روزنامه ارک شماره 5442 - مگ لند

روزنامه ارک شماره 5442

روزنامه ارک شماره 5442

روزنامه ارک شماره 5442

‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫گرانی گوشت‬ ‫موجب کبهش‬ ‫پوست مورد‬ ‫نیبز صنعت‬ ‫چرم است‬ ‫شعبرو‬ ‫گفتبر‬ ‫راست و‬ ‫دروغ‬ ‫صفحِ ‪۳‬‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫* شنبه ‪ 03‬بهمن ‪ 01 * 0033‬فوریه ‪ 01 * 2322‬رجب ‪ * 0000‬سبل سی و دوم ( اوتوز ایکینجی ایل ) * شمبره ( سبیی ) ‪ 8* 2002 :‬صفحه *قیمت‪23333:‬ریبل * ایمیل‪www.arkonline* ark.tabriz@yahoo.com :‬‬ ‫ض‪١‬جط ا‪ٛ‬واله‪:‬‬ ‫ٗزیس ترت ض‪ٝ‬ا‪ٛ‬چی ‪:‬‬ ‫ایشاى اهادُ هطاسوت دس عولیاتّای‬ ‫حفظ صلح هلل هتحذ است‬ ‫دس بشجام بِ بشخی ًىتِّا تَجِ ًطذ ٍ هطىالتی پیص اهذ وِ هیبیٌین‬ ‫هشی ٍ هیش دس ٍاوسی ًضدُّا‬ ‫دس صَست ابتالبِ وشًٍا ‪ 9۹‬دسصذ‬ ‫بیطتش است‬ ‫صفحِ ‪۴‬‬ ‫رخایش ساّبشدی واالّای اساسی‬ ‫وطَس دس باالتشیی سطح است‬ ‫صفحِ ‪7‬‬ ‫اؾتب‪ٛ‬ساض اشضثبیزب‪ ٙ‬قطهی‪:‬‬ ‫صفحِ ‪۲‬‬ ‫ارسبایجاىضشلی جضٍ پٌج‬ ‫استاى بشتش دس پزیشش گشدضگشاى‬ ‫خاسجی است‬ ‫ضشٍست الذام ّوگاًی بشای هذیشیت‬ ‫هَج ضطن وشًٍا‬ ‫صفحِ ‪8‬‬ ‫منظوم یبدداشت‬ ‫ارتیق گووه نمک ائو ییخبر‬ ‫*مذیرمسئول ‪-‬محمّذ اشراقی‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫سرمقبله‬ ‫مذیرمسئول ‪ -‬محمّذ اشراقی‬ ‫ضعاسٍ گفتاس ساست ٍ دسٍغ‬ ‫قؼ‪ٞ‬ض ‪ٝ‬قؼبض ‪١‬طز‪ٝ ٝ‬ؾیٔ‪ ٠‬ا‪ٛ‬س‪ .‬قعؼع‪ٞ‬ض ٗعخعْ وکعٖ ‪ٝ‬‬ ‫ُ‪ٞ‬ـ ػْ٘ ٗی ً‪ٜ‬س‪ .‬قؼبض زض ‪ٛ‬وف ظثب‪ ٙ‬ظعب‪١‬عط ٗعی‬ ‫ُطزز‪ .‬آجت‪ ٠‬قؼ‪ٞ‬ض ث‪ ٠‬ػطن‪١ ٠‬بی ٗرعتعٔعق زض‪ٛٝ‬عی ‪ٝ‬‬ ‫ثیط‪ٛٝ‬ی ٗی ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬س اقطاف زاقت‪ ٠‬ثبقس‪ .‬اقعطاف قعؼع‪ٞ‬ض‬ ‫کطزی ‪ ٝ‬ر٘ؼی ث‪ٗ ٠‬ؿبئْ‪٘١ ،‬یک‪ ٠‬ذ‪ٞ‬زًبض ػْ٘ ‪ٛ‬ع٘عی‬ ‫ً‪ٜ‬س یؼ‪ٜ‬ی ٗی ت‪ٞ‬ا‪ُ ٙ‬لت ثرف اضازی قؼ‪ٞ‬ض ٗخْ ‪ِٛ‬ب‪ٟ‬‬ ‫اضازی وکٖ ‪ٝ‬هتی ًبض ٗی ً‪ٜ‬س ً‪ ٠‬نعببعت قعؼع‪ٞ‬ض‬ ‫ثر‪ٞ‬ا‪١‬س‪ .‬زض ٗ‪ٞ‬ضز قؼبض‪ ٠ً ،‬ثرف ثیب‪ٛ‬ی قؼ‪ٞ‬ض تعٔعوعی‬ ‫ٗی ق‪ٞ‬ز‪ ،‬توؿیٖ ث‪ٜ‬سی ک‪ٞ‬م نبزم اؾت‪ .‬یؼع‪ٜ‬عی ثعیعب‪ٙ‬‬ ‫‪ٝ‬اهؼیت ٗ‪ٞ‬ر‪ٞ‬ز زض بیط‪ ٠‬زیس ٗی ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬س ثط‪ٞ‬ض ُعی‪ٜ‬کعی‬ ‫ا‪ٛ‬زبٕ ُیطز‪ .‬یؼ‪ٜ‬ی ا‪ٛ‬چ‪ ٠‬اظ زیس‪١ ٟ‬ب ُلت‪ٗ ٠‬ی قع‪ٞ‬ز ٗعی‬ ‫ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬س ٗ‪ٞ‬ضز تطزیس هطاض ُیطز‪ً .‬بض ًکق ‪ٝ‬اهؼعیعت اظ‬ ‫قؼبض ‪١‬ب ؾبز‪ ٝ ٟ‬اؾب‪ٛ ٙ‬یؿت‪ ،‬ثٌٔ‪ٛ ٠‬یبظ ثع‪ ٠‬قعؼع‪ٞ‬ض ‪ٝ‬‬ ‫اُب‪١‬ی زاضز‪ٛ .‬وط‪ ٠‬اؿبظی‪ ٚ‬توؿیٖ ث‪ٜ‬سی ُلعتعبض‪١‬عب ثع‪٠‬‬ ‫ضاؾت ‪ ٝ‬زض‪ٝ‬ؽ ‪٘١‬ی‪ٜ‬زبؾت‪ .‬ؾ‪ٜ‬زف ضاؾعت ‪ ٝ‬زض‪ٝ‬ؽ‬ ‫ؾر‪ٜ‬ب‪ ٙ‬ث‪ٞ‬یػ‪ ٟ‬ؾر‪ٜ‬ب‪ٗ ٙ‬عثحعط زض ظ‪ٛ‬عسُعی رعبضی ‪ٝ‬‬ ‫ؾط‪ٞٛ‬قت اتی اکطاز ‪ ٝ‬ر‪ٞ‬اٗغ ًبضی ؾرت ‪ٛ ٝ‬یبظٗع‪ٜ‬عس‬ ‫ا‪ٞٛ‬اع تبٗالت اؾت‪ .‬پصیطـ کٔ‪ ٠‬ای اظ‪٢‬بضات زیِعطا‪ٙ‬‬ ‫اظ ای٘‪ٜ‬ی ٗطٔ‪ٞ‬ه ثطذ‪ٞ‬ضزاض ‪ٛ‬یؿت‪ .‬ثب ایع‪ٜ‬عٌع‪ ٠‬ضػعبیعت‬ ‫ان‪ ّٞ‬ای٘‪ٜ‬ی زض ای‪ٜٞ٘‬ضز‪ ،‬پط‪١‬یع اظ پصیطـ ثی ٗطبٓعؼع‪٠‬‬ ‫ُلتبض‪١‬ب ت‪ٞ‬نی‪ٗ ٠‬ی ُطزز‪ .‬هبثْ تبْٗ اؾت ًع‪ ٠‬ػعبٗع‪٠‬‬ ‫ٗطزٕ‪ ،‬زض ثطذ‪ٞ‬ضز ثب ا‪ٞٛ‬اع اظ‪٢‬بضات ضایذ ث‪ ٠‬ا‪ٞٛ‬اع ؾ‪ْ٢‬‬ ‫ا‪ِٛ‬بضی ‪ ،‬تؿبٗح ‪ ٝ‬اط٘ی‪ٜ‬ب‪ ٙ‬ؿیط الظٕ ُطکعتعبض‪ٛ‬عس‪ .‬ایع‪ٚ‬‬ ‫ثب‪ٝ‬ض تو‪ٞ‬یت ٗی ق‪ٞ‬ز ً‪ ٠‬اؿعٔعت ٗکعٌعالت اکعطاز ‪ٝ‬‬ ‫ر‪ٞ‬اٗغ اظ ای‪ٗ ٚ‬ؿیط ‪ٝ ٝ‬یػُی ثی٘بض ُ‪ ٠ٛٞ‬ضایذ ٗجتال ثع‪٠‬‬ ‫ا‪ٛ‬ؿب‪٢ٛ‬ب ‪ٛ‬بقی ٗی ُطزز‪.‬‬ ‫‪ 23‬روز تب اجرای صذور مجوزهبی‬ ‫الکترونیکی کسب و کبر‬ ‫اص ‪ ۱8‬اسفٌذ هاُ ّوِ فشایٌذ دسیافت هجَصّای وسب ٍ‬ ‫واس بایذ بِ صَست الىتشًٍیىی ٍ غیش حضَسی اًحجحام‬ ‫ضَد ٍ دستگاُ ّای صادسوٌٌذُ هجَص بایذ دس دسگحاُ‬ ‫هلی هجَصّا هذاسن الصم سا باسگزاسی وٌٌذ‪.‬‬ ‫یٌی اظ زؾتِب‪١ٟ‬بی نبزض ً‪ٜٜ‬س‪ٗ ٟ‬ز‪ٞ‬ظ ‪ٝ‬ظاضت تؼعب‪ٙٝ‬‬ ‫ًبض ‪ ٝ‬ضکب‪ ٟ‬ارت٘بػی اؾت ً‪ ٠‬ثبیس زضُب‪ ٟ‬ایع‪ٜ‬عتعط‪ٛ‬عتعی‬ ‫ترههی ذ‪ٞ‬ز ضا ث‪ ٠‬زضُب‪ٔٗ ٟ‬ی ٗز‪ٞ‬ظ‪١‬ب ٗتهْ ً‪ٜٜ‬س ‪ٝ‬‬ ‫اظ ا‪ ٙ‬ططین ث‪ٗ ٠‬توبضیب‪ ٙ‬پبؾد ز‪ٜ١‬س‪ٗ .‬ؼعب‪ ٙٝ‬تع‪ٞ‬ؾعؼع‪٠‬‬ ‫اقتـبّ ‪ٝ‬ظیط ًبض ُلت‪ :‬ثطزاقت‪ٗ ٚ‬ب‪ٛ‬غ اذعص ٗعزع‪ٞ‬ظ ‪ٝ‬‬ ‫ثطزاقت‪ٞٗ ٚ‬ا‪ٛ‬غ زؾت ‪ ٝ‬پب ُیط ت‪ٓٞ‬یس ً‪ٜٜ‬س‪ ،ٟ‬ثعضُتطیع‪ٚ‬‬ ‫ًٌ٘ی اؾت ً‪ٗ ٠‬ی ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬یٖ ث‪ ٠‬ت‪ٓٞ‬یسً‪ٜٜ‬عسُعب‪ ٙ‬زاقعتع‪٠‬‬ ‫ثبقیٖ‪.‬‬ ‫ٗح٘‪ٞ‬ز ًطی٘ی ثیطا‪ٛٞٛ‬س زض ٗهببج‪ ٠‬اذعتعهعبنعی ثعب‬ ‫ذجط‪ِٛ‬بض ذجطُعاضی نسا ‪ ٝ‬ؾی٘ب ثب ثیب‪ ٙ‬ای‪ٗ ٠ٌٜ‬کعبؿعْ‬ ‫ذب‪ِٛ‬ی قبْٗ ا‪ ٙ‬زؾت‪ ٠‬اظ ٗکبؿٔی ٗیق‪ٞ‬ز ً‪ ٠‬زض ذب‪٠ٛ‬‬ ‫‪ ٝ‬ثس‪ ٙٝ‬ایزبز ؾط ‪ ٝ‬نسا ‪ٗ ٝ‬عاب٘ت ضا‪ ٟ‬ا‪ٛ‬ساظی قع‪ٞ‬ز‬ ‫اکع‪ٝ‬ز‪ :‬ثبیس ًبضی ً‪ٜ‬یٖ ً‪ ٠‬ت‪ٓٞ‬یس ًطز‪ ٙ‬ضابت قع‪ٞ‬زل‬ ‫‪١‬ط ًؿی ً‪ٗ ٠‬یذ‪ٞ‬ا‪١‬س ت‪ٓٞ‬یس ً‪ٜ‬س ٗؿیط ضا ثطایف ثعبظ‬ ‫ً‪ٜ‬یٖل وطاً‪ ٠‬اظازی ت‪ٓٞ‬یس ٗیت‪ٞ‬ا‪ٛ‬س ض‪ٛٝ‬ن ًؿت ‪ً ٝ‬بض‬ ‫ضا زض ًک‪ٞ‬ض ث‪ ٠‬اضٗـب‪ ٙ‬ا‪ٝ‬ضز‪.‬‬ ‫ٗؼب‪ ٙٝ‬ت‪ٞ‬ؾؼ‪ ٠‬اقتـبّ ‪ٝ‬ظیط ًبض ثب ثیب‪ ٙ‬ای‪ً ٠ٌٜ‬ؿی ًع‪٠‬‬ ‫ٗیذ‪ٞ‬ا‪١‬س ت‪ٓٞ‬یس ً‪ٜ‬س وطا ثبیس تحت ککبض ثبقس ‪ٞٗ ٝ‬ضز‬ ‫ؾ‪ٞ‬اّ هطاض ُیطز ُلت‪ :‬زؾتِب‪١ٟ‬بی ببً٘یتی ٗرتٔلی‬ ‫زض ببّ نس‪ٝ‬ض ٗز‪ٞ‬ظ ‪١‬ؿت‪ٜ‬س ‪ٗ ٝ‬ب ا‪ٓٝ‬ی‪ٝ ٚ‬ظاضترعب‪ٛ‬ع‪ ٠‬ای‬ ‫‪١‬ؿتیٖ ً‪ ٠‬ای‪ً ٚ‬بض ضا قط‪ٝ‬ع ًطزیٖ اال‪ ٙ‬نس‪ٝ‬ض ٗزع‪ٞ‬ظ‬ ‫ٗکب‪ٝ‬ض‪١ ٟ‬بی ًبضاکطی‪ٜ‬ی‪ ،‬قتبه ز‪١‬ع‪ٜ‬عس‪١ ٟ‬عب ‪ً ٝ‬عبکع‪٠‬‬ ‫ًبضاکطی‪ٜ‬ی ‪١‬ب ؾ‪ ٠‬ض‪ٝ‬ظ‪ ٟ‬اؾعت ‪١ ٝ‬عیعر زضذع‪ٞ‬اؾعت‬ ‫ً‪ٜٜ‬س‪ٟ‬ای ‪ٛ‬جبیس ثیکتط اظ ؾ‪ ٠‬ض‪ٝ‬ظ زض نق ث٘ب‪ٛ‬س‪.‬‬ ‫هعاٍى اٍل سییس جوَْس بش تَسعِ ًظاست‬ ‫ٍ ثبات دس باصاس واالّای اساسی تاویذ وشد‬ ‫هعاٍى اٍل سییس جوَْس با اضاسُ بِ تاوحیحذ‬ ‫سییس جوَْس هبٌی بش ایجاد ثبات دس بحاصاس‬ ‫واالّای اساسی‪ ،‬اص ٍصاستخاًِ ّای صٌحعحت‪،‬‬ ‫هعذى ٍتجاست‪،‬جْادوطاٍسصی ٍ دادگستشی‬ ‫ٍّوچٌیی ساصهاى بسیج خحَاسحت تحابحشای‬ ‫باصسسی گستشدُ دسسطح وطَسالذاهات الصم‬ ‫سا اًجام دٌّذ‪.‬‬ ‫ًشخ اسد یاساًِای دلیل تفاٍت لیوت ًاى دس ًاًَاییّا‬ ‫هذیشول ّواٌّگی اسد ٍ ًحاى ضحشوحت‬ ‫باصسگاًی دٍلتی ایشاى گفت‪ :‬بحا تحَجحِ‬ ‫بِ ‪ً ۲‬شخی بَدى لیوت اسد یحاساًحِ ای‪،‬‬ ‫ًشخ ًاى اص ًاًَایی بِ ًحاًحَایحی دیحگحش‬ ‫هتفاٍت است‪.‬‬ ‫پبیِب‪ ٟ‬اطالع ضؾب‪ٛ‬ی ٗؼب‪ ٙٝ‬ا‪ ّٝ‬ضییؽ ر٘ع‪٢‬ع‪ٞ‬ض‪ٗ،‬عحع٘عس ٗعرعجعطاقعبض‪ ٟ‬ثع‪٠‬‬ ‫تبًیسضییؽ ر٘‪ٞ٢‬ض ٗج‪ٜ‬ی ثط ایزبز حجبت زض ثعبظاض ًعبال‪١‬عبی اؾعبؾعی‪ ،‬اظ‬ ‫‪ٝ‬ظاضترب‪١ ٠ٛ‬بی ن‪ٜ‬ؼت‪ٗ ،‬ؼس‪ ٝ ٙ‬تزبضت‪ ،‬ر‪٢‬عبز ًکعب‪ٝ‬ضظی ‪ٝ‬زازُؿعتعطی‬ ‫‪٘١ٝ‬چ‪ٜ‬ی‪ ٚ‬ؾبظٗب‪ ٙ‬ثؿیذ ذ‪ٞ‬اؾت تب ثطای ثبظضؾی ُؿتطز‪ ٟ‬زضؾعطعح ًکع‪ٞ‬ض‬ ‫اهساٗبت الظٕ ضا ا‪ٛ‬زبٕ ز‪ٜ١‬س‪.‬زض ‪٘١‬ی‪ ٚ‬ظٗی‪ٗ ٠ٜ‬وطض قس ثبظضؾی‪ ٚ‬زضد ثطوؿعت‬ ‫هی٘ت ٗهطف ً‪ٜٜ‬س‪ ٟ‬زض ٗـبظ‪١ ٟ‬ب ‪ ٝ‬ذطز‪ ٟ‬کط‪ٝ‬قی ‪١‬ب ثط ٗج‪ٜ‬بی ببقعیع‪ ٠‬ؾع‪ٞ‬ز‬ ‫هب‪ٛٞٛ‬ی ضا تحت ‪ٛ‬ظبضت ثیکتط هطاض ز‪ٜ١‬س‪ .‬ػعال‪ ٟٝ‬ثعطایع‪ ٚ‬اطعالع ضؾعب‪ٛ‬عی ‪ٝ‬‬ ‫اٗ‪ٞ‬ظـ ٗطزٕ ت‪ٞ‬ؾط ضؾب‪١ ٠ٛ‬ب زض ذه‪ٞ‬ل زضد هی٘ت ت‪ٓٞ‬یس ً‪ٜٜ‬س‪ ٟ‬ثط ض‪ٝ‬ی‬ ‫ًبال‪١‬ب تکسیس ق‪ٞ‬ز‪ٝ.‬ظاضت ر‪٢‬بز ًکب‪ٝ‬ضظی ‪ٛ‬یع ُعاضقی اظ ت‪ٞ‬ظیغ ‪ٞ١‬ق٘ع‪ٜ‬عس‬ ‫ُ‪ٞ‬قت ‪ ٝ‬ثط‪ٛ‬ذ اضائ‪ٗ ٝ ٠‬وطض قس ض٘‪ ٚ‬اکعایف تؼساز پعٔعتعلعطٕ ‪١‬عبی اضائع‪٠‬‬ ‫ای‪ٜ‬تط‪ٛ‬تی‪ ،‬ؾطح ت‪ٞ‬ظیغ زض ضاؾتبی ت‪ٜ‬ظیٖ ثبظاض ‪ً ٝ‬ب‪١‬ف هی٘ت ‪١‬عب ُؿعتعطـ‬ ‫پیسا ً‪ٜ‬س‪.‬‬ ‫ٗح٘س بؿ‪ ٚ‬رالٓی اکعع‪ٝ‬ز‪ :‬تعساثعیعطی‬ ‫ثطای ُ‪ٜ‬سٕ ٗ‪ٞ‬ضز ‪ٛ‬یعبظ ‪ٛ‬عب‪ٛ‬ع‪ٞ‬ایعی ‪١‬عب زض‬ ‫ایبٕ تؼطیالت ‪ٞٛ‬ض‪ٝ‬ظ ا‪ٛ‬سیکیعس‪ ٟ‬قعس‪ ٟ‬تعب‬ ‫ٗکٌٔی زض تبٗی‪ٛ ٚ‬ب‪ٗ ٙ‬طزٕ ث‪ٝ ٠‬ر‪ٞ‬ز ‪ٛ‬یبیس‪ٗ .‬سیطًْ ‪٘١‬ب‪ٜ١‬عِعی اضز ‪ٛ ٝ‬عب‪ٙ‬‬ ‫قطًت ثبظضُب‪ٛ‬ی ز‪ٓٝ‬تی ایطا‪ُ ٙ‬لت‪ :‬تؼیی‪ ٚ‬هی٘ت ‪ٛ‬ب‪ ٙ‬ث‪ً ٠‬بضُط‪ ٟٝ‬اؾتب‪١ ٙ‬عب‬ ‫ؾپطز‪ ٟ‬قس‪ ٟ‬اؾت تب ثطاؾبؼ تکریم ذ‪ٞ‬ز ‪ٞٗ ٝ‬هؼیت ظٗب‪ٛ‬ی ‪ٌٗ ٝ‬ب‪ٛ‬ی هی٘عت‬ ‫ُصاضی ضا ا‪ٛ‬زبٕ ز‪ٜ١‬س ً‪ ٠‬ثب ای‪ٝ ٚ‬ر‪ٞ‬ز ثط ٗج‪ٜ‬بی ٗوتضیبت اؾتب‪١ ٙ‬ب ٗع٘عٌع‪ٚ‬‬ ‫اؾت هی٘ت اضز ‪ ٝ‬ث‪ ٠‬طجغ ‪ٛ‬ب‪ ٙ‬اکعایف یبثس‪ ،‬اٗب ای‪ ٚ‬اکعایف زض ؾعطعح ٗعٔعی‬ ‫‪ٛ‬یؿت‪.‬رالٓی اکع‪ٝ‬ز‪ :‬تبٗی‪ ٚ‬اضز ذجبظی‪١‬ب اظ کط‪ٝ‬ـ ُ‪ٜ‬سٕ یبضا‪ٞٛ ٠ٛ‬ع یعی ‪ٝ‬‬ ‫‪ٞٛ‬ع ‪ ۲‬اؾت ً‪٘١ ٠‬ی‪ ٚ‬اٗط ٗ‪ٞ‬رت قس‪ ٟ‬تب هی٘ت ‪ٛ‬ب‪ ٙ‬اظ یی ‪ٛ‬ب‪ٞٛ‬ایی ث‪ٛ ٠‬ب‪ٞٛ‬ایی‬ ‫زیِط ٗتلب‪ٝ‬ت ثبقس‪.‬ث‪ُ ٠‬لت‪ٝ ٠‬ی‪ُ ،‬طو‪ ٠‬پیک‪٢ٜ‬بزاتی زض ذه‪ٞ‬ل تی ‪ٛ‬طذعی‬ ‫قس‪ ٙ‬اضظ ٗططح قس‪ ٟ‬اؾت‪ ،‬اٗب کؼال ؾیبؾت ز‪ٓٝ‬ت تخجیت هی٘ت ‪١‬عبؾعت تعب‬ ‫ککبضی ث‪ٗ ٠‬طزٕ ‪ٝ‬اضز ‪ٛ‬ک‪ٞ‬ز‪ٗ.‬سیطًْ ‪٘١‬ب‪ِٜ١‬ی اضز ‪ٛ ٝ‬ب‪ ٙ‬قطًت ثبظضُعب‪ٛ‬عی‬ ‫ز‪ٓٝ‬تی ایطا‪ُ ٙ‬لت‪ :‬زض ببّ ببضط تبٗی‪ ٚ‬اضز ذجبظی‪١‬ب اظ ٗحْ کط‪ٝ‬ـ ُ‪ٜ‬سٕ‬ ‫ثب ‪ٛ ۲‬طخ ‪ ۰۹۹ ٝ ۶۶۶‬ت‪ٗٞ‬ب‪ ٙ‬ثطبؿت ٗز‪ٞ‬ظ‪١‬ب ن‪ٞ‬ضت ٗیُیطز‪.‬‬ ‫ضییؽ ً٘یؿی‪ ٙٞ‬تٔلین ث‪ٞ‬زر‪:٠‬‬ ‫حذالل حمَق ضاغالى دس سال ایٌذُ‬ ‫‪ ۰۹‬دسصذ افضایص هییابذ‬ ‫ضئیؽ ثرف ػل‪ٛٞ‬ی ثی٘بضؾتب‪ٗ ٙ‬ؿیح زا‪ٛ‬ک‪ٞ‬ضی‪:‬‬ ‫افضایص هشی ّای وشًٍایی دٍس اص اًتظاس ًیست‪،‬‬ ‫سیش صعَدی اٍهیىشٍى‬ ‫سئیس وویسیَى تلفیک بحَدجحِ ‪۱۴۹۱‬‬ ‫گفت‪ :‬حمَق واسهٌذاى ٍ واسگشاًی وِ‬ ‫ووتشیی هیضاى دسیحافحتحی سا داسًحذ‬ ‫(حذالل حمَق ّا) بشاساس بشًاهِ سیضی‬ ‫اًجام ضذُ دس بَدجِ سال ایٌذُ وطَس‪،‬‬ ‫‪ ۰۹‬دسصذ افضایص هییابذ‪.‬‬ ‫سئیس بخص عفًَی بیواسستاى هسیحح‬ ‫داًطَسی دسباسُ احتوال باال سفحتحی‬ ‫هشی ٍ هیشّای وشًٍایحی‪ ،‬گحفحت‪:‬‬ ‫وطَس ها ّوچٌاى دس سیش صحعحَدی‬ ‫هبتالیاى دس پیه اٍهیىشٍى لشاس داد‪.‬‬ ‫ب٘یسضضب ببری ثبثبیی اکع‪ٝ‬ز‪ :‬ثط‪٘١‬ی‪ ٚ‬اؾبؼ ‪ ٝ‬زض ث‪ٞ‬زر‪ ،٠‬بساهعْ بعوع‪ٞ‬م‬ ‫ًبضً‪ٜ‬ب‪ ٙ‬زض ؾبّ ای‪ٜ‬س‪ ٟ‬پ‪ٜ‬ذ ٗیٔی‪١ ۶۹۹ ٝ ٙٞ‬عاض ت‪ٗٞ‬ب‪ ٝ ٙ‬بعساهعْ بعوع‪ٞ‬م‬ ‫ثبظ‪ٛ‬کؿتِب‪ٛ ٙ‬یع پ‪ٜ‬ذ ٗیٔی‪ ٙٞ‬ت‪ٗٞ‬ب‪ ٙ‬تؼیی‪ ٚ‬قس‪ ٟ‬اؾت‪٘ٛ.‬بی‪ٜ‬س‪ٗ ٟ‬طزٕ ‪١‬ع٘عسا‪ٝ ٙ‬‬ ‫کبٗ‪ٜ‬ی‪ ٚ‬زض ٗزٔؽ ق‪ٞ‬ضای اؾالٗی اظ‪٢‬بض زاقت‪ :‬ثط ایع‪ ٚ‬اؾعبؼ ثعطای ؾعبّ‬ ‫رسیس‪ٗ ،‬یعا‪ ٙ‬بو‪ٞ‬م ‪١‬بی پبیی‪ً٘(ٚ‬تطی‪ ٚ‬ضهٖ) ‪ ۶۹‬زضنس ‪ ٝ‬بو‪ٞ‬م ‪١‬بی ثعبال‬ ‫(ضهٖ ‪١‬بی ثبال) ‪ ۲۹‬زضنس اکعایف ٗییبثس‪.‬ببری ثعبثعبیعی تهعطیعح ًعطز‪:‬‬ ‫اػتجبضات ذ‪ٞ‬ثی زض ث‪ٞ‬زر‪ ۲۸۹۲ ٠‬ثطای ب‪ٞ‬ظ‪ٗ ٟ‬ؿٌ‪ ٚ‬زض ‪ٛ‬ظعط ُعطکعتع‪ ٠‬قعس‪ٟ‬‬ ‫وطاً‪ٗ ٠‬ؿٌ‪ًٔ ٚ‬یس‪ٝ‬اغ‪ ٟ‬ث‪ٞ‬زر‪ً ًْ ٠‬ک‪ٞ‬ض زض ؾبّ ‪ٗ ۲۸۹۲‬حؿ‪ٞ‬ه ٗیق‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی تبًیس ًطز‪ :‬ث‪ٞ‬زر‪ ۲۸۹۲ ٠‬یٌی اظ پط اٗیستطی‪ ٚ‬ث‪ٞ‬زر‪١٠‬بی تس‪ٝ‬یع‪ ٚ‬قعس‪ٟ‬‬ ‫ثطای اهکبض ٗطزٕ ‪٘١ ٝ‬چ‪ٜ‬ی‪ ٚ‬ب‪ٞ‬ظ‪١ ٟ‬بی ت‪ٓٞ‬یس ‪ ٝ‬اقتـبّ زض ان‪ٜ‬بف ٗرعتعٔعق‬ ‫اؾت‪.‬ضییؽ ً٘یؿی‪ ٙٞ‬تٔلین ث‪ٞ‬زر‪ ۲۸۹۲ ٠‬اظ‪٢‬بض زاقت‪ :‬ثطای ‪ٛ‬رؿتعیع‪ ٚ‬ثعبض‬ ‫‪١ ۲۲۹‬عاض ٗیٔیبضز ت‪ٗٞ‬ب‪ ٙ‬زض ن‪ٜ‬س‪ٝ‬م‪١‬بی اؾتب‪ٛ‬ی زض ‪ٛ‬ظط ُطکت‪ ٠‬قس‪ ٠ً ٟ‬ثعطای‬ ‫‪١‬ط اؾتب‪ٗ ٙ‬جٔؾ ؾ‪١ ٠‬عاض ٗیٔیبضز ت‪ٗٞ‬ب‪ٗ ٙ‬ی ق‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫پیبٕ طجطؾی‪ ،‬ثعب اقعبض‪ ٟ‬ثع‪ ٠‬ایع‪ٜ‬عٌع‪٠‬‬ ‫ا‪ٗٝ‬یٌط‪ ٙٝ‬زض ٗوبیؿ‪ ٠‬ثب ؾبیط ؾع‪ٞ‬یع‪٠‬‬ ‫‪١‬بی ًط‪ٛٝ‬ب ثیکتط ً‪ٞ‬زًب‪ ٙ‬ضا زضُیعط‬ ‫ٗععی ًعع‪ٜ‬ععس اظعع‪٢‬ععبض ًععطز‪ :‬ػععسٕ‬ ‫‪ٝ‬اًؿی‪ٜ‬بؾی‪ ٙٞ‬زض ثطاثط ًط‪ٛٝ‬ب یٌی اظ ٗ‪٘٢‬تطی‪ ٚ‬ػٔت‪١‬بی اثتالی ً‪ٞ‬زًب‪ ٙ‬ثع‪٠‬‬ ‫ا‪ٗٝ‬یٌط‪ ٙٝ‬اؾت‪ٝ.‬ی اکع‪ٝ‬ز‪ :‬تؼطیٔی ٗساضؼ ‪ٗ ٝ‬طاًع اٗ‪ٞ‬ظقی یٌی زیِط اظ‬ ‫ػٔت‪١‬بیی اؾت ً‪ًٞ ٠‬زًب‪ ٙ‬زض ؾ‪ٞ‬ی‪١ ٠‬بی هجٔی ً٘تط ث‪ً ٠‬ط‪ٛٝ‬ب ٗجتال قس‪ٛ‬س‪.‬‬ ‫ػض‪١ ٞ‬یئت ػٔ٘ی زا‪ٛ‬کِب‪ ٟ‬ث‪ ٠‬قبیغتطی‪ٛ ٚ‬کب‪١٠ٛ‬بی ا‪ٗٝ‬یٌط‪ ٙٝ‬اقعبض‪ً ٟ‬عطز ‪ٝ‬‬ ‫اکع‪ٝ‬ز‪ :‬زض ثیکتط ٗجتالیب‪ ٙ‬ا‪ٗٝ‬یٌط‪ ٙٝ‬ث‪ ٠‬قٌْ ؾطٗبذ‪ٞ‬ضزُی ثط‪ٝ‬ظ ٗیً‪ٜ‬س‪ ،‬اظ‬ ‫قبیغتطی‪ ٚ‬ػالٗت‪١‬بی ا‪ٗٝ‬یٌط‪ ٙٝ‬تت‪ ،‬ثس‪ ٙ‬زضز‪ ،‬اه ضیعـ ثی‪ٜ‬ی‪ ،‬ػعطعؿع‪،٠‬‬ ‫ؾطک‪ ٝ ٠‬ؾطزضز اؾت‪.‬طجطؾی تبًیس ًطز‪ً :‬ط‪ٛٝ‬ب ر‪٢‬ف یبکت‪ ٠‬ا‪ٗٝ‬عیعٌعط‪ ٙٝ‬زض‬ ‫اکطاز ٗرتٔق ‪ٗ ٝ‬جتالیب‪ ٙ‬ث‪ ٠‬ثی٘بضی‪١‬بی ظٗی‪٠ٜ‬ای ٗیت‪ٞ‬ا‪ٛ‬س ثب ‪ٛ‬کب‪١٠ٛ‬بی زیِطی‬ ‫‪ٛ‬یع ثط‪ٝ‬ظ ً‪ٜ‬س‪.‬ای‪ ٚ‬اؾتبز زا‪ٛ‬کِب‪ ٟ‬اضبک‪ً ٠‬طز‪ٗ :‬ؼ٘‪ٞ‬الً ز‪ ٝ‬تب ‪١‬لت ض‪ٝ‬ظ ثعؼعس اظ‬ ‫ت٘بؼ ثب کطز ٗجتال ‪ٛ‬کب‪١٠ٛ‬بی اثتالء ٗکرم ٗیق‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫ض‪١‬جط ا‪ٛ‬واله‪:‬‬ ‫دس بشجام بِ بشخی ًىتِّا تَجِ ًطذ ٍ هطىالتی پیص اهذ وِ هیبیٌین‬ ‫ا‪ٗ ٖ١‬ح‪ٞ‬ض‪١‬بی ؾر‪ٜ‬ب‪ ٙ‬ض‪١‬جط ٗؼظٖ ا‪ٛ‬واله ث‪ ٠‬قطح‬ ‫شیْ اؾت‪:‬‬ ‫* ض‪ٝ‬ظ ‪ ۲۰‬ث‪ ،ٚ٘٢‬ض‪ٝ‬ظ زضذکف تجطیع زض تعبضیعد‬ ‫ا‪ٛ‬واله اؾت‪ ۲۰ *.‬ث‪ ٚ٘٢‬ثطای تجطیع ‪ ٝ‬ثطای ‪١‬ع٘ع‪٠‬‬ ‫ٗب ض‪ٝ‬ظ قٌط ُصاضی اؾت‪ .‬ظیطا ببزح‪ ٠‬ای ً‪ ٠‬ای‪ٚ‬‬ ‫ض‪ٝ‬ظ زض تجطیع ث‪ٝ ٠‬ر‪ٞ‬ز اٗس ٗ‪ٞ‬رعت حع٘عط ز‪١‬عی‬ ‫ا‪ٛ‬واله قس‪ *.‬بطًت ٗطزٕ تجطیع اثتٌبضی ‪٢ٗ ٝ‬عٖ‬ ‫ث‪ٞ‬ز ً‪ ٠‬اؾت٘طاض هیبٕ ‪ ۲۰‬زی هٖ ضا ث‪١ ٠‬ع٘ع‪ٛ ٠‬کعب‪ٙ‬‬ ‫زاز‪ *.‬اُط تجطیع زض ‪ ۲۰‬ث‪ ٚ٘٢‬ا‪ ٙ‬بطًت ػظیٖ ضا‬ ‫‪ٛ‬کب‪٘ٛ ٙ‬ی زاز‪ ،‬ؾ‪ٜ‬ت و‪ُ ٖٔ٢‬عیعطی ‪ ٝ‬اؾعتع٘عطاض‬ ‫ٗجبضظ‪ ٟ‬ثطای ٗطزٕ ایطا‪ ٙ‬ثبه ‪٘ٛ‬ی قعس‪ *.‬ا‪ٛ‬عوعاله‬ ‫اؾالٗی ‪ ٠ٛ‬ثب تل‪ ٠ٛ ،َٜ‬ثب ؾیبؾی ًبضی ‪ ٠ٛ‬ثب بعه‬ ‫ثبظی پیط‪ٝ‬ظ ‪ٛ‬کس‪ ،‬ثب بض‪ٞ‬ض ٗطزٕ پیط‪ٝ‬ظ قس‪.‬‬ ‫* اشضثبیزب‪ ٙ‬ب‪ٞ‬ازث ُ‪ٛٞ‬بُ‪ٛٞ‬ی ضا ُصضا‪ٛ‬س‪ ٝ ٟ‬اظ‬ ‫ؾ‪ ٠‬تب و‪٢‬بض هط‪ ٙ‬پیف‪ ،‬پیکطا‪ٝ ٙ‬بعست ٗعٔعی ‪ٝ‬‬ ‫ایؿتبزُی ٗٔی ث‪ٞ‬ز‪ ٟ‬اؾت‪ *.‬یٌعی اظ اٗعتعیعبظات‬ ‫ثعضٍ اشضثبیزب‪ ٙ‬ایی‪ ٚ‬ث‪ٞ‬ز‪٘١ ٠ً ٟ‬یک‪ ٠‬پطوٖ ا‪ْ١‬‬ ‫ثععیععت زض زؾععت ٗععطزٕ اشضثععبیععزععب‪ ٙ‬ثعع‪ٞ‬ز‪ٟ‬‬ ‫اؾت‪ *.‬اؾت٘طاض ‪١‬ط بطًت ًٔیعس پعیعط‪ٝ‬ظی ا‪ٙ‬‬ ‫بطًت اؾت‪ .‬اُط ُبٕ ‪١‬بی ثؼسی زض ‪١‬ط بطًت‬ ‫ثطزاقت‪ٛ ٠‬ک‪ٞ‬ز ‪ ،‬ا‪ ٙ‬بعطًعت ػعوعیعٖ ذع‪ٞ‬ا‪١‬عس‬ ‫ٗب‪ٛ‬س‪ٗ *.‬طزٕ تجطیع ًبضی ًعطز‪ٛ‬عس ًع‪ ٠‬بعطًعت‬ ‫ٗیسا‪ٛ‬ی ٗطزٕ اؿبظ قس‪ .‬بض‪ٞ‬ض ٗیسا‪ٛ‬ی ٗطزٕ اظ هٖ‬ ‫قط‪ٝ‬ع قس‪ ،‬اٗب اُط بطًت ٗطزٕ تجطیع ‪ٛ‬جع‪ٞ‬ز ایع‪ٚ‬‬ ‫بطًت ػویٖ ٗی ٗب‪ٛ‬س‪ *.‬اٗعبٕ ذع٘عیع‪ٜ‬عی(ض‪ )ٟ‬زض‬ ‫‪٘١‬ب‪ُ ٙ‬بٕ‪١‬بی پؽ اظ پیط‪ٝ‬ظی ا‪ٛ‬واله ‪ ٝ‬بتی پؽ‬ ‫اظ ثی٘بضی رؿ٘ی‪ ،‬ای‪ٗ ٚ‬ؿبٓ‪ ٠‬هسٕ‪١‬بی پی زض پی ‪ٝ‬‬ ‫اؾت٘طاض ‪١‬سف ‪١‬بی ا‪ٛ‬والثی ضا پی ُطکت‪ٜ‬س ‪ ٝ‬اظ یعبز‬ ‫‪ٛ‬جطز‪ٛ‬س ‪ ٝ‬ای‪ ٚ‬ثبػج قس زق٘‪ٜ‬ب‪ ٙ‬ثع‪١ ٠‬عسف ذع‪ٞ‬ز‬ ‫‪ٛ‬طؾ‪ٜ‬س‪ *.‬ثیب‪ٛ‬بت ض‪ٝ‬ق‪ِٜ‬ط اٗبٕ(ض‪ )ٟ‬ثؼس اظ پعیعط‪ٝ‬ظی‬ ‫ا‪ٛ‬واله ث‪ ٠٘١ ٠‬ض‪ٝ‬بی‪ٗ ٠‬یزاز ‪ ٝ‬ضا‪ ٟ‬ضا ‪ٛ‬کعب‪ٗ ٙ‬عی‬ ‫زاز ‪١ ٝ‬سک‪٢‬ب ضا ث‪ ٠‬یبز ٗعطزٕ ٗعی ا‪ٝ‬ضز‪ *.‬تعجعطیعع‬ ‫ٗطًع تؼعٔعیعٖ ایؿعتعبزُعی ثعطای ٗعٔعت ایعطا‪ٙ‬‬ ‫اؾت‪ .‬اؾت٘طاض ٗجبضظ‪ٜٗ ،ٟ‬طن ؾیبؾی اٗبٕ(ض‪ )ٟ‬ث‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫* اٗبٕ(ض‪ )ٟ‬اظ یعی زا‪ٛ‬کعزع‪ٞ‬ی زا‪ٛ‬کعِعب‪ ٟ‬یعی‬ ‫قرهیت ثعضٍ ‪ ٝ‬آِ‪ ٞ‬ذٔن ًطز‪ .‬اٗخبّ قع‪٢‬عیعس‬ ‫ثبًطی ‪ ٝ‬هبؾٖ ؾٔی٘ب‪ٛ‬ی ضا اٗبٕ ث‪ٝ ٠‬ر‪ٞ‬ز ا‪ٝ‬ضز‪.‬‬ ‫* ٗؿئٔ‪ ٠‬اؾت٘طاض ‪ ٝ‬تسا‪ ٕٝ‬بطًت ا‪ٛ‬والثی یٌی اظ‬ ‫ٗ‪٘٢‬تطی‪ٗ ٚ‬و‪١ ٠ٓٞ‬بی رصاه ٗبؾت ‪ ٝ‬ثبیس ایع‪ ٚ‬ضا‬ ‫ز‪ٛ‬جبّ ً‪ٜ‬یٖ ‪ ٝ‬ض‪ٝ‬ی ا‪ ٙ‬کٌعط ًع‪ٜ‬عیعٖ‪ *.‬اؾعتع٘عطاض‬ ‫بطًت ا‪ٛ‬والثی یؼ‪ٜ‬ی ای‪١ ٠ٌٜ‬سف‪١‬بی ا‪ٛ‬وعاله ضا‬ ‫زض ‪ٛ‬ظط زاقت‪ ٠‬ثبقیٖ ‪ٛ ٠٘١ ٝ‬یبظ‪١‬بی اٗط‪ٝ‬ظ ‪ ٝ‬کعطزا‬ ‫ضا زض ‪ٛ‬ظط ثِیطیٖ ‪ ٝ‬ای‪ٛ ٚ‬یبظ‪١‬ب ضا ث‪١ ٠‬ط قٌٔی ٗعی‬ ‫ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬یٖ تبٗی‪ًٜ ٚ‬یٖ‪ *.‬پیکطکت ‪١‬بی ٗبزی ‪ٗ ٝ‬ؼ‪ٜ‬ع‪ٞ‬ی‬ ‫‪ ٝ‬تکٌیْ ربٗؼ‪ ٠‬اؾالٗی ‪ ٝ‬ضؾیس‪ ٙ‬ث‪ ٠‬ت٘س‪ٛ ٙ‬ع‪ٞ‬یع‪ٚ‬‬ ‫‪ ٝ‬ثعضٍ اؾالٗی اظ ‪١‬سف ‪١‬بی ا‪ٛ‬وعاله اؾعت ‪ٝ‬‬ ‫ثبیس ثجی‪ٜ‬یٖ ثطای ای‪ ٚ‬ا‪١‬ساف و‪ً ٠‬عبض‪١‬عبیعی الظٕ‬ ‫اؾت ‪١ ٝ‬طًؽ ث‪ٞٛ ٠‬ث‪ ٠‬ذ‪ٞ‬زـ تالـ ً‪ٜ‬س‪.‬‬ ‫دیریلیک مبشیه دیر دیالوبر‬ ‫تًرمًزین تًتبوذا دایبوبر‬ ‫تًرمًزسًز دیریلیک یبریمبز‬ ‫تًرمًزی ایلمبیبن قبریمبز‬ ‫دیریلیک دوذٌ یلٍ سًریلر‬ ‫اولچًسً کیچیلر بویًیر‬ ‫سًریجً گرک دیر بیر ایال‬ ‫تًرمًزی کالجی تًتًال‬ ‫سًرجً ایکی ایلسب خطردیر‬ ‫ایشلری قبریشسب ضرر دیر‬ ‫ببغیشال میه تًمه اچیقجب‬ ‫حقیه ال بیرتًمه قبلیىجب‬ ‫گیسلیىیه چًخ اچمب اوزگییٍ‬ ‫قبرییب ایشبغب بویًگٍ‬ ‫ائلیىیه دگریه اسگیتمٍ‬ ‫ایزگٍ ویه یئریىی برکیتمٍ‬ ‫عقلیلٍ دیالویش یبخجی دیر‬ ‫قًرخًوًن سًوًجً اغری دیر‬ ‫ایچیه لٍ ائشیگیه بیر ایلسب‬ ‫پیس یبخشیه َبمییب دیریلسب‬ ‫ایجب بًی قبالسبن دییارسیسا‬ ‫قبرشیىب چیخبرالر یفبسیس‬ ‫بً سوزلر قیسیلذان دگرلی‬ ‫دیشًوًه اویرومک گرکلی‬ ‫چًخ ارتیق گًیٌ ومک ائً ییخبر‬ ‫قبراولیق قًیً دان دئً چیخبر‬ ‫اؾتب‪ٛ‬ساض اشضثبیزب‪ ٙ‬قطهی‪:‬‬ ‫ضشٍست الذام ّوگاًی بشای‬ ‫هذیشیت هَج ضطن وشًٍا‬ ‫استاًذاس ارسبایجاى ضشلی بش اّتوام ٍ الذام ّوحگحاًحی‬ ‫ّوِ ی بخص ّای استاى بشای وٌتشل ٍ هذیشیت هحَج‬ ‫ضطن وشًٍا تاویذ وشد ٍ با اضاسُ بِ ایٌىِ ٍاوسیٌاسیحَى‪،‬‬ ‫هْن تشیی عاهل جلَگیشی اص ابتال ٍ هشیٍهیش ًاضحی اص‬ ‫وشًٍا است اص تواهی وساًی وِ بِ ّش دلیلی تحاوحٌحَى‬ ‫ٍاوسی دسیافت ًىشدُ اًذ خَاست تا ّشچِ صٍدتحش بحِ‬ ‫هشاوض ٍاوسیٌاسیَى هشاجعِ وٌٌذ‪.‬‬ ‫ػبثسی‪ ٚ‬ذطّٕ اظ‪٢‬بض ًطز‪ٗ :‬تبؾلب‪ ٠ٛ‬ثعب ‪ٝ‬رع‪ٞ‬ز ‪١‬ع٘ع‪ ٠‬ی‬ ‫تالـ ‪١‬ب‪ٞٗ ،‬د قکٖ ًط‪ٛٝ‬عب اؿعبظ قعسل آعجعتع‪ ٠‬اُعط‬ ‫‪ٝ‬اًؿی‪ٜ‬بؾی‪ٝ ٙٞ‬ؾیغ ا‪ٛ‬زبٕ ‪٘ٛ‬یقس ثب قست ‪ ٝ‬ؾعطػعت‬ ‫ؾعععطایعععت ؾععع‪ٞ‬یععع‪ ٠‬انٗعععیعععٌعععط‪ ،ٙٝ‬ثععع‪٢‬ععع٘عععطاتعععت‬ ‫‪ٝ‬ضؼیت ذطط‪ٛ‬بى تطی زاقتیٖ‪ٝ.‬ی‪ ،‬ضع٘ع‪ ٚ‬تکعٌعط اظ‬ ‫ٗطزٕ ثبثت اؾتوجبّ ذ‪ٞ‬ه اظ تععضیعن ‪ٝ‬اًؿع‪ً ٚ‬عط‪ٛٝ‬عب‬ ‫اکع‪ٝ‬ز‪ :‬ثب ت‪ٞ‬ر‪ ٠‬ث‪ ٠‬ای‪ٝ ٠ٌٜ‬اًؿ‪ ٚ‬ث‪٢‬تطی‪ ٝ ٚ‬اؾب‪ٙ‬تطی‪ ٚ‬ضا‪ٟ‬‬ ‫پیکِیطی اظ ای‪ ٚ‬ثی٘بضی اؾت‪٘١ ،‬چ‪ٜ‬ب‪ ٙ‬انعطاض زاضیعٖ‬ ‫اکطازی ً‪ ٠‬ث‪١ ٠‬ط زٓیٔی اظ ‪ٝ‬اًؿ‪ ٚ‬اؾتوجبّ ‪ٛ‬عٌعطز‪ ٟ‬ا‪ٛ‬عس‬ ‫‪١‬طو‪ ٠‬ؾطیغتط ث‪ٗ ٠‬عطاًعع ‪ٝ‬اًؿعیع‪ٜ‬عبؾعیع‪ٗ ٙٞ‬عطارعؼع‪٠‬‬ ‫ً‪ٜٜ‬س‪.‬اؾتب‪ٛ‬ساض اشضثبیزب‪ ٙ‬قطهی ثب اقعبض‪ ٟ‬ثع‪ُ ٠‬ععاضـ‬ ‫ضئیؽ زا‪ٛ‬کِب‪ ٟ‬ػٔ‪ ٕٞ‬پعقٌی تجطیع ٗج‪ٜ‬یثط ضػعبیعت ‪۸۴‬‬ ‫زضنسی قی‪ٟٛٞ‬بٗ‪١ ٠‬بی ث‪٢‬ساقتی زض ٗعطاًعع ػع٘ع‪ٗٞ‬عی‬ ‫اؾتب‪ ٙ‬یبزا‪ٝ‬ض قس‪ :‬ای‪ ٚ‬ضهٖ زض قطایط کؼٔی‪ ،‬ثؿیبض پبیی‪ٚ‬‬ ‫اؾت ‪٠٘١ ٝ‬ی کؼبال‪ ٙ‬ثرف‪١‬بی ازاضی ‪ ٝ‬ػ٘‪ٗٞ‬ی ثعبیعس‬ ‫‪ٛ‬ؿجت ث‪ ٠‬آعإ ًبضً‪ٜ‬ب‪ٗ ٝ ٙ‬طارؼعب‪ ٙ‬ذع‪ٞ‬ز ‪ٛ‬ؿعجعت ثع‪٠‬‬ ‫ضػبیت پط‪ٝ‬تٌْ ‪١‬ب اهسإ ً‪ٜٜ‬س‪ٝ.‬ی ثعب اقعبض‪ ٟ‬ثع‪ ٠‬ضقعس‬ ‫کعای‪ٜ‬س‪ٟ‬ی تؼساز ٗجتالیب‪ ٝ ٙ‬ک‪ٞ‬تی‪١‬بی ‪ٛ‬بقی اظ ًط‪ٛٝ‬ب زض‬ ‫اؾتب‪ً ٝ ٙ‬ک‪ٞ‬ض ُلت‪ :‬ثطای پعیعکعِعیعطی اظ ذعطعط ‪ٝ‬‬ ‫ث‪ٞ٢‬ر‪ٞ‬ز اٗس‪ٗ ٙ‬کٌْ ثطای ٗطاًع زضٗب‪ٛ‬ی‪ ،‬اهسإ رسی‬ ‫‪ِ٘١ ٝ‬ب‪ٛ‬ی ‪ ٠٘١‬ی ثعرعف ‪١‬عب ضعط‪ٝ‬ضی اؾعت‪.‬ذعطّٕ‬ ‫زضذه‪ٞ‬ل کؼبٓیت ٗساضؼ‪ ،‬زا‪ٛ‬کعِعب‪١ ٟ‬عب ‪ٗ ٝ‬عطاًعع‬ ‫اٗ‪ٞ‬ظقی ‪ٛ‬یع تبًیس ًطز‪ :‬ثب ت‪ٞ‬ر‪ ٠‬ث‪ٝ ٠‬اًؿی‪ ٠ٜ‬قس‪ ٙ‬اکطاز‬ ‫ثبالی ‪ ۲۲‬ؾبّ زض اؾتب‪ ،ٙ‬تؼطیٔی ٗساضؼ ز‪ٝ‬ض‪١ٟ‬بی ثعبال‬ ‫‪ ٝ‬زا‪ٛ‬کِب‪١ ٟ‬ب رع زض ٗ‪ٞ‬اضز بعبز‪ ،‬ضعط‪ٝ‬ضتعی ‪ٛ‬عساضز ‪ٝ‬‬ ‫کؼبٓیت‪١‬بی اٗ‪ٞ‬ظقی ثب ضػبیت قی‪ٟٛٞ‬بٗ‪١٠‬بی ث‪٢‬ساقعتعی‬ صفحه 1 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫ضٌجِ ‪03‬ثْوی ‪ 01 * 0033‬فَریِ ‪ 01 * 2322‬رجت ‪ * 0000‬سبل سی ٍ دٍم ( اٍتَس ایکیٌجی ایا ) * ضوبرُ ( سبیی ) ‪2002‬‬ ‫هقبلِ‬ ‫تًافق دسباسٌ َمٍ یا َیچ‪ /‬اتکای‬ ‫یاشىگته بش ضشباالج َای ساختگی‬ ‫هذاکزات ٍیی ایی رٍسّب در حبلی اداهِ دارد کاِ‬ ‫ٍاضتگتی در تالش است ثب ثکبرگیزی تابکاتایاک‬ ‫ضزه االجا ّبی سبختگی ثزای هذاکزات ٍیی ثاِ‬ ‫هٌظَر دستیبثی ثِ ّزگًَِ تَافق‪ ،‬ثز ایازاى فطابر‬ ‫ٍارد کٌذ؛ هذاکزُ کٌٌذُ ارضذ ایزاى تبکیذ دارد؛‬ ‫تب ٍقتی درثبرُ ّوِ چیش تَافق ًطذُ ثبضذ‪ ،‬درثابرُ‬ ‫ّیچ چیش تَافق ًطذُ است‪.‬‬ ‫ٔصاوطاذ ِغ‪ ٛ‬حطیٓ ‪ٞ‬ا زض ‪ٚ‬یٗ ایٗ ض‪ٚ‬ظ‪ٞ‬ا ت‪٘ ٝ‬مغا‪ٝ‬‬ ‫حؿاؾی ضؾیس‪ ٜ‬اؾر ‪ ٚ‬ػّی تالط ٔصاوط‪ٜ‬و‪ٙ‬ا‪ٙ‬اس‪ٜ‬‬ ‫اضقس جٕ‪ٟٛ‬ض اؾالٔی ایاطاٖ تا‪ٞ ٝ‬إاطا‪ ٜ‬زایآ‬ ‫ٔصاوط‪ٜ‬و‪ٙٙ‬س‪ ٜ‬وک‪ٛ‬ضٔاٖ ض‪ٚ‬ظ‪ٞ‬ا خطواض ‪ ٚ‬ؾراسای‬ ‫ضا زض ‪ٚ‬یاٗ ؾاداط ٔای وا‪ٙ‬ا‪ٙ‬اس‪.‬ػاّای تاالاط‬ ‫ٔصاوط‪ ٜ‬و‪ٙٙ‬س‪ ٜ‬اضقس وک‪ٛ‬ضٔاٖ تاا ا٘اطیاىا‪ٔ ٝ‬ا‪ٛ‬ضا‬ ‫‪ٕٞ‬ا‪ ًٙٞ‬و‪ٙٙ‬س‪ ٜ‬وٕیؿی‪ٔ ٖٛ‬کسطن تطجااْ زیاساض‬ ‫وطز‪ٔ.‬صاوطاذ ‪ٚ‬یٗ خؽ اظ ‪ ۴۱‬ض‪ٚ‬ظ ‪ٚ‬لافا‪ ،ٝ‬تااض‬ ‫زیٍط اظ ٌصقس‪ ٝ‬اغاظ قس‪ ٜ‬اؾار ‪ ٚ‬زض ‪ٞ‬إایاٗ‬ ‫ذه‪ٛ‬ل زیساض‪ٞ‬ا ز‪ ٚ‬جا٘ث‪ ٚ ٝ‬چ‪ٙ‬سجا٘ثا‪ٔ ٝ‬ایااٖ‬ ‫ٔصاوط‪ ٜ‬و‪ٙٙ‬سٌاٖ اضقس وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬ا ‪ٕٞ ٚ‬اچا‪ٙ‬ایاٗ تا‪ٝ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬اظاذ اٖ‪ ،‬جّؿاذ واضق‪ٙ‬اؾی تطٌعاض ٔیق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ٔصاوط‪ ٜ‬و‪ٙٙ‬س‪ ٜ‬اضقس وک‪ٛ‬ضٔاٖ زض ع‪ٔ َٛ‬سزی وا‪ٝ‬‬ ‫زض ز‪ٟ‬طاٖ حض‪ٛ‬ض زاقر تا ػااِای زاطیاٗ ؾاغا‪ٛ‬ح‬ ‫وک‪ٛ‬ض زیساض وطز ‪ ٚ‬جاعئایااذ ‪ ۴۱۱‬زضناس‬ ‫ٌفر‪ٌٞٛٚ‬ا ضا زض اذسیاض ا٘‪ٟ‬ا لطاض زاز‪ .‬ت‪ٚ ٝ‬اؾاغا‪ٝ‬‬ ‫‪ٕٞ‬یٗ زیساض‪ٞ‬ا ٔ‪ٛ‬ضغ جٕ‪ٟٛ‬ض اؾالٔی ایاطاٖ زض‬ ‫ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ػاذ ‪ٞ‬ؿس‪ٝ‬ا ‪ ،‬زاحاطیآ ‪ٞ‬اا‪ ،‬زضإایاٗ ‪ٚ‬‬ ‫ضاؾسیاظٔایی وأال ت‪ ٝ‬ن‪ٛ‬ضذ وأالٌ ٔکرام ‪ٚ‬‬ ‫ض‪ٚ‬قٗ تیاٖ قس‪ ٜ‬اؾار‪.‬اِاثاسا‪ٔ ٝ‬اصاواط‪ ٜ‬وا‪ٙ‬ا‪ٙ‬اس‪ٜ‬‬ ‫وک‪ٛ‬ضٔاٖ ت‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ٕ٘ای‪ٙ‬س‪ ٜ‬جٕ‪ٟٛ‬ض اؾالٔای تا‪ٝ‬‬ ‫ن‪ٛ‬ضذ ض‪ٚ‬ظا٘‪ ٝ‬جعئیاذ زیاساض‪ٞ‬اا ذا‪ٛ‬ز ضا تاا‬ ‫ػاِیزطیٗ ؾغ‪ٛ‬ح وک‪ٛ‬ض زض ٔیاٖ ٔیٌصاضز‪.‬‬ ‫ػّی تالط چ‪ٟ‬اضق‪ٙ‬ث‪ ٝ‬قه زض ایٗ ز‪ٛ‬ییر زض ٔ‪ٛ‬ضز‬ ‫ض‪٘ٚ‬س ٔصاوطاذ ‪ٚ‬یٗ ٘‪ٛ‬قر‪ :‬تاؼاس اظ ‪ٞ‬افاسا‪ٞ ٝ‬اا‬ ‫ٔصاوطاذ فکطز‪ ،ٜ‬تیف اظ ‪ٞ‬اط ظٔااٖ تا‪ ٝ‬زا‪ٛ‬افاک‬ ‫٘عزیه قس‪ ٜ‬ایٓ أا زا ‪ٚ‬لسی زضتاض‪ٕٝٞ ٜ‬چیع ز‪ٛ‬افاک‬ ‫٘کس‪ ٜ‬تاقس‪ ،‬زضتاض‪ٞ ٜ‬ی چیع ز‪ٛ‬افک ٘کس‪ ٜ‬اؾر‪.‬‬ ‫‪ ٚ‬افع‪ٚ‬ز‪ٚ :‬الغتی‪ٙ‬ی‪ ،‬ذ‪ٛ‬ززاض اظ ظیاز‪ٜ‬ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ی ‪ٚ‬‬ ‫ز‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬زجطت‪ ٝ‬چ‪ٟ‬اض ؾاَ ٌصقس‪ ،ٝ‬الظٔ‪ ٝ‬زاحاماک‬ ‫ایٗ ‪ٞ‬س اؾر؛ ظٔاٖ زهٕیٌٓیط عاط ‪ٞ‬اا‬ ‫ٔصاوطازی ٔا فطا ضؾیس‪ ٜ‬اؾر‪.‬‬ ‫‪ٕٞ‬اٖ ع‪ٛ‬ض و‪ ٝ‬حؿیٗ أیطػثساِّ‪ٟ‬ایااٖ ‪ٚ‬ظیاط أا‪ٛ‬ض‬ ‫ذاضج‪ ٝ‬وک‪ٛ‬ضٔاٖ زض و‪ٙ‬فطا٘ؽ ذثاط ٔکاساطن‬ ‫خؽ اظ زیساض تا ‪ٚ‬ظیط أ‪ٛ‬ض ذاضج‪ ٝ‬ایطِ‪ٙ‬س‪ ،‬زهاطیام‬ ‫وطز‪ٔ :‬ا ٔؼسمسیٓ و‪ ٝ‬اٌط عط أطیىایی ‪ ٚ‬ؾا‪ٝ‬‬ ‫وک‪ٛ‬ض اض‪ٚ‬خایی زض تاظٌکار تا‪ ٝ‬اجاطا واأاُ‬ ‫زؼ‪ٟ‬سازکاٖ شیُ تطجاْ جس تاق‪ٙ‬س‪ ،‬ضؾایاسٖ تا‪ٝ‬‬ ‫یه ز‪ٛ‬افک ذ‪ٛ‬ب زض و‪ٛ‬زا‪ٔ ٜ‬اسذ زض زؾاساطؼ‬ ‫اؾر‪.‬زض ‪ٕٞ‬یٗ حاَ‪ ،‬ت‪ٝ‬ضغٓ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ز‪ِٚ‬ر أطیاىاا‬ ‫ت‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ وک‪ٛ‬ض و‪ ٝ‬اظ تاطجااْ ذااضج قاس‪ٚ ٜ‬‬ ‫زؼ‪ٟ‬ساذ ذ‪ٛ‬ز ضا زض تطجاْ ‪ ٚ‬لغؼ‪ٙ‬أ‪ ۵۵۶۴ ٝ‬ظیط خاا‬ ‫ٌصاقس‪ ،ٝ‬تایس عثک ز‪ٛ‬افماذ زحطیٓ‪ٞ‬ا ضا ِغ‪ ٛ‬وا‪ٙ‬اس‪،‬‬ ‫أا زالـ زاضز زا تط ایطاٖ فکاض ‪ٚ‬اضز وطز‪ ٚ ٜ‬زا‪ٛ‬ج‬ ‫ضا زض ظٔیٗ ایطاٖ تیا٘ساظز‪.‬ایٗ زض حاِی اؾار وا‪ٝ‬‬ ‫ایطاٖ زؾس‪ٛ‬ض واض ذ‪ٛ‬ز ضا زض ‪ٚ‬یٗ ٔکرم وطز‪ٚ ٜ‬‬ ‫زهٕیٕاذ ؾیاؾی ذ‪ٛ‬ز ضا ٌطفسا‪ ٝ‬اؾار ‪ ٚ‬حااال‬ ‫ظٔاٖ اٖ ضؾیس‪ ٜ‬و‪ ٝ‬ا٘اٖ تا ازارااش زهإایإااذ‬ ‫ؾیاؾی‪ ،‬تطا ضؾیسٖ ت‪ ٝ‬ز‪ٛ‬افک ٘‪ٟ‬ایی الساْ و‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫زض ‪ٕٞ‬یٗ ضاؾسا جیٗ ؾاوی ؾر‪ ٍٛٙ‬واخ ؾفایاس‬ ‫ض‪ٚ‬ظ چ‪ٟ‬اضق‪ٙ‬ث‪ ٝ‬ت‪ٚ ٝ‬لر ٔحّی زض ٘کؿسی ذثط زض‬ ‫‪ٚ‬اق‪ٍٙ‬سٗ ٌفر‪ :‬لغؼا اظ زالـ‪ٞ‬ا ‪ ٚ‬فطنر ج‪ٟ‬ار‬ ‫زؼأُ ٔؿسمیٓ تا ایطا٘ی ‪ٞ‬ا حٕایر ٔیو‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫‪ ٚ‬زض حاِی و‪ٞ ٝ‬یاذ ایطا٘ی تط اؾاؼ انا‪ٚ َٛ‬‬ ‫زؾس‪ٛ‬ضاِؼُٕ ‪ٞ‬ا خیک‪ٟٙ‬ازاذ ‪ ٚ‬ذ‪ٛ‬اؾس‪ٞٝ‬اا ض‪ٚ‬قاٗ‬ ‫ذ‪ٛ‬ز زض ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ػاذ تالیٔا٘س‪ ٜ‬ضا ض‪ٔ ٚ‬ایاع لاطاض‬ ‫زاز‪ ٚ ٜ‬او‪ ٖٛٙ‬ز‪ٛ‬ج زض ظٔیٗ عاط ‪ٞ‬اا غاطتای‬ ‫اؾر‪ ،‬افع‪ٚ‬ز‪ :‬زٕطوع ٔا ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬اٖ ت‪ ٝ‬ز‪ٛ‬افامای اؾار‬ ‫و‪ ٝ‬ت‪ٍ٘ ٝ‬طا٘ی‪ٞ‬ا ‪ ٕٝٞ‬عط ‪ٞ‬ا ضؾیسٌی و‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ایٗ ٔماْ واخ ؾفیس تاض زیاٍاط تاا تاىااضٌایاط‬ ‫زاوسیه ضطب االجاُ ‪ٞ‬اا ؾااذاساٍای تاطا‬ ‫ٔصاوطاذ ‪ٚ‬یٗ ت‪ٙٔ ٝ‬ظ‪ٛ‬ض فکاض تط زیٓ ایاطاٖ‪ ،‬ازػاا‬ ‫وطز‪ :‬اٌط زض چ‪ٙ‬س ‪ٞ‬فس‪ ٝ‬ای‪ٙ‬س‪ ٜ‬ت‪ ٝ‬ایٗ ز‪ٛ‬افک زؾار‬ ‫٘یاتیٓ‪ ،‬خیکطفر ‪ٞ‬ا ‪ٞ‬ؿس‪ ٝ‬ا ایطاٖ‪ ،‬تاظٌکار تا‪ٝ‬‬ ‫تطجاْ ضا غیط ٕٔىٗ ٔی ؾاظز‪٘.‬س خطایؽ ؾر‪ٍٛٙ‬‬ ‫‪ٚ‬ظاضذ ذاضج‪ ٝ‬أطیىا ٘یع ض‪ٚ‬ظ چ‪ٟ‬اضق‪ٙ‬ث‪ ٝ‬ت‪ٚ ٝ‬لار‬ ‫ٔحّی زض ٘کؿسی ذثط زض ‪ٚ‬اق‪ٍٙ‬سٗ ٔسػی قاس‪:‬‬ ‫ٔصاوطاذ ٔؿسمیٓ ت‪٘ ٝ‬فغ زاالـ ‪ٞ‬اا ٔاا تاطا‬ ‫تطضؾی أىاٖ تاظٌکر ت‪ ٝ‬خایث‪ٙ‬س ٔکاساطن تا‪ٝ‬‬ ‫تطجاْ ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ت‪ٛ‬ز‪.‬زض ‪ٕٞ‬یٗ حاَ ٔمأاذ أطیاىاا‬ ‫زض ز‪ٚ‬ض اذیط ٔصاوطاذ ‪ٕٛٞ‬اض‪ ٜ‬زض زالق‪ٙ‬س زا زیساض‬ ‫ٔؿسمیٕی تا ٔصاوط‪ ٜ‬و‪ٙٙ‬سٌاٖ وکا‪ٛ‬ضٔااٖ زاقاسا‪ٝ‬‬ ‫تاق‪ٙ‬س؛ أا ؾؼیس ذغیهظاز‪ ٜ‬ؾارا‪ٙ‬اٍا‪ٚ ٛ‬ظاضذ‬ ‫أ‪ٛ‬ض ذاضج‪ ٝ‬زض یه ٘کؿر ذثط ‪ٞ‬إاعٔااٖ تاا‬ ‫اغاظ ٔصاوطاذ زض ز‪ِٚ‬ر جسیس ٌفر‪ٔ :‬ا تا اضاز‪ٜ‬‬ ‫جس ‪ ٚ‬حؿٗ ٘یر ‪ٚ‬اضز ‪ٚ‬یاٗ قاس‪ ٜ‬ایآ ‪ ٚ‬اٌاط‬ ‫ایاالذ ٔسحس‪ ٜ‬تطا ضفغ ‪ٚ‬الؼی زحطیٓ‪ٞ‬اا تایاایاس‪،‬‬ ‫لغؼا ٔی ز‪ٛ‬ا٘س تّیظ تاظٌکر تا‪ ٝ‬ازااق تاطجااْ ضا‬ ‫زضیافر و‪ٙ‬س ‪ٌٚ‬ط٘‪ٕٞ ٝ‬چ‪ٙ‬اٖ ذاضج اظ ٔیع تاطجااْ‬ ‫ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ٔا٘س‪.‬تا ٌصقر ؾ‪ٔ ٝ‬ا‪٘ ٚ ٜ‬یٓ اظ اغااظ ز‪ٚ‬ض‬ ‫‪ٞ‬فسٓ ٔصاوطاذ زض ز‪ِٚ‬ر ؾیعز‪ ،ٓٞ‬تا ‪ٚ‬ج‪ٛ‬ز ا٘ىا‪ٝ‬‬ ‫زیٓ ‪ٞ‬ا ٔصاوط‪ ٜ‬و‪ٙٙ‬س‪ ٜ‬اشػاٖ زاض٘س و‪ ٝ‬ػأُ ‪ٚ‬ضغ‬ ‫فؼّی تطجاْ‪ ،‬أطیىاؾر‪ ،‬أا غطتی‪ٞ‬ا زالـ زاض٘اس‬ ‫ز‪ٛ‬ج ضا زض ظٔیٗ ایطاٖ تیا٘ساظ٘س‪ٕٞ .‬چ‪ٙ‬ایاٗ ا٘ا‪ٟ‬اا‬ ‫زالـ زاض٘س زا تاا افاعایاف فکااض تاط ٔاماأااذ‬ ‫جٕ‪ٟٛ‬ض اؾالٔی ایطاٖ ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ػاذ فطاتطجأی ضا‬ ‫‪ٚ‬اضز ٔسٗ خیف٘‪ٛ‬یؽ‪ٞ‬ا و‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫تقالی صْیًَیستّب‬ ‫ثزای ثحزاىسبسی علیِ ایزاى در ٍیی‬ ‫رصین صْیًَیستی کِ ثقبی خَد را در‬ ‫ثستز تٌص افزیٌی در هٌطقِ هطابّاذُ‬ ‫هی کٌذ‪ ،‬در حبلی کِ هذاکزات رفا‬ ‫تحزیان ّاب ثاِ هازاحاا حساب‬ ‫تصوین گیزی طزف ّبی هقبثا رسیاذُ‬ ‫ّیبتی دیپلوبتیک را ثزای تاحازیاک‬ ‫کطَرّبی هذاکزُ کٌٌذُ ٍ اخالل در‬ ‫رًٍذ گفتٍگَّب ثِ ٍیی اعشام کزد‪.‬‬ ‫ؾفط زیدّٕازیه ن‪ٟ‬ی‪٘ٛ‬یؿر ‪ٞ‬ا ت‪ٚ ٝ‬یٗ‬ ‫و‪ ٝ‬زض ‪ٚ‬الغ ز‪ٔٚ‬یٗ ؾفط ا٘‪ٟ‬ا زض ٔیاا٘ا‪ٝ‬‬ ‫ز‪ٚ‬ض ‪ٞ‬کسٓ ٔصاوطاذ ت‪ٝ‬قٕاض ٔی ض‪ٚ‬ز‪،‬‬ ‫ایٗتاض وٕی ذثطؾاظ قس‪ٕ٘ .‬ای‪ٙ‬اسٌااٖ‬ ‫ضغیٓ اقغاَ ٌط لسؼ حس‪ٚ‬ز ؾ‪ٞ ٝ‬فسا‪ٝ‬‬ ‫خیف ‪ ٓٞ‬ت‪ٚ ٝ‬یٗ ؾافاط واطز‪ ٚ ٜ‬تاط‬ ‫اؾاؼ ق‪ٙ‬یس‪ٞ ٜ‬ا ٔاللاذ ‪ٞ‬اایای ضا تاا‬ ‫ٕ٘ای‪ٙ‬سٌاٖ ٌط‪ ،۴+۷ ٜٚ‬ازحازی‪ ٝ‬اض‪ٚ‬خاا‬ ‫‪ ٚ‬أطیىا زض ‪ٞ‬سُ واضِس‪ ٖٛ‬ضیساع وا‪ٝ‬‬ ‫فانّ‪ ٝ‬ظیااز تاا ٔاحاُ تاطٌاعاض‬ ‫ٔصاوطاذ ضفغ زحطیآ ‪ٞ‬اا زض ‪ٞ‬اساُ‬ ‫و‪ٛ‬ت‪ٛ‬ضی ٘ساضز تطٌعاض واطز٘اس‪.‬ایاٗ‬ ‫ض‪ٚ‬یساز اٖ ظٔاٖ اظ چکٓ ضؾاا٘ا‪ٞ ٝ‬اا‬ ‫خ‪ٟٙ‬اٖ ٔا٘س ‪ ٚ‬زض ؾاغام ٔاغاثا‪ٛ‬ػااذ‬ ‫تاظزاب خیسا ٘اىاطز‪ .‬أاا تاط اؾااؼ‬ ‫ٔکا‪ٞ‬ساذ ذثطٍ٘اض اػاعأای ایاط٘اا‪،‬‬ ‫زحطواذ غیطػاز ٔماتُ ‪ٞ‬سُ ضیسع ‪ٚ‬‬ ‫زطزز ٕ٘ای‪ٙ‬سٌاٖ ٌط‪ ۴+۷ ٜٚ‬تا‪ ٝ‬ایاٗ‬ ‫ٔىاٖ زض و‪ٙ‬اض افعایف ٘اٌ‪ٟ‬ا٘ی ؾغام‬ ‫أ‪ٙ‬یسی ٔماتُ ضیسع‪ ،‬زضحاِی و‪ ٝ‬ػٕا‪ْٛ‬‬ ‫جّؿاذ اػضا تطجاْ ‪ ٚ‬أطیىاا زض‬ ‫غیاب ایطاٖ زض ‪ٞ‬سُ ٔاضی‪ٛ‬ذ تاطٌاعاض‬ ‫ٔیق‪ٛ‬ز ت‪ ٝ‬قائث‪ٞ ٝ‬اا زضتااض‪ ٜ‬حضا‪ٛ‬ض‬ ‫نی‪٘ٛ‬یؿر‪ٞ‬ا زض ‪ٚ‬یٗ زأٗ ظز‪ٞ.‬طچ‪ٙ‬اس‬ ‫‪ٞ‬یاذ‪ٞ‬ا ٔصاوط‪ ٜ‬و‪ٙٙ‬س‪ ٜ‬زٕایاّای تا‪ٝ‬‬ ‫اظ‪ٟ‬اض٘ظط زض ایٗ ظٔی‪ ٚ ٝٙ‬یا زؾاساىآ‬ ‫اضائ‪ ٝ‬ز‪ٛ‬ضیحی زضتاض‪ ٜ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬چطا ٔحُ‬ ‫تطٌعاض جّؿاذ اٖ ‪ٞ‬ا ٘اٌ‪ٟ‬اٖ زغییاط‬ ‫وطز‪٘ ،‬ساقس‪ٙ‬س أا ٘اٌفس‪ ٝ‬خیسا ت‪ٛ‬ز وا‪ٝ‬‬ ‫ایٗ زح‪ٛ‬الذ‪ ،‬ت‪ٚ ٝ‬یػ‪ ٜ‬ظٔا٘یى‪ ٝ‬تسا٘ایآ‬ ‫ٔماْ ‪ٞ‬ا ن‪ٟ‬ی‪٘ٛ‬یؿر زض ‪ٞ‬ط ؾغاحای‬ ‫زض ؾفط‪ٞ‬ا تیٗ إِّّی تا ؾغم تااال‬ ‫زساتیط أ‪ٙ‬یسی زطزز ٔیو‪ٙٙ‬س قا‪ٞ‬س تط‬ ‫ازػا حض‪ٛ‬ض اٖ ‪ٞ‬اؾر‪.‬اِثس‪ ٝ‬ؾااتاما‪ٝ‬‬ ‫زحطواذ ن‪ٟ‬ی‪٘ٛ‬یؿر ‪ٞ‬ا ٔاحاس‪ٚ‬ز تا‪ٝ‬‬ ‫ایٗ ز‪ٚ‬ض ٘ایاؿار ‪ٞ ٚ‬ا‪ٙ‬اٍاأای وا‪ٝ‬‬ ‫ٌفر‪ٌٞٛٚ‬ا خؽ اظ ‪ٚ‬لف‪ ٝ‬خ‪ٙ‬ج ٔا‪ ٝٞ‬تاا‬ ‫زطویه ‪ٞ‬ایااذ جاسیاس جإا‪ٟ‬ا‪ٛ‬ض‬ ‫اؾالٔی ایطاٖ اظ ؾاط ٌاطفاسا‪ ٝ‬قاس‪،‬‬ ‫فؼاِیر ‪ٞ‬ا ٔرطب اٖ ‪ٞ‬ا وّایاس ظز‪ٜ‬‬ ‫قس‪ .‬یه ٔ‪ٙ‬ثغ اٌا‪ ٜ‬اشضٔا‪ٌ ٜ‬صقس‪ ٝ‬زض‬ ‫ٌفر‪ ٌٛٚ‬تا ایط٘ا اظ ‪ٕٞ‬ا‪ٞ‬ا‪ٙ‬اٍای ؾا‪ٝ‬‬ ‫وک‪ٛ‬ض اض‪ٚ‬خایی ػض‪ ٛ‬تطجاْ تاا ضغیآ‬ ‫ن‪ٟ‬ی‪٘ٛ‬یؿسی زضتاض‪ٔ ٜ‬اصاواطاذ ‪ٚ‬یاٗ‬ ‫ذثط زاز ‪ٌ ٚ‬افار وا‪ ٝ‬ؾافاط‪ٞ‬اا ‪ٚ‬‬ ‫ٔصاوطاذ ٔؿسٕط ٔایااٖ ز‪ ٚ‬عاط‬ ‫تطا اذالَ زض ض‪٘ٚ‬س ٌفر‪ٌٞٛٚ‬اا ‪ٚ‬‬ ‫ت‪٘ ٝ‬سیج‪٘ ٝ‬طؾیسٖ ز‪ٛ‬افماذ ‪ ٚ‬زؼا‪ٟ‬اساذ‬ ‫ٔسماتُ ‪ ۵۱۴۸‬زکىیُ قس‪ ٜ‬اؾر‪.‬‬ ‫ت‪ٌ ٝ‬فس‪ٕٟٔ ، ٚ ٝ‬سطیٗ ٔح‪ٛ‬ض ٔکسطن‬ ‫ا٘‪ٟ‬ا‪ٍ٘ ،‬طا٘ی اظ خطضً٘ قاسٖ ٘اماف‬ ‫ایطاٖ زض لثاَ زح‪ٛ‬الذ ٔ‪ٙ‬اغاما‪ ٝ‬ا ‪ٚ‬‬ ‫تیٗ إِّّی اؾر و‪ٛٔ ٝ‬جه زضؼایا‬ ‫حض‪ٛ‬ض ضغیٓ ن‪ٟ‬ی‪٘ٛ‬یاؿاسای اظ یاه‬ ‫عط ‪ ٚ‬وا‪ٞ‬ف ٔ‪ٙ‬افغ السهااز ایاٗ‬ ‫ؾ‪ ٝ‬وک‪ٛ‬ض اض‪ٚ‬خایی اظ ج‪ٟ‬ر زجاضذ ‪ٚ‬‬ ‫اخجبر کَتبُ‬ ‫فط‪ٚ‬ـ ؾالح ‪ .. ٚ‬اؾر‪.‬ایٗ ٔ‪ٙ‬ثغ اٌا‪ٜ‬‬ ‫ػ‪ٛٙ‬اٖ وطز ؾفط اذیط ٘راؿار ‪ٚ‬ظیاط‬ ‫ضغیٓ ن‪ٟ‬ی‪٘ٛ‬یؿسی ت‪ ٝ‬وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬ا ػطب‬ ‫حاقی‪ ٝ‬ذّیج فااضؼ تاا ایاٗ ‪ٞ‬اس‬ ‫ن‪ٛ‬ضذ ٌطفر و‪ ٝ‬تط٘أ‪ ٝ‬جإا‪ٟ‬ا‪ٛ‬ض‬ ‫اؾالٔی ایطاٖ تطا ز‪ٛ‬ؾؼ‪ٞ ٝ‬طچ‪ ٝ‬تیکسط‬ ‫ض‪ٚ‬اتظ تا وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬ا ‪ٕٞ‬ؿای‪ٔ ٝ‬احاماک‬ ‫٘ک‪ٛ‬ز‪.‬ت‪ٞ ٝ‬ط ض‪ ، ٚ‬ؾفط اذایاط ‪ٞ‬ایااذ‬ ‫زیدّٕازیه ضغیٓ ن‪ٟ‬ی‪٘ٛ‬یؿسی ت‪ٚ ٝ‬یاٗ‬ ‫و‪ ٝ‬زض ضاؾسا ٘مف ٔرطب اٖ‪ٞ‬ا تاط‬ ‫ض‪٘ٚ‬س ٌفر‪ٌٞٛٚ‬ا نا‪ٛ‬ضذ ٌاطفار‪،‬‬ ‫خؽ اظ اٖ ذثطؾاظ قاس وا‪٘ ٝ‬کاطیا‪ٝ‬‬ ‫اوؿاایاا‪ٛ‬ؼ تاا‪٘ ٝ‬اامااُ اظ ٔاامااأاااذ‬ ‫ن‪ٟ‬ی‪٘ٛ‬یؿسی ٌعاضـ زاز ‪ٞ‬ایاازای تا‪ٝ‬‬ ‫ؾطخطؾاسای جااقا‪ٛ‬ا ظاضواا ٔاؼاا‪ٖٚ‬‬ ‫ٔااسیااطوااُ ‪ٚ‬ظاضذ ذاااضجاا‪ ٝ‬ضغیاآ‬ ‫اقغاَ ٌط لسؼ زض أ‪ٛ‬ض ضا‪ٞ‬ثط تطا‬ ‫ٔاللاذ تا أطیىا ‪ ٚ‬ؾاایاط ٔاصاواط‪ٜ‬‬ ‫و‪ٙٙ‬سٌاٖ‪،‬زضقطایغی و‪ٌ ٝ‬فر ‪ٌٞٛٚ‬ا‬ ‫ت‪ٔ ٝ‬طاحُ حؿاؼ ضؾیس‪ ٜ‬ؾفاط واطز‪ٜ‬‬ ‫اؾر‪.‬ایٗ ٔماْ ن‪ٟ‬ی‪٘ٛ‬یؿسی‪ٞ ،‬س اظ‬ ‫ؾفط ‪ٞ‬یاذ ت‪ ٝ‬ؾطخاطؾاسای ظاوااضا ضا‬ ‫اعالع اظ اذطیٗ ‪ٚ‬ضؼیر ٌفر ‪ٌٚ‬ا‪ٛ‬‬ ‫‪ ٚ‬ای‪ٙ‬ى‪ٛٔ ٝ‬ضغ اؾطائیُ ضا زض ٔا‪ٛ‬ضز‬ ‫تاظٌکر احسٕاِی ت‪ ٝ‬ز‪ٛ‬افک ‪ٞ‬ؿسا‪ ٝ‬ا‬ ‫‪ ۵۱۴۸‬ض‪ٚ‬قااٗ واا‪ٙ‬ااس زاا‪ٛ‬ناایاا‬ ‫وطز‪.‬اوؿی‪ٛ‬ؼ زض ازأ‪ٌ ٝ‬عاضـ ذا‪ٛ‬ز‬ ‫٘‪ٛ‬قس‪ ٝ‬اؾر‪ :‬ظاضوا ت‪ٚ ٝ‬یاٗ ضفاسا‪ ٝ‬زاا‬ ‫تطضؾی و‪ٙ‬س چ‪ ٝ‬اقی زض حاَ خارار‬ ‫قسٖ اؾر‪ .‬یىی اظ ٔمأاذ تّ‪ٙ‬سخاایا‪ٝ‬‬ ‫اؾطائیّی ٌفس‪ ٝ‬اؾر و‪ ٝ‬ا‪ ٚ‬تا ‪ ٕٝٞ‬غیاط‬ ‫اظ ایطا٘ی ‪ٞ‬ا ٔاللاذ وطز‪ ٜ‬اؾر‪.‬‬ ‫زررض‪ٚ‬ا٘چی‪:‬‬ ‫ایزاى اهبدُ هطبرکت در عولیبتّبی حفظ صلح هلا هتحذ است‬ ‫هجیذ تخت رٍاًچی سفیز ٍ ًوبیٌذُ دائن ایازاى در‬ ‫سبسهبى هلا هتحذ اهبدگی جوَْری اسالهی ایازاى‬ ‫را جْت هطبرکت در عولیبت ّبی حفظ صلح هالاا‬ ‫هتحذ اعالم کزد‪.‬‬ ‫ٔجیس زرر ض‪ٚ‬ا٘چی ؾفیط ‪ٕ٘ ٚ‬ای‪ٙ‬س‪ ٜ‬زائٓ وک‪ٛ‬ضٔااٖ‬ ‫زض ؾاظٔاٖ ُّٔ ٔسحس ت‪ٚ ٝ‬لر ٔحّی زض ؾرا‪ٙ‬اطا٘ای‬ ‫ذ‪ٛ‬ز زض وٕیس‪ٚ ٝ‬یػ‪ ٜ‬حفا ناّام ایاٗ ؾااظٔااٖ‪،‬‬ ‫أازٌی جٕ‪ٟٛ‬ض اؾالٔی ایطاٖ ضا ج‪ٟ‬ر ٔکاضور‬ ‫زض ػّٕیاذ ‪ٞ‬ا حف نّم ُّٔ ٔسحاس اظ عاطیاک‬ ‫اػعاْ ٌطزاٖ ٘ظأی‪ ،‬خّیؽ‪٘ ،‬اظطاٖ ٘ظاأای ‪٘ ٚ‬ایاع‬ ‫ذسٔاذ خکسیثا٘ی ت‪ ٝ‬ایٗ ٔأ‪ٛ‬ضیر ‪ٞ‬ا اػالْ وطز‪.‬‬ ‫ؾفیط ایطاٖ زض ؾاظٔاٖ ُّٔ ٔسحس تا اقاض‪ ٜ‬ت‪ ٝ‬ایا‪ٙ‬اىا‪ٝ‬‬ ‫ٔأ‪ٛ‬ضیر ‪ٞ‬ا حف نّم وٕاواٖ ٘مکی حیازی زض‬ ‫حف نّم ‪ ٚ‬أ‪ٙ‬یر تیٗ إِّّی زاض٘س‪ ،‬تاط ا‪ٞ‬إایار‬ ‫جایٍا‪ ٜ‬وٕیس‪ٚ ٝ‬یػ‪ ٜ‬حف نّم ٔجٕغ ػٕا‪ٔٛ‬ای زض‬ ‫تطضؾی وأُ زٕأی اتؼاز ٔطت‪ٛ‬ط ت‪ ٝ‬ػّٕایااذ ‪ٞ‬اا‬ ‫حف نّم زاویس وطز‪ ٚ .‬افع‪ٚ‬ز ٔأ‪ٛ‬ضیار ‪ٞ‬اا‬ ‫حف نّم تایس تا ضػایر ا‪ٞ‬سا ‪ ٚ‬ان‪ٔ َٛ‬ا‪ٙ‬اکا‪ٛ‬ض‬ ‫ُّٔ ٔسحس ‪ ٚ‬انُ ػسْ اؾسفاز‪ ٜ‬اظ ظ‪ٚ‬ض تا‪ ٝ‬جاع زض‬ ‫زفاع اظ ذ‪ٛ‬ز‪ ،‬ضضایر عطفیٗ زضٌیط ‪ ٚ‬تا تیغاطفای‬ ‫ن‪ٛ‬ضذ خصیطز‪.‬زرر ض‪ٚ‬ا٘چی زاویس وطز و‪ ٝ‬احساطاْ‬ ‫ت‪ ٝ‬تطاتط حاوٕیسی‪ ،‬اؾسمالَ ؾایااؾای‪ ،‬زإاأایار‬ ‫اضضی ‪ ٕٝٞ‬وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬ا ‪ ٚ‬ػسْ ٔساذّ‪ ٝ‬زض أ‪ٛ‬ض زاذّای‬ ‫ا٘‪ٟ‬ا تایس وأال ٔحسطْ قٕطز‪ ٜ‬ق‪ٛ‬ز‪ٕ٘ .‬ایا‪ٙ‬اس‪ ٜ‬زائآ‬ ‫ایطاٖ زض ؾاظٔاٖ ُّٔ ٔسحس زض ازأا‪ ٝ‬تاط ا‪ٞ‬إایار‬ ‫ٔکاضور وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬ا زأیٗ و‪ٙٙ‬س‪٘ ٜ‬ایاط‪ ٚ‬زض زإااْ‬ ‫ٔطاحُ زهٕیٓ ٌیط ؾاظٔاٖ ُّٔ زض ظٔی‪ ٝٙ‬حافا‬ ‫نّم زاویس ‪ٔ ٚ‬کاضور ٔ‪ٛ‬ثط اػضا ُّٔ ٔسحاس ضا‬ ‫ػأُ واضأس ایٗ ٔأ‪ٛ‬ضیر ‪ٞ‬ا لّٕاساز واطز‪ٚ.‬‬ ‫افع‪ٚ‬ز حٕایر اظ غیط٘ظاأایااٖ ٔؿاتا‪ِٛ‬ایار ا‪ِٚ‬ایا‪ٝ‬‬ ‫وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬ا ٔیعتاٖ ت‪ٛ‬ز‪ ٚ ٜ‬تایس تا ‪ٞ‬س حإاایار اظ‬ ‫زالـ ‪ٞ‬ا ّٔی ج‪ٟ‬ر اضزماء حٕایر اظ غیط٘ظأیااٖ‬ ‫ن‪ٛ‬ضذ ٌیطز ‪ٚ‬زض ایٗ ضاؾسا تایس اظ ‪ٞ‬طٌ‪ٔ ٝ٘ٛ‬ساذّ‪ٝ‬‬ ‫٘ظأی ت‪ٛ‬ؾیّ‪ ٝ‬ؾاظٔاٖ ُّٔ ٔساحاس یاا ‪ٞ‬اط ٘ایاط‪ٚ‬‬ ‫ذاضجی زیٍط ت‪ ٝ‬ت‪ٟ‬ا٘‪ ٝ‬حٕایر اظ غیط٘ظأیاٖ‪ ،‬لا‪ٛ‬یاا‬ ‫اجس‪ٙ‬اب ق‪ٛ‬ز‪ .‬زرر ض‪ٚ‬ا٘چی زض ذه‪ٛ‬ل ٔا‪ٛ‬ضا‪ٛ‬ع‬ ‫تىاضٌیط ف‪ٙ‬ا‪ٚ‬ض ‪ٞ‬ا ٘‪ٛ‬یٗ ج‪ٟ‬ار جإاغ ا‪ٚ‬ض‬ ‫اعالػاذ زض ٔأ‪ٛ‬ضیر ‪ٞ‬ا حف ناّام زهاطیام‬ ‫وطز تىاضٌیط ف‪ٙ‬ا‪ٚ‬ض ‪ٞ‬ا ٘‪ٛ‬یٗ تایاس تاا ‪ٞ‬اس‬ ‫افعایف ایٕ‪ٙ‬ی ‪ ٚ‬أ‪ٙ‬یر ٘ایاط‪ٞٚ‬اا حاافا ناّام‬ ‫ن‪ٛ‬ضذ خصیطز‪.‬‬ ‫قٕرا٘ی‪:‬‬ ‫ؾر‪ٚ ٍٛٙ‬ظاضذ أ‪ٛ‬ض ذاضج‪:ٝ‬‬ ‫ًتبیج ًطست ّیبت ایزاًی در کزُ جٌَثی هحکی‬ ‫ثزای ارادُ سئَل در حا هطکالت است‬ ‫سخٌگَی ٍسارت اهَر خبرجِ گافات‬ ‫ًتبیج ًطست ّیبت ایازاًای در کازُ‬ ‫جٌَثی هی تَاًذ ثِ عٌَاى هحکی ثازای‬ ‫ارسیبثی جذیت ٍ ارادُ کزُ جاٌاَثای‬ ‫جْت حا هطکالت هَجاَد ثایای دٍ‬ ‫کطَر ٍ ثبسگطت هٌبسجبت ثِ رٍال عبدی‬ ‫قلوذاد ضَد‪.‬‬ ‫ازاض‪ ٜ‬وُ اعالع ضؾا٘ی ‪ ٚ‬أ‪ٛ‬ض ؾر‪ٍٛٙ‬یی ‪ٚ‬ظاضذ أ‪ٛ‬ض ذاضج‪ ،ٝ‬ؾؼیس ذاغایاه‬ ‫ظاز‪ ٜ‬زض خاؾد ت‪ ٝ‬ؾ‪ٚٛ‬اَ ذثطٍ٘اضاٖ زض ٔ‪ٛ‬ضز تطذی اذثاض ضؾا٘‪ ٝ‬ا ٔث‪ٙ‬ی تط ؾفاط‬ ‫‪ٞ‬یازی اظ جٕ‪ٟٛ‬ض اؾالٔی ایطاٖ ت‪ ٝ‬وط‪ ٜ‬ج‪ٛٙ‬تی اػالْ وطز‪ٞ :‬یاذ واضقا‪ٙ‬ااؾای‬ ‫جٕ‪ٟٛ‬ض اؾالٔی ایطاٖ ٔسکىُ اظ ٔسرههیٗ ح‪ٛ‬ظ‪ٞ ٜ‬ا ٘فسی ‪ ٚ‬تا٘ىی ‪ٞ‬افاسا‪ٝ‬‬ ‫جاض زض ؾت‪ٔ َٛ‬صاوطازی ضا تا قطور ‪ٞ‬ا ‪ٔ ٚ‬مأاذ وط‪ ٜ‬ا تا ‪ٞ‬س تاطضؾای‬ ‫أىاٖ فط‪ٚ‬ـ ٔجسز ٘فر ‪ٔ ٚ‬یؼا٘اذ ٌاظ ت‪ ٝ‬وط‪ ٜ‬ج‪ٛٙ‬تی تطٌعاض وطز٘س‪.‬‬ ‫حغیه ظاز‪ ٜ‬افع‪ٚ‬ز‪ :‬ایٗ ؾفط و‪ ٝ‬زض ضاؾسا ز‪ٛ‬ؾؼ‪ ٝ‬ض‪ٚ‬اتظ ٔس‪ٛ‬اظٖ تا وکا‪ٛ‬ض‪ٞ‬اا‬ ‫اؾیایی ٔحؿ‪ٛ‬ب ٔی ق‪ٛ‬ز‪ ،‬خؽ اظ زیساض ٔؼا‪٘ٚ‬اٖ ‪ٚ‬ظیطاٖ أ‪ٛ‬ض ذاضج‪ ٝ‬ز‪ ٚ‬وک‪ٛ‬ض‬ ‫زض ‪ٚ‬یٗ ا٘جاْ قس‪ ٚ.‬زهطیم وطز‪ :‬عط ایطا٘ی تا اؾسفاز‪ ٜ‬اظ ایٗ فاطنار‪ ،‬زض‬ ‫ضایع٘ی تا ٔمأاذ وط‪ ٜ‬ا ‪ ،‬تط ضفغ ٔحس‪ٚ‬زیر غیط لا٘‪٘ٛ‬ی اظ ٔ‪ٙ‬اتغ اضظ تاّا‪ٛ‬وا‪ٝ‬‬ ‫قس‪ ٜ‬ایطاٖ زض وط‪ ٜ‬زاویس وطز‪.‬‬ ‫ؾر‪ٚ ٍٛٙ‬ظاضذ أ‪ٛ‬ض ذاضج‪ ٝ‬ذاعط ٘کاٖ وطز‪٘ :‬سایج ایٗ ٘کؿر واضقا‪ٙ‬ااؾای‬ ‫ٔی ز‪ٛ‬ا٘س ت‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ٔحىی تطا اضظیاتی جسیر ‪ ٚ‬اضاز‪ ٜ‬وط‪ ٜ‬ج‪ٛٙ‬تی ج‪ٟ‬ر حاُ‬ ‫ٔکىالذ ٔ‪ٛ‬ج‪ٛ‬ز تیٗ ز‪ ٚ‬وک‪ٛ‬ض ‪ ٚ‬تاظٌکر ٔ‪ٙ‬اؾثاذ ت‪ ٝ‬ض‪ٚ‬اَ ػاز ‪ ،‬اظ جّٕ‪ ٝ‬تاا‬ ‫فط‪ٚ‬ـ ٘فر ‪ٔ ٚ‬یؼا٘اذ ٌاظ ت‪ ٝ‬وط‪ ٚ ٜ‬ؾطٔای‪ٌ ٝ‬صاض قطور ‪ٞ‬ا وط‪ ٜ‬ا زض‬ ‫عطح ‪ٞ‬ا السهاز ایطاٖ لّٕساز ق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ثب اهزیکب ٍ ارٍپب هذاکزُ فزاثزجبهی‬ ‫صَرت ًخَاّذ گزفت‬ ‫دثیز ضَرای عبلی اهٌیت هلی ثاب‬ ‫ثیبى ایٌکِ اهزیکب ٍ ارٍپاب در‬ ‫اسهَى اجازای تاداْاذاتطابى‬ ‫هزدٍد ضذًذ‪ ،‬گفت ثب اهزیکبی‬ ‫ثذعْذ ٍ ارٍپابی ثای عاواا‬ ‫ّیچ گًَِ هذاکزُ فزاثازجابهای‬ ‫صَرت ًخَاّذ گزفت‪.‬‬ ‫زضیاتاٖ ػاّای قإاراا٘ای زض‬ ‫ز‪ٛ‬ئیسی ‪ٕٞ‬عٔاٖ تا ٔصاوطاذ ‪ٚ‬یٗ ٘‪ٛ‬قر‪:‬أطیىا ‪ ٚ‬اض‪ٚ‬خاا زض اظٔا‪ ٖٛ‬اجاطا‬ ‫زؼ‪ٟ‬سازکاٖ زض تطجاْ ٔطز‪ٚ‬ز قس٘س‪ .‬او‪ ٖٛٙ‬تطجاْ تطا ایطاٖ زض ح‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬الساهااز‬ ‫‪ ٚ‬ضفغ زحطیٓ‪ٞ‬ا ت‪ ٝ‬خ‪ٛ‬ؾس‪ ٝ‬ا ذاِی زثسیُ قس‪ ٜ‬اؾر‪.‬زتیط ق‪ٛ‬ضا ػاِای أا‪ٙ‬ایار‬ ‫ّٔی وک‪ٛ‬ضٔاٖ اضاف‪ ٝ‬وطز‪ :‬تا أطیىا تسػ‪ٟ‬س ‪ ٚ‬اض‪ٚ‬خا تیػٕاُ ‪ٞ‬ایا ٌا‪٘ٛ‬ا‪ٝ‬‬ ‫ٔصاوط‪ ٜ‬فطاتطجأی ن‪ٛ‬ضذ ٘ر‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ٌطفر‪ٔ.‬صاوطاذ ‪ٚ‬یٗ خؽ اظ ‪ ۴۱‬ض‪ٚ‬ظ ‪ٚ‬لف‪،ٝ‬‬ ‫تاض زیٍط اظ ٌصقس‪ ٝ‬اغاظ قس‪ ٜ‬اؾر ‪ ٚ‬زض ‪ٕٞ‬یٗ ذه‪ٛ‬ل زیساض‪ٞ‬ا ز‪ ٚ‬جا٘ث‪ٚ ٝ‬‬ ‫چ‪ٙ‬سجا٘ث‪ٔ ٝ‬یاٖ ٔصاوط‪ ٜ‬و‪ٙٙ‬سٌاٖ اضقس وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬ا ‪ٕٞ ٚ‬چا‪ٙ‬ایاٗ تا‪ٔ ٝ‬ا‪ٛ‬اظاذ اٖ‪،‬‬ ‫جّؿاذ واضق‪ٙ‬اؾی تطٌعاض ٔیق‪ٛ‬ز‪.‬ایطاٖ زؾس‪ٛ‬ض واض ذ‪ٛ‬ز ضا زض ‪ٚ‬یٗ ٔکارام‬ ‫وطز‪ ٚ ٜ‬زهٕیٕاذ ؾیاؾی ذ‪ٛ‬ز ضا ٌطفس‪ ٝ‬اؾر ‪ ٚ‬حاال ظٔااٖ اٖ ضؾایاس‪ ٜ‬وا‪ٝ‬‬ ‫غطتی‪ٞ‬ا تا ازراش زهٕیٕاذ ؾیاؾی‪ ،‬تطا ضؾیسٖ ت‪ ٝ‬ز‪ٛ‬افک ٘‪ٟ‬ایی الساْ و‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫زحطواذ اذیط ‪ ٚ‬اذثاض و‪ ٝ‬اظ ‪ٚ‬یٗ ٔای ضؾاس‪٘ ،‬کااٖ ٔای ز‪ٞ‬اس وا‪ٞ ٝ‬إا‪ٝ‬‬ ‫ٔصاوط‪ ٜ‬و‪ٙٙ‬سٌاٖ زض ا٘سظاض زهٕیٓ ؾیاؾی أطیىا ‪ٞ‬ؿس‪ٙ‬س ‪ ٚ‬ز‪ٙ‬ا‪ٟ‬اا زض نا‪ٛ‬ضزای‬ ‫ٔیز‪ٛ‬اٖ ای‪ٙ‬س‪ٜ‬ا ضا تطا ٌفر‪ٌٞٛٚ‬ا ‪ٚ‬یٗ ٔاساها‪ٛ‬ض تا‪ٛ‬ز وا‪ٚ ٝ‬اقا‪ٙ‬اٍاساٗ‬ ‫زهٕیٕاذ الظْ ضا ذه‪ٛ‬نا زض ح‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬ضفغ زحطیٓ‪ٞ‬ا تٍیطز‪ .‬أا أطیىا تا زؼُّ زض‬ ‫زهٕیٌٓیط تاػث زغ‪ٛ‬یُ ٔصاوطاذ قس‪ ٜ‬اؾر‪.‬‬ ‫أیطػثساِّ‪ٟ‬یاٖ‪:‬‬ ‫ایزاى ضوبًت ّبی ضفبّی را ًوی پذیزد‬ ‫ٍسیز اهَر خبرجِ جوَْری اسالهی ایزاى تبکیذ کزد‬ ‫کِ تْزاى ًوی تَاًذ تضویی ّبی ضافابّای عاذم‬ ‫خزٍج اس ثزجبم را ثپذیزد‪.‬‬ ‫حؿیٗ أیط ػثساِّ‪ٟ‬یاٖ ٌفر و‪ٚ ٝ‬اق‪ٍٙ‬سٗ لاناط اظ‬ ‫ضؾیسٌی ت‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬اؾس‪ ٝ‬ایطاٖ ٔث‪ٙ‬ی تط اضائ‪ ٝ‬زضٕیاٗ زض‬ ‫ٔ‪ٛ‬ضز ػسْ ذط‪ٚ‬ج عط ‪ٞ‬ا أضاو‪ٙٙ‬س‪ ٜ‬تاطجااْ اظ‬ ‫ایٗ ز‪ٛ‬افک ت‪ٛ‬ز‪ ٜ‬اؾر‪.‬ضئیؽ زؾسٍا‪ ٜ‬زیدّٕاؾی ایاطاٖ‬ ‫ٌفر‪ :‬افىاض ػٕ‪ٔٛ‬ی زض ایاطاٖ تا‪ ٝ‬زِایاُ ذاط‪ٚ‬ج‬ ‫أطیىایی ‪ٞ‬ا اظ تطجاْ ٕ٘ی ز‪ٛ‬ا٘س ٌفس‪ٞ ٝ‬ا ضئایاؽ‬ ‫یه حى‪ٔٛ‬ر‪ ،‬چ‪ ٝ‬تطؾس ایاالذ ٔسحس‪ ٜ‬تاقس‪ ،‬ضا تا‪ٝ‬‬ ‫ػ‪ٛٙ‬اٖ ضٕا٘ر تدصیطز‪ ٚ.‬خیک‪ٟٙ‬از وطز و‪ ٝ‬و‪ٙ‬اٍاط‪ٜ‬‬ ‫أطیىا زض تیا٘ی‪ ٝ‬ا ؾیاؾی زؼ‪ٟ‬س ذ‪ٛ‬ز ت‪ ٝ‬تاطجااْ ضا‬ ‫اتطاظ و‪ٙ‬س‪ٚ.‬ظیط أ‪ٛ‬ض ذاضج‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬فای‪ٙٙ‬کیاَ زایٕع ٌفر‬ ‫و‪ ٝ‬ت‪ٔ ٝ‬صاوط‪ ٜ‬و‪ٙٙ‬سٌاٖ ایطا٘ی اػالْ وطز‪ ٜ‬ت‪ ٝ‬عاط‬ ‫‪ٞ‬ا غطتی خیک‪ٟٙ‬از و‪ٙٙ‬س زا "زؾسىٓ ٔاجااِاؽ یاا‬ ‫سیاسی‬ ‫‪2‬‬ ‫ؾطاٖ ٔجاِؿکاٖ‪ ،‬اظ جّٕ‪ ٝ‬و‪ٍٙ‬ط‪ ٜ‬أطیىا‪ ،‬زض لاِاه‬ ‫تیا٘ی‪ ٝ‬ا ؾیاؾی زؼ‪ٟ‬س ذ‪ٛ‬ز ت‪ ٝ‬ز‪ٛ‬افک (‪ٞ‬ؿاسا‪ ٝ‬ا و ‪ٚ‬‬ ‫تاااظٌکاار تاا‪ ٝ‬اجااطا تااطجاااْ ضا اػااالْ‬ ‫و‪ٙٙ‬س‪.‬أیطػثساِّ‪ٟ‬یاٖ افع‪ٚ‬ز‪ :‬زؼ‪ٟ‬ساذ ایطاٖ ت‪ ٝ‬ض‪ٚ‬ق‪ٙ‬ای‬ ‫فطٔ‪ َٛ‬ضیاضی اؾر‪ .‬وأال ض‪ٚ‬قٗ اؾر وا‪ ٝ‬لاطاض‬ ‫اؾر چ‪ ٝ‬واض ا٘جاْ ز‪ٞ‬یٓ ‪ ٚ‬ایٗ زساتیط چٍ‪٘ٛ‬ا‪ ٝ‬اظ‬ ‫عطیک اغا٘ؽ تیٗ إِّّی ا٘طغ ازٕی ضاؾسی اظٔایی‬ ‫ذ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬س قس‪ .‬ت‪ٙ‬اتطایٗ عط زیٍط ٕ٘ی ز‪ٛ‬ا٘اس ‪ٞ‬ایا‬ ‫ٍ٘طا٘ی زاقس‪ ٝ‬تاقس‪ ،‬أا ٔا ‪ٞ‬إاچا‪ٙ‬ااٖ زضذها‪ٛ‬ل‬ ‫ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع ضٕا٘ر ‪ٞ‬ا (ضط‪ٚ‬ضذ ضٕا٘ر أطیىا تطا‬ ‫ػسْ ذط‪ٚ‬ج اظ تطجاْو ٍ٘طا٘یٓ‪ٚ.‬ظیط أا‪ٛ‬ض ذااضجا‪ٝ‬‬ ‫ٌفر‪ٔ :‬ا زض ایٗ ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬تا ٔکىالزی ٔ‪ٛ‬اج‪ٟ‬یٓ چطا و‪ٝ‬‬ ‫عط زیٍط فالس یه اتسىاض ػُٕ جس اؾار‪ٚ.‬‬ ‫تا زاویس تط ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ز‪ٟ‬طاٖ ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬اٖ تطزاقس‪ ٝ‬قسٖ وأاُ‬ ‫زحطیٓ ‪ٞ‬اؾر افع‪ٚ‬ز و‪ ٝ‬چاِف ای‪ٙ‬اجااؾار ز‪ِٚ‬ار‬ ‫تایسٖ ز‪ٟٙ‬ا ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬اٖ تطزاقسٗ زحطیٓ ‪ٞ‬ا الاساهااز‬ ‫ا اؾر و‪ ٝ‬ت‪ٚ ٝ‬ؾایّا‪ ٝ‬ز‪٘ٚ‬ااِاس زاطأاح ضئایاؽ‬ ‫جٕ‪ٟٛ‬ض خیکیٗ أطیىا اػٕاَ قس‪ ٜ‬اؾر‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ظیط أ‪ٛ‬ض ذاضج‪ٌ ٝ‬فر‪ :‬یىی اظ چاِف ‪ٞ‬ایای وا‪ٝ‬‬ ‫ض‪ٔ ٚ‬یع ٔصاوطاذ زض ‪ٚ‬یٗ تالی ٔا٘س‪ ٜ‬اٖ اؾر وا‪ٝ‬‬ ‫زطأح ت‪ ٝ‬ن‪ٛ‬ضذ یىجا٘ث‪٘ ٚ ٝ‬اػازال٘‪ ٝ‬زحطیٓ ‪ٞ‬اایای‬ ‫ػّی‪ ٝ‬اقرال حمیمی ‪ ٚ‬حم‪ٛ‬لای زض ایاطاٖ زاحار‬ ‫از‪ٟ‬أازی ٔا٘‪ٙ‬س تط٘أ‪ٛٔ ٝ‬قىی ایطاٖ‪ٔ ،‬ؿائُ ٔا‪ٙ‬اغاما‪ٝ‬‬ ‫ا یا حم‪ٛ‬ق تکط اػٕاَ وطز و‪ ٝ‬خصیطفس‪ٙ‬ی ٘یؿر‪.‬‬ ‫* باقشی‪ :‬بیش اص َش صمان بٍ تًافق وضدیک‬ ‫شذٌایم‬ ‫ٔصاوط‪ ٜ‬و‪ٙٙ‬س‪ ٜ‬اضقس ایطاٖ ٌفر‪ :‬تؼس اظ ‪ٞ‬افاسا‪ٞ ٝ‬اا‬ ‫ٔصاوطاذ فکطز‪ ،ٜ‬تیف اظ ‪ٞ‬ط ظٔاٖ ت‪ ٝ‬ز‪ٛ‬افک ٘عزیاه‬ ‫قس‪ٜ‬ایٓ‪ .‬ػّی تالط و‪ٙ‬ی چ‪ٟ‬اضق‪ٙ‬ث‪ ٝ‬قه تا ا٘اساکااض‬ ‫خیأی زض ز‪ٛ‬ئیسط ٘‪ٛ‬قر‪ :‬تؼس اظ ‪ٞ‬فسا‪ٞ ٝ‬اا ٔاصاواطاذ‬ ‫فکطز‪ ،ٜ‬تیف اظ ‪ٞ‬ط ظٔاٖ ت‪ ٝ‬ز‪ٛ‬افک ٘عزیه قس‪ٜ‬ایٓ أا‬ ‫زا ‪ٚ‬لسی زضتاض‪ ٕٝٞ ٜ‬چیع ز‪ٛ‬افک ٘کس‪ ٜ‬تااقاس‪ ،‬زضتااض‪ٜ‬‬ ‫‪ٞ‬ی چیع ز‪ٛ‬افک ٘کس‪ ٜ‬اؾار‪ ٚ.‬تاا تایااٖ ایا‪ٙ‬اىا‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬الغتی‪ٙ‬ی‪ ،‬ذ‪ٛ‬ززاض اظ ظیاز‪ٜ‬ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ای ‪ ٚ‬زا‪ٛ‬جا‪ ٝ‬تا‪ٝ‬‬ ‫زجطت‪ ۷ ٝ‬ؾاَ ٌصقس‪ ٝ‬الظٔ‪ ٝ‬زحمک ایٗ ‪ٞ‬س اؾار‬ ‫افع‪ٚ‬ز‪ :‬ظٔاٖ زهٕیٌٓیط عط ‪ٞ‬ا ٔصاوطازای ٔاا‬ ‫فطا ضؾیس‪ ٜ‬اؾر‪.‬ز‪ٚ‬ض ‪ٞ‬کسٓ ٔصاوطاذ ضفغ زحطیٓ ‪ٞ‬اا‬ ‫زض ‪ٚ‬یٗ اظ قکٓ ز ٔا‪ ٜ‬اغااظ قاس‪ ٚ ٜ‬اوا‪ٙ‬ا‪ ٖٛ‬تا‪ٝ‬‬ ‫ٔطحّ‪ ٝ‬ا ضؾیس‪ ٜ‬اؾر و‪ٛٔ ٝ‬فمایار یاا قاىاؿار‬ ‫ٌفر‪ٌٞٛٚ‬ا نطفا ت‪ ٝ‬زهٕیٕاذ ؾیاؾی عط ‪ٞ‬اا‬ ‫غطتی تؿسٍی زاضز‪ .‬اٌط عط ‪ٞ‬ا غطتی زهٕیٕااذ‬ ‫الظٔی ضا و‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬اٖ اٌا‪ٞ ٜ‬ؿس‪ٙ‬س‪ ،‬ازارااش ٘إاایا‪ٙ‬اس‪،‬‬ ‫ٔیز‪ٛ‬اٖ چ‪ٙ‬س ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع تالیٔا٘اس‪ ٜ‬ضا حاُ واطز‪ٚ ٜ‬‬ ‫ظط چ‪ٙ‬س ض‪ٚ‬ظ ت‪ ٝ‬ز‪ٛ‬افک ٘‪ٟ‬ایی زؾر یافار‪ٞ.‬ایااذ‬ ‫ایطا٘ی تط اؾاؼ ان‪ ٚ َٛ‬زؾس‪ٛ‬ضاِؼُٕ‪ٞ‬ا خیک‪ٙ‬ا‪ٟ‬اازاذ‬ ‫‪ ٚ‬ذ‪ٛ‬اؾس‪ٞٝ‬ا ض‪ٚ‬قٗ ذ‪ٛ‬ز زض ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ػاذ تالیٔا٘اس‪ٜ‬‬ ‫ضا ض‪ٔ ٚ‬یع لطاض زاز‪ ٜ‬اؾر ‪ ٚ‬او‪ ٖٛٙ‬ز‪ٛ‬ج وأال زض‬ ‫ظٔیٗ عط ‪ٞ‬ا غطتی اؾر‪.‬‬ ‫* سخىگًی یصاست خاسجٍ امشیکا‪ :‬دس مشاحل‬ ‫پایاوی مزاکشات پیچیذٌ ییه َستیم‬ ‫ؾر‪ٚ ٍٛٙ‬ظاضذ ذاضج‪ ٝ‬أاطیاىاا ‪ٞ‬إاعٔااٖ تاا‬ ‫ٔصاوطاذ ‪ٚ‬یٗ ٔیاٖ ایطاٖ ‪ٌ ٚ‬ط‪ ۴+۷ ٜٚ‬و‪ ٝ‬ت‪ٔ ٝ‬طحّا‪ٝ‬‬ ‫زهٕیٕاذ ؾیاؾی غطب ت‪ٚ ٝ‬یػ‪ٚ ٜ‬اق‪ٍٙ‬ساٗ ضؾایاس‪ٜ‬‬ ‫اؾر‪ ،‬اظ‪ٟ‬اض زاقار ٔاازضٔاطاحاُ خاایاا٘ای یاه‬ ‫ٔصاوطاذ خیچیس‪ٞ ٜ‬ؿسیٓ‪٘ .‬س خاطایاؽ ؾارا‪ٙ‬اٍا‪ٛ‬‬ ‫‪ٚ‬ظاضذ ذاضج‪ ٝ‬أطیىا ت‪ٚ ٝ‬لر ٔحّی زض ‪ٚ‬اق‪ٍٙ‬اساٗ‬ ‫زض خاؾد ت‪ ٝ‬ؾ‪ٛ‬اَ ذثطٍ٘اض زضتاض‪ ٜ‬احسٕااَ زیاساض‬ ‫حؿیٗ أیطػثساِّ‪ٟ‬یاٖ ‪ ٚ‬ا٘س‪٘ٛ‬ی تاّایا‪ٙ‬اىاٗ ‪ٚ‬ظیاطاٖ‬ ‫ذاضج‪ ٝ‬ایطاٖ ‪ٚ‬أطیىازضحاقی‪ ٝ‬اجالؼ أ‪ٙ‬یسی ٔ‪٘ٛ‬ید‬ ‫افع‪ٚ‬ز و‪ ٝ‬ا٘سظاض زیساض ‪ٚ‬ظضا أ‪ٛ‬ض ذاضج‪ ٝ‬أطیىا ‪ٚ‬‬ ‫ایطاٖ زض ٔ‪٘ٛ‬ید ٘یؿر أا تایس تٍ‪ٛ‬یٓ ‪ٕٞ‬ا٘اغا‪ٛ‬ض وا‪ٝ‬‬ ‫لثال ‪ ٓٞ‬اػالْ وطز‪ ٜ‬ایٓ‪ٔ ،‬صاوطاذ ٔؿسامایآ ٔایااٖ‬ ‫ایطاٖ ‪ٚ‬أطیىازضٔ‪ٛ‬ضز ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع ‪ٚ‬یاٗ زض ضاؾاساا‬ ‫ٔ‪ٙ‬افغ ٔا ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ت‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫* تکیٍ دیلت سیضدَم بش ظشفیت َمسایگان‬ ‫ػض‪ ٛ‬وٕیؿی‪ ٖٛ‬السهاز ٔجاّاؽ ٌافار‪ :‬ز‪ِٚ‬ار‬ ‫ؾیعز‪ٌ ،ٓٞ‬اْ‪ٞ‬ا ذ‪ٛ‬تی تطا زؼأُ تا وکا‪ٛ‬ض‪ٞ‬اا‬ ‫ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬تطزاقس‪ ٝ‬اؾر ‪ ٚ‬أیس‪ٚ‬اضیٓ تا ازىا ت‪ ٝ‬ظاطفایار‬ ‫‪ٕٞ‬ؿایٍاٖ تس‪ٛ‬ا٘س ت‪ ٝ‬اضٔاٖ ‪ٞ‬ا ٔسؼاِی ٔا‪ٛ‬ضز ٘اظاط‬ ‫ذ‪ٛ‬ز و‪ٕٞ ٝ‬اٖ حُ ٔکىالذ السهاز وک‪ٛ‬ض اؾار‬ ‫زؾر خیسا و‪ٙ‬س‪ .‬ػض‪ ٛ‬وٕیؿی‪ ٖٛ‬السهاز ٔجّؽ تاا‬ ‫تیاٖ ای‪ٙ‬ى‪ٙٔ ٝ‬افغ ّٔی ایطاٖ زض ٔ‪ٙ‬غم‪ ٚ ٝ‬وکا‪ٛ‬ض‪ٞ‬اا‬ ‫خیطأ‪٘ٛ‬ی اؾر‪ٌ،‬فر‪ :‬وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬ایی وا‪ ٝ‬الاساهااز ‪ٚ‬‬ ‫زیدّٕاؾی السهاز فؼاَ زاض٘س‪ ،‬قا‪ٟ‬اط‪ٞ‬اا ٔاطظ‬ ‫اٖ‪ٞ‬ا اتاززط اؾر‪ ،‬ایٗ زض حاِی اؾر و‪ ٝ‬ق‪ٟ‬اط‪ٞ‬اا‬ ‫ٔطظ وک‪ٛ‬ضٔاٖ ٔ‪ٛ‬ضز ز‪ٛ‬ج‪ ٝ‬لطاض ٍ٘طفاسا‪ ٝ‬اؾار ‪ٚ‬‬ ‫ٔحط‪ٔٚ‬سطیٗ ‪ ٚ‬وٓ تطذ‪ٛ‬ضزاضزطیٗ ق‪ٟ‬ط‪ٞ‬ا ‪ٞ‬ؿس‪ٙ‬س ِاصا‬ ‫تطا زم‪ٛ‬یر زیدّٕاؾی السهاز لا‪ ٛ‬تاایاس ظیاط‬ ‫ؾاذر‪ٞ‬ا ق‪ٟ‬ط‪ٞ‬ا ٔطظ ز‪ٛ‬ؾؼ‪ ٝ‬یاتس‪.‬‬ ‫* ادامٍ َمکاسی َا دس چاسچًب بلشجلا‬ ‫مششیط بٍ سفع تحشیمَاست‬ ‫ٕ٘ای‪ٙ‬س‪ ٜ‬اؾثک ٔجّؽ ق‪ٛ‬ضا اؾالٔی تا تیاٖ ایٗ وا‪ٝ‬‬ ‫ٔصاوطاذ ت‪٘ ٝ‬مغ‪ٝ‬ا ضؾیس‪ ٜ‬اؾر و‪ ٝ‬زاؼاّاُ ‪ ٚ‬تا‪ٝ‬‬ ‫زاذیط ا٘ساذساٗ اٖ ٘کااٖ ز‪ٞ‬ا‪ٙ‬اس‪ ٜ‬تا‪ٟ‬اا٘ا‪ ٝ‬جا‪ٛ‬یای‬ ‫أطیىاؾر‪ٌ ،‬فر‪ :‬اٌط ایٗ ٔؿیط عی ق‪ٛ‬ز تیاا٘اٍاط‬ ‫ایٗ اؾر و‪ ٝ‬أطیىا ػعٔای تاطا زا‪ٛ‬افاک ٘اساضز‪.‬‬ ‫حٕیسضضا ف‪ٛ‬الزٌط ٌفر‪ٔ :‬ا ٘مغ‪٘ ٝ‬ظطاذ ذا‪ٛ‬زٔااٖ‬ ‫ضا ‪ ٓٞ‬زض ز‪ٚ‬ض لثّی ٔصاوطاذ و‪ ٝ‬زض زاتؿساٖ ا٘اجااْ‬ ‫قس ‪ ٓٞ ٚ‬زض ز‪ٚ‬ض جسیس ٔصاوطاذ و‪ ٝ‬عای ز‪ٔ ٚ‬اا‪ٜ‬‬ ‫ٌصقس‪ ٝ‬تطٌعاض قس‪ٔ ،‬غطح وطزیٓ‪ .‬زیسٌا‪ٔ ٜ‬ا ‪ٕٞ‬ااٖ‬ ‫ِغ‪ ٛ‬زحطیٓ ‪ٞ‬ا اؾر ‪ ٚ‬ای‪ٙ‬ى‪ٔ ٝ‬ا چا‪ٙ‬اا٘اچا‪ ٝ‬أاطیاىاا‬ ‫زحطیٓ‪ٞ‬ا ضا ِغ‪ ٛ‬و‪ٙ‬س‪ٔ ،‬یز‪ٛ‬ا٘یٓ فؼاِیر‪ٞ‬ا ‪ٞ‬ؿس‪ ٝ‬ا‬ ‫ذ‪ٛ‬زٔاٖ ضا ز‪ٙ‬ظیٓ و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫* کاخ سفیذ‪ :‬اص تعام مستقیم با ایشان حمایلت‬ ‫میکىیم‬ ‫ؾر‪ ٍٛٙ‬واخ ؾفیس تا تیاٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬زٕطواع ٔاا ض‪ٚ‬‬ ‫حه‪ َٛ‬ز‪ٛ‬افک تا ایطاٖ لطاض زاضز زهطیم وطز‪ٔ :‬اا اظ‬ ‫فطنر زؼأُ ٔؿسمیٓ تا ایطاٖ حٕایر ٔی و‪ٙ‬یٓ‪.‬جاٗ‬ ‫ؾاوی ؾر‪ ٍٛٙ‬واخ ؾفیس زض خاؾاد تا‪ ٝ‬ؾا‪ٛ‬اِای‬ ‫زضتاض‪ ٜ‬ض‪٘ٚ‬س ٔصاوطاذ ضفغ زحطیٕا‪ٟ‬اا ایاطاٖ وا‪ٝ‬‬ ‫تاحض‪ٛ‬ض غیطٔؿسمیٓ أطیىا زض ‪ٚ‬یٗ‪ ،‬خایسرر ازطیف‬ ‫زض جطیاٖ اؾر‪ٌ ،‬فر‪ٔ :‬اا‪ٞ‬ا‪ٙ‬ا‪ٛ‬ظ زض ز‪ٚ‬ض ‪ٞ‬کاسآ‬ ‫ٔصاوطاذ ‪ٞ‬ؿسیٓ‪ .‬زٕطوع ٔا ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬اٖ ض‪ ٚ‬ز‪ٛ‬افاک تاا‬ ‫ایطاٖ لطاض زاضز‪ ،‬ز‪ٛ‬افمی و‪ ٝ‬ت‪ٍ٘ ٝ‬طا٘ی ‪ٞ‬اا اناّای‬ ‫زٕأی عط ‪ٞ‬ا ضؾیسٌی و‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫* ایلیاوًف‪ :‬صمان اتخار تصمیمات وُایلی دس‬ ‫مزاکشات ییه است‬ ‫ٕ٘ای‪ٙ‬س‪ ٜ‬ض‪ٚ‬ؾی‪ ٝ‬زض ٔصاوطاذ ‪ٚ‬یٗ ٌفر‪ :‬او‪ ٖٛٙ‬ظٔاٖ‬ ‫ازراش زهٕیٕاذ ٘‪ٟ‬ایی زض ٌفار ‪ٌٚ‬ا‪ٞٛ‬اا ‪ٚ‬یاٗ‬ ‫اؾر‪.‬ت‪ٌ ٝ‬عاضـ ایؿ‪ٙ‬ا‪ٔ ،‬یرائیُ ا‪ِٚ‬یا٘‪٘ ٛ‬إاایا‪ٙ‬اس‪ٜ‬‬ ‫زائٓ ض‪ٚ‬ؾی‪٘ ٝ‬عز ؾاظٔاٖ ‪ٞ‬ا تیٗ إِّّی زض ‪ٚ‬یاٗ زض‬ ‫‪ٚ‬او‪ٙ‬ف ت‪ ٝ‬ز‪ٛ‬ئیر قه ٌصقس‪ ٝ‬ػّی تاالاط ضئایاؽ‬ ‫‪ٞ‬یاذ ٔصاوط‪ ٜ‬و‪ٙٙ‬س‪ ٜ‬ایطاٖ زض ‪ٚ‬یاٗ زضتااض‪ ٜ‬ض‪٘ٚ‬اس‬ ‫ٌفر ‪ٌٞٛٚ‬ا تطا ضفغ زحطیٓ ‪ٞ‬ا ایطاٖ ٌفر وا‪ٝ‬‬ ‫تا ا‪ ٚ‬ازفاق ٘ظط زاضز‪.‬ا‪ِٚ‬یا٘‪ ٛ‬زض حؿااب وااضتاط‬ ‫ذ‪ٛ‬ز زض ز‪ٛ‬ئیسط ٘‪ٛ‬قر‪ٛٔ :‬افمٓ‪ .‬او‪ ٖٛٙ‬ظٔااٖ ازارااش‬ ‫زهٕیٕاذ ٘‪ٟ‬ایی زض ٌفر ‪ٌٞٛٚ‬اا ‪ٚ‬یاٗ زضتااض‪ٜ‬‬ ‫تطجاْ اؾر‪.‬ػّی تالط قه ٌصقاسا‪ ٝ‬زض نافاحا‪ٝ‬‬ ‫ز‪ٛ‬ئیسط ذ‪ٛ‬ز زضتاض‪ ٜ‬اذطیٗ زح‪ٛ‬الذ ٔصاوطاذ ایاطاٖ‬ ‫‪ ۷ +۴ ٚ‬تاحض‪ٛ‬ض غیطٔؿسمیٓ أطیىا تطا ضفغ زحطیٓ‬ ‫‪ٞ‬ا وک‪ٛ‬ضٔاٖ ‪ ٚ‬تاظٌکر ‪ٚ‬اق‪ٍٙ‬سٗ ت‪ ٝ‬تطجاْ ذاعاط‬ ‫٘کاٖ وطز‪ :‬خؽ اظ ‪ٞ‬فس‪ٞٝ‬ا ٔصاوطاذ فکطز‪ ،ٜ‬تیف اظ‬ ‫‪ٞ‬ط ظٔاٖ ت‪ ٝ‬ز‪ٛ‬افک ٘عزیه قس‪ٜ‬ایٓ أا زا ‪ٚ‬لسی زضتااض‪ٜ‬‬ ‫‪ٕٝٞ‬چیع ز‪ٛ‬افک ٘کس‪ ٜ‬تاقس‪ ،‬زضتاض‪ٞ ٜ‬ی چیاع زا‪ٛ‬افاک‬ ‫٘کس‪ ٜ‬اؾر‪.‬‬ صفحه 2 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫ضٌثِ‪ 03‬تْوی ‪۹۱ * ۹033‬فَسیِ ‪ ۹1 * 2322‬سجه ‪ * ۹000‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَص ایالیٌجی ایل ) * ضواسُ ( سایی ) ‪2002 :‬‬ ‫هقالِ‬ ‫ًوه پیضی بال جیى اسفیلت‬ ‫ذییبیىّی‪ /‬تبط ع ضْط چیلِّی ضس‬ ‫ّشسالِ تا فشاسسیذى فصل سشها ٍ تاسش تشف ضاّتذ‬ ‫استفادُ اص ًوک دس هؼاتش ضْش تثشیض ّستین کِ ضیَُ‬ ‫سٌتی تَدُ ٍ تاػ تخشیه اسفالت خیاتاى ّا هتی‬ ‫ضَد‪.‬‬ ‫ثب یجًز ضیـ َبح جسیس یرد ظزایرو اظ ؾر رح‬ ‫ذیبثبن َب اؾتفبزٌ اظ ضیـ لسیمو قه ی ومه ثرٍ‬ ‫ذبطط اضظاوو زض اوخط قُطَب ی ترجرطیرع حؿربثرو‬ ‫وبضثطز زاضز‪.‬‬ ‫اؾتفبزٌ اظ ومه ثطاح ید ظزایو معبثط عرهیٌ ثرط‬ ‫ایىىٍ ثطاح ذبن‪ ،‬اه‪ ،‬گیبَبن‪ ،‬جبوًضان ی حترو‬ ‫مجلمبن قُطح ظیبن ایض اؾت؛ اؾبؾبً قیًٌ اجرطاح‬ ‫عملیبت اقتجبٌ اؾت‪ .‬گیبَبن قرُرطح ثرٍ زلریرل‬ ‫ؾبظگبضح وساقته ثب ومه ی ثب تًجٍ ثرٍ افرعایرف‬ ‫زضجٍ قًضح اه‪ ،‬زض زضاظ مست زچبض ؾًذتگو‬ ‫قسٌ ی تسای اؾتفبزٌ اظ ایه قیًٌ ثرٍ وربثرًزح ی‬ ‫ذکه قسن گیبٌ مىجط موقًز‬ ‫اظ ططفو ثب تًجٍ ثٍ وفًش الًزگو حبصل اظ ومه‬ ‫ثٍ اه َبح ظیطظمیىو‪ ،‬مًجًزات زاذل ذبن ویع‬ ‫اظ ایه ثه زض امبن ورًاَىس ثًز ی تُسیس ثٍ مرطی‬ ‫مو قًوس‪.‬ثطاح ثطضؾو ترصصوتط ایره مرًضرً‬ ‫گفت ی گًیو ثب ضئیؽ پبضن عرلرم ی فرىربیضح‬ ‫اشضثبیجبن قطلو اوجب زازیم‪.‬عجسالطضب یاع و ثٍ‬ ‫ذجطوگبض مُط گفتۺ معمًلتطیه ضیـ ید ظزایرو‬ ‫زض ول زویب اؾتفبزٌ اظ ومه اؾت یلو مؿرئلرٍ اح‬ ‫وٍ زض ایطان لبثل ثحج اؾت وً ومه اؾرترفربزٌ‬ ‫قسٌ اؾت؛ ومىو وٍ زض ؾ ح وکًض ثرطاح یرد‬ ‫ظزایو مًضز اؾتفبزٌ لطاض موگیطز ورمره طرعرب‬ ‫اؾت وٍ مو تًاوس ثب وفًش ثٍ ؾ ح ذربن ثربعرج‬ ‫قًضح اه ظیط ظمیىو قًز‪.‬یح ازامٍ زازۺ َىگبمو‬ ‫وٍ اه َبح ظیط ظمیىو قًض مو قرًورس‪ ،‬مرحریرط‬ ‫گیبَبن اؾیت پصیط قسٌ ی ثبعج ذکره قرسن‬ ‫گیبَبن مو قًز‪.‬یاع و ثب اقبضٌ ثٍ ایىرىرٍ ؾرسیرم‬ ‫عمط اؾفبلت ضا وبَف موزَس‪ ،‬افعیزۺ عمط مفیس‬ ‫اؾفبلت زض ایطان یه پىجم عمط مفیس اؾرفربلرت‬ ‫زض وکًضَبح تًؾعٍ یبفتٍ زویب اؾت ی یرىرو اظ‬ ‫مُم تطیه زالیل ایه امط مرصرًصر ًب زض مرىربطرک‬ ‫ؾطزؾیط ایطان اؾتفبزٌ اظ ومه طرعرب ثرطاح یرد‬ ‫ظزایو اؾت‪.‬ضئیؽ پبضن فرىربیضح اشضثربیرجربن‬ ‫قطلو ثیبن وطزۺ زض قُط تجطیع َىگبمو وٍ فصرل‬ ‫ثُبض مو ضؾس تمطیجبً قُط اؾفبلت ذًز ضا اظ زؾت‬ ‫زازٌ ی ذیبثبن َب پط اظ چبلٍ اؾت‪ ،‬اظ َرمریره ضی‬ ‫قُطزاضح پطیغٌ اصهح چبلٍَب ضا زض فصل ثرُربض‬ ‫اوجب مو زَس چطاوٍ اگط زض فصل ظمؿتبن اورجرب‬ ‫قًز ثٍ زلیل اؾتفبزٌ اظ ومه اؾفبلت مرجرسزاً اظ‬ ‫ثیه ذًاَس ضفرت‪.‬یاعر رو گرفرتۺ زض زوریرب اظ‬ ‫ومه َبح وم ضطض تط مبوىس ومهَربح ورلرطیرس‬ ‫ولؿیم وٍ یه ومه ثسین ؾسیم اؾت اؾرترفربزٌ‬ ‫مو وىىس ثب تًجٍ ثٍ ایىىٍ ؾسیم اظ ترطوریرت ایره‬ ‫ومه حصف ی ولؿیم جبیرگرعیره قرسٌ اؾرت؛‬ ‫مبزٌاح وٍ ثبعج قًضح ی ترطیت ویفیت اه ی‬ ‫ذبن قسٌ اظ ثیه ضفتٍ ی ثب اؾتفبزٌ اظ ولؿیم ورٍ‬ ‫یه مبزٌ مفیس اؾرت زض ایره ترطوریرت‪ ،‬عرمرط‬ ‫اؾفبلت افعایف مویبثس‪.‬یح زض ازامٍ ثب اقربضٌ ثرٍ‬ ‫ایىىٍ ومه ولطیس ؾسیرم ورٍ زض ایرطان مرًضز‬ ‫اؾتفبزٌ لطاض مو گیطز اضظان اؾرت‪ ،‬افرعیزۺ ثرطاح‬ ‫اؾتفبزٌ اظ ومه وً ؾسیم ورلرؿریرم زض وکرًض‬ ‫ویبظمىس مکًق َب یب اججبضَبح لبوًوو َؿرتریرم‪ ،‬اظ‬ ‫ططفو ثطاح تامیه ایه وً ؾسیم ثبیرس وربضذربورٍ‬ ‫تًلیس زاقتٍ ثبقیم‪ .‬اظاوجبیو ورٍ زض وکرًض مرب‬ ‫ضاَساضح َب ی قُطزاضح َب تمبیلو ثٍ اؾتفبزٌ اظایه‬ ‫وً ومه ضا وساضوس؛ مصطف ورىرىرسٌ ایره مربزٌ‬ ‫حصف موقًز‪ ،‬ثىبثطایه تًلیس ایه وً ؾسیم ثطاح‬ ‫تًلیس وىىسٌ تًجیٍ وساضز‪.‬‬ ‫زثیط ومیؿیًن محیط ظیؿت ی ذسمربت قرُرطح‬ ‫قًضاح اؾهمو قُط تجطیع ویرع زض ایره ثربضٌ ثرٍ‬ ‫ذجطوگبض مُط گفتۺ لجل اظ قطی ثٍ وبض ضؾرمرو‬ ‫قًضاح قکم زض وکؿتَبیو ورٍ ثرب َرمرىربضان‬ ‫زاقتیم ایه مؿئلٍ ضا ثٍ عىًان یىو اظ ثعضگرترطیره‬ ‫زغسغٍ َب م طح وطزیم ی ذًاؾتبض ثطوبمٍاح زلیرک‬ ‫ثطاح مىبویعٌ وطزن ثطف ضیثو زض ؾر رح قرُرط‬ ‫قسیم‪.‬یبؾیه ثجبوو ازامٍ زازۺ متاؾفبوٍ وکرًض مرب‬ ‫زض ایه ثحج ومجًز ثطوبمٍ جسح زاضز ی ورمره‬ ‫پبقو ضا ثب تًجٍ ثٍ اؾیجو وٍ ثٍ ثته ی گریربَربن‬ ‫یاضز مووىس ثٍ صهح قُط وموزاویم‪.‬‬ ‫یح افعیزۺ اگط َطؾبلٍ ممرساض ورمره پربقرو ضا‬ ‫وبَف موزازوس‪ ،‬موقس ثب َعیىٍ ان تجُیرعات ی‬ ‫مبقیه االت تُیٍ وطز زض َمیه ضاؾرترب پرؽ اظ‬ ‫ثحج َبح فطایان ی ثطگعاضح جلؿبت مرتلرف ثرب‬ ‫مجمًعٍَبح زاوف ثىیبن ذًاؾتبض ایه قسیرم ورٍ‬ ‫جبیگعیىو ثطاح محلًل ومه مررصرًصربً ثرطاح‬ ‫اؾتفبزٌ زض پلَب‪ ،‬تًولَب ی ذیبثبنَب اضائٍ زَىس‪.‬‬ ‫ثجبوو زض ازامٍ ثب تبویس ثط اَمیت مًضً گفرتۺ‬ ‫مب ویع ذسمبت قُطح ضا مجربه ذرًاَریرم ورطز‬ ‫جلؿبتو ثطگعاض وطزٌ ی ثطوبمٍ عملرو ثرطاح ایره‬ ‫مًضً اضائٍ زَىس‪.‬قبیس ومه ؾسیرم ثرٍ زلریرل‬ ‫اضظان ثًزن ی زض زؾتطؼ ثًزن زض وکرًض مرب ثرٍ‬ ‫ظبَط ثطاح قُطزاضح َب ثؿیبض ممرطین ثرٍ صرطفرٍ‬ ‫ثبقس؛ امب ثسین قه زض ثلىس مرست ثرطاح قرُرط‬ ‫ثؿیبض اؾیت ظا ی گطان ذًاَس ثًز ظیطا َعیىٍَبح‬ ‫پىُبن ان اظ َعیىٍَبح اقىبضـ ثیکتط اؾت‪.‬‬ ‫مسیطعبمل قُطن چطمکُط تجطیعۺ‬ ‫گشاًی گَضت هَجه کاّص‬ ‫پَست هَسد ًیاص صٌؼت چشم است‬ ‫اهیٌی گفت‪ :‬گشاًی گَضتت تتاػت‬ ‫کاّص کطتاس دام دس کطتَس ضتذُ ٍ‬ ‫ّویی هَضَع هطتالت ج جتذر دس‬ ‫تاهیی هَاد خام ّوچَى پَست هتَسد‬ ‫ًیاص ٍاحذّار چشم ساصر ایجاد کشدُ‬ ‫است‪.‬‬ ‫مسیطعبمل قُطن چطمکُرط ترجرطیرع‬ ‫گفتۺ ؾبظمبن زامرزرعقرىرو وکرًض‬ ‫یاضزات پًؾت گبی ضا ممىرً ورطزٌ‬ ‫ثًز‪ ،‬زض وتیجٍ ثٍ علت پربیریره ثرًزن‬ ‫میعان تًلیس زاذلرو ایره ثرررف ثرب‬ ‫ومجًز مًاجٍ قس‪.‬امیىو مرو گرًیرس‬ ‫حبال َم یاضزات زاضیم‪ ،‬امب طجک لبوًن‬ ‫تىُب یاحرسَربح حرمرًلرو لربزض ثرٍ‬ ‫یاضزات َؿتىس‪ ،‬زض حبلو وٍ ثیرف اظ‬ ‫‪ ۹۹‬زضصس یاحسَربح ترًلریرس چرط‬ ‫حمیمو اؾت ی ایه یعىو جفب زض حرک‬ ‫اوُب‪ ،‬چًن مججًض َؿتىس ثرب یاؾر رٍ‬ ‫ذطیس وىىس‪.‬ثٍ گرفرترٍ مرسیرط عربمرل‬ ‫قُطن چطمکُط تجطیع زض ؾبل ‪۵۸۸۹‬‬ ‫ثب پکتىبض فرعربالن چرطمکرُرط‪ ،‬ایره‬ ‫قُطن ثٍ عىًان ورؿتریره قرُرطن‬ ‫صىعتو ترصصو ثب گطفته پطیاوٍ ثُطٌ‬ ‫ثطزاضح اظ ؾبظمبن صىبیر ی مرعربزن‬ ‫اؾتبن ثٍ حجت ضؾیس‪.‬‬ ‫امیىو مو گًیس عمسٌ ترًلریرس چرط‬ ‫وکًض زض ؾٍ قُط تجرطیرع‪ ،‬ترُرطان ی‬ ‫مکُس اوجب موگیطز وٍ اظ ایره ثریره‬ ‫تجطیع ثٍ عىًان ترًلریرسورىرىرسٌ چرط‬ ‫ؾىگریره وضییرٍ گربیح‪ ،‬ؾرطاجرو‪،‬‬ ‫ضیمجلو)‪ ،‬تُطان چط ؾجه ی ؾىگیره‬ ‫وگًؾفىسح‪ ،‬گبیح‪ ،‬اؾتطح) ی مکُس‬ ‫چط ؾجه وثعح‪ ،‬گًؾفىسح‪ ،‬اؾتطح‬ ‫وفف) قىبذتٍ مرو قرًورس‪.‬زض حربل‬ ‫حبضط ثیف اظ ‪ ۸۶۳‬یاحس تًلیسح زض‬ ‫قُطن مؿتمط َؿتىس‪ ،‬امب ‪ ۲۲۳‬یاحرس‬ ‫فعبل اؾت وٍ ثطاح ‪َ ۴‬عاض وفط قرلرل‬ ‫ایجبز وطزٌ اوس‪.‬‬ ‫وعزیىو ثٍ ذ ًط اضتجربطرو ور ریرط‬ ‫فطیزگبٌ ثیه المللو ی ضاٌ اَه تجطیع ی‬ ‫ویع گمطن اؾتبن ی مجبیضت ثب مى مٍ‬ ‫ییػٌ الرترصربزح ؾرُرهن‪ ،‬اَرمریرت‬ ‫قُطن صىعتو چطمکُط ضا ثٍ عرىرًان‬ ‫ورؿتیه قُطن ترصصرو چرط زض‬ ‫ضٍظاًاِ واطًٍای ای‬ ‫* تعساز فَتی ّای‬ ‫اشضبی جیىضطلی بِ ‪ً 11‬فط ضسیس‬ ‫معبین ثُساقتو زاوکگبٌ علً پعقىو تجطیع ثب ثریربن‬ ‫ایىىٍ ثؿتطح ثیمبضان وطیوبیو زض اشضثبیجبنقطلو ثٍ‬ ‫‪۸۹۳‬ثیمبض افعایف یبفتٍ ی ضیوس ثریرمربضح افرعایکرو‬ ‫اؾت‪،‬گفتۺ تعساز فًتو َبح وطیوربیرو اؾرتربن ثرٍ‬ ‫‪۵۵‬ثیمبض زض ‪۲۴‬ؾبعت گصقتٍ ضؾیسٌ ی تىُب ضاَرىربض‬ ‫وبَف فًتو َب افعایف ؾطعت مطاجعٍ مطز ثرطاح‬ ‫زضیبفت یاوؿه اؾت‪ .‬یح تعساز ثیمبضان ورطیوربیرو‬ ‫قىبؾبیو قسٌ جسیس زض اشضثبیجبن قرطلرو ضا ‪۴۲۶‬‬ ‫وفط‪ ،‬مًاضز ثؿتطح جسیس ضا ‪ ۵۸۳‬وفط ی تعساز ثیمربضان‬ ‫تحت و ط زض ثرف مطالجت َبح ییػٌ ضا ‪ ۲۳۶‬ثیمربض‬ ‫اعه وطز ی افعیزۺ مجمرً ثریرمربضان ورطیوربیرو‬ ‫قىبؾبیو قسٌ زض ایه اؾتبن اظ اثتساح قیً ثیرمربضح‬ ‫تبوىًن ‪َ ۲۹۵‬عاض ی ‪ ۵۸۵‬وفط ثًزٌ ی اظ ایره ترعرساز‬ ‫َفت َعاض ی ‪ ۹‬وفط جبن ثبذتٍ اوس‪.‬‬ ‫* احتویل تعطیلی بیظاض ّفتگی زٍاب هلىیى زض‬ ‫صَضت ضعی ت ًطسى پطٍتىل بْساضتی‬ ‫وکًض زیچىسان ورطزٌ اؾرت‪.‬حرسیز‬ ‫‪ ۸۹‬زضصس چط تًلیسح وکًض یعرىرو‬ ‫چیعح حسیز ‪ ۹۹‬تب میلیًن فًت مطثر‬ ‫اظ تجطیع اؾت؛ ‪ ۹۳‬زضصس اظ صربزضات‬ ‫ؾطپطؾت معبیوت ؾیبؾو امىیتو ی اجتمبعو اؾتبوساضحۺ‬ ‫ضضب اثطاَیمو افعیزۺ الجتٍ امًظـ زض ضیؾتبَب ی مىبطک عکبیطح‪َ ،‬ىطؾتبن َب ی‬ ‫ویع قُطَبح ثب یضعیت ظضز وطیوبیو‪َ ،‬مچىبن حرًضح ذًاَس ثًز‪.‬‬ ‫یح اضبفٍ وطزۺ زض قُطَبح ثب یضعیت لطمع ی وبضوجرو اشضثربیرجربن غرطثرو‪،‬‬ ‫امًظـ عبلو ی زاوکگبَو ثٍ ییػٌ زض ممبط تىمیلو ثٍ صًضت تلفیمو ثطگرعاض‬ ‫مو قًز‪.‬ؾطپطؾت معبیوت ؾیبؾو امىیتو ی اجتمبعو اؾتربورساضح اشضثربیرجربن‬ ‫غطثو ثب تبویس ثط وىتطل زلیک تط تطززَبح مرطظح ثریربن ورطزۺ یجرًز وربضت‬ ‫یاوؿیىبؾیًن ی تؿت مىفو پو ؾو اض مؿبفطان ثبیس َمچىبن زض زؾرترًض وربض‬ ‫مؿًیالن مطثًطٍ ثبقس‪.‬‬ ‫اثطاَیمو ثط ضطیضت تًجٍ ثٍ ضعبیت پطیتىل َب تًؾط اصرىربف ثرٍ اَرترمرب‬ ‫ؾبظمبن صىعت‪ ،‬معسن ی تجبضت اشضثبیجبن غطثو ی َمىبضح اتحبزیٍ َب تبویرس‬ ‫وطز ی ازامٍ زازۺ ثبیس زض ثطگعاضح ومبیکگبٌ َب‪ ،‬یضعیت ذسمت ضؾبوو تبالضَب‬ ‫ی ضؾتًضان َب ویع ؾمف ‪ ۲۳‬زضصس ظطفیت مًضز تًجٍ لطاض گیطز‪.‬‬ ‫یح ثب اقبضٌ ثٍ ایىىٍ یضعیت قیً ثیمبضح وًییس ‪ ۵۹‬زض اشضثبیجبن غطثو ؾیط‬ ‫صعًزح زاضز‪ ،‬گفتۺ ثیکتطیه تبویس ثطاح ممبثلٍ ثب قیً ثریرکرترط ورطیورب‪ ،‬ثرط‬ ‫پیکگیطح اؾت ی مطز ثبیس ثیف اظ پیف زض ضعبیت پطیتىل َب اَتمرب زاقرترٍ‬ ‫ثبقىس‪.‬‬ ‫ویع ؾُم ترجرطیرع اؾرت ی ترطوریرٍ‪،‬‬ ‫وکًضَبح اؾیبح میبوٍ‪ ،‬ضیؾیٍ‪ ،‬چیره‬ ‫ی جىًه قطق اؾیب ممصس صربزضات‬ ‫چط تجطیع اؾت‪.‬‬ ‫استاًذاس اسدتیل تش سفغ هَاًغ تَلیذ‬ ‫تشار خلق ثشٍج دس استاى تاکیذ کشد‬ ‫اهَصش غیشحضَسر دس ضْشّار‬ ‫قشهض ٍ ًاسًجی ارستایجاىغشتی اداهِ هییاتذ‬ ‫سشپشست هؼاًٍت سیتاستی‪ ،‬اهتٌتیتتتی ٍ‬ ‫اجتواػی استاًذاسر ارستایجاى غشتتی تتا‬ ‫اضاسُ تِ لضٍم سػایت کاهل پشٍتالل ّتار‬ ‫تْذاضتی تشار گزس اص خیض ضطتن کتشًٍتا‬ ‫گفت‪ :‬تا تَجِ تِ ٍضؼیت ًاهطلَب ضتیتَع‬ ‫تیواسر کٍَیذ ‪ّ ،۹۱‬توتچتٌتاى اهتَصش‬ ‫غیشحضَسر دس ضْشّار قشهض ٍ ًاسًجی استاى تایذ دس دستَس کاس تاضذ‪.‬‬ ‫استاًذاس اسدتیل تاکیذ کشد کِ تا سفغ‬ ‫هطالت ج ٍ هتَاًتغ پتیتص سٍر‬ ‫ٍاحذّار تَلیتذر سًٍتق فضتار‬ ‫کسه ٍ کاس ٍ تَلیذ ثشٍج دس استاى‬ ‫ضتاب هیگیشد‪.‬‬ ‫ؾیس حربمرس عربمرلرو گرفرتۺ َرط‬ ‫تصمیمو وٍ زض جلؿبت وربضگرطیٌ‬ ‫ؾتبز تؿُیل ی ضف مًاو تًلیس گطفتٍ مو قًز لبوًوو ی الظ االجطا ثًزٌ ی َمرٍ‬ ‫زؾتگبٌ َب ثبیس ثٍ ان تمىیه وىىس‪.‬یح افعیزۺ َطگًوٍ مًاو زض ثرحرج صرسیض‬ ‫مجًظ وٍ مکىل ظیؿت محی و ی چبلف اثرو ورساقرترٍ ثربقرس ثرب وربَرف‬ ‫ثطیوطاؾو ازاضح ثط زاقتٍ موقًز تب قبَس ضقس ی تًؾعٍ زض ؾ ح اؾتبن ثبقیم‪.‬‬ ‫اؾتبوساض اضزثیل تسییه ثطوبمٍ تحًل افطیه ی ایجبز ظمیىٍ مىبؾت ثطاح وؿت ی‬ ‫وبض ضا اظ الًیتَبح اصلو زض اؾتبن ثط قمطز ی ثیبن وطزۺ ثطاح ضیوک ی تًؾرعرٍ‬ ‫صىعت‪ ،‬تًلیس حطیت ی اضتمبح قبذص َبح التصربزح ‪ ،‬مکربضورت ؾرطمربیرٍ‬ ‫گصاضان ثرف ذصًصو‪ ،‬زؾتگبٌ َبح اجطایو ی ثبوه َبح عربمرل ضرطیضت‬ ‫زاضز‪.‬‬ ‫ضامیه صبزلو ضئیؽ صىعت‪ ،‬معسن ی تجبضت اؾتبن اضزثیل َم زض ایه وکرؿرت‬ ‫گفتۺ ‪ ۲‬زضصس یاحسَبح تًلیسح یصىعتو ضاوس یویمٍ فعبل وکًض زض اؾرتربن‬ ‫اضزثیل یال قسٌ اؾت‪.‬‬ ‫ثٍ گفتٍ یح ‪ ،‬زض اؾتبن اضزثیل ‪ ۲۴۲‬یاحسح تًلیسح ضاوس یغیط فعبل قىبؾربیرو‬ ‫قسٌ وٍ ثطاح فعبل وطزن اوُب پطزاذت تؿُیهت حبثت ی ؾطمبیٍ زض گرطزـ‪،‬‬ ‫تبمیه مًاز ایلیٍ ی وًؾبظح وبیگبن مبقیه االت یاحسَبح صىعتو زض زؾرترًض‬ ‫وبض لطاض گطفتٍ اؾت‪.‬‬ ‫معبین ؾبظمبن جُبزوکبیضظح اؾتبن ظوجبنۺ‬ ‫تَصیغ اق م اساسی دس صًجاى تا اٍلَیت ساهاًِّار هجاصر اًجام هیضَد‬ ‫هؼاٍى تَسؼِ تاصسگاًی ٍ صٌایغ کطاٍسصر ساصهاى جْادکطاٍسصر استاى صًجاى تا‬ ‫تیاى ایٌالِ اص سشهایِ گزاسر تشار ساُ اًذاصر ٍ فؼالیت ستایتش ستاهتاًتِ ّتار‬ ‫فشٍضگاّی دس توام ضْشستاًْا حوایت هی کٌین‪ ،‬گفت‪ :‬تَصیغ اق م استاستی ٍ‬ ‫تٌظین تاصاسر سا تا اٍلَیت اص طشیق ایی ساهاًِ ّا دس استاى اًجام هی ضَد‪.‬‬ ‫عجساهلل جعفطح افعیزۺ زض حبل حبضط چُبض فطیقگبٌ مجبظح زض اؾتبن زض حربل‬ ‫فعبلیت ثًزٌ ی ‪ ۲‬فطیقگبٌ ویع زض حبل طو وطزن مطاحل وُبیو ثرطاح یضیز ثرٍ‬ ‫عطصٍ ذسمت ضؾبوو َؿتىس‪.‬‬ ‫یح ازامٍ زازۺ اظ ایه فطیقگبَُب ‪ ۲‬ؾبمبوٍ فعبل ی ثًمو اؾتبن اؾرت ورٍ زاضاح‬ ‫امىبوبت اوجبض ی حمل یومل مىبؾجو َؿتىس ی ثٍ عىًان ؾبمبوٍ َبح مىرترررت‪ ،‬زض‬ ‫حبل عطضٍ اله اؾبؾو تى یم ثبظاضح ثب حمل ی تحًیل ضایگبن زض زضه مىربظل‬ ‫مطز اؾتبن َؿتىس‪.‬‬ ‫جعفطح ثب ثیبن ایىىٍ ایه فطیقگبٌ َب زض حبل حبضط ثطوج‪ ،‬قىط مرط گرط ی‬ ‫ترم مط ی گًقت لطمع ثب وطخ مصًه تى یم ثبظاضح‪ ،‬زض ؾجس عرطضرٍ زاضورس‪،‬‬ ‫اظُبض زاقتۺ یىو اظ فطیقگبَُب زض ظمیىٍ عطضٍ عمً اله فرطیقرگربَرو ی‬ ‫تى یم ثبظاضح اعم اظ ذکىجبض ی اله پطیتئیىو فعبلیت زاقتٍ ی زیمو زض ظمریرىرٍ‬ ‫تًظی ذکىجبض ی میًٌ ی تطٌ ثبض فعبلو مو وىس‪.‬ایه ممب مؿئًل ذبططوکبن ورطزۺ‬ ‫قُطیوسان ثب تًجٍ ثٍ قطایط وطیوبیو فعلو ویبظح ثٍ مطاجرعرٍ حررًضح ثرطاح‬ ‫تبمیه اله تى یم ثبظاض وساقتٍ ی مو تًاوىس ثب حجت ؾفبضـ زض یرىرو اظ ایره ‪۲‬‬ ‫ؾبمبوٍ‪ ،‬متىبؾت ثب ویبظ ذبوًاض‪ ،‬وبالح ذًز ضا ثسین پطزاذت َعیىرٍ حرمرل زض‬ ‫استانها‬ ‫‪3‬‬ ‫زضه مىعل زضیربفرت‬ ‫وىىس‪.‬‬ ‫جعفطح تصطیح ورطزۺ‬ ‫ثرربظاض مررجرربظح زض‬ ‫عطصٍ ثربظضگربورو ی‬ ‫تجبضت‪ ،‬ایىسٌ ضیقىو‬ ‫زاقتٍ ی ل عرب فرربح‬ ‫مىبؾجو ثطاح فعربلریرت‬ ‫عهلٍ مىرسان زض ایره‬ ‫ظمیىٍ یجًز زاضز‪.‬‬ ‫عبین تًؾعٍ ثبظضگبوو‬ ‫ی صىربیر وکربیضظح‬ ‫ؾرررررررررربظمرررررررررربن‬ ‫جُبزوکبیضظح اؾتبن‬ ‫ظوجبن گفتۺ ظورجربن‬ ‫ثٍ عىًان اؾتبن پیکطی زض ایجبز ی ثىبضگیطح ؾبمبوٍ َبح مجبظح ثرطاح ترًظیر‬ ‫اله اؾبؾو ثًزٌ ی ثب َسف حفظ وطامت اوؿبوو مطز ی جلًگیطح اظ ایرجربز‬ ‫صف‪ ،‬حؿت زؾتًض اؾتبوساض‪ ،‬ایجبز ی تًؾعٍ ؾبمبوٍ َبح مجبظح فطیـ ضا زض‬ ‫زؾتًض وبض ذًز لطاض زازٌ ایم‪.‬‬ ‫ضْطزاض صَفییى‬ ‫اگْی هعا سُ هطحلِ اٍل ‪ًَ -‬بت اٍل‬ ‫ضْطزاض صَفییى زض ًظط زاضز بِ استٌیز هجَظ ضویضُ ‪/209‬ش هَضخ ‪ 1400/09/22‬ضَضا اسالهی هحتطم ضْط صَفییى بْطُ بطزاض ٍ اجیضُ هیّی سطا پیضن صفی ٍالع زض هحَطِ‬ ‫پیضن صفی بی اجیضُ بْی هیّیًِ پی ِ هبلغ ‪ 60/000/000‬ض یل ضا اظ طط ک زضج زض ضٍظًیهِ ٍ اًتطیض اگْی هعا سُ بِ هست ‪ 2‬سیل ( اجیضُ بْی سیل زٍ بی ‪ %10‬افعا ص ًسبت بِ اجایضُ‬ ‫بْی سیل اٍل) اظ طط ک بیضگصاض زض سیهیًِ تساضویت الىتطًٍیىی زٍلت(ستیز) بِ ازضس ‪ www.setadiran.ir‬بِ هتمیضییى السام ًوی س‪.‬‬ ‫ضطوت وٌٌسگیى زض هعا سُ بی ستی هَاضز ش ل ضا ضعی ت ًوی ٌس ‪:‬‬ ‫‪ -1‬پیطٌْیززٌّسگیى بی ستی هبلغ ‪ 75/600/000‬ض یل بِ ضویضُ حسیب سیبی ‪ ٍ 3100002579000‬ی ضبی ‪ 910170000003100002579000‬بِ ًیم ضاْاطزاض‬ ‫صَفییى ًعز بیًه هلی بیبت سپطزُ ضطوت زض هعا سُ ٍاض ع ًوی ٌس ٍ ی ضویًتٌیهِ بیًىی بی اعتبیض ‪ 3‬هیِّ بِ ّویى هبلغ زض ٍجِ ضْطزاض صَفییى تْیِ ًوی ٌس ضٌیسِ‬ ‫هلی ضْطزاض ‪ 14002821039‬هی بیضس‪.‬‬ ‫‪ّ -2‬ع ٌِ چیپ اگْی بطعْسُ بطًسُ هعا سُ ذَاّس بَز‪.‬‬ ‫‪ -3‬هبلغ پیطٌْیز ًبی س ووتط اظ لیوت پی ِ بیضس‪.‬‬ ‫‪ - 4‬بِ پیطٌْیزات هرسٍش‪ ،‬هططٍط‪ ،‬للن ذَضزُ ٍ فیلس فیص سپطزُ تطتیب اثط زازُ ًرَاّس ضس‪.‬‬ ‫‪ -5‬سپطزُ ًفطات اٍل ٍ زٍم ٍ سَم بِ تطتیب زض صَضت اًصطاف ّط ه اظ اًیى جْت عمس لطاضزاز تَسط ضْطزاض ضبط ذَاّس ضس‪.‬‬ ‫‪- 6‬ضْطزاض زض ضز ی لبَل ه ی ولیِ پیطٌْیزات هرتیض است‪.‬‬ ‫‪ -7‬بطًسُ هعا سُ بی ستی اجیضُ بْی ‪ 3‬هیِّ اٍل ضا ٌّگیم عمس لطاضزاز بِ حسیب ضْطزاض ٍاض ع ٍ بطا بمیِ اجیضُ بْیء چه اضائِ ًوی س‪.‬‬ ‫‪ -8‬بطًسُ هعا سُ بی ستی بِ اًساظُ ‪ 10‬زضصس ول اجیضُ بْیء ًسبت بِ اضائِ ه فمطُ ضویًت ًیهِ بیًىی بی اعتبیض ه سیلِ ٍ لیبل توس س بطا سیل زٍم السام ٍ باِ‬ ‫ضْطزاض تحَ ل ًوی س‪.‬‬ ‫‪ -9‬بطًسُ هعا سُ ٌّگیم عمس لطاضزاز بی ستی ًسبت بِ اضائِ ه فمطُ چه بِ هبلغ ‪ 2/000/000/000‬ض یل بیبت ضویًت حسی اًجیم تعْسات زض ٍجِ ضْطزاض اضائِ ًوی س‪.‬‬ ‫‪ -10‬هتمیضییى ضطوت زض هعا سُ تی اذط ٍلت ازاض سیعت ‪ 14:30‬ظْط ضٍظ سِ ضٌبِ تیض د ‪ 1400/12/24‬فطصت زاضًس زض هعا سُ ضطوت ٍ ًسبات باِ اضائاِ‬ ‫ضویضُ تویس‪041-42521691-2 :‬‬ ‫پیطٌْیزات لیوت السام ًوی ٌس‪.‬‬ ‫ضْطزاض صَفییى‪ّ -‬یز همسم ظازُ‬ ‫‪*5/75‬م الف‪ *1400/594:‬تیض د اًتطیضهطحلِ زٍم‪ًَ -‬بت اٍل ‪* 1400/11/30* :‬هطحلِ زٍم‪ًَ-‬بت زٍم‪* 1400/12/05:‬ضٍظًیهِ اضن‬ ‫فطمبوساض ملىبن ثب اقبضٌ ثٍ یضعیت لطمع ورطیوربیرو‬ ‫ایه قُطؾتبن ثط ضعبیت پطیتىل َربح ثرُرساقرترو‬ ‫تبویس وطز ی گفرتۺ ثربظاض َرفرترگرو زیاه ایره‬ ‫قُطؾتبن زض صًضت عس ضعبیت پرطیترىرل َربح‬ ‫ثُساقتو تع یل مو قًز‪ .‬ثُمه لبئلو زض جلؿٍ ؾتبز‬ ‫ممبثلٍ ثب ثیمبضح وطیوبح قُطؾتربن مرلرىربن‪ ،‬ثربظاض‬ ‫زیاه ضا یىو اظ مطاوع پطتجم ایه قُطؾتبن عىًان‬ ‫وطز ی افعیزۺ ثب تًجٍ ثٍ قیً ؾًیٍ ایمیىرطین‪ ،‬زض‬ ‫صًضت عس ضعبیت زؾتًضالعمل َبح ثُساقتو ایه‬ ‫ثبظاض تع یل ذًاَس قس ی تب اطه حبوًح فمط ذطیس‬ ‫ی فطیـ زا ی علًفٍ زض ایه ثربظاض مرجربظ ثرًزٌ ی‬ ‫ویطیح اوت بمو ی قُطزاضح ملىبن اظ عرطضرٍ ؾربیرط‬ ‫اجىبؼ ی وبالَب زض ایه ثبظاض جلرًگریرطح ذرًاَرس‬ ‫وطز‪.‬‬ ‫* هعیٍى استیًساض اشضبی جیى ضطلی‪ :‬ذاسهات‬ ‫بیهٌت بِ هطزم سطلَحِ ویض زٍلتوطزاى است‬ ‫معبین ؾیبؾو‪ ،‬امىریرترو ی اجرترمربعرو اؾرتربورساض‬ ‫اشضثبیجبن قطلو ثب ثیبن ایىىٍ زیلت ایت اهلل ضئیؿو‬ ‫زیلت مطزمو‪ ،‬اومهثو‪ ،‬جُبزح‪ ،‬پبح وبض ی یالیرو‬ ‫اؾت‪ ،‬گفتۺ اصلوتطیه َسف ایه زیلت ذرسمرت‬ ‫ثومىت ثٍ مطز اؾت‪ .‬تطاه محمسح افرعیزۺ اگرط‬ ‫زیلت َبح گصقتٍ زض مؿیط یالیرت حرطورت مرو‬ ‫وطزوس‪ ،‬اؾیت َبیو ضا وٍ زض َکت ؾبل گصقتٍ ثرٍ‬ ‫وکًض تحمیل قس‪ ،‬قبَس وجًزیم‪.‬یح اظرُربض ورطزۺ‬ ‫قُطؾتبن ثىبه ثعس اظ مطوع اؾتبن یىو اظ قُطَربح‬ ‫اؾتطاتػیه زض ثرف صىعت ثًزٌ ی صربزضات ایره‬ ‫قُط زض ممبیؿٍ ثب ثطذو اؾتبن َرب اظ ضقرس لربثرل‬ ‫تًجُو ثطذًضزاض اؾت‪.‬‬ ‫*تیویس اهیم جوعِ تبط ع بط لعٍم تسط ع زض‬ ‫تطىیل ضطوت هس اشضبی جیى‬ ‫ومبیىسٌ یلو فمیٍ زض اشضثبیجبنقطلو ی امب جمعٍ ثرب‬ ‫تبویس ثط لعی تؿطی زض تکىیل قطوت مؿتمل مؽ‬ ‫اشضثبیجبن گفتۺ ثبیس مىبف معسن مرؽ ؾرًورگرًن‬ ‫قُطؾتبن یضظلبن ثٍ اؾتبن ثبظ گطزز‪ .‬حجت االؾه‬ ‫محمسعلو ال َبقم ثب اقبضٌ ثٍ مُرم ترطیره زالیرل‬ ‫مکىهت التصبزح وکًض اظُبض زاقتۺ اگط ثٍ زوجبل‬ ‫قىًفبیو وکًض َؿتیم ثبیس اظ یاثؿتگو ثٍ الرترصربز‬ ‫وفتو ضَب قًیم‪ ،‬مًضًعو وٍ یىو اظ ذیبورت َربح‬ ‫ثعضی ضغیم پُلًح ثٍ ایطان ثًز ی َمٍ امًض وکرًض‬ ‫ثٍ فطیـ وفت گطٌ ذًضزٌ ثًز‪.‬‬ ‫* تَسعِ جٌَب اشضبی جیى ضطلی باسٍى‬ ‫احساث فطٍزگیُ‪ ،‬اهىیى پص ط ًیست‬ ‫ومبیىسٌ مطز ثىبه زض مجلؽ قًضاح اؾهمو گفتۺ‬ ‫تًؾعٍ جىًه اؾتبن ثسین احساث فطیزگبٌ جرسیرس‬ ‫امىبن وساضز چطا وٍ قُطَبح جىًه اؾرتربن ثرطاح‬ ‫مطاجعٍ ثٍ فطیزگبٌ ثبیس مؿیط طًالوو ضا طو وىىس امب‬ ‫اگط ایه فطیزگبٌ زض وعزیىو قُرط ثربقرس‪ ،‬ثربعرج‬ ‫جصه ثیکتط ؾطمبیٍ گصاض ویع ذًاَس قس‪.‬‬ ‫* للع ٍلوع ‪ 9‬هَضز سیذت ٍسیظ غیطهجایظ‬ ‫زض هطاغِ‬ ‫اؾمبعیل وطیمو اصل گفتۺ ثب اجطاح لل یلرمر ‪۹‬‬ ‫َىتبض اضاضو ثبغو قُطؾتبن مطاغٍ ثٍ چطذٍ تًلریرس‬ ‫ثبظگطزاوسٌ قس‪.‬وطیمو اصل افعیزۺ اظ ایه مًاضز‪۷ ،‬‬ ‫مًضز لل یلم ییه ی ‪ ۲‬مًضز مرحرًطرٍ ؾربظح ثرٍ‬ ‫مؿبحت ‪ ۸۳۳‬متطمطث اؾت‪.‬یح افعیزۺ لل یلرمر ی‬ ‫ترطیت محًطٍؾبظحَب زض ضاؾتبح تجصطٌ ‪ ۲‬مبزٌ ‪۵۳‬‬ ‫لبوًن حفظ وبضثطح اضاضو ظضاعرو ی ثربغربت ثرب‬ ‫زؾتًض مؿتمیم زازؾرتربن قرُرطؾرتربن اجرطا قرسٌ‬ ‫اؾت‪.‬مسیط جُبز وکبیضظح مرطاغرٍ گرفرتۺ افرطاز‬ ‫ؾًزجً زض ایه اضاضو ؾبذتمبن ؾبذتٍ ی الرسا ثرٍ‬ ‫محًطٍ ؾبظح یپو وىو غیطمجبظوطزٌ ثًزوس‪.‬وطیمو‬ ‫اصل افعیزۺپیکگیطح اظ ؾبذتیؾبظَبح غیرطمرجربظ‬ ‫ثطاح حفظ اضاضو اضظقمىس ظضاعرو ی ثرب َرب زض‬ ‫زؾتًض وبض جُبز وکبیضظح لطاض زاضز‪.‬یح افعیزۺ ثرب‬ ‫َطگًوٍ ؾبذت یؾبظ غریرطمرجربظ زض ظمریره َربح‬ ‫وکبیضظح وٍ امىیت غصایو جبمعٍ ضا تُسیس ورىرس‪،‬‬ ‫طجک لبوًن ثطذًضز ذًاَس قس‪.‬‬ ‫* وطف ‪ 202‬تی ًْیزُ زاهی احتىایض‬ ‫زض چیضاٍ ویق‬ ‫جبوکیه فطمبوسٌ اوت بمو اؾتبن اشضثربیرجربن قرطلرو‬ ‫گفت ۺ ‪ ۲۳۲‬ته اوًا وُبزٌَبح زامو احتىبض قسٌ ثٍ‬ ‫اضظـ َفت میلیبضز ی ‪ ۹۳۳‬مریرلریرًن ترًمربن زض‬ ‫قُطؾتبن چبضاییرمربق وکرف قرس‪.‬ؾرطزاض عرلرو‬ ‫محمسح گفتۺ زض پو وؿت ذجطح مجىو ثط اوجبقت‬ ‫یه محمًلٍ وُبزٌ زامو زض یرىرو اظ اورجربض َربح‬ ‫چبضاییمبق‪ ،‬مًضً زض زؾتًض وبض پلیؽ قُطؾتربن‬ ‫لطاض گطفت‪.‬‬ ‫زض ثبظضؾو اظ ایه اوجربض ثریرف اظ ‪ ۲۳۲‬تره اورًا‬ ‫وُبزٌَبح زامو احتىبض قسٌ قبمل ‪ ۶۶‬تُه جً‪۵۳۴ ،‬‬ ‫تُه وًز قیمیبیو ی ‪ ۸۲‬تُه وىؿبوتطٌ وکف ی یره‬ ‫متُم ویع زض ایه اضتجبط زؾتگیط قس‪.‬‬ ‫مجبضظٌ ثب احتىبض وىىسگبن زض زؾتًض وبض پلیؽ لرطاض‬ ‫زاقتٍ ی مطز ععیع زض صًضت ثطذًضز ثب َط گرًورٍ‬ ‫مًضز مکىًن حتمب ثب ‪ ۵۵۳‬تمبؼ ثگیطوس‪.‬‬ صفحه 3 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫شٌبِ ‪ 03‬بْوی ‪ 01 * 0033‬فَریِ ‪ 01 * 2322‬رجب‪ * 0000‬ع ل عی ٍ دٍم ( اٍتَس ایکیٌجی ایل ) * شو رُ ( ع یی ) ‪2002 :‬‬ ‫اخبار کوتاه اجتواعی‬ ‫وزارت کار تا ‪ ۸۱‬اسفند به درگاه هلی‬ ‫صدور هجوز هتصل هیشود‬ ‫اه م دادس گفا‪ :‬ت ‪ 0۱‬اعفٌقذ اتاق ل ّقوقِ س‬ ‫ع ه ًِ ّ س هجَسدّی ٍسار تع ٍى ک ر ٍ رفق ُ‬ ‫اجتو عی بزاس اعو ل ًظ ر بز هش غل بِ درگق ُ‬ ‫هلی صذٍر هجَس را خَاّین داشا‪.‬‬ ‫دتیش ػتاد ‪ٚ‬ـاقٕ خا‪ٓٞ‬ی ‪٠‬صفس َاس ْاهات‪ ۳‬فص‬ ‫ف‪ٚ‬ش‪٠‬ص ‪ٚ‬د‪١‬ص ‪ٚ‬ـاقٕ خا‪ٓٞ‬ی ت‪ ٣‬ک‪١‬س ا‪ٞ‬ی ‪ ٠‬ػا‪٣‬‬ ‫س‪٠‬ص‪ ٢‬کادس ‪ٚ‬یؿ‪١‬د ‪ ۲۰۲ ٠‬ؿکٕ خا‪ٓٞ‬ی ‪ٞ‬یااص‪ٚ‬ا‪ٟ‬اذ‬ ‫‪ٚ‬د‪١‬ص ‪٤‬ؼت‪ٟ‬ذ‪ .‬ت‪ْ ٣‬هت‪ ٣‬ف‪ٚ‬اا٘ دفدس تاشفس َؼاه‬ ‫کذ‪٠‬س ‪ٚ‬د‪١‬ص ا‪ٞ‬ی ‪ٚ‬تًاضی دسخ‪١‬فػات خا‪١‬د سف‬ ‫ثثت ‪ٚ‬ی َ‪ٟ‬ذ ‪ ٠‬تؿذ فص ا‪ ٜ‬حذفَثش ػ‪ ٣‬س‪٠‬ص َااسس‬ ‫دػتٓا‪ ٢‬فخشفیی ص‪ٚ‬ا‪ ٜ‬دفسد َ‪ ٣‬فی‪ ٝ‬دسخا‪١‬فػات سف‬ ‫ثثت َ‪ٟ‬ذ ‪ ٠‬دس قیش فی‪ ٝ‬ک‪١‬س ػا‪ٚ‬ا‪ ٣ٞ‬ت‪ ٣‬کا‪١‬س‬ ‫فت‪ٚ١‬اتیٍ ‪ٚ‬د‪١‬ص سف کادس ‪ٚ‬یَ‪ٟ‬ذ‪ .‬دس ػاأ ‪٤‬ااس‬ ‫‪ ۲۹۲۲‬تا ‪ٞ ۲۹۲۲‬ضدیٍ ت‪ ٣‬ػ‪ٚ ٣‬یٗی‪ٞ ٜ١‬هش ‪ٚ‬تًااضای‬ ‫ثثت ‪ٞ‬ا٘ ‪ٚ‬ـاقٕ خا‪ٓٞ‬ی ت‪١‬د‪ٞ‬ذ َ‪ ٣‬فص فیا‪ ٝ‬تاؿاذفد‬ ‫یٍ ‪ٚ‬یٗی‪٤ ۰۹۲ ٠ ٜ١‬ضفس ‪ٞ‬هش ‪ٚ‬ا‪١‬ناى تا‪ ٣‬دسیاانات‬ ‫‪ٚ‬د‪١‬ص ؿذ‪ٞ‬ذ‪ .‬تش فػاع ‪ٚ‬ل‪١‬تا‪٤ ٣‬ایاا ‪ٚ‬اًاشسف‬ ‫صدفیای فص ‪ ۲۱‬فػاها‪ٟ‬اذ ‪ٚ‬ادا‪١‬ص‪٤‬اا تا‪ ٣‬کاا‪١‬س‬ ‫فُٖتش‪ٞ٠‬یُی کادس ‪ٚ‬یؿ‪ٞ١‬ذ‪.‬‬ ‫روزشوار هفته هلی سالهت هرداى‬ ‫ایرانی اعالم شد‬ ‫هذیزکل دفتز ع ها جوعیا‪ ،‬خ ًَادُ ٍ هقذارط‬ ‫ٍسار بْذاشا‪ ،‬گفا‪ :‬شع ر ّفتِ هلقی عق هقا‬ ‫هزداى ایزاى (عوق ‪) 0033‬؛ هشق رکقا هقزداى‪،‬‬ ‫ٍاکغیٌ عیَى حذاکثزس(کزًٍ )‪ ،‬هح فظا جوقعقی‬ ‫در ًظز گزفتِ شذُ اعا‪.‬‬ ‫ػیذ حا‪ٚ‬ذ تشَاتی دس تـشیح س‪٠‬ص ؿ‪ٛ‬اس ‪٤‬هت‪ٗٚ ٣‬ی‬ ‫ػ ‪ٚ‬ت ‪ٚ‬شدف‪ ٜ‬فنض‪٠‬د‪ ۳‬یُـ‪ٟ‬ث‪ ۲ ٣‬فػه‪ٟ‬ذ تاا‪٠‬س‪٤‬ااس‬ ‫‪ٞ‬ادسػت دس ص‪ٚ‬ی‪٠ ٣ٟ‬فَؼی‪ٟ‬اػی‪ ٜ١‬ؾٗی‪٠١َ ٣‬یاذ ‪۲۲‬؛‬ ‫د‪٠‬ؿ‪ٟ‬ث‪ ۲ ٣‬فػه‪ٟ‬ذ پا‪ٞ‬ذ‪ٚ‬ی َ‪٠١‬یذ ‪ ٠ ۲۲‬ػا ‪ٚ‬ات‬ ‫س‪٠‬ف‪ٚ ٜ‬شدف‪ٜ‬؛ ػ‪ ٣‬ؿ‪ٟ‬ث‪ ۹ ٣‬فػه‪ٟ‬ذ ػا ‪ٚ‬ات تااس‪٠‬سس‬ ‫‪ٚ‬شدف‪ ٠ ٜ‬خ‪١‬ف‪ٞ‬ی خ‪ٛ‬ؿیت؛ چ‪٥‬اسؿ‪ٟ‬اثا‪ ۴ ٣‬فػاها‪ٟ‬اذ‬ ‫‪ٚ‬وٖه‪٤ ٣‬اس فخت‪ٛ‬اؾی ‪ٚ‬شتثط تاا ػا ‪ٚ‬ات ‪ٚ‬اشدف‪ٜ‬؛‬ ‫پ‪ٟ‬دـ‪ٟ‬ث‪ ۹ ٣‬فػه‪ٟ‬ذ َ‪ٟ‬تشٔ ؾ‪١‬ف‪ ٕٚ‬خطش َاش‪ٞ٠‬اا دس‬ ‫‪ٚ‬هیط َاس؛ خ‪ٛ‬ؿ‪ ۰ ٣‬فػه‪ٟ‬ذ ػ‪١‬فد ػ ‪ٚ‬ت ‪ًٞ ٠‬اؾ‬ ‫ا‪ ٜ‬دس ػ ‪ٚ‬ت ‪ٚ‬شدف‪ ٠ ٜ‬ؿ‪ٟ‬ث‪ ۰ ٣‬فػه‪ٟ‬ذ ‪ًٞ‬ؾ ؿیا‪٢١‬‬ ‫ص‪ٞ‬ذْی ػاٖ‪ ٙ‬دس پیـٓیشس فص ػشطا‪٤ ٜ‬ااس ؿاایاؽ‬ ‫‪ٚ‬شدف‪ٜ‬؛ ‪ٞ‬ا‪ٓٚ‬زفسس ؿذ‪ ٢‬فػت‪.‬‬ ‫عوارض جانبی درهاى سرطاى‬ ‫در زناى بیشتر است‬ ‫یک هط لعِ جذیذ ًش ى هی دّذ کِ تفق ٍ ّق س‬ ‫جٌغیتی بِ دره ى ّ س عزط ى ًیقش تغقزس پقیقذا‬ ‫هی کٌذ‪ ،‬بِ طَرس کِ خطز عَارض ج ًبی شذیقذ‬ ‫ً شی اس بزخی دره ى ّ در سً ى ًغبا بِ هقزداى‬ ‫بیشتز اعا‪.‬‬ ‫ت‪ ًٕٞ ٣‬فص ‪ٚ‬ذیؼ‪ٞ ٝ‬ت تهًیًا یثٗی ت‪ ٣‬فی‪ٞ ٝ‬تیدا‪٣‬‬ ‫سػیذ‪ٞ‬ذ َ‪ ٣‬ص‪ٞ‬ا‪ ٜ‬دسْیش ؾ‪١‬فسم خا‪ٞ‬ثی تیـتشس فص‬ ‫ؿی‪ٛ‬ی دس‪ٚ‬ا‪ٞ‬ی ‪ٚ‬ی ؿ‪ٞ١‬ذ ‪ ٠‬فی‪ ٝ‬تهًیى خذیذ ‪ٞ‬ـاا‪ٜ‬‬ ‫‪ٚ‬ی د‪٤‬ذ َ‪ٛ٤ ٣‬ی‪ ٝ‬ف‪ٚ‬ش دس ‪١ٚ‬سد فیا‪ٛ‬ا‪ٞ١‬ا‪١‬تاشفپای ‪٠‬‬ ‫دس‪ٚ‬ا‪٤ ٜ‬ذن‪ٟٛ‬ذ ‪ٞ‬یض کادو فػت‪.‬‬ ‫خ‪١‬صل ا‪ٓٞ‬ش ػشپشػت فی‪ٚ ٝ‬طااٖاؿا‪ ٣‬فص ‪ٚ‬اشَاض‬ ‫تهًیًا ػشطا‪ ٜ‬نشد ‪٤‬ااچایا‪ٟ‬اؼا‪ ٜ١‬دس ػایااتإ‬ ‫‪٠‬فؿ‪ٟٓ‬ت‪ٚ ٝ‬یْ‪١‬یذ‪ٚ ۳‬ـخق ؿذ‪ ٢‬فػت َ‪ ٣‬ص‪ٞ‬اا‪ٜ‬‬ ‫فص ؿی‪ٛ‬ی دس‪ٚ‬ا‪ٞ‬ی ‪ٞ‬ؼثت ت‪ٚ ٣‬شدف‪ ٜ‬دچاس ‪ٚ‬ؼ‪ٚ١ٛ‬یات‬ ‫تیـتشس ‪ٚ‬ی ؿ‪ٞ١‬ذ ف‪ٚ‬ا تًشیثاً ‪٤‬یچ تهًیًی تا ‪٤‬اذل‬ ‫دسٌ فی‪١ٚ ٝ‬ضا‪١‬ؼ َا‪ ٣‬ایاا فیا‪ ٝ‬فٖآا‪ ١‬تاشفس‬ ‫دس‪ٚ‬ا‪٤ٜ‬اس خذیذ ‪ٚ‬ا‪ٟٞ‬ذ فی‪١ٞ١ٛ‬تشفپی یا دس‪ٚ‬ا‪٤ ٜ‬ااس‬ ‫‪٤‬ذن‪ٟٛ‬ذ ‪٠‬خ‪١‬د دفسد ف‪ٞ‬دا٘ ‪ٞ‬ـذ‪ ٢‬فػت‪.‬‬ ‫تشفس فی‪ٚ ٝ‬طاٖؿ‪ٚ ٣‬هًًا‪ ٜ‬دفد‪٤٢‬اس تیؾ فص ‪۲۹۲۲۲‬‬ ‫تی‪ٛ‬اس سف َ‪ ٣‬دس ‪َ ۲۲۲‬اساص‪ٚ‬ایی دس‪ٚ‬ا‪ ٜ‬ػشطا‪ ٜ‬طی‬ ‫‪ ۹۲‬ػأ فخشف ؿذ‪ ٢‬ت‪١‬د تدضی‪ ٠ ٣‬تهٗیإ َاشد‪ٞ‬اذ‪.‬‬ ‫تیؾ فص د‪ ٠‬ػ‪ ٘١‬فص تی‪ٛ‬اسف‪ ٜ‬ؿی‪ٛ‬ی دس‪ٚ‬ا‪ٞ‬ی دسیانات‬ ‫َشد‪ٞ‬ذ دس حاٖی َا‪ ٣‬تاًایا‪ ٣‬تاهات دس‪ٚ‬اا‪ ٜ‬تاا‬ ‫فی‪١ٞ١ٛ‬تشفپی یا دس‪ٚ‬ا‪٤ ٜ‬ذن‪ٟٛ‬ذ یشفس ْشنت‪ ٣‬ت‪١‬د‪ٞ‬ذ‪.‬‬ ‫هزگ ٍ هیز در ٍاکغی ًشدُّ در صَر‬ ‫بِ کزًٍ ‪ 13‬درصذ بیشتز اعا‬ ‫رییظ ج هعِ هتخاا ى داخلی ایقزاى‬ ‫گفا‪ :‬بْتزیی اقذام عقوقَهقی بقزاس‬ ‫پیشگیزس اس ابت بِ اهیکزٍى تقکقوقیقل‬ ‫ٍاکغیٌ عیَى ٍ تشریق دس عَم اعا‪.‬‬ ‫فیشج خؼش‪ٞ٠‬یا فنض‪٠‬د‪٤ ۳‬اش ناشدس َا‪٣‬‬ ‫‪ٚ‬ثت ت‪ ٣‬ف‪ٚ‬یُش‪ ٜ٠‬تااؿاذ ‪ٚ‬ای تا‪١‬ف‪ٞ‬اذ‬ ‫‪٠‬یش‪٠‬ع سف ت‪ ٣‬دیٓشف‪ٟٚ ٜ‬تًٕ َ‪ٟ‬ذ حتی‬ ‫فْش ؾ ئ‪ٛ‬ی ‪ٞ‬ذفؿت‪ ٣‬تاؿذ ف‪ٚ‬ا تاضسیاى‬ ‫دص ػ‪٠ ٘١‬فَؼ‪َ ٝ‬ش‪ٞ٠‬ا ؿذ تیا‪ٛ‬ااسس‬ ‫سف َا‪٤‬ؾ ‪ٚ‬ی د‪٤‬ذ‪.‬‬ ‫‪٠‬س فغاا‪٥‬اااس دفؿاات‪ ۳‬ؾا یاا‪ ٙ‬ػاا‪١‬یاا‪٣‬‬ ‫ف‪ٚ‬یُش‪ ٜ٠‬تایاـاتاش ؿاا‪ٚ‬إ ْاٗا‪١‬دسد‬ ‫اتشیضؽ تیا‪ٟ‬ای ؾاطاؼا‪ ٣‬ػاشدسد ‪٠‬‬ ‫خؼتٓی ت‪١‬د‪١ْٗ ٠ ٢‬دسد ‪ ٠‬اتاشیاضؽ‬ ‫تی‪ٟ‬ی دس فنشفد ‪٠‬فَؼی‪ ٣ٟ‬ؿذ‪ ٢‬ؿاایاؽ تاش‬ ‫فػت‪ .‬ف‪ٚ‬ا ‪١ٚ‬فسد َ‪ٛ‬تشس فص ته ػشنا‪٣‬‬ ‫ت‪ٟٓ‬ی ‪ٞ‬هغ پایذفس ‪ ٠‬فص دػات دفد‪ٜ‬‬ ‫چـایی یا ت‪١‬یایی تا فی‪ ٝ‬ػ‪١‬ی‪ٞ ٣‬ؼثت تا‪٣‬‬ ‫تًث‪ ٣‬ػ‪١‬ی‪٤ ٣‬ا ْضفسؽ ؿذ‪ ٢‬فػت‪.‬‬ ‫خؼش‪ٞ٠‬یا تاَیذ َشد‪ ۳‬فناشفدس َا‪ ٣‬تا‪٣‬‬ ‫ف‪ٚ‬یُش‪ٚ ٜ٠‬ثت ‪ٚ‬ی ؿ‪ٞ١‬ذ تایذ ت‪ٚ ٣‬اذ‬ ‫پ‪ٟ‬ح س‪٠‬ص خ‪١‬د سف دس ‪ٟٚ‬ضٔ یاش‪ٞ‬اطایا‪ٟ‬ا‪٣‬‬ ‫َ‪ٟٟ‬ذ ‪ ٠‬فػتهاد‪ ٢‬فص ‪ٚ‬اػٍ ‪ٟٚ‬اػاه دس‬ ‫‪١ٚ‬فخ‪ ٣٥‬تا دیٓشف‪ ٜ‬تا ‪ ۲۲‬س‪٠‬ص ‪ ٠‬ؾاذ٘‬ ‫‪ٚ‬ؼانش ‪ٞ‬یض طی فی‪ٚ ٝ‬اذ تا‪ ٣‬ا‪ٞ‬ا‪٥‬اا‬ ‫ت‪١‬کی‪ٚ ٣‬ی ؿ‪١‬د ‪ٛ٤‬چ‪ٟ‬ی‪ ٝ‬تاایاذ تاا ‪۲۲‬‬ ‫کجا و چگونه از هاسک‬ ‫استفاده کنین؟‬ ‫ابت‬ ‫س‪٠‬ص فص ‪١ٚ‬فخ‪ ٣٥‬تا فناشفدس َا‪ ٣‬دفسفس‬ ‫‪ًٞ‬ق فی‪ٟٛ‬ی ‪ ٠‬دس ‪ٚ‬ؿشم خطش تی‪ٛ‬اسس‬ ‫ؿذیذ ‪ٛ٤ ٠‬چ‪ٟ‬ی‪ ٝ‬فنشفد حاضش دس خا‪ٞ‬ا‪٣‬‬ ‫‪٤‬اس ػاٖ‪ٟٛ‬ذف‪ ٠ ٜ‬ػاایاش ‪ٚ‬اُاا‪٤ ٜ‬ااس‬ ‫پشخطش خ‪١‬ددفسس َ‪ٟٟ‬ذ‪ .‬فنشفدس َا‪٣‬‬ ‫ت‪ ٣‬ف‪ٚ‬یُش‪ٚ ٜ٠‬ثت ‪ٚ‬ی ؿا‪ٞ١‬اذ تاایاذ تا‪٣‬‬ ‫‪ٚ‬ذ پ‪ٟ‬اح س‪٠‬ص خا‪١‬د سف دس ‪ٚ‬ا‪ٟ‬اضٔ‬ ‫یش‪ٞ‬طی‪َٟٟ ٣ٟ‬ذ‬ ‫فی‪ٚ ٝ‬تخلق دفخٗی فدف‪ ٣ٚ‬دفد‪ ۳‬فْاش‬ ‫پغ فص پ‪ٟ‬ح س‪٠‬ص ؾ ی‪ ٙ‬دس ‪ٚ‬اثاتا یاا‪ٜ‬‬ ‫ت‪٥‬ث‪١‬د یانت ‪ ٠‬تا‪ٚ ٣‬اذ ‪ ۲۴‬ػااؾات‬ ‫تذ‪ ٜ٠‬فػتهاد‪ ٢‬فص دفس‪٤٠‬اس ضاذ تاه‬ ‫ته یا ؾ ی‪ ٙ‬دیٓشس ‪ٞ‬ذفؿت‪ ٣‬تاؿ‪ٟ‬ذ ‪ٚ‬ی‬ ‫ت‪١‬ف‪ٟٞ‬ذ فص یش‪ٞ‬طی‪ ٣ٟ‬خاسج ؿ‪ٞ١‬ذ‪.‬‬ ‫ت‪ْ ٣‬هت‪ ٣‬خؼش‪ٞ٠‬یا ‪١ٚ‬ثشتشی‪ ٝ‬فیاذف‪ٚ‬اا‬ ‫تشفس َا‪٤‬ؾ ف‪ٞ‬تـاس ف‪ٚ‬یُش‪ ٜ٠‬تُا‪ٛ‬ایإ‬ ‫‪٠‬فَؼی‪ٟ‬اػی‪ ٠ ٜ١‬تضسیى دص ػ‪ ٘١‬حهاع‬ ‫ناکٗ‪ ٣‬نیضیُی حذفیٕ یٍ تا د‪ٚ٠‬تشس‬ ‫فص دیٓشف‪ ٜ‬فػتهاد‪ ٢‬فص ‪ٚ‬اػٍ ‪ٟٚ‬اػه‬ ‫تاص َشد‪ ٜ‬پ‪ٟ‬دش‪٤ ٢‬ا تشفس ت‪٥‬ث‪١‬د ت‪١٥‬یا‪٣‬‬ ‫د‪٠‬سس فص نیا‪٤‬اس تا ت‪١٥‬ی‪ ٣‬ضؿیم یاا‬ ‫ؿٗ‪١‬ـ ‪ ٠‬ت‪ٛ‬یض ‪ ٣ٓٞ‬دفؿاتا‪ ٝ‬دػات ‪٤‬اا‬ ‫فػت‪.‬‬ ‫‪٠‬س تاَیذ َشد‪ ۳‬فی‪ ٝ‬ػا‪١‬یا‪ ٣‬تایاـاتاش‬ ‫خ‪١‬ف‪ٞ‬ا‪ ۲۲ ٜ‬تا ‪ ۹۲‬ػأ سف ‪ٚ‬ثت ‪ٚ‬یَ‪ٟ‬ذ‬ ‫‪ ٠‬تخؾ‪٤‬اس ‪ٚ‬اشفیاثات ‪٤‬ااس ‪٠‬یاظ‪٠ ٢‬‬ ‫تؼتشس فص فی‪ ٝ‬فنشفد پش ؿاذ‪ ٠ ٢‬ا‪ٞ‬ا‪٥‬اا‬ ‫تیـتش فص ػایش ْش‪٤٢٠‬ااس ػا‪ٟ‬ای خاا‪ٜ‬‬ ‫خ‪١‬د سف فص دػت ‪ٚ‬ید‪ٟ٤‬ذ‪.‬‬ ‫خؼش‪ٞ٠‬یا خاطش‪ٞ‬ـا‪َ ٜ‬شد‪ ۳‬ف‪ٚ٠‬یُاش‪ٜ٠‬‬ ‫ؿ‪١‬خی تشدفس ‪ٞ‬یؼت ‪ ٠‬تایذ د‪ٖ٠‬تا‪ٛ‬اشدف‪ٜ‬‬ ‫‪ ٣ٛ٤‬فیذف‪ٚ‬ا پیـٓیشف‪ ٣ٞ‬سف تشفس َ‪ٟ‬تشٔ‬ ‫‪٥ٚ ٠‬اس فی‪ ٝ‬ػ‪١‬ی‪ ٣‬دس َـ‪١‬س ف‪ٞ‬دا٘ د‪ٟ٤‬ذ‬ ‫‪ ٠‬فص فنااشفدس َاا‪ ٣‬تاایاا‪ٛ‬اااس ‪٤‬ؼااتاا‪ٟ‬ااذ‬ ‫‪ٚ‬ی خ‪١‬ف‪٤‬ی‪ ٙ‬دس ‪ٚ‬هٕ َااس ‪ ٠‬ف‪ٚ‬ااَا‪ٝ‬‬ ‫ؾ‪ٚ١ٛ‬ی حی‪١‬س ‪ٞ‬یات‪ٟ‬اذ ‪ ٠‬دػات ‪٤‬ااس‬ ‫خ‪١‬د سف ت‪ ٣‬ط‪١‬س ‪ٚ‬شته ؿؼتـ‪ ١‬دفد‪٠ ٢‬‬ ‫فک‪ ٔ١‬ت‪٥‬ذفؿت نشدس ‪ ٠‬فخت‪ٛ‬ااؾای سف‬ ‫سؾایت َ‪ٟٟ‬ذ‪.‬‬ ‫دیش‪٠‬ص ‪ ۲۱۹‬تی‪ٛ‬اس َ‪٠١‬یذ‪ ۲۲‬خا‪ ٜ‬خ‪١‬د‬ ‫سف فص دػت دفد‪ٞ‬ذ ‪ٚ ٠‬ادا‪ٛ‬ا‪١‬ؼ خاا‪ٜ‬‬ ‫تاختٓا‪ ٜ‬فی‪ ٝ‬تی‪ٛ‬اسس ت‪٤ ۲۹۴ ٣‬اضفس ‪٠‬‬ ‫‪ٞ ۲۹۱‬هش سػیذ ‪٤ ۲۰ ٠‬ضفس‪ٞ ۹۲۲ ٠‬هش ‪ٞ‬یض‬ ‫تی‪ٛ‬اس خذیذ ؿ‪ٟ‬اػایی ؿذ‪ ٢‬فػت‪.‬‬ ‫دس حأ حاضش ‪ ۲۴۰‬ؿا‪٥‬اشػاتاا‪ ٜ‬دس‬ ‫‪٠‬ضؿیت یش‪ٚ‬ض ‪ ۲۲۲‬ؿا‪٥‬اشػاتاا‪ ٜ‬دس‬ ‫‪٠‬ضؿیت ‪ٞ‬اس‪ٞ‬دی ‪ ۱۲ ٠‬ؿ‪٥‬اشػاتاا‪ ٜ‬دس‬ ‫‪٠‬ضؿیت صسد یشفس دفس‪ٞ‬ذ ‪٤ ٠‬یچ ؿ‪٥‬شس‬ ‫دس ‪٠‬ضؿیت اتی ت‪ ٣‬ػش ‪ٛٞ‬ی تشد‪.‬‬ ‫‪٠‬صیش ت‪٥‬اذفؿات دس‪ٚ‬اا‪ ٠ ٜ‬ا‪ٚ‬ا‪١‬صؽ‬ ‫پضؿُی ‪٤‬هت‪ ٙ‬ت‪ٚ ٝٛ٥‬اا‪ ٢‬دس پایاا‪ٚ‬ای‬ ‫ت‪١‬ئیتشس تا فؿاس‪ ٢‬تا‪ ٣‬فناضفیاؾ ‪ٚ‬ا‪١‬فسد‬ ‫تؼتشس ‪ ٠‬ػشپایی فص ‪٠‬س‪٠‬د َـا‪١‬س تا‪٣‬‬ ‫پیٍ ؿـ‪َ ٙ‬ش‪ٞ٠‬ا خثش دفد‪.‬‬ ‫اًْذام ب ًذ ک ّبزدارس ب ٍعذُ فزٍػ ًَساد در فض س هج سس‬ ‫رئیظ پلیظ فض س تَلیذ ٍ تب دل اط ع پ یتخا اس‬ ‫شٌ ع یی ٍ دعتگیزس تقوق م اعضق س یقک بق ًقذ‬ ‫ک ّبزدارس ب ٍعذُ فزٍػ ًَساد ب ققیقوقا ‪023‬‬ ‫هیلیَى تَه ى در فض س هج سس خبز داد‪.‬‬ ‫ػش‪ ّٟ٤‬دف‪٠‬د ‪ٚ‬ؿػ‪ٛ‬ی ْ‪١‬دسصس سئیغ پٗیاغ ناتاا‬ ‫ت‪٥‬شف‪ ٜ‬تضسِ دستاس‪ ٢‬تا‪ٞ‬ذ َا ‪٤‬اثاشدفسس تاا ‪٠‬ؾاذ‪٢‬‬ ‫نش‪٠‬ؽ ‪١ٞ‬صفد فغ‪٥‬اس دفؿت‪ ۳‬طی سکذ ‪ ٠‬پایؾ ؿثاُا‪٣‬‬ ‫‪٤‬اس فخت‪ٛ‬اؾی ت‪١‬ػط َاسؿ‪ٟ‬اػا‪ ٜ‬فی‪ ٝ‬پٗیغ ‪ٚ‬ـخق‬ ‫ؿذ کههاتی تا ؾ‪١ٟ‬ف‪ ٜ‬خشیذ ‪ ٠‬نش‪٠‬ؽ ‪١ٞ‬صفد دس حاأ‬ ‫نؿاٖیت دس نیاس ‪ٚ‬داصس ‪٤‬ؼت‪ٟ‬ذ‪.‬‬ ‫ػش‪١ْ ّٟ٤‬دسصس خاطش ‪ٞ‬ـا‪َ ٜ‬شد‪ ۳‬تاا تا‪١‬خا‪ ٣‬تا‪٣‬‬ ‫ف‪ٛ٤‬یت ‪١ٚ‬ض‪١‬ؼ ت ناکٗ‪ ٣‬فیذف‪ٚ‬ت تاخالالای فیا‪ٝ‬‬ ‫پش‪ٞ٠‬ذ‪ ٢‬اقاص ْشدیذ ‪ ٠‬تا پیٓیشس ‪٤‬اس ن‪ٟ‬ی ‪ٚ‬ـاخاق‬ ‫ؿذ فی‪ ٝ‬کهها ت‪١‬ػط یٍ ْش‪ ٢٠‬فدفس‪ٚ ٢‬ی ؿ‪ٞ١‬ذ ‪٠‬‬ ‫کشنا تا ‪٠‬ؾذ‪ ٢‬نش‪٠‬ؽ ‪١ٞ‬صفد فیذف٘ ت‪٤ َ ٣‬ثاشدفسس فص‬ ‫فنشفدس َ‪ٚ ٣‬تًاضی فی‪ ٝ‬ف‪ٚ‬ش ‪٤‬ؼت‪ٟ‬ذ ‪ٚ‬ی َ‪ٟٟ‬ذ‪.‬‬ ‫فی‪ًٚ ٝ‬ا٘ ف‪ٞ‬تػا‪ٚ‬ی فدف‪ ٣ٚ‬دفد‪ ۳‬تا فیذف‪ٚ‬ا ؿثاا‪ٞ‬ا‪ ٣‬س‪٠‬صس‬ ‫‪ٚ‬تخللی‪ ٝ‬ػایثشس پٗیغ نتا ت‪ٛ‬ا‪ٚ‬ی فؾیاس فی‪ ٝ‬تا‪ٞ‬اذ‬ ‫َ‪ٚ ٣‬تـُٕ فص د‪ ٠‬ص‪ ٠ ٜ‬د‪ٚ ٠‬شد ت‪١‬د‪ٞ‬ذ ؿ‪ٟ‬اػایی ‪ ٠‬طی‬ ‫یٍ ؾ‪ٗٛ‬یا قانٗٓیشف‪ ٣ٞ‬ت‪٥‬شف‪ ٜ‬تضسِ دػتٓیش ؿذ‪ٞ‬ذ‬ ‫‪ ٠‬یٍ ‪١ٞ‬صفد ‪ ۲۹‬س‪٠‬ص‪ٞ ٢‬یض فص ‪ٚ‬هٕ فختهاس فی‪ ٝ‬فناشفد‬ ‫َـم ؿذ‪.‬‬ ‫سئیغ پٗیغ نتا پایتخت تا فؿاس‪ ٢‬ت‪ ٣‬فی‪ٚ ٣ُٟ‬اداش‪ٚ‬ایا‪ٝ‬‬ ‫دػتٓیش ؿذ‪ ٢‬فص ػاتً‪ ٣‬دفسف‪ ٜ‬فی‪ ٝ‬ص‪ٚ‬ی‪ٞ ٣ٟ‬ایاض ‪٤‬ؼاتا‪ٟ‬اذ‬ ‫فنض‪٠‬د‪۳‬فی‪ ٝ‬فنشفد ؿیاد َ‪ ٣‬دس ْزؿت‪ٞ ٣‬یض ت‪ٛ٤ ٣‬ی‪ ٝ‬خاش٘‬ ‫ت‪١‬ػط پٗیغ نتا دػتٓیش ؿذ‪ ٢‬ف‪ٞ‬ذ تاشفس ناش‪٠‬ؽ ‪٤‬اش‬ ‫‪١ٞ‬صفد ‪ٚ‬ثٗف ‪ٚ ۲۲۲‬یٗی‪ ٜ١‬ت‪ٚ١‬ا‪ ٜ‬طٗه ‪ٚ‬ی َشد‪ٞ‬ذ ‪ ٠‬پغ‬ ‫فص فی‪ ٣ُٟ‬فنشفد ‪ٚ‬تًاضی ‪٠‬خ‪١ٚ ٣‬سد ‪ٞ‬ػش سف ‪٠‬فسیاض ‪ٚ‬ای‬ ‫َشد‪ٞ‬ذ دیٓش پاػخٓ‪١‬س ا‪٥ٞ‬ا ‪ٞ‬ث‪١‬د‪ٞ‬ذ‪.‬‬ ‫ػش‪١ْ ّٟ٤‬دسصس تیا‪ ٜ‬دفؿت‪ ۳‬دس یُی فص ‪١ٚ‬فسد ‪ٞ‬یض‬ ‫یُی فص فؾیاس فی‪ ٝ‬تا‪ٞ‬ذ دس پ‪١‬ؿؾ یٍ پشػتاس تچا‪٣‬‬ ‫ت‪ ٣‬یٍ ‪ٟٚ‬ضٔ ‪ٚ‬شفخؿ‪َ ٣‬شد‪ ٠ ٢‬پاغ فص خاذف َاشد‪ٜ‬‬ ‫‪١ٞ‬صفد فص ‪٠‬فٖذی‪ ٝ‬یلذ ناش‪٠‬ؽ ا‪ ٜ‬سف دفؿاتا‪ٟ‬اذ َا‪٣‬‬ ‫ت‪١‬ػط ؾ‪١‬ف‪ ٕٚ‬پٗیغ نتا پایتخت دػتٓیش ‪ٚ‬ی ؿ‪ٞ١‬ذ‪.‬‬ ‫اس ّز ‪ 21‬تَلذ یک ًَساد اٍتیغوی اعا‬ ‫هذیزع هل اًجوقی اٍتقیقغقن‬ ‫گفا‪:‬اس ّز ‪ 21‬تَلذ یک بیو ر‬ ‫اٍتیغوی بِ دًی هیایذ‪ .‬علقا‬ ‫ایی اهز ًیش هشخص ًیغا اهق‬ ‫هی تَاى گفا هغ ئلی هق ًقٌقذ‬ ‫عی ب الس اسدٍاج‪ ،‬القَدگقی‬ ‫سیغا هحیطی‪ ،‬عقشاریقی ٍ‬ ‫ع باِ صى افزاد بز ایی هغقللقِ‬ ‫ت ثیز داشتِ ب شذ‪.‬‬ ‫ػؿیذ‪ ٢‬کاٖح قهاسس ‪١ٚ‬ػغ ‪ٚ ٠‬ذیشؾا‪ ٕٚ‬ف‪ٞ‬د‪ ٝٛ‬ف‪٠‬تیؼ‪ْ ٙ‬هت‪ ۳‬دس حاًایاًات‬ ‫ف‪٠‬تیؼ‪ ٙ‬یٍ فخت ٔ ؾلثی سؿذس دس ح‪١‬ص‪ ٢‬تُا‪ ٠ ٕٚ‬ؿاذیاذتاشیا‪ ٝ‬فخاتا ٔ‬ ‫َ‪١‬دَا‪ ٜ‬ت‪ ٣‬حؼاب ‪ٚ‬یایذ‪ٚ .‬ؿ‪١ٛ‬مً فی‪ ٝ‬فخت ٔ فص فتتذفس ت‪ٖ١‬ذ َ‪١‬دَا‪ ٜ‬دس ا‪ٞ‬ا‪٥‬اا‬ ‫‪٠‬خ‪١‬د دفسد ف‪ٚ‬ا ف‪ُٚ‬ا‪ٛٞ ٜ‬ایا‪ ٜ‬ؿذ‪ ٜ‬ا‪ ٜ‬پغ فص یٍ فٖی د‪ ٠‬ػأ ‪ٞ‬یض ‪٠‬خ‪١‬د دفسد‪.‬‬ ‫کاٖح قهاسس فدف‪ ٣ٚ‬دفد‪ ۳‬ف‪٠‬تیؼ‪ ٙ‬دس ػ‪ ٣‬طیم ؿذیذ ‪ٚ‬ت‪١‬ػط ‪ ٠‬خهیم تاؿاشیام‬ ‫‪ٚ‬یؿ‪١‬د‪ .‬فنشفد تایذ دس ‪ٞ‬ػش دفؿت‪ ٣‬تاؿ‪ٟ‬ذ فْش تت‪١‬ف‪ٟٞ‬ذ دس ػ‪ٟ‬ی‪ ٝ‬صیش ‪ ۹‬فٖای ‪ ۹‬ػاأ‬ ‫تی‪ٛ‬اسس سف دس َ‪١‬دَا‪ ٜ‬تـخیق د‪ٟ٤‬ذ ‪ٚ‬یت‪١‬ف‪ٟٞ‬ذ ت‪ ٣‬دس‪ٚ‬ا‪ ٜ‬ا‪ ٜ‬تپاشدفص‪ٞ‬اذ‪ .‬دس‪ٚ‬اا‪ٜ‬‬ ‫ف‪٠‬تیؼ‪ ٙ‬ت‪ ٣‬ک‪١‬س ت‪١‬ف‪ٜ‬تخـی ‪ٚ‬ا‪ٟٞ‬ذ َاسدس‪ٚ‬ا‪ٞ‬ی ْهتاس دس‪ٚ‬ا‪ٞ‬ی ‪ ٠‬سنتااس دس‪ٚ‬اا‪ٞ‬ای‬ ‫فخشف ‪ٚ‬یؿ‪١‬د ‪ ٠‬تا َ‪ ٍٛ‬فی‪ ٝ‬دس‪ٚ‬ا‪٤ٜ‬ا َ‪١‬دَا‪ٚ ٜ‬یت‪١‬ف‪ٟٞ‬ذ سؿذ سنتاسس ‪ ٠‬پیـشنت‬ ‫دفؿت‪ ٣‬تاؿ‪ٟ‬ذ‪.‬‬ ‫‪٠‬س دستاس‪ ٢‬ف‪ٞ‬د‪ ٝٛ‬ف‪٠‬تیؼ‪ْ ٙ‬هت‪ ۳‬فی‪ ٝ‬ف‪ٞ‬د‪ ٝٛ‬فص ت‪ ٝٛ٥‬ػأ ‪ ۲۹۲۹‬تاػیغ ؿاذ ‪٠‬‬ ‫فَ‪ ٜ١ٟ‬تًشیثاً ‪ ۱‬ػاٖ‪ ٣‬ؿذ‪ ٢‬فػت‪ .‬خ‪١‬ؿثختا‪ٚ ٣ٞ‬ا ف‪ٚ‬ؼأ یٍ نیٗ‪ ٙ‬ػی‪ٟٛ‬ایی دس سفتط‪٣‬‬ ‫تا ف‪٠‬تیؼ‪ ٙ‬دفؿتی‪ ٠ ٙ‬فی‪ٞ ٝ‬ـا‪ٓٞ‬ش حؼاػیت ‪ ٠‬ت‪١‬خ‪ ٣‬خا‪ٚ‬ؿ‪ ٣‬ت‪ ٣‬تهث ف‪٠‬تیؼا‪ ٙ‬فػات‪.‬‬ ‫ا‪ٚ‬اس خ‪٥‬ا‪ٞ‬ی ‪ٚ‬یْ‪١‬یذ فص ‪٤‬ش ‪ ۹۲‬ت‪ٖ١‬ذ ‪١َ ۲‬دٌ تا ف‪٠‬تیؼ‪ ٙ‬ت‪ ٣‬د‪ٞ‬ایاا ‪ٚ‬ای ایاذ‪ .‬فص‬ ‫ا‪ٞ‬دایی َ‪ ٣‬فی‪ ٝ‬تی‪ٛ‬اسس تؼیاس سفیح فػت فنشفد دس ػشفػش د‪ٞ‬یا تایاذ فص ا‪ ٜ‬اْاا‪٢‬‬ ‫تاؿ‪ٟ‬ذ ‪ ٠‬ت‪١‬خ‪َٟٟ ٣‬ذ‪.‬‬ ‫ت‪ ًٕٞ ٣‬فص ‪ٚ‬شَض سػا‪ ٣ٞ‬ی‪ ٢١‬ییاائایا‪ ٣‬تاا تا‪١‬خا‪ ٣‬تا‪٣‬‬ ‫تاَیذف ‪ٚ‬وَذ حدتفمػ ٘ ‪٠‬فٖ‪ٛ‬ؼٗ‪ٛ‬ی‪ٚ ٝ‬هاؼا‪ٟ‬ای‬ ‫فط‪٢‬فس ‪ٚ‬ث‪ٟ‬ی تش ‪ٚ‬ذیشیت ‪٤‬ضی‪٤٣ٟ‬ا ‪ ٠‬کشن‪ ٣‬خا‪١‬یای دس‬ ‫‪ٚ‬لاسل دس ‪ ٣ٛ٤‬دػتٓا‪٤٢‬ا ت‪٠ ٣‬یظ‪ ٢‬دػتٓا‪ ٢‬ییاایای‬ ‫سئیغ ؾذٖی‪ ٣‬طی دػت‪١‬سس خطاب ت‪ٚ ٣‬شَض سػا‪ ٣ٞ‬ی‪٢١‬‬ ‫ییائی‪ ٣‬فدفس‪ َٕ ٢‬تـشیها ‪ ٠‬یٓا‪ ٜ‬حاهااغات یا‪٢١‬‬ ‫ییائی‪ ٣‬تش ٖض‪ ٘٠‬تًٗیٕ ‪ ٠‬ت‪ ٣‬حذفیٕ سػا‪ٞ‬ذ‪٤ ٜ‬ضی‪٤٣ٟ‬ا ‪٠‬‬ ‫تـشیها دس تش‪ٞ‬ا‪٤ ٣ٚ‬اس ‪ٚ‬شت‪١‬ط ت‪ ٣‬سییغ ی‪ ٢١‬ییائیا‪٣‬‬ ‫تلشیح َشد‪.‬‬ ‫تش ‪ٛ٤‬ی‪ ٝ‬فػاع سئیغ دػتٓا‪ ٢‬ییا ‪ٚ‬د‪ٛ‬ا‪١‬ؾا‪٤ ٣‬ااس‬ ‫ن‪١‬وفٖزَش سف ‪ُٗٚ‬م َشد تا دس فیذف‪ٚ‬ا ‪ ٠‬تش‪ٞ‬ا‪٤٣ٚ‬اس‬ ‫خ‪١‬د ض‪ ٝٛ‬ت ؽ تشفس تاصد‪٤‬ی ‪ٟٚ‬اػه ‪ٞ‬ؼاثات تا‪٣‬‬ ‫سئیغ پٗیغ نتا ت‪٥‬شف‪ ٜ‬تضسِ ض‪ ٝٛ‬تاَیاذ تاش فیا‪ٝ‬‬ ‫‪١ٚ‬ض‪١‬ؼ َ‪ ٣‬یا‪ْٜ١ٞ‬زفس دس ‪ٚ‬اد‪ ۲۲ ٢‬یا‪ ٜ١ٞ‬ح‪ٛ‬ایت فص‬ ‫فطهأ ‪١ٞ ٠‬خ‪١‬ف‪ٞ‬ا‪ ٜ‬فی‪ ٝ‬فیذف٘ سف ‪ٚ‬دش‪ٚ‬ا‪ ٣ٞ‬تًٗای َاشد‪٢‬‬ ‫فػت ت‪ ٣‬ؿ‪٥‬ش‪ٞ٠‬ذف‪ ٜ‬ت‪١‬کی‪َ ٣‬شد‪ ۳‬ت‪ ٣‬تثٗیکا دس‪٠‬قایا‪ٝ‬‬ ‫فنشفد ػ‪١‬دخ‪ ١‬دس نیاس ‪ٚ‬داصس ت‪١‬خ‪ُٟٟٞ ٣‬ذ ‪ ٠‬تاشفس‬ ‫َؼه فط ؾا تیـتش دس خلا‪١‬ف تا‪٥‬اذیاذف ‪٠‬‬ ‫اػیه ‪٤‬اس نیاس ػایثشس ت‪ ٣‬ػایت پٗایاغ ناتاا تا‪٣‬‬ ‫ادسع ‪ٚwww.cyberpolice.ir‬شفخؿ‪َٟٟ ٣‬ذ‪.‬‬ ‫دره ى کن ک رس تیزٍئیذ ب یک غذاس عٌتی‬ ‫هتخاص طب عٌتقی گقفقا‪:‬‬ ‫تیزٍئیذ ّ س ارثی تقٌقْق ‪23‬‬ ‫درصذ بز بذى افزاد ت ثیز دارًذ‬ ‫کِ ق بل دره ى ّغتٌقذ ٍ بقِ‬ ‫راحتی اس بقیقی هقی رًٍقذ‪.‬‬ ‫کن ک رس تیزٍئیذ بقِ دلقیقل‬ ‫عزدس بقذى اعقا ٍ بقزاس‬ ‫کٌتزل اى ب یذ رٍساًِ اردُ ٍ‬ ‫شیزُ هیل کزد‪.‬‬ ‫ؾٗیشضا فت‪١‬فٖهیٗی ‪ٚ‬تخلق طه ػ‪ٟ‬تی ْهت‪ٛٞ ۳‬یت‪١‬ف‪ْ ٜ‬هت تایاش‪٠‬ئایاذ یاٍ‬ ‫تی‪ٛ‬اسس فػت َ‪َ ٙ‬اسس ‪ ٠‬پشَاسس تیش‪٠‬ئیذ یٍ ‪ًٞ‬ق ت‪ ٣‬حؼاب ‪ٚ‬یایذ‪ .‬ص‪ٚ‬ا‪ٞ‬ای‬ ‫تیش‪٠‬ئیذ ت‪ ٣‬ؾ‪١ٟ‬ف‪ ٜ‬تی‪ٛ‬اسس یاد ‪ٚ‬یؿ‪١‬د َ‪ ٣‬ػٗ‪٤ٔ١‬اس تیش‪٠‬ئیذس ػشطا‪ٞ‬ی ؿ‪ٞ١‬ذ‪.‬‬ ‫‪٠‬س فدف‪ ٣ٚ‬دفد‪ ۳‬تیش‪٠‬ئیذ ت‪ ٣‬ؿُٕ پش‪٠‬ف‪١َ ٣ٞ‬چٍ دس ‪ًٞ‬ط‪ ٣‬پایی‪ ٝ‬ح‪ٟ‬دش‪ ٠ ٢‬فتاتاذفس‬ ‫‪ٚ‬شس یشفس دفسد‪ٙ٥ٚ .‬تشی‪ ٝ‬تخؾ تذ‪ ٜ‬فص ٖهاظ ا‪ٞ‬ات‪ٚ١‬ی تیش‪٠‬ئیذ ت‪ ٣‬حؼاب ‪ٚ‬ی ایاذ‬ ‫‪ٚ ٠‬یت‪١‬ف‪ْ ٜ‬هت َ‪َ ٣‬اسَشد ا‪ ٜ‬فص َٗی‪٤٣‬ا تیـتش فػت ‪ ٠‬س‪٠‬س ت‪ٛ‬ا‪ٚ‬ی ف‪ٞ‬اذف٘ ‪٤‬ااس‬ ‫تذ‪ ٜ‬تاثیش ‪ٚ‬یْزفسد‪ًٞ .‬ق تیش‪٠‬ئیذ دس خا‪٤ٙٞ‬ا ‪ ۰۲‬دسکذ ‪ ٠‬دس ایایا‪٠ ۹۲ ٜ‬خا‪١‬د‬ ‫دفسد‪ .‬فت‪١‬فٖهیٗی فنض‪٠‬د‪ ۳‬تشفس ت‪ٟ‬ػی‪َ ٙ‬شد‪ٚ ٜ‬تات‪ٖ١‬یؼ‪ ٙ‬تذ‪ ٜ‬تایذ خ‪١‬سفٌ ‪ٚ‬ا‪ٟ‬ااػاه‬ ‫تیش‪٠‬ئایاذس‬ ‫تهشٌ َانی ‪ ٠‬خ‪١‬فب دسػت دفؿت‪ ٣‬تاؿی‪ .ٙ‬فْش ت‪١ٚ ٣‬یؽ ت‪ٚ ٣‬ـُ‬ ‫ت‪١‬خ‪ ٣‬ؿ‪١‬د ف‪ُٚ‬ا‪َٟ ٜ‬تشٔ ‪ ٠‬دس‪ٚ‬ا‪ ٜ‬ا‪٠ ٜ‬خ‪١‬د دفسد دس قیش فی‪ ٝ‬ک‪١‬س فی‪ ٝ‬فخت ٔ‬ ‫‪ٚ‬ی ت‪١‬ف‪ٞ‬ذ تش فؾیاس تذ‪ ٜ‬تاثیش ‪ٟٚ‬هی تٓزفسد‪ .‬ت‪ٟ‬ػی‪َٟٟ ٙ‬ذ‪ ٢‬قذد تایاش‪٠‬ئایاذس قاذ‪٢‬‬ ‫‪٤‬یپ‪١‬نیض ‪ٚ‬کض فػت‪ .‬فی‪ٚ ٝ‬تخلق طه ػ‪ٟ‬تی تیا‪ ٜ‬دفؿت‪ ۳‬تشفس تـخیق پاشَااسس‬ ‫یا َ‪َ ٙ‬اسس تیش‪٠‬ئیذ تایذ ت‪ٞ ٣‬ـا‪٤٣ٞ‬ایی ‪ٚ‬اا‪ٞ‬ا‪ٟ‬اذ خا‪١‬فب اٖا‪١‬دْای سیاضؽ ‪ٚ‬ا‪١‬‬ ‫ؿُؼتٓی ‪ ١ٚ‬خؼتٓی چایی ‪ٞ‬اْ‪٥‬ا‪ٞ‬ی ‪ٛ٤‬شف‪ ٢‬تا َ‪ ٙ‬فؿت‪٥‬ایی تاد َاشد‪ْ ٜ‬اٗا‪١‬‬ ‫س‪٠‬د‪ ٢‬ت‪١‬خ‪َ ٣‬شد‪ .‬ت‪ ٣‬ط‪١‬س َٗی ‪ٞ‬یض َ‪َٙ‬اسس تایاش‪٠‬ئایاذ‬ ‫تکییش ت‪ ٝ‬کذف ‪ٚ ٠‬ـُ‬ ‫‪ًٞ‬ق سفیحتشس ‪٤‬ؼت ‪ ٠‬تیـتش دیذ‪ٚ ٢‬یؿ‪١‬د‪.‬‬ ‫دعتَر ٍیضُ رئیظ قَُ قض ئیِ بزاس بِ حذاقل رع ًذى تشزیف‬ ‫رئیظ قَُ قض ئیِ در دعتَرس ٍیضُ ٍ بق اشق رُ بقِ‬ ‫ٍضعیا اقتا دس کشَر ٍ هزدم اس سیزهجوَعِ ّق س‬ ‫خَد خَاعا‪ ،‬تشزیف ٍ ّشیٌِ ّ را بقِ حقذاققل‬ ‫هوکی بزع ًٌذ‪.‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫‪4‬‬ ‫ٍ ّشیٌِّ‬ ‫تًٗیٕ ‪َ ٠‬ا‪٤‬ؾ ‪ٚ‬هؼ‪١‬ع ‪ٚ‬خاسج ‪٤ ٠‬ضی‪٤٣ٟ‬اس خا‪١‬د‬ ‫فیذف٘ َ‪ٟٟ‬ذ‪.‬‬ ‫سئیغ ؾذٖی‪ ٣‬دس خٗؼ‪ ٣‬ؿ‪١‬سفس ؾاٖی ی‪ ٢١‬ییائایا‪ ٣‬تاا‬ ‫فیتلادس َـ‪١‬س َا‪ ٣‬تاخاـای فص‬ ‫فؿاس‪ ٢‬ت‪ٚ ٣‬ـُ‬ ‫ا‪ٞ ٜ‬اؿی فص تهشی‪٤ ٙ‬ا ‪ ٠‬تخؾ دیٓش ت‪ ٣‬دٖایإ ػا‪١‬‬ ‫‪ٚ‬ذیشیت ‪٤‬ا ت‪١‬د‪ ٢‬تلشیح َشد‪ ۳‬ف‪ٚ‬ش‪٠‬ص ی‪ ٢١‬ییاائایا‪٣‬‬ ‫‪ٚ‬دٗغ ‪ ٠‬د‪ٖ٠‬ت تشخی ف‪١ٚ‬س سف پش‪٤‬ضی‪ ٣ٟ‬فدفس‪ٚ ٢‬یَ‪ٟٟ‬ذ‬ ‫َ‪ ٣‬تایذ فی‪ٞ ٝ‬ه‪ٚ ٢١‬ذیشیت فک ح ؿ‪١‬د؛ فیا‪ ٝ‬یاٍ‬ ‫ضش‪٠‬س فخت‪ٟ‬اب ‪ٞ‬اپزیش فػت َ‪ ٣‬تایذ ت‪ ٣‬خاطش تشخی‬ ‫ت‪ٟٟٓ‬ا‪٤‬ا طشص َاس خ‪١‬د سف فک ح َ‪ٟ‬ی‪ٚ ٠ ٙ‬ذیشیت ‪ٚ‬اا‬ ‫‪ٞ‬ؼثت ت‪ ٣‬ػأ‪٤‬اس ْزؿت‪ٚ ٣‬تها‪ ٠‬ؿ‪١‬د‪.‬‬ ‫سئیغ دػتٓا‪ ٢‬ییا ت‪ ٣‬رَش ‪ٞ‬ا‪ٛ‬ا‪ٞ١‬ا‪٤ ٣‬اایای دس فیا‪ٝ‬‬ ‫خل‪١‬ف پشدفخت ‪ْ ٠‬هت‪ ۳‬فْش ‪ٚ‬ؼئ‪ٖ١‬ی ‪ ۴‬ػأ پیؾ‬ ‫تشفس حهاغت ‪ ٠‬تـشیها ‪ٚ‬هٕ ػُ‪ٞ١‬ت ‪ ٠‬یا دناتاش‬ ‫َاس خ‪١‬د ‪٤‬ضی‪٤ ٣ٟ‬اس ‪ٚ‬یاؾاهای دفؿات تاایاذ فیا‪ٝ‬‬ ‫س‪٠‬یُشد تکییش َ‪ٟ‬ذ ‪ ٠‬دیٓش ؿا‪٤‬ذ تَشج‪٤‬ا ‪ٞ‬ثاؿی‪ٙ‬؛ فْاش‬ ‫تاَ‪ ٜ١ٟ‬دس یٍ دػتٓاا‪٤‬ای د‪ ٢‬دػاتآاا‪ ٢‬خا‪١‬دس‪٠‬‬ ‫فػتهاد‪ٚ ٢‬یؿذ ‪ ٠‬ف‪ُٚ‬ا‪ ٜ‬ا‪ ٜ‬فػت َ‪ ٣‬تاا ‪ ۰‬خا‪١‬دس‪٠‬‬ ‫َاس‪٤‬ا پیٓیشس ؿ‪١‬د تایذ ‪٤‬اضیا‪ٟ‬ا‪٤ ٣‬اایای َا‪ ٣‬تاشفس‬ ‫‪ٚ‬یؿ‪١‬د َا‪٤‬اؾ‬ ‫ػاخت‪ٛ‬ا‪٤ٜ‬ا ‪ ٠‬تـشیها ‪ ٠‬تـُی‬ ‫یاتذ‪.‬‬ ‫رییظ دفتز اهَسػ ٍ ارتقاق س عق هقا ٍسار‬ ‫بْذاشا ب اش رُ بِ چگًَگی اعتف دُ اس ه عکّ س‬ ‫پششکی در پ ًذهی کزًٍ ‪ ،‬درب رُ ًحَُ اعتفق دُ اس‬ ‫ه عک در فض ّ س ب س ٍ عز بغتِ تَضیح داد‪.‬‬ ‫دَتش نشؿیذ سضایی دستااس‪ٞ ٢‬اها‪ ٢١‬فػاتاهااد‪ ٢‬فص‬ ‫‪ٚ‬اااػااٍ دس نیااا‪٤‬اااس تاااص ‪ ٠‬ػااش تؼااتاا‪٣‬‬ ‫ْهت‪ ۳‬دسخل‪١‬ف ‪٠‬ضؿیت فػتهاد‪ٚ ٢‬اػٍ فص ‪ٞ‬ػش‬ ‫‪ُٚ‬ا‪ ٜ‬تؿذفد فنشفد ‪ ٠‬ناکٗ‪ ٣‬فخت‪ٛ‬اؾی تایاذ تا‪١‬خا‪٣‬‬ ‫َشد َ‪ ٣‬حی‪١‬س تذ‪ٚ ٜ٠‬اػٍ دس نیاس تاص ‪ٚ‬ا‪ٟٞ‬اذ‬ ‫پاسٌ ‪٤‬ا ‪ ...٠‬تذ‪ ٜ٠‬فی‪ ٣ُٟ‬نشدس قایاش فص فؾیااس‬ ‫خا‪١ٞ‬فد‪ ٢‬دس َ‪ٟ‬اس ناشد تااؿا‪ٟ‬اذ ‪ٚ‬ا‪١‬سدس ‪ٞ‬اذفسد‪.‬‬ ‫‪ٛ٤‬چ‪ٟ‬ی‪ ٝ‬فْش دس نیاس تاص ‪٤‬ؼتیذ ‪ ٠‬فناشفد دیآاش‬ ‫ناکٗ‪ٚ ۲ ٣‬تش سف سؾایت َشد‪ ٢‬تاؿ‪ٟ‬ذ فػاتاهااد‪ ٢‬فص‬ ‫یٍ ‪ٚ‬اػٍ َهایت ‪ٚ‬ی َ‪ٟ‬ذ‪ .‬فی‪ ٝ‬دس حاٖی فػات‬ ‫َ‪ ٣‬فػتهاد‪ ٢‬فص د‪ ٠‬ؾذد ‪ٚ‬اػٍ دس نیااس تااص تاا‬ ‫خ‪ٛ‬ؿیت صیاد ضش‪٠‬سس فػت‪.‬‬ ‫‪٠‬س فنض‪٠‬د‪ ۳‬حی‪١‬س دس نیاس تؼت‪ ٣‬تا ت‪١٥‬ی‪ٟٚ ٣‬اػاه‬ ‫ت‪ ٣‬ؿشط فی‪ ٣ُٟ‬دس ‪ ۲‬ػاؾت ْزؿت‪ ٣‬نشدس قایاش فص‬ ‫خا‪١ٞ‬فد‪ ٢‬ا‪ٞ‬دا ‪ٞ‬ث‪١‬د‪ ٢‬تاؿذ تا یٍ ‪ٚ‬اػٍ َاهاایات‬ ‫‪ٚ‬ی َ‪ٟ‬ذ ف‪ٚ‬ا دس نیاس تؼت‪ ٣‬فس َ‪ ٣‬تذ‪ ٜ٠‬تا‪٥‬ا‪١‬یا‪٣‬‬ ‫‪ٟٚ‬اػه ت‪١‬د‪ ٠ ٢‬طی ‪ ۲‬ػاؾت ْزؿت‪ ٣‬نشدس قیاش فص‬ ‫خا‪١ٞ‬فد‪ ٢‬دس ا‪ٞ‬دا حی‪١‬س دفؿت‪ ٣‬تاؿذ فػتهاد‪ ٢‬فص د‪٠‬‬ ‫‪ٚ‬اػٍ ضش‪٠‬سس فػت‪ٛ٤ .‬چ‪ٟ‬ی‪ ٝ‬دس نیاس تؼت‪ ٣‬فس‬ ‫َ‪ ٣‬تا فنشفد قیش فص خا‪١ٞ‬فس دس ا‪ٞ‬دا ‪٤‬ؼتیذ ‪ ٠‬تا‪٥‬ا‪١‬یا‪٣‬‬ ‫‪ٞ ٙ٤‬ا‪ٟٚ‬اػه فػت فػتهاد‪ ٢‬فص د‪ٚ ٠‬ااػاٍ مص٘‬ ‫فػت‪.‬‬ ‫سضایی تا تیا‪ ٜ‬فی‪ ٣ُٟ‬دس نیا‪٤‬اس تؼت‪ ٣‬تاا حیا‪١‬س‬ ‫فؾیاس خا‪١ٞ‬فد‪ ٠ ٢‬تا ت‪١٥‬ی‪ٟٚ ٣‬اػه فػتهاد‪ ٢‬فص یٍ‬ ‫‪ٚ‬اػٍ َهایت ‪ٚ‬ی َ‪ٟ‬ذ ْهت‪ٛ٤ ۳‬چ‪ٟ‬ی‪ ٝ‬فْاش تاا‬ ‫نشدس َ‪ ٣‬تی‪ٛ‬اس فػت دس نیاس تؼت‪ ٣‬تا‪ ٣‬ػاش ‪ٚ‬ای‬ ‫تشیذ ‪٠‬خ‪١‬د ت‪١٥‬ی‪ٟٚ ٣‬اػه ضش‪٠‬سس فػت ‪ ٠‬فص د‪٠‬‬ ‫‪ٚ‬اػٍ ‪ ٙ٤‬تایذ فػتهاد‪َٟ ٢‬یذ‪ .‬دس ؾی‪ ٝ‬حأ فْش دس‬ ‫تی‪ٛ‬اسػتا‪٤ ٜ‬ؼتیذ فص ‪ٚ‬اػٍ ‪ٚ ٙ٤ ۲۹N‬ای تا‪١‬ف‪ٜ‬‬ ‫فػتهاد‪َ ٢‬شد‪.‬‬ ‫هزاحل اعتف دُ اس ه عک‬ ‫سییغ دنتش ا‪١ٚ‬صؽ ‪ ٠‬فستاًااس ػا ‪ٚ‬ات ‪٠‬صفس‬ ‫ت‪٥‬ذفؿت دستاس‪ ٢‬چٓ‪ٓٞ١‬ی فػتهاد‪ ٢‬فص ‪ٚ‬اػٍ ‪ٞ‬ایاض‬ ‫ْهت‪ ۳‬تشفس فػتهاد‪ ٢‬کهیح فص ‪ٚ‬اػٍ تایذ دس فتتذف‬ ‫دػتا‪ ٜ‬خ‪١‬د سف ت‪ٛ‬یض َشد‪ .‬ت‪ٟ‬اتشفی‪ ٝ‬یاثإ فص ٖا‪ٛ‬اغ‬ ‫‪ٚ‬اػٍ ت‪ٛ‬یض دػتا‪ ٜ‬خ‪١‬د سف تا اب ‪ ٠‬کااتا‪ ٜ١‬تا‪٣‬‬ ‫‪ٚ‬ذ حذفیٕ ‪ ۲۲‬ثا‪ٞ‬ی‪ ٣‬تـ‪١‬ییذ‪ .‬فص یاٍ دػاتا‪ٛ‬اأ‬ ‫َاقزس ت‪ٛ‬یض تشفس خـٍ َشد‪ ٜ‬دػت ‪٤‬اس خ‪١‬د‬ ‫فػتهاد‪َٟ ٢‬یذ‪ .‬ػپغ تا ‪ٛ٤‬ا‪ ٜ‬دػت‪ٛ‬أ ؿیش اب سف‬ ‫تث‪ٟ‬ذیذ ‪ ٠‬ا‪ ٜ‬سف دس‪ ٜ٠‬ػطٕ صتاٖا‪ ٣‬تایا‪ٟ‬اذفصیاذ‪ .‬دس‬ ‫ک‪١‬س ؾذ٘ دػتشػی ت‪ ٣‬اب ‪ ٠‬کاتا‪ ٜ١‬فص یاٍ‬ ‫‪ٚ‬هٗ‪ ٔ١‬ضذؾه‪ٞ١‬ی َ‪ٟٟ‬ذ‪ ٢‬تش‪ٚ‬ث‪ٟ‬اس فُٖٕ ‪ ۰۲‬دسکاذ‬ ‫فػتهاد‪َٟ ٢‬یذ‪.‬‬ ‫‪٠‬س فنض‪٠‬د‪ ۳‬تؿذ فص فی‪ٚ ٝ‬اشحٗا‪ ٣‬تاایاذ ‪ٚ‬ااػاٍ سف‬ ‫تشسػی َ‪ٟ‬یذ‪ٟٓ٤ .‬ا‪ٚ‬یُ‪ ٣‬یٍ ‪ٚ‬اػٍ خذیذ سف فص‬ ‫خؿث‪ ٣‬تیش‪ٚ ٜ٠‬ی ا‪٠‬سیذ ا‪ ٜ‬سف تاشسػای َا‪ٟ‬ایاذ ‪٠‬‬ ‫فط‪ٛ‬ی‪ٟ‬ا‪ ٜ‬حاکٕ َ‪ٟ‬یذ َ‪٤ ٣‬یچٓ‪ًٞ ٣ٞ١‬ق ػا‪١‬سف‬ ‫‪ ٠‬پاسْی دس ‪ٚ‬اػٍ ‪٠‬خ‪١‬د ‪ٞ‬اذفسد‪ .‬فْاش ‪ٚ‬ااػاٍ‬ ‫دفسفس ‪ًٞ‬ق ػ‪١‬سف ‪ ٠‬ؿُال فػت ا‪ ٜ‬سف د‪٠‬س‬ ‫ف‪ٞ‬ذفخت‪ٚ ٠ ٣‬اػٍ خذیذ (فػتهاد‪ٞ ٢‬ـذ‪ )٢‬دیٓشس سف‬ ‫ف‪ٞ‬تخاب َ‪ٟ‬یذ‪ .‬تؿذ فص تشسػی ػاٖ‪ ٙ‬تا‪١‬د‪ٚ ٜ‬ااػاٍ‬ ‫مص٘ فػت یؼ‪ٛ‬ت تامس ‪ٚ‬اػاٍ سف تا‪ ٣‬دسػاتای‬ ‫ت‪ٟ‬ػی‪َٟ ٙ‬یذ‪ .‬تشفس فی‪ٚ ٣ُٟ‬اػٍ تا حذ ‪ٛٚ‬اُا‪ ٝ‬تا‪٣‬‬ ‫پ‪١‬ػت ؿ‪ٛ‬ا ‪ٞ‬ضدیٍ ؿ‪١‬د یؼ‪ٛ‬ت تامس ا‪ ٜ‬دفسفس‬ ‫یٍ ٖثۀ خ‪ٛ‬یذ‪ ٢‬دفسفس ْیش‪ ٢‬تی‪ٟ‬ی فػت َ‪ٚ ٣‬یت‪١‬ف‪ٞ‬اذ‬ ‫دس فطشفل تی‪ٟ‬ی ؿ‪ٛ‬ا یشفس ْیشد‪ .‬یثٕ فص فػتهااد‪ ٢‬فص‬ ‫‪ٚ‬اػٍ س‪٠‬س ک‪١‬س خ‪١‬د فط‪ٛ‬ی‪ٟ‬ا‪ ٜ‬حاکٕ َا‪ٟ‬ایاذ‬ ‫َ‪ ٣‬فی‪ ٝ‬یؼ‪ٛ‬ت ت‪ ٣‬ػ‪ٛ‬ت تام یشفس دفسد‪.‬‬ ‫سضایی فدف‪ ٣ٚ‬دفد‪ ۳‬چ‪٥‬اس‪ٚ‬ی‪ٚ ٝ‬اشحٗا‪ ٣‬فػاتاهااد‪ ٢‬فص‬ ‫‪ٚ‬اػٍ حل‪ ٔ١‬فط‪ٛ‬ی‪ٟ‬ا‪ ٜ‬فص فی‪ ٝ‬فػت َا‪ ٣‬طاشل‬ ‫‪ٟٚ‬اػه ‪ٚ‬اػٍ ت‪ ٣‬ػ‪ٛ‬ت تایاش‪ ٜ٠‬تااؿاذ‪ .‬یؼا‪ٛ‬ات‬ ‫دفخٗی تیـتش ‪ٚ‬اػٍ ‪٤‬اس پضؿُی ت‪ ٣‬س‪ ّٞ‬ػهایاذ‬ ‫فػت؛ دسحاٖیُ‪ ٣‬یؼ‪ٛ‬ت تیش‪ٞ٠‬ی س‪ٓٞ‬ی فػت‪ .‬یثإ‬ ‫فص فػتهاد‪ ٢‬فص ‪ٚ‬اػٍ س‪٠‬س ک‪١‬س خ‪١‬د فط‪ٛ‬یا‪ٟ‬اا‪ٜ‬‬ ‫حاکٕ َ‪ٟ‬یذ َ‪ ٣‬یؼ‪ٛ‬ت ػهیذ ‪ٚ‬اػٍ تا‪ ٣‬ػا‪ٛ‬ات‬ ‫ک‪١‬س ؿ‪ٛ‬ا تاؿذ‪ .‬ػپغ د‪ ٠‬ت‪ٟ‬ذ ‪ٚ‬اػٍ سف پـات‬ ‫ْ‪١‬ؽ خ‪١‬د یشفس د‪٤‬یذ‪.‬‬ ‫ت‪ٟ‬اتش فؾ ٘ ‪٠‬صفس ت‪٥‬ذفؿت ‪٠‬س تااَایاذ َاشد‪۳‬‬ ‫ت‪ٟ‬ػی‪ ٙ‬یطؿۀ تی‪ٟ‬ی تؼیاس ‪ٚ‬ا‪٥‬ا‪ ٠ ٙ‬ضاش‪٠‬سس فػات‪.‬‬ ‫فَ‪ٚ ٣َ ٜ١ٟ‬اػٍ پضؿُی س‪٠‬س ک‪١‬س ؿ‪ٛ‬ا یاشفس‬ ‫ْشنت‪ ٣‬فػت فص ف‪ٓٞ‬ـت فؿاس‪ ٠ ٢‬ف‪ٓٞ‬ـات ؿاؼات‬ ‫خ‪١‬د فػتهاد‪َٟ ٢‬یذ تا یؼ‪ٛ‬ت خ‪ٛ‬ایاذ‪ٖ ٢‬اثا‪ ٣‬تاامس‬ ‫‪ٚ‬اػٍ سف فطشفل پٕ تی‪ٟ‬ی خ‪١‬د تچؼثا‪ٞ‬یاذ‪ٞ .‬اُاتا‪٣‬‬ ‫تؼیاس ‪ ٙ٥ٚ‬دیٓاش دس فػاتاهااد‪ ٢‬فص ‪ٚ‬ااػاٍ ‪٤‬اا‬ ‫دسا‪٠‬سد‪ٚ ٜ‬اػٍ فػت‪ .‬دس فی‪ٚ ٝ‬شحٗ‪ ٣‬تایذ فتاتاذف‬ ‫دػت ‪٤‬اس خ‪١‬د سف ت‪ٛ‬یض َ‪ٟ‬یذ ‪ٚ‬اػٍ سف تا ْشنتا‪ٝ‬‬ ‫ت‪ٟ‬ذ َ‪ٟ‬اسس ت‪ ٣‬دیت فص ک‪١‬س خ‪١‬د خذف َ‪ٟ‬یذ‪ .‬تایذ‬ ‫ت‪١‬خ‪َ ٣‬شد َ‪ ٣‬یؼ‪ٛ‬ت خٗ‪١‬س ‪ٚ‬اػٍ اٖ‪١‬د‪ ٢‬فػات‬ ‫ت‪ٟ‬اتشفی‪ ٝ‬ا‪ ٜ‬سف سف ٖ‪ٛ‬غ ‪ُٟٞ‬یذ‪.‬‬ ‫کاهش هر یک درجه سانتیگراد جلوگیری از افسایش بی هورد‬ ‫دهای اتاق سپس کاهش هصرف سوخت به هیساى ‪ %06‬هی گردد‪.‬‬ صفحه 4 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫خصوصیات گلکسی ‪ ۳۳M‬فاش شد‬ ‫ضٌجِ ‪ 03‬ثْوی ‪ 01 * 0033‬فَسیِ ‪ 01 * 2322‬سجت‪ * 0000‬سبل سی ٍ دٍم ( اٍتَص ایکیٌجی ایل ) * ضوبسُ ( سبیی ) ‪2002 :‬‬ ‫ثشچست ّبی َّضوٌذ پبیص لحظِ ای‬ ‫هَاد غزایی اشا ی ضذ‬ ‫هحققبى کطَس هَفی ثیِ ایشا یی‬ ‫ثشچست ّبی َّضوٌذ پبیص لحظِ ای‬ ‫هَاد غزایی ضذًذ‪.‬‬ ‫گَاّی ‪ًNBTC‬طبى هیدّذ کِ گَضی گلکسیی‬ ‫‪G 2 ،00M‬سبهسًَگ ثِ صٍدی دس ثیبصاس ریش یِ‬ ‫خَاّذ ضذ‪.‬‬ ‫ٌ‪ٙٛ‬ی ٌّىٖی ‪ٕ ۳۳M‬بٖٔ‪ ً٘ٛ‬لَاٍ إطز ىٍ‬ ‫ا‪ٚ‬اهَ ٔب‪ ٜ‬ػبٍی یب ٔب‪ٔ ٜ‬بٍٓ ثب لطبثطّطیطز اس‪ٞ‬طبَ‬ ‫ای‪ٙ‬شَ٘ز ‪G ۵‬ث‪ ٝ‬ثبُاٍ‪ٞ‬بی ػ‪ٟ‬ب٘ی عَض‪ٛٙ ٝ‬ىب‬ ‫ث‪ٌِ ٝ‬اٍٗ ٕبیز ‪gizmochina‬؛ ىٍ ٔب‪ ٜ‬ىٕبٔجطَ‬ ‫ٕبَ ‪ٕ ۰۲۰۲‬بیز ثط‪ٙ‬طـطٕطبٍن ‪Geekbench‬؛‬ ‫ا‪ِٚ‬یٗ س‪ٞ‬ب‪ٚ‬یَ ٌ‪ٙٛ‬ی ‪ٕٙٙٛٞ‬ی ٌّىٖی ٍا ٔ‪ٙ‬ش‪ٚ َٚ‬‬ ‫ثَهی لبثّیز‪ٞ‬بی ایٗ سّفٗ ‪ٕٙٙٛٞ‬ی ٍا فبٗ وطَىب‬ ‫عجک اعالعبر فبٗ ‪ٙ‬ی‪ ٜ‬ایٗ ٕبیز‪ٌّ ،‬ىطٖطی اْ‬ ‫‪ ۳۳‬اُ سَا‪ ٝٙ‬اٌِی‪ٌ ۶ ،۲۰۲۲ ٓٛٙ‬یٍبثبیطز ٍْ ‪ٚ‬‬ ‫ٕیٖشٓ عبُٔ ا٘یٍ‪ٚ‬یی ‪ ۲۰‬لیٍر ٔی ٌطیطَىب ایطٗ‬ ‫ٌ‪ٙٛ‬ی س‪ٛ‬اٖ٘ز أشیبُ ‪ ۷۰۶‬ىٍ سٖز سه ‪ٖٞ‬ش‪ ٝ‬ای‬ ‫‪ ۲۸۳۲ ٚ‬ؿ‪ٙ‬ی ‪ٖٞ‬ش‪ ٝ‬ای ‪ٍ ۵Geekbench‬ا ثط‪ٝ‬‬ ‫ىٕز ا‪ٍٚ‬ىب‬ ‫ٌ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ی ‪SafetyKorea‬ىٍ ٔب‪ ٜ‬ىٕبٔجَ ٘‪ٚ‬بٖ ىاى‬ ‫و‪ ٝ‬ایٗ ىٕشٍب‪ٕٔ ٜ‬ىٗ إز ثب ثبسَی ‪ٔ ۶۲۲۲‬یطّطی‬ ‫أذَ ٕبعشی ‪ ٚ‬ثب د‪ٚ‬شیجب٘ی اُ ‪ٙ‬بٍّ َٕیع ‪ٚ ۰۵‬اسطی‬ ‫‪ٚ‬اٍى ثبُاٍ ‪ٛٙ‬ىب‬ ‫برنامههای اندروید در ویندوز ‪۱۱‬‬ ‫اجرا میشوند‬ ‫ثب ارالم ضشکت هبیکشٍسبفت دستشسی ثِ ثشخی اص‬ ‫ثشًبهِ ّبی اًذسٍیذی ٍ ثبصی ّبی ساییبًیِ ای اص‬ ‫فَسیِ دس ٍیٌذٍص ‪ 00‬اهکبى پزیش است‪.‬‬ ‫ٖٔئ‪ٛ‬الٖ ٔبیىَ‪ٕٚ‬بفز اُ ‪ٕٞ‬بٖ ُٔبٖ ٍا‪ ٜ‬ا٘طیاُی‬ ‫یىی اُ ‪ٚ‬یٌْی‪ٞ‬بی ‪ٚ‬ی‪ٙ‬ی‪ٍ ۲۲ ُٚ‬ا س‪ٛ‬ا٘بیی اٖ ىٍ‬ ‫اػَای ثَ٘بٔ‪ٞ ٝ‬بی ا٘یٍ‪ٚ‬یی ع‪ٛٙ‬اٖ وَى٘طی؛ أطب ثط‪ٝ‬‬ ‫ىِیُ أبى‪ٚ٘ ٜ‬یٖ ‪ٍٙٞ‬بْ ا٘ش‪ٚ‬بٍ ایٗ ٕیٖشٓ عطبٔطُ‪،‬‬ ‫ایٗ لبثّیز ث‪ ٝ‬ثَ٘بٔ‪ ٝ‬ثشبی ‪Windows Insider‬‬ ‫‪ٞ‬یایز ‪ٙ‬یب‬ ‫ث‪ٌِ ٝ‬اٍٗ ‪ ،androidpolice‬ثطب اعطالْ ایطٗ‬ ‫‪َٙ‬وز‪ ،‬د‪ٚ‬شیجب٘ی اُ ثَ٘بٔ‪ٞ ٝ‬بی ا٘یٍ‪ٚ‬یی ٔب‪ ٜ‬ف‪ٍٛ‬یط‪ٝ‬‬ ‫ىٍ ‪ٚ‬ی‪ٙ‬ی‪ ۲۲ ُٚ‬اٍائ‪ٔ ٝ‬ی‪ٛٙ‬ىب ث‪ٌ ٝ‬طفطشط‪ٖٔ ٝ‬طئط‪ٛ‬الٖ‬ ‫ٔبیىَ‪ٕٚ‬بفز ثب ‪ٕٞ‬ىبٍی أبُ‪ ٖٚ‬ىٕشَٕی ث‪ ٝ‬ثی٘‬ ‫اُ ‪ِٞ‬اٍ ثَ٘بٔ‪ ٚ ٝ‬ثبُی ٍایب٘‪ٝ‬ای ىٍ ‪ٚ‬ی‪ٙ‬ی‪ ۲۲ ُٚ‬فعبَ‬ ‫‪ٙ‬ی‪ ٜ‬إزب وبٍثَاٖ أَیىبیی ثَای ىٕشَٕطی ثط‪ٝ‬‬ ‫ایٗ ثَ٘بٔ‪ٞ ٝ‬ب ثبیی اِِأبر ٕوز افِاٍی اُ ػّٕ‪۸ ٝ‬‬ ‫ٌیٍبثبیز ٍْ‪ ،‬وبٍر ‪ ٚSSD‬دَىاُ٘ی‪ٍ ٜ‬ا ىا‪ٙ‬شط‪ٝ‬‬ ‫ثطب‪ٙ‬طط‪ٙ‬ططی؛ فططَ‪ٙٚ‬ططٍطب‪Amazon Appstore ٜ‬‬ ‫‪Preview‬ثَای ىاّ٘‪ٛ‬ى ‪ٞ٘ ٚ‬طت ثطَ٘طبٔط‪ٞ ٝ‬طب ىٍ‬ ‫اهشیبٍ اٖ‪ٞ‬ب إزب‬ ‫ثَ٘بٔ‪ٞٝ‬بی ٔ‪ٛ‬ػ‪ٛ‬ى ‪ٙ‬بُٔ ‪Audible ٚKindle‬‬ ‫‪ٔ ٚ‬ؼٕ‪ٛ‬ع‪ ٝ‬ای اُ ثبُی ‪ٞ‬بی وطبٔطذطیط‪ٛ‬سطَی إطزب‬ ‫ٔبیىَ‪ٕٚ‬بفز عال‪ ٜٚ‬ثَ د‪ٚ‬شیجب٘طی ‪ٚ‬یط‪ٙ‬طی‪ ۲۲ ُٚ‬اُ‬ ‫ثَ٘بٔ‪ٞ ٝ‬بی ا٘یٍ‪ٚ‬ییی‪ٚ ،‬یٌْطی ‪ٞ‬طبیطی اُ ػطّٕط‪ٝ‬‬ ‫لبثّیز ٕ٘بی٘ اعالعبر اه ‪ٛٞ ٚ‬ا‪ٕ٘ ،‬بی٘ ٕبعز‬ ‫ثَ ٍ‪ٚ‬ی ٕ٘بی‪ٍَٞٚ‬بی هبٍػی‪ ،‬ىوطٕط‪ ٝ‬ای ثطَای‬ ‫ثی ‪ٝ‬یا وَىٖ ‪ ٚ‬ثیب‪ٝ‬یا وَىٖ ٔیىَ‪ٚ‬ف‪ٞ ٖٛ‬ط‪ٙ‬طٍطبْ‬ ‫سٕبٓ ‪ ٚ‬ثَ٘بٔ‪ٞٝ‬بی ٘‪ٛ‬ردی ‪ٔ ٚ‬ییب دّیَ ث‪ٙ ٍُٚٝ‬طی‪ٜ‬‬ ‫ٍا اٍائ‪ٔ ٝ‬یو‪ٙ‬یب‬ ‫مقابله با السایمر به کمک‬ ‫نانوپاککنندهها‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اُ ىا٘‪ٍٚ‬ب‪ٙٝ ٜ‬عشی أیَوطجطیطَ‪،‬‬ ‫ٔلممبٖ دبٍن عّٓ ‪ ٚ‬ف‪ٙ‬ب‪ٍٚ‬ی ىا٘‪ٍٚ‬ب‪ٜ‬‬ ‫‪ٙٝ‬عشی أیَوجیَ ٔ‪ٛ‬فک ‪ٙ‬ی٘ی ثَؿٖطت‬ ‫‪ٕٙٙٛٞ‬یی ٍا ثَای دبی٘ ِطلطظط‪ ٝ‬ای‬ ‫‪ٚ‬ضعیز ٕالٔز ٔ‪ٛ‬اى غٌایی ث‪ ٝ‬س‪ِٛ‬یی‬ ‫ثَٕب٘‪ٙ‬یب‬ ‫ثَؿٖت ‪ٕٙٙٛٞ‬ی ‪ٚ‬یَا اثطِاٍی إطز‬ ‫و‪ ٝ‬اُ ُٔبٖ س‪ِٛ‬یی سب ٔ‪َٞ‬ف یه ٔبى‪ٜ‬‬ ‫غٌایی ثب إشفبى‪ ٜ‬اُ ‪ٙ‬جی‪ٕ ٝ‬بُی ٔلیظ‬ ‫ىاهّی ثٖش‪ ٝ‬ث‪ٙ‬یی ‪ٚ‬ضعیز ٕطالٔطز‬ ‫اٖ ٔبى‪ٍ ٜ‬ا ثب سغییطَ ٍ٘طً ثطَؿٖطت‬ ‫٘‪ٚ‬بٖ ٔی ى‪ٞ‬یب‬ ‫ایٗ ثَؿٖت ث‪ ٌٝ٘ٛ ٝ‬ای عَاکی ‪ٙ‬ی‪ٜ‬‬ ‫و‪ٔ ٝ‬ش‪ٙ‬بٕت ثب ٘‪ٔ ٛ‬بى‪ ٜ‬غٌایی ٔط‪ٍٛ‬ى‬ ‫٘ظَ ٔلیظ ثٖش‪ ٝ‬ث‪ٙ‬یی ٍا ‪ٙ‬جی‪ٕ ٝ‬طبُی‬ ‫وَى‪ِٕٔٞ ٚ ٜ‬بٖ ثطب سطغطیطیطَار ٔطبى‪ٜ‬‬ ‫غٌایی ىٍ ىاهُ ثٖش‪ ٝ‬ث‪ٙ‬یی ‪ٍ٘ ،‬طً‬ ‫لٖٕز ٔیب٘ی ثَؿٖت سغییَ ٔی و‪ٙ‬ی ‪ٚ‬‬ ‫ٔ‪َٞ‬ف و‪ٙٙ‬ی‪ٍ ٜ‬ا اُ ‪ٚ‬ضعیز ٕالٔطز‬ ‫ٔل‪ٔ َٛٞ‬غّع ٔی ٕبُى سب ثب ِ٘ىیطه‬ ‫‪ٙ‬یٖ ث‪ُٔ ٝ‬بٖ فٖبى ٔبى‪ ٜ‬غٌایی َٕیطع‬ ‫سَ الیاْ ث‪َٞٔ ٝ‬ف اٖ و‪ٙ‬یب‬ ‫ایٗ ثطَؿٖطت وطبٔطال ثط‪ٙ ٝ‬طَایطظ‬ ‫ٍ٘‪ٟ‬یاٍی کٖبٓ ث‪ٛ‬ى‪ ٚ ٜ‬ث‪ٕ ٝ‬طَعطز‬ ‫ٖ٘جز ث‪ ٝ‬اٖ ‪ٚ‬او‪ٚ٘ ٘ٙ‬بٖ ٔی ى‪ٞ‬طی ‪،‬‬ ‫ث‪ ٌٝ٘ٛ ٝ‬ای و‪ ٝ‬ىٍ ‪ٍٛٝ‬ر ٍ٘‪ٟ‬طیاٍی‬ ‫ٔبى‪ ٜ‬غیایی ٔ‪ٍٛ‬ى ٘ظَ ىٍ ىٔبی ٔلیظ‬ ‫‪ ،‬ثَؿٖت ُ‪ٚ‬ىسَ اُ ‪َٙ‬ایغی و‪ٔ ٝ‬طبى‪ٜ‬‬ ‫غٌایی ىٍ ىاهُ یوـبَ ٘طٍط‪ٟ‬طیاٍی‬ ‫‪ٙ‬ی‪ ٜ‬سغییَ ًٍ٘ ٔی ى‪ٞ‬یب‬ ‫ثَؿٖت ‪ٕٙٙٛٞ‬ی ث‪ٕ ٝ‬طبىٌطی لطبثطُ‬ ‫س‪ٚ‬وی‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ى‪ ٚ ٜ‬أىبٖ أ‪٘ ُٗٛ‬لط‪ٜٛ‬‬ ‫إشفبى‪ ٚ ٜ‬س‪ٚ‬وی‪ ٜ‬اٖ ث‪ ٕٝٞ ٝ‬افَاى اُ‬ ‫ػّٕ‪ ٝ‬و‪ٛ‬ىوبٖ ‪ٕ ،‬بِٕ‪ٙ‬یاٖ ‪ ٚ‬وطّطیط‪ٝ‬‬ ‫افَاى و‪ ٝ‬س‪ٛ‬ا٘بیی ه‪ٛ‬ا٘یٖ سبٍین ‪ٞ‬طبی‬ ‫ثب فیجشًَسی دیگش هحذٍدیت‬ ‫سشرت ایٌتشًت هفَْم ًخَاّذ داضت‬ ‫ٍصیش استجبابت ثب ثیبى ایٌیکیِ ثیب‬ ‫فیجشًَسی دییگیش هیحیذٍدییت‬ ‫سشرت ایٌتشًت هفَْم ًخیَاّیذ‬ ‫داضت‪ً ،‬حَُ پیگیشی سًٍذ پشٍطُ‬ ‫فیجشًَسی هٌبصل ٍ هیضاى پیطشفت‬ ‫اى دس استبىّب سا ثشای کبسثیشاى‬ ‫ارالم کشد‪.‬‬ ‫عیٖی ُاٍ دط‪ ٍٛ‬ىٍ ‪ٝ‬طفطلط‪ٝ‬‬ ‫‪ٙ‬و‪ٞ‬ی ه‪ٛ‬ى ىٍ ‪ٙ‬طجطىط‪ٞ ٝ‬طبی‬ ‫اػشٕبعی ٘‪ٙٛ‬زۺ ىٍ َٔإٓ اغبُ ‪ٚ‬اٌٌاٍی د‪ٍٛ‬ر‪ٞ‬بی دََٕعز فیجَ ٘‪ٍٛ‬ی‪ ،‬ىٍ‬ ‫ى‪ٔ َٟٙ ٚ‬میٓ ٔ‪ٟٚ‬ی ‪ ٚ‬لٓ سٖز َٕعز ا٘ؼبْ ‪ٙ‬ی و‪ ٝ‬ىٍ ٔ‪ٟٚ‬ی ٘شیؼ‪ ٝ‬ثی٘ اُ‬ ‫‪ٍٔ ۵۲۲‬بثیز ثَ طب٘ی‪ ٚ ٝ‬ىٍ لٓ ِ٘ىیه ث‪ ٝ‬یه ٌیٍبثیز ثَ طب٘ی‪ ٝ‬ثط‪ٛ‬ى وط‪ٔ ٝ‬طبیط‪ٝ‬‬ ‫ه‪ٙٛ‬لبِی إزب ‪ٚ‬ی اىأ‪ ٝ‬ىاىۺ ثب فیجَ ٘‪ٍٛ‬ی ىیٍَ ٔلی‪ٚ‬ىیز َٕعز ٔطفط‪ٟ‬ط‪ْٛ‬‬ ‫٘و‪ٛ‬ا‪ٞ‬ی ىا‪ٙ‬ز ‪ ٚ‬ثٖشَ ‪ٙ‬جى‪ ٝ‬ثَای ا٘‪ٛ‬ا هیٔبر ٔ‪ٍٛ‬ى ٘یبُ َٔىْ أبى‪ ٜ‬هط‪ٛ‬ا‪ٞ‬طی‬ ‫‪ٙ‬یب ‪ُٚ‬یَ اٍسجبعبر ٌفزۺ ‪ َٞ‬ؿ‪ٙ‬ی ىٍ اٍسجبعبر ‪َٕٞ‬ا‪ٚ ٜ‬ضعیز ث‪ٖ٘ ٝ‬جز ث‪ٟ‬شَی‬ ‫ىاٍیٓ أب ىٍ اٍسجبعبر طبثز عمت ‪ٖٞ‬شیٓ و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬فضطُ هطیا‪٘ٚ‬طی ‪ ٚ‬ثطب سطالٗ‬ ‫هب٘‪ٛ‬اى‪ ٜ‬ثٍِی اٍسجبعبر و‪ ٍٛٚ‬ث‪َٕ ٝ‬عز ػجَاٖ ٔیو‪ٙ‬یٓ ‪ ٚ‬سطب دطبیطبٖ ى‪ِٚ‬طز‬ ‫ٕیِى‪ٔ ۰۲ ٓٞ‬یّی‪ ٖٛ‬د‪ٍٛ‬ر ٔجش‪ٙ‬ی ثَ فیجَ ٘‪ٍٛ‬ی ىٍ ٕطَإطَ و‪ٚ‬ط‪ٍ ٍٛ‬ا‪ ٜ‬ا٘طیاُی‬ ‫ه‪ٛ‬ا‪ٞ‬ی ‪ٙ‬یب ‪ٚ‬ی افِ‪ٚ‬ىۺ ث‪ُٚ ٝ‬ىی وبٍ اػَایی فیجَ ٘‪ٍٛ‬ی هبٍ٘ی ىٍ ‪َٟٞٙ ٕٝٞ‬طب‬ ‫اغبُ ٔی‪ٛٙ‬ىب یب عّی ٔیى ٌفش‪ٝ‬ایٓ ‪ ٚ‬ثب َٕعز ث‪ٕٛ ٝ‬ی یه ‪ٙ‬جى‪ ٝ‬دََٕعز ‪ٚ‬‬ ‫ثب ویفیز کَوز ٔیو‪ٙ‬یٓب‬ ‫ُاٍ د‪ ٍٛ‬هبعَ٘‪ٚ‬بٖ وَىۺ ‪ٕٛٞ‬ع‪ٙ‬بٖ عِیِ ٔیس‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ی دطیط‪ٚ‬طَفطز ایطٗ دطَ‪ٚ ّٜٚ‬‬ ‫‪ٚ‬ضعیز اٖ ىٍ إشبٖ ه‪ٛ‬ى ٍا اُ عَیک ٕبیز ‪www.iranfttx.ir‬ى٘جبَ و‪ٙٙ‬ی‬ ‫‪ ٚ‬ىٍ ای‪ٙ‬ی‪ٔ ٜ‬ی س‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ی ثب ‪ٚ‬اٍى وَىٖ وی دٖشی ٔلُ ٕىط‪٘ٛ‬طز هط‪ٛ‬ى‪ ،‬اُ ُٔطبٖ‬ ‫سمَیجی فعبَ ‪ٙ‬یٖ ایٗ دَ‪ ّٜٚ‬ىٍ ٔلّ‪ ٝ‬ه‪ٛ‬ى ٔغّع ‪٘ٛٙ‬یب‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اُ ٘ی‪ٔ ُٛ‬ییىبَ ٘ز‪ ،‬دْ‪ٍَٚٞٚ‬اٖ ىا٘‪ٚ‬طٍطب‪ٜ‬‬ ‫عّٓ ‪ ٚ‬ف‪ٙ‬ب‪ٍٚ‬ی ٔبوبئ‪UCTM) (ٛ‬ىٍ ؿطیطٗ‪ ،‬ثط‪ٝ‬‬ ‫ثططٍَٕططی ایططٗ ٔطط‪ٛ‬ضطط‪ ٛ‬دططَىاهططشطط‪ ٝ‬ا٘ططی وطط‪ٝ‬‬ ‫٘ب٘‪ٛ‬دبنو‪ٙٙ‬ی‪ٜٞ‬ب ؿٍ‪ٔ ٝ٘ٛ‬یس‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ی ث‪ٕ ٝ‬طی هط‪٘ٛ‬طی‬ ‫ٔغِ ٘ف‪ ًٛ‬و‪ٙٙ‬ی سب دَ‪ٚ‬سئیٗ ‪ٞ‬بی ٕٕی ٍا دبن و‪ٙٙ‬طی‬ ‫‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬س‪ٙ‬ظیٓ اِش‪ٟ‬به ىٍ ثیٕبٍی اِِایَٕ ثذَىاُ٘یب‬ ‫ٕی ه‪٘ٛ‬ی غیَلبثُ عج‪ٔ ٍٛ‬طغطِ ‪ٚ ٚ‬یطٌْطی ‪ٞ‬طبی‬ ‫دبس‪ِّٛٛ‬یه دیـیی‪ ،ٜ‬ع‪ٛ‬أُ وّییی ٔ‪ٛ‬طَ ثَ ىٍٔبٖ‬ ‫ثیٕبٍی اِِایَٕ ‪ٖٞ‬ش‪ٙ‬یب سؼٕع ىاٍ‪ٞٚ‬طب ىٍ ٔطلطُ‬ ‫ضبیع‪ ٚ ٝ‬اطَثو‪ٚ‬ی ٘بٔغّ‪ٛ‬ه ىٍ وطب‪ٞ‬ط٘ ٍٕط‪ٛ‬ه‬ ‫دَ‪ٚ‬سئیٗ سب‪(TAU) ٚ‬ثبیی ف‪ٍٛ‬ا ثَعَف ‪ٛٙ‬ىب‬ ‫دْ‪ٍَٚٞٚ‬اٖ ىٍ ایٗ دَ‪ٛ٘ ،ّٜٚ‬عی ٘ب٘‪ٛ‬دبنوط‪ٙ‬ط‪ٙ‬طی‪ٜ‬‬ ‫اٍائ‪ ٝ‬ىاى‪ٜ‬ا٘ی و‪ٔ ٝ‬یسط‪ٛ‬ا٘طی ثط‪ٞ ٝ‬طیف ٌطیطَی ‪ٚ‬‬ ‫ىٍ‪٘ٚ‬ی ٕبُی ّٕ‪ٞ َٛ‬بی ا٘ی‪ٚ‬سّیبَ ‪ٚ‬اکطی ع‪ٞ‬طجطی‬ ‫عَ‪ٚ‬لی ىٍ ضبیعبر ٔ‪ٛ‬طَ ىٍ اِِایَٕ ثذَىاُىب‬ ‫ایٗ سَویت ٔی س‪ٛ‬ا٘ی ٕٕیطز ع‪ٞ‬طجطی ٘طب‪ٙ‬طی اُ‬ ‫أیّ‪ٛ‬ئیی ثطشطب ٍا وطب‪ٞ‬ط٘ ى‪ٞ‬طیب ٍادطبٔطبیٖطیطٗ(‬ ‫)‪Rapamycin‬ث‪ ٝ‬وبٍ ٍفش‪ ٝ‬ىٍ ایٗ سَویطت‪ ،‬ثط‪ٝ‬‬ ‫َٕعز اُ ٘ب٘‪ٛ‬دبنو‪ٙٙ‬ی‪ ٜ‬اُاى ٔی‪ٛٙ‬ى سب سطؼطِیط‪ٝ‬‬ ‫أیّ‪ٛ‬ئیی ثشب ٍا ث‪ٟ‬ج‪ٛ‬ى ثجو‪ٚ‬ی ‪َٙ ٚ‬ایظ اِشط‪ٟ‬طبثطی ٍا‬ ‫عبىی و‪ٙ‬یب ایٗ سَویت‪ ،‬سؼِی‪ ٝ‬أیّ‪ٛ‬ئطیطی ثطشطب ٍا‬ ‫سَٖیع ٔی و‪ٙ‬ی ‪ ٚ‬إشَٓ اوٖییاسطیط‪ٚ ٚ ٛ‬اوط‪ٙ‬ط٘‬ ‫اِش‪ٟ‬بثی ثی٘ اُ ا٘یاُ‪ٍ ٜ‬ا وب‪ٔ ٘ٞ‬یى‪ٞ‬یب‬ ‫پیراشکی پیتسا‬ ‫*النازاشراقی‬ ‫ا٘مضب ىٍع ‪ٙ‬ی‪ٍٚ ٜ‬ی ثٖش‪ ٝ‬ثط‪ٙ‬طیی ٍا‬ ‫٘یاٍ٘ی ‪ٚ‬ػ‪ٛ‬ى ىاٍىب‪ٞ‬طٕطـط‪ٙ‬طیطٗ ایطٗ‬ ‫ثَؿٖت ‪ٕٙٙٛٞ‬ی ثب عطَاکطی هطب‪ٛ‬‬ ‫ه‪ٛ‬ى اُ سى‪ِّٛٛٙ‬ی ٔ‪ٙ‬ل‪ َٞ‬ثط‪ ٝ‬فطَىی‬ ‫إشفبى‪ٔ ٜ‬ی و‪ٙ‬ی و‪ ٝ‬ایٗ ‪ٚ‬یٌْی ثبعض‬ ‫ٔی ‪ٛٙ‬ى ًٍ٘ لٖطٕطز ‪ٞ‬ط‪ٙٛ‬طٕط‪ٙ‬طی‬ ‫ثَؿٖت ثعی اُ اسٕبْ سطبٍیطن ا٘طمطضطب‬ ‫سغییَ ًٍ٘ ٘یا‪ٙ‬ش‪ ٝ‬ثب‪ٙ‬ی ‪ ٚ‬وطٕطبوطبٖ‬ ‫‪ٚ‬ضعیز فٖبى اٖ ٔبى‪ٍ ٜ‬ا ٘‪ٚ‬بٖ ى‪ٞ‬یب‬ ‫ایٗ ثبعض ٔی ‪ٛٙ‬ى و‪ ٝ‬اُ ‪ٞ‬طٌَط‪٘ٛ‬ط‪ٝ‬‬ ‫سمّت یب ٕ‪ٛ‬ىػ‪ٛ‬یی افَاى ٔشطمطّطت ثطب‬ ‫ىٕشىبٍی ‪ ٚ‬سغییَ سبٍین ا٘مطضطب ىٍع‬ ‫‪ٙ‬ی‪ٍٚ ٜ‬ی ثٖش‪ ٝ‬ثط‪ٙ‬طیی ٔطلط‪ٞ‬ط‪ٛ‬الر‬ ‫غٌایی ػّ‪ٌٛ‬یَی و‪ٙ‬یب‬ ‫صى هجتال ثِ ایذص ثب پیًَذ خَى ثٌذ ًب‬ ‫دسهبى ضذ!‬ ‫صًی اص ًظاد هختلط هجتال ثِ ایذص‪ ،‬ثیب‬ ‫استفبدُ اص یک سٍش ثسیبس ریجیییت‬ ‫پیًَذ دسهبى ضذُ اسیت‪ .‬دس اییی‬ ‫سٍش دسهبى رجیت خَى ثٌیذ ًیب‬ ‫یک ًَصاد تبصُ هتَلذ ضذُ ثیِ کیبس‬ ‫گشفتِ ضذ‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اُ ثیِی‪ ٔٙ‬ای‪ٖٙ‬بییٍ‪ ،‬ػِئیطبر‬ ‫ایٗ ٕ٘‪ ٝ٘ٛ‬دِ‪ٙ‬ىی ىٍ وط‪ٙ‬طفطَاٖ٘طی‬ ‫اعالْ ‪ٙ‬یب ‪ ٓٞ‬او‪ٔ ۲۰ ٖٛٙ‬ب‪ ٜ‬إز و‪ٚ ٝ‬یَ‪ ٓٚ‬اییُ ىٍ ثیٖ ُٖ ‪ٚ‬ػ‪ٛ‬ى ٘طیاٍى ‪ٚ‬‬ ‫‪ٚ‬ی ىاٍ‪ٚ‬یی ٔ‪َٞ‬ف ٕ٘ی و‪ٙ‬ی أب دِ‪ٙ‬ىبٖ ا‪ٚٞ ٚ‬یاٍ ىاى٘ی و‪ ٝ‬ا٘‪ٟ‬ب سَػیق ٔطی‬ ‫ى‪ٙٞ‬ی ایٗ َٔکّ‪ٍ ٝ‬ا ث‪ٟ‬ج‪ٛ‬ىی ع‪ٛ‬ال٘ی ٔیر ث‪ٙ‬بٔ‪ٙ‬یب‬ ‫ٔ‪ٚ ٖٕٝٛ‬یُ وَُ٘ ٔییٖیٗ (َٔوِی و‪ ٝ‬ثیٕبٍ ىٍ اٖ ىٍٔبٖ ‪ٙ‬ی‪ ٜ‬ىٍ ٘ی‪ٛ‬ی‪ٍٛ‬ن)‬ ‫ىٍ ثیب٘ی‪ ٝ‬ای اعالْ وَىۺ ایٗ ٘وٖشیٗ ٕ٘‪ ٝ٘ٛ‬إشفبى‪ ٜ‬اُ ّٕ‪ٞ َٛ‬بی ه‪ ٖٛ‬ث‪ٙ‬ی ٘طبف‬ ‫‪ٕٞ ٚ‬ـ‪ٙ‬یٗ ٘وٖشیٗ ُٖ ‪ٕٞ ٚ‬ـ‪ٙ‬یٗ ٘وٖشیٗ فَى ثب ْ٘اى ٔوشّظ إز و‪ ٝ‬ثطب ایطٗ‬ ‫ٍ‪ ٗٚ‬ىٍٔبٖ ٔی ‪ٛٙ‬ىب‬ ‫ث‪ٙٛ٘ ٝ‬ش‪َٚ٘ ٝ‬ی‪٘ ٝ‬ی‪ٛ‬ی‪ٍٛ‬ن سبیِٕ‪ ،‬ىٍ ّ‪ٚ‬ئٗ ‪ٔ ۰۲۲۳‬یالىی ٔ‪ٚ‬و‪ٙ ٜ‬ی ایٗ ُٖ ث‪ٝ‬‬ ‫ایٌُ ٔجشال إزب ‪ٚ‬ی ثب ٔ‪َٞ‬ف ىاٍ‪ٞٚ‬بی ا٘شی ٍسَ‪ٚٚ‬یَاَ ٕغق ‪ٚ‬یَ‪ ٓٚ‬اؽ ای‬ ‫‪ٚ‬ی ىٍ ثی٘٘ ٍا دبییٗ ٍ٘‪ ٝ‬ىا‪ٙ‬زب دٔ اُ اٖ ىٍ ٔبٍٓ ‪ٚٔ ۰۲۲۷‬و‪ٙ ٜ‬ی ‪ٚ‬ی‬ ‫ث‪ِٕٕٛ ٝ‬ی ٔجشال إزب‬ ‫ىٍیبفز و‪ٙٙ‬ی‪ ٜ‬ه‪ ٖٛ‬ث‪ٙ‬ی ٘بف ىٍ اٌ‪ٕٛ‬ز ‪ٔ ۰۲۲۷‬یالىی‪ ،‬اٖ ٍا اُ یطه ا‪ٞ‬طیا‬ ‫و‪ٙٙ‬ی‪ ٜ‬ثب ػ‪ّ٘ ٟ٘‬شیىی و‪HIV ٝ‬ىٍ اٖ ٖٔی‪ٚ‬ى ‪ٙ‬ی‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ى‪ ،‬ىٍیبفز وطَىب ایطٗ‬ ‫ػ‪ ٟ٘‬ثی‪ٚ‬شَ ىٍ َٔىْ اٍ‪ٚ‬دب ٍایغ إز ‪ ٚ‬ث‪ٕٞ ٝ‬یٗ ىِیُ یبفشٗ ا‪ٞ‬یا و‪ٙٙ‬ی‪ٕ ٜ‬طّط‪َٛ‬‬ ‫‪ٞ‬بی ث‪ٙ‬یبىی ثَای افَاى ٔجشال ث‪ ٝ‬اییُ ٍٍ٘یٗ د‪ٕٛ‬ز وبٍ ٕوشی إزب‬ ‫دَ‪٘ٚ‬ی‪ ٜ‬دِ‪ٙ‬ىی ػییی ایٗ أیی‪ٚ‬اٍی ٍا ایؼبى ٔی و‪ٙ‬ی و‪ ٝ‬ثیٕبٍا٘ی ثب دٔ ُٔی‪ٙ‬ط‪ٝ‬‬ ‫‪ٞ‬بی ٔوشّف ثش‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ی ث‪ ٝ‬دی‪٘ٛ‬ی ّٕ‪ٞ َٛ‬بی ث‪ٙ‬یبىی ىٍ ای‪ٙ‬ی‪ ٜ‬ىٕز یبث‪ٙ‬یب‬ ‫ٕییٔلٕیکٖیٗ ثالغی‪،‬افِ‪ٚ‬ىۺ ک‪َٙٞ ُٜٛ‬ی إطشطبٖ‬ ‫‪ٕٞ‬ب٘‪ٙ‬ی ٕبَ ‪ٞ‬بی ٌٌ‪ٙ‬ش‪ِٕٔٞ ،ٝ‬بٖ ثطب ىیطیاٍ ٔطَىْ‬ ‫سجَیِ ثب ٍ‪ٞ‬جَ ٔعظٓ ا٘ماله ث‪ٙٔ ٝ‬بٕجز لیبْ ‪ ۰۹‬ث‪ٕٟٗ‬‬ ‫ٕبَ ‪ ،۲۳۵۶‬الیاْ ث‪ ٝ‬س‪ِٛ‬یی ایٗ َٕ‪ٚ‬ى وَى‪ ٜ‬إزب‬ ‫‪ٚ‬ی ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬أٖبَ ٘یِ ىییاٍ َٔىْ سجَیِ ثب ٍ‪ٞ‬جطَ‬ ‫ٔعظٓ ا٘ماله ‪ٕٞ‬ـ‪ٕ ٖٛ‬بَ ٌطٌ‪ٙ‬طشط‪ ٝ‬ثط‪ٝ ٝ‬ط‪ٍٛ‬ر‬ ‫‪ٚ‬ییی‪ ٛ‬و‪ٙ‬فَاٖ٘ی ثٌَِاٍ ٔی ‪ٛٙ‬ى‪ ،‬ا ط‪ٟ‬طبٍ ىا‪ٙ‬طزۺ‬ ‫‪ٚ‬ییی‪ ٛ‬وّیخ َٕ‪ٚ‬ى ‪ٚ‬الیز ‪٘ ۲۰۲۲‬یِ ثَای ا٘ش‪ٚ‬بٍ ىٍ‬ ‫فضبی ٔؼبُی س‪ٕٛ‬ظ ک‪َٙٞ ُٜٛ‬ی إشبٖ س‪ِٛ‬یی ‪ٙ‬طی‪ٜ‬‬ ‫إزب‬ ‫ٍییٔ ک‪َٙٞ ُٜٛ‬ی اًٍثبیؼبٖ ‪َٙ‬لی ثب ثیبٖ ایط‪ٙ‬طىط‪ٝ‬‬ ‫دٔ اُ ا٘ش‪ٚ‬بٍ فَاه‪ٛ‬اٖ ‪ٙ‬عَ ‪ٚ‬الیز ىٍ ٕطبَ ػطبٍی‬ ‫ثی٘ اُ ‪ ۰۲‬ع‪ٛٙ‬اٖ ‪ٙ‬عَ ث‪ ٝ‬ىثیَهطب٘ط‪ ٝ‬کط‪ٞ ُٜٛ‬ط‪ٙ‬طَی‬ ‫إشبٖ إٍبَ ‪ٙ‬ی‪ ٜ‬إز‪ٌ ،‬فزۺ اُ ثیٗ ایطٗ ا‪ٙ‬طعطبٍ‪،‬‬ ‫إبسیی ک‪ٙ ُٜٛ‬عَ ‪ ٚ‬اىثیبر ثب ‪ٕٞ‬ىبٍی ا‪ٍٖٙٞ‬بُاٖ‪،‬‬ ‫اُ ‪ٙ‬عَ َٔسضی ع‪ٕٛ‬ی ىٍ ایٗ َٕ‪ٚ‬ى إشفبى‪ ٜ‬وَى٘یب‬ ‫ثالغی‪ ،‬ثب ا‪ٙ‬بٍ‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ایطٗ ٌطَ‪ٕ ٜٚ‬طَ‪ٚ‬ى ثطَای‬ ‫٘وٖشیٗ ثطبٍ سط‪ٕٛ‬طظ ٌطَ‪ٞٚ‬طی اُ ٘ط‪ٛ‬ػط‪ٛ‬ا٘طبٖ ‪ٚ‬‬ ‫ثٌٍِٖبالٖ اػَا ‪ٙ‬ی‪ ٜ‬إز‪ ،‬اىأ‪ ٝ‬ىاىۺ ایطٗ ٕطَ‪ٚ‬ى‬ ‫س‪ٕٛ‬ظ ٌَ‪٘ ۲۸ ٜٚ‬فَ‪َٕٚ ٜ‬ى ‪ٕٛٙٞ ٚ‬ایی ک‪ٙٞ ُٜٛ‬طَی‬ ‫إشبٖ ‪ٙ‬بُٔ ٔ‪ٙ‬شوجی اُ ٌَ‪ٞ ٜٚ‬بی َٕ‪ٚ‬ى وُ إطشطبٖ‬ ‫ث‪ُ ۰ ٝ‬ثبٖ سَوی اًٍثبیؼب٘ی ‪ ٚ‬فبٍٕی ‪ٕٞ‬و‪ٛ‬ا٘ی ٔطی‬ ‫‪ٛٙ‬ىب‬ ‫‪ٚ‬ی یبىا‪ٍٚ‬ی وَىۺ ا‪ٍٖٙٞ‬بُی ایٗ ٕطَ‪ٚ‬ى سط‪ٕٛ‬طظ‬ ‫ٔیظٓ ٘بعٕی ا٘ؼبْ ‪ٙ‬ی‪ ٚ ٜ‬ثب ‪ٞ‬طیف عطَ‪ ٟ‬اٍاىر‬ ‫َٔىْ اًٍثبیؼبٖ ث‪ٍٞ ٝ‬جَ ٔعظٓ ا٘ماله ‪ ٚ‬سطؼطییطی‬ ‫ثیعز ثب أٍبٖ ‪ٞ‬بی أبْ ٍاکُ (ٍ‪ٕ )ٜ‬طَ‪ٚ‬ى‪ٙ ٜ‬طی‪ٜ‬‬ ‫إزب‬ ‫ثالغی‪ ،‬افِ‪ٚ‬ىۺ ٔلش‪ٛ‬ای َٕ‪ٚ‬ى ‪ٚ‬الیطز ‪ٙ۲۰۲۲‬طبٔطُ‬ ‫اعالْ ثیعز َٔىْ اًٍثبیؼبٖ ثب ٍ‪ٞ‬جَ ٔعظٓ ا٘مطاله‪،‬‬ ‫‪ٚ‬کیر ‪ ٚ‬اٖ٘ؼبْ ّٔی‪ ،‬الشطیاٍ ‪ ٚ‬عطِر ػط‪ٟ‬طب٘طی‪،‬‬ ‫‪ٚ‬یٌْی ‪ٞ‬بی غیَسٕ‪ٙ‬یا٘‪َٔ ٝ‬ىْ اًٍثبیؼبٖ‪ ،‬أطیطی ‪ٚ‬‬ ‫ٍ٘ب‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ی‪ ٚ ٜ‬ػج‪ٔ ٟٝ‬مب‪ٔٚ‬ز إزب‬ ‫»ًَى‪.‬خ «ثِ ًَسٍص ‪ 0032‬هیسسذ‪ ،‬سبل ایٌذُ ٍاسد تَلیذ هیضَین‬ ‫هْذی فشجی اص تَلیذ فصل چْبسم سشیبل اٌض ًَى‪.‬خ ثشای پیخیص دس ًیَسٍص‬ ‫‪ 0032‬خجش داد‪.‬‬ ‫ثشسسی جذیذ پظٍّطگشاى چیٌی ًطبى هیدّذ کیِ‬ ‫ضبیذ ًَری اص ًبًَپبک کٌٌذُ ّب ثتَاًٌذ ثِ پبکسبصی‬ ‫پشٍتئییّبی سوی ٍ هقبثلِ ثب الضایوش ثپشداصًذ‪.‬‬ ‫سراشپس‬ ‫سشٍد ٍالیت ‪ 0033‬ثِ ّوت َصُ ٌّشی ارسثبیجبىضشقی تَلیذ ضذ‬ ‫سییس َصُ ٌّشی اًقاله اسالهی ارسثبیجبىضشقیی‬ ‫گفت‪ :‬سشٍد «ٍالیت ‪» 0033‬ثِ هٌبسجت دیذاس سبالًِ‬ ‫هشدم تجشیض ثب سّجش هعظن اًقاله اسالهی تَلیذ ضذ‪.‬‬ ‫ٔ‪ٟ‬یی فَػی س‪ٟ‬ی‪ ٝ‬و‪ٙٙ‬ی‪َٕ ٜ‬یبَ ٘‪ٖٛ‬بم ىٍثبٍ‪ٕ ٜ‬بهز ایٗ ٔؼٕ‪ٛ‬ع‪ ٝ‬ثیطبٖ وطَىۺ‬ ‫ف‪ ُٞ‬ؿ‪ٟ‬بٍْ ٘‪ٖٛ‬بم لَاٍ إز ٕبَ ای‪ٙ‬ی‪ٕ ٜ‬بهش‪ٛٙ ٝ‬ىب‬ ‫‪ٚ‬ی و‪ ٝ‬ىٍ ػٕع هجٍَ٘بٍاٖ ىٍ کب‪ٙ‬ی‪ ٝ‬ضجظ َٕیبَ کىٓ ٍ‪ٙ‬ی ‪ٝ‬لجز ٔیوَى‪،‬‬ ‫اىأ‪ ٝ‬ىاىۺ ‪ ُٛٙٞ‬ث‪ٍٛٝ ٝ‬ر ػیی ‪ٚ‬اٍى ٍ٘بٍٗ َٕیبَ ٘‪ٚ‬ی‪ٜ‬ایٓ‪ ،‬ایٗ اططَ أٖطبَ‬ ‫س‪ٛ‬لف‪ٞ‬بی ىا‪ٙ‬ز ‪ ٚ‬لَاٍ إز ٕبَ ای‪ٙ‬ی‪ ٜ‬فیّٕ‪ٙ‬بٔ‪ٙٛ٘ ٝ‬ش‪ٕ ٚ ٝ‬بهش‪ٛٙ ٝ‬ىب‬ ‫َٕیبَ ٘‪ٖٛ‬بم ث‪ ٝ‬وبٌٍَىا٘ی ٕعیی البهب٘ی ٕبهش‪ٙ ٝ‬ی‪ ٜ‬إز ‪ ٚ‬ىٍ اٖ ثبُیٍَاٖ‬ ‫ٔوشّفی کض‪ ٍٛ‬ىاٍ٘یب‬ ‫ٕعیی البهب٘ی‪ ،‬عّی ‪ٝ‬بىلی‪ٙ ،‬مبیک ى‪ٞ‬مبٖ‪ٕ ،‬یَ‪ٔ ٓٚ‬یٕ‪ٙ‬ز‪ٕ ،‬ییعّی ‪ٝ‬بِلطی‪،‬‬ ‫دب‪ٙ‬ب ػٕبِی‪ ،‬ییاهلل ‪ٙ‬بىٔب٘ی‪٘ ،‬یا لبٕٕی‪َٖ٘ ،‬یٗ َٔاىی‪ٞ ،‬ییط‪ ٝ‬ثطبُ‪٘ٚ‬طی‪ٙ ،‬طیطیا‬ ‫»صیش ًگبُ هبُ «ثِ چبح چْبسم سسیذ‬ ‫کتبه صیش ًگبُ هبُ ثِ قلن سیذ هحویذس یب‬ ‫دسثٌذی تَسط اًتطبسات کتبه ًیستیبى ثیِ‬ ‫چبح چْبسم سسیذ‪.‬‬ ‫ؿبح ؿ‪ٟ‬بٍْ وشبه ُیَ ٍ٘ب‪ٔ ٜ‬ب‪ ٜ‬ثط‪ ٝ‬لطّطٓ‬ ‫ٕیی ٔلٕیٍضب ىٍث‪ٙ‬یی ‪ ٚ‬س‪ٞ‬ط‪ٛ‬یطٌَطَی‬ ‫فبٔیُ ى‪ٙ‬شی ىٍ ؿ‪ٝ ُٟ‬فل‪٘ ٝ‬یٓ ‪ُٚ‬یَی اُ‬ ‫ٕ‪ٛ‬ی ا٘ش‪ٚ‬بٍار وشبه ٘یٖشطبٖ ‪ٚ‬اٍى ثطبُاٍ‬ ‫٘‪ٙ َٚ‬یب‬ ‫ایٗ وشبه ٍ‪ٚ‬ایشی إز عب‪ٙ‬مب٘‪ ٝ‬اُ ُ٘یٌی‬ ‫أبْ عّی (عّی‪ ٝ‬اِٖالْ) ‪ ٚ‬کضَر فطبعطٕط‪ٝ‬‬ ‫ُ‪َٞ‬ا (ٕالْ اهلل عّی‪ٟ‬ب) و‪ ٝ‬اُ ُثبٖ کضطَر‬ ‫أیَإِ‪ٙٔٛ‬یٗ ثیبٖ ‪ٙ‬ی‪ ٜ‬إزب‬ ‫ىٍ اىثیبر ىإشب٘ی ایَاٖ ثَای ٔطوطبعطجطبٖ‬ ‫ثٌٍِٖبَ ‪٘ ٚ‬یِ ػ‪ٛ‬اٖ ‪ٛ٘ ٚ‬ػط‪ٛ‬اٖ ‪ ٚ‬کطشطی‬ ‫و‪ٛ‬ىن‪ٕٞٝ٘ٛ٘ ،‬بی ثٖیبٍی اُ ثبُه‪ٛ‬ا٘ی ‪ٚ‬‬ ‫ٍ‪ٚ‬ایز ثو٘ ‪ٞ‬بیی اُ ُ٘یٌی ائٕ‪ٔ ٝ‬ع‪ٔٛٞ‬یٗ ‪ٚ‬ػ‪ٛ‬ى ىاٍى وط‪ ٝ‬ثطَ إطبٓ اٖ‬ ‫٘‪ٛ‬یٖ‪ٙ‬یٌبٖ ث‪ ٝ‬فَاه‪ ٍٛ‬کبَ ٔوبعت ‪ٍ٘ ٚ‬ب‪َٙٔٙٞ ٜ‬یا٘‪ ٚ ٝ‬دْ‪ٍَٚٞٚ‬ا٘ط‪ ٝ‬هط‪ٛ‬ى ثط‪ٝ‬‬ ‫ثبُه‪ٛ‬ا٘ی ‪ ٚ‬ثبُ٘‪ٛ‬یٖی فَاُی سبٍیوی اُ ُ٘یٌی ائٕ‪ ٝ‬دَىاهش‪ٝ‬ا٘یب ثب ایٗ ‪ ٕٝٞ‬ىٍ‬ ‫ٍ٘بٍٗ ایٗ ىٕز اطبٍ ‪ٕٛٞ‬اٍ‪ٔ ٜ‬لی‪ٚ‬ىیز‪ٞ‬بیی اُ ٘مغ‪٘ ٝ‬ظطَ ٍ‪ٚ‬ایطز اُ یطه‬ ‫ٔع‪ٚ ْٛٞ‬ػ‪ٛ‬ى ىا‪ٙ‬ش‪ ٝ‬إز و‪ ٝ‬س‪ٟٙ‬ب ٌَ‪ٌٜٚ‬بی ا٘‪ٟ‬ب هاللیز ‪ٍ٘ ٚ‬ب‪ٙٞ ٜ‬طَٔط‪ٙ‬طیا٘ط‪ٝ‬‬ ‫٘‪ٛ‬یٖ‪ٙ‬ی‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ى‪ ٜ‬إزب‬ ‫فرهنگ‪،‬هنر و فن اوری‬ ‫‪5‬‬ ‫ی‪ٕٛ‬فی‪ٟٝ ،‬جب ‪ٙ‬طَافطشطی‪،‬‬ ‫‪ٞ‬ططیی إططشطط‪ٛ‬اٍی‪ ،‬اسطط‪ٙ‬ططب‬ ‫ٔ‪ٟ‬یبٍی‪ ،‬وب ٓ ٘‪ٍٛ‬ثو٘‪،‬‬ ‫ٔب‪ٙ‬باهلل ‪ٍٚٚ‬ایی‪ٕ ،‬یطَ‪ٓٚ‬‬ ‫ٕذ‪َٟ‬ی‪ ،‬ی‪ٕٛ‬ف وطَٔطی‪،‬‬ ‫ٍضب ٍ‪ٙ‬ییی‪ٕ ،‬ییکٖیطٗ‬ ‫ٔططط‪ٕٛ‬ططط‪ٛ‬ی‪ٕ ،‬طططیطططَ‪ٓٚ‬‬ ‫کٖی‪ٙ‬ی فَ‪ ،‬عّطی اهط‪ٛ‬اٖ‪،‬‬ ‫اف‪ٚ‬یطٗ ٔطّطىطی‪٘ ،‬طبٍیطٗ‬ ‫ای‪ٛ‬ثی‪ٙ ،‬مبیک فشبکی‪َٔ ،‬سضی ٍٕشٕی ثبُیٍَاٖ َٕیبَ ٘‪ٖٛ‬ب م ‪ٖٞ‬ش‪ٙ‬یب‬ ‫٘‪ٖٛ‬بم ػِ‪َٕ ٚ‬یبَ‪ٞ‬بی ٔ‪ٛ‬فک سّ‪ٛ‬یِی‪ ٖٛ‬ىٍ فضبی ع‪ ٚ ِٙ‬وٕیی ث‪ٛ‬ى‪ ٜ‬إزب‬ ‫سفبقت چٌذ ّوکالسی دس جشیبى اًقاله‪،‬‬ ‫اًیویطی ضذ‬ ‫اًیویطی فشصًذاى افتبه اص تَلییذات‬ ‫هشکض پَیبًوبیی صجب ّش سٍص سیبریت‬ ‫‪ 03‬صجح ٍ ‪ 0۱‬رصش اص ضجکیِ اهیییذ‬ ‫پخص هیضَد‪.‬‬ ‫ٔؼٕ‪ٛ‬ع‪ ٝ‬فَُ٘یاٖ افشبه ىٍ ‪ٕ ۰‬طَی‬ ‫‪ ۰۶‬لٖٕشی ث‪ ٝ‬س‪ٟ‬ی‪ ٝ‬و‪ٙٙ‬طیٌطی عطّطی‬ ‫٘‪ٍٛ‬ی إى‪ٛ‬یی ‪ ٚ‬وبٌٍَىا٘ی ٖٔع‪ٛ‬ى‬ ‫کِٕ‪ٜ‬ای ىٍ ایٗ َٔوِ ثب ‪ٞ‬طٕطىطبٍی‬ ‫ث‪ٙ‬یبى فَ‪ٍٙٞ‬ی ٍ‪ٚ‬ایز ‪ ٚ‬ثَای ٌَ‪ٕٙ ٜٚ‬ی ٘‪ٛ‬ػ‪ٛ‬اٖ ‪ ٚ‬ثٌٍِٖبَ سط‪ٟ‬طیط‪ ٚ ٝ‬سط‪ِٛ‬طیطی‬ ‫‪ٙ‬ی‪ٜ‬إزب‬ ‫ایٗ ا٘یٕی‪ ٗٚ‬ث‪ ٝ‬ىإشبٖ ُ٘یٌی ؿ‪ٙ‬ی ‪ٕٞ‬ىالٕی ىٍ ى‪ٔ ۵۲ ٝٞ‬یدَىاُى و‪ ٝ‬ثٖطیطبٍ‬ ‫‪ٞ‬یؼبٖ اٍ٘یِ ‪ٙٙ ٚ‬یی٘ی إزب‬ ‫ىٍ ایٗ ٔؼٕ‪ٛ‬ع‪ٔ ٝ‬ب ‪ٙ‬ب‪ٞ‬ی ٍ‪ٚ‬ایز ثَهی ک‪ٛ‬اىص لجُ اُ دیَ‪ُٚ‬ی ا٘ماله ‪ٖٞ‬شیطٓ؛‬ ‫ک‪ٛ‬اىطی سّن ‪ٙ ٚ‬یَیٗ ىٍ ثیَ‪ ٖٚ‬اُ ٔیٍٕ‪ٕٝ ،ٝ‬یٕیطز ‪ٍ ٚ‬فطبلطز ایطٗ ؿط‪ٙ‬طی‬ ‫‪ٕٞ‬ىالٕی و‪ ٝ‬ىٍ ػَیبٖ ا٘ماله وٓوٓ ثٍِی ٔی‪٘ٛٙ‬ی ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬ػ‪ٛ‬اٖ‪ٞ‬بیی سجییُ‬ ‫ٔی‪٘ٛٙ‬ی و‪ ٝ‬اُ ػبٖ ه‪ٛ‬ى ٌٌ‪ٙ‬ش‪ ٚ ٝ‬ثَای ‪ٞ‬یف ثَسَ‪ٙ‬بٖ سطالٗ ٔطی وط‪ٙ‬ط‪ٙ‬طی ‪ٚ‬‬ ‫ىٌٍیَی‪ٞ‬بی َٔىْ اٖ ُٔبٖ ثب ى‪ِٚ‬ز ‪ٙ‬ب‪ ٜ‬هبئٗ و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬فعبِیز ‪ٞ‬طبی ثطـط‪ٞ ٝ‬طبی‬ ‫ٔیٍٕ‪٘ ٝ‬یِ و‪ٚ‬یی‪ٙ ٜ‬ی‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ى‪ ،‬سب ثبٌُ‪ٚ‬ز أبْ هٕی‪ٙ‬ی ٍکٕز اهلل عّی‪ ٝ‬ث‪ٚ ٝ‬عٗ ‪ٚ‬‬ ‫دیَ‪ُٚ‬ی ا٘ماله إالٔی ایَاٖببب‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫ٕیت ُٔی‪ٙ‬ی ثٍِی ‪ ۲‬عیى‪ ،‬دیبُ ‪ ۲‬عیى‪ ،‬فّفُ ىِٕ‪ٝ‬‬ ‫ای ‪ ۲‬عیى‪ ،‬لبٍؽ ‪ٕ ،ٌَْ ۲۲۲‬ط‪ٕٛ‬طیطٔ ‪ ۳‬عطیى‪،‬‬ ‫ٕٔ ٌ‪ٛ‬ػ‪ ٝ‬فٍَ٘ی ث‪ٔ ٝ‬میاٍ الُْ‪ٙ ،‬یَ ‪ِ ۲‬طیط‪ٛ‬اٖ‪،‬‬ ‫ٍ‪ٚ‬غٗ ٔبیع یه ‪ِ ٓٚٙ‬ی‪ٛ‬اٖ‪ ،‬اٍى ث‪ٔ ٝ‬طمطیاٍ الُْ‪،‬‬ ‫د‪ٛ‬ىٍ هٕیَ ٔبی‪ ۲ ٝ‬لب‪ٙ‬ک غٌا ه‪ٍٛ‬ی‪ٍُ ،‬ىؿط‪ٛ‬ثط‪ٚ ٝ‬‬ ‫ا‪ٚ‬ی‪ ٗٚ‬ث‪ٔ ٝ‬میاٍ الُْ‪ٕ٘ ،‬ه ‪ ٚ‬فّفُ ث‪ٔ ٝ‬میاٍ الُْ‬ ‫طرز تهیه‪:‬‬ ‫اثشیا ٕیت ُٔی‪ٙ‬ی‪ ،‬دیبُ‪ ،‬فّفُ ىِطٕط‪ ٝ‬ای‪ ،‬لطبٍؽ ‪ٚ‬‬ ‫ٕ‪ٕٛ‬یٔ ٍا ٍ٘ی‪ٙ‬ی هَى ٔی و‪ٙ‬یٓب ٕذٔ ‪ٞ‬طٕط‪ٍ ٝ‬ا‬ ‫َٕم وَى‪ٍُ ،ٕٔ ٚ ٜ‬ى ؿ‪ٛ‬ث‪ ،ٝ‬ا‪ٚ‬ی‪٘ ،ٗٚ‬طٕطه ‪ٚ‬‬ ‫فّفُ ٍا اضبف‪ٔ ٝ‬ی و‪ٙ‬یٓ سب ٔ‪ٛ‬اى ىاهُ دطیطَا‪ٙ‬طىطی‬ ‫أبى‪ٛٙ ٜ‬ىب‬ ‫‪ٙ‬یَ‪ٍٚ ،‬غٗ ٔبیع ‪ ٚ‬هٕیَٔبی‪ٍ ٝ‬ا ثب‪ٔ ٓٞ‬طوطّط‪ٛ‬ط‬ ‫وَى‪ ٚ ٜ‬اٍى اِه ‪ٙ‬ی‪ٍ ٜ‬ا ث‪ ٝ‬ا٘یاُ‪ ٜ‬ای اضبفط‪ٔ ٝ‬طی‬ ‫و‪ٙ‬یٓ و‪ ٝ‬هٕیَ ث‪ ٝ‬ىٕز ٘ـٖجیب ٕذٔ ٍ‪ٚ‬ی هٕیطَ‬ ‫ٍا ثب دبٍؿ‪ ٝ‬د‪ٙٛ‬ب٘ی‪ ٚ ٜ‬ىٍ ىٔبی ٔلیظ ‪ٕ ۷‬طبعطز‬ ‫إشَاکز ٔی ى‪ٞ‬یٓب دٔ اُ اٖ ث‪ ٝ‬ا٘یاُ‪ٌ ٜ‬طَى‪ ٚ‬اُ‬ ‫هٕیَ ثَىا‪ٙ‬ش‪ ٚ ٝ‬د‪ٔ ٟٗ‬ی و‪ٙ‬یٓب اُ ٔ‪ٛ‬اى یه عطَف‬ ‫هٕیَ ٍیوش‪ٔ ٚ ٝ‬ی ث‪ٙ‬ییٓب دیَا‪ٙ‬ىی ‪ٞ‬ب ٍا ىٍ ٍ‪ٚ‬غٗ‬ ‫ىاغ فَا‪ٚ‬اٖ َٕم وَى‪ٍٚ ٚ ٜ‬ی ‪ٝ‬طبفطی لطَاٍ ٔطی‬ ‫ى‪ٞ‬یٓ سب ٍ‪ٚ‬غٗ اضبفی ا٘‪ٟ‬ب ٌَفش‪ٛٙ ٝ‬ىب دیطَا‪ٙ‬طىطی‬ ‫‪ٞ‬ب ٍا ىٍ َف ٔ‪ٍٛ‬ى ٘ظَ ؿیی‪ ٚ ٜ‬ثب هطیطبٍ ‪ٙ‬ط‪،ٍٛ‬‬ ‫ٌ‪ٛ‬ػ‪ ٝ‬فٍَ٘ی ‪ ٚ‬ػعفَی سِییٗ ٔی و‪ٙ‬یٓب‬ ‫* ٔی س‪ٛ‬ا٘یٓ اُ ٕٔ ٌ‪ٛ‬ػ‪ ٝ‬فٍَ٘ی س‪ٙ‬طی إطشطفطبى‪ٜ‬‬ ‫و‪ٙ‬یٓب‬ ‫تاریخ موسیقی‬ ‫اداهِ اص ضوبسُ قجل‪:‬‬ ‫ٔبىاٌبٕىبٍ‬ ‫اُ عَف ىیٍَ ث‪ ٝ‬اٖ ىِیُ و‪ٕٛٔ ٝ‬یمی ٍا عطغطیط‪ٝ‬‬ ‫هیایبٖ ٔی د‪ٙ‬یا‪ٙ‬ش‪ٙ‬ی‪ ،‬اٖ ٍا ‪ٕٚ‬یّ‪ِ٘ ٝ‬ىیه ‪ٙ‬یٖ ث‪ٝ‬‬ ‫هیایبٖ ‪٘ ٚ‬یَ‪ٞٚ‬بی ٔب‪ٍٚ‬اءاِغجیع‪ ٝ‬لطَاٍ ىاى٘طیب ثطب‬ ‫س‪ ُٕٛ‬ث‪ ٝ‬اٖ اُ عَفی ؿ‪ُ ٓٚ‬هٓ ‪ ٚ‬اٍ‪ٚ‬اف هجیظ‪ٍ ٝ‬ا‬ ‫اُ ه‪ٛ‬ى ٔی ٍا٘ی٘ی‪ٔ ،‬طَی ‪ ٚ‬ثطیطٕطبٍی ٍا عطَى‬ ‫ٔی وَى٘ی ‪ ٚ‬اُ ا٘مالثبر ػ‪ٛ‬ی ‪ ٚ‬کطَیطک اکطشطَاُ‬ ‫ٔیٕ٘‪ٛ‬ى٘ی‪ ٚ ،‬اُ عَف ىیٍَ ثَای ػّت عغط‪ٛ‬فطز‬ ‫هیایبٖ‪ َِٚ٘ ،‬ثبٍاٖ ‪ ٚ‬ثَوطز ‪ ٚ‬ثطبٍ‪ٍٚ‬ی ٔطِاٍ‬ ‫ه‪ٛ‬ی٘ ىعب ٔیوَى٘یب یىی اُ ٔجّغیٗ ٌٔ‪ٞ‬جطی ثط‪ٝ‬‬ ‫٘بْ ٕجیَ‪ٝ ،ٜ‬ل‪ٝٙ‬ای اُ ٔیا‪ٚ‬ای ث‪ٕٚ ٝ‬یّ‪ٕٛٔ ٝ‬یمی ٍا‬ ‫و‪ ٝ‬ه‪ٛ‬ى ىٍ ٔبىاٌطبٕطىطبٍ ٘طب طَ ‪ٙ ٚ‬طب‪ٞ‬طی اٖ‬ ‫ث‪ٛ‬ى‪ٜ‬إز ثییٗ ‪َٙ‬ف ٔیى‪ٞ‬یۺ‬ ‫ٍ‪ُٚ‬ی ى‪ٚ‬ثبٍ‪َٔ ٜ‬إٓ ٍل‪ ٜ‬ثٌَِاٍ ٔی‪ٙ‬ی ث‪ ٝ‬عطَُ‬ ‫ٔو‪ ٛٛٞ‬ػ‪ٛ‬اَ هب٘‪ٍ ٝ‬ا ث‪ٝ ٝ‬لٗ کیبط ا‪ٍٚ‬ى‪ ٜ‬ىٍ‬ ‫و‪ٙ‬بٍ یه ٕى‪٘ ٝ‬طمطَ‪ ٜ‬ای سط‪ٛ‬ی ‪ٞ‬طب‪٘ٚ‬طی ؿط‪ٛ‬ثطی‬ ‫ٌٌاٍى٘ی ‪ٍٚٚ‬ی ‪ٞ‬ب‪ ٖٚ‬ک‪ٞ‬یَی د‪ ٟٗ‬وَى‪ ٜ‬ثیٕبٍا٘ی‬ ‫ٍا و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬عَُ ‪ٍٙ‬فزا‪ٍٚ‬ی ثطِن وطَى‪ ٜ‬ثط‪ٛ‬ى٘طی‬ ‫ٍ‪ٚ‬ی اٖ ٘‪ٚ‬ب٘ی٘ی‪ ،‬ثعی عجُ ‪ٞ‬ب‪ٌ ،‬یشبٍ‪ٞ‬بی ث‪ٔٛ‬طی ‪ٚ‬‬ ‫فّ‪ٛ‬ر ‪ٞ‬ب ٍا ث‪ٝ ٝ‬یا ىٍا‪ٍٚ‬ى٘یب سٕبْ ٕطبوط‪ٙ‬طیطٗ ى‪ٜ‬‬ ‫ٌَىاٌَى ثیٕبٍ کّم‪ُ ٝ‬ى‪ ٜ‬ىٍ کیٗ ا٘طىط‪ُ٘ ٝ‬طبٖ ‪ٚ‬‬ ‫ىهشَاٖ ا‪ٚ‬اُی یى‪ٛٙ‬اهز ٔی ه‪ٛ‬ا٘ی٘طی ٔطَىاٖ ‪ٚ‬‬ ‫و‪ٛ‬ىوبٖ دی‪ٕٛ‬ش‪ ٝ‬ىٕز ٔیُى٘ی‪ ،‬ىٍ ایٗ ٔ‪ٛ‬لع ُ٘طی‬ ‫و‪ ٝ‬ثَای ایٗ ٔ‪ٛ‬لع هب‪ ٛ‬ثٌَِیی‪ٙ ٜ‬ی‪ ٜ‬ثط‪ٛ‬ى ‪ ٚ‬اُ‬ ‫هب٘یاٖ َٕ‪ٙٙ‬بٕی ث‪٘ ٝ‬ظَ ٔی أطی ثطَهطبٕطز ‪ٚ‬‬ ‫ثَل‪ ٜ‬اغبُ وَىب ىٍ ‪ٕٞ‬یٗ اک‪ٛ‬اَ ُ٘ی و‪ ٝ‬د‪ٚ‬طز‬ ‫َٕ ثیٕبٍاٖ د‪ٟٙ‬بٖ ‪ٙ‬ی‪ ٜ‬ثب ثیّی و‪ ٝ‬ىٍ ىٕز ىا‪ٙ‬طز‬ ‫ث‪ٙ ٝ‬یر ثَ ‪ٝ‬فل‪ ٝ‬فِّی ِج‪ ٝ‬سیِی وط‪ ٝ‬اُ عط‪ٙ‬طبه‬ ‫و‪ٟٝٙ‬ای ا‪ٚ‬یوش‪ ٝ‬ث‪ٛ‬ى‪ ،‬ضَث‪ٔ ٝ‬یُى ثطییطٗ ‪ٝ‬ط‪ٍٛ‬ر‬ ‫د‪ّٟٛ‬ی ٌ‪ ٗٛ‬ثیٕبٍاٖ َٕ ‪ٝ ٚ‬طیای وطَ وط‪ٙ‬ط‪ٙ‬طی‪ٜ‬‬ ‫‪ٚ‬ک‪ٚ‬ش‪ٙ‬بوی دییی ٔیأیب ا٘بٖ ٌٕبٖ ٔی ىا‪ٙ‬طشط‪ٙ‬طی‬ ‫ثییٗ ٘ل‪ٔ ٛ‬ی س‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ی ٍ‪ٚ‬ف هجیض ٍا اُ ثیٖ ثطیطٕطبٍ‬ ‫هبٍع وَى‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ػبٖ یىی اُ ٍلط‪ ٜ‬وط‪ٙ‬ط‪ٙ‬طیٌطبٖ‬ ‫ثی‪ٙ‬یاُ٘یب ىٍ ػٕیع ایٗ اک‪ٛ‬اَ و‪ٞ ٝ‬طَ اٖ ‪ٝ‬طیای‬ ‫عجُ‪ٞ‬ب فِ‪٘ٚ‬ی ٔیٌَفز‪ ،‬ىٕز‪ٞ‬بی ثی‪ٚ‬شَی و‪ٛ‬فش‪ٝ‬‬ ‫ٔی‪ٙ‬ی ‪ ٚ‬ک‪ٙ‬ؼَ‪ٜٞ‬بی سطبُ‪ ٜ‬ای ىٍ ا‪ٚ‬اُ ‪ٙ‬طَوطز‬ ‫ٔی وَى٘یب ‪ َٞ‬ى‪ ٚ‬ثیٕبٍ ثب ‪ٚ‬ػط‪ٛ‬ى ا٘طىط‪ٝ ٝ‬طیای‬ ‫ٌ‪ ٗٛ‬هَاٗ ؿ‪ٙ‬یٗ ا‪ٍٚ‬ی ثَهبٕش‪ ٝ‬ث‪ٛ‬ى ‪ٕٞ‬ـ‪ٙ‬طبٖ‬ ‫ٕبوز ‪ ٚ‬ثی کَوز ثَ ػبی ه‪ٛ‬ى ٘‪ٖٚ‬ش‪ ٝ‬ثط‪ٛ‬ى٘طیب‬ ‫٘بٌ‪ٟ‬بٖ ثب کبَ سعؼجی و‪ ٝ‬ث‪ ٗٔ ٝ‬ىٕطز ىاى‪ ٜ‬ثط‪ٛ‬ى‬ ‫ىییْ ‪ َٞ‬ى‪ ٚ‬ثیٕبٍ اُ ػبی ه‪ٛ‬ى ثطَهطبٕطشط‪ ٚ ٝ‬ىٍ‬ ‫کّم‪ٛ٘ ٝ‬اُ٘یٌبٖ ث‪ٍ ٝ‬ل‪ ٜ‬دَىاهش‪ٙ‬یب‬ ‫٘یَ‪ٚ‬ی ٔلٖ‪ٍٛ‬و‪ٙٙ‬ی‪ ٜ‬ا‪ٛٝ‬ار سب ثَ‪ٌ ُٚ‬بٍٔب ٘یِ ثطَ‬ ‫ػبی ٔب٘ی‪ ٓٞ ُٛٙٞ ٚ ٜ‬و‪ ُٛٙٞ ٝ‬إز َٔىٔی وط‪ٝ‬‬ ‫ىٍ َٔاکُ دبییٗ سٕیٖ ‪ٖٞ‬ش‪ٙ‬ی ىٍ ث‪ٟ‬بٍ ثَای ثطب‪ٍٚ‬ی‬ ‫ِٔاٍ ‪ٌ ٚ‬ب‪ٞٚ‬بی ه‪ٛ‬ى ثب ه‪ٛ‬ا٘یٖ ٕطَ‪ٚ‬ى‪ٞ‬طب‪ ،‬ىعطب‬ ‫ٔی و‪ٙٙ‬یب ا‪ٚ‬یوشٗ ٍُ٘‪ ِٝٛ‬ث‪ٌَ ٝ‬ىٖ ٌب‪ٞٚ‬بئی و‪ ٝ‬ث‪ٝ‬‬ ‫ؿَا ٔیٍ‪٘ٚ‬ی ٘یِ ث‪ٕٞ ٝ‬یٗ ىِیُ إزب‬ ‫ىٍ لَٖ اهیَ ٘یِ ‪ٍٙٞ‬بٔی و‪ ٝ‬وبس‪ِٛ‬یه‪ٞ‬ب ىٍ وّیٖب‬ ‫ث‪ ٝ‬عجبىر ٔ‪ٚ‬غ‪ِٙٛ‬ی ‪ٝ ٚ‬یای ىِ‪ٛٙ‬اُ اٍی عط‪ٙ‬طیطٗ‬ ‫ٔیافى‪ٙ‬ی ىٕشو‪ ٗٛ‬ػٌث‪ٔ ٍٛٙ ٚ ٝ‬یٌَى٘یب‬ ‫ا٘ـ‪ ٝ‬ىٍ ف‪ٛ‬ق ٌٌ‪ٙ‬ز سبٍیوـ‪ٝ‬ای ث‪ٛ‬ى اُ عمبیی ‪ٚ‬‬ ‫افٖب٘‪ٞ ٝ‬بی ُّٔ لییٕی یب لجبیّی وط‪ ٝ‬ىٍ ٔطَاکطُ‬ ‫دبییٗ سٕیٖ ُ٘یٌی ٔیو‪ٙٙ‬ی ‪ِٚ‬ی ثبیی ٔشٌوَ ثط‪ٛ‬ى‬ ‫و‪ٔ ٝ‬ب َٔىٔی و‪ ٝ‬ىٍ ع‪ٟ‬ی ٕیبىر عّط‪ ْٛ‬عطجطیطعطی‬ ‫ُ٘یٌی ٔیو‪ٙ‬یٓ ث‪ٞ ٝ‬یؾ ‪ٚ‬ػ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬افٖب٘‪ٞٝ‬بی و‪ ٟٗ‬ث‪ٝ‬‬ ‫ىیی‪ ٜ‬سلمیَ ٕ٘یٍَ٘یٓ ثّى‪ٔ ٝ‬یو‪ٙٛ‬یٓ ُیجطبئطی ‪ٚ‬‬ ‫کىٕشی ٍا و‪ ٝ‬ىٍ ایٗ ل‪ٞٝٞ‬ب ٘‪ٟ‬فش‪ٝ‬إز ث‪ ٝ‬ث‪ٟ‬شَیطٗ‬ ‫اىأ‪ ٝ‬ىاٍى‬ ‫‪ٚ‬ػ‪ ٝ‬ىٍیبثیٓببب‬ صفحه 5 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫ادبیات‬ ‫شىبٍ ‪ 03‬بُمه ‪ 01 * 0033‬فًریٍ ‪ 01 * 2322‬رجب ‪ * 0000‬سبل سی ی دیم ( ایتًز ایکیىجی ایل ) * شمبرٌ ( سبیی ) ‪2002 :‬‬ ‫‪6‬‬ ‫بویوتموسن قوجاغیندا ایگیدلرسن‬ ‫ایگیدلیگی سن دنیایا گتیرمیسن‬ ‫اان یوردو یو وامیسسان ارذبایجان‬ ‫تورکجه دیل بیلگیسی‬ ‫*دکتر حسیه محمدزادٌ صدیق‬ ‫ُئس‪ ٚ‬سب‪ ٚ٨ٛ ٦٧‬اـؼ‪...٥‬‬ ‫ُئ‪٘٨‬ی ; ُئ‪ٜ٘٨٨‬ی‬ ‫ز‪ٞ‬ـٗی ; ز‪ٞ‬ـ‪٘ٛٝ‬ی‬ ‫او‪٘٧‬ی ; او‪٘ٛٞ٧‬ی‬ ‫زبٓ٘بم ; زبٓ‪ٜ٘٨‬بم‬ ‫س‪٘٧ٞ‬بم ; س‪٘ٛٞ٧ٞ‬بم‬ ‫س‪٘ٔ٨‬ی ; س‪ٜ٘٨ٔ٨‬ی‬ ‫ثآ٘ی ; ثآ‪٘ٛٞ‬ی‬ ‫ر )‪(at /ət‬‬ ‫• س‪ ٙٞ‬سس‪ ٦‬ا‪ ٞٔٛٝ‬ا‪ ٠ٔ٧‬ه‪ٞ‬ـسابـا‪ ٙ‬کاؼاْ ًااًا‪ٛٞ‬ا‪٠‬‬ ‫‪٧‬بد‪٨‬شبـ ‪ ٝ‬ائشؽ‪٧‬ف‪ ِٚ٧‬کؼْ ؼ‪ٝ‬قٓؽـ‪:‬‬ ‫اؿالٗبم ; اؿالس٘بم‬ ‫ؼ‪ٗ٠ٜٔ٧‬ی ; ؼ‪ٜٔ٧‬ش٘ی‬ ‫ثٌٔ‪ٗ٠‬ی ; ثٌٔش٘ی‬ ‫ؼ‪٧‬ف )‪(dir /dır /dür /dur‬‬ ‫س‪ٌ٨‬ؽ‪٧‬فٗی‪ ،‬ث‪ٔ٨‬ؽ‪٧‬فٗی‪ ،‬سبسؽ‪٧‬فٗبم‬ ‫ا‪ٝ‬قؼ‪ٝ‬ـٗاای‪ ،‬ساا‪ٞ‬سااؽ‪ٝ‬ـٗاابم‪٧ ،‬اائااؽ‪٧‬ااف ر ٗاای‪،‬‬ ‫ؼ‪ٝ‬ـؼ‪ٝ‬ـٗبم‪٧ ،‬ئشؽ‪٧‬فٗی‬ ‫•ا‪(in /ın /ün /un) ٚ٧‬اً‪ ٦‬ا‪ ٠ٔ٧‬ؼ‪ٝ‬قٓ‪ ٚ‬ؼو‪ٞٛ‬شٔ‪ٞ‬‬ ‫ا‪ٛ‬الٗ‪ ٦‬کؼٔٔف‪ ،٥‬ائشؽ‪٧‬فُ‪ ٚ‬ا‪ٛ‬الٗ‪ ٦‬ائؽ‪ ٟ‬ـ‪:‬‬ ‫سئ‪ٜ٧ٞ‬ؽ‪٧‬فٗی‪ً ،‬ئس‪ٜ٨‬ؽ‪٧‬فٗی‪ُ ،‬ئ‪ٜ٨٨‬ؽ‪٧‬فٗی‬ ‫•ا‪٧‬اا )‪(iş /ış /üş /uş‬اًاا‪ ٦‬ا‪ٔ٧‬اا‪ ٠‬ؼ‪ٝ‬قٓاا‪ٚ‬‬ ‫ا‪ٝ‬ـسبهٔ‪٨‬ن ا‪ٛ‬الٗ‪ ٦‬کؼٔٔف‪ ٥‬ائشؽ‪٧‬فُ‪ ٚ‬ا‪ٛ‬الٗ‪ ٦‬ائؽ‪ٟ‬ـ‪:‬‬ ‫ثآ‪ٞ‬شؽ‪ٝ‬ـٗی‪ُ ،‬اـ‪ٝ‬شؽ‪ٝ‬ـٗی‪ ،‬ؼو‪ٞ٧‬شاؽ‪ٝ‬ـٗای‪،‬‬ ‫‪٧‬بق‪٧‬شؽ‪٧‬فٗبم‪ ،‬زبٓ‪٨‬شؽ‪٧‬فٗبم‪.‬‬ ‫‪(an /ən) ٙ‬‬ ‫س‪ٜ٨‬بٗبم ; س‪ٜ٨‬ب‪٘ٛ‬بم‬ ‫اوؼ‪ٗ ٟ‬ی ; اوؼ‪٘ٛ ٟ‬ی‬ ‫ا‪ٜ٧ٝ‬بٗبم ; ا‪ٜ٧ٝ‬ب‪٘ٛ‬بم‬ ‫ا‪ٝ‬غشبٗبم ; ا‪ٝ‬غشب‪٘ٛ‬بم‬ ‫ؼاـاٗبم ; ؼاـا‪٘ٛ‬بم‬ ‫•ا‪ ٙٝ‬ا‪١ ٦ٌ٧‬دبٓ‪ ٦‬ه‪ٞ‬شـ‪ٞ‬الـ‪:‬‬ ‫ث‪ ٞ‬اوٓس‪ٞ‬ؼ‪ ٟ‬ا‪١ ٙٝ‬دبٓ‪ ٦‬اوٓس‪ ٦٘٨ً ٞ‬ز‪ٞ‬ظ ‪٧‬اب‪٧‬اـا‪٨‬ا‪ٚ‬‬ ‫ث‪٨‬ف اوِٓ‪ ٞ‬ا‪٘ٓٝ‬بٗ‪٨‬اشاؽ‪٧‬اف‪ .‬الًا‪٨‬ا‪١ ٚ‬اٖ زابؿاؽا‬ ‫ٗ‪ٜ‬ظ‪ٓ٠ٗٞ‬ف‪٨٘٧‬کؼ‪ ٖ١ .ٟ‬ک‪ٌٞٔٓٞ‬ـ‪٧‬ی ‪ٓ٠ٛٞ٘ٛ‬فؼ‪ٖ١ ٝ ٟ‬ؼ‪ٟ‬‬ ‫ا‪ ٙ‬اسٌ‪ ٦‬هب‪ٜ٧‬بهالـؼا ث‪ ٞ‬اوٓس‪ ٙٞٛٞ‬اوق‪ٌٔٛ‬ف‪ ٠ٜ٧‬ـاساز‬ ‫ُٔ‪٨‬ف‪٧‬ی‪ .‬ؼئ٘ی ‪ ٖ١‬اسبالـ ساقٓف‪ٜ٧‬ؽ‪٧ ٖ١ ،ٟ‬ائا‪ٜ‬ا‪٦‬‬ ‫شؼف‪٨٘٧‬کؼ‪ٖ١ ٝ ٟ‬ؼ‪ ٟ‬اث‪٨‬ؽ‪ٟٓ‬ف‪٧‬ا٘ا‪٨‬اکؼ‪ ٟ‬ثا‪ ٞ‬اوٓاسا‪ٞ‬ؼ‪ٙ‬‬ ‫‪ٓ٠ٛٞ٘ٛ‬ف هبٓ٘‪٨‬شؽ‪٧‬ف‪ .‬ث‪ ٞ‬اوٓس‪ ٞ‬ػ٘‪٨ٗٞ‬شٔ‪، 4 +4 +4 ٠‬‬ ‫‪ 7+5 ٝ 5+7 ، 6+6‬ثآِ‪ٓٞ‬ف‪ٜ٧‬ؽ‪ ٟ‬ا‪٧‬شٔ‪٨٘ٔ٨ٔٛ٠‬شؽ‪٧‬اف‬ ‫ٗثبّالـ‪:‬‬ ‫‪4+ 4+ 4‬‬ ‫ثف‪ /ْ٨ُِٔ ٥‬ثبش‪ ٖ٨‬ثبغش‪ /٦‬ائ‪ ٖ٧ٞ‬سبغش‪٦‬‬ ‫ائ‪ٞ‬ؼ‪ ٙ‬ز‪٨‬ػ‪٨‬ت‪ٞ٧ /‬ـ‪ٜ٧ٝ‬ؽ‪ /ٟ‬سف‪ ٥ٝ‬ث‪ٕٞٔ٧ٞ‬‬ ‫س‪ٞ‬د‪ٞ‬ؿ‪ٛٞ‬ؽا‪ /‬سبـٗبشب‪ٛ‬ؽا‪ /‬هبـا سبز‪ٖ٨‬‬ ‫ؼؼ‪ ٟ‬ه‪ٞ‬ـه‪ٞ‬ـؼ ً‪٨‬شبث‪ٜ٨‬ؽا‪ٙ‬‬ ‫‪6+ 6‬‬ ‫ث‪٨‬ف ٗػ٘‪ٞ‬ـٓ‪ٞ‬م سبـاـ‪ /‬اعفاک‪١ ،٦‬فًس‪٦‬‬ ‫ًس‪ٔ٨‬ف ض‪٨‬بس‪ /ٚ٨‬ا‪ ٝ‬ؿ‪ٓٞ‬ؽا‪٧‬ب‪ ٙ‬سس‪.٦‬‬ ‫ا‪٧‬سف ا‪٧‬ش‪٨‬والـ‪ /٥‬ظٔ٘ش‪ٛ ٚ٨‬لس‪٦‬‬ ‫‪٧‬بـ ث‪ ٦‬ؼ‪ٔ٧‬فٕ‪ /‬ػشو‪ٝ ٚ٨‬ئف‪ ،‬ش‪ٞ‬ه‪ٝ ٙٞ‬ئف‬ ‫ا‪ٗ ٝ‬بـإ کضٔ‪ٜ٨‬ؽ‪ /ٙ‬ػشو‪ٝ ٚ٨‬ئف‪ ،‬ش‪ٝ ٙٝٞ‬ئف‪.‬‬ ‫ٗسز ائ‪ ٠ٔ٨‬س‪ /٦ٜٗ ٚ‬ث‪،٦ٜٗ ٚٗ ٖ٨٧٠٘ٔ٨‬‬ ‫سب سبدب خب‪ ٙ‬س‪ /٦ٜ‬ػشو‪ٝ ٚ٨‬ئف‪ ،‬ش‪ٞ‬ه‪ٝ ٙٞ‬ئف‪.‬‬ ‫‪ٛٞ٧‬س اٗف‪ٟ‬‬ ‫•ا‪ ٙٝ‬ؼوـؼ ‪١‬دبٓ‪ ٦‬ه‪ٞ‬شـ‪ٞ‬الـ‪:‬‬ ‫خؽ‪٘٨ٓٝ‬ک‪ٛ -6 ٚ٧‬د‪ ٦‬سب‪ٜ٨٧‬ؽا هئ‪٨‬ؽ ائشؽ‪٨ِ٧‬ا٘ا‪٨‬اک ا‪ٙٝ‬‬ ‫ؼوـؼ ‪١‬دبٓ‪ ٦‬شؼفٓف‪ ،‬ػ٘‪٨ٗٞ‬شٔ‪ 7+7 ٠‬ثآِ‪ٞ‬سا‪ٛٞ‬ا‪ٙٞ‬‬ ‫ٗػشٔق ضبّالـ‪ٜ٧‬ؽا سظب‪١‬ف ائؽ‪٧‬ف‪.‬‬ ‫‪٧ ٖ١‬ئ‪ ٝ ٦ٜ٨‬زبؿؽا شاؼاف‪٧‬ا٘ا‪٨‬اکؼ‪١ ،ٟ‬اٖ ؼ‪ ٟ‬ائاْ‬ ‫‪ٛ‬ـ٘‪ٓ٠‬ف‪ٜ٧‬ؽ‪ ٟ‬ث‪ٓ٠ٛٞ٘ٛ ٞٔٓٞ‬ف‪ٝ ٥‬اـؼ‪٧‬ف‪.‬‬ ‫‪ ٚ٨٘١‬اسبس ثآِ‪، 4+3+3+4 ، 4+3+4+3 ٙٞٛٞ‬‬ ‫‪ 2 +5 +2 +5 ٝ 3 +4 +3 +4‬ثاا‪٨‬ااساا‪٨‬اا٘اأااف‪٥‬‬ ‫اـؼ‪ٝ ٥‬اـ‬ ‫‪ٝ‬اـؼ‪٧‬ف‪....‬‬ ‫عالهم امینی‬ ‫دده قورقود‬ ‫فضولی‬ ‫اش‪ٜ‬ب‪ ٦٧‬ثب سٔسٔ‪١ ٠‬ب‪ ٥‬سفى سجبـ‬ ‫افشبریبن‬ ‫اؼاٗ‪ ٠‬اق ش٘بـ‪ ٣‬هجْ‪....‬‬ ‫جىگ دیم وبدر بب عثمبویَب‬ ‫‪ٛ‬بؼـ ز‪ ٙٞ‬اق خب‪ٛ‬ت ٗطّ٘ؽ غب‪ ٙ‬ثٔ‪ٞ‬ذ اس‪ٞ‬ؼ‪ ٟ‬غ‪٨‬بّ شؽ اق اصل‪٢‬ب‪ ٙ‬ثا‪٠‬‬ ‫س‪ ٥ٞ‬اؾـثب‪٧‬دب‪ ٙ‬ـکز ‪ ٝ‬ؼـ اـؼث‪ٗ ْ٨‬ؼٔ‪ ٕٞ‬ثف ا‪ ٝ‬شاؽ ًا‪ ٠‬دابشاب‪٧‬اب‪ٙ‬‬ ‫ػث٘ب‪ ٦ٛ‬اق هج‪ٗ ّٞ‬صبٓط‪٠‬ا‪ ٠ً ٥‬ا‪ ٝ ٝ‬اض٘ؽ دبشب ثسش‪ ٠‬ث‪ٞ‬ؼ‪ٛ‬ؽ ‪ٛ‬بـضب‪٧‬اشا‪٦‬‬ ‫ؼاـ‪ٛ‬ؽ ‪ ٝ‬ؼ‪ٓٝ‬ز ػث٘ب‪٨ٛ ٦ٛ‬ک ػجؽاهلل دبشب ً‪ٞ‬دف‪٦ٔ٧‬قاؼ‪ٝ ٟ‬آ‪ٗ ٦‬صف ـا ثاب‬ ‫ٓشٌف‪ ٥‬سبق‪ ٟ‬ث‪ ٠‬س٘ز ا‪٧‬فا‪ ٙ‬ـ‪ٝ‬ا‪ ٠ٛ‬ؼاشش‪ ٝ ٠‬اغش‪٨‬بـ خ‪ ٝ َٜ‬صٔص ـا ثب‪ٝ‬‬ ‫ؼاؼ‪ٟ‬اسز‪ .‬غب‪ ٙ‬اکشبـ ثؽ‪ ٙٝ‬ساّْٗ اق اـؼث‪ ْ٨‬ث‪ ٠‬شف‪ٝ‬ا‪ ٠ً ٙ‬سطز سسٔاظ‬ ‫سفغب‪ ٥‬غب‪ٌٓ ٙ‬ک‪ ٥‬ؼسز ‪ٛ‬شب‪ٛ‬ؽ‪ ٟ‬سٔغب‪ ٙ‬ػث٘ب‪ ٦ٛ‬ث‪ٞ‬ؼ سبغز ‪ ٝ‬ؼـ ‪25‬‬ ‫ـث‪٨‬غ اال‪ 1147 ّّٝ‬اق ‪٢ٛ‬ف ً‪ٞ‬ـا ُؿشش‪ ٠‬ؼاغْ ش٘بغ‪ ٦‬شؽ ‪ ٝ‬سافغاب‪٥‬‬ ‫کفاـ ًفؼ ‪ ٝ‬اق دبشب‪٧‬ب‪ٗ ٙ‬و‪ ٖ٨‬سلٔ‪٨‬س ‪ُٜ ٝ‬د‪ً٘ ٠‬ی غا‪ٞ‬اساز‪ٛ .‬ابؼـ‬ ‫سفؼاـ ٗؼف‪ٝ‬ف غ‪ٞ‬ؼ ع‪٘٢‬بست هٔ‪ ٦‬غب‪ ٙ‬خال‪٧‬ف ـا ً‪ ٠‬اق ًبـ کبـس ‪ٝ‬‬ ‫ؼکغ ٗطّ٘ؽ غب‪ ٙ‬ثٔ‪ٞ‬ذ اس‪ٞ‬ؼ‪ ٟ‬شؽ‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ؼ ث‪ ٠‬سؼو‪٨‬ت سفغب‪ ٥‬کافساشابؼ ‪ٝ‬‬ ‫سفغب‪ ٥‬دس اق ‪ ٦ٌ٧‬ؼ‪ ٝ‬شٌسز ؼ‪ِ٧‬ف ً‪ ٠‬اق ؼسز سذب‪٨١‬ب‪ ٙ‬ا‪٧‬فا‪ ٙ‬ثا‪٠‬‬ ‫ثالؼ زفًس ُف‪٧‬ػز ‪ ٝ‬ؼاؿسشب‪ ٙ‬ث‪ ٠‬سصفّف ؼـاٗاؽ‪ٛ .‬ابؼـ داس اق‬ ‫اس‪ٞ‬ؼ‪ ٟ‬شؽ‪ ٙ‬غ‪٨‬بٓ اق ؼاؿسشب‪ ٙ‬ث‪ُٜ ٠‬د‪ ٠‬ـکز ‪ ٝ‬صل‪ ٦‬غب‪ ٙ‬ثـاب‪٧‬اف‪٥‬‬ ‫ـا ‪ ٖ١‬ث‪ٗ ٠‬طبصف‪ ٟ‬سلٔ‪٨‬س کفسشبؼ‪ٛ .‬بؼـ ث‪ٗ ٠‬ؽؼ سؼٔ‪٘٨‬بر سل‪٨‬ف ـ‪ٝ‬س ‪ٝ‬‬ ‫ٗ‪ٜ٢‬ؽس‪ ٠ً ٦ٜ٨‬ث‪ ٠‬ؼػ‪ٞ‬ر ا‪ ٝ‬اق ثبً‪ ٞ‬اٗؽ‪ٛ‬ؽ ٗاطابصاف‪ ٟ‬ـا شاؽّر ؼاؼ‬ ‫ـ‪ٝ‬س‪١‬ب ث‪ ٠‬ؼٓ‪ ْ٨‬ؼغبٓز غب‪ً ٙ‬ف‪ ٠٘٧‬ؼـ ـ‪ٝ‬س‪ ٠٨‬ؼـ ث‪٢‬بـ سبّ ‪ 1148‬ؼـ‬ ‫ُ‪ٜ‬د‪ ٠‬ػ‪٢‬ؽ‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬اسطبؼ‪ ٥‬ثف ضؽّ ػث٘ب‪ ٦ٛ‬ثب ا‪٧‬فا‪ ٙ‬ثسش‪ٜ‬ؽ‪.‬ؼـ ٗ‪ٞ‬هؼ‪ٛ ٠ٌ٨‬بؼـ‬ ‫‪ ٝ‬سفؼاـا‪ ٙ‬ا‪ ٝ‬ث‪ٗ ٠‬طبصف‪ ٟ‬ا‪ ٚ٧‬ز‪٢‬بـ هٔؼ‪ٗ ٠‬شـ‪ ّٞ‬ث‪ٞ‬ؼ‪ٛ‬ؽ ػجؽ آّٔ‪ ٠‬دبشب ثب‬ ‫‪ 70 ،000‬س‪ٞ‬اـ ‪ 50 ،000 ٝ‬د‪٨‬بؼ‪ ٟ‬ثفا‪ ٥‬سؼفّض ث‪ ٠‬سذب‪ٛ ٟ‬بؼـ ثا‪ ٠‬ضاؽ‪ٝ‬ؼ‬ ‫ا‪٧‬ف‪ٝ‬ا‪ ٙ‬اٗؽ ‪ ٝ‬ؼـ خِٔ‪ ٠‬ثبؽ ا‪ٝ‬ـؼ ‪٧‬ب ٗفاؼسذّ‪ ٠‬ثب ا‪ ٝ‬ـ‪ٝ‬ثف‪ ٝ‬شؽ‪ٛ .‬ابؼـ ؼـ‬ ‫‪ٗ 26‬طفّٕ ‪ 1148‬ؼـ ا‪ٗ ٚ٧‬طّْ ٓشٌف ػث٘ب‪ ٦ٛ‬ـا شٌسش‪ ٦‬ػظ‪ ٖ٨‬ؼاؼ‪ .‬ؼـ‬ ‫‪ٛ‬ش‪٨‬د‪ ٠‬ا‪ ٚ٧‬کشص ُ‪ٜ‬د‪ ٝ ٠‬سلٔ‪٨‬س ‪١‬ف ؼ‪ ٝ‬سسٔ‪ ٖ٨‬شؽ‪ٛ‬ؽ ٓا‪٨‬اٌا‪ ٚ‬ا‪٧‬اف‪ٝ‬ا‪ٝ ٙ‬‬ ‫هبـص ‪ٜٞ١‬ق دب‪٧‬ؽاـ‪ً٦ٗ ٥‬فؼ‪ٛ‬ؽ‪ .‬ا‪٨ٓٝ‬ب‪ ٥‬ػث٘ب‪ ٦ٛ‬اض٘ؽ دبشب ‪ٝ‬آ‪ ٦‬ثـؽاؼ‬ ‫ـا ٗاٗ‪ٞ‬ـ ػوؽ صٔص ثب ع‪٘٢‬بسجؤ‪٦‬غب‪ً ٙ‬فؼ‪ٛ‬ؽ ‪ ٝ‬ضبضاف شاؽ‪ٛ‬اؽ ًا‪٠‬‬ ‫ا‪٧‬ف‪ٝ‬ا‪ ٙ‬ـا ‪ ٖ١‬سسٔ‪ًٜٜ ٖ٨‬ؽ ثشفط ا‪ ٠ٌٛ‬هبـص ثشصفّف ا‪٧‬شب‪ ٙ‬ثا٘اب‪ٛ‬اؽ‪.‬‬ ‫ثب‪ ٚ٧‬سفس‪٨‬ت ؼـ ا‪ٝ‬ا‪ ْ٧‬سبّ ‪ 1148‬صأاص سابثان ثا‪٨‬ا‪ ٚ‬ػاثا٘اب‪ٛ‬ا‪ٝ ٦‬‬ ‫ع‪٘٢‬بسجؤ‪ ٦‬غب‪ ٙ‬اق عفف ثبثؼبٓ‪ ٦‬سص‪٧ٞ‬ت شؽ ‪ٝ ٝ‬ال‪٧‬ابر ؿافثا‪ٝ ٦‬‬ ‫ش٘بّ ؿفث‪ ٦‬ا‪٧‬فا‪ٗ ٙ‬سشفؼ ُفؼ‪٧‬ؽ‪.‬‬ ‫بٍ سلطىت رسیدن وبدر‬ ‫ثؼؽ اق غشٖ ا‪ ٚ٧‬ؿبئٔ‪ٛ ٠‬بؼـ ث‪ ٠‬سفً‪ٞ‬ث‪ ٦‬دبؼشب‪ ٟ‬ػبصا‪ُ ٦‬افخساشاب‪ٝ ٙ‬‬ ‫ش‪ٞ‬ـش‪٨‬ب‪ ٙ‬ؼاؿسشب‪ٓ ٝ ٦ٛ‬کً‪ ٦‬ـکز ‪ ٝ‬دس اق ا‪ ٠ٌٛ‬ؼـ خ٘‪٨‬غ ا‪ٛ ٚ٧‬اوابط‬ ‫اق عفف غ‪ٞ‬ؼ ٗاٗ‪ٞ‬ـ‪ُ ٦ٜ٧‬ؿاشز ؼـ ‪١‬ششٖ ـٗضب‪ 1148 ٙ‬ث‪ ٠‬سابضاْ‬ ‫اـس اٗؽ ‪ ٝ‬ؼـ صطفا‪ٗ ٥‬ـب‪ ٙ‬اـؼ‪ ٝ‬قؼ ‪ ٝ‬ؼـ ا‪ٛ‬دب ‪ ٝ‬ؼـ ـ‪ٝ‬ق ‪ 24‬شا‪ّٞ‬اّ‬ ‫‪ 1148‬ث‪ ٠‬اقا‪ ٥‬د‪ٜ‬ح شفط ث‪ ٠‬دبؼشب‪ ٦١‬ا‪ٛ‬شػبه شاؽ ًا‪ ٠‬ا‪ ٙ‬شاف‪ٝ‬ط‬ ‫ػجبـر ا‪ٛ‬ؽ اق‪:‬‬ ‫ا‪٧‬فا‪٨ٛ‬ب‪ ٙ‬اق ػوب‪٧‬ؽ ُؿشش‪ ٠‬غ‪ٞ‬ؼ ‪ٛ‬سجز ث‪ ٠‬ا‪ ْ١‬س‪ّٜ‬ز ؼسز ثافؼاـ‪ٛ‬اؽ ساب‬ ‫ا‪ ْ١‬س‪ّٜ‬ز‪ٗ ،‬ؿ‪١‬ت خؼلف‪ ٥‬ـا ‪٘١‬س‪ٗ ٙٞ‬ؿا‪١‬ت ز‪٢‬بـُب‪ ٠ٛ‬ا‪ ْ١‬س‪ٜ‬ز ‪ٝ‬‬ ‫ث‪ ٠‬ػ‪ٜٞ‬ا‪ ٙ‬د‪ٜ‬د٘‪ ٚ٨‬ا‪١ٙ‬ب ثش٘بـ‪ٛ‬ؽ‪.‬‬ ‫ؼـ غب‪ً ٠ٛ‬ؼج‪ ٠ً ٠‬اـًب‪ ٙ‬اـثؼ‪ ٠‬ا‪ ٙ‬ث‪ ٠‬ائّ٘‪ٗ ٠‬ؿا‪١‬ت اـثؼ‪ ٠‬س‪ّٜ‬از ساؼأّان‬ ‫ؼاـؼ ‪٧‬ی ـً‪٨ٛ ٚ‬ک ث‪ ٠‬اٗبٕ خؼلف‪ ٥‬سؼٔن ثِ‪٨‬فؼ‪.‬‬ ‫‪١‬ف سبٓ‪ ٠‬اق عفف ا‪٧‬فا‪ ٙ‬اٗ‪٨‬ف ضبخ‪ ٦‬سؼ‪ ٚ٨٨‬ش‪ٞ‬ؼ ً‪ٗ ٠‬ب‪ٜٛ‬ؽ اٗافا‪ ٥‬ضابج‬ ‫شبٕ ‪ٗ ٝ‬صف ضدّبج ا‪٧‬فا‪ ٦ٛ‬ـا ث‪ً ٠‬ؼج‪ ٠‬ثجف‪ٛ‬ؽ ‪ ٝ‬ؼ‪ٓٝ‬ز ػث٘ب‪ ٦ٛ‬ثب ا‪ٛ ٝ‬ا‪٨‬اک‬ ‫ٗب‪ٜٛ‬ؽ اٗفا‪ ٥‬ضبجّ ؼ‪ِ٧‬ف ٗؼبٗٔ‪٘ٛ ٠‬ب‪٧‬ؽ‪.‬‬ ‫اسفا‪ ٥‬عفک‪ ٚ٨‬اقاؼ ش‪ٛٞ‬ؽ ‪ ٝ‬غف‪٧‬ؽ ‪ ٝ‬کف‪ ٝ‬ا‪٧‬شب‪ٞٗ ٙ‬ه‪ٞ‬ف ُفؼؼ‬ ‫سل‪٨‬ف‪ ٥‬اق ‪١‬ف ‪٧‬ی اق ؼ‪ ٝ‬ؼ‪ٓٝ‬ز ؼـ دب‪٧‬شػز ‪ٌ٧‬ؽ‪ِ٧‬ف ثبشا‪ٜ‬اؽ ‪ ٝ‬اٗا‪ٞ‬ـ‬ ‫ٌٗ٘ٔش‪ ٚ٨‬ـا ثف ‪ٝ‬کن ٗصٔطز ک‪٨‬صْ ؼ‪ٜ١‬ؽ‪.‬‬ ‫‪ٛ‬بؼـ شب‪ ٟ‬دس اق خٔ‪ٞ‬س ـضب هٔ‪٨ٗ ٦‬فقا ـا ث‪ٗ ٠‬ؼب‪ٛٝ‬ز ع‪٘٢‬بست هأا‪٦‬‬ ‫غب‪ ٙ‬خال‪٧‬ف ث‪ ٠‬ا‪٧‬بٓز غفاسب‪ ٝ ٙ‬ثفاؼـ غ‪ٞ‬ؼ اثفا‪ ٖ٨١‬غب‪ ٙ‬ظ‪٨٢‬ف آؽّ‪ ٠ٓٝ‬ـا‬ ‫اؼاٗ‪ ٠‬ؼاـؼ‬ ‫ث‪ ٠‬ضٌ‪ٗٞ‬ز اؾـثب‪٧‬دب‪ٜٗ ٙ‬ص‪ٞ‬ه ‪ٞ٘ٛ‬ؼ‪....‬‬ ‫‪ٛ‬بؿ‪ْ٨‬‬ ‫پبدشبَال پیىٍ چی‬ ‫کٔی‪ ،‬اؽ ا‪ٝ‬ؿٔ‪ ٙٞ‬اوٓس‪،ٙٞ‬‬ ‫ثبؿف‪ ٥‬ؼاؽ ا‪ٝ‬ؿٔ‪ ٙٞ‬اوٓس‪.ٙٞ‬‬ ‫اقاـ ال‪٨٧‬ت ‪٧‬بس٘ب‪٨٧‬ت‪،‬‬ ‫سبدجبسبؽ ا‪ٝ‬ؿٔ‪ ٙٞ‬اوٓس‪.ٙٞ‬‬ ‫****‬ ‫ػک‪٧‬ک‪ ،ٖ٧٥‬ا‪ٝ‬ق‪ٓٝ‬س‪،ٙٞ‬‬ ‫ا‪ٜ٧‬د‪ ٠‬ثئٔ‪ ٚ٨‬ا‪ٝ‬ق‪ٓٝ‬س‪.ٙٞ‬‬ ‫ُٔ‪ُ ٚ٨‬ئؽ‪ُ ٙ‬ئد‪٠‬س‪،٦‬‬ ‫آ‪٧ ٚ٨‬بـؼا‪ ٙ‬ا‪ٝ‬ق‪ٓٝ‬س‪.ٙٞ‬‬ ‫***‬ ‫زٌ‪١ ٚ٨‬بال‪ ٥‬ؼ‪ٝ‬ق‪ٓٝ‬س‪،ٙٞ‬‬ ‫غ٘بـ ُاقٓف س‪ٞ‬ق‪ٓٝ‬س‪.ٙٞ‬‬ ‫ً‪١ ٖ٨‬بال‪٧‬ب ُ‪٨‬فٗس‪،٠‬‬ ‫آ‪٧ ٦‬بـؼا‪ ٙ‬ا‪ٝ‬ق‪ٓٝ‬س‪.ٙٞ‬‬ ‫****‬ ‫ػک‪٧‬ک‪ ،ٖ٧‬ؼا ؼ‪ٝ‬ق‪ٓٝ‬س‪،ٙٞ‬‬ ‫‪ٓٞ٧‬الـا ؼا ؼ‪ٝ‬ق‪ٓٝ‬س‪.ٙٞ‬‬ ‫ٗ‪٧ ٦ٜ‬بـؼا‪ ٙ‬ائؽ‪،ٚ٨ٛ‬‬ ‫ا‪ٝ‬ق‪٧ ٠ٛٝ‬ب ؼ‪ٝ‬ق‪ٓٝ‬س‪.ٙٞ‬‬ ‫ً‪٨‬ش‪ ٦ٛ ٦‬سبد‪٨‬ت ؼئؽ‪: ٥‬شاب‪١‬اال‬ ‫ؼا‪٨ٛ‬شؽ‪٧‬ـ‪ ٚ٨‬س‪ٞ‬قٓف‪ٗ ٚ٧‬ؼ‪ٜ‬بس‪ٜ٨‬ا‪٦‬‬ ‫ٗ‪ ٠ٜ‬ؼئ‪ ٠٨‬ـس‪ٜ٘‬ا‪ ٦‬؟دا‪٨‬ا‪ٜ‬ا‪ ٠‬زا‪٦‬‬ ‫ؼئؽ‪: ٥‬س‪ٞ‬ق‪١ ٙٝ‬ف‪ ٟ‬س‪ ٠ٜ٨‬ث‪٨‬ف ه‪٨‬ک‪ٝ ْ٧‬ئفس‪ ٚ‬ؼئا‪٨‬ا‪ ٠‬ـٕ‪ٝ.‬ضا‪٨‬اف ـاضا‪٦‬‬ ‫الشؽ‪. ٥‬د‪ ٠ٜ٨‬ز‪ ٦‬ؼئؽ‪: ٥‬شب‪ ٟ‬آ‪ ٦ٜ٨‬ثبش‪ٜ٨‬ب ه‪٘٧ٞ‬بهؽا س‪ٞ‬ـ‪ٝ‬ش‪ٞ‬ـؼ‪، ٠ً ٥‬‬ ‫ثبش‪ ٚ٨‬سالٗز ا‪٘ٓٝ‬بم ا‪ٝ‬ز‪ ٠ٛ ٙٞ‬ائش٘ی القٗؽ‪٧‬ف ‪ ٚٗ.‬آ‪ ٦٘٨‬ؼ‪٧‬أا‪٨‬ا٘ا‪٠‬‬ ‫‪ٝٝ‬ـؼ‪ ٠ً ٕٝ‬ؼ‪ ٦ٜ٨ٔ٧‬سبًز ه‪٧ٞ‬سب‪ ، ٙ‬ثبش‪ ٚ٨‬سالٗز ا‪ٝ‬الـ ‪.‬سا‪ٛٞ‬افا ا‪ٝ‬‬ ‫ؼئؽ‪: ٥‬ؼ‪ٝ‬هو‪ٞ‬ق ا‪ٝ‬ز‪ٝٝ ٠‬ـؼ‪٧ . ٦٘ٛٝ‬ؼ‪٧ ٦ٜ‬بق‪٧ ، ٥‬اب‪٧‬ا‪ ، ٦‬دابئا‪٨‬اک‪– ٥‬‬ ‫ؼ‪ٝ‬هو‪ٞ‬ق ا‪ ٦٧‬ا‪٧‬شٔ‪٨٧ ٠‬ت ا‪ٝ‬ذ ا‪ ٥‬ه‪٨‬ش‪٨‬اؽا ؼ‪ٝ‬ال‪ٛ‬ا٘ابم ا‪ٝ‬زا‪ ٙٞ‬ـ‪ٝ‬ق‪٥‬‬ ‫س‪ٞ‬دبال‪٧‬ب ث‪٨ٔ٨‬جس‪ ٦ٜ٘‬؟ؼئؽ‪: ٖ٧‬ا‪٧‬شٔ‪ ٠‬ؼ‪ ٖ٧‬ث‪٨‬ف ش‪ ٦‬ز‪٨‬ػا٘ابؼ‪١ . ٥‬اٖ ؼ‪ٟ‬‬ ‫ا‪ٝ‬س‪ٞ‬ق ا‪ ٦ٌ٧‬ؼ‪٧‬ش‪٘٨‬ؽ‪ ٙ‬اـس٘بؼ‪ . ٥‬س‪ٛٞ‬فا شب‪ ٟ‬ؼئاؽ‪: ٥‬ا‪ٝ‬قاهاؽاساب‪، ٙ‬‬ ‫‪٧‬بغ‪ٜ٨‬ؽا ؟ ا‪ٝ‬قاؿ‪ُٞ ٦‬ـ‪ٝ‬ـس‪ٞ٧ ٚ‬غسب ‪٧‬بغ‪ ٦ٜ٨‬؟ ٗ‪ ٚ‬خ‪ٞ‬اه ‪ٝ‬ئفؼ‪ً ٖ٧‬ا‪٠‬‬ ‫‪٧ ،‬بغ‪ُٞ ٦ٜ٨‬ـ‪ٝ‬ـٕ ‪.‬ا‪٨ٌ٧‬ؽ‪ ٟ‬س‪ ٚ‬ا‪ٝ‬زؽ‪٧ . ٟ‬ؼ‪ ٦ٜ‬ا‪٧‬ابهاالـ‪٧‬ا‪ ٚ‬سا‪ٞ‬ق‪ٛٝ‬ا‪٠‬‬ ‫ثبغ‪٨‬فٗ‪ . ٦‬ؼئؽ‪ ٠ً ٖ٧‬ا‪ ٦ٛ ٦ٌ٧‬ا‪ٝ‬ذ ائٔ‪٨ٗ ٠‬شٖ‪ .‬ػ‪ ٦ٜ‬ا‪ ٦ٌ٧‬ا‪٧‬ابؿا‪٨‬ا٘اال‬ ‫‪٧‬ف‪ ٠ُ ٠٘٧‬زش‪٨ٓ ٚ٨‬ی زٌ‪٨‬فٕ ‪ .‬آ‪ ٠٘٨‬اؿبج ؼا آ٘‪٨‬شبٕ ‪ .‬اغافؼا شاب‪ٟ‬‬ ‫ؼئؽ‪ : ٥‬هبق ُ‪ٛٞ‬ؽـسٖ ‪ٞ٧‬الـسب‪ ٦٘ٛ‬؟ ؼئؽ‪ٞ٧ ٠ً ٖ٧‬الـإ ‪ .‬ا‪ ٝ‬هابق ؼا‬ ‫س‪ ٚ‬ا‪٧‬ؽ‪ . ٚ٧‬د‪ٓٞ‬الـ‪ ٦ٜ٧‬آ‪ٜ٨‬ؽ‪ ٙ‬آؽ‪ٝ. ٖ٧‬ق‪٧‬ف د‪ ٠ٜ٨‬ز‪ ٠٧ ٦‬ز‪ٞ‬غٔ‪ ٦‬ه‪٨‬ک‪٧‬اْ‬ ‫‪ٝ‬ئفؼ‪ٜ٨ِ٧‬ؽ‪ ٙ‬دش‪٘٨‬ب‪ ٙ‬ا‪ٓٝ‬ؽ‪ . ٥‬اس‪ ٦‬س‪ٞ‬ـ‪ٝ‬ه ُئش٘ی ا‪٧‬سش‪ٜ٧ ٠‬ؽ‪ ٟ‬کاٌاف‬ ‫ٓشؽ‪ ، ٠ً ٥‬ه‪ٜٗ ٥ٞ‬ؽ‪ ٟ‬ا‪ٛٝ‬ب سئ‪ٞ‬اّ س‪ٞ‬ـ‪ٝ‬ش‪ ، ٕٞ‬خ‪ٞ‬اه ‪ٝ‬ئف‪ ٟ‬ث‪٘ٔ٨‬اسا‪، ٠‬‬ ‫ؼثج‪ ٖ٨٧ ٠ٓ ٠‬د‪ٓٞ‬الـ‪ ٦٘٧‬آ‪ٝ. ٖ٨‬ق‪٧‬ف ؼئؽ‪: ٥‬ا ً‪٨‬ش‪ ٦‬ا‪ٜ٧‬ؽ‪ ٥‬س‪ ٚ‬ؼ‪ ٟ‬ؼ‪٥‬‬ ‫اـؼ‪ٝ ٥‬اـ‬ ‫ُ‪ٞ‬ـ‪ ٕٝ‬ث‪ ٞ‬سبػز دبؼشب‪ ٠ٛ ٟ‬ائٔ‪٨٧ ٠‬ف ؟‪...‬‬ ‫خیابانی‬ ‫شهریار‬ ‫رتبیت‬ ‫شاه اسماعیل‬ ‫سىت عبشقی در فرَىگ ترکی‬ ‫اؼاٗ‪ ٠‬اق ش٘بـ‪ ٣‬هجْ‪....‬‬ ‫ؼـ ا‪٧‬فا‪ ،ٙ‬ه‪ٟٞ٢‬غب‪١٠ٛ‬ب‪ً ٦٧‬ا‪ ٠‬ثا‪٠‬‬ ‫اخاافا‪ ٥‬ؼاسااشااب‪ ٙ‬ػاابشاا‪٨‬ااواا‪٦‬‬ ‫اغشصبص ؼاشش‪ ٠‬ثبش‪ٜ‬ؽ ثا‪ ٠‬ثا‪ٜ‬ابٕ‬ ‫ه‪ ٟٞ٢‬غب‪ ٠ٛ‬ػبش‪٨‬اواالـ شا‪ٜ‬ابغاشا‪٠‬‬ ‫ٗ‪٦‬ش‪ٛٞ‬ؽ‪ٗ .‬ؼف‪ٝ‬کشف‪٧‬ا‪ ٚ‬ا‪٧‬ا‪ٛ ٚ‬ا‪ٞ‬ع‬ ‫ٌٗب‪١ ٙ‬ب ه‪ٟٞ٢‬غب‪ ٠ٛ‬ضس‪ ٚ٨‬س‪٨‬فا‪ٛ‬ؽاق‬ ‫ؼـ ٗوبثْ ثبؽ ُٔسشب‪ ٙ‬سجف‪٧‬ک ثا‪ٞ‬ؼ‪.‬‬ ‫کؼبٓ‪ ٚ٨‬زخ ؼـ ؼ‪ ٠١‬د‪ٜ‬داب‪ ٟ‬داب‪٥‬‬ ‫ػبش‪٨‬ن ػجؽآؼٔ‪ٞٛ ٦‬ـ‪ ٝ ٥‬ػبش‪٨‬ن ضس‪ ٚ‬اسٌ‪ٜ‬ؽـ‪ ٥‬ـا ث‪ ٠‬ا‪ ٚ٧‬ه‪ ٟٞ٢‬غاب‪ٛ‬ا‪٠‬‬ ‫ثبق ًفؼ‪ ٝ ٟ‬ا‪ٛ‬دب ـا ث‪ٗ ٠‬طلْ ـ‪ٝ‬ش‪ٜ‬لٌف‪ ٥‬سجف‪٧‬ک سجاؽ‪٧‬اْ ًافؼ‪ٛ‬اؽ‪<36=.‬‬ ‫ه‪ ٟٞ٢‬غب‪ ٠ً ٠ٛ‬سبثوبً اؿٔت ٗطْ ٗفاخؼ‪ ٔ٠‬ـ‪ٝ‬سشب‪٨٧‬ب‪ ٙ‬ث‪ٞ‬ؼ ث‪ ٠‬سؽـ‪٧‬ح داف اق‬ ‫ؼا‪ٛ‬شد‪٧ٞ‬ب‪ ٝ ٙ‬خ‪ٞ‬ا‪ٛ‬ب‪ ٦ٗ ٙ‬شؽ‪ .‬ضش‪ ٦‬ثفغ‪ ٦‬اق ٗسبکف‪ ٠ً ٦ٜ٧‬ثا‪ ٠‬ساجاف‪٧‬اک‬ ‫ٗ‪٦‬اٗؽ‪ٛ‬ؽ سفاؿو‪ٟٞ٢‬غب‪ ٠ٛ‬ػبش‪٨‬والـ ـا ٗ‪ُ٦‬فکش‪ٜ‬ؽ‪ .‬ه‪ٟٞ٢‬غب‪١ ٠ٛ‬ا٘ا‪٨‬اشا‪٠‬‬ ‫ٗ٘ٔ‪ ٞ‬اق خ٘ؼ‪٨‬ز ث‪ٞ‬ؼ‪ .‬ػبش‪٨‬ن ‪١‬ب ‪ ٦ٌ٧‬دس اق ؼ‪٧‬اِاف‪ ٥‬سابق ثاؽساز‬ ‫ٗ‪ُ٦‬فکش‪ٜ‬ؽ ‪ ٝ‬ؼـ ٗ‪٨‬ب‪ ٙ‬خ٘ؼ‪٨‬ز خ‪ٞ‬ا‪ ٙ‬ضبضف ؼـ ه‪ٟٞ٢‬غب‪ُ٦ٗ ٠ٛ‬شش‪ٜ‬اؽ ‪ٝ‬‬ ‫ا‪ٝ‬اق‪١‬ب‪ٞٗ ٥‬ـؼ سوبضب‪ ٥‬ا‪ٛ‬ب‪ ٙ‬ـا ٗ‪٦‬غ‪ٞ‬ا‪ٛ‬ؽ‪ٛ‬ؽ‪<37=.‬‬ ‫ؼـ ق‪٧‬ف ثفغ‪ ٦‬اق ؼاسشب‪١ٙ‬ب‪ ٥‬ػبش‪٨‬و‪ٗ ٦‬ؼف‪ٝ‬ف ٓ‪٨‬سز شؽ‪ٟ‬ا‪ٛ‬ؽ‪<38=:‬‬ ‫شب‪ ٟ‬اس٘بػ‪ٗ ،ْ٨‬اسس سٔسٔ‪ ٠‬صل‪ ،٥ٞ‬ه‪٢‬فٗب‪٧ ٙ‬اٌا‪ ٦‬اق ٗا‪٢‬اٖ ساف‪٧‬ا‪ٚ‬‬ ‫ؼاسشب‪١ٙ‬ب‪ ٥‬ػبش‪٨‬و‪ ٦‬اسز‪ .‬شب‪ ٟ‬اس٘بػ‪ ْ٨‬ؼاسشب‪ ٦ٛ‬کفؼ ػبشن دا‪٨‬اشا‪ ٠‬ا‪٥‬‬ ‫اسز ً‪ ٠‬سبق ـا خب‪ِ٧‬ک‪ ٚ٧‬ش٘ش‪٨‬ف ًفؼ‪ٟ‬اسز‪ .‬ؼاسشب‪ ٙ‬ػ٘ؽسبً ثف دب‪ٛ‬اکؼ‪ٟ‬‬ ‫سبِٓ‪ ٦‬شب‪ ٟ‬اس٘بػ‪ٗ ْ٨‬ش٘فًک ٗ‪٦‬ش‪ٞ‬ؼ‪ .‬ؼـ ع‪ ٦‬ـ‪ٝ‬ا‪٧‬ز‪ ،‬شب‪ ٟ‬اس٘ابػا‪٨‬اْ‬ ‫ػبشن ‪٧‬ی ؼغشف ا‪٧‬الس‪ ،٦‬ث‪ٛ ٠‬بٕ ُٔکاـ‪٦ٗ ،‬ش‪ٞ‬ؼ ‪ِٜ١ ٝ‬بٕ خسشدا‪ ٥ٞ‬ا‪ٝ‬‬ ‫ؼ‪ٗ ٝ‬ؼش‪ٞ‬م ؼ‪ِ٧‬ف ث‪ٛ ٠‬بٕ ‪١‬ب‪ُٔ ٥‬ذف‪ ٝ ٥‬ػفه ق‪ ٦ِٛ‬ـا ‪ٛ‬ا‪٨‬اک ثا‪ ٠‬ؼساز‬ ‫ٗ‪٦‬ا‪ٝ‬ـؼ‪<39=.‬‬ ‫ً‪ٞ‬ـا‪ٝ‬ؿٔ‪ ٞ‬ؼـ ٗوبٕ ه‪٢‬فٗب‪ ٦ٌ٧ ٙ‬اق ٗ‪ٖ٢‬سف‪ ٚ٧‬ؼاسشب‪١ٙ‬اب‪ ٥‬ػابشا‪٨‬اوا‪،٦‬‬ ‫غ‪ٞ‬ؼ ‪٧‬ی ػبش‪٨‬ن ث‪ٞ‬ؼ‪ ،‬زفا ً‪ ٠‬ؼـ اًثف ا‪ٝ‬اق‪١‬ب‪ ٥‬ا‪ ٚ٧‬ؼاسشب‪ ،ٙ‬ػابشا‪٨‬ان‬ ‫ـا‪ ٥ٝ‬ثب ُلش‪ ٚ‬اؼ‪ًٞ ٖ٧‬ـ ا‪ٝ‬ؿٔ‪ ٞ‬ؼ‪ ٥‬غا‪ٞ‬ؼ ـا ثا‪ ٠‬خاب‪ً ٥‬ا‪ٞ‬ـا‪ٝ‬ؿأا‪ٞ‬‬ ‫ٗ‪ٛ ٦‬شب‪ٛ‬ؽ‪ . .‬ا‪ ٚ٧‬ؼاسشب‪ ٙ‬اق ا‪ٛ‬بس‪ ٦ٓٞ‬ث‪ً ٠‬ش‪ٞ‬ـ‪١‬ب‪ ٥‬اس‪٨‬ب‪٨ٗ ٥‬اب‪ٛ‬ا‪ ٠‬داػا‬ ‫شؽ‪ ٟ‬اسز ‪ ٝ‬ؼـ ع‪ ٦‬ا‪ ٚ٧‬کف ا‪ٜ٧‬ؽ ثا‪ٛ ٠‬اطا‪ٗ ٥ٞ‬اطاشا‪ٞ‬ا‪ ٥‬ا‪ ٙ‬ساـا‪٨‬ا‪٨‬اف‬ ‫ًفؼ‪ٟ‬اسز‪ <40=.‬ؼـ ا‪ ٚ٧‬ؼاسشب‪ ٙ‬ػشن ـ‪ٗٝ‬ب‪ٛ‬ش‪٨‬ی ثب ـکشبـ‪ ٥‬ـاث‪٨‬ا‪١ ٚ‬ا‪ٞ‬ؼ‬ ‫ُ‪ ٠ٛٞ‬اٗ‪٨‬ػش‪٦ٗ ٠‬ش‪ٞ‬ؼ‪ ٦ٌ٧ . .‬اق ‪ٛ‬سع ا‪ ٚ٧‬ؼاسشب‪ ٠ً ،ٙ‬ث‪ ٠‬ػ‪ٜٞ‬ا‪ٛ ٙ‬ساػا‪٠‬‬ ‫دبـ‪٧‬س ش‪ٜ‬بغش‪٦ٗ ٠‬ش‪ٞ‬ؼ‪ ،‬ؼـ ثبً‪ ٞ‬زبح شؽ‪ٟ‬اسز‪ <41=.‬ا‪١‬ا‪ٜ‬اَ سابق‬ ‫ثکـٍ اؾـثب‪٧‬دب‪ ،ٙ‬ػک‪٧‬ف ضبخ‪٦‬ث‪ِ٨‬ق‪ ،‬ادفا‪ٗ ٥‬ؼف‪ٝ‬ک‪ ٦‬ثف ٗج‪ٜ‬ب‪ ٥‬ؼاسشب‪ٙ‬‬ ‫ً‪ٞ‬ـا‪ٝ‬ؿٔ‪ ٞ‬سبغش‪٠‬اسز‪.‬‬ ‫ػبشن ‪ٝ‬آ‪ .٠‬ؼاسشب‪ٗ ٙ‬شبػف‪ ٟ‬ػبشن ‪ٝ‬آ‪ 1822–1729 ٠‬ثب ػبشن قـ‪ِٛ‬بـ‬ ‫اسز‪ < 42=.‬ث‪ٜ‬ب ث‪ ٠‬ـ‪ٝ‬ا‪٧‬ز ضٌب‪٧‬ز‪ ،‬ؼـ ش‪٢‬ف ؼـث‪ٜ‬ؽ‪ ،‬ػابشا‪٨‬اوا‪ ٦‬ثا‪ٛ ٠‬ابٕ‬ ‫قـ‪ِٛ‬بـ ق‪ٛ‬ؽُ‪ً ٦ٗ ٦‬فؼ ً‪ ٠‬ثس‪٨‬بـ ضبضفخ‪ٞ‬اه ‪ ٝ‬ثابسا‪ٞ‬اؼ ثا‪ٞ‬ؼ‪١ .‬اف‬ ‫ػبش‪٨‬ن اسشبؼ ً‪ ٠‬ث‪ ٠‬ؼـث‪ٜ‬ؽ ٗ‪٦‬اٗؽ ‪ ٝ‬ثب ا‪ٜٗ ٝ‬بظف‪ٗ ٟ‬ا‪ً ٦‬افؼ‪ٗ ،‬اـأا‪ٞ‬ه‬ ‫ٗ‪٦‬شؽ ‪ ٝ‬ث‪ٗ ٠‬دبقار سػش‪ُ ٦‬فکشبـ ٗ‪٦‬اٗؽ‪ٝ .‬آ‪ ٠‬اق اسشبؼ غ‪ٞ‬ؼ ػبش‪٨‬ان‬ ‫ص٘ؽ اخبق‪ُ ٟ‬فکز ‪ ٝ‬ث‪ٜٗ ٠‬بظف‪ ٟٔ‬قـ‪ِٛ‬بـ ـکز ‪ ٝ‬ثف ا‪ ٝ‬د‪٨‬ف‪ٝ‬ق شؽ ‪ ٝ‬ا‪ ٝ‬ـا‬ ‫ث‪ ٠‬قاؼُب‪ ٟ‬غ‪ٞ‬ؼ ا‪ٝ‬ـؼ‪ .‬ؼـ دب‪٧‬اب‪ ٙ‬ؼاساشاب‪ٝ ٙ‬آا‪ ٠‬ثاب قـ‪ٛ‬اِابـ اقؼ‪ٝ‬اج‬ ‫ٗ‪ًٜ٦‬ؽ‪.‬ػبشن‪١‬ب‪ٗ ٥‬ؼف‪ٝ‬ف‬ ‫هف‪ ٙ‬س‪٨‬کؼ‪ٖ١‬‬ ‫‪ٛٞ٧‬س اٗف‪٨ٗ 1240–1321 ،ٟ‬الؼ‪ ، ٥‬شبػف ‪ ٝ‬ػبـف سفى ‪٧‬اٌا‪ ٦‬اق‬ ‫‪ٛ‬ػسش‪ ٚ٨‬اکفاؼ‪ ٥‬ث‪ٞ‬ؼ‪ٟ‬اسز ً‪ ،٠‬ث‪ ٠‬خب‪ ٥‬قثب‪ ٙ‬کبـس‪٧ ٦‬ب ػفث‪ ،٦‬ثا‪ ٠‬قثاب‪ٙ‬‬ ‫ٗبؼـ‪ ٥‬غ‪ٞ‬ؼ شؼف ‪ٞٛ‬شش‪ ٠‬اسز‪ .‬ساث‪٨‬ف ‪ٛٞ٧‬س اٗف‪ ٟ‬ؼـ ساٌا‪٧ٞ‬ا‪ ٚ‬اؼثا‪٨‬ابر‬ ‫ػبشو‪ ٦‬سب ػصف ضبضف اؼاٗ‪ ٠‬ؼاشش‪٠‬اسز‪ .‬ث‪ ٠‬ا‪ ٚ٧‬ؼٓ‪ ْ٨‬ا‪ ٝ‬ـا ٗا‪ ٦‬سا‪ٞ‬ا‪ٙ‬‬ ‫‪ ٦ٌ٧‬اق اش‪٨‬ن ‪١‬ب‪ ٥‬هؽ‪ ٖ٧‬ث‪ ٠‬ضسبه ا‪ٝ‬ـؼ‪.‬هف‪ ٙ‬ز‪٢‬بـؼ‪١‬اٖ‪:‬هاب‪٧‬اِا‪ٞ‬سا‪ٞ‬ق‬ ‫اثؽاّ‪ ، 1444–1341 ،‬سفا‪ٜ٧‬ؽ‪ ٟ‬ا‪ٝ‬اق‪١‬ب‪ ٥‬ػبٗ‪٨‬ب‪ ٠ٛ‬ث‪ٞ‬ؼ‪ .‬ػ‪ٜٞ‬ا‪ٌ٧ ٙ‬ا‪ ٦‬اق‬ ‫سف‪ٝ‬ؼ‪١ٟ‬ب‪ ٥‬خبٓت ا‪ ٝ‬اق ‪ٝ‬هش‪ ٦‬ػبشن شؽٕ ـ‪٧‬شٖ ـا سفاش‪٨‬ؽ‪ٟ‬إ اسز‪.‬هف‪ٙ‬‬ ‫شب‪ٛ‬کؼ‪:ٖ١‬د‪٨‬ف سٔغب‪ ٙ‬اثؽاّ ‪ 949 - 879‬غ‪ٞ‬ـش‪٨‬ؽ‪ ٥‬زٌبٗ‪٠‬سفا‪ ٥‬ث‪ٜ‬ابٕ‬ ‫ػٔ‪ ٥ٞ‬ث‪ٞ‬ؼ‪٠ٛٞ٘ٛ .‬ا‪ ٥‬اق سف‪ٝ‬ؼ‪١ٟ‬ب‪ ٥‬ا‪ ٝ‬ثؽ‪ ٚ٧‬هفاـ اسز‪:‬ـه‪٨‬ج‪ ٦‬ثاؽًافؼاـ‬ ‫ث‪ُٔ ٠‬کاـ ٗطج‪ٞ‬ثٖ اٗؽ‪،‬‬ ‫ؼٓجفٕ‪ ،‬ث‪ٞ‬س‪١٠‬ب غشٌ‪٨‬ؽ‪ٛ‬ؽ‪ ،‬غشٌ‪٨‬ؽ‪ٛ‬ؽ‪.‬‬ ‫ث‪ ٠‬هصؽ ز‪٨‬ؽ‪ ٦ُٔ ٙ‬سبه‪١٠‬ب ثفاکٌ‪ٜ‬ؽ‬ ‫اؼاٗ‪ ٠‬ؼاـؼ‬ ‫ؼٓجفٕ‪ ،‬ث‪ٞ‬س‪١٠‬ب غشٌ‪٨‬ؽ‪ٛ‬ؽ‪ ،‬غشٌ‪٨‬ؽ‪ٛ‬ؽ‪....‬‬ ‫‪ٌ٧‬صؽ ‪١‬کاـ ٓـز‬ ‫ترکی در فبرسی‬ ‫اؼاٗ‪ ٠‬اق ش٘بـ‪ ٣‬هجْ‪....‬‬ ‫‪١ ;٠٘١‬بٗ‪ ، ِ٦‬ؼـ سفً‪ ٦‬ثبسشب‪ ٙ‬ثص‪ٞ‬ـر هبٗ‪٧ ِ٦‬ب هبٗ‪ ٞ‬اٗؽ‪ ٟ‬اسز‬ ‫‪ ; ُٙٞ١ ;ٙٞ١‬ؼـ سفً‪ ٦‬ثبسشب‪ ٙ‬ث٘ؼ‪« ٦ٜ‬غٔن ‪ ،‬ا‪٧‬اْ »‪ ،‬اٗاذافاعا‪ٞ‬ـ‪٥‬‬ ‫ثکـٍ سفى ً‪ 1500٠‬سبّ د‪ ٨‬اق اس‪٨‬ب‪٨ٗ ٥‬ب‪ ٠ٛ‬سب اـ‪ٝ‬دب‪ٗ ٥‬فًک‪ ٥‬ـا‬ ‫سطز ضبً٘‪٨‬ز غ‪ٞ‬ؼ ؼـا‪ٝ‬ـؼ‪ .‬ؼـ ًش‪٨‬ج‪١ ٠‬ب‪ ٥‬ثبسشب‪ ٦ٛ‬ثص‪ٞ‬ـر«غ‪ٝ ٙٞ‬‬ ‫ُ‪٨ٛ» ٙٞ‬ک اٗؽ‪ ٝ ٟ‬ؼـ سفً‪ٗ ٦‬ؼبصف اصاغاالش «ائاْ‪ُ-‬ا‪» ٙٞ‬اق ا‪ٙ‬‬ ‫ـ‪٧‬ش‪ ٠‬ثبه‪ٗ ٦‬ب‪ٛ‬ؽ‪ ٟ‬اسز‪.‬‬ ‫‪٧ ; ٦‬بد‪ٜ٨‬ح دبٓش‪ ٥ + ٞ‬اى ; دابٓاشا‪ٞ‬ئا‪ٓ ، ٦‬اجابس‬ ‫‪٧‬بد‪ٛٞ‬د‪٧ ;٦‬بد‪ِٜ٨‬د ِ‬ ‫‪٘ٛ‬ؽ‪ ٥‬ثؽ‪ ٙٝ‬اسش‪ ٝ ٚ٨‬ثب ؼاٗ‪ ٚ‬ؼـاق ً‪ ٠‬اق ‪٧‬و‪ ٠‬ثب ث‪ٜ‬ؽ ثسش‪ ٦ٗ ٠‬ش‪ٞ‬ؼ ‪ ٝ‬اق‬ ‫‪ٛ‬ل‪ٞ‬ؾ ثبـا‪ ٙ‬خٔ‪٨ُٞ‬ف‪ًٜ ٦ٗ ٥‬ؽ ‪. 19‬‬ ‫‪٧‬بسبهب‪٧ ;ٙ‬بر ‪٧‬بس٘بم ; غ‪ٞ‬اث‪٨‬ؽ‪ + ٙ‬اؿب‪ ٙ‬اى ; غ‪ٞ‬اث‪ٜ‬ؽ‪ٝ ، ٟ‬سا‪٨‬أا‪٤‬‬ ‫ٌٗب‪ ٦ٌ٨ٛ‬سػز ‪ٝ‬غ‪ٞ‬اث‪٨‬ؽ‪ ٝ ٟ‬اٗف‪ٝ‬ق‪ ٟ‬ث‪ ٠‬شٌٔ‪٢‬ب‪ٗ ٥‬اػاشأاق ًا‪ ٠‬ؼـ‬ ‫ص‪ٜ‬ؼز اسشلبؼ‪ ٦ٗ ٟ‬ش‪ٞ‬ؼ ‪ ،‬ثف‪َٜ٧‬‬ ‫‪٧‬بـٗبم ‪٧ ٝ‬فٗبم ‪٧ ٝ‬فٗن ; ‪٧‬بـٗبم ; ‪٧‬ابـ‪٧‬ا٘ابم ; ؼـغشا‪٨‬اؽ‪; ٙ‬‬ ‫ؼـغش‪ٜ‬ؽ‪ ، ٟ‬سٌ‪ ، ٠‬ؼـ‪ ٝ ٖ١‬ؼ‪ٜ٧‬بـ ‪ ،‬د‪ٛ ، ّٞ‬وف‪ ٖ١ : 1،27 ٟ‬غ‪ٞ‬اسش‪ ٠‬ثا‪٠‬‬ ‫غ‪ٜ‬دف ‪٧ ٖ١‬بکش‪ ٠‬ث‪ ٠‬خ‪ٞ‬ـ * اق غصٖ غ‪ٞ‬ؼ س‪٧ ٞ‬فٗن ‪ ٝ‬اق ٗ‪ ٚ‬س‪٧ ٞ‬فٗـب‪/ٙ‬‬ ‫‪٧‬بـٗ‪٧ ;٠‬بـٗب ; ‪٧‬بـ ‪٧‬بـٗبم ; شٌبکش‪ٗ + ٚ‬ب اى ; شٌبکش‪ ، ٠‬ثٔـ‪ٞ‬ـ ‪،‬‬ ‫ُ‪ٜ‬ؽٕ ‪ًٞ ٖ٨ٛ‬کش‪٧ ، ٠‬بـٗ‪2 ٨‬‬ ‫‪٧‬بسباق ٗصؽـ ‪٧‬بسبٗبم س‪ٜ‬ج‪ً ٠٨‬فؼ‪ ، ٙ‬ثفهفاـ ًفؼ‪ٛ ٙ‬ظاٖ ‪ ٝ‬هاب‪ٛ‬ا‪; ٙٞ‬‬ ‫هبػؽ‪ ، ٟ‬هب‪ ، ٙٞٛ‬س‪ٜ‬ج‪ ٠٨‬ثفا‪ ٥‬ساؼ‪٧‬ت ‪ ،‬س‪٨‬بسز ‪ ،‬هصبص ‪ 1‬؛ ثا‪٧ ٠‬ابساب‬ ‫ـسب‪٨ٛ‬ؽ‪ٗ ; ٙ‬دبقار ‪ ٝ‬هصبص ًفؼ‪٧ ، ٙ‬بسبٗ‪٧ ; ٠‬بسابٗاب ; ٗابٓا‪٨‬ابر‬ ‫ًشب‪ٝ‬ـقا‪٧ ، ٙ‬بسبٗ‪٨‬ش‪ٛ ; ٦‬ظٖ ‪ ٝ‬سؽث‪٨‬ف ‪٧ ،‬ابساب‪ ٥‬ثاکـٍ ; اق ا‪ٛ‬ا‪ٞ‬اع‬ ‫ٗبٓ‪٨‬بر ‪١‬ب ثفا‪ً ٥‬شب‪ٝ‬ـق‪ ٥‬ؿ‪٨‬ف اق ٗبٓ‪٨‬بس‪٢‬ب‪ ٥‬هال‪ ٝ ٙ‬هجد‪ٞ‬ـ ‪٧ ،‬سابم ;‬ ‫س‪٨‬بسز ‪ ٝ‬سفس‪٨‬ت ‪٧ ،‬سب‪ٛ ; ّٝ‬ظٖ ؼ‪ٜ١‬ؽ‪ ٝ :ٟ‬ا‪ ٙ‬هذس‪ٞ‬ـ ً‪ ٠‬اً‪ ٜٙٞ‬ثطٌٖ‬ ‫‪٧‬بسب‪ ٥‬ثکـٍ ٗ‪ ٦‬سشب‪ٜٛ‬ؽ ‪ٛ ،‬سشؽ‪ٛ‬ؽ‪ ٝ ٥‬اً‪ ٖ١ ٜٙٞ‬ثطٌٖ ‪٧‬بسن اق دا‪ٜ‬اح‬ ‫ًس ‪٨ُ ٦٘ٛ‬ف‪ٛ‬ؽ ‪ /‬ـسبئْ غ‪ٞ‬اخ‪ٛ ٠‬ص‪٨‬ف‬ ‫‪٧‬بشبـ; ‪٧‬بشب ‪٧‬بشبٗبم ; ق‪ٛ‬ؽُ‪ً ٦‬فؼ‪ ، ٙ‬خب‪ٝ‬ؼا‪ ٠ٛ‬ثا‪ٞ‬ؼ‪ + ٙ‬اـ اى‬ ‫کبػٔسبق ; خب‪ٝ‬ؼا‪ٛ ، ٙ‬بٕ اهب‬ ‫‪٧‬بش٘بم; د‪ٞ‬ش ‪ٛ ،‬وبه ‪ ،‬ز‪٢‬ف‪ ٟ‬د‪ٞ‬شب‪ٞٛ ، 1 ٦ٛ‬ػ‪ ٦‬ضدبه ص‪ٞ‬ـر‪،‬‬ ‫ثص‪ٞ‬ـر ‪Yashmak‬ؼـ ا‪٨ِٔٛ‬س‪٦‬‬ ‫‪٧‬بؿ‪٧ ;٦‬بؿ‪ ; ِ٦‬سفً ‪ ،‬ؼش٘‪ ، ٚ‬اق ـ‪٧‬ش‪١ ٠‬ب‪ ٥‬سفً‪ ٦‬ثبسشب‪1،17 ٙ‬‬ ‫‪٧‬بّ; ‪٧‬بّ ‪٧ ٝ ِْ٨٧ ٝ‬بٓ‪ِ٨‬ؾ ; ـُسش‪ِٜ‬ب‪ ٥ٞٗ ٟ‬ؼـُفؼ‪ ٙ‬است ‪ُ ٥ٞٗ ،‬افؼ‪ٙ‬‬ ‫است ‪ ٝ‬ش‪٨‬ف ‪ : 2‬ثؽ‪ً ٚ٧‬شق ‪ ٝ‬ا‪ ٚ٧‬ه‪ٞ‬ر ‪٧‬بّ ا‪ × ٝ‬ش‪ٞ‬ؼ ًشش‪ ٠‬ـسشٖ ثا‪٠‬‬ ‫اـؼ‪ٝ ٥‬اـ‬ ‫ز‪ِٜ‬بّ ا‪ /ٝ‬شب‪ٜ١‬بٗ‪...٠‬‬ ‫رپوین اعتصامی‬ ‫ستارخان‬ ‫شعرکًتبٌ ترکی‬ ‫ُؿـ‪ ٚ٧‬ؼ‪ٝ‬شس‪ ٠‬ؼـ ؼٓجف‪ ،ٟ‬ا‪ ٥‬ثبؼ صجب‪،‬‬ ‫‪٧‬ئش‪٨‬ف ػفض‪ ٖ٨‬ا‪ ُّٞ ٝ‬اض٘ف‪ ،ٟ‬ا‪ ٥‬ثبؼ صجب!‬ ‫سبه ؼ‪ ٚٛ‬سبٓؽ‪ً ٥‬شب‪ ٙ‬سی ث‪ ٞ‬ؼّ ث‪٨‬شبث‪،٦‬‬ ‫‪ٛ‬ئ‪٨٘ٔ٨‬شؽ‪ ٖ٧‬ا‪ ٠ٗ ٝ‬ا‪ٞٛ‬ـ‪ ،ٟ‬ا‪ ٥‬ثبؼ صجب؟!‬ ‫میرزا اسمبعیل قبصر‬ ‫ٗ‪٨‬فقا اس٘بػ‪ ْ٨‬هبصف شابػاف عا‪ٜ‬اک دافؼاق ؼـ سابّ ‪1184‬‬ ‫غ‪ٞ‬ـش‪٨‬ؽ‪ ٥‬ؼـ ـ‪ٝ‬سشب‪ٝ ٦ٌٓ ٥‬ال‪٧‬ز اؿؽا ث‪ ٠‬ؼ‪٨ٛ‬ب اٗؽ‪ .‬ا‪ٚ٧‬‬ ‫شبػف ‪ٌٛ‬ش‪ ٠‬س‪ٜ‬ح ‪ٗ ٝ‬جؽع ـا ث‪ ٠‬غبعف ‪ٞٛ‬ا‪ٝ‬ـ‪١ ٥‬ب‪ ٧‬ؼـ عا‪ٜ‬اک‬ ‫‪ ٦ٌ٧‬اقدب‪ُ ٠٧‬ؿاـا‪ ٙ‬ع‪ٜ‬ک اٗف‪ٝ‬ق اؾـثب‪٧‬دب‪ ٦ٗ ٙ‬س‪ٞ‬ا‪ ٙ‬ش٘فؼ‪ .‬ا‪ٝ‬‬ ‫ؼـ سبّ ‪ 1278‬غ‪ٞ‬ـش‪٨‬ؽ‪ ٥‬زشٖ اقخ‪٢‬ب‪ ٙ‬کف‪ ٝ‬ثسز ‪ ٝ‬ؼـ ش‪٢‬ف‬ ‫ٓ‪ٌٜ‬فا‪ ٙ‬ث‪ ٠‬غبى سذفؼ‪ ٟ‬شؽ‪ .‬شؼف اسٌ‪ٜ‬بس ا‪ ٝ‬ـا ثػ‪ٞ‬ا‪:ٖ٨ٛ‬‬ ‫اسٌ‪ٜ‬بس‬ ‫ا‪ ٥‬ثز ـػ‪ٜ‬ب‪ ٥‬قٗب‪ ٙ‬اسٌ‪ٜ‬بس!‬ ‫شب‪١‬ؽ ق‪٧‬جب‪ ٥‬خ‪٢‬ب‪ ٙ‬اسٌ‪ٜ‬بس!‬ ‫خ‪٨‬س٘ٔف‪ ٟ‬ـ‪ٝ‬ش ‪ ٝ‬ـ‪ٝ‬ا‪ ٙ‬اسٌ‪ٜ‬بس!‬ ‫ـاضز ؼّ ث‪٢‬دز خب‪ ٙ‬اسٌ‪ٜ‬بس!‬ ‫‪ٝ‬صل‪ ٚ٨‬ائؽـ شفش ‪ ٝ‬ث‪٨‬ب‪ ٙ‬اسٌ‪ٜ‬بس!‬ ‫‪ٛ‬فٕ ثؽ‪ ٙ‬ش‪ٞ‬ظ ؼالـإ سب‪ٙ‬‬ ‫سفظ ـظ ‪ ٝ‬سجک ‪ ٝ‬س‪ ٠٨‬کبٕ سب‪ٙ‬‬ ‫ٌٗف قٗب‪ ٙ‬کش‪ ٠ٜ‬ا‪٧‬بٕ سب‪ٙ‬‬ ‫ضٌ٘‪ ٦‬ـ‪ٝ‬ا‪ ٙ‬صبضت اضٌبٕ سب‪ٙ‬‬ ‫خ٘ٔ‪ً ٠‬ا‪ٔٓٞٛ‬ف ه‪ٞ‬ش‪ٛٞ‬ب ؼإ سب‪ٙ‬‬ ‫ث‪٨‬کٓف‪ٞ٧ ٟ‬ظ اوقُ‪ٓ ٠‬ف‪ ٟ‬ـإ سب‪ٙ‬‬ ‫ُب‪ٛ ٟ‬ف‪٘٧‬ب‪ ٦٢ُ ٙ‬ؼ‪ ٟ‬سبٕ سب‪ٙ‬‬ ‫ٗف‪١ ٖ١‬ف ؼـؼ ‪٢ٛ‬ب‪ ٙ‬اسٌ‪ٜ‬بس‪...‬‬ ‫*****‬ ‫(‪۶33‬شبعردن طىس شعرلر )کتببیىدان سئچیلمیش‬ ‫بیلمجٍ لر( سبد٘بخبالـ)‬ ‫ز‪ٞ‬ؿ‪ٛٞ‬ؽ‪ٝ‬ـ ‪٧‬ئف آشؽا ‪ ،‬ه‪٨‬ک‪ ْ٧‬هبٗس‪ : ٦‬ا‪٧‬ال‪٧ ٙ‬ئف آشؽا ‪٧‬بؿٔ‪٦‬‬ ‫هئ‪٨٧ : ٨‬ال‪ ، ٙ‬ا‪٧‬ال‪ٙ‬‬ ‫‪٧‬ئف آش‪ٜ٨‬ؽا اؿٔ‪ًٞ ٦‬ر ‪ :‬د‪ٞ‬ـس‪ٞ‬م ‪٧‬ئف آش‪ٜ٨‬ؽا ا‪ٜ٧‬ب ُئؽَـ ‪:‬‬ ‫ُ‪١ٝٞ‬ب‪ٙ‬‬ ‫‪٧‬ئف آ‪ٜ٨‬ؽا ا‪ٜ٧‬ب ُکَـ ‪ :‬خ‪ٞ‬ر ‪١ُٝٞ ،‬ب‪ٙ‬‬ ‫‪٧‬ئف آش‪ٜ٨‬ؽا ائ‪ٓٞ‬ف‪ ، ٥‬اَ‪٧‬ف‪ ٥‬اَ‪٧‬ف‪ٓٞ٧ ٥‬الـ‪ ٠ٛ ، ٥‬ا‪ٜ٧‬د‪ ٠‬ؼ‪٧‬ف‬ ‫ثئٔٔف‪ : ٥‬هبـ‪٧‬شوب‬ ‫‪٧‬ئف آش‪ٜ٨‬ؽا ُئؽـ ائ‪ٓٞ‬ف‪ : ٟ‬س‪٨‬سب‪ٙ‬‬ ‫‪٧‬ئف آش‪ٜ٨‬ؽا ا‪ِٝ‬غٔ‪ُ ٝٞ‬ئؽَـ ‪ :‬ا‪٧‬ال‪ٙ‬‬ ‫‪٧‬ئف آش‪ٜ٨‬ؽا هبق ُئؽـ ‪ ،‬هبهو‪ٔ٨‬ؽا‪٧‬بـ هبق ُئؽـ ‪٘٨ً ،‬س‪ ٠‬ا‪ٞٛٝ‬‬ ‫سبد٘بسب ‪٧ ،‬ئؽؼ‪ ٥‬ا‪ ْ٧‬ث‪ٞ‬ؿبق ُئؽـ ‪ :‬ث‪٨‬ف س‪ٞ‬ـ ‪٧‬بش‪ ْ٨‬ه‪ٞ‬‬ ‫‪٧‬ئف آش‪ٜ٨‬ؽا سبـ‪ ٥‬ث‪٨‬ک ‪٧ :‬ئفً‪٧ ًٞٞ‬ئف آش‪ٜ٨‬ؽا س‪ِٞٗ ًٞٔٞ‬سبّ ‪:‬‬ ‫س‪٨‬سب‪ٙ‬‬ ‫‪٧‬ئف آش‪ٜ٨‬ؽا ‪٧‬بؿٔ‪ ٦‬ث‪٧ٞ‬فَى ‪ :‬س‪٨‬سب‪ٙ‬‬ ‫‪٧‬ئف آش‪ٜ٨‬ؽا ‪٧‬ب‪ُ ٙ‬ئؽـ ‪١ُٝٞ :‬ب‪ٙ‬‬ ‫‪٧‬ئف آش‪ٜ٨‬ؽا ‪٧‬بقا ُئؽ‪٧‬ف ‪ :‬س‪ٞ‬‬ ‫‪٧‬ئف ؼَـ‪ ٟ‬ؼ‪ ٟ‬ؼ‪ٝ‬ـٗ‪ ، ٞ‬ؼ‪ ٧‬ؼ‪٧‬ش‪ٝٝ ٠‬ـٗ‪١ ، ٞ‬بٗ‪٧ ٦ٜ٨‬ئ٘‪٨‬‬ ‫‪ ،‬اج ُاق ا‪ٝ‬س‪ : ٞٗٞ‬ؼ‪٨٧‬فٗب‪ٙ‬‬ ‫‪٧‬ئف‪ٝٝ ٟ‬ـؼ‪ ٕٝ‬ثبٓشب‪ ، ٦ٛ‬اؿک‪ ُٞٗٞ ٥‬هبٓػب‪٧ ، ٦ٛ‬ئفؼ‪ ٙ‬ث‪٨‬ف‬ ‫ا‪ٝ‬ؿال‪ ٙ‬ز‪٨‬ػؽ‪ ، ٥‬ث‪ٞ‬س‪٧ ٙٞ‬ئف ا‪ٝ‬ق‪ ٙٞٛٝ‬خب‪ : ٦ٛ‬س‪ ، ٞ‬ث‪ٞ‬الم‬ ‫‪٧‬ئف‪ٝٝ ٟ‬ـؼ‪ ٕٝ‬ثبٓشب‪ً ، ٦ٛ‬سؽ‪ ٥‬ه‪٨‬ک‪ ْ٧‬غبٓشب‪٧ ، ٦ٛ‬ئفؼَ‪ ٙ‬ث‪٨‬ف‬ ‫ا‪ٝ‬ؿال‪ ٙ‬ز‪٨‬ػؽ‪٧ ، ٥‬ئف‪ُ ٚ٧‬ا‪ ٙٞ٧‬غب‪ : ٦ٛ‬ث‪ٞ‬ؿؽا‬ ‫‪٧‬ئف ا‪ٝ‬ق‪ ٙٞٛٝ‬اؿبخالـ‪ ٚ٨ٜ٧‬ا‪ٛ‬بس‪ : ٦‬س‪ٞ‬ـدبم‬ ‫‪٧‬ئف س‪ٞ‬ال‪ٛ‬بـ ‪ ،‬ث‪٨‬ف‪ ٥‬ا‪٧‬سَف ‪ ،‬ث‪٨‬ف‪ ٥‬ث‪٨‬سَف ‪ :‬ا‪ٝ‬ر‬ ‫‪٧‬ئف‪ ٥‬ا‪٧ٝ‬ب‪ٛ‬ب ‪ ُْ ،‬ث‪٧ٞ‬ب‪ٛ‬ب ‪ ،‬ا‪ٝ‬س‪ٞ‬ق ا‪ ٦ٌ٧‬ؼَ‪ ٠ٛ‬ز‪ ، ٦‬ث‪٨‬ف‬ ‫ؼ‪٨٧‬فٗب‪ٛ‬س‪ : ٦‬ؼ‪٧‬شٔف ‪ ،‬ؼ‪ْ٧‬‬ ‫‪٧‬ئف‪٧‬ش‪ ٦‬سبدذ‪٨‬ف س‪ٞ‬دذ‪ٞ‬ـ ‪ ،‬ؼ‪٧‬ف‪ٛ‬بؿ‪ ٦‬سٌٌ‪٨‬ک دبـا ‪ًٞ :‬سب‪ٙ‬‬ ‫‪٧‬ئف‪َ٨٧‬ف ً‪ٞ‬د‪٧ ، ٠‬ئف‪َ٘٧‬ک ً‪ٞ‬د‪ ٚ٨ٗ ، ٠‬ا‪ ْ٧‬هبٓسب ز‪ٞ‬ـ‪َٗٝ‬ک ً‪ٞ‬د‪: ٠‬‬ ‫‪٧‬بغش‪ ٦‬اؼ‬ ‫‪٧‬ئف‪ٜ٨٧‬ؽ‪ ٟ‬سی ه‪٨‬ر ‪ ،‬ؼا‪٧‬ب‪ٛ‬ب‪ٛ‬ؽا ا‪ٝ‬ذ ه‪٨‬ر ‪ :‬اّ ؼاشوبس‪٦‬‬ ‫‪ٞ٧‬ى آشؽا ‪ ،‬هب‪ً ٦ٔٛ‬بسب ‪ :‬ز‪ٞ‬ؿ‪ٛٞ‬ؽ‪ٝ‬ـ‬ ‫‪ٞ٧‬ى آشؽا ‪٧‬بٗب‪ٗٞ٧ ٙ‬بم ‪ :‬د‪٨‬ش‪٨‬ی ‪ٞ٧‬ى ا‪ٝ‬سش‪ ، ٠‬دبـا کش‪٨‬ف ‪:‬‬ ‫ا‪ٞ٧ ٥‬ال غبٓسب ؼوش‪٨ٓ ٠‬ؽ‪ ، ٥‬ث‪٨‬ف ا‪ٛ‬بؼا‪ٞ٧ ٙ‬ق ا‪ٝ‬ؿ‪١ ، ّٞ‬بٗ‪٨‬س‪٦‬‬ ‫ث‪٨‬ف دئش‪٨ٓ ٠‬ؽ‪ : ٥‬اـ‪٥‬‬ ‫‪ٓٞ٧‬د‪ٞ‬الـ ‪ٓٞ٧‬ؽا ُئؽـ ‪ ،‬زبٓ‪٨‬شبـ ُئد‪ُ ٠‬ئؽـ ‪ ،‬ث‪٨‬ف ‪ٞٗٞ٧‬ـسب‪ٚ٨ٛ‬‬ ‫ا‪٧‬س‪ٜ٨‬ؽ‪ ، ٟ‬ه‪٨‬فظ آَٔ‪ ٦‬خ‪ٞ‬خ‪ُ ٠‬ئؽـ ‪ٛ :‬بـ‬ ‫‪ٓٞ٧‬ؽا‪٘٨ً ُٚٔ ٙ‬ؽ‪ ، ٥‬ثبش٘بؿ‪ٛ ٦‬بـ‪ٜ٧‬د‪٨‬ؽ‪ ، ٥‬ه‪ٝ ٞٓٞ‬اـ‬ ‫‪٧‬بدفاه‪ٞ٧ ٦‬ظ ‪ ،‬ث‪ٓٞ‬سَ‪١ ٚ‬ب‪ ٦ٌٛ‬اؿبخؽ‪ٗ : ٥‬بـاّ ث‪ٜٞ٧ٞ‬ق‪ّٞ٧ ٝ‬‬ ‫ا‪ٝ‬سش‪ ٠‬اسال‪٧ ٙ‬بس‪٨‬ت ‪ ،‬ه‪ٞ‬الؿ‪ ٚ٨‬ه‪٨‬س‪٨‬ت ‪٧‬بس‪٨‬ت ‪ :‬د‪٨‬ش‪٨‬ی ‪ّٞ٧‬‬ ‫ا‪ٝ‬سش‪ ٠‬ثبؿٔ‪ ٦‬ث‪ٞ‬غدب ‪ٗ :‬بّ د‪ٞ‬غ‪ٞ‬‬ ‫‪ ّٞ٧‬ا‪ٝ‬سش‪ ٠‬ث‪٨‬ف ُٔ‪ ٚ٨‬ا‪ٝ‬س‪ٞ‬ـ‪ٝ‬ه ‪ُ ُٚٔ،‬ئؽَ‪ ٦ٛ‬س‪ٝٞ‬اـ‪٧‬ف ‪ :‬ث‪ٞ‬الم‬ ‫‪ ّٞ٧‬ا‪ٝ‬سش‪ ٠‬ز‪ ٞٔٓٞ‬ه‪ِٞ‬ؼ‪ٝ‬م ‪ :‬اوٓ‪ٞ‬‬ ‫‪ ّٞ٧‬ا‪ٝ‬سشؽ‪ ٟ‬هبـا هبقا‪ :ٙ‬هبـ‪٧‬شوب ‪ ّٞ٧‬ا‪ٝ‬سشؽ‪ ٟ‬هبقا‪ ٙ‬هب‪ٜ٧‬بـ ‪:‬‬ ‫هبـ‪٧‬شوب ‪ ّٞ٧‬ا‪ٝ‬سش‪٧ ، ٠‬بؿٔ‪ ٦‬هب‪ ٨٧‬هئ‪ : ٨٨‬ا‪٧‬ال‪ٙ‬‬ ‫‪ ّٞ٧‬ا‪ٝ‬سشؽ‪ٞ٧ ٟ‬ؿ‪ ٙٞ‬اـ‪ٝ‬اؼ‪ :‬س‪ٜ‬ؽ‪٧‬ف‬ ‫‪ ّٞ٧‬ا‪ٝ‬سش‪ٞ٧ ٠‬ؿ‪ ٙٞ‬ا‪ٝ‬غٔ‪ًٞ : ٝٞ‬ـاٗبّ ‪ ّٞ٧‬ا‪ٝ‬سش‪ٞ٧ ٠‬ـؿ‪ٙٞ‬‬ ‫هبس‪٨‬ف ‪ ،‬ث‪٨‬ف ؼ‪ٝ‬ـٗبق ُ‪ٛٞ‬ؽ‪٧ ٟ‬بس‪٨‬ف ‪ً :‬اـد‪ٞ‬‬ ‫‪ ّٞ٧‬ا‪٧‬س‪ٜ٨‬ؽ‪ٞ٧ ٟ‬ؿ‪ ٙٞ‬ا‪ ، ٥‬ا‪٧‬س‪ٜ٨‬ؽ‪ ٟ‬ا‪ٝ‬ؼ ‪٧‬ب‪ٛ‬بـ ‪٧ ،‬ب ‪ٝٝ‬ـاـ‬ ‫ه‪ٞ‬ـ‪ ٝ‬ز‪٨‬ػبـ ‪ ،‬ا‪ٝ‬شبهالـ سبثبؿب ‪٨٧‬ـبـ ‪ :‬س‪ٜ‬ؽ‪٧‬ف ‪ ،‬زاـَى‬ ‫‪ٗٞ٧‬ف‪ٝ‬ؼ‪ ٥‬ه‪ٞ‬ق ؼئ‪ ، ْ٨٨‬سبـ‪٧‬ؽ‪ ٥‬س‪ٞ‬ؿب‪ ٙ‬ؼئ‪ ، ْ٨٨‬ه‪٨ٔ٨‬شؽ‪٥‬‬ ‫ًسَ‪ ٚ‬ؼئ‪ ، ْ٨٨‬اسال‪ٝ ٦ٛ‬اـ ‪ َٚ٨٨٧‬ؼئ‪ : ْ٨٨‬ا‪ ٙٝ‬شب‪ ، ٦١‬د‪ّٞ‬‬ ‫‪ٗٞ٧‬ف‪ٝ‬ؿ‪٨٧ ٕٞ‬فس‪٨‬ـ‪ٞ٨‬ا ‪ :‬خ‪٨‬ت‬ ‫‪ٗٞ٧‬ف‪ٞٗ ٝ‬سبّ ‪ ،‬سفس‪٧ ٠‬بسبـ ‪ :‬اوٓ‪ٞ‬‬ ‫‪ٗٞ٧‬ف‪ ٝ‬ه‪٨‬ک ‪ ،‬ا‪ٝ‬ثب ُکَـ ‪ :‬سبـس‪ ٦‬ؼاشالـ‪ٗٞ٧ ٥‬ف‪ ٝ‬سٌف ‪ ،‬ثبـٗبؿب‬ ‫ًئسَف ‪ :‬ا‪ٝ‬ق‪ٝ‬ى‬ ‫‪ٗٞ٧‬ف‪ ٝ‬س‪ٞ‬د‪ ، ٕٞ‬س‪ٞ‬ؼا ا‪ٜ٧ٝ‬بـ ‪ُٙٞ :‬‬ ‫‪ٗٞ٧‬ف‪٧ ٝ‬ئ٘‪ ، ٨‬زَفؼ‪ٛ ٦٧ ٟ‬بغ‪ ، ٨‬ا‪٧‬س‪ ٦‬ه‪٨‬فٗ‪٨‬ک‪ ، ٥‬ائش‪٦٨٨‬‬ ‫ث‪ٞ‬ق ‪ :‬شبکشبٓ‪٦‬‬ صفحه 6 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫یبدداشت‬ ‫ مدیرمسئًل ‪ -‬محمّد اشراقی ‬ ‫* ضریرت افسایش وظبرت‬ ‫ی کىترل ببزار‬ ‫تاصهس هتل هعاهالت ٍ هثادالت کاال س ‪ .‬خصیلی‬ ‫تاصهس ٍتاصهسی هٌفع جَئی هس ‪.‬‬ ‫تا صوخه ته حساسزت ا صه زت تاسصر‪ ،‬صدز در صمرو‬ ‫مزکش صاتظادی اانون‪ ،‬صخالازا ا دمانت رصمح ا‬ ‫حاکم نثاش ‪ ،‬تزصی کسه سود تزشتز‪ ،‬صزفن هرای‬ ‫نامغفوب‪ ،‬در صنوصؿ االه ها صس اثزل ت فزاشر ‪،‬‬ ‫کم فزاش ‪ ،‬دزصن فزاش ا صحتلار راصج پرزر ص‬ ‫م کن ‪ .‬چنانچه سالما ست مزدم کشرور شراهر‬ ‫حضور م صام صمو نوؿ صزفن ها ا ترحرزصن هرای‬ ‫ناش صس انما در تاسصر ا صاتظراد کشرور هسرترزرم‪.‬‬ ‫رار هائ نزش تزصی مقاتفه تا دزفتراری تراسصر تره‬ ‫رفتارهای م زب صس سوی نماد های ذمزترظ تروده‬ ‫صمم ا هستزم ال صدصمه ناتسامان های مروخرود ا‬ ‫مست ز در خزم ا فزار خزد اکالن دردذشتره‬ ‫ا حات نشان م ده که مزشصن سزستم های نؾار‬ ‫ا کنتزت صف ات ش ه صس ک امت ا ا ر ا فزهنگ‬ ‫ساسی کاف نثوده انزستن ‪ .‬تناتزصمو ترزصی ترمرثرود‬ ‫اضقزت تاسصر‪ ،‬صفشصمش ا ر ا دات ا صسرتر رزصر‬ ‫کنتزت ا نؾار تز تاسصر تره حر رامرت صس مرزدم‬ ‫ضزاری م ن ام ‪.‬صدرز فرقرالرزرو ا نرمرادهرای‬ ‫صاتظادی مغاتق اانون کار کنن ‪ ،‬ته حرات مرزدم‬ ‫اکشور فام ه م رسانن ‪ .‬ال صدرزفرقرالرزرو صمرو‬ ‫فزطه مزصله ص فه شون ‪ ،‬ته مرزدم ا کشرور‬ ‫ضزر م رسانن ا سشصاصر پاس گوئ ا مردراسص‬ ‫م شون ‪ .‬نؾار ته فزطه صاتظاد تام سرزمرـ ا‬ ‫طزمح تاش ‪ .‬صدز سزستم های نرؾرارصر فرقرالرت‬ ‫های صاتظادی کن ف ل کنن ا ما غزز فقات تاشن ‪،‬‬ ‫خامقه دچار صحساس ت اانون کرزده ا ترافر‬ ‫راصج ا صوسقه تزشتزصنوصؿ فسادها م شرود‪ .‬راصج‬ ‫فساد درت شمای صاتظادی سامز ت ش های خامقه‬ ‫رص نزش درمقاتل فاس اسزه پذمز م کن ‪.‬‬ ‫صبدرات دام سبک ی سىگیه ممىًع شد‬ ‫ساصهاى دههپضش ی کشَس طی ًاهِهی صادسهت دهم‬ ‫سثک ٍ سٌگ ی سه هوٌَع هعالم کشد‪.‬‬ ‫در متو نامه سز تم و نقزث ‪ -‬مقاان تم صشتر ا‬ ‫پزشگززی ساسمان دصمپششل کشور ‪ -‬ته مر مرزصن‬ ‫کل دصمپششل صستانها ام ه صست܁‬ ‫تا فنامت ته نامه ش اره ‪۹‬ۿۼ۽۾ مورخه ۻ‪ ۹‬ترمر رو‬ ‫ماه ‪۱۱‬ۻ‪ ۸‬مقاانت محتزم صوسقه تاسردان اسصر‬ ‫متثوؿ در صرصثاط تا خزم دصم سثک ا سنگرزرو صس‬ ‫محل مدوسهای دصده شر ه ترزصی طرادرص ‪ ،‬تره‬ ‫صستحضار م رسان ط ار مدروس طرادرص دصم‬ ‫سثک ا سنگزو م نوؿ صفالم ش ه ا صمو م نوفزت‬ ‫شامل ص ام مح ولههام کره حرتر ترزصی انرمرا‬ ‫دوصه تم صشت الصزو طادر ش ه ا ته د زکرا‬ ‫خزاخ صرسات ش ه صن ‪ ،‬نزش م شود‪.‬‬ ‫تًزیغ بروج تب پبیبن مبٌ مببرک رمضبن‬ ‫یک هقام هسئَل گف ‪ :‬تا تَجِ تِ س یاسی ّیای‬ ‫دٍل دس خصَص کٌتشل ق و ّیا هقیذههیات ٍ‬ ‫عول ات هجشهیی تَصیع تشًج ٍهسدهتی هص ت ستن دی‬ ‫هاُ دس کشَس اغاص شذُ ٍ ّوچٌاى هدههِ دهسد‪.‬‬ ‫ته نقل صس اسصر خماد کشاارسی‪ ،‬حدت تزصصقف‬ ‫تا صفالم صمنله صس صتت صی دی ماه صاکنون مق صر ‪۱‬۾‪۸‬‬ ‫هشصر صو تزنح اصردصص صوسظ دالت در صخرترزرار‬ ‫شثله های م تفه فزضه ا ااتل دستزسر مرزدم‬ ‫ازصر دزفته‪ ،‬صفشاد܁ صامزو تزنح ترزصی فرزضره در‬ ‫تاسصر صا تق صس صمام نوراس ا پرامران مراه مرثرار‬ ‫رمضان صدصمه دصرد‪ .‬ای در خظوص موخرودی ا‬ ‫صملانا کشور در االه ذخامز رصهثزدی دالت ا‬ ‫ت ش خظوط صفالم کزد܁ هزچگاه ذخامز کشور‬ ‫ته صمو مق صر نثوده ا هزر درونره کر رثرودی در‬ ‫خظوص ذخامز رصهثزدی کشور ن صرمم‪ .‬تزصصقرفر‬ ‫صفشاد܁ ه چنزو در ۽ ماهه صات سات‪ ،‬ۿ‪۹‬ۼ هشصر صرو‬ ‫تزنح اصردصص صوسظ ت ش خظوط صس در رز‬ ‫صزخزض ا اصرد شثله صروسمرـ شر ه صسرت‪ .‬ای‬ ‫مد وؿ صزخزض تزنح صوسظ ت ش خظروص رص‬ ‫صاکنون ح اد ‪۱۱‬܀ هشصر صو دصنست‪.‬‬ ‫م مزکل ه اهنگ صروسمرـ ا فرزار شرزکرت‬ ‫تاسردان دالت صمزصن د ت܁ نزراس سراالنره ترزنرح‬ ‫کشور ۺ مزفزون ا ‪ ۹۱۱‬هشصر صو صست که صمسات ته‬ ‫دلزل خشلسال ما ح اد ‪ ۸۱‬درط کاهش صولز‬ ‫دصشتهصمم ا نزاسمن اصردص ‪ ۸‬مزفزون ا ‪۱۱‬ۻ هرشصر‬ ‫صو اصردص تزنح تودهصمم‪.‬‬ ‫شٌثِ ‪ 03‬تْوی ‪ 01 * 0033‬فَسیِ ‪ 01 * 2322‬سجه‪ * 0000‬سال سی ٍ دٍم ( هٍتَص هی ٌجی هیل ) * شواسُ ( سایی ) ‪2002 :‬‬ ‫رخایش سهّثشدی کاالّای هساسی کشَس دس تاالتشیی سطح هس‬ ‫هذیشکل ّواٌّگی تیَصییع ٍفیشٍ‬ ‫ششک تاصسگاًی دٍلتی هییشهى هعیالم‬ ‫کشد‪ ّ :‬چ گاُ رخایش کشیَس تیِ هییی‬ ‫هقذهس ًثَدُ ٍ ّ چگًَِ کوثیَدی دس‬ ‫خصَص رخاییش سهّیثیشدی کشیَس‬ ‫ًذهسین‪.‬‬ ‫حدت تزصصقف م مزکل هر راهرنرگر‬ ‫صوسمـ ا فزار شرزکرت تراسردرانر‬ ‫دالت صمرزصن در رت܁ ترا صروخره تره‬ ‫سزاسرت هرای دالرت در خظروص‬ ‫کنتزت از تها صا صما ا فر رفرزرا‬ ‫صخزصم صوسمـ تزنح اصردصص صس تزسرترم‬ ‫دی ماه در کشور اغاس ش ه ا ه چنان‬ ‫صدصمه دصرد‪.‬‬ ‫ای تا صفالم صمنله صس صترتر صی دی مراه‬ ‫صاکنون مق صر ‪۱‬۾‪ ۸‬هرشصر صرو ترزنرح‬ ‫اصردصص صوسرظ دالرت در صخرترزرار‬ ‫شثله های م تفه فرزضره ا اراترل‬ ‫دستزس مزدم ازصردزفته صفشاد܁ صامزو‬ ‫تزنح تزصی فزضه در تاسصر صا تق صس صمام‬ ‫نوراس ا پامان ماه مثار‬ ‫دصرد‪.‬‬ ‫م مزکل ه اهنگ صوسمرـ ا فرزار‬ ‫شزکت تاسردان دالرتر صمرزصن در‬ ‫خظوص موخودی ا صملانا کشرور‬ ‫در االه ذخامز رصهرثرزدی دالرت ا‬ ‫تر رش خظروطر صؽرمرار دصشررت܁‬ ‫هز داه ذخامز کشور ته صمرو مرقر صر‬ ‫نثوده ا هرزر درونره کر رثرودی در‬ ‫خظوص ذخرامرز رصهرثرزدی کشرور‬ ‫ن صرمم‪.‬‬ ‫ای صفشاد܁ ه چنزو در ۽ مراهره صات‬ ‫سات ۿ‪۹‬ۼ هرشصر صرو ترزنرح اصردصصر‬ ‫صوسظ ت ش خظوط صس در رز‬ ‫صزخزض ا اصرد شثلره صروسمرـ شر ه‬ ‫صست‪.‬‬ ‫تزصصقف مد وؿ صزخزض تزنح صروسرظ‬ ‫ت ش خظوص رص صاکنون ح اد ‪۱۱‬܀‬ ‫هشصر صو صفالم کزد‪.‬‬ ‫م مزکل ه اهنگ صوسمرـ ا فرزار‬ ‫شًکَبی تًرمی ی افسایش ورخ ارز‬ ‫ ‬ ‫در دیلت قبل‪،‬کبرافریىی را بٍ تىگىب برد‬ ‫رمضان صدصمه‬ ‫شزکت تاسردان دالت صمزصن در رت܁‬ ‫نزاس سالزانه تزنح کشور ۺ مرزرفرزرون ا‬ ‫‪ ۹۱۱‬هشصر صو صست که صمسات ته دلرزرل‬ ‫خشلسرالر مرا حر اد ‪ ۸۱‬درطر‬ ‫کاهش صولز دصشته صمرم ا نرزراسمرنر‬ ‫اصردص مک مزفزون ا ‪۱۱‬ۻ هرشصر صرو‬ ‫اصردص تزنح تودهصمرم‪ .‬ای ترا ترزران‬ ‫صمنله سزاست صطف دالت صمو نزسرت‬ ‫که ته طور م صام در تاسصر دخالرت‬ ‫کن د ت܁ دالت در طور نزراس ترا‬ ‫حضور در طحنه ته صنرؾرزرم تراسصر ا‬ ‫صامزو نزاس کشور خوصه پزدصخت‪.‬‬ ‫م مز صدصره صفتثارص تانک مزکشی صفالم کزد‬ ‫پشدهخ‬ ‫‪ ۰133‬ه ل اسد تَهاى تسْ الت ٍدیعِ هجاسُ هس ی‬ ‫هذیش هدهسُ هعتثاسهت تاًک هشکضی گف ‪ :‬هص هتیتیذهی‬ ‫سال تا تِ ههشٍص‪ ۰133 ،‬ه ل اسد تَهاى تسْ الت ٍدیعیِ‬ ‫هس ی تِ هشدم پشدهخ شذُ هس ٍ ‪ 0033‬ه لی یاسد‬ ‫تَهاى ّن دس دس هقذهم تشهی پشدهخ هس ‪.‬‬ ‫شمزسصد دصنش ن ی‪ ،‬م مز صدصره صفرترثرارص ترانرک‬ ‫مزکشی صفشاد܁ حسه مظوتا ستاد کزانرا در ‪۹۹‬‬ ‫خزدصدماه ‪۱۱‬ۻ‪ ،۸‬مقزر ش ه تود که تانکها صا سقه‬ ‫‪ ۸۱‬هشصر مزفزارد صومان (‪ ۸۱۱‬هشصر مرزرفرزرارد رمرات‬ ‫صسمزال ادمقه صخاره مسرلرو پرزدصخرت کرنرنر‬ ‫تناتزصمو سق که ستاد کزانا صرقرزرزرو ترزصی صمرو‬ ‫صسمزال صقززو کزده تود‪ ،‬تزشصز صس ‪ ۸۱‬هشصر مزفزارد‬ ‫صومان نثوده صست‪.‬‬ ‫ای د ت܁ صا ته صمزاس ‪۱۱‬۾‪۰‬ۿ مزفزارد صومان صس صمرو‬ ‫صسمزال پزدصخت ش ه صست ا ‪۱۱‬ۺ‪ ۸۰‬مزفزارد صومان‬ ‫هم در دست صا صم تزصی پرزدصخرت صسرت‪ .‬صمرو در‬ ‫حال صست که ازصر تود ثثت نام متقاضزان تز صسراس‬ ‫صمو سقه‪ ،‬صندام شود‪ ،‬صما ثثتنام هام کره صنردرام‬ ‫ش ه صا سقه ۻۺ‪ ۹‬هشصر مزفزارد رمات مقن ترزرش صس‬ ‫دا تزصتز سم زهصی صست که ستاد کزانا صقززو کرزده‬ ‫صست تناتزصمو ت مم صست که اغقاً ف هصی نارصضر‬ ‫خوصهن تود‪ ،‬سمزص ثثتنام تزش صس دا تزصتز سم زره صی‬ ‫صست که ازصر صست پزدصخت شود‪ .‬در نرترزردره صمرو‬ ‫تودخه دالت نزست ا صس عزمق منراترـ ترانرک هرا ا‬ ‫ت ش هم صس محل اسصدساسی سپزده اانون صست‪.‬‬ ‫ته د ته صمو مقام مسئوت در تانک مرزکرشی سرتراد‬ ‫کزانا در سات دذشته ‪ ۹۱۱‬هشصر مزفزارد رمرات ترزصی‬ ‫صسمزال ادمقه مسلو صقززو کزده تودن ‪ ،‬که ف رالً‬ ‫ته خاعز صق صد کم متقاضزان که ثرثرت نرام کرزده‬ ‫تودن ‪ ،‬۾ۻ هشصر مزفزارد رمات پزدصخت شر ‪ .‬صمرو در‬ ‫حال صست که تق صس ان‪ ،‬پزدصخت صسرمرزرال تره‬ ‫دلزل نثود متقاض ثثت نام ‪ ،‬متواه ش ‪.‬‬ ‫دصنش ن ی صفشاد܁ مناتق که ستاد کزانا صقززو کزده‪،‬‬ ‫دا سوم صس محل مناتـ فادی تانکها ا مک سوم هم‬ ‫صس محل اسصدساسی سپزده اانون صست‪ .‬مقن ته صسصی‬ ‫تخف ف تش تِ هشتشکاى هٌطقِهی سس ذ‬ ‫هال ات کاالّا تا ق و‬ ‫پیَشیش‬ ‫عالٍُ تش هشتشکاى تیتی‬ ‫کو تِ ههذهد ٍ تْضیستی‪ ،‬تیش هفیشهد‬ ‫کن هصشف دس تشخی هٌیاطین ًی یض‬ ‫سهیگاى خَهّذ شذ‪.‬‬ ‫مشتزکان که مظز تزق انها سمز‬ ‫‪۱‬ۼ درط صلگو منغقه تاش ‪ ،‬صرقرزفره‬ ‫ان ها ترا صر ر رزره طر درطر ی‬ ‫محاسثه م شود‪ ،‬صمو ص زه طرزفرا‬ ‫شامل سلونتگاههای دصئ در حرات‬ ‫تمزهتزدصری شمزی‪ ،‬راستام ا ه چنزو سلونتگاههای فشرامرزی مر شرود ا‬ ‫سلونتگاههای خال صس سلنه ا سلونتگاههای غززدصمم نؾزز تاک امالها مشر روت‬ ‫صمو ص زه نزستن ‪.‬‬ ‫ه چنزو مشتزکان که صحت پوشش ک زته صم صد ا ما ساسمان تمشمست تاشر ا‬ ‫سمز صلگوی منغقه خود مظز کنن ‪ ،‬تزصتز تن ی صثظزه هشت اانون تودخه سات‬ ‫‪۱۱‬ۻ‪ ۸‬صس صقزفه رصمگان تزخوردصر م شون ‪.‬‬ ‫در اصاـ صلگوی مظز در ماههای غزز دزم سات ‪ ۹۱۱‬کزفواص سافت صقزمره‬ ‫ش ه که مظز تزش صس ۼ۾ درط صس مزدم کشور پامزوصز صس صمو صلگو ازصر دصرد‪.‬‬ ‫صمو ف د تزصی ماههای دزم سات که خزدصد صا شمزمور صست‪ ،‬در مناعق دزمسرزرز‬ ‫ۺ هشصر کزفواص سافت در ماه ا تزصی مناعق فادی ‪۱۱‬ۺ کزفواص سافت تزنامه‬ ‫رمشی ش ه که نسثت ته دذشته هز صغزززی نلزده صست‪.‬‬ ‫هز پزدصخت که صندام م شود‪ ،‬مک سوم صس مرحرل‬ ‫صفشصمش نق منگ صندام م شود تناترزصمرو در سرات‬ ‫دذشته‪ ،‬ته خاعز شزصمظ کزانا‪ ،‬ستاد کزانا صش زض‬ ‫دصد که حت اً صمو ح امت صس متقاضزان اسزه دم ه صس‬ ‫کزانا چه تاتت ادمقه مسلرو ا چره ترزصی سرامرز‬ ‫رستههای شغف صندام شود‪.‬‬ ‫دسب کاسخاًِ هتاسثِ هیشَد‬ ‫عضَ ّ ات سئ سِ هتا هصٌاف هیشهى‬ ‫گف ‪ :‬هثٌای هتاسثِ هال ات ٍهحیذ‬ ‫تَل ذی‪ ،‬ق و کاال دسب کاسخاًیِ‬ ‫هس ٍ هگش تَل ذکٌٌیذُ قی یوی‬ ‫هتصَل ًْایی سه هفیضهییش دّیذ‪،‬‬ ‫هلضم هس کِ تشهساس ّواى عیذد‪،‬‬ ‫پشدهخ هال ات دهشتِ تاشذ‪.‬‬ ‫مح ود تنانژصد د ت܁ صخزصی عرزح‬ ‫درج از ت صولز کنن ه در اصاـ ترا‬ ‫مشلالص ه زصه صست که در پ رفـ ان هستزم‪ ،‬ال از ت هز کاالم تا صروخره‬ ‫ته مسافت صمزصن در نقاط کشور تا صحتساب هشمنه ح ل ا نقل متر راا صسرت ا‬ ‫تام صمو موضوؿ در فزار کاال ته مزدم در نؾز دزفته شود‪.‬‬ ‫ح صکثز از ت مظز کنن ه کاالهای مظزف ‪ ۹۱‬درط تزشتز صس از ت صولرزر‬ ‫کنن ه ان کاال ا ح صکثز از ت مظز کنن ه در مورد کاالهای سزمامه صی ‪۱‬ۺ‬ ‫درط تزشتز صس از ت صولز کنن ه ان کاال در صاظ نقاط کشور صرقرزرزرو شر ه‬ ‫صست‪.‬‬ ‫در عزح ا م ازصر تود از ت مظز کنن ه صس رای کاال تزدصشته شود‪ ،‬صما در‬ ‫عزح خ م از ت صولز کنن ه ته خای از ت مظز کنرنر ه رای کراال درج‬ ‫م شود ا در عزح خ م درج از ت صولز کنن ه رای کاال ته مقرنر فراکرترور‬ ‫خزم صست ا دمگز فاکتوری صس فزضه کنن ه نزاسی نزست‪.‬‬ ‫م مزفامل ساسمان مزکشی صقاان راستام خثزدصد‬ ‫تع ی ق و‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ 7‬‬ ‫ه َُ شه ع ذ تا ‪ 23‬هسفٌذ هاُ‬ ‫هذیشعاهل ساصهاى هشکضی تعاٍى سٍستاییی گیفی ‪:‬‬ ‫تشهی خشیذ س ه ٍ پشتقال شه ع ذ هص تیاغیذهسهى‬ ‫ٍ دس ‪23‬‬ ‫فشهیٌذ کشف ق و هًجام شیذُ هسی‬ ‫هسفٌذهاُ تِ ق و ثات هیسس ن‪.‬‬ ‫صس افزل اادری فز در تزنامه د تگوی امژه خرثرزی‬ ‫شثله دا سز ا صؽماردصشت܁ تزصی خرزمر سرزره ا‬ ‫پزصقات شه فز صس تاغ صرصن فزصمن کشره ارزر رت‬ ‫صندام ش ه صست ا در ‪ ۹۱‬صس ن ماه ته از رت ثراترت‬ ‫م رسزم‪ .‬ای د ت܁ مک دشصرر صنتقادی صس رانر‬ ‫خزم مزوه شه فز در دا سه شه صخزز صس رسرانره‬ ‫مف پ ش ش ا تالفاطفه در خمت خمراد صرثرزرزرو‬ ‫رسانه مف لغه کزد ا صزمثون رص در صختزار ما ترزصی‬ ‫راشنگزی ازصر دصد‪.‬‬ ‫م مزفامل ساسمان مزکشی صقاان راستام خغاب ته‬ ‫مدزی تزنامه صفشاد܁ ۾‪ ۸‬صس ن سات دذشته شر را در‬ ‫صمو ت ش خثزی‪ ،‬د تگوی خندال درتاره صرنرؾرزرم‬ ‫مزوه تاسصر شه فز ا طه های عروالنر مرزک رص‬ ‫م مزمت کزدم ‪.‬‬ ‫اادری فز د ت܁ پزش صس اانون صنترشصؿ‪ ،‬مسرئرولرزرت‬ ‫صولز تز فم ه اسصر خماد کشاارسی ا صوسمرـ ترز‬ ‫فم ه اسصر طنقت‪ ،‬مق ن ا صردرار ترود‪ ،‬صمرا‬ ‫صکنون اانون صنتشصؿ پس صس هشت سات داتاره صخرزص ا‬ ‫ه ه مسئولزت های صولز ا صوسمـ ته اسصر خرمراد‬ ‫کشاارسی منتقل ش ه ا صنما پاس گوی حوسه صمنزت‬ ‫غذصم ا س زه مزدم صمو اسصرص انه ا ش رض اسمرز‬ ‫صست‪.‬‬ ‫ای صفشاد܁ تز صساس مظوته شورصی از رت درذصری‬ ‫محظوال کشاارسی در ܀‪ ۹‬اتان نحروه خرزمر ا‬ ‫ذخززه ساسی ا صوسمـ مزوه شه فرزر مشر رض ا‬ ‫ساسمان مزکشی صقاان راستام موؽه ش سمز نؾرز‬ ‫ک زرتره رصهرثرزدی ترا حضرور مرقراانران اسصر‬ ‫کشاارسی‪ ،‬ن امن دان ساسمان تاسرس کل کشور ا‬ ‫ساسمان ح امت صس مظز کنن ه خزم مزروه شره‬ ‫فز رص ته فنوصن مدزی صندام ده ‪.‬‬ ‫م مزفامل ساسمان مزکشی صقاان راستام د ت܁ ترز‬ ‫صساس صمو مظوته صس پنح صستان صولز کنن ه سزره ا‬ ‫سه صستان ش ال تزصی پزصقات در نامه هرای مسرترنر‬ ‫کشه از ت رص درخوصست کزدمم کره مرزرانرگرزرو‬ ‫از تها رص ته ما صفالم کنن ‪.‬‬ ‫اادری فز صفشاد܁ صستانها ا کاردزاههای صنؾزم تاسصر‬ ‫مزانگزو از تها رص فزستادن ا صمو از تها تز صساس‬ ‫خ ال که صنؾزم ش ته صامز هز صستان رسز ‪.‬‬ ‫هعالم اهادگی هیشهى تشهی سهُ هًذهصی اهَصشگاُ ّای فٌی ٍ حشفِ هی هشتشک تا هسهٌستاى‬ ‫ٍصیش تعاٍى‪ ،‬کاس ٍ سفاُ هجتواعی دس تواس تلفٌی تیا‬ ‫ٍصیش کاس ٍ ههَس هجتواعی هسهٌیسیتیاى‪ ،‬سی یاسی‬ ‫سهّثشدی هیشهى سه تَسعِ تجاست تیا کشیَسّیای‬ ‫ّوسایِ دهًس ٍ تشهی سهُ هًذهصی اهَصشگاُ ّیای‬ ‫فٌی ٍ حشفِ هی هشتشک تا هسهٌستاى هعالم اهادگیی‬ ‫کشد‪.‬‬ ‫حدتصهلل فث صل فل در د ت ادوی صفر رنر ترا‬ ‫نار ملزچزان اسمز کرار ا صمرور صخرتر رافر‬ ‫صرمنستان صؽمار دصشت܁ سزاست خ موری صسالمر‬ ‫صمزصن در حوسه دمپف راسر صارترظرادی‪ ،‬صروسرقره‬ ‫صثادال صداری ا سزمامه دذصریها تا کشورهرای‬ ‫ه سامه صست‪.‬‬ ‫ای تا صشاره ته سزاستهای صاتظراد مرقراامرتر ا‬ ‫رصهثزدهای کالن نؾام در حوسه تزو صل فل صفرشاد܁‬ ‫ه لاری های مشتز در منغقه تام در رصسرترای‬ ‫شلوفام ؽزفزت های کشورهای هر رسرامره رارم‬ ‫ت ورد‪.‬‬ ‫فث صل فل ‪ ،‬صرمنستان رص کشوری ممم ا رصهثرزدی‬ ‫در حوسه دمپف اس صاتظادی صمزصن نام تزد ا د ت܁‬ ‫پزگززی صخزصی ص اهم نامه های اثف ا نزش صر امرو‬ ‫دستور کار تزصی ه لاری های خ م در دسرترور‬ ‫کار ازصر م دززد‪.‬‬ ‫اسمز صقاان‪ ،‬کار ا رفاه صخت اف صؽرمرار دصشرت܁‬ ‫فالاه تز م مزمت ا سزاستگذصری حوسه کاردرزی‬ ‫ا کارفزمام صمزصن‪ ،‬سمم ااتل صوخم صس صارترظراد‬ ‫کشور در سمزمد وفههای صمو اسصرص انه هر صمرت‬ ‫م شود‪.‬‬ ‫ای صس امادد السم ترزصی صرثرادت صردرزترزرا‬ ‫کاردزی‪ ،‬کارفرزمرامر ‪ ،‬صرقراان‪ ،‬ترمرشمسرتر ا‬ ‫اموسرهای فن ا حزفهصی خثز دصد ا د ت܁ تستز‬ ‫صخزصی سزمامهدذصریهرای خرارخر در کشرور‬ ‫فزصهم صست ا ه سامگان در صالومت صرحرقرق صمرو‬ ‫ممم هستن ‪.‬‬ ‫فث صل فل صفشاد܁ ساالنه تزش صس مک مزفزون نر رز‬ ‫در ۺ‪ ۸‬هشصر اموسشگاه‪ ،‬صس اموسر هرای فرنر ا‬ ‫حزفهصی تمزه م شون که م صوصن فزطتر ترزصی‬ ‫صثادت نززای کار ماهز ا کارشناس تا صرمرنرسرتران‬ ‫تاش ‪.‬‬ ‫کاسشٌاس حقَقی ٍ قضاییی تیا تی یاى هییٌی یِ‬ ‫شَک ّای تَسهی ٍ هفضهیش ًشخ هسص دس دٍلی‬ ‫گزشتِ چالش ّای هختلفی سه تشهی کاسافشیٌاى تِ‬ ‫ٍجَد اٍسدُ هس ‪ ،‬گف ‪ :‬هفضهیش ًشخ هسص سثیه‬ ‫دسگ شی ه اى تاًک ّا ٍ تاًک هیشکیضی شیذ ٍ‬ ‫کاسافشیٌاى تضسگتشیی تاصًذُ دعَهی هیی دٍ ًْاد‬ ‫تَدًذ‪.‬‬ ‫غالمزضا کرزمر ر در مرزرشدرزد صر رظرظر‬ ‫کارافزمن در استانه ܀‪ ۹‬ترمر رو راس صارترظراد‬ ‫مقاامت ا کارافزمن صؽمار دصشت܁ هز سمان که‬ ‫کارافزمنان ته تانک مزکشی مزصخقره کرزدنر ا‬ ‫درخظوص صمو صفشصمش نزخ صرس ا تالصرلرفرزر ر‬ ‫خود پزسش مغزح کزدن ‪ ،‬صنما خوصتر کره تره‬ ‫انها دصده ش صرخاؿ ته دستگاه اضام تود‪.‬‬ ‫ای صفشاد܁ ما صس تانک مزکشی تره فرنروصن مرک‬ ‫تانک صداری صنتؾار ن صرمم تفله ان رص ترانرلر‬ ‫سزاستگذصر در حوسه پول ا تانل م شناسزم‪ .‬صس‬ ‫تانک مزکرشی ترامر درخروصسرت کرنرزرم کره‬ ‫سزاست های نؾارص خود رص ته ن ـ صولز ا صاتظاد‬ ‫صش م کن ‪.‬‬ ‫صمو کارشناس‪ ،‬تا تزان صمنله در اانون صسمرزرال ‪،‬‬ ‫تانک شزمک کارافرزمرو ا فرقرات صارترظرادی‬ ‫صست‪ ،‬د ت܁ تانک تام صس صتت ص صا صنتما ته فرنروصن‬ ‫حام در کنار کارافزمنان تاش ‪.‬‬ ‫ای خاعزنشان کزد܁ تانک ها تام صس نگاه طرز‬ ‫مک تنگاه صاتظادی خارج شون ا صوصن خرود رص‬ ‫تزصی صولز کنن ه ارزصر دهرنر ‪ .‬مر رلرو صسرت‬ ‫تنگاه هام اخود دصشته تاشن که صس صسرمرزرال‬ ‫تانل سوءصست اده کنن صدز صر رفر ر طرور‬ ‫دزفت فورص اراد پز صکنن ‪ ،‬صما صدز ت وصهزم ه ره‬ ‫رص تا مک چشم نگاه کنزم‪ ،‬هرزدرش تره رصهرلرار‬ ‫درست دست پز ص ن وصهزم کزد‪.‬‬ ‫کزم فنوصن دصشت܁ در دصددراه هرای خرزصمرم‬ ‫صاتظادی نتوصنستزم صحلام که در حر رامرت صس‬ ‫کارافزمنان صست رص صخزص کنزم‪ .‬در اانون تانکهرا‬ ‫ا پزدصخت صسمزال نزاس دصرمم که صطالحاص رص‬ ‫ته اخود اارمم ا در ان تاسنگزی صندام دهزم‪.‬‬ ‫اوصنزو خوت صس س رت ترانرک مرزکرشی ترزصی‬ ‫کارافزمنان اخود دصرد‬ ‫در صدصمه صمو مزشدزد‪ ،‬سرزر احرزر اارامرزرزی‬ ‫کارشناس حقوا تانل صؽمار دصشت܁ در حرات‬ ‫حاضز مشلل صطف کارافزمرنران ترا ترانرک هرا‬ ‫پزدصخت صسمزالص صست که صس ترانرک درمرافرت‬ ‫کزده صن ‪.‬‬ ‫ای صفشاد܁ دصدسزصم م ظوص کرارافرزمرنران ا‬ ‫صولز کنن دان تا فنوصن دصدسزصی ‪۹‬ۺ امژه خزصمرم‬ ‫صاتظادی اخود دصرد ا اؽز ه ان پزگززی صفزصدی‬ ‫صست که صس صسمزال درزفرتره شر ه صس ترانرک‬ ‫سوءصست اده کزده صن ‪.‬‬ ‫صمو کرارشرنراس صراکرزر کرزد܁ در خظروص‬ ‫صولز کنن دان اوصنزو خوتر صس سر رت ترانرک‬ ‫مزکشی در حات نمام ش ن صست کره مرلر صس‬ ‫ان ها صتالک اوصنزن صست که صدز اصحر صرولرزر ی‬ ‫ت هلاری دصشته تاش ته رصحت نتوصن ان اصح رص‬ ‫صقغزل کزد‪ .‬تانک صطالت خود رص کره صفرغرای‬ ‫صسمزال ته کارافزمنان صست رص ح ؼ م کن صما‬ ‫صمنله خفوصز چه صص اااص رخ مر دهر صفرم صس‬ ‫خمش نزخ صرس دمگز ته تانک مزتوط ن شود‪.‬‬ ‫ای در تزان صمو نلته که تانکها صقم صص در اثات‬ ‫سپزده دذصرصن خود دصرن ‪ ،‬صفرشاد܁ ترانرک صمرزرو‬ ‫سپزدهدذصرصن صست ا تام تا پزدصخت ته مروارـ ا‬ ‫طحزح صفت اد سپزدهدذصرصن خود رص خفه کرنر ‪.‬‬ ‫صدز ازصر تاش که پس صس صفغای هز صسمزالص ترا‬ ‫چالش هرای مر رترفره راتره را شرود دمرگرز‬ ‫سپزدهدذصرصن ته تانک صع زنان ن کنن ا ترزصی‬ ‫پزدصخت سود انما تا مشلال متق دی راتره را‬ ‫م شود‪.‬‬ ‫ااامززی پزشنماد دصد܁ نؾار دازق ا س تگزرزصنره‬ ‫در صسمزال ده صندام شود‪ .‬صدز نؾار تانک ما‬ ‫نماد متول صس صترتر صی رصه ترز فرزامرنر کراری‬ ‫صولز کنن دان تاش اغقا ضزرهای کارافزمنان ا‬ ‫صولز کنن دان ک تز خوصه ش ‪.‬‬ ‫کسه ا کارها در حات پزچز هصز ش ن صست‬ ‫در صدصمه صمو نشست‪ ،‬فث صهلل صح ی کرارشرنراس‬ ‫کارافزمن تا صشاره ته صمنله صدز پزچزر در هرای‬ ‫اوصنزو کاهش پز ص کن تسزاری صس مشلال هرم‬ ‫ک تز صس دذشرتره خروصهر شر ‪ ،‬در رت܁ صدرز‬ ‫دصدداه های صداری دصشته تاشزم کره تره شرلرل‬ ‫ص ظظ صز در صمو موضوؿ اراد پرزر ص کرنرنر ‪،‬‬ ‫تسزاری صس مشلال کاهش خوصه مافت‪.‬‬ ‫ای د ت܁ در حات حاضز کسره ا کرارهرا در‬ ‫حات پزچز هصز ش ن ا صس لحاػ حقوا نزش نسثرت‬ ‫ته دذشته ص اا های تزشتزی دصرن ‪ ،‬تناتزصمو صدرز‬ ‫ته س ت دصدداه های صردراری حرزکرت کرنرزرم‬ ‫م صوصن صا صما خوت در صمو سمزنه تاش ‪.‬‬ ‫صح ی تزان دصشت܁ تام نگاه خود رص نسرثرت تره‬ ‫فقات صاتظادی ا کارافزمو صغززز دهزم ا نگراهر‬ ‫مثثت ته انان دصشته تاشزم‪ .‬هزکس ته صن صسه خرود‬ ‫مسوالزت تپذمزد ا در سود ا ضزر فقالزرت هرای‬ ‫صولز ی ا مول شزمک تاشن ‪.‬‬ ‫در صدصمه صمو مزشدزد‪ ،‬حدتصهلل فزسصن کارشناس‬ ‫صاتظادی تزاندصشت܁ مشلال حقوا ا اضرامر‬ ‫کارافزمنان ا اصح های صولز ی ته چمرار دسرتره‬ ‫صقسزم م شود‪ .‬ۿ‪۸‬درط صمو مشلال ناشر صس‬ ‫اوصنزو مزتوط ته ساسمران صمرورمرالرزراصر صسرت‪.‬‬ ‫نشدمک ته ۽‪۸‬درط نزش تره صرامرزرو صخرتر رافر‬ ‫تزم دزدد ا تقزه صمو مظائه حقوا ا اضرامر‬ ‫هم ته مقزرص مزتوط م شود‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫وشبوی الکتریویکی ریزوبمٍ ارک‬ ‫سبیت ریزوبمٍ ‪www.arkonline.ir‬‬ ‫ایمیل ریزوبمٍ‪ark.tabriz@yahoo.com9‬‬ ‫ایمیل مذیرمسئًل‪eshraghimo@gmail.com 9‬‬ ‫مذیر اجرائی‪ 9‬معصًمٍ حجبزی‬ ‫مجری سبیت ریزوبمٍ‪ 9‬سبوبز اشراقی‬ ‫شٌثِ ‪ ۰۳‬تْوی ‪ ۶1 * ۶۴۳۳‬فَسیِ ‪ ۶1 * 2۳22‬سجه‪۶۴۴۰‬‬ ‫اعالم بروبمٍ جذیذ َفتٍ بیست ی سًم‬ ‫لیگ برتر فًتسبل‬ ‫ساصهاى لیگ فَتسال تشًاهِ جذیذ ّفتِ تیست ٍ‬ ‫سَم لیگ تشتش فَتسال سا اعالم کشد‪.‬‬ ‫تعذ اص تعَیک تاصی دٍ تین هغ ػوًَونوَى ٍ‬ ‫گیتی پؼٌذ دس ّفتِ تیؼت ٍ دٍم لیو توشتوش‬ ‫فَتؼال‪ ،‬تشًاهِ ّفتِ تیؼت ٍ ػَم ایی سلاتتّا‬ ‫ّن دػتخَؽ تغییش ؿذ‪.‬‬ ‫تشًاهِ ّفتِ تیؼت ٍ ػَم تِ ایی تشتیه اعومم‬ ‫ؿذُ اػتۺ‬ ‫شٌثِ ‪ ۰۳‬تْوی هاُ‪ -‬ساعت ‪۶۱‬‬ ‫* فشدٍع لن‪ -‬ؿشوت هلی حوفواسی ایوشاى‬ ‫ػالی ؿْیذ حیذسیاى‪ -‬لن‬ ‫* ػپاّاى اکفْاى‪-‬هماٍهت الثشص ػالی اتفوا‪-‬‬ ‫اکفْاى‬ ‫* چیپغ واهل هـْذ‪ -‬فشؽ اسا هـْذ ػالی‬ ‫واسگشاى‪ -‬هـْذ‬ ‫* ػی ایچ ػاٍُ‪-‬فَالد صسًذ ایشاًیواى ػوالوی‬ ‫فزش‪ -‬ػاٍُ‬ ‫* صًذی تتی ومسدؿت‪ -‬وشاج الًَذ ػوالوی‬ ‫تعخت‪ -‬ومسدؿت‬ ‫چْاسشٌثِ ‪ ۴‬اسفٌذ هاُ‪-‬ساعت ‪۶۱‬‬ ‫* هغ ػًَنَى ٍسصلواى‪-‬ساگوا سی ػوالوی‬ ‫ؿْیذ پَسؿشیفی‪-‬تثشیض‬ ‫* ؿْشًٍذ ػاسی‪-‬گیتی پؼٌذ اکفْاى ػوالوی‬ ‫ػیذ سػَل حؼیٌی‪ -‬ػاسی‬ ‫جبیسٌ بُتریه ببزیکه‬ ‫بٍ علیپًر رسیذ‬ ‫مذیر مسئًل یصبحب امتیبز‪ 9‬محمذ اشراقی‬ ‫سردبیر‪ 9‬سبولی اشراقی‬ ‫تبسیس ‪ - 0261 9‬زمیىٍ اوتشبر ‪ 9‬فرَىگی ‪َ -‬ىری ‪ -‬ادبی ‪ -‬علمی‬ ‫کذپستی‪ - 4052536129‬تلفه‪24301608 - 24310803 )130(9‬‬ ‫تلفبکس‪ - 24301605 9‬شمبرٌ َمراٌ ‪180330455719‬‬ ‫وشبوی ‪ 9‬تبریس خیبببن ازادی‪ -‬خیبببن مبراالن ورسیذٌ بٍ میذان فذک‬ ‫دفتر ریزوبمٍ ارک ‪ -‬چبپخبوٍ‪ 9‬پرویبن تبریس‬ ‫* سال سی ٍ دٍم ( اٍتَص ایدیٌجی ایل ) * شواسُ ( سایی ) ‪ * 2۴۴2 :‬ورزش و گردشگری‬ ‫ّشذاس سئیس ّیات فَتثال ارستایجاى ششقی تِ هالدیی جذیذ هاشییساصی‬ ‫سییغ ّیا فَتثال ارستایزاىؿشلوی توا اؿواسُ توِ‬ ‫اًتمال هالىیت تاؿناُ هاؿییػاصی تِ ػاصهاى هوشدم‬ ‫ًْاد خاًِ ػشتاص کلح ایشاى گفتۺ اگش هاله رذیوذ‬ ‫ایی تین ًتَاًذ پٌزشُ ًمل ٍ اًتماال سا دس سٍص هموشس‬ ‫تاص وٌذ‪ ،‬اًتمال هتَلف خَاّذ ؿذ‪.‬‬ ‫رَاد ؿـنمًی دس ًـؼت تا اکوحواب سػواًوِ دس‬ ‫خلَف ؿفاف ػاصی هشاحل اًتمال هالىیوت تویون‬ ‫ّای تشاوتَس ٍ هاؿیی ػاصی تیاى وشدۺ اتتذای فلول‬ ‫راسی فَتثال‪ ،‬صهضهِ ّای عذم حوایت ٍ توایل توِ‬ ‫تین داسی هاله تاؿناُ تشاوتَس تِ گَؽ سػیذ ٍ تا‬ ‫تَرِ تِ ًنشاًی ّای َّاداساى پوشؿوَس ایوی تویون‪،‬‬ ‫رلؼا هتعذدی تشای تشٍى سفت اص ایوی هـوىول‬ ‫تشگضاس ؿذ‪ٍ.‬ی تا اؿاسُ تِ ایٌىِ خشٍری رولوؼوا‬ ‫فَق الزوش تا هاله تاؿناُ توشاووتوَس ٍ هؼوٍَالى‬ ‫اػتاًی‪ ،‬اداهِ فعالیت ایی تاؿناُ تَد‪ ،‬اضوافوِ ووشدۺ‬ ‫لشاس تش ایی ؿذ تین وِ دس اػتاًِ ٍسٍد تِ هشحلِ دٍم‬ ‫هؼاتما رام تاؿناُ ّای اػیا تَد‪ّ ،‬وووچوٌواى توا‬ ‫هذیشیت لثلی اداسُ ؿَد ٍ اتشٍهٌذاًِ دس ایوی تواصی‬ ‫ّا حضَس داؿتِ تاؿذ‪.‬‬ ‫سییغ ّیا فَتثال ارستایزاًـشلی تا تیاى ایٌىِ تیون‬ ‫تشاوتَس تِ سغن اسایِ تاصی لاتل لثَل تا ًتیزِ یه تش‬ ‫کفش تا هؼاتما رام تاؿناُ ّای اػیا خذاحافو وی‬ ‫وشد‪ ،‬خاعشًـاى وشدۺ تعذ اص تاصگـت تین تشاووتوَس‬ ‫اص هؼاتما اػیایی ٍ وؼه ًتایذ ضعیف دس لیو ‪،‬‬ ‫اعتشام َّاداساى پشؿَس اى دٍتاسُ تِ گَؽ سػیذ‪.‬‬ ‫ؿـنمًی‪ ،‬تؼتِ تَدى پٌزشُ ًمل ٍ اًتماال تِ خاعش‬ ‫تذّی ومى تاؿناُ تِ تاصیىٌاى خواسروی سا یوىوی‬ ‫دینش اص هـىم تاؿناُ تشاوتَس عوٌوَاى ووشد ٍ‬ ‫یاداٍس ؿذۺ دٍتاسُ کحثت ّایی هثٌی تش عملِ هوٌوذ‬ ‫ًثَدى هاله ایی تاؿناُ تِ تین داسی هوغوشش ؿوذ‬ ‫ٍ ًوایٌذگاى ارستایزاى ؿشلی دس هزلوغ ؿوَسای‬ ‫اػمهی اػتاى سا تش اى داؿت توا ساّوىواسی توشای‬ ‫خشٍد دٍتاسُ تاؿناُ اص ایی هـىل سیـِ ای پویوذا‬ ‫وٌٌذ ؿَد وِ تا ّوشاّی اػتاًذاس ارستایزاى ؿوشلوی‬ ‫پیـٌْاد اًتمال هالىیت تاؿناُ تشاوتَس تِ کٌایع هلوی‬ ‫هغ ایشاى دادُ ؿذ ٍ دس ًْایت تلویون توش ایوزواد‬ ‫ؿشوتی تِ ًام ؿشوت هغ ارستایزاى گشفتِ ؿذ توا‬ ‫پغ اص اى فشایٌذ ایی اًتمال عولیاتی ؿَد‪.‬‬ ‫سقاتتّای کشتی تییالوللی تلغاسستاى؛‬ ‫ًوایٌذگاى ایشاى حشیفاى خَد سا شٌاختٌذ‬ ‫ًوایٌذگاى ایشاى حشیفاى خَد دس سلاتت ّوای تویوی‬ ‫الوللی وـتی اصاد ٍ فوشًونوی روام داًوىولوَف ٍ‬ ‫ًیىَالی پتشٍف تلغاسػتاى سا ؿٌاختٌذ‪.‬‬ ‫ایی هؼثما عی سٍصّای سٍصّای ‪ ۲۸‬تْوی لغوایوت‬ ‫اٍل اػفٌذ هاُ دس ؿْش ٍلیىَ توشاًوٍَ تولوغواسػوتواى‬ ‫تشگضاس هی ؿَد ٍ ًوایوٌوذگواى ایوشاى توِ هلواف‬ ‫حشیفاى هیسًٍذ‪.‬‬ ‫لشعِوـی هؼاتما تِ ؿشش صیش اػتۺ‬ ‫کشتی اصاد‪ :‬دس ٍصى ‪ ۶0‬ویلَگشم ووِ ‪ً ۲۲‬وفوش‬ ‫حضَس داسًذ داسیَؽ حضوش لولوی صادُ دس دٍس‬ ‫ًخؼت تِ هلاف وَلؼٌیه اص هَلذاٍی هی سٍد ٍ‬ ‫دس کَس پیشٍصی تش ایی حشیف دس دٍس توعوذ توا‬ ‫تشًذُ وـتی هیاى ساٍیٌذس اص ّوٌوذ ٍ لوَتوش اص‬ ‫ػَییغ هثاسصُ خَاّذ وشد‪ .‬دس ٍصى ‪ ۷1‬ویولوَگوشم‬ ‫وِ تا حضَس ‪ً 0۷‬فش توشگوضاس هوی ؿوَد‪ ،‬یوَػوف‬ ‫واهشاًی پغ اص اػتشاحت دس دٍس ًخؼوت‪ ،‬دس دٍس‬ ‫دٍم تِ هلاف ٍیؼیلی اص همذًٍویوِ هوی سٍد ٍ دس‬ ‫کَس پیشٍصی هماتل ایی حشیف دس دٍس دٍم توا‬ ‫تشًذُ دیذاس هیاى پتشٍف ٍ سهضاىاف اص تلغاسػوتواى‬ ‫وـتی خَاّذ گشفت‪ .‬دس ٍصى ‪ ۷۹‬ویلَگشم ووِ ‪0۹‬‬ ‫ؿشوت وٌٌذُ داسد‪ ،‬هشتضی لیاػی دس دٍس ًخوؼوت‬ ‫تا حؼی اص تلغاسػتاى هثاسصُ هی وٌذ ٍ دس کوَس‬ ‫گزس اص ایوی حوشیوف دس دٍس توعوذ توِ هلواف‬ ‫هیشصاگالیف اص لوضالؼوتواى هوی سٍد‪ .‬دس ٍصى ‪۹۲‬‬ ‫ویلَگشم وِ ‪ً 0۳‬فش ؿوشووت ووشدُ اًوذ‪ ،‬هوْوذی‬ ‫حاریلَییاى پغ اص اػتشاحت دس دٍس ًوخوؼوت دس‬ ‫دٍس دٍم تِ هلاف تشًذُ هثاسصُ هیاى ّشیؼوتوَف اص‬ ‫تلغاسػتاى ٍ ًَسهاگوذٍف اص ارستایزاى هیسٍد‪.‬‬ ‫کشتی فشًگی‬ ‫دس ٍصى ‪ ۵۵‬ویلَگشم وِ ‪ 00‬ؿشوت ووٌوٌوذُ داسد‪،‬‬ ‫ػیذاسؽ ًنْذاسی پغ اص اػتشاحت دس دٍس اٍل‬ ‫دس دٍس دٍم تا دسیذی اص الزضایش وـتی هیگیشد‪.‬‬ ‫دس ٍصى ‪ ۶۳‬ویلَگشم وِ ‪ً 0۲‬فش حضَس داسًذ‪ ،‬هیخون‬ ‫دلخاًی دس دٍس ًخؼت تِ هلاف دیویتشیزوَیوچ اص‬ ‫کشتؼتاى هی سٍد ٍ دس کَس گزس اص ایی حوشیوف‬ ‫دس دسٍ دٍم تا واًیثه اٍلَ اص لشلیوضػوتواى پویوىواس‬ ‫هیوٌذ‪.‬‬ ‫دس ٍصى ‪ ۷۲‬ویلَگشم وِ تا حضَس ‪ً 0۹‬فوش توشگوضاس‬ ‫هی ؿَد‪ ،‬علیشضا عوثوذٍلوی دس دٍس ًوخوؼوت توا‬ ‫پَستواًی اص ػَییغ هثاسصُ هی وٌذ ٍ دس کوَس‬ ‫پیشٍصی تش ایی حشیف دس دٍس دٍم تِ هلاف توشًوذُ‬ ‫دیذاس تیی علی اسػمى وـتی گویوش وـوَسهواى اص‬ ‫کشتؼتاى ٍ ساحَل اص ٌّذ هیسٍد‪.‬‬ ‫دس ٍصى ‪ ۸۲‬ویلَگشم وِ ‪ً 0۹‬وفوش حضوَس داسًوذ‪،‬‬ ‫علیشضا هْوذی پغ اص اػتشاحت دس دٍس اٍل دس‬ ‫دٍس دٍم تِ هلاف تشًذُ هثاسصُ هیاى یَگؾ اص ٌّوذ‬ ‫ٍ ویؼوًَی اص هزاسػتاى هیسٍد‪.‬‬ ‫‪َّ ۶۱‬گَپَش تِ اسدٍی تین هلی تدَاًذٍ صًاى ساُ پیذا کشدًذ‬ ‫علی علیپَس جایضُ تْتشینی تناصیندنی دینذاس‬ ‫تین ّای فَتثال هاسیتیوَ ٍ اسٍکا سا دسینافنت‬ ‫کشد‪.‬‬ ‫علی علیپَس تاصیىوی ایوشاًوی تویون فوَتوثوال‬ ‫هاسیتیوَ‪ ،‬رایضُ تْتشیی تاصیىی تیوؾ همواتول‬ ‫اسٍوا سا دسیافت وشد‪.‬‬ ‫علیپَس گوفوتۺ اص سای ّوا ػوپواػونوضاسم‪،‬‬ ‫خَؿحالن وِ ‪ ۲‬گل تِ حوش سػاًذم‪ .‬هوٌوتو وش‬ ‫َّاداساى ّؼتین تا تا حضَس دس ٍسصؿناُ تیون‬ ‫سا دس تاصی تعذی حوایت وٌٌذ‪.‬‬ ‫کبرت ببزی رامیه رضبییبن‬ ‫در لیگ برتر صبدر شذ‬ ‫ساصهاى لیگ فَتثال ایشاى‪ ،‬کاست تاصی هذافع‬ ‫جذیذ سشخپَشاى پایتخت سا صادس کشد‪.‬‬ ‫تِ ًمل اص ػایت تاؿناُ پشػپَلیوغ‪ ،‬ػواصهواى‬ ‫لی فَتثال ایشاى تعذ اص توایویوذ تؼوت ّوای‬ ‫پضؿىی ساهیی سضاییاى دس ایفواسن‪ ،‬وواس‬ ‫تاصی ایی تاصیىی سا کادس وشد‪.‬‬ ‫تش ّویی اػاع‪ ،‬ساهیی سضاییاى تشای تاصیّای‬ ‫پشػپَلیغ دس هؼاتما سػووی‪ ،‬دس اخوتویواس‬ ‫وادس فٌی خَاّذ تَد‪.‬‬ ‫تٌاتش ایی اٍ هیتَاًذ ػشخپَؿاى سا دس دیذاس توا‬ ‫الَهیٌیَم اسان ّوشاّی وٌذ اها یحیوی گول‬ ‫هحوذی للذ داسد فعم تِ اٍ دس ایوی تواصی‬ ‫اػتشاحت دّذ‪.‬‬ ‫یداغ تلخ فىرببغچٍ از لیگ قُرمبوبن‬ ‫اریپب بب حضًر معریف ی مًسًی‬ ‫تین ٍالیثال فٌشتاچِ دس لیگ قْشهاًاى ٍالینثنال‬ ‫اسٍپا شدست سٌگیٌی سا تجشتِ گشد‪.‬‬ ‫اخشیی تاصی هشحلِ گشٍّی لی لوْوشهواًواى‬ ‫ٍالیثال اسٍپا واس خَد سا پیینشی وشد وِ دس‬ ‫یىی اص هْوتشیی ایی سلاتت ّا تیون ٍالویوثوال‬ ‫فٌشتاغچِ تشویِ تِ هلاف پشٍرا ایتالیا سفت ٍ‬ ‫تا ًتیزِ ػٌنیی ‪ ۳‬تش کفش ؿىؼت خَسد‪.‬‬ ‫هشحلِ دٍم هساتقات اًتخاتی ٍسٍد تِ اسدٍی تین هلی‬ ‫تدَاًذٍ صًاى‪ ،‬دس فذساسیَى تدَاًذٍ تشگنضاس ٍ ‪۶۱‬‬ ‫َّگَپَش تِ اسدٍ ساُ پیذا کشدًذ‪.‬‬ ‫هشحلِ دٍم هؼاتما اًتخاتی ٍسٍد توِ اسدٍی تویون‬ ‫هلی تىَاًذٍ صًاى تِ هٌ َس حضَس دس سٍیوذادّوای‬ ‫پیؾ سٍ تِ هیضتاًی ایشاى ٍ تاصی ّای اػیایی اهوشٍص‬ ‫دس فذساػیَى تىَاًذٍ تشگضاس ؿذ‪.‬‬ ‫‪َّ ۲۳‬گَپَؽ اص هشحلِ اٍل هؼاتما اًتخاتی ٍسٍد‬ ‫تِ اسدٍی تین هلی رَاص حضَس دس ایی هؼاتموا سا‬ ‫داؿتٌذ دًیا هحوذی دس هشحلِ اٍل هثتم تِ ووشًٍوا‬ ‫تَد ٍ صّشا پَساػواعیل ٍ اوشم خذاتٌذُ ًیض اػویوه‬ ‫داؿتٌذ وِ دس ایی هشحلِ ؿشوت وشدًوذ ٍ چوْواس‬ ‫تىَاًذٍواس (هلىَتی خَاُ ‪ -‬خضایی ‪ -‬کواتوشی ‪-‬‬ ‫خَسؿیذی) ّن اص لی تِ ایی هشحلِ اص اًوتوخواتوی‬ ‫دعَ ؿذًذ وِ تا تَرِ تِ هخثت ؿذى تؼت وشًٍوا‬ ‫هشین هلىَتیخَاُ‪ ،‬صّشا پَساػواعیل ٍ صّشا ویاى ٍ‬ ‫ّوچٌیی اػیه صّشا ؿیذایی ٍ صّشا ٍعوی دٍػوت‬ ‫ایی سلاتتّا تا حضَس ‪َّ ۲۵‬گَپَؽ پینیوشی ؿوذ‬ ‫وِ دس ًْایت ‪ً 0۶‬فش تَاًؼتٌذ تِ اسدٍی تویون هولوی‬ ‫تىَاًذٍ ساُ پیذا وٌٌذ‪.‬‬ ‫تا اعمم ػاصهاى تین ّای هولوی‪ ،‬ػوعویوذُ ًلویوشی‪،‬‬ ‫هعلَهِ سًزثش‪ ،‬هثیٌا ًعوتصادُ‪ ،‬غضل ػلغاًی‪ً ،‬اّیذ‬ ‫ویاًی‪ ،‬حذیخِ اهاسُ‪ً ،‬ؼتشى ٍلیصادُ‪ ،‬صّشا ؿیوذایوی‪،‬‬ ‫وَحش اػاػِ‪ً ،‬شگغ هیشًَساللْی‪ ،‬عؼول کواتوشی‪،‬‬ ‫یاػوی هحوذی‪ ،‬هلیىا هیشحؼیٌی‪ ،‬فاعوِ ؿفیع پوَس‪،‬‬ ‫اوشم خذاتٌذُ ٍ صیٌه اػواعیلی ًفشا ساُ یافتِ توِ‬ ‫اسدٍ ّؼتٌذ وِ اص فشدا توووشیوٌوا خوَد سا اغواص‬ ‫هیوٌٌذ‪.‬‬ ‫هْشٍ ووشاًی ٍ ساضیِ الاراىپَس تِ تشتیه ػشهشتی‬ ‫ٍ هشتی‪ّ ،‬ذایت ایی ًفشا سا تشعْذُ داسًذ‪.‬‬ ‫ارستایجاىششقی جضٍ پٌ استاى تشتش دس پزیشش گشدشگشاى خاسجی است‬ ‫ه اٍى گشدشگشی هذیشکل هیشاث فشٌّگی‪ ،‬صنٌناینع‬ ‫دستی ٍ گشدشگشی ارستایجاىششقی گنفنت‪ :‬اینی‬ ‫استاى تِ لحاظ جزب گشدشگش خاسجی جنضٍ پنٌن‬ ‫استاى تشتش کشَس است‪.‬‬ ‫علیشضا تایشام صادُ‪ ،‬افضٍدۺ ّشچٌذ ؿیَس ٍ گؼوتوشؽ‬ ‫ٍیشٍع وشًٍا دس ‪ ۲‬ػال گزؿتِ ضشتا هْلىی توش‬ ‫پیىشُ کٌعت گشدؿنشی رْاى‪ ،‬وـوَس ٍ اػوتواى‬ ‫ٍاسد وشد‪ ،‬اها تا ایی ٍرَد تحشوا خَتی دس ایوی‬ ‫تصَیه اییی ًاهِ هشتَ‬ ‫حَصُ عی ایی هذ تا ٍرَد تواهی ووووثوَدّوا ٍ‬ ‫ًاسػایی ّا تِ اًزام سػیذُ اػت‪.‬‬ ‫ٍی تعذاد ٍسٍدی گشدؿنشاى خاسری تِ ارستایزاى‬ ‫ؿشلی اص اتتذای اهؼال تا پایاى ارسهاُ سا ‪ّ ۹‬وضاس ٍ‬ ‫‪ً ۳11‬فش اعمم ٍ اضافِ وشدۺ ایوی اهواس حضوَس ٍ‬ ‫اػىاى گشدؿنشاى خاسری دس ّتول ّوا ٍ هوشاووض‬ ‫الاهتی سا ؿاهل هی ؿَد وِ تِ کوَس سػوووی ٍ‬ ‫لاًًَی حثت ؿذُ اػت‪.‬‬ ‫تایشام صادُ‪ ،‬تشویِ‪ ،‬روَْسی ّوای ارستوایوزواى ٍ‬ ‫اسهٌؼتاى‪ ،‬روَْسی خَدهختاس ًخزوَاى‪ ،‬عوشاق ٍ‬ ‫وـَسّای اسٍپایی ّوچَى اًنلیغ‪ ،‬الواى‪ ،‬سٍػیِ‪،‬‬ ‫اػپاًیا ٍ خاٍس دٍس هخل چیی ٍ طاپوی سا اص روولوِ‬ ‫وـَسّایی تیاى وشد وِ گشدؿنشاى اًْوا دس ػوال‬ ‫راسی تِ ارستایزاى ؿشلی ٍاسد ؿذُ ٍ ضوی الاهوت‬ ‫اص احاس ٍ اتٌیِ ّای تاسیخی اػتاى تاصدیذ وشدُ اًذ‪.‬‬ ‫ٍی تا اؿاسُ تِ ستثِ اٍل ٍ دٍهی اػتاى ّای تْشاى ٍ‬ ‫خشاػاى سضَی دس رزب گشدؿنشاى خواسروی توِ‬ ‫دلیل هَلعیت خاف ػیاػی ٍ هزّثی اًْا‪ ،‬یواداٍس‬ ‫ؿذۺ فاکلِ ارستایزاى ؿشلی دس ساتوغوِ توا روزب‬ ‫گشدؿنشاى خاسری تا اػتاى ّای اکفْاى ٍ فواسع‬ ‫ًیض چٌذاى صیاد ًیؼت ٍ هی تَاى تا تشًاهوِ سیوضی ٍ‬ ‫اعوال ػیاػت ّای تـَیمی ٍ فعوالویوت دس حوَصُ‬ ‫تثلیغا ‪ ،‬ستثِ اػتاى سا استما داد‪.‬‬ ‫تایشام صادُ‪ ،‬تَػعِ کٌعت ّتل ػاصی ٍ توَروِ توِ‬ ‫ویفیت تخـی تِ اهاوی الاهتی ارستایزاى ؿشلوی سا‬ ‫اص اٍلَیت ّای هْن ٍ اکلی هعاًٍت گوشدؿونوشی‬ ‫اداسُ ول هیشاث فشٌّنی اػتاى تشؿووشد ٍ اضوافوِ‬ ‫وشدۺ دس ایی ساػتا فعالیت ّای هٌاػوثوی دس حوَصُ‬ ‫ػشهایِ گزاسی تشای ػاخت ٍ تزْیض ّتل ٍ ّوتول‬ ‫اپاستواى ٍ ًیض اػتاًذاسدػاصی اًْا دس ‪ ۲‬ػال اخیش ٍ‬ ‫تا ؿیَس وشًٍا کَس گشفتِ اػت‪.‬‬ ‫تِ گفتِ ٍی دس حال حاضش تعذاد ّتل ّای ‪ ۵‬ػتواسُ‬ ‫تاج ارستایزاى ؿشلی اص اػتاى ّوای اکوفوْواى ٍ‬ ‫فاسع تیـتش اػت‪.‬‬ ‫تِ ایجاد صیشساختّای هَسد ًیاص هٌاطق گشدشگشی‬ ‫ّیات ٍصیشاى دس ساستای گستشش ّشچِ تیشتنش ااناس‬ ‫فشٌّگی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬اجتواعی ٍ اهنٌنینتنی صنٌن نت‬ ‫گشدشگشی کشَس‪ ،‬اییی ًاهِ اجنشاینی هنشتنَ تنِ‬ ‫صیشساخت ّای هَسد ًیاص هٌاطق گشدشگشی ٍ حوایت‬ ‫اص تاسیسات گشدشگشی سا تِ تصَیه سساًذ‪.‬‬ ‫رلؼِ ّیا ٍصیشاى تِ سیاػت ایت اهلل ػیذ اتشاّیون‬ ‫سییؼی سییوغ روووْوَس توشگوضاس ؿوذ ٍ دس اى‬ ‫ٍصاستخاًِ ّای ساُ ٍ ؿْشػاصی ٍ وـَس تِ هوَروه‬ ‫اییی ًاهِ ارشایی ارضای (‪ )۳( ٍ )۲‬تٌذ (الف) هادُ (‬ ‫‪ ) 011‬لاًَى تشًاهِ ؿـن تَػعِ هوىولوف ؿوذًوذ توا‬ ‫پیـٌْاد ٍصاس هیشاث فشّوٌونوی‪ ،‬گوشدؿونوشی ٍ‬ ‫کٌایع دػتی‪ ،‬ضوی ًلوه عومیون ٍ تواتولوَّوای‬ ‫ساٌّوای گشدؿنشی دس حاؿیِ ساُّا ٍ ًومواط دسٍى‬ ‫ؿْشی‪ً ،‬ؼثت تِ تخلیق فضای هوٌواػوه روْوت‬ ‫ایزاد اهواووی اعومس سػواًوی دس فوشٍدگواُ ّوا‪،‬‬ ‫ایؼتناُّای ساُ اّی ٍ پایاًِّای حول ٍ ًمل ؿْشی‬ ‫الذام ًوایٌذ‪.‬‬ ‫دس اداهِ رلؼِ اهشٍص ّیا دٍلت‪ ،‬تعذاد دینشی اص‬ ‫پیـٌْادّای دػتناُ ّای ارشایی تشسػی ٍ تلوَیوه‬ ‫ؿذ‪.‬‬ ‫تا تلَیه دٍلت‪ ،‬تشویه واسگشٍُ ٍیوظُ الوتولواد‬ ‫دیزیتال اکمش ؿذ‬ ‫اعضای دٍلت دس اداهِ رلؼِ‪ ،‬تا اضافِ ؿوذى ٍصیوش‬ ‫اعمعا ٍ سییغ ػاصهاى کذا ٍ ػیوای رووْوَسی‬ ‫اػمهی ایشاى تِ تشویه وواسگوشٍُ ٍیوظُ الوتولواد‬ ‫دیزیتال هَافمت وشدًذ‪.‬‬ ‫واسگشٍُ ٍیظُ التلاد دیزیتال تِ پیـوٌوْواد ٍصاس‬ ‫استثاعا ٍ فٌاٍسی اعمعا ٍ تِ هٌ َس ساّثشی ٍ‬ ‫ّواٌّنی تَػعِ التلاد دیزیتال ٍ دػتیاتی تِ وؼه‬ ‫ػْن ‪ 01‬دسکذی التلاد دیزیتال اص وول الوتولواد‬ ‫وـَس ٍ ّواٌّنی ٍ هَارِْ فعال ٍ ػشیع تا تغییشا‬ ‫حَصُ ری ستظ ٍ اتخار تلویوا هشتَط تا سعوایوت‬ ‫لَاًیی اص رولِ لَاًیی تَدرِ ػٌَاتی تـىیل ؿذ‪.‬‬ ‫کذٍس هزَص تشای اهضای هَلت هَافمتٌاهِ ّوىاسی‬ ‫دس صهیٌِ تْذاؿت دام ٍ داهپضؿوىوی تویوی ایوشاى ٍ‬ ‫هغَلؼتاى‬ ‫تا تلَیه ّیا ٍصیشاى‪ ،‬تِ ٍصاس رْاد وـاٍسصی‬ ‫اراصُ دادُ ؿذ تا ّواٌّنی هعاًٍت حمَلی سیویوغ‬ ‫روَْس (اهَس تَافکّای تیی الوللی) ٍ ٍصاس اهوَس‬ ‫خاسرِ‪ً ،‬ؼثت تِ اًزام هزاوشُ‪ ،‬پواساف ٍ اهضوای‬ ‫هَلت هَافمتٌاهِ ّوىاسی دس صهیٌِ تْذاؿوت دام ٍ‬ ‫داهپضؿىی تیی دٍلت روَْسی اػومهوی ایوشاى ٍ‬ ‫دٍلت هغَلؼتاى الذام ًوایذ‪.‬‬ ‫مریری بر تبریخچٍ سًارکبری‬ ‫در ایران ی جُبن‬ ‫سَاسکاسی ٍسصشی تسیاس قذیوی است کِ دس چنٌنذ‬ ‫دِّٔ اخیش هَسد تَجِ خاصی قشاس گشفتنِ اسنت‪.‬دس‬ ‫ایی هطله تِ تشسسی تاسیخچِ سَاسکاسی ٍ اًنَا‬ ‫شاخِ ّای اى هی پشداصین‪.‬‬ ‫ػَاسواسی اص ٍسصؽ ّایی اػت وِ دس چٌوذ دّوِ‬ ‫اخیش هَسد تَرِ خاکی لشاس گشفتِ اػت‪ ،‬توا ایوی‬ ‫ٍرَد ػاتمِ ای عَالًی داؿتِ اػت ٍ هی تَاى اى‬ ‫سا اص وْی تشیی ٍسصؽ ّا توِ ؿووواس اٍسد‪ .‬ایوی‬ ‫ٍسصؽ اهشٍصُ ًِ تٌْا تِ عٌَاى یه سلاتت ػالون ٍ‬ ‫هفیذ‪ ،‬تلىِ تِ عٌَاى ػشگشهی ٍ تِ هٌ َس گزساًوذى‬ ‫اٍلا فشاغت هَسد تَرِ لشاس گشفتِ اػت‪ ٍ ،‬تا ایی‬ ‫وِ ًؼثت تِ تؼیاسی اص ٍسصؽ ّا پشّضیٌِ تِ ً ش هی‬ ‫سػذ‪ّ ،‬ش ػالِ تعذاد تیـتشی عشفذاس تِ ػَی خوَد‬ ‫رله هی وٌذ‪.‬‬ ‫سَاسکاسی چیست؟‬ ‫ػَاسواسی ٍسصؽ‪ٌّ ،‬ش ٍ سٍؽ ّایی اػت وِ توِ‬ ‫ػَاس ؿذى ٍ ّذایت وشدى اػه هشتَط هی ؿوَد‪.‬‬ ‫ٍیظگی ایی ٍسصؽ ایی اػت وِ اًؼاى ٍ هوشووه‬ ‫(هعوَالً اػه) سا هتحذ هی ػاصد‪ ،‬تٌاتشیی هَفمویوت‬ ‫اػه ٍ ػَاسواس تِ استثاط ٍ اعتواد ٍ احتشاهی ووِ‬ ‫اى دٍ تشای یه دینش لایل اًذ‪ ،‬تؼتنی داسد‪.‬‬ ‫تاسیخچِ‬ ‫ػَاسواسی ٍسصؿی تؼیاس لذیوی اػت وِ اص دیشتاص‬ ‫تِ هٌ َس رٌنیذى یا پیام سػاًی تِ افوشاد اهوَصؽ‬ ‫دادُ هی ؿذ‪.‬‬ ‫تاسیخ سام وشدى اػه ٌَّص تِ دسػتی ؿٌاختِ ًـذُ‬ ‫اػت‪ .‬تاػتاى ؿٌاػاى تا تَرِ تِ لذیوی تشیی احاس تش‬ ‫رای هاًذُ اص پیـیٌیاى دس ساتغِ تا سام وشدى اػوه‬ ‫ّا‪ ،‬هعتمذًذ وِ اٍلیی اػه ّای اّلی تِ تیؾ اص ػِ‬ ‫ّضاس ػال لثل اص هیمد تشهی گشدًذ‪.‬‬ ‫لثل اص اى اػه تِ هٌ َس تْیِ غزا ؿىاس هی ؿوذُ‬ ‫اػت‪ .‬الثتِ تاػتاى ؿٌاػاى دس تعضی ًماط اص اسٍپای‬ ‫ؿشلی دٌِّ ّایی پیذا وشدُ اًذ وِ تِ ؿوؾ ّوضاس‬ ‫ػال لثل اص هیمد تشهی گشدًذ‪.‬‬ ‫ایی ًـاى هی دّذ وِ اًؼاى اص اى صهاى ػعی داؿتِ‬ ‫اػت وِ اػه سا سام وٌذ ٍ اص اى تْشُ تثشد‪ٍ ،‬لی تِ‬ ‫دلیل ػشعت اى دس فشاس هَفک ًـذُ اػت‪ .‬لذیوووی‬ ‫تشیی احاس دس اسٍپای ؿشلی‪ ،‬ؿوال لفماص ٍ اػویوای‬ ‫هشوضی یافت ؿذُ اًذ‪.‬‬ ‫اگشچِ اّلی ػاختی اػه دس همایؼِ تا حویوَاًواتوی‬ ‫چَى ػ (ًِ ّضاس ػال لثل اص هیمد) ٍ گَػفٌذ ٍ‬ ‫تض (پٌذ ّضاس ػال لثل اص هیمد) هوخش تَد‪ ،‬توا ایوی‬ ‫ٍرَد تحَل ع یوی دس صًذگی اًؼواى توِ ٍروَد‬ ‫اٍسد‪.‬‬ ‫اًؼاى ًِ تٌْا اص گَؿت ٍ ؿیش اػه تْشُ هوی توشد‪،‬‬ ‫تلىِ تشای راتِ رایی ًیض اص اٍ اػتفوادُ هوی ووشد‪.‬‬ ‫ًىتِ راله دس ایی تاسُ ایی اػت وِ هَسخاى عمیذُ‬ ‫داسًذ وِ هشدم لثل اص یادگیشی چنًَِ ػَاس ؿوذى‬ ‫تش اػه‪ ،‬اص اساتِ اػتفادُ هی وشدًذ‪ .‬اًاى تشای ایوی‬ ‫فشضیِ خَد دٍ دلیل عوذُ اسایِ هی وٌٌذۺ‬ ‫فؼیل ّای پیذا ؿذُ ًـاى هی دٌّذ وِ اػوه ّوای‬ ‫اى دٍسُ تشای حول اًؼاى تؼیاس وَچه تَدُ ٍ لذ‬ ‫اى ّا (تلٌذی رذٍگاُ) تِ تیؾ اص ‪ 0۴1‬ػاًتی هوتوش‬ ‫ًوی سػیذ‪.‬‬ ‫لثل اص اى وِ اػه تَػظ اًؼاى سام ؿَد‪ ،‬هشدم اص‬ ‫اساتِ اػتفادُ هی وشدًذ ٍ اى ّا سا تِ حیَاًواتوی اص‬ ‫چَى گاٍ یا االغ ٍحـی هی تؼتٌذ‪ .‬تؼتی اساتوِ توِ‬ ‫اػه ّای وَتاُ لذ خیلی دؿَاس ًثَد‪ ،‬دس حالی وِ‬ ‫ػَاس ؿذى تش ووش اػه تاعج ٍحـت ٍ سم ووشدى‬ ‫اى هی ؿذ‪.‬‬ ‫هْاس ٍ تشتیت وشدى اػه ّوا دس صًوذگوی هوشدم‬ ‫اٍساػیا تحَل ٍ تاحیشا فشاٍاًی تِ دًثال داؿت‪ .‬دس‬ ‫حالی وِ دس گزؿتِ عوی ووشدى هؼوافوت ّوای‬ ‫عَالًی غیشهوىی تِ ً ش هی سػیذ‪ ،‬اًؼاى توَاًؼوت‬ ‫تِ وـف ػشصهیی ّای رذیذ ٍ وـوَس گـوایوی‬ ‫تپشداصد‪.‬‬ ‫ون ون ٍػایلی تشای ّذایت ٍ تؼلظ تیـتش تش اػه‬ ‫هاًٌذ صیی ٍ سواب (وِ اص اختشاعا چیٌی ّا هوی‬ ‫تاؿٌذ) ػاختِ ؿذًذ ٍ دس اختیاس ػَاسواساى گشفتٌذ‪.‬‬ ‫تشتیت ٍ پوشٍسؽ اػوه ًویوض‪ ،‬توِ خلوَف دس‬ ‫خاٍسهیاًِ اّویت تؼیاسی یافت ٍ کحشاًـیٌاى ایوی‬ ‫هٌاعک تِ پشٍسؽ ٍ ًناُ داسی اػه ّوای اکویول‬ ‫عشتی پشداختٌذ‪.‬‬ ‫ػَاسواسی تا اٍاخش لشى پاًضدّن‪ ،‬تیـتش دس روٌو‬ ‫ّا هعوَل تَد‪.‬‬ ‫الثتِ دس تعضی اص وـَسّا هاًٌذ ایشاى تواػوتواى‪ ،‬توِ‬ ‫عٌَاى ٍسصؽ ٍ ػشگشهی ًیض هَسد تَرِ لوشاس هوی‬ ‫گشفت (هاًٌذ تاصی چَگاى)‪ٍ ،‬لی رٌثِ ٌّشی اى اص‬ ‫اٍاخش لشى پاًضدّن هیمدی تِ تعذ اّوویوت یوافوت‪.‬‬ ‫تالخشُ دس اٍاخش لشى ًَصدّن‪ ،‬تا پیـشفت کٌعت ٍ‬ ‫راینضیی وشدى اػه ّا توَػوظ هواؿویوی اال ‪،‬‬ ‫ػَاسواسی رٌثِ ٍسصؿی ٍ ػشگشهوی ووِ اهوشٍصُ‬ ‫هـاّذُ هی ؿَد سا تِ خَد گشفت‪ ....‬اداهِ داسد‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه ارک

روزنامه ارک 5595

روزنامه ارک 5595

شماره : 5595
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه ارک 5594

روزنامه ارک 5594

شماره : 5594
تاریخ : 1401/06/29
روزنامه ارک 5593

روزنامه ارک 5593

شماره : 5593
تاریخ : 1401/06/28
روزنامه ارک 5592

روزنامه ارک 5592

شماره : 5592
تاریخ : 1401/06/27
روزنامه ارک 5591

روزنامه ارک 5591

شماره : 5591
تاریخ : 1401/06/24
روزنامه ارک 5590

روزنامه ارک 5590

شماره : 5590
تاریخ : 1401/06/23
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!