روزنامه ارک شماره 5433 - مگ لند

روزنامه ارک شماره 5433

روزنامه ارک شماره 5433

روزنامه ارک شماره 5433

‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫دٍلت سیسدّن‬ ‫خَد‬ ‫را هَظف بِ‬ ‫اجرای اٍاهر‬ ‫رّبر‬ ‫هیداًد‬ ‫علت تعلیق اًتقبل‬ ‫تین تراکتَر‬ ‫سبزی تبریس بِ‬ ‫شرکت هلی هس‬ ‫ٍرزقبى‬ ‫غفحِ ‪3‬‬ ‫ّویی غفحِ‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫* دٍشٌبِ ‪ 81‬بْوی ‪ 7 * 8011‬فَریِ ‪ 5 * 2122‬رجب ‪ * 8001‬سبل سی ٍ دٍم ( اٍتَز ایکیٌجی ایل ) * شوبرُ ( سبیی ) ‪ 1* 5011 :‬صفحِ *قیوت‪21111:‬ریبل * ایویل‪www.arkonline* ark.tabriz@yahoo.com :‬‬ ‫اهیشػجذاللْیبىۺ‬ ‫هبلیجبف ۺ‬ ‫خظ اهام تحشیف ضذًی ًیست‪،‬‬ ‫بایذ بشای جشاحیّای بضسگ اهادُ ضَین‬ ‫هَضَعی بِ عٌَاى پیصضشط هغشح ًیست‪،‬‬ ‫بِ دًبال تَافق هَقت ٍ هحذٍد ًیستین‬ ‫ثبت ًام سفشّای‬ ‫ًَسٍصی عتبات ٍ سَسیِ‬ ‫اص اخش بْوی هاُ‬ ‫غفحِ ‪4‬‬ ‫یاساًِ ‪ّ ۰۸۸‬ضاس تَهاًی‬ ‫فعال بِ بایگاًی سفت‬ ‫غفحِ ‪7‬‬ ‫غفحِ ‪2‬‬ ‫‪ّ ۴4‬ضاس هیلیاسد تَهاى‬ ‫پشٍطُ گشدضگشی دس‬ ‫ارسبایجاىضشقی اجشا هیضَد‬ ‫سخٌگَی ًویسیَى تللین ثَدجِ ‪۰۰۱۰‬ۺ‬ ‫یبراًِ ًقدی در سبل ایٌدُ افسایش‬ ‫پیدا ًویکٌد‬ ‫غفحِ ‪۰‬‬ ‫هٌظَم یبدداشت‬ ‫قبریشیب طبیعت‬ ‫ّویی غفحِ‬ ‫*هدیرهسئَل ‪-‬هحوّد اشراقی‬ ‫ّویی غفحِ‬ ‫سرهقبلِ‬ ‫هدیرهسئَل ‪ -‬هحوّد اشراقی‬ ‫علت تعلیق اًتقال تین تشاکتَس ساصی‬ ‫تبشیض بِ ضشکت هلی هس ٍسصقاى‬ ‫اخیشا هشدم ارس ثبیجبى ثَیژُ طشکذاساى تین ترشاًرررَس‬ ‫سبصی تجشیض ثب اًرطبس خجشی دس سسبًِ ّرب خرَضر رب‬ ‫ضذًذ ًِ کشهبًذاس تجشیض اسربًذاس ارسثبثجبى ضرشهر‬ ‫ٍصیشاى غوت ٍ ٍسصش ٍ ػذُ ای اص ًروربیرٌرذ ربى‬ ‫ّوشاُ هسئَلیٌ اص ضشًت هس سًَگَى ٍسصهربى دس‬ ‫جلسِ ای ثطَس هٌرَه هَاکوت ًوَدًذ ًِ هبلٌریرت‬ ‫تین تشاًرَس سبصی تجشیض اص تولی هبلی کؼل تریرن‬ ‫اهبی صًَصی ثِ ضشًت هس سًَگَى ٍسصهبى هٌررور‬ ‫ضَد‪.‬‬ ‫ایی خجش ثوذسی هرؼجش ثٌظش ه سسیذ ًِ ّوِ خربطرش‬ ‫جرورغ ضرذًرذ ٍ رلررررِ ضررذ ًرِ ترب ررٌرذ سٍص‬ ‫دیگش پٌجشُ تؼَیضبت ٍ ًو ٍ اًروبالت ّن ثربص هر‬ ‫ضَد‪.‬‬ ‫ٍل هربسلبًِ ایی خَاه خَش تب حب ترؼرجریرش ًطرذُ‬ ‫است‪ .‬صیشا ضشًت هس سًَگَى ًِ سبالًِ هیلیبسد ّب‬ ‫دالس اص هؼبدى سًَگَى ثْشُ ثشداسی ه ًٌذ ٍ ًلرؼر‬ ‫ّن ثِ اسربى ارسثبیجبى ضشه ًو سسبًذ ثرؼرلرلر اص‬ ‫اًجبم تَاکن کَم الزًش سش ثبص ه صًذ‪.‬‬ ‫ه تَاى لت ًِ ًوص اسبس تؼییی تٌلیق هبلٌیت‬ ‫تین تشاًرَس سبصی ثِ ػْذُ ٍصاست ٍسصش ٍ هذیشیت‬ ‫اسربى ثبیذ ثبضذ‪ ٍ .‬دس اسصیبث ػوَه تین تشاًرَس دس‬ ‫سدیق تین ّبی اسروال ٍ پشس پَلیرس هرشاسداسد ٍ‬ ‫ثبٍس ػوَم ایی است دس تؼییی تٌلیرق هربلرٌریرت ٍ‬ ‫جلَ یشی اص اً ال تریرن هرزًرَس ثربیرذ سکررربسی‬ ‫ّوشدیق دٍ تین یبد ضذُ اًجبم ضَد‬ ‫دثیش ًویرِ اهٌیر‬ ‫اجروبػ ٍ اًرظبه سربد هل هوبثلِ ثب ًشًٍبۺ‬ ‫سًگبٌذی کشًٍایی بِ هعٌای باصگطت‬ ‫هحذٍدیتّای گزضتِ ًیست‬ ‫دبیش کویتِ اهٌیتی‪ ،‬اجتواعی ٍ اًتظاهی ستاد هلی هقابلزِ‬ ‫با کشًٍا‪ ،‬سًگ بٌذی کشًٍایی سا بشای ایجاد حساسزیزت‬ ‫هیاى هشدم عٌَاى کشد ٍ گفت‪ :‬ایی سًگبٌذی ّزا بزِ‬ ‫هعٌای باصگطت هحذٍدیت ّا بِ گزضتِ ًیست ٍ عزبزق‬ ‫گفتِ سئیس جوَْس هحذٍدیت ّا سزشاسزشی اعزوزال‬ ‫ًویضَد‪.‬‬ ‫حسیی هبسو لتۺ ایی ًطسرت ثرشحسرت دسرررَس‬ ‫سییس جوَْس ٍ ثِ ضٌ خبظ ثب حضَس دسرگبُّربی‬ ‫ریشثط ثش ضاس ضذ‪.‬دثیش ًویرِ اهٌیررر اجررروربػر ٍ‬ ‫اًرظبه سربد هل هوبثلرِ ثرب ًرشًٍرب دسثربسُ اػرورب‬ ‫ه ذٍدیت ّب ثشاسبس سًگ ثٌذیّب اکضٍدۺ هوشس ضذُ‬ ‫ثَد ایی هَضَػبت دس جلسِ اخرػربغر ثرب حضرَس‬ ‫ٍصیش ًطَس هؼبًٍبى ٍصاست ثْذاضت ضَسای ػربلر‬ ‫ّوبٌّگ تجلیـبت اساله غذا ٍ سیوب ٍ دسرگبُّبی‬ ‫ریشثط ثش ضاس ضَد‪.‬هبسو دسثبسُ تػویروربت دسثربسُ‬ ‫ثش ضاسی ساّپیوبی ‪ ۰۰‬ثْوی یبداٍس ضرذۺ تػروریرن‬ ‫هطؼ دس استجبب ثب ساّپیوبی ‪ ۰۰‬ثْوی ٌّرَص رشکرررِ‬ ‫ًطذُ است‪ .‬دس ایی جلسِ دٍ پیطٌْبد ساّپیوبی کرشدی‬ ‫ٍ یب خَدسٍی اسائِ ٍ هشاس ضذ ًِ دس سربد هل هوبثلرِ‬ ‫ثب ًشًٍب ثشسس ضَد‪.‬دثیش ًویرِ اهٌیر اجرروربػر ٍ‬ ‫اًرظبه سربد هل هوبثلِ ثب ًشًٍب اضبکِ ًشدۺ اص اًرجرب‬ ‫ًِ طشح هذیشیت َّضوٌذ اجشا ه ضَد سًگ ثٌذیّب‬ ‫ثیطرش ثشای ایجبد حسبسیت هیبى هشدم است تب ثِ ًَػ‬ ‫هرَجِ ایی تـییشات ثبضٌذ ٍ ثشای اًْب ػربدی اًرگربسی‬ ‫ًطَد‪ .‬ثِ ّویی دلی پیطٌْبدات اػوب ه ذٍدیتّب دس‬ ‫طشح هل هذیشیت َّضوٌذ سا دس جلسِ هجل هرطرشح‬ ‫ًشدین ًِ هػَه ضذ ایی ه ذٍدیتّب ثشای هرذتر‬ ‫توذیذ ضَد‪.‬‬ ‫سقن سبذ هعیطت هطخع ضذ‬ ‫دس چْاسهیزی ًطزسزت‬ ‫ضَسای عالی کاس سقزن‬ ‫سبذ هعیطت کزاسگزشاى‬ ‫بززشای سززال ‪۴4۸۴‬‬ ‫هطخع ضذ‪.‬‬ ‫سْاهذاساى بِ سٍش غیشهستقین‬ ‫سَد ‪ّ 55۸‬ضاس تَهاًی سْام عذالت هیگیشًذ‬ ‫ضَسای عالی بَسس دس‬ ‫خػَظ داسًزذگزاى‬ ‫سْام عذالت دس سٍش‬ ‫غیشهستقیزن تػزَیز‬ ‫کشد کِ سَد ‪ّ 55۸‬ضاس‬ ‫تَهاًی سْام عزذالزت‬ ‫ضاهل داسًذگاى سْزام‬ ‫بِ سٍش غیشهستقین ّن‬ ‫ضَد‪.‬‬ ‫دس جررلررسررِ سسررو ر‬ ‫ضررَسایررؼرربلرر ًرربس‬ ‫ثشاسربس هر ربسرجربت‬ ‫اًررجرربم ضررذُ سررجررذ‬ ‫هررؼرریررطررت حررذاهررل ر‬ ‫خبًَاس ّبی ًربس رشی‬ ‫ثشای هزاًشات هرضدی‬ ‫‪ ۸‬هیلیَى ٍ ‪ّ ۹۸۱‬ضاس تَهبى اػالم ضذ‪.‬‬ ‫اػضبی ضَسای ػبل ًبس ثش سٍی سهن سِ هیلیَى ٍ ‪ّ ۰۸۲‬ضاس ٍ ‪ ۲۰۰‬ترَهربى‬ ‫ثِ ػٌَاى ّضیٌِ سجذ هؼیطت ًبس شاى دس ثخص هَاد ؿزای ٍ خَساًر ثرِ‬ ‫تَاکن سسیذًذ‪.‬دس سب ‪ّ ۹۹‬ضیٌِ سجذ هؼیطت ًبس شاى ‪ ۰‬هیلیَى ٍ ‪ّ ۹۲۱‬ضاس‬ ‫تَهبى ٍ دس ‪ ۰۰۱۱‬ػذدی ًِ ًویرِ دسروضد ثِ اى سسیذ ‪ ۲‬هیرلریرَى ٍ ‪۸۹۵‬‬ ‫ّضاس تَهبى ثَد‪.‬ضَسای ػبل ًبس ّوِ سبلِ هَظق است هیضاى حذاه هرضد‬ ‫ًبس شاى سا ثشای ًوبب هخرلق ًطَس ٍ یب غٌبیغ هخرلق ثب تَجِ ثِ دسغرذ‬ ‫تَسه ًِ اص طشف ثبًی هشًضی جوَْسی اساله ایشاى اػرالم هر ضرَد‬ ‫سٍاثط ػوَه سبصهبى‬ ‫ثَسس ٍ اٍسام ثْربداس‬ ‫اػالم ًشدۺ ثب تػَیرت‬ ‫ضَسای ػبلر ثرَسس‬ ‫هػَه ضذ ٌبًچِ داسًذ بى سْبم ػذالت دس سٍش ؿیشهسروین دس تبسیر‬ ‫یی اسلٌذ ‪ّ ۰۰۱۱‬وچٌبى سْبهذاس ضشًتّبی سشهبیِ زاسی اسربً ثرَدُ‬ ‫ٍ سْبم خَد سا ًلشٍخرِ ثبضٌذ سَد ‪ّ ۵۵۱‬ضاس تَهبً ثِ اىّب تؼلن خَاّرذ‬ ‫شکت‪.‬‬ ‫سْبهذاساى سٍش هسروین سْبهذاسی ػذالت ًیض سَد سْبم خَد سا اص طرشیرن‬ ‫سجبم دسیبکت خَاٌّذ ًشد‪.‬‬ ‫هؼبٍى ٍصیش غٌؼتۺ‬ ‫توام الضاهات قاًًَی دسج قیوت کاال اجشایی هیضَد‬ ‫تالش باًک هشکضی بشای تْیِ بستِ ٍام خشد‬ ‫با ضواًت اساى‬ ‫هعاٍى ٍصیش غٌعت‪ ،‬هعذى ٍ تزجزاست‬ ‫گفت‪ :‬دٍگاًگی دس سیاست تَصیع سا بِ‬ ‫ّیچ ٍجِ ًخَاّین پزیشفت ٍ تزوزام‬ ‫الضاهات قاًًَی دسج قیزوزت کزاال سا‬ ‫اجشایی خَاّین کشد‪.‬‬ ‫ػجبس تبثص اکضٍدۺ اجشای طشح خشیرذ‬ ‫ضلبف ثش اسبس تٌبلیق هبًًَ تؼییری‬ ‫ضذُ ٍ ثب ّوٌبسی توبم دسرگبُ ّبی ػبه دس سطح ًطرَس دس حرب اجرشا‬ ‫است‪ٍ .‬ی اداهِ دادۺ پیص اص ایی سِ ًَع هیوت ثشای هػشف ًرٌرٌرذُ سٍی‬ ‫ًبالّب ضبه هیوت هػشف ًٌٌذُ هیوت هػشف ًٌٌذُ دس سلق ٍ هیورت‬ ‫هػشف ًٌٌذُ دس سیسرن پشداخت ثَد ٍ دس یی کشایٌذ ؿیش ضلبف ضشایرط‬ ‫هَجَد هبًغ اص اطالع دهین هشدم اص هیوت ٍاهؼ یی ًبال دس سطح ػرشضرِ‬ ‫ه ضذ‪ .‬تبثص ثب اضبسُ ثِ ثشخ تخلیق ّبی ؿیش ٍاهؼ ٍ اؿَا ًرٌرٌرذُ دس‬ ‫ػشضِ اًَاع ًبالّب لتۺ دس کشایٌذ هَجَد کبًرَس هطخػ ثشای ه بسجرِ‬ ‫هیوت ٍاهؼ ًبال ٍجَد ًذاسد ٍ هػشف ًٌٌذُ اص تخلیلبت تَلیرذ ًرٌرٌرذُ‬ ‫ه شٍم ٍ دس ػو سَد تخلیلبت ثِ جیت ضجٌِ تَصیغ ؿیرش ضرلربف ٍاسیرض‬ ‫ه ضَد‪ٍ .‬ی تبًیذ ًشدۺ دسج هیوت تَلیذ ًٌٌذُ ثش سٍی ًربال ثرِ ٍاهرؼر‬ ‫ضذى هیوت تَلیذًٌٌذ بى ٍ دس جْت ًبّص هبلیبت اًْب ٍ دس حویوت ثرِ‬ ‫حزف کشایٌذ دسج هیوت ؿیش ٍاهؼ سٍی ًبال حزف حبضیرِ سرَد ؿریرش‬ ‫هرؼبسف ٍ ثِ حزف تخلیلبت اؿَا ًٌٌذُ ه اًجبهذ‪.‬‬ ‫هذیشکل سٍابظ عوَهی باًک هشکزضی‬ ‫ًَضت‪ :‬جلسزات فطزشدُ دس بزاًزک‬ ‫هشکضی بشای تْیِ ٍ ابالغ سزشیزعزتزش‬ ‫بستِ ای اص تسْیالت خشد با تضزاهزیزی‬ ‫سْلتش بِ ضبکِ باًکی اداهِ داسد‪.‬‬ ‫هػطل هوشیٍکب دس اداهرِ ًرَضرتۺ‬ ‫دسرشس اسبى ٍسشیغ ٍػبدالًِ هرشدم‬ ‫ثِ تسْیالت خشدثبسٍش اػرجبسسٌج ٍ تؼییی ستجِ کشد هروبض دسیبکت ٍام‬ ‫هْورشیی دسرَسًبس تؼییی ضذُ سئیس ً ثبًی هشًضی است‪ٍ .‬ی اکضٍدۺ ثِ‬ ‫تبص سئیس ً ثبًی هشًضی دٍثبسُ تبًیذ ًشدۺ هجبحریر دسخػرَظ‬ ‫تسْی ٍام ّبی خشد هطشح ضذُ ًِ ثبیذ تاًیذ ًٌن ایی اهرش ثرِ هرؼرٌربی‬ ‫سشکػ جذیذ ٍٍام جذیذ ًیست ٍ دس ّوبى بس َه ضَاثط ٍ هرورشسات‬ ‫کؼل است ٍکوط هَسد ث ث گًَگ ضوبًت ایی ٍامّرب اسرت‪ .‬ضروری‬ ‫تالش ثشای تسْی ضشایط دسیبکت ٍامّبی خشد ثشای هشدم ایی اهش ثبیذ ثرِ‬ ‫ًَِ ای ثبضذًِ سیسی ثبًی ّب ًیض اکضایص ًریربثرذ‪.‬پرشداخرت تسرْریرالت‬ ‫خشدثذٍى ضبهی تَسط ٍصاست اهرػبد ثِ ضجٌِ ثبًٌ اثرالؽ ضرذُ اسرت‬ ‫تبسٍش اػطبی ٍام ثِ احبد جبهؼِ تسْیر ضرَد‪ .‬ضربؿرالى ثربصًطرسرررگربى‬ ‫ٍهسروشی ثگیشاى اجشای دٍلر ّوچَى ٍصاستخبًِّب سبصهبىّبی دٍلررر‬ ‫ضشًرْبی دٍلر ٍ ًْبدّبی ػوَه ؿیش دٍلر ٍضشًرْبی هرؼرررجرش ثرخرص‬ ‫خػَغ ًبسًٌبى سبیشضشًرْبی ثخص خػَغ ّوچٌیی ًبسًٌبى سبیش‬ ‫ضشًرْبی ثخص خػَغ هطوَ ایی طشح ه ضًَذ‪.‬‬ ‫اهیشػجذاللْیبىۺ‬ ‫هَضَعی بِ عٌَاى پیصضشط هغشح ًیست‪،‬‬ ‫بِ دًبال تَافق هَقت ٍ هحذٍد ًیستین‬ ‫ٍصیش اهَس خاسجِ کطَسهاى با بیاى ایٌکِ ها ّزیزچ‬ ‫پیص ضشعی سا اص عشف اهشیکایی دسیافت ًکشدین‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬هَضَعی بِ عٌَاى پیصضشط هغشح ًیسزت‬ ‫ها هتی یا پیطٌْادی دس چاسچزَ پزیزص ضزشط‬ ‫دسیافت ًکشدین ٍ ایی هزاکشات قغعا بش هزبزٌزای‬ ‫ًقغِ ًظشات کاسضٌاسی دس ساستای هٌافع هلی پیص‬ ‫خَاّذ سفت‪.‬‬ ‫حسیی اهیشػجذاللْیبى لتۺ هب ّیچ پیصضرشطر‬ ‫سا اص طشف اهشیٌبی دسیبکت ًٌشدین ٍ اسربسرب‬ ‫هزاًشات هب یری سًٍرذی داسد ًرِ هرَضرَع‬ ‫پیصضشب دس اى هطشح ًیست‪ٍ.‬صیش اهَس خبسجرِ‬ ‫ًطَسهبى اضبکِ ًشدۺ تب ایی صهبى ًِ هرب ثرب ّرن‬ ‫غ جت ه ًٌین هَضَػ ثِ ػٌَاى پیرص ضرشب‬ ‫هطشح ًیست هب هری یب پیطٌْبدی دس ربس رَه‬ ‫پیص ضشب دسیبکت ًٌشدین ٍ ایی هزاًشات هطؼرب‬ ‫ثش هجٌبی ًوطِ ًظشات ًبسضٌبس ٍ تَاکوبتر ًرِ‬ ‫ًریجِ ًْبی اى سسیذى ثِ یی تَاکن خرَه دس‬ ‫ساسربی تبهیی هٌبکغ هلت ٍ ًطَسهبى ثبضذ پیرص‬ ‫خَاّذ سکت‪.‬‬ ‫ٍی اداهِ دادۺ یؼٌ ّش کشهبى اجشای ٍ یب اهذاهر‬ ‫ًِ ت شیرن ّربی ٍضرغ ضرذُ پرس اص خرشٍج‬ ‫اهشیٌبی ّب اص ثشجبم سا هجذدا ثِ حبلرت هرجرلر‬ ‫خَد ٍ سکغ ت شین ّب ثش شداًذ اص ًظش هرب اهرذام‬ ‫خَه هلوذاد ه ضَد‪.‬‬ ‫اهیشػجذاللْیبى ثب تبًیذ ثش ایٌٌِ اًچِ ًِ ثشای هرب‬ ‫اّویت داسد ػو طشف اهشیٌبی است لتۺ‬ ‫هب ًگبُ ه ًٌین ًِ ثش سٍی صهیی ِ اتلربهر ثرِ‬ ‫ٍهَع ه پیًَذد‪ .‬ثشای هب ایی هْن است ًِ سکررربس‬ ‫ػول اهشیٌبی ّب دس لـَ ت شین ّب سا ثرِ طرَس‬ ‫هلوَس ٍ ػیٌ هطبّذُ ًٌین‪ .‬اًچِ ًِ ثرشای هرب‬ ‫هالى است ًریجِ لتٍ َّبی است ًرِ دس‬ ‫هزاًشات ٍیی دًجب ه ًٌین ٍ تَاکو ًِ حبغ‬ ‫خَاّذ ضذ‪.‬‬ ‫سئیس دسرگبُ دیپلوبس ارػربى داضرتۺ الرجرررِ‬ ‫اهشیٌبی ّب اص طشین ثشخ ٍاسطِّب پریربم ّربی‬ ‫هٌشسی هیلشسرٌذ ٍ هذػ ّسرٌذ ًرِ ًرب داسای‬ ‫حسی ًیت ّسرین‪ .‬هب دس سًٍذ کؼلر هرزاًرشات‬ ‫اثرٌبس جذی ٍ هبث تَجْ سا اص طشف اهشیٌبی‬ ‫ًذیذین‪.‬‬ ‫ٍی یبداٍس ضذۺ ثخط اص اثرٌبسات اص ًظش هب ثبیذ‬ ‫دس هزاًشات ‪ ٍ ۰+۰‬اص طشین ‪ّnon-paper‬بی‬ ‫ًِ ثِ ٍاسطِ ات بدیِ اسٍپب ثیی هب ٍ اهشیٌبی ّرب‬ ‫تجبد ه ضَد هبث هطبّذُ ثبضذ ٍ یب هب دس ػور‬ ‫ضبّذ لـَ ثخط اص ت شین ّب ثبضیرن‪ .‬لرزا سکررربس‬ ‫ػول اهشیٌب ثشای هب هالى است‪.‬‬ ‫قبر یبغیر اغبر دیر هریبوی‬ ‫یبغیش سب اپبریر یریبوی‬ ‫شهرلر قبلیری قبر التذا‬ ‫یئرلر یار قبلیری سً التذا‬ ‫بیر بئله یبغیىتی هبرادان؟‬ ‫قبریشیب طبیعت دیغریدان!‬ ‫اوسبوالر قبتیبذیر هبیاوی‬ ‫هبیادا قبتیبذیر جهبوی‬ ‫صىعت لر گرک دیر ازاال‬ ‫تمیسلیک هبیادا چًخبال‬ ‫چًخ اکیىله حیًان ضرر دیر‬ ‫اوسبویه ازلیغی گرک دیر‬ ‫چًخ ازدیر دویبویه چیخبری‬ ‫گرک دیر ازاال بًخبری‬ ‫قًریوسب دویبویه چیخبری‬ ‫ازاالر اوسبویه ازاری‬ ‫دا یبغمبز بیر بئله قبر یبغیش‬ ‫طبیعی گوریور یبیال قیش‬ ‫سخٌگَی ًویسیَى تللین ثَدجِ ‪۰۰۱۰‬ۺ‬ ‫یاساًِ ًقذی دس سال ایٌذُ‬ ‫افضایص پیذا ًویکٌذ‬ ‫سخٌگَی کویسیَى تلفیق بَدجِ ‪ ۴4۸۴‬با بیاى ایزٌزکزِ‬ ‫یاساًِ ًقذی دس سال ایٌذُ تغییشًخَاّذکشدگفت کزِ‬ ‫عبق هػَبِ ایی کویسیَى دسسال ایٌزذُ سزشپزشسزت‬ ‫خاًَاسّایی کِ یاساًِ اًْا قغع ضذُ هیتَاًٌذبا هشاجزعزِ‬ ‫بِ ساهاًِ الکتشًٍیکی ٍصاست تعاٍى تقاضای خَدساثزبزت‬ ‫کٌٌذ تادسغَست بشسسی هجذد بِ اًْا یاساًِ پزشداخزت‬ ‫ضَد‪.‬‬ ‫سحین صاسع دسثبسُ هیضاى پشداخت یبساًِ ًوذی دس سرب‬ ‫ایٌذُ لتۺ دٍلت پیص ثیٌ ًشدُ ثَد ًِ ثرب حرزف‬ ‫اسص تشجی هجلؾ یبساًِ ًوذی اکرضایرص پریرذا ًرٌرذ‪.‬‬ ‫ًویسیَى تللین ثب حزف اسص تشجی هَاکوت ًٌشد ٍ‬ ‫ثِ تجغ اى دیگش یبساًِ ًوذی دس سب ایٌذُ اکضایص پیرذا‬ ‫ًخَاّذ ًشد‪ .‬الجرِ هطؼ ضذى ایی هَضَع هرٌرَب ثرِ‬ ‫تػَیت دس غ ی ػلٌ است‪ٍ.‬ی اکضٍدۺ ّرورچرٌریری‬ ‫ًویسیَى تللین تػَیت ًشد ًِ دٍلت ‪ ۹‬هیلیبسد دالس‬ ‫اسص تشجی ثشای ٍاسدات ًبالّبی اسبس تخػریرع‬ ‫دّذ ٍ سِ هیلیبسد دالس یؼٌ ثِ هیضاى سیبلر ‪ّ ۵۵‬رضاس‬ ‫هیلیبسد تَهبى ثشای خشیذ ٌذم اخرػبظ دادُ ضرَد‪.‬‬ ‫خشیذ ٌذم اص ه یبساًِ پیص ثیٌ ضذُ ثشای تجرػرشُ‬ ‫‪ ۰۰‬است ًِ اص ًیلَی ‪ ۵۱۱۱‬تَهبى ثِ ‪ ۹۵۱۱‬تَهبى ًیض‬ ‫اکضایص دادُ ضذ‪ .‬ثب ایی ضشایط هجلؾ یبساًِ ّب دس سرب‬ ‫ایٌذُ تـییشی ًٌشدُ ٍ ّوچَى سبلْبی زضرِ خَاّرذ‬ ‫ثَد َى هٌبثؼ ثشای اکضایص یبساًِ ًوذی ٍجَد ًرذاسد‬ ‫ٍ ّوِ هٌبثغ ثشای ٍاسدات ًبالّبی اسربسر ٍخرشیرذ‬ ‫ٌذم اص ه تخػریرع اسصترشجریر ر دادُ ضرذُ‬ ‫است‪.‬صاسع لتۺ سئیس جوَْس جْت تورَیرت ثربصاس‬ ‫سشهبیِ ًشخ خَساى پرررشٍضریرور اصسرَخرت ربص‬ ‫پرشٍضیو سا دس ثَدجِ ًبّص داد ًِ ایری ًربهرِ دس‬ ‫هجوَع ثشای توَیت ثبصاس سشهبیِ اسرت‪.‬سرخرٌرگرَی‬ ‫ًویسیَى تللین الی ِ ثَدجِ دسثبسُ اخشیی هػرَثربت‬ ‫ًویسیَى تللین لتۺ طجن ایی هػَثِ دس سب ایرٌرذُ‬ ‫سشپشست خبًَاسّبی ًِ یبساًِضبى هطرغ ضرذُ اسرت‬ ‫دسخَاست خَد سا دس سبهبًرِ الرٌرررشًٍریری ٍصاست‬ ‫تؼبٍى ثجت ًشدُ ًِ پس اص ثشسس اى ضبءاهلل یبساًِضبى‬ ‫هجذد پشداخت ضَد‪ .‬ایی حٌن ثشای سب ایٌرذُ ثرَدُ‬ ‫ًِ دس غَست تػَیت هجلس ٍ تاییذ ضَسای ًگْجربى‬ ‫اجشا ه ضَد‪.‬صاسع اکضٍدۺ ّوچٌیری ثربًری هرشًرضی‬ ‫هٌلق ضذ ‪ ۰۱۱۱‬هیلیبسد تَهبى تسْیالت ثشای ثرشهر‬ ‫ًشدى بُ ّبی ًطبٍسصی اص طشین ضشًت ّبی تربثرغ‬ ‫ٍصاست ًلت اخرػبظ دّذ‪.‬‬ صفحه 1 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫دیضىجٍ ‪۱1‬ثُمه ‪ 7 * ۱۰۴۴‬تًریٍ ‪ 5 * ۰۴۰۰‬رجت ‪ * ۱۰۰1‬سبل سی ی دی ( ایتًس ایکیىجی ایل ) * ضمبرٌ ( سبیی ) ‪5۰11 :‬‬ ‫ثبسی چىذ الیٍ امزیکب‬ ‫در استبوٍ اس سزگیزی مذاکزات ییه‬ ‫دیدگبٌ‬ ‫مدیزمسئًل ‪ -‬محمّد اشزاقی‬ ‫* لغً بعضی اس تحزیم َب تًسط امزیکب‬ ‫ٌ‪ٛ‬یس ِغ‪ ٛ‬بؼن اس تحزیٓ ‪ٞ‬اس در حاسَ حاسماز‬ ‫ت ‪ٛ‬ریه اعخ ‪ ٚ‬لسبُ تبدیُ ب‪٘ ٝ‬مدی‪٘ ٍٙ‬ایاغاخ‪.‬‬ ‫ِذا ‪ٚ‬سیز رسرر‪ ٝ‬ایزاٖ ٌفت‪ ٝ‬و‪ ٝ‬أزیىس حغٗ ٘یخ‬ ‫اػ را بسید درػُٕ ٘ؾسٖ د‪ٞ‬د‪ .‬رباز‪ٞ‬اسی ماد ‪ٚ‬‬ ‫٘میل ٔ‪ٙ‬تؾز‪ ٜ‬در ایٗ ٔ‪ٛ‬رد ٘ؾسٖ اس ػایاب غایاز‬ ‫ٔغتمیٓ ب‪ٛ‬دٖ ٔذاوزات ‪ٚ‬یٗ دارد‪ٕ٘ .‬سی‪ٙ‬د‪ ٜ‬ر‪ٚ‬عایا‪ٝ‬‬ ‫اس ٔ‪ٛ‬مغ أزیىس اظ‪ٟ‬اسر رماسیاخ وازد‪ٚ ،ٜ‬سیاز‬ ‫رسرر‪ ٝ‬درر‪ٛ‬اعخ اػالْ حغٗ ٘یخ وزد‪ ٚ ٜ‬ػاد‪ٜ‬‬ ‫ای ٘یش اػالْ یسط وزد‪ ٜ‬ا٘د‪ٔ .‬غّإاس ‪ٞ‬ازواداْ اس‬ ‫ٔذاوزات غیزٔغتمیٓ ‪ٔ ٚ‬غتمیآ دارای ٔاحاسعاٗ‬ ‫‪ٔ ٚ‬ؼسیب ‪ٞ‬غت‪ٙ‬د و‪ ٝ‬بزای ٔذاوز‪ ٜ‬و‪ٙٙ‬دٌسٖ ر‪ٚ‬ؽٗ‬ ‫ٔ بسؽد‪ .‬أس بس‪ٚ‬ر ایٗ اعخ و‪ ٝ‬دروا‪ٙ‬اسر ‪ٚ‬یاضٌا‬ ‫‪ٞ‬سی د‪ٛ٘ ٚ‬ع ٔذاوز‪ٔ ٜ‬ذو‪ٛ‬ر لب‪ٔ َٛ‬ذاوز‪ٔ ٜ‬غتمیٓ‬ ‫اس ع‪ٛ‬ی ایزاٖ ‪ ٚ‬أزیىس ٔ ت‪ٛ‬ا٘د ٌغغخ ارتبسى‬ ‫را پز و‪ٙ‬د ‪٘ ٚ‬تسیذ وسر‪ٞ‬س را ؽفس تز ٕ٘سید‪.‬‬ ‫اخجبر کًتبٌ‬ ‫* تبکید شمخاخبوخی بخز تخزیر‬ ‫متًاسنسبسی تعُدا در مذاکزا ییه‬ ‫دبیز ؽ‪ٛ‬رای ػسِ أ‪ٙ‬یخ ّٔ ٘ا‪ٛ‬ؽاخ‪ :‬باس ‪ٚ‬را‪ٛ‬د‬ ‫پیؾزفخ‪ٞ‬سی ٔحد‪ٚ‬د در ٔذاوزات ‪ٚ‬یٗ‪ٞ ،‬ا‪ٙ‬ا‪ٛ‬س باس‬ ‫ؽىٌُیزی ت‪ٛ‬اسٖ مز‪ٚ‬ری در تؼ‪ٟ‬ادات ىازفایاٗ‬ ‫فسفّ‪ ٝ‬داریٓ‪ .‬دریسبسٖ ػّ ؽٕ س٘ در ‪ٚ‬او‪ٙ‬ؼ با‪ٝ‬‬ ‫بزر ر‪ٛ‬ػبی‪ٞ ٙ‬سی غیز‪ٚ‬الغٌزایس٘ا‪٘ ٝ‬غاباخ با‪ٝ‬‬ ‫ٔذاوزات ‪ٚ‬یٗ در تا‪ٛ‬یایاتا ٘ا‪ٛ‬ؽاخ‪ :‬باس ‪ٚ‬را‪ٛ‬د‬ ‫پیؾزفخ‪ٞ‬سی ٔحد‪ٚ‬د در ٔذاوزات ‪ٚ‬یٗ‪ٞ ،‬ا‪ٙ‬ا‪ٛ‬س باس‬ ‫ؽىٌُیزی ت‪ٛ‬اسٖ مز‪ٚ‬ری در تؼ‪ٟ‬ادات ىازفایاٗ‬ ‫فسفّ‪ ٝ‬داریٓ‪.‬دبیز ؽ‪ٛ‬رای ػسِ أ‪ٙ‬یخ ّٔا افاش‪ٚ‬د‪:‬‬ ‫تقٕیٕست عیسع در ‪ٚ‬اؽی‪ٍٙ‬تٗ السٔ‪ ٝ‬ایزسد ت‪ٛ‬اسٖ‬ ‫در تؼ‪ٟ‬دات بزای دعتیسب ب‪ ٝ‬ت‪ٛ‬افک ر‪ٛ‬ب اعخ‪.‬‬ ‫دیلخت ایارسدایخی‬ ‫* یکی اس اقدامخب‬ ‫بیتدبیزیَبی چىد سبل اخیز است‬ ‫اعتس٘دار ‪ٕٞ‬داٖ بس اؽسر‪ ٜ‬ب‪ ٝ‬تالػ ‪ٞ‬اسی ٌغاتازد‪ٜ‬‬ ‫د‪ِٚ‬خ عیشد‪ ٓٞ‬بزای ت‪ٛ‬عؼ‪ ٝ‬التقسدی ‪ ٚ‬تسٔیٗ رفاس‪ٜ‬‬ ‫‪ ٚ‬اعسیؼ ٔزدْ‪ٌ ،‬فخ‪ :‬یى اس الدأست د‪ِٚ‬خ باس‬ ‫ت‪ٛ‬ر‪ ٝ‬ب‪ٌ ٝ‬ؾسیؼ ‪ٞ‬سی ف‪ٛ‬رت ٌزفت‪ ،ٝ‬ا‪ٚ‬ارسدایا‬ ‫اس ب تدبیزی‪ٞ‬سی چ‪ٙ‬د عسَ اریز اعخ‪.‬‬ ‫* پیشی گزفته چیه اس امخزیخکخب در‬ ‫اسمبیش ی تًسعٍ مًشکَبی مبفًق صً‬ ‫ِ‪ٛ‬ید اعتیٗ ‪ٚ‬سیز دفسع أزیىس ب‪ 24 ٝ‬تٗ اس ٔدیزاٖ‬ ‫ػسُٔ بشرٌتزیٗ ؽزوخ ‪ٞ‬سی ت‪ِٛ‬یدو‪ٙٙ‬د‪ ٜ‬تغّیحست‬ ‫در ایٗ وؾ‪ٛ‬ر ٌفت‪ ٝ‬اعخ و‪ٚ ٝ‬اؽ‪ٍٙ‬تٗ در ت‪ٛ‬عؼ‪ٚ ٝ‬‬ ‫اسٔسیؼ ٔ‪ٛ‬ؽه‪ٞ‬سی ٔسف‪ٛ‬ق ف‪ٛ‬ت اس چیٗ ػاماب‬ ‫افتسد‪ ٜ‬اعخ‪ .‬بزاعسط ایٗ ٌشارػ‪ ،‬فؼسالٖ فا‪ٙ‬اسیاغ‬ ‫دفسػ أزیىس ب‪ٚ ٝ‬سیز دفسع ایٗ وؾ‪ٛ‬ر ٌفت‪ٝ‬ا٘د و‪ٝ‬‬ ‫در حسَ حسمز چیٗ دارای ‪ 12‬تا‪٘ٛ‬اُ باسد بازای‬ ‫اسٔسیؼ ٔ‪ٛ‬ؽه ‪ٞ‬سی ٔسف‪ٛ‬ق ف‪ٛ‬ت اعخ ‪ ٚ‬بز٘سٔا‪ٝ‬‬ ‫دارد تس ‪ٞ‬ز ‪ٔ 6‬س‪ ٜ‬یىاباسر یاه تا‪٘ٛ‬اُ رادیاد را‬ ‫را‪ ٜ‬ا٘داسی و‪ٙ‬د‪.‬ایٗ ٘ؾغخ ب‪ ٝ‬ریاسعاخ واستاّایاٗ‬ ‫‪ٞ‬یىظ ٔؼس‪ٚ ٖٚ‬سیز دفسع أزیاىاس ‪ ٚ‬باس حنا‪ٛ‬ر‬ ‫ٔدیزاٖ ػسُٔ ؽزوخ ‪ٞ‬سی الو‪ٟ‬ید ٔسرتیٗ‪ ،‬ریت ا‪ٖٛ‬‬ ‫تى‪ِٛٛٙ‬صی‪٘ ،‬ا‪ٛ‬رث راپ ٌاز‪ٔٚ‬اسٖ‪ ،‬با‪ٛ‬ئایا‪ٙ‬اً‪،‬‬ ‫ِ دئ‪ٛ‬ط‪ ،‬ایز‪ٚ‬رخ راوخ دایٗ‪BAE ،‬عیغتٓ ‪ٚ‬‬ ‫‪ٞ 3 L‬زیظ ‪ ٚ‬دیٍز پیٕس٘اىاسراٖ باشری فا‪ٙ‬اسیاغ‬ ‫دفسػ أزیىس بزٌشار ؽد‪ ٜ‬اعخ‪.‬‬ ‫* یسیز اطالعب ‪ :‬امىیت ببید متکی بز مخزد‬ ‫ببشد‬ ‫‪ٚ‬سیز اىالػست ٌفخ‪ :‬أ‪ٙ‬یخ بسید ٔتى باز ٔازدْ‬ ‫بسؽد اٌز أ‪ٙ‬یخ ٔزدْ پسی‪ ٝ‬بسؽد‪ٛٔ ،‬فمیخ ‪ ٓٞ‬ایزسد‬ ‫ر‪ٛ‬ا‪ٞ‬د ؽد‪ٚ .‬سیز اىالػست افش‪ٚ‬د‪ٔ :‬س أز‪ٚ‬س ؽاس‪ٞ‬اد‬ ‫‪ٞ‬غتیٓ و‪ ٝ‬بس ‪ ٕٝٞ‬فت‪ٞٝٙ‬س ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬ى ‪ٞٝ‬س ‪ ٚ‬تزشی‪ ٝ‬ىّب ‪ٞ‬س‬ ‫‪ ٚ‬فؼسِایاخ ‪ٞ‬اسی تاز‪ٚ‬ریغاتا ‪ ٚ‬دعایاغا‪ٞ ٝ‬اسی‬ ‫ٌز‪ٞٚ‬ه ‪ٞ‬س‪ ٚ ،‬ب ق‪ٛ‬ؿ فت‪ٙ‬ا‪ٌ ٝ‬ازی ‪ٞ‬اسی رصیآ‬ ‫ف‪ٟ‬ی‪٘ٛ‬یغت ‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬یٗ الدأست ‪ٚ‬عیغ ‪ٌ ٚ‬غاتازد‪ٜ‬‬ ‫أزیىس‪ ،‬ب‪ِ ٝ‬یف اِ‪ ٚ ٟ‬باس ر‪ٞ‬ابازی ‪ٞ‬اسی ر‪ٞ‬اباز‬ ‫حىیٓٔسٖ عزبّ‪ٙ‬د‪ ،‬در ایزاٖ‪ٙٔ ،‬یم‪ ٚ ٝ‬د٘یس ‪ٞ‬غتیٓ‪.‬‬ ‫* امیزعبداللُیبن‪ :‬اخذ تضمیه اس مًتًعخب‬ ‫اصلی مب در مذاکزا ییه است‬ ‫‪ٚ‬سیز أ‪ٛ‬ر رسرر‪ ،ٝ‬یى اس ٔ‪ٛ‬م‪ٛ‬ػست اعسع تیآ‬ ‫ٔذاوز‪ٜ‬و‪ٙٙ‬د‪ ٜ‬وؾ‪ٛ‬رٔسٖ را ٌزفتٗ تنٕیٗ ػا‪ٙ‬ا‪ٛ‬اٖ‬ ‫وزد ‪ٌ ٚ‬فخ‪ :‬درباسر‪ ٜ‬تنإایاٗ در حا‪ٛ‬س‪ٞ ٜ‬اسی‬ ‫التقسدی ‪ ٚ‬عیسع اػالْ وزدیٓ و‪ ٝ‬در ب ؼ‪ٞ‬سی‬ ‫اس اٖ ٔ‪ٛ‬افمخ‪ٞ‬سی ف‪ٛ‬رت ٌزفت‪ ٝ‬اعخ‪.‬‬ ‫* در یک سبل ومی تًان شبَد حخ‬ ‫مشکال بًد‬ ‫سیاسی‬ ‫َخمخٍ‬ ‫ٕ٘سی‪ٙ‬د‪ ٜ‬عسبک ٔزّظ ٌفخ‪ٔ :‬ؾىالت ٔس در التقسد‬ ‫‪ ٓٞ‬عسرتسری‪ٔ ٓٞ ،‬دیزیت ‪ ٓٞ ٚ‬بیز‪ ٘ٚ‬اعخ وا‪ٝ‬‬ ‫ؽسُٔ تحزیٓ‪ٞ‬س ٔ ؽ‪ٛ‬د‪ ،‬أاس رواٗ چا‪ٟ‬اسرْ ایاٗ‬ ‫ٔؾىالت عبه س٘دٌ ٔزدْ ‪ ٚ‬فز‪ٔ ًٙٞ‬قازفا‬ ‫رسٔؼ‪ ٝ‬اعخ ‪.‬حٕیدرمس ف‪ٛ‬الدٌز اظ‪ٟ‬سر وزد‪ :‬الیح‪ٝ‬‬ ‫ب‪ٛ‬در‪٘ ٝ‬ىست ٔخبت ‪ ٓٞ‬دارد ‪ ٚ‬ب‪ِ ٝ‬حسً ؽاىاُ ‪ٚ‬‬ ‫ٔحت‪ٛ‬ا بس افالحست ‪ٕٞ‬زا‪ ٜ‬با‪ٛ‬د‪ ٜ‬وا‪ ٝ‬لازار اعاخ‬ ‫رّ‪ٛ‬ی وغزی ب‪ٛ‬در‪ ٝ‬را بٍیزد أس در ػایاٗ حاسَ‬ ‫فزفخ د‪ِٚ‬خ بزای افالح عسرتسر ب‪ٛ‬در‪ ٝ‬واسفا‬ ‫٘ب‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫رسبوٍَبی غزثی ثب تیتزَبی پزطمطزاق‬ ‫سؼی کزدوذ ایه ثبسگطت معؼعبتعیعت‬ ‫تحزیمی را ثزجستٍ کزدٌ ی ان را ثعٍ‬ ‫ػىًان حسه ویت امزیکب در ثحجعًحعٍ‬ ‫مذاکزات ثفزیضىذ امعب ایعه العذا‬ ‫دیلت امزیکب‪ ،‬ثٍ لحبظ کعبرکعزدی‪،‬‬ ‫درد را اس تحزیم َبی یضغ ضذٌ ػلیعٍ‬ ‫ایزان دیا ومیکىذ‪.‬‬ ‫ب‪ٌ ٝ‬شارػ ح‪ٛ‬س‪ ٜ‬عیاسعاخ راسررا‬ ‫ایز٘س‪ٚ ،‬سارت رسرر‪ ٝ‬أازیاىاس ر‪ٚ‬س‬ ‫راإااؼاا‪ ٝ‬اس بااسسٌؾااخ با ااؾا اس‬ ‫ٔؼسفیخ ‪ٞ‬سی تحزیٕ بز٘سٔ‪ٞ ٝ‬غتا‪ ٝ‬ای‬ ‫ایزاٖ ربز داد‪ .‬ایاٗ ٔاؼاسفایاخ ‪ٞ‬اسی‬ ‫ٔزب‪ٛ‬ه ب‪٘ ٝ‬یز‪ٌٚ‬س‪ٞ ٜ‬غتا‪ ٝ‬ای با‪ٛ‬ؽا‪ٟ‬از‬ ‫ایزاٖ‪٘ ،‬یز‪ٌٚ‬س‪ ٜ‬اب ع‪ٍٙ‬یاٗ اران ‪ٚ‬‬ ‫راوت‪ٛ‬ر تحمیمست ت‪ٟ‬زاٖ وا‪ ٝ‬در ٔا‬ ‫‪ 2020‬ت‪ٛ‬عو ٔسیه پإاوا ا‪ٚ ،ٛ‬سیاز‬ ‫رسرر‪ ٝ‬عسبک أزیىس ِغ‪ ٛ‬ؽد‪ ٜ‬ب‪ٛ‬د٘د‪.‬‬ ‫‪ٚ‬سارت رسرر‪ ٝ‬أزیىس اػالْ وزد و‪ٝ‬‬ ‫ٔؼسفیخ تحزیٕ در راعتسی رادٔاخ‬ ‫ب‪ٙٔ ٝ‬سفغ ایسالت ٔتحد‪ ٜ‬در ٔ‪ٙ‬غ اؽسػ‪ٚ ٝ‬‬ ‫ایٕ‪ٔ ٚ ٙ‬حد‪ٚ‬د وزدٖ فؼسِایاخ ‪ٞ‬اسی‬ ‫‪ٞ‬غت‪ٝ‬ای ایزاٖ ىزاح ؽد‪ ٜ‬اعخ‪.‬‬ ‫٘د پزایظ‪ ،‬ع ‪ٍٛٙ‬ی ‪ٚ‬سارت رسررا‪ٝ‬‬ ‫أزیىس در ت‪ٛ‬میح ایٗ ررداد ٌفاخ‪:‬‬ ‫ٔس دلیم ًس ‪ٕٞ‬سٖ وسری را وازدیآ وا‪ٝ‬‬ ‫د‪ِٚ‬اخ لابااّا واازدک باا‪ ٝ‬ؽاازوااسی‬ ‫بیٗ إِّّ ر‪ٛ‬د ارسس‪ ٔ ٜ‬د‪ٞ‬ایآ با‪ٝ‬‬ ‫ریز‪ٞ‬سی فشای‪ٙ‬د‪ٔ ٜ‬زتبو بس ػدْ اؽسػ‪ٝ‬‬ ‫‪ ٚ‬ایٕ‪ٞ ٙ‬غت‪ٝ‬ای در ایزاٖ رعایادٌا‬ ‫و‪ٙٙ‬د در ػیٗ حسَ‪ ،‬تس سٔس٘ و‪ ٝ‬ت‪ٟ‬زاٖ‬ ‫ب‪ ٝ‬تؼ‪ٟ‬دات ر‪ٛ‬د در لاسِاب بازراسْ‬ ‫بسسٍ٘زدد‪ٔ ،‬ؼسفیخ تحزیٕ با‪ ٝ‬ایازاٖ‬ ‫ارائ‪٘ ٝ‬ىزد‪ٛ ٘ ٚ ٜ‬ا‪ٞ‬یٓ وزد‪.‬در ‪ٕٞ‬یاٗ‬ ‫حسَ‪ ،‬رعس٘‪ٞ ٝ‬سی غزب باس تایاتاز‪ٞ‬اسی‬ ‫پزىٕیزاق عؼ وزد٘د ایٗ بسسٌؾخ‬ ‫ٔؼسفیخ تحزیٕ را بزرغت‪ ٝ‬وازد‪ٚ ٜ‬‬ ‫اٖ را ب‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ حغٗ ٘یخ أزیىس در‬ ‫بحب‪ٛ‬ح‪ٔ ٝ‬ذاوزات بفز‪ٚ‬ؽ‪ٙ‬د‪ .‬أاس ایاٗ‬ ‫الااداْ د‪ِٚ‬ااخ أاازیااىااس‪،‬باا‪ِ ٝ‬ااحااسً‬ ‫وسروزدی‪ ،‬درد را اس تاحازیآ ‪ٞ‬اسی‬ ‫‪ٚ‬مااغ ؽااد‪ ٜ‬ػااّاایاا‪ ٝ‬ایاازاٖ د‪ٚ‬ا‬ ‫ٕ٘ و‪ٙ‬د‪ٔ.‬ؼسفیخ‪ٞ‬سی پیؼ ٌفت‪ ،ٝ‬ػّ‬ ‫االرک فسلد ‪ٞ‬ز ٌ‪ ٝ٘ٛ‬احسر ‪ٔ ٚ‬اشایاسی‬ ‫التاقاسدی بازای ایازاٖ ‪ٞ‬غاتا‪ٙ‬اد ‪ٚ‬‬ ‫ٕ٘ ت‪ٛ‬اٖ اس ا٘‪ٟ‬س ب‪ ٝ‬ػ‪ٙ‬ا‪ٛ‬اٖ عایاٍا‪ٙ‬اسَ‬ ‫حغٗ ٘یخ أزیىس یسد وزد‪ .‬چزا وا‪ٝ‬‬ ‫اٌز أزیىس ب‪ ٝ‬د٘بسَ وس‪ٞ‬ؼ تحزیٓ‪ٞ‬اس‬ ‫‪ ٚ‬ت فیف فؾاسر حاداواخازی با‪ٛ‬د‪،‬‬ ‫بسیغت ب ؾ اس تحزیٓ‪ٞ‬سی التقسدی‬ ‫ایزاٖ را رفغ ٔ وزد تس ایزاٖ بت‪ٛ‬ا٘د با‪ٝ‬‬ ‫ٔ‪ٙ‬سبغ ر‪ٛ‬د دعتزع داؽت‪ ٝ‬باسؽاد‪٘ .‬ا‪ٝ‬‬ ‫ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬چ‪ٙ‬د صعخ ٕ٘اسدیاٗ در حا‪ٛ‬س‪ٜ‬‬ ‫ٔزب‪ٛ‬ه ب‪ ٝ‬تحزیٓ‪ٞ‬س ‪ٞ‬غت‪ٝ‬ای باٍایازد‪.‬‬ ‫د‪ِٚ‬خ بسید در ا‪ٚ‬د باحازاٖ واز‪٘ٚ‬اس‪،‬‬ ‫حت ٔس٘غ دعتزع ایزاٖ ب‪ٙٔ ٝ‬سبغ ٔسِ‬ ‫راا‪ٛ‬د در رااسرد اس وؾاا‪ٛ‬ر باا‪ٛ‬د‪ٜ‬‬ ‫اعخ‪ .‬ح‪ٛ‬س‪ٞ ٜ‬سی ٔزب‪ٛ‬ه ب‪٘ ٝ‬یاسس‪ٞ‬اسی‬ ‫دار‪ٚ‬ی ‪ٚ ٚ‬اوغٗ ٘یش‪ٔ ،‬غتخ‪ ٙ‬اس ایاٗ‬ ‫عیسعخ ‪ٚ‬اؽ‪ٍٙ‬تٗ ٘ابا‪ٛ‬د‪ ٜ‬ا٘اد‪.‬حغایاٗ‬ ‫أیزػبداِّ‪ٟ‬یسٖ ‪ٚ‬سیاز أا‪ٛ‬ر راسررا‪ٝ‬‬ ‫وؾ‪ٛ‬رٔسٖ در پسعخ ب‪ ٝ‬پزعؾ درباسر‪ٜ‬‬ ‫ایٗ الداْ أزیىس ٌفخ‪ٔ:‬س با‪ ٝ‬ىاز‬ ‫أزیىسی و‪ ٝ‬اس ىزیک ‪ٚ‬اعیا‪ٞ ٝ‬اسیا‬ ‫ممبلٍ‬ ‫معبفیت فىی؛ لغً تحزیمی در راستبی‬ ‫مىبفع تحزیمشدٌ یب تحزیمکىىدٌ؟‬ ‫ایٗ ر‪ٚ‬س‪ٞ‬س پیسْ‪ٞ‬سی را ٔ‪ٙ‬تمُ ٔ وا‪ٙ‬اد‬ ‫ب‪ ٝ‬فزاحخ ٌفتیٓ بسیاد حغاٗ ٘ایاخ‬ ‫ر‪ٛ‬دؽسٖ را در ػُٕ ٘ؾاسٖ باد‪ٞ‬ا‪ٙ‬اد‪.‬‬ ‫حغٗ٘یخ در ػُٕ اس ٘ظز ٔس ایٗ اعخ‬ ‫و‪ ٝ‬ر‪ٚ‬ی سٔیٗ اتفسق ٔاّإا‪ٛ‬عا ر‬ ‫د‪ٞ‬د ‪ ٚ‬رفغ ب ؾ اس تاحازیآ ‪ٞ‬اس با‪ٝ‬‬ ‫ٔؼ‪ٙ‬سی ػی‪ٚ ٚ ٙ‬الؼ ٔ ت‪ٛ‬ا٘د تزرٕسٖ‬ ‫حغٗ ٘یخ أزیىسی ‪ٞ‬س بسؽد وا‪ ٝ‬اس‬ ‫اٖ فحبخ ٔ و‪ٙ‬د‪ ،‬ا٘چ‪ ٝ‬و‪ ٝ‬بز ر‪ٚ‬ی‬ ‫وسغذ ر ٔ د‪ٞ‬د را‪ٛ‬ب اعاخ أاس‬ ‫وسف ٘یغخ‪.‬ػّ ؽإا اس٘ا دبایاز‬ ‫ؽ‪ٛ‬رای ػسِ أ‪ٙ‬یخ ّٔ وؾ‪ٛ‬رٔسٖ ٘یش‬ ‫در ‪ٚ‬او‪ٙ‬ؼ ب‪ ٝ‬ایٗ ٔ‪ٛ‬م‪ٛ‬ع در ت‪ٛ‬ییتا‬ ‫٘‪ٛ‬ؽخ‪ :‬ا٘تفسع التقسدی ‪ٚ‬الؼ ‪ٛٔ ،‬حز ‪ٚ‬‬ ‫لسبُ راعت اسٔسی ایزاٖ‪ ،‬ؽازه السْ‬ ‫بزای ؽىُ ٌیزی ت‪ٛ‬افک اعخ‪ٕ٘ .‬سیؼ‬ ‫عاسس٘اد‪ ٜ‬تاّاما‬ ‫رفغ تحزیٓ الدأ‬ ‫ٕ٘ ؽ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫اس ىزف دیٍاز‪ ،‬ایاٗ ٔاؼاسفایاخ ‪ٞ‬اس‬ ‫بسِؼىظ ٔزب‪ٛ‬ه ب‪ ٝ‬ح‪ٛ‬س‪ٞ ٜ‬سی ٍ٘زا٘ا‬ ‫‪ ٚ‬دغدغا‪ٞ ٝ‬اسی أازیاىاسیا ‪ٞ‬اس ‪ٚ‬‬ ‫ار‪ٚ‬پسی ‪ٞ‬س ٔ ؽا‪٘ٛ‬اد‪ .‬غازب وا‪ ٝ‬اس‬ ‫پیؾزفخ بز٘سٔ‪ٞ ٝ‬غت‪ٝ‬ای ایزاٖ ٘سرزع‪ٙ‬د‬ ‫اعخ‪ ،‬ب‪ ٝ‬سػٓ ‪ٚ‬سارت رسرر‪ ٝ‬أزیىس‪،‬‬ ‫ایٗ ٔؼسفیخ ‪ٞ‬س را ٘‪ ٝ‬بس ‪ٞ‬اد ایازاسد‬ ‫ٌؾسیؼ بزای ایزاٖ‪ ،‬بّى‪ ٝ‬باس ‪ٞ‬اد‬ ‫ٔحد‪ٚ‬د وزدٖ بز٘سٔ‪ٞ ٝ‬غتا‪ ٝ‬ای ایازاٖ‬ ‫بسسٌزدا٘د‪ ٜ‬اعخ‪ .‬ب‪ٙ‬اسبازایاٗ‪ ،‬عا اٗ‬ ‫ٌفتٗ اس ٔؼسفیخ تحزیٕ بزای بز٘سٔا‪ٝ‬‬ ‫‪ٞ‬غت‪ٝ‬ای ایزاٖ‪ ،‬در ‪ٚ‬الغ ٕ٘‪٘ٛ‬ا‪ٞ ٝ‬إاسٖ‬ ‫ٔخُ ٔؼز‪ ٚ‬ر‪ٚ‬غٗ ع‪ٛ‬راتا‪ ٝ‬را ٘اذر‬ ‫أسٔشاد‪ ٜ‬وزدٖ اعخ‪.‬‬ ‫خط امب تحزیف ضذوی ویست‪،‬‬ ‫ثبیذ ثزای جزاحیَبی ثشرگ امبدٌ ضًیم‬ ‫رییس مجلس ضًرای اسالمی گفت‪ :‬ثزای جعزاحعی‬ ‫ثزخی مسبئل ػمذٌ ثبیذ امبدگی داضتٍ ثعبضعیعم ی‬ ‫َشیىٍ را ان را ویش ثپزداسیم ی در َمیه راسعتعب معب‬ ‫ومبیىذگبن مزد ی کبرگشاران کطًر ثبیذ در پذیزش‬ ‫تطبر ی َشیىٍ دادن ثزای اسال پیص لذ ثبضیم‪.‬‬ ‫ٔحٕدبسلز لسِیبس در ابتدای رّغ‪ ٝ‬ػّ‪ٔ ٙ‬ازاّاظ‬ ‫ؽ‪ٛ‬رای اعالٔ ‪٘ ٚ‬یک پیاؼ اس دعاتا‪ٛ‬ر را‪ٛ‬د باس‬ ‫ٌزأیداؽخ عسٍِزد بسسٌؾخ ؽى‪ٕٙٞٛ‬د حنازت‬ ‫أسْ رم‪ٛ‬اٖ اهلل تؼسِ ػّی‪ ٝ‬ب‪ ٝ‬ایازاٖ ػاشیاش ‪ ٚ‬د‪ٞ‬ا‪ٝ‬‬ ‫ٔبسرن فزز ٌفخ‪ :‬تزدید بیؼخ ٔس بس أسْ رٕیا‪ٙ‬ا‬ ‫رم‪ٛ‬اٖ اهلل تؼسِ ػّی‪ ٝ‬تزدیاد ػا‪ٟ‬اد باس ا٘اماالب‬ ‫اعالٔ ‪ٔ ٚ‬ىتب أسْ ‪ ٚ‬ؽ قیخ ‪ ٚ‬عایاز‪ ٜ‬ایؾاسٖ‬ ‫اعخ‪ .‬رو أسْ ‪ٞ‬زٌش تحزیف ؽد٘ ٘یغخ ‪ ٚ‬رٔاش‬ ‫وسرأدی ٔس ایٗ اعخ و‪ ٝ‬در ف‪ ،ٟٓ‬تقٕیٓ ‪ ٚ‬الاداْ‬ ‫ر‪ٛ‬دٔسٖ ر‪ٚ‬ی ٔبس٘ فىزی ‪ ٚ‬ػإاّا با‪ٙ‬ایاس٘اٍاذار‬ ‫ا٘مالب وسرو‪ٙ‬یٓ‪ .‬أسْ ٔظ‪ٟ‬ز ردابس‪ٚ‬ری را‪ٛ‬دباس‪ٚ‬ری‬ ‫‪ٔ ٚ‬زدْ بس‪ٚ‬ری ب‪ٛ‬د‪ .‬را‪ ٜ‬أسْ ر‪ٚ‬ؽٗ اعخ ‪ ٚ‬بسسٌؾاخ‬ ‫پذیز ٘یغخ‪.‬رییظ ٔزّظ ؽ‪ٛ‬رای اعاالٔا افاش‪ٚ‬د‪:‬‬ ‫ا٘ؾسهلل تس پسیسٖ د‪ٚ‬راٖ ردٔخ ‪ ٚ‬پسیسٖ ػٕز در عز ایٗ‬ ‫ػ‪ٟ‬د بٕس٘یٓ ‪ ٚ‬اس بزوست اٖ ب‪ٟ‬ز‪ٙٔ ٜ‬د ؽ‪ٛ‬یٓ‪ٞ .‬ز چا‪ٝ‬‬ ‫اس ٔىتب أسْ د‪ٚ‬ر ؽ‪ٛ‬یٓ ٘سوسرأدی ‪ٞ‬آ بایاؾاتاز‬ ‫ر‪ٛ‬ا‪ٞ‬د ؽد‪ .‬اِبت‪ ٝ‬ا٘مالب اعالٔ ایزاٖ ػّیزغٓ ‪ٕٞ‬ا‪ٝ‬‬ ‫مؼف‪ٞ‬سی دارّ ‪ٞ ٕٝٞ ٚ‬زٕ‪ٞٝ‬سی راسررا ‪ ،‬تاس‬ ‫أز‪ٚ‬س عزبّ‪ٙ‬د ‪ ٚ‬پسیدار ٔس٘د‪ ٜ‬اعخ‪ .‬أس بدا٘ید وا‪ ٝ‬در‬ ‫بّ‪ٙ‬د ٔدت ٔس٘دٌاسری ا٘اماالب ‪ٞ‬آ ٔؾاز‪ٚ‬ه با‪ٝ‬‬ ‫وسرأدی عسرتسر ٘ظسْ رٕ‪ٟٛ‬ری اعالٔ اعخ‪.‬‬ ‫بسید بزای رزاح ‪ٞ‬سی بشری أسدٌ داؽت‪ ٝ‬بسؽیٓ‪/‬‬ ‫ٕ٘سی‪ٙ‬دٌسٖ در ‪ٞ‬شی‪ ٝٙ‬دادٖ بزای اعاالْ پایاؼ لادْ‬ ‫بسؽ‪ٙ‬د‪ٚ‬ی تسوید وزد‪ :‬سٔسٖ ‪ ٚ‬فزفخ‪ٞ‬سی سیسدی اس‬ ‫دعخ رفت‪ ٝ‬اعخ ‪ٔ ٚ‬س حک ٘داریٓ یه ر‪ٚ‬س ‪ ٚ‬حاتا‬ ‫یه عسػخ را در ر‪ٟ‬سد بزای وسرأدتز ؽدٖ ٘اظاسْ‬ ‫حىٕزا٘ وؾ‪ٛ‬ر اس دعخ بد‪ٞ‬یٓ‪ٔ .‬س ٔغ ‪ٞ َٛ‬غتیٓ ‪ٚ‬‬ ‫ٔغ ‪ِٛ‬یخ در ٘ظسْ اعالٔ یه أتیسس ٘یغخ وا‪ ٝ‬اٖ‬ ‫را ٔتؼّک ب‪ ٝ‬ر‪ٛ‬دٔسٖ بدا٘یٓ‪ .‬بّى‪ٔ ٝ‬غا‪ِٚٛ‬ایاخ یاه‬ ‫‪ٚ‬ظیف‪ ٝ‬اعخ و‪ ٝ‬بسید ب‪ ٝ‬ا٘زسْ بزعس٘یٓ ‪ .‬بزای رزاح‬ ‫بزر ٔغسئُ ػٕد‪ ٜ‬بسید أسدٌ داؽتا‪ ٝ‬باسؽایآ ‪ٚ‬‬ ‫‪ٞ‬شی‪ ٝٙ‬را اٖ را ٘یش بوزداسیٓ ‪ ٚ‬در ‪ٕٞ‬یاٗ راعاتاس ٔاس‬ ‫ٕ٘سی‪ٙ‬دٌسٖ ٔزدْ ‪ ٚ‬واسرٌاشاراٖ وؾا‪ٛ‬ر باسیاد در‬ ‫پذیزػ فؾسر ‪ٞ ٚ‬شی‪ ٝٙ‬دادٖ بزای اعالْ پایاؼ لادْ‬ ‫بسؽیٓ‪.‬‬ ‫ع ‪ٍٛٙ‬ی وٕیغی‪ ٖٛ‬تّفیک ب‪ٛ‬در‪ٔ 1401 ٝ‬زّظ‪:‬‬ ‫أیزػبداِّ‪ٟ‬یسٖ‪:‬‬ ‫تحًالت مثجت در مذاکزات ییه‪ ،‬اوتظبرات‬ ‫مب را ثزایردٌ ومیسبسد‬ ‫حسیه امیزػجذاللُیعبن یسیعز امعًر‬ ‫خبرجٍ ایزان در رایشوی تلعفعىعی ثعب‬ ‫جًسف ثًرل مسئًل سیبست خبرجی‬ ‫اتحبدیٍ اریپب ثب تبکیذ ثزایىکٍ معب ثعب‬ ‫لبطؼیت ی صزاحت ثٍ دوجبل تعًاتعک‬ ‫خًه َستیم‪ ،‬گفت‪ :‬تحًالت مثعجعت‬ ‫در مذاکزات ییه رخ دادٌ است امعب‬ ‫َىًس اوتظبرات مب را ثزایردٌ ومیسبسد‪.‬‬ ‫‪ٚ‬سارت أ‪ٛ‬ر رسرر‪ ،ٝ‬ب‪ٛ‬رَ ٔغ ‪ َٛ‬عیسعخ رسرر اتحسدی‪ ٝ‬ار‪ٚ‬پس ‪ٕٞ ٚ‬اس‪ٞ‬ا‪ٙ‬اً‬ ‫و‪ٙٙ‬د‪ ٜ‬ارؽد ٔذاوزات ‪ٚ‬یٗ در تٕسط تّف‪ ٙ‬بس أیزػبداِّ‪ٟ‬یسٖ ‪ٚ‬سیز أ‪ٛ‬ر راسررا‪ٝ‬‬ ‫ایزاٖ دررق‪ٛ‬ؿ ر‪٘ٚ‬د ٔذاوزات رسری ‪ٚ‬یٗ ٌفخ ‪ ٚ ٌٛٚ‬رایاش٘ا وازد‪ٚ.‬ی‬ ‫اظ‪ٟ‬سر وزد‪ :‬ا٘تظسر ایٗ اعخ ‪ ٕٝٞ‬ىز ‪ٞ‬س بس یه دعت‪ٛ‬ر واسر ٔؾا اـ ‪ ٚ‬در‬ ‫راعتسی رعیدٖ ب‪ ٝ‬ت‪ٛ‬افک ب‪ٚ ٝ‬یٗ بیسی‪ٙ‬د ‪ ٚ‬أسد‪ ٜ‬ات سا تقإایآ ‪ٞ‬اسی عایاسعا‬ ‫بسؽ‪ٙ‬د‪ .‬أیزػبداِّ‪ٟ‬یسٖ ٘یش در ایٌٗفخ ‪ٌٛٚ‬ی تّف‪ ٙ‬مٕٗ تؾىز اس تاالػ ‪ٞ‬اسی‬ ‫ر‪ٛ‬س ب‪ٛ‬رَ‪ ،‬ا٘زیى‪ٛٔ ٝ‬را ‪ ٚ‬اتحسدی‪ ٝ‬ار‪ٚ‬پس در ر‪ٟ‬خ ‪ٕٞ‬س‪ ًٙٞ‬وزدٖ ٔذاوازات‬ ‫ٌفخ‪ ،‬اس سٔسٖ ٌفخ ‪ٌٛٚ‬ی پیؾیٗ بزر تح‪ٛ‬الت ٔخبخ در ٔذاوزات ر داد‪ٜ‬‬ ‫اعخ أس ‪ٛٙٞ‬س ا٘تظسرات ٔس را بزا‪ٚ‬رد‪ ٕ٘ ٜ‬عسسد‪.‬رئیظ دعاتاٍاس‪ ٜ‬دیاواّإاسعا‬ ‫تقزیح وزد‪ٔ ،‬س بس لسىؼیخ ‪ ٚ‬فزاحخ ب‪ ٝ‬د٘بسَ ت‪ٛ‬افک ر‪ٛ‬ب ‪ٞ‬غتیٓ أس بس ‪ٕٞ‬ایاٗ‬ ‫فزاحخ ‪ ٚ‬لسىؼیخ بز حزاعخ اس ری‪ٛ‬ه لزٔش ‪ٙٔ ٚ‬سفغ ّٔ ر‪ٛ‬د تسوید داریٓ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬سیز أ‪ٛ‬ررسرر‪ ٝ‬ایزاٖ در ب ؼ دیٍزی اس فحبخ‪ٞ‬اسی را‪ٛ‬د اظا‪ٟ‬اسر وازد‪:‬‬ ‫ٔتسعفس٘‪ ٝ‬بزرسْ در عسَ‪ٞ‬سی اریز ٔ‪ٙ‬سفغ التقسدی بزای ایزاٖ ٘داؽت‪ ٝ‬اعخ‪ٔ .‬س ت‪ٟٙ‬اس‬ ‫در ف‪ٛ‬رت ب‪ ٝ‬یه ت‪ٛ‬افک ر‪ٛ‬ب ٔ رعیٓ و‪ ٝ‬تسٔیٗ و‪ٙٙ‬د‪ٙٔ ٜ‬سفغ التقسدی ٔس با‪ٝ‬‬ ‫ف‪ٛ‬رت پسیدار ‪ ٚ‬لسبُ اتىسء بسؽد‪.‬‬ ‫دیلت مکلف ثٍ تذییه‬ ‫سىذ تًسؼٍ َستٍای کطًر در اتک ‪ ۰۴‬سبلٍ ضذ‬ ‫رحیم سارع سخىگًی کمیعسعیعًن‬ ‫تلفیک ثًدجٍ ‪ ۱۰۴۱‬مجلس اس العشا‬ ‫دیلت ی سبسمبن اوزصی اتمی ثعزای‬ ‫تذییه سىذ جبمغ ی ومطٍ راٌ تًسؼٍ‬ ‫صىؼت َستٍای کطًردر اتعک ‪۰۴‬‬ ‫سبلٍ خجز داد‪.‬‬ ‫‪.‬ع ‪ٍٛٙ‬ی وٕیغی‪ ٖٛ‬تّفیک ب‪ٛ‬درا‪ٝ‬‬ ‫‪ٔ 1401‬زّظ افش‪ٚ‬د‪ :‬با‪ٔ ٝ‬ا‪ٛ‬راب‬ ‫ٔق‪ٛ‬ب‪ ٝ‬دیٍزایٗ وٕیغی‪ٚ ،ٖٛ‬سارت ٘فخ اسىزیک ب ؼ رق‪ٛ‬ف ٔازاسس ؽاد‬ ‫تٕ‪ٟ‬یدات السْ ر‪ٟ‬خ د‪ٛٔٚ‬ردرافزا‪ ٓٞ‬و‪ٙ‬د‪.‬ابتدا احداث ‪ٚ‬احاد‪ٞ‬اسی ‪RCD‬در‬ ‫پسالیؾٍس‪ٟٞ‬سی ٘فت بٕ‪ٙ‬ظ‪ٛ‬روس‪ٞ‬ؼ درفدٌ‪ٌٛ‬زد٘فخ و‪ٛ‬ر‪،ٜ‬پزداراخ ‪ٞ‬اشیا‪ٙ‬ا‪ٝ‬‬ ‫احداث ایٗ ‪ٚ‬احد‪ٞ‬س اسافشایؼ درأد حسفّ‪ ٝ‬أىسٖ پذیز اعاخ ‪ٚ‬د‪ ْٚ‬ایا‪ٙ‬اىا‪ٝ‬‬ ‫افشایؼ درفدٔیؼس٘ست ٌسسی در ر‪ٛ‬ران پسالیؾٍس‪ٜٞ‬سی ٘فت وؾ‪ٛ‬رتسحدٔزاسس‬ ‫ب‪ٙٔ ٝ‬ظ‪ٛ‬ر وس‪ٞ‬ؼ درفد٘فخ و‪ٛ‬ر‪ ٜ‬حسفُ درپسالیؾاٍاس‪ٞ‬ا‪ٟ‬اسی ٘افاتا ا٘ازاسْ‬ ‫ؽ‪ٛ‬د‪ٕ٘.‬سی‪ٙ‬د‪ٔ ٜ‬زدْ ابسد‪ ٜ‬در ٔزّظ ادأ‪ ٝ‬داد‪:‬بٕ‪ٛ‬رب ٔ‪ٛ‬افمخ اػنسی وٕیغی‪ٖٛ‬‬ ‫تّفیک ب‪ٛ‬در‪ ٝ‬عسَ ای‪ٙ‬د‪،ٜ‬د‪ِٚ‬خ ٔىّف ؽد اسىزیک عاسسٔاسٖ ا٘ازصی اتإا ‪ٚ‬‬ ‫‪ٕٞ‬ىسری ‪ ٚ‬ارذ ٘ظز ‪ٚ‬سارت س٘‪ٞ ٝ‬سی ٘یز‪،ٚ‬ف‪ٙ‬ؼخ‪ٔ،‬ؼدٖ ‪ ٚ‬تزسرت‪،‬ب‪ٟ‬اداؽاخ ‪ٚ‬‬ ‫درٔسٖ ‪ٚ‬ػّ‪ ،ْٛ‬تحمیمست ‪ٚ‬ف‪ٙ‬س‪ٚ‬ری ‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬یٗ ‪ٕٞ‬ىسری عسیزدعتٍس‪ٜٞ‬سی ارزای‬ ‫د‪ِٚ‬ت ‪،‬رق‪ٛ‬ف ‪ٚ‬ا٘زٕ‪ٟٙ‬سی ػّٕ ٔزتبو‪ ،‬ع‪ٙ‬درسٔغ ‪٘ ٚ‬مؾ‪ ٝ‬را‪ ٜ‬ت‪ٛ‬عؼ‪ ٝ‬ف‪ٙ‬ؼاخ‬ ‫‪ٞ‬غت‪ٝ‬ای وؾ‪ٛ‬ر در افک ‪ 20‬عسِ‪ ٝ‬رادرح‪ٛ‬س‪ٜٞ‬سی ف‪ٙ‬ؼخ ‪ٞ‬غت‪ٝ‬ای اس لبیاُ ا٘ازصی‬ ‫‪ٞ‬غت‪ ٝ‬ای (ؽىسفخ ‪ٕٞ ٚ‬ز‪ٛ‬ؽ ‪ٞ‬غت‪ ٝ‬ای ‪ ٚ‬عسیز ر‪ٞ‬یسفخ‪ٞ‬س)‪ ،‬وسربزد پازتا‪ٞٛ‬اس‪،‬‬ ‫پشؽى ‪ٞ‬غت‪ٝ‬ای‪ ،‬وؾس‪ٚ‬رسی ‪ٞ‬غت‪ٝ‬ای ‪ ٚ‬عسیز ح‪ٛ‬س‪ٜٞ‬سی ف‪ٙ‬ؼخ ‪ٞ‬غت‪ٝ‬ای تد‪ٚ‬یاٗ‬ ‫‪ ٚ‬الداْ لس٘‪ ٘ٛ‬السْ بزای تق‪ٛ‬یب اٖ حداوخز تس ؽ‪ٟ‬زی‪ٛ‬ر عسَ ‪ 1401‬ب‪ ٝ‬ػإاُ‬ ‫ا‪ٚ‬رد‪.‬‬ ‫رئیظ عسبک عسسٔسٖ ا٘زصی اتٕ ‪:‬‬ ‫مطزح ضذن تؼلیک تحزیمَب یک کبر ومبیطی است‪،‬‬ ‫در مذاکزات تزیت وخًریم‬ ‫رئیظ عسبک عسسٔسٖ ا٘زصی اتٕ ٌفخ‪ٔ :‬یزح ؽدٖ‬ ‫تؼّیک چ‪ٙ‬د تحزیٓ ‪ٞ‬غت‪ٝ‬ای ایزاٖ یه الداْ ٕ٘سیؾا‬ ‫اعخ ‪ ٚ‬فمو بزای أزیىسی ‪ٞ‬س ٔقز دارّ دارد‪.‬‬ ‫ال‬ ‫فزید‪ ٖٚ‬ػبسع اظ‪ٟ‬سر داؽاخ‪ :‬ایاٗ الاداْ واسٔا ً‬ ‫ٕ٘سیؾ اعخ‪ ،‬بزای أزیىسی ‪ٞ‬س ٔقاز داراّا‬ ‫دارد ‪ٞ ٚ‬یچ تاحیزی در ‪ٚ‬مؼیخ وؾ‪ٛ‬رٔسٖ ٘دارد‪.‬‬ ‫رئیظ عسبک عاسسٔاسٖ ا٘ازصی اتإا بایاسٖ وازد‪:‬‬ ‫أزیىسی ‪ٞ‬س اػالْ وزد٘د و‪ ٝ‬تحزیٓ ٘یز‪ٌٚ‬س‪ ٜ‬ب‪ٛ‬ؽ‪ٟ‬ز‬ ‫ب‪ ٝ‬حسِخ تؼّیک درٔ اید‪ٞ .‬د أزیىس اس تحازیآ‬ ‫٘یز‪ٌٚ‬س‪ ٜ‬ب‪ٛ‬ؽ‪ٟ‬ز اٖ ب‪ٛ‬د‪ ٜ‬اعخ و‪ٔ ٝ‬س بزق ت‪ِٛ‬ید ٘ى‪ٙ‬یٓ‬ ‫أس بس لزاردادی و‪ ٝ‬بیٗ ایزاٖ ‪ ٚ‬ر‪ٚ‬عی‪ٙٔ ٝ‬ؼاماد ؽاد‪ٜ‬‬ ‫اعخ‪ٔ ،‬س ایٗ وسر را ا٘زسْ ٔ د‪ٞ‬یآ‪ٚ.‬ی ادأا‪ ٝ‬داد‪:‬‬ ‫ایزاٖ بس ر‪ٚ‬عی‪ ٝ‬بزای ت‪ٛ‬عؼ‪٘ ٝ‬یز‪ٌٚ‬س‪ ٜ‬ب‪ٛ‬ؽ‪ٟ‬از لازارداد‬ ‫دارد ‪ ٚ‬اٌز بحج تحزیٓ ٔیزح ب‪ٛ‬د‪ ،‬ر‪ٚ‬عی‪ ٝ‬بس ایازاٖ‬ ‫‪2‬‬ ‫ایٗ لزارداد را ٕ٘ بغخ‪ .‬فسس ا‪٘ َٚ‬یز‪ٌٚ‬س‪ ٜ‬ب‪ٛ‬ؽ‪ٟ‬ز با‪ٝ‬‬ ‫پسیسٖ رعید‪ ٚ ٜ‬لزارداد د‪ ٚ‬فسس دیٍز ٘یز‪ٌٚ‬اس‪ ٜ‬اتإا‬ ‫ب‪ٛ‬ؽ‪ٟ‬ز ‪ ٓٞ‬بغت‪ ٝ‬ؽد‪ ٜ‬اعخ‪ٔ .‬ؾىُ فؼّ ٔس در سٔی‪ٙ‬ا‪ٝ‬‬ ‫ت‪ٛ‬عؼ‪ ٝ‬فسس د‪ ٚ ْٚ‬ع‪٘ ْٛ‬یز‪ٌٚ‬س‪ ٜ‬اتٕ ب‪ٛ‬ؽ‪ٟ‬ز ٔازبا‪ٛ‬ه‬ ‫ب‪ٔ ٝ‬غسئُ ٔسِ اعخ‪.‬ػبسع ٌفخ‪ :‬أزیىس ‪ ٚ‬بزرا‬ ‫اس وؾ‪ٛ‬ر‪ٞ‬سی غزب حغسب‪ٞ‬سی بس٘ى ٔس را بغتا‪ٙ‬اد‪،‬‬ ‫پ‪ َٛ‬ب‪ ٝ‬ایزاٖ ٕ٘ اید ‪ٔ ٚ‬س ٕ٘ ت‪ٛ‬ا٘یٓ پ‪ َٛ‬ر‪ٚ‬ط‪ٞ‬س را‬ ‫بد‪ٞ‬یٓ‪ .‬ب‪ٙ‬سبزایٗ غزب ‪ ٚ‬أزیىس اٌاز حغاٗ ٘ایاخ‬ ‫دار٘د‪ ،‬بسید حغسب ‪ٞ‬سی بس٘ى ایزاٖ را بسس و‪ٙٙ‬د تس ٔس‬ ‫ٔؾىّ در سٔی‪ٔ ٝٙ‬زا‪ٚ‬دات ر‪ٛ‬د بس وؾ‪ٛ‬ر‪ٞ‬سی د٘ایاس‬ ‫٘داؽت‪ ٝ‬بسؽیٓ‪ٕ٘.‬سی‪ٙ‬د‪ٔ ٜ‬زدْ واسسر‪ ٖٚ‬در ٔازاّاظ‬ ‫ؽ‪ٛ‬رای اعالٔ افش‪ٚ‬د‪ :‬بسید تحزیٓ بس٘ه‪ٞ‬سی ایازاٖ‬ ‫‪ ٚ‬تحزیٓ بیٕ‪ ٚ ٝ‬وؾتیزا٘ بزداؽت‪ ٝ‬ؽ‪ٛ‬د‪ٔ .‬اؼاسفایاخ‬ ‫تحزیٕ در ح‪ٛ‬س‪ ٜ‬ف‪ٞ ٙ‬غت‪ٝ‬ای ٔزتبو بس ٘ایاز‪ٌٚ‬اس‪ٜ‬‬ ‫ب‪ٛ‬ؽ‪ٟ‬ز و‪ ٝ‬أزیىسی ‪ٞ‬س ادػس وزد٘د‪ٞ ،‬یچ فاسیاد‪ ٜ‬ای‬ ‫٘دارد‪.‬ػن‪ ٛ‬وٕیغی‪ ٖٛ‬ا٘زصی ٔزّظ ؽ‪ٛ‬رای اعالٔ‬ ‫دربسر‪ٔ ٜ‬ؼسفیخ تحزیٕ راوت‪ٛ‬ر اران‪ٌ ،‬فاخ‪ :‬در‬ ‫د‪ِٚ‬خ ر‪ٚ‬حس٘ ‪ ،‬راوت‪ٛ‬ر اران ٔایاسباک باس ٘اظاز‬ ‫أزیىسی ‪ٞ‬س تغییز پیدا وزد ‪ ٚ‬ع‪ٛ‬اَ ٔس اٖ اعخ وا‪ٝ‬‬ ‫اس راوت‪ٛ‬ر اران چ‪ ٝ‬چیشی بسل ٔس٘اد‪ ٜ‬اعاخ وا‪ٝ‬‬ ‫أزیىسی ‪ٞ‬س ب ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬د تحزیٓ اٖ را بازدار٘اد ‪ ٚ‬یاس‬ ‫بز٘دار٘د؟ أزیىسی ‪ٞ‬س دیٍز ٔ ر‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬د چ‪ ٝ‬چیاشی‬ ‫را تحزیٓ و‪ٙٙ‬د؟‬ ‫امزیکب در حبلی ثٍ ظبَز ثب اػمبل ثزخی مؼبتیت َعب‬ ‫در صذد تسزیغ پیطجزد مذاکزات ثزامذٌ کٍ ثب وگبَی‬ ‫ثٍ محتًای ان‪ ،‬ثبسی جذیذ امزیکب ریومبیی میضًد؛‬ ‫ثبسی تحت ػىًان تمذیذ تحزیم «تىی »کٍ ثب اجزای‬ ‫ان ثجبی رتغ تىگىب اس کطًر تحزیمضًوذٌ ی تطًیعک‬ ‫ان‪ ،‬ثبسیگز تحزیمکىىذٌ سًد خًاَذثزد‪.‬‬ ‫در حسِ ى ‪ٞ‬فت‪ٞٝ‬سی اریز ٔ‪ٙ‬سبغ ربزی اس ٌافاخ‬ ‫‪ٌٞٛٚ‬سی پیؾز‪٘ٚ‬د‪ ٜ‬در پسیت خ اتزیؼ ربز ٔ داد٘د‬ ‫‪ ٚ‬ا٘تظسر بزای ىزح‪ٞ‬س ‪ ٚ‬ابتىسرات بزد‪ -‬بزد افاشایاؼ‬ ‫یسفت‪ ٝ‬ب‪ٛ‬د و‪ ٝ‬الداْ تاسس‪ ٜ‬أازیاىاس بازای تإادیاد‬ ‫ٔؼسفیخ‪ٞ‬سی ف‪ٙٔ ٙ‬درد در بزرسْ اس ا‪ٞ‬دا دیاٍاز‬ ‫أزیىسی ‪ٞ‬س پزد‪ ٜ‬بزٔ دارد‪.‬ر‪ٚ‬س رٕؼ‪ 15 ٝ‬ب‪ٕٟٔٗ‬اس‪ٜ‬‬ ‫‪ٚ‬سارت رسرر‪ ٝ‬أزیىس ب‪ ٝ‬و‪ٍٙ‬ز‪ ٜ‬اىالع داد وا‪ ٝ‬باس‬ ‫‪ٞ‬د تغ‪ٟ‬یُ ر‪٘ٚ‬د ٔذاوزات‪ ،‬بزر اس تحازیآ ‪ٞ‬اس‬ ‫ػّی‪ ٝ‬ب ؼ غیز٘ظسٔ بز٘سٔ‪ٞ ٝ‬غت‪ٝ‬ای ایزاٖ را تؼّایاک‬ ‫وزد‪ ٜ‬تس سٔی‪ ٝٙ‬بسسٌؾخ د‪ ٚ‬ىز ب‪ ٝ‬تؼ‪ٟ‬اداتؾاسٖ در‬ ‫بزرسْ فزا‪ ٓٞ‬ؽ‪ٛ‬د‪.‬ب‪ٛٔ ٝ‬رب ایٗ ٔؼسفیخ‪ٞ‬س‪ ،‬وؾ‪ٛ‬ر‪ٞ‬س‬ ‫‪ ٚ‬ؽزوخ ‪ٞ‬سی رسرر و‪ ٝ‬با‪ٚ ٝ‬اعایا‪ ٝ‬بازراسْ در‬ ‫سٔی‪ٞٝٙ‬سی غیز٘ظسٔ بس بز٘سٔ‪ٞ ٝ‬غت‪ٝ‬ای ایزاٖ ‪ٕٞ‬ىسری‬ ‫ٔ وزد٘د‪ ٔ ،‬ت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬د فؼسِیخ ر‪ٛ‬د را اس عز بٍیاز٘اد‪.‬‬ ‫ایٗ ٔؼسفیخ ‪ٞ‬س ب‪ ٝ‬وؾ‪ٛ‬ر‪ٞ‬س ‪ ٚ‬ؽزواخ ‪ٞ‬اسی ر‪ٚ‬عا ‪،‬‬ ‫چی‪ ٚ ٙ‬ار‪ٚ‬پسی ارسس‪ٔ ٜ‬ا د‪ٞ‬اد در پاز‪ٚ‬ص‪ٞ ٜ‬اسی‬ ‫غیز٘ظسٔ در ٘یز‪ٌٚ‬س‪ ٜ‬اتٕ ب‪ٛ‬ؽ‪ٟ‬ز‪ ،‬اب عا‪ٙ‬اٍایاٗ‬ ‫اران ‪ ٚ‬راوت‪ٛ‬ر ‪ٞ‬غت‪ٝ‬ای ت‪ٟ‬زاٖ فؼسِیخ و‪ٙٙ‬د‪.‬‬ ‫اعتفسد‪ٌ ٜ‬شی‪ٙ‬ؾ ‪ ٚ‬ابشاری غزب اس ٔتٗ بزرسْ‬ ‫ى‪ٙ‬ش تّخ ٔسرزا تٕزوش أزیىس ب‪ ٝ‬با اؼ ‪ٞ‬اسیا اس‬ ‫بزرسْ اعخ و‪ ٝ‬بزای ایزاٖ اِشاْ ‪ ٚ‬تؼ‪ٟ‬د با‪ٞ ٝ‬إازا‪ٜ‬‬ ‫دارد‪ .‬در حسِ و‪ ٝ‬چؾٓ ر‪ٛ‬د را ب‪ ٝ‬ب ؼ ٔ‪ ٟٓ‬ت‪ٛ‬افک‬ ‫یؼ‪ِ ٙ‬غ‪ ٛ‬تحزیٓ‪ٞ‬س بغت‪ٝ‬اعخک ‪ٕٞ‬سٖ ت‪ٛ‬افم و‪ ٝ‬واس‬ ‫عفید بس رز‪ٚ‬د اس اٖ ب‪ ٝ‬تٕسْ ٔافاسد اٖ پؾاخ پاس‬ ‫سد‪ ٜ‬ب‪ٛ‬د‪.‬وسرؽ‪ٙ‬سعسٖ بز ایٗ بس‪ٚ‬ر٘د و‪ ٝ‬أزیىس بس ایاٗ‬ ‫ٔؼسفیخ تالػ وزد‪ ٜ‬تس ٔز‪ٛ‬سی بزای تابادیاُ اب‬ ‫ع‪ٍٙ‬یٗ راوت‪ٛ‬ر اران‪ ،‬تسٔیٗ ا‪ٚ‬را٘ی‪ ْٛ‬غ‪ ٙ‬ؽد‪ ٜ‬بزای‬ ‫راوت‪ٛ‬ر تحمیمست ت‪ٟ‬زاٖ ‪ ٚ‬ا٘تمسَ پغٕس٘د ع‪ٛ‬رخ با‪ٝ‬‬ ‫رسرد اس وؾ‪ٛ‬ر فسدر و‪ٙ‬د‪.‬بز اعسط بزرسْ‪ ،‬تا‪ٟ‬ازاٖ‬ ‫پذیزفت‪ٝ‬ب‪ٛ‬د ظزفیخ غ‪ ٙ‬عسسی ر‪ٛ‬د را در تسعیاغاست‬ ‫٘ی‪ٙ‬ش ى ‪ 10‬عاسَ حاداواخاز تاس ‪ 5060‬دعاتاٍاس‪ٜ‬‬ ‫عس٘تزیفی‪ٛ‬ص اس ٘‪ٛ‬ع لادیإا ای ار‪٘ 1 -‬اٍا‪ ٝ‬دارد‪.‬‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ ایزاٖ ٔمید ب‪ٛ‬د تس ‪ 15‬عسَ ٔایاشاٖ اراسیاز‬ ‫ا‪ٚ‬را٘ی‪ ْٛ‬غ‪ ٙ‬ؽد‪ ٜ‬را ب‪ 300 ٝ‬ویّا‪ ٚ ٛ‬اراسیاز اب‬ ‫ع‪ٍٙ‬یٗ را ب‪ 130 ٝ‬تٗ ٔحد‪ٚ‬د و‪ٙ‬د‪.‬رز‪ٚ‬د أزیىس اس‬ ‫بزرسْ ‪ ٚ‬تؼ‪ٟ‬دٌزیشی ىز ار‪ٚ‬پسی اس ‪ٚ‬ػاد‪ٞ ٜ‬اسی‬ ‫ر‪ٛ‬د بسػج ؽد و‪ ٝ‬ایزاٖ در اردیابا‪ٟ‬اؾاخ ‪ٚ 1398‬‬ ‫‪ٕٞ‬شٔسٖ بس یىغسٍِ رز‪ٚ‬د أزیاىاس اس تا‪ٛ‬افاک اس‬ ‫تؼ‪ٟ‬دات یىزس٘ب‪ ٝ‬ػمب ٘ؾی‪ٙ‬د‪ .‬ب‪ٙ‬سبزایٗ پیز‪ٔ ٚ‬قا‪ٛ‬با‪ٝ‬‬ ‫ؽ‪ٛ‬رای ػسِ أ‪ٙ‬یخ ّٔ ‪ ،‬در راعتسی ت‪ٛ‬اسٖب ؾ ب‪ٝ‬‬ ‫تؼ‪ٟ‬دات ٔتمسبُ‪ ،‬وس‪ٞ‬ؼ تؼا‪ٟ‬ادات را با‪ ٝ‬فا‪ٛ‬رت‬ ‫ٔزحّ‪ ٝ‬ای ‪ ٚ‬پّىس٘ اغسس وزد‪.‬ت‪ٟ‬زاٖ ابتدا پ‪ٙ‬اذ ٌاسْ‬ ‫در ف‪ٛ‬افُ سٔس٘ ٔ تّف در ٔغایاز باسسٌؾاخ اس‬ ‫ت‪ٛ‬افک بزداؽخ ‪ ٚ‬عوظ ارزای دا‪ٚ‬ىّبس٘‪ ٝ‬پاز‪ٚ‬تاىاُ‬ ‫اِحسل را ٔت‪ٛ‬لف وزد و‪ ٝ‬ب‪ ٝ‬واس‪ٞ‬اؼ چؾإاٍایاز‬ ‫‪ٕٞ‬ىسری بس اصا٘ظ ٔ‪ٙ‬زز ؽد‪ .‬أز‪ٚ‬س ٘یش غ‪ٙ‬ا عاسسی‬ ‫‪ 60 ٚ 20‬درفاادی ‪ٞ‬اإاازا‪ ٜ‬بااس بااىااسرٌاایاازی‬ ‫عس٘تزیفی‪ٛ‬ص‪ٞ‬سی پیؾزفت‪ ٝ‬الدأ اعخ و‪ ٝ‬تا‪ٟ‬ازاٖ در‬ ‫ٔمسبُ تؼ‪ٟ‬دٌزیشی أزیىس ‪ ٚ‬عى‪ٛ‬ت ار‪ٚ‬پاس ا٘ازاسْ‬ ‫داد‪ ٜ‬اعخ‪.‬ى‪ٙ‬ش تّخ ٔاسرازا تإازواش أازیاىاس با‪ٝ‬‬ ‫ب ؼ ‪ٞ‬سی اس بزرسْ اعخ و‪ ٝ‬بزای ایازاٖ اِاشاْ ‪ٚ‬‬ ‫تؼ‪ٟ‬د ب‪ٕٞ ٝ‬زا‪ ٜ‬دارد‪ .‬در حسِ و‪ ٝ‬چؾٓ ر‪ٛ‬د را با‪ٝ‬‬ ‫ب ؼ ٔ‪ ٟٓ‬ت‪ٛ‬افک یؼ‪ِ ٙ‬غ‪ ٛ‬تحزیٓ ‪ٞ‬اس بغاتا‪ ٝ‬اعاخک‬ ‫‪ٕٞ‬سٖ ت‪ٛ‬افم و‪ ٝ‬وس عفید بس رز‪ٚ‬د اس اٖ ب‪ ٝ‬تٕاسْ‬ ‫ٔفسد اٖ پؾخ پس سد‪ٜ‬ب‪ٛ‬د‪.‬اس ٍ٘س‪٘ ٜ‬سظزاٖ‪ٔ ،‬ؼسفایاخ باس‬ ‫ر‪ٛ‬د بسر ٔؼ‪ٙ‬سی ٔخبخ ب‪ٕٞ ٝ‬زا‪ ٜ‬دارد و‪ٔ ٝ‬ا تا‪ٛ‬ا٘اد‬ ‫ب ؾ اس ر‪٘ٚ‬د حُ ‪ٚ‬فقُ ارتال ‪ ٚ‬وس‪ٞ‬ؼ تا‪ٙ‬اؼ‬ ‫لّٕداد ؽ‪ٛ‬د در حسِ و‪ٍ٘ ٝ‬س‪ ٞ‬ب‪ٔ ٝ‬اؼاسفایاخ ‪ٞ‬اسی‬ ‫أزیىس اس اعتفسد‪ ٜ‬ابشاری وس عفیاد اس ایاٗ ‪ٚ‬اص‪ٜ‬‬ ‫٘ؾسٖ دارد‪.‬پیؾتز در ٔیس٘‪ ٝ‬ابسٖ ‪٘ 1397‬یش أزیاىاس ‪8‬‬ ‫وؾ‪ٛ‬ر را اس تحزیٓ‪ٞ‬سی ٘فت ایزاٖ ٔؼس وازد‪ ٜ‬با‪ٛ‬د‬ ‫و‪ ٝ‬ؽسُٔ چیٗ‪ٙٞ ،‬د‪ ،‬صاپٗ‪ ،‬وز‪ ٜ‬ر‪ٙ‬ا‪ٛ‬با ‪ ،‬تازوایا‪،ٝ‬‬ ‫ایتسِیس‪ ،‬ی‪٘ٛ‬سٖ ‪ ٚ‬تسی‪ٛ‬اٖ ٔ ؽد٘د‪ .‬ایٗ ٔؼسفیخ أس بیاؼ‬ ‫اس اٖ و‪ٔ ٝ‬ت‪ٛ‬ر‪ ٝ‬تسٔیٗ ٔ‪ٙ‬سفغ ایزاٖ بسؽد در را‪ٟ‬اخ‬ ‫اػٕسَ فؾسر حداوخزی بز ت‪ٟ‬زاٖ ىزاح ؽد‪ٜ‬ب‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ب‪ٙ‬سبزایٗ وؾ‪ٛ‬ر‪ٞ‬سی اؽسر‪ ٜ‬ؽد‪ ٜ‬ى ‪ٔ 6‬س‪ ٜ‬اس تاحازیآ‬ ‫رزید ٘فخ ایزاٖ ٔؼس ؽد٘د تس بزای وس‪ٞ‬ؼ رزیاد‬ ‫٘فخ اس ایزاٖ ‪ ٚ‬پیدا وزدٖ بسسار‪ٞ‬سی ردید فازفاخ‬ ‫وسف داؽت‪ٝ‬بسؽ‪ٙ‬د‪.‬اس ٍ٘س‪٘ ٜ‬سظزاٖ‪ٔ ،‬ؼسفیخ بس ر‪ٛ‬د بسر‬ ‫ٔؼ‪ٙ‬سی ٔخبخ ب‪ٕٞ ٝ‬زا‪ ٜ‬دارد و‪ ٔ ٝ‬ت‪ٛ‬ا٘د با اؾا اس‬ ‫ر‪٘ٚ‬د حُ ‪ٚ‬فقُ ارتال ‪ ٚ‬وس‪ٞ‬ؼ ت‪ٙ‬اؼ لاّإاداد‬ ‫ؽ‪ٛ‬د در حسِ و‪ٍ٘ ٝ‬س‪ ٞ‬ب‪ٔ ٝ‬ؼسفیخ‪ٞ‬سی أزیىاس اس‬ ‫اعتفسد‪ ٜ‬ابشاری واس عافایاد اس ایاٗ ‪ٚ‬اص‪٘ ٜ‬ؾاسٖ‬ ‫دارد‪.‬پیؼ اس اٖ ٘یش أزیىس در د‪ٚ‬ر لبّ تحزیٓ‪ٞ‬س (‬ ‫‪ 2012‬تس ‪ٞ )2015‬ز ‪ٔ 6‬س‪ ٜ‬یىبسر ب‪ٔ ٝ‬ؾاتازیاسٖ ایازاٖ‬ ‫فزفخ ٔ داد تس رزید ٘فخ را ب‪ ٝ‬ف‪ٛ‬رت چؾٍٕیاز‬ ‫( ‪ 20‬درفد) وس‪ٞ‬ؼ د‪ٙٞ‬د تس اس ػزم‪ ٝ‬وسف ٘فخ با‪ٝ‬‬ ‫بسسار ٔیٕ ٗ ؽ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ٔؼسفیخ ردید أزیىس در سٔی‪ ٝٙ‬ف‪ٔ ٙ‬غسئُ ‪ٞ‬غت‪ ٝ‬ای‬ ‫یسدا‪ٚ‬ر ‪ٕٞ‬سٖ ٔؼسفیخ ‪ٞ‬س اعخ و‪ ٝ‬بیؾتاز با‪ٔ ٝ‬ا‪ٙ‬اسفاغ‬ ‫وؾ‪ٛ‬ر تحزیٓو‪ٙٙ‬د‪٘ ٜ‬ظز دارد‪ .‬حسَ ایٗ پازعاؼ با‪ٝ‬‬ ‫ا‪ ٔ ٗٞ‬رعد و‪ ٝ‬بزاعت ا‪ٞ‬دا أزیىس اس اػإاسَ‬ ‫ایٗ ٔؼسفیخ چیغخ؟ اس ٍ٘س‪ ٜ‬تحّیٍّزاٖ‪ ،‬أزیىاس اس‬ ‫تٕدید ا‪ٞ‬دا ٔ تّف را د٘بسَ ٔ و‪ٙ‬د و‪ ٝ‬بزر اس‬ ‫ایٗ ا‪ٞ‬دا ػیسٖ ‪ ٚ‬بزر ٘یش ٘‪ٟ‬سٖا٘د‪.‬‬ صفحه 2 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫دَضٍثّ‪ ۲۸‬تٓىً ‪ ۷ * ۲۶11‬فُریّ ‪ ۵ * ۸1۸۸‬رجه ‪ * ۲۶۶٣‬سال سی َ دَن ( اَتُز ایکیٍجی ایب ) * ضىارِ ( سایی ) ‪۵۶٣٣ :‬‬ ‫اػتب‪ٛ‬ذاس ارسثبیدب‪ٙ‬ؿشهی‪:‬‬ ‫دیدگبُ‬ ‫هدیسهسئَل ‪ -‬هحوّد اضساقی‬ ‫* لکِ گیسی اسفبلت خیبببى ّبی تبسیص‬ ‫استاٌدار اذرتایجایضرقی گفت‪ :‬دَلت‬ ‫سیسدْه تّ ْیچ عٍُای جدا از اَاورر‬ ‫وقان وعظه رْثری ٌیست َ دَلت خُد‬ ‫را وُظف تّ طی کردی َ عرىرب ترّ‬ ‫اَاور رْثری در تیاٌیّ گان دَن اٌقالب‬ ‫وی داٌد‪.‬‬ ‫تبً‪ ٜٙٞ‬اػلبٓت اًثش خایابثاب‪١ ٙ‬ابی هاذیا٘ای‬ ‫ؿ‪٢‬ش تجشیض ثؼذ اص ث‪ٞ‬خ‪ٞ‬د اٗذ‪١ ٠ٌٓ ٙ‬بی تخشیات‬ ‫اػلبٓت ‪١‬ب دس اػتب‪ ٠ٛ‬ػیذ ‪ٞٛ‬س‪ٝ‬ص ٌٓ‪ُ ٠‬یش ی ٗای‬ ‫ؿذ‪ٛ‬ذ‪ٓٝ .‬ی اٗؼبّ ای‪ً ٚ‬بس اص س‪ٝ‬ص ‪١‬بی ا‪ٓٝ‬ی‪ ٠‬ث‪٘٢‬ا‪ٚ‬‬ ‫ٗب‪ ٟ‬ا‪ٛ‬دبٕ ؿذ‪ .‬ای‪ً ٚ‬بس ؿ‪٢‬شداسی تجشیض هبثْ توذیاش‬ ‫اػت‪ .‬اٗیذ اػت دس ػبّ خبسی‪ ،‬ؿ‪٢‬شداسی ثلاٌاش‬ ‫تؼ‪ٞ‬ین اػلبٓت ‪١‬بی هذی٘ی ثؼوی اص خایابثاب‪ٙ‬‬ ‫‪١‬بی داسای دػت ا‪ٛ‬ذاص‪١‬ب ‪ ٖ١‬ثبؿ‪ٜ‬ذ تاب ‪ٛ‬ایابص ثا‪٠‬‬ ‫تدذیذ اػلبٓت ‪ٛ‬جبؿذ‪.‬‬ ‫اخثار کُتاِ‬ ‫* بیص اش ‪ 3۳۳‬کیلَهتس عسح زاُسابشی‬ ‫اذزببیجبىضسقی دز حبل اجساست‬ ‫ٗذیشًْ سا‪ ٝ ٟ‬ؿ‪٢‬شػبصی ارسثبیدب‪ٙ‬ؿشهی ُلات‪:‬‬ ‫‪ ٖ١‬اً‪ً ٠۷۷.۵ ٜٙٞ‬یٔ‪ٗٞ‬تش ًشح سا‪ٟ‬ػبصی دس هبٓت‬ ‫ػبخت اصادسا‪ ٝ ٟ‬ثضسُشا‪ ٟ‬دس ػٌح ای‪ ٚ‬اػتاب‪ ٙ‬دس‬ ‫دػت اخشاػت‪ .‬اث‪ٞ‬آوبػٖ ػٌٔب‪ٛ‬ی ثب ثیب‪ ٙ‬ای‪ٌٜ‬ا‪ ٠‬اص‬ ‫پش‪ٝ‬ط‪١ ٟ‬بی اصادسا‪١‬ی ‪ ٝ‬ثضسُاشا‪١‬ای ارسثابیاداب‪ٙ‬‬ ‫ؿشهی حذ‪ٝ‬د ‪ً ۱۵۱‬یٔ‪ٗٞ‬تش ث‪ ٠‬ک‪ٞ‬ست ٗـابسًاتای‬ ‫اخشا ٗی ؿ‪ٞ‬د‪ ،‬اکض‪ٝ‬د‪ :‬پش‪ٝ‬ط‪١ ٟ‬بی ٗـبسًتی ؿابٗاْ‬ ‫اصادسا‪ ٟ‬تجشیض ‪ -‬اس‪ٗٝ‬ی‪ ٠‬ث‪ً ٠‬ا‪ً ۱١ ّٞ‬ایأا‪ٗٞ‬اتاش‪،‬‬ ‫سی‪ َٜ‬د‪ ٕٝ‬خ‪ٜٞ‬ثی تجشیض ث‪ً ٠۱ ًّٞ ٠‬ایأا‪ٗٞ‬اتاش‪،‬‬ ‫اصادسا‪ ٟ‬تجشیض ‪ٗ -‬ش‪ٛ‬ذ ‪ -‬ثابصسُاب‪ ٙ‬ثا‪ً ٠‬ا‪۵۱.۱ ّٞ‬‬ ‫ًیٔ‪ٗٞ‬تش‪ ،‬اصادسا‪ٗ ٟ‬شاؿ‪١ - ٠‬ـتش‪ٝ‬د ‪ ٝ ۱۱۱‬ثضسُاشا‪ٟ‬‬ ‫خ‪ٞ‬اخ‪ٝ - ٠‬سصهب‪ ٙ‬ث‪ً ٠۷.۷ ًّٞ ٠‬یٔ‪ٗٞ‬تش اػت‪.‬‬ ‫* تااسدد خااَدزٍ دز جاابدُ ّاابی‬ ‫اذزببیجبىضسقی ‪ 14‬دزصد افصایص یبفت‬ ‫ٗؼ‪ٗ ّٝٞ‬شًض ٗذیشیت سا‪١ٟ‬بی اداس‪ ًْ ٟ‬سا‪١‬ذاسی‬ ‫‪ ٝ‬حْ٘ ‪ٛ ٝ‬وْ خبد‪ٟ‬ای ارسثبیدب‪ٙ‬ؿشهی ُلت‪ :‬دس‬ ‫ٗذت ػششی ؿذ‪ ٟ‬اص ػابّ خابسی‪ٗ ،‬ایاضا‪ ٙ‬تاشدد‬ ‫خ‪ٞ‬دس‪ ٝ‬دس خبد‪١ٟ‬بی اػتب‪ٛ ٙ‬ؼجت ث‪ٗ ٠‬ذت ٗـابثا‪٠‬‬ ‫ػبّ ُزؿت‪ ۱۵ ٠‬دسکذ اکضایؾ یبکتا‪ ٠‬اػات‪ٝ .‬ی‬ ‫اظ‪٢‬بس داؿت‪ :‬اص ًْ تشدد ثجت ؿذ‪ ٟ‬دس خبد‪١ ٟ‬بی‬ ‫ارسثبیدب‪ ٙ‬ؿشهی‪ ۱۵ ،‬دسکذ ٗشث‪ٞ‬ى ثا‪ٝ ٠‬ػابیاْ‬ ‫‪ٛ‬ؤی‪ ٠‬ػ‪ِٜ‬ی‪ ٨۱ ٝ ٚ‬دسکذ ٗشث‪ٞ‬ى ث‪ٝ ٠‬ػبیْ ‪ٛ‬اوأایا‪٠‬‬ ‫ػجی ث‪ٞ‬د‪ ٟ‬اػت‪.‬‬ ‫* ضْسداز‪ :‬سِ عسح بصزگ عوساى ضْسی‬ ‫دز هساغِ افتتبح ٍ کلٌگ شًی هیضَد‬ ‫ؿ‪٢‬شداس ٗشاؿ‪ُ ٠‬لت‪ :‬دس د‪ ٠١‬کدش اٗؼبّ ‪ً ۱‬اشح‬ ‫ثضسٍ ػ٘شا‪ ٙ‬ؿ‪٢‬شی دس ؿ‪٢‬ش ٗشاؿ‪ ،٠‬اکتتبح ‪ ٝ‬یی‬ ‫ًشح ثضسٍ دیِش ‪ٛ‬یض ًٔ‪ َٜ‬ص‪ٛ‬ی ٗی ؿ‪ٞ‬د‪ٗ.‬ح٘اذ‬ ‫ٗوت‪ٗٞ‬ی اکض‪ٝ‬د‪ :‬دس ای‪ ٚ‬ساػتب‪ً ۱ ،‬شح احذا ثٔا‪ٞ‬اس‬ ‫‪ٗ ۵۵‬تشی ؿ‪٢‬یذ ػشداس ػٔی٘ب‪ٛ‬ی ‪ ٝ‬ثٔ‪ٞ‬اس ‪ٗ ٠۵‬اتاشی‬ ‫آـذیش ث‪ ٠‬سػبٓت ثب ‪ٗ ٨۱‬یٔیبسد ت‪ٗٞ‬ب‪ ٙ‬اػتجبس کاشف‬ ‫ؿذ‪ ٟ‬ث‪ ٠‬ث‪٢‬ش‪ ٟ‬ثشداسی سػیذ‪ ًَٜٔ ٝ ٟ‬احاذا پاْ‬ ‫دخیْ ٗشاؿ‪ ٠‬ای ‪ٛ‬یض ثب ‪ٗ ۱۱‬یٔیبسد ت‪ٗٞ‬ب‪ ٙ‬اػتجبس پیؾ‬ ‫ثی‪ٜ‬ی ؿذ‪ ٟ‬ث‪ ٠‬صٗی‪ ٚ‬صد‪ٗ ٟ‬ای ؿا‪ٞ‬د‪ٝ.‬ی اداٗا‪ ٠‬داد‪:‬‬ ‫ًشح احذا ثٔ‪ٞ‬اس ‪ٗ ۵۵‬تشی ؿ‪٢‬یذ ػشداس ػٔی٘ب‪ٛ‬ی‬ ‫ث‪ ًّٞ ٠‬یی ‪١‬ضاس ‪ٗ ۱۱۱ ٝ‬تش اص ث‪ٗ ٚ٘٢‬ب‪ ٟ‬ػبّ ‪١٨‬‬ ‫اؿبص ؿذ‪ ٝ ٟ‬ثشای اخشای ا‪ٗ ۵۵ ٙ‬یٔایابسد تا‪ٗٞ‬اب‪ٙ‬‬ ‫اػتجبس ت‪ٞ‬ػی ؿ‪٢‬شداسی ٗشاؿ‪١ ٠‬ضی‪ ٠ٜ‬ؿذ‪ ٟ‬اػت‪.‬‬ ‫* گَضت هسغ هصسفای ضاع عایاد‬ ‫اذزببیجبى ضسقی تبهیی است‬ ‫سئیغ ػبصٗب‪ ٙ‬خ‪٢‬بد ًـب‪ٝ‬سصی ارسیدب‪ ٙ‬ؿاشهای‬ ‫ُلت‪ :‬ثشاػبع خ‪ٞ‬خ‪ ٠‬سیضی ‪١‬ابی ا‪ٛ‬ادابٕ ؿاذ‪ٟ‬‬ ‫ٗـٌٔی دس تبٗی‪ُٞ ٚ‬ؿت ٗشؽ ثشای ؿت ػیاذ دس‬ ‫اػتب‪ٛ ٙ‬خ‪ٞ‬ا‪١‬یٖ داؿت‪ .‬اًجش کتحی تابًایاذ ًاشد‪:‬‬ ‫خ‪ٞ‬خ‪ ٠‬سیضی ا‪ٛ‬دبٕ ؿذ‪ ٟ‬دس اػتب‪ ٙ‬ثیؾ اص ‪ٗ ۵‬یٔی‪ٙٞ‬‬ ‫هٌؼ‪ ٠‬اػت ً‪ ٠‬ای‪ٗ ٚ‬یضا‪ٛ ٙ‬ؼجت ث‪ٗ ٠‬ذت ٗـبث‪ ٠‬ػبّ‬ ‫هجْ ‪٘١ ٝ‬چ‪ٜ‬ی‪ٗ ٚ‬ب‪ ٟ‬هجْ اکضایؾ چـِ٘یشی داؿاتا‪٠‬‬ ‫اػت‪ٝ.‬ی تبٗی‪ٗ ٚ‬ی‪ ٟٞ‬ؿت ػیذ سا اص دیِش ا‪ٞٓٝ‬یات‬ ‫‪١‬بی اکٔی ػبصٗب‪ ٙ‬ػ‪ٜٞ‬ا‪ً ٙ‬شد ‪ ٝ‬اکاض‪ٝ‬د‪ :‬دس ایا‪ٚ‬‬ ‫ساػتب ا‪ٛ‬تظبس داسیٖ ت‪ٓٞ‬یذً‪ٜٜ‬ذُب‪ ٝ ٙ‬تدبس ػیات اص‬ ‫اکضایؾ هی٘ت ای‪ٗ ٚ‬حل‪ ّٞ‬خ‪ٞ‬دداسی ً‪ٜٜ‬ذ‪.‬‬ ‫* ‪ 1۱‬زٍستبی هساغِ اش ًعوت گبش بْسُهٌد‬ ‫ضدًد‬ ‫ٗؼب‪ ٙٝ‬اػتب‪ٛ‬ذاس ‪ ٝ‬کشٗب‪ٛ‬ذاس ‪ٝ‬یظ‪ ٟ‬ؿ‪٢‬شػتاب‪ٗ ٙ‬اشاؿا‪٠‬‬ ‫اظ‪٢‬بس داؿت‪ :‬دس ً‪ ۱ ّٞ‬ػبّ ُزؿت‪ ۵٠ ٠‬س‪ٝ‬ػتابی‬ ‫ثبالی ‪ ۱۱‬خب‪ٞٛ‬اس اص ‪ٛ‬ؼ٘ت ُبص ثی ث‪٢‬ش‪ ٟ‬ث‪ٞ‬د‪ٛ‬ذ ً‪ ٠‬ثب‬ ‫تالؽ ‪ ٝ‬پیِیشی ‪١‬بی ‪ٗ ٠٘١‬ؼئ‪ٞ‬ال‪ ٙ‬اص ای‪ ٚ‬تاؼاذاد‬ ‫‪ ۵١‬س‪ٝ‬ػتب اص ‪ٛ‬ؼ٘ت ُبص ث‪٢‬ش‪ٜٟٗ‬ذ ؿذ‪ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫* جسیوِ خَدزٍّبی دازای ضیطاِ‬ ‫ًبهتعبزف پببسجبست‬ ‫دٍدی‬ ‫سئیغ پٔیغ سا‪ٞ١‬س ؿ‪٢‬شػتب‪ٗ ٙ‬یب‪ُ ٠ٛ‬لت‪ :‬خشیا٘ا‪٠‬‬ ‫خ‪ٞ‬دس‪١ٝ‬بی داسای ؿیـ‪ ٠‬د‪ٝ‬دی ‪ٛ‬ابٗاتاؼابسف ثاش‬ ‫اػبع ٗل‪ٞ‬ث‪ ٠‬دی‪ٞ‬ا‪ ٙ‬ػذآت اداسی پبثشخابػات ‪ٝ‬‬ ‫ٓـ‪ٛ ٞ‬ـذ‪ ٟ‬اػت‪ٗ .‬ح٘ذحؼی‪ ٚ‬ػبػذ یِب‪ ٠ٛ‬ثب اؿابس‪ٟ‬‬ ‫ث‪ُ ٠‬الی‪ ٝ ٠‬اػتشام ثشخی اص ؿ‪٢‬ش‪ٛٝ‬ذا‪ ٙ‬ث‪ ٠‬خشی٘ا‪٠‬‬ ‫ًشد‪ ٙ‬خ‪ٞ‬دس‪١ٝ‬بیی ً‪ ٠‬اص ثشچؼت د‪ٝ‬دی دس ؿیـ‪٠‬‬ ‫‪١‬بی خ‪ٞ‬دس‪١ٝ‬بیـب‪ ٙ‬اػاتالابد‪ً ٟ‬اشد‪ ٝ ٟ‬تا‪ٞ‬ػای‬ ‫ٗاٗ‪ٞ‬سا‪ ٙ‬سا‪ٜ٘١‬بیی ‪ ٝ‬سا‪ٜٛ‬ذُی خشی٘‪ٗ ٠‬ی ؿا‪ٛٞ‬اذ‪،‬‬ ‫ُلت‪ :‬ثب ت‪ٞ‬خ‪ ٠‬ث‪ٗ ٠‬ل‪ٞ‬ث‪ ٠‬دی‪ٞ‬ا‪ ٙ‬ػذآت اداسی دس‬ ‫خل‪ٞ‬ف خشی٘‪ ٠‬خ‪ٞ‬دس‪١ٝ‬بی ؿیـ‪ ٠‬د‪ٝ‬دی ٗاجأاؾ‬ ‫خشی٘‪ ٠‬ای‪ ٚ‬ؿیـ‪١٠‬ب ‪١ ۵۱‬اضاس ‪ ۵۱۱ ٝ‬تا‪ٗٞ‬اب‪ ٙ‬دس‬ ‫ًال‪ٛ‬ـ‪٢‬ش‪١‬ب ‪١ ٠۱ ٝ‬ضاس ‪ ۵۱۱ ٝ‬تا‪ٗٞ‬اب‪ ٙ‬دس دیاِاش‬ ‫ؿ‪٢‬ش‪١‬بػت‪.‬‬ ‫وقالّ‬ ‫دَلت سیسدْه خُد‬ ‫را وُظف تّ اجرای اَاور رْثر ویداٌد‬ ‫ػبثذی‪ ٚ‬خشّٕ اظ‪٢‬بس داؿت‪ٗ :‬ؼبٓ‪ُ ٠‬ابٕ‬ ‫د‪ ٕٝ‬ا‪ٛ‬واله ث‪ ٠‬ػ‪ٜٞ‬ا‪ ٙ‬اػاالٕ ٗا‪ٜ‬اـا‪ٞ‬س‬ ‫چٔ‪ ٠‬د‪ ٕٝ‬ا‪ٛ‬واله اػالٗی اص ػ‪ٞ‬ی ٗوبٕ‬ ‫ٗؼظٖ س‪١‬جشی‪ ،‬یی ػشکلْ خذیذ ‪ٝ‬‬ ‫دس ػی‪ ٚ‬حبّ ػش‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؿات ػابص ثاشای‬ ‫ای‪ٜ‬ذ‪ ٟ‬ا‪ٛ‬واله اػالٗی اػت‪ٝ.‬ی اداٗا‪٠‬‬ ‫داد‪ٗ :‬ؼ‪ٝٞ‬ال‪ً ٝ ٙ‬ؼب‪ٛ‬ی ً‪ ٠‬دس حا‪ٞ‬ص‪ٟ‬‬ ‫‪١‬بی ٗختٔق اهتلابدی‪ ،‬کاش‪١‬ا‪ٜ‬اِای‪،‬‬ ‫اخت٘بػی ‪ ٝ‬ػیبػی ٗؼئ‪ٓٞ‬یات داس‪ٛ‬اذ‪،‬‬ ‫ثبیذ ٗؼئ‪ٓٞ‬یت خ‪ٞ‬د سا اص ًاالٕ ٗاوابٕ‬ ‫ٗؼظٖ س‪١‬جشی ثشداؿت ‪ ٝ‬ا‪ ٙ‬سا تشػیٖ‬ ‫‪ ٝ‬د‪ٛ‬جبّ ً‪ٜٜ‬ذ‪.‬خشّٕ ثب اؿبس‪ ٟ‬ث‪ ٠‬ایا‪ٜ‬اٌا‪٠‬‬ ‫ثیب‪ُ ٠ٛ‬بٕ د‪ ٕٝ‬ا‪ٛ‬واله خٌبه ث‪ٔٗ ٠‬ات‪،‬‬ ‫‪ٛ‬خجِب‪ ٝ ٙ‬خ‪ٞ‬ا‪ٛ‬ب‪ٗ ٙ‬ی ثبؿذ‪ُ ،‬لت‪ :‬دس‬ ‫ای‪ ٚ‬ثیب‪ٛ‬ی‪ ٠‬کشاحتب ثیب‪ ٙ‬ؿذ‪ٔٗ ٠ً ٟ‬ت ‪ٝ‬‬ ‫ٗشدٕ دس ا‪ٛ‬واله اػالٗی ‪ٛ ٝ‬ا‪٢‬اوات‬ ‫اػالٗی اکْ الیتـیش‪ٛ‬ذ‪ٝ.‬ی ثاب ثایاب‪ٙ‬‬ ‫ای‪ ٠ٌٜ‬خبٗؼ‪ ٠‬پزیشی خبٗؼا‪ ٠‬ثابیاذ اص‬ ‫‪ٛ‬خجِب‪ٛ ٙ‬ـبت ثِیشد‪ ،‬اظا‪٢‬ابسداؿات‪:‬‬ ‫‪ٛ‬خجِب‪ٗ ٙ‬ی ت‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬ذ دس اؿبػ‪ً ،٠‬شاحی‪،‬‬ ‫تجیی‪ ،ٚ‬تلؼیش ‪ ٝ‬تشخ٘‪ُ ٠‬بٕ د‪ٛ ٕٝ‬اواؾ‬ ‫اکشی‪ٜ‬ی ً‪ٜٜ‬ذ‪.‬‬ ‫اػتب‪ٛ‬ذاس ارسثبیاداب‪ ٙ‬ؿاشهای اکاض‪ٝ‬د‪:‬‬ ‫خ‪ٞ‬ا‪ٛ‬ب‪ ٙ‬اٗش‪ٝ‬ص ً‪ٛ ٠‬ؼْ ‪١‬ابی ػا‪ٝ ٕٞ‬‬ ‫چ‪٢‬بسٕ ا‪ٛ‬واله ‪١‬ؼتیذ‪ ،‬ثبیذ ثاب ؿا‪ٞ‬س‪،‬‬ ‫ا‪ِٛ‬یض‪ ٝ ٟ‬اػتاوابد خا‪ٞ‬ا‪ٛ‬اب‪ ٙ‬چٔا‪ ٠‬ا‪ّٝ‬‬ ‫ا‪ٛ‬واله ً‪ ٠‬ای‪ ٚ‬ا‪ٛ‬واله سا ث‪ ٠‬پایاش‪ٝ‬صی‬ ‫سػب‪ٛ‬ذ‪ ٝ ٟ‬تثجیت ًشد‪ٛ‬ذ‪ ،‬سا‪ ٟ‬ا‪ٛ‬اب‪ ٙ‬سا‬ ‫اداٗاا‪ ٠‬د‪١‬اا‪ٜ‬ااذ‪ٝ.‬ی اداٗاا‪ ٠‬داد‪ :‬اُااش‬ ‫ثخ‪ٞ‬ا‪١‬یٖ ُبٕ د‪ ٕٝ‬ا‪ٛ‬واله اػالٗی سا ثب‬ ‫‪ِٛ‬ب‪ ٟ‬ث‪ٛ ٠‬وؾ ٗشدٕ‪ٛ ،‬خجِب‪ ٝ ٙ‬خ‪ٞ‬ا‪ٛ‬اب‪ٙ‬‬ ‫ثشسػی ‪ ٝ‬تؼْ٘ ً‪ٜ‬یٖ ثبیاذ ثاشای ‪١‬اش‬ ‫ًذإ ػشکلٔی خذا ثب اػاتا‪ٜ‬اجابى اص‬ ‫ًٔیت ُبٕ د‪ ٕٝ‬داؿت‪ ٠‬ثبؿیاٖ‪.‬خاشّٕ ثاب‬ ‫اؿبس‪ ٟ‬ث‪ ٠‬ثیب‪ٛ‬بت ٗوبٕ ٗؼظٖ س‪١‬جشی دس‬ ‫خل‪ٞ‬ف ای‪ ٠ٌٜ‬ا‪ٛ‬واله اػالٗی یای‬ ‫ا‪ٛ‬حٌبى تبسیخی ً‪ٞ‬ال‪ٛ‬ی دس ًـ‪ٞ‬س سا‬ ‫پبیب‪ ٙ‬داد‪ُ ،‬الات‪ٗ :‬اتابػالاب‪ٛ‬ا‪ ٠‬دس‬ ‫ٗذیشًْ سا‪ ٝ ٟ‬ؿ‪٢‬شػبصی ارسثبیدب‪ٙ‬ؿشثی ‪:‬‬ ‫ببزقِ اهید تطکیل ضسکت هس‬ ‫اذزببیجبى دز دٍلت سیصدّن‬ ‫حٌ‪ٗٞ‬ت ‪١‬بی ُزؿاتا‪ ٠‬ثؼایابسی اص‬ ‫ٗ‪ٜ‬بًن اػتشاتظیی ًـ‪ٞ‬س سا اص دػات‬ ‫داد‪ ٟ‬ایٖ؛ اکتخابس ‪ٛ‬اظابٕ خا٘ا‪٢‬ا‪ٞ‬سی‬ ‫اػالٗی ای‪ ٚ‬اػت ً‪ ٠‬دس اٗا‪ٜ‬ایات ‪ٝ‬‬ ‫ت٘بٗیت اسهی ًـ‪ٞ‬س ثب ‪١‬یا احاذی‬ ‫ػشػبصؽ ‪ٛ‬ذاؿت‪ ٝ ٠‬ثجبت‪ ،‬اٗا‪ٜ‬ایات ‪ٝ‬‬ ‫حلظ ت٘بٗیت اسهی ًـ‪ٞ‬س اص ثشًبت‬ ‫ا‪ٛ‬واله اػت ‪ٝ.‬ی ثب اؿبس‪ ٟ‬ث‪ ٠‬ایا‪ٜ‬اٌا‪٠‬‬ ‫پیؾ اص ا‪ٛ‬واله اػالٗی دس ‪١‬ی یای‬ ‫اص ثبؿِب‪١ ٟ‬بی ػٔ٘ی ‪ٛ‬بٗای اص ایاشا‪ٙ‬‬ ‫‪ٝ‬خ‪ٞ‬د ‪ٛ‬اذاؿات‪ ،‬اداٗا‪ ٠‬داد‪ٗ :‬ا‪ٞ‬تا‪ٞ‬س‬ ‫پیـشا‪ً ٙ‬ـ‪ٞ‬س دس ػشک‪١ ٠‬بی ٗختٔق‬ ‫ػٔ٘ی‪ ،‬ک‪ٜ‬ب‪ٝ‬سی ‪ ٝ‬صیشػبختبی حیبتی ‪،‬‬ ‫اهتلبدی ‪ ٝ‬ػ٘شا‪ٛ‬ی ًـ‪ٞ‬س ث‪ ٠‬ثاشًات‬ ‫ا‪ٛ‬واله اػالٗی کؼبّ ؿذ‪ ٝ ٟ‬اً‪ ٜٙٞ‬دس‬ ‫‪ ۱۱‬ثبؿِب‪ ٟ‬ػٔ٘ی ‪ ٝ‬ک‪ٜ‬ب‪ٝ‬سی د‪ٛ‬یب‪ ،‬ایشا‪ٙ‬‬ ‫اػالٗی خض‪ ۵ ٝ‬یاب ‪ً ۱۱‬ـا‪ٞ‬س ا‪ّٝ‬‬ ‫اػت‪.‬‬ ‫اػتب‪ٛ‬ذاس اسدثیْ ‪:‬‬ ‫‪ ۸۸‬درصد از کریدَر تسرگراْی‬ ‫غرب کطُر در اذرتایجایغرتی افتتاح ضدِ است‬ ‫وراکس درواٌی َ دارَخاٌّْای اردتیب‬ ‫تا ‪ ۲۸‬ضه دایر ْستٍد‬ ‫ورردیرررکررب راِ َ ضررٓرررسررازی‬ ‫اذرتایجای غرتی گفت‪ :‬تا تالش صرُر‬ ‫گرفتّ‪ ،‬از ‪ ۵٣۶‬کریرمرُورترر کرریردَر‬ ‫تسرگراْی غرب کطرُر در اسرترای‪،‬‬ ‫تاکٍُی ‪ ۶٣۶‬کیمُوتر تا ‪ ۸۸‬درصد پُضص‬ ‫افتتاح ضدِ است‪.‬‬ ‫ػیذٗحؼ‪ ٚ‬ح٘ض‪ ٟٞٓ‬اکاض‪ٝ‬د‪ً :‬اشیاذ‪ٝ‬س‬ ‫ثضسُشا‪١‬ی ؿشه ًـ‪ٞ‬س ث‪ ًّٞ ٠‬یی ‪١‬ضاس ‪ً ۵٠۱ ٝ‬یٔ‪ٗٞ‬تش‪ٗ ،‬شص ثبصسُاب‪ ٙ‬سا ثا‪٠‬‬ ‫ث‪ٜ‬ذس اٗبٕ خ٘ی‪ٜ‬ی (س‪ )ٟ‬دس اػتب‪ ٙ‬خ‪ٞ‬صػتب‪ٗ ٙ‬تلْ ٗیً‪ٜ‬ذ ًا‪ ٠۱ ٠‬دسکاذ ایا‪ٚ‬‬ ‫ؿجٌ‪ ٠‬حْ٘ ‪ٛ ٝ‬وْ خبد‪ٟ‬ای ث‪ً ۵۵۱ ًّٞ ٠‬یٔ‪ٗٞ‬تش دس ارسثبیدب‪ٙ‬ؿاشثای احاذا‬ ‫ٗیؿ‪ٞ‬د‪ٝ.‬ی ثیب‪ً ٙ‬شد‪ :‬ثب ت‪ٞ‬خ‪ ٠‬ث‪ ٠‬ؿشایی ً‪ٜٛٞ‬ی‪ ،‬ت‪ٞ‬ػؼ‪ ٠‬صیشػبخت‪١‬بی حْ٘ ‪ٝ‬‬ ‫‪ٛ‬وْ دس پبیب‪١ ٠ٛ‬بی ٗشصی یٌی اص ًبساٗذتشیا‪ ٚ‬سا‪١‬اٌابس‪١‬ابی ثاش‪ ٙٝ‬سکات اص‬ ‫چبٓؾ‪١‬بی اهتلبدی ث‪ ٠‬ؿ٘بس ٗیس‪ٝ‬د‪ٗ .‬ذیشًْ سا‪ ٝ ٟ‬ؿ‪٢‬شػبصی ارسثبیدب‪ٙ‬ؿشثی‬ ‫ُلت‪ٝ :‬خ‪ٞ‬د یی‪١‬ضاس ًیٔ‪ٗٞ‬تش ٗشص ٗـتشى ‪٘١ ٝ‬د‪ٞ‬اسی ارسثبیدب‪ٙ‬ؿشثی ثب ػ‪٠‬‬ ‫ًـ‪ٞ‬س‪ ،‬ای‪ ٚ‬اػتب‪ ٙ‬سا ث‪ ٠‬دس‪ٝ‬اص‪ ٟ‬اکٔی استجبى ایاشا‪ ٙ‬ثاب اس‪ٝ‬پاب تاجاذیاْ ًاشد‪ٟ‬‬ ‫اػت‪.‬ح٘ض‪ ٟٞٓ‬اداٗ‪ ٠‬داد‪ :‬ػ٘ذ‪ ٟ‬حْ٘ ‪ٛ ٝ‬وْ خبد‪ٟ‬ای ًبال ‪ٗ ٝ‬ؼبکش ًـ‪ٞ‬س اص ًشین‬ ‫پبیب‪١٠ٛ‬بی ٗشصی اػتب‪ ٙ‬یؼ‪ٜ‬ی یی چ‪٢‬بسٕ پبیب‪١٠ٛ‬بی ٗشصی ًـ‪ٞ‬س ا‪ٛ‬دبٕ ٗیؿ‪ٞ‬د‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی اکض‪ٝ‬د‪ً :‬شیذ‪ٝ‬س ثضسُشا‪١‬ی ؿشه ًـ‪ٞ‬س دس خ‪ٜٞ‬ه ارسثبیدب‪ٙ‬ؿشثی ث‪ً ٠‬ا‪ّٞ‬‬ ‫‪ً ۱٨١‬یٔ‪ٗٞ‬تش ‪ ٝ‬ؿ٘بّ ارسثبیدب‪ٙ‬ؿشثی ث‪ً ۱۱۱ ًّٞ ٠‬یٔ‪ٗٞ‬تش ثاب ػاشػات اخاشا‬ ‫ٗیؿ‪ٞ‬د‪ .‬پیؾثی‪ٜ‬ی ٗی ؿ‪ٞ‬د‪ ،‬ػابّ ایا‪ٜ‬اذ‪ٛ ٟ‬ایاض ؿابخاق تا‪ٞ‬ػاؼا‪ ٠‬سا‪١ ٟ‬ابی‬ ‫ارسثبیدب‪ٙ‬ؿشثی خ‪٢‬ؾ چـُٖیشی داؿت‪ ٠‬ثبؿذ؛ ارسثبیاداب‪ ٙ‬ؿاشثای ‪١ ۱۱‬اضاس‬ ‫ًیٔ‪ٗٞ‬تش سا‪ ٟ‬داسد ً‪ ٠‬اص ای‪ٗ ٚ‬یضا‪ ٙ‬ػ‪١ ٠‬ضاس ‪ً ۵۱۱ ٝ‬یٔ‪ٗٞ‬تش ثضسُشا‪ ،ٟ‬خبد‪ ٟ‬اکٔای‬ ‫‪ ٝ‬کشػی اػت‪.‬‬ ‫استاٌدار اردتیب گفت‪ :‬فعرالریرت َ‬ ‫خدوا رساٌی وراکرس دروراٌری َ‬ ‫دارَخاٌّ ْا تّ وٍظُر خدوا دْری‬ ‫تیطتر تّ وثتالیای کرٌَا َ ورراجرعرای‬ ‫سرپایی تا ‪ ۲۸‬ضه اداوّ وییاتد‪.‬‬ ‫ػیذ حبٗذ ػبٗٔی ثیب‪ً ٙ‬اشد‪ :‬ثا‪ٜ‬ابثاش‬ ‫ٗل‪ٞ‬ث‪ ٠‬ػتبد ‪٘١‬ا‪ ٠‬داس‪ٝ‬خاب‪ٛ‬ا‪١ ٠‬اب ‪ٝ‬‬ ‫دسٗب‪ِٛ‬ب‪١ٟ‬بیی ً‪ ٠‬ؿجب‪٠ٛ‬س‪ٝ‬صی ‪ٛ‬یؼت‪ٜ‬ذ ‪ٛ‬یض ٗیت‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬ذ ث‪ٗ ٠‬ذت ‪١ ۱‬الاتا‪ ٠‬ثاشای ‪۱۱‬‬ ‫ػبػت ث‪ ٠‬ؿ‪٢‬ش‪ٛٝ‬ذا‪ ٙ‬خذٗبت اسای‪ ٠‬د‪ٜ١‬ذ‪ٝ.‬ی ثب اؿبس‪ ٟ‬ث‪ ٠‬ای‪ٜ‬اٌا‪ ٠‬ػا‪ٞ‬یا‪ ٠‬خاذیاذ‬ ‫اٗیٌش‪ ٙٝ‬ثب ػشػت ا‪ٛ‬تـبس پ‪ٜ‬ح ثشاثشی ‪ٛ‬ؼجت ث‪ ٠‬ػ‪ٞ‬ی‪ ٠‬دٓتب خابٗاؼا‪ ٠‬سا تا‪٢‬اذیاذ‬ ‫ٗی ً‪ٜ‬ذ‪ ،‬اکض‪ٝ‬د‪ :‬ؿبیذ ػذ‪ٟ‬ای ػبدیا‪ِٛ‬بسی ً‪ٜٜ‬ذ ً‪ ٠‬ای‪ ٚ‬ػ‪ٞ‬ی‪ ٠‬ثؼتشی ‪ٗ ٝ‬شٍ ‪ٝ‬‬ ‫ٗیش پبیی‪ٜ‬ی داؿت‪ ٠‬ثبؿذ اٗب ث‪ٜ‬بثش ‪ٛ‬ظش ٗتخللب‪ ٙ‬احت٘بّ ٗیضا‪ ٙ‬تٔلبت ا‪ ٙ‬ث‪ٗ ٠‬اثابثا‪٠‬‬ ‫ٗ‪ٞ‬ج‪١‬بی ُزؿت‪ٗ ٠‬یت‪ٞ‬ا‪ٛ‬ذ خٌش‪ٛ‬بى ثبؿذ‪.‬اػتب‪ٛ‬ذاس اسدثیْ اظ‪٢‬بس ًشد‪ :‬ثا‪٢‬اتاشیا‪ٚ‬‬ ‫صٗب‪ ٙ‬سػبیت ؿی‪ٟٛٞ‬بٗ‪١٠‬ب ‪ٗ ٝ‬وبثٔ‪ ٠‬ثب ؿی‪ٞ‬ع ػ‪ٞ‬ی‪ ٠‬خذیذ دس ‪ٛ‬وبى ٗختٔق اص خ٘ٔا‪٠‬‬ ‫ٗشاًض پشتشاًٖ‪ ،‬ثب‪ٛ‬ی‪١‬ب‪ ،‬دکتشخب‪١٠ٛ‬ب‪ٗ ،‬ذسػ‪١٠‬ب‪ ،‬دا‪ٛ‬ـِب‪١ٟ‬ب‪ ،‬حْ٘ ‪ٛ ٝ‬وْ ؿ‪٢‬شی‬ ‫‪ ٝ‬خبد‪ٟ‬ای‪ٗ ،‬شاًض خذٗبتی‪ٝ ،‬س‪ٝ‬د ‪ ٝ‬خش‪ٝ‬ج ُ٘شى ثیٔ‪٠‬ػ‪ٞ‬اس اػت تاب دس ایا‪ٚ‬‬ ‫س‪ٝ‬ص‪١‬بی پبیب‪ٛ‬ی ػبّ ای‪ٞٗ ٚ‬ج ثب ً٘تشی‪ ٚ‬تٔلبت ‪ ٝ‬تا‪٢‬اذیاذ ػاشاشی ؿا‪ٞ‬د‪ٝ.‬ی‬ ‫ٗذیشیت ٗشاًض داسای تد٘غ خ٘ؼیتی سا ٗ‪ٞ‬سد اؿبس‪ ٟ‬هشاس داد ‪ ٝ‬اهابکا‪ً ٠‬اشد‪:‬‬ ‫ٗحذ‪ٝ‬دیت ‪ٞ١‬ؿ٘‪ٜ‬ذ ثبیذ ‪ٛ‬ؼجت ث‪ ٠‬س‪َٛ‬ث‪ٜ‬ذی ‪ٗ ٝ‬ت‪ٜ‬بػت ثب ‪ٝ‬هؼیت اػ٘بّ ؿا‪ٞ‬د‬ ‫‪ٗ ٝ‬شدٕ ‪ ٝ‬دػتِب‪١ٟ‬بی اخشایی ث‪ ٠‬چبسچ‪ٞ‬ه ‪١‬بی هب‪ٛٞٛ‬ی دس ای‪ ٚ‬صٗیا‪ٜ‬ا‪ ٠‬پابیاجا‪ٜ‬اذ‬ ‫ثبؿ‪ٜ‬ذ‪.‬ػبٗٔی اداٗ‪ ٠‬داد‪ٗ :‬ذیشا‪ ٙ‬ثب‪ٌٛ‬ی ثبیذ دس ای‪ ٚ‬ساػتب ‪ٛ‬ؼجت ث‪ٗ ٠‬د٘‪ٞ‬ػا‪١ ٠‬ابی‬ ‫تحت اٗش ‪ٛ‬ظبست ًبکی داؿت‪ ٠‬ثبؿ‪ٜ‬ذ ‪ ٝ‬کبحجب‪ ٙ‬ک‪ٜ‬بیغ ‪ٛ‬یض ثب احؼبع ٗؼئا‪ٓٞ‬ایات‬ ‫ثیـتشی ؿی‪ٟٛٞ‬بٗ‪١٠‬بی ث‪٢‬ذاؿتی سا خذی ثِیش‪ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫اهَشش ٍ پسٍزش ًبحیِ ‪3‬تبسیص‬ ‫هدیسیت اهَشش ٍپسٍزش ًبحیِ ‪ 3‬تبسیص دز ًظس دازد بْسُ بسدازی اش‬ ‫سبلی ٍزشضی هعسفت زا اش عسیق هصایدُ ٍ اًتطبز اش عسیق سبهبًِ ستبد‬ ‫ٍاگراز ًوبید لرا عالقوٌداى هی تَاًٌد جْت ضسکت دز هصایدُ اش زٍش‬ ‫سِ ضٌبِ ‪ 1400/11/10‬اش سبعت ‪ 00:00‬صبح بب هساجعِ بِ سبهبًِ ستبد‬ ‫ضوی اعالع اش سبیس ضسایظ تکویلی ًسبت بِ ضسکت دز هصایدُ اقادام‬ ‫ًوبیٌد‪.‬‬ ‫هعساج پیسی‪ -‬هدیس اهَشش ٍ پسٍزش ًبحیِ ‪ 3‬تبسیص‬ ‫*تبزیخ اًتطبز ‪ * 1400/11/11 :‬زٍشًبهِ ازک‬ ‫اًجوی صٌفی کبزگساى ًقبش تبسیص‬ ‫احتساهب؛ ًظس بِ ایٌکِ هْلت اعتببز قبًًَی ّیبت هدیسُ اى اًجوی دز هَزخاِ ‪۳۳/00/23‬‬ ‫هٌقضی االعتببز گسدیدُ است‪ ،‬لرا دز زاستبی اجسای هقسزات هبدُ ‪ 10‬ائیی ًبهِ چگًَاگای‬ ‫تطکیل‪ ،‬حدٍد ٍظبیف ٍ اختیبزات ٍ چگًَگی عولکسد اًجوی ّبی صٌفی ٍ کبًَى ّبی هسبَط‬ ‫هَضَع هبدُ ‪ 131‬قبًَى کبز‪ ،‬هقتضی است ًسبت بِ اًجبم هساحل تطسیفبت قبًًَی اًحالل اى‬ ‫اًجوی ظسف هدت ‪ 10‬زٍش اش تبزیخ ابالغ ًبهِ بب ّوبٌّگی ادازُ تطکالت کبزگسی ٍ کبزفسهبیی‬ ‫اقداهبت الشم زا هعوَل ًوبیٌد‪.‬‬ ‫بب عٌبیت بِ ًبهِ ضوبزُ ‪ 44۱۳0‬هَزخِ ‪ 1400/11/12‬اش ادازُ تعبٍى ٍ کبز ٍ زفبُ اجتوبعای‬ ‫تبسیص پسٍاًِ اًجوی بِ تبزیخ ‪ ۳4/0/23‬بِ ضوبزُ ثبت ‪ 114‬دز ادازُ کل کبز ٍ اهَز اجتوبعی‬ ‫ثبت گسدیدُ بَد اًحالل ایی اًجوی اش عسف اًجوی صٌفی ًقبضبى تبسیص اعالم هی گسدد‬ ‫هْدی ًبدزی‪ -‬هدیسیت تعبٍى‪ ،‬کبز ٍ زفبُ اجتوبعی ضْسستبى تبسیص‬ ‫*تبزیخ اًتطبز ‪ * 1400/11/11 :‬زٍشًبهِ ازک‬ ‫استانها‬ ‫‪3‬‬ ‫تطکیب ضرکت وستقب وس اذرتایجای از وطرالرثرا‬ ‫دیریٍّ وردن َ وسَُالی اذرتایجرای ضررقری تررای‬ ‫ودیریت کاراود َ ترخُرداری عادالٌّ وٍرطرقرّ از‬ ‫وسای َجُد وعٍدٌی وس سٌُگُی است کّ تاکٍرُی‬ ‫وعطب واٌدِ تُد َ اکٍُی تارقّ ْای اوید ترای تحقق‬ ‫ای در دَلت سیسدْه تّ چطه ویخُرد‪.‬‬ ‫ٗدت٘غ ٗؼذ‪ٗ ٙ‬غ ػ‪ ِٙٞٛٞ‬ؿ‪٢‬شػتب‪ٝ ٙ‬سصهب‪ ٙ‬دس ‪١۱‬‬ ‫ًیٔ‪ٗٞ‬تشی ؿ٘بّ ؿشم تجشیض‪ ،‬ثضسٍ تاشیا‪ٗ ٚ‬اؼاذ‪ٙ‬‬ ‫حبّ حبهش ٗغ ًـ‪ٞ‬س ث‪ ٠‬ؿ٘بس ٗی س‪ٝ‬د ً‪ُ ٠‬الاتا‪٠‬‬ ‫ٗی ؿ‪ٞ‬د ‪ ۱۱‬دسکذ رخبیش ٗغ ایشا‪ ٝ ٙ‬یی دسکاذ‬ ‫رخبیش ٗغ خ‪٢‬ب‪ ٙ‬سا دس خ‪ٞ‬ی خبی داد‪ ٟ‬اػت‪.‬‬ ‫‪١‬ش چ‪ٜ‬ذ ٗؼ‪ٝٞ‬ال‪ ٙ‬ؿشًت ٗٔی ک‪ٜ‬بیاغ ٗاغ ایاشا‪ٙ‬‬ ‫اػالٕ ًشد‪ ٟ‬ا‪ٛ‬ذ ً‪ ٠‬رخبیش ؿ‪ٜ‬بػبیی ؿذ‪ٗ ٟ‬ؼذ‪ٗ ٙ‬اغ‬ ‫ػ‪ ِٙٞٛٞ‬دس صٗب‪ ٙ‬حبهش صیش ‪ٗ ۱‬یٔیبسد ٗتاشٗاٌاؼات‬ ‫اػت‪ ،‬اٗب ٗؼ‪ٝٞ‬ال‪ٗ ٙ‬حٔی ٗی ُ‪ٞ‬ی‪ٜ‬ذ ً‪ ٠‬سهٖ ‪ٝ‬اهؼای‬ ‫رخبیش ای‪ٗ ٚ‬ؼذ‪ ٙ‬ؿ‪ٜ‬ی ثیؾ اص ‪ ۱‬ثشاثش سهاٖ اػاالٗای‬ ‫اػت‪.‬‬ ‫ٗؼ‪ٝٞ‬ال‪ ٙ‬اػتب‪ٛ‬ی ‪٘ٛ ٝ‬بی‪ٜ‬ذُب‪ ٙ‬ارسثبیدب‪ ٙ‬ؿشهای دس‬ ‫ٗدٔغ ؿ‪ٞ‬سای اػالٗی ‪٘١‬چ‪ٜ‬یا‪ٗ ٚ‬اؼاتاواذ‪ٛ‬اذ ًا‪٠‬‬ ‫خ‪ٞ‬دداسی ٗؼ‪ٝٞ‬ال‪ ٙ‬ؿشًت ٗٔی ک‪ٜ‬بیغ ٗغ ایاشا‪ٙ‬‬ ‫اص تـٌیْ ؿشًت ٗؼتوْ ٗغ ارسثبیدب‪ ٝ ٙ‬ػا‪ٜ‬اَ‬ ‫ا‪ٛ‬ذاصی ثؼوی ‪١‬ب دس ایا‪ٗ ٚ‬ؼایاش‪ ،‬دس ٗا‪ٜ‬ابکابت ثاب‬ ‫ٗل‪ٞ‬ثبت ؿ‪ٞ‬سای ػبٓی ٗؼبد‪ ٙ‬اػات ًا‪ ٠‬ثاش ٓاض‪ٕٝ‬‬ ‫ا‪ٛ‬توبّ ‪ ٠٘١‬حؼبه ‪١‬بی ٗبٓی ٗؼبد‪ ٙ‬ث‪ ٠‬اػاتاب‪١ ٙ‬ابی‬ ‫ٗحْ اػتوشاس ‪ ٝ‬اػتخشاج ا‪٢ٛ‬ب تبًیذ داسد‪.‬‬ ‫ا‪ٛ‬ب‪ٗ ٙ‬ی ُ‪ٞ‬ی‪ٜ‬ذ ً‪ٗ ٠‬ب‪ٛ‬غ تشاؿی دس ٗؼایاش تـاٌایاْ‬ ‫ؿشًت ٗؼتوْ ٗغ ارسثبیدب‪ ٙ‬ث‪ ٠‬ػا‪ٜ‬ا‪ٞ‬ا‪ٗ ٙ‬لاذام‬ ‫تحون ؿؼبس‪١‬بی د‪ٓٝ‬ت ػیضد‪ ٖ١‬دس صٗیا‪ٜ‬ا‪ ٠‬ػاذآات‬ ‫پش‪ٝ‬سی‪ ،‬اص س‪ٝ‬یاٌاشد‪١‬ابی ٗا‪ٜ‬الاؼات ًأاجاب‪ٛ‬ا‪ٝ ٠‬‬ ‫ٗت٘شًضُشایب‪ ٠ٛ‬ثشخی ٗؼ‪ٝٞ‬ال‪ُ ٝ ٙ‬ش‪١ ٟٝ‬بی ری‪ٜ‬الاغ‬ ‫دس ؿشًت ٗٔی ک‪ٜ‬بیغ ٗغ ایشا‪ٛ ،ٙ‬ـات ٗی ُیشد‪.‬‬ ‫ٗؼ‪ٝٞ‬ال‪ ٙ‬اػتب‪ٛ‬ی ‪٘ٛ ٝ‬بی‪ٜ‬ذُب‪ ٙ‬ارسثبیدب‪ ٙ‬ؿشهای دس‬ ‫ٗدٔغ ؿ‪ٞ‬سای اػالٗی ثب اؿبس‪ ٟ‬ث‪ ٠‬تخشیت خا‪ٜ‬اِاْ‬ ‫‪١‬بی اسػجبسا‪ٜٗ ٝ ٙ‬بثغ ًجیؼی ٗحْ ‪ٛ ٝ‬یاض آا‪ٞ‬دُای‬ ‫ٗ‪ٜ‬بثغ اه صیش صٗی‪ٜ‬ی ٗ‪ٌٜ‬و‪ ٠‬دس دساصٗذت ثا‪ ٠‬دٓایاْ‬ ‫کؼبٓیت ٗؼذ‪ٗ ٙ‬غ ػ‪ ِٙٞٛٞ‬ؿ‪٢‬شػتب‪ٝ ٙ‬سصهاب‪ ،ٙ‬ثاش‬ ‫ای‪ ٚ‬ثب‪ٝ‬س‪ٛ‬ذ ً‪ ٠‬س‪ٝ‬یٌشد کؼٔی ؿشًت ٗٔای کا‪ٜ‬ابیاغ‬ ‫ٗغ ایشا‪ ٙ‬ث‪ ٠‬ث‪٢‬ش‪ ٟ‬ثشداسی اص رخبیش ٗغ ػ‪ٛٞ‬اِا‪،ٙٞ‬‬ ‫‪ٝ‬یشا‪ِٛ‬ش اػت‪.‬‬ ‫اکٌبس ػ٘‪ٗٞ‬ی ارسثبیاداب‪ ٙ‬ؿاشهای ‪ٛ‬ایاض ثاش ٓاض‪ٕٝ‬‬ ‫ثشخ‪ٞ‬سداسی ٗ‪ٜ‬بػت ٗ‪ٌٜ‬و‪ ٠‬اص ٗضایبی ػبٓیب‪١ ۱۱ ٠ٛ‬ضاس‬ ‫ٗیٔیبسد ت‪ٗٞ‬ب‪ُ ٙ‬شدؽ ٗبٓی ٗداتا٘اغ ٗاؼاذ‪ٗ ٙ‬اغ‬ ‫ػ‪ ِٙٞٛٞ‬تبًیذ داس‪ٛ‬ذ ‪ٗ ٝ‬ؼاتاواذ‪ٛ‬اذ ًا‪ ٠‬اهاذاٗابت‬ ‫ک‪ٞ‬ست ُشکت‪ ٠‬اص ػ‪ٞ‬ی ؿشًت ٗٔی کا‪ٜ‬ابیاغ ٗاغ‬ ‫ایشا‪ ٙ‬ثشای احیبی خ‪١ ِْٜ‬ب ‪ٜٗ ٝ‬بثغ ًجیؼی ٗحاذ‪ٝ‬د‪ٟ‬‬ ‫اػتخشاخی ٗؼذ‪ٗ ٙ‬غ ػ‪ٛ ،ِٙٞٛٞ‬بچیاض ‪ ٝ‬دس حاذ‬ ‫کلش اػت‪.‬‬ ‫یبدا‪ٝ‬سی ای‪ٌٛ ٚ‬ت‪ٛ ٠‬یض هش‪ٝ‬سی اػات ًا‪ ٠‬ػابثاوا‪٠‬‬ ‫تـٌیْ ؿشًت ٗؼتوْ ٗغ ارسثابیاداب‪ ٙ‬ثا‪ ٠‬د‪ٝ‬س‪ٟ‬‬ ‫‪ٝ‬صاست ‪ٛ‬ؼ٘ت صاد‪ ٟ‬ثبص ٗی ُشدد ً‪ ٠‬ث‪ ٠‬سؿٖ دػتا‪ٞ‬س‬ ‫‪ٝ‬ی ث‪ٗ ٠‬ذیشػبْٗ ؿشًت ٗٔی ک‪ٜ‬ابیاغ ٗاغ ایاشا‪ٙ‬‬ ‫ثشای ا‪ٛ‬دبٕ ای‪ً ٚ‬بس‪ ،‬اتلبم خبکی ‪ٛ‬یلتبد ‪ ٝ‬ای‪ ٚ‬س‪ٛٝ‬اذ‬ ‫دس د‪ٝ‬س‪ٝ ٟ‬صاست سح٘ب‪ٛ‬ی ‪ٛ‬یض تٌاشاس ؿاذ ‪ ٝ‬دػات‬ ‫ٗشدٕ ‪ٗ ٝ‬ؼ‪ٝٞ‬ال‪ ٙ‬ارسثبیدب‪ ٙ‬ؿشهی ثاشای تـاٌایاْ‬ ‫ؿشًت ٗغ دس ح‪ٜ‬ب ٗب‪ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫ٗشدٕ ارسثبیدب‪ ٙ‬ؿشهی ثبیذ اص ک‪ٞ‬ایاذ ٗاؼاذ‪ٗ ٙ‬اغ‬ ‫ػ‪ ِٙٞٛٞ‬ث‪٢‬ش‪ٜٗ ٟ‬ذ ؿ‪ٛٞ‬ذ‬ ‫‪٘ٛ‬بی‪ٜ‬ذ‪ٓٝ ٟ‬ی کوی‪ ٠‬دس ارسثبیدب‪ ٙ‬ؿشهی ‪ ٝ‬اٗبٕ خ٘اؼا‪٠‬‬ ‫تجشیض ثب اؿبس‪ ٟ‬ث‪ٓ ٠‬ض‪ ٕٝ‬ت‪ٞ‬ػؼ‪ ٠‬اهتلابدی ‪ ٝ‬تاوا‪ٞ‬یات‬ ‫ثؼتش‪١‬بی اؿتـبّ صایی‪ُ ،‬لت‪ٗ :‬غ ػ‪ ِٙٞٛٞ‬کشکت‬ ‫ت‪ٞ‬ػؼ‪ ٠‬ثشای ٗ‪ٌٜ‬و‪ ٠‬اػت‪ ،‬اٗب ثبیذ ثشًبت ‪ٗ ٝ‬ا‪ٜ‬ابکاغ‬ ‫اهتلبدی‪ ،‬ت‪ٞ‬ػؼ‪ ٠‬ای ‪ ٝ‬اؿتـبّ صایای ایا‪ٛ ٚ‬اؼا٘ات‬ ‫خذادادی ث‪ ٠‬ؿٌْ ٗ‪ٌٜ‬وی ‪ ٝ‬هبثْ هج‪ ّٞ‬ث‪ ٠‬ای‪ ٚ‬اػاتاب‪ٙ‬‬ ‫ثشُشدد‪.‬‬ ‫حدت االػالٕ ػیذٗح٘ذػٔی اّ ‪١‬ابؿاٖ اظا‪٢‬ابس‬ ‫داؿت‪ٛ :‬جبیذ ٗ‪ٞ‬اد خبٕ ٗؼذ‪ ٙ‬ػ‪ٛٞ‬اِا‪ ٙٞ‬ثا‪ ٠‬کاش‪ٝ‬ؽ‬ ‫ثشػذ ‪ ٝ‬ثشًبت ا‪ ٙ‬ث‪ ٠‬اػتب‪١ ٙ‬بی دیِش ثاشػاذ‪ ،‬اٗاب‬ ‫ارسثبیدب‪ ٙ‬ؿشهی اص ا‪ ٙ‬ثی ث‪٢‬ش‪ ٟ‬ث٘ب‪ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی ‪٘١‬چ‪ٜ‬ی‪ ٚ‬ثب اؿبس‪ ٟ‬ث‪ ٠‬اخشای ًشح‪١‬بی ٗؼاذ‪ٛ‬ای ‪ٝ‬‬ ‫ک‪ٜ‬ؼتی ثب تبًیذ ثش حلظ ٗحیی صیؼت اکض‪ٝ‬د‪ :‬ثاشای‬ ‫ا‪ٛ‬دبٕ ًشح ‪١‬بی ٗؼذ‪ٛ‬ی‪ ،‬اػتلبد‪ ٟ‬اص ک‪ ٚ‬ا‪ٝ‬سی ‪١‬ابی‬ ‫‪ٞٛ‬ی‪ ٚ‬هش‪ٝ‬ست داسد تب ً٘تشی‪ ٚ‬اػیت ثا‪ٗ ٠‬احایای‬ ‫صیؼت ‪ً ٝ‬جیؼت ثشػذ؛ اص ًشف دیِش خبٕ کش‪ٝ‬ؿای‬ ‫ٗ‪ٞ‬اد ٗؼذ‪ٛ‬ی ‪ٛ‬یض ٗت‪ٜ‬بػت ثب ٗ‪ٜ‬بکغ اهتلبدی ٗ‪ٌٜ‬وا‪ ٠‬ای‬ ‫‪ٛ‬یؼت‪.‬حدت االػالٕ اّ ‪١‬بؿٖ اظ‪٢‬بس ًاشد‪ٛ :‬اواؾ‬ ‫ٗغ ػ‪ ِٙٞٛٞ‬دس اؿتـابّ صایای خا‪ٞ‬ا‪ٛ‬اب‪ ٝ ٙ‬کابسؽ‬ ‫آتحلیال‪ ٙ‬ارسثبیدب‪ ٙ‬ؿشهی ثؼیبس ٗ‪ ٖ٢‬اػت ‪ ٝ‬ثبیاذ‬ ‫ای‪ٛ ٚ‬وؾ سا ایلب ً‪ٜ‬ذ‪.‬اٗبٕ خ٘ؼ‪ ٠‬تجشیض ‪٘١‬چا‪ٜ‬ایا‪ ٚ‬ثاب‬ ‫اؿبس‪ ٟ‬ث‪ ٠‬کؼبٓیت ‪١‬بی ‪ٝ‬سصؿی ‪ ٝ‬کش‪ِٜ١‬ی ثبؿِب‪ٗ ٟ‬غ‬ ‫ػ‪ ،ِٙٞٛٞ‬اهبک‪ً ٠‬شد‪ :‬ای‪ ٚ‬س‪ٝ‬یٌشد ً‪ٞٗ ٠‬خت ‪ٛ‬ـبى‬ ‫‪ ٝ‬ػالٗتی خبٗؼ‪ٗ ٠‬ی ؿ‪ٞ‬د‪ ،‬ثبیذ ثیـتش اص پیؾ تو‪ٞ‬یت‬ ‫‪ ٝ‬ح٘بیت ؿ‪ٞ‬د‪.‬‬ ‫ٗؼب‪ ٙٝ‬سئیغ خ٘‪ٞ٢‬س ثشای تـٌیاْ ؿاشًات ٗاغ‬ ‫ارسثبیدب‪ ٙ‬خٔؼ‪ُ ٠‬زاؿت‬ ‫اػتب‪ٛ‬ذاس ارسثبیدب‪ ٙ‬ؿشهی ًا‪ ٠‬تـاٌایاْ ؿاشًات‬ ‫ٗؼتوْ ٗغ ارسثبیدب‪ ٙ‬سا ث‪ ٠‬خذ د‪ٛ‬جبّ ٗای ًا‪ٜ‬اذ‪،‬‬ ‫ُلت‪ً :‬ی خٔؼبتی ً‪ ٠‬ثب حو‪ٞ‬س ‪ٝ‬صیش ک٘ت‪ٛ ،‬بئت‬ ‫سئیغ ا‪ٗ ّٝ‬دٔغ ‪ٗ ٝ‬ؼب‪ ٙٝ‬سئیغ خ٘‪ٞ٢‬س داؿاتایاٖ‪،‬‬ ‫دس حبّ ًی ٗشاحٔی ‪١‬ؼتیٖ ًا‪ٗ ٠‬اغ ثا‪ ٠‬ػا٘ات‬ ‫ت‪ٞ‬ػؼ‪ ،٠‬اػتوالّ ‪ ٝ‬ثجبت دس ح‪ٞ‬ص‪ ٟ‬ػشٗابیا‪ُ ٠‬ازاسی‬ ‫اداٗ‪ ٠‬داسد‬ ‫ثشػذ‪...‬‬ صفحه 3 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫اخبار کًتاٌ اجتماعی‬ ‫ورخ حق بیمٍ داوشجًیان پاییهتر است‬ ‫هذشزک اهَر بیوِ مذگاى تاهیی اجتواعی گفت‪:‬‬ ‫ًزخ حک بیوِ داًشجَشاى پتاشتیتی تتز اس ستاشتز‬ ‫بیوِ ّاس‪ ٍ :‬دٍل‪ 2 :‬درصذ اس حتک بتیتوتِ را‬ ‫هیپزداسد‪.‬‬ ‫هسنطول اهَض ثیوِ قسگبى ؾبظهبى تبهیی اختوبف‬ ‫گفت‪ :‬ثیوِ زاًکدَنبى ٍ افضبی ذبًَازُ اظ ثطًبهِ‬ ‫ّبی تحَل تبهیی اختوبف اؾت وِ زض ؾبل ّبی‬ ‫گصقتِ تَخِ خسی ثِ اى ًکسُ اؾت‪.‬‬ ‫ثِ گفتِ قىَضی ؾِ ًطخ پصطزاذصت حصک ثصیصوصِ‬ ‫زاًکدَن ثب ذصسهصبت هصتصفصبٍت ٍخصَز زاضز‬ ‫ٍ هتمبض هرتبض ثِ اًتربه نى اظ اىّبؾت‪.‬‬ ‫ًطخ اٍل پطزاذت حک ثیوِ ‪ 14‬زضنس ‪ 12‬زضنصس‬ ‫ؾْن ثیوِ قسُ‪ 2 +‬زضنس ووه زٍلت اؾصت ٍ‬ ‫ذسهبت ثبظًکؿت ٍ فَت ثقس اظ ثبظًکؿت ّن‬ ‫زاضز‪.‬‬ ‫ًطخ زٍم پطزاذت حک ثیوِ ‪ 16‬زضنس قصبهصل ‪14‬‬ ‫زضنس ؾْن ثیوِ قسُ ‪ 2 +‬زضنس ووصه زٍلصت‬ ‫اؾت ٍ ثِ انی گطٍُ اظ ثیوصِ قصسگصبى ذصسهصبت‬ ‫ثبظًکؿت ٍ فَت لجل ٍ ثقس اظ ثبظًکؿت تقلصک‬ ‫ه گیطز‪.‬‬ ‫ًطخ ؾَم پطزاذت حک ثیوِ ‪ 20‬زضنس اؾصت وصِ‬ ‫قبهل ‪ 18‬زضنس ؾْن ثیوِ قسُ ‪ 2+‬زضنس ووه‬ ‫زٍلت اؾت ٍ ذسهبت هطثَط ثِ اى ثبظًکؿت ص ‪،‬‬ ‫فَت ٍ اظوبضافتبزگ اؾت‪.‬‬ ‫اٍ گفت‪ً :‬طخ ‪ 12‬زضنس ثطای ثبظًکصؿصتص ص وصِ‬ ‫افطاز هدطز‪ ،‬فبلس تحت تىفل ثبقٌس اؾت‪.‬‬ ‫اسیبزدایی از خاوًادٌ‬ ‫در دستًر کار معایوت امًر زوان قرار دارد‬ ‫هتتوتتاٍى رئتتیتتس‬ ‫جوَْری در اهَر‬ ‫سًاى ٍ خاًَادُ با‬ ‫تاکیذ بز اّویت‪:‬‬ ‫بهَس در حَسُ‬ ‫تحکیتن بتٌتیتاى‬ ‫خاًَادُ ٍ تسْتیت اسدٍاج جتَاًتاى‪ ،‬گتفت‪:‬‬ ‫بسی‪ ،‬سداشی اس خاًَادُ با ّذف کاّش بهار طئق‬ ‫ٍ تمَش‪ً :‬ظام خاًَادُ اس طزشک هشاٍرُ‪ ،‬در دستَر‬ ‫کار هواًٍ‪ :‬اهَر سًاى ٍ خاًَادُ رشاس‪ :‬جوَْری‬ ‫لزار دارد‪.‬‬ ‫اًؿیِ ذعفل زض ًکؿت ّناًسنک ثب وویتِ اهصساز‬ ‫ٍ هکبٍضاى اهَض ظًبى ٍ ذصبًصَازُ زؾصتص صبُ ّصبی‬ ‫اخطان وِ زض ضاؾتبی ذسهت ضؾبً ثِ خصبهصقصِ‬ ‫ثبًَاى تحت حوبنت وویتِ اهصساز ثصطگصعاض قصس‪،‬‬ ‫اؽْبض زاقت‪ :‬ضٍنىطز هقبًٍصت زض حصَظُ ظًصبى‬ ‫ؾطپطؾت ذبًَاض؛ تَاًوٌسؾبظی ظًصبى زض حصَظُ‬ ‫وبضافطنٌ ‪ ،‬هْبضت اهَظی ٍ افعانف تبه اٍضی‬ ‫اؾت‪ٍ .‬ی نبزاٍض قس‪ :‬اؾیتظزان اظ ذبًَازُ ثصب‬ ‫ّسه وبّف اهبض ع ق ٍ تمَنت ًؾبم ذصبًصَازُ‬ ‫اظ عطنک هکبٍضُ‪ ،‬زض زؾتَض وبض هصقصبًٍصت اهصَض‬ ‫ظًبى ٍ ذبًَازُ ضنبؾت خوَْضی لطاض زاضز‬ ‫دٍمٌبِ ‪ 81‬بْوی ‪ 7 * 8011‬فَرشِ ‪ 5 * 2122‬رج‪ * 8001،‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَس اشکیٌجی اش ) * موارُ ( ساشی ) ‪5011‬‬ ‫هقبٍى ثیوبضؾتبى حضطت ضؾَل اوطم‬ ‫(ل) اظ افعانف هجت نبى ثِ اٍهیىطٍى‬ ‫زض هطاوع زضهبً ذجط زاز ٍ گصفصت‪:‬‬ ‫تعضنک زظ ؾَم ٍاوؿی فلصیصِ وصطًٍصب‬ ‫ثؿیبض حیبت ثَزُ ٍ احتصوصبل ثؿصتصطی‬ ‫قسى هجت نبى ضا وبّف ه زّس‪.‬‬ ‫هْسی ثطظگط افعٍز‪ :‬ثؿیبضی اظ ثرصف‬ ‫ّبی وطًٍبن هطاوع زضهبً اظ خصولصِ‬ ‫ثیوبضؾتبى حضطت ضؾصَل اوصطم ثصب‬ ‫پبنبى هَج پٌصدصن وصطًٍصب ذصبلص اظ‬ ‫ثیوبضاى ثَز وِ هتبؾفبًِ ثقس اظ گصقت‬ ‫هست ظهبى وَتبّ ثب قصطٍؿ پصیصه‬ ‫قکن ضًٍس هجت نبى ثِ وطًٍب افصعانصف‬ ‫نبفتِ ٍ انی ثرف ّب زٍثبضُ ثبظگکبنص‬ ‫قسًس‪.‬‬ ‫ٍی اؽْبض زاقت‪ّ :‬ط ضٍظ ثصِ تصقصساز‬ ‫ثیوبضاى هجت ثِ وطًٍب افعٍزُ ه قصَز‬ ‫ٍ زض انی پیه قکن وَزوبى ثیف اظ‬ ‫ؾصصبنصصط گصصطٍُ ّصصبی ؾصصٌص زضگصصیصصط‬ ‫اٍهیىطٍى قسُ ٍ ثرف ّبی ؾطپصبنص‬ ‫ٍ ثؿتطی هطاوع زضهبً هولصَ اظ انصی‬ ‫وَزوبى ه قَز‪.‬‬ ‫ثطظگط ثب ثیبى انٌىِ اٍهیىصطٍى ؾصَنصِ‬ ‫ای ثؿیبض هؿصطی اؾصت‪ ،‬ازاهصِ زاز‪:‬‬ ‫گطفت ثیٌ ‪ ،‬فغؿِ‪ ،‬ؾطفِ‪ ،‬ثسى زضز‪،‬‬ ‫ّز اشزاًی اهسال‪ ،‬هیاًگیی ‪ّ 50‬شار رشال‬ ‫صذلِ دادُ اس‪:‬‬ ‫هواٍى تَسوِ هشتارکت‪ّ :‬تای‬ ‫هزدهی کویتِ اهذاد اهام خویٌی‬ ‫(رُ) گف‪ :‬بز استاس بهتار ٍ‬ ‫اطئعات هَجَد اس ابتذای سال‬ ‫جاری تاکٌَى بِ طَر هیاًگتیتی‬ ‫ّز اشزاًی هبلغ ‪ّ 50‬شار رشتال‬ ‫صذلِ پزداخ‪ :‬کزدُ اس‪.:‬‬ ‫حجیت اهلل اؾَزُ اؽْبض زاقصت‪:‬‬ ‫ثط ّویی اؾبؼ اظ اثتصسای ؾصبل‬ ‫تبوٌَى‪ ،‬هطزم هجلل ْبض ّعاض ٍ‬ ‫‪ 348‬هیلیبضز ضنبل نسلِ پطزاذت وطزُاًس‪.‬‬ ‫ٍی ثب ثیبى انٌىِ هجلل نبزقسُ زض لبلت ؾِ ّعاض ٍ ‪ 549‬هیلیبضز ضنبل ثصِ نصَضت‬ ‫ًمسی ثِ نٌسٍق ّبی نسلبت ٍاضنع ٍ هبثم ثِ هطاوع ًیىَوبضی پطزاذت قسُ‬ ‫اؾت‪ ،‬افعٍز‪ :‬نسلبت پطزاذت هطزم زض همبنؿِ ثب هست هکبثِ ؾبل گصقتِ‪28 ،‬‬ ‫زضنس افعانف اؾت‪.‬‬ ‫‪ 5‬هیلیَى ًفز تح‪ :‬پَمش کویتِ اهذاد ّستٌذ‬ ‫اوٌَى زٍ هیلیَى ‪ّ 247‬عاض ذبًَاض زض لبلت ‪ 5‬هیصلصیصَى ًصفصط تصحصت پصَقصف‬ ‫حوبنتّبی وویتِ اهساز اهبم ذویٌ (ضُ) لطاض زاضًس وِ هبّیبًصِ هصجصلصل ‪1200‬‬ ‫هیلیبضز تَهبى ثِ فٌَاى هؿتوطی ثِ انی افطاز پطزاذت ه قَز‪.‬‬ ‫ثط ّویی اؾبؼ‪ ،‬هؿتوطی هبّیبًِ ثِ ًیبظهٌساى تحت پَقف وویتِ اهساز اظ ‪350‬‬ ‫ّعاض تَهبى ثطای ذبًَاض نه ًفطُ تب نه هیلیَى ٍ ‪ّ 100‬صعاض تصَهصبى ثصطای‬ ‫ذبًَاضّبی پٌح ًفط ثِ ثبال پطزاذت ه قَز‪.‬‬ ‫عجک اع فبت هَخَز‪ ،‬اظ خوقیت پٌح هیلیَى ًفطی تحت پَقف وویتِ اهصساز‪،‬‬ ‫نه هیلیَى ٍ ‪ّ 600‬عاض ًفط ؾبلوٌس‪ ،‬نه هیلیَى ٍ ‪ّ 297‬عاض ظًصبى ؾصطپصطؾصت‬ ‫ذبًَاض‪ّ 80 ،‬عاض ًفط ثیوبضاى نقت الق ج‪ّ 700 ،‬عاض ًفط زاًف اهَظاى ٍ ثصیصف‬ ‫اظ ‪ّ 50‬عاض ًفط ضا زاًکدَنبى تکىیل ه زٌّس‪.‬‬ ‫هْلت ثجت ًبم ٍ قطوت زض اظهَى ؾطاؾطی ؾصبل‬ ‫‪ 1401‬زض زٍضُ ّبی ضٍظاًِ‪ً ،‬صَثصت زٍم قصجصبًصِ‪،‬‬ ‫ًیوِ حضَضی‪ ،‬هصدصبظی‪ ،‬پصطزنصؽ ذصَزگصطزاى‬ ‫زاًک بُّب ٍ هوؾؿبت اهَظـ فبل ‪ ،‬زاًک بُ پیبم‬ ‫ًَض (اهَظـ اظ ضاُ زٍض) ٍ هوؾصؿصبت اهصَظـ‬ ‫فبل میطاًتفبف ٍ میطزٍلت ٍ ّوچٌیی ضقتِ ّبی‬ ‫تحهیل زاًک بُ اظاز اؾ ه اظ ؾَی ؾصبظهصبى‬ ‫ؾٌدف اهَظـ وکَض توسنس قس‪.‬‬ ‫مصرف ادامس بدین قىد‬ ‫ی کاَش خطر زایمان زیدرس‬ ‫بیواری ل ِ با افشاشش‬ ‫خطز ساشواى سٍدرس‬ ‫هزتبط اس‪ ٍ :‬اکٌَى‬ ‫تحمیمات جذشذ ًشاى‬ ‫هی دّذ کِ جَشذى‬ ‫بداهس بذٍى لتٌتذ‬ ‫حاٍی ساشلیتَل در دٍراى بارداری هوکتی است‪:‬‬ ‫اشی خطز را کاّش دّذ‪.‬‬ ‫ثِ ًمل اظ هسنؿی ًت‪ ،‬انی هصغصبلصقصِ زض هصبالٍی‬ ‫افطنمب‪ ،‬وِ نى اظ ثبالتطنصی ًصطخ ّصبی ظانصوصبى‬ ‫ظٍزضؼ زض خْبى ضا زاضز‪ ،‬اًدبم قس‪ .‬وبضقٌبؾصبى‬ ‫ّکساض ه زٌّس وِ ٌَّظ ذیلص ظٍز اؾصت وصِ‬ ‫ث َنین ّوِ ظًبى ثبضزاض ثصبنصس خصَنصسى ازاهصؽ‬ ‫ظانلیتَل ضا ثطای خلَگیطی اظ ظانصوصبى ظٍزضؼ‬ ‫قطٍؿ وٌٌس‪ّ .‬ط ؾبلِ حسٍز ‪ 15‬هیلیَى ًَظاز لصجصل‬ ‫اظ ّفتِ ؾ ٍ ّفتن ثبضزاضی هتَلس ه قًَس ٍ ثصط‬ ‫اؾبؼ گعاضـ ؾبظهبى ثْساقت خْبً ‪ ،‬انی تقساز‬ ‫زض حبل افعانف اؾت‪ًَ .‬ظازاً وِ ذیل ظٍز ثصِ‬ ‫زًیب ه انٌس زض ثسٍ تَلس ٍ زض اٍاذصط ظًصسگص‬ ‫ًؿجت ثِ ًَظازاً وِ وبهل ثِ زًصیصب هص انصٌصس‪،‬‬ ‫هکى ت ؾ هت ثیکتطی زاضًس‪.‬‬ ‫اٍهیىطٍى خسنستطنی خْف ٍنصطٍؼ‬ ‫وصطًٍصصب اؾصصت وصصِ ثصصب ًصبم فصصلصصوص‬ ‫‪ 1.1.529B.‬قٌبذتصِ هص قصَز‪ .‬انصی‬ ‫خْف تَؾظ وبضقصٌصبؾصبى ؾصبظهصبى‬ ‫خْبً ثْساقت زض زؾتِ ؾصَنصِ ّصبی‬ ‫ً طاى وٌٌصسُ ٍنصطٍؼ وصطًٍصب لصطاض‬ ‫گطفت‪ ،‬ؾطفت اًتکبض ٍ قست ففًَت‬ ‫ؾَنِ اٍهیىطٍى ثؿیبض لَی ٍ قسنستصط‬ ‫اظ ٍاضنبًتّبی لجل تقییی قسُ ٍ انصی‬ ‫خْف هوىی اؾت ثِ قیَؿ وصٍَنصس‬ ‫‪ 19‬زض ثؿیبضی اظ وکَضّب زاهی ثعًصس‪.‬‬ ‫ّوچٌیی ثِ ؾیؿتصن ّصبی ثصْصساقصتص‬ ‫وکَضّب فکبض ؾٌ یٌ ٍاضز وٌس‪.‬‬ ‫ثب تَخِ ثِ گؿتطـ ؾَنِ اٍهیصىصطٍى‬ ‫زض ؾطاؾط وکَض‪ ،‬تقساز قْطّبی لطهع‬ ‫وطًٍبن ثِ ‪ 120‬قْط افعانف نبفت ٍ‬ ‫‪ 167‬قْطؾتبى زض ٍضقیت ظضز‪153 ،‬‬ ‫قْطؾتبى ًبضًد ٍ ّکت قْصطؾصتصبى‬ ‫اث لطاض زاضًس‪.‬‬ ‫زض ضٍظ ‪ 28‬اشض ‪ ،1400‬هحوس هصْصسی‬ ‫گَنب ضئیؽ هطوع هسنطنت ثیوبضنْبی‬ ‫ٍاگیطزاض ٍظاضت ثْساقت اظ قٌبؾبن‬ ‫اٍلیی هجت لغق ثِ ٍنطٍؼ اٍهیىطٍى‬ ‫اع ؿ زاز‪.‬‬ ‫ٍسٍس گَ اس عئئن‬ ‫ابتئ بِ کٍَشذ ‪ 8۱‬اس‪:‬‬ ‫بِ گفتِ هحمماى‪ ،‬بزخی اس افتزاد‬ ‫پس اس ابتئ بِ کٍَشذ ‪ 8۱‬عتئئتن‬ ‫ٍسٍس گَ (سً در گتَ ) را‬ ‫گشار هی کٌٌذ‪.‬‬ ‫ثِ ًصمصل اظ ّصلصث النصی‪ٍ ،‬ظٍظ‬ ‫گَـ‪ ،‬تکریم نسا زض ظهصبًص‬ ‫اؾت وِ ّیچ نصسای ذصبضخص‬ ‫ٍالق ٍخَز ًصساضز‪ .‬امصلصت ثصِ‬ ‫فٌَاى ظًگ زض گَـ تصَضصیصح‬ ‫زازُ ه قَز‪.‬‬ ‫عجک نه هغبلقِ‪ ،‬زض عَل پبًسه ‪ ،‬گعاضـّبی ٍظٍظ گَـ‪ ،‬ثِ ٍنصػُ زض افصطاز‬ ‫هجت ثِ وٍَنس ‪ 19‬افعانف نبفتِ اؾت‪.‬‬ ‫ٍظٍظ گَـ هساٍم ٍ ثبثت ظهبً وِ ثب توطوع‪ ،‬قٌَان ‪ ،‬ذَاه ٍ ذلک ٍ ذصَی‬ ‫فطز تساذل زاقتِ ثبقس‪ ،‬ه تَاًس ثط ویفیت ول ظًسگ تاثیط ث صاضز‪.‬‬ ‫خَل پطٍتؿوی‪ ،‬فضَ ّیئت هسنطُ اًدوی ٍظٍظ گَـ اهطنىصب‪ ،‬زض انصی ثصبضُ‬ ‫ه گَنس‪ :‬ثیوبضاً وِ اظ ًؾط ثبلیٌ ٍظٍظ گَـ قسنسی زاضًس‪ ،‬زض نه صطذصِ‬ ‫هقیَه گیط ه وٌٌس وِ زض اى ؾیؿتن فهج ؾوپبتیه ٍ پبضاؾوپبتیه اًْصب اظ‬ ‫تقبزل ذبضج قسُ ٍ هوىی اؾت هٌدط ثِ اضغطاه‪ ،‬افؿطزگ ٍ ووجصَز ذصَاه‬ ‫قَز‪.‬‬ ‫حبل ًتبنح نه هغبلقِ ًکبى زازُ اؾت وِ تمطنجبً ‪ 15‬زضنس اظ افصطاز هصجصتص ثصِ‬ ‫وٍَنس ‪ 19‬گعاضـ وطزُاًس وِ املت زض اٍانل زٍضُ فصفصًَصت ذصَز ثصِ ٍظٍظ‬ ‫گَـ هجت ّؿتٌس‪.‬‬ ‫پطٍتؿوی گفت‪ :‬تمطنجبً ّوِ ٍنطٍؼّب ثبفث ٍاوٌف التْبث ثِ ؾلَلّبی هیعثصبى‬ ‫ه قًَس وِ ه تَاًس ثِ ٌسنی ؾیؿتن ثسى اؾیت ثطؾبًس‪.‬‬ ‫ٍی زض ازاهِ افعٍز‪ :‬هوىی اؾت وٍَنس ‪ً 19‬یع تنییطات ضا زض گصَـ زاذصلص ‪،‬‬ ‫فهت قٌَان نب لکط قٌَان زض هنع اندبز وٌس وِ هٌدط ثِ ٍظٍظ گَـ قَز‪.‬‬ ‫ثب‪ً :‬ام سفزّای ًَرٍسی عتبات ٍ سَرشِ اس بخز بْوی هاُ‬ ‫مُلت ثبتوام کىکًر ‪ 0110‬تمدید شد‬ ‫هْل‪ :‬ثب‪ً :‬ام در بسهَى سزاستزی ستال ‪8018‬‬ ‫عتالتی تتا رٍس‬ ‫داًشگاُ ّا ٍ هَسسات بهتَس‬ ‫چْارمٌبِ‪ 21 ،‬بْوی هاُ جاری توذشذ مذ‪.‬‬ ‫‪ 01‬وشاوٍ اُمیکرین در کًدکان‬ ‫اّوی‪ :‬تشرشک دس سَم ٍاکسی در پیشگیزی اس اٍهیکزٍى‬ ‫ؾطزضز ٍ میطُ اظ ف نن انی ثصیصوصبضی‬ ‫ثَزُ ٍ افطاز ثبنس ّط ِ ؾطنقتط ًؿجصت‬ ‫ثِ تعضنک زظ ؾَم ٍاوؿی السام وٌٌصس‪،‬‬ ‫ثْتطنی ٍاوؿی زض زؾصتصطؼ تصطنصی‬ ‫ٍاوؿی اؾت‪.‬‬ ‫هقبٍى ثیوبضؾتبى حضطت ضؾَل اوطم‬ ‫(ل) تهطنح وطز‪ :‬اوٌَى ووجَزی اظ‬ ‫لحبػ زاضٍ ٍ تدْیصعات ًصساضنصن‪ ،‬اظ‬ ‫هطزم ه ذَاّین ثطای خلَگصیصطی اظ‬ ‫افصصعانصصف هصصجصصتص نصصبى ٍ حضصصَض زض‬ ‫ثیوبضؾتبى ّب‪ ،‬قیَُ ًبهِ ّبی ثْساقتص‬ ‫اظ خولِ اؾتفبزُ اظ هبؾصه‪ ،‬ضفصبنصت‬ ‫فبنلِ اختوبف ‪ ،‬پطّیصع اظ ّصطگصًَصِ‬ ‫تدوـ ٍ ضسففًَ زؾت ٍ ؾصغصَ‬ ‫الَزُ ضا ضفبنت وٌٌس‪.‬‬ ‫ثِ گفتِ ثطظگط‪ ،‬ثب تَخِ ثِ انٌىِ ف نن‬ ‫اٍهیىطٍى قجیِ ؾطهبذَضزگ اؾصت‪،‬‬ ‫انی هؿئلِ ثبفث قسُ تب ثؿیبضی تهصَض‬ ‫اقتجبّ زاقتِ ٍ قصیصَُ ًصبهصِ ّصبی‬ ‫ثْساقت ضا ضفبنت ًىٌٌس‪ ،‬اظ انصی ضٍ‬ ‫قبّس افعانف هجت نبى ثِ اٍهیىطٍى زض‬ ‫خبهقِ ّؿتین ٍ ثبنس فطز هجتص انصَل‬ ‫ثْساقت فطزی ٍ اختوبف ضا ضفصبنصت‬ ‫وطزُ ٍ تب ظهبى ثْجَزی زض لصطًصغصیصٌصِ‬ ‫ثوبًس‪.‬‬ ‫علی رضا رمیذشاى رئیس ساسهاى حج ٍ سشتارت اس‬ ‫بغاس ثب‪ً :‬ام سفزّای سشارتی ًَرٍسی عزاق ٍ سَرشِ‬ ‫اس اٍاخز بْوی هاُ خبز داد‪.‬‬ ‫ثِ ًمل اظ ؾبظهبى حح ٍ ظنبضت‪ ،‬ضقیسنبى ثصب افص م‬ ‫انی ذجط افعٍز‪ :‬افعام ظائطاى انطاً ثِ ؾصَضنصِ ضا اظ‬ ‫حسٍز نه هبُ لجل ثِ نَضت هحسٍز امبظ وطزُانن‬ ‫وِ ثب الجبل هتمبضیبى هَاخِ قسُ ٍ زض انصی هصست‬ ‫ثیف اظ ‪ً 500‬فط اظ ّوَعٌبًوبى فبظم انی ؾفطهقٌَی‬ ‫قسُاًس‪.‬‬ ‫ٍی ثب اقبضُ ثِ حوبنت ٍظنط ضاُ ٍ قصْصطؾصبظی ٍ‬ ‫ضئیؽ وویؿیَى هکتطن انطاى ٍ ؾَضنصِ زض ؾصفصط‬ ‫اذیط ثِ ؾَضنِ اظ ٍضٍز ؾبنط قطوتّبی َّاپیوبنص‬ ‫ثطای اًتمبل ٍ ثبظگکت ظائطاى وکَضهبى گصفصت‪ :‬ثصب‬ ‫تَخِ ثِ انی هؿبفست ٍ اًقمبز لطاضزازّبی خسنس ثصب‬ ‫عطهّبی ؾَضی زضذهَل حول ٍ ًمل ٍ اؾىبى‪،‬‬ ‫هَضَؿ ان ٍ وبّف لیوت ّبی انی ؾفط هسًؾط‬ ‫لطاض گطفت‪.‬‬ ‫ضئیؽ ؾبظهبى حح ٍ ظنصبضت تهصطنصح وصطز‪ :‬زض‬ ‫لطاضزازّبی خسنس البهت ‪ 3‬قت ثِ حسٍز ‪ 7‬هیلصیصَى‬ ‫ٍ ‪ّ 900‬عاض تَهبى ٍ البهت ‪ 4‬قت ‪ 8‬هصیصلصیصَى ‪300‬‬ ‫سالوٌذتزشی استاى کشَر ّوچٌاى‬ ‫بز هذار فتح للِ پیزی‬ ‫ماشذ سِ دِّ لب کِ موار فزسًذ کوتتتز‪،‬‬ ‫سًذگی بْتز اس تبلیغات ّتای بتٌتزّتای‬ ‫خیاباًی تا رساًِ هلی را هولَ کزدُ بتَد‪،‬‬ ‫ّزگش تصَر ًوی مذ اهزٍس اشی موتار بتِ‬ ‫متَد کتِ‬ ‫صَرت عولی بًمذر پز رًت‬ ‫جووی‪ :‬سالوٌذ بز جَاى پیشی بگتیتزد ٍ‬ ‫گیئى در هیاى استاى ّای کشَر رتبِ اٍل‬ ‫را در اشی بخش بِ خَد اختصاص دّذ‪.‬‬ ‫پیطی خوقیت ف ٍُ ثط انٌىِ اثطات هرطث ثط ؾ هت خبهقِ زاضز‪ ،‬ثصلصىصِ ثصط‬ ‫قبذم التهبزی ٍ تَؾقِ نبفت ًیع تبثیط هٌف زاضز‪ .‬ظنطا ًیطٍی وبض خَاى ٍ‬ ‫ؾبلن طخّبی تَؾقِ ٍ تَلیس هل ضا ثِ حطوت زضاٍضزُ ٍ زض ًْبنت هٌدط ثصِ‬ ‫افعانف زضاهس هل ذَاّس قس‪.‬‬ ‫گی ى ؾطؾجع ثب توبه زاضان عجیق ٍ خنطافیبن ذَز زض وٌبض هحیغ ثؿصیصبض‬ ‫پَنب خْت ظًسگ ؾبلن ٍ ثِ زٍض اظ فَاهصل اؾصیصت ظای اًؿصبًص ّصوصچصَى‬ ‫الَزگ ‪ ،‬هتبؾفبًِ ع ٌس زِّ اذیط زض ؾطاقیج پیطی لطاض گصطفصتصِ ٍ عصجصک‬ ‫اهبضّبی ضؾو گی ى اظ ًؾط ًطخ ؾبلوٌسی زض وکَض‪ ،‬ؾطاهس اؾت‪.‬‬ ‫ٌسی پیف ع گعاضق وِ زض ّوبنف هل ؾبلوٌسی گی ى اضانِ قصس‪ ،‬انصی‬ ‫اؾتبى ثب ‪ 3‬زضنس ًطخ ؾبلوٌسی ثبالتط اظ هیبً یی وکَضی‪ ،‬ؾبلوٌستطنی اؾصتصبى‬ ‫هقطف قس‪ .‬زوتط اثتیی حیسضظازُ هقبٍى ثْساقت زاًک بُ فلَم پعقى گیص ى‬ ‫زنوبُ اهؿبل زض ًکؿت پیطاهَى ٍضقیت ؾ هت اؾتبى اف م وصطز حصسٍز ‪16‬‬ ‫زضنس خوقیت انی اؾتبى زض گطٍُ ؾٌ ثبالی ‪ 60‬ؾبل لطاض زاضًس وِ ثب تَخِ ثِ‬ ‫خوقیت حسٍز ‪ 2‬هیلیَى ٍ ‪ّ 500‬عاض ًفطی اؾتبى انی فسز ثِ ثیف اظ ‪ّ 400‬صعاض‬ ‫ًفط ذَاّس ضؾیس‪ .‬اهب گصقتِ اظ قوبض ؾبلوٌساى اؾتبى اًچِ ع ؾبلّبی اذصیصط‬ ‫ثیف اظ ّط یعی ٍضقیت خوقیت اؾتبى ضا تْسنس ه وٌس‪ ،‬وبّف ًطخ تَلصس ٍ‬ ‫فطظًساٍضی هیبى گی ً ّب اؾت‪ .‬عجک گعاضـ زاًک بُ فلَم پعقى گصیص ى‪،‬‬ ‫انی اؾتبى زض ظهبى حبضط ثب ًطخ ضقس ‪ْ ( 0/4‬بضزّن زضنس) وصوصتصطنصی ًصطخ‬ ‫ضقت ضا زض هیبى اؾتبًْبی زن ط زاضز‪.‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫‪1‬‬ ‫ّعاض تَهبى ضؾیسُ وِ ثِ تطتیت ثصطای ثؿصتصِ ّصبی‬ ‫‪3‬قت البهت ‪ّ 998‬عاض تَهبى ٍ ثطای ‪ 4‬قت ثیف اظ‬ ‫‪ 1‬هیلیَى تَهبى وبّف ًطخ ذَاّین زاقت وِ انصی‬ ‫ثطًبهِ ضنعی ٍ السام ثب حفؼ ویفیت ٍ اضائِ ذسهصبت‬ ‫هغلَه ٍ زض ذَض قبى ٍ هٌعلت ظائطاى اًصدصبم هص‬ ‫قَز‪ .‬ضقیسنبى ازاهِ زاز‪ :‬انی ان لیوت زض زٍض‬ ‫ات افعام ّب اخطان ه قَز ٍ ظائصطاى ثصب حصفصؼ‬ ‫ویفیت ٍ اضائِ ذسهبت هغلَه ٍ زض ذَض قبى ٍ زض‬ ‫ووبل اهٌیت‪ ،‬فعت‪ ،‬وطاهت ٍ ؾ هصت فصبظم انصی‬ ‫ؾفط ه قًَس‪.‬‬ ‫ٍی ّوچٌیی ثب اقبضُ ثِ پیف ثصجصت ًصبم ؾصفصطّصبی‬ ‫ؾَضنِ اؽْبض وطز‪ :‬تبوٌَى ثیف اظ ‪ّ 5‬عاض ًفط زض انی‬ ‫هطحلِ ثطای افعام تب تبضند ‪ 25‬اؾفٌسهبُ ًبم ًصَنؿص‬ ‫وطزُ اًس وِ انی افطاز ثطای ثصجصت ًصبم ًصْصبنص ثصِ‬ ‫ًعزنىتطنی زفتط ظنبضت هحل ؾىًَت ذَز هقصطفص‬ ‫ه قًَس‪.‬‬ ‫بغاسبِ کار ساهاًِ اردٍشی داًشبهَسی‬ ‫مزاشط بزگشاری اردٍّا‬ ‫هذشزک فزٌّتگتی ٍ ّتٌتزی ٍسارت‬ ‫بهَس ٍپزٍر اس بغاسبِ کار ستاهتاًتِ‬ ‫اردٍشی داًش بهَسی خبز داد ٍ گتفت‪:‬‬ ‫اس اشی پس بزگتشاری اردٍ در ستطتح‬ ‫مْزستاى ًیاسهٌذ اخذ هجَس ٍ بتزگتشاری‬ ‫اردٍی خارج اس استاى ًیاسهٌذ اخذ کتذ‬ ‫اردٍشی اس‪.:‬‬ ‫فل ضهضبً ‪ ،‬زض انی ثبضُ اؽصْصبض وصطز‪:‬‬ ‫اذیطا ؾبهبًِ اضزٍن پؽ اظ پٌح ؾبل ت ـ ّوىبضاى هب زض انی حصَظُ ٍ هصطوصع‬ ‫فٌبٍضی اع فبت ٍظاضتربًِ‪ ،‬ثب تَخِ ثِ ههَثِ قَضای فبل اهَظـ ٍ پطٍضـ ٍ‬ ‫وویؿیَى انوٌ ضاُ ّب وِ ثب اهضبی ضئیؽ خوَْض ٍلت اثص ک قصسُ ثصَز‪ ،‬ضاُ‬ ‫اًساظی قس‪ٍ .‬ی افعٍز‪ :‬ثط انی اؾبؼ ثبنس اع فبت توبم زاًف اهَظاى وصِ ثصطای‬ ‫ثبظزنس ٍ فقبلیت ّبی ذبضج اظ هسضؾِ ٍ قصطوصت زض اضزٍ اظ هصسضؾصِ ذصبضج‬ ‫ه قًَس‪ ،‬زض انی ؾبهبًِ ثجت قَز‪.‬‬ ‫هسنطول فطٌّ ٍ ٌّطی ٍظاضت اهَظـٍپطٍضـ ثب ثیبى انٌىِ ثطگصعاضی اضزٍ‬ ‫زض ؾغح قْطؾتبى ًیبظهٌس اذص هدَظ ٍ ثطگعاضی اضزٍی ذبضج اظ اؾتبى ًیبظهصٌصس‬ ‫اذص وس اضزٍن اؾت گفت‪ :‬انی وبض اهٌیت اضزٍّب ضا ثؿیبض ثبال هص ثصطز‪ ،‬ظنصطا‬ ‫ذطٍج زاًف اهَظ اظ اؾتبى ًیبظهٌس اى اؾت وِ هَضز تصبنصیصس اٍضغاًصؽ‪ّ ،‬ص ل‬ ‫احوط ٍ ٍظاضت ضاُ ٍ قْطؾبظی لطاض ث یطز‪.‬‬ ‫ضهضبً ازاهِ زاز‪ :‬زض اثتسای ضاُ ّؿتین‪ .‬هسنطاى هساضؼ اع فبت اضزٍ ضا ثصجصت‬ ‫ه وٌٌس ٍ هعنت فطاّن قسى انی ؽطفیت انی اؾت وِ ؾبهبًِ ثِ ؾبنت ّصوص صبم‬ ‫هتهل اؾت ٍ توبم اع فبت زاًف اهَظاى لبثل زضنبفت اؾت‪ .‬زض ازاهصِ هؿصیصط‬ ‫تهوین زاضنن ثب ًْبزّبن وِ زض ثطگعاضی اضزٍ ًمف زاضًصس هصبًصٌصس ّصتصل ّصب‪،‬‬ ‫اتَثَؾطاً ٍ میطُ تفبّنًبهِّبن هٌقمس وٌین وِ ّن ثِ وبّف ّعنٌِ ّصب ٍ ّصن‬ ‫افعانف اهٌیت ؾفطّب هٌتْ قَز‪.‬‬ ‫ٍی تبویس وطز‪ :‬الساهبت ذَث زض حبل اًدبم اؾت ٍ انی ‪ 30‬زضنصس ؽصطفصیصت‬ ‫هبؾت وِ ثِ تسضنح اضتمبء ه نبثس‪.‬‬ ‫رئیس بیوارستاى کَدکاى هفیذ گفت‪ :‬ببتزشتش‬ ‫بیٌی‪ ،‬گلَدرد‪ ،‬سزدرد‪ ،‬گزفتگی صذا‪ ،‬سزفِ‪ ،‬تت‪،،‬‬ ‫بی حالی ٍ لزس‪،‬گاّی عتئئتن گتَارمتی هت ت‬ ‫اسْال‪،‬استفزاغ اس جولِ عئئن اُهیکزٍى در کَدکاى‬ ‫اس‪.:‬‬ ‫قوؽ اهلل ًَضی پَض‪،‬فَق ترهصم وصَزوصبى ٍ‬ ‫ضئیؽ ثیوبضؾتبى وَزوبى هفیس زض پبؾد ثصِ انصی‬ ‫پطؾف وِ ٍضقیت هطاخقِ وَزوصبى هصجصتص ثصِ‬ ‫ص صًَصصِ‬ ‫اُهصیصىصطٍى ثصِ انصی هصصطوصع زضهصبًص‬ ‫اؾت؟‪،‬گفت‪ :‬ثب قیَؿ اُهیىطٍى وِ وصَزوصبى ضا‬ ‫زضگیط ه وٌس ٍ ثب تَخِ ثِ ثبظگکبن هصساضؼ ٍ‬ ‫وبهل ًجَزى پَقف ٍاوؿیٌبؾیَى زض انصی گصطٍُ‬ ‫ؾٌ ‪ ،‬هکبّسُ ه وٌین هطاخقبت ثیوبضؾتصبًص زض‬ ‫زٍ ّفتِ اذیط ثِ ٍنػُ زض ٌس ضٍظ اذصیصط زٍ ؾصِ‬ ‫ثطاثط افعانف زاقتِ ٍ ثِ ّویی ًؿجت هیعاى ثؿتصطی‬ ‫ًؿجت ثِ زی هبُ ًیع ثیکتط قسُ اؾت‪.‬‬ ‫ٍی ثب اقبضُ ثِ انٌىِ ثرف وٍَنس ثیوبضؾتبى هفیس‬ ‫‪ 29‬ترت زاضز‪ ،‬افعٍز‪:‬نىؿطی ثیوصبضاى‪ ،‬ثصیصوصبضاى‬ ‫لغق وطًٍب ٍ نىؿطی هکىَن ثِ وطًٍب ّؿتٌس؛‬ ‫ثِ قىل وِ تمطنجب ًیو اظ ثرف وطًٍبن ٍ ًیو‬ ‫هکىَن ّؿتٌس‪.‬‬ ‫ضئیؽ ثیوبضؾتبى وَزوبى هفیس تهطنح وصطز‪ :‬ثصب‬ ‫تَخِ ثِ انٌىِ ؾَنِ مبلت خبهقِ اُهیىصطٍى اؾصت‬ ‫حسؼ ظزُ ه قَز انی وَزوبى ثؿتطی ًیع هجصتص‬ ‫ثِ اُهیىطٍى ثبقٌس‪ًَ .‬ضی پَض زضثصبضُ هصْصوصتصطنصی‬ ‫ف ئن اُهیىطٍى زض وَزوبى‪ ،‬گفت‪ :‬نصىصؿصطی اظ‬ ‫اثت ی وَزوبى ه تَاًس ثسٍى ف هصت ثصبقصس ٍ‬ ‫ثقض ثب ف هت اؾت‪.‬‬ ‫انی فَق ترهم وَزوبى هتصوط قس‪ :‬اثصطنصعـ‬ ‫ثیٌ ‪ ،‬گلَزضز‪ ،‬ؾطزضز‪ ،‬گطفت نسا‪ ،‬ؾطفِ‪ ،‬تت‪،‬‬ ‫ث حبل ‪ ،‬لطظ‪،‬گبّ ف ئن گَاضق هثل اؾْبل ٍ‬ ‫اؾتفطاک اظ خولِ ف ئن زض وَزوبى اؾت‪.‬‬ ‫ضئیؽ ثیوبضؾتبى هفیس اثصطاظ زاقصت‪:‬گصبّص ًصیصع‬ ‫هوىی اؾت زضگیطی ضنِ اتفبق ثیفتس ٍ زض هصَاضز‬ ‫قسنس هوىی اؾت تٌ ًفؽ ٍ وصجصَزی لصجصْصب‬ ‫ٍخَز زاقتِ ثبقس‪.‬‬ ‫کمبًد ایه ییتامیه احتمال ابتالی شدید بٍ‬ ‫کریوا را ‪ 01‬برابرافسایش میدَد‬ ‫ًتبنح نه ثطضؾ نه ؾبلِ ًکبى ه زّس ووصجصَز‬ ‫نه ًَؿ ٍنتبهیی ه تَاًس زض اثت ی قسنس ثیوبضاى‬ ‫ثِ وطًٍب ًمف زاقتِ ثبقس‪.‬‬ ‫ثِ ًمل اظ زنل هیل‪ً ،‬صتصبنصح نصه ثصطضؾص ًکصبى‬ ‫ه زّس‪ ،‬ثیوبضاً وِ ووجَز ٍنتبهیی زی زاضًس تصب‬ ‫‪ 14‬ثطاثط ثیکتط احتوبل زاضز وِ زض اثصط اثصتص ثصِ‬ ‫وطًٍب ثِ قست ثیوبض قًَس‪.‬‬ ‫هحممبى ‪ 253‬ثیوبض وٍَنس ضا اظ ؾصبل ‪ 2020‬تصب‬ ‫‪ 2021‬هَضز هغبلقِ لطاض زازًس ٍ اًْصب زضنصبفصتصٌصس‬ ‫افطازی وِ ووجَز ٍنتبهیی زی زاضًصس ‪ 87‬زضنصس‬ ‫هَاضز قسنس ضا تکىیل ه زٌّس‪.‬‬ ‫پیف اظ انی همبالت وِ پیًَسی هیبى انی زٍ پصیصسا‬ ‫وطزًس ثِ اًساظُ وبف زلیک ٍ لغق ًصجصَزًصس‪ .‬اهصب‬ ‫نه هغبلقِ خسنس ازفب ه وٌس وِ لغقص تصطنصی‬ ‫قَاّس ضا زض اذتیبض زاضز‪.‬‬ ‫تحمیمبت لجل تٌْب ثِ زلیل ثطضؾ ؾغح ٍنتبهصیصی‬ ‫زی زض ظهبً وِ ثیوبض وٍَنصس زض ثصیصوصبضؾصتصبى‬ ‫ثؿتطی ثَز هَضز اًتمبز لطاض گصطفصت‪ .‬ثصِ گصفصتصِ‬ ‫هٌتمساى‪ ،‬ثیوبضی ثبفث وبّف ؾصغصح ٍنصتصبهصیصی‬ ‫ه قَز وِ هوىی اؾت نبفتِّب ضا هٌحطه وٌس‪.‬‬ ‫ثِ گفتِ پػٍّک طاى انی هغبلقِ‪ ،‬انی اضتجبط اًمسض‬ ‫لَی اؾت وِ ه تَاًس ًتبنح ثیوبضاى وصٍَنصس ضا‬ ‫فمظ ثط اؾبؼ ؾی ٍ ؾغح ٍنتبهیی زی پیف ثیصٌص‬ ‫وٌس‪ .‬ثِ گفتِ اًْب ٍنتبهیی زی ثصطای وصوصه ثصِ‬ ‫ؾیؿتن انوٌ ثسى زض ٍاوٌف هٌبؾت ثصِ ٍنصطٍؼ‬ ‫حیبت اؾت‪ًَ .‬نؿٌسُ انی تحمیک تبویس ه وصٌصس‪،‬‬ ‫ًتبنح انی هغبلقِ زض ظهبى ّوِگیطی اهیىطٍى حبئع‬ ‫اّویت اؾت‪.‬‬ ‫دودان پسشکی در صدر امار قصًر پسشکی‬ ‫ضئیؽ ؾبظهبى پعقى لبًًَ گفت‪:‬ثیکتطنی اهصبض‬ ‫لهَض پعقى هطثَط ثِ ضقتِ زًساى پعقصىص ثصب‬ ‫‪ 921‬پطًٍسُ اؾت‪.‬‬ ‫ضئیؽ ؾبظهبى پعقى لبًًَ وکَض گفت‪:‬اهؿصبل‬ ‫‪ّ 54‬عاض ٍ ‪ 695‬خؿس هَضز هقبنٌِ لطاض گطفتٌس وصِ‬ ‫ًؿجت ثِ ؾبل گصقتِ‪ ،‬ضقس ‪ 12‬زضنصسی زاقصتصِ‬ ‫اؾت ٍ ‪ّ 87‬عاض ٍ ‪ 824‬پطًٍسُ اظهبنف ترهه‬ ‫ثب ضقس ‪ 26‬زضنسی زض ؾبظهبى پعقى لبًًَ ثصِ‬ ‫ثجت ضؾیسُ اؾت‪.‬‬ ‫ثِ گفتِ هؿدسی اضاً هتبؾفبًِ انی حَظُ ضقسی‬ ‫‪ 11‬زضنسی زاقتِ ٍ اظ هیبى ‪ّ 8‬عاض ٍ ‪ 850‬پطًٍسُ‬ ‫تکىیل قسُ ‪ّ 4‬عاض ٍ ‪ 124‬پطًٍسُ ضای هحىَهیت‬ ‫ٍ ‪ّ 4‬عاض ٍ ‪ 726‬پطًٍسُ ضای تجطئِ گطفتِاًس‪.‬‬ ‫اٍ گفت‪ :‬وکَض ثیکتطنی اهبض لهصَض پصعقصىص‬ ‫هطثَط ثِ ضقتِ زًساى پعقى ثصب ‪ 921‬پصطًٍصسُ‪،‬‬ ‫خطاح فوَه ثب ‪ 775‬پطًٍسُ‪ ،‬پطؾتبضی ثصب ‪576‬‬ ‫پطًٍسُ‪ ،‬خطاح ظًبى ثب ‪ 527‬پطًٍسُ ٍ پصعقصىص‬ ‫فوَه ثب ‪ 817‬ثَزُ اؾت‪.‬‬ صفحه 4 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫مشخصات گوشی بعذی‬ ‫موتوروال لو رفت‬ ‫دٍضٌثِ ‪ 81‬تْوی ‪ 7 * 8011‬فَزیِ ‪ 5 * 2122‬زجه‪ * 8001‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَش ایکیٌجی ایل ) * ضوازُ ( سایی ) ‪5011 :‬‬ ‫طساحی تساضِ شیستی تسای ایوٌی هَاد غدایی‬ ‫تَسط هحققاى کطَز‬ ‫هحققاى کطَز تساضِ شیستی کسیسترال‬ ‫هایع تس پایِ اپتاهس جْت ضٌاسایری ٍ‬ ‫سٌجص اکساتَکسیی ‪A‬ترِ عرٌرَاى‬ ‫تْدید جدی دز ایوٌی هَاد غرایی ٍ‬ ‫سالهت اًساى طساحی کسدًد‪.‬‬ ‫گَضی جدید هَتَزٍال دازای تدًِ هقاٍم دز تساترس‬ ‫اب ٍ گسد ٍ غثاز است کِ یک قلن َّضوٌد ًریرص‬ ‫دازد‪.‬‬ ‫ؿشکر هَزَسٍال تِ زاصگی هـخیلیاذ گیَؿیی‬ ‫جذیذ خَد سا کِ تا گَؿیّیای هیؼیشٍف ًیَذ‬ ‫ػاهؼًَگ سقاتر هیکٌذب فاؽ کشدُ اػر‪.‬‬ ‫تِ گضاسؽ ‪arabic.rt‬ب ایی گَؿی داسای تذًِای‬ ‫هقاٍم دس تشاتش اب ٍ گشد ٍ غثاس اػر کِ تا ؿرـِ‬ ‫ضذخؾ هحافظر هیؿَد ٍ اتؼاد اى ‪ ۲.۰.۱‬دس‬ ‫‪ ...۷‬دس ‪ ۷..‬هرلی هسش ٍ ٍصى اى ‪ ۱۲۲‬گشم اػیر‪.‬‬ ‫دس هَسد کفحِ ًوایؾ اى گفسِ هیؿَد اص ًیَع‬ ‫‪ ٍIPS‬ال ػی دی تا ػایض ‪ ۲.۶‬ایٌچ اػر‪ٍ .‬ضَح‬ ‫ًوایـگش ‪ ۲۰۶۰‬دس ‪ ۱۶۲۰‬تا فشکاًغ ‪ّ ۷۰‬یشزیض ٍ‬ ‫ًشخ سٍؿٌایی اى زقشیثا ‪ ۶۷۲‬لَهی تش هسش خیَاّیذ‬ ‫تَد‪ّ .‬وچٌری داسای ین قلن ّیَؿیویٌیذ هیاًیٌیذ‬ ‫گَؿیّای ًَذ ػاهؼًَگ اػر‪.‬‬ ‫ایی گَؿی داسای دٍستری ػِ گاًِ تا لٌضّای ‪+ .۰‬‬ ‫‪ ۱ + ۶‬هگاخرکؼل اػر کِ ؿاهل ین لٌض اکیلییب‬ ‫ین لٌض صاٍیِ تاص ٍ ین لٌض هاکشٍ اػر‪ .‬دٍستیریی‬ ‫جلَ ایی گَؿی ‪ ۲۲‬هگاخرکؼلی اػر ٍ تا فٌیاٍسی‬ ‫زـخرق چْشُ کاس هیکٌذ‪.‬‬ ‫ایی گَؿی َّؿوٌذ تا ػرؼسن ػاهل اًذسٍییذ ‪۲۲‬ب‬ ‫خشداصًذُ ‪ ۶۶Helio G‬هیذییازینب خیشداصًیذُ‬ ‫گشافرکی ‪۱MC .۱Mali-G‬ب ‪ ۲‬گرگاتایر سم ٍ‬ ‫‪ ۲۱۶‬گرگاتایر حافظِ داخلی قاتل اسزقا تا حافیظیِ‬ ‫خاسجیب اسائِ خَاّذ ؿذ‪ .‬ؿشکر هَزَسٍال اییی‬ ‫گَؿی سا تِ دٍ جای ػرن کیاسذب یین دسگیاُ‬ ‫‪۱.۰USB Type-C‬ب ین خَسذ ّیذفیَى ‪۶..‬‬ ‫هرلیهسشی ٍ ین تازشی ‪ .۰۰۰‬هرلیاهدش ػاػسی ٍ‬ ‫فٌاٍسی ؿاسط ػشیغ هجْض خَاّذ کشد‪.‬‬ ‫احتمال عرضه ایفون ارزان قیمت توسط اپل‬ ‫گفتِ هی ضَد اپل دز تالش تسای عسضِ هحصَالت‬ ‫جدیدی تا ّطتن هازظ است کِ اش جولِ اًْا هری‬ ‫تَاى تِ ایفَى ازشاى قیوت اضازُ کسد‪.‬تِ ًقرل اش‬ ‫سی اى تی سی‪ ،‬هٌاتع خثسی هی گَیٌد اپرل ترِ‬ ‫دًثال عسضِ یک هدل ازشاى قیورت اش ایرفرَى‬ ‫ساشگاز تا ضثکِ ّای ًسل پٌجن تلفی ّوساُ است ٍ‬ ‫احتواال یک ای پد ًیص تا ّویی ٍیطگی ّا عرسضرِ‬ ‫هی کٌد‪.‬‬ ‫یکی دیگش اص هحلَالذ زاصُ ای کیِ احیسیویاال‬ ‫زَػط اخل ػشضِ هی ؿَد هذل جیذییذی اص ای‬ ‫هن خَاّذ تَد‪ .‬اخل اص اکسثش ػال ‪ ۱۰۱۲‬زیا تیِ‬ ‫حال هحلَل زاصُ ای سا سٍاًِ تاصاس ًکشدُ اػیر‪.‬‬ ‫دس اى صهاى چٌذ هذل اص لح زاج ّای هن تَک‬ ‫خشٍ زَلرذ ؿذ ٍ تِ تاصاس اهذ‪.‬‬ ‫اًسظاس هی سٍد هشاػن سًٍوایی دس قیالیه خیخیؾ‬ ‫صًذُ هجاصی اًجام ؿَد‪ .‬اخل اص صهاى ؿشٍع ّیویِ‬ ‫گرشی ٍیشٍع کٍَیذ‪ ۲۷-‬دس هاسع ‪ّ ۱۰۱۰‬یویِ‬ ‫تشًاهِ ّای خَد سا دس قاله سٍیذادّای هیجیاصی‬ ‫تشگضاس کشدُ اػر‪.‬‬ ‫اخل دس حال حاضش ین ایفَى اسصاى قرور تِ ًیام‬ ‫‪iPhone SE‬سا تِ فشٍؽ هی سػاًذ کِ دس تْیاس‬ ‫ػال ‪ ۱۰۱۰‬هؼشفی ؿذ ٍ قیریویر اى ‪ ۶۷۷‬دالس‬ ‫اػر‪ .‬ایی جذیذزشیی هیذل اییفیَى تیا حؼیگیش‬ ‫اثشاًگـر زاچ ایذی اخل اػر‪ .‬هذل تِ سٍص ؿیذُ‬ ‫هی زَاًذ ّواى طشاحی سا داؿسِ تاؿذب اها خشداصًذُ‬ ‫ای ػشیؼسش داؿسِ ٍ اص ؿثکِ ّیای ًؼیل خیٌیجین‬ ‫خـسرثاًی هی کٌذ‪ .‬تش اػاع ایی گضاسؽب اًیسیظیاس‬ ‫هیسٍد ایخذ جذیذ ًؼخیِ تیِ سٍصسػیاًیی ؿیذُ‬ ‫ایخذ ایش تاؿذ‪ .‬ایی دػسگاُ اخشیی تاس دس اکیسیثیش‬ ‫‪ ۱۰۱۰‬تِ سٍص ؿذ ٍ دس حال حاضش تا قرویر ‪.۷۷‬‬ ‫دالس تِ فشٍؽ هی سػذ‪.‬‬ ‫سیاه چاله سرگردان در کهکشان‬ ‫راه شیری کشف شذ‬ ‫هحققاى یک سیاُ چالِ سسگسداى دز کْکطراى زاُ‬ ‫ضیسی کطف کسدُ اًد کِ ‪ 7‬تساتس خَزضید است ٍ‬ ‫تا سسعت ‪ 05‬کیلَهتس تس ساعت دز حال حرسکرت‬ ‫است‪.‬‬ ‫تِ ًقل اص اػدَزٌرنب سدیاتی ػراُ چیالیِ ّیا کیاس‬ ‫تؼراس دؿَاسی اػر ٍ هحققاى تشای سکذ اًْا اص‬ ‫سٍؽ زاثرش لٌضیٌگ اػسفادُ هی کیٌیٌیذ‪ .‬دس اییی‬ ‫سٍؽ اص ًَس ػساسگاًی اػسفادُ هی کٌٌیذ کیِ دس‬ ‫ًسرجِ جزب ؿذى دس ین ػراّیچیالیِ خین هیی‬ ‫ؿًَذ‪ .‬تا زَجِ تِ هؼافر صیاد ها زا ػراُ چالیِ ّیاب‬ ‫زاثرش لٌضیگ تؼراس اًذک اػر ٍ حسی سدیاتی اى‬ ‫تا تْسشیی ٍ جذیذزشیی زلؼکَج ّا ًرض کاس تؼیریاس‬ ‫چالؾ تشاًگرضی اػر‪ .‬تیا اییی ٍجیَد زلیاٍییش‬ ‫زلؼکَج فضایی ّاتل تِ فرضین اخیسیشؿیٌیاػیاى‬ ‫کون کشدُ زا ین ػراُ چالِ ػیشگیشداى سکیذ‬ ‫کٌٌذ کِ ًَػی اص اتش ػراُ چالِ ػظرن دس فضا اػر‬ ‫کِ دس هشکض کْکـاى ّا خشػِ هی صًذ‪.‬‬ ‫تِ ًقل اص هَػؼِ خظٍّـیی ػیلیَم ٍ‬ ‫کٌایغ غزاییب دکسش اػواء ٍسدیاى دس‬ ‫هَسد اثیشاذ صیؼیسیی ٍ ػیالهیسیی‬ ‫اکشازَکؼری ّا گفر‪ ۸‬اکشازَکؼیریی‬ ‫ّا ؿاهل خاًَادُ ای اص هساتَلرر ّای‬ ‫ػوی زَلرذ ؿذُ زیَػیط تیشخیی اص‬ ‫قاسچ ّا ّؼسٌذ ٍ اص هْوسیشییی اًیَاع‬ ‫ػوَم غزایی تِ ؿواس هی ایٌیذ‪ .‬اییی‬ ‫االیٌذُ یکی اص ػیویَم کیلیریَی ‪-‬‬ ‫کثذی ٍ هخسل کٌٌذُ دػسگاُ ایویٌیی‬ ‫هحؼَب هی ؿَد‪.‬‬ ‫ٍی اداهِ داد‪ ۸‬طیثیق تیشسػیی ّیای‬ ‫هَػؼِ تری الولیلیییی زیحیقیریقیییاذ‬ ‫ػیشطاىب اکشازیَکؼیییریی ‪A‬ػیاهیل‬ ‫تالقَُ ػشطاى صای اًؼاًی (گشٍُ ‪۱B‬‬ ‫اػیر ٍ ػثه ایجاد ػورر ػلَلی ٍ‬ ‫اخسالالذ َّسهًَی هی ؿیَد ٍ تیِ‬ ‫ػٌَاى یکی اص ػَاهل هوثش دس تیشٍص‬ ‫ًاتاسٍسی جٌغ هزکش ٍ هشگ جٌریی‬ ‫هطشح اػر‪ٍ .‬ی تا اؿاسُ تِ خیاییذاسی‬ ‫تاالی ایی ػن دس تشاتش زجضیِ کیٌیٌیذُ‬ ‫ّای طثرؼی ٍ ترَلَطیکی تراى کشد‪ ۸‬تا‬ ‫زییَجییِ تییِ هییاًییذگییاسی تییاالی‬ ‫اکشازَکؼیری ‪A‬دس هحریط صیؼیرب‬ ‫ایی زَکؼری ػثه الیَدگیی طیری‬ ‫ٍػیرؼی اص هییَاد غییزاییی خیام ٍ‬ ‫فشاٍسی ؿذُ هیَسد هلیشف اًؼیاى‬ ‫ؿاهل غالذب ادٍیِ ّاب هغضّیاب هرییَُ‬ ‫ّیای خـنب قَُْ ٍ اب اًگَس هیی‬ ‫ؿَد‪ .‬هجشی طشح خظٍّـی طیشاحیی‬ ‫زشاؿِ صیؼسی ؿٌاػاییی ٍ ػیٌیجیؾ‬ ‫اکشازَکؼری ‪A‬دس هَسد اییی طیشح‬ ‫تراى کشد‪ ۸‬ػٌجؾ اکشازَکؼری ‪A‬دس‬ ‫هطالؼاذ هخسلفی کَسذ گشفسِ ٍلیی‬ ‫دس ایی طشح تیش خیاییِ زیکیٌیَلیَطی‬ ‫اتداع یک فٌاٍزی اًقالتی حرف کستی اش َّا‬ ‫یک فٌاٍزی اًقالتی جدید کِ تَسط‬ ‫داًطوٌداى داًطگاُ دالٍِز اتداع ضدُ‬ ‫است‪ ،‬تا ‪ ۹۹‬دزصد کستی دی اکسید‬ ‫زا اش َّا حرف هی کٌد‪.‬‬ ‫تِ ًقل اص ایایب اگش چِ تشخیی اص‬ ‫داًـوٌذاى اػسذالل هی کیٌیٌیذ کیِ‬ ‫حزف ٍ جزب کشتی اص جیَ یین‬ ‫حَاع خشزی خطشًاک اػیرب اهیا‬ ‫ین تراًرِ هطثَػازی ًـاى هیدّذ کِ هٌْذػاى داًـگاُ دالٍِس( )‪Delaware‬‬ ‫سٍؽ جذیذی سا تشای جزب هوثش ‪ ۷۷‬دسکذی کشتی دی اکؼریذ اص ّیَا تیا‬ ‫اػسفادُ اص ین ػرؼسن الکسشٍؿرورایی تا ًرشٍی ّرذسٍطى اتذاع کشدُاًذ‪.‬‬ ‫گزؿسِ اص افضایؾ ػولکشد کلی فٌاٍسی جزب کشتی تا ایی سٍؽ جذییذب اییی‬ ‫فٌاٍسی جذیذ هیزَاًذ زَلرذ زجاسی خرل ّیای ػیَخیسیی خیاییذاسزیش سا ًیریض‬ ‫اهکاىخزیش کٌذ‪.‬‬ ‫جرب ‪ ۹۹‬دزصد ‪ 2CO‬اش َّا‬ ‫ایی ػرؼسن جذیذ کِ دس هقالِای دس هجلِ ًرچش اًیشطی( )‪Nature Energy‬‬ ‫زَضرح دادُ ؿذُ اػرب دس ٍاقغ اص ین ؿکؼر دس ین خشٍطُ زیحیقیریقیازیی‬ ‫دیگش هسَلذ ؿذُ اػر‪ .‬زرن ػاصًذُ ایی فٌاٍسی جذیذ دس اتسذا سٍی ػلَل ّیای‬ ‫ػَخسی غـای زثادل ّرذسٍکؼرذ( )‪HEM‬کاس هی کیشد کیِ جیاییگیضییٌیی‬ ‫هقشٍىتِکشفِزش ٍ ػاصگاسزش تا هحرطصیؼر تشای ػلَلّای ػَخیسیی ػیٌیسیی‬ ‫هثسٌی تش اػرذ اػر‪ .‬ایی زرن دس حری کاس سٍی اى فٌاٍسیب تا ین هاًغ جیذی‬ ‫هَاجِ ؿذ‪ .‬اًْا دسیافسٌذ کِ ػلَلّای ػَخسی ‪HEM‬تِ کشتی دی اکؼیریذ‬ ‫هَجَد دس َّا تؼراس حؼاع ّؼسٌذ ٍ کاسکشد هٌاػیه تیازیشی ّیا سا دؿیَاس‬ ‫هی کٌٌذ‪ .‬حاال چٌذ ػال خغ اص اىب هحققاًی کِ صهاًی ػیؼیی دس هیثیاسصُ تیا‬ ‫اثشاذ کشتی دی اکؼرذ تش ػلَلّای ػَخسی ‪HEM‬داؿسٌذب اکٌَى اص اى تیِ‬ ‫ًفغ هحرط صیؼر اػسفادُ هیکٌٌذ‪ .‬تشایاى ػسضلش یکی اص ًَیؼٌذگاى ایی هیقیالیِ‬ ‫گفر‪ٍ ۸‬قسی ایی هکاًرضم سا کاٍؽ کشدینب هسَجِ ؿذین کِ خرلّای ػَخیسیی‬ ‫زقشیثاً ّش رسُ کشتی دی اکؼرذی سا کِ ٍاسد اًْا هیؿَدب جزب هیکیٌیٌیذ ٍ‬ ‫ٍاقؼاً دس جذا کشدى اى خَب ػول هیکٌٌذ‪.‬‬ ‫سراشپس‬ ‫ترشی مخصوص ماهی‬ ‫*النازاشراقی‬ ‫کشیؼسال هایغب صیؼر حؼگشی تؼراس‬ ‫حؼاع تا حذ زـخرق دس هیحیذٍدُ‬ ‫ازَهَالس تشای ػٌجؾ اکشازَکؼیریی‬ ‫دس ًوًَِ ّای اب اًیگیَس ٍ تیشًی‬ ‫هؼشفی ؿذ کیِ خیاییریی زیشییی حیذ‬ ‫زـخرق گضاسؽ ؿذُ تشای ایی ػین‬ ‫اػر‪.‬‬ ‫ٍسدیاى اداهِ داد‪ ۸‬صیؼر حؼگشّیای‬ ‫کشیؼسال هایغ تیِ ػیٌیَاى ییکیی اص‬ ‫جذیذزشیی ٍ حؼاع زشیی کرر ّای‬ ‫زـخرلی دس دًرا هؼشفی ؿذُ اًذ کیِ‬ ‫هَػؼِ خظٍّـی ػیلیَم ٍ کیٌیاییغ‬ ‫غزایی ّوگام تا داًؾ تری الوللی دس‬ ‫ایی صهرٌِ خرـساص هی تاؿذ ٍ تِ ػیٌیَاى‬ ‫اٍلری هشکض خظٍّـی دس ایی ؿاخِ دس‬ ‫ایشاى فؼالرر داسد‪.‬‬ ‫چاج ‪ 1‬تعدی قفسِ سیٌِ تسای اهَشش جساحی‬ ‫پطٍّطگساى الواًی‪ ،‬یک هدل چاج‬ ‫سِ تعدی اش قفسرِ سریرٌرِ اترداع‬ ‫کسدُ اًد کِ هی تَاًد ترِ اهرَشش‬ ‫جساحی کوک کٌد‪.‬‬ ‫تِ ًقل اص ترَایٌجرٌرشب هْیٌیذػیاى ٍ‬ ‫خضؿکاى داًـگاُ ازَ فَى گَسییکیِ‬ ‫هییییاگییییذتییییَسگ( ‪Otto von‬‬ ‫‪G u e r i c k e U n i ve r s i t y‬‬ ‫)‪Magdeburg‬الواىب ین هذل اهَصؿی تشای جشاحی قفؼِ ػریٌیِ اًؼیاى‬ ‫اتذاع کشدُاًذ‪ .‬ایی هذل کِ هثسٌی تش دادُّای ٍاقؼی تِ دػر اهذُ اص تریویاساى‬ ‫اػر ٍ تا اػسفادُ اص چاخگش ػِ تؼذی اتذاع ؿذُب دس ایٌذُ ّن تیشای اهیَصؽ‬ ‫داًـجَیاى ٍ ّن تِ ػٌَاى ین هذل اهَصؿی ٍاقغگشایاًِ جشاحی قفؼِ ػیریٌیِ‬ ‫تشای جشاحاى اػسفادُ خَاّذ ؿذ‪.‬‬ ‫دکسش زَسػسی ٍالض()‪Thorsten Walles‬ب سئرغ تخؾ جشاحی قفؼِ ػیریٌیِ‬ ‫دس ترواسػساى داًـگاُ هاگذتَسگ تاٍس داسد کِ اػسفیادُ اص اییی هیذل تیشای‬ ‫اهَصؽ کادس خضؿکی یا تشای اهَصؽ دس تیخیؾ فیٌیاٍسی خیضؿیکیی ًیریض‬ ‫اهکاىخزیش خَاّذ تَد‪.‬‬ ‫ٍالض گفر‪ ۸‬تِ ػٌَاى هثالب جشاحیّای سیِ اص ًظیش فیٌییب هیذاخیالذ تؼیریاس‬ ‫خرچرذُای ّؼسٌذ‪ .‬دس جشاحیّایی کِ کوی زْاجوی ّؼسٌذب قفؼِ ػرٌِ تِ دلرل‬ ‫صسُ اػسخَاًی اى ؿاهل دًذُّاب اػسخَاى ػرٌِ ٍ اًذامّای داخلیی ظیشیی ٍ‬ ‫تؼراس حؼاػی کِ اص اًْا هحافظر هیکٌذب چالؾ خاکی سا تشای جشاحاى تیِ‬ ‫ٍجَد هی اٍسد‪ .‬تٌاتشاییب جشاحی قفؼِ ػرٌِ تا حذاقل زْاجنب تِ هْیاسذ ّیای‬ ‫سٍاًی ٍ حشکسی ٍیظُ جشاحاى ًراص داسد کِ تایذ دس ترشٍى اص ازا ػول اهَخسِ‬ ‫ؿًَذ‪ .‬زا تِ حال هذلّای خَب تشای اهَصؽ کوراب تَدُاًذ‪.‬‬ ‫تِ گفسِ ٍالضب زخوری صدُ هیؿَد کِ ػاالًِ ‪ّ .۰‬ضاس جشاحی سییِ دس الیویاى‬ ‫اًجام هی گرشد‪ .‬ایی زؼذاد تِ دلرل افضایؾ هذاٍم هَاسد ػشطاى سییِب ّیش ػیال‬ ‫ترـسش هیؿَد‪ٍ .‬ی افضٍد‪ ۸‬تِ لط خرـشفرّای فٌی دس ػالّای اخرشب اهیشٍصُ‬ ‫تؼراسی اص جشاحیّای تضسگزش قفؼِ ػرٌِ کِ هؼسلضم تشداؿسی زوام تخؾّای‬ ‫سیِ اػرب هیزَاًٌذ تا سٍؿی کِ کوسش زْاجوی اػرب اًجام ؿًَذ‪.‬‬ ‫اغاش تِ کاز تشص استاًی چْلویی جطٌَازُ فیلن فجس دز تثسیص‬ ‫تا حضَز هدیسکل فسٌّگ ٍ ازضاد اسالهی اذزتایجاى ضسقی ترشرص اسرتراًری‬ ‫چْلویی جطٌَازُ فیلن فجس دز تثسیص اغاش تِ کاز کسد‪.‬‬ ‫ػرذقاػن ًاظوی هذیشکل فشٌّگ ٍ اسؿاد اػالهی اػساىب دس ایری افسیسیاح اییی‬ ‫جـٌَاسُ تا اؿاسُ تِ اػسقثال خَب هخاطثاى ٌّش ػرٌوا اص جـٌَاسُ فرلن فجیش دس‬ ‫اػساى گفر‪ ۸‬اکشاى ّوضهاى فرلوْای جـٌَاسُ فرلن فجش دس ػشاػشکـَس هَجه‬ ‫زحقق ػذالر فشٌّگی ٍ تْشُهٌذی ػالقوٌذاى ػرٌوا اص زاصُ ّای اییی ّیٌیش دس‬ ‫زوام اػساًْای کـَس هیؿَد‪ٍ.‬یب سًٍق ػرٌواّای اػساى سا اص دیگش ًقا) قیَذ‬ ‫اکشاى فرلنّای جـٌَاسُ فرلن فجش دس اػساًْا ػٌَاى کشد‪.‬‬ ‫ًاظویب ّوچٌری اص حضَس دٍ فرلن هؼسٌذ ػاخسِ ٌّشهٌذاى ارستایجاىؿشقیی دس‬ ‫جـٌَاسُ فرلن فجش اهؼال خثش داد ٍ گفر دس سٍصّای ازی ایی دٍ فرلن ًیریض دس‬ ‫زثشیض اکشاى خَاّذ ؿذ‪.‬گفسٌی اػر ‪ ۲۲‬فرلن دس طَل هذذ یاد ؿذُ اکشاى هیی‬ ‫ؿَد کِ ّش فرلن حذاکثش دس ػِ ًیَتیر ٍ دس ػیالیی خیشدییغ ػیریٌیویاییی‬ ‫ػساسُتاساىب خشدیغ ػرٌوایی قذع ٍ ػرٌوا ًاجی تِ ًوایؾ دس هی ایذ‪.‬‬ ‫فرلنّای خائیکـی تِ کاسگشداًی هؼؼَد کیریویریایییب الییِ ّیای دسٍؽ تیِ‬ ‫کاسگشداًی ساهری ػْشابب هالقاذ خلَکی تِ کاسگشداًی اهرذ ؿوغب هاّاى‬ ‫تِ کاسگشداًی حورذ ؿاُ حازویب هشد تاصًذُ تِ کیاسگیشداًیی هیحیویذحؼیریی‬ ‫هْذٍیاىب ٌّاع تِ کاسگشداًی حؼری داساتیب تذٍى قشاس قثلی تیِ کیاسگیشداًیی‬ ‫تْشٍص ؿؼرثیب ترشٍ تِ کاسگشداًی هشزضی ػلی ػثاع هرشصاییب ؿه طالییی تیِ‬ ‫کاسگشداًی یَػ حازوی کراب هَقؼرر هْذی تِ کاسگشداًی ّادی حجاصیفشب‬ ‫ؿادسٍاى تِ کاسگشداًی حؼری ًواصیب تشف اخش تِ کاسگیشداًیی اهیریشحؼیریی‬ ‫ػؼگشیب ؿْشک تِ کاسگشداًی ػلی حضشزیب ػل صاس تِ کاسگشداًی کیاظین‬ ‫داًـیب دػسِ دخسشاى تِ کاسگشداًی هٌرش قرذی ٍ ضذ تِ کاسگشداًی اهرشػیثیاع‬ ‫سترؼی دس ػرٌواّای یاد ؿذُ اکشاى خَاٌّذ ؿذ‪.‬‬ ‫سِ ٌّسهٌد پیطکسَت هَسیقی اذزتایجاىضسقی تجلیل هیضًَد‬ ‫هعاٍى ٌّسی ٍ سیٌوایی هدیسکل فسٌّگ ٍ ازضاد اسالهی اذزتایجاىضسقی گفت‪:‬‬ ‫ّوصهاى تا دٍهیی جطٌَازُ هَسیقی فجس اش سِ ٌّسهٌد پیطکسَت هَسیقی استراى‬ ‫تجلیل هیضَد‪.‬‬ ‫ػلی هحشهیب افضٍد‪ ۸‬تِ ّوری هٌاػثر اص ػؼرذ گَگشدچیب ػثاع ػاتذییصادُ ٍ‬ ‫خؼشٍ ًظاداسیا اص اػازرذ خرـکؼَذ ػشکِ هَػرقی اػساى کِ ػال ّای هسوادی‬ ‫دس زَػؼِ ٍ زؼالی هَػرقی فاخش زالؽ کشدُاًذب قذسداًی هی ؿَد‪.‬‬ ‫ٍی تا تراى ایٌکِ ایی جـٌَاسُ هَػرقی دس ساػسای ػی ٍ ّیفیسیویریی جـیٌیَاسُ‬ ‫تریالوللی هَػرقی فجش تشگضاس هیؿَدب اظْاس داؿر‪ ۸‬ایری زجلرل اص اػیازیریذ‬ ‫خرـکؼَذ هَػرقی اػساىب ترؼر ٍ چْاسم تْوی دس زاالس اقثال ارس هیجیسیویغ‬ ‫فشٌّگی ٌّشی ‪ ۱۷‬تْوی زثشیض تشگضاس هی ؿَد‪.‬ػثاع ػاتذیی صادُ اکل هیسیَلیذ‬ ‫‪ ۲۶۱۲‬زثشیض تَدُ ٍ فؼالرر ٌّشی خَد سا اص دٍساى کَدکی اغاص کشدُ اػر‪.‬‬ ‫ػؼرذ گَگشدچی هسَلذ ‪ ۲۶۶.‬زثشیض تَدُ ٍ اص ػال ‪ ۲۶۶۶‬فؼالرر هَػرقی خیَد‬ ‫سا اغاص کشدُ اػر‪.‬خؼشٍ ًظاداسیا هسَلذ ‪ ۲۶۶۶‬زثشیض تَدُ ٍ فؼالرر ٌّشی خَد‬ ‫سا اص ًَجَاًی اغاص کشدُ ب ٍی ‪ ۱‬تاس تِ ػٌَاى تْسیشییی خیَاًیٌیذُ دس ‪ ۱‬دٍسُ‬ ‫زاش‪ -‬اٍاش علیسضا قستاًی زًٍوایی ضد‬ ‫تاشُ تسیی پسٍضُ علیسضا قستاًی خَاًٌدُ هَسیقی ایساًی تا هَسیقی حسام ًاصرسی‬ ‫ّوصهاى تا سالسٍش تَلد ایی ٌّسهٌد دز قاله الثَهی تِ ًام «زاش – اٍاش پیص زٍی‬ ‫هشاطثاى قساز گسفت‪.‬‬ ‫تِ ًقل اص سٍاتط ػوَهی خشٍطُب ػلرشضا قشتاًی خَاًٌذُ هَػرقی ایشاًی ّویضهیاى‬ ‫تا ػالشٍص زَلذؽ اص زاصُ زشیی خشٍطُ هَػرقایی خَد دس قاله الثَم ‪EP‬تِ ًیام‬ ‫ساص – اٍاص تِ اٌّگؼاصی حؼام ًاکشی سًٍوایی کشد‪ .‬الثَم »‪EP‬هرٌی الثَهی‬ ‫اص قطؼاذ هَػرقی اػر کِ ؿاهل ػِ زا ؿؾ قطؼِ هَػرقی ؿذُ ٍ دس هجویَع‬ ‫صهاًی تری ‪ ۱.‬زا ‪ ۶۰‬دقرقِ دس تش هی گرشد‪.‬‬ ‫ایی الثَم ّوضهاى تا خاًضدّن تْویب ػالشٍص زَلذ ػلرشضا قشتاًی ٍ دس قالیه ػیِ‬ ‫اٌّگ تِ کَسذ سایگاى دس اخسراس دٍػسذاساى ایی خَاًٌذُ ػشؿٌاع هَػریقیی‬ ‫ایشاًی قشاس گشفسِ اػر‪.‬‬ ‫فرهنگ‪،‬هنر و فن اوری‬ ‫‪5‬‬ ‫جـٌَاسُ هَػرقی فجش ؿٌاخسِ ؿذُ اػر‪.‬‬ ‫ساص – اٍاص دس حقیریقیر‬ ‫خشٍطُ جذییذ ػیلیریشضیا‬ ‫قشتاًی ٍ حؼام ًیاکیشی‬ ‫اػر کِ اکٌَى تخـی اص‬ ‫اى دس قاله یین ‪EP‬‬ ‫الثَم هوٌسـش هیی ؿیَد‪.‬‬ ‫خشٍطُای کِ زَلرذ اى اص‬ ‫هذزی قیثیل اغیاص ؿیذُ‬ ‫اػر ٍ دس ساػسای سًٍیذ‬ ‫زجشتِگشایی ًاکشی ٍ قشتاًی اکٌَى قؼورّایی اص اى تِ هشحلِ اًسـاس سػیریذُ‬ ‫اػر‪.‬‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫تادهجاى ‪ ۲‬کرلَ گشمب هَػرش خرغ ؿذُ ًرن کرلیَ‬ ‫گشمب اب زوشٌّذی ػراُ غلرظ ین ٍ ًرن لیریَاىب‬ ‫اب ‪ .‬لرَاىب ػشکِ تِ هقذاس الصمب ادٍیِ زشؿی تیِ‬ ‫هقذاس الصمب ًون تِ هقذاس الصمب زخین گـیٌیریضب‬ ‫ػراُ داًِب گلدشب ػرش ٍ فلفل ٌّذی کَتیریذُ ؿیذُ‬ ‫‪ ۶.۰‬گشم‬ ‫طرز تهیه‪:‬‬ ‫اتسذا تادهجاى ّا سا اص ٍػط ین قاچ هیی صًیرین‪.‬‬ ‫تادهجاى ّا سا دس هخلَ) ‪ ۲‬لرَاى ػشکِب ‪ ۶‬لیریَاى‬ ‫اب ٍ کوی ًون هی گزاسین فقط یین جیَؽ‬ ‫تخَسد‪.‬‬ ‫ػدغ اًْا سا اتکؾ کشدُ ٍ تِ ٍػرلِ طیٌیاب دس‬ ‫جایی هٌاػه تِ هذذ ین ّفسِ اٍیضاى هی کٌرین‬ ‫زا کاهال خـن ؿًَذ‪ .‬هَػرشب ادٍیِب زخن گـٌرضب‬ ‫ػراُ داًِب گلدشب ػرش ٍ فلفل ٌّیذی سا دس ّیاٍى‬ ‫سیخسِ ٍ خَب هی کَترن‪ .‬ؿکن تادهجاى ّا سا تیا‬ ‫هَاد کَترذُ ؿذُ خش کشدُ ٍ دس ظشف هَسد ًیظیش‬ ‫هی چرٌرن‪ .‬ػدغ ػشکِ ٍ اب زوشٌّذی سا تیا ‪۱‬‬ ‫لرَاى اب هخلَ) کشدُ ٍ تِ تادهجاى ّا اضافِ هی‬ ‫کٌرن‪ .‬زشؿی ّش چِ ترـسش تواًذ خَؿوضُ زیش هیی‬ ‫ؿَد‪.‬‬ ‫* زشجرحا اص تادهجاى کَچن اػسفادُ هی کٌرن‪.‬‬ ‫* هی زَاًرن تادهجاى ّا سا ‪ ۶‬ػاػر اٍیضاى کٌرین‬ ‫زا خـن ؿًَذ‪.‬‬ ‫* اگش زشؿی سا دس ظشف ػفالی تگیزاسیین طیؼین‬ ‫خرلی تْسشی خَاّذ داؿر‪.‬‬ ‫خوشنویسی‬ ‫خَؿٌَیؼی یا خطاطی تِ هؼٌیی صییثیاًیَیؼیی ییا‬ ‫ًَؿسی ّوشاُ تا خلق صیثایی اػر ٍ فشدی کِ اییی‬ ‫فشایٌذ زَػط اٍ اًجام هی گیریشد خیَؽ ًیَییغ‬ ‫(خطیا) ًیام داسدب تیِ خلیَف صهیاًیی کیِ‬ ‫خَؽًَیؼی حشفِ ؿخق تاؿذ‪.‬‬ ‫گاّی دسک خَؿٌَیؼی تِ ػیٌیَاى یین ّیٌیش‬ ‫هـکل اػر‪ .‬تِ ًظش هی سػذ تشای دسک ٍ لیزذ‬ ‫تشدى اص زجشتِ تلشی خَؿٌَیؼی تیاییذ تیذاًیرین‬ ‫خَؿٌَیغ افضٍى تش ًگاسؽ یین هیسییب ػیؼیی‬ ‫داؿسِ اثشی ٌّشی تا اسصؽّای صیثایی ؿیٌیاخیسیی‬ ‫خلق کٌذ‪.‬‬ ‫اص ایی سٍ خَؿٌَیؼی تا ًگاسؽ ػادُ هیطیالیه ٍ‬ ‫حسی طشاحی حشٍف ٍ کفحیِ اساییی هیسیفیاٍذ‬ ‫اػر‪.‬‬ ‫ّوچٌری اص اًجایی کِ ایی ٌّش جٌثِّایی اص ػٌیر‬ ‫سا دس دل خَد داسد تیاییذ اى سا زیا حیذی اص‬ ‫زایدَگشافی کِ هثسٌی تش اسصؽ ّیای گیشافیریکیی‬ ‫هذسى ٍ کاسّای چاخی اػر هسوایض کشد‪.‬‬ ‫خَؿٌَیؼی زقشیثاً دس زوام فشٌّگ ّیا تیِ چـین‬ ‫هی خَسد اها دس هـیش صهیریی ٍ تیِ ٍییظُ دس‬ ‫ػشصهری ّای اػالهی ٍ ایشاى اّورر تؼیریاسی دس‬ ‫هراى ٌّشّای تلشی داسد‪.‬‬ ‫خَؿٌَیؼی اػالهی ٍ ترؾ اص اى خیَؿیٌیَیؼیی‬ ‫ایشاًی زؼادلی اػر هراى زواهی اجضاء ٍ ػیٌیاکیش‬ ‫زـکرل دٌّذُ اى‪ .‬زؼادل هیریاى هیفیریذ ٍ هیَسد‬ ‫هلشف تَدى اص ین ػَ ٍ خَیایی ٍ زغررش ؿیکیل‬ ‫یاتٌذگی اى اص ػَی دیگش؛ زؼادل هراى قیالیه ٍ‬ ‫هحسَا کِ تا اساػسگی ٍ هالییویر زیام ٍ زیویام‬ ‫هی زَاًذ ؿکل هٌاػه سا تشای هؼاًیی هیخیسیلی‬ ‫فشاّن اٍسد‪.‬‬ ‫اگش دس ًظش داؿسِ تاؿرن کِ خَؿٌَیؼی اػالهی ٍ‬ ‫ایشاًی تشاػاع قاله ّا ٍ قَاػذ ٍ ًظامّای تؼیریاس‬ ‫هـخلی ؿکل هیگرشد ٍ ّیش یین اص حیشٍف‬ ‫قلنّای هخسل اص ًظام ؿکلی خافب ٍ زا حیذٍد‬ ‫صیادی غرشقاتل زیغیریریشب تیشخیَسداسًیذ‪ .‬اًیگیاُ‬ ‫دسهییاترن کِ ایجاد قلنّای زاصُ ییا ؿیریَُ ّیای‬ ‫ؿخلی خَؿٌَیؼاى تش هثٌای چِ اتذاع ٍ سػاییر‬ ‫حرشذاًگرضی خذیذاس هیؿَد‪.‬‬ ‫دس خَؿٌَیؼی اًذاصُ ّش حشف ٍ ًؼیثیر اى تیا‬ ‫ػایش حشٍف تا دقر تؼراس تاالیی هؼری ؿذُ اػیر‬ ‫ٍ ّش حشف تِ کَسذ ین هذٍل ثاتر دسهیایذ‬ ‫کِ زخطی اص اى تِ هٌضلِ ًادیذُ گشفیسیی زیَافیقیی‬ ‫چٌذکذػالِ اػر کِ ّورـِ هراى خَؿٌیَییغ ٍ‬ ‫هخاطه تشقشاس تَدُ ٍ تا سضایر طشفریی حیاکیل‬ ‫هیاهذُاػر‪.‬‬ ‫حسی زشزره ؿکل کلواذ ًریض تیشاػیاع هیثیاًیی‬ ‫هـخلی زؼرری هیؿذُ کِ دس سػن الیخیط ّیا ٍ‬ ‫ادابالوـق ّا اص جاًه اػساداى تضسگ زٌظیرین ٍ‬ ‫اسائِ ؿذُاػر‪.‬‬ ‫قشاسگرشی کلواذ ًرض‪ -‬یؼٌی کشػی ‪ّ -‬ش ػطش ّش‬ ‫چٌذ ًِ تِ کَسذ کاهالً خرؾترٌی ٍ زکلر ؿیذُ‬ ‫ کِ ًاهوکی تَدُاػر ‪ -‬اها تیِ ؿیکیل ػیلیریقیِ‬‫هطلَب صهرٌِ صیثایی ؿٌاخسی خرـٌیْیادی خیاف‬ ‫خَد سا داسا تَدُاػر‪...‬‬ ‫اداهِ داسد‬ صفحه 5 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫ادبیات‬ ‫دیضىبٍ ‪ 81‬بُمه ‪ 7 * 8011‬فًریٍ ‪ 5 * 2122‬رجب ‪ * 8001‬سبل سی ی دیم ( ایتًز ایکیىجی ایل ) * ضمبرٌ ( سبیی ) ‪5011 :‬‬ ‫‪6‬‬ ‫بویوتموسن قوجاغیندا ایگیدلرسن‬ ‫ایگیدلیگی سن دنیایا گتیرمیسن‬ ‫اان یوردو یو وامیسسان ارذبایجان‬ ‫تورکجه دیل بیلگیسی‬ ‫*دکتر حسیه محمدزادٌ صدیق‬ ‫ٌئچٗ سب‪ ٗ٥٘ ٣٤‬اسد‪...٢‬‬ ‫ل‪ٛ‬الق ; ل‪ٛ‬اللّ‪٥‬ک‬ ‫ل‪ِٛ‬ت‪ٛ‬ق ; ل‪ِٛ‬ت‪ِٛٛ‬ق‬ ‫ث‪ ٛ‬ان سً٘ ادالس‪ٙ٤‬ب ‪٤‬بپ‪٥‬طبس‬ ‫‪٤‬بض‪٤ ; ُ٥‬بض‪٥ّّ٥‬ک‬ ‫اک ; اغّ‪٥‬ک‬ ‫لبسا ; لبساِ‪٥‬ک‬ ‫ٌو‪ٌ ; ٢‬و‪ّٛ٤‬ن‬ ‫سبس‪ ; ٢‬سبس‪٥ّ٤‬ک‬ ‫ل‪٥‬شٔ‪٥‬ض‪ ; ٢‬ل‪٥‬شٔ‪٥‬ض‪٥ّ٤‬ک‬ ‫•ث‪ ٛ‬ان صٔبٖ ‪ ٚ‬سب‪ ٢‬ادالس‪ٙ٤‬ب ‪٤‬بپ‪٥‬طبس‪:‬‬ ‫ٌ‪ٌّٛ٘ٛ ; ٖٛ‬ن‬ ‫‪ٞ‬فت‪ٞ ; ٝ‬فت‪٥ِٝ‬ه‬ ‫ا‪ ; ٢‬ا‪٥ّ٤‬ک‬ ‫ا‪ ; ُ٤‬ا‪٥ّّ٤‬ه‬ ‫ا‪ ; ٖٚ‬ا‪ّٛ٘ٚ‬ق‬ ‫و‪ ; ّٛ٥‬و‪ِّٛٛ٥‬ق‬ ‫•ث‪ ٛ‬ان ا‪٤‬ص ا٘الٔ‪٣‬دا ‪ٚ‬ئشس‪:‬‬ ‫او‪٤‬ش‪ٜ٘‬د‪ ; ٣‬او‪٤‬ش‪ٜ٘‬د‪٥ّ٥‬ه‬ ‫د‪ٚ‬لت‪ٛ‬س ; د‪ٚ‬لت‪ٛ‬سِ‪ٛ‬ق‬ ‫ٔ‪ٟٙ‬ذس ; ٔ‪ٟٙ‬ذسّ‪٥‬ه‬ ‫‪ٚ‬و‪ٚ ; ُ٥‬و‪٥ُِ٥‬ه‬ ‫دا‪ٚ‬اچ‪ ; ٣‬دا‪ٚ‬اچ‪٥ِ٣‬ک‬ ‫ا‪ٚ‬ستبد ; ا‪ٚ‬ستبدِ‪٥‬ک‬ ‫•ثوو‪ ٛ‬ان چوو‪(çi /çı /çü /çu) ٣‬اووو‪ ٣‬ا‪ّ٤‬وو‪ٝ‬‬ ‫ث‪٥‬شِط‪٥‬ت‪ ،‬ثبغّ‪٥ّ٥‬ک ‪ ٚ‬اوصِّ‪٥‬ه ث‪ّ٥‬ذ‪٤‬شٖ سوصخو‪ٛ‬ووّوش‬ ‫توس‪ٜ‬دس‪:‬‬ ‫اس‪٢‬چ‪ ; ٣‬اس‪٤‬چ‪٥ِ٣‬ک‬ ‫ا‪ٚ‬د‪ٖٚ‬چ‪ ; ٛ‬ا‪ٚ‬د‪٘ٚ‬چ‪ِٛٛ‬ق‬ ‫ٌئش‪٢‬چ‪ٌ ; ٣‬ئش‪٤‬چ‪٥ّ٥‬ه‬ ‫سبکچ‪ ; ٣‬سبغچ‪٥ّ٥‬ک‬ ‫س‪َٛ‬چ‪ ; ٛ‬س‪ِٛ‬چ‪ِٛٛ‬ق‬ ‫اسالٔ‪٣‬چ‪ ; ٣‬اسالٔچ‪٥ّ٥‬ک‬ ‫د‪٤‬طچ‪ ; ٣‬د‪٤‬طچ‪٥ِ٣‬ه‬ ‫ٌوصِ‪ٛ‬وچ‪ٌ ; ٛ‬وصِ‪ٛ‬وچ‪ٚٛ‬ن‬ ‫فّسف‪ٝ‬چ‪ ; ٣‬فّسف‪ٝ‬چ‪٥ِ٣‬ه‬ ‫•ث‪ ٛ‬ان اد‪ٌ ٗ٤‬وستوشد‪٤‬وٍو‪ ٣‬ا٘والٔوب ثوبغوّو‪ٚ ٣‬‬ ‫ٔخػ‪ٛ‬ظ غ‪٥‬فت تخػ‪٥‬ع ائذس‪:‬‬ ‫ل‪٥‬ص ; ل‪٥‬طّ‪٥‬ک ص‪ٔٚ‬بس (ل‪٥‬طب ٔخػ‪ٛ‬ظ ار‪ٚ‬ل‪)ٝ‬‬ ‫‪٤‬بص ; ‪٤‬بصِ‪٥‬ک وو‪ٙ٤‬ه (‪٤‬بصا ٔخػ‪ٛ‬ظ وو‪ٙ٤‬ه)‬ ‫‪٤‬بغ‪٥‬ص ; ‪٤‬بغ‪٥‬طّ‪٥‬ک پبِت‪٤( ٛ‬بغ‪٥‬طب ٔخػ‪ٛ‬ظ پبِت‪)ٛ‬‬ ‫د‪ِٕٚ‬ب ; د‪ِٕٚ‬بِ‪٥‬کث‪٥‬جش (د‪ِٕٚ‬ب‪٤‬ب ٔخػ‪ٛ‬ظ ث‪٥‬ش)‬ ‫ِ‪ləyin ٗ٥٤ٝ‬‬ ‫•اسى‪ ٣‬ت‪ٛ‬سود‪٥ٔٝ‬ضد‪ ٜ‬اد س‪ ّٛ٤ٛ‬سووصخو‪ٛ‬ووّوشدٖ‬ ‫صٔوووبٖ ؽوووشفووو‪ ٣‬د‪ٚ‬صِوووذسٔووو‪٥‬وووص ‪ٚ‬سووو‬ ‫ا‪٘ٛٔٛ٤ٚ‬ب ; ا‪ٕ٤ٚ‬بصٔ‪٥‬ص‪:‬‬ ‫اخطبْ ; اخطبِْ‪ٗ٥٤ٝ‬‬ ‫ٌئد‪ٌ ; ٝ‬ئد‪ٗ٥٤ِٝٝ‬‬ ‫ٔبٖ )‪(man /mən‬‬ ‫•ث‪ ٛ‬ان ث‪ٙ‬ضسِ‪٥‬ه ‪ٔ ٚ‬جبِغ‪ ٝ‬ث‪ّ٥‬ذ‪٤‬شس‪:‬‬ ‫ل‪ٛ‬خب ; ل‪ٛ‬خبٔبٖ‬ ‫ائُ ; ائّٕبٖ‬ ‫ت‪ٛ‬سن ; ت‪ٛ‬سوٕبٖ‬ ‫اِت‪ٞ ٣‬دبِ‪ ٣‬ل‪ٛ‬ضغ‪ٛ‬الس‪:‬‬ ‫ا‪٤‬ى‪ٙ٥‬د‪ ٣‬سب‪٤‬ذا ٌئذٖ اِت‪ٞ ٣‬ودوبِو‪ ٣‬لو‪ٛ‬ضوغو‪ٛ‬السدا‬ ‫دوسد ‪ٞ‬دبِ‪٥‬الس و‪ٔ ٣ٕ٥‬ختّف ٘ؾٓ ٘و‪ٛ‬فوالس‪٤‬وٕو‪٥‬وضدا‬ ‫ا‪٤‬طّ‪٥ّٕ٥٘ٝ‬طذ‪٤‬ش‪ ،‬ث‪ٛ٘ ٛ‬ف‪ٓٞ ٖٛ‬د‪ ٜ‬د‪ٛ٤‬اٖ ِغبت اِتشن‬ ‫‪ٚ‬اسغ‪ ٝ‬س‪ ّٝ٥‬اِ‪٥ٕ٥‬ض‪ ٜ‬چبتبٖ اٖ ا‪٤‬ى‪ِٕٝ٘ٛ٘ ٣‬ش‪ٚ ٢‬اسد‪٤‬ش‪.‬‬ ‫ث‪ِ ٕٝ٘ٛ٘ ٛ‬ش‪ ٜ‬ا‪ ٖٚ‬ث‪٥‬ش ‪ٞ‬ودوبِو‪ ٣‬ثووِوٍو‪ِٛ‬وشد‪ ٜ‬اضوبس‪ٜ‬‬ ‫ائذ‪ٜ‬خ‪٥٤ٝ‬ه اِت‪ٞ ٣‬دبِ‪ ٣‬ثوٍِ‪ِٛ‬ش‪ٔ ٜ‬ثبَ‪:‬‬ ‫(‪)3+3‬‬ ‫ل‪٥‬ض ائ‪٘ ،٢ٛ‬بص ائ‪!٢ٛ‬‬ ‫(ث‪٥‬ش اتبالس سوص‪)ٚ‬‬ ‫و‪٥‬ط‪ ٣‬سئُ‪ ،‬اس‪ٚ‬اد ٌوَ‬ ‫اسد‪ٚ ٢‬اس‬ ‫(ث‪٥‬ش اتبالس سوص‪...)ٚ‬‬ ‫عالهم امینی‬ ‫دده قورقود‬ ‫اض‪ٙ‬ب‪ ٣٤‬ثب سّسّ‪ٞ ٝ‬ب‪ ٢‬تشن تجبس‬ ‫اق قًیًولًَب‬ ‫ادأ‪ ٝ‬اص ضٕبس‪ ٠‬لجُ‪....‬‬ ‫‪ٛٔ ٢ٚ‬فک ضذ لّٕش‪ ٚ‬حػٗ و‪٥‬فب دس سبحُ دخّ‪ ٚ ٝ‬ل‪ ِٛٛ٤ٛ‬حػبس دس‬ ‫سبحُ س‪ٚ‬د وّى‪٥‬ت سا تسخ‪٥‬ش و‪ٙ‬ذ‪ .‬دس ٘خوسوتو‪٥‬وٗ ِطوىوشوطو‪ ٣‬ثو‪ٝ‬‬ ‫ٌشخستبٖ لّق‪ ٝ‬ضبث‪ ٗ٥‬لشاحػبس سا تسخ‪٥‬ش وشد ‪ ٚ‬ر‪ٚ‬اِوموذس‪ٞ‬وب سا اص‬ ‫خبِپ‪ٛ‬ت اخشاج وشد‪.‬‬ ‫ا‪ٚ‬ص‪ ٖٚ‬حسٗ دس ٘‪ٛ‬أجش ‪ٛٔ 1467‬فک ضذ دس ‪٤‬ه ضج‪٥‬خو‪ ٖٛ‬خو‪ٟ‬وب٘طوب‪ٜ‬‬ ‫لشال‪ ّٛ٘ٛ٤ٛ‬سا ث‪ٕٞ ٝ‬شا‪ ٜ‬فشص٘ذا٘ص ٔحٕذ‪ ٚ ٢‬اث‪ٛ٤ٛ‬سف غبفٍّ‪٥‬ش ووشد‪ٜ‬‬ ‫‪ ٚ‬اضٕحالَ أپشات‪ٛ‬س‪ ٢‬ا٘ب٘شا ٔ‪ٛ‬خت ض‪ٛ‬د‪ <14=.‬پو اص اٖ ٘و‪ٛ‬ثوت‬ ‫اث‪ٛ‬سق‪٥‬ذ ت‪ٕٛ٥‬س‪ ٢‬ث‪ٛ‬د و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ث‪ٟ‬ب٘‪٘ ٝ‬دبت حس‪ٙ‬قّ‪ ٣‬فشص٘ذ خ‪ٟ‬ب٘طوب‪ ٜ‬وو‪ٝ‬‬ ‫دس خ‪ ًٙ‬ثب اقل‪ّٞٛ٘ٛ٤ٛ‬ب اص ا‪ ٚ‬وٕه خ‪ٛ‬است‪ ٝ‬ث‪ٛ‬د‪ِ ،‬طىش خ‪ٛ‬د سا ثو‪ٝ‬‬ ‫سٕت غشه حشوت داد‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫سپب‪ ٜ‬ت‪ٕٛ٥‬س‪ ٢‬ث‪ ٝ‬سغٓ افض‪ ٚ ٣٘ٚ‬ت‪ٛ‬اٖ اٖ دس ‪٤‬ه ٔ‪ٛ‬لق‪٥‬وت ثوحوشا٘و‪٣‬‬ ‫لشاس ٌشفت‪ .‬چ‪ ٖٛ‬اص ‪٤‬ه س‪ ٛ‬سشٔب‪ ٢‬سخت صٔسوتوبٖ ارسثوب‪٤‬ودوبٖ‬ ‫غ‪٥‬شلبثُ تحُٕ ث‪ٛ‬د ‪ ٚ‬اص س‪ ٢ٛ‬د‪ٍ٤‬ش سا‪ٞ ٜ‬ب‪ ٢‬تذاسوبتو‪ ٣‬اص خوشاسوبٖ‬ ‫ت‪ٛ‬سظ ا‪ٚ‬ص‪ ٖٚ‬حسٗ ثست‪ ٝ‬ضذ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د‪ .‬اث‪ٛ‬سق‪٥‬ذ دس دضت ٔغبٖ ٔحوبغوش‪ٜ‬‬ ‫ضذ‪ ٚ ٜ‬پ اص تحُٕ غذٔبت س‪ ٚ ٗ٥ٍٙ‬ضذ‪٤‬ذ ث‪ ٝ‬اسبست دسأذ‪.‬‬ ‫پ اص ا‪ ٗ٤‬پ‪٥‬ش‪ٚ‬ص‪ ٢‬ا‪ٚ‬ص‪ ٖٚ‬حسٗ پب‪٤‬تختص سا اص د‪٤‬بسثىش ثو‪ ٝ‬توجوش‪٤‬وض‬ ‫ٔ‪ٙ‬تمُ وشد‪ .‬ا‪ ٗ٤‬حشوت ث‪٤ ٝ‬ه ٔمغـ خذ‪٤‬ذ ‪ ٚ‬سشاص‪٤‬وش ضوذٖ ٔو‪ٛ‬ج‬ ‫ثضسی د‪ ْٚ‬ف‪ٙ‬بغش خٕق‪٥‬ت‪ ٣‬تشوٕبٖ اص ا٘بت‪ ٣ِٛ‬ث‪ ٝ‬و‪ٞٛ‬پب‪ٞٝ٤‬ب‪ ٢‬ا‪٤‬وشاٖ‬ ‫ا٘دبٔ‪٥‬ذ‪ ،‬و‪ ٝ‬ث‪ٔ ٝ‬ذت ‪٤‬ه سذ‪ ٜ‬پ اص اٖ ٘مص لبثوُ افوتو‪ٙ‬وب‪٤‬و‪ ٣‬دس‬ ‫تح‪ ٚ َٛ‬ت‪ٛ‬سق‪ ٝ‬ا‪٤‬شاٖ ا‪٤‬فب وشد٘ذ‪.‬‬ ‫مًاجٍُ بب ترکبن عثمبوی‬ ‫اص صٔبٖ فتح لسغ‪ٙ‬غ‪ ٝ٥ٙ‬ث‪ ٝ‬دست سّغبٖ ٔحٕذ‪ ،‬خغش فضا‪ٙ٤‬ذ‪ ٜ‬تو‪ٛ‬سوقو‪ٝ‬‬ ‫لذست فثٕب٘‪ ٣‬ثشا‪ ٢‬غشه س‪ٚ‬ضٗ ضذ‪.‬‬ ‫اص اٖ س‪ ،ٛ‬ا‪ٚ‬ص‪ ٖٚ‬حسٗ ثبالخجبس دس سبَ ‪٘ 1461‬بؽش فتح تشاث‪ٛ‬صاٖ ثو‪ٝ‬‬ ‫دست فثٕب٘‪٥‬بٖ ث‪ٛ‬د‪ .‬دس ا‪ ٗ٤‬صٔبٖ و‪ٛ‬س‪٤‬ب‪٥٘ٚ ،‬ض‪٘ ،‬بپُ ‪ ٚ‬سب‪٤‬ش لذستو‪ٟ‬وب‪٢‬‬ ‫اس‪ٚ‬پب‪ٕٞ ٣٤‬د‪ٟ‬ت ثب تشاث‪ٛ‬صاٖ‪ٌ ،‬شخستبٖ ‪ ٚ‬سالع‪ ٗ٥‬تشوٕبٖ ث‪ٛ‬د٘ذ‪ .‬أب‬ ‫‪ٍٙٞ‬بٔ‪ ٣‬و‪٥٘ٚ ٝ‬ض سخ‪ ٢ٍٛٙ‬اغّ‪ ٣‬وط‪ٛ‬س‪ٞ‬ب‪ ٢‬غشه ضذ‪ ،‬ا‪ٚ‬ص‪ ٖٚ‬حسٗ‬ ‫‪ ٓٞ‬سشا٘دبْ ٔ‪ٛ‬لق‪٥‬ت ٔطبث‪ ٣ٟ‬دس ضشق ث‪ ٝ‬دست ا‪ٚ‬سد‪.‬‬ ‫الخشْ ‪ٚ‬لت‪ ٣‬ا‪ٚ‬ص‪ ٖٚ‬حسٗ دس سبَ ‪٥ٔ 1471‬الد‪ ٢‬ثو‪ ٝ‬لوشأوبٖ ِطوىوش‬ ‫وط‪٥‬ذ‪ٚ ،‬اضح ث‪ٛ‬د و‪ٔ ٝ‬سئّ‪ٔ ،ٝ‬سئّ‪ ٝ‬ثشتش‪ ٚ ٢‬سو‪٥‬وبدت دس ا٘وبتو‪ِٛ‬و‪٣‬‬ ‫است‪ .‬الخشْ ثشخ‪ٛ‬سد ث‪ ٗ٥‬سپب‪٥ٞ‬بٖ سّغبٖ ٔحٕذ د‪ ٚ ْٚ‬ا‪ٚ‬ص‪ ٖٚ‬حسوٗ‬ ‫دس ‪ 1473‬دس ٘ضد‪٤‬ى‪ ٣‬س‪ٚ‬ستب‪ ٢‬ثبضى‪ٙ‬ت دس ا‪ٚ‬تّ‪ٛ‬ق ثوّو‪ ٣‬سخ داد ‪ٚ‬‬ ‫فثٕب٘‪٥‬بٖ پ‪٥‬ش‪ٚ‬ص ضذ٘ذ‪ٌ .‬فت‪ ٣ٙ‬است و‪ ٝ‬ا‪ٚ‬ص‪ ٖٚ‬حسٗ لوجوُ اص اٖ اص‬ ‫‪٥٘ٚ‬ض‪ٞ ٢‬ب خ‪ٛ‬است‪ ٝ‬ث‪ٛ‬د و‪ ٝ‬استص ‪ ٢ٚ‬سا ثب تو‪ٛ‬پوخوب٘و‪ ٚ ٝ‬سوال ٌوشْ‬ ‫تم‪٤ٛ‬ت و‪ٙٙ‬ذ‪ ،‬أب ا‪ ٗ٤‬تسّ‪٥‬حبت خ‪ ٣ّ٥‬د‪٤‬ش ث‪ ٝ‬دستص سس‪٥‬ذ‪ .‬ث‪ٛٔ ٝ‬خوت‬ ‫پ‪ٕ٥‬بٖ غّح‪ ٣‬و‪ ٝ‬پ اص اٖ ٔ‪ٙ‬قمذ ضوذ‪ ،‬س‪ٚ‬د فوشات ٔوشص غوشثو‪٣‬‬ ‫أپشات‪ٛ‬س‪ ٢‬تشوٕب٘بٖ ضذ‪.‬‬ ‫امپراتًری پس از ایزین حسه‬ ‫‪ٍٙٞ‬بٔ‪ ٣‬و‪ ٝ‬ا‪ٚ‬ص‪ ٖٚ‬حسٗ دس ا‪ َٚ‬ض‪ٛ‬اَ ‪882‬ق‪ 5/‬طا٘و‪٤ٛ‬و‪ ْ1478 ٝ‬دس‬ ‫سٗ ‪ 53‬سبٍِ‪ ٣‬دسٌزضت‪ ،‬أپشات‪ٛ‬س‪ ٢‬تشوٕبٖ اقل‪ ّٛ٘ٛ٤ٛ‬اص ضوقوت‬ ‫فّ‪٥‬ب‪ ٣٤‬فشات تب و‪٤ٛ‬ش ٕ٘ه ثضسی ‪ ٚ‬اص وشٔبٖ تب ٔب‪ٚ‬سا‪ ٢‬لوفوموبص ‪ٚ‬‬ ‫ث‪ ٗ٥‬اِ‪ٟٙ‬ش‪ ٚ ٗ٤‬خّ‪٥‬ح فبسس وط‪٥‬ذ‪ ٜ‬ضذ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د‪ .‬ثب ا‪ٙ٤‬ى‪ ٝ‬پسوشش خوّو‪٥‬وُ‬ ‫سّغبٖ و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬خب‪ ٢ٚ ٢‬ث‪ ٝ‬سّغ‪ٙ‬ت سس‪٥‬ذ‪ ،‬فمظ چ‪ٙ‬ذ ٔب‪ ٜ‬ثش سش لوذست‬ ‫ث‪ٛ‬د‪ ٣ِٚ ،‬ثشادس خ‪ٛ‬ا٘ص ‪٤‬قم‪ٛ‬ه تو‪ٛ‬ا٘سوت پو اص ثوشا٘وذاص‪،٢ٚ ٢‬‬ ‫أپشات‪ٛ‬س‪ ٢‬سا ث‪ٔ ٝ‬ذت د‪ٚ‬اصد‪ ٜ‬سبَ دس اسأص ٘سج‪ٍٟ٘ ٣‬ذاسد‪.‬پ اص‬ ‫ٔشی ‪٤‬قم‪ٛ‬ه أپشات‪ٛ‬س‪ ٢‬دسٌ‪٥‬ش‪٤ ٢‬ه سّسّ‪٘ ٝ‬ضاؿ ‪ٞ‬وب‪ ٢‬ثو‪ٚ ٣‬لوفو‪ٝ‬‬ ‫ادأ‪ ٝ‬داسد‬ ‫لذست ضذ‪....‬‬ ‫٘بغ‪ُ٥‬‬ ‫اغ قًش‬ ‫فض‪٤‬ض‪ٌ٘ٛ ،ٓ٤‬ذ‪ ٜ‬د‪ٚ‬ضش‪،‬‬ ‫ووٍِ‪ ٌٖٛ ٝ٤ٝ‬د‪ ٜ‬د‪ٚ‬ضش‪.‬‬ ‫٘‪ٌ٘ٛ ٝ‬ب‪ٞ‬ىبس ث‪ٙ‬ذ‪،ٓ٤ٜ‬‬ ‫ٌ‪٘ٛ‬ب‪ٌ٘ٛ ٓ٥ٞ‬ذ‪ ٜ‬د‪ٚ‬ضش‪.‬‬ ‫****‬ ‫پ‪ٙ‬دش‪ٜ‬دٖ داش ٌّ‪٥‬ش‪،‬‬ ‫خٕبس ٌوصدٖ ‪٤‬بش ٌّ‪٥‬ش‪.‬‬ ‫س‪ٚ ٝٙٔ ٣ٙ‬ئشس‪ِٝ‬ش‪،‬‬ ‫اِال‪ٞ‬بدا خ‪ٛ‬ش ٌّ‪٥‬ش‪.‬‬ ‫****‬ ‫ثبصاس خ‪ٙ٥‬بس‪٥‬ض ا‪ِٕٚ‬بص‪،‬‬ ‫داغالس الالس‪٥‬ض ا‪ِٕٚ‬بص‪.‬‬ ‫اِال‪ ٜ‬اتسب ث‪ٙ‬ذ‪ٜ‬س‪،ٗ٥‬‬ ‫ثبض‪ ٣‬ثالس‪٥‬ض ا‪ِٕٚ‬بص‪.‬‬ ‫****‬ ‫ٌّ‪ٌ ٗ٥‬ئذن چب‪ ٢‬ا‪٤‬چه‪،‬‬ ‫پبسچبِ‪٥‬مذاٖ د‪ ٖٚ‬ث‪٥‬چه‪.‬‬ ‫ث‪٥‬ش ا‪ّ٤‬مبس ثبغالٔبغب‪،‬‬ ‫لشاٖ ٌت‪٥‬ش ا٘ذ ا‪٤‬چه‪.‬‬ ‫فضولی‬ ‫ٌئچٗ سب‪ ٗ٥٘ ٣٤‬اسد‪....٢‬‬ ‫ا‪ ٛ٘ٚ‬اچٕبق س‪ٔ ٝٙ‬و‪ٔٛ‬وىو‪ٖٛ‬‬ ‫ا‪ِٕٚ‬بص‪ٍٔ .‬ش‪ٙ٤‬ى‪ ٣‬اک د‪ ٗ٤ٛ٤‬سشتو‪ِٝٚ‬د‪ ٜ‬ل‪٥‬شخ چبسٔ‪٥‬خّ‪ ٣‬ث‪٥‬ش ات‪ٚ ٣‬اس‪.‬‬ ‫ا‪٤ ٖٛ٘ٚ‬ب٘‪ٙ٥‬ب ل‪ٛ‬ش ل‪ٛ‬ضّ‪ٛ‬غ‪ ٛ‬ا‪ ّٝ٤‬د‪ٚ‬ض‪ ٝ‬ث‪ّٕ٥‬ض‪.‬‬ ‫سٗ ٌشن ا‪ ٚ‬ات‪ٝٙ٥ٔ ٣‬سٗ‪ ،‬س‪٘ٛ‬شا ل‪٥‬ض‪٤ ٢‬ئشدٖ لبِذ‪٤‬شاسبٖ‪ .‬ث‪٥‬ش‪ٙ٤‬ودو‪٣‬‬ ‫دفق‪ ٝ‬لبِذ‪٤‬شد‪ ٗ٤‬لبِذ‪٤‬شٔ‪٥‬سبٖ‪ ،‬لبِذ‪٤‬شٔبد‪ ٗ٤‬د‪٤‬ض‪ٜ‬خٗ داش ا‪ٚ‬الخبلسبٖ‪،‬‬ ‫ا‪٤‬ى‪ٙ٥‬د‪ ٣‬دفق‪ ٝ‬لبِذ‪٤‬شٔبسبٖ ل‪ٛ‬سضوبغوب وو‪٥‬وٕو‪ ،٣‬ا‪ٚ‬چو‪٘ٛ‬ودو‪ ٛ‬دفوقو‪ٝ‬‬ ‫لبِذ‪٤‬شٔبسبٖ ث‪ٛ‬ت‪ ٖٛ‬داش ا‪ِٛٚ‬ه لبالخبلسبٖ ا‪ٚ‬سدا‪.‬‬ ‫ض‪٥‬شصاد ‪٤‬ئت‪٥‬طذ‪ٔ ٢‬حّّ‪ٔ-٣‬خس‪ٛ‬دا‪ .‬اوص‪ٚ ٖٚ‬ئشد‪ ٢‬سشتو‪ٌ .ٝ٤ِٝٚ‬وسد‪ٚ‬‬ ‫ثّ‪ ،٣‬اک ل‪ٛ‬ض‪ ٖٛ‬دئذ‪ ٣ٍ٤‬و‪ ٣ٕ٥‬ث‪ٛ‬سادا ث‪٥‬ش ات ‪ٚ‬اس وو‪ ،٣‬ائّو‪ ٝ‬ثو‪٥‬وُ‬ ‫اطدا‪ٞ‬بد‪ .٢‬اوص‪ ٖٚ‬خٕقّطذ‪٤‬شد‪ ،٢‬ث‪٥‬ش ل‪ٛ‬ضب تپ‪٥‬ه ‪ٚٚ‬س‪ٚ‬ه اتو‪٥‬وّوذ‪،٢‬‬ ‫تشالٖ ت‪ٛ‬ساخب ل‪٘ٛ‬بٖ و‪ ٣ٕ٥‬ل‪٘ٛ‬ذ‪ ٚ‬ات‪ ٗ٥‬ثئّ‪ .ٝٙ٥‬اوص‪ ٖٚ‬ات‪٥‬وٗ ثوئوّو‪٥‬و‪ٙ‬وذ‪ٜ‬‬ ‫ساحتال‪٤‬ب٘ذاٖ س‪٘ٛ‬شا‪ ،‬ائّ‪ ٝ‬و‪ ،٣‬د‪ ٣٘ٝ٤ٛ٤-ٝٙٞ‬اِ‪ٙ٥‬ذ‪ٔ ٜ‬ووحوىوٕوّوتوذ‪،٢‬‬ ‫ا‪٘ٚ‬ذاٖ س‪٘ٛ‬شا ل‪ٙ٥ّ٥‬د‪ ٗ٥‬چى‪٥‬ت ث‪٥‬ش‪-‬ث‪٥‬ش ا‪٤‬وپوّوش‪ ٢‬ا‪ٚ‬سوتوذٖ ‪٤‬و‪ٛ‬خوبس‪٢‬‬ ‫وسٕ‪ ٝ٤ٝ‬ثبضالد‪ .٢‬ات چبسٔ‪٥‬خذاٖ اصاد ا‪ٚ‬ال٘ذاٖ س‪٘ٛ‬شا ا‪٤‬ست‪ٝ‬د‪٢‬‬ ‫ث‪٥‬ش ٌ‪ٛ‬ج ائّ‪ٝ‬س‪ٌ ،ٗ٥‬وسد‪ٛ٤ ٚ‬خ‪ ،‬ا‪ٚ‬ست‪٘ٛ‬ذ‪ٜ‬و‪ ٣‬خبٖ ا‪ ٚ‬خب٘ذاٖ دئ‪٥‬و‪٥‬وُ‪.‬‬ ‫ض‪٥‬شصاد ا‪ ٖٛ٘ٚ‬ثبض‪ ٗ٥‬دو٘ذسد‪ ٢‬ل‪٥‬ض‪٤ ٗ٤‬ب٘‪ٙ٥‬ب‪ٌّ .‬ذ‪ ٢‬چوبتوذ‪ ٢‬لو‪٥‬وض‪٤‬وٗ‬ ‫ثشاثش‪ٌ .ٝٙ٤‬وسد‪ ٚ‬ل‪٥‬ض‪ ٝ٘ ،‬ل‪٥‬ض‪ .‬د‪ٚ‬غش‪ٚ‬داٖ ائّ‪ ٝ‬ث‪ٛٔ ُ٥‬غوبٖ د‪ٚ‬س٘وبسوذ‪.٢‬‬ ‫ا‪ّ٥٤‬ذ‪ ،٢‬اِ‪ ٗ٥‬سبِذ‪ ٢‬ل‪٥‬ض‪ ٗ٤‬ثئّ‪ ٗ٥٘٣‬اِت‪ٙ٥‬ذاٖ‪ ،‬ث‪٥‬ش دفق‪ٌٛ ٝ‬ج ‪ٚ‬ئوشد‪،٢‬‬ ‫‪ٞ‬ئچ ث‪٥‬ش ضئ‪ ٣‬چ‪٥‬خٕبد‪ .٢‬ثبخذ‪ ٢‬و‪ ،٣‬ثّ‪ ،٣‬د‪٤‬ض‪ ٜ‬لذس ا‪ِٚ‬ذ‪ ٚ‬داش‪ .‬ث‪٥‬وش‬ ‫د‪ ٜ‬اِ‪ ٗ٥‬سبِذ‪٤ ،٢‬ئ‪ٌٛ ٝٙ‬ج ‪ٚ‬ئشد‪ ،٢‬ل‪٥‬ض ‪٤‬ئش‪ٙ٤‬ذٖ تشپ‪ٙ‬ذ‪ ،٢‬أب لوبِوذ‪٤‬وشا‬ ‫ث‪ ّٕٝ٥‬د‪ .٢‬ل‪ٛ‬سضبغب و‪ ٣ٕ٥‬ا‪ِٚ‬ذ‪ ٚ‬داش‪ .‬ض‪٥‬شصاد ات‪٥٘ٝ٤ٛ٤ ٗ٥‬و‪ٙ‬و‪ ٣‬ثوشن‬ ‫ت‪ٛ‬ت‪ٛ‬ه دئذ‪ٚ - :٢‬اِال‪ ،ٜ‬ث‪ ٛ‬دفق‪٤ ٝ‬ب س‪ ٣ٙ‬لبِذ‪٤‬شاخبغبْ‪٤ ،‬ب ات‪ ٗ٥‬ثئّو‪٥‬وٗ‬ ‫س‪ٙ٥‬ذ‪٤‬شاخبغبْ‪ .‬اِ‪٤ ٗ٥‬ئ‪ ٝٙ‬د‪ ٜ‬سبِذ‪ ٢‬ل‪٥‬ض‪ ٗ٤‬ثئّ‪ .ٝٙ٥‬ث‪٥‬ش “‪٤‬ب ٔوذد” دئو‪٥‬و‪٥‬وت‬ ‫اسد‪ٚ ٢‬اس‬ ‫ل‪٥‬ض‪ ٢‬د‪٤‬ه لبِذ‪٤‬شد‪....٢‬‬ ‫خیابانی‬ ‫شهریار‬ ‫رتبیت‬ ‫شاه اسماعیل‬ ‫سىت عبضقی در فرَىگ ترکی‬ ‫ادأ‪ ٝ‬اص ضٕبس‪ ٠‬لجُ‪....‬‬ ‫فبضو‪٥‬وک ٌواله دا‪ٚ‬د‪ ٢‬داسا‪٢‬‬ ‫ِموت دد‪ ٚ ٜ‬اص فوبضو‪٥‬وک ‪ٞ‬وب‪٢‬‬ ‫ثشخست‪ ٝ‬ا‪٤‬شاٖ ‪ ٚ‬ارسثوب‪٤‬ودوبٖ دس‬ ‫سبخت سبص ‪ ٚ‬لػ‪ ٣٤ٌٛ ٝ‬تجوحوش‬ ‫خبغ‪ ٣‬داسد‪.‬‬ ‫ٔخّع اخبس سوو ‪ ,‬فوذاِوت ‪,‬‬ ‫حس‪٥‬وٗ ثوضاِوموب٘وّو‪ , ٣‬حسو‪٥‬وٗ‬ ‫سبساچّ‪ , ٣‬أشا‪ , ٜ‬فبض‪٥‬ک ا‪ٕ٤‬وشاٖ‬ ‫ح‪٥‬ذس‪٢‬‬ ‫فبض‪٥‬ک ٔحض‪ ٣٘ٚ‬ضش‪٤‬ف (‪ٛ٘ 17‬أجش ‪ ،)2002 ٣ٔ 17–1440‬فوبضو‪٥‬وک‪،‬‬ ‫ا‪ٍٙٞ‬سبص‪ ،‬ضقش ‪٤ٛ٘ ٚ‬س‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬تشو‪ٟ٥‬ب‪ ٢‬ث‪ٛ‬د‪ .‬ا‪ ٚ‬دس خب ا٘ذاختٗ ٔو‪ٛ‬سو‪٥‬ومو‪٣‬‬ ‫فبض‪٥‬م‪ ٣‬دس ٔحبفُ س‪ٚ‬ض‪ٙ‬فىش‪٘ ٢‬مط‪ ٣‬فٕوذ‪ ٜ‬داضوت‪٘ .‬وٕو‪٘ٛ‬و‪ ٝ‬ا‪ ٢‬اص‬ ‫سش‪ٚ‬د‪ٜٞ‬ب‪ٔ ٢‬حض‪:٣٘ٚ‬‬ ‫‪Kader böyle imiş böyle yazılmış‬‬ ‫تمذ‪٤‬ش چ‪ ٗ٥ٙ‬ث‪ٛ‬د چ‪ٛ٘ ٗ٥ٙ‬ضت‪،ٝ‬‬ ‫‪Gidiyorum kara gözlüm ağlama‬‬ ‫ٔ‪٣‬س‪ ،ْٚ‬چطٓ س‪٥‬ب‪ٌ ٓٞ‬ش‪٘ ٝ٤‬ىٗ‬ ‫‪Mezarımız gurbet ele kazılmış‬‬ ‫ٔضاسٔبٖ ثش د‪٤‬بس غشثت و‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬ضذ‪ٜ‬‬ ‫‪Gidiyorum dudu dilim ağlama‬‬ ‫ٔ‪٣‬س‪ ْٚ‬ع‪ٛ‬ع‪ ٣‬صثب٘ٓ ٌش‪٘ ٝ٤‬ىٗ‬ ‫فبض‪٥‬ک حس‪ ٗ٥‬خ‪ٛ‬اٖ ‪٤‬ى‪ ٣‬اص سشض‪ٙ‬بستش‪ ٗ٤‬فبض‪٥‬ک‪ٞ‬ب‪ ٢‬لشٖ ث‪٥‬ستٓ ٔت‪ِٛ‬ذ‬ ‫ات‪٣‬و‪ٙ‬ذ‪ ٢‬لش‪ٜ‬داک است‪.‬‬ ‫حس‪ ٗ٥‬خ‪ٛ‬اٖ دس سبَ ‪ 1916‬چطٓ ث‪ ٝ‬خو‪ٟ‬وبٖ ٌطو‪ٛ‬د‪ .‬پوذسش سا دس‬ ‫و‪ٛ‬دو‪ ٣‬اص دست داد ‪ ٚ‬ا‪ ٚ‬سا ث‪ ٝ‬لفمبص ثشد‪ .‬حس‪ ٗ٥‬دس ‪ 7‬سوبِوٍو‪ ٣‬ثو‪ٝ‬‬ ‫ٔضد‪ٚ‬س‪ ٢‬پشداخت‪ ٚ ٝ‬احطبْ د‪ٍ٤‬شاٖ سا ٔ‪٣‬چشا٘وذ‪ .‬دس ‪ 1927‬ضوبٌوشد‬ ‫فبض‪٥‬ک ٔ‪ٛ‬س‪( ٣‬ثشادسصاد‪ ٜ‬فبضک فّقسٍش) ضذ‪.‬‬ ‫فبض‪٥‬ک ٔ‪ٛ‬س‪ ٣‬سٔ‪ٛ‬ص فبض‪٥‬م‪ ٚ ٣‬ادث‪٥‬بت ضفب‪ٔ ٣ٞ‬شدٔ‪ ٣‬ارسثب‪٤‬دبٖ سا ثو‪ٝ‬‬ ‫حس‪ ٗ٥‬أ‪ٛ‬خت‪ . .‬فبض‪٥‬ک حس‪ ٗ٥‬دس ‪ 1938‬ث‪ ٝ‬تجش‪٤‬ض أذ‪ .‬چ‪ ٖٛ‬دس سوبَ‬ ‫‪ 1946‬تئبتش ّٔ‪ ٣‬دس تجش‪٤‬ض تطى‪ ُ٥‬ضذ‪ ،‬ا‪ٔ ٚ‬قب‪ٔ ٖٚ‬ذ‪٤‬ش ا‪ ٗ٤‬تئبتش ثو‪ٛ‬د‪ٚ ٜ‬‬ ‫٘غٕ‪ٞٝ‬ب‪ ٢‬ا٘مالث‪ ٣‬سا ٘‪٥‬ض اخشا ٔ‪٣‬وشد‪.‬‬ ‫ا‪ ٚ‬دس د‪ٙٞ ٝٞ‬ش ‪ ٚ‬ادث‪٥‬بت ارسثب‪٤‬دبٖ دس ٔسى‪ ،ٛ‬س‪ٞ‬جش دست‪ ٝ‬فبضو‪٥‬وک ‪ٞ‬وب‬ ‫ث‪ٛ‬د ‪ ٚ‬دس ‪ 1958‬دسٌزضت‪.‬‬ ‫وٕب٘ذاس اف‪ٙ‬ذ‪ٔ ٚ‬ت‪ِٛ‬ذ ‪ 22‬اوتجش ‪ 1932‬دس ض‪ٟ‬ش ٔبس٘وئو‪ِٛ‬و‪ٌ ٣‬وشخسوتوبٖ‬ ‫ٔ‪٣‬ثبضذ‪ .‬ا‪ ٚ‬اص س‪ ٗ٥ٙ‬پب‪ ٗ٥٤‬سبص صدٖ سا ضش‪ٚ‬ؿ وشد‪ ٚ ٜ‬دس سوبَ ‪1959‬‬ ‫ٕ٘ب‪ٙ٤‬ذ‪ ٜ‬فبض‪٥‬ک‪ٞ‬ب‪ ٢‬ارسثب‪٤‬دبٖ ضذ‪.‬‬ ‫وٕب٘ذاس‪ ،‬دس ٔ‪٥‬بٖ د‪ٚ‬ست داسٖ ٔ‪ٛ‬س‪٥‬م‪ ٣‬فوبضومو‪ ،٣‬ثوخوبعوش اخوشا‪٢‬‬ ‫‪ٙٞ‬شٔ‪ٙ‬ذا٘‪ ٝ‬داستبٖ فبضک غش‪٤‬ت ٔقش‪ٚ‬ف است‪.‬‬ ‫فبض‪٥‬ک سس‪ َٛ‬لشثب٘‪ ٣‬و‪ ٝ‬او‪ ٖٛٙ‬ثب ف‪ٛٙ‬اٖ دد‪ ٜ‬دس ث‪ ٗ٥‬فبضک‪ٞ‬ب ض‪ٙ‬وبخوتو‪ٝ‬‬ ‫ٔ‪٣‬ض‪ٛ‬د‪ ،‬دس سبَ ‪ 1312‬دس س‪ٚ‬ستب‪ ٢‬فجبساثبد لش‪ ٜ‬داک ث‪ ٝ‬د٘و‪٥‬وب أوذ‪.‬‬ ‫‪ ٢ٚ‬فقبِ‪٥‬ت دس فشغ‪ٛٔ ٝ‬س‪٥‬م‪ ٣‬فبض‪٥‬م‪ ٣‬سا اص سبَ ‪ 1330‬اغبص ووشد ‪ٚ‬‬ ‫اص سبَ ‪ 1343‬دس ساد‪ ٛ٤‬ث‪ ٝ‬اخشا‪ٛٔ ٢‬س‪٥‬م‪ ٣‬پشداخت‪.‬‬ ‫سس‪ َٛ‬اص سبَ ‪ 1364‬دس خط‪ٛٙ‬اس‪ٜٞ‬ب‪ٔ ٢‬ختّف ٔ‪ٛ‬س‪٥‬م‪ٔ ٣‬حّ‪ ٣‬داخوّو‪٣‬‬ ‫حض‪ٛ‬س ‪٤‬بفت‪ٕٞ ٚ ٝ‬چ‪ ٗ٥ٙ‬دس فست‪ٛ٥‬اَ‪ٞ‬ب‪ ٢‬خبسخ‪ ٣‬دس ث‪٥‬ص اص ‪ 15‬وط‪ٛ‬س‬ ‫خ‪ٟ‬بٖ س‪ ٢ٚ‬غح‪ ٝٙ‬سفت‪ ٝ‬است‪.‬فبض‪٥‬ک سس‪٘ َٛ‬طوبٖ ‪ٞ‬و‪ٙ‬وش‪ ٢‬توجوش‪٤‬وض سا‬ ‫دس‪٤‬بفت وشد‪ٜ‬است‪.‬‬ ‫لشاس است خطٗ ثضسٌذاضت ‪ٞ‬طتبد سبٍِ‪ ٣‬سس‪ َٛ‬دس فوش‪ٞ‬و‪ٙ‬وٍوسوش‪٢‬‬ ‫٘‪٥‬ب‪ٚ‬ساٖ ثشٌضاس ض‪ٛ‬د‪ ٢ٚ .‬دس ضبٍٔب‪ ٜ‬ضطٓ ٔ‪ٟ‬شٔب‪ 1394 ٜ‬دس توجوش‪٤‬وض‬ ‫ادأ‪ ٝ‬داسد‬ ‫دسٌزضت‪....‬‬ ‫‪٤‬ىػذ ‪ٞ‬ضاس ِغت‬ ‫ترکی در فبرسی‬ ‫ادأ‪ ٝ‬اص ضٕبس‪ ٠‬لجُ‪....‬‬ ‫وبث‪ ;ٗ٥‬وج‪ٟٔ ; ٗ٥‬ش‪ ، ٝ٤‬غذاق ؛ ا‪ ٗ٤‬وّٕ‪ ٝ‬تشو‪ ٣‬است ‪ ٚ‬دس لوذ‪٤‬وٓ‬ ‫ثػ‪ٛ‬ست‪ٟ‬ب‪ ٢‬وج‪ ، ٗ٥‬لبِ‪ ٚ ٗ٥‬لبِ‪ ٓ٥‬استفبد‪ ٜ‬ضذ‪ ٜ‬است (‪٘ ٚ )2‬جب‪٤‬ذ اغوشاس‬ ‫وشد و‪ ٝ‬ثب وبث‪ ٗ٥‬فبسس‪( ٣‬دس اغُ فشا٘س‪ )٢ٛ‬ثٕق‪ ٣ٙ‬اعبله دس استجبط‬ ‫است‪.‬‬ ‫وبپ‪ٛ‬د; لبپ‪ٛ‬د ; لبح (لبپٕبق ‪ ٚ‬لبپبٔبق ; ثستٗ ‪ ،‬دس ثسوتوٗ) ‪ٚ +‬د‬ ‫(ان) ; دسثچ‪ ، ٝ‬دسه خّ‪ٔ ٢ٛ‬بض‪ ٗ٥‬؛ ‪ٕٞ‬ش‪٤‬ط‪ ٝ‬ثب‪ :‬لبپ‪( ٛ‬دس) ‪ ٚ‬لوبپوبق‬ ‫‪ ٚ‬لبپمب؛ تشو‪٥‬ت لبپ‪ٛ‬د ٔب٘‪ٙ‬ذ ا‪ٛٔٚ‬د (أ‪٥‬ذ) است‪...‬‬ ‫وبسپ‪ ٗ٥‬ل‪ ْٛ‬تشن وبسپ‪٤ ٣‬ب وبس‪ ٣‬و‪ ٝ‬دس ‪ٞ‬ضاس‪ ٠‬د‪ ْٚ‬لجُ اص ٔ‪٥‬الد دس‬ ‫اعشاف ا‪ ٗ٤‬دس‪٤‬بچ‪ ٣ٔ ٝ‬س‪٤‬ست‪ٙ‬ذ‪ .‬احتٕبالً خٕـ فشث‪ ٣‬ثست‪ ٝ‬ضوذ‪ ٜ‬اسوت‪.‬‬ ‫٘بْ ا‪ ٗ٤‬ل‪ ْٛ‬دس وبضبٖ (‪ ٓٞ )ْ.ٜ‬د‪٤‬ذ‪ ٣ٔ ٜ‬ض‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫وبضبٖ; وبسبٖ ;وبس‪٥‬بٖ ;وبس‪ٞ ٣‬ب ; اصٔ‪ٙ‬بعک ص‪٤‬سوت لو‪ ْٛ‬توشن‬ ‫وبسپ‪٤ ٗ٥‬ب وبس ‪ ،‬لبضبٖ(ٔقش) (‪)1‬‬ ‫وبوب; خف‪٥‬ف ضذ‪ ٠‬لبغب (; ثشادس ‪ ،‬دائ‪ِ ، ٣‬مج‪ ٣‬ثشا‪ ٢‬خ‪٤ٛ‬طبٖ ٘ضد‪٤‬ه)‬ ‫وبوُ;و‪ ٝ‬و‪٥ٔ ٢ٛٔ ; َٛ‬بٖ سش (‪ : )1‬ثشضىٗ وب وُ تشوب٘‪ ٝ‬وو‪ ٝ‬دس‬ ‫عبِـ ت‪ٛ‬ست * ثخطص ‪ٚ‬و‪ٛ‬ضص خبلب٘‪ ٚ ٣‬چ‪ٍٙ‬ضخب٘‪ / ٣‬حبفؼ‬ ‫وبو‪ٛ‬ت‪ ;٣‬تحش‪٤‬ف ضذ‪ ٠‬و‪ ً٥ّٟ‬ا‪ِٚ‬ت‪; ٛ‬و‪ّٟ‬و‪٥‬وً (ووجوه) ‪ +‬ا‪ِٚ‬ت‬ ‫(فّف) ‪( ٚ +‬ان ٔضبف) ; فوّوف ووجوه ‪ ،‬اص ٌو‪٥‬وب‪ٞ‬وبٖ عوجو‪٣‬‬ ‫وبَ; وبَ ; خطٗ ‪ٚ ٚ‬حط‪( ٣‬دس تشو‪ ٣‬لذ‪ ، )ٓ٤‬پ‪ٛ‬ست وّفت ‪ ٚ‬صثوش‬ ‫‪ٔ ،‬دبصاً ٘بسس ؛ وبِ‪٥‬ص ; ٘‪ٛ‬ف‪ ٣‬پ‪٥‬بصچ‪)2( ٝ‬‬ ‫وبِجذ; وبَ (‪ + )ْ.ٜ‬ث‪ُٛ‬د (ثذٖ) ; ثذٖ پ‪ٛ‬ست‪ ، ٗ٥‬ثذٖ پ‪ٛ‬ست‪ ٚ ٗ٥‬ثوذ‪ٖٚ‬‬ ‫س‪ ، ٚ‬ثذٖ خطٗ ‪ ٚ‬فبس‪ ٢‬اص س‪ٚ‬‬ ‫وبٖ وٗ ‪ ٚ‬و‪ٙ‬ىبٖ ;وب٘ىبٖ اص ٔػذس وب٘ىبٔبق ‪ ٚ‬ووب٘وىوب٘وٕوبق (;‬ ‫وب‪٤ٚ‬ذٖ ‪ٚ ،‬س سفتٗ) ثٕق‪ٙ‬ب‪ ٢‬وب‪ٚ‬ضٍش ‪ٚ ٚ‬س س‪٘ٚ‬ذ‪ .ٜ‬فٕ‪ٔٛ‬بً ث‪ ٝ‬چوب‪ ٜ‬ووٗ‬ ‫اعالق ٔ‪ ٣‬ض‪ٛ‬د و‪ٌ ٝ‬ب‪ ٣ٞ‬ا٘شا ثػ‪ٛ‬ست وبٖ (ٔقذٖ) ‪ +‬وٗ (وَو‪ٙ‬و‪ٙ‬وذ‪)ٜ‬‬ ‫تقج‪٥‬ش ٔ‪ ٣‬و‪ٙٙ‬ذ دسحبِ‪٥‬ى‪ ٝ‬ا‪ ٗ٤‬اسٓ ثشا‪ٔ ٢‬قذٖ ووٗ ٔو‪ٙ‬وبسوت اسوت!‪.‬‬ ‫ٔقبدَ ا‪ ٗ٤‬وّٕ‪ ٝ‬دس فبسس‪ ٣‬چب‪ ٜ‬وٗ ‪ ٚ‬دس فشث‪ٔ ٣‬م‪ ٣ّٙ‬است‪.‬‬ ‫وَپَش; چَپَش ; خب٘‪ ١‬چ‪ٛ‬ث‪ ، ٣٥٘ ٚ ٣‬حػبس‪ ٢‬اص تشو‪ٞ ٝ‬ب‪ ٢‬سجذ‪٘ ، ٢‬شد‪ ٜ‬؛‬ ‫چپشِ‪ٔ ٝ‬ه ; ٘شد‪ ٜ‬وط‪٥‬ذٖ ؛ و‪ ، ٝٔٛ‬خب٘‪ ، ٣٥٘ ١‬اِ‪٘ٛ‬ه ‪ ،‬فش‪٤‬ص (‪)1‬‬ ‫وَپه; ض‪ٛ‬س‪ ٠‬سش ‪ ،‬سج‪ٛ‬س‪ ١‬سش ‪ ،‬وپه س‪ٛٔ ٢ٚ‬اد غزائ‪ )2( ٣‬؛ ضوب‪٤‬وذ‪:‬‬ ‫وپه ; وپ‪٥‬ه ; وپ‪( ٣‬وپ‪ٕ٥‬ه ; خطه ضوذٖ) ‪ +‬ن (ان) ;‬ ‫خطى‪٥‬ذ‪ٜ‬‬ ‫وپ‪٥‬ذٖ اص ٔػذس تشو‪ ٣‬ووپٕه (; خ‪ٛ‬اث‪٥‬ذٖ دس ٔمبْ تحم‪٥‬ش ‪ ،‬و‪ٛ‬فوت‬ ‫خ‪ٛ‬اث‪٥‬ذٖ ‪ ،‬تَشو‪٥‬ذٖ) ؛ و‪ٛ‬پ‪٥‬ذ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د ; و‪ٛ‬فت خ‪ٛ‬اث‪٥‬ذ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د (‪)3،19‬‬ ‫وته;ووته ;ووت‪ٛ‬ن ; س‪٤‬ط‪ ٚ ٝ‬ضبخ‪ ١‬دسخت ‪ٚ ،‬سو‪٥‬وّو‪ ١‬صدٖ ‪،‬‬ ‫صد٘‪ ، ٣‬فُِٕ صدٖ‬ ‫وچُ; وئچُ ; وئچ‪( ٝ‬ث‪ ٣‬س‪٤‬ص ‪ ،‬ث‪ ٣‬پطٓ ‪ ،‬فشش ث‪ ٣‬خ‪ٛ‬اه ‪٘ ،‬وٕوذ)‬ ‫‪ +‬اَ (ان) ; ث‪ ، ٛٔ ٣‬تبس ؛ وئچ‪ٌ ٚ ٣‬ئچ‪ ; ٣‬ثض ث‪ ٣‬ضبخ‬ ‫وذ; و‪ٙ‬ذ ; س‪ٚ‬ستب ‪ّٕٔ ،‬ىت ‪ٙٔ ،‬ضَ ؛ وذخذا ; سئ‪ ٥‬س‪ٚ‬ستب ‪ ،‬وذثب٘‪ٛ‬‬ ‫; ثب٘‪ٙٔ ٢ٛ‬ضَ‬ ‫وش; وبس ; ٘بض‪ٛٙ‬ا ‪ ،‬اص س‪٤‬ط‪ٞ ٝ‬ب‪ ٢‬تشو‪ ٣‬ثبستبٖ (‪ ...)17‬اسد‪ٚ ٢‬اس‬ ‫رپوین اعتصامی‬ ‫ستارخان‬ ‫ضعرکًتبٌ ترکی‬ ‫ا‪ٌ ٢‬وووص‪ ،‬اُ‪٘ َٚ‬وشٌ خو‪٘ٛ‬خ‪ٛ‬اس‪ٍ٘ ،ٜ‬ب‪ ٜ‬ائتٕ‪ ٝ‬دا‪٣ٞ‬‬ ‫س‪ٚ‬صٌوووبس‪٤‬ووٓ ‪ ،‬غووٓ ‪ٞ‬دووش ا‪٤‬وووّ‪ ٝ‬س‪٥‬ب‪ ٜ‬ائتٕ‪ ٝ‬دا‪٣ٞ‬‬ ‫ا‪ٌ ٢‬وص‪٤ ْٚ‬بض‪ ،٣‬ث‪ ٛ‬سشٌطت‪ ،ٗ٥ٍ٥ِ ٝ‬تشو‪ ٗ٥‬ل‪ُ٥‬‬ ‫سووش‪ ٚ‬لوووبٔوت ِووش‪ ٜ‬لغووـ ِ سووش ِ سا‪ ٜ‬ائتٕوو‪ ٝ‬دا‪ٞ‬و‪٣‬‬ ‫محمد َبدی‬ ‫ٔحٕذ فجذاِسّ‪ ٓ٥‬صاد‪ٞ ٜ‬بد‪ ٢‬ثو‪ ٝ‬سوبَ ‪.ٜ 1258‬ش (‪1879‬‬ ‫ٔ‪٥‬الد‪ )٢‬دس س‪ٚ‬ستب‪ ٢‬سبس‪ ٢‬ت‪ٛ‬سپبق ض‪ٟ‬ش ضبٔبخ‪ ٣‬خٕ‪ٟ‬و‪ٛ‬س‪٢‬‬ ‫ارسثب‪٤‬دبٖ د‪٤‬ذ‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬خ‪ٟ‬بٖ ٌط‪ٛ‬د ‪ ٢ٚ .‬اص ٕ٘ب‪ٙ٤‬ذٌبٖ ٔطو‪ٟ‬و‪ٛ‬س‬ ‫س‪ٔٚ‬ب٘ت‪٥‬سٓ ارسثب‪٤‬دبٖ ث‪ٛ‬د‪ ٢ٚ .‬صٔب٘‪ ٣‬و‪ٛٙٞ ٝ‬ص ‪ 9‬سبَ ث‪٥‬طوتوش‬ ‫٘ذاضت پذس خ‪ٛ‬د سا اص دست داد ‪ٔ ٚ‬وبدسش ٘و‪٥‬وض پو اص‬ ‫اصد‪ٚ‬اج ٔدذد ا‪ ٚ ٚ‬د‪ ٚ‬خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬وشش سا توشن ووشد‪ .‬الخوشْ‬ ‫ٔبدثضسٌطبٖ تشث‪٥‬ت ا٘‪ٟ‬ب سا ثشف‪ٟ‬ذ‪ٌ ٜ‬شفت‪ ٢ٚ .‬تحوػو‪٥‬والت‬ ‫ٔىتجخب٘‪ ٝ‬ا‪ ٢‬داضت ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬خبعش ضقف ث‪ٔ ٝٙ٥‬بِو‪ٔ ٣‬و‪ٛ‬فوک ثو‪ٝ‬‬ ‫تحػ‪٥‬الت فبِ‪٘ ٝ٥‬طذ ‪.‬‬ ‫‪ٞ‬بد‪ ٢‬دس ٘خست‪ ٗ٥‬فطک خ‪ٛ‬د ٘بوبْ ٔب٘ذ ‪ ٚ‬اص ا‪ ٗ٤‬س‪ ٢ٚ‬فوىوش‬ ‫اصد‪ٚ‬اج ‪ ٚ‬تطى‪ ُ٥‬خب٘‪ٛ‬اد‪ ٜ‬سا س‪ٞ‬ب وشد‪ ٚ ٜ‬توب اخوش فوٕوشش‬ ‫ٔدشد ٔب٘ذ‪.‬‬ ‫‪ ٢ٚ‬تحػ‪٥‬الت ٔىتج‪ ٣‬سا ٘ضد حبخ‪ ٣‬فّ‪ ٣‬فجبس( پذس فجوبس‬ ‫غحت) ‪ ٚ‬صثبٖ فشث‪ ٣‬سا ٘ضد ٔػغف‪ِ ٣‬غف‪ ٣‬اص س‪ٚ‬ض‪ٙ‬وفوىوشاٖ‬ ‫ٔجبسص د‪ٚ‬ساٖ خ‪ٛ‬د فشا ٌشفت‪ ٝ‬ث‪ٛ‬د‪ .‬ا‪٤‬طبٖ ثب س‪ٚ‬ص٘وبٔو‪ ٝ‬حو‪٥‬وبت‬ ‫‪ٕٞ‬ىبس‪ ٢‬ت‪ٍٙ‬بت‪ ٣ٍٙ‬داضت ‪٘ ٚ‬خست‪ ٗ٥‬ضقشش ثو‪٘ ٝ‬وبْ ِو‪ٛ‬‬ ‫ٔىتت ٘‪٥‬ض دس ا‪ ٗ٤‬س‪ٚ‬ص٘بٔ‪ ٝ‬چبح ضذ‪ٔ .‬حٕذ فجذاِسّ‪٥‬وٓ صاد‪ٜ‬‬ ‫‪ٞ‬بد‪ ٢‬دس سبَ ‪.ٜ 1299‬ش(‪٥ٔ 190‬الد‪ )٢‬داس فوب٘و‪ ٣‬سا ‪ٚ‬داؿ‬ ‫ٌفت‪.‬‬ ‫لبس‪٤‬ط‪٥‬ک خ‪٥‬بِالس‬ ‫ف‪٥‬ىش‪٤ ٓ٤‬بضب‪٥٤‬ش ٔق‪ ٣ٙ‬سف‪ٙ‬بِش ا‪٤‬چ‪ٙ٥‬ذ‪،ٜ‬‬ ‫س‪ٚ‬ح‪ ْٛ‬ا‪ٚ‬چ‪ٛ٤ٛ‬س خ‪ٙ‬ت‪- ٣‬فّ‪٥‬بِش ا‪٤‬چ‪ٙ٥‬ذ‪.ٜ‬‬ ‫الَ ا‪ ،َٚ‬دئٕ‪ ،ٝ‬لبٕ٘ب‪ٌ ،‬وص‪ ٛ٘ٚ‬و‪ٛ‬س ائّ‪ ٝ‬دئشِش‪،‬‬ ‫ٌوصِ‪٘ ٛ‬بس‪ ُ٥‬فؤش ائ‪ ّٝ٥‬س‪ ٗ٥‬افٕبالس(و‪ٛ‬ساٖ) ا‪٤‬چ‪ٙ٥‬ذ‪ٜ‬؟!‬ ‫ٔٗ ث‪٥‬ش اثشْ‪ ،‬ا٘الٔبد‪ ٓ٤‬و‪ٕ٥‬ذ‪ٛٔ ٢‬فبغ‪٥‬ش‪،‬‬ ‫ث‪٥‬ش ضقش ثّ‪٥‬غٓ ث‪ٔ ٛ‬قٕبِش ا‪٤‬چ‪ٙ٥‬ذ‪،ٜ‬‬ ‫ٌ‪٥‬شس‪ ٣ٔ ٗ٥‬ت‪ ّٕٝ٥ٙ‬ث‪ ٛ‬حمب‪٤‬ک د‪ٔ ٜ‬ضاس‪،ٜ‬‬ ‫وطف ا‪٤‬ئّ‪٥٤ ٝ‬شْ ٔ‪ ٣‬ث‪ٛ٥ٞ ٛ‬الِش ا‪٤‬چ‪ٙ٥‬ذ‪ٜ‬؟‬ ‫خبن س‪ ٣ٟ٥‬پبسالداخبق ٘‪ٛ‬س‪ -٢‬خ‪٥‬بِ‪ٓ٥‬‬ ‫لبِٕ‪٥‬ص ‪ٚ‬ع‪ -ّٝ٥ِ ٓ٥ٙ‬ؽّٕبِش ا‪٤‬چ‪ٙ٥‬ذ‪ٜ‬‬ ‫ؽٗ ائ‪ ٝٔ ّٝ٥‬ضجتبه ض‪(ٛ‬ث‪ٔ )ٛ‬خّ‪ٛ‬ق ٔ‪ٛ‬ر‪،٣٤ ٢‬‬ ‫پبسالس ٌئد‪ِ ٝ‬ش ٘‪ٛ‬س و‪ ٣ٕ٥‬غحشاِش ا‪٤‬چ‪ٙ٥‬ذ‪.ٜ‬‬ ‫اصاد‪ِ ٜ‬ش‪ ٗ٤‬س‪ٔ ٚ‬ش‪ٚ‬تّش‪ ٢‬د‪٤‬ش و‪،ٓ٥‬‬ ‫ضُ خ‪٥‬سٓ ا‪ ّٝ٤‬پبسالس ضت ‪ّ٤‬ذاِش ا‪٤‬چ‪ٙ٥‬ذ‪ٜ‬‬ ‫٘‪٥‬فشت ائذ‪٤‬شن خبّ٘‪ٌ ٣‬ضٖ ث‪ ٛ‬حطشات‪ٝ‬‬ ‫ا‪ٕ٤‬شاس‪ -٢‬ح‪٥‬بت ائتٕ‪ ٝ‬د‪ ٜ‬ت‪ٟٙ‬بِش ا‪٤‬چ‪ٙ٥‬ذ‪ٜ‬‬ ‫حش‪٤‬ت ‪٤ٚٚ‬دذاٖ و‪ ٣‬دئ‪٥٥‬شِش اد‪ٚ ٢‬اسد‪٤‬ش‬ ‫ا‪(َٚ‬اَ) ح‪ٛ‬س‪ ٢‬دس اغ‪ٛ‬ش ائ‪ ّٝ٥‬س‪٤ٚ‬بِش ا‪٤‬چ‪ٙ٥‬ذ‪ٜ‬‬ ‫فشؼ ائتٕ‪ ٝ‬د‪ ٜ‬د‪٤‬ش و‪ٙ‬ذ‪(٣ٙ٤‬اوص‪ )ٛ٘ٚ‬ف‪٥‬فش‪٤‬ت‪ ٢ ٝ‬او‪ٞٚ‬بْ‬ ‫د‪ّ٤‬ذاس حم‪٥‬مت ‪ ّٝٞ‬خ‪٥ِٛ‬بِش ا‪٤‬چ‪ٙ٥‬ذ‪ٜ‬‬ ‫سشثست ث‪ ٌٖٛ ٛ‬ؽ‪ ِٕٛ٘ٛٛ‬ا‪٤‬دشادا ٔؾبِ‪ٓ٥‬‬ ‫اسثبث‪ -٣‬فذاِت ‪ٞ‬ب٘‪٣‬؟ ٔ‪ٙ‬فبالس ا‪٤‬چ‪ٙ٥‬ذ‪!ٜ‬‬ ‫او‪ٚ‬الد‪ -٢-‬صٔبٖ ٔحذ‪ٚ‬د ث‪ٌ٘ٛ ٛ‬ذ‪ٜ‬‬ ‫ٔٗ ا‪٤‬ست‪ ٗ٤ ٝ‬احجبه ا‪٤‬س‪ ٝ‬فشداِش ا‪٤‬چ‪ٙ٥‬ذ‪ٜ‬‬ ‫تطش‪ ٢‬ائذ‪٤‬شْ د‪ّّ٤‬ش‪ ٣ٙ٤‬چ‪ٛ‬خ س‪ٚ‬فمبٔ‪ٓ٥‬‬ ‫ث‪٥‬ش ا‪ -٣ّٞ‬غفب ‪ٛ٤‬خ ث‪ ٛ‬احجبالس ا‪٤‬چ‪ٙ٥‬ذ‪ٜ‬‬ ‫ٔٗ ث‪٥‬ش د‪٤‬ش‪ ،ٓ٤ ٢‬ائتذ‪ ٣ٙٔ ٢‬دف‪ ٗ٥‬تػبد‪ٚ‬ف‬ ‫ص‪ٙ٤‬ذ‪ٌ ٜ‬و‪ ٗ٘ٚ‬ث‪٥‬ش س‪ٛ‬س‪ٔ ٚ‬و‪ٚ‬تبِش ا‪٤‬چ‪ٙ٥‬ذ‪ٜ‬‬ ‫ث‪ ّٕٓ٥‬و‪ِٛٛ٘ ٣‬س د‪ ٣ٙٔ ٚ‬ثذثخت د‪ٚ‬غ‪ٛ‬ال‪٤‬ذ‪ٓ٤‬‬ ‫ٔئ‪ٟ‬ذ‪ٔ-٢‬ئذ٘‪٥‬تذ‪ ٜ‬و‪ ٣‬دا٘‪ِ ٝ‬ش ا‪٤‬چ‪ٙ٥‬ذ‪ٜ‬‬ ‫‪ٞ‬ش و سب٘‪ٛ٥٥‬س و‪ٙ‬ذ‪ ،٣ٙ٤‬پش‪ٚ‬سد‪ - ٢- ٜ‬دا٘‪٥‬ص‬ ‫ِزتّ‪ ٣‬اده ‪ٛ٤‬خ ث‪ٔ ٛ‬شثبِش ا‪٤‬چ‪ٙ٥‬ذ‪ٜ‬‬ ‫ت‪ٛ‬ضذ‪ٚ‬س دئ‪ٔ ٝ٥‬ض ‪٥ٞ‬چ و ا‪٤‬شا٘‪ٙ٥‬ب إٔب‬ ‫داداسب ‪ ،‬دئش اخ‪ ٣‬ض‪ٟ‬ذ‪ٔ-٢‬ػفبِش ا‪٤‬چ‪ٙ٥‬ذ‪ٜ‬‬ ‫اوٕبَ وٕبَ ائتٕ‪ ٝ‬د‪ ٜ‬ال‪ٛ‬اْ ث‪٥‬ش افس‪ٖٛ‬‬ ‫تض‪٥٥‬ـ ائذ‪٤‬ش‪٤‬ض فؤش‪ ٚ‬اِ‪٥‬فجبِش ا‪٤‬د‪ٙ٥‬ذ‪ٜ‬‬ ‫ف‪٥‬غشتٓ ٔ‪ ٣‬ثطشٔ‪ ٣‬توس‪ ٜ‬د‪٤‬ش خ‪ ٚ ًٙ‬خ‪٥‬ذاِ‪٣‬‬ ‫د‪ٙ٤ٚ‬ب ‪٤‬بض‪٥‬ش حشه ا‪ ّٝ٤‬لوسغبِش ا‪٤‬چ‪ٙ٥‬ذ‪ٜ‬‬ ‫ٔئ‪٥‬ذا٘‪ٚ -٣‬لب‪٤‬ـ غح‪ ٝٙ‬پش اض‪ٛ‬ه‬ ‫اسثبه ؽفش عبق ٔقالِش ا‪٤‬چ‪ٙ٥‬ذ‪ٜ‬‬ ‫دسدست ائ‪٥‬ت أبِ‪ ٣ٙ٥‬اسثبث‪ -٣‬حم‪٥‬مت‬ ‫صا‪٥ٞ‬ذ‪٤ ،‬بضب او‪ٞٚ‬بْ ا‪ ّٝ٤‬خ‪٥ِٛ‬بِش ا‪٤‬چ‪ٙ٥‬ذ‪ٜ‬‬ ‫ائ‪ ٣‬لّج‪ ٣‬لبسا‪ ،‬سٗ ا‪ٚ‬خ‪ ٛ‬اِفبػ س‪ٛ‬اد‪٢‬‬ ‫٘‪ٛ‬س ا‪ ٣ّٞ‬ث‪ِٛ ٌٖٛ ٛ‬ثت(ِت) ا‪ٔ ّٝ٤‬ق‪ٙ‬بِش ا‪٤‬چ‪ٙ٥‬ذ‪ٜ‬‬ ‫ا‪ٕ٤‬ضبس‪ ٣ٙ٥‬ل‪ٕٛ٤ٛ‬ش ُّٔ او‪ٚ‬ساق‪ -‬ح‪٥‬بت‪ٝ‬‬ ‫‪ٛ٤‬خ ٔ‪ّ٥‬ت‪ ٗ٥ٕ٥‬خغ‪ ٣‬ث‪ ٛ‬ا‪ٕ٤‬ضبِش ا‪٤‬چ‪ٙ٥‬ذ‪!ٜ‬‬ ‫****‬ ‫(‪۶11‬ضبعردن طىس ضعرلر )کتببیىدان سئچیلمیص‬ ‫بیلمجٍ لر( تبپٕبخبالس)‬ ‫ا‪٤‬ى‪ ٣‬لبسداض‪،٣‬لبثبغ‪ٙ٥‬ذااک لب‪ٚ‬اساس‪ :٣‬لبٔ‪٥‬ص‪،‬ثبسٔبلالس‪،‬‬ ‫‪٤‬بض‪ ُ٥‬اوذ‪ ٓ٤‬اَ ل‪٥‬شٔ‪٥‬ض‪ ٢‬ث‪٥‬تذ‪،٢‬سبچ‪ ٓ٥‬سبلمبِ‪ ٓ٥‬ا‪٤‬چذ‪: ٢‬‬ ‫خ‪ٙ٥‬ب ‪ٞ ،‬ب٘ب‬ ‫‪٤‬بض‪ ُ٥‬ا‪ٚ‬ست‪ ٝ‬ا‪ٚ‬ت‪ٛ‬س‪ٚ‬ه ‪٤ ،‬بل‪ٛ‬تب ثَ‪ٙ‬ضَس دوض‪٥ٙ‬ت ‪ ،‬ثبخب٘ذا اوص‪ٖٚ‬‬ ‫ٌ‪٥‬ضِتٕ‪٥‬ت ‪ ،‬اِ‪ ٣ٙ٥‬ا‪ٚ‬صاتسبٖ ل‪ٙ٥ّ٥‬د‪ ٣‬ثبت‪٥‬ش‪٤‬ت ‪ :‬ل‪٥‬ض‪ٌَٛ ُ٤‬‬ ‫‪٤‬بض‪ ُ٥‬تبغ‪ٚ ٓ٥‬اس ‪ ،‬اَ ا‪ٚ‬تبغ‪ٌ ، ٓ٥‬و‪ ٢‬پبِتالس‪ٕ٤‬ذا ‪ ،‬ث‪ٛ‬ص‬ ‫ل‪ٛ‬سضبغ‪ : ٓ٥‬لبسپ‪٥‬ض‬ ‫‪٤‬بض‪ ُ٥‬تبغ‪ٚ ٓ٥‬اس ‪ ،‬اَ ل‪٥‬شٔ‪٥‬ض‪ ٢‬ا‪ٚ‬تبغ‪ ، ٓ٥‬ث‪ٛ‬ص پبِتبس‪ٕ٤‬ذا ‪،‬‬ ‫ٌو‪ ٢‬ل‪ٛ‬سضبغ‪ : ٓ٥‬لبسپ‪٥‬ض‬ ‫‪٤‬بتب٘ذا ‪ٛٔٛ٤‬س‪٤ ٚ‬بتبس ‪ ،‬اَت‪ ٗ٥‬ت‪ٛ‬ختبلب سبتبس ‪ ،‬و‪ ٓ٥‬ا‪٤‬ست‪ ٝ‬س‪ٝ‬‬ ‫ت‪ٛ‬تس‪ ، ٖٛ‬ت‪٥‬ىب٘الس‪ ٢‬اِ‪ ٝٙ٥‬ثبتبس ‪ :‬و‪٥‬شپ‪٣‬‬ ‫‪٤‬بتبس ‪٤‬بتبٕٔبص ‪ ،‬د‪ٚ‬ساس د‪ٚ‬سإٔبص ‪ ،‬ث‪٥‬ش لبس‪٤‬ص ٌئتَٕس‪ ٝ‬اتبْ‬ ‫ٌئذَٕ٘ض ‪ :‬ثبضٕبق‬ ‫‪٤‬بخط‪ٌ ٣‬وصَ ‪ٞ‬بٔ‪٥٥‬ب ثبخ‪٥‬ش ‪ ،‬ا‪ٚ‬ص‪ ٝ٘ٚ‬ثبخب٘‪٤ ٣‬ب٘ذ‪٤‬ش‪٤‬ش ‪٤‬بخ‪٥‬ش ‪:‬‬ ‫ٌ‪٘ٛ‬ص‬ صفحه 6 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫دیدگبُ‬ ‫هدیرهسئَل ‪ -‬هحوّد اشراقی‬ ‫*ضرٍرت اصالح سیستن پرداخت حقَق کبرکٌبى‬ ‫زض گصقتٍ یى اظ ممطضات مُم ی مقتبجبط زیلبت‬ ‫ائیه وبمٍ اؾتبربسامب وببضوبىببن زیلبت ثبًزٌ‬ ‫اؾت‪.‬‬ ‫ثطاؾبؼ ایه ائیه وببمبٍ تببحبسیزی حبسالب ی‬ ‫حساوثط حمًق ی فًق القبزٌ وببضمبىبسان زیلبت‬ ‫ضیقه ثًز‪.‬‬ ‫حمًق ومبیىسگبن مج ؽ َم تبثع زؾتًض البقبمب‬ ‫مهًه مج ؽ ثًزٌ اؾت‪ .‬وبضگطان ویع ثب ضعبیت‬ ‫انًل عجمٍ ثىسی مکبغ مهًه یظاضت وببض ی‬ ‫امًض اجتمبع تقییه م گطزیس‪.‬‬ ‫قطوت وفت ی ثقض اظ قطوت َب َم ثطای ذبًز‬ ‫ممطضات زاقتٍ اوس‪.‬‬ ‫ثب ایه تفبنی ‪ ،‬حمًق وبضوىبن زض گصقتٍ ع یطغم‬ ‫یجببًز تببفببببیت َببببی لببببثبب اعببتبببىبببب‪،‬‬ ‫َیچًلت زض حس اضلبم وجًم فق ؾبثمٍ وساقبتبٍ‬ ‫اؾت‪.‬‬ ‫یل زض حبل حبعط مؿئ ٍ تفبیت حمبًق ی فبًق‬ ‫القبزٌ َبی وجًم ثب حمًق ی فًق القبزٌ وبضوىبن‬ ‫عبزی زضحسی ظیبز اؾت وٍ مؿئًلیه وظبم ضا ثبٍ‬ ‫چبضٌ اوسیک یازاقتٍ اؾت‪.‬‬ ‫ثبیض ایه اؾت وٍ ضاٌ ح مکىالت اظ ایه لبجبیب‬ ‫تُیٍ‪ ،‬تسییه ی اجطای لًاویه ی ممبطضات مبتبیبه‪،‬‬ ‫ضیقه ی وبضقىبؾ اؾت‪ .‬عمىب لًاویه یلت مفیس‬ ‫یالع م قًوس وٍ ثب زلت ی ثسین تجبقبیبج اجبطا‬ ‫قسٌ ثبقىس‪.‬‬ ‫سبد هعیشت کبرگری ‪ ۰‬هیلیَى ٍ ‪۹7۹‬‬ ‫ّسار تَهبى تعییی شد‬ ‫دٍضٌثِ ‪ 8۰‬تْوی ‪ 7 * 8۰۸۸‬فَایِ ‪ 5 * ۰۸۰۰‬اجه‪ * 8۰۰1‬خال خی ٍ دٍم ( اٍتَز ایکیٌجی ایل ) * ضوااُ ( خایی ) ‪5۰11 :‬‬ ‫اغاز عولیات اجرایی تیص از ‪ّ ۰۸۲‬ساا ٍاحد‬ ‫طر ًْضت هلی هسکی‬ ‫تا حضَا ٍزیر ااُ ٍ ضْرخازی عولیات‬ ‫اجرایی تیص از ‪ّ ۰۸۲‬ساا ٍاحد طار‬ ‫ًْضت هلی هسکی تِ تَات ٍتایاٌااا‬ ‫اغاز ٍ ّوسهاى توطی از پارٍشُ ّاای‬ ‫عوراًی حَزُ هسکی دا ضاْارّاای‬ ‫جدید تِ افتتا اخید‪.‬‬ ‫ثٍ وم اظ یظاضت ضاٌ ی قبُبطؾببظی‪،‬‬ ‫امطثٍ مىبؾجت ایبم اهلل زٍَ فبجبط ی ثبب‬ ‫حضًض ضؾتبم لببؾبمب یظیبط ضاٌ ی‬ ‫قُطؾبظی‪ ،‬عم بیببت اجبطایب ‪۰۴۰‬‬ ‫َعاض ی ‪ ۰۶۰‬یاحس عطح وُضت مب ب‬ ‫مؿىه اغبظ قس‪.‬‬ ‫َمچىیه‪ ،‬زض ایه مطاؾم وٍ ثٍ قبىب‬ ‫یثیىببضی ثبطگبعاض قبس ثبربکب اظ‬ ‫پطیغٌَبی عمطاو حًظٌ مؿبىبه زض‬ ‫محالت َس ثبظافبطیبىب قبُبطی‪،‬‬ ‫قُطَبی جسیس ی ؾبیط قُطَب افتبتببح‬ ‫قس ی مًضز ثُطٌ ثطزاضی لطاض گطفت‪.‬‬ ‫ثط َمیه اؾبؼ‪ ،‬امطیظ ‪َ۸‬بعاض ی ‪۴۰۴‬‬ ‫یاحس مؿىه مکبضوت ‪ ،‬ذًزمبله ی‬ ‫السام م ‪َ۱ ،‬عاض ی‪ ۱۶۴‬یاحس مؿىبه‬ ‫مُط زض قُطَبی جسیس ی ‪ ۰۶‬پطیغٌ ثبب‬ ‫اعتجبضی ثبل ثط ‪ ۰۸‬می یبضز تبًمببن زض‬ ‫حًظٌ ثبظافطیى زض ؾبطاؾبط وکبًض‬ ‫افتتبح قس‪.‬‬ ‫َمچىیه‪ ،‬امطیظ ثٍ قى ومبزیه پطیغٌ‬ ‫‪َ ۰‬عاض یاحسی وًی ظیتًن ظوجبن اظ‬ ‫و پطیغٌ ‪َ ۶۰‬عاض یاحسی اؾتببن ثبب‬ ‫حضًض اؾتبوساض ی ممببمببت اؾبتببوب‬ ‫ظوجبن و ىگ ظو قس‪.‬‬ ‫ثٍ گبعاضـ ایبطوبب اوبىبًن ؾببذبت‬ ‫یاحسَبی وُضت مب ب مؿبىبه زض‬ ‫ؾطاؾط وکًض ثبٍ ‪َ ۰۴۴‬بعاض یاحبس‬ ‫ضؾیسٌ اؾت ی ثط اؾبؼ اعالم یظاضت‬ ‫ضاٌ ی قُطؾبظی ثٍ تفىیه اؾبتببن ی‬ ‫قُط‪ ،‬زض حبل حبعط ‪َ ۰۴۴‬عاض یاحبس‬ ‫مؿىًو زض مطاح ؾببذبت اؾبت‪.‬‬ ‫ثطای مثبل زض مىغمٍ قُطیبض زض اؾبتببن‬ ‫تُطان‪ ۴۴۰ ،‬یاحس وُضت م مؿىبه‬ ‫زض ‪ ۰‬عجمٍ ثب متطاغَبی ‪ ۰۴‬تب ‪ ۰۴‬متطی‬ ‫ثب پیکطفت فیبعیبىب ‪ ۶۴‬زضنبس ثبب‬ ‫ضیـ َبی وبًیبه ؾببذبت زض حببل‬ ‫تىمی ی تحًی تب ‪ ۰‬ؾبل ایىسٌ اؾت‬ ‫وٍ وًچىتطیه پطیغٌ وُبضبت مب ب‬ ‫مؿىه اؾت‪ .‬زض قُطَبی جسیس پطوس‪،‬‬ ‫َکتگطز ی ایًاوى ویع ظمیه وبُبضبت‬ ‫م مؿىه مکرم ی ثطوبمٍ ؾببذبت‬ ‫زض حبل پیکطفت اؾت ی لبطاض اؾبت‬ ‫ورؿتیه ذبوٍَبی وُضت م مؿبىبه‬ ‫فطیضزیه امؿبل زض قُطَببی جبسیبس‬ ‫یبراًِ ‪ّ ۰۸۸‬سار تَهبًی‬ ‫فعال بِ ببیگبًی رفت‬ ‫و ىگ ظو قًز‪ .‬قُطَبی جسیبس زض‬ ‫پطیغٌ وُضت م مؿىه ثبض ان ضا‬ ‫ثٍ زیـ م وکىس ی تببمبیبه ظمبیبه‬ ‫وُضت م مؿىه ویع زض قبُبطَببی‬ ‫جسیس ی زض نًضت ومجًز ظمیه‪ ،‬زض‬ ‫قُطَبی مجبیض اؾت‪.‬‬ ‫ثطای تبمیه ظمیه السامبت مُم اوجبم‬ ‫قسٌ اؾت ی ثب ایجبز ثبوه ظمبیبه زض‬ ‫ؾٍ مبٌ گصقتٍ اعالعبت یه َبعاض ی‬ ‫‪ ۸۴۴‬قُط زض ایه ثبوه تىمی قسٌ ی‬ ‫اوىًن مکرم اؾت ظمیه َبب وبجبب‬ ‫لطاض زاضز ی وًر وبضثطی اوُب چیؿت‪.‬‬ ‫زض اثطعطح َبی مث وبُبضبت مب ب‬ ‫مؿىه‪ ،‬مًعًر ان تبمبیبه ظمبیبه‬ ‫اؾت‪ .‬زض ؾبل َبی گصقتٍ ثبٍ زلبیب‬ ‫عسم قفبفیت لبوًن‪ ،‬ظمیهَبی زیلبتب‬ ‫زض اذتیبض یظاضت ضاٌ ی قبُبطؾببظی‬ ‫لطاض وگطفت امب اوىًن ظمیه ‪َ ۸۱۴‬عاض‬ ‫یاحس مؿىًو زض حبل ثبضگصاضی زض‬ ‫ثبوه ظمیه اؾت‪.‬‬ ‫دٍلت خیسدّن ایجاد هاّاًِ ‪ّ 8۸۸‬ساا ضغل اا ترًاهِایسی کردُ اخت‬ ‫هدیرعاهل تٌدٍق کااافریٌی اهید گافات‪ :‬دٍلات‬ ‫خیسدّن ایجاد هاّاًِ ‪ّ 8۸۸‬ساا فرتت ضغلی اا ترای‬ ‫افع تیکاای دا کطَا دا ترًاهِ خَد دااد‪.‬‬ ‫وقمت اهلل ضعبی زض ائیه افتتبح وبضذببوبٍ تبًلبیبس‬ ‫نىبیع الىتطیویى َطی زض قُطؾتبن وًثط افعیز‪ :‬ثبط‬ ‫اؾبؼ ثطوبمٍ ضیعی لطاض قسٌ تب اظ قُطیًض ‪ ۶۰۴۴‬تبب‬ ‫اؾفىس ‪ ۶۰۴۶‬ی زض ظط ‪ ۶۰‬مبٌ یه می یًن ی ‪۰۴۴‬‬ ‫َعاض قغ زض مىبعک عمستب مبحبطیم ی ضیؾبتببیب‬ ‫وکًض ایجبز قًز‪.‬‬ ‫یی ثیبن وطز‪ :‬زیلت ثطای ایه مىظًض لهبس ایبجببز‬ ‫نىسیق پیکطفت ی عسالت ضا زض الیجٍ ‪ ۶۰۴۶‬پبیبف‬ ‫ثیى وطزٌ اؾت وٍ ثب ایجبز ایه نىسیق مىبثع مببلب‬ ‫پیف ثیى وکسٌ نط ؾطمبیٍ گصاضی ی ایجبز قغب‬ ‫ثطای جًاوبن ذًاَس قس‪.‬‬ ‫یی ثب ثیبن ایىىٍ ققبض ان زیلت ؾیعزَم عسالبت‬ ‫محًضی ی ؾپطزن وبض زؾت مطزم اؾت‪ ،‬ثیبن وبطز‪:‬‬ ‫اگط مىبثع ایه نىسیق ثٍ زضؾت نبط ؾبطمببیبٍ‬ ‫گصاضی زض ثرف تًلیس قًز قبَس تحًل زض مىبعبک‬ ‫محطیم وکًض ذًاَیم ثًز‪.‬‬ ‫یی اعبفٍ وطز‪ :‬زض ؾبل ایىسٌ ‪َ ۶۴۴‬بعاض مبیب بیببضز‬ ‫تًمبن اظ عطیک نىسیق پیکطفت ی عبسالبت ثبطای‬ ‫ایجبز ضیوک وؿت ی وبض پیف ثیى قسٌ اؾبت وبٍ‬ ‫ایه مىبثع ثب عطیت ‪ ۰‬اظ ؾًی ثببوبه َبب مبجب بغب‬ ‫مقبزل ‪َ ۸۴۴‬عاض می یبضز تًمبن ذًاَس قس‪.‬‬ ‫یی اظُبض وطز‪ ۰ :‬زضنس اظ ایه اعتجبض ؾُبم اؾبتببن‬ ‫اضزثی ذًاَس ثًز وٍ نط ان م تًتبن السامببت‬ ‫مُم ثطای ایجبز فطنت َبی قغ فطاَم وطز‪.‬‬ ‫ضعبی ثیبن وطز‪ :‬زض قُطؾتبن وبًثبط پبىبح یاحبس‬ ‫تًلیسی فقبل ثب حمبیت ایه نبىبسیق ضاٌ اوبساظی‬ ‫قسٌ ی َمچىبن زض زیلت ؾیعزَم ایه حمببیبت َبب‬ ‫افعایف ذًاَس یبفت‪.‬‬ ‫عراق دٍهیی هرصد تاداات ٍ ًْویی هثدا تاهیی کاالّای ایراًی‬ ‫تر اخاس هصَتِ ضَاای عاالای کااا‪ ،‬حاداقال‬ ‫ّسیٌِ ّای هاّاًِ زًدگی کاااگاراى‪ ،‬حادٍد ‪۰‬‬ ‫هیلیَى ٍ ‪ّ ۲7۲‬ساا تَهاى تعییی ضدُ اخت‪.‬‬ ‫زض وکؿت قًضای عبل وبض (قبوعزَم ثُمه مببٌ)‬ ‫وطخ ؾجس مقیکت ذبوًاضَبی وبضگطی ثٍ عبىبًان‬ ‫یى اظ مقیبضَبی تقییه زؾتمعز‪ ،‬وُبی قس ی َبط‬ ‫ؾٍ گطیٌ وبضگطی‪ ،‬وبضفطمبی ی زیلت پبی ایبه‬ ‫ضلم ضا امضب وطزوس‪.‬‬ ‫ایه ؾجس ثطای ذبوًاض متًؾظ قُطی ثب ثقس ‪ ۸.۸‬وفط‬ ‫اوجبم قسٌ اؾت‪.‬‬ ‫ثط اؾبؼ محبؾجبت اوجبم قسٌ‪ ،‬ؾبجبس مبقبیبکبت‬ ‫حسال ذبوًاضَبی وبضگبطی ثبطای مبصاوبطات‬ ‫معزی‪ ۰۰۷۸۰۰۷۰۴۴ ،‬ضیبل وطخگصاضی قس‪ .‬ثب ایبه‬ ‫حؿبه‪ ،‬حسال َعیىٍَبی مبَبوٍ ظوسگ ‪ ،‬حبسیز‬ ‫‪ ۰‬می یًن ی ‪َ ۰۰۴‬عاض تًمبن تقییه قسٌ اؾت‪.‬‬ ‫زض محبؾجبت ؾجس مقیکت‪ ،‬ؾُم الالم ذبًضاوب ‪،‬‬ ‫‪ ۸۱.۱‬زضنس ی ؾُم الالم غبیبطذبًضاوب ‪۱۰.۰ ،‬‬ ‫زضنس زض وظط گطفتٍ قسٌ اؾت‪.‬‬ ‫ؾجس ذًضاو َب ‪ ۸۰۷۰۱۱۷۶۰۸‬ضیبل وبطخ گبصاضی‬ ‫قسٌ اؾت وٍ ایه محبؾجٍ ثط اؾبؼ متًؾظ لیمت‬ ‫الالم ذًضاو اعالم اظ ؾًی مطوع امببض ایبطان‬ ‫ثطای زی مبٌ ‪ ،۶۰۴۴‬نًضت گطفتٍ اؾت‪.‬‬ ‫یک هیلیَى ٍ ‪ّ ۰۸۸‬سار جبهبًدُ‬ ‫در اٍلَیت دریبفت سْبم عدالت‬ ‫خوٌگَی کاًَى ضرکتّای خرهایِ گفاای خْاام‬ ‫عدالت گفت‪ :‬از دٍاُ قثل ‪ ۰‬هیلیَى ًفر جاهااًادُ‬ ‫خْام عدالت ضٌاخایی ضدًد کِ از ایی هیاى یاک‬ ‫هیلیَى ٍ ‪ّ ۰۸۸‬ساا ًفر تا داضتی کااتکس تِ هرحلِ‬ ‫ًْایی دایافت خْام عدالت اخیدًد‪.‬‬ ‫اوجط حیسضی گفت‪ :‬امبضَب زض ضاثغٍ ثب افطازی وٍ‬ ‫وبضتىؽ ؾُبم عسالت زاقتٍ‪ ،‬امب ثٍ انَب ؾبُببم‬ ‫تق ک وگطفتٍ‪ ،‬متفبیت اؾت‪ .‬ثٍ گفتٍ ای؛ افطازی وٍ‬ ‫زعًت وبمٍ زضیبفت وطزٌ ی مطاجقٍ وبىبطزوبس یبب‬ ‫زعًت وبمٍ ثٍ اؾم انَب نبزض قسٌ‪ ،‬امب ثٍ زؾبت‬ ‫قبن وطؾیسٌ یب وؿبو وٍ تمبم مطاحب ضا اوبجببم‬ ‫زازٌ اوس‪ ،‬امب اعالعبت قبن ثٍ زثبیبطذببوبٍ ؾبُببم‬ ‫عسالت اضؾبل وکسٌ‪ ،‬اظ زضیبفت ؾُبم عسالت جبب‬ ‫مبوسٌ اوس‪ .‬عجک گفتٍ لطثببوبعازٌ ضئبیبؽ ؾببظمببن‬ ‫ذهًن ؾبظی زض زیاظزَم ثُبمبه‪ -‬مبًعبًر‬ ‫جبمبوسگبن ؾُبم عسالت‪ ،‬زض زیلت َم زض حببل‬ ‫ثطضؾ اؾت ی اذیطا یظاضت تقبین فبُبطؾبتب اظ‬ ‫الکبضی وٍ ایه ؾُبم م تًاوس ثٍ اوُب تق ک ثگبیبطز‬ ‫ضا ثٍ یظاضت التهبز اضائٍ وطزٌ اؾت‪.‬‬ ‫ثٍ گفتٍ پًض اثطاَیم ضئیؽ ومیؿیًن البتبهببزی‬ ‫مج ؽ عطح جبمبوسگبن ؾُبم عسالت زض مج بؽ‬ ‫مغطح ی ثب ان مًافمت قس‪.‬‬ ‫خوٌگَی گورک گفت‪ :‬تا تاداات ‪ ۰5‬هیلیَى ٍ ‪۰۸‬‬ ‫ّساا تی کاال تِ اازش ّفت هیلیااد ٍ ‪ ۰۲5‬هیالایاَى‬ ‫دالا دا ‪ 8۸‬هاُ اهسال عراق دٍهیی هرصد تاادااتای‬ ‫کاالّای ایراًی تعد از چیی اخت کِ ًسثت تِ هادت‬ ‫هطاتِ خال قثل اضد ‪ 8۰‬داتادی دا ٍزى ٍ ‪8۰‬‬ ‫داتدی دا اازش اا ًطاى هیدّد‪.‬‬ ‫ثٍ وم اظ گمطن‪ ،‬ؾیس ضیح الٍ لغیف اظُبض زاقت‪:‬‬ ‫گؿتطـ ضیاثظ ایطان ثب عطاق زض ؾبلَبی اذبیبط ثبٍ‬ ‫زالی اقتطاوبت فطایان فطَىگ ‪ ،‬ؾیبؾ ‪ ،‬مبصَبجب‬ ‫َمیکٍ زض زؾتًض وببض زی وکبًض لبطاض زاقبتبٍ ی‬ ‫گبم َبی جسی ویع ثب یجًز َمٍ مکىالت ثبطزاقبتبٍ‬ ‫قسٌ اؾت‪.‬‬ ‫یی افعیز‪ :‬زض ‪ ۶۴‬مبٍَ ؾبل گصقتٍ مبیبعان یاضزات‬ ‫ایطان اظ عطاق‪ ،‬حسیز ‪َ ۰۴‬عاض تبه ثبٍ اضظـ ‪۶۴۸‬‬ ‫می یًن زالض ثًزٌ وٍ زض مست مکبثٍ امؿبل‪ ،‬وعزیبه‬ ‫ثٍ ‪ ۰‬می یًن ته ثٍ اضظـ ‪ ۰۰۴‬می یًن ی ‪َ ۰۰۰‬بعاض ی‬ ‫‪ ۰۴۰‬زالض ضؾیسٌ وٍ افعایف ‪َ ۰‬عاض ی ‪ ۰۶۰‬زضنسی‬ ‫زض یظن ی ‪ ۸۰۸‬زضنسی زض اضظـ ضا زض ایه مبست‬ ‫وکبن م زَس‪.‬‬ ‫ؾرىگًی گمطن زض ذهًل یاضزات اظ عبطاق‬ ‫ذبعطوکبن وطز‪ :‬ضتجٍ ؾبل گصقتٍ عطاق زض تببمبیبه‬ ‫وبالَبی مًضز ویبظ ایطان ‪ ۰۱‬ثًز وبٍ ثبب تبًافبمببت‬ ‫نًضت گطفتٍ ثیه تُطان ی ثغساز‪ ،‬ثب افعایف فبطیـ‬ ‫وبال ثٍ ایطان َمطاٌ ثًزٌ ی زض حبل حبعبط ثبقبس اظ‬ ‫امبضات‪ ،‬چیه‪ ،‬تطویٍ‪ ،‬المبن‪ ،‬ؾًئیؽ‪ ،‬ضیؾیٍ‪َ ،‬ىس ی‬ ‫اوگ ؿتبن‪ ،‬ثب ضقس ‪ ۶۸‬پ ٍای زض ضتجٍ وُم لطاض گطفبتبٍ‬ ‫اؾت‪.‬‬ ‫یی عمسٌ یاضزات ایطان اظ عطاق ضا وبالَبی اؾبؾ‬ ‫اعالم وطز ی گفت‪ :‬ثیف اظ یه می یًن ی ‪َ ۰۱۸‬بعاض‬ ‫ته اظ وبالَبی یاضز قسٌ ثٍ اضظـ ‪ ۸۸۰‬می یًن ی ‪۰‬‬ ‫َعاض ی ‪ ۸۰۸‬زالض‪ ،‬وبالی اؾبؾ یبب مبًاز غبصایب‬ ‫َؿتىس وٍ ثٍ تطتیت گىسم مقمًل ثب ‪ ۸۰۰‬مبیب بیبًن‬ ‫زالض‪ ،‬شضت زام ثب ‪ ۶۴۰‬می یًن زالض‪ ،‬وىجبلٍ ؾًیب ثب‬ ‫‪ ۶۴۶‬می یًن زالض‪ ،‬جً ثب ‪ ۴۴‬می یًن زالض‪ ،‬ضیغه ذببم‬ ‫ثب ‪ ۰۰‬می یًن زالض‪ ،‬قىط ثب ‪ ۸۱‬می یًن زالض لطاض زاضوس‬ ‫وٍ ‪ ۰۸‬زضنس یظن ی ‪ ۰۴‬زضنس اضظـ یاضزات اظ‬ ‫عطاق ثٍ ایه وًر وبالَب مطتجظ اؾت‪.‬‬ ‫ؾرىگًی گمطن زض ذهًل نبزضات ویع گفبت‪:‬‬ ‫وعزیه ثٍ ‪ ۰‬می یًن ی ‪َ ۱۱۴‬عاض ی ‪ ۱۱۰‬تبه وببالی‬ ‫نبزض قسٌ ثٍ عطاق‪ ،‬ثٍ اضظـ یه می بیببضز ی ‪۰۰۸‬‬ ‫می یًن ی ‪َ ۰۰۸‬عاض ی ‪ ۶۰۰‬زالض محهًالت قیالت ‪،‬‬ ‫زام ‪ ،‬لجى ‪ ،‬وکبیضظی ی غبصایب ثبًزٌ اؾبت ی‬ ‫َمچىیه قبم مبقیه االت‪ ،‬مًاز مقسو ‪ ،‬مهببلبح‬ ‫ؾبذتمبو قسٌ اؾت‪.‬‬ ‫ّوِ چیس داتااُ هبدٍدیتّای تراکٌص ترداضت‬ ‫تاًک هرکسی ٍ ضَاای پاَل‬ ‫ٍ اعتثاا دا ااختای هثاازُ تاا‬ ‫پَلطَیای‪ ،‬هارارااتای تار‬ ‫تراکٌص ّای تاًاکای افاراد‬ ‫اعوال هی کٌد کِ یاکای از‬ ‫دا‬ ‫اى ّا تاعایایای خارا‬ ‫تراکٌص ّای تارداضات از‬ ‫حسابّای خپردُ هطتری اخت‪.‬‬ ‫زض ضاؾتبی مجبضظٌ ثب پًلکًی ی تطیضیؿم مبل مجمًعٍ عًاثغ ثطای وظبضت ثبط‬ ‫تطاوىفَبی ثبوى اقربل اعمبل م قًز وٍ یى اظ ایه عًاثظ تقییه اؾتبوبٍ‬ ‫زض تطاوىفَبی ثطزاقت اظ حؿبهَبی ؾپطزٌ مکتطی اؾت‪.‬‬ ‫زض ایه ظمیىٍ‪ ،‬ثبوه َب مًظف َؿتىس تب اؾتبوٍ مجبظ مجمًر مجبلب ثبطزاقبت اظ‬ ‫عطیک زضگبٌَبی پطزاذت غیطحضًضی اظ و یٍ حؿبه َبی ؾپطزٌ مبتبقب بک ثبٍ‬ ‫مکتطی حمیم ضا ثٍ ضیظاوٍ ‪ ۶۴۴‬می یًن تًمبن محسیز وىس‪.‬‬ ‫الجتٍ‪ ،‬ؾمف مجبظ مجمًر مجبل ثطزاقت اظ عطیک زضگببٌ َببی پبطزاذبت غبیبط‬ ‫حضًضی ثطای مکتطی حمیم وٍ ؾپطزٌ تجبضی وساضز‪ ،‬مبَبوٍ ‪ ۴۴۴‬می یًن تًمبن‬ ‫اؾت وٍ ؾمف مجبظ مجمًعٍ مجبل ثطزاقت اظ عطیبک زضگببٌ َببی پبطزاذبت‬ ‫غیطحضًضی زض مًضز اقربل حمًل ثط مجىبی ؾغح ضیؿه پًلقًی تًؾبظ‬ ‫َیئت عبم ثبوه مطوعی تقییه م قًز‪.‬‬ ‫عالیٌ ثط ایه‪ ،‬ثبوهَب مًظف َؿتىس وٍ زض و یٍ وم ی اوتمبالت الىبتبطیوبیبىب‬ ‫یجًٌ ثبالتط اظ ‪ ۰۴۴‬می یًن تًمبن زضین ثبوى ی ثیه ثببوبىب ضیظاوبٍ مکبتبطی‬ ‫حمیم ‪ ،‬اوتمبل یجٍ ضا مىًط ثٍ تىمی لؿمت (فی س) ثبثت زض فطمَبی مطثبًط ی‬ ‫اضائٍ اؾىبز مثجتٍ زال ثط اوجبم مقبم ٍ‪ ،‬لطاضزاز ی یب ع ت اوبتبمببل یجبٍ وبطزٌ ی‬ ‫تهًیطی اظ اؾىبز مثجتٍ مطثًط ثٍ اوتمبل یجٍ زض پطیوسٌ تبطاوبىبف مبصوبًض ضا‬ ‫وگُساضی وىس‪ .‬ایه العام ثبیس ثطای و یٍ وم یاوتمبالت الىتطیویى یجًٌ ثبالتط اظ‬ ‫یه می یبضز تًمبن زضین ثبوى ی ثیه ثبوى مکتطی حمًل ی حؿبهَبی ؾپطزٌ‬ ‫تجبضی مکتطی حمیم ویع نًضت ثگیطز‪.‬‬ ‫َمچىیه‪ ،‬حساوثط تطاوىف ذطیس اظ َط وبضت متق ک ثٍ مکتطی حمیم ‪ ،‬مج ‪۴۴‬‬ ‫می یًن تًمبن ی مجمًر تطاوىف َبی اوجبم قسٌ وبضت ثطای یی زض و قجبىبٍ‬ ‫ثبوى ضیظاوٍ ‪ ۶۴۴‬می یًن تًمبن اؾت‪.‬‬ ‫قیوت هصَب هرغ قطعِ تٌدی ایی ّفتِ اعالم هی ضَد‬ ‫ٍزیر جْاد کطاٍازی گفت‪ :‬قیوت هٌطری هرغ قطعاِ‬ ‫تٌدی تا ّوکاای اتبادیِ ایی ّفتِ اعالم هی ضَد‪.‬‬ ‫جًاز ؾبزات وػاز گفت‪ :‬لیمت مطغ یب گًقت لغقٍ‬ ‫ثىسی وٍ زض ثبظاض تًظیع م قًز‪ ،‬یالق وبیبؿبت ی‬ ‫لیمت مىبؾت ی مىغم ثطای اعضبی نىف ایه َفتٍ‬ ‫اعالم ذًاَس قس‪ .‬یظیط جبُببز گبفبت‪ :‬اظ ایاذبط‬ ‫اثبن‪ ،‬السام ثٍ تبمیه محهًالت مًضز ویبظ ایبم عیبس‬ ‫ی مبٌ ضمضبن وطزیم ی زض تالقیم وٍ ثببلب ثبط ‪۴۴‬‬ ‫زضنس میًٌ قت عیس اظ عطیک ؾبمبوٍ ًَقمىس تًظیع‬ ‫قًز‪َ .‬مچىیه زض پ ؾطی ؾبمبن زازن ثٍ ثبظاض ثطوبح‬ ‫ی ؾیت ظمیى َؿتیم امب حًازث غیطمتطلجبٍ َبمبطاٌ‬ ‫ثرف وکبیضظی اؾت‪ .‬ثببثبٍ وببضگبیبطی ثبطذب‬ ‫ؾبظیوبضَب ثٍ زوجبل ثجبت تىظیم ثبظاض َؿتیم‪.‬زض ؾیب‬ ‫اذیط ‪َ ۴۴‬عاض ته ؾیت ظمیى اظ زؾبت ضفبت وبٍ‬ ‫َمیه ومجًز مىبثع مىجط قس تب وطخ َط وی ً ؾبیبت‬ ‫ظمیى زض ثبظاض ثٍ ‪َ ۰۴‬عاض تًمبن ویع ثبطؾبس‪.‬یبًؾبف‬ ‫ذبو ضئیؽ اتحبزیٍ پطوسٌ ی مبَ پیف اظ ایه گفتبٍ‬ ‫ثًز‪ ،‬لیمت مطغ لغقٍ ثىسی مىغم ویؿت ی یظاضت‬ ‫جُبز وکبیضظی ایه مًعًر ضا تبب لبجب اظ عبیبس‬ ‫ثطضؾ ذًاَس وطز‪.‬ثطضؾ َب اظ ؾغح ثببظاض وکببن‬ ‫اٍزًاهِ ااک‬ ‫م ال ‪ 17۲‬اّر‬ ‫اگْی تبریر ترکِ‬ ‫‪ * ۱۴۸-۶۰۴۴0۶۶0۶۶‬زضذهًل تحطیط تطوٍ مطحًم لجبز محمسی ع یطعب چبئ ثٍ عطفیت البیبن ی ذبومُب‪ :‬محمس‪-‬ع ‪-‬‬ ‫اثطاَیم‪-‬یل ‪ -‬ظیىت قُطت َمگ محمسی ع یطعب چبئ ی گ عاض قىطظازٌ تحطیط تطوٍ مطحًم لجبز محمسی ع یطعب چبئب‬ ‫ضا ومًزٌ اوس وٍ زض تبضید ‪ ۶۰۴۴0۶۰0۴۰‬ضیظ یىکىجٍ ؾبعت ‪ ۶۴0۸۴‬نجح تحطیط تطوٍ ثقم ذًاَس امس‪ .‬لصا َطوؽ ذًزـ‬ ‫ضا یضثٍ م زاوس یب حم وؿجت ثٍ تطوٍ لبئ اؾت یب ینیت وبمٍ ای زض اذتیبض زاضز ظط یىمبٌ ثٍ ققجٍ ح اذتال قمبضٌ‬ ‫یه اَط اضائٍ ومبیىس‪۸0۰۸۰ .‬‬ ‫ائیس ضَاای حل اختال‬ ‫یک اّر‪ -‬عثدالِ اتراّیوی‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪7‬‬ ‫تا ٍجَد توام ّیاَّی هرتَط تِ پرداخت یااااًاِ‬ ‫‪ّ ۰۸۸‬ساا تَهاًی‪ ،‬ضرط اجرای اى یعٌی حاف‬ ‫ااز ‪ ۰۰۸۸‬تَهاًی فعال هٌتفی ضدُ ٍّویی هَجاه‬ ‫عدم پرداخت یاااًِ ّای ‪ّ ۰۸۸‬ساا تَهاًی ٍعدُ‬ ‫دادُ ضدُ هیضَد؛ هگر اًکِ دٍلت دا فارتات‬ ‫تاقی هاًدُ ترًاهِ ای ااائِ کٌد کِ پااخاواگاَی‬ ‫تواهی اتْاهات حف ااز تارجایابای تاَدُ ٍ‬ ‫هدیریت تعد از اى اا تضویی کٌد‪.‬‬ ‫اوچٍ وٍ زض مبٌَبی اذیط زض مًضز افعایف مبجب ب‬ ‫یبضاوٍ ومسی مغطح ثًز‪ ،‬ثٍ ایبه مبًعبًر ثبطمب‬ ‫گکت وٍ زیلت زض نًضت حبص اضظ ‪۰۰۴۴‬‬ ‫تًمبو ثتًاوس ثرک اظ مىبثع وبق اظ ان ضا جُت‬ ‫پطزاذت یبضاوٍ َبی ومسی اذتهبل زَس وٍ زض‬ ‫ایه نًضت مج یبضاوٍ ویع افعایف پیسا م وطز‪.‬‬ ‫ضرط یاااًِ جدید حف‬ ‫ترًاهِ ًداضت ٍ ًطد‬ ‫ااز ‪ ۰۰۸۸‬اخت کاِ‬ ‫اگطچٍ زیلت زض الیحٍ ثًزجٍ ؾبل ایىسٌ پبیبف‬ ‫ثیى زض مًضز ازامٍ ضیوبس پبطزاذبت اضظ ‪۰۰۴۴‬‬ ‫وساقت ی تهًض م وطز وٍ ایبه مبًعبًر زض‬ ‫مج ؽ ویع ضای ایضز امب ثطضؾ َبی ومیبؿبیبًن‬ ‫ت فیک ثب عسم مًافمت ثب حص اضظ ‪ ۰۰۴۴‬تًمببوب‬ ‫مًاجٍ قسٌ اؾت چطاوٍ ومبیىسگببن مبقبتبمبسوبس‬ ‫زیلت ثطوبمٍ مسین ی مکره ثطای حبص اضظ‬ ‫تطجیح اظ یاضزات وبالَبی اؾبؾ ی مسیبطیبت‬ ‫تجقبت تًضم ان اضائٍ وىطزٌ ی زض وبُببیبت ثبب‬ ‫حص مربلفت وطزٌاوس‪.‬‬ ‫ان عًض وٍ مؿئًالن ؾبظمبن ثطوبمٍ ی ثًزجٍ پیف‬ ‫اظ ایه اعالم وطزٌ ثًزوس لطاض ثًز ثیه ‪ ۰۴‬تبب ‪۶۰۱‬‬ ‫َعاض تًمبن ثیه جمقیت یبضاوٍ ثگیطان مقیکت وبٍ‬ ‫ثٍ حسیز ‪ ۱۴‬می یًن وفط مب ضؾبىبس‪ ،‬اظ مبحب‬ ‫حببص اضظ ‪ ۰۰۴۴‬تببًمبببوبب وبببالَبببی‬ ‫اؾبؾ پطزاذت وىىس‪ ،‬امب ثب تًجبٍ ثبٍ ایبه وبٍ‬ ‫حص اضظ ‪ ۰۰۴۴‬مىتف اعبالم قبسٌ اؾبت‪ ،‬زض‬ ‫وُبیت مًعًر پطزاذت یبضاوٍ َبی جبسیبس وبیبع‬ ‫فقال مىتف ذًاَس قس‪ ،‬چبطاوبٍ زیبگبط مبىببثبع‬ ‫جسیسی ایجبز وم قًز وبٍ زیلبت ثبربًاَبس‬ ‫اظ مح ان یبضاوٍ اعبفٍ ای پبطزاذبت وبىبس ی‬ ‫پطزاذت اظ مح زیگط ویع امبىببن وبساضز مبگبط‬ ‫یبضاوٍ پىُبن زیگطی حص قًز‪.‬‬ ‫دٍلت فکر هی کرد از اٍل دی یاااًِ جدیاد‬ ‫هیدّد‬ ‫یعسٌ پطزاذت یبضاوٍ ومسی جسیس ظمبو جسی تط‬ ‫قس وٍ مقبین التهبزی ضئیؽ جبمبُبًض ایاذبط‬ ‫اشضمبٌ اعالم وبطز وبٍ یببضاوبٍ جبسیبس ضا اظ‬ ‫ایای زی مبٌ پطزاذت ذًاَبىبس وبطز ی حبتب‬ ‫افعایف مج تب ‪َ ۰۴۴‬عاض تًمبن ضا َم تبربمبیبه‬ ‫ظزٌ ثًز‪ .‬ایه یعسٌ ویع وٍ تىُب زض زی مبٌ ث ىٍ زض‬ ‫ثُمه َم محمک وکس ی ثب ایه مهًثٍ ت فیک ثٍ وظبط‬ ‫م ضؾس فقال َم ثطوبمبٍ ای ثبطای اجبطای ان‬ ‫وجبقس چطاوٍ اگط زیلت ثرًاَس زض ایبه ضاثبغبٍ‬ ‫السام وىس‪ ،‬ثبیس مىبثع جسیسی پیف ثیى وىس وبٍ‬ ‫ثقیس ثٍ وظط م ضؾس چىیه مىبثع مبظازی زض اذتیبض‬ ‫زاقتٍ ثبقس‪.‬‬ ‫ایه مًعًر الجتٍ زض اظُبضات اذیط ؾبربىبگبًی‬ ‫ومیؿیًن ت فیک ویع لبث تبئیس اؾت؛ ثٍ عًضی وٍ‬ ‫ظاضر اعالم وطزٌ‪ ،‬ثب مربلفت مج ؽ ثب حص اضظ‬ ‫تطجیح ی پیف ثیى مىبثع ‪ ۰‬می یبضزی اضظ ‪۰۰۴۴‬‬ ‫ثببطای یاضزات وبببالی اؾبببؾبب زض ؾبببل‬ ‫ایىسٌ‪ ،‬یبضاوٍ ومسی ثب َمبن مج لج پبطزاذبت‬ ‫ذًاَس قس‪.‬‬ ‫ثط ایه اؾبؼ مج یبضاوٍ زض ؾبل ایىسٌ َمببن ‪۰۴‬‬ ‫َعاض ی ‪ ۴۴۴‬تًمبن یبضاوٍ ومسی اؾت وٍ اظ ؾببل‬ ‫‪ ۶۸۰۰‬تبوىًن ثٍ اظای َط وفط ی ثطای جمقیت ‪۸۰‬‬ ‫می یًن تًمبو پطزاذت م قًز ی اظ ؾًی زیگبط‬ ‫یبضاوٍ َبی مقیکت وٍ زض وتیجٍ افعایف لبیبمبت‬ ‫ثىعیه زض اثبن ‪ ۶۸۰۰‬ثب مج متغیط ‪ ۴۴‬تب ‪َ ۰۴۴‬عاض‬ ‫تًمبن ثٍ حسیز ‪ ۱۴‬می یًن وفط اظ جمقیت یببضاوبٍ‬ ‫ثگیطان اذتهبل پیسا م وىس‪.‬‬ ‫اظ ایل َم لطاض وجًز مج ‪َ ۰۴‬عاض ی ‪ ۴۴۴‬تبًمببن‬ ‫تغییط وىس‬ ‫مىبثع پیف ثیى قسٌ زض الیحٍ ثًزجٍ ‪ ۶۰۴۶‬ثبطای‬ ‫ایه زی یبضاوٍ ویع حسیز ‪َ ۸۴‬عاض می بیببضز تبًمببن‬ ‫اؾت وٍ اظ اثتسا َم لطاض وجًز تغییطی زض ایه مجبل‬ ‫ایجبز قًز‪ ،‬فمظ پیف ثیبىب ایبه ثبًز وبٍ زض‬ ‫نًضت حص اضظ تطجیح ‪ ،‬مبىببثبع جبسیبسی‬ ‫ایجبز ی ثٍ ایه یبضاوٍَب اعبفٍ قًز وٍ زض مجمبًر‬ ‫م تًاوؿت مج یبضاوٍ یه ذبوًاض ضا ثبٍ حبسیز‬ ‫‪َ ۰۴۴‬عاض تًمبن افعایف زَس‪.‬‬ ‫تاید هٌتظر تبی ٍ ترگ ترًدُ دٍلت تَد‬ ‫م زَس وٍ َط وی ً مطغ ثب وطخ ‪َ ۰۰‬عاض تب ‪َ ۸۶‬عاض‬ ‫تًمبن‪ ،‬ضان مطغ ‪ ۸۶‬تب ‪َ ۸۰‬عاض تًمبن‪ ،‬ؾیىٍ ‪ ۱۴‬تب ‪۱۸‬‬ ‫َعاض تًمبن ی فی ٍ مطغ ‪ ۸۴‬تب ‪َ ۸۴‬عاض تًمبن اؾت‪.‬‬ ‫اگْی هفقَدی‬ ‫برگ سبس ٍ کبرت شٌبسبئی سَاری سوٌد سَرى هدل‬ ‫‪ ۰۰‬بشوبرُ پالک ‪547 -53‬ط ‪ ٍ 4۰‬شمومبرُ‬ ‫هَتَر‪ ٍ 214۰۰۸۸۰571 :‬شمومبرُ شمبسمی‪:‬‬ ‫‪ NAACC2CF۰۹F422173‬هفقَد گردیدُ از‬ ‫درجِ اعتببر سبقط هی ببشد‪53455.‬‬ ‫اّر‪ -‬حسیی ازادی‬ ‫ثب ایه حبل ایىىٍ ثب یضیز الیحٍ ثًزجٍ ثٍ نبحبه‬ ‫ع ى مج ؽ چٍ تغییطی زض مًضز ضیوس پطزاذبت‬ ‫اضظ ‪ ۰۰۴۴‬تًمبو ایجبز م قبًز ی ایبب زیلبت‬ ‫ثطوبمٍ وبضامسی جُبت مبسیبطیبت حبص اضظ‬ ‫تطجیح اظ الالم اؾبؾ اضائٍ وطزٌ ی ثببظی اضظ‬ ‫‪ ۰۰۴۴‬ضا ثٍ وفع ذًز تمبم م وىس ی یب زض وُببیبت‬ ‫ثٍ َمیه ضیال تمبم م قًز‪ ،‬ثبیس مىتظط وىفَب ی‬ ‫یاوىفَبی ثیه زیلت ی مج ؽ ثًز‪.‬‬ ‫اگْی هفقَدی‬ ‫هجَز حول اسلحِ شکبری سبچوِ زًی دٍلمَل‬ ‫کٌبرّن هدل کَسِ کبلیبر ‪ 21‬بِ شوبرُ سمالح‬ ‫‪ ۸11۸۸۰133‬سبخت ایراى هفقَد گردیدُ از‬ ‫درجِ اعتببر سبقط هی ببشد‪53454.‬‬ ‫اّر‪ً -‬بصر عبدی‬ صفحه 7 ‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫ًشبًی النترًٍینی رٍزًبهِ ارک‬ ‫سبیت رٍزًبهِ ‪www.arkonline.ir‬‬ ‫ایویل رٍزًبهِ‪ark.tabriz@yahoo.com9‬‬ ‫ایویل هذیرهسئَل‪eshraghimo@gmail.com 9‬‬ ‫هذیر اجرائی‪ 9‬هعصَهِ حجبزی‬ ‫هجری سبیت رٍزًبهِ‪ 9‬سبًبز اشراقی‬ ‫دیشىثٍ ‪ ۸۱‬تُمه ‪ 7 * ۸۰۴۴‬فًسیٍ ‪ 5 * ۲۴۲۲‬سجه‪ * ۸۰۰۹‬سا‬ ‫اخببر مَتبُ ٍرزشی‬ ‫مریویبى در تین هلی فَتسبل‬ ‫هبًذًی شذ‬ ‫تا یجًد تغییش کادس فىی تیم ملیلی فلًت‪،‬لا‬ ‫اتًالفضل کشیمیان سشپشست تیم میی تٍ کاسش‬ ‫ادامٍ خًاَذ داد‪.‬‬ ‫ثب ٍرَز تـییطاتی ًِ زض تین هلی کَتؿبل ایطاى‬ ‫ٍ زض ًبزض کٌی ایی تین ضخ زاز‪ ،‬اثوَافولو و‬ ‫ًطیویبى ثِ ػٌَاى ؾطپطؾت ثِ ًبضـ زض ایوی‬ ‫تین ازاهِ ذَاّس زاز‪ً .‬وطیووویوبى زض ظهوبى‬ ‫ؾطهطثیگطی ؾیسهحوس ًبظن افکطیؼِ ثوِ تویون‬ ‫هلی کَتؿبل اضبکِ قس ٍ حتی ثب ٍرَز ًوٌوبض‬ ‫گصاقتی ًبظن افکوطیوؼوِ‪ ،‬زض ًوٌوبض ٍحویوس‬ ‫قوؿبیی ؾطهطثی رسیس تین هولوی کوؼوبفویوت‬ ‫ذَاّس ًطز‪.‬‬ ‫ببزینی تین هلی فَتببل ایراى‬ ‫بِ استقالل پیَست‬ ‫تطاًتَض ثِ زفی ثؿتِ ثَزى پٌزطُ ًو ٍ اًتوبالت زض‬ ‫اثتسای که ٍ ػسم رصه ثِ هَهغ ثبظیٌوٌوبى هوَضز‬ ‫ًظط زض ثبظُ ظهبًی تؼییی قسُ‪ ،‬ثویوف اظ ّوط تویون‬ ‫زیگطی ثِ رصه ثبظیٌی ٍ توَیت تین زض که ًو‬ ‫ٍ اًتوبالت ظهؿتبًی ًیبظ زاضز‪ ،‬اهب ػولٌطز هؿوئوَالى‬ ‫ایی تین ثِ ضؿن ثبظ قسى پٌزطُ‪ّ ،‬وچٌبى ًٌس اؾت ٍ‬ ‫زض ‪ ۳۴‬ضٍظ گصقتِ تٌْب یی ثبظیٌی رسیوس روصه‬ ‫ایی تین قسُ اؾت‪.‬‬ ‫ّطچٌس اذجبضی هجٌی ثط هصاًطُ ثب چٌس ثوبظیوٌوی اظ‬ ‫ؾَی ایی تین قٌیسُ هی قَز اهب تبًٌَى ّیچ یی اظ‬ ‫اذجبض ٍ ثبظیٌٌبى هطط قسُ ًْبیی ًکسُ ٍ ظهوبى ثوِ‬ ‫ضطض تطاًتَض ثِ ؾطػت زض حبل گصض اؾت؛ اظ ایوی‬ ‫ضٍ هؿئَالى ایی تین ثبیس ّطچِ ؾطیغ تط ثبظیٌٌبى هس‬ ‫ًظط ضا رصه ًٌٌس ٍ اًْب ضا ثِ ًرؿتیی ثبظی ًِ ‪۳۲‬‬ ‫ثْوی هوبث نٌؼت ًلت اثبزاى ثطگوعاض هوی قوَز‪،‬‬ ‫ثطؾبًٌس‪.‬‬ ‫تطاًتَض تبًٌَى هطاضزاز هحوس ثلجلی‪ٍ ،‬یٌگوط ًولوت‬ ‫هؿزس ؾلیوبى ضا ًْبیی ًطزُ ٍ ایی ثبظیٌی ثِ طوَض‬ ‫تاصیکه ساتق فًالد خلًصسلنلان تلا امضلا‬ ‫قشاسداد ‪ ۲‬ی ویم سالٍ تٍ اسنقال پیًست‪.‬‬ ‫پؽ اظ هصاًطات هیبى زٍ ثبقگبُ اؾتووو ل ٍ‬ ‫کَالز‪ ،‬نبفو حوطزاًوی ثوبظیوٌوی روَاى ٍ‬ ‫ایٌسُ زاض اّ ضاهْطهع اؾتبى ذوَظؾوتوبى ثوِ‬ ‫اؾتو ل پیَؾت‪.‬‬ ‫ایی ثبظیٌی هتَفس ‪ ۳۲‬قْطیَض ‪ ۷۲۱۱‬ثوَزُ ٍ‬ ‫‪ ۳۲‬ؾبل ؾی زاضز‪ .‬اٍ کَتجبل ذَز ضا اظ تویون‬ ‫ًیطٍ ضاهْطهع اؿبظ ًطز ٍ ؾپؽ ثِ تین رَاًوبى‬ ‫کَالز پیَؾت‪ .‬پؽ اظ زضذکف زض ضزُ اهویوس‬ ‫ایی ثبقگبُ‪ ،‬حطزاًی تَؾط هطثیبى ٍهت ثِ تین‬ ‫ثعضگؿبالى کَالز ضاُ یبکت‪ .‬ػولوٌوطز ذوَه‬ ‫ایی ثبظیٌی ثبػج زػَت اظ اٍ ثِ اضزٍی تویون‬ ‫هلی کَتجبل قس ٍ زض ‪ ۳‬ثبظی هوبث ؾوَضیوِ ٍ‬ ‫اهبضات ًیع ثِ هیساى ضکت‪.‬‬ ‫دًٍذُ ‪ 311‬هتر ایراى تب رسیذى بِ رمَرد‬ ‫هلی یل صذم ثبًیِ من اٍرد‬ ‫سجاد َاشمی دیوذٌ ایلشان دس م‪،‬لاتلقلا‬ ‫تیه المییی تشکیٍ عىًان وخ‪،‬ت مادٌ ‪۰۴۴‬منش سا‬ ‫ک‪،‬ه کشد‪.‬‬ ‫زض رطیبى ثطگعاضی ضهبثتّبی ثیوی افووولولوی‬ ‫زٍٍهیساًی زاذ ؾبفی تطًیِ ًوِ زض قوْوط‬ ‫ثَضؾب ثطگعاض قس‪ ،‬ؾوزوبز ّوبقوووی زًٍوسُ‬ ‫ؾطػتی ایطاى هَکن قس ثب حوجوت حوس ًهوبه‬ ‫‪ ۶۴.۶۴‬حبًیِ زض ربیگبُ ًرؿت ضهوبثوت هوبزُ‬ ‫‪ ۶۴۴‬هتط ایی هؿبثوبت هطاض گیطز‪.‬‬ ‫ایی حس ًهبه زض حبفی تَؾط ؾزبز ّبقووی‬ ‫ثِ زؾت اهس ًِ ضًَضز هلی ایوطاى زض ایوی‬ ‫هبزُ ثب ظهبى ‪۶۴.۶۴‬حبًویوِ زض اذوتویوبض ػولوی‬ ‫ذسیَض اؾت ٍ ّبقوی ثب حجت ایی ظهبى توٌوْوب‬ ‫یی نسم حبًیِ کبنلِ زاضز‪.‬‬ ‫ثبت یل مَرد جذیذ‬ ‫تَسط ًَیر‬ ‫ؾٌگطثبى ثبیطى هًَید ثب پیطٍظی ًوِ تویوووف‬ ‫ثطاثط الیپعیگ ثِ زؾت اٍضز یوی ضًوَضز‬ ‫رسیس ضا زض تبضید ضهبثت ّبی ثًَسؾلیگوب ثوِ‬ ‫ًبم ذَز ثِ حجت ضؾبًس‪.‬‬ ‫ثِ ًو اظ اؾپَضت یی‪ ،‬ثبیطى هًَید زض یٌوی‬ ‫اظ حؿبؼ تطیی ثبظی ّبی ّلتِ ثیؿت ٍ یٌون‬ ‫ضهبثت ّبی ثًَسؾلیگب ثِ ههوبف الیوپوعیوگ‬ ‫ضکت‪ .‬ثبیطى زض ایی ثبظی تَاًؿت ثب ًتیزِ ؾوِ‬ ‫ثط زٍ ثِ پیطٍظی زؾت پیسا ًٌس‪.‬‬ ‫دل پَترٍ در استبًِ خذاحبفظی‬ ‫از دًیبی تٌیس‬ ‫ذَاى هبضتیی زل پَتطٍ ثِ ثوبظًکوؿوتوگوی اظ‬ ‫زًیبی تٌویوؽ کوٌوط هوی ًوٌوس‪.‬ثوِ ًووو اظ‬ ‫یَضٍاؾپَضت‪ ،‬ذَاى هبضتیوی زل پوَتوطٍ ثوِ‬ ‫ثبظًکؿتگی اظ زًیبی تٌیؽ کٌط هوی ًوٌوس ٍ‬ ‫هیگَیس ههسٍهیتّبی هٌطض ًکبى هی زّوس‬ ‫زٍ تَضًوٌت زض اضغاًتیی ٍ ثطظی زض ایی هوبُ‬ ‫احتوبال اذطیی هؿبثوبت اٍ ذَاّس ثَز‪.‬‬ ‫ایی ضهبثتّب طی ضٍظّبی ‪ ۷۲‬تب ‪ ۷۴‬ثْوی هبُ زض زٍ‬ ‫ثرف رَاًبى ٍ ثعضگؿبالى زض ؾبفی کوزوط ًوطهوبى‬ ‫ثطگعاض قس ًِ تجطیعیّب زض ایی هؿوبثوووبت ذوَـ‬ ‫زضذکیسُ ٍ ‪ ۴‬هسال ضًگبضًگ ضا ثِ ذَز اذتهوبل‬ ‫زازًس‪.‬‬ ‫ثط ایی اؾبؼ ػلیطضب ظاضػیبى هوسال طو اؾوتوبیو‬ ‫فًَیی ثعضگؿبالى‪ ،‬ضضب ثرکی هسال ط اؾوتوبیو‬ ‫الیت ًٌتبًت‪ ،‬ػلیطضب قبهیعازُ زٍ هوسال طو زض‬ ‫ًکتی ایطاى زض ؾبل ‪ ۳۴۳۳‬هویو زی ضٍیوسازّوبی‬ ‫هْوی ضا پیف ضٍ زاضز ًِ ایی هؿبثوبت اظ کطٍضزیوی‬ ‫هبُ ؾبل ایٌسُ ثب ح َض زض ضهبثتْبی هْطهبًی اؾویوب‬ ‫اؿبظ هی قَز‪ .‬هؿبثوبتی ًِ ثِ هیعثبًوی قوْوط اٍالى‬ ‫ثبتَض هـَفؿتبى ثطپب ذَاّس قس ٍ اظازًبضاى اػعاهوی‬ ‫ثِ ایی ضهبثت ّب چٌسی پیف ثب ح وَض زض ههوبف‬ ‫هْطهبًی ًکَض هکرم ٍ هؼطکی قسًس‪.‬‬ ‫افجتِ زٍ هیساى هْن ثیی افوللی زیگط ّن پویوف ضٍی‬ ‫ًکتی گیطاى اؾت ًِ ّوبى ثوبظی ّوبی اؾویوبیوی‬ ‫‪ّ ۳۴۳۳‬بًگػٍ چیی ٍ هؿبثوبت رْوبًوی نوطثؿوتوبى‬ ‫ذَاّس ثَز‪ .‬ثِ ّویی زفی ًبزض کٌی تین هلی ًکتوی‬ ‫اظاز ثطًبهِ هسًٍی ضا ثطای تزْیع ٍ اهبزُ ؾبظی هلی‬ ‫پَقبى زض ًظط گطکتِ اًس ًِ ایی ثطًبهِ ثب ثطپبیی اضزٍ‬ ‫اؾتبی ًیی الیت ٍ الیت ًٌتبًت‪ ،‬ثْوی پَضهوی‬ ‫هسال ثطًع اؾتبی پَیٌت کبیتیٌگ ضا ًؿت ًطزًس‪.‬‬ ‫ّوچٌیی نویس ًطین پَض ثِ ػٌَاى هؿئَل ًووویوتوِ‬ ‫ًیی ثًَؿیٌگ ٍاًَ اؾتبى‪ ،‬ثوْوووی پوَض هوووی‬ ‫ؾطهطثی ٍهحؿی اهیٌی ثِ ػٌَاى هوطثوی ٍ ػوجوسا‬ ‫نبزهی ثِ ػٌَاى ؾطپطؾوت تویون اؾوتوبى زض ایوی‬ ‫هؿبثوبت ح َض زاقتٌس‪.‬‬ ‫ایی هؿبثوبت طجن اؾتبًساضز ّبی ثیی افوللی حبًن ثط‬ ‫ٍضظـ ًیی ثوًَؿویوٌوگ ثوب ؾویوؿوتون زاٍضی‬ ‫افٌتطًٍیٌی ّوعهبى اؾٌوَضیوٌوگ زض زٍ ثوروف‬ ‫ضیٌگی (قبه ضقتِ ّبی کَل ًٌتبًت‪ ،‬فًَویوی ٍ‬ ‫‪َ ۸۰‬ضاس میییاسد تًمان پشیطٌ گشدشگش‬ ‫احوس حوعُ ظازُ‪ ،‬تَرِ ثِ هَضَع ؾطهبیِ گوصاضی‬ ‫زض ثرف گطزقگطی ضا یٌی اظ اٍفَیت ّبی انلوی‬ ‫حضًس دسم‪،‬اتقا‬ ‫ًی ٍاى) ٍ ثرف تبتوی (قبه ضقتِّبی پوَیوٌوت‬ ‫کبیتیٌگ‪ ،‬الیت ًٌتبًت ٍ ًیی الیت) ثطگعاض قس‪.‬‬ ‫اسیایی ی جُاوی‬ ‫اظ اؾلٌسهبُ اؾتبضت هیذَضز‪.‬‬ ‫زض ّویی ضاؾتب هی تَاى ثِ اظْوبضات اذویوط ثوْوٌوبم‬ ‫احؿبى پَض هطثی تین هلی ًکتی اظاز اقبضُ ًطز ًِ‬ ‫هؼتوس اؾت اضزٍ ثطای اهبزُؾبظی هؿبثوبت هْطهبًی‬ ‫اؾیب‪ ،‬ثبظی ّبی اؾیبیی ٍ هؿبثوبت روْوبًوی ؾوبل‬ ‫‪ ۳۴۳۳‬اظ اؾلٌس اؿبظ ذَاّس قس‪ .‬ثِ گلتِ ایی هوطثوی‬ ‫رَاى تین هلی‪ً ،‬کتیگیطاى ثبیس طجن چطذِ اًتربثی‬ ‫تین هلی زض هؿبثوبت هرتلق قطًت ًٌٌس ًِ حتوی‬ ‫هسالاٍضاى رْبًی هؼبف اظ ربم ترتی ّن ثوبیوس زض‬ ‫تَضًوٌتّبی ثیی افوللی هحی ثرَضًس‪.‬‬ ‫طجن چطذِ اًتربثی تین هلی ًکتی اظاز‪ً ،‬لطات اٍل‬ ‫هؿبثووبت هوْوطهوبًوی ًکوَض‪ ،‬روَاظ ح وَض زض‬ ‫ضهبثت ّبی هْطهبًی اؾیب ضا ثسؾت اٍضزًوس‪ .‬ثوسیوی‬ ‫تطتیت ضضب هوهوٌوی ( ‪ً ۴۱‬ویولوَگوطم)‪ ،‬زاضیوَـ‬ ‫ح طتهلیظازُ (‪ً ۴۷‬یلَگطم)‪ ،‬ضحوبى ػوووَظاز (‬ ‫‪ً ۴۴‬یلَگطم)‪ ،‬هحوسهْسی یگوبًوِ روؼولوطی (‪۱۴‬‬ ‫هسیطً هیطاث کطٌّگی‪ ،‬نٌبیغ زؾتی ٍ گطزقگطی اؾتبى‬ ‫مذیشکل میشاث فشَىگی صىایع دسنی ی گشدشگلش‬ ‫ارستایجانششقی گفت‪ :‬دس حا حاضش پشیطٌ َایی تٍ‬ ‫اسصش ‪َ ۸۰‬ضاس میییاسد تًمان دس تخش گلشدشلگلش‬ ‫ایه اسنان دس دست اجشا است‪.‬‬ ‫نَضت تَاکوی ‪ ۴‬ثبظیٌی ذَز ضا اظ فیؿت ذوبضد ٍ‬ ‫‪ ۴‬ثبظیٌی ًیع رصه ًٌس؛ ؾوق رصه ثبظیٌی ّوط‬ ‫تین ‪ً ۴‬لط اؾت‪ .‬ؾْویِ فیگ ثطتطی ًِ زض پوٌوزوطُ‬ ‫تبثؿتبًی ه ى اؾت‪ ،‬زیگط زض ًویون کهو هو ى‬ ‫ًیؿت‪ ،‬ایی ‪ ۴‬ثبظیٌٌی ًِ هوطاض اؾوت زض ظهؿوتوبى‬ ‫رصه تینّب قًَس‪ ،‬اّویتی ًساضز ًِ زض ًسام ضزُ اظ‬ ‫فیگ ایطاى ثبظی ًطزُاًس ٍ یی تین هیتَاًس ّوط ‪۴‬‬ ‫ثبظیٌی ذَز ضا اظ تینّبی فیگ ثطتطی رصه ًوٌوس‪.‬‬ ‫ثِ طَض ذ نِ‪ ،‬ؾْویِ فیگ ثوطتوطی زض ًووو ٍ‬ ‫اًتوبالت ظهؿتبًی هؼٌب ًساضز‪.‬‬ ‫کیک تًک‪،‬یىگ یاکً کشًس‬ ‫تشوامٍ تیم میی کشنی اصاد ایشان تشا‬ ‫طثق تشوامٍ کادس فىی تیم میی کشنی اصاد اسدیَلا‬ ‫امادٌ ساص تشا سییذادَا اسیایی ی جُلاولی اص‬ ‫اسفىذماٌ اغاص خًاَذ شذ‪.‬‬ ‫لیگ تشتش‬ ‫‪ ۳‬پٌزطُ ًو ٍ اًتوبالتی ثطای یی که فیگ ثوطتوط‬ ‫پیف ثیٌی قسُ ٍ ظهبًی ًِ یی ثبظیٌی هیذوَاّوس‬ ‫اظاز ثبقس‪ ،‬پیف اظ پبیبى پٌزطُ ًو ٍ اًتوبالتی ثوبیوس‬ ‫ثب ثبقگبُ ذَز تؼییی تٌلیق ًٌس؛ پؽ اگط ثبظیٌٌوی‬ ‫هیذَاّس زض ًین که ربضی اظ تیوف روسا قوَز‪،‬‬ ‫ثبیس تٌلیلف ضا تب هج اظ ؾبػت ‪ ۳۶‬ضٍظ ‪ ۳۲‬ثْوی ثوب‬ ‫ثبقگبُ ذَز ضٍقی هی ًطز‪.‬ثط اؾبؼ هَاًیی‪ّ ،‬ط تین‬ ‫هیتَاًس رسا اظ ؾْویِّبی اظاز کیلب‪ ،‬زض ًینکه ‪۴‬‬ ‫ربثِربیی زاقتِ ثبقس؛ یؼٌی ّط تین هوی توَاًوس ثوِ‬ ‫دسخشش تثشیض َا دس م‪،‬اتقا‬ ‫م‪،‬اتقا کیک تًک‪،‬یىگ یاکً قُشماوی کشًس یادیاسٌ‬ ‫سشداسان شُیذ حاج قاسم سلیلیلملاولی ی ح‪،‬لیله‬ ‫پًسجعفش تٍ میضتاوی اسنان کشمان تشگضاس شذ‪.‬‬ ‫صم‪،‬ناوی‬ ‫ضؾوی یبض تطاًتَض زض ًین که زٍم‬ ‫ذَاّس ثَز؛ طجن قٌیسُ ّوب هوْوسی‬ ‫ًیبًی ًیع زض تجطیع ح َض زاضز ٍ ‪۳‬‬ ‫رلؿِ ًیع ثب تین توطیی ًوطزُ ٍ ثوِ‬ ‫احتوبل ظیبز‪ ،‬هوطاضزاز ٍی ًویوع ثوِ‬ ‫ظٍزی اه ب ٍ ًْبیی هی قَز‪.‬‬ ‫ّوچٌیی ایی ثبقگبُ ثب ‪ ۳‬ثبظیٌی هوس‬ ‫ًظط ؾَفسٍ ٍاضز هوصاًوطُ ًوطزُ ٍ‬ ‫تَاکوبت اٍفیِ ًیع زض ایوی ذهوَل‬ ‫حبن قسُ اؾت‪ ،‬اهب ظهوبى زهویون‬ ‫اه بی هطاضزاز ایوی ثوبظیوٌوٌوبى ٍ‬ ‫ّوچٌیی اؾبهی ٍ هولویوت اًوبى‪ ،‬اظ‬ ‫ؾَی ثبقگبُ اػ م ًکسُ اؾت‪.‬‬ ‫قًاویه وقل ی اونقاال‬ ‫سردبیر‪ 9‬سبًلی اشراقی‬ ‫تبسیس ‪ - 0261 9‬زهیٌِ اًتشبر ‪ 9‬فرٌّگی ‪ٌّ -‬ری ‪ -‬ادبی ‪ -‬علوی‬ ‫مذپستی‪ - 4052536129‬تلفی‪24301608 - 24310803 )130(9‬‬ ‫تلفبمس‪ - 24301605 9‬شوبرُ ّوراُ ‪180330455719‬‬ ‫ًشبًی ‪ 9‬تبریس خیبببى ازادی‪ -‬خیبببى هبراالى ًرسیذُ بِ هیذاى فذک‬ ‫دفتر رٍزًبهِ ارک ‪ -‬چبپخبًِ‪ 9‬پرًیبى تبریس‬ ‫سی ی دیم ( ایتًص ایکیىجی ایل ) * شماسٌ ( سایی ) ‪ * 5۰۹۹ :‬ورزش و گردشگری‬ ‫یک تاصیکه سُم تشاکنًس اص یک َفنٍ ماوذٌ تٍ پایان وقل ی اونقاال‬ ‫فصل وقل ی اونقاال صم‪،‬ناوی لیگ تشتلش اص ‪ ۲۴‬سیص‬ ‫پیش اغاص شذٌ ی یک َفنٍ تا پایان مذ صمان قاوًوی‬ ‫ان تاقی ماوذٌ ی ایه دس حالی است کٍ سُم تشاکنًس‬ ‫دس ایه مذ جزب تىُا یک تاصیکه جلذیلذ تلًدٌ‬ ‫است‪.‬‬ ‫هذیر هسئَل ٍصبحب اهتیبز‪ 9‬هحوذ اشراقی‬ ‫ًیلَگطم)‪ ،‬یًَؽ اهبهی (‪ً ۱۶‬ویولوَگوطم)‪ ،‬ػولوی‬ ‫ؾَازًَّی ( ‪ً ۱۶‬یلَگطم)‪ ،‬هحؿی ههطلوَی (‪۱۴‬‬ ‫ًیلَگطم)‪ ،‬اهیطحؿیی کیطٍظپَض (‪ً ۶۳‬ویولوَگوطم)‪،‬‬ ‫هحوسحؿیی هحوسیبى (‪ً ۶۱‬یلَگطم) ٍ یسا هحجی‬ ‫( ‪ً ۷۳۴‬یلَگطم) ثِ ػٌَاى هؿبکطاى هْطهبًی اؾیوب زض‬ ‫هـَفؿتبى هؼطکی قسًس‪.‬‬ ‫ؾبذتوبًی قبى ثِ اتوبم هی ضؾس‪.‬‬ ‫ثِ گلتِ ٍی تب چٌس ؾبل هج تٌْب ‪ّ ۲۲‬وتو ٍ ّوتو‬ ‫اپبضتوبى زض اشضثبیزبى قطهی ٍرَز زاقت ًِ ایوی‬ ‫ضهن ّن اًٌَى ثِ تؼساز ‪ ۱۲‬هَضز اکعایف پیسا ًوطزُ‬ ‫اؾت ٍ ثب اتوبم طط ّبی زض زؾت ارطا‪ ،‬هوزوووَع‬ ‫ّت ٍ ّت اپبضتوبى ّبی هبث ثْطُ ثطزاضی زض اؾتبى‬ ‫ثِ ثیف اظ ‪ ۷۴۴‬هَضز ذَاّس ضؾیس‪.‬‬ ‫حوعُ ظازُ‪ ،‬ایٌسُ حَظُ گطزقوگوطی اشضثوبیوزوبى‬ ‫قطهی ثب تَرِ ثِ هعیت ّب‪ ،‬ظطکیت ٍ ثطذَضزاضی اظ‬ ‫احبض ٍ اثٌیِ ّبی تبضیری ٍ ًیع اهبًی اهبهوتوی زاضای‬ ‫اؾتبًساضزّبی رْبًی‪ ،‬ضا ثؿیبض ذَه پیف ثویوٌوی ٍ‬ ‫اضبکِ ًطز ثسٍى تطزیس ثب پبیبى یبکتی قَیغ ٍیوطٍؼ‬ ‫ًطًٍب‪ ،‬ایی ثرف هوْون اهوتوهوبزی اؾوتوبى زچوبض‬ ‫تحَالت ػویوی ذَاّس قس ًِ هی تَاًس ثط زضاهوس‬ ‫ؾطاًِ ٍ ًیع ضقس اهتهبزی هٌطوِ تبحیطگصاض ثبقس‪.‬‬ ‫ضًاتط حفاظنی حشیم داوشگاٌ َىش اسالمی تثشیض تصًیه شذ‬ ‫مذیشکل میشاث فشَىگی گشدشگش ی صىایع دسنلی‬ ‫ارستایجان ششقی اص تصًیه ضًاتط حفاظنی عشصٍ ی‬ ‫حشیم پشدیس داوشگاٌ َىش اسالمی تثشیض خثش داد‪.‬‬ ‫احوس حوعُ ظازُ زض روغ ذجوطًوگوبضاى‪ ،‬اکوعٍز ثوِ‬ ‫زًجبل ثطگعاضی رلؿوِ قوَضای حوطیون ًکوَض زض‬ ‫ٍظاضت هیطاث هطٌّگی‪ ،‬نٌبیغ زؾتی ٍ گطزقگطی‪،‬‬ ‫ضَاثط حلبظتی ػطنِ ٍ حطین پطزیؽ زاًکگبُ ٌّوط‬ ‫اؾ هی تجطیع تهَیت ٍ ثِ اؾتبى اث ؽ قس‪.‬‬ ‫ٍی اظْبض زاقت پطزیؽ زاًکگبُ ٌّط اؾ هی تجطیوع‬ ‫ثب تـییط ًبضثطی ًبضذبًِ چطمؾبظی ذؿطٍی توجوطیوع‬ ‫ًوًَِای هَکن اظ احیبی احبض تبضیری زض ایطاى اؾت‪.‬‬ ‫حوعُ ظازُ ازاهِ زاز هح ًبضذبًِ ؾبثن چطمؾوبظی‬ ‫ذؿطٍی‪ ،‬هزوَػِای اضظقوٌس اظ هیطاث نٌؼوتوی ٍ‬ ‫هؼوبضی هؼبنط ایطاى اؾت ًِ زٍ هٌبض یوب زٍزًوف‬ ‫ایی هزوَػِ اهطٍظُ ثِ ػٌَاى یی ًکوبًوِ قوبذوم‬ ‫قْطی زض تجطیع چکناًساظ ظیجبیی ضا ثِ ؾیووبی ًو‬ ‫هزوَػِ ثرکیسُ اؾت‪ .‬ثِ گلتِ ٍی ایی احط قبذوم‬ ‫تبضیری ‪ -‬کطٌّگی ثِ قوبضُ ‪ ۳۱۶۷‬زض ؾبل ‪ ۷۲۱۶‬زض‬ ‫کْطؾت احبض هلی ایطاى ثِ حجت ضؾیسُ اؾت‪.‬‬ ‫ًبضذبًِ چوطم ؾوبظی یوب ًوبضذوبًوِ چوطم ؾوبظی‬ ‫ذؿطٍی هطثَط ثِ اٍای زٍضُ پْلَی اٍل ٍ ؾبذوتوِ‬ ‫‪ ۷۲۴۱‬قوؿی اؾت ًِ زض تجطیع زض توبطوغ ذویوبثوبى‬ ‫قطیؼتی رٌَثی ٍ اظازی ٍاهغ قسُ اؾت‪.‬‬ ‫هزوَػِ پطزیؽ زاًکگبُ ٌّط اؾ هی تجطیع زض هحو‬ ‫ایی ًبضذبًِ هطاض گطکتِاؾت؛ ٍؾؼت ایی هزوووَػوِ‬ ‫‪ ۲۴۰۴۴۴‬هتط هطثغ قبه ‪ ۱‬ؾبذتوبى ؾِطجوِ ٍ یوی‬ ‫طجوِ هی ثبقس‪ .‬هطهت هزوَػِ پوطزیوؽ ٍ توـویویوط‬ ‫ًبضثطی اى اظ ًبضذبًِ ثِ زاًکگوبُ اظ ؾوبل ‪۷۲۱۴‬‬ ‫ذوَضقویوسی قوطٍع قوسُ ٍ زض ّووویوی ضاؾوتووب‬ ‫ؾبذتوبىّبی کطؾَزُ ثِ اهلیتئبتط‪ ،‬ؾبذتوبى ازاضی‪،‬‬ ‫تمشیىا اوعطاف پزیش‬ ‫حطًت زازى هلبن زض زاهٌِ ًبه حطًوتوکوبى ثوِ‬ ‫قوب ًوی هی ًٌس تب ػ ت ذَز ضا ثوِ ذوَثوی‬ ‫ٍضظـ زّیس ٍ ثْتط اؾت حطًبت ًکوکوی ثوؼوس اظ‬ ‫گطم ًطزى ػ ت اًزبم قَز؛ هخ زض پبیبى رلوؿوِ‬ ‫توطیٌی یب ثؼس اظ یی گطم ًطزى ‪ ۷۴‬زهیوِ ای ثبیس ثِ‬ ‫اضاهی ٍ ثسٍى رْف اًزبم قًَس‪.‬اظ ًکف ّبیی ًوِ‬ ‫ؾتَى کوطات قوب ضا ذن هی ًٌس یب ثبػج ذن قوسى‬ ‫ًوط قوب هی قَز‪ ،‬ذَززاضی ًٌیس یب اظ پعقی ذَز‬ ‫ثپطؾیس ًِ ًسام توطیٌبت ًککی ثطای قوب ثْتطاؾت‪.‬‬ ‫تمشیىا ثثا ی تعاد‬ ‫اگط حطًبت ٍضظقی ثِ نَضت هٌظن اًزبم گیوطًوس‪،‬‬ ‫ثبػج ثْجَز تؼبزل ٍ ًبّف احتوبل ظهیی ذَضزى هی‬ ‫قًَس؛ حطًبت ٍضظقی هبًٌس هطاض زازى پوبّوب پکوت‬ ‫ؾطّن ٍ ککبض ٍاضز ًطزى ثِ پب ثبػج هی قَز حجبت ٍ‬ ‫تؼبزل ذَز ضا ثْتط حلظ ًٌیس‪.‬‬ ‫حشکاتی کٍ تایذ اص اوجام ان اجنىاب کشد‬ ‫اگط پًَی اؾترَاى زاضیس‪ً ،‬جبیس ثطذی ٍضظـ ّوب ضا‬ ‫اًزبم زّیس‪ .‬کؼبفیت ّبیی هبًٌس پطیسى ٍ زٍیوسى هوی‬ ‫تَاًس هٌزط ثِ قٌؿتگی زض اؾترَاى ّبی ضوؼویوق‬ ‫قَز ٍ ثِ طَض ًلی اظ حطًبت تٌس ذَززاضی ًٌیس ٍ‬ ‫توطیٌبت ضا ثب حطًبت اّؿتِ ٍ ًٌتطل قوسُ اًوزوبم‬ ‫زّیس‪ .‬پیچف‪ ،‬چطذف‪ٍ ،‬ضظـّبیی ًِ زض اىّوب اظ‬ ‫ًبحیِ ًوط ثِ رلَ ذن هیقوَیوس ٍ ًوووط ذوَز ضا‬ ‫هی پیچبًیس‪ ،‬هبًٌس فوؽ اًگکتبى پب یب زضاظ ٍ ًکوؿوت‪،‬‬ ‫هی تَاًس ذطط قٌؿتگی ککبضی زض ؾتَى کووطات ضا‬ ‫زض نَضت اثت ثِ پًَی اؾترَاى اکعایف زّس‪.‬‬ ‫ؾبیط کؼبفیتّبیی ًِ هوٌی اؾت قوب ضا هلعم ثِ ذون‬ ‫قسى یب چطذف قسیس زض ًبحیِ ًوط ًٌوس‪ ،‬گولوق‪،‬‬ ‫تٌیؽ‪ ،‬ثَفیٌگ ٍ ثطذی حطًبت یَگب اؾت ٍ اگط اظ‬ ‫ؾ هت اؾترَاى ّبی ذَز هطوئی ًیؿتیس ثب پوعقوی‬ ‫ذَز نحجت ًٌیس‪.‬‬ ‫اربظُ ًسّیس تطؼ اظ قٌؿتگی قوب ضا اظ ٍضظـ ثوبظ‬ ‫زاضز‪ّ ،‬وبًطَض ًِ گلتِ قس ؾجی ظًسگی کؼبل ًوِ‬ ‫قبه اًزبم حطًبت ٍضظقی اؾتوبهتی ٍ تحو ٍظى‬ ‫اؾت ثطای حلظ ؾ هت اؾترَاى هْن ثِ قووبض هوی‬ ‫ضٍز ٍّوبًٌس ّط ثیوبضی زیگط‪ ،‬زض ثویوووبضی پوًَوی‬ ‫اؾترَاى ًیع ؾجی ظًسگی ؾبفن هْن ٍ ضغین ؿوصایوی‬ ‫ٍ زضهبى گیبّی ًِ قبه ههطف هَاز ؿصایی ؿٌی اظ‬ ‫ًلؿین ٍ ٍیتبهیی ‪D‬اؾت ٍ ثؿیبض هلیس ذَاّس ثَز‪.‬‬ ‫ببزار تبریس‬ ‫دس ارستایجانششقی اجشا میشًد‬ ‫ٍ هحَضی ازاضُ ً هیطاث کطٌّگی‪ ،‬نٌبیغ زؾتی ٍ‬ ‫گطزقگطی اشضثبیزبى قطهی ثطقوطز ٍ اکعٍز ایوی‬ ‫حزن اظ ؾطهبیِ گصاضی ًِ ثبفؾ ثط ‪ ۷۴۴‬ػٌَاى طوط‬ ‫ضا قبه هی قَز‪ ،‬زض ؾط ًکَض هبث تَرِ ٍ ًون‬ ‫ًظیط اؾت‪ٍ .‬ی اظْبض زاقت ثوب ثوْوطُ ثوطزاضی اظ‬ ‫ایی تؼساز پطٍغُ حَظُ گطزقگطی اشضثبیوزوبى ثوِ‬ ‫ذهَل زض ثرف ظیطؾبذتی ثب توحوَالت ثؿویوبض‬ ‫چکن گیط ٍ هْوی هَارِ قسُ ٍ ثوروف ظیوبزی اظ‬ ‫هکٌ ت هطثَط ثِ گطزقگطپصیطی هٌطووِ حو ٍ‬ ‫که هی قَز‪ .‬حوعُ ظازُ ثب ثیبى ایٌٌِ اظ هوزوووَع‬ ‫طط ّبی هعثَض تؼساز ‪ ۲۳‬طط ثِ حَظُ ّت ؾبظی‬ ‫ٍ اهبًی اهبهتی اذتهبل زاضز‪ ،‬ازاهِ زاز توبم ایوی‬ ‫تؼساز طط ّن اًٌَى زض اههی ًووبط اشضثوبیوزوبى‬ ‫قطهی زض زؾت ؾبذت ٍ ارطاؾت ًوِ ثوط اؾوبؼ‬ ‫ظهبى ثٌسی ّبی اًزبم قسُ تب ؾِ ؾبل ایٌسُ ػولیبت‬ ‫بب پَمی استخَاى‬ ‫هیتَاى ٍرزش مرد؟‬ ‫ؾبفی ٍضظقوی‪ ،‬ؾولوق ؾوطٍیوؽ ٍ ًوتوبثوروبًوِ‬ ‫تـییطًبضثطی زازُ اًس؛ ّوووچوٌویوی توَضثویوی ّوب ٍ‬ ‫غًطاتَضّبیی ًِ زض ثروف تویؾویوؿوبت ًوبضذوبًوِ‬ ‫چطمؾبظی ثبهیهبًسُاًس‪ ،‬هطهت ٍ ثبظؾوبظی قوسُ ٍ‬ ‫ثِ ػٌَاى هَظُ نٌؼتی هَضز اؾتلبزُ هوطاض ذوَاّوٌوس‬ ‫گطکت‪.‬‬ ‫زض حبل حبضط‪ ،‬ثؿیبضی اظ ایی نٌَف ٍ هکوبؿو اظ‬ ‫ثیی ضکتِ ٍ تٌْب ًبم اى ّوب ثوط ضٍی ثوبظاضچوِ ّوب ٍ‬ ‫ضاؾتِّبی ثبظاض تجطیع هبًسُ اؾوت‪ .‬توؼوسازی اظ ایوی‬ ‫هکبؿ زض طی ظهبى ٍ ثِ ػلت ضًٍن ًبالّبی هوسضى‬ ‫ٍ رسیس اظ هیبى ضکتِ یب تـیویوط هوبّویوت زازُ اًوس ٍ‬ ‫ػوسُ کطٍقی ٍ ثٌٌساضی هسین ربیگوبُ ذوَز ضا ثوِ‬ ‫ذطزُ کوطٍقوی زازُ اؾوت‪ .‬هؿوگوطی‪ ،‬ضٍیوگوطی‬ ‫(هبالیچی)‪ ،‬ح ری‪ ،‬ضیرتِ گوطی‪ ،‬ؾوطاروی‪ ،‬ظیوی‬ ‫اؾت‪ً ،‬ؼلجٌسی‪ ،‬پبالًسٍظی‪ّ ً ،‬سٍظی‪ ،‬ؾوووؿوبضی‬ ‫ًِ ثِ ًلی زض هزوَػِ ثبظاض قْط هٌوطو قسُاًوس ٍ‬ ‫کوط ًبم اىّب ثبهیهبًسُاؾت‪ .‬ثوبضاًوساظّوبی اطوطاف‬ ‫ثبظاض زض زِّّبی اذیط تجسی ثِ پبؾبغّب ٍ هزتوغّبی‬ ‫تزبضی قسُ ٍ ثبضاًساظّب ًبضثطی هسیوی ذوَز ضا اظ‬ ‫زؾت زازُاًس‪.‬‬ ‫قاویی داالن‪ :‬زض هَضز ًبهگصاضی ایی زاالى ثوِ ًوبم‬ ‫هبًلی زاالى (زاالى ذًَی)‪ ،‬ایی گًَِ اهسُاؾوت ًوِ‬ ‫زض ؾبل ‪ ۷۳۴۲‬هوطی‪ ،‬ثِ حبد افلْیبض ًِ اظ فَطیبى ٍ‬ ‫پْلَاًبى هحلِ ٍضری ثَز‪ ،‬ذجط هیزٌّس ًِ زاضٍؿِ یب‬ ‫ضئیؽ قْطثبًی قْط ثِ ًبم حبد ضرجؼلی ذبى زاضٍؿِ‬ ‫زض یی هْوبًی گلتِ اؾت ًِ ثِ ػلولوی توجوطیوعیوبى‬ ‫ثیؿیطت ّؿتٌس‪ .‬حبد افلْیبض ًیع ثب قٌیسى ایی ؾری ثب‬ ‫‪ً ۳۱‬لط زیگط ثِ ثبظاض ضکتِ ٍ ضرجؼلوی زاضٍؿوِ ضا زض‬ ‫حزطُٔ ًطین ًی کطٍـ ثِ هت هیضؾبًس‪ .‬پؽ اظ اى‬ ‫ٍاهؼِ زاالى حبد ؾیس حؿیی‪ ،‬ثِ ًبم زاالى ذوًَوی یوب‬ ‫هبًلی زاالى هکَْض هیقَز‪.‬‬ ‫جایضٌ معماس اقاخان‬ ‫پطٍغُ ًَؾبظی ثبظاض تجطیع ثِ ػٌَاى یٌی اظ پٌذ طوط‬ ‫ثطگعیسُ ّیئت زاٍضاى ربیعُ هؼوبضی اهبذبى زض ؾبل‬ ‫‪ ۳۴۷۲‬قس‪ .‬ربیعُ ثِ ؾبظهبى هیطاث کطٌّوگوی ایوطاى‪،‬‬ ‫زکتط اشضثبیزبى قطهی ثِ ػٌَاى هزطی ایی طط تؼلن‬ ‫گطکت ٍ ؾیس هحوس ثْکتی قیطاظی‪ ،‬هکوبٍض ضئویوؽ‬ ‫ؾبظهبى هیطاث کطٌّگی‪ ،‬اظ ططف ایطاى ایی ربیوعُ ضا‬ ‫زضیبکت ًطز‪.‬‬ ‫اتشسًص ‪۸۹۳۱‬‬ ‫زض ‪ ۷۱‬اضزیجْکت ‪ ۷۲۶۱‬ؾطای ایٌی هوبپویو ضا ثوبظاض‬ ‫تجطیع زض اتف ؾَذت‪ .‬ایی اتفؾوَظی ًوِ توب ‪۳‬‬ ‫نج ‪ ۷۶‬اضزیجْکت ازاهِ یوبکوت‪ً ۳ ،‬کوتوِ ٍ ‪۳۶‬‬ ‫هزطٍ ثط ربی گصاقت‪ .‬ػلت ٍهَع اتفؾَظی اظ‬ ‫ؾَی ضٍاثط ػوَهی اتفًکبًی اشضثبیزوبى قوطهوی‬ ‫اتهبل ثطم اػ م قسُاؾت‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه ارک

روزنامه ارک 5873

روزنامه ارک 5873

شماره : 5873
تاریخ : 1402/07/12
روزنامه ارک 5872

روزنامه ارک 5872

شماره : 5872
تاریخ : 1402/07/10
روزنامه ارک 5871

روزنامه ارک 5871

شماره : 5871
تاریخ : 1402/07/09
روزنامه ارک 5870

روزنامه ارک 5870

شماره : 5870
تاریخ : 1402/07/08
روزنامه ارک 5869

روزنامه ارک 5869

شماره : 5869
تاریخ : 1402/07/06
روزنامه ارک 5868

روزنامه ارک 5868

شماره : 5868
تاریخ : 1402/07/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!