روزنامه ارک شماره 5452 - مگ لند

روزنامه ارک شماره 5452

روزنامه ارک شماره 5452

روزنامه ارک شماره 5452

‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫دستگبههب برای‬ ‫مقببله بب حوادث‬ ‫غیرمترقبه‬ ‫در تعطیالت‬ ‫نوروزی در‬ ‫امبدهببش ببشند‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫جنگ‬ ‫افت‬ ‫امنیت و‬ ‫استقالل‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫صفحِ ‪3‬‬ ‫*پنجشنبه ‪ 23‬اسفند ‪ 4 * 2511‬مبرس ‪ 32 * 3133‬رجب ‪ * 2554‬سبل سی و دوم ( اوتوز ایکینجی ایل ) * شمبره ( سبیی ) ‪ 8* 6563 :‬صفحه *قیمت‪31111:‬ریبل * ایمیل‪www.arkonline* ark.tabriz@yahoo.com :‬‬ ‫پاسخ خطیهسادُ تِ تْذیذ اهزیکا‬ ‫ایزاى ًیش تا اتذ هٌتظز هیهاًذ‬ ‫سَثش اومالب‪:‬‬ ‫اهزٍس اٍکزایی قزتاًی تحزاىساسی اهزیکاست‬ ‫طزفذار تَقف جٌگ در اٍکزایی ّستین‬ ‫کذام خَدرٍّا‬ ‫در ًَرٍس جزیوِ یک هیلیَى‬ ‫تَهاًی هیشًَذ؟‬ ‫صفحِ ‪4‬‬ ‫شکز ٍ تزًج ایزاًی‪ ،‬صذرًشیی‬ ‫افشایش قیوت در دی هاُ‬ ‫صفحِ ‪7‬‬ ‫صفحِ ‪۰‬‬ ‫اردتیل تزای هیشتاًی‬ ‫رٍیذاد ‪ ۰۲۰3‬پایتخت‬ ‫گزدشگزی اهادُ هیشَد‬ ‫یاراًِ ًقذی ٍ هؼیشتی خاًَارّای‬ ‫پزدراهذ حذف هیشَد‬ ‫صفحِ ‪8‬‬ ‫منظوم یبدداشت‬ ‫دویوش‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫سرمقبله‬ ‫مدیرمسئول ‪ -‬محمّد اشراقی‬ ‫جٌگ افت اهٌیت ٍ استقالل‬ ‫وشًسَا ی ملت َا َم مثل پذیذٌ َای صوذٌ مثل اوسان‬ ‫ی حیًان ی گیاٌ تًسیلٍ افت َای مختلف دسیوی ی‬ ‫تیشیو تُذیذ م شًوذ‪.‬‬ ‫ػًامل تُذیذ مؼمًال داسای اوگیضٌ ی محشن َیایی‬ ‫م تاشىذ‪ .‬جىگ یى اصػًامل تُذیذ تُذیذ امىیت ی‬ ‫استمالل وشًسَا تشماسم سید‪.‬‬ ‫وشًس َای جىگ عله تشای اغاصجىگ ویاص تٍ اوگیضٌ‬ ‫ی تُاوٍ داسوذ‪ .‬دس اغله مًاسد‪ ،‬اختالف پتاوسییل َیای‬ ‫مًجًد دس ػشصٍَای سیاس ‪ ،‬التصادی ی امىیت تستش‬ ‫سخذادَای جىگ سا فشاَم م وىىذ‪.‬‬ ‫تشای ادػای فًق شیًاَیذ تیاسییخی صییادی یجیًد‬ ‫داسد‪.‬حت اگش فؼل یاوفؼال َای سیاسی ی امیىیییتی‬ ‫جاسی دیسان وىًو ویضمذوظش لشاس گیشد‪ ،‬واوًن َیای‬ ‫جىگ صیادی سا دسومشٍ مىاعک گًواگًن دویامیییتیًان‬ ‫پیش تیى وشد‪.‬‬ ‫امشیصٌ اوًاع تخاصمات مًجًد سیاس ی الیتیصیادی‬ ‫جاسی دس مىاعم اص خایس دیس یوضدییه‪ ،‬میىیاعیمی‬ ‫اصاسیپییای شییشلی یغییشتی ‪ ،‬امییشیییىییای شییمییا ی‬ ‫یجىًت ‪،‬اگشتٍ شذت یحذت مشخص تشسیىیذ‪ ،‬می‬ ‫تًاوىذ ممذمٍ جىگ َای مخشب ایىذٌ تشمیاس اییىیذ‪.‬‬ ‫تشاساس ایه تایس وٍ یجًد امىیت سیاس ی التیصیادی‬ ‫مغلًب دس وشًس َا ‪ ،‬ویاصمىذ میشالیثیت جیذی می‬ ‫تاشىذ‪،‬‬ ‫م تًان گفت وٍ اتاق َای فىشی یجًد داسویذ ویٍ‬ ‫ػًامل دسگیشَاسا ایجادم وىىذ‪.‬یؼى ایه اتیاق َیای‬ ‫فىش‪ ،‬ػامل تحشیه یاییجیاد جیىیگ َیا‪،‬دس پشیت‬ ‫وشًسَای امه‪،‬تٍ ومیه وشستٍ اوذ‪.‬‬ ‫تاسیخ دٍَ َای اخیشوشان م دَذ وٍ‪ ،‬ومشیٍ جیىیگ‬ ‫َیای تی اییمیشاتییفییاق افییتییادٌ ‪ ۰۵‬سییال گییزشییتییٍ‬ ‫دس ثىان‪،‬وًیت‪،‬ػشاق‪ ،‬ایشان‪،‬اسیپا‪،‬اصعشیک اییه اعیاق‬ ‫َا‪ ،‬عشاح ی اجشا یتٍ ملت َای وشًس َای متخاصیم‬ ‫تحمیل شذٌ است‪.‬‬ ‫اص ییژگ َای ایه وًع جىگ َاست ویٍ میمیصیش ی‬ ‫پیشیصوذاسوذ‪.‬‬ ‫عشفیه خساست م تیىىذ ی سًدجىیگ َیاتیٍ جیییه‬ ‫واسخاوجات ساصوذٌ سالح یتیجیُیییضات الصا تیشای‬ ‫احذاث مجذد شُشَای خشاب شذٌ م سید‪.‬‬ ‫اص جىگ َای گزشتٍ وضدیه م تًان تٍ جىگ اخیش‬ ‫وشًس اسمىستان تا جمًُسی ارستایجان اشاسٌ وشد ویٍ‬ ‫مىُای مىافغ ی مضاس اشىاس ی پىُان مادی یمیؼیىیًی‬ ‫ان تٍ دی وشًس َمسایٍ ی مىغمٍ‪ ،‬م تًان گفیت ویٍ‬ ‫اگش اختالفات تذین جىگ ی تا مصا حٍ حل م شذ ‪،‬‬ ‫پیىشٌ صلح مىغمٍ ی جُان صخم وم شذ‪ .‬اوساویُیای‬ ‫تیگىاٌ اصتیه وم سفت‪ .‬صیاوُای شىاختٍ شیذٌ ػیذییذٌ‬ ‫جىگ ‪ ،‬تشای دَُا سیال اییىیذٌ دسمیىیغیمیٍ فیؼیال‬ ‫وم گشت‪.‬‬ ‫خبرگساری ارک‬ ‫‪www.ark-news.ir‬‬ ‫جبی منبسب تبلیغ کبال وخدمبت شمب‬ ‫درببزارایران ودنیب‬ ‫شمبره تمبس‪12255267781:‬‬ ‫*مدیرمسئول ‪-‬محمّد اشراقی‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫تَسیغ ّزگًَِ اقالم ٍ ّذیِ تِ هٌاسثت ایام ػیذ هوٌَع است‬ ‫ٍسیز تؼاٍى‪ ،‬کار ٍ رفاُ اجوتووواػوی‬ ‫گفت تا تَجِ تِ در پیش تَدى ایوام‬ ‫پایاى سال‪ ،‬رٍیِ ًوادرسوت توزخوی‬ ‫شزکت ّا در تَسیغ اقالم ٍ تستِّایوی‬ ‫در قاله ّذیِ ػیذ تِ افزاد خارج اس‬ ‫ساسهاى هوٌَع است‪.‬‬ ‫حجت اهلل ػثذا ملى تصشییح ویشد‪:‬‬ ‫اػغای َش گًوٍ َذیٍ‪ ،‬تستٍ ی احیییاویا‬ ‫واست َذیٍ‪ ،‬سىٍ یا یجٍ ومذ ی امثال اوُا تٍ افیشاد خیاسج شیشویت َیا ی‬ ‫ساصمانَا ممىًع است‪ .‬یی تاویذ وشد‪ :‬الصا است میذییشان صیىیذیق َیا‪،‬‬ ‫ساصمانَا ی تاوهَا ی َمٍ ششوت َای صیشمجمًػٍ اویییذا سػیاییت اییه‬ ‫مًضًع سا پایش ی تا مًاسد تخلف‪ ،‬تشخًسد ی مًضًع سا تٍ مشاجغ وظیاستی‬ ‫گضاس وىىذ‪ .‬یصیش تؼاین‪ ،‬واس ی سفاٌ اجتماػ ادامٍ داد‪ :‬اػضیای َیییات‬ ‫مذیشٌ مىصًب یا مىتخه صیشمجمًػٍ َای یصاست میتیثیًع (تیٍ صیًست‬ ‫ومایىذٌ شخص حمًل یا مىتخه مجمغ) مىلفىذ تالفاصلٍ ایه مًضًع سا تیٍ‬ ‫َیات مذیشٌ ی مذیشػامل ششوتَای محل تصذی خًد اعالعسساو ویشدٌ‬ ‫ی تٍ صًست مىتًب دسخًاست وىىذ وٍ ایه مًضًع سػیاییت شیًد‪ .‬یی‬ ‫خًاستاس ان شذ تا تٍ ػىًان سُامذاس ػمذٌ‪ ،‬اص حساتشسان مستمل ی تاصسسیان‬ ‫لاوًو ششوتَا تماضا شًد ضمه ا ضاا ششوتَا تٍ افشای ایه مًضًع دس‬ ‫یاداشتَای َمشاٌ صًستَای ما ‪ ،‬ػذا سػایت ان سا دس گیضاس خیًد‬ ‫دسج وىىذ‪.‬‬ ‫خطز تزٍس قلِ جذیذ اُهیکزٍى تا گًَِ‪ ، BA. ۰‬هحذٍدیتّا را‬ ‫رّا ًکٌیذ‬ ‫یک اپیذهیَلَصیست تا تیاى ایٌکوِ اس‬ ‫قلِ پیک ششن تا سَیِ اُهیکزٍى اس ًظز‬ ‫تستزی ٍ هزگ گذر کزدین‪ ،‬اها اس ًظز‬ ‫هزگ ٍهیز تاخیز دارین ٍ طی یکی ‪-‬‬ ‫دٍ ّفتِ دیگز اس قلِ ػثَر هیکوٌویون‪،‬‬ ‫گفت اًتظار دارین کِ تؼذاد هزگ ّا‬ ‫طی یک ّفتِ دیگز کاّش یاتذ‪.‬‬ ‫‪ 8‬شزکت سَد سْام ػذالت را پزداخت ًکزدًذ‬ ‫تزاساس پیگیزی ّای اًجام شذُ‪ ،‬تاکٌوَى‬ ‫ّشت شزکت سَد سْام ػوذالوت راتوِ‬ ‫حساب شزکت سپزدُگذاری پوزداخوت‬ ‫ًکزدُ اًذ ٍایی اهز تاػث شذُ تا هشکالتی‬ ‫درهسیزپزداخت سَدتحساب هشوووَ ى‬ ‫ایی سْام قزار تگیزد‪.‬‬ ‫خاوذیصی تاویذ وشد‪ :‬سًد سُاا ػذا ت‬ ‫تشای سُامذاساو وٍ داسای سُیاا ییه‬ ‫میلیًو َستىذ‪ ،‬وضدیه تٍ یه میلیًن تًمان است‪ ،‬اما تشای مشمًالن داسای‬ ‫سُاا ‪َ۰٠۵‬ضاس تًمان حذید ‪َ ۰۰۵‬ضاس تًمان سًد پشداخت م شًد‪.‬محیمیذ‬ ‫تاغستاو ‪ ،‬مذیش ػامل ششوت سپشدٌگزاسی مشوضی ایساق تُاداس ی تسیًییٍ‬ ‫یجًٌ اص پشداخت سًد سُاا ػذا ت دس َفتٍ سًا اسفىذ ماٌ خثش داد ی اػالا‬ ‫وشد‪ :‬سال گزشتٍ تٍ د یل ػذا یاسیضی سًد سُاا اص سیًی شیشویت َیای‬ ‫سشمایٍپزیش‪ ،‬سًد سُامذاسان دس ‪ ۲‬مشحلٍ پشداخت شذ اما امسال دس تیال‬ ‫َستیم تا َمىاسی ششوتَای سشمایٍ پزیش َمٍ سًدَا سا یىجا دسیافیت ی‬ ‫دس یه مشحلٍ پشداخت وىیم‪.‬اوىًن تا تًجٍ تٍ وضدیه شذن َیفیتیٍ سیًا‬ ‫اسفىذ ماٌ ی ویض یػذٌ َای دادٌ شذٌ تشای پشداخت سًد سُیاا ػیذا یت دس‬ ‫هىذ سیص ایىذٌ‪ ،‬صمضمٍَای اص تغییش وحًٌ پشداخت سًد سال گزشتٍ سیُیاا‬ ‫ػذا ت تٍ گً م سسذ ی ممىه است دس صیًست تیذلیً ی تیشخی اص‬ ‫ششوت َا وٍ تشای پشداخت سًد تٍ حساب ششوت سپشدٌ گزاسی مشویضی‬ ‫ػمل وىشدٌ اوذ‪ ،‬وتًان سًد سُاا ػذا ت سا دس یه مشحلٍ پشداخت وشد‪.‬‬ ‫هحذٍدیتّای کزًٍایی در سفزّای ًَرٍسی‬ ‫‪ ۱4۲۱‬چگًَِ است؟‬ ‫جاًشیی پلیس راّوَرًواجواگوفوت‬ ‫افزادیکِ سِ دٍسٍاکسوی کوزًٍوارا‬ ‫تشریق کزدُ تاشٌوذ‪،‬توزای سوفوزتوِ‬ ‫دیگزشْزّادرًَرٍس ّیچ هحذٍدیتی‬ ‫ًذارًذ‪.‬‬ ‫دوتش مسؼًد یًوسیان گفت‪ :‬ػلت ایىىٍ تؼذاد صیادی اص شُشَای لیشمیض اص‬ ‫یضؼیت لشمض وشیوای سشیؼا خاسج شذوذ‪ ،‬پذییذٌ ی یییژگی خیًد اییه‬ ‫ییشیس است‪ .‬تٍ عًسی وٍ دس سایش مىاعک دویا َم سشػت افضایش مًاسد تیا‬ ‫اُمیىشین ی تؼذ َم پاییه امذن مًاسد تیش اص د تا تًد‪َ .‬یمیًاسٌ َیم اػیالا‬ ‫وشدٌ تًدیم وٍ امیذیاسیم سشػت اتتال َماوغًس وٍ تٍ سشػت تاال می سید‪،‬‬ ‫تٍ سشػت َم واَش یاتذ‪ .‬تىاتشایه ایه اتفاق واش اص سفتاس ییشیس وشیوا تیا‬ ‫سًیٍ اُمیىشین است‪.‬یی افضید‪ :‬دس حال حاضش سیوذ تستشی ی اتتالی ویاشی‬ ‫اص اُمیىشین دس وشًس سی تٍ واَش است‪ ،‬اما وىتٍ مُم ایه است ویٍ فیؼیال‬ ‫اعالػات واف وذاسیم‪ .‬تشخ وشًسَا سابیاسیاوت تا ػىًان ‪ ۲BA.‬وٍ تیٍ‬ ‫خاوًادٌ اُمیىشین تؼلک داسد‪ ،‬سا گضاس وشدٌاوذ‪ .‬خًد اُمییىیشین هیىیذییه‬ ‫صیشگشیٌ داسد وٍ یى اص انَا ‪ ۲BA.‬است وٍ دس تشخ وشًسَا مشاَذٌ‬ ‫شذٌ است‪ .‬یًوسیان ادامٍ داد‪ :‬گفتٍ م شًد ویٍ سیشاییت پیزییشی سیاب‬ ‫یاسیاوت ‪ ۲BA.‬ممذاسی تیش اص خًد اُمیىشین است ی تیشخی وشیًسَیا‬ ‫وگشاوىذ؛ هشاوٍ ممىه است مجذدا یه للٍ وًهىتشی سا تجشتٍ وىىذ‪.‬‬ ‫فمظ ‪ ۸۱‬سیص تا ویًسیص سیال ‪۸۰۵۸‬‬ ‫تال ماوذٌ است‪ ،‬اگیش هیٍ َیىیًص‬ ‫ششایظ وشیوای تش وشًس حاوم تًدٌ ی َش سیص تؼذادی اص َمًعىان تٍ اییه‬ ‫تیماسی مثتال م شًوذ ی تؼذاد محذیدی ویض جان م سپاسوذ‪ ،‬اما تا تًجیٍ تیٍ‬ ‫یاوسیىاسیًن سشاسشی وشیوا‪ ،‬تشوامٍ سفشَای وًسیصی مثل سیال گیزشیتیٍ‬ ‫داسای محذیدیت وثًدٌ ی تشدد تٍ شُشَای لشمض وشیوای َیم دس صیًست‬ ‫تضسیک یاوسه وشیوا مىؼ وذاسد‪ .‬سشداس سیذ تیمًس حسییىی دس خصیً‬ ‫هگًوگ سفشَای وًسیصی اظُاس داشت‪ :‬تشاتش مصًتات ستاد مل مماتلٍ تیا‬ ‫وشیوا افشادی وٍ سٍ دیص یاوسه وشیوا سا تضسیک وشدٌ تاشىذ‪ ،‬تشای سفش تیٍ‬ ‫دیگش شُشَا دس وًسیص َیچ محذیدیت وذاسوذ؛ حت اگش شُشَا دس شیشاییظ‬ ‫لشمض وشیوای تاشىذ‪.‬جاوشیه پلیس ساًَس واجا تصشیح وشد‪ :‬تش اساس َمییه‬ ‫مصًتٍ افشادی وٍ سٍ دیص یاوسه سا تضسیک وىشدٌ تاشىذ‪ ،‬تا محذیدیت تشدد‬ ‫مًاجٍ َستىذ‪.‬ای گفت‪ :‬افشادی وٍ دیصَای یاوسه وشیوا سا تضسیک وشدٌ ی‬ ‫م خًاَىذ تشای وًسیص ػاصا شُش َای دیگش شًوذ‪ ،‬ویاصی ویست مشخصیات‬ ‫خًد یا پالن خًدسیی شخص سا دس ساماوٍای اثت وىىذ‪.‬‬ ‫اهزٍس اٍکزایی قزتاًی تحزاىساسی اهزیکاست‬ ‫طزفذار تَقف جٌگ در اٍکزایی ّستین‬ ‫رّثز اًقالب گفتٌذ اهزٍس اٍکزایی قزتاًی سیاست‬ ‫تحزاى ساسی اهزیکاست‪ .‬اهزیکا تا ٍرٍد تِ هسائول‬ ‫داخلی اٍکزایی ٍ ایجاد حزکوت هوخووولوی ٍ‬ ‫کَدتای رًگی در کشَرّا‪ّ ،‬ویی تحوزاى ّوا را‬ ‫ایجاد هیکٌذ‪.‬‬ ‫سَثش اومالب اسالم تا اشاسٌ تٍ لضایای ایوشاییه‬ ‫ی ػثشتَای ان‪ ،‬ایه مًضًع سا ومًوٍای اشىیاس‬ ‫اص سیاست تحشان ساصی امیشییىیا خیًاویذویذ ی‬ ‫افضیدوذ‪ :‬تشخالف مًاضغ دیگاوٍ غشت َا میًضیغ‬ ‫ااتت جمًُسی اسالم ایشان َمًاسٌ مخا فت تیا‬ ‫جىگ ی تخشیه دس َمٍ مىاعک دویا است ی ػالج‬ ‫تحشان ایوشایه ی لضایت دستاسٌ ان سا مىًط تیٍ‬ ‫شىاخت سیشٍَای یالؼ ان م داویییم‪.‬حضیشت‬ ‫ایتاهلل خامىٍای تاویذ وشدوذ‪ :‬امیشیص ایویشاییه‬ ‫لشتاو سیاست تحشان ساصی امشییىیاسیت‪ ،‬صییشا‬ ‫امشیىا تًد وٍ تا دخیا یت دس مسیادیل داخیلی‬ ‫ایوشایه‪ ،‬ساٌ اوذاخته اجتماػات ی ایجاد وًدتای‬ ‫مخمل ی سوگ ‪ ،‬حضًس سىاتًسَای امشییىیایی‬ ‫دس اجتماػات مؼاسضان ی جاتجا وشدن دی یتیُیا‪،‬‬ ‫ایه وشً سا تٍ ایه ومغٍ وشاوذ‪.‬ایشان تا تاویذ تیش‬ ‫مًضغ ااتت جمًُسی اسالم ایشان دس مخا فیت‬ ‫تا جىگ‪ ،‬گفتىذ‪ :‬ما تا جىگ‪ ،‬وشتٍ شذن مشدا ی‬ ‫تخشیه صیشساخت َای متؼلک تٍ ملتَیا دس َیش‬ ‫جای دویا مخا فیم‪ .‬ایه حشف ااتیت جیمیُیًسی‬ ‫اسالم است ی سیاست ما ماوىذ غشت َا دیگیاویٍ‬ ‫ویست وٍ تمه اوذاخته تش سش واسیان ػشیس دس‬ ‫افغاوستان ی وشته مشدا ػشاق‪ ،‬مثاسصٌ تا تشیسیسیم‬ ‫واا تگیشد‪.‬‬ ‫حضشت ایتاهلل خامىٍای تیٍ ویمیًویٍ َیایی اص‬ ‫تحشانساصیَای امشیىا اشاسٌ وشدوذ ی افیضیدویذ‪:‬‬ ‫امشیىا دس ششق سًسیٍ هٍ م وىذ؟ هیشا ویفیت‬ ‫سًسیٍ سا م دصدوذ؟ هشا دس افغاوستان اشیت مل‬ ‫مشدا سا م ستایىذ ی غصه م ویىیىیذ؟ هیشا دس‬ ‫غشب اسیا اص جىایات شثاوٍسیصی صُیًویست َیا‬ ‫دفاع‪ ،‬ی َمٍ ایه تحشانساصیَا سا تٍ اسم دفاع اص‬ ‫حمًق تشش اوجاا م دَىذ؟ایشان‪ ،‬جىاییت ػیلیییٍ‬ ‫مشدا یمه سا ومًوٍ دیگشی اص سفتاس متىالض غشب‬ ‫ی امشیىا خًاوذوذ ی گفتىذ‪َ :‬شت سال است ویٍ‬ ‫مشدا یمه صیش تمثاسان َستىذ‪ ،‬اما غشت َا وٍ تىیُیا‬ ‫محىًا وم وىىذ تلىٍ اص جىاییت ػیلیییٍ میشدا‪،‬‬ ‫پشتیثاو تثلیغات ‪ ،‬سساوٍای‪ ،‬صتاو ی حت حمایت‬ ‫ػمل م وىىذ‪.‬سَثش اومالب اسالم تا تاوییذ تیش‬ ‫ایىىٍ ما دس ایوشایه عشفذاس تیًلیف ی خیاتیمیٍ‬ ‫جىگ َستیم‪ ،‬گفتىذ‪ :‬اما ػالج تحشان دس صًست‬ ‫ممىه است وٍ سیشٍَای ان شىاختٍ شًد‪ .‬سیشیٍ‬ ‫تحشان دس ایوشایه‪ ،‬سیاستَای امشیىا ی غیشب‬ ‫است وٍ تایذ ان سا شىیاخیت ی تیش اسیاس ان‬ ‫لضایت ی الذاا وشد‪.‬‬ ‫دویًشمک اوسبوب یبراشمبز‬ ‫دیشًوه اوسبوالر سبیاشمبز‬ ‫دیشًوه گرک دیر گئچیىٍ‬ ‫ائلیىٍ سئًگیلٍ یئتیشٍ‬ ‫ائل ایچرٌ دویًشمک اغریدیر‬ ‫ایرکلر دویًشدن داغلیدیر‬ ‫کئچمیشدٌ دویًشلر ایلًبدیر‬ ‫ایگیدلر گًل کیمی سًلًبدیر‬ ‫دویًشً سبالرالر شیطبوالر‬ ‫ائتمسلر بً ایشی حیًاوالر‬ ‫دویًشلٍ دئییشر اوسبولیق‬ ‫قئییدر اوسبوب حیًاولیق‬ ‫دویًشه جبویىی ایتیرر‬ ‫اولمٍ سٍ یاریىی بیتیرر‬ ‫عقیللی ببریشی ببشبرار‬ ‫ایشیىی ببریشال اپبرار‬ ‫دویًشلٍ پیسٍ لر دیریلیک‬ ‫یئریىٍ ایتًرار ایىجیلیک‬ ‫دویًشً ایتبودا ایتًزار‬ ‫چتتىلیک التیىدا یًریالر‬ ‫دیىجلیک بهشتیه گولگٍ سی‬ ‫دویًشسٍ جهىم بولگٍ سی‬ ‫گرک دیر دویًشً ایوًتمبق‬ ‫یئریىٍ دیىجلیک ایتًرتمبق‬ ‫یاراًِ ًقذی ٍ هؼیشتی خاًَارّای‬ ‫پزدراهذ حذف هیشَد‬ ‫طثق هصَتِ هجلس‪ٍ ،‬سارت تؼاٍى‪ ،‬کار ٍ رفاُ اجتواػوی‬ ‫هکلف شذ ًسثت تِ حذف یاراًِ ًقذی ٍ طزح هؼیشوتوی‬ ‫خاًَارّای پزدراهذ اقذام کٌذ‪.‬‬ ‫ومایىذگان دس جلسٍ ػلى صثح امشیص (هُاسشىیثیٍ ‪۸۸‬‬ ‫اسفىذ) مجلس شًسای اسالم ی دس جیشییان تیشسسی‬ ‫تخش دسامذی الیحٍ تًدجٍ سال ‪ ۸۰۵۸‬ول وشًس‪ ،‬تا‬ ‫تىذ (ب) ی (ج) تثصشٌ ‪ ۸۰‬مادٌ یاحذٌ الیحیٍ تیًدجیٍ‬ ‫‪ ۸۰۵۸‬مًافمت وشدوذ‪.‬‬ ‫مغاتک تا تىذ (ب) تثصشٌ ‪ ۸۰‬تًدجٍ‪ ،‬یصاست تؼاین‪ ،‬واس‬ ‫ی سفاٌ اجتماػ تا َمىاسی ساصمان َیذفیمیىیذسیاصی‬ ‫یاساوٍ َا ی تا استفادٌ اص پایگاٌ اعالػات سفیاٌ اییشاویییان‬ ‫مىلف است حذاوثش ظشف سٍ (‪ )٠‬ماٌ پیس اص اتیالؽ‬ ‫ایه لاوًن‪ ،‬ضیمیه دَیه تیىیذی دسامیذی ویلیییٍ‬ ‫خاوًاسَای یاساوٍ تگیش اص عشیک شاخصَا ی اعیالػیات‬ ‫ی دادٌَای متمه ی اثت لاتل اتىا وسثت تٍ حزف یاساوٍ‬ ‫ومذی ی عشح مؼیشت خاویًاسَیای پیش دسامیذ الیذاا‬ ‫ومایذ‪ ،‬شىاسای ی دَهتىذی تًسظ یصاست تیؼیاین‪،‬‬ ‫واس ی سفاٌ اجتیمیاػی اویجیاا می گیییشد‪ .‬سیاصمیان‬ ‫َذفمىذساصی یاساوٍَا مًظف است وسثت تٍ اثیت ویاا‬ ‫افشاد جذیذ متمیاضی ییاساویٍ عیثیک ضیًاتیظ الیذاا‬ ‫ومایذ‪.‬‬ ‫َمچىیه تش اساس تىذ (ج) تثصشٌ ‪ ۸۰‬تیًدجیٍ‪ ،‬میىیاتیغ‬ ‫اسصی مىذسج دس تخش میىیاتیغ جیذیل اییه تیثیصیشٌ‬ ‫تالفاصلٍ تًسظ ششوتَای تاتیؼیٍ یصاست ویفیت تیٍ‬ ‫حساب اسصی افتتاح شذٌ تًسظ خضاوٍداسی ول وشًس‬ ‫وضد تاوه مشوضی تٍ واا ساصمان َذفمىذساصی یاساوٍَیا‬ ‫یاسیض ی تٍ محض یصیًل تیًسیظ تیاویه میشویضی‬ ‫جمًُسی اسالم ایشان تٍ ویش سیامیاویٍ میؼیامیالت‬ ‫ا ىتشیویى (ای‪ .‬ت ‪ .‬اِس) تسؼیش ی مستمیم ًا تٍ حسیاب‬ ‫سیا ساصمان مزوًس یاسیض ی تٍ صًست وامل صیشف‬ ‫مصاسف جذیل ایه تثصشٌ م شًد‪.‬‬ صفحه 1 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫پٌجشٌهِ ‪ 23‬اسفٌذ ‪ 4 * 2511‬هارس ‪ 32 * 3133‬رج‬ ‫هقالِ‬ ‫بازی وخومای مقصاومایی ییاین در‬ ‫مایحل پایاوی مکیکایت ییه‬ ‫با ٍرٍد هذاکزات ٍیی بِ هزاحل ًْایی‪ ،‬طزف ّای‬ ‫غزبی بزای ٍادار کزدى ایزاى بزای صزف ًظیز اس‬ ‫هطالهات هٌطقی خَد ّوچٌاى بِ تاکتیک ًخًویای‬ ‫هقصزًوایی اداهِ دادُ ٍ تالش هی کٌٌذ تا ایزاى را‬ ‫هقصز احتوال شکس گف ٍگَّا هعزفی کیٌیٌیذ‬ ‫کیِ اداهیِ اییی رٍییکیزد‬ ‫ایی درحالیییسی‬ ‫غیزساسًذُ‪،‬تَافق ًْایی را تْذیذ هیکٌذ‪.‬‬ ‫ؾَگیطر هقبهبت ٍ اًتکبض گعاضـّبر جْ زاض‬ ‫ضؾبًِ ّبر غطثی زض ضٍظّبر اذیط اظ یج حجؽ‬ ‫اضغطاض ثطار پبیبى هصاکطات ضفغ تحجطیجن ّجب زض‬ ‫ٍیی ح بی زاضز اظ اظجْجبضات ًجس پجطایجؽ‬ ‫ؾرٌعَر ٍظاضت اهَض ذبضجِ اهطی ب کِ ثجسٍى‬ ‫زض ًظط گطفتی اقساهبت غیطقبًًَی ایی ککجَض زض‬ ‫ثطٍظ ٍضغ کًٌَی‪ً ،‬ؿج ثِ ذطٍج ٍاقٌجعجتجی اظ‬ ‫هصاکطات تْسیس کطزُ تب تَئی ّبر غیط ؾجبظًجسُ‬ ‫هصاکطُ کٌٌسگبى اضقس اًعلیؽ ٍ فطاًؿِ زض ٍیجی‬ ‫ٍ فضبؾبظر ذجطًعبضاى غطثجی زض قججج جِ ّجبر‬ ‫اجتوبػی هجٌی ثط ذَاؾتِّبر ازػبیی ٍ تبظُ ایجطاى‬ ‫زض هصاکطات‪ً ،‬کبى گط اؾجتجیجهجبل غجطه ثجطار‬ ‫گطفتی تهویوبت ؾیبؾی الظم زض ضاؾتبر زؾج‬ ‫یبثی ثِ ی تَافق پبیساض ٍ قبثل ات ب اؾ‬ ‫اى ّب کِ اظ اثتسار هصاکطات اثت بض ػولجی ثجطار‬ ‫پیکجطز گف ٍگَّب ًکبى ًجسازًجس زض ضٍظّجبر‬ ‫حؿبؼ ٍ ؾطًَق ؾبظ کجٌجًَجی ًجیجع قجبزض ثجِ‬ ‫تهوین گیطر ؾیبؾی زض ذهَل چٌس هجَضجَع‬ ‫ثبقیهبًسُ ًیؿتٌس غطه ّوچٌبى ثط تساٍم ضٍی جطز‬ ‫غیطهفیس زض اتبد هصاکطات ٍ ثیطٍى اظ اى انجطاض‬ ‫زاضز ٍ ایی هؿبلِ احتوبل تَافق یب ػسم تَافق ضا زض‬ ‫ٍضؼی ثطاثطر قطاض زازُ اؾ‬ ‫ذجطگعاضر ضٍیتطظ کِ ثط اًتکبض گعاضـّبر غجیجط‬ ‫ٍاقؼی اظ فضبر هصاکطات انطاض زاضز ازػب کجطزُ‬ ‫کِ هَضغ ایطاى پؽ اظ ؾفط ػلی ثجبقجطر کجٌجی‬ ‫هصاکطُ کٌٌسُ ایجطاى ثجِ تجْجطاى ؾجرج تجط ٍ‬ ‫ؾبظـ ًبپصیطتط قسُ اؾ زض ایی گجعاضـ ازػجب‬ ‫قسُ کِ ایطاى ػالٍُ ثط هغبلجبت قجل‪ ،‬ذَاؾتِّبر‬ ‫تبظُار ضا زض هصاکطات هغطح کطزُ اؾ‬ ‫اظ ؾَیی لک ط تَئیتطر ػٌبنط ٍاثؿتجِ ثجِ ضغیجن‬ ‫نْیًَیؿتی کِ زض نسض اى افطازر چَى الضًجؽ‬ ‫ًَضهی ذجطًعبض اضقس ٍالاؾتطی غٍضًبل کجِ زض‬ ‫انل ظثبى هَاضغ ضس ایطاًی جوْجَضر ذجَاّجبى‬ ‫اهطی بؾ ٍ جیؿَى ثطزؾ ی تحلیلگط هؿجبئجل‬ ‫ؾیبؾی هقین ٍاقٌعتی ایفبر ًقف هی کجٌجٌجس زض‬ ‫ضٍظّبر اذیط ثکست فجؼجبل قجسُ ٍ ؾجؼجی ثجط‬ ‫گؿتطـ فضبؾبظر ّبر تجلیغبتی ػجلجیجِ هجَاضجغ‬ ‫هصاکطاتی ایطاى زاضًس ّجوجچجٌجیجی تجحجطکجبت‬ ‫قج ِ ّبر قبیؼِ پطاکی ٍ هؼبًس فجبضؾجی ّجن زض‬ ‫ٍیی افعایف چکنگیطر زاقتِ ٍ ثطذی قٌیجسُ ّجب‬ ‫اظ اؾتقطاض هطاکع جسیس ذجطر اىّب زض اتجطیجف‬ ‫ح بی زاضز ایی هؿبلِ ظهجبًجی اّجوجیج پجیجسا‬ ‫هی کٌس کِ ثساًین ٍیی ّوچٌبى زض هبُ ّبر ایٌجسُ‬ ‫هیعثبى ضایعًیّبر زیملوبتی ثطجبهی ذَاّس ثَز‬ ‫زض ٍاقغ حتی پؽ اظ حهَل تجَافجق احجتجوجبلجی‬ ‫زٍضُار چٌسیی ّفتِار یب چٌس هبِّ ٍجَز ذَاّس‬ ‫زاق کِ هقسهبت ازاضر ٍ تساضکبت هطثَط ثجِ‬ ‫ت ویل تؼْسات عطن هقجبثجل اًجشجبم گجیجطز ٍ‬ ‫جلؿبت زض ایی ظهیٌِ ازاهِ ذَاّس زاقج اظ ایجی‬ ‫هٌظط ضؾبًِ ّبیی کِ اظ ی ؿَ جوَْضر اؾجالهجی‬ ‫ایطاى ضا ثِ ػٌَاى هقهط احتوبل ػسم تَافق هؼطفجی‬ ‫ٍ ّوعهبى تْسیس هیکٌس کِ زض نَضت پبفکجبضر‬ ‫ایطاى ثط ذَاؾتِّبیف‪ ،‬عطنّبر غطثی هصاکطات‬ ‫ضا تطک هیکٌٌس؛ زض نَضت حهَل تَافجق ّجن‬ ‫فضب ضا ثِ ایی ؾو ؾَد هیزٌّس کِ ازػب قجَز‬ ‫ایطاى تح فکبض هشجَض ثِ ػقتًکیٌی قسُ اؾج‬ ‫ٍ یب زض نَضت ػسم تَافق ازػب ذَاّس قجس کجِ‬ ‫ایطاى ػبهل ق ؿ هصاکطات ثَزُ اؾ‬ ‫ایی زضحبلیؿ کِ ّیات هصاکطُ کٌٌسُ جوَْضر‬ ‫اؾالهی ایطاى زض عجَل هجصاکجطات هجَاضجؼجی‬ ‫ٍاقغثیٌبًِ ٍ ؾبظًسُ زاقتِ اؾ ٍ اکٌَى زؾتیجبثجی‬ ‫ثِ تَافق تٌْب ثب اتربش چٌس تهوین ؾیبؾی هکرم‬ ‫اظ ؾَر عطنّبر غطثی هو ی ذَاّس ثَز ایطاى‬ ‫تبکیس زاضز کِ زض نَضت پصیطـ العاهبت یج‬ ‫تَافق ذَه اظ ؾَر عطنّبر هقبثل‪ ،‬هجی تجَاى‬ ‫چٌس هَضَع ثبقیهبًسُ ضا حل کطز ٍ ظطن چجٌجس‬ ‫ضٍظ ثِ تَافق ًْبیی ضؾیس ٍاقؼی ایی اؾج کجِ‬ ‫پیکطف قبثل تَجِ گف ٍگَّب ٍ زؾتجیجبثجی ثجِ‬ ‫ی پیفًَیؽِ تقطیجب ت ویلقسُ‪ ،‬ثیف اظ ّطچیع‬ ‫ًبقی اظ ضٍی طز ؾبظًسُ ّیات ایطاًی ٍ اثت جبضات‬ ‫اضائِقسُ ثطار حل هَضَػبت اذتالفی ثَزُ اؾ‬ ‫ٍ اگط تبکٌَى ًیع تَافق ًْبیی ًکسُ اؾ ‪ ،‬نطفب ثِ‬ ‫ایی زلیل ثَزُ اؾ کِ عطنّبر غطثی زض چجٌجس‬ ‫هَضَع اظ اتربش تهویوبت الظم ذَززاضر کطزُ‬ ‫ٍ تالـ هی کٌٌس ثب تجسیل ػٌهط ظهجبى ثجِ اّجطم‬ ‫هصاکطاتی‪ّ ،‬یات ایطاًی ضا ثطار نطن ًظط کطزى‬ ‫اظ ذَاؾتِّبیف تح فکبض قطاض زٌّس‬ ‫اظ ایی هٌظط عطح ایی ازػب کِ هصاکطُکٌٌسُ اضقجس‬ ‫جوَْضر اؾالهی ایطاى زض ثجبظگکج اظ تجْجطاى‬ ‫هَاضغ تبظُ ار اتربش کطزُ ٍ ذجَاّجبى اى قجسُ‬ ‫اؾ کِ هَضَػبتی کِ پیف اظ ایی ًْبیی قجسُ ‪،‬‬ ‫هشسزا ثِ ثحث گصاقتِ قًَس تالقجی ثجطار ایجی‬ ‫اؾ کِ هؿئَلی احتوبل ػسم زؾتیبثی ثِ تجَافجق‬ ‫ثِ گطزى ایطاى اًساذتِ قَز‬ ‫‪ * 2554‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَس ایکیٌجی ایل ) * شوارُ ( سایی ) ‪6563 :‬‬ ‫ّفتویی رٍس جٌگ در اٍکزایی‪،‬‬ ‫ًقشِ تزٍر سلٌسکی خٌثی شذ‬ ‫الکسی داًیلَف رئیس شَرای اهٌییی‬ ‫هلی ٍ دفاع اٍکزایی سِشٌیهیِ شی‬ ‫اعالم کزد‪ً ،‬یزٍّای ایی کشَر ًقیشیِ‬ ‫تزٍر ٍلَدیویز سلٌسکی رئیسجویْیَر‬ ‫ایی کشَر را خٌثی کزدًذ‪.‬‬ ‫ثِ زًجبل حولِ ثبهساز ضٍظ پٌجشجکجٌجججِ‬ ‫(پٌشن اؾفٌس) ًیجطٍّجبر ضٍؾجیجِ ثجِ‬ ‫اٍکطایی‪ ،‬ایی ججٌجا اکجٌجَى ٍاضز‬ ‫ّفتویی ضٍظ ذَز قسُ ٍ ّوعهجبى ثجب‬ ‫ازاهِ اتف جٌا‪ ،‬ؾیل ٍاکٌف ّجبر‬ ‫جْبًی ثِ ایی ضٍیساز ّوچٌجبى ازاهجِ‬ ‫زاضز ٍ فکبضّجبر زیجمجلجوجبتجیج ٍ‬ ‫تْسیسّب ٍ تحطینّبر ثیی الوللی ػلیِ‬ ‫ضٍؾیجِ زضحجبل افجعایجف اؾج زض‬ ‫ًرؿتیی ؾبػبت نجح ضٍظ پٌشکٌجججِ‪،‬‬ ‫ٍالزیویط پَتیی ضئیؽ جوَْض ضٍؾیجِ‬ ‫ػولیبت ًظبهی ٍیػُ ػلیِ اٍکطایجی ضا‬ ‫ضؾوبً اػالم کطز ضٍؾیِ اػجالم کجطزُ‬ ‫اؾ ػولیبت ایی ککَض زض اٍکطایجی‬ ‫ثِ هٌعلِ قطٍع جٌا ًیجؿج ثجلج جِ‬ ‫اقساهی ثطار جلَگیطر اظ ی جٌا‬ ‫زض ؾغح جْبًی اؾ اهب ثؿجیجبضر اظ‬ ‫ککَضّبر جْبى اظ جولِ ککَضّجبر‬ ‫اضٍپبیی ٍ اهطی ب ثالفبنلِ ایی اقجسام‬ ‫ضٍؾیِ ضا ثِ ػٌجَاى ججٌجعجی ػجلجیجِ‬ ‫اٍکججطایججی‪ ،‬هججحج ججَم ٍ فکججبضّججبر‬ ‫هضبػف زیملوبتی ٍ اقتهبزر ذَز‬ ‫ثط ضٍؾیِ ضا اغبظ کطزًس ّوعهجبى ثجب‬ ‫ّفتویی ضٍظ ججٌجا زض اٍکجطایجی‪،‬‬ ‫هقبهبت هجحجلجی قجْجط ذجبضکجیجف‬ ‫اٍکطایی ضٍظ چْبضقٌجِ اػالم کطزًجس‬ ‫زض گلَلِ ثجبضاى ایجی قجْجط تجَؾجظ‬ ‫ًیطٍّبر ضٍؼ ‪ً ۱۲‬فط ککتِ ٍ ‪ً ۲۲‬فط‬ ‫هشطٍح قسًس هٌبثغ ذجطر ّوچٌجیجی‬ ‫اظ هَضز انبث قطاض گطفجتجی هجطکجع‬ ‫پلیؽ زض قْط ذبضکیف ذجط زازًس‬ ‫کججبًججبزا زض ازاهججِ ٍاکججٌججف ّججبر‬ ‫زیملوبتی ٍ افعایف فکبض ثط ضٍؾیجِ‪،‬‬ ‫ؾِ قجٌجججِ قجت اػجالم کجطز ٍضٍز‬ ‫ککتیّب ٍ قبیقّبر هبّیعیطر ضٍؾیِ‬ ‫ضا ثِ اه ّبر زاذلی ٍ ثجٌجبزض ذجَز‬ ‫هوٌَع هیکٌس ػوط الغجطُ ٍظیط حوجل‬ ‫ٍ ًقل کبًبزا زض اتبٍا ثِ ذجججطًجعجبضاى‬ ‫گف ‪ ،‬ایی هوٌَػی پجؽ اظ اقجسام‬ ‫هکبثِ اًعلیؽ زض ضٍظ زٍقٌجِ‪ ،‬اٍاذجط‬ ‫ایی ّفتِ اجطایی ذجَاّجس قجس ٍظیجط‬ ‫حول ٍ ًقل کجبًجبزا افجعٍزن اًجتجظجبض‬ ‫هیضٍز ککَضّبر ثیجکجتجطر اظ ایجی‬ ‫ضًٍس پیطٍر کٌٌس‪ ،‬زیعط ککَضّب ًیجع‬ ‫زض حبل ثطضؾی ایی کبض ّؿجتجٌجس ثجِ‬ ‫گفتِ الغجطُ‪ ،‬ایی اهط تاثیط اقجتجهجبزر‬ ‫قبثل تَجْی ثط قبیقّب یب ککتی ّجبر‬ ‫ذَاّس زاق کِ هتؼلق ثِ ضٍؾیِ یجب‬ ‫زاضار پطچن ایی ککَض ّؿتٌس‬ ‫اًسضر زٍزا ضئیؽجوَْض لجْجؿجتجبى‬ ‫ؾججِ قججٌجججججِ قججت گججفج ‪،‬ککججَضـ‬ ‫َّاپیوبر ًظبهی ثِ اٍکجطایجی اػجعام‬ ‫ًرَاّس کطز ظیطا ایجی اهجط هجساذلجِ‬ ‫ًظبهی تلقی هیقجَز زٍزا زض کجٌجبض‬ ‫یٌؽ اؾتَلتٌجطگ ضئجیجؽ ًجبتجَ زض‬ ‫جطیبى ثبظزیس اظ ی پبیعبُ ّجَایجی‬ ‫زض پبؾد ثِ ایی ؾَال کِ ایب لْؿجتجبى‬ ‫َّاپیوب اػعام ذَاّس کطز گفج ن هجب‬ ‫َّاپیوب اػعام ًرَاّین کطز ظیطا ایجی‬ ‫اخهار کَتاُ‬ ‫* مجلس باید چارچًب َای دیلت برایی‬ ‫بًدجٍ ساالوٍ ری حفظ کىد‬ ‫ًوبیٌسُ هطزم اضاک ثب ثیبى ایجٌج جِ هجشجلجؽ ثجبیجس‬ ‫چبضچَهّبر زٍل ثطار ثَزجِ ؾبالًِ ضا حجفج‬ ‫کٌس گف ن زض نَضتی کِ چبضچجَه ٍ ؾجبذجتجبض‬ ‫ثَزجِ زض هشلؽ تغییطات جسر زاقتِ ثبقس‪ ،‬زٍل‬ ‫زض ػول قغؼ ًب ًرَاّس تَاًؿ ثَزججِ ضا اججطایجی‬ ‫کٌس‬ ‫* سفارت ییاین در ییکاییه بٍ فعالیت خًد در‬ ‫کییف یدیمٍ میدَد‬ ‫ثِ هؼٌبر هساذلِ ًظبهی زض زضگجیجطر‬ ‫اؾ ٍر افجعٍزن ًجبتجَ عجطن ایجی‬ ‫زضگیطر ًیؿ اؾتَلتٌجطگ زثیجطکجل‬ ‫ًبتَ ًیع زض جطیبى ؾفط ثِ لْتبى گفج‬ ‫کِ ًبتَ ثِ قهس اػعام ًیطٍ ثِ اٍکطایی‬ ‫یب اًتقبل َّاپیوبّب ثِ حجطیجن ّجَایجی‬ ‫اٍکطایی ًساضز ال ؿی زاًیلَن ضئیؽ‬ ‫قَضار اهٌی هلی ٍ زفبع اٍکجطایجی‬ ‫ؾِ قٌجِ قت اػالم کطز‪ً ،‬یطٍّبر ایی‬ ‫ککَض ًقکِ تطٍض ٍلَزیویط ظلٌؿج جی‬ ‫ضئیؽجوَْض ایی ککجَض ضا ذجٌج جی‬ ‫کطزًس زاًیلَن گف ‪ ،‬ی گطٍُ اظ‬ ‫ًیطٍّبر ٍیػُ چچجٌجی هجؼجطٍن ثجِ‬ ‫کبزیطٍٍرّب زض پک ایی تَعئِ ثَزُ‬ ‫ٍ ًیطٍّبر اٍکطایی تَاًؿتِ اًجس ایجی‬ ‫گطٍُ ضا ًجبثجَز کجٌجٌجس ٍر افجعٍز‪،‬‬ ‫اػضبر ؾطٍیؽ اهٌی فسضال ضٍؾیجِ‬ ‫کِ اظ جٌا حوبی ًوی کجٌجٌجس زض‬ ‫هَضز ایی ًقکِ ثِ هقبهجبت اٍکجطایجی‬ ‫اعالع زازًس زاًیلَن تَضیح زاز کجِ‬ ‫گطٍُ کبزیطٍٍر ثِ زٍ ثرف تقؿجیجن‬ ‫قسُ اًجس اػضجبر یج گجطٍُ زض‬ ‫گَؾتَهل ککتِ قسُ ٍ گطٍُ زیعط ثب‬ ‫ًیطٍّبر اهٌیجتجی اٍکجطایجی زضگجیجط‬ ‫ّؿتٌس‬ ‫ٍظاضت اهَضذبضجِ هًَتِ ًعطٍ اػجالم‬ ‫کطز‪ ،‬ثِ زًجججبل حجولجِ ضٍؾجیجِ ثجِ‬ ‫اٍکطایی‪ ،‬ایجی ککجَض ثجِ تجوجبهجی‬ ‫اقساهبت هحسٍز کٌٌسُ اظ جولِ ّک‬ ‫ثؿتِ تحطیوی فطزر ٍ اقتهجبزر کجِ‬ ‫اتحبزیِ اضٍپب ػلیِ هؿج جَ تهجَیجت‬ ‫کطزُ اؾ ‪ ،‬پیَؾ‬ ‫اؾ ‪ ،‬اهب تب اثس هٌتظط ًویهبًس زٍض ّکتن هصاکجطات‬ ‫اظ قکن زر هبُ ؾبل جبضر زض ٍیی اغجبظ قجسُ ٍ‬ ‫قطک کٌٌسگبى تبکٌَى ؾطگطم ت ویل پیفًَیؽ‬ ‫هتی تَافق ٍ تهجوجیجن گجیجطر زض هجَضز ثجطذجی‬ ‫هَضَػبت اذجتجالفجی ثجَزُ اًجس ّکجتجوجیجی زٍض‬ ‫هصاکطات‪ ،‬عَالًیتطیی اًْبؾ ٍ هصاکطُکٌٌسگبى‬ ‫جوَْضر اؾالهی ایطاى ثب ثطگعاضر زیساضّبیجی زض‬ ‫ؾغَح هرتلف کبضقٌبؾی ٍ هجصاکجطُ کجٌجٌجسگجبى‬ ‫اضقس‪ ،‬ثِ تالـ ثطار اؾتیفبر حقَد قبًًَجی هجلج‬ ‫ایطاى هجبزضت زاضًس ؾرٌعَر ٍظاضت اهَض ذبضججِ‬ ‫زض ازاهِ تبکیس کطزن اظ اثتسار جٌا یجوجی‪ً ،‬جعجبُ‬ ‫جبًجساضاًِ ٍ ذالن ٍاقؼی ّبر یوجی ثجب ّجسایج‬ ‫حبهیبى انلی تشبٍظ ثِ ؾطظهیی یجوجی زض قجَضار‬ ‫اهٌی ؾبظهبى هلل‪ ًِ ،‬تٌْب تبثیطر زض کبّف ثحطاى‬ ‫ًساقتِ اؾ ثل ِ ػبهلی ثطار تساٍم ٍ عَالًی قسى‬ ‫ثستطیی فبجؼِ اًؿبًی قطى ثَزُ اؾ ذجغجیجت ظازُ‬ ‫اظْبض زاق ن زض ًتیشِ ًبزیسُ گطفتی جٌجبیج ّجبر‬ ‫هجلس اس ّوِ ابشارّای قاًًَی‬ ‫بزای تسْیل هجَسّا استفادُ خَاّذ کزد‬ ‫ائتالن ٍ زٍض قسى قَضار اهٌی اظ ٍظیجفجِ شاتجی‬ ‫ذَز‪ ،‬زض عَل ّف ؾبل جٌا ظبلوبًِ یوی‪ ،‬قبّس‬ ‫ًقض ؾیؿتوبتی ٍ جسر حجقجَد ثجیجی الجوجلجل‬ ‫ثکطزٍؾتبًِ‪ ،‬ککتبض غیطًظبهیبى‪ ،‬ترطیجت گؿجتجطزُ‬ ‫ظیطؾبذ ّبر غیطًظبهی ٍ هحبنطُ غجیجطقجبًجًَجی‬ ‫ثٌبزض ٍ فطٍزگبُ ّب زض ؾبیِ ؾ َت جبهؼِ ججْجبًجی‬ ‫ثَزُاین کِ تساٍم ایی ضٍی طز‪ ،‬زٍضًوبر زؾتیبثی ثِ‬ ‫نلح پبیساض ٍ ػبزالًِ ضا ثیف اظ پجیجف زقجَاض ٍ‬ ‫پیچیسُ هیکٌس‬ ‫با ّزگًَِ استفادُ اس سالحّای شیویایی‬ ‫بشذت هخالفین‬ ‫عضییَ ًییاجییز هییجییلییس در ّیییییات‬ ‫هقزرات سداییی گیفی ‪ :‬در صیَرت‬ ‫ّوکاری ًکزدى ٍسارتخاًِ ّایی ًظیییز‬ ‫جْاد کشاٍرسی‪ ،‬صو ٍ فیزّیٌیگ ٍ‬ ‫ارشاد اسالهی؛ هجلس اس ّوِ ابشارّیای‬ ‫قاًًَی بزای تسْیل صیذٍر هیجیَسّیا‬ ‫استفادُ خَاّذ کزد‪.‬‬ ‫«هحؿی ػلیعازُ »زض حبقیِ ًکؿ ّیبت هقطضاتظزایی ٍ ثْجَز فضبر کؿجت‬ ‫ٍ کبض‪ ،‬زض جوغ ذجطًعبضاى افعٍزن ثب ٍجَز العام قبًًَی کجِ ثجطار ّجوج جبضر‬ ‫زؾتعبُ ّب ٍجَز زاقتِ؛ ثطذی ٍظاضتربًِ ّب هبًٌس ججْجبزککجبٍضظر‪ ،‬نجوج ‪،‬‬ ‫گطزقعطر ٍ فطٌّا ٍ اضقبز اؾالهی ّو بضر هغلَثی ًساقتٌس‪ ،‬زض حبلجیج جِ‬ ‫ایٌْب ٍظاضتربًِ ّبر پطهتقبضی ّؿتٌس ٍ زض ضٍظ ثیف اظ ‪ً ۶۴۴‬فط ثِ ّجطیج اظ‬ ‫ایی زؾتعبُّب ثطار اذص هشَظ هطاجؼِ هی کٌس ٍر ثب ثیبى ایٌ ِ هشلؽ اثتسا اظ‬ ‫اثعاضّبر قبًًَی هبًٌس ؾئَال ٍ تصکط ثِ ٍظضا اؾتفبزُ ذَاّس کطز ٍ اگط اتفجبقجی‬ ‫ضٍخ ًساز ٍ تحطک جسر زض زؾتعبُ هکبّسُ ًکس‪ ،‬ایی هجَضجَع ثجِ ػجٌجَاى‬ ‫تطک فؼل ٍ ػسم اًشبم ت لیف قبًًَی قلوساز قسُ ٍ حتوب پجطًٍجسُ اًجْجب زض‬ ‫کویؿیَى اقتهبزر هشلؽ ثطضؾی ٍ ثِ قَُ قضبئیِ اضجبع ذَاّس قس ػجلجیجعازُ‬ ‫تهطیح کطزن ثْجَز فضبر کؿت ٍکبض ٍ قفبن ؾبظر نسٍض هشَظّب اظ جولِ‬ ‫هَضَػبتی ثَز کِ اًتظبض هی ضف ثب اغبظ ثِ کبض زٍل ؾیعزّن ثغجَض ججسر‬ ‫زًجبل قَز ثط ایی اؾبؼ‪ ،‬زض اذطیی جلؿِ ّیبت هقطضات ظزایی ًیع قبّس ثَزین‬ ‫ثؿیبضر اظ هشَظّب اظ ؾَر زؾتعبُ ّب ثغَض قفبن اػجالم ٍ زض زضگجبُ هجلجی‬ ‫نسٍض هشَظّب ثج قس ٍ ثؼس اظ ایی ثبیس هغبثق ثب ضَاثظ ٍ قَاًیٌی کِ زض ایجی‬ ‫زضگبُ ثج هی قَز اى هشَظ ضا ثِ فطز هتقبضی ثسٌّس‬ ‫ظّطا اضقبزر ؾفیط ٍ هؼبٍى ًوبیٌسگی ایطاى‬ ‫زض ؾبظهبى هلل هتحس اظْبض کطزن ایجطاى ثجِ‬ ‫ػٌَاى قطثبًی انلی ؾالحّبر قیویبیی‪ ،‬ثجبض‬ ‫زیعط هربلف قسیس ذَز ضا زض اؾتفجبزُ اظ‬ ‫ایی قجیل ؾالحّب تَؾظ ّط کؿجی‪ ،‬زض ّجط‬ ‫ه بى ٍ تح ّط قطایغی اثطاظ هیکٌس‬ ‫ظّطا اضقبزر قجَضار اهجٌجیج زض‬ ‫هَضز ؾَضیِ ضوی اثطاظ ًعطاًی اظ تاثیجطات ججسر ؾجیجبؾجی کجطزى اججطار‬ ‫کٌَاًؿیَى هٌغ ؾالحْبر قیویبیی ثط اػتجبض اى گف ؾبظهبى هٌغ ؾجالح ّجبر‬ ‫قیویبیی ًجبیس ثطار زؾتیبثی ثِ اّسان ثطذی ککَضّب ثب اًعیعُ ؾیجبؾجی هجَضز‬ ‫ؾَءاؾتفبزُ قطاض گیطز زض چٌس ؾبل گصقتِ‪ ،‬ؾَضیِ چٌیی تالـ ّجبیجی ضا اظ‬ ‫ؾَر ثطذی اظ ککَضّبر ػضَ تشطثِ کطزُ اؾ زیملوبت اضقجس ججوجْجَضر‬ ‫اؾالهی ایطاى زض ؾبظهبى هلل گف ن اظ ّو بضر هساٍم ؾَضیِ ثب ؾبظهبى هجٌجغ‬ ‫ؾالح ّبر قیویبیی‪ ،‬اظ جولِ اضائِ گعاضـ ًَز ٍ ّکتن اى زض ‪ ۲۹‬غاًَیِ ‪۱۴۱۱‬‬ ‫زض ضاثغِ ثب اًْسام ؾالح ّبر قیویبیی ٍ تاؾیؿبت تَلیس هطتجظ زض قجلجوجطٍ اى‬ ‫اؾتقجبل هی کٌین ٍر افعٍز جلؿبت قَضار اهٌی زض هَضز پطًٍسُ قیجوجیجبیجی‬ ‫ؾَضیِ ًجبیس ثِ ت طاض هَاضغ ککَضّبر ػضَ ٍ ثحث زض هَضز ازػجبّجبر ثجی‬ ‫اؾبؼ اذتهبل یبثس‪ ،‬زض حبلی کِ زٍل ؾَضیِ پیکطف قجبثجل تجَججْجی زض‬ ‫اجطار تؼْسات ذَز ثط اؾبؼ کٌَاًؿیَى زاقتِ اؾ اضقبزر تهجطیجح کجطزن‬ ‫ثٌبثطایی‪ ،‬ػبقالًِ اؾ کِ قَضار اهٌی تهوین ثِ ثطگعاضر جلؿجبت هجبّجبًجِ‬ ‫ثطار ثحث زض هَضز پطًٍسُ قیویبیی ؾَضیِ ضا هشسزا ثجطضؾجی کجٌجس چجٌجیجی‬ ‫جلؿبتی ثِ جبر زؾتیبثی ثِ اّسان کٌَاًؿیَى‪ ،‬اػتجبض کٌَاًؿیَى ٍ ؾبظهجبى ضا‬ ‫تضؼیف هی کٌس‬ ‫ػضَ کویؿیَى اقتهبزر هشلؽ قجَضار اؾجالهجی‬ ‫گف ن اگط ثتَاًین اه بًبت الظم ضا ثِ ضٍؾجتجبّجب ٍ‬ ‫قْطّبر کَچ ثجطین ثب تَجِ ثِ اه ٍ ّجَا ٍ‬ ‫الَزگی کوتطر کِ زض ضٍؾتبّب اؾ ‪ ،‬ثؿجیجبضر اظ‬ ‫افطاز هْبجطت هؼ َؼ ضا اًشبم هجی زّجٌجس ٍ ثجِ‬ ‫ضٍؾتبّب ٍ قْطّبر ذَز ثبظ هیگطزًس کِ زض ًتیشِ‬ ‫اقتغبل ؾبلنتط ٍ پبیساضتطر زض ایی هٌجبعجق ایجشجبز‬ ‫ذَاّس قس‬ ‫انغط ؾلیوی اظْبض کطزن ثِ ایی زلیل کِ اهج جبًجبت‬ ‫ثیکتط ثِ ؾو هطاکع اؾتبىّب ٍ قجْجطّجبر ثجعضگ‬ ‫ؾَد زازُ هیقَز اه بًبت زض ضٍؾتبّب ٍ قْطّجبر‬ ‫کَچ کبّف هییبثس ٍ زض ًتیشِ ایشبز ؾجیجؿجتجن‬ ‫اهَظقی‪ ،‬ذسهبت زضهبًی‪ ،‬جبزُّجبر هجٌجبؾجت ٍ‬ ‫ضاُ ّبر هَانالتی ثب هک ل هَاجِ هجی قجَز کجِ‬ ‫پیبهس اى ایشبز ًکسى اقتغبل پبیساض زض قجْجطّجبر‬ ‫ضئیؽ جوَْض اهطی ب زض ی ؾرٌطاًی ؾبالًجِ زض‬ ‫کٌعطُ اهطی ب‪ ،‬عی ی اقتجبُ لفظی ثِ جبر ثِ کبض‬ ‫ثطزى هطزم اٍکطایی اظ هطزم ایطاى اؾتفبزُ کطز‬ ‫ثِ گعاضـ ایؿٌب‪ ،‬ضٍظًبهِ زیلی هیجل زض گجعاضقجی‬ ‫ًَق ن جَ ثبیسى ضئیؽ جوَْض اهطیج جب زض یج‬ ‫ؾرٌطاًی ؾبالًِ زض کٌعطُ ثب ی اقتجبُ لفظی ایطاى‬ ‫ضا ثِ جبر اٍکطایی ثِ کبض ثطز زیلی هیل هیًَیؿجس‪،‬‬ ‫ثبیسى ‪ ۹۰‬ؾبلِ کجِ پجیجطتجطیجی ضئجیجؽ ججوجْجَض‬ ‫اهطی بؾ ‪ ،‬هَقغ ثطٍظ ایی اقتججبُ‪ ،‬زضثجبضُ حجولجِ‬ ‫ضٍؾیِ ثِ اٍکطایی نحج هیکطز اٍ گف ن پَتیجی‬ ‫قبیس ثتَاًس کییف ضا ثب تبً ّب هحبنطُ کٌس‪ ،‬اهجب‬ ‫ّیچ ٍق ًوی تَاًس قلت هطزم ایطاى ضا ثجِ زؾج‬ ‫ثیبٍضز زض گعاضـ ایی ضٍظًبهِ زضثبضُ ٍاکٌفّب ثجِ‬ ‫گبن ضئیؽ جوْجَض اهجطیج جب اهجسُ اؾج ن زض‬ ‫قج ِ ّبر اجتوبػی ثب تطًس قسى ایطاًی ّجب پجؽ اظ‬ ‫ایی ؾرٌطاًی‪ ،‬غَغبیی ثِ پب قس ضٍظًبهِ ایٌسیمٌسً‬ ‫ًیع زض ایی ثبضُ ًَق ن ثِ ًجظجط هجی ضؾجس کجبهجبال‬ ‫ّطیؽ‪ ،‬هؼبٍى ضئیؽ جوَْض اهطی ب کجِ زض ایجی‬ ‫ؾرٌطاًی حضَض زاق ‪ ،‬گبن ایطاًیبى ثبیسى ضا ثجب‬ ‫ظیط لجت ظهجعهجِ کجطزى اٍکجطایجٌجی ّجب انجالح‬ ‫کطز ایٌسیمٌسً افعٍزن زض ٍیسیَیی تبییس ًکسُ کجِ‬ ‫پؽ اظ ؾرٌطاًی هٌتکط قس‪ ،‬ضٍر چجْجطُ ّجطیجؽ‪،‬‬ ‫هَقغ پبؾری کِ زض لحظِ ثِ ایجی اقجتجججبُ ثجبیجسى‬ ‫هی زّس‪ ،‬ظٍم قسُ اؾ ثبیسى پیف اظ ایی ّن ثب ایی‬ ‫اقتجبُ ّبر لفظی هتؼسز زض ؾرٌطاًی ّجبیجف هجَضز‬ ‫تَجِ کبضثطاى قج ِ ّبر اجتوبػی ٍ ضؾبًِّجب قجطاض‬ ‫گطفتِ اؾ‬ ‫* رییتاز‪ :‬خاید وفت ییاین تًسط چیه بیشتا یز‬ ‫قبل تحایمَاست‬ ‫عی هبُ ّبر گصقتِ ٍاضزات ًف ایطاى تَؾظ چیجی‬ ‫ضکَضز جسیسر ضا ثِ ثج ضؾبًسُ ٍ حتی اظ هجیجعاى‬ ‫پیف اظ اػوبل تحطینّب تب ذطٍج اهطی ب اظ ثجطججبم‬ ‫ثیکجتجط قجسُ اؾج ضٍیجتجطظ ًجَقج ن اهجبضّجبر‬ ‫ثِزؾ اهسُ اظ هوؾؿبت ضّعیطر ذغَط ًفت جف‬ ‫ًکبى هیزّس عی هبُّبر گصقتِ ٍاضزات ًف ایطاى‬ ‫تَؾظ چیی ضکَضز جسیسر ضا ثِ ثجج ضؾجبًجسُ ٍ‬ ‫حتی اظ هیعاى پیف اظ اػوبل تحطین ّجب تجب ذجطٍج‬ ‫اهطی ب اظ ثطجبم ثیکتط قسُ اؾ‬ ‫* الیریف‪ :‬یمیدییریرم مرکیکرایت ییره‬ ‫مًفقیتامیز باشد‬ ‫ٍظیط اهَض ذبضجِ ضٍؾیِ زض اظْبضاتی ثجب اقجبضُ ثجِ‬ ‫اّوی تَافق ّؿتِار‪ً ،‬ؿج ثِ هَفقی اهیع ثجَزى‬ ‫هصاکطات ٍیی ثجطار احجیجبر ایجی تجَافجق‪ ،‬اثجطاظ‬ ‫اهیسٍاضر کطز ؾطگی الٍضٍن ٍظیط اهَض ذجبضججِ‬ ‫ضٍؾیِ اهطٍظ زض ی کٌفطاًؽ ذلغ ؾالح ّؿتِ ار‬ ‫گف ن تالـّب ثطار احیبر کبهل ثطًبهِ جبهغ اقجسام‬ ‫هکتطک[ثطجبم] جْ حل ٍ فهل ٍضؼی پیطاهَى‬ ‫ثطًبهِ ّؿتِ ار ایجطاى ازاهجِ زاضز هجب اهجیجسٍاضیجن‬ ‫[هصاکطات] هَفقی اهیع ثبقٌس ّجیجچ ججبیجعجعیجی‬ ‫هؼقَلی ثطار ثطجبم ٍجَز ًساضز‬ ‫ایجاد اشتغال پایذار در رٍستاّا‬ ‫باعث هْاجزت هعکَس هیشَد‬ ‫کَچ اؾ‬ ‫ٍر افعٍزن پؽ اگط ثتَاًین اهج جبًجبت الظم ضا ثجِ‬ ‫ضٍؾتبّب ٍ قْطّبر کَچ ثجطین ثب تَجِ ثِ اه ٍ‬ ‫َّا ٍ الَزگی کوتطر کجِ زض ضٍؾجتجبّجب اؾج ‪،‬‬ ‫ثؿیبضر اظ افطاز هْبجطت هؼ َؼ ضا اًشبم هیزٌّس‬ ‫ٍ ثِ ضٍؾتبّب ٍ قْطّبر ذَز ثبظ هیگطزًس کجِ زض‬ ‫ًتیشِ اقتغبل ؾبلنتط ٍ پبیساضتطر زض ایجی هجٌجبعجق‬ ‫ایشبز ذَاّس قس ًوبیٌسُ هطزم ؾویطم زض هجشجلجؽ‪،‬‬ ‫گف ن ککبٍضظر ٍ کک گیبّبى زاضٍیی زض چٌیی‬ ‫هٌبعقی ضًٍق ذبنی هیتَاًس پیسا کٌس ٍ نجٌجبیجغ‬ ‫ذبًعی‪ ،‬هکبغل ذُطز ٍ ثؿجتجِ ثجٌجسر زض هجٌجبظل‬ ‫ضاُاًساظر قَز قغؼبً اگط تَجِ ٍیػُار ثِ قْطّب ٍ‬ ‫ضٍؾتبّبر کَچ قَز هْبججطت ثجِ قجْجطّجبر‬ ‫ثعضگ کبّف هییبثس ٍ نٌبیغ هرتلف زض قْطّبر‬ ‫کَچ تاؾیؽ هی قَز ؾلیوی ذبعطًکجبى کجطزن‬ ‫* یمیا عبدیللُیان با ضایرت بکارگیای َمٍ گزیىٍَا‬ ‫بایی خایج ییمه ییایویان مقیم ییکاییه تاکید کاد‬ ‫* بایدن در گاف جدیدش ییاین ی ییکاییه‬ ‫ری یشتباٌ گافت!‬ ‫ؾفیط ایطاى زض ؾبظهبى هللن‬ ‫ػضَ ًبظط هشلؽ زض ّیبت هقطضاتظزایی؛‬ ‫ؾفبضت جوَْضر اؾالهی ایجطاى زض اٍکجطایجی زض‬ ‫اعالػیِار اػالم کطز کِ ایی ؾفبضتربًِ کوبکبى ثجِ‬ ‫فؼبلی ذَز زض قطایظ حبضط زض کییف ازاهِ زازُ‬ ‫ٍ زض حبل پیعیطر ٍضؼی ّن هیٌْبى گطاهی اؾ‬ ‫ضٍاثظ ػوَهی ٍظاضت اهَض ذبضجِ ثب اػجالم ذجججط‬ ‫ثطقطاضر اٍلیی پطٍاظ اذتهبنجی تجْجطاى‪ٍ-‬ضقجَ ٍ‬ ‫ثبظگک اٍلیی ؾطر ایطاًیبى ثِ تْطاى تجب ؾجبػجبتجی‬ ‫زیعط‪ ،‬تبکیس کطز ّوَعٌبًی کِ هبیل ثجِ اعجالع اظ‬ ‫ٍضؼی ایطاًیبى هقین اٍکطایی ّؿتٌس هی تَاًٌجس اظ‬ ‫عطیق قوبضُ تجلجفجی ّجبر ‪۴۴۶۰۴ )۳۶( ۴۰۰۰۴۱۰‬‬ ‫ٍ ‪ ۳۲۲۶۶۲۰۶‬ثب ؾفبضت ٍ ؾتبز ثحطاى اٍکطایی زض‬ ‫توبؼ ثبقٌس‬ ‫* قطعىامٍ شًریی یمىیت دربارٌ یمه تبعات‬ ‫مىفی در مسیا صلح دیرد‬ ‫ؾرٌعَر ٍظاضت ذبضجِ گف ن قغؼٌجبهجِ قجَضار‬ ‫اهٌی زضثبضُ ثحطاى یوی ٍ ازثیبت ثِ کبض ضفجتجِ زض‬ ‫اى‪ ،‬تجؼبت هٌفی زض هؿیط نلح ذجَاّجس زاقج ٍ‬ ‫هَاضغ عطفیی زضگیطر ضا ثیف اظ پیف‪ ،‬اظ ّن زٍض‬ ‫هی کٌس‬ ‫ٍظیط اهَض ذبضجِ ثط ضطٍضت ثج جبضگجیجطر ّجوجِ‬ ‫گعیٌِ ّب ثطار ذطٍج ایوی ایطاًیبى هقین اٍکطایی اظ‬ ‫هٌبعق زضگیطر تبکیس کطز ٍ اهبض ایطاًیبى حبضط زض‬ ‫اٍکطایی ثِ تف ی قْطّب ٍ ًیع ایطاًیبى ذبضج قسُ‬ ‫ضا ثطضؾی ٍ زؾتَضاتی ضا ثطار قٌبؾبیی ه جبى ّجبر‬ ‫ایطاًیبى ثبقی هبًسُ ٍ توْیسات ذطٍج اًجْجب نجبزض‬ ‫کطز‬ ‫پاسخ خطی سادُ بِ تْذیذ اهزیکا‪:‬‬ ‫ایزاى ًیش تا ابذ هٌتظز ًویهاًذایزاى‬ ‫ؾرٌعَر ٍظاضت اهجَض ذجبضججِ زض پجبؾجد ثجِ‬ ‫اظْبضات ّوتبر اهطی بیی ذَز کِ تْجسیجس کجطزُ‬ ‫ثَز زض نَضت ؾرتعیطر تْطاى‪ٍ ،‬اقٌعتجی اهجبزُ‬ ‫کٌبض ککیسى اظ هصاکطات اؾ ‪ًَ ،‬ق ن ایطاى ثجطار‬ ‫تَافق اهبزُ اؾ اهب تب اثس هٌتظط ًویهبًس‬ ‫ؾؼیس ذغیتظازُ ثبهساز ؾِقٌجِ زض نفحِ قرهجی‬ ‫تَئیتط ذَز افعٍزن اهطی ب ؾبلْبؾ کِ اظ ثجطججبم‬ ‫کٌبض ککیسُ اؾ اظ ایی ضٍ اؾ کِ ثبیس اعویٌجبى‬ ‫یبثین کِ ایی اتجفجبد زیجعجط تج جطاض ًجوجی قجَز‬ ‫ؾرتعَر ٍظاضت اهَض ذبضججِ ککجَضهجبى ازاهجِ‬ ‫زازن ّوِ ککَضّب ثطار ذَز گعیٌِّبر جبیعجعیجی‬ ‫زاضًس؛ ّطچٌس کِ تَذبلی ثَزى گعیٌِ ججبیجعجعیجی‬ ‫اهطی ب پیف اظ ایی ثبث قسُ اؾ زضق گجَیجی‬ ‫ٍ ثلَن ظًی ًتیشِ ًساقتِ ٍ ًرجَاّجس زاقج ایجی‬ ‫اتربش تهوین اؾ کِ ًتیشِ هیزّس ٍر تهجطیجح‬ ‫کطزن اگط کبخ ؾفیس تهویوف ضا ثعجیجطز‪ ،‬تجَافجق‬ ‫ال زض زؾتطؼ اؾ ایطاى ثطار تجَافجق اهجبزُ‬ ‫کبه ً‬ ‫سیاسی‬ ‫‪2‬‬ ‫ػسم ؾطهبیِگصاضر ٍ ثی تجَججْجی ثجِ قجْجطّجبر‬ ‫کَچ اظ ػلل هْن ایشبز ًکسى اقتغبل پبیساض زض‬ ‫قْطّبر کَچ اؾ ؾطهبیِگصاضاى زض ًجَاحجی‬ ‫ؾطهبیِگصاضر هیکٌٌس کِ جوؼی ٍ اهج جبًجبت ٍ‬ ‫اه ٍ ثطد ٍ گبظ ٍ اهٌی زض ایی هٌبعق ثبال ثبقس ٍ‬ ‫جبیی کِ جوؼی ٍجَز ًساقتِ ثبقس اهجٌجیج ًجیجع‬ ‫کبّف هییبثس ٍ ثِ تجغ اى ؾطهبیِگصاضر هجرجتجل‬ ‫هی قَز پؽ زٍلج ثجبیجس ثجِ ؾجوج تجَؾجؼجِ‬ ‫ظیطؾبذ ّبر ضٍؾتبیی ٍ قْطّبر کَچ ثطٍز‬ ‫* خاجی‪ :‬سیاست غاب در مىزیی کادن سرًریرٍ‬ ‫شکست خًردٌ یست‬ ‫ػلی انغط ذبجی هکبٍض اضقس ٍظیط اهَض ذبضجِ زض‬ ‫اهَض ٍیػُ ؾیبؾی زض ازاهِ هصاکجطاتجف زض زهکجق‬ ‫اهطٍظ ثب ثکبض اؾس ضئیؽ جوَْض ؾجَضیجِ اذجطیجی‬ ‫تحَالت ؾَضیِ ٍ ضٍاثظ زٍجبًجِ‪ ،‬هصاکطات ٍیجی‪،‬‬ ‫ثحطاى اٍکطایی‪ ،‬اؾتوطاض ضًٍس اؾتبًِ ٍ گفتعَ ّبر‬ ‫کویتِ قبًَى اؾبؾی ؾَضیِ هَضز ثحث ٍ تجبزل ًجظجط‬ ‫قطاض گطف‬ صفحه 2 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫ هقالِ‬ ‫تًسعٍ کشت کاملیىا‬ ‫دس ارستایجانششقی‬ ‫حوایت اص تَػعِ کـت داًِ ّای سٍغٌی تِ ٍیاظُ ‬ ‫هحصَل کاهلیٌا جضٍ سٍیکشدّای حوایتی دٍلات ‬ ‫دس صهاى حاضش تِ ؿواس هی سٍد ٍ تش ّویی اػااع ‬ ‫ًیض خثشّای هشتَط تِ تَػعِ کـات ایای گایااُ ‬ ‫کن تَقع تِ ٍاػغِ فعالیت ّای تشٍیجی‪ ،‬اص گَؿِ ٍ ‬ ‫ؿشقی تِ گَؽ هیسػذ‪ .‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫کٌاس اػتاى ارستایجاى‬ ‫ٔعشفی ٌیا‪ٞ‬اٖ جذیذی و‪ ٝ‬تاتا‪ٛ‬ا٘اذ دس ؿاشایاظ‬ ‫خـىؼاِی عّٕىشد التلادی ‪ ٚ‬سضاایات تاخاؾ‬ ‫داؿت‪ ٝ‬تاؿذ اص سا‪ٞ‬ىاس‪ٞ‬ای ٔا‪ٙ‬اغامای تاشای سفاع‬ ‫چاِؾ‪ٟ‬ای شیؾس‪ٚ‬ی اب ‪ ٚ‬وـاا‪ٚ‬سصی اػات ‪ٚ‬‬ ‫سلٓ ػ‪ٟ‬یُ اص دا٘‪ ٝ‬س‪ٚ‬غ‪ٙ‬ی وأّی‪ٙ‬ا دس سدیف ‪ٕٞ‬یاٗ‬ ‫ٌیا‪ٞ‬اٖ التلادی ػاصٌاس ‪ ٚ‬داسای ت‪ٙ‬ا‪ٚ‬ب ٔ‪ٙ‬اػاه‬ ‫لشاس داسد و‪ ٝ‬وـت اٖ ت‪ ٝ‬ک‪ٛ‬س‬ ‫وـت تا غ‬ ‫ٔتذ‪ٚ‬د اص ‪ٞ‬ـتش‪ٚ‬د دس ج‪ٛٙ‬ب ارستایجاٖؿشلی تاا‬ ‫خذاافشیٗ دس ؿٕاَ اػتاٖ ٌضاسؽ ؿذ‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫تشخی اص وـا‪ٚ‬سصاٖ اػتاٖ دس ػاَ صساعی جااسی‬ ‫دس لاِه ٔضاسا ٕ٘ایـی ‪ ٚ‬تا‪ ٝ‬کا‪ٛ‬س ٔاتاذ‪ٚ‬د‬ ‫٘ؼثت ت‪ ٝ‬وـت ایٗ دا٘‪ ٝ‬س‪ٚ‬غ‪ٙ‬ی الذاْ وشد‪ٜ‬ا٘ذ أاا‬ ‫ت‪٘ ٝ‬ظش ٔیسػذ تا ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ت‪ٔ ٝ‬ضیت ‪ٟ‬اای ایاٗ دا٘ا‪ٝ‬‬ ‫س‪ٚ‬غ‪ٙ‬ی عی ػاَ‪ٞ‬ای صساعی ای‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬اػتمثاَ اص اٖ‬ ‫تیـتش ؿ‪ٛ‬د‪.‬صیاشا واأاّایا‪ٙ‬اا یاا ‪«Camelina‬‬ ‫»‪sativa‬تش اػاع ٘تایا شظ‪ٞٚ‬ؾ‪ٞ‬ا احتیاج اتای‬ ‫تؼیاس وٕی داؿت‪ ٚ ٝ‬دس تشاتش ػشٔای تا‪ٟ‬ااس‪ ٚ ٜ‬دس‬ ‫ٔمایؼ‪ ٝ‬تا ػایش ٌیا‪ٞ‬اٖ دا٘‪ ٝ‬س‪ٚ‬غ‪ٙ‬ای تا‪ ٝ‬خلا‪ٛ‬ف‬ ‫وّضا ‪ ٚ‬افت ‪ٞ‬ای سایا دس دا٘‪ٞٝ‬ای س‪ٚ‬غ‪ٙ‬ی ٔاا٘ا‪ٙ‬اذ‬ ‫ػ‪ٛ‬ػه‪ٞ‬ای ٌشد‪ٜ‬خ‪ٛ‬اس ٔما‪ٔٚ‬ت تیـتشی داسد ‪ٚ‬‬ ‫ت‪ٕٞ ٝ‬یٗ دِیُ ٌؼتشؽ وـات اٖ تا‪ٚ ٝ‬یاظ‪ ٜ‬دس‬ ‫ؿشایظ الّیٕی ارستایجاٖؿشلی لاتُ شایاؾ تایا‪ٙ‬ای‬ ‫اػت‪ٔ.‬ذیش ج‪ٟ‬اد وـا‪ٚ‬سصی جّفا اص ت‪ٛ‬ػع‪ ٝ‬وـات‬ ‫دا٘‪ ٝ‬س‪ٚ‬غ‪ٙ‬ی وأّی‪ٙ‬ا ت‪ٙٔ ٝ‬ظ‪ٛ‬س حاشوات دس ٔؼایاش‬ ‫تأیٗ أ‪ٙ‬یت غزایی ‪ ٚ‬ت ؽ تشای خ‪ٛ‬دوافاایای ‪ٚ‬‬ ‫وا‪ٞ‬ؾ ‪ٚ‬اسدا س‪ٚ‬غٗ دس ایٗ ؿا‪ٟ‬اشػاتااٖ خاثاش‬ ‫ٔید‪ٞ‬ذ ‪ٔ ٚ‬یٌ‪ٛ‬یذ‪ :‬وأّی‪ٙ‬ا دس ٔمایؼ‪ ٝ‬تا وّضا ٘یااص‬ ‫اتی وٕتشی داسد ‪ ٚ‬دس تشاتاش ػاشٔاای تا‪ٟ‬ااس‪ ٜ‬اص‬ ‫تتُٕ ٘ؼثی تارتشی تشخ‪ٛ‬سداس اػت‪.‬ت‪ٌ ٝ‬فت‪ ٝ‬سضاا‬ ‫عثاػی دا٘‪ ٝ‬وأّی‪ٙ‬ا ت‪ ٝ‬ع‪ٛ‬س ٔت‪ٛ‬ػظ داسای ‪ ۵۴‬تا ‪۰۴‬‬ ‫دسکذ س‪ٚ‬غٗ اػت و‪ ٝ‬ع ‪ ٜٚ‬تش ٔلش خ‪ٛ‬ساوی‬ ‫دس صٔی‪ ٝٙ‬داس‪ٚ‬یی ‪ ٚ‬ت‪ٟ‬ذاؿتی ٘یض واستاشد داسد‪ٚ.‬ی‬ ‫تا تیاٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬وـت وأّی‪ٙ‬ا دس ػااَ ‪ٞ‬اای صساعای‬ ‫ای‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬سؿذ لاتُ ت‪ٛ‬ج‪ٟ‬ی خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ داؿات اضاافا‪ٝ‬‬ ‫وشد‪ :‬اسصؽ غزایی لاتُ ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬وأّیا‪ٙ‬اا ‪ٚ ٚ‬جا‪ٛ‬د‬ ‫أٍا ‪ ۵‬دس س‪ٚ‬غٗ ت‪ِٛ‬یذی اٖ ٘یض لاتُ ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬اػات‬ ‫‪ ٚ‬و‪ٙ‬جاِ‪ ٝ‬اٖ ٘یض دس ک‪ٙ‬عت داْ ‪ ٚ‬عی‪ٛ‬س لااتاّایات‬ ‫ٔلش داسد‪ٔ.‬ذیش ج‪ٟ‬اد وـا‪ٚ‬سصی ‪ٞ‬ـاتاش‪ٚ‬د تاا‬ ‫تاویذ تش ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ػع‪ ٝ‬وـت دا٘‪ٞٝ‬ای س‪ٚ‬غا‪ٙ‬ای تا‪ٝ‬‬ ‫ٔ‪ٙ‬ظ‪ٛ‬س ت‪ِٛ‬یذ ‪ ٚ‬تاأایاٗ ٘ایااص داخاّای وـا‪ٛ‬س ‪ٚ‬‬ ‫جّ‪ٌٛ‬یشی اص خش‪ٚ‬ج اسص ضش‪ٚ‬سی اػات ٌافات‪:‬‬ ‫عی ػاَ صساعی جاسی ‪ ٚ‬تشای ٘خؼتیٗتاس دس ‪۱۵‬‬ ‫‪ٞ‬ىتاس اص اساضی دیٓ ایٗ ؿ‪ٟ‬شػتاٖ ٌیا‪ ٜ‬س‪ٚ‬غا‪ٙ‬ای‬ ‫وأّی‪ٙ‬اوـت ؿذ‪ٔ .‬جیذ احٕذی افض‪ٚ‬د‪ :‬تا ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ت‪ٝ‬‬ ‫خـىؼاِی ػاَ ‪ٞ‬ای اخیش ‪ ٚ‬دس ساػاتاای تاغایایاش‬ ‫اٍِ‪ٛ‬ی وـت ٌیا‪ٞ‬اٖ وٓ ابتش ‪ٔ ٚ‬ما‪ ْٚ‬دس تشاتش‬ ‫وٓ اتی تا ػ‪ٛ‬دا‪ٚ‬سی تار ت‪ ٝ‬وـاا‪ٚ‬سصاٖ ٔاعاشفای‬ ‫ؿذ‪ ٜ‬و‪ ٝ‬وأّی‪ٙ‬ا یىی اص ا٘‪ٟ‬اػت‪ٚ .‬ی تا اؿاس‪ ٜ‬تا‪ٝ‬‬ ‫ای‪ٙ‬ى‪ ۷۴ ٝ‬دسکاذ اص س‪ٚ‬غاٗ خا‪ٛ‬ساوای وـا‪ٛ‬س‬ ‫‪ٚ‬اسداتی اػت اضاف‪ ٝ‬وشد‪ :‬ت‪ٛ‬ػع‪ ٝ‬وـت دا٘‪ٞٝ‬اای‬ ‫س‪ٚ‬غ‪ٙ‬ی اص جإّا‪ ٝ‬واأاّایا‪ٙ‬اا ضاش‪ٚ‬سی اػات ‪ٚ‬‬ ‫وـا‪ٚ‬سصاٖ ٘یض تا ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬تغییش الّیٓ ‪ ٚ‬ت‪ ٝ‬تذسیا اص‬ ‫اٖ اػتمثاَ خ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬ذ وشد‪.‬احٕذی خاعش٘ـاٖ وشد‪:‬‬ ‫خشیذ تضٕی‪ٙ‬ی تا لیٕت ٔل‪ٛ‬ب ‪ٞ ۱۰‬ضاس تا‪ٔٛ‬ااٖ‬ ‫تیٕ‪ٔ ٝ‬ضاسا اص عشیاک عاشح جا‪ٟ‬اؾ تا‪ِٛ‬ایاذ دس‬ ‫دیٓ صاس‪ٞ‬ا اسائ‪ ٝ‬و‪ٛ‬د یاسا٘‪ ٝ‬داس ‪٘ ٚ‬یض تا‪ٛ‬صیاع تازس‬ ‫سایٍاٖ ٔضسع‪ ٝ‬عشح شاشّ‪ ٛ‬ج‪ٟ‬ات حإاایات اص‬ ‫وـت وأّی‪ٙ‬ا دس ٘ظش ٌشفت‪ ٝ‬ؿذ‪ ٜ‬اػت‪.‬ت‪ٌ ٝ‬افاتا‪ٝ‬‬ ‫وّضاو‪ ٝ‬دس صٔاٖ تاشداؿات‬ ‫‪ٚ‬ی ایٗ ٌیا‪ ٜ‬تشخ‬ ‫افت عّٕىشد داسد فالذ سیضؽ دا٘ا‪ ٝ‬اػات ‪ ٚ‬دس‬ ‫تشاتش افت‪ٞ‬ا ‪ ٚ‬تیٕاسی ‪ٞ‬اا تؼایااس ٔاماا‪ ْٚ‬اػات‬ ‫تا جایی و‪ ٝ‬افت ‪ٞ‬ا ‪ ٚ‬تیٕاسی ‪ٞ‬اا سایاا خؼااس‬ ‫لاتُ ت‪ٛ‬ج‪ٟ‬ی س‪ٚ‬ی اٖ ٘ذاسد‪.‬ػشششػت ٔاذیاشیات‬ ‫ج‪ٟ‬اد وـا‪ٚ‬سصی خذاافشیٗ اص تاش‪ٚ‬یاا تا‪ٛ‬ػاعا‪ٝ‬‬ ‫وـت ٌیا‪ ٜ‬وأّی‪ٙ‬ا دس ایٗ ؿ‪ٟ‬شػتاٖ خثش ٔی د‪ٞ‬اذ‬ ‫‪ٔ ٚ‬یٌ‪ٛ‬یذ‪ :‬ت‪ٛ‬ػع‪ ٝ‬وـت دا٘ا‪ٞ ٝ‬اای س‪ٚ‬غا‪ٙ‬ای اص‬ ‫جّٕ‪ ٝ‬وأّی‪ٙ‬ا یه ضش‪ٚ‬س سا‪ٞ‬ثشدی اػات وا‪ٝ‬‬ ‫وـا‪ٚ‬سصاٖ تایذ تا ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬تغییش الّیٓ ت‪ ٝ‬وـت اٖ‬ ‫الذاْ و‪ٙٙ‬ذ‪.‬عّی خذایی افاض‪ٚ‬د‪ :‬واأاّایا‪ٙ‬اا جاض‪ٚ‬‬ ‫ٔتل‪ٛ‬رتی اػت و‪ٔ ٝ‬ذیشیت جا‪ٟ‬اادوـاا‪ٚ‬سصی‬ ‫خذاافشیٗ دس لاِه عشح ج‪ٟ‬ؾ ت‪ِٛ‬یاذ الاذاْ تا‪ٝ‬‬ ‫ٔعشفی اٖ ت‪ ٝ‬وـا‪ٚ‬سصاٖ ؿ‪ٟ‬شػتاٖ وشد‪ ٜ‬اػت وا‪ٝ‬‬ ‫اص ٔضیت‪ٞ‬ای اٖ ٔیت‪ٛ‬اٖ ت‪ ٝ‬تأیٗ تازس سایاٍااٖ‬ ‫تیٕ‪ ٝ‬یاسا٘‪ ٝ‬داس ‪ ٚ‬خشیذ تضٕی‪ٙ‬ای اؿااس‪ ٜ‬واشد‪ٚ.‬ی‬ ‫اتشاص أیذ‪ٚ‬اسی ٔیو‪ٙ‬ذ و‪ ٝ‬تا ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ت‪ٚ ٝ‬یظٌی‪ٞ‬اای‬ ‫تؼیاس ٔ‪ٙ‬اػه ایٗ ٌیا‪ ٜ‬ؿا‪ٞ‬ذ افاضایاؾ تا‪ٛ‬ػاعا‪ٝ‬‬ ‫وـت ایٗ ٌیا‪ ٜ‬دس ؿ‪ٟ‬شػتاٖ عی ػاَ‪ٞ‬ای ایا‪ٙ‬اذ‪ٜ‬‬ ‫تاؿیٓ‪ٔ.‬ذیش ج‪ٟ‬اد وـا‪ٚ‬سصی عجهؿیش اص وـت ‪۵‬‬ ‫‪ٞ‬ىتاس ٔتل‪ َٛ‬جذیذ وأّی‪ٙ‬ا دس ایٗ ؿا‪ٟ‬اشػاتااٖ‬ ‫خثش ٔید‪ٞ‬ذ ‪ٔ ٚ‬یٌ‪ٛ‬یذ‪ :‬وـت ٌیا‪ٞ‬اٖ جذیذ دس‬ ‫ساػتای تغییشا اٍِ‪ٛ‬ی وـت ٌاأای ٔا‪ٛ‬ثاش دس‬ ‫التلادی وشدٖ وـا‪ٚ‬سصی ‪ ٚ‬ایجاد اؿتغاَ جذیاذ‬ ‫‪ ٚ‬شایذاس ت‪ ٝ‬ؿٕاس ٔیس‪ٚ‬د ‪ ٚ‬تش ‪ٕٞ‬یٗ اػاع ٘ؼاثات‬ ‫ت‪ ٝ‬وـت أ‪ٛ‬صؽ ‪ ٚ‬تش‪ٚ‬یا وأّی‪ٙ‬اا تا‪ ٝ‬کا‪ٛ‬س‬ ‫ٔضاسا ٕ٘ایـی دس ؿ‪ٟ‬شػتاٖ الذاْ ؿذ‪.‬‬ ‫پٌجـٌثِ‪ ۶1‬اػفٌذ ‪ 3 * ۶۷11‬هاسع‪ 12 * 1111‬سجه ‪ * ۶۷۷3‬ػال ػی ٍ دٍم ( اٍتَص ایکیٌجی ایل ) * ؿواسُ ( ػایی ) ‪ 4۷41 :‬استانها‬ ‫ٔعا‪ٕٞ ٖٚ‬ا‪ٍٙٞ‬ی أ‪ٛ‬س عٕشا٘ی اػتا٘ذاسی ارستایجاٖؿشلی‪:‬‬ ‫دػتگاُّا تشای هقاتلِ تا حَادث غیشهتشقثِ ‬ ‫ ‬ ‫دس تعغیالت ًَسٍصی دس اهادُتاؽ تاؿٌذ‬ ‫ ‬ ‫ٔعا‪ٕٞ ٖٚ‬اا‪ٞ‬ا‪ٙ‬اٍای أا‪ٛ‬س عإاشا٘ای‬ ‫اػتا٘ذاسی ارستایجاٖؿشلی ٌفت‪ :‬تاا‬ ‫ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ت‪ٛٔ ٝ‬لعیت جغشافیایای اػاتااٖ‬ ‫دػتٍا‪ٞ ٜ‬ای ریشتظ ‪ ٚ‬خذٔاا سػااٖ‬ ‫تشای ٔماتّ‪ ٝ‬تا ح‪ٛ‬ادث غیشٔتشلث‪ٔ ٝ‬ا٘‪ٙ‬اذ‬ ‫٘ا‪ٛ‬س‪ٚ‬صی دس‬ ‫ػیُ دس ایاْ تعغایا‬ ‫أاد‪ٜ‬تاؽ تاؿ‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ج‪ٛ‬اد سحٕتی دس ػی ‪ٞ ٚ‬افاتإایاٗ‬ ‫جّؼ‪ ٝ‬وٕیؼی‪ٔ ٖٛ‬اذیاشیات اجاشایای‬ ‫ایٕ‪ٙ‬ی حُٕ ‪٘ ٚ‬مُ ارستایجاٖ ؿاشلای‬ ‫افض‪ٚ‬د‪ :‬دػتٍا‪ٞ ٜ‬ای ریشتظ ‪ٕٞ‬چا‪ٙ‬ایاٗ‬ ‫دس استمای ایٕ‪ٙ‬ی حُٕ ‪٘ ٚ‬مُ ػفش‪ٞ‬ای‬ ‫٘‪ٛ‬س‪ٚ‬ص ‪ٞ ۱۰۴۱‬إاا‪ٞ‬ا‪ٙ‬اٍای رصْ دس‬ ‫اجشای تش٘أ‪ٞ ٝ‬ا سا ا٘جااْ د‪ٞ‬ا‪ٙ‬اذ‪ٚ.‬ی‬ ‫اظ‪ٟ‬اس داؿت‪ٞ :‬شچ‪ ٝ‬تش٘أ‪ ٝ‬سیاضی ‪ٞ‬اا‬ ‫ت‪ٛ‬ػظ دػتٍا‪ٞ ٜ‬ای ریشتظ دلیک تش ‪ٚ‬‬ ‫تا ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬أىا٘ا ‪ ٚ‬لاتّیت ‪ٞ‬ا تااؿاذ‬ ‫تاثیش اٖ دس استمای ایٕ‪ٙ‬ی ‪ ٚ‬واا‪ٞ‬اؾ‬ ‫تلادفا تیـتش خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬اذ ؿاذ‪ٔ.‬اعاا‪ٖٚ‬‬ ‫‪ٕٞ‬ا‪ٍٙٞ‬ی أ‪ٛ‬س عٕشا٘ای اػاتاا٘اذاسی‬ ‫ارستایجاٖ ؿشلی ٌافات‪ :‬اداس‪ ٜ‬واُ‬ ‫سا‪ٞ‬ذاسی ‪ ٚ‬حُٕ ‪٘ ٚ‬مُ جاد‪ ٜ‬ای ٘ایاض‬ ‫الذأا رصْ تشای ِى‪ٌ ٝ‬یشی ‪ ٚ‬خاظ‬ ‫وـی سا‪ٞ ٜ‬ای اػتاٖ سا ا٘جاْ د‪ٞ‬اذ ‪ٚ‬‬ ‫٘ؼثت ت‪ ٝ‬تاصػاصی ‪ ٚ‬تا‪ ٝ‬س‪ٚ‬ص سػاا٘ای‬ ‫د‪ٚ‬ستیٗ ‪ٞ‬ای و‪ٙ‬تشَ ػشعت جااد‪ ٜ‬ای‬ ‫الااذاْ واا‪ٙ‬ااذ‪.‬سحاإااتاای ادأاا‪ ٝ‬داد‪:‬‬ ‫فشٔا٘ذاسی ‪ٞ‬ا ؿ‪ٟ‬شداسی ‪ٞ‬ا ‪ ٚ‬د‪ٞ‬یاسی‬ ‫‪ٞ‬ا ٘یض اص تٕاْ أىاا٘اا خا‪ٛ‬د تاشای‬ ‫افضایؾ ایٕ‪ٙ‬ی تشدد دس جاد‪ٞ ٜ‬ا ‪ ٚ‬سا‪ٜ‬‬ ‫‪ٞ‬ای استثاعی ٔ‪ٙ‬اعک تاتات شا‪ٛ‬ؿاؾ‬ ‫خ‪ٛ‬د اػتفاد‪ ٜ‬و‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی تا تاویذ تش ا٘جاْ الاذأاا رصْ‬ ‫تشای ایٕٗ ػاصی سا‪ٞ ٜ‬ا اسای‪ ٝ‬أ‪ٛ‬صؽ‬ ‫‪ٞ‬ای رصْ ت‪ ٝ‬و‪ٛ‬دواٖ یادا‪ٚ‬سی وشد‪:‬‬ ‫اتخار تٕ‪ٟ‬یذا رصْ تشای أ‪ٛ‬صؽ ‪ٚ‬‬ ‫فش‪ ًٙٞ‬ػاصی ل‪ٛ‬ا٘یٗ تاشافایاىای دس‬ ‫ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬و‪ٛ‬دواٖ ‪ ٚ‬ت‪ ٝ‬تاذسیاا اعإااَ‬ ‫لا٘‪ ٖٛ‬دس ایٗ ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬تایاذ دس دػاتا‪ٛ‬س‬ ‫واس لشاس ٌیشد‪.‬‬ ‫ٔعا‪ ٖٚ‬سا‪ٞ‬ذاسی اداس‪ ٜ‬وُ سا‪ٞ‬ذاسی ‪ٚ‬‬ ‫حُٕ ‪٘ ٚ‬مُ جااد‪ ٜ‬ای ارستاایاجااٖ‬ ‫ؿشلی ٘یض دس ایٗ جّؼ‪ ٝ‬تاا اؿااس‪ ٜ‬تا‪ٝ‬‬ ‫تش٘أ‪ٞ ٝ‬ای ایاٗ اداس‪ ٜ‬واُ دس ایااْ‬ ‫هذیشکل تْضیؼتی اػتاى صًجاى ‪ :‬‬ ‫قیوت ػیه دس تاصاس ؿه عیذ ارستایجاى غشتی‬ ‫ کٌتشل هی ؿَد‬ ‫سییغ کل دادگؼتشی ارستایجاى غشتای ‬ ‫گفت‪ :‬عشضِ ٍ قیوت گازاسی ػایاه ‬ ‫ؿه‪،‬عیذ صیش رسُ تیی دادگؼتشی ایای ‬ ‫اػتاى تَدُ ٍ دػتَسات الصم هثٌای تاش ‬ ‫کٌتشل قیوت ػیه تاصاس ؿه عایاذ ٍ ‬ ‫عشضِ اى صادس ؿذُ اػت‪ .‬‬ ‫٘اکش عتثاتی اظ‪ٟ‬اس داؿت‪ :‬دادػتا٘ای ‪ٚ‬‬ ‫ػاصٔاٖ تاصسػی اػتاٖ عی دػت‪ٛ‬سا کادس ؿذ‪ ٜ‬ت‪ٔ ٝ‬م‪ ِٝٛ‬لایإات ٌازاسی ‪ٚ‬‬ ‫خشیذ د‪ِٚ‬تی ػیه تشای ت‪ٙ‬ظیٓ تاصاس عیذ ‪ٚ‬س‪ٚ‬د ٔیو‪ٙٙ‬ذ‪ٚ.‬ی ادأا‪ ٝ‬داد‪ :‬اخاثااس‬ ‫ٔختّفی ‪ٚ‬ج‪ٛ‬د داسد ٔث‪ٙ‬ی تش ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬تعذاد ٔعذ‪ٚ‬دی ‪ٚ‬اػغ‪ ٝ‬تاا خاشیاذ ػایاه اص‬ ‫تاغذاساٖ ارستایجاٖغشتی ت‪ ٝ‬لیٕت ٘اصَ ‪ ٚ‬فش‪ٚ‬ؽ ت‪ ٝ‬لیٕت ‪ ۵‬تشاتش اٖ ت‪ ٝ‬د‪ِٚ‬ات‬ ‫ٔ‪ٛ‬جه افضایؾ غیش لا٘‪٘ٛ‬ی لیٕت ‪ ٚ‬اِت‪ٟ‬اب دس تاصاس ؿه عیذ ٔی ؿ‪٘ٛ‬اذ‪.‬سیایاغ‬ ‫وُ دادٌؼتشی ارستایجاٖ غشتی ٌفت‪ :‬سعایت اِضأا ‪ٔ ٚ‬ماشسا لاا٘ا‪٘ٛ‬ای ‪ٚ‬‬ ‫حف ٔلّتت ‪ٙٔ ٚ‬افع ٔشدْ ‪ ٚ‬تاغذاساٖ ٔذ٘ظش ٔاا اػات ‪ٔ ٚ‬اجإا‪ٛ‬عا‪ٞ ٝ‬اای‬ ‫دادػتا٘ی ٔشوض اػتاٖ ‪ ٚ‬تاصسػی وُ اػتاٖ دس ساػتای حفاظت ‪ ٚ‬کایاا٘ات اص‬ ‫حم‪ٛ‬ق عأ‪ ٚ ٝ‬تیتإِاَ ‪٘ ٚ‬ظاس ‪ٚ‬س‪ٚ‬د جذی ٔیو‪ٙٙ‬ذ‪.‬عتثاتی تاویذ وشد‪ :‬ایاٗ‬ ‫٘ظاس ٔ‪ٙ‬جش ٔیؿ‪ٛ‬د و‪ ٝ‬اص تتٕیُ ‪ٞ‬ضی‪ ٝٙ‬اضافی ت‪ ٝ‬خا٘‪ٛ‬اد‪ٜٞ‬ا ‪ ٚ‬ؿ‪ٟ‬اش‪٘ٚ‬اذاٖ دس‬ ‫ایاْ شایا٘ی ػاَ جّ‪ٌٛ‬یشی ؿ‪ٛ‬د‪ٚ.‬ی افض‪ٚ‬د‪ :‬ارستایجاٖغشتی ت‪ ٝ‬ع‪ٛٙ‬اٖ لغه ت‪ِٛ‬یذ‬ ‫ػیه ‪ ٚ‬تأیٗ و‪ٙٙ‬ذ‪ ٜ‬اکّی ػیه تاصاس ؿه عیذ اػت ‪ ٚ‬تایذ تا ٘ظاس ‪ ٚ‬شاایاؾ‬ ‫ٔؼتٕش ت‪٘ ٝ‬ت‪ ٜٛ‬لیٕت ٌزاسی ‪ ٚ‬عشض‪ ٝ‬ػیه أىاٖ ت‪ٟ‬ش‪ٙٔ ٜ‬ذی الـاس ٔختاّاف‬ ‫ٔشدْ سا اص ایٗ ٘عٕت فشا‪ ٓٞ‬ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ت‪ٌ ٝ‬ضاسؽ ایش٘ا ٘ظاس دلیک تش تاصاس اص ػ‪ٛ‬دج‪ٛ‬یی تعذادی ‪ٚ‬اػغ‪ ٝ‬و‪ٛٔ ٝ‬جاه‬ ‫افضایؾ تی س‪ٚ‬ی‪ ٝ‬لیٕت ٔی‪ ٜٛ‬ؿه عیذ ٔشدْ ٔیؿ‪٘ٛ‬ذ جّ‪ٌٛ‬یشی ٔیو‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫* فشماوذاس‪ :‬سفع مشکالت مشدم دس ایلًیت‬ ‫مذیشان عجهشیش تاشذ‬ ‫ٔاشدْ ‪ٚ‬‬ ‫فشٔا٘ذاس عجه ؿیش ٌفت‪ :‬سفع ٔـاىا‬ ‫شیٍیشی عشح‪ٞ‬ای عٕشا٘ی ٘یٕ‪ٝ‬واس‪ ٜ‬ت‪ ٝ‬ع‪ٛٙ‬اٖ یىی اص‬ ‫اکّی تشیٗ ‪ٚ‬ظاایاف تاایاذ دس ا‪ِٚ‬ا‪ٛ‬یات ٔاذیاشاٖ‬ ‫دػتٍا‪ٜٞ‬ای اجشایی ؿ‪ٟ‬شػتاٖ تاؿذ‪.‬‬ ‫* فشماوذاس‪ :‬تعطیل وشذن تاصاس َشترشید ترٍ‬ ‫سعایت پشیتکلَای تُذاشتی یاتستٍ است‬ ‫فشٔا٘ذاس ‪ٞ‬ـتش‪ٚ‬د ٌفت‪ :‬ادأ‪ ٝ‬فعاِیت ‪ ٚ‬دس حمیامات‬ ‫تعغیُ ٘ـذٖ تاصاس ایٗ ؿا‪ٟ‬اش تا‪ ٝ‬سعاایات واأاُ‬ ‫شش‪ٚ‬تىُ ‪ٞ‬ای ت‪ٟ‬ذاؿتی دس ؿشایظ وش‪٘ٚ‬ایای ‪ٚ‬اتؼاتا‪ٝ‬‬ ‫اػت‪ .‬عّیشضات‪ٛ‬سی دس جّؼ‪ ٝ‬ػتاد ٔماتّ‪ ٝ‬تا وش‪٘ٚ‬اای‬ ‫ؿ‪ٟ‬شػتاٖ تش ت‪ٟ‬ش‪ٌٜ‬یشی اص ظشفیت عظیآ تؼایاا دس‬ ‫تٕأی ح‪ٛ‬ص‪ٞ ٜ‬ا ت‪ٚ ٝ‬یظ دس ساػتای اجشای دلیک عاشح‬ ‫ؿ‪ٟ‬یذ ػّیٕا٘ی تاویذ وشد ‪ ٚ‬افض‪ٚ‬د‪ ٕٝٞ :‬تایاذ تا ؽ‬ ‫و‪ٙ‬یٓ تا دص ػ‪ٚ ْٛ‬اوؼٗ وش‪٘ٚ‬ا تا‪ ٝ‬جاأاعا‪ٞ ٝ‬اذ‬ ‫تضسیک ؿ‪ٛ‬د صیشا ٘مؾ ٔ‪ٛ‬ثشی دس و‪ٙ‬تشَ ایٗ ‪ٚ‬یاش‪ٚ‬ع‬ ‫داسد‪.‬‬ ‫٘‪ٛ‬س‪ٚ‬ص تشای اسای‪ ٝ‬خذٔا ت‪ٔ ٝ‬ؼافاشاٖ‬ ‫ٌفت‪ٌ :‬ش‪ٞ ٜٚ‬ای سا‪ٞ‬ذاسی صٔؼتاا٘ای‬ ‫ایٗ اداس‪ ٜ‬وُ دس ایٗ ایاْ ٘یض أادٌای‬ ‫خ‪ٛ‬د سا تشای ا٘جاْ الذأا رصْ دس‬ ‫تاسؽ ‪ٞ‬ای احتٕاِی حفا خا‪ٛ‬ا‪ٞ‬ا‪ٙ‬اذ‬ ‫وشد‪.‬‬ ‫غ ٔشضا سػ‪ َٛ‬صاد‪ ٜ‬افاض‪ٚ‬د‪ٌ :‬ـات‬ ‫‪ٞ‬ای سا‪ٞ‬ذاسی دس ایاْ عشح ٘ا‪ٛ‬س‪ٚ‬صی‬ ‫اص ‪ ۵۲‬اػف‪ٙ‬ذ تا ‪ ۱۲‬فاش‪ٚ‬سدیاٗ دس سا‪ٜ‬‬ ‫‪ٞ‬ای استثاعی اػتاٖ حض‪ٛ‬س خا‪ٛ‬ا‪ٞ‬ا‪ٙ‬اذ‬ ‫داؿت ‪ ٚ‬تخؾ حُٕ ‪٘ ٚ‬مُ عإا‪ٔٛ‬ای‬ ‫ٔؼافش ٘یض تشای جاتاجاایای ٔؼاافاشاٖ‬ ‫٘‪ٛ‬س‪ٚ‬صی تا سعایت دػت‪ٛ‬ساِعُٕ ‪ٞ‬اای‬ ‫ت‪ٟ‬ذاؿتی أاد‪ٞ ٜ‬ؼت‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫دس ایٗ جّؼ‪ ٝ‬ػاایاش دػاتاٍاا‪ٞ ٜ‬اای‬ ‫ریشتظ دس استمای ایٕ‪ٙ‬ی حُٕ ‪٘ ٚ‬اماُ‬ ‫اػتاٖ ٘یض تاش٘اأا‪ ٝ‬خا‪ٛ‬د سا دس ایااْ‬ ‫٘‪ٛ‬س‪ٚ‬صی اسائ‪ ٝ‬وشد٘ذ‪.‬‬ ‫تعغی‬ ‫اػتاًذاس ّوذاى ‪ :‬‬ ‫یز ّضاس هـاغل خشد ٍ خاًگی دس اػتاى اسدتیل‬ ‫ ساُ اًذاصی ؿذُ اػت‬ ‫هذیشکل ػتاد اجشایی فشهاى حضشت ‬ ‫اهام (سُ) اػتاى اسدتیل گافات‪:‬ایای ‬ ‫ػتاد اهؼال اص ایاجااد یاز ّاضاس ‬ ‫هـاغل خشد ٍ خاًگی اػتاى تا اسایاِ ‬ ‫تؼْیالت کن تْشُ حواایات کاشدُ ‬ ‫اػت‪ .‬‬ ‫ٔ‪ٟ‬ذی افتخاسی اظ‪ٟ‬اس وشد‪ :‬حٕایت‬ ‫اص ‪ٚ‬احذ ‪ٞ‬ای ت‪ِٛ‬یذی دس دػت‪ٛ‬س واس ػتاد لشاس ٌشفت‪ ٝ‬تا دس ػاَ ت‪ِٛ‬یذ شـتیثا٘ای‬ ‫‪ٔ ٚ‬ا٘ع صدایی ‪ٞ‬ا ؿا‪ٞ‬ذ اؿتغاَ ‪ ٚ‬س‪٘ٚ‬ک ت‪ِٛ‬یذ دس ٔ‪ٙ‬اعک ٔاتاش‪ ْٚ‬تااؿایآ‪ٚ.‬ی اص‬ ‫ت‪ٛ‬صیع ‪ ۵۵‬تٗ ٌ‪ٛ‬ؿت لشٔض دس ٔ‪ٙ‬اعک وٓ تشخ‪ٛ‬سداس ایٗ اػتاٖ خثش داد ‪ٌ ٚ‬فات‪:‬‬ ‫ٔشحّ‪ٞ ٝ‬ـتٓ سصٔایؾ ‪ٕٞ‬ذِی ‪ ٚ‬احؼاٖ اختلاف یافت‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬تا‪ٛ‬صیاع تؼاتا‪ٞ ٝ‬اای‬ ‫شش‪ٚ‬تی‪ٙ‬ی ت‪ ٝ‬تا٘‪ٛ‬اٖ ؿیشد‪ ٚ ٜ‬تاسداس دس ٔ‪ٙ‬اعک وٓ تاشخا‪ٛ‬سداس اػاتااٖ وا‪ ٝ‬لاثا‬ ‫ؿ‪ٙ‬اػایی ؿذ‪ ٜ‬ا٘ذ‪.‬افتخاسی افض‪ٚ‬د‪ :‬ػتاد اجشایی فشٔاٖ حضش أاْ (س‪ )ٜ‬دس ایاٗ‬ ‫ٔشحّ‪ ٝ‬اص سصٔایؾ ‪ ۵۵‬تٗ ٌ‪ٛ‬ؿت ٌشْ دس لاِه تؼت‪ٞ ٝ‬ای شش‪ٚ‬تایا‪ٙ‬ای سا أااد‪ٜ‬‬ ‫وشد‪ ٜ‬تا دس ٔیاٖ افشاد ‪ٞ‬ذ ت‪ٛ‬صیع و‪ٙ‬ذ‪ٔ.‬ذیشوُ ػتاد اجشایی فشٔااٖ حضاش‬ ‫أاْ (س‪ )ٜ‬اػتاٖ اسدتیُ ت‪ٔ ٝ‬ـاسوت ایٗ ػتااد دس وااس‪ٞ‬اای خایاش عإاشا٘ای‬ ‫اجتٕاعی ٔعیـتی التلادی ‪ ٚ‬ػ ٔت اؿاس‪ ٜ‬وشد ‪ ٚ‬افض‪ٚ‬د‪ :‬ػااخات ٔاذسػا‪ٝ‬‬ ‫ٔؼجذ ت‪ٛ‬صیع تؼت‪ٞ ٝ‬ای ٔعیـتی ت‪ٟ‬ذاؿتی ‪ِٛ ٚ‬اصْ اِتتشیش ػااخات ‪ٚ‬اوؼاٗ‬ ‫ت‪ٟ‬ی‪ ٝ‬داس‪ٞ ٚ‬ای ضش‪ٚ‬سی اص جّٕ‪ ٝ‬خذٔا ػتاد اجشایی فشٔاٖ حضش أاْ (س‪)ٜ‬‬ ‫ٔاشدْ ‪ٚ‬‬ ‫ٔتؼ‪ٛ‬ب ٔی ؿ‪ٛ‬د و‪ ٝ‬ایٗ الذأا تا ‪ٞ‬ذ ٌش‪ٌٜ‬ـایی اص ٔـاىا‬ ‫وـ‪ٛ‬س ا٘جاْ ٔی ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی تا اؿاس‪ ٜ‬ت‪ ٝ‬فعاِیت ‪ٞ‬ای ت‪ٙ‬یاد احؼاٖ ادأ‪ ٝ‬داد‪ :‬ت‪ٙ‬یاد احؼااٖ ‪ ۰‬ػااَ شایاؾ‬ ‫تاػیغ ؿذ‪ ٚ ٜ‬دس واس خیش ‪٘ ٚ‬یىی ‪ ٚ‬حٕایت اص الـاس ضعیف فعاَ اػت‪.‬‬ ‫ٔعا‪ ٖٚ‬اػتا٘ذاس ص٘جاٖ‪:‬‬ ‫ سٍؽ ّای قذیوی تَلیذ‪ ،‬ضشیه هصشف اًشطی سا افضایؾ دادُ اػت‬ ‫هعاٍى ّواٌّگی اهَس اقتصادی اػتاًذاس صًجاى تا تیاى ایٌکِ تَلیذ تا سٍؽ ّاای ‬ ‫قذیوی‪ ،‬هٌجش تِ تْشُ ٍسی ًوی ؿَد‪ ،‬گفت‪ :‬اسصاى تَدى هٌاتع اًاشطی دس ایای ‬ ‫ٍضعیت‪ ،‬هَجه افضایؾ ضشیه هصشف اى ًیض ؿذُ اػت ٍ اگش دس ایی ؿاشایاظ ‬ ‫ّای اًشطی ٍاقعی ؿَد‪ ،‬ها ًویتَاًین تِ سؿذ اقتصادی ّذف گزاسی ؿاذُ ‬ ‫ ‬ ‫قیوت ‬ ‫تشػین‪ .‬‬ ‫خّایاُ لااػإاّا‪ ٛ‬افاض‪ٚ‬د‪ :‬استاماای تا‪ٟ‬اش‪ٚ ٜ‬سی تاا ٘ایاش‪ٚ‬ی وااس ٔاا‪ٞ‬اش ‪ٚ‬‬ ‫ت‪ٟ‬ش‪ٌ ٜ‬یشی اص تى‪ِٛٛٙ‬طی ‪ٞ‬ای س‪ٚ‬ص ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬ػع‪ ٝ‬ؿشوت ‪ٞ‬ای ف‪ٙ‬ا‪ٚ‬س ‪ٛ٘ ٚ‬ا‪ٚ‬س ٕٔىاٗ‬ ‫ٔی ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی تلشیح وشد‪ :‬ت‪ِٛ‬یذ تا س‪ٚ‬ؽ ‪ٞ‬ای لذیٕی ٔ‪ٙ‬جش ت‪ ٝ‬ت‪ٟ‬ش‪ٚ ٜ‬سی ٘إای ؿا‪ٛ‬د‬ ‫ٔتاػفا٘‪ ٝ‬ک‪ٙ‬ایع ٔا ت‪ ٝ‬دِیُ اسصاٖ ت‪ٛ‬دٖ ا٘شطی ت‪ ٝ‬ػٕتی سفت‪ ٝ‬ا٘ذ و‪ ٝ‬فاعااِایاتاـااٖ‬ ‫ا٘شطی تش ‪ ٚ‬اب تش ت‪ٛ‬د‪ ٜ‬اػت ‪ ٚ‬ایٗ ٔ‪ٙ‬غثک تش ت‪ٛ‬ػع‪ ٝ‬شایذاس ٘یؼت‪.‬‬ ‫ٔعا‪ٕٞ ٖٚ‬ا‪ٍٙٞ‬ی أ‪ٛ‬س التلادی اػتا٘ذاس ص٘جاٖ تا تیاٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬أایؾ ػشصٔیٗ تاش‬ ‫اػاع تعادَ ا٘ؼاٖ فضا ‪ ٚ‬فعاِیت تعشیف ٔی ؿ‪ٛ‬د ٌفت‪ :‬تش ایاٗ اػااع ‪ٞ‬اش‬ ‫ػشٔای‪ٌ ٝ‬زاسی ک‪ٙ‬عتی ٘ثایذ دس اػتاٖ اتفاق تیفتذ تّى‪ ٝ‬اٖ ػشٔای‪ٌ ٝ‬ازاسی وا‪ٝ‬‬ ‫ٔت‪ٙ‬اػه تا ت‪ٛ‬ػع‪ ٝ‬شایذاس تاؿذ تایذ ٔ‪ٛ‬سد ت‪ٛ‬ج‪ٌ ٝ‬یشد‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی خاعش٘ـاٖ وشد‪ :‬دس صٔی‪ ٝٙ‬ػشٔای‪ٌ ٝ‬زاسی ‪ٞ‬اا جا‪ٟ‬ات ٌایاشی شاشداخات‬ ‫ؿ‪ٟ‬شداس ا‪ٛٞ‬اص‪:‬‬ ‫هجَص جذیذی تشای حفاسی اػفالت‬ ‫دس اَّاص صادس ًویؿَد‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ؿْشداس اَّاص‪ ،‬تا تیاى ایٌکِ ّایام هاجاَص ‬ ‫جذیذی تشای حفاسی اػفالت دس اّاَاص ‬ ‫صادس ًوی ؿَد‪ ،‬گافات‪ :‬حافااسی ّاای ‬ ‫غیشاصَلی دػتگاُ ّای هختلا خاذهات ‬ ‫سػاى تِ ٍیظُ اتفا تاشای اجاشای ؿاثاکاِ ‬ ‫فاضالب اَّاص‪ ،‬اػفالت هعاتش ایی ؿْش سا تاِ ‬ ‫الؿِ ای تثذیل کشدُ کِ تشهین اى تِ ػادگی هوکی ًیؼت‪ .‬‬ ‫سضا أی‪ٙ‬ی تاویذ وشد‪ :‬حفاسی ‪ٞ‬ای ٌؼتشد‪ ٜ‬دس ػغح ٔعاتش ا‪ٛٞ‬اص ٔ‪ٛ‬جه ؿاذ‪ٜ‬‬ ‫تا وٕتش خیاتا٘ی دس ایٗ و ٘ـ‪ٟ‬ش داسای اػفاِت تاویفیت تاؿذ‪ٚ.‬ی تا تیاٖ ای‪ٙ‬ى‪ٝ‬‬ ‫صٔاٖ ٔج‪ٛ‬ص‪ٞ‬ای حفاسی دس ا‪ٛٞ‬اص ت‪ ٝ‬اتٕاْ سػیذ‪ ٚ ٜ‬اص د‪ ٓٞ‬اػف‪ٙ‬ذٔا‪ ٜ‬جاسی ‪ٞ‬یچ‬ ‫ٔج‪ٛ‬ص جذیذ تشای حفاسی دس ایٗ ؿ‪ٟ‬ش داد‪ٕ٘ ٜ‬ی ؿ‪ٛ‬د افاض‪ٚ‬د‪ :‬کاذ‪ٚ‬س ٔاجا‪ٛ‬ص‬ ‫حفاسی اػفاِت ت‪ٟٙ‬ا دس ک‪ٛ‬ستی کادس ٔی ؿ‪ٛ‬د و‪ ٝ‬تع‪ٟ‬ذ رصْ تاشای حافااسی‬ ‫اػتا٘ذاسد ‪ ٚ‬تعٕیش تاویفیت اػفاِت ٌشفت‪ ٝ‬ؿ‪ٛ‬د‪.‬ؿ‪ٟ‬شداس ا‪ٛٞ‬اص اظا‪ٟ‬ااس داؿات‪:‬‬ ‫اٌش خذٔت دػتٍا‪ٞ ٜ‬ای خذٔا سػاٖ و‪٘ ٝ‬یاص ت‪ ٝ‬حفاسی داسد ٔ‪ٛ‬جه ایاجااد‬ ‫ٔـىُ تشای ٔشدْ ؿ‪ٛ‬د ٔج‪ٛ‬صی تشای حفاسی ت‪ ٝ‬ا٘‪ٟ‬ا داد‪ٕ٘ ٜ‬ی ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی اػفاِت سا ٔ‪ٕٟ‬تشیٗ ٔغاِث‪ٔ ٝ‬شدْ ا‪ٛٞ‬اص دا٘ؼت ‪ ٚ‬اظ‪ٟ‬اس داؿت‪ :‬ا٘ا‪ٛ‬اا ِاىا‪ٝ‬‬ ‫‪ٞ‬ای ٘ا‪٘ ٚ ٍٖٕٛٞ‬أ‪ٙ‬ظٓ ت‪ٚ ٝ‬اػغ‪ ٝ‬حفاسی غیشاػتا٘ذاسد تش ؿ‪ٟ‬ش ا‪ٛٞ‬اص تاتإایاُ‬ ‫ؿذ‪ ٜ‬اػت ‪ ٚ‬ایٗ دس حاِی اػت و‪ ٝ‬تشٔیٓ ایٗ اػفاِت ‪ٞ‬ضی‪ٞ ٝٙ‬ای ػ‪ٍٙ‬ی‪ٙ‬ی داسد‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ادأ‪ ٝ‬داد‪ٚ :‬ػعت ٔتذ‪ٚ‬د‪ ٜ‬ؿ‪ٟ‬ش ا‪ٛٞ‬اص حذ‪ٚ‬د ‪ٞ ۵۴‬ضاس ‪ٞ‬ىتاس اػات وا‪۵ ٝ‬‬ ‫‪ٞ‬ضاس ‪ٞ‬ىتاس اص اٖ ؿأُ ٔعاتش ؿ‪ٟ‬شی ٔی ؿ‪ٛ‬د و‪ ٝ‬تشای اػفاِت ٘یإای اص ایاٗ‬ ‫‪ٚ‬ػعت اعتثاسی تاِغ تش ‪ٞ ۵۴‬ضاس ٔیّیاسد سیاَ رصْ اػت و‪ ٝ‬تأیٗ ایٗ ٔاثاّاغ اص‬ ‫ع‪ٟ‬ذ‪ ٜ‬ؿ‪ٟ‬شداسی خاسج اػت‪.‬‬ ‫ؿ‪ٟ‬شداس ا‪ٛٞ‬اص افض‪ٚ‬د‪ :‬تا٘ی ‪ٚ‬ضعیت ٘أ‪ٙ‬اػه اػفاِت ا‪ٛٞ‬اص ‪ٚ‬ج‪ٛ‬د ػ‪ ٝ‬یا چا‪ٟ‬ااس‬ ‫ٔشجع کذ‪ٚ‬س ٔج‪ٛ‬ص ‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬یٗ عذْ ٘ظاس رصْ تش اجشای اػتا٘ذاسد ٘ا‪ٛ‬اس‪ٞ‬اای‬ ‫حفاسی ‪ ٚ‬عذْ اػتفاد‪ ٜ‬اص واتش‪ٞ‬ای تشؽ اػفاِت اػت‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تا٘ىی سا تایذ تش‬ ‫تؼ‪ٟ‬ی‬ ‫ٔث‪ٙ‬ای أایؾ ػشصٔایا‪ٙ‬ای‬ ‫لشاس د‪ٞ‬یٓ‪.‬‬ ‫لاػّٕ‪ ٛ‬تا تیاٖ ایا‪ٙ‬اىا‪ ٝ‬تاش‬ ‫اػاع ٔتاػثاا ا٘اجااْ‬ ‫ؿذ‪ ٜ‬تشای تتاماک سؿاذ‬ ‫التلادی ‪ ۷.۸‬دسکذی دس‬ ‫اػتاٖ دس ػااَ ایا‪ٙ‬اذ‪ٜ‬‬ ‫٘یاصٔ‪ٙ‬ذ جازب ‪ٞ ۵۲‬اضاس‬ ‫ٔیّیاسد ػشٔاایا‪ٌ ٝ‬ازاسی‬ ‫‪ٞ‬ؼااتاایاآ افااض‪ٚ‬د‪ :‬سؿااذ‬ ‫التلادی ‪ ٚ‬اؿتغااَ صایای‬ ‫یه ‪ٚ‬ظیافا‪ٞ ٝ‬إاٍاا٘ای‬ ‫اػت چ‪ ٝ‬تا٘ه ‪ٞ‬اا چا‪ٝ‬‬ ‫اداسا چ‪ ٝ‬فعارٖ تخؾ خل‪ٛ‬کی چ‪ ٝ‬فعارٖ تخؾ تعا‪ ٕٝٞ ٖٚ‬دس ایٗ صٔ‪ٙ‬یا‪ٝ‬‬ ‫تایذ ٘مؾ خ‪ٛ‬د سا ت‪٘ ٝ‬ت‪ٔ ٛ‬غّ‪ٛ‬ب ایفا و‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ػشششػت ػاصٔاٖ ٔذیشیت ‪ ٚ‬تش٘أ‪ٝ‬سیضی اکف‪ٟ‬اٖ ‪:‬‬ ‫عشحّای پیـشاى اصفْاى تِ ‪ّ ۶۱‬ضاس ‬ ‫ ‬ ‫هیلیاسد تَهاى ػشهایِگزاسی ًیاص داسد‬ ‫ ‬ ‫ػشپشػات ػااصهااى هاذیاشیات ٍ ‬ ‫تشًاهِ سیضی اصفْاى گفت‪ :‬اجشای ‪ ۷۴‬‬ ‫عشح پیـشاى دس ایی اػتاى تِ حاذٍد ‬ ‫‪ّ ۶۱‬ضاس هیلیاسد تَهاى ػشهایِ گازاسی ‬ ‫ًیاص داسد کِ دس صَست تااهایای اى‪ ،‬‬ ‫سؿذ اقتصادی هغلَتی دس ؿْشػتاى ّاا ‬ ‫هحقق هیؿَد‪ .‬‬ ‫ ‬ ‫ٔتٕذسضا لاػٕی افض‪ٚ‬د‪ ۰۸ :‬عشح شیـشاٖ تشای اػتاٖ اکف‪ٟ‬اٖ دس تاخاؾ ‪ٞ‬اای‬ ‫ٔعذٖ ک‪ٙ‬عت خذٔا ‪ ٚ‬وـا‪ٚ‬سصی تعشیفؿذ‪ ٜ‬و‪ ٝ‬تعذادی اص ا٘‪ٟ‬ا دس حااَ‬ ‫اجشا ‪ ٚ‬تشخی ٔغاِع‪ ٝ‬ؿذ‪ ٜ‬یا دس حذ ایذ‪ ٜ‬اػت‪.‬لاػٕی تا اؿاس‪ ٜ‬تا‪ ٝ‬ایا‪ٙ‬اىا‪ ٝ‬ایاٗ‬ ‫عشح‪ٞ‬ا تا ‪ٞ ۱۰‬ضاس ٔیّیاسد ت‪ٔٛ‬اٖ ػشٔای‪ٌٝ‬زاسی تٕ‪ٙ‬ظ‪ٛ‬س تتمک سؿذ الاتالاادی‬ ‫‪ٞ‬ـتدسکذی احلا ؿذ‪ ٜ‬اػت تاویذ وشد‪ :‬اٌش تخلیق ٔ‪ٙ‬اتع ت‪ ٝ‬ػٕت ایاٗ‬ ‫عشح ‪ٞ‬ای شیـشاٖ تاؿذ تغییشا خ‪ٛ‬تی ایجاد ٔیؿ‪ٛ‬د ‪ٔ ٚ‬یت‪ٛ‬ا٘یٓ ت‪ ٝ‬ػٕت سؿذ‬ ‫التلادی ‪ٞ‬ـتدسکذی حشوت و‪ٙ‬یٓ‪ٚ.‬ی تاتیاٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬عشح‪ٞ‬ای شیـاشاٖ تاشای‬ ‫ػشٔای‪ٌٝ‬زاسی ا‪ِٛٚ‬یت داس٘ذ ‪ ٚ‬ت‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ػع‪ٞ ٝ‬شچ‪ ٝ‬تیـتش ٔ‪ٙ‬اعک ٔاخاتاّاف ٔا‪ٙ‬اجاش‬ ‫ٔیؿ‪٘ٛ‬ذ اظ‪ٟ‬اس داؿت‪ :‬ایٗ عشح‪ٞ‬ا تا اػتفاد‪ ٜ‬اص اػ‪ٙ‬اد أایؾ ػشصٔیٗ ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬ػع‪ٝ‬‬ ‫ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬ای جذ‪ َٚ‬داد‪ ٜ‬ػتا٘ذ‪ ٜ‬اػتا٘ای ‪ ٚ‬اػا‪ٙ‬ااد ایا‪ٙ‬اذ‪٘ ٜ‬اٍاشی تاعاشیاف ‪ٚ‬‬ ‫تذ‪ٚ‬یٗؿذ‪ٜ‬ا٘ذ‪.‬لاػٕی تا اؿاس‪ ٜ‬ت‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ایٗ عشح‪ٞ‬ا دس لاِه‪ٞ‬اای حااوإایاتای‬ ‫ٔـاسوتی ‪ ٚ‬خل‪ٛ‬کی اجشا خ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬ذ ؿاذ خااعاش٘ـااٖ واشد‪ :‬تاا تا‪ٛ‬جا‪ ٝ‬تا‪ٝ‬‬ ‫ٔتذ‪ٚ‬دیت‪ٞ‬ای ٔاِی ‪ ٚ‬اعتثاسی تشخی اص عشح‪ٞ‬ا تل‪ٛ‬س ٔـاسوتی تعشیاف ‪ٚ‬‬ ‫تشای تشغیه تخؾ خل‪ٛ‬کی تٕ‪ٙ‬ظ‪ٛ‬س ٔـاسوت دس اٖ تؼا‪ٟ‬ایا تای دس ٘اظاش‬ ‫ٌشفت‪ ٝ‬ؿذ‪ ٜ‬اػت‪ٚ.‬ی ػشٔای‪ٛٔ ٝ‬سد٘یاص تشای اجشای عشح‪ٞ‬ای شایاـاشاٖ اػاتااٖ‬ ‫اکف‪ٟ‬اٖ دس تخؾ خذٔا (‪ ۵۴‬عشح) سا ش‪ٙ‬ا ‪ٞ‬ضاس ‪ٔ ۰۰۵ ٚ‬یّیاسد ت‪ٔٛ‬اٖ تاخاؾ‬ ‫ک‪ٙ‬عت (‪ ۱۲‬عشح) ‪ٞ ۷‬ضاس ‪ٔ ۰۵۲ ٚ‬یّیاسد ت‪ٔٛ‬اٖ تخؾ وـاا‪ٚ‬سصی (‪ ۱۴‬عاشح)‬ ‫‪ٔ ۰۰۴‬یّیاسد ت‪ٔٛ‬اٖ ‪ ٚ‬تخؾ ٔعذٖ (‪ ۵‬عشح) ‪ٔ ۲۲۴‬یّیاسد ت‪ٔٛ‬اٖ اع ْ وشد‪.‬‬ ‫* مخاطشات کشیوا تشای گشیٌ سىی ‪ ۰۶‬تا ‪ ۹۷‬سرا‬ ‫تیشتش است‬ ‫سئیغ دا٘ـٍا‪ ٜ‬عّ‪ ْٛ‬شضؿىی تثشیض اع ْ واشد‪ :‬تاش‬ ‫اػاع اػ‪ٙ‬اد ‪ ٚ‬اسصیاتی ‪ٞ‬ای ا٘جاْ ؿذ‪ٔ ٜ‬اخااعاشا‬ ‫‪ٚ‬یش‪ٚ‬ع وش‪٘ٚ‬ا تشای ٌش‪ ٜٚ‬ػ‪ٙ‬ی ‪ ۰۴‬تا ‪ ۸۷‬ػاَ تیـتاش‬ ‫اص ػایش ٌش‪ٞ ٜٚ‬ای ػ‪ٙ‬ی اػت‪ .‬دوتش ت‪٘ ٕٟٗ‬می شا‪ٛ‬س‬ ‫دس ؿلت ‪ ٚ‬د‪ٔٚ‬یٗ جّؼ‪ ٝ‬ػتاد فشٔا٘ذ‪ٞ‬ی ٔذیاشیات‬ ‫ٔماتّ‪ ٝ‬تا وش‪٘ٚ‬ا افض‪ٚ‬د‪ :‬عثک أاس‪ٞ‬ای اع ٔی تیـتشیٗ‬ ‫تعذاد ف‪ٛ‬تی ‪ٞ‬ا تؼتشی ‪ٞ‬ا ‪ٚ ٚ‬اوؼٗ ٘ضد‪ٞ ٜ‬ا اص ٌاش‪ٜٚ‬‬ ‫‪ٞ‬ای ػ‪ٙ‬ی ‪ ۰۴‬تا ‪ ۸۷‬ػاِ‪ٞ ٝ‬اػت و‪ ٝ‬ایٗ أش ٘ـاٖ ٔی‬ ‫د‪ٞ‬ذ ایٗ ٌش‪ ٜٚ‬ػ‪ٙ‬ی تایذ ‪ٞ‬ش چ‪ ٝ‬ػشیع تش تشای تضسیک‬ ‫٘‪ٛ‬تت ػ‪ٚ ْٛ‬اوؼٗ الذاْ و‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬ ‫* ‪ ۷۶‬دسصذ یاحذَای تًلیذی شرُرش‬ ‫صىعتی سشمایٍ گزاسی خاسجی فعا است‬ ‫ٔاذیاشعاأاُ ؿااشوات ؿا‪ٟ‬اشن ‪ٞ‬ااای کا‪ٙ‬اعاتاای‬ ‫ارستایجاٖ ؿشلی تا تیاٖ ای‪ٙ‬ىا‪ ٝ‬ؿا‪ٟ‬اشن کا‪ٙ‬اعاتای‬ ‫ػشٔای‪ٌ ٝ‬زاسی خاسجی دس ػغح وـ‪ٛ‬س ٔ‪ٛ‬فک اػت‬ ‫ٌفت‪ :‬دس صٔاٖ و‪٘ٛٙ‬ی تیؾ اص ‪ ۷۴‬دسکذ ‪ٚ‬احذ‪ٞ‬اای‬ ‫ٔؼتمش دس ایاٗ ؿا‪ٟ‬اشن کا‪ٙ‬اعاتای فاعااَ اػات‪.‬‬ ‫ػیذٔشتضی ٘یش‪ٙٔٚ‬ذ اػى‪ٛ‬یای افاض‪ٚ‬د‪ ۷۴ :‬دسکاذ‬ ‫‪ٚ‬احذ‪ٞ‬ای ت‪ِٛ‬یذی ایٗ ؿ‪ٟ‬شن ک‪ٙ‬عتی افاض‪ٚ‬د‪ :‬ایاٗ‬ ‫ؿ‪ٟ‬شن دس سدیف ؿ‪ٟ‬شن ‪ٞ‬ای ک‪ٙ‬عتی وـ‪ٛ‬س اػت‬ ‫و‪ ٝ‬تیـتشیٗ ‪ٚ‬احذ‪ٞ‬ای فعاَ سا دس خا‪ٛ‬د جاا داد‪ٜ‬‬ ‫اػت‪.‬‬ ‫* ‪ ۲۶۱‬میلیاسد تًمان تشای سفع تىش اتری‬ ‫تثشیض دس سا ایىذٌ َضیىٍ می شًد‬ ‫ٔذیشعأُ ؿشوت اب ‪ ٚ‬فاض ب ارستایجاٖ ؿشلی‬ ‫ٌفت‪ :‬تخلیق اعتثاس ‪ٔ ۱۴۵‬یّیاسد ت‪ٔٛ‬ا٘ی تشای سفع‬ ‫ت‪ٙ‬ؾ اتی تثشیض ‪ ٚ‬چ‪ٟ‬اس ؿ‪ٟ‬ش اػتاٖ ‪ ٚ‬افتاتااح ٔاذ‪َٚ‬‬ ‫د‪ ْٚ‬تلفی‪ ٝ‬خا٘‪ ٝ‬فاض ب تثشیض اص ٔ‪ٕٟ‬تاشیاٗ عاشح‬ ‫‪ٞ‬ای ػاَ ای‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬ایٗ ؿشوت اػت‪.‬‬ ‫* کشیوا‪ ،‬قشتاویان خًد سا اص میان یاکسره‬ ‫وضدٌَا اوتخاب میکىذ‬ ‫سئیغ ٌش‪ ٜٚ‬شیـٍیشی اص تیٕاسی‪ٟ‬ای ‪ٚ‬اٌیش دا٘ـاٍاا‪ٜ‬‬ ‫عّ‪ ْٛ‬شضؿىی تثشیض ٌفت‪ :‬اغّه ٔشی ‪ٔ ٚ‬یش تیٕاساٖ‬ ‫وش‪٘ٚ‬ایی دس افشادی و‪ ٝ‬ت‪ٞ ٝ‬یچ ‪ٚ‬ج‪ٚ ٝ‬اوؼٗ دسیافت‬ ‫٘ىشد‪ ٜ‬یا دص‪ٞ‬ای ‪ٚ‬اوؼٗ خ‪ٛ‬د سا ت‪ ٝ‬ع‪ٛ‬س وأُ تضسیک‬ ‫٘ىشد‪ٜ‬ا٘ذ ٔـا‪ٞ‬ذ‪ٔ ٜ‬یؿ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬ایٗ افشاد چ‪ٙ‬ذیٗ تاشاتاش‬ ‫تیؾ اص ‪ٚ‬اوؼی‪ٝٙ‬ؿذ‪ٜٞ‬ا احتٕاَ ٔشی ‪ٔ ٚ‬یش داس٘ذ‪.‬‬ ‫* ‪ ۲۱‬عامل حفاسی غیش مجاص دس َرًساورذ‬ ‫دستگیش شذوذ‬ ‫ػش‪ ًٙٞ‬لذس الاش‪ٛ‬س ٌفت‪ :‬تا وؼاه اعا ا اص‬ ‫حض‪ٛ‬س چ‪ٙ‬ذ ٘فش ٘اؿ‪ٙ‬اع دس یاىای اص س‪ٚ‬ػاتاا‪ٞ‬اای‬ ‫‪ٛٞ‬سا٘ذ ت فاکّ‪ٛٔ ٝ‬ض‪ٛ‬ا ت‪ ٝ‬ک‪ٛ‬س ‪ٚ‬یظ‪ ٜ‬دس دػتا‪ٛ‬س‬ ‫واس ٔأ‪ٛ‬ساٖ و ٘تشی ایٗ ؿ‪ٟ‬شػتاٖ لشاس ٌشفت‪ٚ.‬ی‬ ‫افض‪ٚ‬د‪ :‬دس ایٗ ساػتا ‪ٕٞ‬ىاساٖ شّیغ و ٘تشی ٔاشواض‬ ‫‪ٛٞ‬سا٘ذ دس یه الاذاْ تاخالالای ‪ ٚ‬عإاّایاا‬ ‫غافٍّیشا٘‪٘ ۱۰ ٝ‬فش سا دس س‪ٚ‬ػتای تاص‪ ٜ‬و‪ٙ‬ذ ل‪ٛ‬تاّ٘‪ٛ‬ی‬ ‫‪ٛٞ‬سا٘ذ ؿ‪ٙ‬اػایی ‪ ٚ‬دػتٍیش وشد٘ذ‪.‬‬ ‫* ‪ ۷۶‬دسصذ عشصٍ َای ملی کشًس صاحه‬ ‫سىذ کاداستشی شذٌ اوذ‬ ‫ٔعا‪ ٖٚ‬سئیغ ل‪ ٜٛ‬لضائی‪ ٚ ٝ‬سئیغ ػاصٔاٖ ثثت اػ‪ٙ‬ااد‬ ‫‪ ٚ‬أ ن ٌفت‪ ۷۴ :‬دسکذ عشک‪ٞ ٝ‬ای ّٔی وـا‪ٛ‬س‬ ‫کاحه ػ‪ٙ‬ذ واداػتشی ؿذ‪ ٜ‬ا٘ذ‪.‬حؼٗ تااتاایای دس‬ ‫ادأ‪ ٝ‬تش٘أ‪ٞ ٝ‬ای ػفش اػتا٘ی ت‪ ٝ‬ارستایجاٖ ؿشلای ‪ٚ‬‬ ‫شیؾ اص ‪ٚ‬س‪ٚ‬د ت‪ٔ ٝ‬تُ جّؼا‪ ٝ‬دیاذاس تاا سئایاغ ‪ٚ‬‬ ‫اعضای ‪ٞ‬یا ٔذیش‪ ٜ‬وا٘‪ ٖٛ‬ػشدفتشاٖ ‪ ٚ‬دفاتاشیااساٖ‬ ‫ارستایجاٖ ؿشلی اظ‪ٟ‬ااس واشد‪ :‬اص ٔؼااحات ‪۱۰۰‬‬ ‫ٔیّی‪ٞ ٖٛ‬ىتاسی وـ‪ٛ‬س ‪ٔ ۱۵۸‬یّی‪ٞ ٖٛ‬ىتااس عاشکا‪ٝ‬‬ ‫ّٔی اػت و‪ ٝ‬تا صحٕا ؿثا٘‪ ٝ‬س‪ٚ‬صی ‪ٕٞ‬ىاسٔاٖ دس‬ ‫‪ٚ‬احذ‪ٞ‬ای ثثتی ‪ ۷۴‬دسکذ ایٗ عشک‪ٞ ٝ‬اا کااحاه‬ ‫ػ‪ٙ‬ذ واداػتشی ؿذ‪ ٜ‬ا٘ذ‪.‬‬ ‫* افضایش ‪ ۲۱‬دسصذی سطح صیرشکشرت‬ ‫گلَای تُاسی دس تثشیض‬ ‫ٔذیشعأُ ػاصٔاٖ ػیٕا ٔ‪ٙ‬ظش ‪ ٚ‬فضای ػثض ؿا‪ٟ‬اشی‬ ‫اص افضایؾ ‪ ۱۲‬دسکذی ػغح صیشوـات ٌاُ ‪ٞ‬اای‬ ‫ت‪ٟ‬اسی دس تثشیض خثش داد‪ .‬ا٘چ‪ ٝ‬و‪ ٝ‬دس تاثاشیاض ٘إااد‬ ‫٘‪ٛ‬س‪ٚ‬ص ‪ ٚ‬ت‪ٟ‬اس ٔتؼ‪ٛ‬ب ٔیؿ‪ٛ‬د ٌّىاسی ت‪ٟ‬اس‪ ٜ‬اػات‬ ‫‪ ٚ‬تش ‪ٕٞ‬یٗ اػاع أؼاَ حذ‪ٚ‬د ‪ٔ ۷‬یّی‪ ٖٛ‬ت‪ٛ‬ت‪ ٝ‬ت‪ٙ‬فاـا‪ٝ‬‬ ‫دس ػغح ؿ‪ٟ‬ش واؿت‪ٔ ٝ‬یؿ‪ٛ‬د واؿت ؿه ت‪ٞٛ‬ا ٘ایاض‬ ‫‪ٕٞ‬شا‪ ٜ‬تا ت‪ٙ‬فـ‪ٞٝ‬ا دس ‪ٞ‬فت‪ٞ ٝ‬ای اتی ا٘اجااْ خا‪ٛ‬ا‪ٞ‬اذ‬ ‫ٌشفت‪.‬‬ ‫* حمایت مالی کسه یکاس َای خرشد دس‬ ‫ارستایجان ششقی‬ ‫دس دیذاس اػتا٘ذاس ارستایجاٖ ؿشلی ‪ٔ ٚ‬اذیاشعاأاُ‬ ‫ک‪ٙ‬ذ‪ٚ‬ق واسافشی‪ٙ‬ی أیذ تشای تخلیق اعتثاس ‪ٚ‬یظ‪ٜ‬‬ ‫ج‪ٟ‬ت حٕایت اصوؼه ‪ٚ‬واس‪ٞ‬ای خشد‪ ٚ‬خ‪ٛ‬داؿتغاِی‬ ‫اػتاٖ تشای ػاَ ای‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬ت‪ٛ‬افک ؿذ‪.‬الای عاتذیٗ خاشْ‬ ‫ٌفت‪٘ :‬ماط ٔختّف ارستایجاٖ ؿشلی ٔاضیات ‪ٞ‬اای‬ ‫‪ٚ‬یظ‪ٜ‬ای تشای ایجاد ‪ ٚ‬تم‪ٛ‬یت وؼه‪ٚ‬واس‪ٞ‬اای خاشد‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ ٖٛ‬ک‪ٙ‬ایع دػتی ‪ٚ‬لاِیثافی داس٘ذ‪ .‬دسو‪ٙ‬اس ت‪ٛ‬ػع‪ٝ‬‬ ‫ک‪ٙ‬ایع تضسی تاجزب ػشٔاایا‪ٌ ٝ‬ازاساٖ حإاایات‬ ‫س‪ٚ‬ؿٕ‪ٙ‬ذ اصوؼه‪ٚ‬واس‪ٞ‬ای خشد ‪ ٚ‬خ‪ٛ‬داؿتاغااِای اص‬ ‫سا‪ٞ‬ىاس‪ٞ‬ای ٔذ٘ظش د‪ِٚ‬ت ػیضد‪ ٓٞ‬تشای اؿتغاِضایی ‪ٚ‬‬ ‫ایجاد اسصؽ افض‪ٚ‬د‪ ٜ‬التلادی اػت‪.‬‬ صفحه 3 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫اخبار کًتاٌ اجتماعی‬ ‫برگساری جشه ویکًکاری‬ ‫هؼاٍى تَیؼِ هطارکت ّای هزدهی کویتِ اهذاد اس‬ ‫اغاس جطی ًیکَکاری اس ‪ 23‬ایفٌذ تا پایراى یرال‬ ‫جاری خثز داد ٍ ًحَُ تزگشاری ایری جطری را‬ ‫تطزیح کزد‪.‬‬ ‫فج تاهلل اػَدُ‪ ،‬ثب اؿبسُ ثِ ًمَُ ثشگضاسی جـای‬ ‫ً کَکبسی اظْبس کشد‪ :‬جـی ً کاَکابسی اص ‪۲۱‬‬ ‫اػفٌذ اغبص هیؿَد ٍ تب پبیابى ػابل اداهاِ داسد‪.‬‬ ‫ّشچٌذ اهبدگی کو تِ اهذاد ثشای ایای جـای اص‬ ‫اٍل اػفٌذ ٍجَد داسد؛ ایای جـای اص سٍص ‪۲۱‬‬ ‫اػفٌذ دس ثخـْبیی اص هؼبثش ؿْشی‪ ،‬سٍص ‪ ۲۱‬اػفٌذ‬ ‫دس ه ؼبدگبُّبی ًوبص جوؼِ ٍ سٍص ‪ ۲۱‬اػفٌاذ کاِ‬ ‫ػبلشٍص تبػ غ کو تاِ اهاذاد ٍ سٍص افؼابى ٍ‬ ‫ً کَکبسی اػت‪،‬ثِ کَست ًوبدیی ثابتاَجاِ ثاِ‬ ‫فشٌّگػبصی دس هذاسع ثشگضاس هیؿَد‪.‬‬ ‫تردد مشمًالن ایراوی مقیم ایکرایه‬ ‫بٍ ایران‪ ،‬بالماوع است‬ ‫پٌجطٌثِ ‪ 23‬ایفٌذ ‪ 4 * 2511‬هارس ‪ 32 * 3133‬رجه‪ * 2554‬یال یی ٍ دٍم ( اٍتَس ایکیٌجی ایل ) * ضوارُ ( یایی ) ‪6563 :‬‬ ‫بچٍ باید از مامان ی بابا‬ ‫حساب ببرٌ؟‬ ‫ضیَع ًَع دیگزی اس یَیِ اٍهیکزٍى در تزخی کطَرّا‬ ‫طثق گشارش داًطوٌذاى ارٍپرایری ٍ‬ ‫اهزیکایی ًَع فزػری ‪ " 3"BA.‬کرِ‬ ‫هتؼلق تِ یَیِ اٍهیکرزٍى ایرتد در‬ ‫تزخی اس کطَرّای ارٍپایی ٍ اهزیکرا‬ ‫ثثت ضذُ ایت‪.‬‬ ‫دادُّب ًـبى هیدّذ کِ ًاَع فاشػای‬ ‫ػااَیااِ اهاا ااکااشٍى )‪(BA.2‬کااِ‬ ‫"‪ً"Stealth Omicron‬اابم داسد‬ ‫دس توبم ‪ 0۰‬ایبلت کـَس اهشیکب یبفت‬ ‫ؿذُ اػت ٍ ّضاساى ًفش ثِ اى هاجاتاال‬ ‫گـتِاًذ‪.‬‬ ‫پبیگبُ خاجاشی "‪"newsweek‬دس‬ ‫ایی ثبسُ ًَؿت تلَس های ؿاَد کاِ‬ ‫ًاَع ‪BA.2‬اص ػاَیاِ اٍها اکاشٍى‬ ‫هؼشیتش اص ًَع دیگش ثِ ًابم ‪BA.1‬‬ ‫اػت‪.‬‬ ‫دس کـَسّبی داًوبسک ٍ افاشیاقابی‬ ‫جٌَثی‪ًَBA.2 ،‬ع غبلت اص ػاَیاِ‬ ‫اٍه کشٍى اػت ٍ دس ػبیاش کـاَسّاب‬ ‫ًؼجت اى ّوچٌبى دس فابل افاضایاؾ‬ ‫اػت‪.‬‬ ‫دادُ ّبی اطاًغ اهٌا ات ثاْاذاؿاتای‬ ‫اًگل غ )‪ً(HSA‬ـبى هیدّذ کِ اص‬ ‫‪ ۱0‬فَسیِ ‪ ۱۰.0‬دسکذ اص هَاسد تَالای‬ ‫ؿذُ دس کـَس اًگل اغ سا ایای ًاَع‬ ‫تـک د دادُ اػت؛ ایی سقن دس هقبیؼِ‬ ‫ثب دادُّبی تب ‪ ۱۲‬طاًَیِ اػت‪ ،‬صهابًای‬ ‫کِ ‪BA.2‬تٌْب ‪ ۱.۲‬دسکذ اص هاَاسد‬ ‫سا دس اًگل غ تـک د هیداد‪.‬‬ ‫ثشاٍسد هشکض کٌتشل ٍ پ ـاگا اشی اص‬ ‫ث اوابسی )‪(CDC‬دس اهاشیاکاب اص‬ ‫فضَس ‪BA.2‬دس کـَس ثاشای دٍسُ‬ ‫ث ی ‪ ۲۱‬فَسیاِ تاب ‪ ۲۸‬فاَسیاِ ًـابى‬ ‫هیدّاذ کاِ ‪ ۱.۹‬دسکاذ اص هاَاسد‬ ‫ؿٌبػبیی ؿذُ دس اى دٍسُ سا تـکا اد‬ ‫هیدّذ‪.‬‬ ‫ثب گؼتشؽ ‪BA.2‬داًـوٌاذاى ثاشای‬ ‫یبفتی اعالػبت ث ـتش دس هَسد اى کبس‬ ‫کشدُ اًذ‪ .‬دادُّبی جذیذ ػشًخّابیای‬ ‫سا ًـبى دادُ کِ ایب ایی ًاَع فاشػای‬ ‫ث ـتش اص ‪BA.1‬افشاد سا دس ث وبسػتابى‬ ‫ثؼتشی هیکٌذ یاب ایاٌاکاِ تاَاًابیای‬ ‫هقبٍهت ث ـتشی دس ثشاثش ٍاکؼای ّاب‬ ‫داسد‪.‬‬ ‫دادُ ّبی طاپای دس اٍایاد ایای هابُ‬ ‫خجشػبص ؿذُ ثَد‪ ،‬صیشا ًـبى هیداد کِ‬ ‫‪BA.2‬هیتَاًذ ثش اػبع ّوؼتشّابی‬ ‫الَدُ ث وبسی ؿذیذتشی ایجبد کٌذ‪ .‬ثب‬ ‫کذام خَدرٍّا در ًَرٍس‬ ‫جزیوِ یک هیلیَى تَهاًی هیضًَذ؟‬ ‫یک هطاٍر تا اضارُ تِ ٍالذیٌی کِ تزای تِ کرزیری‬ ‫ًطاًذى حزف خَد درتارُ اهَر هختلف‪ ،‬تچِّرا را‬ ‫تزیاًذُ تا تِ اصطالح کَدک ٍ ًَجَاى اس ٍالذیی‬ ‫حساب تثزًذ‪ ،‬گفت‪ :‬قزار ًیست تچِ ّا اس چریرشی‬ ‫تتزیٌذ ٍ ٍحطت سدُ ضًَذ‪ ،‬کَدک ٍ ًرَجرَاى‬ ‫تایذ یاد تگیزًذ قَاًیی ٍ اصَلی در سًذگی ٍ اهرَر‬ ‫خاًَادگی ٍجَد دارد کِ چَى رػایت کزدى اًْا‬ ‫تِ یَد ٍ ًفغ هایت‪ ،‬اجزا کزدًطاى ًیش السم ایت‪.‬‬ ‫ایی فبل‪ ،‬کبسؿٌبػابى گافاتاٌاذ کاِ‬ ‫اصهبیؾ ّبی ف َاًی ّو ـِ ثِ اًؼابى‬ ‫هشثَط ًویؿَد‪.‬‬ ‫یکی اص ٍیظگیّبی کل اذی ‪BA.2‬‬ ‫تَاًبیی اى دس ػفًَت هجذد افاشادی‬ ‫اػت کِ قجالً ثِ ًَع ‪BA.1‬هجتال ؿذُ‬ ‫ثَدًذ‪ّ .‬فتِ گزؿتِ‪ ،‬هغبلؼِای هٌتاـاش‬ ‫ؿذ کِ دُّب هَسد دس کـَس داًوبسک‬ ‫سا گضاسؽ دادُ کِ دس اى افاشاد پاغ‬ ‫یاسهاى ٍظیفِ ػوَهی اًتظاهی ایزاى اػالم کزد‪ :‬تا‬ ‫تَجِ تِ تزٍس جٌگ ٍ ًااهٌی در کطَر اٍکرزایری‪،‬‬ ‫ّوِ هطوَالى ایزاًی هقین اٍکزایی هری ترَاًرٌرذ‬ ‫تذٍى هحذٍدیت تِ کطَر تزدد کٌٌذ‪.‬‬ ‫ػبصهبى ٍظ فِ ػوَهی اًتظبهی جوَْسی اػاالهای‬ ‫ایشاى دس اعالػ ِای اػالم کشد‪ :‬ثب تَجِ ثاِ ثاشٍص‬ ‫جٌگ ٍ ًباهٌی دس کـَس اٍکشایی ٍ ثاِ هاٌاظاَس‬ ‫ّوکبسی ٍ ّوذلی ثب هـوَالى غبیت ٍ غ شغبیات‬ ‫ایشاًی کِ دس کـَس اٍکشایی اقبهت داسًذ‪ ،‬تب صهبى‬ ‫اسام ؿذى ؿشایظ دس اٍکشایی‪ ،‬هیتاَاًاٌاذ ثاذٍى‬ ‫همذٍدیت ثِ کـَس تشدد کٌٌذ‪.‬الصم ثِ رکش اػت؛‬ ‫هؼئَالى ػبصهبى ٍظ فِ ػوَهای‪ ،‬اهابدگای الصم‬ ‫ثشای ّوکبسی الصم ثب ایی ػضیضاى سا داسًذ‪.‬گفتٌای‬ ‫اػت هـوَالى ٍ خبًَادُّبی اًبى ثاشای کؼات‬ ‫اعالػبت ث ـتش هیتَاًٌذ اص عشیق پبیاگابُ اعاالع‬ ‫سػاااابًاااای ػاااابصهاااابى ثااااِ ًـاااابًاااای‬ ‫‪ ،www.vazifeh.police.ir‬ػبهبًِ تلفی گَیب‬ ‫ثِ ؿوبسُ ‪ ٍ ۰۸۴۱۹۰‬یب کبًبل ػبصهبى دس پ بم سػبى‬ ‫ػاشٍؽ ثاِ ًـابًای @‪khabaresarbazi‬اص‬ ‫اخشیی اخجبس هشثَعِ هغلغ ؿًَذ‪.‬‬ ‫حضًر بیش از ‪ 4‬میلیًن پىاَىدٌ در ایران‬ ‫ثِ ًقد اص پبیگبُ اعالعسػبًی جوؼ ت ّاللافواش؛‬ ‫اقبی دکتش پ شفؼ ی کَل ًَذ دس اجالع اقذاهبت‬ ‫ثـشدٍػتبًِ سّجشاى هٌغقِ خبٍسها ابًاِ ٍ ؿاوابل‬ ‫افشیقب (هٌب) ثش اسائِ خذهبت هختالاب ثاِ اتاجابع‬ ‫خبسجی دس ایشاى ػلای سغان هاماذٍدیات ّاب ٍ‬ ‫تمشینّبی هَجَد تبک ذ کشد‪.‬‬ ‫دکتش پ شفؼ ی کَل ًَذ ثاب اؿابسُ ثاِ هاَیاَع‬ ‫هْبجشاى ٍ اٍاسگبًی کِ دس کـَس ایشاى صًاذگای‬ ‫هیکٌٌذ گفت‪ :‬ػبصهبىّبی ثـشدٍػتبًِ اص جاولاِ‬ ‫جوؼ تّبی کل ت ػشخ ٍ ّالل افوش ثاِ دلا اد‬ ‫ثشخَسداسی اص تجبسه ػابل ّابی عاَالًای دس‬ ‫کوکسػبًی ثـشدٍػتبًِ ٍ جبهؼِهمَس‪ ،‬هیتَاًٌذ‬ ‫ؿشکبی کبساهذ ٍ قبثد اػتوبدی ثاشای هؼائاَالى‬ ‫دٍلتی ٍ هقبهبت ػوَهی دس فاوابیات اص افاشاد‬ ‫اػ ت پزیش ٍ اػ ت دیذُ ّاواچاَى اٍاسگابى‪،‬‬ ‫پٌبٌّذگبى ٍ هْبجشاى ثبؿٌذ‪.‬‬ ‫تعلیق پریاوٍ فعالیت ‪۰۰۱۱۱‬راوىدٌ تاکسی‬ ‫یاکسه وسدٌ در کشًر‬ ‫هذیزػاهل اتحادیِ تاکسیزاًی ّای ضْزی کطَر اس‬ ‫تؼلیق پزٍاًِ فؼالیت ‪ 26111‬راًٌذُ تاکسی ٍاکسری‬ ‫ًشدُ خثز داد ٍ گفت‪ :‬کاّص تؼذاد راًٌذگاًی کِ‬ ‫ٍاکسی تشریق ًکزدُ تَدًرذ ًطراى هری دّرذ‪،‬‬ ‫هحذٍدیتّا ٍ تؼلیق پزٍاًِ فؼالیت تاثیزگذار تَدُ‬ ‫ایت‪.‬‬ ‫هشتضی یبهی‪ ،‬دس تـشی سًٍذ اػوبل همذٍدیت‬ ‫ٍ تؼل ق پشٍاًِ فؼبل ت ساًاٌاذگابى تابکؼای کاِ‬ ‫ٍاکؼی ًضدُ اًذ‪ ،‬گفت‪ :‬ثبتَجِ ثِ هلَثبت ػاتابد‬ ‫هلی کشًٍب همذٍدیت ّبیای ثاشای افاشادی کاِ‬ ‫کشًٍب هثجت ّؼتٌذ ٍ یب اکال ٍاکؼای ًاضدُ اًاذ‬ ‫هلَه ؿذُ اػت‪ .‬دس ّو ی ساػتب ػبهبًِ ایاشاى‬ ‫هی دس هجوَػِ ٍصاست کـاَس فاشایاٌاذ اسائاِ‬ ‫اػتؼالم ّب سا اغبص کشدُ ٍ ثِ کاَست دٍسُ ای‬ ‫گضاسؽ ّبی اى ثِ هب اسائِ هی ؿَد‪.‬‬ ‫دردّای ػضالًی یکی اس ػالئن ضایغ‬ ‫اتتال تِ کزًٍاٍیزٍس ترَدُ ٍ ایری‬ ‫ػالهت در هثتالیاى تِ یَیِ اُهیکزٍى‬ ‫ًیش گشارش ضذُ تِ طَری کرِ در‬ ‫سهاى اتتال تِ ایی یَیِ ًیش افزاد درد‬ ‫ٍ گزفتگی ػضالت را ترجرزترِ هری‬ ‫کٌٌذ‪.‬‬ ‫ثٌبثش یبفتِ ّبی پضؿکبى دس افشیقابی‬ ‫جٌَثی‪ ،‬کـَسی کِ اٍل ی هَاسد اثتال ثِ ػَیِ اُه کشٍى دس اى گضاسؽ ؿاذ‪ ،‬دس‬ ‫اثتذا ث ـتش افشاد ثب ؿکبیت اص دسد ػضالًی هَػَم ثِ "دسد هبّ چاِ" ثاِ اًاْاب‬ ‫هشاجؼِ کشدًذ‪.‬‬ ‫ثش اػبع دادُّبی جوغاٍسیؿذُ دس عَل هذت افضایؾ هَاسد اثتال ثاِ ػاَیاِ‬ ‫اُه کشٍى دس ػشاػش جْبى‪ ،‬ث ـتش افشاد هجتال ثِ ایی ػَیِ ػالئن تٌفؼای خافا اب‬ ‫ّوشاُ ثب دسد ؿذیذ ػضالًی سا تجشثِ هیکٌٌذ‪.‬‬ ‫ّوچٌ ی ػالئن دیگشی ً ض اص جولِ اثشیضؽ ث ٌی‪ ،‬ثذى دسد‪ ،‬دسد قفؼاِ ػا اٌاِ‪،‬‬ ‫کوشدسد ٍ خؼتگی هؼوَالً اص جولِ ػالئن الَدُ ؿذى ثِ ػَیِ اُه کشٍى ّؼتٌذ‪.‬‬ ‫دسد دس ایی دٍ ًقغِ اص ثذى هی تَاًذ ًـبًِ ػفًَت اُه کشٍى ثبؿذ‬ ‫ثِ گضاسؽ ایٌذیب تبیوض‪ ،‬دس ػ ی فبل پضؿکبى عی هغبلؼبت ٍ اصهبیـبت اخا اش‬ ‫دسیبفتِاًذ دٍ ًبف ِ اص ثذى کِ ثشٍص دسد دس اًْب دس هجتالیبى ثِ ػَیِ اُه کشٍى ثاِ‬ ‫هشاتت ؿبیغتش اػت ؿبهد پبّب ٍ ؿبًِ ّب ّؼتٌذ‪.‬‬ ‫ؿَاّذ پضؿکی ثذػت اهذُ دس دٍ ػبل اخ ش کِ کشًٍبٍیشٍع ؿ َع گؼاتاشدُ‬ ‫یبفتِ ًـبى هی دٌّذ کِ ایی ٍیشٍع هی تَاًذ ّش قؼوتی اص ثذى سا دسگ ش کٌذ ثب‬ ‫ایی فبل دس هَاسد اثتال ثِ ػَیِ اُه کشٍى‪ ،‬پبّب ٍ ؿبًِّب هؼوَال ًَافی ّؼتٌذ کِ‬ ‫ث ـتش تمت تبث ش دسدّبی ػضالًی قشاس هی گ شًذ‪.‬‬ ‫دادُ ّبی هغبلؼبت اخ ش ًـبى هی دٌّذ ث ـتش افشادی کِ دس صهبى اثتال ثِ ػاَیاِ‬ ‫اُه کشٍى اص دسدّبی ػضالًی ؿکبیت داسًذ‪ ،‬ایی دسدّب سا دس ًبف ِ پبّب ٍ ؿابًاِ‬ ‫ّب گضاسؽ هی کٌٌذ‪.‬‬ ‫هزگ رٍساًِ ‪ ۷‬تا ‪21‬تیوار ًیاسهٌذ پیًَذ ػضَ در کطَر‬ ‫پَیص هلی یک ًْال یک سًذگی پاًشدّن ایفٌذ هراُ‬ ‫یال جاری‪ّ ،‬وشهاى تا رٍس درختکاری‪ ،‬تِ هذت یک‬ ‫ّفتِ تزگشار خَاّذ ضذ‪.‬‬ ‫رئیس جوؼیت ّالل احوز ایزاى گفت‪ّ :‬ن اکٌرَى‬ ‫تیص اس ‪ 5‬هیلیَى پٌاّرٌرذُ در ایرزاى سًرذگری‬ ‫هیکٌٌذ کِ تزًاهِّای تَیؼِای ٍ رفاّی جوؼیرت‬ ‫ّالل احوز هَجه فزاّن ضذى تزخی فزصتّای‬ ‫تزاتز ّوچَى اهکاى تحصیل تزای اًاى ضذُ ایت‪.‬‬ ‫اص داؿتی ًَع ‪BA.1‬ثِ ًَع ‪BA.2‬‬ ‫هجتال ؿذُ ثَدًذ؛ ثِ ایی هؼٌای کاِ دٍ‬ ‫ثبس دس ػشم چٌذ هبُ یب ث ـتش ثِ ػَیِ‬ ‫اٍه کشٍى هجتال ؿذُ ثَدًذ‪.‬‬ ‫ٌَّص ثِ عَس قغؼی ّ چ ػٌذی هجٌی ثش‬ ‫خغشًبک تش ثَدى ایای ًاَع فاشػای‬ ‫گضاسؽ ًـذُ اػت ٍ داًـواٌاذاى دس‬ ‫فبل پ ذا کشدى ؿاَاّاذ هاغاوائاٌای‬ ‫ّؼتٌذ‪.‬‬ ‫درد در ایی ‪ً 3‬قطِ اس تذى‬ ‫ًطاًِ اُهیکزٍى ایت‬ ‫جاًطیی پلیس راَّر ًاجا ضزط یفرز‬ ‫ًَرٍسی تزای خَدرٍّای ضخرصری‬ ‫را تطزیح کزد ٍ گفت‪ :‬تزای یرفرز‬ ‫ًَرٍسی ًیاس تِ ثثت پالک خرَدرٍ‬ ‫در ّیچ یاهاًِای ًیست‪.‬‬ ‫فقظ ‪ ۲۹‬سٍص تب ًاَسٍص ػابل ‪۲۱۰۲‬‬ ‫ثبقی هبًذُ اػت‪ ،‬اگاش چاِ ّاٌاَص‬ ‫ؿشایظ کشًٍبیی ثش کـاَس فابکان‬ ‫ثَدُ ٍ ّش سٍص تؼذادی اص ّوَعٌبى ثِ ایی ث وبسی هجتال ؿذُ ٍ تؼذاد هاماذٍدی‬ ‫ً ض جبى هی ػسبسًذ اهب ثب تَجِ ثِ ٍاکؼ ٌبػ َى ػشاػشی کشًٍب ثشًبهِ ػافاشّابی‬ ‫ًَسٍصی هثد ػبل گزؿتِ داسای همذٍدیت ًجَدُ ٍ تشدد ثاِ ؿاْاشّابی قاشهاض‬ ‫کشًٍبیی ّن دس کَست تضسیق ٍاکؼی کشًٍب هٌؼی ًذاسد‪.‬‬ ‫ػشداس ػ ذ ت وَس فؼ ٌی جبًـ ی پل غ ساَّس ًبجب دس گفتٍگَ ثب اًاتاظابهای‬ ‫خجشگضاسی فبسع دس خلَف چگًَگی ػفشّبی ًَسٍصی اظْبس داؿت‪ :‬ثاشاثاش‬ ‫هلَثبت ػتبد هلی هقبثلِ ثب کشًٍب افشادی کِ ػِ دٍص ٍاکؼی کشًٍب سا تاضسیاق‬ ‫کشدُ ثبؿٌذ ثشای ػفش ثِ دیگش ؿْشّب دس ًَسٍص ّ چ همذٍدیتی ًذاسًاذ؛ فاتای‬ ‫اگش ؿْشّب دس ؿشایظ قشهض کشًٍبیی ثبؿٌذ‪.‬‬ ‫جبًـ ی پل غ ساَّس ًبجب تلشی کشد‪ :‬ثش اػبع ّو ی هلَثِ افشادی کاِ ػاِ‬ ‫دٍص ٍاکؼی سا تضسیق ًکشدُ ثبؿٌذ ثب همذٍدیت تشدد هَاجِ ّؼتٌذ‪.‬‬ ‫ٍی دس پبػخ ثِ ایی ػَال کِ ایب ثبیذ پالک خَدسٍی ؿخالای ثاشای ػافاش‬ ‫ًَسٍصی دس ػبهبًِ ای ثجت ؿَد یبًِ؛ گفت‪ :‬افشادی کِ دٍصّبی ٍاکؼی کاشًٍاب‬ ‫سا تضسیق کشدُ ٍ هی خَاٌّذ ثشای ًَسٍص ػبصم ؿْشّبی دیگاش ؿاًَاذ‪ً ،‬ا ابصی‬ ‫ً ؼت هـخلبت خَد یب پالک خَدسٍی ؿخلی سا دس ػبهبًِ ای ثجت کٌٌذ‪.‬‬ ‫ػشداس فؼ ٌی خبعشًـبى کشد‪ :‬دٍسث ی ّبی َّؿوٌذ جبدُ ای ؿاوابسُ پاالک‬ ‫خَدسٍّب سا ثجت کشدُ ٍ اگش هبلک خَدسٍ ‪ ۱‬دٍص ٍاکؼی سا تضسیق ًکشدُ ثبؿذ‬ ‫تشدد ٍ ػفشؽ غ ش هجبص تلقی ؿذُ ٍ سٍصاًِ یک ه ل َى تَهبى جشیوِ خَاّاٌاذ‬ ‫ؿذ‪.‬‬ ‫پَیؾ هلی یک ًْبل یک صًذگی پبًضدّن اػفٌذ هبُ‬ ‫ػبل جبسی‪ّ ،‬وضهبى ثب سٍص دسختکبسی‪ ،‬ثاِ هاذت‬ ‫یک ّفتِ ثشگضاس خَاّذ ؿذ‪ .‬دس ایای پاَیاؾ ّاش‬ ‫ّوَعی هی تَاًذ ثاِ یابد اّاذاکاٌاٌاذگابى ػضاَ‬ ‫جبًجخؾ‪ًْ ،‬بلی کبؿتِ ٍ ٍیذئَیی کاَتابُ اص ایای‬ ‫فشکت ثِ ّوشاُ ثا ابى افؼابع خاَد دس قابلات‬ ‫جولِای خغبه ثِ خبًَادُّبیی کِ ثب ایی تلاوا ان‬ ‫ثضسگ‪ ،‬ثِ یک تب ّـت ث وبس ً بصهٌذ‪ ،‬ف بتی دٍثابسُ‬ ‫ثخـ ذًذ‪ ،‬ثشای اًجوی اسػبل کٌذ‪.‬‬ ‫ػبالًِ دس ایشاى پٌج تب ّـات ّاضاس هاَسد هاشگ‬ ‫هغضی سخ هیدّذ کِ هغبثق ًشخ جْبًی‪ً ،‬ا اوای اص‬ ‫ایی هَاسد (فذٍد ‪ّ ۱‬ضاس ًفش) قبدس ثِ اّاذای ػضاَ‬ ‫ّؼتٌذ‪ .‬ثب ایی فبل‪ ،‬هتبػفبًاِ ها اضاى اّاذای ػضاَ‬ ‫ػبل بًِ دس کـَس تٌْب یکػَم ه ضاى هاَسد اًاتاظابس‬ ‫اػت‪ .‬ایی دس فبلی اػت کِ سٍصاًِ ث ی ّفت تب ‪۲۰‬‬ ‫ًفش اص ث وبساى ً بصهٌذ ثِ پ ًَذ ػضَ‪ ،‬ثِ ػلت ًشػ ذى‬ ‫ثِ هَقغ ػضَ هٌبػت پ ًَذی جبى خَد سا اص دػات‬ ‫هی دٌّذ‪ .‬عی تمق قبت ثِ ػاواد اهاذُ‪ ،‬دس فابل‬ ‫فبیش ث ؾ اص ‪ ۸۰۰۰‬خبًَادُ‪ ،‬ثب گازؿات ٍ ایاثابس‬ ‫ٍکب ًبپزیشی سیبیت ثاِ اّاذای اػضابی ثاذى‬ ‫ػضیضاى خَد (افشاد هشگ هغضی) دادُاًذ ٍ ثابػا‬ ‫ًجبت یبفتی فذٍد ‪ّ0۰‬ضاس ًفش اص ث وبساى ً بصهٌذ ثاِ‬ ‫پ ًَذ اػضب اص سًج ٍ دسد ث وبسی ؿذُاًذ‪.‬‬ ‫ثٌبثش اػالم سٍاثظ ػوَهای اًاجاوای اّاذای ػضاَ‬ ‫ایشاً بى‪ ،‬ػالقِ هٌذاى ثشای کؼت اعالػبت ث ـتاش اص‬ ‫جضی بت پَیؾ هشدهی یک ًاْابل یاک صًاذگای‬ ‫هی تَاًٌذ ثِ ػبهبًِ هلی فشٌّگ ػبصی اّذای ػضاَ‬ ‫ثِ ًـبًی ‪www.ehdacenter.ir‬هشاجؼِ کٌٌذ‪.‬‬ ‫ّوچٌ ی ّـتگ اکلی ایی پَیؾ دس فضبی هجبصی‬ ‫اغاس پایلَت »تغذیِ رایگاى«‬ ‫داًصاهَساى هحزٍم تؼذ اس هاُ رهضاى‬ ‫هؼاٍى تزتیت تذًی ٍ یرالهرت‬ ‫ٍسارت اهررَسش ٍ پررزٍرش‪،‬‬ ‫الشام ّای تزتیت توام یاحرتری‪،‬‬ ‫طزح تغرذیرِ رایرگراى ترزای‬ ‫داًص اهَساى هحزٍم ٍ تْریرٌرِ‬ ‫یاسی فضرای ٍرسضری درٍى‬ ‫هذریِای را تطزیح کزد‪.‬‬ ‫کااابدت ػاااتااابسی فاااشد‬ ‫دسگشدّوبیی هـتشک اػضابی‬ ‫ؿَسای هؼبًٍبى ٍ هذیشاى کد اهَصؽ ٍ پشٍسؽ اػتبىّب ثب اؿبسُ ثِ تشث ت توابم‬ ‫ػبفتی‪ ،‬اظْبسکشد‪ :‬تشث ت توبم ػبفتی ػِ الضام کل ذی داسد؛ اگاش ثاِ دًاجابل‬ ‫تشث ت توبم ػبفتی ثشای داًؾ اهَصاى ّؼت ن ثبیذ هؼلن توبم ػبفتی ثبؿذ ٍ دس‬ ‫فشایٌذ جزه ً شٍی اًؼبًی‪ ،‬تؼل ن ٍ پشٍسؽ ً شٍی اًؼبًی هَیَع توبم ػبفتای‬ ‫ثَدى هؼلوبى هذًظش ثبؿذ‪.‬‬ ‫ٍی افضٍد‪ :‬هؼلن فقظ اًتقبل دٌّذُ ػلَم ً ؼت ثلکِ کبسکشد اکلی ٍی اًتقابل ٍ‬ ‫ًْبدیٌِ کشدى اسصؽّبی فشٌّگی اجتوبػی ٍ هلی ٍ هزّجی اػت کِ ثابیاذ دس‬ ‫داًؾ اهَصاى ًْبدیٌِ ؿَد‪.‬‬ ‫هؼبٍى تشث ت ثذًی ٍ ػالهت ثب ث بى ایٌکِ تخلقگشایی دس فَصُ تاؼالا ان ٍ‬ ‫تشث ت هؼلن ثؼ بس هْن اػت‪ ،‬هؼلن ٍسصؽ فقظ هؼلن ٍسصؽ ً ؼت‪ ،‬هؼلن ف ضیک‬ ‫فقظ هؼلن ف ضیک ً ؼت‪ ،‬ثلکِ توبم هؼلوبى ثبیذ دس ػبفتّبی ؿاؾ گابًاِ ثاِ‬ ‫هْبست ثشػٌذ دس ٍقت الصم ثِ هَیَع تشث ت داًؾ اهَص کوک کٌٌذ‪.‬‬ ‫ػتبسی فشد خبعش ًـبى کشد‪ :‬الضام ثؼذی تشث ت توبم ػبفتی همتَاػت کِ ؿبهد‬ ‫ثشًبهِ‪ ،‬کتبه ٍ ثؼتِ اهَصؿی اػت‪.‬‬ ‫ٍی تبک ذ کشد‪ :‬ثشًبهِ ثؼ بس هْنتش اػت چشا کِ دس ػٌذ تمَل ثاٌا ابدیای ًا اض‬ ‫سٍیکشد ثشایی اػت کِ ثشًبهِ همَسی ثبیذ ثشکتبه همَسی غلجِ کٌذ‪.‬‬ ‫هؼبٍى تشث ت ثذًی ٍ ػالهت‪ ،‬دس اداهِ تبک ذ کشد‪ :‬هذیش هذسػِ ػتاَى تاماَل‬ ‫اػت ٍ اگش جَاى‪ ،‬اًقالثی ٍ توبم ػبفتی ثبؿذ فتوب پ ـشٍ خَاّذ ثَدٍ اگش غ ش‬ ‫اص ایی ثبؿذ هٌتظش ثخـٌبهِ خَاّذ ثَد کِ چِ کٌذ‪.‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫‪4‬‬ ‫یک ًْبل یک صًذگی اػت کِ ّوشاّابى پاَیاؾ‬ ‫هی تَاًٌذ ػالٍُ ثش اسػبل ٍیذیَ ثِ ؿوبسُ اػالهی دس‬ ‫ػبیت‪ ،‬ثب رکش ایی ّـتگ ٍ تگ کاشدى کافاماِ‬ ‫سػوی اًجوی ثِ ًـابًای @ ‪ehdacenter.ir‬دس‬ ‫فضبی هجبصی (ایٌؼتبگشام) ٍیذیَّبی کبؿت ًْابل‬ ‫خَد سا اًتـبس دٌّذ‪.‬‬ ‫هؼافیت اتثاع خارجی هثتال‬ ‫تِ تیواری خاظ اس پزداخت فزاًطیش‬ ‫هؼاٍى تیوِ ٍ خذهات یالهت یاسهاى‬ ‫تیوِ یالهت ایزاى گفت‪ّ :‬وِ اترثراع‬ ‫خارجی هثتال تِ تیوراری خراظ اس‬ ‫تواهی پزٍتکلّای درهاًی ٍ دارٍیی‬ ‫در ایزاى ترزخرَردار ترَدُ ٍ اس‬ ‫پزداخت فزاًطیش هؼاف ّستٌذ‪.‬‬ ‫هْذی سیبیی دسثبسُ پَؿؾ ث وِ ٍ‬ ‫اسائِ خذهابت ثاِ اتاجابع خابسجای‬ ‫افضٍد‪ :‬ػبصهبى ث وِ ػالهت ایشاى‪ ،‬توْ ذات ػختافضاسی ٍ ًشمافاضاسی الصم سا‬ ‫ثشای ثْشُهٌذی پٌبٌّذگبى هؼشفی ؿذُ اص ػَی اداسُ کد اهَس اتجبع ٍ هْبجاشاى‬ ‫خبسجی ٍصاست کـَس دس دٍ گشٍُ اػ ت پزیش (پشداخت توبم فق ث وِ تَػاظ‬ ‫کو ؼبسیبی ػبلی پٌبٌّذگبى) ٍ غ ش اػ تپزیش (پشداخت توبم فق ث وِ تاَػاظ‬ ‫هتقبیی) فشاّن کشد‪ٍ .‬ی خبعاشًـابى کاشد‪ :‬اص ‪ ۲0‬اسدیاجاْاـات ‪ ۸۱‬عاجاق‬ ‫تفبّوٌبهِ ای هقشس ؿذ‪ ،‬اتجبع ٍ هْبجشاى خبسجی (پٌبٌّذگبى) تجؼِ افغابًؼاتابى ٍ‬ ‫ػشات ػبکی ایشاى‪ ،‬ثتَاًٌذ تمت پَؿؾ ث وِ ػالهت قشاس گشفتِ ٍ اص هاضایابی‬ ‫ثؼتِ جبهغ پبیِ ث وِ ػالهت کـَس ثشخَسداس ؿًَذ‪.‬‬ ‫سیبیی اداهِ داد‪ّ :‬وِ پٌبٌّذگبى هجتال ثِ ث وبسی خبف اص قاجا اد ّاواَفا الای‪،‬‬ ‫تبالػوی‪ ،‬ث وبساى دیبل ضی (ّوَدیبل ض‪ -‬کفبقی)‪ ،‬پ ًَذ کل ِ ٍ ام اع ً ض هابًاٌاذ‬ ‫ث وبساى خبف ایشاًی اص ّوِ پشٍتکدّبی دسهبًی ٍ داسٍیی ثشخَسداس ثَدُ ٍ اص‬ ‫پشداخت فشاًـ ض ً ض هؼب ّؼتٌذ‪.‬‬ ‫ٍی تلشی کشد‪ :‬ػالٍُ ثش ایی گشٍُ‪ ،‬ثب اثالؽ ای یًبهِ جض ‪ 0‬هابدُ ‪ 0۰‬قابًاَى‬ ‫ثشًبهِ ؿـن تَػؼِ ٍ تخل ق اػتجبسات هـوَالى ای یًبهِ هاضثاَس دس ثاَدجاِ‬ ‫ػٌَاتی ػبصهبى دس ػبل ‪ ،۲۱۰۰‬ػبصهبى ث وِ ػالهت ‪ّ ۱0‬ضاس ًفش اص افشاد هق ن ٍ‬ ‫پٌبٌّذُ کِ اص ػَی ٍصاست کـَس هؼشفی ؿذًذ سا تمت پاَؿاؾ ثا اواِ پابیاِ‬ ‫ػالهت قشاس داد‪ .‬ثِ گفتِ هؼبٍى ث وِ ٍ خذهبت ػالهت ػبصهبى ث اواِ ػاالهات‬ ‫ایشاى‪ ،‬ایی ػبصهبى ثب اسائِ تؼْ الت الصم دس ‪ ۲۱۰۰‬دفتش پ ـخَاى خذهبت دٍلت‬ ‫عش قشاسداد (کبسگضاسی) دس ػشاػش کـَس‪ ،‬اهکبى ثْشُهٌذی پٌبٌّذگبى سا دس‬ ‫دسیبفت پَؿؾ ث وِ پبیِ ػالهت تؼشیغ ٍ تؼْ د کشدُ اػت‪.‬‬ ‫هشین فَالدی دس گفتٍگَ ثب ایؼٌب‪ ،‬ثاب اؿابسُ ثاِ‬ ‫ٍالذیٌی کِ ثذٍى گفتگَ ثب فشصًذاى ٍ تاَیا ا‬ ‫دادى ػلت تلو وبت ٍ کبسّبیی کِ دس خابًاَادُ‬ ‫اًجبم هیؿَد ػؼی دس ثِ کشػی ًـابًاذى فاش‬ ‫خَد داسًذ‪ ،‬اظْبس کشد‪ :‬دس ایی ه بى ًجبیذ فشاهَؽ‬ ‫کشد کِ ثؼضب ٍالذیی کجش ٍ تاماواد ًاذاسًاذ ٍ‬ ‫ٌّگبهی کِ کَدک ٍ ًَجَاى دسخَاػتی داسد ٍ‬ ‫یب ثِ تلو ن ٍالذیی هؼتشم اػت ٍ های خاَاّاذ‬ ‫کبس دیگشی اًجبم دّذ‪ ،‬دس پی ایی ّؼاتاٌاذ کاِ‬ ‫ػشیؼب ثِ عشیقی کَدک ٍ ًَجَاى سا ػبکت کٌٌذ‬ ‫ٍ اص ایی سٍ یب ثِ کتک صدى فاشصًاذ‪ ،‬تاْاذیاذ ٍ‬ ‫تمق ش کشدى اٍ ٍ یب تؼل ن دس ثشاثاش خاَاػات اٍ‬ ‫سٍی هیاٍسًذ‪.‬‬ ‫ایی هـبٍس ثب ث بى ایٌکِ گبّی ثچِ ّاب اکاشاس ثاِ‬ ‫اًجبم کبسی اؿتجبُ ٍ یب خاشیاذ ٍػا لاِ ای غا اش‬ ‫یشٍسی داسًذ ٍ ٍالذیی ثیکجش‪ ،‬ثیتَجِ ثِ لاضٍم‬ ‫گفتگَ ٍ تَی دالید خاَد ثاشای کاَدک ٍ‬ ‫ًَجَاى‪ ،‬تٌْب ثشای ػبکت کشدى فاشصًاذ تای ثاِ‬ ‫خَاػتِ اٍ هیدٌّذ‪ ،‬اداهِ داد‪ :‬فبسؽ اص ایٌکِ ػجک‬ ‫فشصًذپشٍسی ٍالذیی ثبیذ هقتذساًِ ٍ ًِ ػْدگ ش ٍ‬ ‫ػخت گ ش ثبؿذ‪ ،‬تَجِ ثِ ایی ًکتِ یشٍسی اػت‬ ‫کِ ٍقتی ٍالذ هیؿَین ثبیذ کجش ٍ تمود خَد سا‬ ‫ثبال ثجشین‪ ّ ،‬جبًبت خَد سا کٌتشل کٌ ن ٍ ػاساغ‬ ‫ثِ ثچِ ّب ً ض یبد دّ ن کِ چغَس ایای ّا اجابًابت‬ ‫خَد سا کٌتشل کٌٌذ‪ .‬ایٌگًَِ ثب رکش دالید هٌغقای‬ ‫ثشای خَاػت خَد‪ ،‬فشصًذ سا ثب تلو ن خَد ّوشاُ‬ ‫هی کٌ ن ٍ دیگش ً بصی ثِ ػْد گ شی ٍ ػاخات‬ ‫گ شی غ ش هٌغقی ثب فشصًذ ً ؼت‪.‬‬ ‫ٍی دس اداهِ ػخٌبى خَد ثب تبک ذ ثش اّو ت ػجک‬ ‫فشصًذپشٍسی هقتذساًِ‪ ،‬دسثبسُ ػِ ػجک تاشثا اتای‬ ‫ػخت گ ش یب هؼتجذاًِ‪ ،‬ػْد گ ش‪ ،‬هاقاتاذساًاِ ٍ‬ ‫اثشاتؾ ثش تشث ت فشصًذاى‪ ،‬تَی داد‪ :‬دس ػاجاک‬ ‫تشث تی هؼتجذاًِ‪ٍ ،‬الذیی کٌتشلگش ّؼتٌذ ٍ تلاَس‬ ‫هی کٌٌذ تٌْب ثبیذ دػتَس دٌّذ ٍ فاشصًاذاى ثابیاذ‬ ‫فشهبًجشداس ثبؿٌذ‪ .‬ایی ٍالذیی فکش هی کاٌاٌاذ کاِ‬ ‫ث ـتش هیفْوٌذ ٍ هی داًٌذ ٍ اص ایای سٍ فاشصًاذاى‬ ‫فقظ ثبیذ فشهبًجشداس ثبؿٌذ‪ّ .‬وچٌ ی اص سٍؽ ّابی‬ ‫تٌج ِ ثذًی ٍ کالهی ٍ هقبیؼِ فشصًاذاى ثاب ػابیاش‬ ‫کَدکبى ٍ ًَجَاًبى ً ض صیبد اػتفبدُ هیکٌٌذ‪.‬‬ ‫ثِ گفتِ فَالدی‪ ،‬اص جولِ اثشات ػجاک تاشثا اتای‬ ‫هؼتجذاًِ تشع فشصًذاى اص ٍالذیی ٍ ثاِ تاجاغ اى‬ ‫افضایؾ ایغشاه ٍ سػبیت کشدى ثشخی اکاَل ٍ‬ ‫قَاً ی هٌضل ٍ تلو وبت ٍالذیای اص سٍی تاشع‬ ‫اػت‪.‬‬ ‫ایی هـبٍس ّوچٌ ی ایی سا ّن گفت کِ هاواکای‬ ‫اػت دس ػجک تشث تی هؼتجذاًِ‪ ،‬ثشخی اص فشصًاذاى‬ ‫ّشچِ ثضسگتش ؿذُ ٍ ثِ ػوت ًاَجاَاًای پا اؾ‬ ‫سًٍذ کبسؿکٌی کاشدُ ٍ اص قاَاًا ای خابًاِ ٍ‬ ‫تلو وبت ٍالذیی اعبػت ًکشدُ ٍ عغ بى کٌٌذ‪.‬‬ ‫ٍی هؼتقذ اػت کِ ثشخی فشصًذاى ٍالذیی هؼتجذ‪،‬‬ ‫ّ چ اػتوبد ثِ ًفغ‪ ،‬ػضت ًافاغ ٍ خاَدثابٍسی‬ ‫ًذاسًذ ٍ دس اجتوبع ًویتَاًٌذ اًگًَاِ کاِ الصم‬ ‫اػت خَد سا اثاشاص کاشدُ ٍ ثاِ هاَفاقا ات ٍ‬ ‫پ ـشفتّبی الصم دػت یبثٌذ‪.‬‬ ‫فَالدی دس اداهِ ػخٌبى خَد دسثبسُ ػجک تشث تی‬ ‫ػْدگ ش تلشی کشد‪ :‬دس ایی ػاجاک تاشثا اتای‬ ‫ٍالذیی دائوب ّوبًٌذ ثشدُ دس اخت بس فشصًذاى اًاذ ٍ‬ ‫ثی چَى ٍ چشا ّشچِ فشصًذ ثاخاَاّاذ سا تاْا اِ‬ ‫هی کٌٌذ‪ .‬اص ػَی دیگش فشصًذاى ًا اض قاَاًا ای ٍ‬ ‫هقشسات ٍ خظ قشهضّبی هٌضل سا اجشا ًکشدُ ٍ ثاِ‬ ‫عَس کلی اعبػت اص قَاً ی ثشایـبى هؼٌبیی ًذاسد‪.‬‬ ‫ثِ گفتِ ٍی‪ ،‬فشصًذاى ایی ٍالذیی افؼبع هیکٌٌذ‬ ‫افشاد خ لی خبکی ّؼتٌذ‪ ،‬خَدؿ فتِاًذ ٍ ّاواِ‬ ‫ثبیذ دس خذهت اًْب ثبؿٌذ‪ّ .‬وچٌ ی ایای هـابٍس‬ ‫گفت کِ فشصًذاى ٍالذیی ػْد گ ش ػابیاشیای سا‬ ‫ًکَّؾ ٍ تمق ش کشدُ ٍ دیگشاى سا افاشادی ثای‬ ‫اسصؽ تلقی هی کٌٌذ‪ ،‬ثٌبثشایی قَاً ای سا سػابیات‬ ‫ًکشدُ ٍ ّوِ چ ض سا دٍس هیصًٌذ‪.‬‬ ‫ایی هـبٍس ثب اؿبسُ ثِ ػجک فشصًذپشٍسی هقتذساًِ‬ ‫ٍ ثب ث بى ایٌکِ دس ایی ػجک تشث تی ٍالذیی ثِ هَقغ‬ ‫ٍ ثِ جب قَاً ی ٍ هقشسات سا ثِ فشصًاذاى اهاَصؽ‬ ‫دادُ ٍ همکن‪ ،‬ثذٍى تْذیذ ٍ تٌاجا اِ ٍ تاماقا اش‬ ‫کَدک ٍ ًَجَاى قَاً ی ٍ تلو وبت سا ثب اکاَل‬ ‫هقتذساًِ اجشا هیکٌٌاذ‪ ،‬افاضٍد‪ :‬دس ایای ػاجاک‬ ‫تشث تی فشصًذاى یبد هیگ شًذ هم غی کاِ دس اى‬ ‫تشث ت هی ؿًَذ قَاً ی ٍ هقشساتی داسد‪ ،‬ایی قَاً ی‬ ‫ثِ ػَد ٍ ًفغ ثچِ ّب اػت ٍ اص ایی سٍ تلو اوابت‬ ‫ٍالذیی سا قجَل داؿتِ ٍ قَاً ی هٌاضل سا سػابیات‬ ‫هی کٌٌذ‪ .‬گفتگَ ثب ثچِ ّب دس ایی ػجک ثِ ؿاذت‬ ‫سایج اػت ٍ ٍالذیی ثشای تَی تلو وبت خَد‬ ‫ثِ کَدک ٍ ًَجَاى ًویگَیٌذ چَى هی هبدس یاب‬ ‫پذست ّؼتن تَ ثبیذ فشفن سا گَؽ کٌای ٍ ایای‬ ‫کبس سا اًجبم دّی‪ ،‬ثلکِ ػالات تلاوا اوابت سا‬ ‫تَی هیدٌّذ‪.‬‬ ‫فَالدی دس پبیبى ػخٌبى خَد ثب تبک ذ ثش اّاوا ات‬ ‫ػجک تشث تی هقتذساًِ ٍ لضٍم ثِ کابسگا اشی ایای‬ ‫ػجک تَػظ ٍالذیی‪ ،‬خبعش ًـبى کشد‪ٍ :‬الذیی ثاب‬ ‫ػجک تشث تی ػْد گ ش ّوَاسُ خَاػت فشصًاذ سا‬ ‫ثشاٍسدُ کشدُ‪ٍ ،‬الذیی ثب ػجک تشث تی هؼتاجاذاًاِ‬ ‫دائوب فشصًذ سا ًبدیذُ گشفتِ ٍ فاتای دس کاَست‬ ‫هخبلفت فشصًذ ثب تلو ن ٍالذیی اص تٌج ِ ثذًی ًا اض‬ ‫اػتفبدُ هی کٌذ‪ ،‬اهب ٍالذیی ثاب ػاجاک تاشثا اتای‬ ‫هقتذساًِ ػلت تلو وبت خَد سا ثِ فشصًذ تَی ا‬ ‫دادُ ٍ ثب صثبى فشصًذ اٍ سا قبًغ هیکٌٌذ‪ .‬ثٌبثشایی ثاب‬ ‫ثِ کبس گ شی ػجک فشصًذپشٍسی هقتذساًِ ًا ابصی‬ ‫ً ؼت فشصًذاى اص ٍالذیی فؼبه ثاجاشًاذ چاشاکاِ‬ ‫ػلت تلو وبت ٍ قَاً ی سا هیداًٌذ‪.‬‬ صفحه 4 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫تی سی ال ‪ 5‬هوبایل جذیذ‬ ‫رونوایی کرد‬ ‫کٌگرُ جْبًی هَثبیل ‪ ) 3133(MWC‬از اهررٍز‬ ‫فعبلیت خَد را اغبز کرد‪ .‬در ایی کٌگرُ شررکرت‬ ‫چیٌی تی سی ال از سری هَثبیل ّبی جذیذی ثِ‬ ‫ًبم ّربی ‪E 41 ٍSE 41 ،41+ ،G6 41TCL‬‬ ‫رًٍوبیی کرد‪.‬‬ ‫ت‪٘ ٝ‬مُ اش ٌیصٔ‪ٛ‬چاک‪ٙ‬اا‪ٔ ،‬ا‪ٛ‬تااکاُ ‪G ۵ ۰۲TCL‬‬ ‫ٕ٘اکؿٍس أ‪ِٛ‬د ‪ ۶.۷‬اک‪ٙ‬چی ‪FHD‬دازد‪ .‬د‪ٚ‬زتایاٗ‬ ‫غّفی دغتٍا‪ٍٔ ۲۰ ٜ‬ا یىػُ اغت ‪ ٚ‬ؿت اٖ ٘یاص‬ ‫که د‪ٚ‬زتیٗ ‪ٍٔ ۵۲‬ا یىػّی‪ ،‬د‪ِٙ ٚ‬ص ‪ٍٔ ۰‬ا یىػّی‬ ‫ؾٕک ‪ٔ ٚ‬اوس‪ ٚ‬لسازٌسفت‪ ٝ‬اغت‪ٕٞ .‬چ‪ٙ‬یٗ دز تااؽ‬ ‫و‪ٙ‬ازی ٔ‪ٛ‬تاکُ که اغى‪ٙ‬س اهس اٍ٘ؿت ٘صه ؾاد‪ٜ‬‬ ‫اغت‪.‬‬ ‫تاااساؾااا‪ٞ ۷۲۲ Dimensity ٝ‬ااإاااسا‪۴ ٜ‬‬ ‫ٌیٍاتاکت ‪ٌ ۶۴ ٚRAM‬یٍاتاکت حافػ‪ ٝ‬داخّای‬ ‫دز اٖ ٘صه ؾد‪ ٜ‬اغت‪ٛٔ .‬تاکُ ٔاروا‪ٛ‬ز تااتاسی‬ ‫‪ٔ ۵۲۲۲‬یّی أتسی دازد‪ .‬لیٕت دغتٍا‪٘ ٜ‬ایاص ‪۰۴۹‬‬ ‫ک‪ٛ‬ز‪ٚ‬اغت‪.‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬تاکُ تی غی اَ ‪٘ +۰۲‬یص ٕ٘اکؿٍس ‪ ۶.۷‬اکا‪ٙ‬اچای‬ ‫أ‪ِٛ‬د دازد دازد ‪ ٚ‬د‪ٚ‬زتیٗ ‪ٞ‬ای جّ‪ٛ‬کی ‪ ٚ‬ؿاتای‬ ‫اٖ تا ٔ‪ٛ‬تاکُ ‪G ۵ ۰۲TCL‬کىػاٖ اغت‪ .‬دز اکاٗ‬ ‫ٔ‪ٛ‬تاکُ تساؾ‪ٕٞ ۰۷Helio Gٝ‬سا‪ٌ ۴ ٜ‬یاٍااتااکات‬ ‫‪ٌ ۲۰۸ ٚRAM‬یٍاتاکت حافاػا‪eMMC ٝ‬تا‪ٝ‬‬ ‫واز زفت‪ ٝ‬اغت‪ .‬تاتسی اکٗ دغتٍا‪٘ ٜ‬یص ‪ٔ ۵۲۲۲‬یاّای‬ ‫أتسی اغت‪.‬‬ ‫نوکیا نسخه دوم‬ ‫هوبایل ‪ ۲C‬را هعرفی کرد‬ ‫شرکت ‪HMD‬گلَثبل ّوراُ دٍ هَثبیل ًرَکریرب‬ ‫‪Plus 32C ٍ 32C‬یک هَثبیل سری سی دیگر ًیس‬ ‫ثِ ثبزار ارٍپب عرضِ هی کٌذ کِ ًسخِ دٍم ًرَکریرب‬ ‫‪ً 3C‬بم گرفتِ است‪.‬‬ ‫ت‪٘ ٝ‬مُ اش ٌیصٔ‪ ٛ‬چاک‪ٙ‬ا‪ٕٞ ،‬ا٘ط‪ٛ‬ز و‪٘ ٝ‬اْ دغاتاٍاا‪ٜ‬‬ ‫٘ؿاٖ ٔید‪ٞ‬د ت‪ ٝ‬ؾ‪ٛٙ‬اٖ جااکاٍاصکاٗ ‪ ۰C‬ؾاسضا‪ٝ‬‬ ‫ٔیؾ‪ٛ‬د و‪ ٝ‬دز غاَ ‪ٔ ۰۲۰۲‬یالدی ٔاؿاسفای ؾاد‪.‬‬ ‫٘ػا‪ ٝ‬د‪ٛ٘ ْٚ‬ویا ‪ ۰C‬دازای ٕ٘اکؿٍس ‪ ۵.۷‬اک‪ٙ‬چی تا‬ ‫‪ٚ‬ض‪ٛ‬ح ‪ ۴۸۲‬دز ‪ ۹۶۲‬یىػّی اغت‪ .‬اکٗ ؾاسوات‬ ‫ٔؿاصات تساؾ‪ ٝ‬دغتٍا‪ ٜ‬زا فاؼ ٘ىسد‪ ٜ‬اغت‪.‬‬ ‫اکٗ ٔ‪ٛ‬تاکُ دز د‪ٔ ٚ‬دَ تا که ٌیٍاتاکت ‪RAM‬‬ ‫‪ٌ ۰۰ ٚ‬یٍاتاکت حافػ‪ ٝ‬داخّی کا ‪ٌ ۰‬ایاٍااتااکات‬ ‫‪ٌ ۰۰ ٚRAM‬یٍاتاکت حافػ‪ ٝ‬داخّی تا‪ ٝ‬تااشاز‬ ‫ؾسض‪ٔ ٝ‬یؾ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫‪ٞ‬س د‪ ٚ‬اکٗ دغتٍا‪ٞ ٜ‬ا لاتّیت اضاافا‪ ٝ‬ؾادٖ کاه‬ ‫وازت حافػ‪ٔ ٝ‬یىس‪ ٚ‬اظ دی زا داز٘د‪.‬‬ ‫دغتٍا‪ ٜ‬که د‪ٚ‬تیٗ ‪ٍٔ ۸‬ا یىػّی دز ؿت ‪ ٚ‬که‬ ‫ِ‪ٙ‬ص ‪ٍٔ ۵‬ا یىػّی دز جّ‪ٛ‬ی خ‪ٛ‬د دازد‪ٕٞ .‬چ‪ٙ‬یٗ اش‬ ‫لاتّیت ‪ Face Unlock‬ؿتیثا٘ی ٔیو‪ٙ‬د ‪ٔ ٚ‬ج‪ٟ‬ص‬ ‫ت‪ ٝ‬که اغى‪ٙ‬س اهساٍ٘ؿت اغت‪.‬‬ ‫٘‪ٛ‬ویا ‪٘ ۰ C‬ػا‪ ٝ‬د‪ ْٚ‬تا ا٘دز‪ٚ‬کد ‪Go ۲۲‬تا‪ ٝ‬تااشاز‬ ‫ٔیاکد ‪ ٚ‬که تاتسی ‪ٔ ۰۴۲۲‬یّی أتسی دازد‪.‬‬ ‫رقیبای تراشههای اسنپذراگوى‬ ‫کوالکام هشخص شذنذ‬ ‫پٌجشٌجِ ‪ 23‬اسفٌذ ‪ 4 * 2511‬هبرس ‪ 32 * 3133‬رجت‪ * 2554‬سبل سی ٍ دٍم ( اٍتَز ایکیٌجی ایل ) * شوبرُ ( سبیی ) ‪6563 :‬‬ ‫افسایش ‪ 211‬ثراثری سرعت ایٌترًت در کشَر ظرف سِ سبل ایٌذُ‬ ‫ٍزیر ارتجبطبت از افسایش صذثرراثرری‬ ‫سرعت ایٌترًت در کشَر خجر داد ٍ‬ ‫گفت‪ :‬در حبل اًجبم پرٍشُ فیجر ًَری‬ ‫هررٌرربزل ٍ کسررت ٍ کرربرّررب‬ ‫)‪ّ(FTTH‬ستین‪.‬‬ ‫ت‪٘ ٝ‬مُ اش دا٘ؿٍا‪ ٜ‬ص‪ٙ‬ؿاتای ؾاسکا ‪،‬‬ ‫صثح أس‪ٚ‬ش غاختٕاٖ جدکد دا٘ؿىد‪ٜ‬‬ ‫ٔ‪ٟٙ‬دغی ‪ٛٞ‬افضا تا حضا‪ٛ‬ز ٔاحإاد‬ ‫ٔاثس‪ٔ ،‬ؿا‪ ٖٚ‬ا‪ َٚ‬زئایاع جإا‪ٟ‬ا‪ٛ‬ز‪،‬‬ ‫ؾیػی شازؼ ‪ٛ‬ز‪ٚ ،‬شکس ازتاثااطاات ‪ٚ‬‬ ‫ف‪ٙ‬ا‪ٚ‬زی اطالؾات‪ ،‬غا‪ٛ‬ز٘اا غاتاازی‪،‬‬ ‫ٔؿا‪ ٖٚ‬ؾّٕی ‪ ٚ‬ف‪ٙ‬ا‪ٚ‬زی زئیع جٕ‪ٟٛ‬ز‪،‬‬ ‫ؾّیاوثس صاِحی‪ٔ ،‬حٕدزضا ؾاازف‬ ‫‪ ٚ‬اؾضای حمیمی ‪ٞ‬ینت أ‪ٙ‬ای دا٘ؿٍا‪ٜ‬‬ ‫ص‪ٙ‬ؿتی ؾسک افتتاح ؾد‪.‬‬ ‫ٌفت‪ٙ‬ی اغت ٔحُ جدکاد دا٘ؿاىاد‪ٜ‬‬ ‫ٔ‪ٟٙ‬دغی ‪ٛٞ‬افضا دز طثمات ٔ‪ٙ‬فی ‪ ۰‬تا‬ ‫‪ ۰‬غاختٕاٖ ؾ‪ٟ‬ید غتازی ٔػتمس اغت‪.‬‬ ‫اکٗ غاختٕاٖ دز ‪ ۲۲‬طثم‪ ٚ ٝ‬شکستا‪ٙ‬اای‬ ‫تاِغ تس ‪ٔ ۲۹۷۲۲‬تس ٔستؽ ‪ٚ‬الؽ ؾد‪ ٜ‬وا‪ٝ‬‬ ‫ٔحُ اغتمساز دا٘ؿاىاد‪ٔ ٜ‬ا‪ٟ‬ا‪ٙ‬ادغای‬ ‫‪ٛٞ‬افضا‪ٔ ،‬ؿا‪٘ٚ‬ت ط‪ٞٚ‬ؽ ‪ ٚ‬فا‪ٙ‬اا‪ٚ‬زی‬ ‫ٔساوص ٘‪ٛ‬ا‪ٚ‬زی تاصاصای دا٘ؿاٍاا‪ٜ‬‬ ‫اغت‪.‬‬ ‫غسؾت اک‪ٙ‬تس٘ت دز وؿ‪ٛ‬ز غسف غا‪ٝ‬‬ ‫غاَ ‪٘ ٚ‬یٓ اک‪ٙ‬د‪ ۲۲۲ ٜ‬تساتس ٔیؾ‪ٛ‬د‬ ‫ؾیػی شازؼ ‪ٛ‬ز ‪ٚ‬شکاس ازتاثااطاات ‪ٚ‬‬ ‫ف‪ٙ‬ا‪ٚ‬زی اطالؾات دز حاؾیا‪ٔ ٝ‬اساغآ‬ ‫افتتاح غاختٕااٖ جادکاد دا٘ؿاىاد‪ٜ‬‬ ‫ٔ‪ٟٙ‬دغی ‪ٛٞ‬افضای دا٘ؿٍا‪ ٜ‬ص‪ٙ‬اؿاتای‬ ‫ؾسک ‪ ٚ‬جّػ‪ٞ ٝ‬یانات أا‪ٙ‬اای اکاٗ‬ ‫دا٘ؿٍا‪ ٜ‬اش افصاکؽ صدتساتسی غسؾت‬ ‫اک‪ٙ‬تس٘ت دز وؿ‪ٛ‬ز خثس داد‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ٌفتۺ دز حاَ ا٘جاْ س‪ٚ‬ض‪ ٜ‬فیاثاس‬ ‫٘‪ٛ‬زی ٔا‪ٙ‬ااشَ ‪ ٚ‬وػاه ‪ ٚ‬وااز‪ٞ‬اا‬ ‫)‪ٞ(FTTH‬ػتیٓ ‪ ٚ‬تا اکااٖ د‪ِٚ‬ات‬ ‫غیصد‪ ٓٞ‬ؾا‪ٞ‬د افاصاکاؽ چؿإاٍایاس‬ ‫غسؾت اک‪ٙ‬تس٘ت دز وؿ‪ٛ‬ز خا‪ٛ‬ا‪ٞ‬ایآ‬ ‫ت‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫شازؼ ‪ٛ‬ز افص‪ٚ‬دۺ دز اکٗ س‪ٚ‬ض‪ٚ ٜ‬غؿات‬ ‫جغسافیاکی ا‪ٞ‬إایات شکاادی دازد ‪ٚ‬‬ ‫وؿ‪ٛ‬ز‪ٞ‬اکی تا ‪ٚ‬غؿت جغسافیاکی ٔؿات‪ٝ‬‬ ‫تَلیذ هبدُ هَهرُ دارٍی صرع‬ ‫ثِ ّوت هحققبى ایراًی‬ ‫سراشپس‬ ‫فرنی الیه ای هیوه دار‬ ‫*النازاشراقی‬ ‫ٔا‪ ،‬د‪ ٜ‬غاَ زا صسف ا٘اجااْ چا‪ٙ‬ایاٗ‬ ‫س‪ٚ‬ض‪ ٜ‬ای وسد‪ٜ‬ا٘د‪ٔ .‬ا ٔصٕٓ ‪ٞ‬ػاتایآ‬ ‫زا‪ٞ‬ی و‪ ٝ‬غاکس وؿ‪ٛ‬ز‪ٞ‬ا د‪ ٜ‬غاِ‪ ٝ‬طای‬ ‫وسد‪ٜ‬ا٘د زا طی غ‪ ٝ‬غاَ ‪٘ ٚ‬یٓ ت‪ ٝ‬اکاٖ‬ ‫تسغا٘یٓ ‪ٔ ۰۲ ٚ‬یّی‪ٛ ٖٛ‬زت فیثس ٘‪ٛ‬زی‬ ‫زا دز ‪ ٕٝٞ‬جای وؿا‪ٛ‬ز زا‪ ٜ‬ا٘اداشی‬ ‫و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬شکس ازتثاطات اذؾاٖ داؾتۺ اغتازت‬ ‫واز اش د‪ٞ ٚ‬فت‪ ٝ‬لثاُ شد‪ ٜ‬ؾاد‪٘ ،‬ایآ‬ ‫ٔیّی‪ٛ ٖٛ‬زت زا افاتاتااح واسدکآ ‪ٚ‬‬ ‫غسؾت ‪ٞ‬ای ٘صدکه ت‪ ٝ‬که ٌیٍاتیت‬ ‫تس ها٘ی‪ ٝ‬زا تػت وسدکٓ‪.‬‬ ‫تس٘أ‪ ٝ‬اغاغای ‪ ٚ‬زا‪ٞ‬اثاسدی ٔاا زا‪ٜ‬‬ ‫ا٘داشی ؾثى‪ ٝ‬سغسؾت ‪ ٚ‬تا ویافایات‬ ‫دز وُ وؿ‪ٛ‬ز اغت ‪ ٚ‬تا اجاسای اکاٗ‬ ‫س‪ٚ‬ض‪ٔ ٜ‬اسدْ اکا‪ٙ‬اتاس٘ات اسغاسؾات‬ ‫(صدتساتس غسؾت فؿّی اک‪ٙ‬اتاس٘ات) زا‬ ‫تجست‪ ٝ‬خ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬د وسد‪.‬‬ ‫ّیذرٍشل ًوکی از َّا اه اشبهیذًی‬ ‫تَلیذ هی کٌذ‬ ‫یک شرکت داًش ثٌیبى ترَاًسرت هربدُ‬ ‫هررَهرررُ دارٍی لررَترریررراسررترربم‬ ‫)‪(Levetiracetam‬ثرای درهبى ثیروربری‬ ‫صرع در کشَر را تَلیذ ٍ ثرای رفع ًیبز ثِ‬ ‫ٍاردات اى‪ ،‬ایی هحصَل را اهربدُ ٍرٍد‬ ‫ثِ هرحلِ تَلیذ صٌعتی کٌذ‪.‬‬ ‫ات‪ٛ‬اِفضُ ز‪ٚ‬دوی ٔادکاسؾاأاُ ؾاسوات‬ ‫دا٘ؽ ت‪ٙ‬یاٖ ازتاؾیٕی دز خص‪ٛ‬ـ ت‪ِٛ‬ید اکاٗ ٔااد‪ٔ ٜ‬ا‪ٛ‬هاس‪ٌ ٜ‬افاتۺ داز‪ٚ‬ی‬ ‫ِ‪ٛ‬تیساغتاْ )‪(Levetiracetam‬تسای دزٔاٖ تؿ‪ٞ ٙ‬ای اازؾایااَ (فا‪ٛ‬وااَ)‪،‬‬ ‫ٔی‪ٛ‬وّ‪٘ٛ‬یه ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬ک‪ٙ‬ه‪-‬وّ‪٘ٛ‬یه تج‪ٛ‬کص ‪ ٚ‬ت‪ ٝ‬ؾ‪ٛٙ‬اٖ داز‪ٚ‬ی وٕىای دز دزٔااٖ‬ ‫صسؼ ازؾیاَ‪ٙٔ ،‬جس ت‪ ٝ‬وا‪ٞ‬ؽ تیؽ اش ‪ ۵۲‬دزصد تؿ‪ٞ ٙ‬ا ٔیؾ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی خاطس٘ؿاٖ وسدۺ ٔحمماٖ اکٗ ؾسوت دا٘ؽ ت‪ٙ‬ایااٖ تا‪ٛ‬ا٘ػاتا‪ٙ‬اد اش طاسکاک‬ ‫غسٔاک‪ٌ ٝ‬رازی د‪ ٚ‬جصکی تا ٔؿازوت ص‪ٙ‬د‪ٚ‬ق ٘‪ٛ‬ا‪ٚ‬زی ‪ ٚ‬ؾى‪ٛ‬فاکی ‪ ٚ‬ؾأاّایات‬ ‫ص‪ٙ‬د‪ٚ‬ق ط‪ٞٚ‬ؽ ‪ ٚ‬ف‪ٙ‬ا‪ٚ‬زی غیسد‪ِٚ‬تی غالٔت ت‪ٟ‬ساٖ غسٔاک‪ٛٔ ٝ‬زد ٘یاش زا تاسای‬ ‫ت‪ِٛ‬ید اکٗ ٔاد‪ٛٔ ٜ‬هس‪ ٜ‬تأیٗ و‪ٙٙ‬د‪.‬‬ ‫اکٗ ف‪ٙ‬ا‪ٚ‬ز غسٔاک‪ٛٔ ٝ‬زد ٘یاش تسای اجسای اکٗ طسح زا ‪ٞ ۲۲۸‬صاز ‪ٔ ۹۵۵ ٚ‬ایاّایا‪ٖٛ‬‬ ‫زکاَ ؾ‪ٛٙ‬اٖ وسد ‪ ٚ‬افص‪ٚ‬دۺ ‪ٞ۷۴‬صاز ‪ٔ ۹۵۵ ٚ‬یّی‪ ٖٛ‬زکاَ اٖ اش غا‪ٛ‬ی صا‪ٙ‬اد‪ٚ‬ق‬ ‫٘‪ٛ‬ا‪ٚ‬زی ‪ ٚ‬ؾى‪ٛ‬فاکی ‪ٞ ۰۴ ٚ‬صاز ٔیّی‪ ٖٛ‬زکاَ دکٍس ت‪ٛ‬غ ص‪ٙ‬د‪ٚ‬ق اط‪ٞٚ‬اؽ ‪ٚ‬‬ ‫ف‪ٙ‬ا‪ٚ‬زی غالٔت ت‪ٟ‬ساٖ تأیٗ ؾد‪.‬‬ ‫ز‪ٚ‬دوی ٌفتۺ ‪ٞ‬دف اش اجسای اکٗ طسح اکجاد شکسغاخت ت‪ِٛ‬ید اکٗ ٔاد‪ٛٔ ٜ‬هس‪ٜ‬‬ ‫اغت و‪ ٝ‬دز حاَ حاضس ت‪ ٝ‬ص‪ٛ‬زت وأُ ‪ٚ‬ازداتی اغت‪ ،‬لیٕت تٕاْ ؾد‪ ٜ‬تاالی‬ ‫ت‪ِٛ‬ید ٔ‪ٛ‬اد ٔ‪ٛ‬هس‪٘ ٚ ٜ‬ث‪ٛ‬د أىاٖ زلاتت تا زلثای چی‪ٙ‬ی ‪ٙٞ ٚ‬دی دِیُ ‪ٚ‬ازد ٘ؿادٖ‬ ‫ؾسوت‪ٞ‬ای ت‪ِٛ‬یدو‪ٙٙ‬د‪ ٜ‬داخّی دز اکٗ ص‪ٙ‬ؿت اغت‪.‬‬ ‫هحققبى داًشگبُ تگساس در استیی یک‬ ‫ّیذرٍشل ًوکی تَسعِ دادُ اًذ کِ هی‬ ‫تَاًذ در َّایی ثب رطَثت اًرذ‪ ،،‬اه‬ ‫اشبهیذًی زیبدی از اى استخراج کٌذ‪.‬‬ ‫ت‪٘ ٝ‬مُ اش ٘ایا‪ٛ‬اطاّاع‪ ،‬وإاثا‪ٛ‬د اب‬ ‫اؾأید٘ی چاِؿی ٔ‪ ٟٓ‬دز تػایاازی اش‬ ‫٘ما ج‪ٟ‬اٖ اغت‪ .‬اکٗ دزحااِای اغات‬ ‫و‪ٔ ٝ‬مداز شکادی اب تااالی غاس ٔاا‬ ‫ؾ‪ٙ‬ا‪ٚ‬ز اغت ‪ٕ٘ ٚ‬ی ت‪ٛ‬اٖ ت‪ ٝ‬اٖ دغتسغی کافت‪.‬‬ ‫‪ٞ‬یدز‪ٚ‬ضَ ‪ٞ‬ا ت‪ ٝ‬ط‪ٛ‬ز ٔؿٕ‪ َٛ‬اش اب غاخت‪ ٝ‬ؾد‪ ٜ‬ا٘د‪ .‬أا اکٗ تداٖ ٔؿ‪ٙ‬ا ٘یػت وا‪ٝ‬‬ ‫ٔاد‪ٔ ٜ‬رو‪ٛ‬ز تٕاکُ ت‪ ٝ‬جرب اب تیؿتسی ٘دازد‪ .‬لاتّیت جرب تاالی اکاٗ ٔااد‪ٜ‬‬ ‫غثه ٔی ؾ‪ٛ‬د اش اٖ دز ‪ٛ‬ؾه ‪ٞ‬ا‪ ،‬تا٘داض ‪ٞ‬ای شخٓ‪ ،‬زط‪ٛ‬تت ٌیس ‪ ٚ‬دغاتاٍاا‪ٜ‬‬ ‫‪ٞ‬اکی و‪ ٝ‬اب اؾأید٘ی زا اش ‪ٛٞ‬ا اغتاسا ٔی و‪ٙٙ‬د‪ ،‬اغتفاد‪ ٜ‬ؾ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫وازتسد اخس اکٗ ٔاد‪ ٜ‬تا حدی ٔفید اغت أا ٔتاغفاا٘ا‪ ٝ‬فاساکا‪ٙ‬اد اٖ وا‪ٙ‬اد ‪ٚ‬‬ ‫٘اوازأد اغت‪ .‬افص‪ٚ‬دٖ ٕ٘ه ‪ٞ‬ای ٘ٓ ٌیس و‪ ٝ‬جرب و‪ٙٙ‬د‪ ٜ‬اب ٘یص ‪ٞ‬ػت‪ٙ‬د‪ ،‬تا‪ٝ‬‬ ‫فساک‪ٙ‬د اغتاسا اب دز ‪ٞ‬یدز‪ٚ‬ضَ ‪ٞ‬ا وٕه ٔی و‪ٙ‬د‪ .‬أا تاکد ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬داؾت اکاٗ‬ ‫٘‪ٛ‬ؼ ٕ٘ه ‪ٞ‬ا ت‪ ٝ‬خ‪ٛ‬تی تا ‪ٞ‬یدز‪ٚ‬ضَ تسویه ٕ٘ی ؾ‪٘ٛ‬د‪.‬‬ ‫ط‪ٞٚ‬ؿٍساٖ دز تحمیک جدکد ت‪ ٝ‬د٘ثاَ ز‪ٚ‬ؾی تسای تسویاه اکاٗ د‪ٚ ٚ‬کاطٌای‬ ‫ت‪ٛ‬د٘د‪ .‬وّید اصّی اکٗ ز‪٘ٚ‬د اغتفاد‪ ٜ‬اش ّیٕسی غاخت‪ ٝ‬ؾد‪ ٜ‬اش ٔا‪ِٛ‬اىا‪ٞ َٛ‬اای‬ ‫ک‪ ٖٛ‬د‪ ٚ‬لطثی( )‪zwitterionic‬اغت‪ِٛٔ .‬ى‪ٞ َٛ‬ای ٔرو‪ٛ‬ز دازای ک‪ٞ ٖٛ‬اکای‬ ‫تا تاز ٔثثت ‪ٙٔ ٚ‬فی ‪ٞ‬ػت‪ٙ‬د‪.‬‬ ‫ت‪ ٝ‬اکٗ تستیه ٔی ت‪ٛ‬اٖ ٕ٘ه ‪ٞ‬ای ٘ٓ ٌیس زا ت‪ٟ‬تس و‪ٙ‬تسَ وسد‪ٞ .‬یدز‪ٚ‬ضَ حاصاُ‬ ‫دز جرب اب اش ‪ٛٞ‬ای اطساف تػیاز وازأد اغت‪.‬‬ ‫جشٌَارُ تئبتر رضَی ثِ صَرت حضَری ثرگسار هیشَد‬ ‫هذیرکل فرٌّگ ٍ ارشبد اسالهی اررثبیجبى شرقری‬ ‫گفت‪ :‬ثرگساری غیرحضَری جشٌَارُ تئبتر رضرَی‬ ‫هٌتفی شذُ ٍ اهیذ است در اردیجْرشرت ‪ 2512‬ثرب‬ ‫فرٍکش کردى کرًٍب‪ ،‬ایی جشٌَارُ ثب حضرَر پرر‬ ‫رًٍق ٌّرهٌذاى استبى ّبی دیگر در تجریس ثررگرسار‬ ‫شَد‪.‬‬ ‫ٔدکسوُ فس‪ ٚ ًٙٞ‬ازؾاد اغالٔی اذزتاکجاٖ ؾسلی‬ ‫ٌفتۺ فؿاِیت ‪ٞ‬ای فس‪ٍٙٞ‬ی تاکاد ٔا‪ٛ‬جاه اکاجااد‬ ‫جسکا٘ی دز جأؿ‪ ٝ‬ؾد‪ ٚ ٜ‬تاهیاسات اکاٗ ز‪ٚ‬کاداد‪ٞ‬اا‬ ‫ٔحػ‪ٛ‬ظ تاؾد ت‪ٙ‬اتساکٗ تاسٌاصازی غایاسحضا‪ٛ‬زی‬ ‫جؿ‪ٛٙ‬از‪ ٜ‬تناتس زض‪ٛ‬ی ٔ‪ٙ‬تفی ؾد‪ ٚ ٜ‬أید اغات دز‬ ‫ازدکث‪ٟ‬ؿت ‪ ۲۴۲۲‬تا فس‪ٚ‬وؽ واسدٖ واس‪٘ٚ‬اا‪ ،‬اکاٗ‬ ‫جؿ‪ٛٙ‬از‪ ٜ‬تا حض‪ٛ‬ز سز‪٘ٚ‬ک ‪ٙٞ‬سٔ‪ٙ‬داٖ اغتاٖ‬ ‫غیدلاغٓ ٘اغٕی‪ ،‬دز ٘ؿػت ٔؿتسن تا ٔؿا‪ٚ‬ز أا‪ٛ‬ز‬ ‫فس‪ٍٙٞ‬ی‪ٙٞ ،‬سی ‪ ٚ‬اغتاٖ ‪ٞ‬ای ت‪ٙ‬یاد تیٗإِّاّای أااْ‬ ‫زضا (ؼ) ‪ ٚ‬اؾضاای ؾا‪ٛ‬زای غایااغات ٌارازی‬ ‫ا٘صد‪ٕٞ‬یٗ جؿ‪ٛٙ‬از‪ ٜ‬غساغسی تناتس زض‪ٛ‬ی‪ ،‬تا تایااٖ‬ ‫اک‪ٙ‬ى‪ ٝ‬فؿاِیت ‪ٞ‬ای فس‪ٍٙٞ‬ی تااکاد ٔا‪ٛ‬جاه اکاجااد‬ ‫جسکا٘ی دز جأؿ‪ ٝ‬ؾد‪ ٚ ٜ‬تاهیاسات اکاٗ ز‪ٚ‬کاداد‪ٞ‬اا‬ ‫ٔحػ‪ٛ‬ظ تاؾد‪ ،‬افص‪ٚ‬دۺ تا ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬جاکٍا‪ٚ ٜ‬کط‪ ٜ‬تثسکص‬ ‫دز ح‪ٛ‬ش‪ٙٞ ٜ‬س تناتس ‪ ٚ‬شتا٘صد ت‪ٛ‬دٖ ازادت ‪ ٚ‬ؾااللا‪ٝ‬‬ ‫ٔسدٔاٖ اکٗ خط‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬غاحت ٔمدظ أااْ زضاا (ؼ)‬ ‫‪ ،‬تسٌصازی جؿ‪ٛٙ‬از‪ ٜ‬تناتس زض‪ٛ‬ی دز تثسکص ٔیت‪ٛ‬ا٘اد‬ ‫اک‪ٙ‬د‪ ٜ‬ز‪ٚ‬ؾٗ ‪ٔ ٚ‬حت‪ٛ‬اکی غ‪ٙ‬ی زا تسای اکٗ جؿا‪ٙ‬ا‪ٛ‬از‪ٜ‬‬ ‫زلٓ تص٘د‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی تا اغ‪ٟ‬ازأید‪ٚ‬ازی ت‪ ٝ‬اک‪ٙ‬ى‪ ٝ‬تا تٕ‪ٟ‬ایادات تا‪ٙ‬ایااد‬ ‫تیٗ إِّّی أاْ زضا(ؼ) ‪ٕٞ ٚ‬سا‪ٞ‬ی ا‪ٞ‬ااِای تانااتاس‪،‬‬ ‫جؿ‪ٛٙ‬از‪ ٜ‬غساغسی تناتس زض‪ٛ‬ی ت‪ ٝ‬که تس٘د تثادکاُ‬ ‫ؾ‪ٛ‬د‪ ،‬اغ‪ٟ‬از داؾتۺ تناتس زض‪ٛ‬ی تا ٔضٕ‪٘ٛ‬ی اکی‪ٙ‬ای‪،‬‬ ‫ز‪ٚ‬کداد تصزی فس‪ٍٙٞ‬ی ٔر‪ٞ‬ثی اغت ‪ ٚ‬تاسٌاصازی‬ ‫اٖ دز تثسکص ت‪ ٝ‬ؾ‪ٛٙ‬اٖ کىی اش یؿتاشاٖ ‪ٙٞ‬س تناتس دز‬ ‫وؿ‪ٛ‬ز‪ ،‬افتااز تصزٌی ٔحػ‪ٛ‬ب ٔی ؾ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫٘اغٕی‪ ،‬خ‪ٛ‬اغتاز اکجاد دتیسخا٘‪ ٝ‬دائإای جؿا‪ٙ‬ا‪ٛ‬از‪ٜ‬‬ ‫تناتس زض‪ٛ‬ی دز تاثاسکاص ؾاد ‪ ٚ‬ادأا‪ ٝ‬دادۺ تاسای‬ ‫تاهیسٌرازی تیؿتس اکٗ جؿ‪ٛٙ‬از‪ ٜ‬تااکاد چؿآ ا٘اداش‬ ‫چ‪ٙ‬دکٗ غاِ‪ ٝ‬ای تسای اٖ تؿسک ‪ٞ ٚ‬ادف ٌارازی‬ ‫ؾ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫دز اکٗ ٘ؿػت دتیس اجساکای ‪ ٚ‬دتایاس تاااصاصای‬ ‫ا٘صد‪ٕٞ‬یٗ جؿ‪ٛٙ‬از‪ ٜ‬غساغسی تانااتاس زضا‪ٛ‬ی ٘ایاص‬ ‫ٌصازؾی اش ز‪٘ٚ‬د تسٌصازی جؿ‪ٛٙ‬از‪ ٜ‬ازاک‪ ٝ‬وسد٘د‪.‬‬ ‫ثَهگرد ثِ پخش ًَرٍزی شجکِ یک رسیذ‬ ‫فصل دٍم هستٌذ هسبثقِ ثَهگرد ًَرٍز ‪ 2512‬رٍی اًتی شجکِ یک سیوب خرَاّرذ‬ ‫رفت‪.‬‬ ‫ثب اعالم ‪MediaTek‬جذیذترریری ترراشرِ ّربی‬ ‫رًٍوبیی شذُ ایی شرکت تَاى رقبثت ثب تراشِّبی‬ ‫اسٌپذراگَى کَالکبم را دارًذ‪.‬‬ ‫ؾسوت ‪MediaTek‬تا‪ ٝ‬تااشٌای د‪ ٚ‬تاساؾا‪ٝ‬‬ ‫‪ٛٞ‬ؾٕ‪ٙ‬د ‪Dimensity‬زا ٔؿسفی وسد‪ ٜ‬اغت‪ .‬تا‪ٝ‬‬ ‫ٌصازؼ ‪ ،androidpolice‬ت‪ٌ ٝ‬فاتا‪ٔ ٝ‬ػانا‪ٛ‬الٖ‬ ‫ٔدکاته تساؾ‪ٞٝ‬ای ‪ ۸۲۲۲ ٚDimensity‬اکاٗ‬ ‫ؾسوت ؾّٕىسد ‪ ۸۸۸Snapdragon‬زا ازائا‪ٝ‬‬ ‫ٔی د‪ٙٞ‬د‪ٔ .‬دکاته ع اش ز‪٘ٚ‬إااکای اش تاساؾا‪ٝ‬‬ ‫ااسچاآ دازؼ تااا ٘اااْ ‪،۹۲۲۲Dimensity‬‬ ‫تساؾ‪ٞٝ‬ای غسی ‪ ۸۲۲۲ ٚ ۸۲۲۲‬زا تا‪٘ ٝ‬إااکاؽ‬ ‫ٌراؾت‪ ٝ‬اغت‪.‬‬ ‫اکٗ سداش٘د‪ٜٞ‬ا زلیه اغ‪ٙ‬تادزاٌا‪۸۷۲ ٚ ۸۸۸ ٖٛ‬‬ ‫و‪ٛ‬اِىاْ ‪ٞ‬ػت‪ٙ‬د‪ .‬لػٕت ‪CPU‬چ‪ٟ‬از ‪ٞ‬ػت‪،۷۸A ٝ‬‬ ‫چ‪ٟ‬از ‪ٞ‬ػت‪ ٝ‬و‪ٛ‬چهتس ‪ ٚ ۵۵A‬حاافاػا‪۴ ،۰L ٝ‬‬ ‫ٍٔاتاکتی دازد‪ .‬اکٗ تاؽ تا ٌس‪NM ۵TSMC ٜ‬‬ ‫‪GPU ٚ )۴(N‬ؾؽ ‪ٞ‬ػاتا‪ ٝ‬ای ‪۶۲۲Mali G-‬‬ ‫جفت ؾد‪ ٜ‬اغت‪.‬‬ ‫اکٗ تساؾ‪ٞ ٝ‬ا اش تاّا‪ٛ‬تا‪E ۶Wi-Fi ٚ ۵.۰ ٛ‬‬ ‫ؿتیثا٘ی ٔیو‪ٙٙ‬د‪ٕٞ .‬چ‪ٙ‬یٗ ٔ‪ٛ‬دْ جفت ؾد‪ ٜ‬تا اٖ‬ ‫اش اخسکٗ اغتا٘دازد‪ٞ‬اای ‪GPP ۰‬تاسای شکاس ‪۶‬‬ ‫ٌیٍا‪ٞ‬ستص ‪G ۵‬تاد‪ ٚmmWave ٖٚ‬تاا ‪۰۲۲‬‬ ‫ٍٔا‪ٞ‬ستص تجٕؽ ‪ CC ۰‬ؿتیثا٘ی ٔیو‪ٙ‬د‪ٔ .‬دکاتاه‬ ‫دز ت‪ِٛ‬ید جدکدتسکٗ تساؾ‪ٞ ٝ‬اکؽ اش طسح ‪ٞ‬ػاتا‪ٝ‬‬ ‫‪ ۷۲۲A‬کااا ‪ARM ۵۲۲A‬دز ‪Dimensity‬‬ ‫‪ ۹۲۲۲‬اغتفاد‪٘ ٜ‬ىسد‪ ٜ‬اغت‪.‬‬ ‫فرهنگ‪،‬هنر و فن اوری‬ ‫ت‪٘ ٝ‬مُ اش ز‪ٚ‬ات ؾٕ‪ٔٛ‬ی غاشٔاٖ ‪ٙٞ‬سی زغا٘‪ٝ‬ای ا‪ ، ٚ‬فصُ د‪ٔ ْٚ‬ػت‪ٙ‬د ٔػااتاما‪ٝ‬‬ ‫ت‪ٍٔٛ‬سد ت‪ ٝ‬وازٌسدا٘ی ت‪ٛ‬ز وال٘تسی ‪ ٚ‬أیس ٔ‪ٙ‬یسی تا ٔح‪ٛ‬زکت تا‪ٌ ْٛ‬اسدی ‪ٚ‬‬ ‫ٌسدؾٍسی التصادی‪ٛ٘ ،‬ز‪ٚ‬ش ‪ ۲۴۲۲‬ز‪ٚ‬ی ا٘تٗ ؾثى‪ ٝ‬که غیٕا خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬د زفت‪.‬‬ ‫تص‪ٛ‬کستسدازی فصُ د‪ ْٚ‬ت‪ٍٔٛ‬سد دز ؾ‪ٟ‬سغتاٖ ٔی‪ٙ‬اب ‪ ٚ‬ت‪ٙ‬ادز جاغه ‪ٞ ٚ‬سٔص دز‬ ‫اغتاٖ ‪ٞ‬سٔصٌاٖ ا٘جاْ ؾد‪ ٚ ٜ‬غ‪ ٝ‬خا٘‪ٛ‬اد‪ ٜ‬دز لاِه زلاتاتای جاراب تاس اغااظ‬ ‫اکتٓ‪ٞ‬اکی ٔت‪ٙ‬اغه تا شکػتت‪ ْٛ‬ا٘تااب ؾد‪ ٜ‬دز چ‪ٙ‬د لػٕت ت‪ ٝ‬زلاتت تا کىدکٍس‬ ‫ٔی سداش٘د‪ .‬فصُ ٘اػت اکٗ ٔجٕ‪ٛ‬ؾ‪ ٝ‬دز ؾٕاَ وؿا‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬حا‪ٛ‬اِای ِا‪ٙ‬اٍاس‪ٚ‬د‬ ‫تص‪ٛ‬کستسدازی ؾد‪ ٜ‬ت‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ٔػت‪ٙ‬د ٔػاتم‪ ٝ‬ت‪ٍٔٛ‬سد تس اک‪ ٝ‬غ‪ ٝ‬غسفصُ ٔ‪ٌ ٟٓ‬سدؾٍسی تا ٔح‪ٛ‬زکت ت‪ٌْٛ‬سدی‬ ‫‪ ٚ‬دز ٘ػس ٌسفتٗ التضائات فس‪ٍٙٞ‬ی ‪ٞ‬س ٔ‪ٙ‬طم‪ ،ٝ‬اؾتغاَ ‪ ٚ‬وػه ‪ ٚ‬واز ز‪ٚ‬غتااکای‬ ‫تا دز ٘ػس ٌسفتٗ غسفیت‪ٞ‬ای ٔغف‪ ٚ َٛ‬دز ٘‪ٟ‬اکت ازشؼ تاؿی تا‪ ٝ‬غا‪ٙ‬ات ‪ٞ‬اا ‪ٚ‬‬ ‫اداب ‪ ٚ‬زغ‪ٞ ْٛ‬س ٔ‪ٙ‬طم‪ٛٞ ٚ ٝ‬کتتاؿی ت‪ٞ ٝ‬س ت‪ ٚ ْٛ‬ل‪ٔٛ‬یت ت‪ِٛ‬ید ؾد‪ ٜ‬اغت‪.‬‬ ‫فراخَاى جشی هَسیقی »حبفظ «هٌتشر شذ‬ ‫دثیرخبًِ ًخستیی جشی هَسیقی ٍ تئبتر حربفرظ‬ ‫فراخَاى حضَر ٌّرهٌذاى در ثخش هَسیقی ایی‬ ‫رٍیذاد ٌّری را هٌتشر کرد‪.‬‬ ‫ت‪٘ ٝ‬مُ اش ز‪ٚ‬ات ؾٕ‪ٔٛ‬ی ٘اػتیٗ جؿٗ تنااتاس ‪ٚ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬غیمی ؾّی ٔؿّٓ‪ٛ ،‬کا افؿازی ٔادکاس تاااؽ‬ ‫ٔ‪ٛ‬غیمی ٘اػتیٗ جؿٗ تناتس ‪ٛٔ ٚ‬غایامای ؾاّای‬ ‫ٔؿّٓ طی فساخ‪ٛ‬ا٘ی ؾساک حضا‪ٛ‬ز دز تاااؽ‬ ‫ٔ‪ٛ‬غیمی اکٗ جؿٗ زا اؾالْ وسد‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ٌفاتۺ تاس اغااظ اکاٗ فاساخا‪ٛ‬اٖ‪ ،‬اهااز‬ ‫ٔ‪ٛ‬غیمیاکی دز غ‪ ٝ‬تاؽ ٔ‪ٛ‬غیمی اکسا٘ی (غ‪ٙ‬تی)‪،‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬غیمی اج ‪ ٚ‬اغتؿداد تاش‪ٛٔ ٜ‬غیمی اکساٖ ٔ‪ٛ‬زد‬ ‫تسزغی ‪ ٚ‬دا‪ٚ‬زی لساز خ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬د ٌسفت ‪ ٚ‬ت‪ ٝ‬تسٌصکدٌاٖ ت‪ٙ‬دکع حافع ‪ ٚ‬ج‪ٛ‬اکصی‬ ‫ا‪ٞ‬دا خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬د ؾد‪ .‬تسٌصکدٌاٖ دز تاؽ ‪ٞ‬ای ت‪ٟ‬تسکٗ تسا٘‪ ،ٝ‬ت‪ٟ‬اتاسکاٗ خا‪ٛ‬ا٘ا‪ٙ‬اد‪ٜ‬‬ ‫اکسا٘ی‪ ،‬ت‪ٟ‬تسکٗ خ‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬د‪ ٜ‬اج‪ ،‬ت‪ٟ‬تسکٗ ت‪ٙ‬ػیٓ و‪ٙٙ‬د‪ ٜ‬اج‪ ،‬ت‪ٟ‬تسکٗ ت‪ٙ‬ػیآ وا‪ٙ‬ا‪ٙ‬اد‪ٜ‬‬ ‫اکسا٘ی ت‪ٟ‬تسکٗ لطؿ‪ ٝ‬غاَ‪ ،‬ت‪ٟ‬تسکٗ ا‪ٍٙٞ‬ػاش اج‪ ،‬ت‪ٟ‬تسکٗ ا‪ٍٙٞ‬ػاش اکسا٘ی ا٘تااب‬ ‫خ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬د ؾد‪ٔ .‬تماضیاٖ ؾسوت دز اکٗ جؿٗ ٔیت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬د تا ٔساجؿ‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬غأا٘‪ ٝ‬جؿٗ‬ ‫ٔ‪ٛ‬غیمی ‪ ٚ‬تناتس حافع ٔساجؿ‪ ٝ‬و‪ٙٙ‬د‪٘ .‬اػتیٗ د‪ٚ‬ز‪ ٜ‬جؿٗ تناتس ‪ٛٔ ٚ‬غیمی ؾاّای‬ ‫ٔؿّٓ (ت‪ٙ‬دکع حافع) غاَ اک‪ٙ‬د‪ ٜ‬تا دتیسی أید ٔؿّٓ تسٌصاز خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬د ؾد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ٔػت‪ٙ‬د ٔػاتم‪ ٝ‬ت‪ٍٔٛ‬سد ت‪ ٝ‬ت‪ٟ‬ی‪ٝ‬و‪ٙٙ‬دٌی غید جٕاَ ؾ‪ٛ‬دغیٕیٗ‪ٔ ،‬حص‪ َٛ‬غااشٔااٖ‬ ‫‪ٙٞ‬سی زغا٘‪ ٝ‬ای ا‪ ٚ ٚ‬ت‪ِٛ‬ید ؾد‪ ٜ‬دز ٔ‪ٛ‬غػ‪ ٝ‬ا‪ٔٚ‬ا فیّٓ اغت وا‪٘ ٝ‬ا‪ٛ‬ز‪ٚ‬ش ‪۲۴۲۲‬‬ ‫ز‪ٚ‬ی ا٘تٗ ؾثى‪ ٝ‬که غیٕا خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬د زفت‪.‬‬ ‫»ایٌِ «سیرٍس ّوتی هٌتشر شذ‬ ‫فیلنًبهِ ایٌِ ًَشتِ سیرٍس ّوتی هٌتشر شذ‪.‬‬ ‫اکٗ وتاب دز ‪ ۶۴‬صفح‪ ٝ‬زلؿی ت‪ٛ‬غ ا٘اتاؿاازات‬ ‫وتاب ٘یػتاٖ ٔ‪ٙ‬تؿس ؾد‪ ٜ‬اغت‪.‬‬ ‫دز ٔؿسفی فیّٓ٘أ‪ ٝ‬اک‪ ٝٙ‬ت‪ٛ‬غ ٘اؾس ٔیخا‪ٛ‬ا٘ایآۺ‬ ‫تاش‪ٜ‬تسکٗ اهس غیس‪ٚ‬ظ ‪ٕٞ‬تی‪ ،‬فیّٓ٘اأا‪ ٝ‬ای اغات‬ ‫و‪ٛ‬تا‪ ٜ‬و‪ ٝ‬دز لاِه داغتا٘ی حاده‪ٝ‬ای ‪ ٚ‬جا‪ٙ‬ااکای‬ ‫ّیػی ٘‪ٛ‬ؾت‪ ٝ‬ؾد‪ ٜ‬اغت‪ .‬داغتااٖ تاا حضا‪ٛ‬ز د‪ٚ‬‬ ‫تاش سظ اداز‪ ٜ‬اٌا‪ٞ‬ی دز ٔحُ ‪ٚ‬ل‪ٛ‬ؼ که ج‪ٙ‬اکت‬ ‫دز غاختٕا٘ی ٔؿ‪ٟٛ‬ز ت‪ ٝ‬اک‪ ٝٙ‬ؾس‪ٚ‬ؼ ٔیؾا‪ٛ‬د‪ .‬دز‬ ‫خا٘‪ ٝ‬ش٘ی ت‪ٟٙ‬ا و‪ ٝ‬غا‪ٞ‬سا ٔؿّٓ اخالق تػایاازی اش‬ ‫ا‪ٞ‬اِی ٔحُ ‪ ٚ‬ؾ‪ٟ‬س ‪ٚ‬ل‪ٛ‬ؼ داغتاٖ ٘یص ‪ٞ‬ػت لاتاّای‬ ‫زخ داد‪ .ٜ‬ج‪ٛ‬ا٘ی اش ‪ٙ‬جس‪ ٜ‬خا٘‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬اکیٗ ست ؾد‪ٜ‬‬ ‫اغت ‪ ٚ‬دز ٍ٘ا‪ ٜ‬ا‪ َٚ‬ت‪٘ ٝ‬ػس ٔیزغد و‪ ٝ‬اکٗ اتفاق ت‪ ٝ‬خاطس که حاادها‪ ٝ‬دز اٖ‬ ‫خا٘‪ ٝ‬زخ داد‪ ،ٜ‬أا تاش سظ ؾىان ‪٘ ٚ‬ىت‪ٝ‬غ‪ ٙ‬اکٗ داغتاٖ زفت‪ ٝ‬زفت‪ٌ ٝ‬س‪ ٜ‬اش اکاٗ‬ ‫ٔاجسا تاش ٔیو‪ٙ‬د ‪ ٚ‬لاتُ خ‪ٛ‬دؼ زا ٘ؿاٖ ٔید‪ٞ‬د‪.‬‬ ‫غیس‪ٚ‬ظ ‪ٕٞ‬تی دز غاَ‪ٞ‬ای اخیس تیؿتس تا تاشکٍسی ‪ ٚ‬وازٌسدا٘ی تناتس ؾ‪ٙ‬ااخاتا‪ٝ‬‬ ‫ؾد‪ ٚ ٜ‬طی غاَ‪ٞ‬ای اخیس حض‪ٛ‬زؼ دز لاِه ٔستی داغتاٖ٘‪ٛ‬کػی ٘یص ٔ‪ٙ‬اجاس تا‪ٝ‬‬ ‫تستیت ٘‪ٛ‬کػ‪ٙ‬دٌاٖ ج‪ٛ‬ا٘ی ٔتؿددی ؾد‪ ٜ‬اغت‪.‬‬ ‫هواد الزم‪:‬‬ ‫ازد تس٘ ‪ ۴‬لاؾک غرا خ‪ٛ‬زی‪ ،‬ؾاىاس کاه د‪ْٚ‬‬ ‫یٕا٘‪ ،ٝ‬ؾىالت چیتػی ت‪ٔ ٝ‬مداز الشْ‪ ،‬ؾاىاالت‬ ‫ؾیسی ت‪ٔ ٝ‬مداز الشْ‪ ،‬ؾا‪ٞ‬ػتسْ که چ‪ٟ‬ازْ یٕا٘‪،ٝ‬‬ ‫شؾفساٖ ت‪ٔ ٝ‬مداز الشْ‪ٛٔ ،‬ش‪ ،‬ا٘ث‪ ٚ ٝ‬ا٘اا٘ااظ خاسد‬ ‫ؾد‪ِ ۲ ٜ‬ی‪ٛ‬اٖ‬ ‫طرز تهیه‪:‬‬ ‫اتتدا ازد زا ت‪ ٝ‬ؾیس افص‪ٚ‬د‪ ٚ ٜ‬خ‪ٛ‬ب ٔاااّا‪ٔ ٛ‬ای‬ ‫و‪ٙ‬یٓ تا ٌّ‪ ِٝٛ‬ای ٘ثاؾد‪ .‬غتع ز‪ٚ‬ی حسازت لاساز‬ ‫داد‪ٔ ٚ ٜ‬داْ ‪ٔ ٓٞ‬ی ش٘یٓ تا تج‪ٛ‬ؾد ‪ ٚ‬غّیع ؾا‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫تؿد ؾىس ‪ ٚ‬ؾا‪ٞ‬ػتسْ زا زکات‪ ٚ ٝ‬اش ز‪ٚ‬ی حاسازت‬ ‫تس ٔی دازکٓ‪ .‬فس٘ی زا ‪ ۰‬لػٕت وسد‪ ٚ ٜ‬لػٕت ا‪َٚ‬‬ ‫زا تا ؾىالت اب ؾد‪ٔ ٜ‬اّ‪ٔ ٛ‬ی و‪ٙ‬یآ‪ٚ .‬لاتای‬ ‫وٕی خ‪ٛ‬دؼ زا ٌسفت لػٕت د‪ ْٚ‬زا تا شؾافاساٖ‬ ‫ٔاّ‪ ٛ‬وسد‪ ٚ ٜ‬ز‪ٚ‬ی اٖ ٔی زکصکٓ‪ .‬شٔاا٘ای وا‪ٝ‬‬ ‫خ‪ٛ‬دؼ زا وأال ٌسفت ٔی‪ٞ ٜٛ‬ا زا زکات‪ ٚ ٝ‬ز‪ٚ‬ی‬ ‫اٖ فس٘ی غفید زا ٔی زکصکٓ‪ .‬تؿد اش اک‪ٙ‬ى‪ ٝ‬فس٘ی ‪ٞ‬اا‬ ‫وأال خ‪ٛ‬دؾاٖ زا ٌسفت‪ٙ‬د ز‪ٚ‬ی اٖ زا تا ؾاىاالت‬ ‫چیتػی تصکیٗ ٔی و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫* تسای اک‪ٙ‬ى‪ ٝ‬دزفاصّ‪ ٝ‬تػت‪ ٝ‬ؾدٖ ز‪ٚ‬ک‪ٞ ٝ‬اا تاالای‬ ‫فس٘ی غفت ٘ؿ‪ٛ‬د اٖ زا ز‪ٚ‬ی حسازت تػیاز ٔالئآ‬ ‫لسازٔی د‪ٞ‬یٓ تا ٌسْ تٕا٘د‪.‬‬ ‫* ٔی ت‪ٛ‬ا٘یٓ ٘ص ٔمداز ؾاا‪ٞ‬ػاتاسْ اش ٌاالب‬ ‫اغتفاد‪ ٜ‬و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫فیلن‬ ‫ادأ‪ ٝ‬اش ؾٕاز‪ ٜ‬لثُۺ‬ ‫هراحل فیلنسبزی‬ ‫تؿداد ‪ٛ٘ ٚ‬ؼ وازو‪ٙ‬اٖ الشْ ج‪ٟ‬ت ت‪ٟ‬ی‪ ٝ‬فیّٓ تػتٍی‬ ‫ت‪ٔ ٝ‬ا‪ٞ‬یت اٖ دازد‪ .‬تػیازی اش فیّٓ‪ٞ‬ای حاادها‪ ٝ‬ای‬ ‫‪ٞ‬اِی‪ٚٛ‬د ٘یاش ت‪ ٝ‬صح‪ ٝٙ‬غاشی ‪ٞ‬اای واأاتایا‪ٛ‬تاسی‬ ‫(غی‪.‬جی‪ .‬ای) داز٘د و‪ ٝ‬ت‪ٛ‬غا کاه د‪ٚ‬جایاٗ‬ ‫ؾ‪ٛ‬أُ لاِه ‪ٞ‬ای غ‪ ٝ‬تؿدی‪ ،‬ا٘ایإایاؿاٗ وااز‪ٞ‬اا‪،‬‬ ‫ز‪ٚ‬ت‪ٛ‬غىتی واز‪ٞ‬ا ‪ ٚ‬غاش٘دٌاٖ تدازن ٔیٌسد٘د‪.‬‬ ‫ت‪ٞ ٝ‬سحاَ‪ ،‬که فیّٓ وٓ خاس ٔػاتاماُ تا‪ٛ‬غا‬ ‫ؾ‪ٛ‬أُ اصّی و‪ٔ ٝ‬ؿٕ‪ٛ‬الً دغتٕصد وٕی ‪ ٓٞ‬داز٘اد‬ ‫لاتُ غاخت اغت‪ .‬واز فیّٕػاشی دز تٕااْ ٘اماا‬ ‫د٘یا تا اغتفاد‪ ٜ‬اش ف‪ٙ‬ا‪ٚ‬زی‪ٞ‬ا‪ ،‬غثاه ‪ٞ‬اای تااشی ‪ٚ‬‬ ‫الػاْ اٖ دز حاَ ا٘جاْ اغت‪ .‬ت‪ٛ‬دج‪ ٝ‬تسخی اش اکٗ‬ ‫فیّٓ ‪ٞ‬ا تػیاز شکاد ‪ ٚ‬دز حد تؿ‪ٟ‬د د‪ِٚ‬تی اغت ٔا٘‪ٙ‬د‬ ‫ٕ٘‪ٞٝ٘ٛ‬اکی دز چیٗ ‪ ٚ‬دز ٔماتُ تسخی دکٍس دز حد‬ ‫فیّٓ غاشی دز غیػتٓ اغت‪ٛ‬دک‪ٛ‬ی أسکىا ‪ٞ‬صک‪ٙ‬ا‪ ٝ‬تاس‬ ‫‪ٞ‬ػت‪ٙ‬د‪.‬‬ ‫ٔساحُ ٔسغ‪ ْٛ‬فیّٓغاشی دز اکاساٖ ؾاأاُ ا‪ٙ‬ا‬ ‫ٔسحّ‪ ٝ‬اغاغی اغتۺ‬ ‫فیّٕ‪ٙ‬أ‪ٛ٘ٝ‬کػی‪ -‬یؽ ت‪ِٛ‬ید‪-‬ت‪ِٛ‬ید‪ -‬ع ت‪ِٛ‬ید‬ ‫ت‪ٛ‬شکؽ (اوساٖ)‬ ‫ٔدت شٔاٖ الشْ تسای اکٗ ٔساحُ ٔؿٕ‪ٛ‬الً غ‪ ٝ‬غااَ‬ ‫اغت‪ .‬غاَ ا‪ َٚ‬صسف ٔسحّ‪ ٝ‬ازتماء اغت‪ .‬دز غاَ‬ ‫د‪ٔ ْٚ‬ساحُ لثُ اش تا‪ِٛ‬ایاد ‪ ٚ‬تا‪ِٛ‬ایاد تا‪ ٝ‬ا٘اجااْ‬ ‫ٔی زغ‪ٙ‬د‪ .‬غاَ غ‪٘ ْٛ‬یص ت‪ٔ ٝ‬ساحُ تؿد اش تا‪ِٛ‬ایاد ‪ٚ‬‬ ‫ت‪ٛ‬شکؽ اختصاـ ٔیکاتد‪.‬‬ ‫عَاهل فیلن‬ ‫ٔماِ‪ ٝ‬اصّیۺ ؾ‪ٛ‬أُ ت‪ِٛ‬ید فیّٓ‬ ‫ؾ‪ٛ‬أُ فیّٓ ؾثازتا٘د اش ٌس‪ٞٚ‬ی اش ٔسدْ وا‪ ٝ‬تا‪ٝ‬‬ ‫ٔ‪ٙ‬ػ‪ٛ‬ز ت‪ِٛ‬ید که فیّٓ کا س‪ٚ‬ض‪ ٜ‬تص‪ٛ‬کس ٔاتاحاسن‬ ‫ت‪ٛ‬غ ؾسوت فیّٓ غاش کا غاش٘د‪ ٜ‬فیّٓ اغاتاااداْ‬ ‫ٔیؾ‪٘ٛ‬د‪٘ .‬ػیس اؽ‪ ،‬تاشکٍاساٖ وا‪ ٝ‬دز جاّا‪ٛ‬ی‬ ‫د‪ٚ‬زتیٗ غا‪ٞ‬س ٔای ؾا‪٘ٛ‬اد ‪ ٚ‬افاسادی وا‪ ٝ‬تاسای‬ ‫ؾاصیت‪ٞ‬ای فیّٓ صداغاشی ٔیٕ٘اک‪ٙ‬د ‪ٚ‬‬ ‫فیلنسبزی هستقل‬ ‫ٔماِ‪ ٝ‬اصّیۺ فیّٓ ٔػتمُ‬ ‫فیّٓغاشی ٔػتمُ ٔؿٕ‪ٛ‬الً دز خاز اش ‪ٞ‬اِایا‪ٚٛ‬د ‪ٚ‬‬ ‫دکٍس غیػتٓ‪ٞ‬ای اغت‪ٛ‬دک‪ٛ‬کی ا٘جاْ ٔیؾ‪ٛ‬د‪ .‬کاه‬ ‫فیّٓ ٔػتمُ (کا فیّٓ ‪ٙٞ‬د ‪ ٚ‬چیٗ) فیّٕی اغات وا‪ٝ‬‬ ‫دز اتتدا تد‪ ٖٚ‬تس٘أ‪ٝ‬زکصی ٔاِی ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬شکؽ حإااکات‬ ‫ؾد‪ ٜ‬اش غ‪ٛ‬ی اغت‪ٛ‬دک‪ٞٛ‬ای فیّٓ غاشی ؾػیٓ غاخت‪ٝ‬‬ ‫ٔیؾ‪ٛ‬د‪ .‬خاللیت‪ ،‬تجازت ‪ ٚ‬دالکُ تى‪ِٛٛٙ‬ضکاىای‬ ‫تٕأاً اش ؾ‪ٛ‬أُ زؾد فیّٓ‪ٞ‬ای ‪ٙٞ‬د ‪ ٚ‬چیٗ دز ا‪ٚ‬اخس‬ ‫غد‪ ٚ ۰۲ ٜ‬ا‪ٚ‬اکُ غد‪ ۰۲ ٜ‬ت‪ ٝ‬حػاب ٔیاک‪ٙ‬د‪.‬‬ ‫اش ٔ‪ٙ‬ػس خاللیت‪ ،‬جّه حٕاکت اغت‪ٛ‬دک‪ٞٛ‬اا تاسای‬ ‫فیّٓ ‪ٞ‬ای اشٔاکؿی تػیااز دؾا‪ٛ‬از اغات‪ٚ .‬جا‪ٛ‬د‬ ‫اجصای اشٔاکؿی دز ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ؼ ‪ ٚ‬غاثاه اش جإّا‪ٝ‬‬ ‫ٔػائُ ٕٔ‪ٛٙ‬ؾ‪ ٝ‬اغت‪ٛ‬دک‪ٞٛ‬ای تصزی فایاّآ غااشی‬ ‫‪ٞ‬ػت‪ٙ‬د‪ .‬اش ِحاظ وازی‪ ،‬تا‪ٛ‬دجا‪ٞ ٝ‬اای غا‪ٙ‬اٍایاٗ‬ ‫اغت‪ٛ‬دک‪ٞٛ‬ای فیّٓغاشی ٘یص اٖ ‪ٞ‬اا زا تا‪ ٝ‬غا‪ٛ‬ی‬ ‫ا٘تااب‪ٞ‬ای ٔحافػ‪ ٝ‬وازا٘‪ ٝ‬دز ٔػائُ ٔاستا‪ ٛ‬تا‪ٝ‬‬ ‫اؽ ‪ٌ ٚ‬صک‪ٙ‬ؽ ؾ‪ٛ‬أُ غ‪ٛ‬ق ٔید‪ٞ‬د‪ .‬اکٗ ٔؿىُ‬ ‫تا دز ٘ػس ٌسفتٗ ٔػائُ ٔؿازوتی ؾسوت‪ٞ‬اا ٘ایاص‬ ‫تیؽتس تؿدکد ٔیٌسدد‪ٔ( .‬ؿازوت اش ‪ ۲۲‬دز غااَ‬ ‫‪ ۲۹۸۷‬ت‪ ٝ‬حد‪ٚ‬د د‪ ٚ‬غ‪ ْٛ‬فیّٓ ‪ٞ‬اا دز غااَ ‪۰۲۲۲‬‬ ‫ت‪ٛ‬غ ؾاسوات تاسادزاٖ ‪ٚ‬از٘اس افاصاکاؽ ایادا‬ ‫وسد‪ ٜ‬اغت‪ .‬که ٔدکس ت‪ِٛ‬ید ٘اؾ‪ٙ‬اظ تا شٔا٘ی وا‪ٝ‬‬ ‫تجازب ٔ‪ٛ‬فمی دز فیّٓغاشی ص‪ٙ‬ؿتی کا تّ‪ٛ‬کاصکا‪ٖٛ‬‬ ‫٘داؾت‪ ٝ‬تاؾد‪ ،‬تمسکثاً ‪ٞ‬یچٍا‪ ٜ‬دز اغت‪ٛ‬دک‪ٞٛ‬ا رکسفتا‪ٝ‬‬ ‫ٕ٘یؾ‪ٛ‬د‪ .‬اغت‪ٛ‬دک‪ٞ ٛ‬ا ‪ٓٞ‬چ‪ٙ‬یٗ اش ‪ٞ‬ا‪ٙ‬اس ایاؿاٍااٖ‬ ‫غیسٔؿس‪ٚ‬ف دز فیّٓ‪ٞ‬ای خ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬تا‪ ٝ‬خصا‪ٛ‬ـ دز‬ ‫٘مؽ‪ٞ‬ای وّیدی اغتفاد‪ٕ٘ ٜ‬یٕ٘اک‪ٙ‬د‪...‬‬ ‫ادأ‪ ٝ‬دازد‬ صفحه 5 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫ادبیات‬ ‫پنجطنجه ‪ 23‬اسفند‪ 4 * 2511‬هبرس ‪ 32 * 3133‬رجت ‪ * 2554‬سبل سی و دوم ( اوتوز ایکینجی ایل ) * ضوبره ( سبیی ) ‪6563 :‬‬ ‫‪6‬‬ ‫بویوتموسن قوجاغیندا ایگیدلرسن‬ ‫ایگیدلیگی سن دنیایا گتیرمیسن‬ ‫اان یوردو یو وامیسسان ارذبایجان‬ ‫عالهم امینی‬ ‫دده قورقود‬ ‫فضولی‬ ‫اتب ثبثب سوزلری‬ ‫وئچُ زا‪ٚ‬ا ثیّؿ‪ ، ٝ‬اوظ ثبقی‪ٙ‬ب یبذبض‬ ‫وُ اٌط ؼجیت ث‪ٛ‬زی ‪ ،‬ؾط ذ‪ٛ‬ز ز‪ٚ‬ا ٕ٘‪ٛ‬زی‬ ‫*************************‬ ‫ظطضیٗ یبضؾی‪ٙ‬ساٖ لبییتٕبق ‪ٙٔ ،‬فعتسیط‬ ‫خّ‪ ٛ‬ظطض ضا اظ ‪ٞ‬ط ودب ثٍیطی ٔ‪ٙ‬فعت‪ٝ‬‬ ‫*************************‬ ‫٘یؿی‪ٌ ٝ‬یطٔ‪ ٝ‬ظ ویؿیی‪ٝ‬‬ ‫٘ؿی‪٘ ٝ‬ؿی‪ ، ٝ‬اذط ث‪ ٝ‬زع‪ٛ‬ا ٘ؿی‪. ٝ‬‬ ‫*************************‬ ‫ٌّیٗ ا‪ٚ‬ی‪ٙ‬بٔبق ثبقبضٔیط ‪ ،‬زئییط یئط ایطی زیط‬ ‫ضلبص‪ٕ٘ ٝ‬ی ت‪٘ٛ‬ؿت ثطلص‪ٔ ، ٝ‬ی ٌفت ظٔیٗ ود‪ٝ‬‬ ‫*************************‬ ‫لیف چیربض ‪ ،‬ا‪ٚ‬ظ‪ ٚ‬لبضاِیک وؤ‪ٛ‬ض‪ ٜ‬لبالض‬ ‫ظٔؿت‪ٔ ٖٛ‬ی ٌصض‪ ، ٜ‬ض‪ ٚ‬ؾیب‪ٞ‬ی ث‪ ٝ‬ظؼبَ ٔی ٔ‪ٝ٘ٛ‬‬ ‫*************************‬ ‫لبضا ٌ‪ ٖٛ٘ٛ‬عٕط‪ ٚ‬اظ ا‪ٚ‬الض‬ ‫پبیبٖ قت ؾی‪ ٝ‬ؾفیس اؾت ‪.‬‬ ‫*************************‬ ‫٘فؿی ایؿتی یئطزٖ چیریط‬ ‫٘فؿف اظ خبی ٌطْ زض ٔیبز‬ ‫*************************‬ ‫عدّ‪ ٝ‬ایکی‪ ٝٙ‬قئیؽبٖ لبضیکبض‬ ‫عدّ‪ ٝ‬وبض قیؽ‪ٝ٘ٛ‬‬ ‫*************************‬ ‫‪ٞ‬ئچ ویٓ اوظ لبتیؽی‪ٙ‬ب ت‪ٛ‬ضـ زئٕ‪ ٝ‬ظ‬ ‫‪ٞ‬یچ ثمبِی ٕ٘یٍ‪ٔ ٝ‬بؾت ٔٗ تطق‪ٝ‬‬ ‫*************************‬ ‫پیچبق اوظ زؾت‪ ٝ‬ؾی‪ٙ‬ی و‪ ٝ‬ؾٕ‪ ٝ‬ظ‬ ‫چبل‪ ٛ‬زؾت‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬زق‪ٕ٘ ٛ‬ی ثط‪ٜ‬‬ ‫*************************‬ ‫ل‪ٛ‬ضززاٖ ل‪ٛ‬ضذبٖ ‪ ،‬ل‪ٛ‬ی‪ ٖٛ‬ؾبذالٔبظ‬ ‫وؿی و‪ ٝ‬اظ ٌطی ٔی تطؾ‪ٌٛ ، ٝ‬ؾف‪ٙ‬س ٘گٍگ‪٘ ٝ‬گٕگی‬ ‫زاض‪ٜ‬‬ ‫*************************‬ ‫اَ ایتسٖ ٔک‪ٟٛ‬ضز‪ٚ‬ض‬ ‫ٔثُ ٌب‪ ٚ‬پیک‪٘ٛ‬ی ؾفیس ٔک‪ٟٛ‬ض‪ٜ‬‬ ‫*************************‬ ‫زئی‪ ٝ‬ؾٗ خب٘یٗ لبقی‪ٙ‬یط‬ ‫ٔثُ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ت‪ٙ‬ت ٔی ذبض‪ - ٜ‬زِت وته ٔیر‪ٛ‬از‬ ‫*************************‬ ‫یب حؿٗ وئچُ ‪ ،‬یب وئچُ حؿٗ‬ ‫چ‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬اخ‪ ٝ‬عّی ‪ ،‬چ‪ ٝ‬عّی ذ‪ٛ‬اخ‪ٝ‬‬ ‫*************************‬ ‫لبضزاقالض قب‪ٚ‬اقسی ‪ ،‬اذٕبذالض ای‪ٙ‬ب٘سی‬ ‫ثطازضاٖ خ‪ ًٙ‬و‪ٙٙ‬س ‪ ،‬اثّ‪ٟ‬بٖ ثب‪ٚ‬ض و‪ٙٙ‬س ‪.‬‬ ‫اضاظی ایگیگگطزیگگگال‬ ‫ل‪ٔٛ‬گ‪٘ٛ‬بٖ ز‪ٚ‬یگ‪ٛ‬ضز‪ٚ‬ال‬ ‫ٔٗ ؾ‪ٙ‬سٖ ایطیّٕبظزیٓ‬ ‫ظّگٕیگّ‪ ٝ‬ایگیگطزیگال‬ ‫****‬ ‫زضیگگبزا چگیگطاغ یگب٘گبض‬ ‫ثبذسیمدب ا‪ٚ‬ظاخ یگب٘گبض‬ ‫ایکٕیکٓ ؼٓ ثبز‪ ٜ‬ؾیٗ‬ ‫ایکسیمدبٖ ا‪ٚ‬ض‪ ٜ‬ن یب٘بض‬ ‫****‬ ‫زأگ‪ٙ‬بٖ زأگب ٌّگٕیکٓ‬ ‫ٌگوَ زضٔگبلب ٌّگٕیکٓ‬ ‫ایتیط ٔیکٓ ؾو‪ٌٚ‬یٕی‬ ‫اذتگبضٔگبلب ٌّگٕیگکٓ‬ ‫****‬ ‫زضیب ؾ‪ٙ‬سٖ ویٓ ٌئکسی‬ ‫ویٓ لطق ا‪ِٚ‬سی‪ ،‬ویٓ ٌئکسی‬ ‫ـّگه ٌگُ ثگبثیت ائیّگ‪ٝ‬‬ ‫‪ٞ‬ب٘ؿی ٌو٘‪ ْٛ‬ذ‪ٛ‬ـ ٌئکسی‬ ‫****‬ ‫ععیعیگٓ ویٕی ٌگوظِط‬ ‫تبضچبالٖ ؾیٕی ٌوظِط‬ ‫ؾبغ ٌوظ‪ ْٚ‬ؾ‪ ٝٙ‬ل‪ٛ‬ضثبٖ‬ ‫ؾوَ ٌوظ‪ ْٚ‬ویٕی ٌوظِط‬ ‫****‬ ‫عگعیگعیگٓ إِگبلبال‬ ‫ثکگمبثگب إِگبلبال‬ ‫٘بٔطز ٌّیت ٔطز اوِٕبظ‬ ‫ث‪ٛ‬ی‪٘ٛ‬دب لیعیُ لبال‬ ‫****‬ ‫ث‪ٛ‬الؼیٗ ثبقی‪ٙ‬ب ٌُ‪،‬‬ ‫زیجی‪ٙ‬یٗ زاقی‪ٙ‬ب ٌُ‪.‬‬ ‫ٌّٕؿٗ‪ ،‬ل‪ٛ‬ت‪ٛ‬ض ز‪ٚ‬قؿ‪،ٖٛ‬‬ ‫لبقی‪ٙ‬ب ‪ -‬لبقی‪ٙ‬ب ٌُ‪.‬‬ ‫****‬ ‫ٔٗ عبقیمٓ‪ ،‬ا‪ ٚٚ‬زٌیُ‪،‬‬ ‫چبذٕبق زٌیُ‪ ،‬ل‪ ٚٛ‬زٌیُ‪،‬‬ ‫ل‪ ِٖٛٛ‬ل‪ٛ‬ض‪ٚ‬ؾ‪ ،ٖٛ‬ا‪ٚٚ‬چ‪،ٛ‬‬ ‫ث‪ٚٚ ٛ‬ضٔبِی ا‪ ٚٚ‬زٌیُ‪.‬‬ ‫اق‪ٙ‬بیی ثب ؾّؿّ‪ٞ ٝ‬بی تطن تجبض‬ ‫جالیریبى‬ ‫ازأ‪ ٝ‬اظ قٕبض‪ ٠‬لجُ‪...‬‬ ‫زا٘کگٕ‪ٙ‬ساٖ قگطق قگ‪ٙ‬بؼ اٍّ٘یؿی غ‪.‬زِیٕجط ( لگطٖ ‪ ) 19‬ؾگگگتگبض‪ٜ‬‬ ‫قگ‪ٙ‬بؼ إِب٘ی‪.َ ،‬ؾگسی لطٖ ‪ ، 19‬ن‪.‬پتطثگی ( ‪ 1806‬گگ ‪) 1880‬‬ ‫ؾگتبض‪ ٜ‬قگ‪ٙ‬بؼ إِب٘ی ن‪.‬پط‪ٚ‬ویّٗ ( ‪ 1868‬گگ ‪ ) 1956‬اِگٕگب٘گی ‪ٚ‬‬ ‫زیٍطاٖ زض ٔ‪ٛ‬ضز اثط ظیح ٌ‪ٛ‬ضٌب٘ی تحمیگمگبتگی ٘گٕگ‪ٛ‬ز٘گس‪ ٚ .‬ظیگح‬ ‫ٌ‪ٛ‬ضٌب٘ی ث‪ ٝ‬ظثبٖ ‪ٞ‬بی ٔرّتؿ خ‪ٟ‬بٖ زض اض‪ٚ‬پب ‪ ٚ‬لؽع‪ ٝ‬أطیىگب ‪ ٚ‬زض‬ ‫قگ‪ٟ‬ط ‪ٞ‬بی ٔرتّؿ چبح ٌطزیس‪ ٜ‬اؾگت‪.‬‬ ‫زا٘کگٕ‪ٙ‬ساٖ ظیبز وکگ‪ٛ‬ض ‪ٞ‬بی تطوی‪ ،ٝ‬ایطاٖ‪ ،‬اـؽب٘ؿگتبٖ‪ٙٞ ،‬س‪ٚ‬ؾگتگبٖ ‪ٚ‬‬ ‫اض‪ٚ‬پب اظ اص‪ َٛ‬تحمیمبت اِػ ثیه ظٕٗ ؾگٕی‪ٙ‬بض ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬و‪ٙ‬فگطا٘گؽ ‪ٞ‬گب‬ ‫ثطٌصاض ٔی ٕ٘بی‪ٙ‬س‪ ،‬و‪ ٝ‬زض ؾگبَ ‪ ْ 1375‬زض ٔعاض قگطیؿ ٘یع ؾگٕی‪ٙ‬گبض‬ ‫زض ‪ٛٞ‬تُ تطاثی ثطٌصاض ٌطزیس ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬ایٗ ٔ‪ٙ‬بؾگجت ِیؿگ‪ ٝ‬ذطاؾگگگبٖ ثگ‪ٝ‬‬ ‫٘بْ ِیؿگ‪ ٝ‬اِػ ثیه ٘بْ ٌصاضی ٌطزیس‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬زض ؾگبَ ‪ .ْ 1382‬ز‪ٚ‬‬ ‫ثبض‪٘ ٜ‬بْ ا٘طا حصؾ ٕ٘‪ٛ‬ز‪ِ ٚ ٜ‬یؿگ‪ ٝ‬ضا ث‪٘ ٝ‬بْ قگرص زٌطی ٌصاقگت‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ز‪ٚ‬ضاٖ ظ٘سٌی اِػ ثیه ا‪ِٚ‬یٗ ثبض ت‪ٛ‬ؾگػ زا٘کگٕ‪ٙ‬س ض‪ٚ‬ؾگی ثگطتگ‪ِٛ‬گس‬ ‫أ‪ٛ‬ذت‪ ٝ‬قگس ‪ ٚ‬زض ؾگبَ ‪ 1908‬ثبؾگتبٖ قگ‪ٙ‬بؼ زیٍگط ض‪ٚ‬ؾگی ‪.َ .ٚ‬‬ ‫پبتىیٗ ذطاث‪ٞ ٝ‬بی ضصس ذب٘‪ ٝ‬ضا وکگؿ ‪ ٚ‬ز‪ ٚ‬ثبض‪ ٜ‬احگیگب ٌگطزیگس ‪ٚ‬‬ ‫ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ؾگیبحبٖ ‪ ٚ‬خ‪ٟ‬بٖ ٌطزاٖ ضا ث‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ز خّت ٕ٘‪ٛ‬ز‪ ٜ‬اؾگت‪ .‬ؾگبال٘گ‪ٝ‬‬ ‫‪ٞ‬عاض ‪ٞ‬ب خ‪ٟ‬بٍ٘طز اظ اٖ ثبظزیس ٔی ٕ٘بی‪ٙ‬س‬ ‫خ‪ٛ‬ا٘ف یعم‪ٛ‬ه ت‪ٛ‬ا٘ؿت پؽ اظ ثطا٘ساظی ‪ٚ‬ی‪ ،‬أپطات‪ٛ‬ضی ضا ث‪ٔ ٝ‬گست‬ ‫ز‪ٚ‬اظز‪ ٜ‬ؾبَ زض اضأف ٘ؿجی ٍ٘‪ٟ‬ساضز‪.‬‬ ‫پؽ اظ ٔطی یعم‪ٛ‬ه أپطات‪ٛ‬ضی زضٌیطی یه ؾّگؿگّگ‪٘ ٝ‬گعا ‪ٞ‬گبی‬ ‫ثی‪ٚ‬لف‪ ٝ‬لسضت قس‪ .‬زض ‪896‬ق‪ ْ1491/‬ثبیؿ‪ٙ‬مط‪ ،‬ـطظ٘گس ‪ٞ‬کگت ؾگبِگ‪ٝ‬‬ ‫یعم‪ٛ‬ه‪ ،‬تبخٍصاضی وطز ‪ ٚ‬یه ؾبَ ثعس زض ‪897‬ق‪ ْ1492/‬تگ‪ٛ‬ؾگػ‬ ‫ضؾتٓ ذّع قس‪ .‬ضؾتٓ ت‪ٛ‬ؾػ لجبیُ پط٘بن ‪ ٚ‬لگدگط تگحگت ض‪ٞ‬گجگطی‬ ‫اثطا‪ٞ‬یٓ ثیه زا٘ب ذّیُ ثبی‪ٙ‬سض حٕبیت ٔیقس‪ .‬زض ‪ 1494‬اثطا‪ٞ‬یٓ ثیگه‬ ‫ثبی‪ٙ‬سض زؾت‪ٛ‬ض زاز و‪ ٝ‬ـطظ٘ساٖ قید حیسض صف‪ٛ‬ی و‪ ٝ‬لگجگالپ پگسضقگبٖ‬ ‫ت‪ٛ‬ؾػ یعم‪ٛ‬ه وکت‪ ٝ‬قس‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ز‪ ،‬ث‪ ٝ‬زِیُ ـعبِیت‪ٞ‬بی ت‪ٟ‬سیسو‪ٙ‬گ‪ٙ‬گس‪ ٜ‬زض‬ ‫اضزثیُ ثبظزاقت ق‪٘ٛ‬س‪.‬‬ ‫أب زض ایٗ ٔیبٖ و‪ٛ‬چىتطیٗ پؿط ث‪٘ ٝ‬بْ اؾٕبعیُ ـطصت یبـت ثٍطیعز‬ ‫‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬ال‪ٞ‬یدبٖ پ‪ٙ‬ب‪ ٜ‬ثطز‪ .‬زض ‪902‬ق‪ ْ1497/‬ضؾتٓ تگ‪ٛ‬ؾگػ پؿگطعگٕگف‬ ‫احٕس ٌ‪ٛ‬ز‪ ٜ‬ثطو‪ٙ‬بض قس‪.‬‬ ‫احٕس ث‪ ٝ‬ظ‪ٚ‬زی ثب ؼؽیبٖ أطا ث‪ ٝ‬ض‪ٞ‬جطی اثطا‪ٞ‬یٓ ثیه ثبی‪ٙ‬سض ض‪ٚ‬ثگط‪ٚ‬ی‬ ‫قس ‪ ٚ‬زض ‪903‬ق‪ ْ1498/‬زض اصف‪ٟ‬بٖ قىؿت ذ‪ٛ‬ضز‪ ٚ ٜ‬ث‪ ٝ‬لتُ ضؾگیگس‪.‬‬ ‫پؽ اظ اٖ ث‪ٝ‬ؼ‪ٛ‬ض ‪ٓٞ‬ظٔبٖ ؾ‪ ٝ‬ؾّؽبٖ زض ٘مبغ ٔرتّگؿ أگپگطاتگ‪ٛ‬ضی‬ ‫حى‪ٔٛ‬ت ٔیوطز٘س‪ :‬اِ‪٘ٛ‬س زض ؼطه‪ ،‬لبؾٓ زض زیبضثىط ‪ٔ ٚ‬حٕسی زض‬ ‫ـبضؼ ‪ ٚ‬عطاق عدٓ‪.‬‬ ‫ؾطا٘دبْ زض پبئیع ‪907‬ق‪ ْ1501/‬اؾٕبعیُ صف‪ٛ‬ی و‪ ٝ‬ز‪ ٚ‬ؾبَ لجگُ اظ‬ ‫ال‪ٞ‬یدبٖ ثبظٌکت‪ ٝ‬ث‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬ثب اؾتفبز‪ ٜ‬اظ ٘ف‪ٛ‬ش ٔص‪ٞ‬جی ذ‪ٛ‬ز ت‪ٛ‬ا٘ؿگتگ‪ ٝ‬ثگ‪ٛ‬ز‬ ‫عس‪ ٜ‬ظیبزی اظ خ‪ٍٙ‬د‪ٛ‬یبٖ تطوٕبٖ ضا ث‪ ٝ‬ز‪ٚ‬ض ذ‪ٛ‬ز خٕع و‪ٙ‬س ‪ٚ‬تگجگطیگع‬ ‫پبیترت اق ل‪ٛ‬ی‪ّٞٛ٘ٛ‬ب ضا ث‪ ٝ‬اقؽبَ ذ‪ٛ‬ز زضا‪ٚ‬ضز‪.‬قگب‪ ٜ‬اؾگٕگبعگیگُ زض‬ ‫تبثؿتبٖ ؾبَ ثعس وطٔبٖ‪ ،‬ـبضؼ ‪ ٚ‬عطاق عدٓ ‪ ٚ‬زض ـبصّگ‪ ٝ‬ؾگبِگ‪ٟ‬گبی‬ ‫‪913–14‬ق‪ ْ1507–08/‬زیبضثىط ‪ ٚ‬زض پبئیع ‪914‬ق‪ ْ1508/‬ثیٗاِ‪ٟٙ‬طیٗ‬ ‫ضا تؿریط وطز‪ .‬ؾطا٘دبْ ثب ٔطی ٔطاز اذطیٗ ؾّؽبٖ اقل‪ٛ‬ی‪ ّٛ٘ٛ‬ثگ‪ٛ‬ز‬ ‫و‪ ٝ‬ؾعی زاقت ثب وٕه عثٕب٘ی ‪ٞ‬ب ز‪ٚ‬ثبض‪ ٜ‬تبج ‪ ٚ‬ترگت ضا ثگبظپگؽ‬ ‫ازأ‪ ٝ‬زاضز‬ ‫ٌیطز‪ ،‬ایٗ ؾّؿّ‪ٙٔ ٝ‬مطض قس‪...‬‬ ‫٘بؼیُ‬ ‫یبخطی یولداش ایله‬ ‫پیس یولداش‬ ‫ٌئچٗ ؾبیی ٘یٗ اضزی‪...‬‬ ‫ؾحط تگئگعزٖ ایگی ایکگیگ‪ٙ‬گیگٗ‬ ‫زاِؿیدب ٌئتسی ‪ ،‬ؾ‪٘ٛ‬طا ل‪ٛ‬ضز تبپپبتبح ی‪ٛ‬ال ز‪ٚ‬قس‪ ، ٚ‬ا‪ ٖٛ٘ٚ‬اضزیگدگب‬ ‫ت‪ِٛ‬ى‪ ٛ‬اؾتبخب ا‪ٚ‬ضازاٖ ا‪ٚ‬ظالالقسی ‪ .‬ا‪ٚ‬ؼال٘سا و‪ِٛٞٛ‬سٖ چیریت تپگ‪ٝ‬‬ ‫ی‪ ٝ‬ز‪ٚ‬ؼط‪ ٚ‬ی‪ِٛ‬ال٘سی ‪ .‬ا‪ ٚ‬ت‪ِٛ‬ى‪ ٛ٘ٛ‬ثیط حبِساوی تپ‪٘ ٝ‬گیگٗ ا‪ٚ‬ؾگتگ‪٘ٛ‬گس‪ٜ‬‬ ‫ا‪ٚ‬ت‪ٛ‬ض‪ٚ‬ه تبٔبقب ائسیطزی ٌ‪ٛ‬ضز‪ . ٚ‬ثیط ث‪ٛ‬ی‪ٛ‬ن ؾیچگب٘گسا لگیگعیگُ ‪ٚ‬‬ ‫اقطـی ِطی‪ٙ‬یٗ ا‪ٚ‬ؾت‪٘ٛ‬س‪ ٜ‬اتیّگیگت ز‪ٚ‬قگ‪ٛ‬ضز‪ ، ٚ‬ا‪ٚ‬ؼگالٖ ثگیگط زاـ‬ ‫ٌ‪ٛ‬ت‪ٛ‬ض‪ٚ‬ه ت‪ِٛ‬ى‪ٛ‬ی‪ ، ٝ‬اتسی ت‪ِٛ‬ى‪ ٛ‬زیه اتیگّگیگت اوگیگّگسی ‪ .‬ا‪ٚ‬‬ ‫تئعِیىد‪ ٝ‬لیعیُ الضی خیجی‪ ٝٙ‬ل‪ٛ‬ی‪ٛ‬ه ‪ ،‬اضازاٖ چیرسی ‪ ،‬ؾیچگبٖ ثگ‪ٛ‬‬ ‫ایکی ٌ‪ٛ‬ض٘س‪ ٜ‬ل‪ٛ‬یط‪ٚ‬ؼ‪ ٛ٘ٛ‬ث‪ٛ‬ی‪٘ٛٙ‬ب ز‪ٚ‬الییت ا‪ٚ‬ظ‪ ٛ٘ٚ‬ا‪ِٚ‬س‪ٚ‬ضز‪. ٚ‬‬ ‫ا‪ٚ‬ؼالٖ چ‪ٛ‬ثب٘یٗ یب٘ی‪ٙ‬ب ٌئسیت زئسی ‪ :‬ا‪ ٚ‬لبضا ل‪ٛ‬ی‪٘ ٛٙ‬ئچ‪ ٝ‬ی‪ ٝ‬ؾبتیطؾبٖ‬ ‫؟‪.‬‬ ‫ا‪ٚ‬ؼالٖ چ‪ٛ‬ثب٘ساٖ لیٕتی اال٘ساٖ ؾ‪٘ٛ‬طا ‪ ،‬ا‪٘ٚ‬ب زئسی ‪ :‬ل‪ٛ‬ی‪ ٖٛ٘ٛ‬ثبقی‪ٙ‬ی‬ ‫ا‪ٚ‬ظ ‪ٚ‬ئط ٔ‪ ، ٝٙ‬لبال٘الضی زا ا‪ٚ‬ظ‪٘ٛ٘ٚ‬ى‪ ٛ‬ا‪ِٚ‬ؿ‪ ! ٖٛ‬ا‪ ٚ‬ل‪ٛ‬ی‪ ٖٛ٘ٛ‬ثگئگ‪ٙ‬گیگ‪ٙ‬گی‬ ‫چیربضیت ل‪ٛ‬ض‪ٚ‬تس‪ ٚ‬ا‪ ٖٛ٘ٚ‬ت‪ٛ‬ظ‪ ٛ٘ٚ‬ثیط قگ‪ٛ‬قگ‪ ٝ‬یگ‪ ٝ‬تگ‪ٛ‬وگ‪ٛ‬ه قگ‪ٟ‬گط‪ٜ‬‬ ‫ٌّسی ‪ .‬قب‪ٞ‬یٗ لصطی ٘یٗ لبثبؼی‪ٙ‬سا ‪ ،‬ا‪ٚ‬خب ؾؿّ‪ ، ٝ‬ؾگؿگّگ‪ ٝ‬زی ‪:‬‬ ‫حىیٕٓ ؼجیجٓ حىیٕٓ ‪ ....‬قب‪ٞ‬یٗ لگبض‪ َٚٚٚ‬الضی ٌگّگیگت ا‪٘ٚ‬گب‬ ‫زئسیّط ‪ :‬ا‪ٚ‬ؼالٖ ل‪ٛ‬ی چید ٌئت ‪ ،‬ؾ‪ٙ‬یٗ ایکیٗ زئییُ ! قب‪ ٜ‬زئیگیگت ‪:‬‬ ‫ویٕؿ‪ ٝ‬ا‪ ٛ٘ٚ‬ت‪ٛ‬ذتبزا ثیّؿ‪ ، ٝ‬لیعی‪ٙ‬ی ا‪٘ٚ‬ب ‪ٚ‬ئط‪ ٜ‬خه ‪ ،‬ا‪ٛٔ ٛ٘ٚ‬عگبِگیگدگ‪ٝ‬‬ ‫ائس‪ ٜ‬ثیّٕ‪ ٝ‬ؾ‪ ٝ‬ا‪ ٛ٘ٚ‬ا‪ِٚ‬س‪ٚ‬تس‪ٚ‬ض‪ ٜ‬خه ! ٌّٗ حىیّٕطیٗ چ‪ٛ‬ذگ‪ ٛ‬ا‪٘ٚ‬گ‪ٛ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬عبِید‪ ٝ‬ائس‪ ٜ‬ثیّٕ‪ ٝٔ ٝ‬یی‪ٌٛ ٝٙ‬ض‪ ٜ‬ا‪ِٚ‬س‪ٚ‬ض‪ِٛٚ‬ثّط‪.‬‬ ‫ا‪ٚ‬ؼالٖ زئسی ‪ :‬ا‪ِٚ‬ؿ‪ٙٔ ، ٖٛ‬یٓ لب٘یٓ ا‪٘ٚ‬الضیٗ لب٘ی‪ٙ‬ساٖ ض‪ّٞ‬ی زئیگیگُ ‪،‬‬ ‫ٔ‪ٙ‬ی اپبضیٗ قب‪ٞ‬یٗ یب٘ی‪ٙ‬ب !ا‪ٚ‬ؼال٘ی قب‪ٞ‬یٗ یب٘گیگ‪ٙ‬گب اپگبضزیگالض ‪ .‬قگب‪ٜ‬‬ ‫زئسی ‪ ، ٝٞ :‬حىیٓ ‪ ،‬لیعیٕی ت‪ٛ‬ذتبزا ثیّطؾٗ ٔی ؟ ا‪ٚ‬ؼالٖ زئسی ‪:‬‬ ‫ا‪ٚ‬ال ثیّیؿٗ وی ت‪ٛ‬ذتبزاضاْ ! قب‪ ٜ‬زئسی ‪ :‬ثیّیط ؾٗ ٔی ؟ ٔ‪ٛ‬عبِگیگدگ‪ٝ‬‬ ‫اضزی ‪ٚ‬اض‬ ‫ائس‪ ٜ‬ثیّٕ‪ ٝ‬ؾٗ ‪ ،‬ؾ‪ٙ‬ی ا‪ِٚ‬س‪ٚ‬تس‪ٚ‬ض‪ ٜ‬خ‪ ٝ‬یٓ !‪...‬‬ ‫خیابانی‬ ‫شهریار‬ ‫رتبیت‬ ‫شاه اسماعیل‬ ‫اذرثبیجبى خبلق چبلغی التلری‬ ‫ٌئچٗ ؾبیی ٘یٗ اضزی‪...‬‬ ‫نفسله چبلینبنالر‪:‬‬ ‫ٌو‪ٚ‬ز‪٘ ٜ‬یٗ اقبؼی ا‪ٚ‬ظ‪٘ٚ‬گس‪ٜ‬‬ ‫‪ 5 -7‬زِیه‪ ،‬اضذگبؾگیگ‪ٙ‬گسا‬ ‫ثبـ ثوِ‪ ٝ٘ٛٔٛ‬یبذگیگٗ ثگیگط‬ ‫زِیه اچیّیط‪.‬‬ ‫‪– 14-15‬خی ی‪ٛ‬ظ ایّگس‪ٜ‬‬ ‫یگگبقگگبیگگیگگت‪-‬یگگبضاتگگٕگگیگگف‬ ‫ٌوضوّٕی ٔ‪ٛ‬ؾیمی تب٘ییبٖ عجس اِمبزیط ٔبضاؼبی ٔمگبصگیگس اَ‪-‬اِگحگبٖ‬ ‫(٘ؽٕ‪ِٝ‬طیٗ ٔمصسی) یبپیتی‪ٙ‬سا ‪ٕٞ‬یٗ زوّٕ٘طز‪٘ ٜ‬ئییٗ ایىی چئکیسی‪ٙ‬گیگٗ‪:‬‬ ‫اغ ‪ ٚ‬لبضا ٘ئییٗ ا‪ِٚ‬س‪ٚ‬ؼ‪٘ٛ‬ب ٌگوض‪ ٜ‬ثگیگّگٍگی ‪ٚ‬ئگطیگط‪ -20 .‬خگی یگ‪ٛ‬ظ‬ ‫ایّیٗ ایّىّطی‪ ٝٙ‬ویٕی ٔ‪ٛ‬ؾیمی ز‪٘ٚ‬یبؾی‪ٙ‬ی ٔوعدیع‪ِ ٜ‬گی ؾگؿگی ایّگ‪ٝ‬‬ ‫ایّ‪ٟ‬بٔب ٌتیطٖ ٘ئی ثیط ظأب٘الض تبٔبٔیّ‪ ٝ‬ا‪ٛ٘ٚ‬ز‪ِٚ‬ؿگب زا‪ ،‬ؾگ‪ ٖٛ‬ایگّگّگطز‪ٜ‬‬ ‫یئ‪ٙ‬یسٖ ٔ‪ٛ‬ؾیمی ٔدّیؿّطی‪ٙ‬یٗ ثع‪ ٜ‬یی‪ ٝٙ‬چئ‪ٛ‬ضیّٕیکسیط‪.‬‬ ‫تولوم‪:‬‬ ‫وئچٕیکس‪ ٜ‬اشضثبیدب٘یٗ چ‪ٛ‬ذّ‪ ٛ‬ثوٍِ‪ِ ٝ‬طی‪ٙ‬س‪ٌ ٜ‬ئ‪ٙ‬یف یبییّٕیف ٘فؿّگ‪ٝ‬‬ ‫چبِی‪ٙ‬بٖ زضی چبِؽی اِتیسیط‪ .‬ای‪ٙ‬سی ایؿ‪ ٝ‬ت‪ِٔٛٛ‬ب ٘بذچیگ‪ٛ‬اٖ ٔگ‪ٛ‬ذگتگبض‬ ‫ضئؿپ‪ٛ‬ثّیىبؾی‪ٙ‬سا ضاؾت ٌّٕه ا‪ٚ‬الض‪.‬‬ ‫ثبقمب ٘فؿّی چبِؽی اِتّطی ویٕی ت‪ ِٖٛٔٛٛ‬زا چ‪ٛ‬خ اؾىی تگبضیگرگی‬ ‫‪ٚ‬اضزیط‪.‬‬ ‫ٌ‪ٛٔٛ٘ٛ‬ظز‪ ٜ‬ت‪ ِٖٛٔٛٛ‬چئکیسِی چئکگیگسِگطی‪ ،‬چگئگکگیگسِگی ازالضال‬ ‫لبـمبظزا‪ ،‬ائّد‪ ٝ‬ز‪ ٜ‬ثیط ؾیطا ا‪ٚ‬ض‪ٚ‬پب ذبِگمگالضی اضاؾگیگ‪ٙ‬گسا ٌگئگ‪ٙ‬گیگف‬ ‫ل‪ِٛ‬ال٘یّیط‪ٔ .‬بِچیّیک (ٔبِساضِیک)‪ ،‬اؾبؾٗ ز‪ ،ٜ‬ل‪ٛ‬ی‪٘ٛ‬چگ‪ِٛ‬گ‪ٛ‬لگال ٔکگؽگ‪َٛ‬‬ ‫ا‪ٚ‬الٖ ووچطی ؼبیفبالض ت‪ ِٛٔٛٛ‬چ‪ٛ‬خ ل‪ِٛ‬الٕ٘یکالض‪.‬‬ ‫دریلیلردى (ضره التلری)‪:‬‬ ‫قبوال‪:‬‬ ‫اٖ اؾىی چبِؽی اِتّطی‪ٙ‬سٖ ا‪ٚ‬الٖ لب‪ٚ‬اَ ثّى‪ٌٛٔٛ٘ٛ ٝ‬ظ‪ ٜ‬زن ایّىگیگٗ‬ ‫ـ‪ٛ‬ضٔبؾی‪ٙ‬ی ل‪ٛ‬ض‪ٚ‬ی‪ٛ‬ه ؾبذالیگبٖ ثگیگطخگه اِگتگسیگط‪ .‬لگب‪ٚ‬اَ‪ ،‬لگ‪ٛ‬ظ‬ ‫اؼبخی‪ٙ‬ساٖ ز‪ٚ‬ظِیت‪ ،‬ثیط ا‪ٚ‬ظ‪ ٚ‬اچیک‪ ،‬ا‪ ٚ‬ثیطی ا‪ٚ‬ظ‪ ٝ٘ٚ‬ایؿگ‪ ٝ‬ثگبِگیگؽگیگٗ‬ ‫زوق‪ ٖٛ٘ٛ‬زضیؿی چىیّیط‪ .‬لب‪ٚ‬اِیٗ ایچطی ؼطـی‪ٔ ٝٙ‬گئگتگبَ حگبِگمگبالض‬ ‫ثطویسیّیط‪ .‬چبِؽیساٖ او٘د‪ ٝ‬لب‪ٚ‬اِیٗ ا‪ٚ‬ظ‪ٌ٘ٛ ٚ‬س‪ ،ٜ‬ا‪ٚ‬ز ‪ ٚ‬یب ائّئىگتگطیگه‬ ‫الٔپبؾی ا‪ٚ‬ظضی‪ٙ‬س‪ ٜ‬لیعزیطیّیط‪ .‬لب‪ٚ‬اِی ایىی اَ ایّ‪ ،ٝ‬ایچطی ؼگطـگیگ‪ٙ‬گی‬ ‫ایفبچییب چئ‪ٛ‬ضیّٕیف قىیّس‪ ٜ‬ؾبذالییطالض‪.‬‬ ‫نبغبرا‪:‬‬ ‫٘بؼبضا‪ ،‬ائّد‪ ٝ‬ز‪ ٜ‬ایىی چئکیسِی اوِچ‪ ِٛٛ‬چب٘بلساٖ عیجبضت ل‪ٛ‬قب٘بؼبضا‬ ‫ایسیٗ ‪ٌٛ ٚ‬خّ‪ ٛ‬ؾؿ‪ ٝ‬ییی‪ ٝ‬ا‪ِٛٚ‬ه ٔ‪ٛ‬ؾیمیٕیعیٗ ضیتٓ چبالضالضی‪ٙ‬یٗ ٘‪ٝ‬‬ ‫لسض ظٍ٘یٗ ا‪ِٚ‬س‪ٚ‬ؼ‪ ٛ٘ٛ‬پبضالق ٘‪ٔٛ‬بییف ائتسیطیط‪ .‬ثگ‪ ٛ‬اِگتگّگط ایگىگی‬ ‫چ‪ٛ‬ث‪ٛ‬لال ‪ ٚ‬یب ایىی اَ ایّ‪ ٝ‬چبِی‪ٙ‬یط‪ .‬ا‪ٚ‬ضوئؿتطز‪ ٜ‬ضیگتگٕگیگه خگ‪ٟ‬گتگسٖ‬ ‫اوّٕ٘ی ض‪ َٚ‬ا‪ٚ‬ی‪ٙ‬بییط‪.‬‬ ‫٘بؼبضا‪ ،‬اضیه‪ ،‬ت‪ٛ‬ت‪ ،‬ل‪ٛ‬ظ ‪ ٚ‬چوو‪ ٝ‬اؼبخالضی‪ٙ‬ساٖ ز‪ٚ‬ظِسیّیت‪ ،‬ا‪ٚ‬ظ‪ٝ٘ٚ‬‬ ‫ازأ‪ ٝ‬زاضز‬ ‫وئچی زضیؿی چىیّیط‪....‬‬ ‫هوغبم هوسبثیقهسینه‬ ‫اوتَری ثیر ثبخیص‬ ‫ن‪ .‬پ‪ٛ‬ضاوجط ذیب‪ٚ‬ی‬ ‫ٌئچٗ ؾبیٗ ٘یٗ اضزی‪...‬‬ ‫ٔگگ‪ٛ‬ؼگگبٔگگیگگٗ ٌگگئگگ‪ٙ‬گگیگگف ذگگبِگگک‬ ‫و‪ٛ‬تّ‪ِٝ‬طی‪ٙ‬یٗ ٔعیکتی‪ٙ‬س‪ٔ ٜ‬گوحگىگٓ‬ ‫یئط ت‪ٛ‬تٕبؾی‪ٙ‬ب زا ؾجت ٔگحگط ثگ‪ٛ‬‬ ‫ایسی‪ .‬ثععٗ ٔ‪ٛ‬ؾیمی ٔدّیؿّطیٗ ز‪ٛٔ ٜ‬ؼبٔی ثگیگط ٘گئگچگ‪ ٝ‬ذگ‪ٛ‬ا٘گ‪ٙ‬گس‪ٜ‬‬ ‫ا‪ٚ‬ذ‪ٛ‬یبض‪ ،‬ا‪٘ٚ‬الضی زی‪ّٝٙ‬یٗ تبٔبقبچیالض‪ ،‬پئکبوبض ‪ٛٞ ٚ‬ؾىبض ذ‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س‪ِٜ‬ط‬ ‫ایؿ‪ ٝ‬زؾتٍب‪ ٜ‬ا‪ٚ‬ذ‪ٛ‬یبٖ ذ‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س‪ٜ٘‬یٗ ؾ‪ ٟٛ‬خ‪ٟ‬تّطی‪ٙ‬ی ت‪ٙ‬میس ائسضزیّگط‪ .‬ثگ‪ٛ‬‬ ‫ت‪ٙ‬میسِط چ‪ٛ‬خ ظأبٖ خسی ٔ‪ٛ‬ثبحیث‪ِٝ‬ط‪ ٜ‬چئ‪ٛ‬ضیّطزی‪ٛٔ .‬ثبحیث‪ ٝ‬وؿىیگٗ‬ ‫قىیُ اِسیک زا ٔعیٗ ثیط ٔ‪ٛ‬ؼبٔی تبٔبْ زؾگتگٍگب‪ ٜ‬ا‪ٚ‬ذگ‪ٔٛ‬گبق ا‪ٚ‬چگ‪ٖٛ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬ؾبثیم‪ ٝ‬اعالٖ ائسیّطزی‪ .‬ثئّ‪ٛٔ ٝ‬ؾبثیم‪ِٝ‬طیگٗ خگب٘گّگی قگب‪ٞ‬گیگسی ‪ٚ‬‬ ‫ایکتیطانچیؿی ا‪ٚ‬الٖ ٔک‪ٟٛ‬ض وبٔب٘چبچی ؾبقا ا‪ٚ‬لب٘ئعاق‪ٛ‬یّگی ثگئّگ‪ٝ‬‬ ‫یبظیط‪:‬‬ ‫…ٔ‪ٛ‬ؾبثیم‪ ٝ‬ا‪ٚ‬چ‪ ٖٛ‬ث‪ٛ‬ضایب اٖ یبذکی ؾبظ٘س‪ِ ٜ‬ط چبؼیطیگّگیگطزی‪ّٞ .‬گ‪ٝ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬ؾیمی ٔدّیؽِطی‪ ٝٙ‬ثیط ‪ٞ‬فتگ‪ ٝ‬لگبِگٕگیگف اٖ یگبذکگی ؾگبظ٘گس‪ٚ ٜ‬‬ ‫ذ‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س‪ِ ٜ‬طی‪ٞ ،‬بثئّ‪ ٝ‬ضئیؿی ٔدّیؿی ؾئچٕه ا‪ٚ‬چگ‪ ٖٛ‬وگ‪ٔٛ‬گیگؿگیگ‪ٖٛ‬‬ ‫یبضازیّطزی‪ .‬ضئیؿی ٔدّیؽ‪ ،‬چبؼیطیالٖ ذ‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س‪ ٚ ٜ‬ؾبظ٘س‪ِٜ‬طیٗ ایگفگب‬ ‫ائسخىّطی ٔ‪ٛ‬ؾیمی پط‪ٚ‬لطأی‪ٙ‬ی ٔعییٗ ائسیطزی‪ .‬تبٔبقاچیالض ا‪ٚ‬چگ‪ٖٛ‬‬ ‫ز‪ٔ ٜ‬عییٗ ثیط لبیسا ل‪ٛ‬ی‪ِٕٛٛ‬قس‪ :ٚ‬ذ‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س‪ٜ٘‬یٗ ا‪ٚ‬ذ‪ٛ‬ز‪ٚ‬ؼ‪ ٛ‬ؾوظِط‪ ٜ‬ل‪ٛ‬الق‬ ‫اؾٕبق ا‪ٚ‬چ‪ٞ ٖٛ‬بٔی تبْ ؾبویتِیٍی ٌوظِ‪ِٝٔٝ‬گی ایگسی‪ .‬ضئگیگؿگی‬ ‫ٔدّیؽ ‪ ٚ‬ذبِک ؼطـی‪ٙ‬سٖ ثی‪٘ٝ‬یّٗ ٔ‪ٛ‬ؾیمی قگیگ‪ٙ‬گبؼ ‪ ٚ‬ذگ‪ٛ‬ا٘گ‪ٙ‬گس‪ِ ٜ‬گط‬ ‫ٔ‪ٛ‬وبـبت ‪ ٚ‬پ‪ َٛ‬اِیطزیالض‪ .‬پط‪ٚ‬لطأی ایفب ائس‪ ٜ‬ثگیگّگٕگ‪ ٝ‬یگ‪٘ ٝ‬گّگط ایؿگ‪ٝ‬‬ ‫ایؿتئ‪ٟ‬عاالض اِتیٗزا ٔدّیؽزٖ چیربضیّیطزی‪.‬‬ ‫‪19‬خ‪ ٛ‬عصطیٗ ایىی‪ٙ‬دی یبضیؿیٗزا قیط‪ٚ‬اٖ ٔبحبِی‪ٙ‬سا ذ‪ٛ‬ا٘گ‪ٙ‬گس‪ِ ٜ‬گیگه‬ ‫ص‪ٙ‬عتی‪ٙ‬یٗ یبییّٕبؾی‪ٙ‬سا ٔحٕ‪ٛ‬ز اؼب ٘یٗ ثوی‪ٛ‬ن ذیسٔتی ا‪ِٕٚ‬گ‪ٛ‬قگس‪ٚ‬ض‪.‬‬ ‫ٔحٕ‪ٛ‬ز اؼب (‪ )1826-1896‬قبٔبذی٘یٗ ٔک‪ٟٛ‬ض ٔگبِگیگىگی ‪ ٚ‬ثگ‪ٛ‬تگ‪ٖٛ‬‬ ‫لبـمبظزا تب٘ی‪ٕٙ‬یف ٔ‪ٛ‬ؾیمی ذبزیٕی ایسی‪ٔ .‬حگٕگ‪ٛ‬ز اؼگب صگ‪ٙ‬گعگتگی‪،‬‬ ‫قعطی‪ٛٔ ،‬ؾیمی٘ی ؾئ‪ ،ٖٛ‬اَِی اچیک‪ ،‬ل‪٘ٛ‬بقپط‪ٚ‬ض ثیط قرصیت ویٕگی‬ ‫قو‪ٞ‬طت تبپٕیکسی‪ .‬ا‪ٛٔ ،ٚ‬ؾیمیچیّطیٗ لبیؽیؾی‪ٙ‬ب لبِیط‪ ،‬ا‪٘ٚ‬الضا ٔگبزی‬ ‫وٕهِطی‪ٙ‬ی اؾیطٌ‪ٔ ٝ‬یطزی‪ .‬ا‪ ٚ‬زو‪ٚ‬ضز‪ ٜ‬لبـگمگبظزا ائّگ‪ ٝ‬ثگیگط ٔکگ‪ٟ‬گ‪ٛ‬ض‬ ‫ذ‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س‪ ٚ ٜ‬تبضظ ٖ ی‪ٛ‬خ ایسی وی‪ٔ ،‬حٕ‪ٛ‬ز اؼگب٘گیگٗ ٔگدگّگیگؿگیگٗ ز‪ٜ‬‬ ‫ایکتیطان ائتٕ‪ٔٝ‬یف ا‪ِٚ‬ؿ‪.ٖٛ‬‬ ‫اشضثبیدبٖ یٗ ٔک‪ٟٛ‬ض قبعیطی ؾیس عظیٓ قیط‪ٚ‬ا٘ی‪ ،‬قیط‪ٚ‬اٖ ذب٘الضی‪ٙ‬ی‬ ‫‪ٞ‬د‪ ٛ‬ائتٕیف‪ ،‬الویٗ ٔحٕگ‪ٛ‬ز اؼگب٘گی تگعگطیگفگّگٕگیگکگسیگط‪ .‬ا‪ ٚ‬اوظ‬ ‫ٔبِیىب٘‪ٝ‬ؾی‪ٙ‬س‪ٛٔ ٜ‬ؾیمیِی ٌئد‪ِٝ‬طی وئچیطٔه ا‪ٚ‬چگ‪ ٖٛ‬ز‪ٚ‬ظِگتگسیگی‬ ‫ذص‪ٛ‬صی ؾبِ‪ ٖٛ‬زا تئع‪ -‬تئع ذ‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س‪ِٜ‬طیٗ ٔ‪ٛ‬ؾبثیم‪ ٝ‬ؾی‪ٙ‬گی وگئگچگیگطض‪،‬‬ ‫ثیطی‪ٙ‬دی یئطِطی ت‪ٛ‬تب٘الضا لیٕتِی ‪ٞ‬سیی‪ِٝ‬ط ‪ٛٔ ٚ‬وگبـگبتگالض ‪ٚ‬ئگطضزی‪.‬‬ ‫ٔک‪ٟٛ‬ض ـطا٘‪ٙ‬ؿ‪ ٝ‬یبظیچیؾی اِئىؿب٘سض ز‪ٔٚ‬ب زا لبـمبظا ؾیبحتی ظأب٘گی‬ ‫قبٔبذی زا ٔحٕ‪ٛ‬ز اؼب٘یٗ ل‪٘ٛ‬بؼی ا‪ِٕٛٚ‬قس‪ٔ .ٚ‬حٕ‪ٛ‬ز اؼب٘یٗ ٔگ‪ٛ‬ؼگبْ‬ ‫ٔ‪ٛ‬ؾبثیم‪ِٝ‬طی‪ٙ‬س‪ ،ٜ‬یئطِی ٔ‪ٛ‬ؾیمیچیّطِ‪ ٝ‬ثیطِیهز‪ ٜ‬تیفّیگؽ‪ ،‬لگبضاثگبغ ‪ٚ‬‬ ‫ایطاٖ ٔ‪ٛ‬ؾیمیچیّطی ز‪ ٜ‬ایکتیطان ائسضزیّط‪.‬‬ ‫اشضثبیدبٖزا ذ‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س‪ِ ٜ‬یه ص‪ٙ‬عتی‪ٙ‬یٗ ای‪ٙ‬ىیکبـی‪ٙ‬سا ق‪ٛ‬قب ‪ ٚ‬قگأگبذگی‬ ‫ٔدّیؿّطی ایّ‪ ٝ‬ثطاثط ثبوی ٔدّیؿی٘یٗ ز‪ٔ ٜ‬عیٗ ذیسٔتی ا‪ِٕٚ‬گ‪ٛ‬قگس‪ٚ‬ض‪.‬‬ ‫ثبوی ٔ‪ٛ‬ؾیمی ٔدّیؿی٘یٗ ض‪ٞ‬جطی ٔک‪ٟ‬سی ّٔیه ٔ‪ٙ‬ص‪ٛ‬ض‪ٚ‬ؾ(‪1838-‬‬ ‫‪ )1909‬ایسی‪.‬‬ ‫ث‪ٔ ٛ‬دّیؿس‪ ٜ‬ایطاٖزاٖ‪ ،‬تیفّیؽزٖ‪ ،‬ذص‪ٛ‬صیّ‪ ٝ‬لبضاثبغزاٖ ثبوییب ٌگّگٗ‬ ‫ل‪٘ٛ‬بلالضزا ایکتیطان ائسیطزی‪ .‬ثبوی ٔ‪ٛ‬ؾیمی ٔدّیؽی‪ٙ‬س‪ ٜ‬ایفبچیگّگیگک‬ ‫ص‪ٙ‬عتی ثبض‪ٜ‬ؾی‪ٙ‬س‪ ٜ‬خسی صوحجتّط اپبضیّؿب زا‪ ،‬اؾبؼ ـیىیط ٔ‪ٛ‬ؾگیگمگی‬ ‫تبضیری‪ٚ ٝٙ‬ئطیّطزی‪ .‬ث‪ٛ‬ضازا ٔ‪ٛ‬ؼبٔبتیٗ ٘‪ ٝ‬ظأبٖ‪ ،‬ویٓ ؼطـیٗزٖ‪ٞ ،‬ب٘ؿی‬ ‫قطایػ ز‪ ٜ‬یبضازیّٕبؾی ٔ‪ٛ‬ظ‪ٛ‬ؾ‪ٔ ٛ‬دّیؽ ععگ‪ِٛ‬گطیگ‪ٙ‬گی زا‪ٞ‬گب چگ‪ٛ‬خ‬ ‫اضزی ‪ٚ‬اض‬ ‫ٔبضالال٘سیطاضزی‪....‬‬ ‫رپوین اعتصامی‬ ‫ستارخان‬ ‫قیسب ثیر ضعر‬ ‫ز‪ِٛٚ‬ه ٔحجت‪ ٖٛ‬ای ق‪ٛ‬خ ‪ ٚ‬زِؿتبٖ زیّیٕ‪ٝ‬‬ ‫اِیت لطاضیٕی اِسٖ ‪ٚ‬ئطیت ت‪ٛ‬اٖ زیّیٕ‪ٝ‬‬ ‫وٕبٖ لبق‪ٌ ،ٖٛ‬وظ‪ ،ٖٚ‬ا‪ٚ‬خ ویپطیٍ‪ ،ٖٛ‬ؾبچیٗ ٌوظ‪ِ ٜ‬یٓ‬ ‫اتیط وٕ‪ٙ‬س‪ ،‬چىیط یبی ٌئسیط ٘کبٖ زیّیٕ‪ٝ‬‬ ‫اثراهین ذاکر‬ ‫اثطا‪ٞ‬یٓ پؿط عظیٓ ا‪ٚ‬ؼّ‪ ٛ‬یىی اظ ٕ٘بی‪ٙ‬سٌبٖ ٔک‪ٟٛ‬ض قگعگطای‬ ‫ٔعبصط اشضثبیدبٖ اؾت‪ٚ.‬ی زض ؾگبَ ‪ 1270‬قگٕگؿگی زض‬ ‫ض‪ٚ‬ؾتبی وّر‪ٛ‬ضاٖ اظ ت‪ٛ‬اثع اضزثیُ اظ یه ذب٘‪ٛ‬از‪ ٜ‬ـمیط چکٓ‬ ‫ث‪ ٝ‬خ‪ٟ‬بٖ ٌک‪ٛ‬ز‪ٚ .‬ی زض خگ‪ٛ‬ا٘گی تگحگت تگبثگیگط ض‪ٚ‬ظ٘گبٔگ‪ٝ‬‬ ‫ٔال٘صطاِسیٗ ث‪ٛ‬ز‪ .‬اثطا‪ٞ‬یٓ شاوط حس‪ٚ‬ز ‪ 60‬ؾبَ اؾت وگ‪ ٝ‬ثگب‬ ‫خسیت تٕبْ ازأ‪ ٝ‬ز‪ٙٞ‬س‪ٔ ٜ‬ىتت صبثط ‪ٔ ٚ‬عدع اؾت‪ٚ .‬ی زض‬ ‫ز‪ٚ‬ضاٖ ٘‪ٛ‬خ‪ٛ‬ا٘ی ث‪ ٝ‬خ‪ٙ‬جف ٔکط‪ٚ‬ؼ‪ٌ ٝ‬ط‪ٚ‬یس‪ ٚ ٜ‬زض ایگٗ ثگبض‪ٜ‬‬ ‫اقعبض لبثُ ت‪ٛ‬خ‪ٟ‬ی زاضز‪ .‬اثطا‪ٞ‬یٓ شاوط زض ؾبَ ‪ٔ 1971‬یالزی‬ ‫زض ق‪ٟ‬ط ثبو‪ٚ ٛ‬ـبت یبـت‪ ٝ‬اؾت‪.‬‬ ‫ل‪ٛ‬ضثتس‪ٜ‬‬ ‫عدت ثالِط‪ ٜ‬ز‪ٚ‬قس‪ ْٚ‬زیبض ل‪ٛ‬ضثتس‪ٜ‬‬ ‫ایکیٓ ا‪ِٛٚ‬ه ٘‪ ٝ‬ائسیٓ ا‪ ٚ ٜ‬ظاض ل‪ٛ‬ضثتس‪ٜ‬‬ ‫اوظ‪ٔ ْٚ‬طیعٓ‪ ،‬اوض‪ ٜ‬ن ؼّٕی‪ ،‬ؼبلتیٓ ی‪ٛ‬ذس‪ٚ‬ض‬ ‫ـّه ‪ٚٚ‬ض‪ٚ‬ثس‪ٙٔ ٚ‬ی اقىبض ل‪ٛ‬ضثتس‪ٜ‬‬ ‫٘‪ ٝ‬ثیط ٌّیت ٌئس‪٘ ٜ‬یٓ ‪ٚ‬اض‪ ٝ٘ ،‬حبِیٕی ؾ‪ٛ‬ض‪ٚ‬قبٖ‬ ‫ٌوظ‪ ْٚ‬لبِیت لبپیسا ای‪ٙ‬تیظبض ل‪ٛ‬ضثتس‪ٜ‬‬ ‫٘‪ٚ ٝ‬اض ؼجیج‪ ٝ‬زئییٓ‪ ،‬زضزیٕ‪ ٝ‬عالج ائتؿیٗ‬ ‫ثال ت‪ٛ‬ت‪ٛ‬ثس‪ٙٔ ٚ‬ی ثیکٕبض ل‪ٛ‬ضثتس‪ٜ‬‬ ‫ایالٖ ‪ٚٚ‬ضاٖ یبتیط أب ٔ‪ٙ‬یٓ ی‪ٛ‬ذ‪ٌّٕ ْٛ‬ع‬ ‫وی ضذت ذ‪ٛ‬اثیٓ ا‪ِٛٚ‬ه ٔ‪ٛ‬ض ‪ٔ ٚ‬بض ل‪ٛ‬ضثتس‪ٜ‬‬ ‫اؾط ث‪ٔ ٛ‬طغ زِیٓ زاییٕب ـطالی‪ٙ‬سا‬ ‫اِیٕس‪ ٜ‬ی‪ٛ‬ذس‪ٚ‬ض ائسیٓ اذتیبض ل‪ٛ‬ضثتس‪ٜ‬‬ ‫زا٘یکسیطا٘سا ٔ‪ٙ‬ی ؾیطضیٕی ٘‪ٟ‬بٖ ائسیط‪ْ ٜ‬‬ ‫چىط ث‪ ٛ‬اتف لّجیٓ قطاض ل‪ٛ‬ضثتس‪ٜ‬‬ ‫‪ٚ‬ؼ‪ٙ‬س‪ ٖ ٜ‬اوتط‪ ٚ‬ز‪ٚ‬ال٘‪ٙ‬بْ خ‪ٟ‬ب٘سا ٔد‪ ٖٛٙ‬ته‬ ‫تبپیّٕبییط ٔ‪ ٝٙ‬ثیط ؼٍٕؿبض ل‪ٛ‬ضثتس‪ٜ‬‬ ‫ث‪ٌ٘ٛ ٛ‬س‪ ٜ‬شاوط ائس‪ ٜ‬ض ع‪ٙ‬سِیت ته اـؽبٖ‬ ‫ائسیت ‪ٚ‬ؼٗ ؾوظ‪ ٛ٘ٚ‬ثیط قعبض ل‪ٛ‬ضثتس‪ٜ‬‬ ‫****‬ ‫(‪711‬ضبعردى طنس ضعرلر )کتبثینداى سئچیلویص‬ ‫تورک لر ایچینده ثبیرام رسن لری‬ ‫ازأ‪ ٝ‬اظ قٕبض‪ ٠‬لجُ‪...‬‬ ‫یوهورتب ثویبهبخ‬ ‫ی‪ٛٔٛ‬ضتب ثگ‪ٛ‬یگبٔگبخ ‪ٞ‬گٓ اظ‬ ‫ضؾٓ ‪ٞ‬بی ضایح ٘‪ٛ‬ض‪ٚ‬ظی زض‬ ‫اشضثبیدبٖ قطلی ثگ‪ٛ‬ز وگ‪ٝ‬‬ ‫او‪ ٖٛٙ‬ایٗ ایگیگٗ تگمگطیگجگب‬ ‫ٔ‪ٙ‬ؿ‪ٛ‬خ قس‪ ٜ‬اؾت‪ .‬ی‪ٛٔٛ‬ضتگب‬ ‫‪ٚ‬اغ‪ ٜ‬تطوی ترٓٔطغ اؾگت‪.‬‬ ‫ؼجک ؾ‪ٙ‬تی زیطی‪ ٝٙ‬ثب٘‪ٛ‬اٖ ایٗ‬ ‫اؾتبٖ تعسازی ترٓٔطغ ضا ثطای عیسیزازٖ ث‪ ٝ‬و‪ٛ‬زوبٖ ت‪ٟ‬ی‪ٝ‬‬ ‫‪ ٚ‬ا٘‪ٟ‬ب ضا ث‪ ٝ‬ص‪ٛ‬ضت ضً٘قس‪ٔ ٜ‬یپرت‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ثبیرام پبیی‬ ‫یىی اظ ٔ‪ٟٓ‬تطیٗ ضؾ‪ ْٛ‬عیس زض اشضثبیدبٖقطلی و‪ ٝ‬اوگ‪ٙ‬گ‪ٖٛ‬‬ ‫٘یع زض اؼّت ذب٘‪ٛ‬از‪ٜٞ‬ب حفظ قس‪ ٜ‬اؾت‪ ،‬ـطؾگتگبزٖ ؼگصا اظ‬ ‫ذب٘‪ ٝ‬پسضی ث‪ ٝ‬ذب٘‪ ٝ‬زذتطاٖ ق‪ٞٛ‬ط وطز‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫ثبیطاْ پبیی ث‪ ٝ‬عجبضتی تجطیه عیس ٔبزض ث‪ ٝ‬زذگتگطاٖ قگ‪ٞٛ‬گط‬ ‫وطز‪ ٜ‬اؾت و‪ ٝ٘ ٝ‬ت‪ٟٙ‬ب زض ؾبَ‪ٞ‬بی ٘رؿگت اظز‪ٚ‬اج زذگتگط‪،‬‬ ‫ثّى‪ ٝ‬تب ظٔب٘ی و‪ٚ ٝ‬اِسیٗ زض لیس حیگبت ا٘گس ثگ‪ ٝ‬خگب ا‪ٚ‬ضز‪ٜ‬‬ ‫ٔیق‪ٛ‬ز‪ .‬اظ ‪ 20‬ض‪ٚ‬ظ لجُ اظ عیس تب چ‪ٟ‬بضق‪ٙ‬ج‪ٝ‬ؾ‪ٛ‬ضی زض یگىگی‬ ‫اظ قت ‪ٞ‬ب اظ ؼطؾ ‪ٞ‬ط یه اظ ذب٘‪ٛ‬از‪ٜٞ‬بی پسضی زذتط ٔب٘‪ٙ‬س‬ ‫عٕ‪ٞٛ‬ب ‪ ٚ‬زایی‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬ثطازضاٖ ث‪ٚ ٝ‬یگػ‪ ٜ‬ذگ‪ٛ‬ز ذگب٘گ‪ٛ‬از‪ ٜ‬پگسضی‬ ‫ؼصا‪ٞ‬بیی پرت‪ ٚ ٝ‬ث‪ ٝ‬ذب٘‪ ٝ‬زذتط ـطؾتبز‪ٔ ٜ‬یق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ٔبزضاٖ ثب پرتٗ ؼصا‪ٞ‬بیی ٔب٘‪ٙ‬س پّ‪ٔ ،ٛ‬گطغ‪ ،‬وگ‪ٛ‬وگ‪ ،ٛ‬لگیگٕگ‪ٝ‬‬ ‫ٌ‪ٛ‬قت ‪ٔ ٚ‬ب‪ٞ‬یز‪ٚ‬زی اه پع ث‪ ٝ‬تگ‪ٙ‬گبؾگت تگعگساز اععگبی‬ ‫ذب٘‪ٛ‬از‪ ٜ‬ث‪ٕٞ ٝ‬طا‪ٞ ٜ‬سایبیی ٔب٘‪ٙ‬س پبضچ‪ ٝ‬زض ٔدٕع‪ٞٝ‬گبی ٔؿگی‬ ‫ثبیطاْ پبیی ضا ض‪ٚ‬ا٘‪ ٝ‬ذب٘‪ ٝ‬زذتط ٔیو‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫قره ثبیرام‬ ‫لط‪ ٜ‬ثبیطاْ ‪ ٓٞ‬اظ ضؾٓ ‪ٞ‬بی ضایح ٘گ‪ٛ‬ض‪ٚ‬ظی زض اشضثگبیگدگبٖ‬ ‫اؾت‪ .‬زض ایٗ ضؾٓ ٔطزْ اؾتبٖ ث‪ ٝ‬زیساض ذب٘‪ٛ‬از‪ٜٞ‬بیی و‪ ٝ‬ثگ‪ٝ‬‬ ‫تبظٌی ععیعی ضا اظ زؾت زاز‪ٜ‬ا٘س ٔیض‪٘ٚ‬س‪ٕٞ .‬گچگ‪ٙ‬گیگٗ زض‬ ‫ا‪ِٚ‬یٗ ؾبعبت تح‪ٛ‬یُ ؾبَ ؾط ٔعاض أ‪ٛ‬ات ذ‪ٛ‬ز ٔی ض‪٘ٚ‬گس ‪ٚ‬‬ ‫ـبتح‪ٝ‬ای ٘ثبض ض‪ٚ‬ح ضـتٍبٖ ٔیو‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫ثبیطاْ ؾ‪ٛ‬ـطؾی‬ ‫زض ٌصقت‪ ٝ‬ذب٘‪ٛ‬از‪ٜٞ‬بی اشضثبیدب٘ی ؾفط‪ ٜ‬ؾفیس پبضچ‪ٝ‬ای ثگ‪ٝ‬‬ ‫٘بْ ثبیطاْ ؾ‪ٛ‬ـطؾی ؾفط‪ ٜ‬عیس یب یٕیف ؾگ‪ٛ‬ـگطؾگی ؾگفگط‪ٜ‬‬ ‫ذ‪ٛ‬ضاوی ضا زض اتبق ٔ‪ٕٟ‬بٖ پ‪ٔ ٟٗ‬یوطز٘س ‪ٞ ٚ‬ط ٔ‪ٕٟ‬ب٘ی وگ‪ٝ‬‬ ‫اظ ضا‪ٔ ٜ‬یضؾیس پبی اٖ ٔی٘کؿت ‪ ٚ‬صبحجرب٘‪ ٝ‬اظ ا‪ ٚ‬پصیطایی‬ ‫ٔیوطز‪ .‬ایٗ ؾفط‪ ٜ‬زض ‪ٚ‬الع ‪ ٓٞ‬ؾفط‪ ٜ‬پصیطایی ث‪ٛ‬ز ‪ ٓٞ ٚ‬ؾفط‪ٜ‬‬ ‫‪ٞ‬فت ؾیٗ‪ ،‬أب ث‪ ٝ‬قىُ ٔحّی ‪ ٚ‬لسیٕی و‪ٔ ٝ‬ب٘گ‪ٙ‬گس أگط‪ٚ‬ظ اظ‬ ‫تکطیفبت ٔ‪ٛ‬از اٖ ذجطی ٘ج‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ایلطوبخ‬ ‫ایّکٕگبخ ؾگ‪ٙ‬گتگی اؾگت وگ‪ ٝ‬اظ ٌگصقگتگ‪ ٝ‬تگبوگ‪ٙ‬گ‪ ٖٛ‬زض‬ ‫اشضثبیدبٖ قطلی ض‪ٚ‬اج زاضز‪ .‬ایّکٕبخ ث‪ٔ ٝ‬ع‪ٙ‬ی ٘کگؿگتگٗ زض‬ ‫یهخبؾت ‪ ٚ‬ـطز زض ایٗ حبِت ث‪ٔ ٝ‬ستی و‪ ٝ‬اعالْ ٔی وگ‪ٙ‬گس‬ ‫زض ذب٘‪ٙٔ ٝ‬تظط ال‪ٛ‬اْ ‪ ٚ‬اقگ‪ٙ‬گبیگبٖ اؾگت‪ .‬زض ایگٗ ؾگ‪ٙ‬گت‬ ‫ثعضی تط‪ٞ‬بی ـبٔیُ ض‪ٚ‬ظ ذبصی ضا ثطای زیس ‪ ٚ‬ثبظزیس تعییگٗ‬ ‫ٔیو‪ٙٙ‬س ‪ ٚ‬ال‪ٛ‬اْ ‪ ٚ‬ـبٔیُ زض ایٗ ض‪ٚ‬ظ ث‪ ٝ‬زیساض اٖ‪ٞ‬ب ٔیض‪٘ٚ‬گس‪.‬‬ ‫زض ض‪ٚ‬ظ‪ٞ‬بی زیٍط ٔعٕ‪ٛ‬ال ٔطاخعبٖ پصیگطـگتگ‪٘ ٝ‬گٕگی قگ‪٘ٛ‬گس‪.‬‬ ‫ثعضٌبٖ ـبٔیُ ‪ ٚ‬ثطذی ٔؿئ‪ٛ‬الٖ ‪ ٚ‬ضیف ؾفیساٖ قگ‪ٟ‬گطی زض‬ ‫ثعس اظ ظ‪ٟ‬ط ض‪ٚ‬ظ ا‪ َٚ‬عیس ٔیعثبٖ ال‪ٛ‬اْ ‪ٔ ٚ‬ی‪ٕٟ‬گب٘گبٖ ‪ٞ‬ؿگتگ‪ٙ‬گس‪.‬‬ ‫زیٍط ثعضٌبٖ ث‪٘ ٝ‬ؿجت ؾٗ زض ض‪ٚ‬ظ‪ٞ‬بی ز‪ ٚ ْٚ‬ؾ‪ ْٛ‬تب ‪ٞ‬کتگٓ‬ ‫ٔیعثب٘ی ضا ثط ع‪ٟ‬س‪ ٜ‬زاض٘س‪ .‬و‪ٛ‬چهتط‪ٞ‬ب ٘یع زض ض‪ٚ‬ظ‪ٞ‬بی زیٍط‬ ‫ثب قیطی‪ٙ‬ی ‪ٔ ٚ‬ی‪ ٜٛ‬اظ ال‪ٛ‬اْ ‪ ٚ‬ز‪ٚ‬ؾتبٖ پصیطایی ٔیو‪ٙٙ‬س‪٘ .‬گظگبْ‬ ‫زیس ‪ ٚ‬ثبظزیس‪ٞ‬ب زض ٘‪ٛ‬ض‪ٚ‬ظ ٔ‪ٛ‬خت ٔیق‪ٛ‬ز اشضی ‪ٞ‬گب تگب ‪12‬‬ ‫ـط‪ٚ‬ضزیٗ خبیی ثطای ضـتٗ زاقت‪ ٝ‬ثبق‪ٙ‬س ‪ ٚ‬زیس ‪ ٚ‬ثبظزیس‪ٞ‬ب زض‬ ‫ازأ‪ ٝ‬زاضز‬ ‫خطیبٖ اؾت‪...‬‬ صفحه 6 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫‪ ۷7‬درصد زهیی ًْضت هلی هسکی‬ ‫در شْرّای جدید تاهیی شد‬ ‫سطپطست ضطًت ػوطاى ضْطّبی جسیس ایطاى اظ‬ ‫تبه ی ظه ی هَضز ً بظ ثطای سبذت ‪ّ ۲۳۳‬عاض ٍااس‬ ‫( ‪ ۲۱‬زضغس) ًْضت هلی هسٌری زض ضرْرطّربی‬ ‫جسیس ذجط زاز‪.‬‬ ‫ػل طضب جؼلطی یبزاٍض ضس‪ :‬ثط اسبس زستَض ضستن‬ ‫هبسوی ٍظیط ضاُ ٍ ضْطسبظی ثبه وبًسُ ٍاارسّربی‬ ‫عررطم هررلرری هسررٌرری ضرربهررل ضررطایررظ ٍ‬ ‫تسْ الا ًْضت هلی هسٌی هی ضرَز‪ .‬ثرط ایری‬ ‫اسبس تؼْس ضْطّبی جسیس زض ااساث ٍااسّربی‬ ‫هسًٌَی تحت ػٌَاى عطم ًْضت هرلری هسرٌری‬ ‫‪ّ ۱۳۳‬عاض ٍااس است‪.‬‬ ‫ٍی ازاهِ زاز‪ :‬تبًٌَى ظه ی اسٍز ‪ّ ۲۳۳‬عاض ٍااس‬ ‫ًْضت هلی هسٌی (‪ ۲۱‬زضغس) تبه ی ضسُ ًرِ اظ‬ ‫ایی ه عاى ‪ّ ۷۳۳‬عاض ٍااس ثب اًتطربض کرطاذرَاى زض‬ ‫اب تجسیل ثِ پطٍغُ است ‪.‬‬ ‫ٍی اکعٍز‪ :‬زض تالض ن تب هجرل اظ پربیربى سرب ثرب‬ ‫اًتربه پ وبًٌبض ًلٌگظًی ٍااسّب اًجبم ضَز‪.‬‬ ‫رٍزاًِ ‪ّ 7‬سار ٍ ‪ ۰۲۲‬تی گَشت هرغ ‬ ‫تَلید هی شَد‬ ‫سالوی گفت; تا تَجِ تِ تَلیذ رٍزاًِ ‪ّ 8‬سار ٍ ‪311‬‬ ‫تی گَشت هرغ در خصَص تاهیی گَشتت هترغ‬ ‫کوثَدی ًخَاّین داشت‪.‬‬ ‫هسیط ًل اهَض پطت جبًی زام استبى تْطاى زض ثطًربهرِ‬ ‫نبح اٍ زض ضاثغِ ثب اهالم اسبسی ًٌبتی ضا هغطم‬ ‫ًطز‪.‬‬ ‫زض ذػَظ گَضت هطؽ ٍ ضطایظ شذ طُ سربظی‬ ‫اى ایب هحسٍزیت ػطضِ ٍجَز زاضز؟‬ ‫سبلوی گلت‪ :‬زض ذػرَظ هرطؽ زض سرب ّربی‬ ‫گصضتِ ث ی ‪ ۷۷۳‬تب ‪ ۷۵۳‬ه ل َى جَجرِ ضیرعی زض‬ ‫سِ هبُ سب زاضتِ این ًرِ اهسرب ثرب ترَجرِ ثرِ‬ ‫اهساهبا اًجبم گطکتِ ایی ػسز ثرِ ‪ ۷۲۳‬هر رلر رَى‬ ‫ضس سُ است‪ٍ .‬اضزاا ترن هطؽ ًغلِ زاض ٍ گَضت‬ ‫هطؽ هٌجوس غَضا گطکتِ تب ثرطی اظ ثبظاض ًٌتط‬ ‫ضَز‪.‬‬ ‫ثب تَجِ ثِ تَل س ضٍظاًِ ‪ّ ۱‬عاض ٍ ‪ ۵۳۳‬تی گَضرت‬ ‫هطؽ ایی ه عاى تب ثؼس اظ هبُ ضهضبى زض ًظط گطکرترِ‬ ‫ضسُ است‪ .‬زض ذػَظ گَضت هرطؽ ًرورجرَزی‬ ‫ًرَاّ ن زاضت‪.‬‬ ‫ث ص اظ ‪ّ ۷۲۳‬عاض تی شذ طُ سبظی زاضتِ ایرن ًرِ‬ ‫ثرطی تَل س زاذل است ٍ ثرررطری ّرن ٍاضزاا‬ ‫ضسُ است‪ .‬ث صتطیی شذ طُ سبظی زض سب ‪ ۳۷‬ثرب‬ ‫اساًبط ‪ّ ۱۳‬عاض تی ثَزُ اسرت‪ ۲۳ .‬زضغرس اظ‬ ‫شذبیط تَل ساا زاذلی است‪ .‬هطؽ ًر رلرَیری ‪۷۱‬‬ ‫ّعاض تَهبى ث ی ػرَاهرل ترَظیرغ ٍ ثرسٍى ّر ر‬ ‫هحسٍزیتی ػطضِ هیضَز‪.‬‬ ‫زض هطاًع ػوسُ هػطف هبًٌس تبالض ّرب ًر رع هرطؽ‬ ‫هٌجوس ثِ ًطخ ‪ّ ۵۳‬عاض تَهبى ػطضِ هیضَز‪.‬‬ ‫رٍزًاهِ ارک‬ ‫م الف ‪ 2278‬هیاًِ‬ ‫ادارُ ثثت اسٌاد ٍ اهعک حَزُ ثثت هلک هیاًِ‬ ‫اگْی هَضَع هبزُ ‪ ۹‬هبًَى ٍهبز‪۷۹‬ائ ی ًبهِ هبًَى تؼ ی‬ ‫تٌل ق ٍضؼ ت ثجتی ٍ اضاضی ٍسبذتوبًْبی کبهس سٌس ضسوی‬ ‫‪ -۷‬ثطاثط ضای ضوبضُ‪ً ۷۲۳۳9۵۹۳۳۲ :‬رالرسرِ‪۷۲۳۳9۷۳۵۵ :‬‬ ‫ّ با اٍ هَضَع هبًَى تؼ ی تٌل ق ٍضؼ ت ثجتی اضاضری‬ ‫ٍ سبذتوبًْبی کبهس سٌس ضسوی هستوط زض ٍااس ثجرتری ارَظُ‬ ‫ثجت هلی ه بًِ تػطکبا هبلٌبًِ ثالهؼبضؼ هتوربضری اهربی‬ ‫جؼلط اه ٌی ذبًٍسی کطظًس‪ :‬زاٍز ثطوبضُ ضرٌربسرٌربهرِ‪۹۲۲ :‬‬ ‫غبزضُ اظ ذلرب زض سِ زاًگ هطبع اظ ضطساًگ یی هغؼِ‬ ‫ثبؽ ثِ هسبات ‪ ۷۳۵۷۳‬هتطهطثغ اظ پالى ‪ -۲۳‬اغلی ٍاهغ زض‬ ‫ضٍستبی ذغت ثرص ‪ ۲۷‬تجطیع ذطیساضی اظ اهبیبى هجر رس ٍ‬ ‫اس ی ػطثلَ هحطظ گطزیسُ است‪.‬‬ ‫‪ -۵‬ثطاثط ضای ضوبضُ‪ً ۷۲۳۳9۵۲۳۷۳ :‬رالرسرِ‪۷۲۳۳9۷۳۵۹ :‬‬ ‫ّ با اٍ هَضَع هبًَى تؼ ی تٌل ق ٍضؼ ت ثجتی اضاضری‬ ‫ٍ سبذتوبًْبی کبهس سٌس ضسوی هستوط زض ٍااس ثجرتری ارَظُ‬ ‫ثجت هلی ه بًِ تػطکبا هبلٌبًِ ثالهؼبضؼ هتوبضری ذربًرن‬ ‫سٌ ٌِ ثْجَزی نٌبضی کطظًس‪ :‬یسالِ ثطوبضُ ضٌبسٌبهرِ‪۷۲۹۳ :‬‬ ‫غبزضُ اظ ه بًِ زض سِ زاًگ هطبع اظ ضطساًگ یی هرغرؼرِ‬ ‫ثبؽ ثِ هسبات ‪ ۷۳۵۷۳‬هتطهطثغ اظ پالى ‪ -۲۳‬اغلی ٍاهغ زض‬ ‫ضٍستبی ذغت ثرص ‪ ۲۷‬تجطیع ذطیساضی اظ اهبیبى هجر رس ٍ‬ ‫اس ی ػطثلَ هحطظ گطزیسُ است‪.‬‬ ‫لصا ثِ هٌظَض اعالع ػوَم هطاتت زض زٍ ًَثت ثِ کربغرلرِ ‪۷۲‬‬ ‫ضٍظ اگْی ه طَز زض غَضتی ًِ اضربظ ًسجت ثرِ غرسٍض‬ ‫سٌس هبلٌ ت هتوبضی اػتطاضی زاضتِ ثبضٌس هری ترَاًرٌرس اظ‬ ‫تبضید اًتطبض اٍل ی اگْی ثِ هسا زٍ هبُ اػتطاؼ ذَز ضا ثرِ‬ ‫ایی ازاضُ تسل ن ٍ پس اظ اذص ضس س‪ ،‬ظطف هسا یی هبُ اظ‬ ‫تبضید تسل ن اػتطاؼ‪ ،‬زازذَاست ذَز ضا ثِ هطاجغ هضربئری‬ ‫توسین ًوبیٌس‪.‬ثسیْی است زض غَضا اًوضبی هسا هصًَض ٍ‬ ‫ػسم ٍغَ اػتطاؼ عجن هوطضاا سٌس هبلٌ ت غبزض ذَاّس‬ ‫ضس‪.‬‬ ‫‪ *۵9۲۱۳‬تبضید اًتطبض ًَثت اٍ ‪۷۲۳۳9۷۵9۷۵ :‬‬ ‫تبضید اًتطبض ًَثت زٍم‪۷۲۳۳9۷۵9۵۲ :‬‬ ‫رئیس ثثت اسٌاد ٍ اهعک‬ ‫حسی ترکیاى‬ ‫اگْی هفقَدی ‬ ‫سٌد خَدرٍ سَاری (شاهل برگ سبس برگ کوپاًی ‬ ‫ٍکلیِ برگِ ّای عَارض ٍٍکالتٌاهِ ّااپرارایاد ‬ ‫هدل ‪ ۰۹۳۲‬بِ رًگ هسی بِ شاواارُ هاَتاَر ‬ ‫‪ٍ۳۹۶۳۳۳۹‬بِ شوارُ شاسی ‪s1412290025729‬‬ ‫بِ شوارُ اًتظاهی ‪۹۰‬ج ‪۷۶۹‬ایراى ‪ ۰۷‬بٌام اقاای ‬ ‫حسیی اکبر زادُ هفقَد گردیدُ از درجِ اعتاباار ‬ ‫ساقط هی باشد‪۰6۷۳۲ .‬‬ ‫پٌجشٌثِ ‪ 23‬اسفٌذ ‪ 4 * 2511‬هارس ‪ 3: * 3133‬رجه‪ * 2554‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَز ایکیٌجی ایل ) * شوارُ ( سایی ) ; ‪6563‬‬ ‫ّا درصَرت رفع تحرینّا ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫قیوت‬ ‫تغییری هیکٌد؟‬ ‫ ‬ ‫شکر ٍ ترًج ایراًی‪ ،‬صذرًشیی افسایش قیوت در دی هاُ‬ ‫اهار هٌتشر شتذُ از ستَی ٍزار‬ ‫صٌعت‪ ،‬هعذى ٍ تجار (صوت) ًشتاى‬ ‫هیدّذ کِ قیوت اًَاع ترًج‪ ،‬شکتر ٍ‬ ‫گَشت در دی هاُ اهسال تیی حتذٍد‬ ‫‪ 28‬تا ‪ 92.9‬درصذ افسایش یافتتتِ کتِ‬ ‫تیشتریی افسایش قیوت هرتَط تِ شکر ٍ‬ ‫دٍ ًَع ترًج ایراًی تَدُ است‪.‬‬ ‫زض ث ی اًَاع ثطًج‪ ،‬گَضت ٍ ضرٌرط‪،‬‬ ‫ث طتطیی اکعایص ه رورت زض زی هربُ‬ ‫هطثَط ثِ ضٌط است ًِ هر رورت اى‬ ‫‪ ۱۷.۱‬زضغس ًسجت ثِ هبُ هطبثرِ سرب‬ ‫‪ ۷۹۳۳‬اکعایص یبکتِ است؛ ثِعَضیًرِ‬ ‫ه وت ّط ً لَگطم ضٌرط سرلر رس اظ‬ ‫اسٍز ‪ ۱۲۳۳‬تَهبى زض ضْرطیرَض هربُ‬ ‫سب هجل ثِ ‪ّ ۷۲‬عاض ٍ ‪ ۱۳۳‬تَهربى زض‬ ‫هبُ هطبثِ اهسب ضس سُ است‪.‬‬ ‫هطرربّررساا ه ر ررساًرری ً ر ررع ًطرربى‬ ‫هیزّس ه وت ضٌط زض ثستِّبی ‪۳۳۳‬‬ ‫گطهی زض هـبظُّب ثِ ‪ ۷۲‬ترب ‪ّ ۷۱‬رعاض‬ ‫تَهبى ّرن ضسر رسُ اسرت‪ .‬زض ایری‬ ‫ضاثغِ هؼبٍى ثبظضسی سبظهبى اوربیرت‬ ‫هػطف ًٌٌسگبى ٍ تَل رسًرٌرٌرسگربى‬ ‫اٍایل اهسب ػلت اکعایص ه وت ضٌرط‬ ‫ضا ضٍ ثِ اتوبم ثَزى شذبیط ضٌرط ٍاضز‬ ‫ضسُ ثب اضظ زٍلتی ػٌَاى ًطز ٍ گلرت‬ ‫ًِ ثب تَجِ ثِ ایٌٌِ ضرٌرط زض ارب‬ ‫ابضط ثب اضظ ً وربیری ٍاضز هری ضرَز‬ ‫زیگط هطوَ ًطخ گرصاضی تربرجر رتری‬ ‫ً ست‪.‬‬ ‫ٍضؼ ت ه وت ثطًج ایطاًی ٍ ذبضجی‬ ‫ّوچٌ ی زض یی سبلِ هٌتْری ثرِ زی‬ ‫هبُ‪ ،‬ثطًج ایطاًی زض ضتجِ زٍم اکرعایرص‬ ‫ه وت ث ی ًبالّبی اسبسی هطاض زاضز‪،‬‬ ‫ثِ عَضی ًِ ه وت ّط ً لَگطم ثطًرج‬ ‫عبضم اػال ٍ ّبضوی زضجرِ یری زض‬ ‫زی اهسب ثرب ‪ ۱۲.۲ ٍ ۱۳.۱‬زضغرس‬ ‫اکعایص‪ ،‬اظ اسٍز ‪ّ ۹۹‬عاض تَهربى زض‬ ‫زی هبُ سب هجل‪ ،‬ثِ ‪ ۲۱‬ترب ‪ّ ۲۳‬رعاض‬ ‫تَهبى ضس سُ است‪.‬‬ ‫زض هبُ ّبی اذ ط جسا ثط سط ًربّرص‬ ‫زٍضُ هوٌَػ ت کػلی ٍاضزاا ثرطًرج‬ ‫ثر رری زسررتررگرربُ ّرربی هرررررتررلررق ٍ‬ ‫ٍاضزًٌرٌرسگربى زض جرطیربى ثرَز ٍ‬ ‫هسیطػبهل ضطًت ثبظضگبًی زٍلتی ثرب‬ ‫اضبضُ ثِ ذطٌسبلی ‪ ۲۳‬سب گصضتِ ٍ‬ ‫اس ت جرسی اى ثرِ ًطرت ّربی‬ ‫هرتلق ًطبٍضظی اظ جولِ ثطًرج‪ ،‬اظ‬ ‫ًبّص اسٍز ‪ ۷۱‬ترب ‪ ۷۳‬زضغرسی‬ ‫تَل س ثطًج زاذلی ذجط زازُ ٍ ّرور ری‬ ‫هَضَع ضا ػبهل اکعایص ه وت ثرطًرج‬ ‫زاذررلرری ػررٌررَاى ًررطزُ ثررَز‪ .‬زض‬ ‫ًْبیت زٍضُ هوٌَػ ت کػلی ًرِ ّرط‬ ‫سب اظ اثتسای هطزازهبُ اؿبظ ٍ تب اشض‬ ‫هبُ ازاهِ زاضز‪ ،‬اهسب هوٌَػ ت ظٍزتط‬ ‫اظ سب ّبی هجل‪ ،‬یرؼرٌری اظ اٍ اشض‬ ‫ثطزاضتِ ضس‪.‬‬ ‫ثطًج تبیلٌسی اضظاى ضس‬ ‫ه وت ثطًج پبًستبًی ً ع زض ّو ی هربُ‬ ‫‪ ۷۱‬زضغس ًسجت ثِ هبُ هطبثِ سب هجل‬ ‫اکعایص یبکتِ ٍ اظ اسٍز ‪ّ ۵۲‬رعاض ٍ‬ ‫‪ ۲۳۳‬تَهبى ثِ اسٍز ‪ّ ۵۱‬عاض ٍ ‪۲۳۳‬‬ ‫تَهبى زض زی هبُ اهسب ضس سُ اسرت‪.‬‬ ‫اهب ه وت ثطًج تبیلٌسی ثب ‪ ۷۳.۹‬زضغرس‬ ‫ًبّص زض ایی یی سب اظ اسٍز ‪۷۱‬‬ ‫ّعاض ٍ ‪ ۲۳۳‬ثِ ‪ّ ۷۲‬عاض ٍ ‪ ۱۳۳‬ترَهربى‬ ‫ضس سُ است‪.‬‬ ‫اکعایص اسٍز ‪ ۲۲‬زضغسی ه وت هطؽ‬ ‫ه وت ّط ً لَگطم گَضت هطؽ تربظُ‬ ‫ً ع زض زی هربُ ثرب اکرعایرص ‪۲۲.۲‬‬ ‫زضغسی ثِ ًعزیی ‪ّ ۹۳‬رعاض ترَهربى‬ ‫ضس سُ است‪ .‬ه وت ایی هحرػرَ زض‬ ‫هبُ هطبثِ سب هجل اسٍز ‪ّ ۵۳‬رعاض ٍ‬ ‫‪ ۲۳۳‬تَهبى ثَزُ است‪.‬‬ ‫ًررطخ هػررَه هررطؽ ثررطای هػررطف‬ ‫ًٌٌسُ زض کطٍضزیی اهسب ‪ّ ۵۲‬رعاض ٍ‬ ‫‪ ۳۳۳‬تَهبى تؼ ی ضس‪ ،‬اهرب زض اٍایرل‬ ‫اشض ثب اکعایص هجسز ثِ ‪ّ ۹۷‬عاض تَهبى‬ ‫تـ ط ًطز‪.‬‬ ‫کذام کاالّا طی یک هتاُ گتراى‬ ‫شذًذ؟‬ ‫ثطضسی ه وت ایی اهالم اسربسری عری‬ ‫یی هبُ ً ع ًطبى هی زّس ه وت ّرورِ‬ ‫اهالم یبز ضسُ‪ ،‬ثِ جع ثطًج تبیلٌرسی ٍ‬ ‫گَضت هطؽ تبظُ ثب ًبّص ‪۵.۱ ٍ ۷.۹‬‬ ‫زضغسی‪ ،‬زض زی هبُ اهسب ًسجت ثرِ‬ ‫هبُ هجلص ثر ری ‪ ۷.۲‬زضغرس (ثرطًرج‬ ‫پبًستبًی) ترب ‪ ۷۹.۲‬زضغرس (ثرطًرج‬ ‫عبضم) اکعایص یبکتِ است‪.‬‬ ‫پیشٌْاد تَزیع ترًج ّای ایراًی احتکار شذُ تا ًر هصَب در تازار‬ ‫اًجوی ٍارد کٌٌذگاى ترًج تا صذٍر اطتعیتیتِ ای‬ ‫ایعم کرد; در شرایطی کِ دٍلت تِ ًاچار تایذ ٍارد‬ ‫هذیریت تازار شَد‪ ،‬تا شٌاسایی هحتکراى ٍ ترًج ّتای‬ ‫رخیرُ شذُ در هثادی تَلیذ هی تَاى اًْا را تا ًتر‬ ‫هصَب در فرٍشگاُ ّای زًجیرُ ای ٍ شثکتِ تتعتاٍى‬ ‫رٍستایی یرضِ کرد‪.‬‬ ‫ثِ ًول اظ ضٍاثظ ػوَهی اًجوی ٍاضز ًٌٌسگبى ثطًج‪،‬‬ ‫اتلبهبتی ًِ اظ زٍ سب گصضرترِ ثرب اتررربش ثرطذری‬ ‫س بست ّبی ًبزضست ثطای ثبظاض ثطًج ایرطاًری ضهرن‬ ‫ذَضز‪ ،‬کطغت ضا کطاّن ًرطز ترب ظًرجر رطُ ای اظ‬ ‫هٌلؼت علجی زض ثبظاض زٍه ی هرحرػرَ ًطربٍضظی‬ ‫پطهػطف ًطَض ضٌل گطکتِ ٍ ه ورت ّرب ثرب عری‬ ‫ًطزى ًوَزاض غؼَزی ضس سى ثِ ػسز یی ه رلر رَى‬ ‫ضیب ثطای ّط ًر رلرَگرطم اظ ایری هرحرػرَ ضا‬ ‫ّسفگصاضی ًٌٌس‪.‬‬ ‫زٍلت ثب اتربش س بست ه وتگصاضی زضغسز توبثرل‬ ‫ثب ضجٌِ زالالى هٌلؼتعلت ایی هحرػرَ ثرطاهرسُ‬ ‫است اگطنِ زیطٌّگبم ٍ ثطذالف اغل ًلری ػرسم‬ ‫هساذلِ زٍلت زض ثبظاض است اهب زض اب ابضط تٌرْرب‬ ‫ضاٌّبضی است ًِ زض ًَتبُ هرسا ٍ زض اسرتربًرِ‬ ‫اکعایص توبضب زض سب ًَ ٍ ارلرَ هربُ هرجربضى‬ ‫ضهضبى است‪.‬‬ ‫اًجوی ٍاضزًٌٌسگبى ثطًج ایطاى ثب تَجِ ثِ ًطرسرت‬ ‫اذ ط ثب هؼبٍى هحتطم ٍظیط جْبز ًطبٍضظی‪ ،‬ضروری‬ ‫اوبیت اظ ایی اهسام زٍلرت‪ ،‬هرَاضزی ضا هرترصًرط‬ ‫هی ضَز ًِ اگطنِ پ ص اظ ایی ً ع نٌسثبضُ ثرطاًرْرب‬ ‫تبً س ٍ تَغ ِ ًوَزُ است‪ ،‬اهب ثرب ایری اهر رس ًرِ‬ ‫هسیطاى زٍلت س عزّن زض سب جسیس ًطبٍضظی ثرِ‬ ‫ایی هَاضز تَجِ ٍ اظ تٌطاض ضطایظ ًًٌَی جلَگ طی‬ ‫ًٌٌس‪ .‬اٍل ی ذغب زض ثبظاض ثطًج ضا سب ‪ ،۷۹۳۳‬زٍلرت‬ ‫زٍاظزّن ثب اصف ًبگْبًری ٍ ثرسٍى ثرطًربهرِ اضظ‬ ‫تطج حی ثطهجٌبی زالض ‪ ۲۵۳۳‬تَهبًی اظ ٍاضزاا ایری‬ ‫هحػَ ثطزاضت‪ ،‬ایی اضتجبُ ثب هؼغل ًطزى ‪ ۲‬هبّرِ‬ ‫هحػَالا ٍاضز ضسُ زض گوطًبا ًطَض تٌرور رل‬ ‫ًطز‪ٌَّ .‬ظ ثبظاض اظ ضَى اتربش ایی س بستّب ضّرب‬ ‫ًطسُ ثَز ًِ زض استبًِ کػل ثطزاضت سب جبضی ٍ‬ ‫ثِ ضؿن ّطساض ًبضضٌبسبى زلسَظ هرجرٌری ثرطایرٌرٌرِ‬ ‫ذطٌسبلی ثِ ًبّص ‪ ۵۳‬تب ‪ ۲۳‬تَل س ثرطًرج هرٌرجرط‬ ‫هی ضَز‪ ،‬ثبض زیگط هوٌَػ ت کػلری ٍاضزاا ثرطًرج‬ ‫اػوب ضس‪.‬‬ ‫کارگر اگر یک رٍز ّن کار کٌذ‪ ،‬هشوَل ییذی است‬ ‫یک فعال کارگری تا تیاى ایٌکِ حتی اگر کارگری یک رٍز کتار کتردُ تتاشتذ‬ ‫هشوَل ییذی هی شَد‪ ،‬گفت; اگر کارفرها تِ ّر دلیلی ییذی را ٍاریتس ًتکترد‪،‬‬ ‫کارگر هی تَاًذ طثق قاًَى شکایت کٌذ‪.‬‬ ‫ًبغط نوٌی زض هَضز ظهبى ٍاضیع ػ سی‪ ،‬اظْبض ًطز‪ٍ :‬اضیرع ػر رسی ًربضگرطاى‬ ‫هؼوَالً اظ اٍایل اسلٌسهبُ ضطٍع هیضَز ٍ ًبضکطهبّب ثبیس تب پ ص اظ پربیربى سرب‬ ‫ػ سی ضا پطزاذت ًٌٌس؛ پ طٌْبز جبهؼِ ًبضگطی ثِ ًبضکطهبّب ایی است ًرِ ثرب‬ ‫تَجِ ثِ ٍضؼ ت ه وت ّب ػ سی ضا اٍایل اسلٌس هبُ ٍاضیع ًٌٌس ٍ ثطای اذط سرب‬ ‫ًگِ ًساضًس ظیطا زض ایی غَضا جبهؼِ ًبضگطی هتحول ّعیٌرِ ّربی ثر رطرترطی‬ ‫هیضَز‪.‬‬ ‫ػضَ سبثن ضَضای ػبلی ًبض اکعٍز‪ :‬ػ سی ثبیس ٍاضیع ضَز ٍ اگط ًبضکطهب ثرِ ّرط‬ ‫زل لی ػ سی ضا ٍاضیع ًٌطز‪ً ،‬بضگط هیتَاًس عجن هبًَى ضٌبیت ًرٌرس‪ٍ .‬اضیرعی‬ ‫ػ سی هبًٌس اوَم اججبضی است‪.‬‬ ‫ٍی ػ سی اظ جولِ هَاضزی است ًِ زض ضَضای ػبلی ًبض زض هَضز اى تػرور رن‬ ‫گ طی ًویضَز‪ ،‬ازاهِ زاز‪ً :‬بضکطهب ث ی ‪ ۵‬ثطاثط تب ‪ ۹‬ثطاثط پبیِ اوَم‪ ،‬ثبیس ػر رسی‬ ‫پطزاذت ًٌس ٍ ایی هَضَع ضبهل ّوِ ًبضگطاى هیضَز‪.‬‬ ‫نوٌی گلت‪ :‬اتی اگط ًبضگطی یی ضٍظ ًبض ًطزُ ثربضرس هطرورَ ػر رسی‬ ‫م الف ‪ 2272‬هیاًِ‬ ‫»اگْی هسایذُ اهَال غیر هٌقَل(اسٌاد رٌّی)«‬ ‫رٍزًاهِ ارک‬ ‫ثِ هَجت پطًٍسُ ّبی اجطائی ًالسِ ‪ ۳۲۳۳۵۵۱ ٍ ۳۲۳۳۵۵۲‬هتطٌلِ زض ازاضُ ثرجرت اسرٌربز ٍ‬ ‫اهالى ضْطستبى ه بًِ(ضؼجِ اجطاء)غبزضُ لِ ثبًی هسٌی ضؼجِ هطًعی ه بًِ ٍ ػل ِ اهبی ابترن‬ ‫هبسوی ثِ ػٌَاى ثسٌّبض ٍ ضاّی ٍ اهبی ثْعاز هبسوی ثِ ػٌَام ثسٌّبض ٍ اهبی ابترن هربسروری‬ ‫(ضاّی)هغطٍاِ زض پطًٍسُ ّبی اجطائی هَغَف‪ ،‬ثستبًٌبض(ثبًی هسٌی ضؼجِ هطًعی هر ربًرِ)‬ ‫ثبستٌبز اسٌبز ضٌّی ضوبضُ ‪ ۷۹۳۵9۳۲9۵۳-۵۱۱۳ ٍ ۷۹۳۵9۳۲9۵۳-۵۱۱۳‬تٌظ وی زکتطذبًِ اسرٌربز‬ ‫ضسوی ضوبضُ ‪ ۲‬ه بًِ ثطای ٍغَ علت ذَز ثِ هجلؾ نْبضغس ٍ ًِ ه ل َى ٍ یٌػس ٍ ّطرتربز ٍ‬ ‫ّلت ّعاض ٍ ّطتػس ٍ ضػت ٍ ضص ضیب ثِ اًضوبم ذسبضاا تبذ ط تبزیِ هتؼلرورِ ٍ ارورَم‬ ‫زٍلتی پطًٍسُ ّب ػل ِ ًبهجطزگبى اهسام ثِ غسٍض اجطائ ِ ًوَزُ است‪.‬هَضز ضّی ػجبضا است اظ‪:‬‬ ‫ضطساًگ یی ثبه ذبًِ ٍ هبظاز ضطساًگ یی ثبه ذبًِ ثِ پالى ثجتی ضوبضُ ّطت ّرعاض ٍ‬ ‫ضطػس ٍ ث ست ٍ سِ کطػی اظ ّطتػس ٍ ضػت ٍ ضص کطػی اظ یی اغلی ٍاهرغ زض هر ربًرِ‬ ‫ثرص سی ٍ ّلت تجطیع هی ثبضس‪ .‬ضطساًگ پالى ثجتری هرَغرَف ثرطاثرط ًرظرطیرِ ضروربضُ‬ ‫‪9۱۷9۲۳۳‬ى‪ ّ ۷۲۳۳9۳۲9۷۳-‬ئت ًبضضٌبسبى ضسوی زازگستطی ٍ غَضتوجلس ثبظزاضت اهَا‬ ‫ؿ ط هٌوَ هَضخ ‪ ۷۹۳۲9۳۲9۳۲‬ضطساًگ یی ٍااس اپبضتوبى هسًٌَی ٍاهغ زض ه بًِ‪ -‬ذ ربثربى‬ ‫ضاُ اّی‪ -‬تبظُ ًٌس پبی ی‪ًَ -‬نِ اه س پالى ‪ ۲‬ثب ًسپستی ‪ ۲۹۷۲۲۲۲۷۱۲‬ثِ ضوبضُ پالى ثجتری‬ ‫ّطت ّعاض ٍ ضطػس ٍ ث ست ٍ سِ کطػی اظ ّطتػس ٍ ضػت ٍ ضص کطػی اظ یی اغلی ٍاهغ‬ ‫زض ه بًِ ثرص سی ٍ ّلت تجطیع ًِ زض غلحِ زٍیست ٍ ث ست ٍ ّطت شیل ضوبضُ ثجت ث ست‬ ‫ٍ زٍ ّعاض ٍ نْبضغس ٍ یی زکتط جلس یٌػس ٍ س عزُ زکتط اهالى ثجت ه بًِ ثِ ًبم اهبی ابتن‬ ‫هبسوی هسیَى ٍ ضاّی پطًٍسُ ّبی ثجت ٍ سٌس غبزض ٍ تسل ن گطزیسُ ٍ ثب جو غ تَاثغ ضطػ ِ ٍ‬ ‫لَاان ٍ هتؼلوبا ٍ هٌضوبا ضطػ ِ ٍ ػطک ِ ٍ اهت بظاا هٌػَثِ ثطاثط اسٌبز ضٌّی هَغرَف زض‬ ‫ضّی ثبًی هسٌی ضؼجِ هطًعی ه بًِ هطاض گطکتِ است ًِ هحسٍز ثِ اسٍز اضثؼِ شیل است‪:‬‬ ‫ضوبالً‪ :‬زیَاض ثِ زیَاض ثغَ ‪ ۷۱.۳۳‬هتط ثِ ضوبضُ ثبه وبًسُ ‪ ۱۲۲‬کطػی اظ ‪-۷‬اغلی‬ ‫ضطهبً‪ :‬زیَاض ثِ زیَاض ثغَ ‪ ۱.۲۳‬هتط ثِ ضوبضُ ‪ ۲۱۵۵‬کطػی‬ ‫جٌَثبً‪ :‬ثِ زیَاض ثغَ ‪ ۷۱.۲۲‬هتط ثِ ثو ِ پالى هَضز اکطاظ‬ ‫ؿطثبً‪ :‬زضه ٍ زیَاض ثغَ ‪ ۱.۲۳‬هتط ثِ ًَنِ‬ ‫هلی هَضز اضظیبثی زاضای ػطغِ ثِ هسبات یٌػس ٍ سی ٍ ّطت هتط ٍ ًَز سبًت وتطهطثغ هری‬ ‫ثبضس‪.‬اػ بًی ثب ضوبضُ پطٍاًِ سبذتوبًی ‪ ۳۷9۲9۳-۲۱۲‬اظ ضْطزاضی ه بًِ ٍلی کبهس پبیبى ًربض ثرِ‬ ‫غَضا عجوبا اٍ ٍ زٍم هسًٌَی ّط ًسام ّطتبز ٍ ّطت هتطهطثغ ٍ ّرورٌرق ثرِ غرَضا‬ ‫پبضً ٌگ ٍ ضاُ پلِ ثِ هوساض ّطتبز ٍ ّطت هتطهطثغ ثب ًوبی سطاه ی ٍ ثب اه ٍ ثطم هطتطى‬ ‫ٍ ًٌتَضّبی گبظ ضْطی هجعا ٍ پٌجطُ ّبی ‪P.V.C‬زٍ جساضُ ثب جوغ ًل ظیط ثرٌرب هرورساض‬ ‫س ػس ٍ یی هتط ٍ نْل سبًت وتطهطثغ هی ثبضس‪ .‬ضطساًرگ پرالى ثرجرتری هرَغرَف ثرطاثرط‬ ‫غَضتوجلس ثبظزاضت اهَا ؿ ط هٌوَ هَضخ ‪ ٍ ۷۹۳۲9۳۲9۳۲‬گعاضش ّر رئرت ًربضضرٌربسربى‬ ‫ضسوی زازگستطی ثِ ضوبضُ ‪9۱۷9۲۳۳‬ى‪ ۷۲۳۳9۳۲9۷۳-‬ثِ هجلؾ زٍاظزُ ه ل بضز ٍ ًْػس ٍ ّلتربز‬ ‫ٍ سِ ه ل َى ضیب اضظیبثی ٍ ه وت گصاضی گطزیسُ است‪.‬‬ ‫ضطساًگ پالى ثجتی هَغَف اظ عطین هعایسُ ثِ کطٍش هی ضسس‪ .‬جلسِ هعایسُ اظ سبػرت ًرِ‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ 7‬‬ ‫هیضَز ٍ عجن زستوعزی ًِ گطکتِ‪ ،‬ثبیس ػ سی ّن ثگ طز‪ .‬زض هَضز ػ سی جربی‬ ‫ّ گًَِ ثحبی ٍجَز ًساضز‪.‬‬ ‫غجح الی زٍاظزُ ظْط ضٍظ سِ ضٌجِ هَضخ ث ست ٍ نْبضم اسلٌس هبُ سب یی ّعاض ٍ نْربضغرس‬ ‫زض هحل اجطای ثجت اسٌبز ه بًِ ٍاهغ زض ه بًِ‪ -‬ذ بثبى سطاس به‪ -‬ذ بثبى ضْ س ًطیوبى ّورتری‪-‬‬ ‫سبذتوبى ازاضُ ثجت اسٌبز ٍ اهالى ه بًِ ٍااس اجطا ثطگعاض هی ضَز‪ .‬هعایسُ پالى ثجتی هصًَض‬ ‫اظ هجلؾ پبیِ زٍاظزُ ه ل بضز ٍ ًْػس ٍ ّلتبز ٍ سِ ه ل َى ضیب ضطٍع ٍ ثرِ ثربالترطیری هر رورت‬ ‫پ طٌْبزی اظ عطف ذطیساضاى کطٍذتِ ذَاّس ضس‪ .‬هعایسُ ثِ غَضا اضَضی ٍ کطٍش ً ع ًرالً‬ ‫ثِ غَضا ًوسی هی ثبضس‪ .‬ضوٌبً ثسّی ّبی هبل بتی ٍ ػَاضؼ ضْطزاضی ٍ ّوچٌ ی ثسّی ّربی‬ ‫هطثَط ثِ اه ٍ کبضاله ٍ ثطم ٍ گبظ اػن اظ ان اضتطاى ٍ اًطؼبه ٍ هػطف تب ضٍظ هرعایرسُ‬ ‫اػن اظ ایٌٌِ ضهن هغؼی اًْب هؼلَم ضسُ یب ًطسُ ثبضس ٍ ّوچٌ ی ان هعایسُ ظائس ثط هجلؾ هعایرسُ‬ ‫ثِ ػْسُ ذطیساض هی ثبضس‪ ً.‬وؼطط اجطائی ٍ ان هعایسُ ًوس ًا ٍغَ ذَاّرس ضرس‪ .‬ضرطًرت زض‬ ‫هعایسُ هٌَط ثِ پطزاذت زُ زضغس اظ هجلؾ پبیِ ًبضضٌبسی ثِ اسبه سرررطزُ ثرجرت ٍ اضرَض‬ ‫ذطیساض یب ًوبیٌسُ هبًًَی اٍ زض جلسِ هعایسُ است‪.‬ثطًسُ هعایسُ هٌلق است هب ثِ التلبٍا هجرلرؾ‬ ‫کطٍش ضا ظطف هسا پٌج ضٍظ اظ تبضید هعایسُ ثِ اسبه غٌسٍم ثجت ترَزیرغ ًروربیرس ٍ زض‬ ‫غَضتی ًِ ظطف هْلت هوطض‪ ،‬هبًسُ کطٍش ضا ثِ اسبه سرطزُ ثجت ٍاضیع ًٌٌس‪ ،‬هجلؾ هرصًرَض‬ ‫هبثل استطزاز ًجَزُ ٍ ثِ اسبه ذعاًِ ٍاضیع ذَاّس ضس‪ .‬زض ایی غَضا‪ ،‬ػرورلر ربا کرطٍش اظ‬ ‫زضجِ اػتجبض سبهظ ٍ هعایسُ تجسیس هی گطزز‪ .‬ضوٌبً ذطیساضاى هی تَاًٌس ثب ّوبٌّگری الظم اظ‬ ‫هلی هَضز هعایسُ ٍ ٍضؼ ت ٍ هَهؼ ت اى ثبظزیس ًوبیٌس‪.‬عبلج ی هی تَاًٌس زض ضٍظ ٍ سربػرت‬ ‫تؼ ی ضسُ زض هحل ابضط ٍ زض ذطیس ضطًت ًوبیٌس‪.‬الظم ثِ شًط است زض غَضا ٍجَز ٍجرِ‬ ‫هبظاز ابغل اظ کطٍش ٍجَُ پطزاذتی هَضَع کطاظ ‪ ۲‬ثٌس الق هبزُ ‪ ۷۵۷‬ائ ی ًبهِ اجطا اظ هحل‬ ‫هبظاز هبثل پطزاذت هی ثبضس ٍ نٌبًچِ ثِ هب هَضز هعایسُ زض جلسِ ذطیساض پ سا ًطَز هب هَضز‬ ‫هعایسُ ثب زضیبکت ان االجطا ٍ ان هعایسُ ثِ ه وتی ًِ هعایسُ اظ اى ضطٍع هی ضَز ثِ ثستبًٌبض‬ ‫ٍاگصاض ذَاّس ضس ٍ هعایسُ تجسیس ًرَاّس گطزیس‪.‬ضوٌبً هبظاز اٍ الی هبظاز سَم پالى ثجرتری‬ ‫هَغَف ثِ هَجت زستَض ضوبضُ ‪ ۷۹۳۱۳۹۳۳۳۳۲۲۱۲۲۳‬هَضخ ‪ ۷۹۳۱9۳۲9۷۱‬غبزضُ اظ ضرؼرجرِ‬ ‫زٍم ثبظپطسی زازسطای ػوَهی ٍ اًواله ضْطستبى ه بًِ ثِ هجلؾ سِ ه ل بضز ضیب ثِ ًلغ ضؼجِ زٍم‬ ‫ثبظپطسی زازسطای ه بًِ ثبظزاضت هی ثبضس ٍ ثِ هَجت زستَض ضوبضُ ‪۷۹۳۱۳۲۳۳۲۷۳۵۳۳۹۹۲۱‬‬ ‫هَضخ ‪ ۷۹۳۱9۳۳9۵۲‬غبزضُ اظ اجطای ثجت ه بًِ هَضَع پطًٍسُ اجطائری ‪ ۳۱۳۳۵۱۷‬ثرِ هرجرلرؾ‬ ‫ّلتػس ٍ ّطتبز ٍ ّلت ه ل َى ٍ ضطػس ٍ ًَز ٍ پٌج ّعاض ٍ یٌػس ٍ ًَز ٍ پٌج ضیب ثِ ًرلرغ‬ ‫اجطای ثجت ه بًِ ثبثت علت ثبًی ایٌسُ ضؼجِ اهبم ذو ٌی ه بًِ(تجطیع) ثبظزاضت هی ثبضرس ٍ ثرِ‬ ‫هَجت زستَض ضوبضُ ‪ ۷۲۳۳۹۳۳۳۳۳۷۷۱۵۵۷۵۵‬هَضخ ‪ ۷۲۳۳9۳۲9۵۳‬غربزضُ اظ ضرؼرجرِ اٍ‬ ‫زازیبضی زازسطای ػوَهی ٍ اًواله ضْطستبى ه بًِ ثِ هجلؾ یی ه ل بضز ٍ پبًػس ه ل َى ضیب ثرِ‬ ‫ًلغ ضؼجِ اٍ زازیبضی زازسطای ه بًِ ثبظزاضت هی ثبضس‪ .‬ازضس پالى هَضز هرعایرسُ‪ :‬هر ربًرِ‪-‬‬ ‫ذ بثبى ضاُ اّی‪ -‬تبظُ ًٌس پبی ی‪ًَ -‬نِ اه س پالى ‪ً- ۲‬سپستی ‪ ۲۹۷۲۲۲۲۷۱۲‬هری ثربضرس‪.‬‬ ‫ّطگبُ ضٍظ هعایسُ هػبزف ثب تؼغ لی ؿ طهتطهجِ ثبضس ضٍظ ثؼس اظ تؼغ ل جلسِ هعایسُ زض ّروربى‬ ‫هٌبى ٍ ظهبى ثطگعاض ذَاّس ضس‪.‬‬ ‫‪ *۵9۲۱۱‬تبضید اًتطبض‪۷۲۳۳9۷۵9۷۵ :‬‬ ‫اد ارُ کل اسٌاد ٍ اهعک اررتایجاى شرقی‬ ‫ادار ُ ثثت اسٌاد ٍ اهعک هیاًِ‬ ‫هٌبثغ اضظی ٍ ًلتی ایرطاى زضغرَضا اار ربی‬ ‫ثطجبم ٍ ضکغ تحطینّب‪ ،‬ثب سَْلت ث رطرترطی زض‬ ‫زستطس هطاض ذَاٌّس گطکت ًِ عرجرن گرلرترِ‬ ‫ًبضضٌبسبى‪ ،‬ایی هَضَع هی تَاًس ثب اضظپبضی ثِ‬ ‫تْسیس ثطای اهتػبز ٍ ثب گستطش ظیطسبذتّبی‬ ‫اهتػبزی اظ ایی عطین ثِ کطغت تجسیل ضَز‪.‬‬ ‫ثبظاض اضظ ٍ تـ طاا اى یٌی اظ ػَاهل هحرَضی‬ ‫ٍ تؼ ی ًٌٌسُ زض جْت ه وتّبی سبیط ثبظاضّب‬ ‫ٍ زض ًْبیت تـ طاا ضبذع ّربی اهرترػربزی‬ ‫است اهب ایی ثبظاض ث ص اظ س بستّبی اهتػبزی‬ ‫تحت تبث ط اذجبض هٌلی ٍ هربرجرت سر ربسری ٍ‬ ‫ث یالوللی است؛ ثِ گًَِای ًِ ذطٍج اهطیرٌرب‬ ‫اظ ثررطجرربم زض سررب ‪ ۷۹۳۱‬ضررطٍػرری ثررطای‬ ‫اکعایص ّبی هبثل تَجِ ًطخ زالض ٍ ضس رسى اى‬ ‫ثِ ًبًب ‪ّ ۹۳‬عاض تَهبى ثَز‪.‬‬ ‫اظ سَی زیگط‪ ،‬اًتطبض اذرجربض اهر رسثرررص زض‬ ‫هبُّبی اذ ط اظ هصاًطاا ٍیی ٍ ااتوب اا ربی‬ ‫ثطجبم ً ع ثِ ػٌَاى ذجطی هبجت ثطای ثربظاض اضظ‬ ‫ایطاى ٍ جْت زّی ثِ زالض ثرطای ارطًرت ثرِ‬ ‫سوت ًبّص تَاًست تب اسٍزی ًطخ زالض ضا‬ ‫ًبّص ثسّس ٍ توطیجب ثِ ًبًب ‪ّ ۵۲‬عاض ترَهربى‬ ‫ثطسبًس‪ .‬اهب ایی اذجبض هبجت ًتَاًست ًوص هربثرل‬ ‫تَجْی زض ضیعش ًطخ زالض زاضتِ ثربضرس ٍ ثرِ‬ ‫ًظط هی ضسس ًِ کؼال ًطخ زالض زض ًربًرب ‪۵۲‬‬ ‫ّعاض تَهبى ثِ تبج ت ضس سُ است‪.‬‬ ‫زض ایی ث ی‪ ،‬ثبیس ثِ ایی ًٌتِ اضربضُ ضرَز ًرِ‬ ‫اسبسب زضغَضا اا بی ثطجبم ٍ ضکغ تحطین ّرب‬ ‫زست ٍ ثب ایطاى ثطای کطٍش ًلت ثبظ هیضرَز‬ ‫ًِ زض پی اى‪ ،‬زضاهسّبی ًلتری ٍ اضظی ًر رع‬ ‫ثْجَز هبثل تَجْی ذَاّس یبکت‪.‬‬ ‫تجطثِ سب ّبی گصضتِ ًطبى زازُ است ًرِ ثرب‬ ‫اکعایص هٌبثغ اضظی هبظاز ه ل ثِ اضظپبضری ًر رع‬ ‫توَیت ضسُ ًِ ایی اهط‪ ،‬ثِ سطػت ًطخ زالض ضا‬ ‫زض ثبظاض اضظ سطًَه ٍ ًبّطری ًرطزُ ٍ زض‬ ‫ًَتبُ هسا ً ع تَضم ّن ًبّص یبکتِ است اهرب‬ ‫زض ثلٌسهسا ًطخ اضظ هجسز ضتبه گطکتِ ٍ ًطخ‬ ‫تَضم ً ع ثب اکعایص هَاجِ ضسُ است‪.‬‬ ‫زض ایی ظه ٌِ‪ ،‬ثب ٍجَز اکعایص زضاهسّبی ًلتری‬ ‫زض هبُ ّبی اذ ط اًچِ ًرِ تربًرٌرَى ثرِ ًرظرط‬ ‫هی ضسس ٌَّظ اهساهی زض جرْرت اضظپربضری ٍ‬ ‫ًبّص ًطخ اضظ ضخ ًرسازُ ٍ ًرطخ زالض زض‬ ‫هحسٍزُ ‪ ۵۲‬تب ‪ّ ۵۲‬عاض تَهبى ثبهی هبًسُ اسرت؛‬ ‫ثٌبثطایی اگط پس اظ اا بی ثطجبم ّن سر ربسرت‬ ‫اضظپبضی گطکتِ ًطَز‪ً ،‬ویتَاى اًتظبض ًربّرص‬ ‫ه وت هبثل تَجْی زض ثربظاض اضظ ٍ ثرِ عرجرغ‬ ‫ًبّص ه وتّب ضا زاضت‪.‬‬ ‫پ ص اظ ایی‪ً ،‬بهطاى ًسضی یری ترحرلر رلرگرط‬ ‫اهتػبزی ثِ ایسٌب گلتِ ثَز ًِ هصاًرطاا ٍیری‬ ‫ترربث ر ررط ًررَترربُ هررسترری ثررط ضرربذررع ّرربی‬ ‫ًالى اهترػربزی نرَى ترَضم‪ ،‬ترَلر رس ٍ ‪...‬‬ ‫ًوی گصاضز ٍ ًوی تَاى تب اًتْبی سرب ‪ ،‬اًرترظربض‬ ‫تـ طی زض ایی ضبذعّرب هرتربثرط اظ ًرتر رجرِ‬ ‫هصاًطاا زاضت ٍ ایی هصاًطاا غطکب تربثر رط‬ ‫ذَز ضا ثب ًبّص هو تّب زض ثربظاض اضظ ًطربى‬ ‫هیزّس ًِ ایی ًبّص ً ع ًوترط اظ ‪ّ ۵۲‬رعاض‬ ‫تَهبى ًرَاّس ثرَز‪ .‬اظ سرَی زیرگرط‪ ،‬ػرلری‬ ‫سؼسًٍسی یی استبز ثبًٌساضی ٍ اهتػبز ًرالى‬ ‫هؼتوس است ًِ ثب اا بی ثطجبم ٍ اکعایص هٌربثرغ‬ ‫اضظی‪ ،‬زٍ سٌبضیَ ضا هیتَاى زض پ ص گطکت ًِ‬ ‫اضظپبضی اٍل ی سٌبضیَ است ًِ اجطای اى ًر رع‬ ‫زض سب ّبی گصضتِ اهتػبز ایطاى سبثوِ زاضرترِ‬ ‫است ٍ زیگطی استلبزُ اظ هرٌربثرغ اضظی هربظاز‬ ‫ایجبز ضسُ زض پی اا بی ثطجبم ثِ هٌظَض تَسؼرِ‬ ‫ٍ ثْجَز ظیطسبذتّبی اهتػبزی است‪.‬‬ ‫ٍی اظْبض ًطز‪ّ :‬ط ظهربًری ًرِ زض اهرترػربز‬ ‫ایطاى زستطسی ثرِ هرٌربثرغ اضظی اربغرل اظ‬ ‫زضاهسّبی ًلتی اکعایص یبکتِ ٍ ثِ ًَػی ثب هٌبثغ‬ ‫اضظی هبظاز هرَاجرِ ضرسُ اسرت‪ ،‬ثرِ سرورت‬ ‫اضظپبضی ثطای ًبّص ه وت اضظ اطًت ضرسُ‬ ‫ًِ ایی هَضَع ثطای هطزم ظیبًجبض ثرَزُ اسرت‪،‬‬ ‫ظیطا اضتـب ٍ تَل س هلی تضؼ ق ٍ ثرِ ٍاضزاا‬ ‫ًبالّبی ذبضجی یبضاًِ زازُ هیضرَز‪ .‬ایری زض‬ ‫ابلی است ًِ ًطَضّبی زیگطی ًِ ثب هرٌربثرغ‬ ‫هبظاز اضظی هَاجِ هیضًَس‪ ،‬ایی هٌبثغ ضا غطف‬ ‫تَسؼِ ٍ گستطش ظیطسبذت ّربی اهرترػربزی‬ ‫نَى سبذت ذظ اّی‪ ،‬ث وبضسرتربى‪ ،‬زاًطرگربُ‬ ‫ٍ ‪ ...‬هیًٌٌس‪ .‬ایی استبز ثبًٌرساضی ٍ اهرترػربز‬ ‫ًالى اظ ًظط اهرترػربزی زض ضرطایرظ کرؼرلری‬ ‫ثَزجًَِیسی زض ًطَض ثطًگطتی ثِ ثرطجربم ضا‬ ‫ثْتط اظ اا بی اى هیزاًس ظیطا اًرغرَض ًرِ زض‬ ‫ثَزجِ سب ایٌسُ ثطًربهرِ ضیرعی ضرسُ اسرت‪،‬‬ ‫سَْلت زستطسی ثِ هٌبثغ اضظی ٍ اکعایص اىّب‬ ‫غطف اضظپبضی ٍ ًبّص ه وت اضظ ثِ ظیط ًطخ‬ ‫تؼبزلی زض ثلٌسهسا هیضَز ًِ اثطاا هرٌرلری‬ ‫ثطای اهتػبز ٍ تَل س ذَاّس زاضت‪.‬‬ ‫سؼسًٍسی گلت‪ :‬پ ص گطکتی س بست اضظپبضی‬ ‫ّوگبم ثب اا بی ثطجبم‪ً ،‬ربّرص ًرطخ اضظ ٍ‬ ‫ٍاضزاا ًبالّبی ذبضجی‪ً ،‬طخ تَضم ضا ّن ثرِ‬ ‫غَضا هَهت ثب ًبّص هَاجِ هیًٌس اهرب زض‬ ‫ازاهِ ایی تَضم هجسز اکعایص پ سا ذَاّس ًطز‪.‬‬ ‫ٍی زضثبضُ ایٌٌِ ًطخ زالض تحت تبث ط هصاًطاا‬ ‫ًوتط اظ ‪ّ ۵۲‬عاض تَهبى ًطس‪ ،‬تَض ح زاز‪ :‬زل رل‬ ‫ایی اهط ایی است ًِ ٌَّظ زالضّبی ًلتری ٍاضز‬ ‫نطذِّبی اهتػبزی ًطسُ است‪ .‬ثٌربثرطایری‪ ،‬زٍ‬ ‫سٌبضیَ پس اظ اا بی ثطجبم ٍجَز زاضز؛ ایٌرٌرِ‬ ‫هٌبثغ زالض ًلتی غطف ثْجَز اهترػربز ضرَز یرب‬ ‫ایٌٌِ ایی هٌبثغ غطف اضظپبضی ضَز ًِ ابلرت‬ ‫زٍم هَجت کطاض سطهبیِ‪ ،‬هتضطض ضسى تَل رس ٍ‬ ‫اضتـب ‪ً ،‬بّص هَهت تَضم ٍ ضتبه هجسز اى‬ ‫پس اظ گصضت هسا ًَتبّی ذَاّس ضس‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫وشبوی الکتشیویکی سیصوبمٍ اسک‬ ‫سبیت سیصوبمٍ ‪www.arkonline.ir‬‬ ‫ایمیل سیصوبمٍ‪ark.tabriz@yahoo.com9‬‬ ‫ایمیل مذیشمسئًل‪eshraghimo@gmail.com 9‬‬ ‫مذیش اجشائی‪ 9‬معصًمٍ حجبصی‬ ‫مجشی سبیت سیصوبمٍ‪ 9‬سبوبص اششاقی‬ ‫پٌجشٌبِ ‪ ۰1‬اسفٌذ ‪ ۷ * ۰0۹۹‬هاسس‪ 1۰ * 1۹11‬سجب‪۰00۷‬‬ ‫اخببس کًتبٌ یسصشی‬ ‫پیستًن سبصی فبتح مسببقبت یالیببل‬ ‫کبسگشان ارسببیجبن ششقی شذ‬ ‫هسابقات ٍالیبال کاسگشاى ارسبایجاى ششقی باا‬ ‫قْشهاًی تین پیستَى ساصی تبشیض بِ پایاى سسیذ‪.‬‬ ‫دس دیذاس پبیب٘ی ایٗ ٔؼبثمبت و‪ ٝ‬ثیٗ تیٓ ‪ٞ‬اب‬ ‫پیؼت‪ ٖٛ‬ػبص تجشیض ‪ ٚ‬پٍب‪ ٜ‬ارسثبیجبٖ ؿاشلای‬ ‫دس ػبِٗ ص‪ٚ‬اس تجشیض ثشٌضاس ؿذ‪ ،‬تیٓ پیاؼاتا‪ٖٛ‬‬ ‫ػبص تجشیض دس ‪ 2‬ػت ٔت‪ٛ‬اِی پیش‪ٚ‬ص ؿذ ‪ ٚ‬جبْ‬ ‫ل‪ٟ‬شٔب٘ی وبسٌشاٖ ارسثبیجبٖ ؿشلی سا ثابی‬ ‫ػش ثشد‪ .‬دس ٔؼابثامابت ‪ٚ‬اِایاجابَ وابسٌاشاٖ‬ ‫ارسثبیجبٖ ؿشلی تیٓ ‪ٞ‬ب داس‪ٚ‬ػبص ؿا‪ٟ‬ایاذ‬ ‫لبضی ‪ ٚ‬ف‪ٛ‬ید ص‪ٙ‬عتی ث‪ٙ‬به ث‪ ٝ‬ط‪ٛ‬س ٔـاتاشن‬ ‫ػ‪ ْٛ‬ؿذ٘ذ ‪ ٚ‬تیٓ وّشپبسع ثا‪ ٝ‬نا‪ٙ‬ا‪ٛ‬اٖ تایآ‬ ‫اخالق ثشٌضیذ‪ ٜ‬ؿذ‪ .‬ایٗ ٔؼبثمبت ثب ؿشوت ‪9‬‬ ‫تیٓ ث‪ٙٔ ٝ‬بػجت د‪ ٝٞ‬فجش اص ‪ 18‬ث‪ٔ ٕٟٗ‬ب‪ ٜ‬اغابص‬ ‫ؿذ ‪ ٚ‬ثب ثشٌضاس ‪ 15‬ثبص پبیبٖ یبفت‪.‬‬ ‫صعًد دختش تىیسببص ایشان‬ ‫دس سوکیىگ جُبوی‬ ‫هشکات الضّشا صفی ّفت پلِ صعَد کشد ٍ باِ‬ ‫سدُ ‪ ۳۷‬سًکیٌگ جْاًی تٌیس سسیذ‪.‬‬ ‫ٔـىبت اِض‪ٞ‬شا صفی دختش ت‪ٙ‬یغ ثبص ایشاٖ وا‪ٝ‬‬ ‫پیؾ اص ایٗ ثب لشاس ٌشفتٗ دس س٘اىایا‪ٙ‬اً ‪74‬‬ ‫ج‪ٛ‬ا٘بٖ ج‪ٟ‬بٖ تبسیخ ػبص وشد‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د‪ ،‬د‪ٚ‬ثابس‪ٜ‬‬ ‫ت‪ٛ‬ا٘ؼت جبیٍب‪ ٜ‬خ‪ٛ‬ثی دس س٘ىی‪ ًٙ‬ج‪ٟ‬ب٘ی ثا‪ٝ‬‬ ‫دػت ا‪ٚ‬سد‪ .‬ا‪ٔ ٚ‬ذتی پیؾ‪ ،‬اص س٘ىی‪ 74 ًٙ‬ث‪ٝ‬‬ ‫‪ 80‬ج‪ٛ‬ا٘بٖ ج‪ٟ‬بٖ ػم‪ٛ‬ط واشد‪ ٜ‬ثا‪ٛ‬د‪ ،‬أاب دس‬ ‫س٘ىی‪ ًٙ‬انالْ ؿذ‪ ٜ‬دس ا‪ٔ َٚ‬اب‪ٔ ٜ‬ابسع ‪10‬‬ ‫اػف‪ٙ‬ذ) ‪ٞ‬فت پّ‪ ٝ‬صع‪ٛ‬د واشد ‪ ٚ‬ثا‪ ٝ‬سد‪73 ٜ‬‬ ‫سػیذ‪ .‬ثشا ا‪ِٚ‬یٗ ثبس اػت و‪ ٝ‬ثابصیاىا‪ٙ‬ای اص‬ ‫ایشاٖ ث‪ ٝ‬سد‪ 73 ٜ‬ج‪ٛ‬ا٘بٖ ج‪ٟ‬بٖ ٔیسػذ‪.‬‬ ‫حزف تیم یالیببل اسیمیٍ‬ ‫اص لیگ بشتش‬ ‫مذیش مسئًل یصبحب امتیبص‪ 9‬محمذ اششاقی‬ ‫سشدبیش‪ 9‬سبولی اششاقی‬ ‫تبسیس ‪ - 0261 9‬صمیىٍ اوتشبس ‪ 9‬فشَىگی ‪َ -‬ىشی ‪ -‬ادبی ‪ -‬علمی‬ ‫کذپستی‪ - 4052536129‬تلفه‪24301608 - 24310803 )130(9‬‬ ‫تلفبکس‪ - 24301605 9‬شمبسٌ َمشاٌ ‪180330455719‬‬ ‫وشبوی ‪ 9‬تبشیض خیبببن اصادی‪ -‬خیبببن مبساالن وشسیذٌ بٍ میذان فذک‬ ‫دفتش سیصوبمٍ اسک ‪ -‬چبپخبوٍ‪ 9‬پشویبن تبشیض‬ ‫* سال سی ٍ دٍم ( اٍتَص ایکیٌجی ایل ) * شواسُ ( سایی ) ‪ * 4041 :‬ورزش و گردشگری‬ ‫مسجذ »میللی «تبشیض‪،‬‬ ‫ومبد اتحبد بیه ادیبن‬ ‫تاصُتشیی سدُبٌذی تینّای فَتبال باشگاّی جْاى‬ ‫بشاساس تاصُتشیی سدُبٌذی تینّای فَتبال باشگاّی‬ ‫جْاى جایگاُ تینّای پشسپَلیس ٍ استق ل دس اسایاا‬ ‫تغییشی ًکشد‪.‬‬ ‫ثش اػبع تبص‪ٜ‬تشیٗ سد‪ٜ‬ث‪ٙ‬ذ تیٓ‪ٞ‬ب ثبؿٍب‪ٞ‬ی ف‪ٛ‬تجبَ‬ ‫ج‪ٟ‬بٖ و‪ ٝ‬أش‪ٚ‬ص ‪ 10‬اػف‪ٙ‬ذ) اص ػ‪ ٛ‬ػبیت فا‪ٛ‬تاجابَ‬ ‫دیتبثیغ انالْ ؿذ‪ ،‬تیٓ ف‪ٛ‬تجبَ پشػپ‪ِٛ‬یغ دس ستاجا‪ٝ‬‬ ‫٘خؼت ثبؿٍب‪ٜٞ‬ب ایشاٖ لشاس ٌشفت‪.‬‬ ‫ل‪ٟ‬شٔبٖ فصُ ٌزؿت‪ِ ٝ‬یً ثشتش ف‪ٛ‬تجبَ ایشاٖ ثب ‪1620‬‬ ‫أتیبص ‪ ٚ‬ثذ‪ ٖٚ‬توییش ٘ؼجت ث‪ ٝ‬سد‪ ٜ‬ث‪ٙ‬ذ ‪ٞ‬فت‪ٌ ٝ‬زؿاتا‪ٝ‬‬ ‫دس ستج‪ ٝ‬چ‪ٟ‬بسْ لبس‪ ٜ‬و‪ ٟٗ‬ثبلی ٔب٘ذ‪ ،‬أاب ثاب ‪ 2‬پّا‪ٝ‬‬ ‫ػم‪ٛ‬ط ٘ؼجت ث‪ٞ ٝ‬فت‪ٌ ٝ‬زؿت‪ ٝ‬دس ستج‪ 96 ٝ‬ج‪ٟ‬بٖ جب‬ ‫ٌشفت‪.‬‬ ‫تیٓ ف‪ٛ‬تجبَ اػتمالَ ثب ‪ 1561‬أتیبص د‪ٔٚ‬یٗ تیآ ثاشتاش‬ ‫ثبؿٍب‪ٞ‬ی ایشاٖ اػت ‪ ٚ‬ثذ‪ ٖٚ‬توییش ٘ؼاجات ثا‪ ٝ‬سد‪ٜ‬‬ ‫ث‪ٙ‬ذ ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬لجُ دس ستج‪ 8 ٝ‬اػیب ‪ 164 ٚ‬جا‪ٟ‬ابٖ ثابلای‬ ‫ٔب٘ذ‪.‬‬ ‫تیٓ ف‪ٛ‬تجبَ ػپب‪ٞ‬بٖ ثب ‪ 1501‬أتیبص ثذ‪ ٖٚ‬توییش ٘ؼجت ث‪ٝ‬‬ ‫سد‪ ٜ‬ث‪ٙ‬ذ لجّی ػ‪ٔٛ‬یٗ تیٓ ثشتش ف‪ٛ‬تجبَ ایاشاٖ اػات‪.‬‬ ‫ایٗ تیٓ ثب یه پّ‪ ٝ‬ػم‪ٛ‬ط ٘ؼجت ث‪ ٝ‬سد‪ ٜ‬ث‪ٙ‬ذ لجّی دس‬ ‫ستج‪ 18 ٝ‬اػیب جب ٌشفت‪ ٝ‬اػات‪ .‬طاالیای پا‪ٛ‬ؿابٖ‬ ‫اصف‪ٟ‬بٖ دس ػهح ج‪ٟ‬ب٘ی ثب ‪ 4‬پّ‪ ٝ‬ػم‪ٛ‬ط ٘ؼجت ث‪ ٝ‬سد‪ٜ‬‬ ‫ث‪ٙ‬ذ ‪ٞ‬فت‪ٌ ٝ‬زؿت‪ ٝ‬دس ستج‪ 289 ٝ‬جب ٌشفت‪ ٝ‬ا٘ذ‪.‬‬ ‫دس ایٗ سد‪ ٜ‬ث‪ٙ‬ذ تیٓ‪ٞ‬ب ف‪ٛ‬تجبَ ف‪ٛ‬ید‪ٌٟ ٌُ ،‬اش ‪ٚ‬‬ ‫تشاواتا‪ٛ‬س ثا‪ ٝ‬تاشتایات دس‬ ‫ستج‪ٞ ٝ‬ب چ‪ٟ‬بسْ تاب ؿاـآ‬ ‫ف‪ٛ‬تجبَ ایشاٖ جاب ٌاشفاتا‪ٝ‬‬ ‫ا٘ذ‪.‬‬ ‫ثش اػبع ایٗ سد‪ٜ‬ثا‪ٙ‬اذ دس‬ ‫لبس‪ ٜ‬اػیب جبیاٍاب‪ 4 ٜ‬تایآ‬ ‫٘خؼت ٘ؼجت ث‪ ٝ‬سد‪ ٜ‬ثا‪ٙ‬اذ‬ ‫پیـیٗ توییش ٘ذاؿت‪ ٚ ٝ‬تیآ‬ ‫وب‪ٚ‬اصاوی فاش‪٘ٚ‬اتابَ طاپاٗ‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬بٖ ثاب ‪ 1692‬أاتایابص‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬بٖ صذس٘ـیٗ اػت‪ .‬پغ اص ایٗ تایآ‪ ،‬اِا‪ٟ‬االَ‬ ‫نشثؼتبٖ ػع‪ٛ‬د ثب ‪ 1652‬أتیبص وٕبوبٖ دس ستج‪ ٝ‬د‪ْٚ‬‬ ‫جب داسد‪ .‬ج‪٘ٛ‬ج‪ٛ‬ن ٔ‪ٛ‬ت‪ٛ‬سص وش‪ ٜ‬جا‪ٙ‬ا‪ٛ‬ثای ‪ٞ‬آ ثاب‬ ‫‪ 1621‬أتیبص ٔب٘‪ٙ‬ذ ‪ٞ‬فت‪ٌ ٝ‬زؿت‪ ٝ‬دس ستج‪ ٝ‬ػا‪ ْٛ‬اػات‪.‬‬ ‫پغ اص پشػپ‪ِٛ‬یغ‪ ،‬تیٓ ا‪ِٚ‬ؼبٖ ‪ٞ‬یا‪٘ٛ‬اذا ثاب ‪1612‬‬ ‫أتیبص ث‪ ٝ‬ستج‪ ٝ‬پ‪ٙ‬جٓ لبس‪ ٜ‬و‪ ٟٗ‬صع‪ٛ‬د واشد‪ ٚ ٜ‬جاب‬ ‫اِؼذ سا ٌشفت‪ ٝ‬اػت‪.‬‬ ‫دس سد‪ٜ‬ث‪ٙ‬ذ ج‪ٟ‬ب٘ی ‪ ٓٞ‬جبیٍب‪ 5 ٜ‬تیٓ ٘خؼت ٘ؼجات‬ ‫ث‪ ٝ‬سد‪ ٜ‬ث‪ٙ‬ذ پیـیٗ توییش ٘ذاؿت‪ِ ٚ ٝ‬ی‪ٛ‬سپ‪ َٛ‬ثب ‪2050‬‬ ‫أتیبص ٔب٘‪ٙ‬ذ ‪ٞ‬فت‪ٌ ٝ‬زؿت‪ ٝ‬دس صذس جذ‪ َٚ‬لشاس داسد ‪ٚ‬‬ ‫ثبیشٖ ٔ‪٘ٛ‬یخ ثب ‪ 2042‬أاتایابص د‪ ْٚ‬اػات‪ .‬پاغ اص‬ ‫ػشخپ‪ٛ‬ؿبٖ إِب٘ی‪ ،‬تیٓ ٔ‪ٙ‬چؼتشػیتی ‪ٞ‬آ ثاب ‪2022‬‬ ‫أتیبص دس ستج‪ ٝ‬ػ‪ ْٛ‬لشاس ٌشفت‪ ٝ‬اػت‪.‬‬ ‫جایگاُ ‪ ۰۱‬خادم الششیعِ‬ ‫دس هیاى ‪ ۰۹۹‬شطشًجباص بشتش جْاى‬ ‫بخش ّای باقیواًذُ اص سشدس هسجذ هیللی دس‬ ‫اٍاسط دِّ ‪.۰۹‬‬ ‫سئبَ ٔبدسیذ ‪ 1966‬أتیبص ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬بٖ دس ستج‪ ٝ‬چا‪ٟ‬ابسْ‬ ‫ایؼتبد‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫چّؼی ‪ ٓٞ‬ثب ‪ 1963‬أتیبص دس ستج‪ ٝ‬پا‪ٙ‬اجآ ثاشتاشیاٗ‬ ‫تیٓ‪ٞ‬ب ثبؿٍب‪ٞ‬ی ج‪ٟ‬بٖ لشاس داسد‪.‬‬ ‫ثش اػبع ایٗ سد‪ ٜ‬ث‪ٙ‬ذ ثبسػّ‪٘ٛ‬ب پغ اص ٔذت ‪ٞ‬اب ثا‪ٝ‬‬ ‫جٕع ‪ 10‬تیٓ ثشتش ج‪ٟ‬بٖ سا‪ ٜ‬یبفت‪ ٝ‬اػت‪.‬‬ ‫پ‪ٛ‬ست‪ ٛ‬ثب ٔ‪ٟ‬ذ طابسٔای دس ستاجا‪ 12 ٝ‬لاشاس داسد‪.‬‬ ‫ِ‪ٛ‬سو‪ٛ‬صٖ تیٓ ػشداس اصٔ‪ ٖٛ‬ث‪ ٝ‬ستج‪ ٚ 23 ٝ‬فبی‪ٛٙ‬سد ‪ٓٞ‬‬ ‫ثب نّیشضب ج‪ٟ‬ب٘جخؾ ث‪ ٝ‬ستج‪ 68 ٝ‬ػم‪ٛ‬ط وشد‪ ٜ‬ا٘ذ‪.‬‬ ‫‪ 10‬تیٓ ثشتش ف‪ٛ‬تجبَ ثبؿٍب‪ٞ‬ی ج‪ٟ‬بٖ‪:‬‬ ‫ِی‪ٛ‬سپ‪- َٛ‬ثبیشٖ ٔ‪٘ٛ‬یخ‪ٙٔ -‬چؼتشػیتی‪-‬سئبَ ٔابدسیاذ‬ ‫چّؼی ‪-‬اطاوغ ‪-‬پبس ػٗ طسٔاٗ ‪-‬یا‪٘ٚٛ‬اتا‪ٛ‬ع‬‫‪ -‬ثبسػّ‪٘ٛ‬ب‪ -‬ای‪ٙ‬تش ٔیالٖ‬ ‫حشیفاى دختشاى ٌّذبال ایشاى‬ ‫دس قْشهاًی اسیا هشخص شذًذ‬ ‫بش اساس سدُ بٌاذی فاذساسایاَى‬ ‫جْاًی شطشًج‪ ،‬ساسا خادم الششیعاِ‬ ‫ٍ پشّام هقصَدلَ تٌْا بااصیاکاٌااى‬ ‫ایشاًی دس هیاى ‪ ۰۹۹‬باصیکی باشتاش‬ ‫بخش اصاد ٍ باًَاى ّستٌذ کِ باِ‬ ‫تشتیب سدُ ّای ‪ ۷۱ ٍ ۰۱‬سا دس‬ ‫اختیاس داسًذ‪.‬‬ ‫فذساػی‪ ٖٛ‬ثیٗ إِاّاّای ؿاهاش٘اج‬ ‫فیذ‪ )ٜ‬سد‪ ٜ‬ث‪ٙ‬ذ جذیذ ثبصیى‪ٙ‬بٖ فعبَ دس ایٗ سؿت‪ٚ ٝ‬یظ‪ٔ ٜ‬ب‪ٔ ٜ‬بسچ سا ٔ‪ٙ‬تـش واشد‪ٜ‬‬ ‫اػت‪ .‬ثش اػبع سد‪ ٜ‬ث‪ٙ‬ذ ٔ‪ٙ‬تـش ؿذ‪ ٜ‬پش‪ٞ‬بْ ٔمص‪ٛ‬دِ‪ٕٞ ٛ‬چا‪ٌ ٖٛ‬ازؿاتا‪ ٝ‬تا‪ٙ‬ا‪ٟ‬اب‬ ‫ؿهش٘ججبص ایشا٘ی حبضش دس ٔیبٖ ‪ 100‬ثبصیىٗ ثشتش ج‪ٟ‬بٖ اػت و‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ا٘ؼت‪ ٝ‬جبیٍب‪ٜ‬‬ ‫خ‪ٛ‬د سا دس ایٗ ف‪ٟ‬شػت حفظ و‪ٙ‬ذ‪ .‬ثش ایٗ اػبع ػ‪ٛ‬پش اػتبد ثضسی ؿهش٘ج ایشاٖ‬ ‫ثب سیتی‪ٕٞ 2701 ًٙ‬چ‪ٙ‬بٖ دس سد‪ ٜ‬ػی ‪ ٚ‬ؿـٓ ج‪ٟ‬بٖ لشاس داسد‪.‬‬ ‫دس سد‪ ٜ‬ث‪ٙ‬ذ فیذ‪ٍٛٙٔ ٜ‬ع وبسِؼٗ ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬بٖ ثب ‪ 2864‬سیت‪ٙ‬یً صذس٘ـیٗ اػات‪.‬‬ ‫ثعذ اص ایٗ ؿهش٘ججبص ٘ش‪ٚ‬ط ‪ ،‬نّیشضب فیش‪ٚ‬صجب ثب سیتی‪ 2804 ًٙ‬صبحت جبیاٍاب‪ٜ‬‬ ‫د‪ ْٚ‬اػت‪ِ .‬یشٖ دی‪ ًٙ‬چی‪ٙ‬ی ‪ ٓٞ‬دس ایٗ سد‪ ٜ‬ث‪ٙ‬ذ ثب سیتی‪ 2799 ًٙ‬دس سد‪ ٜ‬ػا‪ْٛ‬‬ ‫لشاس ٌشفت‪ ٝ‬اػت‪ .‬دس ثخؾ ثب٘‪ٛ‬اٖ ‪ ٓٞ‬ػبسا خبدْ اِـشیع‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ن‪ٛٙ‬اٖ ت‪ٟٙ‬ب ثابصیاىاٗ‬ ‫ایشا٘ی حبضش دس ف‪ٟ‬شػت ‪٘ 100‬فش‪ ٜ‬ؿهش٘ججبصاٖ ثشتش جا‪ٟ‬ابٖ صابحات سد‪16 ٜ‬‬ ‫اػت‪ .‬ایٗ اػتبد ثضسی ؿهش٘ج ثب٘‪ٛ‬اٖ وـ‪ٛ‬سٔبٖ صبحت سیت‪ٙ‬یً ‪ 2488‬اػت‪.‬‬ ‫دس سد‪ ٜ‬ػی س٘ىی‪ ًٙ‬ج‪ٟ‬ب٘ی ؿهش٘ج ٘یض نیشضب فیاش‪ٚ‬صجاب ثاب سیاتایا‪ٙ‬اً ‪2804‬‬ ‫صذس٘ـیٗ ‪ 100‬ؿهش٘ججبص ثشتش ایٗ سد‪ ٜ‬اػت‪ .‬دس ایٗ ثاخاؾ اسؽ داغاّای ثاب‬ ‫سیتی‪2441 ًٙ‬جبیٍب‪ 98 ٜ‬سا دس اختیبس داسد‪.‬‬ ‫اداهِ اص شواسُ قبل‪:‬‬ ‫بشًاهِ سقابت ّاای ّاٌاذباال‬ ‫قْشهاًی جَاًاى ٍ ًاَجاَاًااى‬ ‫دختش اسیا اع م شذ‪.‬‬ ‫فذساػی‪ٙٞ ٖٛ‬ذثبَ اػیب ثاش٘ابٔا‪ٝ‬‬ ‫جذیذ سلابثات ‪ٞ‬اب ‪ٞ‬ا‪ٙ‬اذثابَ‬ ‫ل‪ٟ‬شٔب٘ی ج‪ٛ‬ا٘بٖ ‪٘ ٚ‬ا‪ٛ‬جا‪ٛ‬ا٘ابٖ‬ ‫دختش اػیاب سا ثاب تا‪ٛ‬جا‪ ٝ‬ثا‪ٝ‬‬ ‫ا٘صشاف وش‪ ٜ‬ج‪ٛٙ‬ثی اص حوا‪ٛ‬س‬ ‫دس ایٗ سلبثت‪ٞ‬ب انالْ وشد‪.‬‬ ‫ثش ایٗ اػبع تیٓ ‪ٙٞ‬ذثبَ ج‪ٛ‬ا٘بٖ دختش وـ‪ٛ‬سٔبٖ دس ٘خؼاتایاٗ ثابص خا‪ٛ‬د دس‬ ‫سلبثت‪ٞ‬ب ‪ٙٞ‬ذثبَ ل‪ٟ‬شٔب٘ی ج‪ٛ‬ا٘بٖ دختش اػیب اص ػابنات ‪ 12:30‬دلایاما‪ ٝ‬س‪ٚ‬ص‬ ‫د‪ٚ‬ؿ‪ٙ‬ج‪ 16 ٝ‬اػف‪ٙ‬ذٔب‪ ٜ‬ث‪ٔ ٝ‬صبف اصثىؼتبٖ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ سفت‪ .‬دیذاس‪ٞ‬ب ثاعاذ تایآ‬ ‫ج‪ٛ‬ا٘بٖ ث‪ ٝ‬تشتیت ٔمبثُ تیٓ‪ٞ‬ب لضالؼتبٖ‪ٙٞ ،‬ذ ‪ ٚ‬تبیّ‪ٙ‬ذ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ث‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ثش٘بٔ‪ ٝ‬وبُٔ دیذاس‪ٞ‬ب تیٓ ‪ٙٞ‬ذثبَ ج‪ٛ‬ا٘بٖ دختش ایشاٖ ث‪ ٝ‬ایٗ تشتیت اػت‪:‬‬ ‫د‪ٚ‬ؿ‪ٙ‬ج‪ 16 ٝ‬اػف‪ٙ‬ذ‪ :‬ایشاٖ ‪ -‬اصثىؼتبٖ ػبنت ‪12:30‬‬ ‫ػ‪ٝ‬ؿ‪ٙ‬ج‪ 17 ٝ‬اػف‪ٙ‬ذ‪ :‬ایشاٖ ‪ -‬لضالؼتبٖ ػبنت ‪14:30‬‬ ‫پ‪ٙ‬جؿ‪ٙ‬ج‪ 19 ٝ‬اػف‪ٙ‬ذ‪ :‬ایشاٖ ‪ٙٞ -‬ذ ػبنت ‪12:30‬‬ ‫ؿ‪ٙ‬ج‪ 21 ٝ‬اػف‪ٙ‬ذ‪ :‬ایشاٖ ‪ -‬تبیّ‪ٙ‬ذ ػبنت ‪12:30‬‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ ثش٘بٔ‪ ٝ‬سلبثت ‪ٞ‬ب ‪ٙٞ‬ذثبَ ل‪ٟ‬شٔب٘ی ٘‪ٛ‬ج‪ٛ‬ا٘بٖ دختش اػیب ٘یض دچبس توایایاش‬ ‫ؿذ‪.‬‬ ‫ثش اػبع ثش٘بٔ‪ ٝ‬جذیذ ایٗ سلبثت‪ٞ‬ب تیٓ ‪ٙٞ‬ذثبَ دختشاٖ ٘‪ٛ‬ج‪ٛ‬اٖ وـ‪ٛ‬سٔبٖ ثبیذ ث‪ٝ‬‬ ‫ٔصبف تیٓ‪ٞ‬ب اصثىؼتبٖ‪ ،‬لضالؼتبٖ‪ ،‬ػ‪ٛ‬سی‪ٙٞ ٚ ٝ‬ذ ثش‪ٚ‬د‪.‬‬ ‫اص ح هقشسات سفش اص ایشاى بِ لبٌاى ٍ پاکستاى‬ ‫پس اص حزف تین ٍالیبال شْشداسی اسٍهیاِ اص‬ ‫لیگ بشتش ٍ اًتقاد اص فعالیت کادس هذیشیتای ٍ‬ ‫هشبیگشی اى‪ ،‬بشخی شایعات اص پایاى تین داسی‬ ‫ایی باشگاُ حکایت داسد‪ ،‬اها با ایی حال فاعا‬ ‫ّیچ تصویوی بشای ایٌذُ ایی باشگاُ گاشفاتاِ‬ ‫ًشذُ است‪.‬‬ ‫٘بوبٔی ؿ‪ٟ‬شداس اس‪ٔٚ‬ی‪ ٝ‬دس ِیً ثشتش ‪ٚ‬اِیجابَ‬ ‫‪ ٚ‬ثذ‪ٞ‬ی ٔیّیبسد ث‪ٔ ٝ‬شثی ‪ ٚ‬ثبصیى‪ٙ‬بٖ خبسجای‬ ‫ث‪ٕٞ ٝ‬شا‪ ٜ‬انٕبَ ٔحش‪ٔٚ‬یت ت‪ٛ‬ػط فاذساػایا‪ٖٛ‬‬ ‫ج‪ٟ‬ب٘ی ‪ٚ‬اِیجبَ ایٗ س‪ٚ‬ص‪ٞ‬ب ٔـىالتی سا پایاؾ‬ ‫س‪ ٚ‬تیٓ داس ؿ‪ٟ‬شداس اس‪ٔٚ‬ی‪ ٝ‬دس ‪ٚ‬اِایاجابَ‬ ‫ایجبد وشد‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫ایٗ تیٓ دس حبِی و‪ ٝ‬اثتذا فصُ سا ثب پیش‪ٚ‬ص‬ ‫‪ٞ‬ب پیبپی پـت ػش ٌزاؿت‪ ٝ‬ث‪ٛ‬د‪ ،‬دس س‪ٚ‬ص‪ٞ‬اب‬ ‫پبیب٘ی فصُ دچبس فشاص ‪٘ ٚ‬ـیت صیبد ؿاذ ‪ٚ‬‬ ‫٘ت‪ٛ‬ا٘ؼت ت‪ٛ‬لع ‪ٞ‬ب سا ثشا‪ٚ‬سد‪ ٜ‬و‪ٙ‬اذ ‪ ٚ‬ثاعاذ اص‬ ‫ٔذت ‪ٞ‬ب اص سد‪ ٜ‬د‪ ْٚ‬جذ‪ِ َٚ‬یً ث‪ ٝ‬سد‪ ٜ‬پ‪ٙ‬جآ‬ ‫ػم‪ٛ‬ط وشد ‪ٕٞ ٚ‬بٖ جب ٔب٘ذٌبس ؿذ‪.‬‬ ‫بشتشی لستش مقببل بشولی‬ ‫بب گلَبی دقبیق پبیبوی‬ ‫تین فَتبال لستشسیتی هَفق شذ دس دیذاس بشاباش‬ ‫بشًلی با کَالکی کِ دس دقایق پایاًی باِ ساُ‬ ‫اًذاخت بِ بشتشی بشسذ‪.‬‬ ‫تیٓ ف‪ٛ‬تجبَ ثشّ٘ی دس دیذاس ٔع‪ٛ‬ل‪ ٝ‬اص ‪ٞ‬افاتا‪ٝ‬‬ ‫ثیؼت ‪ ٚ‬د‪ِ ْٚ‬یً ثشتش ف‪ٛ‬تجبَ اٍّ٘یغ خ‪ٛ‬د ث‪ٝ‬‬ ‫ٔصبف ِؼتشػیتی سفت ‪ ٚ‬ثب ‪ٌ 2‬اُ ٔاواّا‪ٛ‬ه‬ ‫ٔی‪ٕٟ‬بٖ خ‪ٛ‬د ؿذ‪.‬‬ ‫صوذی مًقتب سشمشبی تیم‬ ‫المبوی شذ‬ ‫باصیکی اسبق تین هلی فَتبال کشاَسهااى باِ‬ ‫صَست هَقت ّذایت یک تین الاوااًای سا‬ ‫بشعْذُ گشفت‪.‬‬ ‫ثبؿٍب‪ ٜ‬دی‪ٙ‬بٔ‪ ٛ‬دسػذٖ اص ثشو‪ٙ‬بس ػاشٔاشثای‬ ‫خ‪ٛ‬د ث‪٘ ٝ‬بْ اِىؼب٘ذس اؿٕیت خجش داد‪.‬‬ ‫لبٌاى ٍ پاکستاى بِ جوع کشَسّایی پیَساتاٌاذ کاِ‬ ‫کاست ٍاکسی کٍَیذ ‪ ۰۰-‬سا بِ جای تسات ‪PCR‬‬ ‫بشای هسافشاى بییالوللی اص جولِ ایشاًیّا بِ سسویت‬ ‫شٌاختِاًذ‪.‬‬ ‫دس تبص‪ٜ‬تشیٗ دػت‪ٛ‬ساِعّٕی و‪ ٝ‬اص ػ‪ ٛ‬پبوؼاتابٖ ثا‪ٝ‬‬ ‫ؿشوت‪ٞ‬ب ٌشدؿٍش ‪ٛٞ ٚ‬اپیٕبیی دس ایشاٖ اناالْ‬ ‫ؿذ‪ ٜ‬اػت‪ ،‬تٕبْ ٔؼبفشاٖ ثبی ‪ 12‬ػبَ ثاشا ‪ٚ‬س‪ٚ‬د‬ ‫ث‪ ٝ‬ایٗ وـ‪ٛ‬س ّٔضْ ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ دس ٔحذ‪ٚ‬د‪ 72 ٜ‬ػبنت لجُ‬ ‫اص ‪ٚ‬س‪ٚ‬د یب پش‪ٚ‬اص‪ ،‬دس یىی اص ٔاشاواض ٔا‪ٛ‬سد تابیایاذ‬ ‫‪ٚ‬صاست ث‪ٟ‬ذاؿت اصٔبیؾ ‪PCR‬ا٘اجابْ د‪ٞ‬ا‪ٙ‬اذ ‪ٚ‬‬ ‫ٌ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ی ٔ‪ٙ‬فی وش‪٘ٚ‬ب ث‪ ٝ‬صثبٖ اٍّ٘یؼی ثب ‪QR code‬‬ ‫سا ‪ٕٞ‬شا‪ ٜ‬داؿت‪ ٝ‬ثبؿ‪ٙ‬ذ‪ .‬ثب ایٗ ‪ٚ‬ج‪ٛ‬د‪ ،‬پبوؼتبٖ ‪ٕٞ‬ؼا‪ٛ‬‬ ‫ثب ػیبػت اػبٖ ػبص ؿشایط ػفش‪ٞ‬ب ثیٗإِاّاّای‪،‬‬ ‫ٔؼبفشاٖ داس٘ذ‪ ٜ‬وبست ‪ٚ‬اوؼی‪ٙ‬بػی‪ ٖٛ‬سا وا‪ ٝ‬د‪ ٚ‬دزص‬ ‫وبُٔ ‪ٚ‬اوؼٗ وش‪٘ٚ‬ب تضسیک وشد‪ ٜ‬ثبؿ‪ٙ‬اذ‪ ،‬اص ا٘اجابْ‬ ‫تؼت ‪ٔPCR‬عبف وشد‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫‪ٚ‬اوؼٗ ‪ٞ‬بیی وا‪ ٝ‬وـا‪ٛ‬س پابوؼاتابٖ اص ٔؼابفاشاٖ‬ ‫ٔی پزیشد‪ ،‬جب٘ؼ‪ٔ /ٖٛ‬ذس٘اب‪ /‬فابیاضس‪ /‬اػاتاشاص٘اىاب‪/‬‬ ‫ػی‪ٛٙ‬فبسْ اػت و‪ ٝ‬اص اخشیٗ ٘‪ٛ‬ثت تضسیک اٖ‪ٞ‬ب ثبیاذ‬ ‫‪ 14‬س‪ٚ‬ص ٌزؿت‪ ٝ‬ثبؿذ‪ .‬وبست ‪ٚ‬اوؼی‪ٙ‬بػی‪ٔ ٖٛ‬ؼابفاشاٖ‬ ‫ثبیذ ث‪ ٝ‬صثبٖ اٍّ٘یؼی ‪ ٚ‬ثب ‪QR code‬ثبؿذ‪.‬‬ ‫پبوؼتبٖ و‪ ٝ‬دس اوؼپ‪ 2020 ٛ‬دثی ثب تٕشوض ثش جزه‬ ‫ٌشدؿٍش ل‪ ٛ‬ظب‪ٞ‬ش ؿذ‪ ٚ ٜ‬دس اػتب٘‪ ٝ‬فصُ ث‪ٟ‬بس دس‬ ‫ا٘تربس و‪ٛٙٞٛ‬سداٖ ‪ٌ ٚ‬شدؿٍشاٖ ثیـتاش اػات‪ ،‬اص‬ ‫ٔؼبفشاٖ خ‪ٛ‬اػت‪ ٝ‬پایاؾ اص ‪ٚ‬س‪ٚ‬د ثا‪ ٝ‬ایاٗ وـا‪ٛ‬س‪،‬‬ ‫اطالنبت خ‪ٛ‬د سا دس ثش٘بٔا‪ٚPASS TRACK ٝ‬‬ ‫یب دس ِی‪ٙ‬ه ‪https://passtrack.nitb.gov.pk‬‬ ‫ثجت وشد‪ ٚ ٜ‬وپی فشْ وبُٔؿذ‪ ٜ‬سا ‪ٍٙٞ‬بْ ‪ٚ‬س‪ٚ‬د ثا‪ٝ‬‬ ‫پبوؼتبٖ اسائ‪ ٝ‬د‪ٙٞ‬ذ‪.‬‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ اص تٕبْ ٔؼبفشاٖ ثبی ؿؾ ػابَ دس ثاذ‪ٚ‬‬ ‫‪ٚ‬س‪ٚ‬د ث‪ ٝ‬پبوؼتبٖ تؼت ‪ٌRapid Antigen‬شفاتا‪ٝ‬‬ ‫ٔی ؿ‪ٛ‬د و‪ ٝ‬دس ص‪ٛ‬ست ٔثجت ؿذٖ جا‪ٛ‬اه تؼات‪،‬‬ ‫ٔؼبفشاٖ ث‪ٔ ٝ‬ذت ‪ 10‬س‪ٚ‬ص ثب ‪ٞ‬ضی‪ ٝٙ‬خا‪ٛ‬د لاش٘اهایا‪ٙ‬ا‪ٝ‬‬ ‫ٔیؿ‪٘ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫ِج‪ٙ‬بٖ ٘یض دس ٔمشسات جذیذ و‪ ٝ‬ثا‪ ٝ‬ؿاشوات ‪ٞ‬اب‬ ‫ٌشدؿٍش ‪ٛٞ ٚ‬اپیٕبیی انالْ ؿذ‪ ،ٜ‬تٕبْ ٔؼابفاشاٖ‬ ‫ٍصیش هیشاث فشٌّگی هشاتب ثبت هلی‬ ‫کشد‬ ‫‪ ۰‬اثش دس استاى ّوذاى سا اب‬ ‫هذیشکل هیشاث فشٌّگی‪ ،‬گشدشگشی ٍ‬ ‫صٌایع دستی ّوذاى گفات‪ :‬هاشاتاب‬ ‫ثبت ‪ ۰‬اثش دس فْشست هیشاث فشٌّگی ‪،‬‬ ‫تاسیخی ٍ هلی دس ایی استاى اص ساَی‬ ‫ٍصیش هیشاثفشٌّگی‪ ،‬گاشدشاگاشی ٍ‬ ‫صٌایع دستی بِ استاًذاس ّوذاى ابا‬ ‫شذُ است‪.‬‬ ‫نّی ٔبِٕیش افض‪ٚ‬د‪ٔ :‬شاتت ثجت اثش فش‪ٍٙٞ‬یتبسیخی نإابست الابصاد‪ ٜ‬س‪ٚ‬ػاتاب‬ ‫ؿب‪ٙٞ‬جشیٗ و‪ ٝ‬پغ اص طی تـشیفبت لب٘‪٘ٛ‬ی دس ف‪ٟ‬شػت اثبس ّٔی ایشاٖ ثا‪ ٝ‬ثاجات‬ ‫سػیذ‪ ٜ‬اػت‪ ،‬اثالغ ؿذ‪ ٚ .‬اظ‪ٟ‬بس داؿت‪ٕٞ :‬چا‪ٙ‬ایاٗ خاب٘ا‪ ٝ‬ؿإاغ ‪ٚ‬الاع دس‬ ‫ؿ‪ٟ‬شػتبٖ ‪ٕٞ‬ذاٖ‪ ،‬خیبثبٖ ث‪ٛ‬نّی ػی‪ٙ‬ب‪ ،‬خب٘‪ ٝ‬أیش افخٓ ؿ‪ٛ‬سی‪ٙ‬ی ‪ٚ‬الع دس ؿ‪ٟ‬شػتابٖ‬ ‫‪ٕٞ‬ذاٖ‪ ،‬خیبثبٖ ؿ‪ٟ‬ذا ؿ‪ٛ‬سیٗ ٘یض اثالغ ؿذ‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫ٔبِٕیش ادأ‪ ٝ‬داد‪:‬خب٘‪ٛ٘ ٝ‬س ٔمذْ ٔذسػ‪ٔ ٝ‬شیٓ) ‪ٚ‬الع دس ؿ‪ٟ‬شػتبٖ ‪ٕٞ‬ذاٖ‪،‬حٕابْ‬ ‫لذیٕی س‪ٚ‬ػتب نّٕذاس نّیب ‪ٚ‬الع دس ؿ‪ٟ‬شػتبٖ ٔالیش ‪ ،‬ثابغ ‪ ٚ‬نإابست واشد‬ ‫وشیٕی ‪ٚ‬الع دس ؿ‪ٟ‬شػتبٖ ت‪ٛ‬یؼشوبٖ‪ ,‬خب٘‪ ٝ‬پ‪ٛ‬سػٕبوی ‪ٚ‬الع دس ؿ‪ٟ‬شػتبٖ ‪ٕٞ‬ذاٖ‬ ‫اص دیٍش اثبس اػت‪ٔ.‬ذیشوُ ٔیشاث فش‪ٍٙٞ‬ی‪ٌ ،‬شدؿٍش ‪ ٚ‬ص‪ٙ‬بیع دػتی ‪ٕٞ‬اذاٖ‬ ‫خبطش٘ـبٖ وشد‪ :‬خب٘‪ ٝ‬ػیفی ‪ٚ 2‬الع دس ؿ‪ٟ‬شػتبٖ ‪ٕٞ‬ذاٖ ‪ ٚ‬خب٘‪ ٝ‬ثبثبیی ٘یاض ثاشا‬ ‫ثجت ّٔی ث‪ ٝ‬اػتب٘ذاس ‪ٕٞ‬ذاٖ اثالغ ؿذ‪ .‬اػتبٖ داسا یه ‪ٞ‬ضاس ‪ 800 ٚ‬اثش تبسیخی‪،‬‬ ‫طجیعی ‪ٌ ٚ‬شدؿٍش اػت‪.‬‬ ‫ا‪ ٚ‬ثب اؿبس‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬تبسیخچ‪ٔ ٝ‬شٔات ‪ ٚ‬ثابصػابص اٖ‬ ‫خبطش٘ـبٖ ٔیو‪ٙ‬ذ‪ :‬دس صٔؼتبٖ ػابَ ‪ٔ 1396‬اماشس‬ ‫ٔی ؿ‪ٛ‬د‪ ،‬طی ٔـبسوت اداس‪ ٜ‬واُ ا‪ٚ‬لابف ‪ ٚ‬أا‪ٛ‬س‬ ‫خیشی‪ ٚ ٝ‬ػبصٔبٖ ٔیشاث فش‪ٍٙٞ‬ی‪ ،‬ص‪ٙ‬بیع دػاتای ‪ٚ‬‬ ‫ٌشدؿٍش ارسثبیجبٖ ؿشلی ایٗ ٔؼجذ ثب ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ثا‪ٝ‬‬ ‫ؿ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ثشجب ٔب٘ذ‪ٔ ٚ ٜ‬ـخص‪ٞٝ‬ب تبسیخای خا‪ٛ‬د‬ ‫ٔ‪ٛ‬سد ثبصػبص لشاس ٌیشد؛ ث‪ٙ‬بثشایٗ اص ػابَ ‪1397‬‬ ‫نّٕیبت ػبخت ‪ ٚ‬ػبص ؿش‪ٚ‬ع ٔیؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ا‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬یٗ دس استجبط ثب ‪ٚ‬ضعیت و‪ٙ‬ا‪٘ٛ‬ای اٖ ٘ایاض‬ ‫یبدا‪ٚ‬س ٔی ؿ‪ٛ‬د‪ :‬او‪ ٖٛٙ‬دس ٔؼبحت صاذ دس صاذ‬ ‫نشص‪ ٝ‬تبسیخی ث‪ٙ‬ب ػبختٕب٘ی دس د‪ ٚ‬طجم‪ ٝ‬ػبص‪ ٜ‬ا‬ ‫صیشصٔیٗ ‪ٕٞ ٚ‬ىف) احذاث ؿذ‪ ٜ‬و‪ ٝ‬فعبِیت ‪ٞ‬اب‬ ‫اجشایی طجم‪ٕٞ ٝ‬ىف اٖ ‪ٛٙٞ‬ص ث‪ ٝ‬پابیابٖ ٘اشػایاذ‪ٜ‬‬ ‫اػت‪.‬‬ ‫جعفشپ‪ٛ‬س اضبف‪ٔ ٝ‬یو‪ٙ‬ذ‪ :‬ثب ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ػبثم‪ٔ ٝ‬عٕبس‬ ‫ث‪ٙ‬ب و‪ ٝ‬دس نىغ‪ٞ‬ب ‪ٛٞ‬ایی لبثُ ٔـب‪ٞ‬ذ‪ ٜ‬اػت‪ ،‬ایٗ‬ ‫ث‪ٙ‬ب داسا حیبطی ث‪ٔ ٝ‬ؼبحت حذالُ ‪ٔ 100‬تاشٔاشثاع‬ ‫ث‪ٛ‬د و‪ ٝ‬دس ػبخت ‪ ٚ‬ػبص فعّی ایٗ أش سنبیت ٘ـذ‪ٜ‬‬ ‫اػت ‪ ٚ‬وُ صیشث‪ٙ‬ب ّٔه ٔ‪ٛ‬سد ػبخت ‪ ٚ‬ػبص لاشاس‬ ‫ٌشفت‪ ٝ‬اػت‪.‬‬ ‫ا‪ ٚ‬اظ‪ٟ‬بس ٔیو‪ٙ‬ذ‪ :‬ثب ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ؿ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ لبثُ ٔـب‪ٞ‬ذ‪ ٜ‬اص‬ ‫تصب‪ٚ‬یش ٔب‪ٛٞ‬اس‪ٜ‬ا ‪ ،‬ث‪ٙ‬ب فبلذ صیشصٔیٗ ثا‪ٛ‬د‪ ٜ‬وا‪ ٝ‬دس‬ ‫طشح فعّی دس وُ نشص‪ ٝ‬ث‪ٙ‬ب‪ ،‬صیشصٔایاٗ احاذاث‬ ‫ؿذ‪ ٜ‬اػت ‪ ٚ‬ثب ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٟٝ‬ػبخت ایاٗ ثا‪ٙ‬اب ثا‪ٝ‬‬ ‫اتٕبْ ٘شػیذ‪ ٜ‬اػت‪ٕ٘ ،‬یت‪ٛ‬اٖ دس ٔا‪ٛ‬سد ثابصػابص‬ ‫جضئیبت ػشدس ‪ٔ ٚ‬یُ‪ٞ‬ب ث‪ٝ‬ص‪ٛ‬ست ػابثاک لواب‪ٚ‬ت‬ ‫وشد أب تب ایٗ جب وبس ث‪ ٝ‬ت‪ٟ‬شً٘ تابسیاخای ثا‪ٙ‬اب‬ ‫‪ٚ‬فبداس ٘ج‪ٛ‬د‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫ا‪ ٚ‬دس ثخؾ دیٍش ٌفت‪ ٌٛٚ‬خ‪ٛ‬د دس ساثاها‪ ٝ‬ثاب‬ ‫ٔؼجذ ٔیُِی ث‪ٟ‬بس ٘یض تبویذ ٔیو‪ٙ‬ذ‪ :‬ػبخت ٔ‪ٙ‬بس یب‬ ‫ٔیُ‪ٞ‬بیی دس د‪ ٚ‬و‪ٙ‬ج جج‪ ٟٝ‬اصاّای ٔؼاجاذ وا‪ٝ‬‬ ‫پیـهبق دس اٖ ‪ٚ‬الع ث‪ٛ‬د‪ ،‬دس تجشیض اص ػ‪ٙ‬تی دیاشیا‪ٙ‬ا‪ٝ‬‬ ‫ثشخ‪ٛ‬سداس اػت ‪ٔ ٚ‬ـخصبً دس د‪ٚ‬س‪ ٜ‬تشوٕب٘بٖ ؿب‪ٞ‬اذ‬ ‫ٔؼبجذ ٔتعذد ثب ایٗ اػّ‪ٛ‬ه ٔیثبؿیٓ و‪ ٝ‬اص ٘اراش‬ ‫لذٔت ‪ ٚ‬تى‪ٙ‬یه‪ ،‬اجشا دس ٔحّ‪ٚ ٝ‬یج‪ٛ‬ی‪ ٝ‬تاجاشیاض‬ ‫‪ٚ‬سجی ثبؿی) دس ا‪ َٚ‬خیبثبٖ ثا‪ٟ‬ابس‪ ،‬س‪ٚ‬ثاش‪ ٚ‬اق‬ ‫ٔؼجذ‪ٔ ،‬ؼجذ دیٍش ثب ٘بْ ٔیُ ِی ٔ‪ٛ‬ج‪ٛ‬د اػات‬ ‫و‪ ٝ‬دس ٌزؿت‪ ٝ‬ثب ٘بْ ٔؼجذ پیش ؿ‪ٙ‬بخت‪ٔ ٝ‬یؿذ‪.‬‬ ‫ایٗ ٔتخصص ٔشٔت‪ ،‬احیب ث‪ٙ‬ب‪ٞ‬اب ‪ ٚ‬ثابفات ‪ٞ‬اب‬ ‫تبسیخی اضبف‪ٔ ٝ‬یو‪ٙ‬ذ‪ :‬دس د‪ ٚ‬و‪ٙ‬ج جج‪ٚ ٟٝ‬س‪ٚ‬د‬ ‫ث‪ٙ‬ب‪ٔ ،‬یّی ثشپب ؿذ‪ ٚ ٜ‬ثخؾ ؿجؼتبٖ اٖ ٘یاض تا‪ٛ‬ػاط‬ ‫ٌ‪ٙ‬جذ پ‪ٛ‬ؿؾ یبفت‪ ٝ‬اػت و‪ ٝ‬ایاٗ ثا‪ٙ‬اب دس ا‪ٚ‬اخاش‬ ‫د‪ٚ‬س‪ ٜ‬لبجبس ت‪ٛ‬ػط ٔعٕبس ثبی وبظٓ ٔ‪ٛ‬سد تعإایاش‬ ‫لشاس ٌشفت‪ ٝ‬اػت‪.‬‬ ‫ا‪ ٚ‬ثیبٖ ٔیو‪ٙ‬ذ‪ :‬ثب ؿ‪ٙ‬بػبیی ٔاماجاش‪ ٜ‬ا دس ثاخاؾ‬ ‫ج‪ٛٙ‬ه غشثی ٔؼجذ طی ٔشٔت‪ٞ‬ب ػبَ‪ٞ‬ب ‪1373‬‬ ‫تب ‪ٔ 1376‬یت‪ٛ‬اٖ ایٗ ث‪ٙ‬ب سا جض‪ ٚ‬ص‪ٚ‬ایاب تابسیاخای‬ ‫تجشیض لّٕذاد وشد و‪ ٝ‬ایٗ ث‪ٙ‬ب دس ػبَ ‪ 1377‬ثب ؿٕبس‪ٜ‬‬ ‫‪ 2058‬ث‪ ٝ‬ثجت ّٔی اثبس فش‪ٍٙٞ‬ی ایشاٖ سػیذ‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫ٕ٘بیی اص ٔؼجذ ٔیّّی یب ٔؼجذ پیش دس ا‪ َٚ‬خایابثابٖ‬ ‫ث‪ٟ‬بس دس ٔحّ‪ٚ ٝ‬یج‪ٛ‬ی‪ ٝ‬تجشیض‪.‬‬ ‫هسجذ هیللی تبشیض باصساصی هیشَد‬ ‫ثبی ‪ 12‬ػبَ سا ّٔضْ وشد‪ ٜ‬وا‪ ٝ‬دس ٔاحاذ‪ٚ‬د‪48 ٜ‬‬ ‫ػبنت ٔب٘ذ‪ ٜ‬تب ‪ٚ‬س‪ٚ‬د ث‪ ٝ‬ایاٗ وـا‪ٛ‬س‪ ،‬دس یاىای اص‬ ‫ٔشاوض ٔ‪ٛ‬سد تبییذ ‪ٚ‬صاست ثا‪ٟ‬اذاؿات ایاشاٖ تؼات‬ ‫‪PCR‬ا٘جبْ د‪ٙٞ‬ذ ‪ٌٛ ٚ‬ا‪ٞ‬ی ٔ‪ٙ‬فی اٖ سا ثا‪ ٝ‬صثابٖ‬ ‫اٍّ٘یؼی ثب ‪QR code‬ث‪ٕٞ ٝ‬شا‪ ٜ‬داؿت‪ ٝ‬ثبؿ‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ تبویذ ؿذ‪ ٜ‬اػت و‪ ٝ‬اص ‪ٚ‬س‪ٚ‬د ٔؼبفشا٘ی وا‪ٝ‬‬ ‫ٌ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ی تؼت ‪PCR‬اٖ‪ٞ‬ب ثذ‪QR code ٖٚ‬ثبؿذ‪،‬‬ ‫جّ‪ٌٛ‬یش خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ‪.‬‬ ‫اسدبیل بشای هیضباًی سٍیذاد ‪1۹1۷‬‬ ‫پایتخت گشدشگشی اهادُ هیشَد‬ ‫هذیشکل هیشاث فشٌّگی ‪ ،‬گشدشگشی ٍ صٌایع دستی‬ ‫استاى گفت‪ :‬اسدبیل بشای هیضبااًای سٍیاذاد ‪1۹1۷‬‬ ‫پایتخت گشدشگشی کشَسّای عضاَ اکاَ اهاادُ‬ ‫هی شَد ٍ ایی سٍیذاد بایذ اص تاوااهای هایاضبااًااى‬ ‫بییالوللی هتفاٍتتش ٍ اساستِتش باشذ‪.‬‬ ‫٘بدس فالحی اظ‪ٟ‬بسداؿت‪ :‬ثب ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ث‪ٔ ٝ‬یضثب٘ی اػتبٖ دس س‪ٚ‬یذاد ثیٗإِّّای اسدثایاُ‬ ‫پبیتخت ٌشدؿٍش وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬ب نو‪ ٛ‬او‪ ٛ‬دس ػبَ ‪ 2023‬ث‪ٔ ٝ‬ذت یه ػبَ‪٘ ،‬یابص‬ ‫اػت تب تٕبٔی دػتٍب‪ٞ ٜ‬ب ٔشتجط تذاثیش ‪ ٚ‬دسایت یصْ سا ثشا ٔیضثب٘ی ؿبیؼت‪ ٝ‬اص‬ ‫ایٗ س‪ٚ‬یذاد ثیٗإِّّی داؿت‪ ٝ‬ثبؿ‪ٙ‬ذ‪ .‬ا‪ ٚ‬ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬اسدثیُ ظشفیت ‪ٞ‬اب ثؼایابس‬ ‫ثشا ت‪ٛ‬ػع‪ ٝ‬دسثخؾ ٌشدؿٍش داسد و‪ٔ ٝ‬یت‪ٛ‬ا٘ذ التصبد اػتبٖ سا ٔتح‪ َٛ‬و‪ٙ‬اذ‪،‬‬ ‫افض‪ٚ‬د‪ :‬ح‪ٛ‬ص‪ٌ ٜ‬شدؿٍش دس د٘یب ث‪ ٝ‬ن‪ٛٙ‬اٖ یه التصبد پیـشاٖ ٔهشح اػت ‪ ٚ‬س‪٘ٚ‬ک‬ ‫اٖ تبثیش ٔؼتمیٕی دس س‪٘ٚ‬ک التصبد دیٍش ح‪ٛ‬ص‪ٜٞ‬ب داسد ث‪ٝ‬ط‪ٛ‬س وا‪ ٝ‬دس صٔابٖ‬ ‫ؿی‪ٛ‬ع وش‪٘ٚ‬ب ثب تعهیّی ٔشاوض ٌشدؿٍش ‪ ٚ‬ث‪ٕٞ ٝ‬شا‪ ٜ‬اٖ ٘ج‪ٛ‬د ٌشدؿٍاش ‪ ٚ‬ػافاش‬ ‫ؿب‪ٞ‬ذ ضشس‪ٞ‬ب التصبد ثؼیبس دس تٕبْ ح‪ٛ‬ص‪ٜٞ‬ب ث‪ٛ‬دیٓ‪.‬فالحی اص افتاتابح یاه‬ ‫‪ٞ‬تُ چ‪ٟ‬بس ػتبس‪ٞ ٚ ٜ‬تُ پ‪ٙ‬ج ػتبس‪ ٜ‬یبوبٔ‪ٛ‬ص دس چ‪ٙ‬ذ ٔب‪ ٜ‬ای‪ٙ‬ذ‪ ٚ ٜ‬اغابص نإاّایابت‬ ‫ػبخت ‪ٞ‬تُ پ‪ٙ‬ج ػتبس‪ٚ ٜ‬یؼتشیب خجشداد ‪ٌ ٚ‬فت‪ :‬دس ػبَ‪ٞ‬ب اخیش ‪ٔ 9‬ا‪ٛ‬ص‪ ٚ ٜ‬د‪ٚ‬‬ ‫صحٗ جذیذ ث‪ٔ ٝ‬جٕ‪ٛ‬ن‪ ٝ‬ج‪ٟ‬ب٘ی ؿیخ صفیاِذیٗ اسدثیّی اضابفا‪ ٝ‬ؿاذ‪ ٜ‬وا‪ ٝ‬دس‬ ‫صحٗ لیضیُثبؽیس ثش٘بٔ‪ٞٝ‬ب ائی‪ٙ‬ی ‪ ٚ‬فش‪ٍٙٞ‬ی اػتمجبَ اص ث‪ٟ‬بس ثشا ایجبد ؿا‪ٛ‬س‬ ‫‪ ٚ‬ؿعف ‪٘ ٚ‬ـبط اجتٕبنی دس ایبْ ٘‪ٛ‬س‪ٚ‬ص تذاسن دیذ‪ ٜ‬ؿذ‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫ٔؼئ‪ َٛ‬ػتبد ثبصػبص ٔؼجذ ٔیُ ِی ٔیذاٖ صبحات‬ ‫ایٔش تجشیض ٔیٌ‪ٛ‬یذ‪ٔ :‬ؼجذ ٔیُِی یىی اص ٔؼبجاذ‬ ‫ٔ‪ٙ‬حصش ث‪ ٝ‬فشد ایشاٖ ‪ ٚ‬ؿبیذ ج‪ٟ‬بٖ اػالْ ثبؿذ و‪ ٝ‬ث‪ٝ‬‬ ‫ظب‪ٞ‬ش‪ ،‬ث‪ٙ‬ب اٖ‪ ،‬ث‪ ٝ‬د‪ٚ‬ساٖ لجُ اص افـبسی‪ ٝ‬ثشٔیٌشدد‬ ‫‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬خبطش ‪ٚ‬الع ؿذٖ دس ٔؼیاش جابد‪ ٜ‬اثاشیـآ‪،‬‬ ‫ا‪ٕٞ‬یت خبصی داؿت‪ ٚ ٝ‬ثشا تمشیت ‪ ٚ‬اؿتای ثایاٗ‬ ‫ادیبٖ اػتفبد‪ٔ ٜ‬یؿذ‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫حجت ایػالْ ػیذ وبظٓ صنفشا٘چیّش ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬اىا‪ٝ‬‬ ‫ایٗ ٔؼجذ ٔیُ ِی ث‪٘ ٝ‬بْ ٔؼاجاذ ػایاذاِؼابجاذیاٗ‬ ‫٘بٍٔزاس ؿاذ‪ ٜ‬اػات‪ ،‬ادأا‪ٔ ٝ‬ای د‪ٞ‬اذ‪ :‬ثا‪ٙ‬اب‬ ‫ٔؼجذ ٔیُِی تجشیض و‪ٕ٘ ٝ‬بد اتحبد ‪ ٚ‬د‪ٚ‬ػاتای ثایاٗ‬ ‫ادیبٖ ‪ٔ ٚ‬زا‪ٞ‬ت ث‪ٛ‬د‪ ،‬تب ػبَ ‪ ،1375‬ثشلشاس ثا‪ٛ‬د أاب‬ ‫ٔتبػفب٘‪ ٝ‬دس ػبَ ‪ 1375‬تخشیت ؿذ‪ ٚ ٜ‬دیا‪ٛ‬اس‪ٞ‬ابیای‬ ‫د‪ٚ‬س اٖ وـیذ‪ ٜ‬ؿذ و‪ ٝ‬دس ط‪ َٛ‬صٔبٖ ٘یض ٔتبػافاب٘ا‪ٝ‬‬ ‫تجذیُ ث‪ ٝ‬صثبِ‪ ٝ‬داٖ ؿذ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ا‪ ٚ‬اضبف‪ٔ ٝ‬ی و‪ٙ‬ذ‪ :‬یىی اص دییاُ تاخاشیات ایاٗ‬ ‫ٔؼجذ‪ ،‬ثٕجبساٖ اٖ ٔ‪ٙ‬هم‪ ٝ‬دس د‪ 60 ٝٞ‬ثا‪ٛ‬د وا‪ٝ‬‬ ‫ػبختٕبٖ اٖ اػیت جذ دیذ ‪ ٚ‬ثعذ اٖ ٘یض ت‪ٛ‬ػاط‬ ‫ثشخی ػ‪ٛ‬دج‪ٛ‬یبٖ‪ ،‬وُ ث‪ٙ‬ب ٔؼجذ سا ث‪ ٝ‬ثا‪ٟ‬اب٘ا‪ٝ‬‬ ‫ػبختٗ ث‪ٙ‬بیی دیٍش تخشیت وشد٘ذ‪.‬‬ ‫ا‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬یٗ ثیبٖ ٔی و‪ٙ‬ذ‪ :‬اِجت‪ ٝ‬دس اٖ د‪ٚ‬ساٖ ٔؼاجاذ‬ ‫خبوجشداس ؿذ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د ‪ ٚ‬ثاشا ثابصػابص ٔاجاذد‬ ‫الذأبت ا‪ِٚ‬ی‪ٝ‬ا ا٘جبْ ؿذ أب اثتش ٔب٘ذ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د ‪ ٚ‬ایاٗ‬ ‫ا‪ٚ‬اخش خ‪ٛ‬ؿجختب٘‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ػط ثشخی خیشیٗ ػبخات اٖ‬ ‫اغبص ؿذ‪.‬‬ ‫حجتایػالْ صنفشا٘چیّش یبدا‪ٚ‬س ٔیؿ‪ٛ‬د‪ :‬حاذ‪ٚ‬د‬ ‫ػ‪ ٝ‬ػبَ لجُ ٔهبِعبت ایٗ ٔؼجذ ؿش‪ٚ‬ع ؿذ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د ‪ٚ‬‬ ‫یه ػبَ ‪٘ ٚ‬یٓ اِی د‪ ٚ‬ػبَ‪ٔ ،‬هبِعبت اٖ صٔبٖ ثاشد‬ ‫تب ثت‪ٛ‬ا٘یٓ ٔؼجذ سا ‪ٕٞ‬بٍ٘‪ ٝ٘ٛ‬وا‪ ٝ‬ثا‪ٛ‬د ثؼابصیآ ‪ٚ‬‬ ‫حذ‪ٚ‬د یه ػبَ لجُ ٘یض نّٕیبت اجشایی اٖ ؿاش‪ٚ‬ع‬ ‫ؿذ أب احذاث اٖ‪ٞ ،‬یچ استجبطی ث‪ ٝ‬ؿ‪ٛ‬سا ؿ‪ٟ‬اش ‪ٚ‬‬ ‫ؿ‪ٟ‬شداس ٘ذاسد‪.‬‬ ‫ا‪ٔ ٚ‬ی ٌ‪ٛ‬یذ‪ :‬ایٗ ٔؼجذ دس د‪ٚ‬طجاما‪ ٝ‬صیاشصٔایاٗ ‪ٚ‬‬ ‫‪ٕٞ‬ىف احیب ٔیؿ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬وبٔال ت‪ٛ‬ػط اػبتیذ ٔعٕبس‬ ‫اػالٔی ‪ ٚ‬دس ‪ٕٞ‬بٖ ٔحذ‪ٚ‬د‪ ٜ‬ثب ٔاعإابس اػاالٔای‬ ‫لذیٓ خ‪ٛ‬د ػبخت‪ٔ ٝ‬یؿ‪ٛ‬د أب ثشخی ٘ـب٘‪ٞٝ‬ب اص جّٕ‪ٝ‬‬ ‫ػتبس‪ ٜ‬دا‪ٚ‬د و‪ ٝ‬دس ثبی ػشدس اٖ ث‪ٛ‬د‪ ،‬ثبتا‪ٛ‬جا‪ ٝ‬ثا‪ٝ‬‬ ‫حؼبػیت ‪ٞ‬بیی و‪ ٝ‬دس وـ‪ٛ‬س ٔب ث‪ ٝ‬اٖ ‪ٚ‬جا‪ٛ‬د داسد‪،‬‬ ‫اص جب ٌزاس اٖ صشف ٘رش ٔیؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ صفحه 8 ‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫وشبوی الکتشیویکی سیصوبمٍ اسک‬ ‫سبیت سیصوبمٍ ‪www.arkonline.ir‬‬ ‫ایمیل سیصوبمٍ‪ark.tabriz@yahoo.com9‬‬ ‫ایمیل مذیشمسئًل‪eshraghimo@gmail.com 9‬‬ ‫مذیش اجشائی‪ 9‬معصًمٍ حجبصی‬ ‫مجشی سبیت سیصوبمٍ‪ 9‬سبوبص اششاقی‬ ‫پٌجشٌبِ ‪ ۰1‬اسفٌذ ‪ ۷ * ۰0۹۹‬هاسس‪ 1۰ * 1۹11‬سجب‪۰00۷‬‬ ‫اخببس کًتبٌ یسصشی‬ ‫پیستًن سبصی فبتح مسببقبت یالیببل‬ ‫کبسگشان ارسببیجبن ششقی شذ‬ ‫هسابقات ٍالیبال کاسگشاى ارسبایجاى ششقی باا‬ ‫قْشهاًی تین پیستَى ساصی تبشیض بِ پایاى سسیذ‪.‬‬ ‫دس دیذاس پبیب٘ی ایٗ ٔؼبثمبت و‪ ٝ‬ثیٗ تیٓ ‪ٞ‬اب‬ ‫پیؼت‪ ٖٛ‬ػبص تجشیض ‪ ٚ‬پٍب‪ ٜ‬ارسثبیجبٖ ؿاشلای‬ ‫دس ػبِٗ ص‪ٚ‬اس تجشیض ثشٌضاس ؿذ‪ ،‬تیٓ پیاؼاتا‪ٖٛ‬‬ ‫ػبص تجشیض دس ‪ 2‬ػت ٔت‪ٛ‬اِی پیش‪ٚ‬ص ؿذ ‪ ٚ‬جبْ‬ ‫ل‪ٟ‬شٔب٘ی وبسٌشاٖ ارسثبیجبٖ ؿشلی سا ثابی‬ ‫ػش ثشد‪ .‬دس ٔؼابثامابت ‪ٚ‬اِایاجابَ وابسٌاشاٖ‬ ‫ارسثبیجبٖ ؿشلی تیٓ ‪ٞ‬ب داس‪ٚ‬ػبص ؿا‪ٟ‬ایاذ‬ ‫لبضی ‪ ٚ‬ف‪ٛ‬ید ص‪ٙ‬عتی ث‪ٙ‬به ث‪ ٝ‬ط‪ٛ‬س ٔـاتاشن‬ ‫ػ‪ ْٛ‬ؿذ٘ذ ‪ ٚ‬تیٓ وّشپبسع ثا‪ ٝ‬نا‪ٙ‬ا‪ٛ‬اٖ تایآ‬ ‫اخالق ثشٌضیذ‪ ٜ‬ؿذ‪ .‬ایٗ ٔؼبثمبت ثب ؿشوت ‪9‬‬ ‫تیٓ ث‪ٙٔ ٝ‬بػجت د‪ ٝٞ‬فجش اص ‪ 18‬ث‪ٔ ٕٟٗ‬ب‪ ٜ‬اغابص‬ ‫ؿذ ‪ ٚ‬ثب ثشٌضاس ‪ 15‬ثبص پبیبٖ یبفت‪.‬‬ ‫صعًد دختش تىیسببص ایشان‬ ‫دس سوکیىگ جُبوی‬ ‫هشکات الضّشا صفی ّفت پلِ صعَد کشد ٍ باِ‬ ‫سدُ ‪ ۳۷‬سًکیٌگ جْاًی تٌیس سسیذ‪.‬‬ ‫ٔـىبت اِض‪ٞ‬شا صفی دختش ت‪ٙ‬یغ ثبص ایشاٖ وا‪ٝ‬‬ ‫پیؾ اص ایٗ ثب لشاس ٌشفتٗ دس س٘اىایا‪ٙ‬اً ‪74‬‬ ‫ج‪ٛ‬ا٘بٖ ج‪ٟ‬بٖ تبسیخ ػبص وشد‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د‪ ،‬د‪ٚ‬ثابس‪ٜ‬‬ ‫ت‪ٛ‬ا٘ؼت جبیٍب‪ ٜ‬خ‪ٛ‬ثی دس س٘ىی‪ ًٙ‬ج‪ٟ‬ب٘ی ثا‪ٝ‬‬ ‫دػت ا‪ٚ‬سد‪ .‬ا‪ٔ ٚ‬ذتی پیؾ‪ ،‬اص س٘ىی‪ 74 ًٙ‬ث‪ٝ‬‬ ‫‪ 80‬ج‪ٛ‬ا٘بٖ ج‪ٟ‬بٖ ػم‪ٛ‬ط واشد‪ ٜ‬ثا‪ٛ‬د‪ ،‬أاب دس‬ ‫س٘ىی‪ ًٙ‬انالْ ؿذ‪ ٜ‬دس ا‪ٔ َٚ‬اب‪ٔ ٜ‬ابسع ‪10‬‬ ‫اػف‪ٙ‬ذ) ‪ٞ‬فت پّ‪ ٝ‬صع‪ٛ‬د واشد ‪ ٚ‬ثا‪ ٝ‬سد‪73 ٜ‬‬ ‫سػیذ‪ .‬ثشا ا‪ِٚ‬یٗ ثبس اػت و‪ ٝ‬ثابصیاىا‪ٙ‬ای اص‬ ‫ایشاٖ ث‪ ٝ‬سد‪ 73 ٜ‬ج‪ٛ‬ا٘بٖ ج‪ٟ‬بٖ ٔیسػذ‪.‬‬ ‫حزف تیم یالیببل اسیمیٍ‬ ‫اص لیگ بشتش‬ ‫مذیش مسئًل یصبحب امتیبص‪ 9‬محمذ اششاقی‬ ‫سشدبیش‪ 9‬سبولی اششاقی‬ ‫تبسیس ‪ - 0261 9‬صمیىٍ اوتشبس ‪ 9‬فشَىگی ‪َ -‬ىشی ‪ -‬ادبی ‪ -‬علمی‬ ‫کذپستی‪ - 4052536129‬تلفه‪24301608 - 24310803 )130(9‬‬ ‫تلفبکس‪ - 24301605 9‬شمبسٌ َمشاٌ ‪180330455719‬‬ ‫وشبوی ‪ 9‬تبشیض خیبببن اصادی‪ -‬خیبببن مبساالن وشسیذٌ بٍ میذان فذک‬ ‫دفتش سیصوبمٍ اسک ‪ -‬چبپخبوٍ‪ 9‬پشویبن تبشیض‬ ‫* سال سی ٍ دٍم ( اٍتَص ایکیٌجی ایل ) * شواسُ ( سایی ) ‪ * 4041 :‬ورزش و گردشگری‬ ‫مسجذ »میللی «تبشیض‪،‬‬ ‫ومبد اتحبد بیه ادیبن‬ ‫تاصُتشیی سدُبٌذی تینّای فَتبال باشگاّی جْاى‬ ‫بشاساس تاصُتشیی سدُبٌذی تینّای فَتبال باشگاّی‬ ‫جْاى جایگاُ تینّای پشسپَلیس ٍ استق ل دس اسایاا‬ ‫تغییشی ًکشد‪.‬‬ ‫ثش اػبع تبص‪ٜ‬تشیٗ سد‪ٜ‬ث‪ٙ‬ذ تیٓ‪ٞ‬ب ثبؿٍب‪ٞ‬ی ف‪ٛ‬تجبَ‬ ‫ج‪ٟ‬بٖ و‪ ٝ‬أش‪ٚ‬ص ‪ 10‬اػف‪ٙ‬ذ) اص ػ‪ ٛ‬ػبیت فا‪ٛ‬تاجابَ‬ ‫دیتبثیغ انالْ ؿذ‪ ،‬تیٓ ف‪ٛ‬تجبَ پشػپ‪ِٛ‬یغ دس ستاجا‪ٝ‬‬ ‫٘خؼت ثبؿٍب‪ٜٞ‬ب ایشاٖ لشاس ٌشفت‪.‬‬ ‫ل‪ٟ‬شٔبٖ فصُ ٌزؿت‪ِ ٝ‬یً ثشتش ف‪ٛ‬تجبَ ایشاٖ ثب ‪1620‬‬ ‫أتیبص ‪ ٚ‬ثذ‪ ٖٚ‬توییش ٘ؼجت ث‪ ٝ‬سد‪ ٜ‬ث‪ٙ‬ذ ‪ٞ‬فت‪ٌ ٝ‬زؿاتا‪ٝ‬‬ ‫دس ستج‪ ٝ‬چ‪ٟ‬بسْ لبس‪ ٜ‬و‪ ٟٗ‬ثبلی ٔب٘ذ‪ ،‬أاب ثاب ‪ 2‬پّا‪ٝ‬‬ ‫ػم‪ٛ‬ط ٘ؼجت ث‪ٞ ٝ‬فت‪ٌ ٝ‬زؿت‪ ٝ‬دس ستج‪ 96 ٝ‬ج‪ٟ‬بٖ جب‬ ‫ٌشفت‪.‬‬ ‫تیٓ ف‪ٛ‬تجبَ اػتمالَ ثب ‪ 1561‬أتیبص د‪ٔٚ‬یٗ تیآ ثاشتاش‬ ‫ثبؿٍب‪ٞ‬ی ایشاٖ اػت ‪ ٚ‬ثذ‪ ٖٚ‬توییش ٘ؼاجات ثا‪ ٝ‬سد‪ٜ‬‬ ‫ث‪ٙ‬ذ ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬لجُ دس ستج‪ 8 ٝ‬اػیب ‪ 164 ٚ‬جا‪ٟ‬ابٖ ثابلای‬ ‫ٔب٘ذ‪.‬‬ ‫تیٓ ف‪ٛ‬تجبَ ػپب‪ٞ‬بٖ ثب ‪ 1501‬أتیبص ثذ‪ ٖٚ‬توییش ٘ؼجت ث‪ٝ‬‬ ‫سد‪ ٜ‬ث‪ٙ‬ذ لجّی ػ‪ٔٛ‬یٗ تیٓ ثشتش ف‪ٛ‬تجبَ ایاشاٖ اػات‪.‬‬ ‫ایٗ تیٓ ثب یه پّ‪ ٝ‬ػم‪ٛ‬ط ٘ؼجت ث‪ ٝ‬سد‪ ٜ‬ث‪ٙ‬ذ لجّی دس‬ ‫ستج‪ 18 ٝ‬اػیب جب ٌشفت‪ ٝ‬اػات‪ .‬طاالیای پا‪ٛ‬ؿابٖ‬ ‫اصف‪ٟ‬بٖ دس ػهح ج‪ٟ‬ب٘ی ثب ‪ 4‬پّ‪ ٝ‬ػم‪ٛ‬ط ٘ؼجت ث‪ ٝ‬سد‪ٜ‬‬ ‫ث‪ٙ‬ذ ‪ٞ‬فت‪ٌ ٝ‬زؿت‪ ٝ‬دس ستج‪ 289 ٝ‬جب ٌشفت‪ ٝ‬ا٘ذ‪.‬‬ ‫دس ایٗ سد‪ ٜ‬ث‪ٙ‬ذ تیٓ‪ٞ‬ب ف‪ٛ‬تجبَ ف‪ٛ‬ید‪ٌٟ ٌُ ،‬اش ‪ٚ‬‬ ‫تشاواتا‪ٛ‬س ثا‪ ٝ‬تاشتایات دس‬ ‫ستج‪ٞ ٝ‬ب چ‪ٟ‬بسْ تاب ؿاـآ‬ ‫ف‪ٛ‬تجبَ ایشاٖ جاب ٌاشفاتا‪ٝ‬‬ ‫ا٘ذ‪.‬‬ ‫ثش اػبع ایٗ سد‪ٜ‬ثا‪ٙ‬اذ دس‬ ‫لبس‪ ٜ‬اػیب جبیاٍاب‪ 4 ٜ‬تایآ‬ ‫٘خؼت ٘ؼجت ث‪ ٝ‬سد‪ ٜ‬ثا‪ٙ‬اذ‬ ‫پیـیٗ توییش ٘ذاؿت‪ ٚ ٝ‬تیآ‬ ‫وب‪ٚ‬اصاوی فاش‪٘ٚ‬اتابَ طاپاٗ‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬بٖ ثاب ‪ 1692‬أاتایابص‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬بٖ صذس٘ـیٗ اػت‪ .‬پغ اص ایٗ تایآ‪ ،‬اِا‪ٟ‬االَ‬ ‫نشثؼتبٖ ػع‪ٛ‬د ثب ‪ 1652‬أتیبص وٕبوبٖ دس ستج‪ ٝ‬د‪ْٚ‬‬ ‫جب داسد‪ .‬ج‪٘ٛ‬ج‪ٛ‬ن ٔ‪ٛ‬ت‪ٛ‬سص وش‪ ٜ‬جا‪ٙ‬ا‪ٛ‬ثای ‪ٞ‬آ ثاب‬ ‫‪ 1621‬أتیبص ٔب٘‪ٙ‬ذ ‪ٞ‬فت‪ٌ ٝ‬زؿت‪ ٝ‬دس ستج‪ ٝ‬ػا‪ ْٛ‬اػات‪.‬‬ ‫پغ اص پشػپ‪ِٛ‬یغ‪ ،‬تیٓ ا‪ِٚ‬ؼبٖ ‪ٞ‬یا‪٘ٛ‬اذا ثاب ‪1612‬‬ ‫أتیبص ث‪ ٝ‬ستج‪ ٝ‬پ‪ٙ‬جٓ لبس‪ ٜ‬و‪ ٟٗ‬صع‪ٛ‬د واشد‪ ٚ ٜ‬جاب‬ ‫اِؼذ سا ٌشفت‪ ٝ‬اػت‪.‬‬ ‫دس سد‪ٜ‬ث‪ٙ‬ذ ج‪ٟ‬ب٘ی ‪ ٓٞ‬جبیٍب‪ 5 ٜ‬تیٓ ٘خؼت ٘ؼجات‬ ‫ث‪ ٝ‬سد‪ ٜ‬ث‪ٙ‬ذ پیـیٗ توییش ٘ذاؿت‪ِ ٚ ٝ‬ی‪ٛ‬سپ‪ َٛ‬ثب ‪2050‬‬ ‫أتیبص ٔب٘‪ٙ‬ذ ‪ٞ‬فت‪ٌ ٝ‬زؿت‪ ٝ‬دس صذس جذ‪ َٚ‬لشاس داسد ‪ٚ‬‬ ‫ثبیشٖ ٔ‪٘ٛ‬یخ ثب ‪ 2042‬أاتایابص د‪ ْٚ‬اػات‪ .‬پاغ اص‬ ‫ػشخپ‪ٛ‬ؿبٖ إِب٘ی‪ ،‬تیٓ ٔ‪ٙ‬چؼتشػیتی ‪ٞ‬آ ثاب ‪2022‬‬ ‫أتیبص دس ستج‪ ٝ‬ػ‪ ْٛ‬لشاس ٌشفت‪ ٝ‬اػت‪.‬‬ ‫جایگاُ ‪ ۰۱‬خادم الششیعِ‬ ‫دس هیاى ‪ ۰۹۹‬شطشًجباص بشتش جْاى‬ ‫بخش ّای باقیواًذُ اص سشدس هسجذ هیللی دس‬ ‫اٍاسط دِّ ‪.۰۹‬‬ ‫سئبَ ٔبدسیذ ‪ 1966‬أتیبص ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬بٖ دس ستج‪ ٝ‬چا‪ٟ‬ابسْ‬ ‫ایؼتبد‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫چّؼی ‪ ٓٞ‬ثب ‪ 1963‬أتیبص دس ستج‪ ٝ‬پا‪ٙ‬اجآ ثاشتاشیاٗ‬ ‫تیٓ‪ٞ‬ب ثبؿٍب‪ٞ‬ی ج‪ٟ‬بٖ لشاس داسد‪.‬‬ ‫ثش اػبع ایٗ سد‪ ٜ‬ث‪ٙ‬ذ ثبسػّ‪٘ٛ‬ب پغ اص ٔذت ‪ٞ‬اب ثا‪ٝ‬‬ ‫جٕع ‪ 10‬تیٓ ثشتش ج‪ٟ‬بٖ سا‪ ٜ‬یبفت‪ ٝ‬اػت‪.‬‬ ‫پ‪ٛ‬ست‪ ٛ‬ثب ٔ‪ٟ‬ذ طابسٔای دس ستاجا‪ 12 ٝ‬لاشاس داسد‪.‬‬ ‫ِ‪ٛ‬سو‪ٛ‬صٖ تیٓ ػشداس اصٔ‪ ٖٛ‬ث‪ ٝ‬ستج‪ ٚ 23 ٝ‬فبی‪ٛٙ‬سد ‪ٓٞ‬‬ ‫ثب نّیشضب ج‪ٟ‬ب٘جخؾ ث‪ ٝ‬ستج‪ 68 ٝ‬ػم‪ٛ‬ط وشد‪ ٜ‬ا٘ذ‪.‬‬ ‫‪ 10‬تیٓ ثشتش ف‪ٛ‬تجبَ ثبؿٍب‪ٞ‬ی ج‪ٟ‬بٖ‪:‬‬ ‫ِی‪ٛ‬سپ‪- َٛ‬ثبیشٖ ٔ‪٘ٛ‬یخ‪ٙٔ -‬چؼتشػیتی‪-‬سئبَ ٔابدسیاذ‬ ‫چّؼی ‪-‬اطاوغ ‪-‬پبس ػٗ طسٔاٗ ‪-‬یا‪٘ٚٛ‬اتا‪ٛ‬ع‬‫‪ -‬ثبسػّ‪٘ٛ‬ب‪ -‬ای‪ٙ‬تش ٔیالٖ‬ ‫حشیفاى دختشاى ٌّذبال ایشاى‬ ‫دس قْشهاًی اسیا هشخص شذًذ‬ ‫بش اساس سدُ بٌاذی فاذساسایاَى‬ ‫جْاًی شطشًج‪ ،‬ساسا خادم الششیعاِ‬ ‫ٍ پشّام هقصَدلَ تٌْا بااصیاکاٌااى‬ ‫ایشاًی دس هیاى ‪ ۰۹۹‬باصیکی باشتاش‬ ‫بخش اصاد ٍ باًَاى ّستٌذ کِ باِ‬ ‫تشتیب سدُ ّای ‪ ۷۱ ٍ ۰۱‬سا دس‬ ‫اختیاس داسًذ‪.‬‬ ‫فذساػی‪ ٖٛ‬ثیٗ إِاّاّای ؿاهاش٘اج‬ ‫فیذ‪ )ٜ‬سد‪ ٜ‬ث‪ٙ‬ذ جذیذ ثبصیى‪ٙ‬بٖ فعبَ دس ایٗ سؿت‪ٚ ٝ‬یظ‪ٔ ٜ‬ب‪ٔ ٜ‬بسچ سا ٔ‪ٙ‬تـش واشد‪ٜ‬‬ ‫اػت‪ .‬ثش اػبع سد‪ ٜ‬ث‪ٙ‬ذ ٔ‪ٙ‬تـش ؿذ‪ ٜ‬پش‪ٞ‬بْ ٔمص‪ٛ‬دِ‪ٕٞ ٛ‬چا‪ٌ ٖٛ‬ازؿاتا‪ ٝ‬تا‪ٙ‬ا‪ٟ‬اب‬ ‫ؿهش٘ججبص ایشا٘ی حبضش دس ٔیبٖ ‪ 100‬ثبصیىٗ ثشتش ج‪ٟ‬بٖ اػت و‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ا٘ؼت‪ ٝ‬جبیٍب‪ٜ‬‬ ‫خ‪ٛ‬د سا دس ایٗ ف‪ٟ‬شػت حفظ و‪ٙ‬ذ‪ .‬ثش ایٗ اػبع ػ‪ٛ‬پش اػتبد ثضسی ؿهش٘ج ایشاٖ‬ ‫ثب سیتی‪ٕٞ 2701 ًٙ‬چ‪ٙ‬بٖ دس سد‪ ٜ‬ػی ‪ ٚ‬ؿـٓ ج‪ٟ‬بٖ لشاس داسد‪.‬‬ ‫دس سد‪ ٜ‬ث‪ٙ‬ذ فیذ‪ٍٛٙٔ ٜ‬ع وبسِؼٗ ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬بٖ ثب ‪ 2864‬سیت‪ٙ‬یً صذس٘ـیٗ اػات‪.‬‬ ‫ثعذ اص ایٗ ؿهش٘ججبص ٘ش‪ٚ‬ط ‪ ،‬نّیشضب فیش‪ٚ‬صجب ثب سیتی‪ 2804 ًٙ‬صبحت جبیاٍاب‪ٜ‬‬ ‫د‪ ْٚ‬اػت‪ِ .‬یشٖ دی‪ ًٙ‬چی‪ٙ‬ی ‪ ٓٞ‬دس ایٗ سد‪ ٜ‬ث‪ٙ‬ذ ثب سیتی‪ 2799 ًٙ‬دس سد‪ ٜ‬ػا‪ْٛ‬‬ ‫لشاس ٌشفت‪ ٝ‬اػت‪ .‬دس ثخؾ ثب٘‪ٛ‬اٖ ‪ ٓٞ‬ػبسا خبدْ اِـشیع‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ن‪ٛٙ‬اٖ ت‪ٟٙ‬ب ثابصیاىاٗ‬ ‫ایشا٘ی حبضش دس ف‪ٟ‬شػت ‪٘ 100‬فش‪ ٜ‬ؿهش٘ججبصاٖ ثشتش جا‪ٟ‬ابٖ صابحات سد‪16 ٜ‬‬ ‫اػت‪ .‬ایٗ اػتبد ثضسی ؿهش٘ج ثب٘‪ٛ‬اٖ وـ‪ٛ‬سٔبٖ صبحت سیت‪ٙ‬یً ‪ 2488‬اػت‪.‬‬ ‫دس سد‪ ٜ‬ػی س٘ىی‪ ًٙ‬ج‪ٟ‬ب٘ی ؿهش٘ج ٘یض نیشضب فیاش‪ٚ‬صجاب ثاب سیاتایا‪ٙ‬اً ‪2804‬‬ ‫صذس٘ـیٗ ‪ 100‬ؿهش٘ججبص ثشتش ایٗ سد‪ ٜ‬اػت‪ .‬دس ایٗ ثاخاؾ اسؽ داغاّای ثاب‬ ‫سیتی‪2441 ًٙ‬جبیٍب‪ 98 ٜ‬سا دس اختیبس داسد‪.‬‬ ‫اداهِ اص شواسُ قبل‪:‬‬ ‫بشًاهِ سقابت ّاای ّاٌاذباال‬ ‫قْشهاًی جَاًاى ٍ ًاَجاَاًااى‬ ‫دختش اسیا اع م شذ‪.‬‬ ‫فذساػی‪ٙٞ ٖٛ‬ذثبَ اػیب ثاش٘ابٔا‪ٝ‬‬ ‫جذیذ سلابثات ‪ٞ‬اب ‪ٞ‬ا‪ٙ‬اذثابَ‬ ‫ل‪ٟ‬شٔب٘ی ج‪ٛ‬ا٘بٖ ‪٘ ٚ‬ا‪ٛ‬جا‪ٛ‬ا٘ابٖ‬ ‫دختش اػیاب سا ثاب تا‪ٛ‬جا‪ ٝ‬ثا‪ٝ‬‬ ‫ا٘صشاف وش‪ ٜ‬ج‪ٛٙ‬ثی اص حوا‪ٛ‬س‬ ‫دس ایٗ سلبثت‪ٞ‬ب انالْ وشد‪.‬‬ ‫ثش ایٗ اػبع تیٓ ‪ٙٞ‬ذثبَ ج‪ٛ‬ا٘بٖ دختش وـ‪ٛ‬سٔبٖ دس ٘خؼاتایاٗ ثابص خا‪ٛ‬د دس‬ ‫سلبثت‪ٞ‬ب ‪ٙٞ‬ذثبَ ل‪ٟ‬شٔب٘ی ج‪ٛ‬ا٘بٖ دختش اػیب اص ػابنات ‪ 12:30‬دلایاما‪ ٝ‬س‪ٚ‬ص‬ ‫د‪ٚ‬ؿ‪ٙ‬ج‪ 16 ٝ‬اػف‪ٙ‬ذٔب‪ ٜ‬ث‪ٔ ٝ‬صبف اصثىؼتبٖ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ سفت‪ .‬دیذاس‪ٞ‬ب ثاعاذ تایآ‬ ‫ج‪ٛ‬ا٘بٖ ث‪ ٝ‬تشتیت ٔمبثُ تیٓ‪ٞ‬ب لضالؼتبٖ‪ٙٞ ،‬ذ ‪ ٚ‬تبیّ‪ٙ‬ذ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ث‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ثش٘بٔ‪ ٝ‬وبُٔ دیذاس‪ٞ‬ب تیٓ ‪ٙٞ‬ذثبَ ج‪ٛ‬ا٘بٖ دختش ایشاٖ ث‪ ٝ‬ایٗ تشتیت اػت‪:‬‬ ‫د‪ٚ‬ؿ‪ٙ‬ج‪ 16 ٝ‬اػف‪ٙ‬ذ‪ :‬ایشاٖ ‪ -‬اصثىؼتبٖ ػبنت ‪12:30‬‬ ‫ػ‪ٝ‬ؿ‪ٙ‬ج‪ 17 ٝ‬اػف‪ٙ‬ذ‪ :‬ایشاٖ ‪ -‬لضالؼتبٖ ػبنت ‪14:30‬‬ ‫پ‪ٙ‬جؿ‪ٙ‬ج‪ 19 ٝ‬اػف‪ٙ‬ذ‪ :‬ایشاٖ ‪ٙٞ -‬ذ ػبنت ‪12:30‬‬ ‫ؿ‪ٙ‬ج‪ 21 ٝ‬اػف‪ٙ‬ذ‪ :‬ایشاٖ ‪ -‬تبیّ‪ٙ‬ذ ػبنت ‪12:30‬‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ ثش٘بٔ‪ ٝ‬سلبثت ‪ٞ‬ب ‪ٙٞ‬ذثبَ ل‪ٟ‬شٔب٘ی ٘‪ٛ‬ج‪ٛ‬ا٘بٖ دختش اػیب ٘یض دچبس توایایاش‬ ‫ؿذ‪.‬‬ ‫ثش اػبع ثش٘بٔ‪ ٝ‬جذیذ ایٗ سلبثت‪ٞ‬ب تیٓ ‪ٙٞ‬ذثبَ دختشاٖ ٘‪ٛ‬ج‪ٛ‬اٖ وـ‪ٛ‬سٔبٖ ثبیذ ث‪ٝ‬‬ ‫ٔصبف تیٓ‪ٞ‬ب اصثىؼتبٖ‪ ،‬لضالؼتبٖ‪ ،‬ػ‪ٛ‬سی‪ٙٞ ٚ ٝ‬ذ ثش‪ٚ‬د‪.‬‬ ‫اص ح هقشسات سفش اص ایشاى بِ لبٌاى ٍ پاکستاى‬ ‫پس اص حزف تین ٍالیبال شْشداسی اسٍهیاِ اص‬ ‫لیگ بشتش ٍ اًتقاد اص فعالیت کادس هذیشیتای ٍ‬ ‫هشبیگشی اى‪ ،‬بشخی شایعات اص پایاى تین داسی‬ ‫ایی باشگاُ حکایت داسد‪ ،‬اها با ایی حال فاعا‬ ‫ّیچ تصویوی بشای ایٌذُ ایی باشگاُ گاشفاتاِ‬ ‫ًشذُ است‪.‬‬ ‫٘بوبٔی ؿ‪ٟ‬شداس اس‪ٔٚ‬ی‪ ٝ‬دس ِیً ثشتش ‪ٚ‬اِیجابَ‬ ‫‪ ٚ‬ثذ‪ٞ‬ی ٔیّیبسد ث‪ٔ ٝ‬شثی ‪ ٚ‬ثبصیى‪ٙ‬بٖ خبسجای‬ ‫ث‪ٕٞ ٝ‬شا‪ ٜ‬انٕبَ ٔحش‪ٔٚ‬یت ت‪ٛ‬ػط فاذساػایا‪ٖٛ‬‬ ‫ج‪ٟ‬ب٘ی ‪ٚ‬اِیجبَ ایٗ س‪ٚ‬ص‪ٞ‬ب ٔـىالتی سا پایاؾ‬ ‫س‪ ٚ‬تیٓ داس ؿ‪ٟ‬شداس اس‪ٔٚ‬ی‪ ٝ‬دس ‪ٚ‬اِایاجابَ‬ ‫ایجبد وشد‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫ایٗ تیٓ دس حبِی و‪ ٝ‬اثتذا فصُ سا ثب پیش‪ٚ‬ص‬ ‫‪ٞ‬ب پیبپی پـت ػش ٌزاؿت‪ ٝ‬ث‪ٛ‬د‪ ،‬دس س‪ٚ‬ص‪ٞ‬اب‬ ‫پبیب٘ی فصُ دچبس فشاص ‪٘ ٚ‬ـیت صیبد ؿاذ ‪ٚ‬‬ ‫٘ت‪ٛ‬ا٘ؼت ت‪ٛ‬لع ‪ٞ‬ب سا ثشا‪ٚ‬سد‪ ٜ‬و‪ٙ‬اذ ‪ ٚ‬ثاعاذ اص‬ ‫ٔذت ‪ٞ‬ب اص سد‪ ٜ‬د‪ ْٚ‬جذ‪ِ َٚ‬یً ث‪ ٝ‬سد‪ ٜ‬پ‪ٙ‬جآ‬ ‫ػم‪ٛ‬ط وشد ‪ٕٞ ٚ‬بٖ جب ٔب٘ذٌبس ؿذ‪.‬‬ ‫بشتشی لستش مقببل بشولی‬ ‫بب گلَبی دقبیق پبیبوی‬ ‫تین فَتبال لستشسیتی هَفق شذ دس دیذاس بشاباش‬ ‫بشًلی با کَالکی کِ دس دقایق پایاًی باِ ساُ‬ ‫اًذاخت بِ بشتشی بشسذ‪.‬‬ ‫تیٓ ف‪ٛ‬تجبَ ثشّ٘ی دس دیذاس ٔع‪ٛ‬ل‪ ٝ‬اص ‪ٞ‬افاتا‪ٝ‬‬ ‫ثیؼت ‪ ٚ‬د‪ِ ْٚ‬یً ثشتش ف‪ٛ‬تجبَ اٍّ٘یغ خ‪ٛ‬د ث‪ٝ‬‬ ‫ٔصبف ِؼتشػیتی سفت ‪ ٚ‬ثب ‪ٌ 2‬اُ ٔاواّا‪ٛ‬ه‬ ‫ٔی‪ٕٟ‬بٖ خ‪ٛ‬د ؿذ‪.‬‬ ‫صوذی مًقتب سشمشبی تیم‬ ‫المبوی شذ‬ ‫باصیکی اسبق تین هلی فَتبال کشاَسهااى باِ‬ ‫صَست هَقت ّذایت یک تین الاوااًای سا‬ ‫بشعْذُ گشفت‪.‬‬ ‫ثبؿٍب‪ ٜ‬دی‪ٙ‬بٔ‪ ٛ‬دسػذٖ اص ثشو‪ٙ‬بس ػاشٔاشثای‬ ‫خ‪ٛ‬د ث‪٘ ٝ‬بْ اِىؼب٘ذس اؿٕیت خجش داد‪.‬‬ ‫لبٌاى ٍ پاکستاى بِ جوع کشَسّایی پیَساتاٌاذ کاِ‬ ‫کاست ٍاکسی کٍَیذ ‪ ۰۰-‬سا بِ جای تسات ‪PCR‬‬ ‫بشای هسافشاى بییالوللی اص جولِ ایشاًیّا بِ سسویت‬ ‫شٌاختِاًذ‪.‬‬ ‫دس تبص‪ٜ‬تشیٗ دػت‪ٛ‬ساِعّٕی و‪ ٝ‬اص ػ‪ ٛ‬پبوؼاتابٖ ثا‪ٝ‬‬ ‫ؿشوت‪ٞ‬ب ٌشدؿٍش ‪ٛٞ ٚ‬اپیٕبیی دس ایشاٖ اناالْ‬ ‫ؿذ‪ ٜ‬اػت‪ ،‬تٕبْ ٔؼبفشاٖ ثبی ‪ 12‬ػبَ ثاشا ‪ٚ‬س‪ٚ‬د‬ ‫ث‪ ٝ‬ایٗ وـ‪ٛ‬س ّٔضْ ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ دس ٔحذ‪ٚ‬د‪ 72 ٜ‬ػبنت لجُ‬ ‫اص ‪ٚ‬س‪ٚ‬د یب پش‪ٚ‬اص‪ ،‬دس یىی اص ٔاشاواض ٔا‪ٛ‬سد تابیایاذ‬ ‫‪ٚ‬صاست ث‪ٟ‬ذاؿت اصٔبیؾ ‪PCR‬ا٘اجابْ د‪ٞ‬ا‪ٙ‬اذ ‪ٚ‬‬ ‫ٌ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ی ٔ‪ٙ‬فی وش‪٘ٚ‬ب ث‪ ٝ‬صثبٖ اٍّ٘یؼی ثب ‪QR code‬‬ ‫سا ‪ٕٞ‬شا‪ ٜ‬داؿت‪ ٝ‬ثبؿ‪ٙ‬ذ‪ .‬ثب ایٗ ‪ٚ‬ج‪ٛ‬د‪ ،‬پبوؼتبٖ ‪ٕٞ‬ؼا‪ٛ‬‬ ‫ثب ػیبػت اػبٖ ػبص ؿشایط ػفش‪ٞ‬ب ثیٗإِاّاّای‪،‬‬ ‫ٔؼبفشاٖ داس٘ذ‪ ٜ‬وبست ‪ٚ‬اوؼی‪ٙ‬بػی‪ ٖٛ‬سا وا‪ ٝ‬د‪ ٚ‬دزص‬ ‫وبُٔ ‪ٚ‬اوؼٗ وش‪٘ٚ‬ب تضسیک وشد‪ ٜ‬ثبؿ‪ٙ‬اذ‪ ،‬اص ا٘اجابْ‬ ‫تؼت ‪ٔPCR‬عبف وشد‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫‪ٚ‬اوؼٗ ‪ٞ‬بیی وا‪ ٝ‬وـا‪ٛ‬س پابوؼاتابٖ اص ٔؼابفاشاٖ‬ ‫ٔی پزیشد‪ ،‬جب٘ؼ‪ٔ /ٖٛ‬ذس٘اب‪ /‬فابیاضس‪ /‬اػاتاشاص٘اىاب‪/‬‬ ‫ػی‪ٛٙ‬فبسْ اػت و‪ ٝ‬اص اخشیٗ ٘‪ٛ‬ثت تضسیک اٖ‪ٞ‬ب ثبیاذ‬ ‫‪ 14‬س‪ٚ‬ص ٌزؿت‪ ٝ‬ثبؿذ‪ .‬وبست ‪ٚ‬اوؼی‪ٙ‬بػی‪ٔ ٖٛ‬ؼابفاشاٖ‬ ‫ثبیذ ث‪ ٝ‬صثبٖ اٍّ٘یؼی ‪ ٚ‬ثب ‪QR code‬ثبؿذ‪.‬‬ ‫پبوؼتبٖ و‪ ٝ‬دس اوؼپ‪ 2020 ٛ‬دثی ثب تٕشوض ثش جزه‬ ‫ٌشدؿٍش ل‪ ٛ‬ظب‪ٞ‬ش ؿذ‪ ٚ ٜ‬دس اػتب٘‪ ٝ‬فصُ ث‪ٟ‬بس دس‬ ‫ا٘تربس و‪ٛٙٞٛ‬سداٖ ‪ٌ ٚ‬شدؿٍشاٖ ثیـتاش اػات‪ ،‬اص‬ ‫ٔؼبفشاٖ خ‪ٛ‬اػت‪ ٝ‬پایاؾ اص ‪ٚ‬س‪ٚ‬د ثا‪ ٝ‬ایاٗ وـا‪ٛ‬س‪،‬‬ ‫اطالنبت خ‪ٛ‬د سا دس ثش٘بٔا‪ٚPASS TRACK ٝ‬‬ ‫یب دس ِی‪ٙ‬ه ‪https://passtrack.nitb.gov.pk‬‬ ‫ثجت وشد‪ ٚ ٜ‬وپی فشْ وبُٔؿذ‪ ٜ‬سا ‪ٍٙٞ‬بْ ‪ٚ‬س‪ٚ‬د ثا‪ٝ‬‬ ‫پبوؼتبٖ اسائ‪ ٝ‬د‪ٙٞ‬ذ‪.‬‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ اص تٕبْ ٔؼبفشاٖ ثبی ؿؾ ػابَ دس ثاذ‪ٚ‬‬ ‫‪ٚ‬س‪ٚ‬د ث‪ ٝ‬پبوؼتبٖ تؼت ‪ٌRapid Antigen‬شفاتا‪ٝ‬‬ ‫ٔی ؿ‪ٛ‬د و‪ ٝ‬دس ص‪ٛ‬ست ٔثجت ؿذٖ جا‪ٛ‬اه تؼات‪،‬‬ ‫ٔؼبفشاٖ ث‪ٔ ٝ‬ذت ‪ 10‬س‪ٚ‬ص ثب ‪ٞ‬ضی‪ ٝٙ‬خا‪ٛ‬د لاش٘اهایا‪ٙ‬ا‪ٝ‬‬ ‫ٔیؿ‪٘ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫ِج‪ٙ‬بٖ ٘یض دس ٔمشسات جذیذ و‪ ٝ‬ثا‪ ٝ‬ؿاشوات ‪ٞ‬اب‬ ‫ٌشدؿٍش ‪ٛٞ ٚ‬اپیٕبیی انالْ ؿذ‪ ،ٜ‬تٕبْ ٔؼابفاشاٖ‬ ‫ٍصیش هیشاث فشٌّگی هشاتب ثبت هلی‬ ‫کشد‬ ‫‪ ۰‬اثش دس استاى ّوذاى سا اب‬ ‫هذیشکل هیشاث فشٌّگی‪ ،‬گشدشگشی ٍ‬ ‫صٌایع دستی ّوذاى گفات‪ :‬هاشاتاب‬ ‫ثبت ‪ ۰‬اثش دس فْشست هیشاث فشٌّگی ‪،‬‬ ‫تاسیخی ٍ هلی دس ایی استاى اص ساَی‬ ‫ٍصیش هیشاثفشٌّگی‪ ،‬گاشدشاگاشی ٍ‬ ‫صٌایع دستی بِ استاًذاس ّوذاى ابا‬ ‫شذُ است‪.‬‬ ‫نّی ٔبِٕیش افض‪ٚ‬د‪ٔ :‬شاتت ثجت اثش فش‪ٍٙٞ‬یتبسیخی نإابست الابصاد‪ ٜ‬س‪ٚ‬ػاتاب‬ ‫ؿب‪ٙٞ‬جشیٗ و‪ ٝ‬پغ اص طی تـشیفبت لب٘‪٘ٛ‬ی دس ف‪ٟ‬شػت اثبس ّٔی ایشاٖ ثا‪ ٝ‬ثاجات‬ ‫سػیذ‪ ٜ‬اػت‪ ،‬اثالغ ؿذ‪ ٚ .‬اظ‪ٟ‬بس داؿت‪ٕٞ :‬چا‪ٙ‬ایاٗ خاب٘ا‪ ٝ‬ؿإاغ ‪ٚ‬الاع دس‬ ‫ؿ‪ٟ‬شػتبٖ ‪ٕٞ‬ذاٖ‪ ،‬خیبثبٖ ث‪ٛ‬نّی ػی‪ٙ‬ب‪ ،‬خب٘‪ ٝ‬أیش افخٓ ؿ‪ٛ‬سی‪ٙ‬ی ‪ٚ‬الع دس ؿ‪ٟ‬شػتابٖ‬ ‫‪ٕٞ‬ذاٖ‪ ،‬خیبثبٖ ؿ‪ٟ‬ذا ؿ‪ٛ‬سیٗ ٘یض اثالغ ؿذ‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫ٔبِٕیش ادأ‪ ٝ‬داد‪:‬خب٘‪ٛ٘ ٝ‬س ٔمذْ ٔذسػ‪ٔ ٝ‬شیٓ) ‪ٚ‬الع دس ؿ‪ٟ‬شػتبٖ ‪ٕٞ‬ذاٖ‪،‬حٕابْ‬ ‫لذیٕی س‪ٚ‬ػتب نّٕذاس نّیب ‪ٚ‬الع دس ؿ‪ٟ‬شػتبٖ ٔالیش ‪ ،‬ثابغ ‪ ٚ‬نإابست واشد‬ ‫وشیٕی ‪ٚ‬الع دس ؿ‪ٟ‬شػتبٖ ت‪ٛ‬یؼشوبٖ‪ ,‬خب٘‪ ٝ‬پ‪ٛ‬سػٕبوی ‪ٚ‬الع دس ؿ‪ٟ‬شػتبٖ ‪ٕٞ‬ذاٖ‬ ‫اص دیٍش اثبس اػت‪ٔ.‬ذیشوُ ٔیشاث فش‪ٍٙٞ‬ی‪ٌ ،‬شدؿٍش ‪ ٚ‬ص‪ٙ‬بیع دػتی ‪ٕٞ‬اذاٖ‬ ‫خبطش٘ـبٖ وشد‪ :‬خب٘‪ ٝ‬ػیفی ‪ٚ 2‬الع دس ؿ‪ٟ‬شػتبٖ ‪ٕٞ‬ذاٖ ‪ ٚ‬خب٘‪ ٝ‬ثبثبیی ٘یاض ثاشا‬ ‫ثجت ّٔی ث‪ ٝ‬اػتب٘ذاس ‪ٕٞ‬ذاٖ اثالغ ؿذ‪ .‬اػتبٖ داسا یه ‪ٞ‬ضاس ‪ 800 ٚ‬اثش تبسیخی‪،‬‬ ‫طجیعی ‪ٌ ٚ‬شدؿٍش اػت‪.‬‬ ‫ا‪ ٚ‬ثب اؿبس‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬تبسیخچ‪ٔ ٝ‬شٔات ‪ ٚ‬ثابصػابص اٖ‬ ‫خبطش٘ـبٖ ٔیو‪ٙ‬ذ‪ :‬دس صٔؼتبٖ ػابَ ‪ٔ 1396‬اماشس‬ ‫ٔی ؿ‪ٛ‬د‪ ،‬طی ٔـبسوت اداس‪ ٜ‬واُ ا‪ٚ‬لابف ‪ ٚ‬أا‪ٛ‬س‬ ‫خیشی‪ ٚ ٝ‬ػبصٔبٖ ٔیشاث فش‪ٍٙٞ‬ی‪ ،‬ص‪ٙ‬بیع دػاتای ‪ٚ‬‬ ‫ٌشدؿٍش ارسثبیجبٖ ؿشلی ایٗ ٔؼجذ ثب ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ثا‪ٝ‬‬ ‫ؿ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ثشجب ٔب٘ذ‪ٔ ٚ ٜ‬ـخص‪ٞٝ‬ب تبسیخای خا‪ٛ‬د‬ ‫ٔ‪ٛ‬سد ثبصػبص لشاس ٌیشد؛ ث‪ٙ‬بثشایٗ اص ػابَ ‪1397‬‬ ‫نّٕیبت ػبخت ‪ ٚ‬ػبص ؿش‪ٚ‬ع ٔیؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ا‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬یٗ دس استجبط ثب ‪ٚ‬ضعیت و‪ٙ‬ا‪٘ٛ‬ای اٖ ٘ایاض‬ ‫یبدا‪ٚ‬س ٔی ؿ‪ٛ‬د‪ :‬او‪ ٖٛٙ‬دس ٔؼبحت صاذ دس صاذ‬ ‫نشص‪ ٝ‬تبسیخی ث‪ٙ‬ب ػبختٕب٘ی دس د‪ ٚ‬طجم‪ ٝ‬ػبص‪ ٜ‬ا‬ ‫صیشصٔیٗ ‪ٕٞ ٚ‬ىف) احذاث ؿذ‪ ٜ‬و‪ ٝ‬فعبِیت ‪ٞ‬اب‬ ‫اجشایی طجم‪ٕٞ ٝ‬ىف اٖ ‪ٛٙٞ‬ص ث‪ ٝ‬پابیابٖ ٘اشػایاذ‪ٜ‬‬ ‫اػت‪.‬‬ ‫جعفشپ‪ٛ‬س اضبف‪ٔ ٝ‬یو‪ٙ‬ذ‪ :‬ثب ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ػبثم‪ٔ ٝ‬عٕبس‬ ‫ث‪ٙ‬ب و‪ ٝ‬دس نىغ‪ٞ‬ب ‪ٛٞ‬ایی لبثُ ٔـب‪ٞ‬ذ‪ ٜ‬اػت‪ ،‬ایٗ‬ ‫ث‪ٙ‬ب داسا حیبطی ث‪ٔ ٝ‬ؼبحت حذالُ ‪ٔ 100‬تاشٔاشثاع‬ ‫ث‪ٛ‬د و‪ ٝ‬دس ػبخت ‪ ٚ‬ػبص فعّی ایٗ أش سنبیت ٘ـذ‪ٜ‬‬ ‫اػت ‪ ٚ‬وُ صیشث‪ٙ‬ب ّٔه ٔ‪ٛ‬سد ػبخت ‪ ٚ‬ػبص لاشاس‬ ‫ٌشفت‪ ٝ‬اػت‪.‬‬ ‫ا‪ ٚ‬اظ‪ٟ‬بس ٔیو‪ٙ‬ذ‪ :‬ثب ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ؿ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ لبثُ ٔـب‪ٞ‬ذ‪ ٜ‬اص‬ ‫تصب‪ٚ‬یش ٔب‪ٛٞ‬اس‪ٜ‬ا ‪ ،‬ث‪ٙ‬ب فبلذ صیشصٔیٗ ثا‪ٛ‬د‪ ٜ‬وا‪ ٝ‬دس‬ ‫طشح فعّی دس وُ نشص‪ ٝ‬ث‪ٙ‬ب‪ ،‬صیشصٔایاٗ احاذاث‬ ‫ؿذ‪ ٜ‬اػت ‪ ٚ‬ثب ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٟٝ‬ػبخت ایاٗ ثا‪ٙ‬اب ثا‪ٝ‬‬ ‫اتٕبْ ٘شػیذ‪ ٜ‬اػت‪ٕ٘ ،‬یت‪ٛ‬اٖ دس ٔا‪ٛ‬سد ثابصػابص‬ ‫جضئیبت ػشدس ‪ٔ ٚ‬یُ‪ٞ‬ب ث‪ٝ‬ص‪ٛ‬ست ػابثاک لواب‪ٚ‬ت‬ ‫وشد أب تب ایٗ جب وبس ث‪ ٝ‬ت‪ٟ‬شً٘ تابسیاخای ثا‪ٙ‬اب‬ ‫‪ٚ‬فبداس ٘ج‪ٛ‬د‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫ا‪ ٚ‬دس ثخؾ دیٍش ٌفت‪ ٌٛٚ‬خ‪ٛ‬د دس ساثاها‪ ٝ‬ثاب‬ ‫ٔؼجذ ٔیُِی ث‪ٟ‬بس ٘یض تبویذ ٔیو‪ٙ‬ذ‪ :‬ػبخت ٔ‪ٙ‬بس یب‬ ‫ٔیُ‪ٞ‬بیی دس د‪ ٚ‬و‪ٙ‬ج جج‪ ٟٝ‬اصاّای ٔؼاجاذ وا‪ٝ‬‬ ‫پیـهبق دس اٖ ‪ٚ‬الع ث‪ٛ‬د‪ ،‬دس تجشیض اص ػ‪ٙ‬تی دیاشیا‪ٙ‬ا‪ٝ‬‬ ‫ثشخ‪ٛ‬سداس اػت ‪ٔ ٚ‬ـخصبً دس د‪ٚ‬س‪ ٜ‬تشوٕب٘بٖ ؿب‪ٞ‬اذ‬ ‫ٔؼبجذ ٔتعذد ثب ایٗ اػّ‪ٛ‬ه ٔیثبؿیٓ و‪ ٝ‬اص ٘اراش‬ ‫لذٔت ‪ ٚ‬تى‪ٙ‬یه‪ ،‬اجشا دس ٔحّ‪ٚ ٝ‬یج‪ٛ‬ی‪ ٝ‬تاجاشیاض‬ ‫‪ٚ‬سجی ثبؿی) دس ا‪ َٚ‬خیبثبٖ ثا‪ٟ‬ابس‪ ،‬س‪ٚ‬ثاش‪ ٚ‬اق‬ ‫ٔؼجذ‪ٔ ،‬ؼجذ دیٍش ثب ٘بْ ٔیُ ِی ٔ‪ٛ‬ج‪ٛ‬د اػات‬ ‫و‪ ٝ‬دس ٌزؿت‪ ٝ‬ثب ٘بْ ٔؼجذ پیش ؿ‪ٙ‬بخت‪ٔ ٝ‬یؿذ‪.‬‬ ‫ایٗ ٔتخصص ٔشٔت‪ ،‬احیب ث‪ٙ‬ب‪ٞ‬اب ‪ ٚ‬ثابفات ‪ٞ‬اب‬ ‫تبسیخی اضبف‪ٔ ٝ‬یو‪ٙ‬ذ‪ :‬دس د‪ ٚ‬و‪ٙ‬ج جج‪ٚ ٟٝ‬س‪ٚ‬د‬ ‫ث‪ٙ‬ب‪ٔ ،‬یّی ثشپب ؿذ‪ ٚ ٜ‬ثخؾ ؿجؼتبٖ اٖ ٘یاض تا‪ٛ‬ػاط‬ ‫ٌ‪ٙ‬جذ پ‪ٛ‬ؿؾ یبفت‪ ٝ‬اػت و‪ ٝ‬ایاٗ ثا‪ٙ‬اب دس ا‪ٚ‬اخاش‬ ‫د‪ٚ‬س‪ ٜ‬لبجبس ت‪ٛ‬ػط ٔعٕبس ثبی وبظٓ ٔ‪ٛ‬سد تعإایاش‬ ‫لشاس ٌشفت‪ ٝ‬اػت‪.‬‬ ‫ا‪ ٚ‬ثیبٖ ٔیو‪ٙ‬ذ‪ :‬ثب ؿ‪ٙ‬بػبیی ٔاماجاش‪ ٜ‬ا دس ثاخاؾ‬ ‫ج‪ٛٙ‬ه غشثی ٔؼجذ طی ٔشٔت‪ٞ‬ب ػبَ‪ٞ‬ب ‪1373‬‬ ‫تب ‪ٔ 1376‬یت‪ٛ‬اٖ ایٗ ث‪ٙ‬ب سا جض‪ ٚ‬ص‪ٚ‬ایاب تابسیاخای‬ ‫تجشیض لّٕذاد وشد و‪ ٝ‬ایٗ ث‪ٙ‬ب دس ػبَ ‪ 1377‬ثب ؿٕبس‪ٜ‬‬ ‫‪ 2058‬ث‪ ٝ‬ثجت ّٔی اثبس فش‪ٍٙٞ‬ی ایشاٖ سػیذ‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫ٕ٘بیی اص ٔؼجذ ٔیّّی یب ٔؼجذ پیش دس ا‪ َٚ‬خایابثابٖ‬ ‫ث‪ٟ‬بس دس ٔحّ‪ٚ ٝ‬یج‪ٛ‬ی‪ ٝ‬تجشیض‪.‬‬ ‫هسجذ هیللی تبشیض باصساصی هیشَد‬ ‫ثبی ‪ 12‬ػبَ سا ّٔضْ وشد‪ ٜ‬وا‪ ٝ‬دس ٔاحاذ‪ٚ‬د‪48 ٜ‬‬ ‫ػبنت ٔب٘ذ‪ ٜ‬تب ‪ٚ‬س‪ٚ‬د ث‪ ٝ‬ایاٗ وـا‪ٛ‬س‪ ،‬دس یاىای اص‬ ‫ٔشاوض ٔ‪ٛ‬سد تبییذ ‪ٚ‬صاست ثا‪ٟ‬اذاؿات ایاشاٖ تؼات‬ ‫‪PCR‬ا٘جبْ د‪ٙٞ‬ذ ‪ٌٛ ٚ‬ا‪ٞ‬ی ٔ‪ٙ‬فی اٖ سا ثا‪ ٝ‬صثابٖ‬ ‫اٍّ٘یؼی ثب ‪QR code‬ث‪ٕٞ ٝ‬شا‪ ٜ‬داؿت‪ ٝ‬ثبؿ‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ تبویذ ؿذ‪ ٜ‬اػت و‪ ٝ‬اص ‪ٚ‬س‪ٚ‬د ٔؼبفشا٘ی وا‪ٝ‬‬ ‫ٌ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ی تؼت ‪PCR‬اٖ‪ٞ‬ب ثذ‪QR code ٖٚ‬ثبؿذ‪،‬‬ ‫جّ‪ٌٛ‬یش خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ‪.‬‬ ‫اسدبیل بشای هیضباًی سٍیذاد ‪1۹1۷‬‬ ‫پایتخت گشدشگشی اهادُ هیشَد‬ ‫هذیشکل هیشاث فشٌّگی ‪ ،‬گشدشگشی ٍ صٌایع دستی‬ ‫استاى گفت‪ :‬اسدبیل بشای هیضبااًای سٍیاذاد ‪1۹1۷‬‬ ‫پایتخت گشدشگشی کشَسّای عضاَ اکاَ اهاادُ‬ ‫هی شَد ٍ ایی سٍیذاد بایذ اص تاوااهای هایاضبااًااى‬ ‫بییالوللی هتفاٍتتش ٍ اساستِتش باشذ‪.‬‬ ‫٘بدس فالحی اظ‪ٟ‬بسداؿت‪ :‬ثب ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ث‪ٔ ٝ‬یضثب٘ی اػتبٖ دس س‪ٚ‬یذاد ثیٗإِّّای اسدثایاُ‬ ‫پبیتخت ٌشدؿٍش وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬ب نو‪ ٛ‬او‪ ٛ‬دس ػبَ ‪ 2023‬ث‪ٔ ٝ‬ذت یه ػبَ‪٘ ،‬یابص‬ ‫اػت تب تٕبٔی دػتٍب‪ٞ ٜ‬ب ٔشتجط تذاثیش ‪ ٚ‬دسایت یصْ سا ثشا ٔیضثب٘ی ؿبیؼت‪ ٝ‬اص‬ ‫ایٗ س‪ٚ‬یذاد ثیٗإِّّی داؿت‪ ٝ‬ثبؿ‪ٙ‬ذ‪ .‬ا‪ ٚ‬ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬اسدثیُ ظشفیت ‪ٞ‬اب ثؼایابس‬ ‫ثشا ت‪ٛ‬ػع‪ ٝ‬دسثخؾ ٌشدؿٍش داسد و‪ٔ ٝ‬یت‪ٛ‬ا٘ذ التصبد اػتبٖ سا ٔتح‪ َٛ‬و‪ٙ‬اذ‪،‬‬ ‫افض‪ٚ‬د‪ :‬ح‪ٛ‬ص‪ٌ ٜ‬شدؿٍش دس د٘یب ث‪ ٝ‬ن‪ٛٙ‬اٖ یه التصبد پیـشاٖ ٔهشح اػت ‪ ٚ‬س‪٘ٚ‬ک‬ ‫اٖ تبثیش ٔؼتمیٕی دس س‪٘ٚ‬ک التصبد دیٍش ح‪ٛ‬ص‪ٜٞ‬ب داسد ث‪ٝ‬ط‪ٛ‬س وا‪ ٝ‬دس صٔابٖ‬ ‫ؿی‪ٛ‬ع وش‪٘ٚ‬ب ثب تعهیّی ٔشاوض ٌشدؿٍش ‪ ٚ‬ث‪ٕٞ ٝ‬شا‪ ٜ‬اٖ ٘ج‪ٛ‬د ٌشدؿٍاش ‪ ٚ‬ػافاش‬ ‫ؿب‪ٞ‬ذ ضشس‪ٞ‬ب التصبد ثؼیبس دس تٕبْ ح‪ٛ‬ص‪ٜٞ‬ب ث‪ٛ‬دیٓ‪.‬فالحی اص افتاتابح یاه‬ ‫‪ٞ‬تُ چ‪ٟ‬بس ػتبس‪ٞ ٚ ٜ‬تُ پ‪ٙ‬ج ػتبس‪ ٜ‬یبوبٔ‪ٛ‬ص دس چ‪ٙ‬ذ ٔب‪ ٜ‬ای‪ٙ‬ذ‪ ٚ ٜ‬اغابص نإاّایابت‬ ‫ػبخت ‪ٞ‬تُ پ‪ٙ‬ج ػتبس‪ٚ ٜ‬یؼتشیب خجشداد ‪ٌ ٚ‬فت‪ :‬دس ػبَ‪ٞ‬ب اخیش ‪ٔ 9‬ا‪ٛ‬ص‪ ٚ ٜ‬د‪ٚ‬‬ ‫صحٗ جذیذ ث‪ٔ ٝ‬جٕ‪ٛ‬ن‪ ٝ‬ج‪ٟ‬ب٘ی ؿیخ صفیاِذیٗ اسدثیّی اضابفا‪ ٝ‬ؿاذ‪ ٜ‬وا‪ ٝ‬دس‬ ‫صحٗ لیضیُثبؽیس ثش٘بٔ‪ٞٝ‬ب ائی‪ٙ‬ی ‪ ٚ‬فش‪ٍٙٞ‬ی اػتمجبَ اص ث‪ٟ‬بس ثشا ایجبد ؿا‪ٛ‬س‬ ‫‪ ٚ‬ؿعف ‪٘ ٚ‬ـبط اجتٕبنی دس ایبْ ٘‪ٛ‬س‪ٚ‬ص تذاسن دیذ‪ ٜ‬ؿذ‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫ٔؼئ‪ َٛ‬ػتبد ثبصػبص ٔؼجذ ٔیُ ِی ٔیذاٖ صبحات‬ ‫ایٔش تجشیض ٔیٌ‪ٛ‬یذ‪ٔ :‬ؼجذ ٔیُِی یىی اص ٔؼبجاذ‬ ‫ٔ‪ٙ‬حصش ث‪ ٝ‬فشد ایشاٖ ‪ ٚ‬ؿبیذ ج‪ٟ‬بٖ اػالْ ثبؿذ و‪ ٝ‬ث‪ٝ‬‬ ‫ظب‪ٞ‬ش‪ ،‬ث‪ٙ‬ب اٖ‪ ،‬ث‪ ٝ‬د‪ٚ‬ساٖ لجُ اص افـبسی‪ ٝ‬ثشٔیٌشدد‬ ‫‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬خبطش ‪ٚ‬الع ؿذٖ دس ٔؼیاش جابد‪ ٜ‬اثاشیـآ‪،‬‬ ‫ا‪ٕٞ‬یت خبصی داؿت‪ ٚ ٝ‬ثشا تمشیت ‪ ٚ‬اؿتای ثایاٗ‬ ‫ادیبٖ اػتفبد‪ٔ ٜ‬یؿذ‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫حجت ایػالْ ػیذ وبظٓ صنفشا٘چیّش ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬اىا‪ٝ‬‬ ‫ایٗ ٔؼجذ ٔیُ ِی ث‪٘ ٝ‬بْ ٔؼاجاذ ػایاذاِؼابجاذیاٗ‬ ‫٘بٍٔزاس ؿاذ‪ ٜ‬اػات‪ ،‬ادأا‪ٔ ٝ‬ای د‪ٞ‬اذ‪ :‬ثا‪ٙ‬اب‬ ‫ٔؼجذ ٔیُِی تجشیض و‪ٕ٘ ٝ‬بد اتحبد ‪ ٚ‬د‪ٚ‬ػاتای ثایاٗ‬ ‫ادیبٖ ‪ٔ ٚ‬زا‪ٞ‬ت ث‪ٛ‬د‪ ،‬تب ػبَ ‪ ،1375‬ثشلشاس ثا‪ٛ‬د أاب‬ ‫ٔتبػفب٘‪ ٝ‬دس ػبَ ‪ 1375‬تخشیت ؿذ‪ ٚ ٜ‬دیا‪ٛ‬اس‪ٞ‬ابیای‬ ‫د‪ٚ‬س اٖ وـیذ‪ ٜ‬ؿذ و‪ ٝ‬دس ط‪ َٛ‬صٔبٖ ٘یض ٔتبػافاب٘ا‪ٝ‬‬ ‫تجذیُ ث‪ ٝ‬صثبِ‪ ٝ‬داٖ ؿذ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ا‪ ٚ‬اضبف‪ٔ ٝ‬ی و‪ٙ‬ذ‪ :‬یىی اص دییاُ تاخاشیات ایاٗ‬ ‫ٔؼجذ‪ ،‬ثٕجبساٖ اٖ ٔ‪ٙ‬هم‪ ٝ‬دس د‪ 60 ٝٞ‬ثا‪ٛ‬د وا‪ٝ‬‬ ‫ػبختٕبٖ اٖ اػیت جذ دیذ ‪ ٚ‬ثعذ اٖ ٘یض ت‪ٛ‬ػاط‬ ‫ثشخی ػ‪ٛ‬دج‪ٛ‬یبٖ‪ ،‬وُ ث‪ٙ‬ب ٔؼجذ سا ث‪ ٝ‬ثا‪ٟ‬اب٘ا‪ٝ‬‬ ‫ػبختٗ ث‪ٙ‬بیی دیٍش تخشیت وشد٘ذ‪.‬‬ ‫ا‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬یٗ ثیبٖ ٔی و‪ٙ‬ذ‪ :‬اِجت‪ ٝ‬دس اٖ د‪ٚ‬ساٖ ٔؼاجاذ‬ ‫خبوجشداس ؿذ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د ‪ ٚ‬ثاشا ثابصػابص ٔاجاذد‬ ‫الذأبت ا‪ِٚ‬ی‪ٝ‬ا ا٘جبْ ؿذ أب اثتش ٔب٘ذ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د ‪ ٚ‬ایاٗ‬ ‫ا‪ٚ‬اخش خ‪ٛ‬ؿجختب٘‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ػط ثشخی خیشیٗ ػبخات اٖ‬ ‫اغبص ؿذ‪.‬‬ ‫حجتایػالْ صنفشا٘چیّش یبدا‪ٚ‬س ٔیؿ‪ٛ‬د‪ :‬حاذ‪ٚ‬د‬ ‫ػ‪ ٝ‬ػبَ لجُ ٔهبِعبت ایٗ ٔؼجذ ؿش‪ٚ‬ع ؿذ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د ‪ٚ‬‬ ‫یه ػبَ ‪٘ ٚ‬یٓ اِی د‪ ٚ‬ػبَ‪ٔ ،‬هبِعبت اٖ صٔبٖ ثاشد‬ ‫تب ثت‪ٛ‬ا٘یٓ ٔؼجذ سا ‪ٕٞ‬بٍ٘‪ ٝ٘ٛ‬وا‪ ٝ‬ثا‪ٛ‬د ثؼابصیآ ‪ٚ‬‬ ‫حذ‪ٚ‬د یه ػبَ لجُ ٘یض نّٕیبت اجشایی اٖ ؿاش‪ٚ‬ع‬ ‫ؿذ أب احذاث اٖ‪ٞ ،‬یچ استجبطی ث‪ ٝ‬ؿ‪ٛ‬سا ؿ‪ٟ‬اش ‪ٚ‬‬ ‫ؿ‪ٟ‬شداس ٘ذاسد‪.‬‬ ‫ا‪ٔ ٚ‬ی ٌ‪ٛ‬یذ‪ :‬ایٗ ٔؼجذ دس د‪ٚ‬طجاما‪ ٝ‬صیاشصٔایاٗ ‪ٚ‬‬ ‫‪ٕٞ‬ىف احیب ٔیؿ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬وبٔال ت‪ٛ‬ػط اػبتیذ ٔعٕبس‬ ‫اػالٔی ‪ ٚ‬دس ‪ٕٞ‬بٖ ٔحذ‪ٚ‬د‪ ٜ‬ثب ٔاعإابس اػاالٔای‬ ‫لذیٓ خ‪ٛ‬د ػبخت‪ٔ ٝ‬یؿ‪ٛ‬د أب ثشخی ٘ـب٘‪ٞٝ‬ب اص جّٕ‪ٝ‬‬ ‫ػتبس‪ ٜ‬دا‪ٚ‬د و‪ ٝ‬دس ثبی ػشدس اٖ ث‪ٛ‬د‪ ،‬ثبتا‪ٛ‬جا‪ ٝ‬ثا‪ٝ‬‬ ‫حؼبػیت ‪ٞ‬بیی و‪ ٝ‬دس وـ‪ٛ‬س ٔب ث‪ ٝ‬اٖ ‪ٚ‬جا‪ٛ‬د داسد‪،‬‬ ‫اص جب ٌزاس اٖ صشف ٘رش ٔیؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه ارک

روزنامه ارک 5917

روزنامه ارک 5917

شماره : 5917
تاریخ : 1402/09/04
روزنامه ارک 5916

روزنامه ارک 5916

شماره : 5916
تاریخ : 1402/09/02
روزنامه ارک 5915

روزنامه ارک 5915

شماره : 5915
تاریخ : 1402/09/01
روزنامه ارک 5914

روزنامه ارک 5914

شماره : 5914
تاریخ : 1402/08/30
روزنامه ارک 5913

روزنامه ارک 5913

شماره : 5913
تاریخ : 1402/08/29
روزنامه ارک 5912

روزنامه ارک 5912

شماره : 5912
تاریخ : 1402/08/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!