‬‬ ‫آجت‪ ٠‬ثش اػبع دػت‪ٞ‬سآؼْ٘ اجشایی اکـبی اعالػبت ؿشًت‪٢‬بی ثجت ؿذ‪ٛ ٟ‬رضد‬ ‫ػبصٗب‪ ٙ‬ث‪ٞ‬سع‪ ،‬ثب ت‪ٞ‬ج‪ ٠‬ث‪ ٠‬ات٘بٕ صٗب‪ ٙ‬تؼٔین ‪٘ٛ‬بد ٗؼبٗالتی ؿشًت‪٢‬بی ػشٗبیر‪٠‬‬ ‫ُزاسی اػتب‪ٛ‬ی‪٘ٛ ،‬بد ؿشًت‪٢‬بی ٗزث‪ٞ‬س ٗت‪ٞ‬هق ٗیؿذ‪.‬دػتیبس ‪ٝ‬یرظ‪ ٟ‬سئریرغ‬ ‫ػبصٗب‪ ٙ‬ث‪ٞ‬سع ُلتۺ دس س‪ٝ‬ؽ ؿیشٗؼتویٖ ً‪ ٠‬ػ‪٢‬بٗذاسا‪ ٙ‬ػذآت ػر‪٢‬ربٗرذاس‬ ‫ؿشًت‪١‬بی اػتب‪ٛ‬ی ؿذ‪ٟ‬ا‪ٛ‬ذ‪ ،‬دس ک‪ٞ‬ستی ً‪٘ٛ ٠‬بد ا‪٢ٛ‬ب ثبص ؿ‪ٞ‬د ٗری تر‪ٞ‬ا‪ٛ‬ر‪ٜ‬رذ‬ ‫ػ‪٢‬بٕ خ‪ٞ‬د سا دس ؿشًت ‪١‬بی اػتب‪ٛ‬ی خشیذ ‪ ٝ‬کش‪ٝ‬ؽ ًر‪ٜ‬ر‪ٜ‬رذ‪ ،‬اٗرب دس س‪ٝ‬ؽ‬ ‫ٗذیشیت ٗؼتویٖ ً‪ ٠‬حذ‪ٝ‬د ‪ٗ ۰۹‬یٔی‪ٛ ٙٞ‬لش اص ًْ ػ‪٢‬بٗذاسا‪ ٙ‬ػرذآرت س‪ٝ‬ؽ‬ ‫ٗذیشیت ٗؼتویٖ سا ا‪ٛ‬تخبه ًشد‪ٛ‬ذ‪ ،‬دس ػبّ ‪ ۹۹‬اثتذا ‪ 0۵‬دسکذ ‪ ٝ‬ثرؼرذ ‪۶۵‬‬ ‫دسکذ ای‪ ٚ‬ػ‪٢‬بٕ هبثٔیت خشیذ‪ ٝ‬کش‪ٝ‬ؽ داؿت ً‪ ٠‬دس ا‪ ٙ‬صٗب‪ ٙ‬تب پربیریرض ‪۹۹‬‬ ‫حذ‪ٝ‬د ‪ٗ 0‬یٔی‪ٛ ٙٞ‬لش اص ػ‪٢‬بٗذاسا‪ ٙ‬ػذآت س‪ٝ‬ؽ ٗؼتویٖ اهذإ ث‪ ٠‬کرش‪ٝ‬ؽ ‪0۵‬‬ ‫دسکذ یب ‪ ۶۵‬دسکذ اص ػ‪٢‬بٕ خ‪ٞ‬دًشد‪ٛ‬ذ‪ ،‬اٗب ثب ت‪ٞ‬ج‪ ٠‬ث‪ ٠‬س‪ٛٝ‬ذ سیضؿی ثبصاس ‪ٝ‬‬ ‫ًب‪١‬ؾ اسصؽ پشتل‪ٞ‬ی ػ‪٢‬ب‪ ٙ‬ػذآت‪ ،‬خشیذ ‪ ٝ‬کش‪ٝ‬ؽ ػ‪٢‬بٕ ػذآت ٗتر‪ٞ‬هرق‬ ‫ؿذ‪.‬‬ ‫‪ 30‬دسصذ لَاصم یذکی خَدسٍ دس ثبصاس تقلجی ٍ قبچبق است‬ ‫جشیوِ ثکبسگیشی اتجبع غیشهجبص افضایص یبفت‬ ‫ٗ‪٢‬ذی ثشادسا‪ُ ٙ‬لتۺ عرجرن هرب‪ٛ‬ر‪ٙٞ‬‬ ‫ٗجبسص‪ ٟ‬ثب ًبال‪١‬بی هبچبم ترٌربٓریرلری‬ ‫ثشای دػتِب‪١ٟ‬بی ػض‪ٗ ٞ‬ـخق ؿذ‪ٟ‬‬ ‫ً‪ ٠‬دس هبٓت ‪ٌ٘١‬بسی ثب ػتبد ٗرجربسص‪ٟ‬‬ ‫ثب هبچبم ًبال ‪١‬ش دػتِب‪ ٟ‬ػض‪ ٞ‬ثبیذ تٌبٓیلی ا‪ٛ‬جبٕ د‪١‬ذ ً‪ ٠‬تٌبٓیق ‪ٝ‬صاست‬ ‫ک٘ت دس ح‪ٞ‬ص‪ ٟ‬ؿ‪ٜ‬بػبیی ًذ س‪ِ١‬یشی ًبال‪١‬ب ‪ ٝ‬اػترورشاس ػربٗرب‪ٛ‬ر‪ ٠‬جربٗرغ‬ ‫تجبست اػت‪ٝ .‬ی اکض‪ٝ‬دۺ اٗب ‪ٜٞ١‬ص دس ػغح ػشض‪ ٠‬ثب ًبال‪١‬بی هبچبم‪ ،‬تؤجی‪،‬‬ ‫ثذ‪ً ٙٝ‬یلیت ٗ‪ٞ‬اج‪١ ٠‬ؼتیٖ ‪ ٝ‬ای‪ٞٗ ٚ‬ض‪ٞ‬ع دس ٗ‪ٞ‬سد ٓ‪ٞ‬اصٕ یذًی خ‪ٞ‬دس‪ٛ ٝ‬ریرض‬ ‫‪ٝ‬ج‪ٞ‬د داسد ‪ ٝ‬دس ٗ‪ٞ‬اسدی ‪ٛ‬یض ٗـب‪١‬ذ‪ٗ ٟ‬یؿ‪ٞ‬د ً‪ً ٠‬بال‪١‬بی دػت د‪ٓ ٕٝ‬ر‪ٞ‬اصٕ‬ ‫یذًی ث‪ ٠‬ػ‪ٜٞ‬ا‪ً ٙ‬بالی ‪ ٞٛ‬ػشض‪ٗ ٠‬یؿ‪ٞ‬د‪ٗ .‬ؼب‪ ٙٝ‬ک‪ٜ‬ربیرغ ػر٘ر‪ٗٞ‬ری ‪ٝ‬صاست‬ ‫ک‪ٜ‬ؼت‪ٗ ،‬ؼذ‪ ٝ ٙ‬تجبست اظ‪٢‬بس داؿتۺ ث‪ ٠‬ػ‪ٜٞ‬ا‪ٗ ٙ‬ثبّ ٗـب‪١‬ذ‪ٗ ٟ‬ی ؿر‪ٞ‬د ًر‪٠‬‬ ‫ثٔجشی‪١َٜ‬بیی ثیًیلیت ً‪ ٠‬کوظ د‪ٗ ٝ‬ب‪ً ٟ‬بس ٗیً‪ٜ‬ذ‪ ،‬ث‪ٗ ٠‬لشفًر‪ٜ‬ر‪ٜ‬رذُرب‪ٙ‬‬ ‫کش‪ٝ‬خت‪ٗ ٠‬یؿ‪ٞ‬د ً‪ ٠‬ای‪ ٚ‬هجیْ ٓ‪ٞ‬اصٕ یذًی ثیًیلیت ثبػث ث‪ ٠‬خرغرش اکرتربد‪ٙ‬‬ ‫جب‪ٗ ٝ ٙ‬بّ ٗشدٕ ٗی ؿ‪ٞ‬د ‪ ٝ‬ػشض‪ ٠‬چ‪ٜ‬ی‪ً ٚ‬بال‪١‬بیی ثؼریربس ‪ٛ‬رِرشا‪ً ٙ‬ر‪ٜ‬ر‪ٜ‬رذ‪ٟ‬‬ ‫اػت‪ٝ .‬ی ُلتۺ ای‪ ٚ‬جٔؼبت دس ساػتبی جٔ‪ُٞ‬یشی ‪ ٝ‬ج٘غا‪ٝ‬سی ًبال‪١‬ربی‬ ‫ثیًیلیت ‪ ٝ‬هبچبم ٓ‪ٞ‬اصٕ یذًی خ‪ٞ‬دس‪ ٝ‬ث‪ٞ‬د‪ ٟ‬اػت‪ .‬ثشادسا‪ ٙ‬اظر‪٢‬ربس داؿرتۺ‬ ‫ثیؾ اص ‪ 0۵‬دسکذ اص ٓ‪ٞ‬اصٕ یذًی خ‪ٞ‬دس‪ ٝ‬دس ثبصاس هبچبم ‪ ٝ‬تؤجی اػت ًر‪٠‬‬ ‫ای‪ٗ ٚ‬ؼبٓ‪ ٠‬ثبػث ٗـٌالتی ثشای ٗلشفً‪ٜٜ‬ذُب‪ٗ ٙ‬یؿ‪ٞ‬د‪.‬‬ ‫دس حبٓی ً‪ ٠‬ػبّ ُزؿت‪ ٠‬جرشیر٘ر‪ ٠‬ثر‪٠‬‬ ‫ًبسُیشی اتجبع ؿیش ٗرجربص خربسجری‬ ‫ثبثت ‪١‬ش س‪ٝ‬ص اؿتـبّ‪١ ۴۴۴ ،‬ضاس ‪ ۰۸۵ ٝ‬ت‪ٗٞ‬ب‪ ٙ‬ث‪ٞ‬د ای‪ ٚ‬سهٖ اص ػ‪ٞ‬ی اداس‪ًْ ٟ‬‬ ‫اؿتـبّ اتجبع خبسجی ‪ٝ‬صاست تؼب‪ً ،ٙٝ‬بس ‪ ٝ‬سکرب‪ ٟ‬اجرتر٘ربػری ثرشای ػربّ‬ ‫جذیذ‪١ ۶۹۶ ،‬ضاس ‪ ۶۴۰ ٝ‬ت‪ٗٞ‬ب‪ ٙ‬اػالٕ ؿذ‪١ ۴۰۴ ٝ ٟ‬ضاس ت‪ٗٞ‬ب‪ٛ ٙ‬ؼجت ث‪ ٠‬ػربّ‬ ‫ُزؿت‪ ٠‬ثیـتش ؿذ‪ ٟ‬اػت‪.‬ثشاثش ٗبد‪ ۰۴۵ ٟ‬هب‪ً ٙٞٛ‬بس‪ ،‬اتجبع ثیِب‪٘ٛ ٠ٛ‬یت‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬ذ دس‬ ‫ایشا‪ٗ ٙ‬ــ‪ ّٞ‬ثٌبس ؿ‪ٛٞ‬ذ ِٗش ا‪ ٠ٌٛ‬داسای س‪ٝ‬ادیذ ‪ٝ‬س‪ٝ‬د ثب حن ًبس ٗـخرق‬ ‫ث‪ٞ‬د‪ٗ ٝ ٟ‬غبثن ه‪ٞ‬ا‪ٛ‬ی‪ ٝ ٚ‬ایی‪ٛٚ‬بٗ‪١ ٠‬بی ٗشث‪ٞ‬ع‪ ،٠‬پش‪ٝ‬ا‪ٛ‬ر‪ً ٠‬ربس دسیربکرت ًرشد‪ٟ‬‬ ‫ثبؿ‪ٜ‬ذ‪.‬ا‪ٛ‬غ‪ٞ‬س ً‪ٗ ٠‬ذیشًْ اؿتـبّ اتجبع خبسجی ‪ٝ‬صاست ًبس ُلت‪ ٠‬تؼیی‪ٗ ٚ‬جٔرؾ‬ ‫جشی٘‪ ٠‬ثش اػبع ٗل‪ٞ‬ث‪ ٠‬ؿ‪ٞ‬سای ػبٓی ًبس دس خل‪ٞ‬ف حذاهْ دػت٘ضد ػربّ‬ ‫‪ ۰۴۵۰‬ک‪ٞ‬ست ٗیُیشد‪.‬ث‪ُ ٠‬لت‪ٝ ٠‬ی ای‪ٗ ٚ‬یضا‪ ٙ‬جشی٘‪ ٠‬دس کر‪ٞ‬ست ترٌرشاس‬ ‫تخٔق‪ ،‬د‪ ٝ‬ثشاثش خ‪ٞ‬ا‪١‬ذ ؿذ ‪ ٝ‬دس ک‪ٞ‬ست اػت‪ٌٜ‬بف اص پشداخت ای‪ ٚ‬جشی٘ر‪،٠‬‬ ‫ًبسکشٗب ٗغبثن ثب ٗبد‪ ۰۸۰ ٟ‬هرب‪ٛ‬ر‪ً ٙٞ‬ربس ثر‪ٗ ٠‬رحربًرٖ هضربیری ٗرؼرشکری‬ ‫ٗیؿ‪ٞ‬د‪ٗ.‬غبثن ثب ث‪ٜ‬ذ ٗبد‪ ۰۰ ٟ‬هب‪ ٙٞٛ‬ت‪ٜ‬ظیٖ ثخـی اص دساٗذ‪١‬بی د‪ٓٝ‬ت‪١ ،‬ش‬ ‫ًبسکشٗبیی ً‪ ٠‬ث‪ ٠‬ک‪ٞ‬ست ؿیشٗجبص اص ‪ٛ‬یش‪ٝ‬ی ًبس خبسجی اػتلبد‪ًٜ ٟ‬ذ یب دس‬ ‫ٗـبؿٔی ث‪ ٠‬جض ؿـْ تؼیی‪ ٚ‬ؿذ‪ ٟ‬دس پش‪ٝ‬ا‪ً ٠ٛ‬بس اهذإ ً‪ٜ‬ذ‪ ،‬ث‪ ۰ ٠‬ثشاثش حرذاهرْ‬ ‫دػت٘ضد ثشای ‪١‬ش س‪ٝ‬ص اؿتـبّ جشی٘‪ٗ ٠‬ی ؿ‪ٞ‬د‪.‬‬ ‫هعبٍى صٌبیع عوَهی ٍصاست صٌعات‪،‬‬ ‫هعذى ٍ تجبست گفت‪ :‬ثایاص اص ‪30‬‬ ‫دسصذ اص لَاصم یذکی خَدسٍ هَجَد‬ ‫دس ثبصاس تقلجی ٍ قبچبق است‪.‬‬ ‫پیوبى حذادی افضٍد‪ :‬ثب تَجِ ثِ ایاٌاکاِ‬ ‫ثشاسبس هصَثِ ضَسای عبلی ثاَسس دس‬ ‫اسفٌذهبُ سبل گزضتِ‪ ،‬ثِ خبطش ٍاسیض سَد‬ ‫ًقذی سْبم عذالت‪ً ،‬وبد ضاشکات ّابی‬ ‫سشهبیِگزاسی استبًی سْبم عذالت ثساتاِ‬ ‫ضذ‪ ،‬ثعذ اص اى هقشسضذًوبد ایی ضشکتّب‬ ‫تب صهبى اصالح ائایای ًابهاِ اجاشایای‬ ‫اصادسبصی سْبم عذالت‪ ،‬هتَقف ثاوابًاذ‪.‬‬ ‫جشیوِ ثکبسگیشی اتجبع ثیگبًِ غیشهجابص‬ ‫ثبثت ّش سٍص ثکبسگیشی ‪ّ 696‬اضاس ٍ‬ ‫‪ 625‬تَهبى اعالم ضذ؛ ایای سقان دس‬ ‫هقبیسِ ثب سبل گزضتِ ‪ّ 250‬ضاس تَهابى‬ ‫افضایص ساًطبى هی دّذ‪.‬‬ ‫ٍظیفِ دٍلت تصذیگشی ًیست‪،‬‬ ‫ثلکِ سفع هَاًع است‬ ‫استبًذاس ارسثبیجبى ضشقی ثب اضبسُ ثِ ایٌکِ ٍظیفاِ‬ ‫دٍلت تصذی گشی ًیست‪ ،‬ثلکِ سفع هَاًع اسات‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬جبیگبُ کبسگشٍُ تسْیل ٍ سفع هَاًع تَلیاذ‬ ‫دس حل هطکالت ٍاحذّبی صٌعتی ٍ تَلیذی ثبیاذ‬ ‫حفظ ضذُ ٍ ضوبًتّبی اجشایی هصاَثابت اى‬ ‫فعبل ضَد‪.‬‬ ‫ػبثذی‪ ٚ‬خشّٕ دس ‪ٛ‬خؼتی‪ ٚ‬جٔؼ‪ً ٠‬بسُش‪ ٟٝ‬تؼ‪٢‬یْ ‪ٝ‬‬ ‫سکغ ٗ‪ٞ‬ا‪ٛ‬غ ت‪ٓٞ‬یذ اػتب‪ ٙ‬دس ػبّ جذیذ‪ ،‬اظ‪٢‬بس ًشدۺ‬ ‫کٔؼل‪ ٠‬تـٌیْ ای‪ً ٚ‬بسُش‪ ،ٟٝ‬تؼ‪٢‬یْ ح‪ٞ‬ص‪ ٟ‬ت‪ٓٞ‬ریرذ‬ ‫اػت ‪ ٝ‬ثب ت‪ٞ‬ج‪ ٠‬ث‪ ٠‬اختیبسات ا‪ ،ٙ‬کشکت خر‪ٞ‬ثری‬ ‫ثشای حْ ٗـٌالت ‪ٝ‬احذ‪١‬بی ت‪ٓٞ‬یذی اػت‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی ثب ثیب‪ ٙ‬ای‪ٝ ٠ٌٜ‬ظیل‪ ٠‬د‪ٓٝ‬ت تلذیُشی ‪ٛ‬یؼت‪،‬‬ ‫ثٌٔ‪ ٠‬سکغ ٗ‪ٞ‬ا‪ٛ‬غ اػت‪ ،‬اکض‪ٝ‬دۺ ٗؼبئْ ‪ٗ ٝ‬ـرٌرالت‬ ‫‪ٝ‬احذ‪١‬ب دس ً٘یت‪١ ٠‬بی تخلرلری ٗر‪ٞ‬ؿرٌربکرب‪ٛ‬ر‪٠‬‬ ‫ثشسػی ؿ‪ٞ‬د ‪ ٝ‬دس جٔؼ‪ً ٠‬بسُش‪ٗ ،ٟٝ‬ل‪ٞ‬ثبت الصٕ‬ ‫ثشای حْ ای‪ٗ ٚ‬ـٌالت اخز ؿ‪ٞ‬د‪.‬خرشّٕ تریًریرذ‬ ‫ًشدۺ دػتِب‪١ ٟ‬بی ٗؼئ‪ ّٞ‬ثبیذ ث‪ٖ١ ٠‬اکضایی ثشػ‪ٜ‬رذ‬ ‫تب ت‪ٓٞ‬یذً‪ٜٜ‬ذُب‪ ٝ ٙ‬کبدسً‪ٜٜ‬ذُب‪ٗ ٙ‬رؼرغرْ اٗر‪ٞ‬س‬ ‫اداسی ‪ٛ‬ـ‪ٛٞ‬ذ ‪ ٝ‬ا‪ٛ‬رترظربسات ‪ ٝ‬اػرترب‪ٛ‬رذاسد‪١‬ربی‬ ‫ًـ‪ٞ‬س‪١‬بی ‪١‬ذف سا تبٗی‪ًٜٜ ٚ‬ذ‪.‬سئیرغ ػربصٗرب‪ٙ‬‬ ‫ک‪ٜ‬ؼت‪ٗ ،‬ؼذ‪ ٝ ٙ‬تجبست ارسثبیجب‪ ٙ‬ؿشهی ‪ٛ‬یض دس‬ ‫ای‪ ٚ‬جٔؼ‪ ٠‬اص تل‪ٞ‬یت حزف ثخؾ ٗرورشسات اص‬ ‫ًبسُش‪ ٟٝ‬تؼ‪٢‬یْ ‪ ٝ‬سکغ ٗ‪ٞ‬ا‪ٛ‬غ ت‪ٓٞ‬یذ خجش داد ‪ ٝ‬ثرب‬ ‫ثیب‪ ٙ‬ای‪ ٠ٌٜ‬ای‪ٗ ٚ‬ل‪ٞ‬ث‪ ٠‬ث‪ ٠‬ص‪ٝ‬دی اثرالؽ ٗری ؿر‪ٞ‬د‪،‬‬ ‫ُلتۺ ثب س‪ٝ‬یٌشد جذیذ ػتبد تؼ‪٢‬یْ ‪ ٝ‬سکغ ٗ‪ٞ‬ا‪ٛ‬رغ‬ ‫ت‪ٓٞ‬یذ ًـ‪ٞ‬س‪ ،‬اص ای‪ ٚ‬پغ ًٔی‪ٗ ٠‬ل‪ٞ‬ثبت ای‪ ٚ‬ػرتربد‬ ‫الصٕاالجشا ‪ ٝ‬اسجح ثش ت٘بٕ ٗوشسات ‪ٗ ٝ‬لر‪ٞ‬ثربت‬ ‫داخٔی ‪ٝ‬صاستخب‪١ ٠ٛ‬ب خ‪ٞ‬ا‪١‬ذ ثر‪ٞ‬د‪.‬کربثرش پرش‪ٛ‬ریرب‪ٙ‬‬ ‫اکض‪ٝ‬دۺ ث‪٢‬ش‪ُ ٟ‬یشی اص ظرشکریرت ؿر‪٢‬رشػرترب‪١ ٙ‬رب‪،‬‬ ‫اثشثخـی ‪ٛ ٝ‬تیج‪ٗ٠‬حر‪ٞ‬س ثر‪ٞ‬د‪ٗ ٙ‬لر‪ٞ‬ثربت‪ ،‬سکرغ‬ ‫ٗؼبئْ ‪ٗ ٝ‬ـرٌرالت ‪ٝ‬احرذ‪١‬ربی پرشاؿرترـربّ ‪ٝ‬‬ ‫دا‪ٛ‬ؾث‪ٜ‬یب‪ ٝ ٙ‬صٗب‪ٙ‬ث‪ٜ‬ذی ثشای اجشای ٗل‪ٞ‬ثربت اص‬ ‫س‪ٝ‬یٌشد‪١‬بی ًبسُش‪ ٟٝ‬تؼ‪٢‬یْ ‪ ٝ‬سکغ ٗ‪ٞ‬ا‪ٛ‬غ ت‪ٓٞ‬ریرذ‬ ‫اػتب‪ ٙ‬دس ػبّ ‪ ۰۴۵۰‬اػت‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی ُلتۺ ای‪ً ٚ‬بسُش‪ ٟٝ‬اص ‪ٛ‬ظش ثشُضاسی جٔؼبت‬ ‫‪ً ٝ‬بس ًبسؿ‪ٜ‬بػی دس ػغح ًـ‪ٞ‬س ‪ ٠ٛٞ٘ٛ‬اػرت ‪ٝ‬‬ ‫اٗیذ‪ٝ‬اسیٖ دس ػبّ جذیذ ث‪١ ٠‬ذفُزاسی ًؼرت‬ ‫ستج‪ ٠‬ا‪ ّٝ‬دس ًـ‪ٞ‬س دػت پیذا ً‪ٜ‬یٖ‪.‬‬ ‫ٗذیشًْ دکتش جزه ػشٗبی‪ُ٠‬رزاسی ‪ ٝ‬اؿرترـربّ‬ ‫اػتب‪ٛ‬ذاسی ارسثبیجب‪ ٙ‬ؿشهری ‪ٛ‬ریرض ُرضاسؿری اص‬ ‫ػٌ٘ٔشد ًبسُش‪ ٟٝ‬تؼ‪٢‬یْ ‪ ٝ‬سکغ ٗ‪ٞ‬ا‪ٛ‬غ ت‪ٓٞ‬یذ اػتب‪ٙ‬‬ ‫دس ػبّ ‪ ۰۴۵۵‬اسائ‪ً ٠‬شد ‪ُ ٝ‬لتۺ دس ػبّ ُزؿت‪٠‬‬ ‫‪ ۰۰۰‬جٔؼ‪ ٠‬اکٔی ‪ ٝ‬کشػی ًبسُش‪ ٟٝ‬ثب ‪ٗ ۰۷۰‬ل‪ٞ‬ث‪٠‬‬ ‫ثشُضاس ؿذ ً‪ ۴۷ ٠‬دسکذ ٗل‪ٞ‬ثبت ا‪ ٙ‬اجشا ؿرذ‪ٟ‬‬ ‫‪ ۴۰ ٝ‬دسکذ دس دػت اجشا اػت‪.‬‬ ‫ائ‪ٜ٘ٓٞ‬ی ‪١‬بٗییب ُش‪ًٔ ٟ‬ی ثیش ایؾ دیش‬ ‫ائ‪ٜ٘ٓٞ‬ی او‪ٔ٘ٛ‬ی ‪ ،‬دُشٓی ُئذیؾ دیش‬ ‫ائ‪ٜ٘ٓٞ‬ی ا‪٘ٓٝ‬بػب هبسیـبس ‪ٛ‬ؼیْ ٓش‬ ‫ایشیٔ٘بص ائْ ایچش‪ ٟ‬کشع ٓ‪ ٠‬اکیْ ٓش‬ ‫اس اس‪ٝ‬اد ائْ ائ‪ٞ‬ی ًشپیچی ػبییالس‬ ‫ًیٖ ًی٘ی‪ ٚ‬ا‪ٝ‬ؿٔ‪ ٞ‬یب هیضی دیش تب‪ٛ‬ی‪ٜ‬بس‬ ‫جبٗؼ‪ٛ ٠‬ظ٘ی ث‪ ٞ‬ایـیٔ‪ ٠‬ه‪ٞ‬س‪ٝ‬الس‬ ‫‪ٛ‬ظٖ ٓ‪ ٠‬حو‪ٞ‬هالس اوٌٓ‪ ٠‬د‪ ٟ‬ه‪ٞ‬س‪ٛٝ‬بس‬ ‫ائ‪ٜٓٞ‬ذ‪ ٙٝ‬تی ٓیِی‪ ٚ‬داؿی‪ٜ‬ی اتبسػب‪ٙ‬‬ ‫ُ‪ٞٛٞ‬ص‪ ٝ‬یبؿبسػب‪ُ ٙ‬ئج‪ٛ ٠‬ی یبتبسػب‪ٙ‬‬ ‫ػ‪ٞ‬ثبیؼب‪ ٙ‬یبٓویض ػب‪ ٙ‬چتی‪ ٠ٜ‬دوصسػ‪ٚ‬‬ ‫ه‪ٞ‬جبٓذ‪ ٙٝ‬تی ائ‪ٞ‬د‪ ٟ‬ایت ًی٘ی اوٓشػ‪ٚ‬‬ ‫حزف ضشط گَاّی عذم سَء پیطیٌِ‬ ‫اص ‪ 90‬دسصذ هجَصّبی کست ٍ کبس‬ ‫عضَ ّیبت ًوبیٌذگبى اتبق ثبصسگبًی ایشاى اص حازف‬ ‫ضشط گَاّی عذم سَء پیطیٌِ ثاشای صاذٍس ثاشخای‬ ‫هجَصّبی کست ٍ کبس خجش داد‪.‬‬ ‫‪ٛ‬ؼ٘تاهلل ‪ٞٛ‬سی صاد‪ ٟ‬اظ‪٢‬بس ًشدۺ داؿت‪ُ ٚ‬ر‪ٞ‬ا‪١‬ری ػرذٕ‬ ‫ػ‪ٞ‬ء پیـی‪ ٠ٜ‬ثشای کذ‪ٝ‬س ٗج‪ٞ‬ص ثشخی اص ًؼت ‪ً ٝ‬بس‪١‬ب‬ ‫دس داخْ ًـ‪ٞ‬س ٗؼبٓ‪ ٠‬ای ث‪ٞ‬د ً‪ ٠‬ثب اػ٘بّ ػرٔریرور‪ ٠‬اص‬ ‫ػ‪ٞ‬ی دػتِب‪١ ٟ‬بی اجشایی ث‪ ٠‬یی س‪ٛٝ‬ذ صٗب‪ٛ‬جش ‪ٗ ٝ‬ؼضْ‬ ‫تجذیْ ؿذ‪ ٟ‬ث‪ٞ‬د‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی اکض‪ٝ‬دۺ ثش حؼت ا‪ٛ‬چ‪ ٠‬دس هرب‪ٛ‬ر‪ ٙٞ‬اٗرذ‪ ،ٟ‬داؿرتر‪ٚ‬‬ ‫ُ‪ٞ‬ا‪١‬ی ػذٕ ػ‪ٞ‬ء پیـی‪ ٠ٜ‬ثشای ‪ً ٠٘١‬ؼت ‪ً ٝ‬بس‪١‬ب ‪ٛ‬یربص‬ ‫‪ٛ‬یؼت ‪ ٝ‬ای‪ٞٗ ٚ‬ض‪ٞ‬ع ػال‪ ٟٝ‬ثش صٗب‪ٛ‬جش ؿذ‪ ٙ‬کذ‪ٝ‬س یری‬ ‫ٗج‪ٞ‬ص ثشای ثشخی کؼبال‪ ٙ‬اهتلبدی‪ٗ ،‬حذ‪ٝ‬دیت‪١‬بیی ‪ٛ‬یض‬ ‫ثشای ا‪١ٙ‬ب ایجبد ٗیً‪ٜ‬ذ‪.‬‬ ‫ػض‪١ ٞ‬یبت ‪٘ٛ‬بی‪ٜ‬ذُب‪ ٙ‬اتبم ثبصسُب‪ٛ‬ری ایرشا‪ُ ٙ‬رلرتۺ‬ ‫خ‪ٞ‬ؿجختب‪ ٠ٛ‬ثب پیِیشی‪١‬بی ا‪ٛ‬جبٕؿذ‪ ٟ‬دس ‪١‬یبت ٗورشسات‬ ‫صدایی‪ ،‬داؿت‪ُٞ ٚ‬ا‪١‬ی ػذٕ ػ‪ٞ‬ء پیـی‪ٜ‬ر‪ ٠‬ثرشای کرذ‪ٝ‬س‬ ‫ٗج‪ٞ‬ص دس ‪ ۹۵‬دسکذ اص ًؼت ‪ً ٝ‬بس‪١‬ب ؿیش ضرش‪ٝ‬سی ‪ٝ‬‬ ‫ثذ‪ٗ ٙٝ‬ج‪ٜ‬بی هب‪ٛٞٛ‬ی اػالٕ ؿذ‪.‬‬ ‫‪ٞٛ‬سی صاد‪ ٟ‬اداٗ‪ ٠‬دادۺ ثش ای‪ ٚ‬اػبع ث‪ ٠‬جضء دس ٗر‪ٞ‬اسدی‬ ‫ً‪ ٠‬هب‪ ٙٞٛ‬سػ٘ب ث‪ ٠‬ؿشط ػذٕ ػ‪ٞ‬ءپیـیر‪ٜ‬ر‪ ٠‬اکرشاد ثر‪٠‬‬ ‫ػ‪ٜٞ‬ا‪ ٙ‬آضاٗی ثشای ؿش‪ٝ‬ع ًؼت ‪ً ٝ‬بس اؿربس‪ً ٟ‬رشد‪،ٟ‬‬ ‫داؿت‪ُٞ ٚ‬ا‪١‬ی ػذٕ ػ‪ٞ‬ء پیـی‪ ٠ٜ‬حزف ؿذ‪ ٟ‬اػت‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی ثب ثیب‪ ٙ‬ای‪ ٠ٌٜ‬حزف ؿشط ُ‪ٞ‬ا‪١‬ی ػذٕ ػ‪ٞ‬ء پیـی‪ٜ‬ر‪٠‬‬ ‫ثشای کذ‪ٝ‬س ثشخی ٗج‪ٞ‬ص‪١‬بی ًؼت ‪ً ٝ‬بس دس ساػتربی‬ ‫هب‪ ٙٞٛ‬ث‪٢‬ج‪ٞ‬د ٗؼت٘ش ٗحیظ ًؼت ‪ً ٝ‬ربس ا‪ٛ‬رجربٕ ؿرذ‪ٟ‬‬ ‫اػت‪ُ ،‬لتۺ حزف ای‪ ٚ‬ؿشط اص ػشُشدا‪ٛ‬ی ٗتوبضیرب‪ٙ‬‬ ‫ثشای اؿبص ‪ ٝ‬سا‪ٟ‬ا‪ٛ‬ذاصی یری ًؼرت ‪ً ٝ‬ربس جرذیرذ‬ ‫جٔ‪ُٞ‬یشی ٗیً‪ٜ‬ذ‪.‬‬ ‫سییغ ً٘یؼی‪ٗ ٙٞ‬حیظ ًؼت ‪ً ٝ‬بس ‪ً ٝ‬بساکشی‪ٜ‬ی اتبم‬ ‫ثبصسُب‪ٛ‬ی ا‪ٞ١‬اص خبعش‪ٛ‬ـب‪ً ٙ‬شدۺ ثشاػبع ثشسػری ‪١‬ربی‬ ‫ا‪ٛ‬جبٕ ؿذ‪ ٟ‬تب پیؾ اص حزف ای‪ ٚ‬ؿشط‪ ،‬کرذ‪ٝ‬س ٗرجر‪ٞ‬ص‬ ‫ثشای ‪ٞٛ 0۵۵‬ع ًؼت ‪ً ٝ‬بس دس ًـ‪ٞ‬س ‪ٛ‬یبصٗ‪ٜ‬ذ ٗرذسى‬ ‫ػذٕ ػ‪ٞ‬ء پیـی‪ ٠ٜ‬ث‪ٞ‬د‪ .‬دس ک‪ٞ‬ستی ً‪ ٠‬ثش اػبع هرب‪ٛ‬ر‪،ٙٞ‬‬ ‫اسائ‪ُٞ ٠‬ا‪١‬ی ػذٕ ػ‪ٞ‬ء پیـی‪ ٠ٜ‬کوظ ثشای ‪ ۰۵‬دسکرذ اص‬ ‫ای‪ً ٚ‬ؼت ‪ً ٝ‬بس‪١‬ب ٗ‪ٞ‬سد ‪ٛ‬یبص ث‪ٞ‬د‪ ٝ ٟ‬دس هرب‪ٛ‬ر‪ ٙٞ‬اٗرذ‪ٟ‬‬ ‫اػت‪.‬‬ ‫خبرگساری ارک‬ ‫‪www.ark-news.ir‬‬ ‫جبی مىبسب تبلیغ کبال یخذمبت شمب‬ ‫درببزارایران یدویب‬ ‫شمبرٌ تمبس‪48644656684:‬‬ صفحه 1 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫سِ ضٌبِ ‪ 66‬فشٍسدیی‪5 * 6446‬اٍسیل‪ 3 * 2422‬سهضبى ‪ * 6443‬سبل سی ٍ دٍم ( اٍتَص ایکیٌجی ایل ) * ضوبسُ ( سبیی ) ‪5466 :‬‬ ‫همبلِ‬ ‫ایزان مىبفغ مشخصی مر مًضًع‬ ‫ایکزایه تؼزیف وکزمٌ است‬ ‫یک کبسضٌبس اسضذ سٍابط بییالولل بب بیابى ایای‬ ‫کِ دس سبل تبسی احیبی بشتبم ببیذ اٍلَیت اٍل‬ ‫دٍلت ٍ دستگبُ دیپلوبسی ببضذ ٍ بب اضبسُ بِ تعلیک‬ ‫چٌذ ّفتِ ای هزاکشاو ٍیی هعتمذ اسات کاِ باب‬ ‫تعلیک هزاکشاو تٌْب فشصت اص دست های سٍد ٍ‬ ‫سٌگیٌی تحشینّب بش دٍش کطَس اداهِ هییببذ‪.‬‬ ‫و‪ٛ‬س‪ٚ‬ؽ احٕذی ٌفت‪ :‬ثرذ‪ ٖٚ‬ترشدیرذ احر ربی‬ ‫ثشابْ ثبیذ ا‪ِٛٚ‬یت ا‪ َٚ‬د‪ِٚ‬ت ‪ ٚ‬دػتٍب‪ ٜ‬دیپّٕبػی‬ ‫ثبؿذ‪ .‬ا‪ ٕٞ‬ت ایٗ أش ت‪ٟٙ‬ب ث‪ ٝ‬خبطش ا‪ ٕٞ‬ت ثشداؿتر‪ٝ‬‬ ‫ؿذٖ تحشیٓ ‪ٞ‬ب ٘ ؼت‪ .‬ثّى‪ ٝ‬اح ربی ثرشاربْ ٔری‬ ‫ت‪ٛ‬ا٘ذ ث‪ ٝ‬ثخـی اص ت‪ٙ‬ؾ ػ بػی ٔ‪ٛ‬ا‪ٛ‬د ث ٗ وـر‪ٛ‬س‬ ‫ثب د٘ بی خبس ٘ ض پبیبٖ د‪ٞ‬ذ‪.‬ادأ‪ ٝ‬ترحرشیرٓ ‪ٞ‬ربی‬ ‫أشیىب عّ ‪ ٝ‬ایشاٖ ٔیت‪ٛ‬ا٘ذ ثش تحمک دیٍش ا‪ِٛٚ‬یت‬ ‫‪ٞ‬بی د‪ِٚ‬ت ػ ضد‪ ٘ ٓٞ‬ض تربثر رش ػر‪ ٛ‬ثرٍرزاسد‪ٚ‬ی‬ ‫ارض‪ٚ‬د ‪ :‬ادأ‪ ٝ‬تحشیٓ ‪ٞ‬بی أشیىب عّ ‪ ٝ‬ایرشاٖ ٔری‬ ‫ت‪ٛ‬ا٘ذ ثش تحمک دیٍش ا‪ِٛٚ‬یت ‪ٞ‬بی د‪ِٚ‬ت ػ ضد‪ٞ‬رٓ‬ ‫٘ ض تبث ش ػ‪ ٛ‬ثٍرزاسد‪ .‬د‪ ٚ‬ا‪ِٚ‬ر‪ٛ‬یرت اعرالْ ؿرذ‪ٜ‬‬ ‫ػ بػت خبسای د‪ِٚ‬تک یع‪ٙ‬ی ٌؼتشؽ ساثرطر‪ ٝ‬ثرب‬ ‫‪ٕٞ‬ؼبی‪ٞ ٝ‬ب ‪ٌ ٚ‬ؼتشؽ ساثط‪ ٝ‬ثب ؿشقک کشف ٘ظش اص‬ ‫ٔالحظبتی و‪ ٝ‬دس ساثط‪ ٝ‬ثب اٖ د‪ ٚ‬ا‪ِٛٚ‬یرت ‪ٚ‬ار‪ٛ‬د‬ ‫داسدک ٘ ض تب حذ صیبدی تحت تبث ش ادأ‪ ٝ‬ترحرشیرٓ‬ ‫‪ٞ‬بی أشیىب اػت‪ .‬رش‪ٚ‬ؽ ٘فت ث‪ ٝ‬چ ٗ اص طرشیرک‬ ‫د‪ٚ‬س صدٖ تحشیٓ ‪ٞ‬ب اٌش چ‪ ٝ‬تحت ؿشایط ارذیرذ‬ ‫طی حذ‪ٚ‬د یىؼبَ ٌزؿت‪ ٝ‬ارضایؾ لبثُ تر‪ٛ‬ار‪ٟ‬ری‬ ‫یبرت‪ٝ‬ک أب چ ٗ ٘ـبٖ داد‪ ٚ ٜ‬ترحر‪ٛ‬الت ٘ربؿری اص‬ ‫ثحشاٖ ا‪ٚ‬وشایٗ ٘ ض ٔجذدا ایٗ سا ثبثت ورشد‪ ٜ‬ور‪ٝ‬‬ ‫ا‪ِٛٚ‬یت ا‪ َٚ‬چ ٗ د‪ٚ‬سی اص ت‪ٙ‬ؾ ‪ٞ‬بی ػر ربػری ‪ٚ‬‬ ‫ادأ‪ ٝ‬ساثط‪ ٝ‬ثؼ بس ػ‪ٛ‬د ا‪ٚ‬س ثب غشهک اص إّ‪ ٝ‬ادأر‪ٝ‬‬ ‫کبدسات ث ؾ اص ‪ ّ ٔ ۰۲۲‬بسد دالسی ث‪ ٝ‬غرشه ‪ٚ‬‬ ‫٘ ض ٔجبدالت التلبدی حذ‪ٚ‬د ‪ ّ ٔ ۰۷۲‬بسد دالسی ثب‬ ‫ؿ‪ٛ‬سای ‪ٕٞ‬ىبسی خّ ج ربسع اػت‪ .‬ایٗ احترٕربَ‬ ‫‪ٚ‬ا‪ٛ‬د داسد و‪ ٝ‬دس ک‪ٛ‬ست عذْ احر ربی ثرشاربْک‬ ‫چ ٗ ٘ ض تحت رـبس أشیىرب خر‪ٛ‬د سا ٘ربچربس اص‬ ‫وب‪ٞ‬ؾ ‪ٚ‬اسدات ٘فت اص ایشاٖ ثج ‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ایٗ دیپّٕبت پجـ ٗ وـ‪ٛ‬سٔبٖ ثب ثر ربٖ ایرٗ ور‪ٝ‬‬ ‫ساثط‪ ٝ‬ثب وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬بی ‪ٕٞ‬ؼبی‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ع‪ٛٙ‬اٖ دیٍش ا‪ِٛٚ‬یت‬ ‫د‪ِٚ‬ت ٘ ض تب حذ صیبدی تحت تبث ش تحشیٓ‪ٞ‬ب اػت‬ ‫‪ ٚ‬د‪ِٚ‬ت ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬ؿشوت ‪ٞ‬ب دس ایٗ وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬ب ترٕربیرُ‬ ‫صیبدی ث‪ ٝ‬رشا سرتٗ اص ٔعبّٔ‪ ٚ ٝ‬ترجربدَ وربال‪ٞ‬ربی‬ ‫ٔلشری ‪ ٚ‬ا٘جبْ رعبِ ت دس ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬ػشٔبی‪ٌ ٝ‬رزاسی‬ ‫ٔـتشن ‪ ٚ‬ااشا یب تىٕ ُ ا٘‪ٛ‬ا پش‪ٚ‬ط‪ٜٞ‬ب ٘رذاس٘رذک‬ ‫تلشی وشد ‪ :‬عال‪ ٜٚ‬ثش ت‪ٛ‬ػع‪ ٝ‬ساثط‪ ٝ‬الرترلربدیک‬ ‫ا‪ِٛٚ‬یت ٔ‪ ٟٓ‬دیٍش د‪ِٚ‬ت ػ ضد‪ ٓٞ‬ث‪ٟ‬رجر‪ٛ‬د س‪ٚ‬اثرط‬ ‫ػ بػی ثب ‪ٕٞ‬ؼبیٍبٖ اػرت‪ٔ .‬رزاورشاتری ور‪ ٝ‬ثرب‬ ‫عشثؼتبٖ دس عشاق ‪ ٚ‬اسدٖ ا٘جبْ ؿرذ‪ٜ‬ک ‪ٞ‬ر‪ٙ‬ر‪ٛ‬ص ثر‪ٝ‬‬ ‫ػشا٘جبٔی ٘شػ ذ‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫احٕذی ثب ث بٖ ایٗ و‪ ٝ‬دس یرٕرٗ ‪ ٚ‬عرشاق ٘ر رض‬ ‫دؿ‪ٛ‬اسی ‪ٞ‬بیی ‪ٚ‬ا‪ٛ‬د داسد و‪ ٝ‬ثبیذ ثش ا٘‪ٟ‬ب ٔتٕشوض‬ ‫ؿذک ادأ‪ ٝ‬داد‪ :‬ثحشاٖ التلبدی ‪ ٚ‬ػ بػی دس ِج‪ٙ‬ربٖ‬ ‫٘ ض ٔـىالتی ایجبد وشد‪ ٜ‬و‪ٕٞ ٝ‬چ‪ٙ‬بٖ ثخرـری اص‬ ‫ا٘شطی دػتٍب‪ ٜ‬دیپّٕبػی وـ‪ٛ‬س سا ٔی ٌ شد‪.‬‬ ‫اخزیه تحًالت چُلمیه ریس جىگ‬ ‫ایکزایه‬ ‫هحکَم کشدى تٌبیت تٌگی دس بَچب‪ ،‬اداهِ تٌگ‬ ‫ٍ دسگیشی دس هبسیَپل ٍ دًٍببس ٍ ّوچٌیی ایجبد‬ ‫گزسگبُ بطشدٍستبًاِ دس هابسیاَپال ٍ خاشٍ‬ ‫غیشًظبهیبى اص ایی ضْش هْوتشیی تحَالو چْلویای‬ ‫سٍص تٌگ اٍکشایی است‪.‬‬ ‫ٔبسیب صاخبس‪ٚٚ‬ا ػخ‪ٍٛٙ‬ی ‪ٚ‬صاست أر‪ٛ‬س خربسار‪ٝ‬‬ ‫س‪ٚ‬ػ ‪ٌ ٝ‬فت‪ّٔ :‬ی ٌشایبٖ ارشاطی ا‪ٚ‬وشایٗ ٔؼئ‪َٛ‬‬ ‫ا‪ٙ‬بیت ک‪ٛ‬ست ٌشرت‪ ٝ‬عّ ‪ ٝ‬غ ش٘ظبٔ بٖ دس ثر‪ٛ‬چرب‬ ‫‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ ‪ٚ‬صاست أ‪ٛ‬سخبسا‪ ٝ‬س‪ٚ‬ػر ر‪ ٝ‬اعرالْ ورشد‪:‬‬ ‫‪ٞ‬ذف ٘ظبٔی وی یف اصاستىبه ا‪ٙ‬بیت دس ث‪ٛ‬چبک‬ ‫تعط ُ وشدٖ ٔزاوشات ‪ٚ‬تـرذیرذتر‪ٙ‬رـر‪ٟ‬رب اػرت‪.‬‬ ‫ٕ٘بی‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬س‪ٚ‬ػ ‪ ٝ‬دس ػبصٔبٖ ُّٔ ‪ٞ‬رٓ اعرالْ ورشدک‬ ‫س‪ٚ‬ػ ‪ ٝ‬دس اّؼ‪ ٝ‬د‪ٚ‬ؿ‪ٙ‬ج‪ ٝ‬ؿ‪ٛ‬سای أ‪ ٙ‬ت دسخ‪ٛ‬اػت‬ ‫وشد تب دسثبس‪ ٜ‬الذأبت تحشیه أ ضارشا ٌشایبٖ‬ ‫ا‪ٚ‬وشایٗ دسؿ‪ٟ‬شث‪ٛ‬چبٌفتٍ‪ ٛ‬ؿ‪ٛ‬د‪.‬وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬بی غشثی‬ ‫‪ٔ ٓٞ‬ملش ایٗ ا‪ٙ‬بیبت سا س‪ٚ‬ػ ‪ٔ ٝ‬عشرری ورشد٘رذ‪.‬‬ ‫ی‪ٙ‬غ اػت‪ِٛ‬ت‪ٙ‬جشیک دث ش وُ ٘بت‪ ٛ‬دس ٌفتٍ‪ ٛ‬ثربػری‬ ‫اٖ اٖ ٌفت‪ :‬الذأبت س‪ٚ‬ػ ‪ ٝ‬ثش ضذ غ ش٘ظربٔر ربٖ‬ ‫دس ؿ‪ٟ‬ش ث‪ٛ‬چب الذأی ٔحى‪ ٚ ْٛ‬وبٔال ٘بپزیشرتر‪ٙ‬ری‬ ‫اػت‪ِٛٚ .‬دیٕ ش صِ‪ٙ‬ؼىی سئ غ إ‪ٟٛ‬س ا‪ٚ‬ورشایرٗ‬ ‫ٌفت‪ٔ:‬مبٔبت س‪ٚ‬ع ٔؼئ‪ َٛ‬الذأبت ا٘جبْ ٌشرتر‪ٝ‬‬ ‫دس ث‪ٛ‬چب ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ‪ٚ .‬ی ارض‪ٚ‬د‪ :‬اصػ ؼتٓ لضبیی ثر رٗ‬ ‫إِّّی ٔی خ‪ٛ‬ا‪ ٓٞ‬ا‪ٙ‬بیت ‪ٞ‬بی ار‪ٙ‬رٍری کر‪ٛ‬ست‬ ‫ٌشرت‪ ٝ‬دس ا‪ٚ‬وشایٗ ساثشسػی و‪ٙ‬ذ‪ٞ.‬ش وؼی و‪ ٝ‬دس‬ ‫ا‪ٚ‬وشایٗ ٔشتىت ا‪ٙ‬بیت ا‪ٍٙ‬ی ؿذ‪ ٜ‬اػت تحرت‬ ‫پ ٍشدلشاسٌشرت‪ٔ ٚ ٝ‬جبصات خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ‪.‬‬ ‫اعتشاف کبخ سفیذ‬ ‫بِ کبسصاس ضکستخَسدُ علیِ ایشاى‬ ‫اگشچِ پیطتش دس دٍلت تشاهپ‪ ،‬کابخ‬ ‫سفیذًطیٌبى اص پزیشش ضکست پاشٍطُ‬ ‫فطبس حذاکثشی بش ایاشاى اتاتاٌابه‬ ‫هی کشدًذ اهب دس دٍلت ببیذى اضکابسا‬ ‫بش ًبکبهی ایی سٍیکشد تبکیذ هیضَد ٍ‬ ‫سیبستوذاساى ایی کطَس دسصذد اتخبر‬ ‫تصااواایااواابو هااٌاا ااماای ٍ‬ ‫سیبست گزاسی ّبیای هاباتاٌای باش‬ ‫ٍالعیتّبی هَتَد دس لببل تاْاشاى‬ ‫بشاهذُاًذ‪.‬‬ ‫اص صٔب٘ی و‪ ٝ‬د‪٘ٚ‬بِذ تشأپ ثب خرش‪ٚ‬‬ ‫یىجب٘ج‪ ٝ‬اص ثرشاربْک وربسصاس رـربس‬ ‫حذاوثشی سا عرّر ر‪ ٝ‬ایرشاٖ ثر‪ ٝ‬سا‪ٜ‬‬ ‫ا٘ذاختک ترب ثر‪ ٝ‬أرش‪ٚ‬ص ثؼر ربسی اص‬ ‫د‪ِٚ‬تٕشداٖ ایٗ وـ‪ٛ‬س ‪ ٘ ٚ‬ض ٕ٘بی‪ٙ‬ذٌبٖ‬ ‫و‪ٍٙ‬ش‪ ٜ‬اص ‪ٞ‬ش د‪ ٚ‬ط ف ثش ثر ر‪ٟ‬ر‪ٛ‬دٌری‬ ‫وبسصاس ٔزو‪ٛ‬س ُٔ‪ٟ‬ش تبی ذ صد‪ٜ‬ا٘رذ ور‪ٝ‬‬ ‫تبص‪ٜ‬تشیٗ اٖ ث‪ٛٔ ٝ‬ضعٌ شی چ‪ٙ‬ذ س‪ٚ‬ص‬ ‫پر ررؾ وررشیررغ ٔرر‪ٛ‬سررری ػرر‪ٙ‬رربترر‪ٛ‬س‬ ‫دٔ‪ٛ‬وشات اص ایربِرت ور‪ٙ‬رتر رىرت‬ ‫ثشٔیٌشدد‪ٛٔ.‬سری دس پ بٔی ت‪ٛ‬ئ رترشی‬ ‫ث‪ ٝ‬اعالْ اضئ بتی اص ارّرؼر‪ ٝ‬اخر رش‬ ‫ساثشت ٔبِی ٕ٘بی‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬ایرٗ وـر‪ٛ‬س دس‬ ‫أ‪ٛ‬س ایشاٖ ثب اعضبی و‪ٍٙ‬ش‪ ٜ‬پ رشأر‪ٖٛ‬‬ ‫٘ـؼت ‪ٚ‬یٗ پشداخت ‪ٛ٘ ٚ‬ؿت‪ :‬حرتری‬ ‫یه ٘فش اص ٔخبِفبٖ ت‪ٛ‬ارک ‪ٞ‬ؼت‪ٝ‬ای ثرب‬ ‫ایشاٖک پ رـر‪ٙ‬ر‪ٟ‬ربد ثر‪ٟ‬رترشی ٘رذاس٘رذ‪.‬‬ ‫تحشیٓ ‪ٞ‬بی رـبس حذاورثرشی لعرّر ر‪ٝ‬‬ ‫ایشاٖ] وبسػبص ٘جر‪ٛ‬د‪ .‬خرشاثرىربسی ‪ٚ‬‬ ‫تش‪ٚ‬س وبسػبص ٘ج‪ٛ‬د‪ .‬ا‪ ًٙ‬ثب ایشاٖ ‪ٞ‬رٓ‬ ‫وبسػبص ٘خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ث‪ٛ‬د‪ .‬دیپّٕبػی تر‪ٙ‬ر‪ٟ‬رب‬ ‫سا‪ ٜ‬عّٕی دس لجبَ ایرشاٖ اػرت ور‪ٝ‬‬ ‫صٔبٖ ٌشیض ‪ٞ‬ؼت‪ ٝ‬ای ایرٗ وـر‪ٛ‬س سا‬ ‫ارضایؾ داد‪ ٜ‬اػت‪.‬س‪ٚ‬ی کحجت ‪ٞ‬ربی‬ ‫ٔ‪ٛ‬سری ث‪ ٝ‬ار رٓ سیرؾ عضر‪ ٛ‬اسؿرذ‬ ‫وٕ ت‪ ٝ‬س‪ٚ‬اثط خبسای ٔجّغ ػ‪ٙ‬ب ثر‪ٛ‬د‬ ‫و‪ ٝ‬دس ایٗ اّؼ‪ٔ ٝ‬حشٔب٘ر‪ ٝ‬اص د‪ِٚ‬رت‬ ‫ثبیذٖ خ‪ٛ‬اػت‪ ٝ‬ث‪ٛ‬د اص ٔزاورشات ‪ٚ‬یرٗ‬ ‫خبس ؿ‪ٛ‬د‪.‬چشا أشیىب ‪ٞ‬رٕر‪ٛ‬اس‪ ٜ‬ثر‪ٝ‬‬ ‫ؿىؼت پرش‪ٚ‬ط‪ ٜ‬رـربس حرذاورثرشی‬ ‫اعتشاف ٔی و‪ٙ‬ذ؟ثب‪ٚ‬ا‪ٛ‬د اکشاس د‪ِٚ‬ت‬ ‫تشأپ ثش وبسػبص ث‪ٛ‬دٖ پ ـجشد پرش‪ٚ‬ط‪ٜ‬‬ ‫تحشیٓ ‪ ٚ‬رـبس ثش ایشاٖک ایٗ پش‪ٚ‬ط‪ ٜ‬ثر‪ٝ‬‬ ‫‪ ٞ‬چىذاْ اص ا‪ٞ‬ذاف أشیىب ٔر‪ٙ‬رتر‪ٟ‬ری‬ ‫٘ـذ؛ ا‪ٞ‬ذاری چ‪ ٖٛ‬تغر ر رش سطیرٓ دس‬ ‫داخُک تغ ش سرتبس ایشاٖ دس ٔ‪ٙ‬طرمر‪ٚ ٝ‬‬ ‫رشأ‪ٙ‬طم‪ٕٞ ٚ ٝ‬چ‪ ٗ ٙ‬وـب٘ذٖ ت‪ٟ‬شاٖ ث‪ٝ‬‬ ‫پبی ٔ ض ٔزاوش‪ ٜ‬ای و‪ ٝ‬ورب ػرفر رذ‬ ‫چ ذ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫پش‪ٚ‬ط‪ ٜ‬رـبس حذاوثشی ث‪ ٞ ٝ‬چىذاْ اص‬ ‫ا‪ٞ‬ذاف أشیىب ٔ‪ٙ‬ت‪ٟ‬ی ٘ـذ؛ ا‪ٞ‬رذارری‬ ‫چ‪ ٖٛ‬تغ ش سطیٓ دس داخُک تغ ش سرتبس‬ ‫ایشاٖ دس ٔ‪ٙ‬طم‪ ٚ ٝ‬رشأ‪ٙ‬طم‪ٕٞ ٚ ٝ‬چ‪ ٙ‬رٗ‬ ‫وـب٘ذٖ ت‪ٟ‬شاٖ ث‪ ٝ‬پبی ٔ ض ٔزاورش‪ ٜ‬ای‬ ‫و‪ ٝ‬وب ػف ذ چ ذ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬دپغ اص د‪ِٚ‬ت‬ ‫تشأپ ‪ ٚ‬ؿىؼت ‪ٚ‬ی دس ا٘رترخربثربت‬ ‫‪ ۰۲۰۲‬أشیىبک وبسؿ‪ٙ‬بػبٖ ‪ٔ ٚ‬مبٔربت‬ ‫ایٗ وـ‪ٛ‬س ث‪ ٝ‬کشاحت اص ؿرىرؼرت‬ ‫‪ٚ‬اؿ‪ٍٙ‬تٗ دس ٔ‪ٛ‬اا‪ ٟٝ‬ثب ایشاٖ ػخٗ ثر‪ٝ‬‬ ‫ٔ بٖ ا‪ٚ‬سد٘ذ‪ .‬دس اٖ ثرش‪ٞ‬ر‪ٝ‬ک ٔربیره‬ ‫پٕپئ‪ٚ ٛ‬صیش خبسا‪ ٝ‬تشأپ ث‪٘ ٝ‬بتر‪ٛ‬ا٘ری‬ ‫أشیىب دس ثشاثش ایشاٖ ارعربٖ ورشد ‪ٚ‬‬ ‫ٌفت دس خل‪ٛ‬ف ‪ٚ‬اداس وشدٖ ایرشاٖ‬ ‫ث‪ ٝ‬و‪ٛ‬تب‪ ٜ‬أذٖ ‪ٚ ٚ‬اسد ؿذٖ ؿربٖ ثر‪ٝ‬‬ ‫اخببس کَتبُ‬ ‫* ایزان حملٍ تزیریستی بٍ تجمغ مرزم‬ ‫مظلً َزات را محکً کزم‬ ‫ػخ‪ٍٛٙ‬ی ‪ٚ‬صاست أ‪ٛ‬س خبسا‪ ٝ‬حّٕر‪ ٝ‬ترش‪ٚ‬سیؼرتری‬ ‫ع‪ٙ‬بکش تىف شی ث‪ ٝ‬تجٕع ٔشدْ ٔظّ‪ٞ ْٛ‬شات دس یه‬ ‫ٔ‪ٙ‬طم‪ ٝ‬تفشیحی دس ؿ‪ٟ‬شن اجشی ُ ایرٗ ؿر‪ٟ‬رش ور‪ٝ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬ات وـت‪ ٚ ٝ‬صخٕی ؿرذٖ ارٕرع ورثر رشی اص‬ ‫ؿ‪ٟ‬ش‪٘ٚ‬ذاٖ ارغب٘ؼتبٖ ؿذک ٔحى‪ ْٛ‬وشد‪.‬‬ ‫* حدامی‪ :‬یکی اس الشامبت کیفیت بخشی برٍ‬ ‫تًلید حزکت ماوشمحًر است‬ ‫ت‪ٛ‬ارمی و‪ٚ ٝ‬العب ٔب٘ع اص دػت ربثری ثر‪ٝ‬‬ ‫ػالح ‪ٞ‬ؼت‪ ٝ‬ای ؿ‪ٛ‬دک تٕبْ ا٘چر‪ ٝ‬ور‪ٝ‬‬ ‫أ ذ‪ٚ‬اس ث‪ٛ‬دیٓ ث‪ ٝ‬دػرت ٔری ا‪ٚ‬سیرٓک‬ ‫حبکُ ٘ـذ‪.‬‬ ‫ت‪ٟٙ‬ب پٕپئ‪٘ ٛ‬ج‪ٛ‬د و‪ ٝ‬ثرش ٘ربوربسأرذی‬ ‫تحشیٓ ‪ ٚ‬رـبس ثش ایشاٖ ُٔ‪ٟ‬ش تبی رذ صدک‬ ‫ٔ ب٘‪ ٝ‬اػف‪ٙ‬ذٔب‪ ٜ‬ػبَ ٌرزؿرتر‪ٔ ٝ‬رذیرش‬ ‫تحم مبت ا٘ؼت ت‪ٚ ٛ‬اؿ‪ٍٙ‬تٗ ٘ ض دس ایرٗ‬ ‫پ ‪٘ٛ‬ذ ٌفت و‪ ٝ‬تحشیٓ‪ٞ‬ب التلبد ایشاٖ‬ ‫سا ث‪ ٝ‬ػٕت غ ش٘فتی ؿذٖ ثرشد‪ٞ .ٜ‬رش‬ ‫چ‪ ٝ‬التلبد ایشاٖ اص ٘فت ربکّ‪ ٝ‬ثٍ رشد‬ ‫تحشیٓ اٖ ػخت تش ؿذ‪ ٚ ٜ‬حرٕربیرت‬ ‫ث ٗإِّّی اص اٖ ورٕرترش ٔری ؿر‪ٛ‬د‬ ‫لبثّ ت ‪ٞ‬بی ٔ‪ٛ‬ؿىی ‪ ٚ‬پ‪ٟ‬پربدی ایرشاٖ‬ ‫ت‪ٟ‬ذیذی ح بتی ثشای دؿرٕر‪ٙ‬ربٖ ایرٗ‬ ‫وـ‪ٛ‬س اػت‪ .‬خجرش ثرذ ایرٗ ور‪ ٝ‬دس‬ ‫ر‪ٙ‬ب‪ٚ‬سی ‪ٞ‬بی ٔختّف ‪ ٓٞ‬خ ّی خر‪ٛ‬ه‬ ‫داس٘ذ پ ـشرت ٔیو‪ٙٙ‬ذ ث‪ٙ‬ربثرشایرٗ دس‬ ‫ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬أشیىب ث‪ ٝ‬ا‪ٞ‬ذاف خر‪ٛ‬د دػرت‬ ‫یبرت یب خ شک وبسؿ‪ٙ‬بػبٖ ‪ ٚ‬ثؼ بسی اص‬ ‫ٔمبٔبت لجّری ‪ ٚ‬ور‪ٙ‬ر‪٘ٛ‬ری أرشیرىرب‬ ‫ٔعتمذ٘ذ و‪ ٝ‬تحشیٓ ‪ ٚ‬اعرٕربَ رـربس‬ ‫التلبدی ت‪ٙ‬ر‪ٟ‬رب یره اثرضاسی ثرشای‬ ‫دػت بثی ث‪ٞ ٝ‬ذف اػت أرب ترحرشیرٓ‬ ‫ایشاٖ دس د‪ِٚ‬ت تشأپ ت‪ٟٙ‬ب دس ػرطر‬ ‫رـبس التلبدی ‪ ٚ‬یه الذاْ ت‪ٙ‬رجر ر‪ٟ‬ری‬ ‫ثبلی ٔب٘ذ ‪ ٞ ٚ‬چ یه اص ٔرطربِرجربت‬ ‫اکّی ا٘‪ٟ‬ب تحمک ٘ برت‪.‬ضٕٗ ایر‪ٙ‬رىر‪ٝ‬‬ ‫أشیىب دس اج‪ٞ ٟٝ‬بی ٔختّف ػ بػی‬ ‫‪ ٚ‬ث ٗ إِّّی ٘ ض ثب ؿىرؼرت ٔر‪ٛ‬اار‪ٝ‬‬ ‫ؿذ‪ .‬سد ؿرذٖ طرشح ورب ػرفر رذ‬ ‫ثشای تٕذیذ تحشیٓ‪ٞ‬بی تؼّر رحربتری‬ ‫ایشاٖ اص إّ‪ ٝ‬سػ‪ٛ‬ایی‪ٞ‬بی أشیىب ثر‪ٝ‬‬ ‫ؿٕبس ٔیسرت‪.‬‬ ‫أ شعجذاِّ‪ ٟ‬بٖ‪:‬‬ ‫اهشیکب هسئَل هستمین طَالًی ضذى هزاکشاو ٍیی است‬ ‫ٍصیش اهَس خبستِ اص اعوبل تحشینّبی هاجاذد اص‬ ‫سَی اهشیکب دسهَسد بشخی اضخبظ ٍ ضشکت ّابی‬ ‫ایشاًی اًتمبد کشد ٍ گفت‪ :‬ایشاى اهبدُ یک تاَافاک‬ ‫خَه ٍ پبیذاس است اهب طشف اهشیکبیی باب باشخای‬ ‫صیبدُ خَاّی ّب‪ ،‬هسئَل هستمین ت َیل هازاکاشاو‬ ‫تبکٌَى بَدُ است‪.‬‬ ‫ثذس ثٗ حٕذ اِج‪ٛ‬ػع ذی ‪ٚ‬صیش أ‪ٛ‬س خبسا‪ ٝ‬ػّط‪ٙ‬رت‬ ‫عٕبٖ دس تٕبع تّف‪ٙ‬ی ثب حؼ ٗ أ شعجذاِّ‪ ٟ‬بٖ ‪ٚ‬صیرش‬ ‫أ‪ٛ‬س خبسا‪ٝ‬ک دس ٔ‪ٛ‬سد ثشخری ٔؼربئرُ د‪ٚ‬ارب٘رجر‪ٝ‬ک‬ ‫ٔ‪ٙ‬طم‪ٝ‬ای ‪ ٚ‬ث ٗ إِّّی ٔ‪ٛ‬سد ا‪ٞ‬تٕبْ ٔـتشن اص إّ‪ٝ‬‬ ‫ثشلشاسی اتؾ ثغ دس یٕٗ ‪ٕٞ ٚ‬چ‪ ٙ‬رٗ ٔرزاورشات‬ ‫‪ٚ‬یٗ ٌفت‪ ٚ ٌٛٚ‬تجبدَ ٘ظش وشد‪.‬‬ ‫‪ٚ‬صیش أ‪ٛ‬س خبسا‪ ٝ‬عٕبٖ دس ایٗ تٕبع تّف‪ٙ‬ی ضرٕرٗ‬ ‫تجشیه رشاس سػ ذٖ ٔب‪ٔ ٜ‬جبسن سٔضبٖ ث‪ ٝ‬د‪ِٚ‬ت ‪ٚ‬‬ ‫ّٔت ایشاٖک اص ثشلشاسی اتؾ ثغ دس یٕٗ اػترمرجربَ‬ ‫وشد ‪ ٚ‬ثب تـىش اص ٘مؾ ‪ ٚ‬تالؽ‪ٞ‬بی وـ‪ٛ‬سٔربٖ دس‬ ‫ایٗ خل‪ٛ‬فک اثشاص أ ذ‪ٚ‬اسی وشد و‪ ٝ‬ایٗ ٔ‪ٛ‬ضر‪ٛ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬ات رشا‪ ٓٞ‬ؿذٖ ثؼتش الصْ ثشای ٌفت ‪ٞ ٌٛ ٚ‬رب‬ ‫ث ٗ ‪ ٕٝٞ‬طشف‪ٞ‬بی یٕ‪ٙ‬ی ‪ ٚ‬ثبصٌـبیی ٔشص‪ٞ‬بی ایرٗ‬ ‫وـ‪ٛ‬س ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫‪ٚ‬صیش أ‪ٛ‬س خبسا‪ ٘ ٝ‬ض دس ایٗ ٌفت‪ٌٛٚ‬ی ترّرفر‪ٙ‬ری‬ ‫ضٕٗ تجشیه ٔتمبثُ ٔب‪ٔ ٜ‬جبسن سٔضبٖ ث‪ٕٞ ٝ‬رتربی‬ ‫عٕب٘ی ‪ ٚ‬د‪ِٚ‬ت ‪ّٔ ٚ‬ت عٕبٖ ‪ٞ ٚ‬رٕرچر‪ٙ‬ر رٗ اثرشاص‬ ‫أ ذ‪ٚ‬اسی ٘ؼجت ث‪ ٝ‬پبیذاس ٔب٘ذٖ اتؾ ثغ دس یٕرٗک‬ ‫اص ٘مؾ ػبص٘ذ‪ ٜ‬عٕبٖ دس ایٗ ساػتب لذسدا٘ی وشد‪.‬‬ ‫أ شعجذاِّ‪ ٟ‬بٖ دس ایٗ خل‪ٛ‬ف اظ‪ٟ‬بس وشد‪ :‬اور‪ٙ‬ر‪ٖٛ‬‬ ‫ا٘چ‪ ٟٓٔ ٝ‬اػت ِغ‪ ٛ‬وبُٔ ٔرحربکرش‪ ٜ‬ا٘ؼرب٘ری ثر‪ٝ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬اصات اػتٕشاس اتؾ ثغ اػت‪ٕٞ .‬چ‪ ٗ ٙ‬دس حربَ‬ ‫حبضش اسػبَ وٕه‪ٞ‬بی ا٘ؼبٖ د‪ٚ‬ػتب٘‪ ٝ‬ثشای ٔرشدْ‬ ‫یٕٗ ثؼ بس ٔ‪ ٟٓ‬اػت‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ‪ٕٞ‬چ‪ ٗ ٙ‬دس خل‪ٛ‬ف ٔزاوشات ‪ٚ‬یٗک اص اعٕربَ‬ ‫تحشیٓ ‪ٞ‬بی ٔجذد اص ػ‪ٛ‬ی أشیىب دس ٔ‪ٛ‬سد ثرشخری‬ ‫اص اؿخبف ‪ ٚ‬ؿشوت‪ٞ‬بی ایشا٘ی ا٘تمبد ‪ ٚ‬خبطش٘ـربٖ‬ ‫وشد‪ :‬إ‪ٟٛ‬سی اػالٔی ایشاٖ أربد‪ ٜ‬یره تر‪ٛ‬اررک‬ ‫خ‪ٛ‬ه ‪ ٚ‬پبیذاس اػت أب طشف أشیىبیی ثب ثرشخری‬ ‫صیبد‪ٜ‬خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ی‪ٞ‬بک ٔؼئ‪ٔ َٛ‬ؼتم ٓ تط‪ٛ‬یرُ ٔرزاورشات‬ ‫تبو‪ ٖٛٙ‬ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬اػت‪ٚ.‬صیشاٖ أر‪ٛ‬س خربسار‪ ٝ‬ایرشاٖ ‪ٚ‬‬ ‫عٕبٖ دسخل‪ٛ‬ف تذا‪ٔ ْٚ‬ـ‪ٛ‬ست ‪ ٚ‬سایض٘ی ٔؼرترٕرش‬ ‫دس خل‪ٛ‬ف ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬عبت دس دػت‪ٛ‬س وبس د‪ ٚ‬وـر‪ٛ‬س‬ ‫ت‪ٛ‬ارک وشد٘ذ‪.‬‬ ‫ػف ش ایشاٖ دس ػبصٔبٖ ُّٔ‪:‬‬ ‫سی غ وٕ ؼ ‪ ٖٛ‬ااتٕبعی ٔجّغ ؛‬ ‫دٍلت سیضدّن حمَق کبسگشاى‬ ‫سا بیص اص ًشخ تَسم افضایص داد‬ ‫سبهبًذّی فضبی هجبصی بِ هعٌبی ایجبد فضبیای‬ ‫اهی بشای استفبدُ کبسبشاى است‬ ‫سییس کویسیَى اتتوابعای هاجالاس‬ ‫گفت‪:‬دٍلت سیضدّن بشای اٍلایای بابس‬ ‫بیطتش اص ًشخ تَسم ببًک هشکضی‪ ،‬حمَق‬ ‫کبسگشاى سا افضایص داد ایی لذم هثبتی‬ ‫بَد صیشا کبسگشاى ًیبص بِ تَتِ تاذی‬ ‫داسًذ‪.‬‬ ‫‪ِٚ‬ی اػٕبع ّی ٌفت‪ :‬لطعب ایٗ ارضایرؾ‬ ‫٘ؼجت ث‪ ٝ‬ت‪ٛ‬سٔی و‪ ٝ‬داسیٓ پبػخٍ‪ ٘ ٛ‬ؼت أب ٘ؼجت ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬ات ٌزؿت‪ ٝ‬ایٗ ا‪ٗ ِٚ‬‬ ‫ثبسی اػت و‪ ٝ‬حم‪ٛ‬ق وبسٌشاٖ ث‪ ٝ‬ایٗ ٔ ضاٖ ارضایؾ پ ذا ورشد‪ ٜ‬اػرت ‪ ٚ‬ایرٗ‬ ‫الذاْ د‪ِٚ‬ت ػ ضد‪ ٓٞ‬لبثُ تمذیش اػت‪.‬سی غ وٕ ؼ ‪ ٖٛ‬ااتٕبعی ٔجّغ اضربرر‪ٝ‬‬ ‫وشد‪ :‬ثب ت‪ٛ‬ا‪ ٝ‬ث‪ٔ ٝ‬بد‪ ۰۰ ٜ‬لب٘‪ ٖٛ‬وبس ثشای ا‪ ٗ ِٚ‬ثبس ث‪ٛ‬د و‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ا٘ؼت ٓ ث ـتش اص ت‪ٛ‬سْ‬ ‫ثب٘ه ٔشوضیک حم‪ٛ‬ق وبسٌشاٖ سا ارضایؾ د‪ ٓ ٞ‬ایٗ الذاْ ٔر‪ٟ‬رٕری ثر‪ٛ‬د صیرشا‬ ‫وبسٌشاٖ ٘ بص ث‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ا‪ ٝ‬اذی داس٘ذ‪ٕ٘.‬بی‪ٙ‬ذ‪ٔ ٜ‬شدْ ٌشٔی ثب ث بٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬وبسٌشاٖ اص‬ ‫٘ظش ‪ٚ‬ضع ت ٔع ـتی دس ؿشایط خ‪ٛ‬ثی ٘ ؼت‪ٙ‬ذ ٌفت‪ :‬أر رذ‪ٚ‬اسْ ور‪ ٝ‬د‪ِٚ‬رت ‪ٚ‬‬ ‫ٔجّغ ثت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ ثب تبٔ ٗ ٘ظش وبسرشٔبیبٖ ‪ٕ٘ ٚ‬بی‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬وبسٌشاٖ ٌبْ ٔر‪ٟ‬رٕری ثرشای‬ ‫ث‪ٟ‬ج‪ٛ‬د ‪ٚ‬ضع ت وبسٌشاٖ ثشداس٘ذ صیشا ایٗ لـش اػ تپزیشک چرش ٔرحرشن ‪ٚ‬‬ ‫ت‪ٛ‬ػع‪ ٝ‬التلبد ‪ٞ‬ش وـ‪ٛ‬سی ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ و‪ٔ ٝ‬یت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ ثب وٕه ث‪ ٝ‬ت‪ ِٛ‬ذ داخّی وـر‪ٛ‬س‬ ‫‪ ٚ‬ارضایؾ ػبخت وبال‪ٞ‬بی ایشا٘ی التلبد وـ‪ٛ‬س سا س‪٘ٚ‬رک د‪ٞ‬ر‪ٙ‬رذ‪.‬اػرٕربعر رّری‬ ‫ارض‪ٚ‬د‪:‬ثبیذ لب٘‪ ٖٛ‬ارضایؾ حم‪ٛ‬ق وبسٌشاٖ ااشایی ؿ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬الذأربت ٔرجرّرغ ‪ٚ‬‬ ‫د‪ِٚ‬ت ‪ ٓٞ‬ثشای وٕه ث‪ ٝ‬ایٗ لـش اػ ت پزیش اػرترٕرشاس پر رذا ور‪ٙ‬رذ‪.‬سیر رغ‬ ‫وٕ ؼ ‪ ٖٛ‬ااتٕبعی ٔجّغ ٌفت‪٘ :‬جبیذ ثب طشح ایٗ ٔ‪ٛ‬ض‪ ٛ‬وبسرشٔبیبٖ سا ت‪ٙ‬ر‪ٟ‬رب‬ ‫ثٍزاسیٓ ثبیذ اص طشیک اسائ‪ٔ ٝ‬ـ‪ٛ‬ق‪ٞ‬ب ‪ٚ ٚ‬اْ‪ٞ‬بی وٓث‪ٟ‬ش‪ٔ ٚ ٜ‬عبف ٔبِ بتی ث‪ ٝ‬ا٘ر‪ٟ‬رب‬ ‫وٕه و‪ ٓ ٙ‬تب ت‪ ِٛ‬ذ ادأ‪ ٝ‬داؿت‪ ٝ‬ثبؿذ ‪٘ ٚ‬ظبست و‪ ٓ ٙ‬و‪ ٝ‬وبسرشٔبیبٖ ٘رتر‪ٛ‬ا٘ر‪ٙ‬رذ‬ ‫ثذ‪ ٖٚ‬ث‪ٟ‬ب٘‪ ٚ ٝ‬ت‪ٛ‬ا ‪ ٝ‬لب٘‪٘ٛ‬یک تعذیُ ٘ ش‪ ٚ‬ا٘جبْ د‪ٙٞ‬ذ‪.‬‬ ‫ًوبیٌذُ داساه دس هجلاس گافات‪:‬‬ ‫فضبی هجبصی کطَس ببیذ ّاوابًاٌاذ‬ ‫فضبی حمیمی لبًًَوٌذ ببضذ ٍ ایی بِ‬ ‫هعٌبی ایجبد فضابیای اهای باشای‬ ‫استفبدُ کبسبشاى اص ایٌتشًت است ًاِ‬ ‫فیلتش کشدى اى‪.‬‬ ‫ٔحٕذا‪ٛ‬اد عؼىشی ٕ٘بی‪ٙ‬ذ‪ٔ ٜ‬رشدْ‬ ‫داساه ‪ ٚ‬صسیٗ دؿت دس ٔجّغ ؿ‪ٛ‬سای اػالٔی ٌفت‪ :‬رضبی ٔجبصی ٔب ٘جربیرذ‬ ‫دچبس ‪ٍِٙٚ‬بسی ثبؿذ ‪ ٚ‬ایٗ رضب ثبیذ ‪ٕٞ‬ب٘‪ٙ‬ذ رضبی حم می لب٘‪ٕٙ٘ٛ‬ذ ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ارض‪ٚ‬د‪ :‬لب٘‪ٕٙ٘ٛ‬ذ وشدٖ ‪ ٚ‬ایجبد چبسچ‪ٛ‬ه ثشای رضبی ٔجبصی ثر‪ٔ ٝ‬رعر‪ٙ‬ربی‬ ‫ایجبد ٔحذ‪ٚ‬دیت ثشای وبسثشاٖ ‪ ٚ‬یب ر ّتشکىشدٖ ‪ ٚ‬وب‪ٞ‬ؾ پ‪ٟٙ‬بی ثب٘ذ ٘ر رؼرت‬ ‫ثّى‪ ٝ‬ث‪ٔ ٝ‬ع‪ٙ‬بی ایجبد رضبیی أٗ ثشای اػتفبد‪ ٜ‬وبسثشاٖ اػت‪.‬‬ ‫سئ غ وٕ ؼ ‪ ٖٛ‬وـب‪ٚ‬سصی ٔجّغ ؿ‪ٛ‬سای اػرالٔری اظر‪ٟ‬ربس داؿرت‪ :‬رضربی‬ ‫ٔجبصی ا‪ٙ‬ج‪ٞٝ‬بی ٔثجتی ‪ ٓٞ‬داسد ‪ٔ ٚ‬شدْ ٔیت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ اص سا‪ ٜ‬د‪ٚ‬س ثب یىذیٍش استجرب‬ ‫داؿت‪ ٝ‬ثبؿ‪ٙ‬ذ أب ٘جبیذ اابص‪ ٜ‬د‪ ٓ ٞ‬و‪ ٝ‬ا‪ٙ‬ج‪ٞٝ‬بی ٔ‪ٙ‬فی اٖ ‪ٕٞ‬ب٘‪ٙ‬ذ اؿبع‪ ٝ‬رؼبد ‪ ٘ ٚ‬ض‬ ‫ػ‪ٛ‬اػتفبد‪ٜٞ‬بی التلبدی اص ٔشدْ ‪ ... ٚ‬ثش رضبی ابٔع‪ٔ ٝ‬ب ػبی‪ ٝ‬ث ‪ٙ‬ذاصد‪ .‬عؼىشی‬ ‫خبطش٘ـبٖ وشد‪ :‬رضبی ٔجبصی دس دیٍش وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬ب ٘ ض داسای لب٘ر‪ ٚ ٖٛ‬ضربثرطر‪ٝ‬‬ ‫اػت ‪ ٕٝٞ ٚ‬وبسثشاٖ دس رضبی ٔجبصی دس لجبَ عرٕرّرىرشد خر‪ٛ‬د پربػرخرٍر‪ٛ‬‬ ‫‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ‪ٚ.‬ی ارض‪ٚ‬د‪ :‬ثبس‪ٞ‬ب ؿب‪ٞ‬ذ ورال‪ٞ‬رجرشداسی ‪ٞ‬ربی صیربدی اص ٔرشدْ تر‪ٛ‬ػرط‬ ‫ػ‪ٛ‬دا‪ٛ‬یبٖ دس رضبی ٔجبصی ث‪ٛ‬د‪ٜ‬ایٓ و‪ ٝ‬ایٗ ثٕش‪ ٜ‬رمذاٖ لب٘‪ ٖٛ‬دس ایرٗ حر‪ٛ‬ص‪ٜ‬‬ ‫اػت ‪ ٚ‬أش‪ٚ‬ص ‪ ٓٞ‬و‪ ٝ‬ثحث رش‪ٚ‬ؽ اػّح‪ٛٔ ٚ ٝ‬اد ٔخذس ‪ٔ ٚ‬ـش‪ٚ‬ثبت اِىرّری دس‬ ‫رضبی ٔجبصی وـ‪ٛ‬س ثبه ؿذ‪ ٜ‬طج عتبً رش‪ٚ‬ؽ اػّح‪ ٝ‬أ‪ ٙ‬ت ابٔع‪ ٝ‬سا ٘ ض ث‪ ٝ‬خطرش‬ ‫خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ا٘ذاخت‪.‬‬ ‫ٌّذ‪ :‬الذاهبتی سا بشای عولیبتی کشدى‬ ‫بٌذس چببْبس دس ایشاى اًجبم دادُاین‬ ‫سئیس توَْس ٌّذ بب رکش اّویت بٌذس چببْبس گفات‬ ‫کِ تْت عولیبتی کشدى ایی بٌذس الذاهبتی صاَسو‬ ‫گشفتِ است‪.‬‬ ‫سئ غ إ‪ٟٛ‬س ‪ٙٞ‬ذ اص ا٘جبْ الرذأربتری دس ثر‪ٙ‬رذس‬ ‫چبث‪ٟ‬بس دس ایشاٖ ا‪ٟ‬ت عّٕ بتری ورشدٖ اٖ خرجرش‬ ‫داد‪.‬ث‪ٛ٘ ٝ‬ؿت‪ٚ ٝ‬ثٍب‪ ٜ‬الی‪ٙ ٔ ٛ‬تک ساْ ٘رب ور‪٘ٛ‬ر رذ‬ ‫سئ غ إ‪ٟٛ‬س ‪ٞ‬ر‪ٙ‬رذ طری ػرخر‪ٙ‬رشا٘ری دس ارٕرع‬ ‫دیپّٕبت‪ٞ‬ب دس ٔ‪ٛ‬ػؼ‪ ٝ‬س‪ٚ‬اثط ث ٗإُِّ عـک اثبد دس‬ ‫صٔ ‪ ٝٙ‬ث‪ٙ‬ذس چبث‪ٟ‬بس دس ایشاٖ ٌفت‪ :‬الذأبتی سا ثرشای‬ ‫عّٕ بتی وشدٖ ث‪ٙ‬ذس چبث‪ٟ‬بس دس ایشاٖ ا٘جبْ داد‪ ٜ‬ایرٓ‬ ‫و‪ٔ ٝ‬یت‪ٛ‬ا٘ذ دػتشػی أٗک لبثُ د‪ٚ‬اْ ‪ ٚ‬ثذ‪ٔ ٖٚ‬ب٘ع ث‪ٝ‬‬ ‫دسیب سا ثشای وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬بی اػ ربی ٔرشورضی ررشا‪ٞ‬رٓ‬ ‫و‪ٙ‬ذ‪ٚ».‬ی ٌفت و‪ ٝ‬ایجبد استجرب ثرب وـر‪ٛ‬س‪ٞ‬ربی‬ ‫اػ بی ٔشوضی ا‪ِٛٚ‬یت اکّی ‪ٙٞ‬ذ اػرت‪ .‬سئر رغ‬ ‫إ‪ٟٛ‬س ‪ٙٞ‬ذ ارض‪ٚ‬د‪ٙٞ« :‬ذ أبد‪ٕٞ ٜ‬ىبسیک ػرشٔربیر‪ٝ‬‬ ‫سیاسی‬ ‫‪2‬‬ ‫ٌزاسی ‪ ٚ‬ایجبد استجب دس ٔر‪ٙ‬رطرمر‪ ٝ‬اػرت‪.‬سئر رغ‬ ‫إ‪ٟٛ‬س ‪ٙٞ‬ذ ٌفت و‪ ٝ‬ػ بػت خبسای ‪ٙٞ‬ذ اص صٔبٖ‬ ‫اػتمالَ ایٗ وـ‪ٛ‬س ‪ٕٛٞ‬اس‪ ٜ‬دس حبَ ترغر ر رش ثر‪ٛ‬د‪ٜ‬ک‬ ‫ؿشاوت ‪ٙٞ‬ذ ثب وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬بی ا‪ٛٙ‬ه ا‪ٟ‬ب٘ی ثر‪ ٝ‬طر‪ٛ‬س‬ ‫لبثُ ت‪ٛ‬ا‪ٟ‬ی سؿذ وشد‪ ٚ ٜ‬س‪ٚ‬اثط ثرب لرذست ‪ٞ‬ربی‬ ‫ثضسی ث ـتش ؿذ‪ ٜ‬اػت‪ٞ.‬ر‪ٙ‬رذ دس ػربَ ‪ ۰۲۰۲‬دس‬ ‫خل‪ٛ‬ف ت‪ٛ‬ػع‪ ٝ‬ث‪ٙ‬ذس چبث‪ٟ‬بس ‪ ٚ‬احرذا خرط سا‪ٜ‬‬ ‫ا‪ٙٞ‬ی و‪ٙٞ ٝ‬ذ سا ث‪ ٝ‬ارغب٘ؼتبٖ ٔتلُ ٔیو‪ٙ‬ذک ثب ایشاٖ‬ ‫ث‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ارک سػ ذ ‪ ٚ‬دس ػبَ ‪۰۲۰۲‬ک ٘ربس٘رذسا ٔر‪ٛ‬دی‬ ‫٘خؼت ‪ٚ‬صیش ‪ٙٞ‬ذ دس اشیبٖ ػفش ث‪ ٝ‬ایشاٖک ت‪ٛ‬ارم‪ٙ‬ربٔر‪ٝ‬‬ ‫ػشٔبی‪ٌٝ‬زاسی ‪ ٖٛ ّ ٔ ۲۲۲‬دالسی ثرشای تر‪ٛ‬ػرعر‪ٝ‬‬ ‫چبث‪ٟ‬بس سا ثب ت‪ٟ‬شاٖ ث‪ ٝ‬أضب دسا‪ٚ‬سد‪.‬‬ ‫پ ؾ اص ایٗ ٘ ض ایاع ابیـب٘ىبس ‪ٚ‬صیش خبسا‪ٙٞ ٝ‬ذ‬ ‫پ ـ‪ٟٙ‬بد داد‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د و‪ ٝ‬ث‪ٙٔ ٝ‬ظ‪ٛ‬س دػتشػی أٗ ‪ ٚ‬ثرذ‪ٖٚ‬‬ ‫ٔب٘ع وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬بی اػ بی ٔشوضی ث‪ ٝ‬دسیبک ث‪ٙ‬ذس چبث‪ٟ‬بس‬ ‫دس وشیذ‪ٚ‬س ث ٗإِّّی ؿٕبَ‪-‬ا‪ٛٙ‬ه لشاس ثرٍر رشد‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ‪ٕٞ‬چ‪ ٗ ٙ‬اص طرشح وربسٌرش‪ٞ ٜٚ‬ر‪ٙ‬رذک ایرشاٖک‬ ‫ارغب٘ؼتبٖک اصثىؼتبٖ ثشای اػتفبد‪ٔ ٜ‬ـتشن اص ثر‪ٙ‬رذس‬ ‫چبث‪ٟ‬بس اػتمجبَ وشد‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫‪ٚ‬صیش خبسا‪ٙٞ ٝ‬ذ دسثبس‪ ٜ‬پش‪ٚ‬ط‪ ٜ‬ث‪ٙ‬ذس چبث‪ٟ‬بس ٌرفرتر‪ٝ‬‬ ‫ث‪ٛ‬دک ث‪ٙ‬ذس چبث‪ٟ‬بسدس ایشاٖ ثر‪ ٝ‬عر‪ٙ‬ر‪ٛ‬اٖ یره لرطرت‬ ‫تشا٘ضیتی تجبسی ثشای ٔ‪ٙ‬طم‪ ٝ‬ظ‪ٟٛ‬س وشد‪ٔ ٚ ٜ‬ؼر رشی‬ ‫التلبدی تش ‪ ٚ‬پبیذاستش ثشای وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬بی ٔحل‪ٛ‬س دس‬ ‫خـىی ثشای سػ ذٖ ث‪ ٝ‬ثبصاس ا‪ٟ‬ب٘ی اػت‪.‬‬ ‫یه عض‪ ٛ‬وٕ ؼ ‪ ٖٛ‬أ‪ٛ‬سداخّی وـ‪ٛ‬س ‪ ٚ‬ؿ‪ٛ‬سا‪ٞ‬ب دس‬ ‫ٔجّغ ؿر‪ٛ‬سای اػرالٔریک ٌرفرت‪ :‬اعرترٕربد ثر‪ٝ‬‬ ‫رش‪ ٞ‬ختٍبٖ ‪ ٚ‬دا٘ؾ أ‪ٛ‬ختٍبٖ ا‪ٛ‬اٖ ٔی ت‪ٛ‬ا٘ذ ثؼتش‬ ‫خ‪ٛ‬ثی سا دس ساػتبی ت‪ ِٛ‬ذ ّٔی ثب و ف ت الصْ رشا‪ٓٞ‬‬ ‫وشد‪ ٚ ٜ‬ث‪ ٝ‬د٘جبَ اٖ ؿب‪ٞ‬ذ اؿتغبَ ارشی‪ٙ‬ی ثبؿ ٓ‪.‬‬ ‫* ریسیٍ خًاستبر جلسٍ شًرای امىیت‬ ‫مرببرٌ امػبَبی ایکزایه شد‬ ‫ٕ٘بی‪ٙ‬ذٌی س‪ٚ‬ػ ر‪ ٝ‬دس ػربصٔربٖ ٔرّرُک خر‪ٛ‬اػرتربس‬ ‫ثشٌضاسی ٘ـؼت ؿر‪ٛ‬سای أر‪ٙ‬ر رت ثرشای ثرشسػری‬ ‫ادعب‪ٞ‬بی ا‪ٚ‬وشایٗ دسثبس‪ ٜ‬وـتبس غ ش٘ظبٔ بٖ دس ؿ‪ٟ‬رش‬ ‫ث‪ٛ‬چب ؿذ‪.‬دیٕ تشی پ‪ٛ‬ال٘ؼىی ٔعب‪ٕ٘ ٖٚ‬بی‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬س‪ٚ‬ػر ر‪ٝ‬‬ ‫دس ػبصٔبٖ ُّٔ طی ث ب٘ ‪ٝ‬ای دس ایٗثبس‪ٌ ٜ‬رفرت‪ :‬ثرب‬ ‫ت‪ٛ‬ا‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬رت‪ٝٙ‬اٍ٘ ضی اؿىبس سادیىبَ‪ٞ‬بی ا‪ٚ‬وشایر‪ٙ‬ری‬ ‫دس ث‪ٛ‬چبک س‪ٚ‬ػ ‪ ٝ‬خ‪ٛ‬اػتبس تـى ُ ارّرؼر‪ ٝ‬ؿر‪ٛ‬سای‬ ‫أ‪ ٙ‬ت ػبصٔبٖ ُّٔ ؿذ‪ ٜ‬اػت ‪.‬پ ؾ اص ایرٗک ‪ٚ‬صاست‬ ‫درب س‪ٚ‬ػ ‪ ٝ‬اعالْ وشد و‪ ٝ‬ات‪ٟ‬بٔبت عّ ‪٘ ٝ‬ر رش‪ٞٚ‬ربی‬ ‫س‪ٚ‬ع دس صٔ ‪ ٝٙ‬وـتٗ غ ش٘ظبٔ بٖ دس ٔ‪ٙ‬طم‪ ٝ‬وییرف‬ ‫کحت ٘ذاسد‪.‬‬ ‫* سخىگًی َیئت رئیسٍ مجلس‪ :‬میلت می تًاود‬ ‫خًمریی سًاری یارم کىد‬ ‫ػخ‪ٍٛٙ‬ی ‪ ٞ‬ئت سئ ؼ‪ٔ ٝ‬جّغ ٌفت‪ٔ :‬ج‪ٛ‬ص ٔجّغ‬ ‫ثشای ‪ٚ‬اسدات خ‪ٛ‬دس‪ ٚ‬پبثشابػت ‪ ٚ‬د‪ِٚ‬ت اص اثترذای‬ ‫رش‪ٚ‬سدیٗ ٔیت‪ٛ‬ا٘ذ خ‪ٛ‬دس‪ٚ‬ی ػ‪ٛ‬اسی ‪ٚ‬اسد و‪ٙ‬ذ‪.‬ػر رذ‬ ‫٘ظبْ ٔ‪ٛ‬ػ‪ٛ‬ی ػخ‪ٍٛٙ‬ی ‪ ٞ‬ئت سئ ؼ‪ٔ ٝ‬جّغ ٌفرت‪:‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬عی و‪ ٝ‬البی حبای ثبثبیی ٔرطرشح ورشد٘رذ‬ ‫ٔ‪ٙ‬ظ‪ٛ‬س ایٗ ٘ ؼت و‪ٔ ٝ‬ل‪ٛ‬ث‪ٚ ٝ‬اسدات خ‪ٛ‬دس‪ ٚ‬حرزف‬ ‫ؿذ‪ٜ‬ک ٔب لجُ اص ٔل‪ٛ‬ث‪ٔ ٝ‬جّرغ ‪ٞ‬رٓ ٔر‪ٙ‬رعری ثرشای‬ ‫‪ٚ‬اسدات خ‪ٛ‬دس‪٘ ٚ‬ذاؿت ٓ أب ث‪ ٝ‬دِر رُ ٔؼرئّر‪ ٝ‬اسصک‬ ‫د‪ِٚ‬ت تب ثحبَ اص ‪ٚ‬اسدات خ‪ٛ‬دس‪ ٚ‬اّ‪ ٌٛ‬شی ورشد‪ٜ‬‬ ‫اػت أب ٔجّغ ثب ت‪ٛ‬ا‪ ٝ‬ث‪ٞ ٝ‬ضی‪ٞ ٝٙ‬بیی ور‪ٚ ٝ‬ار‪ٛ‬د‬ ‫داسد ‪ ٚ‬دسخ‪ٛ‬اػت ‪ٞ‬بیی و‪ٔ ٝ‬شدْ داؿت‪ٙ‬ذک ٔرجر‪ٛ‬صی‬ ‫سا ثشای ‪ٚ‬اسدات ا٘‪ٛ‬ا خ‪ٛ‬دس‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬د‪ِٚ‬ت دادیرٓ ور‪ٝ‬‬ ‫ٔع‪ٙ‬ی اٖ ٘ ؼت و‪ ٝ‬دس ٌزؿت‪ٙٔ ٝ‬عی داؿت ٓ‪ٔ .‬رب دس‬ ‫ایٗ ٔل‪ٛ‬ث‪ ٔ ٝ‬ضاٖ ‪ٚ‬اسدات خ‪ٛ‬دس‪ٚ‬سأـخق وشدیٓ‪.‬‬ ‫* حل مشکل حق ابٍ ایرزان اس جرملرٍ‬ ‫مستبیرمَبی مذاکزات ایزان ی افغبوستبن‬ ‫ٕ٘بی‪ٙ‬ذ‪ٚ ٜ‬یظ‪ ٜ‬ایشاٖ دس أ‪ٛ‬س ارغب٘ؼتبٖ اظر‪ٟ‬ربس داؿرت‬ ‫و‪ ٝ‬ت ٓ اعضأی وبثُ ت‪ٛ‬ارک وشد و‪ ٝ‬ثش اػبع ٔعب‪ٞ‬ذ‪ٜ‬‬ ‫د‪ ٚ‬وـ‪ٛ‬س دس ثبصٌـت ث‪ ٝ‬وبثُ پشداخرت حرک اثر‪ٝ‬‬ ‫ایشاٖ دس ثش٘بٔ‪ٞٝ‬بی حى‪ٔٛ‬ت ارغب٘ؼتبٖ ثبؿذ‪.‬‬ ‫* َمکبریَبی مًثز ی فؼبل ایزان ی ػرزا‬ ‫بٍ وفغ مىطقٍ است‬ ‫س‪ٚ‬ػبی إ‪ٟٛ‬سی ایشاٖ ‪ ٚ‬عشاق دس تٕبع تّف‪ٙ‬ی ثرش‬ ‫ضش‪ٚ‬ست ‪ٕٞ‬ىبسی‪ٞ‬بی ٔ‪ٛ‬ثش ‪ ٚ‬رعبَ د‪ ٚ‬وـ‪ٛ‬س ثرشای‬ ‫اػتمشاس ثجبت ‪ ٚ‬أ‪ ٙ‬ت دس ٔ‪ٙ‬طم‪ ٚ ٝ‬تالؽ ثشای ت‪ٛ‬ػع‪ٝ‬‬ ‫س‪ٚ‬صارض‪ ٖٚ‬س‪ٚ‬اثط التلبدی ‪ ٚ‬ترجربسی دس ساػرتربی‬ ‫ٔ‪ٙ‬برع د‪ّٔ ٚ‬ت تبو ذ وشد٘ذ‪.‬‬ ‫* استقببل ایزاویبن خبرج اس کشًر اس سبمربورٍ‬ ‫پزسمبن تزمم‬ ‫ٔعب‪ ٖٚ‬أ‪ٛ‬س ث ٗإُِّ ل‪ ٜٛ‬لضبی ‪ ٚ ٝ‬دث ش ػتبد حمر‪ٛ‬ق‬ ‫ثـش إ‪ٟٛ‬سی اػالٔی ایشاٖک الذأبت ثشای تؼ‪ٟ‬ر رُ‬ ‫تشدد ایشا٘ بٖ خبس اص وـر‪ٛ‬س سا تـرشیر ورشد ‪ٚ‬‬ ‫ٌفت‪ :‬ػبٔب٘‪ ٝ‬پشػٕبٖ تشدد ثشای ‪ٞ‬رٕر‪ٛ‬طر‪ٙ‬رب٘ری ور‪ٝ‬‬ ‫داسای ػ‪ٛ‬اثک ٕٔ‪ ٛٙ‬اِخش‪ٚ‬ای اص ثبثت ثجتیک ٔبِ بتی‬ ‫‪ ٚ‬حم‪ٛ‬لی ثبؿ‪ٙ‬ذک اطال سػب٘ی ٔیو‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫* قبلیببف‪ :‬مجلس ریلگذاری قبوًوی بزای حمبیت اس‬ ‫شزکتَبی ماوش بىیبن را اوجب مامٌ است‬ ‫سی غ ٔجّغ ؿ‪ٛ‬سای اػرالٔری ٌرفرت‪ٔ :‬رجرّرغ‬ ‫پ ـبپ ؾ سػبِت خ‪ٛ‬د سا ا٘جبْ داد‪ ٜ‬اػت اص اثرترذای‬ ‫ػبَ ٌزؿت‪ ٝ‬سیُ ٌزاسی لب٘‪٘ٛ‬ی الصْ ثشای حٕربیرت‬ ‫اص ؿشوت‪ٞ‬بی دا٘ؾ ث‪ ٙ‬بٖ دس دػتشع دػتٍب‪ٞ ٜ‬ربی‬ ‫ااشایی لشاس ٌشرت‪ ٝ‬اػت‪.‬‬ ‫* وقدػلی‪ :‬محزیمیتسمایی محًر بًمجٍ ‪۱۰۴۱‬‬ ‫‪/‬مرامدَبی وفتی افشایش یبفتٍ است‬ ‫عض‪ ٛ‬رشاوؼ ‪ ٖٛ‬س‪ٚ‬حب٘ ت ٔجّغ ؿ‪ٛ‬سای اػرالٔری‬ ‫ٌفت‪ٔ :‬مبثّ‪ ٝ‬ثب ٔحش‪ ٔٚ‬ت اص الذأبت ٔر‪ٟ‬رٓ د‪ِٚ‬رت‬ ‫ث‪ٛ‬د و‪ٔ ٝ‬ح‪ٛ‬س ت‪ٙ‬ظ ٓ الیح‪ ٝ‬ث‪ٛ‬دا‪ ٝ‬ػربَ ‪٘ ۰۰۲۰‬ر رض‬ ‫ث‪ٛ‬د‪ٕ٘ .‬بی‪ٙ‬ذ‪ٔ ٜ‬شدْ خٕ ‪ٙ‬ی ؿ‪ٟ‬ش دس ٔجرّرغ ؿر‪ٛ‬سای‬ ‫اػالٔی ارض‪ٚ‬د‪ :‬یىی دیٍش اص الذأبت ٔر‪ٟ‬رٓ د‪ِٚ‬رت‬ ‫ایتاهلل سی ؼی ارضایؾ رش‪ٚ‬ؽ ٘فت ث‪ٛ‬د ث‪ٌ٘ٛ ٝ‬ر‪ ٝ‬ای‬ ‫و‪ ٔ ٝ‬ضاٖ رش‪ٚ‬ؽ ٘فت دس د‪ِٚ‬ت ػ ضد‪ ٓٞ‬ثر‪ٔ ٝ‬ر رضاٖ‬ ‫چـٍٕ شی ارضایؾ یبرت ‪ٙٔ ٚ‬بثع حبکُ اص ررش‪ٚ‬ؽ‬ ‫٘فت ٘ ض ث‪ ٝ‬وـ‪ٛ‬س ثبصٌـت‪.‬‬ ‫* مشبیر اسد‪ :‬اکثز سًریَب مبیلاود کىربر‬ ‫ریسیٍ بجىگىد‬ ‫ٔـب‪ٚ‬س ‪ٚ‬یظ‪ ٜ‬سئ غ إ‪ٟٛ‬س ػ‪ٛ‬سی‪ ٝ‬دس ٔلربحرجر‪ ٝ‬ای‬ ‫اعالْ وشد ثؼ بسی اص ػ‪ٛ‬سی ‪ٞ‬ب ٔبیرّر‪ٙ‬رذ دس ٔرمربْ‬ ‫اجشاٖ وٕه ‪ ٚ‬حٕبیت س‪ٚ‬ػ ‪ ٝ‬اص وـر‪ٛ‬سؿربٖک دس‬ ‫عّٕ بت ٘ظبٔی ٔؼى‪ ٛ‬عّ ‪ ٝ‬ا‪ٚ‬وشایٗ ؿشوت و‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬ ‫* حشه اهلل ی امل‪ :‬میلت لبىبن‪ ،‬فًرا پیشىُربم‬ ‫ایزان مرببرٌ تامیه بز را بپذیزم‬ ‫ا‪ٙ‬جـ‪ٟ‬بی حضه اهلل ‪ ٚ‬أُ پغ اص ثشٌضاسی ٘ـؼتریک‬ ‫تاو ذ وشد٘ذ و‪ ٝ‬د‪ِٚ‬ت ِج‪ٙ‬بٖ ‪ٞ‬ش چ‪ ٝ‬ػشیعتشک پ ـ‪ٟٙ‬بد‬ ‫ایشاٖ سا ثپزیشد ‪ ٚ‬ثشق سا ثشای ‪ٔ ٕٝٞ‬شدْ ِج‪ٙ‬بٖک تأ ٗ‬ ‫و‪ٙ‬ذ‪.‬حضه اهلل ‪ ٚ‬أُ اص د‪ِٚ‬ت ِج‪ٙ‬بٖ خ‪ٛ‬اػرتر‪ٙ‬رذ ور‪ٝ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬اضع ؿجبعب٘‪ ٝ‬سا اتخبر و‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬رـبس‪ٞ‬بی أشیىب‬ ‫تٗ ٘ذ‪ٙٞ‬ذ ‪ٚ ٚ‬عذ‪ٜٞ‬بی دس‪ٚ‬غ ٗ دس‪ٚ‬ثی ؿر رب ػرفر رش‬ ‫‪ٚ‬اؿ‪ٍٙ‬تٗ دس ث ش‪ٚ‬ت دسثبس‪ ٜ‬تأ ٗ ثرشق اص ٔلرش ‪ٚ‬‬ ‫اسدٖ سا ثب‪ٚ‬س ٘ى‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬ صفحه 2 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫ همالِ‬ ‫تذایم وگشاوی یالذیه اص حضًسی‬ ‫ضذن امًصش دس مذاس‬ ‫ارسبایجان ضشقی‬ ‫تؼذ اص گزشت دٍ ػال‪ ،‬حاال اغاص تذسیغ حضَسی ‬ ‫داًش اهَصاى سا ساّی هذسػِ کاشدُ اػات اهاا ‬ ‫ٍالذیی تیش اص ّش صهاى هوکٌی اص شیَع ٍیاشٍع ‬ ‫کشًٍا تِ دلیل حزف فاصلِ گزاسی اجاتاوااػای ‬ ‫ًگشاى ّؼتٌذ‪ .‬‬ ‫پؽ اظ ٌصقت ز‪ ٚ‬ؾبَ اظ قی‪ٚ ٛ‬یط‪ٚ‬ؼ وط‪٘ٚ‬ب ‪ٚ‬‬ ‫أ‪ٛ‬ظـ ‪ٞ‬بی حض‪ٛ‬ضی ٌب‪ ٚ ٜ‬ثری ٌرب‪ٔ ٜ‬رساضؼ‪،‬‬ ‫حبال ثط اؾبؼ ٔه‪ٛ‬ث‪ ٝ‬ؾتبز ّٔی ورط‪٘ٚ‬رب‪ ،‬أر‪ٛ‬ظـ‬ ‫حض‪ٛ‬ضی اظ ؾط ٌطفت‪ ٝ‬قس‪ ٚ ٜ‬تٕبْ زا٘ف أر‪ٛ‬ظاٖ‬ ‫ٔوظف ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س زض و ؼ‪ٞ‬بی زضؾی حض‪ٛ‬ض زاقت‪ٝ‬‬ ‫ثبق‪ٙ‬س تسضیؽ حض‪ٛ‬ضی زض ٔساضؼ ظٔب٘ری اغربظ‬ ‫قس‪ ٜ‬اؾت و‪ ۹۱ ٝ‬زضنس زا٘رف أر‪ٛ‬ظاٖ ثربالی‬ ‫ز‪ٚ‬اظز‪ ٜ‬ؾبَ ‪ٚ‬اوؿریر‪ٙ‬ر‪ ٝ‬قرس‪ ٜ‬ا٘رس ‪ ٚ‬ثرط اؾربؼ‬ ‫٘ظطؾ‪ٙ‬دی ا٘دبْ ٌطفت‪ ،ٝ‬أب ثطذی اظ ‪ٚ‬اِرسیرٗ اظ‬ ‫حض‪ٛ‬ض فطظ٘ساٖ ذ‪ٛ‬ز زض ٔساضؼ‪ٍ٘ ،‬طاٖ ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س‬ ‫ٔسیط ض‪ٚ‬اثظ عٕ‪ٔٛ‬ی أ‪ٛ‬ظـ ‪ ٚ‬پرط‪ٚ‬ضـ اؾرتربٖ‬ ‫اشضثبیدبٖ قطلی زض ٌفت ‪ ٌٛ ٚ‬ثب ذجطٍ٘بض ٔر‪ٟ‬رط‬ ‫ٌفتۺ ثبظٌکبیی ٔساضؼ ثط اؾبؼ ٔه‪ٛ‬ثر‪ ٝ‬ؾرتربز‬ ‫ّٔی وط‪٘ٚ‬بؾت حؿیٗ نج‪ٛ‬ض ازأ‪ ٝ‬زازۺ یرىری اظ‬ ‫زالیُ اغبظ تسضیؽ حض‪ٛ‬ضی زا٘ف أر‪ٛ‬ظاٖ زض‬ ‫ٔساضؼ‪ٚ ،‬اوؿی‪ٙ‬بؾی‪ ٖٛ‬ثبالی ‪ ۹۱‬زضنرس زا٘رف‬ ‫أ‪ٛ‬ظاٖ ثبالی ز‪ٚ‬اظز‪ ٜ‬ؾبَ اؾت‬ ‫یىی اظ زالیُ اغبظ ترسضیرؽ حضر‪ٛ‬ضی زا٘رف‬ ‫أ‪ٛ‬ظاٖ زض ٔساضؼ‪ٚ ،‬اوؿریر‪ٙ‬ربؾریر‪ ٖٛ‬ثربالی ‪۹۱‬‬ ‫زضنس زا٘ف أ‪ٛ‬ظاٖ ثبالی ز‪ٚ‬اظز‪ ٜ‬ؾبَ اؾت‬ ‫‪ٚ‬ی افع‪ٚ‬زۺ عسْ فبنّ‪ٌ ٝ‬صاضی اختٕبعی نطفبً ثر‪ٝ‬‬ ‫زِیُ ‪ٚ‬اوؿی‪ ٝٙ‬قسٖ زا٘ف أ‪ٛ‬ظاٖ اؾت أب تاویرس‬ ‫ثط ایٗ اؾت و‪ ٝ‬تٕبٔی زا٘ف أر‪ٛ‬ظاٖ حرترٕر ًب اظ‬ ‫ٔبؾه اؾتفبز‪ ٜ‬و‪ٙٙ‬س نج‪ٛ‬ض ثیبٖ وطزۺ ثب ت‪ٛ‬خر‪ ٝ‬ثر‪ٝ‬‬ ‫ت‪ٟٛ‬ی‪ٛٞ ٝ‬ا زض و ؼ ‪ٞ‬ب‪ ،‬ؾبعربت أر‪ٛ‬ظقری ٘ریرع‬ ‫وب‪ٞ‬ف ٘یبفت‪ ٝ‬اؾت ‪ٚ‬ی ثب اقبض‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬اخجربضی ثر‪ٛ‬زٖ‬ ‫زا٘ف أ‪ٛ‬ظاٖ زض و ؼ‪ٞ‬بی زضؾی ت‪ٛ‬ضیرح زازۺ‬ ‫اٌط زا٘ف أ‪ٛ‬ظی غیجت و‪ٙ‬س عجرک ائریرٗ ٘ربٔر‪ٝ‬‬ ‫ق‪ٛ‬ضای ٔسضؾ‪ ٝ‬تهٕیٓ ٌیطی ‪ ٚ‬ثطذ‪ٛ‬ضز ذر‪ٛ‬ا‪ٞ‬رس‬ ‫قس ٔسیط ض‪ٚ‬اثظ عٕ‪ٔٛ‬ی أ‪ٛ‬ظـ ‪ ٚ‬پط‪ٚ‬ضـ اؾتربٖ‬ ‫اشضثبیدبٖ قطلی ثیبٖ وطزۺ زا٘ف أ‪ٛ‬ظا٘ی و‪ ٝ‬ثر‪ٝ‬‬ ‫زِیُ اثت ء قسٖ ث‪ٚ ٝ‬یط‪ٚ‬ؼ وط‪٘ٚ‬ب ‪ ٚ‬یب ‪ٞ‬رط ٌر‪٘ٛ‬ر‪ٝ‬‬ ‫ثیٕبضی‪ ،‬عجک ؾبَ ‪ٞ‬بی ٌصقت‪ ٝ‬ثب ٌ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ی پعقرىری‬ ‫ث‪ٔ ٝ‬سضؾ‪ٔ ٝ‬طاخع‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬س وطز ‪ ٚ‬غریرجرت زا٘رف‬ ‫أ‪ٛ‬ظاٖ عجک ز‪ ٚ‬ؾبَ ٌصقت‪ ،ٝ‬ثر‪ ٝ‬ثر‪ٟ‬رب٘ر‪ ٝ‬قریر‪ٛ‬‬ ‫‪ٚ‬یط‪ٚ‬ؼ وط‪٘ٚ‬ب ث‪ٞ ٝ‬یچ ‪ٚ‬خ‪ ٝ‬لبثُ لج‪٘ َٛ‬یؿت‬ ‫نج‪ٛ‬ض افع‪ٚ‬زۺ ثط اؾبؼ ٘ظطؾ‪ٙ‬دی ا٘دبْ ٌطفت‪ ٝ‬ثیف‬ ‫اظ ‪ ۱۱‬زضنس ا‪ِٚ‬یبی زا٘ف أر‪ٛ‬ظاٖ ثرب ترسضیرؽ‬ ‫حض‪ٛ‬ضی ٔ‪ٛ‬افک ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س ‪ٚ‬ی ٌفتۺ تاتیط یبزٌیرطی‬ ‫أ‪ٛ‬ظـ حض‪ٛ‬ضی اظ أ‪ٛ‬ظـ ٔدبظی ث‪ٔ ٝ‬رطاترت‬ ‫ثیکتط اؾت ‪ ٚ‬تبو‪ٔ ،ٖٛٙ‬ربِفتی اظ ؾر‪ٛ‬ی ا‪ِٚ‬ریربی‬ ‫زا٘ف أ‪ٛ‬ظاٖ ثب تسضیؽ حضر‪ٛ‬ضی زض ٔرساضؼ‬ ‫اع ْ ٘کس‪ ٜ‬اؾت نج‪ٛ‬ض ازأ‪ ٝ‬زازۺ تعغیّی ز‪ٚ‬ثربض‪ٜ‬‬ ‫ٔساضؼ حض‪ٛ‬ضی ‪ ٚ‬ازأ‪ ٝ‬أ‪ٛ‬ظـ ‪ٞ‬بی ٔدبظی زض‬ ‫ن‪ٛ‬ضت حبوٓ قسٖ ‪ٚ‬ضعیت لطٔع‪ ،‬ثر‪ ٝ‬تهرٕریرٓ‬ ‫ٌیطی ؾتبز ّٔی وط‪٘ٚ‬ب ثؿتٍی زاضز ‪ ٚ‬زض حربَ‬ ‫حبضط تاویس ثط تسضیرؽ حضر‪ٛ‬ضی زض ٔرساضؼ‬ ‫اؾت ٔسیط ض‪ٚ‬اثظ عٕ‪ٔٛ‬ری أر‪ٛ‬ظـ ‪ ٚ‬پرط‪ٚ‬ضـ‬ ‫اؾتبٖ اشضثبیدبٖ قطلی ٌفتۺ ‪ٞ ۰۱۱‬رعاض زا٘رف‬ ‫٘‪ٛ‬أ‪ٛ‬ظ ‪ٞ ۷۱۴ ٚ‬عاض زا٘رف أر‪ٛ‬ظ زض ‪ٞ ۰۰‬رعاض‬ ‫و ؼ زضؼ زض ز‪ٞ ٚ‬عاض ‪ٔ ۴۱۱ ٚ‬ر‪ٟ‬رس ور‪ٛ‬زن‪،‬‬ ‫پیف زثؿتب٘ی ‪ٞ ۱ ٚ‬عاض ‪ٔ ۴۱۱ ٚ‬سضؾر‪ ٝ‬ز‪ِٚ‬رتری ‪ٚ‬‬ ‫غیطز‪ِٚ‬تی ثب ‪ٙٔ ۰۱‬غم‪٘ ٚ ٝ‬بحی‪ ٝ‬أ‪ٛ‬ظـ ‪ ٚ‬پرط‪ٚ‬ضـ‬ ‫ثب حض‪ٛ‬ض ‪ٞ ۰۵‬عاض ٘فط وبضو‪ٙ‬بٖ ‪ ٚ‬ع‪ٛ‬أُ فط‪ٍٙٞ‬ری‬ ‫قبغُ ‪ٞ ۰۱ ٚ‬عاض ٘یط‪ٚ‬ی اظاز‪ٔ ،‬أ‪ٛ‬ضیت تعّریرٓ ‪ٚ‬‬ ‫تطثیت زض اؾتبٖ ضا پیٍیطی ٔیو‪ٙٙ‬س‬ ‫نج‪ٛ‬ض ازأ‪ ٝ‬زازۺ ثیرف اظ ‪ٞ ۰۱۱‬رعاض زا٘رف زض‬ ‫ز‪ٚ‬ض‪ٜٞ‬بی ٔرتّف تحهیّی اثتسایی‪ ،‬ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬ا‪ٚ َٚ‬‬ ‫ز‪ٔ ْٚ‬ت‪ٛ‬ؾغ‪ ٝ‬زض ٘‪ٛ‬احی پ‪ٙ‬دٍب٘‪ ٝ‬ترجرطیرع ٔکرغر‪َٛ‬‬ ‫تحهیُ ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س‬ ‫ثیف اظ ‪ٞ ۰۱۱‬عاض زا٘ف زض ز‪ٚ‬ض‪ٜٞ‬بی ٔرررترّرف‬ ‫تحهیّی اثتسایی‪ ،‬ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬ا‪ ٚ َٚ‬ز‪ٔ ْٚ‬رتر‪ٛ‬ؾرغر‪ ٝ‬زض‬ ‫٘‪ٛ‬احی پ‪ٙ‬دٍب٘‪ ٝ‬تجطیع ٔکغ‪ َٛ‬تحهیُ ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س‬ ‫‪ٚ‬ی افع‪ٚ‬زۺ افعایف یه ٔب‪ ٝٞ‬ؾبَ تحرهریرّری زض‬ ‫حس یه پیک‪ٟٙ‬ربز اضائر‪ ٝ‬قرس‪ ٜ‬اؾرت ‪ٚ ٚ‬ظاضت‬ ‫أ‪ٛ‬ظـ ‪ ٚ‬پط‪ٚ‬ضـ ٕ٘یت‪ٛ‬ا٘س زض ایرٗ ضاثرغر‪ ٝ‬ثر‪ٝ‬‬ ‫ت‪ٟٙ‬بیی تهٕیٓ ٌیطی و‪ٙ‬س ‪ ٚ‬تهٕیٓ ٌیطی زض ایٗ‬ ‫ضاثغ‪ ٝ‬زض ق‪ٛ‬ضای عبِی ‪ٚ‬ظاضت أ‪ٛ‬ظـ ‪ ٚ‬پرط‪ٚ‬ضـ‬ ‫و‪ٔ ٝ‬تکىُ اظ چ‪ٙ‬س اضٌربٖ ‪ ٚ‬ذر‪ٛ‬ز أر‪ٛ‬ظـ ‪ٚ‬‬ ‫پط‪ٚ‬ضـ اؾت ثبیس ثطضؾی ‪ ٚ‬ؾپؽ عّٕیبتی ق‪ٛ‬ز‬ ‫ٔسیط ض‪ٚ‬اثظ عٕ‪ٔٛ‬ی أ‪ٛ‬ظـ ‪ ٚ‬پرط‪ٚ‬ضـ اؾرتربٖ‬ ‫اشضثبیدبٖ قطلی ٌفتۺ ‪ ٓٞ‬چ‪ٙ‬بٖ و‪ٌ ٝ‬فرتر‪ ٝ‬قرس‬ ‫افعایف یه ٔب‪ ٝٞ‬ؾبَ تحهیرّری زض حرس یره‬ ‫پیک‪ٟٙ‬بز اؾت ‪ ٚ‬ایٗ افعایف پؽ اظ تهر‪ٛ‬یرت زض‬ ‫ق‪ٛ‬ضای عبِی أ‪ٛ‬ظـ ‪ ٚ‬پط‪ٚ‬ضـ‪ ،‬ضٕب٘ت اخطایری‬ ‫ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س زاقت‬ ‫اضتجبط ٔؿتمیٓ ثب زثیطاٖ زض أ‪ٛ‬ظـ حض‪ٛ‬ضی‬ ‫یىی اظ زا٘ف أ‪ٛ‬ظاٖ پبی‪ ٝ‬یبظز‪٘ ٓٞ‬یع زض ٌفت ‪ٚ‬‬ ‫ٌ‪ ٛ‬ثب ذجطٍ٘بض ٔ‪ٟ‬ط ٌفتۺ ‪ٞ‬ط ٘‪ ٛ‬أ‪ٛ‬ظـ ٘ىربت‬ ‫ٔثجت ‪ٙٔ ٚ‬فی زاضز‬ ‫فبعٕ‪ ٝ‬فط‪ٕٙٞ‬س ازأ‪ ٝ‬زازۺ ٘ىبت ٔرثرجرت أر‪ٛ‬ظـ‬ ‫حض‪ٛ‬ضی ایٗ اؾت و‪ٔ ٝ‬یت‪ٛ‬ا٘یٓ اضتجبط ٔؿتمیٕری‬ ‫ثب زثیطاٖ ذ‪ٛ‬ز زاقت‪ ٝ‬ثبقیٓ اِجت‪ ٝ‬ایرٗ اضترجربط زض‬ ‫أ‪ٛ‬ظـ ٔدبظی ٘یع ٔیؿط ث‪ٛ‬ز أب ث‪ٙ‬ب ث‪ ٝ‬زالیّی ایرٗ‬ ‫أىبٖ زض أ‪ٛ‬ظـ حض‪ٛ‬ضی ث‪ٔ ٝ‬طاتت ثیکتط اؾت‬ ‫ػِ شٌثِ ‪ ۱۶‬فشٍسدیی ‪ 2 * ۱۰۴۱‬اٍسیل‪ ۳ * 5۴55‬سهضاى ‪ * ۱۰۰۳‬ػال ػی ٍ دٍم ( اٍتَص ایکیٌجی ایل ) * شواسُ ( ػایی ) ‪ 2۰۶۶‬استانها‬ ‫ٔسیطوُ تعب‪ ،ٖٚ‬وبض ‪ ٚ‬ضفب‪ ٜ‬اختٕبعی اشضثبیدبٖقطلی ۺ‬ ‫ارستایجاىششلی هتؼْذ ایجاد ‪ّ 25‬ضاس شغل جذیذ شذ‬ ‫ ‬ ‫هذیشکل تؼاٍى‪ ،‬کاس ٍ سفاُ اجتوااػای ‬ ‫ارستایجاى ششلی تا اشاسُ تِ تفاّن ًاهاِ ‬ ‫ٍصاستخاًِ ّای کشَس ٍ تؼاٍى‪ ،‬کااس ٍ ‬ ‫سفاُ اجتواػی تشای ایجاد فشصت ّای ‬ ‫شغلی دس ػال ‪ ،۱۰۴۱‬گفات تاؼاْاذ ‬ ‫اػتاى دس ایی تفاّن ًاهِ‪ ،‬تالغ تاش ‪ ۰2‬‬ ‫ّضاس شغل جذیذ اػت کِ تا ّواٌّگی ‬ ‫ٍ ّوکاسی دػتگاُ ّای هؼٍَل‪ ،‬ایای ‬ ‫سلن سا تِ تیش اص ‪ّ 25‬اضاس شاغال ‬ ‫افضایش دادین‪.‬‬ ‫حؿیٗ فتحی زض ٘رؿتیٗ خّؿ‪ٌ ٝ‬رط‪ٜٚ‬‬ ‫وبضی اقتغبَ ‪ ٚ‬ثبظاض وبض اؾرتربٖ زض‬ ‫ؾبَ خسیس‪ ،‬ضٕٗ تکطیح ثط٘بٔ‪ٞٝ‬رب ‪ٚ‬‬ ‫ا‪ِٛٚ‬یت ‪ٞ‬بی اقتغبَ اؾرتربٖ زض ؾربَ‬ ‫خسیس اظ‪ٟ‬بض وطزۺ زض ؾبَ ٌصقت‪ ٝ‬ثرب‬ ‫ایدبز ‪ ٚ‬ضا‪ٜ‬ا٘ساظی ‪ٔ ۰۱‬طوع ٔکب‪ٚ‬ض‪ٚ ٜ‬‬ ‫ذسٔبت وبضافطی‪ٙ‬ی‪ ،‬چر‪ٟ‬ربض ٔرطورع‬ ‫قتبه ز‪ٞ‬ی ‪ ٚ‬ا‪ٚ‬ضغا٘ؽ وؿرت ‪ٚ‬وربض‪،‬‬ ‫ثؿتط ٔ‪ٙ‬بؾجی ثطای تحمک قرعربض ؾربَ‬ ‫‪ ۰۰۱۰‬زض اؾتبٖ فرطا‪ٞ‬رٓ قرس‪ ٜ‬اؾرت‬ ‫‪ٚ‬ی ٌفتۺ ایدبز ظیؿتث‪ ْٛ‬اقترغربَ‪،‬‬ ‫تح‪ َٛ‬زض أ‪ٛ‬ظـ ‪ٞ‬بی ٔ‪ٟ‬بضتی‪ ،‬ایدبز‬ ‫وؿت ‪ٚ‬وبض‪ٞ‬بی تعب‪٘ٚ‬ی ‪ ٚ‬ذ‪ٛ‬قر‪ ٝ‬ای‪،‬‬ ‫ایدبز وطؾی ‪ٞ‬ربی وربضافرطیر‪ٙ‬ری زض‬ ‫زا٘کٍب‪ٜٞ‬ب‪ ،‬ؾبٔب٘س‪ٞ‬ی ٔکبغُ ذرطز ‪ٚ‬‬ ‫ذبٍ٘ی‪ ،‬ق‪ٙ‬بؾبیی ایرس‪ٞ ٜ‬ربی خرسیرس‬ ‫ورربضافررطیرر‪ٙ‬رری ‪ ٚ‬ترر ـ ثررطای‬ ‫تدبضیؾبظی ا٘‪ٟ‬ب اظ خّٕ‪ ٝ‬ثط٘بٔ‪ٞٝ‬ربی‬ ‫ح‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬اقتغبَ اؾتبٖ زض ؾربَ خرسیرس‬ ‫اؾت‬ ‫‪ٚ‬ی ثررب اقرربض‪ ٜ‬ثرر‪ ٝ‬تررفررب‪ٞ‬ررٓ ٘رربٔرر‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬ظاضترب٘‪ٞ ٝ‬بی وک‪ٛ‬ض ‪ ٚ‬تعب‪ ،ٖٚ‬وبض ‪ٚ‬‬ ‫ضفب‪ ٜ‬اختٕبعی ثطای ایدبز فطنت ‪ٞ‬بی‬ ‫قغّی زض ؾبَ ‪ ،۰۰۱۰‬افرع‪ٚ‬زۺ ترعر‪ٟ‬رس‬ ‫اؾتبٖ زض ایٗ تفب‪٘ٓٞ‬بٔ‪ ،ٝ‬ثبِر ثرط ‪۰۴‬‬ ‫‪ٞ‬عاض قرغرُ خرسیرس اؾرت ور‪ ٝ‬ثرب‬ ‫‪ٕٞ‬ب‪ٍٙٞ‬ی ‪ٕٞ ٚ‬ىبضی زؾرترٍرب‪ٞ ٜ‬ربی‬ ‫ٔؿ‪ ،َٚٛ‬ایٗ ضلٓ ضا ثر‪ ٝ‬ثریرف اظ ‪۴۵‬‬ ‫‪ٞ‬عاض قغُ افعایف زازیٓ‬ ‫فتحی تهطیح وطزۺ تع‪ٟ‬س اؾرتربٖ زض‬ ‫اؾتب٘ساضاشضثبیدبٖ غطثی ۺ‬ ‫گزاسی دس ارستایجاىغشتی‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫سًٍذ ػشهایِ‬ ‫ػاصی هیشَد‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫سٍاى‬ ‫ ‬ ‫اػتاًذاس ارستایجاى غشتی تا اشااسُ تاِ ‬ ‫تَجِ ٍیظُ دٍلت تشای سًٍک تاَلایاذ ‬ ‫گفت سًٍذ ػشهایِ گزاسی دس اػاتااى ‬ ‫طی ػال جاسی سٍاى ػاصی هی شَد ٍ ‬ ‫ًتایج اى سا تِ ػیٌِ هشاّذُ خاَاّایان ‬ ‫کشد‪ .‬‬ ‫ٔحٕسنبزق ٔعتٕسیبٖ افع‪ٚ‬زۺ ظرطفریرت‬ ‫‪ٞ‬بی اؾتبٖ زض ح‪ٛ‬ظ‪ٞ ٜ‬بی ٔرتّف لبثُ ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬اؾت ‪ ٚ‬ثبیرس ظٔریر‪ٙ‬ر‪ ٝ‬الظْ ثرطای‬ ‫حض‪ٛ‬ض ؾطٔبی‪ٌ ٝ‬صاضاٖ ثطای ثبض‪ٚ‬ضوطزٖ ا٘‪ٟ‬ب فطا‪ ٓٞ‬ق‪ٛ‬ز‬ ‫‪ٚ‬ی اضبف‪ ٝ‬وطزۺ تٕبٔی أىب٘بت ٔ‪ٛ‬ضز ٘یبظ ؾطٔبی‪ٌ ٝ‬صاضاٖ زض اشضثبیدبٖ غرطثری‬ ‫اظ خّٕ‪ ٝ‬ظٔیٗ ‪ٔ ٚ‬د‪ٛ‬ظ‪ٞ‬ب زض ؾطیع تطیٗ ظٔبٖ ثبیس تربٔریرٗ قر‪ٛ‬ز ور‪ ٝ‬زض ایرٗ‬ ‫ذه‪ٛ‬ل ‪ٟ٘ ٕٝٞ‬بز‪ٞ‬بی زذیُ‪ٔ ،‬ؿ‪ِٚٛ‬یت خسی زاض٘س‬ ‫اؾتب٘ساض اشضثبیدبٖ غطثی ت‪ٟ‬ی‪ ٝ‬ثب٘ه اع عبتی ضا خ‪ٟ‬ت فطا‪ ٓٞ‬ؾربظی ظٔریر‪ٙ‬ر‪ٝ‬‬ ‫ٔؿتعس ؾطٔبی‪ٌ ٝ‬صاضی زض اؾتبٖ ‪ ٚ‬ایدبز ِى‪ٞ ٝ‬بی ؾطٔبی‪ٌ ٝ‬صاضی ثب تبٔیٗ تٕربْ‬ ‫أىب٘بت ‪ ٚ‬ظیطؾبذت ‪ٞ‬بی ؾطٔبی‪ٌ ٝ‬صاضی‪ ،‬ضط‪ٚ‬ضی زا٘ؿت ‪ ٚ‬اظر‪ٟ‬ربض ورطزۺ‬ ‫ؾطٔبی‪ٌ ٝ‬صاض ثطای حض‪ٛ‬ض ‪ ٚ‬ؾطٔبی‪ٌ ٝ‬صاضی زض اؾتبٖ‪٘ ،‬جبیس ‪ٞ‬یرچ زغرسغر‪ ٝ‬ای‬ ‫زاقت‪ ٝ‬ثبقس ٔعتٕسیبٖ ذ‪ٛ‬اؾتبض تىٕیُ ظ٘دیط‪ ٜ‬تر‪ِٛ‬ریرس زض ‪ٚ‬احرس‪ٞ‬ربی ثرعضی‬ ‫اشضثبیدبٖ غطثی قس ‪ ٚ‬ازأ‪ ٝ‬زازۺ ثب ت‪ٛ‬ؾع‪ ٚ ٝ‬تىٕیُ ظ٘دیط‪ٞ ٜ‬بی ت‪ِٛ‬یس‪ ،‬عر ‪ٜٚ‬‬ ‫ثط ایدبز فطنت ‪ٞ‬بی اقتغبَ خسیس زض اؾتبٖ‪ ،‬اضظـ افع‪ٚ‬ز‪ٔ ٜ‬حه‪ٛ‬الت ت‪ِٛ‬یسی‬ ‫زض اشضثبیدبٖ غطثی افعایف ‪ ٚ‬اظ ذبْ فط‪ٚ‬قی ت‪ِٛ‬یسات خّ‪ٌٛ‬یطی ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س قس‬ ‫اؾتب٘ساض اشضثبیدبٖ غطثی زض لبِت یىک‪ٙ‬ج‪ٞ ٝ‬بی ت‪ِٛ‬یس‪ ،‬زا٘ف ث‪ٙ‬یربٖ ‪ ٚ‬اقرترغربَ‬ ‫افطیٗ‪ ،‬اظ قطوت زا٘ف ث‪ٙ‬یبٖ ن‪ٙ‬عتی ت‪ٛ‬ؾع‪ ٝ‬ایٕٗ اِىتط‪٘ٚ‬یه ثبذتطاٖ ثربظزیرس‬ ‫وطز‬ ‫قطوت زا٘ف ث‪ٙ‬یبٖ ت‪ٛ‬ؾع‪ ٝ‬ایٕٗ اِىتط‪٘ٚ‬یه ثبذتطاٖ فعبِیرت ذر‪ٛ‬ز ضا اظ ؾربَ‬ ‫‪ ۰۰۸۱‬ث‪ ٝ‬ع‪ٛٙ‬اٖ ‪ٞ‬ؿت‪ ٝ‬عّٕی زض ٔطوع ضقس پربضن عرّرٓ ‪ ٚ‬فر‪ٙ‬رب‪ٚ‬ضی اؾرتربٖ‬ ‫اشضثبیدبٖ غطثی‪ ،‬ثب ‪ٞ‬سف ت‪ِٛ‬یس تد‪ٟ‬یعات پعقىی ‪ٔ ٚ‬حه‪ٛ‬الت ثرب فرٗ ا‪ٚ‬ضی‬ ‫پیکطفت‪ ٝ‬اغبظ وطز‬ ‫* یک َضاس ی ‪۷‬ۺ‪ ۴‬پشیوذٌ تخلفاتی صىفی‬ ‫دس ارسبایجانضشقی تطکیل ضذ‬ ‫ٔررعررب‪٘ ٖٚ‬ررظرربضت ‪ ٚ‬ثرربظضؾرری ؾرربظٔرربٖ نررٕررت‬ ‫اشضثبیدبٖ قطلی ثب اقبض‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ثرکری اظ أربض عرط‬ ‫٘ظبضتی ٘‪ٛ‬ض‪ٚ‬ظ اظ ا٘دبْ ‪ٞ ۱‬عاض ‪ ۰۰۵ ٚ‬ثربظضؾری ‪ٚ‬‬ ‫تکىیُ یه ‪ٞ‬عاض ‪ ۰۷۰ ٚ‬پط‪٘ٚ‬س‪ ٜ‬ترّفبتی ن‪ٙ‬فی زض‬ ‫یه ٔب‪ٌ ٜ‬صقت‪ ٝ‬ذجط زاز‬ ‫* تصادف خًدسیی حامل پضضکیان دس مسیییش‬ ‫اسیمیٍ بٍ میاوذیاب‬ ‫ؾبَ ٌصقت‪٘ ٝ‬یع ‪ٞ ۰۴‬عاض قغُ ث‪ٛ‬ز ور‪ٝ‬‬ ‫زض پبیبٖ ؾبَ ثب ‪ٚ‬خر‪ٛ‬ز عرسْ ترجرت‬ ‫اع عبت ثطذی زؾتٍب‪ٜٞ‬ب‪ ،‬ثریرف اظ‬ ‫‪ٞ ۰۱‬عاض اقتغبَ خرسیرس ترجرت قرس‬ ‫تعسازی اظ ٔرسیرطاٖ زؾرترٍرب‪ٞ ٜ‬ربی‬ ‫اخطایی ‪ ٚ‬ثرف ذه‪ٛ‬نی اؾتبٖ ٘ریرع‬ ‫زض ایٗ خّؿ‪ ٝ‬زیسٌب‪ٞ ٜ‬بی ذ‪ٛ‬ز ضا زض‬ ‫ذه‪ٛ‬ل ضا‪ٞ‬ىبض‪ٞ‬بی ت‪ٛ‬ؾع‪ ٝ‬اقتغبَ ‪ٚ‬‬ ‫ض‪٘ٚ‬ک فضبی وؿت‪ٚ‬وبض اؾتربٖ ثریربٖ‬ ‫وطز٘س‬ ‫اؾتب٘ساض اضزثیُۺ‬ ‫تذٍیی تشًاهِ تَػؼِ التصادی‬ ‫ اػتاى اسدتیل‬ ‫اػتاًذاس اسدتیل تا اشاسُ تِ الذاهاا ‬ ‫اًجام گشفتِ دس ‪ ۶‬هاّاِ دٍم ػاال ‬ ‫گزشتِ تشای حل هشکال اػتاثااسی ‬ ‫پشٍطُ ّای صیشػاختی اػتاى اسدتیال ‬ ‫اص جولِ ساُ‪ ،‬ساُ اّای ٍ تایهایای ‬ ‫اػتثاسا تشای گاصسػاًی‪ ،‬اب سػاًی ‬ ‫ٍ ایجاد پؼت ‪ ۶۳۴‬تشق‪ ،‬گفت ایای ‬ ‫الذاها تا تذٍیی تشًاهِ تَػؼِ التصادی اػتاى اداهِ هی یاتذ‪ .‬‬ ‫ؾیسحبٔس عبّٔی‪ ،‬اؾتب٘ساض اضزثیُ قت ٌصقت‪ ٝ‬زض زیساض خٕعی اظ ٔرسیرطاٖ ثرب‬ ‫ٕ٘بی‪ٙ‬س‪ِٚ ٜ‬یفمی‪ ٝ‬زض اؾتبٖ ثب اع ْ ایٗ ذجط اظ‪ٟ‬بض وطزۺ تأیٗ ٔغبِجبت وبضٌطاٖ‬ ‫پط‪ٚ‬غ‪ ٜ‬ضا‪ٜ‬ا‪ ٗٞ‬زض ؾبَ ٌصقت‪ ٚ ٝ‬اخطای ‪ ۰۴‬ویّ‪ٔٛ‬تط اظ ثرف ٌّر‪ٌٛ‬رب‪ٞ‬ری ایرٗ‬ ‫پط‪ٚ‬غ‪ ٜ‬ثب تعضیک اعتجبض الظْ‪ ،‬ظٔی‪ ٝٙ‬تؿطیع ایٗ پط‪ٚ‬غ‪ ٜ‬ضا فطا‪ ٓٞ‬وطز‪ ٜ‬اؾت‬ ‫‪ٚ‬ی اضبف‪ ٝ‬وطزۺ ‪ٓٞ‬چ‪ٙ‬یٗ اتهبَ پط‪ٚ‬غ‪ ٜ‬ضا‪ٜ‬ا‪ ٗٞ‬اضزثیُ ث‪ ٝ‬پبضؼاثبز ‪ ٚ‬خٕ‪ٟٛ‬ضی‬ ‫اشضثبیدبٖ ٘یع ث‪ٝ‬ع‪ٛٙ‬اٖ یه الساْ اؾتطاتػیه زض ؾغح ّٔی ٔغرط ثر‪ٛ‬ز‪ ٚ ٜ‬ثرب‬ ‫خسیت پیٍیطی ٔیق‪ٛ‬ز‬ ‫اؾتب٘ساض اضزثیُ ذبعط٘کبٖ وطزۺ زض ‪ٔ ۱‬ب‪ ٝٞ‬ز‪ ْٚ‬ؾبَ ٌصقت‪ ٝ‬تٕبْ ت ـ ثط حرُ‬ ‫ٔؿبئُ ‪ٔ ٚ‬کى ت پط‪ٚ‬غ‪ٞ ٜ‬ب ث‪ٛ‬ز‪ ٚ ٜ‬ؾفط‪ٞ‬بیی ثب حض‪ٛ‬ض ٔعب‪٘ٚ‬بٖ ‪ٔ ٚ‬رسیرطاٖ ثر‪ٝ‬‬ ‫ق‪ٟ‬طؾتبٖ ‪ٞ‬ب ا٘دبْ ‪ ٚ‬زض ضاؾتبی ضفع ٔکى ت ٔه‪ٛ‬ه قرس‪ ٜ‬ور‪ ٝ‬اخرطای ایرٗ‬ ‫ٔه‪ٛ‬ثبت زض ق‪ٟ‬طؾتبٖ‪ٞ‬ب پیٍیطی ٔیق‪ٛ‬ز‬ ‫عبّٔی ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬اضتمبی قبذم ‪ٞ‬بی ت‪ٛ‬ؾع‪ ٝ‬التهبزی اؾتبٖ اضزثیُ ٘یربظٔر‪ٙ‬رس‬ ‫ض‪ٚ‬یىطز تح‪َٛ‬افطیٗ اؾت؛ ٌفتۺ زض ح‪ٛ‬ظ‪ٜٞ‬بیی چ‪ ٖٛ‬ن‪ٙ‬عت ٌطزقرٍرطی ‪ٚ‬‬ ‫زا٘فث‪ٙ‬یبٖ حطوت ٔتح‪ٌَٛ‬طایب٘‪ٔ ٝ‬س٘ظط ث‪ٛ‬ز‪ ٚ ٜ‬ت ـ ٔیق‪ٛ‬ز ثب ‪ٞ‬رٕرىربضی ‪ٚ‬‬ ‫‪ٕٞ‬سِی ٔسیطاٖ زض ایٗ ضاؾتب ٌبْ ثطزاضیٓ ‪ٚ‬ی زض ثرف زیٍطی اظ ؾر‪ٙ‬ب٘ف ثرب‬ ‫تبویس ثط ا‪ٕٞ‬یت تطثیت ٘یط‪ٚ‬ی ا٘ؿب٘ی زض خّ‪ٌٛ‬یطی اظ ‪ٞ‬سضضفت ٔ‪ٙ‬بثرع ٌرفرتۺ‬ ‫ثط٘بٔ‪ ۰ ٝ‬ؾبِ‪ ٝ‬التهبزی ثطای اضتمبی اؾتب٘ساضز‪ٞ‬بی ظ٘سٌی ٔطزْ تس‪ٚ‬یٗ ٔیق‪ٛ‬ز‬ ‫‪ ٚ‬ثط٘بٔ‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ؾع‪ ٝ‬ق‪ٟ‬طؾتبٖ ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬ضفع ٔکى ت اٖ ‪ٞ‬ب ٘یع ترس‪ٚ‬یرٗ ‪ ٚ‬ضا‪ٞ‬رجرطز‪ٞ‬ربی‬ ‫اخطایی ایٗ ثط٘بٔ‪ ٝ‬تب پبیبٖ ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬خبضی ثطضؾی ‪ ٚ‬اع ْ ٔیق‪ٛ‬ز‬ ‫اؾتب٘ساض ظ٘دبٖۺ‬ ‫ اشتغال اص طشیک تَلیذ ٍ ػشهایِ گزاسی هحمک هی شَد‬ ‫اػتاًذاس صًجاى تا تیاى ایٌکِ اشتغال هحمک ًوی شَد هگش اًکِ تَلیذ اًجام تگیاشد ‬ ‫گفت سّثش هؼظن اًمالب فشهَدًذ پَل پاشی هَجه اشتغال افشیٌی ًوی شَد ٍ ‬ ‫ایی هْن صشفا تا تَلیذ ٍ ػشهایِ گزاسی اػت‪ .‬‬ ‫ٔحؿٗ افکبضچی افع‪ٚ‬زۺ ت‪ِٛ‬یس ‪ ٚ‬اقتغبَ ث‪ ٝ‬یىسیٍط ٔطتجظ ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س ‪ ٚ‬ثب تر‪ٛ‬خر‪ ٝ‬ثر‪ٝ‬‬ ‫قعبض ؾبَ ‪ ،۰۰۱۰‬زض اؾتبٖ ظ٘دبٖ ‪ ٓٞ‬ت‪ِٛ‬یس ‪ ٓٞ ٚ‬ت‪ِٛ‬یس زا٘ف ث‪ٙ‬یبٖ ضا پیٍریرطی‬ ‫ٔی و‪ٙ‬یٓ تب ث‪ ٝ‬زضؾتی اخطا ق‪ٛ‬ز ‪ٚ‬ی ثب اقبض‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬زض خرٕر‪ٟ‬ر‪ٛ‬ضی اؾر ٔری‬ ‫ایطاٖ حٕبیت الظْ اظ التهبز زا٘ف ث‪ٙ‬یبٖ قىُ ٌطفت‪ ٝ‬اؾت ازأ‪ ٝ‬زازۺ ‪ ٓٞ‬او‪ٖٛٙ‬‬ ‫ٔف‪ ْٟٛ‬پبضن ‪ ٚ‬ن‪ٙ‬س‪ٚ‬ق پػ‪ٞٚ‬ف ٘‪ٟ‬بزی‪ ٝٙ‬قس‪ ٚ ٜ‬عجک ثط٘بٔ‪ ٝ‬ضیعی ‪ٞ‬ب‪ ،‬نر‪ٙ‬رس‪ٚ‬ق‬ ‫پػ‪ٞٚ‬ف ‪ٛ٘ ٚ‬ا‪ٚ‬ضی ثب ؾطٔبی‪ ٝ‬ای ثبِ ثط ‪ٔ ۰۱‬یّیبضز ت‪ٔٛ‬بٖ اغبظ ث‪ ٝ‬وبض ٔی و‪ٙ‬س‬ ‫اؾتب٘ساض ظ٘دبٖ تبویس وطزۺ ثبیس یه ٔطحّ‪ ٝ‬پیکتط حطوت ور‪ٙ‬ریرٓ ‪ٔ ٚ‬ر‪ٛ‬ضر‪ٛ‬‬ ‫‪ٞ‬سایت ضا زض زؾت‪ٛ‬ض وبض لطاض ز‪ٞ‬یٓ؛ حطوت زا٘ف ث‪ٙ‬یبٖ ٔرب ثربیرس ثر‪ ٝ‬ؾرٕرت‬ ‫پط‪ٚ‬غ‪ٜٞ‬بی ٔکرم پیف ثط‪ٚ‬ز ‪ ٚ‬ثبیس اظ ایٗ پط‪ٚ‬غ‪ٞ ٜ‬ب حٕبیت و‪ٙ‬یٓ افکبضچی ثرب‬ ‫ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬أؿبَ ٘ؿجت ث‪ ٝ‬ثطذی پط‪ٚ‬غ‪ٜٞ‬ب ٍ٘ب‪ ٜ‬ذبنی ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ زاقت ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬قست‬ ‫٘ؿجت ث‪ٛٔ ٝ‬ض‪ ٛ‬ث‪ٟ‬ط‪ٜٚ‬ضی زؾتٍب‪ٞ ٜ‬بی اخرطایری حؿربؼ ‪ٞ‬ؿرتریرٓ‪ٌ ،‬رفرتۺ‬ ‫أیس‪ٚ‬اضیٓ زض ضیُ ٌصاضی خسیس ثطای تغییط ٔؿیط التهبزی اؾتبٖ ثرب عرٕرُ ثر‪ٝ‬‬ ‫فطٔبیکبت ض‪ٞ‬جط ٔعظٓ ا٘م ه ٔ‪ٛ‬فک ثبقیٓ ‪ٚ‬ی ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ٔ ٝ‬ب‪ ٜ‬ضٔضبٖ زض انرُ‬ ‫ق‪ٟ‬طزاض ا‪ٛٞ‬اظۺ‬ ‫چشخّای تِ گل ًشؼتِ التصاد ارستایجاى‬ ‫ ‬ ‫چگًَِ تِ حشکت دس هیایذ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫سئیغ ػاصهاى هذیشیت ٍ تاشًااهاِ سیاضی ‬ ‫ارستایجاى ششلی تش لضٍم اػلاَب ػااصی ٍ ‬ ‫ساّثشی تَػؼاِ جاْات دػاتایااتای تاِ ‬ ‫خشٍجی ّای هَسد اًتظاس ٍ اّذاف تشػایان ‬ ‫شذُ تاکیذ کشد ٍ گفت تایذ تا دسد اػاتااى ‬ ‫اشٌا شَین‪.‬‬ ‫ٔحٕس فطقىبضاٖ اظ‪ٟ‬بض وطزۺ قعبض ؾبَ ٔکرم اؾت ‪ ٕٝٞ ٚ‬ثبیس ثب زیس عّٕری‬ ‫ث‪ ٝ‬ایٗ قعبض ‪ ٚ‬تبویسات ٔمبْ ٔعظٓ ض‪ٞ‬جطی ٍ٘ب‪ ٜ‬و‪ٙ‬یٓ‬ ‫‪ٚ‬ی افع‪ٚ‬زۺ اضبف‪ ٝ‬وطزٖ تعساز قطوت ‪ٞ‬بی زا٘ف ث‪ٙ‬یبٖ ث‪ٔ ٝ‬ف‪ ْٟٛ‬ا٘دبْ ‪ٚ‬ظریرفر‪ٝ‬‬ ‫٘یؿت؛ ثّى‪ ٝ‬تحمک ‪ٚ‬العی زا٘ف ث‪ٙ‬یب٘ی ثبیس ٔس ٘ظط ث‪ٛ‬ز‪ ٚ ٜ‬ؾطیعرب حرّرمر‪ٞ ٝ‬ربی‬ ‫‪ٚ‬اؾظ ثیٗ ت‪ِٛ‬یسو‪ٙٙ‬س‪ ٚ ٜ‬قطوت‪ٞ‬بی زا٘فث‪ٙ‬یبٖ ایدبز ق‪ٛ‬ز‬ ‫فطقىبضاٖ ت‪ٛ‬ضیح زازۺ اٌط ثب زیس تمبضبٔح‪ٛ‬ضی ث‪ ٝ‬قطوت‪ٞ‬بی زا٘فث‪ٙ‬یبٖ ٍ٘رب‪ٜ‬‬ ‫و‪ٙ‬یٓ‪ ،‬ایٗ قطوت‪ٞ‬ب ثبیس ثت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س ت‪ٛ‬إ٘‪ٙ‬سی‪ٞ‬بی ذ‪ٛ‬ز ضا ث‪ ٝ‬فعبالٖ ن‪ٙ‬عت عرطضر‪ٝ‬‬ ‫و‪ٙٙ‬س ‪ ٚ‬زض ٔمبثُ ن‪ٙ‬عت ‪ ٓٞ‬ث‪ ٝ‬اؾتفبز‪ ٜ‬اظ ایٗ ت‪ٛ‬إ٘‪ٙ‬سی‪ٞ‬ب احؿبؼ ٘یبظ ‪ ٚ‬تمبضرب‬ ‫زاقت‪ ٝ‬ثبقس ضئیؽ ؾبظٔبٖ ٔسیطیت ‪ ٚ‬ثط٘بٔ‪ٝ‬ضیعی اشضثبیدبٖقطلی‪ٔ ،‬تصوط قرسۺ‬ ‫یه ت‪ِٛ‬یسو‪ٙٙ‬س‪ٙٔ ٜ‬تظط یه قطوت زا٘ف ث‪ٙ‬یبٖ ٕ٘یٔب٘س‪ ،‬تب ثعس اظ ٔب‪ٜٞ‬ب تحمیرک‬ ‫‪ ٚ‬ثطضؾی زض ٘‪ٟ‬بیت فطٔ‪ِٛ‬ی ث‪ ٝ‬ا‪ ٚ‬اضائ‪ ٝ‬ز‪ٞ‬س ثّى‪ ٝ‬ؾطیعترطیرٗ ضا‪ ٜ‬ضا ا٘رتررربه‬ ‫ٔیو‪ٙ‬س؛ چطا و‪ ٝ‬ؾ‪ٛ‬ز ذ‪ٛ‬ز ضا زض ذغط ٔیثی‪ٙ‬س ایٗ ٔؿ‪ َٚٛ‬تعساز قرطورت ‪ٞ‬ربی‬ ‫زا٘ف ث‪ٙ‬یبٖ زض اؾتبٖ اشضثبیدبٖقطلی ‪ ٚ‬ت‪ٟ‬طاٖ ضا ث‪ ٝ‬تطتیت ‪ ٚ ۵۱۸‬ؾر‪ٞ ٝ‬رعاض ‪ٚ‬‬ ‫‪ ۰۱۱‬قطوت اع ْ ‪ ٚ‬اضبف‪ ٝ‬وطزۺ اٌط قطوت‪ٞ‬بی زا٘فث‪ٙ‬یبٖ ث‪ ٝ‬تر‪ٟ‬رطاٖ خرصه‬ ‫قس‪ٜ‬ا٘س‪٘ ،‬کبٖز‪ٙٞ‬س‪ ٜ‬تؿ‪ٟ‬یُ فطای‪ٙ‬س‪ٞ‬ب‪ ،‬پبؾرٍ‪ٛ‬یی ؾطیعتط ‪ ٚ‬ؾ‪ٛ‬زا‪ٚ‬ضی ثیرکرترط‬ ‫ایٗ قطوت ‪ٞ‬ب زض ت‪ٟ‬طاٖ اؾت؛ ایٗ قطایظ ضا ثبیس ثت‪ٛ‬ا٘یٓ زض اؾتبٖ ٘ریرع ایردربز‬ ‫و‪ٙ‬یٓ فطقىبضاٖ ثط ِع‪ ْٚ‬اؾّ‪ٛ‬هؾبظی ‪ ٚ‬ضا‪ٞ‬جطی ت‪ٛ‬ؾع‪ ٝ‬خر‪ٟ‬رت زؾرتریربثری ثر‪ٝ‬‬ ‫ذط‪ٚ‬خی ‪ٞ‬بی ٔ‪ٛ‬ضز ا٘تظبض ‪ ٚ‬ا‪ٞ‬ساف تطؾیٓ قس‪ ٜ‬تبویس وطز ‪ٌ ٚ‬فتۺ ثبیس ثب زضز‬ ‫اؾتبٖ اق‪ٙ‬ب ق‪ٛ‬یٓ‬ ‫‪۶‬‬ ‫ثطای تط‪ٚ‬یح تم‪ٛ‬اؾت ذربعرط‬ ‫٘کبٖ وطزۺ ثربیرس زض حرفر‬ ‫قئ‪٘ٛ‬بت قرهی ‪ ٚ‬ؾیبؾری ‪ٚ‬‬ ‫حى‪ٔٛ‬تی زلت و‪ٙ‬یٓ‪ ،‬چ‪ ٖٛ‬ثب‬ ‫اقربل عبزی تفب‪ٚ‬ت زاضیٓ‬ ‫ثطای ٔؿ‪ٚٛ‬الٖ ایٗ ٔر‪ٛ‬ضر‪ٛ‬‬ ‫پطضً٘تط اؾرت ‪ ٚ‬اٌرط ٔرب‬ ‫قئ‪٘ٛ‬بت قرهی ‪ ٚ‬حى‪ٔٛ‬تری‬ ‫‪ ٚ‬ؾیبؾی ضا ضعبیت ٘ى‪ٙ‬یٓ‪ ،‬اتط‬ ‫‪ٚ‬ضعی زض وُ خبٔع‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س‬ ‫زاقرت ‪ ٚ‬ایرٗ ٔر‪ٛ‬ضر‪ ٛ‬اظ‬ ‫ا‪ٕٞ‬یرت ظیربزی ثرطذر‪ٛ‬ضزاض‬ ‫اؾت‬ ‫اؾتب٘ساض ظ٘دبٖ زض ازأ‪ ٝ‬ع‪ٛٙ‬اٖ وطزۺ ذیطی‪ٞٝ‬ب فعبِیت ذ‪ٛ‬ثی زض اؾرتربٖ ظ٘ردربٖ‬ ‫زاض٘س‪ ،‬چ‪ ٝ‬ثؿب و‪ ٝ‬اٌط ایٗ ٔدٕ‪ٛ‬ع‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ن‪ٛ‬ضت ؾیؿتٕبتیه فعبِیت ور‪ٙ‬رس‪ٔ ،‬ری‬ ‫ت‪ٛ‬ا٘س ثبضی اظ ز‪ٚ‬ـ حبوٕیت ‪ ٚ‬ز‪ِٚ‬ت ثطزاضز‬ ‫ٔسیطعبُٔ ؾبظٔبٖ وکتبضٌب‪ ٜ‬ن‪ٙ‬عتی ق‪ٟ‬طزاضی تجطیعۺ‬ ‫تَصیغ گَشت تٌظین تاصاس ‬ ‫دس تثشیض‬ ‫هذیشػاهل ػاصهاى کشتاسگاُ ‬ ‫صٌؼتی شْاشداسی تاثاشیاض ‬ ‫گفت تشای تؼذیل لیاوات ‬ ‫گَشت لشهض‪ ،‬اص فاشدا دس ‬ ‫تشخی اص هایاادیای شاْاش‪ ،‬‬ ‫گَشت لشهض تٌظیان تااصاس ‬ ‫تَصیغ خَاّذ شذ‪.‬‬ ‫الرررررربی وررررررطیررررررٓ‬ ‫لسضتی ٌفت ۺ ثب ‪ٕٞ‬ىبضی پیٕب٘ىبضاٖ ٌ‪ٛ‬قت ؾبظٔبٖ وکتبضٌب‪ ٜ‬ن‪ٙ‬عتی تجطیع‬ ‫اظ ض‪ٚ‬ظ ز‪ٔ ْٚ‬ب‪ٔ ٜ‬جبضن ضٔضبٖ ثطای تعسیُ لیٕت‪ٞ‬بی ٌ‪ٛ‬قت لطٔع زض ؾرغرح‬ ‫ق‪ٟ‬ط تجطیع ‪ ٚ‬زض فط‪ٚ‬قٍب‪ٜٞ‬بی وکتبضٌب‪٘ ٚ ٜ‬یع زض ثطذی ٔیبزیٗ ق‪ٟ‬ط و‪ٔ ٝ‬تعبلرجربً‬ ‫ث‪ ٝ‬اع ق‪ٟ‬ط‪٘ٚ‬ساٖ ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ضؾیس‪ ،‬ت‪ٛ‬ظیع ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س قس‬ ‫زض ایٗ عط ت‪ٛ‬ظیع ٌ‪ٛ‬قت لطٔع ٌطْ ٌ‪ٛ‬ؾبِ‪٘ ٝ‬ط خ‪ٛ‬ا٘‪ ٝ‬ق‪ٙ‬بؾ‪ٙ‬بٔ‪ٝ‬زاض ٔرّ‪ٛ‬ط ثر‪ٝ‬‬ ‫ٔجّ ویّ‪ٛ‬یی ‪ٞ ۰۴۴‬عاض ت‪ٔٛ‬بٖ اظ عطف ؾبظٔبٖ وکتبضٌب‪ ٜ‬ن‪ٙ‬عرتری ترجرطیرع ثر‪ٝ‬‬ ‫ق‪ٟ‬ط‪٘ٚ‬ساٖ عطض‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س قس زض حبَ حبضط تٕبٔی ٌ‪ٛ‬قت ‪ٞ‬ربی لرطٔرع ٌرطْ‬ ‫ٌ‪ٛ‬ؾبِ‪ ٝ‬و‪ ٝ‬ثب لیٕت وٕتط اظ ‪ٞ ۰۴۱‬عاض ت‪ٔٛ‬بٖ ث‪ ٝ‬فط‪ٚ‬ـ ٔیضؾس‪ٌٛ ،‬قرت ٌرب‪ٚ‬‬ ‫ٔبز‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ز‪ ٚ ٜ‬الظْ اؾت ق‪ٟ‬ط‪٘ٚ‬ساٖ ‪ٍٙٞ‬بْ ذطیس حتٕب قر‪ٙ‬ربؾر‪ٙ‬ربٔر‪ ٝ‬ض٘رً اثری‬ ‫وکتبضٌب‪ ٜ‬تجطیع ضا ثطای اعٕی‪ٙ‬بٖ اظ ٘ط ث‪ٛ‬زٖ ٌ‪ٛ‬قت ٌ‪ٛ‬ؾبِ‪ٔ ٝ‬غبِج‪ ٝ‬و‪ٙٙ‬س ازضؼ‬ ‫فط‪ٚ‬قٍب‪ٜٞ‬بی زائٕی وکتبضٌب‪ ٜ‬تجطیع ضا ث‪ ٝ‬قط ظیط اؾتۺفط‪ٚ‬قٍب‪ ٜ‬قٕبض‪ ٜ‬یهۺ‬ ‫تجطیع‪ -‬خبز‪ ٜ‬اشضق‪ٟ‬ط‪ -‬ثعس اظ پّیؽ ضا‪ - ٜ‬ویّ‪ٔٛ‬تط ‪ ۷‬خربز‪ ٜ‬پریربشض‪ -‬ثرعرس اظ‬ ‫ض‪ٚ‬ؾتبی تبظ‪ ٜ‬و‪ٙ‬س ٘طؾیس‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ض‪ٚ‬ؾتبی ؾبترّر‪ ٛ‬زاذرُ ٔردرٕر‪ٛ‬عر‪ ٝ‬وکرتربضٌرب‪ٜ‬‬ ‫فط‪ٚ‬قٍب‪ ٜ‬قٕبض‪ ٜ‬ز‪ٚ‬ۺتجطیع‪ -‬فّى‪ٌّ ٝ‬ک‪ٟ‬ط ث‪ ٝ‬عطف ثیٕبضؾتبٖ ق‪ٟ‬سا ثعرس اظ ثرطج‬ ‫ق‪ٟ‬طاٖ‬ ‫ذ‪ٛ‬زض‪ٚ‬ی حبُٔ ٔؿع‪ٛ‬ز پعقىیبٖ‪ٕ٘ ،‬بی‪ٙ‬س‪ ٜ‬تجطیرع زض‬ ‫ٔدّؽ ق‪ٛ‬ضای اؾ ٔی زض ٔؿیط اض‪ٔٚ‬ی‪ ٝ‬ث‪ٔ ٝ‬یب٘س‪ٚ‬اه‬ ‫تهبزف وطز زفتط اضتجبعبت ٔرطزٔری پرعقرىریربٖ‬ ‫یىک‪ٙ‬ج‪ ٝ‬قت زض پبؾد ث‪ ٝ‬پیٍیطی ذجرط٘رٍربض ایرط٘رب‬ ‫اع ْ وطز پعقىیبٖ ثب ذ‪ٛ‬زض‪ٚ‬ی ظا٘تیب زض حبَ ؾرفرط‬ ‫اظ اض‪ٔٚ‬ی‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬تجطیع ث‪ٛ‬ز ور‪ ٝ‬زض حر‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬قر‪ٟ‬رطؾرتربٖ‬ ‫ٔیب٘س‪ٚ‬اه ثب ذ‪ٛ‬زض‪ٚ‬ی پػ‪ ٚ‬پبضؼ لبچبلچیربٖ ا٘ؿربٖ‬ ‫حبُٔ ثطذی افطاز ٔکى‪ٛ‬ن تجع‪ٕٞ ٝ‬ؿبیرٍربٖ قرطق‬ ‫وک‪ٛ‬ض ثطذ‪ٛ‬ضز وطز ٌعاضـ حبوی اؾرتۺ حربزتر‪ٝ‬‬ ‫ظٔب٘ی ضخ زاز و‪ ٝ‬ضا٘‪ٙ‬س‪ ٜ‬ذ‪ٛ‬زض‪ٚ‬ی لبچربلرچریربٖ ثرب‬ ‫ؾطعت ‪ ٚ‬ثی احتیبعی ٔرحرب ثر‪٘ ٝ‬ربٌرب‪ٔ ٜ‬رمربثرُ‬ ‫ذ‪ٛ‬زض‪ٚ‬ی ٘بیت ضییؽ ؾبثک ٔردرّرؽ پریرچریرس زض‬ ‫ٌعاضـ زفتط اضتجبعبت ٔطزٔری پرعقرىریربٖ أرس‪ٜ‬‬ ‫اؾتۺزض ایٗ حبزت‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬الربی پرعقرىریربٖ ‪ ٚ‬ؾربیرط‬ ‫ؾط٘کی‪ٙ‬بٖ ذ‪ٛ‬زض‪ٚ ٚ‬ی اؾیجی ٘رطؾریرس‪ ،‬أرب ضا٘ر‪ٙ‬رس‪ٜ‬‬ ‫لبچبلچیبٖ ا٘ؿبٖ و‪ٔ ٝ‬هس‪ ٚ ْٚ‬اظ نحر‪ٙ‬ر‪ٔ ٝ‬رتر‪ٛ‬اضی‬ ‫قس‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ز‪ ،‬زض یىی اظ ٔطاورع زضٔرب٘ری ٔریرب٘رس‪ٚ‬اه‬ ‫ت‪ٛ‬ؾظ ٘یط‪ٚ‬ی ا٘تظبٔی زؾتٍیط قس زض ٌعاضـ اضبف‪ٝ‬‬ ‫قس‪ ٜ‬اؾتۺ ٘یط‪ٚ‬ی ا٘تظبٔی ٘ریرع ثرط اؾربؼ اذرجربض‬ ‫زضیبفتی زض وٕیٗ ذ‪ٛ‬زض‪ٚ‬ی لبچبلچیبٖ ا٘ؿبٖ ث‪ٛ‬ز و‪ٝ‬‬ ‫تهبزف ٔصو‪ٛ‬ض ٔ‪ٙ‬دط ث‪ ٝ‬ق‪ٙ‬بؾبیی ‪ ٚ‬زؾتٍیطی ا٘ربٖ‬ ‫قس‬ ‫* مشدم ارسبایجان ضشقی ‪ ۶۵۳‬میلیاسد سیال صذقیٍ‬ ‫دادوذ‬ ‫ٔعب‪ ٖٚ‬ت‪ٛ‬ؾع‪ٔ ٝ‬کبضوت ‪ٞ‬بی ٔطزٔی وٕیت‪ ٝ‬أساز أبْ‬ ‫(ض‪ )ٜ‬اشضثبیدبٖ قطلی ٌفتۺ ٔطزْ ٘ریره ا٘رسیرف‬ ‫اؾتبٖ زض ؾبَ ‪ ۰۰۱۱‬ثیف اظ ‪ٔ ۰۵۱‬یّیبضز ضیبَ نسل‪ٝ‬‬ ‫پطزاذت وطز٘س‬ ‫*َطتشید ظشفیت َای بسیییاسی بیشای‬ ‫پیطشفت داسد‬ ‫فطٔب٘ساض ‪ٞ‬کرترط‪ٚ‬ز ٌرفرتۺ قر‪ٟ‬رطؾرتربٖ ‪ٞ‬کرترط‪ٚ‬ز‬ ‫ظطفیت‪ٞ‬بی ظیبزی ثطای پیکطفت ‪ ٕٝٞ‬خب٘ج‪ ٝ‬زاضز ‪ٚ‬‬ ‫ٔب ثبیس اظ ایٗ پتب٘ؿیُ‪ٞ‬ب اؾتفبز‪ ٜ‬و‪ٙ‬یٓ ‪ ٚ‬زض تر‪ٛ‬ؾرعر‪ٝ‬‬ ‫ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬و‪ٛ‬قب ثبقیٓ‬ ‫* متخلفان صىفی دس ارسبایجان ضیشقیی‬ ‫یکُضاس ی ‪۳‬ۻ‪ ۶‬میلیاسد سیال جشیمٍ ضذوذ‬ ‫ٔسیطوُ تععیطات حى‪ٔٛ‬تی اشضثبیدبٖ قطلی ٌفتۺ‬ ‫زض ؾبَ ٌصقت‪ٔ ٝ‬ترّفبٖ زض ح‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬وبال ‪ ٚ‬ذرسٔربت‬ ‫زض ‪ٚ‬احس‪ٞ‬بی اخطای احىبْ اؾتبٖ ث‪ ٝ‬پطزاذت حس‪ٚ‬ز‬ ‫یه ‪ٞ‬عاض ‪ٔ ۰۸۱ ٚ‬یّیبضز ضیبَ خطیٕ‪ٔ ٝ‬حى‪ ْٛ‬قس٘س‬ ‫ؾیساحس ی‪ٛ‬ظثبقی‪ ،‬ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ایٗ ٔیعاٖ خطیٕ‪ ٝ‬ثر‪ٝ‬‬ ‫ز٘جبَ ضؾیسٌی ‪ٔ ٚ‬رت‪ ٝٔٛ‬قسٖ ‪ٞ‬کت ‪ٞ‬رعاض ‪۹۱۰ ٚ‬‬ ‫پط‪٘ٚ‬س‪ ٜ‬ترّف اظ ؾ‪ٛ‬ی ‪ٚ‬احس‪ٞ‬بی اخطای احىربْ زض‬ ‫ایٗ ح‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬نبزض قس‪ ٜ‬اؾت‪ ،‬افع‪ٚ‬زۺ ٔجّ ٔحى‪ٔٛ‬ریرت‬ ‫اعبز‪ ٜ‬حک قبوی ‪ٚ‬اضز‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬اخطای احرىربْ زض ایرٗ‬ ‫ٔست حس‪ٚ‬ز ‪ٔ ۱۱‬یّیبضز ضیبَ ‪ٔ ٚ‬ریرعاٖ ‪ٚ‬نر‪ِٛ‬ری اظ‬ ‫ثبثت خطیٕ‪ٔ ٝ‬ترّفبٖ حس‪ٚ‬ز ‪ٔ ۰۰۸‬یّیبضز ضیبَ اؾت‬ ‫* اتص سًصی دس حیاضیییٍ سید اس‬ ‫خامًش ضذ‬ ‫ٔسیطوُ ٔ‪ٙ‬بثع عجیعی ‪ ٚ‬اثریعزاضی اؾتبٖ اشضثبیدبٖ‬ ‫قطلی ثب اقبض‪ ٜ‬ث‪ٚ ٝ‬ل‪ ٛ‬اتف ؾ‪ٛ‬ظی زض حبقیر‪ ٝ‬ض‪ٚ‬ز‬ ‫اضؼ زض قت ٌصقت‪ٌ ٝ‬فتۺ ایٗ اتف ؾ‪ٛ‬ظی و‪ ٝ‬زض‬ ‫اضاضی ٔحس‪ٚ‬ز‪ ٜ‬ض‪ٚ‬ؾتبی تبتبض ؾفّی اترفربق افرتربز‪ٜ‬‬ ‫ث‪ٛ‬ز‪ ،‬ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬ض وبُٔ اعفبء قس‪ ٜ‬اؾت‬ ‫* تًلیذ مبتىی بش داوص ضامه تًسعٍ پایذاس‬ ‫دس بخص کطایسصی است‬ ‫ضئیؽ ؾبظٔبٖ ٘ظبْ ٔ‪ٟٙ‬سؾی وکرب‪ٚ‬ضظی ‪ٔ ٚ‬ر‪ٙ‬ربثرع‬ ‫عجیعی اشضثبیدبٖ قطلی ٌفتۺ ت‪ِٛ‬یس ٔجت‪ٙ‬ی ثط زا٘ف‬ ‫ضبٔٗ ت‪ٛ‬ؾع‪ ٝ‬پبیساض زض ثرررف وکرب‪ٚ‬ضظی اؾرت‬ ‫چطاو‪ ٝ‬ثب ‪ٚ‬خ‪ٛ‬ز تعسز ٔ‪ٙ‬بثع ‪ ٚ‬ت‪ ٛٙ‬اه ‪ٞ ٚ‬ر‪ٛ‬ایری ‪ٚ‬‬ ‫الّیٕی ثب ٔحس‪ٚ‬زیت ‪ٞ‬بی ٔتعسز ؾجت قرس‪ ٜ‬ترب ایرٗ‬ ‫ثرف ٔ‪ ٟٓ‬التهبزی ث‪ٔ ٝ‬ط‪ٚ‬ض ظٔبٖ زچبض ٘ربپربیرساضی‬ ‫ٔفطط ق‪ٛ‬ز‬ ‫* پیص بیىی افضایص ‪ ۸۳‬تا ‪ ۹۳‬دسصیذی‬ ‫تحًیل گىذم بٍ سیلًَا‬ ‫ضئیؽ ؾبظٔبٖ ٘ظبْ ن‪ٙ‬فی وکب‪ٚ‬ضظی ‪ٙٔ ٚ‬بثع عجیعری‬ ‫اشضثبیدبٖ قطلی ٌفتۺ پیف ثی‪ٙ‬ری ٔری ور‪ٙ‬ریرٓ ثرب‬ ‫افعایف لیٕت ذطیس تضٕی‪ٙ‬ی‪ٌٙ ،‬سْ ترحر‪ٛ‬یرّری ثر‪ٝ‬‬ ‫ؾیّ‪ٞٛ‬ب ‪ ۴۱‬تب ‪ ۱۱‬زضنس افعایف یبثس‬ ‫* فشماوذاس‪ :‬تًسعٍ مشاغٍ با استفیادٌ اص‬ ‫ظشفیت ضشکتَای داوصبىیان امکانپزییش‬ ‫است‬ ‫ٔعب‪ ٖٚ‬اؾتب٘ساض اشضثبیدبٖ قطلی ‪ ٚ‬فرطٔرب٘رساض ‪ٚ‬یرػ‪ٜ‬‬ ‫ٔطاغ‪ٌ ٝ‬فتۺ ثطای ت‪ٛ‬ؾع‪ ٝ‬ایٗ قر‪ٟ‬رطؾرتربٖ ثربیرس اظ‬ ‫ظطفیت قطوت ‪ٞ‬بی زا٘فث‪ٙ‬یبٖ اؾتفبز‪ ٜ‬و‪ٙ‬یرٓ ‪ ٚ‬زض‬ ‫ایٗ ضاؾتب اظ تٕبٔی ٘رجٍبٖ ‪ ٚ‬اؾرترعرساز‪ٞ‬رب زعر‪ٛ‬ت‬ ‫ٔیو‪ٙ‬یٓ تب پبی وبض ای‪ٙ‬س‬ ‫* مجًص صىًف گشان فشیش دس َطیتیشید‬ ‫باطل میضًد‬ ‫فطٔب٘ساض ‪ٞ‬کتط‪ٚ‬ز ٌفتۺ ث‪ٞ ٝ‬یچ ع‪ٛٙ‬اٖ ثرب ترررّرف‬ ‫ٔساضا ٕ٘یق‪ٛ‬ز ‪ٞ ٚ‬ط وؿی اظ ‪ٞ‬ط ن‪ٙ‬فی ٌطا٘فط‪ٚ‬قری‬ ‫و‪ٙ‬س‪ ،‬ع ‪ ٜٚ‬ثط ای‪ٙ‬ى‪ٔ ٝ‬د‪ٛ‬ظـ ثبعُ ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س قرس ثر‪ٝ‬‬ ‫ٔدٕ‪ٛ‬ع‪ٝ‬ی لضبیی ٘یع ٔعطفی ٔیق‪ٛ‬ز‬ ‫عّیطضب ت‪ٛ‬ضی اظ‪ٟ‬بض وطزۺ ٔد‪ٛ‬ظ ‪ٞ‬رط ‪ٚ‬احرس ٔربؾر‪ٝ‬‬ ‫ق‪ٛ‬یی و‪ٔ ٝ‬هبِح ٔ‪ٛ‬ضز ٘یبظ ؾبذرت ‪ ٚ‬ؾربظ ضا ثر‪ٝ‬‬ ‫لیٕت ثبال ثفط‪ٚ‬قس‪ ،‬ثبعُ ق‪ٛ‬ز ‪ٚ‬ی افع‪ٚ‬زۺ ‪ٞ‬رٕر‪ ٝ‬ی‬ ‫‪ٚ‬احس‪ٞ‬بی ٔبؾ‪ ٝ‬ق‪ٛ‬یی ثبیس ث‪ ٝ‬اؾرترب٘رساضز‪ٞ‬ربی ض‪ٚ‬ظ‬ ‫ٔد‪ٟ‬ع ق‪٘ٛ‬س ‪ٔ ٚ‬هبِح ٘بٔ‪ٙ‬بؾت ‪ ٚ‬غیطاؾتب٘ساضز ضا ثر‪ٝ‬‬ ‫ٔطزْ ٘فط‪ٚ‬ق‪ٙ‬س ‪ٚ‬ی ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬اؾبٔی ٌطا٘فط‪ٚ‬قربٖ‬ ‫اظ عطیک ذجطٍ٘بضاٖ ث‪ ٝ‬اع عٕ‪ ْٛ‬ضؾب٘س‪ ٜ‬ذر‪ٛ‬ا‪ٞ‬رس‬ ‫قس‪ ،‬اظ ٔطزْ ذ‪ٛ‬اؾت ٌطا٘فط‪ٚ‬قی‪ٞ‬ب ضا ث‪ ٝ‬فطٔب٘ساضی‬ ‫‪ ٚ‬ازاض‪ ٜ‬تععیطات ٌعاضـ و‪ٙٙ‬س تب ٌطا٘رفرط‪ٚ‬قری زض‬ ‫ایٗ ق‪ٟ‬طؾتبٖ ضیک‪ٝ‬وٗ ق‪ٛ‬ز‬ صفحه 3 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫سٍ ضىثٍ ‪ 66‬فزیردیه ‪ 5 * 6446‬ایریل ‪ 3 * 2422‬رمضان‪ * 6443‬سال سی ی دیم ( ایتًس ایکیىجی ایل ) * ضمارٌ ( سایی ) ‪5466 :‬‬ ‫اخثار کًتاٌ اجتماعی‬ ‫سًیٍ جدید ییزیس کزیوا‪،‬‬ ‫مسزیتزیه جُص ییزیس‬ ‫ساسمان جُاوی تُذاضت اػالم کزد جُص جوذیوذ‬ ‫ییزیس کزیوا کٍ تٍ وام »‪«XE‬ضىاختٍ میضًد توٍ‬ ‫وظز می رسذ ‪ 64‬درلذ تیطتز اس امیکزین پىُانکوار‬ ‫کٍ مسزیتزیه سًیٍ ضىاختٍ ضذٌ است قواتویویوت‬ ‫اوتقال پذیزی دارد‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اظ ؾیخیتیاٖ ؾبظٔبٖ خ‪ٟ‬ب٘ی ثو‪ٟ‬وساقوت‬ ‫اعالْ وطز خ‪ٟ‬ف خسیس ‪ٚ‬یط‪ٚ‬ؼ وط‪٘ٚ‬ب و‪ ٝ‬ث‪٘ ٝ‬وبْ‬ ‫»‪«XE‬ق‪ٙ‬بذت‪ٔ ٝ‬یق‪ٛ‬ز ث‪٘ ٝ‬وروط ٔوی ضؾوس ‪۰۱‬‬ ‫زضنس ثیکتط اظ ظیطؾ‪ٛ‬ی‪» ۲«BA. ٝ‬اأیىط‪ ٖٚ‬وو‪ٝ‬‬ ‫ٔؿط تطیٗ ؾ‪ٛ‬ی‪ ٝ‬ق‪ٙ‬بذت‪ ٝ‬قس‪ ٜ‬اؾت لبثّیت ا٘تمبَ‬ ‫پووصیووط زاضز‪ .‬ثوو‪ٌ ٝ‬ووفووتوو‪ ٝ‬ؾووبظٔووبٖ خوو‪ٟ‬ووب٘ووی‬ ‫ث‪ٟ‬ساقت ‪ XE‬یه ؾ‪ٛ‬یو‪٘ ٝ‬و‪ٛ‬توطوویوت اظ ز‪ٚ‬‬ ‫ظیطٔدٕ‪ٛ‬ع‪ ۲BA. ٚ ۰BA. ٝ‬اؾت ‪ٙ ٕٞ ٚ‬بٖ ث‪ٝ‬‬ ‫خ‪ٟ‬ف أیىط‪ ٖٚ‬تعّک زاضز‪.‬‬ ‫تًسیع ‪َ 4۴‬شار تستٍ غذایی‬ ‫تیه خاوًادٌ َای ویاسمىد‬ ‫یحیذ سییمی توا‬ ‫اضارٌ تٍ توًسیوغ‬ ‫‪َ 4۴‬وشار تسوتوٍ‬ ‫غووذایووی توویووه‬ ‫خاووًادٌ َوای‬ ‫ویاسمىذ اس توذایم‬ ‫پًیص َالل رحمت تا پایان ماٌ رمضان خثز داد‬ ‫‪ٚ‬حیس ؾّیٕی ضئیؽ ؾبظٔبٖ زا‪ٚ‬عّجبٖ خوٕوعویوت‬ ‫‪ٞ‬الَ احٕط زض ذه‪ٛ‬ل پ‪ٛ‬یوف ‪ٞ‬والَ ضحوٕوت‬ ‫ٌفت۾ پ‪ٛ‬یف ‪ٞ‬الَ ضحٕت اظ ‪ ۲۱‬اؾف‪ٙ‬سٔوب‪ ٜ‬ؾوبَ‬ ‫ٌصقت‪ ٝ‬ثب ‪ٞ‬سف تبٔیٗ ثؿت‪ٞ ٝ‬وب غوصایوی ثوطا‬ ‫ذب٘‪ٛ‬از‪ٞ ٜ‬ب ٘یبظٔ‪ٙ‬س ‪ ٚ‬وٓ تط ثطذ‪ٛ‬ضزاض ثب تٕطووع‬ ‫ثط ٔ‪ٙ‬بعک حبقی‪٘ ٝ‬کیٗ ‪ ٚ‬ض‪ٚ‬ؾتبیی اغبظ قس‪.‬‬ ‫‪ ٚ‬افع‪ٚ‬ز۾ زض ایٗ پ‪ٛ‬یوف ٔوطزْ ‪ ٚ‬ذویوطیوٗ ثو‪ٝ‬‬ ‫ن‪ٛ‬ضت ‪ٚ‬یػ‪ ٜ‬زض و‪ٙ‬بض خٕعیت ‪ٞ‬الَ احٕط حضو‪ٛ‬ض‬ ‫زاقت‪ٙ‬س ‪ ٚ‬ثب ‪ ٓٞ‬افعایی و‪ ٝ‬ن‪ٛ‬ضت ٌطفت تب تبضیود‬ ‫‪ ۰۱‬فط‪ٚ‬ضزیٗ ٔب‪ ٜ‬ؾبَ خبض ثبِغ ثط ۼ‪ٞ ۸‬عاض ثؿوتو‪ٝ‬‬ ‫غصایی ث‪ ٝ‬اضظـ ‪ٔ ۲۸‬یّیبضز تو‪ٔٛ‬وبٖ تو‪ٟ‬ویو‪ ٚ ٝ‬زض‬ ‫ؾطاؾط وک‪ٛ‬ض ٔیبٖ ذب٘‪ٛ‬از‪ٞ ٜ‬ب ٘یبظٔو‪ٙ‬وس تو‪ٛ‬ؾوظ‬ ‫زا‪ٚ‬عّجبٖ خٕعیت ‪ٞ‬الَ احٕط ت‪ٛ‬ظی قس‪.‬‬ ‫اسمًنَای َماَىگ امًسش ی‬ ‫پزیرش الکتزیویکی تزگشار میضًد‬ ‫یسیز تُذاضت گفت‪ :‬در قضیٍ کوزیووا‬ ‫َشیىٍ درمان َز تیمار ‪ 44‬مویویویوًن‬ ‫تًمان تًد یلی َشیىٍ َوز یاکسوه ‪۴‬‬ ‫دالر ضذ‬ ‫ث‪ٟ‬طاْ عیٗ اِّ‪ٟ‬ی زض زیساض ثب ٔعب‪ٚ ٖٚ‬‬ ‫ٔسیطاٖ ٔعب‪٘ٚ‬ت ت‪ٛ‬ؾعو‪ٔ ٝ‬وسیوطیوت ‪ٚ‬‬ ‫ٔ‪ٙ‬بث ‪ٚ‬ظاضت ث‪ٟ‬ساقت اظ‪ٟ‬بض زاقوت۾‬ ‫اؾترساْ ٘یط‪ ٚ‬غیطٔترهم اظ ایوٗ‬ ‫پؽ ٕٔ‪ٛٙ‬ع اؾت‪٘ .‬یط‪ٞٚ‬ب ‪ٞ‬ط ثوروف‬ ‫ثبیس ت‪ٛ‬ؾظ ٔسیطاٖ اضظقیبثی ق‪٘ٛ‬وس ‪ٚ‬‬ ‫اٌط وبضایی الظْ ضا ٘وساض٘وس توعویویوٗ‬ ‫تىّیف ق‪٘ٛ‬س‪.‬‬ ‫‪ ٚ‬افع‪ٚ‬ز۾ ٔؿوئّو‪٘ ٝ‬وروٓ ‪ ٚ‬ا٘ضوجوبط‬ ‫ٔسیطاٖ ثؿیبض ٔ‪ ٟٓ‬اؾت‪ٔ .‬سیوط وو‪ٝ‬‬ ‫زض ا٘دبْ وبض‪ٞ‬ب ٘رٓ ٘ساضز ‪ ٚ‬توالوقوی‬ ‫ٕ٘ی و‪ٙ‬س ٕ٘ی ت‪ٛ‬ا٘س ٘یط‪ٞٚ‬ب تحت أوط‬ ‫ذ‪ٛ‬ز ضا زضؾت ٔسیطیت و‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫‪ ٚ‬افع‪ٚ‬ز۾ زض ‪ٕٞ‬یٗ لضی‪ ٝ‬وط‪٘ٚ‬ب ‪ٞ‬عی‪ٝٙ‬‬ ‫زضٔبٖ ‪ٞ‬ط ثیٕبض ‪ٔ ۸۱‬یّی‪ ٖٛ‬ت‪ٔٛ‬بٖ ثو‪ٛ‬ز‬ ‫َطذار یسارت تُذاضت درتارٌ ضیًع سزخک‬ ‫رییس ادارٌ تیماری َای قاتل پیط یزی تا‬ ‫یاکسه یسارت تُذاضت تا َطذار وسثوت‬ ‫تٍ خطز افشایص تزیس سزخک در کطًر تٍ‬ ‫دلیل ضزایط ایه تویومواری در کطوًر‬ ‫َمسایٍ اس ساکىیه کطًر خًاسوت کوٍ‬ ‫فارؽ اس مییت اگز کًدک سیز ‪ 5‬سوال‬ ‫داروذ ی تٍ دلیل کزیوا یاکسویوىواسویوًن‬ ‫کًدکضان را تٍ تؼًیق اوذاختىذ حتما تزای تکمیل تزوامٍ یاکسیىاسیًن کوًدک‬ ‫خًد ػییٍ سزخک اقذام کزدٌ ی تٍ مزاکش تُذاضتی مزاجؼٍ کىىذ‬ ‫زوتط ؾیس ٔحؿٗ ظ‪ٞ‬طایی ثب اقبض‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ؾطذه یه ثویوٕوبض ‪ٚ‬یوط‪ٚ‬ؾوی‬ ‫اؾت ٌفت۾ ضا‪ ٜ‬ا٘تمبَ ‪ٚ‬یط‪ٚ‬ؼ ؾطذه اظ عطیک ت‪ٙ‬فؽ ‪ ٚ‬لغطن‪ٞ‬ب ت‪ٙ‬وفوؿوی‬ ‫اؾت ‪ٔ ٚ‬ؿط تطیٗ عبُٔ عف‪٘ٛ‬ی ق‪ٙ‬بذت‪ ٝ‬قس‪ ٜ‬اؾت ث‪٘ ٝ‬ح‪ ٛ‬وو‪ ٝ‬اٌوط فوطز‬ ‫ٔجتال ث‪ ٝ‬ثیٕبض زض اتبق زض ثؿت‪ٝ‬ا ثبقس ‪ ٚ‬ثعس اظ ‪ ۰۱‬زلیم‪ ٝ‬اظ اتبق ذوبضج قو‪ٛ‬ز‬ ‫ٕٔىٗ اؾت اٌط فطز و‪ ٝ‬ایٕ‪ٙ‬ی وبفی ٘ساضز پ‪ٙ‬ح زلیم‪ ٝ‬پؽ اظ ا‪ٚ ٚ‬اضز اتوبق‬ ‫ق‪ٛ‬ز ثبظ ‪ ٓٞ‬ث‪ ٝ‬ثیٕبض ٔجتال ق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ا‪ ٚ‬زضثبض‪ ٜ‬عالئٓ ثبِی‪ٙ‬ی ثیٕبض ثیبٖ وطز۾ ز‪ٚ‬ض‪ٟ٘ ٜ‬فتٍی ثیٕبض حس‪ٚ‬ز ز‪ٞ ٚ‬وفوتو‪ٝ‬‬ ‫اؾت ‪ ٚ‬پؽ اظ ایٗ ٔست عالئٓ ثیٕبض ثب تت ظب‪ٞ‬ط قوس‪ ٚ ٜ‬ثوب ثوی حوبِوی ‪ٚ‬‬ ‫ثیاقت‪ٟ‬بیی ازأ‪ٔ ٝ‬ییبثس‪ .‬تت ٔیت‪ٛ‬ا٘س ثیکتط ق‪ٛ‬ز تب خبیی و‪ ٝ‬ث‪ ۸۱ ٝ‬زضخو‪ٞ ٝ‬وٓ‬ ‫ثطؾس ثعس اظ یه ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬تتِ ؾ‪ ٝ‬تب چ‪ٟ‬بض ض‪ٚ‬ظ‪ ٜ‬عالئٓ زیٍط ‪ ٓٞ‬ظب‪ٞ‬ط ٔی قو‪ٛ‬ز‬ ‫و‪ٟٓٔ ٝ‬تطیٗ اٖ زا٘‪ٞٝ‬ب لطٔع ضٍ٘ی اؾت و‪ ٝ‬ثط ض‪ ٚ‬ن‪ٛ‬ضت ‪ٌ ٚ‬طزٖ قوط‪ٚ‬ع‬ ‫ٔیق‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬پبییٗ ثسٖ ٔ‪ٙ‬تکط ٔیق‪ٛ‬ز‪ .‬ایٗ زا٘‪ٞٝ‬ب اظ ثبال ث‪ ٝ‬پبییٗ ووٓ ووٓ پوبن‬ ‫ٔیق‪٘ٛ‬س‪ٔ .‬ستی و‪ ٝ‬ایٗ زا٘‪ٞٝ‬ب ثط ض‪ ٚ‬ثسٖ فطز اؾت حس‪ٚ‬ز پ‪ٙ‬ح ض‪ٚ‬ظ اؾت‪ .‬ز‪ ٚ‬تب‬ ‫ؾ‪ ٝ‬ض‪ٚ‬ظ ا‪ َٚ‬و‪ ٝ‬زا٘‪ٞٝ‬ب ظب‪ٞ‬ط ٔیق‪ٛ‬ز تت ‪ٛٙٞ ٓٞ‬ظ ازأ‪ ٝ‬زاضز ث‪ٞ ٝ‬وٕویوٗ زِویوُ‬ ‫عالٔت انّی و‪ ٝ‬ثطا تکریم ایٗ ثیٕبض وٕه ٔیو‪ٙ‬س تت ‪ ٚ‬ثث‪ٛ‬ضات لطٔوع‬ ‫ضً٘ ؾغح پ‪ٛ‬ؾت اؾت‪.‬‬ ‫‪ ٚ‬افع‪ٚ‬ز۾ ثیٕبض ؾطذه ٔیت‪ٛ‬ا٘س ثب عالئٓ ت‪ٙ‬فؿی ؾطف‪ ٚ ٝ‬اثطیعـ ثویو‪ٙ‬وی ‪ٚ‬‬ ‫لطٔع قسٖ ٔربط چکٓ ‪ٕٞ ٓٞ‬طا‪ ٜ‬ثبقس‪ .‬ؾطذه ٕٔىٗ اؾت زض ٔ‪ٛ‬اضز قسیس‬ ‫ثط‪ٚ‬ظ و‪ٙ‬س ‪ ٚ‬حتی ٔ‪ٙ‬دط ث‪ٔ ٝ‬طی ق‪ٛ‬ز‪ .‬زض ٔ‪ٛ‬اضز ‪ٌٕٝٞ‬یط ثیٕبض ٕٔىٗ اؾوت‬ ‫ثیٗ یه تب پ‪ٙ‬ح زضنس ٔطی زض ثیٕبضاٖ ضخ ز‪ٞ‬س‪ .‬افطاز و‪ٔ ٝ‬عوٕو‪ٛ‬ال ضوعوف‬ ‫ؾیؿتٓ ایٕ‪ٙ‬ی یب ؾ‪ٛ‬ء تغصی‪ ٝ‬زاض٘س ثیکتط ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬اضو ؾطذه ٔجتال ٔیق‪٘ٛ‬س‪.‬‬ ‫سووُووب سوواتووقووٍ‬ ‫تحوصویویوی در‬ ‫پذیزش کىوکوًر‬ ‫تزاساس مصوًتوٍ‬ ‫ضووًرای ػووالووی‬ ‫اوقالب فزَىو وی‬ ‫تزای سال ‪ 6442‬اس ‪ 34‬تٍ ‪ 64‬درلذ رسیذ در ایوه‬ ‫راستا ارامص داوص امًسان ی لیاووت اس ووموزٌ‬ ‫دغذغٍای تزای دتیزستاویَا است کٍ رییس مزکوش‬ ‫سىجص ی پایص کیفیت اموًسضوی اس توزگوشاری‬ ‫اسمًن الکتزیویکی در چارچًب مذارس خثز داد‬ ‫ٔحؿٗ ظاضعی زضثبض‪ ٜ‬افعایف ؾ‪ ٟٓ‬ؾبثم‪ ٝ‬تحهیّی‬ ‫اظ ‪ ۱۱‬ث‪۱ ٝ‬ۺ زضنس زض پصیطـ ‪ٚ‬ض‪ٚ‬ز ث‪ ٝ‬زا٘کٍب‪ٜٞ‬ب‬ ‫اظ‪ٟ‬بض زاقت۾ ثط اؾبؼ ٔه‪ٛ‬ث‪۸۱ ٝ‬ۼ ق‪ٛ‬ضا عوبِوی‬ ‫ا٘ماله فط‪ٍٙٞ‬ی اعالْ قس‪ ٜ‬ؾو‪ٟ‬وٓ ووُ ؾوبثومو‪ٝ‬‬ ‫تحهیّی ؾبَ ‪ ۰۸۱۰‬ثب افعایف ‪۰۱‬زضنس ثو‪۸۱ ٝ‬‬ ‫زضنس ثب تاثیط ٔثجت ٔی ضؾس یع‪ٙ‬ی اٌوط ؾوبثومو‪ٝ‬‬ ‫تحهیّی زا٘ف أ‪ٛ‬ظاٖ تبثیط ٔثجتی زاقت‪ ٝ‬ثوبقوس‬ ‫زض پصیطـ و‪ٙ‬ى‪ٛ‬ض زذیُ ٔیق‪ٛ‬ز‪ ٚ.‬افع‪ٚ‬ز۾ ؾ‪ٟٓ‬‬ ‫ؾبثم‪ ٝ‬تحهیّی ثطا ؾبَ تحهیّی ‪ ۰۸۱۲‬ثو‪۱ ٝ‬ۺ‬ ‫زضنس ثب تبثیط لغعی ٔیضؾس ‪ٙ ٕٞ‬یٗ لوطاض اؾوت‬ ‫ایٗ ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع ث‪ ٝ‬پبی‪ٞٝ‬ب ز‪ ٚ ٓٞ‬یبظز‪ ٓٞ ٓٞ‬تؿوط‬ ‫یبثس یع‪ٙ‬ی زض ؾبَ ‪ ۰۸۱۱‬ؾبَ یبظز‪ ٚ ٓٞ‬زض ؾوبَ‬ ‫‪ ۰۸۱۸‬پبی‪ ٝ‬ز‪ ٓٞ ٓٞ‬ث‪ ٝ‬ؾبثم‪ ٝ‬توحوهویوّوی زا٘وف‬ ‫أ‪ٛ‬ظاٖ ثب تبثیط‪۱‬ۺ زضنس لغعی اضبف‪ ٝ‬ق‪ٛ‬ز ؾ‪ٟ‬وٓ‬ ‫اظٔ‪ ٖٛ‬ؾطاؾط و‪ٙ‬ى‪ٛ‬ض ‪ ۸۱‬زضنس ‪ ٚ‬ؾ‪ ٟٓ‬ؾبثمو‪ٝ‬‬ ‫تحهیّی ‪۱‬ۺ زضنس ثب تبثیط لغعی اؾت‪.‬‬ ‫تسزیع خطکسالیَای واگُاوی‬ ‫‪ ۵‬تا ‪ ۰۳‬ریسٌ تز اثز افشایص دما‬ ‫یافتٍَای مطالؼٍ ضماری اس محققان داوط اٌ ت شاس‬ ‫امزیکا ی داوط اٌ َىگکوىوگ وطوان موی دَوذ‬ ‫خطکسالی َای واگُاوی در جُان تز اثز افشایص دما‬ ‫تیطتز ی سزیغتز ریی میدَىذ‬ ‫ٔحممبٖ زا٘کٍب‪ ٜ‬تٍعاؼ زض اؾوتویوٗ ‪ٞ‬وٕوطا‪ ٜ‬ثوب‬ ‫پػ‪ٞٚ‬کٍطا٘ی اظ زا٘کٍب‪ ٜ‬پّی تى‪ٙ‬یه ‪ًٙٞ‬و‪ٙ‬وً‬ ‫‪ ٚ‬زا٘کٍب‪ ٜ‬ف‪ٙ‬ی تٍعاؼ پی ثطز٘س تعساز ‪ ٚ‬ؾوطعوت‬ ‫‪ٚ‬ل‪ٛ‬ع ذکىؿبِی ‪ٞ‬ب ٘بٌ‪ٟ‬ب٘ی زض ز‪ ٚ‬ز‪ٌ ٝٞ‬صقتو‪ٝ‬‬ ‫ثیکتط قس‪ ٜ‬اؾت‪ .‬ذکىؿبِی‪ٞ‬ب ٘بٌ‪ٟ‬ب٘ی وو‪ ٝ‬ثو‪ٝ‬‬ ‫ؾطعت ث‪ٚ ٝ‬ل‪ٛ‬ع ٔیپی‪٘ٛ‬س٘س ‪ ٚ‬ثطا ٘وٕو‪٘ٛ‬و‪ ٝ‬یوه‬ ‫ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬ضا زض پ‪ٙ‬ح ض‪ٚ‬ظ ‪ٚ‬اضز ذکىؿبِی ٔیو‪ٙٙ‬س ثو‪ٝ‬‬ ‫ع‪ٛ‬ض ٔت‪ٛ‬ؾظ ثیٗ ؾ‪ ٝ‬تب ۽‪ ۰‬زضنس ‪ ٚ‬زض ٔ‪ٙ‬بعمی و‪ٝ‬‬ ‫ٔؿتعس ذکىؿبِی ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س ٔب٘‪ٙ‬س خ‪ٛٙ‬ه ‪ ٚ‬خو‪ٙ‬و‪ٛ‬ه‬ ‫قطلی اؾیب ‪ٔ ٚ‬طوع أطیىب قٕبِی ثیٗ ‪ ۲۲‬تب ۽‪۹‬‬ ‫زضنس افعایف یبفت‪ ٝ‬اؾت‪.‬‬ ‫چطًر در تُار خًابالًد وثاضیم؟‬ ‫‪ 44‬میییًن تًمان َشیىٍ َز تیمار کزیوایی‬ ‫‪ِٚ‬ی ‪ٞ‬عی‪ٞ ٝٙ‬ط ‪ٚ‬اوؿٗ ۼ زالض قس‪ .‬ایوٗ‬ ‫فطق ح‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬ث‪ٟ‬ساقت ضا ثب ؾبیط ح‪ٛ‬ظ‪ٜٞ‬ب‬ ‫٘کبٖ ٔی ز‪ٞ‬س و‪ ٝ‬چمسض ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ثو‪ ٝ‬اٖ‬ ‫ٔ‪ ٟٓ‬اؾت‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ظیط ث‪ٟ‬ساقت ثوب اثوطاظ ضضوبیوت اظ‬ ‫عووٕووّووىووطز حوو‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬ثوو‪ٟ‬ووساقووت زض‬ ‫‪ٚ‬اوؿی‪ٙ‬بؾی‪ ٚ ٖٛ‬وط‪٘ٚ‬ب ٌفت۾ ایطاٖ زض‬ ‫ٔ‪ٟ‬بض وط‪٘ٚ‬ب زض ز٘یب ٕ٘ط‪ ٜ‬لج‪ِٛ‬ی ٌطفوت‬ ‫‪ ٚ‬ظحٕبت وبزض ثو‪ٟ‬وساقوت زض ایوٗ‬ ‫ض‪ٚ‬یساز اضظقٕ‪ٙ‬س ث‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫عیٗ اِّ‪ٟ‬ی تو‪ٛ‬خو‪ٚ ٝ‬یوػ‪ ٜ‬ثو‪ٔ ٝ‬ؿوئّو‪ٝ‬‬ ‫خٕعیت ضا ذ‪ٛ‬اؾتوبض قوس ‪ٌ ٚ‬وفوت۾‬ ‫ٔؿئّ‪ ٝ‬خٕعیت اظ زغسغ‪ٞ ٝ‬وب ٔوموبْ‬ ‫ٔعروٓ ض‪ٞ‬وجوط اؾوت‪ٔ .‬وتواؾوفوب٘و‪ٝ‬‬ ‫ؾیبؾت ‪ٞ‬بیی و‪ ٝ‬تبو‪ ٖٛٙ‬زض ایٗ ح‪ٛ‬ظ‪ٜ‬‬ ‫اخطا قس‪ ٜ‬اؾت ٔ‪ٙ‬دط ث‪ ٝ‬فبخع‪ ٝ‬قس‪ٚ ٜ‬‬ ‫ثبیس ثطا ٔؿبِ‪ ٝ‬خوٕوعویوت ‪ٞ‬وط چو‪ٝ‬‬ ‫ٔیت‪ٛ‬ا٘یٓ تالـ و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫‪ ٚ‬زض زیساض ثوب ٔوعوب‪ٔ ٚ ٖٚ‬وسیوطاٖ‬ ‫ٔعب‪٘ٚ‬ت زضٔبٖ ثب اقبض‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬وىو‪ ٝ‬ایوٗ‬ ‫ٔعب‪٘ٚ‬ت ٔدط عطح تح‪ َٛ‬ث‪ٛ‬ز‪ِٚ ٜ‬وی‬ ‫ذ‪ٛ‬زـ ٘یبظ ث‪ ٝ‬تحو‪ َٛ‬زاضز ٌوفوت۾‬ ‫ٔعب‪٘ٚ‬ت زضٔبٖ ث‪ ٝ‬عىؽ ٔعب‪٘ٚ‬ت ‪ٞ‬وب‬ ‫زیٍط ‪ٞ‬یچ ق‪ٛ‬ضایی و‪ٚ ٝ‬ظیوط زض اٖ‬ ‫عض‪ ٛ‬ثبقس ٘وساضز‪ .‬ضئویوؽ خوٕو‪ٟ‬و‪ٛ‬ض‬ ‫ٔحتطْ زض تٕبْ ق‪ٛ‬ضا‪ٞ‬ب حض‪ٛ‬ض فوعوبَ‬ ‫زاض٘س ‪ٔ ٚ‬ب ‪ ٓٞ‬ثبیس زض ایٗ ضاؾتوب ٌوبْ‬ ‫ثطزاضیٓ‪.‬‬ ‫عیٗ اِّ‪ٟ‬ی افع‪ٚ‬ز۾ ضط‪ٚ‬ض اؾت توٕوبْ‬ ‫ٔعب‪٘ٚ‬ت‪ٞ‬ب ثب ‪ ٓٞ‬زض اضتجبط ثبق‪ٙ‬س ‪ٞ ٚ‬وط‬ ‫ٔسیط ثط٘بٔ‪ ٝ‬و‪ٛ‬تب‪ٔ ٜ‬وست اخوطایوی ‪ٚ‬‬ ‫فهّی اضائ‪ ٝ‬ز‪ٞ‬س تب ثط اؾبؼ اٖ ٔو‪ٛ‬ضز‬ ‫اضظقیبثی لطاض ٌیطز‪.‬‬ ‫یک ماٌ تٍ سال تحصییی »افافٍ «میضًد؟‬ ‫مؼاین امًسش موتوًسوطوٍ یسیوز‬ ‫امًسش ی پزیرش درتارٌ ایىکٍ ایوا‬ ‫یک ماٌ تٍ سال تحصیویوی افوافوٍ‬ ‫خًاَذ ضذ یا خیز؟ گفت‪ :‬تٍ استىواد‬ ‫قاوًن مجیس پایان سمان اموًسش‬ ‫تزای داوص امًسان اخز اردیثُطت‬ ‫َز سال است اما تٍ مىوظوًر غوىوا‬ ‫تخطی ی جثزان امًسش پیطىُادضوذ‬ ‫تا در لًرت تصًیه یک ماٌ تٍ سمان امًسش افافٍ ضًد کٍ در مزحیٍ ایل در‬ ‫ضًرای ػالی امًسش یپزیرش مصًب ضذ ی اگز ستاد میی کزیوا ویش مصًب کىذ‬ ‫السم االجزا خًاَذ تًد الثتٍ تخطىامٍ اخیز تاس گطایی مذارس َیچ ارتثاطی تا ایه‬ ‫مصًتٍ وذارد‬ ‫ٔحٕس ٔ‪ٟ‬س وبظٕی زض ثط٘بٔ‪ ٝ‬ا تّ‪ٛ‬یعی‪٘ٛ‬ی ثبع‪ٛٙ‬اٖ چوبِکو‪ٟ‬وب ثوبظ ٌکوبیوی‬ ‫ٔساضؼ ث‪ ٝ‬ؾ‪ٛ‬االت ‪ٍ٘ٚ‬طا٘ی‪ٟ‬ب ذب٘‪ٛ‬از‪ٞ ٜ‬ب پبؾد زاز ‪ ٚ‬زض ایٗ ثبض‪ ٜ‬و‪ ٝ‬ذب٘‪ٛ‬از‪ٜٞ‬وب‬ ‫ٍ٘طا٘‪ٙ‬س ‪ ٚ‬ثرف عٕس‪ ٜ‬ا اظ زا٘ف أ‪ٛ‬ظاٖ زض ٔساضؼ ز‪ِٚ‬تی ‪ٞ‬ؿوتو‪ٙ‬وس چوطا وو‪ٝ‬‬ ‫قووطایووظ توو‪ٟ‬وو‪ٛ‬یوو‪ ٝ‬وووالووؾوو‪ٟ‬ووب ٔوو‪ٙ‬ووبؾووت ٘وویووؿووت ‪ِ ...ٚ‬ووصا چوو‪ ٝ‬ضووط‪ٚ‬ضتووی‬ ‫ثطا ثبظٌکبیی ‪ٚ‬خ‪ٛ‬ز زاقت؟ ٌفت۾ ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع ؾوالٔوت زا٘وف أو‪ٛ‬ظاٖ زض‬ ‫ا‪ٕٞ‬یت ثحث اؾت ‪ٚ‬زض اذتیبض ؾتبز وط‪٘ٚ‬بؾت‪ ٚ .‬ثطا حُ ایٗ ٔکىُ ثو‪ ٝ‬ؾو‪ٝ‬‬ ‫انُ ٔ‪ ٟٓ‬ث‪ٟ‬ساقت فطز یع‪ٙ‬ی اؾتفبز‪ ٜ‬اظ ٔبؾه ٔ‪ٛ‬از ضسعفو‪٘ٛ‬وی وو‪ٙ‬و‪ٙ‬وس‪ٚ ٜ‬‬ ‫‪ٚ‬اوؿٗ ث‪ٟ‬ساقت ٔحیظ و ٌ‪ٙ‬سظزایی‪ -‬ایع‪ ِٝٚ‬وطزٖ ‪ٞ‬طض‪ٚ‬ظ ٔحیظ أو‪ٛ‬ظقوی ‪ٚ‬‬ ‫ت‪ٟٛ‬ی‪ ٝ‬والؾ‪ٟ‬ب و اقبض‪ ٜ‬وطز ‪ ٚ‬افع‪ٚ‬ز۾ زا٘ف أ‪ٛ‬ظاٖ زض ثحث ضعوبیوت ثو‪ٟ‬وساقوت‬ ‫فطز ثبیس فط‪ ًٙٞ‬ؾبظ ثبق‪ٙ‬س ‪ ٚ‬ث‪ٌ ٝ‬فت‪ ٝ‬وبضق‪ٙ‬بؾبٖ زضٔب٘ی ث‪ٟ‬تطیٗ ضا‪ٔ ٜ‬وٕوىوٗ‬ ‫خ‪ٟ‬ت پیکٍیط اظ ‪ٚ‬یط‪ٚ‬ؼ وط‪٘ٚ‬ب اؾتفبز‪ ٜ‬اظ ٔبؾه اؾت و‪ ٕٝٞ ٝ‬ثبیس ّٔوعْ ثو‪ٝ‬‬ ‫اؾتفبز‪ ٜ‬اظ ٔبؾه ثبقیٓ‪ .‬عض‪ٛ‬ق‪ٛ‬ضا ٔعب‪٘ٚ‬یٗ ‪ٚ‬ظاضت أ‪ٛ‬ظـ ‪ٚ‬پط‪ٚ‬ضـ تبوویوس‬ ‫وطز و‪ٚ ٝ‬اوؿٗ اظ اِعأبت حض‪ٛ‬ض زا٘ف أ‪ٛ‬ظاٖ زض ٔساضؼ ٘یؿت فمظ ٔبؾه‬ ‫ثع٘‪ٙ‬س‪ .‬ث‪ٌ ٝ‬عاضـ ض‪ٚ‬اثظ عٕ‪ٔٛ‬ی ٔعب‪٘ٚ‬ت أ‪ٛ‬ظـ ٔت‪ٛ‬ؾوغو‪ٚ ٝ‬ظاضت أو‪ٛ‬ظـ ‪ٚ‬‬ ‫پط‪ٚ‬ضـ ‪ٔ ٚ‬یبٍ٘یٗ تطاوٓ خٕعیت زض والؾ‪ٟ‬ب ز‪ٚ‬ض‪ٔ ٜ‬ت‪ٛ‬ؾغ‪ ٝ‬ضا ۼ‪٘ ۰‬فط ثیوبٖ‬ ‫وطز ‪ ٚ‬ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬زضز‪ٚ‬ضاٖ وط‪٘ٚ‬ب زض ثحث ویفیت ثرکوی ثوبٔکوىوُ ٔو‪ٛ‬اخو‪ٝ‬‬ ‫قسیٓ ث‪ ٝ‬ا‪ٕٞ‬یت ‪ ٚ‬ضط‪ٚ‬ضت أ‪ٛ‬ظـ حض‪ٛ‬ض زض ٔساضؼ اقبض‪ ٜ‬وطز ‪ٌٚ‬وفوت۾‬ ‫وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬ب ظیبز زض خ‪ٟ‬بٖ أ‪ٛ‬ظـ حض‪ٛ‬ض زاض٘س‪.‬‬ ‫افشایص مستمزی تاسوطست ان در سال ‪6446‬‬ ‫مذیزػامل ساسمان تامیه اجتماػی تا ضزکت در جیسٍ‬ ‫ومایىذگان کاوًن َای تاسوطست ی اس افشایص مىصفاووٍ‬ ‫مستمزی تاسوطست ان در سال ‪ 6446‬خثز داد‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اظ ازاض‪ ٜ‬وُ ض‪ٚ‬اثظ عٕ‪ٔٛ‬ی ؾوبظٔوبٖ توأویوٗ‬ ‫اختٕبعی ایٗ خّؿ‪ ٝ‬و‪ ٝ‬زض ا‪ِٚ‬ویوٗ ض‪ٚ‬ظ ووبض ثوب‬ ‫حض‪ٛ‬ض ضئیؽ ‪ ٚ‬اعضب ‪ٞ‬یئتٔسیط‪ ٜ‬ووب٘و‪ ٖٛ‬عوبِوی‬ ‫وبضٌطاٖ ثبظ٘کؿت‪ٔ ٚ ٝ‬ؿتٕط ثٍیط ضئیؽ اتوحوبزیو‪ٝ‬‬ ‫پیکىؿ‪ٛ‬تبٖ خبٔع‪ ٝ‬وبضٌط ‪ٙ ٕٞ ٚ‬یٗ ٔعوب‪٘ٚ‬ویوٗ ‪ٚ‬‬ ‫ٔسیطاٖ شیطثظ ؾبظٔبٖ تبٔیٗ اختٕبعی ثو‪ٔ ٝ‬و‪ٙ‬ورو‪ٛ‬ض‬ ‫اتربش ث‪ٟ‬تطیٗ تهٕیٓ خ‪ٟ‬ت افعایف ٔویوعاٖ حومو‪ٛ‬ق‬ ‫ثبظ٘کؿتٍبٖ ‪ٔ ٚ‬ؿتٕط ثٍیطاٖ زض ؾبَ ‪ ۰۸۱۰‬ثطٌعاض‬ ‫قس پؽ اظ ثحث ‪ ٚ‬تجبزَ ٘رط خبٔ ٔیبٖ ٕ٘بی‪ٙ‬سٌوبٖ‬ ‫ثبظ٘کؿتٍبٖ ‪ٔ ٚ‬سیطاٖ ٔمطض قس زض ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬خوبض ثوب‬ ‫ثطٌعاض خّؿبت وبضق‪ٙ‬بؾی ‪ ٚ‬ترههی ‪ ٚ‬زض ٘وروط‬ ‫زاقتٗ قطایظ ٔعیکتی ثبظ٘کؿتٍبٖ ٔغوّو‪ٛ‬ه توطیوٗ‬ ‫تهٕیٓ خ‪ٟ‬ت افعایف ٔیعاٖ ٔؿتٕط ‪ٞ‬وب ‪ ٚ‬ایودوبز‬ ‫ضضبیتٕ‪ٙ‬س ایٗ لکط ٔععظ اتربش ‪ ٚ‬پیک‪ٟٙ‬بز ق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫زض پبیبٖ ٔیط‪ٞ‬بقٓ ٔ‪ٛ‬ؾ‪ ٛ‬اظ‪ٟ‬بض أیس‪ٚ‬اض وطز ثوب‬ ‫ساماوٍ ًَضمىذ اضتغال تُشیستی راٌاوذاسی میضًد‬ ‫سزپزست دتیزخاوٍ اضتغوال ی‬ ‫کارافزیىی ساسمان تُشیسوتوی‬ ‫کطًر اس تزوامٍ ریشی تزای راٌ‬ ‫اوذاسی ساماووٍ َوًضوموىوذ‬ ‫اضتغال تُشیستی موًسوًم توٍ‬ ‫سُاب در سال ‪ 6446‬خثز داد‬ ‫ی گووفووت‪ :‬تووٍ دوووثووال‬ ‫ًَضمىذساسی فزایىذَا ی رفغ‬ ‫مًاوغ تزای دستیاتی جواموؼوٍ‬ ‫َذ‬ ‫تٍ خذمات اضتغال ی کارافزیىی َستیب‬ ‫ؾیسٔحٕس حؿٗ نبفی افع‪ٚ‬ز۾ ث‪ٟ‬ج‪ٛ‬ز ویفیت ذسٔبت انوُ الظْ ‪ ٚ‬ضوط‪ٚ‬ض‬ ‫اؾت ‪ ٚ‬ؾبٔب٘‪ ٝ‬ؾ‪ٟ‬به ث‪ٔ ٝ‬ب وٕه ٔی و‪ٙ‬س ٘یبظ‪ٞ‬ب خبٔع‪ٔ ٝ‬سزخ‪ٛ‬یی زض حو‪ٛ‬ظ‪ٜ‬‬ ‫أ‪ٛ‬ظـ اقتغبَ ‪ ٚ‬فط‪ٚ‬ـ ٔحه‪ َٛ‬احهب ‪ ٚ‬اؾیت ق‪ٙ‬بؾی ق‪ٛ‬ز یب اضتمب یبثس‪.‬‬ ‫‪ ٚ‬تبویس وطز۾ ایٗ ؾبٔب٘‪ٞ ٝ‬سفٌصاض ٔب ضا زض ح‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬اقتغبَ ‪ ٚ‬وبضافوطیو‪ٙ‬وی‬ ‫ث‪ٟ‬تط ٔی و‪ٙ‬س ‪٘ ٚ‬ربضت ثط ضا‪ٞ‬جط ؾیبؾت ‪ٞ‬ب زفتط اقتغبَ ث‪ٟ‬عیؿتی ضا ثو‪ٟ‬وجو‪ٛ‬ز‬ ‫ٔیثرکس‪ .‬ؾطپطؾت زثیطذب٘‪ ٝ‬اقتغبَ ‪ ٚ‬وبضافطی‪ٙ‬ی ؾبظٔبٖ ثو‪ٟ‬وعیؿوتوی وکو‪ٛ‬ض‬ ‫ٌفت۾ ‪ٙ ٕٞ‬یٗ اظ عطیک ایٗ ؾبٔب٘‪ ٝ‬خصه ٔکبضوت ذیطیٗ نبحجبٖ ن‪ٙ‬بی ‪ٚ‬‬ ‫ٔکبغُ ‪ ٚ‬تٕبْ افطاز ‪ ٚ‬اضٌبٖ ‪ٞ‬ب ٔی ت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س ث‪ٞ ٝ‬ط ٘ح‪ ٛ‬زض ایٗ ظٔویو‪ٙ‬و‪ ٝ‬ووٕوه‬ ‫و‪ٙٙ‬س زض حمیمت ایٗ ؾبٔب٘‪ ٝ‬ظطفیت ‪ٞ‬ب ثیط‪ ٖٚ‬ؾبظٔبٖ ضا ث‪ٔ ٝ‬ب ث‪ٟ‬تط ٔعطفی ٔوی‬ ‫و‪ٙ‬س‪.‬نبفی افع‪ٚ‬ز۾ ‪ ٕٝٞ‬فطای‪ٙ‬س‪ٞ‬ب حبوٓ ثط اقتغبَ ؾبظٔبٖ ثب اتحبز ض‪ٚ‬ی‪ ٝ‬زض ایوٗ‬ ‫ؾبٔب٘‪ ٝ‬پیبز‪ٔ ٜ‬ی ق‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬زض ‪ٚ‬ال تدٕی ٔ‪ٙ‬بث ‪ٞ‬عی‪ ٝٙ‬اثطثرف ثبال ‪ ٚ‬تهٕیٓ ٌیوط‬ ‫ثطاؾبؼ اعالعبت زضؾت ثط ثؿتط ایٗ ؾبٔب٘‪ ٝ‬اتفبق ٔی افتس‪.‬‬ ‫ؾطپطؾت زثیطذب٘‪ ٝ‬اقتغبَ ‪ ٚ‬وبضافطی‪ٙ‬ی ؾبظٔبٖ ث‪ٟ‬عیؿتی وک‪ٛ‬ض ٌفت۾ زض ؾوبَ‬ ‫۽۽ تع‪ٟ‬س تؿ‪ٟ‬یُ ٌط اقتغبَ خبٔع‪ٞ ٝ‬سف ثطا ۺ‪ٞ ۹‬عاض ‪ ٚ‬ۺ‪۰‬ۻ ٘فط ث‪ٛ‬ز‪ ٜ‬اؾوت‬ ‫و‪ ٝ‬ثب تحمک ۻ‪۰۱‬زضنس ایٗ قبذم ثطا ‪۱‬ۺ ‪ٞ‬عاض ‪۰۱ ٚ‬ۼ ٘فط ایودوبز قوغوُ‬ ‫قس‪ ٜ‬اؾت و‪ ٝ‬اظ ایٗ تعساز ثطا ‪ٞ ۸۰‬عاض ‪ ٚ‬ۼ‪٘ ۸۱‬فط اظ ٔحُ اعتجبضات توجوهوط‪ٜ‬‬ ‫ۺ‪ ۰‬اقتغبَ ایدبز قس‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫‪4‬‬ ‫اتربش تهٕیٕبت زضؾت ضضبیت ثبظ٘کؿتٍبٖ تبٔیٗ‬ ‫قس‪ ٚ ٜ‬ث‪ ٝ‬ؾٕت ایدبز عساِت زض پوطزاذوت ‪ٞ‬وب وو‪ٝ‬‬ ‫‪ٞ‬سف ایٗ ؾبظٔبٖ اؾت حطوت ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ وطز‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬عاضـ ایط٘ب ٔطحّ‪ ٝ‬ا‪ٔ َٚ‬ت‪ٙ‬بؾتؾوبظ حومو‪ٛ‬ق‬ ‫ثبظ٘کؿتٍبٖ تبٔیٗ اختٕوبعوی زض ٔوطزاز ؾوبَ ۽۽‬ ‫اخطایی ‪ ٚ‬حم‪ٛ‬ق ٔب‪ٞ‬ب٘‪ٔ ٝ‬ؿتٕط ثٍیطاٖ ایٗ ؾوبظٔوبٖ‬ ‫اظ ‪ ۸۱۱‬تب ‪۱۱‬ۼ ‪ٞ‬عاض ت‪ٔٛ‬بٖ افعایف یبفت‪.‬‬ ‫ثطاؾبؼ ایٗ ٔت‪ٙ‬بؾت ؾبظ ثبظ٘کؿتٍبٖ ثب ‪ ۱۱‬ؾوبَ‬ ‫ؾبثم‪ ٝ‬اظ فط‪ٚ‬ضزیٗ ‪ ۰۸۱۱‬چ‪ٟ‬بض ٔیّویو‪ ۲۱۱ ٚ ٖٛ‬توب‬ ‫چ‪ٟ‬بض ٔیّی‪ٞ ۱۱۱ ٚ ٖٛ‬عاض ت‪ٔٛ‬بٖ زضیبفت ٔی وو‪ٙ‬و‪ٙ‬وس‪.‬‬ ‫ثبظ٘کؿتٍبٖ ثب ثیف اظ ‪ ۱۱‬ؾبَ ؾبثم‪٘ ٝ‬یع ثبتو‪ٛ‬خو‪ ٝ‬ثو‪ٝ‬‬ ‫ؾ‪ٛٙ‬ات ثیف اظ ایٗ ٔجّغ ‪ ٚ‬ثبظ٘کؿتٍبٖ وٕتط اظ ‪۱۱‬‬ ‫ؾبَ ؾبثم‪ ٓٞ ٝ‬وٕتط اظ ایٗ ٔیوعاٖ ضا بثوبتو‪ٛ‬خو‪ ٝ‬ثو‪ٝ‬‬ ‫ؾ‪ٛٙ‬ات) زضیبفت ذ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬س وطز‪.‬‬ ‫کاَص ‪ 23‬درلذی تصادفات فًتی‬ ‫رئیس موزکوش اطوالػوات ی‬ ‫کىتزل تزافیک راًَر واجا اس‬ ‫کاَص ‪ 23‬درلذی تصادفات‬ ‫فًتی در وًریس ‪ 6446‬خوثوز‬ ‫داد‬ ‫ؾط‪ ًٙٞ‬احوٕوس قویوطا٘وی‬ ‫ضئیؽ ٔوطووع اعوالعوبت ‪ٚ‬‬ ‫و‪ٙ‬تطَ تطافیه ضا‪ٛٞ‬ض ٘وبخوب‬ ‫ٌفت۾ ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬تعغیالت ث‪ ٝ‬اتٕبْ ضؾیس‪ ٜ‬حدٓ ؾفط‪ٞ‬ب وٕتط قوس‪ ٜ‬اؾوت‬ ‫أب ‪ٙ ٕٞ‬بٖ ثطذی اظ ٔح‪ٛ‬ض‪ٞ‬ب زضٌیط حدٓ ثطٌکت ٔؿبفطاٖ ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫‪ ٚ‬ازأ‪ ٝ‬زاز۾ ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬زض ثطذی ٔح‪ٛ‬ض‪ٞ‬ب ‪ ٕٞ‬و‪ٙ‬وبٖ ثوب ٔو‪ٛ‬ج ثوطٌکوت‬ ‫ٔ‪ٛ‬اخ‪ٟ‬یٓ أب ‪ٞ‬یچ ٘مغ‪ٝ‬ا زضٌیط تطافیه ؾ‪ٍٙ‬یٗ ٘یؿت حتی خبز‪ ٜ‬چوبِو‪ٛ‬ؼ ‪ٞ‬وٓ‬ ‫و‪ٞ ٝ‬ط ؾبِ‪ ٝ‬زض ایٗ ثبظ‪ ٜ‬ظٔب٘ی زاضا تطافیه ث‪ٛ‬ز توطافویوىوف ض‪ٚ‬اٖ ٌوعاضـ‬ ‫ٔیق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ضئیؽ ٔطوع اعالعبت ‪ ٚ‬و‪ٙ‬تطَ تطافیه ضا‪ٛٞ‬ض ٘بخب افع‪ٚ‬ز۾ ‪ٚ‬ض‪ٚ‬ز ث‪ ٝ‬وال٘ک‪ٟ‬ط‪ٞ‬وب‬ ‫ث‪ٚ ٝ‬یػ‪ ٜ‬ت‪ٟ‬طاٖ ثب ثبض تطافیه نجحٍب‪ٞ‬ی زضٌیط ثو‪ٛ‬ز‪ ٜ‬اؾوت ‪ ٚ‬زِویوُ اٖ ‪ٞ‬وٓ‬ ‫ثبظٌکبیی ٔساضؼ ‪ ٚ‬ازاضات ث‪ٛ‬ز اِجت‪ ٝ‬فمظ ‪ٚ‬ض‪ٚ‬ز ث‪ ٝ‬وال٘ک‪ٟ‬ط‪ٞ‬ب تطافیه ٘ساقوتو‪ٝ‬‬ ‫‪ ٚ‬ؾفط‪ٞ‬ب زض‪ ٖٚ‬ق‪ٟ‬ط ‪ ٓٞ‬افعایف زاقت‪ ٝ‬اؾت‪.‬‬ ‫قیطا٘ی ثب اقبض‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ثبظٌکبیی ٔساضؼ ٌفت۾ پیفثی‪ٙ‬ی ٔیق‪ٛ‬ز زض اثتسا نوجوح‬ ‫ظ‪ٟ‬ط ‪ ٚ‬ثعساظظ‪ٟ‬ط قب‪ٞ‬س تطافیه ؾ‪ٍٙ‬یٗ ‪٘ ٚ‬یٕ‪ ٝ‬ؾ‪ٍٙ‬یٗ ثبقیٓ‪ .‬ث‪ٕٛٞ ٝ‬ع‪ٙ‬بٖ ت‪ٛ‬نویو‪ٝ‬‬ ‫ٔی و‪ ٓٙ‬ثب ٔسیطیت وطزٖ ظٔبٖ ؾفط ‪ ٚ‬اؾتفبز‪ ٜ‬اظ ٔح‪ٛ‬ض‪ٞ‬ب خبیٍعیٗ ق‪ٟ‬ط زض‬ ‫٘رٓثرکی ث‪ ٝ‬ضفت‪ٚ‬أس ؾفط‪ٞ‬ب زض‪ ٖٚ‬ق‪ٟ‬ط وٕه و‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫‪ ٚ‬اظ‪ٟ‬بض وطز۾ وٕبوبٖ زض ثطذی اظ اؾتبٖ‪ٞ‬ب ث‪ٚ ٝ‬یػ‪ ٜ‬اؾتبٖ‪ٞ‬ب قٕبِی ‪ ٚ‬ظیبضتی‬ ‫ٔؿبفطی‪ٙ‬ی ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س و‪ ٝ‬اظ ‪ ۲۹‬اؾف‪ٙ‬سٔب‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬اٖ اؾتبٖ ؾفط وطز‪ ٜ‬أب ‪ٛٙٞ‬ظ ث‪ ٝ‬ق‪ٟ‬ط ٔجوس‬ ‫ذ‪ٛ‬ز ثبظٍ٘کت‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬فت‪ ٝ‬ضئیؽ ٔطوع اعالعبت ‪ ٚ‬و‪ٙ‬تطَ تطافیه ضا‪ٛٞ‬ض ٘بخب ا‪ٚ‬ج ؾفط فوط‪ٚ‬ووف‬ ‫وطز‪ ٚ ٜ‬اظ ض‪ٚ‬ظ قکٓ فط‪ٚ‬ضزیٗ ٔب‪ ٜ‬ض‪٘ٚ‬س ٘ع‪ِٚ‬ی ؾفط‪ٞ‬ب ازأ‪ ٝ‬زاقت‪ ٝ‬اؾت‪.‬‬ ‫تا وصه درتُای مىاسه اس اتالف گاس جلًگیزی کىید‬ ‫یک متخصص طه سىتی گفت‪ :‬تی حوًلویو وی‬ ‫خًاب الًدگی سى یىی تذن احساس خست وی ی‬ ‫تیحالی در ایایل تُار ضیًع تیطتزی پیذا میکىىوذ‬ ‫تؼضی اس ریش َای درماوی یا پیط یزی میتًاوىوذ‬ ‫تذن را تزای مًاجٍُ تا تغییزات تُار امادٌ کىوىوذ‬ ‫تُتزیه سمان ضزیع پاکساسی تُارٌ اس ریسَوای‬ ‫وخست فزیردیه ماٌ است ی اوذام َای َوذ در‬ ‫پاکساسی تُارٌ کثذ کییٍَا ی ریدٌَا َستىذ‬ ‫فبضّ‪ ٝ‬حیسضیبٖ اظ‪ٟ‬بض وطز۾ زض فهُ ث‪ٟ‬بض ثبتو‪ٛ‬خو‪ٝ‬‬ ‫ث‪ ٝ‬تغییطاتی و‪ ٝ‬زض ثسٖ ‪ ٚ‬اذالط ایدبز ٔوی قو‪ٛ‬ز‬ ‫ض‪ٚ‬ح ‪ ٚ‬خؿٓ ٔؿتعس یه ؾوط اظ ثویوٕوبض ‪ٞ‬وب‬ ‫ذ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬س قس‪ٞ .‬سف اظ ثطضؾی ‪ ٚ‬پطزاذتٗ ثو‪ ٝ‬ایوٗ‬ ‫ٔجبحث ایٗ اؾت و‪ ٝ‬ثب ض‪ٚ‬ـ‪ٞ‬ب ووٓ زضزؾوط‬ ‫ایٗ ثیٕبض ‪ٞ‬ب ضا اظ خؿٓ ‪ ٚ‬خبٖ ذ‪ٛ‬ز ز‪ٚ‬ض و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫‪ٌ ٚ‬فت۾ ثیٕبض ‪ٞ‬بیی ٔثُ ذو‪٘ٛ‬وطیوع ثویو‪ٙ‬وی‬ ‫ؾطف‪ ٝ‬ظوبْ ٌطفتٍی نسا ‪ٚ‬ضْ‪ٞ‬ب ٔفوهوّوی ‪ٚ‬‬ ‫زضز ٔفبنُ زُٔ‪ٞ‬ب ‪ٚ ٚ‬ضْ ‪ٞ‬ب چطوی ‪ ٚ‬خ‪ٛ‬ـ‪ٞ‬ب‬ ‫‪ ٚ‬ذبضـ ‪ ٚ‬و‪ٟ‬یط اِطغ فهّی ‪ٚ ٚ‬ضْ‪ٞ‬ب حوّوک‬ ‫زض فهُ ث‪ٟ‬بض ثیکتط ذو‪ٛ‬ا‪ٞ‬و‪ٙ‬وس قوس‪ٞ .‬وٕو و‪ٙ‬ویوٗ‬ ‫ٔکىالتی ٔب٘‪ٙ‬س ثیح‪ٛ‬نٍّی ذو‪ٛ‬اه اِو‪ٛ‬زٌوی‬ ‫ؾ‪ٍٙ‬ی‪ٙ‬ی ثسٖ احؿبؼ ذؿتٍی ‪ ٚ‬ثوی حوبِوی زض‬ ‫ا‪ٚ‬ایُ ث‪ٟ‬بض قی‪ٛ‬ع ثیکتط پیسا ٔیو‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫حیسضیبٖ افع‪ٚ‬ز۾ ثعضی اظ ض‪ٚ‬ـ ‪ٞ‬ب زضٔوب٘وی یوب‬ ‫پیکٍیط ٔی ت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س ثسٖ ضا ثوطا ٔو‪ٛ‬اخو‪ٟ‬و‪ ٝ‬ثوب‬ ‫تغییطات ث‪ٟ‬بض أبز‪ ٜ‬و‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫اؾتفبز‪ ٜ‬ث‪ٝ‬خب ‪ٙٔ ٚ‬بؾت اظ ایٗ ض‪ٚ‬ـ ‪ٞ‬وب ٘و‪ ٝ‬تو‪ٙ‬و‪ٟ‬وب‬ ‫ٔ‪ٛ‬خت ث‪ٟ‬ط‪ٜ‬ثطزاض ث‪ٟ‬تط اظ تغییطات فهّی ‪ ٚ‬اه‬ ‫‪ٛٞ ٚ‬ایی زض ث‪ٟ‬بض ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س قس ثّى‪ ٝ‬ثوسٖ ضا ثوطا‬ ‫ٔمبثّ‪ ٝ‬ثب ثیٕبض ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬قطایظ ٘بٔغّو‪ٛ‬ه احوتوٕوبِوی‬ ‫أبز‪ ٜ‬ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س وطز‪ .‬ث‪ٟ‬تطیٗ ظٔبٖ قط‪ٚ‬ع پبنؾبظ‬ ‫ث‪ٟ‬بض‪ ٜ‬اظ ض‪ٚ‬ظ‪ٞ‬ب ٘رؿت فط‪ٚ‬ضزیوٗ ٔوب‪ ٜ‬اؾوت ‪ٚ‬‬ ‫ا٘ساْ ‪ٞ‬ب ‪ٞ‬سف زض پبوؿبظ ث‪ٟ‬بض‪ ٜ‬وجس وّی‪ٞٝ‬ب ‪ٚ‬‬ ‫ض‪ٚ‬ز‪ٜٞ‬ب ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫‪ ٚ‬ثب اقبض‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬یىی اظ ٔ‪ٟٓ‬تطیٗ ض‪ٚ‬ـ ‪ٞ‬وب‬ ‫پبوؿبظ ‪ ٚ‬أبزٌی ثطا فهوُ ثو‪ٟ‬وبض انوالح‬ ‫ضغیٓ غصایی اؾت اظ‪ٟ‬بض وطز۾ زض ایٗ ٔطحّ‪ ٝ‬حدٓ‬ ‫غصا وٕتط ‪ ٚ‬ضعبیت یه ؾط اظ ت‪ٛ‬نی‪ٞٝ‬ب الظْ‬ ‫اؾت‪ .‬و‪ ٝ‬یىی اظ ع‪ٛ‬أُ ؾ‪ٛ‬زٔ‪ٙ‬س زض ایوٗ ظٔویو‪ٙ‬و‪ٝ‬‬ ‫ٔهطف ؾجع ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬عطلیبت ٔحؿ‪ٛ‬ه ٔیق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫استفادٌ اس سثشیَا ی دمىًشَا در فصل تُار‬ ‫ایٗ ٔترهم عت ؾ‪ٙ‬تی ٌفت۾ تب حس أىوبٖ اظ‬ ‫عطلیبت ‪ ٚ‬ؾجع ‪ٞ‬ب ث‪ٟ‬بض اؾتفبز‪ ٜ‬و‪ٙ‬یوس‪ .‬زض ض‪ٚ‬ظ‬ ‫ٔی‪ٜٞٛ‬ب ضا زض حدٓ وٓ ‪ ٚ‬ث‪ٝ‬زفعبت ٔهطف و‪ٙ‬یس تب‬ ‫ثسٖ فطنت وبفی ثطا خصه ٔ‪ٛ‬از ٔفیوس ‪ ٚ‬زفو‬ ‫ؾٕ‪ ْٛ‬زاقت‪ ٝ‬ثبقس‪.‬‬ ‫ٔی‪ٜٞٛ‬بیی ٔثُ ذیبض ٌ‪ٛ‬خ‪ٝ‬ؾجع ‪ ٚ‬اِ‪ ٛ‬عج ؾوطز‬ ‫زاقت‪ ٚ ٝ‬زف و‪ٙٙ‬س‪ ٜ‬ؾٕ‪ ْٛ‬وجس اؾت‪ .‬ؾوجوع ‪ٞ‬وب‬ ‫ثطی ؾجع خ‪ٛ‬ا٘‪ٞ ٝ‬ب ‪ٙ ٕٞ ٚ‬ویوٗ ٘ورو‪ٛ‬ز ِو‪ٛ‬ثویوب‬ ‫ثبزٔدبٖ وّٓ وطفؽ وب‪ ٚ ٛٞ‬ؾجع ‪ٞ‬ب و‪ٞٛ‬ی‬ ‫ث‪ ٝ‬زِیُ فیجط ثبال یج‪ٛ‬ؾت ضا ثطعطف اه ثوسٖ ضا‬ ‫تأیٗ ‪ ٚ‬اقت‪ٟ‬ب ضا و‪ٙ‬تطَ ٔیو‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫حیسضیبٖ زض ازأ‪ ٝ‬ثیبٖ وطز۾ ٔهوطف عوطلویوبتوی‬ ‫چو‪ ٖٛ‬وبؾ‪ٙ‬ی ‪ ٚ‬قوبتط‪ ٜ‬و‪ٔ ٝ‬م‪ ٛ‬وجس ‪ ٚ‬تهوفویو‪ٝ‬‬ ‫و‪ٙٙ‬س‪ ٜ‬ذ‪ ٖٛ‬اؾت ؾفبضـ ٔی قو‪ٛ‬ز‪ٞ .‬وٕو و‪ٙ‬ویوٗ‬ ‫اؾتفبز‪ ٜ‬اظ ٘‪ٛ‬قیس٘ی‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬قطثت‪ٞ‬ب فوط‪٘ٚ‬کوب٘و‪ٙ‬وس‪ٜ‬‬ ‫ٌطٔب ٔب٘‪ٙ‬س قطثت ضی‪ٛ‬اؼ عطق وبؾ‪ٙ‬وی قوطثوت‬ ‫ظضقه ‪ ٚ‬غ‪ٛ‬ض‪ ٚ ٜ‬ضه غ‪ٛ‬ض‪ ٚ ٜ‬قوطثوت ٘وبض٘وح ‪ٚ‬‬ ‫ِیٕ‪ ٚ ٛ‬ث‪ ٝ‬زض ایوٗ فهُ ت‪ٛ‬نی‪ٔ ٝ‬یق‪ٛ‬ز‪ .‬پط‪ٞ‬ویوع اظ‬ ‫٘‪ٛ‬قیس٘ی‪ٞ‬ب ٌطٔیثرف ‪ ٚ‬ثؿیوبض ضعو‪ٛ‬ثوت ا‪ٚ‬ض‬ ‫ٔب٘‪ٙ‬س اه ‪ٙٞ‬س‪ٚ‬ا٘‪ ٝ‬زٔ‪ٛٙ‬ـ ‪ٞ‬ب ذتٕی ‪ ٚ‬پ‪ٙ‬یطن ‪ٚ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬از ٌطْ ‪ ٚ‬تّد ‪ ٚ‬ت‪ٙ‬س ‪ ٚ‬ق‪ٛ‬ض ‪ ٚ‬تیع زض ایوٗ فهوُ‬ ‫الظْ اؾت‪.‬‬ ‫‪ٌ ٚ‬فت۾ فهُ ث‪ٟ‬بض ث‪ٟ‬تطیٗ ‪ٛٔ ٚ‬افکتطیوٗ فهوُ‬ ‫ثطا تٕبْ ؾ‪ٙ‬یٗ ث‪ٚ ٝ‬یػ‪ ٜ‬ثطا و‪ٟٙ‬ؿبالٖ ‪ ٚ‬وؿب٘وی‬ ‫و‪ٔ ٝ‬عاج ؾطز ‪ ٚ‬ذکه زاض٘س ٔحؿ‪ٛ‬ه ٔیقو‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫زض ایٗ فهُ ثسٖ أبز‪ ٜ‬ضقس ‪ ٚ‬ثبِ‪ٙ‬سٌوی قوس‪ٚ ٜ‬‬ ‫‪ٕٞ‬یٗ أط ثبعث افعایف ٌطٔب ‪ ٚ‬حطاضت ‪ ٚ‬ضع‪ٛ‬ثت‬ ‫زض ثسٖ ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س قس‪.‬‬ ‫حیسضیبٖ ذبعط٘کبٖ وطز۾ ث‪ٟ‬ج‪ٛ‬ز وبضووطز ثوسٖ ‪ٚ‬‬ ‫اعضب زض فهُ ث‪ٟ‬بض ٔیتو‪ٛ‬ا٘وس ثوبعوث قو‪ٛ‬ز وو‪ٝ‬‬ ‫ثیٕبض ‪ٞ‬ب ث‪ٟ‬بض‪ ٜ‬ذؿتٍی ‪ ٚ‬ذ‪ٛ‬اه اِو‪ٛ‬زٌوی ‪ٚ‬‬ ‫ٔکىالت خؿٕی قبی زض ایٗ فهُ وٕتط قو‪٘ٛ‬وس‪.‬‬ ‫ز‪ٚ‬ض خؿتٗ اظ غصا‪ٞ‬ب ٔ‪ِٛ‬س ذ‪ ٚ ٖٛ‬وٓ ووطزٖ‬ ‫ٔهطف ا٘‪ٛ‬اع ٌ‪ٛ‬قت الظْ اؾت‪.‬‬ ‫پط‪ٞ‬یع اظ خ‪ٙ‬جف ظیوبز ض‪ٚ‬ا٘وی تواوویوس قوس‪ٚ ٜ‬‬ ‫‪ٞ‬یدب٘بتی ٔثُ قبز غٓ تطؼ ‪ٞ‬یدبٖ ‪ ٚ‬ؾوبیوط‬ ‫حبالت ض‪ٚ‬حی زض ٘‪ٛ‬ع قسیس ذ‪ٛ‬ز زض ایوٗ فهوُ‬ ‫ٔضط ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ایٗ ٔترهم عت ؾ‪ٙ‬تی ٌفت۾ فهُ ث‪ٟ‬بض زض‪ٚ‬ال‬ ‫فهُ وٓ ‪ ٚ‬ؾبز‪ ٜ‬وطزٖ غصا ‪ٛ٘ ٚ‬قیس٘ی ‪ ٚ‬اضأوف‬ ‫٘ؿجی خؿٕی ‪ ٚ‬ض‪ٚ‬حی زض و‪ٙ‬بض قى‪ٛ‬فبیی عجیوعوت‬ ‫اؾت‪ .‬ث‪ٟ‬تطیٗ ظٔبٖ ‪ٚ‬ضظـ زض فهُ ث‪ٟ‬بض زض نجح‬ ‫ثعس اظ ذ‪ٛ‬ضزٖ یه نجحب٘و‪ ٝ‬ؾوجوه ‪ ٚ‬لوجوُ اظ‬ ‫ذ‪ٛ‬ضزٖ ٘‪ٟ‬بض اؾت‪.‬‬ ‫حیسضیبٖ افع‪ٚ‬ز۾ فهُ ث‪ٟ‬بض ‪ٕٞ‬ب٘مسض وو‪٘ ٝ‬ویوبظ ثو‪ٝ‬‬ ‫وب‪ٞ‬ف زضیبفت حدٓ ‪ ٚ‬وبِط ‪ ٚ‬پط‪ٚ‬تئویوٗ ٔو‪ٛ‬از‬ ‫غصایی زاضز ٘یبظ ث‪ ٝ‬وٕه ث‪ ٝ‬زف ثیکتط ٔ‪ٛ‬از ظائوس‬ ‫اظ ثسٖ ‪ ٓٞ‬زاضز‪.‬‬ ‫ثطا ذط‪ٚ‬ج ٔ‪ٛ‬از اضبفی ؾٕ‪ ٚ ْٛ‬پوبن ؾوبظ‬ ‫ثسٖ اظ ٔ‪ٛ‬از ظائس ضا‪ٜٞ‬ب ٔتعوسز ‪ٚ‬خو‪ٛ‬ز زاضز‬ ‫یىی اظ ٔ‪ٟٓ‬تطیٗ ایٗ ضا‪ٜٞ‬ب زف اٖ‪ٞ‬ب اظ عوطیوک‬ ‫ٔسف‪ٛ‬ع اؾت پؽ زض وؿوی وو‪ ٝ‬زفو ٔوسفو‪ٛ‬ع‬ ‫ٔ‪ٙ‬بؾجی ٘ساضز ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬ثیبٖ ؾبز‪ٜ‬توط زچوبض یوجو‪ٛ‬ؾوت‬ ‫اؾت ٔ‪ٛ‬از اضبفی ضا‪ٙٔ ٜ‬بؾجی ثطا زف ٘ساقتو‪ٚ ٝ‬‬ ‫زض ثسٖ تدٕ ٔی یبث‪ٙ‬وس ثوطا ثوطعوطف ووطزٖ‬ ‫یج‪ٛ‬ؾت ٔهطف ٔ‪ٛ‬از غصایی ّٔیٗ ٔب٘‪ٙ‬س ذبوکیوط‬ ‫اِ‪ ٛ‬تٕط‪ٙٞ‬س ‪ٛٞ‬یح ٔ‪ٛ‬یع ‪ ٚ‬ا٘دیط ٔ‪ٙ‬بؾت اؾت‪.‬‬ صفحه 4 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک ‬ ‫سِ ضٌثِ ‪ 66‬فزٍرزیی ‪ 5 * 6446‬اٍریل ‪ 3 * 2422‬رهضاى‪ * 6443‬سال سی ٍ زٍم ( اٍتَس ایکیٌجی ایل ) * ضوارُ ( سایی ) ‪5466 :‬‬ ‫خَدرٍی جذیذ تَیَتا با چرخّای‬ ‫قابل تٌظین از راُ رسیذ‬ ‫هسلساسی هغش زر هزاحل هرتل‬ ‫تَسط هحققاى کطَر‬ ‫هحققاى کطَر هَفق تِ ارائِ هسلی اس‬ ‫حالت گذرای هغش زر هزاحل هرتله‬ ‫ذَاب ضسًس‪.‬‬ ‫ضزکت تَیَتا اس تَلیس ذَزرٍی تاسُ ای تهِ ًهام‬ ‫کَرٍال جی ار ‪ 2423‬ذثز زازُ کِ ارتفاع ّهوهِ‬ ‫چزخ ّای اى قاتل تٌظیهن اسهت ٍ اس ههَتهَر‬ ‫تَرتَضارص سِ سیلٌسرُ تْزُ هیگیزز‪.‬‬ ‫ث‪ٛ ٠‬وْ اظ ‪ٛ‬ی‪ٞ‬أَؽ‪ٞٗ ،‬ت‪ٞ‬ض زؾت ؾبظ ‪ٓ 1.6‬میمتمطی ‬ ‫ؾ‪ ٠‬ؾیٔ‪ٜ‬سض ‪E -16G‬ای‪ ٚ‬ذ‪ٞ‬زض‪ ٝ‬هبزض ثم‪ ٠‬تم‪ٓٞ‬میمس ‬ ‫‪ 300‬اؾت ثربض ‪ٛ‬یط‪ً 224( ٝ‬یٔ‪ٝٞ‬ات) ‪ 273 ٝ‬پ‪ٛٞ‬مس ‬ ‫ک‪ٞ‬ت (‪ٛ 370‬ی‪ٞ‬ت‪ٗ ٚ‬تط) ُکتب‪ٝ‬ض اؾت‪.‬‬ ‫ز‪ٝ‬ض ٗ‪ٞ‬ت‪ٞ‬ض ای‪ ٚ‬ذ‪ٞ‬زض‪ ٝ‬زض ‪١‬ط زهمیموم‪ ٠‬ثم‪ 3000 ٠‬‬ ‫‪ٝ‬احس ٗی ضؾس ً‪ ٠‬ای‪ ٚ‬ضهٖ تب ‪ 5500‬ز‪ٝ‬ض زض زهیوم‪ ٠‬‬ ‫هبثْ اکعایف اؾت‪ُ .‬یطثٌؽ زؾتی قف ؾمطػمتم‪ ٠‬‬ ‫‪GR-Four‬ا‪ٛ‬توبّ ‪ٛ‬میمط‪ ٝ‬ثم‪١ ٠‬مط چم‪٢‬مبض چمطخ ‬ ‫ذ‪ٞ‬زض‪ٝ‬ی یبزقس‪ ٟ‬ضا ٌٗ٘‪ً ٚ‬طز‪ ٝ ٟ‬ت‪ٞ‬ظیغ ‪ٛ‬یط‪ ٝ‬ثم‪ ٠‬‬ ‫ثی‪ ٚ‬چطخ‪١‬بی ‬ ‫ ‬ ‫قٌْ ٗؿب‪ٝ‬ی‪ 40 ،‬ث‪ 60 ٠‬یب ‪ 70‬ث‪ 30 ٠‬‬ ‫خٔ‪ ٝ ٞ‬ػوت ای‪ ٚ‬ذ‪ٞ‬زض‪ ٌٚ٘ٗ ٝ‬اؾت‪.‬‬ ‫زض ظیط ثس‪ ٠ٛ‬ای‪ ٚ‬ذ‪ٞ‬زض‪ ٝ‬پٔت کطٕ ‪GA-C‬ت‪ٞ‬یم‪ٞ‬تمب ‬ ‫هطاض زاضز ً‪ ٠‬ثطای ً‪ٜ‬تطّ ُکمتمب‪ٝ‬ض‪ً ،‬م٘می ثم‪ ٠‬‬ ‫ٗسیطیت چطخ ‪١‬ب ‪ ٝ‬ت‪ٜ‬ظیٖ ؾطػت ذ‪ٞ‬زض‪ ،ٝ‬تو‪ٞ‬یمت ‬ ‫قس‪ ٟ‬اؾت‪ .‬تـییطات زض کطٗب‪ ،ٙ‬قبؾمی‪ ،‬ؾمیمؿمتمٖ ‬ ‫تؼٔین ‪ ٝ‬ؾبیط اخعا ‪ٛ‬یع ث‪ ٠‬ای‪١ ٚ‬سف ً٘ی ٗیً‪ٜ‬س‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ذ‪ٞ‬زض‪ٝ‬ی یبزقس‪ ٟ‬ا‪ٝ‬اذط اٗؿبّ زض ؾ‪ ٠‬ض‪ َٛ‬ؾلیس‪ ،‬‬ ‫ٗکٌی ‪ ٝ‬هطٗع ػطی‪ ٠‬ذ‪ٞ‬ا‪١‬س قمس‪ .‬همیم٘مت ایم‪ ٚ‬‬ ‫ذ‪ٞ‬زض‪ٝ‬ی پ‪ٜ‬ح ‪ٛ‬لط‪ٜٞ١ ٟ‬ظ اػالٕ ‪ٛ‬کس‪ ٟ‬اؾت‪.‬‬ ‫رٍسیِ ًخستیی ٍاکسی استٌشاقی‬ ‫کرًٍا در جْاى را ثبت کرد‬ ‫‪ٝ‬ظاضت ث‪٢‬ساقت ض‪ٝ‬ؾی‪ٛ ٠‬ؿر‪ ٠‬اؾت‪ٜ‬کبهمی ‪ٝ‬اًؿم‪ ٚ‬‬ ‫اؾپ‪ٞ‬ت‪ٜ‬یی ‪V‬ضا ث‪ ٠‬ػم‪ٜ‬م‪ٞ‬ا‪ٛ ٙ‬مرمؿمتمیم‪ٝ ٚ‬اًؿم‪ ٚ‬‬ ‫اؾت‪ٜ‬کبهی خ‪٢‬ب‪ ٙ‬ثطای ٗوبثٔ‪ ٠‬ثب ً‪ٝٞ‬یس‪ 1۱‬ثجت ًطز‪.‬‬ ‫ث‪ٛ ٠‬وْ اظتبؼ‪ ،‬ای‪ ٚ‬ذجطُعاضی ضؾ٘ی ض‪ٝ‬ؾمیم‪ ٠‬زض ‬ ‫غا‪ٞٛ‬ی‪ٗ 2022 ٠‬یالزی ‪ ٝ‬ثم‪ٛ ٠‬مومْ اظ آمٌمؿمب‪ٛ‬مسض ‬ ‫ُی‪ٜ‬عثطٍ ٗسیط ا‪ٛ‬ؿتیت‪ُ ٞ‬بٗبٓیب‪ ،‬اػالٕ ًطز ‪ٝ‬اًؿ‪ ٚ‬‬ ‫اؾت‪ٜ‬کبهی ػٔی‪ٝ ٠‬یط‪ٝ‬ؼ ًط‪ٛٝ‬ب َی ‪ 3‬تب ‪ٗ 4‬ب‪ ٟ‬ای‪ٜ‬مس‪ ٟ‬‬ ‫زض زؾتطؼ ػ٘‪ ٕٞ‬هطاض ٗیُیطز‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ای‪ٗ ٚ‬طًع تحویوبتی ‪ٝ‬اًؿ‪ ٚ‬اؾپ‪ٞ‬ت‪ٜ‬یی ‪V‬ضا ‪ٛ‬میمع ‬ ‫ت‪ٞ‬ؾؼ‪ ٠‬زاز‪ ٟ‬اؾت‪٘١.‬چ‪ٜ‬ی‪ٗ ٚ‬یربئیْ ٗ‪ٞ‬ضاقٌ‪ٝ ٞ‬ظیط ‬ ‫ث‪٢‬ساقت ض‪ٝ‬ؾی‪ ٠‬یٌٖ ا‪ٝ‬ضیْ ‪ 2022‬زض ُلتِ‪ٞ‬یی ثب ‬ ‫تبؼ ُلت‪ :‬ته‪ٞ‬ض ٗی ً‪ٜ‬یٖ َی چ‪ٜ‬س ض‪ٝ‬ظ ایم‪ٜ‬مس‪ ٟ‬‬ ‫ای‪ٝ ٚ‬اًؿ‪ ٚ‬تبییس ق‪ٞ‬ز‪ .‬ا‪ ٝ‬زض ازاٗم‪ ٠‬اکمع‪ٝ‬ز‪ :‬یمی ‬ ‫زؾت‪ٞ‬ضآؼْ٘ اپسیت قس‪ ٝ ٟ‬خسیس زضثبض‪ ٟ‬تمعضیمن ‬ ‫ث‪ٞ‬ؾتط‪١‬بی ‪ٝ‬اًؿ‪ٝ ٚ‬یط‪ٝ‬ؼ ًط‪ٛٝ‬مب ًم‪ ٠‬احمتم٘مب ‬ ‫قبْٗ ای‪ٞٛ ٚ‬ع ‪ٝ‬اًؿ‪ٛ ٚ‬یع ٗی ق‪ٞ‬ز‪ ،‬زض حبّ تم‪٢‬میم‪ ٠‬‬ ‫اؾت‪٘١ .‬چ‪ٜ‬ی‪ٝ ٚ‬ظیط ث‪٢‬ساقت ض‪ٝ‬ؾی‪ُ ٠‬ملمت‪ٗ :‬مب ‬ ‫ثط‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬ضیعی ًطزیٖ ‪ٝ‬اًؿ‪ ٚ‬اؾت‪ٜ‬کبهی ضا زض ایم‪ ٚ‬‬ ‫زؾت‪ٞ‬ضآؼم٘مْ همطاض ز‪١‬میمٖ‪ .‬زض حمبّ حمبیمط‪ ،‬‬ ‫ًبضق‪ٜ‬بؾب‪ ٙ‬ا‪ ٙ‬ضا اضظیبثی ذ‪ٞ‬ا‪ٜ١‬مس ًمطز‪ .‬آمجمتم‪ ٠‬‬ ‫اثطثرکی ‪ ٝ‬ای٘‪ٜ‬ی ا‪ ٙ‬هجال ث‪ٝ ٠‬ی‪ٞ‬ح تمییمیمس قمس‪ ٟ‬‬ ‫اؾت ‪ٗ ٝ‬ب زؾت‪ٞ‬ضآؼْ٘‪١‬ب ضا ث‪ ٠‬ض‪ٝ‬ظ ذ‪ٞ‬ا‪١‬یٖ ًطز‪.‬‬ ‫ ‬ ‫هممطاض اؾممت اظ ایمم‪ٝ ٚ‬اًؿمم‪ ٚ‬ثممطای تممدممسیممس ‬ ‫‪ٝ‬اًؿی‪ٜ‬بؾی‪ ٙٞ‬اؾتلبز‪ ٟ‬ق‪ٞ‬ز‪ .‬ث‪ُ ٠‬لمتم‪ٗ ٠‬م‪ٞ‬ضاقمٌم‪ ٞ‬‬ ‫‪ٝ‬ظاضت ث‪٢‬ساقت ٗ‪ٜ‬تظط ُعاضـ ًبضق‪ٜ‬بؾب‪ ٙ‬اؾمت ‬ ‫‪ ٝ‬پؽ اظ ا‪ ٙ‬ته٘یٖ ُیطی ٗیً‪ٜ‬س‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ترهین سریع زخنّای دیابتی‬ ‫با کوک بلَبری!‬ ‫تزرسی جسیس پضٍّطگزاى اهزیکایی ًطاى هی زّس‬ ‫کِ تزکیه تِ زست اهسُ اس تلَتزی هیتَاًهس تهِ‬ ‫تزهین سزیغ سذنّای زیاتتی کوک کٌس‪.‬‬ ‫ث‪ٛ ٠‬وْ اظ ؾبیتی زیٔی‪ ،‬قمبیمس زضٗمب‪ ٙ‬ظذمٖ ثمب ‬ ‫تطًیجی ً‪ ٠‬اظ ثٔ‪ٞ‬ثطی اؾترطاج قس‪ ٟ‬اؾت‪ ،‬ثتم‪ٞ‬ا‪ٛ‬مس ‬ ‫ث‪ ٠‬ث‪٢‬ج‪ٞ‬ز تطٗیٖ ظذٖ ً٘ی ً‪ٜ‬س‪.‬‬ ‫ؾب ‪ ٠ٛ‬ثیف اظ ‪ٗ 50‬یٔیبضز ز ض ثطای ٗمطاهمجمت اظ ‬ ‫ظذٖ ‪١‬عی‪ٗ ٠ٜ‬ی ق‪ٞ‬ز‪ .‬ظذمٖ ‪١‬مبی ٗمعٗم‪ٗ ٚ‬مب‪ٛ‬م‪ٜ‬مس ‬ ‫ظذٖ ‪١‬بی ‪ٛ‬بقی اظ زیبثت ‪ٛ ٝ‬بقی اظ ککبض ٗم٘مٌم‪ ٚ‬‬ ‫اؾت ث‪ ٠‬زٓیْ ًب‪١‬ف ضقس ضٍ ‪١‬بی ذ‪ٛٞ‬ی ؿ‪ٜ‬ی اظ ‬ ‫ٗ‪ٞ‬از ٗـصی یب ضٍ ظایی( )‪ ،Vascularization‬‬ ‫ث‪ ٠‬ػ‪ٜٞ‬ا‪ ٙ‬ظذٖ ‪١‬بی آتیبٕ ‪ٛ‬بپصیط َجو‪ ٠‬ث‪ٜ‬مسی قم‪ٛٞ‬مس‪ .‬‬ ‫ضٍظایی ثطای ث‪٢‬ج‪ٞ‬ز تطٗیٖ ظذٖ یط‪ٝ‬ضی اؾت‪.‬‬ ‫ ‬ ‫پػ‪١ٝ‬کِطا‪ ٙ‬زا‪ٛ‬کِب‪ٗ ٟ‬یم‪UMaine) (ٚ‬اٗمطیمٌمب ‬ ‫پیکتط زضیمبکمتم‪ ٠‬ثم‪ٞ‬ز‪ٛ‬مس ًم‪ ٠‬ػهمبض‪ ٟ‬کم‪ٜ‬م‪ٓٞ‬می( ‬ ‫)‪phenolic‬ث‪ ٠‬زؾت اٗس‪ ٟ‬اظ ثٔ‪ٞ‬ثطی ‪ٝ‬حکی‪ ،‬ثم‪ ٠‬‬ ‫ث‪٢‬ج‪ٞ‬ز ػط‪ٝ‬م ‪٢ٗ ٝ‬بخطت ؾٔ‪ٓٞ‬ی زض ؾٔ‪١ ّٞ‬بی ث‪ٜ‬مس ‬ ‫‪ٛ‬بف ا‪ٛ‬ؿب‪ً٘ ٙ‬ی ٗیً‪ٜ‬س ً‪ٗ ٠‬طاحْ حمیمبتمی زض ‬ ‫ ‬ ‫ض‪ٛٝ‬س ث‪٢‬ج‪ٞ‬ز ظذٖ ث‪ ٠‬ق٘بض ٗیض‪ٛٝ‬س‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ ای‪ُ ٚ‬ط‪ ٟٝ‬پػ‪١ٝ‬کی زض یی پط‪ٝ‬غ‪ ٟ‬خسیس ًم‪ ٠‬ثم‪ ٠‬‬ ‫ؾطپطؾتی ز‪ٝ‬ض‪ٝ‬ثی ًٔی٘یؽ ظاًبؼ( ‪Dorothy‬‬ ‫)‪ ،Klimis-Zacas‬پػ‪١ٝ‬کِمط زا‪ٛ‬کمِمب‪ٗ ٟ‬میم‪ ٚ‬‬ ‫ن‪ٞ‬ضت ُطکت‪ ٠‬اؾت‪ ،‬اثطات ػهبض‪ ٟ‬ک‪ٜٓٞ‬می ضا ثمط ‬ ‫ظذٖ ثطضؾی ًطز‪ٛ‬س‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ث‪ٛ ٠‬وْ اظ زا‪ٛ‬کِب‪ ٟ‬ن‪ٜ‬ؼتی اٗیطًمجمیمط‪ ،‬‬ ‫ٗح٘‪ٞ‬ز ػٔیپ‪ٞ‬ض زا‪ٛ‬ف اٗ‪ٞ‬ذت‪ ٠‬زا‪ٛ‬کِب‪ ٟ‬‬ ‫ن‪ٜ‬ؼتی اٗیطًجمیمط ‪ٗ ٝ‬مدمطی َمطح ‬ ‫ٗسٓؿبظی تؼبٗٔی حبٓت ُصضای ثمیم‪ ٚ‬‬ ‫ٗطاحْ ٗرتٔق ذ‪ٞ‬اه ثب اؾتملمبز‪ ٟ‬اظ ‬ ‫ؾیِ‪ٜ‬بّ ‪ُEEG‬لت‪ :‬ػمسٕ ‪ٝ‬خم‪ٞ‬ز ‬ ‫یی ٗسّ تٌبٗٔی ث‪ ٠‬ن‪ٞ‬ضت خمؼمجم‪ ٠‬‬ ‫ؾیب‪ ٟ‬اظ ضکتبض تؼمبٗمٔمی قمجمٌم‪١ ٠‬مبی ‬ ‫‪ٞٛ‬ض‪ٛٝ‬ی ٗـع‪ ،‬حی‪ ٚ‬ذم‪ٞ‬اه اظ ز یمْ ‬ ‫ٗ‪٘٢‬ی ث‪ٞ‬ز ً‪ٜٗ ٠‬دط ثم‪ ٠‬ا‪ٛ‬مدمبٕ ایم‪ ٚ‬‬ ‫پط‪ٝ‬غ‪ ٟ‬قس‪ٝ .‬ی اکمع‪ٝ‬ز‪ :‬ایم‪ ٚ‬پمط‪ٝ‬غ‪ ،ٟ‬‬ ‫ا‪ٓٝ‬ی‪ ٝ ٚ‬ت‪٢ٜ‬ب ٗسّ تٌبٗمٔمی اظ ضکمتمبض ‬ ‫ٗتؼبْٗ قجٌ‪١ ٠‬بی ‪ٛ‬م‪ٞ‬ض‪ٛٝ‬می ٗمـمع زض ‬ ‫ٗطاحْ ٗرتٔق ذ‪ٞ‬اه اؾت ًم‪ ٠‬ثمب ‬ ‫اؾتلبز‪ ٟ‬اظ یی تی ًب‪ٛ‬بّ ‪EEG‬ثم‪ ٠‬‬ ‫ا‪ٛ‬دبٕ ضؾیس‪ ٟ‬اؾت‪.‬‬ ‫ذَاب‬ ‫‪ٝ‬ی تهطیح ًطز‪ :‬تبً‪ٗ ٜٙٞ‬مسّ ‪١‬مبی ‬ ‫تؼبٗٔی اظ ضکتبض ٗـع نطکب ث‪ٗ ٠‬سٓؿبظی ‬ ‫ضکتبض ٗـع زض چطذ‪١ ٠‬بی ؾیطًیسی‪ ٝ ٚ‬‬ ‫ا‪ٓٝ‬تطازی‪( ٚ‬چمطذم‪١ ٠‬مبی ذم‪ٞ‬اه ‪ ٝ‬‬ ‫ثیساضی ‪ ٝ‬چطذ‪١ ٠‬بی ذ‪ٞ‬اه ض‪ٝ‬یمب ‪ ٝ‬‬ ‫ؿیط ض‪ٝ‬یب) پطزاذت‪ ٠‬ا‪ٛ‬س‪ٗ .‬سّ ‪١‬بی اضائم‪ ٠‬‬ ‫قس‪ ٟ‬زض ای‪ ٚ‬تحوین‪ ،‬ػال‪ ٟٝ‬ثط اٗمٌمب‪ ٙ‬‬ ‫اؾتلبز‪ ٟ‬زض ٗسّ ‪١‬بی ؾیمطًمیمسیم‪ ٝ ٚ‬‬ ‫ا‪ٓٝ‬تطازی‪ ،ٚ‬هبزض ث‪ٗ ٠‬سٓؿبظی ضکتبض‪١‬بی ‬ ‫پسیساضق‪ٛٞ‬س‪( ٟ‬ای٘مطخم‪ٜ‬مت) ٗمطاحمْ ‬ ‫ذمم‪ٞ‬اه زض ؾممیممؿممتممٖ ظیؿممتممی ‬ ‫ذ‪ٞ‬زؾبظٗب‪ٛ‬س‪ٟ‬ی ٗـع اؾت‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ث‪ُ ٠‬لتم‪ٝ ٠‬ی‪ ،‬ایم‪ ٚ‬پمط‪ٝ‬غ‪ ٟ‬اثمتمسای ‬ ‫پیٌطث‪ٜ‬سی یی چم‪٢‬مبضچم‪ٞ‬ه ثمطای ‬ ‫تحویوبتی ثعضُتط اؾت ً‪ ٠‬زض ا‪ ٙ‬ثم‪ ٠‬‬ ‫ز‪ٛ‬جبّ ٗسٓؿبظی ‪ ٝ‬پیف ثی‪ٜ‬ی ضکتبض‪١‬بی ‬ ‫ٗـع زض اذتال ت ذ‪ٞ‬اه ‪١‬ؿتیٖ‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی ُلت‪ :‬ثسی‪ٜٗ ٚ‬ظ‪ٞ‬ض ‪ٛ‬یمبظ ثم‪ٞ‬ز تمب ‬ ‫اثتسا ٗسٓؿبظی تٌبٗٔی ٗطاحْ ذم‪ٞ‬اه ‬ ‫سراشپس‬ ‫سَپ قارچ هجارستاًی‬ ‫*الٌازاشراقی‬ ‫ا‪ٛ‬ؿب‪ ٙ‬ؾبٖٓ‪ٞٗ ،‬ضز تحوین هطاض ُیطز ‪ ٝ‬‬ ‫پؽ اظ ‪ٛ‬تید‪ ٠‬ثرف ث‪ٞ‬ز‪ ٙ‬ا‪ ،ٙ‬ث‪ ٠‬ز‪ٛ‬جمبّ ‬ ‫پیبز‪ ٟ‬ؾبظی ای‪ ٚ‬ایس‪ ٟ‬ثطای اذمتمال ت ‬ ‫ذ‪ٞ‬اه ثبقیٖ‪.‬‬ ‫ػٔیپ‪ٞ‬ض ذمبَمط ‪ٛ‬کمب‪ً ٙ‬مطز‪ :‬زضنمس ‬ ‫نحت هبثْ هج‪ ّٞ‬تحوین حبیط ‪ٛ‬کمب‪ ٙ‬‬ ‫ٗی ز‪١‬س‪ٗ ،‬سٓؿبظی ضکتبض‪١‬بی ‪ٝ‬اهمؼمی ‬ ‫ٗـع ثط ٗج‪ٜ‬بی ٗسّ ‪١‬بی اق‪ٞ‬ثی ‪ ٝ‬کبظی ‬ ‫‪ ٝ‬ز‪ٝ‬ضی اظ تئ‪ٞ‬ضی ‪١‬بی احمتم٘مب تمی ‬ ‫ٗی تم‪ٞ‬ا‪ٛ‬مس زض پمیمف ثمیم‪ٜ‬می ‪ٝ‬هم‪ٞ‬ع ‬ ‫‪ٛ‬ب‪ٜ١‬دبضی ‪١‬ب ‪ ٝ‬اذتال ت زض ٗمطاحمْ ‬ ‫ٗرتٔق ذ‪ٞ‬اه‪ً٘ ،‬ی ً‪ٜٜ‬س‪ ٟ‬ثبقس‪.‬‬ ‫اهکاى اتصال زٍ اٍپزاتَر تِ ‪eSIM‬‬ ‫زر اًسرٍیس ‪63‬‬ ‫ضیائَهی گَضی َّضوٌس جسیس‬ ‫ذَز را تزای گیوزّا هؼزفی کزز‬ ‫احتواال زر اًسرٍیس ‪ ،63‬زٍ اٍپهزاتهَر تهِ‬ ‫صَرت ّوشهاى هیتَاًهٌهس تهِ ‪eSIM‬یها‬ ‫سیوکارت الکتزًٍیکی هتصل ضًَس‪.‬‬ ‫ضیائَهی ٍیضگی ّای گَضی جسیسی کهِ‬ ‫تزای گیوزّا ساذتِ را هٌتطز کزز‪.‬‬ ‫قیبئ‪ٗٞ‬ی اظ ػطی‪ُٞ ٠‬قی ‪ٞ١‬ق٘‪ٜ‬س خمسیمس ‬ ‫‪Black Shark 5 Pro‬ذممم‪ٞ‬ز ثمممطای ‬ ‫ُی٘ط‪١‬ب ذجط زاز‪ .‬ای‪ ٚ‬قطًت چی‪ٜ‬ی ت‪ٞ‬ییمح ‬ ‫زاز ً‪ ٠‬زؾتِب‪ ٟ‬خسیسـ ثطای ث‪٢‬متمط قمس‪ ٙ‬‬ ‫تدطث‪ ٠‬ثبظی ثط اؾبؼ ‪ٛ‬ؿمْ ا‪ ّٝ‬پمطزاظ‪ٛ‬مس‪ ٟ‬‬ ‫‪Qualcomm Snapdragon 8‬ثب زیؿی ‪SSD‬اؾتبتیی‪ ،‬ؾیؿتٖ ذ‪ٜ‬می ‬ ‫ً‪ٜٜ‬س‪ ٟ‬پیکطکت‪ ٠‬ثس‪ ٙٝ‬ک‪ ٝ ٚ‬زً٘‪١ ٠‬بی قب‪ٗ ٠ٛ‬ـ‪ٜ‬بَیؿی ؾبذت‪ ٠‬قس‪ ٟ‬اؾت‪.‬‬ ‫قیبئ‪ٗٞ‬ی ُ‪ٞ‬قی ‪ٞ١‬ق٘‪ٜ‬س ُی٘ی‪ َٜ‬خسیس ذ‪ٞ‬ز ضا ثب تد‪٢‬یع ا‪ ٙ‬ث‪ ٠‬ؾیؿتٖ ذ‪ٜ‬می ‬ ‫ً‪ٜٜ‬س‪ ٟ‬ثس‪ ٙٝ‬ک‪ ٚ‬ثطای اَ٘ی‪ٜ‬ب‪ ٙ‬اظ ػٌ٘ٔطز هبثْ هج‪ ّٞ‬تحمت ثمبضُمصاضی ٗمسا‪ ٕٝ‬‬ ‫تجٔیؾ ٗی ً‪ٜ‬س‪ .‬ای‪ ٚ‬قطًت چی‪ٜ‬ی زض ُ‪ٞ‬قی ‪ٞ١‬ق٘‪ٜ‬س خسیس ذ‪ٞ‬ز حبکظ‪ ٠‬کمٔمف ‬ ‫‪UFS‬ضا ً‪ٜ‬بض ُصاقت‪ ٝ ٠‬ث‪ ٠‬زیؿی ‪SSD‬ثبثت تٌی‪ً ٠‬طز‪ ٟ‬اؾت‪.‬‬ ‫ثؿت‪ ٠‬تد‪٢‬یعات ک‪ٜ‬ی قبْٗ نلح‪٘ٛ ٠‬بیف ‪ 6.7‬ای‪ٜ‬چی ‪OLED‬ثمب ‪ٛ‬مطخ کمؼمبّ ‬ ‫ؾبظی ته‪ٞ‬یط ‪١ 144‬طتع ثب پکتیجب‪ٛ‬ی اظ ػٌ٘ٔطز ً‪ٜ‬تطّ ذ‪ٞ‬زًبض ض‪ٝ‬ق‪ٜ‬بیی اؾمت ‬ ‫ً‪ ٠‬ث‪ ٠‬قست ‪ٞٛ‬ض ٗحیٍ پبؾد ٗمی ز‪١‬مس‪ .‬ایم‪ُ ٚ‬م‪ٞ‬قمی زاضای ز‪ٝ‬ضثمیم‪ 13 ٚ‬‬ ‫ِٗبپیٌؿٔی ‪ ٝ‬ز‪ٝ‬ضثی‪ ٚ‬تٔ‪ ٠‬ک‪ٞ‬ت‪ِٗ 5 ٞ‬بپیٌؿٔی اؾت‪.‬‬ ‫قیبئ‪ٗٞ‬ی اقبض‪ً ٟ‬طز ً‪ُٞ ٠‬قی ُی٘ی‪ َٜ‬خسیس زاضای یی ثبتطی ‪ٗ 4650‬یمٔمی ‬ ‫اٗپط ؾبػتی اؾت ً‪ٗ ٠‬ی ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬س زض ػطو ‪ 15‬زهیو‪ ٠‬ث‪َٞ ٠‬ض ًبْٗ تب ‪ٝ 120‬ات ‬ ‫قبضغ ق‪ٞ‬ز یب کطای‪ٜ‬س قبضغ ٌٗ٘‪ ٚ‬اؾت ‪ 24‬زهیو‪ َّٞ ٠‬ثٌکس تب ػ٘ط ثبتطی ث‪٢‬تمط ‬ ‫حلظ ق‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫ٗب‪ ٟ‬ای‪ٜ‬س‪ ٝ ٟ‬ظٗب‪ٛ‬ی ً‪ُُٞ ٠‬مْ ًم‪ٜ‬ملمطا‪ٛ‬مؽ ‬ ‫ؾب ‪ ٠ٛ‬ت‪ٞ‬ؾؼ‪ ٠‬ز‪ٜ١‬سُب‪ ٙ‬ذ‪ٞ‬ز ضا ثطُعاض ً‪ٜ‬مس ‬ ‫اَالػبت ثیکتطی ضا زض ٗ‪ٞ‬ضز ا‪ٛ‬مسض‪ٝ‬یمس ‪ 13‬‬ ‫ٗ‪ٜ‬تکط ذ‪ٞ‬ا‪١‬س ًطز‪.‬ثط اؾبؼ ُمعاضـ کم‪ ٙٞ‬‬ ‫اض‪ٛ‬ب‪ ،‬تبً‪ ٜٙٞ‬اَالػبتی کبـ قس‪ ٟ‬اؾت‪ .‬اظ خ٘ٔ‪ٝ ٠‬یػُی ‪١‬بیی ً‪ ٠‬زض ا‪ٛ‬مسض‪ٝ‬یمس ‬ ‫ػطی‪ٗ ٠‬یق‪ٞ‬ز ای‪ ٚ‬اؾت ً‪ً ٠‬بضثطا‪ ٙ‬ا‪ٛ‬سض‪ٝ‬یس ً‪ٜ‬تطّ ثیکتطی ثط ض‪ٝ‬ی چمطاؽ ‬ ‫ ‬ ‫‪ 13‬‬ ‫ه‪ُٞ ٟٞ‬قی ‪١‬بی ذ‪ٞ‬ز ذ‪ٞ‬ا‪ٜ١‬س زاقت‪ .‬یٌی زیِط اظ ‪ٝ‬یػُی ‪١‬ب ‪ ٖ١‬ای‪ ٚ‬اؾت ًم‪ ٠‬‬ ‫ث‪ً ٠‬بضثطا‪ ٙ‬اخبظ‪ٗ ٟ‬یز‪١‬س یی اػال‪ ٙ‬ضا ثب ککطز‪ٛ َٞ ٙ‬ی ٗست نلح‪٘ٛ ٠‬بیف ثب ‬ ‫ ‬ ‫‪ٛ‬ح‪ ٟٞ‬تؼ‪ٞ‬یى اپطات‪ٞ‬ض‪١‬بی ًمبضثمطا‪ ٙ‬‬ ‫ ‬ ‫توؿیٖ نلح‪ ٠‬ثبظ ً‪ٜٜ‬س‪.‬اؾٌ‪ً ٚ‬س ‪١‬بی ‪QR‬‬ ‫ُ‪ٞ‬قی ‪١‬بی ‪ٞ١‬ق٘‪ٜ‬س زض ‪eSIM‬یب ؾیٌ٘بضت آٌتط‪ٛٝ‬یٌی اؾت‪ً .‬بضثط ًمسی ‬ ‫ضا اؾٌ‪ٗ ٚ‬ی ً‪ٜ‬س ً‪ ٠‬ث‪ ٠‬زؾتِب‪ ٟ‬ا‪ ٝ‬اخبظ‪ٗ ٟ‬ی ز‪١‬س ث‪ ٠‬اضائ‪ ٠‬ز‪ٜ١‬س‪ ٟ‬ثی ؾمیمٖ ذم‪ٞ‬ز ‬ ‫ٗتهْ ق‪ٞ‬ز‪ُٞ .‬یب ُ‪ ُْٞ‬ههس زاضز اٌٗب‪ ٙ‬اتهبّ ثیف اظ ز‪ ٝ‬ا‪ٝ‬پمطاتم‪ٞ‬ض کمؼمبّ ‬ ‫ض‪ٝ‬ی ‪eSIM‬ضا ث‪ ٠‬ا‪ٛ‬سض‪ٝ‬یس ‪ 13‬ایبک‪ًٜ ٠‬س‪ ُُْٞ.‬زض حبّ ًبض ثط ض‪ٝ‬ی ضا‪١‬می ‬ ‫ز‪١‬س زض ُ‪ٞ‬قی‪١‬بیی ً‪ ٠‬اظ ا‪ٛ‬سض‪ٝ‬یس ‪ 13‬پکتیجمب‪ٛ‬می ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫اؾت ً‪ ٠‬ث‪ً ٠‬بضثطا‪ ٙ‬اٌٗب‪ٗ ٙ‬ی‬ ‫ٗی ً‪ٜٜ‬س ثب یی تطاق‪ ،eSIM ٠‬اظ هبثٔیت ‪١‬بی ز‪ ٝ‬ؾیٖ ًبضت‪ ٠‬ثطذ‪ٞ‬ضزاض قم‪ٛٞ‬مس‪ .‬‬ ‫ثطای ًؿب‪ٛ‬ی ً‪ ٠‬ثب ‪eSIM‬یب ؾیٖ ًبضت آٌتط‪ٛٝ‬یٌی اق‪ٜ‬بیمی ‪ٛ‬مساض‪ٛ‬مس‪ ،‬ثمبیمس ‬ ‫یی خبیِعی‪ ٚ‬زیدیتبٓی ثطای ؾیٖ ًبضت‪١‬مبی کمیمعیمٌمی ‬ ‫ ‬ ‫ثِ‪ٞ‬ییٖ ً‪eSIM ٠‬‬ ‫اؾت ‪ٗ ٝ‬ؼ٘‪ ٞ‬ض‪ٝ‬ی ٗبزضث‪ٞ‬ضز زاذٔی ُ‪ٞ‬قی ‪ٛ‬هت ٗی ق‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫»زضت ذاهَش «اکزاى اًالیی ضس‬ ‫کیٖٔ ؾی‪ٜ٘‬بیی زقت ذبٗ‪ٞ‬ـ ث‪ً ٠‬بضُطزا‪ٛ‬ی احم٘مس ‬ ‫ث‪٢‬طاٗی ث‪ ٠‬اًطا‪ ٙ‬ا‪ٛ‬الی‪ ٚ‬پٔتلطٕ کیٔی٘‪ ٞ‬پی‪ٞ‬ؾت‪.‬‬ ‫ث‪ٛ ٠‬وْ اظ ض‪ٝ‬اثٍ ػ٘‪ٗٞ‬ی پط‪ٝ‬غ‪ ،ٟ‬کیٖٔ ؾی‪ٜ٘‬بیی زقمت ‬ ‫ذممبٗمم‪ٞ‬ـ ثمم‪ً ٠‬ممبضُممطزا‪ٛ‬ممی احمم٘ممس ثمم‪٢‬ممطاٗممی ‪ ٝ‬‬ ‫ت‪٢‬ی‪ًٜٜ ٠‬سُی ؾؼمیمس ثکمیمطی پمؽ اظ اًمطا‪ ٙ‬زض ‬ ‫ؾی‪ٜ٘‬ب‪١‬بی ‪ٜ١‬ط‪ٝ‬تدطث‪ٞٗ ٝ ٠‬کویت زض خک‪ٜ‬م‪ٞ‬اض‪١ ٟ‬مبی ‬ ‫ٗرتٔق ذبضخی ث‪ٗ ٠‬ست یمی ٗمب‪ ٝ ٟ‬تمب ‪ٛ‬میم٘م‪ ٠‬‬ ‫اضزیج‪٢‬کت زض پٔتلطٕ کیٔی٘م‪ ٞ‬ثم‪ ٠‬نم‪ٞ‬ضت ا‪ٛ‬مالیم‪ ٚ‬‬ ‫اًطا‪ ٙ‬قس‪ ٟ‬اؾت‪.‬‬ ‫ای‪ ٚ‬کیٖٔ ٗستی پیف زض اذطی‪ ٚ‬حً‪ٞ‬ض ثی‪ ٚ‬آ٘مٔمٔمی ‬ ‫ذ‪ٞ‬ز زض ق‪٢‬ط ٓؽ ا‪ٛ‬دٔؽ ث‪٘ٛ ٠‬بیمف زضاٗمس ‪ ٝ‬ثمب ‬ ‫حً‪ٞ‬ض ًبضُطزا‪ٛ ٙ‬وس ‪ ٝ‬ثطضؾی قس‪.‬‬ ‫ ‬ ‫پرف ثی‪ ٚ‬آ٘ٔٔی زقت ذبٗ‪ٞ‬ـ ً‪ ٠‬ثم‪ ٠‬ظ‪ٛ‬مسُمی ‪ ٝ‬‬ ‫ًبض چ‪ٜ‬س ذب‪ٞٛ‬از‪ً ٟ‬بضُطی ثمب ًمبضکمطٗمبی ذم‪ٞ‬ز ‬ ‫ٗی پطزاظز‪ ،‬ثطػ‪٢‬س‪ ٟ‬قطًت پطقی‪ ٚ‬کیٖٔ ث‪ٗ ٠‬سیمطیمت ‬ ‫ػٔی هبؾ٘ی اؾت‪.‬‬ ‫ای‪ ٚ‬کیٖٔ ؾی‪ٜ٘‬بیی ً‪ ٠‬تمبًم‪ٜ‬م‪ ٙٞ‬زض ثمیمف اظ ‪ 30‬‬ ‫خک‪ٜٞ‬اض‪ ٟ‬ثی‪ ٚ‬آ٘ٔٔی حً‪ٞ‬ض زاقمتم‪ ٠‬اؾمت‪ ،‬ثمط‪ٛ‬مس‪ ٟ‬‬ ‫خ‪ٞ‬ایعی اظ خ٘ٔ‪ ٠‬ت‪ٜ‬سیؽ قیط ث‪٢‬تطی‪ ٚ‬کیمٔمٖ ثمرمف ‬ ‫اکن ‪١‬ب اظ کؿتی‪ٞ‬اّ ‪ٛٝ‬یع ؾبّ ‪ ،2020‬ت‪ٜ‬سیؽ ثم‪٢‬متمطیم‪ ٚ‬‬ ‫کیٖٔ اظ کؿتی‪ٞ‬اّ ‪ ًَٜ َٜ١‬ؾبّ ‪ ،2021‬تم‪ٜ‬مسیمؽ ‬ ‫ث‪٢‬تطی‪ ٚ‬ثبظیِط ٗطز ثطای ػٔی ثمبهمطی اظ کؿمتمیم‪ٞ‬اّ ‬ ‫‪ ًَٜ َٜ١‬ؾبّ ‪ ،2021‬ث‪٢‬تطی‪ ٚ‬تس‪ٝ‬ی‪ ٚ‬ثطای ؾمبضا ‬ ‫یب‪ٝ‬ضی اظ ا‪ٛ‬د٘‪ ٚ‬ثی‪ ٚ‬آ٘ٔٔی ٗم‪ٜ‬متمومسا‪ ٝ ٙ‬ض‪ٝ‬ظ‪ٛ‬مبٗم‪ ٠‬‬ ‫‪ِٛ‬بضا‪ ٙ‬ؾطاؾط خ‪٢‬ب‪ ٙ‬ؾبّ ‪ٛ ،2021‬کب‪ ٙ‬کیمپمطقمی اظ ‬ ‫کسضاؾی‪ ٙٞ‬ثی‪ٚ‬آ٘ٔٔی ٗ‪ٜ‬تومسا‪ ٙ‬کمیمٔمٖ ؾمبّ ‪ ،2020‬‬ ‫ ‬ ‫ت‪ٜ‬سیؽ ث‪ٜ‬یبز کبی (اػت٘بز ٗٔی ایتبٓیمب) ؾمبّ ‪ ،2021‬‬ ‫خبیع‪ ٟ‬ث‪٢‬تطی‪ ٚ‬کیٖٔ اظ کؿتی‪ٞ‬اّ ؾبث‪ٞ‬ضؾیم‪ً ٞ‬مط‪ٝ‬اؾمی ‬ ‫ؾبّ ‪ ٝ 2021‬خبیع‪ ٟ‬ث‪٢‬تطی‪ ٚ‬کیٔ٘جطزاض ؾبّ اؾیب ثطای ‬ ‫ٗؿؼ‪ٞ‬ز اٗی‪ٜ‬ی تیطا‪ٛ‬ی‪ ،‬خبیع‪ ٟ‬ث‪٢‬تطی‪ ٚ‬کمیمٔمٖ اظ ‪ٛ‬مِمب‪ ٟ‬‬ ‫ت٘بقبُطا‪ ٙ‬خ‪ٞ‬ا‪١ ٙ‬لت٘ی‪ ٚ‬ز‪ٝ‬ض‪ ٟ‬خک‪ٜٞ‬اض‪ ٟ‬ثی‪ ٚ‬آ٘ٔٔمی ‬ ‫کیٖٔ ث‪ُٞٞ‬تب‪ ،‬خبیع‪ ٟ‬ث‪٢‬تطی‪ ٚ‬کیٖٔ ‪ ٝ‬خبیع‪ ٟ‬اٗ‪ٞ‬ظقی ‪ ٝ‬‬ ‫کط‪ِٜ١‬ی ث‪٢‬تطی‪ ٚ‬کیٖٔ اظ ‪ِٛ‬ب‪١ ٟ‬یبت زا‪ٝ‬ضا‪ٗ ٙ‬سضؾمب‪ ٙ‬‬ ‫‪ ٝ‬اؾتبزا‪ ٙ‬ؾی‪ٜ٘‬ب ضا اظ ز‪ٗٝ‬ی‪ ٚ‬ز‪ٝ‬ض‪ ٟ‬خک‪ٜ‬م‪ٞ‬اض‪ ٟ‬کمیمٔمٖ ‬ ‫تهب‪ٝ‬یط خسیس ایطا‪ٛ‬ی ‪ٝ‬یتط‪ ٟ‬کطا‪ٛ‬ؿ‪ ٝ ٠‬خمبیمع‪ ٟ‬نمٔمح ‬ ‫‪ٛ‬ط‪ٝ‬غی )‪(NoPFA‬قس‪ ٟ‬اؾت‪.‬‬ ‫زر پٌاُ ػطق ٍیضُ تزًاهِ ضثکِ زٍ سیوا زر هاُ رهضاى‬ ‫ٍیضُ تزًاهِ زر پٌاُ ػطق‪ ،‬زر ضهّای هاُ ههثهار‬ ‫رهضاى تا اجزای هضزُ لَاساًی تِ رٍی اًتی ضثهکهِ‬ ‫زٍ سیوا هی رٍز‪.‬‬ ‫‪ٝ‬یػ‪ ٟ‬ثط‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬ضًٗب‪ٛ‬ی زض پ‪ٜ‬ب‪ ٟ‬ػکن ثمب اخمطای ٗمػز‪ ٟ‬‬ ‫ٓ‪ٞ‬اؾب‪ٛ‬ی اظ قت ا‪ٗ ّٝ‬ب‪ٗ ٟ‬جبضى ضًٗب‪ ٙ‬ض‪ٝ‬ی ا‪ٛ‬متم‪ ٚ‬‬ ‫قجٌ‪ ٠‬ز‪ ٝ‬ؾی٘ب ٗیض‪ٝ‬ز‪.‬‬ ‫ ‬ ‫احؿب‪ ٙ‬اضؿ‪ٞ‬ا‪ٛ‬ی ت‪٢‬ی‪ًٜٜ ٠‬سُی ثط‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬ضا ثمط ػم‪٢‬مس‪ ٟ‬‬ ‫زاضز ‪ ٝ‬هطاض اؾت ای‪ ٚ‬ثط‪ٛ‬بٗ‪ٗ ٠‬یعثب‪ ٙ‬نبحجب‪ٗ ٙ‬کبؿٔی ‬ ‫ثبقس ً‪ ٠‬ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬ؿت‪ ٠‬ا‪ٛ‬س زض حطک‪ ٠‬ذ‪ٞ‬ز حبّ زیمِمطا‪ ٙ‬ضا ‬ ‫ذ‪ٞ‬ه ً‪ٜٜ‬س‪.‬‬ ‫زض پ‪ٜ‬ب‪ ٟ‬ػکن اظ یٌک‪ٜ‬ج‪ 14 ٠‬کط‪ٝ‬ضزی‪ ٚ‬ؾبػت ‪ 22:30‬‬ ‫فرهنگ‪،‬هنر و فن اوری‬ ‫‪5‬‬ ‫ث‪ ٠‬ن‪ٞ‬ضت ظ‪ٛ‬س‪ ٟ‬ث‪ ٠‬پرف ٗمی ضؾمس ‪ٗ ٝ‬مرمبَمجمب‪ ٙ‬‬ ‫ٗی ت‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬س قب‪١‬س ایتٖ ‪١‬ب ‪ ٝ‬اتلبهبت ٗرتٔلی زض ایم‪ ٚ‬‬ ‫ثط‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬ثبق‪ٜ‬س‪.‬‬ ‫تیتطاغ ا‪ٛ‬ت‪٢‬بیی ای‪ ٚ‬ثط‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬ضا ػٔیطیب اکتربضی ذ‪ٞ‬ا‪ٛ‬مس‪ ٟ‬‬ ‫‪ ٝ‬قؼمط ا‪ ٙ‬ضا ػمٔمیمطیمب همع‪ ٟٝ‬ؾمط‪ٝ‬ز‪ ٟ‬اؾمت ‪ .‬‬ ‫هطاض اؾت تب پبیب‪ٗ ٙ‬ب‪ ٟ‬ضًٗب‪ ٙ‬اظ چ‪٢‬ط‪١ ٟ‬بی ٗرتٔق ‬ ‫ػٔ٘ی‪ٜ١ ،‬طی‪ ،‬اخت٘بػی ‪ ٠ً ...ٝ‬ثب حطک‪ً ٝ ٠‬ؿمت ‪ ٝ‬‬ ‫ًبض ذ‪ٞ‬ز ث‪٢‬ط‪ ٟ‬ای ضؾب‪ٛ‬س‪ ٟ‬ا‪ٛ‬س زػ‪ٞ‬ت ث‪ ٠‬ػْ٘ ایس‪.‬‬ ‫ػ‪ٞ‬اْٗ ای‪ ٚ‬ثط‪ٛ‬بٗ‪ً ٠ً ٠‬بضی اظ ُمط‪ ٟٝ‬ذمب‪ٛ‬م‪ٞ‬از‪ ٝ ٟ‬‬ ‫کط‪ َٜ١‬قجٌ‪ ٠‬ز‪ ٝ‬اؾت‪ ،‬ػجبضت‪ٜ‬س اظ؛ ٗمدمطی ٗمػز‪ ٟ‬‬ ‫ٓ‪ٞ‬اؾب‪ٛ‬ی‪ ،‬ت‪٢‬ی‪ًٜٜ ٠‬س‪ ٟ‬احؿب‪ ٙ‬اضؿم‪ٞ‬ا‪ٛ‬می‪ً ،‬مبضُمطزا‪ ٙ‬‬ ‫گزٍُ لیلِالقسر اس تاسُتزیی‬ ‫اثزش رًٍوایی کزز‬ ‫گزٍُ ّن ذَاًی لیلِ القسر ّوشهاى تها‬ ‫اغاس هاُ هثار رهضاى زر تاسُ تهزیهی‬ ‫یها‬ ‫فؼالیت هَسیقایی ذَز تک اٌّه‬ ‫ذالِقَ االَکَاى را تا حهال ٍ ّهَایهی‬ ‫هتفاٍت پیص رٍی هراطثاى قزار زاز‪.‬‬ ‫‪٘١‬عٗب‪ ٙ‬ثب کمطاضؾمیمس‪ٗ ٙ‬مب‪ٗ ٟ‬مجمبضى ‬ ‫ضًٗب‪ُ ٙ‬ط‪ ٖ١ ٟٝ‬ذ‪ٞ‬ا‪ٛ‬ی ٓیٔ‪ ٠‬آمومسض »اظ ‬ ‫تبظ‪ ٟ‬تطی‪ ٚ‬تی ا‪ َٜ١‬ذ‪ٞ‬ز ثب ‪ٛ‬بٕ یب ذبٓن ا ً‪ٞ‬ا‪ ٙ‬ض‪٘ٛٝ‬بیی ًطز‪ .‬زض تم‪ٞ‬یمیمح ایم‪ ٚ‬‬ ‫هُؼ‪ ٠‬اٗس‪ ٟ‬اؾت‪ :‬ث‪٢‬بض‪ٞٛ ،‬یس ‪ ٞٛ‬قس‪ٗ ٙ‬ی ز‪١‬س ‪ ٝ‬اٗؿبّ ‪ٝ‬نٔت ظیجبی ث‪٢‬بض زض ثم‪٢‬مبض ‪ ٝ‬‬ ‫تٌ٘یْ ای‪ ٚ‬قٌ‪ٞ‬کبیی خؿ٘ب‪ٛ‬ی ثب ضؾیس‪ ٙ‬ث‪٢‬بض زّ‪١‬ب ٗب‪ٗ ٟ‬جبضى ضًٗب‪ ٝ ٙ‬اضاٗف زض ‬ ‫ ‬ ‫ً‪ٜ‬بض ؾلط‪ ٟ‬ی ضح٘ت آ‪٢‬ی ‪ٗ ٝ‬ب‪ٛ ٟ‬ع‪ ّٝ‬هطا‪ ،ٙ‬ق‪ٞ‬ض زیِطی ثطپب ًطز‪ُ .‬ط‪ٞٗ ٟٝ‬ؾیمومی ‬ ‫آ‪٢‬ی ٓیٔهآوسض زض ای‪ ٚ‬ث‪٢‬بض هطا‪ ٙ‬ته٘یٖ ث‪ ٠‬ؾبذت ‪ ٝ‬ت‪ٜ‬ظیٖ هُؼ‪ ٠‬ای خسیس ث‪ ٠‬ز‪ ٝ‬ظثب‪ ٙ‬‬ ‫کبضؾی ‪ ٝ‬ػطثی ًطز ً‪ ٠‬ث‪ُٓ ٠‬ق آ‪٢‬ی قس ‪١‬سی‪ ٠‬ای ضًٗب‪ٛ‬ی ث‪ ٠‬ز‪ٝ‬ؾتساضا‪ ٙ‬همُمؼمبت ‬ ‫آ‪٢‬ی ‪ٗ ٝ‬ص‪١‬جی‪ ٝ .‬ای‪ٜ‬ی زض ای‪َٔ ٚ‬یؼ‪ ٝ ٠‬تالهی ظیجب‪ُ ،‬ط‪ٞٗ ٟٝ‬ؾیوی آ‪٢‬ی ٓیٔ‪ ٠‬آوسض ثمب ‬ ‫اکتربض اثطی ظیجب ثب ػ‪ٜٞ‬ا‪ ٙ‬اؿ‪ٞ‬ـ ت‪ ٞ‬پیکٌف زّ ‪١‬بی ػبقن ق٘ب ٗربَجب‪ ٙ‬زض ای‪ٗ ٚ‬ب‪ ٟ‬‬ ‫ؿلطا‪ ٝ ٙ‬ضح٘ت ‪ٞ٘ٛ‬ز‪ ٟ‬اؾت‪ .‬زض ای‪ ٚ‬اثط تالـ قس‪ ٟ‬تب زض ض‪ٝ‬ظ‪١‬مبی ُمطا‪ٛ‬مومسض ٗمب‪ ٟ‬‬ ‫ٗجبضى ضًٗب‪ٗ ٙ‬ربَت اثط‪ ،‬ق‪ٜٛٞ‬س‪ ٟ‬اثطی اضاٗف ثرمف زض حمبّ ‪١ ٝ‬م‪ٞ‬ای ٗمب‪ ٟ‬‬ ‫ٗ‪٘٢‬ب‪ٛ‬ی ذسا ثبقس‪ .‬‬ ‫زض ای‪ ٚ‬هُؼ‪ ٠ً ٠‬زض ٗسح ‪ ٝ‬ؾتبیف ذسا‪ٛٝ‬س اؾت نبٓح زضیبیی کمطز تمطا‪ٛ‬م‪ ٠‬ؾمطای ‬ ‫ثرف کبضؾی‪ ،‬ا‪ٞٛ‬ضآ٘کیطی تطا‪ ٠ٛ‬ؾطای ثرف ػطثی‪ٝ ،‬حیس اذتطی ا‪ِٜ١‬ؿبظ‪ ،‬نمبثمط ‬ ‫زضیبیی کطز ٗیٌؽ ‪ٗ ٝ‬ؿتط‪ ،‬نبٓح زضیبیی کطز‪ ،‬نبزم زضیبیی کطز‪،‬نبثط زضیبیی کطز‪ ،‬‬ ‫ٗح٘س ذطٗی‪ ،‬ح٘یسضیب حسازی‪٢ٗ ،‬سی ٗؿبکطچی‪ٗ ،‬حم٘مس ذمطٗمی کمطز‪ ،‬اثم‪ٞ‬شض ‬ ‫ٗطظ‪ٝ‬هی ‪ٝ ٝ‬حیس اذتطی ث‪ ٠‬ػ‪ٜٞ‬ا‪ ٙ‬ذ‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬س‪ُ ٟ‬ط‪ ٟٝ‬اخطایی ضا تکٌیْ ٗیز‪ٜ١‬س‪.‬‬ ‫ ‬ ‫‪ٜ١‬طی حؿی‪ٗ ٚ‬ت‪ٓٞ‬یب‪ ،ٙ‬ؾطزثیط ؾمیم٘مب ضاٗمیم‪ٛ ٚ‬میمب‪ ،‬‬ ‫‪ٞٛ‬یؿ‪ٜ‬س‪ ٟ‬پالت‪١ٞ‬بی ثط‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬کطظا‪ٛ ٠ٛ‬مبظمطی‪َ ،‬مطاحمی ‬ ‫زً‪ٞ‬ض ‪ ٚٗٞ١‬اقٌج‪ٞ‬ؼ ‪ٗ ٝ‬سیط ت‪ٓٞ‬یس ایطج َبئل‪ .٠‬‬ ‫تارید فزٌّ ٍ توسى اسالم ٍ ایزاى‬ ‫تِ چاج ضاًشزّن رسیس‬ ‫چاج ضاًشزّن کتاب «تارید فزٌّ ٍ توسى اسالم ٍ ایزاى »تِ قلن ػهلهی‬ ‫اکثز ػثاسی زر اًتطارات ّشارُ ققٌَط هٌتطز ضس‪.‬‬ ‫ًتبه «تبضید کط‪ ٝ َٜ١‬ت٘س‪ ٙ‬اؾالٕ ‪ ٝ‬ایطا‪» ٙ‬ث‪ ٠‬هٖٔ ػٔی اًجطػجبؾی زض ‬ ‫ا‪ٛ‬تکبضات ‪١‬عاض‪ ٟ‬هو‪ٜٞ‬ؼ ث‪ ٠‬چبح قب‪ٛ‬عز‪ ٖ١‬ضؾیس‪ .‬ای‪ً ٚ‬تبه ذالنم‪ ٠‬ای اظ ‬ ‫کط‪ ٝ َٜ١‬ت٘سّ‪ ٙ‬اؾالٕ ‪ ٝ‬ایطا‪ ٙ‬ضا زض پ‪ٜ‬ح کهْ ثیب‪ٗ ٙ‬ی ً‪ٜ‬س‪.‬‬ ‫زض کهْ ا‪ً ّٝ‬تبه ٗجبحث ٗوسٗبتی کط‪ ٝ َٜ١‬ت٘س‪ٗ ،ٙ‬ؼم‪ٜ‬مبی ٓمـم‪ٞ‬ی ‪ ٝ‬‬ ‫انُالحی کط‪ ٝ َٜ١‬ت٘سّ‪ ،ٙ‬ضاثُ‪ ٠‬ثی‪ ٚ‬کط‪ ٝ َٜ١‬ت٘سّ‪ ،ٙ‬ػ‪ٞ‬اْٗ ٗ‪ٞ‬خمس‪ ٝ ٟ‬‬ ‫‪١‬ب ثیب‪ٗ ٙ‬یق‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ا‪ٛ‬حُبٌ ت٘سّ‪ ٙ‬‬ ‫زض کهْ ‪١‬بی زیِط ‪ٗ ٖ١‬جبحثی اظ خ٘ٔ‪ٝ ٠‬یغ کط‪ ٝ َٜ١‬تم٘مسّ‪ ٙ‬همجمْ اظ ‬ ‫‪ٝ‬ض‪ٝ‬ز اؾالٕ ث‪ ٠‬ایطا‪ ،ٙ‬ز یْ ضقس ؾطیغ ػٔ‪ ٝ ٕٞ‬ک‪ ٜٙٞ‬زض خم‪٢‬مب‪ ٙ‬اؾمالٕ ‪ ٝ‬‬ ‫‪ٝ‬یغ قبذ‪١ ٠‬بی ٗرتٔق ػٔ٘ی زض هط‪َ ٙٝ‬الیی ت٘سّ‪ ٙ‬اؾالٗی‪ٝ ،‬یغ ‪ٜ١‬مط ‬ ‫‪ٗ ٝ‬ؼ٘بضی ایطا‪ ٙ‬اؾالٗی ‪ ًْ ٝ‬خ‪٢‬ب‪ ٙ‬اؾالٕ ‪ ٝ‬تبثیطُصاضی ت٘سّ‪ ٙ‬اؾمالٗمی ‬ ‫ثط ت٘سّ‪ ٝ ٙ‬ز‪ ّٝ‬خسیس ؿطثی ُٗطح ٗی ق‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫هَاد الزم‪:‬‬ ‫هبضذ ذطز قس‪ُ 500 ٟ‬طٕ‪ ،‬پیبظ ذطز قس‪ 2 ٟ‬ک‪ٜ‬دب‪ ،ٙ‬‬ ‫کٔلْ هطٗع ذطز قس‪ 1 ٟ‬هبقن ؿصا ذم‪ٞ‬ضی‪ ،‬قم‪ٞ‬یمس ‬ ‫ذطز قس‪ 2 ٟ‬هبقن ؿصا ذ‪ٞ‬ضی‪ ،‬خؼلطی ذطز قمس‪ ٟ‬‬ ‫‪ 1‬هبقن ؿصا ذ‪ٞ‬ضی‪ ،‬ؾؽ ُ‪ٞ‬خ‪ ٠‬کط‪ِٛ‬ی ‪ 1‬همبقمن ‬ ‫ؿصا ذ‪ٞ‬ضی‪ ،‬ؾؽ ؾ‪ٞ‬یب ‪ 1‬هبقن ؿصا ذم‪ٞ‬ضی‪ ،‬اه ‬ ‫ٗطؽ ‪ 2‬ک‪ٜ‬دب‪ ،ٙ‬اه ٓی٘‪ٞ‬ی تمبظ‪ 2 ٟ‬همبقمن چمبی ‬ ‫ذ‪ٞ‬ضی‪ ،‬قیط ‪ 1‬ک‪ٜ‬دمب‪ ،ٙ‬ذمبٗم‪ ٠‬تمطـ یمی ز‪ ٕٝ‬‬ ‫ک‪ٜ‬دب‪ً ،ٙ‬ط‪ 2 ٟ‬هبقن ؿصا ذ‪ٞ‬ضی‪ ،‬ض‪ٝ‬ؿ‪ ٚ‬ظیمتم‪ 2 ٙٞ‬‬ ‫هبقن چبی ذ‪ٞ‬ضی‪ ،‬اضز ‪ 3‬همبقمن ؿمصا ذم‪ٞ‬ضی‪ ،‬‬ ‫‪٘ٛ‬ی ‪ ٝ‬کٔلْ ث‪ٗ ٠‬وساض ظٕ ‬ ‫طرز تْیِ‪:‬‬ ‫اثتسا ض‪ٝ‬ؿ‪ ٚ‬ظیت‪ ٙٞ‬ضا ض‪ٝ‬ی حطاضت ٗتم‪ٞ‬ؾمٍ همطاض ‬ ‫ٗی ز‪١‬یٖ تب ُطٕ ق‪ٞ‬ز‪ .‬ؾپؽ پیبظ ضا ایبک‪ً ٠‬طز‪ ٝ ٟ‬‬ ‫‪ 2‬زهیو‪ ٠‬تلت ٗی ز‪١‬یٖ‪ .‬هبضذ‪ ،‬ق‪ٞ‬یس‪ ،‬ؾؽ ُ‪ٞ‬خم‪ ٠‬‬ ‫کط‪ِٛ‬ی‪ ،‬ؾؽ ؾ‪ٞ‬یب ‪ ٝ‬یی ز‪ ٕٝ‬ک‪ٜ‬دب‪ ٙ‬اه ٗطؽ ضا ‬ ‫اکع‪ٝ‬ز‪ ٝ ٟ‬زض ظطف ضا ٗی ُصاضیٖ‪ .‬ثؼس اظ ‪ 15‬زهیو‪ ٠‬‬ ‫ً‪ ٠‬خ‪ٞ‬قیس اظ ض‪ٝ‬ی حطاضت ثط ٗی زاضیٖ‪ .‬‬ ‫زض ظطف زیِطی اضز ضا زض ًمط‪ ٟ‬تملمت زاز‪ ٝ ٟ‬‬ ‫قیطضا ث‪ ٠‬اضاٗی ٗی ضیعیٖ‪ .‬ث‪ٗ ٠‬ست ‪ 5‬آی ‪ 7‬زهیوم‪ ٠‬‬ ‫‪ٗ ٖ١‬ی ظ‪ٛ‬یٖ تب ث‪ ٠‬ذ‪ٞ‬ثی تطًیت ‪ ٝ‬ؿمٔمیمظ قم‪ٞ‬ز‪ .‬‬ ‫ؾپؽ ٗرٔ‪ ٌٞ‬هبضذ ‪ ٝ‬ثبهی اه ٗطؽ ضا ایبک‪ٗ ٠‬می ‬ ‫ً‪ٜ‬یٖ‪ .‬ذ‪ٞ‬ه ٗرٔ‪ً ٌٞ‬طز‪ ٝ ٟ‬زض ظمطف ضا ٗمی ‬ ‫ُصاضیٖ تب ‪ 10‬آی ‪ 15‬زهیو‪ ٠‬ثد‪ٞ‬قس‪ .‬هجْ اظ ؾمط‪ ٝ‬‬ ‫ًطز‪ ٙ‬اه ٓی٘‪ ،ٞ‬ذبٗ‪ ٠‬تطـ‪،‬خؼلمطی‪ٛ ،‬م٘می ‪ ٝ‬‬ ‫کٔلْ ضا ایبک‪ٗ ٠‬ی ً‪ٜ‬یٖ‪ .‬ؾ‪ٞ‬ح ضا زض ظطف ٗم‪ٞ‬ضز ‬ ‫‪ٛ‬ظط ضیرت‪ ٝ ٠‬ؾط‪ٗ ٝ‬ی ً‪ٜ‬یٖ‪ .‬‬ ‫* ث‪ ٠‬خبی ذبٗ‪ ٠‬تطـ ٗی ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬یٖ اظ ذبٗ‪ ٠‬یب ًکی ‬ ‫اؾتلبز‪ًٜ ٟ‬یٖ‪ .‬‬ ‫اذتز تٌْای چزخ ازب‬ ‫ای اضإ ‪ ٝ‬ثیازػب زض اؾ٘ب‪ ٙ‬زضذکب‪ ٙ‬‬ ‫ ‬ ‫پط‪ٝ‬ی‪ ٚ‬ؾتبض‪ ٟ‬‬ ‫ازه ای‪ٗ ٚ‬طظ ‪ ٝ‬ث‪ ٕٞ‬اؾت‪ ،‬ؾتبض‪ ٟ‬ای ً‪ ٠‬اظ اؾم٘مب‪ ٙ‬‬ ‫ق‪٢‬ط ا‪ٓٝ‬ی‪١ ٚ‬ب َٔ‪ٞ‬ع ًطز ‪ٞ٘١ ٝ‬اض‪ ٟ‬ثط ُم‪ٜ‬مجمس ز‪ٝ‬اض ‬ ‫قؼط ‪ ٝ‬قبػطی ‪ٞٛ‬ض اککب‪ٛ‬ی ٗیً‪ٜ‬س‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ثطای ٗب ٗطزٕ اٗط‪ٝ‬ظ تجطیع‪ ،‬پط‪ٝ‬ی‪ ٚ‬اػتهبٗی یبزا‪ٝ‬ض ‬ ‫ٗلب‪١‬ی٘ی ثیکتط اظ ت‪ٜ‬سیؿی اؾت ً‪ ٠‬ا‪ٓٝ‬ی‪ ٚ‬ثمبض زض ‬ ‫ٗح‪٘ٛ ٠َٞ‬بیکِب‪ ٟ‬ثی‪ ٚ‬آ٘ٔٔی تجطیمع ‪ٛ‬همت قمس ‪ ٝ‬‬ ‫چ‪٢‬ط‪ ٟ‬ثی ‪٢ٛ‬بیت اضإ ظ‪ٛ‬ی ضا ث‪ ٠‬ته‪ٞ‬یط ًکیس‪ ٟ‬ثم‪ٞ‬ز ‬ ‫ً‪ِٛ ٠‬ب‪١‬ف اکن ضا ٗی ًب‪ٝ‬یس ‪ ٝ‬ت‪ٗ ٠‬بی‪ٓ ٠‬جر‪ٜ‬سـ زض ‬ ‫اـ ُٖ ٗیقس‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫چی‪ ٝ ٚ‬قٌ‪ُ ٚ‬ط‪ ٟ‬ض‪ٝ‬ؾطی‬ ‫یبزا‪ٝ‬ض ‪ٛ‬بٗی ثیکتط اظ تمبثمٔم‪ٞ‬ی ًم‪ٞ‬چم‪ ٠‬پمط‪ٝ‬یم‪ ٚ‬‬ ‫اػتهبٗی زض ذیبثب‪ ٙ‬چبی ً‪ٜ‬بض تجطیع ‪ٛ‬طؾیس‪ ٟ‬ث‪ ٠‬پْ ‬ ‫ق‪٢‬یس ث‪٢‬کتی ً‪ ٠‬ؾبثن ثمط ایم‪ٛ ٚ‬مبٗمف ًم‪ٞ‬چم‪ ٠‬‬ ‫ؾب‪ٝ‬خجالؿی ‪١‬ب ث‪ٞ‬ز ‪ ٝ‬اً‪ٛ ٜٙٞ‬بٕ ای‪ ٚ‬ثب‪ٞٛ‬ی قبػط ضا ‬ ‫ث‪ ٠‬ت‪ٜ‬بؾت ‪ٝ‬خ‪ٞ‬ز ذب‪ ٠ٛ‬پسضـ ی‪ٞ‬ؾق اػتهبٗی زض ‬ ‫ای‪ًٞ ٚ‬چ‪ ،٠‬ثطُعیس‪ ٟ‬اؾت‪.‬‬ ‫‪ٛ ٝ‬ی٘‪ ٠‬کط‪ٝ‬ضزی‪ٗ ٚ‬ب‪ ،ٟ‬ؾبّ ٗطٍ ثب‪ٞٛ‬ی اضإ قمؼمط ‬ ‫کبضؾی‪ ،‬زض ق‪٢‬ط تجطیع ثب ‪٘١‬ی‪ ٚ‬اضاٗی ؾپمطی ٗمی ‬ ‫ق‪ٞ‬ز‪...‬‬ ‫پط‪ٝ‬ی‪ ٚ‬اػتهبٗی ضا ثیکتط ثب قؼط‪١‬بی حٌ٘ت اٗ‪ٞ‬ظ ‬ ‫‪ ٝ‬اذالهی اـ ٗی ق‪ٜ‬بؾیٖ‪ ،‬ث‪ ٠‬ذه‪ٞ‬ل ‪ٝ‬هتی چ‪ٜ‬مس ‬ ‫ؾبّ هجْ‪ ،‬ض‪١‬جط ٗؼظٖ ا‪ٛ‬واله زض ػیبزت ‪ٜ١‬طٗ‪ٜ‬مسا‪ ٙ‬‬ ‫‪ ٝ‬ؾی‪ٜ٘‬بُطا‪ ،ٙ‬ثب اثیبتی اظ ایم‪ ٚ‬ثمب‪ٛ‬م‪ٞ‬ی اضخم٘م‪ٜ‬مس‪ ،‬‬ ‫پبؾرِ‪ٞ‬ی زػبی ػبکیت ٗ‪٘٢‬ب‪ٛ‬ب‪ ٙ‬ذم‪ٞ‬ز ثم‪ٞ‬ز‪ٛ‬مس ‪ ٝ‬‬ ‫ُلت‪ٜ‬س‪١ :‬ط ثالئی ًع ت‪ ٞ‬ایس‪ ،‬ضح٘تی اؾت ‪١ ...‬مط ‬ ‫ً‪ ٠‬ضا ض‪ٛ‬دی ز‪١‬ی‪ ،‬ذ‪ٞ‬ز ضاحتی اؾمت ‪ /‬ظا‪ ٙ‬ثم‪ ٠‬‬ ‫تبضیٌی ُصاضی ث‪ٜ‬س‪ ٟ‬ضاحتی ضا ‪ ...‬تب ثجی‪ٜ‬س ا‪ ٙ‬ضخ ‬ ‫تبث‪ٜ‬س‪ ٟ‬ضا ‪ /‬تیک‪ ٠‬ظا‪ ٙ‬ثط ‪١‬ط ضٍ ‪ ٝ‬ث‪ٜ‬سٕ ظ‪ٜٛ‬س ‪ ...‬تمب ‬ ‫ً‪ ٠‬ثب ػکن ت‪ ٞ‬پی‪ٛٞ‬سٕ ظ‪ٜٛ‬س‪.‬‬ ‫تبًیس ٗوبٕ ٗؼظٖ ض‪١‬جطی ثط ق‪ٜ‬بذت‪ ٝ ٚ‬قم‪ٜ‬مبؾمب‪ٛ‬مس‪ ٟ‬‬ ‫قس‪ ٙ‬ثب‪ٞٛ‬ی ت‪ٞ‬ا‪ٜ٘ٛ‬سی ً‪ً٘ٔ ٠‬بتف ٗؼطف ز‪ٛ‬میمبی ‬ ‫اذالم ٗساض ‪ ٝ‬اٗ‪ٞ‬ظ‪ٛ‬س‪ ٟ‬اؾت‪ ،‬ضا‪ ٟ‬ضا ثطای کمؼمب ‪ ٙ‬‬ ‫کط‪ِٜ١‬ی ‪ٜ١ ٝ‬طی ٗکرم ‪ٞ٘ٛ‬ز‪ ٟ‬اؾمت‪١ .‬مطچم‪ٜ‬مس ‬ ‫ٗی ثی‪ٜ‬یٖ ‪ٜٞ١‬ظ ‪ ٖ١‬اتلبم چکِ٘یط ‪ ٝ‬اثطُمصاضی زض ‬ ‫ثطضؾی ز‪ٛ‬یبی قؼطی ‪ٗ ٝ‬ؼطکی خ‪ٜ‬ج‪١ ٠‬بی ٗرمتمٔمق ‬ ‫ازثی پط‪ٝ‬ی‪ ٚ‬اػتهبٗی ن‪ٞ‬ضت ‪ِٛ‬طکت‪ ٠‬اؾت‪.‬‬ ‫ثب ت‪ٞ‬خ‪ ٠‬ث‪ ٠‬ا‪٘١‬یت تط‪ٝ‬یح ٗهبزیمن کمط‪١‬م‪ٜ‬مِمی ‪ ٝ‬‬ ‫اذالهی زض خبٗؼ‪ ٝ ٠‬ثب ػ‪ٜ‬بیت ث‪ ٠‬پصیطـ قمؼمط زض ‬ ‫ٗیب‪ٗ ٙ‬طزٕ‪ ،‬ظٕ اؾت ‪٢ٛ‬بز‪١‬بی کط‪ِٜ١‬می زض ایم‪ ٚ‬‬ ‫ضاثُ‪ ٠‬کؼب ‪ ٠ٛ‬تط ػْ٘ ‪٘ٛ‬م‪ٞ‬ز‪ ٝ ٟ‬ظٗمیم‪ٜ‬م‪ ٠‬ضا ثمطای ‬ ‫اق‪ٜ‬بیی ‪ٛ‬ؿْ خسیس ‪ ٝ‬ظز‪ٝ‬ز‪ ٙ‬پطز‪ ٟ‬اظ چ‪٢‬ط‪ ٟ‬قمؼمط ‬ ‫پط‪ٝ‬ی‪ ٚ‬اػتهبٗی ث‪ ٠‬تؼجیط ض‪١‬جط ٗؼظٖ ا‪ٛ‬واله کطا‪١‬مٖ ‬ ‫ً‪ٜٜ‬س‪ ،‬ثب ای‪ٝ ٚ‬خ‪ٞ‬ز قم‪ٜ‬مبذمت ظ‪ٛ‬مسُمی پمط‪ٝ‬یم‪ ٚ‬‬ ‫اػتهبٗی ث‪ ٠‬ػ‪ٜٞ‬ا‪ ٙ‬یٌی اظ ثعضُتطی‪ ٚ‬ثب‪ٞٛ‬ا‪ ٙ‬قمبػمط ‬ ‫ًک‪ٞ‬ض ذبٓی اظ ُٓق ‪ٛ‬یؿت‪.‬‬ ‫چ‪٢‬ط‪ ٟ‬پط‪ٝ‬ی‪ُٞ ٚ‬یی نجط ‪ ٝ‬تحْ٘ ضا اظ ً‪ٞ‬زًی ث‪ ٠‬‬ ‫ز‪ٝ‬ـ ًکیس‪ ٝ ٟ‬ثیت ثیت قؼط‪١‬بیف ‪١‬مٖ اثؿمتم‪ ٚ‬‬ ‫ؿ٘ی پ‪٢ٜ‬ب‪ٗ ٝ ٙ‬حْ٘ اٗ‪ٞ‬ظ‪١ ٟ‬بیی پطٗـع قمس‪ ٟ‬ا‪ٛ‬مس‪ .‬‬ ‫ًٔ٘بتی ٗحد‪ٞ‬ه ‪٘١‬ب‪ٜٛ‬س ُ‪ٞ‬ی‪ٜ‬س‪ ٟ‬قب‪ ٠ً ٙ‬ظ‪ٛ‬مسُمی ‬ ‫ً‪ٞ‬تب‪١‬ف ضا ‪ ٖ١‬ثب ت٘بٕ تٔری ‪١‬بی اٗیرت‪ ٠‬ثمب ا‪ ،ٙ‬‬ ‫ثی ُالی‪َ ٠‬ی ًطز ‪ ٝ‬ذ‪ٞ‬ز ضا چ‪ٜ‬ب‪ ٙ‬ث‪ ٠‬زؾت کمٔمی ‬ ‫ؾپطز ً‪ُٞ ٠‬یی ‪ 35‬ؾبّ ظ‪ٛ‬سُی ضا ‪ ٖ١‬ثطای ذم‪ٞ‬ز ‬ ‫ظیبز ٗی زا‪ٛ‬ؿت‪ ٠‬اؾت‪ ٠٘١.‬ای‪٢ٜ‬ب اٗمب ثمرمف ‪١‬مبیمی ‬ ‫ٗکرم ‪١ ٝ‬عاض ثبض ُلت قمس‪ ٟ‬اظ ظ‪ٛ‬مسُمی ا‪ ٝ‬‬ ‫‪١‬ؿت‪ٜ‬س‪...‬‬ ‫ازاٗ‪ ٠‬زاضز‬ صفحه 5 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫ادبیات‬ ‫سِ ضٌبِ ‪ 66‬فرٍردیی‪ 5* 6446‬اٍریل ‪ 3 * 2422‬رهضبى‪ * 6443‬سبل سی ٍ دٍم ( اٍتَز ایکیٌجی ایل ) * ضوبرُ ( سبیی ) ‪5466 :‬‬ ‫‪6‬‬ ‫بویوتموسن قوجاغیندا ایگیدلرسن‬ ‫ایگیدلیگی سن دنیایا گتیرمیسن‬ ‫اان یوردو یو وامیسسان ارذبایجان‬ ‫اتب بببب سوزلری‬ ‫‪١‬ئچ ً‪ ٖ٨‬اوظ هبس‪٨‬ـ‪ٜ٨‬ب س‪ٞ‬ضش زئ٘‪ ٠‬ظ‬ ‫‪٨١‬چ ثوبٓ‪ٗ ٠ِ٨٘ٛ ٦‬بسز ٗ‪ ٚ‬سطض‪٠‬‬ ‫****************************‬ ‫د‪٨‬چبم اوظ زسش‪ ٠‬س‪ ٠ً ٦ٜ٨‬س٘‪ ٠‬ظ‬ ‫چبه‪ ٞ‬زسش‪ ٠‬ذ‪ٞ‬زض‪ ٦٘ٛ ٞ‬ثط‪ٟ‬‬ ‫****************************‬ ‫ه‪ٞ‬ضززا‪ ٙ‬ه‪ٞ‬ضذب‪ ، ٙ‬ه‪ ٙٞ٧ٞ‬سبذالٗبظ‬ ‫ًس‪ ٠ً ٦‬اظ ُطٍ ٗ‪ ٦‬سطس‪ُٞ،٠‬سل‪ٜ‬س ‪ ٦٘ٛ ٠ِٛ‬زاض‪ٟ‬‬ ‫****************************‬ ‫اّ ا‪٧‬شس‪ٗ ٙ‬ط‪ٞ٢‬ضز‪ٝ‬ض‬ ‫ٗثْ ُب‪ ٝ‬د‪٨‬ط‪ ٦ٛٞ‬سل‪٨‬س ٗط‪ٞ٢‬ض‪ٟ‬‬ ‫****************************‬ ‫زئ‪ ٠٨‬س‪ ٚ‬جب‪ ٚ٨ٛ‬هبض‪٨ٜ٨‬ط‬ ‫ٗثْ ا‪ ٠ٌٜ٧‬س‪ٜ‬ز ٗ‪ ٦‬ذبض‪ - ٟ‬زٓز ًشی ٗ‪٨‬ر‪ٞ‬از‬ ‫****************************‬ ‫‪٧‬ب حس‪ً ٚ‬ئچْ ‪٧ ،‬ب ًئچْ حس‪ٚ‬‬ ‫چ‪ ٠‬ذ‪ٞ‬اج‪ ٠‬ػٔ‪ ، ٦‬چ‪ ٠‬ػٔ‪ ٦‬ذ‪ٞ‬اج‪٠‬‬ ‫****************************‬ ‫هبضزاضالض ضب‪ٝ‬اضس‪ ، ٥‬اذ٘بذالض ا‪ٜ٧‬ب‪ٛ‬س‪٥‬‬ ‫ثطازضا‪ ٙ‬ج‪ًٜٜ َٜ‬س ‪ ،‬اثٔ‪٢‬ب‪ ٙ‬ثب‪ٝ‬ض ً‪ٜٜ‬س ‪.‬‬ ‫****************************‬ ‫ذبس‪ ٚ٨‬ه‪٨‬ع ذبالس‪ٜ٨‬ب ‪ ،‬ه‪ٞ‬چ ا‪٨ِ٧‬ز زا‪ ٦٧‬س‪ٜ٨‬ب‬ ‫سط‪ ٟ‬ث‪ ٠‬سر٘ص ٗ‪٨‬ط‪ ، ٟ‬حس‪ ٦ٜ‬ث‪ ٠‬ثبثبش ‪.‬‬ ‫بیلوجِ‬ ‫ا‪ٗٞ٧ٝ‬بٗ‪٨‬ص زَٓ٘‪ ، ٠‬ز‪ٝ‬ض‪ٞ‬ه ث‪ٞ‬س‪ ٙٞ‬ائ‪ٞ‬ض‪ ، ٠ٛ‬ا‪٨٧‬طٗ‪ ٦‬ث‪٨‬ـط‬ ‫ُ‪ ٙٞ‬ا‪٧‬چ‪ٜ٨‬س‪ ، ٟ‬ز‪٧‬ط‪ ٥‬ز‪ٝ‬ضط ائ‪ٞ‬ض‪ : ٠ٛ‬ج‪ٞ‬ج‪٠‬‬ ‫********************************‬ ‫ا‪ٝ‬ظاز‪ ٖ٧‬سَ‪ ، ٠ٜ‬زاز‪ : ٠َٜٗ ٥‬چ‪ٞ‬ث‪ٞ‬م چٌَ٘ی ‪ ،‬سـ‪ٞ‬سـ‪ٙٞ‬‬ ‫چٌ٘ی‬ ‫********************************‬ ‫ا‪ٝ‬ظا‪ٛ‬س‪٧‬وجب ه‪٨‬ـسـبالض ‪ ،‬اوظ‪ٛٝ‬ـ‪ُ ٠‬ـاض‪ ٟ‬ا‪ٝ‬ظ‪ٛٝ‬ـس‪ٝ‬ض ‪،‬‬ ‫ا‪٧‬طٔ‪ٜ‬س‪ٌ٧‬ج‪ ٠‬ه‪٨‬سبالض ‪ :‬چ‪ٞ‬ث‪ٞ‬م چَـٌـ٘ـی ‪ ،‬سـ‪ٞ‬سـ‪ٙٞ‬‬ ‫چٌ٘ی‬ ‫********************************‬ ‫ا‪ٝ‬ظاهسا ُاضز‪ ٕٝ‬هبضا هبضا ‪٧ ،‬بذ‪ٜ٨‬سا ُاضز‪ ٕٝ‬دبضا دبضا ‪،‬‬ ‫اؿع‪٘٧‬ب ه‪٧ٞ‬س‪٧ ٕٝ‬بٗب‪ ٙ‬ضٌط ‪ ،‬اَسـ‪ُ ٠‬ـ‪٨‬ـ٘ـسَ‪ ٙ‬سـ‪ٞ‬سـ‪ٞ‬ه‬ ‫چٌَط ‪ :‬ه‪ٞ‬ظ ‪٨ُ ،‬طز‪ً ٟ‬ب‪ٙ‬‬ ‫********************************‬ ‫ا‪ٝ‬ظاهسا‪ ٙ‬ثبذبض اؿبضاض ‪٧ ،‬بذ‪ُ ٚ٨‬ئسَض ثبؿ‪٨‬طاض ‪ :‬ز‪ٛ‬ـ‪٨‬ـع ‪،‬‬ ‫زض‪٧‬ب‬ ‫********************************‬ ‫ا‪ٝ‬ظاهسا‪ ٙ‬ثبذ‪٨‬طإ ‪٧‬بٗب‪ ٙ‬چ‪ٞ‬خ ‪٧ ،‬بذ‪ٜ٨‬ب ُئس‪٧‬طَٕ ث‪٨‬ط ‪ٜٛ‬ی‬ ‫‪ٞ٧‬خ ‪ :‬چ‪ ، ٚ‬ز‪ٗٝ‬ب‪ ، ٙ‬س‪٨‬س‬ ‫********************************‬ ‫ا‪ٝ‬ظاهسا‪ ٙ‬ثبذ‪٨‬طسب‪ ٙ‬هبضاجبز‪٧ ، ٥‬ـبذـ‪٨‬ـ‪ُ ٚ‬ـٔـ‪٨‬ـطسَـ‪ٚ‬‬ ‫اوٓ‪ٞ‬ج‪ ٠‬ز‪ ، ٥‬ثبضٗبم س‪ٞ‬خ ُاظ‪ٛٝ‬ـ‪ ٠‬ز‪٧‬ـط‪٧‬ـجـ‪ ٠‬ز‪: ٥‬‬ ‫هب‪٧‬چ‪ ، ٦‬هئ‪٨‬چ‪٦‬‬ ‫********************************‬ ‫ا‪ٝ‬ظاض ا‪ٝ‬ظاض ‪ٞ٧‬ظ اؿبب ‪ ،‬زآٔ‪ ٦‬ث‪ٞ‬زاهٔ‪ ٦‬اؿـبب ‪ ،‬ثـ‪٨‬ـط‬ ‫ا‪ٝ‬ج‪ ٞ‬هبد‪ ٠٨‬ثبؿٔ‪ّٞ٧ : ٦‬‬ ‫********************************‬ ‫ا‪ٝ‬ظٓ‪ٛٞ٧ٞ‬س‪َ ، ِّٞٛٞ٧ ٟ‬ز‪َ٧‬طز‪ ٟ‬اؿ‪٨‬ط ‪ :‬ا‪ٜ٧‬جـ‪ ، ٦‬هـ‪٨‬ـع‪٧‬ـْ‬ ‫ا‪ٝ‬ظ‪ ٝ‬اال ‪٧ ،‬ئط‪ ٥‬سبال ‪ ،‬دبضا دبضا ‪ ،‬ا‪ٝ‬ض‪ ٦٧ ٟ‬هبضا ‪ :‬الٓـ‪، ٠‬‬ ‫الال‬ ‫عالهم امینی‬ ‫دده قورقود‬ ‫فضولی‬ ‫اض‪ٜ‬ب‪ ٦٧‬ثب سٔسٔ‪١ ٠‬ب‪ ٥‬سطى سجبض‬ ‫سلسلِ غسًَیبى‬ ‫ازاٗ‪ ٠‬اظ ض٘بض‪ ٣‬هجْ‪...‬‬ ‫دس اظ ٗطٍ ٗسؼ‪ٞ‬ز کطٗب‪ٛ‬ط‪ٝ‬ا‪ ٦٧‬ؿع‪٧ٞٛ‬ب‪ ٙ‬ث‪ ٠‬هس٘ش‪ ٦‬اظ ؿطه ‪ٜ١‬ـس ثـ‪٠‬‬ ‫ٗطًع‪٧‬ز ال‪ٞ١‬ض ٗحس‪ٝ‬ز ُطز؛ ‪ ٝ‬زض ‪٢ٛ‬ب‪٧‬ز زض سس‪ ٟ‬ضطـٖ ‪١‬ـجـط‪٥‬‬ ‫ؿ‪ٞ‬ض‪٧‬ب‪ ،ٙ‬اذط‪ ٚ٧‬ثوب‪٧‬ب‪ ٥‬ؿع‪٧ٞٛ‬ب‪( ٙ‬ذسط‪ٔٗٝ‬ی) ضا ‪٨ٛ‬ع اظ ث‪ ٚ٨‬ثطز‪ٛ‬س‪.‬‬ ‫ظ‪٨٢‬ط آس‪ ٠ٓٝ‬اثطا‪ٖ٨١‬‬ ‫زض سبّ ‪ ،448‬سٔغب‪ ٙ‬اثطا‪ ٖ٨١‬دسط ٗسؼ‪ٞ‬ز دسط ٗح٘‪ٞ‬ز دسط سجٌشِـ‪٨‬ـ‪ٚ‬‬ ‫ؿع‪ ،٥ٞٛ‬ذ‪ٞ‬ض‪٧ٜٞ‬س ثعضٍ ً‪ ٠‬هطا‪ ٙ‬ضا ثب هٖٔ ذـ‪ٞ‬ز ‪ٛ‬ـ‪ٞ‬ضـز‪ ،‬ثـطا‪٥‬‬ ‫ٗسر ‪ 40‬سبّ ث‪ ٠‬سٔغ‪ٜ‬ز ضس‪٨‬س‪.‬‬ ‫اثطا‪ ٖ٨١‬ثب س‪ٞ‬اکن صٔح ثب سٔج‪ٞ‬ه‪٨‬ب‪ ٝ ٙ‬احـ‪٨‬ـب‪ ٥‬ض‪ٝ‬اثـظ کـط‪١‬ـ‪ٜ‬ـِـ‪ٝ ٦‬‬ ‫س‪٨‬بس‪ ،٦‬اٗذطاس‪ٞ‬ض‪ ٥‬ضؼ‪٨‬ق ضس‪ ٟ‬ؿع‪ ٥ٞٛ‬ضا ضا ٗجسزاً ث‪٨ٜ‬ب‪٢ٛ ٙ‬بز‪ .‬ز‪ٝ‬ضا‪ٙ‬‬ ‫اثطا‪ ٝ ٖ٨١‬جب‪ٛ‬ط‪ٜ٨‬ب‪ ٥ٝ ٙ‬اٗذطاس‪ٞ‬ض‪ ٥‬ؿع‪ ٥ٞٛ‬اظ ‪٧‬ـی ز‪ٝ‬ض‪ ٟ‬اضاٗـص ‪ٝ‬‬ ‫صٔح دب‪٧‬ساض ثطذ‪ٞ‬ضزاض ث‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫ؿع‪٧ٞٛ‬ب‪ ٠ً ٙ‬ذطاسب‪ ٙ‬ضا اظ زسز زاز‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ز‪ٛ‬س‪ ،‬ث‪٠‬ع‪ٞ‬ض کـعا‪٧‬ـ‪ٜ‬ـس‪ ٟ‬ا‪ ٥‬ثـب‬ ‫ثط‪ٝ‬ر حبصْ اظ ح٘الر ث‪ ٠‬ض٘بّ ‪ٜ١‬س‪ ،‬جب‪ ٠ً ٦٧‬ثب ٗوب‪ٗٝ‬ز ضـس‪٧‬ـس‬ ‫حبً٘ب‪ٜ١ ٙ‬س ٗب‪ٜٛ‬س دبضاٗبضا اظ ٗبٓ‪ٞ‬ا ‪ُ ٝ‬ـب‪١‬ـبز‪ٝ‬اال اظ هـ‪ٜ‬ـ‪ٞ‬ب ض‪ٝ‬ثـط‪ٝ‬‬ ‫ٗ‪٦‬ضس‪ٛ‬س‪ ،‬ث‪ ٠‬ح‪٨‬بر ضب‪ ٙ‬ازاٗ‪ ٠‬زاز‪ٛ‬س‪.‬‬ ‫‪ ٥ٝ‬سب سبّ ‪ 488‬حٌ‪ٗٞ‬ز ًطز‪.‬‬ ‫ا‪ ٚ٧‬ثز ا‪ٛ‬چ‪ٜ‬ب‪ ٙ‬ػالءآس‪ٗ ٠ٓٝ‬سؼ‪ٞ‬ز س‪ٕٞ‬‬ ‫اث‪ٞ‬سؼس ٗسؼ‪ٞ‬ز ٗط‪ٞ٢‬ض ث‪ ٠‬سٔغب‪ٗ ٙ‬سؼ‪ٞ‬ز س‪ ٕٞ‬ثطا‪ٗ ٥‬سر ضب‪ٛ‬عز‪ ٟ‬سـبّ‬ ‫ث‪ ٠‬سٔغ‪ٜ‬ز ضس‪٨‬س‪ ،‬زض حبٓ‪٨١ ٠ً ٦‬چ اسلبم ٗ‪ ٦٘٢‬زض ظٗب‪ ٙ‬حـ‪٨‬ـبر ا‪ٝ‬‬ ‫ضخ ‪ٛ‬ساز‪ٗ .‬سؼ‪ٞ‬ز ًبخ جس ذ‪ٞ‬ز سٔغب‪ٗ ٙ‬سؼ‪ٞ‬ز ؿـع‪ٛ‬ـ‪٧ ٝ ٥ٞ‬ـٌـ‪ ٦‬اظ‬ ‫ٗ‪ٜ‬بض‪١ٟ‬ب‪ ٥‬ؿع‪ ٦ٛ‬ضا ث‪ٜ‬ب ًطز‪.‬‬ ‫ػالئٖ ضؼق ؿع‪٧ٞٛ‬ب‪ِٜ١ ٙ‬بٗ‪ ٦‬اضٌبض ضس ًـ‪ ٥ٝ ٠‬زض سـبّ ‪505‬‬ ‫زضُصضز‪ ،‬زضُ‪٨‬ط‪ ٥‬زاذٔ‪ ٦‬ث‪ ٚ٨‬دسطا‪ٛ‬ص ثب ػط‪ٝ‬ب سـٔـغـب‪ ٙ‬ثـ‪٢‬ـطإ‬ ‫ضب‪ ٟ‬ث‪ ٠‬ػ‪ٜٞ‬ا‪ ٙ‬زسز ‪ٛ‬طب‪ٛ‬س‪ ٟ‬سٔج‪ٞ‬ه‪٨‬ب‪ ٙ‬دب‪٧‬ب‪٧ ٙ‬بکز‪ .‬ث‪٢‬طإ ضب‪ ٟ‬زض ج‪َٜ‬‬ ‫ؿع‪ٛ‬ـ‪ ٦‬زض سـبّ ‪ 507‬ثـطازضش اضسـال‪ ٙ‬ضا اظ سـٔـغـ‪ٜ‬ـز ذـٔـغ‬ ‫‪ٞ٘ٛ‬ز‪.‬‬ ‫یویی الدٍلِ بهرام ضبُ‬ ‫سٔغب‪ ٙ‬ث‪٢‬طإ ضب‪ ٟ‬ؿع‪ ٥ٞٛ‬اذط‪ ٚ٧‬دبزضب‪ ٟ‬ؿع‪ ٥ٞٛ‬ث‪ٞ‬ز ً‪ ٠‬ث‪ٗ ٠‬سر سـ‪٦‬‬ ‫‪ ٝ‬د‪ٜ‬ج سبّ ثط ؿع‪ ،٦ٛ‬ا‪ ٚ٨ٓٝ‬دب‪٧‬شرز ؿع‪٧ٞٛ‬ب‪ ٙ‬حبًٖ ث‪ٞ‬ز‪ ٥ٝ .‬زض سـبّ‬ ‫‪ 547‬زض ؿع‪ ٦ٛ‬س‪ٞ‬سظ س‪٨‬ق آس‪ ٚ٧‬س‪ٞ‬ض‪ ٥‬ضٌسز ذ‪ٞ‬ضز‪ ،‬اٗب سبّ ثؼس‬ ‫دب‪٧‬شرز ضا دس ُطکز‪.‬‬ ‫ػالءآس‪ ٚ٧‬حس‪ ٚ٨‬ج‪٢‬ب‪ٛ‬س‪ٞ‬ظ‪ ،‬سٔغب‪ ٙ‬ؿ‪ٞ‬ض‪٧‬ب‪ ،ٙ‬زض ا‪ٛ‬شوبٕ ٗطٍ ثطازضش‬ ‫هغت آس‪ ٚ٧‬ؿ‪ٞ‬ض‪ ٠ً ،٥‬زاٗبز دبزضب‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ز اٗب ث‪ ٠‬زٓ‪ ْ٨‬سرـٔـق جـعئـ‪٦‬‬ ‫ًطش‪ ٠‬ضس‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ز‪ ،‬زض سبّ ‪ 547‬ا‪ ٚ٧‬ض‪٢‬ط ضا کشح ًطز‪.‬‬ ‫سذس ‪ ٥ٝ‬ا‪ ٚ٧‬دب‪٧‬شرز ثبضٌ‪ ٟٞ‬ؿع‪٧ٞٛ‬ب‪ ٙ‬ضا ‪ٌٜٞ٧‬اذز ‪ ٝ‬ثـ‪ٗ ٠‬ـسر ‪7‬‬ ‫ض‪ٝ‬ظ ا‪ ٙ‬ضا س‪ٞ‬ظا‪ٛ‬س ً‪ ٠‬ث‪ ٠‬ج‪٢‬ب‪ٛ‬س‪ٞ‬ظ ٗؼط‪ٝ‬ف ضس‪ .‬ؿـع‪ٛ‬ـ‪ ٦‬ثـب ٗـساذٔـ‪٠‬‬ ‫سٔج‪ٞ‬ه‪٨‬ب‪ ٠ً ٙ‬ث‪ً٘ ٠‬ی ث‪٢‬ـطإ ضـب‪ ٟ‬اٗـس‪ ٟ‬ثـ‪ٞ‬ز‪ٛ‬ـس‪ ،‬ز‪ٝ‬ثـبض‪ ٟ‬احـ‪٨‬ـب‬ ‫ُطز‪٧‬س‪.‬‬ ‫ٗجبضظار ؿع‪٧ٞٛ‬ب‪ ٝ ٙ‬ؿ‪ٞ‬ض‪٧‬ب‪ ٙ‬زض سبٓ‪٢‬ب‪ ٥‬ثؼس ‪٘١‬چ‪ٜ‬ب‪ ٙ‬ازاٗ‪٧ ٠‬ـبکـز سـب‬ ‫ا‪ ٠ٌٜ٧‬هٔ٘ط‪ ٝ‬ؿع‪ ٝ ٥ٞٛ‬ظاثٔسشب‪ ٙ‬هجْ اظ ؿ‪ٞ‬ض‪٧‬ب‪ ٙ‬ث‪ ٠‬زسز ُـط‪١ٝ‬ـ‪ ٦‬اظ‬ ‫سطًب‪ ٙ‬ا‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ظ دبٗبّ ُطز‪٧‬س‪ .‬هسضر ؿع‪٧ٞٛ‬ب‪ ٙ‬زض ض٘بّ ؿطث‪١ ٦‬ـ‪ٜ‬ـس سـب‬ ‫ظٗب‪ ٙ‬ؿٔج‪ ٠‬ؿ‪ٞ‬ض‪٧‬ب‪ ٙ‬ثط ال‪ٞ١‬ض آ‪ ٦‬سٔغ‪ٜ‬ز ذسط‪ٔٗ ٝ‬ی ؿع‪ ٥ٞٛ‬زض سـبّ‬ ‫ازاٗ‪ ٠‬زاضز‬ ‫‪ 555‬کطا‪ ٖ١‬ث‪ٞ‬ز‪...‬‬ ‫‪ٛ‬بؿ‪ْ٨‬‬ ‫اغ قَش‬ ‫سٔٔــــط‪ ٙٝ‬زاضا ا‪ ٥‬ه‪٨‬ــــــع‬ ‫هبضالض‪ ٙٝ‬هـــبضا ا‪ ٥‬ه‪٨‬ــع‬ ‫‪٧‬ئط‪ ٚ٧‬زئ‪ ٠‬ه‪ ٚٗ ٥ٞ‬ث‪ٖ٨ٔ٨‬‬ ‫ٗ‪ٜ‬عٓ‪٨‬ــــ‪١ ٚ‬بضا ا‪ ٥‬ه‪٨‬ـــــع‬ ‫*******‬ ‫ا‪ٝ‬جب ث‪ ٥ٞ‬هبضا هبش ُ‪ٞ‬ظ‬ ‫‪٧‬ـــ‪ٞ‬خ اضاٗعزا ‪١‬چ سـ‪ٞ‬ظ‬ ‫‪ٛ‬چّـــ‪ ٠‬ؿ٘‪ ٚٗ ٠‬ز‪ٝ‬ظز‪ٕٝ‬‬ ‫ث‪٨‬ط‪ٜ٧‬ـ‪ ٠‬ز‪ ٟ‬س‪ُ ٚ‬ئْ زُ‪ٝ‬ظ‬ ‫*******‬ ‫زاؿــالض‪ ٙٝ‬ثبض‪ ٦‬زاضــــس‪ٝ‬ض‬ ‫ً‪٨‬ذط‪ِ٧‬ــ‪ ٙٞ‬ا‪ٝ‬سش‪ ٦‬هبضــس‪ٝ‬ض‬ ‫ػبضــــن ا‪ٓٝ‬س‪ ٙٞ‬ث‪ٔ٨‬ـــطس‪ٚ‬‬ ‫س‪٨ٗ ٚ٨‬ئ‪١ ٚ‬ب‪ٛ‬س‪ ٦‬ثبضس‪ٝ‬ض‬ ‫*******‬ ‫ٗبضآ‪ ٦‬زاؿـــــسا ُــئـــــع‪ٙٝ‬‬ ‫ثٔجٔــــ‪ ٦‬ثبؿــــسا ُــئـــــع‪ٙٝ‬‬ ‫ضـــبٗـــبٗــب ‪٧‬ئـــش‪٨‬ــط‪ٜ‬ــس‪ٟ‬‬ ‫ا‪٧‬سشـــ‪ ٠‬س‪ٞ‬ظسبؿــسا ُئــع‪ٙٝ‬‬ ‫ُئچ‪ ٚ‬سب‪ ٚ٨ٛ ٦٧‬اضز‪...٥‬‬ ‫ُاظٓط‪ ٥‬ث‪ٛٞ‬ـ‪ُ ٞ‬ـاسـ‪ٞ‬ضٗـ‪ ٠‬ز‪.٥‬‬ ‫دبزضب‪ ٟ‬ث‪ ٞٛٞ‬سئع‪٧‬ت‪ ،‬ثـ‪٨‬ـط ُـ‪ٙٞ‬‬ ‫ا‪ٛٝ‬ــــالض‪٧‬ــــ‪ ٚ‬ا‪ٝ‬چــــ‪ٛٞ‬ــــ‪ٞ‬‬ ‫ز‪ ٟ‬چبؿ‪٨‬طسس‪٧‬طز‪ ٥‬حض‪ٞ‬ض‪ٛٝ‬ب‪ ،‬زئس‪:٥‬‬ ‫ ثبالالض‪ ،ٖ٧‬س‪٨‬ع ا‪ٝ‬چ‪ٞٛٞ‬ظ ز‪ ٖ٨ٜٗ ٟ‬ثبالٗس‪٨‬ـع‪ٗ .‬ـ‪ ٚ‬ا‪ ٝ‬ازاٗـ‪ ٦‬چـ‪ٞ‬خ‬‫ا‪٧‬سش‪٠‬ضٕ ً‪ ،٦‬ا‪٨ِ٧‬س ا‪ٓٝ‬س‪ .ٙٞ‬س‪٨‬ع‪١ ٚ٧‬ب‪ٛ‬س‪٨ٜ٨‬ع ا‪٨ِ٧‬سس‪٨ٜ٨‬ع؟‬ ‫‪١‬ط‪ ٟ‬ا‪ٝ‬ظ‪ ٙٝ‬ث‪٨‬ط عطک‪ ٠‬چئ‪٧ٞ‬طز‪ .٥‬دبزضب‪ ٟ‬ث‪ُ ٞٛٞ‬اض‪ٝ‬ه زئس‪:٥‬‬ ‫ زئ٘ی‪١ ،‬بٗ‪٨ٜ٨‬ع اوظ‪ٞٛٝ‬ظ‪ ٝ‬ا‪٨ِ٧‬س حِسبه ائٔ‪٨٧٠‬طس‪٨‬ـ‪ٜ‬ـ‪٨‬ـع‪ .‬ا‪ٛٝ‬ـسا ٗـ‪ٚ‬‬‫ث‪٨‬ط ضطط ه‪ٞ٧ٞ‬ضإ‪ ٖ٨ٜٗ ٖ٨ً .‬اس‪ ٚ٨٘٨‬ا‪٧‬بؿ‪ ٚ٨ٛ٦‬ز‪٠َ٘٧‬ز‪٧ ٦ِ٧‬ئطز‪٠ٜٗ ٙ‬‬ ‫ُاضٗ‪ ٠‬ز‪ ٖ٨ِ٧‬ث‪٨‬ط ضئ‪ُ ٦‬ش‪٨‬طس‪ ،٠‬ا‪ ٝ‬ا‪٨ِ٧‬سز‪ .٥‬ثا‪ٞ٧‬ى ا‪ٝ‬ؿال‪ ٙ‬هـبثـبؿـب‬ ‫‪٧‬ئط‪٧‬س‪ ،٥‬ظٗ‪٠٨ٜ٨‬زه اودس‪ ،ٝ‬دبزضب‪ ٟ‬زا ا‪ٛٝ‬ـب ‪٧‬ـ‪ ّٞ‬ذـطجـ‪ٝ ٦‬ئـط‪٧‬ـت‬ ‫ٗ‪ٞ‬ضذّص ث‪ٞ٧ٞ‬ضز‪.ٝ‬‬ ‫ا‪ٝ‬ؿال‪ ٙ‬اس‪٨ٜ٨ٗ ٦‬ت ‪ٞ٧‬ال ز‪ٝ‬ضس‪ُ .ٝ‬ـئـجـ‪ٛ ٠‬ـ‪ُ ٦‬ـ‪ٛٞ‬ـس‪ٝ‬ظ‪ ٟ‬سـبٓـس‪،٥‬‬ ‫ُ‪ٛٞ‬س‪ٝ‬ظ‪ُ ٝ‬ئج‪ ٠٧٠‬سبٓس‪ ،٥‬ز‪ٝ‬ظ ا‪ ٦ٌ٧‬ا‪ُ ّٞ٧ ٥‬ئشس‪ .٥‬ا‪ ٦ٌ٧‬ا‪٧‬ـ‪٨‬ـ‪ٚ‬‬ ‫سبٗبٗ‪ٜ٨‬سا ث‪٨‬ط ‪٧‬ئطز‪ً ٙ‬ئچ‪٨‬طز‪ ،٥‬ث‪٨‬طز‪ ٙ‬ا‪ٛٝ‬ـ‪ ٙٞ‬اسـ‪ ٦‬ذـ‪ٞ‬ضضاز‪ .٥‬اسـ‪٦‬‬ ‫زا‪٧‬ب‪ٛ‬س‪٧‬ط‪٧‬ت ُاضز‪ ،٦ً ٝ‬ث‪٨‬ط اؿبج‪ ٚ٨‬ز‪٧‬ج‪ٜ٨‬س‪ ٟ‬ثا‪ٞ٧‬ى ث‪٨‬ـط ٓـؼـْ ‪ٝ‬اض‪.‬‬ ‫اســسا‪ ٙ‬ز‪ٝ‬ضــس‪ ،ٝ‬کــ‪٨‬ــٌــ‪٨‬ــطٓطــس‪ً ٥‬ــ‪ ،٦‬اُــط اســبٕ ثــ‪٧ ٞ‬ــئــطٓــط‪ٟ‬‬ ‫ُٔ٘‪٨‬ص ا‪ٓٝ‬سب‪٧‬س‪٧ ،٥‬و‪ ،٦ً ٚ٨‬ث‪ ٞٛٞ‬ث‪ٞ‬ضزا ه‪٘٧ٞ‬بظز‪ٓ .٥‬ؼٔ‪ُ ٦‬اس‪ٞ‬ض‪ٝ‬ه‬ ‫اس‪ ٚ٨‬ثبض‪ ٚ٨‬هب‪٧‬شبضز‪ .٥‬ض‪٢‬طز‪ ٟ‬ذجط چ‪٨‬رس‪ ،٦ً ٥‬دبزضب‪ ٚ٨١‬ثـا‪٧‬ـ‪ٞ‬ى‬ ‫ا‪ٝ‬ؿٔ‪٨ُٔ ٞ‬ط‪ .‬ثٔ‪ ،٦‬دبزضب‪ ٟ‬اٗط ائٔ‪٠‬ز‪ ،٥‬ا‪ ٞٛٝ‬د‪٨‬ط‪ٞ‬اظ ائٔ‪٠‬ز‪ٔ٧‬ط‪ .‬صـبثـبحـ‪٦‬‬ ‫‪١‬بٗ‪ُ ٦‬ئ‪ٜ٨٨‬س‪ً ،٥‬ئج‪ٜ٨‬س‪١ ،٥‬ط‪ ٟ‬اوظ ‪٧‬ئط‪ ٚ٧‬س‪ٞ‬سس‪ ،ٝ‬ز‪٧‬ـ‪ٞ‬ا‪ ٙ‬هـ‪ٞ‬ض‪ٓٝ‬ـس‪،ٝ‬‬ ‫ا‪ٝ‬ؿال‪ُ ٙ‬ش‪٨‬طز‪ٓ ٦ِ٧‬ؼٔ‪ ٦‬ث‪٨‬ط ذ‪ٛٞ‬چب‪٧‬ب ه‪ٞ٧ٞ‬ه ُـشـ‪٨‬ـطز‪ ٥‬دـبزضـب‪١‬ـ‪٨‬ـ‪ٚ‬‬ ‫حض‪ٞ‬ض‪ٛٝ‬ب‪ .‬دبزضب‪ ٟ‬ا‪ٝ‬ؿٔ‪ ٙٞٛٞ‬آ‪ٜ٨ٜ‬سا‪ ٙ‬اودس‪ ،ٝ‬ث‪٨‬ط اچبض ‪ٝ‬ئط‪٧‬ت زئس‪:٥‬‬ ‫ ض‪٢‬ط‪ ٚ٧‬ه‪٨‬طاؿ‪ٜ٨‬ساً‪ ٦‬زاؿ‪ ٚ٨‬آش‪ٜ٨‬سا ث‪٨‬ط ًب‪١‬ب ‪ٝ‬اض‪ً .‬ب‪١‬بزا ٗ‪ ٖ٨ٜ‬هـ‪٨‬ـطخ‬‫ا‪ٝ‬سبؿ‪ٝ ٖ٨‬اض‪ .‬ادبض ث‪ٓ ٞ‬ؼٔ‪ ٦‬ه‪ ٥ٞ‬ا‪ ٙٝ‬ث‪٨‬ط‪ٜ٧‬ج‪ ٦‬ا‪ٝ‬سبؿب!‬ ‫ا‪ٝ‬ؿال‪ُ ٙ‬ئس‪٧‬ت ا‪ ٙٝ‬ث‪٨‬ط‪ٜ٧‬ج‪ ٦‬ا‪ٝ‬سبؿ‪ ٦‬اچ‪٨‬ت ُـاضز‪ ٝ‬ثـ‪ٞ‬ضا ا‪ ٝ‬جـ‪ٞ‬ض‬ ‫اضز‪ٝ ٥‬اض‬ ‫ٓؼٔٔطٓ‪ ٠‬ز‪ٞٓٝ‬ز‪...ٝ‬‬ ‫خیابانی‬ ‫شهریار‬ ‫رتبیت‬ ‫شاه اسماعیل‬ ‫‪ٌ٧‬صس ‪١‬عاض ٓـز‬ ‫ترکی در فبرسی‬ ‫ازاٗ‪ ٠‬اظ ض٘بض‪ ٣‬هجْ‪....‬‬ ‫ه‪٢‬طٗب‪ -1ٙ‬هبضاٗب‪ ; ٙ‬هبضا (ه‪ ، ٥ٞ‬س‪٨‬ب‪ ٟ‬ض‪ ، َٛ‬ثس‪٨‬بض) ‪ٗ +‬ـب‪ٗ( ٙ‬ـب‪ٛ‬ـ‪ٜ‬ـس ‪،‬‬ ‫د‪ٞٔ٢‬ا‪ ; )ٙ‬د‪ٞٔ٢‬ا‪ ٙ‬ه‪ ، ٥ٞ‬ثس‪٨‬بض ه‪٥ٞ‬‬ ‫‪ -2‬هب‪١‬بضٗب‪ ; ٙ‬هب‪١‬بض (هب‪١‬بضٗبم ; ثطا‪ٛ‬ساذش‪ٗ ، ٚ‬چ ا‪ٛ‬ـساذـشـ‪ٗ + )ٚ‬ـب‪ٙ‬‬ ‫(د‪ٞٔ٢‬ا‪ ; )ٙ‬د‪ٞٔ٢‬ا‪ ٙ‬ؿبٓت ‪ ٝ‬ثطاظ‪ٛ‬س‪ٟ‬‬ ‫ه‪٨‬چ‪ ;٦‬ه‪٨‬چ‪ ; ٦‬ه‪٨ِ٨‬چ‪ ; ٦‬ه‪( ٦ِ٨‬ه‪٘٨ِ٨‬بم ; ثط‪٧‬س‪ ، ٙ‬ض‪٧‬ـع ض‪٧‬ـع ًـطز‪، ٙ‬‬ ‫ضحٖ ‪ٌٛ‬طز‪ ، ٙ‬ظ‪٧‬ط ه‪ ّٞ‬ظز‪ِٛ ، ٙ‬ب‪ ٟ‬س‪٨‬ع ‪ ٝ‬ثب زهز ًطز‪ + )ٙ‬چـ‪( ٦‬اى‬ ‫ضـٔ‪ ; )٦‬ثطش ز‪ٜ١‬س‪ ٟ‬؛ ه‪٨‬چبچ‪ ; ٦‬ه‪٨٨‬چ‪ ٦‬چ‪ ; ٦‬ذ‪٨‬بط ‪ ،‬ه‪٨ِ٨‬س‪٧‬طٗبم ;‬ ‫‪ِٛ‬ب‪ ٟ‬س‪٨‬ع ًطز‪ ، ٙ‬ه‪ِ٨٨‬وبب (ثبخ‪ :‬ه‪٨‬وبب) ‪ ،‬ه‪٘٨ِ٨‬ب (ثبخ‪ :‬ه‪ )٠٘٨‬؛ آجش‪ ٠‬ه‪;( ِ٦٨ِ٨‬‬ ‫س‪ٞ‬ظ‪ ٝ )ٙ‬ه‪ِ٨٨ِ٨‬ن (; س‪ٞ‬ظ‪ ٦ُٛٞ ٙ‬ز‪ٝ‬ظ‪ )٥‬ػٔ‪٨‬طؿٖ سطبث‪ ٠‬ظب‪١‬ط‪ ٥‬ثـب ا‪٧‬ـ‪ٚ‬‬ ‫ًٔ٘‪٘١ ٠‬ط‪٧‬ط‪٨ٛ ٠‬سش‪ٜ‬س ثٌٔ‪ ٠‬اظ ٗصسض هب‪ٗٞ٧‬بم (; هبظ‪ٝ‬ضٗـبم ; ًـ‪ٞ‬ى‬ ‫ظز‪ )ٙ‬ث‪ٞ‬ج‪ٞ‬ز اٗس‪ ٟ‬ا‪ٛ‬س‪.‬‬ ‫ه‪٨‬ط; ه‪ِ٨‬ط ; س‪٨‬ب‪ٗ ، ٦١‬طظ ‪ ٝ‬سطحس ‪ٛ ،‬بظ ‪ ٝ‬ػط‪ ٟٞ‬؛ ه‪ِ٨‬طام ; ً‪ٜ‬بض‪ ، ٟ‬ه‪ِ٨‬ط‪ٛ‬ـب‬ ‫; ٓج‪ ٤‬ز‪ٞ٧‬اض ‪ ٝ‬دطز ثبٕ ‪ ،‬ه‪ِ٨‬طه‪ِ٨‬ع (‪ ، )ٕ.ٟ‬ه‪٨‬ط‪ -‬ه‪ ; ٕٞ‬ه‪٨‬ط – ٗبس‪ ٝ ٠‬سبض –‬ ‫‪( ٦‬ثبخ‪ :‬هطه‪ ، )٦‬ه‪ِ٨‬طجب‪٘ٛ‬بم ; ذـ‪ٜ‬ـس‪ٟ‬‬ ‫ٗبض ‪ ،‬ه‪ِ٨‬طچ‪ ; ْ٨‬ػط‪ُ ٟٞ‬ط ‪ ،‬ه‪ِ٨‬طه ِ‬ ‫‪١‬ب‪ٞٓ ٥‬س ‪ ٝ‬ػط‪ٛ ٟٞ‬بى ‪ ،‬ه‪ِ٨‬ط‪ِ٧‬ط٘ب (ثبخ‪ً :‬طض٘‪)٠‬‬ ‫ه‪٨‬س‪;٦‬هب‪٧‬س‪ ; ِ٦‬ذطٌ‪ ٤‬س‪ٞ‬ر ‪٧‬ب ظضزآ‪ ، ٞ‬ه‪٨‬ص‪ٗ( ٦‬ؼط) (‪)8‬‬ ‫ه‪٨‬ص; ه‪ِ٨‬ص ; ص‪ٞ‬ضر ٗحب‪ٝ‬ض‪ ٟ‬ا‪ ٥‬ه‪ِ٨‬چ ‪ ،‬دب ‪ ،‬ضًبه ‪ ،‬دب‪ ، ٠٧‬سس٘‪ ، ٠‬ث‪ٜ‬س‬ ‫‪ ،‬ز‪ٝ‬اّ ً٘ط ‪ ،‬چطٕ ‪ٛ ،‬ب‪ ٙ‬ذ٘‪٨‬ط ‪ ،‬ظٗسشب‪( ٙ‬ه‪ِ٨‬ص) (‪ :)1‬س‪٨‬ؾ ضا ٗبٓـ‪٨‬ـس ثـط‬ ‫ه‪٨‬ط‪ ٠ً ٦‬ث‪ٞ‬ز × د‪٨‬ص سر٘ص زض ضً‪ٞ‬ع ‪ ٝ‬زض سج‪ٞ‬ز‪/‬ػبضف‬ ‫ه‪٨‬غب‪ ;ٙ‬هب‪٧‬شب‪ ; ٙ‬ث‪ٜ‬س ًلص ‪ ،‬هب‪٧‬شبم ; ث‪ٜ‬س ‪ ٝ‬سس٘‪ ٠‬؛ اصْ ا‪ٛ‬طا ‪٧‬ـ‪ٛٞ‬ـب‪ٛ‬ـ‪٦‬‬ ‫ٗ‪ ٦‬زا‪ٜٛ‬س ‪ ٦ٓٝ‬احش٘بالً ٗصسض‪ ٥‬ثص‪ٞ‬ضر هب‪٧‬شبٗبم ث‪ٞ‬ز‪ ٠ً ٟ‬ا‪ٜ٧‬س‪ً٘ٔ ٝ‬ـ‪٤‬‬ ‫ٗطبث‪ ٠‬اظ ا‪ٗ ٙ‬طشن ضس‪ ٟ‬اسز‪.‬‬ ‫ه‪٨‬وبب; ه‪٨ِ٨‬وبب ; ه‪( ٦٨‬ه‪٘٨‬بم ; ثط‪٧‬س‪ِٛ ، ٙ‬ب‪ ٟ‬س‪٨‬ع ‪ ٝ‬د‪٢ٜ‬ـب‪ٛ‬ـ‪ً ٦‬ـطز‪+ )ٙ‬‬ ‫هبب (اى) ; ثط‪٧‬س‪ِٛ ، ٟ‬ب‪ ٟ‬چخ ‪ِٛ ،‬ب‪ً ٟ‬ج ‪ً،‬ج ؛ ه‪٨‬ـوـبب ظز‪ ; ٙ‬زّ‬ ‫ثطز‪( ٙ‬ث‪ٞ‬س‪ِٛ ٤ٔ٨‬ب‪ ٟ‬ذ٘بض‪ٗ : )٥‬طن ه‪٨‬وبج‪ ٠ً ٦‬ا‪ ٙ‬ثطُطش‪ٗ ٠‬ژُب‪ً ٙ‬طز‬ ‫‪ ٝ‬ضکز * الٓ‪ ٠‬ظاضس‪ٗ ٤ٜ٨‬ب ضا ُٔسشـب‪ً ٙ‬ـطز ‪ ٝ‬ضکـز‪ /‬زاضاه ثـ‪٨‬ـَ‬ ‫ه‪٘٨‬بظ; ه‪( ٦ِ٨‬ه‪٘٨٨‬بم ; ا‪ٛ‬صبف ًطز‪ ، ٙ‬ذطب ًطز‪ ، ٙ‬ثـط‪٧‬ـس‪ٗ + )ٙ‬ـبظ‬ ‫(اى سٔج‪ّ٨‬ز) ;ًس‪ ٠ً ٦‬زّ ذطب ًطز‪ٛ ٙ‬ساضز ‪ ،‬ذس‪٨‬س ؛ ‪ ٦٘ٛ‬زا‪ٛ‬ـٖ‬ ‫چطا ا‪ٛ‬طا زض ٓـش‪ٜ‬بٗ‪١ ٠‬ب‪ ٥‬کبضس‪٨ًٜ ٦‬ع ٗ‪٧ٞٛ ٦‬س‪ٜ‬س؟ ضب‪٧‬س اظ ضـؼـط ظ‪٧‬ـط‬ ‫ثجب‪ ٥‬ذس‪٨‬س ‪٨ًٜ ،‬ع اسش‪ٜ‬جبط ًطز‪ ٟ‬ا‪ٛ‬س ‪:‬‬ ‫دس زضِ ذب‪ ٠ٛ‬ثِ‪ ٞ‬ه‪٘٨‬بظ ضا × سب ث‪٨‬بضز ا‪ ٙ‬ضهبم ‪ ٝ‬ؿبظ ضا ‪٥ٞٓٞٗ /‬‬ ‫ه‪٘٨‬بم; هب‪٘٧‬بم ; هب‪( ٥‬هب‪٘٧‬بم ; ا‪ٛ‬جبضش‪ٗ + )ٚ‬بم (اى) ; ا‪ٛ‬ـجـبضـشـ‪، ٠‬‬ ‫ض‪ ، ٠٧ٝ‬سطض‪٨‬ط‪ :‬ظ‪ٛ ٚ٘٧‬ب‪ ٙ‬ج‪ ٝ ٚ٧ٞ‬د‪٨‬بظ کوط ظ‪١ × ٖٛ‬عاضُ‪ٗ ٠ٛٞ‬وـطـط ثـ‪٠‬‬ ‫سجٔز ه‪٘٨‬بم‪ /‬ک‪ٞ‬ه‪٧ ٦‬عز‪٥‬‬ ‫ه‪ ;٠٘٨‬ه‪٘٨ِ٨‬ب ; ه‪( ٦ِ٨‬ه‪٘٨ِ٨‬بم ; ثط‪٧‬س‪ ، ٙ‬ا‪ٛ‬صبف زاز‪ٗ + )ٙ‬ـب (اى) ;‬ ‫ثط‪٧‬س‪ُٞ، ٟ‬ضز ثط‪٧‬س‪ ٟ‬؛ ه‪ ٠٘٨‬ذ‪ٞ‬ضضز ; ذ‪ٞ‬ضضش‪ ٦‬ثب ُ‪ٞ‬ضز ض‪٧‬ع ضس‪ٟ‬‬ ‫ه‪ ;ٚ٨‬ه‪ ; ِٚ٨‬ضٌ‪ٜ‬ج‪ ، ٠‬ػصاه (‪ )1‬؛ احش٘بّ زاضز ً‪ ٚ٨ً ٠‬زض کبضسـ‪، ٦‬‬ ‫ذل‪٨‬ق ضس‪ ٠ً٘ٔ ٚ٨٘١ ٣‬ثبضس‪ :‬ثؼس اظ ه‪ ٝ ٚ٨‬ضٌ‪ٜ‬ج‪ ٝ ٠‬اذص ٗبّ ا‪٢ٛ‬ب ‪،‬‬ ‫ضطثز ض‪٢‬بزر ٗ‪ ٦‬چطب‪٨ٛ‬س‪ٛ‬س ‪ /‬ػبٖٓ اضا‪...‬‬ ‫ًبث‪ً ;ٚ٨‬ج‪٢ٗ ; ٚ٨‬ط‪ ، ٠٧‬صسام ؛ ا‪ ٠ً٘ٔ ٚ٧‬سطً‪ ٦‬اسز ‪ ٝ‬زض هـس‪٧‬ـٖ‬ ‫ثص‪ٞ‬ضس‪٢‬ب‪ً ٥‬ج‪ ، ٚ٨‬هبٓ‪ ٝ ٚ٨‬هبٓ‪ ٖ٨‬اسشلبز‪ ٟ‬ضس‪ ٟ‬اسز (‪)2‬‬ ‫ًبد‪ٞ‬ز; هبد‪ٞ‬ز ; هبح (هبد٘بم ‪ ٝ‬هبدبٗبم ; ثسش‪ ، ٚ‬زض ثسـشـ‪ٝ + )ٚ‬ز‬ ‫(اى) ; زضثچ‪ ، ٠‬زضه جٔ‪ٗ ٥ٞ‬بض‪ ٚ٨‬؛ ‪٘١‬ط‪٧‬ط‪ ٠‬ثب‪ :‬هبد‪( ٞ‬زض) ‪ ٝ‬هـبدـبم‬ ‫اضز‪ٝ ٥‬اض‬ ‫‪ ٝ‬هبدوب؛ سطً‪٨‬ت هبد‪ٞ‬ز ٗب‪ٜٛ‬س ا‪ٞٗٝ‬ز (اٗ‪٨‬س) اسز‪...‬‬ ‫هَسیقی ترکهبی ایراى‬ ‫ازاٗ‪ ٠‬اظ ض٘بض‪ ٣‬هجْ‪...‬‬ ‫ا‪ ٚ٧‬حطٗز سبظ ث‪٨‬طشط اظ حطٗز ضرـصـ‪٨‬ـز اکـطاز ‪ٛ‬ـ‪ٞ‬اظ‪ٛ‬ـس‪ ٥ ٟ‬ا‪ٙ‬‬ ‫سطچط٘‪ُ ٦ٗ ٠‬طکش‪ ٠‬اسز چطا ً‪ ٠‬ا‪ ٚ٧‬ػبض‪٨‬و‪٢‬ب ث‪ٞ‬ز‪ٛ‬س ً‪ ٠‬زض سـ٘ـبٗـ‪٦‬‬ ‫ٓحظبر ثعٕ‪ ،‬ظٕ‪ ،‬س‪ ،ٍٞ‬س‪ٞ‬ض‪ً ،‬بض ‪ًٞ ٝ‬چ اه‪ٞ‬إ ضا ثب صسا‪ ٥‬سـبظ ‪ٝ‬‬ ‫ا‪ٝ‬اظ‪١‬ب‪ ٥‬اضسجبط ج‪٧ٞ‬ب‪ ٠ٛ‬ضب‪٘١ ٙ‬طا‪ً ٦ٗ ٦١‬طز‪ٛ‬س ‪١ ٝ‬ـ٘ـ‪٨‬ـ‪ ٚ‬حضـ‪ٞ‬ض‬ ‫د‪ٛٞ٨‬س‪ٛ ٥‬بٗٔ٘‪ٞ‬س ‪ٝ ٝ‬اهؼ‪ ٦‬ضا ث‪ ٚ٨‬ػبض‪٨‬و‪٢‬ب ‪ ٝ‬جبٗؼ‪ ٠‬ثطهطاض ٗ‪ً ٦‬طز‪.‬‬ ‫ػبض‪٨‬و‪٢‬ب ذُ‪٨ٜ‬بُطا‪ ٙ‬ه‪ ٦ٗٞ‬ا‪ٛ‬س ً‪ ٠‬حس‪٧‬ث زضز‪١‬ـب‪ ،‬ض‪ٛ‬ـجـ‪٢‬ـب‪ ،‬ضـبز‪٧‬ـ‪٢‬ـب‪،‬‬ ‫ضو‪٧‬ب‪١‬ب‪ ،‬اٗ‪٨‬س‪١‬ب ‪ ٝ‬ح٘بس‪١ ٠‬ب‪ ٥‬ه‪ ٕٞ‬ضا ثب ‪ٞٛ‬ا‪ ٥‬سـبظ ‪ ٝ‬صـسا‪ ٥‬ضسـب ‪ٝ‬‬ ‫ظ‪٧‬جب‪ ٥‬ذ‪ٞ‬ز ثبظُ‪ً ٦ٗ ٞ‬طز‪ ٟ‬ا‪ٛ‬س ‪ ٝ‬ػال‪ ٟٝ‬ثط ا‪ ٙ‬سشب‪٧‬طـِـط‪ ،٥‬زا‪ٝ‬ض‪،٥‬‬ ‫ض‪٧‬ص سذ‪٨‬س‪ ٥‬ا‪٧‬الر‪ ،‬اه‪ٞ‬إ ‪ ٝ‬ػطب‪٧‬ط سطى ضا ث‪ ٠‬ػ‪٢‬س‪ ٟ‬زاضش‪ٜ‬س ‪ٞ٘١ ٝ‬اض‪ٟ‬‬ ‫زض ع‪ ّٞ‬سبض‪٧‬د زاضا‪ٗ ٥‬وبٗ‪ ٦‬اضج٘‪ٜ‬س ‪ ٝ‬ضب‪٧‬سش‪ ٠‬ث‪ٞ‬ز‪ ٟ‬ا‪ٛ‬س‪.‬‬ ‫چطا ً‪ ٠‬ثب سطا‪ِٛ‬طز سسث‪٨‬ط‪ُ ،‬ط‪ُ ٟ‬طب‪ ٥‬دبض‪ ٟ‬ا‪ٗ ٥‬ؼضالر ‪ٗ ٝ‬سـبئـْ‬ ‫ا‪٢ٔ٧‬ب ث‪ٞ‬ز‪ٛ‬س ‪ ٝ‬ثبظُ‪ًٜٜ ٞ‬س‪ ٥ ٟ‬ا‪ٛ‬چ‪ ٠ً ٠‬ث‪ ٠‬ػ‪ٜٞ‬ا‪ ٙ‬کط‪٧ َٜ١‬ی هـ‪ ٕٞ‬ثـ‪٠‬‬ ‫ا‪٢ٛ‬ب ضس‪٨‬س‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ز‪ ٦ٗ ،‬ضس‪ٛ‬س‪.‬‬ ‫ػبض‪٨‬و‪٢‬ب سبظ‪ ٥‬ظذ٘‪ ٠‬ا‪ ٥‬ضا ٗ‪ٞٛ ٦‬اظ‪ٛ‬س ً‪ ٠‬ث‪ ٠‬ا‪ ،ٙ‬ثسش‪ ٠‬ث‪ُ ٠‬ـ‪٧ٞ‬طـ‪٢‬ـب‪٥‬‬ ‫اه‪ٞ‬إ‪ ،‬سبظ ػبض‪٨‬و‪ ،٦‬ه‪ٞ‬د‪ٞ‬ظ‪ ،‬چئ‪ٞ‬ض (چِ‪ٞ‬ض) ‪ ٝ‬ضص سبض ٗ‪ٜ٧ُٞ ٦‬س‪ ،‬اٗـب‬ ‫ث‪ٜ‬ب ث‪ ٠‬اظ‪٢‬بض ٗح٘سضضب زض‪٧ٝ‬ط‪ ٦‬ا‪ ٠ٌٜ٧‬ا‪٧‬ب ه‪ٞ‬د‪ٞ‬ظ چِ‪ٞ‬ض ‪ ٝ‬سـبظ ‪٧‬ـٌـ‪٦‬‬ ‫ث‪ٞ‬ز‪ ٟ‬ا‪ٛ‬س ثط ٗب ض‪ٝ‬ض‪٨ٛ ٚ‬سز‪.‬‬ ‫ا‪ ٚ٧‬سبظ ثطا‪ ٥‬ػبض‪٨‬و‪٢‬ب حٌٖ اسٔح‪ ٥ ٠‬کط‪ٛ ٝ ٦ِٜ١‬بٗ‪ٞ‬س کـط‪١‬ـ‪ٜ‬ـَ ‪ٝ‬‬ ‫‪٧ٞ١‬ز ه‪ ٕٞ‬ضا زاضز ث‪ ٚ٨٘١ ٠‬سجت اسز ً‪ ٠‬ا‪ ٙ‬ضا ث‪ ٠‬ث‪٢‬ـشـط‪٧‬ـ‪ ٚ‬ضـٌـْ‬ ‫ٌٗ٘‪ ٦ٗ ٚ‬سبظ‪ٛ‬س ‪ ٦ٗ ٝ‬اضا‪ٜ٧‬س‪.‬‬ ‫ػبض‪٨‬ن زض ٗ‪ٞ‬س‪٨‬و‪ ٦‬سطً‪٢‬ب ‪٧‬ؼ‪ ٦ٜ‬حض‪ٞ‬ض ضبز‪ ٥‬زض ٗجبٓس ضبز‪٧‬ب‪ ،٠ٛ‬د‪ٜ‬س‬ ‫زض ٗجبٓس ض‪ٝ‬ا‪٧‬شِط‪١ ،٥‬طساض ‪ ٝ‬اٗبزُ‪ ٦‬زض صح‪١ ٠ٜ‬ب‪ ٥‬حـ٘ـبسـ‪ٝ ٠‬‬ ‫ضظٕ ا‪ٜ٧‬ب‪ ٙ‬ذ‪٨‬بّ ثبک‪ ٝ ٦‬ذطاک‪ ٠‬سبظ‪ٛ ٥ ٠ٛٞ٘ٛ ٝ ٥‬بضب‪٧‬سز دط‪ٝ‬ض‪٘ٛ ٥‬ـ‪٦‬‬ ‫ًطز‪ ٟ‬ا‪ٛ‬س ‪ًٜٜ ٦٘ٛ ٝ‬س ثٌٔ‪ ٠‬ضا‪ٛ ٥ٝ‬بٗطز‪٢٧‬ب ‪ ٝ‬سشِ٘ط‪٢٧‬ب ‪ ٝ‬سـوـجـ‪٨‬ـحـِـط‬ ‫ذغب‪١‬ب‪ ٥‬اجش٘بػ‪ ٦‬اظ ذطز ‪ً ٝ‬ال‪١ ٙ‬سش‪ٜ‬س‪.‬‬ ‫ثب ث‪٨‬ب‪ٝ ٦ٛ‬اهغ ُطا‪٧‬ب‪ ٝ ٠ٛ‬ا‪ٛ‬سب‪ ٙ‬ز‪ٝ‬سشب‪ ،٠ٛ‬چ‪ ٙٞ‬ث‪٨ٜ‬ب‪ ٙ‬ضط‪ٝ‬ض‪ ٥‬حض‪ٞ‬ضضـب‪ٙ‬‬ ‫‪٢ٛ ٝ‬بز ث‪ٝ ٠‬ج‪ٞ‬ز اٗس‪ ٙ‬ص‪ٜ‬لطب‪ ٙ‬اظ ج‪ٜ‬ج‪١ ٠‬ب‪٨ً ٥‬ص ‪ ٝ‬ائ‪ٜ٨‬ـ‪ ٝ ٦‬ز‪٧‬ـ‪ٜ‬ـ‪٦‬‬ ‫ث‪٢‬ط‪ ٦ٗ ٟ‬ثطز‪ٜٞ١ ٝ ٟ‬ظ ‪ٜ١ ٖ١‬ط ذ‪٧ٞ‬ص ضا ٗوسس ٗـ‪ ٦‬زا‪ٛ‬ـ‪ٜ‬ـس‪.‬زض ٗـ‪٨‬ـب‪ٙ‬‬ ‫ػبض‪٨‬و‪٢‬ب ث‪ٞ‬ز‪ ٟ‬ا‪ٛ‬س ًسب‪ ٠ً ٦ٛ‬ث‪ٗ ٠‬ساضب ح‪ٞ‬ظ‪٨ٛ ٥ٝ‬ع ضس‪٨‬س‪ ٟ‬ا‪ٛ‬س ‪ٓ ٝ‬ـوـت‬ ‫ٗال‪ُ ٦٧‬طکش‪ ٠‬ا‪ٛ‬س ٗب‪ٜٛ‬س‪ٗ :‬ال ج٘ؼ‪٧ ٝ ٠‬ب ػبض‪٨‬ن ذسش‪ ٠‬هبسٖ س‪ ٠ٌ٘٨‬زاضٔ‪٦‬‬ ‫ً‪ ٠‬زض ح‪ٞ‬ظ‪ ٥ ٟ‬ػٔ٘‪ٛ ٥ ٠٨‬جق اضطف سحص‪ ْ٨‬ػٔ‪ ٕٞ‬ز‪ٞ٘ٛ ٠٨ٜ٧‬ز‪.ٟ‬‬ ‫سبز عبضیق‬ ‫آش‪ ٦‬اظ از‪ٝ‬ار ظ‪ٗ ٦١‬ضطاث‪ ٠ً ٦‬اظ چ‪ٞ‬ه سبذش‪ ٦ٗ ٠‬ضـ‪ٞ‬ز ‪ ٝ‬زاضا‪٥‬‬ ‫ًبس‪ ٠‬ا‪ُ ٥‬الث‪ ٦‬ضٌْ ‪ ٝ‬حج‪ ٖ٨‬اسز ً‪ ٠‬ث‪ ٠‬ص‪ٞ‬ضر سطً‪٢‬ب‪ ٝ ٦٧‬زض ‪ُٛ‬ـ‪٠‬‬ ‫هغؼ‪ ٠‬ث‪ ٠‬زٓ‪ ْ٨‬اػشوبزار ذبص‪ ٠ً ٦‬زاض‪ٛ‬س سبذش‪ ٦ٗ ٠‬ض‪ٞ‬ز‪ ،‬زض ُصضـشـ‪٠‬‬ ‫‪ ٥ ٠٘١‬ظطا‪٧‬ق ا‪ ٚ٧‬سبظ زض سبذز ثط دب‪ ٥ ٠٧‬ػسز ‪ ٠ُٛ‬ث‪ٞ‬ز‪ ٟ‬اسـز‪ُٛ :‬ـ‪٠‬‬ ‫سطً‪ً ٥ ٠‬بس‪ٝ ٠ُٛ ،٠‬سَط ‪٧‬ب س‪ ٠ُٛ ،ٖ٨‬دطز‪٧ ٟ‬ب زسشب‪ً ٙ‬ـ‪ ٠‬زض اثـط ٗسـبئـْ‬ ‫ٗرشٔق‪ ،‬سـ‪٨٨‬طار کطا‪ٝ‬ا‪ ٦ٛ‬زض ا‪ ٙ‬ص‪ٞ‬ضر دص‪٧‬طکش‪ .٠‬ثطذ‪ ٦‬سؼساز زسشـب‪ٙ‬‬ ‫ضا سب ضب‪ٛ‬عز‪ ٖ١ ٟ‬اکعا‪٧‬ص زاز‪ ٟ‬ا‪ٛ‬س‪٧ٝ‬بثطذ‪ ٦‬اظ سـبظُـطا‪ ٙ‬سـطًـ‪١ ٠‬ـبضا‬ ‫ثبض‪٧‬ی سطُطکش‪ٝ ٠‬زضج‪٢‬ز ا‪٧‬جبزظ‪٧‬جب‪ ٦٧‬ظب‪١‬ط‪ٞٛ ٝ ٥‬ػ‪ ٦‬ضهـبثـز ثـ‪٦‬‬ ‫‪١‬سف ‪ٝ‬صطکبًاهشصبز‪ ٥‬ا‪٢ٛ‬بضاسبس‪٨‬عز‪ ٟ‬آ‪ ٦‬دب‪ٛ‬عز‪ ٟ‬سطً‪ ٠‬سـ‪٨٨‬ط ٗ‪ ٦‬ز‪١‬ـ‪ٜ‬ـس‬ ‫اٗبحجٖ اصٔ‪ ٦‬اظهبػس‪ٝ ٚ٢ً ٥ ٟ‬جت ث‪٢‬ط‪ ٦ٗ ٟ‬ثطز‪ ...‬ازاٗ‪ ٠‬زاضز‬ ‫رپوین اعتصامی‬ ‫ستارخان‬ ‫ًگبرین‬ ‫ا‪ ٥‬ا‪ٝ‬ظٓ‪ِٛ ٞ‬بض‪٘٢ٗ ٠٘٨ً ٖ٧‬ب‪ ٙ‬ا‪ٝ‬الجبهسب‪ٙ‬‬ ‫ث‪٨‬ط س‪ ٚ٨٘٨ً ٠ٔ٧ٞ‬ضب‪ ٠ٜ٨ٛ‬ضب‪٧‬ب‪ ٙ‬ا‪ٝ‬الجبهسب‪ٙ‬‬ ‫ضب‪٨ٔ١‬ن چشط‪ٝ ٥‬اض ثبض‪ ٚ٨‬ا‪ٝ‬سش‪ٛٞ‬س‪ ٟ‬ث‪ ٞ‬اذطبٕ‬ ‫ػ‪ٜ‬جط چشط‪ ٠٘٨ً ٠ٜٔ٧‬سٔغب‪ ٙ‬ا‪ٝ‬الجبهسب‪ٙ‬‬ ‫علی ًظوی‬ ‫ػٔ‪ٛ ٦‬ظ٘‪ ٦‬ضبػط اشضثب‪٧‬جب‪ ٠ً ٦ٛ‬ثب ‪ٛ‬بٕ ٗسشؼبض ػٔ‪ٗ ٦‬حـ٘ـس ظاز‪ٟ‬‬ ‫‪٨ٛ‬ع ض‪ٜ‬بذش‪ ٦ٗ ٠‬ض‪ٞ‬ز‪ ،‬زض سبّ‪ 1257‬ض٘س‪ ٦‬زض ض‪ٝ‬سشب‪ ٥‬سبض‪ ٝ‬زض‬ ‫‪ٛ‬عز‪ ٦ٌ٧‬ض‪٢‬ط ُ‪ٜ‬ج‪ ٠‬ث‪ ٠‬ز‪٨ٛ‬ب اٗس‪ .‬زض سبّ ‪ 1259‬ض٘س‪ ٦‬ث‪ُٜ ٠‬ـجـ‪٠‬‬ ‫ضکز ‪ ٝ‬ث‪ ٠‬سسض‪٧‬س ٗطـ‪ ّٞ‬ضس‪ .‬ا‪ ٝ‬اظ سبّ ‪.ٟ 1303‬ش زض ض‪ٝ‬ظ‪ٛ‬بٗ‪٠‬‬ ‫ُ‪ٜ‬ج‪ ٞٛ ٠‬ث‪ ٠‬کؼبٓ‪٨‬ز دطزاذز ‪ ٝ‬دس اظ سؼغ‪ ٦ٔ٨‬ا‪ ٙ‬ث‪ ٠‬ثبً‪ ٞ‬ضکش‪ٝ ٠‬‬ ‫ثب ‪ٛ‬طط‪٧‬بر ٗرشٔق اظ ج٘ٔ‪ٗ ٠‬ال‪ٛ‬صطآس‪ٌ٘١ ٚ٧‬بض‪ً ٥‬ـطز‪ .‬ػـٔـ‪٦‬‬ ‫‪ٛ‬ظ٘‪ ٦‬دس اظ زضُصضشص ث‪ ٠‬سـبّ ‪ٗ 1946‬ـ‪٨‬ـالز‪ ٥‬زض دـبضى‬ ‫ٗلبذط ثبً‪ ٞ‬زک‪ ٚ‬ضس‪ ٥ٝ .‬زض اضؼبض ع‪ٜ‬عاٗ‪٨‬ع ذ‪ٞ‬ز ثـ‪ ٠‬ا‪ٛ‬ـشـوـبز اظ‬ ‫ج‪ ٝ ْ٢‬ج‪ٞ‬ض حبى إ‪ ،‬ث‪ ٦‬اضازُ‪ ٦‬حٌبٕ ‪ًٝ ٝ‬ـال‪ٗ ٥‬ـجـٔـس‬ ‫دطزاذش‪ ٠‬اسز‪ٛٞ٘ٛ .‬ـ‪١ ٠‬ـب‪٧‬ـ‪ ٦‬اظ اضـؼـبض ‪ً ٥ٝ‬ـ‪ ٠‬زض ‪ٛ‬طـط‪٧‬ـ‪٠‬‬ ‫ٗال‪ٛ‬صطآس‪ ٚ٧‬ث‪ ٠‬چبح ضس‪٨‬س‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ز‪ ،‬سوس‪ ٖ٧‬ذ‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬سُب‪ُ ٦ٗ ٙ‬طزز‪:‬‬ ‫اسشربض‪ٟ‬‬ ‫ک‪ٌ٨‬ط ائس‪٧‬ط‪٧‬ی ث‪٨‬ع ز‪ ٟ‬ث‪٨‬ط ا‪٧‬ص ثبضال‪٧‬بم‬ ‫ائ‪٨٧ ٠ٔ٨‬ط‪٧‬ی ا‪٧‬سش‪٨‬ربض‪ ٟ‬ثس ُٔ‪٨‬ط‪.‬‬ ‫صجط ائس‪٧‬ط‪٧‬ی ً‪ ٦‬ث‪٨‬ط سبػبر ذ‪ٞ‬ضال‪٧‬بم‬ ‫ذ‪ٞ‬ضال‪٨٧‬ط‪٧‬ن‪ :‬ا‪٧‬سش‪٨‬ربض‪ ٟ‬ثس ُٔ‪٨‬ط‪.‬‬ ‫ا‪٧‬سش‪٨٧ ٠‬ط‪٧‬ی ث‪٨‬ع او‪ٝ‬الز‪ ٥‬اٗش‪٠‬‬ ‫اچ‪٨‬ت ٌٗشت چبسبم زاز ٗٔش‪٠‬‬ ‫ج٘ؼ‪٨‬ش‪ ٚ٨‬سطٌ‪٘٨١ ٠ٜ٨ٔ٨‬ش‪٠‬‬ ‫هبٓر‪٨‬ط‪٨‬ط‪٧‬ن‪ :‬ا‪٧‬سش‪٨‬ربض‪ ٟ‬ثس ُٔ‪٨‬ط‪.‬‬ ‫ج٘غ ا‪ٞٓٝ‬ض‪ٝ‬م ث‪٨‬ط ٗجٔ‪٨‬س‪ٞ٧ ٠‬ظ ‪ٛ‬لط‬ ‫ا‪٧‬طٔ‪ ٠‬ز‪٧‬ط‪٧‬ی ‪ٛ‬ئچ‪ ٠‬ثبس٘ب‪ ٙ‬چب‪ ،٥‬ضٌط‬ ‫زا‪٨ٛ‬ط‪٨‬ط‪٧‬ن‪ ،‬ث‪٨‬ش‪٨‬ط‪٨‬ط‪٧‬ی ‪ٗ ...‬رشصط‬ ‫ائ‪ٜ٧ ٠ٔ٨‬س‪ ...ٟ‬ا‪٧‬سش‪٨‬ربض‪ ٟ‬ثس ُٔ‪٨‬ط‪.‬‬ ‫ا‪ٝ‬چ ا‪ ،٥‬ثئص ا‪ُ ٥‬ئس‪٧‬ت ُئ‪٧ ٠ٜ‬بس‪٨‬ط‪٧‬ن‬ ‫چب‪٧‬س‪٨‬ع اضس‪٨‬ع الً‪ ٚ٨‬ا‪٧‬ش‪٨‬ت ثبس‪٨‬ط‪٧‬ن‬ ‫ا‪ٝ‬ضسبٓ‪٨‬ـب سبظ‪ ٟ‬ث‪٨‬ط ساظ اس‪٨‬ط‪٧‬ن‬ ‫ً‪ ،٦‬ائش٘‪ ٚ٨٧ ٠‬ا‪٧‬سش‪٨‬ربض‪ ٟ‬ثس ُٔ‪٨‬ط‪.‬‬ ‫س‪ ٠‬ثبض‪ ٟ‬ث‪٨‬ع ث‪ ٞ‬ض‪ٞ‬ضا‪٧‬ب ج٘ؼٔط‪٨‬ت‬ ‫ا‪ ٙ‬الظ‪ٌٗ ٦ٔ٘٧‬شت ا‪٧‬ط‪ ٚ٨‬سسٔ‪ ٠‬ض‪٨‬ت‬ ‫ز‪ٝ‬ظٓس‪٧‬ط‪٧‬ی ظح٘ز چٌ‪٨‬ت آٔط‪٨‬ت‬ ‫د‪ ّٞ‬زئ‪ٛ ٠٨‬س‪ ٟ‬ا‪٧‬سش‪٨‬ربض‪ ٟ‬ثس ُٔ‪٨‬ط‪.‬‬ ‫سا‪٨٧ ٠ٔ٧‬ط‪٧‬ی‪ :‬ػٖٔ ‪ٌٗ ،‬شت‪ ،‬اسحبز‬ ‫سب‪٧‬ال‪٨٧‬ط‪٧‬ن ج٘ٔ‪ ٠‬س‪ ٦ٜ٨‬از ث‪ ٠‬از‬ ‫ثا‪ ٠ٔ٧‬ائس‪٧‬ط ‪ٛ‬ئچ‪ٗ ٠‬جٔ‪٨‬س ا‪ٛ‬ؼوبز‬ ‫اذ‪٨‬ط‪ٜ٧‬سا ا‪٧‬سش‪٨‬ربض‪ ٟ‬ثس ُٔ‪٨‬ط‪.‬‬ ‫****‬ ‫(‪644‬ضبعردى طٌس ضعرلر )کتببیٌداى سئچیلویص‬ ‫تَرکجِ‪ -‬فبرسجب سوزلَک لر‬ ‫ازاٗ‪ ٠‬اظ ض٘بض‪ ٣‬هجْ‪..‬‬ ‫سؼبث‪٨‬ط‪٘١ ٥‬چ‪ ” :ٙٞ‬هطاض اسز ً‪٧ ٝ ”٠‬ـب ” الظٕ اسـز ًـ‪ ”٠‬زض‬ ‫سطً‪ ٦‬اظ ذ‪ٞ‬ز کؼْ ٗطشن ٗ‪ ٦‬ض‪ٞ‬ز ً‪ ٠‬جسا هسضر ‪ٛ‬ـ٘ـب‪٧‬ـ‪ ٦‬ا‪٧‬ـ‪ٚ‬‬ ‫ظثب‪ ٙ‬ضا ٗ‪ ٦‬ضسب‪ٛ‬س‪:‬‬ ‫چ‪٨‬ر٘بم‪ :‬ثبال ضکش‪ -ٚ‬چ‪٨‬ح‪٨‬الجبم زاؽ ث‪ٞ‬ضاس‪ ٠ً ٦١ًٞ :٦‬هـطاض‬ ‫اسز اظ ا‪ ٙ‬ثبال ثط‪ ٚ٨٘١ ،ٖ٧ٝ‬جبسز!‬ ‫ا‪٧‬چ٘ی‪ٞٛ :‬ض‪٨‬س‪» -ٙ‬ا‪٧‬چ‪ ٠ٔ٨‬جی س‪ ٞ‬ث‪ٞ‬ز‪ٝ‬ض‪ :‬اث‪ ٠ً ٦‬هطاض اسز‬ ‫‪ٞٛ‬ض‪٨‬س‪ ٟ‬ض‪ٞ‬ز ‪ ٚ٨٘١‬اسز‪.‬‬ ‫‪٧‬بظٗبم‪ٞٛ :‬ضش‪٧» -ٚ‬بظ‪٧‬الجبم اوزَ‪ٓٝ‬ط‪٧ ٥‬بظز‪ٗ :ٖ٧‬طن ‪١‬ب‪ ٦٧‬ضا ً‪٠‬‬ ‫ثب‪٧‬س ٗ‪ٞٛ ٦‬ضشٖ‪ٞٛ ،‬ضشٖ‬ ‫چاظٗی‪ :‬حْ ًطز‪-ٙ‬چاظ‪ ٠ٓٝ‬جی سبدـ٘ـبجـبالض‪ ٥‬چـاظز‪:ٕٝ‬‬ ‫ٗؼ٘ب‪١‬ب‪ ٦٧‬ضا ً‪ ٠‬هطاض ث‪ٞ‬ز حْ ً‪ ،ٖٜ‬حْ ًطزٕ‪*.‬‬ ‫ٗشاسلب‪ ٠ٛ‬ثؼض‪ ٦‬اظ سطً‪٢‬ب سحز ساث‪٨‬ط ازث‪٨‬بر کبضس‪ ٦‬ج٘ٔ‪ ٠‬ثسـ‪٨‬ـبض‬ ‫ض‪ٞ٨‬ا‪ ٥‬ثبال‪ ٦٧‬ضا چ‪ ٚ٨ٜ‬ث‪٨‬ب‪ًٜٜ ٦ٗ ٙ‬س‪ ٠ً ،‬زه‪٨‬وب سطج٘‪ ٠‬کبضس‪ ٦‬ا‪ٙ‬‬ ‫اسز‪:‬‬ ‫ا‪ٗ ُٝ‬ؼ٘بالض‪ ٦ً ٥‬هطاضز‪ ٥‬حْ ا‪ ،ٖ٨ٔ٧‬حْ ا‪ٔ٧‬س‪!ٖ٧‬‬ ‫س‪ ٠ٔ٨ٌ٨‬جی ًا‪ٜ٧‬ی ٓط‪ُ ٥‬ش‪٨‬طز‪ :٥‬د‪٨‬طا‪١ ٚ١‬ب‪ ٦٧‬ضا ًـ‪ ٠‬هـطاض‬ ‫اسز ز‪ٝ‬ذش‪ ٠‬ثط‪ٞ‬ز ا‪ٝ‬ضز‪.‬‬ ‫اال‪ ٙ‬سطج٘‪ ٠‬ا‪ ٙ‬ث‪ ٠‬سطً‪ٜٗ ٦‬سضس ‪ ٝ‬ث‪ٗ ٦‬حش‪ٞ‬ا ‪ :‬اُ‪ً ٝ‬ا‪ٜ٧‬ی ٓـط‪٥‬‬ ‫ً‪ ٦‬هطاضز‪ ٥‬س‪ٔ٨ٌ٨‬س‪ُ ،ٚ٨‬ش‪٨‬طز‪!٥‬‬ ‫سؼبث‪٨‬ط‪٘١ ٥‬چ‪ ” ٙٞ‬ث‪ ٠‬حسبه ا‪ٝ‬ضز” ‪٧ ٝ‬ب ” ٗ‪ ٖ٢‬ض٘طز ” زض سطً‪٦‬‬ ‫ٗب‪ٜٛ‬س ثبه اسشلؼبّ زض ػطث‪ ٦‬اظ ذ‪ٞ‬ز کؼْ ٗطشن ٗ‪ ٦‬ض‪ٞ‬ز‪ ٠ً .‬ا‪ٚ٧‬‬ ‫‪ ٖ١‬زض کبضس‪٨ٛ ٦‬سز‪:‬او‪ ٖٛ‬س‪ٗ ٠‬ی‪ ٖ٢ٗ :‬ض٘طز‪ ٖ٢ٗ ،ٙ‬ث‪ ٠‬حسبه‬ ‫ا‪ٝ‬ضز‪ٙ‬‬ ‫هط‪٧‬ت س‪ٗ ٠‬ی‪ :‬ؿ‪٨‬ط عج‪٨‬ؼ‪ ٝ ٦‬ؿ‪٨‬ط ػبز‪ ٥‬ث‪ ٠‬حسبه ا‪ٝ‬ضز‪ٙ‬‬ ‫اظ‪٘٧‬سبٗبم‪ ًٖ :‬ض٘طز‪ٙ‬‬ ‫چ‪ٞ‬ؿ‪ٗٞ‬سبٗبم‪ :‬ظ‪٧‬بز ث‪ ٠‬حسبه ا‪ٝ‬ضز‪ٙ‬‬ ‫ثس‪٨‬بض‪ ٥‬اظ سؼبث‪٨‬ط زض کبضس‪ٗ ٦‬ثجز ‪٧ ٝ‬ب ٗ‪ٜ‬ل‪ٛ ٦‬ساضز‪ٗ .‬ثال‪ ” :‬ػـ‪٨‬ـ‪ٚ‬‬ ‫ذ‪٨‬بٓص ‪٨ٛ‬سز” ً‪ٗ ٠‬ثجز ا‪ ” ٙ‬ػ‪ ٚ٨‬ذ‪٨‬بٓص اسز” ٗ‪ ٦‬ثبضس ًـ‪٠‬‬ ‫ازاٗ‪ ٠‬زاضز‬ ‫ػ٘ال ًبضثطز ‪ٛ‬ساضز‪....‬‬ صفحه 6 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫تمدید مُلت تسلیم اظُاروامٍ مالیات‬ ‫بر ارزش افسیدٌ زمستان ‪1۰00‬‬ ‫سٓ شُبٓ ‪ ۱6‬فرِردیٍ ‪ 5 * ۱4۴۱‬اِریم ‪ 3 * 2۴22‬ریضاٌ‪ * ۱443‬سال سی ِ دِو ( اِوّز اینیُسی ایم ) * شًارْ ( سایی ) ‪5466 :‬‬ ‫یسیر صادرات ماالٔای ایراَی بٓ رِسیٓ با وحریىٔای غر‪ ،‬وسٕیم ییشّد‬ ‫َایب رییت ماًایاسایاٌّ صاادرات‬ ‫غیرَفتی اوا بازرگاَی ایراٌ گافات‪:‬‬ ‫رِسیٓ با وّجٓ بٓ شرایا جاُاا باا‬ ‫اِمرایٍ ِ وحریى ٔای غار‪ ،‬یسایار‬ ‫صادراوی را برای ایراٌ وسٕیم خّأذ‬ ‫مرد‪۷‬‬ ‫رئیت مم سازیاٌ ایّر یانیاوی مشّر از واًاذیاذ‬ ‫افاسِدْ‬ ‫یٕهت وسهیى اظٕارَایٓ یانیات بار ارز‬ ‫زیستاٌ ‪ ۱4۴۴‬وا ‪ 24‬فرِردیٍ ایسال بارای ٔاًآ‬ ‫یّدیاٌ خبر داد‪۷‬‬ ‫بٍ وقل سظ قرشٍ سذراض سقتهراز ی زسضسیری‪ ،‬زسیز‬ ‫مىظًض با نسیض زؾتًضسلؼملی ذاعطوکان ثطز‪ :‬وظط‬ ‫بٍ مهازف بًزن مُلت تؿلیم سظُاضوامٍ مالیات برط‬ ‫سضظـ سفعیزٌ زیضٌ چُاضی (فهل ظمؿرترانس ؾرال‬ ‫‪ 1400‬با تؼغیالت وًضیظ ی َمچىیه با ترًجرٍ برٍ‬ ‫زضذًسؾت َا مًزیان محرترطی مکرمرًل ورظرای‬ ‫مالیات بط سضظـ سفعیزٌ ی بٍ مىظًض تشطیم مًزیران‬ ‫گطسمی ی فطسَم ومًزن ظمیىٍ سجرطس ترشرالریرف‬ ‫قاوًوی بطس اوان‪ ،‬بىا بٍ سذتیاض حانل سظ قراورًن ی‬ ‫مقطضست مالیات بط سضظـ سفعیزٌ‪ ،‬مُلرت تؿرلریرم‬ ‫سظُاضوامٍ فهل ظمؿتان ‪ 1400‬تا ‪ 24‬فطیضزیه مراٌ‬ ‫تمسیس می گطزز‪ .‬بطسیه سؾاؼ‪ ،‬سزسضست ثرل سمرًض‬ ‫مالیاتی مًظفىس زض مًضز مرًزیران مرالریراتری ثرٍ‬ ‫سظُاضوامٍ مالیات بط سضظـ سفعیزٌ مطبًط برٍ زیضٌ‬ ‫چُاضی مالیاتی (فهل ظمؿتانس ؾرال ‪ 1400‬ضس ترا‬ ‫پایان ضیظ چُاضقىرٍ مًضخ ‪ 24‬فطیضزیه ماٌ ‪1401‬‬ ‫تؿلیم ومایىس‪ ،‬سمشان بطذًضزسض نس زض زضنرس‬ ‫برکًزگی جطسیم ػسی تؿلیم سظُاضوامٍ زض مرًػرس‬ ‫مقطض بطس زیضٌ معبًض ی َمچىیه جطیمٍ تاذیط زض‬ ‫مست یاز قسٌ ضس زض نًضت زضذًسؾرت ثرتررری‬ ‫بطس مًزیان فً سلصثط فطسَم ومایىس‪.‬‬ ‫جسئیات مصرف بىسیه وًریزی‬ ‫یتّس یصرف بُسیٍ در َّرِز ایساال بآ ‪۱۱2‬‬ ‫ییهیٌّ نیتر در رِز رسیذ مٓ در یقایسٓ با یایاساٌ‬ ‫یصرف بُسیٍ در یذت یشابٓ سال قبم رشذی ‪27‬‬ ‫درصذی در یصرف بُسیٍ َّرِزی را شأذ بّدیى‪۷‬‬ ‫وًضیظ ‪ 1401‬با ثاَف قیًع ثطیوا ی بٍ ترررغ ان‬ ‫ضفغ محسیزیت َا واقی سظ ثرطیورا‪ ،‬ترطززَرا‬ ‫پطتطسفیک بطین قُط ی ضیوق ؾفطَا ورًضیظ‬ ‫ضس قاَس بًزیم‪ .‬ضیوق ؾفطَا جازٌس زض ورًضیظ‬ ‫سمؿال‪ ،‬بٍ سفعسیف مهطف بىعیره مرىرجرط قرس ی‬ ‫زضحالی ثٍ پیف بیىری مؿرالرًالن سمرط‪ ،‬مهرطف‬ ‫متًؾظ ‪ 100‬میلیًن لیتط بىعیه زض سیای وًضیظ سمؿال‬ ‫بًز‪ ،‬سیه ضقم بٍ ‪ 112‬میلیًن لیتط ضؾیس‪ .‬با سیه حال‪،‬‬ ‫با بطوامٍضیع َا نًضت گطفترٍ ی ترمرُریرسست‬ ‫سوجای قسٌ‪َ ،‬یض سذتاللی زض تامیه مؿتمط برىرعیره‬ ‫ثکًض زض سیای وًضیظ گعسضـ وکسٌ سؾت‪.‬‬ ‫ثطسمت ییؽ ثطمی‪ ،‬مسیطػامل قرطثرت مرلری‬ ‫پرف فطایضزٌَا وفرتری زض ذهرًل مریرعسن‬ ‫مهطف بىعیه زض سیای وًضیظ سمؿال ی مقایؿٍ ان برا‬ ‫مست مکابٍ ؾال قرل گفت‪ :‬زض فانرلرٍ ‪ 17‬ضیظٌ‬ ‫تؼغیالت وًضیظ (‪ 25‬سؾفىسماٌ ‪ 1400‬تا زیسظزَم‬ ‫فطیضزیهماٌ ‪1401‬س بٍنًضت میاوگیه ضیظسوٍ ‪112‬‬ ‫میلیًن لیتط بىعیه زض ثکًض تًظیغ قرسٌ ثرٍ سیره‬ ‫ػسز زض مست مکابٍ پاضؾال با ‪ 88‬میلیًن لیتط‪27 ،‬‬ ‫زضنس سفعسیف یافتٍ سؾت‪.‬‬ ‫رِزَایٓ ارک‬ ‫و انف ‪ ۱4۴۴/635‬شبستر‬ ‫ادارْ ثبت اسُاد ِ ایالک حّزْ ثبت یهل شبستر‬ ‫اگُی مًضًع مازٌ ‪ 3‬قاوًن یماز‪13‬ائیه وامٍ قاوًن تؼییه‬ ‫تشلیف یضؼیت ثرتی یسضسضی یؾاذتماوُا فاقس ؾىسضؾمی‬ ‫بطسبط ضس قرمراضٌ‪1400/10/29-140060304013005227 :‬‬ ‫َیات سیل مًضًع قاوًن تؼییه تشلیف یضؼیت ثرتی سضسضی ی‬ ‫ؾاذتماوُا فاقس ؾىس ضؾمی مؿتقط زض یسحس ثرتی حًظٌ ثررت‬ ‫ملک قرؿتط تهطفات مالشاوٍ بالمؼاضو متقاضی اقرا سحرس‬ ‫محری فطظوس‪ :‬حیسض بکماضٌ قىاؾىامٍ‪ 605 :‬نازضٌ سظ ؾیؽ زض‬ ‫قکسسوگ یک قغؼٍ باؽ بٍ مؿاحت ‪ 12608‬متطمطبغ مفرطیظ ی‬ ‫مجع قسٌ سظ ؾىگ ‪ -6‬سنلی یسقغ زض وظطلً سظ برررف ‪16‬‬ ‫ترطیع ذطیسسض سظ مالک ضؾمی اقا حیسض محری ظیرىرا‬ ‫محطظ گطزیسٌ سؾت‪ .‬لصس بٍ مىظًض سعالع ػمًی مطستب زض زی‬ ‫وًبت بٍ فانلٍ ‪ 15‬ضیظ اگُی میکًز زض نًضتی ثٍ سقررال‬ ‫وؿرت بٍ نسیض ؾىس مالشیت متقاضی سػتطسضی زسقتٍ براقرىرس‬ ‫می تًسوىس سظ تاضید سوتکاض سیلیه اگُی بٍ مست زی ماٌ سػتطسو‬ ‫ذًز ضس بٍ سیه سزسضٌ تؿلیم ی پؽ سظ سذص ضؾیس‪ ،‬ظرطف مرست‬ ‫یک ماٌ سظ تاضید تؿلیم سػتطسو‪ ،‬زسزذًسؾت ذًز ضس بٍ مطسجغ‬ ‫قضائی تقسیم ومایىس‪.‬بسیُی سؾت زض نًضت سوقرضرا مرست‬ ‫مصثًض ی ػسی ینًل سػتطسو عرق مقطضست ؾىرس مرالرشریرت‬ ‫نازض ذًسَس قس‪.‬‬ ‫‪ *5/94‬تاضید سوتکاض وًبت سیل‪1400/12/14 :‬‬ ‫تاضید سوتکاض وًبت زیی‪1401/01/16 :‬‬ ‫رئیت ادارْ ثبت اسُاد ِ ایالک شبستر‬ ‫ییرصابر یّسّی افشار‬ ‫اگُی مفقًدی‬ ‫یپی پی ای‬ ‫برگ سبس خًدری سًاری سپىد تیپ‬ ‫مدل ‪ 183۰‬بشمارٌ اوتظامی‪ :‬ایپران ‪679-11‬ل‪81‬‬ ‫شپاسپی‪:‬‬ ‫بشمارٌ مًتًر‪ M131166264 :‬ی شمارٌ‬ ‫‪ 052551‬مفقًد گردیدٌ از درجٍ اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگُی مفقًدی‬ ‫برگ سبس ی سىد خًدری سًاری سایپا تپیپ ‪132SE :‬‬ ‫مدل ‪ 1861‬بشمارٌ اوتظامی‪ :‬ایران‪َ183-81‬پپ‪77‬‬ ‫شپمپارٌ شپاسپی‪:‬‬ ‫بشمارٌ مًتًر‪ 5432252 :‬ی‬ ‫‪ NAS421100F1187110‬مفقًد گردیدٌ از درجپٍ‬ ‫اعتبار ساقط می باشد‪1/1 .‬‬ ‫ؾیس مهغفی مًؾً با بیران سیرىرشرٍ‬ ‫قطسیظ فؼلی ضیؾیٍ ظطفیت مىاؾری سظ‬ ‫باظسض سیه ثکًض ضس زض سذتیاض سیطسن قطسض‬ ‫ذًسَس زسز‪ ،‬سظُاض زسقت‪ :‬با بؿتٍ قسن‬ ‫مؿیط سضیپا ی تحطیمَا غط ػرلریرٍ‬ ‫ضیؾیٍ‪ ،‬باظسض سیره ثکرًض وریراظمرىرس‬ ‫جایگعیىی بطس تامیه مًسز مرًضزوریراظ‬ ‫ذًز سؾت‪.‬‬ ‫ی با بیان سیىشٍ ضیؾیٍ برطس ترامریره‬ ‫ثاالَا مًضزویاظ باظسض ذًز ویراظمرىرس‬ ‫یسضزست سظ بررلررًق قررط سؾررت‪،‬‬ ‫ذاعرطوکران ثرطز‪ :‬چریره یرشری سظ‬ ‫ثکًضَایی سؾت ثٍ میتًسوس زض سیره‬ ‫ظمیىٍ جایگعیه سضیپا قًز‪ ،‬سما سیطسن بٍ‬ ‫زلیل َمؿایگی با ضیؾیٍ معیرت َرا‬ ‫بیکتط بطس سفعسیف تجاضت برا سیره‬ ‫ثکًض زسضز‪.‬‬ ‫مًؾً با سقاضٌ بٍ مؿیطَا زضیایی ی‬ ‫ظمیىی سیطسن با ضیؾیٍ‪ ،‬تهرطیرح ثرطز‪:‬‬ ‫قطسیظ فؼلی وکان میزَس ثرٍ سیرطسن‬ ‫می تًسوس ؾُم مىاؾری سظ باظسض ضیؾریرٍ‬ ‫ضس بٍ ذًز سذتهال زَس ی ثراالَرا‬ ‫بؿیاض ضس بٍ سیه ثکًض نازض ثىرس ی‬ ‫سیه ظطفیت زض سیرطسن برطس ترًؾرؼرٍ‬ ‫تجاضت یجًز زسضز‪.‬‬ ‫ی با بیان سیىشٍ بعضگ تطیه چرالرف‬ ‫سیطسن زض تًؾؼٍ ترجراضت برا ضیؾریرٍ‬ ‫مکشالت سضظ سؾت‪ ،‬تراثریرس ثرطز‪:‬‬ ‫محسیزیت َا بٍ یجًز امسٌ با قغرغ‬ ‫سضتراط باوشی ی بؿرترٍ قرسن مؿریرط‬ ‫ؾًئیفت‪ ،‬مکشالت بؿیاض ضس برطس‬ ‫سیه ثکًض بٍ َمطسٌ ذًسَس زسقت‪.‬‬ ‫وایب ضییؽ ثرمریرؿریرًن نرازضست‬ ‫غیطوفتی ستا باظضگاوی سیطسن‪ ،‬گرفرت‪:‬‬ ‫زض عًالوی مست مرحرسیزیرت َرا‬ ‫سضظ سیه ثکًض مرًجرب مکرشرالت‬ ‫پرداخت سّد یسایع از طریق سساو انسایی شذ‬ ‫سازیاٌ بّرس با ارسال َایآ ای‬ ‫بٓ وًایی َاشراٌ ثبات شاذْ ِ‬ ‫یّسسات حسابرسی یعتًذ ایاٍ‬ ‫سازیاٌ از انسایی شذٌ پرداخت‬ ‫سّد سٕاو از طریق سایآَ سساو‬ ‫از سال جاری خبر داد‪۷‬‬ ‫مسیطیت ورظراضت برط وراقرطسن‬ ‫ؾاظمان بًضؼ ی سیضس بُازسض برا‬ ‫سضؾال وامٍ س بٍ تمامی واقطسن ثرت قسٌ ی مًؾؿات حؿابطؾری مرؼرترمرس سیره‬ ‫ؾاظمان سظ سلعسمی قسن پطزسذت ؾًز ؾُای سظ عطیق ؾاماوٍ ؾجای زض ؾال جاض‬ ‫ذرط زسز‪ .‬بط سؾاؼ وامٍ محؿه سوهاض مُیاض ‪ ،‬تمامی واقطیه ثررت قرسٌ ورعز‬ ‫ؾاظمان بًضؼ ی سیضس بُازسض زض ضسؾتا تؿُیل سمًض ؾُامسسضسن مًظف قرسورس‬ ‫ؾًز تقؿیمی مهً مجمغ ػمًمی ضس با َمشاض قرطثرت ؾرهرطزٌ گرصسض‬ ‫مطثع ی تؿًیٍ یجًٌ سظ عطیق ؾاماوٍ جامغ سعالػات مکترطیران (ؾرجرایس برٍ‬ ‫ؾُامسسضسن پطزسذت ثىىس‪.‬‬ ‫بطسیه سؾاؼ‪ ،‬مسیطسن مترلف سظ سجطس سیه حشم با قشایت ؾاظمان برًضؼ برٍ‬ ‫سوفهال سظ ذسمت زض زؾتگاٌَا سجطسیی ی قطثتَا ؾُامی ػای برٍ مرست‬ ‫قف ماٌ تا زی ؾال محشًی میقًوس‪.‬‬ ‫زض برف زیگط سظ وامٍ ؾاظمان بًضؼ ذغا بٍ واقطسن امسٌ سؾت ‪ :‬ػالیٌ برط‬ ‫تاثیس بط سجطس ثلیٍ تشالیف مىرؼث سظ قاوًن فً سلصثط ی ؾرایرط قرًسوریره ی‬ ‫مقطضست مطترظ ی َمچىیه زض جُت سجطس تشلیف قاوًوی مًضًع بىس ی ترهطٌ‬ ‫‪ 5‬قاوًن معبًض‪ ،‬ضطیض سؾت ثلیٍ واقطسن ثرت قسٌ وعز ؾاظمان ثرٍ زض ؾرال‬ ‫‪ 1401‬سقسسی بٍ بطگعسض مجمغ ػمًمی ػاز ؾالیاوٍ ‪ /‬ػاز بٍ عًض فً سلؼرازٌ‬ ‫بطس تًظیغ ؾًز ومًزٌ ی وؿرت بٍ تقؿیم ؾًز سقسسی میثىىس‪َ ،‬ماَىرگری َرا‬ ‫الظی ضس بٍ مىظًض پطزسذت ؾًز سظ عطیق ؾجای (سظ جملٍ َماَىرگری قرررلری برا‬ ‫قطثت ؾهطزٌ گصسض مطثع سیضس بُازسض ی تؿًیٍ یجًٌس سورجرای زسزٌ ی زض‬ ‫گعسضقات مالی ذًز‪ ،‬ظماورىس پطزسذت ؾًز ؾُای ضس با زض وظط گرطفرتره سلرعسی‬ ‫قاوًوی مصثًض‪ ،‬سػالی ثىىس‪.‬‬ ‫دیلت وگران اثار تًرمی‬ ‫قاوًن بًدجٍ ‪ 1۰01‬است‬ ‫بؿیاض میقًز ی ترازالت باوشی وریرع‬ ‫بایس بٍ نًضت ؾىتی سوجای قرًز‪ ،‬برٍ‬ ‫َمیه زلیل ویراظمرىرس برطورامرٍ ضیرع‬ ‫مىاؾب زض ظمیىٍ تًؾؼٍ تجاضت با سیره‬ ‫ثکًض َؿتیم‪.‬ی با تاثیس برط سیرىرشرٍ‬ ‫ورایس سظ سیره فرطنرت برٍ نرًضت‬ ‫سحؿاؾی سؾتفازٌ ثىیرم‪ ،‬ذراعرطوکران‬ ‫ثطز‪ :‬مکشالت بٍ یجًز امرسٌ برطس‬ ‫ضیؾیٍ مًجب می قًز ثٍ سیه ثکرًض‬ ‫قطسیظ تجاض ضس تؿُیل ثرىرس ی برٍ‬ ‫َمیه زلیل وریراظ زسضیرم ترا یظسضت‬ ‫نىؼت‪ ،‬مؼسن ی تجاضت برا تکرشریرل‬ ‫ثاضگطیَی زض سیه ظمیرىرٍ برٍ ترجراض‬ ‫برف ذهًنی ثمک ثىس‪.‬‬ ‫ارز ‪ 42۴۴‬وّیاَی از دارِ حفف شذ‬ ‫یعاٌِ ِزیر صًت از حافف ارز‬ ‫دِنتی برای دارِ خابار داد ِ‬ ‫گفت مٓ ٔذف ِزارت صاًات‬ ‫مأش ‪ 5۴‬درصذی ارزباری در‬ ‫ایٍ حّزْ وا پایاٌ سال است‪۷‬‬ ‫محمسمُس بطسزضسن زض حاقریرٍ‬ ‫مطسؾم تفاَم ورامرٍ َرمرشراض‬ ‫مکتطق زض ضسؾتا سضتقا نىؼت‬ ‫غصس ی زسضی با ؾتاز تًؾؼٍ ظیؿت فىایض مؼایوت ػلرمری ی فرىرایض ضیراؾرت‬ ‫جمًُض ‪ ،‬سظُاض ثطز‪ :‬پیطی وامگصسض سمؿال‪ ،‬سیلیه جلؿٍ ثاض یظیط نمت برا‬ ‫مجمًػٍ مؼایوت ػلمی ضیاؾت جمًُض بطگعسض قس ی زض ان جلؿرٍ مرشرلرف‬ ‫قسیم تا قاذم َا نىؼتی قسن تًلیس زسوف بىیان ی قاذمَا زسوف بىریران‬ ‫قسن تًلیسست نىؼتی ضس بٍ ػىًسن زی ضسَرطز سنلی زورال ثىیم‪.‬‬ ‫ی با بیان سیىشٍ سضظـ یسضزست ؾاالوٍ زسضی حسیز زی میلیاضز زالض سؾت‪ ،‬تهطیح‬ ‫ثطز‪ :‬با َمشاض با بطذی سظ پتطیقیمیَا ی ؾطمایٍگصسض َا سورجرای قرسٌ زض‬ ‫حًظٌ زسضیَا بیًتشىًلًغ ی َمچىیه َمشاض ؾٍ جاورٍ یظسضت برُرسسقرت‪،‬‬ ‫ؾاظمان غصس ی زسضی ی زفتط نىایغ غصسیی ی زسضییی یظسضت نمت‪ ،‬یسضزست زسضی‬ ‫میتًسوس تا ‪ 50‬زضنس‪ ،‬مؼازل یک میلیاضز زالض ثاَف یابس‪.‬‬ ‫بطسزضسن با بیان سیىشٍ باظسضَا مىغقٍس ی باظسضَا ذًبی زض ؾغح جُران برطس‬ ‫زسضیَا با ثیفیت سیطسوی یجًز زسضز‪ ،‬سظُاض ثطز‪ :‬با تًجٍ بٍ سیىشٍ تاثرىرًن سضظ‬ ‫‪ 4200‬تًماوی بٍ زسضی سذتهال مییافت تطجیح بط سیه بًز ثٍ سیه سضظبط برطس‬ ‫مهطف زسذلی باقس‪ .‬سما با تًجٍ بٍ حصف سضظ تطجیحی ی سػمال ان بٍ ضیـَا‬ ‫زیگط می تًسن سظ ظطفیت تًلیس زسضییی ثکًض زض باظسضیابی نازضستی ویع سؾترفرازٌ‬ ‫ثطز‪ .‬بٍ گفتٍ ی زض تفاَم وامٍس بیه یظسضت نمت ی ؾاظمان غصس ی زسضی مقطض‬ ‫قسٌ َعیىٍ َا تحقریرق ی ترًؾرؼرٍ ترا َرفرت زضنرس زض قریرمرت گرصسض‬ ‫محهًالت سػمال قًز ثٍ سیه مُم ثمک میثىس یسحسَا نىؼرتری َرعیرىرٍ‬ ‫بیکتط ضس جص ویطیَا زسوف بىیان ثىىس‪َ .‬مچىیه مرقرطض قرسٌ سظ ظرطفریرت‬ ‫قُطقَا نىؼتی سؾتفازٌ قًز‪.‬‬ ‫وعییٍ ونهیف َیرِٔای قراردادی ِ پیًاَناری در سال جذیذ‬ ‫رئیت اوحادیٓ مارگراٌ قاراردادی ِ پایاًااَای‬ ‫سایاَذٔی قراردادٔای مار ِ وعییٍ ونهیف َیرِٔاای‬ ‫مار قراردادی ِ پیًاَناری را از اِنّیاتإاای ساال‬ ‫جذیذ داَست ِ ابراز اییذِاری مرد‪ :‬فاصاهآ بایاٍ‬ ‫دستًسد ِ ٔسیُٓ یعیشت خاَّارٔای ماارگاری بآ‬ ‫وذریج مأش یابذ وا عقب افتادگی یسدی مارگاراٌ‬ ‫جبراٌ شّد‪۷‬‬ ‫فتح سهلل بیات‪ ،‬سظُاض ثطز‪ :‬زض ؾال جراض یرشری سظ‬ ‫سیلًیتُا مًضز وظط‪ ،‬بحث ؾاماوسَی قرطسضزسزَرا‬ ‫ثاض ی تؼییه تشلیف ویطیَا قطسضزسز ی پیماوشاض‬ ‫سؾت‪ .‬ؾال گصقتٍ برکىامٍ َایی زض سیه ظمیىٍ نازض‬ ‫قسٌ یلی مؼتقسی سیه برکىامٍ ظزن َا فایسٌ وسسضز ی‬ ‫بایس سؾاؾی ثاض ضس پیف بطز‪.‬‬ ‫ی سزسمٍ زسز‪ :‬مجلؽ زورال سیه بًز ثٍ قرطثرترُرا‬ ‫پیماوشاض ی قطسضزسز ضس زض برررکرُرا زیلرتری‬ ‫ؾاماوسَی ی سظ حالت قطسضزسز ی پیماوشاض ذراض‬ ‫ثىس چًن سالن ذیلی سظ ویطیَا زض بسورٍ برررکرُرا‬ ‫زیلتی َؿتىس ثٍ ؾالُرا ؾرال سؾرت برٍ قرشرل‬ ‫قطسضزسز ی پیماوشاض ثاض می ثىرىرس یلری َرىرًظ‬ ‫تؼییه تشلیف وکسٌ سوس‪ .‬بیات ذاعطوکان ثطز‪ :‬زیلت‬ ‫زض سبتسس سمط بایس سظ ذًزـ قطیع ثىس تا برؼرس سظ‬ ‫قطثتُا ذهًنی ی ویمٍ ذهًنی سوتظاض زسقرترٍ‬ ‫باقیم‪ .‬سمطیظ بریرف سظ ‪ 95‬زضنرس ثراضگرطسن زض‬ ‫ثاضَا مؿتمط ی زسئم قطسض زسز مًقت َؿتىس ی سیره‬ ‫مًضًع یک مؼضل سؾاؾی بطس ثکًض بٍ قماض می‬ ‫ضیز چًن ‪ 95‬زضنس سمىیت قغلی ورسسضورس ی برطس‬ ‫اوشٍ سمىیت قغلی سیجاز ثىیم بایس زیلت پیف قرسی‬ ‫قًز ی بؼس سظ ان بررکرُرا ذهرًنری ی وریرمرٍ‬ ‫ذهًنی بٍ میسسن بیایىس‪.‬‬ ‫‪ 3۴‬درصذ نّازو یذمی خّدرِ در بازار وقهبی ِ قاچا است‬ ‫یعاٌِ صُایع عًّیی ِزارت صُعت یعذٌ ِ وسارت با اشارْ بٓ اغاز عاًاهایاات‬ ‫یبارزْ با ماالٔای قاچا نّازو یذمی خّدرِ گفت‪ :‬بیش از ‪ 3۴‬درصذ از ناّازو‬ ‫یذمی خّدرِ یّجّد در بازار وقهبی ِ قاچا است‪۷‬‬ ‫مُس بطسزضسن گفت‪ :‬عرق قاوًن مراضظٌ با ثاالَا قراچرا ترشرالریرفری برطس‬ ‫زؾتگاٌ َا ػضً مکرم قسٌ ثٍ زض قالب َمشاض با ؾتاز مراضظٌ برا قراچرا‬ ‫ثاال َط زؾتگاٌ ػضً بایس تشالیفی سوجای زَس ثٍ تشالیف یظسضت نرمرت زض‬ ‫حًظٌ قىاؾایی ثس ضَگیط ثاالَا ی سؾتقطسض ؾاماوٍ جامغ تجاضت سؾت‪.‬‬ ‫ی با بیان سیىشٍ با پیگیط یظسضت نمت سقسسماتی بطس ثرت ثس ضَگیط ثراال‬ ‫ی ثرت ثاالَا زض ؾاماوٍ جامغ تجاضت سوجای قسٌ سؾت‪ ،‬سفعیز‪ :‬سما َىًظ زض ؾغرح‬ ‫رِزَایٓ ارک‬ ‫و انف ‪ 444‬أر‬ ‫اگٕی فقذاٌ سُذ یاننیت‬ ‫‪104/4/56-1401/1/8‬‬ ‫ؾىس مالشیت قکسسوگ سػیاوی یک زؾتگاٌ اپاضتمان تحت‬ ‫پالق ‪ -4454/949/1033‬سنلی یسقغ زض سَط برررف ‪20‬‬ ‫ترطیع زض زفتط جلس ‪ 267‬نفحٍ ‪ 340‬شیل قماضٌ‪ 48950 :‬بٍ‬ ‫وای اقا یًؾف ناز پًض ثرت ی نازض گطزیسٌ‪ ،‬مرًضز‬ ‫ثرت بط سبط ؾىس قماضٌ‪ 5086-92/12/6 :‬زفتطذاوٍ ‪ 8‬سَط زض‬ ‫ضَه باوک مؿشه قؼرٍ مطثع سَط قطسض گطفتٍ ی مالک با‬ ‫سضسئٍ سؾتکُازیٍ فقسسن بٍ سوضمای زضذًسؾت یسضزٌ قرمراضٌ‪:‬‬ ‫‪ 140085604010009598-1400/12/28‬با سزػا فرقرسسن‬ ‫ؾىس مالشیت معبًض زض سثط وامؼلًی تقاضا ؾىرس مرالرشریرت‬ ‫سلم ىی وؿرت بٍ پالق سذیط ومًزٌ‪ ،‬سیه سزسضٌ زض سجرطس‬ ‫مازٌ ‪ -120‬سنالا مًسز سظ سئیه وامٍ قاوًن ثرت ی ترررهرطٌ‬ ‫َا شیل ان سقسسی بٍ سوتکاض اگُی فقسسن ومًزٌ‪ ،‬لصس َطثؽ‬ ‫وؿرت بٍ ملک مًضز سگُی مؼاملٍ س سوجای زسزٌ یا مرسػری‬ ‫یجًز ؾىس مالشیت وعز ذًز می باقس می تًسورس سػرترطسو‬ ‫ذًز ضس ثترا ضمه سضسئٍ سنل ؾىس مالشیت یا ؾىس مؼراملرٍ‪،‬‬ ‫زض مست زٌ ضیظ پؽ سظ سوتکاض اگُی بٍ سزسضٌ ثرت مرحرل‬ ‫تؿلیم ومایس زض نًضت ػسی ینًل سػتطسو ظطف مُلرت‬ ‫مقطض ی یازض نًضت ػسی سضسئٍ سنل ؾىس مالشیت یا ؾرىرس‬ ‫مؼاملٍ با یجًز ینًل سػتطسو‪ ،‬سزسضٌ ثرت ؾىس مالشیرت‬ ‫سلم ىی ضس مغابق مقطضست نازض ی بٍ متقاضی تؿلیم ذرًسَرس‬ ‫ثطز ی بٍ سػتطسو یسضزٌ زض ذاض سظ مًػس تطتیب سثط زسزٌ‬ ‫ورًسَس قس‪.‬‬ ‫‪ *3/3‬واریخ اَتشار‪۱4۴۱/۴۱/۱6 :‬‬ ‫رئیت ثبت اسُاد ِ ایالک أر‪ -‬ابرأیى َّری‬ ‫ػطضٍ با ثاالَا قاچا ‪ ،‬تقلری‪ ،‬بسین ثیفیت مًسجٍ َؿتیم ی سیه مرًضرًع زض‬ ‫مًضز لًسظی یسثی ذًزضی ویع یجًز زسضز ی زض مًسضز ویع مکاَسٌ میقرًز ثرٍ‬ ‫ثاالَا زؾت زیی لًسظی یسثی بٍ ػىًسن ثاال وً ػطضٍ میقًز‪.‬‬ ‫مؼاین نىایغ ػمًمی یظسضت نىؼت‪ ،‬مؼسن ی تجاضت با سقاضٌ بٍ ػطضٍ ثاالَا‬ ‫قاچا ‪ ،‬تقلری ی بی ثیفیت لًسظی ذاوگی سظُاض زسقت‪ :‬بٍ ػىًسن مر رال مکراَرسٌ‬ ‫میقًز ثٍ بلرطیىگَایی بی ثیفیت ثرٍ فرقرظ زی مراٌ ثراض مری ثرىرس‪ ،‬برٍ‬ ‫مهطفثىىسگان فطیذتٍ میقًز ثٍ سیه قریل لًسظی یسثی بیثیفیت براػرث برٍ‬ ‫ذغط سفتازن جان ی مال مطزی میقًز ی ػطضٍ چىیه ثاالَایی بؿیاض وگطسن ثىىسٌ‬ ‫سؾت‪.‬‬ ‫رِزَایٓ ارک‬ ‫و انف ‪ 445‬أر‬ ‫اگٕی فقذاٌ سُذ یاننیت‬ ‫‪104/4/130-1401/1/10‬‬ ‫ؾىس مالشیت قکسسوگ یک با ؾاذتمان تحرت پرالق‬ ‫‪ -4427/53‬سنلی یسقغ زض سَط برف ‪ 20‬ترطیع زض زفرترط‬ ‫جلس ‪ 99‬نفحٍ ‪ 160‬شیل قماضٌ‪ 20470 :‬برٍ ورای اقرا‬ ‫ؾلیمان ترم ضیحان ثرت ی نازض گطزیسٌ‪ ،‬مًضز ثرت بطسبط‬ ‫وامٍ قماضٌ‪ 140030990017267841-1400/6/8 :‬قرؼرررٍ‬ ‫زیی زسزیاض زسزؾطس ػمًمی ی سوقال سَط زض قرال پىر‬ ‫میلیاضز ضیال باظزسقت گطزیسٌ ی مالک با سضسئٍ سؾتکرُرازیرٍ‬ ‫فقسسن بٍ سوضمای زضذًسؾت یسضزٌ قرمراضٌ‪-1401/1/6 :‬‬ ‫‪ 104/4/20‬با سزػا فقسسن ؾىس مالشیرت مرعبرًض زض سثرط‬ ‫وامؼلًی تقاضا ؾىس مالشیت سلم ىی وؿرت بٍ پالق سذریرط‬ ‫ومًزٌ‪ ،‬سیه سزسضٌ زض سجطس مازٌ ‪ -120‬سنالا مرًسز سظ‬ ‫سئیه وامٍ قاوًن ثرت ی ترهطٌ َا شیل ان سقسسی بٍ سورترکراض‬ ‫اگُی فقسسن ومًزٌ‪ ،‬لصس َطثؽ وؿرت بٍ ملک مًضز سگُی‬ ‫مؼاملٍ س سوجای زسزٌ یا مسػی یجًز ؾىس مالرشریرت ورعز‬ ‫ذًز می باقس می تًسوس سػتطسو ذًز ضس ثترا ضمه سضسئرٍ‬ ‫سنل ؾىس مالشیت یا ؾىس مؼاملٍ‪ ،‬زض مست زٌ ضیظ پؽ سظ‬ ‫سوتکاض اگُی بٍ سزسضٌ ثرت محل تؿلیم ومایس زض نرًضت‬ ‫ػسی ینًل سػتطسو ظطف مُلت مقطض ی یازض نًضت ػسی‬ ‫سضسئٍ سنل ؾىس مالشیت یا ؾىس مؼاملٍ با یجرًز ینرًل‬ ‫سػتطسو‪ ،‬سزسضٌ ثرت ؾىس مالشیت سلم ىی ضس مغابق مقطضست‬ ‫نازض ی بٍ متقاضی تؿلیم ذًسَس ثطز ی بٍ سػتطسو یسضزٌ‬ ‫زض ذاض سظ مًػس تطتیب سثط زسزٌ ورًسَس قس‪.‬‬ ‫‪ *3/4‬واریخ اَتشار‪۱4۴۱/۴۱/۱6 :‬‬ ‫رئیت ثبت اسُاد ِ ایالک أر‪ -‬ابرأیى َّری‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪7‬‬ ‫رِزَایٓ ارک‬ ‫و انف ‪ 446‬أر‬ ‫اگٕی فقذاٌ سُذ یاننیت‬ ‫‪104/4/131-1401/1/10‬‬ ‫ؾىس مالشیت قکسسوگ پرالق‪ 518‬فرطػری سظ ‪-4454‬‬ ‫سنلی یسقغ زض سَط برف ‪ 20‬ترطیع زض زفتط جرلرس ‪110‬‬ ‫نفحٍ ‪ 88‬شیل قماضٌ‪ 22637 :‬بٍ وای اقا ؾلیمان ترم‬ ‫ضیحان ثرت ی نازض گطزیسٌ‪ ،‬مالک با سضسئٍ سؾتکرُرازیرٍ‬ ‫فقسسن بٍ سوضمای زضذًسؾت یسضزٌ قمراضٌ‪-1401/1/6 :‬‬ ‫‪ 104/4/20‬با سزػا فقسسن ؾىس مالشیت معبرًض زض سثرط‬ ‫وامؼلًی تقاضا ؾىس مالشیت سلم ىی وؿرت بٍ پالق سذیط‬ ‫ومًزٌ‪ ،‬سیه سزسضٌ زض سجطس مازٌ ‪ -120‬سنالا مًسز سظ‬ ‫سئیه وامٍ قاوًن ثرت ی ترهطٌ َا شیل ان سقسسی بٍ سوتکاض‬ ‫اگُی فقسسن ومًزٌ‪ ،‬لصس َطثؽ وؿرت بٍ مرلرک مرًضز‬ ‫سگُی مؼاملٍ س سوجای زسزٌ یرا مرسػری یجرًز ؾرىرس‬ ‫مالشیت وعز ذًز می باقس می تًسوس سػترطسو ذرًز ضس‬ ‫ثترا ضمه سضسئٍ سنل ؾىس مالشیت یا ؾىس مؼراملرٍ‪ ،‬زض‬ ‫مست زٌ ضیظ پؽ سظ سوتکاض اگُی بٍ سزسضٌ ثرت مرحرل‬ ‫تؿلیم ومایس زض نًضت ػسی ینًل سػرترطسو ظرطف‬ ‫مُلت مقطض ی یازض نًضت ػسی سضسئٍ سنل ؾىس مالشیت‬ ‫یا ؾىس مؼاملٍ با یجًز ینًل سػترطسو‪ ،‬سزسضٌ ثرررت‬ ‫ؾىس مالشیت سلم ىی ضس مغابق مرقرطضست نرازض ی برٍ‬ ‫متقاضی تؿلیم ذًسَس ثطز ی بٍ سػرترطسو یسضزٌ زض‬ ‫ذاض سظ مًػس تطتیب سثط زسزٌ ورًسَس قس‪.‬‬ ‫‪ *3/5‬واریخ اَتشار‪۱4۴۱/۴۱/۱6 :‬‬ ‫رئیت ثبت اسُاد ِ ایالک أر‬ ‫ابرأیى َّری‬ ‫یعاٌِ سریایٓ اَساَی سازیاٌ اداری ِ استخذایی‬ ‫مشّر با بیاٌ ایُنٓ دِنت َگراٌ اثاار واّریای‬ ‫بّدجٓ وصّیب شذْ وّسا یاساهات اسات‬ ‫گفت‪ :‬قاٌَّ باّدجآ ‪ ۱4۴۱‬حاذاقام یاسد‬ ‫مارگراٌ یشًّل دستگأْای اجرایی را ‪57۷4‬‬ ‫درصذ افسایش دادْ ِ شنم افسایش حقاّ َآ‬ ‫وُٕا عذانتیحّر َیست بهنٓ بیعذانتی را بیشتار‬ ‫ییمُذ‪۷‬‬ ‫«حؿیه ػرط سؾرس »ضیظ یرشرکرىرررٍ زض‬ ‫گفتیگً با سیطوا با سقاضٌ بٍ سفعسیف حقرً زض‬ ‫قاوًن بًزجٍ سمؿال‪ ،‬سظُاض زسقرت‪ :‬پریرکرىرُراز‬ ‫زیلت زض الیحٍ بًزجٍ ‪ ،1401‬تًجٍ ییػٌس برٍ‬ ‫ػسسلت زسقت تا فانلٍ بیه حسسقل ی حرسسثر رط‬ ‫حقً َا ثم قًز‪ ،‬سما با ستفاقی ثٍ زض ؾطوًقت‬ ‫بًزجٍ ضقم ذًضز‪ ،‬زض ػمل‪ ،‬ػرسسلرت سظ بریره‬ ‫ضفت‪.‬‬ ‫ی تًضیح زسز‪« :‬سگط حسسقل حقً ثاضثىران‬ ‫زیلت با یک زضنس مکرم سفعسیف زسزٌ قًز‬ ‫ی زض ثىاض ان حسسث ط حقً َرم برا َرمریره‬ ‫زضنس سفعسیف پیسس ثىس‪ ،‬فانلٍ بریره حرسسقرل‬ ‫حقً ی حسسث ط حقً ثم ومیقرًز‪ ،‬برلرشرٍ‬ ‫بیکتط قسٌ ی ذالف ػسسلت ضفتاض قسٌ سؾت‪».‬‬ ‫مؼراین ؾرطمرایرٍ سوؿراوری ؾراظمران سزسض ی‬ ‫سؾترسسمی ثکًض سزسمٍ زسز‪ :‬متاؾفاوٍ ستفاقی ثرٍ‬ ‫زض بًزجٍ ؾال ‪ 1401‬سفتازٌ سظ سیه جىؽ سؾرت‬ ‫یؼىی حسسقل حقً سفعسیف پیسس ثطزٌ‪ ،‬یلی برا‬ ‫یک مىغق زیگط ‪ ،‬حسسث ط حقً َم سفعسیرف‬ ‫پیسس ثطزٌ سؾت ی باػث قسٌ فانلٍ بیه حسسقرل‬ ‫حقً ی حسسث ط حقً بؿیاض باالتط سظ چریرع‬ ‫بطیز ثٍ ما زض الیحٍ بًزجٍ پیکىُاز ثطزیم‪.‬‬ ‫ی زضباضٌ تفایت الیحٍ پیرکرىرُراز برًزجرٍ‬ ‫‪ 1401‬تًؾظ زیلت ی اوچٍ زض مجلؽ مهرً‬ ‫قس‪ ،‬گفت‪ :‬پیکىُاز ما سیه بًز ثرٍ یرک ػرسز‬ ‫ثابت بٍ َمٍ حقً َا سضافٍ قًز ترا سفرعسیرف‬ ‫حقً حسسقلبگیطسن بیف سظ سفرعسیرف حرقرً‬ ‫حسسث ط بگیطسن باقس سما بطسؾاؼ قاوًن بًزجرٍ‬ ‫سمؿال ‪ 10‬زضنس بٍ نرًضت ثرابرت برٍ َرمرٍ‬ ‫حقً بگیطسن سضافٍ قسٌ ی زض ػمل ثؿری ثرٍ‬ ‫‪ 40‬میلیًن حقً میگطفتٍ‪ 4 ،‬میلیًن سفرعسیرف‬ ‫حقً پیسس ثطزٌ ی ثؿی ثٍ ‪ 3‬میلیًن حرقرً‬ ‫میگطفتٍ‪َ 300 ،‬عسض تًمان! ی بؼس بطس جرررطسن‬ ‫سیه قشاف‪ 5 ،‬میلیًن ی ‪َ 600‬رعسض ترًمران برٍ‬ ‫ػىًسن ثف حقً ‪ ،‬مرىا قطسض گطفتٍ سؾت‪.‬‬ ‫زیلت وگطسن اثاض تًضمی بًزجٍ تهًیب قرسٌ‬ ‫تًؾظ مجلؽ سؾت‬ ‫ػط سؾس با بیان سیىشٍ زیلرت ورگرطسن اثراض‬ ‫تًضمی بًزجٍ تهًیب قسٌ ترًؾرظ مرجرلرؽ‬ ‫سؾت‪ ،‬بیان ثطز‪ :‬سگط زیلت حقً ی مرعسیرا ضس‬ ‫سفعسیف زَس یؼىی پرًل زض جرامرؼرٍ ترعضیرق‬ ‫می قًز ی سیه ستفا ‪ ،‬زض جامرؼرٍ ترًضی سیرجراز‬ ‫می ثىس ی سگط بٍ قًل مقای مؼظرم ضَرررط ‪ ،‬زض‬ ‫جامؼٍ بطس ذًقحالی ػسٌس پًلپاقی قرًز‪،‬‬ ‫سیه ظلم بٍ مطزی سؾت‪.‬‬ ‫ی زض پاؾد بٍ سیه پطؾف ثٍ ایا باظ َم قاَس‬ ‫حقً َا وجًمی ذًسَیم بًز یا وٍ؟‪ ،‬گرفرت‪:‬‬ ‫ضسٌ فطسض بطس پطزسذت َا ییػٌ‪ ،‬مؿت ىی قرسن‬ ‫قغل سظ قطسض گطفته ظیط ؾقف تؼییه قسٌ برطس‬ ‫پطزسذت حقً ی زؾتمعز سؾت‪ .‬قرررًل زسضیرم‬ ‫ثٍ بطذی مکاغل یسقؼا ذال َؿترىرس ی برایرس‬ ‫پطزسذتی َا باالتط سظ ؾقف حرقرً برطس‬ ‫انَا زضوظط گطفتٍ قًز‪.‬‬ ‫بطسیه سؾاؼ پیکرىرُراز زسزیرم مکراغرلری ثرٍ‬ ‫سقتضائات ذانی زسضوس ی بایس حقًقی باالتط سظ‬ ‫ؾقف زضیافت ثىىرس‪ ،‬زض قرًضس حرقرً ی‬ ‫زؾتمعز تهًیب قًوس تا یک ضابغٍ س برطس‬ ‫ذال قسن بطذی مکاغل یجًز زسقتٍ باقس ثٍ‬ ‫مجلؽ سیه مُم ضس تهًیب وشطز‪.‬‬ ‫مؼراین ؾرطمرایرٍ سوؿراوری ؾراظمران سزسض ی‬ ‫سؾترسسمی ػقیسٌ زسضز ثرٍ بری ترًجرُری برٍ‬ ‫ضابغٍ مىس ثطزن مکاغل ذال‪ ،‬بری ػرسسلرتری‬ ‫سؾت ی باػث میقًز بؼضیَا بٍ بُاورٍ ذرال‬ ‫بًزن بطذی مکاغل‪ ،‬بسین َریرض ضرابرغرٍ س‬ ‫پؿت َا ی جایگاٌ َا زیگط ضس َرم ذرال‬ ‫تلقی ثىىس ی زض وتیجٍ قاَس ییػٌذًسض َرا زض‬ ‫حقً ی معسیا زیلتی باقیم‪.‬‬ ‫ی با سقاضٌ بٍ مؿت ىی برًزن سػضرا َریرات‬ ‫ػلمی گفت‪ :‬یقتی َمٍ َیاتَرا ػرلرمری سظ‬ ‫ضػایت ؾقف حقً مؿت ىی َؿتىس‪ ،‬جرسس سظ‬ ‫سفعسیف حقً ‪ ،‬میتًسوىس تحت ػرىرًسن َرایری‬ ‫َمچًن حرق سلرترسضیرؽ‪ ،‬پرایران ورامرٍ َرا ی‬ ‫زضیافتیَا بیکتط زسقتٍ باقىس‪ .‬بٍ سیه تطتیرب‬ ‫بسین ضػایت ؾقف‪ ،‬بٍ َمٍ ؾرغرًا سػضرا‬ ‫َیات ػلمی میتًسن پطزسذتَا ‪ 50‬میرلریرًن‬ ‫تًماوی َم زسقت‪.‬‬ ‫زض نًضتی ثٍ فقظ یک یا چىس َیات ػرلرمری‬ ‫ذال یجًز زسضز ثٍ بایس مؿت رىری قرطسض زسزٌ‬ ‫قًوس ی ورایس َمٍ ؾغًا َیاتَا ػرلرمری ضس‬ ‫مؿت ىی ثطز‪ .‬ستفاقی ثٍ سفتازٌ‪َ ،‬مٍ ؾرغرًا ضس‬ ‫مؿت ىی زیسٌ ی سیه یؼىی بیػسسلتی‪.‬‬ ‫ػط سؾس سظرُراضزسقرت‪ :‬یرشری زیرگرط سظ‬ ‫بی ػسسلتی َا زض پطزسذت بٍ ثاضثىان زیلت سیه‬ ‫بًز ثٍ قغلَا مکابٍ زضیافتیَا یرشرؿراوری‬ ‫وسسقتىس ی وتیجٍ پیگیط َا سوجای قسٌ سیه بًز‬ ‫ثٍ مقطض قس ؾاظمان سزسض ی سؾتررسسمری سیره‬ ‫مًضًع ضس بطضؾی ی حل ثىس سما با ترًجرٍ برٍ‬ ‫ضابغٍگصسض زض بًزجٍ ‪ ،1401‬قاػسٌ پطزسذت‬ ‫یشؿان بٍ قغلَا مکابٍ قابل سجطس ویؿت‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫ًشبًی الکتزًٍیکی رٍسًبهِ ارک‬ ‫سبیت رٍسًبهِ ‪www.arkonline.ir‬‬ ‫ایویل رٍسًبهِ‪ark.tabriz@yahoo.com9‬‬ ‫ایویل هذیزهسئَل‪eshraghimo@gmail.com 9‬‬ ‫هذیز اجزائی‪ 9‬هعصَهِ حجبسی‬ ‫هجزی سبیت رٍسًبهِ‪ 9‬سبًبس اشزاقی‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫نِ ضٌجِ ‪ ۰6‬فشٍسدیی ‪ 5 * ۰4۱۰‬اٍسیل‪ 3 * 2۱22‬سهضبى‪۰443‬‬ ‫اخببر کَتبُ ٍرسشی‬ ‫سًَسی قیذ ٍاگذاری تزاکتَر را سد‬ ‫هبلک ثبضگبُ تشاکتَس اػالم کشد کِ دیگش قصدذ‬ ‫ٍاگزاسی ایی ثبضگبُ سا ًذاسد‪.‬‬ ‫بِ ًقل اظ باقگاُ تطاکتَض‪ ،‬هٌْسؼ هحوسضضاا‬ ‫ظًَظی هغلق زض جوغ اػضاای کاازضیاٌا ٍ‬ ‫باظیکٌاى‪ ،‬اظْاض کطز‪ ۵‬حضَض زض ضتبِ ؾیعزّن‬ ‫بطاظًسُ ًام تطاکتَض‪ّ ،‬اَازاضاى‪ ،‬قاواا‪ ،‬های‪،‬‬ ‫کازضیٌ ٍ اضکاى هسیطیت باقاگااُ ًایاؿا‬ ‫اًتظاضم اظ قوا بیکتط اؾ تطاکاتاَض اظ ًاظاط‬ ‫ًفطات ٍ اػتباض تین کَچک ًیؿ باظیکاٌااى‬ ‫بعضگ زض ابتسای یصل ٍ ًیان یصال جاص‬ ‫قسُ اًس ّوچاٌایای بااظیاکاٌااى باعضگا اظ‬ ‫یصلّای گصقتِ زض تین حضَض زاقتٌس ٍ های‬ ‫اظ جایگاُ یؼل تطاکتَض ضضای ًساضم‬ ‫رٍسّبی شلَغ کشتی ایزاى‬ ‫در اردیبْشت هبُ‬ ‫کطتی ایشاى پس اص هبُ هجبسک سهضبى‪ ،‬ضبّدذ‬ ‫ثشگضاسی ‪ 5‬سقبثت هْن دس سدُ ّدبی ندٌدی‬ ‫ًًَْبالى‪ًَ ،‬جَاًبى ٍ جَاًبى خَاّذ ثَد‪.‬‬ ‫یسضاؾیَى ککت ػالٍُ بط بطًاهِ ضیعی باطای‬ ‫ضزُی ؾٌ بعضگؿاالى‪ ،‬بطای ضزُّاای ؾاٌا‬ ‫پایِ ًیع بطًاهِ ضیعی زاقتِ ٍ بط ایی اؾاؼ قطاض‬ ‫اؾ زض اضزیبْک هاُ ؾال جاضی ٍ پاؽ اظ‬ ‫هاُ هباضک ضهضاى ‪ ۵‬ضقاب زاذلا زض ایای‬ ‫ضزُّای ؾٌ بطگعاض قَز‬ ‫ضقاب ّای جام قْیس ّاقو ًػاز زض ککاتا‬ ‫اظاز جَاًاى ضٍظّای ‪ ۵۱ ٍ ۵۵‬اضزیبْک هااُ‬ ‫زض قْط بْکْط هاظًسضاى‪ ،‬ضقاابا ّاای جاام‬ ‫ضحین ػل ابازی زض ککت یطًگ ًَجاَاًااى‬ ‫ضٍظّای ‪ ۵۴ ٍ ۵۳‬اضزیبْکا هااُ زض قاْاط‬ ‫ؾطذؽ ذطاؾاى ضضَی‪ ،‬ضقاابا ّاای جاام‬ ‫ػبسالِ هَحاس زض ککاتا اظاز ًاَجاَاًااى‬ ‫ضٍظّای ‪ ۰۵ ٍ ۰۲‬اضزیبْک هاُ زض قْط اهل‬ ‫هاظًسضاى‪ ،‬ضقاب ّای جام قاّس (یازبَز قْیس‬ ‫ػکَضی) زض ککت یطًگ جَاًاى ‪۰۲ ٍ ۰۰‬‬ ‫اضزیبْک هاُ زض قْط ضق ٍ ضقاابا ّاای‬ ‫اًتراب ککت اظاز ٍ یطًگ ًًَْاالى ککاَض‬ ‫ضٍظّای ‪ ۰۲‬تا ‪ ۰۳‬اضزیبْک هااُ زض قاْاط‬ ‫ؾٌٌسج اؾتاى کطزؾتاى بطگعاض قَز‬ ‫پیزٍسی ارسشوٌذ ًزاتشٍری‬ ‫در خبًِ یًٍَتَس‬ ‫دیذاس تین ّبی فَتجبل یًٍَتَس ٍ ایدٌدتدش دس‬ ‫ّفتِ نی ٍ یکن نشی ا ایتبلیب ثب ثشتشی ایٌتدشی‬ ‫ّب ثِ پبیبى سنیذ‪.‬‬ ‫زض هْن تطیی زیساض ّفتِ ؾ ٍ یکن ؾاطی ا‬ ‫ایتالیا تین یَتبال یًٍَتَؼ یککٌبِ قب هیعباى‬ ‫ایٌتط بَز ٍ زض ًْای ایی زیساض با ًتیجاِ یا‬ ‫بط صفط بِ ؾَز ایٌتط بِ پایاى ضؾیس‬ ‫ایٌتط با ایی پیطٍظی ‪۱۲‬اهتیاظی قس ٍ باا یا‬ ‫باظی کوتط ًؿب بِ ًاپَل زض ضزُ ؾَم قاطاض‬ ‫گطی ًاپَل ‪ ۱۱‬اهتیاظی اؾ یًٍَتَؼ ًیع‬ ‫با ایی قکؿ ‪ ۵۴‬اهتیاظی هاًس تا اظ کاَضؼ‬ ‫قْطهاً ػقب بواًس‬ ‫سزدبیز‪ 9‬سبًلی اشزاقی‬ ‫تبسیس ‪ - 0261 9‬سهیٌِ اًتشبر ‪ 9‬فزٌّگی ‪ٌّ -‬زی ‪ -‬ادبی ‪ -‬علوی‬ ‫کذپستی‪ - 4052536129‬تلفی‪24301608 - 24310803 )130(9‬‬ ‫تلفبکس‪ - 24301605 9‬شوبرُ ّوزاُ ‪180330455719‬‬ ‫ًشبًی ‪ 9‬تبزیش خیبببى اسادی‪ -‬خیبببى هبراالى ًزسیذُ بِ هیذاى فذک‬ ‫دفتز رٍسًبهِ ارک ‪ -‬چبپخبًِ‪ 9‬پزًیبى تبزیش‬ ‫* نبل نی ٍ دٍم ( اٍتَص ایکیٌجی ایل ) * ضوبسُ ( نبیی ) ‪ * 5466 :‬ورزش و گردشگری‬ ‫هَتَس تشاکتَس ثب َّاداساى پشضَسش سٍضی ضذ‬ ‫تشاکتَس تَاًست هس سفسٌجبى سا ثب ًتیجِ یک ثش صفش‬ ‫دس حضَس َّاداساًص هغلَه کٌذ‪.‬‬ ‫زیساض زٍ تین تطاکتَض ٍ هؽ ضیؿٌجاى اظ ّفتِ بیؿ‬ ‫ٍ چْاضم هؿابقات لی بطتط‪ ،‬زض ٍضظقگاُ یاازگااض‬ ‫اهام (ضُ) بطگعاض قس‬ ‫زقیقِ ‪ ،۲۲‬ضٍی اضؾال زقیق هْسی کیاً اظ ًاقاغاِ‬ ‫کطًط‪ ،‬هحوس ػباؼظازُ با ضطبِ ؾط گل تطاکتاَض ضا‬ ‫بِ روط ضؾاًس‬ ‫هحوسضضا اذباضی زض ایی باظی با ٍاکٌفّای یاَ‬ ‫الؼازُ هاًغ اظ باظ قسى زضٍاظُ تطاکتَض قس ّوچٌیای‬ ‫قاگطزاى ؾاغالم باضّا ضٍی ضسحواالت صااحاب‬ ‫هَقؼی ّای گلعً قسًس کِ زض ظزى ضطبِ ًاْاایا‬ ‫ب زق بَزًس‬ ‫َّازاضاى تطاکتَض کِ پؽ اظ زٍ ؾال باِ ٍضظقاگااُ‬ ‫باظگکتِ بَزًس‪ ،‬با تکَیق یاَ الاؼاازُ‬ ‫ذَز زض عَل باظی‪ ،‬ظهیٌاِ ؾااظ اضا اِ‬ ‫باظی ذَ ٍ پیطٍظی تطاکتَض قسًس‬ ‫تطاکتَض زض ایای بااظی باا تاطکایاب‬ ‫هحوسضضا اذابااضی‪ ،‬اضـ قاازضی‪،‬‬ ‫هحوس اقاجاىپَض‪ ،‬هحوس هؿلو پاَض‪،‬‬ ‫ػبساهلل ًاصطی‪ ،‬هْسی کیاً (اظ زقیقاِ‬ ‫‪ ۳۵‬ػبساهلل حؿیٌ )‪ ،‬پایاوااى بااباایا ‪،‬‬ ‫ؾاهاى ًطیواى جْااى (اظ زقایاقاِ ‪۳۵‬‬ ‫هحوس قٌبطی)‪ ،‬ػل یتح ‪ ،‬ابَالافاضال‬ ‫ضظا پَض (اظ زقیقِ ‪ ۲۵‬هحوس قازضی) ٍ‬ ‫هحوس ػباؼظازُ (اظ زقیقِ ‪ ۲۲‬هحاواس‬ ‫بلبل ) باظی کطز‬ ‫تین تطاکتَض با بطز هقابل هؽ ضیؿٌجاى ‪ ۰۲‬اهتایااظی‬ ‫ًوَد گسست در فعبلیت ّابی‬ ‫فزٌّگی‪ٌّ،‬زی‪،‬صٌبیع دستی ٍ‬ ‫گزدشگزی تبزیش کْی‬ ‫قسُ ٍ زض ضزُ ؾیعزّن جسٍل ٍ تین هؽ با ‪ ۲۵‬اهتیاظ‬ ‫زض ضزُ پٌجن باق هاًسًس‬ ‫تبسیخنبصی صًبى ٍصًِثشداس ایشاى‬ ‫اص تبضکٌذ تب جذُ‬ ‫تالش تکَاًذٍکبساى ًبضٌَا‬ ‫ثشای کست قْشهبًی دس الوپیک‬ ‫کست نِ هذال جْبًی ٍ یک ندْدیدودِ‬ ‫الوپیک ثخطی اص افدتدخدبسات صًدبى‬ ‫ٍصًِثشداس ایشاى دس نبل ‪ ۰4۱۱‬ثَد کدِ‬ ‫تحسیی کبسضٌبنبى داخلی ٍ خدبسجدی‬ ‫ایی سضتِ سا ثشای تَنؼِ ایی سضدتدِ دس‬ ‫ایشاى ثِ ّوشاُ اٍسد‪.‬‬ ‫سییس اًجوی تکَاًذٍی ًبضٌدَایدبى اص‬ ‫اػضام ‪ٍ ۰۱‬سصضکبس دختش ٍ پسش ثِ الوپیک‬ ‫ثشصیل خجش داد ٍ گفت‪ :‬تالش ثدش ایدی‬ ‫انت کِ اص ػٌَاى قْشهدبًدی خدَد دس‬ ‫الوپیک دفبع کٌین‪.‬‬ ‫غالهطضا ػعیعی‪ ،‬اظْاض کطز‪ ۵‬چْاضهیای‬ ‫اضزٍی اهازُ ؾااظی تاکاَاًاسٍکااضاى‬ ‫ًاقٌَا بطای قطک زض الوپی اظ قکان‬ ‫یطٍضزیی با حضَض ‪ٍ ۳‬ضظقکاض زض برف کیَضٍگ ٍ ‪ٍ ۰‬ضظقاکااض پاَهؿاِ‬ ‫(زذتطاى ٍ پؿطاى) زض ذاًِ تکَاًسٍ زض حال بطگعاضی اؾ کِ ایی اضزٍ تاا ‪۰۳‬‬ ‫یطٍضزیی ازاهِ ذَاّس زاق‬ ‫ٍی گف ‪ً ۵‬فطات اػعاه اظ بْتطیی ّای تکَاًسٍ ٍ جعٍ کؿاً ّؿتٌس کاِ زض‬ ‫هؿابقات قْطهاً جْاى بِ هسال عال زؾ پیسا کطزُاًس ٍ قاًؽ ظیاازی باطای‬ ‫کؿب هسال زض الوپی زاضًس‬ ‫ػعیعی با اقاضُ بِ اؾیبزیسگ بطذ اظ تکَاًسٍکاضاى زض جطیاى تواطیاٌاات‪،‬‬ ‫ذاعطًکاى کطز‪ ۵‬بطذ اظ ٍضظقکاضاى اػعاه بِ الوپی زض جطیاى توطیٌات تاا‬ ‫حسٍزی زچاض اؾیبزیسگ قسُاًس کِ با ّواٌّگ کویتِ پعقک ٍ با اًاجاام‬ ‫کاض ییعیَتطاپ زض حال زضهاى ّؿتٌس ٍ هککل ذاص بطای پیگیطی تواطیاٌاات‬ ‫ذَز ًساضًس‬ ‫ٍی زض پایاى ظهاى اػعام تین تکَاًسٍ بِ الوپی ضا ‪ ۵۲‬اضزیبْک هاُ ػٌَاى کطز‬ ‫ٍ گف ‪ ۵‬بطای قطک زض الوپی ‪ ۵‬هطحلِ اضزٍ پیفبیٌ قسُ بَز کِ ‪ ۲‬هطحلاِ‬ ‫اضزٍ بطگعاض قسُ ٍ اذطیی اضزٍ کِ ٍصل بِ اػعام اؾ اضزیبْک هاُ زض ذاًِ‬ ‫تکَاًسٍ بطگعاض ذَاّس قس ٍ ؾپؽ تین ‪ ۵۲‬اضزیبْک ػاظم بطظیل ه قَز‬ ‫زذتطاى ٍظًِبطزاض ایطاى زض ؾاال ‪۵۲۲۲‬‬ ‫ایتراضات ضا زض ٍضظـ ایطاى رب کطزًس کاِ زض تااضیاد ٍضظـ ظًااى ایاطاى‬ ‫ب ؾابقِ بِ قواض ه ضٍز اتفاقات کِ برک اظ اى بِ هسالّای جاْااًا یاکاتاا‬ ‫جوال ‪ ،‬غعالِ حؿیٌ ٍ یتح ؾکَ جسُ بطذَاّس گک ٍ برف زیگط اى ًیع زض‬ ‫کؿب ؾْویِ تاضیر پطیؿا جْاًفکطیاى ذالصِ ذَاّس قاس زذاتاطاًا کاِ‬ ‫تَاًؿتٌس ایی ایتراضات ضا بطای ایطاى اؾاله بِ اضهغاى اٍضزًاس ٍضظقاکااضاًا‬ ‫ّؿتٌس کِ اٍضؾال پاپاًسضا ًایب ضییؽ ؾابق یسضاؾیَى بییالولل اظ اى بِ ػٌَاى‬ ‫اغاظ ضاُ تَؾؼِ ایی ضقتِ زض ایطاى یاز کطز‬ ‫ًایب ضییؽ ؾابق یسضاؾیَى بییالولل بؼس اظ کؿب هسال ًقطُ یکتا جواالا زض‬ ‫هؿابقات جَاًاى جْاى اظبکؿتاى گف ‪ ۵‬اًچِ کِ زض تاقکٌس اتفا ایاتااز اغااظ‬ ‫ضاُ تَؾؼِ ٍظًِبطزاضی ایطاى اؾ ٍ زذتطاى ه تَاًٌس زض ایٌسُ ؾکَّای جْاً‬ ‫ایی ضقتِ زض ضزُّای ؾٌ هرتل تکطاض کٌٌس‬ ‫البتِ تٌْا پاپاًسضا ًبَز کِ تَؾؼِ ٍظًِبطزاضی ضا تحؿیی کطز بلکِ هحوس جالاَز‬ ‫زبیطکل یسضاؾیَى جْاً بؼس اظ کؿب هسال بطًع قْطهاً جَاًاى جْاى تاَؾاظ‬ ‫جوال ‪ّ ،‬سیِ ٍیػُای بِ اٍ زاز ٍ گف ‪ ۵‬چِ کؿ باٍض ه کاٌاس کاِ زذاتاطاى‬ ‫ٍظًِبطزاض ایطاى با ‪ ۰‬ؾال تجطبِ با بعضگاً اظ غاپی‪ ،‬چیی‪ ،‬اظبکؿتاى ٍ ککَضّاای‬ ‫زیگط ضقاب کٌٌس ایی ی تحَل زض ٍضظـ ٍ ؾطػ ایی تحَل ظیاز اؾ‬ ‫ثبصدیذ اص جبرثِّبی گشدضگشی ارسثبیجبىضشقی ‪ ۰57‬دسصذ افضایص یبفت‬ ‫هذیشکل هیشاث فشٌّگی‪ ،‬صٌبیغ دنتی ٍ گشدضگدشی‬ ‫ارسثبیجبى ضشقی اػالم کشد‪ :‬ثبصدیذ اص جبرثِ ّدبی‬ ‫گشدضگشی ایی انتبى طی تؼطیالت ًَسٍصی ًسجت ثِ‬ ‫هذت هطبثِ پبسنبل ثیص اص ‪ ۰57‬دسصذ افضایص یبفت‪.‬‬ ‫احوس حوعُ ظازُ گف ‪ ،‬تؼساز باظزیسکٌاٌاسگااى اظ‬ ‫جاشبِ ّای گطزقگطی اشضبایاجااى قاطقا اظ ‪۰۵‬‬ ‫اؾفٌس تا ‪ ۵۲‬یطٍضزیی ضا ‪ ۰‬هیلیَى ٍ ‪ّ ۵۵۰‬عاض ٍ ‪۱۲۰‬‬ ‫ًفط اػالم کطز ٍ گف ‪ ۵‬ایی ضقن زض ؾال گصقتِ ‪۳۳۵‬‬ ‫ّعاض ًفط بَز ٍی با اقاضُ بِ ایٌکِ بیکتطیای تاؼاساز‬ ‫باظزیس اظ جاشبِ ّای گطزقگطی اؾتاى هاطباَط باِ‬ ‫هَظُ ّا ٍ ابٌیِ ّای تاضیر اؾ ‪ ،‬ایعٍز‪ ۵‬هاجاواَع‬ ‫باظزیسگٌٌسگاى اظ هَظُ ّای هیطاث یطٌّگ اؾاتااى‬ ‫ع ایی ایام ‪ّ ۵۵۵‬عاض ٍ ‪ً ۱۲۴‬فط بَز کِ ایای اهااض‬ ‫زض ؾال گصقتِ ‪ّ ۲۲‬عاض ٍ ‪ً ۲۲۲‬فط بَز کاِ الاباتاِ‬ ‫قطایظ کطًٍای زض ایی اهاض بؿیاض زذیل بَز‬ ‫حوعُ ظازُ کلیؿای ؾٌ اؾتپاًَؼ زض قاْاطؾاتااى‬ ‫جلفا ضا زاضای بیکتطیی تؼساز باظزیس زض ًَضٍظ اهؿال‬ ‫اػالم ٍ اضایِ کطز‪ ۵‬ع ایی ایام تاؼاساز ‪ّ ۲۰‬اعاض‬ ‫ٍ ‪ً ۱۰۱‬فط اظ ایی ارط تاضیر ربا قاسُ جاْااًا‬ ‫باظزیس کطزًس ٍی هَظُ اشضباجاى ٍ قاجاض زض تباطیاع‬ ‫ضا زض ضزُ ّای بؼسی بیکتطیی تؼساز بااظزیاسکاٌاٌاسُ‬ ‫بیاى کطز ٍ گف ‪ ۵‬اظ هَظُ اشضبایجااى ‪ّ ۵۵‬اعاض ٍ‬ ‫‪ً ۱۲۱‬فط ٍ اظ هَظُ قاجاض ‪ّ ۵۵‬عاض ٍ ‪ً ۳۳۲‬افاط عا‬ ‫ضٍظّای ‪ ۰۵‬اؾفٌس تا ‪ ۵۲‬یطٍضزیی باظزیس کطزُ اًس‬ ‫حوعُ ظازُ ازاهِ زاز‪ ۵‬هؿایطاى ًَضٍظی زض اشضبایجاى‬ ‫قطق اظ چْاض هَظُ قْطزاضی تبطیع ًیع بِ تؼساز ‪۰۵‬‬ ‫ّعاض ٍ ‪ً ۲۳۱‬فط باظزیس کطزُ اًس کِ هَظُ قْطیاض ًیع‬ ‫زض ایی یْطؾ قطاض زاضز‬ ‫ٍی گف ‪ ۵‬زض هجوَع تؼساز ‪ّ ۵۲۲‬عاض ٍ ‪ً ۵۲۵‬فط اظ‬ ‫هَظُ ّای تح هسیطی هیطاث یطٌّگ ‪ ،‬صاٌاایاغ‬ ‫زؾت ٍ گطزقگطی اشضبایجاى قطق ٍ قاْاطزاضی‬ ‫تبطیع باظزیس کطزُ اًس‬ ‫هسیطکل هیاطاث یاطّاٌاگا ‪ ،‬صاٌاایاغ زؾاتا ٍ‬ ‫گطزقگطی اشضبایجاى قطق ّوچٌیی اظ ایاعایاف‬ ‫حسٍز ‪ ۲۲‬زضصسی اؾکاى زض هطاکع اقاهت ضؾاوا‬ ‫اؾتاى ذبط زاز ٍ گف ‪ ۵‬ع ضٍظّای ‪ ۰۵‬اؾفٌس تا ‪۵۲‬‬ ‫یطٍضزیی هاُ تؼساز ‪ّ ۵۵۰‬عاض ٍ ‪ً ۰۲۵‬فط زض ّتل ّا ٍ‬ ‫ّتل اپاضتواى ّای اؾتاى اؾکاى یایتٌس کِ ایی ضقان‬ ‫زض ؾال گصقتِ هؼازل ‪ّ ۵۵۲‬عاض ٍ ‪ً ۱۳۳‬فط بَز‬ ‫اٍلیی دفتش ضْشنتبًی ضشکت تَنؼِ گشدضگشی ایشاى دس هشاغِ گطبیص یبفت‬ ‫صعَد ااس رم بِ ردُ پٌجن‬ ‫سزی ا ایتبلیب‬ ‫ّفتِ نی ٍ یکن سقبثت ّبی فَتجبل ندشی ا‬ ‫ایتبلیب ثب ثشتشی ااس سم ّوشاُ ثَد‪.‬‬ ‫زض ضقاب ّای ایی ّفتِ ؾوپسٍضیا زض زیساضی‬ ‫ذاًگ پصیطای ااؼ ضم بَز کِ ایی بااظی زض‬ ‫ًْای با بطتطی ی بط صفط تایان هایاْاوااى‬ ‫ذاتوِ یای زض ایی زیساض ٌّطی هیریتاضیاى‬ ‫زض زقیقِ ‪ ۰۲‬تٌْا گل ایی بااظی ضا باِ راواط‬ ‫ضؾاًس‬ ‫هذیز هسئَل ٍصبحب اهتیبس‪ 9‬هحوذ اشزاقی‬ ‫اٍلیی دفتش ضْشنتبًی ضشکت تَنؼِ گشدضگشی ایشاى‬ ‫طی هشانوی ثب حضَس جوؼی اص هسئَالى دس خدبًدِ‬ ‫تبسیخی خیبثبًی هشاغِ گطبیص یبفت‪.‬‬ ‫هؼاٍى قطک تَؾؼِ گطزقاگاطی ایاطاى زض ایای‬ ‫هطاؾن گف ‪ ۵‬ایی زیتط بطای اٍلیی زیتط ًواایاٌاسگا‬ ‫قْطؾتاً زض ؾغح ککَض ایجاز ٍ ضاُ اًساظی قاسُ‬ ‫اؾ ضحین ذاک ایعٍز‪ ۵‬ضاُ اًساظی ایی زیاتاط باا‬ ‫پیگیطی ّای قْطزاض ٍ اػضای قَضای اؾاله قْط‬ ‫هطاغِ بطاؾاؼ ػالقِ هٌسی ّای هَجَز بطای تَؾؼِ‬ ‫صٌؼ گطزقگطی زض ایی قْطؾتااى اًاجاام قاسُ‬ ‫اؾ‬ ‫ٍی ازاهِ زاز‪ ۵‬پیگیطی ٍ کو بِ ؾطهایاِ گاصاضاى‬ ‫یؼال زض برف گطزقگطی بِ ػٌَاى تؿْیل کاٌاٌاسُ‬ ‫اهط ؾطهایِ گصاضی زض ایی برف اظ ضٍیکطزّای ایی‬ ‫زیتط ذَاّس بَز‬ ‫ٍی اضایِ کطز‪ ۵‬با ضاُ اًساظی ایی زیتط ٍ ایجاز ظهیٌاِ‬ ‫ّای تؿْیل بؿطهایِ گصاضی زض ایی براف‪ ،‬قااّاس‬ ‫تَؾؼِ اقتصازی ٍ اقتغال پایساض زض هٌغقِ ذاَاّایان‬ ‫بَز‬ ‫هؼاٍى اؾتاًساض ٍ یطهاًساض ٍیػُ قْطؾتاى هطاغِ ّان‬ ‫پشثبصدیذتشییّبی ًَسٍص اػالم ضذ‬ ‫حبفظیِ‪ ،‬تخت جوطیذ‪ ،‬اساهگبُ نؼذی‪ ،‬ػبلی قبپَ ٍ نؼذاثبد‪ ،‬ثٌبثش اػالم‬ ‫ٍصاست هیشاث فشٌّگی‪ ،‬گشدضگشی ٍ صٌبیغ دنتی‪ ،‬پدشثدبصدیدذتدشیدی‬ ‫هجوَػِّبی تبسیخی دس تؼطیالت ًَسٍص ‪ ۰4۱۰‬ثَدُاًذ‪.‬‬ ‫عبق اعالػات کِ هطتض ازیبظازُ ا هسیطکل اهَض هَظُّا ٍ اهاَال‬ ‫هٌقَل ا زازُ اؾ ‪ ،‬بیکتطیی باظزیسّای ًَضٍظی هطبَط بِ حاایاظایاِ‬ ‫اؾ ٍ پؽ اظ اى بِ تطتیب‪ ،‬تر جاواکایاس‪ ،‬اضاهاگااُ ؾاؼاسی‪،‬‬ ‫ػال قاپَ‪ ،‬ؾؼساباز ٍ بیکتطیی تؼساز باظزیسکٌٌسُ ضا زاقتِاًس‬ ‫ازیبظازُ اضایِ کطز‪ ۵‬بیف اظ ‪ ۵‬هیلیَى ٍ ‪ّ ۲۲۲‬عاض باظزیسکٌاٌاسُ تاا‬ ‫پایاى ضٍظ ؾیعزّن یطٍضزییهاُ ‪ ۵۲۲۵‬رب قسُ اؾ کِ اؾتااى ّاای‬ ‫یاضؼ‪ ،‬اصفْاى ٍ تْطاى بِ تطتایاب‪ ،‬بایاکاتاطیای بااظزیاسکاٌاٌاسُ اظ‬ ‫هجوَػِّای یطٌّگ تاضیر ٍ هَظُّا ضا زاقتِاًس‬ ‫بِ گفتِ ؾیسهویس هحؿیًػاز ا ؾطپطؾ ازاضُ کل هیطاث یاطّاٌاگا ‪،‬‬ ‫گطزقگطی ٍ صٌایغ زؾت اؾتاى یاضؼ ا حایظیاِ زض ًاَضٍظ حاسٍز‬ ‫‪ّ ۲۰۲‬عاض باظزیسکٌٌسُ زاقتِ ٍ هیاًگیی‪ ،‬ضٍظاًِ پصیطای بایاف اظ ‪۰۲‬‬ ‫ّعاض ًفط بَزُ اؾ جوؼی باظزیسکٌٌسگاى حایظیِ زض ًَضٍظ اهؿاال‬ ‫بِ قسضی ظیاز بَز کِ ًگطاً ّای ضا ًؿب بِ هحایظ اظ اى ایاجااز‬ ‫کطز اضاهگاُ حایظ یقظ زض لحظِ تحاَیال ؾاال حاسٍز ‪ّ ۲۲‬اعاض‬ ‫باظزیسکٌٌسُ زاق‬ ‫تر جوکیس کِ زض جایگاُ زٍم پطباظزیستطیی هجوَػِّای تاضیارا‬ ‫ایؿتازُ‪ ،‬زض تؼغیالت ًَضٍظ حسٍز ‪ ۰۳۵‬باظزیسکٌٌسُ زاقتِ ٍ حاسٍز‬ ‫‪ّ ۰۵۲‬عاض باظزیس ّن اظ اضاهگاُ ؾؼسی صَضت گطیتِ اؾ‬ ‫اها زض اؾتاى اصفْاى کِ بِ گفتِ ػلیطضا ایعزی‪ ،‬هاسیاطکال هایاطاث‬ ‫یطٌّگ ‪ ،‬گطزقگطی ٍ صٌایغ زؾت اى‪ ،‬زض تؼغیالت ًاَضٍظ حاسٍز‬ ‫حسٍز ّف ٍ ًین هیلیَى باظزیس ضا رب کطزُ اؾ ‪ ،‬کاخ ػال قااپاَ‬ ‫کِ یک اظ پطباظزیستطیی هجوَػِّای تاضیر بَز یقظ زض ی ضٍظ‬ ‫‪ّ ۵۵‬عاض باظزیسکٌٌسُ زاقتِ اؾ‬ ‫گف ‪ ۵‬تَؾؼِ برف گطزقگطی کِ اظ ظطیایا ّاا‬ ‫ٍ ٍیػگ ّای باضظ قْطؾتاى ٍ اٍلاَیا اؾااؾا‬ ‫زؾتگاُ ّای اجطای اؾ‬ ‫زاٍز اؾسیاى ایعٍز‪ ۵‬ضاُ اًساظی زیتط قطک تَؾاؼاِ‬ ‫گطزقگطی ایطاى زض هطاغِ بِ ػٌاَاى اٍلایای زیاتاط‬ ‫قْطؾتاً ایی قطک ه تَاًس ظهیاٌاِ ؾااظ باْاطُ‬ ‫گیطی اظ ظطیی ّای گطزقگطی ایای قاْاطؾاتااى‬ ‫قَز‬ ‫ٍی ازاهِ زاز‪ ۵‬ضاُ اًساظی ایی زیتط ّواچاٌایای گاام‬ ‫هْو زض ظهیٌِ تَاًوٌسؾاظی ٍ اجطای عاطح ّاای‬ ‫بعض گطزقگطی اظ جولِ هؿیط گطزقگاطی یاای‬ ‫قْطی تا کٌسٍاى باقس‬ ‫ٍی اضایِ کطز‪ ۵‬زض ضاؾتای تَؾؼِ ایی قْطؾتاى بایس‬ ‫اظ ظطیی ّای هَجَز گطزقگطی اؾتفازُ ٍ چکان‬ ‫اًساظ ‪ ۵۲۲۵‬زض برف گطزقگطی ًیع تسٍیی قَز‬ ‫ایی بٌای تاضیر تا ضٍظ ّفاتان یاطٍضزیای هااُ بایاف اظ ‪ّ ۵۲‬اعاض‬ ‫باظزیسکٌٌسُ زاق اظزحام جوؼی بسٍى زضًظط گاطیاتای ظاطیایا‬ ‫تحول زض ایی بٌای صفَی‪ٍ ،‬اکاٌاف ّاای بؿایااضی اظ یاؼااالى ٍ‬ ‫زٍؾتساضاى هیطاث یطٌّگ ضا بطاًگیر‬ ‫کاخ ؾؼساباز ّن بِ ػٌَاى پٌجویی هجوَػِ پطباظزیس زض ًَضٍظ ‪۵۲۲۵‬‬ ‫اػالم کطز کِ یقظ زض ضٍظ زٍاظزّن یطٍضزییهاُ ‪ّ ۲۳‬عاض بااظزیاس ضا‬ ‫رب کطزُ اؾ‬ ‫ایی هجوَػِ با ‪ ۵۲‬کاخ هَظٓ یؼال‪ ،‬اظ ضٍظ اٍل تاا پاایااى یااظزّان‬ ‫یطٍضزیی ‪ّ ۲۵۱‬عاض ‪ ۱۰۵‬باظزیس زاقتِ اؾ کِ کااخ هالا ‪ ،‬هاَظُ‬ ‫اتَهبیل ّل ؾلغٌت ‪ ،‬کاخ ؾبع ٍ هَظُ پَقاک ؾلغٌتا بایاکاتاطیای‬ ‫باظزیسکٌٌسُ ضا زاقتِاًس‬ ‫ًظط بطذ کاضقٌاؾاى هَظُ ٍ هیطاث یطٌّگ کاِ باِ قاوااض ظیااز‬ ‫باظزیسکٌٌسگاى بسٍى زضًظط گطیتی ظطیی تحولِ بٌاّاای تااضیارا‬ ‫اًتقازّای ٍاضز کطزًس‪ ،‬بط ایی بَز کِ بطذ هجوَػِّاای تااضیارا‬ ‫بسٍى زضًظط گطیتی اؾتاًساضز بٌا ٍ ظطیی تحول‪ ،‬زًبال رب باظزیسّا‬ ‫ٍ ضکَضزقکٌ زض اهاضّای ًَضٍظی بَزًس‬ ‫*هحوذ فشج پَس ثبنوٌجی‬ ‫فؼبلیتْبی فشٌّگی ٌٍّشی ضْشداسی تجشیض دس ّدبلدِ‬ ‫ای اصاثْبم ٍ ًباهیذی‬ ‫ایطاى ‪ ۵۲‬قْط تاضیر ٍقسیو قابل تَجِ زاضز کاِ‬ ‫کْی قْطتبطیع با زاقتی اراض هٌاحاصاط بافاطزی اظ‬ ‫ؾلجَقیاى تا پْلَی زض توسى ایی ؾطظهیی پاْاٌااٍض‬ ‫جایگاُ ذاص زاقتِ ٍ هَضز تَجاِ گاطزقاگاطاى‬ ‫ایطاً ٍ ذاضج اؾ هتاؾفاًِ زض ؾالاْاای اذایاط‬ ‫بسلیل تاریطات ؾیاؾ ٍ ػاسم ًاگاطـ هاسیاطیا‬ ‫ؾیؿتو ٍ کٌاض ضیتی ایطاز زلؿَظ ٍ ػاقق کاض ًاِ‬ ‫تٌْا یؼالیتْای یطٌّگ ٍ ٌّطی قاْاطزاضیلبالاکاِ‬ ‫هیطاث یطٌّگ ٍگطزقگطی‪ ،‬یاطّاٌا ٍ اضقااز‬ ‫اؾاله ًیع تح قؼاع قطاض گطیتِ ٍ ٍاقؼایا ایای‬ ‫اؾ کِ پَیای ٍ اجطای بطًاهِ ّا ٍ جکٌاَاضُ ّاا‬ ‫ٍباظاض یؼالی ّای یطٌّگ ٍ ٌّطی زض تبطیع بؿیااض‬ ‫کن ضً قسُ اؾ زض تؼغیالت اذیط کاِ قاْاط‬ ‫ّای تاضیر ککَض اظ جاولاِ قایاطاظ ‪ ،‬قاعٍیای‬ ‫ٍاصفْاى قاّس بط پای جکٌَاضُ ّاای هاراتالا‬ ‫یطٌّگ ٍ ٌّطی اظ ؾَی ًْاز هطزه قْطزاضی باا‬ ‫ّوکاضی زؾتگاُ ّای هطتبظ بَزًس هثال عَضیاکاِ‬ ‫ًَیؿٌسُ ایی ؾغَض زض قعٍیی قاّس بط پای باطًااهاِ‬ ‫ّای هتٌَع ًَضٍظی ٍ هؼطی اراض باؾتاً باَزم زض‬ ‫حال کِ قعٍیی ی چْاضم قْط تبطیع جاواؼایا‬ ‫زاضز ٍل حجن ایی ًَع یؼالیتْا بطای ایجاز یضاای‬ ‫ًکاط اٍض تَام با قازی بطای هطزم ٍ گاطزقاگاطاى‬ ‫بؿیاض چکوگیط تط اظ تبطیع بَز ًکات باطای تاٌاَیاط‬ ‫ایکاض ػوَه ٍ هتَلیاى اهَض زض ایی ًَقتاض ذال اظ‬ ‫لغ ًیؿ‬ ‫‪ ۵‬لزض هْوتطیی بطِّ ؾال ٍ اٍج بطًاهِ ضیعی باطای‬ ‫اجطای بطًاهِ ّای قاز ٍ ًکاط اٍض ٍ اؾاتاقاباال اظ‬ ‫گطزقگطاى ذاضج ٍ زاذل ‪ ،‬هتاؾفااًاِ ؾااظهااى‬ ‫یطٌّگ ‪-‬اجتواػ ٍ ٍضظق قاْاطزاضی تاباطیاع‬ ‫ضییؽ ًساضز ٍ زض ایی قْط باعض زاًکاگااّا ٍ‬ ‫ػلو ‪ ،‬قحظ الطجال ی هسیط یطٌّگا ّؿاتایان‬ ‫‪۰‬لبسلیل تکت ٍ ًاّواٌّگ یؼالیتْای یطٌّاگا ٍ‬ ‫ٌّطی زض کْی قْط تبطیع با ًگاّْای هاقاغاؼا ٍ‬ ‫گصضا ٍ کلیکِ ای هَاجِ بَزُ ٍ بؼس اظ تبطیع ‪۰۲۵۳‬‬ ‫ی ضذَت ٍ ضکَز زض ایی ًَع یؼالیتاْاا ّان زض‬ ‫حَظُ قْطزاضی ٍ ّن هیطاث یطٌّگ ٍ ّن اضقااز‬ ‫اؾاله ٍ ّن زاًکگاُ ٌّط اؾاله باِ چکان ها‬ ‫ذَضز‬ ‫‪ ۲‬لزض ؾالْای اذیط اقساهات هَرطی باطای هاؼاطیا‬ ‫زًبالِ زاض ٍ هَرط جاشبِ ّای گطزقگطی ٍ تاضیرا‬ ‫تبطیع صَضت ًو گیطز ٍ اظ ؾاذا یایالان ّاای‬ ‫هؿتٌس بِ صَضت هکاضک با قبکِ ّای هالا یاا‬ ‫برف ذصَص چٌساى ذبطی ًیؿ ٍ ّواچاٌایای‬ ‫حضَض کْی قْط تبطیع زض قبکِ ّای هل ٍ بایای‬ ‫الولل بؿیاض ضؼی قسُ اؾ‬ ‫‪۲‬لًبَز ّواٌّگ ٍ ّوسل‬ ‫الظم ٍ کای اظ عطف اضگاًْای یطٌّاگا شیاطباظ‬ ‫کاهال هکَْز اؾ ٍ جؿتِ ٍ گطیرتِ ّط ًْازی زض‬ ‫هقغؼ بِ ؾاظ ٍ بطًاهِ ای هحسٍز اقسام ها کاٌاس‬ ‫عَضیکِ زض ایی چٌس ؾال اذیط ًِ اظ اًتکاض کتاب ٍ‬ ‫بؿتِ ّای یطٌّگ ذبطی ّؿ ٍ ًاِ اظ باطپاایا‬ ‫جکٌَاضُ ّای هرتل زض ؾغَح هحل ٍ هل بطای‬ ‫ککاًسى زاقتِ ّای یطٌّگ ٍ تااضیارا باِ زیاس‬ ‫ػوَه‬ ‫‪ ۵‬لتؼغیل باظاض تبطیع بِ ػٌاَاى باعضگاتاطیای ؾااظُ‬ ‫اجطی تجاضی بْن پیَؾتِ زًیا ٍ یک اظ قاگافاتا‬ ‫ّای جْاى کِ یًَؿکَ با رب جْاً اى زض هیاطاث‬ ‫بکطی ٍظیفِ هتَلیاى اهَض ضا زٍچٌساى کطزُ اؾا‬ ‫ایی هجوَػِ باظاض تبطیع ه تَاًس زض ایام تؼغیاالت‬ ‫ًَضٍظ ػالقوٌساى بیکواضی بِ ذَز جص کاٌاس ٍ‬ ‫ػالٍُ بط هؼطی ابؼاز هرتل ایی اراط با ًاظایاط‬ ‫هیطاث بکطی بِ ضًٍق کؿب ٍ کاضّای هتٌَع زض اى‬ ‫ًیع کو قایاً ًوایس هتاؾفاًِ زض اکثط ایام ًَضٍظ‬ ‫تؼغیل بَزُ زضحالیکِ زضیغ اظ بکااضگایاطی چاٌاس‬ ‫جَاى زاًکجَ بؼٌَاى ضاٌّوا بطای هؼطی بیکتاط اى‬ ‫بِ گطزقگطاى کِ کاهال هکَْز ًٍبَز اى جای گلاِ‬ ‫زاضز ٍ کن کاضی زؾتگاُ هیطاث با ًعزی بِ ‪۰۱۲‬‬ ‫کاضهٌس ضؾو ٍ غیط ضؾو قابل قبَل ًیؿ‬ ‫ازاهِ زاضز‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه ارک

روزنامه ارک 5521

روزنامه ارک 5521

شماره : 5521
تاریخ : 1401/03/28
روزنامه ارک 5520

روزنامه ارک 5520

شماره : 5520
تاریخ : 1401/03/26
روزنامه ارک 5519

روزنامه ارک 5519

شماره : 5519
تاریخ : 1401/03/25
روزنامه ارک 5518

روزنامه ارک 5518

شماره : 5518
تاریخ : 1401/03/24
روزنامه ارک 5517

روزنامه ارک 5517

شماره : 5517
تاریخ : 1401/03/23
روزنامه ارک 5516

روزنامه ارک 5516

شماره : 5516
تاریخ : 1401/03/22
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!