روزنامه ارک شماره 5435 - مگ لند

روزنامه ارک شماره 5435

روزنامه ارک شماره 5435

روزنامه ارک شماره 5435

‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫استقبی‬ ‫سشهبیِ گزاسی‬ ‫ٍ تَلیذ‬ ‫اصلی تشیی‬ ‫سسبلت دٍلت دس‬ ‫ارسثبیجبى ششقی‬ ‫است‬ ‫جَاى سازی‬ ‫جوعیت‪،‬‬ ‫در رفاُ‬ ‫هقذٍر‬ ‫است‬ ‫صفحِ ‪3‬‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫* چْبسشٌجِ ‪ 02‬ثْوی ‪ 9 * 0222‬فَسیِ ‪ 7 * 0200‬سجت ‪ * 0221‬سبل سی ٍ دٍم ( اٍتَص ایکیٌجی ایل ) * شوبسُ ( سبیی ) ‪ 8* 3213 :‬صفحِ *قیوت‪02222:‬سیبل * ایویل‪www.arkonline* ark.tabriz@yahoo.com :‬‬ ‫ضّجط هعظن اًق هۺ‬ ‫هجیس ترت ضٍاًچی ۺ‬ ‫تحرینّای یکجاًبِ علیِ ایراى جٌایت‬ ‫علیِ بطریت است‬ ‫اهریکا اهرٍز از جایی ضربِ هیخَردکِ ّرگس‬ ‫اى را هحاسبِ ًکردُ است‬ ‫‪ 9۹‬درصذ بستری ّای‬ ‫هبتال بِ سَیِ اهیکرٍى‪،‬‬ ‫ٍاکسی ًسدًذ‬ ‫صفحِ ‪4‬‬ ‫ًظارت بر هصرف‬ ‫تسْیالت افسایص هییابذ‬ ‫هعبٍى ٍظیط کبض ۺ‬ ‫صفحِ ‪۰‬‬ ‫صفحِ ‪7‬‬ ‫ثْجَد هعیشت کبسگشاى‪،‬‬ ‫هعیبس ٍصاست کبس دس تعییی دستوضد‬ ‫ّواٌّگی بییبخطی برای‬ ‫تَسعِ گردضگری در هٌطقِ‬ ‫ازاد ارس ضرٍری است‬ ‫صفحِ ‪8‬‬ ‫هٌظَم یبدداشت‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫سشهقبلِ‬ ‫هذیشهسئَل ‪ -‬هحوّذ اششاقی‬ ‫جَاى سازی جوعیت‪ ،‬در رفاُ‬ ‫هقذٍر است‬ ‫سبلْبست کِ ثسالیل تجلیغبت ثْساضتی‪ ،‬لعٍم کابّاص‬ ‫جوعیت ٍ چٌس سبلی است ثعلل کبّص ضفبُ اقتصابز‬ ‫ذبًَازُ ّب ًطخ افعایص جوعیت ثِ هقساض قبثل تَجْای‬ ‫کبّص یبفتِ است ٍ ایی ضًٍس کبّص جوعیت ضا تاب‬ ‫حس ًگطاى کٌٌسُ ضقن ظزُ اسات ازاهاِ ضًٍاس فاَ‬ ‫ثعضی اظ هسئَلیی ضا ًگطاى کطزُ ٍ ثاِ االا م لاعٍم‬ ‫جَاى سبظ جوعیت ٍازاضتِ است هعلَم است کِ زض‬ ‫حبل حبضط افعایص اٍالز ٍ زض هَاضز حتای اظزٍا‬ ‫ثطا هطزم هطکل است لصا اجطا تَصیِ ّب هطثَط‬ ‫ثِ اظزٍا جَاًبى ٍ اضبفِ کطزى تعساز اٍالز تکلایا‬ ‫ضا هطکل ٍ غیط قبثل اًجبم هی ًوبیس هسئَلیی زاضا‬ ‫زغسغِ کبّص جوعیت اصَال ثابیاس زض کاٌابض ایای‬ ‫ًگطاًی ثجب ثِ فکط تغییط ٍ ضضس ضفبُ جوعیت فعلی ًیاع‬ ‫ثبضٌس ٍ هطزم ضا ثِ ایٌسُ جبهعاِ اهایاسٍاض ًاوابیاٌاس‬ ‫ذ صِ ایٌکِ زض جَاهع اگبُ‪ ،‬تکثایاط ٍ جاَاًسابظ‬ ‫جوعیت ًیبظهٌس ضفبُ الوَهی هی ثبضس‬ ‫اللی ثْبزض جْطهی ۺ‬ ‫اهار تسریق دٍز سَم قابل قبَ ًیست‪،‬‬ ‫تَزیع سَد سْام عذالت قبل از یایاى سا‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫یبشبییش قبًًََ‬ ‫یرداخت ٍام ‪ ۰۹۹‬هیلیَى تَهاًی هسکی رٍستایی‬ ‫تا اٍایل سا ایٌذُ‬ ‫با ٍجَد اى کِ از ًیوِ دٍم اهسا سقف‬ ‫تسْیالت ساخت هسکی رٍستایهی ریهل‬ ‫قاًَى جْص تَلیذ هسکی بِ ‪ ۰۹۹‬هیلیَى‬ ‫تَهاى افسایص یافتِ ٌَّز ایهی ٍام بهِ‬ ‫دست رٍستاییاى ًرسیذُ‪ ،‬اها هعاٍى بٌیهاد‬ ‫هسکی ٍعذُ دادُ ایی تسْیالت تا اٍایهل‬ ‫سا ایٌذُ یرداخت ضَد‬ ‫زض سبل جبض تسْی ت سبذت هسکی ضٍستبیی ثِ ‪ ۰۴۴‬هیلیَى تاَهابى ثاب‬ ‫ًطخ سَز ‪ ۳‬زضصس ثِ تصَیت ضسیسُ اهب ٌَّظ ضٍستبییبى اظ ایی ٍام ثْطُهاٌاس‬ ‫ًطسُ اًس ایی زض حبلی است کِ ثسیبض اظ افطاز زض ضٍساتابّاب ًاَسابظ ٍ‬ ‫ثْسبظ ٍاحسّب ذَز ضا ثب اتکب ثِ ٍالسُ ﭘطزاذت ایی ٍام اغبظ کطزُ اًس‬ ‫زض اییثبضُ هجیس جَز ‪ -‬هعبٍى ثبظسبظ ٍ هسکی ضٍستبیی ثٌیابز هساکای‬ ‫اًق ه اس هی ‪ -‬ثب اضبضُ ثِ ایٌکِ اغبظ عطح ثْسبظ سابالًاِ ‪ّ ۰۴۴‬اعاض‬ ‫ٍاحس هسکی ضٍستبیی ثب اضایِ تسْی ت ‪ ۳‬هیلیَى تَهبًی زض سبل ‪ 9۵۸۰‬اغبظ‬ ‫ضس‪ ،‬ذبعطًطبى کطزۺ ثب تَجِ ثِ ایٌکِ تَضم ثبثت ثَز ﭘیصثیٌی ضسُ ثاَز تاب‬ ‫ّط سبلِ ‪ 9۳‬زضصس ثِ سق تسْی ت افعٍزُ ضَز اهب الاوا ایای ضقان زض‬ ‫سبلّب گصضتِ ﭘبسرگَ ًجَز ثِ ّویی زلیل زض سبل ‪ ۹۸‬زضذَاسات اضایاِ‬ ‫تسْی ت اظ ‪ ۳۴‬ثِ ‪ 9۴۴‬هیلیَى تَهبى زض ّیبتزٍلت هصَه ضس ٍ الوا اظ‬ ‫هْط اهسبل (‪ )9۰۴۴‬ایی تسْی ت ﭘطزاذت ضس‬ ‫زکتط سعیس کطیوی گفتۺ ثب تَجِ‬ ‫ثِ ضطٍﻉ ذیع ضطن اﭘیسهی زض‬ ‫کطَض زستَضالعول اهبزگی زضهبى‬ ‫سَیِ اهیکطٍى زض ﭘبًسهی کٍَیس ‪ 9۹‬ثِ هطاکع زضهبًی تبثعِ زاًطاگابُ ّاب‬ ‫اللَم ﭘعضکی کطَض اث غ ضسُ است ٍ ازاهِ زازۺ ثیوبضستبى ّب هاعایای‬ ‫(ضیفطال) هٌغقِ ا تفکیﮏ ٍ تعییی ضسُ ٍ هسیط اضجبﻉ ٍ هطاجعِ ثیوبضاى‬ ‫سطﭘبیی ٍ ثستط هطرﺺ ضَز هعبٍى زضهبى ٍظاضت ثْساضت اضبفِ کاطزۺ‬ ‫زاًطگبُ ّب اللَم ﭘعضکی ثبیس زض صَضت ًیبظ اظ عطیﻖ ایجبز ثرص‪ ،‬ضاُ‬ ‫اًساظ کلیٌیﮏ ّب تٌفسی یب تجویع ثرص ّب ثیوبضستبًی هَجَز ٍ‬ ‫تعییی هسیط حطکت ثیوبض‪ ،‬اضاﺋِ ذسهبت زضهبًی ضا زض سطیع تطیی ظهبى‬ ‫هوکی فطاّن کاٌاٌاس ٍ گافاتۺ زضصَضت افعایص ًیبظ ثِ اضاﺋِ ذسهبت‬ ‫سطﭘبیی ثب ّوبٌّگی ضجکِ ثْساضت ٍزضهبى ال ٍُ ثط کلیٌیﮏ ّب تٌفسی‪،‬‬ ‫اظ فضبّب هطاکع جبهع س هت ثِ صَضت ضجبًِ ضٍظ استفبزُ ضَز‬ ‫اهریکا اهرٍز از جایی ضربِ هیخَرد‬ ‫کِ ّرگس اى را هحاسبِ ًکردُ است‬ ‫زض‬ ‫اللی ثْبزض جْطهی اظْبض کطزۺ سَز سْابم الاسالات‬ ‫ثیص اظ ‪ ۰ ۳‬ثطاثط ثیطتطیی هیعاى سَز اسات کاِ تاب‬ ‫حبال ﭘطزاذت ضسُ است ّط سْبهساض ساَز ‪ ۳۵۴‬تاب‬ ‫‪ّ ۳۳۴‬عاض تَهبى زضیبفت هیکٌس ٍ ثاطا زاضًاسگابى‬ ‫سْبم یﮏ هیلیَى تَهبًی ایی ضقن یﮏ هیلیَى تاَهابى‬ ‫ثطا ّط یﮏ ًفط هی ضَز ثْبزض جْطهی ازاهاِ زازۺ‬ ‫عطح ﭘیططاًبى اقتصبز ثعضگتطیی ساطهابیاِ گاصاض‬ ‫تبضید اقتصبز ایطاى است‬ ‫ایی ﭘطٍغُ ّب ثطا ّوبى هجواَالاِ اقاتاصابز اجاطا‬ ‫کٌٌسُ‪ ،‬هَلس ٍ سَزاٍض ٍ تکویل کٌٌسُ ظًجیطُ فعبلیت‬ ‫اًْب ذَاٌّس ثَز ٍ اظ هٌظط هالای زاضا اٍلاَیات ٍ‬ ‫هٌفعت ثطا الوَم ًیع ّستٌس‬ ‫ثْبزض جْطهی اظْبض کطزۺ تساثیط اتربش ضسُ زض ستابز‬ ‫کطًٍب ثِ صَضت ّفتگی گعاضش هیطاَز اظ اثاتاسا‬ ‫ضٌبسبیی اهیکاطٍى زض افاطیاقاب اقاساهابت الظم زض‬ ‫کطَضهبى ٍ ثطا هحسٍزسبظ سافاطّاب ذابضجای‬ ‫صَضت گطفت‬ ‫ّواطاّای زض‬ ‫سرٌگَ زٍلت تصطیح کطزۺ ثطذ‬ ‫تعضیﻖ زٍظ اٍل ٍ زٍم‪ ،‬اهبض تعضیﻖ زٍظ سَم قبثل قجَل‬ ‫ًیست هطزم ٍ زٍلت ثبیس ﭘب ثِ ﭘب ّن زض ایی ظهایاٌاِ‬ ‫ّوطاُ ثبضٌس‪ ،‬اهب هوٌَالیت ّب الظم اتربش ضسُ اسات‬ ‫ٍ ثِ هسئَلیی استبًی اذتیبض زازُ ضسُ کِ ّط استبًی ثاب‬ ‫تَجِ ثِ ضطایظ ذَزضبى تصوین گیط کٌٌس‬ ‫هعاٍى درهاى ٍزارت بهْهذاضهت‪،‬‬ ‫درهههاى ٍ اهههَزش یههسضههکههی‬ ‫دستَرالعول اهادگی درهاى سهَیهِ‬ ‫اهیکرٍى در یاًذهی کٍَیذ‪ ،۹9‬ابالغ‬ ‫ضذُ بِ داًطگاُ ّای علَم یسضهکهی‬ ‫کطَر را تطریح کرد‪.‬‬ ‫ضّجط هعظن اًق هۺ‬ ‫حضرت ایت اهلل خاهٌِ ای با بیاى ایٌکِ اههریهکها‬ ‫اهرٍز از جایی ضربِ هی خَرد کِ ّرگهس اى را‬ ‫هحاسبِ ًکردُ است‪ ،‬تاکیذ کهردًهذ‪ :‬اههرٍز دٍ‬ ‫رئیس جوَْر اهریکا هه رئیس جوْهَر قهبهلهی ٍ‬ ‫رئیس جوَْر فعلی هه دست بِ دست ّن دادًذ کِ‬ ‫تتوِی ابرٍی اهریکا را ببرًذ ٍ دارًذ هیبرًذ‪.‬‬ ‫سخٌگَی دٍلت گفت‪ :‬ایی اهر ًطاى دٌّذُ رٍیهکهرد‬ ‫دٍلت در خٌثی سازی تحرین ٍ تَجِ بِ ظرفیت ّهای‬ ‫داخلی است‪.‬‬ ‫جسییات دستَرالعول اهادگی درهاى سَیِ اٍهیکرٍى‬ ‫در بیوارستاى ّا‬ ‫هحَضّب ثیبًبت حضطت ایتاهلل ذبهٌاِ ا‬ ‫ایی زیساض ثِ ضطح ظیط استۺ‬ ‫ هی هقیسم ثِ ضیًَُبهِّبیی کِ ﭘعضکابى االا م‬‫هیکٌٌس ثٌسُ تقیس زاضم‪ ،‬یعٌی ٍظیفِ هیساًن ثاطا‬ ‫ذَزم کِ اًْب ضا الول کٌن ٍ الول هیکٌن اصاطاض‬ ‫ضٍ هبسﮏ زاضم ٍ ایی ًَثت سَم تاعضیاﻖ ایای‬ ‫ٍاکسی ضا ّن هی اًجبم زازم‬ ‫‪ -‬تَصیِ هیکٌن ثِ هطزم العیعهبى کِ ثِ ّط حاط‬ ‫هترصصیی ٍ صبحتًظطاى ایی ضضتِ تَجِ کٌٌاس‬ ‫ٍ گَش کٌٌس اًچِ کِ اًْب ص ح هایاساًاٌاس ٍ‬ ‫الظم هیساًٌس اًجبم ثسٌّس‬ ‫ اى ضٍظ (‪ 9۹‬ثْوی ‪ )۳۷‬اى جَاًاْاب افساط ٍ‬‫زضجِ زاض ٍ الوست ًب ّوبفطاًی کاِ زض اى زیاساض‬ ‫الجیت ثب اهبم ضطکت کطزًس ٍ ثیعت کطزًس‪ ،‬ایای‬ ‫ثیعت‪ ،‬ثیعت ثب ضرﺺ ًجَز‬ ‫ایی ثیعت‪ ،‬ثیعت ثب ّسفْب ثَز ثیعت ثب اضهابًاْاب‬ ‫ثَز ثیعت ثب اى جْبز هقسسی ثَز کِ اهبم فطهبًسُ‬ ‫هقتسض اى جْبز ثَز‬ ‫ ّط کس زض ّط زٍضُا کِ زض هسیط اى اضهبًْب‬‫حطکت کٌس‪ ،‬زض ٍاقع زض ایی حطکت ساْایان ٍ‬ ‫ضطیﮏ است ثٌبثطایی ضوب فطهبًسّبى ٍ کبضکٌابى‬ ‫ًیطٍ َّایی ّن جعٍ کسبًای ّساتایاس کاِ اظ‬ ‫تسلیت فقذاى ّوکبس‬ ‫ثب کوبل تاسف ٍ تالن جٌبه اقبی هختبس صبدقیی‬ ‫خجشًگبس عکبس صذیق سٍصًبهِ اسک‪ ،‬داسفبًی سا‬ ‫ٍداع گفتِ ٍ خبًَادُ هحتشم ٍ ّوکبساى خَد سا‬ ‫سَگَاس کشدُ است‪ .‬ثب طلت سحوت ٍ هغشفت ثیِ‬ ‫سٍح پبک ایشبى ‪ ،‬ایی ضبیعیِ دسدًیبک ثیِ‬ ‫ثبصهبًذکبى اًوشحَم صویوبًِ تسلیت عشض هی‬ ‫شَد‪.‬‬ ‫کبسکٌبى ٍ هذیشیت سٍصًبهِ اسک‬ ‫افتربضات ًَظزّن ثْوی ثْطُهٌسیس حاطکات اى‬ ‫ضٍظ ًیطٍ َّایی ضطثِ اذط ثَز کِ ثط ﭘیکط‬ ‫ﭘَسیسُ ضغین ﭘْلَ ٍاضز ضاس ٍ ذایاواِ‬ ‫هٌحَس ضغین ﭘْلَ ضا ًبثَز کطز‬ ‫ ّط جبیی کِ ًیطٍ حﻖ زض هقبثال کافاط ٍاضز‬‫هیساى ثطَز‪ ،‬زضوی ثب ّوِ جا ل ٍ جاجاطٍت‬ ‫ظبّط کِ ثبعی ٍ هغع ًساضز زض هاحابساجابتاص‬ ‫اضتجبُ هیکٌس؛ ّویطِ ّوییجَض است‬ ‫ اهطیکب اهطٍظ اظ جبیی ضطثاِ های ذاَضز کاِ‬‫ّطگع اى ضا هحبسجِ ًاکاطزُ اسات اهاطٍظ زٍ‬ ‫ضﺋیسجوَْض اهطیکب اا ضﺋیسجوْاَض قاجالای ٍ‬ ‫ضﺋیس جوَْض فعلی اا ایٌْب زست ثاِ زسات ّان‬ ‫زازًس کِ تتوِ اثطٍ اهطیکب ضا ثجطًس ٍ زاضًاس‬ ‫هیجطًس‬ ‫*هذیشهسئَل ‪-‬هحوّذ اششاقی‬ ‫اویرودیه یبشبییش سىیه دیر‬ ‫ترسیىٍ دییًودیر چتیه دیر‬ ‫دییًوً برک ییرسبن اچیلمبز‬ ‫تلٍ وی برک قًرسبن قبچیلمبز‬ ‫دیریلیک دیغریچً تلٍ دیر‬ ‫ایتال‪ ،‬سً‪ ،‬ایچًریم‪ ،‬درٌ دیر‬ ‫گرٌ ک دیر گًجلٍ ویب قبچبسبن‬ ‫قیفیلیه اچبریه تبپبسبن‬ ‫اچمبسبن اچمبزدیر ایش لریه‬ ‫گلٍ جک مبت الریه کیش لریه‬ ‫بیلمٍ مک چتیىلیک یبرادار‬ ‫بیله لر قبراوی اغبردار‬ ‫بً قبوًن َر یئردٌ دیغریدیر‬ ‫ایشلردٌ ببشبری یًلًدیر‬ ‫هعبٍى ٍظیط کبض ۺ‬ ‫بْبَد هعیطت کارگراى‪،‬‬ ‫هعیار ٍزارت کار در تعییی دستوسد‬ ‫هعاٍى ٍزیر کار بْبَد ٍضعیت هعیطتی کارگراى را هعیار‬ ‫اصلی ٍزارت هردم در تعییی حذاقل دسهتهوهسد سها‬ ‫ایٌذُ داًست ٍ ابراز اهیذٍاری کرد‪:‬حذاقهل حهقهَ‬ ‫کارگراى در سا ‪ ۹4۹۹‬تاهیی کٌٌذُ دغهذغهِ ّها ٍ‬ ‫هعیطت زًذگی کارگراى باضذ‪.‬‬ ‫اللی حسیی ضالیتی فطز ‪ -‬هعبٍى ضٍاثاظ کابض ٍظاضت‬ ‫تعبٍى‪ ،‬کبض ٍ ضفبُ اجتوبالی‪ ،‬ثْجَز ٍضعیت هعایاطاتای‬ ‫کبضگطاى ضا هعیبض اصلی ٍظاضت هطزم زض تصوین گیط‬ ‫ّب ثطا تعییی حساقل حقَ ٍ زستوعز زض سبل ‪9۰۴9‬‬ ‫هی زاًس ٍ ثب اضبضُ ثِ هطرﺺ ضاسى ّاعیاٌاِ ساجاس‬ ‫هعیطت کبضگطاى هی گَیسۺ سجس هعیطتی کبضگطاى ثاط‬ ‫اسبس ثطضسی ّب اًجبم ضسُ اظ هاطاجاع ضساوای ‪۸‬‬ ‫هیلیَى ٍ ‪ّ ۹۷۹‬عاض تَهبى تعییی ضس کِ ایی سجس ضبهل‬ ‫‪ ۵. ۳‬زضصس اق م ذاَضاکای ٍ ‪ .۵ ۰‬زضصاس اقا م‬ ‫غیطذَضاکی است اًغَض کِ هعبٍى ضٍاثظ کابض ٍظیاط‬ ‫تعبٍى‪ ،‬کبض ٍ ضفبُ اجتوبالی گفتِ حاساقال حاقاَ ٍ‬ ‫زستوعز ثب تَجِ ثِ ضبذﺺ ّب هطکاع اهابض ایاطاى ٍ‬ ‫ثبًﮏ هطکع ثب حضَض ضطکب اجتوبالی ٍ ًوبیٌسگابى‬ ‫کبضگطیی ٍ کبضفطهبیی تعییی ذَاّس ضس ٍ اهیس اسات‬ ‫ثطاسبس کبضضٌبسی صَضت گطفتِ ٍ حضاَض فاعابالًاِ‬ ‫ًوبیٌسگبى کبضگط ٍ کبضفطهبیای‪ ،‬حاساقال حاقاَ‬ ‫کبضگطاى زض سبل ‪ 9۰۴9‬تبهیی کٌٌاسُ زغاسغاِ ّاب ٍ‬ ‫هعیطت ظًسگی کبضگطاى ثبضس زض ضٍظّب اذیط‪ّ ،‬عیٌِ‬ ‫هبّبًِ سجس هعیطت ذبًَاضّب کبضگط ‪ ۸‬هیالایاَى ٍ‬ ‫‪ّ ۹۷۹‬عاض تَهبى تعییی ضس ثب ایی حبل کابضضاٌابسابى ٍ‬ ‫فعبالى حَظُ کبض ٍ هقبهبت کبضگط ثط ایی ثبٍضًس کاِ‬ ‫ّعیٌِ ّب سجس هعیطت کبضگطاى ثیص اظ ایای هایاعاى‬ ‫است چٌبًچِ ًبصط چوٌی ‪ -‬کبضضٌبس حاَظُ کابض ‪-‬‬ ‫تبکیس زاضز کِ سجس هعیطت کبضگطاى ثب زضًظط گطفاتای‬ ‫ّعیٌِ ّب اهَظش‪ ،‬ﭘَضبک ٍ ایبه ٍ شّبه ثیطتط اظ‬ ‫ایی ضقن است ٍ اگط اى ضا ثب ایتن ّب اال م ضاسُ اظ‬ ‫سَ سبظهبى جْبًی کبض هحبسجِ کٌین‪ ،‬ثبالتط ذاَاّاس‬ ‫ضفت ثِ گفتِ ٍ ‪ ،‬زض سبلْب اذیط اللیطغن ت ش ّاب‬ ‫صَضت گطفتِ اظ سَ ضطکب اجتوبالی ثطا هحبسجاِ‬ ‫ٍ تعییی ّعیٌِ سجس هعیطت‪ً ،‬تَاًستِ این ثِ سجاس کاِ‬ ‫ثطا هعیطت کبضگطاى تعطی کطزین‪ً ،‬عزیﮏ ضَین‬ ‫فتح اهلل ثیبت ‪ -‬فعبل کبضگط ‪ -‬زض گفت ٍ گَ ثب ایسٌاب‬ ‫هعتقس استۺ زض ثحث حقَ ٍ زستوعز کبضگطاى‪ ،‬سجس‬ ‫هعیطت حبﺋع اّویت است ٍ اگط سجس هعیطت ثاِ عاَض‬ ‫ٍاقعی تعییی ضَز‪ ،‬کبضگطاى ثاِ ذاظ فاقاط ًاعزیاﮏ‬ ‫هیضًَس‬ صفحه 1 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫چْاسشٌبِ ‪02‬بْوی ‪ 9 * 0222‬فَسیِ ‪ 7 * 0200‬سجب ‪ * 0221‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَص ای یٌجی ایل ) * شواسُ ( سایی ) ‪3213 :‬‬ ‫هقایِ‬ ‫تیک تاک ساعت تزای تاسگشت‬ ‫تِ تزخام‬ ‫پس اص یاصدُ سٍص تٌفس دس هزاکشات ٍ سایاضًای‬ ‫سیاسی ّیات ّای هزاکشُ کٌٌذُ دس پایتخات ّاا‪،‬‬ ‫هزاکشُکٌٌذگاى سٍص سِشٌبِ بِ ٍیی باصخاَاّاٌاذ‬ ‫گشت‪.‬‬ ‫قساز اغت مرا سا دوز هؿتم اش امسوش دز غًوح‬ ‫بزؾنبغ اش غس گسفته ؾود و ثوٓود اش ان دز‬ ‫چبزچوه دیدازهب دوخبنجه و چونودخوبنوجوه دز‬ ‫غًح مٓبونبن مرا سا دنجبل ؾود‪ .‬دز ْی حوبل‬ ‫پیؽ ثین م ؾود ه مرا سا یجق چند هوفوتوه‬ ‫اخیس میبن هیب هوب ایوسان و ‪ ۹+۱‬خوبزج اش‬ ‫چبزچوه ایػیون مؿتسک ثسخب نیوص ثوسگوصاز‬ ‫ؾود‪.‬‬ ‫تب نون یسفی توانػتهاند دز شمینه نگبزؼ متو و‬ ‫نصدیا سدن دیدگبههب دز مونووْوب اقولو‬ ‫پیؿسفت قبث توخد ثه دغت اوزدند‪ .‬ا نوون اش‬ ‫میصان پسانتصهب و موازد اخت ف بغته ؾده اغوت‬ ‫و دز زاثًه ثب دو موونووِ زاغوتو اشموبیو و‬ ‫تهای هب ه دز دو هفته اخیس موزد ثواوث ثووده‬ ‫اغت‪ ،‬پیؿسفتهب قبث م حُها ثه دغت امده‬ ‫اغت‪ .‬امب دز حوشههب زفّ تاسیمهب و اقوداموب‬ ‫هػته ا هنوش ثه تکایاب غیبغ یس هب نویوبش‬ ‫اغت‪.‬منبثّ نصدیا ثه هیب مرا سه ننوده ایوسان‬ ‫تکسیح دازند ه ثه یوز ل چبزچوه و تکویس‬ ‫توافق ندبی دز حبل حبنس زوؾو و مؿوموف‬ ‫اغت و دز قوزت ه یس هب مابث ثوه ویوطه‬ ‫امسیکب دز زوشهب ات تکایاب ‪،‬ش زا اتموبذ‬ ‫سده ثبؾند‪ ،‬م توان ثه توافا مسن الوًوسفویو‬ ‫دغت یبفت‪.‬دز چند زوش گورؾوتوه‪ ،‬ؿووزهوب‬ ‫ازوپبی ْهو ثسخب و امسیکب مددد ثوه اْواوبل‬ ‫فؿبز ثه مرا سه نندگبن ایسان ثسا ثبشگؿت ثوه‬ ‫ثسخب و اخسا تٓددا هػته ا ثسخوبمو زو‬ ‫اوزده اند و ثه تکساز مونّ تٓیی نسه ا‪،‬خو‬ ‫ثسا پبیبن مرا سا پسداختند‪ .‬ایوسان اش اثوتودا‬ ‫سده اغت وه‬ ‫ؾسوِ مرا سا دز اذزمبه اْ‬ ‫مرا سا زا دز فهبی منًا و خد پیؽ مو‬ ‫ثسد‪ .‬ثه ْ وه مونوِ ثبشگؿت ثه ثسخب ثب تووخوه‬ ‫ثه تاو‪ ،‬ز داده دز غه غبل گرؾته ان قودز‬ ‫ثبشگؿت ثه ثسخب زا پیچیده و غمت سده اغوت‬ ‫ه ؿبندن مرا سا دز مادودیت هب شموبنو‬ ‫م تواند ثه یوز ل زوند گفت وگووهوب زا ثوب‬ ‫چبلؽ خد مواخه ند‪.‬امسیکوب و غوه ؿووز‬ ‫ازوپبی دزثوبزه شموبن گوسیوص هػوتوه ا ایوسان‬ ‫غبلدبغت ه مغبلًه م نند‪ .‬غوبلودوبغوت وه‬ ‫امسیکب و اغسایی ثس زو ای مػبله موبنووز مو‬ ‫دهند ه ایسان ؾؽ مبه تب غبخت ثاوت فوبقولوه‬ ‫دازد و هنوش ای شمبن فوسانوسغویوده اغوت‪ .‬ایو‬ ‫ؿوزهب ثب ای تجلیغب غٓ دازند مونوِ ایوسان‬ ‫زا ثه ْنوان مػبله ا خدبن شنده نگوه دازنود توب‬ ‫اهدا و ثسنبمه هب خودؾبن زا توخیه وسده و‬ ‫پیؽ ثجسند امب ایسان ثه فٓبلیت هبیؽ یجق ثوسنوبموه‬ ‫زیص داخل خود و نیص تات نُبز اضانع ثیو‬ ‫الالل انسض اتا ادامه داده اغت و تب نون هوم‬ ‫ؿویوده ؾودن ان‬ ‫هیچ نؿبنه ا اش ثه اناوسا‬ ‫گصازؼ نؿده اغت‪ .‬ثب ای حبل ای ؿووزهوب دز‬ ‫زوند مرا سا احیب ثسخب غٓ دازند ثوب غوو‬ ‫اغتفبده اش ای ْنوان غبختگ ‪ ،‬فٓبلیت هب هػتوه‬ ‫ا تات نُبز ایسان زا خًسنبک خلوه دهند توب‬ ‫ثب اْابل فؿبز اش ای یسیق‪ ،‬ایسان اش خواغته هوب‬ ‫خود ْات نؿین ند‪.‬‬ ‫امب اقً ح شمبن گسیص هػوتوه ا اقوًو حو‬ ‫یساح ؾده ثب مابغجب فسن اغت ه نه تنودوب‬ ‫میبن امسیکب و اْهب گسوه ‪ ،۹+۱‬ثلکه حت ثیو‬ ‫بزؾنبغبن امسیکبی نیص دز موزد ناوه مابغوجوه‬ ‫نُس وخود دازد و چنیو‬ ‫ای شمبن فسن اخت‬ ‫مابغجبت نا تواند مجنب تکایمگیس و ْواو‬ ‫دز وی ثبؾد‪.‬امسیکب و غه ؿووز ازوپوبیو دز‬ ‫حبل متوقٓبنه ثه ایسان ثسا توافق فؿبز م اوزند‬ ‫ه خودؾبن هیچ اثتکبز ْا و ایوده مؿوموکو‬ ‫ثسا غسْت دادن ثه زوند مرا سا ثه بز نواو‬ ‫گیسند‪ .‬هم چنی ای امسیکب ثووده اغوت وه اش‬ ‫ثسخب خبزج ؾده و مػئول ونٓیت نون اغوت‬ ‫ثنبثسای غدم ْاده تکواویواوب غوموت ثوسا‬ ‫ثبشگؿت ثه ثسخب ثس دوؼ اموسیوکوبغوت‪ .‬اگوس‬ ‫دولت ثبیدن ثسا ثبشگؿت ثه ثسخب خد اغوت‬ ‫ثبید نػجت ثه ثسداؾت بم تاسیم هب ثسخوبمو‬ ‫و تاسیم هب شمبن تسامپ و ازایه تهاویو هوب‬ ‫‪،‬ش ه اخسا تٓدداتؿبن ثه خوث و موثس اندوب‬ ‫ؾود پیؽ قد ؾود‪.‬ثسخو اش دیوپولواوب هوب و‬ ‫زغبنههب غسث ثس ای مػبله تب ید دازند وه ثوب‬ ‫ثبشگؿت هیب هب ثه وی احتواوب‪ ،‬اخوسیو دوز‬ ‫مرا سا زا ؾبهد خواهیم ثود‪ .‬دز ْویو حوبل‬ ‫غیبغت اقول ایسان اش اثتدا ای ثوده اغوت وه‬ ‫مو ک موورا ووسا ‪ ،‬ثووبیوود موونووبفووّ‪ ،‬اقووول و‬ ‫دغتوزالٓا هب مرا سات ثبؾد و شمبن دغتیبثو‬ ‫ثه توافق ثه تثمی ؾدن ای اقول ثػوتوگو دازد‪.‬‬ ‫ثنبثسای احتابل دغتیبث ثه توافق دز ای ماًّ‪ ،‬ثوه‬ ‫میصان امبدگ و ازاده یس مابث ثوسا اتوموبذ‬ ‫تکایاب ‪،‬ش خکوقب دز حوشه تاوسیوم هوب و‬ ‫دغت ثسداؾت اش خواغتههب غیسواقّثویونوبنوه ثوه‬ ‫ویطه دز ازتجبو ثب دغتبوزدهب ْلواو ایوسان دز‬ ‫حوشه هػتها ثػتگ دازد‪.‬‬ ‫تین هزاکشُ کٌٌذُ دس هسیش دسستی گام بشهیداسد‪،‬‬ ‫خَاستِّای ایشاى شفاف ٍ سٍشی است‬ ‫قائن هقام دبیشکل جااها اِ اسا های‬ ‫هٌْذسیی با تاکیذ بش ایاٌا اِ ایاشاى‬ ‫هی داًذ اص هزاکشات چِ هی خَاّاذ‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬دیپلوات ّای جوَْسی اس هی‬ ‫ایشاى دس ّوَاسُ دس هسیش هازاکاشات‬ ‫پافشاسی صیادی بشای حفظ هٌافع هلی‬ ‫اًجام هی دٌّذ ٍ تاا سسایاذى باِ‬ ‫خَاستِ ّای بش حق ایاشاى کاَتااُ‬ ‫ًویایٌذ‪.‬‬ ‫ْلیسنب خدػتهپوز دز گفتوگوو ثوب‬ ‫خجسنگبز احصاه ایسنب دز موزد ثسخو‬ ‫مٓبفویوت هوب ثوسخوبمو اش غوو‬ ‫امسیکبی هب گفت‪ :‬هواوبنوًووز وه‬ ‫وشیساموزخبزخه و غوبیوس مواوبموب‬ ‫ؿوزمبن دز ایو خکووـ اْو‬ ‫مونّ سدند‪ ،‬ای اقدامب اموسیوکوب‬ ‫بف نیػت و ثه لواوبٌ وبز وسد‬ ‫دزد اش تاسیمهب ونّ ؾده ْلویوه‬ ‫ایسان دوا نا ند‪.‬قبئم ماب دثیوس و‬ ‫خبمٓه اغ مو مودونودغویو افوصود‪:‬‬ ‫امسیکبی هب ثبچسأ غجص نؿوبنودن ثوب‬ ‫افکبز ْاوم ثبش زوان م نند توب‬ ‫اینًوز ثه تیم مرا سه ننده ایسانو و‬ ‫غبیس ؿوزهب الاب نند ه انهوب ثوه‬ ‫دنجبل ثه غساندب زغیودن مورا وسا‬ ‫هػتند امب دز واقّ انهب ثه دنجبل منبفّ‬ ‫خود و تبثیسگراز ثوس ؿووزهوب‬ ‫همپیابن خوود دز مورا وسا ویو‬ ‫هػتند‪.‬و ثوب توب ویود ثوس ایونوکوه‬ ‫دیپلاب هب و مورا وسه ونونودگوبن‬ ‫خادوز اغ م ایسان ثب هوؾیبز و‬ ‫حفٍ منبفّ مل ثه پب میص مرا سه ثوب‬ ‫غسه م زونود‪ ،‬یوبداوز ؾود‪ :‬تویوم‬ ‫مرا سه ننده ؿوزموبن ثوس اغوبظ‬ ‫د تسی تٓسیف ؾده غیبغت خبزخ‬ ‫ؿوز ه توغى ؾوزا ْبل امنیوت‬ ‫مل و زهجس مُٓم انا ه تسغیم ؾده‬ ‫اغت‪ْ ،‬ا م نند‪.‬ای فٓبل غیبغو‬ ‫دز پووبغ و ثووه ای و پووسغووؽ ووه‬ ‫ثبشگسداندن ثوسخو موٓوبفویوت هوب‬ ‫ثسخبم توغى ایبلت متاده امسیوکوب‬ ‫چه تبثیس ثس دوز ثٓود مورا وسا‬ ‫وتوافق احتابلو دازد‪ ،‬ثویوبن وسد‪:‬‬ ‫تاسیمهبی شیبد پع اش پویوسوش‬ ‫انا ه اغ م ثس مسد ایسان اْواوبل‬ ‫ؾده اغت ه تاسیمهب ثسخبم خص‬ ‫وچک اش اندب حػبه مو ؾوود و‬ ‫امسیکبی هب نا توانند اش ای یوسیوق‬ ‫ثه ایسان ثسا امتیبشگویوس اغوتوفوبده‬ ‫نند‪.‬‬ ‫قبئم ماب دثیس خوبموٓوه اغو مو‬ ‫مدندغی گفت‪ :‬خواغته خواودووز‬ ‫اغ م ایسان ثسداؾوتوه ؾودن هواوه‬ ‫تاسیم هب َبلواوبنوه اغوت وه ثوه‬ ‫ثدبنه هب واه ثس مسد مب تواواویو‬ ‫ؾده اغت‪ .‬اگس ثه تبه‪ ،‬مواوب‪، ،‬‬ ‫خبیسا و اَدبزا مابمب پیوؿویو‬ ‫امسیکبی زخوِ ؾود متوخه خواهیم‬ ‫ؾد ه نُس امسیکبی هب هیچ وقت ثس‬ ‫تٓبم ثب خادوز اغ م ایسان نجوده‬ ‫اغت‪ ،‬ثلکه هایؿه نُس ندوبیو انودوب‬ ‫ثسانداش خادوز اغ م و اذیت و‬ ‫اشاز مسد ایسان ثوده اغت‪.‬‬ ‫خدػتهپوز ثب ثیبن اینکه امسیکبی هوب‬ ‫اخباس کَتاُ‬ ‫* اهیز سیاری‪ :‬تزای تاهیی تدْیشات هحتاج‬ ‫دیگزاى ًیستین‬ ‫مٓبون هابهنگ ننده ازتؽ خاودووز اغو مو‬ ‫ایسان ثب ثیبن اینکه ثسا تبمی تدودویوصا مواوتوبج‬ ‫دیگسان نیػتیم‪ ،‬گفت‪ :‬امب زاح هواووازه توب ویود‬ ‫خبـ ثس خود فبی و غبخت تودودویوصا ثوومو‬ ‫داؾتند‪ .‬پبیگبه ای ِ زغوبنو ازتوؽ خواودووز‬ ‫اغ م ایسان‪ ،‬امیس دزیبداز حجیوت ا غویوبز دز‬ ‫حبؾیه مساغم تددید میثب فسمبندهبن و وبز ونوبن‬ ‫نیسوهب مػلح ثب ازمبن هب ثنیبنگراز جیس اناو ه‬ ‫اغ م دز مسقد مًدس امب زاح ‪ ،‬نا توجوسیوا‬ ‫ایب ا دهه فدس ثب ثیبن اینکه ثسا تبمی تددویوصا‬ ‫ماتبج دیگسان نیػتیم‪ ،‬گفت‪ :‬امب زاحو هواووازه‬ ‫تب ید خبـ ثس خود فبی و غبخوت تودودویوصا‬ ‫ثوم داؾتند‪.‬‬ ‫* اخزای پزٍصُ ّای تشرگ صٌعتی‪ً ،‬سخهخِ‬ ‫اقتصاد هقاٍهتی است‬ ‫زوش ثب مؿت اهنی و دز مآً ثوب‬ ‫دغتکؽ مومواولو ثوه مکوب موب‬ ‫م ایند‪ ،‬خبیسنؿبن سد‪ :‬اغوتوساتوط‬ ‫خادوز اغ م ایسان ثبید ثس مجنوب‬ ‫غه اق ْص ‪ ،‬حکات و مکلواوت‬ ‫دز غیبغت خبزخ ثبؾد‪ .‬اب اینوکوه‬ ‫ؾبهدیم ه دیپلاب هب مب دز مػیوس‬ ‫مرا سا پبفؿبز شیبد ثسا حفٍ‬ ‫منبفّ مل اندب م دهند و تب زغیودن‬ ‫ثه خواغته هب ثس حق خوود ووتوبه‬ ‫نا ایند و هاوازه دز مػیس دزغوتو‬ ‫گب ثسم دازند‪.‬‬ ‫تمت زوانچ ‪:‬‬ ‫تحشینّای ی جاًبِ علیِ ایشاى جٌایت علیِ بششیت است‬ ‫هجیذ تخت سٍاًچی سفیش ٍ ًوایٌذُ دائن ایاشاى دس‬ ‫ساصهاى هلل اظْاس داشت‪ :‬تحشینّای ی جاًبِ علایاِ‬ ‫هشدم ایشاى‪ ،‬بِ ٍیژُ تحشین ّای داسٍیای ٍ اقا م‬ ‫بششدٍستاًِ اعوال جٌایت اساًِ ای بشابش باا استا اا‬ ‫جٌایت علیِ بششیت است‪.‬‬ ‫تمت زوانچ غفیس و نابینده دائم ایسان دز غبشمبن‬ ‫مل متاد افصود‪ :‬هابنًوز ه زئویوع خواودووز‬ ‫ؿوزمبن دز غمنسان خود دز هفتبد و ؾوؿواویو‬ ‫اخ ظ مداّ ْاوم غبشمبن مل متاود گوفوت‪،‬‬ ‫تاسیم هب یکدبنجه ْلیه موسد ایوسان‪ ،‬ثوه ویوطه‬ ‫تاسیم هب دازوی و اق ثؿسدوغوتوبنوه‪ ،‬اْواوبل‬ ‫خنبیتکبزانه ا ثساثس ثب ازتکبه خنبیت ْلیه ثؿسیوت‬ ‫اغت‪ .‬ؿوزهب تاسیم ننده نجبید ثوسا چونویو‬ ‫خنبیب ؾنیّ ث مدبشا ثابنونود‪.‬نواوبیونوده دائوم‬ ‫ؿوزمبن دز غبشمبن مل گفت‪ :‬اقوداموب قودوس‬ ‫یکدبنجه‪ ،‬خواه دز قبلت تاسیم هب یکودوبنوجوه یوب‬ ‫اقدامب مادود ننده ه خآیت غیسنُبم زا ثوه‬ ‫ْنوان ثوموؿو اش یوا غویوبغوت گػوتوسده یوب‬ ‫غیػتابتیا هد قساز م دهد و ثبْث ایدبد دزد‬ ‫و زنح ثیؿتس مسد م ؾود‪ ،‬نام اؾکوبز حواوو‬ ‫ثی الال اش خاله حاو ثؿس و حاو ثؿسدوغتبنه‬ ‫ثی الالل اغت‪ .‬تمت زوانچ اَدبز داؾت‪ :‬هواوه‬ ‫تاسیم هب‪ ،‬یا خبنجه یب چونودخوبنوجوه‪ ،‬پویوبمودهوب‬ ‫نبمًلوث ثسا مسد ْبد دازند و ثهیوز نبمتنبغجو‬ ‫ثس ود بن‪ ،‬شنبن‪ ،‬غبلاندان‪ ،‬ثیابزان و فاسا توثثویوس‬ ‫م گرازند‪ .‬تاسیم هب هاچنی پیبمودهوب انػوبنو‬ ‫ؾدید زا ثه هاساه دازد‪ .‬دز ثاسان هاهگیس مبنند‬ ‫ووید‪ ،۹۱ -‬تاسیم هب پیبمدهب گػتسده ا زا ثوه‬ ‫دنجبل دازد و غ مت و شندگ موسد زا ثویوؽ اش‬ ‫دیگسان دز مٓسل خًس قساز م دهود‪.‬و انوبفوه‬ ‫سد‪ ْ :‬وه ثس ای ‪ ،‬فٓب‪،‬ن ثؿسدوغتبنه مٓواوو‪،‬ب ثوب‬ ‫مؿک ت مواخه م ؾوند ه دز مایى تات غلًه‬ ‫تاسیم هب بز نند‪ .‬اثسا نبخواغته چنی اقدامبتو‬ ‫م تواند مبنّ اش تاوی اا هب ثؿسدوغتبنه دز‬ ‫خبی هبی ه ثیؿتس موزد نیبش اغت‪ ،‬ؾود و توبثویوس‬ ‫ممجس ثس نیبشمندان خواهد داؾت‪.‬غفیس ایوسان دز‬ ‫غبشمبن مل متاد ادامه داد دز حبل وه موبده ‪۱۹‬‬ ‫منؿوز غبشمبن مل ‪ ،‬مدوش اْابل تاسیم ثه ؾووزا‬ ‫امنیت اًْب م ند‪ ،‬امب ای اختیبزا ذی مبده ‪۴۱‬‬ ‫منؿوز ه تب ید دازد‪ ،‬ؾوزا امنویوت دز انودوب‬ ‫وَبیف خود مًبثق ثب اهدا و اقول غبشمبن ملو‬ ‫متاد ْا خواهد سد مادود ؾده اغت‪.‬‬ ‫امیسْجداللدیبن‪:‬‬ ‫ؾامبن ‪:‬‬ ‫غش بایذ دس حَصُ یغَ تحشینّا‬ ‫تصوین جذی ٍ هَرش اتخار کٌذ‬ ‫بذٍى خشٍ ٍاشٌگتی اص تَّوات‪،‬‬ ‫هسیش هزاکشات ٍیی ّوَاس ًویشَد‬ ‫دبیش شَسای عایی اهٌیت هلی با اشاسُ باِ‬ ‫ٍعذُ ّای بی پشتَاًِ اهشی اا دس سًٍاذ‬ ‫هزاکشات ٍیی‪ ،‬گافات‪ :‬باذٍى خاشٍ‬ ‫ٍاشٌگتی اص تَّوات کاٌاًَای‪ ،‬هسایاش‬ ‫هزاکشات ٍیی ّوَاس ًویشَد‪.‬‬ ‫دزیبثبن ْل ؾواوموبنو دز توویویوتو‬ ‫نوؾت‪ :‬دولت فٓل امسیکب تب نون ثب تداو غیبغت فؿبز حدا وثوس توساموپ‬ ‫ْلیه ایسان ت ؼ سده اهداف زا ه او ثب قلدز نتوانػت مااق ند‪ ،‬ثوب ازائوه‬ ‫وْدههب ث پؿتوانه تبمی ند‪.‬دثیس ؾوزا ْبل امنیت مل تب ید سد‪ :‬ثودون‬ ‫خسوج واؾنگت اش توهاب نون ‪ ،‬مػیس مرا سا وی هاواز نواو ؾوود‪.‬ثوه‬ ‫گصازؼ ایسنب‪ْ ،‬ل ثبقس ‪ْ ،‬هو ازؾد تیم مرا سه ننده ؿوزمبن‪ ،‬ثه منُوز اش‬ ‫غسگیس مرا سا وی ‪ ،‬ثبمداد امسوش تدسان زا ثه ماکد وی توسک وسد‪.‬و‬ ‫قساز اغت قجح امسوش‪ ،‬ثب انسیکه موزا زییع ایػیون مؿتسک ثسخب دیوداز و‬ ‫گفتوگو ند‪.‬مرا سا وی هفته گرؾته ثه دلی مؿوز تیمهوب مورا وسه‬ ‫ننده ثب پبیتمت هب متوقف ؾده ثود‪.‬مرا سه نندگبن دز زوشهوب گورؾوتوه‬ ‫غسگس تکای پیؽنویع مت توافق و تکواویوم گویوس دز مووزد ثوسخو‬ ‫مونوْب اخت ف ثودهاند‪ .‬قسیت ثه اتوفوب هویوب هوب اذْوبن دازنود وه‬ ‫گفت وگوهب ثه زغم پیچیدگ ثسخ مػبئ زو ثه خلو و دز مػویوس پویوؿوسفوت‬ ‫اغت‪.‬دوز هؿتم مرا سا زفّ تاسیمهب اش ‪ ۶‬د موبه ‪ ۹۱۲۲‬اغوبش ؾوده و‬ ‫خادوز اغ م ایسان تب ید دازد هسچادز یس مابث امبدگ خود توس‬ ‫ثسا لغو تاسیمهب داؾته ثبؾد و ازاده خد تس ثسا پریسؼ غبش و وبزهوب‬ ‫مد نُس ایسان دز لغو تاسیم هب داؾته ثبؾد شمبن دغت یبث ثوه تووافوق نودوبیو‬ ‫وتبهتس خواهد ؾد‪.‬‬ ‫حسیی اهیشعبذایلْیاى ٍصیاش اهاَس‬ ‫خاسجِ ایشاى دس سایضًی ٍ تبادل ًظش‬ ‫تلفٌی با ٍاًگ ای عضاَ شاَسای‬ ‫دٍیتی ٍ ٍصیش اهَس خاسجاِ چایای‬ ‫تاکیذ کشد کِ غش بایذ دس حاَصُ‬ ‫یغَ تحشینّا تصوین جذی ٍ هاَراش‬ ‫اتخار کٌذ ٍ فاصلِ ه ٌاداس خَد سا با‬ ‫سیاستّای ش ست خَسدُ دٍیت قبلی اهشی ا ًشاى دّذ‪.‬‬ ‫وشاز اموز خبزخه‪ ،‬امیسْجداللدیبن وشیس اموز خبزخه ایسان و وانگ ا ْهوو‬ ‫ؾوزا دولت و وشیس اموز خبزخه چی دز تابظ تلفن دزخکوـ منبغوجوب‬ ‫دو خبنجه‪ ،‬زوند مرا سا هػتها وی و تاو‪ ،‬ثی الالل تجبدل نُس سدند‪.‬‬ ‫وشیس اموز خبزخه چی اَدبز سد خدبن ؾبهد زویداد ؾگفت انگیص و امو‬ ‫خواهد ثود و امیدوازیم وزشؾکبزان ایسان نیص دز ای ثبش هب ثی الاللو ثوه‬ ‫نتبیح خوث دغت پیدا نند‪.‬وانگ ا ثب اؾبزه ثه نبمه د تس زئیػ ثه ؾ خیو‬ ‫پینگ دز خکوـ زواثى پک و تدسان‪ ،‬اْ امبدگ سد زواثى دو خوبنوجوه‬ ‫دز هاه شمینه هب گػتسؼ و تٓایق یبفته و هاکبز و هابهنگ دو ؿووز دز‬ ‫مػبئ منًاه ا و ثی الالل ثیؽ اش پیؽ تاویت ؾود‪.‬امیسْجداللدیوبن نواو‬ ‫تؿکس و قدزدان اش مونّ حابیت دولت چی دز مرا سا ویو ثوسا لوغوو‬ ‫تاسیمهب‪ ،‬نا تجیی غیبغت هب ایسان‪ ،‬ثس نسوز واقّ ثیونو یوس هوب‬ ‫غسث تب ید سد‪.‬وشیس اموز خبزخه ایسان تکسیح سد ه یس غسث ثبیود دز‬ ‫حوشه لغو تاسیم هب تکایم خد و موثس اتمبذ ند و فبقله مٓنبداز خود زا ثوب‬ ‫غیبغتهب ؾکػت خوزده دولت قجل امسیکب نؿبن دهد و ای مونوِ ثب لغو‬ ‫لیه تاسیم هب مغبیس ثب ثسخب و اقدا خد دز حوشه ازائه تهاویو مواوکو‬ ‫خواهد ؾد‪.‬‬ ‫وشیس ؿوز‪:‬‬ ‫اصادساصی حشین سَاحل کشَس با قاط یت‬ ‫اداهِ هییابذ‬ ‫ٍصیشکشَس گفت‪ :‬اصاد ساصی حشین سَاحل شواایای‬ ‫کشَسحسب دستَس صشیح سییس جوَْس ‪ ،‬با قاط یات‬ ‫ٍ سٍال قاًًَی اداهِ هییابذ‪.‬‬ ‫احاد وحید افصود‪:‬هاکبز دغتگبههب دولوتو‬ ‫ثسا اشادغبش حسیم غواح ؾابل مًلوه ثووده‬ ‫و پیوؿوسفوت قوبثو مو حوُوه ا داؾوتوه اغوت‪.‬‬ ‫و ثب اؾبزه ثه فسقت ‪ ۴۲‬زوشه زییع خادوز ثسا‬ ‫اشادغبش غواح ؾابل ؿوز افصود‪:‬پیؽ ثین مب‬ ‫ای اغت دز هابن فوسقوت ‪ ۴۲‬زوشه اشادغوبش‬ ‫غواح ؾابل ثه پبیبن ثسغد‪.‬وشیس ؿوز دز اداموه‬ ‫گفت‪ :‬اغتبندازان زو اشادغبش غواح نوُوبز‬ ‫دازند و اقساز دازیم دز ای موزد قبنون ثدون م و‬ ‫بغت ثب هد تبمی منبفّ ْاوم اخسا ؾود‪.‬‬ ‫سیاسی‬ ‫‪2‬‬ ‫اشادغوووبش حوووسیوووم غوووواحو و خووونووووثو و‬ ‫وحید گفت‪ :‬ثب وخود انکوه مػوبلوه اشادغوبش‬ ‫ؿووز انوچونوبن خود و‬ ‫حسیم غواح خنوث‬ ‫چؿاگیس نیػت ول دزثسخ منبیق غبحل اغوتوبن‬ ‫هسمصگبن اشادغبش غواح ؾوسوِ ؾوده اغوت‪.‬‬ ‫وشیس ؿوز گفت‪:‬خوؾجمتبنه دز غوواحو اغوتوبن‬ ‫خوشغتبن موازد اش تٓد ثه غواح و نوسوز‬ ‫اشادغبش حسیم انبن تب نون گصازؼ نؿده اغوت‬ ‫ول چنبنچه موازد اش تکوس حوسیوم غوواحو‬ ‫وخووود داؾووتووه ثووبیوود ثووب ان ثووسخوووزد ووسد‪.‬‬ ‫و ثب اؾبزه ثه اشادغبش حسیم و ثػوتوس زودخوبنوه‬ ‫هب ؿوز اش غبخت و غبش غیسمدبش ثوه خکووـ‬ ‫وه‬ ‫دز ثػتس زودخبنه سج گفت‪ :‬تمسیت ثنبهبیو‬ ‫دز حسیم ثب ثػتس زودخبنه هب غبخته ؾوده اغوت ثوب‬ ‫هابهنگ دغتگبه قهبی ؾسوِ ؾده اغت‪.‬‬ ‫نسوز خلوگیس اش وزود پػبه هب پتسوؾیاو‬ ‫هب ثه خوز موغ وشیس ؿوزدز ثبشدید دزیوبیو اش‬ ‫خوزموغ ثه خجسنگبز ایسنب گفت‪ :‬پتسوؾیاو هوب‬ ‫منًاه ثبید یجق قبنون ثه مػئولیت هب اخوتواوبْو‬ ‫خود ْا نند واش وزود پػبه هب قنوٓوتو ثوه‬ ‫اثدب غبحل خلیح فبزظ و خوز موغ خلوگیس‬ ‫نند‪.‬‬ ‫نبئت زئیع مدلع ؾوزا اغ م ثب ثیوبن ایونوکوه‬ ‫اخسا پسوضه هب ثصزگ پیؿسان قنٓت اقدام دز‬ ‫زاغتب اخسا نػمه اقتکبد مابومت اغت گوفوت‪:‬‬ ‫دولت ثب ای اقدا پیوند اقتکبد و مرا سا زا قوًوّ‬ ‫سد‪ْ .‬جدالسنب مکس دز گفتوگو ثب خوجوسنوگوبز‬ ‫غیبغ ایسنب اَدبز سد‪ :‬اخسا پسوضههوب ثوصزگ‬ ‫قنٓت نؿبن دهنده ای اغت وه دولوت تووغوٓوه‬ ‫اقتکبد ؿوز زا ثه مرا سا و مػبئو خوبزخو‬ ‫پیوند نداده اغت و مًبثق نػمه اقتکبد مواوبوموتو‬ ‫حس ت م ند‪.‬‬ ‫* ایزاى ٍ فٌالًد تز ضزٍرت ًتیدِ تهش‬ ‫تَدى هذاکزات ٍیی تاکید کزدًد‬ ‫وشیسان اموز خبزخه ایسان و فن ند نا تجبدل نوُوس‬ ‫دزثبزه اخسی ونٓیت مرا سا وی ‪ ،‬ثس نوسوز‬ ‫نتیده ثمؽ ثودن مرا سا ثه ناو ه منودوس ثوب‬ ‫ثبشگؿت تابم یسفی ثه اخسا بمو توٓودودا‬ ‫مندزج دز توافق هػته ا ؾود‪ ،‬تب ید سدند‪.‬‬ ‫پخایخاى‬ ‫* اٍلیاًَف‪ :‬پٌح دقیقِ تا خخ‬ ‫هذاکزات ٍیی فاصلِ دارین‬ ‫میمبئی اولیبنو زئیع هیب زوغ ونابینده دائم‬ ‫فدزاغیون زوغیه دز غبشمبنهب ثی الالل دز ویو‬ ‫گفوت‪ :‬زوند مرا سا ثسخب ثه خى پبیبن نصدیوا‬ ‫ؾده و یا غند ندبی ‪ ۴۲‬قفاها دز موزد احیب‬ ‫توافق دز زو میص مرا سه امبده ؾده اغت‪.‬‬ ‫* اخزای پزٍصُ ّای تشرگ صٌعختخی در‬ ‫راستای خٌثی ساسی تحزینّاست‬ ‫ْهو ایػیون قنبیّ و مٓوبدن مودولوع اخوسا‬ ‫پسوضههب پیؿسان قنٓت زا دز زاغتب خنث غبش‬ ‫تاسیم هب و دغت یبث ثه نوس زؾود ‪ 8‬دزقود‬ ‫ازشیبث سد و گفت‪ :‬ثب ایودوبد حوس وت پوویوب‬ ‫اقتکبد پؿت تیم مرا سه ننده ایوسانو دز ویو‬ ‫گس م ؾود‪.‬لًفا غیبهکل گوفوت‪ :‬دولوت ثوب‬ ‫تاویت شیسغبخت هب اقتکبد ؿوز دز اغوتوبنوه‬ ‫مرا سا گب مدا دز زاغتب ایدبد پؿتوانه ثوسا‬ ‫مرا سه نندگبن دز وی ثسداؾته اغت‪.‬‬ ‫* دستگاُّای اهٌیتی ٍ اطالعاتی در هخَرد‬ ‫اًتصاب هدیزعاهل تاًک خصَصی تَضیح دٌّد‬ ‫ْهو ایػیون امنیت مل و غویوبغوت خوبزخو‬ ‫مدلع ؾوزا اغ م گفت‪ :‬دغتگبههب امنیت و‬ ‫ای ْبت ثبید دز موزد چگونگ انوتوکوبه یوا‬ ‫مدیسْبم ثبنا خکوق توونویوح دهونود‪.‬خوواد‬ ‫سیا قدوغ ْهو ایػیوون امونویوت مولو و‬ ‫غیبغت خبزخ مدلع ؾووزا اغو مو اَودوبز‬ ‫داؾت‪ :‬دغتگبه هب امنیت و ای ْبت ثبید دز موزد‬ ‫چگونگ انتکبه یا مدیسْبم ثبنا خکوقو‬ ‫تونیح دهند ه چگونه و منکوه ؾده و تثییدیه‬ ‫حساغت ای فسد چگونه اخر ؾده اغت دز حبلیکوه‬ ‫و ثیؽ اش ‪ ۴۲‬غفس ثه لندن داؾته اغت‪.‬‬ ‫* طحاى ًظیف‪ :‬اًقالب اسالهی تِ یخک‬ ‫حزکت خْاًی تثدیل شدُ است‬ ‫غمنگو ؾوزا نگدجبن گفت‪ :‬انا ه اغ م اش‬ ‫مسشهب خغسافیبی ایسان هم فساتس زفته و ثوه یوا‬ ‫حس ت خدبن تجدی ؾده اغوت‪ .‬هوبد یواوبن‬ ‫نُیف گفت‪ :‬انا ه اغ م مب تندب ؾکػت یوا‬ ‫قدز غیبغ و اغتاساز یا نُب غیبغ ثه خوب‬ ‫ان زضیم قجل نجود ثلکه انا ه اغ م یا تو ؼ‬ ‫مادظ ثسا حب ایت ازشؼ هب الد و اغ م و‬ ‫هاچنی شمینه غبش ثسا نبثود اغتٓاوبزگوسان و‬ ‫غلًهگسان ثود‪.‬‬ ‫* اقدام اًقالتی دٍلت تزای تعییی تکلیف هخزخخ‬ ‫صدٍر سٌد خَدرٍ هزدم را اس تالتکلیفی ًدات داد‬ ‫زئیع ایػیون ؾوزاهب و غیبغت داخل مودولوع‬ ‫گفت‪ :‬اقدا انا ث دولت ثسا تٓیویو توکولویوف‬ ‫مسخّ قدوز غند خودزو مسد زا اش ثو توکولویوفو‬ ‫ندب داد و هصینه هب قدوز غند خودزو زا نویوص‬ ‫بهؽ داد‪.‬‬ ‫* سٌگ اًداسی ّا ًْضت هلت ایخزاى را‬ ‫هتَقف ًویکٌد‬ ‫غمنگو وشاز اموز خبزخه دز ثویوبنویوه ا ثوه‬ ‫منبغجت چد و غومی دهه فدس پیوسوش انواو ه‬ ‫اغ م تب ید سد‪ :‬ایسان دز ماتودزتوسیو ؾوسایوى‬ ‫خود ثه غس م ثسد و دز منًاه غسه اغیب ثوه یوا‬ ‫ثبشیگس غیسقبث چؿمپوؾ و لنگس ثسا ثجب ثدل‬ ‫ؾده اغت‪.‬‬ ‫* قالیثاف‪ :‬اهضای ًْایی قزاردادّا تز اساس تصَیه‬ ‫هدلس است‬ ‫زییع مدلع ؾووزا اغو مو دز وا ونوؽ ثوه‬ ‫اَدبزا نابینده م یس گفت‪ :‬دولت هوب اثوتودا ثوه‬ ‫قوز موقت توافق م نند‪ ،‬امب امهوب نودوبیو‬ ‫قسازدادهب ثس اغبظ تکویت مدلع اغت‪.‬‬ صفحه 2 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫زیسگبُ‬ ‫هسیطهسئَل ‪ -‬هحوّس اضطاقی‬ ‫* صٌایع بصزگ باید بِ پسداوت عَازض‬ ‫االیٌدگی هجبَز شًَد‬ ‫قجک اعالْ ض‪ٟ‬شداس اجشیض عر‪ٛ‬اسؼ االیر‪ٙ‬رذٌری‬ ‫‪ٚ‬احذ‪ٞ‬بی غ‪ٙ‬عتی ثضسی ٌب‪ٞ‬ی ثب ‪ٕٞ‬ىبسی سربیرش‬ ‫سبصٔبٖ ‪ٞ‬بی د‪ِٚ‬تی ثر‪ ٝ‬ضر‪ٟ‬رشداسی ‪ٞ‬رب پرشداخرت‬ ‫ٕ٘ی ض‪ٛ‬د و‪ ٝ‬سبصٔبٖ أ‪ٛ‬س ٔبِیبای وط‪ٛ‬س ٔ‪ٛ‬ظف ث‪ٝ‬‬ ‫دسیبفت ایٗ ع‪ٛ‬اسؼ ‪ ٚ‬پرشداخرت اٖ دس ‪ٚ‬جر‪ٝ‬‬ ‫ض‪ٟ‬شداسی‪ٞ‬بی وط‪ٛ‬س است‪.‬‬ ‫ثب‪ٚ‬س ایٗ است و‪ ٝ‬ضر‪ٟ‬رشداسی ارجرشیرض دس ٔر‪ٛ‬سد‬ ‫ع‪ٛ‬اسؼ پشداخت ٘طذ‪ ٜ‬اص ‪ٚ‬احذ ‪ٞ‬ربی غر‪ٙ‬رعرتری‬ ‫ثضسی قّجىبس است ‪ ٚ‬ایٗ ٔکبِرجربت اص قرشیرک‬ ‫اداس‪ ٜ‬أ‪ٛ‬س ٔبِیبای ثبیذ دسیبفت ‪ ٚ‬ثر‪ ٝ‬ضر‪ٟ‬رشداسی‬ ‫پشداخت ٔی ضذ‪ .‬دسایٗ ٔیبٖ ض‪ٟ‬شداسی ٔ‪ٛ‬سدی اص‬ ‫ثی عّٕی ٘ذاسد ‪ ٚ‬دس ٘تیج‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬د‪ِٚ‬ت ‪ ٓٞ‬ثذ‪ٞ‬ىبسی‬ ‫٘ذاسد‪ .‬اٌش لشاس اسرت غر‪ٙ‬ربیرع ثرذ‪ٞ‬ری ضربٖ سا‬ ‫پشداخت و‪ٙٙ‬ذ د‪ِٚ‬ت ‪ ٚ‬داسایری ٔری ار‪ٛ‬ا٘رذ ثر‪ٝ‬‬ ‫ٔطٕ‪ِٛ‬یٗ ٔبِیبت االی‪ٙ‬ذٌی فطبس ‪ٚ‬اسد و‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫* ضییس زاًطگبُ ػلَم پعضکی تجطیع‪ :‬تَظیغ‬ ‫ػبزالًِ زض ثستطی کطًٍبییّب ضطٍضی است‬ ‫سئیس دا٘طٍب‪ ٜ‬عّ‪ ْٛ‬پضضىی اجشیض ثرب اضربس‪ ٜ‬ثر‪ٝ‬‬ ‫افررضایررص اررعررذاد ثسررتررشیرر‪ٟ‬رربی وررش‪٘ٚ‬رربیرری دس‬ ‫ارسثبیجب٘طشلی ٌفتۺ ا‪ٛ‬صیع عبدال٘‪ ٝ‬ثستشی‪ٞ‬ب دس‬ ‫ٔشاوض دسٔب٘ی ‪ ٚ‬ثیٕبسستب٘ی ثسیبسؾش‪ٚ‬سی است‪.‬‬ ‫* پٌج ّکتبض ظهیی ثرطای اررطای عرط‬ ‫سبهبًسّی سگ ّبی ثالصبحت تجطیع اذتصبظ‬ ‫یبفت‬ ‫جب٘طیٗ ٔعب‪ ٖٚ‬خذٔبت ض‪ٟ‬شی ‪ ٚ‬اجشایی ض‪ٟ‬رشداس‬ ‫اجشیض ٌفتۺ پ‪ٙ‬ج ‪ٞ‬ىتبس صٔیٗ ث‪ ٝ‬غ‪ٛ‬ست ٔحػر‪ٛ‬س‬ ‫ثشای اجشای قشح سبٔب٘ذ‪ٞ‬ی سً‪ٞ‬بی ثالغبحت‬ ‫اجشیض اختػبظ یبفت‪ .‬ی‪ٛ‬سف لر‪ٛ‬اْ دس جرّرسر‪ٝ‬‬ ‫ثش٘بٔ‪ ٝ‬سیضی ‪ ٚ‬اػٕیٓ ٌیشی دس خػ‪ٛ‬ظ سرً‬ ‫‪ٞ‬بی ثالغبحت اجشیض افض‪ٚ‬دۺ دس ایٗ صٔیٗ إربٔری‬ ‫أىب٘بت ٔ‪ٛ‬سد ٘یبص ٔب٘‪ٙ‬ذ اه ثشق ‪ٌ ٚ‬ربص ثرشای‬ ‫ٍ٘‪ٟ‬ذاسی ایٗ حی‪ٛ‬ا٘بت ٔ‪ٟ‬یب ضذ‪ ٜ‬است‪.‬‬ ‫* پَضص ضجرکرِ فربضراله ضرْرطی زض‬ ‫اشضثبیجبىضطقی ثبالتط اظ هیبًگیی کطَضی است‬ ‫ٔعب‪ ٖٚ‬ث‪ٟ‬ش‪ٜ‬ثشداسی ‪ ٚ‬ا‪ٛ‬سع‪ ٝ‬فبؾاله ضشوت اه‬ ‫‪ ٚ‬فبؾاله ارسثبیجبٖضشلی ٌفتۺ پ‪ٛ‬ضص ضجىر‪ٝ‬‬ ‫فبؾاله ض‪ٟ‬شی استبٖ حذ‪ٚ‬د ‪ ۷۴‬دسغذ ث‪ٛ‬د‪ ٚ ٜ‬اص‬ ‫ٔیبٍ٘یٗ وط‪ٛ‬سی اٖ ث‪ ٝ‬غ‪ٛ‬ست چطٍٕیش ثربالارش‬ ‫است‪ٚ .‬ی ثیبٖ وشدۺ وٕج‪ٛ‬د ٔ‪ٙ‬بثع اثری ٔر‪ٛ‬جرت‬ ‫ضذ‪ ٜ‬است اب ٍ٘ب‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬فبؾاله ٘یض اایریرش ور‪ٙ‬رذ ‪ٚ‬‬ ‫او‪٘ ٖٛٙ‬جبیذ فبؾاله ض‪ٟ‬رشی سا عربٔرّری ثرشای‬ ‫اِ‪ٛ‬دٌی ٔحیف صیست ث‪ ٝ‬ضٕبس ثیب‪ٚ‬سیٓ‪.‬‬ ‫* هؼبٍى استبًساض اشضثبیجبىضطقی‪ :‬تَسؼِ ثِ‬ ‫سطهبیِگصاضی ثرص ذصَصی ٍاثستِ است‬ ‫ٔعب‪ٕٞ ٖٚ‬رب‪ٞ‬ر‪ٙ‬رٍری أر‪ٛ‬س عرٕرشا٘ری اسرترب٘رذاس‬ ‫ارسثبیجبٖ ضشلی ٌفتۺ پیطشفت دس ٌرزضرتر‪ ٝ‬ثرب‬ ‫سشٔبی‪ٌٝ‬زاسی د‪ِٚ‬تی احمک ٔییبفت أب دس عػرش‬ ‫حبؾش ا‪ٛ‬سع‪ٙٔ ٝ‬بقک ث‪ ٝ‬سشٔربیر‪ٌ ٝ‬رزاسی ثرخرص‬ ‫خػ‪ٛ‬غی ‪ٔ ٚ‬طبسوت جٕعی سبو‪ٙ‬بٖ اٖ ٔ‪ٙ‬ربقرک‬ ‫٘یبص داسد‪ٚ .‬ی ثب ابویذ ثش ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬استفب‪ ٜ‬اص ظشفیت‪ٞ‬ب‬ ‫‪ٔ ٚ‬ضیت ‪ٞ‬بی ٘سجی دس ثرخرص ‪ٞ‬ربی الرترػربدی‬ ‫فش‪ٍٙٞ‬ی ا٘سب٘ی ‪ ٚ‬غیش‪ ٜ‬دس و‪ٙ‬بس سفع ٔ‪ٛ‬ا٘ع ثرشای‬ ‫احمک ا‪ٛ‬سع‪ ٝ‬ؾش‪ٚ‬سی است اػرشیرح ورشدۺ دس‬ ‫٘‪ٟ‬بیت ثبیذ سشٔبی‪ ٝ‬ثخص خػ‪ٛ‬غی ثشای ا‪ٛ‬سرعر‪ٝ‬‬ ‫ٔ‪ٙ‬بقک ٔختّف وط‪ٛ‬س جزه ض‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫* ثیص اظ ‪ ۱۱‬هیلیبضز ضیبل تسْیالت کطبٍضظی‬ ‫زض ػجتضیط پطزاذت ضس‬ ‫ٔذیشج‪ٟ‬بدوطرب‪ٚ‬سصی عرجرت ضریرشاصجرزه ‪ٚ‬‬ ‫پشداخت ‪ٔ ۱۱‬یّیبسد‪ٔ ۴۶۴ ٚ‬یّی‪ ٖٛ‬سیبَ اس‪ٟ‬یرالت‬ ‫ثب٘ىی دس ‪ٔ ۲‬ب‪ٌ ٜ‬زضت‪ ٝ‬ا‪ٛ‬سف ٔرذیرشیرت جر‪ٟ‬ربد‬ ‫وطب‪ٚ‬سصی ایٗ ض‪ٟ‬شستبٖ خجشداد‪.‬احرٕرذاسرالٔری‬ ‫ٌفتۺ دأذاساٖ داسای ٔج‪ٛ‬صدأذاسی ثر‪ ٝ‬ارعرذاد‬ ‫‪٘ ۹۴‬فش ثب داْ ‪ٞ‬بی پالن و‪ٛ‬ثی ضذ‪ ٜ‬پس اصثرجرت‬ ‫٘بْ دس سبٔب٘‪ ٝ‬سیتب ث‪ ٝ‬ثرب٘ره وطرب‪ٚ‬سصی جر‪ٟ‬رت‬ ‫جزه اس‪ٟ‬یالت ثب٘ىی ث‪ٔ ٝ‬جّغ ‪ٔ ۸‬ریرّریربسد سیربَ‬ ‫ثبس‪ٛ‬د ‪۱۱‬دسغذ دس سربَ صساعری ‪۱۴۴۱-۱۴۴۴‬‬ ‫ٔعشفی ضذ٘ذ‪.‬‬ ‫* فطهبًساض هیبًِ‪ٍ :‬اکسیٌبسیَى ضاّکبض هٌغقری‬ ‫ثطای هقبثلِ ثب کطًٍبست‬ ‫فشٔب٘ذاس ‪ٚ‬یژ‪ٔ ٜ‬یب٘‪ٝ‬ۺ ‪ٚ‬اوسی‪ٙ‬بسی‪ ٖٛ‬حرذاوریرشی ‪ٚ‬‬ ‫افضایص ٔشالجت ‪ٞ‬ب دس اداسات ‪ٔ ٚ‬شاوض خرذٔربت‬ ‫عٕ‪ٔٛ‬ی ‪ ٚ‬اجتٕبعی ا‪ٟٙ‬ب سا‪ٞ‬ىبس ٔر‪ٙ‬رکرمری ثرشای‬ ‫ٔمبثّ‪ ٝ‬ثب وش‪٘ٚ‬بست ‪ٚ.‬ی ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ٚ ٝ‬اوسی‪ٙ‬بسی‪ٖٛ‬‬ ‫حذاویشی ٔػ‪ٛ‬ث‪ ٝ‬سسٕی ‪ ٚ‬اىّیف اداسی اسرت‬ ‫ابویذ وشدۺ دس إبٔی اداسات پشس‪ ُٙ‬اداسی ثربیرذ‬ ‫د‪ ٚ‬دُص ‪ٚ‬اوسٗ سا صد‪ٔ ٚ ٜ‬مذٔربت ثرشای صدٖ دُص‬ ‫س‪ ْٛ‬ثشای ا٘‪ٟ‬ب فشا‪ ٓٞ‬ض‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫* سبهبًِ ثبظضگبم تجطیع اقالم تَظیؼی ذَز ضا‬ ‫افعایص زاز‬ ‫ٔذیش اعب‪ ٖٚ‬س‪ٚ‬ستبیی ارسثبیجب٘طشلی ٌرفرتۺایرٗ‬ ‫سبٔب٘‪ ٝ‬اصأش‪ٚ‬صالالْ ا‪ٛ‬صیع ای‪ٙ‬تش٘تی خ‪ٛ‬دساافضایرص‬ ‫داد‪.‬‬ ‫* تَسؼِ حول ًٍقل ػوَهی زض گرطٍ‬ ‫پطزاذت سْن زٍلت است‬ ‫ض‪ٟ‬شداس اجشیض ٌفتۺ س‪ ٟٓ‬د‪ِٚ‬ت دس حٕرُ ‪٘ٚ‬رمرُ‬ ‫عٕ‪ٔٛ‬ی دس ‪ٞ‬طت سبَ ٌزضت‪ ٝ‬امشیرجرب پرشداخرت‬ ‫٘طذ‪ ٜ‬است ‪ ٚ‬ض‪ٟ‬شداسی‪ٞ‬ب ٔجج‪ٛ‬س ث‪ ٝ‬اأیرٗ اٖ اص‬ ‫ث‪ٛ‬دج‪ ٝ‬ض‪ٟ‬ش ‪ٞ‬ست‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫چْازشٌبِ‪ 0۱‬بْوی ‪9 * ۰0۱۱‬فَزیِ ‪ 7 * 0۱00‬زجب ‪ * ۰00۱‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَش ایکیٌجی ایل ) * شوازُ ( سایی ) ‪50۱5 :‬‬ ‫ٔعب‪ ٖٚ‬أ‪ٛ‬س التػبدی استب٘ذاس ارسثبیجبٖ ضشلی ۺ‬ ‫ازتقای سسهایِ گرازی ٍ تَلید اصلی تسیی‬ ‫زسالت دٍلت دز اذزبایجاى شسقی است‬ ‫هعاٍى اهَز اقتصتدتادی استصتاًتداز‬ ‫اذزبایجاى شسقی با بیاى ایٌکِ هجوَعِ‬ ‫هدیسیصی اسصاى ازتقای سسهایِ گرازی‬ ‫ٍ تَلید زا اصلی تسیی زسالتت وتَد‬ ‫پس اش تاهیی اهٌیت دز سطح استصتاى‬ ‫هی داًد؛ افصٍد‪ :‬دز ایی شهیٌِ توتاهتی‬ ‫تالش وَد زا اًجام هتی دّتیتن تتا‬ ‫شاوص ّای تَلید ٍ سسهایِ گترازی‬ ‫دز اسصاى زا ازتقا دّین‪.‬‬ ‫ٔحٕذ والٔی اظ‪ٟ‬بس وشدۺ الصٔ‪ ٝ‬عج‪ٛ‬س‬ ‫ٔ‪ٛ‬فمیت أیض اص ایٗ ضرشایرف اارحربد‬ ‫‪ٕٞ‬ذِی ‪ٕٞ ٚ‬ىبسی د‪ِٚ‬ت ‪ٔ ٚ‬جٕ‪ٛ‬عر‪ٝ‬‬ ‫‪ٞ‬بی التػبدی ‪ٚ ٚ‬احذ‪ٞ‬بی ار‪ِٛ‬ریرذی‬ ‫است‪ٔ.‬عب‪ ٖٚ‬أ‪ٛ‬س التػبدی اسرترب٘رذاس‬ ‫ارسثبیجبٖ ضشلی خبقش٘طبٖ وشدۺ دس‬ ‫س‪ٔ ٝ‬ب‪ٌ ٝٞ‬زضت‪ ۶۳ ٝ‬وربسخرب٘ر‪۸ ٚ ٝ‬‬ ‫ٔعذٖ ساوذ ث‪ ٝ‬چشخ‪ ٝ‬فعبِیت ثبصٌطت‪ٝ‬‬ ‫ا٘ذ ‪ٔ ٚ‬یضاٖ غرذ‪ٚ‬س ٔرجر‪ٛ‬ص‪ٞ‬رب ثرشای‬ ‫‪ٚ‬احذ‪ٞ‬بی جذیذ ٘یض ‪ ۳‬ثشاثش افرضایرص‬ ‫یبفت‪ ٝ‬است‪.‬والٔی ٌفتۺ خ‪ٛ‬ضجخترب٘ر‪ٝ‬‬ ‫الذأبت خ‪ٛ‬ثی دس ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬صیشسبخرتری‬ ‫دس سکح استبٖ دس حبَ ا٘رجربْ اسرت‬ ‫و‪ ٝ‬اص جّٕ‪ٔ ٝ‬ی ا‪ٛ‬اٖ ث‪ ٝ‬اعالْ أبدٌی‬ ‫ثب٘ه ض‪ٟ‬ش ثشای سشٔربیر‪ٌ ٝ‬رزاسی ‪۲‬‬ ‫‪ٞ‬ضاس ٔیّیبسد ار‪ٔٛ‬رب٘ری ثرشای ااػربَ‬ ‫ایستٍب‪ ٜ‬سا‪ ٜ‬ا‪ ٗٞ‬خب‪ٚ‬ساٖ ث‪ ٝ‬ایسرترٍرب‪ٜ‬‬ ‫اجشیض اضبس‪ ٜ‬وشد‪ٚ.‬ی افض‪ٚ‬دۺ احذاث ‪۲‬‬ ‫پست ‪ٍٔ ۴۴۴‬ب‪ٚ‬اای اص جّٕ‪ ٝ‬ثرش٘ربٔر‪ٝ‬‬ ‫‪ٞ‬بی دیٍش د‪ِٚ‬ت دس سکح استبٖ ثر‪ٛ‬د‬ ‫و‪ ٝ‬پیٍیشاٖ ‪ٞ‬ستیٓ‪.‬فشٔب٘ذاس ث‪ٙ‬به ‪ٞ‬رٓ‬ ‫ٌفتۺ دس د‪ٔ ٜ‬ب‪ٌ ٜ‬زضت‪ ٝ‬ثبِغ ثرش ‪۲۱۲‬‬ ‫‪ٞ‬ضاس اٗ وبال اص ض‪ٟ‬شستبٖ ث‪ٙ‬به ث‪۴۵ ٝ‬‬ ‫وط‪ٛ‬س ج‪ٟ‬بٖ غبدس ضذ‪ ٜ‬است‪.‬ض‪ٟ‬شیبس‬ ‫فتحی اظ‪ٟ‬بس وشدۺ ث‪ ٝ‬سغٓ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ث‪ٙ‬ربه‬ ‫یه ض‪ٟ‬شستبٖ ث‪ٙ‬ذسی ٘یست ‪ِٚ‬ری اص‬ ‫ثشخی ض‪ٟ‬ش‪ٞ‬بی داسای ث‪ٙ‬ذس وربٔریر‪ٖٛ‬‬ ‫‪ٞ‬بی ثریرطرترشی اص اٖ خربس ٔری‬ ‫ض‪٘ٛ‬ذ‪ٚ.‬ی دس ادأ‪ ٝ‬ثب ااویذ ثش ایر‪ٙ‬رىر‪ٝ‬‬ ‫ٔسئ‪ِٛ‬یٗ ثبیذ ث‪ ٝ‬ض‪ٟ‬شستبٖ ث‪ٙ‬به ٘رٍرب‪ٜ‬‬ ‫‪ٚ‬یژ‪ ٜ‬ای داضت‪ ٝ‬ثبض‪ٙ‬رذ اظر‪ٟ‬ربس ورشدۺ‬ ‫ظشفیت الصْ ثشای غبدسات ‪ ۲‬ثرشاثرش‬ ‫ٔیضاٖ فعّی وبال اص ایرٗ ضر‪ٟ‬رشسرتربٖ‬ ‫‪ٚ‬ج‪ٛ‬د داسد‪.‬أش‪ٚ‬ص ثب حؿر‪ٛ‬س ٔرعرب‪ٖٚ‬‬ ‫أ‪ٛ‬س التػبدی استب٘رذاس ارسثربیرجربٖ‬ ‫ضشلی سئیس سبصٔبٖ غ‪ٙ‬عت ٔرعرذٖ‬ ‫‪ ٚ‬اجبست استبٖ جٕعی اص ٔسئر‪ِٛ‬ریرٗ‬ ‫یرره ‪ٚ‬احررذ ارر‪ِٛ‬رریررذی ظررش‪ٚ ٚ‬‬ ‫ٔػ‪ٛٙ‬عبت اضئی‪ٙ‬ی ‪ ٚ‬فرّرضی دس ایرٗ‬ ‫ض‪ٟ‬شستبٖ ثب ظشفیت ‪ ۳۴۴‬اٗ دس سربَ‬ ‫افتتبح ضذ‪.‬ج‪ٟ‬ت اىٕیُ ایٗ قشح ثبِغ‬ ‫ثش ‪ٔ ۲۵۴‬یّیبسد سیبَ اعرترجربس ار‪ٛ‬سرف‬ ‫ثخص خػ‪ٛ‬غی ‪ٞ‬ضی‪ ٝٙ‬ضذ‪ ٜ‬است ور‪ٝ‬‬ ‫ثب سا‪ ٜ‬ا٘ذاصی ایٗ ‪ٚ‬احذ صٔی‪ ٝٙ‬اضتراربَ‬ ‫‪٘ ۶۴‬فش ٘یش‪ٚ‬ی وبس فشا‪ ٓٞ‬ضرذ‪ٔ.‬رخرضٖ‬ ‫‪ٞ ۱۴‬ضاس ٔتشٔىعجی اه دس ث‪ٙ‬به ث‪ٟ‬ش‪ٜ‬‬ ‫ثشداسی ضذأش‪ٚ‬ص ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ ثرب حؿر‪ٛ‬س‬ ‫ٔعرب‪ ٖٚ‬أر‪ٛ‬س الرترػربدی اسرترب٘رذاس‬ ‫ارسثبیجبٖ ضشلی فشٔب٘ذاس ٔرذیرشاٖ‬ ‫اه ‪ ٚ‬فبؾاله ‪ ٚ‬جٕعی اص ٔسئ‪ِٛ‬ریرٗ‬ ‫ض‪ٟ‬شستبٖ ٔ‪ٙ‬جع ‪ٞ ۱۴‬ضاس ٔترشٔرىرعرجری‬ ‫استب٘ذاس ارسثبیجبٖ غشثیۺ‬ ‫هقالِ‬ ‫ضًٍق تَلیس ٍ اضتغبل ثب احیبی‬ ‫ٍاحسّبی ضاکس زض اشضثبیجبىضطقی‬ ‫احیای ٍاحدّای تَلیدی ٍ صٌعصی زاکد ٍ ًتیتوتِ‬ ‫تعطیل اش جولِ سیاست ّای اٍلتَیتت داز دٍلتت‬ ‫سیصدّن دز زاسصای تحقق زشد اقتصتدتادی ّ تت‬ ‫دزصدی است کِ گام ّای هْوی دز هسیس تحقق اى‬ ‫دز اذزبایجاىشسقی بسداشصِ شدُ است‪.‬‬ ‫اه دس ض‪ٟ‬شستبٖ ث‪ٙ‬به ث‪ٟ‬رش‪ ٜ‬ثرشداسی‬ ‫ضذ‪.‬ایٗ ٔ‪ٙ‬جع ‪ٞ ۱۴‬ضاس ٔتشٔىعجری ور‪ٝ‬‬ ‫دس ٔ‪ٙ‬کم‪ ٝ‬و‪ٞ ٜٛ‬بی لش‪ ٜ‬لطر‪ٚ ٖٛ‬الرع‬ ‫ضذ‪ ٜ‬است ثب ‪ٞ‬ذ افضایص ظرشفریرت‬ ‫رخیش‪ ٜ‬سبصی ث‪ٙٔ ٝ‬ظ‪ٛ‬س اعرذیرُ فطربس‬ ‫ضجى‪ ٚ ٝ‬اأیٗ اه ضشه ض‪ٟ‬ش‪٘ٚ‬ذاٖ د‬ ‫سفػُ ٌشْ سبَ ‪ٛٔ ٚ‬الع لکع ثشق ثر‪ٝ‬‬ ‫ع‪ٛٙ‬اٖ ٔ‪ٙ‬جع رخیش‪ ٜ‬سبصی سبخت‪ ٝ‬ضرذ‪ٜ‬‬ ‫است‪.‬ثشای احذاث ‪ ٚ‬اىٕیُ ٔ‪ٙ‬جع ‪۱۴‬‬ ‫‪ٞ‬ضاس ٔتشٔىعجی ث‪ٙ‬به ثربِرغ ثرش ‪۱۵۴‬‬ ‫ٔیّیبسد سیبَ اعتجبس ‪ٞ‬ضی‪ ٝٙ‬ضذ‪ ٜ‬است ‪ٚ‬‬ ‫ثب سا‪ ٜ‬ا٘ذاصی ایٗ ٔ‪ٙ‬جع ٔطىُ ویفی ‪ٚ‬‬ ‫وٕی اه ضشه ث‪ٙ‬به ثشقش خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ‬ ‫ضذ‪.‬ض‪ٟ‬شستبٖ ‪ٞ ۱۵۴‬ضاس ٘فشی ثر‪ٙ‬ربه‬ ‫‪ٚ‬الع دس ‪ ۱۱۴‬وریرّر‪ٔٛ‬رترشی ٔرشورض‬ ‫ارسثبیجبٖ ضشلی ‪ ٚ‬دس جر‪ٙ‬ر‪ٛ‬ه ایرٗ‬ ‫استبٖ یىی اص ض‪ٟ‬ش‪ٞ‬بی ٔ‪ٟ‬ربجرشپرزیرش‬ ‫استبٖ است و‪ ٝ‬قی س‪ ٝ‬د‪ ٝٞ‬اخریرش ثرب‬ ‫سضذ فضای‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬جٕعیت س‪ٚ‬ثش‪ ٚ‬ضذ‪ ٚ ٜ‬ثر‪ٝ‬‬ ‫اجع اٖ ض‪ٟ‬ش اص ِحبل سکحی ٌستشش‬ ‫س‪ ٝ‬چ‪ٟ‬بس ثشاثشی یربفرتر‪ ٚ ٝ‬اص قرش‬ ‫دیٍش ثب اِػبق ض‪ٟ‬شن ٔسى‪٘ٛ‬ی ‪ِٚ‬ری‬ ‫عػش(عج) ‪٘ ٚ‬یض افضایص سى‪٘ٛ‬رت دس‬ ‫ٔسبوٗ ثّ‪ٙ‬ذ ٔشاج‪ٔ ٝ‬یضاٖ ٔػش اه‬ ‫ضشه ض‪ٟ‬شستبٖ افضایص چطٕرٍریرشی‬ ‫یبفت‪ ٝ‬است و‪ ٝ‬ؾش‪ٚ‬ست ایجبد ٔر‪ٙ‬ربثرع‬ ‫رخیش‪ ٜ‬سبصی ثیص اص پیص ٕ٘‪ٛ‬د عی‪ٙ‬ری‬ ‫ٔی یبثذ‪.‬‬ ‫ٔذیشوُ أ‪ٛ‬س التػبدی ‪ ٚ‬داسایی استبٖ اسدثیُ ۺ‬ ‫ّوِ تالش زئیس جوَْز دز زاسصای‬ ‫حل ه کالت هسدم است‬ ‫‪ ۰۱‬باًک دز ازدبیل تسْیالت‬ ‫بدٍى ضاهی پسداوت هیکٌٌد‬ ‫اسصاًداز اذزبایجاى غسبی گفت‪ّ :‬وِ‬ ‫تالش دٍلت سیصدّن بِ ٍیژُ زئتیتس‬ ‫جوَْز‪ ،‬حل ه کالت هسدم بِ ٍیتژُ‬ ‫زفع هسائل ٍ ه کالت هعی صی هتسدم‬ ‫است‪.‬‬ ‫ٔحٕذغربدق ٔرعرترٕرذیربٖ افرض‪ٚ‬دۺ‬ ‫اعؿبی ‪ٞ‬یبت د‪ِٚ‬رت ‪ٔ ٚ‬سر‪ٚٛ‬الٖ‬ ‫اجشایی ٘یض دس ‪ٕٞ‬یٗ ساستب ‪ ٕٝٞ‬االش خ‪ٛ‬د سا ثشای حُ ٔطىالت ٔشدْ ث‪ ٝ‬وربس‬ ‫ٔی ٌیش٘ذ‪ٚ.‬ی اؾبف‪ ٝ‬وشدۺ حؿ‪ٛ‬س ثب ثش٘بٔ‪ ٝ‬دس ض‪ٟ‬شستبٖ‪ٞ‬ب ثبصدیذ‪ٞ‬بی ٔذا‪ ْٚ‬اص‬ ‫‪ٚ‬احذ‪ٞ‬بی ا‪ِٛ‬یذی ‪ ٚ‬غ‪ٙ‬عتی ثشای سفع ٔسبئُ ‪ٔ ٚ‬طىالت ایٗ ‪ٚ‬احذ‪ٞ‬ب دس لربِرت‬ ‫یىط‪ٙ‬ج‪ٞ ٝ‬بی ا‪ِٛ‬یذ دیذاس‪ٞ‬بی ٔ‪ٙ‬ظٓ ثب ‪ٚ‬صسا ‪ٔ ٚ‬س‪ٚٛ‬الٖ اسضذ ٘ظربْ دس ار‪ٟ‬رشاٖ‬ ‫ثشای پیٍیشی ٔکبِجبت ّٔی ٔشدْ استبٖ پیٍیشی ثشای حؿ‪ٛ‬س ‪ّٞ‬رذیر‪ٙ‬رً ‪ٞ‬ربی‬ ‫ثضسی غ‪ٙ‬عتی ثشای سشٔبی‪ٌ ٝ‬زاسی دس استبٖ ض‪ٙ‬بسبیری ‪ ٚ‬پریرٍریرشی جرزه‬ ‫سشٔبی‪ٌ ٝ‬زاساٖ داخّی ‪ ٚ‬خبسجی س‪ٚ‬ا٘سبصی فعبِیت ‪ٞ‬بی ٔشصی ا٘تػبه افرشاد‬ ‫وبسأذ ا٘مالثی ‪ ٚ‬ج‪ٟ‬بدی ا‪ٟٙ‬ب ٌ‪ٛ‬ض‪ ٝ‬ای اص الذأبت ا٘جبْ ضذ‪ ٜ‬دس ایرٗ ٔرذت‬ ‫و‪ٛ‬اب‪ ٜ‬است‪.‬استب٘ذاس ارسثبیجبٖ غشثی ادأ‪ ٝ‬دادۺ ثب إربْ ار‪ٛ‬اٖ ‪ ٚ‬اسرترفربد‪ ٜ‬اص‬ ‫ظشفیت ‪ٞ‬بی ّٔی ‪ ٚ‬استب٘ی ثشای پیطشفت ‪ ٚ‬ا‪ٛ‬سع‪ ٝ‬استبٖ االش ٔی و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫حجت االسالْ ‪ٚ‬إِسّٕیٗ سیذٔ‪ٟ‬ذی لشیطی ٕ٘بی‪ٙ‬ذ‪ِٚ ٜ‬ی فمی‪ ٝ‬دس ارسثربیرجربٖ‬ ‫غشثی استبٖ ‪ ٚ‬أبْ جٕع‪ ٝ‬اس‪ٔٚ‬ی‪٘ ٝ‬یض دس ایٗ دیذاس اص االض‪ٟ‬بی د‪ِٚ‬ت سیضد‪ٞ‬رٓ ‪ٚ‬‬ ‫ث‪ٚ ٝ‬یژ‪ ٜ‬استب٘ذاس ارسثبیجبٖ غشثی دس ا‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ث‪ٙٔ ٝ‬بقک ٔحش‪ ٚ ْٚ‬وٓ ثشخر‪ٛ‬سداس ‪ٚ‬‬ ‫استفبد‪ ٜ‬اص إبٔی ظشفیت ‪ٞ‬بی ض‪ٟ‬شستب٘‪ٟ‬ب ثشای پیطشفت استبٖ لذسدا٘ی ‪ ٚ‬ثرشای‬ ‫إبٔی د‪ِٚ‬ت ٔشداٖ دس عشغ‪ ٝ‬خذٔت ث‪ٔ ٝ‬شدْ اسص‪ٚ‬ی ٔ‪ٛ‬فمیت ‪ ٚ‬سرشثرّر‪ٙ‬رذی‬ ‫وشد‪.‬‬ ‫هدیسکل اهَز اقصدادی ٍ دازایتی‬ ‫اسصاى ازدبیل اش پسداوت تسْیتالت‬ ‫شیس ‪ ۰۱۱‬هیلیَى تَهاًی بدٍى ًیاش بِ‬ ‫ضاهی تَسط ‪ ۰۱‬باًک دز ایی اسصاى‬ ‫وبس داد‪.‬‬ ‫یعم‪ٛ‬ه ٘ژاد ٔحٕذ ٌفتۺ ث‪ ٝ‬د٘رجربَ‬ ‫ایٗ اػٕیٓ ‪ٚ‬صاست التػبد ‪ ٚ‬داسایی‬ ‫دس ثخط‪ٙ‬بٔ‪ٝ‬ای ث‪ ٝ‬ثب٘ه ‪ٞ‬ب اعالْ وشد ‪ٚ‬اْ‪ٞ‬بیی و‪ ٝ‬ثب٘ه‪ٞ‬رب ثر‪ٙ‬رب ثرش ؾر‪ٛ‬اثرف‬ ‫اعتجبسی ثب٘ه ٔشوضی ث‪ ٝ‬افشاد پشداخت ٔیو‪ٙٙ‬ذ چ‪ٙ‬ب٘چ‪ ٝ‬وٕتش اص ‪ٔ ۱۴۴‬یرّریر‪ٖٛ‬‬ ‫ا‪ٔٛ‬بٖ ثبضذ ثذ‪ ٖٚ‬ؾبٔٗ پشداخت ض‪ٛ‬د‪ٚ.‬ی افض‪ٚ‬دۺ ثش ‪ٕٞ‬یٗ اسبس قجک ثرش٘ربٔر‪ٝ‬‬ ‫سیضی ‪ٞ‬بی غ‪ٛ‬ست ٌشفت‪ ۱۳ ٝ‬ثب٘ه دس استبٖ اسدثیُ ٔ‪ٛ‬ظرف ‪ٞ‬سرتر‪ٙ‬رذ ثرذ‪ٖٚ‬‬ ‫ٔعشفی ؾبٔٗ ث‪ٔ ٝ‬تمبؾیبٖ اس‪ٟ‬یالت صیش ‪ٔ ۱۴۴‬یّی‪ ٖٛ‬ا‪ٔٛ‬بٖ پشداخت و‪ٙٙ‬رذ‪ٚ .‬ی‬ ‫اظ‪ٟ‬بس وشدۺ اعتجبس س‪ٙ‬جی افشاد ‪ٔ ٚ‬تمبؾیبٖ اس‪ٟ‬یالت ا‪ٛ‬سف ثب٘ه ‪ٞ‬ب ا٘جبْ ٔری‬ ‫ض‪ٛ‬د‪.‬ا‪ ٚ‬ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬اعتجبسس‪ٙ‬جی یب ‪ٕٞ‬بٖ ساج‪ ٝ‬اعتجبسی ٘طبٖ ٔید‪ٞ‬ذ و‪ ٝ‬فشد دس‬ ‫ا٘جبْ اع‪ٟ‬ذات ٔبِی خ‪ٛ‬د اص جّٕ‪ ٝ‬ثبصپشداخت ‪ٚ‬اْ اب چ‪ ٝ‬ا٘ذاص‪ ٜ‬خر‪ٛ‬ش حسربه‬ ‫ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬است اؾبف‪ ٝ‬وشدۺ ا‪ٛ‬ا٘بیی ثبص پشداخت السبـ ٔیضاٖ ثذ‪ٞ‬ی ٘ذاضتٗ چره‬ ‫ثشٌطتی ثذ‪ٞ‬ی ٔبِیبای ‪ ٚ‬یب اعییٗ اىّیف ٘طذ‪ ٜ‬افشاد ثذ‪ٞ‬ی افشاد ثر‪ ٝ‬ضرشورت‬ ‫‪ٞ‬بی خذٔبای ٔب٘‪ٙ‬ذ ضشوت ثشق ضشوت اه ‪ ٚ‬فبؾاله ‪ ٚ‬ضرشورت ٌربص اص‬ ‫جّٕ‪ِٛٔ ٝ‬ف‪ٞ ٝ‬بی اعتجبس س‪ٙ‬جی ‪ ٚ‬ساج‪ ٝ‬ث‪ٙ‬ذی افشاد ٔتمبؾی اسر‪ٟ‬ریرالت ار‪ٛ‬سرف‬ ‫ثب٘ه ‪ٞ‬ب است‪ٚ.‬ی ثیبٖ وشدۺ دس ایٗ قشح ضبغّیٗ ثبص٘طستٍبٖ ‪ٔ ٚ‬سرترٕرشی‬ ‫ثٍیشاٖ دستٍب‪ٞ ٜ‬بی اجشایی د‪ِٚ‬تی ‪ٟ٘ ٚ‬بد‪ٞ‬بی عٕ‪ٔٛ‬ی غریرش د‪ِٚ‬رتری ‪ ٚ‬سربیرش‬ ‫ضشوت ‪ٞ‬بی ٔعتجش ثخص خػ‪ٛ‬غی حست اطخیع ثب٘ىی و‪ ٝ‬حم‪ٛ‬لطبٖ ث‪ ٝ‬اٖ‬ ‫ثب٘ه ‪ٚ‬اسیض ٔی ض‪ٛ‬د ٔطٕ‪ِٛ‬یٗ ث‪ٙ‬ذ یه ث‪ٛ‬د‪ ٚ ٜ‬داسای أتیبص اعتجبسی ‪A ٚC‬‬ ‫‪ٔB‬ی ثبض‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫اگْی هعایسُ ػوَهی اربضُ ثبظاض ّفتگی هطحلِ زٍم (ًَثت اٍل ٍ زٍم)‬ ‫ضْطزاضی تطکوبًچبی زض ًظط زاضز ثب استٌبز ثِ هبزُ ‪ ۱3‬اییی ًبهِ هبلی ضْطزاضیْب ٍ ّوچٌیی هجَظثٌس یک صَضتجلسِ ضوبضُ ‪ 8‬تبضید ‪ ۱144049041‬ضَضای هحتطم ضْط ‪،‬هسیطیت ٍصَل‬ ‫ػَاضض ثبظاض ّفتگی (یکطٌجِ ثبظاض) ضا ثِ هست یکسبل ٍ ثب ثْطُ گیطی اظ سبهبًِ تساضکبت الکتطًٍیکی زٍلت ثِ ًطبًی الکتطًٍیکی ‪https:www.setadiran.ir‬ثِ ضط شیل ثِ ثررص‬ ‫ذصَصی ٍاگصاض ًوبیس‪ .‬لصا اظ افطاز ٍارس ضطایظ زػَت هی ضَز رْت اضائِ قیوت تب پبیبى ٍقت ازاضی هَضخ ‪۱1440۱0043‬ثِ سبهبًِ هطارؼِ فطهبیٌس‪-۱ .‬قیوت پبیِ ‪84404440444 :‬‬ ‫ضیبل سبالًِ ‪-0‬هست ٍاگصاضی یک سبل ذَاّس ثَز‪-3.‬هْلت اضائِ پیطٌْبزات اظ تبضید زضج اگْی ‪۱1440۱۱0۱3‬تب پبیبى ٍقت ازاضی ضٍظ ‪۱1440۱0043‬هی ثبضس‪-1‬ثطگعاضی هعایسُ‬ ‫صطفب اظ عطیق سبهبًِ تساضکبت الکتطًٍیکی زٍلت هی ثبضس ٍ کلیِ هطاحل ٍ فطایٌس هعایسُ ‪،‬پطزاذت سپطزُ ضطکت زض هعایسُ ‪،‬اضسبل پیطْبز قیوت ٍ ‪...‬اظ عطیق ایی سبهبًِ اهکبى پصیط‬ ‫هی ثبضس‪ -5 .‬کلیِ اعالػبت ٍ ضطایظ ضطکت زض هعایسُ زض سبهبًِ تساضکبت الکتطًٍیکی زٍلت قبثل هطبّسُ‪ ،‬ثطضسی ٍ اًتربه هی ثبضس‪-6.‬زاٍعلجبى ثبیستی هجلغ ‪ 4440444014‬ضیبل‬ ‫ضوبًت ًبهِ ثبًکی یب هؼبزل اى فیص ٍاضیعی ثِ حسبه ضوبضُ ‪ً 3۱44443554447‬عز ثبًک هلی ثِ ًبم ضْطزاضی تطکوبًچبی ٍاضیع ٍ تصَیط اى ضا زض قسوت هطثَط زض سبهبًِ تساضکبت‬ ‫الکتطًٍیکی زٍلت ثبضگصاضی ًوبیٌس‪ٍ.‬اصل اى ضا زض پبکتی قطاضزازُ ٍ تبکیس هی گطزز قجل اظ ثبظگطبیی پبکت ّب اصل ضوبًت ًبهِ ضا ثِ ضْطزاضی تحَیل ًوبیس‪ -7.‬زضصَضتری کرِ‬ ‫ًفطات اٍل تب سَم ثب حق تقسم‪ ،‬حبضط ثِ ػقس قطاضزاز ًجبضٌس سپطزُ اًْب ثِ تطتیت ثِ ًفغ ضْطزاضی ضجظ ذَاّس ضس‪ -8.‬ضْطزاضی زض ضز یب قجَل یک یب کلیِ پیطٌْبزات هرتبض است‪-9 .‬‬ ‫ّعیٌِ زضج اگْی زض ضٍظًبهِ ثط ػْسُ ثطًسُ هعایسُ هی ثبضس‪-۱4.‬اذص ‪ ۱4‬زضصس هجلغ اربضُ ًبهِ ثؼٌَاى تضویی اًجبم تؼْسات ثِ صَضت ضوبًت ًبهِ ثبًکی –چک ترلیِ ٍ سبیط تضبهیی‬ ‫اظ ثطًسُ هعایسُ زض ٌّگبم ػقس اربضُ ًبهِ اظ ضطایظ ضطکت زض ایی هعایسُ هیجبضس‪ً-۱۱.‬ظط ثِ ایٌکِ تحَیل اسٌبز ٍ اضائِ پیطٌْبز زض سبهبًِ ستبز اًجبم هی پصیطز لصا تحَیل اسٌبز ترب‬ ‫تبضید ‪ ۱1440۱۱003‬هقسٍض ثَزُ ٍثؼس اظ اى اهکبى پصیط ًوی ثبضس‪ -۱0.‬هستبرط حق ًساضز ػیی هستبرطُ ضاثِ زیگطی اربضُ زّس ٍهَظف ثِ استفبزُ هتؼبضف اظهحرَعرِ‬ ‫ثبظاض هیجبضس‪ -۱3 .‬هستبرط هلعم ثِ اذص ّعیٌِ ثْبی ذسهبت اظ فطٍضٌسگبى عجق تؼطفِ اثالغی اظسَی ضْطزاضی ذَاّس ثَز‪-۱1.‬زاٍعلجبى هی تَاًٌس ررْرت کسرت‬ ‫اعالػبت ثیطتط اظ ضطایظ ٍاگصاضی ثِ ضْطزاضی تطکوبًچبی هطارؼِ ٍ یب ثب ضوبضُ تلفی ‪ 41۱-5010411۱‬توبس حبصل ًوبیٌس‪ .‬اذطیی هْلت قجَل پیطٌْبزّب ‪۱1440۱0043 :‬‬ ‫هْسی پبضبئی‪ -‬ضْطزاض تطکوبًچبی‬ ‫‪ *00155‬م الف‪* ۱4۱9:‬تبضید اًتطبض اگْی هطحلِ زٍم ‪ًَ-‬ثت اٍل ‪* ۱1440۱۱0۱3 :‬هطحلِ زٍم‪ًَ -‬ثت زٍم ‪* ۱1440۱۱004 :‬ضٍظًبهِ اضک‬ ‫اهَظش ٍ پطٍضش ًبحیِ ‪3‬تجطیع‬ ‫هسیطیت اهَظش ٍپطٍضش ًبحیِ ‪ 3‬تجطیع زض ًظط زاضز ثْطُ ثطزاضی اظ‬ ‫سبلی غیوٌبستیک پطٍفسَض حسبثی ضا اظ عطیق هعایسُ ٍ اًترطربض اظ‬ ‫عطیق سبهبًِ ستبز ٍاگصاض ًوبیس لصا ػالقوٌساى هی تَاًٌس رْت ضطکت‬ ‫زض هعایسُ اظ ضٍظ پٌج ضٌجِ ‪ ۱1440۱۱00۱‬اظ سبػت ‪ 49:44‬صجر ثرب‬ ‫هطارؼِ ثِ سبهبًِ ستبز ضوی اعالع اظ سبیط ضطایظ تکویلی ًسجت ثرِ‬ ‫ضطکت زض هعایسُ اقسام ًوبیٌس‪.‬‬ ‫هؼطاج پیطی‪ -‬هسیط اهَظش ٍ پطٍضش ًبحیِ ‪ 3‬تجطیع‬ ‫‪*۱0514‬تبضید اًتطبض ‪ * ۱1440۱۱004 :‬ضٍظًبهِ اضک‬ ‫استانها‬ ‫‪3‬‬ ‫سییس د‪ِٚ‬ت سیضد‪ ٓٞ‬اص ‪ٕٞ‬بٖ اثتذای اغبص فعبِریرت‬ ‫وبثی‪ ٝٙ‬خ‪ٛ‬د ث‪ ٝ‬غشاحت اعالْ وشد و‪ ٝ‬ا‪ِٚ‬ر‪ٛ‬یرت دس‬ ‫ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬عٕشاٖ ‪ ٚ‬ا‪ِٛ‬یذ ثب قشح ‪ٞ‬بی ٘یٕ‪ ٝ‬إبْ ‪ ٚ‬ساورذ‬ ‫است ‪ ٚ‬د‪ِٚ‬ت إبْ االش خ‪ٛ‬د سا ثشای احمرک ایرٗ‬ ‫ٔ‪ ٟٓ‬ث‪ ٝ‬وبس ٔی ث‪ٙ‬ذد ثب ایٗ ٍ٘ب‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د و‪ٔ ٝ‬خجش ٔعرب‪ٚ‬‬ ‫ا‪ َٚ‬سییس جٕ‪ٟٛ‬سی دس ثربصدیرذ اص چر‪ٙ‬رذ ‪ٚ‬احرذ‬ ‫ا‪ِٛ‬یذی دس استبٖ ا‪ٟ‬شاٖ اص اػٕیٓ ثشای سا‪ ٜ‬ا٘رذاصی‬ ‫ستبد احیبی ‪ٚ‬احذ‪ٞ‬بی ساوذ ‪٘ ٚ‬یٕ‪ ٝ‬اعکیُ دس وط‪ٛ‬س‬ ‫خجش داد‪.‬‬ ‫ٔت‪ٙ‬بست ثب ایٗ سیبست والٖ د‪ِٚ‬ت دس حٕربیرت اص‬ ‫ا‪ِٛ‬یذ ‪ ٚ‬سفع ٔ‪ٛ‬ا٘ع اٖ ٕ٘بیر‪ٙ‬رذ‪ ٜ‬عربِری د‪ِٚ‬رت دس‬ ‫ارسثبیجبٖ ضشلی ‪ ٚ‬ایٓ التػبدی ‪ٚ‬ی ٘ریرض احریربی‬ ‫‪ٚ‬احذ‪ٞ‬بی ا‪ِٛ‬یذی ساوذ ‪٘ ٚ‬یٕ‪ ٝ‬اعکیُ سا دس ا‪ِٛٚ‬یت‬ ‫وبسی خ‪ٛ‬د لشاس داد٘ذ ث‪ٌ ٝ‬ر‪٘ٛ‬ر‪ ٝ‬ای ور‪ ٝ‬ثربصدیرذ‬ ‫استب٘ذاس یب ٔعب‪ ٖٚ‬التػبدی ‪ٚ‬ی اص ‪ٚ‬احذ‪ٞ‬بی ا‪ِٛ‬یذی‬ ‫‪ ٚ‬غ‪ٙ‬عتی استبٖ دس س‪ٔ ٝ‬ب‪ٌ ٜ‬زضت‪ ٝ‬اص سرشخرف ‪ٞ‬ربی‬ ‫خجشی اغّی سسب٘‪ٞ ٝ‬بی ایٗ خک‪ ٝ‬ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬است‪ .‬اِرجرتر‪ٝ‬‬ ‫ایٗ ثبصدیذ‪ٞ‬ب ا‪ٟٙ‬ب دس لبِت دیذاس غرش اسرترب٘رذاس‬ ‫ارسثبیجبٖ ضشلی یب اعؿبی ایٓ الرترػربدی ‪ٚ‬ی اص‬ ‫ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬ا‪ِٛ‬یذ ‪ ٚ‬غ‪ٙ‬عت استبٖ ٘ج‪ٛ‬د‪ ٜ‬ثّى‪ ٝ‬ثرالفربغرّر‪ٝ‬‬ ‫ثعذ اص ‪ٞ‬ش دیذاس ٘طست عبسؾ‪ ٝ‬یربثری ثرب حؿر‪ٛ‬س‬ ‫ٔذیشاٖ وُ ٔس‪ َٚٛ‬ثشٌضاس ‪ ٚ‬اػٕیٕبت الصْ ثرشای‬ ‫وٕه ث‪ ٝ‬ا‪ِٛ‬یذو‪ٙٙ‬ذٌبٖ ‪ ٚ‬غ‪ٙ‬عتٍشاٖ استبٖ ثشٌرضاس‬ ‫ضذ‪ ٜ‬است‪ .‬اص ‪ٕٞ‬یٗ س‪ ٚ‬ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬و‪ ٝ‬دس پ‪ٙ‬ج ٔب‪ٌ ٜ‬زضرتر‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ ۸۵‬احذ ا‪ِٛ‬یذی ‪ٞ ٚ‬طت ‪ٚ‬احذ ٔعذ٘ی ساوذ ‪٘ ٚ‬یٕ‪ٝ‬‬ ‫اعکیُ ارسثبیجبٖ ضشلی ث‪ ٝ‬چشخ‪ ٝ‬ا‪ِٛ‬یرذ ثربصٌطرتر‪ٝ‬‬ ‫ا٘ذ اعذاد ‪ٚ‬احذ‪ٞ‬بی ا‪ِٛ‬یذی ‪ ٚ‬غ‪ٙ‬عتی ساوذ اسرتربٖ‬ ‫دس ض‪ٟ‬شی‪ٛ‬س أسبَ ‪ٚ ۳۵۴‬احذ اعالْ ضرذ‪ ٜ‬ثر‪ٛ‬د ور‪ٝ‬‬ ‫حبَ ثب ایٗ حسبه ث‪ ٝ‬وٕتش اص ‪ٚ ۲۷۴‬احرذ ورب‪ٞ‬رص‬ ‫یبفت‪ ٝ‬است‪ .‬اص ‪ٕٞ‬یٗ س‪ ٚ‬ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬و‪ ٝ‬دس پ‪ٙ‬ج ٔب‪ٌ ٜ‬زضرتر‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ ۸۵‬احذ ا‪ِٛ‬یذی ‪ٞ ٚ‬طت ‪ٚ‬احذ ٔعذ٘ی ساوذ ‪٘ ٚ‬یٕ‪ٝ‬‬ ‫اعکیُ ارسثبیجبٖ ضشلی ث‪ ٝ‬چشخ‪ ٝ‬ا‪ِٛ‬یرذ ثربصٌطرتر‪ٝ‬‬ ‫ا٘ذ اعذاد ‪ٚ‬احذ‪ٞ‬بی ا‪ِٛ‬یذی ‪ ٚ‬غ‪ٙ‬عتی ساوذ اسرتربٖ‬ ‫دس ض‪ٟ‬شی‪ٛ‬س أسبَ ‪ٚ ۳۵۴‬احذ اعالْ ضرذ‪ ٜ‬ثر‪ٛ‬د ور‪ٝ‬‬ ‫حبَ ثب ایٗ حسبه ث‪ ٝ‬وٕتش اص ‪ٚ ۲۷۴‬احرذ ورب‪ٞ‬رص‬ ‫یبفت‪ ٝ‬است‪.‬‬ ‫٘بظشاٖ ٔحّی ثب استمجبَ اص االش ٔرذیرشیرت اسضرذ‬ ‫ارسثبیجبٖ ضشلی ثشای وٕه ث‪ ٝ‬حر‪ٛ‬ص‪ ٜ‬ار‪ِٛ‬ریرذ ‪ٚ‬‬ ‫غ‪ٙ‬عت دس لبِت ثبصدیذ‪ٞ‬بی ٔریرذا٘ری ‪ ٚ‬ثرشٌرضاسی‬ ‫جّسبت ستبد اس‪ٟ‬یُ ‪ ٚ‬سفع ٔ‪ٛ‬ا٘ع ا‪ِٛ‬یذ ٔی ٌر‪ٛ‬یر‪ٙ‬رذ‬ ‫وبسأذی ثیطتش ‪ٞ‬ش ٌ‪ ٝ٘ٛ‬اػٕیٓ ٔحّی دس ایٗ ثبه‬ ‫٘یبصٔ‪ٙ‬ذ اف‪ٛ‬یؽ اختیبسات ثیطتش ثر‪ ٝ‬اداسات ورُ ‪ٚ‬‬ ‫سبصٔبٖ ‪ٞ‬بی استب٘ی اص س‪ٛ‬ی ٘‪ٟ‬بد‪ٞ‬بی ٔبدس دس ا‪ٟ‬شاٖ‬ ‫است‪ .‬دس ‪ٞ‬ش حبَ ث‪٘ ٝ‬ظش ٔی سسذ االش ثشای احیبی‬ ‫‪ٚ‬احذ‪ٞ‬بی ا‪ِٛ‬یرذی غر‪ٙ‬رعرتری ‪ٔ ٚ‬رعرذ٘ری ساورذ‬ ‫ارسثبیجبٖ ضشلی ث‪ ٝ‬ع‪ٛٙ‬اٖ یىی اص ؾش‪ٚ‬سیبت احمک‬ ‫سضذ التػبدی ‪ٞ‬طت دسغذی اعالٔری ‪ ٚ‬اثرالغری‬ ‫د‪ِٚ‬ت سیضد‪ٔ ٓٞ‬ی ا‪ٛ‬ا٘ذ أبس حذ‪ٚ‬د چر‪ٟ‬ربس ‪ٞ‬رضاس‬ ‫ابیی اعذاد ‪ٚ‬احذ‪ٞ‬بی ا‪ِٛ‬یذی ‪ ٚ‬غ‪ٙ‬عتی ایٗ خک‪ ٝ‬سا‬ ‫افضایص د‪ٞ‬ذ‪.‬‬ ‫عبثذیٗ خشْ استب٘ذاس ارسثبیجبٖضشلی و‪ ٝ‬احریربی‬ ‫‪ٚ‬احذ‪ٞ‬بی ساوذ ا‪ِٛ‬یذی سا ‪ٚ‬ج‪ٕٞ ٝ‬رت خر‪ٛ‬د لرشاس‬ ‫داد‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ابصٌی اعالْ وشد و‪ ٝ‬ثب پریرٍریرشی جرذی‬ ‫وبسٌش‪ ٜٚ‬اس‪ٟ‬یُ دس س‪ٔ ٝ‬رب‪ٌ ٜ‬رزضرتر‪ٚ ۸۵ ٝ‬احرذ‬ ‫ا‪ِٛ‬یذی ساوذ دس استبٖ احیب ضذ‪ٚ ۷۸ ٚ ٜ‬احذ غ‪ٙ‬عتی‬ ‫جذیذ ثب سشٔبی‪ٌٝ‬زاسی ‪ٔ ۸۵۴‬یّیبسد ا‪ٔٛ‬بٖ ‪ ٚ‬اضتاربَ‬ ‫‪٘ ۱۳۴۴‬فش ایجبد ضذ‪ ٜ‬است‪.‬‬ ‫ٔعب‪ ٖٚ‬أ‪ٛ‬س التػبدی استب٘ذاس ارسثبیجبٖ ضشلی ٘ریرض‬ ‫ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ٔ ٝ‬جٕ‪ٛ‬ع‪ٔ ٝ‬ذیشیتی استبٖ اسامبی سشٔبیر‪ٝ‬‬ ‫ٌزاسی ‪ ٚ‬ا‪ِٛ‬یذ سا اغّی اشیٗ سسبِت خ‪ٛ‬د پرس اص‬ ‫اأیٗ أ‪ٙ‬یت دس سکح استبٖ ٔی دا٘ذ افض‪ٚ‬دۺ دس ایرٗ‬ ‫صٔی‪ ٝٙ‬إبٔی االش خ‪ٛ‬د سا ا٘جبْ ٔید‪ٞ‬یٓ اب ضبخع‬ ‫‪ٞ‬بی ا‪ِٛ‬یذ ‪ ٚ‬سشٔبی‪ٌ ٝ‬زاسی دس اسرتربٖ سا اسارمرب‬ ‫د‪ٞ‬یٓ‪.‬‬ ‫ٔحٕذ والٔی اظ‪ٟ‬بس وشدۺ الصٔ‪ ٝ‬عج‪ٛ‬س ٔ‪ٛ‬فمیت أیض‬ ‫اص ایٗ ضشایف ااحبد ‪ٕٞ‬ذِی ‪ٕٞ ٚ‬ىربسی د‪ِٚ‬رت ‪ٚ‬‬ ‫ٔجٕ‪ٛ‬ع‪ٞ ٝ‬بی التػبدی ‪ٚ ٚ‬احذ‪ٞ‬بی ا‪ِٛ‬یرذی ثرشای‬ ‫افضایص ا‪ِٛ‬یذ ‪ ٚ‬سشٔبی‪ٌ ٝ‬زاسی است‪.‬‬ ‫ٔعب‪ ٖٚ‬أ‪ٛ‬س التػبدی استب٘ذاس ارسثربیرجربٖ ضرشلری‬ ‫خبقش٘طبٖ وشدۺ دس س‪ٔ ٝ‬ب‪ٌ ٝٞ‬زضت‪ٞ ٝ‬طرت ٔرعرذٖ‬ ‫ساوذ ث‪ ٝ‬چشخ‪ ٝ‬فعبِیت ثبصٌطت‪ ٝ‬ا٘ذ ‪ٔ ٚ‬یضاٖ غرذ‪ٚ‬س‬ ‫ٔج‪ٛ‬ص‪ٞ‬ب ثشای ‪ٚ‬احذ‪ٞ‬بی جذیذ ٘یض ‪ ۳‬ثشاثرش افرضایرص‬ ‫یبفت‪ ٝ‬است‪.‬‬ ‫والٔی ٌفتۺ خ‪ٛ‬ضجختب٘‪ ٝ‬الذأبت خ‪ٛ‬ثی دس حر‪ٛ‬ص‪ٜ‬‬ ‫صیشسبختی دس سکح استبٖ دس حبَ ا٘جبْ است و‪ ٝ‬اص‬ ‫جّٕ‪ٔ ٝ‬ی ا‪ٛ‬اٖ ث‪ ٝ‬اعالْ أبدٌی ثب٘ه ضر‪ٟ‬رش ثرشای‬ ‫سشٔبی‪ٌ ٝ‬زاسی ‪ٞ ۲‬ضاس ٔیّیبسد ا‪ٔٛ‬ب٘ی ثرشای ااػربَ‬ ‫ایستٍب‪ ٜ‬سا‪ ٜ‬ا‪ ٗٞ‬خب‪ٚ‬ساٖ ث‪ ٝ‬ایستٍب‪ ٜ‬ارجرشیرض اضربس‪ٜ‬‬ ‫وشد‪.‬سییس سبصٔبٖ غ‪ٙ‬عت ‪ٔ ٚ‬رعرذٖ ارسثربیرجربٖ‬ ‫ضشلی ٘یض اص احیبی ‪ٚ‬احذ‪ٞ‬بی ا‪ِٛ‬یذی ‪ ٚ‬غر‪ٙ‬رعرتری‬ ‫ساوذ ‪٘ ٚ‬یٕ‪ ٝ‬اعکیُ استبٖ ث‪ ٝ‬ع‪ٛٙ‬اٖ ا‪ِٛٚ‬یرت اغرّری‬ ‫ایٗ ٘‪ٟ‬بد ٘بْ ثشد ‪ٌ ٚ‬فتۺ ا‪ٛ‬ا٘رٕر‪ٙ‬رذی ‪ٞ‬ربی ثرخرص‬ ‫خػ‪ٛ‬غی استبٖ ارسثبیجبٖ ضشلی دس حر‪ٛ‬ص‪ٞ ٜ‬ربی‬ ‫غ‪ٙ‬عتی ٔعذ٘ی ‪ ٚ‬اجبسی اص ا‪ٕٞ‬یت ثسریربس ثربالیری‬ ‫ادأ‪ ٝ‬داسد‬ ‫ثشخ‪ٛ‬سداس است‪...‬‬ ‫پش٘یب افض‪ٚ‬دۺ ا‪ِٛ‬یذ ٔحػ‪ٛ‬الت ثبویرفریرت جر‪ٟ‬رب٘ری‬ صفحه 3 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫اخبار کًتاٌ اجتماعی‬ ‫الیحٍ حفظ کرامت ی حمایت از زوان در دستًر ‬ ‫کار مجلس‬ ‫هؼبٍى اهَز شًبى ٍ خبًَاجُ زئیس هوْوَز‪ ،‬گوفوت‪:‬‬ ‫الیحِ حفظ وساهت ٍ حوبیت اش شًبى‪ ،‬پس اش زفوغ‬ ‫ًَالض ٍ تٌظین سٌدّبی پشریببى‪ ،‬بوب فوَزیوت جز‬ ‫جسرَز وبز هجلس است‪.‬‬ ‫ا٘ؿی‪ ٝ‬ذععّی‪ ،‬زض ت‪ٛ‬ئیتی ٘‪ٛ‬قت‪ :‬أط‪ٚ‬ظ ثب فطاوؿیو‪ٖٛ‬‬ ‫ظ٘بٖ ٔجّؽ نحجت زاقتٓ‪ ،‬هبی تکىط زاضز وو‪ٝ‬‬ ‫الیح‪ ٝ‬حفظ وطأت ‪ ٚ‬حٕبیت اظ ظ٘بٖ‪ ،‬پؽ اظ ضفوع‬ ‫٘‪ٛ‬الم ‪ ٚ‬ت‪ٙ‬ظیٓ ؾ‪ٙ‬س‪ٞ‬بی پکتیجوبٖ‪ ،‬ثوب فو‪ٛ‬ضیوت زض‬ ‫زؾت‪ٛ‬ض وبض ٔجّؽ اؾت‪ٚ.‬ی ازأ‪ ٝ‬زاز‪ :‬ثب پیٍیطی اظ‬ ‫ضیبؾت زازٌؿتطی اؾوتوبٖ ذو‪ٛ‬ظؾوتوبٖ‪ ،‬لوبتوُ ‪ٚ‬‬ ‫‪ٕٞ‬سؾت ا‪ ٚ‬زؾتٍیط قس٘س ‪ ٚ‬تحمیمبت ازأ‪ ٝ‬زاضز‪.‬‬ ‫ذععّی افع‪ٚ‬ز‪ :‬ل‪ ٜٛ‬لضبئی‪ٔ ٝ‬هٕٓ اؾت اقس ٔجبظات‬ ‫ضا عجک لب٘‪ ٖٛ‬ثطای ا٘بٖ اعٕبَ ٕ٘بیس‪.‬‬ ‫اوتشار تصاییر خشه ممىًع است‬ ‫برخًرد با قصًر متًلیان فضای مجازی‬ ‫چْبزشٌبِ ‪ ۵۴‬بْوی ‪ 9 * ۱۰۴۴‬فَزیِ ‪ 7 * ۵۴۵۵‬زهب‪ * ۱۰۰۲‬سبل سی ٍ جٍم ( اٍتَش ایىیٌجی ایل ) * شوبزُ ( سبیی ) ‪۵۰۲۵ :‬‬ ‫ٍشیس بْداشت‪:‬‬ ‫ٍشیس بْداشوت‪ ،‬جزهوبى ٍ اهوَش‬ ‫پصشىی بب اشبزُ بِ ایٌىوِ ‪ 9۴‬جزطود‬ ‫افساجی وِ جز ایوی سوَیوِ بسوروسی‬ ‫هی شًَد ٍاوسی تصزیک ًىسجُ اًود اش‬ ‫هسجم خَاست بسای تصزیک جش سوَم‬ ‫ٍاوسی وسًٍب بِ هساوص ٍاوسیٌوبسویوَى‬ ‫هساهؼِ وٌٌد‪.‬‬ ‫زوتط ث‪ٟ‬طاْ عیٗ اِّ‪ٟ‬ی زض ثوبظزیوس اظ‬ ‫ثوویووٕووبضؾووتووبٖ زض حووبَ ؾووبذووت‬ ‫ٔ‪ٟ‬سی وّی‪ٙ‬یه ٔجتٕع ثیٕبضؾتب٘ی أبْ‬ ‫ذٕی‪ٙ‬ی (ض‪ )ٜ‬ثبض زیٍط ثط حض‪ٛ‬ض ٔوطزْ‬ ‫زض ٔطاوع ‪ٚ‬اوؿی‪ٙ‬بؾی‪ ٖٛ‬ثوطای توعضیوک‬ ‫زظ ؾ‪ٚ ْٛ‬اوؿٗ وط‪٘ٚ‬ب تبویس ووطز ‪ٚ‬‬ ‫ٌفت‪ٔ :‬تبؾفب٘‪ ٝ‬توبوو‪ٙ‬و‪ ٖٛ‬حوس‪ٚ‬ز ‪۲۴‬‬ ‫زضنس ٔطزْ ثوطای توعضیوک زظ ؾو‪ْٛ‬‬ ‫ٔطاهع‪ ٝ‬وطز‪ٜ‬ا٘س‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی زض هٕع ذجطٍ٘بضاٖ زض ثبظزیوس اظ‬ ‫ٔطوع أ‪ٛ‬ظـ ٔ‪ٟ‬بضت‪ٞ‬بی پویوکوطفوتو‪ٝ‬‬ ‫ثبِی‪ٙ‬ی ایطاٖ ایٗ ٔجتٕع ثیٕوبضؾوتوب٘وی‪،‬‬ ‫افع‪ٚ‬ز‪ :‬ثب ت‪ٛ‬ه‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬قی‪ ٛ‬ؾ‪ٛ‬ی‪ ٝ‬أیىط‪ٖٚ‬‬ ‫و‪ ٝ‬ؾطعت ا٘تکبض ثیکتطی ٘ؿوجوت ثو‪ٝ‬‬ ‫شثیح اهلل ذسائویوبٖ زض ٘کوؿوت ذوجوطی ذو‪ٛ‬ز ثوب‬ ‫ذجطٍ٘بضاٖ زض پبؾد ث‪ ٝ‬ؾ‪ٛ‬اِی ٔج‪ٙ‬ی ثط ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬زض چ‪ٙ‬س‬ ‫ض‪ٚ‬ظ اذیط قب‪ٞ‬س ز‪ ٚ‬لتوُ توّود زض وکو‪ٛ‬ض ثو‪ٛ‬زیوٓ‬ ‫(ق‪ٟ‬بزت یه ٔأ‪ٛ‬ض ٘بهب ‪ ٚ‬وکت‪ ٝ‬قسٖ ظٖ ا‪ٛٞ‬اظی)‬ ‫‪ٕٞ‬عٔبٖ ثب ایٗ اتفبق‪ٞ‬ب ؾیُ عظیٕی اظ ا٘تکبض تهب‪ٚ‬یط‬ ‫حبزث‪ ٝ‬ضخ زاز‪ ،‬زض ‪ٕٞ‬یٗ ظٔی‪ ٝٙ‬چطا لب٘‪٘ٛ‬وی ٘وساضیوٓ‬ ‫و‪ ٝ‬اظ ا٘تکبض تهب‪ٚ‬یط ٘بٔ‪ٙ‬بؾت ‪ ٚ‬ذکٗ هوّو‪ٌٛ‬ویوطی‬ ‫و‪ٙ‬س تب ثبض ض‪ٚ‬ا٘ی ٔ‪ٙ‬فی ث‪ ٝ‬هبٔع‪ٙٔ ٝ‬تمُ ٘کو‪ٛ‬ز‪ ،‬اٌوط‬ ‫‪ ٓٞ‬لب٘‪٘ٛ‬ی زض ایٗ ظٔی‪ٚ ٝٙ‬ه‪ٛ‬ز زاضز ضٕب٘ت اهطایوی‬ ‫اٖ چیؿت؟ ٌفت‪ :‬ا٘تکبض ایٗ تهب‪ٚ‬یط ‪ ٚ‬یب فیّٓ‪ٞ‬ب زض‬ ‫فضبی ٔجبظی زض ضؾب٘‪ٞ ٝ‬ب ٕٔ‪ ٛٙ‬اؾت‪ٚ.‬ی افوع‪ٚ‬ز‪:‬‬ ‫ٔت‪ِٛ‬یبٖ فضبی ٔجبظی ثبیس ضنس و‪ٙٙ‬س ‪ٛٔ ٚ‬اضزی و‪ٝ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬هت هطیح‪ ٝ‬زاض قسٖ افىوبض عوٕو‪ٔٛ‬وی قو‪ٛ‬ز ‪ٚ‬‬ ‫ٔکب‪ٞ‬س‪ ٜ‬اٖ تهب‪ٚ‬یط ثبض ض‪ٚ‬ا٘ی زاقت‪ ٝ‬ثوبقوس ٘وجوبیوس‬ ‫اهبظ‪ ٜ‬زاز چ‪ٙ‬یٗ تهب‪ٚ‬یطی زض فضبی ٔجبظی پروف‬ ‫ق‪ٛ‬ز‪.‬ذسائیبٖ افع‪ٚ‬ز‪ :‬چ‪ٙ‬ب٘چ‪ ٝ‬پویوکوٍویوطی نو‪ٛ‬ضت‬ ‫ٍ٘یطز زؾتٍب‪ ٜ‬لضبئی چ‪ ٝ‬ثب وؿب٘ی و‪ٙٔ ٝ‬جط ث‪ ٝ‬ایوٗ‬ ‫ٔیق‪٘ٛ‬سو‪ ٝ‬فضبی ٔجبظی ض‪ٞ‬بق‪ٛ‬ز ‪ٚ‬چ‪ ٝ‬وؿب٘ی وو‪ٝ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬هت هطیح‪ٝ‬زاضقسٖ عفت عٕ‪ٔٛ‬ی ق‪٘ٛ‬س‪،‬ثطذ‪ٛ‬ضز‬ ‫ٔیو‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫‪ ۰۳‬درصذ مردم بٍ خذمات‬ ‫تًاوبخشی ویاز داروذ‬ ‫زئیس جاًشگبُ ػلَم تَاًبخشی ٍ سالهت اهرووبػوی‪،‬‬ ‫اّویت خدهبت تَاًبخشی جز هبهؼِ زا هَزج اشوبزُ‬ ‫لساز جاج ٍ گفت‪ ۲۴ :‬جزطد هوسجم بوِ خودهوبت‬ ‫تَاًبخشی ًیبشهٌدًد‪ ۱۴ ،‬جزطد هَاهغ بوِ ًوَػوی‬ ‫جازای هحدٍجیت ّسرٌد‪.‬‬ ‫حٕیسضضب ذب٘ى‪ ،ٝ‬زض ثوبظزیوس ٔوعوب‪ ٖٚ‬ثو‪ٟ‬وساقوت‬ ‫‪ٚ‬ظاضت ث‪ٟ‬ساقت اظ زا٘کٍب‪ ٜ‬عّ‪ ْٛ‬تو‪ٛ‬ا٘وجوروکوی ‪ٚ‬‬ ‫ؾالٔت اهتٕبعی‪ ،‬ضٕٗ توجوطیوه ثو‪ٔ ٝ‬و‪ٙ‬وبؾوجوت‬ ‫فطاضؾیسٖ ؾبٍِطز پیط‪ٚ‬ظی ا٘ماله اؾالٔی ‪ ٚ‬ز‪ٞ‬و‪ٝ‬‬ ‫فجط‪ ،‬اظ‪ٟ‬بض زاقت‪ٔ :‬ب ٔیت‪ٛ‬ا٘یٓ ٔب٘‪ٙ‬س ‪ٕٞ‬یک‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ضغٓ‬ ‫تحطیٓ ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬فکبض‪ٞ‬بی ؾیبؾی ‪ ٚ‬التهبزی‪ ،‬ثب لوسضت‬ ‫زض ؾبی‪ٔ ٝ‬مبْ ٔعظٓ ض‪ٞ‬جطی ‪ٔ ٚ‬ؿئ‪ٛ‬الٖ ٘ظبْ ث‪ ٝ‬پیوف‬ ‫ثط‪ٚ‬یٓ‪ٚ.‬ی ث‪ ٝ‬ؾفط‪ٞ‬بی اؾتب٘ی ٔوموبْ عوبِوی ‪ٚ‬ظاضت‬ ‫ث‪ٟ‬ساقت اقبض‪ ٜ‬وطز ‪ ٚ‬افع‪ٚ‬ز‪ :‬ز‪ِٚ‬ت ا٘مالثی اظ ظٔب٘ی‬ ‫و‪ ٝ‬ؾطوبض أس‪ ،‬ثب هسیت‪ ،‬تالـ ٔیو‪ٙ‬س ‪ ٚ‬ثو‪ٙ‬وظوط‬ ‫ٔی ایس و‪ ٝ‬حجٓ وبض‪ٞ‬بی ا٘جبْ قوس‪ ٜ‬عوی ٔوست‬ ‫و‪ٛ‬تب‪ ٜ‬ایٗ ز‪ِٚ‬ت‪ ،‬ثب چ‪ٙ‬س ؾوبَ ٌوصقوتو‪ ٝ‬ثوطاثوطی‬ ‫ٔی و‪ٙ‬س‪ٚ ،‬اوؿی‪ٙ‬بؾی‪ٌ ٖٛ‬ؿتطز‪ ٜ‬ا٘جبْ قس ‪ ٚ‬ووب‪ٞ‬وف‬ ‫اثتالء ‪ٔ ٚ‬وطی ‪ٔ ٚ‬ویوط ضا زیوسیوٓ ‪ ٚ‬ثوطذوال‬ ‫وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬بیی ٔب٘‪ٙ‬س إِوبٖ وو‪ ۵۲ ٝ‬زضنوس تو‪ِٛ‬ویوس‬ ‫٘بذبِم ّٔی ضا ثطای ؾالٔتی ‪ ٚ‬و‪ٙ‬توطَ ووط‪٘ٚ‬وب زض‬ ‫وک‪ٛ‬ضقبٖ ‪ٞ‬عی‪ ٝٙ‬وطز٘س‪٘ ،‬ظبْ ؾالٔت ٔب ثب لسضت ‪ٚ‬‬ ‫ثب ‪ ۱‬زضنس ت‪ِٛ‬یس ٘بذبِم ّٔی ‪ ٚ‬ث‪ِ ٝ‬غ ذسا‪٘ٚ‬س ‪ٚ‬‬ ‫ٔکبضوت ٔطزْ زض ظٔی‪ ٝٙ‬اضتمبی ؾوالٔوت هوبٔوعو‪ٝ‬‬ ‫تالـ وطز ‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬بٖ ث‪ٔ ٝ‬ؿیط ذ‪ٛ‬ز ازأ‪ٔ ٝ‬یز‪ٞ‬س‪.‬‬ ‫زیال مغس بعذ از حملٍ قلبی‬ ‫تسریع می شًد‬ ‫ًربیج یه هغبلؼِ هدید ًشبى هی جّد ووِ حوولوِ‬ ‫للبی هی تَاًد هٌجس بِ تسسیغ شٍال ذٌّی جز عوَل‬ ‫سبلْب شَج‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اظ ٔسیؿٗ ٘ت‪ ،‬زووتوط ٔویوکوُ یو‪ٞٛ‬وب٘ؿوٗ‪،‬‬ ‫ؾطپطؾت تیٓ تحمیک اظ زا٘کٍب‪ ٜ‬هوبٖ ‪ٞ‬وبپوىویو‪ٙ‬وع‪،‬‬ ‫ٌفت‪ٔ :‬ب ثبیس ثسا٘یٓ ا٘چ‪ ٝ‬زض لّت ‪ٔ ٚ‬غع ٔی ٌوصضز‬ ‫ث‪ٔ ٓٞ ٝ‬طتجظ ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫اظ ای‪ٙ‬ط‪ٔ ٚ‬سیطیت ع‪ٛ‬أُ ذغط ثطای هوّو‪ٌٛ‬ویوطی اظ‬ ‫حّٕ‪ ٝ‬لّجی زض ‪ٚ‬الع ثطای ٔغع قٕب ٘یع ٔفویوس اؾوت‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی زض ازأ‪ ٝ‬افع‪ٚ‬ز‪ :‬حّٕ‪ ٝ‬لّجی ٔی ت‪ٛ‬ا٘وس زض عو‪َٛ‬‬ ‫ظٔبٖ ثطای ؾالٔت ٔغع قٕب ٔضط ثبقس‪.‬‬ ‫از افسایش یام ازدیاج تا یام فرزوذایری ی مسکه‬ ‫بب تظَیب وویسیَى تلفیک الیحِ بوَجهوِ ‪۱۰۴۱‬‬ ‫هجلس‪ ،‬هبلغ ٍام اشجٍاج بسای سبل ایٌدُ بِ ‪۱۵۴‬‬ ‫هیلیَى تَهبى بِ ّس یه اش شٍهیی وووروس اش ‪۵۵‬‬ ‫سبل ٍ شٍهِّبی وورس اش ‪ ۵۲‬سبل ٍ ‪ ۱۵۴‬هیلویوَى‬ ‫تَهبى بسای سبیس شٍهیی زسید ٍ همسز شد بِ هٌظَز‬ ‫تشَیک شٍهیی بِ فسشًداٍزی بِ اشای ّس فسشًد ٍ‬ ‫بب جز ًظس گسفری تستیب تَلد اش ‪ ۵۴‬تب ‪ ۱۴۴‬هیلیوَى‬ ‫تَهبى ٍام فسشًداٍزی پسجاخت شَج‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ظیط ث‪ٟ‬وساقوت ذو‪ٛ‬اؾوتوبض ضعوبیوت‬ ‫پط‪ٚ‬تىُ ‪ٞ‬بی ث‪ٟ‬ساقتی قس ‪ٌ ٚ‬وفوت‪:‬‬ ‫ضعبیت پط‪ٚ‬تىُ ‪ٞ‬بی ث‪ٟ‬ساقتی ‪ٕٞ‬چ‪ٖٛ‬‬ ‫ضعبیت فبنّ‪ٞٝ‬بی اهتٕبعی ‪ ٚ‬اؾتفوبز‪ٜ‬‬ ‫اظ ٔبؾه ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬وبٖ تو‪ٛ‬نویو‪ ٝ‬انوّوی‬ ‫ٔبؾت و‪ ٝ‬اؾتفبز‪ ٜ‬اظ ٔبؾه ا‪ٞ‬وٕویوت‬ ‫ثؿیبض ظیبزتطی زاضز‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی تهطیح وطز‪ :‬ووب‪ٞ‬وف ضعوبیوت‬ ‫پط‪ٚ‬تىُ ‪ٞ‬بی ث‪ٟ‬ساقتی ‪ ٚ‬اهوتوٕوبعوبت‬ ‫ذب٘‪ٛ‬ازٌی زض قویو‪ ٛ‬أویوىوط‪ ٖٚ‬زض‬ ‫هبٔع‪ ٝ‬تبثیط ظیبزی زاقت‪ ٝ‬اؾوت ‪ ٚ‬اظ‬ ‫‪ٍٕٞ‬بٖ ٔوی ذو‪ٛ‬ا‪ٞ‬ویوٓ ثو‪ٚ ٝ‬یوػ‪ ٜ‬زض‬ ‫اهتٕبعبت ذب٘‪ٛ‬ازٌی‪ ،‬حتٕب ٔوبؾوه‬ ‫ثع٘‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ظیط أ‪ٛ‬ظـ ‪ ٚ‬پط‪ٚ‬ضـ‪:‬‬ ‫جٍلت اهسبل هظون بِ اهسای الیحِ زتبِ بٌدی هؼلوبى است‬ ‫ٍشیس اهَش ٍ پسٍز گفت‪ :‬جٍلت اهسبل هظون بِ‬ ‫اهسای الیحِ زتبِ بٌدی هؼلوبى است ٍ بسای اهسای‬ ‫اى جز سبل ‪ّ ۱۰۴۱‬ن هٌببغ پبیدازی ببلغ بس ‪ّ ۵۵‬صاز‬ ‫هیلیبزج تَهبى پیش بیٌی وسجُ است‪.‬‬ ‫سخٌگَی لَُ لضبئیِ جز خظَص بسخَزج جسوروگوبُ‬ ‫لضب جز زابغِ بب اًرشبز تظبٍیس خشی تَضیحبتی ازائوِ‬ ‫جاج‪.‬‬ ‫مشًق َایی برای افسایش جمعیت؛‬ ‫‪ 9۴‬جزطد بسرسی ّبی هبرال بِ سَیِ اهیىسٍى‪ٍ ،‬اوسی ًصجًد‬ ‫ؾبیط ؾ‪ٛ‬ی‪ٞ ٝ‬ب زاضز اظ وؿب٘ی و‪ٙٞ ٝ‬و‪ٛ‬ظ‬ ‫زظ ؾ‪ٚ ْٛ‬اوؿوٗ ذو‪ٛ‬ز ضا ٘وعز‪ ٜ‬ا٘وس‬ ‫ٔیذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ ‪ٞ‬طچ‪ ٝ‬ؾطیع تط ثو‪ٔ ٝ‬وطاووع‬ ‫‪ٚ‬اوؿی‪ٙ‬بؾی‪ٔ ٖٛ‬طاهع‪ ٝ‬و‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫زوتط عیٗ اِّ‪ٟ‬ی ثب اقبض‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬وىو‪۳۴ ٝ‬‬ ‫زضنس افطازی و‪ ٝ‬زض ایٗ ؾ‪ٛ‬ی‪ ٝ‬ثؿتطی‬ ‫ٔی ق‪٘ٛ‬س ‪ٚ‬اوؿٗ تعضیک ٘وىوطز‪ ٜ‬ا٘وس‪،‬‬ ‫ثیبٖ زاقت‪ :‬زض ٘‪ٛ‬ثت ؾ‪ٚ ْٛ‬اوؿٗ‪ٞ‬بی‬ ‫ؾی‪ٛٙ‬فبضْ ‪ ٚ‬پبؾت‪ٛ‬و‪ٛ‬ان ث‪ ٝ‬وؿب٘ی و‪ٝ‬‬ ‫‪ٞ‬و‪ٙ‬وو‪ٛ‬ظ زظ ؾو‪٘ ْٛ‬ووعز‪ ٜ‬ا٘ووس‪ ،‬تووعضیووک‬ ‫ٔیق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ٔتبؾفب٘‪ ٝ‬تبو‪ٙ‬و‪ ٖٛ‬حوس‪ٚ‬ز ‪ ۲۴‬زضنوس‬ ‫ٔطزْ ثطای تعضیک زظ ؾو‪ٔ ْٛ‬وطاهوعو‪ٝ‬‬ ‫وطز‪ٜ‬ا٘س‬ ‫‪ٚ‬ی ثب اقبض‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬اغبظ ‪ٚ‬اوؿویو‪ٙ‬وبؾویو‪ٖٛ‬‬ ‫و‪ٛ‬زوبٖ‪ ،‬ثیبٖ زاقت‪ :‬ؾ‪ٛ‬ی‪ ٝ‬أیوىوط‪ٖٚ‬‬ ‫و‪ٛ‬زوبٖ ضا ثیکتط زضٌیط ٔوی وو‪ٙ‬وس ‪ٚ‬‬ ‫ٔستی اؾت ‪ٚ‬اوؿی‪ٙ‬بؾی‪ ٖٛ‬و‪ٛ‬زووبٖ ‪۳‬‬ ‫تب ‪ ۱۵‬ؾبِ‪ ٝ‬قط‪ ٚ‬قس‪ ٚ ٜ‬ایٗ ثط٘بٔ‪ ٝ‬ثوب‬ ‫‪ٚ‬اوؿی‪ٙ‬بؾی‪ ٖٛ‬و‪ٛ‬زوبٖ ثبالی ‪ ۵‬ؾوبَ‬ ‫ازأ‪ٔ ٝ‬ییبثس‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اظ ٔطوع اعال ضؾب٘وی ‪ ٚ‬ض‪ٚ‬اثوظ عوٕو‪ٔٛ‬وی‬ ‫‪ٚ‬ظاضت أ‪ٛ‬ظـ ‪ ٚ‬پط‪ٚ‬ضـ‪ ،‬ی‪ٛ‬ؾ ٘‪ٛ‬ضی زض ٌوفوت‬ ‫‪ٌٛ ٚ‬یی زضثبض‪ ٜ‬الیح‪ ٝ‬ضتج‪ ٝ‬ث‪ٙ‬سی ٔعّٕبٖ افع‪ٚ‬ز‪ :‬ایوٗ‬ ‫الیح‪ ٝ‬یىی اظ ثوروف ‪ٞ‬وبی ٔو‪ٟ‬وٓ ؾو‪ٙ‬وس توحو‪َٛ‬‬ ‫ث‪ٙ‬یبزیٗ اؾت ‪ ٚ‬یىی اظ زالیُ اهطا ٘کسٖ اٖ‪ ،‬عوسْ‬ ‫اهطای ؾ‪ٙ‬ستح‪ َٛ‬ث‪ٙ‬یبزیٗ أ‪ٛ‬ظـ ‪ ٚ‬پط‪ٚ‬ضـ اؾت ‪ٚ‬‬ ‫‪ٞ‬س اٖ اضتمبی نالحیت ‪ٞ‬وبی ٔوعوّوٕوبٖ‪ ،‬ثوطای‬ ‫اضتمبی ویفیت ٘ظبْ تطثیتی اؾت‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ثب یبزا‪ٚ‬ضی ایٗ و‪ ٝ‬ز‪ِٚ‬ت ‪ ٚ‬قوروم ضیویوؽ‬ ‫هٕ‪ٟٛ‬ض ٔهٕٓ ث‪ ٝ‬اهطای ضتج‪ ٝ‬ث‪ٙ‬سی ٔعّٕبٖ ‪ٞ‬ؿتو‪ٙ‬وس‪،‬‬ ‫ازأ‪ ٝ‬زاز‪ :‬ث‪ ٝ‬ز٘جبَ تأیٗ اعتجبض ضتج‪ ٝ‬ث‪ٙ‬سی ‪ٞ‬ؿتویوٓ ‪ٚ‬‬ ‫ثطای ؾبَ ای‪ٙ‬س‪ٙٔ ٜ‬بثع پبیساضی ثوبِو ثوط ‪ٞ ۵۵‬وعاض‬ ‫ٔیّیبضز ت‪ٔٛ‬بٖ پیف ثی‪ٙ‬ی قس‪ ٜ‬اؾت اِجوتو‪ ٝ‬زض توالـ‬ ‫‪ٞ‬ؿتیٓ و‪ ٝ‬ثت‪ٛ‬ا٘یٓ اعتجبض ‪ٔ ۱‬ب‪ ٝٞ‬پبیب٘ی ؾبَ ‪ ۱۰۴۴‬ضا‬ ‫٘یع فطا‪ ٓٞ‬و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ظیط أ‪ٛ‬ظـ ‪ ٚ‬پط‪ٚ‬ضـ تاویس ووطز‪ :‬ثو‪ ٝ‬نو‪ٛ‬ضت‬ ‫هسی‪ ،‬اهطای ضتج‪ ٝ‬ث‪ٙ‬سی ٔعّٕبٖ ضا پیٍیطی ٔی و‪ٙ‬وٓ‬ ‫‪ ٚ‬زض ایٗ ایبْ ٘یع ض‪ٚ‬ظا٘‪ ٝ‬حسالُ ز‪ ٚ‬ثبض تأیوٗ ٔوبِوی‬ ‫ضتج‪ ٝ‬ث‪ٙ‬سی ضا پیٍیطی ٔی و‪ ٚ ٓٙ‬ثب ت‪ٛ‬هو‪ ٝ‬ثو‪٘ ٝ‬وٍوب‪ٜ‬‬ ‫ٔثجت ز‪ِٚ‬ت ‪ٔ ٚ‬جّؽ ٔحتطْ‪ ،‬أیس‪ٚ‬اضْ ‪ٞ‬ط چ‪ ٝ‬ؾطیع‬ ‫تط زض ایٗ ظٔی‪ ٝٙ‬ث‪٘ ٝ‬تبی ذ‪ٛ‬ثی ثطؾیٓ‪.‬‬ ‫٘‪ٛ‬ضی ذبعط٘کبٖ وطز‪ :‬زض اؾتب٘‪ ٝ‬چ‪ٟ‬وُ ‪ ٚ‬ؾو‪ٔٛ‬ویوٗ‬ ‫ؾبٍِطز پیط‪ٚ‬ظی ا٘ماله‪ ،‬أیس‪ٚ‬اضْ ثب ث‪ٟ‬ط‪ٌ ٜ‬ویوطی اظ‬ ‫زؾتب‪ٚ‬ضز‪ٞ‬بی ا٘ماله اؾالٔی ثت‪ٛ‬ا٘یٓ زض ضاؾتبی ٘ظبْ‬ ‫تعّیٓ ‪ ٚ‬تطثیت‪ ،‬لسْ ثطزاضیٓ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ث‪٘ ٝ‬مف افطی‪ٙ‬ی ٔعّٕبٖ زض ز‪ٚ‬ض‪ٞ ٜ‬بی ٔروتوّو‬ ‫تحهیّی اقبض‪ ٜ‬وطز ‪ ٚ‬افع‪ٚ‬ز‪ٔ :‬عّٕوبٖ توالوقوٍوط ‪ٚ‬‬ ‫زِؿ‪ٛ‬ظ‪ ،‬زض ز‪ٚ‬ضاٖ وط‪٘ٚ‬ب ظحٕوبت ظیوبزی ضا ثوطای‬ ‫اؾتٕطاض أط أ‪ٛ‬ظـ‪ٔ ،‬تحُٕ قس٘س اِجت‪ ٝ‬ا‪ِٚ‬یب ٘یوع زض‬ ‫ایٗ ٔؿیط ذ‪ٛ‬ـ زضذکیس٘س ‪ ٚ‬اظ ٔعّٕوبٖ حوٕوبیوت‬ ‫وطز٘س أب اٌط ث‪ ٝ‬ز‪ٚ‬ض‪ٞ ٜ‬بی ٔرتّ تحهیّی زلوت‬ ‫و‪ٙ‬یٓ‪ٔ ،‬عّٕبٖ ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬اثتسایی‪ ،‬تاثیطٌصاضتطیٗ ٔعّوٕوبٖ‬ ‫ٍالدیی ًسبت بِ تصزیک ٍاوسی وسًٍب‬ ‫فسشًداى ‪ ۵‬تب ‪ ۱۵‬سبلِ خَج الدام وٌٌد‬ ‫سسپسست هسوص اعالع زسبًی ٍ زٍابوظ‬ ‫ػوَهی ٍشازت بوْوداشوت‪ ،‬جزهوبى ٍ‬ ‫اهَش پصشىی بب ّشداز ًسبت بِ خغوس‬ ‫اٍهیىسٍى بسای وَجووبى ٍ اهوبز ‪۵۴‬‬ ‫جزطدی بسرسی ّبی تٌفسی ووسًٍوب جز‬ ‫ایی گسٍُ سٌی‪ ،‬اػالم وسج‪ٍ :‬الدیی هوی‬ ‫تَاًٌد اش اهسٍش هْت ٍاوسویوٌوبسویوَى‬ ‫وَجوبى ‪ ۵‬تب ‪ ۱۵‬سبل بِ هساوص جز سساسس‬ ‫وشَز هساهؼِ وٌٌد‪.‬‬ ‫ٔحٕس ‪ٞ‬بقٕی ضٕٗ ‪ٞ‬کساض ٘ؿجت ث‪ ٝ‬اثتالی و‪ٛ‬زوبٖ ث‪ ٝ‬ؾ‪ٛ‬ی‪ ٝ‬ا‪ٔٚ‬یىط‪ٌ ٖٚ‬وفوت‪:‬‬ ‫اثتالی و‪ٛ‬زوبٖ ث‪ ٝ‬ا‪ٔٚ‬یىط‪ ٖٚ‬ثؿیبض لبثُ ت‪ٛ‬ه‪ ٝ‬اؾت‪ .‬ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬ضی وو‪ ٝ‬حوسالوُ ‪۵۴‬‬ ‫زضنس ٔ‪ٛ‬اضز ثؿتطی ت‪ٙ‬فؿی اذیط‪ ،‬اظ ثیٗ و‪ٛ‬زوبٖ ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ظٔبٖ ظیبزی اظ اغبظ ‪ٚ‬اوؿی‪ٙ‬بؾی‪ ٖٛ‬و‪ٛ‬زوبٖ وٕتط اظ ‪ ۱۵‬ؾوبَ‬ ‫ؾپطی ٘کس‪ ٜ‬اؾت‪ٌ ،‬فت‪ :‬ایٗ افطاز ‪ٛٙٞ‬ظ زض هطیبٖ زضیبفت ا‪ِٚ‬ویوٗ زظ ‪ٚ‬اوؿوٗ‬ ‫‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س‪ .‬ث‪ٙ‬بثطایٗ و‪ٛ‬زوبٖ ایٕ‪ٙ‬ی وبفی زض ثطاثط و‪ٚٛ‬یس ٘ساض٘س؛ ثط ‪ٞ‬وٕویوٗ اؾوبؼ‬ ‫ضعبیت ٔ‪ٛ‬اضز ث‪ٟ‬ساقتی ‪ ٚ‬ث‪ٛ‬یػ‪ ٜ‬اؾتفبز‪ ٜ‬اظ ٔبؾه زض ایٗ ٌوط‪ ٜٚ‬ؾو‪ٙ‬وی ٘ویوع اظ‬ ‫ا‪ٕٞ‬یت ثؿعایی ثطذ‪ٛ‬ضزاض اؾت‪.‬‬ ‫‪ٞ‬بقٕی زض عیٗ حبَ ‪ٞ‬کساض زاز و‪ ٝ‬و‪ٛ‬زوبٖ وٕتط اظ پ‪ ٙ‬ؾبَ ثو‪ ٝ‬زِویوُ عوسْ‬ ‫ا٘جبْ ‪ٚ‬اوؿی‪ٙ‬بؾی‪ ٖٛ‬زض ٔعطو ذغط اثتال ث‪ ٝ‬و‪ٚٛ‬یس‪ ٚ ۱۳‬ع‪ٛ‬اضو ٘وبقوی اظ اٖ‬ ‫لطاض زاض٘س‪.‬‬ ‫‪ٚ‬اوؿی‪ٙ‬بؾی‪ٌ ٖٛ‬ط‪ ٜٚ‬ؾ‪ٙ‬ی ‪ ۳‬تب ‪ ۱۵‬ؾبَ اظ پ‪ٙ‬جٓ ث‪ٔ ٕٟٗ‬ب‪ ٜ‬زض ؾطاؾط وکو‪ٛ‬ض اغوبظ‬ ‫قس‪ٔ ٚ ٜ‬مطض ث‪ٛ‬ز ث‪ ٝ‬ن‪ٛ‬ضت پّىب٘ی ؾ‪ٙ‬یٗ ‪ ۵‬تب ‪ ۳‬ؾبَ ٘یع ه‪ٟ‬ت ‪ٚ‬اوؿویو‪ٙ‬وبؾویو‪ٖٛ‬‬ ‫فطاذ‪ٛ‬اٖ ق‪٘ٛ‬س‪ٕٞ .‬چ‪ٙ‬یٗ عجک پط‪ٚ‬تىُ‪ٞ‬ب‪ٚ ،‬اوؿٗ ‪ٞ‬وبی ٔو‪ٙ‬وبؾوت ٌوط‪ ٜٚ‬ؾو‪ٙ‬وی‬ ‫و‪ٛ‬زوبٖ‪ ،‬ؾی‪ٛٙ‬فبضْ ‪ ٚ‬پبؾت‪ٛ‬و‪ٚٛ‬ن ث‪ٛ‬ز‪ ٜ‬و‪ ٝ‬زض ز‪ٛ٘ ٚ‬ثت تعضیک ٔی ق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ث‪ ٝ‬ایٗ تطتیت ثب اعالْ ؾطپطؾت ٔطوع اعال ضؾب٘ی ‪ ٚ‬ض‪ٚ‬اثوظ عوٕو‪ٔٛ‬وی ‪ٚ‬ظاضت‬ ‫ث‪ٟ‬ساقت‪ ،‬تٕبْ و‪ٛ‬زوبٖ ؾ‪ٙ‬یٗ ‪ ۵‬تب ‪ ۱۵‬ؾبَ ٔی ت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س ه‪ٟ‬ت ‪ٚ‬اوؿی‪ٙ‬بؾی‪ ٖٛ‬عوّویو‪ٝ‬‬ ‫وط‪٘ٚ‬ب ث‪ٔ ٝ‬طاوع ٔطث‪ٛ‬ع‪ ٝ‬زض ؾطاؾط وک‪ٛ‬ض ٔطاهع‪ ٝ‬و‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ظیط أ‪ٛ‬ظـ ‪ ٚ‬پط‪ٚ‬ضـ ازأ‪ ٝ‬زاز‪ :‬یبفت‪ٞ ٝ‬بی پعقىی‬ ‫‪ٔ ٚ‬غبِعبت ٘کبٖ ٔیز‪ٞ‬س و‪ ٝ‬ز‪ٚ‬ضاٖ پؿوبووط‪٘ٚ‬وبیوی‬ ‫تطؾیٓ ٘کس‪ٕٛٞ ٚ ٜ‬اض‪ ٜ‬ثبیس ثب وط‪٘ٚ‬ب ظ٘وسٌوی ووطز؛‬ ‫یع‪ٙ‬ی ز‪ٚ‬ضاٖ ثب وط‪٘ٚ‬ب تطؾیٓ قس‪ ٜ‬و‪ ٝ‬الظْ اؾوت زض‬ ‫اٖ ضٕٗ ضعبیت هسی ٔؿبئوُ ‪ ٚ‬پوط‪ٚ‬توىوُ ‪ٞ‬وبی‬ ‫ث‪ٟ‬ساقتی‪ ،‬ث‪ ٝ‬ؾ‪ٛ‬ی ا‪ٞ‬سا ‪ ،‬پیف ثط‪ٚ‬یٓ‪.‬‬ ‫تبوید بس فؼبل بَجى شؼب ٍیژُ زسیدگی‬ ‫بِ تخلفبت ٍ هساین بَزسی‬ ‫زئیس لَُ لضبئیِ‪ ،‬گفت‪ّ :‬یئت تحمیک ٍ‬ ‫تفحض اش سبشهبى بَزس ببید گوصازشوی‬ ‫هبهغ‪ ،‬هرمی ٍ هسرٌد زا تدٍیی ووٌود ٍ‬ ‫جسرگبُ لضبئی ًیص جز تحمک ایی هْن اش‬ ‫ّیچ ووه ٍ هسبػدتی بِ ّیئت هوصبوَز‬ ‫فسٍگراز ًخَاّد وسج‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اظ ٔطوع ضؾوب٘و‪ ٝ‬لو‪ ٜٛ‬لضوبئویو‪،ٝ‬‬ ‫حجت االؾالْ ‪ٚ‬إِؿّوٕویوٗ ٔوحوؿو‪ٙ‬وی‬ ‫اغ‪ ٜ‬ای‪ ،‬زض ٘کؿت ثب اعضبی ‪ٞ‬یئت تحمیک ‪ ٚ‬تفحم اظ ؾبظٔبٖ ثو‪ٛ‬ضؼ ‪ ٚ‬ثوبظاض‬ ‫ؾطٔبی‪ ،ٝ‬تحمیک ‪ ٚ‬تفحم ضا اظ اثعاض‪ٞ‬بی ٔ‪٘ ٟٓ‬ظبضتی ٔجّؽ زا٘ؿوت ‪ ٚ‬اظو‪ٟ‬وبض‬ ‫وطز‪ :‬زض ٔم‪ ِٝٛ‬پطا‪ٕٞ‬یت تحمیک ‪ ٚ‬تفحم ثعضب ٌالی‪ٞٝ‬بیی ز‪ٚ‬عوطفو‪ ٝ‬اظ ؾو‪ٛ‬ی‬ ‫ٕ٘بی‪ٙ‬سٌبٖ ٔجّؽ ‪ٔ ٚ‬ؿئ‪ٛ‬الٖ ل‪ ٜٛ‬لضبئی‪ٔ ٝ‬غطح ٔیق‪ٛ‬ز؛ ٕ٘بی‪ٙ‬سٌبٖ اظ عو‪ٛ‬ال٘وی‬ ‫قسٖ فطای‪ٙ‬س ضؾیسٌی لضبئی ‪ٔ ٚ‬کرم ٘ج‪ٛ‬زٖ ٘تیج‪ ٝ‬زض ثبه ٌعاضقبت اضهبعی‬ ‫تحمیک ‪ ٚ‬تفحم ٌالی‪ٙٔ ٝ‬س٘س ‪ ٚ‬زض ؾ‪ٛ‬ی ٔمبثُ ایٗ ٌالی‪ ٝ‬زض لو‪ ٜٛ‬لضوبئویو‪ ٝ‬اظ‬ ‫ٔؿت‪ٙ‬س ‪ٔ ٚ‬تمٗ ٘ج‪ٛ‬زٖ ٌعاضـ ‪ٞ‬بی تحمیک ‪ ٚ‬تفحم ٔجّوؽ‪ ،‬ووّوی ثو‪ٛ‬زٖ ایوٗ‬ ‫ٌعاضـ‪ٞ‬ب ‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬یٗ ضٕیٕ‪٘ ٝ‬کسٖ ٔؿت‪ٙ‬سات وبفی ث‪ ٝ‬اٖ‪ٞ‬ب ‪ٚ‬ه‪ٛ‬ز زاضز‪.‬‬ ‫ضئیؽ زؾتٍب‪ ٜ‬لضب ثط ‪ٕٞ‬یٗ اؾبؼ اظ ٕ٘بی‪ٙ‬سٌبٖ ٔجّؽ ‪ ٚ‬اعضبی ‪ٞ‬ویوئوت ‪ٞ‬وبی‬ ‫تحمیک ‪ ٚ‬تفحم ذب٘‪ّٔ ٝ‬ت زض ثبه ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬عبت ٔرتّ ذ‪ٛ‬اؾت توب ثوب عوعٔوی‬ ‫ضاؾد زض ضاؾتبی تم‪ٛ‬یت ‪ ٚ‬تحىیٓ ‪ٕٞ‬ىبضی ثب ل‪ ٜٛ‬لضبئی‪ ٝ‬ه‪ٟ‬ت اتمبٖ‪ ،‬قفبفیت‪،‬‬ ‫ٔؿتسَ ‪ ٚ‬لبثُ زفب ث‪ٛ‬زٖ ٌعاضقبت ‪ ٚ‬پط‪٘ٚ‬س‪ٜٞ‬بی تحمیک ‪ ٚ‬تفحم‪ ،‬الساْ و‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫ضئیؽ عسِی‪ٕٞ ٝ‬چ‪ٙ‬یٗ تبویس وطز زض ل‪ ٜٛ‬لضبئی‪ ٓٞ ٝ‬ععْ‪ ،‬هعْ ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ث‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬ثوب‬ ‫ؾطعت ٌعاضقبت تحمیک ‪ ٚ‬تفحم ث‪٘ ٝ‬تیج‪ ٝ‬ثطؾس‪ .‬ضئیؽ ل‪ ٜٛ‬لضبئی‪ ٝ‬تحمویوک ‪ٚ‬‬ ‫تفحم اظ ؾبظٔبٖ ث‪ٛ‬ضؼ ‪ ٚ‬ثبظاض ؾطٔبی‪ ٝ‬ضا اظ ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬عبت ثؿیبض حوبئوع ا‪ٞ‬وٕویوت‬ ‫زا٘ؿت ‪ ٚ‬ثب ثطقٕطزٖ زالیُ ایٗ ا‪ٕٞ‬یت‪ٌ ،‬فت‪ٛٔ :‬ض‪ ٛ‬ثو‪ٛ‬ضؼ‪ ،‬زض ثوطٌویوطی‬ ‫ثبالیی زض هبٔع‪ ٝ‬زاضز ‪ ٚ‬چ‪ٙ‬س ‪ٔ ۱۴‬یّی‪ ٖٛ‬اظ افطاز هبٔع‪ ٝ‬و‪ ٝ‬عٕوستوب اظ عوجوموبت‬ ‫ٔت‪ٛ‬ؾظ ‪ ٚ‬پبییٗ ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س‪ ،‬زض ایٗ ثبظاض الساْ ث‪ ٝ‬ؾطٔبی‪ٌٝ‬صاضی وطز‪ ٜ‬ا٘وس ‪ ٚ‬ثوعوضوب‬ ‫عال‪ ٜٚ‬ثط زاضایی ذ‪ٛ‬ز‪ ،‬ؾطٔبی‪ ٝ‬اعضبی ذب٘‪ٛ‬از‪ٜ‬قبٖ ضا ٘یع ث‪ ٝ‬ایٗ ثبظاض ا‪ٚ‬ضز‪ٜ‬ا٘س‪.‬‬ ‫هدیس ول اهَز بیوِ شدگبى سبشهبى تاهیی اهروبػی؛‬ ‫ثبت ًبم بیوِ جاًشجَیی غیس حضَزی اًجبم هی شَج‬ ‫هدیس ول اهَز بیوِ شدگبى سبشهبى تاهیی اهرووبػوی‬ ‫گفت‪ :‬توبهی خدهبت هسبَط بِ ثوبوت ًوبم بویوووِ‬ ‫جاًشجَیی بِ طَزت غیسحضَزی اًجبم هی شوَج ٍ‬ ‫ًیبشی بِ هساهؼِ حضَزی جاًشجَیبى بِ شؼب ٍ یوب‬ ‫وبزگصازیّب ًیست‪.‬‬ ‫ٔ‪ٟ‬سی قى‪ٛ‬ضی‪ ،‬ثب اقبض‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬تفب‪٘ ٓٞ‬بٔ‪ ٝ‬ؾبظٔبٖ تأیٗ‬ ‫اهتٕبعی ‪ ٚ‬ؾبظٔبٖ أ‪ٛ‬ض زا٘کج‪ٛ‬یبٖ ‪ٚ‬ظاضت عوّو‪،ْٛ‬‬ ‫تحمیمبت ‪ ٚ‬ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬ضی زض ذهو‪ٛ‬ل ٌؿوتوطـ ثویوٕو‪ٝ‬‬ ‫زا٘کج‪ٛ‬یبٖ افع‪ٚ‬ز‪ :‬زض حبَ حبضط ‪ٞ ۵۵‬عاض زا٘کوجو‪ٛ‬‬ ‫زض وک‪ٛ‬ض ثیٕ‪ ٝ‬پطزاظ ؾبظٔبٖ تأیٗ اهتٕبعی ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س ‪ٚ‬‬ ‫ثط اؾبؼ ایٗ تفب‪٘ ٓٞ‬بٔ‪ٔ ٝ‬مطض قوس اعوال ضؾوب٘وی‬ ‫ثیکتطی ن‪ٛ‬ضت ثٍیطز تب زا٘کج‪ٛ‬یبٖ ٔتمبضی ثیکتطی‬ ‫ثت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س ثب پطزاذت حک ثیوٕو‪ ٝ‬اظ ذوسٔوبت توأویوٗ‬ ‫اهتٕبعی ثطذ‪ٛ‬ضزاض ثبق‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی اظ‪ٟ‬بض زاقت‪ :‬ؾ‪٘ ٛ٘ ٝ‬طخ حک ثیٕ‪ ٝ‬ثطای ثویوٕو‪ٝ‬‬ ‫زا٘کج‪ٛ‬یی تعطی قس‪ ٜ‬و‪ ٝ‬زا٘کج‪ٛ‬یوبٖ ٔوتوموبضوی‬ ‫ٔی ت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س یىی اظ ا٘‪ٟ‬ب ضا ا٘تربه و‪ٙٙ‬س ‪ ٚ‬ز‪ِٚ‬ت ٘ویوع‬ ‫ز‪ ٚ‬زضنس اظ حک ثیٕ‪ ٝ‬ضا ثط ع‪ٟ‬س‪ ٜ‬زاضز‪٘ .‬طخ پطزاذت‬ ‫حک ثیٕ‪ ۱۰ ٝ‬زضنس و‪ ٝ‬قبُٔ ذسٔبت ثبظ٘کؿتٍی ‪ٚ‬‬ ‫ف‪ٛ‬ت ثعس اظ ثبظ٘کؿتٍی اؾت ‪ ٚ‬ثطای افطاز ٔجوطز ‪ٚ‬‬ ‫فبلس تحت تىفُ ت‪ٛ‬نی‪ٔ ٝ‬یق‪ٛ‬ز‪٘ .‬طخ پطزاذت حوک‬ ‫ثیٕ‪ ۱۱ ٝ‬زضنس و‪ ٝ‬قبُٔ ذسٔبت ثوبظ٘کوؿوتوٍوی ‪ٚ‬‬ ‫ف‪ٛ‬ت لجُ ‪ ٚ‬ثعس اظ ثبظ٘کؿوتوٍوی اؾوت ‪٘ ٚ‬و‪ٟ‬وبیوتوب‬ ‫وبُٔتطیٗ ٘طخ پطزاذت حک ثیٕ‪ ٝ‬وو‪ ۵۴ ٝ‬زضنوس‬ ‫ث‪ٛ‬ز‪ ٚ ٜ‬ذسٔبت ٔطث‪ٛ‬ط ث‪ ٝ‬ثوبظ٘کوؿوتوٍوی‪ ،‬فو‪ٛ‬ت ‪ٚ‬‬ ‫اظوبضافتبزٌی ضا زضثط ٔیٌیطز‪ .‬زا٘کج‪ٛ‬یبٖ زض حیوٗ‬ ‫تحهیُ‪ ،‬ثبیس زضذ‪ٛ‬اؾت ثیٕ‪ ٝ‬زا٘کجو‪ٛ‬یوی ضا اضائو‪ٝ‬‬ ‫و‪ٙٙ‬س ‪ ٚ‬ثالفبنّ‪ ٝ‬ثعس اظ ثجت ٘بْ ‪ ٚ‬اغبظ ثیٕ‪ ٝ‬پطزاظی‪،‬‬ ‫ؾ‪ٛ‬اثک ثیٕ‪ٝ‬ای ثطای ا٘‪ٟ‬ب ایجبز ٔیق‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬اظ ذسٔوبت‬ ‫ایٗ ؾبظٔبٖ ثطذ‪ٛ‬ضزاض ٔیق‪٘ٛ‬س‪.‬‬ ‫وشف لبچبق تسیبن ٍ شیشِ جز ببز گسجٍ‬ ‫فسهبًدُ یگبى حفبظت سبشهبى بٌبجز ٍ جزیبًَزجی پلیس پیشوگویوسی گوفوت‪ :‬اش‬ ‫لبچبلچیبى هسبفسًوب بِ همظد هصایس هٌَبی وشَز‪ ،‬همداز ‪ ۲‬ویلَگسم هَاج هوخودز‬ ‫وِ جز ببز گسجٍ هبسبشی شدُ بَج‪ ،‬وشف ٍ ضبظ شد‪.‬‬ ‫ؾط‪ ًٙٞ‬هعفط اعٕب٘ی زض ذه‪ٛ‬ل هعئیبت ایٗ وک اظ‪ٟ‬بض زاقت‪ٔ :‬وأو‪ٛ‬ضاٖ‬ ‫یٍبٖ حفبظت ث‪ٙ‬سضعجبؼ ٔؿتمط زض ث‪ٙ‬سض ق‪ٟ‬یس حمب٘ی حیٗ اهطای عطح وو‪ٙ‬وتوطَ‬ ‫تطزز افطاز‪ٛٔ ،‬فک قس٘س اظ ثبض ٌطز‪ٚ‬ی ز‪ ٚ‬لبچبلچی ٔؿبفطٕ٘ب و‪ ٝ‬لهس ععیٕت ثو‪ٝ‬‬ ‫هعایط ه‪ٛٙ‬ثی وک‪ٛ‬ض ضا زاقت‪ٙ‬س‪ٔ ،‬مساض یه ویّ‪ٌٛ‬طْ ٔ‪ٛ‬از ٔرسض اظ ٘‪ ٛ‬تطیبن ‪ٚ‬‬ ‫ز‪ ٚ‬ویّ‪ٌٛ‬طْ قیک‪ ٝ‬وک ‪ ٚ‬ضجظ و‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی افع‪ٚ‬ز‪ :‬زض ایٗ ضاثغ‪ ٝ‬ز‪ٔ ٚ‬ت‪ ٟٓ‬زؾتٍیط ‪ ٚ‬ث‪ٕٞ ٝ‬طا‪ ٜ‬پط‪٘ٚ‬س‪ ٜ‬ثطای ؾویوط ٔوطاحوُ‬ ‫لضبئی ث‪ ٝ‬زازؾطای عٕ‪ٔٛ‬ی ‪ ٚ‬ا٘ماله ق‪ٟ‬طؾتبٖ ث‪ٙ‬سضعجبؼ زالِت قس٘س‪.‬‬ ‫ؾط‪ ًٙٞ‬اعٕب٘ی ذبعط٘کبٖ وطز‪ٔ :‬أ‪ٛ‬ضاٖ یٍبٖ حوفوبظوت ؾوبظٔوبٖ ثو‪ٙ‬وبزض ‪ٚ‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫‪ 4‬‬ ‫زضیب٘‪ٛ‬ضزی پّیؽ پیکٍیطی ثب ‪ٛٞ‬قیبضی الظْ اهبظ‪ٞ ٜ‬یچ ٌ‪ ٝ٘ٛ‬ؾو‪ٛ‬ءاؾوتوفوبز‪ ٜ‬ثو‪ٝ‬‬ ‫افطازی و‪ ٝ‬زض ظب‪ٞ‬ط ٔؿبفط لهس لبچبق ٔ‪ٛ‬از ٔرسض زض ٔحیظ ‪ٞ‬بی ث‪ٙ‬سضی وکو‪ٛ‬ض‬ ‫ضا زاض٘س‪٘ ،‬ر‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬س زاز‪.‬‬ ‫ثب ته‪ٛ‬یت وٕیؿی‪ ٖٛ‬تّفیک الیح‪ ٝ‬ثو‪ٛ‬زهو‪۱۰۴۱ ٝ‬‬ ‫ٔجّؽ ق‪ٛ‬ضای اؾالٔی‪ٔ ،‬جّو ‪ٚ‬اْ اظز‪ٚ‬ا ثوطای‬ ‫ؾبَ ای‪ٙ‬س‪ ٜ‬ث‪ٔ ۱۵۴ ٝ‬یّی‪ ٖٛ‬ت‪ٔٛ‬بٖ ثوطای ظ‪ٚ‬هو‪ٟ‬وبی‬ ‫وٕتط اظ ‪ ٚ ۵۵‬ظ‪ٚ‬ه‪ٞ ٝ‬بی وٕتط اظ ‪ ۵۲‬ؾبَ ‪۱۵۴ ٚ‬‬ ‫ٔیّی‪ ٖٛ‬ت‪ٔٛ‬بٖ ثطای ؾبیط ظ‪ٚ‬هیوٗ ضؾویوس وو‪ ٝ‬ثوبظ‬ ‫پطزاذت اٖ ‪ ۱۴‬ؾبِ‪ ٝ‬اؾت ‪ ٚ‬ثب٘ه ‪ٞ‬ب ٔىّو ا٘وس‬ ‫ٔجت‪ٙ‬ی ثط اعتجبضؾ‪ٙ‬جی ٔتمبضیبٖ‪ ،‬حساوثط ثوب اذوص‬ ‫ؾفت‪ ٝ‬اظ ٔتمبضی ‪ ٚ‬یب فمظ یه ضبٔٗ ث‪ ٝ‬پطزاذوت‬ ‫تؿ‪ٟ‬یالت الساْ و‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫ثط ایٗ اؾبؼ ث‪ٌ ٝ‬فتو‪ ٝ‬ضحویوٓ ظاض ؾورو‪ٙ‬وٍو‪ٛ‬ی‬ ‫وٕیؿی‪ ٖٛ‬تّفیک ث‪ٛ‬زه‪ ٝ‬ؾبَ ‪ ،۱۰۴۱‬ث‪ٞ ٝ‬ط یوه اظ‬ ‫ظ‪ٚ‬هیٗ و‪ ٝ‬تبضید عمس ا٘‪ٟ‬ب اظ ا‪ َٚ‬فوط‪ٚ‬ضزیوٗ ٔوب‪ٜ‬‬ ‫ؾبَ ‪ ۱۲۳۱‬تب ‪ ۱۰۴۱‬ثبقس ‪ٔ ۱۵۴‬یّی‪ ٖٛ‬ت‪ٔٛ‬وبٖ ‪ ٚ‬ثو‪ٝ‬‬ ‫ظ‪ٞ ٚ‬بی ظیط ‪ ۵۵‬ؾبَ ‪ ٚ‬ظ‪ٚ‬ه‪ٞٝ‬بی ظیط ‪ ۵۲‬ؾوبَ‪،‬‬ ‫‪ٔ ۱۵۴‬یّی‪ ٖٛ‬ت‪ٔٛ‬بٖ ‪ٚ‬اْ اظز‪ٚ‬ا تعّک ٔی ٌیطز‪.‬‬ ‫زض ‪ٚ‬الع ٔغبثوک ثوب ٔوتوٗ ٔهو‪ٛ‬ثو‪ ٝ‬ووٕویوؿویو‪ٖٛ‬‬ ‫تّفیک ٔجّؽ زض ذه‪ٛ‬ل ث‪ٙ‬س اِ توجوهوط‪-۱۱ ٜ‬‬ ‫تؿ‪ٟ‬یالت تىّیفی الیح‪ ٝ‬ثو‪ٛ‬زهو‪ ،۱۰۴۱ ٝ‬ثوب٘وه‬ ‫ٔطوعی هٕ‪ٟٛ‬ضی اؾالٔی ایطاٖ ٔىّ اؾوت اظ‬ ‫ٔحُ نسزضنس ٔب٘س‪ ٜ‬ؾپطز‪ٞ ٜ‬بی لطو اِحؿ‪ٚ ٝٙ‬‬ ‫نسزضنس ؾپطز‪ٞ ٜ‬بی هوبضی قوجوىو‪ ٝ‬ثوب٘وىوی‪،‬‬ ‫تؿ‪ٟ‬یالت لطو اِحؿ‪ٛٔ ٝٙ‬ض‪ ٛ‬ایوٗ ثو‪ٙ‬وس ضا اظ‬ ‫عطیک ثب٘ه ‪ٞ‬بی عبُٔ پطزاذت و‪ٙ‬س ‪ ٚ‬ثب٘وه ‪ٞ‬وب‬ ‫ٔىّف‪ٙ‬س ٔجت‪ٙ‬ی ثط اعتجبضؾ‪ٙ‬جی ٔتمبضیبٖ‪ ،‬حساوثط ثب‬ ‫اذص ؾفت‪ ٝ‬اظ ٔتمبضی ‪ ٚ‬یب فمظ یوه ضوبٔوٗ ثو‪ٝ‬‬ ‫پطزاذت تؿ‪ٟ‬یالت الساْ و‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫ثط ایٗ اؾبؼ تؿ‪ٟ‬یالت لطو اِحؿ‪ ٝٙ‬اظز‪ٚ‬ا ثطای‬ ‫‪ٞ‬ط یه اظ ظ‪ٞ ٚ‬ب ثطاؾبؼ لب٘‪ ٖٛ‬ه‪ٛ‬ا٘ی هٕعیت؛‬ ‫یه ٔیّیبضز ‪ ٚ‬ز‪ٚ‬یؿت (‪ )۱.۵۴۴.۴۴۴.۴۴۴‬ضیبَ ‪ٚ‬‬ ‫ثب ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬ثبظپطزاذت ‪ ۱۴‬ؾبِ‪ ٝ‬اؾت‪ .‬تؿ‪ٟ‬یالت لطو‬ ‫اِحؿ‪ ٝٙ‬اظز‪ٚ‬ا ثطای ظ‪ٞ ٚ‬بی ظیط ثیؿت ‪ ٚ‬پو‪ٙ‬و‬ ‫ؾبَ ‪ ٚ‬ظ‪ٚ‬ه‪ٞ ٝ‬بی ظیط ثیؿوت ‪ ٚ‬ؾو‪ ٝ‬ؾوبَ یوه‬ ‫ٔیّیبضز ‪ ٚ‬پب٘هس ٔیّی‪ )۱.۵۴۴.۴۴۴.۴۴۴( ٖٛ‬ضیوبَ‬ ‫اؾت‪.‬‬ ‫تسْیالت لسع الحسٌِ فسشًداٍزی بِ اشای ّس‬ ‫فسشًد چمدز است؟‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ ٔغبثک ثوب ٔوتوٗ ٔهو‪ٛ‬ثو‪ ٝ‬یوبز قوس‪ ٜ‬زض‬ ‫ذه‪ٛ‬ل ث‪ٙ‬س اِ تجهط‪-۱۱ ٜ‬تؿ‪ٟ‬یالت تىّیوفوی‬ ‫الیح‪ ٝ‬ث‪ٛ‬زه‪ ،۱۰۴۱ ٝ‬تؿ‪ٟ‬یالت لوطو اِوحوؿو‪ٙ‬و‪ٝ‬‬ ‫فطظ٘سا‪ٚ‬ضی‪ ،‬ث‪ ٝ‬اظای فطظ٘س ا‪ َٚ‬ز‪ٚ‬یؿت ٔیّیو‪( ٖٛ‬‬ ‫‪ )۵۴۴.۴۴۴.۴۴۴‬ضیووبَ ‪ ٚ‬ثوو‪ ٝ‬اظای فووطظ٘ووس ز‪ْٚ‬‬ ‫چ‪ٟ‬بضنس ٔیّی‪ )۰۴۴.۴۴۴.۴۴۴( ٖٛ‬ضیبَ ‪ ٚ‬ثو‪ ٝ‬اظای‬ ‫فطظ٘س ؾ‪ ْٛ‬قکهس ٔیّی‪ )۱۴۴.۴۴۴.۴۴۴( ٖٛ‬ضیبَ ‪ٚ‬‬ ‫ث‪ ٝ‬اظای فوطظ٘وس چو‪ٟ‬وبضْ ‪ٞ‬کوتوهوس ٔویوّویو‪( ٖٛ‬‬ ‫‪ )۰۴۴.۴۴۴.۴۴۴‬ضیبَ ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬اظای فطظ٘س پ‪ ٚ ٙ‬ث‪ ٝ‬ثعس‬ ‫یه ٔیّیبضز (‪ )۱.۴۴۴.۴۴۴.۴۴۴‬ضیبَ ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ث‪ٛ‬ز ‪ٚ‬‬ ‫زض ٔ‪ٛ‬ضز ت‪ِٛ‬س فطظ٘ساٖ ز‪ٚ‬لّ‪ ٚ ٛ‬ثیکتط ث‪ ٝ‬اظای ‪ٞ‬وط‬ ‫فطظ٘س یه ‪ٚ‬اْ ثب زض ٘ظط ٌطفتٗ تطتیت تو‪ِٛ‬وس ثو‪ٝ‬‬ ‫ظ‪ٚ‬هیٗ تعّک ٔی ٌیطز‪.‬‬ ‫‪ٚ‬اْ ‪ٔ ۵۵۴‬یّی‪ ٖٛ‬ت‪ٔٛ‬ب٘ی ثطای ذب٘‪ٛ‬از‪ٞ ٜ‬وبی فوبلوس‬ ‫ٔؿىٗ و‪ ٝ‬زض ؾبَ ‪ ۱۲۳۳‬ث‪ ٝ‬ثعس نوبحوت فوطظ٘وس‬ ‫ؾ‪ ْٛ‬یب ثیکتط قس‪ ٜ‬یب ٔی ق‪٘ٛ‬س‬ ‫اظ ؾ‪ٛ‬ی زیٍط تؿ‪ٟ‬یالت لطو اِحؿ‪ٚ ٝٙ‬زیوعو‪ ٝ‬یوب‬ ‫ذطیس یب ؾبذت ٔؿىٗ (ث‪ٙ‬ب ث‪ ٝ‬زضذ‪ٛ‬ؾت ذب٘و‪ٛ‬از‪)ٜ‬‬ ‫ثب ثبظپطزاذت حساوثط ‪ ۵۴‬ؾبِ‪ ٝ‬ثطای ذب٘‪ٛ‬از‪ٞ ٜ‬وبی‬ ‫فبلس ٔؿىٗ و‪ ٝ‬زض ؾبَ ‪ ۱۲۳۳‬ثو‪ ٝ‬ثوعوس نوبحوت‬ ‫فطظ٘س ؾ‪ ْٛ‬یب ثیکتط قس‪ ٜ‬یب ٔی ق‪٘ٛ‬س ث‪ٔ ٝ‬ویوعاٖ ز‪ٚ‬‬ ‫ٔیّیبضز ‪ ٚ‬ز‪ٚ‬یؿت ٔیّی‪ )۵.۵۴۴.۴۴۴.۴۴۴( ٖٛ‬ضیوبَ‬ ‫اؾت‪.‬‬ ‫ٔغبثک ثب ٔه‪ٛ‬ث‪ٔ ٝ‬جّؽ ق‪ٛ‬ضای اؾوالٔوی‪ ،‬ثوب٘وه‬ ‫ٔطوعی ٔ‪ٛ‬ظ اؾت ایویوٗ ٘وبٔو‪ ٝ‬اهوطای ثو‪ٙ‬وس‬ ‫اِ تجهط‪-۱۱ ٜ‬تؿ‪ٟ‬یالت تىّیفی الیح‪ ٝ‬ثو‪ٛ‬زهو‪ٝ‬‬ ‫ؾبَ ای‪ٙ‬س‪ ٜ‬ضا حساوثط تب ا‪ َٚ‬اضزیوجو‪ٟ‬وکوت ؾوبَ‬ ‫‪ ۱۰۴۱‬ث‪ ٝ‬ثب٘ه ‪ٞ‬بی عبٔوُ اثوالک وو‪ٙ‬وس‪ .‬ثوب٘وه‬ ‫ٔطوعی ٔجبظ اؾت زض نو‪ٛ‬ضت اهوطا ٘وىوطزٖ‬ ‫تىبِی ایٗ تجهط‪ ٜ‬ت‪ٛ‬ؾظ ثب٘ه ‪ٞ‬بی عبُٔ‪٘ ،‬ؿجت‬ ‫ث‪ ٝ‬افعایف ؾپطز‪ ٜ‬لب٘‪٘ٛ‬ی اٖ ‪ٞ‬ب الساْ و‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ ثب٘ه ٔطوعی ٔوىوّو اؾوت هو‪ٟ‬وت‬ ‫ٔکب‪ٞ‬س‪ ٜ‬تعساز تؿ‪ٟ‬یالت لطو اِحؿ‪ ٝٙ‬پطزاذتی زض‬ ‫وُ ایٗ ث‪ٙ‬س ‪ ٚ‬تعساز افوطاز زض ٘و‪ٛ‬ثوت زضیوبفوت‬ ‫تؿ‪ٟ‬یالت ٔ‪ٛ‬ض‪ ٛ‬ث‪ٙ‬س (اِ )‪ ،‬ث‪ ٝ‬تفىیه ٘‪ٚ ٛ‬اْ‬ ‫‪ ٚ‬اؾتبٖ ‪ ٚ‬ثب٘ه پطزاذت و‪ٙٙ‬س‪ ،ٜ‬ؾبٔب٘‪ٝ‬ای ثطذوظ‬ ‫(زاضای تبضٕ٘بی ای‪ٙ‬تط٘تی) ایجبز وطز‪ ٚ ٜ‬ث‪ ٝ‬ن‪ٛ‬ضت‬ ‫ٔب‪ٞ‬ب٘‪ ٝ‬ایٗ ؾبٔب٘‪ ٝ‬ضا ث‪ ٝ‬ض‪ٚ‬ظ ‪ ٚ‬اعالعبت ٔطث‪ٛ‬عو‪ ٝ‬ضا‬ ‫ه‪ٟ‬ت اعال عٕ‪ٔ ْٛ‬طزْ ٔ‪ٙ‬تکط وو‪ٙ‬وس ‪ٌ ٚ‬وعاضـ‬ ‫عّٕىطز ایٗ تجهط‪ ٜ‬ضا ‪ٞ‬ط ؾو‪ٔ ٝ‬وب‪ ٜ‬یوه ثوبض ثو‪ٝ‬‬ ‫وٕیؿی‪ ٖٛ‬ثط٘بٔ‪ ٚ ٝ‬ث‪ٛ‬زه‪ٔ ٚ ٝ‬حبؾجبت‪ ،‬فط‪ٞ‬و‪ٙ‬وٍوی‪،‬‬ ‫اهتٕبعی ‪ ٚ‬زی‪ٛ‬اٖ ٔحبؾجبت وک‪ٛ‬ض اضائ‪ ٝ‬ز‪ٞ‬س‪.‬‬ ‫ٔغبثک ثب ٔبز‪ ۱۰ ٜ‬لب٘‪ ٖٛ‬حوٕوبیوت اظ ذوب٘و‪ٛ‬از‪ٚ ٜ‬‬ ‫ه‪ٛ‬ا٘ی هٕعیت‪ ،‬ث‪ٙٔ ٝ‬ظو‪ٛ‬ض حوٕوبیوت اظ اظز‪ٚ‬ا‬ ‫ه‪ٛ‬ا٘بٖ‪ ،‬ثب٘ه ٔطوعی ٔىّ اؾت اظ ٔحُ پوؽ‬ ‫ا٘ساظ ‪ ٚ‬هبضی لطو اِحؿ‪٘ ٝٙ‬ظبْ ثب٘ىی‪ ،‬تؿ‪ٟ‬یالت‬ ‫لطو اِحؿ‪ ٝٙ‬اظز‪ٚ‬ا ضا ث‪ ٝ‬وّی‪ ٝ‬ظ‪ٞ ٚ‬وبیوی وو‪ٝ‬‬ ‫ثیکتط اظ چ‪ٟ‬بض ؾبَ اظ تبضید عمس ا٘‪ٟ‬وب ٘وٍوصقوتو‪ٝ‬‬ ‫ثبقس ‪ ٚ‬تب وو‪ٙ‬و‪ ٖٛ‬تؿو‪ٟ‬ویوالت اظز‪ٚ‬ا زضیوبفوت‬ ‫٘ىطز‪ٜ‬ا٘س ثب ا‪ِٛٚ‬یت ٘رؿت پطزاذت و‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫تؿ‪ٟ‬یالت لطو اِحؿ‪ ٝٙ‬اظز‪ٚ‬ا زض ؾبَ ‪ ۱۰۴۴‬ثو‪ٝ‬‬ ‫ٔ‪ٙ‬ظ‪ٛ‬ض وب‪ٞ‬ف ؾٗ اظز‪ٚ‬ا ثطای ظ‪ٞ ٚ‬بی ظیط ‪۵۵‬‬ ‫ؾبَ (ٔطزاٖ) ‪ ٚ‬ظ‪ٚ‬ه‪ٞٝ‬بی ظیوط ‪ ۵۲‬ؾوبَ (ظ٘وبٖ)‬ ‫‪ٚ‬اهس قطایظ زضیبفت ‪ٚ‬اْ اظز‪ٚ‬ا ‪ٔ ۱۴۴ ،‬ویوّویو‪ٖٛ‬‬ ‫ت‪ٔٛ‬بٖ ‪ ٚ‬ثطای ؾبیط ظ‪ٚ‬هیٗ ‪ٔ ۱۴‬یّی‪ ٖٛ‬ت‪ٔٛ‬بٖ ث‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫زض ایٗ ضاؾتب ثب٘ه ‪ٞ‬ب ثبیس ثطای ضوٕوب٘وت نوطفوب‬ ‫یىی اظ ؾ‪ٛٔ ٝ‬ضز اعتجبض ؾ‪ٙ‬جی یب یوه ضوبٔوٗ ‪ٚ‬‬ ‫ؾفت‪ ٚ ٝ‬یب ؾ‪ ٟٓ‬فطز اظ حؿبه ‪ٞ‬سفٕ‪ٙ‬سی یبضا٘‪ٞٝ‬ب ضا‬ ‫ث‪ٙٔ ٝ‬عِ‪ ٝ‬ضٕب٘ت ٔی پصیطفت‪ٙ‬س و‪ ٝ‬ثعضب ترّفبتی ٘یع‬ ‫زض ایٗ ظٔی‪ ٝٙ‬ا٘جبْ قس‪ ٚ ٜ‬ثب٘ه ‪ٞ‬ب اظ پطزذت ‪ٚ‬اْ‬ ‫اظز‪ٚ‬ا ث‪ ٝ‬ه‪ٛ‬ا٘بٖ ٔوٕوب٘وعوت ووطز‪ ٜ‬یوب قوطایوظ‬ ‫پطزاذت ضا ؾرت ٔیوطز٘س‪.‬‬ صفحه 4 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫ریومایی از ساعت ًَشمىد جدید‬ ‫با دیربیه قابل چرخش‬ ‫چْبرضٌجِ ‪ 02‬ثْوی ‪ 9 * 0222‬فَریِ ‪ 7 * 0200‬رجت‪ * 0221‬سبل سی ٍ دٍم ( اٍتَز ایکیٌجی ایل ) * ضوبرُ ( سبیی ) ‪3213 :‬‬ ‫یقیف اـتجبعبت مغفش یفؼ؛‬ ‫ٍزیر ارتجبطبت ثب تبکیذ ثر ایوٌوکوِ ثوب‬ ‫ضوبرُگیری کذ ≠ ‪ *۰22‬هوی توَاى‬ ‫ثرای هسذٍدسوبزی پویوبهوک ّوبی‬ ‫تجلیغبتی درخَاست داد‪ ،‬راُ ّوبی‬ ‫پیطگیری از دریبفت اًجَُ پیبهکّوبی‬ ‫هساحن را تطریح کرد‪.‬‬ ‫‪Lokmat‬سبعت َّضوٌذ جذیذ خوَد ثوِ ًوبم‬ ‫‪Appllp 6‬را هعرفی کرد کِ ثر رٍی سیستن عبهول‬ ‫اًذرٍیذ ‪ 9.2‬اجرا هی ضَد‪.‬‬ ‫ٌفیت ‪Lokmat‬اق وبػت ًٌَماىاؽ خاؽیاؽ‬ ‫غًؼ یٍ ان ـا ‪Appllp 6‬وابماگاؿاـی یافؼٌ‬ ‫ـیومبیی یفؼ‪.‬‬ ‫ٌفیت زیىی ‪Lokmat‬تًضیص ؼاؼ یٍ وابػات‬ ‫خؽیؽ ثب اثؼبؼ ‪ 85‬ؼـ ‪ 26‬میلی متف ی ضػابمات ‪۱5‬‬ ‫ماایاالاای مااتااف ػاافضااٍ ماای ٌااًؼ‪ .‬پاافؼاقوااؽٌ‬ ‫‪SCL8541E‬ان اق ‪ 6‬یب ‪ 4‬گیگبثبیت ـ ی ‪۱2‬‬ ‫یب ‪ 24‬گیگبثبیت ضبقظٍ ؼاغلی پٍتیجبوی می یىؽ‪.‬‬ ‫ایه وبػت ؼاـای ِکطٍ ومبیً ‪ ۱.2‬ایاىاسای ثاب‬ ‫یضًش ‪ 4۳۳‬ؼـ ‪ 4۳۳‬پیًىل اوت‪ .‬ایه وبػت می‬ ‫تًاوؽ اق عفیم قىبیـی ‪WiFi‬ثٍ ٌجاًاٍ ماتاّال‬ ‫ًٌؼ‪ .‬مبلیل ‪GNSS‬اق قىبیـی َبی ‪Beidou‬‬ ‫ی ‪Glonass‬پٍتیجبوی می یىؽ ی مای تاًاواؽ ثاب‬ ‫مبلیل ضفثبن نلت ؼاغلی ثفای ثجت قؼبلیت َابی‬ ‫یـقٌی اوتکبؼٌ ًٌؼ‪.‬‬ ‫تلسکًپ جیمس یب‬ ‫امادٌ رصد اعماق جُان می شًد‬ ‫تلسکَح فضبیی جیوس ٍه در حبل سرد ضذى است‬ ‫تب اثسارّبی هبدٍى قرهس اى ثتَاًٌذ ًطوبًوِ ّوبی‬ ‫ظریف در کْکطبى ّب‪ ،‬سیبرات خبرج از هٌوووَهوِ‬ ‫ضوسی ٍ دیگر اضیبی اسوبًی را ثررسی کٌٌذ‪.‬‬ ‫ثٍ وهل اق او یه‪ ،‬تلىًًح خیمک یه ‪ ۰5‬ـیق ـا‬ ‫ؼـ قضب گؿـاوؽٌ ی مطهم اـٌؽ ان اػاال یافؼ‬ ‫اثکاـ ؼـ ضبل تىظی اوت تب ثاٍ قیؼی خاُابن ـا‬ ‫یٍف یىؽ‪.‬‬ ‫خبن مبتف ثفوؽٌ خبیکٌ وًثل ی قیکیى اغتفٌىابوای‬ ‫یٍ ؼـ مفیک پفیاقَبی قضبیی گاؽاـؼ ثاب وابواب‬ ‫َمًبـی مییىؽ ؼـ ایه ثبـٌ میگًیؽ‪ :‬تلىًاًح‬ ‫ایىًن وفؼ اوت‪ .‬اثکاـ ؼـ ضبل غىى ٌؽن اوت‪.‬‬ ‫ؼمبی تلىًًح ثبیؽ ثىیبـ وفؼ ًٌؼ تب اثاکاـَابی‬ ‫مبؼین نفمک ان ثتًاوىؽ وٍابواٍ َابی ظافیاف ؼـ‬ ‫یًٍُبن َب‪ ،‬ویبـات غبـج اق مىظًمٍ ٌماىای ی‬ ‫ؼیگف اٌیبی اومبوی ـا ثفـوی یىىؽ‪ .‬مابتاف وایاک‬ ‫اػال یفؼ ـؼیبه َبی اثکاـ ؼـ ضبل ثاجات ؾـات‬ ‫قًتًن ؼـ قضب َىتىؽ‪ .‬ای گکت‪ :‬ایىًن تّاًیافی‬ ‫یخًؼ وؽاـؼ یٍ ان ـا ثٍ ٌمب وٍابن ؼَایا ‪ .‬اماب‬ ‫امیؽیاـ ؼـ ایىؽٌ وکؼیى تًّیفی ثجت ًٌؼ‪.‬‬ ‫تب ‪ 8‬مبٌ ؼیگف تلىًًح خیمک یه یاى ثافوابماٍ‬ ‫پمیٍَی ػلمی ثلىؽپفیاقاوٍ ـا اغبق مییاىاؽ یاٍ‬ ‫تمب یخًٌ قیکیى اغتفٌىبوی ـا ؼـ ثف میگایافؼ‬ ‫امب وػىت ثبیؽ مفضلٍ اغبق مامًـیت ـا پٍت واف‬ ‫ثگؿاـؼ‪.‬‬ ‫ریشی کٍ محافظت ماسک‬ ‫را ‪ 7‬برابر افسایش میدَد‬ ‫ػیىی قاـع پًـ ؼـ ِکطٍ ٌاػاّای‬ ‫غًؼ ؼـ ٌجًٍ اختمبػی وًٌت‪ :‬ضتمابً‬ ‫ٌمب َ گبَی اق ؼـیبقت پیبمىَبی‬ ‫تجلیتبتی اق ٌمبـٌَبی ٌػّی یالقاٍ‬ ‫میًٌیؽ‪.‬‬ ‫مطتًای ثفغی اق ایاه پایابماى َاب‪،‬‬ ‫غیفمدبق ی ثفغی َ یاالَاجافؼاـی‬ ‫اوت‪ .‬ایه پیبمىَب ثیٍتف اق عافیام‬ ‫وفٌمبـٌ َبی پیبمًی ی گبَی َ اق‬ ‫عفیم وی یبـتَبی ٌػّی تالاکاه‬ ‫َمفاٌ یب غغًط تلکه ثابثات اـوابل‬ ‫میًٌوؽ‪.‬‬ ‫یی اؼامٍ ؼاؼ‪ :‬ثب ٌمابـٌ گایافی یاؽ‬ ‫≠ ‪ *5۳۳‬یب تمبن ثب یاضؽ اـتاجابط ثاب‬ ‫مٍتفیبن اپفاتًـَب می تًاویؽ مىؽیؼ یب‬ ‫قؼبل وبقی ؼـیابقات پایابماى َابی‬ ‫رًگ عبیق ثذًِ لَکَهَتیَ تَلیذ ضذ‬ ‫هحققبى در یک ضرکت داًوص ثوٌویوبى‬ ‫رًگ عبیق ثذًِ لَکَهَتیَ را توَلویوذ‬ ‫کردًذ کِ یکی از رٍش ّبی جلَگیوری‬ ‫از اتالف اًرشی ثِ ضوبر هی رٍد‪.‬‬ ‫ثٍ وهل اق مؼبیوت ػالامای ی قاىابیـی‬ ‫ـیبوت خمًُـی‪ ،‬ـوگَابی وابواًیای‬ ‫ثفای اوتکبؼٌ ؼـ ثاؽواٍ لاًیاًماًتایاً‬ ‫ایفانوبغت ٌؽ‪ .‬ایه ـوگَب ثب ضػبمت ثىیبـ ی امب نؽـت وفیًه یافؼن‬ ‫ؼامىٍ یویؼی اق اـتؼبٌبت‪ ،‬تًلیؽ ٌؽٌاوؽ‪.‬‬ ‫ایه مطًّل ـوگ ػبیم ضفاـت ی ًِت ؼـ مطؽیؼٌ َکاـ َافتاک اوات یاٍ‬ ‫ثفای ػبیم یبـی وغًش مػتلف‪ ،‬خلًگیفی اق اتالا اوافلی ی ؼـ واتایاداٍ‬ ‫یبًَ َکیىٍ َب ؼـ مطل َبیی وظیف ثؽوٍ لًیًمًتیً ی ماًتاًـغابواٍ یٍاتای‬ ‫اوتکبؼٌ می ًٌؼ‪.‬‬ ‫یًی اق ـییَبی خلًگیفی اق اتالا اوفلی ی ؼـ وتیدٍ یبَاً َاکیاىاٍ َاب‪،‬‬ ‫اوتکبؼٌ اق ػبیمیبـی وغًش مػتلف وبغتمبوی ی تدُیکات اوت‪ .‬ایه یابـ اق‬ ‫اوتهبل ِؽاَبی ایدبؼ ٌؽٌ ؼـ اتبل َبی یىبـی یب قاًنابوای وابغاتامابن َاب ی‬ ‫وبقٌَبی ِىؼتی ثٍ ؼاغل یبثیه یٍتی‪ ،‬نغبـ یغًؼـی‪ ،‬خلًگیفی مییىؽ‪.‬‬ ‫ـوگَبی ػبیم ِؽا ثٍ گًوٍای عفاضی ٌؽٌاوؽ یٍ ثب ضػبمت ثىیبـ ی اػمبل‬ ‫میًٌوؽ امب نؽـت وفیًه یفؼن ؼامىٍ یویؼی اق اـتؼبٌبت ـا ؼاـوؽ‪ .‬ماکیات‬ ‫ؼیگف ایه وًع پًًٌ َب اٌتبل قضبی یمتف اوت‪ .‬ایه ماًضاًع ؼـ ِاىابیاغ‬ ‫یٍتیوبقی ی وبقٌَبی ؼـیبیی ػبمل ثىیبـ مُمی ثٍ ضىبه میایؽ‪.‬‬ ‫یى ٌفیت ؼاوً ثىیبن ایه ـوگَبی یبـثفؼی ثف پبیٍ قىبیـی وبوً ـا تاًلایاؽ‬ ‫یفؼٌ اوت یٍ ؼـ ثؽوٍ یاگهَب‪ ،‬یٍتی‪ًَ ،‬اپیمب‪ ،‬مًتًـغبوٍ َب مبوىؽ مًتًـغبوٍ‬ ‫یٍتی‪ ،‬یبوًهَبی قلکی‪ ،‬ؼیؼیًَبی ضفاـتی‪ ،‬اتبلَبی مابٌایاه االت ی‬ ‫تدُیکات ی لًلٍَبی تبویىبتی ی تدُیکات وبقٌای ی وبغتمبوی یبـثفؼ ؼاـؼ‪.‬‬ ‫خًراک کدی سبس ی قارچ‬ ‫*الىازاشراقی‬ ‫قاـع پًـ غغبه ثٍ یابـثافان اقاکیؼ‪:‬‬ ‫ؼـ ًِـتیًٍ ثب یخًؼ مىاؽیؼوابقی‬ ‫ؼـیبقت پیبمىَبی تجلیتبتی‪َ ،‬مسىبن‬ ‫پیبمى َبیی ثب مطاتاًای وابماىابوات‬ ‫ؼـیبقت می یىیؽ‪ ،‬ایه تػالاف ـا ثاب‬ ‫اـوبل ٌمبـٌ غظ اـوبل یاىاىاؽٌ ثاٍ‬ ‫وبمبوٍ پیبمًی ‪ ۱۹8‬گکاـی یىیؽ‪.‬‬ ‫گکاـیَبی اـوبلی ؼـ وبقمبن تىظی‬ ‫مهفـات ی اـتجبعبت ـاؼیًیی ثفـوای‬ ‫ی ؼـ ًِـت اضفاق تػلف‪ ،‬وفٌمبـٌ‬ ‫اـوبل یىىؽٌ مىؽیؼ یب نبثلیت اـوابل‬ ‫پیبمى اق ٌمابـٌ ٌاػاّای اـوابل‬ ‫یىىؽٌ‪ ،‬ولت میًٌؼ‪.‬‬ ‫یی گکت‪ :‬ثب تًخٍ ثٍ مهفـات خبـی‪،‬‬ ‫اـوبل َف وًع پیبمى اوجًٌ اق غغاًط‬ ‫ٌػّی ممىًع اوت ی ؼـ ِاًـت‬ ‫اـوبل‪ ،‬غظ تلاکاه اـوابل یاىاىاؽٌ‪،‬‬ ‫مٍمًل نغغ یى عفقٍ اـوبل پیبماى‬ ‫می ًٌؼ‪ .‬متهبضیبن امًـ تجلیتابتای یاب‬ ‫وبیف امًـ ویبقمىؽ ثٍ اـوبل پایابماى‬ ‫اوجًٌ‪ ،‬ثبیؽ اق پىل َبی ؼاـای ماداًق‬ ‫اـوبل پیبمى اوجًٌ اوتکبؼٌ یىىؽ‪.‬‬ ‫ثٍ وهل اق ؼیلیمیل‪ ،‬یًی اوُب ایلیه قافؼ‬ ‫ؼـ خُبن اوت یٍ ثب یخًؼ پبـگی یبمل‬ ‫وػبؽ تًاوىتٍ ثبـ ؼیگف اقاؼاوٍ ضافیات‬ ‫یىؽ‪.‬‬ ‫ثٍ گکتٍ مطههبن وًئیىی‪ ،‬ایه ؼوتگبٌ ثب تطفیى وبضیٍای اق وػبع یٍ ػضاالت‬ ‫تىٍ ی پب ـا قؼبل مییىؽ‪ ،‬یبـ مییىؽ ی ثٍ نؽـی اثفثػً ثًؼٌ اوت یٍ ثیمابـان‬ ‫تىُب یى ـیق په اق قؼبل یفؼن ان تًاوىتىؽ ثبیىتىؽ ی ـاٌ ثفیوؽ‪.‬‬ ‫ایه ایم لىت ثًویلٍ ًَی مّىًػی یىتفل میًٌؼ ی وًـینَب ـا اق عفیم یاى‬ ‫ضفثبنوبق یٍ ؼـین ًٌ قفؼ نفاـ گفقتٍ اوت‪ ،‬قؼبل مییىؽ‪.‬‬ ‫میٍل ـییبتی( )‪ 6۹Michel Roccati‬وبلٍ یٍ ثٍ مؽت زُبـ وبل پاه اق‬ ‫تّبؼا ثب مًتًـویًلت اق ییلسف اوتکبؼٌ یفؼٌ ثًؼ‪ ،‬یًی اق وٍ مفؼی ثًؼ یٍ‬ ‫ؼـ ایه اقمبیً ٌفیت یفؼ‪.‬‬ ‫وػبع ای ثٍ عًـ یبمل نغغ ٌؽٌ ثًؼ ی َیر اضىبوی ؼـ پبَبیً وؽاٌت‪ .‬تبیىًن‬ ‫َیر یه ثب زىیه خفاضتی نبؼـ ثٍ ـاٌ ـقته وٍؽٌ ثًؼ‪.‬‬ ‫ای میگًیؽ‪ :‬زىؽ نؽ ایل ثبیـوًفؼوی ثًؼ‪ .‬ـییبیی یٍ ثٍ ضهیهت پیًوت‪ .‬ماه‬ ‫عی زىؽمبٌ گؿٌتٍ تمفیىبت ٌؽیؽی ـا پٍت وف گؿاٌتٍا ی اَاؽاقای ثافای‬ ‫غًؼ تؼییه یفؼٌا ‪ .‬ثفای مثبل ایىًن میتًاو اق پلٍَب ثبال ی پابیایاه ثافی ی‬ ‫امیؽیاـ تب ثُبـ امىبل ثتًاو یى ییلًمتف ـاٌ ثفی ‪.‬‬ ‫ؼی ثیمبـ ؼیگف ویک ؼـ ایه تطهیهبت ٌفیت ؼاٌتىؽ امب ایه ؼی وکف میغًاواتاىاؽ‬ ‫وبٌىبن ثمبوىؽ‪ .‬مطههبن غبعفوٍبن یفؼوؽ یٍ ؼوتاگابٌ اواُاب ؼـمابوای ثافای‬ ‫خفاضبت وػبػی ویىت ی ایه قىبیـی پیسیؽٌتف اق ان اوت یٍ ثتًان اق ان ؼـ‬ ‫قوؽگی ـیقمفٌ اوتکبؼٌ یفؼ‪.‬‬ ‫یی اؼامٍ ؼاؼ‪ :‬اوتکبؼٌ اق خًاوبن غالل اوتبن ی تًلیؽ یبالَبیی ثب قاىابیـی ـیق‬ ‫ؼویب ثٍ َمفاٌ ایدبؼ قضبی ـنبثتی وبل می تًاوؽ ـاٌ ـا ثافای یـیؼ ؼیثابـٌ ثاٍ‬ ‫ثبقاـَبی خُبوی قفاَ یفؼٌ ی ثب وفمبیٍ َبی اوؽو‪ ،‬اـقی اقکیؼٌ ثابال ی اـق‬ ‫ایـی نبثل تًخُی ؼاٌتٍ ثبٌؽ‪.‬‬ ‫فیلن هستٌذ »یکی از رٍیبّبی هی «در تجریس اکراى هیضَد‬ ‫ّوسهبى ثب اکراى فیلن ّبی چْلویی جطٌَارُ فیلن فجر‪ ،‬هستٌذ یکی از رٍیوبّوبی‬ ‫هی ثب حضَر اصحبه سیٌوب ٍ عالقوٌذاى در تجریس اکراى هیضَد‪.‬‬ ‫ایه قیل مىتىؽ ثٍ تُیٍ یىىؽگی ی یبـگفؼاوی مطىه َبؼی تًلیؽ ٌاؽٌ اوات‬ ‫ی وبمکؼ ثُتفیه یبـگفؼاوی ؼـ پبوکؼَمیه خٍىًاـٌ ویىمب ضهیهت ثًؼ‪.‬‬ ‫ایه قیل ـیق زُبـٌىجٍ وبػت ‪ ۱۹‬ؼـ وبله اوتبؼ ِیبمی مدتمغ ویىامابیای ‪66‬‬ ‫ثُمه تجفیک یانغ ؼـ ثلًاـ اوتبؼ ٌُفیبـ ایفان میًٌؼ‪.‬‬ ‫ؼـ ایه قیل مىتىؽ‪ ،‬اضمؽ ػجؽی ثٍ ػىًان مؽیف تًّیفثفؼاـی‪ ،‬ػلی عابلاجای ثاٍ‬ ‫ػىًان تًّیفثفؼاـ‪ ،‬مطمؽ ـیضجػً ی مُؽی ضىیىػبوی ثٍ ػىًان تاؽییاىاگاف‪،‬‬ ‫ضجیت مطمؽی ثٍ ػىًان ِؽاثفؼاـ‪ ،‬ـامیه اثًالّؽل ثٍ ػىًان ِؽاگؿاـ ی ثبثى‬ ‫غبؼمی ثٍ ػىًان اَىگىبق ایکبی وهً می یىىؽ‪ .‬ثف اوبن ایه گکاـی َمکمبن ثب‬ ‫ثفگکاـی زُلمیه خٍىًاـٌ قیل قدف ؼـ تُفان‪ ۱2 ،‬قیل ایه خٍىًاـٌ ثاٍ عاًـ‬ ‫َمکمبن ؼـ پفؼیه ویىمبیی نؽن‪ ،‬پفؼیه ویىمبیی وتبـٌ ثبـان ی ویىمب وابخای‬ ‫تجفیک ؼـ ‪ 6‬وئبوه ثفای ػالنمىؽان ایفان میًٌؼ‪.‬‬ ‫ضبًسدّویی دٍرُی جطٌَارُی‬ ‫تئبتر جَاى هرًذ ثرگسار هیضَد‬ ‫ضبًسدّویی دٍرُ ی جطٌَارُ ی تئبتر جَاى هرًذ‪،‬‬ ‫پس از سِ سبل تعطیلی ثرگسار هیضَد‪.‬‬ ‫مطمؽ یًوکی قاؼٌ‪ ،‬ؼثیف ٌبواکؼَامایاه ؼیـٌ ی‬ ‫خٍىًاـٌ ی تئبتف خًان مفوؽ‪ ،‬ضمه اػاال غاجاف‬ ‫قًل اظُبـ یفؼ‪ :‬تب ؼیـٌ ؼَا ‪ ،‬ایاه خٍاىاًاـٌ‬ ‫مػتُ ٌُف مفوؽ ثًؼ امب اق ؼیـٌی یابقؼَا ثاٍ‬ ‫ثؼؽ ٌُفَبی خلکب ی ٌجىتف َ ثٍ ایه خٍاىاًاـٌ‬ ‫پیًوتىؽ‪.‬یًوکی قاؼٌ ؼـ غًَّ اثبـ ـویؽٌ ثٍ ؼثیفغبوٍ اؾػبن یافؼ‪ :‬ؼـ ایاه‬ ‫ؼیـٌ اق خٍىًاـٌ ‪ 46‬مته اق وٍ ٌُفوتبن ثفای ثبقغًاوی ثٍ ؼثیافغابواٍ اـوابل‬ ‫ٌؽوؽ یٍ ًٌـای وظبـت ی اـقٌیبثی مفوؽ ‪ ۰5‬مته ـا اوتػبه یفؼوؽ‪ ،‬و ه ثاٍ‬ ‫گفیٌَب قفِىی ‪ 4۳‬ـیقٌ ؼاؼٌ ٌؽ تب اثبـ غًؼ ـا ضجظ یافؼٌ ی ثاٍ مافضلاٍ‬ ‫ثبقثیىی ثفوبوىؽ‪ .‬ثف اوبن ایه گکاـی ‪ 6۰‬اثف (‪ ۱4‬اثف ؼـ ثػً ِطىٍای ی ‪ ۹‬اثف‬ ‫ؼـ ثػً غیبثبوی) ثٍ مفضلٍی ثبقثیىی ـویؽوؽ یٍ اق میبن ایه اثابـ ‪ 2‬اثاف ؼـ‬ ‫ثػً ِطىٍای ی ‪ 8‬اثف ؼـ ثػً غیبثبوی ثٍ مفضلٍی وُبیی ـاٌ یبقتىؽ‪.‬‬ ‫مطمؽ یًوکی قاؼٌ ؼـ پبیبن گکت‪ :‬ایه خٍىًاـٌ ثب ضضًـ ‪ ۱۱‬گفیٌ تئبتفی ‪6۷‬‬ ‫ی ‪ 65‬ثُمه مبٌ ‪ ۱4۳۳‬ؼـ مفوؽ ثفگکاـ میًٌؼ‪.‬‬ ‫خًشىًیسی‬ ‫سِ ثیوبر فلج پس از قورار دادى یوک‬ ‫ایوپلٌت ًخبعی تَاًستٌذ ثرای اٍلیی ثوبر‬ ‫پس از سبلّب راُ ثرًٍذ‪.‬‬ ‫دٍهیی جطٌَارُ کبالّبی فرٌّگی اررثبیجبى ضرقی ّوسهبى ثب ّفتووویوی دٍرُ‬ ‫جبیسُ فیرٍزُ ثب ّذف فرٌّگ سبزی تَلیذ ٍ هصرف ّذایبی فرٌّگی در تجوریوس‬ ‫ثرگسار ضذ‪.‬‬ ‫‪ ۰۳6‬اثف تًوظ ‪َ ۷۳‬ىفمىؽ ثٍ ایه خٍىًاـٌ اـوبل ٌؽ‪.‬‬ ‫ؼـ ثػً َؽایبی قفَىگی‪ ،‬خبییؽ ظکفی‪ ،‬پفیىب پًـثبثب ی ویؽٌ ٌیًا ضىیىی‪ ،‬ؼـ‬ ‫ثػً ػفیوى‪ ،‬ثىب ضیؽـی‪ ،‬مفی ضىه قاؼٌ ی مفی ػلًی ثیالوی‪ ،‬ؼـ ثاػاً‬ ‫پیًىل‪ ،‬ویؽٌ مجیىب قتبضی‪ ،‬اضمؽ ویى مىظف ی عىبق اؾـپىؽاـ ثٍ ػىاًان واکافات‬ ‫ثفتف ٌىبغتٍ ٌؽوؽ‪ .‬مؽیفیل قفَىگ ی اـٌبؼ اوالمی اؾـثابیادابن ٌافنای ؼـ‬ ‫اغتتبمیٍ ایه خٍىًاـٌ گکت‪ :‬اگفزٍ ؼـ ؼیـان گؿٌتٍ َىفمىؽان مب تًلیؽ یىاىاؽٌ‬ ‫اثبـ قفَىگی ی َىفی ثی وظیفی ثًؼوؽ امب ثؼؽَب تًخٍ یمتف ثٍ ایه ضًقٌ مًخت‬ ‫ٌؽ ثٍ وفػت ؼـ اضبعٍ مطًّالت قفَىگی یًٍـَبی ؼیگف نفاـ ثگیفی یاٍ‬ ‫اتکبنی غًٌبیىؽی ویىت‪ .‬ویؽنبو وبظمی اقکیؼ‪ :‬تفغیت قؼبالن ایه ضًقٌ ثفای‬ ‫غلم اثبـ قفَىگی َىفی ی تؼفیف ؼنیم ی قىی ضًقٌَبی ماػاتالاف اناتاّابؼ‬ ‫قفَىگی ی َىفی‪ ،‬اق ایلًیت َبی یقاـت اـٌبؼ ثًؼٌ ی ثفگکاـی َمیه خٍىًاـٌ‬ ‫اق ػًامل اِلی تطهم ایه امف اوت‪.‬‬ ‫مًاد الزم‪:‬‬ ‫یؽی وجک ‪ 6‬ػؽؼ‪ ،‬نبـذ ‪ 6‬لیاًان‪ ،‬پایابق ‪ ۱‬ػاؽؼ‪،‬‬ ‫وفیٍ ‪ ۰‬نبٌم غؿا غًـی‪ ،‬ـیغه قیتًن ثٍ مهاؽاـ‬ ‫الق ‪ ،‬ومى ی قلکل ثٍ مهؽاـ الق‬ ‫طرز تُیٍ‪:‬‬ ‫اثتؽا یؽی‪ ،‬نبـذ ی پیبق ـا ثٍ اوؽاقٌ ؼلاػاًاٌ غافؼ‬ ‫یفؼٌ ی ؼـ ظفقی می ـیکی ‪ .‬و ه وفیٍ‪ ،‬ـیغاه‬ ‫قیتًن‪ ،‬ومى ی قلکل ـا ـیػتٍ ی غًه ماػالاًط‬ ‫می یىی ‪ .‬و ه ؼـ قف ‪ 6۳۳‬ؼـخٍ وبوتایاگافاؼ ثاٍ‬ ‫مؽت ‪ ۱8‬ؼنیهٍ نفاـ می ؼَی تب یاجابه ٌاًواؽ‪.‬‬ ‫غًـاو ـا ثب خؼکفی ی ـیطبن تکییه یفؼٌ ی ثاٍ‬ ‫َمفاٌ مبوت وفی می یىی ‪.‬‬ ‫راُ رفتی ثیوبر قطع ًخبع ثرای اٍلیی ثبر‬ ‫جطٌَارُ کبالّبی فرٌّگی در تجریس ثرگسار ضذ‬ ‫هحققبى در ثررسی اخیر خَد راُ ّبیی پیوطوٌوْوبد‬ ‫کردُ اًذ کِ هحبفوت هبسک صَرت را تب ‪ 7‬ثوراثور‬ ‫افسایص هیدّذ‪.‬‬ ‫ثٍ وهل اق ؼیلیمیل‪ ،‬وتبیح یى ثفـوی خؽیاؽ یاٍ‬ ‫تًوظ مطههبن اوگلیىی ِاًـت گافقاتاٍ وٍابن‬ ‫می ؼَؽ‪ ،‬مطً یفؼن مبوى ًِـت میتًاوؽ تب‬ ‫‪ ۷‬ثفاثف مطبقظت مبوى ؼـ ثفاثف ییفین یفیوب ـا‬ ‫اقکایً ؼَؽ‪ .‬پمیٍَگفان ؼاوٍگبٌ یماجافیاح ؼـ‬ ‫مغبلؼبت غًؼ ؼـیبقتىؽ‪ ،‬نافاـ ؼاؼن خاًـاه ثاف‬ ‫ـیی مبوى ًِـت ثبػث میًٌؼ اقفاؼ ثُتف مبوغ‬ ‫گىتفی یًییؽ ًٌوؽ؛ اواتاکابؼٌ اق زىات ی‬ ‫وًاـَبی الوتیًی ویک ـاٌ ؼیگافی اوات یاٍ ثاب‬ ‫پًٌبوؽن مىبقؿ ثبق اعفاا مبوى‪ ،‬ثٍ اثفثػٍی ان‬ ‫یمى می یىؽ‪.‬ثٍ گکتٍ ؼاوٍمىؽان‪ ،‬ایه یابـ مای‬ ‫تًاوؽ ثب ثىته ًٌباَبی اعفاا ثیاىای ی ؼَابن‪،‬‬ ‫میکان ؾـات ییفیوی ـا تب َکت ثفاثف ثایاٍاتاف اق‬ ‫یى مبوى ٌل یبًَ ؼَؽ‪.‬‬ ‫مطههبن ؼاوٍگبٌ یمجفیح تبییؽ مییىىؽ‪ ،‬خًـاه‬ ‫ی زىت ثفای مطً یافؼن مابواى ِاًـت‬ ‫مًثفتفیه ـاٌ امب وبـاضت یىىاؽٌ اوات؛ وابغات‬ ‫مطًّالت متىبوت امب ـاضت ضیابتای اوات تاب‬ ‫مفؼ ثفای اوتکبؼٌ اق اوُب تفغیت ًٌوؽ‪.‬‬ ‫سراشپس‬ ‫راّْبی پیطگیری از دریبفت پیبهکّبی هساحن‬ ‫تجلیتبتی ـا اق وفٌمبـٌَبی پیابماًای‬ ‫ؼـغًاوت یىیؽ‪.‬‬ ‫یقیف اـتجبعبت گکت‪ :‬وبقمبن تىظایا‬ ‫مهفـات ی اـتجبعبت ـاؼیاًیای ثافای‬ ‫پیٍگیفی اق اـوبل اوجًٌ پایابماى َاب‬ ‫مکاض اق اثتؽای وبل خبـی انؽامبتای‬ ‫ـا اودب ؼاؼٌ اوت‪.‬‬ ‫ ٌىبوبیی ‪ ۰۱۷65‬غظ ٌاػاّای ی‬‫وفٌمبـٌ متػلف اق عفیام وابمابواٍ‬ ‫یٍف تهلت ی گکاـیَبی مفؼمی ثٍ‬ ‫وبمبوٍ پیبمًی ‪۱۹8‬‬ ‫ الکا اپفاتًـَاب ی قاؼابالن اـوابل‬‫پیبمى اوجاًٌ ثاٍ تٍاؽیاؽ واظابـت‪،‬‬ ‫اِالش نافاـؼاؼَاب ی ؼـج خافایا‬ ‫ثبقؼاـوؽٌ ی ویک اضفاق َاًیات ؼنایام‬ ‫متهبضیبن اـوبل پیبمى اوجًٌ‬ ‫ ٌىبوبیی ػًامل متاػالاف قافیی‬‫وی یبـت َبی ٌػّی ثفای اـوابل‬ ‫پیبمى اوجًٌ ی نغغ ؼوتفوی اواُاب ی‬ ‫عفش ؼػًی ؼـ مطبی نضبیی‬ ‫ اعالع ـوابوای اق عافیام اـوابل‬‫پیبمى ی ؼـج ؼـ اغجبـ‬ ‫فرهنگ‪،‬هنر و فن اوری‬ ‫‪5‬‬ ‫عسازیل؛ رهبًی ثر اسبس طَهبرّبی‬ ‫کطف ضذُ از یک خراثِ‬ ‫عسازیل‪ًَ ،‬ضتِ یَسف زیذاى ثب ترجوِ فریوجوب‬ ‫حسثبٍی تَسط اًتطبرات ققٌَس هٌتطر ضذ‪.‬‬ ‫ػکاقیل‪ ،‬وًٌتٍ یًوف قیؽان‪ ،‬ـیقوبمٍواگابـ‬ ‫ی وًیىىؽٌ مّفی‪ ،‬ثب تفخمٍ قفیجب ضاکثابیی‬ ‫تًوظ اوتٍبـات نهىًن مىتٍف ٌؽ‪.‬‬ ‫ـمبن ٌبمل ‪ ۰۳‬عًمبـ یٍ اق قثبن وفیبوی ثاٍ‬ ‫ػفثی تفخمٍ ی ؼـ وبل ‪ 6۳۳5‬مىاتاٍاف ٌاؽ‪.‬‬ ‫عًمبـَب ؼـ یى خؼجٍ زًثی مُُف ی مً ٌؽٌ‬ ‫ؼـ غفاثٍ َبی ثبوتبوی ؼـ وکؼیًی ضلات ؼـ‬ ‫وًـیٍ ی ؼـ یضؼیت غًثی یٍف ٌؽوؽ‪ .‬ینبیغ ایه ـمبن ؼـ نفن پىد میالؼی‬ ‫ؼـ مّف ػلیب‪ ،‬اوًىؽـیٍ ی ٌمبل وًـیٍ ـظ میؼَؽ؛ ؼـ قضبی په اق پؿیافی‬ ‫مىیطیت اق خبوت ام فاتًـی ـی ‪ ،‬یٍمًً قفنٍای ثکـگبن یلیىب اق یى وً‬ ‫ی وًییٍبن اق وًی ؼیگف ی ثتپفوتی یاٍ ـی ثاٍ اقاًل اوات‪ .‬ایاه ـمابن‬ ‫قوؽگیوبمٍ َی ب‪ ،‬ـاَت مىیطی مّفی اوت یٍ ؼـ ؼیـٌ پفتالعمی اق تابـیاع‬ ‫یلیىبی مىیطی میقیىت‪ ،‬ؼیـٌای یٍ اغتالقبت گىتفؼٌای ثیه یلایاىابَابی‬ ‫اِلی ثٍ ؼلیل اغتالا ثف وف مبَیتٍبن ثٍ یخًؼ امؽ‪.‬‬ ‫اؼامٍ اق ٌمبـٌ نجل‪:‬‬ ‫خَضٌَیسی اسالهی‬ ‫مهبلٍ اِلی‪ :‬غًٌىًیىی اوالمی‬ ‫غًٌىًیىی َمًاـٌ ثفای مىلمبوبن اَمیتی غابَ‬ ‫ؼاٌتٍاوت‪ .‬قیفا ؼـ اِل ان ـا َىف تدىا یاال‬ ‫یضی میؼاوىتٍاوؽ‪ .‬اوبن غظ قیجب ـا واٍ قاهاظ ؼـ‬ ‫ـیوًیىی نفان ثلًٍ ؼـ اغالات َاىافَاب ثاٍ یابـ‬ ‫می ثفؼوؽ‪ .‬غًٌىًیىی یاب غاغابعای ؼـ یالایاٍ‬ ‫یًٍـَبی اوالمی َمًاـٌ ثٍ ػىًان یاالتفیه َىاف‬ ‫مًـؼ تًخٍ ثًؼٌاوت‪ .‬مفؼمبن ایاه وافقمایاه َاب‬ ‫ثٍییمٌ ایفاویبن ؼـ ایج نؽـت ی وُبیت ظفاقت ؼـ‬ ‫ایه َىف تدلی یبقت ی غاًٌاىاًیىای ثاٍ مابواىاؽ‬ ‫مطًـی ؼـ میبن وبیف َىفَبی ثّفی ایکبی وهاً‬ ‫یفؼٌ اوت‪ .‬غًٌىًیىی اق نفین ایلایاٍ اواالمای‬ ‫تبیىًن ؼـ یلیٍ یًٍـَبی اوالمی ی مىبعم تطت‬ ‫وکًؾ مىلمبوبن ثب ضىبویت ی نؽـت تمب ؼـ ایج‬ ‫خفیبوبت َىفی ثًؼٌاوت‪.‬‬ ‫نؽیمی تفیه وىػٍ نفان ثٍ غظ یًقی اوت ی ثاٍ‬ ‫ػلی ثه اثیعبلت مىىًه اوت‪ .‬په اق نفن پىدا‬ ‫َدفی‪ ،‬غظ یًقی تهفیجبً خبی غًؼ ـا ثاٍ غاظ‬ ‫وىع ؼاؼ یاٍ ضافیا ان ثاف غاالا ضافیا‬ ‫قاییٍؼاـ غظ یًقی مىطىی ی نًنؼاـ اوت‪.‬‬ ‫ؼـ ایایل نفن زُبـ وبل ‪َ ۰۱۳‬دفی نمفی اثاه‬ ‫مهلٍ ثیضبیی ٌیفاقی غغًعی ـا ثٍ یخاًؼ ایـؼ‬ ‫یٍ ثٍ غغًط ٌٍگبوٍ یب انال وتٍ مؼفیا ٌاؽواؽ‬ ‫یٍ ػجبـتىؽ اق‪ :‬مطهم‪ ،‬ـیطبن‪ ،‬ثلث‪ ،‬وىع‪ ،‬ـنبع ی‬ ‫تًنیغ‪ .‬یٍ یخٍ تمبیک ان َب اغاتاالا ؼـ ٌاًال‬ ‫ضفیا ی یلمبت ی وىجت وغاص ی ؼیـ ؼـ َاف‬ ‫یؽا می ثبٌؽ‪َ .‬مسىیه ای ثافای ایاه غاغاًط‬ ‫نًاػؽی یضغ یفؼ یٍ یاٍ اِاًل ؼیاـؼٌ گابواٍ‬ ‫غًٌىًیىی مؼفیقىؽ ی ػاجابـتاىاؽ اق‪ :‬تافیایات‪،‬‬ ‫یفوی‪ ،‬وىجت‪ ،‬ضؼف‪ ،‬نًت‪ ،‬وغص‪ ،‬ؼیـ‪ِ ،‬ؼاًؼ‬ ‫مدبقی‪ ،‬وکیل مدبقی‪ ،‬اًِل‪ِ ،‬کب ی ٌان‪.‬‬ ‫یى نفن ثؼؽ اق اثه مهلٍ‪ ،‬اثه ثًاه ثفای غظ وىع‬ ‫نًاػؽی تبقٌ ایدبؼ یفؼ ی ایه غظ ـا یبمل وماًؼ‬ ‫ؼـ نفن َکت خمبل الؽیه یبنًت مىتؼّامای ثاٍ‬ ‫ایه غظ خبن تبقٌای ثػٍیؽ ی نفان یفی ـا ثفای‬ ‫زىؽیه ثبـ یتبثت ومًؼ‪.‬‬ ‫سیر خط در ایراى‬ ‫ثبیـ اوبعیفی پیؽایً غظ ؼـ ایفان ثاٍ واهال اق‬ ‫ٌبَىبمٍ قفؼیوی اق ایه نفاـ اوت یٍ ؼیًان ثافای‬ ‫ودبت اق اوبـت‪ ،‬ایاه َاىاف ـا ثاٍ تاُاماًـ‬ ‫(زُبـمیه پبؼٌبٌ ولىلٍ پیٍؽاؼیبن) امًغتىؽ‪.‬‬ ‫ؼـ ایفان په اق ایىًٍ غظ تًّیفی تاجاؽیال ثاٍ‬ ‫میػی گفؼیؽ ی مؽتی میػی ی اًٌـی ی ثبثلای ی‬ ‫ایوتبیی وًٌتٍ میٌؽ په اق پیؽایً غظ ضفیقی‬ ‫ؼـ مّف ی قىیهیٍ ی وفایت ان ثٍ یاًوابن ؼـ ؼیـٌ‬ ‫انتؽاـ ولًیی َب غظ مکثًـ ـیاج یبقت ی زىبوساٍ‬ ‫میثیىی وًٍ ان َب ثُمبن غاظ اوات ی وا اه‬ ‫اًٌبوی َب َ َمبن غظ ـا ؼوجابل یافؼواؽ ی ؼـ‬ ‫قمبن وبوبویبن غظ پُلًی ثب غظ ضفیقی غایالای‬ ‫وکؼیى ٌؽ تب ایىًٍ ثؼؽ اق اوال غًاٌ وبغًاٌ غظ‬ ‫یًقی ؼـ ایفان ـیاج یبقت ی مىیف تفنی غاًؼ ـا‬ ‫پیمًؼ ی اق یًقی ثیوهغٍ ثٍ وهغاٍ ؼاـ ی وىاع ی‬ ‫وىتؼلیم ی ثلث ی ـنبع ی ًٌىتٍ ی غجبـ ی امثبل ان‬ ‫تفنی یفؼ‪ .‬ؼـ نفیوی یٍ غظ ؼـ ایفان ی ممابلاى‬ ‫اوالمی ویف ِؼًؼی می یافؼ َاىافماىاؽاوای اق‬ ‫مىلمیه ثفغبوتٍ اوؽ یٍ َمیٍٍ ؼـ تابـیاع خابی‬ ‫اوبن ثبق اوت ی وکایاـ اوت یٍ وب اوبن ثفای اثاؽ‬ ‫ثبنی ثمبوؽ‪.‬‬ ‫خَضٌَیسی ایراًی‬ ‫مهبلٍ اِلی‪ :‬غًٌىًیىی ایفاوی‬ ‫ؼـضبلی یٍ ػمؽٌ تجؽیل وگبـی مؼمًلی یلمابت‬ ‫ثٍ غًٌىًیىی َىفماىاؽاواٍ ثاٍ ػاُاؽٌ ایافاوایابن‬ ‫ثًؼٌاوت‪ ،‬ـقتٍ ـقتٍ ایفاویبن وجى ی ٌیاًٌ َابیای‬ ‫مػتُ ثٍ غًؼ ـا ؼـ غًٌىًیىی اثاؽاع یافؼواؽ‪.‬‬ ‫َفزىؽ ایه ٌیًٌَب ی نل َبی اثاؽاػای ؼـ وابیاف‬ ‫یًٍـَبی اوالمی َ عفقؽاـاوی ؼاـؼ امب ثیاٍاتاف‬ ‫مفثًط ثٍ ایفان ی یٍاًـَابی تاطات واکاًؾ ان‬ ‫َمسًن یًٍـَبی اویبی مایابواٍ‪ ،‬اقاتابوىاتابن‪،‬‬ ‫پبیىتبن ی َىؽ می ثبٌؽ‪ .‬ؼـ ایاه ماىاغاهاٍ وایاک‬ ‫غًٌىًیىی َمًاـٌ ثٍ ػىاًان یاالتافیاه ٌاًال‬ ‫َىفَبی ثّفی مًـؼ تًخٍ ثًؼٌ ی ؼاـای لغابقاتای‬ ‫اؼامٍ ؼاـؼ‬ ‫غبَ اوت‪...‬‬ صفحه 5 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫ادبیات‬ ‫چُبر ضىبٍ ‪ 02‬بُمه ‪ 9 * 0222‬فًریٍ ‪ 5 * 0200‬رجب ‪ * 0221‬سبل سی ی دیم ( ایتًز ایکیىجی ایل ) * ضمبرٌ ( سبیی ) ‪3213 :‬‬ ‫‪6‬‬ ‫بویوتموسن قوجاغیندا ایگیدلرسن‬ ‫ایگیدلیگی سن دنیایا گتیرمیسن‬ ‫اان یوردو یو وامیسسان ارذبایجان‬ ‫تورکجه دیل بیلگیسی‬ ‫*دکتر حسیه محمدزادٌ صدیق‬ ‫گئسه سبیی ویه اـؼی‪...‬‬ ‫سىگیک َدبلی اولسًوًن ثالگًلفی اسبس اعتجبـیلٍ‬ ‫خؽیلؽٌ یئفؼیگیمیک اغلی ی ـفعی ثوالوگوًلوفؼیوف‪.‬‬ ‫الویه ثیف زًظ یاغت (‪( ،)2+3+3( ،)6+2( ،)2+6‬‬ ‫‪ )3+2+2‬ی َبثئلٍ (‪ )2+2+2+2‬ثالگًلفیىٍؼٌ ـاسوت‬ ‫گلیفیه‪ ،‬اودبق ثً ثالگًلفیه‪ ،‬اغلیىؽٌ خوؽیلوؽٌ‬ ‫وی ثالگًلفؼن ایفیلمبالـیىی ووروفٌ االـاق‪ ،‬موب‬ ‫خکئیبت ایلٍ خؽیلٍ ؼاغل ائتمٍؼیه‪.‬‬ ‫•این َجبلی قًضغًالر‪:‬‬ ‫خؽٌلیمیکیه‪ -4‬ودً سبییىوؽا گوئوؽن لوًضوؽوًالـا‪،‬‬ ‫عمًمیتلٍ امبالـ ساقلفی‪ ،‬مػتلؿ ـوًلوىولوًـیوه‬ ‫مىرً وًعالـ‪ ،‬غًـیبوٍ ضعفلف ی ایالَیلوفؼٌ ـاسوت‬ ‫گلیفیه‪ .‬ثً اولسًوًن عمًمی ثالگًلفی (‪( ،)5+5‬‬ ‫‪ )3+7( ،)6+4( ،)4+6‬ی (‪ )7+3‬ثالگًلفیؼیف‪ .‬الویه‬ ‫لئیؽائتمه الق ؼیف وی ثً اولسً یبقیلی ضعفیمیکؼٌ‬ ‫اق ایطلٍ ومیطؽیف‪ .‬اضبؼیؽا ثعضی میثبلوالـ موموؽیو‬ ‫ائؽیفیه‪:‬‬ ‫(‪)5+5‬‬ ‫مرلًمًن اَی‪ /‬یئىؽیفـ ضبَی!‬ ‫ائططه ات ایلمبق‪ /‬خیگف ات ایلمبق‪.‬‬ ‫ؼیگًن ائل ایلٍ‪ /‬غفمه یئل ایلٍ‪.‬‬ ‫(امبالـ ساقی)‬ ‫ثبغیه ثً لیکیه‪ /‬اال گاقیوٍ‪.‬‬ ‫سطف گًوطی‪ /‬ییـمًش ایقیوٍ‪.‬‬ ‫ست غىدفی‪ /‬مبغمیص ؼیکیىٍ‪.‬‬ ‫وٍ ؼفیت‪ -‬ؼفیت‪ /‬ایزبـ َبیاؼا‬ ‫وٍ ضکیه‪ -‬ضکیه‪ /‬ایغًـ یًیاؼا‪.‬‬ ‫(ائل مفاوٍلفیىؽن)‬ ‫ثیلیف سىی‪ /‬یبالن ؼیویبسبن‬ ‫ایلیبالـی‪ /‬االن ؼیویبسبن‪.‬‬ ‫لبزبن لًـمًلمبق‪ /‬سىیه الیىؽن‬ ‫ؼمیف لفسلف‪ /‬پًقان ؼیویبسبن‪.‬‬ ‫سئًؼیگی الؽیه‪ /‬مىی اؼالمؽیه‬ ‫ؼووًه ایقیمٍ‪ /‬گًله ؼیویبسبن‬ ‫سلیمبن مػتیه‪ /‬سه ییفان لیلؽیه‬ ‫ؼـییطلف ثًیىًن‪ /‬ثًوه ؼیویبسبن‪.‬‬ ‫(یًوس امفٌ)‬ ‫(‪)3+4+3‬‬ ‫لبـؼاضی ‪ /‬مه ثیف ویسیه‪ /‬عسىف‬ ‫ؼیضمىلٍ‪ /‬مهؼٌ سبیاش‪ /‬ایستف ‪.‬‬ ‫مىی ؼٌ‪ /‬ؼامب ـیمؽا‪ /‬ایلبن یاـ‪،‬‬ ‫گاقلفی ‪ /‬ای امطلٍ‪ /‬پبـیلؽاـ‪.‬‬ ‫(ائل مبَىیسی)‬ ‫(‪)4+6‬‬ ‫اوسبوی سئًؼیفٌن‪ /‬اوق غًیًؼیـ‬ ‫پیسبؼی وسؽیفٌن‪ /‬اوق سًیًؼیـ‬ ‫لًـیوًن یبویىؽا‪ /‬یبشؼا ثبوبـ‬ ‫(امبالـ ساقی)‬ ‫(‪)6+4‬‬ ‫ؼیًاـی و ‪ /‬اوسبوی ؼ ییػبـ‪.‬‬ ‫ایص ثیلٍویه‪ /‬ات اییىبؼاویه‪.‬‬ ‫(امبالـ ساقی)‬ ‫ه) اؼؼان ـعل ؼیقلؽن اولف‬ ‫ا‪ -‬اَ )‪(a-ə‬‬ ‫• اؼالـ ی اؼسًیلً ساقخًولفٌ یبپیوطوبـ ی ـوعول‬ ‫ؼیقلؽـ‪ .‬ثً ان زًظ ایطله ؼگیلؽیف‪:‬‬ ‫ثًش ; ثًضبمبق‬ ‫یبش ; یبضبمبق‬ ‫لبن ; لبوبمبق‬ ‫اـ ‪ar-ər‬‬ ‫•ـوگ اؼالـیىب ی اؼسًیلً ساخًولفٌ یبپیوطوبـ ی‬ ‫ؼووًضلً معىبلی ـعللف ؼیقلؽـ‪:‬‬ ‫اغ ; اؼبـمبق‬ ‫ثًق ; ثًقاـمبق‬ ‫اـؼی یاـ‬ ‫لیک(یل) ; لیکاـمبق‪...‬‬ ‫عالهم امینی‬ ‫دده قورقود‬ ‫اضىبیی ثب سلسلٍ َبی مفن مجبـ‬ ‫اق قًیًولًَب‬ ‫اؼامٍ اق ضمبـِ لجل‪....‬‬ ‫ؼـ ایه ؼیـٌ ثٍ مؽـیح اَمیت ایفان ؼـ مدبـت خُبوی ثف اثف ثبقضؽن‬ ‫ـاٌ ؼـیبیی َىؽ اق طفیک ؼمبؼٍ خىًثی اـفیمب ی ؼـگیفیوُوبی موؽای‬ ‫وربمی ثیه میمًـیبن ی ؼیلتَبی مفومبوبن ؼـ ؼفه ومفووگ ضوؽ‪،‬‬ ‫زٍ ایضبع متؽیف ؼاغلی ایه ؼیلت َب مًاوعی ثف سف ـاٌ مفبَی التػبؼ‬ ‫سیبسی ی مالضربت مدبـی مبیـای مىطمٍای ایدبؼ وفؼٌ ثًؼ‪.‬‬ ‫ضىبغت مب اق ورب پًل ـایح ؼیلت اقلًیًولً ؼست و ؼـ موىوبطوک‬ ‫ضفق اوبمًلی‪ ،‬اق گکاـشَبیی است وٍ ؼـ قمبن سلطبن سولویو ایل‬ ‫عثمبوی ؼـ ایه مىبطک ضجط ضؽٌ است‪ :‬یه السٍ عثمبوی ؼـ قموبن‬ ‫اق لًیًولًَب معبؼل ثب سٍ لفاخٍ السٍ ثًؼ وٍ ثٍ ؼـَ ویوک ضوُوفت‬ ‫ؼاضت‪ .‬یه مىىٍ مسبیی ثب ؼی السٍ عثموبووی ی یوه ضوبَوفیلوی‬ ‫(مطفیؿ ضؽٌ ضبَفغی) معبؼل ضص السٍ عثمبوی ثًؼ‪َ .‬وموسوىویوه‬ ‫وًعی سىٍ ومفٌای ـیاج ؼاضت وٍ یقن معیبـ ان ‪ 4/6‬گف (یوب ‪5/2‬‬ ‫گف ) ثًؼ ی ایه سىٍ ویک مىىٍ وبمیؽٌ میضؽ‪ .‬سىٍَبیی ثب یقن وػؿ‪،‬‬ ‫یه زُبـ ی یه َطت سىٍ مؿوًـ ویوک موًخوًؼ ثوًؼ‪.‬ؼـ قموبن‬ ‫اق لًیًولًَب ؼـ وىبـ زىؽ سىٍ ـایح مىىٍ‪ ،‬ؼیىبـ ثٍ غػًظ ؼیوىوبـ‬ ‫مجفیکی ؼـ خفیبن ثًؼٌاست‪ .‬اق لًیًولًَب سىٍ طالیی ثٍ یقن یوه‬ ‫مثمبل ضفعی یعىی ضؽیؼ ‪ 3/4‬گف ضفه میوفؼوؽ وٍ ثٍ اضوتوموبل‬ ‫معبؼل ثب اضفـی مػفی ثًؼٌاست‬ ‫فرَىگ ی َىر‬ ‫پس اق اضمطالل لفالًیًولًَب ی ـتوص ایوفان‪ ،‬ووٍ موىوُوب موػوتوگوبٌ‬ ‫اقلًیًولًَب ثٍ ضفق (مجفیک) مىتمل ضؽ‪ ،‬ثلىٍ ـفَىگ ایفاوی ثف ضیوًٌ‬ ‫ضىًمت ی ـفَىگ انَب ماثیفات ثسکایی گؿاضت‪ .‬ؼـ ؼیـٌ ایقین‬ ‫ضسه ـیبست ؼیًان (یقیف)‪ ،‬مستًـی الممبله‪ ،‬مطفـ ی مویوفاغوًـ‬ ‫سلطىتی مًسط متػؽیبن ایفاوی اؼاـٌ میضؽ‪ .‬مجفیک ؼـ ـوبغولوٍ ثویوه‬ ‫سلطىت خُبوطبٌ لفالًیًولً ی سلطىت ایقین ضسه ی پسف ای یعموًه‬ ‫اقلًیًولً اق مفاوک عمؽٌ َىف وتبهاـایی ی معمبـی ثًؼ‪ .‬اق اثوىویوٍ‬ ‫ؼیـٌ ایقین ضسه ثٍ ؼیف اق مفمت مسدؽ خبمع اغفُبن‪ ،‬زیکی ثبلی‬ ‫ومبوؽٌ‪ .‬یىی اق مبخفان یویکی وٍ ضؽیؼ سبل ‪ 1510‬اق مجفیک ؼیوؽن‬ ‫وفؼٌ‪ ،‬ثبغ ی لػف َطت ثُطت ی سبیف اثىیٍ ایه ضوُوف ـا موًغویوؿ‬ ‫ومًؼٌاست‪.‬غمسٍ وربمی مًخًؼ ؼـ مًحلبپیسفای ی مبـیعالفسل ی‬ ‫الملًن طجفی وٍ ؼـ سبل ‪874‬ق‪ 1470/‬مطفیف ضؽٌ اق اثبـ مؿَیت‬ ‫ضؽٌ ایه ؼیـٌ میثبضىؽ‪ .‬ؼـثبـ ضىب مفومبن ؼـ مجفیک ؼـ ـیقگوبـی‬ ‫وٍ وگبـگفی َفات ثٍ ؼلیل ایضبع اضفتٍ سیبسی ؼـ للمفی ضوفلوی‬ ‫میمًـیبن ـی ثٍ اـًل گؿاضتٍ ثًؼ اق َىف وتبه اـایی ضمبیت ضبیبووی‬ ‫ثٍ عمل ایـؼ‪ .‬ـی المثل یعمًه ثیه مب پبیبن عمف غوًؼ ؼیسوتوؽاـ‬ ‫ـفَىگ ایفان ثبلیمبوؽ‪.‬‬ ‫غطفوبوتوفیوه ؼضوموه اق لوًیوًوولوًَوب ؼـ ایوه ـاٌ اموطوبؼیوٍ‬ ‫مفومبوبن لفالًیًولً ثًؼ؛ ثىبثفایه یلتی مویوموًـ یاـؼ غوطوىوٍ ضوؽ‬ ‫یلفایًسؿ ی ؼیگف ـوسبی لفالًیًوولوً ثوب یی اق ؼـ غػوًموت‬ ‫ؼـامؽوؽ‪ ،‬ـَجف اق لًیًولًَب ثٍ میمًـ ملطک ضؽ ی ثوٍ غوؽموت ای‬ ‫ؼـامؽ (‪ 1399‬میالؼی)‪.‬لفاعثمبن ؼـ وػستیه لطىفوطی میوموًـ ثوٍ‬ ‫اوبمًلی طالیٍؼاـ سپبٌ میمًـ ثًؼ ی ؼـ لطىفوطی ثعؽی مویوموًـ ثوٍ‬ ‫سًـیٍ َ ووب ای ؼـ مویوبن ثوًؼ‪ .‬لوفاعوثوموبن ثوعوؽَوب ؼـ ووجوفؼ‬ ‫اوگًـیٍ ضفوت وفؼ‪ .‬میمًـ ثٍ پبس غؽمبت ـَجف اقلًیًولًَب لمت‬ ‫امیف ثؽی ثػطیؽ ی سفمبسف اـاضی ؼیبـثىف ـا میًل یی سبغت ی ثوٍ‬ ‫ایه مفمیت ؼیبـثىف مب َفوتوبؼ سوبل پوس اق ان موفووک سویوبسوی‬ ‫اؼامٍ ؼاـؼ‬ ‫اقلًیًولًَب ثًؼ‪....‬‬ ‫وبؼیل‬ ‫اغ قًش‬ ‫ثًالؼیه ثبضیىب گل‪،‬‬ ‫ؼیجیىیه ؼاضیىب گل‪.‬‬ ‫گلمسه‪ ،‬لًمًـ ؼیضسًن‪،‬‬ ‫لبضیىب ‪ -‬لبضیىب گل‪.‬‬ ‫****‬ ‫مه عبضیم ‪ ،‬ایی ؼگیل‪،‬‬ ‫زبغمبق ؼگیل‪ ،‬لًی ؼگیل‪،‬‬ ‫لًلًن لًـیسًن‪ ،‬اییزً‪،‬‬ ‫ثً ییـمبلی ایی ؼگیل‪.‬‬ ‫****‬ ‫اییزًیب ‪ ،‬ایی ؼگیل ‪،‬‬ ‫زبغمبؼب لًی ؼگیل ‪.‬‬ ‫لًلً لیفیلمیص اییزً‪،‬‬ ‫ییـیالن ایی ؼگیل ‪.‬‬ ‫****‬ ‫عکیکی ‪ ،‬گًوٍ ؼیضؽی ‪،‬‬ ‫والگٍؼن گًوٍ ؼیضؽی ‪.‬‬ ‫ائًیه ییػیلسیه ـله‪،‬‬ ‫سه ؼئیه گًوٍ ؼیضؽی ‪.‬‬ ‫فضولی‬ ‫گئسه سبیی ویه اـؼی‪....‬‬ ‫ضوویووفقاؼ ای یاغووتووب لووؽـ‬ ‫زیػمبؼی وی‪ ،‬لیک اوبسیویه سًؼیوٍ اوؽ ایسؽی‪ .‬ضیفقاؼ زیػؽی‪،‬‬ ‫لیکی ازؽی‪ ،‬الؽی یُف لبضیىب‪ ،‬ؼیضؽی یًال‪ .‬اق گوئوتومویوطوؽیولوف‪،‬‬ ‫زًظ گئتمیطؽیلف‪ ،‬ثیف وًله لًپؽی‪ ،‬ثیف س اسؽی‪ ،‬ثیف س اسوؽی‬ ‫وی‪ ،‬ؼئؽی امؽان ؼیضًه ثیف یئفؼٌ ؼالؽاالوموبسوبق‪ ،‬عوُوؽیوىویوکی‬ ‫وسٍخٍی ‪.‬‬ ‫ضیفقاؼ گاـؼی ؼاَب عالج یًغؽی‪ .‬گاـؼی ثویوف لوبالزوب یاـ‪ ،‬اموی‬ ‫ییـؼی لبالزبویه پلتیىٍ طفؾ وی‪ ،‬امؽان ؼیضٍ‪ .‬اغ لًش خبیىبؼیىوؽا‬ ‫ثیف لیفمبوح‪ ،‬الیدی لًش ویمی ضیؽیؽی ضیفقاؼیوه ایسوتوًووٍ‪َ .‬وف‬ ‫طفـؽن ؼیضمه ایستٍؼیسٍ لًیمبؼی‪ .‬ات لبزیف‪ ،‬اغ لًش ییـیـ‪،‬‬ ‫ات لبزیف‪ ،‬اغ لًش ییـیـ‪ .‬یبقیک ضیفقاؼ ثئلٍ ثیف ضبلؽا ثلىٍ یوبالن‬ ‫ایلمبسیه ایىی سبعت ثً وًلىؽٌ‪ ،‬لویویوبموتوؽٌ ات زوبپوؽی‪ .‬ثویوف‬ ‫سبعتؽان سًوفا وًله وسیلؽی‪ ،‬اغ لًش ؼا لبلػؽی گایٍ‪.‬‬ ‫ائلٍ ثیف اق گئتمیطؽیلف ثیف ؼٌ گاـؼیلف ثیف گاقل ات‪ ،‬ثئلیوىوؽٌ ثویوف‬ ‫لیکیل یُف ایمالییف‪ .‬ات ائلٍؼی وی‪ ،‬ائلٍؼی وی‪ ،‬ائلٍ ثیل ثئلوی وویوه‬ ‫ایستً ثیف یًمًـمبؼی‪.‬‬ ‫لیک ؼئؽی‪ - :‬ضیفقاؼ‪ ،‬ثً امی مًمب ثیلسیؽیه مه میىفؼی ‪َ ،‬و سوه‬ ‫ـاضت ایالـؼیه‪ َ ،‬ؼٌ مه‪.‬‬ ‫ائلٍ ثً ساقؼیؽی ات ویطىٍییت ثبضالؼی ثًوالـا یبغیىوالوضوموبؼوب‪.‬‬ ‫ات الح یبغیىالضبوؽا ضیفقاؼ الیه ایقامؽی وی‪ ،‬ایوً مًمب‪ ،‬اغ لًش‬ ‫ایلؽیفی ویمی ضیؽیییت ضیفقاؼیه الیىیه ایستًوؽن ییـؼی‪ ،‬اموی ؼا‬ ‫ییـیه لبزیفمؽی‪ .‬ضیفقاؼ اغ لًضًن ثً ضفوتلفیىؽن زوًظ پوفت‬ ‫ایلؽیسب ؼا اودبق ثبؼیفسبؼیه ؼیطیىٍ مًمًه ثیف ساق ؼئموٍ ؼی‪ .‬ثوً‬ ‫اـؼی یاـ‬ ‫میىًالال گلؽیلف‪...‬‬ ‫خیابانی‬ ‫شهریار‬ ‫رتبیت‬ ‫شاه اسماعیل‬ ‫سىت عبضقی در فرَىگ ترکی‬ ‫اؼامٍ اق ضمبـِ لجل‪....‬‬ ‫پفیسب اـسالوی سوبل ‪ 1978‬ؼـ‬ ‫اـیمیٍ متًلؽ ضؽ‪ .‬مؽتَب لجل اق‬ ‫ایىىٍ ثٍ غًاوىوؽگوی ضوفـوٍ ای‬ ‫ثپفؼاقؼ‪ ،‬وًاقوؽٌ سبق ضوؽٌ ثوًؼ‪.‬‬ ‫یی ؼـ زىؽیه خطوىوًاـٌ مولوی‬ ‫مًسیمی ایفان ثٍ عىًان وفف ایل ی‬ ‫پؽیؽٌ خطىًاـٌَب ضىبغتٍ ضوؽ ی‬ ‫ثٍ ؼـیبـت خًایک متعؽؼی ووبیول‬ ‫ضؽ‪.‬‬ ‫ای ؼـ ـضتٍ ایاق اق وىسفیامًاـ ملی اؾـثبیودوبن ـوبـغ الوتوطوػویول‬ ‫ضؽٌاست‪.‬‬ ‫عبضیک ضسیه سبعی‪ ،‬متًلؽ ‪ ،1345‬ثب سبلَب ـوعوبلویوت ؼـ خوبیوگوبٌ‬ ‫پژیَطگف ؼاستبنَب ی ضىبیتَبی لؽیمی اؾـثبیدبن ی عبضیکَب‪55 ،‬‬ ‫عىًان وتبه ؼـ ایه قمیىٍ ـا ثٍ زبح ـسبوؽٌاست‪.‬‬ ‫سمیفا علیًا‪ ،‬متًلؽ ‪ 1981‬ؼـ ثبوً‪ ،‬یه عبضیک ضفـٍای اسوت ی ؼـ‬ ‫ؼاوطگبٌ ؼیلت اؾـثبیدبن مؽـیس میوىؽ‪ .‬سمیفا ثٍ ضفظ ـف سىوتوی‬ ‫مًسیمی عبضمی پبیجىؽ است‪.‬‬ ‫قیلفیٍ عجبؼیا )‪(Zülfiyyə Ibadova‬ؼـ سبل ‪ 1976‬ثٍ ؼویب امؽ‪ .‬ای‬ ‫عبضمی پًیب است ی سجه مىطػف ثٍ ـوفؼ غوًؼ ـا ؼاـؼ‪ .‬قیلوفویوٍ‬ ‫اَىگَبی قیبؼی سبغتٍ اق ی عاللٍمىؽ ثوٍ ووًع ایـی ؼـ قمویوىوٍ‬ ‫مفویت سبق ثب االت ؼیگف است‪.‬‬ ‫ـضبئل مسىیىلی‪ ،‬متًلؽ ‪ ،1972‬استبؼ مسل سبق است‪ .‬ای ؼـ ؼاوطوگوبٌ‬ ‫ؼیلتی اؾـثبیدبن مؽـیس میوىؽ‪.‬‬ ‫وًثف علی ضُجبقی (سلدًق) ؼـ سبل ‪ 1341‬ضوموسوی ؼـ ـیسوتوبی‬ ‫اؼسٍلطالق (میبوٍ) ثٍ ؼویب امؽ ی ؼـ سىیه وًخًاوی َ قمبن ثوب وومول‬ ‫مىبن وفؼن ثٍ استبن مُفان ضفیع ثٍ یبؼگیفی مًسیمی عبضیمی ووفؼ‪.‬‬ ‫ثٍ ؼـغًاست ی پیگیفیَبی عبضیک ضُجبقی ثفای وػستیهثبـ ثوعوؽ اق‬ ‫اوماله مًسیمی عبضیک ثٍ ـسمیت ضىبغتٍ ضؽ ی ؼـ غوؽا ی سویوموب‬ ‫پػص ضؽ‪.‬‬ ‫عبضیک مطف سلمبوی ؼـ سبل ‪ 1320‬ؼـ ـیستبی لبس اثبؼ سبیٌ متًلوؽ‬ ‫ضؽ‪.‬‬ ‫یی اق طفؾ مبؼـی ثٍ ضبَسًن َبی ممی مىطمٍ ی اق طفؾ پؽـی ثوٍ‬ ‫لفمبق مىتست است‪ .‬اق اغفیه ی زیفٌ ؼسوت موفیوه ووًاقووؽگوبن ی‬ ‫سبقوؽگبن زگًـ مىطمٍ مفوکی ایفان ثًؼ ی ؼـ گفیَی ثب وب عبضویوک‬ ‫ضًقیوی ـعبلیت میوفؼ‪.‬‬ ‫اق یی مىُب یه وتبه ؼـ ممب سبق مطجًثص ثٍ وگبـٌ ؼـاموؽ ی ؼی‬ ‫وتبه ضعف ثٍ ـبـسی ی مفوی وٍ َیروؽا ؼـ قمبن ضیوبموص اخوبقٌ‬ ‫اوتطبـ ویبـتىؽ‪ .‬یی ؼـ ثُبـ ‪ 1381‬اق ؼویب ــت‪ .‬یی اق زُفٌَبی میفاث‬ ‫اؼامٍ ؼاـؼ‬ ‫ـفَىگی استبن مفوکی ی ایفان است‪...‬‬ ‫یىػؽ َکاـ لؽت‬ ‫ترکی در فبرسی‬ ‫اؼامٍ اق ضمبـِ لجل‪....‬‬ ‫ولًظ;ول اییغب ;ول (ؼـضت ‪ ،‬ضدی ) ‪ +‬ایِیغب (غفؼ ضؽٌ ‪ ،‬ـیوک)‬ ‫; زیک ؼـضت غفؼ ضؽٌ ‪ ،‬ولٍ لىؽ غفؼ ضؽٌ ‪ ،‬ایِیغًوتً ; غفؼٌ ـیکٌ‬ ‫‪ ،‬ایِیغبالمبق ; غفؼ ی ـیک وفؼن‪ :‬گیتی َمٍ سف ثسف ولًغی است ×‬ ‫لس مً اق ان ولًظ گفؼی است‪ /‬سىبئی ؼکوًی‬ ‫ومسٍ; ومسٍ;زمسٍ;زامسٍ ; یسیلٍ ای زمسٍ موبووىوؽ ؼـ ووبـ‬ ‫ثىبئی‬ ‫ومه;وامه ;گامه ;گا (گاممه ; ؼستٍ وفؼن عولوًـوٍ ‪،‬‬ ‫ؼستٍ وفؼن) ‪ +‬ن (ان) ; ؼست َمىبـی ‪ ،‬یبـی ؛ وامٍ ; مًؼٌ ای‬ ‫اق یه زیک‬ ‫وىؽ‪/‬ج ی وؽ ; ؼٌ ‪ ،‬ضُف ‪ ،‬غبوٍ ‪ ،‬پسًوؽی ؼـاوتُبی وبمُب ‪:‬اق وىوؽ ‪،‬‬ ‫ؼاضىىؽ ‪ ،‬مبضىىؽ ‪ ،‬وؽغؽا ‪،‬وؽثبوً‬ ‫وىؽی ی وىؽیج ; وىؽی ی وىؽیُن ; ظفؾ گلی ثطىل غو ثوفای‬ ‫وگُؽاـی اـؼ ی (‪ :) 27،18،2‬ثجىؽؼ سبل لطط سوػوت ‪ ،‬ؼـییوص ی‬ ‫مًاوگف ـا * َ اق گىؽ مُیىىؽین ی َ غبلی قوبن وفسبن‪ /‬ووکاـی‬ ‫لُستبوی‬ ‫وىىبش ی وىىبج ی وىگبج ی وىگبش ; وبوىوب (ووبووىوبضوموبق ی‬ ‫وىگیطمه ; مطًـت وفؼن) ‪ +‬ش یب ج (ان) ; مطًـت (‪: )1‬‬ ‫وًـیق ی لُتلػ ضبٌ ی ؼیفٌ ثٍ وىگبج غلًمی سبغتىؽ ‪ /‬مبـیع ؼبقاوی‪78.‬‬ ‫وىیک;وىیک ی وًویک ی وًوًق ; غبؼمٍ ‪،‬ولفت قن ؛ ؼـ مفوی ثوبسوتوبن‬ ‫وًوگ استفبؼٌ ضؽٌ است (‪)17‬‬ ‫وًمبٌ; وًمٍ ; گًمٍ ; گًؼٌ ی گًؼٌ ن ؛ گًؼٌ لوموه ; ووًموبٌ‬ ‫ضؽن ‪ ،‬گًؼیل ; وًمًل ; وبـس اق لؽ ‪ ،‬ؼـ مفوی مجؽیل وبؾ اغوف‬ ‫ثٍ ضفؾ ٌ معمًل است ی ثفای َمیه معمًل است وٍ وًمٍ (ووًموبٌ)‬ ‫اق گًؼٌ (گًؼٌ ن) ثؽست امؽٌ ثبضؽ (ؼـ پوُولوًی وویوک ثػوًـت‬ ‫‪kotak‬ؾوف ضؽٌ است (‪ ) 27‬ی ایه ـفؼ ـا ممًیت موی ووىوؽ)‪ .‬اق‬ ‫َمیه ولمٍ ‪ ،‬وًؼن (ٌ‪ َ ) .‬ثٍ ـبـسی ــتٍ است‪.‬‬ ‫وًمًل; وًمًل ; گًؼیل ; گًؼٌ (وًمبٌ) ‪ +‬یل (ان) ; لؽ وًمبٌ ‪،‬‬ ‫غپل (ثبظ‪ :‬وًمبٌ ی وًؼن)‬ ‫وًزه; وًزًن ی ویسیه ;ویسی (غفؼ ی ـیک) ‪ +‬ن (ان) ;‬ ‫وًزه ؛ ویسیلمه (; وًزه ضؽن) ‪ ،‬ویسیلؽمه ; ووًزوه‬ ‫وفؼن ؛ وًزًن ; وًقاؼ ‪ ،‬سبغتٍ ضؽن مػوبؼـ وویوسویولوموه ی‬ ‫ویسیلؽمه اق اس ویسی مبوىؽ سبغتٍ ضؽن مػبؼـ ؼیفیولوموه (;‬ ‫قوؽٌ ضؽن) ی ؼیفیلؽمه (; قوؽٌ وفؼن) اق اسو ؼیوفی (; قووؽٌ)‬ ‫است‪.‬‬ ‫وًزٍ; وًزٍ ; وًیسٍ ; وًی (ٌ‪ + ) .‬زٍ (ان مػؽیف) ; ووًی‬ ‫وًزه‬ ‫وًزیؽوبق مػبؼـ خؽیؽ ـبـسی ی یا گوفـوتوٍ اق مػوؽـ موفووی‬ ‫وازمه‬ ‫وًؼن گًؼٌ ن ; گًؼٌ (وًمبٌ) ‪ +‬ن (ان) ; وًزه ی وًمبٌ ؛‬ ‫لًؼیق ی خًخًق (; ثسٍ) مطفؾ َمیه ولمٍ َستىؽ‪َ .‬وموفیطوٍ ثوب‬ ‫وًمبٌ (ٌ‪ ) .‬ی وًمًل (ٌ‪) .‬‬ ‫وًـ; وًِـ ; وبثیىب ‪ ،‬مسؽیؼ ‪ ،‬گفـتٍ ‪ ،‬وباگبٌ ‪ ،‬و وًـ ؛ وًِـ ثًِؼبق ;‬ ‫سیفی وبپؿیف ‪ ،‬وًِـلبلمبق ; ؼبـل مبوؽن ‪ ،‬ووًِـ لوًیوموبق ; ییوفان‬ ‫وفؼن ‪ ،‬وًِـگاق ; زط زفان ‪ ،‬وًِـالمبق ; َؽـ ؼاؼن ‪ ،‬وًِـیًِل ;‬ ‫ثه ثست‬ ‫وًـٌ;وًـٌ اق مػؽـ وًـٌ مه (; پبـی وفؼن ‪ ،‬ـیثیؽن ‪ ،‬ـُـوتوه)‬ ‫ثمعىبی یسیلٍ ای وٍ ثفؾ ـا می ـیثؽ ی پبن می وىؽ ‪ ،‬یسیلٍ ای وٍ‬ ‫ؼیؼ ـا اق امص گفـتٍ ی می ـیثؽ‪.‬‬ ‫اـؼی یاـ‬ ‫وًقٌ;وًقٌ ی وًقٌ ج ; ظفؾ وگُؽاـی اه ‪...‬‬ ‫رپوین اعتصامی‬ ‫ستارخان‬ ‫ضعرکًتبٌ ترکی‬ ‫ثىفطٍ گًل ممبضبسی ؼىیمت ثیل وی ثئص گًوؽیـ‬ ‫سبمبـ معطووًلٍ گًل ضسىوًن غفیؽاـ ایل ثً ثبقاـٌ‬ ‫ییؽیلؽی خبویىب خبوی‪ ،‬ؼمی عیسی وسیمی ویه‬ ‫یغوبل ؼـؼیوىٍ ؼـمبن ایفضؽی خبن ثویمبـٌ‬ ‫مًالوب پریاوٍ‬ ‫عمؽٌ ضعفای ضمبیک ی معبـؾ اغًوؽ مال ممی متػلوع ثوٍ‬ ‫پفیاوٍ است وٍ المبثی وریف غالق المعبوی‪ ،‬اثًالوفوضوبیول‪ ،‬ی‬ ‫ضسبن العفه ی العد ـا ثٍ ای وسجت ؼاؼٌ اوؽ‪ .‬یی ؼـ عولو‬ ‫ـیبضی ی َیئت ی مىطک سفامؽ ـضالی عػف ثوًؼ‪ .‬موالوؿ‬ ‫ثُدت الطعفا ؼـ مًـؼ ای زىیه می گًیؽ‪ :‬ؼاوطمىؽی ثوؽیوه‬ ‫عؿیثت لسبن ی سػىگًیی ثؽیه طاللت ثیبن اق موتوبغوفیوه‬ ‫لؽ ثف وفسی ثالؼت وگؿاضتٍ است‪ .‬ای ـا لػوبیوؽ ؼوفا ی‬ ‫ؼکلیبت ـیش اـکا ثسیبـ ثًؼٌ است ثٍ طًـی وٍ ؼـ ایوه اموف‬ ‫گًی سجمت اق َمگبن ـثًؼٌ ثًؼ‪ .‬زىبوىٍ اق مطلع اضوعوبـی‬ ‫وٍ ؼـستبیص ی مًغیؿ سمبیـ ی ؼـ مودولوس یوىوی اق‬ ‫ثکـگبن علمب ثٍ ـضتٍ ور وطیؽٌ ‪ ،‬ـیاوی ی ـیضوىوی زوًن‬ ‫مطلع غجص غبؼق اضىبـ است‪.‬‬ ‫یئف لًالق ثیف مىٍ ای غبضت میلیبن یوفیـا‬ ‫وی وٍ سفمست ایمًـیثسبن ثئلٍ وجفا ی ؼفیـا‬ ‫وٍ ؼیضًه ثبضیًا سًؼای ثفودب ی طیًـا‬ ‫وی سمبیـؼٌ عدت یاـؼی وطبطب ی سفیـا‬ ‫خیىگیؽیسیىٍ عبضک ایلًه عبـؾ وبمل‬ ‫ضبلیلؽامبلی یبغطی ائؽٌ ـ طی مىبقل‬ ‫مبغجف ایال یب عبمل یب لً اـاقل‬ ‫َبمی سیفاه گئؽٌ ـ ضبوفا امب وفًـا‬ ‫****‬ ‫(‪422‬ضبعردن طىس ضعرلر )کتببیىدان سئچیلمیص‬ ‫بیلمجٍ لر( مبپمبخبالـ)‬ ‫یًل ایستؽٌ لبـا لبقان‪ :‬لبـیطمب یًل ایستؽٌ لبقان لبیىبـ ‪:‬‬ ‫لبـیطمب یًل ایستٍ ‪ ،‬یبؼلی لبییص (لئییص) ‪ :‬ایالن‬ ‫یًل ایستؽٌ یًؼًن اـیاؼ‪ :‬مىؽیف‬ ‫یًل ایستٍ یًؼًن ایغلًی ‪ :‬وًـامبل یًل ایستٍ یًـؼًن‬ ‫لبمیف ‪ ،‬ثیف ؼیـمبق گًوؽٌ یبمیف ‪ :‬واـپً‬ ‫یًل ایسیىؽٌ یًؼًن ای ‪ ،‬ایسیىؽٌ ایؼ یبوبـ ‪ ،‬یبش ییـاـ‬ ‫لًـی زیػبـ ‪ ،‬ایضبلالـ مبثبؼب ییؽبـ ‪ :‬مىؽیف ‪ ،‬زاـَن‬ ‫یًمفیؼی لًق ؼئییل ‪ ،‬سبـیؽی سًؼبن ؼئییل ‪ ،‬لیلیطؽی‬ ‫وسَه ؼئییل ‪ ،‬اسالوی یاـ یییَه ؼئییل ‪ :‬این ضبَی ‪ ،‬پًل‬ ‫یًمفیؼً ییفمیؽیًا ‪ :‬خیت‬ ‫یًمفی مًمبل ‪ ،‬مفسٍ یبمبـ ‪ :‬اولً‬ ‫یًمفی لیک ‪ ،‬ایثب گکَـ ‪ :‬مبـمی ؼاضالـی یًمفی مىف ‪ ،‬ثبـمبؼب‬ ‫وئسَف ‪ :‬ایقین‬ ‫یًمفی مًپً ‪ ،‬سًؼا اییىبـ ‪ :‬گًن‬ ‫یًمفی یئمیص ‪ ،‬زَفؼٌ یی وبغیص ‪ ،‬ایسی لیفمیکی ‪ ،‬ائطییی‬ ‫ثًق ‪ :‬ضبـتبلی‬ ‫یًمفی یًمفی سبـیؽی ‪ ،‬یًمفی گاقی ؼاـیؽی ‪ ،‬گکیف ثیکی‬ ‫ثبؼسبؼا ‪ ،‬ایذ یئؽؼیدٍ ویه ثبـیؽی ‪ :‬خًخٍ‬ ‫یًمفی یًمفی یًیاسی ‪ ،‬یًق اللیؽی ثبالسی ‪ :‬وبـ‬ ‫یًمفی یًمفی یًیاسی ‪ ،‬یًق اللیؽی ثبالسی ‪ ،‬لل ائلیه اضیىب ‪،‬‬ ‫ائل مًپالضبـ ثبضیىب ‪ :‬وبـ‬ ‫یًودب یئییت ‪ ،‬ؼیضمىٍ ثًی اَیمییَه لف ‪ :‬مفثیکلیلف‬ ‫یًوؽیلدب یًوًلًـ ‪ ،‬گئؽیىدٍ ایقاویف ‪ :‬لًیً یًِوتبلؽیمدب ‪،‬‬ ‫ایطیمالوبـ ‪ :‬لًیً‬ ‫یًح یًمًـی ـیىؽیمسب ‪ ،‬ایسی ؼیلً ال میىدیک ‪ :‬وبـ‬ ‫یًغبـی گئتسٍ ‪ ،‬اضبؼی گلمَک ‪ :‬یبش‬ ‫قودیف لیفاـ ‪ ،‬زًظ پًل ییؽبـ ‪ :‬پُلًان ‪ ،‬لبـامبن‬ ‫قوگ قوگ ایسیىؽٌ ‪ ،‬قوگ ـیفوگ ایسیىؽٌ ‪ ،‬وٍ گایؽٌ یاـ‬ ‫وٍ یئفؼٌ ‪ ،‬ؼیقی ـیفوگ ایسیىؽٌ ‪ :‬زًال‬ ‫قیل قیلی ‪ ،‬قیىدیف ویلی ‪ ،‬اؼیفؼیف سیلىلیٍ ثیلمیفَ ‪ :‬گای‬ ‫‪ ،‬یئل‬ ‫مبالالـ َب مبالالـ مبالیب یًل سبالالـ ‪ ،‬وٍ ائفویی وٍ ؼیطیسی‬ ‫ثبالالـ ‪ :‬لبمیف‬ ‫مبح ثً وَؽی ‪ ،‬ثیف پًمبؼی ‪ ،‬ثئص یبـپبؼی ‪ :‬مه اَل‬ ‫مبح ثً وؽی ‪ ،‬مىه زیػؽی ‪ ،‬سىٍ گیفؼی ‪ :‬المیص‬ ‫مبح ثً وؽی مبپیص وؽی ‪ ،‬زبمالؼی یاـ یبپیص وؽی ‪ ،‬ایستب‬ ‫مًغًـ گًقَل پبـزب ‪ ،‬گلیه گًـَن ثً ایص وؽی ‪ :‬یبمبق‬ ‫مبح ثً وؽیف مبویص وؽیف ‪ ،‬گًل یبـپبؼب گًمًضؽیـ ‪ ،‬وَىٍ‬ ‫مًغًیبـ زًغبسی مًـؼیـ ‪َ :‬اـیمده ‪ ،‬مًـامبن مًـی‬ ‫مبپمبخب ‪ ،‬مبپؽی ثبخب ‪ ،‬ایتٍ ییـسبن ‪ ،‬ایتؽٌ لبزب ‪ :‬وٍ سًی‬ ‫مبپمبخب ‪ ،‬مبپؽی ثبخب ‪ ،‬ثیف ثبال سبلمبلی لًخب ‪ :‬وئسی‬ ‫مبح مبپمبخب ‪ ،‬ایبلالـی یبپمبخب ‪ ،‬گاقلفی پیبالخب ‪ :‬ؼَیٌ‬ ‫مبح مبپمبخب ‪ ،‬ؼالی لیللیدب ‪ :‬اَقگیل‬ ‫مبح مبپمبخب ‪ ،‬لبه التؽاخب ‪ :‬وًـتٍ ‪ ،‬پبی‬ ‫مبح مبپمبخب ‪ ،‬لبه التؽاخب ‪ ،‬یًمًـی ثیسٍ ‪ ،‬زیت وٍ سٍ ‪:‬‬ ‫لًوطً پبیی‬ ‫مبح مبپمبخب ‪ ،‬لًالغالـی یبپجبخب ‪ ،‬گاقلفی پیبالخب ‪،‬‬ ‫ایبغالـی سیفـبخب ‪ :‬ؼَیٌ‬ ‫مبح مبپمبخب ‪ ،‬یبح یبپجبخب ‪ ،‬ممٍ لی غًخب ‪ ،‬ؼیطلفی یًظ ‪:‬‬ ‫مًیًق‬ ‫مبح مبپمبخب ‪ ،‬یئف التؽاخب ‪ ،‬سبمیف الی ‪ ،‬سبلمبلی لًخب ‪:‬‬ ‫سیسبن‬ ‫مبپیطیؽیف ًَپًضؽیـی ‪ ،‬زبماللیًا یبپیطؽیفی ‪ :‬یبمبق‬ ‫مبـمی ؼا زىیلمک ‪ ،‬ثبقاـؼا سبمیلمبق ‪ ،‬ثبلؽان ضیفیه ؼاؼی یاـ‬ ‫‪ ،‬یئمه ایلمبق خبوی یاـ ‪ :‬وًـپٍ ایضبق‬ ‫مبـمی یاـ ؼاـی یاـ ‪َ ،‬ف ثیف ثًیبؼا ثًیبسی یاـ ‪ ،‬سبلیت‬ ‫ایستًوؽٌ ایمًــا ‪ ،‬ییؽیت اؼبخب ییــا ‪ :‬گجٍ‬ صفحه 6 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫دیدگبه‬ ‫مدیرمسئول ‪ -‬محمّد اشراقی‬ ‫* هٌابع فساد بایذ ضٌاسایی ٍ سفع ضًَذ‬ ‫با ایٌنیِ فسیاد‬ ‫اهشی هیزهیَم‬ ‫اسییت‪ٍ ،‬لییی‬ ‫بطَس پٌیْیاى ٍ‬ ‫اضنیاس ٍجیَد‬ ‫داسد‪ .‬دلیل ایی‬ ‫ٍضعیت ًا سٍضٌی خصَصیات فساد است‪.‬‬ ‫دس ربهؼِ ٍهتی هَسدش اص کسبد دس حن خَد اکیشاد‬ ‫اتلبم ًوی اکتذ هؼوَا ثؼلیت ًیویی اعیالػیبت‬ ‫اػوبل توام ثب کسبد ضٌبختِ ًوی ضَد‪ .‬ثسیییبسش اص‬ ‫ثالیب ثشاش هشدم ضٌبختِ ضذُ اًذ زا هشدم ػیویَهیب‬ ‫ساُ ّبش هوبثلِ ثب ثالّبش ضٌبختِ ضذُ سا هی داًیٌیذ‬ ‫ٍ دسحذ اهٌبى ثِ هوبثلِ هی پیشداصًیذ‪ .‬یٌیی دس‬ ‫هَسد اػوبل ٍ ًبسّبش توام ثب کسبد اگبّی ثیحیذ‬ ‫ًبکی ًیست‪.‬‬ ‫ثٌبثشایی اگبُ ًشدى هشدم دس ایی هَسد خَاُ ثیؼیذ‬ ‫ٍ هجل اص اتلبهبت کسبد اهیض‪ ،‬اص عشین ضشح هبریشا‬ ‫ّب ٍ یب هؼشکی هتخللییی ٍ هیزیشهیییی ٍ سیبییش‬ ‫سٍضْبش هٌتْی ثِ َّضیبسش‪ ،‬ضشٍسش هی ثبضذ‪.‬‬ ‫ًْبیتب ایٌٌِ هٌبثغ کسیبد ثیبییذ ثیبًیحیب هیخیتیلیق‬ ‫ضٌبسبیی ضًَذ تب سغذ تخللبت ٍ گشکتیبس ًیشدى‬ ‫هتخللیی هوذٍس گشدد‪.‬‬ ‫چْاسضٌبِ ‪ 02‬بْوی ‪ 7 * 0222‬فَسیِ ‪ 5 * 0200‬سجب‪ * 0221‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَص اینیٌجی ایل ) * ضواسُ ( سایی ) ‪3213 8‬‬ ‫هوبم هسئَل ثبًی هشًضش ػٌَاى ًشد؛‬ ‫ًظاست بش هصشف تسْیالت افضایص هییابذ‬ ‫هذیش اداسُ تاهیی هالی صًجیشُ تَلیییذ‬ ‫باًل هشمضی گفت‪ً 8‬ضدییل بیِ ‪46‬‬ ‫دسصذ (دٍ سَم) تسْیالت اعطاییی اص‬ ‫سَی ضبنِ باًنی بِ تَلیذ اص بیابیت‬ ‫سشهایِ دس گشدش است‪.‬‬ ‫هذیش اداسُ تاهیی هب ی صًزیشُ تیَ یییذ‬ ‫ثبًی هشًضش ثب ثیبى ایٌٌیِ دس حیبل‬ ‫حبضش سْن ػوذُ تسْیالت سا سشهبیِ‬ ‫دس گشدش تطٌیل هیدّذ‪ ،‬تػیشییح‬ ‫ًشد‪ً ۶‬ضدیی ثِ ‪ ۲۴‬دسغذ (دٍ سیَم‬ ‫تسْیالت اػغبیی اص سیَش ضیجیٌیِ‬ ‫ثبًٌی ثِ تَ یذ اص ثبثیت سیشهیبییِ دس‬ ‫گشدش است ًِ ثب ارشایی ضذى تاهیی‬ ‫هب ی صًزیشُ تَ یذ هیی تیَاى ضیویی‬ ‫اکضایص ًبسایی تخػیییع هیٌیبثیغ ٍ‬ ‫تسْیل کشایٌذّبش اػتجبسش‪ ،‬اضیشاف ٍ‬ ‫ًظبست ثیطتشش ثش هػیشف غیحیییح‬ ‫تسْیالت داضت‪.‬‬ ‫سئیس ًل ثبًی هشًیضش اخیییش را دس‬ ‫گلت ٍگَیی تلَییضییًَیی ییٌیی اص‬ ‫اغالحبت حبئض اّویییت دس ضیجیٌیِ‬ ‫ثبًٌی سا ّذایت تسْیالت ثبًیّب ثیِ‬ ‫سوت تَ یذ ػٌَاى ًشد‪ .‬ثِ گلتِ ػلیی‬ ‫غب ح اثبدش‪ً ،‬ظبست سییسیتیویی ثیش‬ ‫هػشف غحیح تسْیالت‪ ،‬تؼشییق ٍ‬ ‫ثْشُگیشش اص سبهبًِّب دس ثحج تاهییی‬ ‫هب ی صًزیشُ تَ یذ ٍ ًیییض تػیَییت‬ ‫ایحِ دسخػَظ ٍضغ هب یبت ثیشاش‬ ‫کؼب ییت ّیبش ؿیییشهیَ یذ اص ریولیِ‬ ‫کؼب یتّبیی است ًِ هَرت ًیظیبست‬ ‫ثش هػشف غحیح تسْیالت هیضَد‪.‬‬ ‫ّوبًغَس ًِ غب ح اثبدش ًیض تیاًیییذ‬ ‫ًشدُ است ثحج تاهیی هب ی صًیزیییشُ‬ ‫تَ یذ ًِ اخیشار ثب ّوٌبسش چٌذ ثبًیی‬ ‫ثِ غَست اصهبیطیی اؿیبص ضیذُ اص‬ ‫هَضَػبت ریذش هیذًیظیش ثیبًیی‬ ‫هشًضش دس سبل ایٌذُ است‪ .‬ثیٌیب ثیِ‬ ‫تَضیح سئیس ًل ثبًی هشًضش ثشاش‬ ‫تحون ایی اهش سبهبًِّب ثیِ گیًَیِ اش‬ ‫تؼشیق ضذُ ًِ ثبص ّن ایی ًظبست ثیش‬ ‫هػشف غحیح اتلبم اکتذ‪.‬‬ ‫دس ایی صهیٌِ حویذ ارسهیٌیذ‪ ،‬هیذییش‬ ‫اداسُ تاهیی هب ی صًزیشُ تَ یذ ثیبًیی‬ ‫هشًضش ثب اضبسُ ثِ دستَسا ؼول ثبًیی‬ ‫هشًضش‪ ،‬دسخػَظ تیاهیییی هیب یی‬ ‫صًزیشُ اش تػشیح ًشد‪ ۶‬سٍییٌیشد هیب‬ ‫اغاص دسیافت هالیات مسب ٍ ماسّای ایٌوشًوی اص سال ایٌذُ‬ ‫سخٌگَی مویسیَى اقوصادی هجلس گیفیت‪8‬‬ ‫بشاساس قاًَى بَدجِ سال ‪ ،0220‬هالیات بیش‬ ‫دساهذ مسب ٍ ماسّای فضای هیجیاصی اص‬ ‫سال ایٌذُ اجشایی هی ضَد‪.‬‬ ‫انواع گوشت قرمس بب قیمت منبسب‬ ‫در روزهبی پبیبنی سبل عرضه میشود‬ ‫ایی است ًِ توبم کشایٌذّبش تیاهیییی‬ ‫هییب ییی صًییزیییییشُ اش ثییِ غییَست‬ ‫ؿیشحضَسش اًزبم ضَد ٍ اصم اسیت‬ ‫ثبًیّب صیشسبختّبش هَسد ًییبص اى‬ ‫سا کشاّن اٍسًذ‪.‬‬ ‫ٍش دسخػَظ تاهیی هب ی صًزیشُاش‬ ‫تَ یذ ثیبى ًشد‪ ۶‬ثیبًیی هیشًیضش دس‬ ‫خػَظ تَسؼِ تاهیی هب ی صًزیشُاش‬ ‫ثِ دًجبل تطذیذ ثشًٍشاسی ثِ ٍاسیغیِ‬ ‫ایزبد سبهبًِ ّبش رذیذ ًیییسیت‪ .‬ثیِ‬ ‫خاًذٍصی گفت‪ 8‬با ساُ اًیذاصی سیفیویِ ٍ بیشات‬ ‫النوشًٍینی دس صیش هجوَعِ ٍصاست اقوصاد‪ ،‬اهینیاى‬ ‫جعل ایی دٍ سٌذ هالی تقشیبا بِ صفش هیسسذ‪.‬‬ ‫احسبى خبًذٍصش ٍصیش اهتػبد دس رلسِ هیؼیشکیی ٍ‬ ‫اؿبص ثْشُ ثشداسش اص سیبهیبًیِ ّیبش ٍصاست اهیَس‬ ‫اهتػبدش ٍ داسایی اص ساُ اًیذاصش ثیشات ٍ سیلیتیِ‬ ‫ا ٌتشًٍیٌی خجش داد‪.‬‬ ‫مذام ساهاًِ ّای ٍصاست اقوصاد سٍ ًوایی ضذ؟‬ ‫خبًذٍصش‪ّ ۶‬وضهبى ثب سًٍوبیی ثشخی اص اهذاهبتی ًِ‬ ‫دس پٌذ هبِّ اٍل دٍ ت غَست گشکتِ‪ ،‬اهشٍص چْیبس‬ ‫سبهبًِ سًٍوبیی ضذ‪ .‬سِ سبهبًِ اش ًیِ دس حیَصُ‬ ‫ٍصاست اهتػبد ثَد ثب ّذف ًبسثشش دستیایبُ ّیبش‬ ‫سیبست گزاس استبًی ٍ هلی غَست گشکت‪.‬‬ ‫سبهبًِ اش ًِ دس حَصُ خضاًِ داسش ٍ ًظبست هیب یی‬ ‫ًطَس ثشاش اٍ یی ثبس سٍ ًوبیی ضذ ٍ ّن سبهبًیِ اش‬ ‫ًِ دس حَصُ سغذ ثذّی ّبش دٍ ت‪ ،‬دستابُ ّیب ٍ‬ ‫ضشًت ّبش دٍ تی اص غیلیش تیب غیذ ثیِ ضیٌیل‬ ‫ا ٌتشًٍیی دادُ هی ضَد‪ّ .‬وچٌیی سبهبًِ اش ًِ دس‬ ‫هَسد سغذ تسْیالت ثخص اضتـب ضایی ًطَس اهٌبى‬ ‫ًظبست ثش خظ ٍ اًالیی سا ثشاش دٍ ت ٍ هیزیلیس‬ ‫سٍصًاهِ اسک‬ ‫م الف ‪ 4140‬هشًذ‬ ‫اداسُ ثبت اسٌاد ٍ اهالک حَصُ ثبت هلل هشًذ‬ ‫اگْی هَضَع هبدُ ‪ 1‬هبًَى ٍهبد‪۵1‬ائیی ًبهِ هبًَى تؼییی تٌلیق ٍضؼیت حجتی ٍ اساضی ٍسبختوبًْبش کبهذ سٌذ سسوی‬ ‫ثشاثش ساش ضوبسُ‪ّ ۵۰۱۱0۵۱0۴۴-۵۰۱۱۲۱1۱۰۱۱۱۱۱1۲1۵ ۶‬یبت هَضَع هبًَى تؼییی تٌلیق ٍضؼیت حجتی اساضی ٍ سبختوبًْبش کبهذ سٌذ سسوی هستوش دس ٍاحیذ حیجیتیی‬ ‫حَصُ حجت هلی هشًذ تػشکبت هب ٌبًِ ثالهؼبسؼ هتوبضی اهبش ًشین ٍاػظی دیضریٌبى کشصًذ‪ ۶‬هحوذ ثطوبسُ ضٌبسٌبهِ‪ ۵۵۲۵ ۶‬غبدسُ اص هشًذ دس ضطذاًگ یٌجبه خبًِ ثیِ‬ ‫هسبحت ‪ ۴۱۵0۰۵‬هتشهشثغ ثِ پالى ‪ ۱۵۱‬کشػی اص ‪ -۱۱‬اغلی هلشٍص ٍ هزضش ضذُ اص پالى ‪ ۴1۰‬کشػی اص ‪-۱۱‬اغلی ٍاهغ دس گَگزِ سلغبى ثخص ‪ ۵۱‬تجشیض خیشییذاسش اص‬ ‫هب ی سسوی اهبش هحوذ ٍاػظی دیضریٌبى هحشص گشدیذُ است‪ .‬زا ثِ هٌظَس اعالع ػوَم هشاتت دس دٍ ًَثت ثِ کبغلِ ‪ ۵۱‬سٍص اگْی هیطَد دس غَستیی ًیِ اضیخیبظ‬ ‫ًسجت ثِ غذٍس سٌذ هب ٌیت هتوبضی اػتشاضی داضتِ ثبضٌذ هی تَاًٌذ اص تبسیخ اًتطبس اٍ یی اگْی ثِ هذت دٍ هبُ اػتشاؼ خَد سا ثِ ایی اداسُ تسلین ٍ پس اص اخیز سسیییذ‪،‬‬ ‫ظشف هذت یی هبُ اص تبسیخ تسلین اػتشاؼ‪ ،‬دادخَاست خَد سا ثِ هشارغ هضبئی توذین ًوبیٌذ‪.‬ثذیْی است دس غَست اًوضبش هذت هزًَس ٍ ػذم ٍغَل اػتشاؼ عیجین‬ ‫هوشسات سٌذ هب ٌیت غبدس خَاّذ ضذ‪ *۰0۵۵۰ .‬تبسیخ اًتطبس ًَثت اٍل‪ * ۵۰۱۱0۵۵0۴۱ ۶‬تبسیخ اًتطبس ًَثت دٍم‪۵۰۱۱0۵۴0۱۳ ۶‬‬ ‫سئیس ثبت اسٌاد ٍ اهالک ضْشسواى هشًذ‪ -‬هحشم مٌعاًی حسیی خلیفِ‬ ‫سٍصًاهِ اسک‬ ‫م الف ‪ 0233‬تبشیض‬ ‫اگْی هضایذُ اهَال غیشهٌقَل ( اسٌاد رمِ)‬ ‫ثوَرت پشًٍذُ ارشائی ًالسِ ‪ ۵۰۱۱1۴۴‬هغشٍحِ دس اداسُ ارشاش اسٌبد سسوی تجشیض خبًن هؼػَهِ ستبسش سلیذگش ًبم پذس‪ ۶‬هحوذػلی تبسیخ تَ ذ‪ ۵11۴0۱۴0۵۲ ۶‬ضوبسُ هلی‪۶‬‬ ‫‪ ۵1۳۳۴۴۲۵۱۴‬ضوبسُ سٌبسٌبهِ‪ ۱۵۵ ۶‬رْت ٍغَل هغب جبت خَد هَضَع سٌذ اصدٍاد ضوبسُ ‪۵۴۴۴‬هَسخِ ‪ ۵1۲۱0۰0۵‬تٌظیوی دکتش اصدٍاد ضوبسُ ‪ ۵۱۳‬ضْش تجشیض ثیِ غیذام‬ ‫هجلؾ دٍ هیلیَى سیبل ًوذ سایذ( ًِ ثشاسبس ضبخع سبل هجل کَت هذیَى هحبسجِ خَاّذ ضذ ػلیِ ٍساث هذیَى هتَکی هحوذ ػیَؼ پَس ًیبم پیذس‪۶‬ػیجیذا یویحیویذ تیبسییخ‬ ‫تَ ذ‪ ٍ ۵1۴۵0۱۵0۵۰۶‬ضوبسُ هلی‪ ٍ ۵1۴۵۱۵۰۴1۵۶‬ضوبسُ ضٌبسٌبهِ‪ ًِ( ۴۶‬دس ثشاثش دادًبهِ ضوبسُ ‪ ۵۵۱۵۵۳۰۰۱۲۴۴۱۱۵۰۱‬هَسخِ ‪ ۵1۵۵0۱۰0۱۴‬غبدسُ اص ضؼجِ ‪ ۰‬ضَساش حیل‬ ‫اختالف (حػش ٍساحت هزتوغ اهبم خویٌی(سُ تجشیض ٍساث حیی ا لَت هذیَى ػجبستٌذ اص‪ ۶‬اهبش یَسق ػیَؼ پَس ًوبًذ ًبم پذس‪ ۶‬ػجذا وحوذ تبسیخ تیَ یذ ‪۵11۵0۱10۵۱‬‬ ‫ضوبسُ هلی‪ ۵1۳۱11۰۵۵1۶‬ضوبسُ ضٌبسٌبهِ‪( 1۰۴ ۶‬ثشادس هتَکی ٍ خبًن هؼػَهِ ستبسش سلیذگش ًبم پذس‪۶‬هحوذ ػلی تبسیخ تَ ذ ‪ ۵11۴0۱۴0۵۲‬ضوبسُ هلی ‪۵1۳۳۴۴۲۵۱۴‬ضوبسُ‬ ‫ضٌبسٌبهِ‪(۱۵۵۶‬صى هتَکی اهذام ثػذٍس ارشائیِ ًوَدُ ٍ پس اص اثالؽ ارشائیِ دس هَسخِ ‪۵۰۱۱0۵۱0۱۲ ٍ ۵۰۱۱0۱۵0۴۵‬ثِ ٍساث هذیَى ٍ هتؼبهت دسخَاست ثستبًٌبس ٍ پس اص‬ ‫عی هشاحل ٍ ػولیبت ارشائی هوذاس یبصدُ سْن اص چْل ٍ ّطت سْن سِ داًگ هطبع اص ضطذاًگ یی هغؼِ خبًِ تحت پالى حجتی ضوبسُ ّطتبد ٍ ّلت کشػی اص ضص ّضاس‬ ‫ٍ ًْػذ ٍ ًَد ٍ چْبس اغلی ٍاهغ دس ثخص چْبس تجشیض ضطذاًگ ثشاثش اػالم دکتش اهالى حجت تجشیض ثِ هسبحت ‪ ۵۴0۴‬هتش هشثغ ًِ ثٌبم هحوذ ػَؼ پَس هذیَى پشًٍذُ ارشائی‬ ‫حجت ٍ سٌذ هب ٌیت اغلی ثطوبسُ چبپی ‪ ۵۴۴۳۵۵‬سشش ه سبل ‪ ۵۳‬غبدس ضذُ است ٍ هحذٍد ثحذٍد ریل هی ثبضذ ضوبا‪۶‬دیَاسثذیَاس ثغَل(‪ ۰0۱۱‬چْبسهتش ٍ پٌزبُ سبًتیوتش‬ ‫ثِ( ‪ ۲۱۱۰0۵۲۵۵۰0۴‬اغلی ضشهب‪ ۶‬دیَاسثذیَاس ثغَل(‪ ۴۵0۵۱‬ثیست ٍ یی هتش ٍ ًَد ٍ پٌذ سبًتیوتش( ‪ ۲۱۱۰0۵۲۵۵۰0۴‬اغلی رٌَثب‪ ۶‬دسه ٍ دیَاس ثغَل( ‪ ۰0۱۱‬چْبس هیتیش ٍ‬ ‫پٌزبُ سبًتیوتش ثِ ًَچِ ثِ ػشؼ دُ هتش ؿشثب‪ ۶‬دیَاسثذیَاس ثغَل(‪ ۴۵0۵۱‬ثیست ٍ یی هیتیش ٍ ًیَدٍ پیٌیذ سیبًیییویتیشثیِ ( ‪ ۲۱۱۰0۵۲۵۵۰0۴‬اغیلیی ؛ثیشاثیش گیضاسش‬ ‫هَسخِ‪۵۰۱۱0۱۲0۵۰‬هبهَس ارشاش حجت تجشیض ٍ ثشاثش گضاسش هَسخِ ‪ً۵۰۱۱0۱۲0۵۳‬بسضٌبس سسوی دادگستشش هلی هزًَس ثػَست یٌجبه خبًِ ثب هسبحت ‪ ۵۴0۴‬هتش هشثغ ثب‬ ‫هَهؼیت ضوب ی ثب اسٌلت ارش اّی ثب عبم ضشثی دس ّوٌق داساش حیبط ثب ًق هَصاییی ٍ دیَاسّبش سیوبًٌبسش ضذُ ٍ ثبدسه ٍسٍدش کلضش هبضیی سٍ ًِ ًوبش ثیشًٍی‬ ‫هٌتْی ثِ ًَچِ ثب سٌگ تشاٍستی ٍ ًوبش سبختوبى ٍ حیبط اى سیوبًٌبسش ضذُ است هلی هَسد ًظش داسش یی اتبم ٍ پزیشایی ٍ سشٍیس ثْذاضتی ٍ اضپضخبًِ ثَدُ ٍ ًق‬ ‫اتبم پزیشایی هًَت پَش ٍ دیَاسّبش اى ثب سًگ سٍؿٌی پَضیذُ ضذُ است پٌزشُ اٌّی هلی سٍثِ حیبط هی ثبضذ ٍ داساش اًطؼبثبت اه ٍ ثشم ٍ گبص ثَدُ ٍ اضپضخبًِ اى‬ ‫اٍپی ثب ًبثیٌت هؼوَ ی ٍ ًق ٍ دیَاس اى ًبضی ًبسش ضذُ است ‪ .‬گشهبیص سبختوبى ثخبسش گبصش است هذهت سبختوبى ثباش ‪ ۴۳‬سبل هی ثبضذ ٍ ثٌطبًی تجیشییض هیییذاى‬ ‫ستبسخبى خیبثبى کشٍدگبُ ًَش هیْی ‪ ۴‬پالى ‪ٍ ۵۰‬اهغ ضذُ ٍ هوذاس یبصدُ سْن اص چْل ٍ ّطت سْن سِ داًگ هطبع اص ضطذاًگ پالى هزًَس ثب ٍضؼیت هَغَف عیجین‬ ‫ًظشیِ ًبسضٌبس سسوی دادگستشش ثِ هجلؾ ّلتػذ ٍ دُ هیلیَى ٍ چْبسغذ ٍ ضبًضدُ ّضاس ٍ ضطػذ ٍ ّلتبد ٍ چْبس سیبل ثبصداضت ٍ اسصیبثی ضذُ است ٍ پس اص اثالؽ اسصیبثی‬ ‫ٍ هغؼیت اًْب ایٌی دس هجبل ًل علت ٍ حن اارشاش هتؼلوِ ثبستٌبد هبدُ ‪ ۵۴۲‬ائیی ًبهِ ارشا ٍ ‪ ۵۴۵‬هَاد کػل هضایذُ ائیی ًبهِ ارشا اص سبػت ‪ ۵‬ا ی ‪ ۵۴‬سٍص سِ ضٌجِ هیَس‬ ‫‪ ۵۰۱۱0۵۴0۱1‬دس هحل اداسُ ارشاش اسٌبد سسوی ٍاهغ دس تجشیض هیذاى ساُ اّی ثغشف دیضل اثبد سٍثشٍش گوشى تجشیض عجوِ اٍل اداسُ حجت اسٌبد ؿشه تجشیضاص عشین هضایذُ ثِ‬ ‫کشٍش هی سسذ ٍ ضشًت ثشاش ػوَم اصاد است ٍ هضایذُ حضَسش ثَدُ ٍ دس یی رلسِ ثشگضاس خَاّذ ضذ ٍ هیوت هضایذُ اص هجلؾ پیطٌْبدش ضشٍع ٍ ثِ ثباتیشییی هیییویت‬ ‫کشٍختِ خَاّذ ضذ‪ .‬اصم ثزًش است ضشًت دس هضاییذُ هیٌیَط ثیِ پیشداخیت ‪ ۵۱‬دسغیذ اص هیجیلیؾ پیبییِ ًیبسضیٌیبسیی ثیِ حسیبه سیپیشدُ حیجیت ثطیویبسُ ضیجیب‪۶‬‬ ‫‪ 1۲۱۵۱۱۱۱۰۱۱۰۱۵1۴۱۳۱۲۱۰۵۱‬ثب ضٌبسِ ٍاسیض‪ً ۵1۵۵۱۴۱۱۰۵۵۱۱۳۱۱۱۱۴۵۰۱۱۱۴11۵۵۰ ۶‬ضد ثبًی هلی ًِ هبثل پشداخت دس ًلیِ ضؼت ثبًی هلی ٍ تسیلییین کیییص‬ ‫پشداخت اى ثِ اداسُ ارشا ثَدُ ٍ حضَس خشیذاس یب ًوبیٌذُ هبًًَی ٍش دس رلسِ هضایذُ است ثشًذُ هضایذُ هٌلق است هبثِ ا تلبٍت هجلؾ کشٍش سا ظشف هذت پٌیذ سٍص اص‬ ‫تبسیخ هضایذُ ثِ حسبه غٌذٍم حجت ثطوبسُ کَم ٍاسیض ٍ کیص هشثَعِ سا تسلین اداسُ ارشا ًوبیذ دس ؿیش ایٌػَست یؼٌی چٌبًچِ هبًذُ کشٍش ثِ حسبه کَم ظیشف هیْیلیت‬ ‫هوشس ٍاسیض ًاشدد هجلؾ هضثَس(‪ ۵۱‬دسغذ ٍاسیض هبثل استشداد ًجَدُ ٍ ثِ حسبه خضاًِ ٍاسیض خَاّذ ضذ ٍ ػولیبت هضایذُ اص ٍرِ اػتجبس سبهظ ٍ هضایذُ تزذییذ خیَاّیذ ضیذ‬ ‫ٍاػتشاؼ ثؼذش هسوَع ًخَاّذ ثَد‪ .‬ضوٌب ثذّی ّبش هشثَط ثِ اه ٍ ثشم ٍ گبص اػن اص حن اضتشاى ٍ اًطؼبه هػشف ٍ ًیض ثذّی ّبش هب یبتی ٍ ػَاسؼ ضْیشداسش تیب‬ ‫تبسیخ هضایذُ اػن اص ایٌٌِ سهن هغؼی اى هؼلَم ضذُ یب ًطذُ ثبضذ ٍ ّوچٌیی حن حضاد صائذ ثش هجلؾ هضایذُ ثش ػْذُ خشیذاس هی ثبضذ ٍ دس غَست ٍریَد ٍریَُ هیبصاد‬ ‫حبغل اص کشٍش‪ٍ ،‬رَُ پشداختی هَضَع کشاص ‪ ۲‬ثٌذ ا ق هبدُ ‪ ۵۴۵‬ائیی ًبهِ ارشا اص هحل هبصاد هبثل پشداخت هی ثبضذ‪ .‬اصم ثزًش است چٌبًچِ ثِ هبل هَسد هضایذُ دس رلسِ‬ ‫خشیذاس پیذا ًطَد‪ ،‬هبل هَسد هضایذُ ثب دسیبکت حن اارشا ٍ حن هضایذُ ثِ هیوتی ًِ هضایذُ اص اى ضشٍع هی ضَد ثِ ثستبًٌبس ٍاگزاس خَاّذ ضذ ٍ هضایذُ تزیذییذ ًیخیَاّیذ‬ ‫گشدیذ‪ .‬تاسیخ اًوطاس‪0222300302 8‬‬ ‫سئیس اداسُ اجشای اسٌاد سسوی تبشیض‪ -‬سقیِ ضشی صادُ‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫اصل سند کبرخبنه سواری پژو پبرس مددل ‪56‬‬ ‫بشمبره پالک ‪212 -52‬س ‪ 62‬شمبره مدوودور‪7‬‬ ‫شدبسدی‪7‬‬ ‫‪ 15156991461‬و شدمدبره‬ ‫‪ NAAN51CA9AE152132‬مفقود گردیده از‬ ‫درجه اعتببر سبقط می ببشد‪44111.‬‬ ‫اهر‪ -‬علی سلطبنی‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫برگ سبس سواری سمند مدل ‪ 64‬بشمبره پدالک‪7‬‬ ‫دور‪7‬‬ ‫دوود‬ ‫دبره مد‬ ‫دمد‬ ‫‪553-42‬هد د‪ 52‬و شد‬ ‫دی‪7‬‬ ‫دبسد‬ ‫دبره شد‬ ‫دمد‬ ‫و شد‬ ‫‪114H9199124‬‬ ‫‪ NAACJ1JE5EF143115‬مفقود گردیده از‬ ‫درجه اعتببر سبقط می ببشد‪44115.‬‬ ‫اهر‪ -‬فبطمه نیک زاد‬ ‫ػٌَاى هخبل دس اییی ضیییَُ هیجیٌیبش‬ ‫تسْیالت دّی‪ ،‬استیلیبدُ اص غیَست‬ ‫حسبه ا ٌتشًٍیٌی است ًیِ ضیویی‬ ‫سَْ ت ًیبس‪ ،‬ثیِ ّیذاییت ًیبساتیش‬ ‫تسْیالت اص ایی عشین هٌزش هیضَد‪.‬‬ ‫ارسهییٌییذ دسثییبسُ غییَستییحییسییبه‬ ‫ا ٌتشًٍیی تاًیذ ًشد‪ ۶‬هب ثِ دًجبل اى‬ ‫ّستین ًِ غَستحسبه ا ٌتشًٍیییٌیی‬ ‫ثؼذ اص ایٌٌِ یی ثبس تاهیی هب ی ضیذ‪،‬‬ ‫اهٌبى تاهیی هب ی هٌشس ًذاضتِ ثبضٌذ‪.‬‬ ‫اهناى جعل سفوِ ٍ بشات صفش هیضَد‬ ‫ؿالهشضب هشحجب سیخیٌیایَش ًیویییسیییَى‬ ‫اهتػبدش هزلس خجش اص اخیز هیب یییبت اص‬ ‫ًست ٍ ًبسّبش ایٌتشًتی داد ٍ گیلیت‪ ۶‬دس‬ ‫ساستبش ػذا ت هب یبتی عیشح هیب یییبت ثیش‬ ‫ًست ٍ ًبسّبش کضبش هزبصش اًزیبم هیی‬ ‫ضَد‪.‬‬ ‫ٍش اکضٍد‪ّ ۶‬ش ضخع ایشاًی حویوی ٍ حوَهی ًسجت ثِ دساهذّبیی ًِ دس ایشاى ٍ یب خبسد اص اییشاى ًسیت‬ ‫هی ًٌذ‪ ،‬هطوَل پشداخت هب یبت است‪ .‬اص ایی سٍ ًلیِ ًست ٍ ًبسّبیی ًِ ثِ ػشضِ ًبا یب خیذهیبت دس‬ ‫ثستش ایٌتشًت هطـَل ّستٌذ‪ ،‬هطوَل پشداخت هب یبت ّستٌذ‪.‬‬ ‫هشحجب اضبکِ ًشد‪ ۶‬هَاًیی سبصهبى هب یبتی ًلیِ ًست ٍ ًبسّب سا ضبهل هیضَد؛ ّن اى دستِ اص هطبؿلی ًیِ‬ ‫ثِ کشٍش ًبا اضتـبل داسًذ ٍ ّن گشٍّی ًِ خذهبت خَد سا ثِ غَست ایٌتشًتی اسائِ هیًٌٌذ‪.‬‬ ‫سخٌاَش ًویسیَى اهتػبدش هزلس اظْبس ًشد‪ ۶‬ثب ثشًبهِ سیضش اًزبم ضذُ ٍ ثشاسبس هبًیَى ثیَدریِ‪ ،‬اییی‬ ‫عشح اص اثتذاش سبل ‪ ۵۰۱۵‬اؿبص هی ضَد‪.‬‬ ‫ٍش اداهِ داد‪ ۶‬دس هشحلِ اٍل اکشاد ثشاسبس خَداظْبسش ضخػی ثبیذ ثِ حجت هٌبثغ دساهذش خَد اهذام ًٌٌیذ‬ ‫ٍ اگش ایی هْن اتلبم ًیلتذ‪ ،‬اص عشین حسبثْبش ثبًٌی اکشاد ٍ یب حسبثْبش هتػل‪ ،‬دساهیذّیبش اًیْیب هیبثیل‬ ‫دسیبکت است‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪4‬‬ ‫برگ سبس ‪ ،‬سند خودرو سدواری سدمدندد‬ ‫مدل ‪ 1455‬بشدمدبره اندتد‪:‬دبمدی‪7‬‬ ‫ایران ‪541 -42‬ل ‪ 44‬بشدمدبره مدوودور‪7‬‬ ‫‪ 15155992432‬و شدمدبره شدبسدی‪7‬‬ ‫‪ NAAC91CC99F189316‬مفقود گردیده از‬ ‫درجه اعتببر سبقط می ببشد‪14246.‬‬ ‫کشاّن هی ًٌیذ‪.‬‬ ‫اهب اى چیضش ًِ‬ ‫ثیییص اص ّیوییِ‬ ‫ثییشاش ًییبسثییشاى‬ ‫ػوَهی ٍ کؼباى‬ ‫اهتػبدش ربهؼیِ‬ ‫خییجییش خییَضییی‬ ‫هحسَه هی ضَد‪ ،‬سبهبًِ سلتِ ٍ ثشات ا ٌتشًٍییی‬ ‫است‪.‬‬ ‫پیص اص ایی دس اٍایل سبل ‪ ۵۰۱۱‬ایذُ ایی هسب یِ دس‬ ‫ٍصاست اهتػبد هغشح ضذُ ثَد اهب اییٌیٌیِ اهیٌیبى‬ ‫غذٍس ٍ ّش پٌذ هشحلِ ثؼذ اص غذٍس سلتِ ٍ ثیشات‬ ‫ًبهال ثِ ضٌل ا ٌتشًٍیٌی غَست ثاییشد‪ٍ ،‬ریَد‬ ‫ًذاضت‪.‬‬ ‫اهب ثب پیایشش ّبش خضاًِ داسش ٍ کٌبٍسش اعیالػیبت‬ ‫ٍصاست اهتػبد اًزبم دادًذ‪ ،‬سِ ثبًی اص اییبم دّیِ‬ ‫کزش ایی خذهت سا ثِ ثبًی اسائِ هی دٌّذ‪ .‬کیؼیباى‬ ‫اهتػبدش هی تَاًٌذ دس هٌضل ثب هَثبیل ٍ ًبهپیَتش دس‬ ‫ّش سبػتی اص ‪ ۴۰‬سبػت ضجبًِ سٍص‪ ،‬سلیتیِ ٍ ثیشات‬ ‫ا ٌتشًٍیٌی غبدس ًٌٌذ‪.‬‬ ‫م الف ‪ 155‬اّش‬ ‫هذیش ثبصسگبًی داخلیی ًیباّیبش ًطیبٍسصش‬ ‫ٍصاست رْبد ًطبٍسصش اص ػشضِ اًَاع گَضت‬ ‫هشهض ثب هیوت ّبش هٌبست دس سٍصّبش پیبییبًیی‬ ‫سبل ثِهٌظَس تٌظین ثبصاس خجش داد‪.‬‬ ‫ثِ ًول اص ٍصاست رْبد ًطبٍسصش‪ ،‬اثشاّین صاسع‬ ‫دسثبسُ تػویوبت ٍ تذاثیش ًبسگشٍُ تٌظین ثیبصاس‬ ‫هحػَات ًطبٍسصش ثیشاش حیجیبت ثیبصاس دس‬ ‫اسلٌذ هبُ‪ ،‬اکضٍد‪ ۶‬ثش اسبس اخشیی تػویییویبت‬ ‫ًبسگشٍُ تٌظین هحػَات ًطیبٍسصش هیویشس‬ ‫ضذ گَضت هشهض گَسلٌذ هٌزیویذ‪ ،‬گیَسیب یِ‬ ‫هٌزوذ ٍ گَسب ِ گشم دس سیشاسیش ًطیَس ٍ‬ ‫گَضت گَسلٌذ گشم دس سغح تْیشاى تیَسیظ‬ ‫ضشًت پطتیجبًی اهَس دام دس سٍصّبش پیبییبًیی‬ ‫سبل ٍ ایبم ًَسٍص تَصیغ ضَد‪.‬‬ ‫هذیش ثبصسگبًی داخلیی ًیباّیبش ًطیبٍسصش‬ ‫ٍصاست رْبد ًطبٍسصش پیص ثییٌیی ًیشد ًیِ‬ ‫هیوت گَضت هشهض هٌزوذ حذٍد ‪ ۵۱‬دسغیذ‬ ‫ًوتش اص هیوت گَضت گشم دس ثیبصاس ػیشضیِ‬ ‫ضَد‪.‬‬ ‫صاسع ثب ثیبى ایٌٌِ گَضت هشهض گشم ًیض ثب هیوت‬ ‫هٌبست هبثل ػشضِ خَاّذ ثَد‪ ،‬اظْیبس داضیت‪۶‬‬ ‫گَضت هشؽ هٌزوذ ثش اسبس ّیویبى هیییویت‬ ‫هػَه هجلی تَسظ ضشًت پطتیجبًی اهیَس دام‬ ‫دس ثبصاس تَصیغ ٍ هیوت اًَاع گَضت هشهض ًیییض‬ ‫دس ًبسگشٍُ تٌظین ثبصاس ثیِ صٍدش ًیْیبییی ٍ‬ ‫هػَه هیضَد‪.‬‬ ‫ٍش ثب ثیبى ایٌٌِ ًوجَدش دس تبهیییی گیَضیت‬ ‫هشهض ٍرَد ًذاسد‪ ،‬گلت‪ ۶‬اهسبل ثب هبصاد ًطتیبس‬ ‫ٍ ػشضِ گَضت هشهض سٍثِسٍ ّستیین ٍ ثیشاش‬ ‫تبهیی رخبیش استشاتژیی‪ ،‬اٍ یَییت ثیب خیشییذ‬ ‫گَضت تَ یذ داخل است ٍ دس غَستی ًیِ اص‬ ‫هحل تَ یذ داخل اهٌبى تبهیی ًجبضذ‪ ،‬ضیشًیت‬ ‫پطتیجبًی اهَس دام اهذام ثِ ٍاسدات هی ًٌذ‪.‬‬ ‫صاسع ثب اضبسُ ثِ ایٌٌِ دٍ ت اثیضاسّیبییی ثیشاش‬ ‫ًٌتشل هیوت ًباّب داسد ٍ یٌی اص ایی اثضاسّیب‬ ‫ػشضِ ثِ هَهغ هحػَل دس ثبصاس است‪ ،‬گیلیت‪۶‬‬ ‫ٍصاست رْبد ًطبٍسصش تالش هیًٌذ اص عشین‬ ‫ّوٌبسش ٍ هزاًشُ ثب تطٌلّب ثشاش تٌظین ثبصاس‬ ‫هحػَات اسبسی دس ایبم ًَسٍص اهذام ًٌذ‪.‬‬ ‫اگْی تحذیذ حذٍد اخوصاصی اص بخص ‪ 02‬تبشیض‬ ‫سٍصًاهِ اسک‬ ‫‪۵۱۰0۰0۵۰۴۱-۵۰۱۱0۵۵0۵۲‬‬ ‫ًظش ثش ایٌٌِ ضطذاًگ یی هغؼِ ثبؽ هلشٍصُ اص پالى ‪ -۲۴‬اغلی ٍ ثطوبسُ ‪ ۵11‬کشػی ٍاهغ دس هشیِ دّستبى ثخص ‪ -۴۱‬تجشیض ثیِ اسیتیٌیبد ساش ضیویبسُ‪۶‬‬ ‫‪ ۵۱۱۱۱۳۳۴‬هَسخِ‪ّ ۵۰۱۱0۱۳0۴۳ ۶‬یبت هبًَى تؼییی تٌلیق هستوش دس حجت اّش ٍ ثِ ًالسِ‪ّ0 ۴۵۳0۵۰۱۱ ۶‬ی ثِ ًبم هحجَه ٍ ی صادُ کشصًذ‪ ۶‬اثَا لضل تیبئیییذ‬ ‫هب ٌیت ضذُ ٍ تحذیذ حذٍد اى تبًٌَى ثِ ػول ًیبهذُ است‪ .‬زا ثِ استٌبد تجػشُ هبدُ ‪ ۵1‬هبًَى ٍ هبدُ ‪ ۵1‬ائیی ًبهِ هبًَى تؼییی تٌلیق ٍضیؼیییت حیجیتیی‬ ‫اساضی ٍ سبختوبًْبش کبهذ سٌذ سسوی تحذیذ حذٍد پالى کَم دس سٍص چْبسضٌجِ هَسخِ‪ ۵۰۱۱0۵۴0۵۴ ۶‬سبػت ‪ ۵۱‬غجح ضشٍع ٍ ثِ ػول خَاّذ اهیذ‪ .‬یزا‬ ‫ثذیٌَسیلِ ثِ هب ٌیی هزبٍس اخغبس هیطَد ًِ دس هَػذ هوشس دس هحل ٍهَع هلی حبضش تب عجن هوشسات ًسجت ثِ تحذیذ حذٍد پالى کیَم اهیذام ضیَد ٍ‬ ‫هذت اػتشاؼ ثِ ایی اگْی ثشاثش هبدُ ‪ ۴۱‬هبًَى حجت تب سی سٍص اص تبسیخ تٌظین غَستوزلس تحذیذ حذٍد هی ثبضذ‪ .‬ثشاثش هبدُ ‪ ۴۲‬ائیی ًبهِ هیبًیَى حیجیت‬ ‫هؼتشؼ ثبیذ ظشف هذت یی هبُ اص تبسیخ تسلین اػتشاؼ ثِ هشرغ حجتی‪ ،‬دادخَاست ثِ هشرغ ریػالح هضبئی توذین ًوبیذ‪ .‬دس ؿیش ایٌػَست هتوبضی حجت‬ ‫یب ًوبیٌذُ هبًًَی ٍش هی تَاًذ ثِ دادگبُ هشثَعِ هشارؼِ ٍ گَاّی ػذم توذین دادخَاست سا دسیبکت ٍ ثِ اداسُ حجت تسلین ًوبیذ دس ایٌػَست اداسُ حیجیت‬ ‫ثذٍى تَرِ ثِ اػتشاؼ هؼتشؼ ػولیبت حجتی سا ثب سػبیت هوشسات اداهِ خَاّذ داد‪.‬‬ ‫‪ *13214‬تاسیخ اًوطاس‪0222300302 8‬‬ ‫سئیس ثبت اسٌاد ٍ اهالک اّش‪-‬ابشاّین ًَسی‬ ‫*************************************************************‬ ‫سٍصًاهِ اسک‬ ‫م الف ‪ 156‬اّش‬ ‫اگْی تحذیذ حذٍد اخوصاصی اص بخص ‪ 02‬تبشیض‬ ‫‪۵۱۰0۰0۵۰۴۱-۵۰۱۱0۵۵0۵۲‬‬ ‫ًظش ثش ایٌٌِ ضطذاًگ یی هغؼِ صهیی هضسٍػی هلشٍصُ اص پالى ‪ -۵۴10۵۴۰۵‬اغلی ٍ ثطوبسُ ‪ ۴۰۵1‬کشػی ٍاهغ دس هشیِ یخلشٍصاى ثخص ‪ -۴۱‬تیجیشییض ثیِ‬ ‫استٌبد ساش ضوبسُ‪ 1۱۲۱ ۶‬هَسخِ‪ّ ۵۰۱۱0۱۱0۱۴ ۶‬یبت هبًَى تؼییی تٌلیق هستوش دس حجت اّش ٍ ثِ ًالسِ‪ّ0۵۰۱۱0۵۱ ۶‬ی ثِ ًبم حسیی تشاثی کشصًذ‪ ۶‬هحوذ تبئیذ‬ ‫هب ٌیت ضذُ ٍ تحذیذ حذٍد اى تبًٌَى ثِ ػول ًیبهذُ است‪ .‬زا ثِ استٌبد تجػشُ هبدُ ‪ ۵1‬هبًَى ٍ هبدُ ‪ ۵1‬ائیی ًبهِ هبًَى تؼییی تٌلیق ٍضیؼیییت حیجیتیی‬ ‫اساضی ٍ سبختوبًْبش کبهذ سٌذ سسوی تحذیذ حذٍد پالى کَم دس سٍص ضٌجِ هَسخِ‪ ۵۰۱۱0۵۴0۴۵ ۶‬سبػت ‪ ۵۱‬غجح ضشٍع ٍ ثِ ػیویل خیَاّیذ اهیذ‪ .‬یزا‬ ‫ثذیٌَسیلِ ثِ هب ٌیی هزبٍس اخغبس هیطَد ًِ دس هَػذ هوشس دس هحل ٍهَع هلی حبضش تب عجن هوشسات ًسجت ثِ تحذیذ حذٍد پالى کیَم اهیذام ضیَد ٍ‬ ‫هذت اػتشاؼ ثِ ایی اگْی ثشاثش هبدُ ‪ ۴۱‬هبًَى حجت تب سی سٍص اص تبسیخ تٌظین غَستوزلس تحذیذ حذٍد هی ثبضذ‪ .‬ثشاثش هبدُ ‪ ۴۲‬ائیی ًبهِ هیبًیَى حیجیت‬ ‫هؼتشؼ ثبیذ ظشف هذت یی هبُ اص تبسیخ تسلین اػتشاؼ ثِ هشرغ حجتی‪ ،‬دادخَاست ثِ هشرغ ریػالح هضبئی توذین ًوبیذ‪ .‬دس ؿیش ایٌػَست هتوبضی حجت‬ ‫یب ًوبیٌذُ هبًًَی ٍش هی تَاًذ ثِ دادگبُ هشثَعِ هشارؼِ ٍ گَاّی ػذم توذین دادخَاست سا دسیبکت ٍ ثِ اداسُ حجت تسلین ًوبیذ دس ایٌػَست اداسُ حیجیت‬ ‫ثذٍى تَرِ ثِ اػتشاؼ هؼتشؼ ػولیبت حجتی سا ثب سػبیت هوشسات اداهِ خَاّذ داد‪.‬‬ ‫‪ *13215‬تاسیخ اًوطاس‪0222300302 8‬‬ ‫سئیس ثبت اسٌاد ٍ اهالک اّش‪-‬ابشاّین ًَسی‬ ‫*************************************************************‬ ‫سٍصًاهِ اسک‬ ‫م الف ‪ 160‬اّش‬ ‫اگْی فقذاى سٌذ هالنیت‬ ‫‪۵۱۰0۰0۵۱۵۱-۵۰۱۱0۵۵0۵۳‬‬ ‫سٌذ هب ٌیت ضطذاًگ یی ثبه سبختوبى تحت پالى ‪ -۵۱۵0۵1۲‬اغلی ٍاهغ دس هشیِ ثْل اص تَاثغ اّش ثخص ‪ ۴۱‬تجشیض ًِ دس دکتیش اهیالى ریلیذ ‪۴۵۵‬‬ ‫غلحِ ‪ ۴۴۲‬ریل ضوبسُ ‪ ۰۵۱۴۵‬ثِ ًبم اهبش ًزق ػجبسلَ حجت ٍ غبدس گشدیذُ‪ ،‬هب ی ثب اسائِ استطْبدیِ کوذاى ثِ اًضویبم دسخیَاسیت ٍاسدُ ضیویبسُ‪۶‬‬ ‫‪ ۴1۰۳-۵۰۱۱۴۱۲۱۰۱۵-۵۰۱۱0۵۵0۵1‬ثب ادػبش کوذاى سٌذ هب ٌیت هضثَس دس احش ًبهؼلَم توبضبش سٌذ هب ٌیت ا وخٌی ًسجت ثِ پالى اخیش ًوَدُ است‪ .‬ایی‬ ‫اداسُ دس ارشاش هبدُ ‪ -۵۴۱‬اغالح هَادش اص ائیی ًبهِ هبًَى حجت ٍ تجػشُ ّبش ریل اى اهذام ثِ اًتطبس اگْی کوذاى ًوَدُ‪ ،‬زا ّشًس ًسجت ثِ هلی هیَسد‬ ‫اگْی هؼبهلِ اش اًزبم دادُ یب هذػی ٍرَد سٌذ هب ٌیت ًضد خَد هی ثبضذ هی تَاًذ اػتشاؼ خَد سا ًتجب ضوی اسائِ اغل سٌذ هب ٌیت یب سٌذ هؼبهلیِ‪،‬‬ ‫دس هذت دُ سٍص پس اص اًتطبس اگْی ثِ اداسُ حجت هحل تسلین ًوبیذ دس غَست ػذم ٍغَل اػتشاؼ ظشف هْلت هوشس ٍ یبدس غَست ػذم اسائِ اغل‬ ‫سٌذ هب ٌیت یب سٌذ هؼبهلِ ثب ٍرَد ٍغَل اػتشاؼ‪ ،‬اداسُ حجت سٌذ هب ٌیت ا وخٌی سا هغبثن هوشسات غبدس ٍ ثِ هتوبضی تسلین خیَاّیذ ًیشد ٍ ثیِ‬ ‫اػتشاؼ ٍاسدُ دس خبسد اص هَػذ تشتیت احش دادُ ًخَاّذ ضذ‪.‬‬ ‫‪ *13216‬تاسیخ اًوطاس‪0222300302 8‬‬ ‫سئیس ثبت اسٌاد ٍ اهالک اّش‪ -‬ابشاّین ًَسی‬ ‫*************************************************************‬ ‫سٍصًاهِ اسک‬ ‫م الف ‪ 161‬اّش‬ ‫اگْی فقذاى سٌذ هالنیت‬ ‫‪۵۱۰0۰0۵۱۵۵-۵۰۱۱0۵۵0۵۳‬‬ ‫سٌذ هب ٌیت ضطذاًگ یی ثبه هـبصُ تحت پالى ‪ -۴۱۰۱‬اغلی ثبهیوبًذُ ٍاهغ دس اّش ثخص ‪ ۴۱‬تجشیض ًِ دس دکتش اهالى رلذ ‪ ۲‬غلحِ ‪ 1۴۱‬ریل ضوبسُ‬ ‫‪ ۴0۲۴۵‬ثِ ًبم خبًن حشیب دیضری حجت ٍ غبدس گشدیذُ‪ ،‬ثؼذا ثش اثش سٌذ ضوبسُ‪ ۲1۰۱-۵10۵۵0۴۵ ۶‬دکتشخبًِ ‪ -۰‬اّش ثِ اهبش ًزق ػجبسلَ اًتوبل هغؼی یبکتِ‪،‬‬ ‫هب ی ثب اسائِ استطْبدیِ کوذاى ثِ اًضوبم دسخَاست ٍاسدُ ضوبسُ‪ ۴1۰۳-۵۰۱۱۴۱۲۱۰۱۵-۵۰۱۱0۵۵0۵1 ۶‬ثب ادػبش کوذاى سٌذ هب ٌیت هضثَس دس احش ًبهؼلَم‬ ‫توبضبش سٌذ هب ٌیت ا وخٌی ًسجت ثِ پالى اخیش ًوَدُ است‪ .‬ایی اداسُ دس ارشاش هبدُ ‪ -۵۴۱‬اغالح هَادش اص ائیی ًبهِ هبًَى حجت ٍ تجػشُ ّبش رییل اى‬ ‫اهذام ثِ اًتطبس اگْی کوذاى ًوَدُ‪ ،‬زا ّشًس ًسجت ثِ هلی هَسد اگْی هؼبهلِ اش اًزبم دادُ یب هذػی ٍرَد سٌذ هب ٌیت ًضد خَد هی ثبضذ هی تَاًیذ‬ ‫اػتشاؼ خَد سا ًتجب ضوی اسائِ اغل سٌذ هب ٌیت یب سٌذ هؼبهلِ‪ ،‬دس هذت دُ سٍص پس اص اًتطبس اگْی ثِ اداسُ حجت هحل تسلین ًوبیذ دس غیَست‬ ‫ػذم ٍغَل اػتشاؼ ظشف هْلت هوشس ٍ یبدس غَست ػذم اسائِ اغل سٌذ هب ٌیت یب سٌذ هؼبهلِ ثب ٍرَد ٍغَل اػتشاؼ‪ ،‬اداسُ حجت سٌذ هب یٌیییت‬ ‫ا وخٌی سا هغبثن هوشسات غبدس ٍ ثِ هتوبضی تسلین خَاّذ ًشد ٍ ثِ اػتشاؼ ٍاسدُ دس خبسد اص هَػذ تشتیت احش دادُ ًخَاّذ ضذ‪.‬‬ ‫‪ *13217‬تاسیخ اًوطاس‪0222300302 8‬‬ ‫سئیس ثبت اسٌاد ٍ اهالک اّش‪ -‬ابشاّین ًَسی‬ صفحه 7 ‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫هذیز هسئَل ٍصبحت اهتیبس‪ 9‬هحوذ اشزاقی‬ ‫ًشبًی النتزًٍینی رٍسًبهِ ارک‬ ‫سبیت رٍسًبهِ ‪www.arkonline.ir‬‬ ‫ایویل رٍسًبهِ‪ark.tabriz@yahoo.com9‬‬ ‫ایویل هذیزهسئَل‪eshraghimo@gmail.com 9‬‬ ‫هذیز اجزائی‪ 9‬هعصَهِ حجبسی‬ ‫هجزی سبیت رٍسًبهِ‪ 9‬سبًبس اشزاقی‬ ‫سزدثیز‪ 9‬سبًلی اشزاقی‬ ‫تبسیس ‪ - 0261 9‬سهیٌِ اًتشبر ‪ 9‬فزٌّگی ‪ٌّ -‬زی ‪ -‬ادثی ‪ -‬علوی‬ ‫مذپستی‪ - 4052536129‬تلفی‪24301608 - 24310803 )130(9‬‬ ‫تلفبمس‪ - 24301605 9‬شوبرُ ّوزاُ ‪180330455719‬‬ ‫ًشبًی ‪ 9‬تجزیش خیبثبى اسادی‪ -‬خیبثبى هبراالى ًزسیذُ ثِ هیذاى فذک‬ ‫دفتز رٍسًبهِ ارک ‪ -‬چبپخبًِ‪ 9‬پزًیبى تجزیش‬ ‫چُازشىثٍ ‪ ۲2‬تُمه ‪ 9 * ۳022‬فًزیٍ ‪ 7 * ۲2۲۲‬زجه‪ * ۳00۱‬سال سی ی دیم ( ایتًش ایکیىجی ایل ) * شمازٌ ( سایی )‬ ‫اخجبر مَتبُ ٍرسشی‬ ‫ثبسگشت ّبفجل هحجَه پزشَرّب‬ ‫ثِ خبًِ‬ ‫مُدی کیاوی تا عقد قسازداد زسمی تٍ تساکتوًز‬ ‫پیًست‪.‬‬ ‫تش اػاع دسخَاػت کادسفٌی ٍ توَافور سٍص‬ ‫گزؿتِ دٍ تاؿگاُ تشاکتَس ٍ هغ سفؼٌودواى‬ ‫هْذی کیاًی کاپیتاى ػاتر تشاکتَس توا قو وذ‬ ‫قشاسداد سػوی تِ ایی تین پیَػت‪.‬‬ ‫کیاًی ًین فلل اٍل دس تین هوغ سفؼوٌودواى‬ ‫تَج هیصد‪ .‬ایی تاصیکی تاتدشتِ تیؾ اص ‪۰۱‬‬ ‫ػال پیشاّی تین تشاکتَس سا تشتی کشدُ ٍ اص اٍ‬ ‫تِ قٌَاى یکی اص هتعله تشیی تاصیکٌاى تاسیخ‬ ‫تاؿگاُ تشاکتَس یاد هیؿَد‪.‬‬ ‫قالٍُ تش تشاکتَس ٍ هغ سفؼٌودواى کویواًوی‬ ‫ػات ِ پَؿیذى پیشاّی تینّای گؼتشؽ فوَدد‬ ‫ٍ ػپاّاى سا ًیض دس کاسًاهِ داسد‪.‬‬ ‫جبًشیی اسهَى در سًیت‬ ‫هشخص شذ‬ ‫سایت اسپًزت تاکس زیسیٍ اش تعییه جاوشیوه‬ ‫سسداز اشمًن دز تیم شویت خثس داد ی وًشوت‬ ‫تسدیف یک تاشیکه تٍ صًزت قسضی تٍ شویوت‬ ‫معسفی کسد‪.‬‬ ‫ػشداس اصهَى هْاخن هلیپَؽ فَتثوال ایوشاى‬ ‫کِ اص ػال ۾‪ ۸۱۰‬دس قضَیت تویون فوَتوثوال‬ ‫صًیت تَد دس ً ل ٍ اًت ادت طاًَیِ تِ تین تایوش‬ ‫لَسکَصى پیَػت‪ .‬اصهَى تا تاتؼتاى ‪ ۸۱۸۸‬توا‬ ‫تین سٍػی قشاسداد داؿت‪ .‬اٍ تا قشاسدادی پٌوح‬ ‫ػالِ تِ تین لَسکَصى الواى پیوَػوتوِ ٍ قوشاس‬ ‫اػت تا پیشاّی ؿواسُ ۿ تشای ایی تین الوواًوی‬ ‫تِ هیذاى تشٍد‪.‬‬ ‫هْاخن هلیپَؽ ایشاى اص عشیر قشتاى تشدیو‬ ‫تِ لیگ سٍػیِ هعشفی ٍ تَاًؼت دس ػوِ تویون‬ ‫سػتَف سٍتیی کاصاى ٍ صًیت تَج تضًذ ٍ ػِ‬ ‫قٌَاى قْشهاًی ًیض تا تین صًیت تِ دػت اٍسد‪.‬‬ ‫ًنًَبم سزخپَشبى‬ ‫را رٍی عذد ‪ً 5‬گِ داشت‬ ‫فًالد خًشستان دز کىاز پسسپًلیس تٍ تىُا تیوم‬ ‫فًتثال ایسان تثدیل شد کٍ تًاوست َوس سوٍ‬ ‫جام معتثس زا تٍ دست ایزد‪.‬‬ ‫تین ّای فَدد خَصػتاى ٍ پشػپَلیغ توْوشاى‬ ‫دس زاسزَب دیذاس ػَپشخام فَتثال ایشاى دس‬ ‫فلل ‪۱۱‬ۺ‪-۰‬ۿۿ‪ ۰۹‬دس ٍسصؿوگواُ ؿوْویوذ‬ ‫ػلیواًی ػیشخاى تِ هلاف یکذیگش سفتٌذ کِ‬ ‫دس ًْایت تین اَّاصی هَفر ؿذ تا یک گل تِ‬ ‫تشتشی تشػذ ٍ خام قْشهاًی سا تِ دػت تیاٍسد‪.‬‬ ‫هَهٌیهقذم سزهزثی‬ ‫تین ٍالیجبل جَاًبى ایزاى شذ‬ ‫‪ * 50۱5‬ورزش و گردشگری‬ ‫اعصام ‪ ۳۱‬اشادکاز ایسان تٍ زقاتتَای زوکیىگ جام یاشازدیغً‬ ‫تیم مىتته کشتی اشاد کشًزمان دز زقاتتَای تیوه‬ ‫الم ی کشتی جام یاشازدیغً تسکیٍ شسکت میکىد‪.‬‬ ‫سقاتت ّای تیی الوللی کـتی اصاد خام یاؿاسدٍغَ تِ‬ ‫قٌَاى هشحلِ اٍل سًکیٌگ (هؼات ات تیی الووولولوی)‬ ‫اتحادیِ خْاًی کـتی تشای هؼات ات خْواًوی ػوال‬ ‫‪ ۸۱۸۸‬سٍصّای ۼ تا ۾ اػفٌذهاُ دس ؿْش اػوتواًوثوَل‬ ‫تشکیِ تشگضاس هیؿَد‪.‬‬ ‫تا تلوین کادس فٌی تین هلی اػاهی ًفشات اقضاهی تِ‬ ‫ایی هؼات ات تِ ؿشش صیش اػت܀‬ ‫۽ۻ کوویوولووَگووشم܀ ػوویووذ قوولووی قوو وویوووووی‬ ‫‪۰‬ۼ کیلَگشم܀ هحوذتاقش یخکـوی‪ -‬ػوعویوذ اًوَسی‬ ‫ۻۼ کیلَگشم܀ هشتضی قیاػی‪ -‬سحواى سحویون پوَس‬ ‫‪۱‬۽ کیلَگشم܀ اهیشهحوذ یضداًی‪ -‬قلی اکثوش فضولوی‬ ‫ۺ۽ کوویوولووَگووشم܀ هووحوووووذکوواد فوویووشٍصپووَس‬ ‫ۿ۽ کووویووولوووَگوووشم܀ قووولوووی ػوووَادکوووَّوووی‬ ‫ۼ۾ کیلَگشم܀ هدتثی اکغوشی – قولوی هوٌولوَسی‬ ‫‪۸‬ۿ کیولوَگوشم܀ احوووذ توزسی‬ ‫۽ۿ کیلوَگوشم܀ هوحوووذحؼویوی‬ ‫هحوذیاى‬ ‫ػووشهووشتووی܀ پووظهوواى دسػووتووکوواس‬ ‫هشتی܀ اتارس اػالهی – یک هشتوی‬ ‫تِ هعشفی اػتاى ّوذاى ٍ توییویوذ‬ ‫فووووذساػوووویووووَى کـووووتووووی‬ ‫داٍس܀ تاتک اهدذی‬ ‫تش اػاع تشًاهِ ایوی هؼواتو وات‬ ‫قشقِ کـی تواهوی اٍصاى قلوش‬ ‫سٍص خوعِ ۼ اػفٌذهاُ تشگوضاس ٍ‬ ‫سقاتت ّوای اٍصاى ۽ۿ ٍ ۻ‪۰۸‬‬ ‫کیلَگشم سٍص ؿٌثِ ۽ اػفٌذهاُ ٍ‬ ‫هؼات ات اٍصاى اٍصاى ۽ۻ ‪۰‬ۼ‬ ‫ۻۼ ‪۱‬۽ ۺ۽ ۿ۽ ۼ۾ ٍ ‪۸‬ۿ کیلَگشم سٍص یوکوـوٌوثوِ‬ ‫تشگضاس هیؿَد‪.‬‬ ‫اّویت چزثی‬ ‫در تغذیِ ٍرسشنبراى‬ ‫چستی َا زا می تًان تٍ دی دستوٍ مودویود ی م وس‬ ‫تقسیم تىدی کسد ی یزششکازان تاید تداوىد کدام یک‬ ‫اش اوًاع چستی زا دز تسوامٍ زیشاوٍ خًد قساز دَىد‪.‬‬ ‫دصم تِ رکش اػت هؼات ات ّش سٍص دس ّواى سٍص توِ‬ ‫پایاى هیسػذ‪.‬‬ ‫ایسان چىد ومایىدٌ دز المپیک شمستاوی دازد؟‬ ‫اعصام سٍ م ی پًش زشتٍ اسکی تٍ تیست ی چُازمیه دیزٌ تاشیَوای الوموپویوک‬ ‫شمستاوی ‪ ۲2۲۲‬پکه دز حالی است کٍ سایت زسمی تاشیَا اماز متدایتی اش تعداد‬ ‫یزششکازان کشًزمان ازائٍ کسدٌ است‪.‬‬ ‫تیؼت ٍ زْاسهیی دٍسُ تاصیّای الوپیک صهؼتاًی ‪ ۸۱۸۸‬اص پاًضدّن تْوی هاُ دس‬ ‫ؿْش پکی تِ کَست سػوی اغاص ؿذ ٍ تا اٍل اػفٌذهاُ اداهوِ داسد‪ .‬ػوِ ّوضاس‬ ‫ٍسصؿکاس اص ‪۰‬ۿ کـَس خْاى دس ایی دٍسُ اص تاصیّا حضَس داسًذ‪ .‬اص ایشاى ًویوض‬ ‫قاعفِ احوذی داًیال ػاٍُؿوـکی ٍ حؼیی ػاٍُ ؿوـکی تِ قٌَاى ًوایٌذگواى‬ ‫ایشاى تِ ایی تاصیّا اقضام ؿذُاًذ‪.‬‬ ‫قاعفِ احوذی ٍ حؼیی ػاٍُ ؿوـکی دس سؿوتوِ اػوکوی الوپوایوی ٍ داًویوال‬ ‫ػاٍُ ؿوـکی دس سؿتِ اػکی کحشاًَسدی تِ هلاف حشیفاى خوَد هوی سًٍوذ‪.‬‬ ‫اقضام داًیال ػاٍُ ؿوـکی دس حالی اػت کِ ػیذػتاس کیذ دس سٍصّای هٌتْی تِ‬ ‫اقضام تِ خاعش ٍیشٍع کشًٍا اص لیؼت کاسٍاى اقضاهی ایشاى خظ خَسد ٍ داًویوال‬ ‫خایگضیی ٍی ؿذ‪ .‬خایگضیی ؿذى ػاٍُؿوـکی تا ػیذػتاس کیذ دس حالوی توَد‬ ‫کِ ٌَّص اعالقات ایی هلیپَؽ اػکی کحشاًَسدی دس ػایت سػوی تواصی ّوا‬ ‫ثثت ًـذُ ٍ ایی ػایت دس هعشفی کاهل کاسٍاى ایشاى تٌْا تِ حضَس یک ًوایٌوذُ‬ ‫صى ٍ یک هشد دس سؿتِ اػکوی‬ ‫الپایی اؿاسُ کشدُ اػت‪.‬‬ ‫دس خلَف دسج ًـوذى ًوام‬ ‫ًوایٌذُ کـَسهاى ‪ ۸‬پیؾ فشم‬ ‫هغشش اػت‪ً .‬خوؼوت ایوٌوکوِ‬ ‫هؼووٍَدى ػووایووت کووووویووتووِ‬ ‫تیی الوللی الوپیک کِ ًتایوح ٍ‬ ‫اخثاس سػوی تاصیّا سا پَؿوؾ‬ ‫هی دٌّذ اعالقات هوشتوَط توِ‬ ‫کاسٍاى ایشاى سا تِ سٍص ًکشدُاًذ ٍ دس سٍصّای ایٌذُ هوکی اػت ًام داًیال ػاٍُ‬ ‫ؿوـکی تِ اقضای کاسٍاى اضافِ ؿَد‪ .‬پیؾفشم دٍم ایی اػت کِ تا تَخِ توِ‬ ‫اضافِ ؿذى داًیال ػاٍُؿوـکی دس سٍص اخش تِ کاسٍاى ایشاى هدَص حضوَس اٍ‬ ‫دس ایی دٍسُ اص تاصیّا کادس ًـذُ اػت‪.‬‬ ‫ایی پیؾ فشم ّا دس حالی اػت کِ تٌا تِ اخثاس هٌتـشُ داًیال ػاٍُ ؿوـکی سٍص‬ ‫‪ ۰۰‬فَسیِ (‪ ۸۸‬تْوی) دس ۻ‪ ۰‬کیلَهتش کالػیک تِ هیذاى خَاّذ سفت‪.‬‬ ‫کشتی اوتتاتی وًجًاوان اذزتایجانشسقی تٍ میصتاوی تثسیص تسگصاز میشًد‬ ‫وتستیه دیزٌ مساتقات کشتی اشاد ی فسوگی اوتتواتوی‬ ‫وًجًاوان اذزتایجانشسقی گسامیداشت دٍَ فجس‪۲۲ ،‬‬ ‫تُمه تٍ میصتاوی تثسیص تسگصاز میشًد‪.‬‬ ‫ّیات کـتی ارستایداى ؿشقوی دس اعوالقویوِ سٍص‬ ‫دٍؿٌثِ خَد اقالم کشد܀ ایی هؼواتو وات دس خواًوِ‬ ‫کـتی پْلَاى ایَب تٌی ًلشت تثشیض تشگضاس خَاّذ‬ ‫ؿذ‪ .‬حضَس دس ایی هؼات ات هؼتلضم داؿوتوی تویوووِ‬ ‫ٍسصؿی ٍ ًتیدِ هٌفی اصهایؾ کوشًٍوا توا اقوتوثواس‬ ‫حذاکثش ‪۸‬۽ ػاقت قثل اص هؼات ِ هی تاؿذ‪.‬‬ ‫ایی هؼات ات تا تَخِ تِ ؿیوَع ػوَیوِ اٍهویوکوشٍى‬ ‫کشًٍا تذٍى حضَس تواؿگش خَاّذ تَد‪.‬‬ ‫دختس فًتثالیست اذزتایجان شسقی تٍ ازدیی تیم‬ ‫م ی شیس ‪ ۳۱‬سال دعًت شد‬ ‫ایؼاى ً اهی خَاُ اص ارستایداى ؿشقوی توِ اسدٍی‬ ‫اهادُ ػاصی تین هلی فَتثال تاًَاى سدُ ػٌی صیوش ۾‪۰‬‬ ‫ػال دقَت ؿذ‪.‬‬ ‫اسدٍی تذاسکاتی تین هلی فَتثال صیش ۾‪ ۰‬ػال اص ‪۸۱‬‬ ‫تْوی هاُ دس هشکض کلی فَتثال اغاص هیؿَد ٍ هشیون‬ ‫اصهَى ػشهشتی تین هلی فَتثوال دخوتوشاى صیوش ۾‪۰‬‬ ‫ػال کیویا سحیوی صادُ ٍ اسصٍ حضشتی(هاصًوذساى)‬ ‫‪ 9‬اثس غیسمىقًل دز شوجان تٍ ثثت م ی زسید‬ ‫مدیسکل میساث فسَىوگوی‪ ،‬گوسدشوگوسی ی‬ ‫صىایعدستی استان شوجوان گودوت ‪ 9‬اثوس‬ ‫غیسمىقًل ثثت م ی شد کٍ ایه زیود افصایشی‬ ‫شدن تىاَای ثثتی استان زا تٍ دوثال دازد‪.‬‬ ‫تووِ گووضاسؽ سٍاتووظ قوووووَهووی اداسُ کوول‬ ‫هیشاثفشٌّگی گشدؿگشی ٍ کٌایع دػوتوی‬ ‫اػتاى صًداى اهیش اسخوٌذ تا اقالم ایی خثش تیاى کشد܀ ۿ اثش غیشهٌ َل فوشّوٌوگوی‬ ‫تاسیخی اػتاى صًداى دس خلؼِ ؿَسای هلوی ثوثوت اثواس غویوشهوٌو وَل ٍصاست‬ ‫هیشاثفشٌّگی گشدؿگشی ٍ کٌایعدػتی توِ ثوثوت هولوی سػویوذ‪ .‬هوذیوشکول‬ ‫هیشاثفشٌّگی گشدؿگشی ٍ کٌایعدػتی اػتاى صًداى افضٍد܀ ایی اثاس غیشهٌ َل‬ ‫ؿاهل حوام گالتش دػتکٌذ خَل گٌثذ کْشیض هحَعِ تاغساد ٍ هحَعِ تَیَک‬ ‫گَل تپِ دس ؿْش ایدشٍد خن زاى دًذی دس ؿْش هاٌّـاى هؼدذ اّوٌوگوشاى ٍ‬ ‫حوام ػشزن دس ؿْش صًداى اهاهضادُ هحوذ تاقش کلِ ػیشاى ؿْوش عواسم اػوت‪.‬‬ ‫اسخوٌذ گفت܀ تا ثثت ایی اثاس تعذاد تٌاّای ثثتی اػتاى صًداى افضایؾ هییاتذ کوِ‬ ‫ایی اهش ًـاىدٌّذُ تاسیخی تَدى ایی اػتاى اػت‪ .‬اٍ تا اؿواسُ توِ ایوٌوکوِ اهوَال‬ ‫فشٌّگی و تاسیخی ٍ ٌّشی کِ تِ تـخیق ٍصاست هیشاثفشٌّگی گشدؿگشی ٍ‬ ‫کٌایع دػتی حائض اّویت هلی دس فْشػت اثاس هلی ایشاى ثثت خَاٌّذ ؿذ تویواى‬ ‫داؿت܀ ثثت اثش دس فْشػت اثاس هلی خذؿِای تِ هالکیت ٍاسد ًخَاّذ کشد‪.‬‬ ‫هذیشکل هیشاث فشٌّگی اداسُ کل هیشاث فشٌّگی گشدؿگشی ٍ کٌایع دػوتوی‬ ‫صًداى تاکٌَى هدوَع اثاس ثثتی ایی اػتاى تِ قذد ۿۿ۾اثش سػیذُ کِ ؿاهول ۻ۾۽‬ ‫اثش دس فْشػت هیشاث غیشهٌ َل ۿ‪ ۹‬اثش دس فْشػت هیشاث هٌو وَل ۼۻ اثوش دس‬ ‫فْشػت هیشاث ًاهلوَع ۾‪ ۰‬اثش دس فْشػت هیشاث عثیعی ٍ یک اثش دس فْشػوت‬ ‫هیشاث خْاًی اػت‪.‬‬ ‫قؼل عیثاى (خشاػاى سضَی) هاًا پواسػوایوی ٍ‬ ‫اسیاًا خَصایوی (فواسع) ایؼواى ًو واهوی خوَاُ‬ ‫(ارستایداى ؿشقی) ّاًیِ تٌکاتٌی هشیون قوثواػوی‬ ‫هتیٌا ًیکخَ هلیکا تاقشی ًؼه ؿادی خیشی اسهیتا‬ ‫هحوذخَاًی ساد ًاصًیی صّشا هٌلَسالَاسع ٍ دیاًوا‬ ‫ًَسٍصی (تْشاى) فاعوِ پؼٌذیذُ الِْ افـاسدٍػت‬ ‫فاعوِ تشاتی هشین اهیذی ٍ تیتا هوال قولوی اکوثوشی‬ ‫(اکفْاى) فاعووِ ػوشٍسصادُ صّوشا صیوذاتوادی‬ ‫ػتایؾ ؿیشاصی ٍ هْشًاص قضتاتادیپَس (کوشهواى)‬ ‫ًؼتشى هحوذخَاًی ٍ کیویا کافی (گیالى) حؼٌا‬ ‫پشٍیضی ٍ سٍطیی توشیاى (کشهاًـاُ) اسصٍ ؿاّپشی‬ ‫خَی (خَصػتاى) ػَگٌذ ساخی ػٌگازیی (الثوشص)‬ ‫ٍ ػَیٌر ػلیواًی (ارستایداىغشتی) سا تِ ایوی اسدٍ‬ ‫دقَت کشدُ اػت‪.‬‬ ‫تٍ فکس ازائٍ تستٍ سدس ازشان َستیم‬ ‫یشیس میساث فسَىگی گدت تستٍَای‬ ‫سدس ازشان یکی اش ایلًیتَای ایوه‬ ‫یشازتتاوٍ است تا تًشیع عادالوٍ دز‬ ‫سدس اتداق افتد‪.‬‬ ‫ٍصیش هیشاث فشٌّگی گشدؿگشی ٍ‬ ‫کٌایع دػتی دس حواؿویوِ افوتوتواش‬ ‫ًوایـگاُ تییالوللی گشدؿوگوشی ٍ‬ ‫کٌایع دػتی دس خوع خثشًگاساى گفت܀ تؼوتوِ ّوای ػوفوش اسصاى یوکوی اص‬ ‫اٍلَیتّای ایی ٍصاستخاًِ اػت تا تَصیع قاددًِ دس ػفش اتفا افتذ تِ ّووویوی‬ ‫هٌ َس تشًاهِ خذیذی اقالم هیؿَد تا هشدم تتَاًٌذ اص ایی تؼْیوالت اػوتوفوادُ‬ ‫کٌٌذ‪ .‬تِ گفتِ ضشغاهی ایی ّفتِ یک اػتاستاج ٍ تشًاهِای دس حوَصُ ػوفوش‬ ‫ساُاًذاصی خَاّذ ؿذ‪ .‬تشای ػال ایٌذُ ّن ػاصهاى تشًاهِ ٍ تَدخِ توعوْوذ دادُ‬ ‫ّیر هـکلی تشای تؼْیالت ٍ ٍامّای اسصاىقیوت ٍخَد ًذاؿتِ تاؿذ‪.‬‬ ‫اًتلابّای پیدسپی ٍ اًت ال ّوکاساى قذیوی کذا ٍ ػیوا تِ ٍصاست هویوشاث‬ ‫فشٌّگی گشدؿگشی ٍ کٌایعدػتی اص ًکات هَسد ً ذ خثشًگاساى تِ ضشغاهی‬ ‫تَد‪ٍ .‬صیش هیشاث فشٌّگی اها هی گَیذ ػیاػت ها ؿایؼتِػادسی اػت‪ّ .‬وش‬ ‫کؼی دس خایگاّی کِ تَدُ اػت اگش ؿایؼتِ تَدُ ات ا ؿذُ یا است ا پیذا کوشدُ‬ ‫اػت یا هاهَسیت خذیذ گشفتِ ٍ یا تِ اٍ صهاى دادُ ؿذُ تا تا ػیاػتّای خذیذ‬ ‫تغثیر دادُ ؿَد اگش دیذین هیتَاًذ سفتاس خذیذ سا تپزیشد حضَسؽ اداهِ پیذا‬ ‫خَاّذ کشد‪ .‬ضشغاهی ّوسٌیی دستاسُ اًوتو وال هوشکوض هولوی فوشؽ توِ ایوی‬ ‫ٍصاستویشاث فشٌّگی تیاى کشد دس ایی تاسُ اخوالی تیی ها ٍ ٍصاست کوووت‬ ‫کحثت اًدام ؿذُ اػت‪ .‬تشای ایی اًت ال ؿشایغی ٍخَد داسد کِ اگوش فوشاّون‬ ‫ؿَد اًت ال هشکض فشؽ کَست خَاّذ گشفت‪.‬‬ ‫َماَىگی تیه تتشی تسای تًسعٍ گسدشگسی دز مىطقٍ اشاد ازس ضسیزی است‬ ‫زییس فدزاسیًن یالیثال‪ ،‬غالمسضا مًمىیمقدم‬ ‫زا تٍ عىًان سسمستی تیم جًاوان پسوس ایوسان‬ ‫مىصًب کسد‪.‬‬ ‫تِ ً ل اص فذساػیَى ٍالیثال تین ٍالیثال خَاًاى‬ ‫ایشاى تِ قٌَاى هذافع قٌَاى قْشهواًوی اػویوا‬ ‫خَد سا تشای حضَس دس سقاتتّای قْوشهواًوی‬ ‫‪ ۸۱۸۸‬قاسُ کْی کِ اص ‪ ۹۰‬هشداد تا ۽ ؿْشیوَس‬ ‫‪۱۰‬ۺ‪ ۰‬دس کـَس تحشیی تشگضاس هیؿَد اهادُ‬ ‫هیکٌذ‪.‬ایی سقاتتّا ػال ‪ ۸۱۸۱‬تِ دلیل ؿیَع‬ ‫کشًٍا تشگضاس ًـذ اها ٍالیثال ایوشاى دس ػوال‬ ‫۾‪ ۸۱۰‬تشای ؿـویی تاس قٌَاى قوْوشهواًوی سدُ‬ ‫ػٌی خَاًاى صیش ‪ ۸۱‬ػال اػیوا سا توِ دػوت‬ ‫اٍسد‪.‬‬ ‫ع ً َیات مدیسٌ مىطقٍ اشاد ازس گدت تٍ مىوووًز‬ ‫تًسعٍ گسدشگسی ی ایجاد زضایت وسثی دز مسوافوسان‬ ‫ویاشمىد ایجاد َماَىگی ی اوسجام دز ازائٍ خودموات‬ ‫مىاسه‪ ،‬متىًع‪ ،‬مدید ی تُیىٍ تٍ مسافسان ی گسدشگوسان‬ ‫َستیم‪.‬‬ ‫کفش ؿاػفٌذ دس ًـؼت ػتاد ّواٌّگوی ػوفوشّوای‬ ‫ًَسٍص اظْاس کشد܀ تعغیالت ًَسٍص فشکتی هوٌواػوه‬ ‫تشای هعشفی ظشفیوت ّوای اسع دس حوَصُ ّوای‬ ‫هختل گشدؿگشی اقاهتی ٍ تداسی اػت ٍ تایذ دس‬ ‫فشکت تاقیواًذُ ّوِ زالؾّوا دسخوَاػوت ّوا ٍ‬ ‫ًَاقق ػالّای گزؿتِ تشسػی ٍ تشعشف ؿَد‪.‬‬ ‫هعاٍى فشٌّگی ٍ گشدؿگشی هٌغ ِ اصاد اسع ًیض توا‬ ‫تـکش اص توام اسگاى ّایی کِ دس عَل دٍ ػوال توِ‬ ‫قلت ؿشایظ کشًٍایی دس ساػتای سقایت پوشٍتوکول‬ ‫ّای تْذاؿتی تَػظ هدتوع ّا ٍ هؼافوشاى دس ایوام‬ ‫گشدؿگشپزیش کوک کاس ػاصهاى هٌغ ِ اصاد‬ ‫اسع ٍ ؿثکِ تْذاؿت ٍ دسهاى تَدًذ گوفوت܀‬ ‫دس عَل ایی دٍ ػال تش خالف سػالتووواى توِ‬ ‫خاعش حف ػالهتی هشدم ٍ هؼافشاى هدثَس تِ‬ ‫ایداد هحذٍدیت ّایی تَدین ٍ دس حال حاضش‬ ‫ًیض ضشٍسی اػت توام دػتگاُ ّا تشًاهِ سیوضی‬ ‫ّای خَد سا تا دس ً ش گشفتی ّش دٍ ٍضعویوت‬ ‫قادی ٍ ٍضعیت کشًٍایی اًدام دٌّذ‪.‬‬ ‫یَػ داداؽ صادُ افضٍد܀ تا تَخِ تِ ایٌکِ دس‬ ‫عَل دٍ ػال گزؿتِ تِ قلت ؿیوَع تویووواسی‬ ‫کشًٍا ٍ ؿشایظ تذ اقتلادی تاثیش هوخوشتوی دس‬ ‫سٍحیِ هشدم گزاؿتِ اػت ًیاص ّؼت تا توا توشًواهوِ‬ ‫سیضی دسػت سٍحیِ ؿادی ٍ ًـاط سا توِ خواهوعوِ‬ ‫تضسیر کٌین‪.‬‬ ‫تشاػاع هلَتات ایی خلؼوِ هو وشس ؿوذ تووواهوی‬ ‫توْیذات دصم خْت اسائِ ّش گوًَوِ خوذهوات توِ‬ ‫گشدؿگشاى دس قاله دػتَسات ػتاد هلی ه واتلوِ توا‬ ‫کشًٍا دس ایام ًَسٍص دس دػتوَس کواس توخوؾ ّوای‬ ‫هختل قشاس گیشد‪.‬‬ ‫زشتی ّا تِ قٌَاى هٌثع اًشطی ً ؾ تؼیاس هْوووی سا‬ ‫دس تذى ایفا هیکٌٌذ ٍ دس کوَست قوذم ٍخوَد‬ ‫زشتیّا دس سطین تذى دزاس کوثَد ٍیتاهویوی ّوای‬ ‫هحلَل دس زشتی هیؿَد؛ دس ٍاقع ۻ‪ ۸‬تا ‪ ۹۱‬دسکوذ‬ ‫اًشطی سٍصاًِ اص زشتیّا تاهیی هیؿَد ٍ اص دیوگوش‬ ‫ً ؾ زشتیّا هیتَاى تِ اًت وال هوَاد دس ػولوَل‬ ‫ایفای ً ؾ دس ػیؼتن ایوٌوی حوفو ٍ ػوالهوت‬ ‫پَػت ٍ هَ ٍ اػتخَاى اؿاسُ کشد ٍ زشتیّا توشای‬ ‫ٍسصؿکاساى سؿتِ ّای سصهی توِ قوٌوَاى قوایور ٍ‬ ‫ضشتِگیش ًیض قول هیکٌذ‪.‬‬ ‫تایذ تذاًین اًَاع زشتی ٍخَد داسد کوِ هوی توَاى‬ ‫اىّا سا تِ صتاى قاهیاًِ تِ زشتیّای خوَب ٍ توذ‬ ‫ت ؼین کشد ٍ زشتی ّای غیشاؿثواع ٍ اهوگوا ‪ ۹‬سا‬ ‫هیتَاًین خضء زشتیّای خَب ٍ زشتیّای اؿثاع‬ ‫تشاًغ ٍ کلؼتشٍل سا ًیض خضء زشتیّای تذ تِ ؿواس‬ ‫اٍسین‪.‬‬ ‫تش اػاع ایی هغله کِ اص ػَی فشًاص ًوَسی صادُ‬ ‫هتخلق تغزیِ ٍسصؿی تْویوِ ؿوذُ ٍ اص ػوَی‬ ‫فذساػیَى پضؿکی ٍسصؿی دس اختیواس ایؼوٌوا قوشاس‬ ‫گشفتِ اهذُ اػت܀‬ ‫ّوسٌیی زشتی ّای غیشاؿثاع تِ دٍ دػتِ زشتیّای‬ ‫غیش اؿثاع تک صًدیشُای ٍ زٌذ صًدیشُای ت وؼویون‬ ‫هیؿَد ٍ اص هٌاتع هْن زوشتوی ّوای غویوش اؿوثواع‬ ‫هی تَاى تِ سٍغی صیتَى افتاتگشداى رست گشدٍ‬ ‫تادام ٍ تادام صهیٌی تادام ٌّذی کٌودوذ ٍ سٍغوی‬ ‫اى کشُ تادام صهیٌی سٍغی ػَی ٍ سٍغوی توزس‬ ‫کتاى اؿاسُ کشد‪.‬‬ ‫اهگا ‪ ۹‬سا ّن دس هاّی ٍ سٍغی هاّی هیتَاى یافوت‬ ‫ٍ سٍغیّای اؿاسُ ؿذُ ّن حاٍی اهگا ‪ّ ۹‬ؼتٌذ اها‬ ‫هاّی هٌثغ غٌی اص اى اػت ٍ هاّیّایی کِ ػشؿاس‬ ‫اص اهگا ‪ّ ۹‬ؼتٌذ ؿاهل ؿواُ هواّوی ػوالوووَى ٍ‬ ‫ػاسدیی هیؿًَذ‪.‬‬ ‫زشتی ّای هضشس دؿوی اکلی توام تیواسی ّوا توِ‬ ‫ؿواس هی سًٍذ ٍ ػالهت تذى سا تِ خغش هی اًذاصًذ‬ ‫ٍ تْتش اػت تا هٌاتع ایی زشتی ّا اؿٌا ؿوذ‪ .‬هوٌواتوع‬ ‫زشتی ّای هضشس ؿاهل سٍغی ًثواتوی ٍ خواهوذ ٍ‬ ‫سٍغی ّای هحلی کشُ ٍ خاهِ ٍ لثٌیات پوشزوشب‬ ‫گَؿت ّای پشزشب پَػت هوش ٍ هواکویواى ٍ‬ ‫تَقلوَى دل ٍ خگش ٍ قلَُ صسدُ تخن هش سٍغی‬ ‫ّؼتِ خشها ٍ سٍغی ًاسگیل ػغ ّا ٍ هَاد غزایوی‬ ‫فشاٍسی ؿذُ (ػَػیغ ٍ کالثاع) هیؿًَذ‪.‬‬ ‫ٍسصؿکاساى تایذ تا ؿٌاخت زشتی ّا تذاًوٌوذ کوذام‬ ‫یک اص اًَاع زشتی سا دس تشًاهِ سٍصاًِ خوَد قوشاس‬ ‫دٌّذ تا قالٍُ تش کوک تِ ػالهت توذى خوَد اص‬ ‫تواهی ٍیظگیّای تغزیِای اىّا تْشُ هٌذ ؿوذُ ٍ‬ ‫ًیاصّای تذى خَد سا تاهیی کٌٌذ‪.‬‬ ‫رٍایت »گذاسُ ٍ فسیل «‬ ‫در سٌْذ هبقجل تبریخ‬ ‫دکتس میسشایی ادامٍ میدَد گًوٍَای موتوتو وف‬ ‫شزافٍ‪ ،‬کسگدن‪ ،‬غصال‪ ،‬اسه‪ ،‬تص‪ ،‬قًچ‪ ،‬گای یحشی ی‬ ‫گًشت خًازاوی چًن گستٍ ساوان ی کدتازَا توىوُوا‬ ‫تتشی اش پستاودازان ماقثل تازیخ سُىد توًدوود دز‬ ‫میان اوُا دیگس گایساوان تا شاخَای سادٌ یا پیچ دز‬ ‫پیچ ی شزافٍ َای گسدندزاش یا کًتواٌ گوسدن َوم‬ ‫یجًد داشتىد ی اش تسگَای جًان ی خًشتوًزا‬ ‫سسشاخٍَای ت ىد دزختان تغریٍ میکسدود‪.‬‬ ‫ٍی اضافِ کشد܀ گلِّایی اص تضّا ٍ قَذّای ٍحـی‬ ‫اتتذایی ّن دس هشاتع هشتفعتش ػٌْذ هی دٍیوذًوذ ٍ‬ ‫کشگذىّای توضس ؿوا داس یوا توی ؿوا دس‬ ‫قل صاسّا حکوشاًی هیکشدًذ‪.‬‬ ‫ٍی کِ هغالعات گؼتشدُای دس هَسد هٌغ ِ فؼیلوی‬ ‫هشاغِ داسد دس استثاط تا صیؼتگاُ اى دٍساى اداهوِ‬ ‫هیدّذ܀ فیلّایی تا خثِّایی تضسگتش اص فویول ّوای‬ ‫اهشٍصی ٍ گاّی تا پٌح هتش استفاع ٍ پٌح تا ‪ ۰۱‬توی‬ ‫ٍصى ًیض سٍصگاس هیگزساًذ؛ فیل ّایی کِ اهشٍصُ تِ‬ ‫دایٌَتشیَم یا حیَاًات دّـتٌاک هـَْس ّؼتٌذ‪.‬‬ ‫اداهِ داسد‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه ارک

روزنامه ارک 5595

روزنامه ارک 5595

شماره : 5595
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه ارک 5594

روزنامه ارک 5594

شماره : 5594
تاریخ : 1401/06/29
روزنامه ارک 5593

روزنامه ارک 5593

شماره : 5593
تاریخ : 1401/06/28
روزنامه ارک 5592

روزنامه ارک 5592

شماره : 5592
تاریخ : 1401/06/27
روزنامه ارک 5591

روزنامه ارک 5591

شماره : 5591
تاریخ : 1401/06/24
روزنامه ارک 5590

روزنامه ارک 5590

شماره : 5590
تاریخ : 1401/06/23
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!