روزنامه ارک شماره 5441 - مگ لند

روزنامه ارک شماره 5441

روزنامه ارک شماره 5441

روزنامه ارک شماره 5441

‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫‪ 08‬میلیًن‬ ‫یًری سرمبیٍ‬ ‫خبرجی‬ ‫امسبل در‬ ‫اذرببیجبنشرقی‬ ‫ایىتروت ی‬ ‫فضبی مجبزی‬ ‫ابسارَبی‬ ‫ضریری‬ ‫ریز‬ ‫صفحٍ ‪3‬‬ ‫َمیه صفحٍ‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫* پىجشىبٍ ‪ 84‬بُمه ‪ 03 * 0011‬فًریٍ ‪ 01 * 8188‬رجب ‪ * 0001‬سبل سی ی دیم ( ایتًز ایکیىجی ایل ) * شمبرٌ ( سبیی ) ‪ 4* 1000 6‬صفحٍ *قیمت‪811116‬ریبل * ایمیل‪www.arkonline* ark.tabriz@yahoo.com 6‬‬ ‫امشیکب دوببل اوضیای ایشان بًد‪،‬‬ ‫وابٌ بٍ ششق ی َمسبیابن تًطئٍ غشبی‬ ‫سا خىثی کشد‬ ‫ضییؽ جوَْضد‬ ‫کىتشل مستمش ببصاس کبالَبی اسبسی ضشیسی است‬ ‫تبثیش سًابک تحصیلی‬ ‫دس کىکًس ‪ ۴4۴4‬بب احتسبه‬ ‫ومشات ‪ 3‬سبل اخش متًسطٍ‬ ‫صفحٍ ‪4‬‬ ‫گًشت لشمض ی بشوج ایشاوی مشمًل‬ ‫لیمت گزاسی دستًسی شذوذ‬ ‫صفحٍ ‪7‬‬ ‫اساضی ببصاسچٍ صىبیع دستی سیستبی‬ ‫تبسیخی کىذیان سىذداس شذ‬ ‫صفحٍ ‪2‬‬ ‫تکلیف سًد سُب عذالت‬ ‫متًفیبن چٍ می شًد؟‬ ‫صفحٍ ‪8‬‬ ‫مىظًم یبدداشت‬ ‫ائل ایشی‬ ‫*مدیرمسئًل ‪-‬محمّد اشراقی‬ ‫َمیه صفحٍ‬ ‫َمیه صفحٍ‬ ‫سرمقبلٍ‬ ‫مدیرمسئًل ‪ -‬محمّد اشراقی‬ ‫ایىتشوت ی فضبی مجبصی‬ ‫ابضاسَبی ضشیسی سیص‬ ‫ـضبی هجبظی جعٍ اثعاضّبی عوَهی جْبًی اؾت وهِ‬ ‫اظ ؾَی هطاجع هرتلؿ وکَضّبی صبحت تىٌَلَغی‬ ‫ثطای زؾتیبثی ثِ اّساؾ گًَبگَى ایجبز قهسُ اؾهت‬ ‫لههسضو ٍ فههطـههیههت اهههىههبًههبو وههبضثههطزی‬ ‫ایی اثعاض ّب ضا اظلبثلیت جْبًی ثَزى ثهطذهَضزاضوهطزُ‬ ‫اؾت‬ ‫ظیطثٌبی اثعاضّبی هطثَط ثِ ـضبی هجبظی ایهٌهتهطًهت‬ ‫اؾت وِ اثتهسا زض ؾهبظههبًهْهبی ًهمهبههی اههطیهىهب‬ ‫ایجبز ٍ ثعسّب وبثطزّبی عوَهی هحلی ٍ جْبًی یبـتِ‬ ‫اؾت‬ ‫زضحبل حبضط ایٌتطًت ٍ اًجَُ ؾطٍض ّبی هتعسز زایهط‬ ‫زض اى ثِ ٍؾبیل هَضز ًیبظ هجطم وهلهیهِ ؾهبظههبًهْهبی‬ ‫اهٌیتی ًمبهی ؾیبؾی ازاضی ٍ الهتهدهبزی وهلهیهِ‬ ‫وکَضّب ٍهطزم جْبى تجسیل قهسُ اؾهت زض ٍالهع‬ ‫وکَضّبیی وِ تَاًؿتِ اًس ایٌتطًت ٍیػُ هحلی ایهجهبز‬ ‫ًوبیٌس هثل ایی اؾت وِ اظ ظثبى ّبی هحلی اؾهتهفهبزُ‬ ‫هی وٌٌس‬ ‫ٍ ثْط تمسیط زض اهَض جْبًی ًبگعیط ثهِ اؾهتهفهبزُ اظ‬ ‫ایٌتطًت ؼطثی هی ثبقٌس‬ ‫ثب ایی تعجیط وؿبًی وِ زض پی ایجبز ههحهسٍزیهت زض‬ ‫حَظُ ّبی ایٌتطًت ٍ ـضبی هجبظی ّؿتٌس حتوب ههی‬ ‫زاًٌس ٍ یب ثبیس ثساًٌس وِ اوط ثسًجبل ایوٌی جوهعهی زض‬ ‫وکَض ّؿتٌس ضطٍضی اؾت اٍل اًَاع ؾهبظههبًهْهبی‬ ‫وکَض ضا اظ ایی اثعاضّب ثی ًیبظ وٌٌس ٍ زاًؿهتهی ایهی‬ ‫ٍالعیت ّن الظم اؾت وِ ؾْن هطزم اظ ایهٌهتهطًهت ٍ‬ ‫ـضبی ّبی هجبظی زض ثطاثط ؾْن ؾبظهبًْبی عوَهی ٍ‬ ‫زٍلتی ثیف اظ زُ زضصس ًوی تَاًس ثبقس‬ ‫ثبٍض ایی اؾت وِ قعبضّبی تٌس ٍ تیع اـطاز ٍ گهطٍُ‬ ‫ّبی تٌسضٍ زض هَضز لعٍم هحسٍز ؾهبظی اؾهتهفهبزُ‬ ‫هطزم اظ ایٌتطًت ٍ ـضبّبی هجبظی عوستب ًهبقهی اظ‬ ‫توبیالو ثبعٌی ًؿجت ثِ هحسٍزؾبظی اگبّی ٍ تفىط‬ ‫هطزم هی ثبقس‬ ‫ثبیس گفت وِ ایٌگًَِ قعبضّب زض صهَضو تهحهمهک‬ ‫احتوبلی ًعز اـطاز ٍ گطٍُ ّبی زاضای زؼهسؼهِ ّهبی‬ ‫ـىطی ٍ هؿئَلیت ّبی عوَهی وکَضی هوىی اؾت‬ ‫زُ زضصس هفیس ثبقس ٍلی تب ًَز زضصس اًَاع ضطضّبی‬ ‫گًَبگَى ذَاّس زاقت‬ ‫ثٌبثطایی ثطای جلَگیطی اظ ظیبى ّبی احتوبلی اؾتفهبزُ‬ ‫اظ ایٌتطًت ٍ ـضبّبی ههجهبظی الظم اؾهت ثهجهبی‬ ‫ثطذَضز ثب گًَِ ّبی ضٍؾی چیٌی ٍ وهطُ قهوهبلهی‬ ‫هؿئلِ ضا ثب تساثیطی اظجٌؽ ضاّىبضّبی ًمیهط تهٌهَیهط‬ ‫اـىبض عوَهی حل ًوَز‬ ‫خبرگساری ارک‬ ‫‪www.ark-news.ir‬‬ ‫جبی مىبسب تبلیغ کبال یخدمبت شمب‬ ‫درببزارایران یدویب‬ ‫شمبرٌ تمبس‪150000122416‬‬ ‫کشیوب یالعیت کشًسَب سا وشبن داد‪،‬‬ ‫امشیکب ی اسیپب تسلیم شذوذ‬ ‫صىبیع پبییه دستی معذن ضشیست تًسعٍ‬ ‫ارسببیجبن ششلی است‬ ‫یصیش بُذاشت گفت‪ :‬امشیکب ی اسیپالب دس‬ ‫ممببلٍ بب ییشیس کشیوب تسلیم شذوذ‪.‬‬ ‫س یس سبصمبن صمت ارسببیجبن شالشلالی بالب‬ ‫َبی معذوی استالبن گالفالت‪ :‬اشبسٌ بٍ هشفیت‬ ‫سیوک صىبیع معذوی ی صىبیع پبییاله دسالتالی‬ ‫بشای استبن حیبتی ی ضشیسی است‬ ‫صبثط پطًیبى زض ًکهؿهت هکهتهطن ثهب‬ ‫ـطهبًساض ٍ ًوبیٌهسُ ههطزم ٍضظلهبى زض‬ ‫هجلؽ قَضای اؾالهی ٍ زیگط هسیهطاى‬ ‫قْطؾتبًی ثب ثیبى ایٌىِ اظ ّوِ فطـیتّب‬ ‫ثطای تحمک تاؾیؽ قطوت هؽ اشضثبیجبى ثْطُ ذَاّین ثطز گفتد زض چٌس‬ ‫ّفتِ اذیط ضوی هاللبو ثب وبضقٌبؾبى ٍ هؿئهَالى صهٌهبیهع ههؽ وکهَض‬ ‫هَضَع تاؾیؽ قطوت هؽ اشضثبیجبى ٍاضز ـبظ جسیسی قسُ اؾت‬ ‫ٍی ثب اقبضُ ثِ ایٌىِ حوبیت اظ ؾطهبیِ گصاضی زض اٍلَیت ثطًبهِّهبی تهیهن‬ ‫التدبزی اؾتبى لطاض زاضز؛ افْبض زاقتد هٌبثع هبلی اؾهتهبى ّهن ثهِ ؾهوهت‬ ‫ؾطهبیِ گصاضیّبی زاضای اّویت ٍ ظٍزثبظزُ ؾَق زازُ هیقَز‬ ‫پطًیبى تبویس وطزد اثط ّطگًَِ السام زض جْت گکبیف ّهبی الهتهدهبزی ٍ‬ ‫ؾطهبیِ گصاضی ثبیس زض ظًسگی قْطًٍساى هکبّسُ قَز‬ ‫ضئیؽ ؾبظهبى صوت اؾتبى گفتد یىی اظ هْوتطیی فهطـهیهت ّهب حضهَض‬ ‫ًوبیٌسگبى هطزم زض وویؿیَى ّبی هْن هجلؽ قَضای اؾالهی اؾهت؛ وهِ‬ ‫ثبیس اظ ایی اهىبى ثطای تَؾعِ وؿت ٍ وبضّبی هَـک ثْطُ ثطز‬ ‫اداسات حک جلًگیشی اص یسید کبسمىذاوی‬ ‫کٍ یاکسه وضدوذ سا وذاسوذ‬ ‫مذیش سیابط عمًمی دیًان عذالت اداسی‬ ‫گفت‪ :‬مصًبٍ ستبد ملی مذیشیت کالشیوالب‬ ‫صشفب الذا بٍ تخلف اوالاالبسی کالشدٌ ی‬ ‫متضمه حکمی کٍ داللت بشاختیبس دستابٌ‬ ‫اجشایی وسبت بٍ جاللالًگالیالشی اصیسید‬ ‫کبسمىذان ببشذ ویست‪.‬‬ ‫هجیس ثکیطی گفتد هدَثِ جلؿِ (‪ ۹۲‬هْط هبُ) ؾتبز هلی هسیطیت وطًٍب ثهِ‬ ‫ؾبظهبى اهَض ازاضی ٍ اؾترساهی تىلیؿ وطزُ وِ هدَثبو لجلی ضا ثبظًگطی‬ ‫وطزُ ٍ ثب ّوىبضی ٍظاضو ثْساقت ثرکٌبهِ جسیسی تٌمین وٌس ثِ گًَِای‬ ‫وِ وبضوٌبى زٍلت عوَهبً ًؿجت ثِ تعضیک ٍاوؿی السام ٍ زض هحل وبض ذَز‬ ‫حضَض زاقتِ ثبقٌس ٍ ثطای هترلفیی ضوبًت اجهطایهی الظم پهیهف ثهیهٌهی‬ ‫قَز ٍی زض ازاهِ اضبـِ وطزد هب زض ضای ّیبو عوَهی گفتِاین ّط چٌس ثٌهس‬ ‫ؾِ ثرکٌبهِ هَضز قىبیت زض اجطای ایی هدَثبو ٍضع قسُ لىی هدهَثهِ‬ ‫ؾتبز هلی هسیطیت ثیوبضی وطًٍب صطـ ًب السام ثِ ترهلهؿ اًهگهبضی وهطزُ ٍ‬ ‫هتضوی حىوی وِ زاللت ثط اذتیبض زؾتگبُ اجطایی ًؿجت ثِ جلَگهیهطی اظ‬ ‫ٍضٍز وبضهٌساى زٍلتی ثبقس ًیؿت؛ ثٌبثطایی تدَیت ثٌس ؾِ ثرکٌبههِ ههَضز‬ ‫قىبیت ضا ذبضج اظ صالحیت همبم ٍاضع همطضُ ٍ هؽبیط ثب هدَثهِ ههصوهَض‬ ‫ؾتبز هلی ثیوبضی وطًٍب زاًؿتِ ٍ اثغبل قس زض ایی اضتجبط ّیچ زؾهتهگهبّهی‬ ‫اذتیبض ایی وبض ضا ًساضز وِ هؿتٌس ذَز ضا هدَثِ ؾتبز هلی همبثلِ ثهب وهطًٍهب‬ ‫‪ ۹۲‬هْطهبُ لطاض زّس‬ ‫ثْطام عییاللْی افْبض وطزد اههطٍظُ زض‬ ‫زًیب تجلیؽبو ٍ ضؾبًِّب هغبلجی ضا ًکهبى‬ ‫هی زٌّس وِ ثب ٍالعهیهت ّهب ظیهبز ّهن‬ ‫ذَاًی ًساضز اهب وطًٍب ٍالعیت وکَضّهب‬ ‫ضا ًکبى زاز ثِ عٌَاى هثبل قیَع وطًٍب ثهبثهت وهطز لهسضو وکهَضّهبیهی‬ ‫ّوچَى اهطیىب ٍ الوبى وِ ّوگبى تدَض هیوطزًس زض حَظُ ًمبم ؾالهت‬ ‫زض ضتجِ ّبی ًرؿت لطاض زاضًس پَقبلی اؾت ٍ حتی ًویتهَاًهٌهس ثهب یهه‬ ‫ٍیطٍؼ همبثلِ وٌٌس ٍی ثب ثیبى ایٌىِ زض ٍالع وطًٍب ٍالعیتّب ضا ًکبى زاز ٍ‬ ‫ثبثت وطز وِ لسضو اصلی هطزم ّؿتٌس گفتد ایطاى لهسضو ذهَز ضا زض‬ ‫زـبع همسؼ ٍ زض همبثلِ ثب زاعف ثب حضَض ؾطزاض ؾلیوبًی ٍ وهطًٍهب ًکهبى‬ ‫زاز ثِ ضؼن ّوِ اهىبًبتی وِ زض اهطیىب ٍ اضٍپب ٍجَز زاضز ایی وکهَضّهب‬ ‫زض ثطاثط وطًٍب تؿلین قسًس عیی اللْی ازاههِ زازد ظههبًهی وهِ وهطًٍهب زض‬ ‫وکَضهبى اـعایف یبـت ‪ ۵۳۱‬هیلیَى زٍظ ٍاوؿی عی ‪ ۸‬هبُ ثِ ّهوهَعهٌهبى‬ ‫تعضیک قس الجتِ ایی هیعاى هکبضوت ًبقی اظ ّوىبضی هطزم اؾت؛ اوٌَى وِ‬ ‫ًعزیه ثِ پیه قکن وطًٍب ّؿتین ثیف اظ ‪ ۱۶‬زضصس جوعیت ّسؾ یهه‬ ‫زٍظ ٍاوؿی ضا تعضیک وطزُاًس وِ ایی ًکبى هیزّس ّط الهساههی چهٌهبًهچهِ‬ ‫هطزهی ًجبقس ثِ ًتیجِ ًرَاّس ضؾیس لصا ثبیس لسض هطزم ضا ثِ عهٌهَاى لهسضو‬ ‫اصلی وکَضهبى پبؼ ثساضین‬ ‫فعال بشوبمٍای بشای افضایش لیمت بلیت ًَاپیمب‬ ‫دس وًسیص وذاسیم‬ ‫سییس سبصمبن ًَاپیمبیی کشًسی اعالال‬ ‫کشدکٍ فعال بشوبمٍ ای بشای افضایش لیمت‬ ‫بلیت ًَاپیمب دس ایب وًسیص ‪ ۴4۴۴‬وذاسیم‬ ‫امب ایشالیه َب بٍ َیچ یجٍ دس یضالعالیالت‬ ‫مىبسبی لشاس وذاسوذ‪.‬‬ ‫هحوس هحوسی افْهبض وهطزد زض حهبل‬ ‫حبضط ثطًبهِای ثطای اـعایف لیوت ًساضین هگط ایٌىِ زٍثبضُ هَضَعی پیف‬ ‫ثیبیس چطا وِ یه ثبض ‪ ۵۱‬زضصس لیوت ثلیت َّاپیوب ضا وهبّهف زازیهن ٍ‬ ‫قطایظ جسیسی ّن ثطای پطٍاظّبی زاذلهی اعهالم وهطزُ ایهن ٍی اـهعٍزد‬ ‫قطوت ّبی َّاپیوبیی اظ ًمط التدبزی قطایظ هؿبعسی ًساضًهس ٍ زض ایهی‬ ‫ٍضعیت زض حبل ووه وطزى ثِ اًْب ّؿتین تب اظ ایی قطایظ ثحطاًی عهجهَض‬ ‫وٌٌس ایٌىِ ًبگْبًی لیوت ثلیت پطٍاظّهبی اى ّهب ضا وهبّهف زّهیهن ٍ‬ ‫هحسٍزیت ‪ ۰۶‬زضصسی ثطای پصیطـ هؿبـط ضا ّن ثطایکبى زض ًمط ثگیهطیهن‬ ‫ثطای ایطالییّبٍضعیت ثؿیبض ؾرتتطی ثِ ٍجهَز ذهَاّهس اههس ضیهیهؽ‬ ‫ؾبظهبى َّاپیوبیی وکَضی تبویس وطزد ّن اوٌَى ثطای اـعایف لیوت ثلیهت‬ ‫َّاپیوب زض ایبم ًَضٍظ ًساضین هگط ایٌىِ تدهوهیهوهبو جهسیهسی زض جهبی‬ ‫زیگطی اتربش قَز وِ ثرَاّین ایی ًطخّب ضا جطح ٍ تعسیل وٌین هحهوهسی‬ ‫ثرف گفتد الجتِ ّوِ پطٍتىلّبی ثْساقتی اثالغ قسُ اظ ؾَی ؾتبز ههلهی‬ ‫همبثلِ ثب وطًٍب ضا ثب پطٍتىلّبی ثییالوللی هغبلعِ وطزین ٍ زض ّویی ضاؾهتهب‬ ‫پطٍتىل وبهلتطی اض ّن ثِ ّوِ ثرفّبی صٌعت حول ٍ ًمل َّایی اعالم‬ ‫وطزین‬ ‫ضییؽ جوَْضد‬ ‫کىتشل مستمش ببصاس کبالَبی اسبسی ضشیسی است‬ ‫س یس جمًُس بش ضشیست کىتشل مسالتالمالش بالبصاس‬ ‫کبالَبی اسبسی ی تبییه ی تششیح الذامبت اوالجالب‬ ‫شذٌ بشای ایجبد اسامش خبطش دس جبمعٍ‪ ،‬تبکالیالذ‬ ‫کشد‪.‬‬ ‫ایت اهلل ؾیس اثطاّهیهن ضئهیهؿهی گهفهتد ّهوهِ‬ ‫ٍظاضتربًِ ّب ٍ زؾتگبُ ّبی اجطایهی ٍ ًهمهبضتهی‬ ‫هَفؿ ّؿتٌس اذجهبض ههغهطح قهسُ زض حهَظُ‬ ‫ـعبلیت ذَز ضا ثب زلت ضصس ٍ پیگیطی وهطزُ ٍ‬ ‫زض صَضو صحت ثالـبصلِ ثطای ضـهع هکهىهل‬ ‫السام وٌٌس ٍ هَاضزی وِ ثب ّسؾ ایجبز ًگطاًی ٍ‬ ‫تکَیف اشّبى عوَهی زض ـضبی هجبظی هٌهتهکهط‬ ‫هیکَز ضا ثطای هطزم تجییی وٌٌس‬ ‫ضئیؿی تبویس وطزد ًجبیس اجبظُ زاز عهسُ ای ثهب‬ ‫ؾَزاگطی ٍ اًتکبض اذجبض وصه ٍ زضٍغ ظًسگهی‬ ‫ٍ هعیهکهت ههطزم ضا زچهبض هکهىهل وهطزُ ٍ‬ ‫تالـ ّبی اًجبم قسُ ضا ظیط ؾَال ثجطًس ضئهیهؿهی‬ ‫زض ازاهِ ثط ضعبیت عهسالهت زض جهصه ًهیهطٍی‬ ‫اًؿبًی زض زؾتگبُّب ٍ ؾبظهبىّبی هرتلؿ تبویهس‬ ‫وطز ٍ گفتد الساهبو اًجبم قسُ زض حَظُ ًیطٍی‬ ‫اًؿبًی زض توبم زؾتگبّْب ٍ ؾبظههبى ّهبی ازاضی‬ ‫ثبیس تبثع همطضاو ٍ عبزالًِ ثبقس‬ ‫ضییؽ جوَْض اٍلَیت ٍ هحَض اصلهی ؾهیهبؾهت‬ ‫ذبضجی جوَْضی اؾالهی ایطاى زض زٍضُ جهسیهس‬ ‫ضا حفظ هٌبـع هلت ّب ٍ احتطام هتمبثل زاًؿهت ٍ‬ ‫ذبعط ًکبى وطزد اًچِ زض هصاوطاو جبضی ًیع ثهط‬ ‫اى تبویس زاضین ایی اؾت وِ تحطینّب ثهبیهس ثهِ‬ ‫صَضو ٍالعی ثطزاقتِ ٍ حمَق هلت ایطاى هحتطم‬ ‫قوطزُ قَز‬ ‫ضییؽ جوَْض ثب اقبضُ ثِ ضٍیهىهطز ایهطلهٌهس زض‬ ‫هٌبؾجبو ؾیبؾی ٍ التدبزی جهْهبى گهفهتد اظ‬ ‫اؾتمالل ایطلٌس زض ههمهبثهل اههطیهىهب ٍ ثهطذهی‬ ‫وکَضّبی اضٍپبیی اؾتمجبل هی وٌین ضئیؿی افْبض‬ ‫زاقتد ضٍاثظ ایطاى ٍ ایطلٌس ضا ثطازضاًِ ٍ ؾبظًهسُ‬ ‫زاًؿت ٍ گفتد تْطاى ‪ -‬زٍثلیی اظ فطـیهت ّهبی‬ ‫گؿتطزُ ای ثطای تحىین ٍ اـعایف ؾغه ضٍاثهظ‬ ‫زض حَظُ ّبی هرتلهؿ تهجهبضی ٍ الهتهدهبزی‬ ‫ثطذَضزاض ّؿتٌس وِ اؾتفبزُ اظ ایی فطـیتّهب ثهِ‬ ‫ًفع تَؾعِ ٍ اثبزاًی زٍ وکهَض اؾهت ضئهیهؿهی‬ ‫اٍلَیت ٍهحَضاصلی ؾیبؾت ذبضجی جوْهَضی‬ ‫اؾالهی ایطاى زض زٍضُ جسیس ضا حهفهظ ههٌهبـهع‬ ‫هلت ّب ٍ احتطام هتمبثل زاًؿهت ٍ ذهبعهط ًکهبى‬ ‫وطزد اًچِ زض هصاوطاو جبضی ًیع ثط اى تهبوهیهس‬ ‫زاضین ایی اؾت وِ تحطینّب ثهبیهس ثهِ صهَضو‬ ‫ٍالعی ثطزاقتِ قَز ٍ حمَق هلت ایطاى ههحهتهطم‬ ‫قوطزُ قَز‬ ‫ائل یاریه یئیىلر ازار الر‬ ‫ادالریه پیسلرلٍ یبزار الر‬ ‫ائل یاریه یئیه لر چًخبلیب‬ ‫ائل یبزیق دیشرکه قًجبلیب‬ ‫دیزلرٌ گرک دیر یًل اچبق‬ ‫ایغریوً تًتمبغب بًل قبچبق‬ ‫گوز ایالق ایشچی ویه ایشیىٍ‬ ‫ایغریوً قًیمبیبق گلیشٍ‬ ‫دیزلًگًن َبمییب خیری یار‬ ‫اگریىی قیىبمبق یئری یار‬ ‫اگریىی بًراقسبن قًدیرار‬ ‫سیرتیلیب ببشیىدا ایتًرار‬ ‫تکلیف سًد سُب عذالت متًفیبن‬ ‫چٍ می شًد؟‬ ‫طبک گفتٍ مسئًالن دسحبلی لشاس اسالت سالًد سالُالب‬ ‫عذالت سبل ‪ ۴399‬تب پبیبن سبل جبسی پشداخت شالًد‬ ‫کٍ یساث مشمًلیىی کٍ فًت شذٌ اوذ َمچىبن ببیذ تالب‬ ‫ساٌ اوذاصی سبمبوٍ الکتشیویکی بشای تمسیم ی یاسیض سالًد‬ ‫سُب عذالت فشد متًفی مىتظش بمبوىذ‪.‬‬ ‫ثط اؾبؼ اذطیی هحبؾجبو ؾَز ؾْبم هٌتْهی ثهِ ‪۹۱‬‬ ‫اؾفٌسهبُ ؾبل ‪ ۵۳۱۱‬هکوَالى ؾْبم عسالت حسٍز ‪۱۱۶‬‬ ‫ّعاض تَهبى اؾت اهب پطزاذت ایی هجلػ هٌَط ثِ هجبلؽهی‬ ‫وِ قطوت ّبی ؾطهبیِ پصیط ثِ حؿبه قطوت ؾپهطزُ‬ ‫گصاضی هطوعی ٍاضیع هی وٌٌس ذَاّس ثهَز ثهط ایهی‬ ‫اؾبؼ اگط قطوت ّبی ؾطهبیِ پصیط ؾَز ؾْبم ذَز ضا‬ ‫زض ظهبى همطض ثِ حؿبه ؾوبو ٍاضیع وٌٌس پهطزاذهت‬ ‫ؾَز زض یه هطحلِ اًهجهبم ههی قهَز اههب زض ؼهیهط‬ ‫ایٌدَضو ٍاضیع ؾَز ثیف اظ یه هطحلِ ثِ عَل ههی‬ ‫اًجبهس زض ایی ضاؾتب تعساز هتَـیهبى هکهوهَالى ؾهْهبم‬ ‫عسالت حسٍز ؾِ هیلیَى ًفط اؾت ٍ ؾَز ؾْبم عسالت‬ ‫لغعب ثِ ایی اـطاز ّن تعلک هیگیطز ٍضاث ایی اـطاز ثبیهس‬ ‫اهَض هطثَط ثِ اًحدبض ٍضثِ ضا اًجبم زٌّس ٍ پؽ اظ اى‬ ‫زض اًتمبض ضاُ اًساظی ؾبهبًِ الىتطًٍیىی ثطای تهمهؿهیهن‬ ‫ؾَز ؾْبم هتَـی ثِ ٍضاث هٌتمط ثهوهبًهٌهس پهؽ اظضاُ‬ ‫اًساظی ایی ؾبهبًِ ؾَز ؾْبم عسالهت ـهطزههتهَـهی ثهط‬ ‫اؾبؼ اًحدبض ٍضثِ ثحؿبه ٍضاث ٍاضیعذَاّس قس زض‬ ‫ایی ضاؾتب تبثؿتبى ؾبل جبضی ثَزوِ حؿهیهی لکهوهی‬ ‫هسیط ؾیؿتن تؿَیِ ٍ پطزاذت ؾپطزُ گصاضی ههطوهعی‬ ‫اعالم وطزُ ثَز وِ ثبثطگعاضی جلؿبو هتعسز ّوىبضاى‬ ‫ٍاحس حمَلی لَُ لضبئیِ ٍ ٍاحس ـهٌهبٍضی اعهالعهبو‬ ‫قطوت ؾبهبًِ ای جْت اًتمبل ؾْبم اـطاز ـَو قهسُ‬ ‫ثِ ٍاضثبى اًبى ایجبز ذَاّس قس ثطای ایجبزایی ؾبهبًِ‬ ‫جلؿبو هتعسزی ثب ّوىبضاى ٍاحس حمَلی لَُ لضبئیهِ‬ ‫ٍ ّوىبضاى ٍاحس ـٌبٍضی اعالعبو قهطوهت ؾهپهطزُ‬ ‫گصاضی هطوعی ثطگعاض قس تب اعالعبو هَجَز هتَـیبى‬ ‫چِ اظ جْت هیعاى ؾْبم عسالت چِ اظ جهْهت تهعهساز‬ ‫ٍضاث زض ایی ؾبهبًِ ثجت ٍ ضجظ قَز تب زضصسی وهِ‬ ‫ٍاضثبى اظ ؾْبم اضث هی ثطًس هکرص قَز‬ ‫‪ 82۴‬وفش دس تصبدفبت ساوىذگی‬ ‫ارسببیجبنششلی جبن ببختىذ‬ ‫مذیشکل پضشکی لبوًوی استبن ارسببیجبن ششلی اص جبن‬ ‫ببخته ‪ 82۴‬وفش دس حًادث ساوىذگی دس ‪ ۴۴‬مبٍَ امسالبل‬ ‫خبش داد‪.‬‬ ‫علی صفبییـطز افْبض وطزد ایی اهبض زض ههمهبیؿهِ ثهب‬ ‫هسو ظهبى هکبثِ ؾبل گصقتِ وِ تعساز وکتِ ّهب ‪۰۱۶‬‬ ‫ًفط ثَز ‪ ۹۱‬زضصس اـعایف زاقتِ اؾت ثب ایی تهَضهیه‬ ‫وِ ‪ً ۵۳‬فط اظ ایی اهبض زض ذبضج اظ اؾتبى ـَو قسُاًس‬ ‫ٍی اـعٍزد عالٍُ ثط اى زض ّویی ههسو ‪ً ۹۱‬هفهط زض‬ ‫حَازث ؼیط تطاـیىی ٍ ‪ً ۵۶‬فط ًیع ثِ ـبصهلهِ ثهیهف اظ‬ ‫یىوبُ اظ تبضید تدبزؾ جبى ثبذتِاًس‬ ‫صفبییـطز گفتد اظ هجوَع تلفبو حَازث ضاًٌهسگهی‬ ‫زض عی ایی هسو ‪ً ۰۱۳‬فط هطز ٍ ‪ً ۵۰۸‬فط ظى ثَزًس وِ‬ ‫ّط وسام ثِ تطتیت ‪ ۱۵ ٍ ۵۱‬زضصس اـعایف یبـتِ اؾت‬ صفحه 1 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫پٌجطٌجِ ‪82‬ثْوی ‪ 01 * 0011‬تَریِ ‪ 01 * 8188‬رجت ‪ * 0001‬سبل سی ٍ دٍم ( اٍتَس ایکیٌجی ایل ) * ضوبرُ ( سبیی ) ‪1000 :‬‬ ‫همبلِ‬ ‫جشئیبت راست اسمبی‬ ‫لغً تحزیمَب‬ ‫در گشارش رٍسًبهِ ایزاى اهذُ اسات‪ :‬تاجازثاِ‬ ‫اجزای ثزجبم ایزاى را ثِ ایی جوعثٌذی رسابًاذُ‬ ‫است کِ صزف رتع تحزین رٍی کبغذ ثِ ها اٌابی‬ ‫ثزداضتِ ضذى هَاًع هت ذد تحزیوی ثاز ساز راُ‬ ‫ّوکبری ّبی التصبدی هیبى ایزاى ٍ سبیز کطَرّاب‬ ‫ٍ ثبسیگزاى التصبدی ًیست‪.‬‬ ‫س‪ٚ‬ص٘بٔ‪ ٝ‬ایشاٖ اص ا‪ٕٞ‬ایات اخاز ضإاب٘ات ثاشای‬ ‫خّ‪ٌٛ‬یشی اص ثذػ‪ٟ‬ذی ٔدذد وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬بی راشثا ‪،‬‬ ‫ٌضاسؽ ٔ د‪ٞ‬ذ‪ :‬دس ‪ٚ‬الغ پبفـبسی ٔدذا٘ا‪ ٝ‬ایاشاٖ‬ ‫ثش ضش‪ٚ‬ست ساػت سصٔبی تؼ‪ٟ‬اذات طاشف ‪ٞ‬ابی‬ ‫ٔمبثُ‪ ،‬ثشای خّ‪ٌٛ‬یشی اص تاىاشاس ٔاداذد ایاٗ‬ ‫ثذػ‪ٟ‬ذی اػت‪ .‬ث‪ ٝ‬ػجبست دیٍش ‪ٞ‬ذف اص طشح ایٗ‬ ‫ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع‪ ،‬ت‪ٙ‬جی‪ ٝ‬أشیىب ‪ ٚ‬ت ت فـبس لشاس دادٖ سٖ‬ ‫د‪ِٚ‬ت یب دیٍش اػوبی ‪٘ 1+4‬ج‪ٛ‬د‪ ٚ ٜ‬یاه الاذاْ‬ ‫تبوتیىبَ (ػّٕیبت ا اػت و‪ ٝ‬ثب ‪ٞ‬ذف ت مک ػی‪ٙ‬‬ ‫‪ٚ‬ػذ‪ ٜ‬سفغ ت شیٓ ٔطشح ٔ ؿ‪ٛ‬د‪ .‬تدشثا‪ ٝ‬ثاشخابْ‬ ‫٘ـبٖ داد و‪ِ ٝ‬غ‪ ٛ‬ت شیٓ ‪ٞ‬ب‪ ،‬ثا‪ ٝ‬خا‪ٟ‬ات ایا‪ٙ‬اىا‪ٝ‬‬ ‫تؼ‪ٟ‬ذات رشث ‪ٞ‬ب فمط س‪ٚ‬ی وبرز سٔذ ‪ ٚ‬تاذاثایاش‬ ‫الصْ ثشای ساػت سصٔبی الذأبت س٘‪ٟ‬ب ا٘ذیـایاذ‪ٜ‬‬ ‫٘ـذ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د‪٘ ،‬تبیح ٔ‪ٛ‬سد ا٘اتاظابس ایاشاٖ سا دس پا‬ ‫٘ذاؿت‪ .‬اص ایٗس‪ ٚ‬طشح ٔؼاِ‪ ٝ‬ساػت سصٔابیا اص‬ ‫ػ‪ٛ‬ی ایشاٖ ٘‪ ٝ‬یه ِح ثبصی یب الاذاْ ػإاّایابتا‬ ‫س‪ٚ‬ا٘ ثّى‪ ٝ‬یه تذثیش اخشای ثشای توٕیٗ ت مک‬ ‫ا‪ٞ‬ذاف ایشاٖ اص ت‪ٛ‬افک ‪ٞ‬ؼت‪ٝ‬ای ٔ ؼ‪ٛ‬ه ٔ ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ثش ایٗ اػابع ِاغا‪ ٛ‬واُ تا اشیآ ‪ٞ‬اب‪ ،‬ػاپاغ‬ ‫ساػت سصٔبی ایشاٖ ‪ ٚ‬پغ اص سٖ اخشای تؼا‪ٟ‬اذات‬ ‫‪ٞ‬ؼت‪ٝ‬ای‪ ،‬ث‪ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ػیبػت لطؼ خٕ‪ٟٛ‬سی اػالٔ‬ ‫ایشاٖ دس ایٗ د‪ٚ‬س اص ٌفت‪ٌٞٛٚ‬ب تؼییٗ ‪ ٚ‬چ‪ٙ‬اذیاٗ‬ ‫ثبس ت‪ٛ‬ػط س‪ٞ‬جش ٔؼظٓ ا٘ماله ث‪ٝ‬کشاحت ثیبٖ ؿذ‪ٜ‬‬ ‫اػت‪ .‬ایـبٖ دس ػخ‪ٙ‬شا٘ ٘‪ٛ‬س‪ٚ‬صی یىٓ فاش‪ٚ‬سدیاٗ‬ ‫‪ 1400‬دس ساثط‪ ٝ‬ثب ػیبػت وـ‪ٛ‬س دس ثبه تؼبُٔ ثاب‬ ‫طشف‪ٞ‬بی ثشخبٔ ‪ ٚ‬دس ثبه خ‪ٛ‬د ثشخبْ فشٔ‪ٛ‬د٘ذ‪:‬‬ ‫«أشیىبی ‪ٞ‬ب ثبیذ تٕبْ ت شیٓ‪ٞ‬ب سا ِغ‪ ٛ‬و‪ٙٙ‬ذ‪ ،‬ثؼاذ‬ ‫ٔب ساػت سصٔبی خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ وشد؛ اٌش چا‪ٙ‬اب٘اچا‪ ٝ‬ثا‪ٝ‬‬ ‫ٔؼ‪ٙ‬بی ‪ٚ‬الؼ وّٕ‪ِ ٝ‬غ‪ ٛ‬ؿذ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د‪ ،‬سٖ ‪ٚ‬لت ٔاب ثا‪ٝ‬‬ ‫تؼ‪ٟ‬ذات ثشخبٔ ٔبٖ ثشٔ ٌشدیٓ‪ ،‬یؼ‪ ٙ‬ثذ‪ٞ ٖٚ‬یچ‬ ‫ٔـىّ ث‪ ٝ‬تؼ‪ٟ‬ذات ثشخ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ ٌـت؛ ایٗ ػیبػات‬ ‫لطؼ اػت‪ .‬ل‪ َٛ‬أشیىبی ‪ٞ‬اب سا ه‪ٞ‬آم ٔاؼاتاجاش‬ ‫ٕ٘ دا٘یٓ؛ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ثٍ‪ٛ‬ی‪ٙ‬ذ ٔب ثاشٔا داسیآ ‪ ٚ‬س‪ٚ‬ی‬ ‫وبرز ثشداس٘ذ‪ ،‬ایٗ فبیذ‪ٜ‬ای ٘اذاسد؛ ػإاُ الصْ‬ ‫اػت؛ ثبیذ دس ػُٕ ت شیٓ ‪ٞ‬ب سا ثشداس٘ذ‪ٔ ،‬اب ‪ٞ‬آ‬ ‫ساػت سصٔبی و‪ٙ‬یٓ ‪ٔ ٚ‬طٕئٗ ثـ‪ٛ‬یٓ و‪ ٝ‬ت شیٓ‪ٞ‬اب‬ ‫ثشداؿت‪ ٝ‬ؿذ‪ ،ٜ‬سٖ‪ٚ‬لت ث‪ ٝ‬تؼ‪ٟ‬ذاتٕبٖ ػُٕ ٔ و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫ث‪ ٝ‬ػال‪ ٜٚ‬ایٗ طشح ایٗ ٔؼاِ‪ٕٞ ٝ‬ؼ‪ ٛ‬ثب لب٘‪ ٖٛ‬الاذاْ‬ ‫سا‪ٞ‬جشدی ثشای ِغ‪ ٛ‬ت شیٓ ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬کیب٘ت اص ٔا‪ٙ‬ابفاغ‬ ‫ّٔت ایشاٖ ٔل‪ٛ‬ه ‪ 12‬سرس ‪ 13۱۱‬اػت‪ .‬دس ٔابد‪ٜ‬‬ ‫‪ٞ‬فتٓ ایٗ لب٘‪ ٖٛ‬ثیبٖ ٔ و‪ٙ‬ذ‪:‬چ‪ٙ‬ب٘چا‪ ٝ‬وـا‪ٛ‬س‪ٞ‬ابی‬ ‫ٔتؼب‪ٞ‬ذ اص خّٕ‪ ٝ‬وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬بی ‪( 1+4‬سِٕبٖ‪ ،‬فاشا٘ؼا‪،ٝ‬‬ ‫اٍّ٘ؼتبٖ‪ ،‬چیٗ ‪ ٚ‬س‪ٚ‬ػی‪ٝ‬ا ٘ؼجت ث‪ ٝ‬اخشای تؼ‪ٟ‬ذات‬ ‫خ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬سفغ وبُٔ ت شیٓ‪ٞ‬ب اص خإّا‪ٞ ٝ‬ؼاتا‪ ٝ‬ای‪،‬‬ ‫٘ظبٔ ‪ ،‬حم‪ٛ‬ق ثـشی ‪ ٚ‬أثبَ سٖ ػّی‪ ٝ‬خإا‪ٟ‬ا‪ٛ‬سی‬ ‫اػالٔ ایشاٖ الذاْ و‪ٙٙ‬ذ‪ ،‬د‪ِٚ‬ت ٔا‪ٛ‬ظاف اػات‬ ‫ٌضاسؽ دلیک الذأبت ا٘دبْ ؿذ‪ ٜ‬سا ثا‪ٔ ٝ‬اداّاغ‬ ‫اسائ‪ ٝ‬و‪ٙ‬ذ‪ .‬وٕیؼی‪ ٖٛ‬أ‪ٙ‬یت ّٔ ‪ ٚ‬ػیبػت خبسخ‬ ‫‪٘ ٚ‬یض وٕیؼی‪ ٖٛ‬ا٘شطی ٔدّغ اسصیابثا خا‪ٛ‬د سا‬ ‫٘ؼجت ث‪ ٝ‬ایٗ ٌضاسؽ ث‪ٙٔ ٝ‬ظ‪ٛ‬س تؼییٗ تىّایاف دس‬ ‫ٔدّغ‪ ،‬ث‪ٔ ٝ‬دّغ ؿ‪ٛ‬سای اػالٔ ث‪ ٝ‬اػت‪ٙ‬بد ث‪ٙ‬اذ (‬ ‫‪7‬ا ٔبد‪45( ٜ‬ا لب٘‪ ٖٛ‬سییٗ٘بٔ‪ ٝ‬داخّ ٔدّغ اسائا‪ٝ‬‬ ‫ٔ و‪ٙٙ‬ذ‪.‬ثش ‪ٕٞ‬یٗ اػابع ٔاشواض پاظ‪ٞٚ‬اؾ ‪ٞ‬ابی‬ ‫ٔدّغ ؿ‪ٛ‬سای اػالٔ ٘یض دس تبسیخ ‪27/6/1400‬‬ ‫ط ٌضاسؿ ٔفلُ‪ ،‬دػت‪ٛ‬ساِؼٕاُ خابٔاؼا دس‬ ‫ساثط‪ ٝ‬ثب ٔؼاِ‪ ٝ‬ساػت سصٔبی ٔ‪ٙ‬تـش واشد‪ ٜ‬اػات‪.‬‬ ‫ایٗ ٌضاسؽ ثب خضئیبت فشا‪ٚ‬اٖ‪ ،‬ؿی‪ ٜٛ‬پیابد‪ ٜ‬ػابصی‬ ‫ک یح ساػت سصٔبی سا تذ‪ٚ‬یٗ وشد‪ٔ ٚ ٜ‬طبِؼ‪ ٝ‬سٖ‬ ‫ث‪ ٝ‬ػالل‪ٙٔ ٝ‬ذاٖ ت‪ٛ‬کی‪ ٔ ٝ‬ؿ‪ٛ‬د‪.‬ساػت سصٔابیا ‪ ،‬اص‬ ‫خ‪ٟ‬بت ٔختّف‪ ،‬اصخّٕ‪ ٝ‬دس وایافایات طاشاحا ‪،‬‬ ‫ویفیت اخشا ‪ ٚ‬تشتیت اخاشا‪ ،‬داسای ٔاالحاظابت‬ ‫حؼبع ‪ ٕٟٔ ٚ‬اػت ‪ ٚ‬ثبیذ ‪ٚ‬یظٌ ‪ٞ‬بی صیاش سا‬ ‫داؿت‪ ٝ‬ثبؿذ‪ -1:‬تشتیت اخشا‪:‬اص ٘ظش حم‪ٛ‬ل ساػاتا‬ ‫سصٔبی دس لشاسداد‪ٞ‬ب یه ٔشحّ‪ٔ ٝ‬مذٔبت حؼبه‬ ‫ٔ ؿ‪ٛ‬د‪ .‬ث‪ ٝ‬ط‪ٛ‬س ٔؼٕ‪ َٛ‬اسصیبث ‪ ٚ‬ثشسػ ت اماک‬ ‫ػی‪ ٙ‬تؼ‪ٟ‬ذات یه طشف‪ ،‬ث‪ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ضٕب٘ت اخشا ‪ٚ‬‬ ‫وؼت اطٕی‪ٙ‬بٖ خبطش طشف دیاٍاش ثاشای ا٘ادابْ‬ ‫تؼ‪ٟ‬ذات خ‪ٛ‬د اػت‪ .‬دس ثشخبْ‪ ،‬ساػاتا سصٔابیا‬ ‫سطا٘غ ثیٗإِّّ ا٘شطی اتٕ ‪ ٚ‬تاییذ ایٗ ٘‪ٟ‬ابد اص‬ ‫اخشای تؼ‪ٟ‬ذات ایشاٖ‪ٔ ،‬ج‪ٙ‬ابی اخاشای تاؼا‪ٟ‬اذات‬ ‫طشف‪ٞ‬بی ٔمبثُ دس ٘ظش ٌشفت‪ ٝ‬ؿذ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د‪ .‬دس ثخؾ‬ ‫‪C‬دس ضٕیٕ‪ ٝ‬پ‪ٙ‬دٓ ثشخبْ (ثب ػ‪ٙ‬ا‪ٛ‬اٖ س‪ٚ‬ص اخاشاا‬ ‫سٔذ‪ ٜ‬اػت‪ٚ :‬ل‪ٛ‬ع ‪ ٚ‬ت مک س‪ٚ‬ص اخشا ٔ‪ٛٙ‬ط ث‪ ٝ‬تاییذ‬ ‫سطا٘غ ثیٗإِّّ ا٘شطی اتٕ اص اخشای الاذأابت‬ ‫ٔشتجط ثب ‪ٞ‬ؼاتا‪ ٝ‬ای ایاشاٖ اػات‪ .‬د‪ٚ‬س‪ ٜ‬صٔاب٘ا‬ ‫پیؾثی‪ ٙ‬ؿذ‪ ٜ‬ثشای ایٗ ساػت سصٔبی حاذ‪ٚ‬د ‪3‬‬ ‫ٔب‪ ٜ‬اص س‪ٚ‬ص تل‪ٛ‬یت تب س‪ٚ‬ص اخشا (‪ 26‬دی ‪13۱4‬ا‬ ‫ث‪ٛ‬د‪.‬دس ؿشایط فؼّ و‪ ٝ‬ثب ثذػ‪ٟ‬ذی ٔىشس رشث ‪ٞ‬اب‬ ‫‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬ط‪ٛ‬س خبف أشیىبٔ‪ٛ‬اخ‪ٞ ٝ‬ؼتایآ‪ ،‬ضاش‪ٚ‬ست‬ ‫تشتیت صٔب٘ ‪ ٚ‬ػّٕ ِغ‪ ٛ‬ػّٕ ت شیٓ‪ٞ‬ب ٘ؼجت ث‪ٝ‬‬ ‫اخشای تؼ‪ٟ‬ذات ‪ٞ‬ؼت‪ٝ‬ای ایشاٖ ا‪ٕٞ‬یت ثیـتشی پیذا‬ ‫ال ٔ‪ٙ‬اطاما اػات وا‪ٝ‬‬ ‫ٔ و‪ٙ‬ذ‪ .‬ثش ایٗ اػبع وبٔ ک‬ ‫ثبصٌـت ایشاٖ ث‪ ٝ‬تؼ‪ٟ‬ذات ثشخبٔ ثؼذ اص تاایایاذ‬ ‫ساػت سصٔبی ٔطشح ٔ ؿا‪ٛ‬د ‪ ٚ‬ایاٗ فاّاؼافا‪ٝ‬‬ ‫ادأ‪ ٝ‬داسد‬ ‫‪ٚ‬خ‪ٛ‬دی ساػت سصٔبی اػت‪....‬‬ ‫اداهِ ًوبیص ارائِ اثتکبر عول‬ ‫ٍ ثبسیّبی تکزاری غزه‬ ‫ّیبت هذاکزُ کٌٌذُ جوَْری اسالهی‬ ‫ایزاى در حبلی ثِ هذاکزات خَد در‬ ‫ٍیی ثب هحَریت لغَ تحزینّاب اداهاِ‬ ‫هی دّذ کِ ًوبیص ارائِ اثتکبر عاوال‬ ‫تَسط کطَرّبی غزثی تکزار هیضاَد‬ ‫تایاَیال غایاز ازٍری‬ ‫کِ ثبعا‬ ‫هذاکزات ضذُ است‪.‬‬ ‫ٔزاوشات ‪ٚ‬یٗ ایٗ س‪ٚ‬ص‪ٞ‬ب دس حابِا‬ ‫ادأ‪ ٝ‬پیذا ٔ و‪ٙ‬ذ و‪ٞ ٝ‬یبت خٕ‪ٟٛ‬سی‬ ‫اػالٔ ایشاٖ ‪ ٚ‬ػبیاش ‪ٞ‬ایابت ‪ٞ‬اب ثا‪ٝ‬‬ ‫ک‪ٛ‬ست د‪ ٚ‬خب٘ج‪ ٚ ٝ‬چ‪ٙ‬ذ خاب٘اجا‪ ٝ‬دس‬ ‫پبیتخت اتشیؾ خّؼبت فـشد‪ ٜ‬ای سا‬ ‫دس ػط‪ٛ‬ح ٔختّف د٘جبَ ٔ و‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ػّ ثبلشی ٔازاواشا‪ ٜ‬وا‪ٙ‬ا‪ٙ‬اذ‪ ٜ‬اسؿاذ‬ ‫وـ‪ٛ‬سٔبٖ دس ادأ‪ ٝ‬سایض٘ ‪ٞ‬بی خا‪ٛ‬د‬ ‫دس ‪ٚ‬یٗ‪ ،‬س‪ٚ‬ص ٌزؿت‪( ٝ‬ػ‪ ٝ‬ؿا‪ٙ‬اجا‪ٝ‬ا ثاب‬ ‫سافبئُ ٌش‪ٚ‬ػا ٔاذیاشواُ سطا٘اغ‬ ‫ثیٗ إِّّ ا٘شطی اتٕ ثا‪ ٝ‬ثا ا ‪ٚ‬‬ ‫تجبدَ ٘ظش پاشداخات‪.‬سئایاغ ‪ٞ‬ایابت‬ ‫ٔزاوش‪ ٜ‬و‪ٙٙ‬ذ‪ ٜ‬خٕ‪ٟٛ‬سی اػالٔ ایشاٖ‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ س‪ٚ‬ص ٌزؿت‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬کا‪ٛ‬ست د‪ٚ‬‬ ‫خب٘ج‪ ٝ‬ثب ا٘شیى‪ٛٔ ٝ‬سا ‪ٕٞ‬ب‪ًٙٞ‬وا‪ٙ‬ا‪ٙ‬اذ‪ٜ‬‬ ‫اس‪ٚ‬پبی ٌفت ‪ٌٞٛٚ‬اب دیاذاس واشد‪.‬‬ ‫پغ اص ایٗ دیذاس ثبلشی ثب ٕ٘بی‪ٙ‬ذٌابٖ‬ ‫ػ‪ ٝ‬وـ‪ٛ‬س اس‪ٚ‬پبی ثاب حوا‪ٛ‬س ٔا‪ٛ‬سا‬ ‫خّؼ‪ٝ‬ای سا ثاشٌاضاس واشد‪.‬ثاشاػابع‬ ‫ت‪ٛ‬افک ک‪ٛ‬ست ٌشفت‪ٔ ٝ‬یبٖ ‪ٞ‬یبت ‪ٞ‬ابی‬ ‫ٔزاوش‪ ٜ‬و‪ٙٙ‬ذ‪ ،ٜ‬خاّاؼا‪ ٝ‬وإایاؼایا‪ٖٛ‬‬ ‫ٔـتشن ثشخبْ دس حبَ حبضش ثشٌضاس‬ ‫ٕ٘ا ؿا‪ٛ‬د ‪ٔ ٚ‬ازاواش‪ ٜ‬وا‪ٙ‬ا‪ٙ‬اذٌابٖ‬ ‫دیذاس‪ٞ‬بی خا‪ٛ‬د سا ثا‪ ٝ‬کا‪ٛ‬ست د‪ٚ‬‬ ‫خب٘ج‪ ٚ ٝ‬چ‪ٙ‬ذخب٘ج‪ ٝ‬ادأ‪ ٔ ٝ‬د‪ٙٞ‬ذ‪.‬‬ ‫دس س‪ٚ‬ص‪ٞ‬اابی ٌاازؿااتاا‪ ٝ‬یااى ا اص‬ ‫خجشٍ٘بساٖ سػاب٘ا‪ٞ ٝ‬ابی راشثا اص‬ ‫ثشٌضاسی وٕیؼی‪ٔ ٖٛ‬ـتشن ثاشخابْ‬ ‫خجش داد‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ایٗ تشتیت ٔایاضاٖ‬ ‫فـبس سا ثش س‪ٚ‬ی ‪ٞ‬یبت ایشا٘ افضایاؾ‬ ‫د‪ٞ‬ذ؛ أب یه ٔ‪ٙ‬جغ ٔطّغ اص ٔزاواشات‬ ‫‪ٚ‬یٗ ٌفت وا‪ ٝ‬س‪ٚ‬ػابی ‪ٞ‬ایابت ‪ٞ‬اب‬ ‫ٔ ت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ ‪ٞ‬ش صٔبٖ وا‪٘ ٝ‬ایابص ثابؿاذ‬ ‫دیذاس‪ٞ‬بی سا دس فشٔت‪ٞ‬بی ٔـخاق‬ ‫داؿت‪ ٝ‬ثبؿ‪ٙ‬ذ‪ .‬چ‪ٙ‬یٗ دیذاسی ث‪ٔ ٝ‬ؼا‪ٙ‬ابی‬ ‫اػالْ ت‪ٛ‬افک یب ؿىؼت ٘خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ث‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ط س‪ٚ‬ص‪ٞ‬بی ٌزؿتا‪ ٝ‬ثاب تا‪ٛ‬خا‪ ٝ‬ثا‪ٝ‬‬ ‫کذا‪ٞ‬بی و‪ ٝ‬اص ‪ٞ‬یبت حبوٕ‪ ٝ‬سٔشیىب‬ ‫ؿ‪ٙ‬یذ‪ ٔ ٜ‬ؿذ‪٘ ،‬ـبٖ ٔ داد و‪ ٝ‬ا٘ؼدبْ‬ ‫وبف ثشای اتخبر تلٕیٓ ػیبػا دس‬ ‫ٔؼیش پیـشفت ٔزاوشات ‪ٚ‬یاٗ ‪ٚ‬خا‪ٛ‬د‬ ‫٘ذاسد‪ .‬دس ادأ‪ ٝ‬ایاٗ اخاتاالفابت دس‬ ‫سٔشیىب سیچبسد ٘فی‪ ٛ‬طشاح ت شیٓ‪ٞ‬بی‬ ‫ایشاٖ‪ ،‬ث‪ ٝ‬دِیُ اختالف ثب ساثشت ٔبِا‬ ‫سئیغ ‪ٞ‬یبت سٔاشیاىابیا ‪ ،‬اص تایآ‬ ‫ٔزاوش‪ٜ‬و‪ٙٙ‬ذ‪ ٜ‬خذا ؿذ ‪ ٚ‬ثا‪ٚ ٝ‬صاست‬ ‫خبسخ‪ ٝ‬ثبصٌـت‪.‬س‪ٚ‬ص ٌازؿاتا‪٘ ٝ‬ایاض‬ ‫خجشی ٔج‪ ٙ‬ثاش خاذا ؿاذٖ طاشاح‬ ‫ت شیٓ‪ٞ‬بی ایاشاٖ اص ‪ٚ‬صاست أا‪ٛ‬س‬ ‫خبسخ‪ٙٔ ٝ‬تـش ؿذ‪ .‬سیچبسد ٘افایا‪ ٛ‬دس‬ ‫اوب٘ت ت‪ٛ‬ییتشی خ‪ٛ‬د ٘‪ٛ‬ؿت‪ٔ :‬اٗ دس‬ ‫تبسیخ ‪ 6‬دػابٔاجاش(‪15‬سرسا اص تایآ‬ ‫سٔشیىب ث‪ ٝ‬دِیُ اختالف ٘ظش حمیاما‬ ‫دس ٔ‪ٛ‬سد ػیبػت خذا ؿذْ ‪ٞ ٚ‬افاتا‪ٝ‬‬ ‫ٌزؿت‪٘ ٝ‬یض اص ‪ٚ‬صاست خبسخ‪ ٝ‬سٔشیىاب‬ ‫خبسج ؿذْ‪ٚ .‬ی افض‪ٚ‬د‪ :‬اٌشچ‪ ٝ‬افاشاد‬ ‫صیبدی ت‪ٛ‬کیف دسػت اص دیذٌب‪ٞ ٜ‬اب‬ ‫اخجبر کَتبُ‬ ‫‪ ٚ‬ػ‪ٛ‬اثک ٔٗ ٕ٘ د‪ٙٞ‬ذ‪ ،‬أب ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ثا‪ٝ‬‬ ‫ٔب‪ٞ‬یت خبسی ٔازاواشات دس ‪ٚ‬یاٗ‪،‬‬ ‫ٕ٘ خ‪ٛ‬ا‪ ٓٞ‬دسحبَ حبضش خاضئایابت‬ ‫ثیـتشی سا ػّ‪ ٙ‬ثایابٖ وا‪ٙ‬آ‪ٚ.‬خا‪ٛ‬د‬ ‫اختالفبت داخّ دس سٔاشیاىاب ٘ـابٖ‬ ‫د‪ٙٞ‬ذ‪ ٜ‬ایٗ اػت و‪ ٝ‬د‪ِٚ‬ت ثبیاذٖ دس‬ ‫أش ٔازاواش‪ ٜ‬ثا اخاتایابس اػات ‪ٚ‬‬ ‫ٕ٘ ت‪ٛ‬ا٘ذ ا٘ؼطبف الصْ سا داؿت‪ ٝ‬ثبؿذ‪.‬‬ ‫‪ٕٞ‬یٗ ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع ثبػ ؿذ‪ ٜ‬اػات وا‪ٝ‬‬ ‫ٔزاوشات ث‪ ٝ‬ط‪ َٛ‬ث ا٘ادابٔاذ‪ .‬الصْ‬ ‫اػت سٔشیىب ثبیذ ثب اتخابر تلإایآ‬ ‫ػیبػ تىّیف خ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬طاشف ‪ٞ‬ابی‬ ‫دیٍش سا دس ٔزاواشات ‪ٚ‬یاٗ س‪ٚ‬ؿاٗ‬ ‫و‪ٙ‬ذ‪.‬دس ‪ٕٞ‬یٗ حبَ‪ ،‬سطیٓ ک‪ٟ‬ی‪٘ٛ‬یؼت‬ ‫٘یض ٔب٘‪ٙ‬ذ ٔزاوشات ٔ‪ٙ‬ت‪ ٟ‬ث‪ ٝ‬ثاشخابْ‪،‬‬ ‫٘ؼجت ث‪ ٝ‬ایٗ ٔزاواشات ثا تافاب‪ٚ‬ت‬ ‫٘یؼت ‪ٕ٘ ٚ‬بی‪ٙ‬ذٌبٖ ایٗ سطیٓ دس ‪ٚ‬یاٗ‬ ‫حو‪ٛ‬س پیذا وشد‪ ٜ‬ا٘اذ‪ .‬ایاٗ حوا‪ٛ‬س‬ ‫ریشٔ‪ٙ‬تظش‪ ٜ‬ث‪ٞ ٝ‬ش دِیّ ثاذ‪ ٖٚ‬ؿاه‬ ‫ٔ ت‪ٛ‬ا٘ذ ػابٔاّا ثابصداس٘اذ‪ ٜ‬ثاشای‬ ‫پیـشفت دس س‪٘ٚ‬ذ ٔزاوشات ‪ٚ‬یاٗ دس‬ ‫ؿشایط فؼّ ثبؿذ‪ٔ.‬یخبئیُ ا‪ِٚ‬یاب٘ا‪ٛ‬ف‬ ‫ٔزاوش‪ ٜ‬و‪ٙٙ‬ذ‪ ٜ‬اسؿذ س‪ٚ‬ػایا‪ ٝ‬دسثابس‪ٜ‬‬ ‫دیذاس خ‪ٛ‬د ثاب ٘إابیا‪ٙ‬اذٌابٖ سطیآ‬ ‫ک‪ٟ‬ی‪٘ٛ‬یؼت ثب اؿبس‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬دیذاس ا‪ٚ‬‬ ‫ثب ‪ٞ‬یبت دیپّٕبتیه اػشائیُ‪ ،‬استجبطا‬ ‫ثب ٔزاوشات ‪ٚ‬یٗ ٘ذاؿت‪ٌ ،‬فت‪ٔ :‬ب اص‬ ‫ٔ‪ٛ‬اضغ یىذیٍش سٌب‪ٞ ٜ‬ؼتیٓ ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬ایاٗ‬ ‫‪ٚ‬الؼیت احتشاْ ٔ ٌازاسیآ وا‪ ٝ‬دس‬ ‫ٔ‪ٛ‬سد ثشخبْ اختالف ٘ظش داسیآ‪ .‬ثا‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬خا‪ٛ‬د‬ ‫‪ٕٞ‬یٗ خبطش چیضی ثشای ث‬ ‫٘ذاسد‪.‬‬ ‫اهزیکب دًجبل اًشٍای ایزاى ثَد‪،‬‬ ‫ًگبُ ثِ ضزق ٍ ّوسبیگبى تَطئِ غزثی را خٌثی کزد‬ ‫عضَ کویسیَى اهٌیت هلی ٍ سیبست خبرجی هجلس‬ ‫گفت‪:‬تمَیت رٍاثط ایزاى ثاب کطاَرّابی حاَسُ‬ ‫ضزلی‪،‬اهزیکب را اس راّجزدّب ٍ تصویوبت خَد ًباهیذ‬ ‫هی کٌذ ٍ ثبع تطَیک دیگز کطَرّب ثزای تاَسا اِ‬ ‫رٍاثط خَد ثب جوَْری اسالهی ایزاى هیضَد‪.‬‬ ‫ؿ‪ٟ‬شیبس حیذسی ٌفت‪ :‬وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬بی ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬ؿشل اص‬ ‫خّٕ‪ ٝ‬س‪ٚ‬ػی‪ ٚ ٝ‬چیٗ ظشفیت ثبالی ثشای ٌؼاتاشؽ‬ ‫ٔجبدالت التلبدی ثب ایشاٖ داس٘ذ‪ .‬ایشاٖ دس تؼبُٔ ثاب‬ ‫ؿشق ٔـتشوبت صیبدی اص خ‪ٟ‬ت سیـ‪ٞ ٝ‬بی فش‪ٍٙٞ‬‬ ‫‪ ٚ‬تبسیخ داسد ‪ ٔ ٚ‬ت‪ٛ‬ا٘ذ ثاب تا‪ٛ‬ػاؼا‪ ٝ‬س‪ٚ‬اثاط ثاب‬ ‫وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬بی ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬ؿشق دس ٔمبثّ‪ ٝ‬ثب ت شیٓ‪ٞ‬ب ػإاُ‬ ‫و‪ٙ‬ذ‪ٕ٘.‬بی‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬للش ؿیشیٗ اظا‪ٟ‬ابس داؿات‪٘ :‬اتایادا‪ٝ‬‬ ‫سایض٘ ‪ٞ‬ب‪،‬تؼبٔالت ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬افمبت ایشاٖ ثاب وـا‪ٛ‬س‪ٞ‬ابی‬ ‫ؿشل ‪ ،‬لشاسداد ‪ 25‬ػبِ‪ ٝ‬ثب چیٗ اػت ‪ ٚ‬دس سی‪ٙ‬ذ‪ٓٞ ٜ‬‬ ‫ت‪ٛ‬افک سا‪ٞ‬جشدی ثب س‪ٚ‬ػی‪ ٝ‬ػّٕیبت خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ ‪ ٚ‬ایاٗ‬ ‫ت‪ٛ‬افمبت توٕیٗ و‪ٙٙ‬ذ‪ ٜ‬س‪ٚ‬اثط ‪ ٚ‬تؼبٔالت وـ‪ٛ‬س ثاب‬ ‫ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬ؿشق خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ث‪ٛ‬د‪.‬حیذسی تلشیح وشد‪ :‬ایاشاٖ‬ ‫ٔ ت‪ٛ‬ا٘ذ ثب ٌؼتشؽ تؼبٔالت خ‪ٛ‬د ثب حا‪ٛ‬ص‪ ٜ‬ؿاشق‪،‬‬ ‫تالؽ ‪ٞ‬بی سٔشیىب ‪ ٚ‬ثشخ اص وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬بی ‪ٕٞ‬ؼا‪ ٛ‬ثاب‬ ‫‪ٚ‬اؿ‪ٍٙ‬تٗ سا خ‪ٟ‬ت ٔ‪ٙ‬ض‪ٚ‬ی وشدٖ خٕ‪ٟٛ‬سی اػالٔا‬ ‫خ‪ٙ‬ث و‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬س‪ٚ‬اثط خ‪ٛ‬د سا ثب وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬بی ‪ٕٞ‬ؼبیا‪ٚ ٝ‬‬ ‫ٔ‪ٙ‬طم‪ ٝ‬سا تم‪ٛ‬یت و‪ٙ‬ذ‪.‬ایٗ ػو‪ ٛ‬وٕیؼی‪ ٖٛ‬أ‪ٙ‬یت ّٔ‬ ‫‪ ٚ‬ػیبػت خبسخ ٔدّغ ثب ٔثجت اسصیبثا واشدٖ‬ ‫ػیبػت خبسخ د‪ِٚ‬ت ػیضد‪ ٓٞ‬دس تؼبُٔ ایاشاٖ ثاب‬ ‫ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬ؿشق ٌفت‪ :‬سٔشیىبی ‪ٞ‬ب تل‪ٛ‬س وشد٘ذ و‪ ٝ‬ثاب‬ ‫اػٕبَ فـبس ثش خٕ‪ٟٛ‬سی اػالٔ ایشاٖ ٔ ت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ ثا‪ٝ‬‬ ‫ا‪ٞ‬ذاف خ‪ٛ‬د ثشػ‪ٙ‬ذ ‪ٞ ٚ‬یچ سا‪ ٞ‬ثاشای خإا‪ٟ‬ا‪ٛ‬سی‬ ‫اػالٔ ثبل ٕ٘ ٔب٘ذ‪ ،‬دس حابِا وا‪ ٝ‬د‪ ٚ‬لاذست‬ ‫ثضسی چیٗ ‪ ٚ‬س‪ٚ‬ػی‪ ٝ‬و‪ ٝ‬دس ٔمبثُ سٔشیىب تؼاشیاف‬ ‫ٔ ؿ‪٘ٛ‬ذ‪ ،‬ساثط‪ ٝ‬چ‪ٙ‬ذیٗ ػبِا‪ ٝ‬ثاب ایاشاٖ داس٘اذ‪ٚ.‬ی‬ ‫ٔتزوش ؿذ‪ :‬س‪ٚ‬ػی‪ ٚ ٝ‬چیٗ خض‪ ٚ‬وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬بی ‪ٞ‬ؼاتا‪ٙ‬اذ‬ ‫و‪ٕٛٞ ٝ‬اس‪ ٜ‬استجبط ٔ‪ٙ‬بػج ثب خٕ‪ٟٛ‬سی اػالٔ ایشاٖ‬ ‫داؿت‪ ٝ‬ا٘ذ ‪ ٚ‬ایشاٖ د٘جبَ تؼٕیک استجبط ثب وـا‪ٛ‬س‪ٞ‬ابی‬ ‫‪ٕٞ‬ؼ‪ ٛ‬اػت‪ٕ٘ .‬بی‪ٙ‬ذ‪ٔ ٜ‬شدْ للش ؿیشیٗ ثب تبویاذ ثاش‬ ‫ٔ‪ٟ‬شداد ‪ٚ‬یغوشٔ ‪:‬‬ ‫ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬تم‪ٛ‬یت س‪ٚ‬اثط ثب وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬ابی حا‪ٛ‬ص‪ ٜ‬ؿاشق ‪ٚ‬‬ ‫‪ٕٞ‬ؼبیٍبٖ‪،‬سٔشیىب سا اص سا‪ٞ‬جشد‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬تلٕیٕبت خ‪ٛ‬د‬ ‫٘بأیذ ٔ و‪ٙ‬ذ ٌفت‪ :‬تؼٕیک س‪ٚ‬اثط ایشاٖ ثب ؿاشق ‪ٚ‬‬ ‫‪ٕٞ‬ؼبیٍبٖ ثبػ ایدبد اٍ٘یاض‪ ٚ ٜ‬تـا‪ٛ‬یاک دیاٍاش‬ ‫وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬بی دس حبَ ت‪ٛ‬ػؼ‪ ٚ ٝ‬ت‪ٛ‬ػاؼا‪ ٝ‬یابفاتا‪ ٝ‬ثاشای‬ ‫تم‪ٛ‬یت س‪ٚ‬اثط اػتشاتظیه خ‪ٛ‬د ثب خٕ‪ٟٛ‬سی اػالٔ‬ ‫ٔ ؿ‪ٛ‬د ‪٘ ٚ‬مؾ ایٗ تؼبٔالت دس ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬التلابدی ‪ٚ‬‬ ‫ث اثش وشدٖ ت شیٓ ‪ٞ‬ب ‪ ٓٞ‬س‪ٚ‬ؿٗ اػت‪.‬‬ ‫تحزین هزدم ایزاى‬ ‫جٌبیت علیِ ثطزیت است‬ ‫ایزاى ثِ رغن تْذیذّب ٍ تحزینّبی اهزیکب‪،‬‬ ‫ًفت خَد را هیتزٍضذ‬ ‫دثیزکل حشه هَتلفِ گفت‪ :‬در حابلای‬ ‫کِ در دٍرُ هصذق‪ ،‬دٍلت ًوی تَاًست‬ ‫حتی یک ثطکِ ًفت ثفزٍضذ‪ٍ ،‬لی هب ثاِ‬ ‫رغن تْذیذات اهزیکب ًفت خَد را در‬ ‫ًٍشٍئال هیتزٍضین‪.‬‬ ‫سّزا ارضبدی سافایاز ٍ ها ابٍى‬ ‫ًوبیٌذگی ایزاى در سبسهابى هالال‬ ‫هتحذ تبکیذ کزد اعوبل تحزین ّابی‬ ‫یکجبًجِ علیِ هزدم ایزاى‪ ،‬ثاِ ٍیا ُ‬ ‫تحازیان ّابی دارٍیای ٍ الاالم‬ ‫ثطزدٍستبًِ‪ ،‬الذاهی جٌبیتکابراًاِ ٍ‬ ‫ه بدل ثب جٌبیت علیِ ثطزیت است‪.‬‬ ‫ص‪ٞ‬شا اسؿبدی ػفیش ‪ٔ ٚ‬ؼب‪ٕ٘ ٖٚ‬بی‪ٙ‬ذٌ ایشاٖ دس ػبصٔبٖ ٔاّاُ ٔاتا اذ افاض‪ٚ‬د‪:‬‬ ‫ت شیٓ‪ٞ‬بی ریشلب٘‪ ٘ٛ‬دػتشػ الـبس سػیتپزیش خبٔؼ‪ ٝ‬دس وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬ابی تا ات‬ ‫ت شیٓ اص خّٕ‪ ٝ‬ایشاٖ سا ث‪ ٝ‬الالْ ‪ّٔ ٚ‬ض‪ٔٚ‬بت ا‪ِٚ‬ی‪ ٝ‬پضؿى ثؼیبس دؿ‪ٛ‬اس وشد‪ ٜ‬و‪ٝ‬‬ ‫دس ٘تید‪ ٝ‬سٖ خبٖ ‪ ٚ‬ػالٔت ؿ‪ٟ‬ش‪٘ٚ‬ذاٖ دس ٔؼشم خطش لشاس ٌشفت‪ ٝ‬اػت‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی تلشیح وشد‪ :‬تبٔیٗ داس‪ ،ٚ‬تد‪ٟ‬یضات ‪ ٚ‬وبال‪ٞ‬ابی ثا‪ٟ‬اذاؿاتا ثا‪ٚ ٝ‬اػاطا‪ٝ‬‬ ‫ٔ ذ‪ٚ‬دیت ‪ٞ‬بی ؿذیذ اػٕبَ ؿذ‪ ٜ‬ثش ٔ‪ٙ‬بثغ اسصی اص خّٕ‪ ٝ‬الالْ ثـشد‪ٚ‬ػتب٘‪ ،ٝ‬ثاب‬ ‫ٔ‪ٛ‬ا٘غ خذی ٔ‪ٛ‬اخ‪ ٝ‬ؿذ‪ ٜ‬اػت‪ .‬ایٗ الذأبت ریشلب٘‪ٔ ٘ٛ‬ؼتمیٕب ثش ص٘ذٌ سػیت‬ ‫پزیشتشیٗ ؿ‪ٟ‬ش‪٘ٚ‬ذاٖ ایشاٖ اص خّٕ‪ ٝ‬ص٘بٖ‪ ،‬و‪ٛ‬دوبٖ ‪ ٚ‬ثیٕبساٖ تاثیش ٔ‪ٙ‬ف ٌزاؿتا‪ٝ‬‬ ‫اػت‪.‬دیپّٕبت اسؿذ خٕ‪ٟٛ‬سی اػالٔ ایشاٖ دس ػبصٔبٖ ّٔاُ اظا‪ٟ‬ابس داؿات‪:‬‬ ‫ٔؼبِ‪ ٝ‬ثؼیبس ٔتبثش و‪ٙٙ‬ذ‪ ٜ‬ایٗ اػت و‪ ٝ‬ثؼیبسی اص و‪ٛ‬دوبٖ دس ٘اتایادا‪ ٝ‬چا‪ٙ‬ایاٗ‬ ‫الذأبت ریشا٘ؼب٘ خبٖ خ‪ٛ‬د سا اص دػت داد‪ ٜ‬ا٘ذ‪.‬اسؿبدی تبویذ وشد‪ٕٞ :‬ب٘ط‪ٛ‬س‬ ‫و‪ ٝ‬سئیغ خٕ‪ٟٛ‬س وـ‪ٛ‬سٔبٖ دس ػخ‪ٙ‬شا٘ خ‪ٛ‬د دس ٘ـؼات ٔادإاغ ػإا‪ٔٛ‬ا‬ ‫ػبصٔبٖ ُّٔ ٔت ذ اػالْ وشد‪ ،‬اػٕبَ ت شیٓ ‪ٞ‬بی یىدب٘ج‪ ٝ‬ػّی‪ٔ ٝ‬شدْ ایاشاٖ‪ ،‬ثا‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬یظ‪ ٜ‬ت شیٓ ‪ٞ‬بی داس‪ ٚ ٚ‬الالْ ثـشد‪ٚ‬ػتب٘‪ ،ٝ‬الذأ خ‪ٙ‬بیتىابسا٘ا‪ٔ ٚ ٝ‬اؼابدَ ثاب‬ ‫خ‪ٙ‬بیت ػّی‪ ٝ‬ثـشیت اػت‪ .‬وؼب٘ و‪ ٝ‬وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬ب سا ت شیٓ ٔ و‪ٙٙ‬ذ ٘جابیاذ ثاشای‬ ‫چ‪ٙ‬یٗ خ‪ٙ‬بیبت ؿ‪ٙ‬یغ ث ٔدبصات ثٕب٘‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫حصَل تَاتک در ٍیی هٌتظز تصویوبت سیبسی‬ ‫طزف همبثل است‬ ‫سخٌگَی ٍسارت اهَر خبرجِ ثب ثیبى ایٌکِ تاْازاى‬ ‫تصویوبت سیبسی خَد را سبلْب پیص گازتاتاِ ٍ در‬ ‫ثزجبم ثبلی هبًذُ است‪ ،‬گفت‪ :‬تَاتک در ٍیی هٌتظاز‬ ‫تصویوبت سیبسی طزف همبثل است‪.‬‬ ‫ػؼیذ خطیتصاد‪ٌ ٜ‬فت‪ :‬ثٗ ثؼت دس ‪ٚ‬یٗ ٘ایاؼات‪،‬‬ ‫ٔزاوشات ‪ٕٞ‬ب٘‪ٙ‬ذ ػبثک ثشٌضاس ٔ ؿ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬سفات ‪ٚ‬‬ ‫ثشٌـت‪ٞ‬ب ٔیبٖ ‪ٞ‬یئت‪ٞ‬ب دس حبَ ا٘دبْ اػت‪ٌ ،‬فات‬ ‫‪ٌٞٛ ٚ‬ب ‪ٚ‬لت ث‪ ٝ‬س‪ٚ‬ص‪ٞ‬بی ٔ سػذ و‪ ٝ‬ثبیذ دس ٔ‪ٛ‬سد‬ ‫ٔؼبئُ خذی ک جت ؿ‪ٛ‬د‪ ،‬ػخت ٔ ؿا‪ٛ‬د‪ .‬اِاجاتا‪ٝ‬‬ ‫لااطااؼ ا کب ثااب یااه ػااشی واا‪ٙ‬ااذی ‪ٞ‬اابی ا س‪ٚ‬ثااش‪ٚ‬‬ ‫اػت‪ .‬ػخ‪ٍٛٙ‬ی ‪ٚ‬صاست أ‪ٛ‬س خبسخ‪ ٝ‬اضبفا‪ ٝ‬واشد‪:‬‬ ‫خٕ‪ٟٛ‬سی اػالٔ ایشاٖ پغ اص ثبصٌـت ‪ٞ‬یئت خ‪ٛ‬د‬ ‫ث‪ ٝ‬ت‪ٟ‬شاٖ طشح پیـ‪ٟٙ‬بدی داد‪ ٜ‬ؿذ‪ ٜ‬سا ٔاداذد کا ثا‪ٝ‬‬ ‫‪ ٚ‬ثشسػ ٌزاؿت؛ اِاجاتا‪ ٝ‬دادٖ ‪ٌ ٚ‬اشفاتاٗ‬ ‫ث‬ ‫پیـ‪ٟٙ‬بدات یه أش ػبدی اػت ‪ٞ ٚ‬یچ اتفبق خابسق‬ ‫اِؼبد‪ ٜ‬ای سخ ٘ذاد‪ ٜ‬اػت‪ٚ.‬ی ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬س٘چا‪ ٝ‬دس‬ ‫‪ٚ‬یٗ ثبل ٔب٘ذ‪ ٜ‬دس ٔ‪ٛ‬سد ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ػبت وّیاذی اػات‪،‬‬ ‫افض‪ٚ‬د‪ :‬ت‪ٛ‬افک دس ‪ٚ‬یٗ ٔ‪ٙ‬تظش تلٕیٕبت ػیبػ طشف‬ ‫ٔمبثُ اػت‪ .‬ت‪ٟ‬شاٖ تلٕیٕبت ػیبػ خ‪ٛ‬د سا ػبَ‪ٞ‬ب‬ ‫پیؾ ٌشفت‪ ٚ ٝ‬دس ثشخبْ ثبل ٔب٘ذ‪ ٜ‬اػت‪ٔ .‬ب ٔ‪ٙ‬اتاظاش‬ ‫ایٗ ‪ٞ‬ؼتیٓ و‪ ٝ‬پبػخ اثتىبسات ‪ ٚ‬پیـ‪ٟٙ‬بدات ایشاٖ سا‬ ‫ثٍیشیٓ‪ .‬خطایات صاد‪ٌ ٜ‬افات‪ٞ :‬اش چاماذس اساد‪ٜ‬‬ ‫سٔشیىبی ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬تش‪ٚ‬ئیىبی اس‪ٚ‬پبی ثبال ثش‪ٚ‬د فبکّ‪ٔ ٝ‬ب‬ ‫تب سػیذٖ ث‪ ٝ‬ت‪ٛ‬افک وب‪ٞ‬ؾ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ یبفت‪ .‬ػخ‪ٍٙ‬ا‪ٛ‬ی‬ ‫‪ٚ‬صاست أ‪ٛ‬س خبسخ‪ٕٞ ٝ‬چ‪ٙ‬یٗ اص دیذاس أش‪ٚ‬ص ‪ٚ‬صیاش‬ ‫أ‪ٛ‬س خبسخ‪ ٝ‬وـ‪ٛ‬سٔبٖ ثب ‪ٕٞ‬تبی ایشِ‪ٙ‬ذی دس تا‪ٟ‬اشاٖ‬ ‫خجش داد‪ٚ.‬ی دس پبػخ ثا‪ ٝ‬ػا‪ٛ‬اِا دسثابس‪ ٜ‬ا‪ٞ‬اذای‬ ‫داسای ‪ٞ‬بی افغب٘ؼتبٖ ث‪ ٝ‬لشثب٘یبٖ ‪ 11‬ػپتبٔجش‪ٌ ،‬افات‪:‬‬ ‫ایٗ ا‪ِٚ‬یٗ ثبسی ٘یؼت و‪ ٝ‬ایبالت ٔت ذ‪ ٜ‬ثا‪ ٝ‬رابست‬ ‫أ‪ٛ‬اَ وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬بی دیٍش دػت ٔ ص٘ذ‪ .‬ثاب‪ٚ‬س ایابالت‬ ‫* امیزعبذاللُیبن‪ :‬حصًل تًافک وُابیا‬ ‫مىًط بز رفتبر مسئًالوٍ طزف غزب است‬ ‫حؼیٗ أیشػجذاِّ‪ٟ‬یبٖ ‪ٚ‬صیش أ‪ٛ‬س خابسخا‪ ٝ‬ایاشاٖ دس‬ ‫ت‪ٛ‬ئیت ث‪ٌ ٝ‬فت ‪ٌٛٚ‬ی تّف‪ ٙ‬خ‪ٛ‬د ثب خ‪ٛ‬صح ثا‪ٛ‬سَ‬ ‫ٔؼئ‪ َٛ‬ػیبػت خبسخ ات بدی‪ ٝ‬اس‪ٚ‬پب اؿبس‪ ٚ ٜ‬تبویذ‬ ‫وشد و‪ ٝ‬حل‪ َٛ‬ت‪ٛ‬افک ٘‪ٟ‬بی ٔ‪ٛٙ‬ط ثش سفتبس ٔؼئ‪ٛ‬ال٘‪ٝ‬‬ ‫طااشف رااشث ا اػاات‪ٚ .‬صاست أاا‪ٛ‬س خاابسخاا‪،ٝ‬‬ ‫أیشػجذاِّ‪ٟ‬یبٖ دس ایٗ ت‪ٛ‬ئیت ٘‪ٛ‬ؿت‪ :‬دس تإابع ثاب‬ ‫خ‪ٛ‬صح ث‪ٛ‬سَ دس ٔ‪ٛ‬سد سخشیٗ ‪ٚ‬ضؼیت ٔازاواشات‬ ‫‪ٚ‬یٗ ٌفت ‪ ٌٛٚ‬وشدیٓ‪ٚ.‬ی ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬اىا‪ ٝ‬سػابیات‬ ‫خط‪ٛ‬ط لشٔض ایشاٖ ثشای ٔبٖ ا‪ٕٞ‬یت اػابػا داسد‪،‬‬ ‫افض‪ٚ‬د‪ :‬س‪٘ٚ‬ذ س‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬خاّا‪ٛ‬ػات أاب ‪ٞ‬ا‪ٙ‬ا‪ٛ‬ص ثاشخا‬ ‫ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ػبت ٔ‪ ،ٟٓ‬پیؾ س‪ٚ‬ی ٔبػت‪.‬أیشػجذاِّا‪ٟ‬ایابٖ‬ ‫دس پبیبٖ تلشیح وشد‪ :‬اثتىبسات طشف ایشا٘ ت‪ٛ‬افاک‬ ‫سا دس دػتشع لشاس داد‪ ٜ‬أب حل‪ َٛ‬تا‪ٛ‬افاک ٘ا‪ٟ‬ابیا‬ ‫ٔ‪ٛٙ‬ط ثش سفتبس ٔؼئ‪ٛ‬ال٘‪ ٝ‬طشف رشث اػت‪.‬‬ ‫* شمخبو ‪ :‬بذعُذی امزیکب مُمتزیه عابما‬ ‫تُذیذکىىذٌ َزگًوٍ تًافک است‬ ‫دثیش ؿ‪ٛ‬سای ػبِ أ‪ٙ‬یت ّٔ دس ت‪ٛ‬ئایاتا ٘ا‪ٛ‬ؿات‪:‬‬ ‫ثذػ‪ٟ‬ذی اثجبت ؿذ‪ ٜ‬سٔشیىب‪ٕٟٔ ،‬تشیٗ ػبُٔ ت‪ٟ‬ذیاذ‬ ‫و‪ٙٙ‬ذ‪ٞ ٜ‬شٌ‪ ٝ٘ٛ‬ت‪ٛ‬افک اػات‪ .‬ػاّا ؿإاخاب٘ا س‪ٚ‬‬ ‫ػ‪ ٝ‬ؿ‪ٙ‬ج‪ ٝ‬دس ایٗ ت‪ٛ‬ئیت تلشیح واشد‪ :‬سفاغ ‪ٚ‬الاؼا‬ ‫ت شیٓ‪ٞ‬ب یؼ‪ ٙ‬ث‪ٟ‬ش‪ٜٙٔ‬ذی ایشاٖ اص ٔ‪ٙ‬بفاغ الاتالابدی‬ ‫لبثُ اتىب ‪ ٚ‬پبیذاس‪ٚ.‬ی تبویذ وشد‪ :‬ثذػ‪ٟ‬ذی اثاجابت‬ ‫ؿذ‪ ٜ‬سٔشیىب‪ٕٟٔ ،‬تشیٗ ػبُٔ ت‪ٟ‬ذیذ و‪ٙٙ‬ذ‪ٞ ٜ‬شٌا‪٘ٛ‬ا‪ٝ‬‬ ‫ت‪ٛ‬افک اػت ‪ ٚ‬ساػت سصٔبی ‪ ٚ‬اسائ‪ ٝ‬توٕیٗ ثاخاؾ‬ ‫الی‪ٙ‬فه ت‪ٛ‬افک خ‪ٛ‬ه اػت‪.‬ث‪ٌ ٝ‬ضاسؽ ایاش٘اب‪ ،‬د‪ٚ‬س‬ ‫‪ٞ‬ـتٓ ٔزاوشات ‪ٚ‬یٗ‪ ،‬و‪ ٝ‬اص س‪ٚ‬ص ‪ 11‬دی ٔاب‪ ٜ‬سرابص‬ ‫ؿذ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د پغ اص ‪ٚ‬لف‪ ٝ‬یه ‪ٞ‬فت‪ٝ‬ای ث‪ٙٔ ٝ‬ظ‪ٛ‬س ت‪ٙ‬فغ ‪ٚ‬‬ ‫سایض٘ ‪ ٚ‬دسیبفت دػت‪ٛ‬ساِؼٕاُ ‪ٞ‬ابی الصْ تا‪ٛ‬ػاط‬ ‫ٔزاوش‪ ٜ‬و‪ٙٙ‬ذٌبٖ ادأ‪ ٝ‬داسد‪.‬خ‪ٛ‬اػت‪ٞ ٝ‬بی ایاشاٖ دس‬ ‫ٔزاوشات اص اثتذا ػی‪ٙ‬ب ٔجت‪ ٙ‬ثش تؼ‪ٟ‬ذات پزیشفت‪ ٝ‬ؿذ‪ٜ‬‬ ‫‪ ٕٝٞ‬طشف‪ٞ‬ب دس ثشخبْ ت‪ٙ‬ظیٓ ؿذ ‪ ٚ‬دس ایاٗ صٔایا‪ٙ‬ا‪ٝ‬‬ ‫سا‪ٞ‬ىبس‪ٞ‬بی ػّٕ ‪ ٚ‬ایذ‪ٞ ٜ‬بی خذیذی سا س‪ٚ‬ی ٔایاض‬ ‫ٔزاوشات لشاس ٌشفت‪.‬‬ ‫* پیگیزی یسیز امًر خبرجٍ اس اخزیه تحًالت‬ ‫ایکزایه ی ایضبع ایزاویبن ممیم ان کشًر‬ ‫ٌؼتشؽ ٔؼب‪ٕ٘ ٖٚ‬بی‪ٙ‬ذٌ ایشاٖ‪:‬‬ ‫اػذاهلل ثبدأچیبٖ دس و‪ٙ‬اٍاش‪ ٜ‬خابٔاؼا‪ٝ‬‬ ‫اػالٔ حبٔیبٖ وـب‪ٚ‬سصی ایشاٖ ٌفات‪:‬‬ ‫ٔدٕغ ثؼذی ثبیذ دس تجییٗ ‪ ٚ‬اخشای س‪ٚ‬یىشد‪ٞ‬بی ٌبْ د‪ ْٚ‬ا٘ماله ثشٌضاس ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫دثیش وُ حضه ٔ‪ٛ‬تّف‪ ٝ‬اػالٔ ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ثؼاذ اص ٌازاس اص د‪ٚ‬ساٖ ػاخات‬ ‫دسؿشایط و‪ ٘ٛٙ‬ثبیذ ٔـىالت سا ثب تذثیش ‪ٔ ٚ‬شتفغ ػبخت‪ ،‬افض‪ٚ‬د‪ :‬د‪ِٚ‬ت لاجاُ‬ ‫ٔـىالت فشا‪ٚ‬ا٘ دس ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬التلبدی‪ٔ ،‬ؼىٗ‪ ،‬س‪ٚ‬اثط خبسخ ‪ ... ٚ‬ایدبد واشد‬ ‫‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬تفىش رشث س٘‪ٟ‬ب ٘مذ داؿت‪ ٚ ٝ‬داسیٓ‪ .‬أب د‪ِٚ‬ت و‪ ٘ٛٙ‬ث‪ ٝ‬د٘جبَ حُ ٔـىالت‬ ‫اػت ‪ ٚ‬دس ‪ٚ‬ضؼیت وش‪٘ٚ‬ب تفب‪ٚ‬ت ٔذیشیت د‪ِٚ‬ت و‪ ٚ ٘ٛٙ‬ػبثک ٔـخق ؿاذ‪ٜ‬‬ ‫اػت‪ٚ.‬ی اظ‪ٟ‬بس داؿت‪ :‬حُ ٔـىالت ث‪ ٝ‬ساحت ٘یؼت ‪ ٚ‬ثبیذ ح‪ٛ‬کّا‪ ٝ‬واشد ‪ٚ‬‬ ‫‪ٚ‬لت ثب ػیبػت‪ٞ‬بی رّط ثب٘ه ٔشوضی ‪ ٚ‬د‪ِٚ‬ت ٌزؿت‪ ٝ‬دالس ‪ٞ 3‬ضاس تا‪ٔٛ‬اب٘ا ‪،‬‬ ‫‪ٞ 30‬ضاس ت‪ٔٛ‬بٖ ؿذ‪ِ ،‬زا ٕ٘ ت‪ٛ‬اٖ ا٘تظبس داؿت تب لیٕت‪ٞ‬ب ث‪ ٝ‬ػاشػات واب‪ٞ‬اؾ‬ ‫یبثذ‪.‬‬ ‫ثبدأچیبٖ ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ایشاٖ دس خ‪ٟ‬بٖ وـ‪ٛ‬س ٔؼتمُ‪ ،‬لذستٕ‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬داسای ٔ‪ٛ‬لؼیات‬ ‫‪ٚ‬یظ‪ ٜ‬اػت‪ ،‬تلشیح وشد‪ٔ :‬ب دس حبَ پیـجشد ػیبػت‪ٞ‬بی خ‪ٛ‬د دس خ‪ٟ‬بٖ ‪ٞ‬ؼتیٓ ‪ٚ‬‬ ‫دس ؿشایط و‪ ٘ٛٙ‬ایشاٖ ٘فت خ‪ٛ‬د سا ثب لذست ٔ فش‪ٚ‬ؿذ ‪ ٚ‬سٔشیىبی ‪ٞ‬اب ‪ٞ‬ایاچ‬ ‫وبسی ٕ٘ ت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ ا٘دبْ د‪ٙٞ‬ذ‪ .‬دس حبِ و‪ ٝ‬دس د‪ٚ‬س‪ٔ ٜ‬لذق‪ ،‬د‪ِٚ‬ت ٕ٘ ت‪ٛ‬ا٘ؼت‬ ‫حت یه ثـى‪٘ ٝ‬فت ثفش‪ٚ‬ؿذ‪ٔ ِٚ .‬ب ػّیشرٓ ت‪ٟ‬ذیذات سٔشیاىاب ٘افات خا‪ٛ‬د‬ ‫سا دس ‪٘ٚ‬ض‪ٚ‬ئال ٔ فش‪ٚ‬ؿیٓ‪.‬‬ ‫سیاسی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ٚ‬صیش أ‪ٛ‬س خبسخ‪ ٝ‬وـ‪ٛ‬سٔبٖ‪ ،‬ػلش أش‪ٚ‬ص ػ‪ٝ‬ؿا‪ٙ‬اجا‪،ٝ‬‬ ‫سخشیٗ ت ‪ٛ‬الت ػیبػا دس وـا‪ٛ‬س ا‪ٚ‬واشایاٗ ‪ٚ‬‬ ‫ا‪ٚ‬ضبع ایشا٘یبٖ ٔمیٓ سٖ وـ‪ٛ‬س سا اص ػفیش ایاشاٖ دس‬ ‫ا‪ٚ‬وشایٗ‪ ،‬پیٍیشی وشد‪ .‬ایٍب‪ ٜ‬اطالعسػب٘ا د‪ِٚ‬ات‪،‬‬ ‫دوتش حؼیٗ أیش ػجذاِّ‪ٟ‬یابٖ ‪ٚ‬صیاش أا‪ٛ‬س خابسخا‪ٝ‬‬ ‫وـ‪ٛ‬سٔبٖ ث‪ ٝ‬د٘جبَ پیؾثی‪ٞ ٙ‬بی لجّ ا٘دبْؿاذ‪ ٜ‬دس‬ ‫‪ٚ‬صاست أ‪ٛ‬س خبسخ‪ ٝ‬دس خل‪ٛ‬ف ت ‪ٛ‬الت ا‪ٚ‬وشایٗ‬ ‫‪ ٚ‬سکذ سخشیٗ ‪ٚ‬ضؼیت ٔشث‪ٛ‬ط ث‪ ٝ‬ایشا٘یبٖ ٔمیآ دس‬ ‫سٖ وـ‪ٛ‬س اص طشیک تـىیُ ػتبد ‪ٚ‬یاظ‪ ٜ‬ای ثا‪ ٝ‬ایاٗ‬ ‫ٔ‪ٙ‬ظ‪ٛ‬س‪ ،‬دس یه ٌفتٍ‪ٛ‬ی تّف‪ ٙ‬ثب ػفیش خإا‪ٟ‬ا‪ٛ‬سی‬ ‫اػالٔ ایشاٖ دس ا‪ٚ‬وشایاٗ اص سخاشیاٗ ‪ٚ‬ضاؼایات‬ ‫ت ‪ٛ‬الت داخّ ‪ ٚ‬ث‪ٚٝ‬یظ‪ ٜ‬ا‪ٚ‬ضبع ایشا٘یابٖ ٔامایآ ‪ٚ‬‬ ‫اصخّٕ‪ ٝ‬دا٘ـد‪ٛ‬یبٖ ایشا٘ دس حبَ ت لیُ دس ایاٗ‬ ‫وـ‪ٛ‬س وؼات اطاالع واشد‪ٚ.‬صیاش أا‪ٛ‬س خابسخا‪ٝ‬‬ ‫وـ‪ٛ‬سٔبٖ دس ایٗ ٌفتٍا‪ٛ‬ی تاّافا‪ٙ‬ا ‪ٞ‬إاچا‪ٙ‬ایاٗ‬ ‫ت‪ٛ‬کی‪ٞ ٝ‬بی الصْ دس خل‪ٛ‬ف ایشا٘یبٖ ٔمیٓ ‪ ٚ‬اسائا‪ٝ‬‬ ‫‪ٞ‬شٌ‪ ٝ٘ٛ‬خذٔبت الصْ اص ػ‪ٛ‬ی ػفبست وـ‪ٛ‬سٔبٖ دس‬ ‫و یف دس ک‪ٛ‬ست ثشلشاسی ؿشایط ث شا٘ دس ایاٗ‬ ‫وـ‪ٛ‬س سا ٔ‪ٛ‬سد تبویذ لشاس داد‪.‬‬ ‫* سزمبیٍ گذاری بخش خصًص در صىعت‬ ‫بزق ی گبس‪،‬تحزیمَب را ب اثز کزد‬ ‫ػو‪ ٛ‬وٕیؼی‪ ٖٛ‬ا٘شطی ٔدّغ ؿ‪ٛ‬سای اػالٔ ‪ٚ‬س‪ٚ‬د‬ ‫ثخؾ خل‪ٛ‬ک ث‪ ٝ‬ک‪ٙ‬ؼت ثشق ‪ٌ ٚ‬ابص وـا‪ٛ‬س سا‬ ‫ػبُٔ ٔ‪ ٕٟ‬دس ث اثشوشدٖ ت شیآ ‪ٞ‬اب دا٘ؼات ‪ٚ‬‬ ‫ٌفت‪ :‬چ‪ٙ‬یٗ س‪ٚ‬یىشدی ٔ‪ٙ‬داش ثا‪ ٝ‬خاّا‪ٌٛ‬ایاشی اص‬ ‫تؼطیّ ک‪ٙ‬بیغ ‪ٚ‬اثؼت‪ ٚ ٝ‬ت‪ٛ‬ػؼ‪ ٝ‬صیشػبخت‪ٞ‬بی وـ‪ٛ‬س‬ ‫خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ‪.‬‬ ‫ػو‪ ٛ‬وٕیؼی‪ ٖٛ‬ا٘شطی ٔداّاغ ؿا‪ٛ‬سای اػاالٔا‬ ‫اػالٔ ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ٌ ٝ‬بص سػب٘ ث‪ ٝ‬ثشخ اص ؿ‪ٟ‬ش‪ٞ‬ب ‪ٚ‬‬ ‫س‪ٚ‬ػتب‪ٞ‬بی وـ‪ٛ‬س ث‪ ٝ‬ک‪ٛ‬ست وبٔاُ ا٘ادابْ ٘ـاذ‪،ٜ‬‬ ‫اظ‪ٟ‬بس داؿت‪٘ :‬ظش د‪ِٚ‬ت ایٗ اػت و‪ ٝ‬ثبیذ خذٔابت‬ ‫دس ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬ا٘شطی ث‪ ٝ‬ک‪ٛ‬ست ػبدال٘‪ ٝ‬دس ‪ٞ‬إا‪٘ ٝ‬امابط‬ ‫ت‪ٛ‬صیغ ؿ‪ٛ‬د‪ِ .‬زا ایٗ ػشٔبی‪ٌ ٝ‬زاسی ثاب ‪ٞ‬اذف ٌابص‬ ‫سػب٘ ث‪ ٝ‬ؿ‪ٟ‬ش‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬س‪ٚ‬ػتب‪ٞ‬بی وٓ ثشخا‪ٛ‬سداس‪ ،‬سرابص‬ ‫ؿذ‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫* مصًببت کمیسیًن تلفیک شفبف ی لبب‬ ‫دفبع است‪ /‬کسزی بًدجٍ وذاریم‬ ‫سییغ وٕیؼی‪ ٖٛ‬تّفیک ث‪ٛ‬دخ‪ 1401 ٝ‬ثب ثیابٖ ایا‪ٙ‬اىا‪ٝ‬‬ ‫ٔل‪ٛ‬ثبت وٕیؼی‪ ٖٛ‬تّفیک دلیک‪ ،‬ؿفبف ‪ ٚ‬لبثُ دفابع‬ ‫اػت‪ٌ ،‬فت‪ :‬دس ػبَ سی‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬تشاص ػّٕیابتا ثا‪ٛ‬دخا‪ٝ‬‬ ‫وؼشی ٘خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ داؿت ‪ٔ ٚ‬یضاٖ تغییشات ٔا اذ‪ٚ‬د ‪ٚ‬‬ ‫ثؼیبس ٘بچیض اػت‪.‬‬ ‫ٕ٘بی‪ٙ‬ذ‪ٔ ٜ‬شدْ ‪ٕٞ‬ذاٖ ‪ ٚ‬فبٔ‪ٙ‬یٗ دس ٔاداّاغ ؿا‪ٛ‬سای‬ ‫اػالٔ ثب اؿبس‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬اتفبق ‪ٚ‬یظ‪ ٜ‬سخ داد‪ ٜ‬دس ثا‪ٛ‬دخا‪ٝ‬‬ ‫ػبَ ‪ 1401‬افض‪ٚ‬د‪ :‬د‪ِٚ‬ت ٔ‪ٛ‬فک ٘ـذ تبییذی‪ ٝ‬ثشداؿات‬ ‫‪ 20‬دسکذی اص ک‪ٙ‬ذ‪ٚ‬ق ت‪ٛ‬ػؼ‪ ّٔ ٝ‬سا دسیبفت و‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ایٗ ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع ثذیٗ ٔؼ‪ ٙ‬اػت و‪ٕٞ 137 ٝ‬ت ٔا‪ٙ‬ابثاغ‬ ‫د‪ِٚ‬ت دس ث‪ٛ‬دخ‪ ٝ‬وب‪ٞ‬ؾ پیذا وشد‪ .‬ایاٗ دس حابِا‬ ‫اػت و‪ ٝ‬د‪ِٚ‬ت ثشای ایٗ ٔ‪ٙ‬جغ ٔلابسفا تاؼاشیاف‬ ‫وشد‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫* گزیس ‪ :‬گفت یگًی مُم بب مذاکزٌ کىىاذٌ‬ ‫ارشذ ایزان در مذاکزات ییه داشتم‬ ‫ٔت ذ‪ ٜ‬ایٗ اػت وا‪ٔ ٝ‬ابِاه داسایا ‪ٞ‬ابی ‪ٞ‬إا‪ٝ‬‬ ‫وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬بی د٘یب اػت ‪ٞ ٚ‬شٌب‪ ٜ‬اساد‪ ٜ‬و‪ٙ‬ذ‪ ٔ ،‬ت‪ٛ‬ا٘ذ ث‪ٝ‬‬ ‫ػ‪ٛٙ‬اٖ لبض ‪ٞ ٚ‬یئت ٔ‪ٙ‬لف‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ت‪ٟٙ‬بی سای کابدس‬ ‫وشد‪ ٚ ٜ‬أ‪ٛ‬اَ دیٍشاٖ سا ضجط و‪ٙ‬اذ‪ .‬خاطایات صاد‪ٜ‬‬ ‫اضبف‪ ٝ‬وشد‪ :‬ایٗ ٌشد٘ىـا ‪ٞ‬اب اص ػا‪ٛ‬ی ایابالت‬ ‫ٔت ذ‪ ٜ‬ا‪ِٚ‬یٗ ثبس ٘یؼت و‪ ٝ‬اتفبق ٔ افاتاذ‪ ،‬ایابالت‬ ‫ٔت ذ‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬وـ‪ٛ‬سی تدب‪ٚ‬ص وشد‪ ٜ‬اػت ‪ٔ ٚ‬یاّایابسد‪ٞ‬اب‬ ‫دالس خؼبست ریشٔؼتمیٓ ‪ٞ ٚ‬ضی‪ ٓٞ ٝٙ‬ثشای ٔابِایابت‬ ‫د‪ٙٞ‬ذٌبٖ خ‪ٛ‬دؽ ‪ ٓٞ ٚ‬ثشای ٔشدْ ٔظّ‪ ٚ ْٛ‬ث دفبع‬ ‫افغب٘ؼتبٖ ایدبد وشد‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫ٔذیشوُ سطا٘غ ثیٗإِّّ ا٘شطی اتٕ دس کافا ا‪ٝ‬‬ ‫ت‪ٛ‬ییتشؽ ٌضاسؿ اص دیذاس ‪ٌ ٚ‬افات ‪ٌٚ‬ا‪ٛ‬یاؾ ثاب‬ ‫ٔؼب‪ ٖٚ‬ػیبػ ‪ٚ‬صیش أ‪ٛ‬سخبسخ‪ٔ ٚ ٝ‬ازاواش‪ ٜ‬وا‪ٙ‬ا‪ٙ‬اذ‪ٜ‬‬ ‫اسؿذ ایشاٖ دس ٔزاوشات ‪ٚ‬یٗ اسائ‪ ٝ‬داد‪.‬‬ ‫سافبئُ ٌش‪ٚ‬ػ ٔذیشوُ سطا٘غ ثیٗإِّاّا ا٘اشطی‬ ‫اتٕ دس کف ‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ییتشؽ ٘ا‪ٛ‬ؿات‪ٌ :‬افات ‪ٌٚ‬ا‪ٛ‬ی‬ ‫ٔ‪ ٕٟ‬ثب ػّ ثبلشی و‪ٔ ، ٙ‬زاوش‪ٜ‬و‪ٙٙ‬ذ‪ ٜ‬اسؿذ ایاشاٖ‬ ‫دسثبس‪ٔ ٜ‬ؼبئُ د‪ٚ‬خب٘ج‪ ٝ‬فؼّ ٔیبٖ سطا٘غ ثیٗإِّاّا‬ ‫ا٘شطی اتٕ ‪ ٚ‬ایشاٖ‪ٕٞ ،‬چ‪ٙ‬یٗ دسثبس‪ٔ ٜ‬ازاواشات دس‬ ‫حبَ ثشٌضاسی ثش ػش ثشخبْ داؿتٓ‪.‬‬ صفحه 2 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫تالش ضْشداسو تْشاى‬ ‫تشاو تغییش ًام اساهی تشکی‬ ‫ارستایجاًی پایتخ‪:‬‬ ‫پٌجطٌثِ‪ 32‬تْوی ‪2۲ * 2511‬فَسیِ ‪ 26 * 3133‬سجه ‪ * 2554‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَص ایکیٌجی ایل ) * ضواسُ ( سایی ) ‪6552‬‬ ‫ٗذیشًْ اٗ‪ٞ‬س اهتلبدی ‪ ٝ‬داسایی ارسثبیجب‪ٙ‬ؿشهی ‪:‬‬ ‫‪ 23‬هیلیَى یَسٍ سشهایِ خاسجی‬ ‫اهسال دس ارستایجاىضشقی‬ ‫هذیشکل اهَس اقتصاصادو ٍ داسایصی‬ ‫ارستایجاى ضشقی‪ ،‬گفص‪ :‬دس هصذ‬ ‫سپشو ضذُ اص اهسال حذٍد ‪ 23‬هیلیَى‬ ‫یَسٍ سشهایِ خاسجی دس قاله ّصفص‪:‬‬ ‫طشح‪ ،‬جزب ٍ ‪ 46‬طشح جذیذ سشهایِ‬ ‫گزاسو ًیض دس استاى ضٌاسایصی ضصذُ‬ ‫اس‪.:‬‬ ‫*هحوذ فشجپَس تاسوٌجی‬ ‫ٍقتی اقا هحوذ خاى قاجاس‪ 346‬سال پیص تا کیاس‪:‬‬ ‫خَد دّکذُ پشاب ٍ ًعو‪ :‬تْشاى سا دس داهٌِ ّاو‬ ‫سضتِ کَُ دهاًٍذ تعٌَاى پایتخ‪ :‬تشکاى قصاجصاس‬ ‫اًتخاب کشد ٍ تِ اتاداًی تْشاى ّوچَى صفصَیصاى‬ ‫تشک کِ اتاداًی اصفْاى هذیَى اًْاس‪ :‬پشداخ‪:‬‬ ‫‪ ،‬اکثش کَچِ ّا ٍ هحال تِ صتاى تشکی تَد ٍلصی‬ ‫حکَه‪ 26۲ :‬سالِ ّا اىّا هٌقشض ٍ پْلَو اٍل‬ ‫ضکل گشف‪.:‬‬ ‫ٗح٘ذ ػٔی کش‪ٝ‬ؿی ٗؼ٘ربس ترض یرٌرؼرب‪ ٙ‬ػربصی‬ ‫کش‪ِٜ١‬ی ثش‪ٛ‬بٗ‪١ ٠‬بی ‪ٝ‬ػیؼری ثرشای صد‪ ٙٝ‬تر٘ربٕ‬ ‫اػبٗی ـشاکیبیی ‪ ٝ‬تبسیخی اه‪ٞ‬إ ایرشا‪ ٙ‬ثر‪ ٠‬ا رشا‬ ‫ُزاؿ‪ ٠ً ،‬ث‪ٛ ٠‬ظش ٗیشػذ ثؼذ اص ‪ 100‬ػبّ اٗرش‪ٝ‬ص‬ ‫صاًب‪ٛ‬ی دس ؿ‪٢‬شداسی ت‪٢‬شا‪ ٙ‬ث‪ ٠‬اٗحبی اػبٗی تری‬ ‫‪ ٝ‬ت‪ٞ‬ى ثجب ٗب‪ٛ‬ذ‪ ٟ‬ای‪ ٚ‬اػبٗی ‪ٗ ،٘١‬ی ُزاسد‪.‬‬ ‫ُضاسؽ ٗؼ‪ٜ‬ب داس سػب‪ ٠ٛ‬ای ٗ‪ٞ‬ػؼ‪٘١ ٠‬ـ‪٢‬شی ث‪ٚ٘٢‬‬ ‫ٗب‪ٛ ٟ‬ـب‪ٗ ٙ‬یذ‪١‬ذ ً‪ ٠‬ؿ‪٢‬شداسی ت‪٢‬شا‪ً٘ ٙ‬ش ث‪ ٠‬تـییرش‬ ‫‪ٛ‬بٕ ٗحٔ‪ ٠‬د‪١ ٟ‬ب ‪١‬ضاس ‪ٛ‬لشی یبخچی اثبد ثرشاٗرذ‪ٝ ٟ‬‬ ‫ث‪٢‬ب‪ ٠ٛ‬ای‪ ٚ‬اٗش سا ً‪ٞ‬چ اًخش تشى صثرب‪ٛ‬رب‪ ٙ‬اص ایر‪ٚ‬‬ ‫ٗحٔ‪ ٝ ٠‬ػبً‪ ٚ‬ؿذ‪ُ ٙ‬ش‪١ٟٝ‬بیی اص اه‪ٞ‬إ دیرِرش ‪ٝ‬‬ ‫ػختی ‪ٞٛ‬ؿت‪ ٚ‬خبس ی اػٖ ا‪ ٙ‬دس ُلتِ‪ٞ‬ی ‪١‬ربی‬ ‫ػبختِی ثب ػبً‪ٜ‬ب‪ ٙ‬ا‪ ٙ‬ػ‪ٜٞ‬ا‪ٗ ٙ‬ری ًر‪ٜ‬رذ‪ .‬ثر‪ ٠‬یربد‬ ‫خبطش‪ ٟ‬ای اص ؿبدس‪ٝ‬ا‪ ٙ‬اػتبد ؿ‪٢‬شیبس اکرتربدٕ ًر‪٠‬‬ ‫‪ٝ‬هتی دس یٌؼب‪ ٙ‬ػبصی کش‪ِٜ١‬ی ه‪ٞ‬ؿب چبی سا ثر‪٠‬‬ ‫ٗیب‪ ٙ‬د‪ ٝ‬اه ٗیب‪ٛ‬ذ‪ٝ‬اه ‪ ٝ‬یـبتی سا ث‪ ٠‬صسی‪ ٠ٜ‬س‪ٝ‬د‬ ‫‪ ٝ‬تبت‪ٞ‬ئ‪ ٞ‬سا ث‪ ٠‬ػی٘ی‪ ٠ٜ‬س‪ٝ‬د تـییش ٗیذاد‪ٛ‬ذ هش‪ ٟ‬چر٘ر‪ٚ‬‬ ‫ً‪ٗ ٠‬حبّ خـٌ‪ٜ‬به صادُب‪ ٟ‬پذسی اؽ ث‪ٞ‬د سا ثر‪٠‬‬ ‫ػیب‪ ٟ‬چ٘‪ ٚ‬ػ‪ٞ‬م ًشد‪ٛ‬ذ ً‪ٗ ٠‬ی ُ‪ٞ‬ی‪ٜ‬ذ ؿر‪٢‬رشیربس‬ ‫‪،‬ػلجب‪ٛ‬ی ‪ٝ‬اسد ػْ٘ ؿذ ‪ ٝ‬ث‪ً ٠‬بس ُضاسا‪ ٙ‬کش‪ِٜ١‬ی‬ ‫‪ٝ‬ه‪ُٞ ،‬ؿضد ًشد ً‪ ٠‬ػیب‪ ٟ‬چ٘‪ ٚ‬هش‪ ٟ‬چ٘‪ٛ ٚ‬یؼر‪،‬‬ ‫‪ ٝ‬هش‪ ٟ‬چ٘‪ ٚ‬اص ؿش تـییش ‪ٛ‬بٕ س‪١‬بیی یبک‪ .،‬ػیربػر‪،‬‬ ‫ا‪ِٔٛ‬یؼی سضبخب‪ ٙ‬ث‪ ٠‬ػشًشدُی کش‪ٝ‬ؿی ‪ٜٞ١‬ص ‪١‬رٖ‬ ‫ثوبیبیؾ ص‪ٛ‬ذ‪ ٟ‬اػ‪ ٝ ،‬تب ای‪ ٚ‬ا‪ٝ‬اخش متی ‪ٛ‬ربٕ ‪١‬ربی‬ ‫تشًی سا س‪ٝ‬ی ثچ‪١ ٠‬ب هذؿ‪ً ٚ‬شد‪ ٟ‬ث‪ٞ‬د‪ٛ‬رذ ‪ٛ ٝ‬ـرش‬ ‫احبس ث‪ ٠‬ػبیش صثب‪٢ٛ‬بی سایج ایشا‪ ٙ‬صٗی‪ٜ٘ٗ ٚ‬ر‪ٞ‬ع ثر‪ٞ‬د‬ ‫ً‪ ٠‬خ‪ٞ‬ؿجختب‪ ٠ٛ‬یٌی اص دػتب‪ٝ‬سد‪١‬بی ا‪ٛ‬ووه ت‪٠ ٞ‬‬ ‫ث‪ ٠‬خ‪ٞ‬اػ‪ ،‬ػبً‪ٜ‬ب‪ ٙ‬ؿیش کبسع صثب‪ ٙ‬ث‪ ٠‬اػترلربد‪ ٟ‬اص‬ ‫اٗ‪ٞ‬صؽ ‪ٛ ٝ‬بِٗزاسی اٗبً‪ ٝ ٚ‬اػبٗی ث‪ ٠‬صثرب‪ٛ‬ر‪٢‬ربی‬ ‫ٗحٔی ث‪ٞ‬د ً‪ ٠‬ثب اکْ ٗتشهی ‪ 15‬هرب‪ٛ‬ر‪ ٙٞ‬اػربػری‬ ‫ٗتجٔ‪ٞ‬س یبک‪ٓٝ ،‬ی دس ا شا ٗـٌوت ا‪ ٙ‬اکْ ‪ٜ١‬ر‪ٞ‬ص‬ ‫مْ ‪ٛ‬ـذ‪ ٟ‬اػ‪ ٠ً ،‬ثشسػی ا‪ٗ ٙ‬رجربّ ٗرلرلرٔری‬ ‫ٗیطٔجذ ‪ ٝ‬دس ثضبػ‪ ،‬ػٔ٘ی ‪ٞٛ‬یؼ‪ٜ‬ذ‪ ٟ‬ای‪ ٚ‬ػرطر‪ٞ‬س‬ ‫‪ٛ‬یؼ‪.،‬ثب ای‪ ٚ‬مبّ دس ًـ‪ٞ‬س ‪ٛ‬ظیش ایشا‪ ٙ‬ػرضیرض ًر‪٠‬‬ ‫ملظ یٌپبسچِی ‪ ٝ‬ت‪ٜٞ‬ع ‪ ٝ‬صیجبئی‪٢‬بی کش‪ٜ١‬رِری ‪ٝ‬‬ ‫صثب‪ٛ‬ی ‪ ٝ‬ه‪ٗٞ‬ی ا‪ ٙ‬اص آطبف آ‪٢‬ی اػ‪ ،‬ت‪ ٠ ٞ‬ث‪ ٠‬ث‪ٕٞ‬‬ ‫‪ ٝ‬اهٔیٖ ‪ ٝ‬صثب‪ ٝ ٙ‬اداه ‪ ٝ‬سػ‪ ٝ ٕٞ‬دس اکطو ػبٗ‪٠‬‬ ‫ک‪ٌٞٔٓٞ‬س ٗی ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬ذ ث‪ ٠‬ا‪ٛ‬ؼرجربٕ ‪ٝ ٝ‬مرذت ٗرٔری‬ ‫ً٘ی ؿبیب‪ٛ‬ی ‪٘ٛ‬بیذ ‪ ٝ‬ػیبػ‪ُ ،‬شیض اص ٗرشًرض سا‬ ‫‪ٛ‬بًبٕ ُزاسد‪ .‬ا‪ٛ‬ؼب‪ ٙ‬ؿ‪ٜ‬بػرب‪ ،ٙ‬ربٗرؼر‪ ٠‬ؿر‪ٜ‬ربػرب‪،ٙ‬‬ ‫ػٔ٘بی ػٔ‪ ٕٞ‬ا ت٘بػی‪،‬س‪ٝ‬ا‪ٛ‬ـ‪ٜ‬بػب‪٘١ ٙ‬ر‪١ ٝ ٠‬ر٘ر‪٠‬‬ ‫ٗتلن آو‪ٜٓٞ‬ذ ً‪ ٠‬ثبیذ هذس ُش‪١ٝ‬ر‪٢‬ربی ٗرخرترٔرق‬ ‫ک‪ٜ‬لی‪/‬ؿـٔی‪/‬ا ت٘بػی‪/‬کل‪ ّٞ‬ػبّ‪/‬اه‪ٞ‬إ ‪ ٝ‬صثب‪ٝ ٙ‬‬ ‫اهٔیٖ ‪١‬بی ٗتلب‪ٝ‬ت سا دس یی ـشاکیربی ٗرتر‪ٜ‬ر‪ٞ‬ع‬ ‫کش‪ِٜ١‬ی ‪ ٝ‬ادثی هذس دا‪ٛ‬ؼ‪ .،‬ت‪ٜٞ‬ع س‪ ٝ َٛ‬صثب‪ٝ ٙ‬‬ ‫ث‪ ٠‬اکطو ٗختٔق ؿٌْ ث‪ٞ‬د‪ٗ ٝ ٙ‬ختٔق ٓر‪٢‬رجر‪٠‬‬ ‫ث‪ٞ‬د‪ ٙ‬اص ‪ٛ‬ـب‪١ ٙ‬بی ثرضسٍ پرش‪ٝ‬سدُربس دس هرشا‪ٙ‬‬ ‫ػظیٖ رًش ؿذ‪ ٟ‬اػ‪.،‬ثب ای‪ٝ ٚ‬کق ا‪ٛ‬ؼب‪ ٙ‬ؿر‪ٜ‬ربع‬ ‫ؿ‪٢‬یش‪ ،‬ا‪ٛ‬تب دی‪ٞ‬ح اکشیوبیی دس ی‪ٛٞ‬ؼٌ‪ ٞ‬چ‪ ٠‬صیجب ثر‪٠‬‬ ‫ٗؼئٔ‪ٞ١ ٠‬ی‪ ٝ ،‬چر‪ٜ‬رذ کرش‪١‬ر‪ٜ‬رِری پرشداخر‪ٝ ،‬‬ ‫ُل‪ٞ١ :،‬یر‪ ،‬کرش‪١‬ر‪ٜ‬رِری ‪١‬رش ربٗرؼر‪ ٠‬ثر‪ ٠‬ػر‪٠‬‬ ‫ػبْٗ ثؼتِی داسد‪ :‬تبسیخ‪ ،‬صثب‪ ٝ ٙ‬س‪ٝ‬ا‪ ٙ‬ؿ‪ٜ‬بختی‪.‬‬ ‫ُرشچرر‪ ٠‬ا‪١‬رر٘رریر‪ ،‬ا‪١‬رر٘رریرر‪ ،‬ػرر‪ٞ‬اٗررْ کرر‪ٞ‬م دس‬ ‫ٗ‪ٞ‬هؼی‪١،‬بی تبسیخی ‪ ٝ‬ا ت٘بػی ٗختٔق یٌؼرب‪ٙ‬‬ ‫‪ٛ‬یؼ‪ ،‬ثب ای‪ٞ ٝ ٚ‬د ‪١‬ش ُب‪ ٟ‬ای‪ ٚ‬ػ‪ٞ‬اْٗ ثر‪ ٠‬طر‪ٞ‬س‬ ‫ًٔی دس یی ٗٔ‪ ،‬یب کشد ‪ٞ ٝ‬د ‪ٛ‬ذاؿتر‪ ٠‬ثربؿرذ‪،‬‬ ‫‪ٞ١‬ی‪ ،‬کش‪ِٜ١‬ی ا‪ ،ٔٗ ٙ‬یب کشد ‪ٛ‬بهق ٗی ؿر‪ٞ‬د ‪ٝ‬‬ ‫تٔلین ٗ‪ٞ‬ص‪ ٙٝ‬ای‪ ٚ‬ػ‪ٞ‬اْٗ‪ ،‬یی ‪ٝ‬ضؼی‪ ،‬ایرذ‪ ٟ‬اّ‬ ‫اػ‪١ .،‬شُب‪ ٟ‬یٌی اص ای‪ ٚ‬ػ‪ٞ‬اْٗ تح‪ ،‬تاحیش هرشاس‬ ‫ُیشد‪ ،‬ؿخلی‪ ،‬کش‪ِٜ١‬ی ٘ؼی یب کشدی ترـریریرش‬ ‫ٗیً‪ٜ‬ذ‪.‬‬ ‫ای‪ ٚ‬ترـریریرشات ٗر٘رٌر‪ ٚ‬اػر‪ ،‬ترب ا‪ ٙ‬رب‬ ‫اداٗ‪ ٠‬یبثذ ً‪ ٞٗ ٠‬ت یی ثحشا‪ٞ١ ٙ‬یتی ؿ‪ٞ‬د‪.‬‬ ‫‪ٞ١‬ی‪ ،‬یٌی اص ٗلب‪١‬یٖ پیچیرذ‪ ٟ‬دس مر‪ٞ‬ص‪ ٟ‬ا‪ٛ‬ؼرب‪ٙ‬‬ ‫ؿ‪ٜ‬بػی‪ /‬ػٔ‪ ٕٞ‬ا ت٘بػی‪ ٝ/‬س‪ٝ‬ا‪ ٙ‬ؿ‪ٜ‬بػی اص ٗجبمرج‬ ‫چیؼتی ‪ً ٝ‬یؼتی کشد ‪ ٝ‬ا ت٘بػبت ٗٔی ‪ٗ ٝ‬حرٔری‬ ‫کحج‪ٗ ،‬ی ً‪ٜ‬ذ‪ٞ١ .‬ی‪ ،‬دس ‪ٝ‬اهغ امؼبع تؼٔرن ‪ٝ‬‬ ‫تؼ‪٢‬ذ ‪ٛ‬ؼج‪ ،‬ث‪ ٠‬ا ت٘بع‪/‬صادُب‪/ٟ‬اهٔیرٖ ‪ ٝ‬طرجریرؼر‪،‬‬ ‫ه‪ٗٞ‬ی اػ‪.،‬دس ٗجبمج ‪ٞ١‬ی‪/،‬ثرب‪ٝ‬س‪١‬رب‪/‬اسصؽ ‪١‬رب‪/‬‬ ‫‪ٜ١‬جبس‪١‬ب‪/‬ث‪ٜ‬یب‪١ ٙ‬بی ٗحٔی کش‪ ٝ َٜ١‬اده ‪ ٝ‬اداه‬ ‫‪ ٝ‬سػ‪ ٝ ٕٞ‬صثب‪ ٝ ٙ‬داؿت‪١ ٠‬بی کش‪ِٜ١‬ی ث‪ٗ ٠‬یب‪ٗ ٙ‬ری‬ ‫ایذ ً‪ ٠‬دس ‪ ْٔٗ ٠٘١‬اثؼبد ‪ٞ١‬ی‪ ،‬دس مر‪ٞ‬ص‪١ ٟ‬ربی‬ ‫تبسیخی ‪ ٝ‬ـشاکیبیی ٗتجٔی ٗی ؿ‪ٞ‬د ‪ ٝ‬ی‪ٛٞ‬ؼٌ‪ٝ ٞ‬‬ ‫ا‪ٛ‬ذیـ٘‪ٜ‬ذا‪ ٙ‬ا‪ ٙ‬ت‪ٜٞ‬ع کش‪ِٜ١‬ی ‪ ٝ‬ملظ ‪ٛ‬ربٕ ‪ ٝ‬یربد‬ ‫ُزؿتِب‪ ٙ‬سا ث‪ ٠‬کو بٗؼ‪ ٠‬ثـشی ‪ ٝ‬ؿٌ‪ٞ‬کربیری‬ ‫کش‪ِٜ١‬ی ْٗٔ هٔ٘ذاد ٗی ً‪ٜ‬ذ‪.‬ثبای‪ٜ‬حبّ ث‪ ٠‬ؿ‪٢‬شداسی‬ ‫ت‪٢‬شا‪ ٙ‬ت‪ٞ‬کی‪ٗ ٠‬یؿ‪ٞ‬د ً‪ ٠‬ث‪ ٠‬داؿت‪١ ٠‬بی کش‪١‬ر‪ٜ‬رِری‬ ‫اه‪ٞ‬إ ایشا‪ٛ‬ی دس پبیتخ‪ ،‬امتشإ ُزاؿت‪ ٝ ٠‬دس ملظ‬ ‫اػبٗی‪/‬یبدُبس ‪١‬ب‪ٝ‬یبدٗب‪١ ٙ‬بی ه‪ٗٞ‬ی‪١ ،‬بی ػبًر‪ٚ‬‬ ‫ا‪ ٠ً ٙ‬ثخـی ذایی ‪ٛ‬بپزیشاص‪ٞ١‬ی‪ ،‬پبیتخ‪ ،‬ایشا‪ٙ‬‬ ‫ٗب‪١‬ؼت‪ٜ‬ذ‪ُ٘ ،٘١‬بس‪ٛ‬ذ‪ٝ‬ثٌ‪ٞ‬ؿ‪ٜ‬ذ ‪ ٝ‬پبع داس‪ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫ػٔیاکـش ػجبعصاد‪ ٟ‬اظ‪٢‬بس ًرشد‪ :‬دس‬ ‫ٗذت یبد ؿذ‪ ،ٟ‬تؼذاد ‪ 245‬طرش ثرب‬ ‫‪ٗ 900‬یٔیبسد ت‪ٗٞ‬ب‪ ٙ‬تؼر‪٢‬ریروت ‪ ٝ‬ثرب‬ ‫پیؾثی‪ٜ‬ی اؿتـبّصایی ‪١ 2‬رضاس ‪200 ٝ‬‬ ‫‪ٛ‬لش دس صٗی‪١٠ٜ‬بی ًـب‪ٝ‬سصی‪ ،‬ک‪ٜ‬ؼر‪،،‬‬ ‫ُشدؿِشی‪ ،‬ک‪ٜ‬بیغدػتری‪ ،‬مر٘رْ ‪ٝ‬‬ ‫‪ٛ‬وْ دس ارسثبیجب‪ٙ‬ؿشهی تل‪ٞ‬یت ؿذ‪ٟ‬‬ ‫اػ‪ٝ .،‬ی ُلر‪ :،‬طرجرن پربیرؾ ‪ٝ‬‬ ‫اسصیبثی اتبم ایشا‪ ٙ‬دس ػ‪ٗ ٠‬ب‪١‬ر‪ ٠‬ػر‪ٕٞ‬‬ ‫اٗؼبّ ‪ ٝ‬دس ثی‪ 31 ٚ‬اػترب‪ ٙ‬دس مر‪ٞ‬ص‪ٟ‬‬ ‫ًؼت ‪ً ٝ‬بس‪ ،‬ستج‪ ٠‬چ‪٢‬بس سا داسیٖ‪.‬‬ ‫ػجبع صاد‪ ٟ‬دس خل‪ٞ‬ف ػبٗب‪ ٠ٛ‬حرجر‪،‬‬ ‫اٗ‪ٞ‬اّ ؿیشٗ‪ٜ‬و‪ ّٞ‬د‪ٓٝ‬تی (ػبدا) ‪ٛ‬یض ثیرب‪ٙ‬‬ ‫ًررشد‪ 196 :‬دػررتررِررب‪ ٟ‬ا ررشایرری‬ ‫ارسثبیجب‪ٙ‬ؿشهی‪ ،‬اطوػبت اٗوى ‪ٝ‬‬ ‫اٗ‪ٞ‬اّ ؿیش ٗ‪ٜ‬و‪ ّٞ‬خ‪ٞ‬د سا دس ا‪ ٙ‬ػبٗب‪٠ٛ‬‬ ‫حج‪ً ،‬شد‪ ٟ‬ا‪ٛ‬ذ ً‪ ٠‬ثر‪ ٠‬طر‪ٞ‬س ٗرتر‪ٞ‬ػر‬ ‫ؿبْٗ ‪ 88‬دسکذ ٗیثبؿذ‪ ،‬یرؼر‪ٜ‬ری اص‬ ‫تؼذاد ‪١ 27‬ضاس ‪ٔٗ 9 ٝ‬ی‪١ 23 ،‬رضاس ‪ٝ‬‬ ‫‪ٔٗ 698‬ی ‪ ٝ‬اص تؼذاد ًْ ‪١ 30‬ضاس ‪ٝ‬‬ ‫‪ 88‬ػ‪ٜ‬ذ تؼذاد ‪١ 26‬ضاس ‪ 940 ٝ‬ػر‪ٜ‬رذ‬ ‫حج‪٢ٛ ،‬بیی ؿذ‪ ٟ‬اػ‪ٝ.،‬ی اداٗ‪ ٠‬داد‪ :‬ثب‬ ‫‪٘١‬ب‪ِٜ١‬ی ‪ٌ٘١ ٝ‬بسی اداس‪ ًْٟ‬حرجر‪،‬‬ ‫اػ‪ٜ‬بد ‪ ٝ‬اٗوى اػتب‪ ٙ‬اص تؼذاد مرذ‪ٝ‬د‬ ‫‪١ 13‬ضاس ػ‪ٜ‬ذ ٗبٌٓی‪ ،‬د‪ٓٝ‬تی تب اٗرش‪ٝ‬ص‬ ‫مذ‪ٝ‬د ‪١ 12‬ضاس ػ‪ٜ‬ذ تی ثشُی ؿرذ‪ٟ‬‬ ‫‪ ٝ‬ای‪ ٚ‬اهذإ ارسثبیجب‪ ٙ‬ؿشهی سا رض‪ٝ‬‬ ‫ثشتشی‪ ٚ‬اػتب‪١ٙ‬ب هشاس داد‪ ٟ‬اػ‪.،‬‬ ‫ٗذیشًْ اٗ‪ٞ‬س اهرترلربدی ‪ ٝ‬داسایری‬ ‫ارسثرربیررجررب‪ ٙ‬ؿررشهرری دس خلرر‪ٞ‬ف‬ ‫اػتجبسات ت٘ٔی داسایی ‪١‬ربی اػرترب‪ٙ‬‬ ‫اکررض‪ٝ‬د‪ :‬مررذ‪ٝ‬د ‪ 52‬دسکررذ اص ایرر‪ٚ‬‬ ‫اػتجبسات دس ‪ٗ 10‬ب‪ ٠١‬اٗؼبّ تخلیق‬ ‫داد‪ ٟ‬ؿذ‪ٛ ٠ً ٟ‬ؼج‪ ،‬ث‪ ٠‬ػبّ ُزؿت‪17 ٠‬‬ ‫دسکذ سؿذ داؿرتر‪ ٝ ٠‬دساٗرذ‪١‬ربی‬ ‫د‪ ٖ١ ،ٓٝ‬دس ‪٘١‬ی‪ٗ ٚ‬ذت ‪ٛ‬ؼرجر‪ ،‬ثر‪٠‬‬ ‫سهٖ ٗل‪ٞ‬ه ‪ 112‬دسکذ ٗحون ؿرذ‪ٟ‬‬ ‫استاًذاس‬ ‫سٌذ جاهع ساُ حل هطکال‬ ‫تخص کطاٍسصو ارستایجاى غشتی اس‪:‬‬ ‫ً‪ٛ ٠‬ؼج‪ ،‬ث‪ ٠‬ػبّ ُزؿت‪ 69 ٠‬دسکرذ‬ ‫سؿذ ‪ٛ‬ـب‪ٗ ٙ‬ید‪١‬ذ‪.‬ػجبعصاد‪ ٟ‬ثب اؿربس‪ٟ‬‬ ‫ث‪ ٠‬ای‪ٝ ٠ٌٜ‬صاست اهرترلربد یرٌری اص‬ ‫ٗ‪ٖ٢‬تشی‪ ٚ‬ثش‪ٛ‬بٗ‪١٠‬بی خ‪ٞ‬د سا دس هربٓرت‬ ‫اهتلبد ‪ٞ١‬ؿ٘‪ٜ‬ذ ثر‪ ٠‬رذ پریرِریرشی‬ ‫ٗی ً‪ٜ‬ذ‪ ،‬اظ‪٢‬بس ًرشد‪ :‬ترؼرذاد چر‪٢‬ربس‬ ‫ػبٗب‪ً ٠ٛ‬بسثشدی ای‪ٝ ٚ‬صاسترخرب‪ٛ‬ر‪ ٠‬ثر‪٠‬‬ ‫ث‪٢‬ش‪ٟ‬ثشداسی سػیذ‪ ٝ ٟ‬تر‪ٞ‬ػر ‪ٝ‬صیرش‬ ‫ٗح٘ذکبدم ٗؼت٘ذیب‪ ٙ‬دس ٔؼ‪ ٠‬ثشسػی‬ ‫ٗـٌوت م‪ٞ‬ص‪ً ٟ‬ـب‪ٝ‬سصی ارسثبیرجرب‪ٙ‬‬ ‫ؿشثی ً‪ ٠‬ثب مض‪ٞ‬س ػبداتی ‪ٛ‬رظاد ‪ٝ‬صیرش‬ ‫‪٢‬بد ًـب‪ٝ‬سصی دساس‪ٗٝ‬ی‪ ٠‬ثشُضاس ؿذ‪ ،‬اکض‪ٝ‬د‪٘٢ٗ :‬تشی‪ ٚ‬دسخ‪ٞ‬اػ‪ٗ ،‬ب‪ ،‬ترذ‪ٝ‬یر‪ٚ‬‬ ‫ای‪ ٚ‬ػ‪ٜ‬ذ بٗغ ًـب‪ٝ‬سصی اػ‪ ٞٗ ٠ً ،‬ت ٗی ؿ‪ٞ‬د تب اص س‪ٝ‬صٗشُی کؼٔی ثیرش‪ٙٝ‬‬ ‫ثیبییٖ‪ٝ.‬ی اضبک‪ً ٠‬شد‪ :‬ػ‪ ٖ٢‬ارسثبیجب‪ ٙ‬ؿشثی اص ت‪ٓٞ‬ریرذات ثرخرؾ ًـرب‪ٝ‬سصی‬ ‫ًـ‪ٞ‬س سا ‪ 4.8‬دسکذ اػوٕ ًشد ‪ ٝ‬اداٗ‪ ٠‬داد‪ :‬اسصؽ اهوٕ ت‪ٓٞ‬یذی ای‪ ٚ‬ثخرؾ ثر‪٠‬‬ ‫‪١ 310‬ضاس ٗیٔیبسد سیبّ ٗی سػذ‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی ثب اؿبس‪ ٟ‬ث‪ٗ ٠‬ـٌوت خـی ؿذ‪ ٙ‬دسیبچ‪ ٠‬اس‪ٗٝ‬ی‪ ٠‬ثریرب‪ً ٙ‬رشد‪ :‬ثریرـرترشیر‪ٚ‬‬ ‫ػیبػ‪١ ،‬بی ٗحذ‪ٝ‬د ػبصی دس ای‪ ٚ‬اػتب‪ ٙ‬ا شا ٗی ؿ‪ٞ‬د دس مربٓری ًر‪ ٠‬ػربیرش‬ ‫اػتب‪١ ٙ‬ب ‪ ٖ١‬ػ‪٢‬یٖ ‪١‬ؼت‪ٜ‬ذ اٗب تب‪ٝ‬ا‪ٛ‬ؾ سا ٗب ٗی د‪١‬یٖ ‪ٛ ٝ‬یبص ث‪ ٠‬ا‪ٛ‬ؼطبف ثریرـرترشی‬ ‫داسیٖ‪.‬اػتب‪ٛ‬ذاس ارسثبیجب‪ ٙ‬ؿشثی ثب ثیب‪ ٙ‬ای‪ ٠ٌٜ‬یٌی اص اک‪١ ،‬ب دس ثخؾ ُٔخرب‪ٛ‬ر‪٠‬‬ ‫ای اػتلبد‪ ٟ‬اص یی ‪ٛ‬وـ‪ ٠‬سا‪ ٟ‬ثشای ًْ ًـ‪ٞ‬س اػ‪ ،،‬اداٗ‪ ٠‬داد‪ :‬ثب ‪ ٠٘١‬ت‪ٞ‬ا‪ٜ٘ٛ‬ذی‪١‬ب‬ ‫دس اػتب‪ٗ ٙ‬تبػلب‪ٌ١ 58 ٠ٛ‬تبس ُٔخب‪ ٠ٛ‬داسیٖ ً‪ ٠‬ثؼیبس ‪ٛ‬بچیض اػ‪ ٝ ،‬دس ‪ٛ‬ظش داسیٖ‬ ‫تب پبیب‪ ٙ‬د‪ ،،ٓٝ‬ای‪ ٚ‬سهٖ سا ث‪ ٠‬ػ‪١ ٠‬ضاس ‪ٌ١‬تبس ثشػب‪ٛ‬یٖ‪.‬‬ ‫ٗؼت٘ذیب‪ ٙ‬ثب ثیب‪ ٙ‬ای‪ ٠ٌٜ‬دس ثخؾ اثخیضداسی ‪ ٝ‬اثخ‪ٞ‬ا‪ ٙ‬داسی ‪ٝ‬ضؼی‪ٜٗ ،‬ربػرجری‬ ‫‪ٛ‬ذاسیٖ ‪ ٝ‬ثبیذ اػتجبسات ‪ٝ‬یظ‪ ٟ‬ای ث‪ ٠‬اػتب‪ ٙ‬اختلبف یبثذ‪ُ ،‬ل‪ :،‬تـییرش آرِر‪ٞ‬ی‬ ‫ًـ‪ ،‬ث‪ ٠‬ػ٘‪ٗ ،‬حل‪ٞ‬الت ًٖ اه ثش ثش‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬اکٔی دس اػتب‪ ٙ‬اػ‪ٛ ٠ً ،‬یبص ثر‪٠‬‬ ‫ت‪ ٠ ٞ‬ث‪٢‬تش ‪ ٝ‬ثیـتش د‪ ،ٓٝ‬داسیٖ‪.‬‬ ‫‪ ۲3‬دسصذ تسْیال‬ ‫اًعقاد قشاس داد ضذ‬ ‫* در هسیر شْدا باید ثابت قدم باشین‬ ‫ٗحتشٕ اهتلبد س‪٘ٛٝ‬بیی ؿذ‪ ٠ً ٟ‬ؿبْٗ‬ ‫ٗذیشی‪ ،‬ثذ‪١‬ی ‪١‬ب ‪ ٝ‬ا‪ٝ‬سام ثبصاس پ‪ٝ ّٞ‬‬ ‫ػشٗبیر‪ ،٠‬ػربٗرب‪ٛ‬ر‪ ٠‬ػرلرتر‪ ٝ ٠‬ثرشات‬ ‫آٌتش‪ٛٝ‬یٌی‪ ،‬ػبٗب‪ ٠ٛ‬سکذ تؼر‪٢‬ریروت‬ ‫تجلش‪ ،18 ٟ‬ػربٗرب‪ٛ‬ر‪ ٠‬خرضا‪ٛ‬ر‪ ٠‬داسی ‪ٝ‬‬ ‫‪ٛ‬ظبست ٗبٓری اػر‪ً ،‬ر‪ ٠‬ثرب ‪١‬رذف‬ ‫‪ٞ١‬ؿ٘‪ٜ‬ذػبصی اهتلربد ا‪ٛ‬رجربٕ ؿرذ‪ٟ‬‬ ‫اػ‪.،‬‬ ‫استاًذاس اسدتیل‬ ‫جوَْسو ارستایجاى عالقوٌذ‬ ‫تِ فعالی‪ :‬کطاٍسصو ایشاى دس ایی کطَس اس‪:‬‬ ‫استاًذاس ارستایجاى غشتی گف‪ :‬تذٍیی‬ ‫سٌذ جاهع هثتٌی تش ظصشفصیص‪ّ :‬صا ٍ‬ ‫هختاا هٌطقِ او‪ ،‬ساُ حل هطصکصال‬ ‫ایی تخص دس استاى اس‪.:‬‬ ‫استاًذاس اسدتیصل تصتصفص‪ :‬تصاکصَ‬ ‫پیطٌْادّایصی هصثصٌصی تصش اجصاسُ‬ ‫صهیی ّاو کطاٍسصو ایی کطصَس اص‬ ‫سَو ایشاى سا اسائِ کشدُ اس‪.:‬‬ ‫ػیذ مبٗذ ػبٗٔی اکض‪ٝ‬د‪ :‬ثب ت‪ ٠ ٞ‬ثر‪٠‬‬ ‫‪ٞ ٝ‬د ظشکی‪ً ،‬ـ‪ ٝ ،‬ک‪ٜ‬ؼ‪ٗ ،‬ـب‪ٙ‬‬ ‫ث‪ ٠‬ػر‪ٜ‬ر‪ٞ‬ا‪ ٙ‬یرٌری اص هرطرت ‪١‬ربی‬ ‫ًـب‪ٝ‬سصی ًـ‪ٞ‬س دس پبسع اثبد‪ٌ٘١ ،‬بسی دس م‪ٞ‬ص‪ً ٟ‬ـب‪ٝ‬سصی دس ایر‪ ٚ‬ساػرترب‬ ‫ٗ‪ ٞ‬ت ُؼتشؽ تؼبٗوت اهتلبدی ثی‪ ٚ‬د‪ً ٝ‬ـ‪ٞ‬س اػ‪ٝ.،‬ی ثیب‪ً ٙ‬شد‪ :‬استجبطبت‬ ‫تجبسی ‪ ٝ‬اهتلبدی اسدثیْ ‪ ٝ‬ارسثبیجب‪ ٙ‬ثب تبٗی‪ٗ ٚ‬وذٗبت الصٕ اص ٘ٔ‪ ٠‬پیِیرشی‬ ‫ا شای ثبسا‪ٛ‬ذاص سیٔی دس پبسع اثبد ‪ ٝ‬اکو تؼشک‪١٠‬بی ترش ریرحری کربدسات‬ ‫ُؼتشؽ ٗی یبثذ‪.‬ػبٗٔی اظ‪٢‬بس ًشد‪ :‬دس ػلش اخیش ‪ٝ‬صیش سا‪ ٝ ٟ‬ؿ‪٢‬شػبصی ث‪ ٠‬ثبً‪ٞ‬‬ ‫‪ ٝ‬ثشُضاسی ‪ٛ‬ـؼ‪ً٘ ،‬یؼی‪ٗ ٙٞ‬ـتشى اهتلبدی د‪ً ٝ‬ـ‪ٞ‬س دس ثبًر‪ ٞ‬پریرشاٗر‪ٙٞ‬‬ ‫ٗ‪ٞ‬ض‪ٞ‬ػبتی چ‪ ٙٞ‬اتلبّ سا‪ ٟ‬ا‪ ٚ١‬پبسع اثبد ث‪ ٠‬خ سا‪ ٟ‬ا‪ ٚ١‬ارسثبیجب‪ ٝ ٙ‬مرْ‬ ‫تؼشک‪١ ٠‬بی تش یحی ثحج ‪ ٝ‬تجبدّ ‪ٛ‬ظش ؿذ‪ٝ.‬ی اص ثرشُرضاسی رٔرؼر‪ ٠‬ثرشسػری‬ ‫ٗح‪ٞ‬س‪١‬بی ‪ٌ٘١‬بسی د‪ً ٝ‬ـ‪ٞ‬س ‪ ٝ‬اػتلبد‪ ٟ‬اص ظشکی‪١،‬بی اػتب‪ ٙ‬اسدثیرْ دس ایر‪ٚ‬‬ ‫خل‪ٞ‬ف دس ت‪٢‬شا‪ ٙ‬خجش داد ‪ ٝ‬اظ‪٢‬بس اٗیذ‪ٝ‬اسی ًرشد دس رٔرؼر‪ ٠‬ثرؼرذی دس‬ ‫٘‪ٞ٢‬سی ارسثبیجب‪ٛ ٙ‬تبیج خ‪ٞ‬ثی سا اص ُؼتشؽ ‪ٌ٘١‬بسی ‪١‬ب ‪ ٝ‬ایجربد ثربسا‪ٛ‬رذاص‬ ‫سیٔی پبسع اثبد ؿب‪١‬ذ ثبؿیٖ‪.‬ػلیش ایشا‪ ٙ‬دس ثبً‪ٛ ٞ‬یض ث‪ ٠‬ظشکی‪١،‬بی ٗشصی ثر‪ٞ‬د‪ٙ‬‬ ‫اػتب‪ ٙ‬اسدثیْ اص ٘ٔ‪ُ٘ ٠‬شى ثیٔ‪ ٠‬ػ‪ٞ‬اس اؿبس‪ً ٟ‬شد ‪ِٛ ٝ‬ب‪ٔٗ ٟ‬ی ثر‪ ٠‬اػرترب‪ ٙ‬دس‬ ‫تؼبْٗ ثب ارسثبیجب‪ ٙ‬سا ٗ‪ ٖ٢‬اسصیبثی ًشد‪.‬ػیذ ػجبع ٗ‪ٞ‬ػ‪ٞ‬ی اکض‪ٝ‬د‪ :‬اٗیذ ٗی س‪ٝ‬د‬ ‫ثب ایجبد ثبسا‪ٛ‬ذاص سیٔی ‪ ٝ‬اػتلبد‪ ٟ‬اص ظشکی‪ً ،‬ـب‪ٝ‬سصی‪٢ ،‬ؾ ت‪ٓٞ‬یذ ‪ ٝ‬کربدسات‬ ‫سا دس اػتب‪ ٙ‬اسدثیْ ؿب‪١‬ذ ثبؿیٖ‪.‬‬ ‫اتالغی ًَساصو هسکی سٍستایی صًجاى‬ ‫ٗذیشًْ ث‪ٜ‬یبد ٗؼٌ‪ ٚ‬ا‪ٛ‬ووه اػوٗی اػتب‪ ٙ‬ص‪ٛ‬جب‪ ٙ‬ثب اؿبس‪ ٟ‬ث‪ ٠‬اسائر‪ ٠‬تؼر‪٢‬ریروت‬ ‫‪ٗ 100‬یٔی‪ ٙٞ‬ت‪ٗٞ‬ب‪ٛ‬ی طش ‪ٝ‬یظ‪ ٟ‬ث‪٢‬ؼبصی ‪ٞٛ ٝ‬ػبصی ٗؼٌ‪ ٚ‬س‪ٝ‬ػتبیی ث‪ٗ ٠‬توبضریرب‪ٙ‬‬ ‫ُل‪ :،‬اص ٗج٘‪ٞ‬ع ػ‪٘٢‬ی‪ ٠‬اثوؿی ثشای ٗؼشکی ث‪ ٠‬ثب‪ٛ‬ی ٗؼبدّ ‪ 72‬دسکذ ا‪ٛ‬رؼروربد‬ ‫هشاسداد ؿذ‪ ٟ‬اػ‪.،‬‬ ‫سضب خ‪ٞ‬ا ‪ ٠‬ای اکض‪ٝ‬د‪ :‬تؼ‪٢‬یوت طش ‪ٝ‬یظ‪ ٟ‬ث‪٢‬ؼبصی ‪ٞٛ ٝ‬ػبصی ٗؼٌ‪ ٚ‬س‪ٝ‬ػتبیری‬ ‫اػتجبس اٗؼبّ ثب ػ‪٘٢‬ی‪ ٠‬تخلیلی پ‪ٜ‬ج ‪١‬ضاس کوش‪ ٝ ٟ‬تؼذاد ػ‪٘٢‬ی‪ ٠‬اثروؿری چر‪٢‬ربس‬ ‫‪١‬ضاس‪ٝ 230 ٝ‬امذ اػ‪ ٠ً ،‬اص ای‪ ٚ‬تؼذاد ػ‪١ ٠‬ضاس‪ 933 ٝ‬کوش‪ ٟ‬ث‪ ٠‬ثب‪ٛ‬ی ٗؼرشکری ‪ٝ‬‬ ‫تؼذاد ػ‪١ ٠‬ضاس‪ 58 ٝ‬کوش‪ٗ ،ٟ‬ؼبدّ ‪ 72‬دسکذ ا‪ٛ‬ؼوبد هشاسداد ؿذ‪ ٟ‬اػ‪.،‬‬ ‫‪ٝ‬ی اظ‪٢‬بس داؿ‪ :،‬تؼذاد ًْ ‪ٝ‬امذ‪١‬بی ٗؼٌ‪ٛٞ‬ی ؿ‪٢‬ش‪١‬بی صیش ‪١ 25‬ضاس ‪ٛ‬لرش ‪25‬‬ ‫‪١‬ضاس‪ٝ 506 ٝ‬امذ اػ‪ ٠ً ،،‬اص ای‪ ٚ‬تؼذاد ‪١ 10‬ضاس‪ٝ 784 ٝ‬امذ ا‪ ٙ‬اص تؼ‪٢‬ریروت‬ ‫ث‪٢‬ؼبصی ‪ٗ ٝ‬ؼٌ‪٢ٗ ٚ‬ش ٗوب‪ ٕٝ‬ػبصی ؿذ‪ ٟ‬اػ‪.،‬‬ ‫ای‪ٗ ٚ‬ؼ‪ ّٝٞ‬ث‪ٗ ٠‬یضا‪ً٘ ٙ‬ی ‪١‬بی ثوػ‪ٞ‬م اص ػ‪ٞ‬ی مؼبه ‪ 100‬اٗبٕ (س‪ )ٟ‬ثرشای‬ ‫تٌ٘یْ ‪ٝ‬امذ‪١‬بی ٗؼٌ‪ٛٞ‬ی ‪ٛ‬ی٘‪ ٠‬ت٘بٕ س‪ٝ‬ػتبیی طی ػبّ ربسی اؿربس‪ً ٟ‬رشد ‪ٝ‬‬ ‫ُل‪ :،‬تؼذاد ‪ 871‬کوش‪ ٟ‬تؼ‪٢‬یوت ث‪ٗ ٠‬جٔؾ ‪ٗ 65‬یٔیبسد سیبّ دس ػبّ ربسی ثرشای‬ ‫تٌ٘یْ ‪ٝ‬امذ‪١‬بی ٗؼٌ‪ٛٞ‬ی ‪ٛ‬ی٘‪ ٠‬ت٘بٕ س‪ٝ‬ػتبیی اػتب‪ ٙ‬پشداخ‪ ،‬ؿذ‪ ٟ‬اػ‪.،‬‬ ‫ث‪ُ ٠‬لت‪ ٠‬ای‪ٗ ٚ‬ؼ‪ٗ ،ّٝٞ‬جٔؾ ً٘ی ثوػ‪ٞ‬م ث‪ٜ‬یبد ٗؼٌ‪ ٚ‬ث‪ٗ ٠‬توبضیب‪ ٙ‬ایتبٕ ‪ٛ‬یض دس‬ ‫اػتب‪ٛ‬ذاس خ‪ٞ‬صػتب‪:ٙ‬‬ ‫اجشاو پشٍطُّاو عوشاًی‬ ‫دس ضْشستاى کاسٍى سشع‪ :‬هییاتذ‬ ‫اػتب‪ٛ‬ذاس خ‪ٞ‬صػتب‪ُ ٙ‬ل‪:،‬‬ ‫س‪ٛٝ‬ذ ا شای پش‪ٝ‬ط‪١ ٟ‬ربی‬ ‫ػ٘شا‪ٛ‬ی ‪ ٝ‬صیش ػبختی دس‬ ‫ؿ‪٢‬رشػرترب‪ً ٙ‬ربس‪ ٙٝ‬ثر‪٠‬‬ ‫ٗرر‪ٜ‬ررظرر‪ٞ‬س ترر‪ٞ‬ػررؼرر‪ ٠‬ایرر‪ٚ‬‬ ‫ؿ‪٢‬شػتب‪ ٙ‬ػشػ‪ٗ ،‬ییبثذ‪.‬‬ ‫کبدم خرٔریرٔریرب‪ ٙ‬دس‬ ‫‪ٛ‬ـؼ‪ ،‬ثشسػی ٗـٌوت‬ ‫ؿ‪٢‬شػتب‪ً ٙ‬ربس‪ ٟ ٙٝ‬دس‬ ‫ٗررحررْ اػررتررب‪ٛ‬ررذاسی‬ ‫خ‪ٞ‬صػتب‪ ٙ‬ثشُضاس ؿذ ثیب‪ً ٙ‬شد‪ :‬دس ساػتبی ثشسػی ٗـٌوت ؿر‪٢‬رشػرترب‪١ ٙ‬ربی‬ ‫ٗختٔق ٔؼبت ‪ ٝ‬ػلش‪١‬بی ٗختٔلی سا ث‪ ٠‬ؿ‪٢‬شػتب‪١ٙ‬بی اػتب‪ ٙ‬خ‪ٞ‬ا‪١‬یٖ داؿ‪ ،‬تب‬ ‫س‪ٛٝ‬ذ ا شای پش‪ٝ‬ط‪١ ٟ‬ب ‪ ٝ‬مْ ٗـٌوت دس اػتب‪ ٙ‬ػرشػر‪ ،‬ثرِریرشد‪ٝ.‬ی اکرض‪ٝ‬د‪:‬‬ ‫ٗؼبیْ ‪ٗ ٝ‬ـٌوت ٗختٔق ؿ‪٢‬شػتب‪ً ٙ‬بس‪ ٙٝ‬دس ثخؾ‪١‬بی کبضروه‪ٗ ،‬رحریر‬ ‫صیؼ‪ ،،‬ث‪٢‬ذاؿ‪ ،،‬اه اؿبٗیذ‪ٛ‬ی ‪ ٝ‬صیجبػبصی ؿ‪٢‬شی ٗ‪ٞ‬سد ثرشسػری هرشاس ٗری‬ ‫ُیشد ‪ ٝ‬ث‪ ٠‬ت٘بٕ ای‪ٗ ٚ‬ـٌوت سػیذُی خ‪ٞ‬ا‪١‬ذ ؿذ‪.‬اػتب‪ٛ‬ذاس خ‪ٞ‬صػتب‪ ٙ‬ثیب‪ً ٙ‬شد‪:‬‬ ‫تل٘یٖ الصٕ ثشای ا شای پش‪ٝ‬ط‪١ٟ‬ب ‪ ٝ‬ػشػ‪ ،‬ثخـی ث‪ ٠‬ا‪ٛ‬ر‪٢‬رب ا‪ٛ‬رجربٕ ٗری ؿر‪ٞ‬د‪.‬‬ ‫‪٘١‬چ‪ٜ‬ی‪ ٚ‬ثشخی تل٘ی٘بت ثشای ؿش‪ٝ‬ع ًبس‪١‬بی ذیذ دس ای‪ ٚ‬ؿ‪٢‬شػتب‪ُ ٙ‬رشکرتر‪٠‬‬ ‫ؿذ‪ ٟ‬اػ‪.،‬خٔیٔیب‪ ٙ‬اداٗ‪ ٠‬داد‪ :‬ثب سػیذُی ث‪ٞٗ ٠‬اسد ٗطش ؿذ‪ٗ ٝ ٟ‬لر‪ٞ‬ثربت ایر‪ٚ‬‬ ‫‪ٛ‬ـؼ‪ ،،‬اٗیذ اػ‪ ،‬دس م‪ٞ‬ص‪١ٟ‬بی ٗختٔق ؿب‪١‬ذ اتلبهبت خ‪ٞ‬ه ثبؿیٖ ‪ ٝ‬چر‪٢‬رش‪ٟ‬‬ ‫ای‪ ٚ‬ؿ‪٢‬شػتب‪ ٙ‬سا ‪ٛ‬ؼج‪ ،‬ث‪ٝ ٠‬ضؼی‪ ،‬کؼٔی ث‪٢‬ج‪ٞ‬د ثخـیٖ‪.‬‬ ‫ؿ‪٢‬شػتب‪ً ٙ‬بس‪ ٙٝ‬ث‪ٗ ٠‬شًضی‪ ،‬ؿ‪٢‬ش ً‪ٞ‬ت ػجذآ‪ ، ٠‬ثب ذا ؿذ‪ ٙ‬اص ثخؾ ٗشًرضی‬ ‫ا‪ٞ١‬اص‪ ،‬دس ػبّ ‪ 1391‬اص ػ‪ٞ‬ی ‪١‬یبت ‪ٝ‬صیشا‪ ٙ‬ث‪ ٠‬ؿ‪٢‬شػتب‪ٗ ٙ‬ؼتوْ تجذیْ ؿذ‪.‬‬ ‫ٗج٘‪ٞ‬ع ‪ٗ 15‬ریرٔریربسد‬ ‫سیبّ ث‪ٞ‬د‪ ٟ‬اػ‪.،‬‬ ‫خ‪ٞ‬ا ‪ ٠‬ای ‪٘١‬چ‪ٜ‬ی‪ ٚ‬ثر‪٠‬‬ ‫تلب‪ٜ٘١‬بٗ‪ ٠‬ػر‪ ٠‬رب‪ٛ‬رجر‪٠‬‬ ‫خررب‪ٛ‬رر‪ٞ‬اس‪١‬رربی داسای‬ ‫مذاهْ ‪ 2‬ػض‪ٗ ٞ‬ؼٔر‪ّٞ‬‬ ‫اؿبس‪ ٝ ٟ‬خربطرش‪ٛ‬ـرب‪ٙ‬‬ ‫ًرشد‪ :‬اص ‪ٝ 168‬امررذ‬ ‫اثوؿری خرب‪ٛ‬ر‪ٞ‬اس‪١‬ربی‬ ‫داسای مذاهْ ‪ 2‬ػضر‪ٞ‬‬ ‫ٗؼٔ‪ ّٞ‬س‪ٝ‬ػتبیی‪162 ،‬‬ ‫‪ٝ‬امررذ ٗؼررٌرر‪ ٚ‬ثررب‬ ‫‪ٌ٘١‬بسی مؼبه ‪100‬‬ ‫اٗرربٕ (س‪ ،)ٟ‬ثرر‪ٜ‬رریرربد‬ ‫ٗؼتضؼلب‪ ٝ ٙ‬ػربصٗرب‪ٙ‬‬ ‫ث‪٢‬ضیؼتی امذاث ‪ ٝ‬ث‪ ٠‬ث‪٢‬ش‪ ٟ‬ثشداسی سػیذ‪ ٟ‬اػ‪.،‬‬ ‫اػتب‪ٛ‬ذاس آجشص ‪:‬‬ ‫اهاس صهیٌِ تشاو صادسا هحاَال‬ ‫تِ اسهٌستاى فشاّن هی ضَد‬ ‫استانها‬ ‫‪3‬‬ ‫الثشص‬ ‫اػتب‪ٛ‬ذاس آرجرشص اػروٕ‬ ‫ًشد‪ :‬طجن یی تلب‪١‬رٖ‬ ‫‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬ثب ػلربست ایرشا‪ٙ‬‬ ‫دس اسٗ‪ٜ‬ؼتب‪ ، ٙ‬صٗریر‪ٜ‬ر‪٠‬‬ ‫ثررررشای کرررربدسات‬ ‫ٗحلر‪ٞ‬الت کر‪ٜ‬ربیرغ‬ ‫اػتب‪ ٙ‬آجشص ثر‪ً ٠‬ـر‪ٞ‬س‬ ‫اسٗ‪ٜ‬ؼتب‪ ٙ‬کرشا‪١‬رٖ ٗری‬ ‫ؿ‪ٞ‬د‪.‬‬ ‫اداس‪ ًْ ٟ‬س‪ٝ‬اث ػ٘‪ٗٞ‬ی ‪ ٝ‬اٗ‪ٞ‬س ثی‪ ٚ‬آْ٘ٔ اػتب‪ٛ‬ذاسی آجشص‪ٗ ،‬جتجی ػجذآٔ‪٢‬ی دس‬ ‫دیذاس ثب ػلیش ایشا‪ ٙ‬دس اسٗ‪ٜ‬ؼتب‪ ٙ‬اظ‪٢‬بس داؿ‪ : ،‬ضش‪ٝ‬ست داسد طی ا‪ٛ‬ؼوبد تلرب‪١‬رٖ‬ ‫‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬ای‪ٞٗ ،‬ض‪ٞ‬ػبت سا ٗـخق ً‪ٜ‬یٖ ‪ 2 ٝ‬طشف ثب اثوؽ ؿش تلب‪ ،ٖ١‬ث‪ ٠‬د‪ٛ‬رجربّ‬ ‫‪ٛ‬یْ ث‪ ٠‬ا‪١‬ذاف دس م‪ٞ‬ص‪١ ٟ‬بی ٗختٔق ثبؿ‪ٜ‬ذ‪ٝ.‬ی اضبک‪ً ٠‬شد‪ :‬اسٗ‪ٜ‬ؼتب‪ ٙ‬ث‪ ٠‬ػ‪ٜ‬ر‪ٞ‬ا‪ٙ‬‬ ‫پْ استجبطی ثب ًـ‪ٞ‬س‪١‬بی ا‪ٝ‬ساػیب ‪ٛ‬وؾ ٗ‪ٞ‬حشی دس ػشض‪ٗ ٠‬حل‪ٞ‬الت ایشا‪ٛ‬ی ایلب‬ ‫خ‪ٞ‬ا‪١‬ذ ًشد‪.‬اػتب‪ٛ‬ذاس آجشص خبطش‪ٛ‬ـب‪ً ٙ‬شد‪ :‬ػ‪١ ٠‬ضاس ‪ٝ 500 ٝ‬امرذ تر‪ٓٞ‬ریرذی ‪ٝ‬‬ ‫ک‪ٜ‬ؼتی دس آجشص ٗؼتوش اػ‪ ٠ً ،‬اص ای‪ ٚ‬تؼذاد ‪ٝ 150‬امذ ا‪٢ٛ‬ب ؿربخرق ٗرٔری‬ ‫‪١‬ؼت‪ٜ‬ذ‪.‬ػجذآٔ‪٢‬ی ُل‪ :،‬ای‪ ٚ‬اػتب‪ ٙ‬هطت ت‪ٓٞ‬یذ ٗ‪ٞ‬اد ؿزایری‪ ،‬داس‪ ٝ ٝ‬هرطرؼربت‬ ‫خ‪ٞ‬دس‪ ٝ‬اػ‪ٗ ٝ ،‬ی ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬ذ دس ساػتبی کبدسات ٗ‪ٞ‬اد ؿزایی کؼبٓی‪١ ،‬بی ُؼتشد‪ٟ‬‬ ‫ای داؿت‪ ٠‬ثبؿذ ‪ٝ.‬ی اکض‪ٝ‬د‪ :‬آجشص‪ ،‬کش‪ٝ‬دُب‪ٗ ٟ‬ؼبکشی ‪ ٝ‬ثبسی پریربٕ اص ظرشکریر‪،‬‬ ‫ثضسٍ اػتب‪ ٙ‬آجشص ثشای مْ٘ ‪ٛ ٝ‬وْ ًبال ٗحؼ‪ٞ‬ه ٗی ؿر‪ٞ‬د‪.‬اػرترب‪ٛ‬رذاس آرجرشص‬ ‫ُل‪ :،‬ضش‪ٝ‬ست داسد ‪ٛ‬ـؼ‪١ ،‬بی تخللی ‪ً ٝ‬بسُش‪١ ٟٝ‬بی ػ٘ٔریربتری ثرشای‬ ‫سایض‪ٛ‬ی دس خل‪ٞ‬ف ‪ٌ٘١‬بسی ‪١‬بی ثیـتش ثی‪ ٚ‬آجشص ‪ ٝ‬اسٗ‪ٜ‬ؼتب‪ ٙ‬دس دػرتر‪ٞ‬س ًربس‬ ‫هشاس ُیشد‪.‬ػجذآٔ‪٢‬ی اظ‪٢‬بس داؿ‪ :،‬ضش‪ٝ‬ست داسد طی ا‪ٛ‬ؼوبد تلب‪١‬رٖ ‪ٛ‬ربٗر‪ ٠‬ای‪،‬‬ ‫ٗ‪ٞ‬ض‪ٞ‬ػبت سا ٗـخق ً‪ٜ‬یٖ ‪ 2 ٝ‬طشف ثب اثوؽ ؿش تلب‪ ،ٖ١‬ث‪ ٠‬د‪ٛ‬جربّ ‪ٛ‬ریرْ ثر‪٠‬‬ ‫ا‪١‬ذاف دس م‪ٞ‬ص‪١ ٟ‬بی ٗختٔق ثبؿ‪ٜ‬ذ‪.‬‬ ‫اػتب‪ٛ‬ذاس ارسثبیجب‪ ٙ‬ؿشهی ُل‪ٗ :،‬ب ثبیرذ دس ٗؼریرش‬ ‫ؿ‪٢‬ذا حبث‪ ،‬هذٕ ثبؿیٖ ‪ ٝ‬تذا‪ ٕٝ‬اسٗب‪ ٙ‬ؿ‪٢‬ذا دس ُرش‪ٝ‬‬ ‫اطبػ‪ ٝ ،‬پیش‪ٝ‬ی اص س‪١‬جش ٗؼظٖ ا‪ٛ‬ووه اػ‪.،‬‬ ‫ػبثذی‪ ٚ‬خشّٕ ‪٘١‬ضٗب‪ ٙ‬ثب ‪ 13‬س ت‪ ،‬ػربٓرش‪ٝ‬ص ٗریرود‬ ‫ثبػؼبدت اٗیشآ٘‪ٜٗٞ‬ی‪ ٚ‬ػٔی(ع) ‪ ٝ‬س‪ٝ‬ص پذس‪ ،‬دس اییر‪ٚ‬‬ ‫تٌشیٖ ‪ ٝ‬تجٔیْ اص پرذسا‪ ٙ‬ؿر‪٢‬رذا ًر‪ ٠‬ثرب مضر‪ٞ‬س‬ ‫‪٘ٛ‬بی‪ٜ‬ذ‪ٓٝ ٟ‬ی کوی‪ ٠‬دس اػتب‪ ٝ ٙ‬ث‪ٗ ٠‬یضثب‪ٛ‬ی کشٗب‪ٛ‬ذ‪ ٟ‬ػپرب‪ٟ‬‬ ‫ػبؿ‪ٞ‬سا ثشُضاس ؿرذ‪ ،‬پرذسا‪ٗ ٝ ٙ‬ربدسا‪ ٙ‬ؿر‪٢‬رذا سا‬ ‫اػط‪ٞ‬س‪ ٟ‬کجش ‪ ٝ‬ایؼتبدُی ٗؼشکی ًرشد‪ُ ٝ ٟ‬رلر‪:،‬‬ ‫ثشُضاسی چ‪ٜ‬ی‪ٗ ٚ‬جبٓغ ‪ٞٛ‬سا‪ٛ‬ی ‪ٗ ٝ‬رورذع ضرش‪ٝ‬سی‬ ‫اػ‪ٝ.،‬ی اکض‪ٝ‬د‪ٗ :‬ب ثبیذ دس ٗؼیش ؿ‪٢‬ذا حربثر‪ ،‬هرذٕ‬ ‫ثبؿیٖ ً‪ ٠‬تذا‪ ٕٝ‬اسٗب‪ ٙ‬ؿ‪٢‬ذا دس ُرش‪ ٝ‬اطربػر‪ٝ ،‬‬ ‫پیش‪ٝ‬ی اص س‪١‬جش ٗؼظرٖ ا‪ٛ‬روروه اػر‪.،‬خرشّٕ اکرض‪ٝ‬د‪:‬‬ ‫ٗ‪٢‬تشی‪٢ ٚ‬بد تجیی‪ ،ٚ‬تجیی‪ ٚ‬کش‪ َٜ١‬ایخبسی اػ‪ً ،‬ر‪٠‬‬ ‫دس ؿ‪٢‬ذا ‪ ٝ‬خب‪ٞٛ‬اد‪ٗ ٟ‬ؼظٖ ایـب‪ ٙ‬ػشاؽ داسیرٖ ‪ ٝ‬ایر‪ٚ‬‬ ‫ؿ‪٢‬ذا ث‪ٞ‬د‪ٛ‬ذ ً‪ ٠‬س‪ٝ‬ی تبسیخ سا ػلیذ ًشد‪ٛ‬ذ ‪ ٝ‬ثربیرذ‬ ‫اثؼبد ٗختٔق ای‪ ٚ‬کش‪ٝ َٜ١‬اال سا ث‪ ٠‬ای‪ٜ‬ذُب‪ٜٗ ٙ‬ترورْ‬ ‫ً‪ٜ‬یٖ‪ٝ.‬ی‪٘١ ،‬چ‪ٜ‬ی‪ ٚ‬ثب مض‪ٞ‬س دس ٗر‪ٜ‬رضّ ؿر‪٢‬ریرذا‪ٙ‬‬ ‫کج‪ٞ‬سی‪ ،‬ثب خب‪ٞٛ‬اد‪ٗ ٟ‬ؼظٖ ‪ ٝ‬پذس ثضسُر‪ٞ‬اس ایر‪ ٚ‬ػر‪٠‬‬ ‫ؿ‪٢‬یذ دکبع ٗوذع دیذاس ًشد‪ٝ.‬ی‪ ،‬دیِش ثش‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬خ‪ٞ‬د‬ ‫دس س‪ٝ‬ص پذس سا ث‪ ٠‬ػیبدت اص پذسا‪ ٙ‬ػبٓ٘‪ٜ‬ذ ثؼتشی دس‬ ‫اػبیـِب‪ٗ ٟ‬حج‪ ،‬تجشیض اختلربف داد‪.‬ثر‪ُ ٠‬رضاسؽ‬ ‫ایؼ‪ٜ‬ب‪ ،‬ث‪ٛ ٠‬وْ اص س‪ٝ‬اث ػ٘‪ٗٞ‬ی اػتب‪ٛ‬ذاسی ارسثبیجب‪ٙ‬‬ ‫ؿشهی‪ٝ ،‬ی ػپغ ث‪ ٠‬ثی٘بسػتب‪ ٙ‬تخللی اػلبه ‪ٝ‬‬ ‫س‪ٝ‬ا‪ ٙ‬کجش سکت‪ ٝ ٠‬ػیبدتی اص ب‪ٛ‬جبصا‪ ٙ‬ثؼتشی دس ایر‪ٚ‬‬ ‫ٗشًض داؿ‪.،‬‬ ‫* هراسن اعتکاف در شْرّای با رًگ بٌدی قرهس‬ ‫کرًٍایی اذربایجاىشرقی برگسار ًویشَد‬ ‫دثیش ا شایی اػتٌبف ارسثبیجب‪ٙ‬ؿشهری ُرلر‪ :،‬دس‬ ‫ؿ‪٢‬ش‪١‬بیی اص اػتب‪ ٠ً ٙ‬س‪ٛ‬رَ ثر‪ٜ‬رذی هرشٗرض داس‪ٛ‬رذ‪،‬‬ ‫اػتٌبف ثشُضاس ‪ٛ‬ر٘ری ؿر‪ٞ‬د ‪ ٝ‬دس ؿر‪٢‬رش‪١‬ربی ثرب‬ ‫س‪ َٛ‬ث‪ٜ‬ذی صسد ‪ ٝ‬اثی ‪ٛ‬یض ثب یی پ‪ٜ‬جٖ ظرشکریر‪ٝ ،‬‬ ‫سػبی‪ ،‬ت٘بٗی پش‪ٝ‬تٌْ ‪١‬ربی ثر‪٢‬رذاؿرتری ثرشُرضاس‬ ‫ٗی ؿ‪ٞ‬د‪ .‬مجیت طب‪١‬شی اظ‪٢‬بس ًشد‪ :‬اػتٌبف یٌی اص‬ ‫س‪ٝ‬یؾ ‪١‬بی ا‪ٛ‬ووه اػوٗی اػر‪ُ ٝ ،‬رشایرؾ ثر‪٠‬‬ ‫ٗؼ‪ٜٞ‬ی‪ ٝ ،‬مض‪ٞ‬س ‪ٞ‬ا‪ٛ‬رب‪ ٙ‬دس ٗؼرب رذ‪ ،‬یرٌری اص‬ ‫‪٘ٛ‬بد‪١‬بی ثبسص ا‪ ٙ‬اػ‪ ٠ً ،‬هجْ اص ا‪ٛ‬وروه اػروٗری‬ ‫ت‪٢ٜ‬ب ٗتؼٔن ث‪ ٠‬اکشاد خبکی ث‪ٞ‬د اٗب ثب پیش‪ٝ‬صی ا‪ٛ‬وروه‪،‬‬ ‫ُؼتشؽ یبکت‪ ٝ ٠‬ت٘بٗی اکشاد ٗیت‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬ذ دس ا‪ ٙ‬ؿشً‪،‬‬ ‫ً‪ٜٜ‬ذ‪.‬‬ ‫* دستگیری ‪ ۸‬حفار غیر هجاز در َّراًد‬ ‫کشٗب‪ٛ‬ذ‪ ٟ‬ا‪ٛ‬تظبٗی ا‪١‬ش ‪ٞ١ ٝ‬سا‪ٛ‬ذ اص دػتِیشی ػربٗرو‪ٙ‬‬ ‫ملبس ؿیش ٗجبص دس اطرشاف یرٌری اص س‪ٝ‬ػرترب‪١‬ربی‬ ‫ؿ‪٢‬شػتب‪ٞ١ ٙ‬سا‪ٛ‬ذ خجش داد‪.‬ػش‪ َٜ١‬هذست اهبپ‪ٞ‬س ثرب‬ ‫اػوٕ ای‪ ٚ‬خجش‪ ،‬اظ‪٢‬بس ًشد‪١ :‬ـ‪ ،‬کشد ‪ٛ‬ربؿر‪ٜ‬ربع دس‬ ‫ً‪١ ٟٞ‬بی س‪ٝ‬ػتبی ٗیذا‪ٛ‬وس ‪ٞ١‬سا‪ٛ‬ذ دس می‪ ٚ‬مرلربسی‬ ‫دػتِیش ؿذ‪ٛ‬ذ‪ٝ.‬ی اکض‪ٝ‬د‪ :‬تؼذادی اد‪ٝ‬ات ملبسی اص‬ ‫ای‪ ٚ‬اکشاد ًـق ‪ ٝ‬ت‪ٞ‬هیق ؿذ‪.‬ث‪ُ ٠‬ضاسؽ ایؼر‪ٜ‬رب ثر‪٠‬‬ ‫‪ٛ‬وْ اص پبیِب‪ ٟ‬اطوع سػب‪ٛ‬ی پٔیغ اػتب‪ٝ ،ٙ‬ی ثریرب‪ٙ‬‬ ‫ًشد‪ :‬اص اثتذای ػبّ بسی تب ً‪ٛ 95 ٜٙٞ‬لش دس ایر‪ٚ‬‬ ‫ٗ‪ٞ‬سد دػتِیش ؿذ‪ ٠ً ٟ‬اسصؽ سیبٓی تج‪٢‬یضات ًـق‬ ‫ؿذ‪ ٟ‬ثیؾ اص د‪ٗ ٝ‬یٔیبسد ت‪ٗٞ‬ب‪ ٙ‬اػ‪.،‬‬ ‫*کارخاًجات ٍ کارگاُ ّای شی ٍ هاسِ حق‬ ‫افسایش خَدسراًِ قیوتّا را ًدارًد‬ ‫سئیغ دادُؼتشی ا‪١‬رش ُرلر‪ً :،‬ربسخرب‪ٛ‬رجربت ‪ٝ‬‬ ‫ًبسُب‪١ ٟ‬بی ؿ‪ٗ ٝ ٚ‬بػ‪ ٠‬من اکرضایرؾ خر‪ٞ‬دػرشا‪ٛ‬ر‪٠‬‬ ‫هی٘‪ ،‬سا دس ثبصاس ‪ٛ‬ذاس‪ٛ‬ذ‪.‬مج‪ ،‬االػوٕ ٗح٘ذ ػٔری‬ ‫‪ٛ‬ظشی اظ‪٢‬بس ًشد‪ً٘ :‬یت‪ ٠‬ی پبیؾ ؿ‪٢‬شػتب‪ ٙ‬ا‪١‬ش ثشای‬ ‫ٔ‪ُٞ‬یشی اص اکضایؾ خ‪ٞ‬دػشا‪٠ٛ‬ی هی٘‪١،‬ب دس ثربصاس‬ ‫کؼبّ اػ‪ ٝ ،‬دس ای‪ ٚ‬ساػتب ثشای ٔ‪ُٞ‬یشی اص اکضایؾ‬ ‫هی٘‪ ،‬دس ًبسخب‪ٛ‬جبت ‪ً ٝ‬بسُب‪ ٟ‬ؿ‪ٗ ٝ ٚ‬ربػر‪ٝ ٠‬اسد‬ ‫ػْ٘ ‪ٗ ٝ‬وشس ؿذ‪ ٟ‬اػ‪ ،‬دس ای‪ً ٚ‬بسخب‪ٛ‬جربت ‪١‬ریر‬ ‫ُ‪ ٠ٛٞ‬اکضایـی دس هی٘‪١،‬ب ‪ٛ‬ذاؿت‪ ٠‬ثبؿ‪ٜ‬ذ‪ ٝ‬طجن ٗل‪ٞ‬ث‪٠‬‬ ‫ثبصاس ٗحل‪ٞ‬الت خ‪ٞ‬د سا ث‪ ٠‬کش‪ٝ‬ؽ ثشػب‪ٜٛ‬رذ ًر‪ ٠‬دس‬ ‫ؿیش ای‪ٜ‬ل‪ٞ‬ست ثب ٗتخٔلب‪ ٙ‬ثرشخر‪ٞ‬د رذی خر‪ٞ‬ا‪١‬رذ‬ ‫ؿذ‪.‬‬ ‫* تشکیل شرکت هس اذربایجاى هطالبِ بِ‬ ‫حق شْرًٍداى است‬ ‫سئیغ ػبصٗب‪ ٙ‬ک٘‪ ،‬ارسثبیجب‪ ٙ‬ؿشهری ُرلر‪ :،‬اص‬ ‫‪ ٠٘١‬ظشکی‪١ ،‬ب ثشای تحون تبػیرغ ؿرشًر‪ٗ ،‬رغ‬ ‫ارسثبیجب‪ ٙ‬ث‪٢‬ش‪ ٟ‬خ‪ٞ‬ا‪١‬یٖ ثشد ‪.‬کبثش پش‪ٛ‬یب‪ ٙ‬دس ‪ٛ‬ـؼر‪،‬‬ ‫ٗـتشى ثب کشٗب‪ٛ‬ذاس ‪٘١ ٝ‬چ‪ٜ‬ی‪٘ٛ ٚ‬بی‪ٜ‬ذ‪ٗ ٟ‬شدٕ ‪ٝ‬سصهرب‪ٙ‬‬ ‫دس ٗجٔرغ ؿر‪ٞ‬سای اػروٗری ‪ ٝ‬دیرِرش ٗرذیرشا‪ٙ‬‬ ‫ؿ‪٢‬شػتب‪ٛ‬ی ثب ثیب‪ ٙ‬ای‪ ٠ٌٜ‬اص ‪ ٠٘١‬ظشکی‪١ ،‬ب ثشای تحون‬ ‫تبػیغ ؿشً‪ٗ ،‬غ ارسثبیجب‪ ٙ‬ث‪٢‬ش‪ ٟ‬خ‪ٞ‬ا‪١‬یرٖ ثرشد‪،‬‬ ‫اظ‪٢‬بس ًشد‪ :‬س‪ٛٝ‬ن ک‪ٜ‬بیغ ٗؼذ‪ٛ‬ی ‪ ٝ‬ک‪ٜ‬بیغ پبیی‪ ٚ‬دػتی‬ ‫ثشای ٗ‪ٜ‬طو‪ ٝ ٠‬اػتب‪ ٙ‬میبتری ‪ ٝ‬ضرش‪ٝ‬سی اػر‪ٝ.،‬ی‬ ‫اکض‪ٝ‬د‪ :‬دس چ‪ٜ‬ذ ‪١‬رلرتر‪ ٠‬اخریرش ضر٘ر‪ٗ ٚ‬روهربت ثرب‬ ‫ًبسؿ‪ٜ‬بػب‪ٗ ٝ ٙ‬ؼ‪ٞ‬ال‪ ٙ‬ک‪ٜ‬بیغ ٗغ ًـ‪ٞ‬س‪ٝ ،‬س‪ٝ‬د ثر‪٠‬‬ ‫ٗ‪ٞ‬ض‪ٞ‬ع تبػیغ ؿشً‪ٗ ،‬غ ارسثبیجرب‪ٝ ٙ‬اسد کربص‬ ‫ذیذی ؿذ‪ ٟ‬اػ‪.،‬‬ ‫* پرداخت ‪ 052‬هیلیارد ریال تسْیالت اشتغاال‬ ‫ستاد اجرایی در اذربایجاى شرقی‬ ‫ٗذیشًْ ػتبد ا شایری کرشٗرب‪ ٙ‬مضرشت اٗربٕ دس‬ ‫ارسثبیجب‪ ٙ‬ؿشهی اص پشداخر‪ٗ 250 ،‬ریرٔریربسدسیربّ‬ ‫ت‪٢‬ؼیوت اؿتـبّ ػتربد ا رشایری دس ػرترب‪ ٙ‬خرجرش‬ ‫داد‪ٗ.‬لجب سثب‪ٛ‬ی اظ‪٢‬بس داؿ‪ٗ 250 :،‬یٔیبسد تر‪ٗٞ‬رب‪ٙ‬‬ ‫تؼ‪٢‬یوت ثشای اؿترـربّ تر‪ٞ‬ػر ػرتربدا رشای دس‬ ‫ارسثبیجب‪ ٙ‬ؿشهی پشداخ‪ ،‬ؿذ‪ ٟ‬اػ‪.،‬‬ ‫ٗذیشًْ ػتبد ا شایری کرشٗرب‪ ٙ‬مضرشت اٗربٕ دس‬ ‫ارسثبیجب‪ٛ‬ـشهی ُل‪ :،‬ای‪ ٚ‬تؼ‪٢‬یوت دسس‪ٝ‬ػرترب‪١‬ربی‬ ‫ٗحش‪ 15 ٕٝ‬ؿ‪٢‬شػتب‪ ٙ‬ثب ‪١‬ذف ایجبد اؿتـربّ ‪ٝ‬س‪ٛٝ‬رن‬ ‫ت‪ٓٞ‬یذ پشداخ‪ ،‬ؿذ‪ ٟ‬اػ‪.،‬سثب‪ٛ‬ی اکض‪ٝ‬د‪:‬ثربتؼر‪٢‬ریروت‬ ‫پشداخ‪ ،‬ؿذ‪ ٟ‬ثشای ‪١ 14‬ضاس ‪ٛ‬لش دس ‪ 180‬س‪ٝ‬ػرتربی‬ ‫اػتب‪ ٙ‬ؿـْ ایجبد ؿذ‪ ٟ‬اػ‪.،‬‬ صفحه 3 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫اخبار کًتاٌ اجتماعی‬ ‫فزاخًان مشمًالن اعشامی‬ ‫اسفىذ ماٌ ‪۰4۱۱‬‬ ‫سبسهبى ٍظیفِ عوَهی اًتظبهی جوَْری استالهتی‬ ‫ایزاى اعالم کزد‪ 6‬توبهی هشوتَنى دارای ثتز‬ ‫اهبدُ ثِ خدهت ثِ تبریخ اسفٌد هبُ سبل ‪ 0011‬ثبید‬ ‫در هحل ٍ هزاکشی کِ در ثز هعزفی ًبهِ اعتالم‬ ‫شدُ‪ ،‬حضَر یبثٌد‪.‬‬ ‫ؾاظمان یظیفٍ ػمًمی اوتظامی جمًُضی اؾدالمدی‬ ‫ایطان زض اطالػیٍ ای اػالم نطز ومامی مکمًالوی‬ ‫نٍ تطگ امازٌ تٍ ذسم تٍ واضیدد اؾدفدىدس مداٌ‬ ‫‪ ۰۰۱۱‬زضیاف نطزٌ اوس‪ ،‬تایس تا مطاجؼٍ تٍ یکی اظ‬ ‫زفاوط ذسمات ادکتطیویک اوتظامی (پدمدیدؽ ‪،)۰۱‬‬ ‫تطگ مؼطفی وامٍ مکمًالن تٍ مطانع امدًظـ ضا‬ ‫زضیاف ی تطاتط اطالػات مدىدسضد زض ان اقدسام‬ ‫نىىسا ایه زؾتٍ اظ مکمًالن تایس ضیظ یککىثٍ یکم‬ ‫اؾفىس ماٌ ؾا ‪ ۰۰۱۱‬زض ؾاػ ‪ ،‬محل ی مطاندعی‬ ‫نٍ زض تطگ مؼطفی وامٍ مکمدًالن اػدالم قدسٌ‪،‬‬ ‫حتًض یاتىس ی تٍ ذسم زیضٌ ضدطیضت اػدعام‬ ‫قًوسا‬ ‫جادٌَا یکطزفٍ ومیشًد‪،‬‬ ‫راوىذگان حتما سوجیز چزخ َمزاٌ داشتٍ باشىذ‬ ‫پٌجشٌجِ ‪ 84‬ثْوی ‪ 03 * 0011‬فَریِ ‪ 01 * 8188‬رجت‪ * 0001‬سبل سی ٍ دٍم ( اٍتَس ایکیٌجی ایل ) * شوبرُ ( سبیی ) ‪1000 6‬‬ ‫دستیابی داوشمىذان ایزاوی‬ ‫بٍ یاکسه اُمیکزین‬ ‫اداهِ رًٍد صعَدی کزًٍب در کشَر‬ ‫اًتقبد اس اهَسح حضَری در هدار‬ ‫رئیس ثتش عفًَی ثیوبرستتتبى اهتبم‬ ‫خویٌی (رُ) ثب اشبرُ ثِ رًٍد صتعتَدی‬ ‫کزًٍب در کشَر‪ ،‬ثب اًتقبد اس اصتزار ثتز‬ ‫ٍ‬ ‫اهتتَسح حضتتَری در هتتدار‬ ‫داًشگبُّب ثب ٍجَد شیَع سَیِ ثستیتبر‬ ‫هسزی اهیکزٍى‪ ،‬گفت‪ 6‬هب چَه ایتی‬ ‫هَضَع را خَردین ٍ ثبس ّن خَاّیتن‬ ‫خَرد؛ اهب‪ً ،‬ویداًن چزا در ایی سهیٌتِ‬ ‫هسئَلیی هزثَطِ کَتبُ ًویایٌد‪.‬‬ ‫زنتط حمیس ػمازی نًچک‪ ،‬تا اقداضٌ‬ ‫تٍ ایىکٍ جُدف امدیدکدطین ییدطیؼ‬ ‫نًییس ‪ ۰۱‬چىسان قدسیدس ی ودگدطان‬ ‫نىىسٌ ویؿ ‪ ،‬گف تٍ ان اوساظٌ ندٍ‬ ‫زضگیطی قسیس ی مدطگ ی مدیدط زض‬ ‫جُف زدتا ضخ زاز‪ ،‬زض ایده جدُدف‬ ‫جسیس وگطاوی وساضیم؛ ادثتٍ تدطذدی اظ‬ ‫افطاز حاالت قسیس تیماضی ضا ودادطتدٍ‬ ‫می نىىس نٍ ایه گطیٌ نؿاوی َؿتدىدس‬ ‫نٍ یانؿه زضیاف وکطزوسا زض یاقدغ‬ ‫تؿتطی ی مطگ ی میط یانؿهودعزٌ َدا‬ ‫زض نًضت اتتال تٍ نطیوا‪ ،‬تدٍ قدکدل‬ ‫یاضح ‪ ۱۱‬زضنس تیف اظ ؾایط گطیٌَا‬ ‫اؾ ا‬ ‫ای وانیس ندطز ایده مدًضدًع وکدان‬ ‫زَىسٌ اَمی وعضی یانؿده اؾد ؛‬ ‫ظیطا نؿاوی نٍ یانؿیىاؾیًن زاقتدىدس‬ ‫حاالت نکىسٌ ی ذططواک تدیدمداضی‬ ‫نًییس‪ ۰۱‬ضا واطتٍ ومینىىسا تدط ایده‬ ‫ٍ داًشگبُّب‬ ‫اؾاؼ تیکتط مطاجؼیه ما َم تٍ قدکدل‬ ‫ؾطپایی زضمان می قدًودس ی نداض تدٍ‬ ‫تؿتطی ومیضؾسا‬ ‫یی افعیز زض ؾًـ زدتا مؼمًال مست‬ ‫قطوطیىٍ تیماضی ضا زی َدفدتدٍ اػدالم‬ ‫مینطزیم؛ یدی چًن امیکطین تیماضی‬ ‫وؿثتا ذفیف ودطی اؾد تدط اؾداؼ‬ ‫مقاالت مًجًز ما َم قطوطدیدىدٍ پدىدج‬ ‫ضیظٌ ضا پیکىُاز مینىیم ندٍ پدؽ اظ‬ ‫ایه مست فطز واقل ییطیؾی ودثداقدس‪،‬‬ ‫یدی تطذی اظ مًاضز َم تٍ قکل اؾتثىا‬ ‫ممکه اؾ نٍ الظم تاقس قدطودطدیدىدٍ‬ ‫تیف اظ ‪ ۵‬ضیظ زض وظط گطفتٍ قًزا‬ ‫ای زضتاضٌ پیفتیىی قطایط ندطیودا زض‬ ‫ضیظَای اوی‪ ،‬وانیس نطز زض مدًضز‬ ‫نطیوا پیفتیىی ناض اقتثاَی اؾ ‪ ،‬اما‬ ‫فکط مینىیم تا وًجٍ تٍ ایدىدکدٍ امداض‬ ‫ضیظاوٍ زض حا افعایدف اؾد ی زض‬ ‫قاذٍ نؼًزی پیک قطاض زاضیدم‪ ،‬ودا‬ ‫حسیز زی َفتٍ ایىسٌ تٍ قمٍ پیک قکم‬ ‫میضؾیما‬ ‫ایه مترهم تیماضی َدای ػدفدًودی‪،‬‬ ‫ازامٍ زاز اماض تؿتطیَای فؼمی نطیوا‬ ‫زض تیماضؾتان امام ذمیىی(ضٌ) حدسیز‬ ‫‪ ۰۱۱‬وفط اؾ ؛ زض حادی نٍ زض پدیدک‬ ‫پىام تا ؾًیٍ زدتا تٍ ‪ ۵۱۱‬تؿتدطی َدم‬ ‫میضؾیسیما ایه وکان میزَس ظطفید‬ ‫پصیطـ تیماض یجًز زاضز‪ ،‬امدا تدایدس‬ ‫کبرخبًِ تَلید کٌٌدُ ٍاکسی کٍَ ایزاى ثزکت اس‬ ‫تَلید ٍاکسی اختصبصی اُهیکزٍى ٍ کست هَفقیتت‬ ‫اى در تست حیَاًی خجزداد‪.‬‬ ‫تساویم نٍ ندازض زضمدان َدم ذؿدتدٍ‬ ‫قسٌاوسا‬ ‫یی زضتاضٌ میعان امازگی تیمداضؾدتدان‬ ‫امام ذدمدیدىدی (ضٌ)‪ ،‬اظدُداض ندطز‬ ‫ور َای ‪ICU‬یک مدقدساض َدىدًظ‬ ‫نافی ویؿتىس نٍ ان َم تٍ زدیل نمثًز‬ ‫ویؿ ‪ ،‬تمکٍ َمکاضان َدىدًظ تدٍ ایده‬ ‫وتیاٍ وطؾیسوس نٍ ایه ترف َا ضا زض‬ ‫اذتیاض نطیوا قطاض زَىس؛ زض مدادمدًع‬ ‫زض حًظٌ زاضی‪ ،‬ودرد ‪ ،‬انؿدیدػن ی‬ ‫واُیعات فؼال نمثًز جدسی یجدًز‬ ‫وساضزا‬ ‫ػمازی تا اوتقاز اظ تاظگکایی حتًضی‬ ‫مساضؼ‪ ،‬گف ایه ناض اقتثاَی اؾ‬ ‫نٍ مؿدودًددیده یظاضت امدًظـ ی‬ ‫پطیضـ ی یظاضت ػدمدًم اندطاض تدط‬ ‫حتًضی نطزن نالؼ َا ی امتحانَدا‬ ‫زاضوس؛ مدا چدًب ایده مدًضدًع ضا‬ ‫ذًضزیم ی تاظ َم ذًاَیم ذًضز؛ امدا‪،‬‬ ‫ومی زاوم چطا زض ایه ظمیىٍ مؿدودًددیده‬ ‫مطتًطٍ نًواٌ ومیایىسا‬ ‫ای تا وانیس تط اَمی وعضی ی وکمدیدل‬ ‫یانؿیىداؾدیدًن‪ ،‬ازامدٍ زاز ودعضید‬ ‫یانؿه تٍ ذاومَای تاضزاض تؿیاض مدُدم‬ ‫اؾ ظیطا ایمًوًگمًتًدیه اظ طدطید‬ ‫جف تٍ نًزنی نٍ تٍ زویا مدی ایدس‪،‬‬ ‫می ضؾس ی ایمىی وؿدثدی تدطای ودًظاز‬ ‫ایااز میقًزا‬ ‫تبثیز سَاثق تحصیلی در کٌکَر ‪ 0010‬ثب احتسبه ًوزات ‪ 1‬سبل اخز هتَسطِ‬ ‫رییس هزکش اطالعبت ٍ کٌتزل تزافتیتپ پتلتیتس‬ ‫راَّر ًبجب اس افشایش ثبر تزافیکی جبدُ ّبی کشَر‬ ‫در رٍس جوعِ خجز داد ٍ گفت‪ 6‬پلیس ثتزًتبهتِ ای‬ ‫ثزای یکطزفِشدى جبدُ ّب پیش ثیٌی ًکزدُ استت‬ ‫ثٌبثزایی ّوَطٌبى ثبسگشت خَد را ثِ سبعبت اختز‬ ‫رٍس جوعِ (‪ 85‬ثْوی) هَکَل ًکٌٌد تب ثِ تزافتیتپ‬ ‫سٌگیی دچبر ًشًَد‪.‬‬ ‫ؾطَىگ احمس قیطاوی اظ ازامٍ ضیوس تاضـ تداضان‬ ‫زض اؾتان َای گیالن‪ ،‬ماظوسضان ی قؿمتی اظ اؾتدان‬ ‫اضزتیل ذثط زاز ی افعیز ایه تاضـَا زض اضوفاػات‬ ‫تٍ نًضت تطف اؾ تدىداتدطایده زض جدازٌ َدای‬ ‫نًَؿتاوی تٍییػٌ جازٌ َای فطػی ویاظ اؾد ندٍ‬ ‫ضاوىسگان حتما ظوایط چطخ َمطاٌ زاقتٍ تاقىسا‬ ‫یی ذاططوکان نطز تا یجًز تاضوسگی زض زی ؾدٍ‬ ‫ضیظ گصقتٍ‪ ،‬ذًقثرتاوٍ َیچ مککل وطافیکی اػم‬ ‫اظ اوؿساز ضاٌ یا محسیزی وطافیکی زض جدازٌ َدا‬ ‫وساقتیما‬ ‫‪َ ۲‬شار ی ‪ ۷۹۵‬تخت بیمارستاوی‬ ‫در ایام کزیوا تحًیل یسارت بُذاشت شذ‬ ‫ٍسارت راُ ٍ شْزسبسی اعالم کزد‪ 6‬سبسهبى هجتزی‬ ‫سبختوبى ّب ٍ تبسیسبت عوَهی ٍ دٍلتی در ایتبم‬ ‫کزًٍب ٍ طی اهسبل ٍ سبل گذشتِ (‪)0011 ٍ 0155‬‬ ‫‪ 00‬ثیوبرستبى را ثب هجوَع ‪ّ 8‬شار ٍ ‪ 153‬تتتتت‬ ‫تکویل ٍ افتتبح کزد‪.‬‬ ‫تٍ وقل اظ یظاضت ضاٌ ی قُطؾاظی‪ ،‬ؾاظمان مادطی‬ ‫ؾاذتمان َا ی واؾیؿات ػمًمی ی زیدتی تٍ ػىدًان‬ ‫یکی اظ ظیطمامًػٍَا ی ؾاظمانَای واتؼٍ یظاضت‬ ‫ضاٌ ی قُطؾاظی زض ترف ؾاذ ؾاذتمدان َدای‬ ‫ػمًمی تٍییػٌ تیماضؾتانَا زض ایام قیدًع ندطیودا‬ ‫وقف مًثطی ضا ایفا نطزا‬ ‫ایه ؾاظمان زض ػمل تٍ یظایف ذًز ی تدط اؾداؼ‬ ‫اػتثاضات مهًب ی تطوامٍ ضیعی َای اوادام قدسٌ‪،‬‬ ‫امؿا ‪ ۶‬تیماضؾتان ضا وکمیل ی افتتاح نطزا‬ ‫مصزف ییتامیه ‪D‬‬ ‫در سمان شیزدَی ضزیری است‬ ‫فقداى شٌبخت درست در هَرد تزکیت شیز هتبدر‪،‬‬ ‫درک دقیق هَاد هغذی شیزدّی ٍ دقیقتب اًت تِ‬ ‫ًَساد دریبفت هی کٌد را دشَار هی کٌد‪.‬‬ ‫تٍ وقل اظ مسیکا ویًظ‪ ،‬تٍ گفتٍ محققان‪ ،‬تؿدیداضی‬ ‫اظ افطاز تا نمثًز ییتامیه ‪D‬ضیتطی َؿتىس تٍ َمیه‬ ‫زدیل وًنیٍ میقًز َمٍ ظوان تاضزاض تایس مدکدمدل‬ ‫‪ ۰۱‬میکطیگطم یا ‪ ۰۱۱‬یاحس تیه ادمدمدمدی )‪(IU‬‬ ‫ییتامیه ‪D‬زض ضیظ مهطف نىىدس ندٍ زض طدً‬ ‫تاضزاضی مؼقً اؾ ا‬ ‫زنتط گطت وای‪ ،‬مسضؼ فیعیًدًغی زض زاوکدگداٌ‬ ‫چؿتط‪ ،‬وًضیح زاز میعان پایدیده ییدتدامدیده ‪D‬‬ ‫نًزنان ضا مؿتؼس اتتالء تٍ تیماضی تٍ وام ضاقیتیؿم‬ ‫مینىس‪ ،‬نٍ زض ان اؾترًانَا تٍ زضؾدتدی ضقدس‬ ‫ومی نىىسا تیکتط قیطذکک َدا حدایی مدکدمدل‬ ‫ییتامیه ‪َD‬ؿتىسا‬ ‫تا ایه حا ‪ ،‬تا قیطزَی‪َ ،‬مٍ مىثغ تایس اظ طدطید‬ ‫مازض وامیه تاقسا‬ ‫تبثیز سَاثق تحصیلی (ًوزُ اهتحبًبت ًْبیی سبل اخز‬ ‫هتَسطِ) در کٌکَر سزاسزی ثب هصَثِ شَرای عتبلتی‬ ‫اًقاله فزٌّگی در سبل ‪ 55‬ثب اعوتبل ‪ 11‬درصتدی‬ ‫کلید خَرد‪ .‬تبثیز ایی ًوزُ در کٌکَر سبل ایٌدُ ‪01‬‬ ‫درصد ٍ اس سبل ‪ 0010‬ثِ ثعد ‪ 21‬درصد ٍ ثِ گتفتتتِ‬ ‫عضَ ایی شَرا اس سبل ‪ 0010‬ثب احتسبه ًوزُ ‪ 1‬ستبل‬ ‫اخز خَاّد ثَد‪.‬‬ ‫واثیط ؾًات وحهیمی زض نىکًض ؾطاؾطی تا مهدًتدٍ‬ ‫قًضای ػادی اوقالب فطَىگی اظ ؾدا ‪ ۰۹۱۱‬اغداظ‬ ‫قس ی زض پصیطـ زاوکاًیان زض ایه ؾا وداثدیدط ‪۹۱‬‬ ‫زضنسی ؾًات وحهیمی (ومطات ؾا اذدط زاودف‬ ‫امًظان) مسوظط قطاض گطف ؛ میعان واثدیدطی ندٍ زض‬ ‫ؾا ‪ ۰۰۱۱‬ویع ازامٍ یاف ا‬ ‫پؽ اظ ان ی تط اؾاؼ مهًتٍ قًضای ػادی اودقدالب‬ ‫فطَىگی‪ ۰۱ ،‬زضنس ؾًات وحهیمی زض نىکًض ؾا‬ ‫‪ ۰۰۱۰‬واثیط ذًاَس زاق ی اظ ؾا ‪ ۰۰۱۰‬ایه واثدیدط‬ ‫تٍ میعان ‪ ۶۱‬زضنس اػما ذًاَس قسا‬ ‫مىهًض نثگاویان قائم مقام ؾتاز وقکٍ جامغ ػدمدمدی‬ ‫نکًض ویع پیکتط تٍ اجطای ططح جسیس ؾدامداودسَدی‬ ‫وظام ؾىاف ی پصیطـ زض زاوکگاٌ َا اقاضٌ نطزٌ ی‬ ‫گفتٍ تًز نٍ ‪ ۶۱‬زضنس مؼس ؾا اذط زتیطؾتان ی‬ ‫‪ ۰۱‬زضنس ومطٌ اظمًن ؾىاف ورههی تٍ ػدىدًان‬ ‫مؼیاض یضیز تٍ زاوکگاٌ َا وهًیه قسٌ اؾ ا‬ ‫وغییطات نىکًض وا ؾا ‪۰۰۱۰‬‬ ‫مىهًض نثگاویان زتیط ؾتاز ضاَثطی وقکٍ جامغ ػممی‬ ‫نکًض زضتاضٌ وغییطات نىکًض ؾدطاؾدطی ودا ؾدا‬ ‫‪ ۰۰۱۰‬زض گف ی گً تا ذثدطودگداض گدطیٌ ػدمدم ی‬ ‫امًظـ ایطوا زض پاؾد تٍ ایه ؾًا نٍ زض مهدًتدٍ‬ ‫وحًٌ پصیطـ زاوکاًیان زض نىکدًض ؾدطاؾدطی اظ‬ ‫ؾا ‪ ۰۰۱۰‬نٍ قطاض اؾ ‪ ۶۱‬زضنس تطاؾاؼ ؾدًاتد‬ ‫وحهیمی ی ‪ ۰۱‬زضنس ومطٌ نىکًض تداقدس‪ ،‬تدحدثدی‬ ‫وح ػىًان پصیطـ شنط ی گفدتدٍ قدسٌ ندٍ ایده‬ ‫پصیطـ وًؾط قًضای ػاددی اودقدالب فدطَدىدگدی‬ ‫نًضت می گیطز‪ ،‬ایه مًضًع زض چدٍ مدطحمدٍ ای‬ ‫اؾ ‪ ،‬اظُاض زاق تطای ؾا ‪ ۰۰۱۰‬ما ‪ ۹۱‬زضنس ضا‬ ‫تٍ ‪ ۰۱‬زضنس واثیط مثث ؾًات وحهیمدی زض ودمدطٌ‬ ‫نىکًض وغییط زازیم ی تطای ؾا ‪ ۰۰۱۰‬ویع ‪ ۶۱‬زضندس‬ ‫ومطٌ نىکًض تط اؾاؼ ؾًات وحهیمی ذدًاَدس تدًز‬ ‫نٍ فؼال تط اؾاؼ ومطٌ پایٍ زیاظزَم اؾ ا‬ ‫پزداخت هبّبًِ غزاهت هزخصی سایوبى‬ ‫هدیزکل اهَر ثیوتِ شتدگتبى‬ ‫سبسهبى تبهیی اجتوتبعتی در‬ ‫پبسخ ثِ ایٌکِ ایب ٍاریش هبّبًتِ‬ ‫یب یپ جبی غزاهت هزخصتی‬ ‫سایوبى اختیبری است یتب ثتِ‬ ‫یپ رٍیِ ٍاحد ثتزای ّتوتِ‬ ‫ثیوِ شدگبى تتجتدیتل شتدُ‬ ‫است؟ اظْتبر کتزد‪ 6‬ثتیتوتِ‬ ‫شدگبى هشتوتَل هتب‪ ،‬حتق‬ ‫اًتتبه دارًد‪ٍ .‬لی عوَهب ثِ سوت دریبفت هبّبًِ رفتِ ٍ استقجبل کزدُاًد‪.‬‬ ‫مُسی قکًضی‪ ،‬زضتاضٌ تطقطاضی ماَاوٍ غطام مطذهی ظایمان وًضیح زاز ی زض‬ ‫ایه تاضٌ اظُاض نطز اظ قُطیًضماٌ ؾا جاضی نٍ زؾتًضادؼمل پطزاذ مداَداودٍ‬ ‫زؾتمعز مطذهی ظایمان نازض قسٌ اؾ ‪ ،‬غطام َا ضا تٍ طًض مطوه ی مداَداودٍ‬ ‫پطزاذ می نىیم ی ضقس ذًتی َم زاقتٍ اؾ ا‬ ‫یی افعیز قثل اظ نسیض ایه زؾتًضادؼمل‪ ،‬قف ماٌ اؾتحقاقی پؽ اظ اومام زیضٌ‬ ‫مطذهی تٍ نًضت یکاا پطزاذ میقس نٍ تا وساتیط اوراش قدسٌ ؾداظینداضی‬ ‫فطاَم قس وا فطزی نٍ زض مطذهی ظایمان تٍ ؾط می تطز تتًاوس َطماٌ مثمدغدی ضا‬ ‫زضیاف نىسا‬ ‫مسیطنل امًض تیمٍقسگان ؾاظمان وامیه اجتماػی تا تیان ایىکٍ پطزاذ مداَداودٍ‬ ‫غطام ایام تاضزاضی جعی وکادیف مقطض ما اؾ نٍ َطماٌ اواام مدی زَدیدم ی‬ ‫ذًقثرتاوٍ اؾتقثا ذًتی اظ ان قسٌ اؾ گف َطماٌ زؾتمعز مصندًض تدطای‬ ‫افطازی نٍ قماضٌ حؿاتکان ضا اػالم نطزٌاوس یاضیع میقًزا‬ ‫یی وهطیح نطز مهًتٍ ایده مدًضدًػدات ضا زض‬ ‫جمؿات َفتٍ َای گصقتٍ قًضای ػداددی اودقدالب‬ ‫فطَىگی زاقتیم ی قطاض اؾ زض ایىسٌ وًؾط ضیاؾ‬ ‫جمًُض اتالؽ قًزا‬ ‫نثگاویان اظُاض زاق زض ؾا ‪ ۰۰۱۰‬امدتدحداودات‬ ‫وُایی پایٍ زیاظزَم نامال امه ی تٍ نًضت وکطیحی‬ ‫ذًاَس تًز؛ تط ایه اؾاؼ ‪ ۶۱‬زضنس ومطٌ نىکًض تدط‬ ‫اؾاؼ ؾًات وحهیمی اػمدا ذدًاَدس قدس ی ‪۰۱‬‬ ‫زضنس تط اؾاؼ ومطٌ نىکًض ؾطاؾطی اذدتدهداندی‬ ‫نٍ وًؾط یظاضت ػمًم ی ؾاظمان ؾىادف تدطگدعاض‬ ‫می قًز‪ ،‬محاؾثٍ می قًزا‬ ‫غالمؼمی محمسی زض ؾفط تدٍ مداظودسضان ی زیدساض‬ ‫ضئیؽ نل زازگؿتطی ایه اؾتان تیان نطز یدکدی اظ‬ ‫اقسامات مُم زازگؿتطی ماظوسضان‪ ،‬اؾتیفای حدقدً‬ ‫مطزم زض ماجطای اظازؾاظی ؾدًاحدل اؾد ا ایده‬ ‫ؾطپطؾ مطنع ضیاتط ػمًمی ی اطدالع‬ ‫ضؾاوی یظاضت تُساق وًضیحاودی زض‬ ‫ذهًل ذثط نمثًز ‪ ۰۱۱‬قمم زاضی زض‬ ‫ؾٍ ماٌ ایىسٌ اضائٍ نطزا‬ ‫محمس َاقمی‪ ،‬ؾطپطؾ مطندع ضیاتدط‬ ‫ػمًمی ی اطالع ضؾاوی یظاضت تُساق‬ ‫وًضیحاوی زض ذهًل ذثدط ندمدثدًز‬ ‫‪ ۰۱۱‬قمم زاضی زض ؾٍ ماٌ ایدىدسٌ ندٍ اظ‬ ‫ؾًی مؼاین یظیط ی ضئیؽ ؾاظمان غصا ی زاضی تیان قسٌ تدًز‪ ،‬اضائدٍ ندطزا یی‬ ‫اظُاض نطز َمًاضٌ زض انثط نکًضَای زویا‪ ،‬تطذدی اقدالم زاضییدی تدٍ زالیدل‬ ‫مرتمف اظ جممٍ نمثًزَای جُاوی‪ ،‬افعایف وقاضا زض تطذی قطایدط اظ جدممدٍ‬ ‫پاوسمی نطیوا‪ ،‬واًیعَای تی ضییٍ‪ ،‬مککالت وًددیدس ی ودًظیدغ ی حدًاز ی‬ ‫تحطان َای طثیؼی ی غیططثیؼی یجًز زاضزا َاقمی افعیز زض ذیمی اظ نکًضَدا‪،‬‬ ‫َمًاضٌ نمثًز زاضی وا ‪ ۵۱‬قمم زاضی حتی تطای زاضیَای تیماضؾتاوی ی زاضیَدایدی‬ ‫نٍ نمتط مًضز اؾتفازٌ قطاض گیطوس‪ ،‬تطای یک ماٌ یجًز زاضز ی نمثًزَایی ندٍ‬ ‫تطای ‪ ۹‬ماٌ اػالم میقًز؛ تٍ ایه مؼىی اؾ نٍ مًجًزی اوُا وا ‪ ۹‬مداٌ ندافدی‬ ‫اؾ ی تایس تطای واسیس شذایط اوُا تطوامٍ ضیعی قًزا ؾطپطؾ مطندع ضیاتدط‬ ‫ػمًمی ی اطالع ضؾاوی یظاضت تُساقد ذداطدطوکدان ندطز ؾدا گدصقدتدٍ‬ ‫نمثًزَای زاضییی ظیاز تًز ی حتی تٍ تیف اظ ‪ ۰۰۱‬قمم َدم ضؾدیدسٌ تدًز امدا‬ ‫ذًقثرتاوٍ زض حا حاضط‪ ،‬نمثًزَای یک ماٍَ ی ؾٍ ماٍَ ناَف قاتل وًجُی‬ ‫یافتٍ ی تٍ ‪ ۵۱‬قمم نمثًز یک ماٍَ ی ‪ ۰۱۱‬قمم نمثًز ؾٍ ماٍَ ضؾیسٌ ندٍ اددثدتدٍ‬ ‫زید اَتمام ییػٌ تطای وامیه ایه زاضیَا زاضزا‬ ‫اؾتان گؿتطزگی ی یؾؼ ظیازی زاضز تٍ وحًی نٍ‬ ‫تا ‪ ۰۱‬مطنع قاَس جمؼی نیفطی زض تطذی اظ ایده‬ ‫مطانع ویع َؿتیما ضئیؽ ؾاظمان ظوسانَا ازامدٍ زاز‬ ‫ؾاظمان ظوسانَا تطای پیکثطز اَسافف‪ ،‬پطیغٌَایی ضا‬ ‫زض زؾ اواام زاضز نٍ اواام َطچٍ تُتط ان ویاظمىس‬ ‫َم مؿوًالن تطای ؾداذد ی تدُدطٌ تدطزاضی اظ‬ ‫اوُاؾ ؛ تىاتطایه ترکی اظ اػتثاضات تایس زض ذدًز‬ ‫اؾتان وامیه قًز ی تطذی ویع اظ ططی ؾتاز ؾداظمدان‬ ‫ظوسانَا تٍ اواام ذًاَس ضؾیسا‬ ‫ایجبد ‪ّ 111‬شار فزصت شغلی ثزای هددجَیبى ٍ دّپّبی پبییی جبهعِ‬ ‫ثٌب ثز اعتالم رئتیتس‬ ‫کویتِ اهتداد‪ ،‬قتزار‬ ‫است در سبل ایتٌتدُ‬ ‫ایتتجتتبد ‪ّ 111‬تتشار‬ ‫فزصت شغلتی ثتزای‬ ‫هتتتددجتتتَیتتتبى ٍ‬ ‫دّپ ّتبی پتبیتیتی‬ ‫جبهعِ فزاّن شَد‪.‬‬ ‫َط ؾادٍ نمیتدٍ امدساز‬ ‫امام ذمدیدىدی(ضٌ) تدا‬ ‫پطزاذ وؿُیالت تاوکی تٍ مسزجًیان ی ویاظمىسان اظ ؾًی ندمدیدتدٍ امدساز اظ‬ ‫ؾا َای پیف اغاظ ی زض زیضٌ جسیس تا حتًض ترتیاضی زض ایه وُاز افعایف یافتٍ‬ ‫اؾ ا زض ایه اضوثاط نمیتٍ امساز تا پطزاذ یامَای اقتغا تٍ مسزجًیان قطایط‬ ‫وًاومىس قسن اوُا ضا اظ چطذٍ حمایتی فطاَم نطزٌ اؾ ا‬ ‫زض اطالػیٍ ضیاتط ػمًمی قفافاضمس امدسٌ اؾد‬ ‫قیًع ؾًیٍ ایمیکطین ی اوتکاض گعاضقات ػدمدمدی‬ ‫مثىی تط فطاض ایه ؾًیٍ اظ اوتی تازیَدای ودًددیدس‬ ‫قسٌ ودًؾدط یانؿده َدای فدؼدمدی ی نداَدف‬ ‫واثیطگصاضی انَا‪ ،‬وگطاویَای ػمدسٌ ای ایداداز‬ ‫نطز ی ؾاظمان تُساق جُاوی زض زی ماٌ‪ ،‬ضمده‬ ‫اوتکاض اطالػیٍ ای ؾیاؾ وکطاض زیظَای تًؾتط ضا‬ ‫ضییکطز پایساضی وساوؿتٍ ی وًدیس نىىسگان یانؿه‬ ‫ضا تٍ تطیظضؾاوی یانؿهَا متىاؾه تا ؾدًیدٍ َدای‬ ‫غاده وًنیٍ ومدًزاایده اطدالػدیدٍ مدی افدعایدس‬ ‫قفافاضمس یاتؿتٍ تٍ ؾتاز اجطایی فطمان امام تا ضنس‬ ‫یافتٍَای ػممی ی ضمه مکًضت تا مترههیه ایه‬ ‫حًظٌ‪ ،‬وًدیس یانؿه اذتهانی ایمیکطین ضا یک‬ ‫ماٌ پؽ اظ قىاؾایی ایه ییطیؼ زض نکًض تٍ وتیاٍ‬ ‫ضؾاوس ی مطادؼٍ یانؿه تٍ ضیظ قسٌ ضا ضیی مدس‬ ‫حیًاوی اجطا ومًزا زض ازامٍ تا اقداضٌ تدٍ اودتدکداض‬ ‫مؿتىسات ایه یانؿه ویع ػىًان قسٌ وتایج ایددیدٍ‬ ‫مطادؼات ایه یانؿه تٍ ضیظ قدسٌ‪ ،‬وکدان زَدىدسٌ‬ ‫ذىثی ؾاظی ‪ ۰۱۱‬ؾًیٍ ایمیکطین وًؾط یانؿده‬ ‫جسیس ی تیذططی ان زض مطادؼات حیًاوی اؾد‬ ‫نٍ گعاضـ ایه مطحمٍ اظ مطادؼات تهًضت پیدف‬ ‫مقادٍ زض ؾای تیًاضنایً مىتکط گطزیسا قفافاضمدس‬ ‫زضذهًل مطاحل وًدیس ی وًظیغ ایه یانؿه ویدع‬ ‫ذاططوکان نطزٌ ناضذاوٍ قفافاضمس تا ودًجدٍ تدٍ‬ ‫ؾطػ تیؾاتقٍ اوتکاض ایه ؾًیٍ زض ؾطح جامؼٍ ی‬ ‫ویع وتایج امیسیاضنىىسٌ مطادؼات حیًاودی‪ ،‬ودًددیدس‬ ‫اوثًٌ یانؿه مرتم ایه ؾًیٍ ضا قطیع ندطزٌ ی‬ ‫زضنىاض ان قیًٌ وامٍ پیکىُازی اجدطای مدطداددؼدٍ‬ ‫تادیىی یانؿه جُ وهمیمگیطی ضا تدٍ ؾداظمدان‬ ‫غصا ی زاضیی یظاضت تُساق ی نمدیدتدٍ اذدال‬ ‫جُ اذص ماًظَای الظم اضائٍ نطزٌ اؾ ا‬ ‫ضزیب تاثیزگذاری پذر بز فزسوذان‬ ‫بیش اس دیگز افزاد خاوًادٌ است‬ ‫کوجَدّبی دارٍیی کبّش یبفتِ است‬ ‫قَُ قضبئیِ در ثِ کبرگیزی پبثٌد الکتزًٍیپ جدیت دارد‬ ‫رئیس سبسهبى سًداىّب گفت‪6‬هیتتَاى در ثتزختی‬ ‫هحکَهیت ّب اس پبثٌد الکتزًٍیپ درهَرد سًتداًتیتبى‬ ‫استفبدُ کزد چزاکِ استفبدُ اس پبثٌد‪ّ ،‬ن ثتبر هتبلتی‬ ‫دٍلت را کن هیکٌد ٍ ّن اسیت ّتبی سًتداى را‬ ‫کبّش هیدّد‪.‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫‪4‬‬ ‫زض َمیه ظمیىٍ ؾاالوٍ ‪ ۰۱‬زضنس اظ مسزجًیان وح پًقف ندمدیدتدٍ امدساز تدا‬ ‫زضیاف یام َای اقتغا تٍ ؾطح وًاومىسی ضؾیسٌ ی اظ چطذٍ حدمدایدتدی امدساز‬ ‫ذاضد قسٌ ی افطاز پک وًت یاضز ایه وُاز میقًوسا‬ ‫َمچىیه ططح ضاَثط قغمی یکی زیگط اظ ططحَای نٍ اظ ؾًی نمیتٍ امدساز زض‬ ‫حًظٌ اقتغا نمیتٍ امساز اجطا قسٌ اؾ ا ایه ططح مًجه اثطتدردکدی تدیدکدتدط‬ ‫اػطای وؿُیالت اقتغا ی پایساضی مکاغل ایااز قسٌ تطای مسزجًیان می قدًزا‬ ‫زض ططح ضاَثطان قغمی‪ ،‬فطزی نٍ اظ ای تىام َسایتگط ی ضاَثط قغمی یاز مدی قدًز‬ ‫زض یاقغ فؼا اقتهازی ی ناضافطیىی اؾ نٍ زض یک ػطنٍ ذال وًددیدسی زض‬ ‫حا فؼادی اؾ نٍ پؽ اظ واییس نالحی ی اَمی فطزی ی حقًقدی‪ ،‬ظمدیدىدٍ‬ ‫َمکاضی نمیتٍ امساز تا یی فطاَم میقًزا‬ ‫ؾیسمطوتی ترتیاضی ضئیؽ نمیتٍ امساز تا اقاضٌ تٍ تطوامٍَای ایه وُاز زض حدًظٌ‬ ‫اقتغا اظُاض نطز تط اؾاؼ مهًتٍ قًضای ػادی اقتغا ‪ ،‬مامًضی انمی نمیتدٍ‬ ‫امساز زض ؾا ایىسٌ ایااز ‪َ ۵۱۱‬عاض فطن قغمی تطای مسزجًیان ی زَکَدای‬ ‫پاییه جامؼٍ اؾ ا‬ ‫استبد علَم تزثیتی ٍ رٍاًشٌبسی داًشگبُ ثب تبکید ثتز‬ ‫ایٌکِ اس ّفت سبلگی ثِ ثعد‪ ،‬سالهت رٍح ٍ رٍاى ٍ‬ ‫جسن پدر ثز فزسًد تبثیزگذارتز است ٍ در دٍراى‬ ‫ًَجَاًی‪ ،‬الگَپذیزی اس پدر دٍچٌداى هتی شتَد‪،‬‬ ‫گفت‪ 6‬ضزیت تبثیزگذاری پدر ثز فزسًداى ثیش اس‬ ‫افزاد دیگز خبًَادُ است‪.‬‬ ‫فطیسین فطیسیوی تٍ مىاؾث ضیظ ودًددس حتدطت‬ ‫ػمی (ع) نٍ زض ودقدًیدم ضؾدمدی تدٍ ضیظ پدسض‬ ‫وامگصاضی قسٌ‪ ،‬زض گف ی گً تا ذثطوگاض حدًظٌ‬ ‫ظوان ی ذاوًازٌ ایطوا ضمه وانیس تط ایىکٍ پدسض زض‬ ‫ذاوًازٌ یک ادگً اؾ ‪ ،‬ذاططوکان نطز ذاوًازٌ‪،‬‬ ‫مسضؾٍ‪ ،‬جامؼٍ ی ضؾاوٍ اظ جممٍ ػًامل واثیطگدصاض‬ ‫تط ضیی شَىیات ی ذطیجی افطاز اؾد ندٍ َدط‬ ‫نسام ضطیه مکرهی اظ واثیط ضا تط ضیی ضیح ی‬ ‫ضیان تط جای می گصاضوسایی تا تیان ایىکٍ ضطیه‬ ‫واثیط ذاوًازٌ تط ضیان ی یدازگدیدطی اضظـ َدا ی‬ ‫ضساضظـ َا تیف اظ ؾایط مًاضز اؾد ‪ ،‬وهدطیدح‬ ‫نطز ضفتاض ظاییسٌ ػًامل ظیؿتی‪ ،‬ضیاوکىاذدتدی ی‬ ‫اجتماػی اؾ نٍ زض مًضز ػًامل ظیؿتی چىدسان‬ ‫ومی وًان زذاد نطز ظیطا غوتیکی اؾد امدا تدط‬ ‫ػًامل ضیاوکىاذتی ی اجتماػی مدی ودًان وداثدیدط‬ ‫گصاض تًز ظیطا وًظاز تا دًح ؾفیس شَىی متًدس مدی‬ ‫قًز ی ضفتاضَایی نٍ زض ایىسٌ اظ ذًز وکدان مدی‬ ‫زَس تٍ نًضت انتؿاتی اظ زیگطان امًذتٍ اؾ ا‬ ‫ایه ضیاوکىاؼ وانیس نطز زض محیط ذاوًازٌ َمدٍ‬ ‫اػتا اظ ضیح ی ضیان یادسیه ی افطاز مرتمف واثیدط‬ ‫می گیطوس نٍ یکی اظ ایده افدطاز‪ ،‬پدسض اؾد ی‬ ‫فطظوسان ورؿتیه چیعَایی نٍ یاز می گدیدطودس اظ‬ ‫پسض اؾ ؛ زض حقیق ضطیه واثیطگصاضی پسض تدط‬ ‫فطظوسان تیف اظ افطاز زیگط اؾ ا‬ ‫فطیسیوی زضتاضٌ ؾه ادگًگیطی فطظوسان اظ یادسیه‬ ‫وًضیح زاز ؾالم ضیح ی ضیان ی جؿم مازض ودا‬ ‫ؾه نًزنی تط فطظوسان تؿیاض واثیطگصاض اؾ امدا‬ ‫اظ ظمان َف ؾادگی تٍ تؼس‪ ،‬ؾالم ضیح ی ضیان‬ ‫ی جؿم پسض وداثدیدطگدصاضودط اؾد ی زض زیضان‬ ‫وًجًاوی‪ ،‬ادگً پصیطی اظ پسض زیچىسان می قدًز؛‬ ‫مًضًػی نٍ تٍ جىؿی فطظوس تؿتگی وساضزا‬ ‫فطیسیوی زض ترکی زیگط اظ ایه گف ی گدً‪ ،‬زض‬ ‫پاؾد تٍ ایه پطؾف نٍ چٍ ضاَکاضی یجًز زاضز‬ ‫وا اثطپصیطی پسض زض وطتی فطظوسان تیکدتدط قدًز‪،‬‬ ‫وًضیح زاز زض وطتی فدطظودسان ؾدیدؿدتدم َدای‬ ‫مسضؾٍ‪ ،‬ذاوًازٌ‪ ،‬جامؼٍ‪ ،‬ضؾاوٍ ی ؾایط مًاضز وقف‬ ‫زاضوس ی فطظوس تؿتٍ تٍ اػتمازی نٍ تٍ ایده مدًاضز‬ ‫زاضز ؾً ی وًجٍ تٍ ان پیسا می نىسا‬ ‫یی یازایض قس حا اگط پسضی اظ وظط اقتهدازی‪،‬‬ ‫اجتماػی ی فطَىگی زض متیقٍ تداقدس زض ضفدتداض‪،‬‬ ‫اذال ی ضیـ ای َم واثیدط مدی گدصاضز ی ایده‬ ‫ػًامل مىفی تاػث می قًز نٍ وتًاوس ػًامل مثث‬ ‫ضا تٍ فطظوسان اقاػٍ زَسا‬ صفحه 4 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک ‬ ‫اجزای ویندوس ‪ ۱۱‬روی گوشی‬ ‫به لطف بهبود اندروید ‪۱۱‬‬ ‫پٌجشٌجِ ‪ 84‬ثْوی ‪ 03 * 0011‬فَریِ ‪ 01 * 8188‬رجت‪ * 0001‬سبل سی ٍ دٍم ( اٍتَز ایکیٌجی ایل ) * شوبرُ ( سبیی ) ‪1000 :‬‬ ‫ثرًبهِ جذیذ رگَالتَری ثرای ثرخَرد‬ ‫ثب پیبهک ّبی هساحن تجلیغبتی‬ ‫هذیرکل حفبظت از حقدَ هردر‬ ‫کٌٌذگبى رگَالتَری از ثرًبهِ جذیدذ‬ ‫ثرای ثرخَرد ثب پیبهک ّبی هدساحدن‬ ‫تجلیغبتی خجر داد ٍ گفت‪ :‬سدرشدودبرُ‬ ‫ّبی ارسبل کٌٌذُ پیبهک هَظف ثدِ‬ ‫ایجبد ثبشگبُ هشتریبى هی شًَذ‪.‬‬ ‫یک تَسعِ دٌّذُ از ثْجَد قبثلیت پشتیجبًی هجبزی‬ ‫سبزی اًذرٍیذ ‪ 01‬استفبدُ کردُ ٍ ٍیٌذٍز ‪ 00‬را‬ ‫رٍی گَشی اجرا کردُ است‪.‬‬ ‫یه ت‪ٛ‬ؾع‪ ٝ‬ز‪ٙٞ‬س‪ٛٔ ٜ‬فک قس‪ٚ ٜ‬ی‪ٙ‬یس‪ٚ‬ظ ‪ ۱۱‬ضا زض ‬ ‫یه ٔبقیٗ ٔزبظی ض‪ٚ‬ی ٌ‪ٛ‬قی پیىؿُ ‪ ۹‬ذی‪ٛ‬ز ‬ ‫ارطا و‪ٙ‬س‪َ .‬جک ٌعاضقب ‪ ،‬ایٗ ‪ٚ‬یػٌی ثی‪ ٝ‬زِیییُ ‬ ‫ث‪ٟ‬ج‪ٛ‬ز پکتیجب٘ی ا٘سض‪ٚ‬یس ‪ ۱۰‬اظ ٔزبظی ؾبظی أىبٖ ‬ ‫پصیط قس‪ ٜ‬اؾش‪.‬‬ ‫ثییط اؾییبؼ ٌییعاضـ ‪ ،androidauthority‬‬ ‫ا٘سض‪ٚ‬یس ‪ ۱۰‬زض ٍ٘ب‪ ٜ‬ا‪ َٚ‬ییه ثی‪ ٝ‬ض‪ٚ‬ظ ضؾیب٘یی ‬ ‫ثعضٌی ث‪٘ ٝ‬ظط ٕ٘ی ضؾس ‪ ٚ‬زاضای ا٘تربثٍط عیىیؽ ‬ ‫ایٕٗ‪ٕ٘ ،‬بز ‪ٞ‬بی ٔ‪ٛ‬ی‪ٛ‬عی ‪ٔ ٚ‬ز‪ٛ‬ظ ‪ٚ‬ای فبی رسیس ‬ ‫اؾش‪ .‬أب ث‪٘ ٝ‬ظط ٔی ضؾس و‪ ٝ‬ایٗ ث‪ ٝ‬ض‪ٚ‬ظ ضؾب٘ی ثی‪ ٝ‬‬ ‫وبضثطاٖ أىبٖ ٔی ز‪ٞ‬س تب ؾیییؿیتیٓ عیبٔیُ ‪ٞ‬یبی ‬ ‫ربیٍعیٗ ٔب٘‪ٙ‬س ‪ٚ‬ی‪ٙ‬س‪ٚ‬ظ ‪ ۱۱‬ضا زض ییه ٔیبقیییٗ ‬ ‫ٔزبظی )‪(virtual machine‬ارطا و‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫ز٘ی ِیٗ‪ ،‬ت‪ٛ‬ؾع‪ ٝ‬ز‪ٙٞ‬س‪ٚ ٜ‬ه ‪ ٚ‬ثیط٘یبٔی‪ ٝ‬ا٘یسض‪ٚ‬ییس‪ ،‬‬ ‫ت‪ٛ‬ا٘ؿت‪ ٝ‬زض یه ٔبقیٗ ٔزبظی زض ٌ‪ٛ‬قی ٌ‪ٌٛ‬یُ ‬ ‫پیىؿُ ‪ٚ ،۹‬ی‪ٙ‬س‪ٚ‬ظ ‪ ۱۱‬ضا ارطا و‪ٙ‬س‪ .‬زض ایٗ ٌ‪ٛ‬قی ‬ ‫زض ‪ٚ‬الع ث‪ ٝ‬ض‪ٚ‬ظ ضؾب٘ی ا٘سض‪ٚ‬یس ‪ ۱DP ۱۰‬زض حیبَ ‬ ‫ارطا ث‪ٛ‬ز‪ .‬ایٗ ت‪ٛ‬ؾع‪ ٝ‬ز‪ٙٞ‬س‪ ٜ‬تهب‪ٚ‬یطی ضا ‪ٞ‬ی‪ٙ‬یٍیبْ ‬ ‫ارطای ‪ٚ‬ی‪ٙ‬س‪ٚ‬ظ ض‪ٚ‬ی ٌ‪ٛ‬قی ‪ٕٞ‬طا‪٘ ٜ‬یع ث‪ ٝ‬اقتیطان ‬ ‫ٌصاقت‪ ٝ‬اؾش‪ِ .‬یٗ ایبف‪ٔ ٝ‬یو‪ٙ‬س اٌطچی‪ ٝ‬زض اییٗ ‬ ‫ ‬ ‫ٔبقیٗ ٔزبظی اظ ‪GPU‬پکتیجب٘ی ٕ٘ی قی‪ٛ‬ز‪ ،‬أیب ‬ ‫‪ٚ‬ی‪ٙ‬س‪ٚ‬ظ ‪ ۱۱‬ض‪ٚ‬ی ٌ‪ٛ‬قی ‪ٚ‬العب لبثُ اؾتفبز‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ساخت نمایشگز هوشمند انعطافپذیز‬ ‫با فزایندهای استاندارد نساجی‬ ‫هحققبى داًشگبُ کوجریج ثب استفبدُ از فرایٌدذّدبی‬ ‫صٌعتی هَرد استفبدُ در تَلیذ پبرچِ‪ ،‬تَاًستٌذ یک‬ ‫ًوبیشگر ‪ 20‬ایٌچی ثبفتِ شذُ ٍ َّشوٌذ ثسبزًذ‪.‬‬ ‫ایٗ ٕ٘بیکٍط زضثطٌیط٘س‪ٔ ٜ‬زٕ‪ٛ‬ع‪ٝ‬ای اظ تز‪ٟ‬ییعا ‬ ‫ ‬ ‫اِىتط‪٘ٚ‬یىی‪ ،‬حؿٍط‪ٞ‬بی ‪ٛٞ‬قٕی‪ٙ‬یس ‪ ٚ‬اثیعاض‪ٞ‬یبی ‬ ‫ف‪ٛ‬ت‪٘ٛ‬یه ث‪ٛ‬ز‪ ٚ ٜ‬ؾبذتبض اٖ ٔؿتمیییٕیب ا٘یطغی ضا ‬ ‫تحهیُ ‪ ٚ‬شذیط‪ٔ ٜ‬یو‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ ‬ ‫زض ت‪ٛ‬ؾع‪ ٝ‬اییٗ فی‪ٙ‬یب‪ٚ‬ضی‪ٔ ،‬یحیمیمیبٖ اظ اِیییبف ‬ ‫چ‪ٙ‬سرعئی اؾتفبز‪ ٜ‬وطز٘س‪ .‬ثطای ایٗ ٔی‪ٙ‬یظی‪ٛ‬ض ‪ٞ‬یط ‬ ‫رعء اظ اِیبف ٔ‪ٛ‬ضز اؾتفبز‪ ٜ‬زض ثبفش ٕ٘بیکٍط ضا ثب ‬ ‫ٔ‪ٛ‬ازی پ‪ٛ‬قف زاز٘س و‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ا٘بیی تیحیٕیُ وکیف ‬ ‫ایزبز قس‪ ٜ‬زض زؾتٍب‪٘ ٜ‬ؿبری ضا زاقیتی‪ ٝ‬ثیبقیس‪ .‬‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ ثطذی اظ ارعای اِیبف ضا اظ َطیک تبثییسٖ ‬ ‫ث‪ ٓٞ ٝ‬تم‪ٛ‬یش وطز٘س‪.‬‬ ‫زض ٘‪ٟ‬بیش ارعای ٔرتّف اِیبف ضا ثب اؾیتیفیبز‪ ٜ‬اظ ‬ ‫چؿت ‪ٞ‬بی ضؾب٘ب ‪ ٚ‬ر‪ٛ‬ـ ِیعضی ث‪ٞ ٝ‬یٓ ٔیتیهیُ ‬ ‫وطز٘س‪ .‬زض ٘تیز‪ ٝ‬أیىیبٖ اییزیبز ویبضویطز‪ٞ‬یبی ‬ ‫ٔرتّف زض یه پبضچ‪ ٝ‬ثبفت‪ ٝ‬قس‪ ٜ‬ثیب اؾیتیفیبز‪ ٜ‬اظ ‬ ‫فطای‪ٙ‬س‪ٞ‬بی اؾتب٘ساضز ٘ؿبری فطا‪ ٓٞ‬قس‪.‬‬ ‫پبضچ‪ ٝ‬ای و‪ ٝ‬ثب اؾتفبز‪ ٜ‬اظ اییٗ فیطایی‪ٙ‬یس تی‪ِٛ‬یییس ‬ ‫ٔی ق‪ٛ‬ز ث‪ ٝ‬ع‪ٛٙ‬اٖ ٕ٘بیکٍط‪ ،‬اثعاضی ثطای زضییبفیش ‬ ‫‪ٞ‬ب یب اثعاض شذیط‪ٜ‬ؾبظی ا٘طغی وبضثطز زاضز‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ؾیٍ‪ٙ‬بَ‬ ‫ایٗ پبضچ‪ ٝ‬لبزض ث‪ ٝ‬تکریم ؾیٍ‪ٙ‬بَ‪ٞ‬بی ضازی‪ٛ‬ییی‪ ،‬‬ ‫ ‬ ‫ثطذ‪ٛ‬ضز‪ٛ٘ ،‬ض ‪ ٚ‬زٔب اؾش‪ٕٞ .‬چ‪ٙ‬یٗ ث‪ ٝ‬ؾبزٌی ِ‪ِٛ‬ی‪ ٝ‬‬ ‫ٔی ق‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬ثب ت‪ٛ‬ر‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ایٗ و‪ ٝ‬ثطای تی‪ِٛ‬یییس اٖ اظ ‬ ‫فطای‪ٙ‬س‪ٞ‬بی اؾتب٘ساضز ٘ؿبری اؾتفبز‪ ٜ‬قس‪ٔ ،ٜ‬ی ت‪ٛ‬اٖ ‬ ‫اٖ ضا زض اثعبز ثعضی ت‪ِٛ‬یس وطز‪.‬‬ ‫ایٗ ا‪ِٚ‬یٗ ثبض اؾش و‪ ٝ‬یه ؾیییؿیتیٓ ثیعضی ‪ ٚ‬‬ ‫ٔمیبؼ پصیط زض ؾبذتبضی ٔکبث‪ ٝ‬پبضچ‪ ٚ ٝ‬ثب اؾتفیبز‪ ٜ‬‬ ‫اظ فطای‪ٙ‬س ت‪ِٛ‬یس ٔجت‪ٙ‬ی ثط ثبفش فیجط‪ٞ‬ب ت‪ِٛ‬یس ٔیق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ ‬ ‫سادهتزین راه بزای افشایش طول عمز‬ ‫هحققبى ثب ثررسی ثیش از ًین هیلیَى ًفر ی کدراُ‬ ‫حل سبدُ ثرای افسایش طَل عور ٍ در اهبى هبًذى‬ ‫از هرگ زٍدرس پیشٌْبد دادًذ‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اظ زیّی ٔیُ‪٘ ،‬تبیذ یه ثطضؾی رسیس ٘کبٖ ‬ ‫ٔی ز‪ٞ‬س‪ٔ ،‬هطف ض‪ٚ‬ظا٘‪ ۰ ٝ‬ف‪ٙ‬زبٖ ل‪ٔ ٜٟٛ‬ی ت‪ٛ‬ا٘س ثی‪ ٝ‬‬ ‫َ‪ َٛ‬عٕط وٕه و‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬فت‪ ٝ‬وبضق‪ٙ‬بؾبٖ‪ ،‬افطازی و‪ ٝ‬ض‪ٚ‬ظا٘‪ ۴.۰ ٝ‬تیب ‪ ۰‬‬ ‫ف‪ٙ‬زبٖ ل‪ٔ ٜٟٛ‬ی ٘‪ٛ‬ق‪ٙ‬س‪ ۱۱ ،‬زضنس وٕتط زض ٔعطو ‬ ‫ٔطی ظ‪ٚ‬زضؼ ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س ‪ ٚ‬ث‪َٛ ٝ‬ضوّیی افیطازی وی‪ ٝ‬‬ ‫ل‪ٔ ٜٟٛ‬هطف ٔی وی‪ٙ‬ی‪ٙ‬یس ‪ ۱۱‬زضنیس ویٕیتیط اظ ‬ ‫ثیٕبضی ‪ٞ‬بی لّجی عط‪ٚ‬لی ض٘ذ ٔی ثط٘س‪ .‬ایٗ ُٔبِعی‪ ٝ‬‬ ‫ز‪ ٜ‬ؾبِ‪٘ ٝ‬کبٖ ٔی ز‪ٞ‬س و‪ٛ٘ ٝ‬قیسٖ حیساویخیط ؾی‪ ٝ‬‬ ‫ف‪ٙ‬زبٖ ل‪ ٜٟٛ‬زض ض‪ٚ‬ظ ٔی ت‪ٛ‬ا٘س ث‪ ٝ‬افطاز وٕه وی‪ٙ‬یس ‬ ‫عٕط َ‪ٛ‬ال٘یتطی زاقت‪ ٝ‬ثبق‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ ‬ ‫وبضق‪ٙ‬بؾبٖ تبویس ٔی و‪ٙٙ‬س‪ ،‬ف‪ٛ‬ایس ؾالٔتی فمٍ اظ ‬ ‫ٔهطف ل‪ ٜٟٛ‬اؾیبه قس‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬زؾش ٔی ایس ‪ ٚ‬اییٗ ‬ ‫ٔعیش ‪ٞ‬ب قبُٔ ل‪ ٜٟٛ‬ف‪ٛ‬ضی ٘یٕیی قی‪ٛ‬ز‪ .‬ثیطاؾیبؼ ‬ ‫تحمیمبتی و‪ ٝ‬ثط ض‪ٚ‬ی تمطیجبً ‪ٞ ۰۴۴‬عاض ٘فط ا٘یزیبْ ‬ ‫قس‪ٛ٘ ،‬قیسٖ ثیف اظ ؾ‪ ٝ‬ف‪ٙ‬زبٖ ل‪ ٜٟٛ‬زض ض‪ٚ‬ظ ‪ٞ‬یچ ‬ ‫تاحیط ذ‪ٛ‬ثی ٘ساضز‪.‬‬ ‫پیییییٕییبٖ لییط‪ ٜ‬زاغییی‪ ،‬ثییب اقییبض‪ ٜ‬ثیی‪ ٝ‬‬ ‫ضا‪ٞ‬ییىییبض‪ٞ‬ییبی زض زؾییش ا٘ییزییبْ ‬ ‫ضٌیی‪ٛ‬التیی‪ٛ‬ضی ثییطای ثییطذیی‪ٛ‬ضز ثییب ‬ ‫پیبٔه ‪ٞ‬بی ٔعاحیٓ اظی‪ٟ‬یبض زاقیش‪ :‬‬ ‫ُٔبثک ثب ٌعاضـ ‪ٞ‬بیی وی‪ ٝ‬اظ ؾی‪ٛ‬ی ‬ ‫وبضثطاٖ ث‪ ٝ‬ؾیبٔیب٘ی‪ ٝ‬ضؾیییسٌیی ثی‪ ٝ‬‬ ‫قىبیب ‪ ۱۶۰‬اضؾبَ ٔی ق‪ٛ‬ز ‪٘ ٚ‬یییع ‬ ‫زضذ‪ٛ‬اؾش ‪ٞ‬بیی و‪ ٝ‬اظ وس زؾیتی‪ٛ‬ضی ‬ ‫ؾتبض‪ٔ ۰۴۴ ٜ‬طثع زضیبفیش ٔیی قی‪ٛ‬ز‪ ،‬‬ ‫ثطذ‪ٛ‬ضز ثب ؾیٓ وبض ‪ٞ‬بی قیریهیی ‬ ‫و‪٘ ٝ‬ؿجش ث‪ ٝ‬اضؾیبَ پیییبٔیه ‪ٞ‬یبی ‬ ‫تجّیوبتی ٔعاحٓ الساْ ٔی و‪ٙٙ‬یس ضا زض ‬ ‫ؾبَ ‪ٞ‬بی اذیط زض زؾتی‪ٛ‬ض ویبض لیطاض ‬ ‫زازیٓ ‪ ٚ‬زض ٔس ‪ ۰‬ؾیبَ ٌیصقیتی‪ ،ٝ‬‬ ‫ثییف اظ ‪ٞ ۰۰۰‬یعاض ؾیییٓ ویبض ‬ ‫قرهی ضا ث‪ ٝ‬زِیُ ٔعاحٕش پیبٔیىیی ‬ ‫لُع وطز‪ ٜ‬ایٓ‪ٚ.‬ی ثب تبویس ثط ایی‪ٙ‬یىی‪ ٝ‬‬ ‫تٕبٔی قىبیب ٔکیتیطویبٖ وی‪ ٝ‬ثی‪ ٝ‬‬ ‫ضٌ‪ٛ‬الت‪ٛ‬ضی اضؾبَ ٔی ق‪ٛ‬ز‪ ،‬تب وؿت ‬ ‫٘تیز‪ٟ٘ ٝ‬بییی ثیطضؾیی ‪ ٚ‬پیییٍیییطی ‬ ‫ٔی ق‪ٛ‬ز‪ٌ ،‬فش‪ :‬قٕبض قیىیبییب اظ ‬ ‫پیبٔه ‪ٞ‬بی تجّیوبتی ثیب اضؾیبَ ویس ‬ ‫زؾت‪ٛ‬ضی ؾتبض‪ٔ ۰۴۴ ٜ‬یطثیع ویب‪ٞ‬یف ‬ ‫ٔحؿ‪ٛ‬ؾی زاقت‪ ٓٞ ٚ ٝ‬او‪ٔ ٖٛٙ‬کیىیُ ‬ ‫اغّت وبضثطاٖ ٔطث‪ ٌٛ‬ث‪ ٝ‬پیبٔه ‪ٞ‬بییی ‬ ‫اؾش و‪ ٝ‬اظ ؾٕش فیط‪ٚ‬قیٍیب‪ٞ ٜ‬یب ‪ ٚ‬‬ ‫ٔطاوع ذطیس ث‪ٔ ٝ‬کتیطییب٘کیبٖ اضؾیبَ ‬ ‫ٔی ق‪ٛ‬ز‪ٔ .‬سیطوُ حفبظش اظ حیمی‪ٛ‬ق ‬ ‫ٔهطف و‪ٙٙ‬سٌبٖ ؾیبظٔیبٖ تی‪ٙ‬یظیییٓ ‬ ‫ٔمطضا ‪ ٚ‬اضتجبَب ضازی‪ٛ‬یی ثب اقبض‪ ٜ‬‬ ‫ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ٔ ٝ‬تاؾفب٘‪ ٝ‬اغّت ویبضثیطاٖ ثی‪ ٝ‬‬ ‫ن‪ٛ‬ض ٘بذ‪ٛ‬اؾت‪ ٝ‬اَالعیب قیٕیبض‪ ٜ‬‬ ‫ذ‪ٛ‬ز ضا زض اذتیییبض ٔیطاویع ذیطییس‪ ،‬‬ ‫فط‪ٚ‬قٍب‪ٞ ٜ‬ب ‪ٔ ٚ‬طاوع ذیسٔیبتیی لیطاض ‬ ‫اًتقبل یک تراثبیت دادُ‬ ‫در یک ثبًیِ ثب فٌبٍری ‪G2‬‬ ‫سزاشپش‬ ‫مسقطی سعفزانی‬ ‫*الناساشزاقی‬ ‫ٔی ز‪ٙٞ‬س‪ ،‬ازأ‪ ٝ‬زاز‪ :‬ایٗ ٔ‪ٛ‬ی‪ ٛ‬ؾجت ‬ ‫ق‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬پیبٔه‪ٞ‬بی ٔیتیعیسزی اظ ‬ ‫ ‬ ‫ٔی ‬ ‫ؾ‪ٛ‬ی ایٗ ٔطاوع ثب ؾیطقیٕیبض‪ٞ ٜ‬یبی ‬ ‫تجّیوبتی ث‪ٔ ٝ‬کتطن اضؾبَ قی‪ٛ‬ز وی‪ ٝ‬‬ ‫زض اغّت ٔ‪ٛ‬الع ثبعج ایزبز ٔعاحٕیش ‬ ‫ثطای وبضثط ٔی ق‪ٛ‬ز‪ٚ .‬ی ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ىی‪ ٝ‬‬ ‫ٔب ث‪ ٝ‬ز٘جبَ حُ ایٗ ٔکىُ ‪ٞ‬ؿیتیییٓ‪ ،‬‬ ‫ٌفش‪ :‬ثط٘بٔ‪ ٝ‬رسیس ضٌ‪ٛ‬الت‪ٛ‬ضی اییٗ ‬ ‫اؾش و‪ ٝ‬تٕبٔی ؾطقٕبض‪ٞ ٜ‬بی ٔطث‪ ٌٛ‬‬ ‫ث‪ ٝ‬ایٗ ٔطاوع ذسٔبتی ضا ٔزبه وی‪ٙ‬یس ‬ ‫و‪ ٝ‬زض لبِت ایزبز ثبقٍب‪ٔ ٜ‬کیتیطییبٖ‪ ،‬‬ ‫ٔز‪ٛ‬ظ اضؾبَ پیبٔه اظ وبضثط ثٍیط٘یس ‬ ‫‪ ٚ‬وبضثط ٘یع ایٗ أىبٖ ضا زاقت‪ ٝ‬ثیبقیس ‬ ‫و‪ ٝ‬زض ن‪ٛ‬ض عسْ تٕبیُ‪ ،‬ا٘هیطاف ‬ ‫ذ‪ٛ‬ز ضا ثطای زضیبفش پیبٔه تجّیوبتی ‬ ‫اعالْ و‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫کشف ًَرٍىّبی‬ ‫هسئَل ریبضیب در هغس‬ ‫هحققبى چیٌی ادعب هی کٌٌذ ثدب‬ ‫استفبدُ از یک فٌدبٍری ًدَیدی‬ ‫رکَرد جذیذی در اًتقبل دادُ‬ ‫ثجت کردُ اًذ‪ .‬اًْب ثدب کدودک‬ ‫فٌبٍری یک تراثبیت دادُ را در‬ ‫هسبفت یک کیلَهتر ٍ در هدذ‬ ‫زهبى یک ثبًیِ هٌتقل کردًذ‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اظ ؾب‪ٚ‬ث چبی‪ٙ‬ب ٔ‪ٛ‬ض٘ی‪ ًٙ‬‬ ‫پؿش‪ ،‬ث‪ٌ ٝ‬فت‪ ٝ‬ا٘ی‪ٟ‬یب چیییٗ ثیب ‬ ‫وٕه ایٗ ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬ضی زض ضلبثش ر‪ٟ‬ب٘ی ثطای اضائ‪٘ ٝ‬ؿُ رسیس اضتجبَب ثی ؾیٓ ( ‬ ‫‪G) ۹‬پیکتبظ ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ث‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ث‪َٛ ٝ‬ض زلیک تط ٔحممبٖ ثب اؾتفبز‪ ٜ‬اظ ٌطزاثی اظ أ‪ٛ‬اد ٔیّی ٔیتیطی (٘ی‪ٛ‬عیی اظ ‬ ‫أ‪ٛ‬اد ضازی‪ٛ‬یی ثب فطوب٘ؽ ثبال و‪ ٝ‬چطذف ا٘‪ٟ‬ب ثب ؾطعش ثبال توییط ٔیی وی‪ٙ‬یس ‬ ‫یه تطاثبیش زاز‪ ٜ‬ضا زض ٔؿبفش یه ویّ‪ٔٛ‬تط ‪ ٚ‬زض ٔس ظٔبٖ یه حب٘ی‪ٙٔ ٝ‬تمیُ ‬ ‫وطز٘س‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬فت‪ ٝ‬پط‪ٚ‬فؿ‪ٛ‬ض غاً٘ چبئ‪ ٛ‬اظ زا٘کىس‪ٟٙٔ ٜ‬سؾی ‪ٛٞ‬ا فًب زض زا٘کٍب‪ ٜ‬تؿی‪ ًٙ‬‬ ‫‪ٛٞ‬ا پىٗ‪ ،‬ذٍ اضتجبَی ثی ؾیٓ اظٔبیکی ٔب‪ٌ ٜ‬صقت‪ ٝ‬زض ٔحُ ثطٌیعاضی ثیبظی ‬ ‫‪ٞ‬بی إِپیه ظٔؿتب٘ی پىٗ تبؾیؽ قس‪ ٚ ٜ‬ت‪ٛ‬ا٘ؿت‪ ٝ‬ثیف اظ ‪ٞ ۱۴‬عاض ‪ٚ‬یسئ‪ ٛ‬ظ٘یس‪ ٜ‬‬ ‫ثب ویفیش ضا ث‪َٛ ٝ‬ض ‪ٕٞ‬عٔبٖ پرف و‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬فت‪ ٝ‬غاً٘ ‪ٕٞ ٚ‬ىبضا٘ف زض زا٘کٍب‪ ٜ‬ریبئ‪ ٛ‬ت‪ ً٘ٛ‬قیب٘یٍی‪ٟ‬یبی ‪ ٚ‬چیبیی‪ٙ‬یب ‬ ‫ی‪٘ٛ‬یىبْ‪ٌ ،‬طزاه أ‪ٛ‬اد ٌطزاثی()‪ ،vortex waves‬ثط ذالف تٕبْ اضتجبَیب ‬ ‫ضازی‪ٛ‬یی لطٖ ٌصقت‪ ، ٝ‬ثعس رسیسی ث‪ ٝ‬فطای‪ٙ‬س ا٘تمبَ ثی ؾیٓ ایبف‪ٔ ٝ‬ی و‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬فت‪ ٝ‬ا٘‪ٟ‬ب اظٔبیف ٔصو‪ٛ‬ض ٘کبٖ زاز چیٗ زض ظٔی‪ ٝٙ‬تحمیمب ض‪ٚ‬ی فی‪ٙ‬یب‪ٚ‬ضی ‬ ‫‪ٞ‬بی وّیسی ثطای ‪G ۹‬پیکتبظ اؾش‪.‬‬ ‫هغس دارای ًَرٍى ّبیی است کِ‬ ‫ثِ طَر خبص ّدٌدگدبم اًدجدبم‬ ‫عولیب ّدبی ریدبضدی فدعدبل‬ ‫هیشًَذ‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اظ ٔیسییىیبَ اوؿیپیطؼ‪ ،‬‬ ‫یبفت‪ٞ ٝ‬بی ث‪ ٝ‬زؾش أس‪ ٜ‬تی‪ٛ‬ؾیٍ ‬ ‫ٔحممبٖ زا٘کٍب‪ٞ ٜ‬بی ت‪ٛ‬ثیی‪ٙ‬یٍیٗ ‬ ‫)‪ ٚ(Tübingen‬ثٗ( )‪Bonn‬‬ ‫٘کبٖ ٔی ز‪ٞ‬س و‪ ٝ‬ثطذی اظ ٘‪ٛ‬ض‪ٞ ٖٚ‬ب ٔ‪ٙ‬حهطا ‪ٍٙٞ‬بْ ا٘زبْ عّٕیب رٕیع فیعیبَ ‬ ‫ٔی ق‪٘ٛ‬س زض حبِی و‪ ٝ‬ثطذی زیٍط ‪ٍٙٞ‬بْ ا٘زبْ تفطیک فیعیبَ ‪ٞ‬ؿیتی‪ٙ‬یس‪ .‬فیطلیی ‬ ‫ٕ٘ی و‪ٙ‬س و‪ ٝ‬زؾت‪ٛ‬ضاِعُٕ ‪ٞ‬بی ا٘زبْ ٔحبؾجب ث‪ ٝ‬ن‪ٛ‬ض یه وّٕ‪ٛ٘ ٝ‬قت‪ ٝ‬قس‪ ٜ‬‬ ‫ثبقس یب یه ٕ٘بز زض ‪ٞ‬ط ن‪ٛ‬ض ٘‪ٛ‬ض‪ٞ ٖٚ‬بی ٔره‪ٛ‬ل ثی‪ ٝ‬اٖ ثیریف فیعیبَ ‬ ‫ٔی ق‪٘ٛ‬س‪٘ .‬تبیذ ایٗ تحمیمب زض ٔزّ‪ٙٔ"Current Biology" ٝ‬تیکیط قیس‪ ٜ‬‬ ‫اؾش‪ .‬اوخط و‪ٛ‬زوبٖ زثؿتب٘ی احتٕبال ٔی زا٘‪ٙ‬س و‪ ٝ‬اٌط ؾ‪ ٝ‬ؾیت ضا ث‪ ٝ‬عیال‪ ٜٚ‬ز‪ ٚ‬‬ ‫ؾیت و‪ٙ‬یٓ پ‪ٙ‬ذ ؾیت ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ زاقش أب اٖ چ‪ ٝ‬و‪ ٝ‬زض َ‪ َٛ‬ایٗ ٌ‪ٔ ٝ٘ٛ‬حبؾجب ‬ ‫زض ٔوع ضخ ٔی ز‪ٞ‬س ‪ٛٙٞ‬ظ تب حس ظیبزی ٘بق‪ٙ‬بذت‪ ٝ‬ثبلی ٔب٘س‪ ٜ‬اؾش‪ُٔ .‬بِع‪ ٝ‬ا٘یزیبْ ‬ ‫قس‪ ٜ‬ت‪ٛ‬ؾٍ ٔحممبٖ زا٘کٍب‪ٞ ٜ‬بی ثٗ ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬ثی‪ ٍٗٙ‬ث‪ ٝ‬ض‪ٚ‬قٗ قسٖ اییٗ ٔی‪ٛ‬یی‪ ٛ‬‬ ‫وٕه ٔیو‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ٔحممبٖ اظ ‪ٚ‬یػٌی ‪ٞ‬بی ذبل زپبضتٕبٖ نط ق‪ٙ‬بؾی زا٘کٍب‪ ٜ‬ثٗ ث‪ٟ‬یط‪ ٜ‬ثیطز٘یس‪ .‬‬ ‫ایٗ ٔطوع ث‪َٛ ٝ‬ض ترههی ث‪ ٝ‬رطاحی ٔوع افطاز ٔجتال ث‪ ٝ‬نط ٔیی پیطزاظز‪ .‬زض ‬ ‫ثطذی اظ ثیٕبضاٖ تک‪ٙ‬ذ ‪ٕٞ‬یک‪ ٝ‬اظ یه ٘بحی‪ ٝ‬اظ ٔوع ٘کب ٔی ٌییطز‪ .‬پیعقیىیبٖ ‬ ‫ثطای ق‪ٙ‬بؾبیی ایٗ ٘بحی‪ٔ ٝ‬عی‪ٛ‬ه چ‪ٙ‬سیٗ اِىتط‪ٚ‬ز زض ٔوع ثیٕبض لطاض ٔی ز‪ٙٞ‬س‪ .‬اظ ‬ ‫ایٗ َطیک ٔی ت‪ٛ‬اٖ ٔ‪ٙ‬کب زلیک ٌطفتٍی ضا تعییٗ وطز ‪ ٚ‬عال‪ ٜٚ‬ثط اٖ فعبِیش ته ‬ ‫‪ٞ‬ب ضا ا٘ساظ‪ٌٜ‬یطی وطز‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ته ٘‪ٛ‬ض‪ٖٚ‬‬ ‫اییی اختتبهیِ جشٌَارُ تئبتر ثٌبه ثرگسار شذ‬ ‫اییٗ اذتتبٔی‪ ٝ‬ثیؿش ‪ ٚ‬ز‪ٔٚ‬یٗ ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬رک‪ٛٙ‬اض‪ ٜ‬تئبتط ث‪ٙ‬به أیط‪ٚ‬ظ‪ .‬‬ ‫ؾ‪ ٝ‬ق‪ٙ‬ج‪ ٝ‬ثب ٔعطفی ٘فطا ثطتط ‪ ٚ‬ثب حً‪ٛ‬ض رٕعی اظ ٔؿ‪ٚٛ‬الٖ ‪ ٚ‬‬ ‫فط‪ ًٙٞ‬ز‪ٚ‬ؾتبٖ ثطٌعاض قس‪ .‬‬ ‫ضئیؽ ازاض‪ ٜ‬فط‪ ٚ ًٙٞ‬اضقبز اؾالٔی ث‪ٙ‬به زض اییٗ ‬ ‫اییٗ اعالْ وطز‪ :‬زض ثیؿش ‪ ٚ‬ز‪ٔٚ‬یٗ رک‪ٛٙ‬اض‪ ٜ‬تئیبتیط ‬ ‫ق‪ٟ‬طؾتبٖ ث‪ٙ‬به پ‪ٙ‬ذ ٕ٘بیف نح‪ ٝٙ‬ای ‪٘ ۹ ٚ‬یٕیبییف ‬ ‫ذیبثب٘ی زض ٔس چ‪ٟ‬بض ض‪ٚ‬ظ ث‪ ٝ‬ض‪ٚ‬ی نح‪ ٝٙ‬ضفت‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫حجیت نسلی ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ اظ فعیبِیییش ‪ٞ‬یفیش ٌیط‪ ٜٚ‬‬ ‫ٕ٘بیف حجش قس‪ ٜ‬زض ٔطوع ‪ٙٞ‬ط‪ٞ‬بی ٕ٘بیکی زض اییٗ ‬ ‫ق‪ٟ‬طؾتبٖ ذجط زاز ‪ ٚ‬افع‪ٚ‬ز‪ :‬ث‪ٙ‬به ثب ایٗ تعساز ٌیط‪ ٜٚ‬‬ ‫ٕ٘بیف حجش قس‪ ٜ‬یىی اظ ق‪ٟ‬طؾتبٖ ‪ٞ‬بی پیکیط‪ ٚ‬زض ‬ ‫ایٗ ظٔی‪ ٝٙ‬اؾش‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی زض ازأ‪ ٝ‬اظ ‪ٙٞ‬طٔ‪ٙ‬ساٖ ق‪ٟ‬طؾتبٖ ‪ ٚ‬پیٍیطی ٔیطزْ ‬ ‫‪ٙٞ‬طز‪ٚ‬ؾش ق‪ٟ‬طؾتبٖ و‪ٛٔ ٝ‬رت تیسا‪ ْٚ‬رکی‪ٙ‬ی‪ٛ‬اض‪ ٜ‬‬ ‫‪ٞ‬بی ٔرتّف ایٗ ق‪ٟ‬طؾتبٖ قس‪ ٜ‬اؾیش‪ ،‬تیمیسییط ‪ ٚ‬‬ ‫تکىط وطز‪.‬‬ ‫فطٔب٘س‪ ٜ‬ؾپب‪٘ ٜ‬بحی‪ ٝ‬ث‪ٙ‬به ٘یییع ‬ ‫‪ٙٞ‬ط ضا ث‪ٟ‬تطیٗ ‪ ٚ‬ل‪ٛ‬ی تیطییٗ ‬ ‫اثعاض ثطای ا٘تمیبَ ٔیفیب‪ٞ‬یییٓ ‬ ‫‪ٚ‬االی ا٘ییمییاله اؾییالٔییی ‬ ‫ثطقٕطز ‪ ٚ‬تکطیح وطز‪ :‬ثییبٖ ‬ ‫‪ٙٞ‬طٔ‪ٙ‬سا٘‪ ٝ‬حمبییک ا٘یمیاله‪ ،‬‬ ‫ٔی ت‪ٛ‬ا٘س حک ُّٔیت ضا ازا ‬ ‫و‪ٙ‬س ‪ ٚ‬ا‪ٞ‬ساف ٘به ٔیىیتیت ‬ ‫أبْ ذٕی‪ٙ‬ی ض‪ ٜ‬ضا ثی‪ ٝ‬اش‪ٞ‬یبٖ ‬ ‫عٕ‪ٔٛ‬ی ‪ ٚ‬ر‪ٛ‬أع زییٍیط ثی‪ ٝ‬‬ ‫ذ‪ٛ‬ثی ا٘تمبَ ز‪ٞ‬س‪.‬‬ ‫یحیی حیسضی ث‪ ٝ‬فیطٔیبییف ‬ ‫ض‪ٞ‬جطی زض ظٔی‪ِ ٝٙ‬ع‪ ْٚ‬ر‪ٟ‬بز تجییٗ پطزاذش ‪ٌ ٚ‬فش‪ :‬‬ ‫ق‪ٙ‬بذش قطایٍ حبَ حبیط وک‪ٛ‬ض زض و‪ٙ‬بض یعف‪ٞ‬ب ‬ ‫ ‬ ‫‪ ٚ‬ل‪ٞ ٛ‬ب‪ ،‬پیف ٘یییبظ ٔی‪ٟ‬یٕیی ثیطای قی‪ٙ‬یبؾیب٘یسٖ ‬ ‫زؾتب‪ٚ‬ضز‪ٞ‬بی ا٘یمیاله اؾیالٔیی زض حی‪ٛ‬ظ‪ٞ ٜ‬یبی ‬ ‫ٌ‪٘ٛ‬بٌ‪ ٖٛ‬ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ث‪ٛ‬ز تب زقٕیٗ ثی‪ ٝ‬ثی‪ٟ‬یب٘ی‪ٚ ٝ‬ری‪ٛ‬ز ‬ ‫ٔکىال ‪ ،‬پیکطفش ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬تی‪ٛ‬ا٘یبییی ‪ٞ‬یبی وکی‪ٛ‬ض ضا ‬ ‫وٕطً٘ رّ‪٘ ٜٛ‬س‪ٞ‬س ‪ ٚ‬ایٗ تجییٗ ث‪ ٝ‬غیط اظ اثعاض ‪ٙٞ‬ط‪ ،‬‬ ‫ثب چیع زیٍطی ٔحمک ٘ر‪ٛ‬ا‪ٞ‬س قس‪.‬‬ ‫»هججَرین« هتقبضی اکراى ًَرٍزی شذ‬ ‫فیلن سیٌوبیی هججَرین پٌجویی فیلن ثلٌذ سیٌوبیی رضب دُرهیشیبى هتقبضی اکدراى‬ ‫ًَرٍزی شذ‪.‬‬ ‫ث‪ ٝ‬اظ ض‪ٚ‬اثٍ عٕ‪ٔٛ‬ی ٔ‪ٛ‬ؾؿ‪ ٝ‬فیّٕیطاٖ زضذ‪ٛ‬اؾش وتجی تمبییبی پیریف فیییّیٓ ‬ ‫ٔزج‪ٛ‬ضیٓ ثطای اوطاٖ ٘‪ٛ‬ض‪ٚ‬ظی ث‪ ٝ‬ق‪ٛ‬ضای ن‪ٙ‬فی ٕ٘بیف اضائ‪ ٝ‬قس‪ ٜ‬اؾش‪.‬‬ ‫ٔزج‪ٛ‬ضیٓ پ‪ٙ‬زٕیٗ فیّٓ ثّ‪ٙ‬س ؾی‪ٕٙ‬بیی ضیب زُضٔیکیبٖ پؽ اظ فییّیٓ ‪ٞ‬یبی ثیویى‪ ،‬‬ ‫عهجب٘ی ٘یؿتٓ!‪ ،‬ال٘ت‪ٛ‬ضی ‪ ٚ‬ی‪ٛ‬اقىی اؾش‪ .‬ایٗ فیّٓ ثط٘س‪ ٜ‬پ‪ٙ‬ذ ربیع‪ ٜ‬ثیٗ إِّیّیی ‬ ‫اؾش و‪ ٝ‬زض ایٗ ٔیبٖ ؾ‪ ٝ‬ربیع‪ ٜ‬ثیٗ إِّّی اٖ‪ ،‬ث‪ٟ‬تطیٗ فیّٓ اظ ٍ٘ب‪ ٜ‬تٕیبقیبٌیطاٖ ‬ ‫اؾش‪ .‬ربیع‪ ٜ‬ثیٗ إِّّی ث‪ٟ‬تطیٗ فیّٓ اظ ٍ٘ب‪ ٜ‬تٕبقبٌطاٖ فؿتی‪ٛ‬اَ ‪ٚ‬ظ‪ َٚ‬فیطا٘ؿی‪ ،ٝ‬‬ ‫ربیع‪ ٜ‬ثیٗ إِّّی ث‪ٟ‬تطیٗ فیّٓ اظ ٍ٘ب‪ ٜ‬تٕبقبٌطاٖ چی‪ ٝٙ‬چیتب ‪ّٙٞ‬س‪ ،‬ربییع‪ ٜ‬انیّیی ‬ ‫ث‪ٟ‬تطیٗ فیّٓ‪ ،‬ربیع‪ ٜ‬ث‪ٟ‬تطیٗ فیّٓ تٕبقبٌطاٖ ‪ ٚ‬ربیع‪ ٜ‬ث‪ٟ‬تطیٗ فیّٓ ‪ٞ‬یییب زا‪ٚ‬ضی ‬ ‫٘تپه (قجى‪ ٝ‬اضتمبی ؾی‪ٕٙ‬بی اؾیب‪ٚ‬پبؾیفیه فؿتی‪ٛ‬اَ اؾیبتیىیبی ضْ ری‪ٛ‬اییع ‬ ‫لجّی ٔزج‪ٛ‬ضیٓ ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫وی‪ٟ‬بٖ وّ‪ٟ‬ط (ٔ‪ٛ‬ؾیمی ‪ ،‬عجساهلل اؾى‪ٙ‬سضی (َطاح ٌطیٓ ‪ٞ ،‬بییس‪ ٜ‬نیفیی ییبضی ‬ ‫(تس‪ٚ‬یٗ ‪ٔ ،‬حٕسضیب زِپبن (َطاحی ‪ ٚ‬تطویت نسا ‪٘ ،‬یظیبْ اِیسییٗ ویییبییی ‬ ‫(نساثطزاض ‪ ،‬اییٗ ایطا٘ی (فیّٓ ثطزاض ‪ٌّٙ،‬بظ ٌّکٗ (َطاح ِجبؼ ‪ ،‬أیییطحؿیییٗ ‬ ‫حساز (َطاح نح‪ ، ٝٙ‬ف‪ٛ‬از ث‪ٛ‬ضث‪ٛ‬ض (ٔسیط ت‪ِٛ‬یس ‪ ،‬فطیس ٘بظط فهیحی (رّ‪ٞ ٜٛ‬یبی ‬ ‫‪ٚ‬یػ‪ ٜ‬ثهطی ‪ ،‬حٕیسضیب غفبضظاز‪( ٜ‬زؾتیبض ا‪ َٚ‬وبضٌطزاٖ ‪ٔ ،‬ی‪ٙ‬بؾ‪ ًٙ‬ؾیفیییسی ‬ ‫(ثط٘بٔ‪ ٝ‬ضیع ‪ٛ٘ ٚ‬قیٗ رعفطی ‬ ‫(عىبؼ اظ ع‪ٛ‬أّی ‪ٞ‬ؿیتی‪ٙ‬یس ‬ ‫و‪ ٝ‬زُضٔیکیبٖ ضا زض تی‪ِٛ‬یییس ‬ ‫فیّٓ ‪ٕٞ‬طا‪ٞ‬ی وطز‪ ٜ‬ا٘س‪.‬‬ ‫ثبظیٍطاٖ ایٗ فییّیٓ ضا غاِی‪ ٝ‬‬ ‫عّ‪ ،ٛ‬فبَٕ‪ٔ ٝ‬عتٕساضیب‪٘،‬یٍیبض ‬ ‫ریییی‪ٛ‬ا‪ٞ‬ییییطیییییبٖ‪،‬پییییبضؾییییب ‬ ‫پیییییط‪ٚ‬ظفییط‪،‬ثیی‪ٟ‬ییٕییٗ فییطٔییبٖ ‬ ‫اضا‪،‬پطزیؽ احٕسی‪ٔ،ٝ‬زتیجیی ‬ ‫پیطظاز‪،ٜ‬ثبثه وطیٕی ‪ٕٞ،‬بی‪ ٖٛ‬اضقبزی‪ ،‬پطی‪ٛ‬ـ ٘ظطی‪،ٝ‬ضیب ثی‪ٟ‬یجی‪ٛ‬زی‪ ،‬احیٕیس ‬ ‫حبٔس‪ٔ ،‬طیٓ ث‪ٛ‬ثب٘ی‪ ،‬ضأ‪٘ٛ‬ب‪ ٜ‬قب‪ٛٞ ،ٜ‬ق‪ ًٙ‬ل‪ٛ‬اّ٘‪ٔ ، ٛ‬ؿیح وبظٕی ‪ ،‬ؾپیس‪ ٜ‬عیّیی ‬ ‫ٔحٕسی ‪ ،‬غعَ قزبعی ‪ ،‬ذ‪ٛ‬ضقییس چیطاغیی پی‪ٛ‬ض‪ٔ ،‬ی‪ٟ‬یسی ٘هیطتیی‪ ،‬ض‪ٚ‬ییب ‬ ‫ثرتیبضی‪ٔ،‬حٕس ضیب ٔبِىی‪ٔ ،‬حٕس حیسضی‪٘ ،‬ؿیٓ رٕکیسی‪ٔ ،‬حؿٗ ذ‪ٛ‬یییی‪ٙ‬یی ‬ ‫‪ٞ‬ب‪ ،‬حبٔس ضحیٕی ٘هط‪ ،‬حؿیٗ ٔؿّٕی‪ ،‬ؾیبٔه ازیت‪ ،‬یٍب٘ی‪ ٝ‬ظیطافیتیی ‪٘،‬یبظی ‬ ‫ذبتٕی‪ ،‬قطاض‪ ٜ‬ض٘زجط ‪،‬یبؾٕیٗ پبظ‪ٚ‬وی ‪،‬حؿبْ ظاض ٔمسْ ‪ٟٙٔ،‬بظ وطثیبؾیچیییبٖ‪ ،‬‬ ‫حیسض َّ‪ٛ‬عی ٘یب ‪،‬ؾیس زا‪ٚ‬ز ٔطتً‪ٛ‬ی ‪ ،‬ؾ‪ٟ‬یُ ل‪ٙ‬بعتی‪ ،‬فط‪ٞ‬بز ضیف ؾفیسی ‪،‬ثکیط ‬ ‫ازضیؿی ‪،‬ؾعیس اوجطی ‪ ،‬عّی ثّ‪ٛ‬ضزی تکىیُ ٔیز‪ٙٞ‬س‪.‬‬ ‫ ‬ ‫تک اٌّگ ثیکالم اسوبى هٌتشر شذ‬ ‫تک اٌّگ ثی کالم اسوبى ثِ اٌّگسبزی ثردیب صذرًَری ٍ تٌظین ثرای ارکستدر‬ ‫اهیذ ًیک ثیی ثب تقذین ثِ دختراى ایراى زهیی در دسترس هخبطجبى قرار گرفت‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ أ‪ٛ‬ض ضؾب٘‪ ٝ‬ای پط‪ٚ‬غ‪ ،ٜ‬ته ا‪ٙٞ‬یً اؾیٕیبٖ ثی‪ ٝ‬ا‪ٞ‬ی‪ٙ‬یٍیؿیبظی ثیطزییب ‬ ‫نسض٘‪ٛ‬ضی‪ ،‬ا‪ٍٙٞ‬ؿبظ‪ ،‬پػ‪ٞٚ‬کٍط ‪ٛ٘ ٚ‬اظ٘س‪ ٜ‬پیب٘‪ ٛ‬ثب ت‪ٙ‬ظیٓ ثیطای اضوؿیتیط أیییس ‬ ‫٘یه ثیٗ اظ ا‪ٍٙٞ‬ؿبظاٖ‪ٛ٘ ،‬اظ٘سٌبٖ ‪ٟٙٔ ٚ‬سؾبٖ نسای وک‪ٛ‬ضٔبٖ زض زؾیتیطؼ ‬ ‫ق‪٘ٛٙ‬سٌبٖ لطاض ٌطفش‪.‬‬ ‫ایٗ ته ا‪ ًٙٞ‬و‪ ٝ‬چ‪ٙ‬سی پیف ٔز‪ٛ‬ظ ذ‪ٛ‬ز ضا اظ زفتط ٔ‪ٛ‬ؾیمی ‪ٚ‬ظاض فط‪ ًٙٞ‬‬ ‫‪ ٚ‬اضقبز اؾالٔی زضیبفش وطز‪ ٜ‬اؾش‪ ،‬ثرکی اظ تبظ‪ ٜ‬تطیٗ ٔزٕ‪ٛ‬ع‪ٛٔ ٝ‬ؾیمبیی ثی‪ ٝ‬‬ ‫ا‪ٍٙٞ‬ؿبظی ثطزیب نسض٘‪ٛ‬ضی اؾش و‪ ٝ‬ثب ت‪ٙ‬ظیٓ ‪ ٚ‬اضوؿتطاؾی‪ ٖٛ‬أیس ٘یه ثیٗ زض ‬ ‫اؾت‪ٛ‬زی‪ ٛ‬ق‪ٟ‬ط نسای پبضؾیبٖ یجٍ ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬ظ‪ٚ‬زی زض لبِت اِیجی‪ ْٛ‬ثیی ویالْ اٖ ‬ ‫ض‪ٚ‬ظ‪ٞ‬ب ٔ‪ٙ‬تکط ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س قس‪.‬‬ ‫عّی رعفطی پ‪ٛ‬یبٖ‪ٔ ،‬یخٓ ٔط‪ٚ‬ؾتی‪ ،‬عّیطیب زضیبیی ٘‪ٛ‬اظ٘سٌبٖ ‪ٚ‬یی‪ِٛ‬یٗ‪ٔ ،‬یییخیٓ ‬ ‫ٔط‪ٚ‬ؾتی ‪ ٚ‬ؾ‪ٟ‬طاه ثط‪ٕٙٞ‬سی ٘‪ٛ‬اظ٘سٌبٖ ‪ٚ‬ی‪ٛ‬ال‪ٟٔ ،‬طزاز عبِٕی ٘‪ٛ‬اظ٘س‪ٚ ٜ‬ی‪ِٙٛ‬ؿُ‪ ،‬‬ ‫فرهنگ‪،‬هنر و فن اوری‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ٞ‬بزی اؾٕبعیّی ٘‪ٛ‬اظ٘س‪ ٜ‬و‪ٙ‬تطثبؼ‪ ،‬‬ ‫حؿبْ نسفی ٘ػاز ٘‪ٛ‬اظ٘س‪ ٜ‬اثی‪ٛ‬ا ‪ ٚ‬‬ ‫پط‪ٞ‬بْ عطه ٌیطافیییؿیش‪ٌ ،‬یط‪ ٜٚ‬‬ ‫ارطایی ته ا‪ٙٞ‬یً اؾیٕیبٖ ضا ‬ ‫تکىیُ ٔی ز‪ٙٞ‬س‪.‬‬ ‫ثطزیب نسض٘‪ٛ‬ضی زض ت‪ٛ‬ییح ا٘تکبض ‬ ‫ایٗ احط ٔ‪ٛ‬ؾیمبیی ٘‪ٛ‬قت‪ ٝ‬اؾش‪:‬‬ ‫اؾٕبٖ ٘یبْ زذیتیطْ اؾیش وی‪ ٝ‬‬ ‫ثطٌطفت‪ ٝ‬اظ یىی اظ ثعضٌتطیٗ‪ ،‬ظیجبتطیٗ ‪ ٚ‬قٍفش اٍ٘یعتطیٗ رّ‪ٞ ٜٛ‬بی ذّیمیش ‬ ‫اؾش‪ ٗٔ .‬ایٗ احط ضا ث‪ ٝ‬عکک زذتطْ ؾبذت‪ ٚ ٝ‬اٖ ضا ‪ٕٞ‬عٔبٖ ثب ؾبِیط‪ٚ‬ظ تی‪ِٛ‬یسـ ‬ ‫ٔ‪ٙ‬تکط وطزْ‪ .‬ایٗ ته ا‪ ًٙٞ‬ضا ث‪ ٝ‬فطظ٘سْ ‪ ٚ‬ث‪ ٕٝٞ ٝ‬زذتطاٖ پیبن ؾیطقیش ‪ ٚ‬‬ ‫ؾطثّ‪ٙ‬س وک‪ٛ‬ضْ ث‪ ٝ‬أیس قبزاثی ‪ ٚ‬ؾطظ٘سٌی ‪ٕٞ‬یکٍی زذتطاٖ ایطاٖ ظٔیٗ تمسیٓ ‬ ‫ٔی و‪.ٓٙ‬‬ ‫مواد السم‪:‬‬ ‫٘کبؾت‪ ٝ‬یه ز‪ ْٚ‬پیٕب٘‪ ،ٝ‬قىط ‪ ۰‬پیییٕیب٘ی‪ ،ٝ‬اه ‪ ۱‬‬ ‫پیٕب٘‪ٌ ،ٝ‬اله ‪ ۰‬لبقک غصا ذی‪ٛ‬ضی‪ ،‬ظعیفیطاٖ ثی‪ ٝ‬‬ ‫ٔمساض الظْ‪ ،‬ض‪ٚ‬غٗ ٔبیع یه ز‪ ْٚ‬پیٕیب٘ی‪ ،ٝ‬ذیالَ ‬ ‫پؿت‪ ٚ ٝ‬ثبزاْ ث‪ٔ ٝ‬مساض الظْ‪ ُٞ ،‬ث‪ٔ ٝ‬مساض الظْ ‬ ‫طزس تهیه‪:‬‬ ‫اثتسا ٘کبؾت‪ ٝ‬ضا زض ‪ ۱‬پیٕب٘‪ ٝ‬اه ؾطز حُ ٔی و‪ٙ‬یٓ‪ .‬‬ ‫قىط ضا زض ثبلی اه حُ وطز‪٘ ٚ ٜ‬هف ض‪ٚ‬غٗ ضا ‬ ‫ایبف‪ٔ ٝ‬ی و‪ٙ‬یٓ‪ .‬ؾپؽ ض‪ٚ‬ی حیطاض لیطاض ٔیی ‬ ‫ز‪ٞ‬یٓ تب ثز‪ٛ‬قس‪٘ .‬کبؾت‪ ٝ‬ضا اظ نبفی ضز وطز‪ ٚ ٜ‬ثی‪ ٝ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬از زض حبَ ر‪ٛ‬قیسٖ ایبف‪ٔ ٝ‬ی و‪ٙ‬یٓ‪ٔ .‬یساْ ‪ٞ‬یٓ ‬ ‫ٔی ظ٘یٓ تب ث‪ ٝ‬غّظش فط٘ی ثطؾس‪ .‬ثعس حیطاض ضا ‬ ‫وٓ ٔی و‪ٙ‬یٓ تب ث‪ ٝ‬اضأی ثز‪ٛ‬قس ‪ٞ ٚ‬ط اظ ٌیب‪ٞ‬یی ‬ ‫‪ٔ ٓٞ‬ی ظ٘یٓ‪ .‬پؽ اظ ‪ ۱‬ؾبعش زا٘ی‪ٞ ٝ‬یبی ‪ٞ‬یُ ضا ‬ ‫ضیرت‪ ٚ ٝ‬ثعس اظ ‪ ۱‬ؾبعش زیٍط ظعفطاٖ اه وطز‪ ،ٜ‬‬ ‫ذالَ ثبزاْ ‪ ٚ‬پؿت‪ ٝ‬ضا ٔی ضییعییٓ‪ٌ .‬یاله ضا ‪ ۱۴‬‬ ‫زلیم‪ ٝ‬اذط افع‪ٚ‬ز‪ ٚ ٜ‬نجط ٔی و‪ٙ‬یٓ‪ ،‬تب ذی‪ٛ‬ه ریب ‬ ‫ثیفتس ‪ ٚ‬اظ ظطف رسا ق‪ٛ‬ز‪ .‬ظطف ٔی‪ٛ‬ضز ٘یظیط ضا ‬ ‫چطه وطز‪ٔ ٚ ٜ‬ؿمُی ضا زاذُ اٖ ٔی ضیعیٓ‪ .‬ثعس ‬ ‫اظ ؾطز قسٖ ثطـ ظز‪ ٚ ٜ‬ؾط‪ٔ ٚ‬ی و‪ٙ‬یٓ‪ .‬‬ ‫تاریخ موسیقی‬ ‫اداهِ از شوبرُ قجل‪:‬‬ ‫چیی‬ ‫چی‪ٙ‬ی ‪ٞ‬ب ذیّی پیف اظ ایٗ ثب ٔ‪ٛ‬ؾیییمیی اقی‪ٙ‬یبییی ‬ ‫زاقت‪ٙ‬س‪ ۰۰۴۴ .‬ؾبَ پیف اظ ایٗ‪ ،‬پبزقب‪ٔ ٜ‬متسضی ث‪ ٝ‬‬ ‫٘بْ ‪ٞ‬بئ‪٘ٛ‬ه تی فطٔبٖ زاز تب ٔ‪ٛ‬ؾیمی ضا اذیتیطا ‬ ‫و‪ٙٙ‬س ‪ ٚ‬چ‪ٟ‬چ‪ٔ ٟٝ‬طغبٖ ‪ ٚ‬ظٔعٔ‪ ٝ‬ر‪ٛ‬یجیبضاٖ ضا ؾیط ‬ ‫ٔکک زا٘بیبٖ ‪ ٚ‬ذطزٔ‪ٙ‬ساٖ وک‪ٛ‬ض ذ‪ٛ‬یف لطاض زاز‪.‬‬ ‫شاپی‬ ‫زض غاپٗ ض‪ٚ‬ظی ‪ ٚ‬ض‪ٚ‬ظٌبضی اِ‪ ٟٝ‬ذی‪ٛ‬ضقیییس لی‪ٟ‬یط ‬ ‫وطز ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬پ‪ٙ‬ب‪ٍٞ‬ب‪ ٜ‬ذ‪ٛ‬ز ذعیس‪ٔ ،‬طزْ ‪ٞ‬ط چ‪ ٝ‬عمّکبٖ ‬ ‫ضا ض‪ٚ‬ی ‪ ٓٞ‬ضیرت‪ٙ‬س رع ایٗ حیّ‪ ٝ‬ای ثیریبَیطقیبٖ ‬ ‫٘طؾیس و‪ ٝ‬ثب ؾط‪ٚ‬زٖ اِحبٖ ٔت‪ٛ‬اِی ‪ ٚ‬پی‪ٛ‬ؾت‪ ،ٝ‬ا‪ ٚ‬ضا ‬ ‫ث‪ ٝ‬ثیط‪ ٖٚ‬أسٖ تک‪ٛ‬یک و‪ٙٙ‬س‪ ،‬حتی أط‪ٚ‬ظ ٘یییع زض ‬ ‫غاپٗ ث‪ٍٙٞ ٝ‬بْ ‪ٚ‬ل‪ ٛ‬وؿ‪ٛ‬ف‪ٔ ،‬طزْ ثی‪ ٝ‬ذی‪ٛ‬ا٘یسٖ ‬ ‫اِعبز‪ ٜ‬لسیٕی ٔت‪ٛ‬ؾُ ٔیق‪٘ٛ‬س‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ا‪ٚ‬اظ‪ٞ‬بی ف‪ٛ‬ق‬ ‫ایراى‬ ‫اظ ٔ‪ ٟٓ‬تطیٗ ُٔ‪ٟ‬طٍ٘بض‪ٞ ٜ‬بی ذ‪ٙ‬یبٌطی (‪ٛٔ:‬ؾیییمیی ‬ ‫زض ر‪ٟ‬بٖ؛ ثبیس اظ ا٘یچی‪ ٝ‬وی‪ ٝ‬زض چی‪ٛ‬غیبٔیییف ‬ ‫ذ‪ٛ‬ظؾتبٖ ثطربی ٔب٘س‪ ،ٜ‬یبز وطز و‪ ٝ‬زض ؾبَ ‪ٞ‬یبی ‬ ‫‪ٔ ۱۶۹۹–۱۶۹۱‬یالزی‪ ،‬ییبفیش قیس‪ ٜ‬اؾیش‪ .‬اییٗ ‬ ‫ٔ‪ٟ‬طٍ٘بض‪ ۰۰۴۴ ٜ‬ؾبِ‪ٝ‬؛ ؾیٕبیی اظ ثعْ ضأکٍطاٖ ضا ‬ ‫٘کبٖ ٔی ز‪ٞ‬س‪ .‬زض ایٗ ثعْ ثبؾتب٘ی‪ ،‬زؾت‪ ٝ‬ای ذ‪ٙ‬یبٌط ‬ ‫(٘‪ٛ‬اظ٘س‪ ٜ‬زیس‪ٔ ٜ‬یی قی‪٘ٛ‬یس وی‪ٞ ٝ‬یط ویساْ‪ ،‬ثی‪ ٝ‬‬ ‫٘‪ٛ‬اذتٗ ؾبظی ؾطٌطْ ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س‪ .‬چٍ‪ٍ٘ٛ‬ی ٘‪ٛ‬اذتٗ ‪ ٚ‬‬ ‫٘کؿتٗ ایٗ ضأکٍطاٖ‪٘ ،‬کبٖ ٔی ز‪ٞ‬یس وی‪ ٝ‬ا٘ی‪ٟ‬یب‪ ،‬‬ ‫٘رؿتیٗ زؾت‪ ٝ‬ذ‪ٙ‬یبٌطاٖ(‪:‬اضوؿتط ر‪ٟ‬بٖ ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س‪ .‬‬ ‫زض ایٗ ٌط‪ ٜٚ‬ضأکٍطاٖ‪ٔ ،‬یثی‪ٙ‬یٓ و‪٘ ٝ‬ی‪ٛ‬اظ٘یس‪ ٜ‬ای ‬ ‫ ‬ ‫چ‪ ٚ ًٙ‬زیٍطی قیپی‪ٛ‬ض ‪ ٚ‬اٖ زییٍیط تی‪ٙ‬یجیه ‬ ‫ٔی ٘‪ٛ‬اظز‪ .‬چ‪ٟ‬یبضٔیییٗ ضأکیٍیط زض اییٗ ٔیییبٖ‪ ،‬‬ ‫ٔیذ‪ٛ‬ا٘س‪.‬‬ ‫ذ‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س‪ٜ‬ای اؾش و‪ ٝ‬ا‪ٚ‬اظ ‬ ‫ ‬ ‫ز‪ٚ‬ض‪٘ ٜ‬رؿش اظ أسٖ ٘ػاز اضیبیی ثی‪ ٝ‬ؾیطظٔیییٗ ‬ ‫ایطاٖ تب ا٘مطاو ز‪ِٚ‬ش ؾیبؾیب٘یی اظ أیسٖ ٘یػاز ‬ ‫اضیبیی ث‪ ٝ‬ؾطظٔیٗ ایطاٖ تب ا٘مطاو ز‪ِٚ‬ش ؾبؾب٘یی ‬ ‫ا٘‪ٛ‬ا ؾبظ‪ٞ‬یب ‪ ٚ‬از‪ٚ‬ا ضاییذ ٔی‪ٛ‬ؾیییمیی عهیط ‬ ‫‪ٞ‬ربٔ‪ٙ‬کیبٖ ‪ ٚ‬پیف اظ اؾالْ ٔ‪ٛ‬ؾیمی ایطاٖ زض ع‪ٟ‬س ‬ ‫ؾبؾب٘یبٖ ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬ز‪ ْٚ‬اظ َّ‪ ٛ‬اؾالْ تب عهط حبییط ‬ ‫ٔ‪ٛ‬ؾیمی ایطاٖ پؽ اظ اؾیالْ ‪ٞ‬یزی‪ٔ ْٛ‬یوی‪ ٚ َٛ‬‬ ‫زٌطٌ‪٘ٛ‬ی ا‪ٚ‬یب ایطاٖ ‪ ٚ‬قط‪ ٚ‬ا٘حُبٌ عّٕی ‪ ٚ‬‬ ‫‪ٙٞ‬طی ظ‪ٟٛ‬ض ز‪ِٚ‬ش نف‪ٛ‬ی ‪ٚ ٚ‬یع ‪ٙٞ‬ط ‪ٛٔ ٚ‬ؾیمیی ‬ ‫پبزقب‪ٞ‬بٖ لبربضی‪ٔ ٚ ٝ‬رتهطی اظ تبضید ٔ‪ٛ‬ؾیییمیی ‬ ‫ایطاٖ زض ایٗ ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬تاحیط قعج‪ٛٔ ٝ‬ظیه زاضاِیفی‪ٙ‬ی‪ ٖٛ‬‬ ‫زض حفظ ٔ‪ٛ‬ؾیمی ّٔی زض ظٔبٖ ٘بنطاِسیٗ قب‪ٜ‬‬ ‫اهریکبی شوبلی‬ ‫یىی اظ لجبیُ أطیىبی قٕبِیی ٔیعیتیمیس٘یس وی‪ ٝ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬ؾیمی اظ رب٘ت یىی اظ ذسایبٖ ث‪٘ ٝ‬بْ تؿىب٘یی ‪-‬‬ ‫پ‪ٛ‬وب ٔطحٕش قس‪ ٜ‬اؾش ‪ ٚ‬چ‪ٙ‬یٗ ٔی پ‪ٙ‬ساض٘س و‪ ٝ‬ا‪ ٚ‬‬ ‫‪ٞ‬ب ؾبذت‪ٝ‬اؾش و‪ ٝ‬زض ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‪ٞ‬ب ‪ًٟٙ٘ ٚ‬‬ ‫پّی اظ الن ‬ ‫پکش‬ ‫ ‬ ‫ٔ‪ٛ‬لع ا‪ٚ‬اظ ذ‪ٛ‬ا٘سٖ ‪ٛ٘ ٚ‬اظ٘سٌی ثب اؾتفیبز‪ ٜ‬اظ اٖ ‬ ‫ذ‪ٛ‬ضقیس نع‪ٛ‬ز ٔیو‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ ‬ ‫حجشِ‬ ‫حجکی ‪ٞ‬ب ٘یع ذسائی زاض٘س ث‪ ٝ‬ن‪ٛ‬ض وج‪ٛ‬تیط ‪ ٚ‬اظ ‬ ‫‪ٞ‬ب ایٗ ذسا‪٘ٚ‬س ذ‪ٛ‬ا٘سٖ ‪ٛ٘ ٚ‬قتٗ ضا ث‪ ٝ‬اٖ‪ٞ‬ب ‬ ‫ ‬ ‫٘ظط اٖ ‬ ‫أ‪ٛ‬ذت‪ٛٔ ٚ ٝ‬ؾیمی ضا ث‪ ٝ‬ا٘بٖ اضظا٘ی زاقت‪ٝ‬اؾش‪.‬‬ ‫ ‬ ‫شرهٌی‬ ‫زض افؿب٘‪ٞ ٝ‬بی غضٔ‪ٙ‬ی ‪ٞ‬بیٕساَ لبپچی اؾیٕیب٘ی‪ٟ‬یب‪ ،‬‬ ‫قیپ‪ٛ‬ض غ‪ٛ‬الؾبیی زاضز وی‪ ٝ‬اٖ ضا ظییط قیزیط‪ ٜ‬‬ ‫اِحیب زفٗ وطز‪ ٜ‬اؾش ‪ٞ ٚ‬طٌب‪ ٜ‬اٖ ضا ثی‪ ٝ‬نیسا ‬ ‫زضا‪ٚ‬ضز ض‪ٚ‬ظ لیبٔش اغبظ ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س قس ‪ ٚ‬ا‪ ٚ‬زض اٖ ‬ ‫ض‪ٚ‬ظ ‪ ٕٝٞ‬ذ‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬سٌبٖ ‪ٛٔ ٚ‬ؾیمیسا٘بٖ ضا زض پ‪ٙ‬ب‪ ٜ‬ذ‪ٛ‬ز ‬ ‫ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ٌطفش ‪ ٚ‬چ‪ ٖٛ‬ذ‪ٛ‬ز ا‪٘ ٚ‬یع ٔ‪ٛ‬ؾیمیی زاٖ ‪ ٚ‬‬ ‫ا‪ٚ‬اظذ‪ٛ‬اٖ ث‪ٛ‬ز‪ ٜ‬اؾش ثطای ا٘بٖ قفبعیش ذی‪ٛ‬ا‪ٞ‬یس ‬ ‫وطز‪ .‬ثسیٗ ٘ح‪ ٛ‬تٕبْ ُّٔ لسیٓ تبضید ‪ ٚ‬زاؾیتیبٖ‪ ،‬‬ ‫پسیس أسٖ ٔ‪ٛ‬ؾیمی ضا ثب لهی‪ٞ ٝ‬یب ‪ ٚ‬افؿیب٘ی‪ٞ ٝ‬یب ‬ ‫زضأیرت‪ ٝ‬ا٘س حتی زض لط‪ٚ ٖٚ‬ؾُیی ٘یییع چی‪ٙ‬یییٗ ‬ ‫ٔی پ‪ٙ‬ساقت‪ٙ‬س و‪ٛٔ ٝ‬ؾیمی ضا یی‪ٛ‬ثیبَ پؿیط ویبییٗ ‬ ‫اذتطا وطز‪ ٜ‬اؾش‪ ...‬ازأ‪ ٝ‬زاضز‬ صفحه 5 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫ادبیات‬ ‫پٌجطٌجِ ‪ 84‬ثْوی ‪ 03 * 0011‬فَریِ ‪ 01 * 8188‬رجت ‪ * 0001‬سبل سی ٍ دٍم ( اٍتَز ایکیٌجی ایل ) * ضوبرُ ( سبیی ) ‪1000 :‬‬ ‫‪6‬‬ ‫بویوتموسن قوجاغیندا ایگیدلرسن‬ ‫ایگیدلیگی سن دنیایا گتیرمیسن‬ ‫اان یوردو یو وامیسسان ارذبایجان‬ ‫تورکجه دیل بیلگیسی‬ ‫*دکتر حسیی هحودزادُ صدیق‬ ‫ٌئچٗ ؾب‪ ٗ٥٘ ٣٤‬اضز‪...٢‬‬ ‫ا‪٤‬س )‪(id /ıd /üd /ud‬‬ ‫ا‪ٕٔٚ‬بق ; ا‪ٛٔٚ‬ز‬ ‫ٌئچٕه ; وئچ‪٥‬س‬ ‫ز) فؼّسٖ فؼُ ز‪ٚ‬ظِسٖ اوّط‬ ‫اض )‪(ar /ər‬‬ ‫•فؼّ‪ ٗ٥‬وان ‪٤ ٚ‬ب ٌا‪ٚ‬ز‪ٜ‬ؾ‪٤ ٝٙ٥‬بپی‪٥‬یکیبض اگیسضٌیٗ‬ ‫(ٔتؼسز‪ ٢‬ثب ٌطا‪٤‬ف فبػّ‪ )٣‬فؼُ ز‪ٚ‬ظِسض‪:‬‬ ‫چ‪٥‬رٕٕبق ; چ‪٥‬ربضٔبق‬ ‫ل‪ٛ‬پٕبق ; ل‪ٛ‬پبضٔبق‬ ‫اـ )‪(aş /əş‬‬ ‫• وان ؾ‪٘ٛ٘ٛ‬ب ‪٤‬بپ‪٥‬کبض ‪ ٚ‬ا‪ٚ‬ضتبلّ‪٥‬یک (;ٔکیبضوی )‬ ‫ث‪ّ٥‬س‪٤‬طٖ فؼُ ز‪ٚ‬ظِسض‪:‬‬ ‫ؾ‪ٔٛ‬بق ; ؾ‪ٛ‬اقٕبق‬ ‫‪٤‬بضٔبق ; ‪٤‬بضاقٕبق‬ ‫زإِبق ; زاالقٕبق‬ ‫ٌ‪ِٕٛ‬ه ; ٌ‪ِٛ‬کٕه‬ ‫ت‪٥‬تط‪ٜٔ‬ه ; ت‪٥‬ط‪ٜ‬قٕه‬ ‫ا‪٤‬ط‪(ir /ır /ür /ur) ٜ‬‬ ‫•‪٤‬بِ‪ ٗ٥‬فؼّسٖ اگتس‪٤‬طٌٗ فؼُ ز‪ٚ‬ظِسض‪:‬‬ ‫ث‪٥‬تٕه ; ث‪٥‬ت‪٥‬طٔه‬ ‫ؾب‪ٔٚ‬بق ; ؾب‪ٚٚ‬ضٔبق‬ ‫ا‪٤‬چٕه ; ا‪٤‬چ‪٥‬طٔه‬ ‫اقٕبق ; اق‪٥‬طٔبق‬ ‫ق‪٥‬کٕه ; ق‪٥‬ک‪٥‬طٔه‬ ‫ث‪ ٛ‬او‪ ٗ٥‬ؾی‪٘ٛ‬ی‪٘ٛ‬یب «ت »ا‪٘ٚ‬ؿی‪ٛ‬ظ‪ٚ‬ز‪ ٜ‬اضتی‪٥‬یط‪٤‬ی ض‪:‬‬ ‫ا‪٤‬چ‪٥‬طتٕه‪ ،‬ق‪٥‬ک‪٥‬طتٕه ‪.... ٚ‬‬ ‫ا‪٤‬ف )‪(iş /ış /üş /uş‬‬ ‫•فؼّ‪ ٗ٥‬ؾ‪٘ٛ٘ٛ‬ب ‪٤‬بپ‪٥‬کبض ‪ ٚ‬ا‪ٚ‬ضتبلّی‪٥‬یک (;ٔکیبضوی )‬ ‫ا٘ ٔ‪ٚ ٣‬گطٖ فؼّّط ز‪ٚ‬ظِسض‪:‬‬ ‫ثإِه ; ثاِ‪ٛ‬قٕه‬ ‫ٌاضٔه ; ٌاض‪ٚ‬قٕه‬ ‫‪ٚٚ‬ضٔبق ; ‪ٚٚ‬ض‪ٚ‬قٕبق‬ ‫ئ‪ٕ٤ٚ‬ه ; زو‪ٛ٤‬قٕه‬ ‫‪٤‬بظٔبق ; ‪٤‬بظ‪٤‬کٕبق‬ ‫چبتٕبق ; چبت‪٥‬کٕبق‬ ‫ا‪٤‬ىّ‪(ikli / ıklı /üklü /uklu) ٝ‬‬ ‫ؾ‪ٛ‬ضٔه ; ؾ‪ٛ‬ض‪ٚ‬وّٕ‪ٔٝ‬ه‬ ‫ؾب‪ٕ٤‬بق ; ؾب‪٥٤‬غ ٔبق‬ ‫ا‪(il /ıl /ül /ul) ُ٤‬‬ ‫•فؼّ‪ ٗ٥‬وان ‪٤ ٚ‬ب ٌا‪ٚ‬ز‪ٜ‬ؾ‪٤ ٝٙ٥‬بپ‪٥‬کبض ‪ ٚ‬اگس‪٤‬یّیٍیٗ‬ ‫(;ٔتؼسز‪ )٢‬فؼُ ز‪ٚ‬ظِسض‪:‬‬ ‫اچٕبق ; اچ‪ّٕ٥‬بق‬ ‫‪٤‬بظٔبق ; ‪٤‬بظ‪ّٕ٤‬بق‬ ‫ثبذٕبق ; ثبذ‪ّٕ٥‬بق‬ ‫لبتٕبق ; لبت‪ّٕ٥‬بق‬ ‫ز‪ٚ‬ظٔه ; ز‪ٚ‬ظ‪ِٕٚ‬ه‬ ‫ث‪ٛ‬ظٔه ; ث‪ٛ‬ظ‪ِٕٚ‬ه‬ ‫او‪٤‬ط‪ٕٜ٘‬ه ; او‪٤‬ط‪ّٕ٥ٜ٘‬ه‬ ‫ا‪ٕ٤‬بق ; ا‪ّٕ٥٤‬بق‬ ‫ا‪ٚ‬ظٔه ; ا‪ٚ‬ظ‪ٚ‬ضٔه‬ ‫‪ٛ٤‬ضٔبق ; ‪ٛ٤‬ض‪ِٕٚ‬بق‬ ‫‪٥٤‬غٕبق ; ‪٥٤‬غ‪ّٕ٥‬بق‬ ‫چىٕه ; چى‪ّٕ٥‬ه‬ ‫ا‪(in /ın /ün /un) ٗ٤‬‬ ‫•فؼّ‪ ٗ٥‬وان ‪٤ ٚ‬ب ٌا‪ٚ‬ز‪ِٜ‬ط‪٤ ٝٙ٤‬بپ‪٥‬کبض ‪ ٚ‬فیؼیّی‪٥‬یٗ‬ ‫واو‪ ٝ٘ٛ‬زو٘ٗ ‪٤‬ئ‪ ٣ٙ‬ا٘ ٔ‪ ٣‬زو٘ی‪ٛ‬قیّی‪ ٛ‬فیؼیُ ‪٤ ٚ‬یب‬ ‫اگس‪ ٍّٗ٤‬فؼُ ز‪ٚ‬ظِسض‪( :‬اگس‪ :ٍّٗ٤‬ث‪ ٛ‬پبضِتبض ویئیچیٗ‬ ‫ا‪ ُ٤‬ثبظاضزاٖ اِ‪ٙ٥‬س‪ .٢‬زو٘ی‪ٛ‬قیّی‪ :ٛ‬ا‪٘ٚ‬ی‪ ٖٛ‬اظ‪٤‬ی ی‪٣‬‬ ‫ؾاظِط‪ ٝٙ٤‬چ‪ٛ‬خ اِ‪ٙ٥‬س‪)ٓ٤‬‬ ‫إِبق ; اِ‪ٕٙ٥‬بق‬ ‫ؾئ‪ٔٛ‬ه ; ؾئ‪ٕٙ٤ٛ‬ه‬ ‫ؾ‪ٛ‬ضٔه ; ؾ‪ٛ‬ض‪ٕ٘ٚ‬ه‬ ‫ٌاضٔه ; ٌاض‪ٕ٘ٚ‬ه‬ ‫اضز‪ٚ ٢‬اض‬ ‫ؾ‪ٛ‬ضٔه ; ؾ‪ٛ‬ض‪ٕ٘ٚ‬ه‪...‬‬ ‫عالهم امینی‬ ‫دده قورقود‬ ‫فضولی‬ ‫اق‪ٙ‬ب‪ ٣٤‬ثب ؾّؿّ‪ٞ ٝ‬ب‪ ٢‬تطن تجبض‬ ‫افطبریبى‬ ‫ازأ‪ ٝ‬اظ قٕبض‪ ٠‬لجُ‪....‬‬ ‫جٌگ اٍل ًبدر ثب عثوبًیّب‬ ‫٘بزض پؽ اظ ذّغ قب‪ ٜ‬ع‪ٕٟ‬بؾت ز‪ ْٚ‬ثطا‪ ٢‬ج‪ ًٙ‬ثیب ػیمیٕیب٘ی‪ ٣‬اثیتیسا‬ ‫ػبظْ وطو‪ٛ‬ن قس ‪ ٚ‬پؽ اظ ضؾ‪٥‬سٖ ٘‪٥‬ط‪ٞٚ‬ب‪ ٢‬اشضثب‪ ٤‬بٖ ث‪ ٝ‬ا‪ ٚ‬ثیغیساز‬ ‫ضا ث‪ٔ ٝ‬حبنط‪ٌ ٜ‬طف ‪٘ .‬بزض لط‪٤‬ت ‪٤‬ه ؾبَ ثغیساز ضا زض ٔیحیبنیط‪ٜ‬‬ ‫زاق ‪ ٚ‬ثب ا‪ٙ٤‬ى‪ ٝ‬لحغ‪ ٣‬زض ٔ‪٥‬بٖ ٔطزْ ا٘ ب افتبز احٕس پبقب زِی‪٥‬یطا٘ی‪ٝ‬‬ ‫ٔمب‪ ٔٚ‬وطز‪ .‬ػبلج ؾّغبٖ ػمٕب٘‪ ٣‬ؾطزاض ق‪٥ٟ‬ط ذ‪ٛ‬ز ت‪ٛ‬پبَ ػمیٕیبٖ‬ ‫پبقب ضا و‪ٔ ٝ‬سّت‪ٟ‬ب زض اض‪ٚ‬پب زض ج‪ٍٟٙ‬ب‪ ٢‬ثب ٔؿ‪٥‬ح‪٥‬بٖ ٔ طّه قس‪ ٚ ٜ‬ثی‪ٝ‬‬ ‫پ‪٥‬ط‪ٚ‬ظ‪ٞ٢‬ب‪ ٣٤‬ث‪ ٝ‬زؾ ا‪ٚ‬ضز‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ز ثب ‪ 100000‬تٗ ؾپب‪ ٣ٞ‬ث‪ٔ ٝ‬سز احٕس‬ ‫پبقب فطؾتبز‪ .‬ثب أسٖ ل‪ٛ‬ا‪ ٢‬تبظ‪ٜ٘‬فؽ ت‪ٛ‬پبَ ػمٕبٖ پبقب ؾپب‪٥ٞ‬بٖ ا‪٤‬یطاٖ‬ ‫ٔ‪ٟٙ‬عْ ٌکت‪ ٚ ٝ‬ث‪ ٝ‬وطٔب٘کب‪ ٜ‬ضفت‪ٙ‬س ‪ ٚ‬احٕس پبقب ٘ی‪٥‬یع زض ‪. ٞ 1146‬ق‬ ‫ت‪ٛ‬ا٘ؿ ثغساز ضا ٘ بت ز‪ٞ‬س‪.‬‬ ‫٘بزض زض ‪ 22‬ضث‪٥‬غاِمب٘‪ 1146 ٣‬اظ ‪ٕٞ‬ساٖ ػبظْ ػطاق ػطه قس ‪ ٚ‬زض ِت‬ ‫اه ز‪٤‬بِ‪ ٝ‬ث‪٥‬ؿ ‪ٞ‬عاض ٘فط ؾپب‪٥ٞ‬بٖ ػمٕب٘‪ ٣‬ضا و‪ ٝ‬زض ا٘ ب ٔم‪ ٓ٥‬ثی‪ٛ‬ز٘یس‬ ‫ٔغّ‪ٛ‬ه ‪ ٚ‬پطاو‪ٙ‬س‪ٜ‬ؾبذ ‪ ٚ‬ثب ا‪ٙ٤‬ى‪ ٝ‬زض ا‪ ٙ٤‬ب ق‪٥ٙ‬س و‪ٔ ٝ‬یحیّٕیس ذیبٖ‬ ‫ثّ‪ٛ‬چ حبوٓ و‪ ٚ ٝ٤ّٛ٥ٍٟ‬ذ‪ٛ‬ظؾتبٖ عغ‪٥‬بٖ وطز‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬اٖ اػت‪ٙ‬ب‪ٙ٘ ٣٤‬یٕی‪ٛ‬ز‬ ‫‪ ٚ‬ضا‪ ٜ‬وطو‪ٛ‬ن ضا پ‪٥‬ف ٌطف ‪ ٚ‬زض لط‪٤‬ی‪ِ ٝ‬ی‪٥‬ی ٖ ؾی‪ ٝ‬فیطؾی‪ٙ‬یٍی‪٣‬‬ ‫وطو‪ٛ‬ن ؾپب‪ ٜ‬ت‪ٛ‬پبَ ػمٕبٖ پبقب ضا قىؿ زاز ؾپؽ ثغطف ز‪٤‬یبِی‪ٝ‬‬ ‫ثطٌک تب ؾپب‪ ٜ‬ذطاؾبٖ ‪ ٚ‬وطٔبٖ ‪ ٚ‬اضزالٖ ‪ ٚ‬وطٔب٘کب‪٥٘ ٜ‬ع ثطؾی‪ٙ‬یس ‪ٚ‬‬ ‫ثطا‪ٌ ٢‬طفتٗ ثغساز حطو و‪ٙٙ‬س‪ .‬ثطٌکتٗ ٘بزض ث‪ ٝ‬عطف ز‪٤‬بِ‪ ٝ‬تی‪ٛ‬پیبَ‬ ‫ػمٕبٖ پبقب ضا ثب‪ ٗ٤‬ذ‪٥‬بَ ا٘ساذ و‪ ٝ‬ؾطزاض ا‪٤‬طاٖ ث‪ ٝ‬ػّّ ضؼف لی‪ٛ‬ا‬ ‫ػمت ٘ک‪ ٣ٙ٥‬وطز‪ ٜ‬ث‪ ٗ٥ٕٞ ٝ‬پ‪ٙ‬ساض ث‪ ٝ‬ػمت ا‪ ٚ‬تبذ ‪ ٣ِٚ‬ؾیپیب‪ ٜ‬ا‪ ٚ‬زض‬ ‫ٔمبثّ‪ ٝ‬ثب ِکىط‪٤‬بٖ ا‪٤‬طاٖ قىؿ ذ‪ٛ‬ضز٘س ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬پبَ ػمٕبٖ پبقب وکیتی‪ٝ‬‬ ‫قس‪ .‬زض ا‪ٚ‬ا‪ ُ٤‬جٕبز‪٢‬اِمب٘‪ 1146 ّ٣‬احٕس پبقب ‪ٚ‬اِ‪ ٣‬ثغساز ثب ٘بزض ثی‪ٙ‬یبْ‬ ‫ز‪ ِٚ‬ػمٕب٘‪ ٣‬نّح وطز‪.‬‬ ‫ضَرش هحود خبى ثلَچ در جٌَه ایراى‬ ‫٘بزض ‪ ٓٞ‬و‪ ٝ‬ػ ّ‪ ٝ‬ثطا‪ ٢‬ؾطو‪ٛ‬ث‪ٔ ٣‬حٕس ذبٖ ثّ‪ٛ‬چ زاق ثیب ‪ٚ‬جی‪ٛ‬ز‬ ‫ا‪ٙ٤‬ى‪ ٝ‬فتح ثغساز ٘عز‪٤‬ه ث‪ٛ‬ز ثب‪ ٗ٤‬نّح ضضب زاز ‪ ٚ‬ثؿیطػی ػیبظْ‬ ‫ق‪ٛ‬قتط قس‪٘ .‬بزض ث‪ ٝ‬زِ‪ ُ٥‬حٕب‪ ٤‬اػطاه ا٘ ب اظ ٔحٕس ذبٖ ثّ‪ٛ‬چ ثیب‬ ‫ذکٓ تٕبْ ث‪ ٝ‬ق‪ٛ‬قتط أس ‪ ٚ‬ؾپب‪٥ٞ‬بٖ ث‪٣‬ثبن ذ‪ٛ‬ز ضا زض غیبضت اٖ‬ ‫ق‪ٟ‬ط ‪ٞ ٚ‬ته ٘بٔ‪ٛ‬ؼ ٔطزْ اظاز ؾبذ ‪ ٚ‬ا‪٤‬کیبٖ زض ا‪٤‬یٗ ٔیطحّی‪ٝ‬‬ ‫ٔطتىت ف ب‪٤‬غ ‪ ٚ‬ضؾ‪ٛ‬اگ‪ٞ ٣‬بگ‪ ٣‬قس٘س‪ٔ .‬حّٕس ذبٖ ثّ‪ٛ‬چ ثب ا٘یىی‪ ٝ‬زض‬ ‫حس‪ٚ‬ز و‪ ٝ٤ّٛ٥ٍٟ‬جّ‪ِ ٢ٛ‬کىط‪٤‬بٖ ٘بزض ضا ثؿرت‪ٌ ٣‬طف ػبلج اظ ا‪ٚ‬‬ ‫قىؿ ذ‪ٛ‬ضز ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬الض ٌط‪٤‬ر ‪٘ .‬بزض ذ‪ٛ‬ز ث‪ ٝ‬ق‪٥‬طاظ ضف ‪ ٚ‬اظ جب٘ت‬ ‫ذ‪٤ٛ‬ف ع‪ٕٟ‬بؾت لّ‪ ٣‬ذبٖ ج ‪٤‬ط ضا ث‪ ٝ‬الض فطؾتبز ‪ ٚ‬ا‪ٔ ٚ‬حّٕیس ذیبٖ‬ ‫ثّ‪ٛ‬چ ضا زض ‪ 1147‬زؾتٍ‪٥‬ط ٕ٘‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬ذسٔ ٘بزض و‪ ٝ‬زض انف‪ٟ‬بٖ ثی‪ٛ‬ز‬ ‫فطؾتبز ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬فطٔبٖ ا‪ ٚ‬و‪ٛ‬ض قس ‪ٔ ٚ‬حٕس ذبٖ تبه ا‪ ٗ٤‬حبَ ضا ٘‪٥‬یب‪ٚ‬ضز‪ٜ‬‬ ‫زض ظ٘ساٖ ذ‪ٛ‬ز ضا وک ‪.‬‬ ‫جٌگ دٍم ًبدر ثب عثوبًیّب‬ ‫٘بزض چ‪ ٖٛ‬اظ جب٘ت ٔحّٕس ذبٖ ثّ‪ٛ‬چ اؾ‪ٛ‬ز‪ ٜ‬ذ‪٥‬بَ قس اظ انف‪ٟ‬بٖ ثی‪ٝ‬‬ ‫ؾ‪ ٢ٛ‬اشضثب‪ ٤‬بٖ ضف ‪ ٚ‬زض اضزث‪ٔ ُ٥‬ؼّ‪ ْٛ‬ثط ا‪ ٚ‬قیس وی‪ ٝ‬پیبقیب‪٤‬یبٖ‬ ‫ػمٕب٘‪ ٣‬اظ لج‪ٔ َٛ‬هبِح‪ٝ‬ا‪ ٢‬و‪ ٝ‬ا‪ ٚ ٚ‬احٕس پبقب ثؿت‪ ٝ‬ث‪ٛ‬ز٘س ٘بضضب‪٤‬یتی‪٣‬‬ ‫زاض٘س ‪ ٚ‬ز‪ ِٚ‬ػمٕب٘‪٥٘ ٣‬ع ػجسا پبقب و‪ٛ‬پط‪٣ّ٤‬ظاز‪ٚ ٜ‬اِ‪ٔ ٣‬هط ضا ثیب‬ ‫ِکىط‪ ٢‬تبظ‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ؾٕ ا‪٤‬طاٖ ض‪ٚ‬ا٘‪ ٝ‬زاقت‪ ٚ ٝ‬اذت‪٥‬بض ج‪ ٚ ًٙ‬نّح ضا ثب‪ٚ‬‬ ‫زاز‪ٜ‬اؾ ‪ .‬ذبٖ افکبض ثس‪ ٖٚ‬تأُّ اظ اضزث‪ ُ٥‬ث‪ ٝ‬قط‪ٚ‬اٖ و‪ ٝ‬تح تؿّیظ‬ ‫ؾطذب‪ ٢‬ذبٖ ِىع‪ ٢‬زؾ ٘کب٘س‪ ٜ‬ؾّغبٖ ػمٕب٘‪ ٣‬ث‪ٛ‬ز تبذ ‪ ٚ‬زض ‪25‬‬ ‫ضث‪٥‬غ اال‪ 1147 َّٚ‬اظ ٘‪ٟ‬ط و‪ٛ‬ضا ٌصقت‪ ٝ‬زاذُ قٕبذ‪ ٣‬قس ‪ ٚ‬ؾیطذیب‪٢‬‬ ‫فطاض وطز ‪ ٚ‬اظ پبقب‪٤‬بٖ ٔم‪ ٓ٥‬تفّ‪٥‬ؽ ‪ ٝ ٌٙ ٚ‬وٕه ذی‪ٛ‬اؾی ‪٘ .‬یبزض‬ ‫ؾطزاض ٔؼط‪ٚ‬ف ذ‪ٛ‬ز ع‪ٕٟ‬بؾت لّ‪ ٣‬ذبٖ ج ‪٤‬ط ضا و‪ ٝ‬اظ وبض فبضؼ ‪ٚ‬‬ ‫زفغ ٔحّٕس ذبٖ ثّ‪ٛ‬چ اؾ‪ٛ‬ز‪ ٜ‬قس‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ز ث‪ ٝ‬تؼم‪٥‬ت ؾطذب‪ ٢‬فیطؾیتیبز ‪ٚ‬‬ ‫ؾطذب‪ ٢‬پؽ اظ ‪٤‬ى‪ ٣‬ز‪ ٚ‬قىؿ ز‪ٍ٤‬ط و‪ ٝ‬اظ زؾ ؾپب‪٥ٞ‬بٖ ا‪٤‬طاٖ ثی‪ٝ‬‬ ‫ث ز چطوؽ ٌط‪٤‬ر ‪ ٚ‬زاغؿتبٖ ث‪ ٝ‬تهطّف زضأس‪ ....‬ازأ‪ ٝ‬زاضز‬ ‫٘بغ‪ُ٥‬‬ ‫پبدضبّال پیٌِ چی‬ ‫ات‪ ٗ٥‬لبقمب لبثبق ز‪٤‬ط‪،‬‬ ‫‪ٌٛ٤‬طن ؾبض‪ ٢‬لبثبق ز‪٤‬ط‪.‬‬ ‫ز‪ ٗ٥ّ٤‬ل‪ٛ‬ض‪ٚ‬ؾ‪ ٖٛ‬ذ‪ٛ‬ض‪ٚ‬ظ‪،‬‬ ‫٘‪ ٝ٥٥‬زگس‪ ٗ٤‬نبثبح ز‪٤‬ط؟‬ ‫*********‬ ‫وجبه واظ اگتس‪ ٓ٥ٍ٤‬ز‪٤‬ط‪،‬‬ ‫ؾ‪ٛ‬ضٔ‪ٌ ٝ‬اظ اگتس‪ ٓ٥ٍ٤‬ز‪٤‬ط‪.‬‬ ‫ل‪ ٢ٛ‬ثئّ‪ ٝ‬جب٘‪ ٓ٥‬چ‪٥‬رؿ‪،ٗ٥‬‬ ‫‪ٞ‬بٔؿ‪ ٣‬اوظ اگتس‪ ٓ٥ٍ٤‬ز‪٤‬ط‪.‬‬ ‫*********‬ ‫٘‪ ٝ‬ا‪٤‬س‪٥ّٙ٤‬ک ٌئ ‪ ٝ‬ز‪٤‬ط‪،‬‬ ‫ا‪ِٚ‬ىط ا‪ ٢‬زاٖ ا‪ٚ‬جب ز‪٤‬ط‪.‬‬ ‫لؿٕت‪ ٗ٥‬غ‪ٛ‬ضث ا‪ِٚ‬ؿ‪،ٖٛ‬‬ ‫ٌاض ا‪٤‬ط‪٥ّ٤‬ک ٘ئ ‪ ٝ‬ز‪٤‬ط‪.‬‬ ‫*********‬ ‫اضاظ ‪ -‬اضاظ ذبٖ اضاظ‪،‬‬ ‫ا‪ٚ‬ظالساٖ ثبذبٖ اضاظ‪.‬‬ ‫‪٤‬بض‪ٌ ٢‬اض‪ ٜ‬ث‪ّٕ٥‬س‪،ٓ٤‬‬ ‫‪٥٤‬طت‪ّ٥‬ؿ‪٤ ٗ٥‬بذبٖ اضاظ‪.‬‬ ‫ٌئچٗ ؾب‪ ٗ٥٘ ٣٤‬اضز‪...٢‬‬ ‫ل‪٥‬ع ا‪ ٚ‬ؾبػ ٌت‪٥‬ط‪٤‬ت ا‪ٚ‬ضتبِ‪٥‬غیب‬ ‫ثیی‪٥‬ییط ‪٤‬ییئییٕیی‪٥‬ییف لیی‪٤ٛ‬یی‪ٛ‬ه‬ ‫زگس‪: ٢‬ا‪٤‬چ‪ ٣ٙ٥‬گ‪ٛ‬ظ‪ٛ٘ٚ‬ظ ‪ ، ٗ٥٤ ٝ٤‬ت‪ ٔٛ‬ض‪ ٣ٙ٤‬ت‪ٛ٤ٛ‬ل ضا ‪ٚ‬گط‪ ، ٗ٤‬لبث‪٥‬غی‪٣‬‬ ‫٘‪ ٣‬زا ات‪٥ٕ٥‬ع ‪٤ ٝ٤‬ط ‪.‬پبزقب‪ ٜ‬ل‪٥‬ع‪ ٗ٤‬ػمّ‪ ٝٙ٥‬تؼ ت اگّی‪٤ ٝ‬ی‪٥‬یت زگیس‪، ٢‬‬ ‫افط‪ ٗ٤‬زگس‪. ٢‬قب‪ٚ ٞ‬ظ‪٤‬ط ل‪٥‬یعزاٖ چی‪ٛ‬خ ضاضی‪ِ ٣‬ی‪٥‬یک اگّی‪٤ ٝ‬ی‪٥‬یت‬ ‫لب‪٤‬تس‪ ٤‬ض ‪ِٛ٤ .‬سا لبثبل ض‪ٙ٤‬ب ث‪٥‬ط پ‪ ٝٙ٥‬چ‪ ٣‬چ‪٥‬رس‪ . ٢‬قب‪ ٜ‬اگک‪٥‬تٕی‪٥‬یکیس‪٢‬‬ ‫و‪ ٝ‬ث‪ ٛ‬پ‪ ٝٙ٥‬چ‪ ٣‬ز‪ ٜ‬چ‪ٛ‬خ ػم‪ ٣ّّ٥‬و‪٥‬ک‪٥‬س‪٤‬ط ا‪ٚ‬ز‪ٚ‬ض وی‪ ٝ‬ا‪٘ٚ‬ی‪٤ ٖٛ‬یب٘ی‪٥‬ی‪ٙ‬یب‬ ‫چبتب٘سا قب‪ ٜ‬اِ‪ ٣ٙ٥‬ثبق‪ٙ٥‬ب ل‪٤ٛ‬س‪ ٢‬پ‪ ٝٙ٥‬چ‪ ٣‬ج‪ٛ‬اه ا‪ٚ‬الضاق اِ‪ ٣ٙ٥‬ز‪ّ٤‬ی‪٥‬ی‪ٙ‬ی‪ٝ‬‬ ‫‪ٚٚ‬ضز‪.٢‬ؾ‪٘ٛ‬طا قب‪ ٜ‬زگس‪ ٝٙ٤:٢‬چ‪ ٣‬لبضزاـ ز‪ٚ‬لم‪ٛ‬ظ‪ ٢‬ا‪ٚ‬چ‪ٚٚ ٝ‬ضا ث‪٥ّ٥‬ت‬ ‫ؾ‪ ٣ٕٙ‬؟پ‪ ٝٙ٥‬چ‪ ٣‬زگیس‪ٚٚ: ٢‬ضز‪ ْٚ‬تی‪ٛ‬تیٕیبز‪ٞ ٢‬یٓ ز‪ ٜ‬ا‪٤‬یىی‪ِ ٣‬یط‬ ‫ل‪ٕ٤ٛ‬بز‪٤‬کب‪ ٜ‬زگس‪: ٢‬ا‪ٚ‬ظالساؾبٖ ‪ٛ٤‬ذ‪٘ٛ‬سا ؟پ‪ ٝٙ٥‬چی‪ ٣‬زگیس‪: ٢‬ا‪ٚ‬ظاغی‪٣‬‬ ‫‪٤‬بذ‪ ٗ٥‬اگّ‪٥ٔ ٝ‬کٓ‪.‬‬ ‫قب‪ ٝٙ٤ ٜ‬ؾ‪ٛ‬ض‪ٚ‬قس‪ ٢‬و‪ ٝ‬ا‪٤‬ى‪٥‬س‪ ٜ‬ؾٗ ا‪ٚ‬چس‪ ٜ‬؟پ‪ ٝٙ٥‬چ‪ ٣‬جی‪ٛ‬اه ‪ٚ‬گیطز‪٢‬‬ ‫و‪ : ٝ‬ا‪٤‬ى‪ ٣٘ ٣‬ا‪ٚ‬چ اگّ‪٥ٔ ٝ‬کٓ‪ .‬قب‪ ٜ‬اذطزا زگس‪: ٢‬لبظ ٌ‪٘ٛ‬سضؾیٓ ‪٤‬ی‪ٛ‬ال‬ ‫ث‪ّ٥‬طؾ‪ ٣ٕٙ‬؟پ‪ ٝٙ٥‬چ‪ ٣‬زگس‪: ٢‬اگّ‪ٛ٤ ٝ‬الضاْ ‪.‬قب‪ٚ ٞ‬ظ‪٤‬یط پی‪٥‬ی‪ٙ‬ی‪ ٝ‬چی‪٥‬یسٖ‬ ‫ا‪٤‬ط‪٥ّ٤‬ت ٌّس‪ّ٤‬ط‪ .‬قب‪ ٜ‬پبِتبض‪ ٣ٙ٤‬زٌ‪٥‬ک‪٥‬ت ترت‪ ٝ‬چی‪٥‬یریب٘یساٖ ؾی‪٘ٛ‬یطا‬ ‫زگس‪ٚ: ٢‬ظ‪٤‬ط ؾ‪ ٗ٥ٙ‬ا‪ٚ‬چ‪ ٖٛ‬ػ‪٥‬ت ز‪٤‬ط و‪ ، ٝ‬پی‪٥‬ی‪ٙ‬ی‪ ٝ‬چی‪٘ ٣‬ی‪٥‬یٗ ‪٤‬ی‪ِٛ‬یسا‬ ‫زا٘‪٥‬کس‪٤‬غ‪ ٣‬ؾ‪ٛ‬ظِط‪ٔ ٗ٤‬ؼ‪ٙ‬بؾ‪ ٣ٙ٥‬ث‪ ٝ٥ّٕ٥‬ؾٗ ‪ .‬ا‪ٚ‬ز‪ٚ‬ض و‪ٌ ٝ‬ئ ا‪٤ٚ‬طٖ ‪ .‬أب‬ ‫ٔجبزا و‪٥‬ک‪ ٣٘ ٣‬ا‪٥ ٙ٤‬س‪ ٜ‬ؾٗ ‪ٚ.‬ظ‪٤‬یط چی‪ٛ‬ذیّی‪ ٣‬پی‪ِٛ‬یساٖ لی‪٥‬یع‪٤‬یّیساٖ‬ ‫ٌ‪ٛ‬ت‪ٛ‬ض‪ٚ‬ه ات‪٥ٙ٥ٔ ٣ٙ٥‬ت لب‪٥٤‬تس‪ ٢‬پ‪ ٝٙ٥‬چ‪٤ ٗ٥٘ ٣‬ب٘‪ٙ٥‬ب ‪ ...‬اضز‪ٚ ٢‬اض‬ ‫خیابانی‬ ‫شهریار‬ ‫رتبیت‬ ‫شاه اسماعیل‬ ‫سٌت عبضقی در فرٌّگ ترکی‬ ‫ازأ‪ ٝ‬اظ قٕبض‪ ٠‬لجُ‪....‬‬ ‫ػبق‪٥‬ک ٔؿ‪٥‬ح ا ضضیب‪٤‬ی‪ ٣‬ظاز‪ٜ‬‬ ‫‪ٚ ٚ 1946‬فییبت ا‪ٚ‬ت ‪2016‬‬ ‫(چ‪ٟ‬بضْ ٔیطزاز ‪ٞ- 1395‬یفیتیبز‬ ‫ؾبَ) اظ ٔک‪ٟٛ‬ضتط‪ ٗ٤‬ػبق‪٥‬ک ‪ٞ‬ب‪٢‬‬ ‫ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬لع‪ ،ٗ٤ٚ‬قٕبَ ‪ٞ‬یٕیساٖ ‪ٚ‬‬ ‫ؾب‪ ٜٚ‬ث‪ٛ‬ز‪ .‬اقؼبض ‪٘ ٚ‬ی‪ٛ‬ا‪ٞ‬یب‪٢ٚ ٢‬‬ ‫زض ث‪ ٗ٥‬ػکب‪٤‬ط ‪ ٚ‬ا‪ ٤‬ت ا‪ٙٔ ٗ٤‬غم‪ٝ‬‬ ‫اظ ق‪ٟ‬طت ثؿ‪٥‬بض ظ‪٤‬بز‪ ٢‬ثطذ‪ٛ‬ضزاض‬ ‫اؾ ا‪٤‬کبٖ زض‪ 22‬و‪ّٔٛ٥‬تط‪ ٢‬ا‪ٚ‬ج زض ض‪ٚ‬ؾیتیب‪ ٢‬ظ‪٤‬یجیب‪ ٢‬پیطؾیجیب٘ی‬ ‫( پطؾجب٘ب ) زض ثرف ذطلبٖ قطل‪ ٣‬ثس٘‪٥‬ب أس‪ ٚ ٜ‬ضقس ‪ٚ‬اػت ‪٤‬بفت‪ ٝ‬ا٘یس‪.‬‬ ‫٘بْ پسضا‪٤‬کبٖ وطث ‪٘ٚ ٣ِٚ ٣٤‬بْ ٔبزضـ نبحت ؾّغبٖ ث‪ٛ‬ز و‪ٞ ٝ‬یطز‪ٚ‬‬ ‫زضا‪ ٗ٤‬ض‪ٚ‬ؾتب ٔطح‪ٔٚ ْٛ‬سف‪ٞ ٖٛ‬ؿت‪ٙ‬س ‪.‬‬ ‫ثطازضاٖ ا‪٤‬کبٖ زضٔحّ‪ ٝ‬ػجبؼ اثبز ق‪ٟ‬ط‪٤‬بضزضاؾتبٖ ت‪ٟ‬طاٖ ظ٘سٌی‪ٔ ٣‬ی‪٣‬‬ ‫و‪ٙٙ‬س ‪ .‬ا‪ٚ‬ج ا‪ٚ‬اظ‪ٚ ٜ‬ق‪ٟ‬طت ا‪٤‬کبٖ لجُ اظا٘م ه ا‪٤‬طاٖ ث‪ٛ‬ز‪٤ٚ ٜ‬یىی‪ ٣‬اظ‬ ‫پطا‪ٚ‬اظ‪ ٜ‬تط‪ ٗ٤‬اق‪٥‬ک ‪ٞ‬ب‪ ٢‬تطو‪ ٣‬اؾی وی‪ ٝ‬زضثی‪٥‬یٗ ػکیب‪٤‬یط ثی‪٤ٛ‬یػ‪ٜ‬‬ ‫قب‪ٞ‬ؿ‪ٟ٘ٛ‬ب‪ ٢‬ؾب‪ ٚ ٜٚ‬لٓ ‪ٚ‬اشض‪ ٢‬ظثبٖ¬‪ٞ‬ب ق‪ٟ‬طت ذبل زاضز ‪.‬‬ ‫ا‪ ٚ‬زضظ٘سٌ‪ ٣‬قره‪ ٣‬ذ‪ٛ‬ز ٘‪٥‬ع ػبقک ث‪ٛ‬ز ‪ٚ‬اظز‪ٚ‬اج ثب ‪ٕٞ‬یؿیطـ ٘ی‪٥‬یع‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ ٖٛ‬زاؾتبٖ ‪ٞ‬ب‪ ٢‬افؿب٘‪ ٝ‬ا‪ ٢‬اـ ؾطقبض اظ ػکک ‪ٚ‬ؾطٌکتٍ‪ ٣‬ثی‪ٛ‬ز‪ٜ‬‬ ‫و‪ ٝ‬ثؼس اظ فطاظ ‪٘ٚ‬ک‪٥‬ت ‪ٞ‬ب‪٤‬ف ث‪ٔ ٝ‬مه‪ٛ‬ز ضؾ‪٥‬س (اِجتی‪ ٝ‬ثیمی‪ َٛ‬ذی‪ٛ‬زـ‬ ‫قب‪٤‬س ‪ٕٞ‬ؿطـ ػبقک ا‪ٚ‬ث‪ٛ‬ز‪. ) ٜ‬‬ ‫٘‪ٛ‬اض‪ٞ‬ب‪ ٢‬وبؾ ا‪ٚ‬زضاؾتط‪ ٛ٤‬ذ‪٥‬بْ لٓ تىم‪٥‬ط ‪ٚ‬زضث‪ ٗ٥‬ز‪ٚ‬ؾتساضاٖ ‪ ٢ٚ‬ث‪ٝ‬‬ ‫ؾطػ ٔ‪ٙ‬کط ٔ‪ٌ ٣‬طز‪٤‬س ‪ .‬اضْ ٔره‪ٛ‬ل وج‪ٛ‬تیط (ٌیئی‪ٌٛ‬یطچی‪٥‬یٗ )‬ ‫ِ‪ٔ ٢ٌٛٛ‬ؼطف ٘‪ٛ‬اض‪ٞ‬ب‪ ٢‬ا‪ٚ‬ث‪ٛ‬ز ‪.‬‬ ‫زاؾتبٖ و‪ٛ‬ضا‪ٚ‬غّ‪ - ٣‬انّ‪ٚ ٣‬وطْ ‪ -‬ثف ثف ‪ ...ٚ -‬ق‪٘ٛٙ‬یسٌیب٘یف ضا‬ ‫پب‪ ٢‬ضاز‪ ٛ٤‬ضجظ ‪ٞ‬ب ٔ‪٥‬رى‪ٛ‬ه ٔ‪ ٣‬وطز ‪ٚ‬ػس‪ ٜ‬ا‪ ٢‬ضا ث‪ٚ ٝ‬جس ٔ‪ ٣‬ا‪ٚ‬ضز ‪.‬‬ ‫ػس‪ ٜ‬ا‪٥٘ ٢‬ع اٖ لسض غطق زض قره‪ٞ ٥‬ب ‪ٔٚ‬حت‪ٛ‬ا‪ ٢‬زاؾتبٖ ‪ٞ‬ب‪ ٢‬ا‪٣ٔ ٚ‬‬ ‫قس٘س و‪ ٝ‬قب‪ٞ‬س اقه ض‪٤‬رت‪ٙ‬کبٖ ث‪ٛ‬ز‪ٜ‬اْ ‪.‬‬ ‫حض‪ٛ‬ض ػبقک ٔؿ‪٥‬ح اِ‪ ٝ‬ضضب‪ ٣٤‬زض ٔ بِؽ جکٗ ‪ٚ‬ػط‪ٚ‬ؾ‪ٞ ٣‬یطاشض‪٢‬‬ ‫ظثبٖ افتربض‪ ٢‬ث‪ٛ‬ز و‪٘ ٝ‬ه‪٥‬جکبٖ ٔ‪ ٣‬قس ‪ .‬زضز‪ ٝٞ‬قه ٌ‪ٛ‬ق‪ ٜ ٝ‬ا‪ ٢‬اظ‬ ‫٘‪ٛ‬اض‪ٞ‬ب ذ‪ٛ‬زضا ث‪ ٝ‬تمس‪٤‬ط اظ ضظٔ‪ٙ‬سٌبٖ ‪ٚ‬زال‪ٚ‬ض‪ٟ٤‬ب‪ ٢‬ا٘بٖ ٔع‪ ٗ٤‬وطز ‪ٚ‬ثیب‬ ‫‪ٕٞ‬طا‪ ٣ٞ‬ثب تح‪ٛ‬الت ا٘م ه ت‪ٛ‬ا٘ؿ زضحس ٔحس‪ٚ‬ز ث‪ ٝ‬فؼبِی‪٥‬ی ‪ٞ‬یب‪٢‬‬ ‫‪ٙٞ‬ط‪ ٢‬ذ‪ٛ‬ز ازأ‪ ٝ‬ز‪ٞ‬س ‪.‬‬ ‫زضؾبَ ‪ٞ‬ب‪ ٢‬اذ‪٥‬ط ػّ‪٣‬ضغٓ اجطا‪ٞ‬ب‪ٔ ٢‬حس‪ٚ‬ز زچبض تبِٕبت قس‪٤‬س ٘بق‪٣‬‬ ‫اظ ٔطی فطظ٘س ج‪ٛ‬اٖ ذ‪ٛ‬ز قس و‪ ٝ‬زضضثب‪٘ ٢ٚ ٢‬ی‪٥‬یع ا‪ٞ‬ی‪ٙ‬یً ‪ٞ‬یب‪٢‬‬ ‫جب٘ؿ‪ٛ‬ظ‪ ٢‬ضا ظٔعٔ‪ٕٛ٘ ٝ‬ز ‪.‬‬ ‫ا‪ ٗ٤‬اق‪٥‬ک چ‪ٟ‬ط‪ٔ ٜ‬ب٘سٌبض‪ٙٞ‬ط‪ ٢‬ض‪ٚ‬ؾتب‪ ٢‬پطؾجب٘ ث‪٥‬یف اظ ٘ی‪٥‬یٓ لیطٖ‬ ‫اظػٕط ذ‪ٛ‬زضا نطف اػت ‪ ٢‬فط‪ ًٙٞ‬ثبؾتب٘‪ ٣‬اق‪٥‬ک ذ‪ٛ‬ا٘‪ ٣‬اشض‪ٞ ٢‬یب‬ ‫ٕ٘‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ثس‪ٗ٤‬تطت‪٥‬ت‪ ،‬ػبق‪٥‬ک‪ٞ‬ب ضا ٔ‪٣‬ت‪ٛ‬اٖ ظثبٖ ٌ‪٤ٛ‬ب‪ ٢‬تی‪ٛ‬ز‪ٞ ٜ‬یب‪ٔ ٢‬یطزْ ثی‪ٝ‬‬ ‫حؿبه ا‪ٚ‬ضز‪ .‬ا‪ٔ ٗ٤‬ف‪ ْٟٛ‬ضا ػّ‪٥‬طضب٘بثسَ (ا‪ٚ‬ذتب‪ ٢‬زض قؼط‪ ٢‬جب‪ٚ‬زا٘ی‪ٝ‬‬ ‫ؾبذت‪ٝ‬اؾ ‪.‬‬ ‫داستبىّبی عبضیقی‬ ‫ا‪ّٟ٤‬بٖ ثبقٍ‪ٛ‬ظ )‪(İlhan Başgöz‬وؿ‪ ٣‬ث‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬زاؾتبٖ ػبق‪٥‬می‪ ٣‬ضا‬ ‫تح ػ‪ٛٙ‬اٖ حىب‪(Hikaye) ٝ٤‬زض ظثبٖ اٍّ٘‪٥‬ؿ‪ ٣‬جب ا٘ساذ ‪.‬‬ ‫ثط ٔج‪ٙ‬ب‪ٛ٘ ٢‬قت‪ ٝ‬ا‪ ،ٚ‬ػّ‪٣‬ضغٓ ا٘ى‪ ٝ‬حىب‪ ٝ٤‬ػٕستبً ٔ‪ٙ‬م‪ٛ‬ض اؾ ‪ ٣ِٚ‬تؼیسز‬ ‫لغؼبت قؼط‪ ٢‬زض ٔ‪٥‬ب٘‪ٔ ٝ‬تٗ ‪٤ٚ‬ػٌ‪ ٣‬اؾبؾ‪ ٣‬ا‪ ٗ٤‬ؾجه ازث‪ ٣‬ػیبٔی‪٥‬یب٘ی‪ٝ‬‬ ‫ٔ‪٣‬ثبقس‪.‬‬ ‫تؼساز ا‪ ٗ٤‬لغؼبت ٕٔىٗ اؾ زض ثطذ‪ ٣‬حىب‪ ٤‬اظ نیس تیب فیطاتیط‬ ‫ثط‪ٚ‬ز‪.‬اظ ا٘ ب و‪ٙٞ ٝ‬ط ػبقیمی‪ ٣‬زض اؾیبؼ قیفیب‪ٞ‬ی‪ ٣‬اؾی ‪ ،‬تیؼیساز‬ ‫زاؾتبٖ‪ٞ‬ب‪ ٢‬ػبق‪٥‬م‪ ٣‬ثب‪٤‬س اظ تؼساز ػبقک ‪ٞ‬ب ث‪٥‬کتط ثبقس‪ .‬ثیب ا‪٤‬یٗ حیبَ‪،‬‬ ‫ثؼض‪ ٣‬اظ زاؾتبٖ‪ٞ‬ب زض ع‪ ٣‬ظٔبٖ ثط جؿت‪ ٝ‬تط قس‪ ٚ ٜ‬ث‪ ٝ‬ن‪ٛ‬ضت ٔىت‪ٛ‬ه‬ ‫زضأس‪ٜ‬ا٘س‪.‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع انّ‪ ٣‬زاؾتبٖ ‪ٞ‬ب‪ ٢‬ػبق‪٥‬م‪ ٣‬ػکک ظٔ‪ ،٣ٙ٥‬ج‪ًٞٙ‬ب‪ ٢‬حٕبؾی‪،٣‬‬ ‫‪٤‬ب تطو‪٥‬ج‪ ٣‬اظ ‪ٞ‬ط ز‪ ٚ‬تبؾ ‪ .‬زض ض‪ٚ‬ا‪ ٤‬زاؾتبٖ‪ٞ‬ب‪ ٢‬ػبق‪٥‬م‪ ،٣‬ػّ‪ ٣‬ضغیٓ‬ ‫ٔح‪٥‬ظ اؾ ٔ‪ٚ ٣‬لب‪٤‬غ‪ ،‬ل‪ٟ‬طٔب٘بٖ ظٖ ؾبظ ثسؾ ٌطفت‪ ٚ ٝ‬زض ٘ظط ػٕ‪٣ٔٛ‬‬ ‫ازأ‪ ٝ‬زاضز‬ ‫ا‪ٚ‬اظ ٔ‪٣‬ذ‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س‪....‬‬ ‫‪٤‬ىهس ‪ٞ‬عاض ِغ‬ ‫ترکی در فبرسی‬ ‫ازأ‪ ٝ‬اظ قٕبض‪ ٠‬لجُ‪....‬‬ ‫ُٔ‪/ ٛ‬زضذ ; ٔ‪ ; ِٚٛ‬زضذ اٍ٘‪ٛ‬ض ‪ ،‬تبن ‪ ،‬ضظ ؛ ٔا‪ِٛٚ‬ن ; تبوؿتبٖ‬ ‫ٔ‪ ٗ٥‬ثبق‪/٣‬ت; ٔ‪ٞ( ٗ٥‬عاض) ‪ +‬ثبق‪( ٣‬فطٔب٘س‪ ; )ٜ‬فطٔب٘یس‪ٌ ٜ‬یط‪ٞ ٜٚ‬یعاض‬ ‫٘فط‪ ، ٜ‬اظ ضتج‪ٞ ٝ‬ب‪٘ ٢‬ظبٔ‪٣‬‬ ‫٘طزثبٖ; ٘طز‪ + )ْ.ٜ( ٜ‬ثبٖ (ثبخ‪ :‬ثبْ) ; ٘طز‪ ٠‬ثبْ ‪ٚ ،‬ؾ‪٘ ١ّ٥‬یطز‪ ٜ‬ا‪ ٢‬ثیطا‪٢‬‬ ‫پک ثبْ ضفتٗ‬ ‫٘طز‪٘ ٚ ٜ‬طو‪٘ ٚ ٝ‬طٌ‪ ; ٝ‬حهبض ز‪ٚ‬ض ‪٤‬ه ٔح‪ٛ‬ع‪ ، ٝ‬زض لس‪ ٓ٤‬افیطاز ذیبٖ‬ ‫ٔحس‪ٚ‬ز‪ ٜ‬ا‪ ٢‬ضا حهبض ٔ‪ ٣‬وطز٘س تب ذبٖ ضاح قىبض و‪ٙ‬س‪ .‬ا‪ ٗ٤‬حهبض‬ ‫‪٘ ،‬طو‪٘ ٚ ٝ‬طٌ‪٘ ٚ ٝ‬طز‪٘ ٜ‬بْ زاق ‪.‬‬ ‫٘طٌؽ ‪٘ ٚ‬طجؽ (ٔؼط) ; ٘طٌ‪٥‬ع ; ٘بْ ٌُ ‪ ،‬اظ ٘بٔ‪ٟ‬ب‪ ٢‬لس‪ ٣ٕ٤‬ذبٕ٘‪ٟ‬ب (‬ ‫٘‪ ; ٝ٘ ٝ٘ ;ٝٙ‬ا٘ب ‪ٔ ،‬بزض ‪ ،‬ثبخ‪ :‬ث‪ ٝ‬ث‪ٝ‬‬ ‫٘‪ٛ‬وط; ٘اوط; چبوط ‪ ،‬ذسٔتىبض ٔطز ‪ٛ٘ ،‬وبض (‪ )1‬؛ ض‪٤‬ک‪ ٝ‬اـ ٔیؼیّی‪ْٛ‬‬ ‫٘کس‪٘:‬ب‪ٕ٤‬تب‪ ٚ ٢‬تطٔتب‪ ٢‬ضا ث‪ٛ٘ ٝ‬وبض‪ٔ ٢‬ؼ‪ٌ ّٗ٥‬طزا٘‪٥‬یس ‪ /‬جی‪ٟ‬یب٘یٍیکیب‪٢‬‬ ‫ج‪٣ٙ٤ٛ‬‬ ‫‪ٚ‬اض‪/‬ح; ‪ٞ‬ؿ ‪ ،‬زاضا ‪ ،‬نبحت ‪ ،‬ثه‪ٛ‬ضت پؿ‪٘ٛ‬س زض ا٘ت‪ٟ‬یب‪ ٢‬ثیؼیضی‪٣‬‬ ‫وّٕبت‪ٔ .‬ب٘‪ٙ‬س‪ :‬ذب٘‪ٛ‬اض ‪ ،‬جب٘‪ٛ‬ض ‪ ،‬ػ‪٥‬بَ ‪ٚ‬اض ‪ ،‬ؾ‪ٌٛٛ‬اض ‪ ،‬أ‪٥‬س‪ٚ‬اض؛ اِجت‪ ٝ‬زض‬ ‫فبضؾ‪ ٣‬پؿ‪٘ٛ‬س ‪ٚ‬اض ٔؼب٘‪ٚ ٚ ٣‬ظب‪٤‬ف ٌ‪٘ٛ‬بٌ‪ ٖٛ‬زاضز ‪ ٣ِٚ‬ثب ا‪ٚ ٗ٤‬ظی‪٥‬یفی‪١‬‬ ‫ٔصو‪ٛ‬ض ٔکرم اؾ و‪ ٝ‬اظ تطو‪ ٣‬وٕه ٌطفت‪ ٝ‬اؾ ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬اغٌ‪ٚ ٚ ٖٛ‬اقٍ‪ ٚ ٖٛ‬ثبغٌ‪ ٚ ٖٛ‬ثبقٍ‪ ; ٖٛ‬ثبـ (ؾط) ‪ٌ +‬ی‪( ٖٛ‬ان)‬ ‫; ؾطٍ٘‪ٖٛ‬‬ ‫‪ٚ‬قبق; اُ‪ٚ‬قبق ; ثچّ‪ ، ٝ‬غ ْ ثچّ‪ ، ٝ‬پؿطظ‪٤‬جب ‪ ،‬ذبن‪ ١‬قب‪ ، ٜ‬پؿط ؾیبز‪( ٜ‬‬ ‫‪ٕ٘ :)1،27‬ب٘س اظ ‪ٚ‬قبلبٖ ٌطزٖ فطاظ * وؿ‪ ٣‬زض لفب‪ّٔ ٢‬ه جع ا‪٤‬یبظ ‪/‬‬ ‫ؾؼس‪٢‬‬ ‫‪ٚ‬عٗ; ‪ٚ‬اعبٖ ; ثبتبٖ (‪)ْ.ٜ‬‬ ‫‪ ;ٗ٥ ٤ٚ‬ث‪ ;ٗ٥ ٥‬ث‪٥‬چ‪ ; ٗ٥‬ث‪٥‬چ(ث‪٥‬چٕه ; زض‪ ٚ‬ویطزٖ) ‪٤ +‬یٗ(ان);‬ ‫زض‪ُٞ ، ٚ‬طُؼ‬ ‫‪ٞ‬بِ‪ ;ٛ‬اِ‪ ٚ ٛ‬اِ‪ٛ‬ق ; ثس ‪ ،‬ظق ‪ ،‬زؾ ‪ ٚ‬پب چّفت‪ ، ٣‬ث‪ ٣‬زؾ ‪ ٚ‬پیب ؛‬ ‫تغ‪٥٥‬ط اِ‪ ٛ‬ث‪ٞ ٝ‬بِ‪ٔ ٛ‬ب٘‪ٙ‬س تغ‪٥٥‬ط اچبض ث‪ٞ ٝ‬بچبض اؾ ‪.‬‬ ‫‪ٞ‬بِ‪ٞ ;ٝ‬بال ; ‪ٞ‬ب‪ ; ٤‬ا‪ٛ٘ ; )ْ.ٜ( ٤‬ض ‪ ٚ‬ض‪ٚ‬ق‪ٙ‬بگ‪ ٣‬ز‪ٚ‬ض ٔب‪ ٜ‬؛ تجس‪ ُ٤‬ا ث‪ٝ‬‬ ‫‪ٞ‬ب زض ا‪ َٚ‬وّٕ‪ٔ ٝ‬طؾ‪ ْٛ‬اؾ ‪ٔ .‬ب٘‪ٙ‬س‪ٞ :‬بچبض (; اچبض) ‪ٞ ٚ‬بِ‪( ٛ‬اِ‪!)ٛ‬‬ ‫‪ٞ‬طزْ ث‪ٞ ;ُ٥‬طزٖ ث‪٥‬ط; ‪ٞ‬طزٖ (ٌب‪ٞ ، ٣ٞ‬ط اظ چ‪ٙ‬س ٌب‪ + )ٜ‬ث‪٥‬ط (‪٤‬یه ‪،‬‬ ‫‪٤‬ىجبض) ; ‪٤‬ىجبض ٌب‪ٌ ، ٣ٞ‬ب‪ ٚ ٜ‬ث‪ٍ٥‬ب‪ ، ٜ‬ثٍ‪٥‬ط ٍ٘‪٥‬ط‬ ‫‪ُٕٞ‬ب; ‪ٕٞ‬ب‪ ; ٢‬ا‪ِٔٚ‬ب‪ ٚ ٢‬ا‪ُٔٚ‬ب‪ ; ٢‬اظ اِ‪ٞ ٟٝ‬ب ‪ ٚ‬ض‪٤‬ک‪ٞ ٝ‬ب‪ ٢‬تطو‪ ٣‬ثبؾتبٖ (‬ ‫اضز‪ٚ ٢‬اض‬ ‫‪....)17‬‬ ‫رپوین اعتصامی‬ ‫ستارخان‬ ‫ضعرکَتبُ ترکی‬ ‫ا‪ ٢‬ا‪ٚ‬ظِ‪ٍ٘ ٛ‬بض‪ ٓ٤‬و‪ٕٟٔ ٕٝ٥‬بٖ ا‪ٚ‬الجبلؿبٖ‬ ‫ث‪٥‬ط ؾ‪ ّٝ٤ٛ‬و‪ ٗ٥ٕ٥‬قب٘‪ ٝٙ٥‬قب‪٤‬بٖ ا‪ٚ‬الجبلؿبٖ‬ ‫قب‪٥ّٞ‬ک چتط‪ٚ ٢‬اض ثبق‪ ٗ٥‬ا‪ٚ‬ؾت‪٘ٛ‬س‪ ٜ‬ث‪ ٛ‬اذکبْ‬ ‫ػ‪ٙ‬جط چتط‪ ّٝٙ٤‬و‪ ٕٝ٥‬ؾّغبٖ ا‪ٚ‬الجبلؿبٖ‬ ‫هحود کبظن خَئیٌی‬ ‫ٔحٕس وبظٓ ذ‪ٛ‬گ‪ٔ ،٣ٙ٥‬ترّم ث‪ ٝ‬جیبشه ثی‪ ٝ‬ؾیبَ ‪1188‬‬ ‫قٕؿ‪ ٣‬زض ق‪ٟ‬ط ذ‪ٛ‬گ‪ ٗ٥‬ث‪ ٝ‬ز٘‪٥‬ب أس‪ٚ .‬فبتف ثی‪ ٝ‬ؾیبَ ‪1265‬‬ ‫قٕؿ‪ ٣‬اتفبق افتبز ‪ ٢ٚ .‬ؾبِ‪ٟ‬ب زض ظ٘ بٖ ثب حٕب‪ ٤‬ا‪٤‬ی ا‬ ‫ق‪٥‬د ػجساِىط‪ ٓ٤‬ذ‪ٛ‬گ‪ ٣ٙ٥‬ث‪ ٝ‬تسض‪٤‬ؽ ػّ‪ ْٛ‬ز‪ ٣ٙ٤‬پیطزاذی ‪ٚ‬‬ ‫ػبِٕب٘‪ ٣‬ضا ث‪ ٝ‬ز٘‪٥‬ب‪ ٢‬ػّٓ ‪ ٚ‬ازه تیحی‪٤ٛ‬یُ زاز‪ .‬ا‪ ٚ‬قیبػیط‪٢‬‬ ‫ت‪ٛ‬إ٘‪ٙ‬س ث‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ؾ‪ ٝ‬ظثبٖ فبضؾ‪ ،٣‬تطوی‪ ٚ ٣‬ػیطثی‪ ٣‬قیؼیط‬ ‫ؾط‪ٚ‬ز‪ ٚ ٜ‬ز‪ٛ٤‬ا٘‪ ٣‬تطت‪٥‬ت زاز‪ ٜ‬اؾ ‪ .‬ػ ‪ ٜٚ‬ثط قؼط‪،‬زض ذغبع‪٣‬‬ ‫٘‪٥‬ع زؾت‪ ٣‬زاق و‪ ٝ‬اؾت‪ٙ‬ؿبخ ‪ ٚ‬تبِ‪٥‬ف ج‪ ًٙ‬إِ‪ٕٟ‬بت ٕ٘‪ٝ٘ٛ‬‬ ‫ا‪ ٢‬اظ ‪ٙٞ‬ط ‪ ٚ‬ػّٓ ا‪ٚ‬ؾ ‪ .‬ا‪ ٗ٤‬اثط ٔب٘سٌبض ‪ ٚ‬اضظقٕ‪ٙ‬یس حیب‪٢ٚ‬‬ ‫اقؼبض ‪ ٚ‬اثبض ز‪ٞ ٜ‬ب قبػط ‪ ٚ‬ػبِٓ ‪ ٕٝ٘ٛ٘ ٚ‬اثبض ثیعضٌیب٘ی‪ ٣‬ثی‪ٝ‬‬ ‫ظثبٖ ‪ٞ‬ب‪ ٢‬فبضؾ‪ ٚ ٣‬ػطث‪ ٚ ٣‬تطو‪ ٣‬ث‪ٛ‬ز‪ ٜ‬اؾ و‪ ٝ‬زض اٖ ػّ‪ْٛ‬‬ ‫ٔرتّف ظٔبٖ ‪ٕٞ‬چ‪ ٖٛ‬نطف ‪٘ ٚ‬ح‪ ،ٛ‬عت‪ ٚ ْٛ ٘ ،‬ججط ضا ثیب‬ ‫ذغ‪ ٣‬ظ‪٤‬جب ٍ٘بقت‪ ٚ ٝ‬ثب اقؼبض فبضؾ‪ ٚ ٣‬تطو‪ ٣‬ذ‪ٛ‬ز ٘‪٥‬ع ثطجیب‪٢‬‬ ‫جب‪ ٢‬ا‪ ٗ٤‬ج‪ ًٙ‬اش‪ ٗ٤‬ثؿت‪ ٝ‬اؾ ‪ .‬زض ا‪٥ٔ ٗ٤‬یبٖ‪ٔ ،‬یّیٕیؼیبت‬ ‫قبػط و‪ ٝ‬ث‪٥‬کتط ا‪ّٕٔ ٗ٤‬ؼبت ث‪ ٝ‬ز‪ ٚ‬ظثبٖ فبضؾ‪ ٚ ٣‬تطو‪ ٣‬اؾ ‪.‬‬ ‫ثؿ‪٥‬بض زِ‪٥ٙ‬ک‪ ٚ ٗ٥‬ظ‪٤‬جبؾ ‪ٌ .‬ب‪ ٣ٞ‬ث‪٥‬ت‪ ٣‬ث‪ ٝ‬فبضؾ‪ ٚ ٣‬ث‪ ٥‬ز‪ٍ٤‬ط‬ ‫ث‪ ٝ‬تطو‪ ٣‬ؾط‪ٚ‬ز‪ ٜ‬قس‪ٌ ٚ ٜ‬ب‪ٔ ٣ٞ‬هطع ث‪ٔ ٝ‬هطع ثی‪ ٝ‬ز‪ ٚ‬ظثیبٖ‬ ‫ٔ‪ ٣‬ثبقس‪ .‬اظ جّٕ‪ّٕٔ ٝ‬غ ظ‪٤‬ط‪:‬‬ ‫ٔ‪ ٝٙ‬ثبخ ؾٗ ا‪ ٢‬لطا ٌاظ و‪ ٝ‬لبپ‪٘ٛ‬سا ث‪٥‬ط حم‪٥‬طْ‪،‬‬ ‫ثرساو‪ٌ ٝ‬ط ثٕ‪٥‬طْ و‪ ٝ‬زَ اظ ت‪ ٛ‬ثطٍ٘‪٥‬طْ‬ ‫تت ػکم‪ ٝ‬ا‪ ٢‬ػع‪٤‬عاٖ ث‪ّٛ٥‬ضْ ػ ج ‪ٛ٤‬ذس‪ٚ‬ض‬ ‫ثط‪ ٚ‬ا‪ ٢‬عج‪٥‬جٓ اظ ؾط و‪ ٝ‬ز‪ٚ‬ا ٕ٘‪ ٣‬پص‪٤‬طْ‬ ‫٘‪ ٝ‬ػ ت ٌاظ‪ َ ٜ‬جٕبِ‪ ٝ٘ ،ٖٛ‬ث ِ‪ ٛ‬لبٔت‪ٚ ٖٛ‬اض‬ ‫ت‪ ٛ‬ثربؾ‪٘ ٚ ٥‬مک ث‪ٙ‬کؿ ثطضٕ‪٥‬طْ‬ ‫ؾ‪ ٖٛٙ‬ا‪٤‬ط‪٥ّ٤‬ک غٕ‪ٙ٥‬س‪٤ ٜ‬ب٘‪ٛ‬ض‪ ٢‬ث‪ ٛ‬جبشه ‪ ٢‬ظاض‬ ‫و‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ـ اؾ ػ‪ٔ ٗ٥‬طزْ ث‪ ٝ‬ض‪ٚ‬ا‪٤‬ح ػج‪٥‬طْ‬ ‫‪٤‬ب قؼط ظ‪٤‬ط و‪ ٝ‬ث‪ٛ٘ ٝ‬ػ‪ ٣‬ثبظ‪ ٢‬ثب وّٕبت اؾ ‪ ،‬حیىیب‪٤‬ی اظ‬ ‫ش‪ٚ‬ق قبػطا٘‪ ٝ‬زاقت‪٘ ٚ ٝ‬کبط افط‪ ٚ ٗ٤‬ذ‪ٛ‬ا٘س٘‪ ٣‬اؾ ‪.‬‬ ‫زَ ظ ٔساض فّه ث‪ ٣‬حؿبه‬ ‫اضغطه ‪٤‬ضغطه اضغطاه‬ ‫ز‪ٞ‬ط ضا ث‪ٟ‬ط جفب ‪ ٚ‬ؾتٓ‬ ‫ا٘ترت ‪ٙ٤‬ترت ا٘تربه‬ ‫لّت پط‪٤‬کبٖ ظ جفب‪ ٢‬فّه‬ ‫ا٘مّت ‪ٙ٤‬مّت ا٘م ه‬ ‫*****‬ ‫(‪211‬ضبعردى طٌس ضعرلر )کتبثیٌداى سئچیلویص‬ ‫ثیلوجِ لر( تبپٕبجبالض)‬ ‫‪٤‬بغ‪٥‬ف ‪٤‬بغؿب ؾ‪ٛ‬ظ‪ِٚ‬ط ‪ ٌٖٛ ،‬چ‪٥‬رب٘سا ث‪ٛ‬ظ‪ِٚ‬ط ‪ ،‬چَىؿٓ ثبغ‪ٗ٥‬‬ ‫ا‪ٚ‬ظ‪ِٚ‬ط ‪ :‬چبض‪٤‬ک‬ ‫‪٤‬بالٖ ا‪٤‬پ‪ ٝ‬ؾبض‪ّٕ٤‬بظ ‪ ،‬ا‪٤‬بق ت‪ٛ‬تؿب ‪٤‬ئط‪َٕ٤‬ع ‪ ٗ٥ٔ ،‬ا‪ ٗ٥ٔ ُ٤‬ا‪ّٝ٤‬‬ ‫لبِؿب ‪٤ ،‬بذک‪٤ ٣‬بٔبٖ چ‪ٛ‬ض‪َٔٚ‬ع ‪ :‬پ‪٥‬ؽ ‪٤ ،‬بذک‪٤ ٣‬ب٘ ض‪ ٢‬ؾ‪، ٛ‬‬ ‫ا‪ٚ‬ضتبؾ‪ ٣‬ا‪ِٚ‬ز ‪ :‬وأ‪ٛ‬ض ؾبٔب‪ٚ‬اض ‪٤‬بضاِغبٖ (‪٤‬بضغبٖ) ا‪ٚ‬ؾت‪، ٝ‬‬ ‫زوضز ت‪ٛ‬ته ‪ :‬ا‪ٙ٤‬ه أ ‪٣٤ ٝ‬‬ ‫‪٤‬بض‪ ٓ٤‬لبق‪٥‬ک ‪ ،‬ز‪ٚٚ‬اضا ‪٤‬بپ‪٥‬ک‪٥‬ک ‪ :‬ل‪ٛ‬الق‬ ‫‪٤‬بؾؿ‪ ٥‬ب ‪٤‬بتبض ‪ٛٔٛ٤ ،‬ضتب تاوط ‪ :‬و‪٘ٛ‬س‪ ٜ‬ؾبالٖ اض‪ٚ‬از‬ ‫‪٤‬بـ ‪ٚٚ‬ضز‪ ، ْٚ‬ل‪ٛ‬ض‪ ٚ‬چ‪٥‬ربضتس‪ : ٓ٤‬چاض‪ ٜ‬ن‬ ‫‪٤‬بق‪ّ٥‬س‪ ٢‬ا‪ٚ‬ؾت‪ ، ٣‬ؾبض‪٤‬س‪ ٢‬ا‪٤‬چ‪ : ٣‬ثبزاْ‬ ‫‪٤‬بق‪ّ٥‬س‪٤‬ط لبضاز‪٤‬ط ثبق‪ ، ٣‬ت‪ٛ‬و‪ِٛٛ‬ض ٌاظ‪٤ ٖٚ‬بق‪ ، ٣‬زاِ‪ٙ٥‬سا‬ ‫ا‪٤‬ى‪ ٣‬لبضزاق‪ ، ٣‬لبثبغ‪ٙ٥‬سا اؽ لب‪ٚ‬اضاؾ‪ : ٣‬لبٔ‪٥‬ف ‪ ،‬ثبضٔبل ض ‪،‬‬ ‫وبغبظ‬ ‫‪٤‬بق‪ ُ٥‬اوس‪ ٓ٤‬اَ ل‪٥‬طٔ‪٥‬ع‪ ٢‬ث‪٥‬تس‪ ، ٢‬ؾبچ‪ ٓ٥‬ؾبلمبِ‪ ٓ٥‬ا‪٤‬چس‪: ٢‬‬ ‫ذ‪ٙ٥‬ب ‪ٞ ،‬ب٘ب‬ ‫‪٤‬بق‪ ُ٥‬ا‪ٚ‬ؾت‪ ٝ‬ا‪ٚ‬ت‪ٛ‬ض‪ٚ‬ه ‪٤ ،‬بل‪ٛ‬تب ثَ‪ٙ‬عَض زوق‪٥ٙ‬ت ‪ ،‬ثبذب٘سا اوظ‪ٖٚ‬‬ ‫ٌ‪٥‬عِتٕ‪٥‬ت ‪ ،‬اِ‪ ٣ٙ٥‬ا‪ٚ‬ظاتؿبٖ ل‪ ٣ ٙ٥ّ٥‬ثبت‪٥‬ط‪٤‬ت ‪ :‬ل‪٥‬ع‪ٌَٛ ُ٤‬‬ ‫‪٤‬بق‪ ُ٥‬تبغ‪ٚ ٓ٥‬اض ‪ ،‬اَ ا‪ٚ‬تبغ‪ٌ ، ٓ٥‬ا‪ ٢‬پبِت ض‪ٕ٤‬سا ‪ ،‬ث‪ٛ‬ظ‬ ‫ل‪ٛ‬ضقبغ‪ : ٓ٥‬لبضپ‪٥‬ع‬ ‫‪٤‬بق‪ ُ٥‬تبغ‪ٚ ٓ٥‬اض ‪ ،‬اَ ل‪٥‬طٔ‪٥‬ع‪ ٢‬ا‪ٚ‬تبغ‪ ، ٓ٥‬ث‪ٛ‬ظ پبِتبض‪ٕ٤‬سا ‪،‬‬ ‫ٌا‪ ٢‬ل‪ٛ‬ضقبغ‪ : ٓ٥‬لبضپ‪٥‬ع‬ ‫‪٤‬بتب٘سا ‪ٛٔٛ٤‬ض‪٤ ٚ‬بتبض ‪ ،‬اَت‪ ٗ٥‬ت‪ٛ‬ذتبلب ؾبتبض ‪ ،‬و‪ ٓ٥‬ا‪٤‬ؿت‪ ٝ‬ؾ‪ٝ‬‬ ‫ت‪ٛ‬تؿ‪ ، ٖٛ‬ت‪٥‬ىب٘ ض‪ ٢‬اِ‪ ٝٙ٥‬ثبتبض ‪ :‬و‪٥‬طپ‪٣‬‬ ‫‪٤‬بتبض ‪٤‬بتبٕٔبظ ‪ ،‬ز‪ٚ‬ضاض ز‪ٚ‬ضإٔبظ‪،‬ث‪٥‬طلبض‪٤‬ف ٌئتَٕؿ‪ ٝ‬اتبْ‬ ‫ٌئسَٕ٘ع ‪ :‬ثبقٕبق‬ ‫‪٤‬بذک‪ٌ ٣‬اظَ ‪ٞ‬بٔ‪٥٥‬ب ثبذ‪٥‬ط‪،‬ا‪ٚ‬ظ‪ ٝ٘ٚ‬ثبذب٘‪٤ ٣‬ب٘س‪٤‬ط‪٤‬ط ‪٤‬بذ‪٥‬ط ‪:‬‬ ‫ٌ‪٘ٛ‬ف‬ ‫‪٤‬ب‪٤‬سا ات ا‪ٙ٤ٚ‬بزاض ‪ ،‬ل‪٥‬کسا ز‪ٚ‬قط لبپ‪ ٥‬ضا ‪ ،‬ز‪ : ٝ٥َّٕٙ٤‬لبض‪٤‬کمب‬ ‫‪٤‬ب‪٤‬سا ز‪٘ٚ‬بض ‪ ،‬ل‪٥‬کسا اَض‪٥٤‬ط ‪ :‬ل‪ٛ‬ض‪ٚ‬ز ‪ ،‬ل‪ٛ‬ض‪ٚ‬ت‬ ‫‪٤‬ب‪٤‬سا ٌئ‪َٙ٥٥‬ط ‪ ،‬ل‪٥‬کسا ؾ‪٘ٛ٤ٛ‬بض ‪ :‬اغبج‬ ‫‪٤‬ب‪٤‬سا ٌّط ‪ ،‬ل‪٥‬کسا ٌئسَض ‪ :‬ث‪ٛ‬ثج‪ٛ‬‬ ‫‪٤‬ب‪٤‬سا ‪٥٤‬غبض ‪ ،‬ل‪٥‬کسا ‪َ٥٥٤‬ط ‪ :‬لبض‪٤‬کمب‬ ‫‪٤‬بظزا ‪٥٤‬غبض ‪٤‬ئٕ‪ ، ٣ٙ٥٤ ٝ‬چ‪ٛ‬خ ؾئ‪َٛ‬ض ا‪ٚ‬ظ أ‪٥٥٤ ، ٣ٙ٥٤ ٝ‬ت ‪٤‬بتبض‬ ‫‪٤‬بظازَن ‪ ٝ٘ ،‬ز‪٤‬ط از‪ ٢‬تبپ‪ٌ ٗ٥‬اضَن ‪ :‬لبض‪٤‬کمب‬ ‫‪٤‬بظز‪٤‬م‪ ٗ٥‬ا‪ٚ‬ذ‪٤ٛ‬بٕ٘بظ ‪ :‬لّٓ ‪ ،‬لٕ‪٥‬ف ‪ ،‬زو‪ٝ ٤‬‬ ‫‪٤‬بظ‪ٌ ٗ٤‬ئ‪ٙ٥٥‬ط ‪ ،‬ل‪٥‬ک‪ ٗ٥‬ؾ‪٘ٛ٤ٛ‬بض ‪ :‬اغبج ‪٤‬ئسز‪ ٢‬زَِ‪٥‬ىّ‪٣‬‬ ‫ت‪ٛ‬ذٕبق ‪ ،‬ث‪ ٛ٘ٛ‬ث‪ ٗ٤ ّٕٝ٥‬اذٕبق ‪ :‬ثبـ‬ ‫‪٤‬ئسز‪ ٢‬ا‪ٚ‬و‪ٛ‬ظ‪ٚ ْٚ‬اض ‪ ،‬زَض‪ّ٤‬ط‪ٙ٤‬سَٖ ث‪٥‬ط ج‪ٛ‬ت چبض‪٤‬ک چ‪٥‬رٕبظ ‪:‬‬ ‫ل‪ٛ‬ضثبغب‬ ‫‪٤‬ئى‪ ٝ‬ظاغسا ا‪ٚ‬ت‪ٛ‬ظ ا‪٤‬ى‪ ٣‬ل‪ٛ‬ق‪ ٖٛ٘ٛ‬ث‪٥‬ط ثبقچ‪ ٣‬ؾ‪ٚ ٣‬اض ‪ :‬اغ‪٥‬ع‬ ‫‪٤‬ئٕ‪٥‬ط ا‪٤‬کٕ‪٥‬ط ٌئ ‪ٌ٘ٛ ٝ‬س‪ٚ‬ظ ا‪٤‬کّ‪٥‬ط ‪ :‬چ‪ٛ‬ال ‪ ،‬چبؽ‬ ‫‪٤‬ئط اِتسا چ‪ ِّٛٛ‬ل‪ٛ‬ز‪ٚ‬ق ‪ :‬ؾ‪ٛ‬غبٖ ‪ ،‬اوِ‪ٛ‬‬ ‫‪٤‬ئط اِتسا چ‪٤ ِّٛٛ‬بتبض ‪ :‬ؾ‪ٛ‬غبٖ‬ ‫‪٤‬ئط اِتسا ٌ‪ٛٔٛ‬ـ وٕط ‪٤ :‬ئطاِت‪ٙ٥‬سا اذبٖ و‪ٟ‬ط‪٤‬ع ؾ‪٤ ٛ٤ٛ‬ئط‬ ‫اِتسا واوّ‪ ٛ‬ز‪ٚٚ‬قبٖ ‪ :‬ذ‪٥‬ف ‪٤‬ئط اِتسا لبّ٘‪ ٣‬و‪ٛ‬پ‪ : ٝ‬ث‪، ٝٙ٥‬‬ صفحه 6 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫یبدداشت‬ ‫مذیرمسئًل ‪ -‬محمّذ اشراقی‬ ‫* اقتصبد مىبست ایران‬ ‫ثحث اًتخبه التصبد هٌبست ثشای اششاى سزبثزمزِ‬ ‫طَالًی داسد‪ .‬التصبد سٌتی اششاى اص سبل ّبی دٍس‬ ‫ون ٍ ثی وشبٍسصی ثَدُ اسز ‪ .‬ازبّزشا ثزشای‬ ‫اششاى‪ ،‬ثب اه ٍ َّای ثِ طَس هتَسط ًیوِ خشه ‪،‬‬ ‫التصبد عوذُ جض وشبٍسصی ًوی تَاًس ثبشذ‪.‬‬ ‫ثٌبثشایی تب غذسبل پیص دسوٌبس سبیش فؼبلیت ّیبی‬ ‫فشػی التػبدی ػوذُ هشدم ایشاى سٍستبئی ثَدُ ٍ‬ ‫ثِ وطبٍسصی اضتابل داضتِ اًذ‪ .‬ثب سضذ اًَاع غٌبیغ‬ ‫‪ ،‬ػلَم ٍ فٌَى دس دًیب ٍ ثىبسگیشی تذسیجی اًْیب‬ ‫دس ایشاى‪ ،‬گشایص ثِ سبیش سضتِ ّبی التیػیبدی ٍ‬ ‫غٌؼتی دسوٌبسوطبٍسصی ٍ دیگش سضتِ ّبی سٌتی‬ ‫التػبدی هطشح گشدیذ ‪.‬‬ ‫ثتجغ ایی تاییشات اص ضص دِّ پیص ‪ًَ ،‬ػی توبییل‬ ‫ثِ گضیٌص اًَاع سضتِ ّبی اغلی ٍفشػی التػبد ‪،‬‬ ‫غٌؼت ٍ تجبست ًیض هطشح گشدیذ‪.‬‬ ‫گضیٌِ ّبی ػوذُ هطشح دسایی هَسد‪ ،‬وطبٍسصی‬ ‫‪ ،‬غٌبیغ ثستِ ثٌذی ‪ ،‬هًَتبط اًَاع هیحیػیَالت ‪،‬‬ ‫تَلیذ هَاد ٍ تجْیضات‪ ،‬غٌبیغ فلضی‪ ،‬غٌبیغ لَاصم‬ ‫خبًىی ‪ ،‬گشدضىشی ‪ ،‬غٌبیغ دستی ثَدُ ٍ ّست‪.‬‬ ‫ثشای ّشوذام اص سضتِ ّبی ییبد ضیذُ هیحیبسیی‬ ‫ٍهؼبیجی هطشح هی ثبضذ‪.‬‬ ‫ًیوِ خطه ثَدى اه ٍ َّای ایشاى‪ ،‬دس گزضتِ ‪،‬‬ ‫سشهبیِ گضاسی دس وطبٍسصی سا ثب تشدیذ سٍثشٍ ٍ‬ ‫سٍی وشد ثِ غٌبیغ سٌگیی ٍ سجه سا هطلَه هی‬ ‫ًوَد‪ ٍ ،‬حشوت ثِ سَی گشدضگشی سا‪ ،‬ثب تیَجیِ‬ ‫ثِ اضتابلضایی صیبد ٍ ًیبص ووتش ثِ ػیَاهیل دییگیش‬ ‫سشهبیِ گضاسی ‪ٍ ٍ ،‬جَد جبرثِ ّیبی تیَسیسیتیی‬ ‫هحلی‪ ،‬سٍیىشدی هوفک تشسین هی ًوَد‪.‬‬ ‫حبلت تئَسیه فَق‪ ،‬تمشیجب اهیشٍص ّین هیطیشح‬ ‫است‪ .‬ثب ایٌىِ سًٍذ تحَالت التػبدی ٍ سشهیبییِ‬ ‫گضاسی ثخص ّبی دٍلتی ٍ خػَغی دسایشاى اص‬ ‫توبیالت ٍ الگَّبی خبغی تجؼیت وشدُ اسیت ‪،‬‬ ‫التػبدی ایشاى تبحیذٍدی دس ٍضیؼیییت ػیبدی‬ ‫سیبسی ٍ التػبدی هٌبست است‪ٍ .‬لی ثب تاییییشات‬ ‫اٍضبع سیبسی ‪ ،‬التػبدی ٍ غٌؼتی دًیییب ‪ ،‬لیضٍم‬ ‫اًجبم تاییش دس ٍضؼیت غٌبیغ وطَس ًیض احسیبص‬ ‫هی ضَد ٍ لضٍهب هَسد تَجِ سشهبیِ گضاساى دٍلتی‬ ‫ٍ خػَغی لشاسهی گیشد‪ .‬ثیبٍس اییی اسیت ویِ‬ ‫دسایی همطغ تَجِ ثِ سضذ غٌبیغ الىتشًٍیه ثبییذ‬ ‫ثیص اصپیص هَسد ػٌبیت هذیشیت والى وطَس ٍ‬ ‫اّبلی سشهبیِ ‪ ،‬ػلن ‪ ،‬فیٌیبٍسی ٍ اًیَاع حیشف‬ ‫ٍغٌبیغ لشاسگیشد‪ .‬ػالٍُ ثیش هیَاسد فیَق پیییص‬ ‫اسصیبثی ثبصاس داخلی ٍ ضٌبسبئی ٍ اّتیویبم جیذی‬ ‫ثشای گستشش ثبصاسّبی جذیذ خبسجی دس حْیت‬ ‫تَسؼِ غٌبیغ ٍ تَفیک ٍالؼی اًْب ًمص تؼییی داسد‪.‬‬ ‫شىجٍ‪ ،‬اخریه مُلت ثجت کبرتخًانَب‬ ‫در سب مبن امًر مبلیبتی‬ ‫پٌجشٌجِ ‪ 82‬ثْوی ‪ ۱1 * ۱۰۶۶‬فَسشِ ‪ ۱1 * 8۶88‬سجت‪ * ۱۰۰1‬سبل سی ٍ دٍم ( اٍتَص اشىیٌجی اشل ) * شوبسُ ( سبشی ) ‪1۰۰۱ 4‬‬ ‫سئیس سبصهبى حوبیت‪:‬‬ ‫گَش لشهض ٍ ثشًج اششاًی هشوَل لیو‬ ‫سئیس سبصهبى حوبش گف ‪ 4‬گزَشز‬ ‫لشهض ٍ ثشًج اششاًی هشوزَل لزیزوز‬ ‫تثجیتی شذُ ٍ ستبد تٌظین ثبصاس هزب سا‬ ‫هىل ثِ لیو گزاسی وشدُ اس وِ‬ ‫دس ّویی ساستب خزَاسزتزبس دسشزبفز‬ ‫هستٌذات لیوتی اص ٍصاست جْبد شذشن‪.‬‬ ‫ػجبص تبثص دس یه ثشًبهِ تلَیضیًَیی‬ ‫اظْبس وشد‪ :‬دسج لیوت تَلیذوٌٌذُ ثیش‬ ‫سٍی هحػَل‪ ،‬هطىل لیوت گیزاسی‬ ‫دالالى سا حل هیوٌذ‪ .‬هیب ثیِ دًیجیبل‬ ‫حزلف دالالى ٍ تاهیی وٌٌذگبى هبلی‬ ‫ًیستین‪.‬‬ ‫سئیس سیبصهیبى حیویبییت هػیشف‬ ‫وٌٌذگبى ٍ تَلیذوٌٌذگبى افضٍد‪ :‬هب ثیب‬ ‫ضشوتّبی پخص جلسبتی داضتیین ٍ‬ ‫دس هَسد ضشایت سَد ثِ ییه جیویغ‬ ‫ثٌذی سسیذین؛ هب ثِ دالالى خیشدُ ای‬ ‫ًوی گیشین اهب هی گَئیین داللیی ویِ‬ ‫ًویتَاًذ ٍظیفِ خَد سا اًجبم دّیذ ٍ‬ ‫ثخطی اص ٍظیفِ خَدش سا ثیش گیشدى‬ ‫دیگشی هی اًذاصد‪ ،‬حک ًذاسد فشاتش اص‬ ‫‪ 10‬دسغذی وِ ثشایص هطخع ضذُ‪،‬‬ ‫ّضیٌِای سا ثش دٍش هشدم تحویل وٌذ‪.‬‬ ‫هؼبٍى ٍصیش غوت دس هَسد ٍضؼیییت‬ ‫لیوتّب ًیض تػشیک وشد‪ :‬اص ‪ّ 7‬یضاس‬ ‫للن وبالیی وِ تبوٌَى هطوَل طیشح‬ ‫دسج لیوت تَلیذوٌٌذگبى ضیذُ اًیذ‪،‬‬ ‫پَشبن دشگش دس اٍلَش‬ ‫هجیذ افتخبسی‪ ،‬اظْبس وشد‪ :‬ثِ طیَس سیٌیتیی ثیبصاس‬ ‫پَضبن دس ًیوِ دٍم سیبل اص اّیویییت ثیبالتیشی‬ ‫ثشخَسداس است‪ ،‬چشا وِ فػل ػیَؼ هیی ضیَد ٍ‬ ‫هٌبسجت ّبی ثیطتشی دس ًیوِ دٍم سیبل لیشاس داسد‪.‬‬ ‫ثٌبثشایی طجک سٍال ّش سبل ثْویهبُ ثیبییذ جیضٍ پیش‬ ‫سًٍکتشیی هبُّبی سبل ثبضذ‪.‬‬ ‫ایی دس حبلی است وِ ثِ گفتِ ٍی دس ثْویی اهسیبل‬ ‫ضبّذ سوَد ػجیت دس سطک ػوذُ فشٍضی ّسیتییین‬ ‫وبسفشهبشبى صٌفی تب پبشبى سٍص شٌجزِ ‪ 1۶‬ثزْزوزی‬ ‫فشص داسًذ ًسج ثِ دسخَاس غیشفعبل سزبصی‪،‬‬ ‫حزف شب ثج جذشذ الذام وٌٌذ‪.‬‬ ‫وبسفشهبیبى غٌفی تب پبیبى ضٌجِ ‪ 04‬ثْوی فیشغیت‬ ‫داسًذ تیب ثیب هیشاجیؼیِ ثیِ دسگیبُ اییٌیتیشًیتیی‬ ‫‪ ٍmy.tax.gov.ir‬هطبّذُ توبم پزیشًیذُ ّیبی‬ ‫خَد‪ ،‬دسخَاست غیشفؼبل سبصی‪ ،‬حزف یب ثیجیت‬ ‫جذیذ الذام وٌٌذ‪ .‬دس حبل حیبضیش تیؼیذادی اص‬ ‫دستگبُ ّبی وبستخَاى ثبًىی ٍ ییب دسگیبُ ّیبی‬ ‫پشداخت الىتشًٍیىی تَسط هَدیبى هبلیبتی تؼیییی‬ ‫تىلیف ًطذُ ٍ حست لیبًیَى ثیبًیه هیشویضی‬ ‫هی ثبیست ًسجت ثِ غیشفؼبل سبصی اى ّیب الیذام‬ ‫وٌذ‪ .‬دیشٍص سئیس هشوض تٌظین همشسات سیبصهیبى‬ ‫هبلیبتی اص غیشفؼبل سبصی ‪ 5‬هیلیَى ٍ ‪ّ 044‬یضاس‬ ‫دستگبُ وبستخَاى ثب َّیت فَتی یب تشاوٌص غفش‬ ‫ثب اثضاسّبی ثبًه هشوضی خجش داد‪.‬‬ ‫ّوچٌیی‪ ،‬وبسفشهبیبى غٌفی تب پبیبى اهشٍص فشغت‬ ‫داسًذ تیب ثیب هیشاجیؼیِ ثیِ دسگیبُ اییٌیتیشًیتیی‬ ‫‪ ٍmy.tax.gov.ir‬اص طشیک ضوبسُ هیلیی خیَد‬ ‫فْشست توبهی پزیشًذُّبی خَد سا هطبّذُ وٌٌذ‪.‬‬ ‫س س اهىبى اتػبل ّش پزیشًذُ ثِ پشًٍذُ هبلییبتیی‬ ‫هتٌبظش‪ ،‬دسخَاست غیش فؼیبل سیبصی پیزییشًیذُ‪،‬‬ ‫حزف ثجت ًبم اضبفی ایجبد ضذُ تیَسیط ثیبًیه‬ ‫هشوضی ٍ یب ایجبد فؼبلیت جیذییذ هیتیٌیبسیت ثیب‬ ‫پزیشًذُ الذام وٌٌذ‪.‬‬ ‫اگُی مفقًدی‬ ‫کبرت سًخت خًدری پژی پبرس ثٍ شمبرٌ اوتظبمی‪:‬‬ ‫ایران ‪574 -4۰‬ق ‪ ۰7‬مذل ‪ 5141‬ثشمبرٌ مًتًر‪:‬‬ ‫‪ 2O12965‬ی ثشمبرٌ شبسی‪ 828O7513 :‬ثاىاب‬ ‫ایىجبوت الٍُ لطیفی پیرثستی مفقًد گردیاذٌ ا‬ ‫درجٍ اعتجبر سبقط می ثبشذ‪954۰2 .‬‬ ‫وِ ثی سبثمِ است ٍ دس سطک فشٍضگبّی ًیض هطلیمیب‬ ‫سًٍمی هطبّذُ ًویضَد‪ .‬ایی ٍضؼیت حتی دس ثْوی‬ ‫هبُ سبل ‪ 102۱‬وِ وشًٍب اغبص ضذ‪ ،‬هطیبّیذُ ًطیذُ‬ ‫ثَد‪ .‬دس سبلّبی لجل تَلیذ وٌٌذُ هحػَالت خیَد‬ ‫سا ػشضِ هیوشد‪ ،‬اهب تَصیغوٌٌذُ ثِ سختی ػیشضیِ‬ ‫هی وشد‪ ،‬اهب حبال حتی تَلیذوٌٌذُ ّن ًیویی تیَاًیذ‬ ‫وبالی خَد سا ثفشٍضذ وِ دس ایی ٍضیؼیییت ویل‬ ‫صًجیشُ لفل هی ضَد‪ .‬ثِ طَس ولی سوَد دس ثیْیویی‬ ‫پیبهذّبی ثسیبسی خَاّذ داضت‪.‬‬ ‫ػضَ ّیئت هذیشُ اتحیبدییِ تیَلیییذویٌیٌیذگیبى ٍ‬ ‫فشٍضٌذگبى پَضبن ٍضؼیت التػبدی حیبوین ثیش‬ ‫جبهؼِ ٍ وبّص لذست خشیذ هشدم سا دلییل اغیلیی‬ ‫ایی ٍضؼیت ػٌَاى وشد ٍ گفت‪ٍ :‬لتیی فیشٍضیگیبُ‬ ‫داساى صهستبى هٌبسجی ًذاضتٌذ‪ ،‬سشهبیِای ّین ثیشای‬ ‫خشیذ وبالی جذیذ ثشای ضت ػیذ ًذاسًذ‪ .‬اص طیشف‬ ‫هجیذ افتخبسی‪ ،‬اظْبس وشد‪ :‬ثِ طیَس سیٌیتیی ثیبصاس‬ ‫پَضبن دس ًیوِ دٍم سیبل اص اّیویییت ثیبالتیشی‬ ‫ثشخَسداس است‪ ،‬چشا وِ فػل ػیَؼ هیی ضیَد ٍ‬ ‫هٌبسجت ّبی ثیطتشی دس ًیوِ دٍم سیبل لیشاس داسد‪.‬‬ ‫ثٌبثشایی طجک سٍال ّش سبل ثْویهبُ ثیبییذ جیضٍ پیش‬ ‫سًٍکتشیی هبُّبی سبل ثبضذ‪.‬‬ ‫ایی دس حبلی است وِ ثِ گفتِ ٍی دس ثْویی اهسیبل‬ ‫ضبّذ سوَد ػجیت دس سطک ػوذُ فشٍضی ّسیتییین‬ ‫وِ ثی سبثمِ است ٍ دس سطک فشٍضگبّی ًیض هطلیمیب‬ ‫سًٍمی هطبّذُ ًویضَد‪ .‬ایی ٍضؼیت حتی دس ثْوی‬ ‫هبُ سبل ‪ 102۱‬وِ وشًٍب اغبص ضذ‪ ،‬هطیبّیذُ ًطیذُ‬ ‫ثَد‪ .‬دس سبلّبی لجل تَلیذ وٌٌذُ هحػَالت خیَد‬ ‫سا ػشضِ هیوشد‪ ،‬اهب تَصیغوٌٌذُ ثِ سختی ػیشضیِ‬ ‫هی وشد‪ ،‬اهب حبال حتی تَلیذوٌٌذُ ّن ًیویی تیَاًیذ‬ ‫وبالی خَد سا ثفشٍضذ وِ دس ایی ٍضیؼیییت ویل‬ ‫صًجیشُ لفل هی ضَد‪ .‬ثِ طَس ولی سوَد دس ثیْیویی‬ ‫پیبهذّبی ثسیبسی خَاّذ داضت‪.‬‬ ‫ػضَ ّیئت هذیشُ اتحیبدییِ تیَلیییذویٌیٌیذگیبى ٍ‬ ‫فشٍضٌذگبى پَضبن ٍضؼیت التػبدی حیبوین ثیش‬ ‫جبهؼِ ٍ وبّص لذست خشیذ هشدم سا دلییل اغیلیی‬ ‫ایی ٍضؼیت ػٌَاى وشد ٍ گفت‪ٍ :‬لتیی فیشٍضیگیبُ‬ ‫داساى صهستبى هٌبسجی ًذاضتٌذ‪ ،‬سشهبیِای ّین ثیشای‬ ‫خشیذ وبالی جذیذ ثشای ضت ػیذ ًذاسًذ‪ .‬اص طیشف‬ ‫‪ ۱1.8‬دسصذی هصشف ثٌضشی‬ ‫اص اثتذای سبل جبسی تبوٌَى سٍصاًِ حزذٍد ‪2۰.1‬‬ ‫هیلیَى لیتش ثٌضشی تَصشع شذُ وِ دس همبشسِ ثب هیزضاى‬ ‫‪۱1.8‬‬ ‫‪ 11‬هیلیَى لیتشی دس سبل گزشتزِ‪ ،‬افزضاشز‬ ‫دسصذی هصشف اشی فشاٍسدُ دس وشَس سا ًشبى هزی‬ ‫دّذ‪ .‬اشی هیضاى ثب تَجِ ثِ صعزَدی ثزَدى سًٍزذ‬ ‫تَصشع هصشف ثٌضشی دس وشَس ٍ ًضدشزه شزذى ثزِ‬ ‫هبُ ّبی پبشبًی سبل‪ ،‬ثبص ّن افضاش خَاّذ شبف وِ‬ ‫الجتِ ثِ هحذٍدش ّب ٍ هوٌَعی ّبی ٍضزع شزذُ‬ ‫اهزب اگزش‬ ‫هشتجط ثب وشًٍب ًیض ثستگی خَاّذ داشز‬ ‫هوٌَعی ّبی ون ثبشذ‪ ،‬اشی عذد دس تعطیالت ًَسٍصی ثِ حذاوثش همذاس هیسسذ‪.‬‬ ‫پیص ثیٌی هی ضَد وِ تشدد دس تؼطیالت ًَسٍصی اهسبل ثِ هشاتت اص تؼطیالت ًَسٍصی سبلّبی لیجیل‬ ‫ثیطتش ثبضذ ٍ پیصثیٌی هی ضَد وِ هػشف ثٌضیی دس وطَس ثیطتش خَاّذ ثَد ٍ سًٍذ هػشف ثٌضیی ًیض‬ ‫افضایطی است‪.‬‬ ‫دس سبل ‪ 1044‬دس همبیسِ ثب سبل گزضتِ حذٍد ‪ 10‬دسغذ افضایص هػشف داضیتییین ٍ پیییص ثیییٌیی‬ ‫ّب حبویست وِ ًَسٍص اهسبل هتفبٍت ثب سبلّبی لجل ثبضذ ٍ اگش هحذٍدیتّبی وشًٍبییی ًیذاضیتیِ‬ ‫ثبضین‪ ،‬هػشف ثٌضیی دس تؼطیالت ًَسٍصی ثِ سٍصاًِ ثیص اص ‪ 144‬هیلیَى لیتش ثشسذ‪.‬‬ ‫وشاهت ٍیس وشهی‪ -‬هذیشػبهل ضشوت هلی پخص فشاٍسدُّبی ًفتی دسثبسُ تذاثیش غَست گیشفیتیِ‬ ‫ثشای ایی هْن اػالم وشدُ است‪ :‬ثشًبهِسیضیّب سا اص اثتذای اسفٌذهیبُ اًیجیبم هیی دّییین ویِ ثیشای‬ ‫سَخت سسبًی دس ایبم تؼطیالت ًَسٍصی اهبدُ ضَین‪ .‬لطؼب هػشف ثیٌیضییی ثیبال خیَاّیذ سفیت ٍ‬ ‫ثشًبهِسیضی ثشای رخیشُ سبصی هٌبست دس اًجبسّبی وطَس اًجبم ضذُ است‪ .‬هبهَسییی ٍ اوییی ّیبی‬ ‫ػولیبتی هب دس ول وطَس (دس هٌبطک ػولیبتی ٍ حَصُ ستبدی) هشاجؼِ هیوٌٌذ ٍ هسیشّبی هختلف سا‬ ‫دس وطَس ثشسسی هیوٌٌذ‪ًَ ،‬الع ٍ وبستیّب سا ثشسسی ٍ پیگیشی وٌٌذ ٍ ثشطشف وٌٌذ ٍ اى ضیبء‬ ‫ثشای تؼطیالت ًَسٍصی وِ ضشٍع اى ‪ 55‬اسفٌذهبُ است‪ ،‬اهبدگی وبهل داضتِ ثبضین‪.‬‬ ‫اگْی فشاخَاى جْ‬ ‫ششو دس اًتخبثبت ّیئ هذششُ ٍ ثبصسس اتحبدشِ عىبسبى‬ ‫ٍ فیلوجشداساى شْشستبى هشًذ‬ ‫دس اجشای هبدُ ‪ 11‬ائیی ًبهِ اجشائی اًتخبثبت هَضَع تجػشُ ‪ 0‬هبدُ ‪ 55‬لبًَى ًظبم غٌفی ٍ ثِ استٌبد تجػشُ ثٌذ ‪ 2‬هبدُ ‪ 0‬ائیییی ًیبهیِ‬ ‫فَق ثذیی ٍسیلِ اص ولیِ اػضبی داسای پشٍاًِ وست هؼتجش اى اتحبدیِ دػَت هی گشدد ضخػب ثب دس دست داضتی اغل یب تػَیش پشٍاًیِ‬ ‫وست هؼتجش هشثَطِ اص سبػت ‪ 14‬غجک لابیت ‪ 10‬ظْشسٍص یىطٌجِ هَسخِ‪ 1044015041 :‬جْت ضشوت دس اًتخبثبت ٍ تؼیییی اػضیبی‬ ‫ّیئت هذیشُ ٍ ثبصسص اتحبدیِ فَق ثِ ًطبًی‪ :‬هشًذ‪ -‬خیبثبى اهیش وجیش سبختوبى اتبق اغٌبف هشاجؼِ ٍ ًوبیٌذگبى هَسد ًظش سا اص ثیییی‬ ‫افشاد ریل ثِ تؼذاد ‪ً 5‬فش ثِ ػٌَاى اػضبی ّیئت هذیشُ ٍ یه ًفش ثِ ػٌَاى ثبصسص اتحبدیِ اًتخبه ًوبیٌذ‪ .‬تَضیک ایٌىِ پس اص ضوبسش‬ ‫اساء ثِ تشتیت ثشاسبص اورشیت اساء هبخَرُ ‪ً 5‬فش ثِ ػٌَاى اػضبی اغلی ّیئت هذیشُ ٍ ‪ً 5‬فش ثِ ػٌَاى اػضبی ػلی الیجیذل ّیییئیت‬ ‫هذیشُ ٍ یه ًفش ثِ ػٌَاى ثبصسص ٍ یه ًفش ثِ ػٌَاى ثبصسص ػلی الجذل ثشای اتحبدیِ فَق هٌظَس خَاّذ ضذ‪.‬‬ ‫اسبهی داٍطلجبى عضَش‬ ‫دس ّیئ‬ ‫هذششُ اتحبدشِ ثِ تشتیت حشٍف الفجب ًبم خبًَادگی‬ ‫‪ً -1‬بّیذُ ثبثبئی وٌذلجی ‪ -5‬یؼمَه چشهی ‪ -0‬طبّشُ ضیبئی ‪ -0‬هیشاوجش غیجی ‪ -5‬فْیوِ سلیوی ساد ‪ -0‬هشتضی ٍاحذ ‪ً -7‬بغش ٍالئی‬ ‫اسبهی داٍطلجبى عضَش‬ ‫دیگش ًگشاًی اص تؼطیل ضذى ٍاحذّبی غٌفی دس پی‬ ‫ضیَع گًَِ جذیذ ٍیشٍص وشًٍب ثبػث ضیذُ چطین‬ ‫اًذاص هرجتی ٍجَد ًذاضتِ ثبضذ‪ .‬ثٌبثش ایی فشٍضگبُ ّیب‬ ‫هبًٌذ ضت ّبی ػیذ سبل ّیبی گیزضیتیِ اص ػیویذُ‬ ‫فشٍضبى خشیذ ًویوٌٌذ‪.‬‬ ‫خششذ شت عیذ ًیس‬ ‫عضَ ّیئ هذششُ اتحبدشِ تزَلزیزذوزٌزٌزذگزبى ٍ‬ ‫‪۰۶‬‬ ‫فشٍشٌذگبى پَشبن اص سوَد ثیسبثمِ ٍ افضاشز‬ ‫دسصذی لیو پَشبن دس ثبصاس ًَسٍصی خجش داد ٍ‬ ‫ثب ثیبى اشٌىِ پَشبن دشگش اٍلَش سجذ خششذ ًزَسٍص‬ ‫ًیس ‪ ،‬ثش لضٍم اتخبر تذاثیشی ثشای تحششه تمبضب اص‬ ‫جولِ ساُ اًذاصی جششبى خششذ اعتزجزبسی پزَشزبن‬ ‫تبویذ وشد‪.‬‬ ‫افضاش‬ ‫لیوتّب دس اًجب هػَه ضَد‪.‬‬ ‫ٍی گفت‪ :‬ثب ثشسسی هستٌذات ٍصاست‬ ‫جْبد ٍ اًجوی ّب ثِ یه جوغ ثیٌیذی‬ ‫دس هَسد لیوت هٌطمی ثشًج ٍ گَضت‬ ‫هجٌبی گشاى ثَدى اى هی سسین‪.‬‬ ‫تبثص تػشیک وشد‪ :‬دس حیبل حیبضیش‬ ‫لیوت ثشًج دس وف ثبصاس ویلَیی ‪75‬‬ ‫ّضاس تَهبى است‪ .‬الجتِ ضبیذ وبالی ثیِ‬ ‫خػَغی دس یه ضجىیِ تیَصییغ ثیِ‬ ‫خػَغی ‪ّ 24‬ضاس تَهبى ضذُ ثبضذ ًِ‬ ‫تاییذ هیوٌن ًِ تىزیت هیوٌن اهب دس‬ ‫حبل حبضش هب لیییویت هیٌیطیمیی سا‬ ‫ًویداًین ٍ هٌتظش هسیتیٌیذات ٍصاست‬ ‫جْبد ّستین‪.‬‬ ‫ٍی دس هییَسد پییشٍسییِ خییشیییذ ٍ‬ ‫لیوت گزاسی هییَُ ضیت ػیییذ ّین‬ ‫گفت‪ :‬سیبصهیبى حیویبییت هػیشف‬ ‫وٌٌذگبى ٍ تَلیذوٌٌذگبى دس سٌیَات‬ ‫گزضتِ پبی ثبثت هیَُ ضیت ػیییذ ٍ‬ ‫لیوت گزاسی اى ثیَدُ اسیت؛ اهیب‬ ‫اهسبل سبصهبى حوبیت دس ایی پیشٍسیِ‬ ‫وِ ثِ چِ لیوتی خشیذاسی ضیذُ ٍ اص‬ ‫وجب خشیذاسی ضذُ است؛ ًیست‪.‬‬ ‫تبثص اظْبس ویشد‪ :‬سیبصهیبى تیؼیبٍى‬ ‫سٍستبیی ٍ ٍصاست جْیبد وطیبٍسصی‬ ‫اهسبل هىلف ضذُ اًذ‪.‬‬ ‫خششذ شت عیذ ًیس‬ ‫عضَ ّیئ هذششُ اتحبدشِ تزَلزیزذوزٌزٌزذگزبى ٍ‬ ‫‪۰۶‬‬ ‫فشٍشٌذگبى پَشبن اص سوَد ثیسبثمِ ٍ افضاشز‬ ‫دسصذی لیو پَشبن دس ثبصاس ًَسٍصی خجش داد ٍ‬ ‫ثب ثیبى اشٌىِ پَشبن دشگش اٍلَش سجذ خششذ ًزَسٍص‬ ‫ًیس ‪ ،‬ثش لضٍم اتخبر تذاثیشی ثشای تحششه تمبضب اص‬ ‫جولِ ساُ اًذاصی جششبى خششذ اعتزجزبسی پزَشزبن‬ ‫تبویذ وشد‪.‬‬ ‫پَشبن دشگش دس اٍلَش‬ ‫مبجرای افزایش ‪ ۰۶‬درصذی‬ ‫حذاقل حقًق کبرمىذان دیلت‬ ‫گزاسی دستَسی شذًذ‬ ‫‪ 5444‬للن اى وبّص لیوتی ‪ 5‬تیب ‪05‬‬ ‫دسغذی داضتِ است؛ ثِ طیَس هیریبل‬ ‫لیوت ًَضبثِ اص حذٍد ‪ّ 15‬ضاس تَهیبى‬ ‫پس اص اجشای ایی طشح دس اثیتیذا ثیِ‬ ‫حذٍد ‪ّ 11‬ضاس تَهیبى ٍ سی یس ثیِ‬ ‫حذٍد ‪ّ 14‬ضاس تَهبى ٍ اوٌَى ‪2۰544‬‬ ‫تَهبى سسیذُ است ٍ اگش ‪ 04‬دسغیذ‬ ‫سَد اى سا هحبسجیِ ویٌییین لیییویت‬ ‫هػشف وٌٌذُ اى حذٍد ‪ّ 15‬یضاس ٍ‬ ‫‪ 054‬تَهبى ضذُ است لزا فمط دس ّیش‬ ‫ًَضبثِ حذٍد ‪ 0۰544‬تَهیبى ثیِ ًیفیغ‬ ‫هػشف وٌٌذُ هیضَد‪.‬‬ ‫سئیس سبصهبى حوبیت گفت‪ :‬تیَصییغ‬ ‫وٌٌذُ دس وبالّبی هػشفی ‪ 04‬دسغذ‬ ‫ٍ دس وبالّبی سشهبیِای ‪ 54‬دسغیذ‬ ‫هجبص ثِ افضایص لیوت است‪.‬‬ ‫گَضت لشهض ٍ ثشًج ایشاًیی هطیویَل‬ ‫لیوت گزاسی ضذًذ‬ ‫تبثص افضٍد‪ّ :‬وچٌیی گَضت لشهیض ٍ‬ ‫ثشًج ایشاًی هطوَل لیوت ترجیتی ضیذُ‬ ‫است ٍ ستبد تٌیظییین ثیبصاس سیبصهیبى‬ ‫حوبیت سا هىلف ثِ لییویت گیزاسی‬ ‫وشدُ است؛ دس ّویی ساستب ثب ٍصاست‬ ‫جْبد وطبٍسصی هىبتجیِ ویشدیین تیب‬ ‫هستٌذات لیوت ایی دٍ گشٍُ وبالییی‬ ‫سا ثِ هب اسائِ ثذٌّذ تب وبسضٌبسی وٌین‬ ‫ٍ ثِ ستبد تٌظین ثبصاس تحَیل دّییین ٍ‬ ‫ثعٌَاى ثبصسس اتحبدشِ ثِ تشتیت حشٍف الفجب ًبم خبًَادگی‪4‬‬ ‫‪ -1‬سجبد دستِ ثبضی ‪ -5‬سثبثِ سهضبى صادُ ‪ -0‬حویذُ وبسوی اسسی‬ ‫‪ *00544‬تبسیخ اًتطبس‪*104401105۱ :‬سٍصًبهِ اسن‬ ‫ّیبت اجشاشی ثشگضاسی اًتخبثبت ّیبت هذششُ اتحبدشِ ّبی صٌفی شْشستبى هشًذ‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪7‬‬ ‫دیگش ًگشاًی اص تؼطیل ضذى ٍاحذّبی غٌفی دس پی‬ ‫ضیَع گًَِ جذیذ ٍیشٍص وشًٍب ثبػث ضیذُ چطین‬ ‫اًذاص هرجتی ٍجَد ًذاضتِ ثبضذ‪ .‬ثٌبثش ایی فشٍضگبُ ّیب‬ ‫هبًٌذ ضت ّبی ػیذ سبل ّیبی گیزضیتیِ اص ػیویذُ‬ ‫فشٍضبى خشیذ ًویوٌٌذ‪.‬‬ ‫سشذ ‪ ۱1‬دسصذی‬ ‫صبدسات اششاى ثِ عشاق‬ ‫عضَ ّیئ هزذشزشُ‬ ‫اتبق هشتشن اششاى ٍ‬ ‫عشاق ثب اشزبسُ ثزِ‬ ‫ٍاسدات ‪ 38۶‬هیلیَى‬ ‫دالس وبالی اسزبسزی‬ ‫اص عشاق‪ ،‬گف ‪ 4‬اشزی‬ ‫ٍاسدات اص هززحززل‬ ‫پَل ّبی ثلَوِ شذُ اششاى دس عشاق اًجبم شذُ اس ‪.‬‬ ‫سیذ حویذ حسیٌی دسثبسُ اخشیی ٍضؼیت تجبست ایشاى ٍ‬ ‫ػشاق‪ ،‬ثیبى وشد‪ :‬دس ‪ 14‬هبِّ اثتذای اهسبل ‪ 7‬هیلیبسد ٍ ‪5۱4‬‬ ‫هیلیَى دالس وبال اص ایشاى ثِ ػشاق غبدس ضذُ است ٍ ثیشای‬ ‫اٍلیی ثبس ًیض ػشاق ‪ 254‬هیلیَى دالس وبال ثیِ اییشاى غیبدس‬ ‫وشدُ است‪ٍ .‬ی ثب ثیبى ایٌىِ تب پیص اص ایی غبدسات ػشاق‬ ‫ثِ ایشاى سبالًِ حذٍد ‪ 144‬هیلیَى دالس ثَد‪ ،‬گفت‪ :‬ثب اییی‬ ‫هیضاى غبدسات ػشاق ثِ ایشاى‪ ،‬ستجِ ػیشاق اص ثیییسیت ٍ‬ ‫ضطویی ٍاسدوٌٌذُ ثِ ایشاى ثِ ستجِ ضطن استمب یبفت‪.‬‬ ‫حسیٌی ثب ثیبى ایٌىِ ایی ٍاسدات اص ػشاق اص هحل پَل ّبی‬ ‫ثلَوِ ضذُ دس ػشاق ثَدُ است‪ ،‬ثیبى داضت‪ :‬ثِ اصای ثخطی‬ ‫اص پَل ّبی ثلَوِ ضذُ دس ػشاق اییی وطیَس ثیشخیی اص‬ ‫وبالّبی اسبسی اص جولِ گٌذم ٍ سَیب سا ثِ اییشاى غیبدس‬ ‫وشدُ است‪.‬‬ ‫ٍی اظْبس داضت‪ٍ :‬اسدات وبال اص ػشاق هَجت هیی ضیَد‬ ‫تجبست یه طشفِ ًجبضذ ٍ ػشاق ّن اص ثیشلیشاسی سٍاثیط‬ ‫تجبسی ثب ایشاى دساهذ داضتِ ثبضذ ٍ ایی هَضَع ثِ تَسؼیِ‬ ‫سٍاثط تجبسی دٍ وطَس ووه هیوٌذ ثٌبثشایی اهیییذٍاسم‬ ‫دس هبُّبی ایٌذُ ایی هَضَع ًیض اداهِ داضتِ ثبضذ‪.‬‬ ‫ػضَ ّیئت هذیشُ اتبق هطتشن اییشاى ٍ ػیشاق اظیْیبس‬ ‫داضت‪ّ 054 :‬ضاس تی اص وبالّبی ٍاسداتی اص ػشاق هشثیَ‬ ‫ثِ گٌذم ٍ ثخطی ًیض هشثَ ثِ سَییب ٍ سیبییش ویبالّیبی‬ ‫اسبسی دیگش است‪ٍ .‬ی افضٍد‪ :‬ثِ دلیل ثشخیی هطیىیالت‬ ‫داخلی دس تَلیذ‪ ،‬غیبدسات گیبص ٍ ثیشق ثیِ ػیشاق ثیب‬ ‫هحذٍدیت هَاجِ ضذُ است‪.‬‬ ‫ػضَ ّیئت هذیشُ اتبق هطتشن ایشاى ٍ ػشاق ثب تبویذ ثیش‬ ‫ایٌىِ غبدسات وطَسهبى ثِ ػشاق ًسجت ثِ سبل گیزضیتیِ‬ ‫حذٍد ‪ 15‬دسغذ افضایص یبفتِ است‪ ،‬گفت‪ :‬سبل گیزضیتیِ‬ ‫غبدسات هب ثِ ػشاق هبّبًِ ثِ اسصش ‪ 054‬هیلیَى دالس ثیَد‬ ‫وِ اهسبل ایی سلن ثِ ‪ 704‬هیلیَى دالس سسیذُ است‪.‬‬ ‫دس حبلی وِ سئیس وویسیَى تلفیک اص افزضاشز‬ ‫‪ ۰۶‬دسصذی حذالل حمَق وبسهٌزذاى دٍلز‬ ‫حزمزَق‬ ‫خجش دادُ اس ‪ ،‬ثِ ًظش هیسسذ وز‬ ‫وبسگشاى ًیض دس سبل ‪ ۱۰۶۱‬افضاش لبثل تَجْی‬ ‫داشتِ ثبشذ‪.‬‬ ‫حویذسضب حبجی ثبثبیی سئیس وویسیَى تلفیییک‬ ‫‪ 1041‬ثَدجِ هجلس ضَسای اسالهی‪ ،‬ثب اضیبسُ‬ ‫ثِ ٍضؼیت حمَقّب دس سبل ایٌذُ گفت‪ :‬هیضاى‬ ‫پبیییتشیی حمَق‪ 5 ،‬هیلیَى تَهبى است وِ اییی‬ ‫ػذد (حذالل پشداختی) ثشای ضبغلیی ‪ 5‬هیلیییَى‬ ‫ٍ ‪ّ 044‬ضاس تَهبى ٍ حیذالیل حیمیَق ثیشای‬ ‫ثبصًطستگبى ‪ 5‬هیلیَى تَهبى دس ًظش گشفتِ ضیذُ‬ ‫است وِ ًسجت ثِ سیبل گیزضیتیِ ‪ 04‬دسغیذ‬ ‫افضایص حمَق داضتیین ٍ ثیش اسیبص هػیَثیِ‬ ‫وویسیَى تلفیک ثیَدجیِ حیذاویریش دسییبفیتیی‬ ‫وبسهٌذاى ثبیذ ‪ 7‬ثشاثش حذالل دسیبفتی ثبضذ‪.‬‬ ‫ٍی افضٍد‪ :‬افشادی وِ اص ‪ 5‬هیلیَى تب ‪ 15‬هیلییَى‬ ‫دسیبفتی داسًذ‪ 14 ،‬دسغذ هبلیبت هی پیشداصًیذ‪،‬‬ ‫هبصاد ‪ 15‬تب ‪ 55‬هیلیَى تَهبى ًیییض ‪ 15‬دسغیذ‬ ‫هبلیبت هیپشداصًذ ٍ هبصاد ‪ 55‬هیلیَى تَهیبى تیب‬ ‫سمف ‪ 7‬ثشاثش ‪ 54‬دسغذ هبلیبت هیپشداصًذ‪.‬‬ ‫سئیس وویسیَى تلفیک ثَدجِ ثب ثیییبى اییٌیىیِ‬ ‫ثَدجِ دٍلت افضایص پیذا ًىشدُ ٍ ثبس اضبفی ثش‬ ‫دٍلت تحویل ًطذُ است تاویذ وشد‪ :‬دس سیبل‬ ‫‪ ٍ 1041‬ثب هػَثبت هیب حیمیَق ‪544 ٍ 144‬‬ ‫هیلیًَی دیگش پشداخت ًخَاّذ ضذ‪.‬‬ ‫دس حبلی وِ سئیس وویسیَى تلفیک اص افیضاییص‬ ‫‪ 04‬دسغذی حذالل حمَق وبسهیٌیذاى دٍلیت‬ ‫خجش دادُ است‪ ،‬ثِ ًظش هیسسذ ویف حیمیَق‬ ‫وبسگشاى ًیض دس سیبل ‪ 1041‬افیضاییص لیبثیل‬ ‫تَجْی داضتِ ثبضذ‪ .‬گفتٌی اسیت‪ ،‬ثیش اسیبص‬ ‫الیحِ دٍلت وف حمَق‪ 55 ،‬تیب ‪ 04‬دسغیذ‬ ‫افضایص یبفتِ ثَد ٍ هتَسط افضایص حمَقّب ًییض‬ ‫‪ 14‬دسغذ ثَد‪ .‬جضئیبت الیحِ ثَدجِ ‪ 1041‬وِ‬ ‫اص سَی دٍلت تحَیل هجلس ضذ‪ً ،‬طبى هیداد‬ ‫وِ دس سبل ‪ 1041‬هییضاى دسییبفیتیی افیشاد ثیِ‬ ‫غَست پلّىبًی اص ‪ 5‬دسغیذ تیب ‪ 52‬دسغیذ‬ ‫افضایص خَاّذ داضت ٍ ثِ ایی تشتییت دسغیذ‬ ‫افضایص حمَق ثشای توبم افشاد یىسبى ًخیَاّیذ‬ ‫ثَد‪ .‬ثِ ایی تشتیت حذالل ٍ پیبییِ حیمیَق ٍ‬ ‫دستوضد سبل ‪ 1041‬ثشای وبسهٌذاى ٍ وبسگیشاى‬ ‫ثب ‪ %52‬سضذ اص ‪ 0‬هیلیَى ٍ پبًػذ ّضاس تَهبى ثیِ‬ ‫‪ 0‬هیلیَى ٍ پبًػذ ّضاس تَهبى افضایص هیییبفیت‬ ‫وِ حبال دس وویسیَى تلفیییک تیایییشات لیبثیل‬ ‫تَجْی دس ایی خػَظ اػوبل ضذُ است‪.‬‬ ‫حذالل دسیبفتی وبسگشاى ثب ًػبه افضاییص ‪52‬‬ ‫دسغذی؛ ‪ 0‬هیلیَى ٍ ًْػذ ّضاس تَهبى‬ ‫الصم ثِ روش است‪ ،‬ثش اسیبص ًػیبه افیضاییص‬ ‫حمَق ّب دس ثشًبهِ دٍلیت (افیضاییص حیذالیل‬ ‫حمَق ثِ هیضاى ‪ 52‬دسغذ)‪ ،‬هجوَػِ دسیبفیتیی‬ ‫حمَق ثگیشاى ثخص خػَغی ثشای افشاد هجشد‬ ‫(ثذٍى سبثمِ وبس) اص سِ هیلیَى ٍ ّفتػذ ّیضاس‬ ‫تَهبى دس سبل جبسی ثِ حذٍد ‪ 0‬هیییلیییَى ٍ‬ ‫ًْػذ ّضاس تَهبى افضایص هییبفت‪ .‬حبال ثیبییذ‬ ‫دیذ ثب تَجِ ثِ تاییش وف حیمیَق ویبسهیٌیذاى‬ ‫دٍلت دس وویسیَى تلفیک ثَدجِ‪ ،‬دس هزاوشات‬ ‫پبیبى سبل ‪ 1044‬ضَسای ػبلی وبس‪ ،‬وف حمَق‬ ‫وبسگشاى چِ هیضاى افضایص خَاّذ یبفت‪.‬‬ ‫مًاد شًیىذٌ تب پبیبن اسفىذ مبٌ‬ ‫گران ومی شًد‬ ‫سئیس اًجوی غیٌیبییغ ضیَییٌیذُ‪ ،‬اسایطیی ٍ‬ ‫ثْذاضتی ثب ثیبى ایٌىِ تَلیذ ثِ اًذاصُ وبفی است‬ ‫ٍ هشدم ًجبیذ دس خشیذ هحػَالت هیَسد ًیییبص‬ ‫خَد ًگشاى ثبضٌذ‪ ،‬گفت‪ّ :‬یچ گًَیِ افیضاییص‬ ‫لیوتی دس هحػَالت ضَیٌذُ تیب پیبییبى سیبل‬ ‫اػوبل ًخَاّذ ضذ‪.‬‬ ‫ثختیبس ػلن ثیگی‪ ،‬ثب اضبسُ ثِ اییٌیىیِ ثیشاسیبص‬ ‫تَافمبت اًجبم ضذُ لیوت دسه ویبسخیبًیِ ثیش‬ ‫سٍی تؼذای اص هحػَالت ضَیٌذُ اجشایی هیی‬ ‫ضَد‪ ،‬گفت‪ :‬دس اورش ٍاحذّبی تَلیذی ّیٌیَص‬ ‫هحػَالت چٌذ هبُ گزضتِ ثب ثشچست لیییویت‬ ‫هػشف وٌٌذُ ٍجَد داسد وِ ثب اتویبم ػیشضیِ‬ ‫اًْب ثِ ثبصاس ‪ ،‬دس هحػیَالت تیَلیییذ جیذییذ‬ ‫ثشچست دسه وبسخبًِ اجشایی هی ضَد‪.‬‬ ‫ٍی ثب ثیبى ایٌىِ تَلیذ ثِ اًذاصُ وبفی اسیت ٍ‬ ‫هشدم ًجبیذ دس خشیذ هحػَالت هَسد ًیبص خیَد‬ ‫ًگشاى ثبضٌذ‪ ،‬افضٍد‪ّ :‬یچ گًَِ افضایص لییویتیی‬ ‫دس هحػَالت ضَیٌذُ تب پیبییبى سیبل اػیویبل‬ ‫ًخَاّذ ضذ‪ .‬سئیس اًجوی غٌیبییغ ضیَییٌیذُ‪،‬‬ ‫اسایطی ٍ ثْذاضتی تػیشییک ویشد‪ :‬دس حیبل‬ ‫حبضش ثب ًػت لیوت ّبی دسه وبسخبًِ هیَاد‬ ‫ضَیٌذُ گشاى تش ًوی ضَد ٍ لیوت ّیب ّیویبى‬ ‫لیوت ّبی چٌذ هبُ گزضتِ است‪.‬‬ ‫اگُی مفقًدی‬ ‫اصل سىذ کبرخبوٍ ی ثرگ سجز سًاری لیفابن ‪X۰۶‬‬ ‫شمابرٌ‬ ‫مذل ‪ 29‬ثشمبرٌ پالک‪541-۰7 :‬ه‪44‬‬ ‫مًتًر‪ LFB472Q5955۶5149 :‬ی شمبرٌ شابسای‪:‬‬ ‫‪ NAKSG4157 DB 5۶1۶۰1‬مفقًد گردیاذٌ ا‬ ‫درجٍ اعتجبر سبقط می ثبشذ‪1541۶ .‬‬ ‫اَر‪ -‬احذ دشتی الپبیت‬ صفحه 7 ‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫وشبوی الکتریویکی ریزوبمٍ ارک‬ ‫سبیت ریزوبمٍ ‪www.arkonline.ir‬‬ ‫ایمیل ریزوبمٍ‪ark.tabriz@yahoo.com9‬‬ ‫ایمیل مذیرمسئًل‪eshraghimo@gmail.com 9‬‬ ‫مذیر اجرائی‪ 9‬معصًمٍ حجبزی‬ ‫مجری سبیت ریزوبمٍ‪ 9‬سبوبز اشراقی‬ ‫پىجشىبٍ ‪ ۲2‬بُمه ‪ ۰1 * ۰۰۲۲‬فًسیٍ ‪ ۰1 * ۲۲۲۲‬سجب‪ * ۰۰۰1‬ػال ػی ی دی‬ ‫پرسپًلیس در میبن ‪ 011‬تیم برتر‬ ‫جُبن ببقی مبوذ‬ ‫بش اػاع تاصٌ تشیه سدٌ بنىنذت تنهنی َنات‬ ‫باشگاَی فًتبال جُان‪ ،‬تهی پشػنونًسنهنغ دس‬ ‫جایگاٌ وخؼت ی اػتقالل دس جناینگناٌ دی‬ ‫قشاسداسد‪.‬‬ ‫تر اظاض تاز‪ ٜ‬ترینٗ ده‪ ٜ‬تن‪ٙ‬نتی تنانٓ ‪ٞ‬نای‬ ‫تاؼٍا‪ٞ‬ی ف‪ٛ‬تثاَ خ‪ٟ‬اٖ‪ ،‬تنانٓ سنرظنسن‪ِٛ‬نانط‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬اٖ هد خایٍا‪٘ ٜ‬خعت ایراٖ لراد هاده ‪ٚ‬‬ ‫اظتمالَ ه‪ٔٚ‬اٗ تآ ترتر فن‪ٛ‬تنثناَ وؽن‪ٛ‬دٔناٖ‬ ‫اظت‪ .‬تر اظاض ایٗ ده‪ ٜ‬ت‪ٙ‬تی‪،‬ؼاٌرهاٖ یحانی‬ ‫ٌُ ٔحٕتی تت‪ ٖٚ‬تغاار ٘عثت ت‪ ٝ‬ده‪ ٜ‬تن‪ٙ‬نتی‬ ‫ساؽاٗ هد خایٍا‪ ٜ‬چ‪ٟ‬ادْ اظاا تالی ٔا٘ت‪ ٜ‬أا تنا‬ ‫‪ ۴‬سّ‪ ٝ‬ـع‪ٛ‬ه هد خایٍا‪ ۹۵ ٜ‬خ‪ٟ‬اٖ ایعتاه‪ ٜ‬ا٘ت‪.‬‬ ‫هد ایٗ ده‪ ٜ‬ت‪ٙ‬تی اظتمالَ تت‪ ٖٚ‬تغاار ٘عثت ت‪ٝ‬‬ ‫ده‪ ٜ‬ت‪ٙ‬تی ساؽاٗ هد دتث‪ ۸ ٝ‬لاد‪ ٜ‬اظاا تالی ٔا٘ت‬ ‫‪ ٚ‬تا ‪ ۳‬ـع‪ٛ‬ه هد خاینٍنا‪ ۶۷۶ ٜ‬خن‪ٟ‬ناٖ لنراد‬ ‫ٌرفت‪.‬‬ ‫مسی بذتریه پىبلتی زن لیگ‬ ‫قُرمبوبن اریپب شذ‬ ‫فًق ػتاسٌ اسطاوتهنىنی پناست ػنه طس نه‬ ‫سکًسدت ىفی دس سهگ قُش اوان اسیپا بٍ وا ش‬ ‫ثبت کشد‪.‬‬ ‫ِا‪ٔ ُ٘ٛ‬عی ف‪ٛ‬ق ظتاد‪ ٜ‬ادشا٘تا‪ٙ‬نی سنادی ظنٗ‬ ‫شدٔٗ ؼه ٌذؼت‪ ٝ‬هد تازی ٔماتُ دئاَ ٔاهدیت‬ ‫هد ِاً ل‪ٟ‬رٔا٘اٖ اد‪ٚ‬سا یه س‪ٙ‬اِتنی از هظنت‬ ‫هاه تا دو‪ٛ‬دهی ٔ‪ٙ‬فی هد تادیخ اد‪ٚ‬سا ت‪٘ ٝ‬أنػ‬ ‫ثثت ؼت‪ .‬عثک اعالْ ظایت ٌُ ِان‪٘ٛ‬نُ ٔعنی‬ ‫تعت از خراب ورهٖ س‪ٙ‬اِتی ٔماتُ دئاَ ٔاهدینت‬ ‫ت‪ ٝ‬دو‪ٛ‬ده تاری ا٘ری هد خراب ورهٖ س‪ٙ‬اِتنی‬ ‫هد تادیخ ِاً ل‪ٟ‬رٔنا٘ناٖ اد‪ٚ‬سنا دظنانت ون‪ٝ‬‬ ‫تتتریٗ س‪ٙ‬اِتی زٖ ایٗ دلاتت ‪ٞ‬ا ت‪ٛ‬ه‪.‬‬ ‫قطر میسببن پلی اف اسیب‬ ‫بب امریکبی جىًبی شذ‬ ‫فهفا اعال کشد کٍ دیذاس پلی اف ومایىذٌ اػها‬ ‫ی ا شیکایی جىًبی بشات صعًد بٍ جا جُاونی‬ ‫دس کشًس قطش‪ ،‬هضبان ایه دیسٌ اص ؼنابنقنا‬ ‫بشگضاس خًاَذ شذ‪.‬‬ ‫چ‪ٟ‬اد‪٘ٚ‬آ ظ‪ٕٟ‬ا‪ ٝ‬ترای ف‪ٛ‬تثاَ اظانا هد ٘ن نر‬ ‫ٌرفت‪ ٝ‬ؼت‪ ٜ‬و‪ ٝ‬تر ایٗ اظاض تآ ‪ٞ‬نای ا‪ٚ َٚ‬‬ ‫ه‪ٌ ْٚ‬ر‪ٞ ٜٚ‬ای ‪B ٚA‬ت‪ ٝ‬ـ‪ٛ‬دت ٔعنتنمنانٓ‬ ‫دا‪ٞ‬ی خاْ خ‪ٟ‬ا٘ی خ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬ت ؼت ‪٘ ٚ‬آ ظن‪ٟ‬نٕنان‪ٝ‬‬ ‫هیٍر تایت هد هیتاد سّی اف ؼا٘ط خن‪ٛ‬ه دا‬ ‫ترای حض‪ٛ‬د هد لغر أتحاٖ و‪ٙ‬ت‪.‬‬ ‫تا ایٗ ؼرایظ فافا اعالْ ورهۺ ٕ٘این‪ٙ‬نت‪ ٜ‬اظنانا‬ ‫ترای ا٘ى‪ ٝ‬تت‪ٛ‬ا٘ت دا‪ٞ‬ی خاْ خ‪ٟ‬ا٘ی لغر ؼن‪ٛ‬ه‬ ‫تایت تا ٕ٘ای‪ٙ‬ت‪ ٜ‬أریىای خ‪ٛٙ‬تی هینتاد ون‪ٙ‬نت‪،‬‬ ‫ایٗ هیتاد ت‪ٔ ٝ‬استا٘ی لغر ترٌساد خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ت ؼت تا‬ ‫چ‪ٟ‬ر‪ ٜ‬یىی هیٍر از تآ ‪ٞ‬ای دا‪ ٜ‬یافت‪ ٝ‬تن‪ ٝ‬اینٗ‬ ‫ه‪ٚ‬د‪ ٜ‬از تازی ‪ٞ‬ا ٔؽخؿ ؼ‪ٛ‬ه‪.‬‬ ‫هد ٌر‪A ٜٚ‬اظاا تآ اینراٖ تنا ‪ ٚ ۲۲‬ونر‪ٜ‬‬ ‫خ‪ٛٙ‬تی تا ‪ ۲۲‬أتااز ا‪ ٚ َٚ‬ه‪ٞ ْٚ‬عت‪ٙ‬ت ‪ ٚ‬ـعن‪ٛ‬ه‬ ‫خ‪ٛ‬هؼاٖ دا ت‪ ٝ‬خاْ خ‪ٟ‬ا٘ی لغر لغعی وره‪ ٜ‬ا٘ت‬ ‫أا هد ٌر‪B ٜٚ‬عرتعتاٖ‪ ،‬شاسٗ ‪ ٚ‬اظتنراِنانا تنا‬ ‫‪ ۶۵ ٚ ۶۸ ،۶۹‬أتااز ؼا٘ط خ‪ٛ‬ه دا هد تنازی‬ ‫‪ٞ‬ای اتی تایت أتحاٖ و‪ٙٙ‬ت‪.‬‬ ‫هد خت‪ َٚ‬أریىای خ‪ٛٙ‬تی ٘نانس تنانٓ ‪ٞ‬نای‬ ‫ترزیُ‪ ،‬ادشا٘تاٗ‪ ،‬او‪ٛ‬اه‪ٚ‬د‪ ،‬اد‪ٌٚ‬ن‪ٛ‬ئن‪ ،ٝ‬سنر‪ٚ ٚ‬‬ ‫ؼاّی ده‪ٞ ٜ‬ای ا‪ َٚ‬تنا ؼنؽنٓ دا تن‪ ٝ‬خن‪ٛ‬ه‬ ‫اختفاؾ هاه‪ ٜ‬ا٘ت‪.‬‬ ‫استبد بسرگ شطروج ارمىستبن‬ ‫در راٌ ایران‬ ‫اػتاد بضسگ طشح اس ىؼتاوی َفتٍ ایىذٌ بشات‬ ‫ا ادٌ ػاصت تهی لی ایشان بشات بناصت َنات‬ ‫اػهایی ‪َ ۲۲۲۲‬اوظی بٍ ایشان خًاَذ ا ذ‪.‬‬ ‫عی ٔذاورات ـ‪ٛ‬دت ٌنرفنتن‪ ٝ‬فنتداظنان‪ٖٛ‬‬ ‫ؼغر٘ح تا اظتاه تسدی ٌاتریُ ظرٌانعناناٖ‬ ‫لراد ؼت ‪ٚ‬ی از ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ت‪ ٜ‬تن‪ٔ ٝ‬نتت ‪ٞ‬ؽنت‬ ‫د‪ٚ‬ز ترای أاه‪ ٜ‬ظازی ‪ٞ‬ر چ‪ ٝ‬تاؽتر تآ ٔنّنی‬ ‫ایراٖ هد تازی ‪ٞ‬ای اظاایی ‪ ۲۲۲۲‬ت‪ ٝ‬ایراٖ ظفر‬ ‫و‪ٙ‬ت‪.‬‬ ‫ظرٌاعااٖ و‪ ٝ‬ظاتم‪ ٝ‬ظرٔرتاٍری تنانٓ ٔنّنی‬ ‫ؼغر٘ح ادٔ‪ٙ‬عتناٖ دا هد وناد٘نأن‪ ٝ‬هاده از‬ ‫ل‪ٟ‬رٔا٘اٖ خ‪ٟ‬اٖ هد ده‪ٞ ٜ‬ای ظ‪ٙ‬ی ٔنحنعن‪ٛ‬ب‬ ‫ٔی ؼ‪ٛ‬ه‪ .‬اظتاه تسدی از وؽ‪ٛ‬د ادٔ‪ٙ‬نعنتناٖ تنا‬ ‫هدخ‪ ٝ‬تاٗ إِّّی اظتا٘تاده ‪ ،۲۶۸۶‬هدخ‪ ٝ‬تنانٗ‬ ‫إِّّی ظریع ‪ ٚ ۲۶۳۹‬هدخ‪ ٝ‬تاٗ إِّنّنی تنرق‬ ‫اظای ‪۲۵۶۶‬‬ ‫لراد اظت اده‪ٚ‬ی تآ ّٔی ترای أاه‪ ٜ‬ظنازی‬ ‫تازی ‪ٞ‬ای اظناناینی ‪ٞ‬نا٘نص‪ ٚ‬تنعنت از ‪ٚ‬د‪ٚ‬ه‬ ‫ظروعااٖ تا حض‪ٛ‬د تٕاْ اعضای تنانٓ ٔنّنی‬ ‫ترٌساد ؼ‪ٛ‬ه‪.‬‬ ‫مذیر مسئًل یصبحب امتیبز‪ 9‬محمذ اشراقی‬ ‫سردبیر‪ 9‬سبولی اشراقی‬ ‫تبسیس ‪ - 0261 9‬زمیىٍ اوتشبر ‪ 9‬فرَىگی ‪َ -‬ىری ‪ -‬ادبی ‪ -‬علمی‬ ‫کذپستی‪ - 4052536129‬تلفه‪24301608 - 24310803 )130(9‬‬ ‫تلفبکس‪ - 24301605 9‬شمبرٌ َمراٌ ‪180330455719‬‬ ‫وشبوی ‪ 9‬تبریس خیبببن ازادی‪ -‬خیبببن مبراالن ورسیذٌ بٍ میذان فذک‬ ‫دفتر ریزوبمٍ ارک ‪ -‬چبپخبوٍ‪ 9‬پرویبن تبریس‬ ‫( ایتًص ایکهىجی ایل ) * شماسٌ ( ػایی ) ‪ * 1۰۰۰ 4‬ورزش و گردشگری‬ ‫هضبان سهگ قُش اوان اػها دس ششق شخص شذ‬ ‫کشًس َات تایلىذ‪ ،‬اسضت ی ییتىنا نهنضبناونان دیس‬ ‫گشیَی سهگ قُش اوان فًتبال اػها خًاَىذ بًد‪.‬‬ ‫ففُ ختیت ِاً ل‪ٟ‬رٔا٘اٖ ف‪ٛ‬تثناَ اظنانا هد ظناَ‬ ‫‪ٔ ۲۲۲۲‬ا٘‪ٙ‬ت ظاَ ٌذؼت‪ ،ٝ‬أعناَ ‪ٞ‬نٓ تن‪ ٝ‬ـن‪ٛ‬دت‬ ‫ٔتٕروس ‪ ٚ‬هد یه وؽ‪ٛ‬د ترٌساد ٔیؼ‪ٛ‬ه‪ .‬تنا اعنالْ‬ ‫‪ ،AFC‬هد ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬ؼرق اظاا وؽ‪ٛ‬د ‪ٞ‬نای تناینّن‪ٙ‬نت‪،‬‬ ‫‪ٚ‬یت‪ٙ‬اْ ‪ٔ ٚ‬اِسی ٔاستاٖ ٔرحّ‪ٌ ٝ‬ر‪ٞٚ‬ی ِاً ل‪ٟ‬رٔا٘ناٖ‬ ‫هد ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬ؼرق اظاا خ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬ت ت‪ٛ‬ه‪.‬‬ ‫و‪ٙ‬فتداظا‪ ٖٛ‬ف‪ٛ‬تثاَ اظاا ٌر‪ ٜٚ‬ت‪ٙ‬تی تآ‪ٞ‬ای حاضر‬ ‫هد ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬ؼرق اظاا دا اعالْ وره‪ .‬تآ‪ٞ‬ای فن‪ٛ‬تنثناَ‬ ‫اظتمالَ ‪ ٚ‬سرظس‪ِٛ‬اط ت‪ ٝ‬هِاُ ایٗ و‪ٔ ٝ‬د‪ٛ‬ز حرف‪ ٝ‬ای‬ ‫وعه ٘ىره٘ت‪ ،‬ایٗ ففُ هد دلناتنت ‪ٞ‬نای ِنانً‬ ‫ل‪ٟ‬رٔا٘اٖ اظاا حض‪ٛ‬د ٘نخن‪ٛ‬ا‪ٞ‬ن‪ٙ‬نت هاؼنت ‪ ٚ‬فن‪ٛ‬اله‬ ‫خ‪ٛ‬زظتاٖ ‪ ٚ‬ظسا‪ٞ‬اٖ اـف‪ٟ‬اٖ ‪ٕ٘ ۲‬ای‪ٙ‬ت‪ ٜ‬وؽ‪ٛ‬دٔاٖ هد‬ ‫ایٗ ٔعاتمات ‪ٞ‬عت‪ٙ‬ت‪.‬‬ ‫ٌر‪ ٜٚ‬ت‪ٙ‬تی تآ‪ٞ‬ای حاضر هد ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬ؼرق اظاا ون‪ٝ‬‬ ‫هد ِاً ل‪ٟ‬رٔا٘اٖ اظاا هد ظاَ ‪ ۲۲۲۲‬حض‪ٛ‬د هاد٘نت‬ ‫ت‪ ٝ‬ؼرح زیر اظتۺ‬ ‫گشیٌ ‪ F -‬هضبان بًسیشا تایلىذ‬ ‫تبریخچٍ شیمىبستیک در ایران‬ ‫ؼا٘ت‪ ً٘ٚ‬چاٗ‪ ،‬ا‪ٚ‬دا‪ٚ‬اده هایٕن‪٘ٛ‬نتز‬ ‫شاسٗ‪ِ ،‬و‪ ٖٛ‬ظاتی ظ‪ٍٙ‬اس‪ٛ‬د‪ ،‬تر٘ت‪ ٜ‬سّی‬ ‫اف (تاٗ هائدن‪ ٛ‬ونر‪ ٜ‬خن‪ٙ‬ن‪ٛ‬تنی ‪ٚ‬‬ ‫ت‪ٛ‬دیراْ ی‪٘ٛ‬ایتت تایّ‪ٙ‬ت)‬ ‫گشیٌ ‪ G -‬هضبان باوکًک تایلىذ‬ ‫سات‪ ْٛ‬ی‪٘ٛ‬ایتت تایّ‪ٙ‬ت‪ ،‬خو‪٘ٛ‬اْ هداٌ‪٘ٛ‬نس‬ ‫ور‪ ٜ‬خ‪ٛٙ‬تی‪ ،‬ی‪٘ٛ‬ایتت ظاتی فاّانسنانٗ‪،‬‬ ‫ّٔث‪ٛ‬دٖ ظاتی اظتراِاا‬ ‫ٌر‪ٔH - ٜٚ‬استاٖ ‪ٛٞ‬ؼی ٔا‪ٚ ٝٙ‬یت‪ٙ‬اْ‬ ‫چ‪٘ٛ‬ث‪ٛ‬ن ٔ‪ٛ‬تن‪ٛ‬دز ونر‪ ٜ‬خن‪ٙ‬ن‪ٛ‬تنی‪،‬‬ ‫ی‪ٛ‬و‪ٔٛ‬ا ‪ٞ‬ا شاسٗ‪ٛٞ ،‬اً٘ ‪ٚ‬ینتن‪ٙ‬ناْ ‪ٚ‬‬ ‫تر٘ت‪ ٜ‬سّی اف (یىی از ظ‪ٕ٘ ٝ‬این‪ٙ‬نت‪ٜ‬‬ ‫چاً٘‪ ،‬چ‪ ٖٛ‬یاتای چاٗ‪ ،‬ظنانت٘نی‬ ‫اظتراِاا ‪ ٚ‬وایا فاّاساٗ)‬ ‫گشیٌ ‪ I -‬هضبان جًَش بُشی اسضت‬ ‫وا‪ٚ‬ازاوی شاسٗ‪ٌٛ ،‬اٍ٘ص‪ ٚ‬چاٗ‪ ،‬خ‪ٞٛ‬ر هاداِتعن نانٓ‬ ‫ٔاِسی ‪ ٚ‬تر٘ت‪ ٜ‬سّی اف (یىی از تنانٓ ‪ٞ‬نای ا‪ِٚ‬عناٖ‬ ‫‪ٞ‬ا‪٘ٛ‬تای ور‪ ٜ‬خ‪ٛٙ‬تی ‪ ٚ‬س‪ٛ‬دت اف ظی تایّ‪ٙ‬ت)‬ ‫گشیٌ ‪ J-‬هضبان تایلىذ‬ ‫ؼاً٘ ‪ٞ‬ای چاٗ‪ ،‬چااٍ٘ادی ی‪٘ٛ‬ایتت تایّ‪ٙ‬ت‪ ،‬وانتنچن‪ٝ‬‬ ‫‪ ًٙٞ‬و‪ ٚ ًٙ‬تر٘ت‪ ٜ‬سّی اف (یىنی از تنانٓ ‪ٞ‬نای‬ ‫‪ٚ‬یعُ و‪ٛ‬ت‪ ٝ‬شاسٗ ‪ّٔ ٚ‬ث‪ٛ‬دٖ ‪ٚ‬یىت‪ٛ‬دی اظتراِاا)‬ ‫عثک اعالْ و‪ٙ‬فتداظان‪ ٖٛ‬فن‪ٛ‬تنثناَ اظنانا‪ ،‬اظنأنی‬ ‫وؽ‪ٛ‬د ‪ٞ‬ای ٔاستاٖ ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬غرب لاد‪ ٓٞ ٜ‬تعت از ٘‪ٟ‬اینی‬ ‫ؼتٖ تآ‪ٞ‬ا ٔعرفی خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ت ؼت‪.‬‬ ‫دایسان َفتٍ َجذَی سهگ بشتش‬ ‫دایسان َشت دیذاس َفتٍ َجذَی سهگ بشتش فًتبال ایشان اص ػًت کمهتٍ دایسان‬ ‫اعال شذ‪.‬‬ ‫اظأی ها‪ٚ‬داٖ ‪ٞ‬فت‪ٞ ٝ‬دت‪ِ ٓٞ‬اً ترتر ت‪ ٝ‬ؼرح زیر اظتۺ‬ ‫سیص جمعٍ ‪ ۲3‬بُمه ‪۰۰۲۲‬‬ ‫٘فت ٔعدت ظّإاٖ ‪ ٚ‬ستیت‪ٔ ٜ‬ؽ‪ٟ‬تۺ ها‪ٚ‬داٖۺ عّی ـفاینی‪ٔ -‬نحنٕنت عنغناینی‪-‬‬ ‫ٔحٕتعّی س‪ٛ‬دٔتمی‪ -‬ایٕاٖ و‪ٟ‬اػۺ ٘اظرۺ یتاهلل خ‪ٟ‬ا٘ثازی‬ ‫‪ٛٞ‬اهاد ت‪ٟ‬راٖ ‪ ٚ‬ظسا‪ٞ‬اٖۺ ها‪ٚ‬داٖۺ ظاتٔ‪ٟ‬تی ٔرخاٖ زاه‪ -ٜ‬ین‪ٛ‬ظنم ٔنغنر‪ٚ‬دی‪-‬‬ ‫یعم‪ٛ‬ب ظخ‪ٙ‬تاٖ‪ -‬عثاض داوی* ٘اظرۺ اِثرز حاخی س‪ٛ‬د‬ ‫فدر ظساظی ؼاراز ‪ ٚ‬ـ‪ٙ‬عت ٘فت اتاهاٖۺ ها‪ٚ‬داٖۺ د‪ٚ‬ح اهلل ؼریفی‪ٔ -‬حٕت دا‪ٞ‬ی‪-‬‬ ‫ـاِح عرب اتاهی‪ -‬ات‪ٛ‬اِفضُ ٌرخی* ٘اظرۺ ٔرتضی وریٕی‬ ‫ٔط دفع‪ٙ‬داٖ ‪ ٚ‬ف‪ٛ‬اله خ‪ٛ‬زظتاٖۺ ها‪ٚ‬داٖۺ ظعاه ‪ٚ‬فاساؽ‪ -ٝ‬حٕات ظثحا٘ی‪ٔ -‬رتضی‬ ‫ظّٕاٖ ٘صاه‪ -‬ؼثار ت‪ٟ‬ر‪ٚ‬زی * ٘اظرۺ حعاٗ خا٘ثاٖ‬ ‫ذ‪ٚ‬ب ا‪ ٗٞ‬اـف‪ٟ‬اٖ ‪ ٚ‬ساىاٖ ت‪ٟ‬راٖۺ ها‪ٚ‬داٖۺ وٕاُ غالٔی‪ -‬عثاض سن‪ٛ‬دحنانتدی‪-‬‬ ‫ظات أار لاظٕی‪ -‬سإاٖ فرخی ٔ‪ٟ‬ر * ٘اظرۺ عّارضا و‪ٟٛ‬دی‬ ‫٘عاخی ٔاز٘تداٖ ‪ٌٟ ٌُ ٚ‬ر ظارخاٖۺ ها‪ٚ‬داٖۺ عنثنتاِن‪ٙ‬نثنی سن‪ٛ‬دخنّنم‪ -‬عنّنی‬ ‫ٔارزاتاٍی‪ -‬أارٔحٕت ها‪ٚ‬هزاه‪ٔ -ٜ‬رتضی ٔ‪ٙ‬ف‪ٛ‬دیاٖ * ٘اظرۺ اظٕاعاُ ـفاری‬ ‫تراوت‪ٛ‬د ‪ ٚ‬اظتمالَۺ ها‪ٚ‬داٖۺ ٔ‪ٛ‬ع‪ٛ‬ه ت‪ٙ‬ااهی فره‪ -‬ادٔاٖ اظعتی‪ -‬ل‪ٟ‬رٔاٖ ٘دنفنی‪-‬‬ ‫ٔاثٓ حاتدی * ٘اظرۺ دضا ظخ‪ٙ‬تاٖ‬ ‫سرظس‪ِٛ‬اط ‪ ٚ‬اِ‪ٔٛ‬ا‪ٙ‬ا‪ ْٛ‬ادانۺ ها‪ٚ‬داٖۺ سااْ حاتدی‪ -‬ظعات لاظٕی‪ -‬حٕنانتدضنا‬ ‫افؽ‪ -ٖٛ‬حعاٗ زیادی * ٘اظرۺ ٔحعٗ ل‪ٟ‬رٔا٘ی‬ ‫حزف دختش تىهغ باص ایشان اص جذیل اوفشادت ؼابقا‬ ‫دختش تىهغ باص ایشان اص جذیل اوفشادت ؼابقا‬ ‫اسمللی ػطح یک جًاوان بشصیل حزف شذ‪.‬‬ ‫بهه‬ ‫ٔؽىات اِس‪ٞ‬را ـفی هد ٔعاتمات ت‪ٙ‬اط تاٗ إِّنّنی‬ ‫ظغح یه خ‪ٛ‬ا٘اٖ ترزیُ ؼنرونت ونره ‪ ٚ‬ینه‬ ‫ؼىعت ‪ ٚ‬یه سار‪ٚ‬زی دا ت‪ ٝ‬ثثت دظا٘ت‪.‬‬ ‫ـفی هد ه‪ٚ‬د ا‪ َٚ‬خت‪ َٚ‬ا٘فراهی تازی دا ت‪ٕ٘ ٝ‬ای‪ٙ‬نت‪ٜ‬‬ ‫چه ‪ٚ‬اٌذاد وره ‪ ٚ‬حذف ؼت‪.‬‬ ‫ا‪ ٚ‬هد ه‪ٚ‬د ا‪ َٚ‬خت‪ َٚ‬ه‪٘ٚ‬فر‪ ٜ‬ت‪ٕٞ ٝ‬را‪ٞ ٜ‬نٓ تنانٕنی‬ ‫أریىایی خ‪ٛ‬ه ت‪ ٝ‬سار‪ٚ‬زی دظات ‪ ٚ‬دا‪ٞ‬ی ه‪ٚ‬د تنعنت‬ ‫ؼت‪.‬‬ ‫بضسیل‬ ‫٘تایح ت‪ ٝ‬ؼرح زیر اظتۺ‬ ‫ه‪ٚ‬د ٘خعت خت‪ َٚ‬ا٘فراهی‬ ‫ٔؽىات اِس‪ٞ‬را ـفی از ایراٖ ( د٘ىا‪ ۸۲ ًٙ‬خ‪ٛ‬ا٘ناٖ‬ ‫خ‪ٟ‬اٖ) ـفر‪ -‬أاّی ظٕاىاِ‪ٚٛ‬ا از چه ( د٘ىان‪ٙ‬نً‬ ‫‪ ۷۸‬خ‪ٛ‬ا٘اٖ خ‪ٟ‬اٖ) ‪۲‬‬ ‫أتااز ٔعاتم‪ٝ‬ۺ ‪۶-۶ ٚ ۲-۶‬‬ ‫ه‪ٚ‬د ٘خعت خت‪ َٚ‬ه‪٘ٚ‬فر‪ٜ‬‬ ‫ٔرحّ‪ ٝ‬یه ‪ٞ‬ؽتٓ ٘‪ٟ‬اییۺ تآ ٔؽترن ـفی از اینراٖ‬ ‫‪ ٚ‬ه٘اال اترا‪ٞ‬اْ از أریىا ‪ -۲‬تنانٓ ٔؽنتنرن ا٘نا‬ ‫وا٘تیات‪ ٛ‬از تسدیُ ‪ٔ ٚ‬اِ‪ٛ‬ی‪ٙ‬ا د‪ٚٚ‬ی‪ٙ‬عىا از ِ‪ٟ‬عتناٖ ‪۶‬‬ ‫أتااز ٔعاتم‪ٝ‬ۺ ‪۷ -۶۲ ٚ ۶-۶ ،۶-۴‬‬ ‫اساضی باصاسچٍ صىایع دػتی سیػتات تاسیخی کىذیان ػىذداس شذ‬ ‫ذیشکل هشاث فشَىگی‪ ،‬گشدشگشت ی صىایع دػتی ارسبایجان ششقی اص اخز ػىذ‬ ‫اسکهت اساضی باصاسچٍ صىایع دػتی ی پاسکهىگ سیػتات تاسیخی کىذیان خنبنش‬ ‫داد‪.‬‬ ‫احٕت حٕس‪ ٜ‬زاه‪ ٜ‬هد خٕع خثرٍ٘اداٖ‪ ،‬افس‪ٚ‬هۺ ایٗ اداضی ت‪ٔ ٝ‬عاحت ‪ٞ ۶۲‬نساد ‪ٚ‬‬ ‫‪ٔ ۵۹۹‬ترٔرتع هد ‪ٚ‬د‪ٚ‬هی د‪ٚ‬ظتای و‪ٙ‬ت‪ٚ‬اٖ لراد هاده ‪ ٚ‬عثک تر٘أ‪ٝ‬دیسی‪ٞ‬ای سانػ‬ ‫د‪ ٚ‬ت‪ٛ‬ظظ ٔاراث فر‪ٍٙٞ‬ی اظتاٖ عراحی الزْ ترای ایداه تازادچ‪ ٝ‬ـ‪ٙ‬ایع هظتی ‪ٚ‬‬ ‫سادوا‪ٚ ًٙ‬د‪ٚ‬هی اخرا خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ت ؼت‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی اظ‪ٟ‬اد هاؼتۺ ت‪ ٝ‬ه٘ثاَ تالغ ‪ٞ‬ای ٔعتٕر سایٍا‪ّٔ ٜ‬نی د‪ٚ‬ظنتنای ون‪ٙ‬نت‪ٚ‬اٖ ‪ٚ‬‬ ‫سضی تًػعٍ ی غىی ػاصت ًصٌ طبًعا‬ ‫عاین َماَىگی ا ًس ػهاػی‪ ،‬اجتماعی ی ا ىهتی بنش‬ ‫سضی تًػعٍ ی غىی ػاصت ًصٌ طبًعا ارسبایجنان‬ ‫تاکهذ کشد‪.‬‬ ‫ت‪ٌ ٝ‬سادغ د‪ٚ‬اتظعٕ‪ٔٛ‬ی اهاد‪ٜ‬وُ ٔاراثفر‪ٞ‬ن‪ٙ‬نٍنی‪،‬‬ ‫ٌرهؼٍری ‪ ٚ‬ـ‪ٙ‬ایعهظتی اذدتایداٖ ؼرلی‪ ،‬تنراب‬ ‫ٔحٕتی د‪ٚ‬ز ه‪ٚ‬ؼ‪ٙ‬ث‪ ۲۵ ٝ‬ت‪ٔ ٕٟٗ‬نا‪ ۶۴۲۲ ٜ‬از ٔن‪ٛ‬ز‪ٜ‬‬ ‫ٔغث‪ٛ‬عات اذدتایداٖ‪ٚ ،‬الع هد خا٘‪ ٝ‬تادیخی ـّحد‪ٛ‬‬ ‫تازهیت وره‪.‬‬ ‫ٔعا‪ٕٞ ٖٚ‬ا‪ٍٙٞ‬ی أ‪ٛ‬د ظااظی‪ ،‬اختٕاعی ‪ ٚ‬أن‪ٙ‬نانتنی‬ ‫اظتا٘تاد اذدتایداٖ ؼرلی هد ایٗ تازهیت تا تاوات تن‪ٝ‬‬ ‫ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬تت‪ ٖٚ‬ؼه ٔ‪ٛ‬ز‪ٔ ٜ‬غث‪ٛ‬عنات اذدتنایندناٖ‪ ،‬از‬ ‫خّٕ‪ٛٔ ٝ‬ز‪ٜٞ‬ای ادزؼٕ‪ٙ‬ت ‪ ٚ‬غ‪ٙ‬ی وؽ‪ٛ‬د اظنت‪ ،‬اهأن‪ٝ‬‬ ‫هاهۺ ایداه ٔ‪ٛ‬ز‪ٔ ٜ‬غث‪ٛ‬عات عی ه‪ٌ ٝٞ‬ذؼت‪ ٝ‬یىنی از‬ ‫ٔ‪ٟٓ‬تریٗ هغتغ‪ٞ ٝ‬ای اظتاٖ ت‪ٛ‬ه و‪ ٝ‬خ‪ٛ‬ؼثخنتنا٘ن‪ ٝ‬تنا‬ ‫ساٍاری ‪ٞ‬ای اـحاب دظا٘‪ٔ ٚ ٝ‬غثن‪ٛ‬عنات اظنتناٖ ‪ٚ‬‬ ‫حٕایت ‪ٞ‬ای ٔتیروُ ٔحترْ ٔاراثفر‪ٍٙٞ‬ی ایٗ أنر‬ ‫ٔاراث فر‪ٍٙٞ‬ی‪ ،‬ـ‪ٙ‬ایع هظتی ‪ٌ ٚ‬رهؼٍری اذدتایداٖ ؼرلی هد داظنتنای اخنذ‬ ‫ٔاِىات اداضی ٔرت‪ٛ‬ط ت‪ ٝ‬تازادچ‪ ٝ‬ـ‪ٙ‬ایع هظتی ‪ ٚ‬سادوا‪ٚ ًٙ‬د‪ٚ‬هی‪ ،‬اینٗ ٔن‪ٟ‬نٓ‬ ‫عی د‪ٚ‬ز‪ٞ‬ای اخار ٔحمک ؼت‪.‬‬ ‫حٕس‪ ٜ‬زاه‪ ٜ‬اهأ‪ ٝ‬هاهۺ تا اخرای عرح تازادچ‪ ٝ‬ـ‪ٙ‬ایع هظتی ‪ ٚ‬سادونان‪ٙ‬نً ‪ٚ‬د‪ٚ‬هی‬ ‫د‪ٚ‬ظتای تادیخی و‪ٙ‬ت‪ٚ‬اٖ‪ ،‬فرـت د‪٘ٚ‬ک تازاد ـ‪ٙ‬ایعهظتی ‪ٙٞ‬رٔ‪ٙ‬تاٖ ایٗ د‪ٚ‬ظتا ‪ٚ‬‬ ‫‪ٕٞ‬اٗع‪ٛ‬د ادائ‪ ٝ‬ختٔات ت‪ٟ‬تر ترای ٌرهؼٍراٖ فرا‪ ٓٞ‬خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ت ؼت و‪ ٝ‬هد ایٗ داظتا‬ ‫تٕأی تالغ ‪ٞ‬ای خ‪ٛ‬ه دا اتخاذ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬آ وره تا هد و‪ٛ‬تا‪ٜ‬تریٗ زٔاٖ ٕٔىنٗ اینٗ‬ ‫‪ٞ‬تف دا ٔحمک ظازیٓ‪.‬‬ ‫د‪ٚ‬ظتای تادیخی ‪ ٚ‬زیثای و‪ٙ‬ت‪ٚ‬اٖ هد فاـّ‪ ۶۲ ٝ‬واّ‪ٔٛ‬تری تثریس ‪ ۶۸ ٚ‬واّ‪ٔٛ‬تنری‬ ‫ؼ‪ٟ‬ر اظى‪ ،ٛ‬هادای ‪ ۶۵۶‬خا٘‪ٛ‬اد ‪٘ ۴۵۲ ٚ‬فر خٕعات اظت و‪ ٝ‬اغّه ا٘‪ٟ‬نا تن‪ ٝ‬وناد‬ ‫وؽا‪ٚ‬دزی ‪ ٚ‬هأتادی ‪ ٚ‬ـ‪ٙ‬ایع هظتی اؼتغاَ هاد٘ت‪.‬‬ ‫ایٗ د‪ٚ‬ظتا و‪ ٝ‬هد ‪ ۶۵‬ادهیث‪ٟ‬ؽت ‪ ۶۳۷۶‬تا ؼٕاد‪ ۶۸۵۷ ٜ‬ت‪ ٝ‬ع‪ٛٙ‬اٖ یىی از اثاد ّٔنی‬ ‫ایراٖ ت‪ ٝ‬ثثت دظات‪ ٜ‬اظت‪ ،‬ت‪ ٝ‬ع‪ٛٙ‬اٖ یىی از عدایه ٌرهؼٍنری اینراٖ تنا اب‬ ‫‪ٛٞ‬ای هِسذیر خس‪ ٚ‬اثادی اظت و‪ ٝ‬سر‪٘ٚ‬ت‪ ٜ‬اٖ از چ‪ٙ‬ت ظاَ ٌنذؼنتن‪ ٝ‬هد ٘ن‪ٛ‬تنت‬ ‫ادظاَ ترای ثثت خ‪ٟ‬ا٘ی لراد هاده‪.‬‬ ‫د‪ٚ‬ظتای ـخر‪ ٜ‬ای و‪ٙ‬ت‪ٚ‬اٖ تا لتٔت تاػ از ‪ٞ‬فت ‪ٞ‬ساد ظاَ هد ٔناناٖ هد‪ ٜ‬ای‬ ‫تاـفا ‪ ٚ‬و‪ٙ‬اد د‪ٚ‬هخا٘‪ ٝ‬سراتی ت‪ٕٞ ٝ‬اٗ ٘اْ ‪ٚ‬الع ؼت‪ ٚ ٜ‬ظنرفنانت ‪ٞ‬نای فنرا‪ٚ‬ا٘نی‬ ‫ترای تازهیت ٌرهؼٍراٖ هاخّی ‪ ٚ‬خادخی هاده؛ ایٗ ٔىاٖ خس‪ ٚ‬ینىنی از ظن‪ٝ‬‬ ‫د‪ٚ‬ظتای ؼٍفت اٍ٘اس خ‪ٟ‬اٖ اظت و‪ ٝ‬فمظ ‪ ٕٝ٘ٛ٘ ۲‬از اٖ هد أریىای ؼٕاِی ‪ٚ‬‬ ‫واساه‪ٚ‬واای تروا‪ٚ ٝ‬خ‪ٛ‬ه هاده‪.‬‬ ‫ارسبایجان‬ ‫ٔ‪ٔ ٟٓ‬حمک ؼت‪.‬‬ ‫ا‪ ٚ‬ت‪ٛ‬ظع‪ ٚ ٝ‬غ‪ٙ‬ی ظازی ٔ‪ٛ‬ز‪ٔ ٜ‬غث‪ٛ‬عات اذدتایداٖ دا‬ ‫تا ٌرها‪ٚ‬دی خرایت ه‪ٚ‬د‪ٜٞ‬ای ٔخنتنّنم تنادینخنی‪،‬‬ ‫خف‪ٛ‬ـا ه‪ٚ‬د‪ ٜ‬ا٘مالب اظالٔی ضنر‪ٚ‬دی ها٘عنت ‪ٚ‬‬ ‫ٌفتۺ ایٗ ٘ىت‪ ٝ‬ترای ‪ٍٕٞ‬ناٖ اؼنىناد اظنت ون‪ٝ‬‬ ‫اذدتایداٖ از ساؽٍأاٖ ح‪ٛ‬ز‪ ٜ‬چاج ‪ٔ ٚ‬نغنثن‪ٛ‬عنات‬ ‫وؽ‪ٛ‬د ت‪ٛ‬ه‪ ٚ ٜ‬هد ـت‪ٜٞ‬ای ٌذؼت‪ ٝ‬اثاد فاخری دا هد‬ ‫تادیخ ت‪ ٝ‬ثثت دظا٘نت‪ ٜ‬اظنت‪ِ ،‬نذا الزْ اظنت تنا‬ ‫تخػ ‪ٞ‬ای ٔختّم ه‪ٚ‬د‪ٞ ٜ‬ای تادیخی ت‪ٛٔ ٝ‬ز‪ ٜ‬فعنّنی‬ ‫افس‪ٚ‬ه‪ ٜ‬ؼ‪ٛ‬ه تا ؼا‪ٞ‬ت فعاِات ٔ‪ٛ‬ز‪ٜ‬ای غ‪ٙ‬ی تر تاؼآ‪.‬‬ ‫ٔعا‪ٕٞ ٖٚ‬ا‪ٍٙٞ‬ی أ‪ٛ‬د ظااظی‪ ،‬اختٕاعی ‪ ٚ‬أن‪ٙ‬نانتنی‬ ‫اظتا٘تاد اذدتایداٖ ؼرلی ‪ ،‬ترتات د‪ٚ‬ز٘أن‪٘ ٝ‬نٍناداٖ‬ ‫خ‪ٛ‬اٖ ‪ٔ ٚ‬تع‪ٟ‬ت ت‪ٔ ٝ‬غث‪ٛ‬عات ٔىت‪ٛ‬ب دا ٔن‪ٟ‬نٓ تنرینٗ‬ ‫الزٔ‪ ٝ‬عرـ‪ٔ ٝ‬غث‪ٛ‬عات ها٘عت ‪ٌ ٚ‬فتۺ لغعا ت‪ٛ‬ظعن‪ٝ‬‬ ‫دظا٘‪ٞ ٝ‬ای هیداتاَ هد ساؽثره ا‪ٞ‬تاف دظنا٘ن‪ ٝ‬ای ‪ٚ‬‬ ‫اثرٌذادی ٌعتره‪ ٜ‬وؽ‪ٛ‬د‪ ،‬أری ٔ‪ ٟٓ‬اظت أا تناینت‬ ‫تخاعر هاؼت‪ ٝ‬تاؼآ و‪ٔ ٝ‬غث‪ٛ‬عات ٔىت‪ٛ‬ب ‪ٕٛٞ‬اد‪ ٜ‬هد‬ ‫تادیخ ٔا٘تٌاد ‪ ٚ‬لاتُ هظترض هد ‪ٞ‬ر ه‪ٚ‬د‪ ٚ ٜ‬زٔناٖ‬ ‫‪ٞ‬عت‪ٙ‬ت‪ٔ ،‬یتایعت هد ایٗ داظتا ساؽىع‪ٛ‬تاٖ ‪ ٚ‬ا٘دٕنٗ‬ ‫ـ‪ٙ‬فی د‪ٚ‬ز٘أن‪٘ ٝ‬نٍناداٖ اینٗ حن‪ٛ‬ز‪ ٜ‬تن‪ ٝ‬تنرتنانت‬ ‫د‪ٚ‬ز٘أ‪ٍ٘ ٝ‬اداٖ خ‪ٛ‬اٖ تسرهاز٘ت تا اینٗ حن‪ٛ‬ز‪ ٜ‬سن‪ٛ‬ینا‪،‬‬ ‫‪ٕٛٞ‬اد‪ ٜ‬هد خریاٖ تاؼت‪.‬‬ ‫شیٕ‪ٙ‬اظتاه ٘خعتاٗ تاد ‪ ٚ‬تغ‪ٛ‬د غار دظٕی هد ظناَ‬ ‫‪ ۶۳۵۲‬ت‪ٛ‬ظظ ؼخفی ت‪٘ ٝ‬اْ أاٖ اِ‪ ٝ‬ساهٌنر٘نی ون‪ٝ‬‬ ‫یه د‪ٚ‬ظی ت‪ٛ‬ه ت‪ ٝ‬ایراٖ ا‪ٚ‬ده‪ ٜ‬ؼت ‪ .‬سناهٌنر٘نی هد‬ ‫‪ٚ‬دزؼ‪ٟ‬ای هتعتا٘ی ‪ ،‬تنا حنرونات دینتنٕنانه ‪ٚ‬‬ ‫شیٕ‪ٙ‬اظتاه ‪ ،‬واد خ‪ٛ‬ه دا هد ؼن‪ٟ‬نر تنثنرینس اغناز‬ ‫ٕ٘‪ٛ‬ه ‪ٚ .‬ی از ‪ٕٞ‬اٖ اتتنتای وناد تنا ٔنمنا‪ٔٚ‬نت ‪ٚ‬‬ ‫وادؼى‪ٙ‬ی ترخی از ا‪ٞ‬اِی ٔدث‪ٛ‬د ت‪ ٝ‬ترن ٔنحنُ ‪ٚ‬‬ ‫حض‪ٛ‬د هد ت‪ٟ‬راٖ ؼت ‪.‬‬ ‫هد ت‪ٟ‬راٖ ٘اس افراهی چ‪ٔ ٖٛ‬حٕ‪ٛ‬ه اظحالنی ‪ٔ ،‬نانر‬ ‫احٕت ـف‪ٛ‬ی ‪ ٚ‬عت‪ ٜ‬ای هیٍر ترای ٘خنعنتنانٗ تناد‬ ‫شیٕ‪ٙ‬اظتاه دا اغاز وره٘ت ‪ .‬فنعناِنانتن‪ٟ‬نای ا‪ِٚ‬نان‪ٝ‬‬ ‫شیٕ‪ٙ‬اظت‪ٟ‬ا هد ٔحُ غ‪ٛ‬دخا٘‪ ، ٝ‬سادن ؼن‪ٟ‬نر فنعنّنی‬ ‫ا٘داْ ٔی ؼت ‪ .‬تعت‪ٞ‬ا هد اظتاٖ خراظاٖ اظتاه عنّنی‬ ‫یساهاه هوتر ت‪ٙ‬ایی ‪ٛٙٔ ٚ‬چ‪ٟ‬ر ٔ‪ٟ‬نراٖ هد اٖ خنغن‪ٝ‬‬ ‫شیٕ‪ٙ‬اظتاه دا سی ٌرفت‪ٙ‬ت ‪ .‬الای ظساض س‪ٛ‬د ا‪ِٚ‬نانٗ‬ ‫ظرسرظت فتداظا‪ ٖٛ‬شیٕ‪ٙ‬اظتاه ت‪ٛ‬ه ون‪ ٝ‬هد ظناَ‬ ‫‪ ۶۳۲۶‬ت‪ٟٙ‬ا ت‪ٔ ٝ‬تت ‪ٔ ۳‬ا‪ ٜ‬ع‪ٟ‬ت‪ ٜ‬هاد ایٗ ٔعنون‪ِٛ‬نانت‬ ‫ؼت ‪ .‬سط از ‪ٚ‬ی ٘فرت اِ‪ ٝ‬حاج ع إی ت‪ ٝ‬عن‪ٙ‬ن‪ٛ‬اٖ‬ ‫٘خعتاٗ دئاط فتداظا‪ ٖٛ‬اغاز ت‪ ٝ‬واد وره ‪ .‬د‪ٚ‬ظای‬ ‫تعتی فتداظا‪ ٖٛ‬تا ت‪ ٝ‬أر‪ٚ‬ز هد ٔعو‪ِٛ‬ات‪ٟ‬ای ٔح‪ ِٝٛ‬تا‬ ‫حت ت‪ٛ‬اٖ ت‪ ٝ‬تالغ ‪ ٚ‬و‪ٛ‬ؼػ سرهاخت‪ٝ‬ا٘ت ‪ .‬دئنانط‬ ‫فعّی فتداظا‪ ٖٛ‬الای هوتر احٕت ٔحتؽٕی ‪ٞ‬عتن‪ٙ‬نت‬ ‫و‪ ٝ‬از ل‪ٟ‬رٔا٘اٖ اظثک شیٕ‪ٙ‬اظتاه ٔی تاؼ‪ٙ‬ت ‪.‬‬ ‫فعاِات ‪ٚ‬دزغ ایر‪ٚ‬تاه ت‪ٛٔ ٝ‬ازات ت‪ٛ‬ظع‪ ٝ‬اغ هد‬ ‫ه٘اا از ظاِ‪ٟ‬ای اتتتایی ه‪ ۷۲ ٝٞ‬ؼٕعی تن‪ ٝ‬ـن‪ٛ‬دت‬ ‫سراو‪ٙ‬ت‪ ٜ‬هد ایراٖ اغاز ؼت‪ٙٔ .‬ثنع اـنّنی أن‪ٛ‬زغ‬ ‫ایر‪ٚ‬تاه از عریک فإّ‪ٟ‬ای تف‪ٛ‬یری ت‪ٟ‬ا‪ٔ ٝ‬ی ؼت ‪ٚ‬‬ ‫ٔرتااٖ ‪ٚ‬دزؼی تا اٍِ‪ ٛ‬ترهادی از اٖ ت‪ ٝ‬یاهٌانری ‪ٚ‬‬ ‫أ‪ٛ‬زغ هیٍراٖ ٔی سرهاخنتن‪ٙ‬نت‪ .‬سنط از ٔنتتنی‬ ‫وادٌا‪ٟٞ‬ای أ‪ٛ‬زؼی ون‪ٛ‬تنا‪ٔ ٜ‬نتت هد تنرخنی‬ ‫ها٘ؽٍا‪ٟٞ‬ا ترای ها٘ؽد‪ٛ‬یاٖ هختر ‪ ٚ‬سعر زینر ٘ن نر‬ ‫فتداظا‪ٚ ٖٛ‬دزؼ‪ٟ‬ای ‪ٍٕٞ‬ا٘ی ترٌساد ؼت ‪ٔ ٚ‬تدن‬ ‫ٔرتاٍری أاهٌی خعٕا٘ی تا ٌرایػ دیتٕنانه ‪ٚ‬‬ ‫ایر‪ٚ‬تاه ت‪ ٝ‬ؼروت و‪ٙٙ‬تٌاٖ هاه‪ ٜ‬ؼت‪.‬‬ ‫دؼت‪ ٝ‬ایر‪ٚ‬تاه از ظاَ ‪ ۶۳۷۵‬دظٕا” ت‪ٛ‬ظظ وٕنانتن‪ٝ‬‬ ‫تاٗ إِّّی إِساه ت‪ ٝ‬ع‪ٛٙ‬اٖ یىی از زیر ؼاخ‪ٞ ٝ‬ای‬ ‫فتداظا‪ ٖٛ‬خ‪ٟ‬ا٘ی شیٕ‪ٙ‬اظتاه ؼ‪ٙ‬احت‪ ٝ‬ؼنت أنا هد‬ ‫ایراٖ ت‪ ٝ‬عّت تٕروس ـرف فتداظا‪ٞ ٖٛ‬ای لنثنّنی‬ ‫د‪ٚ‬ی شیٕ‪ٙ‬اظتاه ‪ٙٞ‬ری‪ ،‬اینر‪ٚ‬تنانه عنٕنتتنا تن‪ٝ‬‬ ‫ـ‪ٛ‬دت غار ٔ‪ٙ‬عدٓ ‪ ٚ‬سراو‪ٙ‬ت‪ ٜ‬تحت ٘ ر ا٘دٕ‪ٟٙ‬نای‬ ‫‪ٚ‬دزؼی أاهٌی خعٕا٘نی ‪ ٚ‬فنتداظنان‪ٚ ٖٛ‬دزغ‬ ‫‪ٍٕٞ‬ا٘ی ( ‪ ٚ‬تاؽتر هد تخػ تا٘‪ٛ‬اٖ ) ت‪ ٝ‬فعاِات خن‪ٛ‬ه‬ ‫اهأ‪ٔ ٝ‬ی هاه‪ٞ .‬ر چ‪ٙ‬ت و‪ ٝ‬ایٗ دؼنتن‪ ٝ‬دظنٕنا” ٔنی‬ ‫تایعتی زیر ٘ ر فتداظا‪ ٖٛ‬شیٕ‪ٙ‬اظتاه ایراٖ فعاِات‬ ‫ٔی ٕ٘‪ٛ‬ه‪.‬‬ ‫ا‪ِٚ‬اٗ حض‪ٛ‬د دظٕی ایراٖ هد عرـ‪ ٝ‬تاٗ إِّّنی هد‬ ‫ظاَ ‪ ۶۳۷۸‬هد وؽ‪ٛ‬د تّغادظتاٖ تا هع‪ٛ‬ت فتداظا‪ٖٛ‬‬ ‫خ‪ٟ‬ا٘ی از تا٘‪ٛ‬اٖ ایرا٘ی ا٘داْ ؼت ‪ ٚ‬ا‪ِٚ‬نانٗ ونتناب‬ ‫ل‪ٛ‬ا٘اٗ ‪ٔ ٚ‬مردات ها‪ٚ‬دی هد ظاَ ‪ ۶۳۷۹‬ت‪ٛ‬ظظ خا٘ٓ‬ ‫ؼ‪ٟ‬ر‪ ٜ‬حما٘ی ل‪ٟ‬رٔاٖ اظثک شیٕ‪ٙ‬اظتاه ایراٖ ترخٕ‪ٝ‬‬ ‫ٌرهیت‪ .‬ا‪ِٚ‬اٗ ه‪ٚ‬د‪ ٜ‬ها‪ٚ‬دی تاٗ إِّّنی ‪ ٚ‬ونادٌنا‪ٜ‬‬ ‫أ‪ٛ‬زؼی هد تخػ تا٘‪ٛ‬اٖ تا حض‪ٛ‬د خا٘ٓ ف‪ ٝٔٛ‬ا هد‬ ‫ظاَ ‪ ۶۳۸۳‬هد ت‪ٟ‬راٖ ترٌساد ؼت ‪.‬‬ ‫هد تخػ الایاٖ سط از تردظی هلنانک فنتداظنان‪ٖٛ‬‬ ‫شیٕ‪ٙ‬اظتاه ‪ ٚ‬ت‪ٛ ٙٔ ٝ‬د فعاَ ظنازی ؼناخن‪ٞ ٝ‬نای‬ ‫هیٍر تحت ٘ ر فتداظا‪ ٖٛ‬خ‪ٟ‬ا٘ی شیٕ‪ٙ‬اظتاه ٔا٘‪ٙ‬ت‬ ‫ترأس‪ِٛ‬اٗ‪ ،‬اور‪ٚ‬شیٓ ‪ ،‬دیتٕنانه ‪ ٚ‬اینر‪ٚ‬تنانه ‪ٚ‬‬ ‫ساٍاری ‪ٞ‬ای دیاظت ٔحترْ فتداظا‪ ٖٛ‬خ‪ٙ‬اب الای‬ ‫ٔحتؽٕی ‪ٔ ٚ‬عاعتت ٔعو‪ِٛ‬اٗ ظازٔاٖ ترتات تت٘نی‬ ‫‪ ٚ‬وٕات‪ّٔ ٝ‬ی إِساه ایٗ دؼت‪ ٝ‬دظنٕنا” تن‪ ٝ‬عن‪ٙ‬ن‪ٛ‬اٖ‬ ‫یىی از زیر ؼاخ‪ٞ ٝ‬ای فتداظا‪ ٖٛ‬شینٕن‪ٙ‬ناظنتنانه‬ ‫ظازٔا٘ت‪ٞ‬ی ؼت ‪ ٚ‬الای ٔحٕ‪ٛ‬ه اـّی ( هتار ظناتنک‬ ‫فتداظا‪ ٖٛ‬شیٕ‪ٙ‬اظتاه) ت‪ ٝ‬ع‪ٛٙ‬اٖ ٔعون‪ َٛ‬ونٕنانتن‪ٝ‬‬ ‫ایر‪ٚ‬تاه ٔعرفی ‪ ٚ‬ایؽاٖ ٘اس تا ‪ٕٞ‬ىادی الای ‪ٞ‬اهی‬ ‫لاظٕس‪ٛ‬د (از ل‪ٟ‬رٔا٘اٖ تآ ّٔی شیٕ‪ٙ‬اظتاه ‪ٙٞ‬نری ‪ٚ‬‬ ‫ها٘ؽد‪ٛ‬ی وادؼ‪ٙ‬اظی ادؼت ترتات تت٘ی ) ‪ ٚ‬خنا٘نٓ‬ ‫تم‪ٛ‬ائی ( ٘ایه دئاط فتداظا‪ ٖٛ‬هد أ‪ٛ‬د تا٘‪ٛ‬اٖ ) تن‪ٝ‬‬ ‫ٔغاِع‪ ٚ ٝ‬تحماک هد ٔ‪ٛ‬ده ایر‪ٚ‬تاه سرهاخت‪ ٚ ٝ‬ا‪ِٚ‬انٗ‬ ‫اده‪ٚ‬ی اظتعتاه یاتی خ‪ٟ‬ت أن‪ٛ‬زغ اـن‪ َٛ‬سناین‪ٝ‬‬ ‫ایر‪ٚ‬تاه ‪ ٚ‬تا هع‪ٛ‬ت از عاللٕن‪ٙ‬نتاٖ ‪ ٚ‬لن‪ٟ‬نرٔنا٘ناٖ‬ ‫‪ٚ‬دزؼی ‪ ٚ‬شیٕ‪ٙ‬اظتاه هد تادیخ ‪ ۲۲۲۶۲۲۶۳۸۵‬هد‬ ‫ت‪ٟ‬راٖ تؽىاُ ؼت‪.‬‬ ‫از اتتتای ظاَ ‪ ۶۳۸۶‬فتداظا‪ ٖٛ‬شیٕ‪ٙ‬اظتاه خن‪ٟ‬نت‬ ‫ت‪ٛ‬ظع‪ ٝ‬دؼت‪ ٝ‬ایر‪ٚ‬تاه هد اتعاه عٕ‪ٔٛ‬ی ‪ ٚ‬ل‪ٟ‬رٔا٘ی ‪ٚ‬‬ ‫‪ٕٞ‬چٕاٗ افسایػ ها٘ػ ‪ ٚ‬اعالعات ٔرتااٖ تنر٘نأن‪ٝ‬‬ ‫‪ٞ‬ای أ‪ٛ‬زؼی ٔتعته ‪ٙٔ ٚ‬عدٕی دا اغاز ٕ٘‪ٛ‬ه‪.‬‬ ‫ا‪ِٚ‬اٗ ه‪ٚ‬د‪ ٜ‬ترتات ٔرتی ‪ ٚ‬ها‪ٚ‬د هد تنخنػ النایناٖ‬ ‫اتتتای تاتعتاٖ ‪ ۶۳۸۶‬هد ؼ‪ٟ‬رظتاٖ ؼا‪ٞ‬ر‪ٚ‬ه اغاز ؼت‬ ‫‪ ٚ‬ا‪ِٚ‬اٗ ه‪ٚ‬د‪ ٜ‬ها‪ٚ‬دی تاٗ إِّّی هد ؼ‪ٟ‬ری‪ٛ‬د ‪ٞ‬نٕناٖ‬ ‫ظاَ ت‪ٛ ٙٔ ٝ‬د اؼ‪ٙ‬ا ظازی ٔرتااٖ ‪ٚ ٚ‬دزؼىناداٖ تنا‬ ‫ل‪ٛ‬ا٘اٗ تاٗ إِّّی ایٗ دؼت‪ ٝ‬تا ‪ٕٞ‬ىادی فنتداظنان‪ٖٛ‬‬ ‫خ‪ٟ‬ا٘ی شیٕ‪ٙ‬اظتاه زیر ٘ ر ٔنتدض فنرا٘عن‪ٛ‬ی هد‬ ‫ت‪ٟ‬راٖ ترٌساد ؼت‪.‬‬ ‫ا‪ِٚ‬اٗ ٔعاتمات دظٕی تنانٗ اِنٕنّنّنی تنانٓ ٔنّنی‬ ‫تسدٌعاالٖ ایراٖ از ؼ‪ٟ‬ری‪ٛ‬د ‪ ۶۳۸۶‬تنا ؼنرونت هد‬ ‫ٔعاتمات خاْ خ‪ٟ‬ا٘ی اظسا٘اا اغاز ؼت‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه ارک

روزنامه ارک 5521

روزنامه ارک 5521

شماره : 5521
تاریخ : 1401/03/28
روزنامه ارک 5520

روزنامه ارک 5520

شماره : 5520
تاریخ : 1401/03/26
روزنامه ارک 5519

روزنامه ارک 5519

شماره : 5519
تاریخ : 1401/03/25
روزنامه ارک 5518

روزنامه ارک 5518

شماره : 5518
تاریخ : 1401/03/24
روزنامه ارک 5517

روزنامه ارک 5517

شماره : 5517
تاریخ : 1401/03/23
روزنامه ارک 5516

روزنامه ارک 5516

شماره : 5516
تاریخ : 1401/03/22
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!