روزنامه ارک شماره 5436 - مگ لند

روزنامه ارک شماره 5436

روزنامه ارک شماره 5436

روزنامه ارک شماره 5436

‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫مُمتریه‬ ‫بروبمٍ دیلت‬ ‫ایجبد یک میلیًن‬ ‫ی ‪َ 811‬سار‬ ‫شغل تب سبل‬ ‫ایىدٌ است‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫لسیم‬ ‫گسترش‬ ‫عدالت‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫* پىجشىبٍ ‪ 32‬بُمه ‪ 21 * 2511‬فًریٍ ‪ 8 * 3133‬رجب ‪ * 2554‬سبل سی ی دیم ( ایتًز ایکیىجی ایل ) * شمبرٌ ( سبیی ) ‪ 8* 6547 :‬صفحٍ *قیمت‪31111:‬ریبل * ایمیل‪www.arkonline* ark.tabriz@yahoo.com :‬‬ ‫تخٌ َی ٍلت‪:‬‬ ‫ػضَ وویسیَى اهٌیت هلی ٍ تیاتت خا ری هزل ‪:‬‬ ‫هؼافیتّای تحزیوی اهزیکا‬ ‫ّیچ تاثیزی در التباد ایزاى ًذارد‬ ‫در اٍج هذاکزات‪ ،‬با ثبات ًزخ ارس رٍبِرٍ ّستین‪،‬‬ ‫تَافک هَلت در دستَر کار ًیست‬ ‫اهکاى هاًذگاری‬ ‫اًتیبادیّای ًاشی اس ابتال‬ ‫بِ کزًٍا تا ‪ ۰۲‬هاُ‬ ‫صفحِ ‪4‬‬ ‫باًکّا بزای پزداخت‬ ‫ٍام ‪ ۰۰۲‬هیلیًَی اسدٍاج‬ ‫پَل ًذارًذ‬ ‫صفحِ ‪7‬‬ ‫اغاس بِ کار ششویی جشٌَارُ‬ ‫صٌایغدستی ٍ ٌّزّایسٌتی فجز‬ ‫صفحِ ‪۰‬‬ ‫عثک اػالم هؼاٍى ٍزیر اُ ٍ ضْرتازی‪:‬‬ ‫ثبت ًام هجزدّا در ًْضت‬ ‫هلی هسکی توذیذ شذ‬ ‫صفحِ ‪8‬‬ ‫مىظًم یبدداشت‬ ‫سئًگی‬ ‫*مدیرمسئًل ‪-‬محمّد اشراقی‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫سرمقبلٍ‬ ‫مدیرمسئًل ‪ -‬محمّد اشراقی‬ ‫لشٍم گستزش ػذالت‬ ‫ػدالت هفَْهی زیثا ٍ پر عرفددا اتدت هدی ضدَ‬ ‫گفت اغله هطىالت افرا ٍ رَاهغ از ًثَ ػددالدت‬ ‫ًاضی هی ضَ فمر وِ ٍز ترٍز ٍتغ تر ٍ ػدودک تدر‬ ‫هی گر ‪ ،‬تایِ ًثَ ػدالت ضد هی وٌد‬ ‫اوخر احساب رستزَی ػدالت تطىیل هی گر ًدد‬ ‫یطِ اًمالتات تحمیک ضدَ ‪ ،‬هطداّددُ‬ ‫اگر هَ‬ ‫هی گر وِ یىی از اّداف اغلی اًمالب ّای ًدیدا‬ ‫تدتت اٍ ى ػدالت تَ ُ اتت ًیاز تدِ ػددالدت‬ ‫زهیٌِ ّای الدتدػدا ی‪ ،‬تدیداتدی‪ ،‬فدرّدٌد دی‪ ،‬هدی‬ ‫تَاًد احساس ضَ‬ ‫ًیاز تِ اًَاع ػدالت ّا ٍلتی حد هدی گدر ودِ‬ ‫ارحاف‪ ،‬تثؼض ٍ ظلوی اتفاق هی افدتدد تداٍ ایدی‬ ‫اتت وِ ػدالت ٍ ظلن هخل ًَ ٍ تا یىی وٌا ّن‬ ‫اخل ّودی ر لرا ا ًد چٌاًىِ‬ ‫ٍ یا تؼثا ت تْتر‬ ‫ووی ًَ تِ زیا ی تا یىی هی اًزاهد‪ ،‬ووی ػددالدت‬ ‫ًیس ترحسه هَ تِ زیا ی احا اًَاع هظالن هٌزر هی‬ ‫گر رَاهغ اًساًی‪ ،‬ػرغِ ًوَ ػالئن ٍالؼی ها ی‬ ‫ٍ هؼٌَی ظلن ٍػدل هی تاضد‬ ‫ٍرَ فمر ها ی ٍ فرٌّ ی ‪ ،‬اختالفات عثماتی‪ ،‬هفاتد‬ ‫التػا ی رَاهغ ‪ً ،‬طاً ر ایی هی تَاًد تاضد وِ‬ ‫راهؼِ هَ ًظر تیستدن تدَزیدغ حدرٍت‪ ،‬پدر اخدت‬ ‫تتوس ‪ٍ ،‬ش هؼاهالت‪ً ،‬حَُ ًظا ت تر اهَ ا ا ی‬ ‫ٍ هالی ًا ػاالًِ هی تاضدد ٍ حدتدی لدَاًدیدی ردا ی‬ ‫ٍ ٍضْای ػرفی حاون تر راهدؼدِ ًدیدس ًداودا اهدد‬ ‫ّستٌد‬ ‫ظلن ّا تَتظ افرا تِ یىدی ر ٍ یا ًظام ّای حداودن‬ ‫راهؼِ تحت تاحیر ًثَ لَاًیی ػا الًِ ٍ یا همدر ات‬ ‫ٍ لَاًیی ًا وا اهد غَ ت هی گیر هظالن تا زهداى‬ ‫ایزا لَاًیی ردید‪ ،‬اغالح لَاًیی ًا وا اهد ازتدیدی‬ ‫ًوی ًٍد‬ ‫هَ تثؼیضات ٍ هظالن فرٌّ ی ٍ ارتواػی ًدیدس‪،‬‬ ‫ًظر فَق غا ق هی تاضد یؼٌی ترای فغ ظدلدن ّدای‬ ‫فرٌّ ی ٍ اردتدوداػدی‪ً ،‬دیدس الزم اتدت لدَاًدیدی‬ ‫ردید تَرَ اید ٍ لَاًیی ًا وا هد هَردَ اغدالح‬ ‫گر ‪ ،‬تا ظلن ّای فرٌّ ی ٍارتواػی از تیی ترًٍد‬ ‫هی تَاى گفت وِ ّویطِ ػدالت زهیٌِ تاز فاُ‪ٍ ،‬‬ ‫ظلن ٍتیلِ خلک ًاتراتری ّای ًاهغلَب ٍ غیرلداًدًَدی‬ ‫رَاهغ اًساًی تَ ُ ٍّست ٍ خَاّد تَ تی ضده‬ ‫زیثائی ًٍازیثائی رَاهغ ًیا ًاضی از زیدا ی ظدلدن ٍ‬ ‫ووی ػدل هی تاضد‬ ‫خبرگساری ارک‬ ‫‪www.ark-news.ir‬‬ ‫جبی مىبسب تبلیغ کبال یخدمبت شمب‬ ‫درببزارایران یدویب‬ ‫شمبرٌ تمبس‪18255267781:‬‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫سئَیرم سئَگیٌیی اوزًٍَ‬ ‫‪ٍ ۰‬اکسی جذیذِ ایزاًیِ کزًٍا در اًتظار‬ ‫ٍرٍد بِ کاراسهایی بالیٌی‬ ‫ػضَ کویتِ هلی ٍاکسی کزًٍا با اشارُ بِ‬ ‫اخزیی اخکبکار پکیکزاهکَى تکَلکیکذ‬ ‫ٍاکسی ّای ایزاًکی ککزًٍکا‪ ،‬گکفکت‪:‬‬ ‫سیزساخت تَلیذ ٍاکسی ٍ ّزاًچِ ککِ‬ ‫ًیاسدارین در کشَر بَجَد اهذُ اسکت‬ ‫ٍهابِ تکٌَلَصی ساخت اًَاع ٍاکسٌکْکا‬ ‫دست یافتین؛ بٌابزایی هیتَاى گفت اسّویی اهسال ّن ًکیکاسی بکِ ٍاردات‬ ‫ٍاکسی ٍجَد ًذارد‪.‬‬ ‫هیشاى یاراًِ ًمذی ٍ هؼیشتی‬ ‫سال ایٌذُ تؼییی شذ‬ ‫ػضَ کویسیَى تلفیک بَدجکِ هکجکلک‬ ‫شَرای اسالهی گفت‪ :‬طکبکک هبکَبکِ‬ ‫کویسیَى تلفیک‪ ،‬هیشاى یاراًِ ًکمکذی ٍ‬ ‫هؼیشتی در سال ایٌذُ ‪ّ 7..8‬شار هیلیارد‬ ‫تَهاى تؼییی شذ‪.‬‬ ‫وتر هػغفی لاًؼی گفت‪ :‬هٌظَ ٍ ٍاوسی ‪MRNA‬ضروت ًداج ٍ‬ ‫هدَ ٍاوسدی‬ ‫ٍاوسی وطتِ ضدُ یا غیرفؼال ضدرودت اتدَُ اتدت‬ ‫‪MRNA‬فاز پیص تالیٌی تِ اتوام تیدُ ٍ هدٌدتدظدر هدزدَز تدرای اغداز‬ ‫وا ازهایی تالیٌی اتت ٍاوسی اتَُ ًیس هزَز ٍ ٍ تِ فاز تالیٌدی ا اخدذ‬ ‫ور ُ اتت ٍی ا اهِ ا ‪ّ :‬وچٌیی ٍاوسی ًَ ا ّن فاز تَم هغالؼات تالیٌدی‬ ‫خَ ا تِ اتوام تاًدُ ٍ هٌتظر هزَز ٍ ٍ تِ تازا ػوَهی اتدت تػدَ‬ ‫هیوٌین ٍ ٍاوسی ضروت ّای ًاج ٍ اتَُ از حدٍ ا یثْطت هاُ تدال‬ ‫اتی تِ چرخِ هػرف ػوَهی ترتد ٍی افسٍ ‪ :‬حال حاضر ّدر ‪ ۲‬ایدی‬ ‫ٍاوسٌْا تاختِ ضدُ ٍ تٌْا ارازُ ا ًد تِ ػٌَاى تَتتر ز هػدرف ضدًَدد‬ ‫زیرا روؼیت زیا ی از وطَ ٍاوسیٌِ ضدُ اًد هدؼدودَال تدرای فداز اٍل‬ ‫هغالؼات تالیٌی وا تا حدٍ ‪ ۰۶‬یا ‪ً ۹۶‬فر اغاز هیضَ‬ ‫حددزددت االتددالم تددیدددهددحددوددد ضددا‬ ‫هیرتادالدیٌی گفت‪ :‬تثػرُ ‪ ۱۰‬الیحِ تَ ردِ ‪ ۱۰۶۱‬تدا ُ ّددفدودٌددی‬ ‫یا اًِ ّا وویسیَى تلفیک تَ رِ تػَیه ضد ٍی تیاى ور ‪ :‬تدثدػدرُ ‪۱۰‬‬ ‫الیحِ تَ رِ ضاهل هَا هْوی هاًٌد یا اًِ ًمدی ٍ هؼیطتی‪ ،‬یا اًِ خدریدد‬ ‫گٌدم‪ ،‬تاهیی واالّای اتاتی‪ ،‬هزوَػِ یا اًِّا ٍ پر اختیّای هستوری تدِ‬ ‫هد رَیاى تازهاى تْسیستی ٍ وویتدِ اهددا اهدام خدودیدٌدی ث ُ ‪،‬تدحدج‬ ‫هحرٍهیت ز ایی‪ ،‬واّص اتیه ّای ارتدوداػدی‪،‬حدودایدت ازهدحدرٍهداى‪،‬‬ ‫الداهات فرٌّ ی ٍ هَا ی ر اتت ًایه ئی وویسیَى ترًاهِ ٍ تَ ردِ‬ ‫هزل ضَ ای اتالهی تػریح ور ‪ :‬عثک هػَتِ وویسیَى تلفدیدک‪ ،‬هدیدساى‬ ‫یا اًِ ًمدی ٍ هؼیطتی لن ‪ّ ۸۲ ۷‬سا هیلیا تَهاى ٍ هدیدساى یدا اًدِ تدرای‬ ‫تاهیی واالّای اتاتی ‪ّ ۱۶۹‬سا هیلیا تَهاى ٍ یدا اًدِ ا ٍ‪،‬تدزدْدیدسات‬ ‫پسضىی‪ ،‬تىویل تیوِ تالهت ترای افرا فالد تیوِ ٍ تاهیی ا ٍ ترای تیوا اى‬ ‫خاظ ٍ غؼهالؼالد ‪ّ ۸۶‬سا هیلیا تَهاى ٍ یا اًِ ًاى ٍ خرید تضودیدٌدی‬ ‫گٌدم ‪ّ ۸۱‬سا هیلیا تَهاى تؼییی ضد‬ ‫سَد سْام ػذالت‬ ‫بِ چِ کساًی تؼلک هیگیزد؟‬ ‫هْوتزیی بزًاهِ دٍلت ایجاد یک هیلیَى‬ ‫ٍ ‪ّ 8۲۲‬شار شغل تا سال ایٌذُ است‬ ‫ػسکز تَکلی رئی شزکت تؼاًٍکی‬ ‫سْام ػذالت گفت‪ :‬سْام ػذالت بز‬ ‫اساس اًتخاب افزاد بِ دٍ دسکتکِ‬ ‫هستمین ٍ رٍش غیز هستمیکن دسکتکِ‬ ‫بٌذی هیشَد‪.‬‬ ‫هذیزػاهل صٌذٍق کارافزیٌی اهیذ گفت‪ :‬هْوتزیی بزًاهِ دٍلت ایجاد یکک‬ ‫هیلیَى ٍ ‪ّ 8۲۲‬شار شغل تا سال ایٌذُ است کِ سْن سیادی اس ایی هشاغل را‬ ‫صٌذٍق کارافزیٌی اهیذ ایجاد هیکٌذ‪.‬‬ ‫تَ پر اختی وِ لرا اتت اتفٌدد‬ ‫ٍا یس ضَ تَ ػولىر ی تال ‪۹۹‬‬ ‫اتت تال ‪ ۹۹‬ترخدی از افدرا‬ ‫تخطی از تْام خَ ث‪ ۲۶‬غد ا تِ فرٍش تاًدُ اًد تؼدا ی ًیس پ از‬ ‫ػید غدیر تؼد از اػالم ازا ی تازی ‪ ۲۶‬غد ی ر هزوَع ‪ ۰۶‬غدد‬ ‫از تْام ػدالت خَ ا تِ فرٍش تاًدُ اتت ایی افرا هدیدساى تدَ ضداى‬ ‫تراتر تْوی اتت وِ تا یخ ترگسا ی هزوغ اى ا اضتِ اًد تدٌداتدر ایدی‬ ‫هیساى تَ یافتی افرا تِ هیساى فرٍش تا تا یخ هزوغ ضروتّا تسدتد دی‬ ‫تدا یدخ هدزدودغ‬ ‫ول تَ ًمدی تِ وساًی تؼلک هیگیرُ ودِ‬ ‫ا‬ ‫تْاهدا ضروتّا تاضٌد از اى رایی وِ تا یخ هزاهغ ضروتّای ترهدایدِ‬ ‫گذای اتتاًی هطخع ًیست تر اتاس تخطٌاهِ ضَ ای ػالی تَ س تػَیه‬ ‫ضد وِ ‪ ۱‬اتفٌد ا تِ ػٌَاى تا یخ هزوغ ضروتّای ترهایِ گذا ی اتتاًی‬ ‫ًظر گیرًد تِ گفتِ تَولی تٌاتر ایی افرا ی وِ تا یه اتفٌد ایی تْام ا‬ ‫ا ًد هیتَاًد تَ خَ ا یافت وٌٌد ٍ اگر لثل از ایی تا یخ تْن خدَ‬ ‫ا تِ فرٍش ترتاًٌد تَ ی یافت ًخَاٌّد ور‬ ‫ػثداهلل ضایی اظْا اضت‪ :‬عرحّای اضتغالسایی افتتاح ضدُ ضاهل ‪ّ ۳۲‬سا‬ ‫ٍ ‪ ۰۶۶‬عرح خاً ی ٍ خر ٍ ّسا ٍ ‪ ۰۶۶‬عرحّای ًیوِتواهی اتت ودِ تدا‬ ‫تاهیی ّسیٌِّای اُاًدازی تَتظ غٌدٍق وا افریٌی فؼالیت خَ ا اغداز‬ ‫ور ُاًد ٍی افسٍ ‪ً :‬سثت ترهایِ گذا ی غٌدٍق ودا افدریدٌدی اهدیدد‬ ‫ٍاحدّای والى اها ُ تِ وا یه تِ ‪ٍ ،۹‬لی حَزُ هطاغل خُر ‪ ،‬از یده‬ ‫تِ تِ تا یه تِ ‪ ۹‬هتغیر اتت ٍی گفت‪ :‬غٌدٍق وا افریٌی اهید‪ ،‬تا اٍلَیت‬ ‫حوایت از تَلیدات ٍ واالّای اتاتی‪ ،‬تىویدل ودٌدٌددُ زًدزدیدرُ ا زش‬ ‫التػا ی‪ ،‬رای سیٌی ٍا ات‪ ،‬ضروتّای اًصتٌیاى ٍ هر هی ًسدثدت تدِ‬ ‫ترهایِگذا ی ترای تَتؼِ فؼالیت ّای تَلیدی ٍ اضتغدالدسایدی الددام ٍ تدا‬ ‫ترهایِ اًدن‪ ،‬اضتغال تاال ایزا هی وٌد ضایی افدسٍ ‪ :‬ایدی غدٌددٍق تدا‬ ‫هالن لرا ا ى ولیدٍاشُ ّای ا ائِ ضدُ از تَی ٍلت تیس ّن از ردولدِ‬ ‫التػا ٍتتا‪ ،‬اضتغال‪ًْ ،‬ضت احیا ٍاحدّای التػا ی‪ ،‬التػا هدمداٍهدتدی‪،‬‬ ‫هؼیطت هر م‪ ،‬تَرِ تِ هٌاعک ٍتتایی ٍ هٌاعک هحرٍم‪ ،‬اضتدغدال ردَاًداى‪،‬‬ ‫زًاى ٍ تحػیلىر گاى‪ ،‬وٌترل تَ م‪ ،‬ضد التػا ی ٍ پیطرفدت ٍ ػددالدت‬ ‫ٍا هیداى التػا وطَ ضدُ اتت‬ ‫ٍی تػریح ور ‪ٍ :‬لت الیحِ تَ رِ ‪ ،۱۰۶۱‬ایزا غٌدٍق پیطرفدت ٍ‬ ‫ػدالت ا هغرح ور ُ ٍ تا احیا ٍ ایزا ایی غٌدٍق‪ ،‬تِ ضدؼدا ّدای ٍلدت‬ ‫ػول خَاّین ور‬ ‫در اٍج هذاکزات‪ ،‬با ثبات ًزخ ارس رٍبِرٍ ّستین‪،‬‬ ‫تَافک هَلت در دستَر کار ًیست‬ ‫سخٌگَی دٍلت با بیاى ایٌکِ بزًاهِ ریکشی طکزح‬ ‫پیشزاًاى التبادی‪ ،‬بِ حل هشکل تَرم ٍ بکْکبکَد‬ ‫سزهایِ گذاری هَلذ هٌجز هی شَد‪ ،‬گفت‪ :‬ایی اهز‬ ‫ًشاى دٌّذُ رٍیکزد دٍلت در خٌثی ساسی تحزین‬ ‫ٍ تَجِ بِ ظزفیت ّای داخلی است‪.‬‬ ‫ٍی تا تاوید تر ایٌىِ اظْر هی الطو اتدت ودِ‬ ‫ٍلت التػا ا تِ هذاورات گدرُ ًدس ُ اتدت‪،‬‬ ‫تػریح ور ‪ :‬اٍد هذاورات تا حثات ًدر ا ز‬ ‫ٍ تِ ٍ ّستین ٍلت تا ردیت حال تداهدیدی‬ ‫حمَق هر م اتت‪ ،‬اها تیاتتّا ا هدحددٍ تدِ‬ ‫تدتدرس‪،‬‬ ‫یه حَزُ ًوی وٌد هٌاتغ ا زی‬ ‫ًتیزِ ّواى ً اُ ٍلت اتت وِ تٌْا اًدتدظدا‬ ‫لغَ تحرین ّا ًیست تخٌ َی ٍلت یا اٍ ضد‪:‬‬ ‫خٌخی تازی تحریوْا پا تدِ پدای هدذاودرات‬ ‫تتَ وا تَ ُ اتت اها ایٌىِ اًدتدظدا اضدتدِ‬ ‫تاضین تا تَ م ‪ ۰۶‬غدی وِ ٌّ ام تحدَیدل‬ ‫ٍلت ٍ تِ ٍ تَ ین وَتاُ هدت تدِ غدفدر‬ ‫ترتد ایی وا ًطدًی اتدت تدْدا ی ردْدرهدی‬ ‫گفت‪ :‬تیوا ی ّای زهیٌِ ای التػا ّواًٌد تدَ م‬ ‫ًیازهٌد زهاى اتت ها ّوچدٌداى ا یدن تدَ ردِ‬ ‫ٍلت لثل ا اررا هی وٌدیدن ٍ تدرًداهدِ یدسی‬ ‫اغالحی تا تَ رِ ردید اررایی هی ضَ ٍی‬ ‫پاتخ تِ پرتطی تا ُ زهاى اتدودام عدرح ّدای‬ ‫ًیوِ توام از تَی ٍلت اظْا ور ‪ :‬عدراحدی‬ ‫پرٍشُ ّای ردید ً اُ ٍلت ایی اتت ودِ اٍل‬ ‫پرٍشُ ّای ًیوِ توام تىویل ضَ ٍلت تِ اًدازُ‬ ‫ُ ّا تال پرٍشُ ترای تدىدودیدل ا تدرخدی‬ ‫پرٍشُّای افتتاح ضدُ لاتلیت تْرُ تر ا ی ًداضت‬ ‫ٍ اًْا اٍلَیت تْرُتر ا ی ایی ٍلت لدرا‬ ‫گرفت تخٌ َی ٍلت گفت‪ٍ :‬لت اّل ضٌیدى‬ ‫تریغ حرفّا ٍ خَاتدتدِ ّدای تدِ حدک اتدت‬ ‫ػا الًِور ى پر اختّا ٍ هسایای وا وٌاى یىدی‬ ‫از ّویی هغالثات تِحک اتت تْدا ی ردْدرهدی‬ ‫ا اهِ ا ‪ :‬یی ردودْدَ تدِ تدازهداى ا ا ی‬ ‫اتتخداهی تتَ ا ُ اتت وِ الیحدِ ػدا الًدِ‬ ‫ور ى پر اختّا ا تٌظین وٌٌد تٌظین ٍ ًدْدایدی‬ ‫ور ى ایی الیحِ تا اتتفا ُ از ًظرات وا ضٌداتدی‬ ‫تِ غَ ت ضثاًِ ٍزی پیص هی ٍ‬ ‫ٍی تا ُ الیحِ تثِتٌدی هؼلواى ّن تدَضدیدح‬ ‫ا ‪ :‬ػلی غن ایٌىِ الیحِ تثِ تٌددی هدؼدلدوداى‬ ‫تدٍى وا وا ضٌاتی ٍزّای اخریی ٍلدت‬ ‫لثل ا ائِ ضد اها ٍلت تا هتی الیحِ ٍلدت لدثدل‬ ‫هَافمت ور ٍ تا هالی ا پذیرفدت تدایدد یدد‬ ‫هزل چِ اّىا ی ترای حل ایی هطىل تِ حک‬ ‫هؼلواى تدتیر خَاّد ور‬ ‫ایستیرم گورم بیر اٍزًٍَ‬ ‫سئَیرم ائلیویی تبریسیی‬ ‫ائلیوِ تبریسی یبریسیی‬ ‫سئَگی دُ تبری تک گوزل دیر‬ ‫یئریٌدُ اٍرک دُ اوزل دیر‬ ‫سئَگیلی اٍرک دُ تبری ٍار‬ ‫تبری تک اٍرک دُ یبری ٍار‬ ‫کین سئَر تبریٌی ائل سئَر‬ ‫ائل سئَر ائلیٌِ گَى ٍئرر‬ ‫پیسلیک لر تبًری داى اٍزاق دیر‬ ‫یبخشیالر تبًریال ایبق دیر‬ ‫ّبرادا پیسلیک ٍار تبًری یَخ‬ ‫تبًریسیس یئرلردُ اغری چَخ‬ ‫ّبرادا یبخشی ٍار تبری ٍار‬ ‫دیٌج دى بیر بَللَ پبیی ٍاری‬ ‫دیٌجلیک جٌتیی اورًگیی‬ ‫یبخشیلیق ایستِ یر گورهگی‬ ‫عثک اػالم هؼاٍى ٍزیر اُ ٍ ضْرتازی‪:‬‬ ‫ثبت وبم مجردَب در وُضت‬ ‫ملی مسکه تمدید شد‬ ‫بٌا بز اػالم هؼاٍى ٍسیز راُ ٍ شْزساسی‪ ،‬هْلت ثبت ًکام‬ ‫اس هزداى هجزد باالی ‪ ۰.‬سال در طزح ًْکضکت هکلکی‬ ‫هسکی تا پایاى سال جاری توذیذ شذ‪.‬‬ ‫تِ گسا ش ایسٌا‪ً ،‬امًَیسی از هر اى هزدر تداالی ‪۳۲‬‬ ‫تال تاهاًِ راهغ عرحْای حوایتی هسىی ثًْضدت‬ ‫هلی هسىی تِ ًطاًی ‪saman.mrud.ir‬لدرا تدَ‬ ‫اهرٍز تِ پایاى ترتد وِ هحوَ هحوَ زا ُ دد هدؼداٍى‬ ‫ٍزیر اُ ٍ ضْرتازی د تِ ایسٌا اػالم ور ایی هْلت تا‬ ‫پایاى تال ‪ ۱۰۶۶‬تودید ضدُ اتت هحودَزا ُ ٍ ٍز‬ ‫لثل تا اػالم ایٌىِ ‪ ۲‬هیلیَى ٍ ‪ّ ۱۸۹‬سا ًفر تاهداًدِ‬ ‫ًْضت هلی هسىی حثت ًام ور ُاًد وِ ‪ّ ۲۳۶‬سا ًفدر‬ ‫از اًْا هزر ّستٌد‪ ،‬ضرط توددیدد زهداى حدثدت ًدام‬ ‫هزر ّا ا ایزا تماضای لاتل هالحظِ ػدٌدَاى ودر ُ‬ ‫تَ ٍی تػریح ور ‪ :‬ترای تخص ػودُای از ایی تؼدا‬ ‫یؼٌی تیص از ‪ ۲‬هیلیَى ًفر هؼا ل ‪ ۹۹‬غد هتمداضدیداى‬ ‫هراحل پاالیص تِ ضرطِ فدرم د‪ ،‬ػددم هدالدىدیدت‬ ‫خػَغی ٍ تاّل تتا اًزام ضدُ ٍ لدیدسدت افدرا‬ ‫پاالیص ضدُ تِ وا تاتل اتتاى ّا ترای تدر تدی ضدرط‬ ‫چْا م یؼٌی تاتمِ تىًَت ا تال ضدُ اتت اتتاى ّدا‬ ‫ًیس حال پاالیص ضرط چْا م یؼٌی تاتمِ تدىدًَدت‬ ‫حدالل ‪ ۹‬تال ٍ یا حثت تىًَت ضْر هَ تماضای‬ ‫هسىی ّستٌد وِ ًتایذ تر تی ا حثت ٍ تِ تتا اػدالم‬ ‫خَاٌّد ور هحوَ زا ُ اظْا اهیدٍا ی ور تدا ایدی‬ ‫تخص از پاالیص ًیس اتتاىّا ٍ ضْرّای ردید اًزام‬ ‫ضَ ٍ تِ زٍ ی تِ اتوام ترتد ترای اى تدتدِ ای از‬ ‫هتماضیاى وِ ضرط چْا م ًیس احراز ضَ تدا پدیداهده‬ ‫اعالع تاًی خَاّد ضد ٍ افرا ٍارد ضرایظ تِ ضدىدل‬ ‫الىترًٍیىی تِ تاًه هؼرفی هی ضًَد تدا تدرای اًدْدا‬ ‫حساب تاز ضَ ٍ هراحل خَ ا عی وٌٌد هحوَ زا ُ‬ ‫خػَظ حثت ًام خَ هالىاى ٍ هدؼدرفدی اًدْدا تدِ‬ ‫تاًه ّای ػاهل ترای یافت تسْیالت عرح ًْدضدت‬ ‫هلی هسىی اػالم ور ‪ :‬تماضای تیص از ‪ّ ۹۷‬سا هاله‬ ‫ترای یافت تسْیالت خَ هالىی تاهاًِ ًدْدضدت‬ ‫هلی هسىی حثت ٍ تِ تاًهّای ػاهل تدرای پدر اخدت‬ ‫تسْیالت هؼرفی ضدُاًد تٌاترایی گسا ش‪ ،‬لاًَى رْص‬ ‫تَلید ٍ تاهیی هسىی ثًْضت هلی هسىی هػَب ‪۱۸‬‬ ‫هر ا هاُ ‪ ۱۰۶۶‬یىی از ترًاهِّای والى ٍلت تیس ّن‬ ‫هحسَب هیضَ ٍلت تا تلفیک ٍ عرح ًدْدضدت‬ ‫هلی هسىی ٍ الدام هلی هسىی لػدد ا چدْدا‬ ‫هیلیَى ٍاحد هسىًَی عی چْا تال احداث وٌد‬ صفحه 1 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک ‬ ‫هما ِ‬ ‫بایذى دًبالِسٍی پَیص ضکستخَسدُ‬ ‫فطاس حذاکثشی ػلیِ ایشاى‬ ‫ًگشاًی اص بیاثشضذى تحشینّنای پنَینص فطناس‬ ‫حذاکثشی‪ً ،‬کتِ هْوی است کِ گشٍُ بییا ولنلنی‬ ‫بحشاى بِ اى اضاسُ ٍ تاکیذ داسد کِ دس بیی دیگنش‬ ‫ابضاسّای اعوال فطاس اهشیکا بش اینشاى‪ ،‬تنحنشینن‬ ‫هَثشتشیی اًْا بَدُ ٍ اداهِ تحشینن ّنای دٍساى‬ ‫تشاهپ اى سا بیاثش هیکٌذ‪.‬‬ ‫شٍُ ثیی الوللی ثوشاى‪ ،‬اص ًْبدّبی ًنضد نک ثنِ ‬ ‫طیف دهَکشات اهش کب دس ضاسؿی تنونلنینلنی‪ ،‬‬ ‫ٍضؼیت هزاکشات احیبی ثشجبم سا هَسد ثنشسػنی ‬ ‫قشاس دادُ ٍ هتٌبػت ثب سٍ کشد ػیبػتی خنَد ثنِ ‬ ‫اسائِ پیـٌْبدّب ی دس ا ی صهیٌِ پشداختِ اػت‪.‬‬ ‫اص ػَ ی د گش‪ ،‬ثخـی اص هتی تَافن ًنبهنِ ثنشجنبم ‬ ‫تَػ ّویی شٍُ ًَؿتِ ؿذُ‪ ،‬ثٌبثش ا ی ثنشسػنی ‬ ‫د ذ بُ ا ی ًْبد ًؼجت ثِ هزاکشات سفغ توش ن ّنب ‬ ‫ٍ ٍضؼیت احتوبلی تَافن اهش هْوی اػت‪ .‬اًنچنِ ‬ ‫دس اداهِ هی خَاًیذ‪ً ،‬کبت هْوی اػت کنِ ا نی ‬ ‫شٍُ دس ضاسؽ اخیش خَد ثِ اى اؿبسُ کشد‪.‬‬ ‫ارػبى ثِ ػذم اًتفبع اقتنصنبدی ا نشاى اص ثنشجنبم ‬ ‫ًکتِ ای کِ دس ثخـی اص ضاسؽ ثِ اى اؿبسُ ٍ ثنِ ‬ ‫ػٌَاى کی اص د ل ًگشاًنی ا نشاى ٍ هنطنبلنجنِ ‬ ‫تضویی اص ا ب ت هتوذُ ثیبى ؿذُ ثیبى ا ی ًنکنتنِ ‬ ‫ثَدُ کِ ا شاى اص تَافن ثشجبم اًتنفنبع اقنتنصنبدی ‬ ‫چٌذاًی ًجشدُ اػت‪ .‬ثشای تْشاى هؼبلِ ا نی اػنت ‬ ‫کِ ا ب ا ب ت هتوذُ هی تَاًذ تخفیف توش نن ّنب ‬ ‫سا اسائِ دّذ‪ ،‬ثِ ًَِ ای کِ هضا بی اقتصبدی کبفی ‬ ‫ٍ پب ذاسی سا ثِ ّوشاُ داؿتِ ثبؿذ‪ .‬چیضی کِ ٌَّص ‬ ‫دس طَ تَافن سخ ًذادُ اػت‪.‬دس جبی د گشی اص ‬ ‫ضاسؽ‪ ،‬ا ی ًکتِ هَسد تَجِ قشاس شفتنِ اػنتک ‬ ‫حل هؼبلِ ا شاى هؼتلنضم اى اػنت کنِ ا نب ت ‬ ‫هتوذُ ٍ اسٍپب پیـٌْبدّبی هؼتجنشی سا دس هنَسد ‬ ‫چگًَگی لغَ توش ن ّبی هشتج ثب ّؼتِ ای هجنٌنی ‬ ‫ثش تؼْیل اقتصنبدی ٍاقنؼنی ثنشای ا نشاى اسائنِ ‬ ‫دٌّذ‪.‬اداهِ پَ ؾ فـبس حذاکثشی تشاهپ تنَػن ‬ ‫دٍلت ثب ذى دس ثخؾ ّبی هختلفنی اص نضاسؽ‪ ،‬‬ ‫ا ی ًکتِ هَسد تَجِ قشاس هی یشد کنِ ػنینبػنت ‬ ‫کًٌَی ثب ذى دس اػوب توش ن ّب‪ّ ،‬وبى ػینبػنتنی ‬ ‫اػت کِ تشاهپ دس پَ ؾ فـبس حذاکثنشی ثنینبى ‬ ‫کشد‪.‬ثشاػبع ا ی نضاسؽ‪ ،‬ثنب سٍی کنبساهنذى ‬ ‫دٍلت ثب ذى‪ٍ ،‬اؿٌگتی ًِ اصل هبجشای توش ن ّنب ‬ ‫ٍ ًِ تغییش ػیبػتّب ی سا کِ تْشاى ثِ اى اهینذٍاس ‬ ‫ ‬ ‫ثَد اسائِ ًکشد‪ .‬ثٌبثش ا ی فشصت اسائِ طػنت ّنبی ‬ ‫حُؼی ًیت ثِ هشدم ا شاى سا دس ثوجَحِ کنشًٍنب اص ‬ ‫دػت داد‪.‬ثالتکلیفی اٍلیِ دٍلت ثب ذى کِ تنْنشاى ‬ ‫اص اى ثِ ػٌَاى ػذم جذ ت تؼجیش کشد‪ ،‬ثبػث ؿنذ ‬ ‫ا شاى پغ اص ؿشٍع هزاکشات‪ ،‬اى سا ثنِ تنؼنَ نن ‬ ‫ثیٌذاصد‪ .‬ثِ هَاصات افضا ؾ قذست ّؼتِ ای ا نشاى‪ ،‬‬ ‫دٍلت ثب ذى سط ن توش وی سا کِ تنشاهنپ ٍضنغ ‬ ‫کشدُ ثَد حفظ کشد ٍ حتی ؼتشؽ داد‪.‬ثنب سٍی ‬ ‫کبساهذى دٍلت ثب ذى‪ٍ ،‬اؿٌگتی ًِ اصل هبجشای ‬ ‫توش ن ّب ٍ ًِ تغییش ػیبػت ّب ی سا کِ تْنشاى ثنِ ‬ ‫اى اهیذٍاس ثَد اسائِ ًکشد‪ .‬ثٌبثش ا ی فشصت اسائنِ ‬ ‫طػت ّبی حُؼی ًیت ثِ هشدم ا شاى سا دس ثوجَحنِ ‬ ‫کشًٍب اص دػت داد‪ً.‬گشاًی اص پینـنشفنت ثنشًنبهنِ ‬ ‫ّؼتِ ای ا شاى دس هَاسد هتؼذدی ًؼجت ثِ پیـشفت ‬ ‫ثشًبهِ ّؼتِ ای ا شاى دس ا ی ضاسؽ اثشاص ًگنشاًنی ‬ ‫ؿذُ؛ شٍُ ثوشاى هؼتقذ اػت ا ش دس هنبُ ّنبی ‬ ‫ا ٌذُ تَافقی دسثبسُ هؼبلِ ّؼنتنِ ای ا نشاى سخ ‬ ‫ًذّذ‪ ،‬تَاى ّؼتِ ای ا شاى ثِ صَست چـن نینشی ‬ ‫افضا ؾ پیذا خنَاّنذ کنشد‪.‬دس اداهنِ نضاسؽ‪ ،‬‬ ‫تصش ح ؿذُک دس صَست ػذم تَافن دس هبُ ّنبی ‬ ‫ا نٌنذُ‪ ،‬قنذست ّؼننتنِ ای ا نشاى ثننِ صننَست ‬ ‫چـن یشی افضا ؾ پیذا کشدُ ٍ دس ػول احنینبی ‬ ‫ثشجبم فب ذُ ای ًخَاّذ داؿت‪.‬تبکیذ ثش پینگنینشی ‬ ‫هؼبئل فشاثشجبهی طجن ًظش نشٍُ ثنینی النونلنلنی ‬ ‫ثوشاى‪ ،‬هزاکشات ثشجبم ثب ذدسساػتبی هنزاکنشات ‬ ‫ّبی هٌطقِای ٍهَؿکی ثبؿذک ّش دٍ ‬ ‫ ‬ ‫دس ػب ش صهیٌِ ‬ ‫طش ثب ذ ثِ هَاصات هنزاکنشات ٍ نی‪،‬دسهنَسد ‬ ‫هَضَع ّب ی فشاتشاصچبسچَه ثشجنبم اص جنولنِ ‬ ‫فت ٍ َّبی هٌطقِ ای ثب ّذ کبّؾ تٌؾ ثیی ‬ ‫ا شاى ٍ ّوؼب گبى اًجبم دٌّذ‪ّ.‬وچٌنینی دساداهنِ ‬ ‫اهذُ اػتکا شاى ثب ذ ثپز شد کِ کبّؾ ػوین تش ٍ ‬ ‫پب ذاستش توش ن ّب‪ ،‬اص طش ن تَافن ثؼذی اػت کنِ ‬ ‫ثشجبم ثْتش ی پب ِ ثشای اى اػت‪.‬ارػبى ثِ هَفقیت ‬ ‫دٍلت ػیضدّن دس کٌتش کشًٍب کنی اص ًنکنبت ‬ ‫جبلت تَجِ دس ضاسؽ اخیش شٍُ ثیی النونلنلنی ‬ ‫ثوشاى‪ ،‬ارػبى ثِ هَفقینت دٍلنت ػنینضدّنن دس ‬ ‫کٌتش ثیوبسی کشًٍبٍکبّؾ هشگ ٍهنینش ًنبؿنی ‬ ‫اصاى اػت‪ .‬ثشای ًوًَِ هی تَاى ثِ ا ی ًکتِ اؿنبسُ ‬ ‫کشدک سئیغ جوَْس سئیؼی ثنب سٍی کنبس اهنذى ‬ ‫دسثوجَحِ هَج پٌجن اثتال‪ّ ،‬وِ یشی ساثنؼنٌنَاى ‬ ‫اٍلَ ت اٍ دٍلت خَد تَصنینف کنشد‪ .‬اص اى ‬ ‫صهبى‪ ،‬تؼذاد هَاسد کبّؾ ٍ ػشضنِ ٍاکؼنی ثنِ ‬ ‫طَس قبثل تَجْی افضا ؾ بفتِ اػنت‪.‬تنب اٍاػن ‬ ‫طاًَ ِ(دی هبُر ‪ً ،۲۲۲۲‬ضد ک ثِ ‪ ۲۲‬هیلیَى ًفش اص ‬ ‫جوؼیت ‪ ۴۱‬هیلیًَی ا شاى ثِ طَس کبهل ٍاکؼنینٌنِ ‬ ‫ؿذُ ثَدًذ‪ .‬هَاسد ضاسؽ ؿذُ ٍ هشگ ٍهنینش ثنِ ‬ ‫هیضاى قبثل تَجْی کبّؾ بفتِ اػت‪ً.‬گنشاًنی اص ‬ ‫ثننی اثننشؿننذى تننوننش ننن ّننب ػننلننیننِ ا ننشاى ‬ ‫شٍُ ثیی الوللی ثوشاى دس ضاسؽ خَد‪ ،‬اص ثی اثش ‬ ‫ؿذى توش ن ّبی ا شاى اثشاص ًگشاًی هنی کنٌنذ‪.‬دس ‬ ‫ا ی ضاسؽ ثِ کبّؾ تبثیش توش ن ّبی ًنبؿنی اص ‬ ‫پَ ؾ فـبس حذاکنثنشی اؿنبسُ ؿنذُک ثنشاػنبع ‬ ‫ثشاٍسدّبی ثبًک جْبًی‪ ،‬اقتصبد ا نشاى دس ػنب ‬ ‫‪ ۲۲۲۲‬اص دٍ ػب اًقجبض اقتصبدی ثْجَد بفت‪ .‬‬ ‫پٌجطٌبِ ‪21‬بْوی ‪ 10 * 1400‬فَسیِ ‪ 8 * 2022‬سجب ‪ * 1443‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَص ایکیٌجی ایل ) * ضواسُ ( سایی ) ‪5436 :‬‬ ‫تَافک یا عذم تَافک؛‬ ‫هستلضم اخز تصویوات سیاسی ٍاضٌگتی‬ ‫هزاکشات ّستِ ای دس ٍیی ّوچنٌناى‬ ‫دس جشیاى است اها سسیذى طشف ّا بِ‬ ‫تَافمی پایذاس ٍ لابل اتکا دس ابْام لشاس‬ ‫داسد‪ .‬دس حننا ننی دسننتننَس کنناس‬ ‫هزاکشُ کٌٌذگاى ایشاًی بشای اداهنِ‬ ‫دٍس ّطتن بِ دلت هطخص ضذُ‪ً ،‬یناص‬ ‫است کِ ٍاضٌگتی تصویوات سیناسنی‬ ‫الصم سا بشای دستیابی بِ تَافک خنَ‬ ‫اتخار کٌذ‪.‬‬ ‫هزاکشُ کنٌنٌنذ نبى ا نشاى ٍ نشٍُ ‬ ‫کـَسّبی ‪ ۴+۱‬اص سٍص جوؼِ ‪ ۹‬ثْوی ‬ ‫ثِ صَست هَقت‪ ،‬هنزاکنشات سا ثنِ ‬ ‫حبلت تؼطیلی دساٍسدُ ثنَدًنذ ٍ اص ‬ ‫سٍص ؿننٌننجننِ ثننشای هـننَست ٍ ‬ ‫تصنوننینن نیننشی ّننبی ًنْننب ننی ثننِ ‬ ‫پب تخت ّبی خَد ثبص ـتٌذ‪ .‬دس ا نی ‬ ‫هذت تؼطیلی هزاکشات‪ ،‬اظْبس ًظشّب‪ ،‬‬ ‫ثبصی ػبصی ّب ٍ هقصنشًنونب نی ّنب اص ‬ ‫ػَی اهش کب ٍ طنش ّنبی رنشثنی ‬ ‫هزاکشات ػلیِ ا شاى ّوچنٌنبى اداهنِ ‬ ‫داؿت‪.‬‬ ‫ػلی ثبقشی هزاکشُ کٌٌذُ اسؿذ کـَس ‬ ‫سٍص زؿتِ (ػِ ؿٌنجنِر ساّنی ٍ نی ‬ ‫پب تخت اتش ؾ ؿنذ تنب د نذاسّنبی ‬ ‫د پلوبتیک خَد سا ثشای فت ٍ َ ثب ‬ ‫کـَسّبی ػضَ ثشجبم ثب هنونَس نت ‬ ‫لغَ توش ن ّب اربص کٌنذ‪ .‬ثنبقنشی دس ‬ ‫اٍلیی د ذاس خَد پغ اص ک ّنفنتنِ ‬ ‫تؼطیلی هَقت هزاکشات‪ ،‬ػصش د شٍص ‬ ‫ثب اًش کِ هَسا ًوب ٌذُ اتوبد ِ اسٍپب ٍ ‬ ‫ّوبٌّگ کٌٌذُ کویؼینَى هـنتنش ‬ ‫ثشجبم د ذاس ٍ فت ٍ َ کشد‪.‬‬ ‫سئیغ ّیبت هزاکشُ کنٌنٌنذُ کـنَس ‬ ‫ّوچٌیی دس اداهِ سا ضًی ّبی خَد دس ‬ ‫ٍ ی ثب سئیغ ّیبت ّبی چیی ‪،‬سٍػینِ ‬ ‫ٍ ػِ کـنَس اسٍپنب نی ثنِ صنَست ‬ ‫جذا بًِ د ذاس کنشد‪.‬اهنب پنش ػنش ٍ ‬ ‫صذاتش ی خجشی کِ دس نک ّنفنتنِ ‬ ‫زؿتِ هٌتـش ؿذ‪ ،‬خنجنش ثنبص ـنت ‬ ‫هؼبفیت ّبی ّؼتِ ای ا نشاى تنَػن ‬ ‫دٍلت جَ ثب ذى ثنَد‪ .‬سػنبًنِ ّنبی ‬ ‫اهش کب ی ثب تیتشّبی جزاه‪ ،‬ا ی تیتش ‬ ‫سا ثشجؼتِ کشدُ ٍ دس تالؽ ثَدًذ کِ ‬ ‫ثب ا ی خجشػبصی کِ تبثیشی ثش اقتصنبد ‬ ‫ا شاى ًذاؿت‪ ،‬ثنش افنکنبس ػنونَهنی ‬ ‫توویل کٌٌذ کِ حؼی ًیت داسًنذ ٍ ‬ ‫حنب ا نی ا نشاى اػنت کنِ ثنب ننذ ‬ ‫تصننوننیننن ننیننشی کننٌننذ‪.‬ثننِ ننفننتننِ ‬ ‫کبسؿٌبػبى‪ ،‬اهش کب تٌْب ثب ا ی اقنذام ‬ ‫تالؽ کشد کِ هؼئلِ لغَ توش ن ّب کِ ‬ ‫تین هزاکشُ کٌٌذُ ا شاى تٌْنب ثنِ ا نی ‬ ‫دلیل دس ٍ ی حضَس داسد سا ثِ ٍاػطِ ‬ ‫اٍلَ ت ثخـی ثِ هؼئلِ ّؼتِ ای ا شاى‪ ،‬‬ ‫ثِ حبؿیِ ثجشد ٍ اص ثشداؿنتنی نبهنی ‬ ‫هثجت دس ا ی ساػتب‪ ،‬خَدداسی کٌذ‪.‬‬ ‫هقبهبت جوَْسی اػالهی ا شاى ًیض ثنب ‬ ‫تبکیذ ثش دػتیبثی ثِ حقنَ قنبًنًَنی ‬ ‫خَد دس هَضَع ّؼنتنِ ای ٍ سفنغ ‬ ‫توش ن ّنب کنِ ػنب ّنب ثنب اجنشای ‬ ‫ػیبػت ّبی خصوبًِ هَػَم ثِ فـنبس ‬ ‫حذاکثشی‪ ،‬پب وب ؿذُ اػت‪ ،‬هَضنغ ‬ ‫جذ ذ اهش کب سا ًنبکنبفنی اسص نبثنی ‬ ‫هی کٌذ‪.‬حؼیی اهیشػجذالنلنْنینبى سٍص ‬ ‫ؿٌجِ دس حبؿیِ تجذ ذهیثنب ٍص نش ٍ ‬ ‫اخباس کَتاُ‬ ‫هذ شاى اسؿذ ٍصسات اهَس خبسجنِ ثنب ‬ ‫اسهبى ّبی ثٌیبًگزاس کنجنینش اًنقناله ‬ ‫اػالهی دس هشقذ هطْش اهبم خنونینٌنی ‬ ‫(سُر‪ ،‬دس جوغ خنجنشًنگنبساى دسثنبسُ ‬ ‫هزاکشات ٍ نی‪ ،‬نفنتک نکنی اص ‬ ‫هَضَػبت اػنبػنی هنب ثنشای لنغنَ ‬ ‫ی ّنب اػنت‪ .‬‬ ‫توش ن ّب‪ ،‬شفتی تضوین ‬ ‫دسثبسُ تضویی دس حَصُّبی اقتصبدی ‬ ‫ ‬ ‫ٍ ػیبػنی‪ ،‬اػنالم کنشد نن کنِ دس ‬ ‫ثخـی ّب ی اص اى هنَافنقنت ّنب نی ‬ ‫صَست نشفنتنِ اػنت‪ٍ.‬ص نش اهنَس ‬ ‫خبسجِ افضٍدک اًچِ ّینبت هنزاکنشُ ‬ ‫کٌٌذُ ا شاى دسثبسُ تضنونینی دًنجنب ‬ ‫هی کٌذ‪ ،‬دس ّوِ ػنطنَس ػنینبػنی‪ ،‬‬ ‫حقَقی ٍ اقتنصنبدی اػنت کنِ دس ‬ ‫ثخؾ ّب ی اص اى تَافقنبتنی حنبصنل ‬ ‫ؿذُ اهب ٌَّص ّیبت هزاکنشُ کنٌنٌنذُ ‬ ‫ا شاى ثب جذ ت اخز تضویی هلنونَع ‬ ‫اص طش ّبی رشثی ٍ پنب نجنٌنذی ثنِ ‬ ‫تؼْذاتی کِ ثش هجنٌنبی تنَافنن ٍ نی ‬ ‫حبصل هیؿَد سا دًجب هی کٌذ‪.‬‬ ‫ ‬ ‫اهیشػجذاللْیبى اداهِ دادک هب ثنِ طنش ‬ ‫اهش کب ی کِ اص طش ن ٍاػطنِ ّنب نی ‬ ‫ا ی سٍصّب پیبم ّب ی سا هٌتقل هی کنٌنذ ‬ ‫ثِ صشاحت فتین ثب ذ حؼنی ًنینت ‬ ‫خَدؿبى سا دس ػول ًـنبى ثنذّنٌنذ‪ .‬‬ ‫حؼی ًیت دس ػول اص ًنظنش هنب ا نی ‬ ‫اػت کِ سٍی صهیی اتفب هلنونَػنی ‬ ‫سخ دّذ ٍ سفغ ثخـی اص توش ن ّب ثنِ ‬ ‫هؼٌبی ػیٌی ٍ ٍاقؼی هیتَاًذ تشجوبى ‬ ‫ ‬ ‫حؼی ًیت اهش کب ی ّب ثبؿذ کنِ اص ‬ ‫اى صوجت هی کٌذ‪ ،‬اًچِ کِ ثش سٍی ‬ ‫کبرز سخ هی دّذ خنَه اػنت اهنب ‬ ‫کبفی ًیؼت‪.‬‬ ‫هعافیتّای تحشیوی اهشیکا‬ ‫ّیچ تاثیشی دس التصاد ایشاى ًذاسد‬ ‫عضَ کویسیَى اهٌیت هلی ٍ سیاست خاسجی هجلس‬ ‫ضَسای اسالهی گفت‪ :‬اهشیکا بِ صَست لطشُ چکاًی‬ ‫ًویتَاًذ هطکالت حَصُ بشجام سا حل کٌذ ٍ دادى‬ ‫اهتیاصّای ًین بٌذ ّن تاثیشی دس التصاد ایشاى ًذاسد‪.‬‬ ‫ؿْش بس حیذسی فتک هزاکشات ثشجبهی دس ٍ ی ثب ‬ ‫ّذ لغَ کلیِ توش ن ّبی اػوب ؿذُ اهش کب ػلینِ ‬ ‫هلت ا شاى اًجبم هی ؿَد اهب دس ا ی فشا ٌذ اهش کب ثِ ‬ ‫دًجب اهتیبص یشی اص ا شاى ٍ هوَس توبم توش ن ّب ٍ ‬ ‫پیچیذ ی ّبی ثشجبهی اػت‪.‬حیذسی ثب ثیبى ا نٌنکنِ ‬ ‫کـَسّبی رشثی طش هنزاکنشُ ثنب ا نشاى ًنقنؾ ‬ ‫کلیذی ٍ هوَسی دس اػوب ب لغَ توش ن ّب ًذاسًذ‪ ،‬‬ ‫افضٍدک اهش کب ثِ صَست قطشُ چکبًی ًونی تنَاًنذ ‬ ‫هـکالت حَصُ ثشجبم سا حل کٌنذ ٍ نب ثنب دادى ‬ ‫اهتیبصّبی ًین ثٌذ هجبحث ثشجبم سا ثِ ًَِ د گنشی ‬ ‫سقن ثضًذ‪ً.‬وب ٌذُ هشدم قصش ؿنینش نی دس هنجنلنغ ‬ ‫ؿَسای اػالهی تصش ح کشدک هوَس هزاکشات لنغنَ ‬ ‫توش ن ّبػت ٍ ثب ذ تنونبم تنونش نن ّنب ثنِ ٍ نظُ ‬ ‫توش ن ّبی ثشجبهی ػلیِ هلت ا شاى ثشداؿتنِ ؿنَد‪ ،‬‬ ‫هؼبفیت ّبی توش وی اهش کب ّیچ تبثیشی دس اقتصبد ‬ ‫کـَس ًذاسد‪ٍ.‬ی اضبفِ کشدک ا نشاى دسچنبسچنَه ‬ ‫قَاًیی ثیی الوللی ٍ ثب ّوکبسی اطاًغ ّؼتِ ای کبس ‬ ‫خَد سا ثب جذ ت اداهِ هی دّنذ ٍ خنَاّنبى لنغنَ ‬ ‫توش ن ّبی ثبًکی‪ً ،‬فتی‪ ،‬اؿخبف ٍ ثیوِ ّبػت‪.‬‬ ‫ػضَ کویؼیَى اهٌیت هلی ٍ ػنینبػنت خنبسجنی ‬ ‫هجلغ ؿَسای اػالهی خبطش ًـبى کشدک هنؼنبفنینت ‬ ‫ًین ثٌذ توش وی اهش کب ثبصی جذ ذی اػت کِ هی ‬ ‫خَاّذ ا ٌگًَِ اهتیبص ثگیشد ٍ ا شاى ّن اػالم کنشدُ ‬ ‫اػت کِ دس ا ی هزاکشات ثِ دًجب سفغ کلیِ توش ن ‬ ‫ّبػت چَى دلیلی ثشای اداهِ توش ن ّب ًیؼت‪.‬‬ ‫حیذسی ثیبى داؿتک دس اثتذای هزاکشات‪ ،‬اهنش نکنب ‬ ‫ججِْ ػٌگیٌی هقبثل ا شاى شفت ٍ دسخَاػت کشد ‬ ‫کِ ا شاى ثِ تؼْذات خَد دس ثشجبم ػونل کنٌنذ ٍ ‬ ‫اهش کب ّن دس قجنب ا نی تنؼنْنذات ثنِ صنَست ‬ ‫هشحلِ ای توش ن ّب سا لغَ هی کٌذ اهنب جنونْنَسی ‬ ‫اػننالهننی سٍ ننکننشد جننذ ننذ اهننش ننکننب سا دس ‬ ‫هزاکشات قجَ ًکشد‪.‬ػضَ کویؼیَى اهٌیت هلی ٍ ‬ ‫دٍ ت اًمالبی با تالش جْادی دسصذد‬ ‫تَسعِ صٌعتی کطَس است‪/‬تحشینّا خٌثی هیضَد‬ ‫عضَ کوٌیسیَى عوشاى هجلس با اضاسُ بنِ‬ ‫افتتاح پشٍطُ ّای عظین صٌعتی دس کطنَس‬ ‫گفت‪ :‬دٍ ت با تکیِ بش ًیشٍّای جَاى‪ ،‬بنا‬ ‫اًگیضُ ٍ داسای سٍحیِ اًمالبی ٍ جنْنادی‬ ‫دس عشصِ ّای هذیشیتی‪ ،‬جْص دس ًنش‬ ‫سضذ التصادی ٍ حل هطکالت هعنینطنتنی‬ ‫هشدم سا ّذفگیشی کشدُ است‪.‬‬ ‫رالهشضب ؿش ؼتی فتک اهش کب ٍ رشه ثب ا جبد فـبسّبی توش وی ثنِ دًنجنب ‬ ‫ػٌگ اًذاصی دس هؼیش تَػؼِ کـَس ّؼتٌذ‪ .‬دٍلت اًقالثی ثشای ثنبطنل کنشدى ‬ ‫ا ی ًقـِ ؿَم ثب افتتبس ‪ ۱۴‬پشٍطُ ثضسگ صٌؼتی بم ثلٌذی دس هؼنینش تنَػنؼنِ ‬ ‫صٌؼتی کـَس ثشداؿت‪ً.‬وب ٌذُ هشدم ثْـْش دس هجلغ ؿَسای اػنالهنی اداهنِ ‬ ‫دادک ثشای تَػؼِ کـَس ًجب ذ چـن ثِ دػت ثیگبًگبى داؿتِ ثبؿین ثلکِ ثب نذ ثنب ‬ ‫اتکب ثِ ظشفیت ّبی داخلی هؼیش تَػؼِ کـَس سا ّوَاس کٌین‪ٍ.‬ی ثب تنقنذ نش اص ‬ ‫اقذام دٍلت ػیضدّن دس تکیِ ثِ ظشفیتّبی داخلی ثشای تَػؼِ صٌؼتی کـنَس ‬ ‫ ‬ ‫فتک اسٍپب ٍ اهش کب ًیض ثب ذ ثذاًٌذ ػلی سرن ّوِ فـبسّبی توش نونی دٍلنت ‬ ‫اًقالثی ثب تکیِ ثش هلت ا شاى ٍ ظشفیت ّبی داخلی دس ساػتبی تَػؼِ ص شػبخت ‬ ‫ّبی کـَس بم ّب ی ثشداؿتِ اػت کِ توش ن ّب سا ثنی اثنش هنی کنٌنذ‪.‬ػضنَ ‬ ‫کویؼیَى ػوشاى هجلغ فتک دٍلت ػیضدّن ثب تکیِ ثش ا ی اصنل ثنِ دًنجنب ‬ ‫تَػؼِ ّوِ جبًجِ کـَس ٍ ؼتشؽ ػنذالنت اػنت‪ .‬ا نی اقنذاهنبت هنَجنت ‬ ‫اهیذافش ٌی دس جبهؼِ خَاّذ ؿذ‪.‬دثیش فشاکؼیَى د نپنلنونبػنی ثنینی النونلنلنی ‬ ‫هجلغ اظْبس داؿتک اهشٍص رشه ٍ اهش کب ؿبّذ ّؼتٌذ کِ دٍلت اًقنالثنی ثنب ‬ ‫اثتکبس‪ًَ ،‬اٍسی ٍ تالؽ جْبدی دسصذد تَػؼِ ّوِ جنبًنجنِ کـنَس ٍ حنل ‬ ‫هـکالت ًبؿی اص توش ن ّبػت‪.‬‬ ‫ػیبػت خبسجی هجلغ ؿَسای اػالهی خبطش ًـبى ‬ ‫کشدک ثِ دًجب ػذم پز شؽ خَاػتِ اهش کنب‪ ،‬اًنْنب ‬ ‫ضشه ا جل تؼییی کشدًذ کِ هزاکشات ثنب نذ دس ‬ ‫تبس خ هـخصی پب بى بثذ اهب ثب هقبٍهت جونْنَسی ‬ ‫اػالهی ا شاى هَاجِْ ؿذًذ ٍ اهش کب پز شفت کنِ ‬ ‫اًؼطبفی اص خَد ًـبى دّذ ٍ ا ی صهیٌِ لغنَ جنجنْنِ ‬ ‫یشی ػٌگیی اهش کب ٍ تؼییی ضشه ا جل ؿنذ ٍ ‬ ‫هٌجش ثِ هشحلِ جذ ذی اص هزاکشات ؿذ‪.‬‬ ‫ایشاى دس پی تَافک خَ‬ ‫ٍ دس چاسچَ هٌافع ٍ حمَق خَد است‬ ‫ٍصیش اهَس خناسجنِ تناکنینذ کنشد‪:‬‬ ‫جوَْسی اسالهی ایشاى لاطعاًِ دس پی‬ ‫یک تَافک خَ ٍ دس چاسچَ هٌافع‬ ‫ٍ حمَق خَد است‪.‬‬ ‫حؼیی اهیشػجذاللْیبى تنبکنینذ کنشدک ‬ ‫جوَْسی اػالهی ا شاى قبطؼبًِ دس پی ‬ ‫ک تَافن خنَه ٍ دس چنبسچنَه ‬ ‫هٌبفغ ٍ حقَ خَد اػت‪.‬اهیش ػجذاللْیبى اظْبس داؿتک جوَْسی اػالهی ا نشاى ‬ ‫اهبد ی سػیذى ثِ چٌیی تَافقی دس اػشع ٍقت اػت اهب ثذٍى ٍاقغ ثیٌی طنش ‬ ‫رشثی ٍ اقذاهبت هلوَع ٍ ٍاقؼی اًْب‪ ،‬ػشػت پیـشفت دس هزاکشات حنبصنل ‬ ‫ًوی ؿَد‪ٍ.‬ی تاکیذ کشدک لغَ هَثش توش ن ّب هَضَع ثؼیبس هْوی اػت ٍ ا نشاى ‬ ‫دس ا ی هؼیش ثِ هـَست ّب ٍ توبع ّبی خَد ثب هؼکَ ٍ ػب ش طش ّب اداهِ هی ‬ ‫دّذ‪.‬اهیش ػجذاللْیبى دس هَسد پیگیشی تَافن ّبی ا شاى ٍ سٍػیِ ثنؼنذ اص د نذاس ‬ ‫سٍػبی جوَْس دٍ کـَس ًیض فتک تَافن ّبی سٍػبی جوَْس دٍ کـَس ثنشای ‬ ‫پیگیشی ٍ اجشا دس دػتَس کبس ًْبدّبی هشتج ا نشاًنی قنشاس داسد‪ٍ.‬ص نش اهنَس ‬ ‫خبسجِ سٍػیِ ًیض دس ا ی فت ٍ َ ضوی تجش ک پیشٍصی اًقاله اػنالهنی ٍ ‬ ‫سٍص هلی جوَْسی اػالهی ا شاى‪ ،‬ثب تاکیذ ثش اّویت احنینبی ثنشجنبم ٍ لنغنَ ‬ ‫توش ن ّبی ریشقبًًَی‪ ،‬تصش ح کشد کِ ّوِ طش ّنب ٍ دس ٍّلنِ ًنخنؼنت ‬ ‫ا ب ت هتوذُ ثب ذ ثِ تؼْذات خَد ثبص شدًذ‪ٍ .‬سٍ ّوچٌیی بداٍس ؿذ کنِ ‬ ‫هؼکَ ّوَاسُ ثش لضٍم تَقف اقذاهبت هخشه دس قجب ثشجبم تاکیذ داؿتِ اػنت ‬ ‫ٍ ًگشاًی ّبی ا شاى سا دس هی کٌذ‪ٍ .‬ص ش خبسجِ سٍػیِ ّوچٌیی اص هنَاضنغ ‬ ‫طش ا شاًی دس هَسد لضٍم افضا ؾ ػشػت ٍ ًتیجِ هنونَس ثنَدى هنزاکنشات ‬ ‫اػتقجب کشد‪.‬‬ ‫ضْشداسی صَفیاى‬ ‫اگْی هٌاقصِ هشحلِ دٍم‪ًَ -‬بت اٍل‬ ‫ضْشداسی صَفیاى بِ استٌاد هجَص ضواسُ ‪/218‬ش تاسیخ ‪ 1400/09/27‬ضَسای اسالهی ضْش صَفیاى دس ًظش داسد تْیِ ٍ پخت ٍ حول ٍ پخص اسفالت تَپکا ‪ 012‬با صیش ساصی ٍ قیشپاضی ٍ اجکشا بکِ صکَست‬ ‫هکاًیکی دس خیاباى ّای سطح ضْش صَفیاى بِ هقذاس تقشیبی حذٍد ‪ 2255‬تی سا اص طشیق بشگضاسی هٌاقصِ ػوَهی ٍ باسگزاسی دس ساهاًِ تذاسکات الکتشًٍیکی دٍلت (ستاد) بِ پیواًکاساى ٍ ضشککتکْکای ٍاجکذ‬ ‫ضشایط ٍاگزاسًوایذ‪ .‬هتقاضیاى ضشکت دس هٌاقصِ الصم است بِ هَاسد ریل تَجِ فشهایٌذ‪.‬‬ ‫‪ -1‬قیش هصشفی جْت تْیِ اسفالت هشبَطِ کِ حذٍد ‪ 115‬تی هی باضذ بشػْذُ کاسفشها هی باضذ ٍ تْیِ ٍ پخت ٍ حول اسفالت با صیشساصی ٍقیشپاضی ٍ اجشا بصَست هکاًیکی بشػْذُ پیواًکاس هی باضذ‪.‬‬ ‫‪-2‬ضشکت کٌٌذگاى دس هٌاقصِ بایستی اص بابت سپشدُ ضشکت دس هٌاقصِ هبلغ ‪ 1/150/000/000‬سا بِ ضواسُ ضبای ‪910170000003100002579000‬بٌام ضْشداسی صَفیاى ٍاسیض ًوایٌذ ٍ یا ًسبت بِ تْیِ ضواًتٌاهکِ‬ ‫باًکی بِ اػتباس ‪ 3‬هاِّ دس ٍجِ ضْشداسی صَفیاى اقذام ًوایٌذ ضوٌا ضٌاسِ هلی‪ 14002821039‬هی باضذ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ابضاسکاسٍ کلیِ کسَس قاًًَی بشػْذُ پیواًکاس هی باضذ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ضشکت کٌٌذگاى دس هٌاقصِ بایستی قیوت پیطٌْادی خَد سا بشاساس ّشتی اسائِ ًوایٌذ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ضشکت کٌٌذگاى دس هٌاقصِ بایسیت هذاسک هشبَطِ (اػن اص ضواًت ًاهِ باًکی ٍ یا فیص ٍاسیضی سپشدُ ضشکت دس هٌاقصِ ٍ ضشایط ضشکت دس هٌاقصِ ٍ بشگ پیطٌْاد قیوت ٍ گَاّی صالحیت ٍ اػضای ّکیکات‬ ‫هذیشُ ضشکت ٍ ‪ )...‬سا کِ بِ اهضاء ٍ هْش ضشکت هوَْس گشدیذُ دس ساهاًِ ستاد بِ ادسس‪ Setadiran.ir‬باسگزاسی ًوایٌذ ٍ اص تحَیل هذاسک بِ صَست دستی خَدداسی ًوایٌذ‪.‬‬ ‫‪ -6‬ضشکت کٌٌذگاى دس هٌاقصِ تا اخش ٍقت اداسی سٍص ضٌبِ تاسیخ ‪ 1400/12/07‬ساػت ‪ 14:30‬ظْش هْلت داسًذ دس هٌاقصِ هشبَطِ ضشکت ٍ ًسبت بِ اسائِ پیطٌْاد قیوت دس ساهاًِ تذاسکات الکتشًٍیکی دٍلکت‬ ‫(ستاد) اقذام ًوایٌذ‪ .‬ضواسُ تواس‪041-42521691‬‬ ‫ضْشداس صَفیاى‪ّ -‬ادی هقذم صادُ‬ ‫‪*5/87‬م الف‪ *1400/579:‬تاسیخ اًتطاس ًَبت اٍل‪ًَ*1400/11/21 :‬بت دٍم‪* 1400/11/27:‬سٍصًاهِ اسک‬ ‫* اص حسشت ضاُ بشای دستیابی بِ هَضک‬ ‫بالستی تا کلکسیَى بضسگ هَضکی ایشاى‬ ‫دسحبلی کِ اهش کب ی ّب اص فنشٍؽ هنَؿنک ّنبی ‬ ‫ثبلؼتیک ثِ سط ن پْلَی خَدداسی هنی کنشدًنذ ٍ ‬ ‫تالؽ ؿبُ ثشای تَلیذ ا ی هَؿک ّب ثِ کالّجشداسی ‬ ‫ثضسگ صْیًَیؼت ّب اص ا شاى هٌتنْنی ؿنذ‪ ،‬اهنشٍص ‬ ‫ا شاى کلکؼیًَی هتٌَع ٍ هتکثش اص اًَاع هَؿک ّبی ‬ ‫ثبلؼتیک دس ثشدّبی هختلف سا دس اختیبس داسد‪ .‬‬ ‫* ّیات ّای هزاکشُ کٌٌذُ ایشاى ٍ چیکی‬ ‫دیذاس کشدًذ‬ ‫ػلی ثبقشی س یغ تین ٍ هزاکشُ کٌٌذُ اسؿنذ ا نشاى ‬ ‫ًیض کِ ثبهذاد ػِ ؿٌجِ ػبصم ٍ ی ؿذ ثب اًش کنِ هنَسا ‬ ‫ّوبٌّگ کٌٌذُ کویؼیَى هـتش ثنشجنبم د نذاس ‬ ‫کٌذ‪.‬ثب پیـشفت هزاکشات دس ٍ ی ٍ اًنجنبم نفنت ‬ ‫ٍ َّبی فٌی هفصل ٍ طَ ًی ثِ ٍ ظُ دس دٍسّنبی ‬ ‫ّفتن ٍ ّـتن‪ّ ،‬یبت ّبی هزاکشُ کٌٌنذُ دس ٍ نی‪ ،‬‬ ‫اٍا ل ّفتِ زؿتِ ثِ پب تخت ّب ثنش ـنتنٌنذ تنب دس ‬ ‫خصَف هؼبئل ثبقی هبًذُ ثِ جوغ ثٌذی سػینذُ ٍ ‬ ‫تصوینّبی ػیبػی ثگیشًذ‪.‬‬ ‫ ‬ ‫* بْادسی جْشهی‪ :‬پیطشفتّا ٍ خذهات سا‬ ‫با جْاد تبییی‪ ،‬صحیح سٍایت کٌین‬ ‫ػخٌگَ ٍ س یغ ؿَسای اطالع سػبًی دٍلت تبکینذ ‬ ‫کشدک توبم تالؽ خَد سا دس ؿَسای اطالع سػبًی ٍ ‬ ‫حَصُ ػخٌگَ ی دٍلت ثِ کبس خَاّین شفت تب ثنب ‬ ‫جْبد تجییی‪ ،‬پیـشفت ّب ٍ خذهبت سا صویح سٍا نت ‬ ‫کٌین‪ .‬ػلی ثْبدسی جْشهی دس حؼبه کبسثشی خَد ‬ ‫دس تَ یتش ًَؿتک هؼئَلیت هنبى ثنشای هنقنبثلنِ ثنب ‬ ‫د کتبتَسی سػبًِ ای ثیؾ اص پیؾ ػٌگیی ؿذ‪.‬‬ ‫ثْبدسی جْشهی افضٍدک تنونبم تنالؽ خنَد سا دس ‬ ‫ؿَسای اطالع سػبًی ٍ حَصُ ػنخنٌنگنَ نی دٍلنت ‬ ‫ثِ کبس خَاّین شفت تب ثب جْبد تجییی‪ ،‬پیـشفت ّب ٍ ‬ ‫خذهبت سا صویح سٍا ت کٌین‪.‬‬ ‫* پکی‪ :‬تؼییی ضشباالجل هصٌکَػکی بکشای‬ ‫هزاکشات ٍیی‪ ،‬ساصًذُ ًیست‬ ‫اهیشػجذاللْیبىک ‬ ‫هْشداد ٍ غ کشهی ک ‬ ‫سیاسی‬ ‫‪2‬‬ ‫ػخٌگَی ٍصاست خبسجِ چیی سٍص ػنِ ؿنٌنجنِ ٍ ‬ ‫ّوضهبى ثب ارنبص هنشحلنِ جنذ نذ اص دٍس ّـنتنن ‬ ‫هزاکشات سفغ توش ن ّب دس ٍ ی‪ ،‬ضوی اًنتنقنبد اص ‬ ‫سٍ کشد طشفْبی رشثی ثشای توت فـبس قنشاس دادى ‬ ‫ا شاى اص طش ن تنؼنینینی ضنشه ا جنل دس سًٍنذ ‬ ‫هزاکشات‪ ،‬تصش ح کشد تؼییی ضشه ا جنل ّنبی ‬ ‫هصٌَػی ثشای هزاکشات ػبصًذُ ًیؼت‪.‬‬ ‫* قالیباف‪ :‬دس ػشصِ حکوشاًی بِ اًقالب ٍ‬ ‫حکوشاًی ًَ ًیاص داسین‬ ‫س یغ هجلغ ؿَسای اػالهی ثب ثیبى ا ٌکنِ کـنَس ‬ ‫دس ػشصِ حکوشاًی ثِ ک اًقاله ٍ حکوشاًی ًنَ ‬ ‫ًیبص داسد‪ ،‬فتک ًبکبهی ّب ٍ ػذم هَفقنینت ّنب دس ‬ ‫جب ی سخ دادُ کِ اص هجبًی اًنقناله ٍ اهنبم (سُر ‬ ‫فبصلِ شفتِ ا ن‪ .‬‬ ‫* ضوخاًی‪ :‬اًتفاع اقتصادی بذٍى سفغ هکَرکش‬ ‫تحشینّا ضبیِ ی سشاب است‬ ‫دثیش ؿَسای ػبلی اهٌیت هلی ثب اؿبسُ ثِ تجشثِ قجلنی ‬ ‫ا شاى دس هزاکشات تبکیذ کشدک ثذٍى سفغ جنبهنغ ٍ ‬ ‫هَثش توش ن ّب‪ ،‬اًتفبع اقتصبدی پب ذاس اص ثشجبم ثیـتش ‬ ‫ؿجیِ ک ػشاه اػت‪ .‬ؿوخبًی افضٍدک تجشثِ قجنلنی ‬ ‫ثبثت کشد کِ ثذٍى سفغ جبهغ ٍ هَثش تنونش نن ّنب‪ ،‬‬ ‫اًتفبع اقتصبدی پب ذاس اص ثشجبم ثیـتنش ؿنجنینِ نک ‬ ‫ػشاه اػت‪.‬هزاکشُ کٌٌذ بى دس سٍصّبی زؿنتنِ ‬ ‫ػش شم تکنونینل پنینؾ ًنَ نغ هنتنی تنَافنن ٍ ‬ ‫تصوین یشی دس هَسد ثشخی هَضَػبت اخنتنالفنی ‬ ‫ثَدُ اًذ‪ .‬قش ت ثِ اتفب ّیبت ّب ارػنبى داسًنذ کنِ ‬ ‫فت ٍ َّب ثِ سرن پیچیذ ی ثشخی هؼبئل سٍ ثنِ ‬ ‫جلَ ٍ دس هؼیش پیـشفت اػت‪.‬‬ ‫* ٍصیش کطَس ‪:‬هزاکشُ با طشف ػشاقی بکشای‬ ‫الیشٍبی اسًٍذسٍد اصسشگشفتِ ضذُ است‬ ‫ٍص ش کـَس فتک هزاکشُ ثب طش ػنشاقنی ثنشای ‬ ‫شٍثی سٍدخبًِ اسًٍذسٍد اص ػش شفتِ ؿذُ اػنت ‬ ‫کِ پغ اص تَافن‪ ،‬ػولیبت شٍثی ٍاسد فبص اجشا نی ‬ ‫خَاّذ ؿذ‪ .‬احوذ ٍحیذی سٍص ػِ ؿٌجِ دس حبؿنینِ ‬ ‫ثبصد ذ اص اثبداى ٍ خشهـْش دس جوغ خجشًگبساى دس ‬ ‫اثبداى ثیبى کشدک هزاکشات ثب طش ػنشاقنی ثنشای ‬ ‫شٍثی اسًٍذسٍد تب ثِ ًتیجِ سػیذى هنزاکنشات اص ‬ ‫ػَی دٍلت پیگیشی خَاّذ ثَد‪ٍ.‬ی افضٍدک شٍثی ‬ ‫اسًٍذسٍد اص خَاػتِ ّبی قذ وی دٍلت ّبی قنجنلنی ‬ ‫جوَْسی اػالهی ا شاى اػت ٍ دٍلت ػیضدّن ًنینض ‬ ‫ثِ طَس جذی پیگیش ثِ ًتیجِ سػیذى اى اػت‪.‬‬ ‫اسًٍننذسٍد دس جننٌننَه رننشه خننَصػننتننبى‪ ،‬دس ‬ ‫هننشص ا ننشاى ٍ ػننشا اػننت‪ ،‬کننِ اص پننیننَػننتننی ‬ ‫سٍدّبی دجلِ‪ ،‬فشات ػشا ٍ کبسٍى ا شاى ثِ ٍجَد ‬ ‫اهذُ اػت ‪ .‬خشهـْش‪ ،‬اثبداى‪ ،‬خؼشٍاثبد‪ ،‬ثصنشُ ٍ ‬ ‫فبٍ ػشا اص جولِ ثٌذسّبی هْن ا ی اثشاُ ّؼتٌذ کِ ‬ ‫ًقؾ چـوگیشی دس سًٍن ثبصس بًی هٌطقِ داسًذ‪.‬‬ ‫* اتخار تصوینّای سیاسی کلیذ دستیابی بِ‬ ‫تَافق ّستِای‬ ‫ّیئت ّبی هزاکشُ کٌٌذُ پغ اص ٍقنفنِ چنٌنذ سٍصُ ‬ ‫هجذداً ثشای اداهِ فت ٍ َّبی دٍس ّـتن ثِ ٍ نی ‬ ‫ثبص ـتٌذ‪ّ ،‬فتِ زؿنتنِ ثنب تنَجنِ ثنِ اّنونینت ‬ ‫هَضَػبت ثبقیوبًذُ ٍ لنضٍم اتنخنبر تصنونینونبت ‬ ‫ػیبػی‪ ،‬ثشاػبع تفبّن صَست شفتِ ّیات ّب ثشای ‬ ‫هـَست ٍ سا ضًی ثِ پب تخت ّب هشاجؼت کشدًذ‪ .‬دس ‬ ‫اخش ی ًـؼت ّبی هزاکشاتی ًگبسؽ هتی تنَافنن ‬ ‫احیبی ثشجبم دس دػتَس کبس ثَد ٍ دس هنَضنَػنبت ‬ ‫هْوی هبًٌذ تضویی ػذم خشٍج ک ػضَ اص ثشجبم ‬ ‫ٍ ساػتی اصهب ی ٍ اطویٌبى ا شاى اص اجنشای دقنینن‪ ،‬‬ ‫هَثش ٍ هؼتوش لغَ توش ن ّب ثِ ٍ ظُ اص ػَی اهش کب ‬ ‫ٍ اسٍپب پیـشفت ّبی قبثل قجَلی ثِ دػت اهنذ‪ .‬دس ‬ ‫طَ دُ ّب ػبػت هزاکشُ دس ػطَس هنخنتنلنف‪ ،‬اص ‬ ‫هیضاى پشاًتضّب ٍ هَاسد اختالفی کبػتِ ؿذ‪ .‬‬ صفحه 2 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫خوزستان‬ ‫پٌجشٌثِ ‪ 32‬تْوی ‪21 * 2511‬فَریِ ‪ 8 * 3133‬رجه ‪ * 2554‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَس ایک ٌجی ایل ) * شوارُ ( سایی ) ‪6547 :‬‬ ‫‪3‬‬ ‫قبئن هقبم هذیزعبهل فَالد خَسستبى در اهَر ستبدی ٍ هسئَلیت ّبی اختوبعی‪:‬‬ ‫باشگاُ فَالد‪ ،‬بِ بخشی از َّیت استاى خَزستاى تبذیل شذُ است‬ ‫قائن هقام هذیزعاهل فَالد خَسستاى در اهَر ستادی ٍ هسئوئَتئ ئ‬ ‫ّای اجتواعی‪ ،‬تاشگاُ فَالد را تخشی اس َّی استاى خئَسسئتئاى‬ ‫داًس ‪.‬‬ ‫ثِ گشارش خجزًگبر رٍاثف عوَهی‪ ،‬عػز اهزٍس ‪ ۹۱‬ثهْهوهی ههبُ‬ ‫‪ ۹۰۱۱‬حویذرؾب گزضبسجی هذیزعبهل ثبضگبُ فزٌّهگهی ٍرسضهی‬ ‫فَالد خَسستبى ٍ ّیبت ّوزاُ‪ ،‬ثب دکتز علیزؾب هخجز دسفَلی قبئهن‬ ‫هقبم هذیزعبهل در اهَر ستبدی ٍ هسئَلیت ّبی اختوبعهی دیهذار‬ ‫کزدًذ‪.‬‬ ‫در اثتذای ایی دیذار دکتز هخجز دسفَلی ثهب بهجهزیهر زهیهزٍسی‬ ‫درخطبى بین فَالد خَسستبى ٍ فتح سَزز خهبم فهَبهجهبو کطهَر‬ ‫گفت‪ :‬یقیٌب لکف خذا‪ ،‬حوبیت هزدم‪ ،‬بدزثِ ارسضوهٌهذ ٍ به ش‬ ‫هَثز خٌبثعبلی در کٌبر داًص ٍ بدزثِ ثیی الوللی هزثی ٍ سحهوهبت‬ ‫ثبسیکٌبى حزفِ ای ایی بین در ایی زیزٍسی ثهشر ًهقهص داضهتهِ‬ ‫است‪.‬‬ ‫قبئن هقبم هذیزعبهل در اهَر ستبدی ٍ هسئَلیت ّبی اختوبعی ثهب‬ ‫اضبرُ ثِ حوبیت بین هذیزیتی ٍ ضخع هذیزعبههل ٍ کهبرکهٌهبى‬ ‫ب ضگز ضزکت‪ ،‬اس ثبضگبُ فَالد خَسستبى گفت‪ٍ :‬اقهعهیهت ایهی‬ ‫است کِ ایی بین ثب ًبم فَالد خَسستبى گهزُ خهَردُ اسهتم اههب‬ ‫هتعلق ثِ خَسستبًی ّب ٍ بجذیل ثِ ثخطی اس َّیت استبى خَسستبى‬ ‫ضذُ است‪.‬‬ ‫دکتز هخجز دسفَلی افشٍد‪ً :‬قص ایهی ثهبضهگهبُ در حهَسُ ّهبی‬ ‫فزٌّگی‪ٍ ،‬رسضی ٍ اختوبعی در استبى خَسستبى ثز کسی زَضیهذُ‬ ‫ًیست ٍلی ًقص رٍاًطٌبختی ایی ثبضگبُ ضبیذ هَرد غفلت ثهبضهذ‪.‬‬ ‫ثِ عٌَاى هثبو ًطبـ‪ ،‬اهیذ ٍ ضبدهبًی عوَهی ًهبضهی اس زهیهزٍسی‬ ‫ثبضگبُ فَالد خَسستبى در خبم حذفی یب سَززخبم را چگًَِ ٍ ثهب‬ ‫چِ اثشار ٍ عبهل دیگزی هذیزاى استبى هی بَاًستٌذ ثب ایی ضکل ٍ‬ ‫عوق ٍ گستزُ در خَسستبى ایدبد کٌٌذ؟‬ ‫قبئن هقبم هذیزعبهل در اهَر ستبدی ٍ هسئَلیت ّبی اختوبعی در‬ ‫زبیبى ایی دیذار غویوبًِ ؾوی ارسٍی هَفقیت رٍسافهشٍى ثهزای‬ ‫بین فَالد خَسستبى گفت‪ :‬ثِ خبقز هزدم ٍ استبى‪ ،‬عشم ههذیهزیهت‬ ‫ارضذ سبسهبى ثزای حوبیت اس ایی ثبضگبُ افتخبرافزیی کبه خهشم‬ ‫ٍ هحکن است‪.‬‬ ‫در ایی دیذار حویذرؾب گزضبسجی حوبیت ّبی هذیزیت اس ایهی‬ ‫بین ٍ حؿَر هستوز هذیزعبهل ٍ هذیزاى ارضذ ضزکت در کهٌهبر‬ ‫ایی بین ٍ هزثی ٍ ثبسیکٌبى ٍ حوبیت ّبی هبدی ٍ هعٌَی ضزکهت‬ ‫را سزهبیِ ای ارسضوٌذ ثزای ثبضگبُ فهزّهٌهگهی ٍرسضهی فهَالد‬ ‫خَسستبى داًست ٍ گفت‪ :‬یهقهیهٌهب اگهز حهوهبیهت ّهَاداراى ٍ‬ ‫هزدم اس ایی بین ریطِ دار را ًذاضتین ایی افتخبرات کسهت ًهوهی‬ ‫ضذ‪.‬‬ ‫ٍی ثب اضبرُ ثِ اقذاهبت هَثزی کِ ثزای خذه ثبسیکٌبى ززاًگیهشُ‬ ‫ٍ حزفِ ای ثِ هحؽ ثبس ضذى زٌدزُ ًقل ٍ اًتقبالت‪ ،‬اًهدهبم ضهذم‬ ‫ایی حزکت را هَخت ایدبد رٍحیِ هؿبعف ٍ بشریق اهیذ در بیهن‬ ‫داًست‪.‬‬ ‫گزضبسجی در زبیبى ؾوی بطکز اس حوبیت ّبی غَرت گهزفهتهِ‬ ‫خَاستبر استوزار ایی زطتیجبًی ّب ضذ ٍ ایی خبم قهْهزههبًهی را ثهِ‬ ‫کبرکٌبى قذرضٌبس ٍ ززب ش ضزکت بقذین کزد‪.‬‬ ‫هقذسی عؿَ ّیبت هذیزُ ثبضگبُ ًیش در سخٌبى کَببّی اهکبًبت‬ ‫سخت افشاری ٍ هلشٍهبت السم ثزای استوزار ایی هَفقیهت ّهب را‬ ‫سَهیی جشٌَارُ ٍ ًوایشگاُ هلی‬ ‫فَالد ایراى اغاز بِ کار کرد‬ ‫ؾزٍری داًست‪.‬‬ ‫در ثخص دیگزی اس ایی دیذار غهوهیهوهبًهِ ّهَههی خهَرضهیهذ‬ ‫هذیزعبهل ضزکت بَسعِ اقتػبدی فزاگیز ٍفب گشارضی اس فعبلیهت‬ ‫ّبی اًدبم ضذُ ثزای ثْجَد ٍؾعیت چوی ٍرسضگبُ ارائِ کزد‪.‬‬ ‫پیام تبریک‬ ‫رییس ّیات هذیرُ فَالد خَزستاى‬ ‫ثسوِ بعبلی‬ ‫پ زٍسی غزٍر افزیی ت ن فَتثال فَالد خَسستاى ٍ کسه قْزهاًی در سَپزجام کشَر در دِّ هثارک فجز اًقالب اسالهی‪ ،‬شادی ٍصئ‬ ‫ًاپذیزی در ه اى هزدم عشیش خَسستاى ایجاد کزد‪.‬‬ ‫فَالدهزداى ثب ٍحذت ٍ ّوذلی ثبثت کزدًذ کِ رهش هَفقیت دست در دست یکذیگز دادى است‪ .‬اری کست ایی قْزهبًی‪ً ،‬طهبى اس‬ ‫عشم راسخ ٍ ّوت ثلٌذ ثبسیکٌبى‪ ،‬کبدر فٌی ٍ هسئَالى ثبضگبُ ٍ ضزکت فَالد خَسستبى دارد‪ .‬افتخبرافزیٌی ٍ فتح قلِ ّبی هَفقیت اس‬ ‫سَی ضوب عشیشاى ّوَارُ هبیِ عشت ٍ سزثلٌذی هزدم خَسستبى است‪ .‬ایٌدبًت ایی قْزهبًی را خذهت هزدم ضزیف ٍ ضهْهیهذ زهزٍر‬ ‫استبى خَسستبى ٍ ّوچٌیی فَالدهزداى بجزیر ٍ بٌْیت عزؼ ًوَدُ ٍ اهیذٍارم ثب بَکل ثِ خذاًٍذ هتعبو ایی دستبٍرد هقذهِای ثهزای‬ ‫زیزٍسیّبی ثشر بز ٍ حؿَر هقتذراًِ در سبیز عزغِ ّب ثبضذ‪.‬‬ ‫رؾب قبّزی‪ -‬رییس ّیبت هذیزُ ضزکت فَالد خَسستبى‬ ‫سَهیی خطٌَارُ ٍ ًوبیطگبُ هلی فَالد ایزاى ثب رٍیکزد ثَهیسبسی ٍ بَسعِ فٌبٍری اغبس ثِ کبر کزد‪.‬‬ ‫ثِ گشارش خجزًگبر رٍاثف عوَهی فَالد خَسستبى‪ ،‬سَهیی خطٌَارُ ٍ ًوبیطگبُ هلی فَالد ایهزاى ثهب حؿهَر بهَلهیهذکهٌهٌهذگهبى ٍ‬ ‫ببهییکٌٌذگبى سًدیزُ اّی ٍ فَالد کطَر ثب رٍیکزد ثَهیسبسی ٍ بَسعِ فٌبٍری ٍ ثِ هٌظَر ثْزُثزداری حذاکثزی اس بَاًوٌذی ّهبی‬ ‫داخلی سًدیزُ اّی ٍ فَالد کطَر اس سٌگ اّی بب هحػَو ًْبیی اغبس ثِکبر کزد‪.‬‬ ‫در اییی افتتبحیِ علی اقبهحوذی‪ ،‬هذیز گزٍُ دفتز اقتػبدی هقبم هعظن رّجزی بحزین را فزغت هٌبسجی ثهزای زهزداخهتهی ثهِ بهَاى‬ ‫بَلیذکٌٌذگبى داخلی داًست ٍ افشٍد‪ :‬راُّبی اربجبـ اقتػبدی کطَر ثب بحزین ثستِ ضذ ٍ بحزینکٌٌذگبى ثب خزٍج اس ثهزخهبم بػهَر‬ ‫هیکزدًذ کبر ایزاى اس ًظز اقتػبدی ثِ زبیبى خَاّذ رسیذ‪.‬‬ ‫اهزٍس ثز ّوِ هطک ت ٍ بحزینّب غلجِ کزدین بب کطَر ثِ اسبیص ثزسذ‪.‬‬ ‫ٍی در اداهِ گفت‪ :‬فَالد یر غٌعت غٌعتسبس است‪ .‬ضزکتّبی ثشر فَالدی ٍ هعذًی ثب بعزیف دُّب ززٍصُ ثِ ارسش چٌهذ دُ‬ ‫ّشار هیلیبرد بَهبى ًطبى دادًذ‪ ،‬در هسیز ثیاثز کزدى بحزینّب گبم ثزداضتِاًذ‪.‬‬ ‫فٌبٍری ٍ علن ثبیذ در سًدیزُّبی اقتػبدی خبری ضَد ٍ در سکح خْبًی هکزح ضَد‪ .‬اقبهحوذی ثب ثیبم ایٌکِ در ثبسارّهبی خهْهبًهی‬ ‫ضزکتّبی فَالدی ًجبیذ ثب ّن رقبثت کٌٌذ‪ ،‬افشٍد‪ّ :‬وجستگی ٍ در کٌبر ّن ثَدى ضزکتّبی فَالدی در ثبسارّبی ثیهی الهوهلهلهی ثهِ‬ ‫ّنافشایی ٍ ارساٍری ختن هیضَد‪.‬‬ ‫ثْزام سجحبًی رئیس اًدوی بَلیذکٌٌذگبى فَالد ایزاى اس زیطجزد اّذاف غٌعهت فهَالد ثهب ٍخهَد بهحهزیهن ّهب گهفهت ٍ ارهْهبر‬ ‫داضت‪ :‬بَلیذ فَالد کطَر ‪ ۰۱‬هیلیَى بُی ٍ رزفیت ًػت ضذُ ‪ ۰۱‬هیلیَى بُی است ٍ ایزاى در ردُ دّن بَلیذکٌٌذگبى فَالد دًهیهب قهزار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫اگز هحذٍدیتّبی اًزصی ثزداضتِ ضًَذ ٍ سیزسبختّب ٍ هَاد اٍلیِ اخبسُ دّذ‪ ،‬هیبَاًین ثِ بَلیذ ‪ ۰۱‬هیلیَى بی دست یبثین‪.‬‬ ‫ٍی افشٍد‪ :‬هحذٍدیتّبی اًزصی‪ ،‬ثِ غٌعت فَالد کطَر اسیت ٍارد کزدُ ٍ ثب ٍخَد ایٌکِ غٌعت فَالد کوتز اس ‪ ۵‬درغذ هػهزف‬ ‫گبس کطَر را ثِ خَد اختػبظ دادُ است اهب گبس ایی غٌعت‪ ،‬فَری قکع هیضَد‪.‬‬ ‫در اداهِ ٍخیِالِ خعفزی رئیس ّیبت عبهل ایویذرٍ‪ ،‬خَاستبر ززداختی خذی غٌبیع کطَر ثِ هقَلِی ثَهیسبسی ضهذ ٍ افهشٍد‪ :‬در‬ ‫ثَهیسبسی ثبیذ ثِ دًجبو کبّص ثْبی بوبم ضذُ ثبضین‪.‬‬ ‫ایزاى بَاًستِ ثب بَلیذ هتَاسى فَالد در کطَر ربجِ دّن خْبى را اس اى خَد کٌذ ٍ سْن ‪ ۲۶‬درغذی بَلیذ فَالد خهبٍرههیهبًهِ را در‬ ‫اختیبر داضتِ ثبضذ‪ .‬ارسش غبدرات فَالد ثِ ثیص اس زٌح هیلیبرد دالر رسیذُ است‪.‬‬ ‫ٍی در اداهِ گفت‪ :‬دستیبثی ثِ فٌبٍری ّبی خذیذ اس قزیق ضزکتّبی داًصثٌیبى‪ ،‬هیبَاًذ ثِ کبّص ٍاثستگیّب ثِ خبرج اس کطهَر‬ ‫هٌدز ضَد‪ .‬سبسهبى ایویذرٍ ًیش ثَهیسبسی را ثِ قَر خذی در ثزًبهِّبی خَد قزار دادُ ٍ بب ثِ اهزٍس ثیص اس یر هیلیبرد دالر قکعهبت‬ ‫ٍ بدْیشات سًدیزُ فَالد ثَهیسبسی ضذُ است‪.‬‬ ‫خعفزی ّذف اغلی ثزگشاری خطٌَارُ ٍ ًوبیطگبُ هلی فَالد را دستزسی ثِ ببهییکٌٌذگبى غٌعت ٍ ضٌبسبیی ببهییکٌٌذگبى خهذیهذ‬ ‫داًست ٍ ارْبر داضت‪ :‬ثَهی سبسی قکعبت در غٌعت فَالد گبم ثشرگی است‪ .‬در ثزخی هَارد‪ ،‬هبًٌذ الکتهزٍد گهزافهیهتهی ثهِ دًهجهبو‬ ‫ثَهیسبسی ّستین‪.‬‬ ‫در ب ش ّستین ٍاثستگی غٌعت فَالد کطَر ثِ ٍاردات را قکع کٌین‪.‬‬ ‫گشارش خجزًگبر هب حبکی است‪ ،‬کبّص ًیبس ارسی در ببهیی قکعبت ٍ بدْیشات‪ ،‬داًص فٌی ٍ هٌْذسی ٍ هَاد هػزفی هَرد ًهیهبس اس‬ ‫قزیق ارائِ فزغت ّبی ثَهی سبسی ٍ سبخت اس دیگز اّذاف ایی ًوبیطگبُ است‪ ،‬کِ هعبًٍت علوی ٍ فٌبٍری ریهبسهت خهوهْهَری‪،‬‬ ‫ٍسارت غٌعت‪ ،‬هعذى ٍ بدبرت‪ ،‬سبسهبى ایویذرٍ ٍ ضزکت ّبی ثشر فَالدی ٍ هعذًی در اى هطبرکت دارًذ‪.‬‬ ‫زیبم هذیزعبهل ضزکت فَالد خَسستبى‪:‬‬ ‫در پی کسب قْرهاًی تین فَالد خَزستاى‬ ‫در سَپرجام فَتبال کشَر‬ ‫تٌام خذاًٍذ تخشٌذُ ٍ هْزتاى‬ ‫تاشگاُ فزٌّگی ٍرسشی فَالد خَسستاى ّوَارُ هظْز هزداًئگئی‪،‬‬ ‫صالت ٍ اس ّوِ هْنتز پْلَاًی تَدُ ٍ ّس ‪.‬فَالدهزداى قْزهاًی‬ ‫در ه ذاى ٍرسش را تا پْلَاًی در عزصِی سًذگی تکو ل کزدًذ‪.‬‬ ‫اری غبحجبى ٍاقعی ایی قْزهبًی ضْذا‪ ،‬خبًجبساى ٍ ایثهبرگهزاًهی‬ ‫ّستٌذ کِ در راُ اعت ی ایزاى اس هی دست اس خبى ضستٌذ ٍ در‬ ‫راُ حفظ ایی هزس ٍ ثَم خبًبًِ در هقهبثهل دضهوهٌهبى ایسهتهبدًهذ‪.‬‬ ‫غبحجبى ایی زیزٍسی ضیزیی هزدم غیَر ٍ ضهْهیهذزهزٍر اسهتهبى‬ ‫خَسستبى ٍ ّوِ کبرکٌبى ٍ هذیزاى ههدهوهَعهِ بهَلهیهذکهٌهٌهذُ‬ ‫فَالدخَسستبى ّستٌذ کِ در عزغِ غٌعت ثب ب ش ٍ کهَضهص‬ ‫خَیص ززچن اقتػبد هلی را ثزافزاضتِ هی ًوبیٌذ‪ .‬اههیهذٍارم کهِ‬ ‫قْزهبًی بین فَالد خَسستبى ع ٍُ ثز ضبدی افزیٌی ثهزای ههزدم‬ ‫ًدیت ٍ خًَگزم ایی استبى‪ ،‬ضزٍعی ثزای فتح قلِ ّبی هَفقهیهت‬ ‫در عزغِی ثییالوللی ثبضذ‪ .‬ایٌدبًت قْزهبًی بین فَبجهبو فهَالد‬ ‫خَسستبى در سَززخبم فَبجبو کطَر را غویوبًِ بجزیهر عهزؼ‬ ‫ًوَدُ ٍ اس هذیزعبهل ثبضگبُ‪ ،‬سزهزثی‪ ،‬ثبسیکٌهبى‪ ،‬کهبدر فهٌهی‪،‬‬ ‫َّاداراى خًَگزم ٍ بوبهی اعؿبی ثبضگبُ فهزّهٌهگهی ٍرسضهی‬ ‫فَالد خَسستبى ثزای رقن سدى ایی هَفقیت ثشر کوبو بطهکهز‬ ‫را دارم‪.‬‬ ‫اهیی اثزاّیوی‪-‬هذیزعبهل ضزکت فَالد خَسستبى‬ صفحه 3 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫اخبار کًتاٌ اجتماعی‬ ‫کاَص دما یبارش بارف در اکثر استانَا‪/‬‬ ‫پایان َفتٍ بٍ مسافرت وریید‬ ‫سییغ مشکض کى شل تشم ی سمًَس واجا تفت‪ ۴‬تدش‬ ‫میه مػاع ؿشمیق مىاػثی دس پایان میه َف ٍ تدشمی‬ ‫مؼا دشه دس جداد َدای کـدًس خصدً دا دس‬ ‫مػ ان َای ؿمالی ی غشتی کـًس یجًد ودذمسدالتدٍ‬ ‫تف ٍ سییغ مشکض کى شل تشم ی پدلدیدغ سمَدًس‬ ‫واجا‪ ،‬تش میه مػاع ؿشمیق مىاػثی دس پدایدان میده‬ ‫َف ٍ تشمی مؼا شه دس جادَای کـًس خصدً دا‬ ‫دس مػ انَای ؿمالی ی غشتی کـًس یجًد وذمسدال‬ ‫ػشَىگ ؿیشموی تفت‪ ۴‬دس جادٌَدای کـدًس تدٍ‬ ‫علت تشیده ی تاسؽ تاسمن ی تدش ی یصؽ تداد‬ ‫ؿذیذ ؿشمیق م فایتی میراد مدی ؿدًدال دس میده‬ ‫ؿشمیق تً یٍ تٍ پشَیض مص ػفشَای غدیدشضدشیسی‬ ‫میؿًد ی دس ًسه ضشیسه ح مدا سمودىدذتدان‬ ‫عضیض میتایؼت تا پیؾ تیىی ی امدادتدی دص دس‬ ‫جادٌ رشمس تیشوذال مطمیىان مص ػالم تًدن ػدیدؼد دم‬ ‫تخاسی ی تش پاکه َا‪ ،‬چشمغَدا‪ ،‬مدٍ ؿد ده ی‬ ‫َمشمٌ دمؿ ه صوریش چش تؼیاس تاکیذ میؿًدال‬ ‫تًسعٍ اضتغال‪ ،‬مُمتریه راٌ اصالح ی تربیت‬ ‫زوداویان‬ ‫سئیغ ػاصمان صوذمنَا تفت‪َ ۴‬ذ ما م دش ی‬ ‫تشتیت صوذمویان ی مُم شیه تؼ ش ان ودیدض مؿد دغدال‬ ‫مػت چشم کٍ مع قذ تی اسی دس صوذمنَا سم تدایدذ‬ ‫تٍ حذمرل مم ه سػاوذال‬ ‫یی َمچىیه تصشیح کشد‪ ۴‬دص مػت تا ت استیشی‬ ‫تما ظش یت َا‪ ،‬تًػعٍ مؿ غال دس صوذمنَای مػ ان‬ ‫تُشمن م ًل ؿًدال‬ ‫ضمه میى ٍ دس تشوامٍَا ی ػیاػتَای پدیدؾ سی‬ ‫تاسَا تاکیذ کشدٌم کٍ مُم شیه َذ ما م دش‬ ‫ی تشتیت صوذمویان ی مُم شیه تؼ ش ان ویض مؿد دغدال‬ ‫مػت چشم کٍ مع قذ تی اسی دس صوذمنَا سم تدایدذ‬ ‫تٍ حذمرل مم ه سػاوذ تا میه مامًسیت سم ت دقد‬ ‫تخـیمال‬ ‫سئیغ ػاصمان صوذمن َا تاکیذ دمؿت‪ ۴‬ممیذیمس تدا‬ ‫ترشتٍ مذیشی ی ارای حیاه ملغیه ی تعامل َشچدٍ‬ ‫تیـ ش تا ػایش دػ گاٌَای مػ اوی ت ًمن وؼدثدت تدٍ‬ ‫جزب مع ثاسمه مػ ان مرذم کشد ی تٍ مؼائل دىدی‬ ‫مصجملٍ صیشػاخت َای موفًسماتدید ی تدًػدعدٍ‬ ‫ػاماوٍ َای مل شیوی سػدیدذتدی جدذی تدشی‬ ‫ؿًدال‬ ‫تطدید کىترلَای الزم درمًرد صادرات‬ ‫ریغه پالم از مالسی‬ ‫سییغ ػاصمان غزم ی دمسی تفدت‪ ۴‬تدا تدًجدٍ تدٍ‬ ‫دغذغٍ کـًس میشمن دس حًصٌ سیغه پالم ود داسه‬ ‫َای پیؾ مص ادسمه دس مدًسد میده مد دصدًل‬ ‫تـذیذ ؿًدال تُشم دمسمیدی دس دیدذمس تدا یصیدش‬ ‫کـایسصی کـًس مالضی م ضید‪ ۴‬تٍ تاصتی مشمیدمه‬ ‫خًتی تدا کـدًس مودذیودضی دس حدًصٌ تدثدادل‬ ‫م صًده کـایسصی دمؿ یم کٍ وًیذتخؾ میده‬ ‫مػت کٍ ت ًمویم َمیه مؼیش سم تا کـًس مالضی طی‬ ‫کىیمال‬ ‫یی تا مؿاسٌ تٍ میى ٍ رًمویه و اسه تش حًصٌ غدزم‬ ‫دس میشمن تش مػاع مػ اوذمسدَای ائً‪ ،‬کذکدغ ی‬ ‫ضًمتق دری دمخلی مىطث تش ػثذ غدزمیدی مدشد‬ ‫کـًس مػت‪ ،‬مظُاس دمؿت‪ ۴‬اوچٍ دس مشمیدمه ما تا‬ ‫کـًس مالضی دس حًصٌ غزم تؼیاس مُم مػت ت د‬ ‫میمىی مًمد غزمیی‪ ،‬ادیىذٌ َا‪ ،‬تاریماوذٌ ػمً دس‬ ‫م صًده کـایسصی ی ظش یت َای خالی ىایع‬ ‫غزمیی دی طش تشمی مػ فادٌ تٍ و دً مدقد د دی‬ ‫مػتال‬ ‫سییغ ػاصمان غزم ی دمسی ی دی مص مدًضدًعداه‬ ‫خیلی مُم دس حًصٌ غزم سم تراسه حشل دموؼدت‬ ‫ی تصشیح کشد‪ ۴‬عشیٌ تش کـًسَای مػشمی تمایل‬ ‫صیادی دس کـًسَای غیش مػدشمدی تدٍ غدزمَدای‬ ‫حشل یجًد دمسوذ کٍ میه غزمَا دس کـدًسَدای‬ ‫مػشمی تُیٍ می ؿًد‪ ،‬تىاتشمیه ما خیلدی ممدیدذیمس‬ ‫َؼ یم کٍ تٍ یػیلٍ تفاَم وامٍ َایی کدٍ تدیده مدا‬ ‫مىعقذ میؿًد‪ ،‬ت ًمویم تا میراد کاستشیٌَایدی دس‬ ‫دی کـًس مػ اوذمسدَای میه حًصٌ سم تثادل کدشدٌ‬ ‫ی تا تؼ شؽ ظش یت َای ان تعدذ مص تدًم د تدٍ‬ ‫عىًمن تاصمس مـ شک مسمئٍ دَیمال‬ ‫دمسمیی تا تاکیذ تش چالؾَای ‪ ۰۱‬ػدال مخدیدش دس‬ ‫سیغه پالم‪ ،‬خاطشوـان کشد‪ ۴‬م ت ی خیضَای‬ ‫ت‬ ‫تؼیاسی مشتًط تٍ میه حًصٌ تیه دی کـًس یجدًد‬ ‫دمؿ ٍ مػت‪ ،‬دس مًسد میه تراسه مص دیلت مالضی‬ ‫میخًمَیم کٍ تٍ میه مًضًع تًجٍ ییدظٌ دمؿد دٍ‬ ‫تاؿذ‪ ،‬چشمکٍ ی ی مص دغذغدٍ َدای مدا کدىد دشل‬ ‫ادسمه میه شایسدٌ مػتال‬ ‫تٍ تف ٍ یی‪ ،‬ما ترشتٍ تؼیاس مً قی تا کـًس َدىدذ‬ ‫دسمًسد مورا کى شل َای دص رثدل مص دادسمه‬ ‫سیی میه م صًل دمؿ یدم کدٍ مداودع دادسمه‬ ‫م صًده کـایسصی تا کیفیت پاییه ی تداسید‬ ‫موق ای وضدی تٍ میشمن میؿًدال‬ ‫پٌجشٌبِ ‪ 32‬بْوی ‪ 21 * 2511‬فَریِ ‪ 9 * 3133‬رجب‪ * 2554‬سبل سی ٍ دٍم ( اٍتَز ایکیٌجی ایل ) * شوبرُ ( سبیی ) ‪6547 :‬‬ ‫جایگاٌ ایران در فُرست کطًرَای‬ ‫پرجمعیت جُان‬ ‫اهکبى هبًدگبری اًتیببدیّبی ًبشی از ابتب بِ کرًٍب تب ‪ 31‬هبُ‬ ‫ًتبیج یک هطبلعِ جدید ًشبى هیدّدد‬ ‫کِ اًتی ببدی ّبی ًبشی از ابدتدب بدِ‬ ‫بیوبری کرًٍب هی تَاًدد تدب ‪ 31‬هدبُ‬ ‫هبًدگبر ببشد‪.‬‬ ‫متشچٍ میه یا ٍ مطمیىانتخدؾ مػدت‬ ‫مما کاسؿىاػان َـذمس میدَىذ کٍ میه‬ ‫یا ٍ جذیذ لضیماً تٍ میه معىا ویؼت کٍ‬ ‫میه م شمد دس تشمتش مت دشی مدردذد تدٍ‬ ‫عفًوت کًییذ‪ ۰۳‬م ا ت میؿدًودذ‬ ‫ی تش لضی تضسی یمکؼهَای کشیوا تدٍ‬ ‫عىًمن تخدـدی مدُدم مص مػد دشمتدظی‬ ‫پیـگیشی مص کشیوا تاکیذ کشدوذالدک ش‬ ‫متً یاوگ میمًوًلًطیؼت دس دموـدگداٌ‬ ‫کالیفشویا دس لغ اورلغ امشی ا کدٍ‬ ‫یا ٍ َدا سم تدشسػدی کدشدٌ مػدت‪،‬‬ ‫تفت‪ ۴‬میه مطالعٍ تٍ ما میتًیدذ کدٍ‬ ‫او ی تادی َای واؿی مص مت ش تٍ کشیودا‬ ‫دس تذن میه م شمد تاری می ماوذ‪ ،‬مما دس‬ ‫مًسد مطشعاتی دس مًسد میمىی کٍ میه‬ ‫او ی تادی َا میراد می کىدىدذ‪ ،‬مسمیدٍ‬ ‫ومی دَذ چشم کدٍ ودمدی دمودیدم چدٍ‬ ‫ػط ی مص او ی تادی َای طثیعی تدشمی‬ ‫پیـگیشی مص مت ش تٍ عفدًودت مدردذد‬ ‫دص مػتالیی م ضید‪ ۴‬م شمد صماوی کدٍ‬ ‫او ی تادی َای طثدیدعدی کدًییدذ‪۰۳‬‬ ‫دمؿ ٍ تاؿىذ‪ ،‬می تًموىذ دیتاسٌ تٍ میده‬ ‫ییشیع الًدٌ ؿًوذ ی الًدٌ ویدض مدی‬ ‫ؿًوذالم ققان تدشمی میده مدطدالدعدٍ‪،‬‬ ‫ػطً او ی تادیَا سم دس خدًن ‪۲۰۲‬‬ ‫تضستؼال امشی ایی کٍ یمکؼیىٍ وـذٌ‬ ‫تًدوذ‪ ،‬موذمصٌتیشی کشدوذال اوُا دس ‪۳۳‬‬ ‫دس ذ مص میه م شمد کٍ و یرٍ اصمایدؾ‬ ‫کشیوا مثثت دمؿ دىدذ‪ ۳۳ ،‬دس دذ مص‬ ‫اوُایی کٍ مع قذ تًدوذ تٍ میه تیمداسی‬ ‫مث ش ؿذوذ مما َشتض اصمایؾ مودردا‬ ‫وذمدٌ تًدوذ ی ‪ ۰۰‬دس ذ مص م شمدی کٍ‬ ‫تصًس مدی کدشدودذ َدشتدض کدشیودا‬ ‫وذمؿ ىذ‪ ،‬او ی تادی َدایدی سم پدیدذم‬ ‫کشدوذال دک ش دسی ػگً جشم پیًودذ‬ ‫دس دموـگاٌ جان َاپ یىض دس تال دیدمدًس‬ ‫امشی ا ی ودًیؼدىدذٌ میده مدطدالدعدٍ‬ ‫تفت‪ ۴‬تقشیثاً َمٍ م شمد مث ش تٍ عفًوت‬ ‫مؼ ىذ کًییذ ‪ ،۰۳‬او ی تدادی َدایدی‬ ‫دمؿ ىذ ی تٍ و ش می سػذ کٍ میه او دی‬ ‫تادی َا تشمی مذه طًدوی تاری مدی‬ ‫ماوىذال یی دس عیه حال َـذمس دمد کٍ‬ ‫َیچ ػط ی مص او ی تادی ت دمدیدىدی‬ ‫تشمی مت ش وـذن مرذد تٍ کشیوا ویؼتال‬ ‫مطمئىاً ؿًمَذی یجًد دمسد مثىدی تدش‬ ‫میى ٍ ػطً او ی تادی تا پیـگیشی مص‬ ‫مت ش تٍ مًمسد ؿذیذ کشیوا ی تؼد دشی‬ ‫ؿذن دس تیماسػ ان مستثاط دمسد ی میده‬ ‫مًمسد تشمی میمىی واؿی مص یمکؼه ویدض‬ ‫یجًد دمسدالمیه مد دقد خداطدشوـدان‬ ‫کشد‪ ،‬مطالعاه دیگش وـان دمدٌموذ کدٍ‬ ‫او یتادی َای طثیعی واؿدی مص متد دش‬ ‫تٍ کًییذ‪ ۰۳ -‬تا تزؿت صمان‪ ،‬مغله‬ ‫دس حذید ‪ ۲‬ماٌ مص تیه میسیوذال‬ ‫توْیدات الزم برای پرداخت عیدی ببزًشستگبى فراّن شدُ؛‬ ‫هٌتظر هصَبِ دٍلتاین‬ ‫هعبٍى بیوِ ای سبزهبى تبهیی اجتوبعی بب بیبى ایٌکِ توْیدات الزم برای پرداخت‬ ‫عیدی ّب فراّن شدُ است گفت‪ :‬هب بِ هحض دریبفت هصَبِ ّیئت ٍزیراى عیدی‬ ‫هستوری بگیراى را در کوتریی زهبى هوکی پرداخت خَاّین کرد‪ .‬تصَر هی کٌدن‬ ‫تب پبیبى بْوی هبُ ایی اتفبق بیفتد؛ ّر زهبى کِ هصَبِ برسد هب اهدبدگدی الزم را‬ ‫برای پرداخت دارین‪.‬‬ ‫مُشدمد رشیه مظُاس کشد‪ ۴‬میضمن عیذی َمٍ ػالٍ دس راله مصًتٍمی تًػق دیلت‬ ‫مـخص ی مص ػًی ػاصمان تامیه مج ماعی مجشم میؿًدالیی م ضید‪ ۴‬پیـىُادی مص‬ ‫ػًی ػاصمان تامیه مج ماعی مطش ومی ؿًد تل ٍ میضمن عیذی‪ ،‬مشتًط تٍ عدامدٍ‬ ‫مشد مػت ی تشمی کاسکىان‪ ،‬تاصوـؼ گان ی مؼ مشی تگیشمن َمٍ ىذی َدا تدٍ‬ ‫ًسه ی ؼان تعییه میؿًدالمعاین تیمٍمی ػاصمان تامیه مج ماعی تا تیان میى دٍ‬ ‫تمُیذمه دص تشمی پشدمخت عیذیَا شمَم ؿذٌ مػت تفدت‪ ۴‬مدا تدٍ مد د‬ ‫دسیا ت مصًتٍ َیئت یصیشمن عیذی مؼ مشی تگیشمن سم دس کم شیه صمان مم ده‬ ‫پشدمخت خًمَیم کشدال تصًس میکىم تا پایان تُمه ماٌ میه متفا تیف ذ؛ َش صمدان‬ ‫کٍ مصًتٍ تشػذ ما امادتی دص سم تشمی پشدمخت دمسیمال‬ ‫رشیه َمچىیه دستاسٌ وؼخٍ وًیؼی مل شیوی ویض مظُاس کشد‪ ۴‬دس صمیىدٍ وؼدخدٍ‬ ‫وًیؼی مل شیوی خًب پیؾ س ٍمیمال د شچٍَای تیمٍ حز ؿدذٌ ی دذیس‬ ‫گرفتبری ببالی اُهیکرٍى در سٌیی زیر ‪ 23‬سبل‬ ‫زٍدتر کَدکبى را ٍاکسیٌِ کٌید‬ ‫رییس هرکس طبی کَدکبى بب اشدبرُ بدِ‬ ‫عبئن خطر کرًٍب در کَدکبى‪ ،‬بب بدیدبى‬ ‫ایٌکِ در سَیِ اُهیکرٍى اطفبل ًسبت بدِ‬ ‫پیکّبی لبلی بیشتر گرفتدبر بدیدودبری‬ ‫شدًد‪ ،‬گفت‪ :‬تَصیِ هی کٌین خبًَادُ ّب‬ ‫حتوب برای کَدکبى تسریک ٍاکسدی را‬ ‫اًجبم دٌّد‪.‬‬ ‫دک ش سضا ؿشییه تذی دس تفتیتً تدا‬ ‫میؼىا‪ ،‬دستاسٌ یضعیت مت شی کًدکان تٍ‬ ‫کشیوای مُمی شین‪ ،‬تفت‪َ ۴‬ماوطًس کٍ پیؾتیىی میؿذ‪ ،‬دس ػًیٍ مُمی شین مطفال‬ ‫وؼثت تٍ پی َای رثلی تیـ ش تش اس تیماسی ؿذوذال تٍ طًسی کٍ عمش دس مشکدض‬ ‫طثی کًدکان ویض َم میضمن مشمجعاه ػشپایی م ضمیؾ پیذم کشدٌ ی َدم تدعدذمد‬ ‫تؼ شی کًدکان مث ش تٍ کشیوا تاد س ٍ مػتال‬ ‫یی م ضید‪ ۴‬دس حال حاضش دس مشکض طثی کًدکان ی تخؾ جدذمتداودٍ تدشمی‬ ‫کًدکان مث ش تٍ کًییذ دس و ش تش ٍمیمال دس عیه حال ی ای ػی یً جذمتاوٍ‬ ‫َم دس و ش تش یم کٍ عش دس َش دی میه تخؾَا کًدکان مث ش تٍ کشیوا تؼ شی‬ ‫َؼ ىذال‬ ‫تذی تا تیان میى ٍ دس َمٍ ػىیه کًدکان مص وًصمد تش ٍ تا ػىیه ودضدید تدلدًغ‬ ‫مشمجعاه کشیوایی دمؿ ٍمیم‪ ،‬تفت‪ ۴‬ملث ٍ دس ػىیه صیش ‪ ۰۶‬ػال تیـ شیده تدعدذمد‬ ‫مشمجعاه کشیوایی سم دمسیم کٍ تٍ دلیل م ضمیؾ تیماسی دس میه ػىیه دس جامدعدٍ‬ ‫مػتال تىاتشمیه کل ػىیه مشتًط تٍ کًدکی دس سیؼ ی خطش متد دش تدٍ ػدًیدٍ‬ ‫مُمی شین رشمس دمسوذال َشچىذ کٍ مکثشیت اوُا ویاص تٍ تؼ شی وذمسوذ ی تا مرذممداتدی‬ ‫ماوىذ مصش مایعاه دس مىضل ی مػ امیىً ه مذمیم میؿًوذال متش عشئم کدًدکدان‬ ‫ماوىذ عشئم ػادٌ ػشماخًسدتی تًد‪ ،‬مصش مایعاه ی مؼ هَدای مدرداص دس‬ ‫کًدکان ماوىذ مػ امیىً ه مًثش مػت تا تیماسی دیسٌ خدًدؽ سم طدی کدىدذ ی‬ ‫تُثًدی حا ل ؿًدال مى ُا تایذ مشمره تاؿىذال صیشم ػشمیت ػدًیدٍ مُمدید دشین مص‬ ‫ػًیٍَای رثلی تیـ ش مػتال‬ ‫د شچٍ وذمسیمال مػ قا ػىری تٍ ًسه مل شیوی ی مودردا مدی ؿدًدال دس‬ ‫تزؿ ٍ ػادوٍ حذید ‪ ۶۳‬میلیًن تشگ د شچٍ جذیذ ادس میکشدیم کدٍ کدش‬ ‫حز ؿذٌ مػتال‬ ‫افسای ًرخ پَش پی دبستبًی بِ ‪ 81‬درصد‬ ‫رشد ‪ 22‬درصدی داً اهَزاى دختر عشبیری در دِّ اخیر‬ ‫ابدتددایدی ٍزارت‬ ‫هعبٍى اهدَز‬ ‫اهَز ٍپرٍر گفت‪ً :‬رخ پدَشد‬ ‫پی دبستبًی بِ ببالی ‪ 81‬درصد ٍ در‬ ‫هٌبطک رٍستبیی بِ ببالی ‪ 61‬درصدد‬ ‫رسیدُ است‪.‬‬ ‫سضًمن ح یم صمدٌ تفت‪ ۴‬تا ردثدل مص‬ ‫پیشیصی موقشب دیتداودٍ می یجدًد‬ ‫دمؿت کٍ دیتاوٍ وادسػ ی َدم تدًد‬ ‫مثىی تشمیى ٍ یا صوان تایذ دس مجد دمداع‬ ‫تاؿىذ ی مص م ًل ؿشیعت پیشیی و ىىذ یا میى ٍ وثایذ دس مج ماع تاؿىذ ی ت ًموىذ تٍ‬ ‫عثادمه خًد تپشدمصوذ ی تٍ عىًمن صن مؼلمان ؿىاخ ٍ ؿًوذالیی م ضید‪ ۴‬مما (سٌ)‪،‬‬ ‫صن سم تا حفظ مسصؽَای مػشمی یمسد وقؾا شیىی دس جشیان موقشب مػشمی دس‬ ‫َمٍ عش ٍ َا کشد ی وگاٌ وًیىی تًد کٍ ی ی مص اثاسؽ دمدن ش دت تدشمتدش تدٍ‬ ‫دخ شمن ی دػ شػی تٍ ح امًصؽ تًد کٍ تا َای تلىذی دس میه صمیىٍ تشدمؿ دٍ‬ ‫ؿذالمعاین امًصؽ مت ذمیی یصمسه امًصؽیپشیسؽ تا تیان میى ٍ مکىًن تقدشیدثداً‬ ‫وؼثت دخ شمن تٍ پؼشمن دس و ا امًصؿی تشمتش مػت تفت‪ ۴‬میه دس حالدی مػدت‬ ‫کٍ میه وؼثت رثل مص موقشب ‪ ۱۱‬پؼش تٍ ‪ ۳۱‬دخ ش تًد ی ا لٍ دس دػد دشػدی تدٍ‬ ‫ش ت َای تشمتش امًصؿی تؼیاس صیاد تًدال تا تًجٍ تٍ تغییش وگاٌَا کٍ متفا م داد‬ ‫ؿایذ مغشم وثاؿذ کٍ تگًییم دخ شمن ی صوان ما تٍ یمػطٍ موقشب تدًموؼد دىدذ تدٍ‬ ‫ش ت َای تیـ شی دس حًصٌ امًصؽ دػت یاتىذ تا جایی کدٍ ممدشیص تدعدذمد‬ ‫دموـرًیان دخ ش تیؾ مص پؼشمن مػت ی شمَم کشدن ش ت علم امدًصی تدشمی‬ ‫دخ شمن مص دػ ایسدَای مُم موقشب مػشمی تًدٌ مػتالح یمصمدٌ دستاسٌ پایدؾ‬ ‫ی مشمرثت مص امًصؽ دخ شمن تٍییظٌ عـایش ی سیػ اییان تشمی اود دٍ مص چدشخدٍ‬ ‫تعلیم ی تشتیت دیس وماوىذ تفت‪ ۴‬وٍ تىُا تشمی دخ شمن ش ت امًصؿی شمَم ؿذ‬ ‫تل ٍ ی ی مص مع شه میه تًد کٍ دخ شمن ما تعذ مص پایان دیسٌ مت ذمیی تٍ دلدیدل‬ ‫او ٍ دتیشػ ان دس وضدی ی م ل صوذتی ؿان یجًد وذمؿدت تدشک تد دصدیدل‬ ‫میکشدوذال‬ ‫‪ 311‬دستگبُ هَتَرالًس بِ زٍدی‬ ‫بِ ًبٍگبى اٍرشاًس در کبًشْرّب افسٍدُ هیشَد‬ ‫رئیس اٍرشاًس کشَر بب بیبى ایٌکدِ ‪ 311‬دسدتدگدبُ‬ ‫هَتَرالًس بِ زٍدی بدِ ًدبٍگدبى اٍرشاًدس در‬ ‫کبًشْرّب افسٍدُ هیشَد‪ ،‬گفت‪ :‬از ایی تعداد‪261 ،‬‬ ‫هَتَر ّویشِ فعبل ٍ ‪ 61‬هَتَر در حبلت پشتیدبدبًدی‬ ‫ّستٌد‪.‬‬ ‫جعفش میعاد ش م ضید‪ ۴‬ػادوٍ تیؾ مص چُاس میلدیدًن ی‬ ‫‪َ ۳۱۱‬ضمس مامًسیت تًػق میسطموغ دس کـًس مورا‬ ‫می ؿًد ی مکىًن ی َضمس ی ‪ ۶۱۱‬پایگاٌ میسطمودغ‬ ‫ؿُشی ی ی َضمس ی ‪ ۶۱۱‬پایگداٌ جدادٌ می دمسیدم‬ ‫َمچىیه ػٍ َضمس پایگاٌ ی ‪ ۳۱‬میسطموغ ًَمیدی ودیدض‬ ‫عال َؼ ىذالمیعاد ش تا مؿاسٌ تٍ مورا تیؾ مص ػٍ َضمس‬ ‫مامًسیت ممذمد ًَمیی مص مت ذمی ػال تاکىًن تفدت‪۴‬‬ ‫‪ ۲۲‬دس ذ مص میه مامًسیتَا مشتًط تٍ حًمدث تًدٌ‬ ‫مػتالیی تا مؿاسٌ تٍ میى ٍ تخـی مص خذماه ؿُدشی‬ ‫سم میسطموغ مًتًسی مورا می دَدذ مظدُداسدمؿدت‪۴‬‬ ‫تیـ شیه عالیت میسطموغ مًتًسی دس تدُدشمن تدًدٌ‬ ‫ی تشخی دیگش مص ؿُشَای تضسگ َم تدٍ میده ودًع‬ ‫خذماه دَی مرُض َؼ ىذالتٍ تف ٍ سئیغ میسطمودغ‬ ‫کـًس‪ ،‬ممؼال تیؾ مص ‪ ۳۱۱‬ودفدش مص مدادسمن تداسدمس‬ ‫تًػق میسطموغ ًَمیی تٍ مشمکض دسماوی مو قال یا ىذ‬ ‫ی پیؾتیىی ؿذٌ دس مداٌ َدای ایدىدذٌ ‪ ۱۱‬پدایدگداٌ‬ ‫میسطموغ ًَمیی ویض سمٌ موذمصی کىیم کٍ ملدثد دٍ میده‬ ‫مرذم َضیىٍتش تًدٌ ی ومی تًمن دس َش ؿدُدشی میده‬ ‫پایگاٌَا سم میراد کشدالمیعاد ش م ضید‪ ۴‬مو قال مع دای‬ ‫تذن تشمی مَذمی ع ً تٍ ویاصمىذمن ودیدض مص دیدگدش‬ ‫مامًسیت َای میسطموغ ًَمیی مػت کٍ مص متد دذمی‬ ‫ػال تاکىًن حذید ‪ ۳۱‬مامًسیت دس میه صمیىٍ موردا‬ ‫ؿذٌ مػتالسئیغ میسطمودغ کـدًس مظدُداسدمؿدت‪۴‬‬ ‫تشؽ می کىیم مػ اوذمسدَا دس میه صمیدىدٍ سعدایدت‬ ‫ؿًد ی مص دیلت ی مرلغ دسخًمػت دمسیم معد دثداس‬ ‫میسطموغ ًَمیی ی صمیىی سم دس و ش تگیشوذال‬ ‫حیذسی‪۴‬‬ ‫افسای حمَق سرببزاى در سبل ایٌدُ هٌتفی ًشدُ است‬ ‫یک عضَ کویسیَى تلفیک الیحِ بَدجِ ‪ 2512‬تاکید کرد کِ هصَبِ کدودیدسدیدَى‬ ‫تلفیک درببرُ افسای حمَق سرببزاى در سبل ایٌدُ هٌتفی ًشدُ است ٍ در صَرت‬ ‫تصَیب هجلس ٍ تایید شَرای ًگْببى در سبل ‪ 2512‬اجرا هی شَد‪.‬‬ ‫ؿُشیاس حیذسی دس تفت یتً تا میؼىا دس یمکىؾ تٍ مو ـاس مخثاسی مثىی تش مى فی‬ ‫ؿذن م ضمیؾ حقً ػشتاصمن دس ػال ایىذٌ تفت‪ ۴‬حقً ػشتاصمن مص م ل تثصشٌ‬ ‫‪ ۱‬تًدجٍ تامیه می ؿًد لزم ستطی تٍ مًضًع خشیذ ػشتاصی وذمسد کٍ تشخی مدی‬ ‫تًیىذ تٍ دلیل لغً ؿذن مصًتٍ رثلی تلفی تشمی خشیذ ػدشتداصی تدٍ دودثدال ان‬ ‫م ضمیؾ حقً ػشتاصمن دس ػال ایىذٌ مى فی می ؿًدالیی تاکیذ کدشد‪ ۴‬تدش میده‬ ‫مػاع حقً ػشتاصمن دس ػال ایىذٌ طث مصًتٍ مرلغ م ضمیؾ پدیدذم خدًمَدذ‬ ‫کشدال میه مًضًعی مػت کٍ ػ اد کل ویشیَای مؼلح َم تا ان مدًم د تدًدٌ ی‬ ‫ح ی تش ضشیسه ان تاکیذ دمؿتالمیه ع ً کمیؼیًن تلفی دی ٍ تًدجٍ ‪۰۳۱۰‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫‪4‬‬ ‫دستاسٌ و ش ػ اد کل ویشیَای مؼلح دستاسٌ کاسه معا یت سمیگان تشمی ػدشتداصمن‬ ‫م اَل تا ‪ ۳۱‬ػال ػه ی دمسمی دی شصوذ تفت‪ ۴‬ػ اد کل دستاسٌ خشیدذ خدذمدت‬ ‫ػشتاصی مخالفت کشد کٍ دلیل ان ػًمػ فادٌ مص میه مصًتٍ تًدال‬ ‫کـًسَای چیه ی َىذ‪ ،‬پشجمعیتتشیه کـًسَای‬ ‫جُان‪ ،‬دس حال حاضش َش کدذم تدیدؾ مص ید‬ ‫میلیاسد وفدش جدمدعدیدت دمسدال میداده مد د دذٌ‬ ‫تا کم ش مص ‪ ۳۳۳‬میلیًن وفش دس ستدثدٍ ػدً ردشمس‬ ‫دمسدال‬ ‫تٍ وقل مص پاپًلیـه‪َ ،‬مچىیه کـًسَای تدشید دغ‬ ‫(تشصیل‪ ،‬سیػیٍ‪َ ،‬ىذ ی چیه) کٍ تٍ عىدًمن چدُداس‬ ‫مر صاد تضسگ دس حال ظُدًس دس ود دش تدش د دٍ‬ ‫میؿًد ویض َمگی جضی ‪ ۰۱‬کـدًس پدشجدمدعدیدت‬ ‫م ؼًب میؿًدال‬ ‫میه مًضًع وـان می دَذ موذمصٌ جدمدعدیدت چدٍ‬ ‫مقذمس تشمی تًػعٍ مر صادی مَمیت دمسدال‬ ‫تعذمدی مص کـدًسَدایدی کدٍ تدًػدق دىدذی‬ ‫تیهململلی پًل تٍ عىًمن کـًسَای دس حال تًػعٍ‬ ‫دس و ش تش ٍ می ؿًد‪ ،‬دمسمی جدمدعدیدت رداتدل‬ ‫تًجُی مػت؛ جمعیت کـًسَایی ماوىذ ویدردشیدٍ‬ ‫(تیؾ مص ‪ ۶۰۲‬میلیًن)‪ ،‬تىدگدشدؽ(تدقدشیدثدا ‪۰۲۱‬‬ ‫میلیًن وفش) ی م ضی (حذید ‪ ۰۳۰‬میلیًن) وـدان‬ ‫می دَذ مؼائلی کٍ کـًسَای دس حال تًػعدٍ سم‬ ‫ت ت تاثیش رشمس میدَذ‪ ،‬چىذیه رداسٌ سم دس تدش‬ ‫میتیشدال‬ ‫تایذ تًجدٍ دمؿدت تدعدذمدی مص تدضسگ تدشیده‬ ‫مر صادَای جُان تٍ ییدظٌ دس مسیپدا جدمدعدیدت‬ ‫کم شی دمسوذ؛ تشی اویا‪ ،‬المان‪ ،‬شموؼدٍ ی مید دالدیدا‬ ‫َمگی جضی ‪ ۰۱‬مر صاد تضسگ مػت مما صیدش ‪۰۱۱‬‬ ‫میلیًن وفش جمعیت دمسوذ کٍ جمعیت َش کذم مص‬ ‫‪ ۲۶‬میلیًن(المان) تا کم ش مص ‪ ۲۱‬میلیدًن(مید دالدیدا)‬ ‫م غیش مػتال‬ ‫عشیٌ تش میه چىذیه کـًس تؼیاس کًچ مداودىدذ‬ ‫مًواکً(ی کـًس دس مسیپدا)‪ ،‬لدًکدضممدثدًسگ‬ ‫(کـًسی دس مسیپا) ی جضمیش کیمه(رلمشی خاسجی‬ ‫تشی اویا) کٍ وقؾ تؼیاس صیادی دس دویای مالی میدفدا‬ ‫میکىذ‪َ ،‬مگی کم ش مص ی میلیًن وفش جمعدیدت‬ ‫دمسدال دس مقاتل کاوادم کٍ وقؾ مُم مر صادی دمسد‬ ‫ی ی ی مص تضسگ تشیه کـًسَای جُدان مص ود دش‬ ‫یػعت مػت‪ ،‬جمعیت وؼث ا کمی دس حذید ‪۳‬ال‪۳۲‬‬ ‫میلیًن وفش دمسدال‬ ‫میشمن دس میه ستثٍ تىذی جایگاٌ َفدذَدم سم دمسدال‬ ‫جمعیت ان ‪ ۲۲‬میلیًن ی ‪َ ۶۶‬ضمس ی ‪ ۲۳۱‬ودفدش دس‬ ‫ػال ‪(۶۱۶۶‬دس ػال ‪ ۶۱۶۰‬جمعیت ‪ ۲۳‬میدلدیدًن ی‬ ‫‪َ ۶۲‬ضمس ی ‪ ۱۳۳‬وفش سم ثثت کدشدٌ) تدًدٌ ی ودش‬ ‫سؿذ ان ‪۰۱‬ال‪ ۰‬دس ذ تًدٌ مػتال‬ ‫جایگاٌ پای خت میشمن دس میان پشجمعیت ؿُشَای‬ ‫جُان‬ ‫مکثش پشجمعیت تشیه ؿُشَای جُان دس ‪ ۶‬کـدًس‬ ‫پشجمعیت دویا یعىی چیده ی َدىدذ ردشمس دمسودذ؛‬ ‫ؿاوگُای ی پ ه تٍ تشتیه تا ‪ ۶۳‬ی ‪ ۶۶‬میلیًن وفدش‪،‬‬ ‫دَلی تا ‪ ۶۱‬میلیًن وفش ی تمثئی تا تدیدؾ مص ‪۳‬ال‪۶۰‬‬ ‫میلیًن وفش مص جملٍ میه مًمسد مػتال‬ ‫مص میان ؿُشَای مسیپایی مػ اوثًل تا تیؾ مص ‪۳‬ال‪۰۳‬‬ ‫میلیًن وفش جمعیت پشجمعیت تشیه ؿُش تٍ حؼاب‬ ‫میایذال‬ ‫پغ مص ان مؼ ً(تا تیؾ مص ‪ ۰۶‬میلدیدًن ودفدش) ی‬ ‫پاسیغ(تا ‪ ۰۰‬میلیًن وفش) رشمس دمسدال میده ؿدُدشَدا‬ ‫ملث ٍ مص و ش شَىگی ویض جایگاٌ مُمی دمؿ ٍ ی تدٍ‬ ‫َمیه دلیل ػادوٍ پزیشمی میلیًن َدا تدشدؿدگدش‬ ‫مػتال‬ ‫تؼیاسی مص ؿُشَای م ثًب ی غدىدی مص لد دا‬ ‫شَىگی جدمدعدیدت کدمد دشی دمسد ی مغدلده‬ ‫مػ اوذمسدَای صوذتی تادتشی سم تدشمی ػداکدىدان‬ ‫خًد میراد می کىذال تاسػلًوا‪ ،‬ػیذودی‪ ،‬تدشلدیده ی‬ ‫یو ًیس َمگی کم ش مص پىج میلیًن وفش جمدعدیدت‬ ‫دمسد مما تضیىٍ َای تؼیاس خدًتدی تدشمی صودذتدی‬ ‫ؿُشی میتال‬ ‫ُشػت ؿُشَای پشجمعیت جُان ؿدامدل مدًمسد‬ ‫ریل مػت‪۴‬‬ ‫تًکیً پای خت طمپه تا جمعیت ‪ ۳۱‬میلیًن ی ‪۳۳۳‬‬ ‫َضمس ی ‪ ۰۳۰‬وفش‬ ‫دَلی ؿُش دس َىذ تا جمعیت ‪ ۶۳‬میلدیدًن ی ‪۳۳۳‬‬ ‫َضمس ی ‪ ۰۳۰‬وفش‬ ‫ؿاوگُای تضسگتشیه ؿُش چیه تا جدمدعدیدت ‪۶۲‬‬ ‫میلیًن ی ‪َ ۳۰۱‬ضمس ی ‪ ۰۱۳‬وفش‬ ‫ػائًپائًلً تضسگتشیه ؿُش تشصیل تا جمعیدت ‪۶۰‬‬ ‫میلیًن ی ‪َ ۲۳۲‬ضمس ی ‪ ۳۱۱‬وفش‬ ‫م ضی ًػی ی پای خت م ضی تا جدمدعدیدت ‪۶۰‬‬ ‫میلیًن ی ‪َ ۲۱۰‬ضمس ی ‪ ۳۱۲‬وفش‬ ‫راَشٌ پای خت مصش تا جمعیت ‪ ۶۱‬میلیدًن ی ‪۳۲۳‬‬ ‫َضمس ی ‪ ۳۲۳‬وفش‬ ‫دمکا پای خت تىگشدؽ تا جمعیت ‪ ۶۱‬میدلدیدًن ی‬ ‫‪َ ۶۲۳‬ضمس ی ‪ ۳۳۶‬وفش‬ ‫تمثئی ؿُشی دس َىذ تا جمعیت ‪ ۶۱‬میلیًن ی ‪۰۲۳‬‬ ‫َضمس ی ‪ ۲۳‬وفش‬ ‫پ ه پای خت چیه تا جمعیت ‪ ۶۱‬مدیدلدیدًن ی ‪۳۳‬‬ ‫َضمس ی ‪ ۳۳۳‬وفش‬ ‫میصمکا ؿُشی دس طمپه تا جمعیت ‪ ۰۳‬مدیدلدیدًن ی‬ ‫‪َ ۶۶۶‬ضمس ی ‪ ۲۲۳‬وفش‬ ‫َمچىیه تُشمن‪ ،‬پای خت میشمن‪ ،‬تا جمعیت ‪ ۳‬میلیًن‬ ‫ی ‪َ ۳۲۰‬ضمس ی ‪ ۳۳۲‬دس جدایدگداٌ ‪ ۳۲‬پداید دخدت‬ ‫پشجمعیت کـًسَای جُان رشمس تش ٍ مػتال‬ صفحه 4 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫خطرات هوش مصنوعی‬ ‫برای زندگی انسان ها‬ ‫پٌجطٌثِ ‪ 32‬تْوی ‪ 21 * 2511‬فَریِ ‪ 8 * 3133‬رجه‪ * 2554‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَز ایکیٌجی ایل ) * ضوارُ ( سایی ) ‪6547 :‬‬ ‫ساخ ساهاًِ ای ترای درهاى اخت لّای رٍاًی‬ ‫تَسط هحققاى کطَر‬ ‫ساهاًِ ای ترای تحریک هغٌتایتیتستی‬ ‫فراجوجوِ ای یراحی ضذُ اس کتِ‬ ‫تِ کاّص یا رفغ تترختی اختتت ت‬ ‫هرتَط تِ اػصاب کوک هیکٌذ‪.‬‬ ‫تترای رضتذ ٍ‬ ‫َّش هصٌَػی ٍسیلِ ای است‬ ‫پیطرف ‪ ،‬اها هثل ّوِ فٌاٍریّای دیگر ستکتِ ای‬ ‫اس کِ رٍی دیگری ّن دارد ٍ هیتَاًذ تستیتار‬ ‫خطرًاک تاضذ‪.‬‬ ‫ٔب ؼـ ز‪ٟ‬بـٔیٗ ا٘ماله ِ‪١ٙ‬تخی ‪ٞ‬ىختخیخٓ وخ‪ ٝ‬ثخب‬ ‫پیٍففت ؼـ ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬ـی ‪ ٚ‬ـثبتیه اق خخّٕخ‪ ٝ‬تخ‪ٛ‬وخ‪١‬خ‪ٝ‬‬ ‫ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬ـی غ‪ٛ‬ؼـ‪ٞ ٚ‬بی غخ‪ٛ‬ؼـاٖ‪ٌ ،‬ىختخفی ِخ‪ٛ‬اقْ‬ ‫غبٍ٘ی ‪ٌٕٙٛٞ‬ؽ ‪ٕٞ ...ٚ‬فا‪ ٜ‬اوت‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬کاـی ‪ ،listverse‬ؼـ غٗ ٔمؽْ ‪ٞ‬خٕخ‪ ٝ‬ایخٗ‬ ‫ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬ـی ‪ٞ‬ب‪ٛٞ ،‬ی ّٔ‪٠ٛٙ‬ی ‪(AI = Artificial‬‬ ‫)‪Intelligence‬لفاـ ؼاـؼ و‪ ٝ‬ثخب‪٠‬خث تخ‪ٛ‬وخ‪١‬خ‪ٝ‬‬ ‫ویىتٓ ‪ٞ‬بی وبٔپیخ‪ٛ‬تخفی غخ‪ٛ‬ؼوخبـ ٔخی ٌخ‪ٛ‬ؼ ‪ٚ‬‬ ‫ٔی ت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ؽ اق ٘‪ٝ‬ف ‪ٛٞ‬ی ثب ا٘ىبٖ ثفاثفی وخ‪ٙ‬خ‪ٙ‬خؽ یخب‬ ‫ضتی ؼـ ٔ‪ٛ‬اـؼی اق پیٍی ثٍیفؼ‪.‬‬ ‫‪ٛٞ‬ی ّٔ‪٠ٛٙ‬ی ث‪ٛٙ٠ ٝ‬اٖ پیٍففت ٌٍفخ ثخ‪١‬خؽی‬ ‫ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬ـی ؼـ ٘‪ٝ‬ف ٌففت‪ٔ ٝ‬یٌ‪ٛ‬ؼ‪ ،‬ا٘مؽـ ثکـی وخ‪ٝ‬‬ ‫ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬ـی ‪ٞ‬بی ای‪ٙ‬ؽ‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬اٖ ‪ٚ‬اثىت‪ ٝ‬غ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬ؽ ثخ‪ٛ‬ؼ‪ .‬أخب‬ ‫ایب ‪ٚ‬ال‪١‬بً ٔیؼا٘یٓ و‪ٛٞ ٝ‬ی ّٔ‪٠ٛٙ‬ی زخیخىخت ‪ٚ‬‬ ‫ز‪ ٝ‬غ‪ٙ‬فاتی ؼاـؼ؟ ٔ‪ٕٙ‬ئ‪ٙ‬ب ایٗ ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬ـی ایخ‪ٙ‬خؽ‪ ٜ‬ؼاـ‬ ‫ف‪ٛ‬ایؽ قیبؼی ؼاـؼ‪ ،‬أب ؼـ ایٗ ٌکاـی ٔیغ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یخٓ‬ ‫ث‪ ٝ‬ثفـوی ز‪ٙ‬ؽ ضمیمت تفو‪ٙ‬بن ؼـ ٔخ‪ٛ‬ـؼ ‪ٞ‬خ‪ٛ‬ی‬ ‫ّٔ‪٠ٛٙ‬ی ثپفؼاقیٓ‪.‬‬ ‫هاضییّا ضغل ها را خَاٌّذ گرف‬ ‫ثؽ‪ٌ ٖٚ‬ه ٔبٌیٗ‪ٞ‬ب ـثبت ‪ٞ‬ب) ـ‪ٚ‬قی وبـ ٔب ـا ث‪ٝ‬‬ ‫ؼوت غ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬ؽ ٌففت‪ ،‬فمٗ ف‪١‬ال ٕ٘یؼا٘یٓ و‪ ٝ‬زخ‪ٝ‬‬ ‫قٔب٘ی ‪ ٚ‬تب ز‪ ٝ‬ضؽ ایٗ اتفبق ـظ غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ ؼاؼ‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬فت‪ٌ ٝ‬فوخت ٍٔخب‪ٚ‬ـ‪ ٚ ٜ‬ضىخبثخفوخی اـٌخؽ‬ ‫)‪ ،PricewaterhouseCoopers (PwC‬ؼـ‬ ‫وبَ ‪ 2030‬ـثبت‪ٞ‬ب ‪ 21‬ؼـِؽ ٍٔبغُ ـا ؼـ لاپخٗ‪،‬‬ ‫‪ 30‬ؼـِؽ ؼـ اٍّ٘یه‪ 35 ،‬ؼـِؽ ؼـ إِبٖ ‪38 ٚ‬‬ ‫ؼـِؽ ٍٔبغُ ـا ؼـ ایبالت ٔتطؽ‪ ٜ‬أفیىب اٌغخبَ‬ ‫غ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬ؽ وفؼ‪.‬‬ ‫‪ٕٞ‬س‪ٙ‬یٗ تب لفٖ ای‪ٙ‬ؽ‪ ،ٜ‬ـثبت‪ٞ‬ب ثیً اق ٘خیخٕخی اق‬ ‫ٍٔبغّی ـا و‪ ٝ‬ثفای ا٘ىبٖ‪ٞ‬ب ؼـ ؼوتفن اوت ـا ث‪ٝ‬‬ ‫ؼوت غ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬ؽ ٌففت‪.‬‬ ‫ضؽن قؼ‪ٔ ٜ‬یٌ‪ٛ‬ؼ و‪ ٝ‬ـثبت ‪ٞ‬خب تخب وخبَ ‪2027‬‬ ‫وبٔی‪ٞ ٖٛ‬ب ـا ‪ٞ‬ؽایخت وخ‪ٙ‬خ‪ٙ‬خؽ ‪ ٚ‬تخب وخبَ ‪2031‬‬ ‫فف‪ٌٍٚ‬ب‪ٞ ٜ‬بی غفؼ‪ ٜ‬فف‪ٌٚ‬ی ـا اؼاـ‪ ٜ‬و‪ٙٙ‬ؽ‪ .‬تب وخبَ‬ ‫‪ ،2049‬ایٗ ٔبٌیٗ‪ٞ‬بی ‪ٌٕٙٛٞ‬ؽ وتبه ٔی٘‪ٛ‬یىخ‪ٙ‬خؽ‬ ‫‪ ٚ‬تب وبَ ‪ ُٕ٠ ،2053‬خفاضی ا٘دبْ ٔیؼ‪ٙٞ‬ؽ‪.‬‬ ‫ٔبٌیٗ غ‪ٛ‬ؼـاٖ ٌٕب ٕٔىٗ اوت ثفای وٍتٗ ٌٕخب‬ ‫ثف٘بٔ‪ ٝ‬ـیکی ٌؽ‪ ٜ‬ثبٌؽ‬ ‫غ‪ٛ‬ؼـ‪ٞٚ‬ب ‪ٕٞ‬بٖ وبـی ـا و‪ ٝ‬ثفای اٖ ثف٘بٔ‪ ٝ‬ـیکی‬ ‫ٌؽ‪ ٜ‬ا٘ؽ ا٘دبْ ٔیؼ‪ٙٞ‬ؽ‪ .‬أب یىی اق ٔخ‪ٛ‬اـؼی وخ‪ٝ‬‬ ‫ثفای ایٗ ٘‪ ٞٛ‬غ‪ٛ‬ؼـ‪ٞٚ‬ب ٔ‪ٙ‬فش ٔیٌ‪ٛ‬ؼ‪ ،‬ایٗ اوخت‬ ‫و‪ ٝ‬اٌف ضیٗ ـا٘‪ٙ‬ؽٌی ثب وف‪٠‬خت ثخبال‪ٌ ،‬خف‪ٞٚ‬خی‬ ‫ؼاً٘ أ‪ٛ‬ق یب ‪ ...‬خّ‪ٛ‬ی غ‪ٛ‬ؼـ‪ٌٕ ٚ‬ب ثخپخف٘خؽ زخ‪ٝ‬‬ ‫اتفبلی ـظ غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ ؼاؼ؟ ایخب غخ‪ٛ‬ؼـ‪ ٚ‬ثخب اٖ ‪ٞ‬خب‬ ‫ثفغ‪ٛ‬ـؼ غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ وفؼ یب ٌٕب ـا ث‪ٌ ٝ‬بـؼـیُ غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ‬ ‫قؼ؟‬ ‫ٔتبوفب٘‪ ٝ‬وبق٘ؽٌبٖ غ‪ٛ‬ؼـ‪ٞ ٚ‬بی غ‪ٛ‬ؼـاٖ ؼـ ایخٗ‬ ‫ثبـ‪ِ ٜ‬طجت ٕ٘ی و‪ٙٙ‬ؽ‪ .‬اوثف ا٘‪ٟ‬ب‪ٔ ،‬ب٘‪ٙ‬ؽ اپُ‪ ،‬فخ‪ٛ‬ـؼ‬ ‫‪ٔ ٚ‬فوؽن ث‪ٙ‬ک‪ ،‬اق پبوخع ثخ‪ ٝ‬ایخٗ وخ‪ٛ‬اَ ٘خفخف‪ٜ‬‬ ‫ٔیـ‪٘ٚ‬ؽ‪.‬‬ ‫ٕٔىٗ اوت ـثبت‪ٞ‬ب ٘یک ٔب٘‪ٙ‬ؽ ا٘ىبٖ‪ٞ‬ب ٔ‪ٙ‬بِج‪ ٝ‬و‪ٙٙ‬ؽ‬ ‫ثب اؼأ‪ ٝ‬ـ‪٘ٚ‬ؽ ف‪ّ١‬ی ؼـ ‪ٛٞ‬ی ّٔ‪٠ٛٙ‬ی‪ ،‬ایٗ أىخبٖ‬ ‫‪ٚ‬خ‪ٛ‬ؼ ؼاـؼ و‪ ٝ‬ـثبت ‪ٞ‬ب ث‪ ٝ‬غ‪ٛ‬ؼاٌخب‪ٞ‬خی ثخفوخ‪ٙ‬خؽ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬لتی ایٗ اتفبق ثیبفتؽ‪ٕٔ ،‬ىٗ اوت ث‪ٌٝ٘ٛ ٝ‬ای وخ‪ٝ‬‬ ‫ٌ‪ٛ‬یی ا٘ىبٖ ‪ٞ‬ىت‪ٙ‬ؽ‪ ،‬ضم‪ٛ‬ق غ‪ٛ‬ؼ ـا ٔ‪ٙ‬بِج‪ ٝ‬و‪ٙٙ‬ؽ‪.‬‬ ‫ایٗ اؼ‪٠‬ب ثف اوبن یه ٔ‪ٙ‬بِ‪ٍٔ ٝ١‬تفن ؼـ ٔخفوخک‬ ‫ؼفتف ‪ٛ٘ ٚ ّٓ٠‬ا‪ٚ‬ـی اٍّ٘یه ٔ‪ٙ‬فش ٌخؽ‪ ٜ‬اوخت‪.‬‬ ‫ایٗ تطمیک ؼـ وخبَ ‪ 2006‬قٔخب٘خی وخ‪ٞ ٝ‬خ‪ٛ‬ی‬ ‫ّٔ‪٠ٛٙ‬ی ثىیبـ وٕتف پیٍففت‪ ٝ‬ث‪ٛ‬ؼ‪ٌ ،‬کاـی ٌخؽ ‪ٚ‬‬ ‫ثفای ضؽن قؼٖ پیٍففت‪ٞ‬بی تى‪ِٛٛٙ‬لیىخی وخ‪ٝ‬‬ ‫ٕٔىٗ اوت ؼـ ‪ 50‬وبَ ای‪ٙ‬ؽ‪ٌ ٜ‬ب‪ٞ‬ؽ اٖ ثخبٌخیخٓ‪،‬‬ ‫ا٘دبْ ٌؽ‪.‬‬ ‫أب ایب ایٗ ثؽاٖ ٔ‪ٙ١‬ب اوت و‪ٔ ٝ‬بٌیٗ‪ٞ‬ب ؼـ ایخ‪ٙ‬خؽ‪ٜ‬‬ ‫ٌف‪ ٞٚ‬ث‪ ٝ‬ؼـغ‪ٛ‬اوت ٌ‪ٟ‬ف‪٘ٚ‬ؽی غخ‪ٛ‬ا‪ٞ‬خ‪ٙ‬خؽ وخفؼ؟‬ ‫قٔبٖ ٍٔػُ غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ وفؼ‪.‬‬ ‫رتات قاتل خَدکار در حال استفادُ ّستٌذ‬ ‫‪ٚ‬لتی ٔی ٌ‪ٛ‬ییخٓ ـثخبت ‪ٞ‬خبی لخبتخُ غخ‪ٛ‬ؼوخبـ‪،‬‬ ‫ٔ‪ٛٝٙ‬ـٔبٖ ـثبت ‪ٞ‬بیی اوت و‪ٔ ٝ‬ی ت‪ٛ‬ا٘خ‪ٙ‬خؽ ثخؽ‪ٖٚ‬‬ ‫ؼغبِت ٌػُ‪ ،‬ا٘ىبٖ ثىٍ‪ٙ‬ؽ‪.‬‬ ‫یىی اق ـثبت ‪ٞ‬بی لبتُ غ‪ٛ‬ؼوبـ و‪ٔ ٝ‬ب ؼـ ٔخ‪ٛ‬ـؼ‬ ‫اٖ ِطجت ٔیو‪ٙ‬یٓ‪ 1SGR-A ،‬اوت‪ .‬ایٗ یخه‬ ‫اوّط‪ ٝ‬غ‪ٚٛ‬ؼوبـ اوت و‪ ٝ‬ث‪ٛ٘ ٝ‬ـ ٍٔتفن ت‪ٛ‬وخٗ‬ ‫وبٔى‪ ً٘ٛ‬تىخ‪ٛ‬یخٗ وخ‪ ٝ‬اوخ‪ٙ‬خ‪Hanwha ٖٛ‬‬ ‫‪٘Techwin‬بٔیؽ‪ٔ ٜ‬ی ٌخ‪ٛ‬ؼ) ‪ ٚ‬ؼاٍ٘خٍخب‪ ٜ‬وخف‪ٜ‬‬ ‫وبغت‪ٌ ٝ‬ؽ‪ ٜ‬اوت‪.‬‬ ‫ـثبت ‪ٌ 1SGR-A‬جی‪ ٝ‬یخه ؼ‪ٚ‬ـثخیخٗ ٘خ‪ٝ‬خبـتخی‬ ‫ثکـی اوت‪ ،‬ثب ایٗ تفب‪ٚ‬ت وخ‪ ٝ‬یخه ٔىخّخىخُ‬ ‫پفلؽـت ؼاـؼ و‪ٔ ٝ‬یت‪ٛ‬ا٘ؽ ث‪ٛ٘ ٝ‬ـ غ‪ٛ‬ؼوخبـ ـ‪ٚ‬ی‬ ‫ا‪ٞ‬ؽاخ ٔ‪ٛ‬ـؼ ٘‪ٝ‬ف لفُ ‪ٌّ ٚ‬یه و‪ٙ‬ؽ‪.‬‬ ‫ٌفت‪ٔ ٝ‬ی ٌ‪ٛ‬ؼ و‪ٌٟ ٝ‬خیخؽ ٔخطخىخٗ فخػخفی قاؼ‪ٜ‬‬ ‫ؼإٍ٘‪ٙ‬ؽ ‪ٞ‬ىت‪ ٝ‬ای وٍ‪ٛ‬ـٔبٖ ٘یک ت‪ٛ‬وٗ یىی اق ایٗ‬ ‫٘‪ ٞٛ‬والش‪ٞ‬ب ث‪ٌٟ ٝ‬بؼت ـویؽ‪.‬‬ ‫رتات ّا یاد گرفتِ اًذ کِ فریثکار تاضٌذ‬ ‫ـثبت ‪ٞ‬ب ث‪ ٝ‬وجه ا٘ىبٖ ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬وٗ غ‪ٛ‬ؼ ا٘ىبٖ ‪ٞ‬ب‪،‬‬ ‫ففیجىبـی ـا یبؼ ٔی ٌیف٘ؽ‪ .‬ؼـ یخه اقٔخبیخً‪،‬‬ ‫ٔطممبٖ ٔ‪ٛ‬وى‪ ٝ‬ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬ـی خخ‪ٛ‬ـخخیخب ؼـ اتخال٘ختخب‪،‬‬ ‫اٍِ‪ٛ‬ـیتٕی ـا ت‪ٛ‬و‪ ٝ١‬ؼاؼ٘ؽ و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ـثبت ‪ٞ‬خب اخخبق‪ٜ‬‬ ‫ٔیؼاؼ تّٕیٓ ثٍیف٘ؽ و‪ ٝ‬ایب ا٘ىبٖ‪ٞ‬ب یب ـثبت‪ٞ‬ب ـا‬ ‫ففیت ؼ‪ٙٞ‬ؽ یب ٘‪.ٝ‬‬ ‫ٔطممبٖ اٍِ‪ٛ‬ـیتٕی ـا أبف‪ ٝ‬وفؼ٘ؽ تب اٌف ـثبت‪ٞ‬ب‬ ‫تّٕیٓ ٌففت‪ٙ‬ؽ ٔىیف ففیت ـا ا٘تػبه وخ‪ٙ‬خ‪ٙ‬خؽ‪ ،‬ثخ‪ٝ‬‬ ‫ـثبت اخبق‪ ٜ‬ؼ‪ٞ‬ؽ تّٕیٓ ثٍیفؼ زٍخ‪٘ٛ‬خ‪ٔ ٝ‬خفؼْ ‪ٚ‬‬ ‫ـثبت‪ٞ‬ب ـا ففیت ؼ‪ٞ‬ؽ‪.‬‬ ‫فرهنگ‪،‬هنر و فن اوری‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اق ٔ‪١‬ب‪٘ٚ‬ت ‪ّٕ٠‬ی ‪ ٚ‬فخ‪ٙ‬خب‪ٚ‬ـی‪،‬‬ ‫ٔطٕؽ ٔطٕؽی ٔدفی ٘فش ‪ٔ ٚ‬خؽیخف‬ ‫ٌفوت ؼاً٘ ث‪ٙ‬یبٖ تخ‪ِٛ‬خیخؽ وخ‪ٙ‬خ‪ٙ‬خؽ‪ٜ‬‬ ‫وخبٔخب٘خ‪ ٝ‬تخطخفیخخه ٔخغخ‪ٙ‬خب٘خیخىخخی‬ ‫ففاخٕدٕ‪ٝ‬ای ٌفت‪ :‬ؼوتٍب‪TMS ٜ‬‬ ‫ثب ‪ٞ‬ؽخ وب‪ٛ٠ ًٞ‬اـْ ثیٕبـی‪ٞ‬خبی‬ ‫‪ّ٠‬جی ‪ٌٙ ٚ‬بغتی ٘فاضی ‪ ٚ‬ث‪ٔ ٝ‬فضّخ‪ٝ‬‬ ‫تدبـی وخبقی ـوخیخؽ‪ ٜ‬اوخت؛ ایخٗ‬ ‫ؼوتٍب‪ ٜ‬ؼـ ؼـٔبٖ افىخفؼٌخی‪ ،‬ؼـؼ‪،‬‬ ‫پبـوی‪ٙ‬ى‪ٚ ،ٖٛ‬ق‪ٚ‬ق ٌ‪ٛ‬ی‪ ،‬قثبٖ پفیٍی‬ ‫‪ ٚ‬ضتی ا‪٠‬تیبؼ ث‪ ٝ‬وبـ ٔی ـ‪ٚ‬ؼ‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬فت‪ٔ ٝ‬ؽیف‪٠‬بُٔ ٌفوت ایٗ وبٔب٘‪ٝ‬‬ ‫ث‪ِٛ ٝ‬ـت وبُٔ ث‪ٔٛ‬ی ٌخؽ‪ ٜ‬اوخت ‪ٚ‬‬ ‫ٔی ت‪ٛ‬ا٘ؽ ؼـ ٔخ‪ٛ‬اـؼ غخبَ‪ ،‬ضىخت‬ ‫٘خخیخخبق‪ٞ‬خخبی وخخبـثخخفی پخخکٌخخىخخی‬ ‫وفبـٌیوبقی ٌ‪ٛ‬ؼ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی اؼأ‪ ٝ‬ؼاؼ‪ :‬ایٗ ؼوتٍب‪ ٜ‬لبثّیت ـف‪ٟ‬‬ ‫‪ ٚ‬وخخب‪ٞ‬خخً ا٘خخ‪ٛ‬ا‪ ٞ‬أخخ‪ٙ‬خخفاه ‪ٚ‬‬ ‫اغتالَ‪ٞ‬بی ـ‪ٚ‬ا٘پکٌىخی ـا ؼاـؼ‪ .‬اق‬ ‫ایٗ وبٔب٘‪ٕٞ ٝ‬س‪ٙ‬یٗ ثفای ت‪ٛ‬ا٘جخػخٍخی‬ ‫ث‪١‬ؽ اق وىت‪ٔ ٝ‬خغخکی ٘خیخک اوختخفخبؼ‪ٜ‬‬ ‫ٔیٌ‪ٛ‬ؼ‪.‬‬ ‫ٔطٕؽی افخک‪ٚ‬ؼ‪:‬ایخٗ ؼوختخٍخب‪ ٜ‬وخ‪ٝ‬‬ ‫‪ ٓٞ‬او‪ ٖٛٙ‬ث‪ ٝ‬ت‪ِٛ‬یؽ ِ‪١ٙ‬ختخی ـوخیخؽ‪،ٜ‬‬ ‫لبثُ اوتفبؼ‪ ٜ‬ؼـ ویىتٕ‪ٟ‬بی ؼـٔب٘ی ‪ٚ‬‬ ‫تخخ‪ٛ‬اٖ ثخخػخخٍخخی‪ ،‬ـ‪ٚ‬اٖ ٌخخ‪ٙ‬خخبوخخی‪،‬‬ ‫ـ‪ٚ‬اٖ پخخکٌخخىخخی ‪ ٚ‬پخخم‪ٍٞٚ‬خخٍخخفاٖ‬ ‫ض‪ٛ‬ق‪ٟٞ‬بی ٌ‪ٙ‬بغتی اوت‪ٕٞ .‬س‪ٙ‬ب٘خىخ‪ٝ‬‬ ‫اق ایٗ ؼوتٍب‪ ٜ‬ؼـ ثخیخٕخبـوختخبٖ ‪ٞ‬خب‪،‬‬ ‫وخخّخخیخخ‪ٙ‬خخیخخه ‪ٞ‬خخبی غّخخ‪ِٛ‬خخی ‪ٚ‬‬ ‫ؼاٍٍ٘ب‪ٞ ٜ‬بی ‪ ّْٛ٠‬پکٌىی ٘یک اوتفبؼ‪ٜ‬‬ ‫ٔیٌ‪ٛ‬ؼ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ٌفت‪ :‬ثب ت‪ٛ‬و‪ ٝ١‬ایٗ وبٔب٘‪٘ ،ٝ‬یبق ث‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬اـؼات غبـخی ایٗ ٔخطخّخ‪ َٛ‬وخ‪ٝ‬‬ ‫ترًاهِ کَتاُ هذت ترای حل هطکل‬ ‫کیفی ایٌترً‬ ‫ٍزیر ارتثایات تتا اضتارُ تتِ‬ ‫ترًاهِ ّای کَتاُ هذت تترای‬ ‫حل هطکل کیفی ایٌتتترًت‬ ‫گف ‪ :‬کارگرٍّی را هتمهتَر‬ ‫تررسی هَضَع کردُ ایتن ٍ‬ ‫تخطی از گرُ ّای کَر ضثکتِ‬ ‫ثات کِ زیرساخ ضثکِ سیار‬ ‫اس ‪ ،‬تاز خَاّذ ضذ‪.‬‬ ‫‪٠‬یىی قاـ‪ ٞ‬پخ‪ٛ‬ـ ؼـ ٔخفاوخٓ‬ ‫افتتبش پف‪ٚ‬ل‪ٜٞ‬بی ٌفوت ٔػبثفات ایفاٖ ؼـ خٕ‪ ٟ‬غجفٍ٘بـاٖ ثب اٌبـ‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ثفـوی‬ ‫اِالش ٔؽَ التّبؼی ٌجى‪ ٝ‬اـتجب٘ی وٍ‪ٛ‬ـ ٌفت‪ :‬ا٘س‪ٔ ٝ‬ىّٓ اوت ثف اوخبن‬ ‫لب٘‪ ٖٛ‬ث‪ٛ‬ؼخ‪ٔ 1400 ٝ‬ب ‪ٞ‬یر ٌ‪ ٝ٘ٛ‬افکایً لیٕت ؼـ ض‪ٛ‬ق‪ ٜ‬پ‪ٟٙ‬بی ثب٘ؽ ‪ ٚ‬ای‪ٙ‬تخف٘خت‬ ‫تب پبیبٖ وبَ ٘ػ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ ؼاٌت‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی افک‪ٚ‬ؼ‪ :‬أب ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪٘ ٝ‬فظ ت‪ٛ‬ـْ وٍ‪ٛ‬ـ ؼـ وبَ‪ٞ‬بی اغیف ضتٕبً ایٗ ت‪١‬فف‪ٞ ٝ‬خب‬ ‫ثبیؽ ؼـ وبَ ای‪ٙ‬ؽ‪ ٜ‬ثبقٍ٘فی ٌ‪ٛ‬ؼ ‪ٌٚ‬ف٘‪ ٝ‬ض‪ٛ‬ق‪ ٜ‬اـتجب٘بت وٍ‪ٛ‬ـ أىبٖ وفٔخبیخ‪ٝ‬‬ ‫ٌؿاـی ـا اق ؼوت ٔیؼ‪ٞ‬ؽ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬قیف اـتجب٘بت ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ؼ‪ٚ‬وتبٖ ؼـ ضبَ ثفـوی ٔؽَ التّبؼی ‪ٞ‬ىت‪ٙ‬ؽ وخ‪ٝ‬‬ ‫ق٘دیف‪ ٜ‬ت‪ِٛ‬یؽ تب ت‪ٛ‬قی‪ٔ ٟ‬طت‪ٛ‬ا ؼـ وٍ‪ٛ‬ـ ـا ؼـ ثف ٔیٌیفؼ‪ ،‬أبف‪ ٝ‬وفؼ‪ٔ :‬خب ثخبیخؽ‬ ‫ٔؽِی ـا پیً ثی‪ٙ‬ی و‪ٙ‬یٓ و‪ ٓٞ ٝ‬ض‪ٛ‬ق‪ ٜ‬اـتجب٘بت ‪ٔ ٓٞ ٚ‬فؼْ ‪ ٚ‬ت‪ِٛ‬یؽو‪ٙ‬خ‪ٙ‬خؽٌخبٖ‬ ‫غؽٔبت ‪ٔ ٚ‬طت‪ٛ‬ا اق اٖ ٔ‪ٙ‬تف‪ٌ٘ٛ ٟ‬ؽ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی افک‪ٚ‬ؼ‪ٕٞ :‬ىبـاٖ ٔب ؼـ وبقٔبٖ ت‪ٝٙ‬یٓ ٔمفـات اـتجب٘بت ؼـ ضبَ وبـ ـ‪ٚ‬ی‬ ‫ایٗ ٔ‪ٞ ٞٛٔٛ‬ىت‪ٙ‬ؽ ‪ ٚ‬وبـٌف‪ٞٚ‬ی تٍىیُ ؼاؼ‪ٜ‬ا٘ؽ و‪٘ ٝ‬تخبیخح اٖ قٔخب٘خی وخ‪ٝ‬‬ ‫ٍٔػُ ٌ‪ٛ‬ؼ ا٘ال‪ ٞ‬ـوب٘ی غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ ٌؽ‪.‬‬ ‫سراشپس‬ ‫حلوای سه اردی‬ ‫*النازاشراقی‬ ‫ثىت‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬غف‪ٚ‬خی‪ٞ‬بی اٖ‪ ،‬ثیٗ ‪ 1/5‬تب ‪4‬‬ ‫ٔیّیبـؼ ت‪ٔٛ‬بٖ ثفای ‪ٞ‬ف ؼوتٍب‪ ٜ‬لیٕخت‬ ‫غ‪ٛ‬ـؼ‪ ،ٜ‬ث‪ ٝ‬ضؽالُ ٕٔىٗ وب‪ ًٞ‬پیؽا‬ ‫غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ وفؼ‪.‬‬ ‫ٔطٕؽی اؼأخ‪ ٝ‬ؼاؼ‪ :‬ایخٗ ؼوختخٍخب‪ٜ‬‬ ‫ایفاٖوبغت‪ ،‬ا‪ِٚ‬یٗ ‪ ٚ‬ت‪ٟٙ‬بتفیٗ وبٔب٘خ‪ٝ‬‬ ‫وٍ‪ٛ‬ـ اوت و‪ ٝ‬ز‪ٙ‬یٗ ‪ٜٚ‬بیفخی ثخفای‬ ‫فَرد تِ دًثال ساخ‬ ‫دًذُای تذٍى ک چ‬ ‫اٖ ت‪١‬فیف ٌؽ‪ ٜ‬اوت‪ .‬ایخٗ وخبٔخب٘خ‪ٝ‬‬ ‫ٕٔٗ ـلبثت ثب ٕ٘‪ٞ ٝ٘ٛ‬خبی ٍٔخبثخ‪ٚ ٝ‬‬ ‫پفلؽـت غبـخی‪ ،‬ؼـ ثخفغخی ٔخ‪ٛ‬اـؼ‬ ‫٘‪ٝ‬یف غف‪ٚ‬خی پف‪ٚ‬تىُ ‪ٞ‬خبی ثخ‪ ٝ‬ف‪ٚ‬ق‬ ‫ؼ٘یب‪ ،‬اق اٖ ٕ٘‪ٞٝ٘ٛ‬ب‪ ،‬خّ‪ٛ‬تف ث‪ٛ‬ؼ‪ ٚ ٜ‬ثخ‪ٝ‬‬ ‫ِطب‪ِ ٚ‬فف‪ ٝ‬التخّخبؼی ٘خیخک ضخؽ‪ٚ‬ؼ‬ ‫یهو‪ ْٛ‬لیٕت اٖ ٔطّ‪ٛ‬الت اوت‪.‬‬ ‫خَدرٍّای‬ ‫ضرک ختَدرٍستازی فتَرد‬ ‫هی تَاًذ ختَدرٍّتای ًستل‬ ‫تؼذی خَد را تا گیرتکس دستی‬ ‫تذٍى پذال ک چ ٍ در ٍاقغ تتا‬ ‫ک چ خَدکار تطثیق دّذ‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اق ؼـای‪ ،ٛ‬پخف‪٘ٚ‬خؽ‪ٞ ٜ‬خبی‬ ‫ثجت اغتفا‪ ٞ‬خؽیؽ اق ٌخفوخت‬ ‫ف‪ٛ‬ـؼ‪٘ ،‬فضخی ـا ثخفای ٘خ‪ٞٛ‬‬ ‫خؽیؽی اق خ‪١‬ج‪ ٝ‬ؼ٘ؽ‪ ٜ‬ؼوختخی‬ ‫ٍ٘بٖ ٔیؼ‪ٞ‬ؽ و‪ ٝ‬فمٗ اق ‪ٚ‬ـ‪ٚ‬ؼی‪ٞ‬بی ؼوتی اوتفبؼ‪ٔ ٜ‬یو‪ٙ‬ؽ ‪ ٚ‬ثفای خبثدبیی ‪ٚ‬‬ ‫تغییف ؼ٘ؽ‪٘ ٜ‬یبقی ث‪ ٝ‬پؽاَ والذ ٘ؽاـؼ‪.‬‬ ‫ف‪ٛ‬ـؼ ثب ٘فاضی خؽیؽ غ‪ٛ‬ؼ لّؽ ؼاـؼ ثفغی اق ٘خبٔخالیخٕخبت ـا٘خ‪ٙ‬خؽٌخبٖ ثخب‬ ‫غ‪ٛ‬ؼـ‪ٞٚ‬بی ٌیفثىه ؼوتی ـا و‪ ٝ‬ثب‪٠‬ث ٌؽ‪ ٜ‬ثفغی غ‪ٛ‬ؼـ‪ٚ‬وبقاٖ ثکـی ٔب٘‪ٙ‬ؽ‬ ‫ٔفوؽن ث‪ٙ‬ک ا‪٠‬الْ و‪ٙٙ‬ؽ و‪ ٝ‬ت‪ِٛ‬یؽ غ‪ٛ‬ؼـ‪ٞٚ‬بی ٌیفثىه ٔ‪ِٕٛ١‬خی ـا ٔختخ‪ٛ‬لخف‬ ‫غ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬ؽ وفؼ‪ ،‬ضؿخ و‪ٙ‬ؽ‪.‬‬ ‫یک راُ سادُتر ترای تؼَیض دًذُ‬ ‫ضک ثجت اغتفا‪ ٞ‬خؽیؽ ف‪ٛ‬ـؼ ٔفث‪ ٖٛ‬ث‪ٌ ٝ‬یفثىه ؼوتی ثب یه والذ اِىتفیىی‬ ‫اوت ‪٘ ٚ‬فضی ـا ٍ٘بٖ ٔیؼ‪ٞ‬ؽ و‪ ٝ‬ؼاـای یه ٔبل‪ َٚ‬و‪ٙ‬تفَ اوت و‪ ٝ‬ثخ‪٘ ٝ‬خ‪ٛ‬ـ‬ ‫غ‪ٛ‬ؼوبـ والذ ـا ف‪١‬بَ ٔیو‪ٙ‬ؽ‪ .‬ث‪ ٝ‬ایٗ ٔ‪ٙ١‬ی و‪ ٝ‬ـا٘‪ٙ‬ؽ‪ٔ ٜ‬یت‪ٛ‬ا٘ؽ ث‪ ٝ‬ـاضتی فمٗ ثب‬ ‫ضفوت ؼاؼٖ ؼوت‪ ٝ‬ؼ٘ؽ‪ ،ٜ‬ؼ٘ؽ‪ٜٞ‬ب ـا ت‪ٛ١‬یٓ و‪ٙ‬ؽ‪.‬‬ ‫ثؽیٗ تفتیت ‪ٚ‬لتی ـا٘‪ٙ‬ؽ‪ٌ ٜ‬ف‪ ٞٚ‬ث‪ ٝ‬خبثدبیی ‪ ٚ‬ت‪ٛ١‬یٓ ؼ٘ؽ‪ٔ ٜ‬خی وخ‪ٙ‬خؽ‪ٔ ،‬خبل‪َٚ‬‬ ‫والذ ث‪ٛ٘ ٝ‬ـ غ‪ٛ‬ؼوبـ ‪ٔ ُٕ٠‬یو‪ٙ‬ؽ ‪ ٚ‬په اق اتٕبْ ت‪ٛ١‬یٓ ؼ٘ؽ‪ ،ٜ‬والذ ؼ‪ٚ‬ثبـ‪ٜ‬‬ ‫ؼـٌیف ٔیٌ‪ٛ‬ؼ‪.‬‬ ‫هؼرفی ًاهسدّای فیلنّای کَتاُ ٍ هستٌذ جطٌَارُ فجر‬ ‫ًاهسدّای دٍ تخص کَتاُ داستاًی ٍ هستٌذ تلٌذ چْلویی دٍرُ جطٌَارُ فیلن فجر‬ ‫هؼرفی ضذًذ‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اق ٔفوک ا٘ال‪ ٞ‬ـوب٘ی ـ‪ٚ‬اثٗ ‪ٕٔٛ٠‬ی خٍخ‪ٙ‬خ‪ٛ‬اـ‪ ٜ‬فخیخّخٓ فخدخف‪ ،‬خخّخىخ‪ٝ‬‬ ‫خٕ‪ٟ‬ث‪ٙ‬ؽی ؼا‪ٚ‬ـی فیّٓ‪ٞ‬بی ثػً ٔىت‪ٙ‬ؽ ‪ ٚ‬و‪ٛ‬تب‪ ٜ‬ز‪ّٕٟ‬یٗ ؼ‪ٚ‬ـ‪ ٜ‬خٍ‪ٛٙ‬اـ‪ ٜ‬فخیخّخٓ‬ ‫فدف ؼـ ؼثیفغب٘‪ ٝ‬خٍ‪ٛٙ‬اـ‪ ٜ‬فیّٓ فدف ثفٌکاـ ٌؽ‪ٔ .‬طٕؽ ت‪ٟ‬خبٔخی ٘خماؼ‪ٔ ،‬خفتٕخی‬ ‫ٌ‪١‬جب٘ی‪ ،‬اضٕؽ ٔبث‪ٙ‬ی خ‪ٟ‬فٔی‪ٔ ،‬طٕؽـٔب ‪٠‬جبویبٖ ‪ٔ ٚ‬طٕؽ‪ّ٠‬ی فبـوی ؼا‪ٚ‬ـاٖ‬ ‫فیّٓ‪ٞ‬بی ٔىت‪ٙ‬ؽ ‪ ٚ‬ؼاً٘ اِلجبٌب‪ٚ‬ی‪ ،‬ضبٔؽ خ‪١‬ففی ‪ ٚ‬اضٕؽـٔب ٔ‪١‬تخٕخؽی ؼا‪ٚ‬ـاٖ‬ ‫فیّٓ‪ٞ‬بی و‪ٛ‬تب‪ٞ ٜ‬ىت‪ٙ‬ؽ‪.‬‬ ‫٘بٔکؼ‪ٞ‬بی ایٗ ؼ‪ٚ‬ـ‪ ٜ‬اق خٍ‪ٛٙ‬اـ‪ ٜ‬ؼـ ؼ‪ ٚ‬ثػً ث‪ٌ ٝ‬فش قیف ا‪٠‬الْ ٌؽ٘ؽ‪:‬‬ ‫فیّٓ‪ٞ‬بی و‪ٛ‬تب‪ ٜ‬ؼاوتب٘ی‬ ‫‪ .1‬اـفبق وبـٌفؼاٖ‪ :‬ـٔخب ٘خدخبتخی‪ ،‬تخ‪ٟ‬خیخ‪ ٝ‬وخ‪ٙ‬خ‪ٙ‬خؽ‪ :ٜ‬وخ‪ِٛ‬خٕخبق ‪ٚ‬قیخفقاؼ‪)ٜ‬‬ ‫‪ٌ . 2‬ؿٌت‪ ٝ‬وبـٌفؼاٖ‪ :‬ضٕیؽ ٔطٕؽی‪ ،‬ت‪ٟ‬ی‪ٝ‬و‪ٙٙ‬ؽ‪ :ٜ‬ضٕیؽ ٔخطخٕخؽی ‪ٔ ٚ‬خفوخک‬ ‫ٌىتفی وی‪ٕٙ‬بی ٔىت‪ٙ‬ؽ ‪ ٚ‬تدفثی)‬ ‫‪ٚ .3‬یبـ وبـٌفؼاٖ ‪ ٚ‬ت‪ٟ‬ی‪ٝ‬و‪ٙٙ‬ؽ‪ :ٜ‬ض‪ٛ‬ـا ٘جب٘جبیی)‬ ‫فیّٓ‪ٞ‬بی ٔىت‪ٙ‬ؽ‬ ‫‪ . 1‬اضتٕبـ وبـٌفؼاٖ‪ :‬ضدت ٘ب‪ٞ‬فی‪ ،‬ت‪ٟ‬ی‪ٝ‬و‪ٙٙ‬ؽ‪ :ٜ‬ضدت ٘ب‪ٞ‬فی‪٠ ،‬جؽاِػخبِخک‬ ‫٘ب‪ٞ‬فی)‬ ‫‪ .2‬ؼثىتبٖ پبـوی وبـٌفؼاٖ ‪ ٚ‬ت‪ٟ‬ی‪ٝ‬و‪ٙٙ‬ؽ‪ :ٜ‬ضىٗ ٘مبٌی)‬ ‫‪ .3‬وفثبق ٌٕبـ‪ِ ٜ‬فف وبـٌفؼاٖ ‪ ٚ‬ت‪ٟ‬ی‪ٝ‬و‪ٙٙ‬ؽ‪ٔ :ٜ‬طٕؽ وّیٕیـاؼ)‬ ‫ز‪ّٕٟ‬یٗ خٍ‪ٛٙ‬اـ‪ ٜ‬فیّٓ فدف ‪ 12‬تب ‪ 22‬ث‪ ٕٟٗ‬ؼـ ؼ‪ ٚ‬ثػً ـلبثتی ‪ ٚ‬فف‪ٞ‬خ‪ٙ‬خٍخی ثخ‪ٝ‬‬ ‫ؼثیفی ٔى‪ٛ١‬ؼ ٘مبیقاؼ‪ ٜ‬ثفٌکاـ ٔیٌ‪ٛ‬ؼ‪.‬‬ ‫ترگساری جطٌَارُ استاًی هَسیقی فجر ٍ تجلیل از ٌّرهٌذاى پیطکسَت هَسیقی‬ ‫ٍ ٌّرّای تجسوی تِ اردیثْط هاُ سال ایٌذُ هَکَل ضذ‬ ‫هؼاٍى ٌّری ٍ سیٌوایی ادارُ کل فرٌّگ ٍ ارضتاد‬ ‫اس هی اررتایجاىضرقی گف ‪ :‬ترگساری جطتٌتَارُ‬ ‫استاًی هَسیقی فجر ٍ اییی تجلیل از ّتٌترهتٌتذاى‬ ‫پیطکسَت هَسیقی ٍ ٌّرهٌذاى پیطکسَت ٌّترّتای‬ ‫تجسوی استاى تِ اردیثْط هاُ سال ایٌذُ هَکتَل‬ ‫ضذ‪.‬‬ ‫‪ّ٠‬ی ٔطفٔی ٌفت‪ :‬ثب تخ‪ٛ‬خخ‪ ٝ‬ثخ‪ ٝ‬ـ‪٘ٚ‬خؽ افخکایٍخی‬ ‫ثیٕبـی وف‪٘ٚ‬ب ؼـ وٍ‪ٛ‬ـ ‪ ٚ‬ؼـ ا‪ِٛٚ‬یت ث‪ٛ‬ؼٖ والٔت‬ ‫‪ٙٞ‬فٔ‪ٙ‬ؽاٖ ‪ ٚ‬اِطبه فف‪ٞ ٚ ًٙٞ‬خٕخسخ‪ٙ‬خیخٗ ِخک‪ْٚ‬‬ ‫ـ‪٠‬بیت پف‪ٚ‬تىُ ‪ٞ‬بی ث‪ٟ‬ؽاٌتی‪ ،‬ثفٌکاـی خٍخ‪ٙ‬خ‪ٛ‬اـ‪ٜ‬‬ ‫اوتب٘ی ٔ‪ٛ‬ویمی فدف ‪ ٚ‬اییٗ تدّیُ اق ‪ٞ‬خ‪ٙ‬خفٔخ‪ٙ‬خؽاٖ‬ ‫پیٍىى‪ٛ‬ت ٔ‪ٛ‬ویمی ‪ٕٞ ٚ‬س‪ٙ‬یٗ تدّیُ اق ‪ٙٞ‬فٔخ‪ٙ‬خؽاٖ‬ ‫پیٍىى‪ٛ‬ت ‪ٙٞ‬ف‪ٞ‬بی تدىٕی ث‪ ٝ‬ؼ‪ ٝٞ‬و‪ ْٛ‬اـؼیج‪ٍٟ‬ت‬ ‫ٔب‪ ٜ‬وبَ ای‪ٙ‬ؽ‪ٛٔ ٜ‬و‪ٌ َٛ‬ؽ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی تّفیص وفؼ‪ :‬أىبَ ثف٘بٔ‪ٞٝ‬خبی ٔختخ‪ٙ‬خ‪٠ٛ‬خی ؼـ‬ ‫ض‪ٛ‬ق‪ ٜ‬فف‪ٙٞ ٚ ًٙٞ‬ف ثفای ایبْاهلل ؼ‪ ٝٞ‬فدف ؼـ ٘خ‪ٝ‬خف‬ ‫ٌففت‪ٌ ٝ‬ؽ‪ ٚ ٜ‬وبق ‪ ٚ‬وبـ ثفٌکاـی ایٗ ؼ‪ ٚ‬خٍ‪ٙ‬خ‪ٛ‬اـ‪ٜ‬‬ ‫٘یک ففا‪ٌ ٓٞ‬ؽ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ؼ أب ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ٍ٘ ٝ‬فا٘ی ‪ٕٔٛ٠‬ی ؼـ‬ ‫ـاث‪ ٝٙ‬ثب ٌی‪ٌ ٚ ٞٛ‬ىتفی ثیٕبـی وف‪٘ٚ‬ب‪ ،‬اییٗ ‪ٞ‬خبی‬ ‫یبؼ ٌؽ‪ ٜ‬ؼـ وبَ ای‪ٙ‬ؽ‪ ٜ‬ثفٌکاـ غ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬ؽ ٌؽ‪.‬‬ ‫فرهَل یک از ‪ 33‬اسفٌذ پخص هیضَد‬ ‫قْرهاى ًاکام هاًذ‬ ‫هؼرفی ‪ 6‬فیلن تییالوللی راُیافتِ تِ اسکار‬ ‫قْرهاى اصغر فرّادی در‬ ‫گام دیگر تِ اسکار ‪3133‬‬ ‫ًاکام هاًذ‪.‬‬ ‫ػلی ضیا در گفتگَیی تا راهثذ جَاى از پخص فرهَل یک از ‪ 33‬اسفٌتذهتاُ تتا‬ ‫لحظِ تحَیل سال خثر داد‪.‬‬ ‫‪ّ٠‬ی ٔیب ٔدفی ‪ ٚ‬ثف٘بٔ‪ ٝ‬وبق تّ‪ٛ‬یکی‪ٕٟٔ ٖٛ‬بٖ ـأجؽ خ‪ٛ‬اٖ ؼـ غ‪ٙ‬ؽ‪ٚ‬ا٘‪ٌ ٝ‬ؽ ‪ ٚ‬اق‬ ‫ثبقٌٍت ث‪ ٝ‬تّ‪ٛ‬یکی‪ ٖٛ‬وػٗ ٌفت‪ٔ .‬یب ؼـثبـ‪ ٜ‬پػً ؼ‪ٚ‬ثبـ‪ ٜ‬ثف٘بٔ‪ ٝ‬ففٔ‪ َٛ‬یه‬ ‫ثیبٖ وفؼ‪ :‬ففٔ‪ َٛ‬یه اق ‪ 22‬اوف‪ٙ‬ؽٔب‪ ٜ‬تب ِط‪ ٝٝ‬تط‪ٛ‬یُ وبَ ـ‪ٚ‬ی ا٘تٗ ٔیـ‪ٚ‬ؼ‪.‬‬ ‫ثف٘بٔ‪ ٝ‬ففٔ‪ َٛ‬یه ٘ی وبَ‪ٞ‬بی ٌؿٌت‪ ٝ‬ث‪١ٔ ٝ‬خففخی زخ‪ٟ‬خف‪ٞ ٜ‬خبی ٔخفؼٔخی ؼـ‬ ‫اوف‪ٙ‬ؽٔب‪ٔ ٜ‬ی پفؼاغت‪ ٝ‬اوت و‪ٕٞ ٝ‬کٔبٖ ثب وف‪٘ٚ‬ب ایٗ ـ‪ٚ‬ی‪ ٝ‬ل‪ٌ ٟٙ‬ؽ ‪ ٚ‬ضبال لخفاـ‬ ‫اوت ؼ‪ٚ‬ثبـ‪ ٜ‬ثب ٔ‪١‬ففی ز‪ٟ‬ف‪ٜٞ‬بی ٔفؼٔی ثبقٌفؼؼ‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اق ‪ٚ‬ـایتی‪٘ ،‬خ‪ٛ‬ؼ ‪ٚ‬‬ ‫ز‪ٟ‬بـٔیٗ ؼ‪ٚ‬ـ‪ ٜ‬اوخىخبـ‬ ‫ؼلبیمخی پخیخً اوخبٔخی‬ ‫٘بٔکؼ‪ٞ‬بی ٘‪ٟ‬بیی ایٗ ؼ‪ٚ‬ـ‪ٜ‬‬ ‫ـا ا‪٠‬الْ وخفؼ ‪ ٚ‬فخیخّخٓ‬ ‫ل‪ٟ‬فٔبٖ اِغف فف‪ٞ‬بؼی ـا‬ ‫ث‪ٛٙ٠ ٝ‬اٖ یىی اق فیّٓ‪ٞ‬بی ضبٔف ؼـ ثػً ـلبثتی ث‪ٟ‬تفیٗ فیّٓ ثیٗإِّّی أىخبَ‬ ‫ا٘تػبه ٘ىفؼ‪.‬‬ ‫اق ‪ 15‬فیّٕی و‪ ٝ‬ؼـ ف‪ٟ‬فوت ا‪ِٚ‬ی‪٘ ٝ‬بٔکؼ‪ٞ‬ب خبی ٌففت‪ ٝ‬ث‪ٛ‬ؼ٘ؽ ‪ 5‬فخیخّخٓ ؼـ ایخٗ‬ ‫ثػً ا٘تػبه ٌؽ٘ؽ و‪٠ ٝ‬جبـت‪ٙ‬ؽ اق‪:‬‬ ‫ٔبٌی‪ ٓٙ‬ـا ثفاٖ وبغت‪ ٝ‬ـی‪ٛ‬و‪ٛ‬وی ‪ٞ‬بٔبٌ‪ٛ‬زی اق لاپٗ‬ ‫ثؽتفیٗ اؼْ ؼ٘یب وبغت‪ ٝ‬ی‪ٛ‬اغیٓ تفییف اق ٘ف‪ٚ‬ل‬ ‫ؼوت غؽا وبغت‪ ٝ‬پبئ‪ ِٛٛ‬و‪ٛ‬ـ٘تی‪ ٛٙ‬ایتبِیب‬ ‫ِ‪٘ٛ‬ب٘ب‪ٌ :‬ب‪ٔٚ‬یٍی ؼـ والن ؼـن وبغت‪ ٝ‬پب‪ ٚٚ‬ز‪ٛ‬ی‪ٙ‬ی‪ ًٙ‬ؼ‪ٚ‬ـخی اق ث‪ٛ‬تبٖ‬ ‫ففاـ وٗ وبغت‪ ٝ‬ی‪٘ٛ‬بن پ‪ٞٛ‬ف ـاوٕ‪ٛ‬وٗ اق ؼإ٘بـوبق ؼإ٘بـن‬ ‫٘‪ٛ‬ؼ ‪ ٚ‬ز‪ٟ‬بـٔیٗ ؼ‪ٚ‬ـ‪ ٜ‬اوىبـ ‪ٔ 27‬بـن ‪ 2022‬ثفٌکاـ ٔی ٌ‪ٛ‬ؼ‪.‬‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫اـؼ ٌ‪ٙ‬ؽْ ‪ 2‬پیٕب٘‪ ،ٝ‬اـؼ ثف٘ح ‪ 1‬پیٕب٘‪ ،ٝ‬اـؼ ٘ػخ‪ٛ‬ؼ‬ ‫زی ‪ 1‬پیٕب٘‪ 2 ُٞ ،ٝ‬لبٌک و‪ٛ‬ح غ‪ٛ‬ـی‪ٌ ،‬خىخف ‪2‬‬ ‫پیٕب٘‪ ،ٝ‬وف‪ٌ 50 ٜ‬فْ‪ ،‬ـ‪ٚ‬غٗ خبٔؽ یه ؼ‪ ْٚ‬پیٕب٘خ‪ٝ‬‬ ‫وفغبِی‪ ،‬ـ‪ٚ‬غٗ ٔبی‪ ٟ‬یه ز‪ٟ‬بـْ پیٕب٘‪ ،ٝ‬ق‪٠‬خفخفاٖ‬ ‫ث‪ٔ ٝ‬مؽاـ القْ‪ٌ ،‬اله غّی‪ ٛ‬یه ز‪ٟ‬بـْ پیخٕخب٘خ‪،ٝ‬‬ ‫اه ‪ 1‬پیٕب٘‪ٝ‬‬ ‫طرز تهیه‪:‬‬ ‫اثتؽا وف‪ ،ٜ‬ـ‪ٚ‬غٗ ٔبی‪ ٚ ٟ‬خبٔؽ ـا ؼـ تبث‪ ٝ‬ـیػتخ‪ٚ ٝ‬‬ ‫وٕی ؼا‪ٔ ٢‬ی و‪ٙ‬یٓ‪ .‬وپه اـؼ ٌ‪ٙ‬خؽْ وخفخیخؽ ـا‬ ‫ـیػت‪ ٚ ٝ‬تفت ٔی ؼ‪ٞ‬یٓ تب وفْ ـً٘ ٌ‪ٛ‬ؼ‪ .‬وخپخه‬ ‫اـؼ ثف٘ح ـا افک‪ٚ‬ؼ‪ ٚ ٜ‬تفت ٔی ؼ‪ٞ‬خیخٓ تخب ٌختخفی‬ ‫ـً٘ ٌ‪ٛ‬ؼ‪ .‬ؼـ اغف اـؼ ٘ػ‪ٛ‬ؼزی ـا أبف‪ ٝ‬وخفؼ‪ٜ‬‬ ‫‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬ا٘ؽاق‪ ٜ‬ای تفت ٔی ؼ‪ٞ‬یٓ و‪ ٝ‬وفظ ٌخ‪ٛ‬ؼ ‪ِٚ‬خی‬ ‫تیف‪ٍٛ٘ ٜ‬ؼ‪ .‬ث‪١‬ؽ اقـ‪ٚ‬ی ضفاـت ثخفٔخی ؼاـیخٓ‪ .‬ؼـ‬ ‫‪ٜ‬فخ ؼیٍفی ٌىف‪ ٚ‬اه ـا ٔخی خخ‪ٌٛ‬خب٘خیخٓ تخب‬ ‫ٌفثت ل‪ٛ‬اْ ثیبیؽ‪ِ .‬جفٔی و‪ٙ‬یٓ تب ٌفثت ‪ٔ ٚ‬ػّ‪ٖٛ‬‬ ‫اـؼ‪ٞ‬ب غیّی وٓ ؼاغی غ‪ٛ‬ؼ ـا اق ؼوت ثخؽ‪ٞ‬خ‪ٙ‬خؽ‪.‬‬ ‫وپه ٌفثت ـا وٓ وٓ ث‪ٔ ٝ‬ػّ‪ ٖٛ‬اـؼ ـیػتخ‪ٚ ٝ‬‬ ‫ٔػّ‪ٔ ٖٛ‬ی و‪ٙ‬یٓ‪ .‬وپه ‪ ٚ ُٞ‬ق‪٠‬ففاٖ ـا وٓ وخٓ‬ ‫ـیػت‪ٔ ٓٞ ٚ ٝ‬ی ق٘یٓ تب قٔب٘ی و‪ ٝ‬ضخّخ‪ٛ‬ا اق‪ٜ‬خفخ‬ ‫خؽا ٌ‪ٛ‬ؼ‪ .‬ضّ‪ٛ‬ا ـا ؼـ ‪ٜ‬فخ ٔ‪ٛ‬ـؼ ٘‪ٝ‬ف ـیخػختخ‪ٚ ٝ‬‬ ‫تکئیٗ ٔی و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫خوشنویسی‬ ‫اؼأ‪ ٝ‬اق ٌٕبـ‪ ٜ‬لجُ‪:‬‬ ‫خَضٌَیسی ایراًی‬ ‫ؼـ ایفاٖ په اق فتص اوالْ‪ ،‬غ‪ّٙ‬ب٘ی ث‪ٌ ٝ‬ی‪٘ ٜٛ‬ىخع‬ ‫‪ٚ‬خ‪ٛ‬ؼ ؼاٌت‪ .‬ؼـ قٔبٖ ضى‪ٔٛ‬ت ایّػب٘یبٖ‪ ،‬ا‪ٚ‬ـاق‬ ‫ٔؿ‪ّٞ‬ت وتبه ‪ٞ‬ب ٘ػىتیٗ ثبـ ثب ٘مً‪ٞ‬بی تخکیخیخ‪ٙ‬خی‬ ‫قی‪ٙ‬ت یبفت‪ .‬ؼـ قٔبٖ ضى‪ٔٛ‬ت تیٕ‪ٛ‬ـیبٖ ؼـ ایفاٖ‪،‬‬ ‫غٗ ‪ ٚ‬غ‪ٌٛٙٛ‬یىی ث‪ ٝ‬ا‪ٚ‬ج وخٕخبَ غخ‪ٛ‬ؼ ـوخیخؽ‪.‬‬ ‫ٔیف‪ّ٠‬ی تجفیکی ثب تفویت غٗ ٘ىع ‪ ٚ‬ت‪ّ١‬یک‪ ،‬غخٗ‬ ‫٘ىت‪ّ١‬یک ـا ث‪ٙ‬یبٖ ٘‪ٟ‬بؼ‪ٍٟٛٔ .‬ـتفیٗ غ‪ٙ‬بٖ لفاٖ ؼـ‬ ‫ایٗ ؼ‪ٚ‬ـ‪ ٜ‬ثبیى‪ٙ‬مف ٔیفقا ث‪ٛ‬ؼ‪.‬‬ ‫ا٘س‪ ٝ‬و‪ ٝ‬ث‪ٛٙ٠ ٝ‬اٖ ٌی‪ٜٞٛ‬ب یب لّٓ‪ٞ‬بی غ‪ٌٙٛ‬خ‪ٛ‬یىخی‬ ‫ایفا٘ی ٌ‪ٙ‬بغت‪ٔ ٝ‬ی ٌ‪ٛ‬ؼ ثیٍتف ثفای ٘‪ٌٛ‬تٗ ٔت‪ ٖٛ‬غیف‬ ‫ٔؿ‪ٞ‬جی ٘‪ٝ‬یف ؼی‪ٛ‬اٖ اٌ‪١‬بـ‪ ،‬ل‪١ٙ‬بت ‪ٜ‬فیف ‪ٙٞ‬فی یخب‬ ‫ثفای ٔفاوالت ‪ٔ ٚ‬ىبتجبت اؼاـی اثخؽا‪ٌ ٞ‬خؽ‪ٚ ٜ‬‬ ‫ث‪ٝ‬وبـ ـفت‪ٝ‬اوت‪ .‬ایٗ ؼـ ضبِی اوت و‪ ٝ‬غخٗ ٘خکؼ‬ ‫ا‪٠‬فاه ‪ ٚ‬تفوبٖ ‪٠‬ثٕب٘ی ثیٍتف خ‪ٙ‬ج‪ ٝ‬ؼی‪ٙ‬ی ‪ ٚ‬لؽوخی‬ ‫ؼاٌت‪ٝ‬اوت‪ٞ .‬فز‪ٙ‬ؽ ا٘بٖ ٘یک ثفای أ‪ٛ‬ـ ٔ‪ٍٙ‬یٌخفی‬ ‫‪ ٚ‬غیف ٔؿ‪ٞ‬جی لّٓ‪ٞ‬بیی ـا ثیٍتف ث‪ٝ‬وبـ ٔیثف٘ؽ‪ ،‬أخب‬ ‫ا‪ٚ‬ج ‪ٙٞ‬فٕ٘بیی ا٘بٖ ‪ -‬ثخف غخالخ غخ‪ٌٛ‬خ‪ٙ‬خ‪ٛ‬یىخبٖ‬ ‫ایفا٘ی‪ -‬ؼـ غٗ ثّت ‪٘ ٚ‬ىع ‪ ٚ‬وختخبثخت لخفاٖ ‪ٚ‬‬ ‫اضبؼیث لبثُ ـ‪ٚ‬یت اوت‪.‬‬ ‫ؼـ ایفاٖ ٘یک ثفای أ‪ٛ‬ـ ٔؿ‪ٞ‬جی ٔب٘‪ٙ‬ؽ وتبثت لخفاٖ‬ ‫یب اضبؼیث ‪ ٚ‬ـ‪ٚ‬ایبت ‪ٕٞ ٚ‬س‪ٙ‬یٗ وختخیخجخ‪٘ ٝ‬خ‪ٛ‬یىخی‬ ‫ٔىبخؽ ‪ٔ ٚ‬ؽاـن ٔؿ‪ٞ‬جی ثیٍتف اق غ‪ ٖٛٙ‬ثّخث ‪ٚ‬‬ ‫٘ىع ث‪ٟ‬ف‪ٔ ٜ‬ی ٌففت‪ٙ‬ؽ و‪٘ ٝ‬کؼ ا‪٠‬فاه ـ‪ٚ‬اج ثیٍتخفی‬ ‫ؼاـؼ‪ٞ .‬فز‪ٙ‬ؽ ایفا٘یبٖ ؼـ ایٗ لّٓ‪ٞ‬ب ٘یک ٌی‪ٞ ٜٛ‬خبیخی‬ ‫ٔدکا ‪ٔ ٚ‬ػتُ ث‪ ٝ‬غ‪ٛ‬ؼ اففیؽ‪ٜ‬ا٘ؽ‪.‬‬ ‫غٗ ت‪ّ١‬یک ـا ٔیت‪ٛ‬اٖ ٘ػىتیٗ غٗ ایفا٘ی ؼا٘ىخت‪.‬‬ ‫غٗ ت‪ّ١‬یک و‪ ٝ‬تفوُ ٘یک ٘بٔیؽ‪ٔ ٜ‬یٌؽ اق ا‪ٚ‬ایُ لفٖ‬ ‫‪ٞ‬فتٓ پب ث‪٠ ٝ‬فِ‪ٌ ٝ‬ؿاٌت ‪ ٚ‬ضؽ‪ٚ‬ؼ یىخّخؽ وخبَ‬ ‫ؼ‪ٚ‬اْ ؼاٌت ت‪ّ١‬یک اق تفویت غ‪٘ ٖٛٙ‬ىع ‪ ٚ‬ـلخب‪ٞ‬‬ ‫ث‪ٚ ٝ‬خ‪ٛ‬ؼ أؽ ‪ ٚ‬وىی و‪ ٝ‬ایٗ غٗ ـا لب٘‪ٕٙ٘ٛ‬ؽ وفؼ‬ ‫غ‪ٛ‬اخ‪ ٝ‬تبج وّٕب٘ی ث‪ٛ‬ؼ؛ و‪ ٝ‬ثخ‪١‬خؽ‪ٞ‬خب ثخ‪ٚ ٝ‬وخیّخ‪ٝ‬‬ ‫غ‪ٛ‬اخ‪٠ ٝ‬جؽاِطی ٔ‪ٍٙ‬ی اوتف اثبؼی ثؽاٖ ل‪ٛ‬ا‪٠‬خؽ ‪ٚ‬‬ ‫اِ‪ َٛ‬ثیٍتفی ثػٍیؽ‪ٌ ٜ‬ؽ‪.‬‬ ‫په اق غٗ ت‪ّ١‬یک و‪٘ ٝ‬ػىتیٗ غٗ ٌىُ ٌخففختخ‪ٝ‬‬ ‫ایفا٘ی ث‪ٛ‬ؼ‪ .‬ؼـ لفٖ ‪ٍٞ‬تٓ ٔیف‪ّ٠‬ی تخجخفیخکی ‪850‬‬ ‫‪ٞ‬دفی لٕفی) اق تفویت ‪ ٚ‬اؼغبْ ؼ‪ ٚ‬غٗ ٘ىخع ‪ٚ‬‬ ‫ت‪ّ١‬یک غ‪ٙ‬ی ث‪ٙ‬بْ ٘ىػت‪ّ١‬یک ث‪ٚ ٝ‬خ‪ٛ‬ؼ ا‪ٚ‬ـؼ وخ‪٘ ٝ‬خبْ‬ ‫اٖ ؼـ اثف وثفت اوت‪ٕ١‬بَ ث‪٘ ٝ‬ىت‪ّ١‬یک تغیخیخف پخیخؽا‬ ‫وفؼ‪ .‬ایٗ غٗ ثىیبـ ٔ‪ٛ‬ـؼ الجبَ ‪ٚ‬ال‪ٌ ٟ‬ؽ ‪ٛٔ ٚ‬خت‬ ‫تط‪ٝ٠ َٛ‬یٕی ؼـ ‪ٙٞ‬ف غ‪ٌٛٙٛ‬یىی ٌخفؼیخؽ‪ٚ ] 6 .‬‬ ‫ث‪١‬ؽ‪ٞ‬ب ؼـ ؼ‪ٚ‬ـاٖ ٌب‪٠ ٜ‬خجخبن ِخفخ‪ٛ‬ی ثخ‪ ٝ‬ؼوخت‬ ‫ٔیف‪ٕ٠‬بؼ ضى‪ٙ‬ی ث‪ ٝ‬ا‪ٚ‬ج قیجبیی ‪ ٚ‬وٕبَ ـویؽ‪.‬‬ ‫غٗ ٘ىت‪ّ١‬یک ‪٠‬ال‪ ٜٚ‬ثف غ‪ٌٛٙٛ‬یىب٘ی و‪ ٝ‬ؼـ ضیخ‪ٙ‬خ‪ٝ‬‬ ‫ایفاٖ و‪٘ٛٙ‬ی ٔی قیىت‪ٙ‬ؽ‪ .‬ؼـ غخفاوخبٖ ثخکـی ‪ٚ‬‬ ‫وٍ‪ٛ‬ـ‪ٞ‬بی اویبی ٔیب٘‪ ،ٝ‬افخغخب٘ىختخبٖ ‪ ٚ‬ثخ‪ٚ ٝ‬یخم‪ٜ‬‬ ‫غ‪ٌٛٙٛ‬یىبٖ ؼـثبـ ٌ‪ٛ‬ـوب٘یبٖ ؼـ ‪ٙٞ‬ؽ‪ٚ‬وتبٖ وخ‪ٝ‬‬ ‫ت‪ّ١‬ک غب٘ف ‪ٚ‬یم‪ٜ‬ای ث‪ ٝ‬فف‪ ًٙٞ‬ایفا٘ی ؼاٌت‪ٙ‬ؽ) ـٌؽ‬ ‫‪ ٚ‬پیٍففت لبثُ ت‪ٛ‬خ‪ٟ‬ی وفؼ‪.‬‬ ‫ث‪ٛ٘ٝ‬ـ وّی لفٖ ‪ٞ‬بی ٘‪ ٟٓ‬تب یخبقؼ‪ٞ‬خٓ ‪ٞ‬خدخفی ـا‬ ‫ٔیت‪ٛ‬اٖ لفٖ ‪ٞ‬بی ؼـغٍبٖ ؼـ ‪ٙٞ‬ف غ‪ٌٛٙٛ‬یىی ؼـ‬ ‫ایفاٖ ؼا٘ىت‪ .‬ؼـ ا‪ٚ‬اوٗ لفٖ یبقؼ‪ ٓٞ‬و‪ٔٛ‬یٗ غخٗ‬ ‫غبُِ ایفا٘ی ی‪ٙ١‬ی ٌىىت‪٘ ٝ‬ىت‪١‬خّخیخک ثخ‪ ٝ‬ؼوخت‬ ‫ٔفتٕی لّی غبٖ ٌبّٔ‪ ٛ‬ضبوٓ ‪ٞ‬فات ثب تغییف ؼاؼٖ‬ ‫غٗ ٘ىت‪ّ١‬یک اثؽا‪ٌ ٞ‬ؽ‪٠ .‬خّخت پخیخؽایخً اٖ ـا‬ ‫ٔی ت‪ٛ‬اٖ ث‪ ٝ‬وجت ٘یبق ث‪ ٝ‬ت‪ٙ‬ؽ٘‪ٛ‬یىی ‪ ٚ‬ـاضت٘‪ٛ‬یىخی‬ ‫ؼـ أ‪ٛ‬ـ ٔ‪ٍٙ‬یٌفی ‪ ٚ‬ثیً اق اٖ ؾ‪ٚ‬ق ‪ ٚ‬غاللیخت‬ ‫ایفا٘ی ؼا٘ىت‪ٕٞ .‬بٖ٘‪ٛ‬ـی و‪ ٝ‬ث‪١‬ؽ اق پیؽایً غٗ‬ ‫ت‪ّ١‬یک‪ ،‬ایفا٘یبٖ ث‪ٝ‬غب٘ف وف‪٠‬ت ؼـ وتبثت‪ٌ ،‬ىىتخ‪ٝ‬‬ ‫ت‪ّ١‬یک اٖ ـا ٘خیخک ثخ‪ٚ ٝ‬خخ‪ٛ‬ؼ ا‪ٚ‬ـؼ٘خؽ‪ .‬ؼـ‪ٚ‬یخً‬ ‫‪٠‬جؽإِدیؽ ٘بِمب٘ی ایٗ غٗ ـا ث‪ ٝ‬وٕبَ ـوب٘ؽ‪...‬‬ ‫اؼأ‪ ٝ‬ؼاـؼ‬ صفحه 5 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫ادبیات‬ ‫پٌجطٌبِ ‪ 32‬بْوی ‪ 21 * 2511‬فَریِ ‪ 8 * 3133‬رجب ‪ * 2554‬سبل سی ٍ دٍم ( اٍتَز ایکیٌجی ایل ) * ضوبرُ ( سبیی ) ‪6547 :‬‬ ‫‪6‬‬ ‫بویوتموسن قوجاغیندا ایگیدلرسن‬ ‫ایگیدلیگی سن دنیایا گتیرمیسن‬ ‫اان یوردو یو وامیسسان ارذبایجان‬ ‫تورکجه دیل بیلگیسی‬ ‫*دکتر حسیی هحودزادُ صدیق‬ ‫ٌئسٗ سب‪ ٗ٥٘ ٣٤‬اضز‪...٢‬‬ ‫لبضا ; لبضاضٔبق (لبضا‪+‬اض‪ٔ+‬بق)‬ ‫•از وووّط‪٤ ٝٙ٤‬بد‪٥‬طبض ‪ ٚ‬وووّط‪ٌ ٜ‬وض‪٥ِٜ‬ه ا٘الٔ‪٣‬‬ ‫‪ٚ‬ئطٖ فؼُ ز‪ٚ‬ظِسض‪:‬‬ ‫ووظ ; ووظ‪ٜ‬ضٔه‬ ‫ثبش ; ثبضبضٔبق‬ ‫س‪ ; ٛ‬س‪ٚٛ‬اضٔبق‬ ‫اَ – اََ ‪al-əl‬‬ ‫•ازالضا ‪٤‬بد‪٥‬طبض ‪ ٚ‬زو٘‪ٛ‬ض‪ ;( ٛ‬ضخؼ‪ ٚ )٣‬ائدس‪٤‬دّدٍدٗ‬ ‫(; ٔشؼس‪ٔ )٢‬ؼ‪ٙ‬بِ‪ ٣‬فؼّّط ز‪ٚ‬ظِسض‪:‬‬ ‫اظ ; اظأبق‬ ‫ز‪ٚ‬ظ ; ز‪ٚ‬ظِٕه‬ ‫ز‪ٛ‬خ ; ز‪ٛ‬ذبِٕبق‬ ‫‪٤‬وٖ ; ‪٤‬وّٕ٘ه‬ ‫•س‪ ٛ٘ٛ‬ا‪ ّٛ٘ٚ‬ا‪ ّٝ٤‬ل‪ٛ‬ضسبضاٖ ووو‪٤ ٝ‬بد‪٥‬طب٘سا‪ ،‬ا‪ّٛ٘ٚ‬س‪ٛ‬‬ ‫ز‪ٚ‬ضط‪:‬‬ ‫ا‪ٚ‬خب ; ا‪ٚ‬خب ‪+‬اَ ; ا‪ٚ‬خبِٕبق‬ ‫ل‪٥‬سب ; ل‪٥‬سب ‪ +‬اَ; ل‪٥‬سبِٕبق‬ ‫ا‪٤‬ه )‪(ik /ık /ük /uk‬‬ ‫ٌئح ; ٌئد‪٥‬ىٕه‬ ‫اج ; اخ‪٥‬رٕبق‬ ‫زاض ; زاض‪٤‬رٕبق‬ ‫ا‪(il /ıl /ül /ul) ُ٤‬‬ ‫•ازالضا ‪٤‬بد‪٥‬طبض ‪ ٚ‬زو٘‪ٛ‬ضّ‪ ٚ ٛ‬ائس‪ ٍّٗ٤‬ا٘الٔ‪ ٣‬فؼّّط‬ ‫ز‪ٚ‬ظِسض‪:‬‬ ‫ز‪ٚ‬ظ ; ز‪ٚ‬ظِٕه‬ ‫•س‪ ٛ٘ٛ‬ا‪ ّٛ٘ٚ‬ا‪ ّٝ٤‬ل‪ٛ‬ضسبضاٖ وووّط‪٤ ٜ‬بد‪٥‬طب٘سا‪ ،‬اود‪٥‬دٗ‬ ‫ا‪ّٛ٘ٚ‬س‪ ٛ‬ز‪ٚ‬ضط‪:‬‬ ‫ز‪ٚ‬غط‪ ; ٚ‬ز‪ٚ‬غط‪ِٕٚ‬بق‬ ‫ز‪ٚ‬ض‪ٚ‬ض ; ز‪ٚ‬ض‪ِٕٚ‬بق‬ ‫و‪٥‬س‪٥‬ه ; و‪٥‬س‪ّٕ٥‬ه‬ ‫ا‪ٕ٤‬س‪(imsə /ımsə /ümsə /umsə) ٝ‬‬ ‫از سو‪ ّٛ٤‬سوخ‪ٛ‬وّط‪٤ ٜ‬بد‪٥‬طبض ‪ ٚ‬فدؼدُ ٌدو‪ٚ‬ز‪ ٜ‬سد‪٣‬‬ ‫ز‪ٚ‬ظِسض‪:‬‬ ‫ٔٗ ; ٔ‪ٕ٥ٙ‬س‪ٔٝ‬ه‬ ‫اظ ; اظ‪ٕ٤‬سبٔبق‬ ‫و‪٥‬س‪٥‬ه ; و‪٥‬س‪ٕ٥‬س‪ٔٝ‬ه‬ ‫زا )‪(da /də‬‬ ‫از س‪ ّٛ٤ٛ‬سوخ‪ٛ‬وّط‪ٌ ٜ‬دّدط ‪ ٚ‬فدؼدُ ٌدو‪ٚ‬ز‪ ٜ‬سد‪٣‬‬ ‫ز‪ٚ‬ظِسض‪ .‬ث‪ ٛ‬ان اظ ا‪٤‬طّ‪ ٗٙ‬ث‪٥‬ط اوس‪.٢‬‬ ‫دبض‪٤( ُ٤‬بض‪ّ٤‬ش‪ ; )٣‬دبض‪ّ٤‬سأبق‬ ‫ا‪٤‬ط‪( ُ٥‬ا‪٤‬ط‪ّ٥‬ش‪ ; )٣‬ا‪٤‬ط‪ّ٥‬سأبق‬ ‫د‪٥‬ط‪( ُ٤‬د‪٥‬ط‪ّ٤‬ش‪ ; )٣‬د‪٥‬ط‪ّ٤‬سأبق‬ ‫ث‪ ٛ‬ان سس ٌوسشطٖ سوخ‪ٛ‬وّط‪٤ ٜ‬دبدد‪٥‬دطدبض‪ ،‬فدؼدُ‬ ‫ز‪ٚ‬ظِسض‪.‬‬ ‫‪٤ٚ‬ع‪٤ٚ( ُ٤‬ع‪ّ٤‬ش‪٤ٚ ; )٣‬ع‪ّ٤‬سأبق‬ ‫خ‪( ُ٤ٛ٥‬خ‪ّ٤ٛ٥‬ش‪ ; )٣‬خ‪ّ٤ٛ٥‬سأبق‬ ‫ف‪٥‬س‪( ُ٥‬ف‪٥‬س‪ّ٥‬ش‪ ; )٣‬ف‪٥‬س‪ّ٥‬سأبق‬ ‫ٌ‪ٛ‬ض‪ٌٛ( َٚ‬ض‪ِٚ‬ش‪ٌٛ ; )ٛ‬ض‪ِٚ‬سأبق‬ ‫ذ‪ٛ‬ض‪( َٚ‬ذ‪ٛ‬ض‪ِٚ‬ش‪ ; )ٛ‬ذ‪ٛ‬ض‪ِٚ‬سأبق‬ ‫ض‪٥‬مم‪( ُ٥‬ض‪٥‬مم‪ّ٥‬ش‪ ; )٣‬ض‪٥‬مم‪ّ٥‬سأبق‬ ‫ذ‪٥‬ط‪( ُ٥‬ذ‪٥‬ط‪ّ٥‬ش‪ ; )٣‬ذ‪٥‬ط‪ّ٥‬سأبق‬ ‫سب ‪sa) / (sə‬‬ ‫•از س‪ ّٛ٤ٛ‬سوخ‪ٛ‬وّط‪٤ ٜ‬بد‪٥‬طبض ‪ ٚ‬ا‪٤‬سشه ‪ ٚ‬ز‪ٚ‬ض‪ْٚ‬‬ ‫ث‪ّ٥‬س‪٤‬طٖ فؼّّط ز‪ٚ‬ظِ‪:ٛ‬‬ ‫س‪ ; ٛ‬س‪ٛ‬سبٔبق‬ ‫غط‪٤‬ت ; غط‪٤‬جس‪ٔٝ‬ه‬ ‫ز‪ٚ‬ضاق ; ز‪ٚ‬ضالسبٖ‬ ‫ل‪٥‬ط )‪(qir /qır /qür /qur‬‬ ‫•سس ٌوسشطٖ سوخ‪ٛ‬وّط‪٤ ٜ‬بدبضبض ‪ ٚ‬فؼُ ز‪ٚ‬ظِسض‪:‬‬ ‫‪٥ٞ‬ر ; ‪٥ٞ‬دم‪٥‬طٔبق‬ ‫ل‪٥‬ص ; ل‪٥‬ط‪٥‬طٔبق‬ ‫د‪ٛ‬س ; د‪ٛ‬سٍ‪ٛ‬ضٔه‬ ‫اس ; اسم‪٥‬طٔبق‬ ‫اضز‪ٚ ٢‬اض‬ ‫س‪ٛ‬ف ; س‪ٛ‬فٍ‪ٛ‬ضٔه‪...‬‬ ‫عالهم امینی‬ ‫دده قورقود‬ ‫اض‪ٙ‬ب‪ ٣٤‬ثب سّسّ‪ٞ ٝ‬ب‪ ٢‬سطن سجبض‬ ‫اق قَیًَلَّب‬ ‫ازأ‪ ٝ‬اظ ضٕبض‪ ٠‬لجُ‪....‬‬ ‫دس اظ ٔطی س‪ٕٛ٥‬ض ٔ‪ٙ‬بظػبر زض سطظٔ‪ٞٗ٥‬ب‪ٔ ٢‬ػد‪٥‬دجدز ظز‪ ٜ‬ذدب‪ٚ‬ض‬ ‫٘عز‪٤‬ه ازأ‪٤ ٝ‬بفز‪.‬‬ ‫لطاػثٕبٖ ث‪ ٝ‬ذب٘ساٖ س‪ٕٛ٥‬ض ‪ٚ‬فبزاض ثبل‪ٔ٣‬ب٘س‪ ٌٛ ،‬ا‪ٙ٤‬ى‪ ٝ‬حٕب‪٤‬ز ضب‪ٞ‬طخ‬ ‫س‪ٛ‬ز ز‪ٙ‬سا٘‪ ٣‬ثطا‪ ٢‬ا‪٘ ٚ‬ساضز ‪ ٚ‬سب حس‪ٚ‬ز‪ٛٔ ٢‬خجبر فطاضس‪٥‬سٖ ٔدطی‬ ‫ا‪ ٚ‬ضا فطا‪ ٓٞ‬سبذز‪.‬‬ ‫لطاػثٕبٖ زض ظٔبٖ ِطىطوط‪ٟ٥‬ب‪ ٢‬س‪ٌٝ‬ب٘‪ ٝ‬ضب‪ٞ‬طخ ث‪ ٝ‬اشضثب‪٤‬دبٖ ػّد‪٥‬د‪ٝ‬‬ ‫لطا‪ٛ٤‬سف لطال‪٥ٕٞ ّٛ٘ٛ٤ٛ‬ط‪ ٝ‬زض و‪ٙ‬بض س‪ٕٛ٥‬ض‪٤‬بٖ خ‪٥ٍٙ‬س‪.‬‬ ‫اٌطز‪ ٝ‬لطا‪ٛ٤‬سف زض اغبظ ٘رسش‪ِ ٗ٥‬طىطوط‪ٔ ٣‬طز أب اسى‪ٙ‬سضثد‪٥‬ده‬ ‫ز‪ ٗ٥ٔٚ‬فطظ٘س ‪ ٚ‬خب٘ط‪ ٢ٚ ٗ٥‬ضس ‪ ٚ‬سطا٘دبْ ا‪ ٗ٤‬لطاػثٕبٖ ث‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬ددس‬ ‫اظ س‪ِ ٗ٥ٔٛ‬طىطوط‪ ٣‬ضب‪ٞ‬طخ زض اضظض‪ ْٚ‬ثطسر ظذٕ‪ ٣‬ضس ‪ ٚ‬ثط اثدط‬ ‫اٖ زض ا‪ٚ‬ر ‪ 1435‬زضٌصضز‪.‬‬ ‫افَل ٍ صعَد هجدد‬ ‫دس اظ ٔطی لطاػثٕبٖ‪ ،‬ذب٘ساٖ حبوٕ‪ ٝ‬اقل‪ّٞٛ٘ٛ٤ٛ‬ب ث‪ٔ ٝ‬دسر ‪٤‬ده‬ ‫ز‪ٌ ٝٞ‬طفشبض اضفشٍ‪٘ ٚ ٣‬بثسبٔب٘‪٘ ٣‬بش اظ ٔ‪ٙ‬بظػبر ‪ ٚ‬زسب‪٤‬س ث‪٣‬دب‪٤‬دبٖ‬ ‫ضس٘س‪.‬‬ ‫زض ا‪ٔ ٗ٤‬سر ز‪ ٚ‬سٗ اظ فطظ٘ساٖ ػثٕبٖ ث‪٥‬ه‪٘ ،‬ردسدز ػدّد‪ ٣‬ثد‪٥‬ده‬ ‫(ٔش‪ٛ‬ف‪ ٣‬ث‪ ٝ‬سبَ ‪ ٚ ) 1438‬سذس حٕع‪ ٜ‬ث‪٥‬ه (ٔش‪ٛ‬ف‪ ٣‬ثد‪ ٝ‬سدبَ ‪)1444‬‬ ‫سالش وطز٘س ٔ‪٥‬طاص دسضضبٖ ضا حفظ ‪ ٚ‬حطاسز و‪ٙٙ‬دس‪ِ ،‬د‪٥‬دىدٗ زض‬ ‫خّ‪٥ٌٛ‬ط‪ ٢‬اظ س‪ٟ‬بخٕبر خ‪ٟ‬ب٘طب‪٘ ٜ‬بوبْ ٔب٘س٘س ‪ ٚ‬سطا٘دبْ ٔشػطفبسطبٖ‬ ‫ث‪٘ ٝ‬بح‪ ٝ٥‬ث‪ ٗ٥‬ز‪٤‬بضثىط ‪ ٚ‬اضظ٘دبٕ٘حس‪ٚ‬ز ضس‪ .‬دس اظ اٖ ثط سط خب٘ط‪٣ٙ٥‬‬ ‫ث‪ ٗ٥‬ض‪٥‬د حسٗ‪ ،‬فطظ٘س ز‪ٍ٤‬ط لطاػثٕبٖ‪ ٚ ،‬خ‪ٟ‬بٍ٘‪٥‬ط‪ ،‬دسط ػّ‪ ٣‬ثد‪٥‬ده‪،‬‬ ‫اذشالف افشبز‪.‬‬ ‫ا‪ٚ‬ضبع دس اظ ٔطی ضب‪ٞ‬طخ ثسسط ضس ‪ ٚ‬خ‪ٟ‬ب٘دٍد‪٥‬دط زض خد‪ٙ‬دً ثدب‬ ‫خ‪ٟ‬ب٘طب‪ ٜ‬لطال‪ ّٛ٘ٛ٤ٛ‬ضىسز ذ‪ٛ‬ضز أب ا‪ٚ‬ظ‪ ٖٚ‬حسٗ دسط ود‪ٛ‬زدىدشدط‬ ‫ػّ‪ ٣‬ث‪٥‬ه غّح‪ٙ‬بٔ‪ ٝ‬ضا ٘ذص‪٤‬طفز ‪ ٚ‬خ‪ ًٙ‬ثب خ‪ٟ‬ب٘طدب‪ ٜ‬ضا ازأد‪ ٝ‬زاز‪=.‬‬ ‫‪ <7‬سطا٘دبْ ا‪ ٗ٤‬حسٗ ث‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬زض سبثسشبٖ ‪ 1453‬أس ضا ٔشػطف ضس ‪ٚ‬‬ ‫زض ضاس اقل‪ّٞٛ٘ٛ٤ٛ‬ب لطاض ٌطفز‪ .‬ا‪ٚ‬ظ‪ ٖٚ‬حسٗ س‪ٛ‬ا٘سدز لدسضر ‪ٚ‬‬ ‫اػشجبض اقل‪ّٞٛ٘ٛ٤ٛ‬ب ضا ثس‪٤‬طبٖ ثبظٌطزا٘س‪ٛٔ ٢ٚ .‬فک ضس لّٕط‪ ٚ‬حػدٗ‬ ‫و‪٥‬فب زض سبحُ زخّ‪ ٚ ٝ‬ل‪ ِٛٛ٤ٛ‬حػبض زض سبحُ ض‪ٚ‬ز ودّدىد‪٥‬دز ضا‬ ‫سسر‪٥‬ط و‪ٙ‬س‪ .‬زض ٘رسش‪ِ ٗ٥‬طىطوط‪ ٣‬ث‪ٌ ٝ‬دطخسدشدبٖ لدّدؼد‪ ٝ‬ضدبثد‪٥‬دٗ‬ ‫لطاحػبض ضا سسر‪٥‬ط ودطز ‪ ٚ‬ش‪ٚ‬اِدمدسض‪ٞ‬دب ضا اظ ذدبِدذد‪ٛ‬ر اذدطاج‬ ‫وطز‪ .‬ا‪ٚ‬ظ‪ ٖٚ‬حسٗ زض ٘‪ٛ‬أجط ‪ٛٔ 1467‬فک ضدس زض ‪٤‬ده ضدجد‪٥‬درد‪ٖٛ‬‬ ‫خ‪ٟ‬ب٘طب‪ ٜ‬لطال‪ ّٛ٘ٛ٤ٛ‬ضا ث‪ٕٞ ٝ‬طا‪ ٜ‬فطظ٘سا٘ص ٔدحدٕدس‪ ٚ ٢‬اثد‪٤ٛ‬د‪ٛ‬سدف‬ ‫غبفٍّ‪٥‬ط وطز‪ ٚ ٜ‬اضٕحالَ أذطاس‪ٛ‬ض‪ ٢‬ا٘ب٘طا ٔ‪ٛ‬خت ض‪ٛ‬ز‪ .‬دس اظ اٖ‬ ‫٘‪ٛ‬ثز اث‪ٛ‬سؼ‪٥‬س س‪ٕٛ٥‬ض‪ ٢‬ث‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ث‪ٟ‬ب٘‪٘ ٝ‬دبر حس‪ٙ‬ؼّ‪ ٣‬فطظ٘س خ‪ٟ‬ب٘طب‪ٜ‬‬ ‫و‪ ٝ‬زض خ‪ ًٙ‬ثب اقل‪ّٞٛ٘ٛ٤ٛ‬ب اظ ا‪ ٚ‬وٕه ذ‪ٛ‬اسش‪ ٝ‬ث‪ٛ‬ز‪ِ ،‬طىط ذ‪ٛ‬ز ضا‬ ‫ث‪ ٝ‬سٕز غطه حطوز زاز‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫سذب‪ ٜ‬س‪ٕٛ٥‬ض‪ ٢‬ث‪ ٝ‬ضغٓ افع‪ ٚ ٣٘ٚ‬س‪ٛ‬اٖ اٖ زض ‪٤‬ه ٔ‪ٛ‬لؼ‪٥‬ز ثحطا٘‪ ٣‬لطاض‬ ‫ٌطفز‪ .‬ز‪ ٖٛ‬اظ ‪٤‬ه س‪ ٛ‬سطٔب‪ ٢‬سرز ظٔسشبٖ اشضثب‪٤‬دبٖ غ‪٥‬طلدبثدُ‬ ‫سحُٕ ث‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬اظ س‪ ٢ٛ‬ز‪ٍ٤‬ط ضا‪ٜٞ‬ب‪ ٢‬سساضوبس‪ ٣‬اظ ذدطاسدبٖ سد‪ٛ‬سدط‬ ‫ا‪ٚ‬ظ‪ ٖٚ‬حسٗ ثسش‪ ٝ‬ضس‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ز‪ .‬اث‪ٛ‬سؼ‪٥‬س زض زضز ٔغبٖ ٔحبغط‪ ٜ‬ضدس‪ٚ ٜ‬‬ ‫دس اظ سحُٕ غسٔبر س‪ ٚ ٗ٥ٍٙ‬ضس‪٤‬س ث‪ ٝ‬اسبضر زضأس‪ .‬دس اظ ا‪ٗ٤‬‬ ‫د‪٥‬ط‪ٚ‬ظ‪ ٢‬ا‪ٚ‬ظ‪ ٖٚ‬حسٗ دب‪٤‬شرشص ضا اظ ز‪٤‬بضثىط ث‪ ٝ‬سجط‪٤‬ع ٔ‪ٙ‬شمُ وطز‪ .‬ا‪ٗ٤‬‬ ‫حطوز ث‪٤ ٝ‬ه ٔمطغ خس‪٤‬س ‪ ٚ‬سطاظ‪٤‬ط ضسٖ ٔ‪ٛ‬ج ثعضی ز‪ ْٚ‬ػ‪ٙ‬بغدط‬ ‫خٕؼ‪٥‬ش‪ ٣‬سطوٕبٖ اظ ا٘بس‪ ٣ِٛ‬ث‪ ٝ‬و‪ٞٛ‬ذب‪ٞ ٝ٤‬ب‪ ٢‬ا‪٤‬طاٖ ا٘دبٔد‪٥‬دس‪ ،‬ود‪ ٝ‬ثد‪ٝ‬‬ ‫ٔسر ‪٤‬ه سس‪ ٜ‬دس اظ اٖ ٘مص لبثُ اػش‪ٙ‬ب‪ ٣٤‬زض سحد‪ ٚ َٛ‬سد‪ٛ‬سدؼد‪ٝ‬‬ ‫ازأ‪ ٝ‬زاضز‬ ‫ا‪٤‬طاٖ ا‪٤‬فب وطز٘س‪....‬‬ ‫٘بغ‪ُ٥‬‬ ‫اغ قَش‬ ‫حبضب زو٘‪،ْٛ‬‬ ‫زو٘طسٓ‪ ،‬زاضب زو٘‪.ْٛ‬‬ ‫‪٤‬بض ث‪٥‬ع‪ ٜ‬ل‪٘ٛ‬بق ٌّس‪،ٗ٥‬‬ ‫ز‪ٚ‬ال٘‪ ،ٓ٥‬ثبضب زو٘‪.ْٛ‬‬ ‫****‬ ‫ٔٗ ػبض‪٥‬ک‪ ،‬ثبزا ‪ٚ‬ئطز‪،ٓ٤‬‬ ‫ل‪٤ ْٛٔٛٞٛ‬بزا ‪ٚ‬ئطز‪.ٓ٤‬‬ ‫ثبض‪ٙ٥‬ب و‪ِّٛ‬ط ا‪ِٚ‬س‪،ٖٛ‬‬ ‫زٔ‪٥‬ط‪ ٢‬ا‪ٚ‬زا ‪ٚ‬ئطز‪.ٓ٤‬‬ ‫****‬ ‫سوظِط‪،ٓ٤‬‬ ‫‪٤‬بضا ٘ئ‪ٙ٥‬ط سوظِط‪.ٓ٤‬‬ ‫فّى‪ ٗ٥‬زاغ‪٤ ٣‬ب٘س‪،ٗ٥‬‬ ‫‪ٛ٤‬ذ‪ ٛ‬ث‪ّٕ٥‬ع ٌوظِط‪ٓ٤‬‬ ‫****‬ ‫ائّ‪ ،٣ٔٝ‬اسبٖ زاغالض‪،‬‬ ‫‪٤‬بض زضز‪ ٢‬اسبٖ زاغالض‪.‬‬ ‫ل‪ٛ‬ض‪ٚ‬س‪ ٓ٥ٙٔ ٖٛ‬ز‪،ٓ٥ّ٤‬‬ ‫زضز‪ ٝ٘ ٜ‬اسبٖ زاغالض‪.‬‬ ‫فضولی‬ ‫ٌئسٗ سب‪ ٗ٥٘ ٣٤‬اضز‪....٢‬‬ ‫ثّ‪ ،٣‬ث‪٥‬دط‪٤‬د‪ٙ‬ددد‪ ٣‬ز‪٤‬د‪ِٛ‬دط‪٤‬دٗ‬ ‫لبالزبس‪ٌ ٣‬وض‪٘ٚ‬س‪ ،ٚ‬اؽ ل‪ٛ‬ش زئس‪ - :٢‬زا‪٤‬بٖ‪ ،‬ض‪٥‬طظاز‪ٌ ٗٔ ،‬دوض‪ٚ‬ضْ‬ ‫و‪ ،٣‬سٗ ث‪ ٛ‬ل‪٥‬ع‪ ٢‬ا‪٤‬سش‪٥٤ٝ‬طسٗ‪ ،‬ث‪ ٛ‬ل‪٥‬ع زا س‪ .٣ٙ‬ث‪ ٛ٘ٛ‬ادبض‪٤‬دت ز‪٤‬د‪ِٛ‬دط‪ٜ‬‬ ‫‪ٚ‬ئطٔه و‪٥‬ط‪٥ّ٥‬ىسٖ زئ‪.ُ٥٥‬‬ ‫٘‪ ٝ‬ائّ‪ٝ‬ز‪ ٝ٘ ،٢‬ائّ‪ٝٔٝ‬ز‪ ،٢‬ز‪ٚ‬ضس‪ ٗ٥ٕٞ ٚ‬ل‪٥‬ع‪ ٗ٤‬غ‪ٛ‬ضس‪ ،ٝٙ٥‬زئس‪:٢‬‬ ‫ ل‪٥‬ع ل‪ ٢ٛ‬ث‪ٛ‬ضزا ٌوظِ‪ٝ‬س‪ ،ٗ٥‬ادبض ٔ‪ ٣ٙ‬ز‪ِٛ٤‬ط‪ ٜ‬س‪ٚ ُ٤ٟٛ‬ئط‪.‬‬‫ض‪٥‬طظاز ل‪٥‬ع‪ ٢‬زوِس‪ ٜ‬ل‪٤ٛ‬س‪ ،ٚ‬اؽ ل‪ٛ‬ض‪ ٛ‬ل‪٥‬ع ػ‪ٛ‬ض‪ ٝٙ٥‬اددبض‪٤‬دت ز‪٤‬د‪ِٛ‬دط‪ٜ‬‬ ‫س‪ٚ ُ٤ٟٛ‬ئط‪٤‬ت‪ ،‬ث‪٥‬ط سجز ا‪ٚ‬ظ‪ ْٚ‬اِس‪ .٢‬لب‪٥٤‬شس‪ ٢‬ل‪٥‬ع‪ ٢‬زا ٌدوسد‪ٛ‬ض‪ٚ‬ه‬ ‫‪ٛ٤‬ال ز‪ٚ‬ظِس‪٥ٌّ .٢‬ت زبسس‪٤‬الض ا‪ٚ‬ظ‪ ْٚ‬ا‪٤‬سش‪ ٗ٤ٝ‬ز‪ِٛ٤‬ط‪٤ٚ ٗ٤‬ال‪٤‬ش‪ .ٝٙ٥‬ائّ‪ٝ‬‬ ‫لبالزب‪٤‬ب زبسٕ‪٥‬طس‪٤‬الض و‪ ،٣‬اؽ ل‪ٛ‬ش اوظ‪٤ ٖٚ‬ئش‪٥‬طز‪.٢‬‬ ‫ زا‪٤‬بٖ‪ ،‬ض‪٥‬طظاز‪ ٣ٙٔ ،‬ادبض ا‪ٚ‬ظ‪ ْٚ‬ػ‪ٛ‬ض‪ ٝٙ٥‬س‪ٚ ُ٤ٟٛ‬ئط!‬‫ض‪٥‬طظاز لبِس‪ٔ ٢‬بر ٔؼطُ و‪ ،٣‬ث‪٘ ٛ‬ئد‪ ٝ‬ا‪٤‬طس‪ .٢‬غطؼ‪ ،‬ادبض‪٤‬دت ثد‪ٛ‬‬ ‫زفؼ‪ ٝ‬ز‪ ٜ‬ا‪ ٛ٘ٚ‬ا‪ٚ‬ظ‪ ْٚ‬ػ‪ٛ‬ض‪ ٝٙ٥‬س‪ٚ ُ٤ٟٛ‬ئط‪٤‬ت ث‪٥‬دط خد‪ٛ‬ر ٌدو‪٤‬دطزد‪٥‬دٗ‬ ‫اِس‪ٌ .٢‬ئس‪٤‬ت ث‪ٛٙ٥ٔ ٛ‬اَ ا‪ ّٝ٤‬زبسس‪٤‬الض ‪ٞ‬بٔبٖ ز‪٥‬طاق ا‪ٚ‬الٖ ضرػ‪٥‬دٗ‬ ‫‪٤‬ب٘‪ٙ٥‬ب‪ .‬غطؼ‪ ،‬ث‪ٛ‬ضزا زا ٌو‪٤‬طز‪ ٗ٥‬از‪ٙ٤‬ب اؽ ل‪ٛ‬ضد‪ ٛ‬سد‪ٟ‬د‪٤ٛ‬دُ ‪ٚ‬ئدط‪٤‬دت‬ ‫ز‪٥‬طاغ‪ ٣‬اِ‪٥‬ت ز‪ٚ‬ظِس‪ٛ٤ ٢‬ال‪ ،‬اوظ ػٕ‪٥‬س‪٤ٚ ٗ٥٘٣‬ال‪٤‬ش‪٥‬د‪ٙ‬د‪ٌ ٝ‬دئدشدٕد‪٤ ٝ‬د‪.ٝ‬‬ ‫ٌئس‪٤‬ت ض‪ٟ‬ط‪ ٜ‬زبسب٘دسا‪ٌ ،‬دوضز‪ ٚ‬ثد‪٥‬دط لد‪ٛ‬خدب ود‪٥‬دطد‪ ٣‬زا‪٤‬دب٘د‪٥‬دت‪.‬‬ ‫و‪٥‬ط‪ ٣‬ث‪٘ٛ‬الض‪ٌ ٢‬وضخه زئس‪:٢‬‬ ‫ ‪ٞ‬بضزاس‪٥‬ع؟ ز‪ ٗ٥ٌّ ٢‬ز‪٥‬ر‪ ٗ٥‬زا! ض‪٥‬دطظاز ثدبذدس‪ ٢‬ود‪ ،٣‬ثد‪ ٛ‬اؽ‬‫ل‪ٛ‬ضس‪ .ٚ‬ثّ‪ ،٣‬ػٕ‪٥‬س‪ ٣‬اح‪ٛ‬االس‪ ٣‬ث‪ّ٥‬س‪ ،٢‬ث‪٘ٛ‬الض‪ ٢‬د‪٥‬دطد‪ٛ‬اظ ائّد‪ ٝ‬ز‪٤‬دّدط‪.‬‬ ‫ػٕ‪٥‬س‪ ٣‬ضئ‪ّ٥‬ط‪ ٜ‬ثبذ‪٥‬ت ض‪٥‬طظاز‪ ٗ٤‬اِ‪ٙ٥ٙ‬ساٖ اود‪ٛ‬ه زئس‪ - :٢‬ثبال‪ ،‬سدٗ‬ ‫ٌش‪٥‬طز‪ .ٗ٤‬ل‪٥‬طخ ٌ‪ ،ٖٛ‬ل‪٥‬طخ ٌئد‪ ٝ‬س‪ ٢ٛ‬ائّ‪٤ ٝ‬د‪٥‬دت لد‪٥‬دع‪ ٢‬اِدس‪٤‬دالض‬ ‫ض‪٥‬طظازا‪ ّٝٙ٥ٌّ .‬ثَ‪ٌ ٣‬طز‪٥ٌ ٝ٤ٜ‬طٖ ٌئد‪ ٝ‬ض‪٥‬طظاز ٌّ‪٤ ٗ٥٘٣‬ب٘‪ٙ٥‬ب ٌ‪٥‬ط٘س‪،ٜ‬‬ ‫اضز‪ٚ ٢‬اض‬ ‫اؽ ل‪ٛ‬ش زا ا‪٘ٛ٘ٚ‬ال ثطاثط ٌ‪٥‬طز‪....٢‬‬ ‫خیابانی‬ ‫شهریار‬ ‫رتبیت‬ ‫شاه اسماعیل‬ ‫سٌت عبضقی در فرٌّگ ترکی‬ ‫ازأ‪ ٝ‬اظ ضٕبض‪ ٠‬لجُ‪....‬‬ ‫ػبض‪٥‬ک ٔس‪٥‬ح اهلل ضضدب‪٤‬د‪ ٣‬ظاز‪ٜ‬‬ ‫‪ٚ ٚ 1946‬فددبر ا‪ٚ‬ر ‪2016‬‬ ‫(ز‪ٟ‬بضْ ٔدطزاز ‪ٞ- 1395‬دفدشدبز‬ ‫سبَ) اظ ٔط‪ٟٛ‬ضسط‪ ٗ٤‬ػبض‪٥‬ک ‪ٞ‬ب‪٢‬‬ ‫ٔ‪ٙ‬طم‪ ٝ‬لع‪ ،ٗ٤ٚ‬ضٕبَ ‪ٞ‬دٕدساٖ ‪ٚ‬‬ ‫سب‪ ٜٚ‬ث‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫اضؼبض ‪ٛ٘ ٚ‬ا‪ٞ‬دب‪ ٢ٚ ٢‬زض ثد‪٥‬دٗ‬ ‫ػطب‪٤‬ط ‪ ٚ‬ا‪٤‬الر ا‪ٔ ٗ٤‬د‪ٙ‬دطدمد‪ ٝ‬اظ‬ ‫ض‪ٟ‬طر ثس‪٥‬بض ظ‪٤‬بز‪ ٢‬ثطذ‪ٛ‬ضزاض اسز ا‪٤‬طبٖ زض‪ 22‬و‪ّٔٛ٥‬شط‪ ٢‬ا‪ٚ‬ج زض‬ ‫ض‪ٚ‬سشب‪ ٢‬ظ‪٤‬جب‪ ٢‬دطسجب٘ح ( دطسجب٘ب ) زض ثرص ذطلبٖ ضطل‪ ٣‬ثس٘‪٥‬ب أدس‪ٜ‬‬ ‫‪ ٚ‬ضضس ‪ٚ‬اػشال ‪٤‬بفش‪ ٝ‬ا٘س‪.‬‬ ‫٘بْ دسضا‪٤‬طبٖ وطثال‪٘ٚ ٣ِٚ ٣٤‬بْ ٔبزضش غبحت سّطبٖ ث‪ٛ‬ز و‪ٞ ٝ‬طز‪ٚ‬‬ ‫زضا‪ ٗ٤‬ض‪ٚ‬سشب ٔطح‪ٔٚ ْٛ‬سف‪ٞ ٖٛ‬سش‪ٙ‬س ‪.‬‬ ‫ثطازضاٖ ا‪٤‬طبٖ زضٔحّ‪ ٝ‬ػجبس اثبز ض‪ٟ‬ط‪٤‬بضزضاسشبٖ س‪ٟ‬طاٖ ظ٘سٌد‪ٔ ٣‬د‪٣‬‬ ‫و‪ٙٙ‬س ‪ .‬ا‪ٚ‬ج ا‪ٚ‬اظ‪ٚ ٜ‬ض‪ٟ‬طر ا‪٤‬طبٖ لجُ اظا٘ماله ا‪٤‬طاٖ ث‪ٛ‬ز‪٤ٚ ٜ‬دىد‪ ٣‬اظ‬ ‫دطا‪ٚ‬اظ‪ ٜ‬سط‪ ٗ٤‬اض‪٥‬ک ‪ٞ‬ب‪ ٢‬سطو‪ ٣‬اسدز ود‪ ٝ‬زضثد‪٥‬دٗ ػطدب‪٤‬دط ثد‪٤ٛ‬د ‪ٜ‬‬ ‫ضب‪ٞ‬س‪ٟ٘ٛ‬ب‪ ٢‬سب‪ ٚ ٜٚ‬لٓ ‪ٚ‬اشض‪ ٢‬ظثبٖ ‪ٞ‬ب ض‪ٟ‬طر ذبظ زاضز ‪.‬‬ ‫ا‪ ٚ‬زضظ٘سٌ‪ ٣‬ضرػ‪ ٣‬ذ‪ٛ‬ز ٘‪٥‬ع ػبضک ث‪ٛ‬ز ‪ٚ‬اظز‪ٚ‬اج ثب ‪ٕٞ‬دسدطش ٘د‪٥‬دع‬ ‫‪ٕٞ‬س‪ ٖٛ‬زاسشبٖ ‪ٞ‬ب‪ ٢‬افسب٘‪ ٝ‬ا‪ ٢‬اش سطضبض اظ ػطک ‪ٚ‬سطٌطشٍ‪ ٣‬ثد‪ٛ‬ز‪ٜ‬‬ ‫و‪ ٝ‬ثؼس اظ فطاظ ‪٘ٚ‬ط‪٥‬ت ‪ٞ‬ب‪٤‬ص ث‪ٔ ٝ‬مػ‪ٛ‬ز ضس‪٥‬س (اِجشد‪ ٝ‬ثدمد‪ َٛ‬ذد‪ٛ‬زش‬ ‫ضب‪٤‬س ‪ٕٞ‬سطش ػبضک ا‪ٚ‬ث‪ٛ‬ز‪. ) ٜ‬‬ ‫٘‪ٛ‬اض‪ٞ‬ب‪ ٢‬وبسز ا‪ٚ‬زضاسشط‪ ٛ٤‬ذ‪٥‬بْ لٓ سىث‪٥‬ط ‪ٚ‬زضث‪ ٗ٥‬ز‪ٚ‬سشساضاٖ ‪ ٢ٚ‬ث‪ٝ‬‬ ‫سطػز ٔ‪ٙ‬طط ٔ‪ٌ ٣‬طز‪٤‬س ‪.‬‬ ‫اضْ ٔرػ‪ٛ‬ظ وج‪ٛ‬سط (ٌئ‪ٌٛ‬طز‪ٔ ٢ٌِٛٛ ) ٗ٥‬ؼطف ٘‪ٛ‬اض‪ٞ‬ب‪ ٢‬ا‪ٚ‬ث‪ٛ‬ز ‪.‬‬ ‫زاسشبٖ و‪ٛ‬ضا‪ٚ‬غّ‪ - ٣‬اغّ‪ٚ ٣‬وطْ ‪ -‬ثص ثص ‪ ...ٚ -‬ض‪٘ٛٙ‬دسٌدب٘دص ضا‬ ‫دب‪ ٢‬ضاز‪ ٛ٤‬ضجط ‪ٞ‬ب ٔ‪٥‬ردىد‪ٛ‬ه ٔد‪ ٣‬ودطز ‪ٚ‬ػدس‪ ٜ‬ا‪ ٢‬ضا ثد‪ٚ ٝ‬خدس‬ ‫ٔ‪ ٣‬ا‪ٚ‬ضز ‪.‬‬ ‫ػس‪ ٜ‬ا‪٥٘ ٢‬ع اٖ لسض غطق زض ضرػ‪٥‬ز ‪ٞ‬ب ‪ٔٚ‬حش‪ٛ‬ا‪ ٢‬زاسشبٖ ‪ٞ‬ب‪ ٢‬ا‪٣ٔ ٚ‬‬ ‫ضس٘س و‪ ٝ‬ضب‪ٞ‬س اضه ض‪٤‬رش‪ٙ‬طبٖ ث‪ٛ‬ز‪ٜ‬اْ ‪.‬‬ ‫حض‪ٛ‬ض ػبضک ٔس‪٥‬ح اِ‪ ٝ‬ضضب‪ ٣٤‬زض ٔدبِس خطٗ ‪ٚ‬ػط‪ٚ‬س‪ٞ ٣‬دطاشض‪٢‬‬ ‫ظثبٖ افشربض‪ ٢‬ث‪ٛ‬ز و‪٘ ٝ‬ػ‪٥‬جطبٖ ٔ‪ ٣‬ضس ‪.‬‬ ‫زضز‪ ٝٞ‬ضػز ٌ‪ٛ‬ض‪ ٜ ٝ‬ا‪ ٢‬اظ ٘‪ٛ‬اض‪ٞ‬ب ذ‪ٛ‬زضا ث‪ ٝ‬سمس‪٤‬ط اظ ضظٔد‪ٙ‬دسٌدبٖ‬ ‫‪ٚ‬زال‪ٚ‬ض‪ٟ٤‬ب‪ ٢‬ا٘بٖ ٔع‪ ٗ٤‬وطز ‪ٚ‬ثب ‪ٕٞ‬طا‪ ٣ٞ‬ثب سح‪ٛ‬الر ا٘ماله سد‪ٛ‬ا٘سدز‬ ‫زضحس ٔحس‪ٚ‬ز ث‪ ٝ‬فؼبِ‪٥‬ز ‪ٞ‬ب‪ٙٞ ٢‬ط‪ ٢‬ذ‪ٛ‬ز ازأ‪ ٝ‬ز‪ٞ‬س ‪.‬‬ ‫زضسبَ ‪ٞ‬ب‪ ٢‬اذ‪٥‬ط ػّ‪٣‬ضغٓ اخطا‪ٞ‬ب‪ٔ ٢‬حس‪ٚ‬ز ززبض سبِٕبر ضس‪٤‬س ٘بض‪٣‬‬ ‫اظ ٔطی فطظ٘س خ‪ٛ‬اٖ ذ‪ٛ‬ز ضس و‪ ٝ‬زضضثب‪٘ ٢ٚ ٢‬د‪٥‬دع ا‪ٞ‬د‪ٙ‬دً ‪ٞ‬دب‪٢‬‬ ‫خب٘س‪ٛ‬ظ‪ ٢‬ضا ظٔعٔ‪ٕٛ٘ ٝ‬ز ‪.‬‬ ‫ا‪ ٗ٤‬اض‪٥‬ک ز‪ٟ‬ط‪ٔ ٜ‬ب٘سٌبض‪ٙٞ‬ط‪ ٢‬ض‪ٚ‬سشب‪ ٢‬دطسجب٘ح ث‪٥‬دص اظ ٘د‪٥‬دٓ لدطٖ‬ ‫اظػٕط ذ‪ٛ‬زضا غطف اػشال‪ ٢‬فط‪ ًٙٞ‬ثبسشب٘‪ ٣‬اض‪٥‬ک ذ‪ٛ‬ا٘‪ ٣‬اشض‪ٞ ٢‬دب‬ ‫ٕ٘‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫‪٤‬ىػس ‪ٞ‬عاض ِغز‬ ‫ترکی در فبرسی‬ ‫ازأ‪ ٝ‬اظ ضٕبض‪ ٠‬لجُ‪....‬‬ ‫و‪ٛ‬س‪ ;ٝ‬و‪ِٛ‬سب ; غ‪ٛ‬ضر وٓ ٔ‪، ٛ‬وٓ ض‪٤‬ص (‪ )3‬؛و‪ِٛ‬سب سبلمبَ ; ض‪٤‬ص‬ ‫ثُع‪٢‬‬ ‫و‪ٛ‬ن; وون ; ا‪ِ ٚ ًٙٞ‬حٗ زض ذ‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬سٌد‪ ، ٣‬ض‪٤‬طد‪ ، ٝ‬زدبق ‪،‬‬ ‫ز‪ٚ‬ذز ‪ٞ‬ب‪ ٢‬دبضز‪ ٝ‬؛ وووّ‪ٔ ٝ‬ه ; س‪ٛ‬ظٖ ٘د وطزٖ ‪٤‬ب وون ودطزٖ‬ ‫سبظ ٔ‪ٛ‬س‪٥‬م‪ ، ٣‬وووس‪٥‬ع ; ث‪ ٣‬ض‪٤‬ط‪)2،25( ٝ‬‬ ‫و‪ٌ;َٛ‬وَ ; اسشرط ‪ ،‬اثٍ‪٥‬ط ‪ ،‬سباله ‪ ،‬ثطو‪ ، ٝ‬زض‪٤‬بز‪ ١‬و‪ٛ‬زه (‪:)2،1‬‬ ‫ض‪ ٝ‬ز‪ٛ‬ح‪ٛ‬ض‪ ٣‬زاٖ حطٓ ز‪ِِٟٛ ٖٛ‬ب×اه اظِ‪ ِٝٛ‬ض‪ٚ‬ز زضو‪ِٟٛ‬ب‪٢ِٛٛٔ/‬‬ ‫و‪ٛ‬الن; و‪ ِٝٛ‬ن ; و‪( ِٝٛ‬و‪ٔ ِٝٛ‬ه ; ود‪ٛ‬الن ودطزٖ) ‪ +‬ان‬ ‫(ان) ; و‪ٛ‬الن و‪ٙٙ‬س‪ !ٜ‬؛ ٘ظط ز‪ٍ٤‬ط ا٘سز و‪ :ٝ‬و‪ٛ‬الن ; و‪ ِٝٛ‬ن‬ ‫; و‪٥ِٛ‬ه ; و‪( ٣ِٛ‬و‪ٕ٥ِٛ‬ه ; ظ‪٤‬ط سب‪ ٝ٤‬لطاض ٌطفشٗ ‪ٔ ،‬سف‪ ٖٛ‬ضسٖ)‬ ‫‪ +‬ن (ان) ; ظ‪٤‬ط ٌ‪٥‬ط٘س‪ٔ ، ٜ‬سف‪ ٖٛ‬و‪ٙٙ‬س‪ ، ٜ‬س‪ٙ‬سثبز ثطف‪ ٣‬و‪ ٕٝٞ ٝ‬ز‪٥‬دع‬ ‫ضا ظ‪٤‬ط ٔ‪٥ٌ ٣‬طز‪.‬‬ ‫و‪ٔٛ‬بج; وؤح ; ووْ (وؤٕه ; ظ‪٤‬ط ز‪٥‬ع‪ ٢‬د‪ٟٙ‬بٖ ودطزٖ) ‪ +‬اج‬ ‫(ان) ; د‪ٟٙ‬ب٘‪ٛ٘ ، ٝ‬ػ‪٘ ٣‬بٖ ض‪٥‬ط‪ ٗ٤‬و‪ ٝ‬زض ظ‪٤‬ط ذبوسشط ‪ ٚ‬اسص ددردشد‪ٝ‬‬ ‫ٔ‪ ٣‬ض‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬وؤ‪ٛ‬ض (ذبوسشط) اظ ‪ ٗ٥ٕٞ‬ض‪٤‬ط‪ ٝ‬اسز (‪ ، )18،2‬زبزض‪ ٢‬ضا‬ ‫و‪ ٝ‬ث‪ٛ‬س‪ ١ّ٥‬ذ‪ ٚ ٕٝ٥‬سش‪ ٣٘ٛ‬ثّ‪ٙ‬س و‪ٙٙ‬س ثربهط ضجب ‪ٞ‬ز زبزض ث‪ ٝ‬ا‪٤‬دٗ ٘دبٖ‬ ‫ا٘طا وؤح ‪٤‬ب و‪ٔٛ‬بج ٌ‪ٙ٤ٛ‬س (‪.)1‬‬ ‫و‪ ;ٝٔٛ‬و‪ِٔٛ‬ب ;و‪( ِْٛ‬زسش‪ ، ٝ‬ثسش‪ + )ٝ‬ا (ان) ; س‪ٛ‬ز‪ ، ٜ‬االز‪٥‬ک ‪ ،‬زذٕد‪ٝ‬‬ ‫‪ ،‬وّج‪ )3( ٝ‬؛ ذطٌب‪ ٣ٞ‬اظ حػ‪٥‬ط ‪ ٚ‬ز‪ٛ‬ه ثطا‪ ٢‬ضىبض ‪ ٚ‬لطق (‪)19‬‬ ‫و‪;٢ٛ‬و‪ٔ ; ٢ٛ‬حُّ و‪ٛ‬زه ظ٘سٌ‪ ، ٣‬ز‪ ، ٜ‬اظض‪٤‬طد‪ٞ ٝ‬دب‪ ٢‬لدس‪٤‬دٕد‪٣‬‬ ‫سطو‪ ٣‬؛ و‪ ; ِٛ ٢ٛ‬ز‪ٞ‬بس‪ ، ٣‬و‪ٛ‬ز‪ ; ٝ‬و‪٤ٛ‬س‪)3( ٝ‬‬ ‫و‪ٌ ;٣‬ئ‪ ; ٣‬ذ‪ٛ‬ه ‪ ،‬ثعضی ‪ ،‬د‪٥‬ط‪٘ٛ‬س‪ ٢‬زض ٘بٔ‪ٟ‬ب‪ ٢‬ضب‪ٞ‬بٖ و‪٥‬ب٘د‪٥‬دبٖ ؛‬ ‫و‪٥‬ىب‪ٚٚ‬س‪،‬و‪ ٣‬اضش‪،‬و‪٥‬مجبز؛ ضب‪ ٜ‬ضب‪ٞ‬بٖ ‪ ،‬اظ ‪ ٗ٥ٕٞ‬ض‪٤‬ط‪ ٝ‬ود‪٥‬دب‪ :‬اٌدط‬ ‫ٌئ‪ ٣‬ز‪٤‬ط لبض‪ٙ٤‬ساش ‪ٛ٤‬ذسب ‪٤‬ب‪ٚٚ‬ظ×ا‪ٚ‬ظ‪ِٛ٤ ٖٚ‬سا س‪ ٝٙ‬ا‪ِٚ‬س‪ٚ‬ض لد‪٥‬دال‪ٚٚ‬ظ‪/‬‬ ‫ٔ‪٢ِٛٛ‬‬ ‫و‪٥‬خ; ذ‪ِ٥‬خ ‪ ٚ‬ل‪ِٛ‬ح ; ٔحىٓ ‪ ،‬ثس‪٥‬بض ذ‪ٛ‬ه (‪ ، )ْ.ٜ‬س‪، ًٙ‬‬ ‫و‪٥‬ص; س‪٥‬طزاٖ ‪ ،‬لطثبٖ ‪ ،‬ض‪٤‬ط‪ ١‬اغ‪ ُ٥‬سطو‪)2(٣‬‬ ‫‪ٞ‬ط س‪٥‬ط و‪ ٝ‬زض و‪٥‬ص اسز ‪ٌ ،‬ط ثط زَ ض‪٤‬ص ا‪٤‬س‬ ‫ٔب ٘‪٥‬ع ‪٤‬ى‪ ٣‬ثبض‪ ، ٓ٥‬اظ خّٕ‪ ١‬لطثبٖ ‪ٞ‬ب ‪ /‬سؼس‪٢‬‬ ‫و‪ٛ٥‬سه;و‪ٛ٥‬ضه ;و‪ٛ‬ضه ‪ ٚ‬ووضه ; ودوضد‪ٛ‬ن ; ودوضد‪ٛ‬‬ ‫(ووض‪ٔٛ‬ه ; د‪ٛ‬ضب٘سٖ ‪ ،‬ظ‪٤‬ط سب‪ ٝ٤‬ثطزٖ) ‪ +‬ن (ان) ; سدب‪٤‬دجدبٖ ‪،‬‬ ‫اسبلس‪ ، ٝ‬اسبله ؛ اِجش‪ ٝ‬ا‪ ٗ٤‬وّٕ‪ ٝ‬ثػ‪ٛ‬ضر سحط‪٤‬ف ضس‪ ٜ‬اظ اٍّ٘‪٥‬س‪ ٣‬ثد‪ٝ‬‬ ‫فبضس‪ ٚ ٣‬حش‪ ٣‬سطو‪ ٣‬زاذُ ضس‪ ٜ‬اسز ‪ ٣ِٚ‬ثس‪ ٖٚ‬سحط‪٤‬ف ضس‪ ٓٞ ٜ‬ثدط‬ ‫ض‪٘ ٢ٚ‬ددبْ ثددؼددضدد‪ ٣‬ز‪ٞ‬ددبر ٔدد‪ٙ‬ددبهددک فددبضس ٔدد‪ ٣‬ثدد‪٥‬دد‪ٙ‬دد‪٥‬ددٓ‪.‬‬ ‫ٌَجّ‪ٌ ;ٝ‬وث‪ ; ٝ‬لبِ‪ ٣‬و‪ ٝ‬د‪ٛ‬ز‪ٞ‬ب‪ ٢‬ثّ‪ٙ‬س زاضز (‪ )1‬؛ فطش و‪ٙ‬بض‪ ، ٜ‬حبّٔد‪، ٝ‬‬ ‫ضرع ظٔ‪٥ٌ ٗ٥‬ط ‪ ،‬ث‪ٕ٥‬بض ؛ زض ‪ٔ ١ٕٞ‬فب‪ٔ ٓ٥ٞ‬صو‪ٛ‬ض ٘‪ٛ‬ػ‪ ٣‬س‪ ٚ ٣ٙ٥ٍٙ‬ث‪٣‬‬ ‫سحطو‪ ٣‬اسشف‪ٟ‬بْ ٔ‪ ٣‬ض‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ٌو‪ ٢‬سطن;ٌو‪( ٢‬ل‪ ، ٢ٛ‬اسٕبٖ) ‪ +‬س‪ٛ‬ضن ; سطن لد‪ ، ٢ٛ‬سدطن‬ ‫اسٕب٘‪ ، ٣‬اظ ل‪ٞ ْٛ‬ب‪ ٢‬ثعضی سطن و‪ ٝ‬ثؼس اظ سطودبٖ ‪ٞ‬د‪ ٖٛ‬ز‪ٔٚ‬د‪٥‬دٗ‬ ‫أذطاه‪ٛ‬ض‪ ٢‬ثعضی زض اس‪٥‬ب ضا لجُ اظ ظ‪ٟ‬د‪ٛ‬ض اسدالْ سطدىد‪٥‬دُ زاز٘دس‬ ‫‪ ٚ‬ثؼس اظ ذط سدطن سد‪ٔٛ‬دط‪ ، ٢‬ز‪ٔٚ‬د‪٥‬دٗ ذدط غد‪٥‬دط سػد‪٤ٛ‬دط‪٢‬‬ ‫ثطط‪ ٢‬ضا اذشطاع وطز‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ز٘س و‪ ٝ‬ذط ٔ‪٥‬ر‪ ٣‬اظ اٖ ٘طدتر ٌدطفدز (‬ ‫‪.)4،17‬‬ ‫ٌُساض; ٌ‪ٛ‬ز‪ ٜ‬ض ; ٌ‪ٛ‬ز (ٌ‪ٛ‬زٔه ; دبئ‪٥‬سٖ ‪ٛٔ ،‬اظجز وطزٖ ‪ ،‬و‪ٙ‬دشدطَ‬ ‫وطزٖ) ‪ +‬اض (ان) ; ٔ‪ٛ‬اظجز ‪ ،‬و‪ٙ‬شطَ ‪ ،‬زلز ؛ ث‪ٌ ٣‬ساض (ث‪ ٣‬زلدز ‪،‬‬ ‫ث‪ ٣‬حسبه ‪ ٚ‬وشبه) ث‪ ٝ‬اه ظزٖ‬ ‫ٌس‪ٚ‬ن;ٌ‪ ٝ‬ز‪٤‬ه ;ٌطز‪ ١٘ٚ‬و‪ٌ، ٜٛ‬صضٌب‪ ٣ٞ‬زض و‪ٔ ٜٛ‬ب٘‪ٙ‬س ٌدس‪ٚ‬ن‬ ‫اضز‪ٚ ٢‬اض‬ ‫و‪ٙ‬س‪ٚ‬اٖ‪...‬‬ ‫رپوین اعتصامی‬ ‫ستارخان‬ ‫ضعرکَتبُ ترکی‬ ‫٘ئ‪٥ّٕ٥‬طس‪ ٓ٤‬فّى‪ ٗ٥‬زطخ وح ا٘س‪٤‬ط‪ ٝ‬س‪،ٝٙ٥‬‬ ‫ٔ‪٥ٞ ٣ٙ‬دطا٘‪ ،ٝ‬ػع‪٤‬ع‪ ،ٓ٤‬سبالخبلٕ‪٥‬ص‪ ٝ٘ ،‬ث‪ٓ٥ّ٥‬؟‬ ‫ٌ‪ َٛ‬ا‪ِٛٚ‬ه‪ ،‬ثّجُ ا‪ِٛٚ‬ه‪٘ ،‬ظٓ ٌ‪ِٛٛ‬سشبٖ د‪ٛ‬ظ‪ِٛٚ‬ه‪،‬‬ ‫ث‪ ٛ‬ذعاٖ زسز لضبزاٖ لبالخبلٕ‪٥‬ص‪ ٝ٘ ،‬ث‪ٓ٥ّ٥‬؟‬ ‫ابَالقبسن کبهل‬ ‫اث‪ٛ‬اِمبسٓ وبُٔ‪،‬زض سبَ ‪ 1276‬ضٕس‪ ٣‬زض سدجدط‪٤‬دع زض ‪٤‬ده‬ ‫ذب٘‪ٛ‬از‪ ٜ‬سبخط زطٓ ث‪ ٝ‬خ‪ٟ‬بٖ ٌط‪ٛ‬ز‪ ٢ٚ .‬اظ خ‪ٛ‬ا٘‪ ٣‬ضط‪ٚ‬ع ثد‪ٝ‬‬ ‫ضؼط ٌفشٗ وطز‪ .‬اث‪ٛ‬اِمبسٓ وبُٔ زض اوثط لبِت ‪ٞ‬ب‪ ٢‬ضدؼدط‪٢‬‬ ‫ٔ‪ٟ‬بضر ٘طبٖ زاز‪ ٜ‬اسز‪ ٢ٚ .‬ث‪ٛٔ ٝ‬س‪٥‬م‪٥٘ ٣‬ع احدبهد‪ ٝ‬ودبٔدُ‬ ‫زاضز‪ .‬اظ وبُٔ س‪ٞ ٣‬عاض ث‪٥‬ز ضؼط ث‪٤ ٝ‬بزٌبض ٔدب٘دس‪ ٜ‬اسدز‪.‬‬ ‫‪ ٢ٚ‬زض سبَ ‪ 1343‬ذ‪ٛ‬ضض‪٥‬س‪ ٢‬زض اض‪ٚ ٝ٥ٔٚ‬فبر ‪٤‬بفز‬ ‫ٕ٘‪ ٝ٘ٛ‬ا‪ ٢‬اظ اضؼبض ا‪ ٚ‬ضا ٔ‪ ٣‬ذ‪ٛ‬ا٘‪:ٓ٥‬‬ ‫ٔ‪ -ٓ٥ٙ‬س‪٥‬ع‪ٗ٤‬‬ ‫ز‪ٚ‬سشبٖ! ‪٤‬بض ضىط ِت ٔ‪ ،ٓ٥ٙ‬اغ‪٥‬بض س‪٥‬ع‪ٗ٤‬‬ ‫ٌ‪ ،ٓ٥ٙٔ َٛ‬غ‪ٙ‬س‪ ،ٓ٥ٙٔ ٝ‬الِ‪ ،ٓ٥ٙٔ ٝ‬ذبض س‪٥‬ع‪ٗ٤‬‬ ‫‪٤‬بضز‪ ٜ‬ػ‪٥‬ط‪ ،ٓ٥ٙٔ ٜٛ‬غٕع‪ ،ٓ٥ٙٔ ٜ‬ض‪ٓ٥ٙٔ ٜٛ٥‬‬ ‫زٓ‪-‬ذٓ ‪٘ ٚ‬بظ ٔ‪ ،ٓ٥ٙ‬هؼ‪ ٢ ٝٙ‬اغ‪٥‬بض س‪٥‬ع‪ٗ٤‬‬ ‫ٔ‪ ،ٓ٥ٙٔ ٣‬سبل‪ ،ٓ٥ٙٔ ٣‬سبغط ‪ ٚ‬غ‪ٟ‬جبز‪ٓ٥ٙٔ ٜ‬‬ ‫سبض ‪ ٚ‬ه‪ٙ‬ج‪ٛ‬ض ٔ‪ ،ٓ٥ٙ‬حسطر ز‪٤‬ساض س‪٥‬ع‪ٗ٤‬‬ ‫ز‪ ٗٞ‬غ‪ٙ‬س‪ ،ٓ٥ٙٔ ٝ‬غ‪ٛ‬ضر ٌّ‪ٙ‬بض ٔ‪ٓ٥ٙ‬‬ ‫ٌوظ ٔ‪ ،ٓٙ٥‬لبش ٔ‪ ،ٓ٥ٙ‬ذ‪ٙ‬دط ذ‪٘ٛ‬جبض س‪٥‬ع‪ٗ٤‬‬ ‫ٔدّس ثعْ ٔ‪ ،ٓ٥ٙ‬ث‪ٛ‬س‪ ،ٓ٥ٙٔ ٝ‬ذبَ ٔ‪ٓ٥ٙ‬‬ ‫ِت ذ‪ٙ‬ساٖ زا ٔ‪ ،ٓ٥ٙ‬ز‪٤‬س‪ ٜ‬ذ‪٘ٛ‬جبض س‪٥‬ع‪ٗ٤‬‬ ‫ذط ٔ‪ ،ٓ٥ٙ‬ذبَ ٔ‪ ،ٓٙ٥‬ػ‪٥‬ص ٔ‪ٛ٘ ،ٓ٥ٙ‬ش ٔ‪ٓ٥ٙ‬‬ ‫غحجز ‪٤‬بض ٔ‪ ،ٓ٥ٙ‬ظا‪ٞ‬س ز‪ٙ٤‬ساض س‪٥‬ع‪ٗ٤‬‬ ‫زطٓ ٔرٕ‪ٛ‬ض ٔ‪ ،ٓ٥ٙ‬غجغت ٌٍّ‪ٓ٥ٙٔ ٖٛ‬‬ ‫ظِف ذ‪ٛ‬ضج‪ ،ٓ٥ٙٔ ٢ٛ‬هط‪ ٢ ٜ‬ض‪ٕٟ‬بض س‪٥‬ع‪ٗ٤‬‬ ‫وبٔ‪ ّٓ٥‬ػطک ٔ‪٤ ،ٓٙ٥‬بض ‪ٚ‬فبزاض ٔ‪ٓ٥ٙ‬‬ ‫و‪ ٢ٛ‬زِساض ٔ‪ ٓ٥ٙ‬لػط هالوبض س‪٥‬ع‪ٗ٤‬‬ ‫****‬ ‫(‪711‬ضبعردى طٌس ضعرلر )کتببیٌداى سئچیلویص‬ ‫بیلوجِ لر( سبدٕبخبالض)‬ ‫سبض‪ ٢‬زاٖ اضبغ‪ ، ٣‬و‪٥‬ط‪٥‬سَٖ ا‪ٚ‬خب ‪ :‬ثوضن ‪ ،‬دبدبق‬ ‫سبض‪ ٢‬زاٖ ل‪ٛ‬ذٕبظ ‪ ،‬ا‪ٚ‬زٕبق زاٖ ز‪ٕ٤ٚ‬بظ ‪ :‬ا‪ٚ‬ضبق‬ ‫سبذدبزاٖ ز‪ٚ‬ضس‪ ، ٚ‬سبح ا‪ ّٝ٤‬ز‪ ٌَٛ ، ٢‬ز‪٥‬سَه ا‪ٞ ٛ٘ٚ‬بح‬ ‫ا‪ ّٝ٤‬ز‪ : ٢‬س‪٥‬سبٖ ‪ ،‬د‪٥‬ط‪٥‬ه‬ ‫سبذشب زٔ‪٥‬ط ‪ٌ ،‬ب‪ ٜ‬اَ‪٥ّ٥٤‬ط ‪ٌ ،‬ب‪ ٜ‬ز‪ٚ‬ظ‪٥ِ ٜ‬ط ‪ :‬ث‪٥‬سبق‬ ‫سبذ‪ّ٥‬سب ٌئس‪٤‬ط ‪ ،‬از‪ّ٥‬سب ز‪ٚ‬ض‪ٚ‬ض ‪ :‬ا‪٤‬بق لبث‪ ، ٣‬ثبضٕبق‬ ‫سب‪ ٢‬ا‪ٚ‬سش‪٘ٛ‬س‪ ٜ‬لبضاخب ل‪ ، َٛ‬اِ‪ٚٚ ٣ٙ٥‬ضٔب زاِ‪٥‬سا ز‪ٚ‬ض ‪ :‬ل‪٥‬ف‪ُ٥‬‬ ‫س‪ِٛٛ‬ق ا‪٤‬س‪ٙ٥‬س‪ ٜ‬ا‪٤‬طاٖ ‪ٌ :‬وظ‬ ‫س‪ٛ‬ضدبق زئ‪ ُ٥٥‬زاش زئ‪ ، ُ٥٥‬ل‪ٛ‬ض‪ ٚ‬زئ‪٤ ُ٥٥‬بش زئ‪ ، ُ٥٥‬ث‪ٛٙ٤ٛ‬ظ‪ٚ‬‬ ‫‪ٚ‬اض ل‪ٛ‬ذ زئ‪ ، ُ٥٥‬لب٘بز‪ٚ ٢‬اض ل‪ٛ‬ش زئ‪ : ُ٥٥‬و‪ ٝ‬دَ‪َٙ‬ه‬ ‫س‪ٛ‬ر اغبخ‪ ٣‬ا‪ٚ‬ظ‪ ٚ‬دطز‪ ، ٜ‬ثبضٔبق ٌعَض دطز‪ ٜ‬دطز‪ٌ ، ٜ‬ب‪ٜ‬‬ ‫زَض‪ٙ٤‬س‪ٌ ٜ‬ب‪ ٜ‬ظ‪ٙ٥ّ٤‬س‪ ، ٜ‬اغالض ا‪ ٜ‬ا‪ ٜ‬ز‪ٙ٥ّ٤‬س‪ : ٜ‬سبض‬ ‫س‪٤ٛ‬سا ز‪٘ٛ٤ٚ‬س‪ٌ ٜ‬عَض ‪ ،‬سَس‪ ٣‬ائ‪ٛ‬ض٘‪ ٣‬ثَعَض ‪ ،‬لبث‪٥‬طلبس‪ ٣‬لبر ثب‬ ‫لبر ‪ٌ ،‬ب‪٤ ٜ‬ب‪ٚ‬اش ٌب‪ ٜ‬ثَطن ٌعَض ‪ :‬زبِم‪ ٣‬ل‪ٛ‬ضغ‪ٛ‬س‪٣‬‬ ‫س‪٥‬ى‪٥‬ط‪ٛ٤ ٣‬خ ‪ ،‬لبس‪ٛ٤ ٣‬خ ‪ :‬س‪ِٛٛ‬ق‬ ‫س‪٥‬مم‪٥‬ط س‪٥‬مم‪٥‬ط اَظٌ‪ّ٥‬ط ‪ ،‬ث‪٥‬ع‪ ٜ‬ل‪٘ٛ‬بق ٌّس‪ّ٤‬ط ‪ ،‬ل‪ ٖٛ٤ٛ‬وئس‪٣‬‬ ‫‪٘ٛ٘ٛ٤‬سٖ ائ‪ ٜٛ‬دبالظ سَطز‪ّ٤‬ط ‪ :‬وئس‪ٝ‬‬ ‫ا‪ ٚ‬اغبخسا ‪٤‬بضبض ‪ ،‬ل‪ٛ‬ظال ف‪ٙ٥‬س‪٤‬ک زاض‪٥٥‬بض ‪ ،‬ل‪ ٢ٛ‬ل‪٘ٛ‬بق ٌّس‪ٗ٥‬‬ ‫‪ٞ ،‬ط ل‪٥‬ص ا‪ ٛ٘ٚ‬ل‪ٛ‬غبخ‪ ، َٓ٥٥‬زئٕ‪ ٗ٥٤ ٝ‬و‪ ٣‬زَِ‪٥‬سَٗ ‪ :‬زِ‪، ٝ‬‬ ‫د‪ٛ‬ضس‪ٛ‬ق‬ ‫ا‪ِٚ‬ثبزا س‪ِٔٛٛ‬بٖ ‪ ،‬و‪ٙ‬سز‪ ٜ‬لبضأبٖ ‪ :‬ا‪٤‬ز ‪ ،‬ذ‪ِٛ‬ض‪ٚ‬ظ‬ ‫ا‪ٚ‬خب زاغساٖ اِسبق زأب ا‪ ٖٚ‬اَِ‪ٙ‬ط ‪ :‬لبض‬ ‫ا‪ٚ‬خب زأساٖ اِسبق زأب لبض ‪٤‬بغبض ‪ :‬اِه‬ ‫ا‪ٚ‬خبلس‪٥‬ع ث‪٥‬طَٗ ٘س‪٤‬ط ‪ :‬د‪٥ٙ‬ط‬ ‫ا‪ٚ‬زبٖ ث‪٥‬ط ل‪ٛ‬ش ٌطوس‪٤‬ط ‪ ،‬ا‪٤‬ط‪٤ ٣‬بٔبٖ وّىس‪٤‬ط ‪ ،‬ز‪٥٤‬طٔب٘ب‬ ‫خبٖ ‪ٚ‬ئط‪٤‬ط ‪ ،‬ذطٔ‪ٙ‬س‪ٌ ٜ‬طوس‪٤‬ط ‪ :‬و‪ِٛ‬ه‬ ‫ا‪ٚ‬ذ ثبخ‪ ٣‬ث‪٥‬ط ث‪٥‬ط‪ ٣ٙ٤‬ل‪ٚٛ‬اض ‪ :‬خ‪ٛ‬ضاه ا‪ِ ٝٙ٥٤‬ط‪٢‬‬ ‫ا‪ٚ‬ذ ثبخ‪٥٥٥‬ک ‪ ،‬اِ‪ ٣ٙ٥‬زِ‪٥‬ه ‪ :‬زبسٕب ‪ ،‬ل‪ٛ‬ضٕب‬ ‫ا‪ٚ‬ذ ثبخ‪٥٥٥‬ک ا‪ٚ‬ز‪ٛٔٛ‬ظ‪٘ٚ‬س‪ ٜ‬ثبغط‪ ٢‬لبضا ‪ :‬ا‪ٚ‬خبق زاضالض‪٢‬‬ ‫ا‪ٚ‬ذ ث‪ٛ‬الغ‪ ، ٣‬ث‪٥‬ط‪ ٢‬ض‪٥‬ط‪ ٗ٤‬ث‪٥‬ط‪ ٢‬اخ‪ ، ٣‬ا‪ ٚ‬ث‪٥‬ط‪ ٢‬ض‪ٛ‬ض ‪ :‬اغ‪٥‬ع‬ ‫‪ ،‬ل‪ٛ‬الق ‪ٌ ،‬وظ‬ ‫ا‪ٚ‬ز‪ ٛ‬ث‪٥‬ع‪٤ ٜ‬بغ‪٥‬س‪٤‬ط ‪ ،‬ا‪ٚ‬ز‪ ٛ‬ز‪٥‬سَه ثبغ‪٥‬س‪٤‬ط ‪ ،‬ا‪ٚ‬ز‪٥٤ ٛ‬غ‪٥‬ت‬ ‫ٌش‪٥‬طَض ‪ ،‬ا‪ٚ‬ز‪ٚٚ ٛ‬ضاض زاغ‪٥‬ساض ‪ :‬ا‪ ٗ٥ّ٤‬زوّٕ٘ط‪٢‬‬ ‫ا‪ٚ‬ذ ل‪ َٛ‬ز‪ ٢‬ث‪٥‬ط‪ ٌٖٛ ٣ٙ٤‬س‪ٛ‬سٕبظ ‪ ،‬ا‪٤‬ى‪ ٣‬س‪ ٣ٙ٥‬س‪ٛ‬سبض ‪٤ :‬ئٕبق‬ ‫ا‪ِ ٝٙ٤ٚ‬ط‪٢‬‬ ‫ا‪ٚ‬زا ل‪٤ٛ‬ب٘سا اَض‪َ٥٤‬ط ‪ ،‬س‪٤ٛ‬ب ل‪٤ٛ‬ب٘سا ز‪٘ٚ‬بض ‪ْٛٔ :‬‬ ‫ا‪ٚ‬ززا ‪٤‬بٕ٘بظ ‪ ،‬س‪ٛ‬زا ثبسٕبظ ‪٤ ،‬ب‪٤‬سا اوِط ‪ ،‬ل‪٥‬طسا ز‪٤‬ط‪ّ٤‬ط ‪ :‬ث‪ٛ‬ظ‬ ‫ا‪ٚ‬ز‪٘ٚ‬س‪ ٢‬ثبِشب ٌوضَٔ‪٥٥‬ت ‪ ،‬ا‪٘ٚ‬س‪ ٢‬زٌ‪٥‬طٔبٖ ٌوضَٔ‪٥٥‬ت ‪،‬‬ ‫ز‪٘ٚ‬س‪ ٢‬زَضظ‪ٌ ٢‬وضَٔ‪٥٥‬ت ‪ :‬ا‪٥٤‬س‪ٜ‬‬ ‫ا‪ٚ‬زس‪ٛ‬ظ ا‪ٚ‬خبلس‪٥‬ع ‪ ٗٔ ،‬ا‪٤ ٛ٘ٚ‬ئس‪ ، ٓ٤‬ز‪ّ٤‬س‪٥‬ع ز‪ٚ‬زالس‪٥‬ع ‪٤ :‬ئُ‬ ‫ا‪ٚ‬زس‪ٛ‬ظ ا‪ٚ‬خبلس‪٥‬ع ‪ ،‬لبظا٘سا ث‪٥‬طَٗ ٘س‪٤‬ط ‪ :‬د‪٥ٙ‬ط‬ ‫ا‪ٚ‬زس‪ٛ‬ظ ‪٤‬ب٘بض ‪ ،‬لب٘بزس‪٥‬ع ا‪ٚ‬زبض ‪ ،‬ا‪٤‬بلس‪٥‬ع لبزبض ‪٤ ، ٌٖٛ :‬ئُ ‪،‬‬ ‫س‪ٛ‬‬ ‫ا‪ٚ‬ز س‪٥‬ع ‪٤‬ب٘بض ‪ٌ٘ٛ :‬ص‬ ‫ا‪ٞ ٚ‬ب٘س‪ ٣‬ث‪٤ٛ‬بز‪٥‬س‪ ، ٢‬ف‪٥‬طزبس‪ٛ٤ ٣‬خ ث‪٤ٛ‬بس‪ٛ٤ ٣‬خ ‪،‬‬ ‫ل‪ٛ‬ضذٕبظ لبضزاٖ و‪ِٛ‬ىسَٖ ‪ ،‬ل‪٥‬طسا ‪ٚٚ‬ضاض ٌ‪ٛ‬ظََ س‪٥‬طٔبالض ‪:‬‬ ‫ضبذشب ‪ ،‬س‪ٛ٤ٛ‬ق‬ ‫ا‪ٞ ٚ‬ب٘س‪ ٣‬ث‪٥‬طز‪ ٢‬ا‪٤‬ى‪ ٣‬ا‪ِٕٚ‬بظ ‪ ،‬ا‪ٞ ٚ‬ب٘س‪ ٣‬ا‪٤‬ى‪٥‬س‪ ٢‬ا‪ٚ‬ذ‬ ‫ا‪ِٕٚ‬بظ ‪ :‬سب٘ط‪ٌ ، ٢‬ئد‪ٌ٘ٛ ، ٝ‬س‪ٚ‬ظ‬ ‫ا‪ٞ ٚ‬ب٘س‪ ٣‬خب٘س‪٤‬ط ‪ ،‬سَس‪ٛ٤ ٣‬ذس‪ٚ‬ض ‪ ،‬ل‪ٛ‬ضثبغب ز‪٥‬رٕبغب ٌوّ٘‪ٛ‬‬ ‫‪ٛ٤‬ذس‪ٚ‬ض ‪ :‬ثبِ‪٥‬ک‬ ‫ا‪ٞ ٚ‬ب٘س‪ ٣‬زاغس‪ ، ٢‬لبض‪ ٢‬اَض‪َٕ٤‬ع ‪ :‬اغط‪ ٢‬زاغ‪٣‬‬ ‫ا‪ٞ ٚ‬ب٘س‪ ٣‬ا‪ٚ‬ذ ز‪ ٢‬زوضز ا‪ِٕٚ‬بظ ‪ ،‬ا‪ٞ ٚ‬ب٘س‪ ٣‬زوضسس‪ ٢‬ثئص‬ ‫ا‪ِٕٚ‬بظ ‪ :‬زو٘ٓ ِط ‪ ،‬ا‪ ٢‬ا‪ ٗ٥ّ٤‬زو٘ٓ ِط‪٢‬‬ صفحه 6 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫اغاز خریذ الکتریویکی سفتٍ‬ ‫در ‪ ۳‬باوک عامل‬ ‫ٍشرس التصا اش فساّن شدى اهىاى خسرد سفتتِ تتِ‬ ‫صَزت ارٌتسًتی ٍ ‪ 24‬ساػتِ ز تاًه ّای هتلتی‬ ‫لسضا حسٌِ زسا ت ٍ ارٌدُ خثس ا ‪.‬‬ ‫ػبٗب‪ ٠ٛ‬ػلد‪ ٝ ٠‬ثشا آصٌصدصش‪ٛٝ‬صیصٌصی دس ‪ٝ‬صاس‬ ‫اهدلبد ث‪ ٠‬ث‪٢‬ش‪ ٟ‬ثشداسی سػیذ ً‪ ٠‬دس ایص‪ ٚ‬ػصبٗصب‪ٛ‬ص‪٠‬‬ ‫ٗشدٕ ٗیت‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬ذ ثذ‪ٛ ٙٝ‬یبص ث‪ٗ ٠‬شاخؼص‪ ٠‬حوص‪ٞ‬سی ‪ٝ‬‬ ‫ثط‪ٞ‬س ‪ ۰۲‬ػبػد‪ ٠‬ث‪ ٠‬ػلد‪ ٝ ٠‬ثصشا آصٌصدصش‪ٛٝ‬صیصی‬ ‫دػدشػی داؿد‪ ٠‬ثبؿ‪ٜ‬ذ‪.‬‬ ‫احؼب‪ ٙ‬خب‪ٛ‬ذ‪ٝ‬صی ‪ٝ‬صیش اٗش‪ ٝ‬اهدلصبدی ‪ ٝ‬داسایصی‬ ‫دس حبؿی‪ٗ ٠‬شاػٖ س‪٘ٛٝ‬بیی اص ای‪ ٚ‬ػبٗصب‪ٛ‬ص‪ُ ٠‬صلصتۺ‬ ‫ًبسثشا‪ ٙ‬ػ٘‪ٗٞ‬ی اص ‪١‬ش ًدبیی ً‪١ ٠‬ؼصدص‪ٜ‬صذ ‪ ٝ‬اص‬ ‫ٗ‪ٜ‬ضّ ‪ٗ ٝ‬حْ ًبس خ‪ٞ‬د ثذ‪ٗ ٙٝ‬شاخؼ‪ ٠‬ث‪ ٠‬ؿؼصت یصب‬ ‫‪ٝ‬احذ‪١‬بی کش‪ٝ‬ؽ ػلد‪ ،٠‬اٌٗب‪ ٙ‬خصشیصذ ػصلصدص‪ ٠‬سا‬ ‫خ‪ٞ‬ا‪ٜ١‬ذ داؿت‪٘١ .‬چ‪ٜ‬ی‪ ٚ‬اٌٗب‪ ٙ‬کذ‪ٝ‬س ‪١‬صش پص‪ٜ‬صح‬ ‫ٗشحٔ‪ ٠‬پغ اص کش‪ٝ‬ؽ ػلد‪ ٖ١ ٠‬ثصذ‪ ٙٝ‬حوص‪ٞ‬س ثص‪٠‬‬ ‫ؿؼت ثب‪ٌٛ‬ی ث‪ ٠‬ک‪ٞ‬س آٌدش‪ٛٝ‬یٌی ا‪ٛ‬دبٕ ٗیؿ‪ٞ‬د‬ ‫یؼ‪ٜ‬ی اکشاد ٗیت‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬ذ ث‪ ٠‬ک‪ٞ‬س ‪ ۰۲‬ػبػد‪ ٝ ٠‬ثشخص‬ ‫ظ‪٢‬ش‪ٞٛ‬یؼی ػلد‪ ٠‬سا ‪ ٖ١‬ا‪ٛ‬دبٕ د‪ٜ١‬ذ‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی ثب ثیب‪ ٙ‬ای‪ ٠ً ٚ‬دس حبّ حصبرصش ػص‪ ٠‬ثصب‪ٛ‬صی‬ ‫د‪ٓٝ‬دی‪ ,‬خل‪ٞ‬کی ‪ ٝ‬هشم آحؼ‪ ٠ٜ‬ایص‪ ٚ‬خصذٗصب‬ ‫ای‪ٜ‬دش‪ٛ‬دی سا اسائ‪ٗ ٠‬ید‪ٜ١‬ذ ُلتۺ ثب‪ٛ‬ی ٗٔی‪ ،‬ثب‪ٛ‬صی‬ ‫هشم آحؼ‪ ٠ٜ‬سػبٓت ‪ ٝ‬ثب‪ٛ‬ی ای‪ٜ‬صذ‪ ٟ‬اص کصشدا ثص‪٠‬‬ ‫ک‪ٞ‬س ثشخ ‪ ۰۲ ٝ‬ػبػد‪ ٠‬ػلد‪ ٠‬کبدس ٗیً‪ٜٜ‬ذ‪ .‬ثب‬ ‫کذ‪ٝ‬س ػلد‪ ٠‬آٌدش‪ٛٝ‬یٌی اٌٗب‪ ٙ‬خؼْ اػ‪ٜ‬بد ث‪ ٠‬کلش‬ ‫ٗیسػذ ً‪ ٠‬ای‪ ٚ‬ثبػث ُش‪ُٟ‬ـبیی ثخـی اص ٗؼبئْ‬ ‫اهدلبدی خ‪ٞ‬ا‪١‬ذ ؿذ‪.‬‬ ‫‪ ۹‬میلیًن کارتخًان‬ ‫در استاوٍ غیرفعال شذن‬ ‫پٌجشٌثِ ‪ 21‬تْوی ‪ 10 * 1400‬فَزرِ ‪ 8 * 2022‬زجه‪ * 1443‬سال سی ٍ ٍم ( اٍتَش ارىیٌجی ارل ) * شوازُ ( ساری ) ‪5436 :‬‬ ‫لیوت هصسف وٌٌدُ اش ودام واالّا لرف ًویشَ ؟‬ ‫زئیس ساشهاى لوارت طی ًاهِ ای تتِ‬ ‫تسخی تشىل ّای صٌارغ غراری اػتمم‬ ‫وس ُ وِ ٍالدّای تَ یدی‪ٍ /‬از اتی‬ ‫اًَاع ویه ولَچِ تتیتستىتَئتیتت‬ ‫چیپس پفه ٍ هَاز هشاتِ تارتد ّتن‬ ‫لیوت تَ یدوٌٌدُ ٍ ّن هصسف وٌٌدُ‬ ‫زا زٍی واالّا زج وٌٌد‪.‬‬ ‫ػجبع تبثؾ طی ‪ٛ‬بٗص‪ ٠‬ای ثص‪ ٠‬سئصیصغ‬ ‫ًب‪ ٙٞٛ‬ا‪ٛ‬د٘‪١ٚ‬بی کص‪ٜ‬صبیصغ ؿصزایصی‪،‬‬ ‫سئیغ اتحبدی‪ ٠‬تص‪ٓٞ‬صیصذًص‪ٜ‬ص‪ٜ‬صذُصب‪ٝ ٙ‬‬ ‫کبدسًص‪ٜ‬ص‪ٜ‬صذُصب‪ ٙ‬ا‪ٛ‬ص‪ٞ‬اع چصیص صغ ‪ٝ‬‬ ‫کشا‪ٝ‬سد‪١ ٟ‬بی حدیٖ ؿذ‪ ٟ‬ثش پبی‪ ٠‬رس‬ ‫‪ ٝ‬سئیغ ا‪ٛ‬صدص٘ص‪ ٚ‬کص‪ٜ‬صلصی کص‪ٜ‬صبیصغ‬ ‫ثیؼٌ‪ٞ‬ئیت‪ ،‬ؿیشی‪ٜ‬ی ‪ ٝ‬ؿٌال ایشا‪ ٙ‬ثب‬ ‫اؿبس‪ ٟ‬ث‪ ٠‬ثخـ‪ٜ‬بٗ‪ ٠‬هجٔی دسثصبس‪ ٟ‬اخصشای‬ ‫ٗشحٔ‪ ٠‬چ‪٢‬بسٕ پش‪ٝ‬ط‪ ٟ‬ؿصلصبف ػصبصی‬ ‫هی٘ت اص طشین دسج هصیص٘صت تص‪ٓٞ‬صیصذ‬ ‫ًصص‪ٜ‬صص‪ٜ‬صصذ‪ ٟ‬ا‪ٛ‬صص‪ٞ‬اع ًصصیصصی‪ً ،‬صصٔصص‪ٞ‬چصص‪،٠‬‬ ‫ثیؼٌ‪ٞ‬ئیت‪ ،‬چی غ‪ ،‬پصلصی ‪ٗ ٝ‬ص‪ٞ‬اسد‬ ‫ٗـبث‪ ٠‬اص ‪ ۰۳‬ث‪ٗ ٚ٘٢‬ب‪ ،ٟ‬اػالٕ ًشد‪٠ً ٟ‬‬ ‫ثب ت‪ٞ‬خ‪ ٠‬ث‪ ٠‬ت‪ٜٞ‬ع ‪ ٝ‬تٌثش ًبت‪١‬صبی یصبد‬ ‫ؿصذ‪ ٝ ٟ‬ثصصب تصص‪ٞ‬خص‪ ٠‬ثص‪ ٠‬دسخص‪ٞ‬اػصصت‬ ‫‪ٝ‬احذ‪١‬بی کؼبّ دس ا‪ ٙ‬ح‪ٞ‬ص‪ً ،ٟ‬صٔصیص‪٠‬‬ ‫‪ٝ‬احذ‪١‬بی تص‪ٓٞ‬صیصذیا ‪ٝ‬اسداتصی ایص‪ٚ‬‬ ‫ٗحل‪ٞ‬ت ثبیذ ثصش اػصبع رص‪ٞ‬اثص‬ ‫هی٘ت ُزاسی ای‪ ٚ‬ػبصٗصب‪ٓ ٝ ٙ‬صحصب‬ ‫رشایت ػ‪ٞ‬د ٗل‪ٞ‬ه‪ ،‬ػال‪ ٟٝ‬ثصش دسج‬ ‫هی٘ت ت‪ٓٞ‬یذ ً‪ٜٜ‬ذ‪ ٟ‬یصب ‪ٝ‬اسد ًص‪ٜ‬ص‪ٜ‬صذ‪،ٟ‬‬ ‫هی٘ت ٗلشف ً‪ٜ‬ص‪ٜ‬صذ‪ ٟ‬سا ‪ٛ‬صیصض س‪ٝ‬ی‬ ‫ثؼد‪٠‬ث‪ٜ‬ذی ًبت‪١‬ب دسج ً‪ٜٜ‬ذ‪.‬‬ ‫ثش اػبع ای‪ٛ ٚ‬بٗ‪ ٠‬هی٘ت ت‪ٓٞ‬یذً‪ٜٜ‬ذ‪ ٟ‬یصب‬ ‫‪ٝ‬اسدً‪ٜٜ‬ذ‪ ٟ‬ؿبْٗ ٗد٘‪ٞ‬ع ‪١‬ضی‪ٜ‬ص‪١ ٠‬صب ‪ٝ‬‬ ‫ػ‪ٞ‬د هب‪ٛ‬ص‪ٛٞ‬صی ‪ٝ‬احصذ‪١‬صبی تص‪ٓٞ‬صیصذیا‬ ‫‪ٝ‬اسداتی ثب احدؼبه ٗبٓصیصب ثصشاسصؽ‬ ‫اکض‪ٝ‬د‪ ٟ‬اػت ‪ ٝ‬هی٘ت ٗلشف ً‪ٜٜ‬ذ‪ ٟ‬ثصب‬ ‫احدؼبه رشایت ٗل‪ٞ‬ه ؿجٌ‪ ٠‬ت‪ٞ‬صیغ‬ ‫‪ ٝ‬ػشر‪ٗ ٠‬حبػج‪ٗ ٠‬یؿ‪ٞ‬د‪.‬‬ ‫پش‪ٝ‬ط‪ ٟ‬ؿلبفػبصی هی٘صت اص طصشیصن‬ ‫دسج هی٘ت ت‪ٓٞ‬یذً‪ٜٜ‬ذ‪ ٟ‬ث‪ ٠‬خبی هی٘صت‬ ‫ٗلشف ً‪ٜٜ‬ذ‪ ٟ‬اص چ‪٢‬بسٕ دی ٗب‪ ٟ‬ؿش‪ٝ‬ع‬ ‫ؿذ‪ ٟ‬اػت‪ .‬اٗب ثش اػبع اثالؿی‪ ٠‬خذیصذ‬ ‫ػبصٗب‪ ٙ‬ح٘بیت ث‪ٛ ٠‬ظش ٗیسػصذ س‪ٝ‬ی‬ ‫ثیـدش ًبت‪١‬ب کو هی٘ت ت‪ٓٞ‬یذً‪ٜٜ‬ذ‪ٝ ٟ‬‬ ‫س‪ٝ‬ی تؼذاد ًٖتشی اص ًبت‪١‬ب ؿصبٗصْ‬ ‫ا‪ٞٛ‬اع ًیی‪ًٞٔ ،‬چ‪ ،٠‬ثصیصؼصٌص‪ٞ‬ئصیصت‪،‬‬ ‫چی غ‪ ،‬پلی ‪ٞٗ ٝ‬اسد ٗـبث‪ ٖ١ ٠‬هی٘ت‬ ‫ت‪ٓٞ‬یذً‪ٜٜ‬ذ‪ٗ ٖ١ ٝ ٟ‬لشف ً‪ٜٜ‬ذ‪ ٟ‬دسج‬ ‫خ‪ٞ‬ا‪١‬ذ ؿذ‪.‬‬ ‫ثش اػبع ای‪ ٚ‬طشح ًٔصیص‪ٝ ٠‬احصذ‪١‬صبی‬ ‫ت‪ٓٞ‬یذی ‪ٝ ٝ‬اسدًص‪ٜ‬ص‪ٜ‬صذ‪ ٟ‬ا‪ٛ‬ص‪ٞ‬اع پص‪ٞ‬دس‬ ‫ٓجبػـ‪ٞ‬یی‪ ،‬دػد٘بّ ًبؿزی‪ ،‬پص‪ٞ‬ؿصی‬ ‫ثچ‪ ،٠‬یخچبّ ‪ ٝ‬کشیضس‪ ،‬تصٔص‪ٞ‬یصضیص‪ٝ ٙٞ‬‬ ‫اهصصبی ٗصصحصص٘صصذ ثصصشصُصصشی دسثصصبس‪ٝ ٟ‬رصصؼصصیصصت‬ ‫ًبستخ‪ٞ‬ا‪١ ٙ‬بی ثجت ‪ٛ‬ـذ‪ ٟ‬دس ػصبٗصب‪ٛ‬ص‪ٗ ٠‬صبٓصیصبتصی‬ ‫ت‪ٞ‬ریح دادۺ پبیب‪ ٙ‬ث‪ ٚ٘٢‬اخشی‪ٔ٢ٗ ٚ‬ت ػبٗب‪ٛ‬صذ‪١‬صی‬ ‫ًبستخ‪ٞ‬ا‪١ٙ‬بػت ‪ ٝ‬ثبیذ ‪ً ٠٘١‬صبستصخص‪ٞ‬ا‪١ ٙ‬صب دس‬ ‫ػبٗب‪tax.gov.ir ٠ٛ‬ثجت ؿص‪ٛٞ‬صذ دس ؿصیصش ایص‪ٚ‬‬ ‫ک‪ٞ‬س هطغ ٗیؿ‪ٛٞ‬ذ‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی اکض‪ٝ‬دۺ کبحجب‪ٗ ۹ ٙ‬یٔی‪ً ٙٞ‬بستخ‪ٞ‬ا‪ٜ١ ٠ً ٙ‬ص‪ٞ‬ص‬ ‫ثشای ثجت اطالػب دس ػبٗب‪ٞٗ ٠ٛ‬دیصب‪ٗ ٙ‬صبٓصیصبتصی‬ ‫اهذاٗی ‪ٌٛ‬شد‪ ٟ‬ا‪ٛ‬ذ ثبیذ تب پبیب‪ ٙ‬ث‪٘٢‬ص‪ٗ ٚ‬صب‪ ٟ‬تص‪ٞ‬ػص‬ ‫کبحجب‪ ٙ‬ا‪١ ٙ‬ب دس ػبٗب‪ٞٗ ٠ٛ‬دیب‪ٗ ٙ‬صبٓصیصبتصی ثصجصت‬ ‫ؿ‪ٛٞ‬ذ‪.‬‬ ‫تصٕ ث‪ ٠‬رًش اػت اخیشا ٗ‪ٔ٢‬ت ثجت ًبستخ‪ٞ‬ا‪١ ٙ‬صب‬ ‫دس ػبٗب‪ٗ ٠ٛ‬بٓیبتی تب پبیب‪ ٙ‬ث‪ٗ ٚ٘٢‬ب‪ ۰۲۲۲ ٟ‬تص٘صذیصذ‬ ‫ؿذ‪ ٟ‬ث‪ٞ‬د ‪ ٝ‬طجن اػالٕ ػبصٗب‪ ٙ‬اٗ‪ٞ‬س ٗصبٓصیصبتصی دس‬ ‫ک‪ٞ‬س ثجت ‪ٛ‬ـذ‪ ٙ‬دػدِب‪١ٟ‬بی ًبستخص‪ٞ‬ا‪ ٙ‬هصطصغ‬ ‫خ‪ٞ‬ا‪ٜ١‬ذ ؿذ‪.‬‬ ‫پیش بیىی تًلیذ ‪ ۰۱‬میلیًن ته گىذم‬ ‫در سال زراعی جاری‬ ‫اٗبد‪ٛ ٝ ٟ‬ی٘ص‪ ٠‬اٗصبد‪ ،ٟ‬ا‪ٛ‬ص‪ٞ‬اع ًصیصی‪،‬‬ ‫ًٔ‪ٞ‬چ‪ ،٠‬ثیؼٌ‪ٞ‬ئیت‪ ،‬چی غ‪ ،‬پلصی ‪ٝ‬‬ ‫ٗ‪ٞ‬اسد ٗـبث‪ٞٓ ،٠‬اصٕخب‪ِٛ‬ی‪ ،‬کص‪ٞ‬تصی ‪ٝ‬‬ ‫تل‪ٞ‬یشی ث‪ ٠‬ک‪ٞ‬س ًبْٗ‪ ۲۰ ،‬هصٔصٖ‬ ‫ٓ‪ٞ‬اصٕ یذًی خ‪ٞ‬دس‪ٛ ٝ‬یض اص ‪ ۰۳‬ثص‪٢‬ص٘ص‪ٚ‬‬ ‫ٗٔضٕ ث‪ ٠‬اخشای ای‪ ٚ‬طشح ‪١‬ؼد‪ٜ‬ذ‪ .‬ػصبیصش‬ ‫ًبت‪١‬ب ‪ٛ‬یض دس ای‪ٜ‬ذ‪ ٟ‬ث‪ ٠‬ای‪ ٚ‬طشح اربک‪٠‬‬ ‫خ‪ٞ‬ا‪١‬ذ ؿذ‪.‬‬ ‫طجن اػالٕ ٗؼئ‪ٞ‬ت‪ ٙ‬اخشای طشح اُصش‬ ‫هی٘ت ‪٢ٛ‬بیی خشیذاس دس ًصبتی تص‪ٜ‬صذ‬ ‫ٗلصشف ثصصیصصؾ اص‪ ۰۲‬دسکصصذ ‪ ٝ‬دس‬ ‫ًبت‪١‬بی ً‪ٜ‬ذ ٗلصشف ثصیصؾ اص ‪۳۲‬‬ ‫دسکذ ثبؿذ‪ٗ ،‬لذام ُصشا‪ ٙ‬کصش‪ٝ‬ؿصی‬ ‫اػت‪.‬‬ ‫تاًهّا تسای پس اخت ٍام ‪ 120‬هیلیًَی اش ٍاج پَل ًدازًد‬ ‫ٗح٘ذسرب خ٘ـیذی اظ‪٢‬بس ًشدۺ ثب ت‪ٞ‬خ‪ ٠‬ثص‪ ٠‬تص‪ٞ‬سٕ‬ ‫ٗ‪ٞ‬خ‪ٞ‬د دس ًـ‪ٞ‬س ‪ُ ٝ‬شا‪ٛ‬ی ‪ٝ‬ػبیْ ٗص‪ٞ‬سد‪ٛ‬صیصبص ثصشای‬ ‫تـٌیْ ص‪ٛ‬ذُی‪ ،‬اکضایؾ ٗجٔؾ ‪ٝ‬إ اصد‪ٝ‬اج ثص‪۰۰۲ ٠‬‬ ‫ٗیٔی‪ ٙٞ‬ت‪ٗٞ‬ب‪ ٙ‬سهٖ ٗ‪ٜ‬بػجی ‪ٛ‬یؼت ‪ ٝ‬توشیجصب ‪ ۳۲‬تصب ‪۲۲‬‬ ‫دسکذ اص ‪١‬ضی‪١ ٠ٜ‬بی تـٌصیصْ ص‪ٛ‬صذُصی سا تصبٗصیص‪ٚ‬‬ ‫‪٘ٛ‬یً‪ٜ‬ذ‪ .‬اص ػ‪ٞ‬ی دیِش‪ ،‬ثب ای‪ ٠ٌٜ‬سهٖ اکضایؾ یصبکصدص‪٠‬‬ ‫دس ٗوبثْ ت‪ٞ‬سٕ ‪ٛ‬بچیض اػت اٗب ثبیذ ثصشای پصشداخصت‬ ‫‪٘١‬ی‪ٗ ٚ‬جٔؾ ‪ٛ‬یض ٗ‪ٜ‬بثؼی ‪ٝ‬خ‪ٞ‬د داؿد‪ ٠‬ثبؿذ‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی اکض‪ٝ‬دۺ خیٔی اص اکشاد اص ػبّ ‪ ۰۳۹۱‬ثص‪ ٠‬ثصؼصذ دس‬ ‫کق دسیبکت ‪ٝ‬إ اصد‪ٝ‬اج هشاس داس‪ٛ‬ذ ‪ٜٞ١ ٝ‬ص ٗ‪ٞ‬کن ث‪٠‬‬ ‫دسیبکت ا‪ٛ ٙ‬ـذ‪ٟ‬ا‪ٛ‬ذ‪ٝ .‬إ هشمآحصؼص‪ٜ‬ص‪ ٠‬اصد‪ٝ‬اج اص‬ ‫ٗحْ خ٘غا‪ٝ‬سی ػ شد‪١ٟ‬بیی اػت ً‪ٗ ٠‬شدٕ ث‪ ٠‬ػ‪ٜٞ‬ا‪ٙ‬‬ ‫هشمآحؼ‪ ٠ٜ‬دس اخدیبس ثب‪ٛ‬ی‪١‬ب هشاس داد‪ٟ‬ا‪ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫دثیش ًب‪ ٙٞٛ‬ثب‪ٛ‬ی‪١‬ب ‪ٞٗ ٝ‬ػؼب اػدجبسی خل‪ٞ‬کی ثب‬ ‫ثیب‪ ٙ‬ای‪ٜٗ ٠ٌٜ‬بثغ کؼٔی ثب‪ٛ‬ی‪١‬ب پشداخت اکصضایصؾ ‪ٝ‬إ‬ ‫اصد‪ٝ‬اج ث‪ٗ ۰۰۲ ٠‬یٔی‪ ٙٞ‬ت‪ٗٞ‬ب‪ ٙ‬سا پ‪ٞ‬ؿؾ ‪ٛ‬ص٘صی د‪١‬صذ‪،‬‬ ‫ُلتۺ اً‪ٜٗ ٜٙٞ‬بثغ پشداخت ‪ٝ‬إ اصد‪ٝ‬اج ‪ٗ ۱۲‬یٔی‪ٛٞ‬صی‬ ‫ٗحذ‪ٝ‬د اػت ‪ ٝ‬ثب‪ٛ‬ی ٗشًضی ‪ٛ‬یض ػبٗب‪ ٠ٛ‬ثجت‪ٛ‬بٕ ‪ٝ‬إ‬ ‫اصد‪ٝ‬اج سا ٗد‪ٜ‬بػت ثب حدٖ ‪ٝ‬ک‪ٓٞ‬ی ثب‪ٛ‬ی‪١‬ب اص ٗحصْ‬ ‫ػ شد‪١ٟ‬بی هشمآحؼ‪ ٠ٜ‬ثبص ‪ٗ ٠ِٛ‬صی داسد تصب ٗصشدٕ‬ ‫ثد‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬ذ ثشای دسیبکت ‪ٝ‬إ ثجت‪ٛ‬بٕ ً‪ٜٜ‬ذ‪.‬‬ ‫خ٘ـیذی اکض‪ٝ‬دۺ اکضایؾ ‪ٝ‬إ اصد‪ٝ‬اج ث‪ٗ ۰۰۲ ٠‬یٔصیص‪ٙٞ‬‬ ‫ت‪ٗٞ‬ب‪ُ ٙ‬شچ‪ٛ ٠‬بچیض اػت اٗب چص‪ ٙٞ‬ثصشای پصشداخصت‬ ‫ٗجبٓؾ ً٘دش ٗ‪ٜ‬بثغ ‪ٝ‬خ‪ٞ‬د ‪ٛ‬ذاؿت ‪ ٝ‬ثشای پشداخت ایص‪ٚ‬‬ ‫اکضایؾ ٗجٔؾ ‪ٛ‬یض ٗ‪ٜ‬بثؼی پیؾثی‪ٜ‬ی ‪ٛ‬ـذ‪ ٟ‬اػت‪ ،‬کصشکصب‬ ‫ت‪ٞ‬هغ ایدبد ٗی ً‪ٜ‬ذ ً‪ ٠‬پصبػصخصی ثصشای ا‪ٝ ٙ‬خص‪ٞ‬د‬ ‫‪ٛ‬ذاسد‪ .‬اص ػ‪ٞ‬ی دیِش‪ ،‬ای‪ٞٗ ٚ‬ر‪ٞ‬ع ٗ‪ٞ‬خت ٗیؿ‪ٞ‬د تب‬ ‫‪١‬د٘‪١٠‬بی ٗ‪ٜ‬لی ثیـدشی ‪ٛ‬ؼجت ث‪ ٠‬ثب‪ٛ‬صی ‪١‬صب ؿصٌصْ‬ ‫ثِیشد‪ٝ .‬ی دس پبیب‪ ٙ‬اص ًؼب‪ٛ‬ی ً‪ٞٗ ٠‬کن ث‪ ٠‬دسیصبکصت‬ ‫‪ٝ‬إ اصد‪ٝ‬اج ؿذ‪ٟ‬ا‪ٛ‬ذ دسخ‪ٞ‬اػت ًشد تصب ‪ٛ‬ؼصجصت ثص‪٠‬‬ ‫ثبصپشداخت اهؼبط خ‪ٞ‬د اهذإ ً‪ٜٜ‬ذ تب ػبیش ٗدوبریب‪ٙ‬‬ ‫‪ ٖ١‬ثد‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬ذ اص ای‪ٝ ٚ‬إ اػدلبد‪ًٜٜ ٟ‬ذ‪.‬‬ ‫ٍامِ ًصفِ لیوت هسىی‬ ‫تا پاراى تْوی تودرد شد‬ ‫تَشرغ گَشت لسهص هٌجود‬ ‫اش ّفتِ ارٌدُ ز شثىِ َّشوٌد‬ ‫هدرسول فتس طسالی تتحتلتیتل فتسارتٌتد ٍ‬ ‫َّشوٌدساشی ًظام ها یاتی اش غیسفؼتال شتدى ‪9‬‬ ‫هیلیَى وازتخَاى ز صَزت ثثت ًشدى هشخصات‬ ‫ز ساهاًِ ها یاتی تا پاراى تْوی ‪ 1400‬خثس ا ‪.‬‬ ‫ایران چهارمیه تًلیذکىىذٌ پلیاتیله سىگیه‬ ‫در جهان است‬ ‫ٗبؿی‪ٓ ٚ‬جبػـ‪ٞ‬یی اص چ‪٢‬بسٕ دی ٗصب‪،ٟ‬‬ ‫ا‪ٞٛ‬اع ٓ‪ٜ‬تتشٗض‪ ،‬کیٔدصش س‪ٝ‬ؿص‪ ،ٚ‬س‪ٝ‬ؿص‪ٚ‬‬ ‫ٗصص‪ٞ‬تصص‪ٞ‬س‪ٗ ،‬صصحصصلصص‪ٞ‬ت ؿصص‪ٞ‬یصص‪ٜ‬صصذ‪،ٟ‬‬ ‫ٗحل‪ٞ‬ت ػصٔص‪ٓٞ‬صضی‪ ،‬ػصغ‪ ،‬سه‪،‬‬ ‫ً‪ٜ‬ؼش‪١ٝ‬ب‪ ،‬تشؿیدب ‪ٗ ٝ‬صبًصبس‪ٛٝ‬صی ‪ٝ‬‬ ‫ا‪ٞٛ‬اع اث٘ی‪ٗ ،ٟٞ‬صباآـصؼصیصش‪ٛ ،‬ص‪ٞ‬ؿصبثص‪٠‬‬ ‫ُبصداس‪ ،‬ؿزاػبص‪ٞٛ ،‬ؿیذ‪ٛ‬ی ػبص‪ ،‬چصش‬ ‫ُ‪ٞ‬ؿت ‪ٗ ٝ‬بیٌش‪ٝ‬کش ‪ٛ‬یض اص ‪ ۰۱‬ارسٗصب‪ٟ‬‬ ‫ٌٗٔق ث‪ ٠‬دسج هی٘ت ت‪ٓٞ‬یذً‪ٜٜ‬ذ‪ ٟ‬ؿذ‪ٟ‬‬ ‫ث‪ٞ‬د‪ٛ‬ذ ‪ٝ ٝ‬احذ‪١‬بی تص‪ٓٞ‬صیصذًص‪ٜ‬ص‪ٜ‬صذ‪ٝ ٟ‬‬ ‫‪ٝ‬اسدً‪ٜٜ‬ذ‪ ٟ‬ا‪ٞٛ‬اع حج‪ٞ‬ثب ‪ ،‬اد‪ٝ‬ی‪ ٠‬خب ‪،‬‬ ‫ؿال ‪ ،‬چبی‪ ،‬دٗ‪ٜٞ‬ؽ‪ ،‬ه‪ ،ٟٞ٢‬اخیْ ‪ٝ‬‬ ‫خـٌجبس ث‪ ٠‬ک‪ٞ‬س ثؼد‪ ٠‬ث‪ٜ‬صذی ؿصذ‪،ٟ‬‬ ‫کشا‪ٝ‬سد‪١ ٟ‬بی پش‪ٝ‬تئی‪ٜ‬ی‪ ،‬ا‪ٞٛ‬اع ؿزا‪١‬صبی‬ ‫تیس واًَى تاًه ّا ٍ هَسسات اػتثتازی خصتَصتی‬ ‫زتازُ افصارش ٍام اش ٍاج تِ ‪ 120‬هیلیَى تَهاى ز‬ ‫سال ارٌدُ گفت‪ :‬اری هثلغ تا ٍجَ تَزم ًاچیص است‬ ‫اها تسای ّویی هثلغ ًیص هٌاتؼی پیشتیٌی ًشدُ استت‬ ‫وِ صسفا تسای هتماضیاى اری ٍام تَلغ ارجا هیوٌتد‬ ‫ٍ تاًه ّا زا تِ یل ووثَ هٌاتغ تا هشىتل هتَاجتِ‬ ‫خَاّد وس ‪.‬‬ ‫هدرسػاهل ساشهاى هسوصی تؼاٍى‬ ‫زٍستاری ارساى اش تَشرغ گَشتت‬ ‫لسهص هٌجود تا لیوت ّای هصَب‬ ‫تِ هٌظَز تٌظین تاشاز اری هحصَل‬ ‫ز تاشاز اش ّفتِ ارٌدُ ز ساهاًتِ‬ ‫َّشوٌد تاشزگام خثس ا ‪.‬‬ ‫اػ٘بػیْ هبدسی کصش دسخلص‪ٞ‬ف‬ ‫‪ٝ‬رؼیت ػشر‪ُٞ ٠‬ؿت هشٗض دس‬ ‫ػبٗب‪١ ٠ٛ‬بی ‪ٞ١‬ؿ٘‪ٜ‬ذ ایص‪ٜ‬صدصش‪ٛ‬صدصی‪،‬‬ ‫اکض‪ٝ‬دۺ دإ ص‪ٛ‬ذ‪ُٞ ،ٟ‬ؿت هشٗض ُ‪ٞ‬ػل‪ٜ‬ذی ‪ُٞ ٝ‬ػبٓ‪ً ٠‬ـ‪ٞ‬س تبٗی‪ ٚ‬اػت ‪١ ٝ‬صیص‬ ‫ً٘ج‪ٞ‬دی دس ای‪ ٚ‬صٗی‪ٛ ٠ٜ‬ذاسیٖ تب خبیی ً‪ ٠‬رخبیش ُ‪ٞ‬ؿت ٗ‪ٜ‬د٘ذ ًـ‪ٞ‬س ‪ٛ‬صیصض اص‬ ‫ؿشای ٗطٔ‪ٞ‬ه ثشخ‪ٞ‬سداس اػت‪.‬‬ ‫ٗذیشػبْٗ ػبصٗب‪ٗ ٙ‬شًضی تؼب‪ ٙٝ‬س‪ٝ‬ػدبیی ایشا‪ ،ٙ‬ػٔت ثبت ث‪ٞ‬د‪ ٙ‬هی٘ت ُ‪ٞ‬ؿصت‬ ‫هشٗض دس ثبصاس سا ‪ٝ‬خ‪ٞ‬د دتت‪ ٝ ٙ‬ػ‪ٞ‬دخ‪ٞ‬یب‪ ٙ‬دا‪ٛ‬ؼت ‪ ٝ‬تلشیحًشدۺ ُ‪ٞ‬ؿت هشٗض‬ ‫ٗ‪ٜ‬د٘ذ ُ‪ٞ‬ػل‪ٜ‬ذی ‪ُٞ ٝ‬ػبٓ‪ ٠‬اص رخبیش ؿشًت پـدیجب‪ٛ‬ی اٗ‪ٞ‬س دإ ًـص‪ٞ‬س ثصشای‬ ‫‪ٛ‬خؼدی‪ ٚ‬ثبس دس ػبٗب‪ٞ١ ٠ٛ‬ؿ٘‪ٜ‬ذ ثشای ت‪ٜ‬ظیٖ ثبصاس داخٔی ت‪ٞ‬صیغ ٗی ؿ‪ٞ‬د ًص‪ٗ ٠‬صی‬ ‫ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬ذ اثش ٗطٔ‪ٞ‬ثی دس ثبصاس ای‪ٗ ٚ‬حل‪ ّٞ‬داؿد‪ ٠‬ثبؿذ‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی اظ‪٢‬بس داؿتۺ ثشای ت‪ٜ‬ظیٖ ثبصاس ُ‪ٞ‬ؿت هشٗض ث‪ٝ٠‬یظ‪ ٟ‬ؿت ػیذ ‪ ٝ‬ایصبٕ ‪ٛ‬ص‪ٞ‬س‪ٝ‬ص‬ ‫دس ک‪ٞ‬س ‪ٛ‬یبص ُ‪ٞ‬ؿت هشٗض ‪ٝ‬اسد ٗیؿ‪ٞ‬د تب ٗـٌٔی دس ت‪ٞ‬صیغ ایص‪ٗ ٚ‬صحصلص‪ّٞ‬‬ ‫ایدبد ‪ٛ‬ـ‪ٞ‬د‪ .‬هبدسیکش اربک‪ً ٠‬شدۺ ‪ٜٞ١‬ص حدٖ ت‪ٞ‬صیغ ُ‪ٞ‬ؿت هشٗض ٗص‪ٜ‬صدص٘صذ دس‬ ‫ػبٗب‪ٞ١ ٠ٛ‬ؿ٘‪ٜ‬ذ ‪ٛ ٝ‬ش ٗل‪ٞ‬ه ا‪ٗ ٙ‬ـخق ‪ٛ‬ـذ‪ ٟ‬اػت ًص‪ ٠‬دس س‪ٝ‬ص‪١‬صبی اتصی‬ ‫تؼیی‪ ٝ ٚ‬اػالٕ ٗیؿ‪ٞ‬د‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی اداٗ‪ ٠‬دادۺ اً‪ ٜٙٞ‬اٌٗب‪ ٙ‬ػشر‪ ٠‬ت‪ٞ‬صیغ ُ‪ٞ‬ؿت هشٗض ُشٕ ‪ ٝ‬تبص‪ ٟ‬دس ای‪ ٚ‬ػبٗب‪٠ٛ‬‬ ‫ث‪ ٠‬دٓیْ کؼبدپزیشی ػشیغ ای‪ٗ ٚ‬حل‪ٝ ّٞ‬خ‪ٞ‬د ‪ٛ‬ذاسد ‪ ٝ‬دس ک‪ٞ‬ستی ً‪ ٠‬ؿشایص ‪ٝ‬‬ ‫صیشػبخت‪١‬ب کشا‪ ٖ١‬ؿ‪ٞ‬د ث‪٠‬ص‪ٝ‬دی ای‪ٛ ٖ٢ٗ ٚ‬یض ػ٘ٔیبتی خ‪ٞ‬ا‪١‬ذ ؿذ‪.‬‬ ‫طسح زرافت تسْیمت اٍزاق هسىتی تتا‬ ‫ًصف شدى ّصرٌِ خسرد اٍزاق وتِ اش‬ ‫اٍاخس اذزهاُ ‪ 1400‬تِ اجسا زاهتدُ تتا‬ ‫پاراى تْوی هاُ تودرد شدُ ٍ ارتی ز‬ ‫لا ی است وِ لیوت ّس تسی اٍزاق تسِ‬ ‫اش اٍارل ی هاُ تا وتٌتَى لتدٍ ‪64‬‬ ‫زصد افصارش اشتِ است؛ تس اری استاس‬ ‫هشَق تاًه هسىی هثٌی تس هؼتافتیتت اش‬ ‫پس اخت تْای ًیوی اش اٍزاق تمسرثا تیاثس شد‪.‬‬ ‫ثب‪ٛ‬ی ٗؼٌ‪ ۰۳ ٚ‬ارسٗب‪ ۰۲۲۲ ٟ‬اػالٕ ًشد ً‪ ٠‬ث‪ٜٗ ٠‬بػجت ‪١‬ـدبد ‪ ٝ‬ػ‪ٗٞ‬ی‪ ٚ‬ػبِٓشد‬ ‫تبػیغ ای‪ ٚ‬ثب‪ٛ‬ی‪١ ،‬ضی‪ ٠ٜ‬دسیبکت تؼ‪٢‬یال ٗؼٌ‪ ٚ‬اص ٗحْ ا‪ٝ‬سام ُص‪ٞ‬ا‪١‬صی حصن‬ ‫توذٕ ‪ ۲۲‬دسکذ ًب‪١‬ؾ یبکد‪ ٠‬اػت‪ٗ .‬ذ صٗب‪ ٙ‬اػدلبد‪ ٟ‬اص ای‪ٗ ٚ‬ـ‪ٞ‬م تب یی ٗصب‪ٟ‬‬ ‫اػالٕ ‪ ٝ‬آجد‪ ٠‬ػ غ تب ‪ ۰۲‬ث‪ٗ ٚ٘٢‬ب‪ ٟ‬ت٘ذیذ ؿذ‪ .‬اخیشا ‪ٛ‬یض طی ‪ٛ‬بٗ‪٠‬ای ً‪ ٠‬اداس‪ً ٟ‬صْ‬ ‫‪ٛ‬ظبس ‪ ٝ‬اسصیبثی اػدجبسی ثب‪ٛ‬ی ٗؼٌ‪ ٚ‬خطبه ث‪ٗ ٠‬ؼب‪ٛ ٙٝ‬ظبس ثبصاس کصشاثص‪ٞ‬سع‬ ‫‪ٞٛ‬ؿد‪ ،٠‬ت٘بٗی ٗدوبریب‪ ٙ‬تؼ‪٢‬یال خشیذ ٗؼٌ‪ ٚ‬اص ٗحْ ا‪ٝ‬سام ٗ٘دبص تب تبسیخ ‪۳۲‬‬ ‫ث‪ٗ ٚ٘٢‬ب‪ ۰۲۲۲ ٟ‬کشکب ‪ٛ‬ؼجت ث‪ ٠‬خشیذ ا‪ٝ‬سام ٗ٘دب ث‪ٗ ٠‬یضا‪ ۲۲ ٙ‬دسکذ تؼص‪٢‬صیصال‬ ‫دسخ‪ٞ‬اػدی اهذإ ً‪ٜٜ‬ذ‪ .‬ای‪ٞٗ ٚ‬ر‪ٞ‬ع ٗـ٘‪ٗ ّٞ‬دوبریب‪ ٙ‬تؼ‪٢‬یال خؼبٓص‪ ٠‬تصؼص٘صیصش‬ ‫‪ٝ‬احذ ٗؼٌ‪ٛٞ‬ی (ث‪ ٠‬ک‪ٞ‬س ‪٘١‬ضٗب‪ ٙ‬ثب خشیذ) ‪ٛ‬یض ٗیثبؿذ‪ .‬ثب ت‪ٞ‬خ‪ ٠‬ث‪ ٠‬ای‪ٛ ٚ‬بٗص‪ ٠‬دس‬ ‫‪ٝ‬اهغ ٗ‪ٔ٢‬ت اػدلبد‪ ٟ‬اص ای‪ٞٛ ٚ‬ع تؼ‪٢‬یال تب ‪ ۳۲‬ث‪ ٚ٘٢‬ت٘ذیذ ؿذ‪ ٟ‬اػت‪.‬‬ ‫اُشچ‪ ٠‬ثب‪ٛ‬ی ٗؼٌ‪ ٚ‬ثب ٗـ‪ٞ‬م خذیذ دس ارسٗب‪ ٟ‬تالؽ ًشد‪ ٟ‬ت‪ٞ‬ا‪ ٙ‬خشیذ ٗدوبریب‪ٙ‬‬ ‫سا اکضایؾ د‪١‬ذ‪ٗ ،‬یب‪ِٛ‬ی‪ ٚ‬هی٘ت ‪١‬ش ثشٍ ا‪ٝ‬سام تؼ‪٢‬یال ٗؼٌ‪( ٚ‬تؼص‪ً )٠‬ص‪ ٠‬تصب‬ ‫ا‪ٝ‬ایْ دی ٗب‪ ۰۲۲۲ ٟ‬حذ‪ٝ‬د ‪١ ۸۱‬ضاس ت‪ٗٞ‬ب‪ ٙ‬ث‪ٞ‬د‪ ،‬س‪ٝ‬ص ‪ ۰۹‬ث‪ٗ ٚ٘٢‬ب‪ ٟ‬ث‪ٗ ٠‬د‪ٞ‬ػ ‪۰۲۳‬‬ ‫‪١‬ضاس ‪ ۶۲۲ ٝ‬ت‪ٗٞ‬ب‪ ٙ‬سػیذ‪ ٟ‬اػت‪ .‬دس ‪ٝ‬اهغ ثب ای‪ ٚ‬خ‪٢‬ؾ هی٘ت ‪ٝ‬إ ا‪ٝ‬سام ٗؼصٌص‪،ٚ‬‬ ‫ٗـ‪ٞ‬م ثب‪ٛ‬ی ٗؼٌ‪ٗ ٚ‬ج‪ٜ‬ی ثش ػذٕ آضإ ٗدوبریب‪ ٙ‬ثشای خشیذ ‪ٛ‬ی٘ی اص ا‪ٝ‬سام توشیجصب‬ ‫ثیاثش ؿذ‪ ٟ‬اػت‪.‬‬ ‫پاراى گاشزساًی تِ تواهی هٌاطک وشَز تا ‪ 2‬سال ارٌدُ‬ ‫هدرس گاشزساًی شسوت هلی گاش اش گاشزساًی تِ ‪14‬‬ ‫شْس ٍ ‪ 1459‬زٍستا ز ِّ فجس اهسال خثس ا ‪.‬‬ ‫هؼاٍى اهَز شزاػت ٍشرس جْا وشتاٍزشی گتفتت‪:‬‬ ‫پیش تیٌی هی وٌین ز ستال شزاػتی جتازی‪10‬‬ ‫هیلیَى تی گٌدم تَ ید ٍ ّوچٌیی ‪ 6‬تا ‪ 6.5‬هیلیتَى‬ ‫تی گٌدم ًیص خسردازی شَ ‪.‬‬ ‫ػٔیشرب ٗ‪٢‬بخش دس ‪ٛ‬ـؼت خجشی ً‪ٜٗ ٠‬بػجت د‪١‬ص‪٠‬‬ ‫کدش ثشُضاس ؿذ ثب ثیب‪ ٙ‬ای‪ ٠ٌٜ‬ػبت‪ ٠ٛ‬د‪ٗ ٝ‬صیصٔصیص‪ٙٞ‬‬ ‫‪ٌ١‬دبس ُ‪ٜ‬ذٕ اثی ‪ٗ ۲ ٝ‬یٔی‪ٌ١ ٙٞ‬دبس ُ‪ٜ‬ذٕ دیٖ دس‬ ‫ًـ‪ٞ‬س ت‪ٓٞ‬یذ ٗی ؿص‪ٞ‬د‪ُ ،‬صلصتۺ اٗؼصبّ ٗصیصضا‪ٙ‬‬ ‫ثبس‪ٛ‬ذُی ‪١‬ب دس ًـ‪ٞ‬س ٗطٔ‪ٞ‬ه ‪ٛ‬ج‪ٞ‬د‪ٛ ٝ ٟ‬ؼصجصت ثص‪٠‬‬ ‫ػبّ ُزؿد‪ ٠‬حذ‪ٝ‬د ‪ ۳۲‬دسکصذ ‪ ٝ‬دساصٗصذ ‪۳۲‬‬ ‫دسکذ ًب‪١‬صؾ داؿصدص‪ ٠‬اػصت ‪ ٝ‬ایص‪ً ٚ‬صب‪١‬صؾ‬ ‫ثبس‪ٛ‬ذُی ثش س‪ٝ‬ی ُ‪ٜ‬ذٕ دیصٖ ‪ ٝ‬اثصی اثصشُصزاس‬ ‫خ‪ٞ‬ا‪١‬ذ ث‪ٞ‬د‪.‬‬ ‫ٗؼب‪ ٙٝ‬اٗ‪ٞ‬س صساػصت ‪ٝ‬صاس خص‪٢‬صبد ًـصب‪ٝ‬سصی‬ ‫اربک‪ً ٠‬شدۺ پیؾ ثی‪ٜ‬ی ٗی ً‪ٜ‬یٖ دس ػصبّ صساػصی‬ ‫خبسی ‪ٗ ۰۲‬یٔی‪ ٙٞ‬ت‪ُٜ ٚ‬ذٕ ت‪ٓٞ‬یذ ‪٘١ ٝ‬چ‪ٜ‬ی‪ ۶ ٚ‬تصب‬ ‫‪ٗ ۶.۲‬یٔی‪ ٙٞ‬ت‪ُٜ ٚ‬ذٕ ‪ٛ‬یض خشیذاسی ؿ‪ٞ‬د‪ .‬آجد‪ ٠‬ایص‪ٚ‬‬ ‫ٗ‪ٞ‬ر‪ٞ‬ع ٗ‪ٜٞ‬ط ث‪ ٠‬ای‪ ٚ‬اػت ً‪ ٠‬ثبس‪ٛ‬ذُی دس اثدذای‬ ‫ػبّ ‪ ۰۲۲۰‬خ‪ٞ‬ه ثبؿذ‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی ثب ثیب‪ ٙ‬ای‪ ٠ٌٜ‬هی٘ت خشیذ تو٘ی‪ٜ‬ی ُ‪ٜ‬ذٕ ثصشای‬ ‫ػبّ صساػی ای‪ٜ‬ذ‪ ۱۲۲۲ ٟ‬ت‪ٗٞ‬ب‪ ٙ‬تؼیی‪ ٚ‬ؿذ‪ ٟ‬اػصت‪،‬‬ ‫ُلتۺ ای‪ ٚ‬هی٘ت ت‪ٞ‬ػ ؿ‪ٞ‬سای تخللی هیص٘صت‬ ‫ُزاسی ٗحل‪ٞ‬ت اػدشاتظیی تؼیی‪ ٚ‬ؿذ‪ ٟ‬اػت‪.‬‬ ‫ػیذ خالّ ‪ٞٛ‬سٗ‪ٞ‬ػ‪ٞ‬ی ر٘‪ ٚ‬اػالٕ ای‪ ٚ‬خجصش اکصض‪ٝ‬دۺ‬ ‫ای‪ ٚ‬ؿ‪٢‬ش‪١‬ب ‪ ٝ‬س‪ٝ‬ػدب‪١‬ب ث‪١ ٠‬ضاس ‪ ۰۰۶ ٝ‬ؿ‪٢‬ش ‪١ ۳۲ ٝ‬ضاس‬ ‫‪ ۸۸۲ ٝ‬س‪ٝ‬ػدبیی ً‪ ٠‬تبً‪ُ ٜٙٞ‬بصسػب‪ٛ‬ی ؿذ‪ ٟ‬ثص‪ٞ‬د‪ٛ‬صذ‪،‬‬ ‫اربک‪ٗ ٠‬ی ؿ‪ٛٞ‬ذ‪.‬ثشاػصبع ایص‪ُ ٚ‬صضاسؽ‪ ،‬پصیصؾ اص‬ ‫پیش‪ٝ‬صی ا‪ٛ‬واله اػصالٗصی‪ ،‬کصوص ثص‪ ۰۰ ٠‬ؿص‪٢‬صش ‪ٝ‬‬ ‫س‪ٝ‬ػدب ‪١‬بی ُبصسػب‪ٛ‬ی ؿذ‪ ٟ‬ث‪ٞ‬د ‪ ٝ‬خ٘ؼیت ٗـدصشًصب‪ٙ‬‬ ‫ُبص ‪ ٖ١‬ث‪١ ۲۲ ٠‬ضاس ػذد ‪٘ٛ‬ی سػصیصذ‪ .‬اٗصب ثصؼصذ اص‬ ‫پیش‪ٝ‬صی ا‪ٛ‬واله ‪ ٝ‬پبیب‪ ٙ‬خ‪ َٜ‬تح٘یٔی‪ُ ،‬صبصسػصب‪ٛ‬صی‬ ‫ث‪ٜٗ ٠‬بطن ًـ‪ٞ‬س دس دػصدص‪ٞ‬سًصبس هصشاس ُصشکصت ثص‪٠‬‬ ‫ُ‪ ٠ٛٞ‬ای ً‪ ٠‬تؼذاد ٗـدشًب‪ُ ٙ‬صبص ثص‪ ٠‬ثصیصؾ اص ‪۰۸‬‬ ‫ٗیٔی‪ ٙٞ‬ػذد سػیذ‪ ٟ‬اػت‪ .‬ای‪ ٚ‬ت‪ٞ‬صیغ ثش‪ ٝ‬دس ًـ‪ٞ‬س‬ ‫‪ ٝ‬ػجض ؿذ‪ً ٙ‬بؿب‪ ٠ٛ‬یی ث‪ ٠‬یی ایشا‪ٛ‬یصب‪ ٙ‬حصدصی دس‬ ‫د‪ٝ‬ساکدبد‪ ٟ‬تشی‪ ٚ‬س‪ٝ‬ػدب‪١‬ب‪ ،‬ػال‪ ٟٝ‬ثصش ُصشٗصبثصخصـصی‪،‬‬ ‫ٗحشًی ٗ‪ ٖ٢‬ثشای ت‪ٞ‬ػؼ‪ ٠‬اػت‪ .‬ثشاػبع اٗصبس ‪١‬صبی‬ ‫ؿشًت ٗٔی ُبص ایشا‪ ،ٙ‬رشیت ‪ٛ‬ل‪ٞ‬د ُبص دس ٗ‪ٜ‬صبطصن‬ ‫ؿ‪٢‬شی ث‪ ۹۸ ٠‬دسکذ ‪ ٝ‬دس ٗ‪ٜ‬بطن س‪ٝ‬ػدبیی ‪ ٖ١‬ث‪۸۲ ٠‬‬ ‫دسکذ سػیذ‪ ٟ‬اػت‪.‬‬ ‫دس س‪ٝ‬ص‪١‬بی اخیش‪ٗ ،‬دیذ چِی‪ٜ‬ی ٗذیشػبْٗ ؿصشًصت‬ ‫اص صٗب‪ ٙ‬س‪ٝ‬ی ًبس اٗذ‪ ٙ‬د‪ٓٝ‬ت ػیضد‪ ،ٖ١‬اػدوصجصبّ‬ ‫صیبدی ث‪ ٠‬تدبس ثب ‪ً ۰۲‬ـ‪ٞ‬س ‪٘١‬ؼبی‪ ٠‬ثشای تاٗیص‪ٚ‬‬ ‫دساٗذ‪١‬بی اسصی ‪ً ٝ‬بت‪١‬بی ٗ‪ٞ‬سد ‪ٛ‬صیصبص کص‪ٞ‬س‬ ‫ُشکد‪ ،٠‬ای‪ ٚ‬دس حبٓی اػت ً‪ ٠‬د‪ٓٝ‬ت ُزؿد‪ ٠‬ت‪ٞ‬خ‪٠‬‬ ‫خ‪ٞ‬د سا ٗؼط‪ٞ‬ف ث‪ ٠‬س‪ٝ‬اث ثب ؿشه ‪ً ٝ‬ـص‪ٞ‬س‪١‬صبی‬ ‫اس‪ٝ‬پبیی ًشد‪ ٟ‬ث‪ٞ‬د‪.‬‬ ‫اٗبس تدبس خبسخی ایشا‪ ٙ‬ث‪ً ۰۲ ٠‬ـ‪ٞ‬س ‪٘١‬صؼصبیص‪٠‬‬ ‫دس ثبص‪ ٟ‬صٗب‪ٛ‬ی ا‪ٗ ّٝ‬شداد ٗب‪ ٟ‬تصب پصبیصب‪ ٙ‬دی ػصبّ‬ ‫خبسی ‪ٛ‬ـب‪ٗ ٙ‬ید‪١‬ذ ً‪ ٠‬ث‪ٓ ٠‬حب اسصؿی کصبدسا‬ ‫ایشا‪ ٙ‬ث‪ ٠‬اسٗ‪ٜ‬ؼدب‪ٗ ۰۲۲ ٙ‬یٔی‪١ ۲۰۲ ٝ ٙٞ‬ضاس ‪۱۲۸ ٝ‬‬ ‫دتس‪ ،‬ث‪ ٠‬اکـب‪ٛ‬ؼدب‪ٗ ۸۰۲ ٙ‬یٔی‪١ ۱۲۰ ٝ ٙٞ‬ضاس ‪۰۶۳ ٝ‬‬ ‫دتس‪ ،‬ث‪ ٠‬اٗبسا ٗدحذ‪ ٟ‬ػشثی ‪ٗ ۰‬صیصٔصیصبسد ‪۰۸۳ ٝ‬‬ ‫ٗیٔی‪١ ۰۲۸ ٝ ٙٞ‬ضاس ‪ ۸۲۱ ٝ‬دتس‪ ،‬ثص‪ ٠‬ثصحصشیص‪۲ ٚ‬‬ ‫پژٌٍّدُ پلیوسی هسوص تْساى شسوت پژٍّش ٍ‬ ‫فٌاٍزی پتسٍشیوی گفتت‪ :‬ارتساى ز لتا تی‬ ‫چْازهیی تَ یدوٌٌدُ پلی اتیلی سٌگیی ز جْاى‬ ‫است وِ شیَع ٍرسٍس وسًٍا سثه واّش ستِ‬ ‫زصدی تَ ید اری هحصَل شد‪.‬‬ ‫ٗدیذ حجیتآ‪٢‬ی دس حبؿی‪ ٠‬پب‪ٛ‬ضد‪٘١‬ی‪٘ٛ ٚ‬بیـِب‪ٟ‬‬ ‫ثی‪ٚ‬آ٘ٔٔی ایشا‪ ٙ‬پالػت ‪ ٝ‬دس ‪ٛ‬ـؼت تخلصلصی‬ ‫ثشسػی ثبصاس‪١‬بی ا‪ٞٛ‬اع پٔیاتیٔ‪ ٚ‬دس ایشا‪ٜٗ ،ٙ‬طو‪٠‬‬ ‫‪ ٝ‬خصص‪٢‬صصب‪ُ ٙ‬صصلصصتۺ پصصٔصصی اتصصیصصٔصص‪ ٚ‬یصصٌصصی اص‬ ‫پشٗلشف تشی‪ ٚ‬پٔی٘ش‪١‬بی خ‪٢‬ب‪ ٙ‬اػصت ًص‪ ٠‬دس‬ ‫ػبّ ‪ ۰۲۰۲‬ثبٓؾ ثش ‪ٗ ۰۲۲‬صیصٔصیص‪ ٙٞ‬تص‪ ٚ‬اص ایص‪ٚ‬‬ ‫ٗحل‪ٗ ّٞ‬لشف ؿذ‪ ٠ً ٟ‬دس ػبّ ‪ ۰۲۰۲‬ث‪ ٠‬ثیؾ‬ ‫اص ‪ٗ ۰۳۰‬یٔی‪ ٙٞ‬ت‪ٗ ٚ‬یسػذ‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی ٗ‪ٖ٢‬تشی‪ً ٚ‬بسثشد‪١‬بی ٗلشف پٔیاتیصٔص‪ ٚ‬سا‬ ‫کیٖٔ ‪ٝ ٝ‬سم‪ ،‬کشای‪ٜ‬ذ‪١‬بی هبٓتُیشی ‪ٓ ٝ‬ص‪ٞ‬صٓص‪ٝ ٠‬‬ ‫پش‪ٝ‬کیْ اػالٕ ًشد ‪ ٝ‬اکض‪ٝ‬دۺ اص ػصبّ ‪ ۰۲۰۲‬د‪ٝ‬‬ ‫ٗ‪ٜ‬طو‪ ٠‬خب‪ٝ‬سٗیب‪ ٝ ٠ٛ‬ایصبت ٗصدصحصذ‪ ٟ‬اٗصشیصٌصب‬ ‫ثضسٍ تشی‪ ٚ‬ت‪ٓٞ‬یذً‪ٜٜ‬ذ‪ ٝ ٟ‬کصبدسًص‪ٜ‬ص‪ٜ‬صذ‪ ٟ‬ایص‪ٚ‬‬ ‫ٗحل‪١ ّٞ‬ؼد‪ٜ‬ذ ‪ ٝ‬چی‪ ٖ١ ٚ‬دس ػبّ ‪ ۰۲۰۲‬یٌصی‬ ‫اص ثضسٍتشی‪ٝ ٚ‬اسدً‪ٜٜ‬ذُب‪ ٙ‬ا‪ ٙ‬ث‪ٞ‬د‪ ٟ‬اػت‪.‬‬ ‫حجیتآ‪٢‬ی تلشیح ًشدۺ آجدص‪ ٠‬دس ػصبّ ‪۰۲۰۲‬‬ ‫چی‪ ٚ‬اص ‪ٛ‬ظش ظشکیت ت‪ٓٞ‬یذ ایبت ٗدحذ‪ ٟ‬اٗشیٌب‬ ‫‪ ٝ‬خب‪ٝ‬سٗیب‪ ٠ٛ‬سا پـت ػش خ‪ٞ‬ا‪١‬ذ ُزاؿت‪ ،‬ثب ای‪ٚ‬‬ ‫حبّ خب‪ٝ‬سٗیب‪٘١ ٠ٛ‬چ‪ٜ‬ب‪ ٙ‬خبیِب‪ ٟ‬ثصضسٍ تصشیص‪ٚ‬‬ ‫ت‪ٓٞ‬یذً‪ٜٜ‬ذ‪ ٝ ٟ‬کبدسً‪ٜٜ‬ذ‪ ٟ‬پٔیاتیٔ‪ ٚ‬سا خص‪ٞ‬ا‪١‬صذ‬ ‫داؿت‪.‬‬ ‫ث‪ُ ٠‬لد‪ٝ ٠‬ی‪ ،‬ثبصیِشا‪ ٙ‬اکٔی دس ثبصاس پٔیاتیصٔص‪ٚ‬‬ ‫ػ‪ِٜ‬ی‪(HDPE) ٚ‬خب‪ٝ‬سٗیب‪ ،٠ٛ‬ایبت ٗصدصحصذ‪ٟ‬‬ ‫اٗشیٌب ‪ ٝ‬چی‪ ٚ‬ثب ٗد٘‪ٞ‬ع ‪ ۲۲‬دسکصذ ظصشکصیصت‬ ‫ت‪ٓٞ‬یذ ای‪ٗ ٚ‬حل‪ ّٞ‬دس ػبّ ‪١ ۰۲۰۲‬ؼصدص‪ٜ‬صذ ًص‪٠‬‬ ‫چی‪ ٚ‬تب ػبّ ‪ ۰۲۰۲‬ثضسٍتشی‪ ٚ‬ت‪ٓٞ‬یذً‪ٜٜ‬ذ‪ ٟ‬ایص‪ٚ‬‬ ‫ٗحل‪ ّٞ‬خ‪ٞ‬ا‪١‬ذ ث‪ٞ‬د‪ ،‬اص ػص‪ٞ‬ی دیصِصش ػص‪٢‬صٖ‬ ‫خب‪ٝ‬سٗیب‪ ٠ٛ‬اص ‪ ۰۲‬دسکذ دس ػبّ ‪ ۰۲۰۲‬ثص‪۰۱ ٠‬‬ ‫دسکذ دس ػبّ ‪ً ۰۲۰۲‬ب‪١‬ؾ خ‪ٞ‬ا‪١‬ذ یبکت‪.‬‬ ‫زٍشًاهِ ازن‬ ‫م ا ف ‪ 1400/547‬شثستس‬ ‫ا ازُ ثثت اسٌا ٍ اهمن لَشُ ثثت هله شثستس‬ ‫اُ‪٢‬ی ٗ‪ٞ‬ر‪ٞ‬ع ٗبد‪ ۳ ٟ‬هب‪ٗٝ ٙٞٛ‬بد‪۰۳‬ائی‪ٛ ٚ‬بٗ‪ ٠‬هب‪ ٙٞٛ‬تؼیی‪ ٚ‬تٌٔیق‬ ‫‪ٝ‬رؼیت ثجدی ‪ ٝ‬اساری ‪ٝ‬ػبخد٘ب‪٢ٛ‬بی کبهذ ػ‪ٜ‬ذ سػ٘ی‬ ‫ثشاثش سای ؿ٘بس‪ٟ‬ۺ ‪۰۳-۰۲۲۲۶۲۳۲۲۲۰۳۲۲۰۱۶۸‬ا‪۲۸‬ا‪ٝ ۰۲۲۲‬‬ ‫اکالحیۺ ‪۰۹-۰۲۲۲۶۲۳۲۲۲۰۳۲۲۲۰۳۲‬ا‪۰۲‬ا‪١ ۰۲۲۲‬صیصب‬ ‫ا‪ٞٗ ّٝ‬ر‪ٞ‬ع هب‪ ٙٞٛ‬تؼیی‪ ٚ‬تٌٔیق ‪ٝ‬رؼیت ثصجصدصی اسارصی ‪ٝ‬‬ ‫ػبخد٘ب‪٢ٛ‬بی کبهذ ػ‪ٜ‬ذ سػ٘ی ٗؼدوش دس ‪ٝ‬احذ ثصجصدصی حص‪ٞ‬ص‪ٟ‬‬ ‫ثجت ٗٔی ؿجؼدش تلشکب ٗبٌٓب‪ ٠ٛ‬ثالٗؼبسم ٗدوبری اهصبی‬ ‫خ٘بّ حذاد کشص‪ٛ‬ذۺ تی٘‪ٞ‬س ثـ٘بس‪ ٟ‬ؿ‪ٜ‬بػ‪ٜ‬بٗ‪٠‬ۺ ‪ ۳۹۲۲‬کبدس‪ ٟ‬اص‬ ‫تؼ‪ٞ‬ج دس ؿـذا‪ َٛ‬یی هطؼ‪ ٠‬ثبؽ ثص‪ٗ ٠‬ؼصبحصت ‪۶۰‬ا‪۰۶۲۱‬‬ ‫ٗدشٗشثغ هؼ٘دی اص پالى ‪ ۲۱۹‬کشػی اص ‪ -۲۲‬اکٔی ‪ٝ‬اهغ دس‬ ‫خبٗ‪ ٠ٜ‬ثخؾ ‪ ۰۶‬تجشیض ثص‪ٗ ٠‬ؼصبحصت ‪۶۰‬ا‪ٗ ۰۶۲۱‬صدصشٗصشثصغ‬ ‫خشیذاسی اص ٗبٓی سػ٘ی اهبی حؼ‪ ٚ‬دخت کوْ ػصٔصی‬ ‫ٗحشص ُشدیذ‪ ٟ‬اػت‪.‬‬ ‫ٓزا ث‪ٜٗ ٠‬ظ‪ٞ‬س اطالع ػ٘‪ٗ ٕٞ‬شاتت دس د‪ٞٛ ٝ‬ثت ث‪ ٠‬کبکصٔص‪۰۲ ٠‬‬ ‫س‪ٝ‬ص اُ‪٢‬ی ٗیـ‪ٞ‬د دس ک‪ٞ‬ستی ً‪ ٠‬اؿخبف ‪ٛ‬ؼجت ث‪ ٠‬کصذ‪ٝ‬س‬ ‫ػ‪ٜ‬ذ ٗبٌٓیت ٗدوبری اػدشاری داؿد‪ ٠‬ثبؿ‪ٜ‬ذ ٗی تص‪ٞ‬ا‪ٛ‬ص‪ٜ‬صذ اص‬ ‫تبسیخ ا‪ٛ‬دـبس ا‪ٓٝ‬ی‪ ٚ‬اُ‪٢‬ی ث‪ٗ ٠‬ذ د‪ٗ ٝ‬ب‪ ٟ‬اػدشام خ‪ٞ‬د سا ث‪٠‬‬ ‫ای‪ ٚ‬اداس‪ ٟ‬تؼٔیٖ ‪ ٝ‬پغ اص اخز سػیذ‪ ،‬ظشف ٗذ یی ٗب‪ ٟ‬اص‬ ‫تبسیخ تؼٔیٖ اػدشام‪ ،‬دادخ‪ٞ‬اػت خ‪ٞ‬د سا ث‪ٗ ٠‬شاخغ هوصبئصی‬ ‫توذیٖ ‪٘ٛ‬بی‪ٜ‬ذ‪.‬ثذی‪٢‬ی اػت دس ک‪ٞ‬س ا‪ٛ‬ووبی ٗذ ٗزًص‪ٞ‬س‬ ‫‪ ٝ‬ػذٕ ‪ٝ‬ک‪ ّٞ‬اػدشام طجن ٗوشسا ػ‪ٜ‬ذ ٗصبٓصٌصیصت کصبدس‬ ‫خ‪ٞ‬ا‪١‬ذ ؿذ‪.‬‬ ‫‪۸۰‬ا‪ *۲‬تبسیخ ا‪ٛ‬دـبس ‪ٞٛ‬ثت ا‪ّٝ‬ۺ ‪۲۲‬ا‪۰۰‬ا‪۰۲۲۲‬‬ ‫تبسیخ ا‪ٛ‬دـبس ‪ٞٛ‬ثت د‪ٕٝ‬ۺ ‪۰۰‬ا‪۰۰‬ا‪۰۲۲۲‬‬ ‫زئیس ا ازُ ثثت اسٌا ٍ اهمن شثستس‬ ‫هیسصاتس هَسَی افشاز‬ ‫اگهی مفقًدی‬ ‫سىذ کمپاوی‪-‬برگ سبس‪ -‬سىذ مالکیت خًدری پیکان بٍ‬ ‫‪۰۳3۱‬‬ ‫شمارٌ اوتظامی‪ :‬ایران‪۹۳9-52‬د‪ 27‬مذل‬ ‫بشمارٌ مًتًر‪ 11128O31468 :‬ی شمارٌ شااسای‪:‬‬ ‫‪ 8O429496‬بىام ایىجاوب الیاس وصیری مفقًد گردیذٌ‬ ‫از درجٍ اعتبار ساقط می باشذ‪56292.‬‬ ‫اگهی مفقًدی‬ ‫ٗٔی ُبص ‪ٛ‬یض خجش داد‪ ٟ‬اػت ً‪ ٠‬تصب ‪ ۰‬ػصبّ ایص‪ٜ‬صذ‪ٟ‬‬ ‫ُبصسػب‪ٛ‬ی ث‪ً ًْ ٠‬ـ‪ٞ‬س ث‪ ٠‬پبیب‪ٗ ٙ‬یسػذ‪.‬‬ ‫برگ سبس خًدری پرایذ ‪ ۰۳۰‬بٍ شاماارٌ اواتاظاامای‪:‬‬ ‫ایران‪۰۰۹-52‬د‪ 73‬مذل ‪ ۹2‬شمارٌ مًتًر‪M۰۳29۰۹۰۱7 :‬‬ ‫بشاامااارٌ شاااساای‪NAS4121OOG1227574 :‬‬ ‫بىام ایىجاوب ربابٍ گل محمذی مفقًد گردیذٌ از درجٍ اعتباار‬ ‫ساقط می باشذ‪56292.‬‬ ‫اگهی مفقًدی‬ ‫افصارش صا زات ارساى تِ وشَزّای ّوسارِ ز ٍ ت سیص ّن‬ ‫ٍ ت سیص ّن طی ‪ 6‬هاُ اخیس تیشتس گتسارتش تتِ‬ ‫تَسؼِ تثا الت تجازی تا وشَزّای ّوسارِ اشتتِ‬ ‫است تِ طَزرىِ صا زات ارساى تِ ارتی وشتَزّتا‬ ‫‪ 192‬هیلیَى ٍ ‪ّ 467‬صاز ٍ ‪ 962‬الز تیشتس اش هیتصاى‬ ‫ٍاز ات تَ ُ است‪.‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪7‬‬ ‫ٗیٔی‪١ ۲۹۲ ٝ ٙٞ‬ضاس ‪ ۱۰۶ ٝ‬دتس‪ ،‬ث‪ ٠‬پبًؼدصب‪۶۱۶ ٙ‬‬ ‫ٗیٔی‪١ ۸۸۳ ٝ ٙٞ‬ضاس ‪ ۶۰۰ ٝ‬دتس‪ ،‬ث‪ ٠‬تشًص٘ص‪ٜ‬صؼصدصب‪ٙ‬‬ ‫‪ٗ ۰۱۲‬یٔی‪١ ۲۸۲ ٝ ٙٞ‬ضاس ‪ ۰۶۸ ٝ‬دتس ث‪ٞ‬د‪ ٟ‬اػت‪.‬‬ ‫اص طشف دیِش اص ٓحب اسصؿی کبدسا ایشا‪ ٙ‬ثص‪٠‬‬ ‫ًـ‪ٞ‬س تشًی‪ٗ ۳ ٠‬یٔیبسد ‪ٗ ۶۶۹ ٝ‬یٔی‪١ ۲۲۸ ٝ ٙٞ‬صضاس‬ ‫‪١ ۱۳۱ ٝ‬ضاس دتس‪ ،‬ارسثبیدب‪ٗ ۳۲۱ ٙ‬یٔی‪۶۲۸ ٝ ٙٞ‬‬ ‫‪١‬ضاس ‪ ۰۹۰ ٝ‬دتس‪ ،‬ث‪ ٠‬ػشام ‪ٗ ۲‬یٔیبسد ‪ٗ ۲۸۲ ٝ‬یٔی‪ٙٞ‬‬ ‫‪١ ۳۰۹ ٝ‬ضاس ‪ ۰۲۹ ٝ‬دتس‪ ،‬ث‪ ٠‬ػشثؼدصب‪١ ۸ ٙ‬صضاس ‪ٝ‬‬ ‫‪ ۰۳۲‬دتس‪ ،‬ث‪ ٠‬ػ٘ب‪ٗ ۳۱۸ ٙ‬یٔی‪١ ۰۳۰ ٝ ٙٞ‬ضاس ‪۳۱۸ ٝ‬‬ ‫دتس‪ ،‬ث‪ ٠‬س‪ٝ‬ػی‪ٗ ۰۹۹ ٠‬یٔی‪١ ۳۱۲ ٝ ٙٞ‬صضاس ‪۰۲ ٝ‬‬ ‫دتس‪ ،‬ث‪ ٠‬هضاهؼدب‪ٗ ۹۶ ٙ‬یٔی‪١ ۹۲۱ ٝ ٙٞ‬صضاس ‪۲۳۶ ٝ‬‬ ‫دتس‪ ،‬ث‪ ٠‬هطش ‪ٗ ۱۰‬یٔی‪١ ۹۲۲ ٝ ٙٞ‬ضاس ‪ ۲۲۹ ٝ‬دتس ‪ٝ‬‬ ‫ث‪ًٞ ٠‬یت ‪ٗ ۸۰‬یٔی‪١ ۰۱۲ ٝ ٙٞ‬ضاس ‪ ۲۹۹ ٝ‬دتس ثص‪ٞ‬د‪ٟ‬‬ ‫اػت‪.‬‬ ‫سىذ کمپاوی‪ -‬سىذ کمپاوی‪ -‬سىذ مالکیت‪ -‬کاار‬ ‫سًخت‪ -‬کار خًدری پرایذ بٍ شمارٌ اوتاظاامای‪:‬‬ ‫ایران ‪72۰-52‬د‪ 9۹‬مذل ‪ ۰۳3۱‬شماارٌ ماًتاًر‪:‬‬ ‫‪ ۱۱52۱۹۹7‬ی شمارٌ شاسی‪S۰2۰553۱7۱۹9۹۱ :‬‬ ‫بىام ایىجاوب الهام سىیفٍ مفقًد گردیذٌ از درجاٍ‬ ‫اعتبار ساقط می باشذ‪56299.‬‬ ‫اگهی مفقًدی‬ ‫اصل برگ سبس خًدریی سًاری پرایذ تیپ ال ایکا‬ ‫ای مذل ‪ ۰۳33‬بشمارٌ مًتًر‪ 5372573 :‬ی شمارٌ‬ ‫شاسی‪ S1412288236839 :‬بىام اقای میارسناه‬ ‫سیذعالی پًر فرزوذ‪ :‬میراسذالٍ مفقًد گردیاذٌ از‬ ‫درجٍ اعتبار ساقط می باشذ‪26۰۹2.‬‬ ‫مروذ‪ -‬میرسنه سیذعالی پًر‬ صفحه 7 ‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫وشبوی الکتزیویکی ریسوبمٍ ارک‬ ‫سبیت ریسوبمٍ ‪www.arkonline.ir‬‬ ‫ایمیل ریسوبمٍ‪ark.tabriz@yahoo.com9‬‬ ‫ایمیل مذیزمسئًل‪eshraghimo@gmail.com 9‬‬ ‫مذیز اجزائی‪ 9‬معصًمٍ حجبسی‬ ‫مجزی سبیت ریسوبمٍ‪ 9‬سبوبس اشزاقی‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫پٌجشٌجِ ‪ 1۰‬ثْوی ‪ ۰۱ * ۰0۱۱‬فَراِ ‪ 8 * 1۱11‬رجت‪۰001‬‬ ‫استعفبی شمسبیی اس تیم ملی‬ ‫فًتسبل تکذیب شذ‬ ‫خجزی هجٌی ثز استعفبی ٍحیذ شمومیمبامی اس‬ ‫سزهزثیگزی تین هلی فَتیبل ثِ ثیزٍى درس پیذا‬ ‫کزد کِ اای خجز اس سَی اٍ تکذات شذ‪.‬‬ ‫ثعذ اص ایٌکِ فذساػیَى فَتجبل اٍاخش دی هابُ‬ ‫ٍحیذ ؿوؼبیی سا ثِ عٌَاى ػشهشثی رذیذ تین‬ ‫هلی فَتؼبل اًتخبه کشد اص اى هَقع تب اهشٍص‬ ‫ٌَّص فذساػیَى فَتجبل اقذاهی ثاشای ًاْابیای‬ ‫کشدى قشاسداد کبدس فٌی تیان هالای فاَتؼابل‬ ‫اًزبم ًذادُ اػت‪ .‬ثِ ّویی دلیل اهشٍص خاجاشی‬ ‫هجٌی ثاش اػاتاعاوابی ٍحایاذ ؿاواؼابیای اص‬ ‫ػشهشثیگشی تین هلی فَتؼبل ثاِ ثایاشٍى دسص‬ ‫پیذا کشد کِ ایی خجش اص ػَی ایی ػاشهاشثای‬ ‫تکزیت ؿذ‪ .‬ؿوؼبیی صیبد ثِ ایای کاتاجات‬ ‫ًپشداخت ٍ اعالم کشد کِ چٌیای هاَعاَعای‬ ‫اکال کتت ًذاسد‪ .‬تین هلی فَتؼبل کـَسهبى‬ ‫فشٍسدیی هبُ ػبل ایٌذُ ثبیاذ دس هؼابثا اب‬ ‫ه ذهبتی ربم هلتّبی اػیب ؿشکت کٌذ کاِ‬ ‫ثِ هیضثبًی قشقیضػتبى ثشگضاس هیؿَد‪.‬‬ ‫المپیک سمستبوی؛‬ ‫احمذی بٍ پبیبن خط وزسیذ‬ ‫هلی پَش اسکی الپبای اازاى در رقبثت ّمبی‬ ‫هبرپیچ کَچک سًبى اای رشتِ در ثبسی ّمبی‬ ‫الوپیک سهیتبًی ًتَاًیت ثِ پبابى خظ ثزسذ ٍ‬ ‫هبًش دٍم را ثذٍى ّیچ رکَردی ثمِ پمبامبى‬ ‫رسبًذ‪.‬‬ ‫عبعوِ احوذی هلیپَؽ اػاکای الاپابیای ٍ‬ ‫پشچوذاس کبسٍاى اعضاهی ایشاى ثِ ثابصی ّابی‬ ‫الوپیک صهؼتبًی کِ دس پبیابى دٍس مهابًاؾ‬ ‫ًخؼت ایی هؼبث ِ ثب حجت صهبى یک دقیا اِ ٍ‬ ‫‪ ۱۱‬حبًیِ ٍ ‪ ۸۸‬کذم حبًیِ دس ربیگبُ ‪ ۵۷‬رذٍل‬ ‫قشاس گشفت دس هبًؾ دٍم ایی دٍسُ اص ثابصی‬ ‫ّب ًتَاًؼت ثِ خبط پبیبى ثشػذ ٍ ثذٍى حاجات‬ ‫سکَسد اص دٍس سقبثت ّب کٌبس سفت‪.‬‬ ‫دس هؼبث ب اػکی الپبیی هبسپیا کاَچاک‬ ‫صًبى ‪ٍ ۸۸‬سصؿکبس حضَس داؿاتاٌاذ کاِ دس‬ ‫هبًؾ ًخؼت ‪ٍ ۳۳‬سصؿکبس هَفق ثِ عاجاَس اص‬ ‫خظ پبیبى ًـذًذ‪ .‬دس هبًؾ ًخؼت لٌب دٍئش اص‬ ‫الوبى هیـل گیؼیی اص ػَییغ ٍ ػبسا ّکتَس‬ ‫اص ػَئذ ثِ تشتیت دس سدُّبی اٍل تب ػَم دٍس‬ ‫ًخؼت قشاس گشفتٌذ‪.‬‬ ‫صعًد یبران عببدیپًر‬ ‫بٍ ویمٍوُبیی کبپ اریپب‬ ‫تین اسکزا ثلْبتَف لْیتبى ثب حضمَر سمتمبرُ‬ ‫اازاًی خَد ثِ هزحلِ ًیوِ ًْمبامی هیمبثم مب‬ ‫ٍالیجبل کبح ارٍپب صعَد کزد‪.‬‬ ‫دٍس ثشگـت هشحلاِ یاک چاْابسم ًاْابیای‬ ‫هؼبث ب ٍالیجبل کبح اسٍپب ثشگضاس ؿذ ٍ تیان‬ ‫اػکشا ثلْبتَف ثب ًتیزِ ػِ ثاش یاک اص ػاذ‬ ‫هیضثبى خَد اسکبدا گبالتی سٍهبًی گازؿات‪.‬‬ ‫اػکشا ثب تَرِ ثِ پیشٍصی ػِ ثش ‪ ۲‬ثبصی سفات‬ ‫ٍ ثشتشی اهتیبص پٌذ ثاش یاک دس هازاواَ‬ ‫ًخؼتیی تین ساُ یبفتِ ثِ هشحلِ ًیوًِْبیی کبح‬ ‫اسٍپب ؿذ‪.‬‬ ‫هیالد عجبدیپَس کِ دس ّش چاْابس ػات ایای‬ ‫هؼبث ِ دس تشکیت اکلی اػکشا حضَس داؿت‬ ‫‪ ۶‬اهتیبص حولِ ‪ ۲‬اهتیبص دفب ٍ دس هزاواَ ‪۸‬‬ ‫اهتیبص ثشای تیوؾ ثِ دػت اٍسد‪.‬‬ ‫حذف شبگزدان اقبی خبص‬ ‫بزابز ایىتز در کًپب ایتبلیب‬ ‫تین فَتجبل ااٌتز ثب ثزتزی ه بثل شبگزداى اقبی‬ ‫خبص هَفق شذ ثِ ًیوِ ًْبای جمبم حمذفمی‬ ‫ااتبلیب صعَد کٌذ‪.‬‬ ‫تین ّبی فَتجبل ایٌتش ٍ ا اع سم دس چبسچَه‬ ‫هشحلِ یک چْبسم ًْبیی ربم حزفی ایتبلیاب ٍ‬ ‫دس ٍسصؿگبُ ػی ػیشٍ ثِ هلبف یاکاذیاگاش‬ ‫سفتٌذ ٍ تین هیضثبى هَفق ؿذ ثب ًتیزِ ‪ ۲‬ثش کوش‬ ‫سم سا اص پیؾ سٍ ثشداسد‪ .‬افعی ّاب دس ّاوابى‬ ‫اثتذای ثبصی ٍ دس دقی ِ ‪ ۲‬هَفق ؿذًذ تاَػاظ‬ ‫ادیی طکَ ثِ گل ثشػٌذ تب ؿَک ثاضسگای ثاِ‬ ‫ؿبگشداى خَصُ هَسیٌیَ ٍاسد ؿَد‪ .‬دس اداهاِ‬ ‫ًیض سهی ّب هَفق ًـذًذ ثبصی سا ثاِ تؼابٍی‬ ‫ثکـٌذ تب ًیوِ ًخؼت ثاب ثاشتاشی ؿابگاشداى‬ ‫ػیوًَِ ایٌضاگی ثِ پبیبى ثشػذ‪.‬‬ ‫مذیز مسئًل یصبحب امتیبس‪ 9‬محمذ اشزاقی‬ ‫سزدبیز‪ 9‬سبولی اشزاقی‬ ‫تبسیس ‪ - 0261 9‬سمیىٍ اوتشبر ‪ 9‬فزَىگی ‪َ -‬ىزی ‪ -‬ادبی ‪ -‬علمی‬ ‫کذپستی‪ - 4052536129‬تلفه‪24301608 - 24310803 )130(9‬‬ ‫تلفبکس‪ - 24301605 9‬شمبرٌ َمزاٌ ‪180330455719‬‬ ‫وشبوی ‪ 9‬تبزیش خیبببن اسادی‪ -‬خیبببن مبراالن وزسیذٌ بٍ میذان فذک‬ ‫دفتز ریسوبمٍ ارک ‪ -‬چبپخبوٍ‪ 9‬پزویبن تبزیش‬ ‫* سبل سی ٍ دٍم ( اٍتَس ااکیٌجی اال ) * شوبرُ ( سبای ) م ‪ * 6015‬ورزش و گردشگری‬ ‫داذار تینّبی فَتیبل گیتی پیٌذ ٍ هس سًَگَى ثِ تعَاق افتبد‬ ‫سبسهبى لیگ فَتیبل در پی درخَاست هیئَالى تیمن‬ ‫فَتیبل هس سًَگَى ٍرسقبى هجٌی ثز لغَ ثبسی اامی‬ ‫تین ثب گیتی پیٌذ ثِ دلیل هجتال شذى هیی ّب ثِ کزًٍب‬ ‫اای داذار را ثِ تعَاق اًذاخت‪.‬‬ ‫هؼئَالى هغ ػًَگَى ثب اعالم هجاتاال ؿاذى چاٌاذ‬ ‫ثبصیکی ایی تین ثِ کشًٍب ثِ ػبصهبى لیا فاَتؼابل‬ ‫فذساػیَى فَتجبل ٍ هاشکاض پاضؿاکای ایاواوابسک‬ ‫خَاػتبس لغَ ایی ثبصی حؼبع ثشای حوظ ػاالهات‬ ‫ثبصیکٌبى ٍ کبدسفٌی تین ؿذُ ثَدًذ کِ ثاب تلاوایان‬ ‫ػبصهبى لی فَتؼبل ه شس ؿذ ایی دیاذاس حؼابع‬ ‫ّوتِ ثیؼت ٍ دٍم ثِ ربی پٌزـٌجِ ‪ ۲۱‬ثْوی دس سٍص‬ ‫یکـٌجِ ّوتِ ثعذ م‪ ۲۴‬ثْوی ثشگضاس ؿَد‪.‬‬ ‫کبر خَه ثبشگبُ گیتی پیٌذ‬ ‫ثبؿگبُ گیتی پؼٌذ اکوْبى پغ اص تعَیق ثابصی ایای‬ ‫تین ثب هغ ػًَگَى ثِ علت هجتال ؿذى ثبصیکٌبى تیان‬ ‫حشی ثِ کشًٍب ثب اًتـبس اعاالعایاِ ای‬ ‫ثشای ثبصیکٌبى هغ اسٍصی ػالهتی کشد‪.‬‬ ‫دس ایی اعالعیِ اهذُ اػتۺ ثب خجش ؿذیان‬ ‫عذُای اص ثبصیکٌبى ٍ کابدس فاٌای هاغ‬ ‫ػًَگَى ٍسصقبى پیؾ اص دیاذاس ثاب هاب‬ ‫دسگیش ثیوبسی کشًٍب ؿذُ اًاذ ثابؿاگابُ‬ ‫فشٌّگی ٍسصؿی کٌابیاع گایاتای پؼاٌاذ‬ ‫اکوْبى عوی اسصٍی ػاالهاتای ثاشای‬ ‫ثبصیکٌبى ٍ کبدس فٌی تین حشی ثب تَرِ‬ ‫ثِ سػابلات خاَد اهابدگای ّاشگاًَاِ‬ ‫ّوکبسی ٍ کاواک ثاِ ثابؿاگابُ هاغ‬ ‫ػًَگَى ٍسصقبى اػت‪.‬‬ ‫ثبؿگبُ گیتی پؼٌذ دس ایی اعالعیِ اثاشاص اهایاذٍاسی‬ ‫کشدُ اػت ثب ثْجَدی ایی عضیضاى دس اکوْبى هیضثبى‬ ‫خَثی ثشای تین هغ ػًَگَى ٍسصقبى ثبؿین‪.‬‬ ‫وگبَی بٍ تبریخچٍ‬ ‫صیمىبستیک در ایزان ی جُبن‬ ‫دس پٌذ ّوتِ هبًذُ ثِ پبیبى سقبثت ّبی لایا ثاشتاش‬ ‫فَتؼبل گیتی پؼٌذ ثب ‪ ٍ ۵۲‬هغ ػاًَاگاَى ثاب ‪۴۸‬‬ ‫اهتیبص دس سدُ ّبی اٍل ٍ دٍم قشاس داسًذ‪.‬‬ ‫شزط اعشام دختزاى ٍسًِ ثزدار‬ ‫ثِ ثبسی ّبی اسیبای ‪1۱11‬‬ ‫هیبث ب اساد جَدٍ دِّ فجز‬ ‫در تجزاش ثزگشار شذ‬ ‫دختزاى ٍسًِ ثزدار اازاى ثزای ااٌکِ ثِ‬ ‫ثبسی ّبی اسیبای اعشام شًَذ ثمبامذ‬ ‫شزط تعییی شذُ را اًجبم دٌّذ‪.‬‬ ‫رایس ّیب جَدٍ شمْمزسمتمبى‬ ‫تجزاش گمفمتم هیمبثم مب اساد‬ ‫جَدٍی دِّ فجز ثب شزکت ‪۰۱۱‬‬ ‫جَدٍکبر در سبلی اکبدهی تجزاش‬ ‫ثزگشار شذ‪.‬‬ ‫اثَالوضل صاس اظْبس کشدۺ ایای‬ ‫هؼبث ب دس ّاوات ٍصى ثاشای‬ ‫اهبدگای راْات ؿاشکات دس‬ ‫هؼبث ب قْشهبًی کـَس کِ اٍاػظ اػوٌذ اهؼبل دس اسٍهیِ ثشگاضاس های ؿاَد‬ ‫ثشگضاس ؿذ‪.‬‬ ‫ٍی ثب اؿبسُ ثِ ایٌکِ ایی هؼبث ب ثب سعبیت پشٍتکل ّبی ثْذاؿتی ّوشاُ ثاَد‬ ‫افضٍدۺ ػغح هؼبث ب خَه ثَد ٍ دس هزوَ اهبدگی ٍسصؿکبساى هَرت ؿذ‬ ‫کِ ّـت رَدٍکبس ارسثبیزبى ؿشقی دس تین ّبی هلای ثاضسگؼابالى م‪ً۲‬اواش‬ ‫رَاًبىم‪ً۲‬وش ٍ ًَرَاًبىم‪ً ۴‬وش عضَیت داؿتِ ثبؿٌذ‪.‬‬ ‫صاس ًوشا اٍل هؼبث ب اصاد دِّ فزش تجشیض سا ثِ تشتیت صیش اعالم کشدۺ‬ ‫دس ٍصى هٌْبی ‪ ۵۵‬کیلَگشم* اهیش هْذی ٍحذاًی‬ ‫‪ ۶۳‬کیلَگشم* ػجتبى ًزبتی‬ ‫‪ ۶۶‬کیلَگشم* اهیی ٍاعظی‬ ‫‪ ۷۳‬کیلَگشم* هبّبى فخشی‬ ‫‪ ۸۱‬کیلَگشم* رَاد ػخٌذاى‬ ‫‪ ۹۳‬کیلَگشم* علیشعب قلی پَس‬ ‫هخجت ‪ ۹۳‬کیلَگشم* ػبالس اهیٌی‬ ‫ٍصًِ ثشداسی صًبى ایاشاى قاشاس اػات‬ ‫ثشای اٍلیی ثبس دس ثبصی ّبی اػیابیای‬ ‫ًوبیٌذُ داؿتِ ثبؿذ‪ .‬الجتِ ثشای ایاٌاکاِ‬ ‫چِ تعذاد اعضام ؿاًَاذ یاک ؿاشط‬ ‫ٍرَد داسد ٍ سکَسد ّبی اًْب ًا اؾ‬ ‫تعییی کٌٌذُ ای دس ایی اعضام داسد‪.‬‬ ‫کبدس ػشپشػتی ثبصی ّبی اػیبیی تب خشداد کِ حجت ًبم ًْبیی ًوشا سا اًازابم‬ ‫هی دّذ ثِ ٍصًِ ثشداسی صًبى ایی فشکت دادُ اػت تب افضایؾ سکاَسد داؿاتاِ‬ ‫ثبؿٌذ ٍ دس ایی هذ سکَسدّبی اًْب ثشسػی هی ؿَد ٍ اگش ؿشایاظ سکاَسدی‬ ‫ّش کذام اص ًوبیٌذگبى ایشاى ثِ گًَِ ای ثبؿذ کِ ثتَاًٌذ رضٍ ؿؾ ًوش اٍل دػتاِ‬ ‫ٍصًی خَد دس ثبصی ّبی اػیبیی قشاس ثگیشًذ ؿبًغ ایی سا داسًذ ٍاسد کابسٍاى‬ ‫اعضاهی ؿًَذ‪ً .‬کتِ هْن دس ایی هیبى ثالتکلیوی فذساػیَى اػات‪ .‬عالای هاشادی‬ ‫سییغ فذساػیَى ٍصًِ ثشداسی اص اٍل دی ثبصًـؼتِ ؿذُ اػت‪ .‬دس حابل حابعاش‬ ‫داٍد ثبقشی ًبیت سییغ فذساػیَى کبسّبی ارشایی سا اًزبم هی دّذ تب تکالایا‬ ‫ػشپشػت هـخق ؿَد اهب ثالتکلیوی ایی فذساػیَى خیلی عَالًی ؿذُ کِ ایای‬ ‫هؼئلِ سٍی ثشًبهِ ّبی تین هلی ّن تبحیش گزاؿتِ اػت‪ .‬ثِ ّش حبل ثبیذ ثشًبهِ تیان‬ ‫هلی صًبى هـخق ؿَد‪ .‬اص عشفی اص اثتذای تبثؼتبى ػبل ربسی ایای فاذساػایاَى‬ ‫ًبیت سییغ ثبًَاى ّن ًذاسد ٍ اگش ًبیت سییغ داؿت رذی تش پیگیش ثشًبهِ ّابی‬ ‫تین هلی ثبًَاى هی ؿذ‪.‬‬ ‫صعَد است الل ثِ اکچْبرم ثب کوک تیز درٍاسُ ٍ دستّبی رضبای‬ ‫تین فَتجبل است الل در داذار هعَقِ هزحلِ اک ّشتن‬ ‫ًْبای جبم حذفی ثبشگبُ ّبی کشَر هَفق شمذ ثمِ‬ ‫سختی ٍ ثب درخشش درٍاسُثبى جَاى ٍ تیمز درٍاسُ‬ ‫خَد اس سذ پیکبى عجَر کٌذ‪.‬‬ ‫تین فَتجبل اػت الل دس هشحلِ یک ّـاتان ًاْابیای‬ ‫سقبثت ّبی ربم حزفی فَتجبل کـَس دس ٍسصؿاگابُ‬ ‫دػتگشدی ثِ هلبف پیکبى سفت‪.‬‬ ‫پیؾ اص ایی قشاس ثَد دٍ تین دس ‪ ۲۸‬دیوبُ سٍدسسٍی‬ ‫یکذیگش قشاس ثگیشًذ اهب ثِ دلیل هجتال ؿاذى تاعاذاد‬ ‫صیبدی اص ثبصیکٌبى اػت الل ثِ ٍیشٍع کشًٍاب ثابصی‬ ‫لغَ ؿذ‪ .‬قضبٍ ایی هؼبث ِ سا ثایاظى حایاذسی ثاب‬ ‫کوکّبی هْذی عبلی ذس ٍ ایاَه غاالهاضادُ ثاش‬ ‫عْذُ داؿتٌذ‪ .‬اػت الل ثِ عٌَاى کذسًـیی لی ثشتش‬ ‫اًگیضُ ّبی صیبدی داؿت ثب پیشٍصی ه بثل پیکبى دس‬ ‫ربم حزفی ًیض خَد سا ثاِ عاٌاَاى هاذعای راذی‬ ‫قْشهبًی هغشح کٌذ‪.‬‬ ‫دس ػَی ه بثل خَدسٍ ػبصاى تْشاًی کِ دس ّاوات‬ ‫ثبصی گزؿتِ خَد ععن تلخ ؿکؼت سا ًاشاـایاذُ‬ ‫ثَدًذ ثِ دًجبل حزف اػت الل اص ایی سقبثتّب ثَدًذ‪.‬‬ ‫اغبس ثِ کبر ششویی جشٌَارُ صٌباعدستی ٍ ٌّزّبیسٌتی فجز‬ ‫ششویی جشٌَارُ صٌباعدستی ٍ ٌّزّبیسٌتی فجز ثمب‬ ‫ًوباش ‪ 11۱‬اثز اس ٌّزهٌذاى رشتِّبی هخمتملمز اس‬ ‫سزاسز کشَر در هَسُ هلی اازاى کبر خَد را اغمبس‬ ‫کزد‪.‬‬ ‫ؿـویی رـٌَاسُ کٌبیعدػتی ٍ ٌّشّبیػٌتی فزش ثب‬ ‫حضَس پَیب هتوَدیبى هعبٍى کٌبیعدػتی ٍ ٌّشّبی‬ ‫ػٌتی علی اکغش ؿبلجبفیبى هعابٍى گاشدؿاگاشی ٍ‬ ‫هتوذحؼیی ایوبًی خَؿخَ هـبٍس ٍصیش فشٌّ ٍ‬ ‫اسؿبد اػالهی دس هَصُ هلی ایشاى افتتبح ؿذ‪.‬‬ ‫هبصًذساى اکوْبى ٍ تْشاى فعبلتشیای اػاتابى ّابی‬ ‫حبعش‬ ‫پَیب هتوَدیبى دسثبسُ ثشگضاسی ؿـویای رـاٌاَاسُ‬ ‫فزش کٌبیع دػتی ٍ ٌّشّبی ػٌتی ثیبى کشدۺ پاغ اص‬ ‫اػیت ؿٌبػی ّبی اًزبم ؿذُ ػعی ثش ایی ؿاذ کاِ‬ ‫رـٌَاسُ ؿـن ثب دقت ًظش ٍ سٍیاکاشدی هاتاوابٍ‬ ‫ثشگضاس ؿَد‪ .‬فشاخَاى ثشای حضاَس ‪ ۳۱‬اػاتابى ثاِ‬ ‫کَس عوَهی ٍ خلَکی اًازابم ؿاذ ٍ ثاشخای‬ ‫اػتبى ّب اص رولِ هبصًذساى اکوْبى ٍ تْشاى حضاَس‬ ‫فعبلتشی دس ایی دٍسُ داؿتٌذ‪.‬‬ ‫هااعاابٍى کااٌاابیااع دػااتاای ٍ ّااٌااشّاابی ػااٌااتاای‬ ‫ٍصاس هیشاث فشٌّگی گشدؿگشی ٍ کٌبیاع دػاتای‬ ‫اػتوبدُ کبسثشدی دس صًاذگای سٍصهاشُ ّاواشاُ ثاب‬ ‫ٍیظگیّبی صیجبییؿٌبػی ّوشٌیی احبس داسای ًـابى‬ ‫هْش اکبلت هلی سا اص رولِ هْنتشیی اًتخبه احبس ثِ‬ ‫ًوبیؾ دساهاذُ دس ؿاـاوایای رـاٌاَاسُ فازاش‬ ‫کٌبیعدػتی ٍ ٌّشّبی ػٌتی عٌَاى کشد‪.‬‬ ‫ًوباش ‪ 11۱‬اثز اس ٌّزهٌذاى سزاسز کشَر‬ ‫هعبٍى کٌبیعدػتی ثب اؿبسُ ثاِ اسػابل ‪ ۵۷۳‬احاش ثاِ‬ ‫رـٌَاسُ کٌبیع دػتی فزش افضٍدۺ داٍسیّب دس دٍ‬ ‫هشحلِ اًزبم ؿذ‪ .‬دس اثتذا احبس اص عشیق عکاغ ّابی‬ ‫اسػبلی گضیٌؾ ؿذًذ ٍ پغ اص اى داٍساى ‪ ۳۲۳‬احاش‬ ‫سا ثشای ساُیبثی ثِ رـٌَاسُ اًتخبه کشدًذ‪.‬‬ ‫هتوَدیبى تبکیذ ثش احبس ٍ عشاحیّابی کابسثاشدی‬ ‫ّوشاُ ثب ٍیظگیّبی صیجبییؿٌبػی ٍ ّوشٌیی احبسی‬ ‫تعذاد ّتلّبی ارٍهیِ ثِ ‪ 16‬ثبه رسیذ‬ ‫رئیس ادارُ همیمزا فمزّمٌمگمی‬ ‫گزدشگزی ٍ صٌباع دسمتمی ارٍهمیمِ‬ ‫گفتم ثب افتتبح اک ثبه ّتل جذامذ‬ ‫تعذاد ّتل ّبی اای شْزستبى ثمِ ‪16‬‬ ‫ثبه رسیذ‪.‬‬ ‫ثِگضاسؽ سٍاثظعواَهای اداسُ کال‬ ‫هیشاث فاشّاٌاگای گاشدؿاگاشی ٍ‬ ‫کٌبیع دػتی ارسثبیزبى غشثی هتوذسعب عٌبثی ثب اعالم ایی هغلت اظْبس کاشدۺ‬ ‫دس ّوتویی سٍص اص دِّ فزش ّتل ًبکش اسٍهیِ ثب حضَس رلیل رجبسی هذیاشکال‬ ‫هیشاثفشٌّگی گشدؿگشی ٍ کٌبیعدػتی ارسثبیزبى غشثی ٍ سػَل ها ابثالای‬ ‫فشهبًذاس اسٍهیِ افتتبح ؿذ‪.‬‬ ‫سئیغ اداسُ هیشاثفشٌّگی گشدؿگشی ٍ کٌبیعدػتی اسٍهیِ افضٍدۺ ثب افاتاتابح‬ ‫اى صهیٌِ اؿتغبل ‪ً ۲۵‬وش دس ایی ّتل فشاّن ؿذُ اػت‪.‬‬ ‫اٍ اداهِ دادۺ ایی ّتل داسای ‪ ۲۴‬اتبق ٍ چْبس ػَئیت ثَدُ ٍ تعاذاد تاخات ّابی‬ ‫اقبهتی اى ثشاثش ثب ‪ ۵۳‬تخت اػت‪.‬‬ ‫ثب افتتبح ّتل ًبکش اسٍهیِ تعذاد هشاکض اقبهتی ارسثبیزبى غشثای ثاِ ‪ ۱۲۷‬ثابه‬ ‫هزوَ تختّبی اقبهتی ثِ پٌذ ّضاس ٍ ‪ ۳۳۳‬تخت ٍ تعذاد اتبقّبی اقبهتی اػتبى‬ ‫ثِ دٍ ّضاس ‪ ۲۴۳‬هَسد هیسػذ‪.‬‬ ‫کِ اهؼبل هَفق ثِ اخز ًـبى هْش اکبلت هلی ؿذُاًذ‬ ‫سا ثِ عٌَاى دٍ توبٍ اکلی ایی دٍسُ رـاٌاَاسُ ثاب‬ ‫پٌذ دٍسُ گزؿتِ عٌَاى کشد ٍ افضٍدۺ اهؼبل تاَراِ‬ ‫ٍیظُ ثِ ثخؾ سٍیؾ دٍثبسُ ػشٍ ثب ّذف ؿٌبػابیای‬ ‫ٍ تزلیل اص ثبصهبًذگبى پیاـاکاؼاَتابى اػابتایاذ ٍ‬ ‫ًخجگبًی کِ اداهِ دٌّذُ ساُ ّاٌاشهاٌاذاى ّؼاتاٌاذ‬ ‫ثِهٌظَس حوظ سؿتِ دس دػتَس کبس قشاس گشفتِ اػت‪.‬‬ ‫جبی جبم سرای هشگیی شْز اهی است‬ ‫فمزّمٌمگمی‬ ‫رایس ادارُ هیزا‬ ‫گزدشگزی ٍ صٌباع دستی شْزستبى‬ ‫هشگیی شْز گمفمتم جمبم سرامی‬ ‫هشگیی شْز ٍ هجوَعِ تمبرامخمی‬ ‫فزٌّگی هزتجظ ثِ اى در خَد اامی‬ ‫شْزستبى در هکبًی اهی ًگْذاری ٍ‬ ‫هحبفظت هی شَد‪.‬‬ ‫ثِ گضاسؽ سٍاثظ عوَهی اداسُ کل‬ ‫هیشاث فشٌّگای گاشدؿاگاشی ٍ‬ ‫کٌبیع دػتی اػتبى اسدثیل ایوبًعلی ایوبًی ثب اؿابسُ ثاِ اخاجابس دسد ؿاذُ دس‬ ‫سػبًِ ّبی هتلی ؿْشػتبى هـگیی ؿْش هجٌی ثش ربثزبیی ثشخی اص اقالم گٌزایاٌاِ‬ ‫احوذثیگلَ ثِ هکبًی دیگش ثیبى داؿتۺ ثِ اعال هشدم فْین ٍ عالقِهٌذ ثِ هَاسیج‬ ‫فشٌّگی هـگییؿْش هی سػبًن کِ هزوَعِ تبسیخی فاشّاٌاگای هاکاـاَفاِ اص‬ ‫قبچبقشیبى تتت عٌَاى ربم عالیی اص ّوبى ػبل ‪ ۱۳۹۳‬پغ اص ثشسػیّبی دقایاق‬ ‫کبسؿٌبػی تَػظ گشٍُ ثبػتبى ؿٌبػبى کـَسی ٍ اػتبًی ٍ تعییی دقایاق ّاَیات‬ ‫تبسیخی فشٌّگی ٍ ّوشٌیی تبییذ اکبلت اًْب ثب کالحدیذ هؼئاَالى ٍ اعضابی‬ ‫ؿَسای تبهیی ٍ ًیض ثب حکن قبعی پشًٍذُ دس هکبًی اهی ٍ ایوی دس هـگیی ؿاْاش‬ ‫ًگْذاسی ٍ حوبظت هیؿَد‪.‬‬ ‫صاوٌبستیک اک ٍرسش است کِ حزکب ثذى را ثمز‬ ‫اسبس اک اّی ّوبٌّگ ٍ هَسٍى همی سمبسد در‬ ‫ح ی ت صاوٌبستیک را هیتَاى ثِ عٌَاى اک ٌّز در‬ ‫ًظز گزفت هیبث ب صاوٌبستیک هیمشاى تمَاًمبامی‬ ‫قذر ّوبٌّگی اًعطبف ثذًی افزاد را ارسامبثمی‬ ‫هیکٌذ‪.‬‬ ‫صاوٌبستیک‬ ‫طیوٌبػتیک مثِ اًگلیاؼایۺ )"‪Gymnastic‬ثاِ‬ ‫عٌَاى یک ٍسصؽ فعبل داسای ػبث ِای دس حاذٍد‬ ‫‪ ۲۳۳۳‬ػبل هیثبؿذ ٍلی ثاِ عاٌاَاى یاک ٍسصؽ‬ ‫سقبثتی داسای عوشی دس حذٍد ‪ ۱۳۳‬ػابل اػات‪.‬‬ ‫هؼبث ب فشدی ٍ تیوی تَػظ ثبؿگبُّبی گًَبگَى‬ ‫هبًٌذ ‪solcols Turveveins‬ثشگضاس ؿذُاػات‬ ‫دسحبلی کِ ایی ٍسصؽ داسای سؿذ اّؼاتاِ ای دس‬ ‫هااتاایااظ ثاابؿااگاابّاای اػاات ٍلاای دس هااتاایااظ‬ ‫‪Turvevens solcos‬داسای سؿذ ػشیعی ثاَدُ‬ ‫اػت‪ .‬دس دِّ ‪ٍ ۱۸۳۳‬سصؽ طیوٌبػتیک ثِ اهشیکاب‬ ‫هعشفی ؿذ ٍ ػیؼتن هذسػِ طیوٌبػاتایاک تاَػاظ‬ ‫هْبرشاًی اص رولِ ‪frang , lchaales, follel,‬‬ ‫‪chorles,beik‬تاػیغ گشدیذ‪.‬‬ ‫دس ػبل ‪ ۱۸۸۱‬فذساػیَى ثییالوللی طیاواٌابػایاک‬ ‫تاػیغ گشدیذ کِ ثعذّب ثِ ًبم ّیئات فاذساػایاَى‬ ‫طیوٌبػتیک اسٍپب تغییش یابفات‪ .‬ایای ػابصهابى دس‬ ‫هؼبث ب ثیی الوالالای پایاـا اذم ثاَد‪ .‬اتاتابدیاِ‬ ‫ٍسصؿکبساى غیش حشفِای دس ػبل ‪ ۱۸۸۳‬دس اهشیکاب‬ ‫تاػیغ گشدیذ‪ .‬ایی ػبصهبى هؼئَلیات کاٌاتاشل ٍ‬ ‫هشاقجت اص طیوٌبػتیک کبساى سا دس اهشیکب ثش عْذُ‬ ‫داؿت‪ .‬سقبثت ّب ٍ هؼبث ب گاًَابگاًَای تاَػاظ‬ ‫ثبؿگبُّب ٍ ػبصهبىّب ثشگضاس ؿذًذ ٍ دس دِّ ‪۱۸۸۳‬‬ ‫ایی هؼبث ب ثؼیبس ؿذ گشفت‪.‬‬ ‫ریایت »گذاسٌ ی فسیل «‬ ‫در سُىذ مبقبل تبریخ‬ ‫دکتش هیشصایی عغباثبدی ثیبى هیکٌذۺ ٍرَد اًجَّی‬ ‫اص عاالاا خااَاسّااب ؿااشایااظ صیؼاات ثااشای‬ ‫گَؿتخَاساى سا ّن هْیب کشدُ ثَد؛ اص یاک ػاَ‬ ‫ارذاد ؿیشّب ٍ گشثِػبًبى اهشٍصی ثاب دًاذاى ّابی‬ ‫خٌزشی ؿکبسگشاى هبّش هَرَدا ثاضسگاتاش اص‬ ‫خَد ثَدًذ ٍ ثعضی دیگش تٌْب ثِ الؿِخَاسی ثؼٌذُ‬ ‫هی کشدًذ؛ الجتِ دًذاى ّبی خبف ٍ قَی ثِ ثعاضای‬ ‫اص اًبى ایی اهکبى سا دادُ ثَد تب حتی اػتخَاىّب سا‬ ‫ًیض خشد کشدُ ٍ اص اًْب اػتوبدُ کٌٌذ‪.‬‬ ‫ثِ گوتِ ٍی گَؿتخَاساى دیگشی ثاب راخاِ ّابی‬ ‫کَچک دس حذ ساػَّب ٍ ػوَسّبی اهاشٍصی ّان‬ ‫ثَدًذ کِ اص هَرَدا کَچکتشی تغزیِ هیکشدًذ‬ ‫کِ اهشٍصُ ٍ پغ اص حذٍد ّـات هایالایاَى ػابل‬ ‫فؼیلّبی اسصؿوٌذی اص اًبى ثِ رب هبًذُ اػت‪.‬‬ ‫هٌغ ِ فؼیلی هشاغِ راضٍ هـاْاَستاشیای ًاَاحای‬ ‫فؼیلداس رْبى‬ ‫عضَ ّیئت علوی داًـگبُ صًزبى هیگَیذۺ هٌغا اِ‬ ‫فؼیلی هشاغِ دس سدی هـَْستشیی ًَاحی فؼیلداس‬ ‫هشثَط ثِ ّـت تب ‪ ۹‬هیلیَى ػبل پیاؾ دس راْابى‬ ‫ثَدُ ٍ تبکٌَى ث بیبی گاشٍُ ّابی هاخاتالاوای اص‬ ‫پؼتبًذاساى ؿبهل ‪ ۳۷‬رٌغ ٍ گًَِ هتاعالاق ثاِ ‪۱۵‬‬ ‫خبًَادُ دس ایی هٌغ ِ کـ ؿذُ اػت کِ اص غٌبی‬ ‫گَؿت خَاساى ٍ گیبُخَاساى اى سٍصّبی ػاْاٌاذ‬ ‫حکبیت داسد‪.‬‬ ‫دکتش هیشصایی اعبفِ هیکٌذۺ کـ ایی فؼایال ّاب‬ ‫ثی ؿاک یاکای اص ثاضسگاتاشیای دػاتابٍسدّابی‬ ‫دیشیٌِ ؿٌبػی کـاَس هاتاؼاَه های ؿاَد صیاشا‬ ‫فؼیل ّبی هٌغ ِ فؼیلی هشاغِ اص ّش اًذاصُ ٍ ًاَعای‬ ‫رضٍ گٌذّبی دیشیٌِ ایشاى ثِ ؿوبس هیسٍد‪.‬‬ ‫دیشیٌِ ؿٌبع ٍ عضاَ ّایائات عالاوای داًـاگابُ‬ ‫صًزبىۺ دس هیبى ّوِ فؼیل ّبی هٌغ ِ هشاغِ کـ‬ ‫فؼیل گًَِای اص کشگذى ّب ثشای ًخؼتایای ثابس دس‬ ‫ایشاى ثب عٌَاى ایشاًَتشیَم ثؼیبس حبئض اّویت اػتَی‬ ‫اداهِ هیدّذۺ دس هیبى ّوِ فؼیلّب هٌغ اِ هاشاغاِ‬ ‫کـ فؼیل گًَِای اص کشگذىّب ثشای ًخؼتییثبس‬ ‫دس ایشاى ثب عٌَاى ایشاًَتشیَم ثؼیبس حبئاض اّاوایات‬ ‫اػت؛ فؼیل ّبیی کِ ػبلْب پغ اص کـا اى دس‬ ‫ایشاى ًوًَِ ّبی دیگشی اص اًاْاب دس چایای ًایاض‬ ‫اػتخشاد ؿذ‪ .‬اسی تشاکن ثبالی فؼیل هاْاشُ داساى‬ ‫ّوت تب ‪ ۹‬هیلیَى ػبلِ هٌغ ِ فؼیلی هاشاغاِ سا ثاِ‬ ‫ثْـت فؼیلؿٌبػبى تجذیل کشدُ ٍ دًیبی پش سهاض ٍ‬ ‫ساص حیَاًبتی چَى فیل صسافِ ثجش دًذاى ؿوـیاشی‬ ‫اًَا گبٍّب اَّ کشگذى ٍ اػت سا پایاؾ سٍی‬ ‫دیشیٌِؿٌبػبى رْبى قشاس دادُ اػت‪ .‬اداهِ داسد‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه ارک

روزنامه ارک 5872

روزنامه ارک 5872

شماره : 5872
تاریخ : 1402/07/10
روزنامه ارک 5871

روزنامه ارک 5871

شماره : 5871
تاریخ : 1402/07/09
روزنامه ارک 5870

روزنامه ارک 5870

شماره : 5870
تاریخ : 1402/07/08
روزنامه ارک 5869

روزنامه ارک 5869

شماره : 5869
تاریخ : 1402/07/06
روزنامه ارک 5868

روزنامه ارک 5868

شماره : 5868
تاریخ : 1402/07/05
روزنامه ارک 5867

روزنامه ارک 5867

شماره : 5867
تاریخ : 1402/07/04
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!