روزنامه ارک شماره 5437 - مگ لند

روزنامه ارک شماره 5437

روزنامه ارک شماره 5437

روزنامه ارک شماره 5437

‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫مشکل‬ ‫ورودی و‬ ‫خروجیهبی‬ ‫تبریس‬ ‫برطرف شود‬ ‫مبشین سبزی‬ ‫تبریس‬ ‫کرخبنبسی‬ ‫گرک‬ ‫دیریله‬ ‫غفحِ ‪3‬‬ ‫ّویی غفحِ‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫* شنبه ‪ 32‬بهمن ‪ 00 * 0011‬فوریه ‪ 9 * 3133‬رجب ‪ * 0002‬سبل سی و دوم ( اوتوز ایکینجی ایل ) * شمبره ( سبیی ) ‪ 8* 7025 :‬صفحه *قیمت‪31111:‬ریبل * ایمیل‪www.arkonline* ark.tabriz@yahoo.com :‬‬ ‫سییغ خوَْس‪:‬‬ ‫سئیغ وویؼیَى التلبدی هدلغ ؿَسای اػرهی ‪:‬‬ ‫استباط باچیی ٍسٍسیِ بِ ًفع هاست‪،‬‬ ‫ًبایذاما با غشب تعاهل داضتِ باضین‬ ‫سٍیىشد ها با وطَسّای جْاى ًِ یه هَضَع‬ ‫تاوتیىی بلىِ یه اهش ساّبشدی است‬ ‫تالش بشای تحمک ایجاد ‪5۵۵‬‬ ‫ّضاس ضغل حَصُ سٍستایی‬ ‫دس سال ایٌذُ‬ ‫غفحِ ‪4‬‬ ‫اخشیی هػَبِ تلفیک دسباسُ یاساًِّا‬ ‫ٍ اسص تشجیحی دس سال ‪۱4۵۱‬‬ ‫غفحِ ‪7‬‬ ‫واّص هحذٍدیت سفشی‬ ‫دس سِ وطَس‬ ‫غفحِ ‪2‬‬ ‫لبئن همبم ٍصیش کو ‪:‬‬ ‫غفحِ ‪8‬‬ ‫ااضایص ‪ 2‬بشابشی‬ ‫لیوت واالاصواسخاًِ تاباصاس‬ ‫منظوم یبدداشت‬ ‫انب دیلی‬ ‫*مدیرمسئول ‪-‬محمّد اشراقی‬ ‫ّویی غفحِ‬ ‫سرمقبله‬ ‫مدیرمسئول ‪ -‬محمّد اشراقی‬ ‫هاضیی ساصی تبشیض وشخاًاسی‬ ‫گشن دیشیلِ‬ ‫ؿشلی ارسثبیدبى اػتبًذاسی ثیش ًئچِ ًفشلیه ّئئئیئ‬ ‫ایلِ ثیشلیه دُ هبؿیی ػبصی وشخبًبػیٌی گاسدٍلش‪.‬‬ ‫ثَ گاسٍؽ دُ اػتبًذاس ایـچی لشیی ًوبیئٌئذُ لئشیلئِ‬ ‫داًیـذی‪ .‬وبسگشلش وشخبًبًیی استیک ایـِ تَؿوِ ػئی‬ ‫لِ یئٌی لـوِ ػیٌی اػتبًذاسداى ایؼتذیلیش‪ .‬اػتبًذاس دا‬ ‫ثَ ایـِ واهه لیک ائتوگِ ػاص ٍئشدی‪ .‬هبؿیی ػئبصی‬ ‫اّویتِ یییِ اٍالى ثایَن اغیش کٌؼ دیش‪ .‬ثَ وشخبًئب‬ ‫چه ػلَاوی الس الیلِ اًٍئرس وئیئچئیئه ثئایئَن‬ ‫کٌؼتی هحلَل لبیشهبق اٍچَى دٍصلیٌویـذیش‪ .‬ایـیی‬ ‫اٍلیٌذُ دئوه ‪ ۸۴۳۱‬دُ ویچیه هحلَل السا ایئشی‬ ‫وشخبًبالس دٍصلیت اچیلذی‪ ،‬هبؿیی ػبصی ایؼِ یبلٌیئض‬ ‫ًئچِ ًَع تشاؽ هبؿیٌی‪ ،‬دسیل ٍ ًئچِ ایشی هحئلئَل‬ ‫السی ًیی یذوی پبسچبالسیٌب حلش ائذیلذی‪ .‬هئبؿئیئی‬ ‫ػبصییب ایله اٍى ایئلئلئیئائیئٌئذاى ػئَساالس‪cnc ،‬‬ ‫هبؿیٌرسی دا الیٌذی‪ .‬دئئوئه اٍالس تئىئٌئَلئَطی‬ ‫ثبخیویٌذاى یئٌیلٌذی‪.‬‬ ‫اًدبق ثَ ثایَن وشخبًب ایٌذی اوص ثایَوئلئَگئَ ٍ‬ ‫اّویتی لذس یئٌیلٌوه ایؼتِ ییش‪ .‬ثیلی لش ثبخیت دیئیئِ‬ ‫ثیلشلش وی ایشاًیی ثایئَن وئشخئبًئرسیئٌئذاى اٍالى‬ ‫هبؿیی ػبصییب یبخـی ػشهبیب لَیَلؼب‪ً ،‬ئدئِ ٍ ًئئئچئِ‬ ‫ایلذُ هٌفؼ حذیٌِ چبتبثیلش‪ .‬اٍصالذاى دئئوئه اٍالس‬ ‫وی یبخـی ایـلٌیلؼِ‪ ،‬گَى هئحئلئَلئرسی‪ ،‬ایئ ٍ‬ ‫ائـیه ثبصاسالسیٌب یئتیـؼِ ثیش ًئچِ ایلذُ اوصٍ اوصًٍئَ‬ ‫اداسُ ائذُ ثیلش‪ .‬ثئلِ اٍلؼب داّب دٍلئ ثئَدخئِ ػئیئٌئِ‬ ‫اػیلی اٍلوبص‪.‬‬ ‫هاجشای حزف اسسال پیاهه بشای‬ ‫تشاوٌصّای ووتش اص ‪ّ 3۵‬ضاس تَهاى‬ ‫دس ضشایطی وِ بِ تاصگی هطتشیاى باًه هلی پیتاهتىتی‬ ‫هبٌی بشایٌىِ دسیاات پیاهه تشاوٌص ّای ووتش اص ‪3۵‬‬ ‫ّضاس تَهاى بِ صٍدی اما اص طشیک اپلیىیطٌْتای ایتی‬ ‫باًه اهىاى پزیش خَاّذ بَد‪ ،‬دسیاات وشدُ اًذ‪ ،‬ایتی‬ ‫باًه تَضیحات خَد سا دس ایی صهیٌِ اعالم وشد‪.‬‬ ‫ثِ گضاسؽ ایؼٌب‪ ،‬ثبًه هلی دس اطرػیِای اػرم وشد‪:‬‬ ‫اسػبل پیبههّبی تشاوٌـی یىی اص خذهبتی اػ وِ‬ ‫ػیؼتن ّبی ثبًىی وـَس ثئِ هـئتئشیئبى خئَد اسائئِ‬ ‫هیدٌّذ‪ .‬دس ساػتبی تاهیی ّئضیئٌئِ ّئبی اسائئِ ایئی‬ ‫خذه ‪ّ ،‬ش یه اص ثبًهّبی وـَس ػئیئبػئ ّئبی‬ ‫خبف خَد سا دس پیؾ گشفتِاًذ‪ .‬ثشخی اص ثئبًئه ّئب‬ ‫ّضیٌِ اسػبل ایی پیبههّب سا ثِطَس وبهل اص هـتشیئبى‬ ‫خَد دسیبف هیوٌٌذ ٍ ثشخی اص ثبًهّب پیبههّئبی‬ ‫خُشد سا ثشای هـتشیبى اسػبل ًویوٌئٌئذ‪.‬ثئبًئه هئلئی‬ ‫ایشاى‪ ،‬دس ساػتبی هـتشیهذاسی‪ ،‬ثخـئی اصپئشداخئ‬ ‫ّضیٌِ ّبی اسػبل پیبهه ساثشػْذُ گشفئتئِ اػئ تئب‬ ‫ووتشیی هیضاى ّئضیئٌئِ اثئًَئوئبى پئیئبهئهلػئبالًئِ‬ ‫‪ ٠۰۰۰‬تَهبى)سادس ؿجىِ ثئبًئىئی اصهـئتئشیئبى خئَد‬ ‫دسیبف وٌذ‪.‬دساػتبًِ افضایؾ ّضیٌِ اسػبل پیبهه ّئب‬ ‫ثلَست ػبالًِ‪ ،‬ثبًىْبًبچبسثِ افضایؾ ّضیٌِ اثًَئوئبى‬ ‫پیبهىْبی تشاوٌـی خَاٌّذثَد‪ .‬ػبدُتئشیئی ساّئىئبس‬ ‫ثشای هَاخِْ ثبایی افضایؾ ّضیٌِ‪،‬دسیبفئ اثئًَئوئبى‬ ‫ثیـتشاصهـتشیبى ثبًىْبػئ ؛اهئبایئی الئذام ثئبسهئبلئی‬ ‫ثیـتشی سا ثِ هـتشیبى ثبًهتحویل هی وئٌئذ‪.‬ساّئىئبس‬ ‫ثشخی ثبًىْب ثشای هذیشی ایی ّضیٌِّب ػئذم اسػئبل‬ ‫ثخـی اصپیبهْبی تشاوٌـی ثِ هـتئشیئبى ثئَدُ اػئ ‪.‬‬ ‫ثبًه هلی ایشاى دس کذد اسائِ ساّىبسی خرلبًِ ثشای‬ ‫هـتشیبى ایی ثبًه اػ وِ طجک اى‪ ،‬ثبسایی افئضایئؾ‬ ‫لیو ثِ هـتشیبى ثئبًئه تئحئوئیئل ًـئَدٍدسػئیئی‬ ‫حبل‪ّ،‬وِ پیبمّبی تشاوٌـی ًیض ثذػ هـتشیبى ثشػذ‪.‬‬ ‫ّویی غفحِ‬ ‫سییغ داًـگبُ ػلَم پضؿىی تجشیض‪:‬‬ ‫وشًٍا دس اربایجاىضشلی سًٍذ ااضایطی داسد‬ ‫سشپشست داًطگاُ علَم پضضىی تبشیض بتا‬ ‫تاوتیتذ بتش لتضٍم سعتایتت دلتیتک‬ ‫دستَسالعول ّای بْذاضتتی ٍ تتضسیتک‬ ‫ٍاوسی وشًٍا اعالم وتشد وتِ هتیتضاى‬ ‫هبتالیاى ٍ بستشیّای وشًٍا دس استتتاى‬ ‫ّوچٌاى سًٍذ ااضایطی داسد‪.‬‬ ‫ٍامّای ‪ ۱۵‬هیلیَى تَهاًی بذٍى اخز ضاهی‬ ‫بِ هذدجَیاى پشداخت هیضَد‬ ‫هذیشعاهل غٌذٍق لشؼ الحسٌِ اهتذاد‬ ‫ٍالیت گفتت بتوتٌتفتَسساتاُ حتال‬ ‫هذدجَیاى ٍ سشعت بخطیذى بِ الذهات‬ ‫اجشایی‪ ،‬با تَجِ بِ اخز هجَص ٍ هػَبات‬ ‫الصم دسغتتَست اعتتالم دسختتَاستتت‬ ‫هتماضیاى ٍاجتذضتشایتا‪ٍ،‬ام ّتای ‪۱۵‬‬ ‫هیلیَى تَهاًی بذٍى ًیاص بِ اخز ضاهی بِ‬ ‫هذدجَیاى تحت پَضص وویتِ اهذاد پشداخت هیضَد‪.‬‬ ‫ثْوی ًمی پَس افضٍد‪ :‬هشاخؼبت ػشپبیئی‬ ‫دس ثخؾ ّئبی دٍلئتئی ٍ خلئَکئی‬ ‫دسهبى اػتبى ثِ ؿذت دس حبل افئضایئؾ‬ ‫اػ ٍ هَاسد ثؼتشی اص ‪ً ۸۴۲‬فش دس اػتبى دس ّفتِ گزؿتِ ثئِ ‪ ۴۲۳‬سػئیئذُ‬ ‫اػ ‪.‬‬ ‫ٍی ثب تـشیح ٍضؼی ٍاوؼیٌبػیَى وشًٍب دس ارسثبیدبى ؿشلی گف ‪ :‬اهئبس‬ ‫ٍاوؼیٌبػیَى دٍص اٍل ثِ ‪ ۳۲‬دسکذ‪ ،‬دٍص دٍم ‪ ٍ ۱۳‬دٍص ػئَم ‪ ۴۱‬دسکئذ‬ ‫اػ ‪.‬‬ ‫ٍی اداهِ داد‪ ۳۰ :‬دسکذ داًؾ اهَصاى ‪ ۸۲‬تب ‪ ۸۴‬ػبلِ ٍ ‪ ۲۴‬دسکذ ‪ ۳‬تئب ‪۸۲‬‬ ‫ػبلِ ّبی ارسثبیدبى ؿشلی ّن تبوٌَى ٍاوؼیٌِ ؿذُ اًذ‪.‬‬ ‫ػشپشػ داًـگبُ ػلَم پضؿىی تجشیض اضبفِ وشد‪ٍ :‬اوؼیٌبػیَى وَدوبى ‪۸‬‬ ‫تب ‪ ۳‬ػبل ّن اغبص ؿذُ اػ ٍ ایی گشٍُ ػٌی هی تَاًٌذ ثب هشاخؼِ ثب هشاوئض‬ ‫تدویؼی ثشای ٍاوؼیٌبػیَى الذام وٌٌذ‪.‬‬ ‫ػلی ػبؿَسی افضٍد‪ :‬کٌذٍق لشم الحؼٌِ اهذاد ٍالی اص ػئبل ‪ ۸۴۳۸‬ثئب‬ ‫اخز هدَص ثبًه هشوضی فؼبلی خَد سا اغبص وشدُ ٍ ّن اوئٌئَى دس ‪۴۰‬‬ ‫اػتبى وـَس دس ‪ ۴۳‬ؿؼجِ فؼبل فؼبلی هیوٌذ‪ٍ.‬ی گف ‪ :‬تب پیؾ اص ایئی دس‬ ‫اٍلیی گبم ٍام ّبی ‪ ۸۰‬هیلیَى تَهبًی ثذٍى اخز ضبهی ثِ صًئبى ػئشپئشػئ‬ ‫خبًَاس اسائِ ؿذُ ٍ اهشٍص ثِ ّوِ هذدخَیبى پشداخ هیؿئَد‪.‬هئذیئشػئبهئل‬ ‫کٌذٍق لشم الحؼٌِ اهذاد ٍالی ثب تبویذ ثش ایٌىِ ػرٍُ ثش هئذدخئَیئبى‬ ‫وویتِ اهذاد ػبیش الـبس اػیت پزیش خبهؼِ ًیض اص ایی تؼْیرت ثشخَسداس هی‬ ‫ؿًَذ‪ ،‬تلشیح وشد‪ :‬ثشای ثْشُ هٌذی اص تؼْیرت لشم الحؼئٌئِ کئٌئذٍق‬ ‫اهذاد ٍالی ًیبصی ثِ افتتبح حؼبه یب ػپشدُ گزاسی ثشای اخز اهتیبص ٍخَد‬ ‫ًذاسد ثلىِ پغ اص هحشص ؿذى ًیبصهٌذی هتمبضی ٍام‪ ،‬تؼْیئرت پئشداخئ‬ ‫خَاّذ ؿذ‪.‬‬ ‫سَد تمسیوی غٌذٍق پاالیص هطخع ضذ‪،‬‬ ‫اص طشیک سجام پشداخت هیضَد‬ ‫دستَس هخبش بشای تاهیی اعتباس ٍ حل هطىالت‬ ‫هشاوض دسهاًی‬ ‫هجوع غٌذٍق پتاالیطتی‬ ‫یىن اهشٍص دس ًخستتتیتی‬ ‫هجوع خَد ‪ 6۵۵‬تَهتاى‬ ‫بِ اصای ّش ٍاحذ سشهایِ‬ ‫گزاسی سَد تعییی وشد‪.‬‬ ‫ثِ ًمل اص کذا ٍ ػئیئوئب‪،‬‬ ‫ایی تمؼین ػَد طجک ثٌئذ‬ ‫‪ ۸۳‬اػبػٌبهِ ایئی ًئْئبد‬ ‫هبلی اًدبم هئی ؿئَد ٍ‬ ‫همئشس ؿئذُ وئِ ػئَد‬ ‫داسًذگبى ٍاحذّبی ػشهبیِ گزاسی پبالیـی یىن تب اخش ثْوئی اص طئشیئک‬ ‫ػبهبًِ ػدبم ٍاسیض ؿَد‪.‬ثش ایی اػبع ثشای افشادی وِ ‪ٍ ۴۰۰‬احئذ اص ایئی‬ ‫کٌذٍق سا دس ایتذای ٍاگزاسی خشیذاسی وشدُ اًذ دس کَستی وِ تب ػبػ‬ ‫‪ ۸۸‬اهشٍص الذام ثِ فشٍؽ ًىشدُ ثبؿٌذ هجلغ ‪ّ ۸۱۰‬ضاس تَهبى ٍ ثئشای افئشادی‬ ‫وِ داسایی ؿبى ‪ٍ ۸۰۰‬احذ اػ ‪ّ ۴۰۰‬ضاس تَهبى ٍاسیض خَاّذ ؿذ‪ّ.‬وچٌیئی‬ ‫ّش ػْبهذاس دیگشی وِ تب پبیبى هؼبهرت اهشٍص ثِ ّش تؼئذاد اص ٍاحئذّئبی‬ ‫کٌذٍق پبالیـی یىن سا دس داسایی خَد داؿتِ ثبؿذ ثِ ّویی ًؼج اص ایئی‬ ‫ػَد تمؼیوی ثشخَسداس هیؿَد‪.‬‬ ‫هعاٍى اٍل سئیس جوَْس دستتتَس‬ ‫داد ّش چِ سشیعتش اعتباسات الصم‬ ‫بشای حل هطىل بیواسستاى ّتا ٍ‬ ‫وادس دسهاى بِ ٍیژُ دس ایام ضیَع‬ ‫وشًٍا اختػاظ یابذ‪.‬‬ ‫هخجش هؼبٍى اٍل سئیغ خئوئْئَس‬ ‫دس خلؼِ سوػبی وئوئیئتئِ ّئبی‬ ‫تخللی وشًٍب تاویذ وشد وئِ‬ ‫دس کَست ًیبص ٍ تب صهئبى لئ ئغ‬ ‫صًدیشُ ؿیَع اهیىشٍى ًْبد ّئبی‬ ‫ػوَهی ٍ ًیشٍ ّبی هؼلح ثشای ووه ثِ ٍصاست ثْذاؿ ٍ وئبدس دسهئبى‬ ‫اهبدگیّبی الصم سا دس ًظش ثگیشًذ‪.‬سًٍذ ؿیَع اٍهیىشى دس یه هبُ اخئیئش‬ ‫دس وـَس ؿذت گشفتِ ثِ گًَِ ای وِ دس یه سٍص گزؿتِ ‪ّ ۴۳‬ضاس ٍ ‪۱۸‬‬ ‫ثیوبس خذیذ هجتر ثِ وٍَیذ ‪ ۸۳‬دس وـَس ؿٌبػبیی ؿذًذ وِ ‪ّ ۲‬ضاس ٍ ‪۳۰۲‬‬ ‫ًفش اص اىّب ثؼتشی ؿذُ اًذ‪.‬دس ایی خلؼِ اػرم ؿذ وِ سًٍذ فَتیّبی ًبؿی‬ ‫اص ثیوبسی وشًٍب دس افشادی وِ ٍاوؼی ًضدُاًذ دُ ثشاثش وؼئبًئی اػئ وئِ‬ ‫ٍاوؼیٌبػیَى خَد سا تىویل وشدُاًذ‪ .‬هخجش دػتَس داد ّئش چئِ ػئشیئؼئتئش‬ ‫اػتجبسات الصم ثشای حل هـىل ثیوبسػتبىّب ٍ وبدس دسهبى ثِ ٍیظُ دس ایئبم‬ ‫ؿیَع وشًٍب اختلبف یبثذ‪.‬‬ ‫سٍیىشد ها با وطَسّای جْاى ًِ یه هَضَع‬ ‫تاوتیىی بلىِ یه اهش ساّبشدی است‬ ‫سییس جوَْس گفت سٍیىشد هتٌتاستبتات هتا بتا‬ ‫وطَسّای جْاى بِ خػَظ با ّوسایگاى ًِ یته‬ ‫هَضَع تاوتیىی؛ بلىِ یه اهش ساّبشدی است‪.‬‬ ‫ای اهلل ػیذ اثشاّین سئئیئؼئی افئضٍد‪ :‬سٍیئىئشد‬ ‫هٌبػجبت هب ثب وـَسّبی خْبى ثئِ خلئَف ثئب‬ ‫ّوؼبیگبى ًِ یه هَضَع تبوتیىی؛ ثلىئِ یئه‬ ‫اهش ساّجشدی اػ ‪.‬‬ ‫سییغ خوَْس ثب ثیبى ایٌىِ دٍل ػئیئضدّئن دس‬ ‫هذت ػپشی ؿذُ اص اغبص فؼبلی ‪ ،‬کذال خئَد‬ ‫سا ثشای تحىین هٌبػجبت ٍ تؼبهرت دٍػتئبًئِ ثئب‬ ‫ّوؼبیگبى ٍ ػبیش ؿشوبی ثییالوللی ثبث وئشدُ‬ ‫اػ ‪ ،‬گف ‪ :‬دس ترؽ ّؼتین ثشای سٍیىشد ًَیی‬ ‫دس ػئشکئِ دیئپئلئوئبػئی‪ ،‬فلئل خئذیئذی اص‬ ‫ّوىبسی ّبی دٍ یب چٌذ خبًجئِ سا ثئِ ٍیئظُ دس‬ ‫هحیط پیشاهًَی ٍ دس خْ حفظ اهٌی ٍ ثئجئبت‬ ‫هٌ مِای ٍ فشاهٌ مِای ٍ تاهیی ًیبصّبی هئتئمئبثئل‬ ‫ایدبد ًوبیین‪.‬سئیؼی افضٍد‪ :‬دس ایی ساػتب ثئخئـئی‬ ‫هْن اص هَافمتٌبهِ چبسچَه هـبسو ساّئجئشدی‬ ‫‪ ۲۸‬ػبلِ ثب خوَْسی خلک چئیئی سا ثئِ هئشحلئِ‬ ‫اخشایی سػبًذین‪ ،‬اًؼمبد پیوبى هـبثِ ثب فذساػیئَى‬ ‫سٍػیِ سا دس دػتَس وبس داسیئن‪ّ ،‬ئوئىئبسی ثئب‬ ‫اتحبدیِ التلبدی اٍساػیب سا تمَی ٍ ثِ ػضَیئ‬ ‫دائن ػبصهبى ّوىبسی ؿبًگْبی دساهذین‪.‬‬ ‫سییغ خوَْس اداهِ داد‪ّ :‬وچٌیی گبمّبی هاثشی‬ ‫دس خْ استمبء سٍاثط ثب ّوِ ّوؼبیگبى ثشداؿتئِ‬ ‫ٍثبتمَی ثٌبدس ٍ وشیذٍسّبی تشاًئضیئتئی هؼئیئش‬ ‫تَػؼِ ٍ گؼتشؽ ّوىبسی ثب ّوؼبیگبى سا هْئیئب‬ ‫وشدُاین‪.‬‬ ‫سئیؼی اظْبس داؿ ‪ :‬اگش چِ تَػئؼئِ سٍاثئط ثئب‬ ‫وـَسّبی ّوؼئبیئِ ٍ اػئیئب ٍ فئؼئبل وئشدى‬ ‫دیپلوبػی التلبدی ثب اٍلَی دادى ثِ التلئبد دس‬ ‫تؼبهرت خبسخی ثِ ٍیظُ ثب ؿشوبی اػئیئبیئی اص‬ ‫اٍلَی ّبی دػتگبُ دیپلوبػی اػ ‪ ،‬لىی ثٌئب ثئِ‬ ‫ػیبػ خبسخی هتَاصى‪ ،‬پَیب ٍ َّؿوٌذ‪ ،‬تئَخئِ‬ ‫ٍیظُ ای ًیض ثِ تئؼئوئیئک هئٌئبػئجئبت ٍ افئضایئؾ‬ ‫ّوىبسیّب ثب ّذف ثْشُهٌذی اص ظئشفئیئ ّئبی‬ ‫هتمبثل ثب ػبیش هٌبطک خاشافیبیی اص لجیل افئشیئمئب‪،‬‬ ‫اهشیىبی التیی ٍ اسٍپب داسیئن‪.‬سیئیئغ خئوئْئَس‬ ‫تلشیح وشد‪ :‬دس ترؽ ّؼتین ثب ًگبّی ٍالغثیٌبًئِ‬ ‫ٍ ثِ دٍس اص ّشگًَِ تاثیش ػَاهل ٍ هتایشّبی صائئذ‬ ‫ثیشًٍی‪ ،‬سٍاث ی هٌؼدن ٍ هؼتوش ثئب حئَصُ ّئبی‬ ‫خاشافیبیی ٍ هتٌبػت ثب ٍصى اػتشاتظیه‪ ،‬هَلؼی‬ ‫ػیبػی‪ ،‬التلبدی ٍ تدبسی ّش یئه اص هئٌئبطئک‬ ‫تٌظین ٍ ػولیبتی وٌین‪.‬سئیؼی خئبطئشًـئبى وئشد‪:‬‬ ‫خوَْسی اػرهی ایشاى ثب لشاس گشفتی دس هَلؼی‬ ‫ػیبػئی ٍ الئتئلئبدی حؼئبع ٍ هئْئن ٍ ثئب‬ ‫ثشخَسداسی اص ػئَاحئل گؼئتئشدُ دسیئبیئی ٍ‬ ‫ظشفی ّبی ثؼیبس ثبال ثخلَف دس ػئشکئِ ّئبی‬ ‫تشاًضیتی‪ ،‬اًشطی‪ ،‬تدبست‪ ،‬وـبٍسصی‪ ،‬کٌؼئ ٍ‬ ‫فٌبٍسی‪ ،‬ػرلِ هٌذ ثِ ایدبد ٍ اػئتئوئشاس فضئبیئی‬ ‫خذیذ اص ّوىبسی ّب ٍ هٌبػئجئبتئی ػئَدهئٌئذ ثئب‬ ‫وـَسّبی ّوؼبیِ‪ ،‬پیشاهَى ٍ دٍػ دس خئْئ‬ ‫تاهیی هتمبثل ًیبصّب ٍ هٌبفغ هجتٌی ثش ػیبػ تؼبهل‬ ‫حذاوثشی اػ ‪.‬‬ ‫َر ائلیه اوزیوٍ دیىی یار‬ ‫بیلیک لٍ سوزیوٍ دیلی یار‬ ‫دیىلٍ دیل ائللریه دگری‬ ‫گئچمیشدن قبلقیسی اثری‬ ‫ایشبقالر اویروسٍ دیىلریه‬ ‫تبویرالر ائل ایچرٌ یئرلریه‬ ‫ائل دیلی اوبالر دیلی دیر‬ ‫ایشبغب ان ایلکیه بیلگی دیر‬ ‫ائل دیلی داشییبر سئًگیىی‬ ‫یبرالدار ائل ایچرٌ ایلگیىی‬ ‫ائل دیلی گرک دیر قًریوب‬ ‫ائل ایچرٌ یبزیلیب ایخًوب‬ ‫ایخًوسب ائل دیلی دیرچلر‬ ‫یـبزیلـسب اووـمـی بللـىر‬ ‫ایری دیل اویرومک گرک دیر‬ ‫ائل لرلٍ ایلگییٍ کومک دیر‬ ‫گًجلىر وئچٍ دیل بیلىلر‬ ‫بیله دیر بً سوزی دییىلر‬ ‫دیل ائلٍ تبوری دان عطب دیر‬ ‫ائل دیلیه داومبسی خطب دیر‬ ‫ایل دیلی ائلیلٍ یبشبیبر‬ ‫ایشلىسٍ گئتدیکجٍ یبرایبر‬ ‫دیل گرک قًشًال یاریلٍ‬ ‫چبلقیال قًوـًشب سـبزیلٍ‬ ‫ائل دیلی ایشیلٍ الیشبر‬ ‫ایش لردٌ دیل لرلٍ یبریشبر‬ ‫ائل دیللٍ اوومیه بیلدیرر‬ ‫دیل ایسٍ اوز ائلیه دیریلدر‬ ‫ائل دیلیه ایوًدسب ایتًزار‬ ‫گئتدیکجٍ قًرییبر قًرتًالر‬ ‫لبئن همبم ٍصیش کو‬ ‫‪:‬‬ ‫ااضایص ‪ 2‬بشابشی‬ ‫لیوت واالاصواسخاًِ تاباصاس‬ ‫لائن همام ٍصیش غوت‪،‬گفت بشاساس هطتالتعتِ ٍصاست‬ ‫باصسگاًی سابک سٍی اختالف لیوت واالاصواسختاًتِ تتا‬ ‫باصاسهطخع ضذوِ لیوت هػشف وٌٌذُ ًْایی دٍ بشابتش‬ ‫لیوت واال دسب واسخاًِ است وِ االى ایتی تتفتاٍت‬ ‫لیوت بیطتشًیضضذُ است‪.‬‬ ‫هحوذ کبدق هفتح گف ‪ :‬فشایٌذّئبیئی وئِ ّئضیئٌئِ‬ ‫اضبفی ثِ هلشف وٌٌذُ ًْبیی تحویل هیوٌذ دس ٍالئغ‬ ‫ثبػث ثِ ٍخَد اهذى گشاًی هیؿَد وِ هجٌئبی پئشٍطُ‬ ‫دسج لیو تَلیذ وٌٌذُ ثِ خبی لیو هلشف وٌئٌئذُ‬ ‫ًیض هذیشی ّویی هَضَع اػ ‪ٍ.‬ی یىی اص هؼضرت‬ ‫ًظبم تَصیغ سا هتَسم ثَدى حلمِ تَصیغ ٍ فئشٍؽ وئبال‬ ‫داًؼ ٍ افضٍد‪ :‬وبال پغ اص تَلیذ دٍ ثئخئؾ هئْئن‬ ‫تَصیغ ٍ فشٍؽ سا طی هیوٌذ‪ ،‬ؿشوئ ّئبی تئَصیئغ‬ ‫هَضَع تَصیغ سا دس دػتَس وبس داسًذ ٍ فئشٍؽ وئبال‬ ‫ًیض تَػط فشٍؿگبُ ّبی هختلف اًدبم هیؿَد‪.‬‬ ‫ٍی ثب یبداٍسی ایٌىِ هٌ می ثَدى ّضیئٌئِ تئَصیئغ ٍ‬ ‫فشٍؽ ثِ ػٌَاى دٍ ثخؾ هْن پئغ اص تئَلئیئذ وئبال‬ ‫ّوَاسُ یه چبلؾ ثَدُ اػ ‪ ،‬ثئیئبى داؿئ ‪ٍ :‬صاست‬ ‫ثبصسگبًی ػبثک حذٍد ‪ ۸۸‬ػئبل پئیئؾ لػئبل ‪)۸۴۱۸‬‬ ‫ه بلؼِ ای سا دس ایی حَصُ اًدبم داد تب ػْن دٍ ثئخئؾ‬ ‫لیو دسه وبسخبًِ ٍ لیو ًْبیی هلشف وٌٌئذُ سا‬ ‫ثشسػی وٌذ وِ دس اى ػبل هـخق ؿذ لیو هلشف‬ ‫وٌٌذُ ًْبیی ثِ کَست هتَػط دٍ ثشاثش لیو تئَلئیئذ‬ ‫وٌٌذُلدسه وبسخبًِ) اػ ‪.‬لبئن همبم ٍصیش کوئ دس‬ ‫اهَس ثبصسگبًی ثب اؿبسُ ثِ ًتبیح اى ه بلؼِ‪ ،‬اظْبس وئشد‪:‬‬ ‫یؼٌی لیو دسه وبسخبًِ ٍ لیو ًْبیی تَلیذوٌٌذُ ثِ‬ ‫طَس هتَػط ثب افضایؾ دٍ ثشاثشی ثئِ دػئ هلئشف‬ ‫وٌٌذُ ًْبیی هی سػیذ وِ اخحئبف ثئضسگئی دس حئک‬ ‫هلشفوٌٌذُ ًْبیی لهشدم) ثَدُ اػ ‪.‬هفتح ّوچئٌئیئی‬ ‫ایی هَضَع سا ًَػی اخحبف ثِ تَلیذوئٌئٌئذُ ٍالئؼئی‬ ‫داًؼ ٍ تَضیح داد‪ :‬صهبًی وِ لیو ًْبیی هحلَلی‬ ‫ثبال هیسٍد ثِ طَس طجیؼی تئمئبضئب ثئشای خئشیئذ اى‬ ‫هحلَل اص تَلیذ وٌٌذُ ًیض پبییی هی ایذ وئِ ًئَػئی‬ ‫اخحبف ثِ حمَق تَلیذوٌٌذُ ًیض اػ ‪ ،‬ثِ ّویی دلئیئل‬ ‫ّی تَلیذوٌٌذُای هذافغ افضایؾ لیو ًیؼ ‪.‬‬ صفحه 1 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫سیاسی‬ ‫شٌثِ ‪32‬تْوی ‪ 00 * 0011‬فَریِ ‪ 9 * 3133‬رجه ‪ * 0002‬اال ای ٍ دٍم ( اٍتَس ایىیٌجی ایل ) * شوارُ ( اایی ) ‪7025 :‬‬ ‫همالِ‬ ‫گطٌ مصاوطات ییه‬ ‫وداست؟‬ ‫درحالی وِ هذاوزات رفع تحزین ّا در ٍیری ترِ‬ ‫گزدًِ تصویوات اخ ایااری راریرذُ اار ش‬ ‫جوَْری ااالهی ایزاى تزای دا یاتی تِ تَافرک‬ ‫پایذار ٍ لاتل اتىاء در گفتگَّا هشارو دارد اهرا‬ ‫طزف ّای غزتی ّوچٌاى تا تَال تِ تراورتریره‬ ‫همصزًوایی ٍ تثذیل حمَق ایزاى تِ اهتیاس تا ّذف‬ ‫تاجگیزی تاعث تطَیل هذاوزات هیشًَذ‪.‬‬ ‫تالغ تط زُ هاُ اظ هاضاتی هصاکطات ٍیی هیگصضز ٍ‬ ‫ّوچٌاى ؾَگیطی ّا ٍ تؼهثات غلظ عنطف ّنای‬ ‫غطتی زض هصاکطاتی کِ گَیا فطاهَـ کطزُاًس زض‬ ‫ه ام تسّ اض تِ ًظام تیی النونلنل ٍ خنونْنَضی‬ ‫اؾالهی ایطاى گفتٍگَ هی کٌٌس اننلنی تنطینی‬ ‫ػاهل کٌسی هصاکطات ٍیی اؾت‪ .‬احؿاؼ کاشب‬ ‫حق تِ خاًه عطفّای غطتی ّوچنٌناى هنحنینظ‬ ‫هصاکطُ ضا هؿوَم هیکٌس ٍ زؾتیاتی تنِ تنَافنق‬ ‫ًْایی گطٍگاى گطفتِ قسُ اؾت‪.‬‬ ‫ّیات خوَْضی اؾنالهنی اینطاى تنا اضازُ تنطای‬ ‫زؾت یاتی تِ تَافق ًْایی زض هنصاکنطات حضنَض‬ ‫زاضز اها تِ ًظط هیضؾس کِ عطف غنطتنی تنحنت‬ ‫تاثیط اف اض ثاتت ٍ عطظ ف ط پَؾیسُ تطای تطزاقتی‬ ‫گامّای هلوَؼ ٍ پیکثطز گفتٍگَّا اظ خسینت‬ ‫کافی تطذَضزاض ًیؿت‪.‬ایی زضحالیؿت کِ تطًناهنِ‬ ‫نلر اهیع ّؿنتنِ ای اینطاى زض ٍّلنِ اٍل تنا‬ ‫اتعاضؾاظی تی زلیل اهطی ا تحنت تناثنینط ضغینن‬ ‫نْیًَیؿتی اظ قغؼٌاهِّای قَضای اهٌیت ؾاظهناى‬ ‫هلل هتحس ٍ ّوسؾتی تطٍئی ا تنِ ینک تنحنطاى‬ ‫غیطضطٍضی تثسیل قس‪.‬‬ ‫غطتی ّا پیف اظ اهضاء تنَافنق تنطخنام‪ ،‬تنطًناهنِ‬ ‫ّؿتِای ایطاى ضا تط اؾاؼ فهل ّفتن هٌکَض هنلنل‬ ‫هتحس تِ ػٌَاى تْسیسی ػلینِ ننلنر ٍ اهنٌنینت‬ ‫تییالوللی هغطح ٍ تالـ کطزًس تا اهٌیتنی ؾناظی‬ ‫ایی هَضَع‪ ،‬ضاُ حل اى ضا تنا اقنسام ًنظناهنی ٍ‬ ‫تحطین پیًَس تعًٌس‪.‬‬ ‫زض ًتیدِ تالـّای هصتَحناًنِ اى ّنا‪ ،‬پنطًٍنسُ‬ ‫ّؿتِای ایطاى ًعز اغاًؽ تیی الوللی اًطغی اتنونی‬ ‫پیامزی (هرفف اتؼاز احتوالی ًظاهی تطًاهِ ّؿتِ‬ ‫ای ایطاى) ًامگصاضی قس ٍ غطتنی ّنا تنِ غناینت‬ ‫هو ی تالـ کطزًس اثثات کٌنٌنس کنِ اقنساهنات‬ ‫هرتلف ػلوی ٍ نٌؼتی ایطاى‪ ،‬زض ضاؾتای تنَلنینس‬ ‫ؾالح ّؿتِ ای تؼطیف قسُ اؾنت‪ّ.‬نوناى ظهناى‬ ‫هترههیی ّؿتِای تییالوللی اشػاى هنی کنطزًنس‬ ‫کِ پطًٍسُ ّؿتِ ای ایطاى تؿیاض ؾٌننینی اؾنت ٍ‬ ‫اه اى حل ٍفهل اى خع اظ هؿیطّای ؾنرنت ٍ‬ ‫پطزاذت ّعیٌِ ّای ؾٌنیی اظ ؾَی ایطاى‪ٍ ،‬خنَز‬ ‫ًساضز‪ .‬اها ایی پطًٍسُ زض ؾنال ‪ ۴۱‬تؿنتنِ قنس ٍ‬ ‫اغاًؽ زض قغؼٌاهِای تِعَض ضؾوی ایی هؿالنِ ضا‬ ‫تائیس کطز‪ .‬تِ ایی تطتیه هؿتٌس ٍ هؿتوؿ نی کنِ‬ ‫تطای تطذَضز تا ایطاى زض حَظُ ًظاهی ٍ اهنٌنینتنی‬ ‫عطاحی قسُ تَز‪ ،‬اظ زؾنت غنطتنی ّنا گنطفنتنِ‬ ‫قس‪.‬ایطاى پؽ اظ اهضای تَاف ی تا گطٍُ ‪ ۰+۰‬زض‬ ‫ؾال ‪ ۰۳۴۱‬تا ّسف لغَ تحطین ّای ظالوناًنِ‪ ،‬تنِ‬ ‫ػٌَاى ککَضی هؿ َلیت پصیط‪ ،‬تؼْسات ذنَز ضا‬ ‫تسٍى ػیه ٍ ً م اخطا کطز ٍ ایی هؿالِ زض ‪۰۱‬‬ ‫گعاضـ اغاًؽ تیی الوللی اًطغی اتوی هَضز تائیس‬ ‫قطاض گطفت‪ .‬اها پؽ اظ ٍضٍز زًٍالنس تنطاهنپ تنِ‬ ‫کاخ ؾفیس زض غاًَیِ ‪( ۴۱۰۲‬زی هاُ ‪ ٍ )۰۳۴۰‬پؽ‬ ‫اظ چٌس اقسام ه سهاتی‪ًْ ،‬ایتاً تا اتراش هَاضغ هغایط‬ ‫تا هفاز تطخام‪ ،‬تا ذطٍج ی داًثِ ٍ غنینطقناًنًَنی‬ ‫اهطی ا اظ اى زض ‪ ۰۳‬اضزیثنْنکنت ‪ ۳( ۰۳۴۲‬هنی‬ ‫‪ ،)۴۱۰۳‬زض زٍ هطحلِ تحطینّای ثاًَیِ اى ػنلنینِ‬ ‫ایطاى تاظگطزاًسُ قنس‪.‬زًٍنالنس تنطاهنپ ضئنینؽ‬ ‫خوَْضی ؾاتق اهطی ا تسٍى پطزُ ػٌَاى هیکنطز‬ ‫کِ ّسف اٍ تغییط ًظام ایطاى اؾنت ٍ حنتنی زض‬ ‫ههاحثِ ای ضؾواً اػالم کطز کِ هلت ایطاى ینک‬ ‫هلت تطٍضیؿت اؾت ٍ تایؿتی تا زٍلت ٍ هنلنت‬ ‫ایطاى تطذَضز کٌین‪ّ.‬واى ظهاى عطفّای اضٍپایی‬ ‫تِ ایطاى تَنیِ کطزًس کِ تا ذنَیکنتنی زاضی تنِ‬ ‫اى ّا فطنت زّس تا هعایای اقتهازی تنطخنام ضا‬ ‫خثطاى کٌٌس‪ .‬اى ّا تؼس اظ ذنطٍج اهنطین نا اظ‬ ‫تطخام‪ ،‬زض ‪ ۰۰‬تٌس تؼْس زازًس کِ فنطٍـ ًنفنت‪،‬‬ ‫تاظگکت پَل ًفت‪ ،‬ؾطهناینِ گنصاضی زض اینطاى‪،‬‬ ‫حول ٍ ً ل‪َّ ،‬اًَضزی ٍ ککتیطاًی ٍ هدوَػِای‬ ‫اظ هعایای ٍػسُ زازُ قسُ زض تنطخنام تضنونینی‬ ‫قَز‪.‬ػالٍُ تط اى‪ ،‬اضٍپاییّا عثق تٌس ‪ ۰۴‬تنطخنام‬ ‫هَظف تَزًس تسٍى ّیچ ػصض ٍ تنْناًنِ ای تنونام‬ ‫تحطینّای پَلی ٍ تاً ی ٍ تیوِای ػلیِ اینطاى ضا‬ ‫تطزاضًس ٍ ه سهات تؼاهل تاًک ّا ٍ هنَؾنؿنات‬ ‫هالی کَچک ٍ تعضگ اضٍپایی تا تاًک هطکعی ٍ‬ ‫ؾایط تاًک ّای ایطاى ضا فطاّن اٍضًس ٍ اظ تداضت‬ ‫تا ایطاى اظ عطیق اػتثاض نازضاتی‪ ،‬تضاهیی ٍ یا تیوِ‬ ‫حوایت کٌٌس ٍ ذسهات پیامضؾاًنی هنرنهنَل‬ ‫هالی اظ خولِ ؾَئیفت ضا کاهالً تطای ایطاى ػنازی‬ ‫کٌٌس‪.‬اها ف ظ اقسام اىّا تطای ضاُ اًساظی کناًنال‬ ‫ٍیػُ هالی اضٍپا ٍ ایطاى (ایٌؿنتن نؽ) تنا ّنسف‬ ‫تؿْیل ضٍاتظ تداضی زٍ عطف ‪ ۴‬هاُ عَل ککینس‬ ‫کِ چٌساى ّن تا اؾت ثال تٌننناُ ّنای اقنتنهنازی‬ ‫اضٍپایی ضٍتطٍ ًکس‪ .‬چٌاًچِ های نل تناک هنسینط‬ ‫ایٌؿت ؽ پاضؾال اػتطاف کنطز اینی ؾناظٍکناض‬ ‫زاؾتاى هَف ی ًثَزُ ٍ تحطینّای اهطی ا فؼالینت‬ ‫ایی ؾاظٍکاض ضا هرتل کطزُ اؾت‪.‬‬ ‫افشایش شىافّای داخلی‬ ‫ٍاشٌگتی در هَرد هذاوزات‬ ‫هذاوزات ٍیی در رٍسّای اخیرز در‬ ‫حالی اداهِ هی یاتذ وِ تِ رغن تاویرذ‬ ‫ّوِ طزف ّرا ترز اریراار ّرای‬ ‫خطاواراًِ اهزیرىراش شرىراف ّرا ٍ‬ ‫اختالفات در ٍاشٌرگرتری در هرَرد‬ ‫هذاوزات افشایش یافتِ ٍ داتیاتی ترِ‬ ‫تَافک دٍرتز اس رٍسّای گذشترِ ترِ‬ ‫ًظز هیراذ‪.‬‬ ‫هصاکطات ضفغ تحطینّا زض ٍینی ضٍظ‬ ‫ؾِ قٌثِ پؽ اظ تٌفؽ یک ‪ ۰۱‬ضٍظُ‬ ‫زض حالی اظ ؾط گطفتنِ قنس کنِ زض‬ ‫ضٍظّای پایاًی پیف اظ تَقف هَقت‪،‬‬ ‫تینّای هصاکطُکٌٌسُ ؾطگطم کاض تنط‬ ‫ضٍی پیف ًَیؽ هتی تَافق ًنْناینی‬ ‫تَزًس‪.‬هصاضکطُکٌٌسُ اضقس ککَضهناى‬ ‫ضٍظ ؾِقٌثِ ضایعًیّای زیپلوناتنینک‬ ‫ذَز ضا زض تا زیساض تا اًنطین نِ هنَضا‬ ‫ّواٌّگکٌٌسُ اضٍپناینی هنصاکنطات‬ ‫اغاظ کطز ٍ زض ازاهِ ًیع تا ًوایٌسگناى‬ ‫چیی‪ ،‬ضٍؾیِ ٍ ؾِ ککَض اضٍپایی تنِ‬ ‫ننننَضت خنننساگننناًنننِ زینننساض‬ ‫کطز‪.‬زیساضّای زیپلواتیک زض ٍینی‬ ‫زض ضٍظ چْاضقٌثِ ًیع ازاهِ زاقنت ٍ‬ ‫هیرائیل اٍلیاًَف هنصاکنطُ کنٌنٌنسُ‬ ‫اضقس ضٍؾیِ ٍ ًوایٌسُ اتحازیِ اضٍپنا‬ ‫زض چاضچَب ّکتویی زٍض هصاکنطات‬ ‫ضفغ تحطینّا زض ٍیی زیساض ٍ پیطاهَى‬ ‫لعٍم ؾطػت ترکیسى تِ گفتٍگَّنا‬ ‫تحث ٍ تثازل ًظنط کنطزًنس‪.‬اهنا اینی‬ ‫ضٍظّا کِ تَتت تِ تهوینگیطیّنای‬ ‫ؾیاؾی اهطی ا ضؾیسُ اؾت تا حؿنی‬ ‫ًیت ذَز ضا تا لغَ تحنطینن ّنا‪ ،‬زازى‬ ‫تضاهیی الظم ٍ ضاؾتی اظهایی‪ ،‬ثناتنت‬ ‫کٌس‪ ،‬تحنطکنات ذنَز ضا زض ٍینی‬ ‫افعایف زازُ اؾت تا تتنَاًنس تنِ اینی‬ ‫ٍؾیلِ تِ خوغ ککَضّای ػضَ تطخام‬ ‫تاظگطزز‪.‬ؾاػاتی تؼس اظ ؾنطگنینطی‬ ‫ّکتویی زٍض هصاکطات ضفغ تحطینّا‪،‬‬ ‫ضاتطت هالی ًوناینٌنسُ ٍینػُ ایناالت‬ ‫هتحسُ اهطین نا زض اهنَض اینطاى تنا‬ ‫هصاکطُ کٌٌسگاى اضقس ضٍؾیِ ٍ ؾنِ‬ ‫ککَض اضٍپایی تِ نَضت خنساگناًنِ‬ ‫زیساض کطز‪.‬هیرائیل اٍلیاًَف هصاکنطُ‬ ‫کٌٌسُ اضقس ضٍؾیِ تا اًتکاض پیاهی زض‬ ‫تَئیتط‪ ،‬تهَیط زیساضـ تنا ًنوناینٌنسُ‬ ‫اهطی ا ضا هٌتکط کطز ٍ ًَقت کِ زٍ‬ ‫عطف زضتاضُ زٍضًنونای هنصاکنطات‬ ‫گفتٍگَ کطزًس‪.‬ضاتطت هالی ًوایٌسُ‬ ‫ٍیػُ اهطی ا زض اهَض اینطاى ًنینع زض‬ ‫ضاؼ ّیاتی زیپلواتیک تِ ٍیی ؾنفنط‬ ‫کطزُ تا زض ذهنَل چنننًَنننی‬ ‫تاظگکت ٍاقٌنتی تِ تطخام ضاینعًنی‬ ‫کٌس‪ٍ .‬ی تاکٌَى خلؿات هتؼسزی ضا‬ ‫تا اػضای گطٍُ ‪ ٍ ۰+۱‬اتحازیِ اضٍپنا‬ ‫زض غننینناب ایننطاى تننطگننعاض کننطزُ‬ ‫اؾت‪ٍ.‬ی ػالٍُ تط زیساض تنا هنصاکنطُ‬ ‫کٌٌسگاى اضقس ضٍؾیِ ٍ ًواینٌنسگناى‬ ‫ؾِ ککَض اضٍپایی‪ ،‬زض خلؿِای کِ اظ‬ ‫ضاُ زٍض تطگعاض قس‪ ،‬اػضای کنونینتنِ‬ ‫اهَض ذاضخی هدلنؽ ًنوناینٌنسگناى‬ ‫اهطی ا ضا زض خطیاى اذطیی ٍضؼینت‬ ‫گفتٍگَّای ٍیی قطاض زاز‪ .‬خونؼنی‬ ‫اظ ؾٌاتَضّای خوَْضیرَاُ زض ًناهنِ‬ ‫ای تِ خَ تایسى تْسیس کطزًس کِ زض‬ ‫اخثار وَتاُ‬ ‫نَضت تی تَخْی تِ ًظطّای اًناى‪،‬‬ ‫زض هؿیط اخنطای تنَافنق تناظگکنت‬ ‫اهطی ا تِ تطخام کاضق ٌی ذنَاّنٌنس‬ ‫کطز‪ ۳۳ .‬ؾٌاتَض خنونْنَضینرنَاُ زض‬ ‫ًاهِای تِ ضئیؽ خوْنَضی اهنطین نا‬ ‫ذَاّاى لحاػ قسى ًظطّای اًاى زض‬ ‫تَافق احتوالی تاظگکت ایی ککَض تِ‬ ‫تطخام ٍ تِ ضای گصاقنتنی هنفناز اى‬ ‫قسًس‪ .‬ایی ؾیاؾتوساضاى ضاؾنت گنطا‬ ‫تْسیس کطزُ اًس کِ زض غیط ایٌهَضت‬ ‫تالـ ذَاٌّس کطز تا زض ضاُ اخنطای‬ ‫تَافق احتوالی تاظگکت اهطین نا تنِ‬ ‫تطخام ؾٌگاًساظی کٌٌس‪.‬زض ترکی اظ‬ ‫ًاهِ ایی اػضای کٌنننطُ اهنسُ کنِ‬ ‫ضئیؽ خنونْنَضی اهنطین نا زاضای‬ ‫تؼْسات قاًًَی تطای اخاظُ زازى تنِ‬ ‫ؾٌاتَضّا تطای هکاضکت پطضًنگ زض‬ ‫ایی ظهیٌِ اؾت‪ .‬اًناى افنعٍزًنس‪ ۵‬هنا‬ ‫هتؼْسین کِ اظ عیف ٍؾیؼی اظ گعیٌِ‬ ‫ّا ٍ اّطم ّای هنَخنَز زض اذنتنیناض‬ ‫ؾٌاتَضّا اؾتفازُ کٌین تنا هنغنون نی‬ ‫قَین کِ قوا تِ ایی تؼْسات ػنونل‬ ‫هی کٌیس‪.‬زض ّویی حال‪ ،‬اهطی ایی ّا‪،‬‬ ‫اضٍپایی ّا ٍ ضؾناًنِ ّنایکناى تنالـ‬ ‫کطزًس کِ تا اًَاع فضناؾناظی ّنا ٍ‬ ‫ازضاکؾاظیّای هرتلف اظ خنولنِ‬ ‫هغطح کطزى هَضَع تَافنق هنَقنت‬ ‫زٍؾالِ ٍ ّوپنٌنینی هنؼنافنینت ّنای‬ ‫تحطیوی کِ ّیچ اًتنفناع اقنتنهنازی‬ ‫تطای ایطاى ًساضز‪ ،‬فضای هصاکطات ضا‬ ‫تِ ؾوت ٍ ؾَیی تثطًس کِ تا تنؼنینینی‬ ‫ضطب االخل ّای ؾاذتنی‪ ،‬اینطاى ضا‬ ‫هدثَض تِ پصیطـ ّطگًَنِ تنَافن نی‬ ‫کٌٌس‪.‬‬ ‫هحوسضضا پَضاتطاّیوی اظْاض زاقت‪ ۵‬ککنَضّناینی‬ ‫چَى ضٍؾیِ ٍ چیی قطکای ضاّثنطزی خنونْنَضی‬ ‫اؾالهی ایطاى ّؿتٌس‪ .‬ایی ککَضّا زض ػنطننِ ّنای‬ ‫هرتلف چَى اقتهازی‪ ،‬ؾیاؾی ٍ اهٌیتی اضتثناعنات‬ ‫تؿیاض ذَتی تا ایطاى زاضًس ٍ ضاّنثنطز خنونْنَضی‬ ‫اؾالهی ّن اى اؾت کِ هؿیط ایٌسُ ذَز ضا تا اینی‬ ‫ککَضّا عی کٌس‪ٍ.‬ی تیاى کطز‪ ۵‬ظهاًی کِ ککَضی‬ ‫تا ها زض ػطنِ ؾیاؾی ٍ اهٌینتنی هکناضکنت زاضز‪،‬‬ ‫اضتثاط تا اى ککَض زض ػطنِ اقتهازی ّنن تؿنیناض‬ ‫هْن اؾت ٍ تایس هَضز تَخِ قطاض گیطز‪ .‬اظ اًدناینی‬ ‫کِ ککَضّایی هاًٌنس ضٍؾنینِ ٍ چنینی قنطکنای‬ ‫ضاّثطزی ایطاى زض ػطنِّای ؾیناؾنی ٍ اهنٌنینتنی‬ ‫ّؿتٌس ٍ زض تؿیاضی اظ هَضَػات تا ایطاى ّوطاّنی‬ ‫هی کٌٌس‪ ،‬عثیؼتاً زض ػطنِ اقتهازی ّن هیتَاًٌس تنِ‬ ‫ککَضهاى کوک ظیازی کٌٌس‪.‬ضئیؽ کنونینؿنینَى‬ ‫اقتهازی هدلؽ قَضای اؾالهنی تهنطینر کنطز‪۵‬‬ ‫زٍلت ضٍحاًی تهَض هی کطز اظ عنطینق تنطخنام ٍ‬ ‫اضتثاط تا چٌس ککَض غطتی هنی تنَاًنس هکن نالت‬ ‫ککَض ضا حل کٌس ٍ ًتیدِ اى تف ط ضا زینسینن کنِ‬ ‫اهطی ایی ّا اظ تطخام ذاضج قسًس‪ ،‬ایطاى تنِ ّنونِ‬ ‫تؼْساتف ػول کطز اها عطف ه اتل حتی تنِ ینک‬ ‫تٌس اظ تؼْساتف ّن ػول ً طز‪ً.‬وایٌسُ هطزم کطهاى‬ ‫زض هدلؽ قَضای اؾالهی تاکیس کنطز‪ ۵‬گؿنتنطـ‬ ‫اضتثاعات ایطاى تا ککَضّایی هاًٌس ضٍؾیِ ٍ چنینی‬ ‫هَاظًِ قسضت اقتهازی‪ ،‬ؾیاؾی ٍ اهٌیتی زض هٌغن نِ‬ ‫ضا تِ ًفغ خوَْضی اؾالهی ایطاى تغینینط هنی زّنس‪.‬‬ ‫ککَضّای هصکَض ظطفیتّای تعضگ اقتهازی زض‬ ‫هٌغ ِ ٍ زًیا ّؿتٌس ٍ تؼاهل تا اًناى تؿنیناض حنائنع‬ ‫اّویت اؾت‪.‬ضئیؽ کویؿیَى اقتنهنازی هندنلنؽ‬ ‫قَضای اؾالهی ازاهِ زاز‪ ۵‬تَؾؼِ ضٍاتنظ اینطاى تنا‬ ‫ککَضّایی هاًٌس ضٍؾیِ ٍ چیی تِ هؼٌای اى ًینؿنت‬ ‫کِ ها اضتثاعواى ضا تا ککَضّای غنطتنی گؿنتنطـ‬ ‫ًسّین ٍ حتواً تا اًاى ّن هیتَاًین ضٍاتنظ ذنَز ضا‬ ‫گؿتطـ زّین‪.‬پَضاتطاّیوی تا تاکیس تط ایٌ ِ ها ًثایس‬ ‫ّوِ ظطفیت ّای ذنَز ضا زض ؾنثنس اضتنثناط تنا‬ ‫ککَضّای غطتی تنصاضین‪ ،‬گفنت‪ ۵‬اگنط فن نظ تنا‬ ‫غطتیّا اضتثاط زاقتِ تاقین‪ ،‬تطای ها ذطٍخی ذَتی‬ ‫تِ زًثال ًرَاّس زاقت‪.‬‬ ‫فطاذًان مىالصٍ ػمًمی یه مطحتٍ ای‬ ‫تاضید اوتطاض ‪ :‬وًتت ایل ‪ 1400/11/23 :‬وًتت زیم ‪1400/11/25 :‬‬ ‫ضماضٌ ‪/2000030017000020 - 26 :‬ستاز‪ /‬ا ‪/‬مىالصٍ (ضیظوامٍ اضن)‬ ‫ساظمان خُازوطایضظی استان اشضتایدان ضطلی زضوظطزاضز اودام پطیغٌ َای تا مطرصات شیل ضا اظ عطیک ساماوٍ تساضوات الىتطیولیلىلی‬ ‫زیلت تطگعاض ومایس ‪ .‬وتیٍ مطاحل تطگعاضی مىالصٍ ضامل زضیافت اسىاز مىالصٍ ‪ ،‬اضائٍ پیطىُاز مىالصٍ گطان ی گطایص پاوت َا اظ عطیک زضگاٌ‬ ‫ساماوٍ تساضوات الىتطیویىی زیلت ( ستاز ) تٍ ازضس ‪www.setadiran.ir‬اودام ذًاَس ضس ؛ الظم است مىالصٍ گطان زضصلًضت ػلسم‬ ‫ػضًیت لثتی ‪ ،‬مطاحل ثثت وام زض سایت مصوًض ی زضیافت گًاَی امضای الىتطیویىی تٍ مىظًض ضطوت زض مىالصٍ ضا محمک ساظوس ‪.‬‬ ‫‪ -1‬مًضًع مىالصٍ َا ‪:‬‬ ‫الف ) – ( تدسیس ) ػمتیات احساث واوال اتیاضی ػمًمی وُط ایست اضذی ضیستاَای شیالثیه ی ستًن ضُطستان َطتطیز ‪.‬‬ ‫ب ) ‪ ( -‬تدسیس ) احساث واوال اتیاضی ػمًمی ضیستای زاش وسه ضُطستان یضظلان ‪.‬‬ ‫ج ) ‪ ( -‬تدسیس ) احساث ضثىٍ َای فطػی اتیاضی ی ظَىطی پایاب سس ػتًیان (صًفی چای ) ‪ -‬واوال اتیاضی چالتی تطٌ ضیستلای سلطج‬ ‫ضُطستان مطاغٍ ‪.‬‬ ‫ز ) – ( تدسیس ) احساث واوال اتیاضی ػمًمی ی ذظ اوتمال اب ضیستای شاوط وىسی ضُطستان چاضاییماق ‪.‬‬ ‫َ ) – احساث ی تىمیل واوال اتیاضی ػمًمی گعیه زاش ذاضیاوا ‪ -‬ضُطستان یضظلان ‪.‬‬ ‫ی ) ‪ -‬احساث ضثىٍ اتیاضی ی ظَىطی ستاضذان – تطاس اَطچای ( واوال اتیاضی زاضاضذی ) ضُطستان اَط ‪.‬‬ ‫ظ ) – احساث واوال اتیاضی اَک المً یالغ زض ضُطستان َای مطاغٍ ی تىاب ‪.‬‬ ‫‪ -2‬تطایضز وتی مىالصٍ َا ( مًضًع ضزیف ‪ : ) 1‬تط اساس فُاضس تُاء سال ‪ 1400‬تٍ تطتیه ‪ ( :‬الف ) –‪14.280.878.931‬ضیال‬ ‫ضیلللال– ( ج) – ‪10.014.768.478‬ضیلللال– ( ز) – ‪6.595.820.326‬‬ ‫– ( ب) – ‪11.173.686.859‬‬ ‫‪10.096.705.553 –) َ ( -‬ضیال – ( ی ) – ‪10.129.795.267‬ضیال ‪ ( -‬ظ ) – ‪15.159.024.397‬ضیال ‪.‬‬ ‫ضیلللال‬ ‫‪ -3‬پایٍ ی ضضتٍ پیماوىاضضطوت وىىسٌ ‪ :‬پایٍ ‪ 5‬ی تٍ تاالی ضضتٍ اب ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬واضفطما ‪ :‬ساظمان خُازوطایضظی استان اشضتایدان ضطلی‪.‬‬ ‫‪ -5‬ظمان اوتطاض اگُی زض ساماوٍ ستاز ‪ :‬ضاس ساػت ‪ 14:00‬ضیظ زیضىثٍ مًضخ ‪ 1400/11/25‬تؼییه گطزیس ‪.‬‬ ‫‪ -6‬اذطیه مُتت ظماوی زضیافت اسىازمىالصٍ اظساماوٍ ستاز ‪ :‬حساوثط تا ساػت ‪ 14:00‬ضیظ سٍ ضىثٍ مًضخ ‪. 1400/12/03‬‬ ‫‪ -7‬اذطیه مُتت ظماوی اضائٍ پیطىُاز تًسظ مىالصٍ گطان اظ عطیک ساماوٍ ستاز ‪ :‬مىالصٍ گطان تایستی وتیٍ اسىاز مىالصٍ (پاوتُای الف ‪ ،‬ب ‪،‬‬ ‫ج) ضا حساوثط تا ساػت ‪ 14:00‬ضیظ ضىثٍ مًضخ ‪ 1400/12/14‬زض ساماوٍ ستاز تاضگصاضی ی زضمىالصٍ ضطوت ومایىس ‪.‬‬ ‫‪ -8‬وًع ی مثتغ تضمیه ‪ :‬مىالصٍ گطان تایستی یفک ” ائیه وامٍ تضمیه تطای مؼامالت زیلتی تلٍ ضلملاضٌ ‪/123402‬ت ‪– َ/50659‬‬ ‫‪1394/09/22‬مصًب َیات محتطم یظیطان“تطای ضطوت زضفطایىس اضخاع واض (ضطوت زض مىالصٍ) ‪ ،‬ضماوت وامٍ مؼتثط تطای تىسَای ضزیف (‬ ‫‪ )1‬تٍ تطتیه ‪ ( :‬الف ) ‪ 715‬میتیًن ضیال– ( ب ) ‪ 560‬میتیًن ضیال– ( ج ) ‪ 500‬میتیًن ضیال– ( ز ) ‪ 330‬میتیًن ضیال ‪ 505 ) َ ( -‬میتیلًن‬ ‫ضیال ( ی ) ‪ 507‬میتیًن ضیال ( ظ ) ‪ 758‬میتیًن ضیال ؛ تُیٍ ی ضمه تاضگصاضی ان زض ساماوٍ ستاز‪ ،‬اصل ضماوت وامٍ (پاوت الف) پیطىُلاز ی‬ ‫اسىاز (ًَیتی) ضطوت ذًز ضا حساوثط تا اذطیه مُتت ضیظ تؼییه ضسٌ تطای تاضگصاضی ( مًضًع ضزیف ‪ ) 7‬تٍ وطاوی ‪ :‬تثطیع ذیاتان اظازی–‬ ‫حسفاصل میسان خُازیاللٍ– ساذتمان ضماضٌ یه ساظمان خُازوطایضظی استان اشضتایدان ضطلی– ازاضٌ امًضپیماوُایلطاضزازَا– اتاق ‪230‬‬ ‫تصًضت فیعیىی تحًیل ومایىس ‪.‬‬ ‫‪ -9‬ظمان گطایص پیطىُازَا زضساماوٍ ستاز ‪ :‬ختسٍ ومیسیًن مىالصات تطای گطایص پیطىُازَا ‪ ،‬تطضسی اسىاز مىالصٍ ‪ ،‬اضظیاتی مالی ی تؼییه‬ ‫تطوسٌ مىالصٍ ضاس ساػت ‪ 10:00‬صثح ضیظ سٍ ضىثٍ مًضخ ‪ 1400/12/17‬زضمحل اتاق ختسٍ ضماضٌ ( ‪ ) 439‬تطىیل ی تٍ تطتیه ملصولًض زض‬ ‫اسىاز مىالصٍ پیطىُازَای مطتًط تٍ تىسَای ضزیف ( ‪ ) 1‬ضا گطایص ذًاَس ومًز ‪.‬‬ ‫‪ -10‬اعالػات تماس زستگاٌ مىالصٍ گعاض ‪ 041-34494429 :‬خىاب الای مُىسس تعضگعاز ‪.‬‬ ‫ومیسیًن مىالصات ساظمان خُازوطایضظی استان اشضتایدان ضطلی‬ ‫‪*1/542‬ضىاسٍ اگُی‪ * 1275528:‬ضیظوامٍ اضن‬ ‫* تًضیح سرىگًی زیلت زضتاضٌ ػلتلت‬ ‫افعایص لیمت تطوح‬ ‫ؾرٌنَی زٍلت زضتاضُ ػلت افعایف قیونت تنطًنح‬ ‫زض تَئیتی ًَقت‪ ۵‬قیوت تطًح زض اثنط ذکن نؿنالنی‬ ‫افعایف یافتِ ٍ ؾَزاگطی ّن افعایف ضا غیطهٌغن نی‬ ‫کطزُ اؾت‪ .‬ػلی تْازضی خْطهی زض پاؾد تِ ین نی‬ ‫اظ کاضتطاى زض تَییتط ذَز ًَقت‪ ۵‬قیوت تطًح زض اثط‬ ‫ذک ؿالی افعایف یافتِ ٍ ؾَزاگطی ّن افعایف ضا‬ ‫غیطهٌغ ی کطزُ اؾت‪.‬ؾرنٌنننَی زٍلنت افنعٍز‪۵‬‬ ‫زٍلت تطای ه اتلِ تا ایی ٍضؼیت زض تاظاض ٍ ؾاهناًنِ‬ ‫‪ًَhttp://bazargam.com‬ػی تطًح اینطاًنی ضا‬ ‫کیلَیی‪ّ ۱۴‬عاض تَهاى ٍ ذاضخی ‪ ۰۴‬تنا ‪ّ۴۱‬نعاض ٍ‬ ‫‪ ۰۱۱‬تَهاى تا تحَیل زضب هٌعل (زض غاله اؾتاىّا)‬ ‫زض زؾتطؼ ّوِ هطزم ػعیع قطاض زازُ اؾت‪.‬‬ ‫* ‪ 22‬ومایىسٌ زض وامٍ ای تٍ یظیط ضاٌ ذًاستلاض‬ ‫اضائٍ تطوامٍ ظماوثىسی اخطای عطحَا ضسوس‬ ‫‪ً ۴۴‬وایٌسُ هدلؽ قَضای اؾالهی زض ًناهنِ ای تنِ‬ ‫ٍظیط ضاُ ٍ قْطؾاظی ذَاؾتاض اضائِ تطًاهِ ظهاًثٌسی‬ ‫زقیق تطای اخطای عطح ّای ػوطاًی قسًس‪ .‬زض اینی‬ ‫ًاهِ ذغاب تِ ٍظیط ضاُ ٍ قْطؾناظی اهنسُ اؾنت‪۵‬‬ ‫ضوی ت سیط ٍ تک ط اظ تطًاهِ زقینق خنٌناب ػنالنی‬ ‫خْت تهسی ؾوت ه ام ػالی ٍظاضت ضاُ ٍ قنْنط‬ ‫ؾاظی‪ ،‬ذَاّکوٌس اؾنت خنْنت ایندناز فضنای‬ ‫ّو اضی‪ّ ،‬نافعایی ٍ ًظاضت‪ ،‬زؾتَض فطهایینس عنی‬ ‫‪ ۴۰‬ضٍظ ازاضی اقسام الظم خْت قفافؾاظی تطًاهنِ‬ ‫زض هحَضّایی کِ زض ازاهِ تِ حضنَضتناى تن نسینن‬ ‫هی قَز‪ ،‬نَضت پصیطز ٍ اعالػات زضذَاؾتنی زض‬ ‫قاله خسٍل تِ ایٌداًثاى هٌؼن نؽ گنطزز‪ .‬تنَخنِ‬ ‫خٌابػالی هعیس اهتٌاى ذَاّس تَز‪.‬‬ ‫* وُازَا ی ویطیَای مستح تا ظمان لغغ ظودیطٌ‬ ‫ضیًع ایمیىطین امازگی زاضتٍ تاضىس‬ ‫هؼاٍى اٍل ضییؽ خوَْض تاکینس کنطز‪ً ۵‬نْنازّنای‬ ‫ػوَهی ٍ ًیطٍّای هؿلر زض نَضت ًیاظ ٍ تا ظهناى‬ ‫قغغ ظًدیطُ قیَع اٍهی طٍى تطای کوک تِ ٍظاضت‬ ‫تْساقت ٍ کازض زضهاى اهازگی ّنای الظم ضا زض‬ ‫ًظط تنیطًس‪ .‬زض ایی خلؿِ کِ ضییؽ زفنتنط ضینینؽ‬ ‫خوَْض‪ٍ ،‬ظینطاى تنْنساقنت‪ ،‬زضهناى ٍ اهنَظـ‬ ‫پعق ی‪ ،‬فطٌّگ ٍ اضقاز اؾنالهنی ٍ اهنَظـ ٍ‬ ‫پطٍضـ ٍ ّوچٌیی ؾایط هؿ َالى هطتنَعنِ حضنَض‬ ‫زاقتٌس‪ٍ ،‬ظاضت تْساقت گعاضقی اظ اذطیی ضًنگ‬ ‫تٌسی کطًٍایی‪ ،‬هیعاى تؿتطی ّا ٍ فَتی ّای ًناقنی‬ ‫اظ قیَع ؾَیِ اٍهی طٍى ٍ پَقف ٍاکؿنینٌناؾنینَى‬ ‫اضائِ کطز‪.‬‬ ‫ارتثاط تاچیی ٍرٍایِ تِ ًفع هاا ش‬ ‫ًثایذفمط تا غزب تعاهل داشتِ تاشین‬ ‫رئیس وویسیَى التصادی هجلس شرَرای اارالهری‬ ‫گف ‪ :‬ها تایذ اس ظزفی تلَن شزق ٍ وشرَرّرای‬ ‫ّوسَ تِ خَتی ااتفادُ وٌین وِ ایی ااتزاتژی لطعرا‬ ‫تِ ًفع وشَر ٍ هزدم اا ‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫* وثایس زض اضظیاتی زستایضزَای اومالب گلطفلتلاض‬ ‫تًَمات المایی زضمىان ضس‬ ‫ضییؽ هدوغ تکریم ههلحت ًظام تا تناکنینس تنط‬ ‫لعٍم ضفنغ هکن نالت هنطزم تنَؾنظ هؿن نَالى‪،‬‬ ‫تعضگٌوایی کاؾتی ّا ٍ ًَاقم ضا کنفنطاى ًنؼنونت‬ ‫الْی زاًؿت ٍ گفت‪ ۵‬زض اضظیناتنی زؾنتناٍضزّنای‬ ‫اً الب اؾالهی ٍ ًظام تطذاؾتِ اظ اى ًثایس گطفنتناض‬ ‫تَّواتی قَین کِ زقوی ؾؼی زض ال ای اى زاضز‪.‬‬ ‫*ضلاتتی ضسوثاظاضزضگطیتطگعاضی ومایطگاَُای‬ ‫مرتتف ی اضائٍ محصًلی تاویفیت است‬ ‫ػضَ کویؿیَى نٌایغ هدنلنؽ قنَضای اؾنالهنی‬ ‫گفت‪ ۵‬ضقاتنتنی قنسى تناظاض زض گنطٍ تنطگنعاضی‬ ‫ًوایکناُّای هرتلف ٍ اضائِ هحهَلی تناکنینفنینت‬ ‫اؾت ٍ ایی اهط ًیع هَخه ضًٍق نازضات هی قنَز‪.‬‬ ‫خسی افعٍز‪ ۵‬ی ی زینط اظ اّساف ًوایکناُ خنصب‬ ‫هکتطی اؾت ٍ زض حال حاضط هطزم یا افطازی کِ تِ‬ ‫زًثال ذطیس ػوسُ هحهَل ّؿتٌس‪ً ،‬وی زاًنٌنس کنِ‬ ‫خٌؽ تاکیفیت ضا اظ کدا تْیِ کٌٌس‪ ،‬لصا تنطگنعاضی‬ ‫ًوایکناُ هَخه خصب هکنتنطی تنطای کناالّنای‬ ‫تاکیفیت ًیع هی قَز‪.‬‬ ‫* خًازی حصاض‪ :‬زیلت وگطان افلعایلص‬ ‫فطاض تٍ عثمات محطیم است‬ ‫ؾرٌنَی حعب اػتواز هلی تا تیاى اینٌن نِ زٍلنت‬ ‫ًنطاى افعایف فکاض تِ عث ات هحطٍم اؾت ‪ ،‬گفنت‪۵‬‬ ‫زٍلت زض تالـ اؾت تا خایی کِ اه اى زاضز‪ ،‬فؿاز‬ ‫ٍ ضاًت ضا کٌتطل کٌس تا هدثَض ًکنَز تهنونینونی‬ ‫تنیطز کِ ظهیٌِ تطای اػتطاضات گؿتطزُ اختنوناػنی‬ ‫فطاّن قَز‪.‬‬ ‫* ویىی َیتی‪ :‬تایسن تٍ تطخام تاظگطزز‪ ،‬حىل‬ ‫اػسام اسطائیل ضا ذًاَس وًضت‬ ‫ًوایٌسُ پیکیی اهطی ا زض ؾاظهاى هلل زض تنَینینتنی‬ ‫تاظگکت اهطی ا تِ تَافق تطخام ضا ح ن اػساهنی‬ ‫تطای ضغین نْیًَیؿتی ذَاًس‪.‬تنِ گنعاضـ ایؿنٌنا‪،‬‬ ‫ًی ی ّیلی‪ً ،‬وایٌسُ پیکیی اهطی ا زض ؾاظهاى هنلنل‬ ‫زض زٍضاى زًٍالس تطاهپ ضٍظ چْاضقٌثِ زض تَینینتنی‬ ‫ًَقت‪ ۵‬تیاییس قفاف تاقین‪ .‬اگط زٍلنت تناینسى تنِ‬ ‫تَافق ّؿتِای تاظگطزز‪ ،‬ح ن اػساهی تطای اؾطائیل‬ ‫ذَاّس ًَقت‪ .‬اٍ تایس یک عطف ضا اًتراب کٌس؛ یا‬ ‫ایطاى یا اؾطائیل‪ .‬اًتراب تنطٍضیؿنت ّنا تنِ خنای‬ ‫هتحساىهاى قاتل قثَل ًیؿت‪.‬‬ ‫* یظیط ذاضخٍ اضمىستان‪ :‬تٍ زوثال تمًیلت‬ ‫َمىاضیَا تا ایطان َستی‬ ‫ٍظیط ذاضخِ اضهٌؿتاى اػالم کطز کِ ایی ککَض تنِ‬ ‫زًثال ت َیت ضٍاتظ هَثط ٍ زٍؾتاًِ تا ایطاى اؾت‪.‬‬ ‫اضاضات هیطظٍضیاى‪ٍ ،‬ظیط ذاضخِ اضهٌؿتاى زض پنینام‬ ‫تثطیک تِ حؿیی اهیطػثساللنْنیناى‪ٍ ،‬ظینط ذناضخنِ‬ ‫ککَضهاى تِ هٌاؾثت ؾیاهیی ؾالنطز تثثیت ضٍاتنظ‬ ‫زیپلواتیک هیاى ایطاى ٍ اضهٌؿتاى ػٌنَاى کنطز کنِ‬ ‫ضٍاتظ زٍ ککَض تط پناینِ ّنون ناضی ًنعزینک ٍ‬ ‫ًاگؿؿتٌی تط اؾاؼ احتطام هت اتل قن نل گنطفنتنِ‬ ‫اؾت‪.‬تٌا تط ایی گعاضـ‪ ،‬تنیناًنینِ تنطقنطاضی ضٍاتنظ‬ ‫زیپلواتیک هیاى ایطاى ٍ اضهٌؿتاى زض تاضید ‪ ۴‬فَضینِ‬ ‫‪ ۰۴۴۴‬زض تْطاى تِ اهضا ضؾینس‪ .‬زض اٍضینل ‪۰۴۴۴‬‬ ‫ؾفاضت خوَْضی اؾالهی اینطاى زض اینطٍاى ٍ زض‬ ‫زؾاهثط ّواى ؾال ؾفاضت اضهٌؿتاى زض تْطاى افتتناح‬ ‫قس‪.‬‬ صفحه 2 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫شٌثِ‪ 3۹‬تْوی ‪00 * 00۳۳‬فَسیِ ‪ ۳ * 3۳33‬سجه ‪ * 000۹‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَص ایکیٌجی ایل ) * شواسُ ( سایی ) ‪۵0۹۷‬‬ ‫هقالِ‬ ‫سًٍق تَلیذ ٍ اشتؽال تا احیای‬ ‫ٍاحذّای ساکذ دس ارستازجاىششقی‬ ‫اداهِ اص ؿوبسٓ هجل‪...‬‬ ‫جرْراًری‬ ‫پشًیا افضٍد تَلیذ هحصَالت تاکی یر‬ ‫سیات پزیش ٍ صادساتی ٍ ّوچٌیی جزب سشهرایرِ‬ ‫تزاساى جذیذ تَیظُ تخش ّایی کِ فعالیتشاى دس‬ ‫حَصُ داًش تٌیاى صٌع کشاٍسصی ٍ اسرتراست‬ ‫اج ّا تعشیف شذُ اس اص هْرورترشیری اّرذاف‬ ‫ساصهاى صو ٍ هذیشاى استاًی اس ‪.‬‬ ‫ٍی ثب ثیبى ایٌٌِ ثش ؼْیل گشی ٍ ٌظین گشی دس‬ ‫پیـجشد کشایٌدذّدب دبًدیدذ ؿدذُ اػدس‪ ،‬اضدبکدِ‬ ‫ًشد‪ :‬دػتیبثی ثِ ثبصاسّبی جْبًدی‪ ،‬تدبدسات ثدِ‬ ‫ًـَسّبی ّوؼبیدِ ٍ اػدتدلدبدُ اص هدَهدؼدیدس‬ ‫جـشاکیبیی اػتبى ًِ هَسد بًیذ ٍصاست توس ٍ‬ ‫هذیشاى اػتبًی ًیض اػس دس دػتَس ًبس هشاس داسد‪.‬‬ ‫ٍی بًیذ ًشد‪ :‬ثب پیگیشی ثشًبهِ ّدبی هدحدَسی‬ ‫ٍصاست توس ٍ هؼئَلیی اػتبى ػضم جذی ثدشای‬ ‫اکضایؾ ظشکیس ٍا ذّبی َلیذی ٍ ؼدشیدغ دس‬ ‫ثبصگـس ٍا ذّبی تٌؼتی ؼغدیدل ٍ ساًدذ ثدِ‬ ‫چشخِ َلیذ داسین‪.‬‬ ‫سییغ ػبصهبى تٌؼس ٍ هؼذى ارسثبیجبى ؿشهی ثب‬ ‫اؿبسُ ثِ ایٌٌِ ّوِ هؼئَلیی ٍ هذیشاى اجشایی پبی‬ ‫ًبس ثَدُ ٍ هَظق ثِ ّدودٌدبسی ثدب ٍا دذّدبی‬ ‫َلیذی ٍ تٌؼتی ّؼتٌذ‪ ،‬گلس‪ :‬اجبصُ ًخدَاّدیدن‬ ‫داد ًبس ّیچ ٍا ذ َلیذ ٍ تٌؼتدی پـدس دسه‬ ‫ػبصهبىّب هؼغل ثوبًذ‪.‬‬ ‫ٍی اداهِ داد‪ :‬ثشسػی دهین ٍ هؼتدودش هـدٌدالت‬ ‫ٍا ذّبی تٌؼتی دس جلؼبت ػتبد ؼْیل ٍ سکدغ‬ ‫هَاًغ َلیذ اًجدبم ٍ چدبلدؾ ّدبی هدَجدَد دس‬ ‫ثخؾ ّبی هختلق اػن اص ؼدْدیدالت ثدبًدٌدی‪،‬‬ ‫ثیوِای‪ ،‬هبلیب ی‪ ،‬گوشًی ٍ تبدسا ی‪ ،‬بهیی هدَاد‬ ‫اٍلیِ ٍ ثْؼبصی ٍ ًَػبصی هبؿیی االت ثب ضدَس‬ ‫دػتگبُ ّبی هتَلی هَسد اسصیبثی هشاس هیگیدشد ٍ‬ ‫اجشای هصَثبت ایی ػتبد اص لحظدِ صدَیدت ثدب‬ ‫جذیس دًجبل هیؿَد‪.‬‬ ‫ٍی ثب ثیبى ایٌٌِ وبهی هصَثبت ػدتدبد ؼدْدیدل‬ ‫اػتبى الصم االجشا اػس‪ ،‬اکضٍد‪ّ :‬یچ هبًؼدی ثدشای‬ ‫ذاٍم َلیذ ٍ اکدضایدؾ ظدشکدیدس دَلدیدذی دس‬ ‫ٍا ذّبی تٌؼتی ًذاسین ٍ هحَس اتلی اهدذاهدبت‬ ‫توس اػتبى وبیس ٍ پـتیجبًی ػولی اص َلیذ ٍ‬ ‫هبًغ صدایی ػولی اػس‪.‬‬ ‫ٍی ـشیح ًشد‪ :‬تٌؼتگشاى ارسثبیدجدبى ؿدشهدی‬ ‫پیـگبهبى ٍ پشچوذاساى َػؼِ اهتدصدبدی اػدتدبى‬ ‫ّؼتٌذ ٍ ثب حون ثشًبهِّبی هحَسی اثالؿی ٍصات‬ ‫توس‪ ،‬گبمّبی ثلٌذی ثشای جْؾ َلیذ‪ ،‬ایدجدبد‬ ‫اؿتـبل پبیذاس ٍ ثشٍت اکشیٌی ثشای هشدم اػدتدبى‬ ‫خَاّین ثشداؿس‪.‬‬ ‫ٍی ّوچٌیی ؼبهل وبهی دػتگبُ ّبی هتَلی اهدش‬ ‫َلیذ ثب تٌؼتگشاى ٍ َلیذ ًٌٌدذگدبى اػدتدبى سا‬ ‫ضشٍسی داًؼس ٍ گدلدس‪ :‬اهدبدُ ػدبصی ثؼدتدش‬ ‫هٌبػت ٍ اػبى ثشای َػؼِ ًؼت ٍ ًبسّب ًدیدبص‬ ‫اهشٍص اػتبى اػس‪.‬‬ ‫سئیغ ًل دادگؼتشی اػتبى ارسثبیجبى ؿشهی ًیدض‬ ‫اػالم ًشد ًِ ػِ ٍا ذ َلیذی ساًذ دس ؿْشى‬ ‫تٌؼتی ؿْیذ ػدلدیدودی ؿدْدشػدتدبى ارسؿدْدش‬ ‫ارسثبیجبى ؿشهی ثِ ًوی دػتگدبُ هضدبئدی ثدِ‬ ‫چشخِ َلیذ ثبصگـس‪.‬هَػی خلیل اللْدی اکدضٍد‪:‬‬ ‫دس ساػتبی هصدَثدبت ػدتدبد اػدتدبًدی اجدشای‬ ‫ػیبػس ّبی اهتصبد هوبٍهتی دادگؼدتدشی اػدتدبى‬ ‫ارسثبیجبى ؿشهی‪ ،‬ػِ ٍا ذ دَلدیدذی ساًدذ دس‬ ‫ؿْشى تٌؼتی ؿْیذ ػلیوی ؿْشػتبى ارسؿْش ثِ‬ ‫ًوی دػتگبُ هضبئی ثِ چشخِ َلیذ ثبصگـس‪.‬‬ ‫سئیغ ًل دادگؼتشی اػتبى ارسثبیدجدبى ؿدشهدی‬ ‫صشیح ًشد‪ٍ :‬ا ذ سٍؿی ًـی ثِ دلیل هـٌالت‬ ‫هبلی دس ؿشف ؼغیلی ثَد ًِ ثب ٍسٍد دادگؼتشی‬ ‫اػتبى ٍ ّوٌبسی ثبًی ایی ٍا ذ َلیذی ا یدب ٍ‬ ‫ثِ چشخِ َلیذ ثبصگـس؛ ّوچٌیی ٍا ذ َلدیدذی‬ ‫ًبى تٌؼتی ٍ ٍا ذ َلیذ ًٌٌذُ لدَاصم خدبًدگدی‬ ‫داسای هـٌال ی ثَدًذ ًِ ًبسخبًدِ ا دیدب ٍ ثدِ‬ ‫هذیشیس جذیذ ٍاگزاس ؿذ‪ٍ.‬ی اداهِ داد‪ :‬ثب ا یبی‬ ‫ایی ػِ ٍا ذ َلیذی ثشای ‪ً 120‬لش ؿـل ایدجدبد‬ ‫ؿذ‪.‬ػشپشػس هؼبًٍس اهَس تٌبیغ ػبصهبى تٌؼس‪،‬‬ ‫هؼذى ٍ جبست ارسثبیجبى ؿدشهدی ًدیدض دؼدذاد‬ ‫ٍا ذّبی کؼبل َلیذی ٍ تٌؼتی اػتبى سا چدْدبس‬ ‫ّضاس ٍ ‪ 119‬هَسد رًش ٍ اػالم ًشد‪ :‬دس یی ػبل‬ ‫اخیش ‪ٍ 100‬ا ذ َلیذی دس داخدل ٍ خدبسا اص‬ ‫ؿْشى ّبی تٌؼتی اػتبى ا یب ؿذُ ٍ ثِ چدشخدِ‬ ‫َلیذ ثبصگـتِ اًذ‪ .‬اسؽ ًگبّدجدبى ثدب اؿدبسُ ثدِ‬ ‫ًبّؾ ؼذاد ٍا ذّبی َلیذی ٍ تٌؼتدی ساًدذ‬ ‫اػتبى دس هبُ ّبی اخیش اکضٍد‪ :‬دس صهبى بضش یی‬ ‫ّضاس ٍ ‪ٍ 520‬ا ذ َلیذی ثب پیـشکدس کدیدضیدٌدی‬ ‫ثبالی ‪ 2‬دستذ دس ػغح ارسثبیدجدبى ؿدشهدی دس‬ ‫دػس اجشاػس‪ٍ.‬ی اضبکِ ًشد‪ :‬ایی ؼدذاد عدش‬ ‫ثب ‪ّ 20‬ضاس ٍ ‪ 183‬هیلیبسد َهبى ػشهدبیدِ گدزاسی‬ ‫پغ اص ٌویل ثشای ثیؾ اص ‪ّ 42‬ضاس ًلش اؿدتدـدبل‬ ‫صایی خَاّذ داؿس‪ٍ .‬ی اداهِ داد‪ّ :‬وچٌیدی ‪921‬‬ ‫عش َلیذی ٍ تٌؼتی ثب پیـشکس کیضیٌی ثدبالی‬ ‫‪ 60‬دستذ ٍ ػشهبیِ گزاسی ‪ّ 113‬دضاس ٍ ‪810‬‬ ‫هیلیبسد َهبى دس ػغح اػتبى دس بل اجشاػس‪.‬‬ ‫ػشپشػس هؼبًٍس اهَس تٌبیغ ػبصهبى تدٌدؼدس‪،‬‬ ‫هؼذى ٍ جبست ارسثبیجبى ؿشهی ّدودچدٌدیدی اص‬ ‫ایجبد ‪ٍ 157‬ا ذ تٌؼتی جذیذ دس ػبل جبسی ثدب‬ ‫ػشهبیِ گزاسی یی ّضاس ٍ ‪ 868‬هیلیبسد َهدبى ٍ‬ ‫اؿتـبل صایی ثشای ‪ّ 2‬ضاس ٍ ‪ً 300‬لش دس اػتبى خجش‬ ‫اػتبًذاس ارسثبیجبىؿشهی‪:‬‬ ‫هشکل ٍسٍدی ٍ خشٍجیّای‬ ‫تثشیض تشطشف شَد‬ ‫* ‪ ۳۳‬هیلیاسد تَهاى طشح عوشاًی ٍ خذهاتی‬ ‫دس تستاى اتاد اـتتاح شذ‬ ‫اهبدُ ػدشهدبیدِ گدزاسی دس دَصُ‬ ‫هؼٌی دس ثبکس کشػَدُ اػدس ٍ دس‬ ‫ایی خصَف چٌذیی ػشهبیِ گزاس ًیض‬ ‫اػالم اهبدگی ًشدُ اًذ‪.‬‬ ‫ٍی ثب بًیذ ثش ایٌٌِ دؿذؿِ هؼٍَالى‬ ‫ًؼجس ثِ ثبکس کشػَدُ ثبیذ ثدیدؾ اص‬ ‫هشدم ثبؿذ ‪ ،‬اکدضٍد‪ :‬دس ًدبسگدشٍُ‬ ‫ًبلجذی ٍ صیشثٌبیی ؿدَسای پدذاکدٌدذ‬ ‫ؿیشػبهل اػتبى ثبیذ ثِ جدذ ثدِ ایدی‬ ‫هؼبلِ پشداخس ؿَد‪.‬‬ ‫اػتبًذاس ارسثبیجبى ؿشهی اداهدِ داد‪:‬‬ ‫هَضَع جبثجبیی هٌغوِ بؿیِ ًـیدی‬ ‫جشیض ًِ ثش سٍی گؼل دجدشیدض هدشاس‬ ‫داسًذ‪ ،‬ثؼیبس هْن اػس ٍ ثدب ٍجدَد‬ ‫ؼییی هٌبى‪ ،‬ثِ دلیل ًبّوبٌّگی ثدیدی‬ ‫ؿْشداسی ٍ پیوبًٌبساى‪ ،‬پشٍطُ اؿدبص‬ ‫ًـذُ ًِ ثبیذ ّش چِ ػشیغ ش اهذاهبت‬ ‫الصم دس ایی صهیٌِ اًجبم گیشد‪.‬‬ ‫ٍی ثب بًیذ ثش ایٌٌِ پیَػس پدذاکدٌدذ‬ ‫ؿیشػبهل ثبیذ ثشای وبهی پشٍطُ ّدبی‬ ‫ؼبع ٍ هْن ْیِ ؿَد‪ ،‬اضبکِ ًدشد‪:‬‬ ‫استاًذاس ارستایجاى شرشیری تر ر‬ ‫هسیشّای ٍسٍدی ٍ خشٍجی یکری اص‬ ‫تشفتاسی ّای اسراسری ترثرشیرض دس‬ ‫صهاىّای تحشاًی ّوچَى صلرضرلرِ ٍ‬ ‫اتش سَصی ّای ٍسیع اس کِ تایرذ‬ ‫ایذاهات الصم تشای سفع اى اًرجرام‬ ‫تیشد‪.‬‬ ‫ػبثذیی خشم دس جلؼِ ؿَسای پذاکٌدذ‬ ‫ؿیشػبهل ارسثبیجدبى ؿدشهدی اکدضٍد‪:‬‬ ‫ًْبدّبی هؼٍَل اجشای عدش ّدبی‬ ‫صیشػبختی ًِ عش ّدبیـدبى سا دب‬ ‫ًٌَى اهبدُ ًشدُ ٍلی اجشایی ًٌدشدُ‬ ‫اًذ‪ ،‬ثبیذ اص کدشتدس ػدلدش سیدبػدس‬ ‫جوَْسی ثِ اػتبى اػتلبدُ ًٌٌذ‪.‬‬ ‫ٍی ثب بًیذ ثش لضٍم َجدِ ٍیدظُ ثدِ‬ ‫ثبکس کشػَدُ جشیض اظْبس داؿدس‪ :‬ثدب‬ ‫اػتجبسات دٍلتی دس ثخؾ هؼٌی ًوی‬ ‫َاى ثیؾ اص ‪ 20‬دستذ هَکن ؿذ ٍ ثِ‬ ‫ّویی دلیل ثبیذ اص ظشکیدس ػدشهدبیدِ‬ ‫گزاساى دس ثخؾ هؼٌی ثدْدشُ هدٌدذ‬ ‫ؿذ‪.‬خشم گلس‪ :‬ثدخدؾ خصدَتدی‬ ‫اػتبًذاس ارسثبیجبى ؿشثی ‪:‬‬ ‫ّوضهبى ثب دِّ هجبسى کجش اًواله اػدالهدی چدٌدذ‬ ‫عش ػوشاًی ٍ خذهب ی ثب اػتجبسی ثبلؾ ‪ 33‬هیلیبسد ٍ‬ ‫‪ 500‬هیلیَى َهبى دس ثخؾ هشًضی ؿْشػتبى ثؼتبى‬ ‫اثبد ثِ ثْشُ ثشداسی سػیذ‪ .‬هحوذ اهبیدی ثدخدـدذاس‬ ‫هشًضی ثؼتبى اثبد سًٍؾ اػلبلدس سیدضی جدبدُ‬ ‫هذین ثؼتبى اثبد ‪ -‬جشیض ( اص هیذاى ٍالیس ب اًدیدی‬ ‫اثبد ثِ عَل ‪ً 4/5‬یلَهتش) ٍ جبدُ شاًدضیدس داخدل‬ ‫ؿْش ثؼتبى اثبد ثب ّضیٌِ ًشد اػتجبسی ثبلؾ ثدش یدی‬ ‫هیلیبسد ٍ ‪ 650‬هیلیَى َهبى َػظ اداسُ ساّذاسی ٍ‬ ‫ول ًول جبدُ ای سا اص جولِ ایی عش ّبی ػٌدَاى‬ ‫ًشد‪.‬‬ ‫* ّذؾ داًشگاُ علَم پضشکی تثرشزرض اسازرِ‬ ‫خذهات کیفی تِ هشدم است‬ ‫اى عش هوبثلِ ای ٍ جبیگضیی داؿتدِ‬ ‫ثبؿین‪.‬‬ ‫ْبجن ّبی ػبیجشی یٌی اص هؼدبیدل‬ ‫اتلی ًـَس اػس ًِ ثبیذ ًؼجدس ثدِ‬ ‫اػتبًذاس ّوذاى ‪:‬‬ ‫‪ ۹۷۳‬سٍستای ارستایجاى غشتی‬ ‫دس تشًاهِ اتشساًی یشاس داسًذ‬ ‫اجشای پشٍطُ‬ ‫جادُ خلخال تِ هٌجیل سشع‬ ‫هیتیشد‬ ‫ترا‬ ‫استاًذاس ارستایجاى غرشتری تر ر‬ ‫اختصاص اعتثاس یاتل تَجِ تِ تخرش اب‬ ‫استاى ‪ ۹۷۳‬سٍستا دس یک تشًاهِ سِ سرالرِ‬ ‫اص ًعو اب اشاهیذًی سالن ٍ تْذاشرتری‬ ‫تشخَسداس خَاٌّذ شذ‪.‬‬ ‫هحوذتبدم هدؼدتدودذیدبى اکدضٍد‪:‬ثدشای‬ ‫سػیذى ثِ ایی ّذف ‪ّ 9‬ضاسٍ ‪ 670‬هیلیبسد‬ ‫سیبل اػتجبس دس ًظش گشکتِ ؿذُ اػس‪.‬اػتبًذاس ارسثبیجبى ؿشثی اظْبس داؿس‪ :‬ثدب‬ ‫ٍجَد حشین ّبی ظبلوبًِ دؿوٌبى ٍ هحذٍدیس ّبی هبلی دس ًـدَس‪ ،‬اجدشای‬ ‫پشٍطُ ّبی ػوشاًی ٍ خذهب ی ًـبى اص اّویس ٍ َجِ ًظبم اػالهی ٍ دٍلس ثدِ‬ ‫صًذگی هشدم داسد‪.‬هؼتوذیبى ثب اؿبسُ ثِ اکضایؾ چـوگیش اػتجبسات ؿشًس اه‬ ‫ٍ کبضاله گلس‪ :‬اهؼبل ثب ّوِ هـٌالت ٍ ثب پیگیشی ّبی اًجبم ؿذُ دَػدظ‬ ‫ًوبیٌذگبى هشدم اػتبى دس هجلغ ٍ َجِ ٍیظُ دٍلس‪ ،‬ؿبّذ سؿدذ ‪ 8‬ثدشاثدشی‬ ‫اػتجبسات ؿشًس اه ٍ کبضاله اػتبى ّؼتین‪..‬پشٍطُ ّبی اکتتب ی اثدشػدبًدی‬ ‫ؿْشی ؿبهل سکغ ًوجَد اه ؿشه ؿْشّبی پیشاًـْش‪ ،‬ثًَبى ٍ هٌغوِ اػتودالل‬ ‫ؿْش هْبثبد‪ ،‬بهیی کـبس ٍ ًوجَد اه ؿشه صهیی ّبی َ یذ‪ ،‬هؼدٌدی هدْدش‬ ‫عشصیلَ ٍ خغَط سکس ٍ ثشگـس هخضى ػجبع اثبد ؿْش اسٍهیِ اػس ًِ ثدشای‬ ‫اجشای اًْب یی ّضاس ٍ ‪ 175‬هیلیبسد سیبل اػتجبس ّضیٌِ ؿذُ ٍ ثب حس پدَؿدؾ‬ ‫هشاس گشکتی ‪ّ 350‬ضاس ًلش جوؼیس ؿْشی‪ ،‬یی ّضاس ٍ ‪ 210‬لیتش دس ثدبًدیدِ ثدِ‬ ‫ظشکیس بهیی اه ؿشه اکضٍدُ ؿذ‪ .‬بهیی اه اؿبهیذًی سٍػتبّبی ػضت اثبد‪،‬‬ ‫ًَساثالؽ ٍ داًبثالؽ ؿَط‪ ،‬ثشیغ ػشدؿس‪ ،‬هلحن ٍ یٌگجِ ػلوبع‪ً ،‬بصى ػلیب‬ ‫پلذؿس‪ ،‬ثبساجَم‪ ،‬تبلح اثبد ٍ هجتوغ تبلح اثبد اسٍهیِ ٍ رهِ‪ ،‬الی اثدبد ٍ‬ ‫یذساثبد اؿٌَیِ ًیض اص جولِ پشٍطُ ّبی اثشػبًی هَسد ثْشُ ثشداسی هشاس گشکتِ‬ ‫دس سٍػتبّبی ارسثبیجبى ؿشثی ثَد‪.‬‬ ‫هعاٍى ّواٌّگی اهرَس عرورشاًری‬ ‫یک ّرضاس ٍ‬ ‫استاًذاس اسدتیل ت‬ ‫‪ ۹۵۳‬هیلیاسد سیال اعتثاس اص هرحرل‬ ‫اعتثاسات س ش سیاس جورْرَسی ٍ‬ ‫دیگش سدیف ّای اعتثاسی تِ پرشٍطُ‬ ‫احذاث جادُ خلخال ‪ -‬هرٌرجریرل‬ ‫اختصاص یافتِ ٍ ایی ایذام هَجره‬ ‫سشع‬ ‫تشفتی اجشای اى خَاّذ شذ‪.‬‬ ‫ػیذ ًوبلالذیی هیشجؼلشیبى اکضٍد‪ :‬دس بل بضش ػولیبت اجشایی هغؼدِ دٍم‬ ‫ایی پشٍطُ ثِ عَل ‪ً 24/5‬یلَهتش دس بل اجشا ثَدُ ٍ ػولیبت خبىثشداسی ٍ‬ ‫خبىسیضی عَل هؼیش ‪ 70‬دستذ پیـشکس کیضیٌی داسد‪ٍ.‬ی اظْبس ًشد‪:‬ثب َجِ‬ ‫ثِ َاى پیوبًٌبس هجشی پشٍطُ پیؾثیٌی هیؿَد صیشػبصی ایی هدغدؼدِ اص ساُ‬ ‫ذکبتل سٍػتبی هـالم دیض دس ثخؾ ؿبّشٍد خلدخدبل دب اًدتدْدبی دَصُ‬ ‫اػتحلبظی اػتبى اسدثیل ب پبیبى ػبل ‪ 1402‬ثِ هش لِ اػلبلس ثشػذ‪.‬‬ ‫هیش جؼلشیبى ثیبى ًشد‪ّ :‬ن اًٌَى ػولیبت اجشایی هغؼِ یی ایی پشٍطُ ثِ عدَل‬ ‫‪ً 17/5‬یلَهتش دس ػِ ًوغِ دس بل اًجبم اػس‪.‬‬ ‫هؼبٍى هٌْذػی ٍ ػبخس اداسُ ًل ساُ ٍ ؿْشػبصی اػتبى اسدثیل ًیض گلس‪ :‬ایی‬ ‫پشٍطُ یٌی اص پشٍطُّبی ػخس ٍ ّضیٌِثش دس هٌغوِ جٌَه اػتبى اػدس ٍ ثدب‬ ‫ٌویل ٍ ثْشُثشداسی اى اهٌبى دػتشػی هشدم اػتبى اسدثیل ثِ اػتبى گیدالى ثدب‬ ‫اػتلبدُ اص یی ساُ ایوی ٍ ػبسی اص گشدًِّبی ثشفگیش کشاّن خَاّذ ؿذ‪.‬‬ ‫ػلی یَػقصادُ ثیبى ًشد‪ :‬اص هجوَع ‪ً 52‬یلَهتش عَل هؼیش ‪ً 42‬یلدَهدتدش دس‬ ‫داخل َصُ اػتحلبظی اػتبى اسدثیل ٍاهغ ؿذُ ٍ ّناًٌَى دس هبلت هغؼِ یدی‬ ‫ثِ عَل ‪ً 17/5‬یلَهتش ٍ هغؼِ ‪ 2‬ثِ عَل ‪ً 24/5‬یلَهتشدس بل اجشا اػس‪.‬‬ ‫اػتبًذاس صًجبى‪:‬‬ ‫تشای سشذ ایتصادی استاى تایذ هت اٍتتش عول کٌین‬ ‫اػتبًذاس صًجبى‪ ،‬ثب بًیذ ثش ایٌٌِ ثشای دػتیبثی ثِ سؿذ اهتصبدی اػتبى ثبیدذ دس‬ ‫هوبیؼِ ثب گزؿتِ هتلبٍت ش ػول ًشد گلس‪ٌّ :‬ش هب ایی اػس ًِ س جِ خدَد سا‬ ‫ًِ دس ثیی ‪ 25‬ب ‪ 30‬هشاس داسد‪ ،‬دس چٌذ ػبل ایٌذُ ایی هْن سا ثِ ‪ 25‬ثشػبًین‪.‬‬ ‫دًتش هحؼی اکـبسچی اکضٍد‪ :‬ایی دس بلی اػس ًِ اػتبًْبی ّوجَاس ّودبًدٌدذ‬ ‫ّوذاى ٍ هضٍیی ثبال ش ٍ تی گیالى ‪ 2‬ثشاثش اػتبى صًجبى ثَدُ اػس‪.‬‬ ‫ٍی ثب ثیبى ایٌٌِ ایی هَضَع ثِ ایی هؼٌی اػس ًِ ػذم حون سؿذ اهتصبدی ثدِ‬ ‫هؼٌی ٍجَد هـٌلی اػس‪ ،‬اظْبس داؿس‪ً :‬جبیذ اجبصُ دّین ّویی هؼیش دس اػتدبى‬ ‫اداهِ داؿتِ ثبؿذ‪.‬‬ ‫اکـبسچی ثب اؿبسُ ثِ ایٌٌِ اػتبى ثِ تَست ؿجبًِ سٍصی اّتوبم خَد سا ثش اس وبی‬ ‫سؿذ اهتصبدی ؼییی ؿذُ گزاؿتِ اػس‪ ،‬اداهِ داد‪ :‬ایی هَضَع ثب ؼبػیس ٍیظُ‬ ‫ای پیگیشی هی ؿَد‪ ،‬ثغَسیٌِ ذٍد یی هبُ اػس ًِ هَضَع جصشُ ‪ً 18‬یض ثب‬ ‫جذیس دًجبل هی ؿَد‪.‬اػتبًذاس صًجبى اداهِ داد‪ :‬ػبل ایٌذُ شًتدی ًدِ ثدشای‬ ‫سؿذ اهتصبدی اػتبى دس ًظش گشکتِ ؿذُ اػس دس ًٌبس تٌذٍم َػؼِ ػدشهدبیدِ‬ ‫گزاسی ذٍد ػِ ّضاس هیلیبسد َهبى اػس‪ٍ.‬ی ثب اؿبسُ ثِ ایٌٌِ ًن ًدبسی دس‬ ‫جزه هٌبثغ‪ ًَ ،‬بّی دس َػؼِ اػتبى هحؼَه هی ؿَد‪ ،‬اظْبس داؿس‪ ،‬ثؼیدبسی‬ ‫اص تٌؼتگشاى ثِ اػتبًذاسی هشاجؼِ هی ًٌٌذ ًِ خَاػتدبس دسیدبکدس ٍام ثدشای‬ ‫اگْی هضازذُ عوَهی ـشٍ‬ ‫استانها‬ ‫‪۳‬‬ ‫َػؼِ ًبس ٍ اؿدتدـدبلدضایدی‬ ‫ّؼتٌذ‪.‬اکـبسچی ّوچٌیی ثدب‬ ‫اثشاص بػق اص ػذم ضدَس‬ ‫ثشخی دػتگبّْبی هتَلی دس‬ ‫ایی جلؼِ اکدضٍد‪ :‬ثدش ایدی‬ ‫اػبع اص دػتگبّدبی ػضدَ‬ ‫ایی جلؼِ دسخدَاػدس هدی‬ ‫ؿددَد ًؼددجددس ثددِ جددزه‬ ‫ؼْیالت جذی ثدبؿدٌدذ ٍ‬ ‫اػتبى ایی هْن سا پدیدگدیدشی‬ ‫هی ًٌذ‪.‬‬ ‫اػتبًذاس صًجبى ثب بًیذ ثدش‬ ‫ایٌٌِ ّوِ دػتگبّْبی ػضَ‬ ‫ثبیذ ثشای سؿذ اهتصبدی سٍ ثِ جلَ شًس ًٌٌذ خبعشًـبى ًشد‪ :‬ثش ایی هجٌب اگش‬ ‫اهٌبى جزه سیبلی ثشای اػتبى ٍجَد داؿتِ ثبؿذ ًجبیذ دسیؾ ًشد ًِ دس تَست‬ ‫ػذم ایی ًبس ثبیذ پبػخگَ ثبؿین ٍ ایی هَضَع هَسد َجِ هشاس گیشد‪.‬‬ ‫صهیی هشحلِ اٍل (ًَتت اٍل ٍ دٍم)‬ ‫شْشداسی اقکٌذ دس ًظش داسد تا استٌاد هجَصتٌذ پٌج صَستجلسِ شواسُ ‪ ۱۸‬تاسزخ ‪ ۱۴۲۲0۲۸0۱۵‬شَسای هحتشم شْش اقکٌذ ‪،‬ـشٍ دٍ قطعِ صهیی تِ شواسُ ‪ٍ۱۲‬اقع‬ ‫دس خیاتاى ‪ ۱۶‬هتشی سسالت تِ هتشاط ‪ ۲۲۴‬هتش هشتع ٍ قطعِ شواسُ ‪ٍ ۵‬اقع دس جادُ ٍسٍدی اقکٌذ اص سوت ‪CNG‬تِ هتشاط ‪ ۲۲۲0۵۲‬اص صهیی ّای تفکیکی اقازراى‬ ‫هحشهی اص طشزق ساهاًِ تذاسکات الکتشًٍیکی دٍلت تِ ًشاًی الکتشًٍیکی ‪https:www.setadiran.ir‬تِ ششح رزل تِ ـشٍ هی سسذ‪.‬‬ ‫لزا اص اـشاد ٍاجذ ششازط دعَت هی شَد تا پازاى ٍقت اداسی ‪ ۱۴۲۲0۱۲0۲۵‬تِ ساهاًِ هشاجعِ ٍ دس صهاى هْلت اسائِ پیشٌْاد ًسثت تِ اسائِ قیوت اقذام ـشهازٌذ‪.‬‬ ‫‪-۱‬قیوت پازِ قطعِ ‪ ۱۲‬ۺ ‪۳0۲۶۲0۲۲۲0۲۲۲‬سزال‬ ‫‪ -۲‬قیوت پازِ قطعِ ‪ ۵‬ۺ ‪ ۵0۵۱۲0۵۲۲0۲۲۲‬سزال‬ ‫‪-۳‬هْلت اسائِ پیشٌْادات اص تاسزخ دسج اگْی ‪۱۴۲۲0۱۱0۱۶‬تا پازاى ٍقت اداسی سٍص‪ ۱۴۲۲0۱۲0۲۵‬هی تاشذ‪.‬‬ ‫‪-۴‬تشگضاسی هضازذُ صشـا اص طشزق ساهاًِ تذاسکات الکتشًٍیکی دٍلت هی تاشذ ٍ کلیِ هشاحل ٍ ـشازٌذ هضازذُ ‪،‬اسسال پیشْاد قیوت ٍ ‪...‬اص طشزق ازی ساهاًِ اهکاى پززش هی تاشذ‪.‬‬ ‫‪ -۵‬کلیِ اطالعات ٍ ششازط ششکت دس هضازذُ دس ساهاًِ تذاسکات الکتشًٍیکی دٍلت قاتل هشاّذُ‪ ،‬تشسسی ٍ اًتخاب هی تاشذ‪.‬‬ ‫‪-۶‬داٍطلثاى تازستی هثلػ ‪ ۵‬دسصذ قیوت پازِ تاتت سپشدُ ششکت دس هضازذُ زا ضواًت ًاهِ تاًکی زا هعادل اى ـیش ٍاسزضی تِ حساب شواسُ ‪ً ۲۱۹۵۲۵۶۵۲‬رضد‬ ‫تاًک کشاٍسصی تِ ًام شْشداسی اقکٌذ ٍاسزض ٍ تصَزش اى سا دس قسوت هشتَط دس ساهاًِ تذاسکات الکتشًٍیکی دٍلت تاسگزاسی ًوازٌذ‪ٍ.‬اصل اى سا دس پراکرتری‬ ‫قشاسدادُ ٍ تاکیذ هی گشدد قثل اص تاصگشازی پاکت ّا اصل ضواًت ًاهِ زا ـیش ٍاسزضی سا تِ شْشداسی تحَزل ًوازذ‪.‬‬ ‫‪ - ۷‬دسصَستی کِ ًفشات اٍل تا سَم تا حق تقذم‪ ،‬حاضش تِ عقذ قشاسداد ًثاشٌذ سپشدُ اًْا تِ تشتیه تِ ًفع شْشداسی ضثط خَاّذ شذ‪.‬‬ ‫‪ -۸‬شْشداسی دس سد زا قثَل زک زا کلیِ پیشٌْادات هختاس است ‪.‬‬ ‫‪ -۹‬سعازت هٌع کاسکٌاى دٍلتی ‪،‬ششکت دس هضازذُ الضاهی هی تاشذ‪.‬‬ ‫‪ّ -۹‬ضزٌِ دسج اگْی دس سٍصًاهِ تش عْذُ تشًذُ هضازذُ هی تاشذ‪.‬‬ ‫‪-۱۲‬کلیِ ّضزٌِ ّای ثثتی ٍ هالیاتی دس صَست ٍجَد تش عْذُ تشًذُ خَاّذ تَد‪.‬‬ ‫‪ -۱۱‬تِ پیشٌْادات هخذٍ ٍ هثْن تشتیه اثش دادُ ًخَاّذ شذ‪.‬‬ ‫‪ً-۱۲‬ظش تِ ازٌکِ دسزاـت اسٌاد ٍ اسائِ پیشٌْاد دس ساهاًِ ستاد اًجام هی پززشد لزا دسزاـت اسٌاد تا تاسزخ ‪۱۴۲۲0۱۱0۲۵‬هقذٍس تَدُ ٍتعذ اص اى اهکاى پززش ًوی تاشذ‪.‬‬ ‫‪ -۱۳‬داٍطلثاى هی تَاًٌذ جْت کسه اطالعات تیشتش اص ششازط ٍاگزاسی تِ شْشداسی اقکٌذ هشاجعِ ٍ زا تا شواسُ تلفی‪ ۵۲۳۲۲۵۳۲‬تواس حاصل ًوازٌذ‪.‬‬ ‫‪ -‬اخشزی هْلت قثَل پیشٌْادّا ۺ ‪۱۴۲۲0۱۲0۲۵‬‬ ‫سصاقی– شْشداساقکٌذ‬ ‫‪*۲0۴۵۸‬م الؿۺ‪ *۱۲۸۲‬تاسزخ اًتشاس هشحلِ اٍل ‪ًَ -‬تت اٍل ۺ ‪ * ۱۴۲۲0۱۱0۱۶‬هشحلِ اٍل‪ًَ -‬تت دٍم ۺ ‪* ۱۴۲۲0۱۱0۲۳‬سٍصًاهِ اسک‬ ‫هؼبٍى َػؼِ هذیشیس ٍ هٌبثغ اًؼبًی داًـگبُ ػدلدَم‬ ‫پضؿٌی جشیض گلس‪ّ :‬دذف اتدلدی ٍ هدْدن ایدی‬ ‫داًـگبُ اسایِ خذهبت ثبًیلیس ثِ ثْدتدشیدی ؿدٌدل‬ ‫هوٌی ثِ ا بد هشدم ارسثبیجبى ؿشهی اػس‪ .‬دًدتدش‬ ‫ػلی جٌتی ثب بًیذ ثش ایٌٌِ هجوَػِ ایدی داًـدگدبُ‬ ‫ثشای سػیذى ثِ ایی ّذف وبهی الؽ خَد سا هدی‬ ‫ًٌذ‪ ،‬اکضٍد‪ :‬داًـگبُ ػلَم پضؿٌی جشیض ثدِ ػدٌدَاى‬ ‫یپ اٍل داًـگبُ ّبی ًـَس ثب ‪ّ 22‬ضاس ًلش ًدیدشٍی‬ ‫اًؼبًی دس ثخؾ ّب ٍ َصُ ّبی هختلق دسهبًدی ٍ‬ ‫خذهب ی یٌی اص ثضسٍ شیی ٍ هْوتشیی هجدودَػدِ‬ ‫ّبی داًـگبّی ایشاى اػس ًِ ػالٍُ ثش ارسثبیدجدبى‬ ‫ؿشهی ثِ چٌذیی اػتبى ّوجَاس ٍ ؿیشّوجدَاس ًدیدض‬ ‫اسایِ خذهس هی ًٌذ‪.‬‬ ‫* تاکیذ ـشهاًذاس عجه شیش تش ساهاًذّری‬ ‫هعتاداى هتجاّش‬ ‫کشهبًذاس ػجت ؿیش ثب بًیذ ثدش لدضٍم ػدبهدبًدذّدی‬ ‫هؼتبداى هتجبّش‪ ،‬گلس‪ :‬پیـگیشی اص اػتیبد ٍ دسهدبى‬ ‫هؼتبداى‪ ،‬دس اٍلَیس ًبّؾ اػیت ّبی اجتدودبػدی‬ ‫اػس‪. .‬جؼلش هبدسی دس جلؼِ ّوبٌّگی‪ً ،‬ظبست ثدش‬ ‫هجبسصُ ثب هَاد هخذس ؿْشػتبى ػجت ؿدیدش گدلدس‪:‬‬ ‫اػیتّبی اجتوبػی ٍ ًبٌّجبسیّبی جبهؼدِ سیـدِ‬ ‫دس هَاد هخذس داسد ٍ پیـگیشی اص اػدیدت ّدب اص‬ ‫اّویس ٍیظُ ای ثشخَسداس ٍ اٍلَیس اٍل دٍلدس ٍ‬ ‫ٌَهس پیـگیشی ٍ هوبثلِ ثب پدذیدذُ ؿدَم هدَاد‬ ‫هخذس اػس‬ ‫* ‪ ۲۱۲‬ـقشُ پشٍاًرِ اسرتراًرذاسد دس‬ ‫ارستازجاىششقی اتطال ٍ تعلیق شذ‬ ‫هذیشًل اػتبًذاسد ارسثبیجبىؿشهی گلس‪ :‬دس ػدبل‬ ‫جبسی ‪ 212‬کوشُ پشٍاًِ ًبسثشد ػالهس اػتبًذاسد دس‬ ‫ػغح ایی اػتبى اثغبل ٍ ؼلین ؿذ‪.‬ػبػبهبى کدشؿدی‬ ‫نسٍ‪ ،‬ثب ثیبى ایٌٌِ اص ایی ؼذاد ‪ 153‬کودشُ پدشٍاًدِ‬ ‫اػتبًذاسد‪ ،‬اثغبل ٍ ‪ 59‬کوشُ پشٍاًِ ؼلین ؿذُ اػدس‪،‬‬ ‫اکضٍد‪ :‬دس ایی هذت ‪ 189‬کوشُ پشٍاًِ ًبسثشد ػالهس‬ ‫اػتبًذاسد اججبسی ٍ ‪ 38‬کوشُ پشٍاًِ ـدَیدودی ًدیدض‬ ‫تبدس ؿذُ اػس‪ٍ.‬ی ثب اؿبسُ ثدِ ایدٌدٌدِ ّدشگدًَدِ‬ ‫تذٍس پشٍاًِ ًبسثشد ػالهس اػتبًذاسد‪ ،‬دؼدلدیدن ٍ‬ ‫اثغبل دس جلؼبت ًویتِ ػالین ایی اداسُ ًدل عدجدن‬ ‫سٍؽ اجشایی هشثَعِ ثشسػی ٍ صوین گیدشی هدی‬ ‫ؿَد‪ ،‬اظْبس داؿس‪ :‬دس ایدی ساػدتدب ٍ دس ‪ 10‬هدبُ‬ ‫اهؼبل ‪ 26‬جلؼِ ًویتِ ػالین ـٌیل ؿذُ اػس‪.‬‬ ‫* تضسگشتشزی هجتوع سشپَشیذُ پرشٍس‬ ‫هاّی ارستازجاى ششقی دس خذااـرشزری‬ ‫احذاث هیشَد‬ ‫ػشپشػس جْبد ًـبٍسصی ؿْشػدتدبى خدذااکدشیدی‬ ‫گلس‪ :‬ثضسٍ شیی ٍا ذ ػشپَؿیذُ پشٍسؽ هدبّدی‬ ‫هضلاالی ارسثبیجبىؿشهی ثب ظشکیس یدی ّدضاس ٍ‬ ‫‪ 500‬ی دس ػبل دس هجتوغ اثدضی پدشٍسی ؿدْدیدذ‬ ‫ػلیوبًی ایی ؿْشػتبى دس دبل ا دذاب ثدَدُ ٍ‬ ‫ػولیبت ا ذاب اػتخشّب دس ػِهبِّ اٍل ػبل ‪1401‬‬ ‫ثِ ا وبم هیسػذ‪.‬‬ ‫* تکویل تضسگشاُ تثشزض ‪ -‬اّش ًیاصهٌذ ‪۲۲‬‬ ‫هیلیاسد تَهاى اعتثاس است‬ ‫هذیشًل ساُ ٍ ؿْشػبصی ارسثبیجبىؿشهی ثدب ثدیدبى‬ ‫ایٌٌِ پشٍطُ ثضسگشاُ جشیض ‪ -‬اّش اص ػدبل ‪ 86‬اؿدبص‬ ‫ؿذُ ٍ دس بل اجشاػس‪ ،‬گلدس‪ :‬ایدی پدشٍطُ ّدن‬ ‫اًٌَى ثِ ‪ 90‬دستذ پیـشکس کیضیٌی سػیدذُ اػدس‪.‬‬ ‫اثَالوبػن ػلغبًی‪ ،‬اکضٍد‪ :‬ایی پدشٍطُ ثدِ عدَل ‪96‬‬ ‫ًیلَهتش اجشا هی ؿَد ٍ ثشای ٌویل ٍ ثْشُ ثدشداسی‬ ‫اص اى ثِ ‪ 20‬هیلیبسد َهبى اػتجبس ًیدبص اػدس‪ٍ.‬ی ثدب‬ ‫اؿبسُ ثِ ثذّی ‪ 60‬هیلیبسد َهبًی ثِ پیوبًٌبساى ایدی‬ ‫پشٍطُ اظْبس داؿس‪ :‬ثشای اجشای ایی پشٍطُ ٌْدب ‪30‬‬ ‫هیلیبسد َهبى اٍسام اختصبف یدبکدتدِ اػدس ٍ دس‬ ‫تَست بهیی اػتجبس هَسد ًیبص دس ػبل ‪ 1401‬ثِ ثْشُ‬ ‫ثشداسی هدی سػدذ‪.‬هدذیدشًدل ساُ ٍ ؿدْدشػدبصی‬ ‫ارسثبیجبى ؿشهی گلس‪ّ :‬ن اًٌَى ثدب اجدشای ایدی‬ ‫پددشٍطُ‪ً 87 ،‬ددیددلددَهددتددش اص جددبدُ اّددش‪-‬‬ ‫جشیض چْبسثبًذُ ؿذُ ٍ ًوشثٌذی جٌَثی اّش ثِ عَل‬ ‫‪ً 6‬یلَهتش ًیض دس ػبل ‪ 98‬ثِ ایی پشٍطُ الحدبم ؿدذُ‬ ‫اػس ب ثتَاى ثبًذ دٍم ًوشثٌذی جٌَثی سا ا دذاب‬ ‫ًشد‪.‬‬ ‫* ‪ ۶.۷‬هیلیاسد سزال تسْیالت هشاؼل خاًگی دس‬ ‫تخش کشاٍسصی ّشتشٍد جزب شذ‬ ‫هذیش جْبد ًـبٍسصی ّـتشٍد ثِ جزه ‪ 6.7‬هیلیدبسد‬ ‫سیبل ؼْیالت هـبؿل خبًگی دس ثخؾ ًـدبٍسصی‬ ‫ایی ؿْشػتبى اؿبسُ ًدشد ٍ گدلدس‪ :‬ایدی هدیدضاى‬ ‫ؼْیالت عی ػبل جبسی ٍ ثش اػبع ثشًبهِ اثدالؿدی‬ ‫جزه ؿذ‪.‬‬ ‫* صًجیشُ زکپاسچِ تَلیذ گَشت هشغ دس شْشک‬ ‫صٌعتی شْیذ سلیوی تثشزض تِ تْشُتشداسی سسیذ‬ ‫ًخؼتیی صًجیشُ یٌپبسچِ َلیدذ گدَؿدس هدشؽ دس‬ ‫اییٌی ثِ هٌبػجس دِّ کجش دس ؿْشى تٌؼتی ؿْیدذ‬ ‫ػلیوی ثِ ثْشُ ثشداسی سػیذ‪ .‬هذیدشػدبهدل ؿدشًدس‬ ‫ؿْشى ّبی تٌؼتی ارسثبیجبى ؿشهی دس ایی اییدی‬ ‫گلس‪ :‬ایی ؿشًس َلیذ ًٌٌذُ خَساى دام‪ ،‬عدیدَس‬ ‫ٍ اثضیبى‪ ،‬ثِ ػٌَاى ًخؼتیی صًجیشُ یٌپبسچِ دَلدیدذ‬ ‫گَؿس هشؽ دس اػتبى اػس‪.‬ػیذهش ضی ًدیدشٍهدٌدذ‬ ‫اػٌَیی‪ ،‬اکضٍد‪ :‬ایی ؿشًس داسای چدْدبس ٍا دذ‬ ‫هضسػِ (کبسم) َلیذ جَجِ یٌشٍصُ‪ً ،‬بسخبًِ َلدیدذ‬ ‫خَساى ٍ ًـتبسگبُ اختصبتی اػس‪.‬‬ صفحه 3 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫اخبار کًتاٌ اجتماعی‬ ‫میسان پًشش تامیه اجتماعی بٍ بیش از ‪۰۷‬‬ ‫درصذ رسیذ‬ ‫ٔذیشػبُٔ ػبصٔبٖ تأیٗ ارتٕبػی ٌفا ‪ ۵‬أاش‪ٚ‬ص‬ ‫ٔیضاٖ پ‪ٛ‬ؿؾ تأیٗارتٕبػی اص وٕتش اص ‪ ۱۵‬دس ذ‬ ‫دس د‪ٚ‬ساٖ پیؾ اص ا٘ماله ث‪ ٝ‬پ‪ٛ‬ؿؾ ثایاؾ اص ‪۲۵‬‬ ‫دس ذ سػیذ‪ ٜ‬اػ ‪ ٚ‬دس ذد ‪ٞ‬ؼتیٓ ثخاؾ ‪ٞ‬ابی‬ ‫دیٍش ربٔؼ‪ ٝ‬سا ٘یضن ٔاغابثاک حاک ثاشخا‪ٛ‬سداسی‬ ‫پا‪ٛ‬ؿاؾ لاشاس‬ ‫‪ٍٕٞ‬ب٘ی اص خذٔب ثیٕ‪ٝ‬این ت‬ ‫د‪ٞ‬یٓ‪ .‬پبیٍب‪ ٜ‬خجشی تبٔیٗ ارتٕبػین ػیذ ٔیش‪ٞ‬بؿٓ‬ ‫ٔ‪ٛ‬ػ‪ٛ‬ی دس اػتب٘‪ ۱۱ ٝ‬ث‪ ٕٟٗ‬ثب ا٘تـابس ٘ا‪ٛ‬ؿاتابسی‬ ‫افض‪ٚ‬د‪ ۵‬خذٔب ػبصٔبٖ تأیٗ ارتٕبػی دس عا‪َٛ‬‬ ‫‪ ۷۱‬ػبَ ٌزؿت‪ ٝ‬ثب سؿذ لبثُت‪ٛ‬ر‪ٟ‬ی ‪ٕٞ‬شا‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬و‪ٝ‬‬ ‫ٌضاسؽ رضییب اٖ خبسد اص ٔا اذ‪ٚ‬دیا ایاٗ‬ ‫٘‪ٛ‬ؿتبس اػ ن أب ت‪ٟٙ‬ب ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ یه ٕ٘‪ٝ٘ٛ‬ن دس ػبَ‬ ‫ربسی ثیؾ اص ‪ٔ ۲۷۵۵‬یّیبسد ت‪ٔٛ‬بٖن پش‪ٚ‬ط‪ ٜ‬ػٕشا٘ی‬ ‫دس ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬دسٔبٖ ‪ ٚ‬ثب صیشث‪ٙ‬بی تزٕؼای ‪ٞ ۲۲۵‬اضاس‬ ‫ٔتشٔشثغن احذاث یب ت‪ٛ‬ػؼ‪ ٝ‬پیذا وشد‪ ٚ ٜ‬ایٗ ٘إا‪ٛ‬د‬ ‫س‪ٚ‬ؿٗ ایٗ ادػب ا ػ و‪ ٝ‬ث‪ٝ‬سغٓ تٕبْ ٔـاىاال ن‬ ‫ػبصٔبٖ تأیٗ ارتٕبػی ‪ٞ‬شٌض دس ایفبی تاؼا‪ٟ‬اذا‬ ‫خ‪ٛ‬د ثب ٔـىُ ٔ‪ٛ‬ار‪٘ ٝ‬ـذ‪٘ ٚ ٜ‬خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ‪.‬‬ ‫بروامٍ ریسی مىاسب برای مشتاقان سفر بٍ حج‬ ‫ی عتبات ضریری است‬ ‫ضٌثِ ‪ 23‬تْوی ‪ 12 * 1400‬فَریِ ‪ 10 * 2022‬رجه‪ * 1443‬سال س‬ ‫ه اٍى ٍسیز تْذزضت زعالم کزد‪:‬‬ ‫ه اٍى تْذزضت ٍسزرت تْذزضت گفت‪:‬‬ ‫زحتوال هیذّن کِ ضایذ در پایاى ّفتِ‬ ‫ایٌذُ‪ّ ،‬فتِ تسیار هلتْث رز زس ًیظیز‬ ‫ضذت زفززد هثتال خَزّین دزضت ٍ زلثتِ‬ ‫تزخ ه تقذًذ ضایذ زس دٍ ّفتِ دییهیز‬ ‫زیی هَضَع رز دزضتِ تاضین‪ .‬در حیال‬ ‫حاضز ًیش اهار تستزیْا حذٍد سِ تیززتیز‬ ‫رٍسّای قثل زست ٍاهیارتیِ صیَرت‬ ‫تصاعذی ّزرٍسزفشزیص ه یاتذ‪.‬‬ ‫دوتش وٕبَ حیذسی دس ٘ـؼ خجاشی‬ ‫‪ٚ‬صاس ث‪ٟ‬ذاؿ ن دس پبػخ ثا‪ ٝ‬ػا‪ٛ‬اَ‬ ‫ایؼ‪ٙ‬بن دسثبس‪ٚ ٜ‬ضؼی ارشای ػابٔاب٘ا‪ٝ‬‬ ‫ایشاٖ ٔٗن ٌف ‪ ۵‬ث ج ػبٔاب٘ا‪ ٝ‬ایاشاٖ‬ ‫ٔٗ یىی اص الذأب اسصؿٕ‪ٙ‬اذی ثا‪ٛ‬د‬ ‫و‪ ٝ‬ثؼذ اص ای‪ٙ‬ى‪ٚ ٝ‬اوؼی‪ٙ‬بػی‪ ٖٛ‬ؿاىاُ‬ ‫ٌااشفاا ن ایاازاابد ؿااذ‪ .‬ثااؼااذ اص‬ ‫‪ٚ‬اوؼی‪ٙ‬بػی‪ ٖٛ‬ایٗ ػ‪ٛ‬اَ ‪ٚ‬ر‪ٛ‬د داؿا‬ ‫و‪ ٝ‬ثؼذ اص تضسیک ‪ٚ‬اوؼٗ ایاب اص ثابه‬ ‫ٔ ذ‪ٚ‬دی ‪ٞ‬ب ثبیذ ثبص ‪ ٓٞ‬دس ‪ٚ‬ضؼایا‬ ‫لشٔض ‪ ٕٝٞ‬رب ثؼت‪ ٝ‬ؿ‪ٛ‬د یب خیش؟‪ .‬تبویذ‬ ‫د‪ ِٚ‬ثش ایٗ ث‪ٛ‬د و‪ ٝ‬ثب تضسیک ‪ٚ‬اوؼاٗ‬ ‫پبی‪ ٝ‬ای اص ایٕ‪ٙ‬ی ثشای ربٔاؼا‪ ٝ‬فاشا‪ٞ‬آ‬ ‫ٔی ؿ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬افشاد ٔی ت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ ثا‪ ٝ‬أا‪ٛ‬سا‬ ‫التصبدین اراتإابػای ‪ ٚ‬فاش‪ٞ‬ا‪ٙ‬اٍای‬ ‫خ‪ٛ‬دؿبٖ ثشػ‪ٙ‬ذ‪ .‬ث‪ٙ‬ابثاشایاٗ ٘ایابصٔا‪ٙ‬اذ‬ ‫اثضاسی ث‪ٛ‬دیٓ و‪ ٝ‬ثت‪ٛ‬ا٘یٓ ‪ٛٞ‬ؿٕ‪ٙ‬ذا٘‪ ٝ‬دس‬ ‫ایٗ ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬تصٕیٌٓیشی ‪ ٚ‬سفتبس و‪ٙ‬یآ؛‬ ‫ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬سی و‪ ٝ‬وؼب٘یى‪ٚ ٝ‬اوؼٗ تاضسیاک‬ ‫٘ىشد‪ٜ‬ا٘ذن دس ‪ٚ‬س‪ٚ‬د ثا‪ٔ ٝ‬اىابٖ ‪ٞ‬ابی‬ ‫ٔختّف ٔ ذ‪ٚ‬دی ‪ٞ‬بیی داؿت‪ ٝ‬ثبؿ‪ٙ‬اذ‪.‬‬ ‫ایٗ ػبٔب٘‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬خ‪ٛ‬ثای ‪ ٚ‬ثاب صحإاب‬ ‫‪ٚ‬صاس وـ‪ٛ‬س ؿىُ ٌشفا وا‪ ٝ‬دس‬ ‫چ‪ٟ‬بس فبص ثش٘بٔ‪ ٝ‬سیضی ؿذ ‪ٞ ٚ‬ش ‪ٞ‬افاتا‪ٝ‬‬ ‫یه فبص س‪ٕ٘ٚ‬بیی ‪ ٚ‬ارشا ؿذ‪ .‬ثبتا‪ٛ‬را‪ٝ‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬ؼتشدٌی ایٗ ػبٔب٘‪ ٚ ٝ‬ػّٕیبتی و‪ٝ‬‬ ‫ثبیذ ا٘زبْ ٔیؿذ ‪ ٚ‬دػت‪ ٝ‬ثا‪ٙ‬اذی ‪ٞ‬ابی‬ ‫ٔختّف ٔب٘‪ٙ‬ذ ا ‪ٙ‬بفن اداسا ن حإاُ‬ ‫‪٘ ٚ‬مُ ػٕ‪ٔٛ‬ی ‪ ...ٚ‬وبس ؿش‪ٚ‬ع ؿذ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی افض‪ٚ‬د‪ ۵‬ثؼتش ایٗ ػبٔب٘‪ ٝ‬ایٗ ث‪ٛ‬د و‪ٝ‬‬ ‫افشادی و‪ٚ ٝ‬اوؼٗ تضسیک وشد٘اذن ثا‪ٝ‬‬ ‫یه ایٕ‪ٙ‬ی سػیذ٘ذ ‪ ٚ‬حضا‪ٛ‬سؿابٖ دس‬ ‫ٔىبٖ ‪ٞ‬بی تازإاؼاین اداسا ‪... ٚ‬‬ ‫اؿىبَ ٘ذاسدن صیشا اٌش ایٗ فشد ٔاجاتاال‬ ‫ث‪ ٝ‬ثیٕبسی ‪ ٓٞ‬ؿ‪٘ٛ‬ذن وٕتشیٗ اػایات‬ ‫سا ٔی ثی‪ٙٙ‬ذ‪ .‬ایٗ ػابٔاب٘ا‪ ٝ‬ثاب ثاشسػای‬ ‫‪ٚ‬اوؼی‪ٙ‬بػی‪ ٖٛ‬اػالْ ٔیو‪ٙ‬ذ و‪ ٝ‬ایب ایٗ‬ ‫فشد ٔی ت‪ٛ‬ا٘ذ دس ٔىب٘ی ‪ٚ‬س‪ٚ‬د پیذا و‪ٙ‬ذ‬ ‫یب خیش ‪ ٚ‬اٌش ‪ٚ‬س‪ٚ‬د پیذا وشدن رشیإا‪ٝ‬‬ ‫ؿاا‪ٛ‬د یااب خاایااش‪ٚ .‬صاس ثاا‪ٟ‬ااذاؿا‬ ‫اعالػب افشادی و‪ٚ ٝ‬اوؼاٗ تاضسیاک‬ ‫وشد‪ٜ‬ا٘ذ سا ث‪ ٝ‬ایٗ ػبٔب٘‪ ٝ‬ا٘تمبَ ٔید‪ٞ‬ذ‬ ‫‪ٔ ٚ‬ذیشی ػبٔب٘‪ ٝ‬ثب ‪ٚ‬صاس وـ‪ٛ‬س ثا‪ٝ‬‬ ‫ػ‪ٛٙ‬اٖ لشاسٌب‪ ٜ‬ػّٕایابتای ٔامابثّا‪ ٝ‬ثاب‬ ‫ثیٕبسی وش‪٘ٚ‬ب اػ ‪ .‬دس ا٘زب ٔاتا‪ٛ‬را‪ٝ‬‬ ‫ٔیؿ‪٘ٛ‬ذ و‪ ٝ‬چ‪ ٝ‬وؼب٘ی ‪ٚ‬اوؼٗ تضسیک‬ ‫وشد٘ذ ‪ ٚ‬اص عشفی چ‪ ٝ‬وؼب٘ی ثایإابس‬ ‫لغؼی یب احاتإابِای ‪ٞ‬ؼاتا‪ٙ‬اذ‪ .‬صیاشا‬ ‫اعالػب ‪ٚ‬اوؼی‪ٙ‬بػیا‪ٖٛ‬ن اصٔابیـاب‬ ‫تالش تززی ترقق زیجاد ‪ّ 500‬شزر ضغل حَسُ رٍستای‬ ‫أیشحؼیٗ ٔذ٘ی دس ٔشاػٓ افتتب ٔاتإاشواض ‪۱۰۲۳‬‬ ‫عش ‪ ٚ‬پش‪ٚ‬ط‪ ٜ‬ػٕشا٘ی ‪ ٚ‬اؿتغبِضایی س‪ٚ‬ػتبیی ػشاػاش‬ ‫وـ‪ٛ‬س و‪ ٝ‬ثبحض‪ٛ‬س ٔخجش ٔؼب‪ ٖٚ‬ا‪ َٚ‬سییغ رٕ‪ٟ‬ا‪ٛ‬سن‬ ‫اػتب٘ذاس ت‪ٟ‬شاٖ ‪ ٚ‬رٕؼی اص ٔؼائا‪ِٛ‬ایاٗ وـا‪ٛ‬سی ‪ٚ‬‬ ‫ِـىشی دس ؿ‪ٟ‬شػتبٖ پیـ‪ٛ‬ا ثشٌضاس ؿذن ٌافا ‪ ۵‬دس‬ ‫د‪ ِٚ‬ػیضد‪ ٓٞ‬اتفبلب خ‪ٛ‬ثی دس حا‪ٛ‬ص‪ ٜ‬س‪ٚ‬ػاتاب ‪ٚ‬‬ ‫ٔ‪ٙ‬بعک ٔ ش‪ ْٚ‬دس حبَ س‪ٚ‬ی دادٖ اػ ‪ .‬ایٗ الذأب‬ ‫ثب ت‪ٛ‬ر‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬خ‪ٛ‬د سییغ رٕ‪ٟ‬ا‪ٛ‬س ٘ایاض دس ایاٗ‬ ‫ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬تبویذا ثؼیبسی دس ر‪ ٟ‬ت‪ٛ‬ػاؼا‪ ٚ ٝ‬س‪٘ٚ‬اک‬ ‫س‪ٚ‬ػتب‪ٞ‬ب داؿت‪ ٝ‬ا٘ذ ث‪ ٝ‬ؿىُ خ‪ٛ‬ثی دس حبَ پیاٍایاشی‬ ‫اػ ‪ .‬أش‪ٚ‬ص (چ‪ٟ‬بسؿ‪ٙ‬جا‪ٝ‬ف ‪ ۱۰۲۳‬پاش‪ٚ‬ط‪ ٜ‬دس ‪۱۴۳۱‬‬ ‫س‪ٚ‬ػتب ثب اػتجبسی ثبِغ ثش ‪ٞ ۲۱۷‬ضاس ٔیّیابسد سیابَ ثا‪ٝ‬‬ ‫ث‪ٟ‬ش‪ ٜ‬ثشداسی ٔی سػذ تب ؿب‪ٞ‬ذ ت ‪ِٛ‬ی دس س‪ٚ‬ػاتاب‪ٞ‬اب‬ ‫ثبؿیٓ‪ٚ.‬ی افض‪ٚ‬د‪ ٟٓٔ ۵‬تشیٗ ٔؼئّ‪ ٝ‬دس ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬الاتاصابد‬ ‫س‪ٚ‬ػتب ‪ٞ ۰۵۵‬ضاس ؿغُ دس ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬س‪ٚ‬ػتبیی اػا وا‪ٝ‬‬ ‫دس ػبَ ای‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬ثش٘بٔ‪ ٝ‬سیضی ؿذ‪ ٜ‬اػ و‪ ٔ ٝ‬مک ؿ‪ٛ‬د‬ ‫ایٗ ٔ‪ ٟٓ‬ثب وٕه دػتٍب‪ٞ ٜ‬بی ٔختاّاف اص رإّا‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬ی افض‪ٚ‬د‪ ۵‬صٔبٖ ا٘ماله حذ‪ٚ‬د ‪ ۱۵‬پبیٍب‪ ٜ‬داؿتیآ؛‬ ‫‪ِٚ‬ی او‪ ٚ ٖٛٙ‬دس حبَ حبضش ثبِغ ثش ‪ ۱۵۵۵‬پبیاٍاب‪ٜ‬‬ ‫ا‪ٚ‬سطا٘غ ‪ ۰۵ ٚ‬پبیٍب‪ٛٞ ٜ‬ایی ‪ ٚ‬ا‪ٚ‬سطا٘غ ٔ‪ٛ‬تا‪ٛ‬سی‬ ‫داسیٓ‪ٚ.‬ی اؿبس‪ ٜ‬وشد‪ ۵‬دسثخؾ پبػخٍ‪ٛ‬یای ‪۲۲۰‬‬ ‫ثؼتش‪ٞ‬بی ثؼیبس ٔ‪ٕٟ‬ی ایزبد ؿاذ‪ ٜ‬اػا ‪ ٚ‬ثاشای‬ ‫الذأب ٔـب‪ٚ‬س‪ ٚ ٜ‬پشػتبسی ‪ ٓٞ‬الذأاب خا‪ٛ‬ثای‬ ‫ا٘زبْ ؿذ‪ ٜ‬اػ دس ایٗ ػبَ‪ٞ‬ب دیؼپچ تخاصاصای‬ ‫ایزبد ؿذ‪ ٚ ٜ‬دس ایٗ دیؼپچ ٔتخصصبٖ لّات ‪ٞ‬آ‬ ‫حض‪ٛ‬س داس٘ذ و‪ ٝ‬دس ‪ٛ‬س ٘یبص ثیٕبس ث‪ ٝ‬ثؼاتاشی‬ ‫ؿذٖوبس‪ٞ‬بی ا٘زبْ ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫سئیغ ػبصٔبٖ ا‪ٚ‬سطا٘غ وـ‪ٛ‬س ادأ‪ ٝ‬داد‪ ۵‬ػابال٘ا‪ٝ‬‬ ‫چ‪ٟ‬بس ٔیّی‪ٞ ۰۵۵ ٚ ٖٛ‬ضاس ٔبٔ‪ٛ‬سی ثذ‪ٖٚٚ‬لف‪ ٚ ٝ‬ث‪ٝ‬‬ ‫‪ٛ‬س ‪ ۱۷‬ػبػت‪ ٝ‬ا٘ازابْ ٔای ؿا‪ٛ‬دن ا‪ٚ‬سطا٘اغ‬ ‫ٔ‪ٛ‬ت‪ٛ‬سی دس ت‪ٟ‬شاٖ ‪ ٚ‬ثشخی اص ؿ‪ٟ‬ش ‪ٞ‬ابی ثاضسی‬ ‫فؼبَ اػ ‪ ٚ‬دس حبَ حابضاش ٘اضدیاه ثا‪۱۵۵ ٝ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬ت‪ٛ‬سال٘غ دس حبَ خشیذاسی اػ و‪ ٝ‬اص لاجاُ‬ ‫٘یض ‪ٛٔ ۱۵۵‬ت‪ٛ‬سال٘غ دس ت‪ٟ‬شاٖ فؼبَ ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬وا‪۲۰۵ ٝ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬ت‪ٛ‬س ث‪ٛ ٝ‬س ‪ ۱۷‬ػبػت‪ ٝ‬دس پابیاتاخا فاؼابَ‬ ‫اػ ‪.‬‬ ‫‪ ... ٚ‬اص ػ‪ٛ‬ی ‪ٚ‬صاس ث‪ٟ‬ذاؿ دس ایاٗ‬ ‫ػبٔب٘‪ ٝ‬اسػبَ ٔیؿ‪ٛ‬د‪ .‬ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ٔاخابَ‬ ‫فشدی و‪ٔ ٝ‬ی خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ثّیا ‪ٞ‬ا‪ٛ‬اپایإاب‬ ‫دسیبف و‪ٙ‬ذن اٌش ٔـى‪ٛ‬ن یب ٔخاجا‬ ‫بدس ؿ‪ٛ‬د یاب‬ ‫اػ ن ٘جبیذ ثشایؾ ثّی‬ ‫٘جبیذ ث‪ ٝ‬ػی‪ٕٙ‬ب ‪ٚ‬اسد ؿ‪ٛ‬د ‪... ٚ‬حایاذسی‬ ‫ٌف ‪ٔ ۵‬تبػفب٘‪ ٝ‬دس ایٗ صٔی‪ٙ‬ا‪ ٝ‬ثاشخای‬ ‫‪ٕٞ‬شا‪ٞ‬ی ٘ىشد٘ذ‪ٚ‬دسثشخی لؼٕا ‪ٞ‬اب‬ ‫ػ‪ُٟ‬اٍ٘بسی ؿذ‪ .‬دػتشػی ثشای ‪ٞ‬إا‪ٝ‬‬ ‫اسٌبٖ ‪ٞ‬بی د‪ِٚ‬تی ‪ٚ‬غیش د‪ِٚ‬اتای ثاشای‬ ‫اػتفبد‪ ٜ‬اصایٗ ػبٔب٘‪ ٝ‬فشا‪ ٓٞ‬ؿذ‪ ٜ‬ثا‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ای‪ٙ‬غ‪ٛ‬س٘یؼ و‪ ٝ‬ؿشوتی ثٍا‪ٛ‬یاذ ٔاٗ‬ ‫٘ت‪ٛ‬ا٘ؼتٓ دػتشػی پایاذا وا‪ٙ‬آ‪ .‬ایاٗ‬ ‫ػ‪ُٟ‬اٍ٘بسی ‪ ٚ‬وٓ ِغفی اٖ ٔزٕ‪ٛ‬ػا‪ٝ‬‬ ‫ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬و‪ٕٞ ٝ‬شا‪ٞ‬ی ٘ىشد٘ذ‪ ٗٔ .‬خایاّای‬ ‫ساضی ٘ج‪ٛ‬دْ‪ٚ.‬ی ٌف ‪ ۵‬ثب ایاٗ ‪ٞ‬إا‪ٝ‬‬ ‫صحٕتی و‪ ٝ‬دس ‪ٚ‬صاس وـ‪ٛ‬س وـایاذ‪ٜ‬‬ ‫ؿذن ا٘تظبس ‪ٕٞ‬اشا‪ٞ‬ای ثایاؾ اصپایاؾ‬ ‫دػتٍب‪ٞ ٜ‬بی ٔاخاتاّاف سا داؿاتایآ؛‬ ‫‪ٕٞ‬ب٘غ‪ٛ‬س و‪ ٕٝٞ ٝ‬اص ‪ٚ‬صاس ث‪ٟ‬اذاؿا‬ ‫‪ٚ ٚ‬صاس وـ‪ٛ‬س ا٘تظبس داس٘ذ و‪ ٝ‬ثاشای‬ ‫ٔمبثّ‪ ٝ‬ثب ایٗ ثیٕبسی تذاثیشی ثی‪ٙ‬ذیـ‪ٙ‬ذن‬ ‫تذثیش ٔب ایٗ ث‪ٛ‬د و‪ ٕٝٞ ٝ‬افشاد ثت‪ٛ‬ا٘ا‪ٙ‬اذ‬ ‫ثص‪ٛ‬س ایٕٗ ث‪ ٝ‬ص٘ذٌیؿبٖ ثشػ‪ٙ‬ذنأب‬ ‫ٔتبػفب٘‪ٔ ٝ‬ای ثایا‪ٙ‬ایآ وا‪ ٝ‬دسثاشخای‬ ‫لؼٕ ‪ٞ‬ب ا٘غ‪ٛ‬س و‪ ٝ‬ثابیاذ پابی وابس‬ ‫٘یبٔذ٘ذ‪ .‬ایٗ ثبػج ٔای ؿا‪ٛ‬د وا‪ٔ ٝ‬اب‬ ‫‪ٕٛٞ‬اس‪ ٜ‬رّؼ‪ ٝ‬ثٍزاسیٓ ‪ ٚ‬ثجی‪ٙ‬یٓ وا‪ ٝ‬اص‬ ‫پ‪ٛ‬ؿؾ ‪ ۲۵۵‬دس اذین ‪ ۱۵‬دس اذ‬ ‫فب ّ‪ ٝ‬داسیٓ‪.‬‬ ‫در سال ایٌذُ‬ ‫وٕیت‪ ٝ‬أذاد أبْ خٕی‪ٙ‬ی(س‪ٜ‬ف ٔ مک خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿاذ‪ .‬اص‬ ‫ػ‪ٛ‬ی دیٍش احیب ‪ٔ ۰۵۵‬ؼذٖ ٘یض ثشای ػبَ ای‪ٙ‬اذ‪ ٜ‬دس‬ ‫دػت‪ٛ‬س وبس لشاس ٌشفت‪ ٝ‬اػ ‪.‬‬ ‫ٔؼب‪ ٖٚ‬ت‪ٛ‬ػؼ‪ ٝ‬س‪ٚ‬ػتبیی ‪ٙٔ ٚ‬بعاک ٔا اش‪ ْٚ‬سیابػا‬ ‫رٕ‪ٟٛ‬سی ادأ‪ ٝ‬داد‪ ۵‬ثشای ثبصاس س‪ٚ‬ػاتاب سا‪ ٜ‬ا٘اذاصی‬ ‫‪ ۰۵۵‬ثبصاسچ‪ ٝ‬س‪ٚ‬ػتبیی ؿشیبٖ ‪ٞ‬ابی ٔؼابفاشخایاض ‪ٚ‬‬ ‫ٌشدؿٍشی ایٗ ثبصاسچ‪ٞ ٝ‬ب دس ػبَ ایا‪ٙ‬اذ‪ ٜ‬احاذاث‬ ‫خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ ‪ ٚ‬دس ثخؾ ت‪ٛ‬ػؼ‪ ٝ‬صیشػبخ ‪ٞ‬ب ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع‬ ‫ٔؼىٗ سا دس ساػتبی ػیبػ ‪ٞ‬بی د‪ ِٚ‬داسیٓ وا‪ٝ‬‬ ‫اص یه ٔیّی‪ٔ ٖٛ‬ؼى‪ٙ‬ی و‪ ٝ‬دس ػبَ د‪ ِٚ‬د٘جبَ ٔای‬ ‫و‪ٙ‬ذ ‪ٞ ۱۵۵‬ضاس ٔؼىٗ دس ثخؾ س‪ٚ‬ػتابیای خا‪ٛ‬ا‪ٞ‬اذ‬ ‫ث‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ادأ‪ ٝ‬داد‪ ۵‬دس ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬اه سػاب٘ای دس ‪ٞ ۲۵‬اضاس‬ ‫س‪ٚ‬ػتب ثب ت‪ٙ‬ؾ اثی ٔ‪ٛ‬ار‪ٞ ٝ‬ؼتیٓ و‪ ٝ‬دس ػبَ ایا‪ٙ‬اذ‪ٜ‬‬ ‫حذالُ ‪ٞ ۱‬ضاس س‪ٚ‬ػتب ت‪ٙ‬ؾ اثی ا٘‪ٟ‬ب حاُ ‪ ٚ‬فصاُ‬ ‫خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ‪ .‬دس ساػتبی ٘‪ٟ‬اضا احایاب ‪ٚ‬احاذ‪ٞ‬ابی‬ ‫ت‪ِٛ‬یذی اص ثیٗ چ‪ٟ‬بس ‪ٞ‬ضاس ‪ٚ‬احذ تا‪ِٛ‬ایاذی وا‪ ٝ‬دس‬ ‫وـ‪ٛ‬س دس ػبَ ‪ ۲۷۵۲‬احیب ٔیؿ‪ٛ‬دن د‪ٞ ٚ‬ضاس ‪ٚ‬احذ دس‬ ‫ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬س‪ٚ‬ػتبیی اػ ن و‪ ٝ‬اص ایٗ ثیٗ ‪ٔ ۰۵۵‬ؼذٖ احیاب‬ ‫ؿذ‪ ٚ ٜ‬یه ‪ٞ‬ضاس ‪ٚ ۰۵۵ ٚ‬احذ ‪ٙ‬ؼتی ‪ ٚ‬ت‪ِٛ‬یذی ثا‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬یظ‪ ٜ‬دس ‪ٙ‬بیغ تجذیّی دس س‪ٚ‬ػتب‪ٞ‬بی وـا‪ٛ‬س احایاب‬ ‫خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ‪.‬‬ ‫ٔذ٘ی تبویذ وشد‪ ۵‬اص ٔ ُ خ‪ٛ‬د ٔ‪ٙ‬بثغ ٔؼب‪ ٘ٚ‬ت‪ٛ‬ػؼا‪ٝ‬‬ ‫س‪ٚ‬ػتبیی و‪ ٝ‬ثب وٕه ٔزّغ اٖ ؿبءاهلل ٔ ماک ٔای‬ ‫ؿ‪ٛ‬د دس ثخؾ اثخیضداسی ‪ ٚ‬ػبیش ثخؾ ‪ٞ‬ب ‪ٞ‬اضیا‪ٙ‬ا‪ٝ‬‬ ‫خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ‪.‬دس ح‪ٛ‬ص‪ٔ ٜ‬غبِؼب ٘یض پش‪ٚ‬ط‪ٞ ٜ‬بی خ‪ٛ‬ثای‬ ‫اغبص ؿذ‪ ٜ‬اػ ‪ ٚ‬أیذ‪ٚ‬اسیٓ ؿب‪ٞ‬ذ س‪٘ٚ‬اک ٌاشفاتاٗ‬ ‫س‪ٚ‬ػتب ‪ٞ‬ب ‪ٟٔ ٚ‬برش ٔؼى‪ٛ‬ع دس ا٘‪ٟ‬ب ثبؿیٓ‪.‬‬ ‫کالس اًالیی‪ ،‬قاتلیت جذیذ ضثکِ ضاد‬ ‫سخٌهَی زپلیکیییطیی‬ ‫ضاد زعالم کیزد کیِ‬ ‫کالس اًالیی‪ ،‬قاتلیت‬ ‫جذیذی زست کِ ط‬ ‫رٍسّای اییٌیذُ تیِ‬ ‫ضثکِ ضاد زضافِ ضیذُ‬ ‫ٍ تِ ه لواى زیی زهکاى‬ ‫رز ه دّذ کِ تتَزًٌذ‬ ‫تِ صَرت تصَیزی ٍ‬ ‫ّیییویییشهیییاى تیییا‬ ‫دزًیییص اهیییَسزى‬ ‫گفت ٍگیَ دزضیتیِ‬ ‫تاضٌذ‪.‬‬ ‫افسایش پایگاٌ ًَایی ایرشاوس کشًر در‬ ‫دستًر کار‬ ‫رییس ساسهاى زٍرصزًس کطَر تا زضارُ تِ پیطیزفیت‬ ‫زیی ساسهاى پس زس زًقالب زساله ‪ ،‬گفت‪ :‬درتزًاهِ‬ ‫ّای ساسهاى پیص تیٌ ضذُ زست کِ ‪ 20‬پیاییهیاُ‬ ‫َّزی تِ ‪ 50‬پایهاُ زٍرصزًس َّزی زضافِ ضَد‪.‬‬ ‫جریمٍ ی محذیدیت اجتماعی تا چٍ حذ‬ ‫برای مخالفان یاکسه مًثر است؟‬ ‫ّفتِ هلتْه کزًٍای ؛ زحتواال پایاى ّفتِ ات ‪ /‬سَپزهارکت ٍزکسی رزُ زًذزختین‬ ‫ه اٍى تَس ِ رٍستای ٍ هٌاطق هیریزٍم رییاسیت‬ ‫جوَْری زس تالش تززی ترقق زیجاد ‪ّ 500‬شزر ضغیل‬ ‫حَسُ رٍستای در سال ایٌذُ خثز دزد‪.‬‬ ‫سئیغ ػبصٔبٖ حذ ‪ ٚ‬صیبس ثب اؿبس‪ ٜ‬ثا‪ ٝ‬اؿاتایابق‬ ‫س‪ٚ‬صافض‪ٔ ٖٚ‬شدْ ث‪ٛٔ ٝ‬ض‪ٛ‬ع صیبس ٌف ‪ ۵‬حذ‪ٚ‬د ‪۰‬‬ ‫ٔیّی‪ٞ ۳۵۵ ٚ ٖٛ‬ضاس ٘فش دس ٘‪ٛ‬ث ػٕش‪ ٜ‬لشاس داس٘اذ‬ ‫‪ ٚ‬تؼذاد صیبدی اص افشاد ٘یض ٔـتبق ث‪ ٝ‬ػفاش اػاتابه‬ ‫ٔمذػ‪ ٝ‬ػشاق ‪ ٚ‬ػ‪ٛ‬سی‪ٞ ٝ‬ؼت‪ٙ‬ذ و‪ ٝ‬ثبیذ ثش٘بٔ‪ ٝ‬سیضی‬ ‫ٔ‪ٙ‬بػجی ثشای ٔتمبضیبٖ ٔذ٘ظش لاشاس ٌایاشد‪ٚ .‬ین‬ ‫خذٔ ث‪ ٝ‬ضی‪ٛ‬ف اِشحٕبٖ ‪ ٚ‬صائشاٖ اػتبه ٔمذػ‪ٝ‬‬ ‫سا ت‪ٛ‬فیک اِ‪ٟ‬ی خ‪ٛ‬ا٘ذ ‪ ٚ‬تصشیاح واشد‪ ۵‬پایاؾ اص‬ ‫حض‪ٛ‬س تٕبٔی ٔجبحج سا ثشسػی وشد‪ ٚ ٜ‬اػایات‬ ‫ؿ‪ٙ‬بػی الصْ سا ا٘زبْ داد‪ ٜ‬اْ؛ دسخص‪ٛ‬ف فشایا‪ٙ‬اذ‬ ‫اػضاْ ‪ٞ‬بن ٔذسٖ ػبصی ػبٔب٘‪ٞ ٝ‬بن ػاّإای واشدٖ‬ ‫ثبصسػی ‪ ٚ‬اسصیبثین ت‪ٛ‬إ٘ا‪ٙ‬اذ ػابصی ‪ ٚ‬أا‪ٛ‬صؽ‬ ‫پشػ‪ٚ ُٙ‬وبسٌضاساٖن تؼ‪ٟ‬یال ٔت‪ٛٙ‬ع ر‪ ٟ‬اػاضاْ‬ ‫صائشاٖن ثش٘بٔ‪ٞ ٝ‬بیی سا تذ‪ٚ‬یٗ وشد‪ ٜ‬اْ و‪ ٝ‬دس وابس‬ ‫ٌش‪ٞ ٜٚ‬بی دس حبَ تـىیُن ث‪ ٝ‬ثا اج ٌازاؿاتا‪ٝ‬‬ ‫خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ‪.‬‬ ‫ٍ دٍم ( زٍتَس زیکیٌج‬ ‫زیل ) * ضوارُ ( سای‬ ‫) ‪5435 :‬‬ ‫حؼیٗ بدلی دس ٌف ‪ ٌٛٚ‬ثب ایؼ‪ٙ‬بن ثب تـشیح لبثّی ‪ٞ‬بی ؿجاىا‪ ٝ‬ؿابدن افاض‪ٚ‬د‪۵‬‬ ‫لبثّی پیبْ سػب٘ین ٘یبص ث‪ ٝ‬استجبطن تٕبع ‪ٛ‬تی ‪ ٚ‬تص‪ٛ‬یشین دػتشػی ث‪٘ ٝ‬إا‪٘ٛ‬ا‪ٝ‬‬ ‫تذسیغ ‪ٞ‬بن ؿبدثیٗن سٔضی‪ ٝٙ‬خ‪ٛ‬اٖن فضبی اثشی ؿخصین داؿجا‪ٛ‬سد اخاتاصاب ای‬ ‫ٔذیشاٖن ٔؼّٕبٖ ‪ ٚ‬دا٘ؾأ‪ٛ‬صاٖ ‪ ٚ‬لبثّی ‪ٞ‬بی ‪ٚ‬یظ‪٘ ٜ‬بثی‪ٙ‬بیبٖ اص رّٕ‪ٚ ٝ‬یظٌی‪ٞ‬ابی‬ ‫ثبسص ؿجى‪ ٝ‬ؿبد دس ٘ؼخ‪ ٝ‬اخیش ث‪ ٝ‬ؿٕبس ٔی ای‪ٙ‬ذ‪ٚ.‬ی افض‪ٚ‬د‪ ۵‬دس ثاخاؾ ٘ایابص ثا‪ٝ‬‬ ‫استجبطن دس ؿبد ث‪ٛ ٝ‬س سایٍبٖ پیبْ‪ٞ‬بی ٔت‪ٙ‬ین ‪ٛ‬تی ‪ ٚ‬تصا‪ٛ‬یاشی اسػابَ ‪ٚ‬‬ ‫دسیبف ٔیؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ دس پخؾ ص٘ذ‪ٛ ٜ‬تی ‪ ٚ‬تص‪ٛ‬یشی دس ؿجى‪ ٝ‬ؿبدن ث‪ٔ ٝ‬ؼّٕبٖ ایٗ أىبٖ سا‬ ‫ٔید‪ٞ‬ذ تب ث‪ٛ ٝ‬س ثشخظ ‪ ٚ‬سایٍبٖ ثب دا٘ؾأ‪ٛ‬صاٖ خ‪ٛ‬د استجبط ثشلشاس وشد‪ٚ ٜ‬‬ ‫دا٘ؾ أ‪ٛ‬صاٖ ٘یض ثت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ ‪ٕٞ‬ضٔبٖ ػواال خ‪ٛ‬د سا ثب ٔؼّٓ دس ٔیبٖ ٌزاؿت‪ ٚ ٝ‬پبػخ‬ ‫دسیبف و‪ٙٙ‬ذ‪.‬ػخ‪ٍٛٙ‬ی اپّیىیـٗ ؿبد اضبف‪ ٝ‬وشد‪ ۵‬یىی دیٍش اص لابثاّایا ‪ٞ‬ابی‬ ‫اتزساً‬ ‫ؿجى‪ ٝ‬ؿبدن أىبٖ ثشلشاسی تٕبع ‪ٛ‬تی ‪ ٚ‬تص‪ٛ‬یشی ثشای ‪ ٕٝٞ‬وبسثشا٘ی اػ و‪ٝ‬‬ ‫اص ایٗ اپّیىیـٗ اػتفبد‪ٔ ٜ‬ی و‪ٙٙ‬ذ‪ .‬بدلی دسثبس‪ ٜ‬ثخاؾ دػاتاشػای ثا‪٘ ٝ‬إا‪٘ٛ‬ا‪ٝ‬‬ ‫تذسیغ‪ٞ‬ب ٘یض ٌف ‪ٔ ۵‬زٕ‪ٛ‬ػ‪ٝ‬ای اسصؿٕ‪ٙ‬ذ اص ٔ ت‪ٛ‬ای أا‪ٛ‬صؿای دس‪ٚ‬ع تإابْ‬ ‫د‪ٚ‬س‪ٜٞ‬بی ت صیّی اص پیؾ دثؼتبٖ تب پبی‪ ٝ‬د‪ٚ‬اصد‪ ٚ ٓٞ‬حتی ٔ ت‪ٛ‬ا‪ٞ‬بی ٔ‪ٛ‬سد ٘ایابص‬ ‫دا٘ؾ أ‪ٛ‬صاٖ ثب ٘یبص‪ٞ‬بی ‪ٚ‬یظ‪ ٚ ٜ‬دا٘ؾ أ‪ٛ‬صاٖ ‪ٙٞ‬شػتب٘ی اػ و‪ ٝ‬اص ػ‪ٛ‬ی ثشتشیٗ‬ ‫ٔؼّٕبٖ وـ‪ٛ‬سن ثب ٘ظبس ‪ٚ‬صاس أ‪ٛ‬صؽ ‪ ٚ‬پش‪ٚ‬سؽ رٕغ ا‪ٚ‬سی ؿذ‪ ٜ‬اػ تب دس‬ ‫الصی ٘مبط وـ‪ٛ‬س دس اختیبس دا٘ؾ أ‪ٛ‬صاٖ لشاس ٌشفت‪ ٚ ٝ‬ثا‪ ٝ‬ثاشلاشاسی ػاذاِا‬ ‫أ‪ٛ‬صؿی وٕه و‪ٙ‬ذ‪ٚ.‬ی أبس‪ٞ‬بیی اص ٔ‪ٛ‬ت‪ٛ‬س رؼ ‪ٚ‬ر‪ٛ‬ی ؿجى‪ ٝ‬ؿبد ثب ػا‪ٙ‬ا‪ٛ‬اٖ‬ ‫ؿبدثیٗ اسائ‪ ٚ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ وشد‪ ۵‬ؿجى‪ ٝ‬ؿبد ثشاػبع دغذغ‪ ٝ‬خب٘‪ٛ‬اد‪ٜٞ‬بن ثاب سا‪ ٜ‬ا٘اذاصی‬ ‫ٔ‪ٛ‬ت‪ٛ‬س رؼتز‪ٛ‬ی ؿبدثیٗ ػؼی دس خّک تزشث‪ٝ‬ای ٔتافاب‪ ٚ‬دس رؼا ‪ٚ‬را‪ٚ ٛ‬‬ ‫‪ٚ‬ثٍشدی ‪ٚ‬یظ‪ ٜ‬دا٘ؾ أ‪ٛ‬صاٖن ثب ٕ٘بیؾ ٘تبیذ ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ػی فیّتش ؿاذ‪ ٜ‬واشد‪ ٜ‬اػا ؛‬ ‫ٔ‪ٛ‬ت‪ٛ‬س رؼتز‪ٛ‬ی ؿبدثیٗ ث‪ٛ ٝ‬س ٔیبٍ٘یٗ س‪ٚ‬صا٘‪ ٝ‬ثیؾ اص یه ٔیّایا‪ ٖٛ‬ثابس اص‬ ‫ػ‪ٛ‬ی دا٘ؾأ‪ٛ‬صاٖ اػتفبد‪ٔ ٜ‬یؿ‪ٛ‬د‪.‬ػخ‪ٍٛٙ‬ی اپّیىیـٗ ؿبد ثب اؿبس‪ ٜ‬ثا‪ ٝ‬ثاخاؾ‬ ‫سٔضی‪ ٝٙ‬خ‪ٛ‬اٖ ٘یض ٌف ‪ ۵‬دا٘ؾأ‪ٛ‬صاٖ اص عشیک ایٗ ػش‪ٚ‬یغ ٔیت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ ثاب اػاىاٗ‬ ‫‪ٞQRcode‬بی ٔ‪ٛ‬را‪ٛ‬د دس واتابه ‪ٞ‬ابی دسػاین ثا‪ ٝ‬د٘ایابی ٔا اتا‪ٛ‬ا‪ٞ‬ابی‬ ‫وٕه أ‪ٛ‬صؿی ٔ‪ٛ‬سد تاییذ ‪ٚ‬صاس أ‪ٛ‬صؽ ‪ ٚ‬پش‪ٚ‬سؽ دس ػبٔب٘‪ ٝ‬سؿذ دػ پیذا‬ ‫و‪ٙٙ‬ذ‪ٚ.‬ی افض‪ٚ‬د‪ ۵‬دس ثخؾ فضبی اثشی ؿخصی ٘یض ؿبد یه لؼٕ ‪ٚ‬یاظ‪ ٜ‬ثاشای‬ ‫پیبْ ‪ٞ‬بی رخیش‪ ٜ‬ؿذ‪ ٜ‬داسد و‪ ٝ‬وبسثشاٖ ٔی ت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ فبیُ‪ٞ‬بیی سا و‪ٔ ٝ‬ای خا‪ٛ‬ا‪ٞ‬ا‪ٙ‬اذ‬ ‫د‪ٚ‬ثبس‪ٔ ٜ‬ـب‪ٞ‬ذ‪ٜ‬ن ٔغبِؼ‪ ٚ ٝ‬یب حتی رخیش‪ ٜ‬و‪ٙٙ‬ذ دس ایٗ لؼٕ ث‪ ٝ‬اؿتشان ثٍزاس٘اذ‬ ‫تب ث‪ ٝ‬ساحتی ث‪ ٝ‬اٖ‪ٞ‬ب دػتشػی داؿت‪ ٝ‬ثبؿ‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫بدلی دسثبس‪ ٜ‬داؿج‪ٛ‬سد اختصب ی ثشای ٔذیشاٖن ٔؼّٕبٖ ‪ ٚ‬دا٘ؾأ‪ٛ‬صاٖ ت‪ٛ‬ضیاح‬ ‫داد ‪ٌ ٚ‬ف ‪ ۵‬وبسثشاٖ ثؼذ اص ‪ٚ‬س‪ٚ‬د ث‪ ٝ‬ؿبد ‪ِٕ ٚ‬غ ٌضی‪ٔ ٝٙ‬ذسػ‪ٔ ٝ‬اٗ ٔای تا‪ٛ‬ا٘ا‪ٙ‬اذ‬ ‫ضٕٗ احشاص ‪ٛٞ‬ی ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ٔؼّٓن ٔذیش ‪ ٚ‬یب دا٘ؾأ‪ٛ‬ص اص داؿج‪ٛ‬سد اختصاب ای‬ ‫خ‪ٛ‬د دس ایٗ اپّیىیـٗ اػتفبد‪ ٜ‬و‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬ ‫تِ ‪ 1000‬رٍستای هرزٍم کطَر تا ‪ 3‬هاُ ایٌذُ‬ ‫رئیس هزکش جْاد اتزساً ٍسزرت ًیزٍ‪ ،‬تا زضیارُ تیِ‬ ‫سزهایِ گذزری ‪ّ 30‬شزر هیلیارد تَهاً تززی زجیززی‬ ‫طزحّای اتزساً تِ ‪ّ 10‬شزر رٍستا‪ ،‬زس اتزساً تیِ‬ ‫یکّشزر رٍستای هرزٍم ظزف ‪ 3‬هاُ ایٌذُ خثز دزد‪.‬‬ ‫ٔیخٓ رؼافاشصاد‪ ٜ‬افاض‪ٚ‬د‪ ۵‬دس ػابَ ‪ٞ‬ابی ٌازؿاتا‪ٝ‬‬ ‫فؼبِی ‪ٞ‬بی اثشػب٘ی ث‪ ٝ‬س‪ٚ‬ػتب‪ٞ‬ب ا٘زابْ ؿاذ‪ٜ‬ن ‪ِٚ‬ای‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬بٖ دس وـ‪ٛ‬س حذ‪ٚ‬د ‪ٔ ۳‬یّی‪٘ ٖٛ‬فش اص رإاؼایا‬ ‫س‪ٚ‬ػتبیی دسٌیش ت‪ٙ‬ؾ اثی ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ‪ٚ.‬ی اضبف‪ ٝ‬وشد‪ ۵‬دس‬ ‫د‪ٔ ِٚ‬شدٔی ثشای وب‪ٞ‬ؾ تؼذاد س‪ٚ‬ػتب‪ٞ‬ابی داسای‬ ‫ت‪ٙ‬ؾن ٘یبصٔ‪ٙ‬ذ یه الذاْ ر‪ٟ‬بدی ث‪ٛ‬دیٓ و‪ ٝ‬دس ایاٗ‬ ‫ساػتب ‪ٚ‬صاس ٘یش‪ ٚ‬ؿ‪ٛ‬سایی سا ثب ٘بْ ر‪ٟ‬بد اثشػب٘ی ثاب‬ ‫ٔشوضی صیشٔزٕ‪ٛ‬ػ‪ٕٞ ٝ‬یٗ ؿ‪ٛ‬سا تـاىایاُ داد وا‪ٝ‬‬ ‫ٔبٔ‪ٛ‬سی ‪ٚ‬یظ‪ٜ‬ن ثشای اثشػب٘ی ‪ ٔ ٚ‬ش‪ٔٚ‬ی صدایی ثا‪ٝ‬‬ ‫‪ٞ ۲۵‬ضاس س‪ٚ‬ػتبی وـ‪ٛ‬س داسد‪.‬سئیغ ٔاشواض را‪ٟ‬ابد‬ ‫اثشػب٘ی ‪ٚ‬صاس ٘یش‪ٚ‬ن ٌفا ‪ ۵‬ثاب دػاتا‪ٛ‬س سئایاغ‬ ‫رٕ‪ٟٛ‬س دس س‪ٚ‬ص د‪ٚ‬ؿ‪ٙ‬ج‪ ٝ‬ػّٕیب ارشایی اثشػب٘ی ثا‪ٝ‬‬ ‫‪ٞ ۲‬ضاس ‪ ۲۱۳ ٚ‬س‪ٚ‬ػتب عجک تفب‪٘ٓٞ‬بٔ‪ ٝ‬ثب لشاسٌاب‪ ٜ‬أابْ‬ ‫حؼٗ ٔزتجی (عف اغبص ؿذ‪ٚ.‬ی ثب اؿبس‪ ٜ‬ثا‪ ٝ‬اراشای‬ ‫عش ‪ٞ‬بی اثشػب٘ی دس تٕبٔی اػاتابٖ ‪ٞ‬ابی وـا‪ٛ‬سن‬ ‫خبعش٘ـبٖ وشد‪ ۵‬عجک ثش٘ابٔا‪ ٝ‬سیاضی ا٘ازابْ ؿاذ‪ٜ‬ن‬ ‫اػتبٖ ‪ٞ‬بی ػیؼتبٖ ‪ ٚ‬ثّ‪ٛ‬چؼتبٖن خ‪ٛ‬صػتبٖن خاشاػابٖ‬ ‫ر‪ٛٙ‬ثین وشٔبٖن و‪ٍٟ‬یّ‪ٛ‬ی‪ ٚ ٝ‬ث‪ٛ‬یشاحٕذن چ‪ٟ‬بسٔ ابَ‬ ‫اجتماعی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ ٚ‬ثختیبسی ‪٘ ... ٚ‬ؼج ث‪ ٝ‬ؿاشایاغای وا‪ ٝ‬داس٘اذ دس‬ ‫ا‪ِٛٚ‬ی ث‪ٟ‬ج‪ٛ‬د ‪ ٚ‬ا ال اثشػب٘ی لشاس داس٘ذ‪.‬‬ ‫بخاری ابگرمکه شًمیىٍ بایذ بٍ یک دیدکش‬ ‫مجسا ی مجُس بٍ کالَک در پشت بام متصل باشىذ‬ ‫تزٍس هَج ضطن کزًٍا کِ تِ گفتِ پشضکاى ًاضی زس‬ ‫کاّص رعایت پزٍتکلّای تْذزضت ٍ هیویاًی یت‬ ‫تزخ زقطار جاه ِ در تززتز ٍزکسی زست‪ً،‬ظز ت ض‬ ‫صاحثٌظززى زجتواع ٍ سالهت رزتِ زلشزم زیی زفززد‬ ‫جله کزدُ زست؛ ایا زجثار هیتَزًذ گشیٌِ هٌاسثی‬ ‫تززی تکویل ٍزکسیٌاسیَى جاه ِ ّذف تاضذ؟‬ ‫ؿـٓ ث‪ ٕٟٗ‬ث‪ٛ‬د و‪ ٝ‬پغ اص ‪ ۷۲‬س‪ٚ‬ص ثب افضایؾ أابس‬ ‫ٔشارؼبٖ وش‪٘ٚ‬ب دس ؿ‪ٟ‬شػتبٖ اسدوابٖ یاضدنس٘اً‬ ‫لشٔض ث‪٘ ٝ‬مـ‪ ٝ‬سً٘ث‪ٙ‬ذی وش‪٘ٚ‬بیی وـ‪ٛ‬سثابصٌـا‬ ‫‪ ٚ‬ث‪ٟ‬شاْ ػیٗاِّ‪ٟ‬ین‪ٚ‬صیش ث‪ٟ‬ذاؿ ندسٔبٖ ‪ ٚ‬أ‪ٛ‬صؽ‬ ‫پضؿىی یه س‪ٚ‬صثؼذ (‪ٞ‬فتآ ثا‪ٟ‬إاٗفدس افا ا‪ٝ‬‬ ‫ؿخصی خ‪ٛ‬د دس ت‪ٛ‬ییتش ٘‪ٛ‬ؿ ‪ٔ ۵‬تبػفب٘‪ ٝ‬ثب افضایؾ‬ ‫ٔ‪ٛ‬اسد ثؼتشی ‪ ٚ‬ػشپبیی ثبیذ اػالْ و‪ٙ‬یٓ و‪ ٝ‬ػإاال‬ ‫‪ٚ‬اسد پیه ؿـٓ ؿذ‪ ٜ‬ایٓ‪.‬اخشیٗ أبس رب٘جبختٍبٖ‬ ‫وش‪٘ٚ‬ب ‪ ۲۱ ٓٞ‬ث‪ٕٟٗ‬ن پغ اص‪ٞ‬فت‪ٞٝ‬ب س‪٘ٚ‬ذ وب‪ٞ‬ـی ث‪ٝ‬‬ ‫‪٘ ۰۵‬فش افضایؾ یبف ‪ٚ‬ؿٕبس ثیٕبساٖ ؿ‪ٙ‬بػبیی ؿذ‪ٜ‬‬ ‫وش‪٘ٚ‬ب ػ‪ ٝ‬سلٕی ؿذ‪ٔ.‬شوض س‪ٚ‬اثظ ػٕ‪ٔٛ‬ای ‪ٚ‬صاس‬ ‫ث‪ٟ‬ذاؿ ن دسٔبٖ ‪ٚ‬أ‪ٛ‬صؽ پضؿىی ‪ ۲۱ ٓٞ‬ث‪ٟ‬إاٗ‬ ‫اػالْ وشد‪ ۲۱۵ ۵‬ؿ‪ٟ‬شػتبٖ دس ایشاٖ دس‪ٚ‬ضاؼایا‬ ‫لشٔض لشاسٌشفت‪ ۲۰۱ ٚ ٝ‬ؿ‪ٟ‬شػتبٖ ٘یض دس‪ٚ‬ضاؼایا‬ ‫٘بس٘زی لاشاسداس٘اذ‪ٚ.‬ضاؼایاتای وا‪ ٝ‬ثا‪ ٝ‬اػاتامابد‬ ‫ٔتخصصبٖ ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬ػالٔ ن ٘ابؿای اص‪ٚ‬س‪ٚ‬دػا‪ٛ‬یا‪ٝ‬‬ ‫ا‪ٔٚ‬یىش‪ ٖٚ‬ث‪ ٝ‬وـ‪ٛ‬سنتضؼیف سػبی پش‪ٚ‬تىُ‪ٞ‬ابی‬ ‫ث‪ٟ‬ذاؿتی ‪ٚ‬ث‪ٛ‬یظ‪ ٜ‬ارت‪ٙ‬به اصدسیبف ‪ٚ‬اوؼٗ ت‪ٛ‬ػاظ‬ ‫ثشخی الـبس ربٔؼ‪ ٝ‬اػ ‪.‬ایٗ ٌش‪ ٜٚ‬و‪ ٝ‬ثا‪ ٝ‬ػا‪ٙ‬ا‪ٛ‬اٖ‬ ‫لشثب٘ین ‪ٞ‬ذف ا ّی ایٗ ثیٕبسی لشاس ٌشفتا‪ ٚ ٝ‬ثاب‬ ‫ٌشدؽ ‪ٚ‬یش‪ٚ‬ع دس ػغح د٘یب ٔب٘غ اص پبیبٖ حایاب‬ ‫وش‪٘ٚ‬ب دس ایٗ وش‪ ٜ‬خبوای ٔای ؿا‪٘ٛ‬اذن ثا‪ ٝ‬ثاب‪ٚ‬س‬ ‫بحج‪ٙ‬ظشاٖ دا٘ـٍب‪ٞ‬ی دس حمیم اص پزیشؽ یه‬ ‫‪ٚ‬ظیف‪ ٝ‬ا٘ؼب٘ی ػشثبص ٔی ص٘ا‪ٙ‬اذ‪.‬ؿاش ‪ ٚ‬تا‪ٛ‬ضایاح‬ ‫ٔخبعشا ٔخابِافا ثاب ‪ٚ‬اوؼاٗن اػاتافابد‪ ٜ‬اص‬ ‫ٔ‪ِٛ‬ف‪ٞٝ‬بی تـ‪ٛ‬یمین ث‪ٝ‬وبسٌیشی ػ‪ٙ‬ب ش ت‪ٙ‬اجایا‪ٟ‬این‬ ‫ٌف ‪ ٌٛٚ‬ثب ٔخبِفبٖ ‪ٚ‬اوؼٗن ثشٌضاسی ٔیاضٌاشد‬ ‫‪ ٚ‬س‪ٚ‬یبس‪ٚ‬یی اػتذالَ ٔ‪ٛ‬افمبٖ ‪ٔ ٚ‬اخابِافابٖ ایاٗ‬ ‫ٔؼبِ‪ٝ‬ن اػتفبد‪ ٜ‬اص ٘ظشا ‪ ٚ‬ت‪ ٛ‬ی‪ٞٝ‬بی ٔتخصصابٖ‬ ‫ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬ػالٔ دس سػب٘‪ٞٝ‬بی رإاؼای ‪ ٚ‬دػا‪ٛ‬‬ ‫ٌش‪ٞ ٜٚ‬بی ٔ‪ٛ‬سد لج‪ٔ َٛ‬اشدْ (اػآ اص ؿابػاشاٖن‬ ‫٘‪ٛ‬یؼ‪ٙ‬ذٌبٖن ‪ٚ‬سصؿىبساٖن ائٕ‪ ٝ‬رٕؼ‪ ٚ ٝ‬ثبصیٍاشاٖف‬ ‫ث‪ ٝ‬تضسیک ‪ٚ‬اوؼٗ أب ث‪ ٝ‬ثب‪ٚ‬س بحاجا‪ٙ‬اظاشاٖ ػاّا‪ْٛ‬‬ ‫ارتٕبػی ‪ ٚ‬س‪ٚ‬ا٘ـ‪ٙ‬بختی ٔی ت‪ٛ‬ا٘ذ ایاٗ رإاؼایا‬ ‫ٔخبِف سا ال‪ٙ‬بع و‪ٙ‬ذ‪ .‬ؿش ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬ضیح ٔاخابعاشا‬ ‫ٔخبِف ثب ‪ٚ‬اوؼٗن اػتفبد‪ ٜ‬اص ٔ‪ِٛ‬ف‪ٞٝ‬بی تـ‪ٛ‬یمین‬ ‫ث‪ ٝ‬وبسٌیشی ػ‪ٙ‬ب ش ت‪ٙ‬جی‪ٟ‬ین ٌف ‪ ٌٛٚ‬ثب ٔخبِفابٖ‬ ‫‪ٚ‬اوؼٗن ثشٌضاسی ٔیضٌاشد ‪ٚ‬یابس‪ٚ‬یای اػاتاذالَ‬ ‫ٔ‪ٛ‬افمبٖ ‪ٔٚ‬خبِفبٖ ایٗ ٔؼبِ‪ٝ‬ناػتفبد‪ ٜ‬اص ظاشا ‪ٚ‬‬ ‫ت‪ ٛ‬ی‪ٞ ٝ‬بی ٔاتاخاصاصابٖ حا‪ٛ‬ص‪ ٜ‬ػاالٔا دس‬ ‫سػب٘‪ٞٝ‬بی رٕؼی ‪ٚ‬دػ‪ٌ ٛ‬ش‪ٜٞٚ‬بی ٔ‪ٛ‬سد لاجا‪َٛ‬‬ ‫ٔشدْ (اػٓ اص ؿبػشاٖن ٘‪ٛ‬یؼ‪ٙ‬ذٌبٖن ‪ٚ‬سصؿاىابساٖن‬ ‫ائٕ‪ ٝ‬رٕؼ‪ ٚ ٝ‬ثبصیٍشاٖف ث‪ ٝ‬تضسیک ‪ٚ‬اوؼٗ ثا‪ ٝ‬ثاب‪ٚ‬س‬ ‫بحج‪ٙ‬ظشاٖ ػّ‪ ْٛ‬ارتٕبػی ‪ ٚ‬س‪ٚ‬ا٘ـ‪ٙ‬بختی ٔیت‪ٛ‬ا٘ذ‬ ‫رٕؼی ٔخبِف ‪ٚ‬اوؼٗ سا ال‪ٙ‬بع و‪ٙ‬ذ‪ .‬أب ؿٕابسی‬ ‫اص پضؿىبٖ ‪ ٚ‬ت ّیٍّشاٖ ارتٕبػاین اػاتافابد‪ ٜ‬اص‬ ‫ٔ‪ِٛ‬ف‪ ٝ‬ارجبسساسا‪ٜ‬حُ ٔ‪ٛ‬حش دستىٕیُ ‪ٚ‬اوؼی‪ٙ‬بػیا‪ٖٛ‬‬ ‫ربٔؼ‪ٞ ٝ‬ذف ػ‪ٛٙ‬اٖ ٔیو‪ٙٙ‬ذ‪ .‬ث‪ٌ ٝ‬فت‪ ٝ‬ایاٗ ٌاش‪ٜٚ‬ن‬ ‫ٔغبثک ثب لب٘‪ ٖٛ‬اػبػی وـ‪ٛ‬سن سفتبس اػایات صا دس‬ ‫‪ٛ‬س تضییغ حم‪ٛ‬ق دیٍش ؿ‪ٟ‬ش‪٘ٚ‬ذاٖ ثبیذ ٔا‪ٟ‬ابس‬ ‫ؿ‪ٛ‬د ‪ٕٔ ٚ‬ب٘ؼ اص دسیابفا ‪ٚ‬اوؼاٗ واش‪٘ٚ‬اب٘ایاض‬ ‫ػالٔ ته ته اػضبی ربٔؼ‪ ٝ‬ساثا‪ٔ ٝ‬اخابعاش‪ٜ‬‬ ‫خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ا٘ذاخ ‪.‬اػظٓ أبٔینوبسؿ‪ٙ‬بع س‪ٚ‬ا٘ـ‪ٙ‬بػی‬ ‫‪ ٚ‬س‪ٚ‬اٖدسٔبٍ٘ش دس ایٗ ثبس‪ٌ ٜ‬ف ‪ ۵‬اػتفبد‪ ٜ‬اص ارجبس‬ ‫ثٕ‪ٙ‬ظ‪ٛ‬ستجؼی اص ‪ٚ‬ظبیف ارتٕبػی عجیؼتب یىای اص‬ ‫سا‪ٞ‬ىبس‪ٞ‬بی احشٌزاس دس ‪ ٕٝٞ‬وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬ب اػا وا‪ٝ‬‬ ‫ٌب‪ ٜ‬ت‪ٛ‬ػظ د‪ٞ ِٚ‬ب ثشای پزیشؽ ٔؼئ‪ِٛ‬ایا ‪ٞ‬ابی‬ ‫ارتٕبػی ث‪ ٝ‬وبس ٌشفت‪ٔ ٝ‬ی ؿ‪ٛ‬د‪ٚ.‬ی افض‪ٚ‬د‪ ۵‬تخغای‬ ‫اص لب٘‪ ٖٛ‬ثب پشداخ ‪ٞ‬ضی‪ٕٞ ٝٙ‬شا‪ٔ ٜ‬ای ؿا‪ٛ‬د ‪ٚ‬ایاٗ‬ ‫ٔؼبِ‪ ٝ‬پیش‪ٚ‬ی اص ٔمشسا اراتإابػای ساافاضایاؾ‬ ‫ٔی د‪ٞ‬ذ ‪ ٚ‬ؿ‪ٟ‬ش‪٘ٚ‬ذاٖ ثش خالف ٔیُ ثابعا‪ٙ‬ای ‪ٞ‬آ‬ ‫٘بٌضیش ن ‪ٕٞ‬شا‪ٞ‬ی ثب ض‪ٛ‬اثظ ارتٕبػی سأیپزیش٘ذ‪.‬‬ ‫أبٔی ت‪ٛ‬ضیح داد‪۵‬ثشخی اص‪ٚ‬ظابیاف ا٘ؼاب٘ای دس‬ ‫حیغ‪ ٝ‬ؿخصی ‪ٚ‬ؿٕبسی اصٔؼئا‪ِٛ‬ایاتا‪ٟ‬اب دسحا‪ٛ‬ص‪ٜ‬‬ ‫ارتٕبػی تؼشیف ٔای ؿا‪٘ٛ‬اذ‪.‬دس‪ٚ‬الاغ ثاشخای اص‬ ‫‪ٚ‬ظبیف ثؼ‪ٛٙ‬اٖ یه ٔؼئ‪ِٛ‬ی اراتإابػای دس‪ٞ‬اش‬ ‫وـ‪ٛ‬س ثبیذت‪ٛ‬ػظ ‪ ٕٝٞ‬افشاد ربٔؼ‪ ٝ‬سػبی ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ادأ‪ ٝ‬داد‪ ۵‬دسیبف ‪ٚ‬اوؼٗ وش‪٘ٚ‬بثؼ‪ٙ‬ا‪ٛ‬اٖ یاه‬ ‫ٔؼئ‪ِٛ‬ی ارتٕبػی ثبیذپزیشفت‪ ٝ‬ؿ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬ؿ‪ٟ‬اش‪٘ٚ‬اذاٖ‬ ‫ػّیشغٓ ٔیُ ثبع‪ٙ‬ی ‪ ٓٞ‬ایٗ ‪ٚ‬اوؼاٗ سا دسیابفا‬ ‫و‪ٙٙ‬ذ‪ٔ .‬خبِف ثب‪ٚ‬اوؼٗن ؿی‪ٛ‬ع ‪ٌٚ‬ؼتشؽ ثیٕابسی‬ ‫سا ث‪ ٝ‬د٘جبَ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ داؿ ‪ٚ‬تاجاؼاب ایاٗ ٔؼابِا‪ٝ‬‬ ‫تبحیشلشاس د‪ٞ‬ذ ث‪ٙ‬بثشایٗ‬ ‫ٔیت‪ٛ‬ا٘ذ ‪ ٕٝٞ‬ر‪ٟ‬بٖ سا ت‬ ‫تصٕیٓ دس ایٗ ٔؼبِ‪ٕ٘ ٝ‬یت‪ٛ‬ا٘ذ ؿخصی ثبؿذ‪.‬‬ ‫ایٗ س‪ٚ‬اٖدسٔبٍ٘ش تبویذ وشد‪ ۵‬أب ث‪ٟ‬اش‪ٌ ٜ‬ایاشی اص‬ ‫ٔ‪ِٛ‬ف‪ٞٝ‬بی ت‪ٙ‬جی‪ٟ‬ی ٔیت‪ٛ‬ا٘ذ پغ اص ا٘زبْ عش ‪ٞ‬ابی‬ ‫تـ‪ٛ‬یمی ٔ‪ٛ‬سد ت‪ٛ‬ر‪ٚ ٝ‬الغ ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ صفحه 4 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫یبدداشت‬ ‫مدیرمسئول ‪ -‬محمّد اشراقی‬ ‫* اهمیت محتوای رسبنه هب‬ ‫اّویت ٍظیفِ ٍ ًقػ رظاًِ ّا در جاهعِ ایجاب هی‬ ‫کٌذ کِ رظاًِ ّا در تاهیی ٍ ارتقا هحتَا تکَؼٌذ‪.‬‬ ‫اًتخاب ًام سػاًِ تِ اًَاع هٌوثوَػوات ٍ ٍػواعول‬ ‫اساثاى روؼی تزاػت‪ .‬صعشا ٍػاعل هزکَس هوخول‬ ‫ػون تش عا الفی ّؼتٌذ کِ دس کَست اًتقال توش‬ ‫عا کذا ٍظوفِ ٍ سػالت خَعؾ سا اًزام هی دٌّذ‪.‬‬ ‫دسغوش اعٌلَست فلضات خالی القی هی ؿًَوذ‪ .‬توا‬ ‫اعی حؼاب‪ ،‬هٌثَػات ٍ ٍػاعل اساثاى روؼی ًووض‬ ‫تذٍى هاتَا ّن‪ ،‬دس کَست تی هاتَاعوی سػواًوِ‬ ‫ؿٌاختِ ًوی ؿًَذ‪.‬‬ ‫هاتَای هٌثَػات ٍ ػاعش پذعذُ ّوا دس ؿوشاعوی‬ ‫خاف خلق هی ؿًَذ‪ .‬اگش ؿشاعی اْوِ هاتَا تشای‬ ‫اْوِ کٌٌذُ ٍ سػاًِ هٌاػه تاؿذ‪ ،‬هاتَای دسعافت‬ ‫ؿذُ قاتل قثَل ٍ هٌاػه خَاّذ تَد‪.‬‬ ‫دسکَساوکِ ؿشاعی اْوِ ٍ اسػال هاتَا هوٌواػوه‬ ‫ًثاؿذ‪ ،‬هاتَای دسعافتی اص ًشعق سػاًِ ًوض هٌاػه‬ ‫ًخَاّذ تَد‪.‬‬ ‫ؿشاعی هٌاػه ٍ هتؼاسف اَلوذ هاوتوَای خوَب‬ ‫اهَس فشٌّگی‪ ٍ ،‬فؼالوت هتؼاسف هٌثَػات ٍ ػاعش‬ ‫سػاًِ ّا‪ٍ ،‬رَد اصادی فوکوش ٍ تووواى ٍ ًوثوَد‬ ‫ّضعٌِ ّای غوش هتؼاسف ٍ هغاعش قَاًوی تِ هخالفووی‬ ‫هی تاؿذ‪.‬‬ ‫تاٍس اعی اػت کِ اصادی کون ٍ ّوضعوٌوِ صعواد‬ ‫هخالفت ّا ‪،‬ساتٌِ هخثتی توی کاّؾ هاتَا داسد‪.‬‬ ‫اختراع یک پوشیدنی‬ ‫برای راحتی نببینبیبن توسط هواوی‬ ‫پتٌت جذیذی ًؽاى هیدّذ کِ َّاٍی در حاال‬ ‫تَظعِ یک اتسار پَؼیذًی اظت کِ تِ ًااتایاٌاایااى‬ ‫کوک هیکٌذ تا در زًذگی رٍزهرُ خَد‪ ،‬راحتتر‬ ‫حرکت کٌٌذ‪.‬‬ ‫اص صهاًی کِ ؿشکت َّاٍی اَػی ااوشعون ّوای‬ ‫اعاالت هتاذُ اهشعکا هاذٍد ؿوذ‪ ،‬کوااوالوَ‬ ‫هالَالت خَد سا اص گَؿیّای ّوَؿوووٌوذ توِ‬ ‫ػوت ازاست اعٌتشًت اؿوا )‪(IoT‬اٌَع داد‪.‬‬ ‫تِ گضاسؽ گوضهَچوٌا‪ ،‬اعی ؿشکت توِ کؼوه ٍ‬ ‫کاس ّای دعگشی هاًٌذ الَعضعَىّای ّوَؿوووٌوذ‪،‬‬ ‫ػاػتّای َّؿوٌذ ٍ حتی خَدسٍّای الکتشعکی‬ ‫َّؿوٌذ ًوض ساُ عافتِ اػت‪ .‬حتی هوووکوی اػوت‬ ‫َّاٍی دس حوال توشًواهوِ سعوضی توشای ػوشهوِ‬ ‫دػتگاُّاعی دس دػتِتٌذی هاولوَالت روذعوذ‪،‬‬ ‫هاًٌذ دػتگاُ کوک پضؿکی خَد تاؿذ‪.‬‬ ‫اخوشاً عک پاعگاُ دادُ حثت اختشاع‪ً ،‬ـاى داد کوِ‬ ‫اعی ؿشکت دس حوال کواس توش سٍی اتوضاس ّوای‬ ‫پَؿوذًی اػت کِ تِ ًاتوٌاعاى کوک هیکٌذ اا دس‬ ‫صًذگی سٍصهشُ خَد حشکت کٌٌذ‪.‬‬ ‫فضبنورد نبسب در یک قدمی‬ ‫ثبت رکورد اقبمت در فضب‬ ‫ؼٌثِ ‪ 32‬تْوی ‪ 03 * 0011‬فَریِ ‪ 01 * 3133‬رجه‪ * 0002‬ظال ظی ٍ دٍم ( اٍتَز ایکیٌجی ایل ) * ؼوارُ ( ظایی ) ‪7025 :‬‬ ‫ؼرکت فٌاٍر ایراًی هَف تِ تَهیظازی‬ ‫دظت اُ اظیاب جذاکٌٌذُ غلتکی ؼذ‬ ‫یک ؼرکت داًػ تٌیاى ایراًی‪ ،‬هَفا‬ ‫تِ طاراحای ٍ ظااخات دظاتا ااُ‬ ‫پیؽرفتِ ای ؼذُ کاِ تارای تاَ ایاذ‬ ‫پَدرّای هیکرًٍیسُ هاعاذًای هاَرد‬ ‫اظتفادُ قرار هیگیرد‪ .‬ایی دظاتا ااُ‬ ‫عالٍُ تر صرفِ جاَیای ارزی پاٌا‬ ‫هیلیَى دالری‪ً ،‬قؽی هْان در رؼاذ‬ ‫صادرات هَاد هعذًی ٍ جلَگیاری از‬ ‫خام فرٍؼی دارد‪.‬‬ ‫ّاؿن حزاصعاى تاصُ حَس هذعشػواهول‬ ‫اعی ؿشکت داًؾ تٌواى تا تواى اعٌکوِ‪،‬‬ ‫اعی دػتگاُ ّوضهاى تا دِّ فزش اهؼال‬ ‫تِ تْشُ توشداسی سػوووذُ اػوت‪ ،‬دس‬ ‫خلَف کاسکشد اى اوَهوووح دادۺ‬ ‫کاس دػتگاُ اػواب ػسشااَس غلتوکوی‬ ‫عا سعوًَذهول عا اػواب روذاکوٌوٌوذُ‬ ‫غلتکوی دس ٍاقوغ اوثوذعول ػوٌوگ‬ ‫عا کلَخِ هوؼوذًوی توِ اًوذاصُ ّوای‬ ‫کَچک هوکشًٍی اػت‪.‬‬ ‫ٍی افضٍدۺ اعی دػوتوگواُ اص روولوِ‬ ‫ازْوضات هوکشًٍوضُ اػت کوِ هوَاد‬ ‫هؼذًی سا تا ّضعٌِ کون دس کوٌواعوغ‬ ‫هختلف قاتل اػتفادُ هیکٌذ‪.‬‬ ‫اعی فؼال حَصُ داًؾ تٌوواى توا تووواى‬ ‫اعٌکِ‪ ،‬هٌْذػاى اعی ؿشکت فٌاٍس‪ ،‬اص‬ ‫ػال ‪ ۹۲۹۱‬سٍی توَهوی ػواصی اعوی‬ ‫دػتگاُ ٍاسداای کِ اغله اص اسٍپوا ٍ‬ ‫چوی ٍاسد کـَس هی ؿذ کواس کوشدُ‬ ‫اًذ‪ ،‬افضٍدۺ تْوٌِ ػواصی ٍ افوضاعوؾ‬ ‫ظشفوت اعی دػتگواُ دس ًوَل ػوال‬ ‫ّای گزؿتِ تا اقتثاع اص ًوًَوِ ّوای‬ ‫هختلف خاسری اص روولوِ ًوووًَوِ‬ ‫اهشعکاعی‪ ،‬اسٍپاعی ٍ چوٌی کوَست‬ ‫گشفتِ اػت‪.‬‬ ‫چِ صٌایعی کِ هی تَاًٌذ از ایای‬ ‫دظت اُ تْرُهٌذ ؼًَذ؟‬ ‫هذعشػاهل اعی ؿشکت فٌاٍس ّویٌووی‬ ‫اَهووح دادۺ دس ًوَل ػوال ّوای‬ ‫گزؿتِ اَاى اعی دػتگاُ اص ‪ ۲۷‬کوولوَ‬ ‫ٍات تِ هشٍس توِ ‪ ۹۶۱‬کووولوَ ٍات‬ ‫تِ ًقل اص اعٌذپٌذًت‪ ،‬هاسک ًٍذّی اص ‪ ۹‬اٍسعول‬ ‫‪ ۳۱۳۹‬هوالدی دس اعؼتگاُ فواعی توووی الووولولوی‬ ‫خذهت هی کٌذ ٍ اگش ‪ ۲۱‬هاسع تِ صهوی تاصگشدد‬ ‫هذت اقاهت اٍ دس هذاس صهوی توِ ‪ ۲۵۵‬سٍص هوی‬ ‫سػذ‪ .‬دس حال حاهش اػکات کلی (فواًَسد ًاػا‬ ‫تا ‪ ۲۴۱‬سٍص سکَسد اقاهت دس اعؼتگاُ فواعی توووی‬ ‫الوللی سا داسد‪.‬‬ ‫ًٍذّی افؼش ػاتق اساؾ اهشعکا ٍ اص ػوال ‪۳۱۱۹‬‬ ‫هوالدی ااکٌَى فواًَسد ًاػا تَدُ اػت‪ .‬اٍ قوشاس‬ ‫تَد دس اکتثش ‪ ۳۱۳۹‬هوالدی تِ صهوی تاصگوشدد اهوا‬ ‫تاصگـت اٍ دس هاُ ػستاهثش تِ ااخوش افتاد صعشا عوک‬ ‫فولوؼاص ٍ تاصعگش سٍػی تشای فولوثشداسی توخوؾ‬ ‫ّاعی اص عک فولن تِ اعؼتگاُ فواعی توی الووولولوی‬ ‫ػفش کشدًذ‪ .‬اعی دٍ ًفش ّوشاُ کسؼَل ػاعَصی توِ‬ ‫هذاس صهوی ػفش کوشدًوذ کوِ قوشاس توَد هواسک‬ ‫ًٍذسّی ٍ پوَاش دٍتشٍف سا تِ صهوی تشگشداًذ‪.‬‬ ‫مرغ سوخبری‬ ‫بب پنیر پبرمیسان‬ ‫*النبزاشراقی‬ ‫افضاعؾ عافتِ اػت ٍ اعی دػتگاُ کوِ‬ ‫دسحال حاهش تا ًوًَِ خاسری سقاتت‬ ‫هی کٌذ‪ ،‬دس ػواعوض ٍ اًوذاصُ ّوای‬ ‫هختلف ٍ توش اػواع ًووواص هلوشف‬ ‫کٌٌذگاى ػشهِ هی ؿَد‪.‬‬ ‫حزاصعاى اداهِ دادۺ هَاد هؼذًی قوثول‬ ‫اص اػتفادُ دس تخؾ ّوای هوخوتولوف‬ ‫تِ ًقل اص ٍبػاعت سػوی داًـگاُ کالوفشًوا‪ ،‬لوغ‬ ‫اًزلغ( )‪ ،UCLA‬تذى اًؼاى تا اَلوذ ّوَسهوًَوی‬ ‫هَػَم تِ کَساوضٍل( )‪ًcortisol‬ؼثت تِ اػوتوشع‬ ‫اص ًَع سٍصاًِ گشفتِ اا ؿذعوذ اى ٍاکوٌوؾ ًـواى‬ ‫هیدّذ‪.‬اًذاصُگوشی ػٌح کَساوضٍل اا تِ اهشٍص‪ ،‬تِ‬ ‫ػٌَاى ساّی تشای ؿٌاػاعی تالقَُ توواسیّاعی هاًٌوذ‬ ‫افؼشدگی ٍ اػتشع پغ اص ػاًواوِ کوِ دس اًوْوا‬ ‫ػٌَح َّسهَى افضاعؾ هیعاتذ‪ ،‬غووشػووولوی توَدُ‬ ‫اػت‪ .‬ػٌَح کَساوضٍل تِ ًَس ػٌوتوی اص ًوشعوق‬ ‫ًوًَِّای خَى ٍ دس اصهاعـوگواُ ّوای حوشفوِ ای‬ ‫اسصعاتی هیؿَد ٍ اگشچوِ اعوی اًوذاصُ گوووشی ّوا‬ ‫هی اَاًٌذ تشای اـخووق تووووواسی ّوای خواکوی‬ ‫ػَدهٌذ تاؿٌذ اها ًوی اوَاًوٌوذ اوغوووووشات ػوٌوح‬ ‫کَساوضٍل سا تِ هشٍس صهاى حثت کٌٌذ‪.‬‬ ‫پظٍّـگشاى داًـگاُ کالووفوشًوووا‪ ،‬لوغ اًوزولوغ‪،‬‬ ‫دػتگاّی اتذاع کشدُاًذ کِ هیاَاًذ گام هْوی دس‬ ‫اعی صهوٌِ تاؿذ‪ .‬دػتگاُ اًْا عک ػاػت َّؿوووٌوذ‬ ‫اػت کِ ػٌح کَساوضٍل هَرَد دس ػوش سا توِ‬ ‫دقت ٍ تِ کَست غوشاْاروی دس لاوظوِ اسصعواتوی‬ ‫هیکٌذ‪ .‬ؿاعذ اعی فٌاٍسی تتَاًذ اَاًاعی اًذاصُگوشی‬ ‫عک ؿاخق توَؿووواعی هْن اػتوشع ٍ ٍاکوٌوؾ‬ ‫ًـاى دادى تِ اى سا تشای کاستشاى فشاّن کٌذ‪.‬‬ ‫اى اًوووذسٍص( )‪ ،Anne Andrews‬اػوووتووواد‬ ‫سٍاًسضؿکی ٍ ػلَم سفتاسی داًـگاُ کالوفشًوا‪ ،‬لوغ‬ ‫اًزلغ ٍ اص پظٍّـگشاى اعی پوشٍطُ گوفوتۺ هوی‬ ‫ًواصهٌذ فشاٍسی ٍ هوکشًٍوضُ کشدى عا‬ ‫اثذعل تِ اتؼاد سعض ّؼوتوٌوذ‪ .‬توش اعوی‬ ‫اػاع‪ ،‬کٌاعغ هختلف هاًٌذ کوٌواعوغ‬ ‫حفاسی‪ ،‬خَدسٍػاصی‪ ،‬ػواخوتووواى‪،‬‬ ‫خَساک دام‪ ،‬سعختِ گشی ٍ کوٌواعوغ‬ ‫پَؿی ٍ حتی داسٍػاصی هی اَاًٌذ اص‬ ‫اعی دػتگاُ تْشُ هٌذ ؿًَذ‪.‬‬ ‫پوؾتوٌی هی کٌن کِ اَاًاعی ًظاست توش اوغوووووشات‬ ‫کَساوضٍل اص ًضدعک ٍ تِ هشٍس صهاى‪ ،‬توشای افوشاد‬ ‫هثتال تِ اختالالت سٍاًی تؼواس ػَدهٌذ تاؿذ‪ .‬اًوْوا‬ ‫هوکی اػت تتَاًٌذ اص هـکلی کوِ دس ساُ اػوت‪،‬‬ ‫اگاُ ؿًَذ عا اغووشات الگَّای ؿخلوی خوَد سا‬ ‫اات ًظش داؿتِ تاؿٌذ‪.‬‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫ػوٌِ هشؽ ‪ ۲‬ػذد‪ ،‬ػوش ‪ ۲‬حثِ‪ ،‬رؼفشی خشد ؿذُ ‪۲‬‬ ‫قاؿق غزا خَسی‪ ،‬پٌوش پاسهضاى سًوذُ ؿوذُ عوک‬ ‫ػَم لوَاى‪ ،‬کشُ اب ؿذُ عک دٍم لوووَاى‪ ،‬اسد‬ ‫ػَخاسی ‪ ۹‬لوَاى‪ً ،‬وک ٍ فلفل تِ هقذاس الصم‬ ‫طرز تهیه‪:‬‬ ‫اتتذا هشؽ ّا سا تِ اکِ ّای ّن اًذاصُ خشد کشدُ ٍ‬ ‫سٍی اًْا ًوک ٍ فلفل هی پاؿون‪ .‬ػوووش سا سًوذُ‬ ‫کشدُ ٍ تِ کشُ اهافِ هی کٌون‪ .‬دس ظشف دعگوشی‬ ‫پٌوش پاسهوضاى‪ ،‬رؼفشی خشد ؿذُ‪ ،‬اسد ػوَخواسی‪،‬‬ ‫ًوک ٍ فلفل سا تا ّن هخلَى هی کٌون‪ .‬اکِ ّوای‬ ‫هشؽ سا اٍل تِ هخلَى ػوش ٍ کشُ اغـتِ کوشدُ ٍ‬ ‫تؼذ دس هخلَى پٌوش هی غلتاًون‪ .‬ػوسوغ دس کوف‬ ‫ػوٌی فش کاغز سٍغٌی اًذاختِ ٍ هشؽ ّوا سا سٍی‬ ‫اى هی چوٌون‪ .‬ػوٌی سا دس فش اص قثل گشم ؿوذُ دس‬ ‫دهای ‪ ۳۳۱‬دسرِ ػاًتوگشاد تِ هذت ‪ ۹۵‬دقوقِ قشاس‬ ‫هی دّون‪ٍ .‬قتی هشؽ ّا تشؿتِ ٍ ًالعی ؿوذًوذ دس‬ ‫ظشف هَسد ًظش چوذُ ٍ ّوشاُ ػوه صهوٌی ػوش‬ ‫ؿذُ ٍ ػاالد ػشٍ هی کٌون‪.‬‬ ‫* هی اَاًون تؼتِ تِ رائقِ اص ّش ادٍعِ ای اػتوفوادُ‬ ‫کٌون‪.‬‬ ‫* هی اَاًون تِ رای کشُ اص سٍغی صعتَى اػتوفوادُ‬ ‫کٌون‪.‬‬ ‫خوشنویسی‬ ‫کلیذ درهاى اکٌِ در ظَیِّای شًتیکی اظت‬ ‫اکٌِ ترای تعیاری از ًَجَاًاى یک تال هحعَب هیؼَد‪ ،‬اها هحققاى هیگَیاٌاذ‬ ‫کؽف ظَیِ ّای جذیذ شًتیکی هرتثط تا اکٌِ هیتَاًذ تِ پسؼکاى در ؼٌااظاایای‬ ‫افراد در هعرض خحر اتتال تِ اکٌِ ٍ اتذاع درهاىّای جذیذ کوک کٌذ‪.‬‬ ‫اکٌِ ًَػی توواسی هضهی ٍ التْاتی پَػتی اػت کِ تاػج اعزاد لکِ ٍ رَؽ ّا‬ ‫تِ خلَف دس کَست‪ ،‬ؿاًِ ّا‪ ،‬پـت‪ ،‬گشدى‪ ،‬ػوٌِ ٍ تاالی تاصٍّا هوی ؿوَد‪.‬‬ ‫رَؽ ّای ػش ػفوذ ٍ ػش ػواُ‪ ،‬کوؼت ّا ٍ ًذٍل ّا اًَاع اکٌِ ّؼتٌذ ٍ اعوی‬ ‫توواسی ؿاعغ اشعی توواسی پَػتی دس رْاى اػت‪.‬‬ ‫اعی ٍهؼوت تِ ًَس هؼوَل تا فؼال ؿذى غذد چوشتوی دس دٍساى تولوَؽ سٍی‬ ‫هیدّذ اها هی اَاًذ دس ّش ػٌی تشٍص کٌذ‪ ،‬اعی ؿشاعی خٌوشًواک ًوووؼوت اهوا‬ ‫هیاَاًذ صخنّای پَػتی تش رای گزاسد‪.‬‬ ‫تِ گضاسؽ سٍص پٌزـٌثِ گشٍُ ػلن ٍ اهَصؽ اعشًا اص خثشگضاسی عًَاعوتوذپوشع‪،‬‬ ‫دکتش کااشعی اػووت هتخلق پَػت ٍ دسهاى دس هوَػوؼوِ گوای ٍ ػوٌوت‬ ‫اَهاع ًْاد ػالهت اًگلوغ ٍ عکی اص ًَعؼٌذگاى اعی هٌالؼِ روذعوذ‪ ،‬گوفوتۺ‬ ‫پوـشفت ّای هْوی دس دسهاى تؼواسی اص توواسی ّای پَػتی اعوزواد ؿوذُ اهوا‬ ‫دسهاى اکٌِ پوـشفت هاذٍدی داؿتِ اػت‪ .‬ػالٍُ تش اعی افشاد اص ػالئن اکوٌوِ‪،‬‬ ‫احشات هٌفی ٍ ػووق ًاؿی اص اى سا تش تْضعؼتی سٍاًی ٍ ارتواػی سًذ هی تشًذ‪.‬‬ ‫ٍی افضٍدۺ هاققاى دس اعی هٌالؼِ اواهی دادُّای طًَم روووغ اٍسی ؿوذُ دس‬ ‫ػشاػش رْاى سا اص توؾ اص ‪ّ ۳۱‬ضاس فشد هثتال تِ اکٌِ ٍ توؾ اص ‪ّ ۵۹۵‬وضاس فوشد‬ ‫تذٍى ػاسهِ پَػتی تشسػی کشدًذ‪ .‬اعی ازضعِ ٍ االووول ‪ ۳۹‬ػوَعوِ روذعوذ‬ ‫طًتوکی سا ًـاى داد کِ دس افشاد هثتال تِ اکٌِ ؿاعغ اوش اػوت ٍ اوؼوذاد کول‬ ‫ػَعِّای ؿٌاختِ ؿذُ سا تِ ‪ ۴۶‬هی سػاًذ‪.‬‬ ‫کواًی‪ ً :‬ارغ فصل دٍ »هَ اٍل «اغاز ؼذ‬ ‫تازی راى جذیذ در ظریال ؼثکِ ظِ‬ ‫تْیِ کٌٌذُ هجوَعِ تلَیسیًَی هاَ اٍل گافات‪:‬‬ ‫تسٍدی ٍ تا پایاى ً ارغ فصل دٍ هاَ اٍل قارار‬ ‫اظت ایی ظریال تَ یذ خَد را در ‪ 01‬قعوت تارای‬ ‫ؼثکِ ظِ اغاز کٌذ‪.‬‬ ‫ػؼوذ کواًی اْوِ کٌٌذُ هزوَػِ الَعضعًَوی هوَد‬ ‫اٍل‪ ،‬دستاسُ اداهِ ػاخت اعی ػشعوال گوفوتۺ اعوی‬ ‫ػشعال اٍلوی ػشعالی تَد کِ دستاسُ کشًٍا ٍ ؿشاعوی‬ ‫اتتذای ؿوَع کشًٍا دس اعشاى ػاختِ ؿذ‪ .‬تالفواکولوِ‬ ‫تؼذ اص پخؾ فلل اٍل‪ً ،‬گاسؽ فلل دٍ سا اَػوی‬ ‫حزت قاػن صادُ اکل اغاص ؿذُ اػت‪ٍ .‬ی اداهوِ‬ ‫دادۺ تضٍدی ٍ تا پاعاى ًگاسؽ فلل دٍ هوَد اٍل‬ ‫قشاس اػت اعی ػشعال اَلوذ خَد سا دس ‪ ۹۱‬قؼوووت‬ ‫تشای ؿثکِ ػِ اغاص کٌذ‪ .‬اعی اْوِ کٌٌذُ ّویٌوووی‬ ‫تواى داؿتۺ اص اًزاعی کِ ّش فلل اص اعی ػشعال سا‬ ‫ًوَعؼوٌووذُ ٍ کواسگووشداى هوزووضاعوی پووووؾ هووی‬ ‫تشًذ‪ ،‬کاسگشداى اعوی فلول ًوووض هواوووذکواد‬ ‫تکتاؿواى اػت‪ .‬کواًی گفتۺ اعی ػوشعوال دس ػوِ‬ ‫فلل ‪ ۹۱‬قؼوتی هالَل خاًِ اَلوذات رَاى اػت‬ ‫ٍ ػِ کاسگشداى رَاى اعی ػشعال سا هی ػاصًذ کوِ‬ ‫اٍلوی ازشتِ تشای اًْا هاؼَب هی ؿَد‪ .‬فلل اٍل‬ ‫سا ػزاد حؼوٌی ٍ فلول دٍ سا هواوووذ کواد‬ ‫تکتاؿواى ٍ فلل ػِ سا هاوذ ػلوضادُ کاسگوشداًوی‬ ‫هی کٌٌذ‪ .‬اعی ػشعال داػتاى ؿوَع کشًٍا دس کـوَس‬ ‫اػت ٍ سٍصّای اتتذاعی ؿوَع اعی توواسی سا ًـواى‬ ‫هی دّذ کِ ػذُ ای دسگوش اعی ّؼوتوٌوذ اعوا اعوی‬ ‫توواسی کشًٍا اػت عا اًفَالًضا؟ اًْا دس اداهوِ توِ‬ ‫اعی ًتوزِ هی سػٌذ کِ اعی توواسی ّووواى کوشًٍوا‬ ‫اػت‪.‬دس فلل اتتذاعی اعی ػشعال هاؼی قلاتووواى‬ ‫ظاخت هَزیکال »اظوَرفّا«‬ ‫کلیذ خَرد‬ ‫یک فضاًَرد ًاظا تِ زٍدی رکَرد اقااهات یاک‬ ‫ؼْرًٍذ اهریکایی در فضا را هی ؼکٌاذ‪ .‬اٍ قارار‬ ‫اظت در هاُ هارض تِ زهیی ترگردد ٍ تا اى زهااى‬ ‫حذٍد یک ظال در فضا اقاهت کردُ اظت‪.‬‬ ‫سراشپس‬ ‫ظاعت َّؼوٌذی کِ اظترض را تا تررظی عرب تذى تؽخیص هیدّذ!‬ ‫پصٍّؽ راى داًؽ اُ کا یفرًیا‪ ،‬ط اًجلط تا ّوکاری‬ ‫ظام اهاهی ًصاد‪ ،‬داًؽوٌذ ایراًی هَف ؼذُاًذ یاک‬ ‫ظاعت َّؼوٌذ ارائِ دٌّذ کِ ظاحاه ّاَرهاَى‬ ‫اظترض را تا تررظای عارب تاذى کاارتار خاَد‬ ‫اًذازُگیری هیکٌذ‪.‬‬ ‫فرهنگ‪،‬هنر و فن اوری‬ ‫‪5‬‬ ‫اظتَدیَ پاراهًَات ٍ ؼاثاکاِ‬ ‫ًیکلَدئَى از رٍی هاجاواَعاِ‬ ‫اًیویؽیٌی اظوَرفّا یک فیالان‬ ‫هَزیکال هیظازًاذ کاِ ظاال‬ ‫‪ 3130‬هیالدی اکاراى خاَاّاذ‬ ‫ؼذ‪.‬‬ ‫تِ ًقل اص پاعگاُ اًالع سػواًوی‬ ‫سج )‪ ،(The Wrap‬اعی فولون‬ ‫اٍلوی احش اص هزوَػِ چٌذ فووولون‬ ‫تلٌذ ػوٌواعی اػت کِ تا هاَس اعی ؿخلوتّای هاثَب اتی سًگ ػواخوتوِ‬ ‫خَاّذ ؿذ‪ .‬پن تشدی‪ًَ ،‬عؼٌذُ اًوووـی ػاٍث پاسکۺ تضسگتش‪ً ،‬وَالًوی اوش ٍ‬ ‫کاهل (‪ ،۹۹۹۹‬اشی پاسکش ٍ فولن اون اهشعکاۺ پلووغ روْواًوی (‪ ،۳۱۱۴‬اوشی‬ ‫پاسکش ‪ ،‬فولوٌاهِ فولن هزکَس سا هیًَعؼذ‪ .‬اَلوذ اعی فولن ػوال اعوٌوذُ اغواص‬ ‫خَاّذ ؿذ ٍ ااسعخ دقوق اکشاى ‪ ۳۱‬دػاهثش ‪ ۳۹( ۳۱۳۴‬ارس ‪ ۹۴۱۹‬اػالم ؿوذُ‬ ‫اػت‪.‬‬ ‫اػوَسفّا کاساکتشّای کاساًَی هاًذگاسی ّؼتٌذ کِ تِ دػت پوش کالووفوَسد‬ ‫)‪ٌّ ،(Pierre Culliford‬شهٌذ ٍ ًَعؼٌذُ تلظعکی هؼشٍف تِ پووَ )‪،(Peyo‬‬ ‫خلق ؿذًذ‪ .‬اعی ؿخلوتّا ااکٌَى تاسّا دس پشٍطُّای هخوتولوف سٍی پوشدُ‬ ‫ًقشُای سفتِاًذ کِ اص اى رولِ هیاَاى تِ ػِ فولن العَ اکـی‪ -‬اًووووووـوٌوی اص‬ ‫ػًَی اؿاسُ کشد کِ فولن اػوَسفّاۺ دّکذُ گوووـوذُ ‪(Smurfs: The‬‬ ‫)‪Lost Village‬هالَل ػال ‪ ۳۱۹۷‬اخشعی قؼوت اًْاػت‪.‬‬ ‫هزوَػِ الَعضعًَی اػوَسفّا اص صهاى پخؾ دس دِّ ‪ ۹۹۸۱‬ااکٌَى دس روغ ‪۵‬‬ ‫هزوَػِ اًوووـٌی تشاش الَعضعًَی تشای کَدکاى توی ‪ ۳‬اا ‪ ۹۹‬ػال قشاس گوشفوتوِ‬ ‫اػت‪.‬‬ ‫کِ تاصعگش اکلی فولن ػوٌواعی هٌلَس تَد‪ ،‬دس ًقؾ‬ ‫اتشاّون تاصی کشدُ تَد‪ّ .‬ویٌوی هْذی فخون صادُ‬ ‫ًقؾ دکتش فَ اخلق توواسی ّای ػفًَی تواصی‬ ‫هی کشد کِ اص سصهٌذُ ّای رٌگ تَدُ ٍ تا اتشاّوون‬ ‫ّن ػٌگش تَدُ اًذ‪.‬‬ ‫»عرفاى هثٌَی «تجذیذ چاج ؼذ‬ ‫عرفاى هثٌَی ترای ًَتت ظاَم از‬ ‫ظَی اًتؽارات اهیرکثیار تاجاذیاذ‬ ‫چاج ؼذ‪ .‬ایی کتاب پاصٍّؽای در‬ ‫عا ن عرفاًی اؼعار هَالًاظت‪.‬‬ ‫هخٌَی هَلَی‪ ،‬هٌتخه تذٍى ًظن ٍ‬ ‫اشاوثی اص اوام اًذعـِّای فلؼفی ٍ‬ ‫کالهی رْاى اػالهی اص اغواص اوا‬ ‫قشى ّفتن ّزشی اػت کِ تِ ػقوذُ تشخی هْناشعی احش تِ روا هواًوذُ اص اعوی‬ ‫ػاسف ٍ ؿاػش تضس اػت‪ .‬اها کتاب ػشفاى هخٌَی احش ػالهِ فون کواؿواًوی‪،‬‬ ‫کٌذٍکاٍی اػت کِ ًَعؼٌذُ تشای اػتخشاد افکشات هَالًا دس هَسد هثواحوج‬ ‫هختلف دػت تِ ًَؿتی اى صدُ اػت‪.‬‬ ‫ػالهِ فون کاؿاًی ؿخلوتی ػلوی‪ ،‬دعٌی‪ ،‬فلؼفی ٍ ػوشفواًوی توَدُ کوِ اص‬ ‫ؿاگشداى تِ ًام هالکذسا هاؼَب هیؿَد‪ .‬ػالهِ کاؿاًی تا کوٌوزوکواٍی دس‬ ‫هَسد هخٌَی ٍ ػظوت اؿؼاس پشػوق ٍ هاتَای افؼوشی‪ ٍ ،‬هواهوی حذعوج دس‬ ‫قاله ؿؼش‪ ،‬پٌذّا‪ ،‬هَػظِ ّا‪ ،‬اػشاس اخالقی‪ ،‬ارتواػی ٍ هشااه ػشفاى ٍ هؼشفتی‬ ‫اى ااقوق ٍ افاق کشدُ اػت‪ّ .‬ویٌوی ػالهِ کاؿاًی تا اًتخاب هخٌَی ػوالً‬ ‫دسػی اخالقی ٍ ػلوی تِ ّوکاساى خَد دس حَصُ فقاّت دادُ اػوت‪ .‬فووون‬ ‫کاؿاًی غَس ٍ تشسػی ٍ اؼوق سا دس هزوَػِ پشهاتَا ٍ تاش ػوووووق هوخوٌوَی‬ ‫هَلَی اًزام دادُ ٍ اى سا تا ؿوَُای تؼواس تذعغ ٍ اتتکاسی گلیوی کوشدُ کوِ‬ ‫خَاًٌذُ سا تِ ؿگفت ٍ اقذعش ٍاهیداسد‪.‬‬ ‫احش حاهش پظٍّـی اػت دس ػالن ػشفاًی اؿؼاس هَالًا کوِ توشای ؿوٌواخوت ٍ‬ ‫دسک تْتش هخاًثاى ػالقِ هٌذ تِ ؿؼش ٍ ػشفاى‪ ،‬داًـزَعاى ٍ اػااووذ داًـوگواُ‬ ‫چاج ٍ هٌتـش ؿذُ اػت‪.‬‬ ‫کتاب ػشفاى هخٌَی تِ کَؿؾ ٍ الاوح هْذی اًلاسی قوی دس ‪ ۵۸۶‬کفاِ‪،‬‬ ‫تا رلذ ػخت ٍ تِ قووت ‪ّ ۹۴۵‬ضاس اَهاى اص ػَی اًتـاسات اهوشکثوش سٍاًِ تاصاس‬ ‫ًـش ؿذُ اػت‪.‬‬ ‫اداهِ اص ؿواسُ قثلۺ‬ ‫دس دٍساى قاراس خی کاستشد اکلی خوَد عوؼوٌوی‬ ‫کتاتت سا اص دػت داد‪ .‬اص عک ػَ توا اویکوووذ ٍ‬ ‫اَػؼِ ػواُ هـقٌَعؼی تِ ػوت ٌّش ًاب سفت ٍ اص‬ ‫دعگش ػَ تا پذعذ اهذى سٍصًاهِّا ٍ چاج ػٌوگوی‬ ‫خَد سا تِ ٌّشّای کاستوشدی ًوضدعوک ؿوذ‪ .‬دس‬ ‫دٍساى پْلَی سًٍذ ًوواصّوای هوذسى اوزواسی ٍ‬ ‫اثلوغی خی سا اص کٌذ کتاتخاًِّا ٍ هزوَػِ ّوای‬ ‫خلَکی تِ تؼتش ارتواع کـاًذ ٍ رشعاًات ٌّشی‬ ‫هذسًی ؿوَُ ّاعی چَى ًقاؿوووخوی سا توِ ٍروَد‬ ‫اٍسدًذ کِ کواکاى هَسد اَرِ هواوافول ّوٌوشی‬ ‫رْاى اػت‪.‬‬ ‫دس ػالّای پغ اص اًقالب اػالهی خَؿٌَعؼی توا‬ ‫اقثال ػوَهی سٍتشٍ ؿذ ٍ اًزووی خوَؿوٌوَعؼواى‬ ‫اعشاى کِ دس ػال ‪ ۹۲۳۹‬اـکول ؿذُ توَد ًوقوؾ‬ ‫تاسصی دس سؿذ ٍ اَػؼِ کوی ٍ کوفی اعی ٌّش توِ‬ ‫ػْذُ گشفت‪.‬‬ ‫خط کَفی ٍ ٍجِ تعویِ اى‬ ‫خی کَفی کِ هـتق اص خی ػٌشًزولی ػوشعواًوی‬ ‫تَد دس تویالٌْشعی سٍاد عافت ٍ اٍل کؼی کِ اى‬ ‫خی سا دس رضعشُ الؼشب سٍاد داد حشب تی اهوووِ‬ ‫تی ػثذ ؿوغ اص فووالی قوشعوؾ توَد ٍ توشای‬ ‫االول خی کَفی اص هکِ تِ ًشف حوشُ (کَفوِ‬ ‫حشکت کشدُ ٍ صهاًی دساص دس اًزا تووواًوذ ٍ اص‬ ‫اػتاداى فی ًشعقِ ٍ ؿوَُ ًَؿتی خی کوَفوی سا‬ ‫تواهَخت اا خَد دس اعی فی اػتاد ؿذ ػوسوغ توِ‬ ‫هکِ هشارؼت کشد ٍ ػذُای اص قشعؾ ًضد اٍ اؼلون‬ ‫گشفتٌذ ٍ تِ اذسعذ اعی خی دس هوکوِ ٍ روضعوشُ‬ ‫الؼشب هـَْس تخی کَفی گشدعذ‪ -‬صعشا اعی خوی‬ ‫تِ ٍػولِ حشب اص کَفِ تِ رضعشُالؼشب اهذُ تَد‪-‬‬ ‫تؼذ اص حشب‪ ،‬اتًَاله ٍ پذس ػلی تی اتیًالوه ٍ‬ ‫ػفاى تی اتیالؼاف دس ًَؿتی خی کَفی اؿوتوْواس‬ ‫عافتٌذ ٍ اٍل کؼوکِ خی کَفی سا دس اات ًظن ٍ‬ ‫اشاوه دساٍسد هشاسُ تی هشُ تَد اص اٍ دػوت توِ‬ ‫دػت اػلن تی ػذسُ سػوذ ٍ حشب توی اهوووِ اص‬ ‫اػلن عادگشفت‪.‬‬ ‫ًَیعٌذگاى خط کَفی تعذ از اظالم‬ ‫تؼذ اص ظَْس دعی اػالم ػذُای دس ًوَؿوتوی خوی‬ ‫کَفی اؿتْاس عافتِ کِ پٌذ ای اىّوا اص دعوگوشاى‬ ‫هؼشٍفاشًذۺ‬ ‫‪ -۹‬ػلی تی اتیًاله‪ -۳ -‬ػوش تی خوٌواب‪-۲ -‬‬ ‫ػخواى‪ -۴ -‬اتیتیکؼه‪ -۵ -‬صعذ تی حاتت‪.‬‬ ‫خًٌَی کِ اص خی کَفی هـتق گشدعذُ‬ ‫اص خی کَفی دٍاصدُ ؿکل دعگش اػتخشاد گشدعذ‬ ‫کِ اػاهی اى خٌَى تذعی ؿشح اػتۺ‬ ‫‪ًَ -۹‬هاس‪ -۳ -‬ػزالت‪ -۲ -‬ػَْد‪ -۴ -‬هواهشات‬ ‫ ‪ -۵‬اهاًات‪ -۶ -‬دعثاد – ‪ -۷‬هذعح‪ – ۸ -‬هشکوغ‬‫– ‪ -۹‬سعاع – ‪ -۹۱‬غثواس – ‪ -۹۹‬حؼوی – ‪-۹۳‬‬ ‫توام ٍ حَاؿی‬ ‫خی ًَهاس سا دس ًَؿتی کتوثوِ ّوای هؼواروذ ٍ‬ ‫ػواسات تکاس هی تشدًذ ٍ خی ػزالت کوِ قولون‬ ‫خفیًَعؼی تَد ٍ خٌی دسّن ٍ تشّن ٍ پوویوووذُ‬ ‫تَد ٍ افؼوش اى هـکل تَد‪ .‬تشای اؼزول ػزالت‬ ‫تکاس هیتشدًذ‪ -‬قثالِ ّا ٍ اػٌاد سا تا قولون ػوْوَد‬ ‫هیًَؿتٌذ‪ -‬قلن هوهشات ٍ اهاًات ًوض دس ًوَؿوتوی‬ ‫احکام ٍ اػٌاد تِ کاس هیسفتِاػت‪ .‬دعثاد ٍ هذعوح‬ ‫ٍ هشکغ ٍ سعاع دس هَاسد ااشعش تکاس هیسفتوِ ٍ‬ ‫اص عکذاى اا ؿؾداًگ چوض هیًَؿتِاًذ‪...‬‬ ‫اداهِ داسد‬ صفحه 5 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫ادبیات‬ ‫ضىبٍ ‪ 32‬بُمه ‪ 00 * 0011‬فًریٍ ‪ 9 * 3133‬رجب ‪ * 0002‬سبل سی ی دیم ( ایتًز ایکیىجی ایل ) * ضمبرٌ ( سبیی ) ‪7025 :‬‬ ‫‪6‬‬ ‫بویوتموسن قوجاغیندا ایگیدلرسن‬ ‫ایگیدلیگی سن دنیایا گتیرمیسن‬ ‫اان یوردو یو وامیسسان ارذبایجان‬ ‫تورکجه دیل بیلگیسی‬ ‫*دکتر حسیه محمدزادٌ صدیق‬ ‫ٌئسٗ وب‪ ٗ٥٘ ٣٤‬اـؼ‪...٢‬‬ ‫ال )‪(la /lə‬‬ ‫•ز‪ٛ‬ظ ا‪ ٍّٗٙ٤‬ث‪٥‬ف اوؽ‪٤‬ف‪ .‬اؼ و‪ ّٛ٤ٛ‬واخو‪ٛ‬ووّوفؼٖ‬ ‫ـعُ ؼ‪ٚ‬قِؽـ‪:‬‬ ‫ثبی ; ثبٌالٔبق‬ ‫ا‪ ; ٚ‬ا‪ٚ‬الٔبق‬ ‫اغ ; اؼالٔبق‬ ‫ؼ‪ ; ً٤‬ؼ‪ٍّٕ٤‬ه‬ ‫ا‪ ; ً٤‬ا‪ٍّٕ٤‬ه‬ ‫‪٤‬ب‪ٚ‬ای ; ‪٤‬ب‪ٚ‬اٌالٔبق‬ ‫والْ ; والٔبالٔبق‬ ‫و‪ ; ٛ‬و‪ٛ‬الٔبق‬ ‫ان ; اوّٕه‬ ‫تبٔبْ ; تبٔبٔالٔبق‬ ‫ؼای ; ؼاٌالٔبق‬ ‫•ث‪ ٛ‬اوب وه ٌاوتفٖ واقخ‪ٛ‬وّف‪ٜ‬ؼ‪٤ ٜ‬بپ‪ٍ٥‬بـ‪:‬‬ ‫پبت ; پبتالٔبق‬ ‫زبت ; زبتالٔبق‬ ‫پ‪ٛ‬ؾ ; پ‪ٛ‬ـّ‪ٔٝ‬ه‬ ‫‪ٞ‬ب‪ٞ ; ٚ‬ب‪ٚ‬الٔبق‬ ‫خ‪٥‬ک ; خ‪٥‬کالٔبق‬ ‫الی )‪(laş /ləş‬‬ ‫•اؼالـا ‪ ٚ‬اؼو‪ ّٛ٤ٛ‬واوّف‪ٌ ٚ ٜ‬ا‪ٚ‬ؼ‪ِٜ‬ف‪٤ ٜ‬بپ‪ٍ٥‬وبـ ‪ٚ‬‬ ‫ؼو٘‪ ٌّٛٛ‬ا٘الٔ‪ ٣‬ـعّّف ؼ‪ٚ‬قِؽـ‪:‬‬ ‫پ‪٥‬ه ; پ‪٥‬ىٍّٕه‬ ‫ـبـن ; ـبـوالٌٕبق‬ ‫اوقٌ‪ ; ٝ‬اوقٌ‪ٍِٕٝ‬ه‬ ‫ثبٌک ; ثبٌمبالٌٕبق‬ ‫اوق ; ا‪ٚ‬قٍِٕه‬ ‫اؼ‪٥‬ف ; اؼ‪٥‬فالٌٕبق‬ ‫ا‪ٚ‬قاق ; ا‪ٚ‬قالالٌٕبق‬ ‫‪٤‬بغ‪٤ ; ٗ٥‬بغ‪ٙ٥‬الٌٕبق‬ ‫ٌاقَ ; ٌاقِوّ‪ٌٕٝ‬ه‬ ‫زبؼؽای ; زبؼؽاٌالٌٕبق‬ ‫الٖ )‪(lan /lən‬‬ ‫•اؼالـؼاٖ ـعُ ؼ‪ٚ‬قِؽـ‪ :‬اؼالـ‪ ٓٞ ٗ٤‬واوّف‪ٙ٤‬و‪ٚ ٝ‬‬ ‫‪ٌ ٓٞ‬ا‪ٚ‬ؼ‪ِٜ‬ف‪٤ ٝٙ٤‬بپ‪ٍ٥‬بـ‪:‬‬ ‫ثبی ; ثبٌالٕ٘بق‬ ‫ؼ‪٤ٚ‬ؽ‪ ; ٛ‬ؼ‪٤ٚ‬ؽ‪ٛ‬إ٘ب‪٢‬‬ ‫ا‪٥ٔٚ‬ؽ ; ا‪٥ٔٚ‬ؽ ِ‪ٕٙ‬ه‬ ‫‪٤‬بی ; ‪٤‬بٌالٕ٘بق‬ ‫ث‪ِٛٛ‬ؼ ; ث‪ِٛٛ‬ؼالٕ٘بق‬ ‫ؼف‪ٚ‬ـ ; ؼف‪ٚ‬ـالٕ٘بق‬ ‫ج) ـعُ ؼٖ اؼ ‪ ٚ‬اؼو‪ ّٛ٤ٛ‬واقخ‪ٛ‬وّف ؼ‪ٚ‬قِؽٖ اوّف‬ ‫ا )‪(a /ə‬‬ ‫ـعّّفؼٖ اؼ ‪ ٚ‬اؼ و‪ ّٛ٤ٛ‬واخ‪ٛ‬وّف ؼ‪ٚ‬قِؽـ‬ ‫ؼ‪ٚ‬قٔه (;ؼ‪٤‬کٔه) ; ؼ‪٤‬ک‪( ٜ‬اثبؼ‪)٢‬‬ ‫ؼ‪ٚ‬ؼٕبق ; ؼ‪ٚ‬ؼب (طج‪٥‬عت)‬ ‫‪٤‬بـٔبق ; ‪٤‬بـا (ثؽ٘ؽ‪٤ ٜ‬وبـ‪٤‬والـاق ٌواـوو‪ٙ‬وٗ ‪٤‬وئوف‬ ‫ز‪٥‬جبٖ)‬ ‫اخبق )‪(acaq /əcəq‬‬ ‫•ـعّؽٖ اؼ ؼ‪ٚ‬قِؽـ‪:‬‬ ‫ا‪٤‬ر ; ا‪٤‬س‪ ٝ‬خه‬ ‫ٌُ ; ٌّ‪ ٝ‬خه‬ ‫ٌئ‪ٌ ; ٣‬ئ‪ ٝ٥‬خه‬ ‫اؼبٖ )‪(aqan /əqən‬‬ ‫•ث‪٥‬فٍِٕ‪ ٝ‬اوؽ‪٤‬ف و‪ ٣‬ـعّؽٖ اؼ ؼ‪ٚ‬قِؽـ‪:‬‬ ‫ؼ‪ٚ‬ـ ; ؼ‪ٚ‬ـاؼبٖ‬ ‫اـ )‪ar /ər‬‬ ‫•ٌئ‪ ً٥ٙ‬قأبٖ ا٘الٔ‪ ٣‬اؼ ‪ ٚ‬ص‪٥‬فت ؼ‪ٚ‬قِوؽٖ ثو‪٥‬وف‬ ‫اوؽ‪٤‬ف‪:‬‬ ‫‪٤‬بقاـ (٘‪٤ٛ‬ى‪ٙ‬ؽ‪)ٜ‬‬ ‫ٌ‪ِٛ‬ف (غ‪ٙ‬ؽـ‪)ٚ‬‬ ‫اـؼ‪ٚ ٢‬اـ‬ ‫ز‪٥‬ػبـ (ِ‪٥‬بلت)‪...‬‬ ‫عالهم امینی‬ ‫دده قورقود‬ ‫اٌ‪ٙ‬ب‪ ٣٤‬ثب وّىّ‪ٞ ٝ‬ب‪ ٢‬تفن تجبـ‬ ‫اق قًیًولًَب‬ ‫اؼأ‪ ٝ‬اق ٌٕبـ‪ ٠‬لجُ‪....‬‬ ‫مًاجٍُ بب ترکبن عثمبوی‬ ‫اق قٔبٖ ـتص لىط‪ٙ‬ط‪ ٝ٥ٙ‬ث‪ ٝ‬ؼوت وّطبٖ ٔطٕؽ‪ ،‬غطف ـکا‪ٙ٤‬ؽ‪ ٜ‬تو‪ٛ‬ووعو‪ٝ‬‬ ‫لؽـت عثٕب٘‪ ٣‬ثفا‪ ٢‬ؼفه ـ‪ٌٚ‬وٗ ٌوؽ‪.‬اق اٖ وو‪ ،ٛ‬ا‪ٚ‬ق‪ ٖٚ‬ضىوٗ‬ ‫ثبالخجبـ ؼـ وبَ ‪٘ 1461‬بظف ـتص تفاث‪ٛ‬قاٖ ث‪ ٝ‬ؼوت عثٕب٘‪٥‬بٖ ثو‪ٛ‬ؼ‪ .‬ؼـ‬ ‫ا‪ ٗ٤‬قٔبٖ و‪ٛ‬ـ‪٤‬ب‪٥٘ٚ ،‬ک‪٘ ،‬بپُ ‪ ٚ‬وب‪٤‬ف لؽـت‪ٟ‬ب‪ ٢‬اـ‪ٚ‬پب‪ٞ ٣٤‬وٕودو‪ٟ‬وت ثوب‬ ‫تفاث‪ٛ‬قاٖ‪ٌ ،‬فخىتبٖ ‪ ٚ‬والط‪ ٗ٥‬تفوٕبٖ ث‪ٛ‬ؼ٘ؽ‪ .‬أب ‪ٍٙٞ‬بٔ‪ ٣‬وو‪٘ٚ ٝ‬و‪٥‬وک‬ ‫وػ‪ ٢ٍٛٙ‬اصّ‪ ٣‬وٍ‪ٛ‬ـ‪ٞ‬ب‪ ٢‬ؼفه ٌؽ‪ ،‬ا‪ٚ‬ق‪ ٖٚ‬ضىٗ ‪ٞ‬وٓ ووفا٘ودوبْ‬ ‫ٔ‪ٛ‬لع‪٥‬ت ٍٔبث‪ ٣ٟ‬ؼـ ٌفق ث‪ ٝ‬ؼوت ا‪ٚ‬ـؼ‪.‬الخفْ ‪ٚ‬لت‪ ٣‬ا‪ٚ‬ق‪ ٖٚ‬ضىوٗ‬ ‫ؼـ وبَ ‪٥ٔ 1471‬الؼ‪ ٢‬ث‪ ٝ‬لفأبٖ ٍِىف وٍ‪٥‬ؽ‪ٚ ،‬اضص ث‪ٛ‬ؼ و‪ٔ ٝ‬ىوئّو‪،ٝ‬‬ ‫ٔىئّ‪ ٝ‬ثفتف‪ ٚ ٢‬و‪٥‬بؼت ؼـ ا٘بت‪ ٣ِٛ‬اوت‪ .‬الخفْ ثفغ‪ٛ‬ـؼ ث‪ ٗ٥‬وپب‪٥ٞ‬وبٖ‬ ‫وّطبٖ ٔطٕؽ ؼ‪ ٚ ْٚ‬ا‪ٚ‬ق‪ ٖٚ‬ضىٗ ؼـ ‪ 1473‬ؼـ ٘وکؼ‪٤‬وىو‪ ٣‬ـ‪ٚ‬ووتوب‪٢‬‬ ‫ثبٌى‪ٙ‬ت ؼـ ا‪ٚ‬تّ‪ٛ‬ق ثّ‪ ٣‬ـظ ؼاؼ ‪ ٚ‬عثٕب٘‪٥‬بٖ پ‪٥‬ف‪ٚ‬ق ٌؽ٘ؽ‪ٌ.‬فت‪ ٣ٙ‬اووت‬ ‫و‪ ٝ‬ا‪ٚ‬ق‪ ٖٚ‬ضىٗ لجُ اق اٖ اق ‪٥٘ٚ‬ک‪ٞ٢‬ب غ‪ٛ‬اوت‪ ٝ‬ث‪ٛ‬ؼ و‪ ٝ‬اـتً ‪ ٢ٚ‬ـا‬ ‫ثب ت‪ٛ‬پػب٘‪ ٚ ٝ‬والش ٌفْ تم‪٤ٛ‬ت و‪ٙٙ‬ؽ‪ ،‬أب ا‪ ٗ٤‬تىّ‪٥‬طبت غ‪ ٣ّ٥‬ؼ‪٤‬ف ثو‪ٝ‬‬ ‫ؼوتً ـو‪٥‬ؽ‪ .‬ث‪ٛٔ ٝ‬خت پ‪ٕ٥‬بٖ صّط‪ ٣‬و‪ ٝ‬په اق اٖ ٔ‪ٙ‬عمؽ ٌؽ‪ ،‬ـ‪ٚ‬ؼ‬ ‫ـفات ٔفق ؼفث‪ ٣‬أپفات‪ٛ‬ـ‪ ٢‬تفوٕب٘بٖ ٌؽ‪.‬‬ ‫امپراتًری پس از ایزین حسه‬ ‫‪ٍٙٞ‬بٔ‪ ٣‬و‪ ٝ‬ا‪ٚ‬ق‪ ٖٚ‬ضىٗ ؼـ ا‪ٌٛ َٚ‬اَ ‪882‬ق‪ 5/‬لا٘و‪٤ٛ‬و‪ ْ1478 ٝ‬ؼـ‬ ‫وٗ ‪ 53‬وبٍِ‪ ٣‬ؼـٌؿٌت‪ ،‬أپفات‪ٛ‬ـ‪ ٢‬تفوٕبٖ اقل‪ ّٛ٘ٛ٤ٛ‬اق ٌوعوت‬ ‫عّ‪٥‬ب‪ ٣٤‬ـفات تب و‪٤ٛ‬ف ٕ٘ه ثکـی ‪ ٚ‬اق وفٔبٖ تب ٔب‪ٚ‬ـا‪ ٢‬لوفوموبق ‪ٚ‬‬ ‫ث‪ ٗ٥‬اِ‪ٟٙ‬ف‪ ٚ ٗ٤‬غّ‪٥‬ح ـبـن وٍ‪٥‬ؽ‪ٌ ٜ‬ؽ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ؼ‪ .‬ثب ا‪ٙ٤‬ى‪ ٝ‬پىوفی غوّو‪٥‬وُ‬ ‫وّطبٖ و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬خب‪ ٢ٚ ٢‬ث‪ ٝ‬وّط‪ٙ‬ت ـو‪٥‬ؽ‪ ،‬ـمط ز‪ٙ‬ؽ ٔب‪ ٜ‬ثف وف لوؽـت‬ ‫ث‪ٛ‬ؼ‪ ٣ِٚ ،‬ثفاؼـ خ‪ٛ‬اً٘ ‪٤‬عم‪ٛ‬ه تو‪ٛ‬ا٘ىوت پوه اق ثوفا٘وؽاق‪،٢ٚ ٢‬‬ ‫أپفات‪ٛ‬ـ‪ ٢‬ـا ث‪ٔ ٝ‬ؽت ؼ‪ٚ‬اقؼ‪ ٜ‬وبَ ؼـ اـأً ٘ىج‪ٍٟ٘ ٣‬ؽاـؼ‪.‬په اق‬ ‫ٔفی ‪٤‬عم‪ٛ‬ه أپفات‪ٛ‬ـ‪ ٢‬ؼـٌ‪٥‬ف‪٤ ٢‬ه وّىّ‪٘ ٝ‬کاع ‪ٞ‬وب‪ ٢‬ثو‪ٚ ٣‬لوفو‪ٝ‬‬ ‫لؽـت ٌؽ‪ .‬ؼـ ‪896‬ق‪ ْ1491/‬ثب‪٤‬ى‪ٙ‬مف‪ ،‬ـفق٘ؽ ‪ٍٞ‬ت وبِو‪٤ ٝ‬وعومو‪ٛ‬ه‪،‬‬ ‫تبخٍؿاـ‪ ٢‬وفؼ ‪٤ ٚ‬ه وبَ ثعؽ ؼـ ‪897‬ق‪ ْ1492/‬ت‪ٛ‬وط ـوتٓ غّع‬ ‫ٌؽ‪ .‬ـوتٓ ت‪ٛ‬وط لجب‪ ُ٤‬پف٘بن ‪ ٚ‬لدف تطت ـ‪ٞ‬جف‪ ٢‬اثفا‪ ٓ٥ٞ‬ث‪٥‬ه ؼا٘وب‬ ‫غّ‪ ُ٥‬ثب‪ٙ٤‬ؽـ ضٕب‪٤‬ت ٔ‪ٌ٣‬ؽ‪ .‬ؼـ ‪ 1494‬اثفا‪ ٓ٥ٞ‬ث‪٥‬ه ثب‪ٙ٤‬ؽـ ؼوت‪ٛ‬ـ ؼاؼ‬ ‫و‪ ٝ‬ـفق٘ؽاٖ ٌ‪٥‬ع ض‪٥‬ؽـ صف‪ ٢ٛ‬و‪ ٝ‬لجالً پؽـٌبٖ ت‪ٛ‬وط ‪٤‬عم‪ٛ‬ه وٍت‪ٝ‬‬ ‫ٌؽ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ؼ‪ ،‬ث‪ ٝ‬ؼِ‪ ُ٥‬ـعبِ‪٥‬ت‪ٞ‬ب‪ ٢‬ت‪ٟ‬ؽ‪٤‬ؽو‪ٙٙ‬ؽ‪ ٜ‬ؼـ اـؼث‪ ُ٥‬ثبقؼاٌت ٌ‪٘ٛ‬ؽ‪.‬‬ ‫أب ؼـ ا‪٥ٔ ٗ٤‬بٖ و‪ٛ‬زىتف‪ ٗ٤‬پىف ث‪٘ ٝ‬بْ اوٕبع‪ ُ٥‬ـفصت ‪٤‬بـت ثٍف‪٤‬کؼ‬ ‫‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬ال‪٥ٞ‬دبٖ پ‪ٙ‬ب‪ ٜ‬ثفؼ‪ .‬ؼـ ‪902‬ق‪ ْ1497/‬ـوتٓ تو‪ٛ‬ووط پىوفعوٕوً‬ ‫اضٕؽ ٌ‪ٛ‬ؼ‪ ٜ‬ثفو‪ٙ‬بـ ٌؽ‪ .‬اضٕؽ ث‪ ٝ‬ق‪ٚ‬ؼ‪ ٢‬ثب طؽ‪٥‬وبٖ أوفا ثو‪ ٝ‬ـ‪ٞ‬وجوف‪٢‬‬ ‫اثفا‪ ٓ٥ٞ‬ث‪٥‬ه ثب‪ٙ٤‬ؽـ ـ‪ٚ‬ثف‪ٌ ٢ٚ‬ؽ ‪ ٚ‬ؼـ ‪903‬ق‪ ْ1498/‬ؼـ اصوفو‪ٟ‬وبٖ‬ ‫ٌىىت غ‪ٛ‬ـؼ‪ ٚ ٜ‬ث‪ ٝ‬لتُ ـو‪٥‬ؽ‪ .‬په اق اٖ ث‪ٝ‬ط‪ٛ‬ـ ‪ٓٞ‬قٔبٖ و‪ ٝ‬وّطبٖ‬ ‫ؼـ ٘مبط ٔػتّؿ أپفات‪ٛ‬ـ‪ ٢‬ضى‪ٔٛ‬ت ٔ‪٣‬ووفؼ٘وؽ‪ :‬اِو‪٘ٛ‬وؽ ؼـ ؼوفه‪،‬‬ ‫لبوٓ ؼـ ؼ‪٤‬بـثىف ‪ٔ ٚ‬طٕؽ‪ ٢‬ؼـ ـبـن ‪ ٚ‬عفاق عدٓ‪ .‬ووفا٘ودوبْ ؼـ‬ ‫پبئ‪٥‬ک ‪907‬ق‪ ْ1501/‬اوٕبع‪ ُ٥‬صف‪ ٢ٛ‬و‪ ٝ‬ؼ‪ ٚ‬وبَ لجوُ اق ال‪ٞ‬و‪٥‬ودوبٖ‬ ‫ثبقٌٍت‪ ٝ‬ث‪ٛ‬ؼ ‪ ٚ‬ثب اوتفبؼ‪ ٜ‬اق ٘ف‪ٛ‬ؾ ٔؿ‪ٞ‬ج‪ ٣‬غ‪ٛ‬ؼ ت‪ٛ‬ا٘ىت‪ ٝ‬ث‪ٛ‬ؼ عؽ‪ ٜ‬ق‪٤‬بؼ‪٢‬‬ ‫اق خ‪ٍٙ‬د‪٤ٛ‬بٖ تفوٕبٖ ـا ث‪ ٝ‬ؼ‪ٚ‬ـ غ‪ٛ‬ؼ خٕع و‪ٙ‬ؽ ‪ٚ‬تجف‪٤‬ک پب‪٤‬توػوت اق‬ ‫ل‪ّٞٛ٘ٛ٤ٛ‬ب ـا ث‪ ٝ‬اٌؽبَ غ‪ٛ‬ؼ ؼـا‪ٚ‬ـؼ‪ٌ.‬ب‪ٜ‬اوٕبع‪ ُ٥‬ؼـ تبثىتبٖ وبَ ثعوؽ‬ ‫وفٔبٖ‪ ،‬ـبـن ‪ ٚ‬عفاق عدٓ ‪ ٚ‬ؼـ ـبصّ‪ ٝ‬ووبِو‪ٟ‬وب‪913–14 ٢‬ق‪–08/‬‬ ‫‪ ْ1507‬ؼ‪٤‬بـثىف ‪ ٚ‬ؼـ پبئ‪٥‬ک ‪914‬ق‪ ْ1508/‬ث‪ٗ٥‬اِ‪ٟٙ‬ف‪ ٗ٤‬ـا تىػ‪٥‬ف ووفؼ‪.‬‬ ‫وفا٘دبْ ثب ٔفی ٔفاؼ اغف‪ ٗ٤‬وّطبٖ اقل‪ ّٛ٘ٛ٤ٛ‬ث‪ٛ‬ؼ و‪ ٝ‬وع‪ ٣‬ؼاٌت‬ ‫ثب وٕه عثٕب٘‪ٞ٣‬ب ؼ‪ٚ‬ثبـ‪ ٜ‬تبج ‪ ٚ‬تػت ـا ثبقپه ٌ‪٥‬فؼ‪ ،‬ا‪ ٗ٤‬ووّوىوّو‪ٝ‬‬ ‫اؼأ‪ ٝ‬ؼاـؼ‬ ‫ٔ‪ٙ‬مفض ٌؽ‪....‬‬ ‫٘بؼ‪ُ٥‬‬ ‫اغ قًش‬ ‫ـّه‪ ،‬اغ ا‪ٚ‬ؼّ‪ ٖٛ‬اوِى‪،ٖٛ‬‬ ‫ثبؼف‪ ٢‬ؼاغ ا‪ٚ‬ؼّ‪ ٖٛ‬اوِى‪.ٖٛ‬‬ ‫اقاـ ال‪٥٤‬ت ‪٤‬بتٕب‪٥٤‬ت‪،‬‬ ‫وبپجبوبغ ا‪ٚ‬ؼّ‪ ٖٛ‬اوِى‪.ٖٛ‬‬ ‫****‬ ‫عک‪٤‬ک‪ ،ٓ٤٢‬ا‪ٚ‬ق‪ِٚ‬ى‪،ٖٛ‬‬ ‫ا‪ٙ٤‬د‪ ٝ‬ثئّ‪ ٗ٥‬ا‪ٚ‬ق‪ِٚ‬ى‪.ٖٛ‬‬ ‫ٌّ‪ٌ ٗ٥‬ئؽٖ ٌئد‪ٝ‬و‪،٣‬‬ ‫اِ‪٤ ٗ٥‬بـؼاٖ ا‪ٚ‬ق‪ِٚ‬ى‪.ٖٛ‬‬ ‫****‬ ‫زى‪ٞ ٗ٥‬بال‪ ٢‬ؼ‪ٚ‬ق‪ِٚ‬ى‪،ٖٛ‬‬ ‫غٕبـ ٌاقِف و‪ٛ‬ق‪ِٚ‬ى‪.ٖٛ‬‬ ‫و‪ٞ ٓ٥‬بال‪٤‬ب ٌ‪٥‬فٔى‪،ٝ‬‬ ‫اِ‪٤ ٣‬بـؼاٖ ا‪ٚ‬ق‪ِٚ‬ى‪.ٖٛ‬‬ ‫****‬ ‫عک‪٤‬ک‪ ،ٓ٤‬ؼای ؼ‪ٚ‬ق‪ِٚ‬ى‪،ٖٛ‬‬ ‫‪ِٛ٤‬الـا ؼای ؼ‪ٚ‬ق‪ِٚ‬ى‪.ٖٛ‬‬ ‫ٔ‪٤ ٣ٙ‬بـؼاٖ ائؽ٘‪،ٗ٥‬‬ ‫ا‪ٚ‬ق‪٤ ٝ٘ٚ‬بی ؼ‪ٚ‬ق‪ِٚ‬ى‪.ٖٛ‬‬ ‫فضولی‬ ‫ٌئسٗ وب‪ ٗ٥٘ ٣٤‬اـؼ‪....٢‬‬ ‫ٌ‪٥‬فقاؼ ٘‪ ٝ‬لؽـ ائّ‪ٝ‬ؼ‪٤‬ىو‪ ،ٝ‬اغ‬ ‫ل‪ٛ‬ی ؼئؽ‪ - :٢‬ا‪ِٕٚ‬بق و‪ ،٣‬ا‪ِٕٚ‬بق‪ ٗٔ .‬ؼ‪ ٜ‬ث‪ٌ ٛ‬ئد‪ ٝ‬ث‪ٛ‬ـؼا ‪٤‬بتبخبؼبْ‪.‬‬ ‫ٌ‪٥‬فقاؼ ز‪ٛ‬ظ ؼئؽ‪ ،٢‬اغ ل‪ٛ‬ی اق ائٍ‪٥‬تؽ‪ .٢‬ا‪ٚ‬ق‪ ٝ٘ٚ‬وبِ‪٥‬ت ٌئدو‪٘ ٝ‬و‪٣‬‬ ‫ا‪٘ٚ‬الـؼا ث‪٥‬ف ا‪ٚ‬تبلؽا ‪٤‬بتؽ‪ .٢‬وطف تئکؼٖ ٌ‪٥‬فقاؼ عٕ‪٥‬ى‪٘ ٣‬و‪٥‬وٗ ‪٤‬وب٘و‪٥‬و‪ٙ‬وب‬ ‫ٌئؽ‪٤‬ت اغ ل‪ٌ ٌٖٛٛ‬ئد‪ٝ‬و‪ ٣‬ا‪ ٣ٙ٥ٍ٤‬ا‪٘ٚ‬ب ؼئؽ‪ ،٢‬اوق‪ ٚ‬ؼ‪ ٜ‬غوب‪ٞ‬و‪٥‬وً‬ ‫ائّ‪ٝ‬ؼ‪ ٢‬و‪ ،٣‬اغ ل‪ّٕٔ ٌٛٛ‬ىتؽٖ ز‪٥‬ػبـو‪.ٗ٥‬‬ ‫عٕ‪٥‬ى‪ ٣‬ث‪٥ّ٥‬فؼ‪ ٢‬و‪ ،٣‬اغ ل‪ٛ‬ی ا‪٘ٚ‬ب ز‪ٛ‬ظ وأه ائّ‪٥٤ٝ‬ت‪٘ .‬و‪ ٝ‬لوؽـ‬ ‫ؼِ‪-ُ٥‬ؼال‪ ُ٥٤‬ائّ‪ ٝ‬ؼ‪ ،٢‬ا‪ِٕٚ‬بؼ‪ ٢‬و‪ ،٣‬ا‪ِٕٚ‬بؼ‪ .٢‬اغو‪٥‬وفؼا اغ لو‪ٌٛ‬و‪ٛ‬‬ ‫زبؼ‪٥‬فتؽ‪٤‬ف‪٤‬ت اض‪ٛ‬االت‪ ٣‬ا‪٘ٚ‬ب ث‪ّ٥‬ؽ‪٤‬فؼ‪.٢‬‬ ‫اغ ل‪ٛ‬ی ؼئؽ‪:٢‬‬ ‫ ا‪٘ٚ‬ؽاٖ و‪ٛ‬ـ‪ٌ ٌٖٛٚ‬اـن‪ ٗٔ ،‬ا‪٘ٚ‬ب ٘‪ ٝ‬پ‪٥‬ىّ‪٥‬ه ائّ‪ٍٓ٥ٔٝ‬؟‬‫ٌ‪٥‬فقاؼ لبٌمبثبلّ‪ ٣‬ؼئؽ‪:٢‬‬ ‫ ٔ‪ ٣ٙ‬ز‪ٚٛ‬ؼ‪٘ٛ‬ؽا‪ ،‬ل‪٥٥‬بٔتؽ‪ ٜ‬لو‪٤ٛ‬وٕوبؼ‪ ٢‬اتوؽاٖ ؼ‪ٌٚ‬و‪ٛ‬ه‪ ،‬اوق‪ٔٚ‬و‪ٛ‬‬‫ل‪ٛ‬ـ‪٤ٚ‬بْ‪ ،‬ل‪٥‬ک‪ٟ٤ ُ٤‬فِ‪ ٣‬ات‪ ٣‬ل‪ٕ٤ٛ‬بؼ‪ ٢‬ت‪ٛ‬تبْ‪ ،‬ث‪ٌ ٛ‬ئد‪ ٝ‬ؼ‪ ٜ‬و‪ ،٣‬ثئّ‪.ٝ‬‬ ‫اغ ل‪ٛ‬ی ث‪٥‬ف ا‪ ٜ‬زى‪٥‬ت ؼئؽ‪:٢‬‬ ‫ ز‪ٚٛ‬ؼ‪٘ٛ‬ؽا ا‪٘ٚ‬ؽاٖ اوتف‪ ٚ‬ل‪ٕ٤ٛ‬بؼ‪ ٓ٤‬وٗ ؼ‪ٌٝٚ‬وٗ و‪ ،٣‬ا‪ ٚ‬ز‪ٚٛ‬ؼو‪ٖٛ‬‬‫ل‪٥‬ک‪ ٗ٤‬اتبو‪٥٥‬ؽ‪ .٢‬وٗ و‪ ٝ٘ ،٣‬لؽـ ا‪ ٚ‬ات‪ ٗ٥‬ا‪ٚ‬وت‪٘ٛ‬ؽ‪٤‬ؽ‪ ،ٗ٤‬ا‪ ٚ‬و‪ ٝٙ‬ثوبتوب‬ ‫ث‪٥ّٕ٥‬فؼ‪ .٢‬ا‪٤‬ىت‪٥٤ٝ‬فؼ‪ ٢‬و‪ ٣ٙ‬اتؽاٖ ‪٤‬ئف‪ ٜ‬وبِ‪٥‬ت اوِؽ‪ٚ‬ـو‪ .ٖٛ‬ثئّو‪ ٝ‬ؼ‪،٢‬‬ ‫‪٤‬ب ثئّ‪ ٝ‬ؼئ‪ ،ُ٥٥‬ل‪٥‬ک؟ ‪ -‬ؼئ‪٥٥‬ت ا‪ٚ‬ق‪ ٖٚ‬ت‪ٛ‬تؽ‪ ٚ‬ل‪٥‬کا‪.‬‬ ‫ل‪٥‬ک ؼئؽ‪ - :٢‬ثّ‪ ،٣‬ثئّ‪ٝ‬ؼ‪.٢‬‬ ‫ ا‪ ٚ‬ل‪٥‬ک‪ٟ٤ ُ٤‬فِ‪ ٣‬ات‪ ٣‬ل‪ٕ٤ٛ‬بؼ‪ ٓ٤‬ت‪ٛ‬تبوبٖ‪ ،‬ا‪٘ٚ‬ب ٌاـ‪ ٜ‬و‪ ،٣‬ا‪ ،ٚ‬ل‪٥‬وک‪٤‬وٗ‬‫عٕ‪٥‬ى‪ ٣‬ا‪٤‬ؽ‪ .٢‬و‪ ٗ٥ٙ‬اِ‪ ٗ٥‬ا‪٘ٚ‬ب ؼ‪َ٤‬ودوه ا‪ ٚ‬وو‪ٙ‬و‪ ٣‬زوىو‪٥‬وت اتوؽاٖ‬ ‫‪ٚٚ‬ـاخبلؽ‪٤ ٢‬ئف‪ .ٜ‬ثئّ‪ٝ‬ؼ‪٤ ،٢‬ب ثئّ‪ ٝ‬ؼئ‪ ،ُ٥٥‬ل‪٥‬ک؟‬ ‫اـؼ‪ٚ ٢‬اـ‬ ‫ل‪٥‬ک ؼئؽ‪ - :٢‬ثّ‪ ،٣‬ثئّ‪ٝ‬ؼ‪....٢‬‬ ‫خیابانی‬ ‫شهریار‬ ‫رتبیت‬ ‫شاه اسماعیل‬ ‫سىت عبضقی در فرَىگ ترکی‬ ‫اؼأ‪ ٝ‬اق ٌٕبـ‪ ٠‬لجُ‪....‬‬ ‫عبٌک غو‪ٛ‬ا٘و‪ٙ‬وؽ‪ ٜ‬ؼ‪ٚ‬ـ‪ٌ ٜ‬وفؼ‪٢‬‬ ‫اوت و‪ ٝ‬ووبق‪٘ ،‬و‪ٛ‬عو‪ ٣‬عوّوت‬ ‫ٔ‪ٛ‬و‪٥‬م‪ٌ ٣‬ج‪ ٝ٥‬تبـ‪ ،‬ـا ٘و‪ٛ‬اغوتو‪ٚ ٝ‬‬ ‫ا‪ٚ‬اق ٔ‪٣‬غ‪ٛ‬ا٘ؽ‪ .‬لجُ اق خب اـتوبؼٖ‬ ‫ِؽت عبٌک وّٕ‪ ٝ‬تفو‪ ٣‬ا‪ٚ‬قاٖ ث‪ٝ‬‬ ‫ا‪٘ ٗ٤‬و‪ٛ‬ع غو‪ٛ‬ا٘و‪ٙ‬وؽ‪ٞ ٜ‬وب اطوالق‬ ‫ٔ‪ٌ ٣‬ؽ‪ .‬ؼـ طو‪ َٛ‬توبـ‪٤‬وع الو‪ٛ‬اْ‬ ‫تفن‪ ،‬ـفٔب٘ف‪ٚ‬ا‪٤‬بٖ ‪ٞ‬وٕو‪ٛ‬اـ‪ ٜ‬ؼـ‬ ‫وفف‪ٞ‬ب‪ ٢‬خ‪ ٣ٍٙ‬ا‪ٚ‬قا٘‪ ٣‬ـا ث‪ٕٞ ٝ‬فا‪٣ٔ ٜ‬ثفؼ٘ؽ تب ثب ث‪٥‬بٖ اٌعبـ ضوٕوبوو‪٣‬‬ ‫ٍٍِف‪٤‬بٖ ـا تٍد‪٥‬ع و‪ٙٙ‬ؽ‪.‬وپتبٔجف ‪ٙٞ ،2009‬ف عبٌم‪ ٣‬اؾـثوب‪٤‬ودوبٖ ؼـ‬ ‫ِ‪٥‬ىت ٔعبـؾ ـف‪٘ٛ٤ ٣ٍٙٞ‬ىى‪ ٛ‬لفاـ ٌفـت‪ .‬و‪ٙ‬ت عبٌم‪ ٣‬ؼـ ـف‪ًٙٞ‬‬ ‫تفو‪ ٣‬ا٘بت‪،٣ِٛ‬اؾـثب‪٤‬دبٖ ‪ ٚ‬ا‪٤‬فاٖ ؼـ عمب‪٤‬ؽ ٌٕ‪ ٣ٙ‬تفوبٖ لؽ‪ ٓ٤‬ـ‪ٍ٤‬و‪ٝ‬‬ ‫ؼاـؼ‪ .‬عبٌک ‪ٞ‬ب‪ ٢‬لؽ‪ ٓ٤‬ثب ِؽبت‪ٔ ٣‬ب٘‪ٙ‬ؽ ثػٍ‪ ،٣‬ؼؼ‪( ٜ‬ـ‪ٚ‬ضوب٘و‪ ٚ )٣‬ا‪ٚ‬قاٖ‬ ‫٘بٔ‪٥‬ؽ‪ٌ ٜ‬ؽ‪ٜ‬ا٘ؽ‪ .‬ا٘تمبَ ٌفب‪ ٣ٞ‬ـف‪ ،ًٙٞ‬توف‪٤ٚ‬وح اـقی ‪ٞ‬وب ‪ ٚ‬وو‪ٙ‬و‪ٙ‬وٗ‬ ‫ـف‪ ٣ٍٙٞ‬اق خّٕ‪ٚ ٝ‬ظب‪٤‬ؿ ا‪ ٗ٤‬ص‪ٙ‬ؿ ث‪ٛ‬ؼ‪ .‬ثف اوبن ضٕبو‪٘ ٝ‬وبٔو‪ ٝ‬ؼؼ‪ٜ‬‬ ‫ل‪ٛ‬ـل‪ٛ‬ؼ ـ‪ ٍٝ٤‬عبٌم‪ٟ‬ب ضؽ الُ ث‪ ٝ‬لفٖ ‪ٞ‬فتٓ ٔ‪٥‬الؼ‪٣ٔ ٢‬ـوؽ‪ .‬وتبه ؼؼ‪ٜ‬‬ ‫ل‪ٛ‬ـل‪ٛ‬ؼ ٌبُٔ ‪ 12‬ؼاوتبٖ ـاخع ث‪ ٝ‬ؼ‪ٚ‬ـاٖ ٔ‪ٟ‬بخفت ا‪ٚ‬ؼ‪ٛ‬ق‪ٞ‬ب‪ ،‬لجو‪ّ٥‬و‪ ٝ‬ا‪٢‬‬ ‫صطفا ٌفؼ اق تفوبٖ‪ ،‬اق او‪٥‬ب‪٥ٔ ٢‬ب٘‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬تفو‪ ٚ ٝ٥‬اؾـثوب‪٤‬ودوبٖ اووت‪.‬‬ ‫طج‪٥‬ع‪ ٣‬اوت و‪ٛٔ ٝ‬و‪٥‬م‪ ٣‬عبٌم‪ ٣‬ؼـ ط‪ ٣‬ا‪ٟٔ ٗ٤‬بخفت ‪ ٚ‬ؼـٌ‪٥‬ف‪ٞ٢‬ب‪٢‬‬ ‫ٔفث‪ٛ‬ط‪ ٝ‬ثب وبو‪ ٗ٥ٙ‬ا‪ ٝ٥ِٚ‬وفقٔ‪ٞٗ٥‬ب‪ ٢‬اٌؽبَ ٌؽ‪ ٜ‬تىبُٔ ‪٤‬بـت‪ .‬ثوب ا‪٤‬وٗ‬ ‫ضبَ ‪ٞ‬ىت‪ ٝ‬ا‪ٔ ٝ٥ِٚ‬ى‪٥‬م‪٤ ،٣‬ع‪ ٣ٙ‬ت‪ٛ‬ص‪٥‬ؿ ضٕبو‪ ٣‬ق٘ؽٌو‪ ٣‬ثوف ٔوجو‪ٙ‬وب‪٢‬‬ ‫قٍ٘‪ٌ ٣‬جب٘‪ ،٣‬تب عصف ضبضف ضفظ ٌؽ‪ٜ‬اوت‪ .‬ثوفا‪ٔ ٢‬وثوبَ ‪٤‬وىو‪ ٣‬اق‬ ‫ا‪ٚ‬اق‪ٞ‬ب‪ ٢‬عبٌک ثىت‪٤ ،٣‬ى‪ ٣‬اق عبٌمبٖ قٖ‪ ،‬ثؽ‪ٌ ٍٝ٘ٛٙ٤‬ف‪ٚ‬ع ٔ‪ٌٛ٣‬ؼ‪:‬‬ ‫اه ض‪٥‬بت اق ت‪ ٛ‬خبـ‪٤‬ىت‬ ‫اث‪٥ٌ ٣‬ف‪ ٗ٤‬تف اق ٌ‪ٟ‬ؽ‪ ،‬ا‪ ٢‬و‪ ٜٛ‬ز‪ٛ‬پبٖ‪،‬‬ ‫‪ٕٞ‬س‪ ٖٛ‬عف‪ٚ‬وبٖ وف‪٥‬ؽ پ‪ٛ‬ی‬ ‫ز‪ ٝ‬ثب ‪ٚ‬لبـ‪ ٢‬و‪ ٜٛ‬ز‪ٛ‬پبٖ ‪...‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬و‪٥‬م‪ ٣‬عبٌم‪ ٣‬تب ‪ ٗ٥ٕٞ‬ا‪ٚ‬اغف ث‪ ٝ‬ؼ‪٤‬ؽ‪ ٜ‬تطم‪٥‬ف ٘وٍوف‪٤‬ىوتو‪ٔ ٝ‬و‪ٌ ٣‬وؽ‪.‬‬ ‫ـ٘ىب٘ه ـف‪ ٣ٍٙٞ‬اؾـثب‪٤‬دبٖ ٔ‪ٛ‬لع‪٥‬ت عبٌک ‪ٞ‬ب ـا‪ ،‬ث‪ٔ ٝ‬ثوبثو‪ ٝ‬ضوبـو وبٖ‬ ‫ـف‪ ،ًٙٞ‬ث‪ٌ ٝ‬ؽت تم‪٤ٛ‬ت وفؼ‪ٜ‬اوت‪ .‬اق طفـ‪ ٣‬ؼ‪ٍ٤‬ف‪ ،‬ؼ‪ِٚ‬ت ا‪٤‬فاٖ ثوب‬ ‫ـفوتبؼٖ عبٌک ‪ٞ‬ب ث‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ـ‪ٞ‬ب‪ ٢‬خ‪ٟ‬ب٘و‪ ٣‬ؼـ توف‪٤ٚ‬وح ا‪٤‬وٗ ‪ٞ‬و‪ٙ‬وف ٘وموً‬ ‫وبق٘ؽ‪ٜ‬ا‪ ٢‬ؼاٌت‪ ٝ‬اوت‪ٛٔ.‬و‪٥‬م‪ ٣‬عبٌم‪ ٣‬ؼـ اـٔ‪ٙ‬ىتبٖ ٔىو‪٥‬وف توىوبٔوّو‪٣‬‬ ‫‪٤ٚ‬م‪ٜ‬ا‪ ٢‬ط‪ ٣‬وفؼ‪ٜ‬اوت‪ٟٓٔ .‬تف‪ ٗ٤‬عبٌک اـٔ‪ ٣ٙ‬و‪٥‬بت ٘‪ٛ‬اث‪ٛ‬ؼ‪.‬اق ا٘ودوب‬ ‫و‪ٙٞ ٝ‬ف عبٌم‪ ٣‬ؼـ اوبن ‪ٙٞ‬ف‪ٌ ٢‬فب‪ ٣ٞ‬اوت‪ ،‬توعوؽاؼ ؼاووتوبٖ ‪ٞ‬وب‪٢‬‬ ‫عبٌم‪ ٣‬ثب‪٤‬ؽ اق تعؽاؼ عبٌک‪ٞ‬ب ث‪ٍ٥‬تف ثبٌؽ‪ .‬ثوب ا‪٤‬وٗ ضوبَ‪ ،‬ثوعواو‪ ٣‬اق‬ ‫ؼاوتبٖ ‪ٞ‬ب ؼـ ط‪ ٣‬قٔبٖ ثف خىت‪ ٝ‬تف ٌؽ‪ ٚ ٜ‬ث‪ ٝ‬صو‪ٛ‬ـت ٔوىوتو‪ٛ‬ه ؼـ‬ ‫أؽ‪ٜ‬ا٘ؽ‪ٛٔ .‬ض‪ٛ‬ع اصّ‪ ٣‬ؼاوتبٖ ‪ٞ‬ب‪ ٢‬عبٌم‪ ٣‬عٍک قٔ‪ ،٣ٙ٥‬خ‪ٞ ًٙ‬وب‪٢‬‬ ‫ضٕبو‪٤ ،٣‬ب تفو‪٥‬ج‪ ٣‬اق ‪ٞ‬ف ؼ‪ ٚ‬تبوت‪.‬و‪ٛ‬ـ ا‪ٚ‬ؼّ‪ٛٔ .ٛ‬ض‪ٛ‬ع ٔو‪ٟ‬وٓ توف‪٤‬وٗ‬ ‫ؼاوتبٖ عبٌم‪ ،٣‬و‪ٛ‬ـ ا‪ٚ‬ؼّ‪ ،ٛ‬غ‪ٛ‬ؼ ‪٤‬ه عبٌک ث‪ٛ‬ؼ‪ ،‬زفا و‪ ٝ‬ؼـ ٔصوفاع‬ ‫اؼبق‪ ٗ٤‬ا‪ٚ‬اق‪ٞ‬ب‪ٔ ٢‬فث‪ٛ‬ط‪ ٝ‬غ‪ٛ‬ا٘ؽ‪ٌٛ٣ٔ ٜ‬ؼ‪ :‬اؼ‪ ٓ٤‬و‪ٛ‬ـ ا‪ٚ‬ؼّ‪ ٛ‬ؼ‪ .٢‬ا‪٤‬وٗ‬ ‫ؼاوتبٖ اق ا٘بت‪ ٣ِٛ‬ث‪ ٝ‬وٍ‪ٛ‬ـ‪ٞ‬ب‪ ٢‬او‪٥‬ب‪٥ٔ ٢‬ب٘‪ ٝ‬پػً ٌؽ‪ ٜ‬اووت ‪ ٚ‬ؼـ‬ ‫ط‪ ٣‬ا‪ ٗ٤‬ـف ا‪ٙ٤‬ؽ ث‪٘ ٝ‬ط‪ٔ ٢ٛ‬طت‪ٛ‬ا‪ ٢‬اٖ تؽ‪٥٥‬ف وفؼ‪ٜ‬اوت‪ .‬ؼـ ا‪ ٗ٤‬ؼاوتبٖ‬ ‫عٍک ـ‪ٔٚ‬ب٘ت‪٥‬ه ثب ــتبـ‪ ٢‬ـ‪ٚ‬ث‪ٛٞ ٗ٥‬ؼ ٌ‪ ٝ٘ٛ‬أ‪٥‬ػت‪ٌٛ٣ٔ ٝ‬ؼ‪ .‬ا‪ٞ‬و‪ٙ‬وً‬ ‫وبق ثکـی اؾـثب‪٤‬دبٖ اپفا‪ٔ ٢‬عف‪ٚ‬ـ‪ ٣‬ثف ٔج‪ٙ‬ب‪ ٢‬ؼاوتوبٖ وو‪ٛ‬ـ ا‪ٚ‬ؼوّو‪ٛ‬‬ ‫وبغت‪ ٝ‬اوت‪.‬عبٌک ؼف‪٤‬ت‪ .‬ا‪ ٗ٤‬ؼاوتبٖ و‪ ٝ‬ت‪ٛ‬وط ووفٌو‪ ٣‬پوبـاخوب٘و‪ٛ‬‬ ‫)‪(Sergei Parajanov‬ثب وبغتٗ ـ‪ ٣ّٕ٥‬ث‪٘ ٗ٥ٕٞ ٝ‬بْ ٍٔ‪ٟ‬و‪ٛ‬ـ ٌوؽ‪،‬‬ ‫ؼاوتبٖ عبٌک ؼ‪ٚ‬ـ‪ٌ ٜ‬فؼ‪ ٢‬اوت و‪ ٝ‬ؼـ ط‪ ٣‬وفف‪ٞ ٢‬وفوت ووبِو‪ ٝ‬اق‬ ‫عٍم‪ ٣‬قٔ‪ ٣ٙ٥‬ث‪ ٝ‬ا‪ٚ‬ج عفـبٖ ٔ‪٣‬ـوؽ‪ .‬ؼـ ا‪ٚ‬ا‪ ُ٤‬ؼ‪٥ٔ 80 ٝٞ‬الؼ‪ ٢‬عوبٌوک‬ ‫وٕب٘ؽاـ اـ‪ٙ‬ؽ‪ ٚ‬اخفا‪٤ ٢‬ه وبعت‪ٝ‬ا‪ ٢‬اق ؼاوتبٖ ـا ضجط وفؼ‪ .‬ووبووت‬ ‫ٔفث‪ٛ‬ط‪ ٝ‬ؼـ ٔم‪٥‬بن ‪ٚ‬و‪٥‬ع ؼـ ا‪٤‬فاٖ پػً ٌؽ ‪٤ ٚ‬ى‪ ٣‬اق ع‪ٛ‬أُ توف‪٤ٚ‬وح‬ ‫ؼ‪ٚ‬ثبـ‪ٛٔ ٜ‬و‪٥‬م‪ ٣‬عبٌم‪ ٣‬ث‪ٌٕٝ‬بـ ٔ‪ ٣‬ا‪٤‬ؽ‪.‬اصّ‪ ٚ ٣‬ووفْ‪ .‬ؼاووتوبٖ ‪٤‬وه‬ ‫ٌب‪ٞ‬کاؼ‪ ٜ‬تفن اوت و‪ ٝ‬عبٌک ؼغتف‪ ٢‬اـٔ‪ٌٛ٣ٔ ٣ٙ‬ؼ‪ .‬ال‪ٛ‬اْ ؼغتوف ؼـ‬ ‫ٔػبِفت ثب ا‪ ٗ٤‬عٍک ـفأؿ‪ٞ‬ج‪ٟٔ ٣‬بخفت ٔ‪٣‬و‪ٙٙ‬ؽ‪ .‬وفْ ‪ 11‬ووبَ ثو‪ٝ‬‬ ‫ؼ٘جبَ اصّ‪ٌ ٣ٔ ٣‬فؼؼ‪ .‬ؼوت اغف‪ٍٙٞ ،‬بٔ‪ ٣‬وو‪ ٝ‬ؼ‪ ٚ‬عوبٌوک ثو‪ٞ ٝ‬وٓ‬ ‫ٔ‪٣‬ـوب٘ؽ‪ ،‬وفْ تطت تاث‪٥‬ف طّىٓ پؽـ اصّ‪ ٣‬اتً ٔو‪ٌ ٣‬و‪٥‬وفؼ‪ .‬ا‪ٚ‬اق‬ ‫‪٤‬ب٘‪٥‬ع وفْ و‪ ٝ‬ـّجؽا‪ ٝٞ‬ت‪ٛ‬وط اصّ‪ ٣‬غ‪ٛ‬ا٘ؽ‪ٌٛ٣ٔ ٜ‬ؼ ‪٤‬ى‪ ٣‬اق اـوبٖ ‪ٙٞ‬ف‬ ‫عبٌم‪ ٣‬اوت‪.‬‬ ‫عبٌک ‪ٚ‬اِ‪ .ٝ‬ؼاوتبٖ ٔجبضث‪ ٝ‬عبٌک ‪ٚ‬اِ‪ ٝ‬ثب عبٌک قـٍ٘بـ اوت‪ .‬ؼـ پوب‪٤‬وبٖ‬ ‫ؼاوتبٖ ‪ٚ‬اِ‪ ٝ‬ثف قـٍ٘بـ ؼّج‪ ٝ‬وفؼ‪ ٚ ٜ‬ثب ا‪ ٚ‬اقؼ‪ٚ‬اج ٔ‪٣‬و‪ٙ‬ؽ‪.‬‬ ‫‪٤‬ىصؽ ‪ٞ‬کاـ ِؽت‬ ‫ترکی در فبرسی‬ ‫اؼأ‪ ٝ‬اق ٌٕبـ‪ ٠‬لجُ‪....‬‬ ‫ٌَفَن ‪٤‬بـاق‪/‬ت; ٌَفَن (ثب‪٤‬ؽ) ‪٤ +‬بـاق (; ‪٤‬وفاق ‪ ،‬تودو‪ٟ‬و‪٥‬وکات) ;‬ ‫تد‪٥ٟ‬کات اخجبـ‪ٛ٘ ، ٢‬ع‪ٔ ٣‬بِ‪٥‬بت ؼـع‪ٟ‬ؽصف‪)3( ٢ٛ‬‬ ‫ٌُک; ٌاق ; زٍٓ ؛ ٌاق‪ ; َ ٜ‬غ‪ ٌٍُٛ‬؛ لف‪ٌٛ ٜ‬قِ‪ ; ٛ‬لبـا ٌاقِ‪; ٣‬‬ ‫و‪٥‬ب‪ ٜ‬زٍٓ‪ :‬اٖ ‪٤‬ى‪ ٣‬تفو‪ ٣‬ثُؽ ‪ٌ ٚ‬فت ا‪ٌ ٢‬اق‪ ٣ٕ٘ ٗٔ× ْٚ‬غو‪ٛ‬ا‪ٞ‬وٓ‬ ‫ع‪ٙ‬ت ‪ ،‬غ‪ٛ‬ا‪ ٓٞ‬ا‪ٚ‬ق‪٢ِٛٛٔ /ْٚ‬‬ ‫ٌَکِه;ٌَکِ‪٥‬ه ;ٌ‪ ٝ‬ق (ٌ‪ ٝ‬قٔه ; ثف‪٤‬ؽٖ ‪ٌٍ ،‬تٗ) ‪٥ِ +‬وه (ان)‬ ‫; ثف٘ؽ‪ ، ٜ‬زبل‪ ٢ٛ‬ت‪٥‬ػ و‪ٛ‬تب‪ ِٜ‬ثّ‪ٙ‬ؽ ؼوت‪ : )1( ٝ‬ث‪ٕٙ‬ب ثٕٗ و‪ٙٔ ٝ‬ىوف ضىوٗ‬ ‫ـظ ت‪ٛ‬و‪٥‬ىت؟ × تبؼ‪٤‬ؽ‪ ٜ‬ای ث‪ٍٟ‬کِىؽ‪٥‬فت ؼـا‪ٚ‬ـْ‪ /‬ضبـظ‬ ‫ٌکٔ‪ٌ;ٝ‬ک (ٌکٔه ;ٌٍتٗ) ‪( ٝٔ +‬ان) ;ٌٍت ‪ٌ ،‬جٍوفؼ‪ ٢‬وو‪ ٝ‬اق‬ ‫طفؾ ؼاـ‪ٚ‬ؼ‪ٌ ٝ‬ج‪ٟ‬ب خ‪ٟ‬ت ضفظ أ‪٥ٙ‬ت ؼـ ٌ‪ٟ‬ف ٔ‪ٌٍ ٣‬ت (‪.)1‬‬ ‫ٌک٘‪ٌَ;ٝ‬ک‪ ٌٝ; ٝ٘ ٜ‬ق (ٌ‪ ٝ‬قٔه ; ثف‪٤‬ؽٖ ‪ٌٍ ،‬تٗ) ‪ +‬اٖ (ان) ‪ٜ +‬‬ ‫(ان) ; ‪ٚ‬و‪ ١ّ٥‬ثف‪٤‬ؽٖ ‪ ،‬زبل‪ ٢ٛ‬زفْ ؼـوفبٌ‪ٕٞ ، )1( ٣‬ف‪ٌ ١ٍ٤‬کِه‬ ‫ٌىتبظ; ٌاوتبق ; ٌاقتبق ; ٌاق (زٍٓ) ‪ +‬توبق (ان) ; زٍوٓ‬ ‫٘تفن ‪ ،‬ث‪ ٣‬ثبن ؛ ٔدبقاً ث‪ ٣‬اؼه ‪ ٚ‬ثبق‪ٍٛ٤‬ی ؛ تفو‪٥‬ت ٌاقتبق ٔب٘‪ٙ‬وؽ‬ ‫ٌ‪ّ٥‬تبق ‪٤ ٚ‬بِتبق اوت‪.‬‬ ‫ٌُُ;ٌ‪ َٛ‬اق ٔصؽـ ٌ‪ِٕٛ‬ه (; غ‪ٙ‬ؽ‪٤‬ؽٖ) و‪ ٝ‬ثػبطف ٌبؼاث‪ ٌُ ٣‬ا٘فا‬ ‫ثؽ‪٘ ٗ٤‬بْ تٍج‪ ٝ٥‬وفؼ‪ ٜ‬ا٘ؽ ‪ ٚ‬ؼـ ـوووبـو‪ ٣‬ثب ٌفت‪ ٝ‬ثفؼاـ‪ ٢‬اق ‪٘ ٗ٥ٕٞ‬ىتو‪ٝ‬‬ ‫‪ِ ٍٝ٥ٕٞ‬جػ‪ٙ‬ؽ ‪ِ ٚ‬ت ثب تٍج‪ ٝ٥‬ث‪ ٚ ٌُ ٝ‬ؼ‪ٙ‬س‪ٕٞ ٝ‬فا‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ؼ‪ ٜ‬اوت‪ ٌُ:‬غ‪ٙ‬ؽ‪ٜ‬‬ ‫ٌٍّٗ;ٌ‪( ٌَٛ; ٍِٗٛ‬غ‪ٙ‬ؽ‪ٌ( ٌٗ + )ٜ‬بؼ‪ٌ ; )٢‬بؼ‪ٚ ٢‬غ‪ٙ‬ؽ‪ٔ ، ٜ‬طوُ‬ ‫تففج ‪ ،‬ث‪ٛ‬وتبٖ ؛ ٔمّ‪ٛ‬ه ٌ‪)ٌَٛ + ٌٗ ;( ٍَٛٙ‬‬ ‫ٌّٗ ٌؽٖ;ٌ‪( ِٗ ٝ‬ا‪ٙ٤‬ؽ‪ٌ+ )ٜ‬ئؽ‪( ٖ ٜ‬ـ‪٘ٚ‬ؽ‪ ; )ٜ‬ــت ‪ٚ‬ثفٌٍت و‪ٙٙ‬وؽ‪ٜ‬‬ ‫‪ٚ ،‬و‪ ١ّ٥‬ــت ‪ ٚ‬ثفٌٍت‪ ٣‬ؼـاوّط‪ٝ‬‬ ‫ٌّ‪ٌِّٛ ;ِٝٛ‬وو‪( ٌَٛ ; ٝ‬ثبظ ‪( ِٝ + )ٌُُ :‬ان) ; ثبق ٌ‪٘ٛ‬ؽ‪ ٜ‬ز‪ٌُ ٖٛ‬‬ ‫‪ٚ ،‬و‪ ١ّ٥‬ا٘فدبـ‪ ٢‬اق اوّط‪ ٝ‬و‪ٔ ٝ‬ب٘‪ٙ‬ؽ ٌُ اق ؼاغُ اٖ ثبق ٔ‪ٌ ٣‬ؽ ‪٤ ٚ‬وب‬ ‫ٔب٘‪ٙ‬ؽ ٌُ ث‪ٞ ٝ‬ف خبئ‪ ٣ٔ ٣‬غ‪ٛ‬ـؼ ‪ ،‬ثبق ٔ‪ ٣‬وفؼ‪.‬‬ ‫ٌَّّ‪ٌّٚ ٌّّٝ;ٝ‬ال‪ ; ٣٤‬ث‪ ٝ‬زفا ـفوتبؼٖ ز‪ٟ‬بـپب‪٤‬بٖ ‪ ،‬ؼوت‪ ١‬ز‪ٟ‬بـپب‪٤‬وبٖ (‬ ‫‪ )1‬؛ ٕ٘‪ ٣‬ؼا٘ٓ زفا تفو‪ ٣‬اوت‪ .‬غ‪ٛ‬ؼ تفو‪ٟ‬ب ث‪ ٝ‬اٖ و‪ٛ‬ـ‪ٙ٤ٌٛ ٣ٔ ٚ‬ؽ‪.‬‬ ‫ٌّ‪ٌّٕ( ٌُ ;ٗ٥‬ه ; أؽٖ) ‪( ٗ٤ +‬ان) ; أؽ‪، ٜ‬ا٘ى‪ ٝ‬ثعؽ ًا ث‪ ٝ‬خٕع‬ ‫غب٘‪ٛ‬اؼ‪ّٔ ٜ‬طک ٌؽ‪ ٜ‬اوت ‪ ،‬عف‪ٚ‬ن؛ ‪ ٗ٥ٌّ :‬غب٘ٓ ‪ ...،‬اـؼ‪ٚ ٢‬اـ‬ ‫رپوین اعتصامی‬ ‫ستارخان‬ ‫ضعرکًتبٌ ترکی‬ ‫ؼ‪ ٗ٥ّ٤‬ث‪ِٛ‬ج‪ ،َٛ‬وبز‪ ٗ٥‬و‪ٙ‬جُ‪ ،‬ا‪ٚ‬ق‪،ٌَٛ ٖٚ‬‬ ‫وح ا‪ِٕٛٚ‬ی و‪٥‬فپ‪ ٗ٥ٍ٥‬پ‪٥‬ىب٘‪ ٝ‬ث‪ٙ‬کـ‬ ‫ٔ‪ ٝ‬ـغىبـٖ ا‪ ٢‬ض‪ٛ‬ـ‪ ٢‬ث‪ٍٟ‬ت‪٣‬‬ ‫ٌّىتب٘ؽا ٌُ غ‪ٙ‬ؽا٘‪ ٝ‬ث‪ٙ‬کـ‬ ‫سید مُدی اعتمبد‬ ‫و‪٥‬ؽ ٔ‪ٟ‬ؽ‪ ٢‬اعتٕبؼث‪ ٝ‬ـ‪ٚ‬ا‪٤‬ت‪ ٣‬ؼـ وبَ ‪ 1277‬غ‪ٛ‬ـٌ‪٥‬ؽ‪ ٚ ٢‬ثو‪ٝ‬‬ ‫ـ‪ٚ‬ا‪٤‬ت ؼ‪ٍ٤‬ف ؼـ وبَ ‪ 1279‬غ‪ٛ‬ـٌ‪٥‬ؽ‪ ٢‬ؼـ غوب٘و‪ٛ‬اؼ‪ ٜ‬وو‪٥‬وؽ‬ ‫ٔطٕؽ اعتٕبؼ ٘بطم‪ ٣‬ؼـ ٔطّ‪ٔ ٝ‬عف‪ٚ‬ؾ غ‪٥‬بثبٖ ؼـ ٌ‪ٟ‬ف تجوف‪٤‬وک‬ ‫ؼ‪٤‬ؽ‪ ٜ‬ث‪ٞ ٝ‬ىت‪ٌٍٛ ٣‬ؼ ‪ٔ .‬فض‪ ْٛ‬اعتٕبؼ ث‪ ٝ‬وو‪ ٝ‬قثوبٖ توفوو‪،٣‬‬ ‫عفث‪ ،٣‬ـبـو‪ ٣‬اٌ‪ٙ‬ب‪ ٣٤‬وبُٔ ؼاٌت ؛ ِؿا ؼـ ا‪٤‬وٗ قثوبٖ ‪ٞ‬وب‬ ‫ؼاـا‪ ٢‬اٌعبـ ٔتعؽؼ‪ ٣ٔ ٢‬ثبٌؽ و‪ ٝ‬پبـ‪ ٜ‬ا‪ ٢‬اق ا٘‪ٟ‬ب زبح ٌؽ‪ٜ‬‬ ‫ا٘ؽ‪ .‬ؼـ وبَ ‪ 1296‬غ‪ٛ‬ـٌ‪٥‬ؽ‪ ٢‬و‪٥‬ؽ ٔ‪ٟ‬ؽ‪ ٢‬اعتوٕوبؼ ٔوؽـوو‪ٝ‬‬ ‫اعتٕبؼ ـا ؼـ ٔطّ‪ ٝ‬ؼ‪٤‬ىجبٌ‪ ٣‬ـاوت‪ ٝ‬و‪ٛ‬ز‪ ٝ‬تبو‪٥‬ه وفؼ ‪ ٚ‬توب‬ ‫وبَ ‪ 1306‬غ‪ٛ‬ـٌ‪٥‬ؽ‪ ٢‬اؼاـ‪ ٜ‬اٖ ـا غ‪ٛ‬ؼ ثو‪ ٝ‬عو‪ٟ‬وؽ‪ ٜ‬ؼاٌوت‪.‬‬ ‫ق٘ؽ‪٤ ٜ‬بؼ اعتٕبؼ ؼـ تبـ‪٤‬ع ‪ 1360‬غ‪ٛ‬ـٌ‪٥‬ؽ‪ ٢‬ؼـ تو‪ٟ‬وفاٖ ؼاـ‬ ‫ـب٘‪ ٣‬ـا ‪ٚ‬ؼاع ٌفت‪.‬‬ ‫غ‪ٌٛ‬بٖ ٌ‪ّ٘ٛ‬ف‪ ٢‬ؼ‪٤‬ف!‬ ‫ثبـاِ‪ٟ‬ب! ث‪٥‬ک‪ ٜ‬ـضٓ ائ‪ ّٝ٥‬أبٖ ٌ‪ّ٘ٛ‬ف‪ ٢‬ؼ‪٤‬ف‬ ‫خ‪ ّٝٔٛ‬اص‪ٙ‬بؾ ِف‪ ٗ٤‬غ‪٤ ٣ّ٥‬بٔبٖ ٌ‪ّ٘ٛ‬ف‪ ٢‬ؼ‪٤‬ف‬ ‫وى‪٥ّ٥‬ت اَ‪ٚ -‬ئف‪٥ٕ٤‬ک ٔبَ ؼا‪٤‬ب٘‪٥‬ت ٘‪٥‬ى‪ ٝ٥‬ثبت‪٥‬ت‬ ‫ـمفا ـ‪٥‬فل‪ ٝ‬و‪ ،ٗ٥٘ ٣‬الح ؼا ‪٤‬بٔبٖ ٌ‪٘ٛ‬ف‪ ٢‬ؼ‪٤‬ف‬ ‫پبِتبـ ا‪٤‬ىتف ثبالالـ‪ٌ ،‬اق ‪٤‬بٌ‪ ٣‬ـغىبـ‪ ٜ‬تاو‪ٛ‬ـ‬ ‫اوِ‪ٛ‬و‪ٛ‬ق ‪٤‬بن ت‪ٛ‬ت‪ِٛٛ‬ه ائ‪ٛ‬ؼ‪ ٜ‬ـؽبٖ ٌ‪ّ٘ٛ‬ف‪ ٢‬ؼ‪٤‬ف‬ ‫زاـ‪ ٜ‬ن ا‪ِٕٚ‬بق و‪ ٝٙ‬ـوتٓ ؼٖ‪ ،‬ضى‪ ٗ٥‬و‪ٛ‬ـؼؼٖ ا‪ٚ‬ؼ‪َٛ‬‬ ‫ا‪ٔ ٍّٝ٤‬ه ‪ٚ‬لت‪٥ٌّ ٣‬ت ؼ‪ٚ‬ـ و‪ ٣‬أبٖ ٌ‪ّ٘ٛ‬ف‪ ٢‬ؼ‪٤‬ف‬ ‫ٔفؼ‪ٌٛ ٜ‬ـ‪ ّٝ٤‬ضى‪ّٕ٥‬ف ا‪٤‬ى‪٥‬ى‪ ٣‬اَ ث‪٥‬ف ا‪ِٛٚ‬ه‬ ‫ٌ‪٘ٛ‬ؽ‪ ٜ‬ل‪٥‬فظ‪-‬اِّ‪٘ ٣‬فف‪ ،‬لجف‪ ٜ‬ثبوبٖ ٌ‪ّ٘ٛ‬ف‪ ٢‬ؼ‪٤‬ف‬ ‫ـ‪ٚ‬قٌبـ ا‪٤‬سف‪ ٜ‬وبو‪٥‬جؽاٖ ‪٤‬بق‪٤‬ک ‪ٞ‬ئر و‪ ٓ٥‬ث‪ّٕٝ٥‬‬ ‫ؼٓ ا‪ ٖٛ٘ٚ‬قضٕت ا‪ ٖٛ٘ٚ‬خب٘‪ ٣‬ز‪٥‬ػبٖ ٌ‪ّ٘ٛ‬ف‪ ٢‬ؼ‪٤‬ف‬ ‫ز‪ٛ‬ظ زت‪ٙ٥‬ؽ‪٤‬ف ‪ٚ‬ئف‪ ٜ‬و‪ٛ٘ ٗ٥‬وػ‪ ٝ‬ؼ‪ٚ‬ا غب٘‪ِ ٝ‬ف‪ٜ‬‬ ‫٘‪ٛ‬وػ‪ٞ ٗ٥٘ ٝ‬ف ـلٕ‪ ٗ٥ٔ ٣‬خ‪ ٝ‬ت‪ٌّ٘ٛ ٗٔٛ‬ف‪ ٢‬ؼ‪٤‬ف‬ ‫ؼا‪ٚ‬ا٘‪ ٗ٥‬اؼ‪ٙ٤‬ب ث‪٥‬ف ِفظ ـفا٘ى‪ ٝ‬ؼ‪ٚ‬ق‪ ٜ‬ؼ‪٤‬ت‬ ‫ٌفأ‪ٛ٤ ٣‬ظ ت‪ ،ٝٙٔٛ‬غّم‪ ٝ‬وبتبٖ ٌ‪ّ٘ٛ‬ف‪ ٢‬ؼ‪٤‬ف‬ ‫ث‪٥‬ف تص‪ٛ‬ـ ائ‪ ٗ٥٤ ّٝ٥‬وطف‪ ٝٙ٤‬لصبه ِف‪ٗ٤‬‬ ‫ات‪ٛ٤ ٣‬ظ غبِ‪ٛ‬اـ‪٤‬الٖ ل‪٤ٛ‬ف‪ٚ‬ق اوبٖ ٌ‪ّ٘ٛ‬ف‪ ٢‬ؼ‪٤‬ف‬ ‫ث‪٥‬ف ٘فف ٘بٌ‪ٌ ٣ٙ٥‬اـو‪ ٝ‬ثبٌ‪ ٣‬ز‪٥‬ػٕ‪٥‬ف اتؽٖ‬ ‫ؼ‪ ٣ٙ٥ٍ٤‬ائفوه اؼ‪ٙ٤‬ب اٌ‪٥‬فاٖ ٌ‪ّ٘ٛ‬ف‪ ٢‬ؼ‪٤‬ف‬ ‫ثبغ‪٥‬فاْ ثکاقا ـٍ٘‪ ٣‬وبـاِ‪٥‬ت خ‪٥ٌّ ٌٝٛ‬ت‬ ‫وى‪ٛ٤ ٝ‬ظ ‪ٚ‬عؽ‪٤ ٜ‬ئت‪٥‬ت لبی ٌ‪ٛ‬ق اتبٖ ٌ‪ّ٘ٛ‬ف‪ ٢‬ؼ‪٤‬ف‬ ‫‪ٞ‬ئ‪ٚ ٣‬ئف‪٤‬ف ‪ٚ‬عؽ‪ ٜ‬طّجىبـ‪٤ ٜ‬بال٘ؽاٖ ٌاـ‪ٚ‬ـْ‬ ‫او‪٥ّ٥‬ف غّ‪ٛ‬ت‪ ٣‬ضٕبٔ‪ ٝ‬خ‪ٔٛ‬بٖ ٌ‪ّ٘ٛ‬ف‪ ٢‬ؼ‪٤‬ف‬ ‫ثبلمبِ‪ ٗ٥‬پ‪ٙ٥‬ت‪ ٣‬پ‪٥ٙ‬ف و‪ٛ‬ح ِف‪ ٣ٙ٤‬وئ‪٥‬ف ائّ‪ٓ٥٤ ٝ‬‬ ‫ٌاـ ٘‪ِ ٝ‬ف ‪ٚ‬اـ ٘‪ ٝ‬ؼئ‪ ٓ٥٥‬ل‪ٛ‬ـؼ ؼاـاٌبٖ ٌ‪ّ٘ٛ‬ف‪ ٢‬ؼ‪٤‬ف‬ ‫ا‪ ٢‬ز‪ّٛ٥‬پک ث‪ ٛ‬وئسُ غبؼ‪ٞ ٣ٕ٤‬بـؼاٖ ت‪ٛ‬تؽ‪ٖٚ‬؟‬ ‫ا٘الٔ‪٥‬فوبٖ وئسّ‪ ٗ٥‬ثبی لبٌ‪٥٥‬بٖ ٌ‪ّ٘ٛ‬ف‪ ٢‬ؼ‪٤‬ف‬ ‫ٔ‪٥‬ػال٘‪٥‬فٌاق لبثبؼ‪ٙ٥‬ؽا لبٌ‪٥٥٥‬ف ‪ٞ‬ئ‪ ٣‬ثبٌ‪٣ٙ٥‬‬ ‫ا‪ٚ‬ثبت‪٥‬ک اَ ِف ا‪ ّٗ٤‬ظفـ‪ٚٛ٤ ٣‬اٖ ٌ‪ّ٘ٛ‬ف‪ ٢‬ؼ‪٤‬ف‬ ‫‪٤‬بقٔبؼ‪ ٗٔ ٓ٤‬و‪ ٝٙ‬ث‪ٌ ٛ‬عف‪ ٢‬و‪ ٣‬تفف‪٤‬ص ائؽ‪ ٜ‬وٗ‬ ‫ٌ‪ ِٝٛ‬وٗ وا‪ ٝ٤ ّٝ٤‬وٗ ا‪ ٝ٘ ٢‬غ‪ٌٛ‬بٖ ٌ‪ّ٘ٛ‬ف‪ ٢‬ؼ‪٤‬ف‬ ‫****‬ ‫(‪۶11‬ضبعردن طىس ضعرلر )کتببیىدان سئچیلمیص‬ ‫بیلمجٍ لر( تبپٕبخبالـ)‬ ‫ا‪ٌ ٚ‬اـٔ‪ٛ‬ـ وَطف زبؼ‪ ، ٣‬ز‪ٛ‬ظ ا‪٤‬ت‪٥‬ؽ‪٤‬ف لب‪ٙ٤‬بؼ‪ٌ ، ٣‬ئد‪ِ ٝ‬ف‬ ‫ل‪٥‬ف‪٤‬ت زبت‪٥‬ف ‪ٌ٘ٛ ،‬ؽ‪ٚ‬قِف ؼ‪ٌٛٚ‬ه ‪٤‬بت‪٥‬ف ‪ :‬ثب‪٤‬م‪ٛ‬ی‬ ‫ا‪ ٚ‬و‪ٕ٥‬ؽ‪٤‬ف ‪َ٥٥٤ ،‬ف ا‪٤‬سَف ‪ٌ ،‬اق‪ٌ ٜ‬اـ‪َٕ٘ٚ‬ک ‪ :‬ا٘ب لبـ٘‪ٙ٥‬ؽا ا‪ٌٚ‬بق‬ ‫ا‪ ِٖٚ‬ا‪٤‬بؼ‪ٚ ٣‬اـ ‪ ،‬ا‪ٚ‬ذ ثبٌ‪ ، ٣‬اؼبخؽاٖ ؼا‪٤‬بؼ‪ : ٣‬غ‪، ً٥‬‬ ‫و‪ٛ‬تبٖ‬ ‫ا‪٘ ٚ‬ئد‪ ٝ‬ا‪٤‬ال٘ؽ‪٤‬ف ا‪ٚ‬ؼ وئ‪َٛ‬ـ ‪ ،‬و‪ٚٚ ٕٝ٥‬ـوبٖ ؼئٍف ٌئسَف ‪:‬‬ ‫ٌ‪ً٥‬‬ ‫ا‪ ٝ٘ ٚ‬ؼ‪٤‬ف ‪ ،‬ا٘بو‪ٌ ٣‬ئؽَـ لبثبلؽا ‪ ،‬ثبالو‪ٌ ٣‬کَـ ؼاِ‪ٙ٥‬ؽا ‪ :‬ات‬ ‫ثبالو‪٣‬‬ ‫ا‪ ٝ٘ ٚ‬ؼ‪٤‬ف ‪ ،‬اتبٔؽا ‪ٚ‬اـ اؼ‪ٛ٤ ٢‬ظ ‪ :‬ث‪ٛ‬ـ٘‪ ٖٛ‬اِت‪٣‬‬ ‫ا‪ ٝ٘ ٚ‬ؼ‪٤‬ف ‪ ،‬اتبـاْ ‪ ،‬ت‪ٙ‬ؽ‪٤‬ف اِت‪ ٣‬لبتبـاْ ‪ ،‬اؼبخالـ‪ ٢‬وبتبـاْ ‪:‬‬ ‫وبپب٘ؽ‬ ‫ا‪ ٝ٘ ٚ‬ؼ‪٤‬ف ‪ ،‬ثبِؽاٖ ٌ‪٥‬ف‪ ، ٗ٤‬اؼ‪ ٣‬ؼاٖ اخ‪ : ٣‬ؼ‪ُ٤‬‬ ‫ا‪ ٝ٘ ٚ‬ؼ‪٤‬ف ‪ ،‬ثبٌ‪ ٣ٙ٥‬وىَٕؽَٖ ‪٤‬ئف‪َٕ٤‬ک ‪ :‬لبـؼ‪ ، ٣‬لبٔ‪ ، ً٥‬لّٓ‬ ‫ا‪ ٝ٘ ٚ‬ؼ‪٤‬ف ‪ ،‬ثبٌ‪٤ ٣‬ئفؼٖ ٌئ‪ ٝ‬زَىف ‪ ،‬ل‪ َٛ‬لب٘بؼ‪ ٢‬ت‪ ٝٙ‬وؽ‪ ٜ‬اَوف ‪:‬‬ ‫اغ ت‪٥‬فح‬ ‫ا‪ ٝ٘ ِٚ‬ؼ‪٤‬ف ‪ ،‬ث‪٥‬ف ل‪٥‬س‪ ٣‬ا‪ٚ‬وت‪ ٝ‬ؼ‪ِٚ‬ال٘‪٥‬ف ‪ :‬لبپ‪٣‬‬ ‫ا‪ ٝ٘ ٚ‬ؼ‪٤‬ف ‪ ،‬ث‪٥‬ف پى‪ٙ٥‬سه ؼ‪٤‬ف ‪ ،‬ائ‪ٛ‬ؼ‪ٌ ٜ‬کَـ ‪ :‬ا‪٤‬ت‬ ‫ا‪ ٝ٘ ٚ‬ؼ‪٤‬ف ‪ ،‬ؼا‪٤‬ب٘‪٥‬ت ؼ‪٤‬ف ؼا‪٤‬بلى‪٥‬ک ‪ ،‬ث‪٤ٛ‬ب٘‪٥‬ت ؼ‪٤‬ف ث‪٤ٛ‬بلى‪٥‬ک ‪:‬‬ ‫ٌا‪٤ ، ٢‬ئف‬ ‫ا‪ ٝ٘ ٚ‬ؼ‪٤‬ف ‪ ،‬ؼـ‪٤‬ب و‪ ٣ٕ٥‬ث‪ٛ‬الٕ٘بق ‪ ،‬ا‪ ٚ‬ا‪ِٕٚ‬بوب ث‪ٛ‬ت‪ ٖٛ‬ائ‪ٛ‬ـٖ‬ ‫ؼ‪ٚ‬الٕ٘بق ‪ :‬ا‪ٚ‬ـَن ‪ ،‬وئ‪٣ٌٛ‬‬ ‫ا‪ ٝ٘ ٚ‬ؼ‪٤‬ف ‪ ،‬ؼ‪٤‬کِف‪ٙ٤‬ؽَٖ او‪٥ّ٥‬ف ‪ :‬ل‪ٖٛ٤ٛ‬‬ ‫ا‪ ٝ٘ ٚ‬ؼ‪٤‬ف ‪ ،‬اَ ‪ٚٚ‬ـوبٖ لب٘‪ ٣‬ت‪ٛ‬و‪ِٛ‬ف ‪ :‬ل‪٥‬فٔ‪٥‬ک‪ ٢‬ت‪ٛ‬ت‬ ‫ا‪ ٝ٘ ٚ‬ؼ‪٤‬ف ‪ٌ ،‬ئؽَـ ٌئؽَـ ٌاـ‪َٕ٘ٚ‬ک ‪ :‬ا‪ٚ‬ن ‪ ،‬وبٖ ‪ ،‬ؼ‪ٌ٘ٛٚ‬د‪ٝ‬‬ ‫ا‪ ٝ٘ ٚ‬ؼ‪٤‬ف ‪ ،‬ا‪٤‬ى‪٥‬ؽ‪٤‬ف ‪ٞ‬ف خب٘ؽا ‪ ،‬ا‪ٚ‬ذ ا‪ٚ‬الـ ‪ٞ‬ف لب٘ؽا ‪ ،‬وب‪ٚ‬وب‬ ‫ٌئتؽ‪ٌ ٓ٤‬اـَٔؽ‪ ، ٓ٤‬ؼ‪٤‬کٔبـؼا ٌاـؼ‪ ْٚ‬ؼ‪ٚ‬ـ‪ٚ‬ه ا‪ٚ‬ذ ؼا٘‪ٝ‬‬ ‫و‪ٛ٘ : ٣‬لتب‬ ‫ا‪ ٝ٘ ٚ‬ؼ‪٤‬ف ‪ ،‬ا‪ّ٤‬ؽ‪ ٜ‬ؼ‪ٚ‬ؼبـ ا‪٤‬بلى‪٥‬ک ‪ :‬ا‪٤‬الٖ‬ ‫ا‪ ٝ٘ ٚ‬ؼ‪٤‬ف ‪ ،‬ا‪ ٝٙ٥٤‬و‪٥‬ک وبپى‪٥‬ک زت‪٥‬ف ت‪ٛ‬غ‪ٛ٤ٛ‬ـ ‪ ،‬زت‪٥‬ف‪ ٜ‬ؼ‪ٌَٗٚ‬‬ ‫‪ٞ‬ئ‪ ٣‬ا‪ٚ‬غٍب‪٤‬ت ا‪ٚ‬غ‪ٛ٤ٛ‬ـ ‪ :‬ت‪ٛ‬ـاتبٖ ت‪ٛ‬ـ‪٘ٚ‬ب ؼ‪ٌَٗٚ‬‬ ‫ا‪ ٝ٘ ٚ‬ؼ‪٤‬ف ‪ ،‬اَ‪ٚ ٣ٙ٤‬اـ ثبٌ‪ٛ٤ ٣‬ظ ‪٤ :‬ئف ل‪ٛ‬ـؼ‪ٚ‬‬ ‫ا‪ ٝ٘ ٚ‬ؼ‪٤‬ف ‪ ،‬ا‪ٚ‬قاؼ‪٤ ٣‬بغ‪ ٗ٥‬ائ‪ّ٥‬ف ‪ :‬ا‪ٚ‬ن ‪ ،‬ؼ‪ٚ‬ی ‪ٛ٤ ،‬غ‪ٛ‬‬ ‫ا‪ ٝ٘ ٚ‬ؼ‪٤‬ف ‪ ،‬ا‪ٚ‬قا٘ؽ‪٤‬مدب ل‪٥‬ىىبالـ ‪٤ :‬بی‬ ‫ا‪ ٝ٘ ٚ‬ؼ‪٤‬ف ‪ ،‬اوق‪ ٚ‬اغ ‪ ،‬ثبالو‪ ٣‬وبـ‪ : ٢‬و‪ٛ‬ؼ ‪٤ ،‬بغ‬ ‫ا‪ ٝ٘ ٚ‬ؼ‪٤‬ف ‪ ،‬اوق‪ ٚ‬ثبٌ‪ٙ٥‬ب ؼ‪ٚ‬ال٘بـ ‪ :‬ؼ‪٥٤‬فٔبٖ‬ صفحه 6 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫بخطناهه هالیات بر ارزش افسوده‬ ‫بلیت هواپیوا ابالغ ضذ‬ ‫رئیس سازهاى َّاپیوایی وطَر در ًاهِ ای از از‬ ‫ٍضع عَارض ‪ ۵‬درصذی هالیات بر ارزش افدسٍدُ‬ ‫بر لیوت پایِ بلیت پرٍازّای خارجی خبر داد‪.‬‬ ‫محمس محمسی ترص‪ ،‬زضتاضه نحنه اخطای هوانون‬ ‫ما یا تط اضظش اکعوزه زض غنؼم حم و نووو‬ ‫ىنایی تو ضطًم ىای ىناپیمایی زاذیی نامو ظز‬ ‫طثن تنس یی این نامو تویویوم ىوای پوطواظ ىوای‬ ‫ذاضخی مطمن اذص ما یا تط اضظش اکوعوزه ‪۴‬‬ ‫زضغس نمیضنز و ما یا پطواظىوای ذواضخوی ‪۹‬‬ ‫زضغس تیای ذا ع تییم اسم‬ ‫کوبود نیروی انسانی‪ ،‬عاهل کاهص‬ ‫تا ‪ 30‬درصذی در تولیذ و فروش‬ ‫رئدیدس اًدجدودی‬ ‫صٌایع ّوگی لطعِ‬ ‫سددازی خددَدرٍ‬ ‫گفت‪ ۶‬بِ علت ًبَد‬ ‫ٍ ووبَد ًدیدرٍی‬ ‫اًساًی‪ ،‬حذٍد ‪ 2۱‬درصذ از تدَلدیدذ ٍ فدرٍش‬ ‫هجوَعِ ّای صٌعتی بِ ٍیژُ در زیرهجوَعِ ّدای‬ ‫لطعِ سازی واّص یافتِ است‪.‬‬ ‫اهای محمسضضا ندلی مونوص‪ ،‬اکوعوزۺ تواوخونز‬ ‫منازاو یو‪ ،‬تاظاض‪ ،‬ماضین اال و تدییعا ًواکوی‪،‬‬ ‫کوط زض مدمنػو هطؼو ساظی ذنزما زض تویومون‬ ‫ماه‪ ۳۵ ,‬زضغس اظ کطوش و تن یس ضا تو ػیم نوثونز‬ ‫نیطوی انسانی اظ زسم زازید‬ ‫وی تا تیا اینٌو تامین نیطوی انسانی ضا توو طونض‬ ‫خسی زنثا میًنید‪ ،‬گلمۺ امیسواضید مسووونال‬ ‫ىد زض این تاضه ًمی ًننس تا تتنانید توا توامویون‬ ‫نیطوی انسانی‪ ،‬تن یس زض مدمنػو ىای غنؼتی ضا تو‬ ‫ظطکیم ًام تطسانید اهای ندلی منص اکعوزۺ زض‬ ‫ًنتاه مس میتنانید اظ نیطوی ًاض تسو مودونظ‬ ‫اکـا استلازه ًنید‪ ،‬ظیطا ا ىایی ًو مدنظ زاضنوس‬ ‫مطـن تٌاضنس ا ثتو این ًاض زض غونضتوی ضوسنوی‬ ‫اسم ًو پییس میاخط تو زضذناسم ما پواسود‬ ‫مثثم زازه و تا زاز مدنظ تو ترطی اظ نیطوی ًاض‬ ‫اکـا تتنانید ترطی اظ مطٌ نیوطوی ًواض ضا زض‬ ‫ًنتاه مس ح ًنید‬ ‫ایجاد ‪ 500‬هسار ضغل در حوزه‬ ‫روستایی در سال ‪1401‬‬ ‫هعاٍى تَسعِ رٍستایی‪ ،‬هٌاطک هحدرٍم ٍ عطدایدر‬ ‫رئیس جوَْر گفت‪ ۶‬در سال ‪ ۰۰۱۰‬با برًاهِ ریدسی‬ ‫ّای اًجام ضذُ ‪ّ ۱۱۱‬سار ضغل در حَزُ رٍستایی‬ ‫ایجاد هیضَد‪.‬‬ ‫امیطحسین مسنی ذاطط نطا ًطزۺ ضئیس خمویونض‬ ‫تاًیس ویژه ای تو تنسؼو و ضونن ضوستواىوا زاضز ‪،‬‬ ‫امطوظ هطیه تو ىلم ىعاض طط زض نوعزیوی توو‬ ‫ىلم ىعاض ضوستا ًطنض زض حنظهىای تن ویوسی ‪،‬‬ ‫اضتـا ظایی و تنانمنوسسواظی ‪ ،‬ظیوطسواذوتوی ‪،‬‬ ‫اهتػازی و ضاه تو تیطه تطزاضی میضسس‬ ‫وی گلمۺ زض سا ‪ ۱۴۵۱‬تا تطنواموو ضیوعی ىوای‬ ‫اندام ضسه ‪ ۵۵۵‬ىعاض ضـ زض حونظه ضوسوتوایوی‬ ‫ایداز میضنز ‪ ،‬زض ضاستای نیضم احیا واحسىوای‬ ‫تن یسی اظ تین چیاض ىعاض واحس تن یوسی ًوو زض‬ ‫ًطنض زض سا ‪ ۱۴۵۱‬احیا میضنز ‪ ،‬زو ىعاض واحس‬ ‫زض حنظه ضوستایی اسم ‪ً ،‬و اظ ایون تویون ‪۵۵۵‬‬ ‫مؼس احیا ضسه و یی ىعاض و ‪ ۵۵۵‬واحس غنؼوتوی‬ ‫و تن یسی تو ویژه زض غنایغ تثسییی زض ضوستاىوای‬ ‫ًطنض احیا ذناىس ضس‬ ‫اگهی هفقودی‬ ‫سنذ کوپانی کاهیوى فوتوى به نام هالک اولیه کوپاانای‬ ‫ضاحاناه بطاوااره ضااسای‪:‬‬ ‫هحواذ زار‬ ‫‪ NADV9JE638E070186‬و بطاوااره هاوتاور‪:‬‬ ‫‪ HC546635PA15‬و ضاوااره اناتا‪:‬ااهای‪:‬‬ ‫‪ 68 658 -33‬و هذل ‪ 1387‬و به رنگ سفایاذ و‬ ‫بطواره بذنه‪ 8002665 :‬هفقود گردیذه از درجه اعتبار‬ ‫ساقط هی باضذ‪.‬‬ ‫هنت‪:‬ر‪ -‬هرنذ‬ ‫ضٌبِ ‪ 32‬بْوی ‪ ۰3 * ۰۰۱۱‬فَریِ ‪ ۰۱ * 3۱33‬رجب‪ * ۰۰۰2‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَز ایىیٌجی ایل ) * ضوارُ ( سایی ) ‪۱۰2۳ ۶‬‬ ‫اخریی هصَبِ تلفیک دربارُ یاراًِّا ٍ ارز ترجیحی در سال ‪۰۰۱۰‬‬ ‫سخٌگَی وویسیَى تلفیک جدسئدیدات‬ ‫هصَبات ایی وویسیَى را تطریح ورد‪.‬‬ ‫ضحید ظاضع سرنگنی ًمیسین تیلین‬ ‫الیحو تنزخو سا ‪ ۱۴۵۱‬مدویوس زض‬ ‫تططیح مػنتا این ًمیسین گلومۺ‬ ‫تو منخه مناکوم ًمیسین تیلیون اظ‬ ‫مح مناتغ ػمنمی تنزخو‪ ،‬موثویوؾ ‪۴۵‬‬ ‫ىعاض میییاضز تنما تطای تامین مونواتوغ‬ ‫غنسوم میی مسٌن خیم ساذم زو‬ ‫مییین واحس مسٌون زض ضویوطىوا و‬ ‫ضوستاىا‪ ۵ ،‬ىعاض میییاضز تنموا توطای‬ ‫ضاه ىای ضوستایی تو غونض ضزیوق‬ ‫میی ً ًطنض زض اذتیاض وظاض ضاه‬ ‫و ضیطساظی و ‪ ۵‬ىعاض میییاضز تونموا‬ ‫نیع تطای تیساظی طط ىای ضوستوایوی‬ ‫زض اذتیاض تنیاز مسٌن هوطاض ذوناىوس‬ ‫گطکم‬ ‫وی اکعوزۺ تا مناکوم ًمیسین تیلیون‬ ‫تنزخو تا ا حام یی تنس تو توثوػوطه ع‬ ‫‪ ۱۱‬الیحو تنزخو‪ ،‬غونوسوم توامویون‬ ‫ذساض ىای تسنی مداظ ضس تا مونواتوغ‬ ‫ماظاز ذنز ضا تا تطریع تیمو مطًوعی‬ ‫مطاتن تا ملاز اذطین ایین نامو سطمایو‬ ‫گصاضی ضطًم ىای تویوموو مػونب‬ ‫ضنضای ػا ی تیمو سطمایوگصاضی ًنس‬ ‫سرنگنی ًمیسین تویولویون زضتواضه‬ ‫نحنه تؼیین مناتغ زض تثػطه ‪ ۱۴‬مطتون‬ ‫تو ىسکمنسی یاضانو ىا نیع گولومۺ ‪۳۵‬‬ ‫ىعاض و ضطػس میییاضز تونموا توطای‬ ‫پطزاذم مستمطی تو مسزخنیا ًمیتو‬ ‫امساز و ساظما تیعیستی و مثیؾ ىوعاض‬ ‫میییاضز تنما تطای اکطازی ًوو پطوم‬ ‫ننتم تطای تحم پنضص هطاض گطکتون‪،‬‬ ‫ىستنس اذتػاظ یاکم‬ ‫سو ىعاض میییاضز تنما نیع توطای حون‬ ‫تیمو اهطاض ذاظ موانونوس ضانونوسگوا‬ ‫زضو ضیطی و تطو ضیطی‪ ،‬ایثاضگطا ‪،‬‬ ‫ظنثنضزاضا ‪ ،‬غنایغ زستی و تؼویویون‬ ‫ضس‬ ‫ظاضع تاًیس ًطزۺ اػضای ًمویوسویون‬ ‫تیلین توطای ًواىوص اسویوه ىوای‬ ‫اختماػی مثیؾ ‪ ۴‬ىعاض میییاضز تنما ‪ ،‬تو‬ ‫منظنض کؼا یم ىای کطىنگوی ‪ ۶‬ىوعاض‬ ‫میییاضز تنما ‪ ،‬تامویون مسوٌون توطای‬ ‫مسزخنیا ًمیتو امساز امام ذومویونوی‬ ‫عضه ‪ ۳‬ىعاض میویویواضز تونموا ‪ ،‬ىوعاض‬ ‫میییاضز تنما توطای توامویون مسوٌون‬ ‫مسزخنیا ساظما تیوعیسوتوی‪ ،‬ىوعاض‬ ‫میییاضز تنما تطای ضظمنسگا مؼسط و‬ ‫‪ ۳‬ىعاض و چیاضغس و تیسم مویویویواضز‬ ‫تنما تطای اخطای هانن حموایوم اظ‬ ‫مؼینال اذتػاظ پیسا ًطز‬ ‫وی تػطیح ًطزۺ اظ مح ىسکمونوسی‬ ‫یاضانوىا ‪ ۱۹‬ىعاض میییاضز تنموا توطای‬ ‫مناطن محطوم و موحوطومویوم ظزایوی‬ ‫اذتػاظ زازه ضس ًو اظ این مح ‪۴‬‬ ‫ىعاض میییاضز تنما تطای ضاه ضوستایی‪،‬‬ ‫‪ ۴‬ىعاض میویویواضز تونموا توطای اب‬ ‫ضوستاىا‪ ،‬ىعاض و زویسوم مویویویواضز‬ ‫تنما تطای ضاه ػطایطی‪ ۸۵۵ ،‬میییواضز‬ ‫تنما تطای اب ػطوایوطی و ىوعاض‬ ‫میییاضز تنما تطای اخطای طط ىازی‬ ‫زض اذووتوویوواض گووطوه ىووای خوویووازی‪،‬‬ ‫سناریوهای عیذی اهسال کارکناى؛‬ ‫‪ 1/5‬هیلیوى به باال‬ ‫ساظنسگی‪ ،‬تسیح‪ً ،‬میتو امساز ذمینوی‬ ‫عضه و ستاز اخطایی کطما اموام عضه‬ ‫هطاض ذناىس گطکم‬ ‫وی تیا ًطزۺ ىومویونویون ‪ ۷۳‬ىوعاض‬ ‫میییاضز تنما تطای پوطزاذوم یواضانوو‬ ‫نوسی ‪ ۴۵‬ىعاض تنمانوی و موؼویوطوتوی‬ ‫مػنب ضس‪ ،‬زض سا اینسه تـییطی زض‬ ‫میعا پطزاذم یاضانو ىای نوسی وخنز‬ ‫نرناىس زاضم ظیطا اضظ تطخیوحوی زض‬ ‫تنزخو سوا ‪ ۱۴۵۱‬حوصف نطوسه و‬ ‫یاضانو تطای تامین ًاالىوای اسواسوی‪،‬‬ ‫زاضو و تدییعا پعضٌوی هوطاض زازه‬ ‫ضسه اسم‬ ‫پاسخ ضروت بازرگاًی دٍلتی ایراى در رابطِ با ضبِْی گراًفرٍضی برًج‬ ‫ضروت بازرگداًدی دٍلدتدی ایدراى در خصدَظ‬ ‫گراًفرٍضی برًج خارجی در بازار تَضیحاتدی ارائدِ‬ ‫ورد‪.‬‬ ‫زض متن اطالػیو این ضطًم امسه اسمۺ‬ ‫زض پی انتطاض ذثطی مثنی تط گطانلطوضی توطنوح ىوای‬ ‫ذاضخی تنسط زو م ًو متاسلانو تنسط یوٌوی اظ‬ ‫نماینسگا مدیس ضنضای اسالمی تیا ضوسه اسوم‬ ‫ضمن زػن ىمگا تو تونای ا یی و ضػایم تنغیو‬ ‫هطا مثنی تط والتوق ما یس ی تو ػید و تٌصیه‬ ‫اظیاضا این تعضگناض اػالم میزاضز؛ موحواسوثوا‬ ‫هیمم تمام ضسه انناع تطنح ذاضخوی توا تونخوو توو‬ ‫هیمم ىای خیانی و نطخ اضظ تاظاض نیما نطا میزىوس‬ ‫حساه ىعینو تمام ضسه انناع تطنح واضزاتی مونخونز‬ ‫زض سثس تنظیغ ضطًم متثنع زض حا حاضوط توسو‬ ‫احتساب سنز واضزًونونوسه‪ ،‬سونزػوموسه کوطوش‪،‬‬ ‫سنزذطزه کطوضی و ىعینوو ىوای موا وی توطای ىوط‬ ‫ًیینگطم توطنوح ‪ ۱۱۲۱‬ىونوسی ‪ ۲۵‬ىوعاض و ‪۷۶۲‬‬ ‫تنما ‪ ،‬ىط ًیین گطم تطنح ‪ ۱۱۲۱‬پاًستانی ‪ ۲۸‬ىوعاض‬ ‫و ‪ ۲۵۴‬تنما و تطنح ‪ ۱۵۵B‬تایینوسی‪ ۱۵ ،‬ىوعاض و‬ ‫‪ ۵۴۱‬تنما اسم‬ ‫زض حا ی ًو هیمم ػطضو ضسه تطنح تنسط ضوطًوم‬ ‫تاظضگانی زو تی ایطا تو تطتیه تطای ىط ًییونگوطم‬ ‫تطنح ىنسی ‪ ۲۲‬ىعاض تنما ‪ ،‬تطنح پاًستانی ‪ ۲۳‬ىوعاض‬ ‫تنما و تطنح تایینسی ‪ ۱۱‬ىعاض تنما اسم ًو هیمم‬ ‫مػطف ًننسه این اهالم تو تطتیه ‪ ۲۵ ،۲۴‬و ‪ ۱۲‬ىعاض‬ ‫و ‪ ۵۵۵‬تنما اسم‬ ‫این ضطًم تو خیم اىمیم ػسم اطالع ططف ىوای‬ ‫ذاضخی تو هیممىای منضز هثن و ىوسف گوصاضی‬ ‫ضطًم و امٌا سنء استلازه ططفىای تدواضی اظ‬ ‫این اطالػا زض حین مصاًطا تداض ذاضخی اظ‬ ‫انتطاض ضیع ىعینوىا و هیممىای ىسف زض تاظاض موثوسا‬ ‫مؼصوض اسم؛ یٌن امازگی زاضز ضیع اطالػا ضا تو‬ ‫غنض محطمانو و تا اذص تؼیس ػسم انتطاض زض اذتیاض‬ ‫ضسانوىای مرتیق هطاض زىس‬ ‫ّوساى سازی حمَق بازًطستگاى در سال ‪ ۰۰۱۰‬اجرا هی ضَد‬ ‫سخٌگَی وویسیَى تلفیک الیحِ بَدجِ ‪ ۰۰۱۰‬از ّوساى سازی حمَق بازًطستگداى‬ ‫در سال ایٌذُ خبر داد‪.‬‬ ‫ضحید ظاضع زض تنضیح مػنتا امطوظ ػػط ًمیسین تویولویون تونزخوو ‪۱۴۵۱‬‬ ‫گلم ۺ ًمیسین تیلین تػنیه ًطز ًو اظ مح تنس و تثػطه ‪ ۲‬الیحوو تونزخوو‬ ‫ىمسا ساظی تاظنطستگا زض سا اینسه اندام ضنز وی اکعوزۺ ىمینین مثیوؾ ‪۵‬‬ ‫ىعاض میییاضز تنما تطای اخطای هانن تؼطکو گصاضی ذسما پطستاضی و توثوسیو‬ ‫ًاضانو ىای پطستاضی اظ سط خمغ ما یا سیگاض اذتػاظ پیسا ًطز ظاضع اضاکوو‬ ‫ًطزۺ زض سا ‪ ۱۴۵۱‬موطض ضس مطتیا هطانی تثسی وضؼیم ضسه ًو مناتغ این ًاض‬ ‫اظ سط خمغ تنزخو ػمنمی تامین می ضنز سرنگنی ًمیسین تیولویون تونزخوو‬ ‫‪ ۱۴۵۱‬گلمۺ مثیؾ ‪ ۲۵۵‬میییاضز تنما تسییال هطؼ ا حسنو تطای زانطودونیوا‬ ‫ًمیتو امساز و ساظما تیعیستی اذتػاظ زازه ضس وی ازامو زازۺ ‪ ۵۵۵‬میویویواضز‬ ‫تنما اظ مح تسییال هطؼ ا حسنو تثػطه ‪ ۱۶‬تطای اضتـا ظنسانیا حین و تؼس‬ ‫اظ حثس تػنیه ضس ظاضع ىمینین گلمۺ زض اخطای هانن حمایم اظ تونسوؼوو‬ ‫غنایغ پایین زستی نلم ذام و میؼانا گاظی تا استولوازه اظ سوطموایوو گوصاضی‬ ‫مطزمی و اغالحا و ا حاها تؼوسی‬ ‫ا ‪ ،‬ىیا امنای غنسوم تنسؼو میوی‬ ‫مٌیق ضس تططیلا هانننی اػوطوای‬ ‫مدنظ تنلس ذنضاى تو طوط ىوای‬ ‫منضنع هانون موصًونض ًوو زاضای‬ ‫مدنظ احساث عمناکوم اغون وی اظ‬ ‫وظاض نلم ىستونوس ضا توو نوحونی‬ ‫پیگیطی نمایس ًوو مودونظ تونولوس‬ ‫ذنضاى معتنض حساًثط تا اتتسای اضزیثیطم ماه ‪ ۱۴۵۱‬غازض ضسه و تو انیا اتوالؽ‬ ‫ضنز وی ازامو زازۺ زض مناضزی ًو غنسوم تنسؼو میی سید ذنز اظ غوازضا‬ ‫نلم ذام و میؼانا گاظی ضا تو غنض حنا و نلتی زضیاکم می ًنس‪ ،‬مداظ اسم‬ ‫حنا و ىای معتنض ضا تو ػننا تسییال ‪ ،‬غطف تامین مناتغ منضز نیاظ طط ىوای‬ ‫تن یسی تا او نیم طط ىای پتطوپاالیطگاىی نمایس و تاظپطزاذم اغو و کوطع‬ ‫این تسییال تو غنض اضظی ذناىس تنز‬ ‫اهىاى افسایص ارفیت التصادی ایراى ٍ عواى بِ بیص از یه هیلیارد دالر‬ ‫ٍزیر صٌعت‪ ،‬هعذى ٍ تجارت (صوت) در حاضیِ سفدر‬ ‫بِ عواى در جوع خبرًدگداراى‪ ،‬اادْدار ودرد‪ ۶‬بدا‬ ‫ارفیتّایی وِ ٍجَد دارد هیتَاًین حجن رٍابد‬ ‫التصادی یه هیلیارد دالری وًٌَی هیاى دٍ وطدَر‬ ‫ایراى ٍ عواى را افسایص دّین ٍ بِ رلن ّای باالتری‬ ‫در سال ایٌذُ برساًین‪.‬‬ ‫تو نو اظ ضاتا‪ ،‬سیسضضا کاطمی امیون توا اضواضه توو‬ ‫اضتثاطا گستطزه ایطا تا ػوموا ‪ ،‬گولومۺ ػوموسه‬ ‫اضتثاطا زض حنظه ىای کطىنگی و سویواسوی تونزه‬ ‫اسم‪ ،‬اما زض حنظه تداضی و اهتػازی ضواتط موا توا‬ ‫ػما تایس گستطش و اضتوا یاتس‬ ‫وی تا تیا اینٌو سلیط خمینضی اسالموی ایوطا زض‬ ‫ػما اهساما ذنتی زض این حنظه اندام زازه اسم‪،‬‬ ‫تػطیح ًطزۺ زض ازامو این اهساما سلطی تو ػوموا‬ ‫زاضتید و زیساضىا و مالها ىای ذنتی تا مووواموا‬ ‫ػمانی اندام ضس زیساضىایی تا وظیط غنؼم‪ ،‬تداض‬ ‫رٍزًاهِ ارن‬ ‫م الف ‪ 2۴۴‬اّر‬ ‫اگْی تحذیذ حذٍد اختصاصی از بخص ‪ 3۱‬تبریس‬ ‫‪۱۵۴0۴0۹۵۹۲-۱۴۵۵0۱۱0۱۸‬‬ ‫نظط تط اینٌو ضطسانگ یی هطؼو تاؽ ملطوظه اظ پالى ‪ -۶۱‬اغویوی و‬ ‫تطماضه ‪ ۳۵۵‬کطػی واهغ زض هطیو زیعتین ترص ‪ -۲۵‬تثطیع تو استناز ضای‬ ‫ضماضهۺ ‪ ۵۶۵۹‬منضذوۺ ‪۱۴۵۵0۵۷0۲۱‬ىیا هانن تؼیین تٌییق مسوتوووط‬ ‫زض ثثم اىط و تو ًالسوۺ ‪0۹۹0۹۷۵‬ىو تو نام مػطلی محمسیا کوطظنوسۺ‬ ‫ػثسا حسین تائیس ما ٌیم ضسه و تحسیس حسوز ا تاًنون توو ػومو‬ ‫نیامسه اسم صا تو استناز تثػطه مازه ‪ ۱۳‬هانن و مازه ‪ ۱۳‬ائویون نواموو‬ ‫هانن تؼیین تٌییق وضؼیم ثثتی اضاضی و ساذتمانیوای کواهوس سونوس‬ ‫ضسمی تحسیس حسوز پوالى کونم زض ضوظ چویواضضونوثوو مونضذووۺ‬ ‫‪۱۴۵۵0۱۲0۲۵‬ساػم ‪ ۱۵‬غثح ضطوع و توو ػومو ذوناىوس اموس وصا‬ ‫تسیننسییو تو ما ٌین مداوض اذطاض میطنز ًو زض منػس موطض زض موحو‬ ‫وهنع میی حاضط تا طثن موطضا نسثم تو تحسیس حسوز پالى کونم‬ ‫اهسام ضنز و مس اػتطاؼ تو این اگیی تطاتط مازه ‪ ۲۵‬هانن ثوثوم توا‬ ‫سی ضوظ اظ تاضید تنظید غنضتمدیس تحسیس حسوز می تواضوس توطاتوط‬ ‫مازه ‪ ۸۶‬ائین نامو هانن ثثم مؼتطؼ تایس ظطف موس یوی مواه اظ‬ ‫تاضید تسیید اػتطاؼ تو مطخغ ثثتی‪ ،‬زازذناسم توو موطخوغ شیػوال‬ ‫هضائی توسید نمایس زض ؿیط اینػنض متواضی ثثم یا نماینسه هوانوننوی‬ ‫وی می تنانس تو زازگاه مطتنطو موطاخوؼوو و گوناىوی ػوسم توووسیود‬ ‫زازذناسم ضا زضیاکم و تو ازاضه ثثم تسیید نمایس زض اینػونض ازاضه‬ ‫ثثم تسو تنخو تو اػتطاؼ مؼتطؼ ػمییا ثثتی ضا تا ضػایم موطضا‬ ‫ازامو ذناىس زاز‬ ‫‪ *۳0۴۴۴‬تاضید انتطاضۺ ‪۱۴۵۵0۱۱0۲۳‬‬ ‫رئیس ثبت اسٌاد ٍ اهالن اّر‪-‬ابراّین ًَری‬ ‫و سطمایو گصاضی‪ ،‬وظیط تیساضم‪ ،‬وظیط امنض ذاضخوو‬ ‫و ىمینین مؼاو نرسم وظیط ػما زض امنض ًاتیونوو‬ ‫تطگعاض ضس و زض ازامو خیساتی تا ضییس ً توانوی‬ ‫مطًعی نیع ذناىید زاضم‬ ‫کاطمی امین تا تیا اینٌو زض این زیساضىا ظمینوو ىوای‬ ‫ىمٌاضی متوات منضز تطضسی هطاض گطکم‪ ،‬گلمۺ زض‬ ‫حنظه ىای مرتیلوی اظ خومیوو تونسوؼوو ذوطون‬ ‫ًطتیطانی‪ ،‬اضتثا میا تنازض زو ًطونض و سوطموایوو‬ ‫گصاضی ىای متوات تن یسی‪ ،‬ظمینو ىوای ىوموٌواضی‬ ‫مطتطى وخنز زاضز‬ ‫وظیط غمم تا اضاضه تو اینٌو یی گطوه متطٌو اظ‬ ‫‪ ۱۵‬ضطًم مؼتثط ایطانی زض این سولوط ىوموطاه تویود‬ ‫اػعامی تنز‪ ،‬اظیاض ًطزۺ زض ظمینوىای زاضو‪ ،‬غونوایوغ‬ ‫ؿصایی و ناظم ذانگی ظطکیم سطمایوو گوصاضی زض‬ ‫ػما وخنز زاضز ًو منضز استوثا ططف ػمانی نیوع‬ ‫هطاض گطکتو اسم‬ ‫رٍزًاهِ ارن‬ ‫م الف ‪ 2۴۵‬اّر‬ ‫اگْی فمذاى سٌذ هالىیت‬ ‫‪۱۵۴0۴0۹۶۴۴-۱۴۵۵0۱۱0۲۵‬‬ ‫سنس ما ٌیم موساض سو زانگ مطاع اظ ضطسانگ یی هطؼو ظمین تحوم‬ ‫پالى ‪ -۳۹۳۲0۶‬اغیی واهغ زض اىط ترص ‪ ۲۵‬تثطیع زض زکوتوط اموالى‬ ‫خیس ‪ ۴۹‬غلحو ‪ ۳۶۱‬شی ضماضه ‪ ۱۵۵۱۱‬تو نام اهای ػسگوط توایوثونضزی‬ ‫ثثم و غازض گطزیسه و سنس ما ٌیم موساض سو زانگ زیگط شی ثثوم‬ ‫‪ ۳۵۳۸۴‬غلحو ‪ ۳۴۹‬زکتط ‪ ۱۷۱‬تنام اهای حسن تاظزاض ثوثوم و غوازض‬ ‫گطزیسه تؼسا اهای میطیننس میطػثسا و ظازه تط اتط وًا تنواموو ضومواضهۺ‬ ‫‪ ۳۱۱۴۲‬منضذوۺ ‪ ۱۴۵۵0۵0۱۳‬زکتطذانو ‪ -۶۶‬اىط اظ ططف نامثطزگوا توا‬ ‫اضائو استطیازیو کوووسا توو انضوموام زضذوناسوم واضزه ضومواضهۺ‬ ‫‪ ۱۴۵۵۸۵۶۵۴۵۱۵۵۵۸۵۱۴-۱۴۵۵0۱۱0۱۸‬تا ازػای کوسا سنس ما ٌویوم‬ ‫معتنض زض اثط خاتدائی تواضای سنس ما ٌیم ا مثنی نسثم تو پالى اذیط‬ ‫نمنزه‪ ،‬این ازاضه زض اخطای مازه ‪ -۱۲۵‬اغال منازی اظ ائین نامو هوانون‬ ‫ثثم و تثػطه ىای شی ا اهسام تو انتطاض اگیی کوووسا نومونزه‪ ،‬وصا‬ ‫ىطًس نسثم تو میی منضز اگیی مؼامیو ای اندام زازه یوا موسػوی‬ ‫وخنز سنس ما ٌیم نعز ذنز می تاضس می تنانس اػتطاؼ ذنز ضا ًوتوثوا‬ ‫ضمن اضائو اغ سنس ما ٌیم یا سنس مؼامیو‪ ،‬زض مس زه ضوظ پس اظ‬ ‫انتطاض اگیی تو ازاضه ثثم مح تسیید نمایس زض غنض ػسم وغون‬ ‫اػتطاؼ ظطف مییم موطض و یازض غنض ػسم اضائو اغ سنس ما ٌیم‬ ‫یا سنس مؼامیو تا وخنز وغن اػتطاؼ‪ ،‬ازاضه ثثم سنوس موا وٌویوم‬ ‫ا مثنی ضا مطاتن موطضا غازض و تو متواضی تسیید ذناىوس ًوطز و توو‬ ‫اػتطاؼ واضزه زض ذاضج اظ منػس تطتیه اثط زازه نرناىس ضس‬ ‫‪ *24۰۰۱‬تاریخ اًتطار‪۰۰۱۱4۰۰432 ۶‬‬ ‫رئیس ثبت اسٌاد ٍ اهالن اّر‪ -‬ابراّین ًَری‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪7‬‬ ‫وی تا تیا اینٌو زض ذػنظ تداض تطخیحی نویوع‬ ‫زض این زیساضىا غحثم ضس‪ ،‬گلمۺ تا ظطکیمىوایوی‬ ‫ًو وخنز زاضز می تنانید سطح ضواتط اهتػازی یی‬ ‫میییاضز زالضی ًنننی میا زو ًطونض ضا اکوعایوص‬ ‫زىید و تو ضهد ىای تاالتطی زض سا اینسه تطسانید‬ ‫رٍزًاهِ ارن‬ ‫م الف ‪۰۰۲۲‬‬ ‫اگْی ابالغ اجرائیِ طبک هادُ ‪ ۰۴‬ائیی ًاهِ اجرای هفاد اسٌاد رسوی‬ ‫تسیننسییو تو مییحو ػنؼ ظازه انسضیا نام پسضۺ ضیطػیی تاضیود تون وسۺ ‪ ۱۳۳۳0۵۴0۱۵‬ضومواضه مویویۺ‬ ‫‪ ۱۳۷۷۸۳۴۶۴۶‬ضماضه ضناسناموۺ ‪ ۳۱۳‬و کاطمو ػنؼ ظازه انسضیانی نام پسضۺ ضویوطػویوی تواضیود تون وسۺ‬ ‫‪ ۱۳۳۹0۱۲0۵۴‬ضماضه مییۺ ‪ ۱۳۷۱۷۲۷۲۲۸‬ضماضه ضناسناموۺ ‪ ۶۳۴۱۱‬و ناىیسه ػنؼ ظازه انسضیا نام پوسضۺ‬ ‫ضیطػیی تاضید تن سۺ ‪ ۱۳۳۴0۱۱0۲۵‬ضماضه مییۺ ‪ ۱۳۷۷۸۵۵۲۹۵‬ضماضه ضناسناموۺ ‪ ۱۱۷۷‬و ثطیا ػنؼ ظازه‬ ‫انسضیا نام پسضۺ ضیطػیی تاضید تن سۺ ‪ ۱۳۴۵0۵۹0۲۳‬ضماضه مییۺ ‪ ۱۳۷۱۸۶۱۵۸۷‬ضماضه ضناسناموۺ ‪۷۷۵۶۳‬‬ ‫تؼننا وضاث مسین و متنکی ػعیع ػنؼ ظازه انسضیا ضماضه مییۺ ‪ ۱۳۷۱۸۵۵۵۵۶‬تواسوتونواز گوناىوی‬ ‫انحػاض وضاثم ‪ ۱۴۵۵0۵۸0۲۵-۱۴۵۵۳۵۳۹۵۵۵۶۵۸۶۱۸۴‬ضؼثو ‪ ۲۶‬ضونضاىوای حو اذوتوالف عحػوط‬ ‫وضاثم ضیطستا تثطیع اتالؽ می گطزز ًو ذاند ناىیسه تینى نام پسضۺ اسسا و تاضید تن سۺ ‪۱۳۴۶0۱۱0۲۳‬‬ ‫ضماضه مییۺ ‪ ۱۳۷۷۲۵۲۶۳۹‬ضماضه ضناسناموۺ ‪ ۱۱۶۶‬خیم وغن میطیو ذنز تػسام یوی خویوس هوطا‬ ‫مدیس ىسیو خیس پانػس تنما یی حیوو انگطتط طال ‪ ۱۸‬ػیاض مونم تو زه ىعاض تنما و تؼساز ع‪ ۵‬هطؼوو‬ ‫سٌو تیاض اظازی طال و وخو نوس مثیؾ یی مییین تنما مؼاز زه مییین ضیا ضایح ًطنض ایوطا عًوو‬ ‫وخو نوس طثن زضذناسم تستانٌاض و تطاتط ائین نامو ا حام یی تثػطه تو مازه ‪ ۱۵۸۲‬هانن مسنی میعا‬ ‫وخو نوس میطیو منسضج زض سنس نٌاحیو مثیؾ ‪ ۲0۵۱۹0۵۹۴0۶۵۵‬ضیا محاسثو گوطزیوس مونضونع سونوس‬ ‫اظزواج ‪ ،۱۳۷۱0۵۹0۵۵-۵۵۲۷‬زکتطذانو اظزواج ضماضهۺ ‪ ۱۱۵‬ضیط وضظها اهسام تػسوض اخطائیو نمونزه و‬ ‫پطونسه اخطائی ًالسوۺ ‪ ۱۴۵۵۵۵۵۸۶‬زض اخطای وضظها تطٌی و تو ًالسوۺ ‪ ۱۴۵۵۵۵۱۵‬اخطای توثوطیوع‬ ‫نیاتم زازه ضس و طثن گعاضش مامنض پسم تثطیع‪ ،‬تؼیم ػسم ضناسائی ازضس اتوالؽ واهوؼوی اوضام‬ ‫اخطائی میسنض نطس و تستانٌاض نیع اػالم نمنزه ًو اظ اهامتگاه ضما تی اطالع اسم و نمی تونانوس ازضس‬ ‫ضما ضا خیم اتالؽ واهؼی مؼطکی نمایس صا تو تواضای تستانٌاض و طثن مازه ‪ ۱۸‬ائین نامو اخطا اظ تواضیود‬ ‫انتطاض این اگیی ًو ضوظ اتالؽ اخطائیو محسنب میطنز چنانیو ظطف مس زه ضوظ نسثم توو پوطزاذوم‬ ‫تسىی ذنز اهسام ننمائیس ػیمیا اخطائی خطیا ذناىس یاکم ضمنا مراطه کنم ا صًط منظق اسوم‬ ‫خیم ثثم نام و زضیاکم حساب ًاضتطی ثنا اهسام نمایس‬ ‫تاضید انتطاضۺ ‪۱۴۵۵0۱۱0۲۳‬‬ ‫رئیس ادارُ اجرای اسٌاد رسوی تبریس‪ -‬رلیِ ضری زادُ‬ ‫در حال حاضر دٍ سٌاریَ برای پرداخت عیدذی‬ ‫سال ‪ ۰۰۱۱‬واروٌاى هطرح است وِ یىی عدذد‬ ‫ثابت ٍ یىساى در حذ دٍ هیلیَى تَهداى بدرای‬ ‫ّوِ ٍ دیگری عذدی هتغیر از ‪ ۰.۱‬هیلیَى تَهاى‬ ‫بِ باالتر‪ .‬ایی در حالی است وِ طی سال ّدای‬ ‫لبل عیذی واروٌاى ّوَارُ هبلغی ثابت بَد‪.‬‬ ‫تط اساس مازه ‪ ۷۵‬هانون موسیوطیوم ذوسموا‬ ‫ًطنضی‪ ،‬میعا امتیاظ ػیسی توطای ىوط سوا‬ ‫‪ ۵۵۵۵‬اسم ًو تا زض نظط گطکتن ضطیه حوونم‬ ‫تؼیین ضسه تنسط ىیا وظیطا زض ا سوا ‪،‬‬ ‫میعا ػیسی تؼیین می ضونز زض ایون حوا وم‬ ‫محاسثا نطوا موی زاز ًوو ضهود ػویوسی‬ ‫محاسثاتی امسا ‪ ،‬یی میویویون و ‪ ۵۲۴‬ىوعاض‬ ‫تنما ذناىس تنز اما تو ىط توطتویوه زض ظموا‬ ‫پطزاذم ػیسی ًو ىمعما تا حونم تیمن مواه‬ ‫ًاضًنا اسم‪ ،‬طی تطضسی زستگاهىای شیطتوط‬ ‫اظخمیو ساظما تطنامو و تنزخو و ساظما ازاضی‬ ‫و استرسامی پیطنیازاتی پیطامن ضهد ا مطوط‬ ‫می ضنز و زض نیایوم زض ىویوا وظیوطا توو‬ ‫تػنیه میضسس‬ ‫زض استانو یی ىلتو مانسه تا پایا تیمن مواه و‬ ‫منػس واضیع ػیسی ًاضًنا ‪ ،‬پیگیطی زض ایون‬ ‫ضاتطو نطا میزىس ًو ىننظ تناکن نویوایوی زض‬ ‫منضز نحنه و میعا پطزاذم غنض نگطکتو اموا‬ ‫سناضینىایی متلاو اظ گصضتو مطط اسم‬ ‫پیطنیاز ػیسی زو میییننی تطای ىمو‬ ‫طثن اطالػا زضیاکتی‪ ،‬تا تنخو تو ایونوٌوو توط‬ ‫اساس محاسثا ‪ ،‬مثیؾ ػیسی امسا یی مییین‬ ‫و ‪ ۵۲۴‬ىعاض تنما میضنز‪ ،‬یی پیطنویواز ایون‬ ‫اسم ًو زو م ایون ضهود ضا توا ‪ ۵۵۵‬ىوعاض‬ ‫تنما اکعایص زازه و تطای تمامی ًاضًنا مثیؾ‬ ‫زو مییین تنما ضا مػنب و پطزاذم ًنس‬ ‫ػیسی تو تناسه اػضای ذاننازه‬ ‫اما زض سناضین زیگط ػویوسی توطای ًواضًونوا‬ ‫متلاو تنزه و ضهد پطزاذتی تطای اکطاز متاىو‬ ‫و زاضای کطظنس تا اکطاز مدطز و توسو کوطظنوس‬ ‫یٌسا نیسم پیطنیاز ضسه ًو تو تماموی اکوطاز‬ ‫ىما ضهد یی مییین و ‪ ۵۲۴‬ىعاض تنما تؼویون‬ ‫گیطز؛ تا این تلاو ًو تطای اکطاز متاى ‪ ،‬توطای‬ ‫ىمسط تحم تٌل یی مثیؾ ثاتم و توطای ىوط‬ ‫یی اظ کطظنسا نیع تا نػق ا پطزاذم ضنز‬ ‫تو ػننا مثا یی ًاضمنوس موی تونانوس یوی‬ ‫مییین و ‪ ۵۲۴‬ىعاض تنما ػیسی تگیطز و ی توو‬ ‫اظای ىمسط تحم تٌل وی ضهمی موثوال ‪۴۵۵‬‬ ‫ىعاض تنمانی اذتػاظ پیسا ًنس و تطای ىط یی‬ ‫اظ کطظنسا نیع نػق این ضهد یؼنی ‪ ۲۵۵‬ىوعاض‬ ‫تنما پطزاذم ضنز زض این حا م اکطاز مدوطز‬ ‫کوط ىما ػیسی محاسثاتی امسا یؼنوی یوی‬ ‫مییین و ‪ ۵۲۴‬ىعاض تنما ضا زضیاکم ذوناىونوس‬ ‫ًطز تو ػثاضتی ػیسی امسا زض ىوط غونض‬ ‫ًمتط اظ ایون ضهود نویوسوم و وی اگوط ایون‬ ‫پیطنیاز تػنیه ضنز‪ ،‬حساهو پوطزاذوتوی توو‬ ‫میعا ػیسی سا گصضتو ذناىس تنز‬ ‫تػنیه ػیسی متـیط محتم اسم اما‬ ‫تووطضسووی ىووا اظ ایوون حووٌووایووم زاضز ًووو‬ ‫تػنیه سناضین زوم یؼنی متـیط تونز موثویوؾ‬ ‫ػیسی اظ احتما تیطتطی تطذونضزاض اسوم اموا‬ ‫مسای ذاظ ذنز ضا نیع ذناىس زاضم اینوٌوو‬ ‫زض هانن مسیطیم ذوسموا ًطونضی نوحونه‬ ‫پطزاذم پازاش پایا سا ًاضًنوا عػویوسی‬ ‫تؼیین ضسه اسم و ایا زو م می تنانس متلواو‬ ‫اظ هانن نحنه محاسثو و پطزاذم ا ضا تـویویوط‬ ‫زىس؟‬ ‫یا اینٌو اگط زض یی ذانناز ىد مطز و ىود ظ‬ ‫ًاضمنس زو م تاضنس پطزاذم ػیسی توو انویوا‬ ‫چگننو ذناىس تنز؟ تو نظط می ضسوس زض ایون‬ ‫حا م کوط تو ىط یی ًو زیگطی تحم تٌلو‬ ‫او اسم ػیسی تو تنواسوه ىوموسوط و کوطظنوس‬ ‫پطزاذم ضسه و تطای زیگطی ىما مثیوؾ یوی‬ ‫مییین و ‪ ۵۲۴‬ىعاض تنما واضیع ضنز‬ ‫پیطٌْاد عیذی هعادل یه هاُ حمَق‬ ‫زض خطیا تؼیین ساظوًاض ػویوسی ًواضًونوا‬ ‫پیطنیازاتی ىد زض منضز پطزاذم مؼواز یوی‬ ‫ماه حونم مطط ضسه ًو اظ احوتوموا تسویواض‬ ‫ًمتطی تطذنضزاض اسم تو ىط حا تاًنن ایون‬ ‫سناضینىا مطط تنزه و زض حا چٌص ًواضی‬ ‫هطاض زاضز و ی زض نیایم زض ىولوتوو ایونوسه و‬ ‫احتماال زض خیسو یٌطنثو ىیا زو م تػنیوه‬ ‫ذناىس ضس زض حساه ىطم سوا گوصضوتوو‪،‬‬ ‫زو م اظ مس مثیؾ ثواتوم ػویوسی توط اسواس‬ ‫محاسثا هانن مسیطیوم ذوسموا ًطونضی‬ ‫پیطوی ًطزه اسم؛ ىط چنس ًو زض مواطؼی مث‬ ‫سا هث تا ضضس ىمطاه ضس؛ تو طونضی ًوو اظ‬ ‫حسوز یی مییین و ‪ ۲۵۵‬ىعاض تنما توو یوی‬ ‫مییین و ‪ ۵۵۵‬ىعاض تنما اکعایص یاکم‬ ‫اگهی فقذاى هذرک تحصیلی‬ ‫هذرک فارغ التحصیلی اینجانب رقیه هحوذیاى فرزنذ‪:‬‬ ‫ابراهین به ضواره ضناسناهه‪ 152 :‬صادره از کلیبر در‬ ‫هقطع کارضناسی رضته جغرافیای طبیعی صاادره از‬ ‫واحذ دانطگاهی اهر با ضواره‪ 1369 :‬هفقود گردیذه‬ ‫است و فاقذ اعتبار هی باضذ از یابنذه تقاضای هی ضود‬ ‫اصل هذرک را به دانطگاه ازاد اسالهی واحذ اهر به‬ ‫نطانی‪ :‬اهر‪ -‬جنب پلیس راه اهر‪ -‬تبریس ارسال نوایذ‪.‬‬ ‫‪3/443‬‬ صفحه 7 ‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫ًشبًی النتزًٍینی رٍسًبهِ ارک‬ ‫سبیت رٍسًبهِ ‪www.arkonline.ir‬‬ ‫ایویل رٍسًبهِ‪ark.tabriz@yahoo.com9‬‬ ‫ایویل هذیزهسئَل‪eshraghimo@gmail.com 9‬‬ ‫هذیز اجزائی‪ 9‬هعصَهِ حجبسی‬ ‫هجزی سبیت رٍسًبهِ‪ 9‬سبًبس اشزاقی‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫ضٌبِ ‪ ۴2‬بْوی ‪ ۶۴ * ۶۲11‬فَسیِ ‪ ۶1 * ۴1۴۴‬سجب‪ * ۶۲۲2‬سال س‬ ‫اخببر مَتبُ ٍرسشی‬ ‫رد درخَاست ببشگبُ تزامتَر‬ ‫بزای شنبیت اس هٌصَریبى ٍ دستیبراى‬ ‫کویتِ تعییی ٍضعیت باصیکٌاى اسای هشبَط بهِ‬ ‫ضکایات باضگاُ تشاکتَس سا صادس کشد‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اص ػبیت فذساػی‪ ٖٛ‬ف‪ٛ‬تبجببَب ثببؿبٍبب‪ٜ‬‬ ‫تشاوت‪ٛ‬س ثب تمذیٓ دادخ‪ٛ‬اػت‪ٞ‬بیی ث‪ً ٝ‬شفبیبت‬ ‫عّیشهب ٔ‪ٙ‬ل‪ٛ‬سیبٖب ٔحٕذ خشٍٔب‪ٜ‬ب عّی اوجبش‬ ‫د‪ٞ‬مبٖ ‪ ٚ‬عّی ٔ‪ٟ‬ببخبشخ خب‪ٛ‬اػبتب‪ ٝ‬وؼبش اص‬ ‫ٔحى‪ ْٛ‬ث‪ ٝ‬سا اسائ‪ ٝ‬وشد و‪ ٝ‬پبغ اص ثبشسػبی‬ ‫وّیبت پش‪٘ٚ‬ذ‪ٜ‬ب وٕیت‪ٚ ٝ‬هعیت ثبصیى‪ٙ‬بٖ ثبشاخ‬ ‫‪ٞ‬ش چ‪ٟ‬بس ؿىبیت ف‪ٛ‬ق لشاس سد دعب‪ٛ‬خ کببدس‬ ‫وشد‪ٙٔ .‬ل‪ٛ‬سیبٖ فلُ ٌزؿت‪ٔ ٝ‬ذتی ػشٔبشثبی‬ ‫تیٓ تشاوت‪ٛ‬س ث‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫‪ٞ‬فت‪ ٝ‬ثیؼت ‪ ٚ‬پ‪ٙ‬دٓ ِیً ثشتش ‪ٚ‬اِیجبَ‬ ‫تکلیف تینّای صعَد کٌٌذُ بِ پل‬ ‫دس پایاى دیذاسّای ّفتِ بیست ٍ پٌجن هسابقات لیگ‬ ‫بشتش ٍالیبال تکلیف ‪ ۹‬تین صعَد کٌٌذُ بِ هشحلِ پله‬ ‫اف هطخص ضذ‪.‬‬ ‫دس چبسچ‪ٛ‬ه ٔؼبثمبت ‪ٞ‬بفبتب‪ ٝ‬ثبیبؼبت ‪ ٚ‬پب‪ٙ‬بدبٓ‬ ‫سلبثت‪ٞ‬بخ ِیً ثشتش ‪ٚ‬اِیجبَ چ‪ٟ‬ببسؿب‪ٙ‬بجب‪ ۵ ٝ‬دیبذاس‬ ‫ثشٌضاس ؿذ‪.‬‬ ‫تیٓ ف‪ٛ‬الد ػیشخبٖ ثب ؿبىبؼبت ‪ ۱‬ثبش کبفبش تبیبٓ‬ ‫کذس٘ـیٗ ػپب‪ٞ‬بٖ ٔ‪ٛ‬فک ؿذ ث‪ ٝ‬ع‪ٛٙ‬اٖ ‪ٞ‬فتٕیبٗ تبیبٓ‬ ‫خ‪ٛ‬اص حو‪ٛ‬س دس ٔشحّ‪ ٝ‬پّی ا سا وؼت و‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫دس دیٍش ثبصخ ‪ٞ‬فت‪٘ ٝ‬یض تیٓ پبع ٌشٌبٖ ثب ثشتبشخ ‪۱‬‬ ‫ثش یه تیٓ ؿ‪ٟ‬شداسخ ٌ‪ٙ‬جذ سا ؿىبؼبت داد تبب ثب‪ٝ‬‬ ‫ع‪ٛٙ‬اٖ اخشیٗ تیٓ کع‪ٛ‬د و‪ٙٙ‬ذ‪ ٜ‬ث‪ٔ ٝ‬شحّ‪ ٝ‬پبّبی ا‬ ‫ثبؿذ‪ .‬ث‪ ٝ‬ایٗ تشتیت تیٓ‪ٞ‬بخ ػپب‪ٞ‬بٖب پبیبىببٖب ‪ٞ‬بشاص‬ ‫با اعالم یک هٌبع اگاُ تست دٍپیٌگ یکه اص‬ ‫ٍسصضکاساى ایشاى دس الوپیک صهستاًه پهکهی‬ ‫هثبت ضذ‪.‬‬ ‫یه ٔ‪ٙ‬جع اٌب‪ ٜ‬اعالْ وشد و‪ ٝ‬تؼت د‪ٚ‬پیب‪ٙ‬بً‬ ‫ا‪ َٚ‬یىی اص ‪ٚ‬سصؿىبساٖ وـ‪ٛ‬سٔبٖ حبهش دس‬ ‫سلبثت‪ٞ‬بخ إِپیه صٔؼتب٘ی ٔثجت ؿذ‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫اِجت‪ ٝ‬ثشاخ اعالْ ٘تید‪ٟ٘ ٝ‬بیی ‪ٔ ٚ‬ـخق ؿبذٖ‬ ‫د‪ٚ‬پی‪ٍٙ‬ی ث‪ٛ‬دٖ ایٗ ‪ٚ‬سصؿىبس ثبیذ ٔ‪ٙ‬تظش ٘تیدب‪ٝ‬‬ ‫تؼت د‪ٔ ْٚ‬ب٘ذ‪.‬‬ ‫هحزٍهیت ٍ جزیوِ میرٍش‬ ‫بخشیذُ شذ‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اص اِجیبٖب وبسِ‪ٛ‬ع ویس‪ٚ‬ؽ دس دیبذاس‬ ‫ثشاثش تیٓ ّٔی ف‪ٛ‬تجبَ وبٔش‪ ٖٚ‬دس ٘یٕ‪٘ ٝ‬ب‪ٟ‬ببیبی‬ ‫خبْ ّٔت ‪ٞ‬بخ افشیمب د‪ ٚ‬وبست صسد دسیبفبت‬ ‫وشد ‪ ٚ‬اص ثبصخ اخشاج ؿذ‪ .‬اعتشام‪ٞ‬بخ صیببد‬ ‫وی س‪ٚ‬ؽ ث‪ ٝ‬دا‪ٚ‬سخ ثبعث ؿذ تب و‪ٙ‬فذساػیب‪ٖٛ‬‬ ‫ف‪ٛ‬تجبَ افشیمب ایٗ ٔشثی سا ثب ٔبحبش‪ٔٚ‬بیبت د‪ٚ‬‬ ‫خّؼ‪ٝ‬اخ ‪ ٚ‬خشیٕ‪ٞ ۰۱ ٝ‬ضاس دالس ٔحى‪ ْٛ‬و‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ببسینی اسبنستبًی بِ تین‬ ‫فَتببل استقالل پیَست‬ ‫عضیض بک اهاًَف ّافبک ‪ ۴۲‬سالِ ٍ اصبکستاًه‬ ‫با عقذ قشاسدادی بِ هذت ‪ً ٍ ۴‬هیهن سهال بهِ‬ ‫صَست سسو بِ استقالل پیَست‪.‬‬ ‫عضیضثه أب٘ب‪ ٛ‬ثبب حوب‪ٛ‬س دس ثببؿبٍبب‪ٜ‬‬ ‫اػتمبالَ ‪ ٚ‬دیبذاس ثبب ٔلبٌبفبی اخب‪ٛ‬سِب‪ٛ‬‬ ‫ٔذیشعبُٔ ثبؿٍب‪ ٜ‬اػتمالَب لشاسداد ٘ب‪ٟ‬ببیبی ‪ٚ‬‬ ‫سػٕی خ‪ٛ‬د سا ث‪ٔ ٝ‬ذت ‪ ۲‬ػبَ ‪٘ ٚ‬یٓ ثب‪ ٝ‬أوبب‬ ‫سػب٘ذ‪.‬‬ ‫عضیضثه أب٘‪ ٛ‬ثبصیىٗ ‪ ۲۲‬ػبِ‪ ٝ‬اػبتبمبالَب‬ ‫ٔت‪ِٛ‬ذ ٔ‪ٙ‬بٌبمب‪ ٝ‬صسافـببٖ دس اػبتببٖ ٘ب‪ٛ‬ایبی‬ ‫اصثىؼتبٖ اػت‪ .‬ا‪ ٚ‬دس ػبَ ‪ ٚ ۲۱۰۵‬دیذاس ثشاثش‬ ‫ثخبساب ا‪ِٚ‬یٗ ثبصخ سػبٕبی خب‪ٛ‬د دس ِبیبً‬ ‫اصثىؼتبٖ سا ثب ِجبع ِ‪ٛ‬و‪ٛٔٛ‬تی‪ ٛ‬تبؿى‪ٙ‬ذ ا٘دببْ‬ ‫داد‪.‬‬ ‫شنست سٌگیی هبرسی در جبم‬ ‫حذفی فزاًسِ‬ ‫تین فَتبال هاسس دس جام حزف‬ ‫ًیس تی بِ ضکست سٌگیی داد‬ ‫فشاًسِ بشابهش‬ ‫٘یغ دس دیذاسخ خبٍ٘ی ث‪ٔ ٝ‬لبب ٔببسػبی‬ ‫سفت ‪ ٚ‬ثب ٘تید‪ ۲ ٝ‬ثش یه ٔی‪ٕٟ‬بٖ خب‪ٛ‬د سا ثبب‬ ‫ؿىؼتی ػ‪ٍٙ‬یٗ ثذسل‪ ٝ‬وشد‪.‬دس ایٗ ثبصخ و‪ ٝ‬اص‬ ‫ٔشحّ‪ ٝ‬یه چ‪ٟ‬بسْ ٘‪ٟ‬بیی خبْ حزفی فبشا٘ؼب‪ٝ‬‬ ‫ثشٌضاس ؿذ تیٓ ٔی‪ٕٟ‬بٖ ثب ٌُ ‪ٞ‬ببخ ٌب‪ٛ‬یبشخب‬ ‫خبػتیٗ والی‪ٛ‬ست(‪ ٚ )ٌُ ۲‬ا٘ذخ دِب‪ٛ‬ست ‪۲‬‬ ‫ثبس دس‪ٚ‬اص‪ٔ ٜ‬ی‪ٕٟ‬بٖ خ‪ٛ‬د سا ثبص وشد تب ته ٌُ‬ ‫ٔبسػی ‪٘ ٓٞ‬ت‪ٛ‬ا٘ذ خّ‪ٛ‬خ ایٗ ؿىؼت ػ‪ٍٙ‬بیبٗ‬ ‫سا ثٍیشد‪.‬‬ ‫) ‪ * ۵۲25 :‬ورزش و گردشگری‬ ‫ًگبّی بِ تبریخچِ‬ ‫صیوٌبستیل در ایزاى ٍ جْبى‬ ‫ٔمب‪ٔٚ‬ت یضد ‪ٔ – ۱‬غ سفؼ‪ٙ‬دبٖ ‪۰‬‬ ‫‪ٛٞ‬سػبٖ سأؼش ‪ -۱‬پیىبٖ کفش‬ ‫ؿ‪ٟ‬شداسخ ٌ‪ٙ‬جذ ‪ -۰‬پبع ٌشٌبٖ ‪۱‬‬ ‫پشسپَلیس با دسٍاصُباى تین هل‬ ‫ایشاى بِ تَافق سسیذ‬ ‫ایٗ ٔشحّ‪ ٝ‬اص اسد‪ ۲۲ ٚ‬تبب ‪۲۵‬‬ ‫ث‪ٔ ٕٟٗ‬ب‪ ٜ‬خبسخ ث‪ٔ ٝ‬ذت پب‪ٙ‬بح‬ ‫س‪ٚ‬ص ث‪ٔ ٝ‬یضثب٘ی ثبؿٍب‪ ٜ‬وبِ‪ٔ ٝ‬بص٘ذساٖ دس ؿ‪ٟ‬شػتبٖ أُ ثشٌضاس خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ‪.‬‬ ‫دس ِیؼت ‪٘ ۰۶‬فش‪ ٜ‬اعالٔی وبدس ف‪ٙ‬ی تیٓ ّٔی خ‪ٛ‬ا٘بٖ ‪۲۱۲۲‬ب ٘بْ د‪ ٚ‬ثؼىتجبِیبؼبت‬ ‫ارسثبیدبٖ ؿشلی ٘یض دیذ‪ٔ ٜ‬ی ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫پبسػب اػت‪ٛ‬اٖ اص خ‪ٛ‬صػتبٖب پ‪ٛ‬سیب کذیک اسا ‪ ٚ‬ایٕبٖ ‪ٚ‬اِی صاد‪ ٜ‬اص ارسثببیبدببٖ‬ ‫ؿشلیب عّی اػى‪ٙ‬ذسخ اص فبسعب ٔبسدیٗ ٔ‪ٙ‬ل‪ٛ‬سخ اص وشدػتبٖب ایّیب عبثذب ػ‪ٟ‬یُ‬ ‫وشیٕیب ٔ‪ٟ‬یبس وشأتیب ٔحٕذٔ‪ٟ‬ذخ حیذسخب عجبع کبِحی ‪ ٚ‬ػبٔبٖ ‪ٞ‬بؿٓ صاد‪ٜ‬‬ ‫اص ت‪ٟ‬شاٖب ػبالس ًب‪ٞ‬شخ اص اِجشصب پذساْ فال ب سادیٗ عّبیبضاد‪ٔ ٚ ٜ‬بحبٕبذأبیبٗ‬ ‫لشاپبص‪ٚ‬وی اص ٔبص٘ذساٖب ٔحؼٗ ٔال صاد‪ ٜ‬اص ث‪ٛ‬ؿ‪ٟ‬شب أیشحؼیٗ پش٘ذ اص اکف‪ٟ‬ببٖ‬ ‫‪ٔ ٚ‬دیذ اعالیی اص خشاػبٖ سه‪ٛ‬خ ‪ ۰۶‬ثؼىتجبِیؼت دع‪ٛ‬ت ؿبذ‪ ٜ‬ثب‪ ٝ‬ایبٗ اسد‪ٚ‬‬ ‫‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫فَتبال‬ ‫دسٍاصُ باى هل پَش پشسپَلیس‬ ‫بِ تَافق ًْای با ایی بهاضهگهاُ‬ ‫بشای باصضذى پٌجهشُ ًهقهل ٍ‬ ‫اًتقاالت صهستاً سسیذ‪.‬‬ ‫سهب دس‪ٚ‬یؾ ٔذیشعبُٔ ثبؿٍب‪ٜ‬‬ ‫پشػپ‪ِٛ‬یغ ثب ٔلٌفی ػّیٕبب٘بی‬ ‫‪ٚ‬ویُ عّیشهب ثیبشا٘ب‪٘ٛ‬بذ چب‪ٙ‬بذ‬ ‫خّؼ‪ٔ ٝ‬ت‪ٛ‬اِی پـت ػش ٌزاؿت‬ ‫تب ثشاخ پشداخت ٌٔبِجبت دس‪ٚ‬اص‪ ٜ‬ثبٖ پیـیٗ پشػپ‪ِٛ‬یغ ث‪ ٝ‬ت‪ٛ‬افک ٘‪ٟ‬بیی ثشػذ‪.‬‬ ‫دس‪ٚ‬اص‪ ٜ‬ثبٖ تیٓ ّٔی ایشاٖ و‪ ٝ‬دس چ‪ٙ‬ذ دیذاس ٌزؿت‪ ٝ‬خبخ خ‪ٛ‬د سا ث‪ ٝ‬أیش عبثذصاد‪ٜ‬‬ ‫دس تشویت اکّی ّٔی پ‪ٛ‬ؿبٖ داد‪ ٜ‬اػت ٘یض ث‪ ٝ‬ک‪ٛ‬ست تّف‪ٙ‬ی دس خّؼ‪ ٝ‬حبهش ؿذ‬ ‫‪ٛٔ ٚ‬افمت خ‪ٛ‬د سا ثب ٘ح‪ ٜٛ‬پشداخت ًّجؾ دس د‪ ٚ‬لؼی اعالْ وشد‪.‬‬ ‫اص ایٗ س‪ ٚ‬ثبؿٍب‪ ٜ‬پشػپ‪ِٛ‬یغ ٘یٕی اص ًّت ثیشا٘‪٘ٛ‬بذ سا ثب‪ ٝ‬حؼببه ‪ٚ‬خ ‪ٚ‬اسیبض‬ ‫ٔیو‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬ثبلیٕب٘ذ‪ ٜ‬ایٗ ٔجّغ ٘یض فش‪ٚ‬سدیٗ ٔب‪ ۰۲۱۰ ٜ‬ث‪ ٝ‬حؼبه ا‪ٚ ٚ‬اسیض ٔبی ؿب‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ثیشا٘‪٘ٛ‬ذ ثب اعالْ سػٕی خ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬أوبخ ‪ٚ‬ویّؾ ت‪ٛ‬افک ٔبِی ثب پشػپ‪ِٛ‬یغ سا لٌعبی‬ ‫وشد ‪ ٚ‬لشاس ؿذ دس‪ٚ‬اص‪ ٜ‬ثبٖ تیٓ ّٔی ایشاٖ ظ‪ٟ‬ش فشدا ثب اسػببَ ٘ببٔب‪ ٝ‬سػبٕبی ثب‪ٝ‬‬ ‫فذساػیٗ ف‪ٛ‬تجبَ اعالْ سهبیت اص پشػپ‪ِٛ‬یغ و‪ٙ‬ذ تب ایٗ ثبؿٍب‪ٔ ٜ‬ـبىبّبی ثبشاخ‬ ‫خزه ثبصیىٗ دس ٘یٓ فلُ خبسخ سلبثت‪ٞ‬بخ ِیً ثشتش ٘ذاؿت‪ ٝ‬ثبؿذ‪.‬‬ ‫‪ ۶۲‬باصیکی تین فَتسال جَاًاى ایشاى بشای تَسًوٌت کافا‬ ‫تین فَتسال صیش ‪ ۶۸‬سال ایشاى بهشای ضهشکهت دس‬ ‫هسابقات قْشهاً اسیای ههشکهضی (کهافها) عهاصم‬ ‫قشقیضستاى ضذ‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اص ػبیت فذساػی‪ ٖٛ‬ف‪ٛ‬تجبَب تیٓ ف‪ٛ‬تؼببَ صیبش‬ ‫‪ ۰۷‬ػبَ و‪ ٝ‬اص ‪ ۰۱‬ث‪ ٕٟٗ‬اخبشیبٗ د‪ٚ‬س تبٕبشیب‪ٙ‬ببت‬ ‫أبد‪ ٜ‬ػبصخ خ‪ٛ‬د سا خ‪ٟ‬ت ؿشوبت دس سلببثبتب‪ٟ‬ببخ‬ ‫ف‪ٛ‬تؼبَ وبفب اغبص وشد‪ ٜ‬ث‪ٛ‬دب ت‪ٟ‬شاٖ سا ثب‪ٔ ٝ‬بمبلبذ‬ ‫لشلیضػتبٖ تشن وشد‪.‬‬ ‫أیشحؼیٗ کج‪ٛ‬حیب ٔیالد سخت صاد‪ٌ ٜ‬بّبیب عبّبی‬ ‫کٌفذساسیَى فَتبال افشیقا هحشٍهیت ٍ جشیوِ‬ ‫ًقذی کاسلَس ک سٍش سا بخطیذ ٍ بهِ ایهی‬ ‫تشتیب ایی هشب پشتغال ه تَاًذ دس دیهذاس‬ ‫بعذی تین هل فَتبال هصش سٍی ًیوکت تهیهن‬ ‫بٌطیٌذ‪.‬‬ ‫ایل ) * ضواسُ ( سای‬ ‫أُب ٔمب‪ٔٚ‬بت یبضدب ؿب‪ٟ‬بشداسخ اس‪ٔٚ‬بیب‪ٝ‬ب فب‪ٛ‬الد‬ ‫ػیشخبٖب ٔغ سفؼ‪ٙ‬دبٖ ‪ ٚ‬پبع ٌشٌبٖ ‪ ۶‬تیٓ کعب‪ٛ‬د‬ ‫و‪ٙٙ‬ذ‪ ٜ‬ث‪ٔ ٝ‬شحّ‪ ٝ‬پّی ا خ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬ذ ث‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫دیذاس د‪ ٚ‬تیٓ ‪ٛٞ‬سػبٖ سأؼش ‪ ٚ‬پیىبٖ ت‪ٟ‬شاٖ ٘بیبض ثبب‬ ‫ثشتشخ ‪ ۱‬ثش کفش تیٓ ‪ٛٞ‬سػبٖ ‪ٕٞ‬شا‪ ٜ‬ؿذ تب ؿبٌبشداٖ‬ ‫ال اص ػبمب‪ٛ‬ى ثب‪ٝ‬‬ ‫ٔؼع‪ٛ‬د اسٔبت دس تیٓ ‪ٛٞ‬سػبٖ فع ً‬ ‫دػت‪ ٝ‬یه فشاس و‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫٘تبیح دیذاس‪ٞ‬بخ ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬ثیؼت ‪ ٚ‬پ‪ٙ‬دٓ ٔؼبثمبت ِبیبً‬ ‫ثشتش ‪ٚ‬اِیجبَ‬ ‫ف‪ٛ‬الد ػیشخبٖ ‪ -۱‬ف‪ٛ‬الد ػپب‪ٞ‬بٖ کفش‬ ‫‪ٞ‬ضاس أُ ‪ -۱‬ؿ‪ٟ‬شداسخ اس‪ٔٚ‬ی‪۰ ٝ‬‬ ‫ػبیپب ‪ -۱‬ارسثبتشخ اس‪ٔٚ‬ی‪۲ ٝ‬‬ ‫ؿ‪ٟ‬شداسخ ‪ٚ‬سأیٗ ‪ -۲‬سا‪ٞ‬یبه ُّٔ ٔشی‪ٛ‬اٖ ‪۱‬‬ ‫پَسیا صذیق اسا ٍ ایواى ٍاله‬ ‫صادُ‪ ،‬بسکهتهبهالهیهسهت ّهای‬ ‫بههِ‬ ‫ارسبههایههجههاى ضههشقهه‬ ‫چْاسدّویی ههشحلهِ اسدٍی‬ ‫اهادُ ساصی تین هل بسکتهبهال‬ ‫جَاًاى دعَت ضذًذ‪.‬‬ ‫اعالم اساه‬ ‫ٍ دٍم ( اٍتَص ایکیٌج‬ ‫سزدبیز‪ 9‬سبًلی اشزاقی‬ ‫تبسیس ‪ - 0261 9‬سهیٌِ اًتشبر ‪ 9‬فزٌّگی ‪ٌّ -‬زی ‪ -‬ادبی ‪ -‬علوی‬ ‫مذپستی‪ - 4052536129‬تلفی‪24301608 - 24310803 )130(9‬‬ ‫تلفبمس‪ - 24301605 9‬شوبرُ ّوزاُ ‪180330455719‬‬ ‫ًشبًی ‪ 9‬تبزیش خیبببى اسادی‪ -‬خیبببى هبراالى ًزسیذُ بِ هیذاى فذک‬ ‫دفتز رٍسًبهِ ارک ‪ -‬چبپخبًِ‪ 9‬پزًیبى تبزیش‬ ‫اف هطخص ضذ‬ ‫‪ ۴‬بسکتبالیست ارسبایجاىضشق‬ ‫بِ اسدٍی تین هل دعَت ضذًذ‬ ‫تست دٍپیٌگ ینی اس‬ ‫الوپینیّبی ایزاى هثبت شذ‬ ‫هذیز هسئَل ٍصبحب اهتیبس‪ 9‬هحوذ اشزاقی‬ ‫عجذ ٔعج‪ٛ‬دخب ٔحٕذحؼیٗ ثبصیبسب ػ‪ٛ‬ساٖ ثببِبىبب٘ب‪ٝ‬ب‬ ‫ٔحشاه پ‪ٛ‬سخعفشب ٔیالد ثشا‪ٛٞ‬ئیب أیشحؼیٗ د‪ٞ‬مبٖب‬ ‫عّی خ‪ٛ‬صسخب استب سهبییب عبشفببٖ ٔبحبٕبذپب‪ٛ‬سب‬ ‫أیشحٕض‪ ٜ‬کذیک صاد‪ٜ‬ب أیش ٔشادخ ‪ ٚ‬أبیبش حؼبیبٗ‬ ‫تم‪ٛ‬خ ‪ ۰۲‬ثبصیى‪ٙ‬ی ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ و‪ً ٝ‬جک ٘ظش عّی کب٘بعبیب‬ ‫ػشٔشثی تیٓ عبصْ ایٗ سلبثت‪ٟ‬ب ٔیؿ‪٘ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫اعوبخ ایٗ تیٓ ػبعتی لجُ ثب ثذسل‪ ٝ‬احؼبٖ اکب‪ِٛ‬بی‬ ‫ػشپشػت وٕیت‪ ٝ‬ف‪ٛ‬تؼبَ ‪ ٚ‬عوب‪ٞ ٛ‬بیببت سیبیبؼب‪ٝ‬‬ ‫فذساػی‪ٖٛ‬ب ٔشوض ّٔی ف‪ٛ‬تجبَ سا ث‪ ٝ‬ػٕبت فبش‪ٚ‬دٌبب‪ٜ‬‬ ‫أبْ خٕی‪ٙ‬ی (س‪ )ٜ‬تشن وشد٘ذ‪.‬‬ ‫غاسی کِ بشای ٍسٍد بِ اى بایذ اص ‪ ۶1۱‬پلِ عبَس کشد!‬ ‫غاساب سَْالى کِ اص صیباتشیی غاس ّای ایشاى است‪ ،‬بیی بَکاى ٍ ههْهابهاد ٍ دس‬ ‫استاى ارسبایجاى غشب قشاس داسد‪ .‬دس باصدیذ اص ایی غاس ه تَاًیذ قایهق سهَاسی‬ ‫کٌیذ ٍ دس دسیاچِ ایی غاس گطت بضًیذ یا دس قسوت خطک اى قذم بضًیهذ ٍ بهِ‬ ‫ًحَُ صًذگ هشدم گزضتِ دس ایی غاسّا فکش کٌیذ‪.‬‬ ‫دس صثبٖ وشدخب ػ‪ٟٛ‬الٖ ث‪ٔ ٝ‬ع‪ٙ‬ی یخج‪ٙ‬ذاٖ اػت ‪ ٚ‬ایٗ اختال دٔبخ داخُ غبس ‪ٚ‬‬ ‫ٔحیی ثیش‪ ٖٚ‬سا ت‪ٛ‬کیف ٔیو‪ٙ‬ذ‪ .‬ایٗ غبس دس س‪ٚ‬ػتبخ ػ‪ٟٛ‬الٖ لشاس داسد؛ ٔبعب‪ٙ‬بی‬ ‫وّٕ‪ ٝ‬ػ‪ٟٛ‬الٖ دس صثبٖ وشدخب یخج‪ٙ‬ذاٖ اػت‪ .‬دس د‪ٞ‬ب٘‪ ٝ‬ایٗ غبس اثی حذ‪ٚ‬د ‪۰۱۴‬‬ ‫پّ‪ ٝ‬ؿٕب سا ث‪ ٝ‬و‪ٙ‬بس دسیبچ‪ٝ‬خ صیجبخ اٖ ‪ٞ‬ذایت ٔیو‪ٙٙ‬ذ‪ٔ.‬شدْ ث‪ٔٛ‬ی ث‪ ٝ‬ایبٗ غببسب‬ ‫و‪ ٝ٘ٛ‬و‪ٛ‬تش یع‪ٙ‬ی ال٘‪ ٝ‬وج‪ٛ‬تش ٔیٌ‪ٛ‬ی‪ٙ‬ذب صیشا تعذاد صیبدخ پش٘ذ‪ ٚ ٜ‬خبفببؽ دس‪ٖٚ‬‬ ‫غبس ػ‪ٟٛ‬الٖ ص٘ذٌی ٔی و‪ٙٙ‬ذ؛ اٌش پش‪ٚ‬اص و‪ٙ‬بٖ اص ثبالخ ػبشتببٖ عبجب‪ٛ‬س وبشد٘بذ‬ ‫٘تشػیذ‪ٛٙٞ .‬ص وؼی اص تبسیخ وـف ایٗ غبس ثبخجش ٘یؼتب صیبشا ٔبشدْ ٔبحبّبی‬ ‫‪ٕٛٞ‬اس‪ ٜ‬اص اٖ ث‪ ٝ‬ع‪ٛٙ‬اٖ پ‪ٙ‬ب‪ٍٞ‬ب‪ ٜ‬اػتفبد‪ٔ ٜ‬یوشد‪ٜ‬ا٘ذ‪ٔ .‬یضاٖ سًب‪ٛ‬ثبت دس‪ ٖٚ‬غببس‬ ‫ػ‪ٟٛ‬الٖ ثؼیبس ثبالػت ‪ ٚ‬خ‪ٙ‬غ سػ‪ٛ‬ثبتؾ اص ٘‪ ٛ‬ا‪ٞ‬ىی اػت‪ٔ .‬حیی داخُ ایبٗ‬ ‫غبس ؿجی‪ ٝ‬فوبخ داخّی غبس عّیلذس ‪ٕٞ‬ذاٖ اػت ‪ ٚ‬ل‪ٙ‬ذیُ‪ٞ‬بخ صیبدخ اص ػبمبف‬ ‫اٖ ا‪ٚ‬یضا٘‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫اٌش ث‪ٔ ٝ‬بخشاخ‪ٛ‬یی عالل‪ٙٔ ٝ‬ذیذب اص ػ‪ ٝ‬دسیبچ‪ ٝ‬دس‪ ٖٚ‬ایبٗ غببس ‪ ٚ‬تب‪٘ٛ‬بُ ‪ٞ‬بب ‪ٚ‬‬ ‫داالٖ‪ٞ‬بیؾ عج‪ٛ‬س و‪ٙ‬یذ تب ث‪ ٝ‬ا٘ت‪ٟ‬بخ اٖ ثشػیذ ‪ ٚ‬اص د‪ٞ‬ب٘‪ ٝ‬دیٍشؽ خبسج ؿ‪ٛ‬یذ‪.‬‬ ‫عٕک اه دس ایٗ غبس دس ثشخی لؼٕت‪ٞ‬ب ث‪ٔ ۱۱ ٝ‬تش ‪ٔ ٓٞ‬یسػذ‪ .‬ا‪ِٚ‬یٗ وؼی وب‪ٝ‬‬ ‫کاّص هحذٍدیت سفشی دس سِ کطَس‬ ‫هقام ّای فشاًسِ‪ ،‬پشتغهال ٍ یهًَهاى‬ ‫هحذٍدیت ّای سهفهشی سا بهشای‬ ‫هسافشاى کاهال ٍاکسیٌِضذُ کهاّهص‬ ‫ه دٌّذ‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اص ف‪ٛ‬سثغب ثب افضایؾ تمبهبخ‬ ‫ٔؼبفشاٖ ثشاخ ػبفبش‪ٞ‬ببخ خببسخبیب‬ ‫ٔببمبببْ ‪ٞ‬بببخ ثببشخببی اص ٔببمبببکببذ‬ ‫ٌشدؿٍشخ ٔحج‪ٛ‬ه خ‪ٟ‬بٖ س‪٘ٚ‬ذ وب‪ٞ‬ؾ ٔحذ‪ٚ‬دیت ‪ٞ‬ببخ ٔؼببفبشتبی سا اغببص‬ ‫وشد‪ٜ‬ا٘ذ‪ .‬اص ایٗس‪ٚ‬ب د‪ِٚ‬ت فشا٘ؼ‪ ٝ‬اعالْ وشد‪ ٜ‬اػتب ِض‪ ْٚ‬ا٘دبْ اصٔبیؾ وبش‪٘ٚ‬بب‬ ‫ثشاخ ‪ٚ‬س‪ٚ‬د ث‪ ٝ‬ایٗ وـ‪ٛ‬س ث‪ ٝ‬ص‪ٚ‬دخ ثشاخ ٔؼبفشاٖ وبٔال ‪ٚ‬اوؼی‪ٝٙ‬ؿذ‪ِ ٜ‬غ‪ ٛ‬خب‪ٛ‬ا‪ٞ‬بذ‬ ‫ؿذ‪ِ .‬ض‪ ْٚ‬ا٘دبْ اصٔبیؾ وش‪٘ٚ‬ب دس ٔب‪ ٜ‬دػبٔجش ث‪ٙٔ ٝ‬ظ‪ٛ‬س ٔمبثّ‪ ٝ‬ثب ػ‪ٛ‬ی‪ ٝ‬أُیىش‪ٚ ٖٚ‬‬ ‫ثشاخ تٕبْ ٔؼبفشا٘ی و‪ ٝ‬اص خبسج اص اتحبدی‪ ٝ‬اس‪ٚ‬پب ث‪ ٝ‬فشا٘ؼ‪ ٝ‬ػفش ٔبی وبشد٘بذ ثب‪ٝ‬‬ ‫اخشا ٌزاؿت‪ ٝ‬ؿذ‪ .‬ث‪ٌ ٝ‬فت‪ ٝ‬یىی اص ٔمبْ‪ٞ‬بخ اسؿذ فشا٘ؼ‪ٝ‬ب ایٗ وـ‪ٛ‬س دس س‪ٚ‬ص‪ٞ‬ببخ‬ ‫ای‪ٙ‬ذ‪ِ ٜ‬غ‪ِ ٛ‬ض‪ ْٚ‬ا٘دبْ اصٔبیؾ وش‪٘ٚ‬ب ثشاخ افشاد ‪ٚ‬اوؼی‪ٝٙ‬ؿذ‪ ٜ‬سا اعبالْ خب‪ٛ‬ا‪ٞ‬بذ‬ ‫وشد‪ .‬ایٗ خجش دسحبِی اعالْ ؿذ‪ ٜ‬اػت و‪ ٝ‬ثؼیبسخ اص وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬بخ اتحبدی‪ ٝ‬اس‪ٚ‬پبب‬ ‫س‪٘ٚ‬ذ وب‪ٞ‬ؾ ٔحذ‪ٚ‬دیت‪ٞ‬بخ وش‪٘ٚ‬بیی ٔشتجی ثب ػفشب ِض‪ ْٚ‬اػتفبد‪ ٜ‬اص ٔببػبه ‪ٚ‬‬ ‫ٌشد‪ٕٞ‬بیی‪ٞ‬ب سا اغبص وشد‪ٜ‬ا٘ذ‪.‬ث‪ٌ ٝ‬ضاسؽ ٌبسدیٗب ٔمبْ‪ٞ‬بخ پشتغبَ ‪ ٚ‬ی‪٘ٛ‬بٖ ٘بیبض‬ ‫اعالْ وشد‪ٜ‬ا٘ذ و‪ٌ ٝ‬شدؿٍشاٖ ‪ٚ‬اوؼی‪ٝٙ‬ؿذ‪ ٜ‬ثشاخ ‪ٚ‬س‪ٚ‬د ث‪ ٝ‬ایٗ د‪ ٚ‬وـب‪ٛ‬س دیبٍبش‬ ‫ّٔضْ ث‪ ٝ‬اسائ‪٘ ٝ‬تید‪ٙٔ ٝ‬فی اصٔبیؾ ‪ٚ‬یش‪ٚ‬ع وش‪٘ٚ‬ب ٘یؼت‪ٙ‬بذ‪ٞ .‬بٕبچب‪ٙ‬بیبٗ دس حببَ‬ ‫حبهش تٕبْ ٔؼبفشاٖ ‪ٚ‬اوؼی‪ٝٙ‬ؿذ‪ٜ‬اخ و‪ ٝ‬اص اتحبدی‪ ٝ‬اس‪ٚ‬پب ث‪ ٝ‬فشا٘ؼ‪ ٝ‬ػفش ٔیو‪ٙ‬ب‪ٙ‬بذ‬ ‫ّٔضْ ث‪ ٝ‬اسائ‪٘ ٝ‬تید‪ٙٔ ٝ‬فی اصٔبیؾ وش‪٘ٚ‬ب ٘یؼت‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫اٍلیی هسابقِ بضسگ دس الوپیک اتی یًَاى دس سهال‬ ‫‪ ۶۹۸۱‬بشگضاس ضذ ٍ کِ دس اى الواى بِ عٌَاى قْشههاى‬ ‫بشگضیذُ ضذ ٍ تقشیباً ّوِ هذال ّا سا اص اى خَد کشد‪.‬‬ ‫‪ ۵‬کطَس دس ایی هسابقات ضشکت کشدًهذ‪ .‬هسهابهقهات‬ ‫هشداى ضاهل باسفیکس‪ ،‬پاسالل‪ ،‬خشک‪ ،‬داس حهلهقهِ ٍ‬ ‫پشش اص خشک بَد‪.‬‬ ‫ا‪ِٚ‬یٗ ٔؼبثم‪ ٝ‬ثیٗإِّّی ثعذ اص ٔؼبثمبت إِبپبیبه دس‬ ‫ػبَ ‪ ۰۷۳۱‬دس ثبّبظیبه ثبشٌبضاس ؿبذ وب‪ ٝ‬دس اٖ‬ ‫طیٕ‪ٙ‬بػتیه وبسا٘ی اص ٘مبى ٔختّفی اص لجیُ ثّظیبهب‬ ‫فشا٘ؼ‪ٝ‬ب ِ‪ٛ‬وبٔج‪ٛ‬سی ‪ّٙٞ ٚ‬ذ ؿشوبت داؿبتب‪ٙ‬بذ‪ .‬ایبٗ‬ ‫ٔؼبثمبت دس حبَ حبهش ث‪ ٝ‬ع‪ٛٙ‬اٖ ا‪ِٚ‬بیبٗ ٔؼببثبمببت‬ ‫خ‪ٟ‬ب٘ی ؿ‪ٙ‬بخت‪ٔ ٝ‬ی ؿ‪ٛ‬د‪ .‬ا‪ِٚ‬یٗ ٔؼبثم‪ ٝ‬تیٕی ٔشداٖ دس‬ ‫ػبَ ‪ ۰۷۳۲‬دس ػٗ ِ‪ٛ‬یغ ثشٌضاس ؿذ‪ .‬دس اٖ ‪ٙٞ‬بٍببْب‬ ‫٘‪ٕٟ‬یٗ د‪ٚ‬س‪ٔ ٜ‬ؼبثمبت خب‪ٟ‬بب٘بی دس ػببَ ‪ ۰۷۱۱‬دس‬ ‫ِ‪ٛ‬وضأج‪ٛ‬سی ٔؼبثمبت طیٕ‪ٙ‬بػتیه ثشٌضاس ؿبذ وب‪ٝ‬‬ ‫ؿبُٔ ٔؼبثمبت د‪ٔ ٚ ٚ‬یذا٘یب پشؽ ثب ٘یض‪ٜ‬ب پشؽ ً‪َٛ‬ب‬ ‫ثبَ سفتٗ اص ً‪ٙ‬بهب تیشا٘ذاصخ ‪ ٚ‬د‪ٚ‬خ کذ ٔبتبش ثب‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ثعذ اص اٖ ٔؼبثمبت د‪ٔ ٚ ٚ‬یذا٘ی اص ثخؾ ٔؼببثبمببت‬ ‫طیٕ‪ٙ‬بػتیه حز ؿذ٘ذ‪ .‬دس ٔؼبثمبت خ‪ٟ‬ب٘ی ‪۰۷۳۲‬‬ ‫‪ٚ‬سصؽ د‪ٔ ٚ ٚ‬یذا٘ی ث‪ًٛ ٝ‬س وبُٔ اص طیٕ‪ٙ‬بب ػبتبیبه‬ ‫خذا ؿذ‪ .‬دس ػبَ ‪ ۰۷۲۲‬دس فشا٘ؼ‪ ٝ‬إِپیه پبیب‪ٞ ٝ‬ببخ‬ ‫اکّی خ‪ٛ‬د سا و‪ٔ ٝ‬ـبث‪ ٝ‬إِپیه أبش‪ٚ‬صخ ٔبی ثببؿبذ‬ ‫ؿىُ داد‪ .‬دس ایٗ إِپیه ٔشداٖ اثتذا دس ٔؼبثبمب‪ ٝ‬دس‬ ‫سؿت‪ٞٝ‬بخ ٔختّف طیٕ‪ٙ‬بػتیه پشداخت‪ٙ‬ذ‪ .‬ا‪ِٚ‬یبٗ تبیبٓ‬ ‫طیٕ‪ٙ‬بػتیه ص٘بٖ دس إِبپبیبه ػببَ ‪ ۰۷۲۶‬ؿببٔبُ‬ ‫ٔؼبثمبت تیٕی ث‪ٛ‬د و‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ػی وـ‪ٛ‬س ‪ّٙٞ‬ذ اخبشا ؿبذ‪.‬‬ ‫ا‪ِٚ‬یٗ تیٓ طیٕ‪ٙ‬بػتیه ص٘بٖ أشیىبیی دس اِبٕبپبیبه‬ ‫‪ ۰۷۱۴‬دس اِبٕببٖ حوب‪ٛ‬س یببفبت‪ .‬دس ػببَ ‪۰۷۴۲‬‬ ‫طیٕ‪ٙ‬بػتیه ٔ‪ٙ‬ظٓ ت‪ٛ‬ػی فذساػبیب‪ ٖٛ‬ثبیبٗ اِبٕبّبّبی‬ ‫طیٕ‪ٙ‬بػتیه ث‪ ٝ‬ع‪ٛٙ‬اٖ یه ‪ٚ‬سصؽ ؿ‪ٙ‬بخبتب‪ ٝ‬ؿبذ‪ .‬دس‬ ‫ػبَ ‪ ۰۷۴۱‬دس ث‪ٛ‬داپؼت ٔدبسػتبٖ ا‪ِٚ‬یٗ ٔؼببثبمببت‬ ‫خ‪ٟ‬ب٘ی طیٕ‪ٙ‬بػتیبه ٔب‪ٛ‬ص‪ ٖٚ‬ا٘بدببْ ٌبشفبت‪ .‬ایبٗ‬ ‫ٔؼبثمبت داساخ ‪ٚ ۲۶‬سصؿىبس اص ‪ ۰۱‬وـ‪ٛ‬س ٔخبتبّبف‬ ‫د٘یب ث‪ٛ‬د دس ػبَ ‪ ۰۷۵۱‬أشیىب ث‪ٔ ٝ‬ؼبثمببت خب‪ٟ‬بب٘بی‬ ‫طیٕ‪ٙ‬بػتیه ٔ‪ٛ‬ص‪ٚ ٖٚ‬اسد ؿذ‪ .‬دس حیٗ ا٘دبْ إِپیبه‬ ‫‪ ۰۷۵۲‬دس ِغ ا٘دّغ أشیىب ٔؼبثمبت طیٕ‪ٙ‬بػتبیبه‬ ‫ٔ‪ٛ‬ص‪ ٖٚ‬فشدخ ثشاخ ا‪ِٚ‬یٗ ثبس اخشا ؿذ‪ .‬دس خـٗ کبذ‬ ‫ػبِ‪ ٝ‬إِپیه أؼبَ دس اتال٘تبب ٔؼببثبمببت ٌبش‪ٞٚ‬بی‬ ‫ٔ‪ٛ‬ص‪ ٖٚ‬ث‪ ٝ‬ع‪ٛٙ‬اٖ ‪ٚ‬سصؽ داساخ ٔذَ ثشاخ ا‪ِٚ‬بیبٗ ثببس‬ ‫ٔعشفی خ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬ذ ؿبذ‪ .‬دس ػببَ ‪ ۰۷۵۳‬فبذساػبیب‪ٖٛ‬‬ ‫طیٕ‪ٙ‬بػتیٕه أشیىب و‪ ٝ‬دس حببَ حببهبش ٘ببْ اٖ‬ ‫طیٕ‪ٙ‬بػتیه ‪USA‬ؿ‪ٙ‬بخت‪ٔ ٝ‬یؿ‪ٛ‬د افتتبب ؿبذ‪ .‬ثب‪ٝ‬‬ ‫ع‪ٛٙ‬اٖ یه ‪ٚ‬سصؽ ٔؼتمُ دس أذ ‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬بٖ ٘یض ایبٗ‬ ‫فذساػی‪ ٖٛ‬وبس خ‪ٛ‬د سا أش‪ٚ‬ص‪ ٜ‬ادأ‪ٔ ٝ‬ید‪ٞ‬ذ‪.‬‬ ‫رٍایت »گذاسُ ٍ فسیل «‬ ‫در سٌْذ هبقبل تبریخ‬ ‫غبس ػ‪ٟٛ‬الٖ سا ٔ‪ٛ‬سد وب‪ٚ‬ؽ لشاس دادب طان دٔ‪ٛ‬سٌبٖ فشا٘ؼ‪ٛ‬خ ث‪ٛ‬د؛ ا‪ٔ ٚ‬بتب‪ٛ‬خب‪ٝ‬‬ ‫ؿذ و‪ ٝ‬ایٗ غبس اص ‪ٞ‬ضاس‪ ٜ‬د‪ ٚ ْٚ‬ا‪ َٚ‬لجُ ٔیبالدب تبب لبش‪ٚ ٖٚ‬ػبٌبی ثب‪ ٝ‬عب‪ٙ‬ب‪ٛ‬اٖ‬ ‫ػى‪٘ٛ‬تٍب‪ ٜ‬اػتفبد‪ٔ ٜ‬یؿذ‪ .ٜ‬اه دس‪ ٖٚ‬ایٗ دسیبچ‪ٝ‬ب اثی ؿفب ‪ ٚ‬صالَ اػبت ‪ٚ‬‬ ‫حتی ثب ‪ٚ‬خ‪ٛ‬د تبسیه ث‪ٛ‬د٘ذ‪.‬‬ ‫جلَگیشی اص صذٍس بلیت اتَبَس بشای ٍاکسیًضدُّا‬ ‫سییهس اداسُ هسهافهش ساّهذاسی ٍ‬ ‫حول ًٍقل جادُ ای خشاساى سضَی اص‬ ‫عذم صهذٍس بهلهیهت اتهَبهَس دس‬ ‫پایاًِ ّای هسافشبشی بشای افشادی کهِ‬ ‫ٍاکسی کشًٍا تضسیق ًکشدُ ٍ یا داسای‬ ‫تست هثبت کشًٍا ّستٌذ‪ ،‬خبش داد‪.‬‬ ‫وشیٓ ٘‪ٛ‬ایی ٘ظبٔی دس ٌفت ‪ٌٚ‬ب‪ ٛ‬ثبب‬ ‫ایؼ‪ٙ‬ب دس خل‪ٛ‬ف اتلبَ ػبٔب٘‪ٞٝ‬بخ ثّیتفش‪ٚ‬ؿی ؿشوت‪ٞ‬بخ ٔؼبفشثشخ ث‪ ٝ‬ػبٔب٘‪ٝ‬‬ ‫أیذ اظ‪ٟ‬بس وشد‪ ۸‬ثب پیٍیشخ‪ٞ‬بخ ث‪ ٝ‬عُٕ أذ‪ ٜ‬اتلبَ ػبٔب٘‪ٞٝ‬ببخ فبش‪ٚ‬ؽ ثبّبیبت‬ ‫ؿشوت‪ٞ‬بخ ٔؼبفشثشخ ث‪ ٝ‬ػبٔب٘‪ ٝ‬أیذ ث‪ ٝ‬ص‪ٚ‬دخ تىٕیُ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ‪ .‬دس ایٗ ساػبتبب‬ ‫ػبصٔبٖ ٔتج‪ ٛ‬الذاْ ث‪ٔ ٝ‬عشفی ٕ٘بی‪ٙ‬ذٌبٖ تـىُ‪ٞ‬بخ ک‪ٙ‬فی وبسفشٔبیی وـب‪ٛ‬س ثب‪ٝ‬‬ ‫ػبصٔبٖ ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬سخ اًالعبت ایشاٖ خ‪ٟ‬ت دسیبفت ػش‪ٚ‬یغ ‪ٕٛ٘PGSB‬د‪ٜ‬ب هبٕبٗ‬ ‫ا٘ى‪ ٝ‬ؿشوت‪ٞ‬بخ پـتیجب٘ی ٘شْافضاس‪ٞ‬بخ ٔ‪ٛ‬سد اػتفبد‪ ٜ‬ؿشوت ‪ٞ‬ببخ ٔؼببفبشثبشخ‬ ‫خ‪ٟ‬ت اتلبَ ث‪ ٝ‬ػبٔب٘‪ ٝ‬سا أبد‪ ٜ‬وشد‪ ٚ ٜ‬ث‪ٔ ٝ‬حن ثشلشاسخ ػش‪ٚ‬یغ اػبتبعبالْ اص‬ ‫ػبٔب٘‪ ٝ‬أیذ فشای‪ٙ‬ذ کذ‪ٚ‬س ثّیت کشفب ثشاخ ٔؼبفشیٗ داساخ وبست ‪ٚ‬اوؼٗ اخشایی‬ ‫خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬خ دس خل‪ٛ‬ف فشای‪ٙ‬ذ فش‪ٚ‬ؽ ثّیت ث‪ ٝ‬افشاد ‪ٚ‬اوؼٗ٘ضد‪ ٜ‬خبًش٘ـبٖ وشد‪ ۸‬دس حبَ‬ ‫حبهش فشای‪ٙ‬ذ ثشسػی ‪ٚ‬هعیت ػالٔت ‪ ٚ‬تضسیک ‪ٚ‬اوؼٗ ٔؼبفشاٖ ثب اسػبَ وذ ّٔی‬ ‫اٖ ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬اػتعالْ ‪ٚ‬هعیت ػالٔتـبٖ اص ػى‪ٛ‬خ ػش‪ٚ‬ا(ػبصٔبٖ فب‪ٙ‬بب‪ٚ‬سخ اًبالعببت‬ ‫ایشاٖ) أىبٖپزیش اػت‪ .‬اص ‪ٕٞ‬یٗ س‪ ٚ‬ثشاخ ٔؼبفشاٖ ثب تؼت ٔثجت وش‪٘ٚ‬ب ‪ ٚ‬افبشادخ‬ ‫و‪ ٝ‬ثشاخ تضسیک ‪ٚ‬اوؼٗ الذاْ ٘ىشد‪ ٜ‬ثبؿ‪ٙ‬ذب ثّیت کبدس ٕ٘یؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ٔ‪ٌٙ‬م‪ٝ‬اخ و‪ ٝ‬اص ٘ظش رخیش‪ ٜ‬دیشی‪ٝٙ‬ؿ‪ٙ‬بػی ‪ٔ ٚ‬بٌببِبعب‪ٝ‬‬ ‫خغشافیبخ دیشی‪ ٝٙ‬کفبحب‪ ٝ‬ا‪ٚ‬ساػبیبب داساخ ا‪ٞ‬بٕبیبت‬ ‫‪ٚ‬یظ‪ ٜ‬اخ اػت تب خبیی و‪ ٝ‬ثب وب‪ٚ‬ؽ ‪ ٚ‬اػتخشاج خذیذ‬ ‫ٕ٘‪ٞٝ٘ٛ‬بخ ٔ‪ٛ‬خ‪ٛ‬د دس ػبیت ٔشاغ‪ٝ‬ب ٔیت‪ٛ‬اٖ ث‪ٔ ٝ‬عشفبی‬ ‫ثیؾ اص پیؾ ظشفیت‪ٞ‬بخ خ‪ٟ‬ب٘ی سػیذ‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬فت‪ٔ ٝ‬ؼئ‪ٛ‬الٖ أبش ‪ ٚ‬ثبش اػببع تبحبمبیبک ‪ٞ‬ببخ‬ ‫صٔیٗؿ‪ٙ‬بػی ‪ ٚ‬فؼیُؿ‪ٙ‬بػیب فؼیُ حی‪ٛ‬ا٘ببتبی وب‪ ٝ‬اص‬ ‫ٔ‪ٌٙ‬م‪ ٝ‬فؼیّی ٔشاغ‪ ٝ‬اػتخشاج ؿذ‪ٜ‬ب ث‪ ٝ‬اخذاد حی‪ٛ‬ا٘بت‬ ‫أش‪ٚ‬صخ دس افشیمب تعّبک داسد ‪ٞ ٚ‬بٕبیبٗ ٔب‪ٛ‬هب‪ٛ‬‬ ‫ٌٔبِعبت دیشی‪ ٝٙ‬ؿ‪ٙ‬بػی دس ایٗ و‪ٟٗ‬ؿ‪ٟ‬ش سا خزاهتبش‬ ‫وشد‪ ٜ‬اػت تب خبیی و‪ٔ ٝ‬شوض تحمیمبت دیشی‪ٝٙ‬ؿ‪ٙ‬بػی‬ ‫وـ‪ٛ‬س ٘یض ٔشاغ‪ ٝ‬اػتمشاس داسد‪.‬‬ ‫سئیغ اداس‪ ٜ‬حفبظت ٔحیی صیؼت ٔشاغب‪ ٝ‬دس ٔب‪ٛ‬سد‬ ‫ایٗ خزاثیت ‪ ٚ‬ا‪ٕٞ‬یت ‪ٚ‬یظ‪ٔ ٜ‬ب‪ٙ‬بٌبمب‪ ٝ‬فؼبیبّبی ایبٗ‬ ‫ؿ‪ٟ‬شػتبٖ ٔی ٌ‪ٛ‬یذ‪ٌٙٔ ۸‬م‪ ٝ‬فؼیّی ٔشاغ‪ ٝ‬دس ٔؼیش‪ٞ‬ببخ‬ ‫ٔ‪ٟ‬بخشتی پؼتب٘ذاساٖ د‪ٚ‬ساٖ ػ‪ ْٛ‬یبعب‪ٙ‬بی ٔؼبیبش‪ٞ‬ببخ‬ ‫ٔ‪ٟ‬بخشتی ٔبثیٗ اس‪ٚ‬پبب افشیمب ‪ ٚ‬اػیبخ ؿبشلبی لبشاس‬ ‫داسد ‪ ٌٝ٘ٛ ٚ‬صایی خب٘‪ٛ‬ساٖ فؼیّی (پؼبتبب٘بذاساٖ) دس‬ ‫ٔی‪ٛ‬ػٗ ف‪ٛ‬لب٘ی ٘‪ٛ‬اس ارسثبیدبٖ ث‪ ٝ‬خل‪ٛ‬ف دس ػبیبت‬ ‫ٔشاغ‪٘ ٝ‬یض ثش ا‪ٕٞ‬یت اٖ افبض‪ٚ‬د‪ ٜ‬اػبت‪ .‬ثب‪ٌ ٝ‬بفبتب‪ٝ‬‬ ‫غالٔشهب صاس تشاوٓ ثبالخ لٌعبت فؼیّی دس ‪ٚ‬احبذ‬ ‫حدٓ ِ‪ٙ‬ض‪ٞ‬بخ فؼیّیب پشاو‪ٙ‬ؾ ‪ٚ‬ػیع ِ‪ٙ‬ض‪ٞ‬ببخ فؼبیبُ‬ ‫ٔ‪ٟ‬ش‪ٜ‬داس دس ٔؼبحت حذ‪ٚ‬د ‪ٞ ۲۱‬ضاس ‪ٞ‬ىبتببسب تب‪ٙ‬ب‪ٛ‬‬ ‫ثبالخ ٌ‪ٞ ٝ٘ٛ‬بخ خب٘‪ٛ‬سخ ٔ‪ٛ‬خ‪ٛ‬د دس ِ‪ٙ‬ض‪ٞ‬بخ حبفببسخ‬ ‫ؿذ‪ ٚ ٜ‬دػتشػی اػبٖ ث‪ِٙ ٝ‬ض‪ٞ‬بخ فؼیُ ٔب‪ٟ‬بش‪ ٜ‬داس ‪ٚ‬‬ ‫حفظ ؿذٌی ٔ‪ٙ‬بػت لٌعبت فؼیّی دس ػبیت ٔبشاغب‪ٝ‬‬ ‫٘ؼجت ث‪ ٝ‬ػبیش ػبیت‪ٞ‬بخ فؼیُ ٔ‪ٟ‬ش‪ٜ‬داساٖ خ‪ٟ‬بٖ ٘بیبض‬ ‫ٔ‪ٛ‬خت ؿذ‪ ٜ‬اػت تب ثش ا‪ٕٞ‬یت اٖ افض‪ٚ‬د‪ ٜ‬ؿ‪ٛ‬د‪...‬‬ ‫ادأ‪ ٝ‬داسد‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه ارک

روزنامه ارک 5595

روزنامه ارک 5595

شماره : 5595
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه ارک 5594

روزنامه ارک 5594

شماره : 5594
تاریخ : 1401/06/29
روزنامه ارک 5593

روزنامه ارک 5593

شماره : 5593
تاریخ : 1401/06/28
روزنامه ارک 5592

روزنامه ارک 5592

شماره : 5592
تاریخ : 1401/06/27
روزنامه ارک 5591

روزنامه ارک 5591

شماره : 5591
تاریخ : 1401/06/24
روزنامه ارک 5590

روزنامه ارک 5590

شماره : 5590
تاریخ : 1401/06/23
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!