روزنامه ارک شماره 5415 - مگ لند

روزنامه ارک شماره 5415

روزنامه ارک شماره 5415

روزنامه ارک شماره 5415

‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫اّویت‬ ‫حذف ارس‬ ‫تزجیحی‬ ‫در بَدجِ‬ ‫تَسعِ صٌعت‬ ‫هس ببیذ‬ ‫بِ گفتوبى‬ ‫عوَهی‬ ‫تبذیل شَد‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫صفحِ ‪3‬‬ ‫* دٍشٌبِ ‪ 72‬دی ‪ 02 * 0011‬صاًَیِ ‪00 * 7177‬جوبدی الثبًی ‪ * 0001‬سبل سی ٍ دٍم ( اٍتَس ایکیٌجی ایل ) * شوبرُ ( سبیی ) ‪ 3* 5005 5‬صفحِ *قیوت‪711115‬ریبل * ایویل‪www.arkonline* ark.tabriz@yahoo.com 5‬‬ ‫سییس فشاوسیَى همبثلِ ثب اسیجْبی اجتوبعی هجلسۺ‬ ‫عضَ وویسیَى اهٌیت هلی ٍ سیبست خبسجی هجلسۺ‬ ‫سٌذ ‪ ۰5‬سبلِ رٍابظ ایزاى ٍ چیی راّىبر‬ ‫دٍلت بزای خٌثیسبسی تحزینّب است‬ ‫حذف ارس تزجیحی بذٍى التزًبتیَ تبعبت دارد‬ ‫اتب بببب سوسلزی‬ ‫صفحِ ‪6‬‬ ‫»اُهیىزٍى «جبى گزفت؛‬ ‫سًگ تفزیح توبم ضذ‬ ‫صفحِ ‪4‬‬ ‫‪ ۱4۴۱‬سبل بْبَد‬ ‫ًوبگزّبی التصبدی ایزاى‬ ‫صفحِ ‪۰‬‬ ‫ٍصیش غوت ۺ‬ ‫تحقق جبهعِ اسالهی بذٍى تَجِ بِ‬ ‫اسیبّبی اجتوبعی هحقق ًخَاّذ شذ‬ ‫صفحِ ‪7‬‬ ‫تْیِ عزح ٍیژُ ببفت‬ ‫تبریخی ضْز اسىَ‬ ‫صفحِ ‪8‬‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫یبدداشت ّبی رٍس‬ ‫هذیزهسئَل ‪ -‬هحوّذ اشزاقی‬ ‫* اهمیت حذف ارس تزجیحی‬ ‫در بودجه‬ ‫اسص تشجیحی دس ثَدجِ ّبی دٍلت گزضتِ اگش دچابس‬ ‫افت ساًت خَاسی ًوی ضذ‪ ،‬اص عَاهل هاباجات ثاَدُ‬ ‫است‪ .‬ایی عبهل علیشغن هبجت ٍ هفیذ ثاَدى‪ ،‬ثاتالات‬ ‫ساًت خَاسی ّب دس هشاحل استفبدُ‪ ،‬هضش جالاَُ دادُ‬ ‫هی ضذ ٍ لی ثسیبسی اص گشُ ّب سا هی گطَد‪.‬‬ ‫دس هفیذ ثَدى ٍجَد اسص تشجیحی‪ ،‬ایی ًاىاتاِ وابفای‬ ‫است‪ ،‬وِ اثمبی اى دس ثَدجِ اتی‪ ،‬فاتاض واشٍسی‬ ‫تطخیع دادُ ضذُ است‪.‬‬ ‫یبد اٍسی ایی ًىتِ ًیض الصم است وِ ثشای جلَگیشی‬ ‫اص ساًت خَاسی ٍ سَ استفبدُ اص اهتیبصات لبًًَی هابال‬ ‫تخػیع اسص تشجیحی دس ثَدجِ ّب‪ ،‬ثبیاذ ساُ ّابی‬ ‫استفبدُ لبًًَی سا سٍضی تش ٍ اهی تش سبخت‪.‬‬ ‫* حفظ اسادی بیبى‬ ‫ٍ اًذیشِ هفیذ ٍ هْن است‬ ‫ٍجَد اصادی اًذیطِ ٍ ثیبى دس جبهتِ‪ ،‬هبل اه‪ّ ،‬اَا‬ ‫ٍ غزا ثشای اداهِ حیبت فشدی ٍ جوتای اص فابیاذُ ٍ‬ ‫وشٍست خبظ ثشخَسداس هی ثبضذ‪ .‬هذیشیت جاَاها‬ ‫ثبیذ دس حفظ اصادی اًذیطِ ٍ ثیبى ثىَضذ ٍ اص لطاواِ‬ ‫دیذى ایی فشغت ّبی ریمیوت‪ ،‬وَضب ثبضذ‪.‬‬ ‫ثبٍس ایی است وِ حسی استفبدُ اص اصادی ّب ثاواشات‬ ‫اسصضوٌذی ثجبس هی اٍسد‪.‬‬ ‫اهب هحذٍد ثَدى اصادی ّب‪ ،‬صیبى ّبی اضىبس ٍ پٌْبى‬ ‫صیبدی سا ایجبد ٍ ثِ افشاد ٍ سبختبس ّابی هاذیاشیات‬ ‫جبهتِ غذهِ ٍاسد هی اٍسد‪.‬‬ ‫ووٌب افشاد ٍ گشٍُ ّبی تحت پَضص جاَاها اصاد‪،‬‬ ‫ساحت تش ٍ هفیذتش هی ثبضذ‪.‬‬ ‫* هذیزیت استب ى ّب‬ ‫ببیذ فعبل تز شًَذ‬ ‫ساثطِ ثیی استبى ّب ٍ دٍلت‪ ،‬ثبیذ ًضدیه تش ٍ فتبل تاش‬ ‫ضًَذ‪.‬‬ ‫حبلت اًفتبلی استب ى ّب دس همبثال دٍلات ّاب‪ ،‬هضاش‬ ‫است‪ .‬ثبٍس ایی است وِ هذیشاى استبى ّب ثاشای فاتابل‬ ‫وشدى خَد ٍ دٍلت‪ ،‬ثبیاذ داماواب دس سغاذ واشدى‬ ‫هطىضت ثبضٌذ ٍ ثشای فتبل تش ضذى‪ً ،‬یبصّبی حاَصُ‬ ‫وبسی هشثَطِ سا ثػَست هستوش ضٌبسبیی وٌٌذ ٍ دس‬ ‫جْت تَستِ اهىبًبت هَجَد طشح ّبی لابثال اجاشا‬ ‫تْیِ ٍ اسامِ ًوبیٌذ‪.‬‬ ‫ثبالخشُ هذیشاى استبى ّب ثبیذ طَسی سفتبس ًوبیٌاذ واِ‬ ‫استبى ثِ سَی تشلی ٍ سفبُ گبم ثاش داسد‪ .‬هاذیاشیات‬ ‫استبى ّب هبل افشاد ّستٌذ‪ .‬یتٌی اگش هذیشیت استبى ّب‬ ‫فتبل ًجبضٌذ اص لبفلِ عمت هی هبًٌذ‪.‬‬ ‫خبزگشاری ارک‬ ‫‪www.ark-news.ir‬‬ ‫جبی هٌبسب تبلیغ کبال ٍخذهبت شوب‬ ‫درببسارایزاى ٍدًیب‬ ‫شوبرُ توبس‪140000511315‬‬ ‫هٌظَم یبدداشت‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫سخٌاَی وویسیَى تلفیک ثَدجِۺ‬ ‫دراهذّبی ًفتی در بَدجِ سبل ایٌذُ هشخص شذ‬ ‫سخٌگَی وویسیَى تلفیک الیحِ بفَدجفِ‬ ‫سبل ‪ ۱4۴۱‬گفت‪ :‬دراهذّبی ًفتی وطفَر‬ ‫در بَدجِ سبل ایٌذُ ‪ ۰9۹8‬هیلیفبرد دالر‬ ‫است‪.‬‬ ‫سحین صاسع دس جو خجشًابساى تػاشیا‬ ‫وشدۺ اٍلیی جلسِ ثشسسی جضمیبت الیحاِ‬ ‫ثَدجِ دس ثخص هٌابثا ٍ دساهاذّاب ثاب‬ ‫حضَس ٍصسای ًفت ٍ التػبد ٍ داسایی ٍ‬ ‫هتبًٍبى سبصهبى ثشًبهِ ٍ ثَدجِ ثشگضاس ضذ‪ٍ.‬ی افضٍدۺ هحَس اغلی هزاوشات‬ ‫هب‪ ،‬ثخص دساهذی ثَدجِ ثَد؛ هسئَالى سبصهبى ثشًبهِ ٍ ثَدجِ ثِ تفىایاه‬ ‫تَوی دادًذ وِ هٌبث ثَدجِ عوَهی ‪ّ ۲۷۷۲‬ضاس هیلیبسد تَهبى اسات واِ‬ ‫‪ّ ۶۶۰‬ضاس هیلیبسد تَهبى اى هشثَط ثِ هبلیبت‪ ،‬حمَق گوشوی ٍ سَد ساْابم‬ ‫ضشوت ّب‪ّ ۰۲۸ ،‬ضاس هیلیبسد تَهبى ٍاگزاسی داسایی سشهبیِای هبل ًفات ٍ‬ ‫گبص ٍ پتشٍضیوی ٍ ‪ّ ۲۹۹‬ضاس هیلیبسد تَهبى ًیض هشثَط ثِ هٌابثا حابغال اص‬ ‫ٍاگزاسی داساییّبی هبلی ٍ استمشاؼ اص غٌذٍق تَستِ است‪ .‬دس خػَظ‬ ‫هٌبث حبغل اص فشٍش ًفت ًیض گفتۺ ثب تَجِ ثِ تَویاحابت ٍصیاش ًافات‪،‬‬ ‫دساهذّبی ًفتی هب ‪ ۲۹۹۸‬هیلیبسد دالس است وِ ‪ ۲۲۹۹‬اى ساْان غاٌاذٍق‬ ‫تَستِ هلی‪ ۲۷۹۶ ،‬هیلیبسد دالس سْن دٍلت دس ثَدجِ عوَهی ٍ ‪ ۰۹۷‬هیلایابسد‬ ‫دالس ًیض سْن ًفت اص هحل فشٍش ًفت گبص ٍ هیتبًبت گبصی است‪.‬‬ ‫ًَسیۺ‬ ‫سْبم عذالت ‪ 01‬هیلیَى جبهبًذُ‬ ‫سبل بعذ اجزایی هیشَد‬ ‫سخٌگَی وویسیَى التصبدی هفلفلفس‬ ‫گفت‪ ۰۴ :‬هیلیَى جبهبًذُ سْبم عفذالفت‬ ‫دارین ٍ درصذدین بزای ‪ ۱۴‬هیلیَى ًففز‬ ‫سبل ایٌذُ سْبم عذالت بزلزار ضَد‪.‬‬ ‫غضهشوب هشحجب سخٌاَی واوایاسایاَى‬ ‫التػبدی هجلس دسثبسُ دلیل عذم ٍجَد‬ ‫سْبم عذالت دس پیاص ًاَیاس الیاحاِ‬ ‫ثَدجِ گفتۺ ساْابم عاذالات لابًاَى‬ ‫جذاگبًِ خَدش سا داسد ٍ ثَدجِ هتوَال ثشای اهَس جبسی وطَس هبل دخل‬ ‫ٍ خشج دٍلت ٍ پشٍطُّبی عوشاًی تٌرین هیضَد‪ .‬ساْابم عاذالات لابًاَى‬ ‫خَدش سا داسد ٍ اص ثَدجِ جذاست؛ هشحجب ثب تبویذ ثش جذایی سْبم عذالت‬ ‫اص ثَدجِ‪ ،‬اص سایضًی دس هجلس ثشای ثشلشاسی سْبم عذالت ثشای جبهبًذگبى‬ ‫اى خجش داد‪ .‬علی اوجش حیذسی سخٌاَی وبًَى ضاشوات ّابی ساشهابیاِ‬ ‫گزاسی استبًی سْبم عذالت گفتِ احتوبال ًیبصی ثِ تتییی هٌبثتی ثاشای ایای‬ ‫هَوَع دس ثَدجِ ًجبضذ‪ ،‬صیشا هٌبث لبثل تَجْی اص سْبم عذالات دس سابل‬ ‫ّبی گزضتِ وسش ضذُ ٍ دس لبلت سْبم ثبصگطت ضذُ ثاِ دٍلات هاَجاَد‬ ‫است ٍ اگش ّوبى سْبم دس لبلت اًتمبل سیستوی اًجبم ضَد‪ ،‬هی تَاى اص اى‬ ‫ثشای جبهبًذگبى استفبدُ وشد‪.‬‬ ‫شزٍع پزداخت اقسبط ًْضت هلی هسکی‬ ‫پس اس تحَیل ٍاحذ‬ ‫حضَر داًش اهَساى‬ ‫را در هذارس اجببری ًکزدُ این‬ ‫ٍسیز اهَسش ٍ پزٍرش‪ :‬هذیفزاى ٍ‬ ‫وبروٌبى هذارس هلشم بِ حضَر در‬ ‫هذارس ّستٌذ اهب ٌَّس حضَر داًص‬ ‫اهَساى را اجببری ًىزدُ این چفَى‬ ‫هوىی است اتفبلی بیفتذ ٍ خفبًفَادُ‬ ‫ّب ًگزاى ضًَذ‪.‬‬ ‫البی یَسف ًَسی افضٍدۺ هاذاسس‬ ‫ثبیذ ثب سعابیات ضایاَُ ًابهاِ ّابی‬ ‫ثْذاضتی ثبص ضًَذ ٍ اهَصش تشویجی (هجبصی ٍ حضَسی) ثشای هاذاسسای‬ ‫وِ اهىبى تطىیل وضس ّبی حضَسی ثشای ّوِ داًص اهَصاى سا ًاذاسًاذ‬ ‫اجشا خَاّذ ضذ‪ٍ.‬ی گفتۺ اص هذیشاى هذاسس خَاستِ این تب داًص اهاَصاى‬ ‫سا دستِ ثٌذی وٌٌذ تب وضسّب ثب سعبیت ضیَُ ًبهِّبی ثْذاضتای تطاىایال‬ ‫ضَد‪.‬البی ًَسی افضٍدۺ هذیشاى هذاسس هیتَاًٌذ اص فضبّبی جبًجای واٌابس‬ ‫هذسسِ هبًٌذ هسبجذ‪ ،‬حسیٌیِّب یب ٍسصضابُّب ثشای اهَصش داًاص اهاَصاى‬ ‫استفبدُ وٌٌذ‪ٍ .‬صیش اهَصش ٍ پشٍسش اداهِ دادۺ ‪ ۹۰‬دسغذ داًص اهَصاى ٍ‬ ‫هتلوبى دُص اٍل ٍ ثیص اص ‪ ۷۵‬دسغذ اىّب دٍ دُص ٍاوسی وشًٍب سا دسیابفات‬ ‫وشدُ اًذ‪ .‬البی ًَسی گفتۺ ثشای ٍاوسیٌبسیَى افشاد صیش ‪ ۲۲‬سبل ستبد هلای‬ ‫هعبٍى ٍسیز راُ ٍ ضْزسبسی گفففت‪:‬‬ ‫ضزٍع پزداخت السبط ًْضت هفلفی‬ ‫هسىی پس اس تحَیل ٍاحذ هطخص ٍ‬ ‫هتٌبسب بب دّه دراهذی تفعفیفیفی‬ ‫هیضَد‪.‬‬ ‫هحوَد صادُ گفتۺ السبط تسْیاضت‬ ‫ًْضت هلی هسىی ثشای الطابس وان‬ ‫دساهذ جبهتِ ‪ ۲‬هیلیَى تَهبى ًیسات‬ ‫ٍ ٌَّص هایاضاى دلایاک ایای السابط‬ ‫هطخع ًطذُ است‪.‬ثِ گفتِ هتابٍى هساىای ٍ سابخاتاوابى ٍصیاش ساُ ٍ‬ ‫ضْشسبصی‪ ،‬هیضاى السبط تسْیضت ًْضت هلی هسىی هتٌبست ثب استطابعات‬ ‫خبًَادُ ّب دّه دساهذی ٍ اص ّوِ هْنتش هتٌبست ثب صهبًی است وِ ٍاحاذ‬ ‫ثِ هتمبویبى تحَیل دادُ هیضَد‪ .‬اٍ هیگَیذۺ پشداخت السابط تساْایاضت‬ ‫ًْضت هلی هسىی پس اص تحَیل ٍاحذّب هطخع ٍ اغبص هیضَد ٍ اص ّان‬ ‫اوٌَى هتمبویبى ٍ یب ثجت ًبم وٌٌذگبى ًجبیاذ ًاااشاى هایاضاى السابط ایای‬ ‫تسْیضت ثبضٌذ‪ ،‬چشاوِ تضش دٍلت اى است واِ هاتاٌابسات ثاب دّاه‬ ‫دساهذی ایی السبط تتییی ضَد‪ .‬طشح ًْضت هلی هسىی اص اثتذای ًیوِ دٍم‬ ‫اهسبل ولیذ خَسدُ ٍ هیضاى تسْیضتی وِ ثشای هتمبویبى ایی طشح دس ًاراش‬ ‫گشفتِ ضذُ ‪ ۲۲۲‬تب ‪ ۰۵۲‬هیلیَى تَهبى است‪.‬‬ ‫سییس فشاوسیَى همبثلِ ثب اسیجْبی اجتوبعی هجلسۺ‬ ‫حذف ارس تزجیحی بذٍى التزًبتیَ تبعبت دارد‬ ‫رییس فزاوسیَى همببلِ بب اسیبْفبی اجفتفوفبعفی‬ ‫هللس ضَرای اسالهی بب بیبى ایٌىِ بَدجِ ‪۱4۴۱‬‬ ‫بَدجِ علیب ٍ غزیبی است گفت‪ :‬البتِ ّوِ هفب‬ ‫درن هی وٌین وِ بَدجِ در ‪ ۱4۴۱‬ببیفذ لفذری‬ ‫اًمببضی ببضذ اهب در بزخی حَسُ ّب هثل حفَسُ‬ ‫اسیبّب جفب هیضَد‪.‬‬ ‫احوذ ًبدسی دس دٍهیی ّوبیص هلی هَاجاْاِ ثاب‬ ‫اسیجْبی اجتوبعی اص دیذگبُ اسضم‪ ،‬ثب اضابسُ ثاِ‬ ‫ثَدجِ ‪ ۲۰۲۲‬گفتۺ ایی ثاَدجاِ ‪ ۲۰۲۲‬ثاَدجاِ‬ ‫عجیت ٍ غشیجی است‪ .‬الجتِ ّوِ هب دسن هایاه‬ ‫ًین وِ ثَدجِ دس ‪ ۲۰۲۲‬ثبیذ لذسی اًمجبوی ثبضذ‪،‬‬ ‫هسبمل صیبد ٍ پَل ون است ٍ ّوِ ایی ّب سا های‬ ‫فْوین‪ .‬اهب دس ثشخی حَصُ ّب هبل حَصُ اسیاجاْاب‬ ‫جفب هی ضَد‪ٍ .‬ی افضٍدۺ دٍلت سٍیىشد خابغای‬ ‫داسد‪ .‬ثشای اٍلیی ثبس است وِ دٍلات سساواب ثاِ‬ ‫صیشهجوَعِ ّبیص ًبهِ صدُ وِ حک ًذاسیذ وِ ثاب‬ ‫هجلس ضَسای اسضهی هزاوشُ وٌیذ وِ ثاَدجاِ‬ ‫دستابُتبى سا افضایص دٌّذ‪ .‬ایی چیضی است واِ‬ ‫تبوٌَى ثِ ایی هتٌب دس ایی چٌذ دِّ ٍجَد ًذاضتاِ‬ ‫است‪.‬‬ ‫ًبدسی دس اداهِ ثب ثیبى ایٌىِ حزف اسص تشجیاحای‬ ‫ثِ هتٌبی ایٌىِ هب وبهل حزف واٌایان ٍ ّایا‬ ‫التشًبتیَی ّن ثشای ججشاى ًذاضتِ ثبضین ایی هٌجش‬ ‫ثِ تجتبتی خَاّذ ضذ وِ احتوبال دس ‪ ۲۰۲۲‬ثاب اى‬ ‫هَاجِ ّستین گفتۺ ایٌجب هی گَین وِ ثوبًذ‪ .‬اى‬ ‫ضبءاهلل وِ ایی اتفبق ًیفتذ اهب اگش ثِ ایای ساوات‬ ‫ًشٍین وِ التشًبتیَّبی جذی داضتِ ثبضین هاب ثاب‬ ‫تجتبتی دس سبل ایٌذُ هَاجِْ خَاّین ثَد‪.‬‬ ‫ٍی دس اداهِ ثب اضبسُ ثِ ثحث ًاراشی هسابمال ٍ‬ ‫چبلطْبی هطبلتبت ثَهی اسیجاْابی اجاتاوابعای‬ ‫افضٍدۺ یىی اص اٍلیی دغذغِ ّبی فاتابالى حاَصُ‬ ‫اسیت ضٌبسی اجتوبعی اسضهی‪ ،‬فشایٌاذ ضاىال‬ ‫گیشی یه حَصُ هطبلتبتی وابساهاذ اسات‪ .‬ثاِ‬ ‫ًحَی وِ ّن جبهتِ اهشٍص تىبش ٍ پایاچایاذگای‬ ‫جبهتِ اهشٍص سا دسن وٌذ ٍ ّن ثاتاَاًاذ ًساخاِ‬ ‫اثشگزاس وبسثشدی ثشای حل هسئلِ ثپیچذ‪ ،‬یىی اص‬ ‫چبلطْبی جذی ثحث طشح سیضی چابسچاَه ٍ‬ ‫پبساداین اسیت ضٌبسی اسضهی ثِ هسبمل اجتوبعی‬ ‫است‪ .‬ثشای ایی ًىتِ ثبیذ یىسشی چابلاص ّابی‬ ‫پیص سٍ سا هطخع وٌین‪.‬‬ ‫ٍی دس اداهِ ‪ ۲۲‬هَسد چبلص سا دس ایای حاَصُ‬ ‫هتشفی وشد ٍ گفتۺ چبلص اٍل‪ً ،‬جَد یه داًص‬ ‫علوی هتتجش اسیت ضٌبسی اجتوبعای ٍ واتاف‬ ‫جذی هطبلتبت دس ایی حَصُ دس وطَس اسات ٍ‬ ‫ثبیذ فَسیت تبسیس سضتِ ّبی اهَصضی ٍ تشثیات‬ ‫هحممبى دس حَصُ اسیت ضٌبسی اجاتاوابعای سا‬ ‫هذًرش لشاس دّین‪.‬‬ ‫ًبدسی ثب ثیبى ایٌىِ اوٌَى یاه حاَصُ هساتامال‬ ‫اسیجْبی اجتوبعی ٍجَد ًذاسد وِ ّاواِ حاَصُ‬ ‫ّبی هیبى سضتِ ای سا ضبهل ضَد‪ ،‬گفتۺ ثِ ًاراش‬ ‫وشٍسیت ایی هَوَع ثسیبس احسبس هی ضَد‪.‬‬ ‫گوسل گلٌذُ‬ ‫*هذیزهسئَل ‪-‬هحوّذ اشزاقی‬ ‫دئسِ لزوی گوسل گلیز سئَیٌزم‬ ‫اٍجب سسلِ ائلیویشُ یئتیزرم‬ ‫گوسل‪ ,‬اچبر رٍحَهَسال اورگیویش‬ ‫ارتیزار اٍ‪ ,‬یبٍاًلیمال چورگیویش‬ ‫گوسل گلز پیسلز االر چئَرُ سیٌی‬ ‫چتیٌلذر سئَگی لزُ گورهِ سیٌی‬ ‫گوسل لزلِ چیزویٌلیه لز لبریطبرالر‬ ‫ائل ایطیٌذُ چبلیطبراق یبریطبرالر‬ ‫یبخطی ال پیس‪ ,‬لًَطَدٍرالر یبراًیطذا‬ ‫الَئز ایلِ اویی بیچیی‪ ,‬یبضبییطذا‬ ‫داش تزاسی سئچِ گزن ایطلزیٌی‬ ‫چیزویٌلزیی چىِ گزن دیطلزیٌی‬ ‫ٍصیش وطَسۺ‬ ‫تحقق جبهعِ اسالهی‬ ‫بذٍى تَجِ بِ اسیبّبی‬ ‫اجتوبعی هحقق ًخَاّذ شذ‬ ‫ٍسیز وطَر بب بیبى ایٌىِ تحمک جبهعِ اسفالهفی بفذٍى‬ ‫تَجِ بِ اسیب ّبی اجتوبعی هحمک ًخَاّذ ضذ گفت‪:‬‬ ‫هَضَع اسیب ّبی اجتوبعی پیچیذُ است ٍ ببیذ ًفگفبُ‬ ‫عویک ٍ علوی بب اى ضَد‪.‬‬ ‫احوذ ٍحیذی ٍصیش وطَس دس دٍهیی ّاوابیاص هالای‬ ‫هَاجِ ثب اسیت ّبی اجتوبعی اص دیذگبُ اسضم وِ دس‬ ‫سبلی پیبهجش اعرن(س) ثشگضاس ضذ‪ ،‬اظْبس داضتۺ هسئلِ‬ ‫هَاجِْ ثب اسیت ّبی اجتوبعی ثسیبس هْن اسات ٍ اص‬ ‫هْن تشیی ٍ فَسی تشیی هَوَعبتی است وِ ثابیاذ ثاِ‬ ‫اى پشداخت ٍ ثبیذ ًابُ علوی ٍ دلیک ثاِ اى داضات‬ ‫چَى ّن ًمطِ ای ٍ ّن سشاسشی ًابُ هی ضَد‪.‬‬ ‫ٍحیذی اداهِ دادۺ اگش ثِ هَل ثب ایی هَوَع پشداخاتاِ‬ ‫ًطَد ٍ دچبس صهبى ضَد ٍ ثِ هَوَعی هضهی ثذل ضَد‪،‬‬ ‫حلص هطىل ٍ صهبًجش هی ضَد‪.‬‬ ‫ٍصیش وطَس تبویذ وشدۺ صیشثٌبی ّواِ حاشوات ّابی‬ ‫اغیل هَلتیت ّبی اجتوبعی است ٍ هسابمال دیاااش‬ ‫التػبدی ٍ سیبسی ٍ فشٌّای ٍلتی دس ظشف جابهاتاِ‬ ‫سیختِ هیضَد هسئلِ پیچیذُ ای سا دسست هیوٌذ ٍ ثاِ‬ ‫ّویی دلیل هَوَع اسیت ّبی اجتوبعی پیچیذُ اسات‬ ‫ٍ ثبیذ ًابُ عویک ٍ علوی ثب اى ضَد‪.‬‬ ‫ٍی افضٍدۺ هب دًجبل یىی جبهتِ اسضهی ّستین ٍ جبهتِ‬ ‫اسبهی ثِ تتجیشی جبهتِ ای هولَ اص فضبمل اًسبًی ٍ ثاِ‬ ‫دٍس اص اسیت ّبست ٍ تحمک جبهتاِ اساضهای ثاذٍى‬ ‫تَجِ ثِ ایی اسیتّب اهىبى پزیش ًخَاّذ ثَد‪.‬‬ ‫ٍحیذی یب تبویذ ثش ایٌىِ اسبس تحَالت‪ ،‬اجاتاوابعای‬ ‫است‪ ،‬گفتۺ پبیذاسی تحَالت دسحَصُ ّابی دیاااش‬ ‫هٌَط ثِ سبهبى یبفتی تحَالت اجتوبعی است‪.‬‬ ‫ٍصیش وطَس اداهِ دادۺ الصهاِ لاذست هالای لاذست‬ ‫اجتوبعی است ٍ الصهاِ لاذست اجاتاوابعای تاحاَل‬ ‫اجتوبعی است ٍ الصهِ اى ٍجَد حشوت ّبی لَی ٍ‬ ‫سٍضی ٍ سٍ ثِ جلَیی است وِ سًٍذ پبیذاسی سا ضىال‬ ‫هیدّذ ٍ اهٌیت اجتوبعی الصهِ اهٌیتی هلی است‪.‬‬ ‫ٍی تبویذ وشدۺ یىی اص فَسی تشیی تجتبت اسیتّابی‬ ‫اجتوبعی تحت الطتبع لشاس دادى َّیت اجتوبعی است‬ ‫ٍ چٌیی جبهتِ ای هحػَل خَثی ًخَاّذ داد ٍ افاک‬ ‫ّبی سٍضٌی سا تشسین ًخَاّذ وشد‪.‬‬ صفحه 1 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫سیاسی‬ ‫دٍشٌبِ ‪ ۵2‬دی ‪ 02 * 0011‬ژاًَیِ ‪00 * ۵1۵۵‬جوسدی الثسًی ‪ * 0001‬سسل سی ٍ دٍم ( اٍتَز ایکیٌجی ایل ) * شوسرُ ( سسیی ) ‪۲00۲ :‬‬ ‫هقسلِ‬ ‫وگاٌ بٍ ؿشق؛ اػتشاتظی متًاصنػاص‬ ‫دیلت دس حشاػت اص مىافع ملی‬ ‫اؾتطا ػی ایجبز َاظى زض ؾیبؾ‪ :‬ذبضج وکَض ٍ‬ ‫عجَض اظ ًگبُ صطفب غطههحَض‪ ،‬ثِ عٌَاى اصل هتْتن‬ ‫زیپلوبؾ زٍل‪ :‬ؾیعزّن زض ثتبظثتیتٌت ضٍاثتط ثتب‬ ‫ّوؿبیگبى‪ ،‬هٌطمِ ٍ ًینوطُ قطل جْبى ًوَز یبفتتِ‬ ‫اؾ‪ ٍ :‬ؾفط ضییؽ جوْتَضی ثتِ ضٍؾتیتِ ضا ّتن‬ ‫ه َاى زض ّویی یْبضیَه اضظیبث وطز‪.‬‬ ‫ضٍاثط جوَْضی اؾاله ایطاى ثب زٍل‪ّ:‬بی غتطثت‬ ‫اضٍپب ٍ اهطیىب ثِ ؾجت ظیبزُ ذَاّت ّتبی طتطن‬ ‫همبثل هست ّبؾ‪ :‬زض ضاوس طیی حبل‪ :‬ذَز ثِ ؾتط‬ ‫ه ثطز ٍ ایی زض حبل اؾ‪ :‬وِ جْبى اهطٍظ ًیبظهٌس‬ ‫عبهل وکَضّب ثب یىسیگط ثِ هٌاَض پیکجطز اّتسان‬ ‫ٍ هٌبفع هل ذَز اؾ‪ .:‬زٍل‪ :‬ؾیعزّن ثب اگبّ اظ‬ ‫ایی هَضَع‪ ،‬ضاوس ثَزى ضٍاثط ایطاى ثب غطه ضا ثتِ‬ ‫ضطض هٌبفع وکَض زاًؿتتتِ ٍ زض هؿتیتط پتَیتبیت‬ ‫زیپلوب یه جوَْضی اؾاله ایطاى‪ ،‬یٌس یکناًساظ‬ ‫عطیف وطزُ اؾ‪ .:‬یکناًساظّتبیت وتِ زض ؾتِ‬ ‫حَظُ ضٍاثط ثب ّوؿبیگبى‪ ،‬ضٍاثط هٌطمِای ٍ ًتگتبُ‬ ‫ثِ قطق زؾتِ ثٌسی ه قَز‪.‬‬ ‫ؾفط ای‪ :‬اهلل ؾیساثطاّین ضییؿ ثِ بجیىتؿتتتبى ٍ‬ ‫عضَی‪ :‬ایطاى زض ؾبظهبى قبًگْبی‪ ،‬ؾفتط ضیتیتؽ‬ ‫جوَْضی ثِ طووٌؿتبى ٍ حضَض زض اجالؼ اوتَ‬ ‫لطاضزاز ضاّجطزی ‪ ۵۸‬ؾبلِ ثب ییی ٍ ًیع ؾفط لتطیتت‬ ‫الَلَع ضییؽ جوَْضی ؾط یتط هْوتطیی التساهتب ت‬ ‫اؾ‪ :‬وِ زٍل‪ :‬ؾیعزّن زض ّویی اًسن ظهبى اغبظ‬ ‫ثِ وبض ذَز اى ّب ضا اًجبم زازُ اؾ‪ :‬ب پتَیتبیت ٍ‬ ‫َاظى ضا ثِ ؾیبؾ‪ :‬ذبضج ثبظگطزاًس‪.‬‬ ‫ٍالعی‪ :‬اى اؾ‪ :‬وتِ ًتگتبُ ثتِ غتطه ثتب توتبم‬ ‫یبلفّبی اى ثِ عٌَاى زیسگبُ غبلت زض ؾتیتبؾت‪:‬‬ ‫ذبضج وکَض زض قطایط وًٌَ ًتوت تَاًتس زض‬ ‫ضٍاثط ثیی الولل ثطای ایطاى زؾتتتبٍضزّتبی هتَضز‬ ‫اًتابض ضا زاقتِ ثبقس ٍ حت گبّت اؾتیتت ضؾتبى‬ ‫هٌبفع هل ّن ثَزُ اؾ‪ .:‬زٍل‪ :‬ؾیعزّن زض هؿتیتط‬ ‫ایجبز َاظى ٍ حطاؾ‪ :‬اظ هٌبفع هل اظ ضّگتصض اى‬ ‫گطیِ هصون اؾ‪ :‬اهب پطٍپبگبًتسای ضؾتبًتِ ای ٍ‬ ‫ثطذ ثطزاق‪ّ :‬بی اقتجبُ ٍ وٌِْ اظ ضٍاثتط ثتیتی‬ ‫الولل هؿیط پطیبلک ضا ثطای زٍل‪ :‬ایتجتبز وتطزُ‬ ‫اؾ‪.:‬‬ ‫استراتژی ًگسُ بِ شرق ًبسید قربسًی ّیسَّ شَد‬ ‫زٍؾ‪ ٍ :‬زقوی اثسی زض ضٍاثط ثیی الولتل ٍجتَز‬ ‫ًساضز‪ ،‬گعاضُای وِ هعتمساى زض حبل ثِ اى اصتطاض‬ ‫ه ٍضظًس وِ ًگبُ زٍل‪ :‬ثِ قطق ثِ عٌَاى قتطیته‬ ‫اؾتطا ػیه ایطاى اظ ؾَی اًبى حول ًو قَز ٍ اظ‬ ‫ّین اًتمبزی علیِ لَُ هجطیِ زضیغ ًساضًس‪.‬‬ ‫زض ایی ّیبَّی ایجبز قسُ اظ ؾتَی ایتی گتطٍُ‪،‬‬ ‫َجِ ثِ ظطفی‪ :‬وبم وکَضّبی جْبى ٍ ًتِ صتطفتب‬ ‫اضٍپب ٍ اهطیىب ًجبیس لطثبً ثطذ صَضات قتسُ ٍ‬ ‫ضاُ ضا ثطای ثْطُگیطی اظ هٌبثع ایی ضٍاثتط هؿتسٍز‬ ‫وٌس‪.‬‬ ‫زض عبهل ثب ّط ثبظیگطی زض عطصِ ثیی الولل اًچتِ‬ ‫ثِ عٌَاى اٍلَی‪ً :‬رؿ‪ :‬هططد اؾ‪ :‬هٌتبفتع هتلت‬ ‫اؾ‪ .:‬زض قطایط وًٌَ ایی هٌبفع ثیف اظ اًىتِ زض‬ ‫غطه بهیی قَز‪ ،‬ه َاًس اظ قطق بهیی قسُ ٍ ضاُ‬ ‫ضا ثطای هتَاظى ؾبظی ضٍاثط ثیی الولل ثتِ عتٌتَاى‬ ‫ضبهی حطاؾ‪ :‬اظ هٌبفع هل ثبظ وٌس‪.‬‬ ‫قطق جْبى ثب ؾطع‪ ٍ :‬قتبه اعتجتبه اٍضی زض‬ ‫حب پیکطف‪َ ٍ :‬ؾعِ اؾ‪ :‬اظ یتیتی ٍ ّتٌتس تب‬ ‫اًسًٍعی ٍ هبلعی ثِ عٌَاى لسضتّبی التتصتبزی ٍ‬ ‫ؾیبؾ ٍ ًابه زًیبی ایٌسُ یبز ه قتَز ٍ حتتت‬ ‫هربلفبى اض جب ثب قطق ّن ثِ ایی ٍالتعتیت‪ :‬اشعتبى‬ ‫زاضًس‪ .‬ایٌىِ اهب یطا ایطاى ًجبیس اظ ؾْو اظ زًتیتبی‬ ‫پیکطفتِ ایی وکَضّب زاقتِ ثبقس پطؾک لبثل بهل‬ ‫اؾ‪ .:‬ایٌىِ ایطاى ثتَاًس ثب ّط زٍ وکَض لتسض توتٌتس‬ ‫جْبى ضٍاثط هتى ثط ععت‪ ،‬حىو‪ ٍ :‬هصتلتحت‪:‬‬ ‫زاقتِ ثبقس ٍ زض هحَض قطق وٌبض ضٍؾیتِ ٍ یتیتی‬ ‫لطاض گیطز ّسف اؾ‪ :‬وِ ًگطاً ّتبیت ضا ثتطای‬ ‫ططنّبی غطث ّن ایجبز وطزُ اؾ‪.:‬‬ ‫ٍالعی‪ :‬اى اؾ‪ :‬وِ جْبى ایٌسُ زض قطق عتطیتف‬ ‫ذَاّس قس ٍ ثِ ّویتی زلتیتل اؾت‪ :‬وتِ ؾتعتیتس‬ ‫ذطیتظازُ ؾرٌتگتَی ٍظاضت اهتَضذتبضجتِ زض‬ ‫َضیح اؾتطا ػی زٍل‪ :‬زض ًگبُ ثِ قتطق صتطیتح‬ ‫وطزُ اؾ‪:‬۽ ؾیبؾ‪ :‬ذتبضجت هتتتَاظى‪ ،‬پتَیتب ٍ‬ ‫َّقوٌس ثِ هعٌبی ایی اؾ‪ :‬وِ وکَض اظ توتبهت‬ ‫َاى ٍ هعی‪ّ :‬بی ذَزـ اؾتفبزُ وٌس‪ً .‬گبُ هب ثتِ‬ ‫قطق ًگبُ اصیل اؾ‪ ٍ :‬زض پبؾد ثِ عىؽ العول ثِ‬ ‫ّین هَضَع ٍ ّوچٌیی زض ًف ییعی ًیؿ‪.:‬‬ ‫چرا رٍسیِ برای ایراى هْن است؟‬ ‫ای‪ :‬اهلل ضییؿ زض ضٍظّبی ایٌسُ ثِ زعَت ضؾو‬ ‫ٍالزیویط پَ یی ضییؽ جوَْضی ضٍؾتیتِ هتْتوتبى‬ ‫هؿىَ ذَاّس ثَز ٍ هؿبئل زٍجبًجِ‪ ،‬هٌتطتمتِ ای ٍ‬ ‫َؾعِ ّوىبضی ّبی جبضی ٍ التتتصتبزی هتحتَض‬ ‫هصاوطات ا زٍ ضییؽ جوَْضی اؾ‪.:‬‬ ‫زض ایی زیساض ٍضای هجبحج هطؾَم یٌیی ؾفطّبی ‪،‬‬ ‫زٍ ضییؽ جوَْضی زضثبض بظُ طیی ؾٌس ضاّتجتطزی‬ ‫ّوىبضی ّبی ذَز ثحج جبز ًاط ذَاٌّس وتطز‪.‬‬ ‫ؾٌسی وِ گطیِ ثطاؾبؼ قَاّس ٍ اظْبضات ثطذت‬ ‫اظ هؿئَالى ٌَّظ ثطای اهضب ٍ اجتطا اهتبزُ ًکتسُ‬ ‫اؾ‪ :‬اهب ه َاًس زض ازاهِ هعبّسُ ضٍاثط هتمبثل ثیی‬ ‫جوَْضی اؾاله ٍ ضٍؾیِ عتطیتف قتسُ ٍ ایتی‬ ‫هعبّسُ ضا ثطای ایطاى ثیف اظ گصقتِ ؾَزهٌس ؾبظز‪.‬‬ ‫ْطاى ٍ هؿىَ ثیی ؾب ّبی ۼۺ‪۴ ٍ۴۶‬ۻ‪۵۴۴۴( ۴۶‬ر‬ ‫ؾٌس فبّو ضا اهضب وطزًسوِ ثِ لتبًتَى هتعتبّتسُ‬ ‫ضٍاثط هتمبثل ثیی جوَْضی اؾاله ایطاى ٍ ضٍؾیتِ‬ ‫جسیل قس‪.‬‬ ‫لبًَى وِ زض اى بویس قسُ ثَز وتِ ّتط یته اظ‬ ‫ططفیی هتعْس ه قًَس ب اظ َؾل ثِ ظٍض ٍ ْتسیتس‬ ‫زض ضٍاثط ف هبثیی پطّیع ًوَزُ ٍ اجبظُ ًسٌّس ب اظ‬ ‫ؾطظهییقبى ثطای جبٍظ ٍ عولیبت ذتطاثتىتبضی ٍ‬ ‫جعیِطلج علیِ ططن زیگط اؾتفبزُ گطزز‪ ٍ .‬ایٌىِ‬ ‫یٌبًچِ یى اظ ططفیی هَضز جبٍظ وکَض زیتگتطی‬ ‫لطاض ثگیطز‪ ،‬ططن زیگط هلعم اؾت‪ :‬اظ ّتطگتًَتِ‬ ‫هؿبعست ًابه یب ووهّبی زیگط ثِهتجتبٍظ وتِ‬ ‫هَججبت ازاهِ جبٍظ ضا فطاّن ه اٍضز‪ ،‬ذتَززاضی‬ ‫ًوَزُ ٍ ؾع ًوبیس ب اذتالفتبت ثتِ ٍجتَز اهتسُ‬ ‫ثطاؾبؼ هٌکَض ؾبظهبى هلل هتحس ٍ اصتَ وتلت‬ ‫حمَق ثییالولل حلٍفصل گطزز‪ .‬ایی ؾتٌتس ّتط‪۸‬‬ ‫ؾب ثِصَضت ذَزوبض وسیس ه قَز‪.‬‬ ‫عضَ وویؿیَى اهٌی‪ :‬هل ٍ ؾیبؾ‪ :‬ذبضج هجلؽ۽‬ ‫اخبسر کَتسُ‬ ‫سٌد ‪ ۵۲‬سسلِ رٍابط ایراى ٍ چیی راّکسر دٍلت‬ ‫برای خٌثیسسزی تحرینّس است‬ ‫عضَ کویسیَى اهٌیت هلی ٍ سیاسسات‬ ‫خسرجی هجلس شَرای اسالهی گفت‪:‬‬ ‫ایراى هی تَاًد از ظرفیت ساٌاد ‪۵۲‬‬ ‫سسلِ ٍ عضَیت در پیوسى شسًگ ّاسی‬ ‫برای تبسدالت اقتاااسدیت تاجاسریت‬ ‫پَلیت بسًکی در راستسی خٌثی ساسزی‬ ‫تحرینّس استفسدُ کٌد‪.‬‬ ‫حؿیی ًَـ اثبزی گفت‪:‬۽ یتیتی ٍ‬ ‫ضٍؾیِ ّطزٍ اظ اعضبی قَضای اهٌی‪:‬‬ ‫ؾبظهبى هلل ّؿتتٌتس وتِ حتک ٍ تَ‬ ‫زاضًس‪ .‬ضاثطِ هب ثب ایی زٍ وکَض ضاثطتِ‬ ‫ضاّجطزی ٍ اؾتطا ػیه اؾ‪ .:‬ایطاى ثتب‬ ‫زٍ وکتتَض ضٍؾتتیتتِ ٍ یتتیتتی زض‬ ‫هَضَعبت هٌطمِ ای‪ ،‬ثتیتی التوتلتلت‬ ‫ٍهؿبئل اهٌی‪ :‬جْبً ّتوتىتبضی ٍ‬ ‫هصاوطُ ه وٌس‪.‬‬ ‫ًوبیٌسُ هطزم ٍضاهیی زض اؾتبى تْتطاى‬ ‫بویتس وتطز۽ ایتی زٍ وکتَض وتِ‬ ‫ّوَاضُ زض عطصِّبی ثتیتی التوتلتلت‬ ‫ًمف افطیی ٍ احطثرف ّؿتتٌتس‪ ،‬هت‬ ‫َاًٌس اظهَاضع ثِ حتک جتوتْتَضی‬ ‫اؾاله ایطاى زفبع ٍ حوبی‪ :‬وٌٌس ٍ‬ ‫زض ذیل اظ همبطع ظهتبًت ًتیتع ایتی‬ ‫ا فبق ضخ زازُ اؾ‪.:‬‬ ‫ٍی صطیح وتطز۽ صتطن ًتاتط اظ‬ ‫ًَع ضٍاثط هب زض حتَظُ ؾتیتبؾت ٍ‬ ‫ثییالولل ثب ییٌت ّتب ٍ ضٍؼ ّتب‪،‬‬ ‫جوَْضی اؾاله ایطاى زض حَظُّبی‬ ‫التصبزی ٍ جبضی ًیع ضاثتطتِ ثؿتیتبض‬ ‫ذَث ثب ایتی زٍ وکتَض زاضیتس‪ .‬ثتب‬ ‫پیَؾتی ایطاى ثِ پیوبى قبًگْبی ایتی‬ ‫ًمف ثؿیبض پطضًگ ط قسُ ٍ ایطاى ه‬ ‫َاًس اظ ظطفتیت‪ :‬یتیتی‪ ،‬ضٍؾتیتِ ٍ‬ ‫وکَضّبی عضَ پیوتبى قتبًتگتْتبی‬ ‫ثطای جبزالت التتتصتبزی‪ ،‬تجتبضی‪،‬‬ ‫پَل ‪ ،‬ثبًى زض ضاؾتبی ذٌخ ؾتبظی‬ ‫حطینّب اؾتفبزُ وٌس‪.‬‬ ‫ٍی زضثبضُ ؾفط ضییؽ جتوتْتَض ثتِ‬ ‫ضٍؾیِ ًیع گف‪:‬۽ ای‪ :‬اهلل ضییؿت ثتِ‬ ‫عٌَاى ثبال طیی همبم اجطای وکَض ثتِ‬ ‫ضٍؾیِ ذَاٌّس ضف‪ ٍ :‬لطعب ایی ؾتفتط‬ ‫زضثبضُ هصاوطات ثتب ‪ً ، ۴+۷‬تمتف‬ ‫ضٍؼ ّب زض حَالت غتطه اؾتیتب‪،‬‬ ‫هَاضز تحتطیتوت ‪ ،‬هؿتبئتل ؾتَضیتِ‬ ‫ٍ لفمبظ ٍ هَضَعب وِ هط تجتط ثتب‬ ‫اهٌی‪ :‬هٌطمِ اؾ‪ ،:‬هصاوطُ ٍ گفتگتَ‬ ‫ذَاّس قس‪.‬‬ ‫ایی ًوبیٌسُ هجلؽ یبظزّن ثب بویس ثط‬ ‫ایٌىِ ضٍؼ ّب یى اظ ثتبظیتگتطاى ٍ‬ ‫هحَضّبی اصل فعبلی‪ّ :‬بی ؾیبؾ ‪،‬‬ ‫اطالعب ٍ اهٌیت زض هٌطمِ ّؿتتتٌتس‪،‬‬ ‫عٌَاى وطز۽ جوَْضی اؾاله ایطاى ثب‬ ‫ایی وکَض زض جتطیتبى ثتطذتَضز ثتب‬ ‫ىفیطی ّبی زاعف ضاثتطتِ ذتَثت‬ ‫زاق‪ :‬وِ ایی هَاضز ه َاًس هتَضز‬ ‫ثحج ٍ هصاوطُ لطاض گیطز‪.‬‬ ‫ىلیف لغَ حطینّب ضٍقی ًکَز زض‬ ‫هَضز وبّف فعبلی‪ّ :‬بی ّؿتتتِ ای‬ ‫هصاوطُ ًو وٌین‬ ‫عضَ وویؿیَى اهٌی‪ :‬هل ٍ ؾیبؾت‪:‬‬ ‫ذبضج هجلؽ ازاهِ زاز۽ ایتی ؾتفتط‬ ‫ه َاًس هٌجط ثِ افعایتف فتعتبلتیت‪:‬‬ ‫ضٍؼ ّب زض ًیطٍگبُ ّتبی ّؿتتتِ ای‬ ‫ایطاى قَز‪ً .‬وبیٌسُ هطزم ٍضاهتیتی زض‬ ‫هجلؽ ثب بویس ثط ایتٌتىتِ ًتمتف ٍ‬ ‫عولىطز ضٍؼ ّب زض هتصاوتطا تبیتطاى‬ ‫ثب ‪ ۴+۷‬ثؿیبض احط گصاض اؾ‪ ،:‬زضثتبضُ‬ ‫ضًٍس هصاوطات گتفت‪:‬۽ زض ًکتؿت‪:‬‬ ‫ّبی وِ ثب ین هصاوطُ وٌٌسُ ثِ ٍیتػُ‬ ‫ثب البی عل ثبلطی وٌ (ضییؽ تیتن‬ ‫هصاوطُ وٌٌتسُ ایتطاى زض ٍیتیر زض‬ ‫وویؿیَى اهٌی‪ :‬هل زاقتین‪ ،‬بویس ثط‬ ‫ایی ثَز وِ اثتسا هَضَع حتطیتن ّتب‬ ‫حل قتَز ٍ پتؽ اظ اى هتَضتَع‬ ‫ّؿتِ ای زض هصاوطات ٍیتی ثتطضؾت‬ ‫قَز‪ .‬ظیطا اگط لطاض ثبقس زض هصاوطات‬ ‫حطین ّب لغَ ًکَز‪ ،‬زلیل ثطای ثحج‬ ‫زضثبضُ هؿبئل ّؿتِای ًیؿ‪.:‬‬ ‫ٍی ازاهِ زاز۽ ایطاى ظهبً زض هتَضز‬ ‫افعایف تعتْتسات ّؿتتتِ ای ذتَز‬ ‫هصاوطُ ذَاّس وطز وِ غطه ًیع ثتِ‬ ‫عْسات ضفع حطیوت ذتَز عتوتل‬ ‫وطزُ ٍ زض ضاؾت اظهبی ّب ّن ایی‬ ‫هَضَع احجبت قَز ‪ً .‬رؿتتیتی اصتل‬ ‫ثطای جوَْضی اؾالهت ایتطاى لتغتَ‬ ‫حطین ّب اؾ‪.:‬‬ ‫ًتتَـ اثتتبزی ذتتبطتتطًکتتبى وتتطز۽‬ ‫جوَْضی اؾتالهت ایتطاى اظ اثتتتسا‬ ‫ثِ َافک ّؿتِ ای التعام زاقتِ ٍ عوتل‬ ‫وطزُ ٍل ایی ططن همبثل ثتَز وتِ‬ ‫عْس قتىتٌت وتطز‪ .‬ثتب ایتی حتب‬ ‫جوَْضی اؾاله ایطاى ثطای ثی ثؿت‬ ‫وِ غطه ایجبز وتطز‪ ،‬طتطد زاز ٍ‬ ‫ثطای حل اى فعب اؾ‪.:‬‬ ‫ًَضٍظی کطیح وطز‬ ‫اقداهست حوسیتی طرح هْریِ از زًسى‬ ‫ًسیب رئیس کویسیَى حقَقی ٍ قضسیی هجلس بس بیسى ایی کِ طرح اصالح قسًاَى‬ ‫هْریِ در ًَبت رسیدگی صحی علٌی هجلس قرار گرفتِ استت بِ تشریا اباداسد‬ ‫حوسیتی ایی طرح از جسهدِ زًسى پرداخت‪.‬‬ ‫حج‪:‬االؾالم حؿی ًَضٍظی زضثبضُ اذطیی ٍضعی‪ :‬ططد اصالد لبًَى هْطیتِ‬ ‫زض وویؿیَى حمَل ٍ لضبی هجلؽ قَضای اؾاله گف‪:‬۽ وبض ثطضؾ طتطد‬ ‫زض وویؿیَى لضبی ثِ ا وبم ضؾیس ٍ ثطای ثطضؾ ثِ صحی اضجبع قس‪ ،‬اوتٌتَى‬ ‫ّن زض ًَث‪ :‬ضؾیسگ لطاض زاضز‪ٍ .‬ی زضثبضُ ایٌىِ ایب ططد َاًؿتِ پبؾرتگتَی‬ ‫هطبلجبت جبهعِ ظًبى ّن ثبقس؟ گف‪:‬۽ ثلِ‪ .‬زض ایی حَظُ ّن الساهبت الظم اًجتبم‬ ‫قسُ اؾ‪ ،:‬ثطای هخب زض هَضَع طالق‪ ،‬وطاّ‪ :‬قسیس هیبى ظٍد ٍ ظٍجتِ اظ‬ ‫هَاضز عؿط ٍ حطد زض ًاط گطفتِ قتسُ اؾت‪ ،:‬یتعتٌت ظٍجتِ هت تَاًتس زض‬ ‫صَضت وطاّ‪ :‬قسیس زضذَاؾ‪ :‬طالق زّس ٍ هحتبوتن ثتب ایتی زضذتَاؾت‪:‬‬ ‫هَافم‪ :‬وٌٌس‪ ،‬زض ٍالع هب زض ایی حَظُ ضاُ ضا ثطای ثبًَاى ؿْیل ؾبذتِاین‪.‬‬ ‫ًَضٍظی پیف ط زض ذصَل ایی ططد گفتِ ثَز۽ اعتمبز هب ایی اؾ‪ :‬وِ هْتطیتِ‬ ‫یه هعبهلِ ذصَص اؾ‪ :‬وِ هیبى زٍ ططن اجطا ه قَز‪ ،‬اضازُ هتب زض ایتی‬ ‫ططد ثط ایی اؾ‪ :‬وِ هْطیِ ثِ صَضت ًمس زض ّوبى اثتسای عمس زضیبف‪ :‬قتَز‪،‬‬ ‫اهب اگط زٍ ططن لصس زاقتٌس هْطیِ ضا ؾىِ ٍ ثِ صَضت عٌسالوطبلجِ پتطزاذت‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ٍ زضیبف‪ :‬وٌٌس زیگط ظًتساى‬ ‫زض ایی هَضَع ثتِ صتَضت‬ ‫ول حصن ثبقس ٍ هتَضتَع‬ ‫ثِ گًَِ ای ثبقس وِ حىَه‪:‬‬ ‫اؾاله ٍ زازگبُ ّب گتطفتتتبض‬ ‫ایی اهط ًجبقٌس یعتٌت زیتگتط‬ ‫عییی ّعاض ؾىتِ ٍ زضگتیتط‬ ‫وطزى زازگبُ ّتب هتعتٌتبیت‬ ‫ًساضز‪ً .‬بیت ضییؽ وویؿیتَى‬ ‫حمَل ٍ لضبی هجلؽ ّوچٌیی عٌَاى وطزُ ثَز۽ اٍ اضازُ هب ایی اؾت‪ :‬وتِ‬ ‫هْطیِ ثِ صَضت ًمس زض ّوبى اثتسا پطزاذ‪ :‬قَز ٍل اگط اضازُ زٍ طتطن ثتط‬ ‫ایی اؾ‪ :‬وِ هْطیِ ثِ صَضت ؾىِ ٍ عٌسالوطبلجِ ثبقس ضویی ذبص زض ًتاتط‬ ‫ثگیطًس ٍ ؾمف اى ‪ ۴۴۷‬ؾىِ ٍ ثیکتط اظ اى ّن هوٌَع ثبقس‪ ،‬لصس زاضین وبضی‬ ‫وٌین هْطیِ وِ یه ًَع ّسیِ اؾ‪ :‬ثِ یبلک ثطای جَاًبى ٍ ًابم جسیل ًکَز‪،‬‬ ‫الساهبت هب زض ایی ططد زض لبلت اصالد یٌس هتَاز اظ لتبًتَى ًتحتَُ اجتطای‬ ‫هحىَهی‪ّ :‬بی هبل ٍ لبًَى حوبی‪ :‬ذبًَازُ زض حَظُ هْطیِ اًجبم ه قَز‪.‬‬ ‫اداسٌ ول امًس التصادی ی داسایی ارسبایجاوـشلی‬ ‫اگُی مضایذٌ عمًمی فشیؽ امالن ماصاد‬ ‫اداسٌ ول امًس التصادی ی داسایی اػتان ا‪.‬ؽ‬ ‫اداسٌ ول امًس التصادی ی داسایی اػتان ارسبایجان ؿشلی دس وظش داسد باػتىاد جضء ‪ 2‬بىذ (د) تبرصرشٌ ‪۱2‬‬ ‫لاوًن بًدجٍ ػال ‪ ۱4۴۴‬ول وـًس‪ ،‬تعذاد یه لطعٍ صمیه تجاسی ماصاد بش ویاص خًد سا اص طشیک مرضایرذٌ‬ ‫عمًمی ی جضئیات مىذسج دس اػىاد مضایذٌ سا با بُشٌ گیشی اص ػاماوٍ تذاسوات الىتشیویىی دیلت برٍ ادسع‬ ‫ایىتشوتی‪ www.setadiran.ir :‬بٍ فشیؽ بشػاوذ‪.‬‬ ‫* صمان اوتـاس دس ػاماوٍ ػتاد اص سیص دیؿىبٍ تاسیخ ‪ ۱4۴۴0۱۴027‬ػاعت ‪8:۴۴‬‬ ‫* مُلت دسیافت اػىاد مضایذٌ تا سیص چُاسؿىبٍ تاسیخ ‪ ۱4۴۴0۱۱0۴6‬ػاعت ‪۱4:۴۴‬‬ ‫* صمان باصگـائی‪ :‬سیص یىـىبٍ تاسیخ ‪ ۱4۴۴0۱۱0۱7‬ػاعت ‪۱۴:۴۴‬‬ ‫* صمان اعال بشوذٌ‪ :‬سیص دیؿىبٍ تاسیخ ‪ ۱4۴۴0۱۱0۱8‬ػاعت ‪۱4:۴۴‬‬ ‫سدیف‬ ‫متشاط‬ ‫(متشمشبع)‬ ‫واسبشی‬ ‫ادسع‬ ‫لیمت پایٍ مضایذٌ‬ ‫(سیال)‬ ‫‪۱‬‬ ‫‪۱3۴۴06‬‬ ‫صمیه‬ ‫تجاسی‬ ‫جلفا‪ -‬اص طشف خیابان اما جعفش صادق‬ ‫سیبشیی دبؼتان دوتش ؿشیعتی‬ ‫‪0‬اص طشف خیابان ؿمغ تبشیضی‪ ،‬جىب‬ ‫حما جلفا‪ -‬وشػیذٌ بٍ فشیؿگاٌ صذف‬ ‫تماطع خیابان پؼت ی وماص سیبشیی‬ ‫عىاػی محذثٍ‬ ‫‪۱3۴0۴6۴0۴۴۴0۴۴۴‬‬ ‫پالن ثبتی‬ ‫‪ 433‬فشعی اص ‪ -۱3‬اصلی‬ ‫مفشیص ی مجضی ؿذٌ اص ‪226‬‬ ‫لطعٍ ‪ ۱‬بخؾ ‪ ۱3‬جلفا‬ ‫یضعیت‬ ‫مله‬ ‫خالی‬ ‫ضمىا سعایت مًاسد ریل الضامی اػت‪:‬‬ ‫‪ -۱‬بشگضاسی مضایذٌ اص طشیک ػاماوٍ تذاسوات الىتشیویىی دیلت می باؿذ ی ولیٍ مشاحل فشایىذٌ مرضایرذٌ‬ ‫ؿامل خشیذ ی دسیافت اػىاد مضایذٌ (دس صًست یجًد َضیىٍ مشبًطٍ) ‪ ،‬پشداخت تضمیه ؿشوت دس مرضایرذٌ‬ ‫(یدیعٍ)‪ -‬اسػال پیـىُاد لیمت‪ ،‬باصگـایی پاوات‪ ،‬اعال بٍ بشوذٌ یاسیض یجٍ مضایذٌ ی تحًیل مًسد دس بؼترش‬ ‫ػاماوٍ امىان پزیش اػت‪.‬‬ ‫‪ -2‬ولیٍ اطالعات امالن ؿامل مـخصات‪ ،‬اػىاد مضایذٌ ی‪ ...‬دس ػاماوٍ ػتاد ایشان اعالن عمًمی ػاماورٍ مرضایرذٌ‬ ‫باسگضاسی ؿذٌ ی لابل سییت می باؿذ‪.‬‬ ‫‪ -3‬عاللمىذان بٍ ؿشوت دس مضایذٌ می بایؼت جُت ثبت وا ی دسیافت امضاء الىتشیویىی (تًوه) بٍ دفاتش پیـخرًان‬ ‫دیلت مشاجعٍ ومایىذ ی یا با ؿماسٌ ریل تماع حاصل ومایىذ‪( .‬مشوض پـتیباوی ی ساَبشدی ػاماوٍ ‪ )۴2۱-4۱934‬پ‬ ‫سیابط عمًمی اداسٌ ول امًس التصادی ی داسایی اػتان ارسبایجان ؿشلی‬ ‫‪*۱05۱7‬ؿىاػٍ اگُی‪ * ۱26۱3۱8 :‬تاسیخ اوتـاس وًبت ایل‪ * ۱4۴۴0۱۴027 :‬تاسیخ اوتـاس وًبت دی ‪* ۱4۴۴0۱۴029 :‬سیصوامٍ اسن‬ ‫* سیابط ایشان ی چیه سی بٍ گؼتشؽ اػت‬ ‫ٍظیط ذبضجِ ایطاى‪ ،‬ضٍاثط ٍ هٌبؾجبت ْطاى ٍ پىتی‬ ‫ضا زض ّوِ ظهیٌِّب ضٍ ثِ گؿتطـ َصیف وطز‪.‬‬ ‫حؿیی اهیطعجساللْیبى ٍظیط اهَض ذبضجِ وکَضهبى ثب‬ ‫ثیبى ایٌىِ زض ؾفطـ اّسان هکتطو ثتب ّتوتتتبی‬ ‫ییٌ ذَز زض زؾتَض وبض لتطاض گتطفتتتِ‪ ،‬گتفت‪:‬۽‬ ‫هَضَعب ‪ ،‬یَى قتطٍع اجتطای لتطاضزاز جتبهتع‬ ‫ّوىبضی ّبی ضاّجطزی ْتطاى ٍ پتىتی‪ ،‬ثتطضؾت‬ ‫حَالت هْن هٌطمِ ای ٍثیی الولل ٍ هصاوطات ٍیی‬ ‫ثطضؾ قس‪ٍ.‬ی افعٍز۽ یى اظ ططنّبی فتعتب زض‬ ‫ایی هصاوطات ًوبیٌسُ ییی اؾ‪ :‬وِ ًمف ؾبظًسُ ٍ‬ ‫حوبی‪:‬وٌٌسُ اظ حمَق ّؿتِای صلحاهیع ایتطاى ٍ‬ ‫ضطٍضت لغَ حطینّبی ایطاى زاضز‪.‬‬ ‫ٍظیط اهَض ذبضجِ وکَضهبى صطیح وطز۽ هکبضو‪:‬‬ ‫ٍ ّوىبضی ّبی ضاّجطزی ‪ ۵۸‬ؾتبلتِ زٍ وکتَض ثتب‬ ‫ضٍیىطز ثطز‪ -‬ثطز ذَاّس ثَز ٍ صَض هی ایی اؾت‪:‬‬ ‫وِ ّوِ اًچِ زض ضاؾتبی هٌبفع زٍ وکَض اؾت‪ :‬زض‬ ‫لطاضزاضز گٌجبًسُ قسُ اؾ‪ّ ٍ :‬ن ایطاى ٍ ّن ییتی‬ ‫ؾَز ذَاٌّس ثطز‪.‬‬ ‫* اعتباسات بیمٍ دسمان واباسیسی دس بًدجٍ‬ ‫‪ ۱4۴۱‬واَؾ یافتٍ اػت‬ ‫ضئیؽ فطاوؿیَى ظًبى هجلؽ گف‪ :‬اعتجبضات ثتطای‬ ‫ثیوِ زضهبى ًبثبضٍضی زض الیحِ ثَزجِ ‪ ۴۷۴۴‬وبّف‬ ‫یبفتِ اؾ‪.:‬ضئیؽ فطاوؿیَى ظًبى ٍ ذبًَازُ هجتلتؽ‬ ‫ه گَیس زض الیحِ ثَزجِ ‪ ۴۷۴۴‬اعتتتجتبضات ثتطای‬ ‫ثیوِ زضهبى ًبثبضٍضی وبّف یبفتتتِ ٍ زض اعتطتبی‬ ‫ؿْیالت ٍام لطضالحؿٌِ ثِ ظٍدّبی ًبثبضٍض اثْتبم‬ ‫ٍجَز زاضز‪.‬فبطوِ لتبؾتن پتَض اضتبفتِ هت وتٌتس۽‬ ‫عٌَاى ّبی هبًٌس رفیف زض پطٍاًِ ؾبذتوبً ثتطای‬ ‫ذبًَازُ ّبی زاضای ؾتِ فتطظًتس‪ٍ ،‬ام ؿتْتیتالت‬ ‫لطض الحؿٌِ فطظًس‪ ،‬ؾْبم فطظًس‪ ،‬افعایف حک اٍالز‬ ‫ٍ حک عبئلِهٌسی‪ ،‬حوبی‪ ٍ :‬ؿْیالت ثطای هتبزضاى‬ ‫قبغل‪ ،‬هعبفی‪ ۴۸ :‬زضصسی هبلیب ثطای ّط فطظًتس‪،‬‬ ‫وبضت هبزضاًِ‪ ،‬ؿْیالت لطض التحتؿتٌتِ اظزٍاد‪،‬‬ ‫ؿْیالت لطض الحؿٌِ ؾبذ‪ٍ :‬زیتعتِ ٍ جتعتبلتِ‬ ‫هؿىی زض الیحِ ثَزجِ ؾب ایٌسُ ثِ صَضت ولت‬ ‫ثیبى قسُ وِ قطایط جصه ثَزجِ ثطای ّط وسام اظ‬ ‫اًْب ٍ ًابضت ثط اجطایکبى ضا زقَاض وطزُ اؾ‪.:‬‬ ‫* افضایؾ تعذاد ومایىذگان مجلغ‬ ‫ایلًیت وـًس ویؼت‬ ‫ًوبیٌسگبى پبضلوبى ثِ فىط حل هکىالت هطزم ثبقٌس‬ ‫ًِ افعایف عساز ًوبیٌسگبى‪.‬علیطضب ذجؿتِ پَض لبئن‬ ‫همبم جبهعِ اؾاله هسیطاى ‪ ،‬زضثبضُ ططد افتعایتف‬ ‫عساز ًوبیٌسگبى هجلؽ گف‪:‬۽ شّی ًتوتبیتٌتسگتبى‬ ‫هجلؽ ثِ جبی ّط هَضَع زیگطی غیتط اظ هؿتیتط‬ ‫ذسه‪ :‬ثِ هطزم ثبیس ثِ ؾوت‪ :‬ذتسهت‪ :‬ثتِ هتطزم‬ ‫هعطَن قَز‪.‬لبئن همبم جبهعِ اؾاله هسیتطاى هت‬ ‫گَیس زض ثبضُ ایی ططد ّب ثعسا ّن ه قَز صویتن‬ ‫گطفتِ قَز ٍ االى ثبیس ًوبیٌتسگتبى ثتِ فتىتط حتل‬ ‫هکىالت هعیک‪ :‬هطزم ثبقٌس‪ .‬ثط اؾتبؼ اصتل ‪۹۷‬‬ ‫لبًَى اؾبؾ ثِ اظای ّط ‪ ۴۴‬ؾب ثبیس ‪ً ۵۴‬وبیٌسُ ثتِ‬ ‫عساز ًوبیٌسگبى فعل هجلؽ اضبفِ قتَز‪ ،‬اهتب ثتب‬ ‫گصق‪ :‬زٍ زِّ‪ ،‬ایی اصل لبًَى اؾبؾ حمک پتیتسا‬ ‫ًىطزُ اؾ‪ .:‬ایی ططد زض هجبلؽ ّکتن‪ًْ ،‬ن ٍ زّن‬ ‫ًیع هططد قس‪ ،‬اهب ًتَاًؿ‪ :‬زض صحی هجتلتؽ ض ی‬ ‫الظم ضا وؿت وٌس ٍ حبال یٌس ٍلتتت اؾت‪ :‬وتِ‬ ‫ًوبیٌسگبى زض صسز ضای اٍضی ایی ططد زض هجلؽ‬ ‫یبظزّن ّؿتٌس‪.‬‬ ‫* ایشان بٍ دوبال مـاسوت دس باصػاصی ػًسیٍ اػت‬ ‫وبضقٌبؼ هٌطمِ گف‪:‬۽ ایطاى ثِ زًجب هکبضو‪ :‬زض‬ ‫ثبظؾبظی ؾَضیِ ٍ ثْطُ ثطزاضی اظ ثٌبزض‪ ،‬فطٍزگبُّتب‬ ‫ٍ ایجبز وطیسٍض اؾتطا ػیه اؾ‪.:‬‬ ‫علیطضب مَی ًیب‪ ،‬گف‪:‬۽ غطه ّتیتن ًتفتَشی زض‬ ‫ؾَضیِ ٍ هکبضوت زض ثبظؾبظی ّب ًساضز‪ ،‬اهب ایطاى ًِ‬ ‫ٌْب ثِ زًجب هکبضو‪ :‬زض ثبظؾبظی زض ؾَضیِ اؾت‪:‬‬ ‫ٍ ه ذَاّس پطٍغُ ّبی والى التصبزی ضا ثتگتیتطز‬ ‫ثلىِ ثِ زًجب ثْطُ ثطزاضی اظ ثٌبزض‪ ،‬فطٍزگتبُ ّتب ٍ‬ ‫ایجبز وطیسٍض اؾتطا ػیه ْطاى‪ ،‬ثغساز‪ ،‬زهکتک ٍ‬ ‫ثیطٍت اؾ‪ .:‬مَی ًیب گف‪ :‬۽ ٍظیتط ضاُ ٍ قتْتط‬ ‫ؾبظی ایطاى هتَل جبضت زضیبی ایطاى اؾ‪ ،:‬لتصا‬ ‫ؾفط ضؾتن لبؾو ثِ زهکک ه َاًس اظ ایی لتحتب‬ ‫حبئع اّوی‪ :‬ثبقس‪.‬‬ ‫* بخـی اص لاوًن ًَای پان وٍ بٍ ضشس مرشد‬ ‫اػت دس حال اجشا اػت‬ ‫هعبٍى اجتوبع لَُ لضبئیِ ثب اقبضُ ثِ ا وبم هتْتلت‪:‬‬ ‫لبًًَ اجطای لبًَى َّای پبن گف‪:‬۽ یه ثرتکت‬ ‫اظ ایی لبًَى وِ ثِ ضطض هطزم اؾ‪ :‬زض حتب اجتطا‬ ‫اؾ‪ :‬زضحبل وِ ؿْیال وِ زٍل‪ :‬ثبیس زضاذتیبض‬ ‫ًبٍگبى حول ٍ ًمل لطاض زّس اجطای ًکسُ اؾ‪.:‬‬ ‫اصغط جْبًگیط زض گف‪ٍ:‬گَ ثب ایؿٌب‪ ،‬زض اض جتب ثتب‬ ‫اجطا ًکسى لبًَى َّای پبن ٍ اؾتوطاض الَزگ َّا‬ ‫گف‪:‬۽ لبًَى َّای پبن‪ ،‬لبًَى ثؿیبض ذَثت اؾت‪:‬‬ ‫وِ ط یٌس ؾب گصقتِ صَیت قسُ اهب ثِ زضؾت‬ ‫اجطا ًکسُ اؾ‪.:‬‬ ‫* ػُمی واچیض اص عًاسض خشیج اص وـًس‬ ‫زضاهس زٍل‪ :‬اظ هحل ذطٍد هؿبفتط اظ وکتَض زض‬ ‫الیحِ ثَزجِ ؾب ‪ ۴۷۴۴‬حسٍز ‪ ۴۸۴۴‬هیلیبضز َهبى‬ ‫پیفثیٌ قسُ اؾ‪ :‬وِ ثطضؾ ّب ًکبى ه زّس فمط‬ ‫‪۴‬ۺ هیلیبضز َهبى اى ثطای َؾعِ ظیطؾتبذت‪ّ :‬تبی‬ ‫گطزقگطی ٍ حوبی‪ :‬اظ هیطاث فطٌّگ ٍ صتٌتبیتع‬ ‫زؾت اذتصبل ه یبثس‪.‬ؾعیس اهیطیبى‪ ،‬وتبضقتٌتبؼ‬ ‫التصبز گطزقگطی زض گف‪ٍ:‬گَ ثب ایؿٌب ثِ ثتطضؾت‬ ‫ثَزجِ پیکٌْبزقسُ ثطای ٍظاضت هیطاث فتطّتٌتگت ‪،‬‬ ‫گطزقگطی ٍ صٌبیع زؾت زض ؾب ‪ ۴۷۴۴‬ثتب ایتی‬ ‫َضیح وِ ولیبت الیحِ ثَزجتِ ؾتب ایتٌتسُ ثتِ‬ ‫بظگ زض هجلؽ ثِ صَیت ضؾیسُ‪ ،‬پتطزاذت‪ٍ :‬‬ ‫افعٍز۽ ثَزجِ ٍظاضت هیطاث فطٌّگ ‪ ،‬گطزقگطی ٍ‬ ‫صٌبیع زؾت ثب ‪ ۶۷‬زضصس ضقس پیکٌْبز قسُ اؾ‪.:‬‬ صفحه 2 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫‪َ ۰۱۱‬سار مسکه وبایمه در تبریس‪،‬‬ ‫تُدیدی کٍ ببید جدی گرفتٍ شًد‬ ‫‪،‬یشىبٍ ‪، 72‬ی ‪ ۳2 * ۳.11‬ضاوًیٍ ‪۳. * 7177‬جما‪،‬ی الثاوی ‪ * ۳..۱‬سال سی ی ‪،‬یم ( ایتًش ایکیىجی ایل ) * شمازٌ ( سایی ) ‪5.۳5 :‬‬ ‫نػتا‪ٛ‬ذنس ارستایجا‪ٙ‬ؿشهی‬ ‫استاوداز اذزبایجانشسقی گفت‪ :‬تًسعٍ‬ ‫صىعت مس استان باید بٍ یک گفتمان‪،‬‬ ‫مطالبٍ ی حسکت عمًمی تبدیل شوً‪،،‬‬ ‫شیسا ‪،‬ز غیس ایه صًزت ایه صىعت ‪،‬ز‬ ‫یضعیت وامىاسب باقی خًاَد ماود‪.‬‬ ‫نیجاد ‪ ٝ‬ت‪ٞ‬ػؼ‪ٜٗ ٠‬اطن حاؿی‪ٛ٠‬ـی‪ ٚ‬دس توثوشیوض نص‬ ‫ن‪ٝ‬نخش د‪ ۰۹۰۴ ٠١‬ؿ٘ؼی ت‪ ٠‬نیو‪ ٚ‬ػو‪ ٞ‬نص جو٘ٔو‪٠‬‬ ‫دؿذؿ‪١ ٠‬ای ت‪ٞ‬ػؼ‪ ٠‬نی‪ً ٚ‬ال‪ ٙ‬ؿ‪٢‬ش دس ‪ٛ‬ویوٖ ػوذ‪ٟ‬‬ ‫نخیش ت‪ٞ‬د‪ ٠ً ٟ‬نً‪ ٜٙٞ‬تؼذند ‪ٝ‬نحذ‪١‬وای ٗؼوٌو‪ٛٞ‬وی‬ ‫‪ٛ‬اٗوا‪ٛ ٝ ٕٝ‬انی٘‪ٞٗ ٚ‬ج‪ٞ‬د دس ا‪ ٙ‬ت‪١ ۰۴۴ ٠‬ضنس ٗو‪ٞ‬سد‬ ‫سػیذ‪ ٝ ٟ‬ت‪ ٠‬ت‪٢‬ذیذی نػاػی تثذیْ ؿذ‪ ٟ‬نػ‪.:‬‬ ‫ن‪ٛ‬والب ػلیذ تا س‪ٝ‬یٌشد توطیغ ‪ ٝ‬تلٌیی نسنضوی‬ ‫ًـا‪ٝ‬سصی ‪٘١‬شن‪ ٟ‬تا ؿش‪ٝ‬ع کشای‪ٜ‬ذ ک‪ٜ‬ؼتوی ًوشد‪ٙ‬‬ ‫نیشن‪ ،ٙ‬تذ‪ ٙٝ‬ت‪ٞ‬ج‪ ٠‬ت‪ ٠‬نٓضنٗاا تو‪ٗٞ‬وی ‪ ٝ‬توا ًوپوی‬ ‫تشدنسی نص ًـ‪ٞ‬س‪١‬ای ؿشتوی‪ٗ ،‬و‪ٞ‬جوه ؿوذ ًو‪٠‬‬ ‫ٗ‪ٜ‬اطن پیشنٗ‪ٛٞ‬ی تثشیض نص ن‪ٝ‬نخش د‪ ۰۹۰۴ ٠١‬ؿ٘وؼوی‬ ‫ؿا‪١‬ذ سؿذ هاسچ ُ‪ ٗ ٠ٛٞ‬التی تاؿذ ً‪ ٠‬تؼذ‪١‬ا دس‬ ‫ندتیاا ٗذیشیتی ؿ‪٢‬شی ‪ ٝ‬ت‪ٞ‬ػؼ‪ ٠‬نی ًـ‪ٞ‬سٗا‪ ٙ‬توا‬ ‫ػ‪ٜٞ‬ن‪ٜٗ ٙ‬اطن حاؿی‪ٛ ٠‬ـی‪ ٚ‬نص ا‪٢ٛ‬ا یاد ؿذ‪.‬‬ ‫ت‪ٞ‬ػؼ‪ٜٗ ٠‬طو‪ ٠‬ک‪ٜ‬ؼتی ؿشب تثشیوض دس ن‪ٝ‬نیوْ د‪١‬و‪٠‬‬ ‫‪ ۰۹۰۴‬ؿ٘ؼی دس هآه ت‪ٜ‬یا‪ُ ٙ‬وزنسی ًواسخوا‪ٛ‬و‪٠‬‬ ‫‪١‬ایی چ‪ ٙٞ‬تشنًت‪ٞ‬سػاصی‪ٗ ،‬اؿی‪ ٚ‬ػواصی‪ ،‬نیوذٕ‪،‬‬ ‫ٗ‪ٞ‬ت‪ٞ‬ط‪ ،ٙ‬سیخت‪ُ ٠‬شی ‪٢ٗ ... ٝ‬اجشا س‪ٝ‬ػتاییا‪ ٙ‬تو‪٠‬‬ ‫تثشیض سن ً‪ ٠‬ت‪ ٠‬دٓیْ ٗوش‪ ٙٝ‬ت‪ ٠‬کشک‪ٛ ٠‬ث‪ٞ‬د‪ ٙ‬صٗویو‪ٚ‬‬ ‫‪١‬ای ً‪ٞ‬چی ٗوایغ دس نختیاس ‪ٛ ٝ‬ذنؿت‪ ٚ‬ػشٗایو‪٠‬‬ ‫ٗآی تشنی اتادی ا‪٢ٛ‬ا‪ ،‬اؿاص ؿوذ‪ ٟ‬تو‪ٞ‬د‪ ،‬تـوذیوذ‬ ‫ًشد‪.‬‬ ‫حاّ س‪ٝ‬ػتاییا‪ٛ‬ی ً‪ ٠‬ت‪ ٠‬د یْ یاد ؿذ‪ٗ ٟ‬و‪ٞ‬کون تو‪٠‬‬ ‫ػ٘شن‪ ٝ ٙ‬اتادی نسنضی خ‪ٞ‬د ‪ٛ‬ـذ‪ ٟ‬ت‪ٞ‬د‪ٛ‬ذ ‪ ٝ‬تو‪ٞ‬ن‪ٙ‬‬ ‫ٗآی ًاکی ‪ٛ‬یض تشنی ت‪٢‬ی‪ٗ ٠‬ؼٌو‪ ٚ‬نػوتوا‪ٛ‬وذنسد دس‬ ‫حشیٖ ها‪ٛٞٛ‬ی ؿ‪٢‬ش تثشیض سن ‪ٛ‬ذنؿت‪ٜ‬وذ‪ ،‬تو‪ٗ ٠‬و‪ٜ‬واطون‬ ‫نطشنف ؿ‪٢‬ش‪ ،‬ت‪ٝ ٠‬یظ‪ ٟ‬دس دنٗ‪ ٠ٜ‬نستلاػاا ؿو٘وآوی‪،‬‬ ‫س‪ٝ‬ی ا‪ٝ‬سد‪ٛ‬ذ ‪ ٝ‬ت‪ ٠‬ػاخ‪ :‬آ‪ٛٞ‬ی ‪١‬ایی تا ‪ٝ‬ػایوْ‬ ‫نتتذنیی پشدنخت‪ٜ‬ذ ً‪١ ٠‬یچ ُ‪ ٠ٛٞ‬نٌٗا‪ ٙ‬صیشػاختوی‬ ‫‪ٛ‬ذنؿ‪.:‬‬ ‫‪١‬ش چ‪ٜ‬ذ س‪ٝ‬ػتاییا‪ ٙ‬دس ا‪ٗ ٙ‬وطغ صٗا‪ٛ‬وی تو‪ ٠‬نٗویوذ‬ ‫یاکت‪ ٚ‬کشک‪١ :‬ای ؿـٔی ت‪٢‬تش س‪ٝ‬ی ت‪ ٠‬تثشیض ‪ٛ‬و‪٢‬واد‪ٟ‬‬ ‫ت‪ٞ‬د‪ٛ‬ذ‪ ،‬نٗا تذن‪ ٝ ٕٝ‬تـذیذ نی‪ ٚ‬س‪ٛٝ‬ذ دس ػاّ ‪١‬وای‬ ‫پغ نص پیش‪ٝ‬صی ن‪ٛ‬والب نػالٗی ً‪ً ٠‬ـ‪ٞ‬س دسُویوش‬ ‫ج‪ َٜ‬ت ٘یٔی ‪ ٝ‬تثؼاا ا‪ ٙ‬ت‪ٞ‬د ‪ ٝ‬نٌٗا‪ٛ‬اا ‪ٛ‬ظاسا‬ ‫ًاکی تش ٗذیشی‪ :‬ؿو‪٢‬وشی ‪ٝ‬جو‪ٞ‬د ‪ٛ‬وذنؿو‪ ،:‬تو‪٠‬‬ ‫ُؼتشؽ س‪ٝ‬صنکض‪ٜٗ ٙٝ‬اطن حاؿی‪ٛ ٠‬ـی‪ ٚ‬دس توثوشیوض‬ ‫ن‪ٛ‬جاٗیذ ً‪ ٠‬نی‪ ٚ‬تاس ت‪ٗ ٠‬ا‪ٜٛ‬ذ ً٘شت‪ٜ‬ذی د‪ٝ‬س ؿ‪٢‬ش سن‬ ‫نحاط‪ً ٠‬شد‪.‬‬ ‫ؿایذ دن‪ٛ‬ؼت‪ ٚ‬نی‪ٌٛ ٚ‬ت‪ ٠‬خآی نص ٓطق ‪ٛ‬وثواؿوذ ًو‪٠‬‬ ‫ج٘ؼی‪ :‬تثشیض دس ن‪ٝ‬نیْ پیش‪ٝ‬صی ن‪ٛ‬والب نػوالٗوی‬ ‫ن‪ٛ‬ذًی تیـتش نص ‪١ 2۴۴‬وضنس ‪ٛ‬ولوش تو‪ٞ‬د؛ حواّ نٗوا‬ ‫ج٘ؼی‪ :‬ؿ‪٢‬ش ت‪ ٠‬حذ‪ٝ‬د ‪ٗ ۰.۸‬یٔی‪ٛ ٙٞ‬لش سػیذ‪ً ٟ‬و‪٠‬‬ ‫ُلت‪ٗ ٠‬ی ؿ‪ٞ‬د ‪ ۰۴۴‬تا ‪١ ۰۴۴‬ضنس ‪ٛ‬ولوش نص ا‪ٛ‬وا‪ ٙ‬سن‬ ‫حاؿی‪ٛ ٠‬ـی‪ٜ‬ا‪ ٙ‬تـٌیْ ٗی د‪ٜ١‬ذ؛ ت‪ ٠‬ػثاسا دیوِوش‬ ‫حذ‪ٝ‬د یی چ‪٢‬اسٕ ج٘ؼی‪ :‬نی‪ ٚ٢ً ٚ‬ؿ‪٢‬ش دس خا‪٠ٛ‬‬ ‫‪١‬ای ؿیشٗوا‪ٛ ٝ ٕٝ‬انی٘‪ٜ‬ی ص‪ٛ‬ذُی ٗی ً‪ٜٜ‬ذ ًو‪ ٠‬دس‬ ‫ک‪ٞ‬سا ‪ٝ‬ه‪ٞ‬ع یی صٗی‪ٓ ٚ‬شص‪ 2 ٟ‬سیـتشی نحت٘آی‪،‬‬ ‫نٌٗا‪ًٞ ٙ‬چی تشی‪ً٘ ٚ‬ی سػا‪ٛ‬ی ت‪ ٠‬ا‪ٛ‬ا‪ٗ ٙ‬یوؼوش‬ ‫‪ٛ‬یؼ‪ .:‬تشنی ت‪ٞ‬کیق تو‪ٞ‬پو‪ُٞ‬وشنکوی عٗو‪ٞ‬هوؼویو‪:‬‬ ‫جـشنکیایی ‪ ٝ‬صٗی‪ ٚ‬ؿ‪ٜ‬اختی) ٗ‪ٜ‬طو‪ ٠‬حاؿی‪ٛ ٚ‬ـویو‪ٚ‬‬ ‫ؿ٘اّ تثشیض‪ًٞ ،‬چ‪١ ٠‬ای ت‪ ٝ َٜ‬تاسیٌی ت‪ ٠‬ػشم‬ ‫حذنًخش ‪ٗ 6‬تش ‪ ٝ‬ط‪ٗ ۹۴۴ ّٞ‬تش سن تل‪ٞ‬س ً‪ٜ‬یذ ًو‪٠‬‬ ‫ػ٘ال نص پایی‪ ٚ‬تا تا ی تپ‪ٗ ٠‬ا‪ٞ١‬س‪١‬ا نٗتذند یاکت‪ ٠‬ن‪ٛ‬ذ‪،‬‬ ‫ؿیه ت‪ٜ‬ذی دنس‪ٛ‬ذ ‪ ٝ‬تؼذند پٔ‪١ ٠‬ای ًاس ُوزنؿوتو‪٠‬‬ ‫ؿذ‪ ٟ‬دس ‪١‬ش یی نص ا‪٢ٛ‬ا ت‪ٞ‬ػ ؿ‪٢‬شدنسی دس ػواّ‬ ‫‪١‬ای نخیش‪ُ ،‬ا‪ ٟ‬نص ‪ 6۴۴‬پٔ‪ٛ ٠‬یض کشنتش ٗی س‪ٝ‬د‪.‬‬ ‫نص ػ‪ٞ‬ی دیِش ج٘ؼی‪ ٗ :‬الا حاؿی‪ٛ ٠‬ـی‪ٜ‬ی ٗا‪ٜٛ‬ذ‬ ‫ٗال صی‪ٜ‬اّ‪ ،‬ػیالب ه‪ٞ‬ؿخا‪ ،٠ٛ‬نح٘ذ اتواد ‪ ... ٝ‬دس‬ ‫خا‪١ ٠ٛ‬ایی ػاً‪١ ٚ‬ؼت‪ٜ‬ذ ً‪ ٠‬ػال‪ ٟٝ‬تش ؿیشنػتا‪ٛ‬ذنسد‬ ‫ت‪ٞ‬د‪ ،ٙ‬تش س‪ٝ‬ی خاى ‪ٛ‬شٕ ‪ ٝ‬سن‪ٛ‬ـی پای نستلواػواا‬ ‫ػی‪ٜ‬آی ت‪ٜ‬ا ؿذ‪ ٟ‬ن‪ٛ‬ذ ‪ٝ ٝ‬ه‪ٞ‬ع یی تاس‪ٛ‬وذُوی جوذی‬ ‫تاػج سن‪ٛ‬ؾ صٗی‪ ٝ ٚ‬تخشیه ػشپ‪ٜ‬ا‪ ٟ‬ا‪ٛ‬ا‪ٗ ٙ‬ی ؿ‪ٞ‬د؛‬ ‫نتلاهی ً‪ ٠‬دس ػاّ ‪١‬ای ُزؿت‪ ٠‬تو‪ً ٠‬وشنا س‪ٝ‬ی‬ ‫دند‪ ٝ ٟ‬دسد ص‪ٛ‬ذُی دؿ‪ٞ‬نس نی‪ٗ ٚ‬شدٗا‪ ٙ‬سن ٗ اػق‬ ‫ًشد‪ ٟ‬نػ‪.:‬‬ ‫کاسؽ نص ت٘إ ٗـٌالا ُشیثا‪ِٛ‬یش حاؿی‪ٛ ٠‬ـی‪١ ٚ‬وا‬ ‫دس تثشیض نص هثیْ ‪ٛ‬ث‪ٞ‬د یا ‪ٝ‬ج‪ٞ‬د حذنهٔوی ک وا‪١‬وای‬ ‫کش‪ِٜ١‬ی‪ ،‬تلشی ی ‪ ٝ‬دسٗا‪ٛ‬ی‪ًٞ ،‬چ‪١ ٠‬ای تو‪ٜ‬وِوی‬ ‫ً‪ ٠‬سن‪ ٟ‬سکت‪ ٚ‬ؿا‪ ٠ٛ‬ت‪ ٠‬ؿا‪ٛ 6 ٠ٛ‬لش دس ا‪٢ٛ‬ا ‪ٛ‬واٗو٘وٌو‪ٚ‬‬ ‫نػ‪ٝ ،:‬ػؼ‪ُ :‬ا‪ٗ ۰۰ ٟ‬تشی خا‪١ ٠ٛ‬ا ‪ ٝ‬هی٘‪ :‬تؼیاس‬ ‫‪ٛ‬اصّ ٗ‪ٜ‬اصّ ا‪٢ٛ‬ا دس ٗوایؼ‪ ٠‬تا دیِش ٗ‪ٜ‬اطون ؿو‪٢‬وش‪،‬‬ ‫یٌی نص تضسٍ تشی‪ ٚ‬چآؾ ‪١‬ای نی‪ٜٗ ٚ‬اطن ً‪ ٠‬دس‬ ‫ً‪ٜ‬اس دیِش ػ‪ٜ‬ا‪ٝ‬ی‪ ٝ ٚ‬نٓواب ٗو‪ٜ‬وتوؼوه تو‪ٗ ٠‬و وْ‬ ‫ص‪ٛ‬ذُی ؿا‪ ،ٙ‬نً‪ ٜٙٞ‬تا ػ‪ٜٞ‬ن‪ ٙ‬ػوٌو‪ٛٞ‬وتوِوا‪١ ٟ‬وای‬ ‫ؿیشسػ٘ی ‪ٛ‬یض ؿ‪ٜ‬اخت‪ٗ ٠‬ی ؿ‪ٛٞ‬ذ‪ٝ ،‬نهغ ؿذ‪ ٙ‬ا‪٢ٛ‬ا تش‬ ‫س‪ٝ‬ی ُؼْ تثشیض نػ‪ .:‬ت‪ ٠‬ػثاسا ‪ٝ‬نضح تش ٗ‪ٜ‬اطن‬ ‫حاؿی‪ٛ ٠‬ـی‪ ٚ‬تثشیض دس ً٘شت‪ٜ‬ذی ؿ٘اّ ؿوشب تو‪٠‬‬ ‫ؿ٘اّ ؿشم نی‪ً ٚ‬ال‪ ٙ‬ؿ‪٢‬ش تش س‪ٝ‬ی ُؼْ توثوشیوض‬ ‫‪ٝ‬نهغ ؿذ‪ ٠ً ٟ‬ت‪ٜ‬ا تش نػالٕ ًاؿ‪ٜ‬اػا‪ ٙ‬حذ‪ٝ‬د ‪١‬ش ‪6۴۴‬‬ ‫ػاّ یی تاس کؼاّ ٗی ؿ‪ٞ‬د‪.‬‬ ‫دس ‪١‬ش حاّ‪ ،‬حاؿی‪ٛ ٠‬ـی‪ٜ‬ی نٗش‪ٝ‬ص تو‪ ٠‬توخوـوی نص‬ ‫‪ٞ١‬ی‪ :‬تثشیض تثذیْ ؿذ‪ ٝ ٟ‬ت‪ ٠‬سؿٖ ؿؼاس‪١‬ا ‪ ٝ‬طوش‬ ‫‪١‬ای تثٔیـاتی د‪١ :ٓٝ‬ای ُزؿوتو‪ ٝ ٠‬ؿو‪٢‬وشدنسن‪ٙ‬‬ ‫ٗختٔق‪ ،‬تاً‪ ٜٙٞ‬نهذنٕ جذی ‪ٗ ٝ‬ؤو٘و‪ٞ‬ػوی ًو‪٠‬‬ ‫سضای‪ :‬ػاً‪ٜ‬ا‪ ٙ‬نی‪ٜٗ ٚ‬اطن سن ت‪ ٠‬د‪ٛ‬ثاّ دنؿت‪ ٠‬تاؿذ‪،‬‬ ‫ن‪ٛ‬جإ ‪ِٛ‬شکت‪ ٠‬نػ‪ ،:‬نی‪ ٚ‬دس حآی نػ‪ ٠ً :‬ت‪ ٠‬هو‪ّٞ‬‬ ‫ًاسؿ‪ٜ‬اػا‪ ٙ‬ح‪ٞ‬ص‪ ٟ‬ؿ‪٢‬شػاصی‪ ،‬هذٗ‪ :‬نی‪ٗ ٚ‬و‪ٜ‬واطون‬ ‫چ‪ٜ‬ذ تشنتش نؿٔه ٗ الا ‪ ٝ‬ؿ‪٢‬شى ‪١‬وای ‪ٛ‬و‪ٞ‬ػواص‬ ‫تثشیض نػ‪ٛ .:‬اظشن‪ٔ ٗ ٙ‬ی تا نؿاس‪ ٟ‬ت‪ ٠‬هذٗ‪ :‬تویوؾ‬ ‫نص ‪ ۰۴‬ػآ‪ ٠‬تخؾ ػ٘ذ‪ٜٗ ٟ‬اطن حاؿی‪ٛ ٠‬ـی‪ ٚ‬تثوشیوض‬ ‫ٗی ُ‪ٞ‬ی‪ٜ‬ذ ً‪ ٠‬نٗش‪ٝ‬ص‪ٝ ٟ‬ه‪ :‬ا‪ ٙ‬کشن سػیذ‪ ٠ً ٟ‬نیو‪ٚ‬‬ ‫ٗ‪ٜ‬اطن ت‪ ٠‬ػ‪ٜٞ‬ن‪ ٙ‬تخـی نص ‪ٝ‬نهؼیو‪ٝ :‬جو‪ٞ‬دی نیو‪ٚ‬‬ ‫ًال‪ ٙ‬ؿ‪٢‬ش ت‪ ٠‬سػ٘ی‪ :‬ؿ‪ٜ‬اخت‪ ٠‬ؿ‪ٛٞ‬ذ ‪ٗ ٝ‬وذیوشیو‪:‬‬ ‫ؿ‪٢‬شی تش نػاع یی تش‪ٛ‬اٗ‪ ٠‬صٗات‪ٜ‬ذی ؿوذ‪ٗ ٟ‬ویوا‪ٙ‬‬ ‫ٗذا ‪ ٝ‬تٔ‪ٜ‬ذٗذا ‪ ٝ‬تا یاسی د‪١ :ٓٝ‬ا‪ٝ ،‬ضوؼویو‪:‬‬ ‫‪ٛ‬اتؼاٗا‪ ٙ‬حاؿی‪ٛ ٠‬ـی‪١ ٚ‬ا سن ػاٗا‪ ٙ‬تخـذ‪...‬‬ ‫ندنٗ‪ ٠‬دنسد‬ ‫* فرمبودار میبوٍ بر زیببسبزی‬ ‫فضبی شُری تبکید کرد‬ ‫تًسعٍ صىعت مس باید بٍ گفتمان عمًمی تبدیل شً‪،‬‬ ‫ػاتذی‪ ٚ‬خشّٕ دس جٔؼ‪ ٠‬تشسػی ٗو‪ٞ‬ن‪ٛ‬وغ‬ ‫ٗ‪ٞ‬ج‪ٞ‬د دس پایذنسی ت‪ٓٞ‬یذ ‪ ٝ‬تو‪ٞ‬ػوؼو‪٠‬‬ ‫ٗغ ٗ‪ٜ‬طو‪ ٠‬ارستایجا‪ ،ٙ‬نظ‪٢‬اس دنؿو‪:‬‬ ‫ٗغ ػ‪ ٝ ِٙٞٛٞ‬ؿشً‪ٗ :‬ؤوی ٗوغ‬ ‫نیشن‪ ٙ‬تایؼتی ت‪ٝ ٠‬ظایق ها‪ٛٞٛ‬وی خو‪ٞ‬د‬ ‫دس خل‪ٞ‬ف پشدنخ‪ :‬ػ‪ ٖ٢‬نهتلوادی‬ ‫نػووتووا‪ ٝ ٙ‬ػوو٘وؤووٌووشد ؿوولوواف ‪ٝ‬‬ ‫ٗؼ‪ٓٝٞ‬ی‪١:‬ای نجت٘اػی ‪ ٝ‬ها‪ٛٞٛ‬ی خ‪ٞ‬د‬ ‫ػْ٘ ً‪ٜٜ‬ذ‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی نضاک‪ً ٠‬شد ضش‪ٝ‬سی نػ‪ٗ :‬جت٘غ‬ ‫ٗغ ػ‪ ِٙٞٛٞ‬توؼو‪٢‬وذنا هوا‪ٛ‬و‪ٛٞ‬وی ‪ٝ‬‬ ‫ٗؼئ‪ٓٞ‬ی‪ :‬نجت٘اػی خ‪ٞ‬د سن دس هوثواّ‬ ‫خذٗاا نسنئ‪ ٠‬ؿذ‪ ٟ‬نص ػو‪ٞ‬ی ندنسنا‬ ‫ًْ ٗ‪ٜ‬اتغ طثیؼی‪ ،‬ج‪٢‬واد ًـوا‪ٝ‬سصی‪،‬‬ ‫اب ٗ‪ٜ‬طو‪ ٠‬نی ‪ ٝ‬حولواظو‪ٗ :‬و ویو‬ ‫صیؼ‪ :‬نػتا‪ ٙ‬نیلا ً‪ٜ‬ذ‪.‬‬ ‫خشّٕ ُل‪ :‬ؿشً‪ٔٗ :‬ی ٗغ ٗتؼو‪٢‬وذ‬ ‫ت‪ٌ١ ۰۴۴ ٠‬تاس ج‪ًِْٜ‬اسی دس ٗ‪ٜ‬طوو‪٠‬‬ ‫‪ ٝ‬حلاظ‪ :‬نص ا‪ ٙ‬ت‪ٗ ٠‬وذا ‪ ۰۴‬ػواّ‬ ‫نػ‪ ٠ً :‬ت‪٢ٜ‬ا ُٗؼٌَ‪ٜ‬ی تشنی جٔ‪ُٞ‬یشی‬ ‫نص کشػایؾ خاى دس نیو‪ٗ ٚ‬و‪ٜ‬وطووو‪٠‬‬ ‫نػ‪.:‬‬ ‫نػتا‪ٛ‬ذنس ارستایجا‪ ٙ‬ؿشهی تا تاًیذ توش‬ ‫نیجاد ک‪ٜ‬ایغ پایی‪ ٚ‬دػوتوی ٗوغ دس‬ ‫ؿ‪٢‬شى ‪١‬ای ک‪ٜ‬ؼتی ‪ٝ‬سصها‪ ٝ ٙ‬ن‪١‬وش‪،‬‬ ‫نکض‪ٝ‬د ؿشً‪ٗ :‬غ ػ‪ٞٗ ِٙٞٛٞ‬ظوق‬ ‫ت‪ ٠‬تاٗی‪ٞٗ ٚ‬ند ن‪ٓٝ‬ی‪ ٠‬نیو‪ ٚ‬کو‪ٜ‬وایوغ دس‬ ‫دنخْ نػتا‪ ٙ‬نػ‪.:‬‬ ‫‪ٝ‬ی تا تویوا‪ ٙ‬نیو‪ٜ‬وٌو‪ ٠‬ؿوشًو‪ٗ :‬وغ‬ ‫ػ‪ ِٙٞٛٞ‬تا پایا‪ ٙ‬ؿ‪٢‬شیو‪ٞ‬س ٗوا‪ ٟ‬ػواّ‬ ‫‪ٗ ۰۰۴۰‬تؼ‪٢‬ذ ت‪ ٠‬نیجواد ‪ٛ‬ویوش‪ُٝ‬وا‪۰۴ ٟ‬‬ ‫ِٗا‪ٝ‬نتی نػ‪ ،:‬نظ‪٢‬اس دنؿ‪٘١ :‬چ‪ٜ‬ی‪ٚ‬‬ ‫نیجاد ‪ٛ‬یش‪ُٝ‬ا‪ِٗ ۰۴۴ ٟ‬ا‪ٝ‬نتی ‪ٛ‬یض توشنی‬ ‫ت‪ٞ‬ػؼ‪ ٠‬نی‪ ٚ‬ؿشً‪ :‬نص تؼ‪٢‬ذنا دیوِوش‬ ‫ٗغ ػ‪ ِٙٞٛٞ‬نػ‪.:‬‬ ‫ٗؼا‪٘١ ٙٝ‬ا‪ٜ١‬وِوی نٗو‪ٞ‬س نهوتولوادی‬ ‫نػتا‪ٛ‬ذنسی ارستایجا‪ ٙ‬ؿشهی ‪ٛ‬ویوض دس‬ ‫نی‪ ٚ‬جٔوؼو‪ُ ٠‬ولو‪ :‬ؿوشًو‪ٗ :‬وغ‬ ‫ػ‪ ِٙٞٛٞ‬دس ٗواتْ خذٗواتوی ًو‪ ٠‬نص‬ ‫دػتِا‪١ ٟ‬ای نجشنیی نػتا‪ ٙ‬دسیواکو‪:‬‬ ‫ٗی ً‪ٜ‬ذ‪ ،‬تایذ تش‪ٛ‬اٗ‪ ٠‬صٗا‪ٙ‬ت‪ٜ‬وذی ؿوذ‪ٟ‬‬ ‫دهین نص ت٘إ طوش ‪١‬وا ‪ ٝ‬نهوذنٗواا‬ ‫ت‪ٞ‬ػؼ‪٠‬نی خ‪ٞ‬د نسنئ‪ًٜ ٠‬ذ‪.‬‬ ‫‪، ۳..۳‬زصد جمعیت شُسستان تبسیص‬ ‫‪ُ،‬ش سًم یاکسه کسیوا زا ‪،‬زیافت کس‪،‬ود‬ ‫سییغ ٗشًض ت‪٢‬ذنؿو‪ :‬ؿو‪٢‬وشػوتوا‪ٙ‬‬ ‫تثشیض تا نؿواس‪ ٟ‬تو‪ٗ ٠‬و‪ٜ‬واػوه تو‪ٞ‬د‪ٙ‬‬ ‫ؿاخق ‪١‬ای ‪ٝ‬نًؼی‪ٜ‬اػی‪ً ٙٞ‬ش‪ٛٝ‬ا دس‬ ‫نی‪ ٚ‬ؿ‪٢‬شػتا‪ُ ،ٙ‬ل‪ٗ :‬یضن‪ ٙ‬پ‪ٞ‬ؿوؾ‬ ‫‪ٝ‬نًؼی‪ٜ‬اػی‪ٞٛ ٙٞ‬ت‪ :‬ػ‪ ٕٞ‬دس ج٘ؼی‪:‬‬ ‫تا ی ‪ ۰۸‬ػاّ نی‪ ٚ‬ؿ‪٢‬شػتا‪۰۲.۴۰ ٙ‬‬ ‫دسکذ نػ‪ :‬دس حآی ً‪ ٠‬نی‪ ٚ‬ؿاخق دس پ‪ٞ‬ؿؾ ‪ٞٛ‬ت‪ :‬د‪ٝ ٕٝ‬نًؼی‪ٜ‬اػی‪ ٙٞ‬حوذ‪ٝ‬د‬ ‫‪ ۸۴‬دسکذ نػ‪.:‬نح٘ذ ٗشدی نظ‪٢‬اس ًشد پ‪ٞ‬ؿؾ ‪ٝ‬نًؼی‪ٜ‬اػی‪ٞٛ ٙٞ‬ت‪ :‬ن‪ ّٝ‬دس ًوْ‬ ‫ج٘ؼی‪ :‬ؿ‪٢‬شػتا‪ ٙ‬تثشیض ‪ 6۴.۰۸‬دسکذ نػ‪ٗ ٠ً :‬شدٕ تایذ دس صٗا‪ٗ ٙ‬وشس ت‪ ٠‬ندنٗو‪٠‬‬ ‫‪ٝ‬نًؼی‪ٜ‬اػی‪ ٙٞ‬خ‪ٞ‬د ت‪ٞ‬ج‪ٝ ٠‬یظ‪ ٟ‬نی دنؿت‪ ٠‬تاؿ‪ٜ‬ذ‪ٝ .‬ی نکض‪ٝ‬د دس حاّ حاضش توؼوذند‬ ‫‪ٗ ۰۴‬شًض تج٘یؼی ‪ ٝ‬تیؾ نص ‪ٗ 2۴‬شًض ػالٗ‪ :‬دس ػطح ؿ‪٢‬ش ‪ًٔ ٝ‬ی‪ ٠‬خوا‪ٛ‬و‪١ ٠‬وای‬ ‫ت‪٢‬ذنؿ‪ :‬دس ػطح س‪ٝ‬ػتا‪١‬ا دس ؿ‪٢‬شػتا‪ ٙ‬تثشیض خذٗاا ‪ٝ‬نًؼی‪ٜ‬اػی‪ً ٙٞ‬ش‪ٛٝ‬ا سن تو‪٠‬‬ ‫‪٘١‬ـ‪٢‬شیا‪ ٙ‬نسنئ‪ٗ ٠‬ی د‪ٜ١‬ذ‪ٗ .‬شدی ندنٗ‪ ٠‬دند ػاػ‪ً :‬اس ‪ٗ ۲‬شًض نص ٗشنًض تج٘یؼوی‬ ‫نص ػاػ‪ ۸ :‬کثح تا ‪ٗ ٝ ۰۲‬شًض تج٘یؼی ‪ٛ‬لق سن‪ ٟ‬نص ػاػ‪ ۰2 :‬تا ‪ٗ 66‬ی تاؿذ ‪ٝ‬‬ ‫ٗشنًض ػالٗ‪ :‬ؿ‪٢‬شی ‪ ٝ‬خا‪١ ٠ٛ‬ای ت‪٢‬ذنؿ‪ :‬س‪ٝ‬ػتایی دس ػاػاا ندنسی ت‪ ٠‬ؿیوش نص‬ ‫س‪ٝ‬ص‪١‬ای تؼطیْ خذٗاا نسنئ‪ٗ ٠‬ی ً‪ٜٜ‬ذ‪.‬‬ ‫‪،۳..۱‬زصد مس‪،‬م شُسستان تبسیص یاکسه ‪،‬زیافت وکس‪،‬ود‬ ‫ٗشدی تا نػالٕ نی‪ٓ ٠ٌٜ‬ثت‪ ٠‬تؼذند جا ٗا‪ٛ‬ذ‪١ ٟ‬ای ‪ٞٛ‬ت‪ :‬ن‪ ّٝ‬دس ج٘ؼی‪ :‬تا ی ‪ ۰6‬ػاّ‬ ‫ؿ‪٢‬شػتا‪ ٙ‬تثشیض ً‪ٝ ٠‬نًؼ‪ ٚ‬دسیاک‪ٛ :‬وٌوشد‪ ٟ‬ن‪ٛ‬وذ ‪ ۰۰.۹‬دسکوذ نػو‪ ،:‬نکوض‪ٝ‬د‬ ‫ٗیضن‪ ٙ‬پ‪ٞ‬ؿؾ ‪ٝ‬نًؼی‪ٜ‬اػی‪ٞٛ ٙٞ‬ت‪ :‬ن‪ ّٝ‬دس ج٘ؼی‪ :‬تا ی ‪ ۰6‬ػاّ ؿ‪٢‬شػتا‪۸۰.6۴ ٙ‬‬ ‫دسکذ‪ ،‬پ‪ٞ‬ؿؾ ‪ٝ‬نًؼی‪ٜ‬اػی‪ٞٛ ٙٞ‬ت‪ :‬ن‪ ّٝ‬دس ج٘ؼی‪ :‬دن‪ٛ‬ؾ اٗ‪ٞ‬صی ‪ ۸۰.۹6‬دسکذ‪،‬‬ ‫ٗیضن‪ ٙ‬پ‪ٞ‬ؿؾ ‪ٝ‬نًؼی‪ٜ‬اػی‪ٞٛ ٙٞ‬ت‪ :‬د‪ ٕٝ‬دس ج٘ؼی‪ :‬توا ی ‪ ۰6‬ػواّ ‪١‬وٖ ‪66.۰۰‬‬ ‫دسکذ نػ‪.:‬‬ ‫ٗؼا‪ ٙٝ‬نػتا‪ٛ‬ذنس ‪ ٝ‬کشٗا‪ٛ‬ذنس ‪ٝ‬یظ‪ ٟ‬ؿ‪٢‬شػتا‪ٗ ٙ‬ویوا‪ٛ‬و‪ ٠‬نص‬ ‫ؿ‪٢‬شدنسن‪ ٙ‬ؿ‪٢‬ش‪١‬ای پ‪ٜ‬جِا‪ ٠ٛ‬ؿ‪٢‬شػتا‪ ٙ‬خو‪ٞ‬نػو‪ :‬توا‬ ‫صیثاػاصی ک ای ؿ‪٢‬ش‪١‬ا سن تا نِٓ‪ٞ‬پزیشی نص ؿ‪٢‬ش‪١‬ای‬ ‫دیِش دس ن‪ٞٓٝ‬ی‪ :‬هشنس د‪ٜ١‬ذ‪.‬‬ ‫ٗؼؼ‪ٞ‬د ػؼادتی دس ‪ٛ‬ـؼتی تا ؿ‪٢‬شدنسن‪ ٙ‬ؿو‪٢‬وشػوتوا‪ٙ‬‬ ‫ٗیا‪٠ٛ‬؛ تا نؿاس‪ ٟ‬ت‪ٝ ٠‬ضؼی‪ٛ :‬اٗ‪ٜ‬اػه پویواد‪ ٟ‬س‪١ٝ‬وا دس‬ ‫ؿ‪٢‬ش ٗیا‪ ٠ٛ‬خ‪ٞ‬نػتاس ػاٗا‪ٛ‬ذ‪١‬ی جذی ا‪٢ٛ‬ا ‪ ٝ‬نػتولواد‪ٟ‬‬ ‫حذنًخشی نص هیش سنیِا‪ ٙ‬د‪ٓٝ‬تی تشنی اػلآ‪ٗ :‬ؼواتوش‬ ‫ؿذ ‪ ٝ‬نکض‪ٝ‬د ؿ‪٢‬شدنسی ‪١‬ا ٗی ت‪ٞ‬ن‪ٜٛ‬ذ تا نػوتولواد‪ ٟ‬نص‬ ‫طش ‪١‬ای تـ‪ٞ‬یوی اتادن‪ٛ‬ی؛ ت‪ ٠‬جٔه ٗـاسى ًؼثو‪٠‬‬ ‫دس ػاٗا‪ٛ‬ذ‪١‬ی پیاد‪ ٟ‬س‪١ٝ‬ا تپشدنص‪ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی ػاخ‪ ٝ :‬ػاص‪١‬ای تی س‪ٝ‬ی‪ ٠‬دس ٗ ذ‪ٝ‬د‪ ٟ‬ؿ‪٢‬ش سن‬ ‫ٗؼ ْ ؿ‪٢‬ش‪١‬ا ‪ ٝ‬اػیثی تشنی ؿ‪٢‬شدنسی ‪١‬وا ػو‪ٜ‬و‪ٞ‬ن‪ٙ‬‬ ‫ًشد ‪ ٝ‬نکض‪ٝ‬د تا ت‪ٞ‬ج‪ ٠‬ت‪ٝ ٠‬ػؼ‪ :‬ؿو‪٢‬وش ‪ ٝ‬نکوضنیوؾ‬ ‫ػاخ‪ ٝ :‬ػاص‪١‬ا ً‪ ٠‬ػثه نکضنیؾ نٗو‪ٞ‬س ؿو‪٢‬وشدنسی‬ ‫ٗی ؿ‪ٞ‬د؛ ت‪ ٠‬جذ پیِیش نتالؿی‪ ٠‬د‪ٛ ٝ‬واحویو‪ ٠‬نی ؿوذ‪ٙ‬‬ ‫ؿ‪٢‬شدنسی ٗیا‪ ٠ٛ‬خ‪ٞ‬ن‪١‬یٖ ت‪ٞ‬د‪.‬‬ ‫ٗ ٘ذ ًالٗی توا نؿواس‪ ٟ‬تو‪ ٠‬نیوجواد‬ ‫ؿ‪٢‬شى تخللی ک‪ٜ‬ایغ پایی‪ ٚ‬دػتوی‬ ‫ٗغ‪ ،‬نکض‪ٝ‬د تخوؾ خلو‪ٞ‬کوی ًو‪٠‬‬ ‫هلذ ػشٗوایو‪ُ ٠‬وزنسی دس کو‪ٜ‬وایوغ‬ ‫تثذیٔی ٗغ سن دنسد‪ٛ ،‬ؼث‪ :‬ت‪ ٠‬تواٗویو‪ٚ‬‬ ‫ٗ‪ٞ‬ند ن‪ٓٝ‬ی‪ ٠‬نص ػو‪ٞ‬ی ؿوشًو‪ٗ :‬وغ‬ ‫ػ‪ٛ ِٙٞٛٞ‬وِوشن‪ٛ‬وی ‪١‬وایوی دنسد ًو‪٠‬‬ ‫ؿشً‪ٗ :‬غ تایذ تا ؿلاف ػواصی دس‬ ‫نیوو‪ ٚ‬صٗوویوو‪ٜ‬وو‪ ،٠‬ت وو٘وویوو‪ ٚ‬صٕ توو‪٠‬‬ ‫ػشٗای‪ُ٠‬زنسن‪ ٙ‬سن تذ‪١‬ذ‪.‬‬ ‫بُداشت‪ ،‬تغریٍ ی وگُدازی سگَای تبسیص‬ ‫شیسوظس شُس‪،‬ازیَای مىاطق است‬ ‫ٗذیشػاْٗ ػاصٗا‪ٗ ٙ‬ذیشی‪:‬‬ ‫پؼ٘ا‪ٛ‬ذ‪١‬ای ؿ‪٢‬شدنسی تثشیض‬ ‫ُل‪ :‬ت‪٢‬ذنؿ‪ ،:‬تـوزیو‪ٝ ٠‬‬ ‫‪٢ِٛ‬ذنسی ػَ ‪١‬وای نیو‪ٚ‬‬ ‫ؿ‪٢‬ش صیش‪ٛ‬ظش ؿ‪٢‬شدنسی ‪١‬ای‬ ‫ٗ‪ٜ‬اطن تو‪ٞ‬د‪ ٝ ٟ‬تو‪ ٠‬ا‪١ ٙ‬وا‬ ‫سػیذُی ٗیؿ‪ٞ‬د‪.‬‬ ‫ی‪ٛٞ‬غ کاتح‪ ،‬دس ‪ٛ‬ـؼ‪ :‬تا تـٌْ ‪١‬ای ٗشدٕ ‪٢ٛ‬اد‪ ،‬دنٗوپوضؿوٌوا‪ٗ ٝ ٙ‬ؼو‪ٙ ٝٞ‬‬ ‫ؿ‪٢‬شی تثشیض نکض‪ٝ‬د ػَ ‪١‬ای تثشیض تذ‪ ٙٝ‬کاحه ‪ٛ‬ث‪ٞ‬د‪ ٝ ٟ‬ؿو‪٢‬وشدنسی ‪١‬وای‬ ‫ٗ‪ٜ‬اطن ‪ ٝ‬ؿ‪٢‬شدنسی ًال‪ٛ‬ـ‪٢‬ش تثشیض ت‪ٞٛ ٠‬ػی کاحثا‪ٗ ٙ‬ؼو‪ٜ‬و‪ٞ‬ی نیو‪ ٚ‬ػوَ ‪١‬وا‬ ‫‪١‬ؼت‪ٜ‬ذ‪ٝ .‬ی تا تاًیذ تش نی‪ ٠ٌٜ‬چاس‪ ٟ‬ن‪ٛ‬ذیـی دس ٗ‪ٞ‬سد ‪ ٟٞ ٛ‬ص‪ٛ‬ذُی ا‪١ ٙ‬وا توش‬ ‫ػ‪٢‬ذ‪ ٟ‬ؿ‪٢‬شدنسی ًال‪ٛ‬ـ‪٢‬ش تثشیض ‪ٜٗ ٝ‬اطن د‪ِ١‬ا‪ ٠ٛ‬نػو‪ ،:‬نظو‪٢‬واس دنؿو‪ :‬دس‬ ‫ٗ‪ٞ‬سد ػَ‪١‬ای ػطح ؿ‪٢‬ش تل٘ی٘اا خ‪ٞ‬تی ُشکت‪ ٠‬ؿذ‪ ٟ‬نػ‪ ٝ :‬نهذنٗاا صٕ‬ ‫تشنی ػاٗا‪ ٙ‬د‪١‬ی ا‪١ ٙ‬ا ن‪ٛ‬جإ ٗی ؿ‪ٞ‬د‪.‬‬ ‫ٗذیشػاْٗ ػاصٗا‪ٗ ٙ‬ذیشی‪ :‬پؼ٘ا‪ٛ‬ذ‪١‬ای ؿ‪٢‬شدنسی تثشیض ُل‪ :‬تا ‪١‬و٘وٌواسی‬ ‫ػاصٗا‪١ ٙ‬ای ٗشدٕ ‪٢ٛ‬اد‪ ،‬دنٗپضؿٌا‪ٗ ٝ ٙ‬ؼ‪ ٙ ٝٞ‬ؿ‪٢‬شی تثشیض نهذنٗاا صٕ دس‬ ‫ٗ‪ٞ‬سد ‪ ٟٞ ٛ‬ص‪ٛ‬ذ‪ُ ٟ‬یشی‪ ،‬ػویٖ ػاصی‪ ،‬تـزی‪ ٝ ٠‬ت‪٢‬ذنؿ‪ :‬ػَ ‪١‬وا ن‪ٛ‬وجوإ ٗوی‬ ‫ؿ‪ٞ‬د‪ .‬کاتح‪ ،‬تا نؿاس‪ ٟ‬ت‪ ٠‬تاسؽ تشف دس س‪ٝ‬ص‪١‬ای نخیش‪ ،‬نص ٗوشدٕ خو‪ٞ‬نػو‪ :‬دس‬ ‫کلْ صٗؼتا‪ ٙ‬تا حی‪ٞ‬ن‪ٛ‬اا ٗ‪٢‬شتا‪ ٙ‬ت‪ٞ‬د‪ ٝ ٟ‬دس تاٗی‪ ٚ‬تـزی‪ ٠‬ت‪ ٠‬ا‪١ ٙ‬ا ً٘ی ً‪ٜٜ‬ذ‪.‬‬ ‫ت‪ُ ٠‬ضنسؽ نیش‪ٛ‬ا‪ ،‬دس نی‪ٛ ٚ‬ـؼ‪٘ٛ :‬ای‪ٜ‬ذُا‪ ٙ‬تـٌْ ‪١‬ای ٗشدٕ ‪٢ٛ‬اد‪ ،‬دنٗپضؿٌوا‪ٙ‬‬ ‫‪ٗ ٝ‬ؼ‪ ٙ ٝٞ‬ؿ‪٢‬شی تثشیض دس ٗ‪ٞ‬سد ‪ ٟٞ ٛ‬ص‪ٛ‬ذ‪ُ ٟ‬یشی‪ ،‬ػویٖ ػاصی‪ ،‬توـوزیو‪ٝ ٠‬‬ ‫ت‪٢‬ذنؿ‪ :‬ػَ ‪١‬ای ػطح ؿ‪٢‬ش تثادّ ‪ٛ‬ظش ًشد‪ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫ٗؼا‪٘١ ٙٝ‬ا‪ِٜ١‬ی نٗ‪ٞ‬س نهتلادی نػتا‪ٛ‬ذنس تاًیذ ًشد‬ ‫تًجٍ بٍ مشاغل ‪،‬اوشبىیان بسای کاَش وسخ بیکازی ‪،‬ز اذزبایجان شسقی‬ ‫ٗؼا‪٘١ ٙٝ‬ا‪ِٜ١‬ی نٗ‪ٞ‬س نهتلادی نػتا‪ٛ‬ذنس ارستایجا‪ ٙ‬ؿشهی تا نؿاس‪ ٟ‬تو‪ ٠‬نیو‪ً ٚ‬و‪٠‬‬ ‫تخؾ هاتْ ت‪ٞ‬ج‪٢‬ی نص ‪ٛ‬شخ تیٌاسی ٗشت‪ٞ‬ط ت‪ ٠‬کاسؽنٓت لیال‪ ٙ‬دن‪ٛ‬ـِا‪١‬وی نػو‪،:‬‬ ‫ُل‪ :‬تایذ ت‪ ٠‬ػ٘‪ٗ :‬ـاؿْ دن‪ٛ‬ؾت‪ٜ‬یا‪ ٝ ٙ‬دیجیتاّ تش‪ٝ‬یٖ‪.‬‬ ‫ٗ ٘ذ ًالٗی دس جٔؼ‪ً ٠‬اسُش‪ ٟٝ‬نهتلاد دیجیتاّ نػتوا‪ ،ٙ‬تواًویوذ ًوشد نیو‪ٚ‬‬ ‫ًاسُش‪ ٟٝ‬تایذ ن‪٘١‬ی‪ :‬خ‪ٞ‬د سن دس تخؾ‪١‬ای ٗختٔق ‪ٛ‬ـا‪ ٙ‬د‪١‬ذ‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی تا نؿاس‪ ٟ‬ت‪ ٠‬نی‪ ٠ً ٚ‬تخـی نص ٗـٌالتی ٗا‪ٜٛ‬ذ ت‪ٞ‬سٕ‪ٛ ،‬اؿی نص نهوتولواد ػو‪ٜ‬وتوی‬ ‫نػ‪ ،:‬نکض‪ٝ‬د تایذ تؼتش‪١‬ای نػاػی ‪ ٝ‬کش‪ِٜ١‬ی ج‪ٗ :٢‬ت٘ایْ ؿذ‪ ٙ‬ت‪ ٠‬نهتلواد تو‪٠‬‬ ‫ػ٘‪ :‬دیجیتاّ کشن‪ ٖ١‬ؿ‪ٞ‬د‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی تا نؿاس‪ ٟ‬ت‪ ٠‬نکضنیؾ ػ‪ ٖ٢‬نهتلاد دیجیتاّ نص نهتلاد ًـ‪ٞ‬س نص ‪ 6.2‬دسکوذ دس‬ ‫ػاّ ‪ ۲6‬ت‪ 2.66 ٠‬دسکذ دس ػاّ ‪ُ ،۲۲‬ل‪ :‬تا ا‪ٗ ٠ًٙ‬ت‪ٞ‬ػ سؿذ دس نی‪ ٚ‬تخوؾ‬ ‫نص ٗت‪ٞ‬ػ سؿذ دس ػایش تخؾ ‪١‬ای نهتلاد نیشن‪ ٙ‬تیـتش نػ‪ ،:‬نٗا ‪١‬و‪ٜ‬و‪ٞ‬ص کواکؤو‪٠‬‬ ‫صیادی تا ٗیا‪ِٛ‬ی‪ ٚ‬نسصؽ ا‪ ٙ‬دس نهتلاد ج‪٢‬ا‪ٛ‬ی دنسد‪.‬‬ ‫تشکیل ‪ 2727‬فقسٌ پسیودٌ تخلفاتی صىفی‬ ‫‪،‬ز اذزبایجانشسقی‬ ‫ٗؼا‪ٛ ٙٝ‬ظاسا ‪ ٝ‬تواصسػوی ػواصٗوا‪ٙ‬‬ ‫ک‪ٜ‬ؼ‪ٗ ،:‬ؼوذ‪ ٝ ٙ‬توجواسا نػوتوا‪ٙ‬‬ ‫ارستایجا‪ ٙ‬ؿشهی نص تـٌیوْ ‪١‬ولو‪:‬‬ ‫‪١‬ضنس ‪ 626 ٝ‬کوش‪ ٟ‬پش‪ٛٝ‬ذ‪ ٟ‬توخؤولواتوی‬ ‫ک‪ٜ‬لی دس نػتا‪ ٙ‬خثش دند‪.‬‬ ‫ی‪ٞ‬ػق پایذنس تا نؿاس‪ ٟ‬ت‪ ٠‬اٗاس ‪ٗ ۲‬ا‪٠١‬‬ ‫نٗؼاّ دس تخؾ ‪ٛ‬ظاسا ‪ ٝ‬تاصسػی نص‬ ‫ن‪ٛ‬جإ ‪١ ۰6۰‬ضنس ‪ ۰۰۹ ٝ‬کوش‪ ٟ‬تاصسػی ‪ ٝ‬تـٌیْ ‪ 6626‬کوش‪ ٟ‬پش‪ٛٝ‬ذ‪ ٟ‬تخٔلاتی طوی‬ ‫ٗذا یاد ؿذ‪ ٟ‬خثش دند‪ٝ .‬ی تا تاًیذ تش تذن‪ٛ ٕٝ‬ظاسا ‪١‬ا ‪ ٝ‬سکوذ ػویوؼوتو٘وی‬ ‫کشنی‪ٜ‬ذ‪١‬ای تاٗی‪ ،ٚ‬ت‪ٞ‬صیغ ‪ ٝ‬ػشض‪ ٠‬نص طشین ػاٗا‪١ ٠ٛ‬ا‪ُ ،‬ل‪ :‬نسصؽ پش‪ٛٝ‬ذ‪١ ٟ‬وای‬ ‫تخٔلاتی تـٌیْ ؿذ‪ٗ ۹۸۲ ٟ‬یٔیاسد ت‪ٗٞ‬ا‪ ٙ‬ت‪ٞ‬د‪ٛ ٠ً ٟ‬ؼث‪ :‬ت‪ٗ ٠‬ذا ٗـات‪ ٠‬دس ػواّ‬ ‫ُزؿت‪ ٠‬نص نی‪ ٚ‬حیج سؿذ ‪ ۲۴‬دسکذی دنؿت‪ ٠‬نػ‪ٝ .:‬ی نکض‪ٝ‬د تا پایوا‪ ٙ‬ارسٗوا‪ٟ‬‬ ‫نٗؼاّ تیـتشی‪ ٚ‬تاصسػی ‪١‬ا دس ؿ‪٢‬شػتا‪١ٙ‬ای تثشیض‪ ،‬ت‪ٜ‬اب‪ ،‬نػٌ‪ًٔ ،ٞ‬یثش ‪ٗ ٝ‬ویوا‪ٛ‬و‪٠‬‬ ‫ن‪ٛ‬جإ ؿذ‪ ٟ‬نػ‪ٗ .:‬ؼا‪ٛ ٙٝ‬ظاسا ‪ ٝ‬تاصسػی ػاصٗا‪ ٙ‬کو٘و‪ :‬نػوتوا‪ ،ٙ‬تلوشیوح‬ ‫ًشد نهذنٗاا ‪ٛ‬ظاستی نی‪ ٚ‬ػاصٗا‪ ٙ‬دس سنػتای کویوا‪ٛ‬و‪ :‬نص حووو‪ٞ‬م ٗلوشف‬ ‫ً‪ٜٜ‬ذُا‪٘١ ٙ‬چ‪ٜ‬ا‪ ٙ‬تا جذی‪ ٝ :‬تا نػتلاد‪ ٟ‬نص ت‪ٞ‬ن‪ ٝ ٙ‬ظشکی‪ًٔ :‬ی‪ ٠‬دػوتوِوا‪١‬و‪٢‬وای‬ ‫‪ٛ‬ظاستی نػتا‪ٛ‬ی دس حاّ پیِیشی ت‪ٞ‬د‪ ٝ ٟ‬تا ٗتخٔلا‪ٝ ٙ‬کن ه‪ٞ‬ن‪ٛ‬یو‪ٗ ٝ ٚ‬وووشسنا تو‪٠‬‬ ‫ؿذا تشخ‪ٞ‬سد خ‪ٞ‬ن‪١‬ذ ؿذ ‪ٝ .‬ی تا تاًیذ تش نػتو٘وشنس ُـو‪١ :‬وای ٗـوتوشى‬ ‫‪ٛ‬ظاستی دس ػطح نػتا‪ ، ٙ‬خاطش ‪ٛ‬ـا‪ً ٙ‬شد تا ت٘‪٢‬یذنا پیؾ تی‪ٜ‬ی ؿوذ‪ ، ٟ‬ندنس‪ٟ‬‬ ‫ًْ تؼضیشنا حٌ‪ٗٞ‬تی‪ ،‬دن‪ٛ‬ـِا‪ ٟ‬ػٔ‪ ٕٞ‬پضؿٌی‪ ،‬نت ادی‪١ ٠‬ا ‪ ٝ‬نتام نک‪ٜ‬اف‪ ،‬ندنس‪ٟ‬‬ ‫ًْ ٗیشنث کش‪ِٜ١‬ی‪ ،‬نػتا‪ٛ‬ذنسی‪ ،‬کشٗا‪ٛ‬ذنسی‪ ،‬ج‪٢‬اد ًـا‪ٝ‬سصی‪ ،‬ندنس‪ ًْ ٟ‬ؿٔو‪، ٠‬‬ ‫دخا‪ٛ‬یاا‪ ،‬ؿشً‪ٛ :‬ل‪ ٝ :‬ندنس‪ ٟ‬نٗاً‪ ٚ‬دس ُـ‪١ :‬ای ٗـتشى ‪ٌ٘١‬اسی تؼویواس‬ ‫خ‪ٞ‬تی دنؿت‪ ٠‬ن‪ٛ‬ذ‪ .‬ی‪ٞ‬ػق پایذنس‪ُ ،‬ل‪ :‬دس سنػتای کیا‪ :ٛ‬نص حووو‪ٞ‬م ٗلوشف‬ ‫ً‪ٜٜ‬ذُا‪ٛ ٙ‬ظاسا تش نهالٕ نػاػی تا تش‪ٛ‬اٗ‪ٞ ٗ ٠‬سی ت‪ ٠‬ک‪ٞ‬سا ٗیوذن‪ٛ‬وی ‪ ٝ‬سکوذ‬ ‫ػیؼت٘ی ‪ ٝ‬تشنػاع ن‪ٞٓٝ‬ی‪١ :‬ای نتالؿی ػاصٗا‪ ٙ‬ح٘ای‪ :‬د‪ٛ‬ثاّ خ‪ٞ‬ن‪١‬ذ ؿذ‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی تش ضش‪ٝ‬سا جٔ‪ُٞ‬یشی نص نیجاد حؼاػی‪١ :‬ای ًارب دس تاصنس تاًیذ ًشد ‪ٝ‬‬ ‫نکض‪ٝ‬د دػتِا‪٢١‬ای ‪ٛ‬ظاستی‪ ،‬نٗ‪ٜ‬یتی‪ ،‬ػپا‪ ٝ ٟ‬پٔیغ نٗ‪ٜ‬ی‪ :‬نهتلادی دس تش‪١ ٠١‬وای‬ ‫ٗختٔق ػاّ‪ ،‬دس سکذ تاصنس ‪٘١‬شن‪١‬ی تؼیاس ٗطٔ‪ٞ‬ب ‪ ٝ‬نحشتخـی دنؿت‪٠‬ن‪ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫ٗؼا‪ٛ ٙٝ‬ظاسا ‪ ٝ‬تاصسػی ک٘‪ :‬نػتا‪ ،ٙ‬نکض‪ٝ‬د ؿ‪٢‬ش‪ٛٝ‬ذن‪ٗ ٙ‬ی ت‪ٞ‬ن‪ٜٛ‬ذ دس کو‪ٞ‬سا‬ ‫ٗـا‪١‬ذ‪١ ٟ‬شُ‪ ٠ٛٞ‬تخٔق ک‪ٜ‬لی نػٖ نص ُشن‪ٛ‬لش‪ٝ‬ؿی‪ ًٖ ،‬کش‪ٝ‬ؿی‪ ،‬نحتٌواس‪ ،‬ػوذٕ‬ ‫دسد هی٘‪ ٝ :‬ػذٕ کذ‪ٝ‬س کاًت‪ٞ‬س‪ ،‬نص طشین ػاٗا‪ ٠ٛ‬ػاصٗا‪ ٙ‬ک٘‪ :‬نػتا‪ ٝ ٙ‬تٔلو‪ٚ‬‬ ‫ُ‪ٞ‬یای ‪ ۰6۰‬ػتاد خثشی ؿٌایاا ‪ُ ٝ‬ضنسؽ ‪١‬ای خ‪ٞ‬د سن ٗ‪ٜ‬ؼٌغ ً‪ٜٜ‬ذ‪.‬‬ ‫استانها‬ ‫‪3‬‬ ‫ًالٗی خواطوش‪ٛ‬ـوا‪ً ٙ‬وشد‬ ‫تخؾ ػ٘ذ‪ ٟ‬نی‪ ٚ‬پیـشک‪١ :‬ا‬ ‫دس ػای‪ ٠‬نیجواد ‪ ٝ‬تو‪ٞ‬ػوؼو‪٠‬‬ ‫صیشػاخ‪١ :‬ایی نص جو٘ٔو‪٠‬‬ ‫نی‪ٜ‬تش‪ ٝ :ٛ‬پ‪ٜ٢‬ای تا‪ٛ‬ذ ت‪ٞ‬د‪ٝ ٟ‬‬ ‫نی‪ ٚ‬صیشػاخ‪١ :‬ا ‪٘١‬چو‪ٜ‬وا‪ٙ‬‬ ‫تایذ تو‪ٞ‬ی‪ :‬ؿ‪ٞ‬د‪.‬‬ ‫ت‪ٛ ٠‬وْ نص س‪ٝ‬نتو ػو٘و‪ٗٞ‬وی‬ ‫نػووتووا‪ٛ‬ووذنسی ارستووایووجووا‪ٙ‬‬ ‫ؿشهی‪ ،‬دس نی‪ ٚ‬جٔؼ‪ُ ٠‬ضنسؿی نص ‪ٝ‬ضؼی‪ :‬نهتلواد دیوجویوتواّ نػوتوا‪ ٙ‬نسنئو‪ٝ ٠‬‬ ‫سن‪ٌ١‬اس‪١‬ای ت‪ٞ‬ػؼ‪ ٠‬نی‪ ٚ‬تخؾ ‪ ٝ‬نکضنیؾ ػ‪ ٖ٢‬ا‪ ٙ‬نص ُشدؽ نهتلادی نػتا‪ٞٗ ٙ‬سد‬ ‫ت ج ‪ ٝ‬تثادّ ‪ٛ‬ظش هشنس ُشک‪.:‬‬ ‫ساشمان َای اجسایی ‪،‬ز استانَا‬ ‫وسبت بٍ بسوامٍَایشان اعتباز ییطٌ میگیسود‬ ‫سئوویووغ ػوواصٗووا‪ٗ ٙ‬ووذیووشیوو‪ٝ :‬‬ ‫تش‪ٛ‬اٗ‪٠‬سیضی ارستایجا‪ٙ‬ؿشهی ُلو‪:‬‬ ‫دس ػوواّ ‪ ۰۰۴۰‬یووی ػووشی نص‬ ‫نػتثاسنا دس نختیاس دػوتوِوا‪١ ٟ‬وای‬ ‫نجشنیی هوشنس خو‪ٞ‬ن‪١‬وذ ُوشکو‪ٝ :‬‬ ‫نػتا‪١ ٙ‬ا ‪ٛ‬ؼث‪ :‬ت‪ ٠‬تش‪ٛ‬اٗ‪١٠‬ا ‪ ٝ‬ن‪١‬ذنکوی‬ ‫ً‪ ٠‬تؼشیق ٗیً‪ٜٜ‬ذ‪ٗ ،‬یتو‪ٞ‬ن‪ٛ‬و‪ٜ‬وذ نص‬ ‫نی‪ ٚ‬نػتثاسنا ت‪٢‬ش‪ٜٟٗ‬ذ ؿ‪ٛٞ‬ذ‪.‬‬ ‫ٗ ٘ذ کشؿٌاسن‪ ٙ‬دس ج٘غ ٗذیشن‪ً ٝ ٙ‬اسؿ‪ٜ‬اػا‪ ٙ‬ػاصٗا‪ٗ ٙ‬ذیشی‪ ٝ :‬تش‪ٛ‬اٗ‪ ٠‬سیضی‬ ‫ارستایجا‪ ٙ‬ؿشهی‪ ،‬نظ‪٢‬اس ًشد ؿشنی ًـ‪ٞ‬س ‪ ٝ‬نػتا‪ ٙ‬خاف ت‪ٞ‬د‪ٗ ٝ ٟ‬ا ‪ٛ ٖ١‬ؼث‪:‬‬ ‫ت‪ٗ ٠‬ؼائْ ٗ‪ٞ‬ج‪ٞ‬د تا تـشیی ٗؼاػی پیؾ خ‪ٞ‬ن‪١‬یٖ سک‪.:‬‬ ‫‪ٝ‬ی دس ج‪ :٢‬نستواء ت‪٢‬ش‪ٝ ٟ‬سی‪ ،‬جزب ػشٗای‪ُ٠‬زنسی‪ٗ ،‬ثاسص‪ ٟ‬تا اػویوه ‪١‬وای‬ ‫نجت٘اػی ‪ ٗ ٝ‬ش‪ٗٝ‬ی‪:‬صدنیی نص نػتا‪ ،ٙ‬تؼیاس ٗلش ‪١‬ؼتیٖ‪ ،‬نکض‪ٝ‬د دًتش ت‪٢‬وثو‪ٞ‬دی‬ ‫چ‪ٜ‬ذی‪ ٚ‬د‪ٝ‬س‪ٗ ٟ‬ت‪ٜ‬ا‪ٝ‬ب دس نػتا‪ ٙ‬صح٘‪ً :‬ـیذ‪ ٝ ٟ‬تا دسد نػتا‪ ٙ‬اؿ‪ٜ‬اتش ‪١‬ؼت‪ٜ‬ذ؛ ٗوا‬ ‫‪ ٖ١‬توی‪ٗ ٠‬ؼیش سن تا کشنی‪ٜ‬ذ‪١‬ای ًاسؿ‪ٜ‬اػی‪ٗ ،‬لذنم‪١‬ای ػٔ٘ی ‪ ٝ‬نٓثت‪ ٠‬ج‪٢‬ادیتش نص‬ ‫ُزؿت‪ ٠‬ندنٗ‪ ٠‬خ‪ٞ‬ن‪١‬یٖ دند‪.‬کشؿٌاسن‪ ٙ‬نظ‪٢‬اس ًشد ن‪ٛ‬تظاسنا تؼیاس صیاد نػ‪ ٝ :‬دس‬ ‫ؿشنی ػخ‪ ٖ١ :‬صیادی ن‪ٛ‬تظاسنا ؿایذ تٔخی تیـتشی دنؿت‪ ٠‬تاؿوذ‪ ،‬چوشن ًو‪٠‬‬ ‫ؿشنی نهتلادی تش ‪ ٠٘١‬کـاس ٗی ا‪ٝ‬سد ‪ٗ ٝ‬ا تایذ نی‪ ٚ‬ؿشنی سن دس د‪ٝ‬س‪ُ ٟ‬وزنس‬ ‫سن‪١‬ثشی ‪ ٝ‬ػپشی ً‪ٜ‬یٖ‪.‬سئیغ ػاصٗا‪ٗ ٙ‬ذیشی‪ ٝ :‬تش‪ٛ‬اٗ‪٠‬سیضی ارستایجا‪ ٙ‬ؿوشهوی‬ ‫خاطش‪ٛ‬ـا‪ً ٙ‬شد دس ت‪٢‬شن‪ ٙ‬تاس‪١‬ا ؿشنی ػخ‪ً :‬اسی سن تجشت‪ً ٠‬شد‪ٟ‬نٕ؛ نٗا نٗیذٕ‬ ‫ت‪ٌ٘١ ٠‬اسن‪ ٙ‬نػتا‪ ٙ‬تیـتش نص ت‪٢‬شن‪ ٙ‬نػ‪:‬؛ چشن ً‪ ٠‬پتا‪ٛ‬ؼیْ‪١‬ای ارستایجا‪ ٙ‬ؿوشهوی‬ ‫تؼیاس تا نػ‪ٝ.:‬ی نظ‪٢‬اس ًشد دس ػاّ ‪ٝ ۰۰۴۰‬ظایق ٗا خطیشتش ‪ ٝ‬ػ‪ِٜ‬یو‪ ٚ‬توش‬ ‫نػ‪ ٝ :‬تایذ ت‪ٞٗ ٠‬هغ تت‪ٞ‬ن‪ٛ‬یٖ دس ت ج‪١‬ای ٗآی نص ظشکی‪١:‬ایی ٗوخوْ کو‪ٜ‬وذ‪ٝ‬م‬ ‫پیـشک‪ ٝ :‬ػذنٓ‪ ٝ :‬نػتثاسنا دػتِا‪١ٟ‬ای ٗٔی نػتلاد‪ًٜ ٟ‬یٖ‪.‬‬ ‫کشؿٌاسن‪ ٙ‬یادا‪ٝ‬س ؿذ نػتا‪ ٙ‬ارستایجا‪ٙ‬ؿشهی ؿشنی خاکی دنسد ‪ ٝ‬توایوذ تو‪٠‬‬ ‫ٗ‪ٞ‬هغ تت‪ٞ‬ن‪ٛ‬ذ نػتثاسنا ٗوت ی سن جزب ً‪ٜ‬ذ ً‪ ٠‬تا تالؽ تی تی ‪ٌ٘١‬اسن‪ ٙ‬نی‪ٚ‬‬ ‫نتلام خ‪ٞ‬ن‪١‬ذ نکتاد‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی ‪٘١‬چ‪ٜ‬ی‪ ٚ‬تاًیذ ًشد دس ج‪ :٢‬نستواء ت‪٢‬ش‪ٟٝ‬سی‪ ،‬جزب ػوشٗوایو‪ُ ٠‬وزنسی‪،‬‬ ‫ٗثاسص‪ ٟ‬تا اػیه‪١‬ای نجت٘اػی ‪ ٗ ٝ‬ش‪ٗٝ‬ی‪:‬صدنیی نص نػتا‪ ،ٙ‬تؼیاس ٗلش ‪١‬ؼتیٖ‪.‬‬ ‫دن‪ٝ‬د ت‪٢‬ث‪ٞ‬دی‪ ،‬سئیغ ػاتن ػاصٗا‪ٗ ٙ‬ذیشی‪ ٝ :‬تش‪ٛ‬اٗ‪٠‬سیضی نػتوا‪١ ٙ‬وٖ دس نیو‪ٚ‬‬ ‫ٗشنػٖ ح ‪ٞ‬س یاک‪ ٝ :‬نظ‪٢‬اس دنؿ‪ :‬د‪ٛ‬یا دنس ُزنس نػ‪ٗ ٝ :‬ا ‪ ٖ١‬دس ٗؼیش ؿـٔی‬ ‫خ‪ٞ‬د تایذ تـییش ‪ ٝ‬ت ‪ ٞ‬ا سن تپزیشیٖ‪.‬‬ ‫* بیکبری جًاوبن تحصیل کردٌ‪،‬‬ ‫دغدغٍ اصلی مسئًالن اَر‬ ‫‪٘ٛ‬ای‪ٜ‬ذ‪ٗ ٟ‬شدٕ ن‪١‬ش ‪١ ٝ‬وشیوغ دس ٗوجؤوغ ؿو‪ٞ‬سنی‬ ‫نػالٗی نص دؿذؿ‪١ ٠‬ای نکٔی ٗؼوئو‪ ٝ ٙ ٞ‬جو‪ٞ‬ن‪ٛ‬وا‪ٙ‬‬ ‫ؿ‪٢‬شػتا‪ ٙ‬ن‪١‬ش سن تیٌاسی ‪ ٝ‬نؿتـاّ ػ‪ٜٞ‬ن‪ً ٙ‬شد‪.‬‬ ‫نح٘ذ ٗ شٕ صند‪ ٟ‬دس جٔؼ‪ ٠‬ؿو‪ٞ‬سنی ندنسی ن‪١‬وش توا‬ ‫نؿاس‪ ٟ‬ت‪ ٠‬اٗاس نکضنیـی تیٌاسی دس نیو‪ ٚ‬ؿو‪٢‬وشػوتوا‪ٙ‬‬ ‫‪ٛ‬ؼث‪ :‬ت‪ ٠‬ػایش ؿ‪٢‬ش‪١‬ای نػتا‪ ٙ‬نظ‪٢‬اس ًشد یوٌوی نص‬ ‫ػٔ‪١ :‬ای تیٌاسی ج‪ٞ‬ن‪ٛ‬ا‪ ٙ‬اٗاد‪ٛ ٟ‬ث‪ٞ‬د‪ ٙ‬صیشػاخ‪١:‬وا‬ ‫یا ضؼیق ت‪ٞ‬د‪ ٙ‬ا‪٢ٛ‬وا نػو‪ٝ.:‬ی دس ندنٗو‪ ٠‬ن‪١‬وش سن‬ ‫ؿ‪٢‬شػتا‪ٛ‬ی تاحیشُزنس دس ػطح ًـ‪ٞ‬س ‪ ٝ‬نػتا‪ ٙ‬ػ‪ٜ‬و‪ٞ‬ن‪ٙ‬‬ ‫ًشد ‪ ٝ‬نکض‪ٝ‬د نی‪ ٚ‬ؿ‪٢‬شػتا‪ ٙ‬دنسنی ُزؿت‪٠‬نی س‪ٝ‬ؿو‪ٚ‬‬ ‫‪ ٝ‬پشنکتخاس نػ‪ ٝ :‬تایذ ای‪ٜ‬ذ‪ٟ‬ی ا‪ٛ ٙ‬یض پشنکتخاس تاؿذ‬ ‫‪ ٝ‬نی‪ ٚ‬تا ‪ٝ‬ج‪ٞ‬د ج‪ٞ‬ن‪ٛ‬ا‪ ٙ‬کش‪١‬یخت‪ٛ ،٠‬خثِا‪ ٝ ٙ‬ت لویوْ‬ ‫ًشدُا‪ ٙ‬نی‪ٜٗ ٚ‬طو‪ٗ ٠‬وذ‪ٝ‬س خ‪ٞ‬ن‪١‬ذ ؿذ‪.‬‬ ‫* رشد ‪ 64‬درصدی صدیر‬ ‫جًاز تبسیس در اذرببیجبن شرقی‬ ‫ٗؼا‪ ٙٝ‬تش‪ٛ‬اٗ‪ ٠‬سیضی ‪ ٝ‬ػشٗای‪ُ ٠‬زنسی ػاصٗا‪ ٙ‬ک٘و‪:‬‬ ‫ارستایجا‪ ٙ‬ؿشهی تا نؿاس‪ ٟ‬ت‪ ٠‬کذ‪ٝ‬س ‪١ 6‬وضنس ‪۰۴6 ٝ‬‬ ‫کوش‪ ٟ‬ج‪ٞ‬نص تاػیغ دس ‪ٗ ۲‬ا‪ ٠١‬نٗؼواّ‪ ،‬نص سؿوذ ‪۰2‬‬ ‫دسکذی دس نی‪ ٚ‬ح‪ٞ‬ص‪ٛ ٟ‬ؼث‪ :‬ت‪ٗ ٠‬ذا ٗـات‪ ٠‬دس ػاّ‬ ‫ُزؿت‪ ٠‬خثش دند‪ٛ .‬ادس نکـشپ‪ٞ‬س تا تیوا‪ ٙ‬نیو‪ٜ‬وٌو‪ ٠‬نیو‪ٚ‬‬ ‫ٗیضن‪ ٙ‬تواضا ‪ٛ‬ـا‪ ٙ‬نص نکوضنیوؾ ػوالهو‪ٗ ٠‬و‪ٜ‬وذی تو‪٠‬‬ ‫ػشٗای‪ُ٠‬زنسی دس ؿ‪٢‬شى ‪١‬ای ک‪ٜ‬ؼوتوی ‪ ٝ‬توش‪ٛ‬واٗو‪٠‬‬ ‫سیضی ‪ٝ‬نحذ‪١‬ای ت‪ٓٞ‬یذی ج‪ :٢‬نکوضنیوؾ ظوشکویو‪:‬‬ ‫ت‪ٓٞ‬یذ ‪ ٝ‬ت‪ٜٞ‬ع ٗ ل‪ ٞ‬ا ت‪ٓٞ‬یذی دس نػتا‪ٗ ٙ‬یتاؿوذ‪،‬‬ ‫نظ‪٢‬اس دنؿ‪ :‬نص نی‪ ٚ‬تؼذند ج‪ٞ‬نص تاػیوغ کوادس‪، ٟ‬‬ ‫یی ‪١‬ضنس ‪ ۲6۹ ٝ‬کوش‪ ٟ‬ج‪ٞ‬نص نیجادی ‪ ۰۸۰ ٝ‬کوووش‪ٟ‬‬ ‫ت‪ٞ‬ػؼ‪ ٠‬نی ت‪ٞ‬د‪ ٟ‬نػ‪.:‬‬ ‫‪ٝ‬ی نکض‪ٝ‬د تیـتشی‪ ٚ‬ج‪ٞ‬نص تاػیغ نیوجوادی کوادس‪ٟ‬‬ ‫ؿذ‪ٗ ٟ‬شت‪ٞ‬ط ت‪ ٠‬ؿ‪٢‬شى ‪١‬ای ک‪ٜ‬ؼتی ؿ‪٢‬شػتوا‪١ ٙ‬وای‬ ‫تثشیض‪ ،‬ارسؿ‪٢‬ش‪ ،‬ؿثؼتش ‪ ٝ‬تؼتا‪ٙ‬اتاد نػ‪.:‬‬ ‫ٗؼا‪ ٙٝ‬تش‪ٛ‬اٗ‪ ٠‬سیضی ‪ ٝ‬ػشٗای‪ُ ٠‬زنسی ػاصٗا‪ ٙ‬ک٘و‪:‬‬ ‫نػتا‪ ،ٙ‬ندنٗ‪ ٠‬دند تیـتشی‪ٗ ٚ‬یضن‪ ٙ‬کذ‪ٝ‬س ج‪ٞ‬نص نیجادی‬ ‫‪ ٝ‬ت‪ٞ‬ػؼ‪ ٠‬نی دس ‪ٗ ۲‬ا‪ ٠١‬نٗؼاّ دس ُش‪١ٟٝ‬ای ک‪ٜ‬ؼوتوی‬ ‫ٗ ل‪ ٞ‬ا ؿزنیی ‪ ٝ‬اؿاٗیذ‪ٛ‬ی‪١‬ا‪ ،‬ػاخو‪ٗ :‬و‪ٞ‬ند ‪ٝ‬‬ ‫ٗ ل‪ ٞ‬ا ؿی٘یایی‪ ٗ ،‬ل‪ ٞ‬ا نص ػوتویوی ‪ٝ‬‬ ‫پالػتیی‪ ٗ ،‬ل‪ ٞ‬ا کٔضی کاتشیوٌوی ‪ ٝ‬ػواخو‪:‬‬ ‫ٗاؿی‪ٚ‬ا ا ‪ ٝ‬تج‪٢‬یضنا ت‪ٞ‬د‪ ٟ‬نػ‪.:‬‬ ‫نکـشپ‪ٞ‬س ‪٘١‬چ‪ٜ‬ی‪ ٚ‬نص پیِیشی ‪ 2۰۹‬طوش دس دػو‪:‬‬ ‫نجشن دسنػتا‪ ٙ‬خثش دند ‪ ٝ‬تلشیح ًشد طش ‪١‬ای دس‬ ‫دػ‪ :‬نجشنی نػتا‪ ٙ‬ت‪ ٠‬ػثاستی جو‪ٞ‬نص‪١‬وای تواػویوغ‬ ‫دنسنی پیـشک‪ :‬کیضیٌی ‪١‬ؼت‪ٜ‬ذ ً‪ ٠‬تا ػشٗای‪ ٠‬نی تآوؾ‬ ‫تش ‪١ 6۰‬ضنس ‪ٗ ۰۲۴ ٝ‬یٔیاسد ت‪ٗٞ‬ا‪ ،ٙ‬صٗی‪ ٠ٜ‬نؿتـاّ تویوؾ‬ ‫نص‪١ ۰۲‬ضنس ‪ٛ‬لش کشن‪ ٖ١‬خ‪ٞ‬ن‪١‬ذ ؿذ‪ٝ.‬ی نکض‪ٝ‬د نص ‪2۰۹‬‬ ‫طش دس دػ‪ :‬نجشنی نػتا‪ ۰۰۰ ،ٙ‬طش پویوـوشکو‪:‬‬ ‫کیضیٌی تا ی ‪ 2۴‬دسکذ دنؿت‪ ٠‬ن‪ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫*راَپیمبیی ‪ ۲۲‬بُمه در اذرببیجبن شرقی‬ ‫برگسار میشًد‬ ‫سئیغ ػتاد د‪ ٠١‬کجش ن‪ٛ‬والب نػوالٗوی ارستوایوجوا‪ٙ‬‬ ‫ؿشهی ُل‪ :‬سن‪١‬پی٘ایی ‪ 66‬تو‪٢‬و٘و‪ ٚ‬نٗؼواّ تو و‪:‬‬ ‫‪١‬شؿشنیطی تو‪ ٠‬کو‪ٞ‬سا ح و‪ٞ‬سی ‪ ٝ‬توا سػوایو‪:‬‬ ‫دػت‪ٞ‬سنٓؼْ٘ ‪١‬ای ت‪٢‬ذنؿتی ػوتواد ًوش‪ٛٝ‬وا توشُوضنس‬ ‫ٗی ؿ‪ٞ‬د‪ .‬حج‪ :‬ن ػالٕ ٗیٌائویوْ نػوٌو‪ٜ‬وذسی دس‬ ‫ٌٗٔا‪ ٙ‬نظ‪٢‬اس دنؿ‪ :‬تا نػتوثاّ نص توضسیون ‪ٝ‬نًؼو‪ٚ‬‬ ‫ًش‪ٛٝ‬ا ت‪ٞ‬ػ ٗشدٕ ‪ ٝ‬سػای‪ :‬دػوتو‪ٞ‬سنٓوؼو٘وْ ‪١‬وای‬ ‫ت‪٢‬ذنؿتی ‪ً ٝ‬ا‪١‬ؾ ٗ‪ٞ‬نسد نتتالء ‪ٗ ٝ‬یضن‪ٗ ٙ‬شٍ ‪ٗ ٝ‬یوش‬ ‫سن‪١‬پی٘ایی نٗؼاّ تا ح ‪ٞ‬س پشؿٌو‪ٗ ٟٞ‬وشدٕ توا صد‪ٙ‬‬ ‫ٗاػی دس ػشنػش ًـو‪ٞ‬س تو‪ ٠‬کو‪ٞ‬سا ح و‪ٞ‬سی‬ ‫تشُضنس خ‪ٞ‬ن‪١‬ذ ؿذ‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی نکض‪ٝ‬د دس ؿ‪٢‬ش‪١‬ایی ً‪ ٠‬دس ‪ٝ‬ضؼی‪ :‬اتی‪ ،‬صسد ‪ٝ‬‬ ‫‪ٛ‬اس‪ٛ‬جی ًش‪ٛٝ‬ا تاؿ‪ٜ‬ذ‪ ،‬سن‪١‬پویو٘وایوی ‪ 66‬تو‪٢‬و٘و‪ ٚ‬دس‬ ‫ٗؼیش‪١‬ای ٗـخق ‪ ٝ‬تا سػای‪ :‬دػتو‪ٞ‬سنٓوؼو٘وْ ‪١‬وای‬ ‫ت‪٢‬ذنؿتی تشُضنس خ‪ٞ‬ن‪١‬ذ ؿذ ‪ ٝ‬دس ؿ‪٢‬ش‪١‬ای هشٗض نیو‪ٚ‬‬ ‫ٗشنػٖ ت‪ ٠‬ک‪ٞ‬سا تج٘غ دس ٗ ْ تاص ‪ ٝ‬ؿیش ٗؼوق تا‬ ‫کاکٔ‪ُ ٠‬زنسی نجت٘اػی تشُضنس خ‪ٞ‬ن‪١‬ذ ؿذ‪.‬‬ ‫* ضریرت ایجبد کبرخبوٍ‬ ‫ببزیبفت زببلٍ در شُرستبن بىبه‬ ‫کشٗا‪ٛ‬ذنس ت‪ٜ‬اب تش ضش‪ٝ‬سا نیجاد ًاسخا‪ ٠ٛ‬تواصیواکو‪:‬‬ ‫صتآ‪ ٠‬دس نی‪ ٚ‬ؿ‪٢‬شػتا‪ ٙ‬تاًیذ ًشد‪ .‬ؿ‪٢‬شیواس کوتو وی‬ ‫ظ‪٢‬ش ج٘ؼ‪ ٠‬دس ‪ٛ‬ـؼ‪ً :‬اسُش‪ ٟٝ‬پؼ٘ا‪ٛ‬ذ ؿو‪٢‬وشػوتوا‪ٙ‬‬ ‫ت‪ٜ‬اب تا تیا‪ ٙ‬نی‪ ٠ٌٜ‬حلظ ‪٢ِٛ ٝ‬ذنسی نص ٗ ی صیؼ‪:‬‬ ‫یی ‪ٝ‬ظیل‪ِ٘١ ٠‬ا‪ٛ‬ی نػ‪:‬؛ نکض‪ٝ‬د ٗو ویو صیؼو‪:‬‬ ‫نٗا‪ٛ‬تی نػ‪ ٠ً :‬دس نختیاس ٗا هشنس ُشکتو‪ٗ ٝ ٠‬وا ‪ٛ‬ویوض‬ ‫ٗ‪ٞ‬ظلیٖ نی‪ ٚ‬نٗا‪ :ٛ‬سن تشنی ‪ٛ‬ؼْ اتی ‪ ٠ِٛ‬دنسیٖ‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی تا تاًیذ تش نی‪ ٠ٌٜ‬جٔؼاا کشٗا‪ٛ‬ذنسی دس سنػتوای‬ ‫نیجاد ‪٘١‬ا‪ِٜ١‬ی دس تی‪ ٚ‬دػتِا‪١ ٟ‬وا ‪ٛ ٝ‬وظواسا توش‬ ‫نهذنٗاا ن‪ٛ‬جإ ؿذ‪ ٟ‬نص ػ‪ٞ‬ی دػتِا‪١ ٟ‬اػ‪:‬؛ تلشیح‬ ‫ًشد صٕ نػ‪ :‬دس ک‪ٞ‬سا ح و‪ٞ‬س ًواسؿو‪ٜ‬واػوا‪ٙ‬‬ ‫ٗذیشن‪ ٙ‬دػتِا‪١ ٟ‬ا ‪ٛ‬یض دس جٔوؼو‪ ٠‬ح و‪ٞ‬س یواکوتو‪ٝ ٠‬‬ ‫ٗل‪ٞ‬تاا سن ػ٘ٔیاتی ً‪ٜٜ‬ذ‪.‬‬ صفحه 3 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫اخبار کَتاُ اجتواعی‬ ‫تایید ‪ ۲‬رٍش درهاًی جدید برای کرًٍا‬ ‫سبظمبن خُبوی ثُساضز زی ضیش خاسیاس ثاطای‬ ‫زضمبن کطیوب ضا سبییس کطز‪.‬‬ ‫سبظمبن خُبوی ثُساضز سًغیٍ اکیس ثٍ اسش بزٌ اظ‬ ‫زاضیی ثبضیسیشیىیت )‪(Baricitnib‬ثاٍ ػاىاًان‬ ‫خبیگعیىی ثطای مُبضکىىسٌ ایىشطلًکیه ‪،)۶(IL- ۶‬‬ ‫زض سطکیت ثب کًضسیکًاسشطیئیسَب زض ثیمبضان مجش‬ ‫ثٍ کطیوبی ضسیس معمه زاضز‪ .‬کًضسیکًاسشاطیئایاس‬ ‫وًػی زاضیی ؾسالشُبثی اسز‪.‬‬ ‫ػ یٌ ثط زی زضمابن خاسیاس‪ ،‬سابظمابن خاُابوای‬ ‫ثُساضز اسش بزٌ اظ زی زاضیی ضیکسًلایاشایاىایات‬ ‫)‪(ruxolitinib‬ی سًفبسیشیىیت )‪(tofacitinib‬‬ ‫زض ثیمبضان مجش ثٍ کطیوبی ضسیس ضا ثاٍ غاًضر‬ ‫مططیـ سًغیٍ کطزٌ اسز‪.‬‬ ‫هلسم شدى دستگاُ ّای اجرایی بِ ارائِ سٌد ٍ ‬ ‫ًقشِ هلک خَد‬ ‫َط یک اظ ازاضار ی زسشگبٌَبی اخطایای کطاًض‬ ‫ی اضاؾای‬ ‫کٍ اظ اضائٍ سىس مبلکیز ی وقطٍ ام‬ ‫ذاًززاضی‬ ‫ذًز ثٍ سبظمبن ثجز اسىبز ی اما‬ ‫کىس ثٍ سبظمبن ثبظضسی مؼطفی می ضًز‪.‬‬ ‫اقبی سیس غبزق سؼبزسیبن مسیطکل امًض اخاطای‬ ‫کطًض‪ ،‬افاعیز‬ ‫اسىبز سبظمبن ثجز اسىبز ی ام‬ ‫زض اخطای قبوًن حسوگبض (کبزاسشط) ثب ذعاوٍ زاضی‬ ‫کطًض س بَم وبمٍای امؿب کطزٌ ی اظ انَب ذًاسشٍ‬ ‫ایم کٍ زض ثطوبمٍ ظمابن ثاىاسی زی سابلاٍ َاماٍ‬ ‫زسشگبٌَبی اخطایی سىس مبلکیز ی وقطٍ محاسیزٌ‬ ‫ملکطبن ضا ثٍ مب سحًیل زَىس سب مب ثطایطابن ساىاس‬ ‫مبلکیز حسوگبض غبزض کىیم‪.‬‬ ‫هیاًگیی استاًدارد خَدرٍّای داخلی‬ ‫یَرٍ ‪ ۲‬است‬ ‫مؼبین محیف ظیسز اوسبوای سابظمابن حا اب از‬ ‫محیف ظیساز گا از مایابواگایاه اساشابواساضز‬ ‫ذًزضیَبی زاذلی یًضی ‪ ۱‬اسز یاؼاىای مػاطف‬ ‫سًذز ثبالیی زاضوس‪ ،‬زض اظای َط ‪ ۲۲۲‬کیالاًماشاط‬ ‫‪ ۲۲‬لیشط سًذز مػطف می کىىس کٍ ضقم ثابالیای‬ ‫اسز‪ .‬مسؼًز سدطیطی زض وطسز ذجطی اوا یاه‬ ‫افعیز زض ضاسشبی قبوًن َاًای داب ‪ ،‬سابظمابن‬ ‫محیف ظیسز ی بی ی ثطای زسشگبٌ َب مطاراع‬ ‫کطزٌ کٍ اگط ثٍ زضسشی اخطا ضًز ضبَس کابَاص‬ ‫الًزگی ًَا ثٍ یی ٌ زض ک وطُطَب ذًاَیم ثاًز‪،‬‬ ‫مث اگط ذًزضیسبظ ثٍ خبی ایاىاکاٍ ذاًزضییای‬ ‫سًلیس کىس کٍ زض اظای َط ‪ ۲۲۲‬کیلًمشط ‪ ۸‬ساب ‪۲۲‬‬ ‫لیشط ثىعیه مػطف کىس ذًزضییی اسشبوساضز سًلیاس‬ ‫کطزٌ ی اوشطبض الًزگی کمشط ذًاَس ثًز‪ ،‬مؿابف‬ ‫ثط ایىکٍ مطز َم قسضر اوشربه وساضوس چاًن زض‬ ‫ایط ایىػًضر محػًل ثب کی یز سطی ذاطیاساضی‬ ‫می کطزوس‪.‬یی سبکیس کطز میبوگایاه اساشابواساضز‬ ‫ذًزضیَبی مب یًضی ‪ ۱‬اسز یؼىی ثٍ اظای َط ‪۲۲۲‬‬ ‫کیلًمشط ‪ ۲۲‬لیشط ثىعیه مػطف می کىىس زض حابلای‬ ‫کٍ زض سطکیٍ ثٍ اظای َط ‪ ۲۲۲‬کیلًمشط دیمبیص ‪۳.۵‬‬ ‫زَم لیشط ساًذاز مػاطف مای ضاًز ایاه زض‬ ‫حبلیسز کٍ ایه کطًض ثب خمؼیشی مؼبزل ایاطان ی‬ ‫سؼساز ذًزضیی ثیطشط‪ ،‬میاعان مػاطف ساًذاز‬ ‫ثسیبض دبییه یؼىی وػف ایطان اسز‪.‬‬ ‫ًیرٍگاُ ّا اجازُ هازٍت سَزی ًدارًد‬ ‫سطدطسز مطکع ملی ًَا ی سغییط اقالایام سابظمابن‬ ‫ح ب ز محیف ظیسز سبکیس کطز سبظمبن محیاف‬ ‫ظیسز ثٍ َیچ ویطیگبَی اخبظٌ سًظاوسن مابظیر‬ ‫وسازٌ ی یاحسَبی مشرلف ویع دلمت می ضًوس‪.‬‬ ‫زاضیًش گل ػلیعازٌ ا ُبض زاضز سبکىًن سبظمبن‬ ‫محیف ظیسز ثٍ َیچ ویطیگبَی اخبظٌ ساًظواسان‬ ‫مبظیر وسازٌ امب زض خبَبیی کٍ مػطف می ضاًز‬ ‫سبظمبن وسجز ثٍ اوُب اقسامبر قبوًوی اواداب مای‬ ‫زَس کٍ زض چىس مطحلٍ اودب می ضًز‪ ،‬یکی قاطاض‬ ‫گطفشه زض فُطسز غىبیاغ االیاىاسٌ ی زیاگاطی‬ ‫دیگیطی حقًقای اساز‪.‬یی ا اُابض زاضاز ‪۲۶‬‬ ‫ویطیگبٌ ثربض زض کطًض زاضیم کاٍ زض ‪ ۲۵‬اساشابن‬ ‫مسشقط َسشىس ی فقف ایه سؼساز َسشىس کٍ قبثالایاز‬ ‫اسش بزٌ اظ مبظیر ضا زاضوس کٍ ثاط اسابس قابواًن‬ ‫ًَای دب اگط ایه ویطیگبٌ َب اقسا ثٍ اسش بزٌ اظ‬ ‫سًذز مبظیر کىىس ثبیس فایالاشاط وػات کاطزٌ‬ ‫ی حسیز مدبظ ضا ضػبیز کىىس کٍ مشبسا ابواٍ ایاه‬ ‫کبض اودب ومی ضًز‪.‬گل ػیلعازٌ ازاماٍ زاز قای‬ ‫سبلُبی گصضشٍ دىح ویطیگبٌ زض اسشبن َبی سُاطان‪،‬‬ ‫الجطظ ی اغ ُبن ثٍ زلیل ػاس ضػابیاز ؾاًاثاف‬ ‫ظیسز محیکی دلمت ثاًزواس‪ ،‬اکاىاًن وایاطیگابٌ‬ ‫اغ ُبن فک دلمت ضس‪َ ،‬منىیه مربظن ویطیگابٌ‬ ‫ثؼثز سُطان ویع اظ سبل ‪ ۱۳‬دالامات ضاسٌ اساز‪،‬‬ ‫َمنىیه ویطیگبٌ مىشظط قبئم زض کطج ویع مػاطف‬ ‫مبظیر وساضشٍ ی َ شٍ گصضشٍ فک دلمت ضسٌ اسز‪.‬‬ ‫ساهاًِ پرًٍدُّای قاچاق‬ ‫ ‬ ‫رًٍوایی شد‬ ‫ضئیس سبظمبن سؼعیطار حکًمشی ؾمه ضیومابیای‬ ‫سبمبوٍ دطیوسٌَبی قبچبق‪ ،‬گ ز ثاب یاک اقاسا‬ ‫خُبزی زض ‪ ۲۲‬ضیظ سؼساز ‪َ ۲۸۲‬عاض دطیوسٌ مطسجف‬ ‫ثب قبچبق کبال ی اضظ زض ایه سبمبوٍ ثبضگصاضی ضاسٌ‬ ‫ی فؼبلیز ایه سبمبوٍ ثٍ سسطیغ زض سؼییه ساکالایاف‬ ‫امًال مًخًز زض اوجبضَبی سبظمبن امًال سملیاکای‬ ‫کمک می کىس‪ .‬احمس اغبولً زض مطاسم ضیومابیای‬ ‫اظ سبمبوٍ دطیوسٌَبی قبچبق کبال ی اضظ (مطسجف ثاب‬ ‫سبظمبن خمغ ایضی ی فطیش اماًال سامالایاکای)‬ ‫افعیز دطیوسٌَبی ثجز ضسٌ زض ایه سبمبوٍ مطثاًـ‬ ‫ثٍ دطیوسٌَبی مرشًمٍ ضسٌ‪ ،‬دطیوسٌَبی زض خطیبن‬ ‫ضسیسگی ی دطیوسٌَبی زض مطحلٍ اخطای احاکاب‬ ‫اسز‪.‬یی یبزایض ضس ضیبسز خمًُضی ثاؼاس اظ‬ ‫ثبظزیس اظ اوجبضَبی امًال سملیکی زض اسشبن ثًضُط‪،‬‬ ‫زسشًض ثط سسطیغ زض سؼییه سکلیف ی سابمابواسَای‬ ‫امًال مًخًز زض اوجبضَب زاز ی زض سبظمبن سؼعیطار‬ ‫حکًمشی ثرطىبمٍ ای غبزض ضس سب مسیطان اسشابوای‬ ‫وسجز ثٍ سؼییه سکلیف دطیوسٌ َبی مًخًز سسطیاغ‬ ‫زاضشٍ ثبضىس ی اقسامبر ذًثی زض ایه ضاسشب اواداب‬ ‫ضس‪.‬‬ ‫دٍضٌثِ ‪ 72‬دی ‪ 02 * 0011‬صاًَیِ ‪ 00 * 7177‬جوادی الثاًی‪ * 0001‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَس ایکیٌجی ایل ) * ضوارُ ( سایی ) ‪5005 :‬‬ ‫»اُهیکزٍى «جاى گزفت؛ سًگ تفزیح توام ضد‬ ‫ثثت ‪ 1‬هزگ اُهیکزًٍی ٍ اغاس افشایشص‬ ‫فشایٌدُ هَارد سَیِ تشِ اشاّشز ارام‬ ‫کزًٍا در کطَر؛ خطزی کِ هیتشَاًشد‬ ‫تاس ّن رٍسّای سیاُ هزگ ّشای سشِ‬ ‫رقوی را تاسگزداًد‪...‬‬ ‫ایاذط اشض مبٌ ‪ ۲۵۲۲‬ثًز کاٍ ساًیاٍ‬ ‫خسیس کطیوب ثب وب اُمیاکاطین کاٍ زض‬ ‫ثطذی کطًضَب سبذز ی سبظش ضا اابظ‬ ‫کطزٌ ثًز‪ ،‬زض ایطان َم ضىبسبیی ضاس؛‬ ‫سًیٍای کٍ سػاًض مای ضاس اضا ی‬ ‫ذ یف ثبضس ی َمیه سػاًض ماًخات‬ ‫ضس سب ػسٌای ضػبیز داطیساکال َابی‬ ‫ؾسکطیوب ی حشی اسش بزٌ اظ مبسک ضا‬ ‫کىبض ثگصاضوس‪.‬‬ ‫ػلیضام ذًشثایاىای ػاماًمای ثاٍ‬ ‫اُمیکطین‪ ،‬اماب کابضضاىابسابن حاًظٌ‬ ‫س مز ی ییطیس ضىبسابن اظ َامابن‬ ‫اثشسا وسجز ثٍ ػس ػابزی اواگابضی ی‬ ‫خسی گطفشه یاضیبوز خسیس‪َ ،‬طاساض‬ ‫زازٌ ی ثط ؾاطیضر ساسای ضػابیاز‬ ‫دطیسکل َبی ثاُاساضاشای‪ ،‬ساکامایال‬ ‫یاکسیىبسیًن ی سعضیق زظ سً یاکسه‬ ‫ی حشی اػمبل محسیزیز َبیی مابواىاس‬ ‫محسیزیز زض ثبظگطبیی َاب ی‪ ،...‬ثاٍ‬ ‫مىظًض خلًگیطی اظ گسشطش اُمیکطین‬ ‫زض کطًض سبکیس کطزوس‪.‬‬ ‫حبال گًیب ذکط ثطیظ مًج اُمیکاطیوای‬ ‫کطیوب زض کطًض وعزیک سط ضسٌ اسز؛‬ ‫ثٍقًضی کٍ محمس َبضمی_سطدطسز‬ ‫مطکع ضیاثف ػمًمی ی اق ع ضسابوای‬ ‫یظاضر ثُساضز زض غ حٍ سًییاشاطش‬ ‫اظ افعایص فعایىسٌ مًاضز اُمیکاطین زض‬ ‫کطًض ذجط زاز ی اػ کطز کٍ امابض‬ ‫مجش یبن ثٍ امیکطین ثاٍ ‪ ۲۲۶۱‬ماًضز‬ ‫ضسیسٌ اسز‬ ‫یی َمنىیه اػ کطز کٍ مشبسا ابواٍ‬ ‫زض َط یک اظ ضُطَبی سجطیع‪ ،‬یاعز ی‬ ‫ضُطکطز ضبَس یک فًسای ثاٍ زلایال‬ ‫اُمیکطین ثًزٌایم ی یک مًضز ثاسحابل‬ ‫َم زض اًَاظ یخًز زاضز‪ .‬زض ػیه حبل‬ ‫مؼبین زضمبن یظاضر ثُساضز ویع ضیظ‬ ‫گصضشٍ زض خسیسسطیه ا ُبضار ذاًز‬ ‫ثب ثیبن ایىکٍ سؼساز سسزَابی ماثاجاز‬ ‫امیکطین افعایص یبفشٍ‪ ،‬اػ کطز کاٍ‬ ‫ظو ذکط امیکطین زض کطًض ثٍ غسا‬ ‫زضامسٌ ی اظ َمیه ضی وایاع ثاط لاعی‬ ‫امبزٌثبش مطاکع زضمبوی سبکیس کطز‪.‬‬ ‫ثىبثطایه اکىًن ثب ایه ضطایف‪ ،‬ثایام ان‬ ‫میضیز کٍ ذًشکبمی ضیظَبی اذیاط‬ ‫کٍ وابضای اظ کابَاص ماطگ َابی‬ ‫کطیوبیی ثٍ ظیط ‪ ۱۲‬مًضز ثًز‪ ،‬ماداسزا‬ ‫ثٍ سلدکبمی سبثسشبن ی دبییع ثسل ضسٌ ی‬ ‫خبن غسَب َمًقه ضا ثب ذکط ماًاخاٍ‬ ‫کىس‪.‬‬ ‫سًگ تفزیحی کِ توام هیضَد‪ ،‬اگز‪...‬‬ ‫کطمبوذًض گ ز ثبیس سًخٍ کطز کٍ زض‬ ‫زًاًِشدى هصرف سیگار؛‬ ‫ ‬ ‫دٍدی کِ بِ چشن جْاى هیرٍد‬ ‫ ‬ ‫ایاذط اشض ی زی مبٌ ‪ ،۲۵۲۲‬ثطای َماٍ‬ ‫مب مطز ایطان اػم اظ کابزض زضمابن ی‬ ‫سبیط مطز ‪ ،‬ظو س طیحی ثاًز‪ .‬ثابیاس‬ ‫ایه ظو س طیح ضا ح ظ کطزٌ ی ثاٍ‬ ‫ظوسگی اظ وً ثسل کىیم‪ ،‬اگط ان ضا ثاٍ‬ ‫مطزگی اظ وً ثسل کىیم‪ ،‬اظ َاًش ی‬ ‫شکبیر مطز ایاطان ثاٍ زیض اساز‪.‬‬ ‫مًجَبی سطکًهگط کطیوب‪ ،‬انضبءاهلل‬ ‫زض سبحل وًضیظ ‪ ۲۵۲۲‬اضا میضًواس‬ ‫ی مطز میسًاوىس اضا اضا ظواسگای‬ ‫قجیؼی ذًزضبن ضا ضطیع کىىس‪ ،‬امب ایه‬ ‫مًؾًع ماىاًـ ثاٍ ایاه اساز کاٍ‬ ‫ذًزمبن ایه مًج ضا ضطیع وکىیم‪.‬‬ ‫کطمبوذًض افعیز یقشی ثب ماطزمای کاٍ‬ ‫گطفشبض ضسوس‪ ،‬غحاجاز مای کاىایام‪،‬‬ ‫ثیطشطیه ػلز اثش ایه اسز کٍ فاکاط‬ ‫کطزوس ثبسًخٍ ثٍ سعضیق یاکسه ویبظ ثٍ‬ ‫ضػبیز دطیسکل َاب وایاساز ی ایاه‬ ‫سًضاذی اسز کٍ َمٍ زاضواس اظ ان‬ ‫گعیسٌ میضًز‪.‬‬ ‫یی گ ز اظ زیطیظ مطگ اُمیکاطیوای‬ ‫َم زض کطًض اابظ ضسٌ ی ایاه ظوا‬ ‫ذکطی خسی اسز ی سل بر زاضشه اظ‬ ‫اُماایااکااطین کااٍ خااعی اضا سااطیااه‬ ‫کطیوبَبسز‪ ،‬ثسیبض خسی اسز‪ .‬ماطز‬ ‫قی ایه زی سٍ سبل ظخط کطیاسواس ی‬ ‫وجبیس ثب سُلاوگبضی ایه ظخط ضا سلدسط‬ ‫کىیم‪.‬‬ ‫اسمبػیلی‬ ‫طثق اهار ‪ 7۲‬هیلیَى ًفز تحت پَضص ّیچ تیوِای ًیستٌد‬ ‫ضئیس کمیسیًن اخشمبػی مدلس گ ز قجق امابض‬ ‫مدمًع کبضگطان ایط ضسمی ی افطازی کاٍ ساحاز‬ ‫دًضص ثیمٍ ویسشىس حسیز ‪ ۱۶‬میلیًن و ط َسشىس‪.‬‬ ‫یلی اسمبػیلی ضئیس کمیسیًن اخشمبػای مادالاس‬ ‫ضًضای اس می‪ ،‬ثب ثیبن ایىکٍ حسیز چىس میلیًن و اط‬ ‫سحز دًضص َیچ ثیمٍ ای ویسشىس‪ ،‬گا از زض حابل‬ ‫حبؾط کبضگطان ایط ضسمی کٍ سحز دًضص ثایاماٍ‬ ‫ویسشىس‪ ،‬قجق یک امبض حسیز ‪ ۲۶‬میلیًن وا اط ی ثاط‬ ‫اسبس امبضی زیگط حسیز ‪ ۲۲‬میلیًن َسشىس کٍ ثبیس‬ ‫ثطای اوُب اقسامی اودب زاز‪.‬‬ ‫یی افعیز مب ثبیس قجق سبظیکبضی کٍ زض سبمبوٍ ضفبٌ‬ ‫ایطاویبن فطاَم ضسٌ‪ ،‬سؼساز زقیق کبضگطان کٍ سحاز‬ ‫دًضص ثیمٍ ویسشىس ضا احػبء کىیم سب ثشًاویم اقاسامای‬ ‫اودب زَیم کٍ ایىُب َم اظ ذسمبر ثیمٍای ثُطٌماىاس‬ ‫ضًوس‪.‬‬ ‫ضئیس کمیسیًن اخشمبػی مدلس ازامٍ زاز ثٍ ایط اظ‬ ‫ثطذی اظ کبضگطان ایط ضسمی مب افطازی ضا زاضیم کٍ‬ ‫سحز دًضص َیچ ثیمٍای ویسشىس ایه افطاز یب سمابیال‬ ‫ی یب سمکه مبلی وساضوس کٍ ثرًاَىس ثیمٍ ضًواس کاٍ‬ ‫ثبیس گ ز مدمًع کبضگطان ی افطاز ػبزی کٍ ثیاماٍ‬ ‫ویسشىس حسیز ‪ ۱۶‬میلیًن و ط َسشىس‪.‬‬ ‫اسمبػیلی ثیبن کطز یکی اظ ضاٌَبیی کٍ میساًان اظ‬ ‫قطیق ان غىسیق َبی ثبظوطسشگی ضا ساًاواماىاس ی‬ ‫کبضامس کطز‪ ،‬ضىبسبیی زقیق َمیه افطازی اسز کاٍ‬ ‫سحز دًضص َیچ ثیمٍای ویسشىس‪.‬‬ ‫یی زض َمیه ضاسشب ازامٍ زاز یکی اظ وکبسی کاٍ زض‬ ‫خلسٍ ثب یظیط سؼبین‪ ،‬کبض ی ضفبٌ اخشمبػی دیاطاىاُابز‬ ‫ضس ایه ثًز کٍ ثطای سًاومىس کطزن غىسیق َاب ثاٍ‬ ‫خبیی ایىکٍ سه ثبظوطسشگی ضا ‪ ۱‬سبل افعایص زَیاس‬ ‫‪َ ،‬میه افطاز کٍ سحز دًضص ثایاماٍ وایاساشاىاس ضا‬ ‫ضىبسبیی کىیس سب ثب اذص حق ثایاماٍ‪َ ،‬ام اواُاب اظ‬ ‫ذسامبر ثیمٍ اسش بزٌ کىىس ی َم ثٍ غاىاسیق َابی‬ ‫ثبظوطسشگی کمک ضًز‪.‬‬ ‫ضئیس کمیسیًن اخشمبػی مدلس سػطیاح کاطز زض‬ ‫خلسٍ ثب یظیط ‪ ،‬مسئًالن یظاضسربوٍ ضا مکلف کطزیم‬ ‫سب سؼساز زقیق افطازی کٍ سحز دًضص ثیمٍ ویسشىس ضا‬ ‫احػبء ی امبض زقیق ان ضا ثٍ اػؿبی کمیسیًن اضائاٍ‬ ‫کىىس‪.‬‬ ‫داًصاهَساى هطکَک یا هثتال تِ کزًٍا در اتا هجشا اهتحاى هیدٌّد‬ ‫رییس هزکش سٌجص ٍسارت اهَسش ٍ پزٍرش گفت‪ :‬اهتحاًات ًْشایشی دی هشاُ‬ ‫داًص اهَساى پایِ دٍاسدّن (کِ در اهتحاى ًْایی سال گذضتِ حدًصاب ًوشزُ را‬ ‫کسه ًکزدًد)‪ ،‬تِ صَرت حضَری تا سَاالت یکساى رهششضشدُ تشدٍى اهشکشاى‬ ‫تقله در حال تزگشاری است ٍ داًصاهَساى هطکَک یا هثتال تِ کزًٍا در اتشا‬ ‫هجشا اهتحاى هیدٌّد‪.‬‬ ‫ذسطی سبکی زض ایه ظمیىٍ سًؾیح زاز زاوص امًظان دابیاٍ زیاظزَام زیضٌ زی‬ ‫مشًسکٍ ضیظاوٍ (زی مبٌ)‪ ،‬ثعضگسبالن‪ ،‬امًظش اظ ضاٌ زیض ی زایقلجبن اظاز ضبذٍ‬ ‫وظطی کٍ زض ذطزاز ی ضُطیًض سبل گصضشٍ وشًاوسشىس زض َمٍ زضیس وُبیی دابیاٍ‬ ‫زیاظزَم حس وػبه ومطٌ ضا کست کىىس ی قجًل اػ ضًوس‪ ،‬زض امشحبوبر وُبیای‬ ‫زی مبٌ حبؾط میضًوس‪.‬‬ ‫یی ثب ثیبن ایىکٍ سًاالر امشحبوبر وُبیی ثٍ غًضر مشمطکع قطاحی می ضاًواس‪،‬‬ ‫ا ُبض زاضز سًاالر یکسبن ی ضمع ضسٌ ثٍ غًضر الکشطیویاکای ثاطای زاواص‬ ‫امًظان سطاسط کطًض اضسبل ی زض سبػشی مؼیه اظ سمب زاوص امًظان ثب ضػابیاز‬ ‫ضیًٌوبمٍَبی ثُساضشی امشحبن ثٍ ػمل می ایس‪.‬‬ ‫ضییس مطکع سىدص یظاضر امًظش ی دطیضش َمنىیه ساًؾایاح زاز ضایاًٌ‬ ‫ثطگعاضی امشحبوبر وُبیی ثٍ غًضر سطاسطی فقف مرػًظ کطًض مب ویساز ی‬ ‫زض اکثط کطًضَب‪ ،‬امشحبوبر اذطیه دبیٍ سحػیلی کٍ ماىاداط ثاٍ اذاص ماسض‬ ‫سحػیلی امًظش ػمًمی می ضًز‪ ،‬ثٍ غًضر حؿًضی ی زض ضطایاف یاکاسابن‬ ‫ثطگعاض می ضًز‪.‬‬ ‫سبکی زضثبضٌ چگًوگی ضطکز زاوص امًظان مطکً یب مجش ثاٍ کاطیواب زض‬ ‫ضسشم یوسی‬ ‫‪ 72‬درصد هزدم ًگزش هثثتی‬ ‫تِ هصزف تزیاک در کطَر دارًد‬ ‫رئیس ساسهاى اهَر اجتوشایشی‬ ‫ٍسارت کطَر گفت‪ :‬هتاسفشاًشِ‬ ‫‪ 72‬درصد هزدم ًگزش هثثشتشی‬ ‫تِ هصزف ٍ ایتیاد تِ تزیاک در‬ ‫کطَر دارًد‪.‬‬ ‫سقای ضساشام یواسی ضئایاس‬ ‫سبظمبن امًض اخشمبػی یظاضر‬ ‫کطًض زض زیمیه َمبیص ملای‬ ‫مااًاخااُااٍ ثااب اساایاات َاابی‬ ‫اخشمبػی اظ زیسگبٌ اس ا ُبض کطز ثحث اسیت َبی اخاشامابػای ضا واجابیاس‬ ‫محسیز زض ایه زایطٌ ثساویم ثبیس ػمیق سط ثطضسی کىیم‪ ،‬ثطای فاُام زقایاق ایاه‬ ‫اسیت ثبیس کی یز ظوسگی فطزی‪ ،‬کی یز ضیاثف مىبست اخشمابػای‪ ،‬کایا ایاز‬ ‫حکمطاوی ی سبظ ی کبض مسیطیز کطًض‪ ،‬زض یک قیف مشػل ثاٍ َام ثاطضسای‬ ‫کىیم‪.‬‬ ‫یی ازامٍ زاز مب زض حًظٌ اسیت َبی اخشمبػی وجبیس زچبض سبزٌاوگبضی ثبضایام‪،‬‬ ‫زض ثطضسی َبی قی سبلیبن گصضشٍ ثٍ ضبذع َبیی زسز دیسا کطزٌ ایم ایه کاٍ‬ ‫وگطان کىىسٌ اسز‪.‬‬ ‫ضسشم یوسی ثٍ ثطذی اسیت َبی دیص ضیی کطًض اضبضٌ کطز ی گ از ثاحاث‬ ‫میل ثٍ مُبخطر اظ کطًض امطیظ مکطح اسز ی کسبوی کٍ می ذًاَىس اظ کطاًض‬ ‫ذبضج ضًوس زالیل ظیبزی زاضوس ی احسبس می کىىس کٍ زض یک وقکاٍ زیاگاطی‬ ‫می سًاوىس اضمبن َبی ذًز ضا زوجبل کىىس ایىُب ثبیس ثطضسی ضًز‪.‬‬ ‫ضئیس سبظمبن امًض اخشمبػی یظاضر کطًض ثٍ ثطذای امابضَابی اسایات َابی‬ ‫اخشمبػی کطًض اضبضٌ کطز ی گ ز مب زض حًظٌ اػشیبز زچبض ذ ی کمجاًزَابی‬ ‫وظطیٍ زاضیم‪ ،‬چىسیه ذ زاضیم ‪.‬‬ ‫یی ثب اوشقبز اظ سًظیغ اسبن مًاز مرسض زض کطًض‪ ،‬اثطاظ کطز زض کطًض مب زض َاط‬ ‫زکٍای ثسیبض سبزٌ سیگبض ی یب مًاز زذبوی ضا زض اذشیبض ثنٍ َب َم قطاض می زَىس‪.‬‬ ‫ایه ثبیس دیگیطی ضًز‪ ،‬مشبس بوٍ مب سبلیبوٍ ‪ ۳۲‬سب ‪َ ۶۲‬عاض و ط زض اثط اسشؼمبل ماًاز‬ ‫زذبوی خبن می ثبظوس‪.‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫‪ 4‬‬ ‫امشاحابوابر حؿاًضی‬ ‫افااعیز ایااه زاوااص‬ ‫امًظان ثب وظط ضیایاس‬ ‫حًظٌ امشحبوی زض اسبقی‬ ‫ماادااعا ی ثااب وااظاابضر‬ ‫مطاقجیىی کٍ ثب فابغالاٍ‬ ‫مىبست اظ اوُب حؿاًض‬ ‫زاضوااس‪ ،‬زض امااشااحاابن‬ ‫ضطکز می کىىس‪.‬‬ ‫یی سبکیس کطز ثاىابثاط‬ ‫ساااًغااایاااٍ یظاضر‬ ‫ثُساضز‪ ،‬زضمبن ی امًظش دعضکی اظ زاوص امًظان ذًاسشٍ ضسٌ اسز وسجز ثٍ‬ ‫سعضیق یاکسه اقسا کىىس امب زاوص امًظاوی کٍ َىًظ یاکسیىٍ وطسٌ اوس َام مای‬ ‫سًاوىس ثب زضوظطگطفشه ضیًٌ وبمٍ َبی ثُساضشی زض حًظٌ امشحبوی حؿًض یبثاىاس ی‬ ‫َمبوکًض کٍ گ شٍ ضس اسبقی مدعا ثطای مًاضز ذبظ زض سمب حًظٌ َب دیص ثیاىای‬ ‫ی سدُیع ضسٌ اسز‪ .‬ضییس مطکع سىدص یظاضر امًظش ی دطیضش ذبقاطوطابن‬ ‫کطز زض مًضز زاوص امًظان سبیط دبیٍ َب کٍ ثٍ قًض مًخٍ زض اماشاحابوابر ایاه‬ ‫وًثز ابیت ثًزٌ اوس‪ ،‬ثب وظط ضًضای مسضسٍ ی سبییس مسیط‪ ،‬ومطار واًثاز ثاؼاسی‬ ‫ثطای وًثز زی مبٌ زض وظط گطفشٍ می ضًز امب ایه امکبن ثطای زاوص امًظان دابیاٍ‬ ‫زیاظزَم ثٍ زلیل وُبیی ثًزن امشحبوبر یخًز وساضز‪.‬‬ ‫ضسشم یوسی‬ ‫اغاس دٍهیی پَیص کَدکاى سایثزی‬ ‫تَسط پلیس فتا‬ ‫دٍهیی پَیص کَدکاى سایثزی‬ ‫تا ّدف ارتقشا اگشاّشی ّشا‬ ‫اجتوایی در خصَظ ضشیشَُ‬ ‫صحیح استفادُ کشَدکشاى اس‬ ‫فضای هجاسی اغاس تشِ کشار‬ ‫خَاّد کزد‪.‬‬ ‫ساطَاىا زاییز ماؼااظاماای‬ ‫گًزضظی گ ز سُسیاس َابی‬ ‫ثبظی َبی او یه َاماًاضٌ زض‬ ‫کمیه کًزکبن قطاض زاضوس‪.‬ثٍ گ شٍ ضئیس دلیس فشب سُطان افاعایاص ضفاشابض َابی‬ ‫دطذبضگطایبوٍ‪ ،‬اوعیای اخشمبػی‪ ،‬گًضٍ گیطی‪ ،‬افز سحػیلی ی ػس سماطکاع اظ‬ ‫سُسیسار ثبظیَبی او یه ثٍ ضمبض میضیز‪.‬سطَى مؼظمی گًزضظی گا از‬ ‫فؼبل ضسن سىظیمبر امىیشی سدُیعار ًَضمىس‪ ،‬وظابضر یالاسیاه ثاط فاؼابلایاز‬ ‫کًزکبن زض فؿبی مدبظی‪ ،‬مطاقجز اظ ػس اضسبل فابیال ی سػابییاط ساًساف‬ ‫کًزکبن اظ ضاَکبضَبی ح ظ حطیم ذػًغی کًزکبن زض فؿبی مدبظی اسز‪.‬‬ ‫افعایص سؼبم ر اخشمبػی ی ذبوًازگی‪ ،‬سؼییه ظمبن ی َسف مطرع زض اسش بزٌ‬ ‫کًزکبن اظ ایىشطوز‪ ،‬خبیگعیىی فؼبلیزَبی فیعیکی ی سطگطمیَبی مىابسات اظ‬ ‫ضاَکبضَبی دیطگیطی اظ اػشیبز ایىشطوشی زض کًزکبن ثٍ ضمبض میضیز‪.‬‬ ‫زسشطسی ایطمدبظ ثٍ زازٌَبی زیگط ان زسز کبضی ی سغیایاط اقا ػابر افاطاز‬ ‫اوشطبض سػبییط کلیخ یب فبیلَبی غًسی اظ خملٍ مًاضز وقؽ حطیام ذػاًغای‬ ‫کبضثطان اسز‪.‬قجق مبزٌ ‪ ۲۵‬قبوًن خطایم ضایبوٍای اوشطبض َطگًوٍ ػکس‪ ،‬کلایاخ‪،‬‬ ‫فبیل غًسی ذػًغی افطاز خط اسز‪.‬‬ ‫زیمیه دًیص کًزکبن سبیجطی اظ سبضید ‪ ۱۳‬زیمبٌ سبل خابضی ثاب مطابضکاز‬ ‫ثرص ذػًغی ی زیلشی اظ قجیل سبظمبن غسا ی سیمب‪ ،‬یظاضر فطَى ی اضضابز‬ ‫اس می‪ ،‬ضُطزاضی سُطان ی ضُطزاضی ک ن ضُطَبی کطًض زض ضاساشابی اضساقاب‬ ‫مُبضر اسش بزٌ موثط ذبوًازٌ َب اظ فؿبی مدبظی‪ ،‬ایدبز محایاکای ایاماه ثاطای‬ ‫کًزکبن ی ایدبز خطیبن گ شمبن سًاز فؿبی مدبظی ثطای کًزکبن مجاشاىای ثاط‬ ‫امًظشَبی دیطگیطی اظ یقًع خطایم سبیجطی زض سکح کطًض اخطا ذًاَس ضس‪.‬‬ ‫کبضضىبسبن اخشمبػی اظ سیگبض ثٍ ػىًان زضیاظٌای‬ ‫ثطای یضیز ثٍ زیگط اسیت َابی اخاشامابػای واب‬ ‫می ثطوس؛ امب اکىًن ایه وبَىدبضی اخاشامابػای یاب‬ ‫اوًمی دس اظ ػجًض اظ مطزان ثٍ سطػز ثٍ خمؼیز‬ ‫ظوبن ضسیسٌ ی ظوا ذاکاط ضا ثاطای سا ماز‬ ‫وسلَبی اسی زض خُبن ثٍ غسا زضایضزٌ اسز‪.‬‬ ‫‪ ۸‬هیلیَى ًفز قزتاًی سیگار در جْاى‬ ‫چىسیه زٍَ اسز کٍ سیگبض ثطای س مشای اوسابن‬ ‫مبزٌای مؿط ضىبذشٍ ضسٌ ی قجق گعاضش سابظمابن‬ ‫ثُساضز خُبوی سیگبض یکی اظ اوًاع مًاز مرسض ی‬ ‫اػشیبزایض اسز‪ .‬ثطایه اسبس اػشیبز ثٍ ویکًسیه ثاٍ‬ ‫اوساظٌ َطیئیه ذاکاطواب ی یاثساشاگای ثاٍ ان‬ ‫دیصضیوسٌ ثًزٌ امب سابکاىاًن اگابَای ماطز اظ‬ ‫ذکطَبی ان‪ ،‬سجت قکغ مػطف ان وطسٌ اسز‪.‬‬ ‫ػ یٌ ثطایه ضبَسیم کٍ سه اسشؼمبل سیاگابض زض‬ ‫حبل کبَص اسز‪ ،‬ثٍگًوٍای کاٍ قاجاق گا اشاٍ‬ ‫محمسضؾب مسدسی زثیطکل خمؼیز ماجابضظٌ ثاب‬ ‫اسشؼمبل زذبویبر‪ ،‬سه اسشؼمبل سیگبض ثٍ ‪ ۲۱‬سابل‬ ‫ضسیسٌ ی وعزیک ثٍ ‪ ۱۲‬سب ‪ ۱۱‬زضغس مطزان ی کمشط‬ ‫اظ ‪ ۳‬زضغس ظوبن سیگبضی َسشاىاس؛ اماب اگاط ثاٍ‬ ‫زاوص امًظان ی زاوطدًیبن زذشط ثطسیم اضقب وطبن‬ ‫میزَس سب ‪ ۳۳‬زضغس زذشطان سدطثٍ مػطف قلیابن‬ ‫زاضوس کٍ اگط اظ ایاه ساؼاساز ‪ ۳‬زضغاس ثاٍ زا‬ ‫زذبویبر ثی شىس‪ ،‬اضقب یحطشىاب ذاًاَاس ضاس‪.‬‬ ‫ػ یٌ ثط ایه زض اقلس خُبوی زذبویبر‪ ،‬فقاف زض‬ ‫سبل ‪ ۱۲۱۲‬زلیل مطگ ثیص اظ ‪ ۸‬میلیًن و ط اوسبن‪،‬‬ ‫زذبویبر ثًزٌ اسز کٍ اظ ایه سؼساز ثیص اظ ‪۲.۳‬‬ ‫میلیًن و ط ظن ثًزوس‪ .‬ظوبن چٍ ذًز مػطفکىىاسٌ‬ ‫ثبضىس ی یب زض مؼطؼ زیز سحمیلی زیاگاطان قاطاض‬ ‫گیطوس‪ ،‬ثعضگ سطیه قطثبویبن ایه غىاؼاز داطساًز‬ ‫َسشىس‪.‬‬ ‫قجق گعاضش خىسیشی سبظمبن ثُساضز خُبوی زض‬ ‫مًضز سیگبض زض سبل ‪ ۱۲۱۲‬حسیز ‪ ۱۲۲‬میلیًن و اط‬ ‫اظ یک میلیبضز و ط سیگبضی زض خاُابن ضا ظوابن‬ ‫سطکیل میزَىس‪.‬مطگ سبالوٍ ‪ ۲.۳‬میلیًن و اط ظن‬ ‫زض اثط مػطف سیگبض‬ ‫قجق گعاضش خىسیشی سبظمبن ثُساضز خُبوی زض‬ ‫مًضز سیگبض زض سبل ‪ ۱۲۱۲‬حسیز ‪ ۱۲۲‬میلیًن و اط‬ ‫اظ یک میلیبضز سیگبضی زض خُبن ضا ظوبن سطکایال‬ ‫میزَىس ی وکشٍ حبئع اَمیز ایىکٍ غىؼز سىجابکاً‬ ‫زض خُبن ثب سًخٍ ثٍ ایىکٍ ثبظاض ذًز ضا زض مایابن‬ ‫مطزان دیسا کطزٌ ثب سغیایاط مسایاط ثاطای افاعایاص‬ ‫یسؼز ثبظاض ذًز‪ ،‬ظوبن ضا ثٍ ضسر َاسف قاطاض‬ ‫زازٌ اسز‪ .‬اکىًن سیگبضَبیی فقف ثطای مػاطف‬ ‫ظوبن ثٍ ثبظاضَبی خُبوی گسیل ضسٌ اسز‪.‬‬ ‫ثطذی اظ ضطکزَبی سًلیسکىىسٌ سیگبض زض زویاب ‪،‬‬ ‫سیگبضَبیی ضا ثٍ ثبظاض ػطؾٍ کطزٌاوس کٍ ماسػای‬ ‫َسشىس مرشع ظوبن اساز‪ .‬ضاطکاز ضیاىاًلاسظ‬ ‫ثطوس کمل ضا مؼطفی کطزٌ ی ثطذی ثطوسَبی زیگط‬ ‫مبوىس ییطخیىیب اسلیمع‪ ،‬ایً‪ ،‬میسشای ی کابداطی ثاٍ‬ ‫ثبظاض مػطف ػطؾٍ ضسٌ ی ایاه ضاطکاز َاب زض‬ ‫سجلیغبر ذًز مسػیاوس کٍ ایه سایاگابضَاب ییا ٌ‬ ‫ثبوًان زض َمٍ سىیه اسز ی ثٍ اوُب کمشط اسایات‬ ‫می ظوس‪ .‬ایه ضطکز َبی غىؼشای ساًلایاسکاىاىاسٌ‬ ‫سااىااجاابکااً ضااؼاابض زضیااایااه ایااه چاایااعی ثااطای‬ ‫ذبوم َبسز ضا ضیی دبکز ثطوسَبی سیگبض ذاًز‬ ‫چبح کطزٌاوس‪IT IS A WOMAN THING.‬‬ ‫امب وکشٍ مُم ایه اسز کٍ خمؼیز ضی ثٍ افاعایاص‬ ‫ظوبن سیگبضی زض خُبن سجت ضسٌ خلًگایاطی اظ‬ ‫ضیًع خُبوی(ادیسمی) سیگبضکطیسن زض میبن ظوبن‪،‬‬ ‫ثرص مُمی اظ َط اسشطاس ی کىشطل زذبوایابر زض‬ ‫کطًضَبی مرشلف ثٍ یی ٌ سًسؼٍ یابفاشاٍ ثابضاس‪.‬‬ ‫ایه زضحبلی اسز کاٍ ثاطاسابس گاعاضش َابی‬ ‫دعضکی‪ ،‬مػطف زذبویبر اثبض مش بیسی ثط خسام‬ ‫ظوبن ی مطزان زاضز ی ظوبن ثاٍ زالیال ماراشالاف‬ ‫اسیت دصیطی ثیطشطی زض ایه ظمیىٍ زاضوس‪.‬گاعاضش‬ ‫سبظمبن ثُساضز خُبوی وطبن میزَس اظ ثیص اظ ‪۳‬‬ ‫میلیًن و طی کٍ سبلیبواٍ خابن ذاًز ضا زض اثاط‬ ‫اسشؼمبل سیگبض اظ زسز میزَىس ‪ ۲.۳‬میلیًن وا اط‬ ‫ظن َسشىس کٍ ‪ ۵۳‬زضغس اوُب زض کطًضَبی کم یب‬ ‫مشًسف زضامس ظوسگی میکىىس‪.‬کبضضىابسابن ایاه‬ ‫سبظمبن مؼشقسوس اگط کطًضَب سًخٍ وکىىس‪ ،‬سب سابل‬ ‫‪ ۱۲۳۲‬سیگبضکطیسن مای ساًاواس ػابمال ماطگ‬ ‫زسزکم ‪ ۸‬میلیًن و ط زض سابل ثابضاس کاٍ ‪۱.۳‬‬ ‫میلیًن و ط اظ اوُب ضا ظوبن سطکیل میزَىس‪.‬‬ ‫قجق گعاضش سبظمبن ثُساضز خاُابوای‪ ،‬سابالواٍ‬ ‫حسیز ‪ ۲.۳‬میلیًن ظن زض اثط مػاطف زذابوایابر‬ ‫خبن ذًز ضا اظ زسز میزَىس‪.‬ثىبثطایه ثاب ساًخاٍ‬ ‫ثٍ امبضَب میسًان ثٍ ایه وشیدٍ ضسیس کٍ حطکز ثٍ‬ ‫سمز ظوبوٍ ضسن مػطف سیگبض زض خُبن ثاعیزی‬ ‫ضخ ذًاَس زاز‪ .‬اگط ظمبوی سیگابضکطایاسن ثاطای‬ ‫ظوبن امطی ظضز ی قجیح سلقی می ضاس زض زیضان‬ ‫مؼبغط سیگبض کطیسن مؼىبَبی زیگطی َاماناًن‬ ‫ومبز ضیضى کطی‪ ،‬خصاثیز‪ ،‬قسضر ی ماًاضزی اظ‬ ‫ایه زسز یبفشٍ کٍ گًیی مش بیر ی حشی مشؿبز ثب‬ ‫اضظشَبی سىشی اسز‪.‬ثطای مثبل زض ضاثکٍ ثب ػالال‬ ‫اسشؼمبل سیگبض‪ ،‬ػلی اغغط سؼیسی ی َمکبضاواص‬ ‫زض سبل ‪ ۲۳۸۱‬زض سحقیقی ثب ػىًان ػًامل خبماؼاٍ‬ ‫ضىبذشی مًثط ثط مػطف سیگبض ساًساف ظوابن ی‬ ‫زذشطان ضُط سُطان ثٍ ایه وشیدٍ ضسایاسواس کاٍ ‪۶‬‬ ‫مشغیط یاکىص اخشمبػی‪ ،‬ػبملیز‪َ ،‬ىدابضضاکاىای‪،‬‬ ‫ضَبیی اظ فطبض ػػجی‪ ،‬سیگبضی ثًزن َاماساط ی‬ ‫ضیسک ثٍ قًض َمعمبن ثط مػطف دىُبوی سیاگابض‬ ‫مًثطوس ی سؼساز سیگبض مػطفی َمعمبن ثب یاکىاص‬ ‫ضطمىسٌسبظ ی سىزگطایی زض اضسجبـ اسز‪.‬‬ صفحه 4 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫دٍؽٌثِ ‪ 72‬دی ‪ 02 * 0011‬صاًَیِ ‪ 00 * 7177‬جوادی الثاًی‪ * 0001‬عال عی ٍ دٍم ( اٍتَس ایکیٌجی ایل ) * ؽوارُ ( عایی ) ‪5005 :‬‬ ‫اوتطار روذر جذیذی‬ ‫اس ایلیه میىی ین یلًی‬ ‫تاثیز ؽگفتاًگیش علَلّای تٌیادی تز درهاى کٍَیذ‪0۱-‬‬ ‫علَل ّای تٌیادی‪ ،‬قاتلیتّای تغیاری‬ ‫دارًذ کِ ًْا را تِ عَاهل هْوری در‬ ‫هقاتلِ تا کٍَیذ‪ 0۱-‬تثذیل هیکٌذ‪.‬‬ ‫رًذر جذیذی کِ تِ تاسگی هٌتؾز ؽذُ یک هیرٌری‬ ‫ٍى ٍلٍَ را ًؾاى هیدّذ کِ طزاحی هذرًی دارد‪.‬‬ ‫ؽبیذ خ‪ٛ‬در‪ٞ ٚ‬بی ٔیم‪ٙ‬می ‪ ٖٚ‬طمزفمذاراٖ سیمبدی‬ ‫٘ذاؽت‪ ٝ‬ثبؽ‪ٙ‬ذ‪ ،‬أب ث‪ٞ ٝ‬ز حبَ ػاللٕ‪ٙ‬مذاٖ خم‪ٛ‬د را‬ ‫دار٘ذ‪ٔ .‬خق‪ٛ‬فب ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ایٗ ‪ٚ‬عبیُ ٘مّی‪ ٝ‬خب٘‪ٛ‬ادٌی‬ ‫‪ ٚ‬ػٕ‪ٔٛ‬ی‪ ،‬اس ٘ظز خب ثزای افزاد ‪ ٚ‬ثبر‪ ،‬ومبرثمزدی‬ ‫تزی اس وزاط ا‪ٚٚ‬ر‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬ؽبعی ثّ‪ٙ‬ذ‪ٞ‬ب ‪ٞ‬غت‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬شارػ ٔ‪ٛ‬ت‪ٛ‬ر ‪ٚ‬اٖ‪ ِٚٛٚ ،‬اس خّٕ‪ ٝ‬ثمز٘مذ ‪ٞ‬مبیمی‬ ‫اعت و‪ ٝ‬خ‪ٛ‬در‪ٞ ٚ‬بی ؽبعی ثّ‪ٙ‬ذ ثغمیمبر خم‪ٛ‬ثمی‬ ‫دارد‪ .‬ایٗ خ‪ٛ‬در‪ٚ‬عبس ع‪ٛ‬ئذی ٔقٕمٓ اعمت وم‪ٝ‬‬ ‫خ‪ٛ‬در‪ٞ ٚ‬بی عذاٖ را س٘ذ‪ ٍٝ٘ ٜ‬دارد ‪ ٚ‬ثمب ایم‪ٙ‬مىم‪ٝ‬‬ ‫تبو‪ٞ ٖٛٙ‬زٌش یه ٔی‪ٙ‬ی ‪٘ ٖٚ‬غبخت‪ ،ٝ‬أب یه ر٘ذر‬ ‫خذیذ ارائ‪ ٝ‬ؽذ‪ ،ٜ‬یه ٔی‪ٙ‬ی ‪ ِٚٛٚ ٖٚ‬را ث‪ ٝ‬تق‪ٛ‬یمز‬ ‫ٔیوؾذ‪.‬‬ ‫ایٗ خ‪ٛ‬در‪ ٚ‬یه عمف ثّ‪ٙ‬ذ دارد ‪ ٚ‬در ػیٗ ٔمذرٖ‬ ‫خّ‪ ٜٛ‬وزدٖ‪ ،‬اس در ‪ٞ‬بی والعیه ایمٗ دعمتم‪ ٝ‬اس‬ ‫خ‪ٛ‬در‪ٞٚ‬ب اعتفبد‪ٔ ٜ‬یو‪ٙ‬ذ‪ .‬لغٕت خّ‪ٛ‬یی خم‪ٛ‬در‪ٚ‬‬ ‫اِ‪ٟ‬بْ ٌزفت‪ ٝ‬اس ٔذَ‪ٞ‬بی فؼّی ‪ ِٚٛٚ‬اعت ‪ ٚ‬دارای‬ ‫ززاؽ خّ‪ٞٛ‬بی ‪LED‬اعت‪ .‬ث‪ ٝ‬خش عپز ػمت‪ ،‬ثم‪ٝ‬‬ ‫٘ظز ٔی رعذ لغٕت ػمت یه طمزاحمی ومبٔمال‬ ‫خذیذ ثب ززاؽ‪ٞ‬بی ػمت ‪L‬ؽىُ دارد‪.‬‬ ‫اِجت‪٘ ٝ‬یبسی ث‪ٌ ٝ‬فتٗ ٘یغت و‪ ٝ‬در ثی‪ٙ‬ذ‪٘ ٜ‬مشدیمه‪،‬‬ ‫احتٕبَ دیذٖ یه ٔی‪ٙ‬ی ‪ ٖٚ‬ت‪ِٛ‬یذ ‪ ِٚٛٚ‬تمزیجبً ففز‬ ‫اعت‪ ،‬ز‪ ٖٛ‬ایٗ ثز٘ذ ع‪ٛ‬ئذی ثم‪ ٝ‬ثمخمؼ ومزاط‬ ‫ا‪ٚٚ‬ر‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬ؽبعیثّ‪ٙ‬ذ‪ٞ‬ب ٔتؼ‪ٟ‬ذ اعت ‪ ٚ‬لمزار اعمت‬ ‫عجه ‪ٞ‬بی ع‪ٙ‬تی ثذ٘‪ ٝ‬عمذاٖ ‪ٚ ٚ‬اٌمٗ را ثمزای‬ ‫عبَ‪ٞ‬بی ثی‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬س٘ذ‪ ٍٝ٘ ٜ‬دارد‪.‬‬ ‫طزاحی ساعت ًَضمىذ متا فاش ضذ‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اس ٘ی‪ٛ‬س ٔذیىبَ ٘ت‪٘ ،‬ظبرت ثز‬ ‫ث٘فّ‪ٛ‬ا٘شا ‪ ٚ‬ثیٕبری‪ٞ‬بی ٔزتج ثب ثٖ اس‬ ‫دعبٔجز عبَ ‪ 2019‬در ؽم‪ٟ‬مز ‪ٞٚٚ‬مبٖ‬ ‫زیٗ ا٘دبْ ٌزفت ‪ ٚ‬تؼذادی اس ٔ‪ٛ‬ارد‬ ‫اثتال ث‪ ٝ‬عی‪ٝٙ‬پ‪ّٟٛ‬ی ‪ٚ‬یمز‪ٚ‬عمی وؾمف‬ ‫ؽذ٘ذ و‪ ٕٝٞ ٝ‬ث٘‪ٟ‬ب ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ػفم‪٘ٛ‬مت‬ ‫ری‪ٛ‬ی تؾخیـ داد‪ ٜ‬ؽذ‪ٜ‬ا٘ذ‪.‬‬ ‫عبسٔبٖ خ‪ٟ‬ب٘ی ث‪ٟ‬ذاؽت( )‪WHO‬در‬ ‫‪ 12‬صا٘‪ٛ‬ی‪ 2020 ٝ‬ایٗ ‪ٚ‬یمز‪ٚ‬ط را ثم‪ٝ‬‬ ‫ػ‪ٛٙ‬اٖ وز‪٘ٚ‬ب‪ٚ‬یز‪ٚ‬ط خذیمذ ٔمؼمزفمی‬ ‫وزد‪ .‬ایمٗ ومز‪٘ٚ‬مب‪ٚ‬یمز‪ٚ‬ط خمذیمذ‪،‬‬ ‫وز‪٘ٚ‬ب‪ٚ‬یز‪ٚ‬ط ع‪ٙ‬ذرْ حبد ت‪ٙ‬فغمی ‪(2‬‬ ‫)‪٘SARS-CoV-2‬بٔمیمذ‪ ٜ‬ؽمذ ‪ٚ‬‬ ‫عبسٔبٖ خ‪ٟ‬ب٘ی ث‪ٟ‬مذاؽمت‪ ،‬ثمیمٕمبری‬ ‫٘بؽی اس ثٖ را ثیٕبری وز‪٘ٚ‬مب‪ٚ‬یمز‪ٚ‬ط‬ ‫‪2019‬یب و‪ٚٛ‬یذ‪COVID-19) (19-‬‬ ‫٘بٔیذ‪.‬‬ ‫و‪ٙ‬تزَ ایٕ‪ٙ‬ی ‪ ٚ‬تزٔیمٓ ثعمیمت ‪ٞ‬مبی‬ ‫ثبفتی‪ ،‬اس لبثّیت‪ٞ‬بی ٔ‪ ٟٓ‬عّم‪ٞ َٛ‬مبی‬ ‫ث‪ٙ‬یبدی‪ ،‬ث‪ٚ ٝ‬یض‪ ٜ‬عّ‪ٞ َٛ‬مبی ثم‪ٙ‬میمبدی‬ ‫ٔشا٘ؾیٕی( )‪MSCs‬اعت‪ .‬عّ‪َٞٛ‬بی‬ ‫ث‪ٙ‬یبدی ٔشا٘ؾیٕی ‪ ٚ‬عّ‪ٞ َٛ‬بی ث‪ٙ‬یبدی‪/‬‬ ‫٘یبیبخت‪ ٝ‬ری‪LSCs) (ٝ‬در عمبَ ‪ٞ‬مبی‬ ‫اخیز ث‪ ٝ‬طم‪ٛ‬ر ٌغمتمزد‪ ٜ‬در درٔمبٖ‬ ‫ػف‪٘ٛ‬ت‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬ثیٕمبری ‪ٞ‬مبی ‪ٚ‬یمز‪ٚ‬عمی‬ ‫ٔب٘‪ٙ‬ذ ثعیت حبد ری‪ ٝ‬اعتفبد‪ ٜ‬ؽذ‪ ٜ‬ا٘ذ‪.‬‬ ‫اس سٔبٖ ؽی‪ٛ‬ع و‪ٚٛ‬یذ‪ ،19-‬درٔمبٖ ثمب‬ ‫عّ‪ٞ َٛ‬بی ث‪ٙ‬یبدی ٔشا٘ؾیٕی در وب٘‪ٖٛ‬‬ ‫ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬اعت‪ .‬عّ‪َٞٛ‬بی ثم‪ٙ‬میمبدی‬ ‫ٔشا٘ؾیٕی در پض‪ٞٚ‬ؼ ‪ٞ‬بی خذیذ‪ ،‬ثم‪ٝ‬‬ ‫ط‪ٛ‬ر ٔ‪ٛ‬ازی ت‪ٛ‬ا٘غت‪ٝ‬ا٘مذ تمب ‪ٚ‬اوم‪ٙ‬مؼ‬ ‫اِت‪ٟ‬بثی ؽذیذ را در ثیٕبراٖ ٔجمتمال ثم‪ٝ‬‬ ‫و‪ٚٛ‬یذ‪ 19-‬وب‪ٞ‬ؼ د‪ٙٞ‬ذ‪ ،‬ػمٕمّمىمزد‬ ‫ری‪ ٝ‬را ث‪ٟ‬ج‪ٛ‬د ثجخؾ‪ٙ‬ذ‪ ،‬اس ری‪ٔ ٝ‬حبفظت‬ ‫و‪ٙٙ‬ذ ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬تزٔیٓ ثٖ ثپزداس٘ذ ‪٘ ٚ‬مممؼ‬ ‫ٔثجتی در تغىیٗ دادٖ فیجمز‪ٚ‬س ریم‪ٛ‬ی‬ ‫در ثیٕبراٖ ٔجتال ث‪ ٝ‬و‪ٚٛ‬یذ‪ 19 -‬داؽتم‪ٝ‬‬ ‫سزاضپش‬ ‫تزضی افزیقایی‬ ‫*الىاساضزاقی‬ ‫ثبؽ‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ػال‪ ٜٚ‬ثز ایٗ‪ ،‬ا٘ذاْ‪ٚ‬ار‪ٜٞ‬مبی تم‪ِٛ‬میمذ‬ ‫ؽذ‪ ٜ‬اس عمّم‪ٞ َٛ‬مبی ثم‪ٙ‬میمبدی‪ ،‬در‬ ‫پض‪ٞٚ‬ؼ‪ٞ‬بی ثغیبری ایدبد ؽذ‪ٜ‬ا٘ذ تمب‬ ‫یه ٔذَ ایمذ‪ ٜ‬ثَ ‪ ٚ‬ومبفمی ثمزای‬ ‫ثزرعی احتٕبَ اثمتمالی ثغمیمبری اس‬ ‫ا٘ذاْ ‪ٞ‬ب ث‪ ٝ‬وز‪٘ٚ‬ب‪ٚ‬یز‪ٚ‬ط ع‪ٙ‬ذرْ حمبد‬ ‫ت‪ٙ‬فغی ‪ 2‬ثبؽ‪ٙ‬مذ وم‪ٔ ٝ‬می تم‪ٛ‬ا٘مذ ثم‪ٝ‬‬ ‫ثزرعی‪ٞ‬بی ثبِی‪ٙ‬ی وٕه و‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ٌز‪ٞٚ‬ی اس پمض‪ٞٚ‬ؾمٍمزاٖ زم‪ٙ‬مذیمٗ‬ ‫ٔوعغ‪ ،ٝ‬ث‪ ٝ‬ثزرعی ٘مؼ عمّم‪ٞ َٛ‬مبی‬ ‫ث‪ٙ‬یبدی در ٔمممبثّم‪ ٝ‬ثمب وم‪ٚٛ‬یمذ‪19-‬‬ ‫پزداخت‪ ٝ‬ا٘ذ و‪ ٝ‬ثزرعی عیغتٕمبتمیمه‬ ‫در ٔ‪ٛ‬رد درٔبٖ و‪ٚٛ‬یذ‪ 19 -‬ثب اعتفبد‪ٜ‬‬ ‫اس عّ‪َٞٛ‬بی ث‪ٙ‬یمبدی ‪ٔ ٚ‬مذَ عمبسی‬ ‫ثیٕبری را در ثز دارد‪.‬‬ ‫قوز خارج اس هٌظَهِ ؽوغی کؾف ؽذ‬ ‫عتارُ ؽٌاعاى تا تَجِ تِ دادُ ّای تلغکَج کپلز هتعلق تِ ًاعا‪ ،‬هعتقذًذ یک قورز‬ ‫خارج اس هٌظَهِ ؽوغی کؾف کزدُ اًذ‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اس دیّی ٔیُ‪ ،‬وبرؽ‪ٙ‬بعبٖ در یه پض‪ٞٚ‬ؼ خذیذ اس وؾف ؽی فضمبیمی‬ ‫ٔزٔ‪ٛ‬سی خجز داد‪ٜ‬ا٘ذ و‪ ٝ‬تمزیجبً ‪ 3‬ثزاثز سٔیٗ اعت ‪ ٚ‬ث٘‪ٟ‬ب ٔؼتمذ٘ذ احتٕمبالً یمه‬ ‫لٕز خبرج اس ٔ‪ٙ‬ظ‪ ٝٔٛ‬ؽٕغی اعت‪ .‬ل ز ایٗ ؽی فضبیی ‪ٔ 20500‬مبیمُ اعمت‪،‬‬ ‫حبَ ث٘ى‪ ٝ‬ل ز سٔیٗ ‪ٔ 7900‬بیُ اعت‪ .‬ایٗ لٕز خبرج اس ٔ‪ٙ‬ظ‪ ٝٔٛ‬ؽمٕمغمی د‪ٚ‬ر‬ ‫عیبر‪ٜ‬ای ث‪٘ ٝ‬بْ وپّز ‪b 1708‬در یه ٔ‪ٙ‬ظ‪ ٝٔٛ‬عتبر‪ ٜ‬دار دیٍز در فمبفمّم‪5500 ٝ‬‬ ‫عبَ ٘‪ٛ‬ری سٔیٗ ٔذار ٔیس٘ذ‪ .‬اِجت‪ٚ ٝ‬خ‪ٛ‬د لٕز خبرج اس ٔ‪ٙ‬ظ‪ ٝٔٛ‬ؽٕغی ‪ٛٙٞ‬س ثم‪ٝ‬‬ ‫ط‪ٛ‬ر رعٕی تبییذ ٘ؾذ‪ٞ ،ٜ‬زز‪ٙ‬ذ ٘خغتیٗ وب٘ذیذای احتٕبِی ز‪ٙ‬یٗ ؽی فضبیی ‪4‬‬ ‫عبَ لجُ ؽ‪ٙ‬بعبیی ؽذ‪ ٜ‬اعت‪ .‬اس ث٘دب و‪ ٝ‬لٕز‪ٞ‬بی خبرج اس ٔ‪ٙ‬ظ‪ ٝٔٛ‬ؽمٕمغمی را‬ ‫ٕ٘یت‪ٛ‬اٖ ث‪ ٝ‬ط‪ٛ‬ر ٔغتمیٓ ػىبعی وزد‪ ،‬سٔب٘ی ٔیت‪ٛ‬اٖ ‪ٚ‬خ‪ٛ‬د ث٘‪ٟ‬ب را ؽم‪ٙ‬مبعمبیمی‬ ‫وزد و‪ ٝ‬اس خّ‪ٛ‬ی عتبر‪ٔ ٜ‬یٌذر٘ذ ‪٘ ٚ‬م‪ٛ‬ر ثٖ دیمذ‪٘ ٜ‬مٕمی ؽم‪ٛ‬د‪ٔ .‬ؾمب‪ٞ‬مذات‬ ‫تّغى‪ٛ‬ح ‪ٞ‬بی فضبیی دیٍز ٔب٘‪ٙ‬ذ ‪ٞ‬بثُ ثزای تبییذ ایٗ وؾف ضز‪ٚ‬ری اعمت ‪ٚ‬‬ ‫اِجت‪ ٝ‬ز‪ٙ‬یٗ فزای‪ٙ‬ذی ٕٔىٗ اعت ز‪ٙ‬ذ عبَ ط‪ َٛ‬ثىؾذ‪.‬‬ ‫در ف‪ٛ‬رتیى‪ٚ ٝ‬خ‪ٛ‬د لمٕمز‬ ‫خبرج اس ٔ‪ٙ‬ظ‪ ٝٔٛ‬ؽمٕمغمی‬ ‫تبییذ ؽ‪ٛ‬د‪ ،‬ایٗ ثذاٖ ٔؼم‪ٙ‬مب‬ ‫اعت و‪ ٝ‬ز‪ٙ‬یٗ اخغمبٔمی‬ ‫ٔب٘‪ٙ‬ذ عمیمبرات خمبرج اس‬ ‫ٔ‪ٙ‬ظ‪ ٝٔٛ‬ؽٕغی در خم‪ٟ‬مبٖ‬ ‫ٔؼٕ‪ٞ َٛ‬غت‪ٙ‬ذ‪ .‬پمز‪ٚ‬فغم‪ٛ‬ر‬ ‫دیمم‪ٛ‬یممذ وممیممپممیمم‪ٙ‬ممً ‪ٚ‬‬ ‫ثسٔبیؾٍب‪ ٜ‬و‪ٚ َٛ‬ردس ِت‬ ‫در دا٘ؾٍب‪ ٜ‬وّٕمجمیمب ایمٗ‬ ‫تحمیک را ا٘دبْ داد‪ٜ‬ا٘ذ و‪ ٝ‬در ٘ؾزی‪٘ ٝ‬یسز ثعتز‪ٔٛ٘ٚ‬ی ٘یش ٔ‪ٙ‬تمؾمز ؽمذ‪ ٜ‬اعمت‪.‬‬ ‫پز‪ٚ‬فغ‪ٛ‬ر ویپی‪ٕٞ ٚ ًٙ‬زا‪ٞ‬ب٘ؼ ٔؾغ‪ َٛ‬ثزرعی ٕ٘‪ٞٝ٘ٛ‬بیی اس عمیمبرات ٌمبسی‬ ‫ثغیبر عزد ث‪ٛ‬د٘ذ و‪ ٝ‬وپّز ث٘‪ٟ‬ب را رفذ وزد‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د‪ .‬ث٘‪ٟ‬ب پظ اس اعىٗ دلمیمک ‪70‬‬ ‫عیبر‪ٔ ٜ‬ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬وپّز ‪b 1708‬ؽذ٘ذ و‪ ٝ‬دارای عیٍ‪ٙ‬بِی ؽجی‪ ٝ‬لٕز ث‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ٔزوش افتب اػالْ وزد؛‬ ‫‪ ۱1‬عیهپذیزی حیاتی ٍ هْن در ٍیٌذٍس تزهین ؽذ‬ ‫عاعت َّؽوٌذ هتا تِ چٌذیی دٍرتیی ٍ صرفر رِ‬ ‫ًوایؼ قاتل جذا ؽذى هجْش خَاّذ ؽذ‪.‬‬ ‫ؽزوت ٔتب در عبَ ‪ 2004‬ثب ٘مبْ فمیمغمجم‪ٛ‬ن در‬ ‫ثٔزیىب تبعیظ ؽذ‪ٔ .‬تب حذ‪ٚ‬د ‪ٔ 2‬یّیبرد وبرثز در‬ ‫‪ 4‬ثز٘بٔ‪ ٝ‬پزطزفذار ٔتؼّک ث‪ ٝ‬خ‪ٛ‬د یؼ‪ٙ‬ی ای‪ٙ‬غتبٌمزاْ‪،‬‬ ‫‪ٚ‬اتغبح ‪ ٚ‬فیغج‪ٛ‬ن دارد‪ .‬ایمٗ ؽمزومت ا‪ِٚ‬میمٗ‬ ‫عبػت ‪ٛٞ‬ؽٕ‪ٙ‬ذ خ‪ٛ‬د را طزاحی وزد‪ ٚ ٜ‬لزار اعت‬ ‫ث‪ ٝ‬س‪ٚ‬دی ث‪ ٝ‬ثبسار‪ٞ‬بی خ‪ٟ‬ب٘ی ػزض‪ ٝ‬وم‪ٙ‬مذ‪ .‬پمیمؼ‬ ‫ثی‪ٙ‬ی ٔی ؽ‪ٛ‬د ایٗ دعتٍب‪ ٜ‬ثب عبػت‪ٞ‬بی ‪ٛٞ‬ؽٕم‪ٙ‬مذ‬ ‫عبٔغ‪ ٚ ً٘ٛ‬اپُ رلبثت ت‪ٍٙ‬بت‪ ًٙ‬داؽت‪ ٝ‬ثبؽذ‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬شارػ عبیت ‪ ،aroged‬ثم‪ٌ ٝ‬مفمتم‪٘ ٝ‬ؾمزیم‪ٝ‬‬ ‫‪ّٙٞ‬ذی‪ ،‬فیغج‪ٛ‬ن ‪ٚ‬اذ یب ٔتب ‪ٚ‬اذ در د‪٘ ٚ‬غمخم‪ ٝ‬ثمب‬ ‫لبه ٌزد ‪ٔ ٚ‬زثغ و‪ ٝ‬لبثُ خبث‪ٝ‬خبیی ‪ٞ‬غمتم‪ٙ‬مذ در‬ ‫تبثغتبٖ ث‪ ٝ‬ثبسار‪ٞ‬بی خ‪ٟ‬ب٘ی ػمزضم‪ٔ ٝ‬می ؽم‪٘ٛ‬مذ‪.‬‬ ‫عبػت ‪ٛٞ‬ؽٕ‪ٙ‬ذ ٌزد‪ ،‬دارای د‪ ٚ‬یب حمذاومثمز عم‪ٝ‬‬ ‫د‪ٚ‬رثیٗ ثب یه ِ‪ٙ‬ش تّ‪ ٝ‬ف‪ٛ‬ت‪ ٛ‬ثب س‪ ْٚ‬اپتیىبَ‪ ،‬یه ِ‪ٙ‬ش‬ ‫ف‪ٛ‬ق ػزیض ‪ ٚ‬یه ِ‪ٙ‬ش ٔبوز‪ ٚ‬اعت‪ٕٞ .‬س‪ٙ‬یٗ ایمٗ‬ ‫عبػت یه ففمحم‪٘ ٝ‬مٕمبیمؼ زمزخؾمی ثمزای‬ ‫ػىغجزداری دارد‪.‬‬ ‫ًَاپیماَای فذکس تٍ لیشر ضذمًضک‬ ‫مجُش می ضًوذ‬ ‫ًؾزیات هختلف گشارػ دادُ اًرذ درذکرظ اس‬ ‫عرراسهرراى ّررَایرری دررذرال هررزیررکررا‬ ‫درخَاعت تجْیش ًاٍگاى ایزتاط ‪A321-200‬خَد‬ ‫تِ عیغتن لیشر ضذهَؽک کزدُ اعت‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اس اٍ٘دت‪ ،‬ث‪ ٝ‬س‪ٚ‬دی خت ‪ٞ‬مبی ؽمزومت‬ ‫پغتی فذوظ ث‪ ٝ‬اعّح‪ٞ ٝ‬بی دفبػی ٔمدم‪ٟ‬مش ٔمی‬ ‫ؽ‪٘ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫عیغتٓ ِیشر ضذٔ‪ٛ‬ؽه ثب ‪ٞ‬ذایمت ا٘مزصی ِمیمشر‬ ‫ٔبد‪ ٖٚ‬عزخ ث‪ ٝ‬عٕت ٔ‪ٛ‬ؽه ‪ٞ‬بی ر‪ٚ‬ثز‪ ،ٚ‬ردیبثمی‬ ‫ٔ‪ٛ‬ؽه ‪ٞ‬بی ٌزٔبخ‪ ٛ‬را ٔختُ ٔی و‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ؽزوت پغتی ثٔزیىبیی ث‪ ٝ‬ز‪ٙ‬ذ ر‪ٚ‬یذاد خمبرخمی‬ ‫اؽبر‪ ٜ‬وزد‪ ٜ‬و‪ ٝ‬طی ثٖ ٔ‪ٟ‬بخٕبٖ اس عیغتمٓ ‪ٞ‬مبی‬ ‫دفبػی ‪ٛٞ‬ایی لبثُ حُٕ ػّی‪ٛٞ ٝ‬اپیٕب‪ٞ‬بی تدمبری‬ ‫اعتفبد‪ ٜ‬وزد‪ ٜ‬ا٘ذ‪ .‬فذوظ درخ‪ٛ‬اعت ثزای امجمت‬ ‫عیغتٓ ِیشری را در اوتجز‪ٔ 2019‬یالدی اجت وزد‪ٜ‬‬ ‫اعت‪.‬‬ ‫عبسٔبٖ ‪ٛٞ‬ا٘‪ٛ‬ردی فذراَ ثٔزیىب تقٕیٓ دارد ایٗ‬ ‫درخ‪ٛ‬اعت را تبییذ و‪ٙ‬ذ أب پیؾ‪ٟٙ‬بد وزد‪ ٜ‬لمجمُ اس‬ ‫ث٘ى‪ِ ٝ‬یشر‪ٞ‬ب ‪ٚ‬ارد ٔزحّ‪ ٝ‬ػّٕیبتی ؽ‪٘ٛ‬مذ‪ ،‬ؽمزایم‬ ‫خبفی در ٘ظز ٌزفت‪ ٝ‬ؽ‪ٛ‬د‪ .‬ایٗ عیغتٓ ٘میمبسٔم‪ٙ‬مذ‬ ‫لبثّیت ‪ٞ‬بی ٔحبفظتی اعت تب اس فؼمبَ ؽمذٖ ثٖ‬ ‫ر‪ٚ‬ی سٔیٗ خّ‪ٌٛ‬یزی ؽ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬ث‪ٛٞ ٝ‬اپیٕب‪ٞ‬بی دیٍمز‬ ‫یب افزاد ثعیت ٘زعب٘ذ‪.‬‬ ‫اِجت‪ ٝ‬ایٗ طزش اس خّٕ‪ ٝ‬اعتفبد‪ ٜ‬اس الذأبت ٔمممبثّم‪ٝ‬‬ ‫ای پذیذ‪ ٜ‬تبس‪ ٜ‬ای ٘یغت‪ .‬ثمزخمی ‪ٞ‬م‪ٛ‬اپمیمٕمب‪ٞ‬مبی‬ ‫تدبری ثٔزیىب اس ‪ٔ 2008‬یالدی عیغتٓ ‪ٞ‬بی ضمذ‬ ‫ٔ‪ٛ‬ؽه را ث‪ ٝ‬وبر ٌزفت‪ ٝ‬ا٘ذ‪.‬‬ ‫‪ٕٞ‬س‪ٙ‬یٗ فذوظ ث‪ ٝ‬ثسٔبیؼ عیغتٓ الذاْ ٔتمممبثمُ‬ ‫ؽزوت ٘‪ٛ‬رث تز‪ٚ‬ح ٌز‪ ٗٔٚ‬وٕه وزد‪.‬‬ ‫هزکش ادتای ریاعت جوَْری تا اعالم تزهین تیؼ اس ‪ ۱1‬عیهپذیزی در ٍیٌرذٍس‬ ‫ٍ عایز ه صَالت هایکزٍعادت‪ ،‬اس راّثزاى اهٌیتی ایی عیغتنّا خَاعت تا تَجرِ‬ ‫ٍیضُ تِ ضعفْای اهٌیتی تا درجِ حیاتی داؽتِ تاؽٌذ‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اس ٔزومش ٔمذیمزیمت را‪ٞ‬مجمزدی افمتمب‪ ،‬درخم‪ ٝ‬ا‪ٞ‬مٕمیمت ‪ٔ 9‬م‪ٛ‬رد اس‬ ‫ثعیتپذیزی ‪ٞ‬بی تزٔیٓ ؽذ‪ ٜ‬در ٘خمغمتمیمٗ ٔمب‪ٔ ٜ‬میمالدی ‪ ، 2022‬حمیمبتمی‬ ‫)‪ ٚ(Critical‬دیٍز ٔ‪ٛ‬ارد‪(Important) ٟٓٔ ،‬اػالْ ؽذ‪ ٜ‬اعت‪.‬‬ ‫ایٗ ٔدٕ‪ٛ‬ػ‪ ٝ‬افالحی‪ٞٝ‬ب‪ ،‬ا٘‪ٛ‬اع ٔختّفی اس ثعیتپذیزی‪ٞ‬ب اس لجیُ اخزای وذ اس‬ ‫را‪ ٜ‬د‪ٚ‬ر‪ ،‬تزفیغ أتیبسی‪ ،‬افؾبی اطالػبت‪ ،‬خؼُ‪ٙٔ ،‬غ عز‪ٚ‬یمظ ‪ ٚ‬ػمجم‪ٛ‬ر را در‬ ‫ٔحق‪ٛ‬الت ٔختّف ٔبیىز‪ٚ‬عبفت تزٔیٓ ٔیو‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬ ‫‪ٛٔ 6‬رد اس ثعیتپذیزی‪ٞ‬بی تزٔیٓ ؽذ‪ ٜ‬ایٗ ٔب‪ ،ٜ‬اس ٘‪ٛ‬ع ر‪ٚ‬س‪-‬ففز ‪ٞ‬غت‪ٙ‬ذ‪ ،‬اٌمز‬ ‫ز‪ٛٔ ٝ‬ردی در خق‪ٛ‬ؿ وذ ٔخزه (اوغپّ‪ٛ‬یت) ثٖ‪ٞ‬ب ٌشارػ ٘ؾذ‪ ٜ‬اعت‪.‬‬ ‫ٔبیىز‪ٚ‬عبفت ثٖ دعت‪ ٝ‬اس ثعیتپذیزی‪ٞ‬بیی را اس ٘‪ٛ‬ع ر‪ٚ‬س ‪ -‬ففز ٔیدا٘مذ وم‪ٝ‬‬ ‫پیؼتز افالحی‪ ٝ‬رعٕی ثزای تزٔیٓ ثٖ‪ٞ‬ب ارائ‪٘ ٝ‬ؾذ‪ ٜ‬أب خشئیبت ثٖ‪ٞ‬ب ثم‪ ٝ‬طم‪ٛ‬ر‬ ‫ػٕ‪ٔٛ‬ی ٔ‪ٙ‬تؾز ؽذ‪ ٜ‬اعت ‪ ٚ‬یب ٔ‪ٟ‬بخٕبٖ در ٔ‪ٛ‬الؼی اس ث٘‪ٟ‬ب ع‪ٛ‬ءاعتفبد‪ ٜ‬وزد‪ٜ‬ا٘ذ‪.‬‬ ‫وبرؽ‪ٙ‬بعبٖ ٔزوش ٔذیزیت را‪ٞ‬جزدی افتب‪ ،‬اس را‪ٞ‬جزاٖ أ‪ٙ‬یتی عیغتٓ‪ٞ‬بی ‪ٚ‬یم‪ٙ‬مذ‪ٚ‬س‬ ‫ٔیخ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬ذ و‪ ٝ‬ت‪ٛ‬خ‪ٚ ٝ‬یض‪ٜ‬ای ث‪ ٝ‬ضؼف أ‪ٙ‬یتی ثب ؽ‪ٙ‬بع‪CVE_ 2022-21907 ٝ‬‬ ‫داؽت‪ ٝ‬ثبؽ‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫اعاهی ‪ 01‬دیلن کَتاُ چْلویی جؾٌَارُ دیلن دجز اعالم ؽذ‬ ‫طجبطجبئی ‪ ٚ‬ت‪ٟ‬ی‪ٝ‬و‪ٙٙ‬ذٌی ح‪ٛ‬را طجبطجبئی ‪ ٚ‬ا٘دٕٗ عی‪ٕٙ‬بی خ‪ٛ‬ا٘بٖ در ایٗ ثخمؼ‬ ‫ث‪ ٝ‬رلبثت ٔیپزداس٘ذ‪.‬‬ ‫احٕذرضب ٔؼتٕذی‪ ،‬دا٘ؼ الجبؽب‪ٚ‬ی ‪ ٚ‬حبٔذ خؼفزی اػضبی ‪ٞ‬میمبت ا٘متمخمبه‬ ‫ثخؼ عی‪ٕٙ‬بی و‪ٛ‬تب‪ ٜ‬ز‪ّٕٟ‬یٗ خؾ‪ٛٙ‬ار‪ ٜ‬فیّٓ فدز ث‪ٛ‬د٘ذ‪.‬‬ ‫ضُزداری تزکماوچای‬ ‫اگُی مىاقصٍ عمًمی مزحلٍ ایل(وًتت ایل ی دیم)‬ ‫ضُزداری تزکماوچای در وظز دارد تا استىاد تٍ مادٌ ‪ 31‬اییه وامٍ مالی ضُزداریُا ی َمچىیه مجًستىذ یک صًرتجلسٍ ضمارٌ ‪31‬تاریخ ‪ 3100030031‬ضًرای محتزم ضُز ‪ ،‬اسفاالات‬ ‫ریشی معاتز ضُز تزکماوچای را تا تامیه قیز مًرد ویاس تزای طی مزاحل تُیٍ اسفالت ی پزداخت َشیىٍ پخت ‪ ،‬حمل ی پخص‪ .‬تا تُزٌ گیزی اس ساماوٍ تذارکات الکتزیویکی دیلات تاٍ‬ ‫وطاوی الکتزیویکی ‪ https:www.setadiran.ir‬طثق ضزایط سیز اس طزیق مىاقصٍ عمًمی یاگذار ومایذ لذا اس ضزکت َای یاجذ ضزایط ی مًرد تاییذ ساسمان مذیزیت ی تزوامٍ ریاشی‬ ‫دعًت تٍ عمل می ایذ تا لحاظ ضزایط سیز ی در صًرت تمایل در مىاقصٍ ضزکت ومایىذ‬ ‫‪ -3‬مثلغ ایلیٍ پیمان ‪ 1011101/00113‬ریال معادل چُار میلیارد ی چُارصذ ی چُل ی دی میلیًن ی دییست ی َطتاد َشار ی سیصذی سی ی یک ریال تا استىاد تٍ فُزست تُای راٌ ی‬ ‫تاوذ سال ‪3100‬می تاضذ (تذین احتساب ارسش افشیدٌ)‬ ‫‪-1‬مقذارتقزیثی ‪ 21‬ته قیز (‪ )/50300‬تًسط ضُزداری در خصًظ اجزای ایه مىاقصٍ (قزارداد) تٍ قیمت ریس تًرس ‪ ،‬در محل کارخاوٍ تٍ پیماوکار تحًیل دادٌ خًاَذ ضذ کٍ ارائٍ‬ ‫ضماوت وامٍ تاوکی تٍ مثلغ ریالی ریس تًرس تزای کل قیز تحًیلی تًسط پیماوکار الشامی می تاضذ‪.‬‬ ‫‪-1‬ارائٍ ضماوتىامٍ تاوکی یا فیص یاریشی مثلغ ‪ 11103310031‬معادل دییست ی تیست ی دی میلیًن ی صذی چُاردٌ َشار ی ضاوشدٌ ریال تٍ عىًان ‪ %5‬سپزدٌ ضزکت در مىاقصٍ تاٍ‬ ‫ضمارٌ حساب ‪ 1300001550003‬ضُزداری تزکماوچای وشد تاوک ملی یاریش کٍ تصًیز ان را در قسمت مزتًط در ساماوٍ تذارکات الکتزیویکی دیلت تارگذاری ومایىذ ی اصل ان را‬ ‫در پاکتی قزاردادٌ ی تاکیذا قثل اس تاسگطایی پاکت َا اصل ضماوت وامٍ یا فیص یاریشی را تٍ ضُزداری تحًیل ومایذ‪.‬‬ ‫‪ -1‬اارائٍ اسىاد ارسیاتی کیفی مىاقصٍ گزان الشامی میثاضذ‪.‬‬ ‫‪-5‬مُلت ارائٍ پیطىُادات اس تاریخ درج اگُی ‪ 3100030013‬تا پایان یقت اداری ریس ‪ 3100033013‬می تاضذ‬ ‫مُلت ارائٍ پیطىُادات تا دٌ ریس تعذ اس مُلت دریافت اسىاد اس ساماوٍ تذارکات الکتزیویکی دیلت خًاَذ تًد‬ ‫‪ -1‬تزگشاری مشایذٌ صزفا اس طزیق ساماوٍ تذارکات الکتزیویکی دیلت می تاضذ ی کلیٍ مزاحل ی فزایىذ مشایذٌ ‪،‬پزداخت سپزدٌ ضزکت در مشایذٌ ‪،‬ارسال پیطُاد قیمت ی ‪...‬اس طزیق‬ ‫ایه ساماوٍ امکان پذیز می تاضذ‪ .‬لذا کلیٍ اطالعات ی ضزایط ضزکت در مشایذٌ در ساماوٍ تذارکات الکتزیویکی دیلت قاتل مطاَذٌ‪ ،‬تزرسی ی اوتخاب می تاضذ‪.‬‬ ‫‪ -3‬درصًرتی کٍ وفزات ایل تا سًم تا حق تقذم‪ ،‬حاضز تٍ عقذ قزارداد وثاضىذ سپزدٌ اوُا تٍ تزتیه تٍ وفع ضُزداری ضثط خًاَذ ضذ‪.‬‬ ‫‪ -/‬ضُزداری در رد یا قثًل یک یا کلیٍ پیطىُادات مختار است‪.‬‬ ‫‪َ -2‬شیىٍ درج اگُی در ریسوامٍ تز عُذٌ تزوذٌ مشایذٌ می تاضذ‪.‬‬ ‫‪-30‬وظز تٍ ایىکٍ تحًیل اسىاد ی ارائٍ پیطىُاد در ساماوٍ ستاد اوجام می پذیزد لذا تحًیل اسىاد تا تاریخ ‪ 3100033031‬مقذیر تًدٌ یتعذ اس ان امکان پذیز ومی تاضذ‪.‬‬ ‫‪-33‬دایطلثان می تًاوىذ جُت کسه اطالعات تیطتز اس ضزایط یاگذاری تٍ ضُزداری تزکماوچای مزاجعٍ ی یا تا ضمارٌ تلفه ‪ 013-51110113‬تماس حاصل ومایىذ‪.‬‬ ‫تاریخ اوتطار اگُی مزحلٍ ایل وًتت ایل ‪ - 3100030013 :‬مزحلٍ ایل وًتت دیم ‪ - 3100033005 :‬اخزیه مُلت قثًل پیطىُادَا ‪3100033013 :‬‬ ‫‪ *10111‬م الف‪* 3050:‬تاریخ اوتطارمزحلٍ ایل‪ -‬وًتت ایل‪*3100030013:‬مزحلٍ ایل‪ -‬وًتت دیم‪*3100033005:‬ریسوامٍ ارک‬ ‫مًاد السم‪:‬‬ ‫‪ٛٞ‬یح خالَ ؽذ‪ 2 ٜ‬پیٕب٘‪ ،ٝ‬عیز ‪ 3‬حج‪ ،ٝ‬فّفُ عمجمش‬ ‫ت‪ٙ‬ذ ‪ 2‬تب ‪ 3‬ػذد‪ ،‬ره ٌ‪ٛ‬خ‪ ٝ‬فزٍ٘ی ‪ 1‬لمبؽمک غمذا‬ ‫خ‪ٛ‬ری‪ ،‬خ‪ٞٛ‬ز ِیٕ‪ 1 ٛ‬لبؽک غذا خم‪ٛ‬ری‪٘ ،‬مٕمه‬ ‫یه د‪ ْٚ‬لبؽک غذا خ‪ٛ‬ری‪ ،‬ر‪ٚ‬غٗ ٔبیغ ث‪ٔ ٝ‬مممذار‬ ‫السْ‬ ‫طزس تُیٍ‪:‬‬ ‫اثتذا عیز را ر٘ذ‪ ٜ‬وزد‪ ٚ ٜ‬فّفُ را درؽت خزد ٔمی‬ ‫و‪ٙ‬یٓ‪ٛٞ .‬یح را در ر‪ٚ‬غٗ وٕی تفت داد‪ ٚ ٜ‬عمیمز‪،‬‬ ‫فّفُ‪ ،‬ره ٌ‪ٛ‬خ‪ ٝ‬فزٍ٘ی‪ ،‬خ‪ٞٛ‬ز ِیٕ‪٘ ٚ ٛ‬مٕمه را‬ ‫اضبف‪ٔ ٝ‬ی و‪ٙ‬یٓ‪ .‬در ظز را ٌذاؽت‪ ٚ ٝ‬حزارت را‬ ‫ٔالیٓ ٔی و‪ٙ‬یٓ تب ‪ٛٞ‬یح ‪ٞ‬ب ٘زْ ؽ‪٘ٛ‬ذ‪ .‬عپظ تزؽی‬ ‫را در ظز ٔ‪ٙ‬بعجی ریخت‪ ٚ ٝ‬در یخسبَ ٍ٘م‪ٔ ٝ‬می‬ ‫داریٓ‪.‬‬ ‫* ر‪ٚ‬غٗ ایٗ تزؽی ثبیذ سیبد ثبؽذ‪.‬‬ ‫ًقاؽی چیغت‬ ‫ٍ ٌّز ًقاؽی چگًَِ اعت؟‬ ‫ادأ‪ ٝ‬اس ؽٕبر‪ ٜ‬لجُ‪:‬‬ ‫پظ اس پیؾزفت ‪ٞ‬بی ا٘غبٖ طی لز‪ٔ ٖٚ‬تمٕمبدی ٘م‪ٝ‬‬ ‫ت‪ٟٙ‬ب حض‪ٛ‬ر ‪ٙٞ‬ز ٘مبؽی وٓرً٘تز ٘ؾذ ثّى‪ ٝ‬خّم‪ٜٛ‬‬ ‫ٔ‪ٕٟ‬تزیٗ در خ‪ٛ‬أغ پیذا وزد ‪٘ ٚ‬مبؽی ‪ٞ‬مب ‪ٞ‬مٓ ثمب‬ ‫تغییز ‪ ٚ‬تح‪ٛ‬الت اختٕبػی تغییز وزد٘ذ ‪ ٚ‬فزْ‪ٞ‬مبی‬ ‫ٔختّفی را ث‪ ٝ‬خ‪ٛ‬د ٌزفت‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ٔثبَ ٘مبؽی در ػقز لمز‪ٚ ٖٚ‬عم می ثم‪ٝ‬‬ ‫وّیغب را‪ ٜ‬پیذا ومزد ‪ ٚ‬ثامبر درخؾمب٘می زم‪ٖٛ‬‬ ‫ثفزی‪ٙ‬ؼ ا٘غبٖ خّک ؽذ ‪٘ ٚ‬مبؽبٖ ثغمیمبری زم‪ٖٛ‬‬ ‫دا‪ٚ‬ی‪ٙ‬سی ثب ٘مبؽی ‪ٞ‬بی ؽٍفت اٍ٘یش خ‪ٛ‬د ‪ٍٕٞ‬مبٖ‬ ‫را ٔتحیز ٔیوزد٘ذ‪.‬‬ ‫اِجت‪ ٝ‬تؼییز ‪ ٚ‬تح‪ٛ‬الت در د٘یبی ‪ٞ‬م‪ٙ‬مز ٘مممبؽمی در‬ ‫تبریخس‪٘ ٝ‬مبؽی اس ز‪ٙ‬ذ خ‪ٟ‬ت لبثُ ثزرعی اعمت‪.‬‬ ‫ثب ٌذؽت سٔبٖ اثشار‪ٞ‬بی ٘مبؽی ‪ ٓٞ‬ت‪ٛ‬عؼ‪ ٝ‬یبفتم‪ٙ‬مذ‬ ‫‪ ٚ‬ث‪٘ ٝ‬مبؽبٖ ثزای ایدبد ر٘مً ‪ٞ‬مب ‪ ٚ‬ثمبفمت ‪ٞ‬مبی‬ ‫خذیذتز وٕه وزد٘ذ ‪ٕٞ ٓٞ‬شٔبٖ ثمب تمحم‪ٛ‬الت‬ ‫اختٕبػی عجه ‪ٞ‬بی ٘مبؽی خذیذ ث‪ٚ ٝ‬خ‪ٛ‬د ثٔذ٘ذ‬ ‫و‪ ٝ‬در ادأ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ثٖ‪ٞ‬ب ثیؾتز خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ پزداخت‪.‬‬ ‫چِ عثک ّای ًقاؽی هختلفی در دًیای ٌّرز‬ ‫ٍجَد دارد؟‬ ‫ّیات اًتخاب تخؼ عیٌوای کَتاُ چْلویی جؾٌَارُ دیلن دجز اعاهی ‪ 01‬دریرلرن‬ ‫کَتاُ ایی تخؼ را اعالم کزدًذ‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اس ٔزوش اطالع رعب٘ی ر‪ٚ‬اث ػٕ‪ٔٛ‬ی خؾ‪ٛٙ‬ار‪ ٜ‬فیمّمٓ فمدمز‪ ،‬ثمز اعمبط‬ ‫ٌب‪ ٜ‬ؽٕبر ز‪ّٕٟ‬یٗ خؾ‪ٛٙ‬ار‪ ٜ‬فیّٓ فدز‪ٞ ،‬یبت ا٘تخبه ثخؼ عی‪ٕٙ‬بی و‪ٛ‬تمب‪ ٜ‬ایمٗ‬ ‫ر‪ٚ‬یذاد‪ ،‬اعبٔی ثابر ایٗ ثخؼ را ث‪ ٝ‬ؽزش سیز اػالْ وزد‪:‬‬ ‫ثز ایٗ اعبط فیّٓ‪ٞ‬بی و‪ٛ‬تب‪ ٜ‬داعتب٘ی ث‪ ٛٞ‬ث‪ ٝ‬وبرٌزدا٘ی ‪ ٚ‬ت‪ٟ‬ی‪ٝ‬و‪ٙٙ‬ذٌی ٔم‪ٟ‬مغمب‬ ‫رض‪ٛ‬ی‪ ،‬ارفبق ث‪ ٝ‬وبرٌزدا٘ی رضب ٘دبتی ‪ ٚ‬ت‪ٟ‬ی‪ٝ‬و‪ٙٙ‬ذٌی عم‪ِٛ‬مٕمبس ‪ٚ‬سیمزساد‪،ٜ‬‬ ‫تبث‪ٛ‬ت ث‪ ٝ‬وبرٌزدا٘ی اوجز سارع ‪ ٚ‬ت‪ٟ‬ی‪ٝ‬و‪ٙٙ‬ذٌی ا٘دٕٗ عی‪ٕٙ‬بی خ‪ٛ‬ا٘بٖ ایمزاٖ ‪-‬‬ ‫دفتز تجزیش‪ ،‬اوجز سارع‪ٌ ،‬ذؽت‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬وبرٌزدا٘ی حٕیذ ٔحٕذی ‪ ٚ‬ت‪ٟ‬ی‪ ٝ‬وم‪ٙ‬م‪ٙ‬مذٌمی‬ ‫حٕیذ ٔحٕذی ‪ ٚ‬دفتز ٔزوش ٌغتزػ عی‪ٕٙ‬بی ٔغتم‪ٙ‬مذ ‪ ٚ‬تمدمزثمی‪ٌ ،‬م‪ٛ‬سٖ ثم‪ٝ‬‬ ‫وبرٌزدا٘ی ‪ٞ‬بدی ثبثبییفز ‪ ٚ‬ت‪ٟ‬ی‪ٝ‬و‪ٙٙ‬ذٌی ‪ٞ‬بدی ثبثبییفز ‪ٔ ٚ‬حٕ‪ٛ‬د غفبری‪ِ ،‬ئم‪ٛ‬‬ ‫ث‪ٝ‬وبرٌزدا٘ی ٔحٕذٔؼیٗ ر‪ٚ‬شاالٔی‪ٙ‬ی ‪ ٚ‬ت‪ٟ‬ی‪ٝ‬و‪ٙٙ‬ذٌی ٔحٕذٔؼیٗ ر‪ٚ‬شاالٔی‪ٙ‬ی ‪ٚ‬‬ ‫ا٘دٕٗ عی‪ٕٙ‬بی خ‪ٛ‬ا٘بٖ ایزاٖ (دفتز وبؽبٖ)‪ٔ ،‬مبخمبٖ ثم‪ ٝ‬ومبرٌمزدا٘می فمزدیمٗ‬ ‫ا٘قبری ‪ ٚ‬ت‪ٟ‬ی‪ٝ‬و‪ٙٙ‬ذٌی ا٘دٕٗ عی‪ٕٙ‬بی خ‪ٛ‬ا٘بٖ‪ ،‬ث‪ٙ‬یبد ثیٗإِّّی أبْ رضمب (ع)‪،‬‬ ‫‪ٞ‬بخز‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬وبرٌزدا٘ی افؾیٗ اخاللیفیض ثامبر ‪ ٚ‬تم‪ٟ‬میم‪ ٝ‬وم‪ٙ‬م‪ٙ‬مذٌمی افؾمیمٗ‬ ‫اخاللیفیضثابر ‪ ٚ‬ا٘دٕٗ عی‪ٕٙ‬بی خ‪ٛ‬ا٘بٖ‪ٞ ،‬زٌش‪ٌ ،‬ب‪ٞ‬ی‪ ،‬ؽبیذ ث‪ ٝ‬وبرٌمزدا٘می‬ ‫ؽبدی وزْر‪ٚ‬دی ‪ ٚ‬ت‪ٟ‬ی‪ٝ‬و‪ٙٙ‬ذٌی ثریٗ ‪ٚ‬سیزدفتزی‪ٚ ،‬یبر ث‪ ٝ‬وبرٌزدا٘می حم‪ٛ‬را‬ ‫فرهنگ‪،‬هنر و فن اوری‬ ‫‪5‬‬ ‫مُذی پاضائی‪ -‬ضُزدار تزکماوچای‬ ‫در ایٗ لغٕت عؼی داریٓ عجه ‪ٞ‬بی ٘مبؽی را ث‪ٝ‬‬ ‫ؽٕب ٔؼزفی و‪ٙ‬یٓ‪٘ .‬مبؽی ‪ٞ‬ب در یه تمغیٓ ثم‪ٙ‬مذی‬ ‫ثشریتز ث‪٘ ٝ‬مبؽی‪ٞ‬بی ؽزلی ‪٘ ٚ‬مبؽی‪ٞ‬بی غمزثمی‬ ‫تمغیٓ ٔی ؽ‪ٛ‬د ‪ ٔ ٚ‬بثک ثب ایٗ تمغیٓ ث‪ٙ‬ذی عمجمه‬ ‫‪ٞ‬بی ٘مبؽی تؼزیف ‪ٔ ٚ‬ؾخـ ٔیؽ‪٘ٛ‬ذ‪ .‬در ایمٗ‬ ‫ثخؼ عؼی داریٓ ث‪ ٝ‬عجه ‪ٞ‬بی ٘مبؽی ٔمؼمز‪ٚ‬‬ ‫در ٘مبؽی غزثی ثپزداسیٓ‪.‬‬ ‫هذرًیغن‬ ‫یىی اس ٘ىبتی و‪ ٝ‬ثبیذ در ؽ‪ٙ‬بخت عمجمه ‪ٞ‬مبی‬ ‫٘مبؽی در ٘ظز داؽت‪ ٝ‬ثبؽیٓ‪ ،‬ایٗ اعت و‪ ٝ‬تؼمزیمف‬ ‫ٔؾخـ ‪ ٚ‬لبطغ اس ثٖ ‪ٞ‬ب وبر ثغیبر عختی اعمت‪.‬‬ ‫عجه ٔذر٘یغٓ ‪ ٓٞ‬در ایٗ اٍِ‪ ٛ‬فذق ٔیو‪ٙ‬مذ ‪ٚ‬‬ ‫‪ٞ‬ز تؼزیفی و‪ ٝ‬اس ثٖ ارائ‪ ٝ‬و‪ٙ‬یٓ ثبس ٕٔىمٗ اعمت‬ ‫و‪ٕٞٝ٘ٛ٘ ٝ‬بی ٘مضی ثزای ثٖ پیذا ؽ‪ٛ‬د أب ثم‪ٞ ٝ‬مز‬ ‫حبَ ٔ‪ٙ‬تمذاٖ ادثی ٔدج‪ٛ‬ر ‪ٞ‬غت‪ٙ‬ذ و‪ ٝ‬خم‪ٛ‬د را ثم‪ٝ‬‬ ‫تؼزیفی راضی و‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬ ‫طجک ٘ظز ٔ‪ٙ‬تمذاٖ ادثی عجه ٔذر٘یمغمٓ در ثمیمٗ‬ ‫عبَ‪ٞ‬بی ‪ 1970 ٚ 1860‬در ٘ظز ٌزفت‪ٔ ٝ‬می ؽم‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫اٌز ثخ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ خیّی عبد‪ٔ ٜ‬ذر٘یمغمٓ را تمؼمزیمف‬ ‫و‪ٙ‬یٓ‪ٔ ،‬ذر٘یغٓ خذایی اس ؽی‪ٞ ٜٛ‬بی ع‪ٙ‬تی ٘ممبؽمی‬ ‫اعت‪ .‬در ایٗ ٔىتت ‪ٙٞ‬زٔ‪ٙ‬ذاٖ دیٍز حبضز ٘یغت‪ٙ‬ذ‬ ‫خ‪ٛ‬د را ث‪ ٝ‬لی‪ٛ‬د ٘مبؽی ع‪ٙ‬تی ٔحذ‪ٚ‬د و‪ٙٙ‬ذ ‪ٞ ٚ‬میمر‬ ‫ٔحذ‪ٚ‬دیتی را ثزای خ‪ٛ‬د لبئُ ٘یغت‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫اهپزعیًَیغن‬ ‫أپزعی‪٘ٛ‬یغٓ خ‪ٙ‬جؾی ‪ٙٞ‬زی اعت و‪ ٝ‬در ا‪ٚ‬اخز لزٖ‬ ‫٘‪ٛ‬سد‪ ٓٞ‬در پبریظ ؽىُ ٌزفت‪ .‬أپزعی‪٘ٛ‬یغٓ در‬ ‫اثتذا ٔ‪ٛ‬رد ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ثغیبری اس ٔ‪ٙ‬تمذاٖ ‪ٞ‬م‪ٙ‬مزی لمزار‬ ‫ٌزفت‪ .‬اس ‪ٚ‬یضٌی‪ٞ‬بی عجه أپزعی‪٘ٛ‬یغٓ ٔیت‪ٛ‬اٖ‬ ‫ث‪ ٝ‬ضزثبت لّٕ‪٘ ٛ‬بسن‪ٛٔ ،‬ضم‪ٛ‬ػمبت ٔمؼمٕم‪ٚ َٛ‬‬ ‫ػبدی ‪ ٚ‬سا‪ٚ‬ی‪ٞ ٝ‬بی غیز ٔؼٕ‪ َٛ‬ثزای ٘مبؽی اؽمبر‪ٜ‬‬ ‫وزد‪.‬‬ ‫٘مبؽی اس ٔ‪ٙ‬بظز طجیؼی یب حتی خیبثبٖ اس ٔ‪ٕٟ‬تمزیمٗ‬ ‫ٔضبٔیٗ ٘مبؽی‪ٞ‬بی أپزعی‪٘ٛ‬یغتی اعت‪.‬‬ ‫اٌز ث‪٘ ٝ‬مبؽی ‪ٞ‬بی أپزعی‪٘ٛ‬یغمتمی دلمت وم‪ٙ‬میمذ‪،‬‬ ‫ٔت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یذ ؽذ و‪٘ ٝ‬مبؽبٖ ایٗ عجه ث‪٘ ٝ‬ذرت‬ ‫اس رً٘ عیب‪ ٜ‬در ٘مبؽی‪ٞ‬بی خ‪ٛ‬د اعتفبد‪ٔ ٜ‬یو‪ٙٙ‬مذ‬ ‫‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬خبی اعتفبد‪ ٜ‬اس رً٘ ‪ٞ‬بی تیز‪ ٜ‬اس رً٘ ‪ٞ‬مبی‬ ‫تزویت ؽذ‪ ٜ‬اعتفبد‪ٔ ٜ‬می وم‪ٙ‬م‪ٙ‬مذ‪ٞ .‬مٕمیمٗ طم‪ٛ‬ر‬ ‫‪ٙٞ‬زٔ‪ٙ‬ذاٖ ایٗ عجه تالػ ٔیوزد‪ٜ‬ا٘ذ وم‪ ٝ‬تمٕمبْ‬ ‫اؽیبی تبثّ‪ ٛ‬رً٘ ‪ ٚ‬ا٘ؼىبط ٔ‪ٙ‬بعجی داؽت‪ ٝ‬ثبؽ‪ٙ‬ذ تب‬ ‫٘مبؽی ثت‪ٛ‬ا٘ذ تب حذ ٕٔىٗ ٘‪ٛ‬ر طجیؼی را ثبسٕ٘مبیمی‬ ‫و‪ٙ‬ذ‪...‬‬ ‫ادأ‪ ٝ‬دارد‬ صفحه 5 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫ادبیات‬ ‫دیشىبٍ ‪ 72‬دی ‪ 02 * 0011‬شاوًیٍ ‪00 * 7177‬جمادی الثاوی ‪ * 0001‬سال سی ی دیم ( ایتًز ایکیىجی ایل ) * شمارٌ ( سایی ) ‪5005 :‬‬ ‫‪6‬‬ ‫بویوتموسن قوجاغیندا ایگیدلرسن‬ ‫ایگیدلیگی سن دنیایا گتیرمیسن‬ ‫اان یوردو یو وامیسسان ارذبایجان‬ ‫تورکجه دیل بیلگیسی‬ ‫*دکتر حسیه محمدزادٌ صدیق‬ ‫ٌئسٗ وب‪ ٗ٥٘ ٣٤‬اـؼ‪...٢‬‬ ‫ٌاـ‪٘ٚ‬ؽ‪ ٌٛٚ‬و‪ ٣ٕ٥‬ث‪ٛ‬ـاؼا ا‪٤‬ى‪ٙ٥‬د‪ ٚ ٣‬ؼوـؼ‪٘ٚ‬جدج‪ٛ‬‬ ‫ٔصفاعالـؼا ‪٤‬بِ‪٥ٙ‬ک ا٘ب ؼ‪ٚ‬ـاق ‪ٚ‬اـؼ‪٤‬ف‪ ،‬الو‪ ٗ٥‬ث‪٥‬ف‪ٙ٤‬د‪٣‬‬ ‫‪ ٚ‬ا‪ٚ‬ز‪٘ٛ‬د‪ٔ ٛ‬صفاعالـؼا ث‪٥‬ف ا٘ب ؼ‪ٚ‬ـاق ‪ ٚ‬ث‪٥‬ف ـجفعج‪٣‬‬ ‫ؼ‪ٚ‬ـاق ٌاق‪ ٜ‬ؼٌ‪٥‬ف ‪ ٚ‬ثاٍِ‪ٛ‬و‪ ٛ‬ثئّ‪ ٝ‬ا‪ِٛٚ‬ـ‪:‬‬ ‫ث‪ٛ‬س‪ ٖٛ‬ث‪ ٛ‬ضبَ الـ‪ٔ ٢‬غبِع‪ ٝ‬ائؽ‪٤‬ت اـاٌؽ‪٤‬فٔبق‪ ،‬ثج‪ٛ‬‬ ‫و‪٥‬س‪٥‬ه ؼـو‪ ٗ٥‬ضاصّ‪ ٝ‬و‪ٙ٥‬ؽ‪ ٜ‬ؼٌ‪ّ٥‬ؽ‪٤‬ف‪ .‬ث‪ ٛ‬ضبَ الـ‬ ‫ؼ‪ ُ٤‬ث‪٥ٕ٥ٍّ٥‬کؼ‪ ٜ‬ا‪ٚ‬الٖ زى‪ ٓ٥‬و‪ ٣ٕ٥‬ز‪ٛ‬ظ ث‪ٛ‬ـ‪ٌٛٚ‬ق‬ ‫‪ ٚ‬ا‪ٙ٤‬د‪ ٝ‬ود‪ِٝ٥‬ف ؼاٌ‪٥٤٣‬ف‪ ،‬ث‪٥‬ف ِ‪ٛ‬لبـ‪٤‬شٓ خؽ‪ ٣ِٚ‬و‪٥‬جٓ‬ ‫او‪٤‬ف‪ ٕٜٝ٘‬و‪ ٚ ٣‬اـاٌؽ‪٤‬ف ٔبو‪ ٣‬ز‪ٛ‬ظ ضاصّ‪ ٚ ٝ‬ؼلز‬ ‫ا‪٤‬ىش‪٥٤ ٝ‬ف‪ .‬ث‪ ٛ‬ا‪٤‬ى‪ ٝ‬ؼ‪٥ٕ٥ّ٤‬ک‪ ٗ٤‬اِجشجصجبلج‪ ٣‬ثج‪٥‬جف ؼ‪٤‬جُ‬ ‫ا‪ِٕٚ‬بو‪ٙ٥‬ؽاٖ ٌّ‪٥‬ت ز‪٥‬ػ‪٥‬ف‪.‬ائّ‪ ٝ‬ث‪ٛ‬ـاؼا ؼ‪٥ٕ٥ّ٤‬کؼ‪ٞ ٜ‬دجب‬ ‫اوِس‪ِٛ‬ف‪ ٗ٥٘٢‬ا‪٥ٕٞ‬ش‪ ٣‬ا‪٤‬ؽ‪ٙ٤‬جالجٌجٕجبلجؽاؼ‪٤‬جف‪ٞ .‬جدجب‬ ‫اوِس‪ِٛ‬ف‪ ٢‬ائّّف‪٥ٕ٤‬ک‪ ٗ٤‬عج‪٥‬ع‪ ٚ ٣‬ؼف‪٤‬جک‪ٔ ٢‬ج‪ٛ‬وج‪٥‬جمج‪٣‬‬ ‫ا٘ال‪ ٣ٍ٥٤‬لب‪ٙ٤‬بؼ‪ ٣‬و‪ ٣ٕ٥‬سبـ‪٤‬ػ‪٥ٕ٥‬کؼ‪ ٜ‬ظ‪ٟٛ‬ـ ائشٕ‪٥‬جً‬ ‫‪ٞ ٚ‬ف قأبٖ اوق ا‪٥ٕٞ‬ش‪ ٣ٙ٥‬ؼ‪ ٜ‬وبغالٔ‪ٍ٥‬ؽ‪٤‬ف‪.‬‬ ‫ا‪ٚ‬غ‪ٛ‬خ‪ٛ‬الـ‪ ٗ٤‬اوِس‪ِٛ‬ف‪٤‬جٗ ثجاِجٍج‪ِٛ‬جف‪٤‬ج‪ٙ‬جؽ‪ ٜ‬ا‪ٚ‬الٖ‬ ‫ؼ‪ٚ‬ـالالـ‪ ٢‬ؼا‪ٞ‬ب ‪٥٤‬ؽدبْ ث‪٥‬ف ٌى‪ّ٥‬ؽ‪ٕ٥ٙٔ ٜ‬جىجٕج‪ِ ٝ‬جف‪٢‬‬ ‫ا‪ٚ‬زج‪ ،ٖٛ‬ثج‪ ٛ‬ؼ‪ٚ‬ـالجالـ‪ٔ ٢‬جػجشجّجؿ خجؽ‪ِٚ‬جّجفؼ‪ٜ‬‬ ‫ٌاوشفٍٔ‪ ٝ‬زبِ‪ٍ٥‬بخبؼبْ‪ .‬اٌبؼ‪٥‬جؽا وج‪ ٣‬خجؽ‪ِٚ‬جؽ‪ٜ‬‬ ‫خجج‪ٛ‬ر ‪ٞ‬ججدججبِجج‪ ٣‬اوِججسجج‪ِٛ‬ججف‪٤‬ججٗ ؼ‪ٚ‬ـالججالـ‪٢‬‬ ‫ٌاوشف‪ٍ٥ّٕ٤‬ؽ‪٤‬ف‪:‬‬ ‫ؼـوّف‪٥ٕ٤‬ک‪ ٗ٤‬وئسٗ وجب‪٤‬ج‪٥‬جالـؼا ٍ٘جف ا‪ٚ‬الٖ اوذ‬ ‫لىٕ‪ٙ٥‬ؽ‪ ،ٜ‬س‪ٛ‬ـود‪٥ٔٝ‬کؼ‪ ٜ‬ـا‪٤‬ح ا‪ٚ‬الٖ ٌعفِف‪ ٗ٤‬خج‪ٛ‬ر‬ ‫‪ٞ‬دبِ‪ ٣‬اوِس‪ِٛ‬ف‪ ٢‬ثج‪ ٛ‬اوِجسج‪ِٛ‬جف‪٤‬جٗ ؼ‪ٔ ٜ‬جػجشجّجؿ‬ ‫ثاٍِ‪ِٛ‬ف‪ ٝٙ٤‬أجىجبٖ ؼاغجّج‪٥‬ج‪ٙ‬جؽ‪ ٜ‬اٌجبـ‪ ٜ‬ائجشجؽ‪٤‬جه‬ ‫ؼئؽ‪٥ٕ٥ٍ٤‬ک و‪ ٣ٕ٥‬س‪ٛ‬ـن اؼث‪٥‬بس‪ ،٣‬ـجبـن ‪ ٚ‬عجفه‬ ‫اؼث‪٥‬بسالـ‪ ٗ٥٘ ٢‬ساث‪٥‬ف‪٥ٌ ٝٙ٤‬جفٔج‪ ٝ‬ؼ‪٤‬جٍج‪ ٣‬زجبؼجالـؼا‪،‬‬ ‫س‪ٛ‬ـوّف ‪٤‬بِ‪٥ٙ‬ک ‪ٞ‬دب اوِس‪ٛ‬و‪٘ٛ‬جؽٖ ‪٤‬جبـاـال٘ج‪٥‬جفؼ‪٤‬جالـ‪.‬‬ ‫اوالٔ‪٥‬ش‪ ٗ٥‬لج‪ِ٘ٛٛ‬ؽاٖ وج‪٘ٛ‬جفا‪ ،‬عجف‪ٚ‬و اوِجسج‪ٛ‬وج‪ٛ‬‬ ‫اؼث‪٥‬بس‪٥ٕ٥‬کا ؼاغُ ا‪ٌِٕٛٚ‬ؽ‪ٚ‬ـ‪ .‬الو‪٤ ٗ٥‬ئ‪ٙ‬ج‪ ٝ‬ؼ‪ ٜ‬غجبِجک‬ ‫اـاو‪ٙ٥‬ؽا ‪ٞ‬دب اوِس‪ٛ‬و‪ ٛ‬ز‪ٛ‬ظ ‪٤‬ب‪٤‬ؽ‪ ٗ٥‬ا‪ِٚ‬جٕج‪ٌٛ‬جؽ‪ٚ‬ـ‪.‬‬ ‫ضش‪ ٣‬ـوٕ‪ ٚ ٣‬والو‪٥‬ه ا‪ٚ‬وّ‪ٛ‬ثالـؼا ٌعفِجف ‪٤‬جبقاٖ‬ ‫ٌبعفِفؼ‪ٞ ،ٜ‬دب اوِس‪ِٛ‬ف‪ٕ٥ٙٔ ٣ٙ٤‬ى‪ٔ ٝ‬ج‪٥‬جٍجّجف‪ٞ .‬جدجب‬ ‫اوِس‪ٛ‬و‪ٕ٥ٙٔ ٛ٘ٛ‬ى‪ٔٝ‬ه لبض‪ ٣‬ثف‪ٞ‬بٖ اِؽ‪ ،ٗ٤‬ثب‪٤‬جفن‬ ‫ل‪ٌٛ‬س‪ ٛ‬ا‪ٚ‬ؼّ‪ٌ ،ٛ‬ب‪ ٜ‬اوٕبع‪ ُ٥‬غجشجبئج‪ٔ ،٣‬جالٔجطجٕجؽ‬ ‫ـض‪ ٚ ٣ِٛ‬و‪٘ٛ‬فاالـ ث‪ٛ‬س‪ٌ ٖٛ‬بعفِف عفـ‪ٙ٥‬ؽٖ ث‪٥‬ف عبؼ‪٢‬‬ ‫ضبال زئ‪ٛ‬ـ‪ٍ٥ّٕ٤‬ؽ‪٤‬ف‪ .‬ضش‪ ٣‬عثٕبّ٘ج‪ ٣‬وجبـا‪٤‬جالـ‪٤‬ج‪ٙ‬جؽا‬ ‫‪٤‬بٌب‪٤‬بٖ ‪ ٚ‬غبِک ٌعف‪ ٢‬ا‪ٚ‬وّ‪ٛ‬ث‪٘ٛ‬ب ا‪ٕٞ‬ج‪٥‬جز ‪ٚ‬ئجفٔج‪٥‬جٗ‬ ‫ؼ‪ٛ٤‬اٖ ٌبعفِف‪ ٢‬ؼ‪ٞ ٜ‬دب اوِسج‪ٛ‬وج‪٘ٛ‬جؽ‪ ٜ‬اٖ ا‪٤ٚ‬ج‪ٙ‬جبق‬ ‫ٌعفِف‪٤ ٣ٙ٤‬بقٔ‪ٍ٥‬ؽ‪٤‬فالـ‪ٔ .‬ثبَ ازج‪ ٖٛ‬عجٕجغجفالجّج‪٣‬‬ ‫لص‪٥‬ؽ‪ِٜ‬ف ‪٤‬بقاٖ ‪ ٚ‬ؼ‪ ٣ّ٤‬ز‪ٛ‬ظ قٍ٘‪ ٚ ٗ٥‬عفه‪ -‬ـجبـن‬ ‫واقِف‪ ٢‬ا‪ ّٝ٤‬ؼ‪ ِٛٚ‬ا‪ٚ‬الٖ ‪ ٚ‬ـجبـوجدجبؼا عج‪ٙ‬جصجف‪٢‬‬ ‫ثّػ‪٤ ٣٘٣‬بؼا وبالٖ عثٕبّ٘‪ ٣‬وبـا‪ٌ ٢‬بعف‪٘ ٢‬ؽ‪ ٓ٤‬ؼ‪ٜ‬‬ ‫اٖ ؼ‪٤ٚ‬ؽ‪ٔ ِٛٛ‬ضٕ‪٘ٛ‬الـ‪٤‬ج‪ٙ‬ج‪ٞ ٣‬جدجب لجبِج‪٥‬جججالـ‪٤‬ج‪ٙ‬جؽا‬ ‫ثىّ‪ٍ٥ٔ ٝ‬ؽ‪٤‬ف‪ .‬اٌبؼ‪٥‬ؽاو‪ ٣‬ل‪ٌٕٛ‬جب‪٤‬جب ؼلجز ائجؽن‪،‬‬ ‫٘ؽ‪ -٣ٕ٤‬ؼٖ ؼ‪٤‬ف‪:‬‬ ‫وئش‪ٛ‬ؼ‪ ٓ٥ٍ٤‬خٕبِ‪ ،ٗ٥‬ز‪٘ٛ‬ى‪ٌ ٣‬اـ‪،ٜٓٔ‬‬ ‫ز‪٥‬ػٕبو‪ ٗ٥‬غ‪٥‬بِ‪ ٗ٥‬ؼَ ٌئ‪٥‬ؽاؼاٖ‪.‬‬ ‫غبن دب‪٤‬ب ز‪٘ٛ‬ى‪ ٣‬اوقِف و‪ٛ‬ـ‪،ٜٓٔ‬‬ ‫اال‪ ٓ٥٤‬د‪٥‬بٔ‪ ٗ٥‬ثبؼ صجبؼاٖ‬ ‫وج‪ٛ‬ؼ زٍٕ‪ ٣‬ث‪٣‬ـضٓ ائشؽ‪ٍ٘ ٢‬ب‪،ٗ٥ٞ‬‬ ‫عبٌ‪٥‬مالـ‪ٌ ٗ٤‬ا‪ ٝ٤‬ز‪٥‬ػبـسؽ‪ ٢‬ا‪ٗ٥ٞ‬‬ ‫و‪ٛ‬ـؼ‪ٌ ْٚ‬فؼ٘‪ٙ٥‬ؽٖ ق‪ِٚ‬ؿ و‪٥‬ب‪،ٗ٥ٞ‬‬ ‫ث‪٥‬ف خ‪ٛ‬اه ‪ٚ‬ئفٔ‪ٝ‬ؼ‪ ٢‬اؼؽاٖ‪ ،‬لبـاؼاٖ‪،‬‬ ‫وئ‪ٛ‬ؼ‪ ٓ٥ٍ٤‬ث‪ٙ‬ؽ‪ ٜٝ٘‬ؼ‪ٌٚ‬فث‪ ٝ‬غؽٔز‪،‬‬ ‫لبد‪ٙ٥‬ؽا ل‪ َٛ‬ا‪ِٕٚ‬بق خب٘‪ٕ٥‬ب ٔ‪ٙ‬ز‬ ‫ٌاـ‪ ٜ‬ا‪٤‬ؽ‪ ٓ٤‬و‪ٙ‬ؽ‪ ٜ‬ث‪ٔ ٢ٛ‬طجز‪،‬‬ ‫ا‪٤‬ىش‪ٝ‬ؼ‪ ٓ٥ٍ٤‬ث‪ٛ‬ؼ‪ٚ‬ـوٗ ث‪ٚ٣‬ـبؼاٖ‪،‬‬ ‫٘ؽ‪ ٣ٕ٤‬ض‪ٛ‬و‪ ٝ٘ٛٙ‬ا‪ٌِٕٛٚ‬ؽ‪ٚ‬ـ عبٌ‪٥‬ک‪،‬‬ ‫او‪ ّٝ٤‬ث‪٥‬ف عبٌ‪٥‬ک و‪ ٓ٥‬ل‪ِ٘ٛٚٛ‬ؽ‪ ٜ‬صبؼق‬ ‫وفٔ‪ ٝ٘ ٝ‬لؽ‪ٜ‬ـ ؼٌ‪ّ٥‬ى‪ ٝ‬ال‪٥٤‬ک‪،‬‬ ‫عبـ ائشٕک ٌاقِ‪ٌ ٓ٥‬ب‪ٞ‬الـ‪ٌ ٢‬ؽاؼاٖ‪.‬‬ ‫ثئّ‪٥ِٝ‬ىّ‪ٌ ٝ‬اـ‪ٚ‬ـ‪ٚ‬ن و‪ٞ ٣‬دب اوِس‪ِٛ‬ف‪ٙ٤‬ؽٖ ثج‪ٛ‬سج‪ٖٛ‬‬ ‫اـؼ‪ٚ ٢‬اـ‬ ‫ٌبعفِف اوشفبؼ‪ ٜ‬ائشٕ‪ٍ٥‬ؽ‪٤‬فِف‪...‬‬ ‫عالهم امینی‬ ‫دده قورقود‬ ‫فضولی‬ ‫اٌ‪ٙ‬ب‪ ٣٤‬ثب وّىّ‪ٞ ٝ‬ب‪ ٢‬سفن سجبـ‬ ‫افشاریان‬ ‫اتا بابا سوزلری‬ ‫ ثا‪ٛ٤‬ن ثبٌ‪ ، ٗ٥‬ثا‪ٛ٤‬ن ثالو‪ ٣‬ا‪ٚ‬الـ‬‫‪ٞ‬ف ز‪ ٣‬وف ثکـی ‪ ،‬ؼـؼ وف ثکـٌشف‬ ‫شعرکًتاٌ ترکی‬ ‫ؼ‪ٕٛ٤ٚ‬ـ‪ ٢‬زفظ ـّه خ‪ٛ‬ـ ‪ ٚ‬خفبؼاٖ ز‪ٛ‬ظ ٌ‪ٛ‬و‪ٛ‬ـ‬ ‫زىٕ‪٥‬ف اَ ٔؽسؽ‪ ٢‬ث‪٥‬ک ثػش‪ ٣‬لبـاؼٖ ز‪ٛ‬ظ ٌ‪ٛ‬و‪ٛ‬ـ‬ ‫اِؽ‪ ٜ‬س‪ٛ‬سٕ‪ٛ‬ی ث‪٥‬ف س‪٥‬ى‪ٌٛ ٝ‬ـ ق‪٤‬ػ زاـ‪ ٜ‬ن ظبِ‪ ٓ٥‬ـّه‬ ‫لبـٌ‪٥ّ٥‬ک ث‪٥‬ف ‪٤‬ى‪ ٝ‬خبٖ ا‪٤‬ىش‪٥‬ف ٌؽاؼاٖ ز‪ٛ‬ظ ٌ‪ٛ‬و‪ٛ‬ـ‬ ‫ ل‪ ٛ٘ٛ٤ٛ‬لبقاٖ ٌٗ لبقاـ ‪ ،‬ؼـ‪ ٗ٤‬لبقاـ ‪ ،‬اوق‪ ٝ٘ٚ‬لبقاـ‬‫زب‪ ٜ‬وٗ ‪ ٍٝ٥ٕٞ‬س‪ ٝ‬زب‪ ٜ‬اوز‬ ‫ وبغال وبٔب٘‪ٌّ ، ٣‬ف قأب٘‪٣‬‬‫‪ٞ‬ف ز‪٥‬ک و‪ ٝ‬غ‪ٛ‬اـ ا‪٤‬ؽ ‪٤ ،‬ه ـ‪ٚ‬ق ث‪ ٝ‬وبـ ا‪٤‬ؽ ‪.‬‬ ‫ ‪ٌ ٍٝ٥ٕٞ‬عجبٖ ‪ ،‬ث‪٥‬ف ٌ‪٘ٛ‬ؽ‪ ٜ‬ـٔضبٖ‬‫‪ٌ ٍٝ٥ٕٞ‬عجبٖ ‪٤ ،‬ه ـ‪ٚ‬ق ‪ ٓٞ‬ـٔضبٖ ‪.‬‬ ‫ اؼک‪ٙ٤‬ؽاٖ و‪ٛ‬ؼ ا‪٤‬ى‪٥ٌّ ٣‬ف‬‫ؼ‪ٞ‬بً٘ ث‪٥ٌ ٢ٛ‬ف ٔ‪٥‬ؽ‪ٜ‬‬ ‫ ‪ٛٔٛ٤‬ـسبو‪ٙ٥‬ؽاٖ ز‪٥‬ػٕبٔ‪ٍ٥‬ؽاٖ ثبی ‪٤‬بـ‪٤‬ف‬‫‪ٛٙٞ‬ق اق سػًٕ ؼـ ٘‪ٔٛ٥‬ؽ‪ ، ٜ‬خ‪٥‬ه خ‪٥‬ه ٔ‪ ٣‬و‪ٝٙ‬‬ ‫ ل‪٤ ٣ٙٔ ٍْٛ٘ٛ‬بؼ ائّ‪ ٝ‬و‪ ، ٗ٥‬ث‪٥‬ف ا‪٤‬س‪ ٣‬ث‪ٛ‬ی ٌ‪٥‬فؼوب٘ال ‪.‬‬‫‪٤‬بـ ٔ‪٤ ٛٙ‬بؼ و‪ ، ٝٙ‬ثب ‪٤‬ه ‪ ُٞ‬د‪ٛ‬ن‬ ‫اـٍبـ‪٤‬بٖ (‪ 1148–1210‬لٕف‪٥ٔ 1736–1796 ،٢‬الؼ‪1174–1114 ،٢‬‬ ‫ٌٕى‪ )٣‬وّىّ‪ٝ‬ا‪ ٢‬سفن سجبـ ا‪٤‬فا٘‪ ٣‬ث‪ٛ‬ؼ و‪ ٝ‬ؼـ ٔ‪٥‬ب٘‪ ٝ‬وجؽ‪ٞ ٜ‬جدجؽ‪ٞ‬جٓ‬ ‫ٔ‪٥‬الؼ‪ ،٢‬ثف ا‪٤‬فاٖ ضى‪ٔٛ‬ز وفؼ‪ .‬ا‪ ٗ٤‬وّىّ‪ ٝ‬ؼـ وبَ ‪ٔ 1736‬ج‪٥‬جالؼ‪٢‬‬ ‫س‪ٛ‬وظ ٘بؼـٌب‪ ٜ‬اـٍبـ ‪ ٚ‬ثب وٍشٗ ز‪ٟ‬بـٔ‪ٌ ٗ٥‬ب‪ٛٞ ٜ‬سى‪٥‬بٖ اٌفؾ اـجؽجبٖ‬ ‫‪ ٚ‬غّع ٌب‪ ٜ‬صف‪ ٢ٛ‬اق وّغ‪ٙ‬ز‪ ،‬ث‪٥ٙ‬بٖ ٘‪ٟ‬بؼ‪ٌ ٜ‬ؽ‪.‬‬ ‫ؼـ ؼ‪ٚ‬ـاٖ ضى‪ٔٛ‬ز ٘بؼـٌب‪ ،ٜ‬ا‪٤‬فاٖ ث‪ ٝ‬د‪ٟٙ‬ب‪ٚ‬ـسف‪ ٗ٤‬لّٕف‪ ٚ‬ی اق قٔجبٖ‬ ‫وم‪ٛ‬ط ٌب‪ٍٙٞ‬ب‪ ٣ٞ‬وبوب٘‪ ٣‬ـو‪٥‬ؽ‪٘ .‬بؼـٌب‪ ٜ‬ثف سٕبٔ‪٤ ٣‬ب ثػً‪ٞ‬جب‪٤‬ج‪ ٣‬اق‬ ‫وٍ‪ٛ‬ـ‪ٞ‬ب‪ ٢‬و‪ ٣٘ٛٙ‬ا‪٤‬فاٖ‪ ،‬اـٔ‪ٙ‬ىشبٖ‪ٌ ،‬فخىشبٖ‪ ،‬خٕ‪ٟٛ‬ـ‪ ٢‬اؾـثب‪٤‬دبٖ‪،‬‬ ‫اـؽب٘ىشبٖ‪،‬سبخ‪٥‬ىىشبٖ‪ ،‬ثطف‪ ،ٗ٤‬سفوٕ‪ٙ‬ىشبٖ‪ ،‬اقثىجىجشجبٖ‪ ،‬دجبوىجشجبٖ‪،‬‬ ‫عفاق‪ ،‬و‪٤ٛ‬ز‪ ،‬سفو‪ ،ٝ٥‬أبـار ٔشطؽ‪ ٜ‬عفث‪ ٚ ٣‬عٕبٖ سىّظ ؼاٌز‪ .‬ثجب‬ ‫ٔفی ا‪ ،ٚ‬أذفاس‪ٛ‬ـ‪ ٢ٚ ٢‬ث‪ ٝ‬وفعز اق ‪ ٓٞ‬ـف‪ٚ‬دبٌ‪٥‬ؽ ‪٥ٔ ٚ‬بٖ ق٘جؽ‪٤‬جبٖ‪،‬‬ ‫ؼـا٘‪ٞ٣‬ب ‪ ٚ‬غب٘بر لفمبق سمى‪ٌ ٓ٥‬ؽ‪ ،‬ؼـضبِ‪ ٣‬و‪ ٝ‬س‪ٟٙ‬ب ثػً ‪ٞ‬جب‪٤‬ج‪ ٣‬اق‬ ‫غفاوبٖ سطز ضى‪ٔٛ‬ز ثبقٔب٘ؽٌبٖ ٘بؼـٌب‪ ٜ‬ثبل‪ٔ ٣‬ب٘ؽ‪ .‬ؼـ ٘‪ٟ‬ب‪٤‬ز‪ ،‬ثج‪ٝ‬‬ ‫وبَ ‪٥ٔ 1796‬الؼ‪ ،٢‬اؼبٔطٕؽغبٖ لبخبـ ثب ـشص غفاوجبٖ ‪ ٚ‬اق ثج‪٥‬جٗ‬ ‫ثفؼٖ ثبقٔب٘ؽٌبٖ ٘بؼـ‪ٔ ،‬دؽؼ ًا ا‪٤‬جفاٖ ـا ‪٤‬جىجذجبـزج‪ ٝ‬وجفؼ ‪٤ ٚ‬جه‬ ‫ٌب‪ٍٙٞ‬ب‪ ٣ٞ‬ا‪٤‬فا٘‪ ٣‬خؽ‪٤‬ؽ ـا دب‪ٌ ٝ٤‬ؿاٌز‪.‬‬ ‫٘بْ وّىّ‪ ٝ‬اـٍبـ اق ٘بْ ا‪ ُ٤‬اـٍبـ‪٤ ،‬ى‪ ٣‬اق لجب‪ ُ٤‬سفوجٕجبٖ ؼـ ٌجٕجبَ‬ ‫ٌفل‪ ٣‬ا‪٤‬فاٖ‪ٌ ،‬فـش‪ٌ ٝ‬ؽ‪ٜ‬اوز‪ .‬ا‪ ُ٤‬اـٍبـ ا‪ٚ‬ا‪ ُ٤‬وؽ‪ٞ ٜ‬فؽ‪٥ٔ ٓٞ‬جالؼ‪،٢‬‬ ‫س‪ٛ‬وظ ٌب‪ ٜ‬عجبن ‪٤‬ىٓ صف‪ ٚ ٢ٛ‬ثجفا‪ ٢‬ؼـجبا اق ٔجفق‪ٞ‬جب ؼـ ثجفاثجف‬ ‫اقثه ‪ٞ‬ب‪ ،‬اق اؾـثب‪٤‬دبٖ ث‪ٙٔ ٝ‬بعک ٌٕبَ ٌفل‪ ٣‬و‪ٛ‬زب٘ؽ‪ٌ ٜ‬ؽ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ؼ٘جؽ‪=.‬‬ ‫‪٘<13‬بؼـٌب‪ ٜ‬اـٍبـ ؼـ وبَ ‪ 1066‬غ‪ٛ‬ـٌ‪٥‬ؽ‪ ٢‬ؼـ ا‪ ُ٤‬اـٍبـ (‪٤‬جىج‪ ٣‬اق‬ ‫لجب‪ ُ٤‬سفوٕبٖ) ؼـ ؼـٌک ؼـ ٌٕبَ غفاوبٖ ث‪ ٝ‬ؼ٘‪٥‬ب أؽ‪ .‬ا‪ ٗ٤‬ا‪ ُ٤‬ث‪ ٝ‬ؼ‪ٚ‬‬ ‫ٌعج‪ ٝ‬ثکـی سمى‪ٌ ٣ٔ ٓ٥‬ؽ‪٤ :‬ى‪ ٣‬لبوّٕ‪ ٚ ٛ‬ؼ‪ٍ٤‬ف‪ ٢‬لفغّ‪ٛ‬؛ ٘بؼـ ٌجب‪ٜ‬‬ ‫اـٍبـ اق ٌعج‪ ٝ‬اغ‪٥‬ف ث‪ٛ‬ؼ‪ .‬عب‪٤‬ف‪ ٝ‬لفغّ‪ ٛ‬ـا ٌب‪ ٜ‬اوٕبع‪ ُ٥‬اق اؾـثب‪٤‬دبٖ ث‪ٝ‬‬ ‫غفاوبٖ و‪ٛ‬زب٘ؽ ‪ ٚ‬ؼـ ٌٕبَ اٖ وفقٔ‪ ،ٗ٥‬ؼـ ٘‪ٛ‬اض‪ ٣‬اث‪ٛ٥‬ـؼ ‪ ٚ‬ؼـٌجک‬ ‫‪ ٚ‬ثبغفق سب ضؽ‪ٚ‬ؼ ٔف‪ ٚ‬خب‪ ٢‬ؼاؼ؛ سب ؼـ ثفاثف اقثجىجبٖ ‪ ٚ‬سجفوجٕجب٘جبٖ‬ ‫ٔ‪ٟ‬بخٓ وؽ‪ ٢‬ثبٌ‪ٙ‬ؽ‪ .‬سعؽاؼ ثى‪٥‬بـ‪ ٢‬اق ا‪ ٗ٤‬ا‪ُٞ٤‬ب ؼـ قٔبٖ ٌب‪ ٜ‬عجججبن‬ ‫ا‪ َٚ‬ؼـ ا‪ٌ ُ٤‬ب‪ٞ‬ى‪ ٖٛ‬اؼؼبْ ٌٍش‪ٙ‬ؽ‪.‬‬ ‫‪ٞ‬فٌب‪ ٜ‬ضى‪ٔٛ‬زِ ٔفوک‪ ٢‬ؼـ ا‪٤‬فاٖ ـ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬ق‪ٚ‬اَ ٔج‪٘ ٣‬ج‪ٟ‬جبؼ ‪ ٚ‬ـ‪ٚ‬قٌجبـ‬ ‫ّٔ‪ٛ‬نُ اِغََّ‪ٛ‬ا‪٤‬ف‪ ٣ٔ ٣‬ـو‪٥‬ؽ‪ ،‬ـ‪ٞ‬جف‪٥٘ ٢‬ف‪ٙٔٚ‬ؽ اق عٍَب‪٤‬ف اق ـفصز ثج‪ٟ‬جف‪ٜ‬‬ ‫ٔ‪٣‬خُىز ‪٘ ٚ‬ف‪ٛ‬ؾِ غ‪ ً٤ٛ‬ـا ٌىشفی ٔ‪٣‬ؼاؼ ‪ ٚ‬ثب ضّٕج‪ ٝ‬ثج‪ ٝ‬ـا‪ٞ ٜ‬جب‪٢‬‬ ‫ثبقـٌب٘‪٤ ٣‬ب سأ‪ ٗ٥‬أ‪٥ٙ‬زٌبٖ لؽـرِ غ‪ ً٤ٛ‬ـا ٔ‪٣‬اـک‪ٚ‬ؼ‪ .‬ا‪ ٚ‬ثجب‪٤‬ىجز‬ ‫٘‪ٟ‬ب‪٤‬شبً اٖ ا٘ؽاق‪ ٜ‬وفثبق‪ ،‬والش‪ ،‬د‪ٚ ٚ َٛ‬ـبؼاـ‪ ٢‬وىب٘‪ ٣‬و‪ ٝ‬أ‪٥ٙ‬ز ٌجبٖ‬ ‫ـا سأ‪ ٗ٥‬وفؼ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ؼ‪ ،‬ث‪ٝ‬ؼوز ٔ‪٣‬ا‪ٚ‬ـِؼ سب ثش‪ٛ‬ا٘ؽ ثب ثبقٔب٘ؽٌبٖ ضى‪ٔٛ‬جزِ‬ ‫د‪ ٗ٥ٍ٥‬ث‪ٔ ٝ‬جبـق‪ ٜ‬ثفغ‪٥‬کؼ ‪ٛٔ ٚ‬ـک ٌج‪ٛ‬ؼ‪ .‬ا‪ٔ ٚ‬ج‪ ٣‬ثجب‪٤‬ىجز ٔج‪ٙ‬جبـجع ـا‬ ‫ـفاٌف‪ ٚ ٣ٞٚ‬ـفاعٍ‪٥‬ف‪ٜ‬ا‪٣ٔ ٢‬ؼ‪٤‬ؽ ‪ ٚ‬ا٘‪ٟ‬ب ـا سأ‪ٔ ٚ ٗ٥‬طىٓ ٔج‪ ٣‬وجفؼ‪.‬‬ ‫٘بؼـ اق وبَ ‪.ٞ 1139‬ق‪ ،ْ 1726/‬ؼل‪٥‬مبً ز‪ ٗ٥ٙ‬وفؼ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ؼ ‪ ٚ‬ثج‪ ٝ‬عج‪ٙ‬ج‪ٛ‬اٖ‬ ‫س‪ٕٟ‬بوت لّ‪ ٣‬غبٖ‪ ،‬الؽأبسجً ٍٔجف‪ٚ‬عج‪٥‬جز ؼاؼ‪ٌ ٜ‬جؽ ‪ ٚ‬ؼـ ؼ‪ٚ‬ـ‪ٜ‬‬ ‫ز‬ ‫دبن وبق‪ ٢‬ا‪٤‬فاٖ اق ؼٌٕ‪ٙ‬بٖ ضى‪ٔٛ‬ز صف‪ ،٢ٛ‬اق خجب٘جت اوجثجف‪٤‬ج ِ‬ ‫ا‪٤‬فا٘‪٥‬بٖ ضٕب‪٤‬ز ٔ‪ٌ٣‬ؽ‪ .‬ا‪ ٚ‬قضٕز ثى‪٥‬بـ‪ ٢‬وٍ‪٥‬ؽ سب ٔب٘ع اغشالَ غّجع‬ ‫س‪ٕٟ‬بوت ؼـ ٔم‪ٍٔ ِٝٛ‬ف‪ٚ‬ع‪٥‬ز ٌ‪ٛ‬ؼ‪ .‬ا‪ ٚ‬و‪٥ٌٛ‬ؽ سب ٍ٘بٖ ؼ‪ٞ‬ؽ و‪٘ ٝ‬ىجز‬ ‫ث‪ ٝ‬ا‪ٍٔ ٗ٤‬ف‪ٚ‬ع‪٥‬ز ث‪٣‬اضشفأ‪٣ٕ٘ ٣‬و‪ٙ‬ؽ‪.‬‬ ‫عکَ س‪ٕٟ‬بوت ث‪ٝ‬غبعف اثجبرِ ا‪ٛٔ ٗ٤‬ض‪ٛ‬ا ث‪ٛ‬ؼ و‪ ٝ‬ضفظِ ٍٔجف‪ٚ‬عج‪٥‬جز‪،‬‬ ‫اؼأ‪ ٝ‬ؼاـؼ‬ ‫ث‪ٟ‬ب‪ ٢‬ثى‪٥‬بـ و‪ ٣ٙ٥ٍٙ‬ؼاـؼ‪...‬‬ ‫٘بؼ‪ُ٥‬‬ ‫قارا بالیق‬ ‫ا‪ٚ‬ز‪ٛ‬ه ل‪٘ٛ‬بْ ائّّف ٌئؽٖ ‪ِٛ٤‬الـا‬ ‫وبالْ ‪ٚ‬ئفْ ا‪ ٚ‬عغف‪ ٣ّ٤‬واِالـا‬ ‫ث‪٥‬ف وف‪ٌٚٚ‬بْ‪٤ ،‬بـ ٘‪ ٝ‬ؼئ‪٥٥‬ت ا‪٘ٚ‬الـا‬ ‫ا‪٘ٚ‬ؽا ٌ‪٥‬ف‪ ٗ٤‬ا‪ٚ‬الـ ث‪ ٛ‬ض‪٥‬بر ٔ‪.ٝٙ‬‬ ‫****‬ ‫واـدا ا‪ٚ‬الْ زب‪٤‬الـ اووش‪ ٝ‬وبِ‪ٙ٥‬بْ‬ ‫ث‪٥‬ف وبق ا‪ٚ‬الْ ٌبؼ‪٤‬مالـؼا زبِ‪ٙ٥‬بْ‬ ‫ل‪ٛ‬ق‪ ٚ‬ا‪ٚ‬الْ ل‪ٛ‬ـؼ اعک‪ٙ٤‬ؽاٖ اِ‪ٙ٥‬بْ‬ ‫ا‪٘ٚ‬ؽا ٌ‪٥‬ف‪ ٗ٤‬ا‪ٚ‬الـ ث‪ ٛ‬ض‪٥‬بر ٔ‪ٝٙ‬‬ ‫****‬ ‫٘بؼ‪ ُ٥‬ا‪ٚ‬الْ ا‪ٌٚ‬بلالـا ؼئ‪ّٓ٥٥‬‬ ‫ار – ‪٤‬بغ ا‪ٚ‬الْ ‪ٛ٤‬غى‪ َٛ‬ائ‪ٛ‬ؼ‪٤ ٜ‬ئ‪ّٓ٥٥‬‬ ‫دبِشبـ ا‪ٚ‬الْ ز‪ّ٥‬ذبلالـا ٌئ‪ّٓ٥٥‬‬ ‫ا‪٘ٚ‬ؽا ٌ‪٥‬ف‪ ٗ٤‬ا‪ٚ‬الـ ث‪ ٛ‬ض‪٥‬بر ٔ‪ٝٙ‬‬ ‫****‬ ‫خیابانی‬ ‫شهریار‬ ‫رتبیت‬ ‫شاه اسماعیل‬ ‫ستارخان‬ ‫رپوین اعتصامی‬ ‫صجص ‪٤‬بغ‪ ٗ٥‬الٌبـوٗ ٌج‪٘ٛ‬جً‬ ‫ٌججاقَ ا‪ٚ‬ق‪٘ٚ‬جج‪ ٣‬ؼاؼججالـ‪٤‬ججٗ‬ ‫ؼاِ‪ٙ٥‬ؽاٖ ‪ٛ٤‬غبـ‪ ٢‬زى‪ ٝ‬ـن ا‪٤‬ىش‪ ٣‬ا‪٥ٍ٤‬ؽ‪ ٣ٙ٥‬ؼ٘‪٥‬ک‪ ٜ‬وبز‪٥‬جفؼ‪.٢‬ثجبِج‪٥‬جک‬ ‫الـ ؼاٌالـ‪ ٗ٤‬ؼ‪٤‬ج‪ٙ٥‬ؽ‪ ٖ ٜ‬ز‪٥‬ػ‪٥‬ت ث‪ٛ‬سب‪ ٢‬ا‪ٚ‬سب‪٤‬ب ٌجئجؽ‪ ٜ‬ـن ‪٤‬جئجٕجه‬ ‫اـا‪٥٤‬فؼ‪٤‬الـ‪ٌّ٘ٛ.‬ف‪ ٗ٤‬ث‪٥‬ف ٌ‪٘ٛ‬ج‪٘ٛ‬جؽ‪ ،ٜ‬ؼ٘ج‪٥‬جکؼ‪ ٜ‬ثجبالخجب لجبـا ثجبِج‪٥‬جک‬ ‫ؼ‪ٚ‬ؼ‪ِٛٛ‬ـ‪.‬لبـا ثبِ‪٥‬ک ؼ‪٥٘ٚ‬ب ا‪ٚ‬ق‪ٌّٙ ٝ٘ٚ‬ؽٖ ز‪ٕٕ٥‬ه ثبخبـاـؼ‪.٢‬‬ ‫ا‪ٌ٘ٛ ٚ‬ؽ‪ ٜ‬ؼ٘‪٥‬کؼ‪ٌ ٜ‬ک‪٤‬ت‪ ،‬ا‪٤‬ف‪ ٢‬ثبِ‪٥‬جک الـال ا‪٤ٚ‬ج‪ٙ‬جبـؼ‪.٢‬ثج‪٥‬جف ٌج‪،ٖٛ‬‬ ‫ؼ‪ٚ‬وشالـ‪٤‬ال ا‪ٙ٤ٚ‬بـوٗ ث‪٥‬ف ثاِ‪ٛ‬ن ل‪٥‬فٔ‪٥‬ک‪ ٢‬ثبِ‪٥‬ک ٌّ‪٥‬ت‪٤،‬جب٘جالـ‪٤‬ج‪ٙ‬جؽاٖ‬ ‫وئسؽ‪ .٢‬لبـا ثبِ‪٥‬ک ضىفسّ‪ ٝ‬ل‪٥‬فٔ‪٥‬ک‪ ٢‬ثبِ‪٥‬ک الـ‪ ٗ٤‬ـٍ٘ج‪٥‬ج‪ٙ‬ج‪ ٝ‬ثجبغج‪٥‬جت‪،‬‬ ‫اوق‪ ّٝ٤ٚ‬ؼئؽ‪ :٢‬وبی ٔٗ ؼ‪ ٜ‬لج‪٥‬جفٔج‪٥‬جک ثج‪٤ٛ‬جبِج‪ ٣‬ا‪ٚ‬ال‪٤‬جؽ‪٤‬جٓ‪ .‬قأجبٖ‬ ‫وئسؽ‪٤‬ىد‪ ٝ‬لبـا ثبِ‪٥‬ک ثبٌب ؼ‪ٌٚ‬ف ثبِ‪٥‬ک الـ‪ ٗ٤‬اـاو‪ٙ٥‬ؽا ؼئ‪٥ٍ٥٥‬ىّف ‪ٚ‬اـ‪.‬‬ ‫ث‪٘ٛ‬الـ لبـاؼ‪٤‬الـ‪ ،‬لبالٖ ثبِ‪٥‬ک الـ ا‪٤‬ف‪ ٢‬ث‪٤ٛ‬بؼاؼ‪٤‬جالـ‪.‬لجبـا ثجبِج‪٥‬جک اوق‬ ‫ث‪٤ٛ‬بو‪ٞ ٣ٙ٥‬ئر وئ‪٥ٔٛ‬فؼ‪ ،٢‬واّ٘‪ ٛ‬ا‪٤‬ىش‪٥٤ ٝ‬فؼ‪ ٢‬ا‪٤‬ف‪ ٢‬ث‪٤ٛ‬بؼا ا‪ٚ‬ال‪.‬ا‪٤‬ف‪٢‬‬ ‫ثبِ‪٥‬ک الـ‪ٌ ٢‬اـ٘ؽ‪ ٜ‬اوق‪ ٛ٘ٚ‬ا‪٘ٚ‬الـ‪ ٗ٤‬ث‪٤ٛ‬بو‪ٙ٥‬ب ز‪٥‬ػبـؼ‪٤‬ت ا‪٘ٚ‬الـ ا‪٤‬جال‬ ‫ؼ‪ٚ‬ال٘بـؼ‪ .٢‬اسب ا٘بو‪ ٣‬ا‪ ٖٛ٘ٚ‬ث‪ ٛ‬ا‪ٙ٥ٍ٤‬ؽ‪ ٖ ٜ‬ز‪ٛ‬ظ ا‪ٙ٤‬د‪٥‬فؼ‪ّ٤‬ف‪ .‬إٔب لجبـا‬ ‫ثبِ‪٥‬ک وب‪ٕ٤‬بؼاٖ ا‪ٚ‬ق ا‪ ٝٙ٥ٍ٤‬ؼا‪ٚ‬اْ ائّ‪٥٤ ٝ‬فؼ‪ .٢‬لبـا ثبِ‪٥‬ک اسب ا٘جبوج‪٥‬ج‪ٙ‬جؽاٖ‬ ‫ثبٌمب ـٍ٘‪ ٝ‬ث‪٤ٛ‬بٕ٘بالـ‪ ٣ٙ٤‬ا‪٤‬ىش‪٥٤ ٝ‬فؼ‪.٢‬إٔب اسب ا٘بو‪ ٣‬ؼئ‪٥‬فؼ‪٤‬جّجف‪ :‬لجبـا‬ ‫ٌ‪ ٣ّٙ٥‬ثبِ‪٥‬ؽ‪٥ٕ٥‬ک ٌ‪ َٛ‬ز‪٥‬سىّ‪ ٣‬ثبِ‪٥‬ؽ‪٥ٕ٥‬ک ‪٥ٌ .‬ف‪ ٗ٤‬ؼ‪ ٣ّّ٤‬ثبِ‪٥‬ؽ‪٥ٕ٥‬ک‪.‬ث‪٥‬ک‪،‬‬ ‫اوق‪ٛٔٚ‬ق‪ ٚ‬ا‪٤‬ف‪ ٢‬ث‪٤ٛ‬ب‪٤‬ب ث‪٤ٛ‬بوبق ؼا ‪٤‬ئ‪ ٝٙ‬لبـا ثبِ‪٥‬ک وب‪٥ّ٥٤‬ف‪٤‬ک‪.‬لبـا ثجبِج‪٥‬جک‬ ‫اسب ا٘بو‪ ٗ٥ٙ٥‬ـٍ٘‪ٙ٥‬ؽٖ ا‪ٚ‬سب٘بـاق‪ ،‬سصٕج‪٥‬جٓ ؼ‪ٚ‬سجبـ ؼا‪ٞ‬جب ا‪٘ٚ‬جالـ ا‪٤‬جال‬ ‫‪٤‬بٌبٔبو‪ .ٗ٥‬لبـا ثبِ‪٥‬ک اوق ث‪٤ٛ‬بو‪ ٗ٥‬ؼئ‪ٍ٥٥‬جؽ‪٤‬جف‪٤‬جت لج‪٥‬جفٔج‪٥‬جک ثج‪٤ٛ‬جب‪٤‬جب‬ ‫ث‪ٛ‬ـ‪ٛ٘ٚ‬ـ‪ٌّ٘ٛ.‬ف‪ ٗ٤‬ث‪٥‬ف‪ٙ٤‬ؽ‪ ٜ‬ل‪٥‬فٔ‪٥‬ک‪ ٢‬ثبِ‪٥‬ک الـال ا‪ٙ٤ٚ‬ب‪٥٤‬فؼ‪ ،٢‬اسب ا٘بو‪٣ٙ٥‬‬ ‫اوق او٘‪٘ٛ‬ؽ‪ٌ ٜ‬اـؼ‪.ٚ‬إٔب ‪ِٛ٤‬ؽاٌالـ‪٤ ٗ٥ٙ٤‬ب٘‪ٙ٥‬ؽا‪ ،‬ا‪٘ٚ‬الـ‪ ٗ٤‬ـ٘جٍج‪٥‬ج‪ٙ‬جؽٖ‬ ‫اـؼ‪ٚ ٢‬اـ‬ ‫ا‪ٚ‬سب٘بـاق وب‪ٕ٤‬بؼاٖ ا‪٘ٛ٘ٛ٤ٚ‬ب ؼا‪ٚ‬اْ ائ‪ ّٝ٥‬ؼ‪...٢‬‬ ‫ ؼ‪ ٜٚ ٜ‬ؼٖ ؼ‪ ٜ‬ث‪٥‬ف ل‪ ُ٥‬ؼ‪ٕ٥ٙ‬شؽ‪٤‬ف ‪.‬‬‫‪ ٓٞ ٛٔ ٝ٤‬اق غفن ؼ‪ٕ٥ٙ‬ش‪ٝ‬‬ ‫ ٔ‪ ٝ‬ز‪٥‬ؽ‪ ٗ٤‬لبد‪٥‬ى‪ ٣‬از‪٥‬مؽ‪٤‬ف ‪ ،‬ا‪٤‬ش‪ ٗ٥‬ا‪ٚ‬ق‪٥ٌّ ٝ٘ ٝ٘ٚ‬ت‬‫ؼـ ؼ‪٤‬ک‪ ٢‬ثبق‪ ، ٜ‬ض‪٥‬ب‪ٌ ٢‬فث‪ ٝ‬ودب ــش‪ٝ‬‬ ‫اغ ا‪٤‬ش‪ ٗ٥‬لبـا ٌ‪ٝ٘ٛ‬‬‫ـ‪ٚ‬ق و‪٥‬ب‪ ٜ‬ثفا‪ ٢‬وً وف‪٥‬ؽ‬ ‫ اؼف‪ٕ٤‬ب‪٤‬بٖ ثبٌب ؼوٕبَ ثبؼالٔبقالـ‬‫وف‪ ٢‬و‪ ٝ‬ؼـؼ ٕ٘‪ ٣‬و‪ٙ‬ؽ ؼوشٕبَ ٕ٘‪ ٣‬ث‪ٙ‬ؽ٘ؽ‬ ‫ اغ س‪ٛ‬د‪ٛ‬ـخه ٌاـ‪٘ ٜ‬ؽ‪ ٜ‬ا‪٘ٚ‬ب غ‪٥‬بَ ا‪٤‬ىى ل‪٥‬فاّ٘‪٥‬مؽ‪٤‬ف‬‫سؿ وف‪٥‬ؽ و‪ ٝ‬ثج‪ٙ٥‬ؽ ـىف ٔىى‪ٙ‬ؽ ؼ‪ ٚ‬ـ‪٤‬بِ‪ ٣‬وز‬ ‫ اؼأ‪ ٗ٥‬اِ‪ٙ٥ٙ‬ب ‪ٞ‬ف ٕ٘‪٤ ٝ‬بقٔ‪ٍ٥‬الـ ائّ‪ ٝ‬ا‪ٚ‬ؼ‪ٚ‬ـ‬‫ثف د‪ٍ٥‬ب٘‪ٞ ٣‬ف وه ‪ٞ‬ف ز‪ ٝ‬ث‪٤ٛٙ‬ى‪ٙ‬ؽ ‪ٕٞ‬ب٘ىز‬ ‫وئسُ ؼا‪ٚ‬ا ث‪ّ٥‬ى‪ ، ٝ‬اوق ثبٌ‪ٙ٥‬ب ‪٤‬بغبـ‬‫وُ اٌف عج‪٥‬ت ث‪ٛ‬ؼ‪ ، ٢‬وف غ‪ٛ‬ؼ ؼ‪ٚ‬ا ٕ٘‪ٛ‬ؼ‪٢‬‬ ‫ضفـ‪٤ ٗ٤‬بـو‪ٙ٥‬ؽاٖ لب‪٥٤‬شٕبق ‪ٙٔ ،‬فعشؽ‪٤‬ف‬‫خّ‪ ٛ‬ضفـ ـا اق ‪ٞ‬ف ودب ثٍ‪٥‬ف‪ٙٔ ٢‬فعش‪ٝ‬‬ ‫٘‪٥‬ى‪٥ٌ ٝ٥‬فٔ‪ ٝ‬ق و‪٥‬ى‪ٝ٥٥‬‬‫٘ى‪٘ ٝ٥‬ى‪ ، ٝ٥‬اغف ث‪ ٝ‬ؼع‪ٛ‬ا ٘ى‪. ٝ٥‬‬ ‫ٌّ‪ ٗ٥‬ا‪ٙ٤ٚ‬بٔبق ثبٌبـٔ‪٥‬ف ‪ ،‬ؼئ‪٥٥‬ف ‪٤‬ئف ا‪٤‬ف‪ ٢‬ؼ‪٤‬ف‬‫ـلبص‪ ٣ٕ٘ ٝ‬س‪٘ٛ‬ىز ثفلص‪ٌ ٣ٔ ، ٝ‬فز قٔ‪ ٗ٥‬ود‪ٝ‬‬ ‫ ل‪ ً٥‬ز‪٥‬ػبـ ‪ ،‬ا‪ٚ‬ق‪ ٚ‬لبـاِ‪٥‬ک وأ‪ٛ‬ـ‪ ٜ‬لبالـ‬‫قٔىش‪ٌ ٣ٔ ٖٛ‬ؿـ‪ ، ٜ‬ـ‪ ٚ‬و‪٥‬ب‪ ٣ٞ‬ث‪ ٝ‬قؼبَ ٔ‪ٝ٘ٛٔ ٣‬‬ ‫‪٤‬ىصؽ ‪ٞ‬کاـ ِؽز‬ ‫ترکی در فارسی‬ ‫اؼأ‪ ٝ‬اق ٌٕبـ‪ ٠‬لجُ‪....‬‬ ‫ٌذالق; ٌبدبالق ; ٌبدب (ٌبدبٔبق ; وٍ‪٥‬ؽٖ ‪ ،‬وٍ‪٥‬ؽ‪ ٜ‬قؼٖ ‪ ،‬زجخ ‪ٚ‬‬ ‫ـاوز قؼٖ) ‪ +‬الق (ان) ; و‪٣ّ٥‬‬ ‫ٌؽبَ; ٌبؼبَ ; زبؼبَ ; زبلمبَ ; زبق (زبغٕبق ; ثجفق قؼٖ) ‪+‬‬ ‫لبَ (؟) ; ض‪ٛ٥‬اٖ ثفل‪ ٚ ٣‬س‪٥‬ک ‪ ،‬ض‪ٛ٥‬ا٘‪ ٣‬و‪ٛ‬زىشف اق ـ‪ٚ‬ثب‪ ٜ‬؛ ثف‪ٞ‬بٖ لبعجع‬ ‫( ‪ )27‬ثف سفو‪ ٣‬ث‪ٛ‬ؼٖ ا‪ ٗ٤‬وّٕ‪ ٝ‬اصفاـ ؼاـؼ ‪ ٚ‬اق ا‪ ٗ٤‬قثبٖ اوز وج‪ ٝ‬ثج‪ٝ‬‬ ‫قثب٘‪ٟ‬ب‪ ٢‬ؼ‪ٍ٤‬ف ــش‪ ٝ‬اوز‪.‬‬ ‫ٌَّک; ٌبق ; ٔعفَّه زبق (زبلٕبق ; ثف‪٤‬ؽٖ ‪ٌ ،‬ىبـجشجٗ) ; ثجف‪٤‬جؽ‪، ٜ‬‬ ‫ؼ‪ ٓ٥٘ٚ‬؛ ٌَّک اِمٕف; ٌىبـشٗ ٔب‪ ، ٜ‬اٍ٘مبق ‪ٍٔٚ‬شک ‪ٌ ٚ‬مَّ‪ٌ ;( ٝ‬جبلجمجب ;‬ ‫ٌبق ‪ +‬لب) اق ‪ ٗ٥ٕٞ‬ـ‪ ٍٝ٤‬ا٘ؽ‪.‬‬ ‫ٌالق; ٌبِالق ; ٌبَ (ٌبِٕبق ; زبِٕبق ; قؼٖ ‪ ،‬و‪ٛ‬ثج‪٥‬جؽٖ) ‪ +‬الق‬ ‫(ان) ; و‪ٛ‬ثً ‪ ،‬ضفث‪ٚ ، ٝ‬و‪ ١ّ٥‬قؼٖ‬ ‫ٌّشبق; ٌ‪ِّ٥‬شبق ; ز‪ِّ٥‬شبق ; ز‪٥ٞ ;( ُِ٥‬ب‪ ، ٛٞ‬ؼ‪ٛ٤‬اٍ٘‪ ، ٣‬ث‪ ٣‬عمجّج‪+ )٣‬‬ ‫سبق (ان) ; ‪٥ٞ‬ب‪ ٛٞ‬و‪ٙٙ‬ؽ‪ ، ٜ‬ث‪ ٣‬عمُ ‪ ،‬الؾ قٖ ‪ ،‬ؼع‪ٛ‬ا و‪ٙٙ‬ؽ‪ٔ ، ٜ‬شدب‪ٚ‬ق‬ ‫‪ِٛ ،‬ن ‪ٌّٛ ،‬غ ‪ ،‬وبـ‪ٞ‬ب‪ ٢‬ثسٍب٘‪ ٝ‬و‪ ٝ‬ث‪ ٣‬ضىجبه ‪ ٚ‬وجشجبه ثج‪ٛ‬ؼ‪ٚ ٜ‬‬ ‫و‪ٛ‬ؼوب٘‪ ٝ‬اوز‪ .‬اق ‪ ٗ٥ٕٞ‬ـ‪ ٍٝ٤‬ؼاـ‪ :ٓ٤‬ز‪ِّ٥‬ؽ‪ ; ِٗ٥‬ؼ‪ٛ٤‬ا٘‪ ، ٝ‬ز‪ِّ٥‬ؽ‪٤‬فٔبق ;‬ ‫ؼ‪ٛ٤‬ا٘‪ٌ ٝ‬ؽٖ ‪ّ٥ٌ ،‬الق ; خفشه‬ ‫ٌّػش‪ٌ ;ٝ‬بالغشب ; ٌباللشب (ٔب٘‪ٙ‬ؽ‪ٛٔٛ٤ :‬ـسب) ; ٌبالق (‪ٚ‬اــش‪ ، ٝ‬ث‪ ٣‬ا٘ؽاْ‬ ‫‪ ،‬غفثک‪ٚ ٠‬اــش‪ + )ٝ‬سب (ان) ; ثؽسفو‪٥‬ت ‪ ،‬ث‪ ٣‬ل‪ٛ‬اـ‪ٚ ، ٜ‬اــش‪ٝ‬‬ ‫ٌّٕ‪ ٚ ٌّٕٝ ;ٝ‬زّٕ‪ٌ( ٌُ ; ٝ‬بِٕبق ; زبِٕبق ; دبـز‪٤ ٝ‬ب ؼوشبـ‪ ٢‬ـا‬ ‫ث‪ ٝ‬ثؽٖ ‪٤‬ب وف ثىشٗ ‪ ،‬ثفا‪ ٢‬زبِٕبق ؼـ ِؽش‪ٙ‬بٔ‪ٞ ٝ‬ب ث‪ ً٥‬اق ‪ٔ 20‬ع‪ٙ‬ج‪ٔ ٣‬ج‪٣‬‬ ‫٘‪٤ٛ‬ى‪ٙ‬ؽ و‪ ٝ‬ؼـ ا‪ٙ٤‬دب ا‪ٔ ٗ٤‬ع‪ٛٔ ٣ٙ‬ـؼ ٘ظف اوز) ‪( ٝٔ +‬ان) ; ؼوشجبـ‪٢‬‬ ‫و‪ ٝ‬ثف وف ثج‪ٙ‬ؽ٘ؽ ؛ ا‪ٌٚ‬بؼ‪ ٣‬ؼاِ‪ٙ٥‬ب زبِؽ‪ ; ٢‬ثس‪ ٝ‬ـا ث‪ ٝ‬و‪ َٛ‬غ‪ٛ‬ؼ قؼ‬ ‫ٌٕػبَ; ٌبٔػبَ ; ٘‪ٛ‬ع‪ ٣‬اوّط‪ ١‬اثشؽائ‪ ٣‬وفدُف ٌج‪ ٝ٥‬ثف٘‪ ٛ‬و‪ ٝ‬ؼـ ؼ‪ٚ‬ـ‪٠‬‬ ‫صف‪ٛٔ ٝ٤ٛ‬ـؼ اوشفبؼ‪ ٜ‬لفاـ ٌفـز (‪.)25‬‬ ‫ٌٍٕه; ٌ‪ٍٕ٥‬ه ; ٘‪ٛ‬ـ وبسع ٌؽ‪ ٜ‬اق ـعؽ ‪ ٚ‬ثفق ‪ ،‬اؾـغً‬ ‫ٌ‪ٌ ; ًٌٙ ;ًٙ‬بؼ؛ ٌ‪ٛ‬ظ ‪ٌٛ ; ًٌٙ ٚ‬ظ ‪ٌ ٚ‬بؼ‬ ‫ٌ‪ٌ( ٌٗ ;ٍَٛٙ‬بؼ‪( ٌَٛ + )٢‬غ‪ٙ‬ؽ‪ٌ ; )ٜ‬بؼ‪ – ٢‬غ‪ٙ‬ؽ‪ٔ ، ٜ‬طُ سفجفج‬ ‫‪ٌ ٚ‬بؼ‪ ٢‬؛ ٔمّ‪ٛ‬ه ٌٍّٗ (‪:)ْ.ٜ‬‬ ‫٘بٌ‪ٟ‬بٖ ثىشؽ ؼِٓ ؼِؽاـو‪ٌٛ × ٣‬غى‪ٌٍِٛٙ ، ٣‬ى‪ ، ٣‬ع‪٥‬بـو‪٢ِٛٛٔ /٣‬‬ ‫ٌ‪٥ٍّ٥‬ه; ٌ‪( ً٥‬ثبظ‪ :‬و‪٥‬ع) ‪٥ِ +‬ه (ان) ; وج‪٥‬جػج‪ ، ٣‬ثج‪ ٝ‬وج‪٥‬جع‬ ‫وٍ‪٥‬ؽ٘‪٣‬‬ ‫ٌ‪ٌٛ ; ٌٌٝٛ ;ٍٝ٥‬ی (صبؾ ‪ ،‬س‪٥‬ک ‪ ،‬دبن) ‪( ٜ +‬ان) ; ‪ٞ‬جف زج‪٥‬جک‬ ‫دبن ‪ ٚ‬قالَ ‪ ٚ‬س‪٥‬ک ‪ ،‬وٕجُ دبو‪ٌ ٚ ٣‬فبـ‪٥‬ز ؛ ٌ‪ٛ‬ی ث‪ٛ‬ق ; ‪٤‬ع دبن ‪ٚ‬‬ ‫صبؾ ‪ ،‬ل‪ٛ‬الؼ‪ٌٛ ٗ٥‬ی ؼ‪ٚ‬س‪ٛ‬ه;ٌ‪ ًٌٛ‬ـا س‪٥‬ک وفؼ‪ٌ ; ٌٌِٚٛٛ ، ٜ‬ب‪ٚ‬‬ ‫اؼأ‪ ٝ‬ؼاـؼ‬ ‫ٌبظ س‪٥‬ک ‪ٌٛ ،‬ی دبدبق ; وال‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ل‪...٣‬‬ ‫میرزا علی معجس‬ ‫شبستری‬ ‫ٔج‪٥‬ججفقا عجّجج‪ٔ ٣‬جعججدججک‬ ‫ٌجىشف‪ ٢‬ـفق٘ؽ ضبخج‪٣‬‬ ‫الب ‪ ،‬ؼـ وجبَ ‪1252‬‬ ‫‪ٞ‬جدجف‪ٌ ٢‬جٕججىج‪ ٣‬ؼـ‬ ‫ٌجىشف و‪ ٝ‬ؼـ اٖ قٔجبٖ‬ ‫لصج‪ ٝ‬ا‪ ٢‬و‪ٛ‬زه ثج‪ٛ‬ؼ‬ ‫س‪ِٛ‬ؽ ‪٤‬بـز ‪٥ٔ .‬فقا عّج‪٣‬‬ ‫ؼـ ٔىشت غب٘‪ ٝ‬غ‪ٛ‬ا٘ؽٖ‬ ‫‪ٌٛ٘ ٚ‬شٗ ـا أ‪ٛ‬غجز ‪.‬‬ ‫ؼـ وٗ ٌب٘کؼ‪ ٜ‬وبٍِج‪٣‬‬ ‫( ‪ٞ 1267-68‬دف‪ٌٕ ٢‬ى‪ )٣‬دؽـی ـ‪ٛ‬ر ٌؽ ‪ .‬ثعؽ اق ـج‪ٛ‬ر‬ ‫دؽـ ثفاؼاً٘ و‪ ٝ‬ؼـ اوشب٘ج‪ َٛ‬ث‪ ٝ‬سدبـر ٍٔؽ‪ َٛ‬ث‪ٛ‬ؼ٘ؽ ‪ ،‬عّج‪٣‬‬ ‫خ‪ٛ‬اٖ ـا ث‪ ٝ‬اوشب٘ج‪ َٛ‬ثفؼ٘ؽ ‪ .‬عّ‪ ٣‬ؼـ اوشب٘ج‪ َٛ‬ـفصز سعّٓ ‪ٚ‬‬ ‫ٔغبِع‪ ٝ‬ثؽوز ا‪ٚ‬ـؼ‪ ٚ ٜ‬ضٕٗ وٕه ـ‪ٚ‬قا٘‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ثفاؼـاٖ غج‪ٛ‬ؼ‬ ‫ث‪ٔ ٝ‬غبِع‪ ٝ‬ؼـ سبـ‪٤‬ع ‪ ٚ‬اؼث‪٥‬بر ٔ‪٥‬ذفؼاقؼ ‪ .‬عّ‪ ٣‬ـا عٍک ‪ٚ‬عٗ ‪ٚ‬‬ ‫ؼـؼؼفثز اقاـ ٔ‪٥‬ؽاؼ ‪ .‬ث‪ ٗ٥ٕٟ‬خ‪ٟ‬ز ثعؽ اق ضجؽ‪ٚ‬ؼ وج‪٥‬جکؼ‪ٜ‬‬ ‫وبَ ‪ٚ‬ا٘ؽ‪ ٢‬ق٘ؽٌ‪ ٣‬ؼـ ؼفثز اوشب٘ج‪ َٛ‬ث‪ٌ ٝ‬جىشف ثبق ٔ‪ٍ٥‬فؼؼ‪.‬‬ ‫ٔعدک ؼـ ث‪٥‬بٖ وفٌؿٌز غ‪ٛ‬ؼ ٔ‪٤ٛ٘ ٣‬ىؽ ‪ :‬ثعؽ اق ثجبقٌٍجز‬ ‫ث‪ٚ ٝ‬عٗ ث‪ٛ٘ ٝ‬ض‪ ٝ‬غ‪ٛ‬ا٘‪ٍٔ ٣‬ؽ‪ٌ َٛ‬ؽْ ‪ٛ٘ ٣ِٚ .‬ض‪ ٝ‬غج‪ٛ‬ا٘ج‪ٚ ٣‬‬ ‫ث‪٥‬بٖ ضمب‪٤‬ک ؼـ اٌعبـ ٘‪ٛ‬ض‪ ٝ‬ثفا‪ٚ ٢‬ادىٍفا‪٤‬بٖ غ‪ٛ‬ی ٘‪٥‬جبٔجؽ ‪ٚ‬‬ ‫ثٕٗ اعالٖ خ‪ٕٛ٘ ًٙ‬ؼ٘ؽ‪ .‬ث‪٥‬ىز ‪ٌ ٚ‬جً وجبَ ثجب ا‪٤‬ج‪ٙ‬ج‪ٟ‬جب‬ ‫خ‪٥ٍٙ‬ؽْ ‪ .‬ع‪ٛ‬ـ‪ٌ ٢‬ؽ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ؼ و‪ ٝ‬غ‪٥‬فار ٔ‪٥‬ؽاؼ٘جؽ ‪ ٚ‬عجف‪ٚ‬وج‪٣‬‬ ‫ٔ‪ٍ٥‬فـش‪ٙ‬ؽ ‪ٔ ٚ‬فا ؼع‪ٛ‬ر ٕ٘‪٥‬ىفؼ٘ؽ ‪ .‬ـمظ ٘‪ٌٛ‬شٓ ‪ ٚ‬ؼـ ٌ‪ٚ ٌٝٛ‬‬ ‫و‪ٙ‬بـ ـ‪ٚ‬قٌبـ ٌؿـا٘ؽْ ‪ .‬سب ا‪ٙ٤‬ى‪ ٝ‬ؼـ وجبَ ‪ٞ 1312‬جدجف‪٢‬‬ ‫ٌٕى‪ ٣‬ثؽِ‪ ُ٥‬اعٕبَ ـٍبـ ‪ٞ‬ب ٌجىشف ـا سفن ‪ ٚ‬ث‪ٌٟ ٝ‬جفوجشجبٖ‬ ‫ٌب‪ٞ‬ف‪ٚ‬ؼ ٘کؼ ‪٤‬ى‪ ٣‬اق ال‪ٛ‬أً و‪٤ٌٛ ٝ‬ب ثبخب٘بلً ث‪ٛ‬ؼ‪ٔ ٜ‬ج‪٥‬جف‪ٚ‬ؼ‬ ‫‪٤ ٚ‬ىىبَ ثعؽ ؼـ وبَ ‪ٞ 1313‬دف‪ٌٕ ٢‬ى‪ ٣‬ؼـ اٖ ٌج‪ٟ‬جف ثج‪ٝ‬‬ ‫ؼ‪٤‬بـ ثبل‪ٍ٥ٔ ٣‬شبثؽ ‪ .‬ـ‪ٚ‬ضً ٌجبؼ ‪ ٚ‬ـا‪ٞ‬جً ثجفا‪ ٢‬اؼثجب ‪ٚ‬‬ ‫٘‪٤ٛ‬ى‪ٙ‬ؽٌبٖ ٔشع‪ٟ‬ؽ ا‪٤‬فاٖ ث‪٤ٛ‬م‪ ٜ‬اوشجبٖ ‪ٞ‬جب‪ ٢‬اؾـثجب‪٤‬جدجبٖ ‪ٚ‬‬ ‫اـؼث‪ ٚ ُ٥‬ق٘دبٖ ٔىشؽاْ ثبؼ ‪.‬‬ ‫ثبٌ‪ٕ٥‬ب قِؿ ل‪ٛ٤ٛ‬ه وبلمبِ‪ ٣‬ل‪٥‬ػؽ‪٤‬فٔبٔ‪ٍٓ٥‬‬ ‫غّک ؼٖ ـٌ‪ٛ‬ر اِ‪٥‬ت و‪٥‬ى‪ ٣ٔ ٝ‬ؼ‪ِٚ‬ؽ‪ٚ‬ـٔبٔ‪ٍ٥‬بْ‬ ‫خؽ‪٤‬ک‪ٚ ٗ٤‬لؿ و‪ّٔ ٖٛ٤ٛ‬ى‪ ٕٝ٥‬ازؽ‪٤‬فٔبٔ‪ٍ٥‬بْ‬ ‫ا‪ٌ ٢‬جىشفِ‪ ٣‬ؼاؼاٌالـ و‪٥‬ک‪ٍٓ٥ٔ ّٝ٥٘ ٗٔ ٜ‬‬ ‫ث‪٥‬ف لفاٖ د‪ َٛ‬ادبـ‪٤‬ف ؼ‪ِٚ‬ز ا‪٤‬فاٖ ؼـ‪٤‬ؽٖ‬ ‫ظّٓ ائؽ‪٤‬ف ـفل‪ ٝ‬لصبث‪ ٝ‬ا‪ٚ‬سبٕ٘‪٥‬ف سبـ‪٤‬ؽٖ‬ ‫ٔ‪ٟ‬ف ؾثط‪ ٝ٥‬اِ‪٥‬ف ثبج ئ‪٥ِٛ‬ؽٖ ‪ ٓٞ‬ؼ‪٤‬ف‪٤‬ؽٖ‬ ‫ٔٗ ثئّ‪ ٝ‬ظّٓ ‪ ٚ‬وشٓ غّم‪ ٝ‬ـ‪ٚ‬ا ٌ‪ٛ‬ـٔ‪ٍٓ٥ٔ ٝ‬‬ ‫ا‪ٌ ٢‬جىشفِ‪ ٣‬ؼاؼاٌالـ و‪٥‬ک‪ٍٓ٥ٔ ّٝ٥٘ ٗٔ ٜ‬‬ ‫ٌ‪ٛ‬ـ‪ٚ‬و‪٥‬ک ٔٗ ٘‪ ٝ‬الا٘ٓ‪ ٝ٘ ،‬لبقاق ا‪ ٢‬و‪ّ٥ٍ٥‬ف‬ ‫ٌ‪ٛ‬ـٔ‪ٛ٥‬ه ل‪٘ٛ‬ؽاـا ‪ٞ‬فٌک ث‪ ٛ‬ؼاثبٖ ا‪ ٢‬و‪ّ٥ٍ٥‬ف‬ ‫وبِٕ‪ٍ٥‬بْ ِ‪٥‬ف‪ٌّٛ ٝ‬اـ‪ ٕٝ٤‬ثبغ ا‪ ٢‬و‪ّ٥ٍ٥‬ف‬ ‫دب٘ش‪ٌ ِٖٛٛ‬ئ‪ ٍٓ٥ٔ ٕٝ٥‬ث‪ٛ‬ؼالـ‪ ٣ٕ٤‬ث‪ٛ‬ـٔبٔ‪ٍ٥‬بْ‬ ‫ا‪ٌ ٢‬جىشفِ‪ ٣‬ؼاؼاٌالـ و‪٥‬ک‪ً٥ٔ ّٝ٥٘ ٗٔ ٜ‬‬ ‫وففٔ‪ ٝ‬ضىٓ ائّ‪ ٝ‬ؼ‪٤‬ک ‪ٞ‬ب٘ى‪ٌٙ ٣‬ب‪ٓ٥ٙٔ ّٝ٥ٞ‬‬ ‫خفٔ‪ ٣ٕ٥‬ثبثز ائؽ‪٤‬ت ٔدّى‪ ٝ‬ؼ‪ٙ٤‬ؽ‪٤‬فٔ‪ٍٓ٥ٔ ٝ‬‬ ‫٘‪ ٝ‬عالق ا‪ ّٝ٤‬ا‪ٚ ٓ٥ٍ٤‬اـ ٘‪٘ ٝ‬ىبض‪ٓ٥ٙٔ ّٝ٥‬‬ ‫ل‪٥‬ک‪٤‬ک‪ ٢‬ضبضف ائؽ‪٤‬ت ٔدّى‪ ٝ‬ؼ‪ٙ٤‬ؽ‪٤‬فٔ‪ٍٓ٥ٔ ٝ‬‬ ‫ا‪ٌ ٢‬جىشفِ‪ ٣‬ؼاؼاٌالـ و‪٥‬ک‪ٍٓ٥ٔ ّٝ٥٘ ٗٔ ٜ‬‬ ‫ٔٗ ـالٖ وه ؼٌّٓ‪ ،‬ص‪٥‬ؽ‪ ٝٔ ٝ‬ا‪٤‬فاؼ ائؽ‪ ٜ‬وٗ‬ ‫ٌئز وج‪ ٗ٥‬وىٕ‪ ٝ‬ؼ‪ ٝ٤‬ا‪ٚ‬وش‪ ٝٔٛ‬ـف‪٤‬بؼ ائؽ‪ ٜ‬وٗ‬ ‫‪٥٤‬ػبوبٖ غّم‪ ٗ٥‬ائ‪ ٗ٤ٛ‬ئ‪ٛ‬ق ائ‪ ٗ٤ٛ‬اثبؼ ائؽ‪ ٜ‬وٗ‬ ‫ٔٗ ‪٥ٞ ّٝٞ‬ر وى‪ ٗ٥‬لّج‪ ٣ٙ٥‬و‪ٙ٥‬ؽ‪٤‬فٔبٔ‪ٍ٥‬بْ‬ ‫ا‪ٌ ٢‬جىشفِ‪ ٣‬ؼاؼاٌالـ و‪٥‬ک‪ٍٓ٥ٔ ّٝ٥٘ ٗٔ ٜ‬‬ ‫ا‪ ٢‬عٕ‪ ٛ‬زه ل‪٥ّ٥‬د‪ ٖٛ‬ائ‪ٔ ّٝ٥‬فثب‪ٞ ٝ٤‬د‪ْٛ‬‬ ‫ٌ‪٥‬ف ثف٘د‪ ،ٝ‬غبٔب‪٤‬ب‪ ٓٞ ،‬لبـا ؼ‪ِٕٚ‬ب‪ٞ ٝ٤‬د‪ْٛ‬‬ ‫بیلمجٍ لر( سبدٕبخبالـ)‬ ‫اوق‪ ٚ‬لبـا ‪ ،‬واق‪ ٚ‬اغ ‪٤ :‬بق‪ ٢‬وفد‪٥‬ح ا‪ٚ‬وش‪ٝ‬‬ ‫اوق‪ ٚ‬لبقا٘بـ ‪ ،‬ائّ‪ ٝ‬ثبؼ‪ٍ٥‬الـ ‪ :‬اـ‪٢‬‬ ‫اوق‪ ٚ‬س‪ٛ‬وّ‪ ، ٛ‬ا‪ِ٘ٚ‬ؽاٖ ا‪ِٚ‬الٖ س‪ٛ‬ن و‪ٛ‬ق ‪ ،‬ا‪ِ٘ٚ‬ؽاٖ ا‪ِٚ‬الٖ‬ ‫س‪ٛ‬وّ‪ : ٛ‬س‪ٛ٤ِٛ‬ق ‪ ،‬خ‪ٛ‬خ‪ٝ‬‬ ‫اوق‪ٛ٤ ٚ‬غؽ‪ٚ‬ـ ‪٤‬ب٘‪ٕ٥‬ؽا ‪ ،‬ل‪ٛ‬س‪ٛ‬و‪ٚ ٛ‬اـ ائ‪ٕ٤ٛ‬ؽ‪ ، ٜ‬ثبغ‪٥‬فاْ ا‪ٚ‬‬ ‫ل‪ٛ‬س‪٤ٛ‬ب ‪ ،‬ائٍ‪٥‬ؽ‪٤‬ت ٌاـ‪ٚ‬ـَْ الح اوق‪ٌ : ٛ٘ٚ‬اـ‪ٍ٘ٚ‬ر ‪،‬‬ ‫ٌاـ‪٘ٚ‬ش‪ ٛ‬ثبؼ‪٣‬‬ ‫اوق لب٘‪ ٗ٥‬اوق‪ ٚ‬أَف ‪ :‬ا‪٥ٍ٤‬ک ‪ ،‬ز‪٥‬فاق‬ ‫اوق‪ٚ ٢‬اـؼ‪ ، ٢‬ثبٌ‪ٛ٤ ٣‬ظ ‪ :‬و‪ٛ‬ـ‪ ٝ٤ٚ‬و‪ٛ‬غ‪ٛ‬الٖ ل‪ٛ‬ـؼ‬ ‫اوق‪ٚ ٢‬اـؼ‪ٌ ، ٢‬ا٘‪ٛ٤ ٛ‬ظ ‪ :‬واٍِ‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬اـِ‪ ٗ٥٘ ٣‬اِ‪ٙ٥‬ؽ‪ٛ٤ ، ٜ‬غى‪ ِٖٛٛ‬ؼ‪ٙ٥ّ٤‬ؽ‪ : ٜ‬د‪َٛ‬‬ ‫‪ٚ‬ا‪ ٢‬ؼَؼ‪ٚ ٜ‬ا‪ ، ٢‬دبدبؼ‪ ٓ٥‬اؼبخؽا لبِؽ‪ : ٢‬اؼبخؽا ل‪ٛ‬ـ‪ٛ٤ٚ‬ه‬ ‫لبالٖ ل‪ٛ‬ق لبث‪٥‬ؽ‪٣‬‬ ‫‪ٚٚ‬ـؼ‪ٚ‬لدبٖ ٌ‪٥ٍ٥‬ف‪ :‬د‪ٛ‬ـو‪ٛ‬ق‬ ‫‪٤ٚ‬ک‪ٞ‬ب ‪٤ٚ‬کال ا‪ٚ‬زبٖ ل‪ٛ‬ی ‪ ،‬ز‪٥‬سه ا‪ٚ‬وش‪ ٝ‬ا‪ٚ‬زبٖ ل‪ٛ‬ی ‪،‬‬ ‫اوق‪ ٚ‬اوق‪ ٝ٘ٚ‬لّج‪٥‬ف س‪ٛ‬غ‪ٛ‬ـ ‪ ،‬ا‪٤‬سَف‪٤‬ى‪ٙ٥‬ؽ‪ ٜ‬ثب٘‪٥‬ز س‪ٛ‬و‪ٛ‬ـ ‪ :‬اـ‪٢‬‬ ‫غبٖ ثبال ‪ ،‬ا‪ٍّ٤‬شٕ‪ ٝ‬وَٗ اقاالـ ‪ ،‬ا‪ٍّ٤‬شىَٗ ز‪ٛ‬غبالـ ‪ :‬ث‪ٓ٥ّ٥‬‬ ‫غب٘‪ ٓ٥‬ا‪٤ٚ‬ب٘ؽ‪ ، ٢‬خبٔب ؼا‪٤‬ب٘ؽ‪ ، ٢‬خبْ و‪ٙ٥‬ؽ‪ ، ٢‬لب٘ب ث‪٤ٛ‬ب٘ؽ‪: ٢‬‬ ‫٘بـ‬ ‫‪٤‬بؼب ثبوىبٖ د‪ٛ‬ق‪ٚ‬الـ ‪ ،‬ؼاٌب ثبوىبٖ ل‪٥‬ف‪٤‬الـ ‪ٌٛ :‬قٌ‪ ، ٛ‬ا‪ٙ٤‬ب‬ ‫‪٤‬بؼ‪٤ ٣ٙ٥‬بالـ اؼالـ ‪ ،‬ل‪٤ٛ‬ف‪ٚ‬ؼ‪ ٣٘ٛ‬ث‪ٛ‬الـ اؼالـ ‪ :‬ز‪٥‬فاق ‪،‬‬ ‫ا‪٥ٍ٤‬ک‬ ‫‪٤‬بؼ‪٤ ً٥‬بؼب٘ؽا ز‪َٕ٥‬ف ‪٘ٛ٤ٛ٤‬بـ ‪٤ ،‬بقؼا ٌ‪َٙ٥٥‬ف ‪ ،‬ل‪ٍ٥‬ؽا و‪٘ٛ٤ٛ‬بـ ‪:‬‬ ‫اؼبج ‪٤‬بؼ‪٤ ً٥‬بؼبـ ‪٤‬ئف ‪٤‬بی ا‪ٚ‬الـ ‪ ،‬زبس‪ ٣‬خ‪٥‬ف‪٤‬الـ ٌار‬ ‫ثبی ا‪ٚ‬الـ ‪ ،‬ؼَ‪ ٜٚ‬ؼ‪ٚ‬ؼبـ و‪ٌٍٛ‬ه ا‪ٚ‬الـ ‪ ،‬ا‪ ٛ٘ٚ‬ث‪ٗ٥ّٕ٥‬‬ ‫ائٍٍه ا‪ٚ‬الـ ‪ :‬اوق‪ٚ‬‬ صفحه 6 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫کاهش ‪ ۴‬هسار دالری کرایه‬ ‫حول کاال هیاى ایراى و روسیه‬ ‫دیشىبٍ ‪ 72‬دی ‪ 02 * 0011‬شاوًیٍ ‪ 00 * 7177‬جمادی الثاوی‪ * 0001‬سال سی ی دیم ( ایتًز ایکیىجی ایل ) * شمارٌ ( سایی ) ‪5005 :‬‬ ‫رئیس کل باوک مرکسی گفت‪ :‬مىاابا‬ ‫ارزی کشًر بُبًد پیذا کردٌ بٍ عًری‬ ‫کٍ در طادرات غیر وفتی ‪ 71‬میایایاارد‬ ‫دالر ارز بٍ کشًر یارد شذٌ است‪.‬‬ ‫ٗؽیفًْ ؼکتف تفا‪ٛ‬کیت ‪ ٝ‬ضْ٘ ‪ٛ ٝ‬وْ ثی‪ ٚ‬آ٘یٔیٔیی‬ ‫سبقٗب‪ ٙ‬ـا‪١‬ؽاـی ‪ ٝ‬ضْ٘ ‪ٛ ٝ‬یویْ خیبؼ‪ ٟ‬ای اق‬ ‫اککایص ‪ ۰۰۱‬ؼـغؽی تفا‪ٛ‬کیت ؼـ ‪ٗ 9‬ب‪١‬ی‪ ٠‬اٗسیبّ‬ ‫‪ٛ‬سجت ث‪ٗ ٠‬ؽت ٗطبث‪ ٠‬سبّ هجْ غجف ؼاؼ‪ٗ.‬ط٘ؽخ‪ٞ‬اؼ‬ ‫‪١‬ؽایتی ؼـثبـ‪ ٟ‬اغفی‪ٝ ٚ‬ضؼیت تفا‪ٛ‬کیت اق غیبى‬ ‫ًط‪ٞ‬ـٗب‪ُ ٙ‬لت‪ :‬ؼـ ‪ٗ 9‬ب‪ ۰3۱۱ ٠١‬ضدٖ تفا‪ٛ‬کییت‬ ‫ًبال ؼـ ثػص خبؼ‪ٟ‬ای‪ٗ ۱.۶ ،‬یٔی‪ ٙٞ‬ت‪ ٚ‬ث‪ٞ‬ؼ‪ ٟ‬اسیت‬ ‫ً‪ٛ ٠‬سجت ث‪ٗ ٠‬ؽت ٗطبث‪ ٠‬سبّ ُؿضیتی‪ٗ 9 ٠‬یب‪١‬ی‪٠‬‬ ‫‪ )۰199‬ث‪ٓ ٠‬طبػ ‪ٝ‬ق‪ٛ‬ی ضؽ‪ٝ‬ؼ ‪ ۰۰۰‬ؼـغیؽ ‪ ٝ‬ثی‪٠‬‬ ‫ٓطبػ تؼؽاؼ ًبٗی‪ ٙٞ‬ػج‪ٞ‬ـی‪ ۰۰۱ ،‬ؼـغیؽ ـضیؽ‬ ‫ؼاضت‪ ٠‬است‪ٝ.‬ی اکک‪ٝ‬ؼ‪ :‬تفا‪ٛ‬کیت خبؼ‪ٟ‬ای ًبال ؼـ ‪9‬‬ ‫ٗب‪ ٠١‬اٗسبّ ‪ٛ‬سجت ث‪ٗ ٠‬ؽت ٗطبث‪ ٠‬ؼ‪ ٝ‬سبّ هیجیْ ‪9‬‬ ‫ٗب‪ً ٠ً )۰19۱ ٠١‬ف‪ٛٝ‬ب ‪ٛ‬جی‪ٞ‬ؼ‪ ۰۱ ،ٟ‬ؼـغیؽ ـضیؽ‬ ‫‪ٝ‬ق‪ٛ‬ی ؼاضت‪ 13 ٝ ٠‬ؼـغؽ ؼـ تؼؽاؼ ًبٗییی‪١ ٙٞ‬یبی‬ ‫ٗتفؼؼ اق غبى ایفا‪ ٙ‬اککایص ـظ ؼاؼ‪ ٟ‬است‪.‬‬ ‫کشاورزاى کودهای یارانهای‬ ‫ ‬ ‫را از شبکههای رسوی خریداری کنند‬ ‫ ‬ ‫ها با سینکارت وام هی دهند؟‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫بانک‬ ‫غبٓص اثبؼی غجف ؼاؼ؛‬ ‫‪ 0010‬سال بُبًد وماگرَای اقتظادی ایران‬ ‫ػٔی غبٓص اثبؼی‪ ،‬ـئیک ًْ ثیب‪ٛ‬یی‬ ‫ٗفًکی ثب ضض‪ٞ‬ـ ؼـ ثف‪ٛ‬بٗ‪ِٛ ٠‬ب‪ ٟ‬ییی‬ ‫سی٘ب اق اغفی‪٘ٛ ٚ‬بُف ‪١‬بی اهتیػیبؼی‬ ‫ًط‪ٞ‬ـ سػ‪ُ ٚ‬لت ‪ ٝ‬اکک‪ٝ‬ؼ‪ :‬اؿبق ًیبـ‬ ‫ؼ‪ٓٝ‬ت ثب ت‪ٞ‬خ‪ ٠‬ث‪ ٠‬ضفایغی ًی‪ً ٠‬طی‪ٞ‬ـ‬ ‫ؼـ ا‪ ٙ‬هفاـ ُفکت‪ ٠‬ث‪ٞ‬ؼ اق خ٘ٔ‪ ٠‬ت‪ٜ‬ػی‪ٞ‬ا‪ٟ‬‬ ‫تػػیع ؼاؼ‪ ٟ‬ضؽ‪ ٟ‬اق ثب‪ٛ‬ی ٗیفًیکی‬ ‫ث‪ ٠‬ؼ‪ٓٝ‬ت ‪٘١ ٝ‬ی‪ٜ‬غ‪ٞ‬ـ ؾغبیف ًیبال‪١‬یبی‬ ‫اسبسی‪ٝ ،‬ضؼیتی غبظ ـا پییص پیبی‬ ‫ؼ‪ٓٝ‬ت خؽیؽ ایدیبؼ ًیفؼ‪ ٟ‬ثی‪ٞ‬ؼ‪ .‬ؼـ‬ ‫ض‪ٞ‬ق‪ ٟ‬ت‪ٞ‬ـٕ ‪ٛ‬یک ػٔی ـؿٖ ای‪ٌٜ‬ی‪ ٠‬سیبّ‬ ‫هجْ یٌی اق ضؽیؽتفی‪ ٚ‬ؼ‪ٝ‬ـا‪ ٙ‬ت‪ٞ‬ـٗیی‬ ‫ًط‪ٞ‬ـ ـا ‪ٛ‬ظبـ‪ُ ٟ‬ف ثی‪ٞ‬ؼییٖ اٗیب عیی‬ ‫ٗب‪١ ٟ‬بی اغیف ضیت ت‪ٞ‬ـٕ ًب‪١‬طی ضیؽ‪ٟ‬‬ ‫ث‪ ٠‬ع‪ٞ‬ـی ً‪ ٠‬ؼـ اؾـٗیب‪ ٟ‬اٗسیبّ ؼـ‬ ‫ٗوبیس‪ ٠‬ثب ٗفؼاؼٗب‪ ٟ‬ت‪ٞ‬ـٕ ‪ٛ‬وغ‪ ٠‬ث‪ٛ ٠‬ویغی‪٠‬‬ ‫ث‪ ۰۶.۵ ٠‬ؼـغؽ ًب‪١‬ص یبکت‪ ٠‬است‪.‬‬ ‫ث‪ُ ٠‬لت‪ ٠‬ـئیک ًْ ثب‪ٛ‬ی ٗفًیکی ؼـ‬ ‫س‪ٗ ٠‬ب‪ ٠١‬اغیف ‪ٛ‬یک ‪ٛ‬فظ ت‪ٞ‬ـٕ ‪ٛ‬یویغی‪ ٠‬ثی‪٠‬‬ ‫‪ٛ‬وغ‪ ٠‬اق ٗ‪٢‬ف ٗب‪ 1.۰ ٠ً ٟ‬ؼـغؽ ث‪ٞ‬ؼ ثی‪٠‬‬ ‫‪ ۰.۱‬ؼـغؽ ؼـ اؾـٗب‪ ٟ‬ـسیییؽ ًی‪ ٠‬اق‬ ‫ـ‪ٛٝ‬ؽ ًب‪١‬طی ت‪ٞ‬ـٕ ضٌبیت ؼاـؼ‪.‬‬ ‫ُفا‪ ٙ‬ضؽ‪ً ٙ‬بال‪١‬ب ً٘تف ضؽ‬ ‫‪ٝ‬ی اکک‪ٝ‬ؼ‪ٛ :‬یفظ ـضیؽ تی‪ٞ‬ـٕ ‪ٝ‬هیتیی‬ ‫ًب‪١‬ص ٗییبثؽ ث‪ٗ ٠‬ؼ‪ٜ‬بی ‪ٛ‬ج‪ٞ‬ؼ ت‪ٞ‬ـٕ ؼـ‬ ‫اهتػبؼ ‪ٛ‬یست ثٌٔی‪ ٠‬ایی‪ٗ ٚ‬یلی‪٢‬ی‪ ٕٞ‬ـا‬ ‫ٗیـسب‪ٛ‬ؽ ً‪ُ ٠‬فا‪ ٙ‬ضؽ‪ً ٙ‬بال‪١‬ب ً٘تیف‬ ‫ضؽ‪ ٝ ٟ‬یب ث‪ ٠‬ػجبـتی ً٘تف‪ ،‬هییی٘یت ‪١‬یب‬ ‫ُفا‪ ٙ‬ضؽ‪ ٟ‬است‪ .‬اق ای‪ ٚ‬ـ‪ ٝ‬ت‪ٞ‬ـٕ ‪ٛ‬وغی‪٠‬‬ ‫ث‪ٛ ٠‬وغ‪ ٠‬ـ‪ ٝ‬ث‪ً ٠‬ب‪١‬ص است‪.‬‬ ‫غبٓص اثبؼی ثیب اضیبـ‪ ٟ‬ثی‪ ٠‬اغیفیی‪ٚ‬‬ ‫‪ٝ‬ضؼیت ثبقاـ اـق ًط‪ٞ‬ـ ُلیت‪ :‬ایی‪ٚ‬‬ ‫ثبقاـ اق ‪٘ٛ‬بُف‪١‬بی ٗ‪ ٖ٢‬اهتػبؼ ًطی‪ٞ‬ـ‬ ‫است ً‪ ٖ١ ٠‬اً‪ ٜٙٞ‬تؼبؼّ ٗ‪ٜ‬بسیجیی ـا‬ ‫ؼـ ای‪ ٚ‬ثبقاـ ‪ٛ‬ظبـ‪ُ ٟ‬ف ‪١‬ستیییٖ‪ .‬ثیبقاـ‬ ‫ض‪ٞ‬آدبت اـقی یب ث‪ ٠‬ػجبـتی سیبٗیب‪ٛ‬ی‪٠‬‬ ‫‪ٛ‬ی٘یب ثیفای ‪ٝ‬اـؼات ًیبال اسیتیلیبؼ‪ٟ‬‬ ‫ٗیض‪ٞ‬ؼ ‪ ٖ١‬اً‪ ٜٙٞ‬اق ثجبت ٗی‪ٜ‬یبسیجیی‬ ‫ثفغ‪ٞ‬ـؼاـ ث‪ٞ‬ؼ‪ ٝ ٟ‬ػفض‪ ٝ ٠‬توبضبی اـق‬ ‫ٗتؼبؼّ اسیت ثی‪ ٠‬عی‪ٞ‬ـی ًی‪ ٠‬عیی‬ ‫ـ‪ٝ‬ق‪١‬بی اغیف ضتی ػفض‪ ٠‬اـق ؼـ ایی‪ٚ‬‬ ‫سبٗب‪ ٠ٛ‬اق توبضب ‪ٛ‬یک کفاتف ـکت‪ ٠‬است‪.‬‬ ‫ث‪ُ ٠‬لت‪ٝ ٠‬ی ‪١‬یٖ اًی‪ٜ‬ی‪ ٙٞ‬تیؼیبؼّ ‪ٝ‬‬ ‫اـاٗص ‪ٛ‬سجی ٗ‪ٜ‬بسیجیی ؼـ ثیبقاـ اـق‬ ‫ثفهفاـ ضؽ‪ ٠ً ٟ‬ثؽ‪ ٙٝ‬تفؼیؽ ؼـ تؼؽییْ‬ ‫ت‪ٞ‬ـٕ ًط‪ٞ‬ـ ‪ٛ‬یک اثف ُؿاـ غ‪ٞ‬ا‪١‬ؽ ث‪ٞ‬ؼ‪.‬‬ ‫ای‪ٗ ٚ‬وبٕ ٗسئ‪ ّٞ‬ثب اضبـ‪ ٟ‬ث‪ ٠‬تاٗیی‪ ٚ‬اـق‬ ‫ؼـ ‪ٗ 9‬ب‪ ٠١‬اٗسبّ ُلیت‪ :‬عیی ٗیؽت‬ ‫ٗؿً‪ٞ‬ـ ضؽ‪ٝ‬ؼ ‪ٗ 3۱‬یییٔیییبـؼ ؼالـ ؼـ‬ ‫سبٗب‪ٛ ٠ٛ‬ی٘ب ػفض‪ ٠‬ضؽ‪ ٝ ٟ‬ؼـ ٗیدی٘ی‪ٞ‬ع‬ ‫ٗیت‪ٞ‬ا‪ُ ٙ‬لت تب پبیب‪ ٙ‬اٗسبّ ثی‪ 3۵ ٚ‬تب‬ ‫‪ٗ ۵۱‬یٔیبـؼ ؼالـ تاٗی‪ ٚ‬اـق اق عیفیین‬ ‫سبٗب‪ٛ ٠ٛ‬ی٘ب غ‪ٞ‬ا‪١‬یٖ ؼاضیت‪ .‬ؼـ ایی‪ٚ‬‬ ‫سبٗب‪١ ٠ٛ‬ف ‪ٞٛ‬ع ‪ٛ‬ییبق اـقی ًطی‪ٞ‬ـ ؼـ‬ ‫ثػص ًبال‪١‬بی اسبسی ‪ ٝ‬سبیف ًبال‪١‬یب‬ ‫اق ٗطْ ػفض‪ًٜٜ ٠‬ؽُیب‪ ٙ‬اـق ضیبٗیْ‬ ‫‪ٛ‬لت ‪ ٝ‬کفا‪ٝ‬ـؼ‪١ٟ‬بی ‪ٛ‬لتی ‪٘١ ٝ‬یی‪ٜ‬یغی‪ٞ‬ـ‬ ‫غبؼـات ؿیف ‪ٛ‬لتی پبسع ؼاؼ‪ٗ ٟ‬یض‪ٞ‬ؼ‪.‬‬ ‫‪٘١‬س‪ٜ‬ی‪ ٚ‬ؼـ ضص ٗیب‪١‬ی‪ ٠‬اٗسیبّ ‪ٛ‬یفظ‬ ‫ـضؽ اهتػبؼی ‪ 1.1‬ؼـغؽ ث‪ٞ‬ؼ ًی‪ ٠‬ؼـ‬ ‫س‪ٗ ٠‬ب‪ ٠١‬ؼ‪ ٕٝ‬ثیػیبعیف هیغیؼیی ثیفم‬ ‫ت‪ٓٞ‬یؽً‪ٜٜ‬ؽُب‪ ٙ‬غی‪ٜ‬یؼیتیی ًطی‪ٞ‬ـ ؼـ‬ ‫تبثستب‪ ،ٙ‬ا‪ٛ‬ؽًی اق ای‪ ٚ‬ـضؽ اهتیػیبؼی‬ ‫ً‪ٜ‬ؽ ضؽ‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی ُلت‪ :‬ثبیؽ ؼا‪ٛ‬ست ‪٘١‬س‪ٜ‬ب‪ ٙ‬تی‪ٞ‬ـٕ‬ ‫ؼـ ًط‪ٞ‬ـ ‪ٝ‬خ‪ٞ‬ؼ غ‪ٞ‬ا‪١‬ؽ ؼاضیت ‪ٓٝ‬یی‬ ‫تثجیت ‪ًٜ ٝ‬ؽ ضؽ‪ ٙ‬ا‪ٜ١‬یَ ـضیؽ ا‪ٙ‬‬ ‫ضبًی اق ث‪٢‬ج‪ٞ‬ؼ ضفایظ ثب ت‪ٞ‬خ‪ ٠‬ث‪ٜٗ ٠‬بثغ‬ ‫اـقی ًط‪ٞ‬ـ اق خ٘ٔ‪ ٠‬ضدٖ ‪ٗ ۰1‬یٔیبـؼ‬ ‫ؼالـی اـق ضبغْ اق غیبؼـات ؿیییف‬ ‫‪ٛ‬لتی ‪٘١ ٝ‬س‪ٜ‬ی‪ ٚ‬ـضؽ ‪ ۰۶3‬ؼـغیؽی‬ ‫ضدٖ ػفض‪ ٠‬اـق ؼـ سبٗب‪ٛ ٠ٛ‬ی٘ب است‪.‬‬ ‫ٗؼب‪ٝ ٙٝ‬قیف خ‪٢‬بؼ ًطب‪ٝ‬ـقی غجف ؼاؼ‪:‬‬ ‫عرضٍ ‪َ 05‬سار ته شکر سفیذ تىظیم بازاری برای مظارف خاوًار‬ ‫ٗطییب‪ٝ‬ـ ٗییؼییب‪ ٙٝ‬اٗیی‪ٞ‬ـ قـاػییت ‪ٝ‬قاـت خیی‪٢‬ییبؼ‬ ‫ًطب‪ٝ‬ـقی ث‪ً ٠‬طب‪ٝ‬ـقا‪١ ٙ‬طیؽاـ ؼاؼ‪ً :‬طیب‪ٝ‬ـقا‪ٙ‬‬ ‫ً‪ٞ‬ؼ‪١‬بی یبـا‪٠ٛ‬ای ٗ‪ٞ‬ـؼ ‪ٛ‬یبق غ‪ٞ‬ؼ ـا ثفای اع٘ی‪ٜ‬یب‪ٙ‬‬ ‫اق ًیلیت‪ ،‬ت‪٢ٜ‬ب اق ضجٌ‪ ٠‬ـس٘ی کف‪ٝ‬ش ت‪٢‬ی‪ًٜٜ ٠‬ؽ‪.‬‬ ‫ض٘ک اهلل ٗالقاؼ‪ ٟ‬اکک‪ٝ‬ؼ‪ :‬کفای‪ٜ‬ؽ تبٗی‪ ،ٚ‬تی‪ٞ‬قییغ ‪ٝ‬‬ ‫ٗػفف ً‪ٞ‬ؼ‪١‬بی ضیی٘یییبییی تیؽاـى ضیؽ‪ ٟ‬ؼـ‬ ‫زبـز‪ٞ‬ه ‪ٛ‬ظبٕ ً‪ٜ‬تفّ ‪ ٝ‬تض٘ی‪ً ٚ‬یلیت ‪ ٝ‬سبٗیب‪ٛ‬ی‪٠‬‬ ‫پبیص ‪ٛ ٝ‬ظبـت غ‪ٞ‬ـت ٗیُیفؼ‪.‬‬ ‫ٗطییب‪ٝ‬ـ ٗییؼییب‪ ٙٝ‬اٗیی‪ٞ‬ـ قـاػییت ‪ٝ‬قاـت خیی‪٢‬ییبؼ‬ ‫ًطب‪ٝ‬ـقی اظ‪٢‬بـؼاضت‪ :‬ثب ت‪ٞ‬خ‪ ٠‬ث‪ٛ ٠‬وص زطِ٘ییف‬ ‫ً‪ٞ‬ؼ‪١‬بی استب‪ٛ‬ؽاـؼ ؼـ تبٗی‪ ٚ‬اٗی‪ٜ‬یییت ؿیؿاییی ‪ٝ‬‬ ‫سالٗت اضبؼ خبٗؼ‪ ،٠‬ت٘بٕ ً‪ٞ‬ؼ‪١‬بی تؽاـى ضیؽ‪ٟ‬‬ ‫پک اق ا‪ٛ‬دبٕ اقٗبیطبت ً‪ٜ‬تیفّ ًیییلیی ‪ ٝ‬اغیؿ‬ ‫استب‪ٛ‬ؽاـؼ‪١‬بی القٕ ت‪ٞ‬قیغ ٗیض‪ٞ‬ؼ‪.‬ث‪ُ ٠‬یلیتی‪ٝ ٠‬ی‪،‬‬ ‫ً‪ٞ‬ؼ‪١‬بی ؿیفاستب‪ٛ‬ؽاـؼ ض‪ٜ‬بسبیی ‪ ٝ‬اق زفغ‪ ٠‬ت‪ٞ‬قییغ‬ ‫غبـج ٗیض‪ٛٞ‬ؽ‪ٗ.‬القاؼ‪ ٟ‬ؼـ ٗ‪ٞ‬ـؼ ٗیییکا‪ٗ ٙ‬ػیفف‬ ‫ً‪ٞ‬ؼ‪١‬بی ضی٘یبیی ؼـ ثػص ًطیب‪ٝ‬ـقی ُیلیت‪:‬‬ ‫ٗیکا‪ٗ ٙ‬ػفف ً‪ٞ‬ؼ‪١‬بی یبـا‪٠ٛ‬ای اقت‪ ،٠‬کسیلیبتی‪ٝ ٠‬‬ ‫پتبس‪ ٠‬ؼـ ثػص ًطب‪ٝ‬ـقی عی سبّ‪١‬بی اغییف ثی‪٠‬‬ ‫است‪ٜ‬بؼ اٗبـ ‪ ٝ‬اعالػبت ٗ‪ٞ‬خ‪ٞ‬ؼ ً٘تف اق س‪ٗ ٠‬یٔی‪ٙٞ‬‬ ‫ت‪ ٚ‬است‪ٝ.‬ی اؼاٗ‪ ٠‬ؼاؼ‪ :‬ای‪ ٚ‬ؼـضیبٓیی اسیت ًی‪٠‬‬ ‫ٗیکا‪ٛ ٙ‬یبق ً‪ٞ‬ؼی ًط‪ٞ‬ـ ث‪ًٞ ٠‬ؼ‪١‬بی اقت‪ ،٠‬کسلبت‪ٝ ٠‬‬ ‫پتبس‪ ٠‬عجن ثفا‪ٝ‬ـؼ ٗ‪ٞ‬سس‪ ٠‬تطویوبت غبى ‪ ٝ‬اه‬ ‫ًط‪ٞ‬ـ ث‪ ٠‬ع‪ٞ‬ـ ٗت‪ٞ‬سظ ‪ٗ 3.۵‬یٔییی‪ ٙٞ‬تی‪ ٚ‬ؼـ سیبّ‬ ‫است‪ٗ.‬طب‪ٝ‬ـ ٗؼب‪ ٙٝ‬اٗ‪ٞ‬ـ قـاػیت ‪ٝ‬قاـت خی‪٢‬یبؼ‬ ‫ًطب‪ٝ‬ـقی ُلت‪١ :‬ف سیبّ ٗیییکا‪ٛ ٙ‬یییبق ثیػیص‬ ‫ًطب‪ٝ‬ـقی ث‪ ٠‬ا‪ٞٛ‬اع ً‪ٞ‬ؼ‪١‬بی اقت‪ ،٠‬کسلبت‪ ٝ ٠‬پتیبسی‪٠‬‬ ‫ت‪ٞ‬سظ ٗ‪ٞ‬سس‪ ٠‬تطویوبت غبى ‪ ٝ‬اه ثفا‪ٝ‬ـؼ ضؽ‪ٟ‬‬ ‫‪ ٝ‬ث‪ٝ ٠‬قاـت خ‪٢‬بؼ ًطب‪ٝ‬ـقی ‪ٗ ٝ‬یؼیب‪ٛٝ‬یت اٗی‪ٞ‬ـ‬ ‫قـاػت اػالٕ ‪ ٝ‬ای‪ٗ ٚ‬ؼب‪ٛٝ‬ت ‪ٛ‬ییک پیک اق ا‪ٛ‬یدیبٕ‬ ‫ثفـسی ‪١‬بی القٕ ً‪ٞ‬ؼ‪١‬بی یبـا‪٠ٛ‬ای ٗ‪ٞ‬ـؼ ‪ٛ‬یییبق ‪ٝ‬‬ ‫ٗوبؼیف ا‪٢ٛ‬ب ـا ثفای تبٗی‪ ٝ ٚ‬تؽاـى ثی‪ ٠‬ضیفًیت‬ ‫غؽٗبت ض٘بیتی ًطب‪ٝ‬ـقی اثالؽ ٗیً‪ٜ‬ؽ‪.‬‬ ‫ریزوامٍ ارک‬ ‫م الف ‪ 4105‬مروذ‬ ‫اگُی فقذان اسىاد مالکیت‬ ‫ًٔی‪ٝ ٠‬اـث ٗفض‪ ٕٞ‬اهبی ٗیفغ٘ؽ ضسی‪ٜ‬ی ‪ٗ ٝ‬فض‪ ٠ٗٞ‬تی‪ٞ‬ـا‪ٙ‬‬ ‫ؼغت یکؼا‪ٛ‬ی اثفؿب‪ ٙ‬ثفاثف ؼـغی‪ٞ‬اسیتی‪٢‬یبی ‪ٝ‬اـؼ‪ ٟ‬ثطی٘یبـ‪:ٟ‬‬ ‫‪ ۰3۱۱۱۰۱۵۱۶۱۱۱۱۱۱۰۰‬آیی ‪-۰3۱۱۱۰۱۵۱۶۱۱۱۱۱۱۰۶‬‬ ‫‪ ٝ ۰3۱۱9۱99۰9‬ؼاؼ‪ٛ‬ییبٗیی‪١ ٠‬ییبی‪-9۱۱99۶۱۵۰۵9۱۰3۵1 :‬‬ ‫‪۰1999۰۰9۰3-99۱99۱۱۵۰۵9۱۰۱۰3 ٝ ۰19۱9۰۱9۱۰‬‬ ‫غبؼـ‪ ٟ‬اق ضؼج‪ ٖ٢ٛ ٠‬ض‪ٞ‬ـای ضْ اغتالف ٗف‪ٛ‬ؽ ض٘‪ ٚ‬تسٔیییٖ‬ ‫ؼ‪ٝ‬اقؼ‪ ٟ‬ثفٍ استط‪٢‬بؼی‪ ٠‬تػؽین ضؽ‪ ٟ‬اػالٕ ‪ٛ‬ی٘ی‪ٞ‬ؼ‪ :ٟ‬سی‪ٜ‬یؽ‬ ‫ٗبٌٓیت ضطؽا‪ َٛ‬قٗی‪ ٚ‬ثط٘بـ‪ ٟ‬پالى ‪ ۱1‬کفػی اق ‪-۰۱۰1‬‬ ‫اغٔی ‪ٝ‬اهغ ؼـ ٗف‪ٛ‬ؽ ثػص ‪ ۰۵‬تجفیک ً‪ ٠‬ؼـ ؼکتیف اٗیالى‬ ‫خٔؽ ‪ 3۰۰‬غلط‪ ۰۰۵ ٠‬ؾیْ ثجت ‪ ۰۰۱۱۰۰‬ث‪ ٠‬ضی٘یبـ‪ ٟ‬زیبپیی‬ ‫‪ ۱1۶۱۱۱‬سفی آق سبّ ‪ ۱9‬ث‪ٛ ٠‬بٕ ٗیفغ٘ؽ ضسی‪ٜ‬ی ثیجیت ‪ٝ‬‬ ‫س‪ٜ‬ؽ ٗبٌٓیت ا‪ ٙ‬غبؼـ ‪ ٝ‬تسٔیٖ ضؽ‪ ٟ‬است ث‪ ٠‬ػٔت خبثدبئیی‬ ‫ٗلو‪ٞ‬ؼ ُفؼیؽ‪ٛ ٝ ٟ‬بٗجفؼ‪ ٟ‬ؼـغ‪ٞ‬است غؽ‪ٝ‬ـ س‪ٜ‬یؽ ٗیبٓیٌیییت‬ ‫آ٘ث‪ٜ‬ی ‪ٞ٘ٛ‬ؼ‪ ٟ‬است ٓؿا ٗفاتت ث‪ ٠‬است‪ٜ‬بؼ ٗبؼ‪ -۰۰۱ ٟ‬ائی‪ٛ ٚ‬بٗی‪٠‬‬ ‫هب‪ ٙٞٛ‬ثجت ؼـ یی ‪ٞٛ‬ثت اُ‪٢‬ی ٗیط‪ٞ‬ؼ تب ز‪ٜ‬ب‪ٛ‬سی‪١ ٠‬یفًسیی‬ ‫ٗؽػی ‪ٝ‬خ‪ٞ‬ؼ س‪ٜ‬ؽ ٗبٌٓیت ‪ٛ‬کؼ غ‪ٞ‬ؼ ‪ ٝ‬یب ا‪ٛ‬دبٕ ٗؼبٗٔ‪ٛ ٠‬سجت ث‪٠‬‬ ‫ٗٔی ٗؿً‪ٞ‬ـ ثبضؽ اق تبـیع ا‪ٛ‬تطبـ ای‪ ٚ‬اُ‪٢‬ی ث‪ٗ ٠‬ؽت ؼ‪ ٟ‬ـ‪ٝ‬ق‬ ‫اػتفاؼ غ‪ٞ‬ؼ ـا ض٘‪ ٚ‬اـائ‪ ٠‬اغْ س‪ٜ‬ؽ ٗبٌٓیت ث‪ ٠‬ایی‪ ٚ‬اؼاـ‪ٟ‬‬ ‫تسٔیٖ تب ‪ٝ‬کن ٗوفـات ػْ٘ ُفؼؼ ثؽی‪٢‬ی است ز‪ٜ‬ب‪ٛ‬س‪ ٠‬ظفف‬ ‫ٗؽت ٗوفـ اػتفاضی ‪ٝ‬اغْ ‪ٛ‬ط‪ٞ‬ؼ ‪ ٝ‬یب ؼـ غ‪ٞ‬ـت اػیتیفاؼ‬ ‫اغْ س‪ٜ‬ؽ اـائ‪ِٛ ٠‬فؼؼ س‪ٜ‬ؽ ٗبٌٓیت آ٘ث‪ٜ‬ی عجن ٗویفـات ثی‪٠‬‬ ‫ٗتوبضی تسٔیٖ غ‪ٞ‬ا‪١‬ؽ ضؽ‪.‬‬ ‫‪ *39۰۱۰‬تبـیع ا‪ٛ‬تطبـ‪۰3۱۱9۰۱9۰۶ :‬‬ ‫رئیس ادارٌ ثبت اسىاد ی امالک شُرستان مروذ‬ ‫محرم کىعاوی‬ ‫اگهی هفقودی ‬ ‫اصل سند کارخانه و برگ سبس سواری هاچ بک تیگو ‪ FL5‬‬ ‫هدل ‪ 97‬بشواره پالک‪۴57 -55 :‬س ‪ 99‬و شواره هوتور‪ :‬‬ ‫‪ MVM۴8۴FTAJ 533355‬و شوااره شااسای‪ :‬‬ ‫‪ NATGBATLXJ 9559558‬هفقود گردیده از درجه ‬ ‫اعتبار ساقط هی باشد‪50۴58.‬‬ ‫اهر‪ -‬علی خرسندی فرد‬ ‫معاین یزیر جُاد کشایرزی اعالمکرد‪َ 05 :‬سار تاه‬ ‫شکر سفیذ فقظ برای مظارف خاوًار برای عرضاٍ در‬ ‫سراسر کشًر تخظیض یافتٍ ی در اختیاار کاارگاریٌ‬ ‫تىظیم بازار استان قرار دادٌ شذٌ است‪.‬‬ ‫ث‪ٛ ٠‬وْ اق ‪ٝ‬قاـت خ‪٢‬بؼ ًطب‪ٝ‬ـقی‪ ،‬یکؼا‪ ٙ‬سیییق ثیب‬ ‫اـسبّ ‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬ای ث‪ ٠‬استب‪ٛ‬ؽاـا‪ ٙ‬سفاسف ًط‪ٞ‬ـ‪ ،‬هی٘ت ‪١‬ف‬ ‫ًیس‪ً ۵۱ ٠‬یٔ‪ُٞ‬فٗی ضٌف سلیؽ ـا ثیب اضیتیسیبه ‪9‬‬ ‫ؼـغؽ ٗبٓیبت اـقش اکک‪ٝ‬ؼ‪١ ٟ‬ف ًیٔ‪ُٞ‬فٕ ث‪ٗ ٠‬جبضفی‪ٚ‬‬ ‫ٗؼفکی ضؽ‪ ٟ‬ؼـه ا‪ٛ‬جبـ)‪١ ۰۰ ،‬کاـ‪ ۵1۵ ٝ‬تی‪ٗٞ‬یب‪ٙ‬‬ ‫‪ ۰۰۵1۵۱‬ـیبّ) اػالٕ ًفؼ‪.‬‬ ‫ٗؽیفػبْٗ ضفًت ثبقـُب‪ٛ‬ی ؼ‪ٓٝ‬یتیی اییفا‪ ٙ‬اکیک‪ٝ‬ؼ‪:‬‬ ‫تؼیی‪ ٚ‬ضی‪ ،ٟٞ‬ضجٌ‪ٗ ٝ ٠‬جبضفی‪ ٚ‬ت‪ٞ‬قیغ ضٌف تػػیػی‬ ‫ثف ػ‪٢‬ؽ‪ً ٟ‬بـُف‪ ٟٝ‬ت‪ٜ‬ظیٖ ثبقاـ استب‪ ٙ‬است تب اق عفین‬ ‫ضجٌ‪١ ٠‬بی ٗ‪ٜ‬تػت اػٖ اق تیؼیب‪ٛٝ‬یی ‪١‬یبی ٗػیفف‪،‬‬ ‫اغ‪ٜ‬بف ٗ‪ٜ‬تػت‪ٗ ،‬فاًک ػفض‪ٗ ٠‬ستویٖ ًبال‪ٗ ،‬ییبؼیی‪ٚ‬‬ ‫ٗی‪ ٝ ٟٞ‬تف‪ ٟ‬ثبـ ؼـ سغص ًط‪ٞ‬ـ ت‪ٞ‬قیغ ض‪ٞ‬ؼ‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی تػفیص ًفؼ‪ :‬ضٌف ٗؿً‪ٞ‬ـ ثبیؽ ؼـ ثستی‪ ٠‬ثی‪ٜ‬یؽی‬ ‫‪١‬بی ٗ‪ٜ‬بست ‪ٞٗ ٝ‬ـؼ ‪ٛ‬یبق ٗػفف غب‪ٞٛ‬اـ ػفض‪ ٝ ٠‬اق‬ ‫کف‪ٝ‬ش ث‪ ٠‬غ‪ٞ‬ـت کٔ‪ ٠‬غ‪ٞ‬ؼؼاـی ض‪ٞ‬ؼ‪.‬‬ ‫سیق اظ‪٢‬بـ ؼاضیت‪ :‬سیبقٗیب‪ ٙ‬ضی٘یبییت ٗػیفف‬ ‫ً‪ٜٜ‬ؽُب‪ ٝ ٙ‬ت‪ٓٞ‬یؽً‪ٜٜ‬ؽُب‪ ،ٙ‬ثبقـسب‪ ٙ‬سیبقٗیب‪١ ٙ‬یبی‬ ‫خ‪٢‬بؼ ًطب‪ٝ‬ـقی استب‪١ٙ‬ب‪ ،‬سبقٗب‪ ٙ‬تؼکیفات ضٌ‪ٗٞ‬تی‬ ‫‪ ٝ‬اتبم اغ‪ٜ‬بف ایفا‪ٌٔٗ ،ٙ‬ل‪ٜ‬ؽ ‪ٛ‬سجت ثی‪ً ٠‬ی‪ٜ‬یتیفّ ‪ٝ‬‬ ‫‪ٛ‬ظبـت ثف ـ‪ٛٝ‬ؽ ت‪ٞ‬قیغ ًبال ‪ ٝ‬ـػبیت هی٘یت کیف‪ٝ‬ش‬ ‫ًبال‪١‬بی ٗ‪ٞ‬ض‪ٞ‬ع عفش اهؽإ ‪ ٝ‬ؼـ غی‪ٞ‬ـت ثیف‪ٝ‬ق‬ ‫تػٔق اهؽإ هب‪ٛٞٛ‬ی ـا ثب ‪٘١‬ب‪ِٜ١‬ی ٗفاخغ ؾیـثظ ث‪٠‬‬ ‫ػْ٘ ا‪ٝ‬ـ‪ٛ‬ؽ‪.‬‬ ‫ٗؼب‪ٝ ٙٝ‬قیف خ‪٢‬بؼ ًطب‪ٝ‬ـقی ثب اضبـ‪ ٟ‬ث‪ ٠‬ای‪ٔ٢ٗ ٠ٌٜ‬یت‬ ‫خؿه ٗوبؼیف تػػیػی تب پبیب‪ ٙ‬ثی‪٢‬ی٘ی‪ٗ ٚ‬یب‪ ٟ‬سیبّ‬ ‫خبـی است‪ُ ،‬لت‪ :‬ثب ت‪ٞ‬خ‪ ٠‬ث‪ٓ ٠‬ک‪ًٜ ٕٝ‬تفّ هییی٘یت‬ ‫ضٌف ؼـ ثبقاـ‪ ،‬سفػت ػْ٘ ‪ً ٝ‬بالـسب‪ٛ‬ی ؼـ سیفییغ‬ ‫تفی‪ ٚ‬قٗب‪ ٌٚ٘ٗ ٙ‬ؼـ ضجٌ‪١٠‬بی ٗػفف‪ٞٗ ،‬ـؼ ا‪ٛ‬تظبـ‬ ‫است‪.‬‬ ‫ث‪ُ ٠‬کاـش ایف‪ٛ‬ب‪ ،‬ث‪٠‬تبقُی ضفًت ثبقـُب‪ٛ‬ی ؼ‪ٓٝ‬یتیی‬ ‫ایفا‪ ٙ‬اق اککایص ‪ ۰۵‬ؼـغؽی ٗییکا‪ ٙ‬ؾغیبییف ضیٌیف‬ ‫ًط‪ٞ‬ـ ‪ٛ‬سجت ث‪ ٠‬سبّ ُؿضت‪ ٠‬غجف ؼاؼ‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ؼ ً‪ ٠‬ثف ایی‪ٚ‬‬ ‫جسئیات جذیذ از ثبت وام مجردَا‪،‬‬ ‫عرح اقذام میی در وُضت مسکه ادغام شذ‬ ‫اسب اق اثتؽای سبّ تبً‪١ ۶39 ٜٙٞ‬یکاـ تی‪ ٚ‬ضیٌیف‬ ‫غبٕ) ‪ٝ‬اـؼ ضؽ‪ ٟ‬است‪.‬‬ ‫ثفاسب اػالٕ ای‪ ٚ‬ضفًت‪ٗ ،‬یکا‪ ٙ‬ؾغبیف استفاتژییی‬ ‫ضٌف ٗغٔ‪ٞ‬ه است‪ .‬ای‪ٗ ٚ‬یکا‪ ٙ‬ضٌف ثیفای ٗػیبـف‬ ‫ػ٘‪ٗٞ‬ی اق عفین ضجیٌی‪١ ٠‬یبی تی‪ٞ‬قییغ سیفاسیفی‪،‬‬ ‫کف‪ٝ‬ضِب‪١ ٟ‬بی ق‪ٛ‬دیف‪ٟ‬ای ‪ ٝ‬تؼب‪ٛٝ‬ی‪١‬ب ؼـ ًط‪ٞ‬ـ ت‪ٞ‬قیغ‬ ‫ضؽ‪ ٟ‬است‪.‬‬ ‫بیمٍ کیفیت خًردی راٌ اوذازی می شًد‪،‬‬ ‫زیر مردم بٍ خًدریساز ومیرسذ‬ ‫رئیس کمیتاٍ خاًدریی‬ ‫مجیس گفت ‪ :‬قغعاا زیر‬ ‫مظاارف کااىااىااذٌ بااٍ‬ ‫خًدریساز ومی رساذ ی‬ ‫ومی تًاوذ بٍ تاىاُاایای‬ ‫مغالبٍ گر کیفیت باشذ از‬ ‫ایه ری بایذ بیمٍ کیفایات‬ ‫خًدری را راٌ اواذازی‬ ‫کىیم تا مغالبٍ گر کیفیات‬ ‫باشذ‪.‬‬ ‫مذیرکل اقتظاد مساکاه یزارت‬ ‫راٌ ی شُرسازی گفت‪ :‬زوان خًد‬ ‫سرپرست‪ ،‬زوان مغیقٍ ی وخبگاان‬ ‫عیمی با معرفی بىیاد میی وخبگان‬ ‫ی بیماران خاص با ماعارفای از‬ ‫یزارت بُذاشت ویاز بٍ ارائٍ شرط‬ ‫تاَل وذاروذ‪.‬‬ ‫پف‪ٝ‬ا‪ ٠ٛ‬اغال‪ٛ‬ی ثیب ثیییب‪ ٙ‬ایی‪ٜ‬یٌی‪٠‬‬ ‫تبً‪ ٜٙٞ‬ثیص اق ‪ٗ ۰‬یٔی‪١ ۶۱۱ ٝ ٙٞ‬کاـ ‪ٛ‬لف ؼـ عفش ‪٢ٛ‬ضت ٗٔی ٗسٌی‪ ٚ‬ثیجیت ‪ٛ‬یبٕ‬ ‫ًفؼ‪ٟ‬ا‪ٛ‬ؽ‪ُ ،‬لت‪ٜٞ١ :‬ق ای‪ ٚ‬ثجت‪ٛ‬بٕ اؼاٗ‪ ٠‬ؼاـؼ ‪ ٝ‬ثفای ثػص ؼ‪ٗٝ‬ی ً‪ٜٞ١ ٠‬ق ثجت‪ٛ‬بٕ‬ ‫‪ٛ‬طؽ‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ؼ‪ .‬استوجبّ غ‪ٞ‬ثی ضؽ‪ ٟ‬است‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی اکک‪ٝ‬ؼ‪ :‬عفش ‪٢ٛ‬ضت ٗٔی ٗسٌ‪ ٚ‬اهؽاٗی ثسیبـ غ‪ٞ‬ثی ثفای ض‪ٜ‬بسبیی تویبضیب ‪ٝ‬‬ ‫‪ٛ‬یبق ثبقاـ ؼـ ض‪ٞ‬ق‪ٗ ٟ‬سٌ‪ ٚ‬ثفای اکفاؼ کبهؽ غب‪ ٠ٛ‬است‪.‬‬ ‫اغال‪ٛ‬ی ثب تبًیؽ ثف ای‪ ٠ٌٜ‬اکفاؼی ً‪ ٠‬اهؽإ ث‪ ٠‬ثجت‪ٛ‬بٕ ٗیً‪ٜٜ‬ؽ ثبیؽ ‪ٝ‬اخیؽ ضیفاییظ‬ ‫ٗ‪ٜ‬ؽـج ؼـ هب‪ ٙٞٛ‬ثبض‪ٜ‬ؽ‪ ،‬تػفیص ًفؼ‪ :‬اکفاؼ ٗتوبضی ثبیؽ کبهؽ ٗسٌ‪ ٚ‬ثبض‪ٜ‬ؽ‪ ،‬سبثوی‪٠‬‬ ‫ٗبٌٓیت ضؽاًثف پ‪ٜ‬ح سبٓ‪ ٠‬ـا ‪ٛ‬جبیؽ ؼاضت‪ ٠‬ثبض‪ٜ‬ؽ ‪ ٝ‬ثفغی اق ا‪٢ٛ‬ب ثبیؽ ٗتا‪ ْ١‬ثبضی‪ٜ‬یؽ‪.‬‬ ‫ٗؽیفًْ ؼکتف ثف‪ٛ‬بٗ‪٠‬ـیکی ‪ ٝ‬اهتػبؼ ٗسٌ‪ٝ ٚ‬قاـت ـا‪ ٝ ٟ‬ض‪٢‬فسبقی ثب ثیب‪ ٙ‬ایی‪ٜ‬یٌی‪٠‬‬ ‫ثفغی اق ٗدفؼا‪ ٙ‬ضبْٗ غب‪١ٖٛ‬بی ثبالی ‪ 1۵‬سبّ ‪ ٝ‬اهبیب‪ ٙ‬ثبالی ‪ 3۵‬سبّ ٗیضی‪ٞ‬ؼ‪،‬‬ ‫ت‪ٞ‬ضیص ؼاؼ‪ :‬ای‪ ٚ‬اکفاؼ ‪ٛ‬یک ثب ضفایظ ٗتا‪١‬ال‪ٗ ٙ‬یت‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬ؽ ‪ٛ‬سجت ث‪ ٠‬ثجت‪ٛ‬یبٕ ؼـ عیفش‬ ‫‪٢ٛ‬ضت ٗٔی ٗسٌ‪ ٚ‬اهؽإ ً‪ٜٜ‬ؽ؛ ای‪ ٚ‬اکفاؼ ثبیؽ سبثو‪ ٠‬سٌ‪ٛٞ‬ت پ‪ٜ‬ح سبٓ‪ ٠‬ـا ؼـ ض‪٢‬یف‬ ‫ٗ‪ٞ‬ـؼ توبضبی غ‪ٞ‬ؼ ؼاضت‪ ٠‬ثبض‪ٜ‬ؽ‪ .‬اغال‪ٛ‬ی ؼـثبـ‪ ٟ‬سبیف ٗدفؼا‪ ٠ً ٙ‬ؼـ ـؼ‪ ٟ‬س‪ٜ‬ی ‪۰1‬‬ ‫تب ‪ 3۵‬سبّ هفاـ ٗیُیف‪ٛ‬ؽ ‪ٛ‬یک اظ‪٢‬بـ ؼاضت‪ :‬ث‪ ٠‬غبعف تبًیؽ هب‪ٗ ٙٞٛ‬ج‪ٜ‬ی ثیف ؼاضیتی‪ٚ‬‬ ‫تا‪ ْ١‬ثبیؽ ؼـ ‪ِٜ١‬بٕ ‪ٝ‬اُؿاـی ‪ٝ‬اضؽ ٗسٌ‪ٛٞ‬ی‪ ،‬القٕ است ػوؽ‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬غ‪ٞ‬ؼ ـا اـائی‪٠‬‬ ‫ؼ‪ٜ١‬ؽ‪ٝ .‬ی اؼاٗ‪ ٠‬ؼاؼ‪ :‬ای‪ ٚ‬ؼست‪ ٠‬اق ٗدفؼا‪ ٙ‬اً‪ ٜٙٞ‬اٌٗب‪ ٙ‬ثجت‪ٛ‬بٕ ؼاـ‪ٛ‬ؽ ‪ ٝ‬تب ‪ٜ١‬یِیبٕ‬ ‫‪ٝ‬اُؿاـی قٗی‪ ٚ‬ثبیؽ ثف اسب تٌٔیق هب‪ ٙٞٛ‬ـکتبـ ض‪ٞ‬ؼ زفا ً‪ ٠‬ای‪ ٚ‬اهؽإ ثب ‪١‬یؽف‬ ‫تط‪ٞ‬ین ث‪ ٠‬اقؼ‪ٝ‬اج ‪ ٝ‬تطٌیْ غب‪ٞٛ‬اؼ‪ ٟ‬ا‪ٛ‬دبٕ ضؽ‪ ٟ‬است‪ .‬ثب ای‪ ٚ‬ضبّ اکیفاؼ ٗیتیا‪١‬یْ‪،‬‬ ‫ق‪ٛ‬ب‪ ٙ‬غ‪ٞ‬ؼ سفپفست‪ ،‬ق‪ٛ‬ب‪ٗ ٙ‬غٔو‪ٛ ٝ ٠‬ػجِب‪ ٙ‬ػٔ٘ی ثب ٗؼفکی ث‪ٜ‬یبؼ ‪ٛ‬ػجِب‪ ٝ ٙ‬ثی٘بـا‪ٙ‬‬ ‫غبظ ثب ٗؼفکی اق ‪ٝ‬قاـت ث‪٢‬ؽاضت ‪ٛ‬یبق ث‪ ٠‬اـائ‪ ٠‬ضفط تا‪ٛ ْ١‬ؽاـ‪ٛ‬ؽ‪.‬‬ ‫اغال‪ٛ‬ی ثب اضبـ‪ ٟ‬ث‪ٝ ٠‬خ‪ٞ‬ؼ کفغت ؼ‪ٗ ٝ‬ب‪ ٟ‬ثفای ثجت‪ٛ‬بٕ ؼـ عفش ‪٢ٛ‬ضت ٗٔی ٗسٌ‪ٚ‬‬ ‫ثفای ‪١‬ف استب‪ٛ ٙ‬یک تػفیص ًفؼ‪ :‬ثفای ای‪ ٚ‬استب‪١ٙ‬ب سبٗب‪ ٠ٛ‬ثبق است ‪ ٝ‬اُیف ًسیی‬ ‫کفغت ثجت‪ٛ‬بٕ ‪ٛ‬ؽاضت‪ ،٠‬ای‪ ٚ‬اٌٗب‪ ٙ‬ثفایص کفا‪ ٖ١‬است تب ثجت‪ٛ‬بٕ ً‪ٜ‬ؽ‪.‬‬ ‫ٗؽیفًْ ؼکتف ثف‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬ـیکی ‪ ٝ‬اهتػبؼ ٗسٌ‪ٝ ٚ‬قاـت ـا‪ ٝ ٟ‬ض‪٢‬فسبقی ؼـ پبسیع ثی‪٠‬‬ ‫‪ٝ‬خ‪ٞ‬ؼ اث‪٢‬بٗبت ٗ‪ٞ‬خ‪ٞ‬ؼ ؼـثبـ‪ ٟ‬عفش اهؽإ ٗٔی ٗسٌ‪ٛ ٚ‬یک ت‪ٞ‬ضیص ؼاؼ‪ :‬عفش اهیؽإ‬ ‫ٗٔی ٗسٌ‪ ٝ ٚ‬عفش ‪٢ٛ‬ضت ٗٔی ٗسٌ‪ ٚ‬اٗف‪ٝ‬ق ‪١‬یرُ‪ ٠ٛٞ‬تلب‪ٝ‬تی ثب ‪ٛ ٖ١‬ؽاـ‪ٛ‬یؽ؛ ثیف‬ ‫اسب ٗػ‪ٞ‬ث‪٠‬ای ؼـیبکتی اق ض‪ٞ‬ـای ػبٓی ٗسٌ‪ ٚ‬ای‪ ٚ‬ؼ‪ ٝ‬عفش ًبٗالً ضجی‪ ٠‬ثی‪١ ٠‬یٖ‬ ‫‪١‬ست‪ٜ‬ؽ ‪ ٝ‬ؼـ ؼست‪ ٠‬عفش‪١‬بی ض٘بیتی ٗسٌ‪ ٚ‬هفاـ ٗیُیف‪ٛ‬ؽ‪.‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ 7‬‬ ‫ـ‪ٝ‬ش اهلل ایکؼغ‪ٞ‬ا‪ ٟ‬ؼـ ٗ‪ٞ‬ـؼ ‪ٝ‬ضؼیت ‪ٛ‬ظبـت ثف ًیلییت غی‪ٞ‬ؼـ‪١ٝ‬یبی ؼاغیٔیی‪،‬‬ ‫اظ‪٢‬بـ ًفؼ‪ :‬یی ٗطٌْ اسبسی ؼـ ٗ‪ٞ‬ـؼ غ‪ٜ‬ؼت غ‪ٞ‬ؼـ‪ٝ‬سیبقی ؼـ اییفا‪ ٙ‬ایی‪ٚ‬‬ ‫است ً‪ ٠‬ثی٘‪ً ٠‬یلیت غ‪ٞ‬ؼـ‪ٛ ٝ‬ؽاـیٖ‪ .‬ؼـ ‪ٝ‬اهغ ‪ٝ‬هتی غ‪ٞ‬ؼـ‪ٝ‬یی کبهؽ ًیلیت‪١‬ب ‪ٝ‬‬ ‫استب‪ٛ‬ؽاـؼ‪١‬بی القٕ است ثبیؽ یی ‪٢ٛ‬بؼ ثبٓثی ٗسئ‪ٓٞ‬یت ‪ٛ‬ظبـت ثف ای‪ٗ ٚ‬سیبٓی‪ ٠‬ـا‬ ‫ؼاضت‪ ٠‬ثبضؽ‪.‬‬ ‫ـئیک ً٘یت‪ ٠‬غ‪ٞ‬ؼـ‪ً٘ ٝ‬یسی‪ ٙٞ‬غ‪ٜ‬بیغ ‪ٗ ٝ‬ؼبؼ‪ٗ ٙ‬دٔک اکک‪ٝ‬ؼ‪ :‬هغؼبً ق‪ٝ‬ـ ٗػیفف‬ ‫ً‪ٜٜ‬ؽ‪ ٟ‬ث‪ ٠‬غ‪ٞ‬ؼـ‪ٝ‬سبق ‪٘ٛ‬یـسؽ ‪٘ٛ ٝ‬یت‪ٞ‬ا‪ٛ‬ؽ ث‪ ٠‬ت‪٢ٜ‬بیی ٗغبٓج‪ُ ٠‬ف ًیلیت ثیبضیؽ ‪ٝ‬‬ ‫ضن غ‪ٞ‬ؼ ـا ثِیفؼ ؼـ ای‪ٜ‬دب ثبیؽ ثی٘‪ً ٠‬یلیت ‪ٝ‬اـؼ ض‪ٞ‬ؼ ‪ ٝ‬خفایٖ ٗفث‪ٞ‬ط ث‪ ٠‬ػیؽٕ‬ ‫ـػبیت ًیلیت ‪ ٝ‬استب‪ٛ‬ؽاـؼ‪١‬ب ـا اق غ‪ٞ‬ؼـ‪ٝ‬سبق ثِیفؼ‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی اؼاٗ‪ ٠‬ؼاؼ‪٘١ :‬ب‪ ٠ً ٠ِٛٞٛ‬ؼـ ٗ‪ٞ‬ـؼ سالٗت اضػبظ ثی٘‪ ٠‬سالٗت ؼاـیٖ ‪ ٝ‬ثی٘‪٠‬‬ ‫اق عفف غ‪ٞ‬ؼ ث‪ٗ ٠‬بخفا ‪ٝ‬اـؼ ٗیض‪ٞ‬ؼ ‪ ٝ‬ثی٘بـ ؼیِف ث‪ ٠‬تٌبپ‪٘ٛ ٞ‬یاکیتیؽ ؼـ ٗی‪ٞ‬ـؼ‬ ‫ًیلیت غ‪ٞ‬ؼـ‪٘١ ٖ١ ٝ‬ی‪ٗ ٚ‬بخفا ثبیؽ پیبؼ‪ ٟ‬سبقی ض‪ٞ‬ؼ‪.‬‬ ‫ایکؼغ‪ٞ‬ا‪ُ ٟ‬لت‪ :‬اُف غ‪ٞ‬ؼـ‪ٝ‬سبق اؼػبیی ٗی ً‪ٜ‬ؽ ً‪ ٠‬استب‪ٛ‬ؽاـؼ‪١‬ب ـا ؼـ کیفایی‪ٜ‬یؽ‬ ‫ت‪ٓٞ‬یؽ غ‪ٞ‬ؼـ‪ ٝ‬ـػبیت ًفؼ‪ٗ ٝ ٟ‬طػ‪ً ّٞ‬یلیت القٕ ـا ؼاـؼ ثبییؽ ؼـ ٗی‪ٞ‬ـؼ ا‪ٙ‬‬ ‫پبسػِ‪ ٞ‬ثبضؽ‪.‬‬ ‫غفف اؼػب ً‪٘ٛ ٠‬یت‪ٞ‬ا‪ٛ‬ؽ تض٘ی‪ًٜٜ ٚ‬ؽ‪ً ٟ‬یلیت ثبضؽ‪ .‬ثی٘‪ً ٠‬یلیییت ٗیی تی‪ٞ‬ا‪ٛ‬یؽ‬ ‫سفاؽ غ‪ٞ‬ؼـ‪ٝ‬سبقا‪ ٙ‬ثف‪ٝ‬ؼ ‪ً ٝ‬یلیت ـا اق ا‪٢ٛ‬ب ٗغبٓج‪ًٜ ٠‬ؽ‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی تػفیص ًفؼ‪ٛ :‬یبقی ث‪ ٠‬تاسیک سبقٗب‪ٛ ٝ ٙ‬ی‪٢‬یبؼ خیؽییؽی ‪ٛ‬یییسیت ثیٔیٌی‪٠‬‬ ‫ضفًت‪١‬بی ثی٘‪٠‬ای ٗیت‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬ؽ سبق‪ًٝ‬بـ ثی٘‪ً ٠‬یلیت غ‪ٞ‬ؼـ‪ ٝ‬ـا ؼـ سبغتبـ غی‪ٞ‬ؼ‬ ‫اضبک‪ًٜٜ ٠‬ؽ‪.‬‬ ‫ـئیک ً٘یت‪ ٠‬غ‪ٞ‬ؼـ‪ً٘ ٝ‬یسی‪ ٙٞ‬غ‪ٜ‬بیغ ‪ٗ ٝ‬ؼبؼ‪ٗ ٙ‬دٔک اظ‪٢‬یبـ ًیفؼ‪ :‬ؼـ عیفش‬ ‫خبٗغ غ‪ٜ‬ؼت غ‪ٞ‬ؼـ‪ٞٗ ٝ‬ض‪ٞ‬ع ثی٘‪ً ٠‬یلیت ؼیؽ‪ ٟ‬ضؽ‪ ٝ ٟ‬یی ٗبؼ‪ ٟ‬اق ‪ٗ ۰۱‬بؼ‪ ٟ‬ای‪ٚ‬‬ ‫عفش ث‪ ٠‬ای‪ٞٗ ٚ‬ض‪ٞ‬ع اغتػبظ ؼاـؼ‪ .‬عفش خبٗغ ؼـ ً٘یسی‪ ٙٞ‬غ‪ٜ‬یبییغ تیویفییجی ًب‬ ‫‪٢ٛ‬بیی ضؽ‪ ٝ ٟ‬ؼـ ضبّ اٗبؼ‪ ٟ‬ضؽ‪ ٙ‬خ‪٢‬ت اـسبّ ث‪ ٠‬غط‪ ٚ‬است آجت‪ ٠‬ثب تی‪ٞ‬خی‪ ٠‬ثی‪٠‬‬ ‫ای‪ٗ ٠ٌٜ‬دٔک ؼـ ضبّ ثفـسی الیط‪ ٠‬ث‪ٞ‬ؼخ‪ ۰3۱۰ ٠‬است ‪٘ٛ‬یت‪ٞ‬ا‪ ٙ‬هی‪ ّٞ‬ؼاؼ ًی‪٠‬‬ ‫عفش خبٗغ ث‪ ٠‬ق‪ٝ‬ؼی ث‪ ٠‬غط‪ ٚ‬اـسبّ ض‪ٞ‬ؼ‪.‬‬ ‫ریزوامٍ ارک‬ ‫م الف ‪ 4100‬مروذ‬ ‫مته اگُی مسایذٌ‬ ‫ث٘‪ٞ‬خت پف‪ٛٝ‬ؽ‪ ٟ‬اخفائی ًالس‪ 9۱۱۱۰۶۶ :٠‬یی ؼستِب‪ً ٟ‬بًی‪ً ٙٞ‬ط‪ٜ‬ؽ‪ ٝٞٓٝ ٟ‬تیپ اف‪-‬اذ ‪ٗ ۰۰‬ؽّ ‪ ۰1۱1‬ث‪ ٠‬ـ‪ َٛ‬سلیؽ ـ‪ٝ‬ؿ‪ٜ‬ی ثط٘بـ‪ ٟ‬ا‪ٛ‬تظبٗی‪ ۰۵ :‬ایفا‪۱۶۱ٙ‬ع‪ٗ 3۰‬تؼٔن ث‪ ٠‬غب‪ٓ ٖٛ‬یال کفقی‪ ٚ‬اؾـ‬ ‫ً‪ ٠‬ؼـ هجبّ عٔت اهبی خ‪ٞ‬اؼ ٗیفقائی ‪ٝ‬اهغ ؼـ پبـًی‪ َٜ‬ض‪٢‬یؽ ی‪ٗ ٙٞ‬ف‪ٛ‬ؽ اق ثبثت پف‪ٛٝ‬ؽ‪ ٟ‬اخفایی ًالس‪ 9۱۱۱۰۶۶ :٠‬ثبست‪ٜ‬بؼ س‪ٜ‬ؽ ـ‪ٜ١‬ی ض٘بـ‪ ۰19۱9۱39۱۵-۰13۱3 :ٟ‬ت‪ٜ‬ظی٘ی ؼکتفغب‪ٗ 3 ٠ٛ‬ف‪ٛ‬ؽ ًی‪٠‬‬ ‫عجن ‪ٛ‬ظف ًبـض‪ٜ‬ب ـس٘ی ث‪ٗ ٠‬جٔؾ ‪ ۰39۵۱۱9۱۱۱9۱۱۱‬ـیبّ ٗؼبؼّ ؼ‪ٗ ٝ‬یٔیبـؼ ‪ ٝ‬ز‪٢‬بـغؽ ‪ ٝ‬پ‪ٜ‬دب‪ٗ ٟ‬یٔی‪ ٙٞ‬ت‪ٗٞ‬ب‪ ٙ‬اـقیبثی ضؽ‪ ،ٟ‬ـ‪ٝ‬ق ز‪٢‬بـض‪ٜ‬ج‪ ٠‬اق سبػت ‪ 9‬آی ‪ٞٗ ۰۰‬ـغ‪ ۰3۱۱9۰۰9۰1 :٠‬ؼـ اؼاـ‪ ٟ‬ثجت‬ ‫اس‪ٜ‬بؼ ‪ ٝ‬اٗالى ٗف‪ٛ‬ؽ ضؼج‪ ٠‬اخفائیبت) ‪ٝ‬اهغ ؼـ غیبثب‪ ٙ‬عبٓوب‪ٛ‬ی ـ‪ٝ‬ثف‪ٝ‬ی اؼاـ‪ٗ ٟ‬ػبثفات هؽیٖ اق عفین ٗکایؽ‪ ٟ‬ثلف‪ٝ‬ش غ‪ٞ‬ا‪١‬ؽ ـسیؽ ‪ٗ ،‬کایؽ‪ ٟ‬اق ٗجٔؾ ‪ ۰39۵۱۱9۱۱۱9۱۱۱‬ـیبّ ضف‪ٝ‬ع ‪ ٝ‬ثی‪ ٠‬ثیبالتیفیی‪ٚ‬‬ ‫هی٘ت پیط‪٢ٜ‬بؼی ‪ٛ‬وؽا کف‪ٝ‬غت‪ ٠‬غ‪ٞ‬ا‪١‬ؽ ضؽ‪ .‬القٕ ث‪ ٠‬ؾًف است پفؼاغت ثؽ‪١‬ی ‪١‬بی ٗفث‪ٞ‬ط ث‪ ٠‬اه‪ ،‬ثفم‪ُ ،‬بق اػٖ اق ضن ا‪ٛ‬طؼبه ‪ ٝ‬یب ضن اضتفاى ‪ٗ ٝ‬ػفف ؼـ غ‪ٞ‬ـتی ً‪ٞٗ ٠‬ـؼ ٗکایؽ‪ ٟ‬ؼاـای ا‪٢ٛ‬ب ثبضؽ‬ ‫‪ٛ ٝ‬یک ثؽ‪١‬ی ‪١‬بی ٗبٓیبتی ‪ ٝ‬ػ‪ٞ‬اـؼ ض‪٢‬فؼاـی ‪ ٝ‬ؿیف تب تبـیع ٗکایؽ‪ ٟ‬اػٖ اق ای‪ ٠ٌٜ‬ـهٖ هغؼی ا‪ٗ ٙ‬ؼٔ‪ ٕٞ‬ضؽ‪ ٟ‬یب ‪ٛ‬طؽ‪ ٟ‬ثبضؽ ث‪ ٠‬ػ‪٢‬ؽ‪ ٟ‬ثف‪ٛ‬ؽ‪ٗ ٟ‬کایؽ‪ ٟ‬است ‪ٛ ٝ‬یک ؼـ غ‪ٞ‬ـت ‪ٝ‬خ‪ٞ‬ؼ ٗبقاؼ‪ٝ ،‬خی‪ ٟٞ‬پیفؼاغیتیی‬ ‫ثبثت ‪١‬کی‪١ ٠ٜ‬بی ک‪ٞ‬م اق ٗطْ ٗبقاؼ ث‪ ٠‬ثف‪ٛ‬ؽ‪ٗ ٟ‬کایؽ‪ٗ ٟ‬ستفؼ غ‪ٞ‬ا‪١‬ؽ ضؽ‪ٛ ٝ .‬یٖ ػطف ‪ ٝ‬ضن ٗکایؽ‪ٛ ٟ‬وؽا ‪ٝ‬غ‪ٗ ّٞ‬ی ُفؼؼ‪ .‬ض٘‪ٜ‬ب ز‪ٜ‬ب‪ٛ‬س‪ ٠‬ـ‪ٝ‬ق ٗکایؽ‪ ٟ‬تؼغیْ ـس٘ی ُفؼؼ‪ٗ .‬کایؽ‪ ٟ‬ـ‪ٝ‬ق اؼاـی ثؼؽ اق تؼغیٔی‬ ‫ؼـ‪٘١‬ب‪ ٙ‬سبػت ‪ٌٗ ٝ‬ب‪ ٙ‬ثفُکاـ غ‪ٞ‬ا‪١‬ؽ ضؽ‪ .‬ض٘‪ٜ‬ب ثفاثف ٗبؼ‪ ۰1۱ ٟ‬هب‪ ٙٞٛ‬ائی‪ٛ ٚ‬بٗ‪ ٠‬اخفا ضفًت ؼـ ٗکایؽ‪ٜٞٗ ٟ‬ط ث‪ ٠‬پفؼاغت ؼ‪ ٟ‬ؼـغؽ اق ٗجٔؾ پبی‪ً ٠‬بـض‪ٜ‬بسی ث‪ ٠‬ضسبه سپفؼ‪ ٟ‬ثجت ‪ ٝ‬ضض‪ٞ‬ـ غفیؽاـ یب‬ ‫‪٘ٛ‬بی‪ٜ‬ؽ‪ ٟ‬هب‪ٛٞٛ‬ی ا‪ ٝ‬ؼـ خٔس‪ٗ ٠‬کایؽ‪ ٟ‬است ثف‪ٛ‬ؽ‪ٗ ٟ‬کایؽ‪ٌٔٗ ٟ‬ق است ٗبث‪ ٠‬آتلب‪ٝ‬ت ٗجٔؾ کف‪ٝ‬ش ـا ظفف ٗؽت ‪ ۵‬ـ‪ٝ‬ق اق تبـیع ٗکایؽ‪ ٟ‬ث‪ ٠‬ضسبه غ‪ٜ‬ؽ‪ٝ‬م ثجت ت‪ٞ‬ؼیغ ‪٘ٛ‬بیؽ‪ ٝ .‬ؼـ غ‪ٞ‬ـتیٌ‪ ٠‬ظفف ٗ‪ٔ٢‬یت‬ ‫ٗوفـ ٗب‪ٛ‬ؽ‪ ٟ‬کف‪ٝ‬ش ـا ث‪ ٠‬ضسبه سپفؼ‪ ٟ‬ثجت ‪ٝ‬اـیک ‪ٌٜٛ‬ؽ‪ٗ .‬جٔؾ ٗؿً‪ٞ‬ـ هبثْ استفؼاؼ ‪ٛ‬ج‪ٞ‬ؼ‪ ٝ ٟ‬ث‪ ٠‬ضسبه غکا‪ٝ ٠ٛ‬اـیک غ‪ٞ‬ا‪١‬ؽ ضؽ ؼـ ای‪ ٚ‬غ‪ٞ‬ـت ػ٘ٔیبت کف‪ٝ‬ش اق ؼـخ‪ ٠‬اػتجبـ سبهظ ‪ٗ ٝ‬کایؽ‪ ٟ‬تدؽیؽ ٗی‬ ‫ُفؼؼ‪.‬‬ ‫‪ *39۰۱۰‬تبـیع ا‪ٛ‬تطبـ ‪۰3۱۱9۰۱9۰۶‬‬ ‫رئیس ثبت اسىاد ی امالک شُرستان مروذ‪ -‬محرم کىعاوی حسیه خییفٍ‬ ‫ؼـ ضفایغی ً‪ ٠‬ثفغی اق ثب‪ٛ‬ی‪١‬ب ضفایظ ػدیت‬ ‫‪ ٝ‬سػتی ثفای ؼـیبکت ‪ٝ‬إ‪١‬بی غفؼ پیص ـ‪ٝ‬ی‬ ‫ٗتوبضیب‪ ٙ‬هفاـ ٗی ؼ‪ٜ١‬ؽ‪ ،‬ـئیییک ًیْ ثیب‪ٛ‬یی‬ ‫ٗفًکی اق اٌٗب‪ ٙ‬ؼـیبکت ‪ٝ‬إ ثفای ًسب‪ٛ‬ی ًی‪٠‬‬ ‫اق ـتج‪ ٠‬اػتجبـی ٗ‪ٜ‬بسجی ثفغ‪ٞ‬ـؼاـ ثبض‪ٜ‬ؽ ثب اـائی‪٠‬‬ ‫سیًٖبـت‪ ،‬س‪٢‬بٕ ػؽآت ‪ ٝ‬یبـا‪ ٠ٛ‬ث‪ ٠‬ػ‪ٜٞ‬ا‪ٝ ٙ‬ثیو‪٠‬‬ ‫ؼـ ای‪ٜ‬ؽ‪ٛ ٟ‬کؼیی غجف ؼاؼ‪ ٠ً ٟ‬ای‪ ٚ‬س‪ٞ‬اّ ـا ؼـ‬ ‫ؾ‪ ٚ١‬ایدبؼ ٗیً‪ٜ‬ؽ ایب ثب‪ٛ‬ی‪١‬یب اق ایی‪ ٚ‬ـ‪ٝ‬یی‪٠‬‬ ‫خؽیؽ پیف‪ٝ‬ی غ‪ٞ‬ا‪ٜ١‬ؽ ًفؼ؟‬ ‫تبق‪ ٟ‬تفی‪ ٚ‬اظ‪٢‬بـات ػٔی غبٓصاثبؼی ضبًیی اق‬ ‫ا‪ ٙ‬است ً‪ٛ ٠‬ظبٕ ثب‪ٌٛ‬ی ثفای ‪ٝ‬ثییوی‪ٝ ٠‬إ ‪١‬یبی‬ ‫غفؼ ث‪ ٠‬س٘ت اػتجبـس‪ٜ‬دی ضفًت ًفؼ‪ ٝ ٟ‬ثیب‬ ‫کفا‪ ٖ١‬ضؽ‪ٗ ٙ‬وؽٗبت ای‪ ٚ‬اٗف‪ ،‬ثی‪ ٠‬ق‪ٝ‬ؼی اکیفاؼ‬ ‫ٗی ت‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬ؽ سیٖ ًبـت‪ ،‬س‪٢‬بٕ ػؽآیت ‪ ٝ‬ییبـا‪ٛ‬ی‪٠‬‬ ‫غ‪ٞ‬ؼ ـا ث‪ ٠‬ػ‪ٜٞ‬ا‪ٝ ٙ‬ثیو‪ٝ ٠‬إ ‪١‬بی غفؼ ث‪ ٠‬ثب‪ٛ‬ی‪١‬یب‬ ‫اـائ‪ ٠‬ؼ‪ٜ١‬ؽ ‪ٝ ٝ‬إ ٗ‪ٞ‬ـؼ ‪ٛ‬ظف ـا ؼـیبکت ً‪ٜٜ‬ؽ‪.‬‬ ‫ٗبخفا ث‪ ٠‬ای‪ ٚ‬ثفٗیُفؼؼ ً‪ ٠‬ؼـ ٗ‪٢‬یفٗیب‪ ٟ‬اٗسیبّ‬ ‫‪ٝ‬قیف اهتػبؼ ‪ ٝ‬ـئیک ًْ ثیب‪ٛ‬یی ٗیفًیکی ثیف‬ ‫ؼـیییبکییت ‪ٝ‬إ ثییؽ‪ ٙٝ‬ضییبٗیی‪ ٚ‬ؼـ غیی‪ٞ‬ـت‬ ‫ثفغ‪ٞ‬ـؼاـی ٗطتفی اق ـتج‪ ٝ ٠‬اػیتیجیبـسی‪ٜ‬یدیی‬ ‫ٗ‪ٜ‬بست تبًیؽ ًفؼ‪ٛ‬ؽ‪.‬‬ ‫ؼـ ای‪ ٚ‬قٗی‪ ،٠ٜ‬ث‪ ٠‬تبقُی ‪ٛ‬یک ٗطجی‪ٞ‬ه غیبؼهیی‪-‬‬ ‫ٗؽیف اؼاـ‪ ٟ‬اعالػبت ثب‪ٛ‬ی ٗیفًیکی اق آیکإ‬ ‫ثب‪ٛ‬ی‪١‬ب ث‪ ٠‬اػتجبـس‪ٜ‬دی ٗتوبضیب‪ٝ ٙ‬إ غجف ؼاؼ ‪ٝ‬‬ ‫ُلت‪ :‬ؼستفسی ث‪ ٠‬سبٗب‪ ٠ٛ‬اػتجبـسی‪ٜ‬یدیی ثیفای‬ ‫ػ٘‪ٗ ٕٞ‬فؼٕ کفا‪ ٖ١‬ضؽ‪ٗ ٝ ٟ‬توبضیب‪ٗ ٙ‬یت‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬ؽ ثیب‬ ‫ٗفاخؼ‪ ٠‬ث‪ ٠‬سبٗب‪١ ٠ٛ‬بی ًفییؽییت ‪ ٝ‬پیفؼاغیت‬ ‫‪١‬کی‪٠ٜ‬ای ضؽ‪ٝ‬ؼ ‪ ۰۱۱۱‬ت‪ٗٞ‬ب‪ ٙ‬اق ‪ٝ‬ضؼیت اػتیجیبـ‬ ‫س‪ٜ‬دی غ‪ٞ‬ؼ ٗغٔغ ض‪ٛٞ‬ؽ ‪ ٝ‬ؼـ ای‪ٜ‬ؽ‪ ٟ‬ای‪ ٚ‬اٗیٌیب‪ٙ‬‬ ‫ؼـ ‪ٛ‬فٕاککاـ‪١‬بی ٗ‪ٞ‬ثبیٔی ‪ٛ‬یک ٗ‪٢‬یب غ‪ٞ‬ا‪١‬ؽ ضؽ‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی ‪٘١‬س‪ٜ‬ی‪ ٚ‬اػالٕ ًفؼ‪ ٠ً ٟ‬ؼـ غ‪ٞ‬ـت تػٔق‬ ‫ثب‪ٛ‬ی ‪١‬ب ؼـ ای‪ ٚ‬قٗی‪ ٠ٜ‬ثب ا‪١ٙ‬ب ثفغ‪ٞ‬ـؼ هیب‪ٛ‬ی‪ٛٞ‬یی‬ ‫ٗیض‪ٞ‬ؼ‪.‬‬ ‫ز‪ً ٠‬سب‪ٛ‬ی ٗیت‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬ؽ ثؽ‪ ٙٝ‬ضبٗ‪ٝ ٚ‬إ ثِیف‪ٛ‬ؽ؟‬ ‫ؼـ ای‪ ٚ‬ثی‪ ،ٚ‬اق خ٘ٔ‪ ٠‬ػ‪ٞ‬اٗٔی ً‪ ٠‬ؼـ تؼیی‪ ٚ‬ـتیجی‪٠‬‬ ‫ٗ‪ٜ‬بست ؼـ اػتجبـس‪ٜ‬دی ٗتوبضیب‪ ٙ‬ؼـییبکیت ‪ٝ‬إ‬ ‫تبثیفُؿاـ است‪ ،‬ـهٖ ‪ ٝ‬سبثو‪ ٠‬زی‪١‬بی ‪ٝ‬غی‪ّٞ‬‬ ‫یب ثفُطت غ‪ٞ‬ـؼ‪ ٟ‬اکفاؼ‪ ،‬پیفؼاغیت ثی‪ٗ ٠‬ی‪ٞ‬هیغ‬ ‫هج‪ٞ‬ؼ ثفم‪ُ ،‬بق ‪ ٝ‬خفائٖ ـا‪ٜٛ‬ؽُی اػالٕ ضیؽ‪ٟ‬‬ ‫است‪ .‬ث‪ٜ‬بثفای‪ ،ٚ‬اکفاؼی ً‪ ٠‬ؼاـای ضفاییظ ؾًیف‬ ‫ضؽ‪ ٟ‬ثبض‪ٜ‬ؽ‪ٗ ،‬ی ت‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬ؽ ثؽ‪ ٙٝ‬ضبٗ‪ ٝ ٚ‬ثب اػیتیجیبـ‬ ‫س‪ٜ‬دی ‪ٝ‬إ ثِیف‪ٛ‬ؽ‪.‬‬ ‫پیص اق ای‪ٗ ،ٚ‬سئ‪ٞ‬ال‪ ٙ‬ثیب‪ٛ‬یی ‪١‬یبی ؼ‪ٓٝ‬یتیی ‪ٝ‬‬ ‫غػ‪ٞ‬غی ؼـثبـ‪ ٟ‬پفؼاغت تس‪٢‬یالت ثؽ‪ ٙٝ‬اغیؿ‬ ‫ضبٗ‪ ٝ ٚ‬آکاٗبت تطون ای‪ ٚ‬اٗف ت‪ٞ‬ضیطبتی اـائ‪٠‬‬ ‫ًفؼ‪ٛ‬ؽ ً‪ ٠‬عجن اػالٕ ػٔیفضب هیغبسی ‪ -‬ؼثیییف‬ ‫ض‪ٞ‬ـای ‪٘١‬ب‪ِٜ١‬ی ثب‪ٛ‬ی ‪١‬بی ؼ‪ٓٝ‬یتیی ‪ٛ ٝ‬ییی٘ی‪٠‬‬ ‫ؼ‪ٓٝ‬تی ؼـ غ‪ٞ‬ـت تؼفیق سبق‪ًٝ‬یبـ ‪ ٝ‬غیؽ‪ٝ‬ـ‬ ‫ؼست‪ٞ‬ـآؼْ٘ ‪١‬بی ٗفث‪ٞ‬ع‪ ٝ ٠‬تـیییف هیفاـؼاؼ‪١‬یبی‬ ‫ثب‪ٌٛ‬ی‪ٗ ،‬ی ت‪ٞ‬ا‪ ٙ‬ثیفای تسی‪٢‬یییالت غیفؼ ایی‪ٚ‬‬ ‫ٗ‪ٞ‬ض‪ٞ‬ع ـا ػ٘ٔیبتی ًفؼ‪.‬‬ ‫اق س‪ٞ‬ی ؼیِف‪ٗ ،‬ط٘ؽـضب خ٘طییؽی ‪ -‬ؼثیییف‬ ‫ًب‪ ٙٞٛ‬ثب‪ٛ‬ی ‪١‬ب ‪ٞٗ ٝ‬سسبت اػتجبـی غػی‪ٞ‬غیی‬ ‫ٗیُ‪ٞ‬یؽ ً‪ ٠‬ثب‪ٛ‬ی‪١‬ب پیص اق ای‪ٛ ٚ‬ییک ثیفاسیب‬ ‫هب‪ ٙٞٛ‬ػ٘ٔیبت ثب‪ٌٛ‬ی ثیؽ‪ ٙٝ‬ـثیب ٗی‪ٞ‬ظیق ثی‪٠‬‬ ‫اػتجبـس‪ٜ‬دی ث‪ٞ‬ؼ‪ٛ‬ؽ ‪ ٝ‬ای‪ ٠ٌٜ‬ث‪ٗ ٠‬توبضی ؼـییبکیت‬ ‫تس‪٢‬یالت اق س‪ٞ‬ی ثب‪ٛ‬ی ُلت‪ٗ ٠‬یض‪ٞ‬ؼ ً‪ ٠‬سلتی‪٠‬‬ ‫یب س‪ٜ‬ؽ ٗٔی ثیب‪ٝ‬ـ‪ٛ ،‬تید‪ ٠‬اػتجبـس‪ٜ‬دی است ‪ ٝ‬اق‬ ‫ای‪ ٚ‬عفین‪ ،‬ـیسی اػتجبـی ‪ ٝ‬تس‪٢‬یالت ؼـ‪ٛ‬یظیف‬ ‫ُفکت‪ ٠‬ضؽ‪ ٟ‬ـا ثفـسی ٗیً‪ٜٜ‬ؽ تب ثفای پی‪ٞ‬ضیص‬ ‫ای‪ ٚ‬ـیسی ‪ٞٛ‬ػی ‪ٝ‬ثیو‪ ٠‬تؼییی‪ً ٚ‬ی‪ٜ‬ی‪ٜ‬یؽ ًی‪ ٠‬اق‬ ‫ثبقپفؼاغت اهسبط تس‪٢‬یالت اع٘ی‪ٜ‬یب‪ ٙ‬ضیبغیْ‬ ‫ض‪ٞ‬ؼ‪.‬‬ ‫ؼـ اغف‪ ،‬اق ا‪ٛ‬دب ً‪ُ ٠‬کاـش‪١‬یبی ٗیییؽا‪ٛ‬یی ‪ٝ‬‬ ‫اػالٕ ٗتوبضیب‪ ٙ‬ضبًی اق ا‪ ٙ‬است ًی‪ ٠‬ثیفغیی‬ ‫ثب‪ٛ‬ی‪١‬ب ‪ٞ٘١‬اـ‪ ٟ‬اق ث‪ٜ‬ؽ‪١‬بی هب‪ٛٞٛ‬ی ؼـ قٗی‪ ٠ٜ‬اغیؿ‬ ‫ضبٗ‪ ٚ‬ػج‪ٞ‬ـ ٗی ً‪ٜٜ‬یؽ ‪ٗ ٝ‬یتیویبضیییب‪ٝ ٙ‬إ ثی‪٠‬‬ ‫غػ‪ٞ‬ظ ‪ٝ‬إ اقؼ‪ٝ‬اج ـا ٗدج‪ٞ‬ـ ث‪ٗ ٠‬یؼیفکیی ؼ‪ٝ‬‬ ‫ضبٗ‪ ٚ‬ـس٘ی ‪ ٝ‬زی یب سیلیتی‪ ۰۵۱ ٠‬تیب ‪۰۱۱‬‬ ‫ٗیٔی‪ٛٞ‬ی ٗی ً‪ٜٜ‬ؽ؛ اً‪ ٜٙٞ‬ثب تـییف ـ‪ٝ‬ی‪ٝ ٠‬ثیوی‪ ٠‬ؼـ‬ ‫ـاستبی پفؼاغت ‪ٝ‬إ ‪١‬بی غفؼ ای‪ ٚ‬س‪ٞ‬اّ ایدیبؼ‬ ‫ٗیض‪ٞ‬ؼ ً‪ ٠‬ثفغی اق ثب‪ٛ‬ی‪١‬ب ً‪ ٠‬ضیتیی ٗیلیبؼ‬ ‫هب‪ ٙٞٛ‬ؼـثبـ‪ٗ ٟ‬یکا‪ ٙ‬ضیبٗی‪ٗ ٚ‬ی‪ٞ‬ـؼ ‪ٛ‬یییبق ثیفای‬ ‫ض٘ب‪ٛ‬ت ‪ٝ‬إ ٗ‪ٞ‬ـؼ ‪ٛ‬ظف ـا ـػبیت ‪ٛ‬ی٘یی ًی‪ٜ‬ی‪ٜ‬یؽ‪،‬‬ ‫ضبضف ٗیض‪ٛٞ‬ؽ تب هیؽ ضبٗ‪ ٚ‬ـا ثک‪ٜٛ‬ؽ ‪ ٝ‬غفکب ثی‪٠‬‬ ‫اػتجبـ س‪ٜ‬دی ‪ ٝ‬اـائ‪ ٠‬سیٖ ًبـت‪ ،‬س‪٢‬بٕ ػیؽآیت‬ ‫‪ ٝ‬یبـا‪ ٠ٛ‬اکفاؼ ثس‪ٜ‬ؽ‪ًٜٜ ٟ‬ؽ؟‬ ‫بانک جهانی براورد رشد اقتصادی ایراى ‬ ‫را افسایش داد‬ ‫ثب‪ٛ‬ی خ‪٢‬ب‪ٛ‬ی ؼـ خیؽییؽتیفیی‪ ٚ‬ثیف‪ٝ‬قـسیب‪ٛ‬یی‬ ‫ُکاـش زطٖا‪ٛ‬ؽاق اهتػبؼی خ‪٢‬ب‪ ٙ‬ثفا‪ٝ‬ـؼ غ‪ٞ‬ؼ‬ ‫اق ـضؽ اهتػبؼی ایفا‪ ٙ‬ؼـ سبّ ‪ ۰۱۰۰‬ـا ث‪1.۰ ٠‬‬ ‫ؼـغؽ اککایص ؼاؼ‪ .‬ثب‪ٛ‬ی خ‪٢‬ب‪ٛ‬ی ؼـ خؽیؽتفی‪ٚ‬‬ ‫ثف‪ٝ‬قـسب‪ٛ‬ی ُکاـش زطٖا‪ٛ‬ؽاق اهتػبؼی خ‪٢‬یب‪،ٙ‬‬ ‫ثفا‪ٝ‬ـؼ غ‪ٞ‬ؼ اق ـضؽ اهتػبؼی اییفا‪ ٙ‬ؼـ سیبّ‬ ‫‪ ،۰۱۰۰‬سبّ ُؿضت‪ٗ ٠‬یالؼی ـا اککایص ؼاؼ‪.‬‬ ‫غ‪ٜ‬ؽ‪ٝ‬م ثی‪ٚ‬آ٘ٔٔی پ‪ ّٞ‬پیص اق ای‪ ٚ‬اػالٕ ًیفؼ‪ٟ‬‬ ‫ث‪ٞ‬ؼ ایفا‪ ٙ‬ؼـ سبّ ‪ ۰۱۰۰‬ـضیؽ اهیتیػیبؼی ‪۰.۵‬‬ ‫ؼـغؽی غ‪ٞ‬ا‪١‬ؽ ؼاضت‪ ،‬اٗب ثب‪ٛ‬ی خی‪٢‬یب‪ٛ‬یی ؼـ‬ ‫ثف‪ٝ‬قـسب‪ٛ‬ی ُکاـش غی‪ٞ‬ؼ اػیالٕ ًیفؼ‪ ،‬ـضیؽ‬ ‫اهتػبؼی ایفا‪ ٙ‬ؼـ ای‪ ٚ‬سبّ ‪ 1.۰‬ؼـغیؽ ثی‪ٞ‬ؼ‪ٟ‬‬ ‫است‪.‬غ‪ٜ‬ؽ‪ٝ‬م ثی‪ ٚ‬آ٘یٔیٔیی پی‪ٛ ،ّٞ‬یفظ ـضیؽ‬ ‫اهتػبؼی ؼـ سبّ ‪ ۰۱۰۱‬ـا ‪ٛ‬یک ‪ 1.3‬ؼـغؽ اػیالٕ‬ ‫ًفؼ‪ ٟ‬است‪IMF .‬ؼـ ُکاـش غی‪ٞ‬ؼ ًی‪ ٠‬ؼـ‬ ‫پبییک ‪ٜٗ 99‬تطف ًفؼ‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ؼ‪ٞٛ ،‬یؽ ـضؽ اهیتیػیبؼی‬ ‫‪ 1.۰‬ؼـغؽی ؼـ سبّ ‪ ۰۱۰۰‬ـا ثفای ایفا‪ ٙ‬ؼاؼ‪ٟ‬‬ ‫ث‪ٞ‬ؼ‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫وطبوی الکتریویکی ریزوبمٍ ارک‬ ‫سبیت ریزوبمٍ ‪www.arkonline.ir‬‬ ‫ایمیل ریزوبمٍ‪ark.tabriz@yahoo.com9‬‬ ‫ایمیل مذیرمسئًل‪eshraghimo@gmail.com 9‬‬ ‫مذیر اجرائی‪ 9‬معصًمٍ حجبزی‬ ‫مجری سبیت ریزوبمٍ‪ 9‬سبوبز اضراقی‬ ‫دیشىثٍ ‪ 72‬دی ‪ 02 * 0۰۴۴‬طاوًیٍ ‪ 0۰ * 7۴77‬جمادی الثاوی‪0۰۰1‬‬ ‫مصبحجٍ ثب اکجرکریمی‬ ‫افتخبر یرزش معلًلیه‬ ‫اوثشوشیٕی ‪ٚ‬سصؿىاسؿایؼت‪ٔ ٝ‬یایا٘ی‪ ٝ‬اه وی‪ٝ‬‬ ‫ػض‪ ٛ‬تآ ّٔی د‪ٚ‬چشخ‪ ٝ‬ػ‪ٛ‬اسه ٔؼّ‪ِٛ‬اٗ اییشاٖ‬ ‫ٔی تاؿذدسٌفتٍ‪ ٛ‬تا خثشٍ٘یاس اسن ٌیفی ‪:‬‬ ‫اوثش وشیٕی ‪ٞ‬ؼتٓ اص اػتاٖ ارستایجیا٘ـیشلیی‬ ‫ؿ‪ٟ‬شػتاٖ ٔاا٘‪،ٝ‬اص ػاَ ‪1396‬ػض‪ ٛ‬تیایٓ ٔیّیی‬ ‫د‪ٚ‬چشخ‪ٝ‬ػ‪ٛ‬اسه ٔؼّ‪ِٛ‬اٗ (پاساػایىیّیای‪ٙ‬یً‬ ‫‪ٞ‬ؼتٓ االٖ ‪ ٓٞ‬دس اسد‪ٚ‬ه أاد‪ ٜ‬ػاصه تآ ّٔی‬ ‫تشاه ؿشو دس ٔؼاتمات ل‪ٟ‬شٔیا٘یی اػیایا ‪ٚ‬‬ ‫تاصه ‪ٞ‬اه اػاایی ‪ٞ‬یا٘یٍیظ‪ ٚ‬چیایٗ‪ ،2022‬اص‬ ‫تاسیخ ‪18‬ده اِی ‪26‬ده ‪ ٚ‬تؼذ اص یٗ اسد‪ٞ ٚ‬یٓ‬ ‫اسد‪ٚ‬ه دصف‪ َٛ‬تٕذت ‪7‬س‪ٚ‬صؿش‪ٚ‬ع خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ‪.‬‬ ‫والع ت‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬دس د‪ٚ‬چشخ‪ ٝ‬ػ‪ٛ‬اس ٔؼّ‪ٛ‬الٖ‪C4. .‬‬ ‫‪ٞ‬ؼ ‪ٚ‬دس ٔؼاتمات وـ‪ٛ‬سه و‪ٞ ٝ‬ش ػاِ‪ ٝ‬دس‬ ‫چ‪ٟ‬اس ٔاد‪ ٜ‬یه ‪ ٚ‬چ‪ٟ‬اس واّ‪ٔٛ‬تش ‪ٚ‬تایٓ تشیُ ‪ٚ‬‬ ‫اػتمأ جاد‪ ٜ‬تشٌضاس ٔی ؿ‪ٛ‬د ٔماْ ا‪ َٚ‬سا دس‬ ‫‪ٞ‬ش چ‪ٟ‬اس ٔاد‪ ٜ‬داسْ‪.‬‬ ‫درخطص غسال تیسپبی تجریسی‬ ‫در ترکیٍ‬ ‫د‪٘ٚ‬ذ‪ ٜ‬ػشػتی تثشیضه دس ٔؼاتمات تاٗإِّیّیی‬ ‫تشوا‪ ٝ‬دس اػتا٘ث‪ َٛ‬ت‪ٔ ٝ‬ذاَ عال دػ یاف ‪.‬‬ ‫دس ٔؼاتمات تاٗإِّّی تشوا‪ ٝ‬ا٘تخاتی ٔؼاتمات‬ ‫ج‪ٟ‬ا٘ی‪ ،‬ػجاد ‪ٞ‬اؿٕی دس د‪ٔ 400 ٚ‬تش تا حیثی‬ ‫صٔاٖ ‪ 47/23‬حا٘ا‪ ٝ‬ت‪ٔ ٝ‬ذاَ عال ایٗ ٔاد‪ ٜ‬دػی‬ ‫یاف ‪ .‬وایا اص وـ‪ٛ‬س تشوا‪ٔ ٚ ٝ‬یایالد ٘یا ی‬ ‫ج‪ٟ‬ا٘ی دیٍش د‪٘ٚ‬ذ‪ ٜ‬تثشیضه ت‪ ٝ‬سد‪ٜٞ‬اه د‪ٚ ْٚ‬‬ ‫ػ‪ ْٛ‬دػ یافت‪ٙ‬ذ‪.‬ایٗ ٔؼاتمات تا حضی‪ٛ‬س ‪17‬‬ ‫د‪٘ٚ‬ذ‪ ٜ‬تشٌضاس ؿذ و‪ ٝ‬ػجاد تا حث ایٗ سو‪ٛ‬سد‬ ‫تا ٘فش ا‪ َٚ‬س٘ىا‪ ًٙ‬اػاا تشاتشه وشد‪.‬‬ ‫ػجاد ‪ٞ‬اؿٕی‪ٞ ،‬فت‪ٌ ٝ‬زؿتی‪ٞ ٝ‬یٓ دس دییٍیش‬ ‫ٔؼاتمات تشٌضاس ؿذ‪ ٜ‬دس تشوا‪ ٝ‬ت‪ٔ ٝ‬یذاَ عیال‬ ‫دػ یافت‪ ٝ‬ت‪ٛ‬د‪ٚ.‬ه اص ٔذت‪ٞ‬ا پیایؾ اسد‪ٚ‬ه‬ ‫أادٌی خ‪ٛ‬د سا دس تشوا‪ ٝ‬اغیاص ‪ٞ ٚ‬یذفیؾ‬ ‫وؼه ٔذاَ عال تاصه‪ٞ‬اه اػاایی ‪ 2022‬چاٗ‬ ‫اػ ‪.‬ػجاد ‪ٞ‬اؿٕی‪ ،‬سو‪ٛ‬سدداس د‪ٔ 400 ٚ‬یتیش‬ ‫وـ‪ٛ‬س ت‪ٛ‬د‪ ٚ ٜ‬ػاتم‪ ٝ‬حض‪ٛ‬س دس إِپاه ِی‪ٙ‬یذٖ‬ ‫سا دس واس٘أ‪ ٝ‬خ‪ٛ‬د داسد‪.‬‬ ‫راَیبثی ‪ 51‬کبراتٍکب ثٍ فیىبل‬ ‫مسبثقبت کبراتٍ ازاد‬ ‫‪ 60‬واسات‪ٝ‬وا ت‪ ٝ‬فا‪ٙ‬اَ ٔؼاتمیات ویاساتی‪ ٝ‬اصاد‬ ‫د‪ٔٚ‬اٗ د‪ٚ‬س‪ ٜ‬جاْ پشچٓ سا‪ ٜ‬پاذا وشد٘ذ‪.‬‬ ‫دس ایٗ ٔؼاتمات و‪ ٝ‬دس د‪ ٚ‬سد‪ ٜ‬ػ‪ٙ‬ی ٘‪٘ٛ‬ی‪ٟ‬یاالٖ‬ ‫‪ٛ٘ ٚ‬ج‪ٛ‬ا٘اٖ دختش ‪ ٚ‬پؼش دس ػاِٗ ػفایش أیایذ‬ ‫تثشیض تشٌضاس ؿذ ‪ 270‬واسات‪ٝ‬واس د‪ ٚ‬سؿت‪ ٝ‬واتا‬ ‫‪ ٚ‬و‪ٔٛ‬ات‪ ٝ‬ؿشو داؿت‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫اص ایٗ تؼذاد‪ 30 ،‬دختش ‪ 30 ٚ‬پؼیش دس د‪ٚ‬س‪ٜ‬‬ ‫ػ‪ٙ‬ی ٘‪ٟ٘ٛ‬اَ ‪ٛ٘ ٚ‬ج‪ٛ‬اٖ دس فا‪ٙ‬اَ و‪ ٝ‬د‪ ٝٞ‬فیجیش‬ ‫دس تثشیض تشٌضاس خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذؿذ سا‪ ٜ‬یافت‪ٝ‬ا٘ذ‪.‬‬ ‫ثبزیَبی تیم ملی فًتجبل‬ ‫ثب حضًر تمبضبگر ثرگسار میضًد‬ ‫ػخ‪ٍٛٙ‬ه د‪ ِٚ‬اص ٔ‪ٛ‬افم ػتاد ّٔی ویش‪٘ٚ‬یا‬ ‫تشاه حض‪ٛ‬س تٕاؿاٌشاٖ دس تاصه‪ٞ‬اه تآ ّٔی‬ ‫ف‪ٛ‬تثاَ خثیش داد‪ .‬ػیّیی تی‪ٟ‬یادسه جی‪ٟ‬یشٔیی‬ ‫ػخ‪ٍٛٙ‬ه د‪ ِٚ‬دس فح‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ئیایتیش خی‪ٛ‬د اص‬ ‫ٔ‪ٛ‬افم ػتاد ّٔی ٔماتّ‪ ٝ‬تا وش‪٘ٚ‬یا تیا حضی‪ٛ‬س‬ ‫تٕاؿاٌشاٖ دس تاصه ‪ٞ‬اه تآ ّٔی ف‪ٛ‬تثاَ خیثیش‬ ‫داد ‪ٛ٘ ٚ‬ؿ ‪ :‬ػتاد ّٔی ٔماتّ‪ ٝ‬تیا ویش‪٘ٚ‬یا تی‪ٝ‬‬ ‫سیاػ سئاغ جٕ‪ٟٛ‬س‪ ،‬تا دسخ‪ٛ‬اػی ‪ٚ‬صاست‬ ‫‪ٚ‬سصؽ ٔث‪ٙ‬ی تش حض‪ٛ‬س تٕاؿاٌش دس تاصه‪ٞ‬یاه‬ ‫تآ ّٔی ف‪ٛ‬تثاَ ایشاٖ تشاه ٔؼاتمات ا٘تیخیاتیی‬ ‫جاْ ج‪ٟ‬ا٘یی ٔی‪ٛ‬افیمی ویشد‪ .‬ػیمی ‪ٚ‬س‪ٚ‬د‬ ‫تٕاؿاٌش ٔحذ‪ٚ‬د‪ ،‬سػای دػت‪ٛ‬ساِؼیٕیُ ‪ٞ‬یاه‬ ‫ت‪ٟ‬ذاؿتی ضش‪ٚ‬سه ‪ٚ ٚ‬صاست ‪ٚ‬سصؽ ٔؼیوی‪َٛ‬‬ ‫٘ظاست تش سػای دػت‪ٛ‬ساِؼُٕ‪ٞ‬ااػ ‪.‬‬ ‫ادامٍ یکٍتبزی ‪PSG‬ثب‬ ‫پیریزی ثراثر ثرس‬ ‫تآ ف‪ٛ‬تثاَ پاسهػٗ طسٔٗ تا پایش‪ٚ‬صه اه وی‪ٝ‬‬ ‫تشاتش تشع ت‪ ٝ‬دػ ا‪ٚ‬سد‪ ،‬اختالفؾ سا تا تیایٓ‬ ‫د‪ِ ْٚ‬اً ِ‪ٛ‬ؿأپا‪ ٝ٘ٛ‬ت‪ 11 ٝ‬أتااص افضایؾ داد‪.‬‬ ‫دس ادأ‪ٞ ٝ‬فت‪ ٝ‬تاؼ ‪ٚ‬یىٓ سلات ‪ٞ‬یاه ِیایً‬ ‫فشا٘ؼ‪ ،ٝ‬یه تاصه تشٌضاس ؿذ‪ .‬دس اییٗ تیاصه‬ ‫پاسهػٗ طسٔٗ دس غااب ٔؼی ‪٘ ٚ‬إاس اص تشع‬ ‫پزیشایی وشد‪ .‬تآ پاسیؼی ت‪ٛ‬ا٘ؼ تا د‪ٌ ٚ‬یُ‬ ‫پاش‪ٚ‬ص ایٗ تاصه ؿ‪ٛ‬د تا فا ّ‪ٝ‬اؽ سا تا تآ د‪ْٚ‬‬ ‫جذ‪ َٚ‬ت‪ 11 ٝ‬أیتیایاص افیضاییؾ د‪ٞ‬یذ‪.‬تیشاه‬ ‫پاسهػٗ طسٔٗ اْتاپ‪ ٚ ٝ‬وشس ٌّض٘ی وشد٘ذ‪.‬‬ ‫پیریزی قبطع ثبیرن‬ ‫ثب درخطص لًاوذیفسکی‬ ‫تایشٖ ٔ‪٘ٛ‬اخ تا دسخـؾ س‪ٚ‬تشت ِ‪ٛ‬ا٘ذ‪ٚ‬فؼىیی‬ ‫ت‪ٛ‬ا٘ؼ پاش‪ٚ‬صه لاعؼی سا تشاتش وّٗ ت‪ ٝ‬دػی‬ ‫ا‪ٚ‬سد ‪ ٚ‬اختالفؾ سا تا د‪ٚ‬ستیٕی‪٘ٛ‬یذ تی‪ ٝ‬ؿیؾ‬ ‫أتااص افضایؾ د‪ٞ‬ذ‪.‬‬ ‫دس ادأ‪ٞ ٝ‬فت‪ٛ٘ ٝ‬صد‪ ٓٞ‬سلات ‪ٞ‬اه ت‪٘ٛ‬ذػّایٍیا‪،‬‬ ‫یه تاصه تشٌضاس ؿذ‪.‬‬ ‫مذیر مسئًل یصبحت امتیبز‪ 9‬محمذ اضراقی‬ ‫سردثیر‪ 9‬سبولی اضراقی‬ ‫تبسیس ‪ - 0261 9‬زمیىٍ اوتطبر ‪ 9‬فرَىگی ‪َ -‬ىری ‪ -‬ادثی ‪ -‬علمی‬ ‫کذپستی‪ - 4052536129‬تلفه‪24301608 - 24310803 )130(9‬‬ ‫تلفبکس‪ - 24301605 9‬ضمبرٌ َمراٌ ‪180330455719‬‬ ‫وطبوی ‪ 9‬تجریس خیبثبن ازادی‪ -‬خیبثبن مبراالن ورسیذٌ ثٍ میذان فذک‬ ‫دفتر ریزوبمٍ ارک ‪ -‬چبپخبوٍ‪ 9‬پرویبن تجریس‬ ‫* سال سی ی دیم ( ایتًص ایکیىجی ایل ) * شماسٌ ( سایی ) ‪ * 5۰05 :‬ورزش و گردشگری‬ ‫لیگ تیشاوذاصی شمالغشب کشًس تٍ صًست مجاصی‬ ‫دس ارستایجان ششقی تشگضاس شذ‬ ‫لیگ تیشاوذاصی شمالغشب کشًس تشای وخستیتیته تتاس‬ ‫دس ارستایجان ششقی ی تتا شتشکتی تتیتشاوتذاصان‬ ‫اسیان َای اسدتیل‪ ،‬صوجان ی ارستایجان شتشقتی تتٍ‬ ‫صًست اوالیه ی مجاصی تشگضاس شذ‪.‬‬ ‫تآ تاشا٘ذاصه ارستایجاٖ غشتی لیثیُ اص تیشٌیضاسه‬ ‫ٔؼاتم‪ ٝ‬و‪ٙ‬اس‪ٌ ٜ‬اشه وشد ‪ ٚ‬ایٗ ٔؼاتم‪ٔ ٝ‬یاتیایٗ ػی‪ٝ‬‬ ‫اػتاٖ اجشا ؿذ‪٘ ٚ ٜ‬تایج صیش دس سد‪ٜٞ‬اه ا٘یفیشاده ‪ٚ‬‬ ‫تإی ت‪ ٝ‬دػ أذ‪:‬‬ ‫سشیٍ یسصشی تپاوچٍ تادی اقایان (اوفشادی)‬ ‫‪ .1‬أایش حؼیایٗ غیفیاسه اص ارستیاییجیاٖ ؿیشلیی‬ ‫‪ . 2‬اسٔییاییٗ ‪ِٚ‬ییی پیی‪ٛ‬س اص ارستییایییجییاٖ ؿییشلییی‬ ‫‪ .3‬أاشٔ‪ٟ‬ذه ٘ظشصاد‪ ٜ‬اص اػتاٖ اسدتاُ‬ ‫سؿت‪ٚ ٝ‬سصؿی تپا٘چ‪ ٝ‬تاده الایاٖ (تإی‬ ‫‪ . 1‬ارستییایییجییاٖ ؿییشلییی تییا ‪ 650‬أییتییاییاص‬ ‫‪ .2‬اسدتاُ تا ‪ 195‬أتااص‬ ‫سشیٍ یسصشی تپاوچٍ تادی تاوًان (اوفشادی)‬ ‫‪ . 1‬فیییاعیییٕییی‪ ٝ‬جیییذا خیییا٘یییی اص ص٘یییجیییاٖ‬ ‫‪ . 2‬ص‪ٞ‬ییش‪ ٜ‬اػییتییشاف اص ارستییایییجییاٖ ؿییشلییی‬ ‫‪ٔ .3‬ثا‪ٙ‬ا پش‪ٚ‬اع اص ارستایجاٖ ؿشلی‬ ‫سؿت‪ٚ ٝ‬سصؿی تپا٘چ‪ ٝ‬تاده تا٘‪ٛ‬اٖ (تإی‬ ‫‪ . 1‬ارستییایییجییاٖ ؿییشلییی تییا ‪ 770‬أییتییاییاص‬ ‫‪ .2‬ص٘جاٖ تا ‪ 755‬أتااص‬ ‫سشیٍ یسصشی تفىگ تادی تاوًان (اوفشادی)‬ ‫‪ٞ . 1‬ؼییییتییییی ؿیییی‪ٟ‬ییییثییییاصه اص ص٘ییییجییییاٖ‬ ‫‪ . 2‬حیی‪ٙ‬ییا٘یی‪ ٝ‬دییی‪ٙ‬ییی اص ارستییایییجییاٖ ؿییشلییی‬ ‫‪ .3‬اِ‪ ٟٝ‬أأی اص ارستایجاٖ ؿشلی‬ ‫سشیٍ یسصشی تپاوچٍ تتادی‬ ‫تاوًان (تیمی)‬ ‫‪ .1‬ارستایجاٖ ؿشلی اِ تا ‪773‬‬ ‫أتااص‬ ‫‪ .2‬ص٘ییجییاٖ تییا ‪ 739‬أییتییاییاص‬ ‫‪ .3‬ارستایجاٖ ؿشلی ب تیا ‪717‬‬ ‫أتااص‬ ‫سشیٍ یسصشی تفىگ تتادی‬ ‫اقایان (اوفشادی)‬ ‫‪ .1‬ػییّییی ؿیی‪ٟ‬ییثییاص اص ص٘ییجییاٖ‬ ‫‪ . 2‬فشؿاد ػشاج أأی اص اسدتایُ‬ ‫‪ . 3‬ػییاییذ ٔیی‪ٟ‬ییذه اػییتییشاف‬ ‫اص ارستایجاٖ ؿشلی‬ ‫سشیٍ یسصشی تفىگ تتادی‬ ‫اقایان (تیمی)‬ ‫‪ . 1‬ارستییایییجییاٖ ؿییشلییی اِ ی تییا ‪ 735‬أییتییاییاص‬ ‫‪ . 2‬ص٘یییییجیییییاٖ تیییییا ‪ 521‬أیییییتیییییایییییاص‬ ‫‪ .3‬اسدتاُ تا ‪ 425‬أتااص‬ ‫٘فشات تشتش ٔؼاتمات د‪ ٚ‬یحیشا٘ی‪ٛ‬سده لی‪ٟ‬یشٔیا٘یی‬ ‫واسٌشاٖ ٔـخص ؿذ٘ذ‬ ‫ت‪٘ ٝ‬مُ اص س‪ٚ‬اتظ ػٕ‪ٔٛ‬ی اداس‪ ٜ‬وُ ‪ٚ‬سصؽ ‪ ٚ‬جی‪ٛ‬ا٘یاٖ‬ ‫ارستایجاٖ ؿشلیی‪٘ ،‬یفیشات تیشتیش ٔؼیاتیمیات د‪ٚ‬‬ ‫حشا٘‪ٛ‬سده ل‪ٟ‬شٔا٘ی واسٌشاٖ ٘اض ٔـخص ؿذ٘ذ‪.‬‬ ‫ٔؼییاتییمییات د‪ ٚ‬ییحییشا٘یی‪ٛ‬سده لیی‪ٟ‬ییشٔییا٘ییی‬ ‫واسٌشاٖ ارستایجاٖ ؿشلی ا٘تخاتی تآ اػتاٖ ج‪ٟ‬ی‬ ‫ؿشو دس ٔؼاتمات د‪ ٚ‬یحیشا٘ی‪ٛ‬سده لی‪ٟ‬یشٔیا٘یی‬ ‫تغییرات اهیًَایی‬ ‫تُذیذی ثرای یرزضکبران‬ ‫واسٌشاٖ وـ‪ٛ‬س دس د‪ ٚ‬سد‪ ٜ‬ػ‪ٙ‬ی صیش ‪ ٚ‬تااله‪ 40‬ػاَ‬ ‫‪ ٚ‬تا ؿشو ‪ٚ‬سصؿىاسا٘ی اص ؿ‪ٟ‬شػتاٖ‪ٞ‬یاه تیثیشییض‪،‬‬ ‫ٔش٘ذ‪ ،‬تؼتاٖ اتاد‪ٔ ،‬اا٘‪ٞ ٚ ٝ‬شیغ دس ‪ٚ‬سصؿٍا‪ ٜ‬یادٌاس‬ ‫أاْ(س‪ ٜ‬ؿ‪ٟ‬شػتاٖ تثشیض تشٌضاس ؿذ ‪٘ ٚ‬یتیاییج صییش‬ ‫تذػ أذ‪:‬‬ ‫وفشات تشتش ‪ -۰۴‬سال‪:‬‬ ‫ا‪ : َٚ‬اتش چشخی د‪ : ْٚ‬ج‪ٛ‬اد ػّاضاد‪ٜ‬‬ ‫ػ‪ٚ :ْٛ‬سػا حؼا‪ٙ‬ی‬ ‫٘فشات تشتش ‪ +40‬ػاَ‪:‬‬ ‫ا‪ :َٚ‬ػّی حؼاٗ اػف‪ٙ‬ذصاد‬ ‫د‪ :ْٚ‬ات‪ٛ‬اِفضُ ػثاع صاد‪ٜ‬‬ ‫ػ‪ :ْٛ‬اتشا‪ٞ‬آ ٔجاذصاد‪ٜ‬‬ ‫سیاغ ‪ٞ‬اات وـتی اػتاٖ‪:‬‬ ‫کشیی ارستایجانششقی جًاص حضًس دس مساتقات اسیایی سا کسه کشد‬ ‫سیاغ ‪ٞ‬اات وـتی ارستایجاٖ ؿشلی تیا اؿیاس‪ ٜ‬تی‪ٝ‬‬ ‫تشٌضاسه ٔؼاتمات ل‪ٟ‬شٔاٖ وـ‪ٛ‬سه تضسوؼیاالٖ دس‬ ‫ٔاص٘ذساٖ‪ٌ ،‬ف ‪ :‬دس ایٗ ٔؼاتمات ٔحؼٗ ٔرغفی‪ٛ‬ه‬ ‫اص اػتاٖ ٔا تا غّث‪ ٝ‬تش حشیفاٖ خ‪ٛ‬د تی‪ٛ‬ا٘ؼی جی‪ٛ‬اص‬ ‫حض‪ٛ‬س دس ٔؼاتمات اػاایی سا ت‪ ٝ‬دػ ا‪ٚ‬سد‪.‬‬ ‫ػّی ػّاضاد‪ ٜ‬س‪ٚ‬ص یىـ‪ٙ‬ث‪ ٝ‬دس ٌفتٍ‪ ٛ‬تا خثشٍ٘اس ایش٘ا‪،‬‬ ‫تا اؿاس‪ ٜ‬ت‪ ٝ‬تیشٌیضاسه سلیاتی ‪ٞ‬یاه وـیتیی اصاد‬ ‫تضسٌؼاالٖ ل‪ٟ‬شٔا٘ی وـ‪ٛ‬س‪ ،‬افض‪ٚ‬د‪ :‬ایٗ سلات ‪ٞ‬ا تی‪ٝ‬‬ ‫ٔ‪ٙ‬اػث ٌشأاذاؿ ػشداس ؿ‪ٟ‬اذ ػپ‪ٟ‬ثذ حاج لاػیٓ‬ ‫ػّإا٘ی ‪ ٚ‬ؿ‪ٟ‬ذاه ٔذافغ حشْ عی س‪ٚ‬ص‪ٞ‬اه تاؼ ‪ٚ‬‬ ‫د‪ ْٚ‬تا تاؼ ‪ ٚ‬چ‪ٟ‬اسْ ده ٔا‪ ٜ‬دس ٔجیٕی‪ٛ‬ػی‪ ٝ‬اصاده‬ ‫ؿ‪ٟ‬ش ٌشٌاٖ تشٌضاس ؿذ‪.‬‬ ‫سیاغ ‪ٞ‬اات وـتی ارستایجاٖ ؿشلیی خیاعیش٘ـیاٖ‬ ‫وشد‪ :‬دس ایٗ ٔؼاتمات و‪ٔ ٝ‬شحّ‪ ٝ‬ا‪ َٚ‬چشخ‪ ٝ‬ا٘تخاتی‬ ‫تآ ّٔی وـتی ٘اض ت‪ٛ‬د‪٘ ،‬فشات تیشتیش تیٕیاْ ا‪ٚ‬صاٖ‪،‬‬ ‫ج‪ٛ‬اص حض‪ٛ‬س دس ٔؼاتمات اػایاییی سا وی‪ ٝ‬ا‪ٚ‬اخیش‬ ‫فش‪ٚ‬سدیٗ ‪ ٚ‬ا‪ٚ‬ایُ اسدیث‪ٟ‬ـ ٔا‪ ٜ‬ػاَ اتی دس ؿی‪ٟ‬یش‬ ‫ا‪ٚ‬الٖ تات‪ٛ‬س ٔا‪ِٛ‬ؼتاٖ تشٌضاس ٔیی ؿی‪ٛ‬د‪ ،‬تی‪ ٝ‬دػی‬ ‫ا‪ٚ‬سد٘ذ‪.‬‬ ‫ػّاضاد‪ ٜ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ وشد‪ :‬اص تآ وـتی اػضأی ارستایجیاٖ‬ ‫ؿشلی ت‪ٔ ٝ‬ؼاتمات ٔاص٘ذساٖ‪ٔ ،‬تـىُ اص ٘می سض‪ٛ‬اٖ‪،‬‬ ‫ٔحٕذ ّٔىی‪ ،‬ػشفاٖ ٘ج ٘ظاد‪ٟٔ ،‬شاٖ حؼاٗ صاد‪،ٜ‬‬ ‫ٔحٕذ ؿ‪ٟ‬ثاص ٘ظاد‪ ،‬ػّی غالٔی‪ٔ ،‬حؼٗ ٔریغیفی‪ٛ‬ه‪،‬‬ ‫ػّاشضا پ‪ٛ‬س اػذ‪ ،‬ػشفاٖ حؼاٗ صاد‪ٔ ٚ ٜ‬شتضی جیاٖ‬ ‫ٔحٕذصاد‪ ٜ‬ت‪ٟٙ‬ا ٔحیؼیٗ ٔریغیفی‪ٛ‬ه دس ‪ٚ‬صٖ ‪86‬‬ ‫واّ‪ٌٛ‬شْ ت‪ٛ‬ا٘ؼ تا وؼه ٔماْ لی‪ٟ‬یشٔیا٘یی‪ ،‬جی‪ٛ‬اص‬ ‫حض‪ٛ‬س دس ٔؼاتمات اػاایی سا ت‪ ٝ‬دػ ا‪ٚ‬سد‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ه ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬اٗ وادس ف‪ٙ‬ی ٕ٘ای‪ٙ‬ذٌاٖ اػتاٖ سا دس اییٗ‬ ‫ٔؼاتمات ٔتـىُ اص فشیذ ‪ٚ ٚ‬حاذ دطْ خ‪ ٚ ٛ‬ػیّیی‬ ‫د٘ا‪ٛ‬ه ٔؼشفی وشد‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ه یادا‪ٚ‬سه وشد‪ :‬دس ٔؼاتمات ا٘تخاتی تیایٓ ٔیّیی‬ ‫وـتی تشاه اػضاْ ت‪ٔ ٝ‬ؼاتمات اػیایاییی‪ٔ ،‬یحیؼیٗ‬ ‫ٔرغف‪ٛ‬ه اص ارستایجاٖ ؿشلی ا‪ َٚ‬ؿذ ‪ ٚ‬پغ اص ‪ٚ‬ه‬ ‫ٔجتثی ا اشه اص ٌاالٖ دس جایٍا‪ ٜ‬د‪ ْٚ‬ایؼیتیاد ‪ٚ‬‬ ‫ػّی ٔ‪ٙ‬ر‪ٛ‬سه اص ٌّؼتاٖ ‪ ٚ‬ػیضت اِی‪ ٝ‬اویثیشه اص‬ ‫ٔاص٘ذساٖ ت‪ ٝ‬ع‪ٛ‬س ٔـتشن ػ‪ ْٛ‬ؿذ٘ذ‪.‬‬ ‫ٔحمماٖ ٔؼتمذ٘ذ و‪ٚ ٝ‬سصؿىاساٖ تایذ خغشات ٘اؿی‬ ‫اص تشف‪ٞ‬اه دػ ػاص سا تذا٘ی‪ٙ‬یذ صییشا تیایایایشات‬ ‫اب ‪ٛٞٚ‬ایی دػتشػی ت‪ ٝ‬تشف عثایؼیی سا ویا‪ٞ‬یؾ‬ ‫ٔید‪ٞ‬ذ‪.‬ت‪٘ ٝ‬مُ اص ٘یپؼ ‪ ،‬اػىیتاص تشیتا٘ایاییی تی‪ٝ‬‬ ‫ػّ ػشخ‪ٛ‬سدٖ ‪ ٚ‬تشخی‪ٛ‬سد تیا حریاس‪ٞ‬یا پیاییؾ‬ ‫ٔی ؿى‪ٙ‬ذ ‪ٚ ٚ‬سصؿىاس أشیىایی ٘اض تیا پیشتیاب ‪ٚ‬‬ ‫تشخ‪ٛ‬سد تا ؿاخ‪ٞ ٝ‬یاه دسخیتیاٖ سیی‪ ٝ‬اؽ ػی‪ٛ‬سا‬ ‫ٔی ؿ‪ٛ‬د‪ .‬ای‪ٟٙ‬ا ح‪ٛ‬ادحی ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ وی‪ ٝ‬تیش س‪ٚ‬ه تیشف‬ ‫ٔر‪ٛٙ‬ػی اتفاق افتاد‪ٜ‬ا٘ذ‪.‬‬ ‫تؼااسه اص ‪ٚ‬سصؿىاساٖ اظ‪ٟ‬اس وشد٘ذ‪ :‬ایٗ ترادفیات‬ ‫سایجتش ؿذ‪ٜ‬ا٘ذ صیشا تاااشات اب‪ٛٞٚ‬ایی دػتیشػیی‬ ‫ت‪ ٝ‬تشف عثاؼی سا وا‪ٞ‬ؾ ٔیی د‪ٞ‬یذ ‪ٔ ٚ‬ؼیاتیمیات‬ ‫ات‪ٔٛ‬ثاّشا٘ی ٘اض دس پاؼ ‪ٞ‬ایی تا تیشف دػی ػیاص‬ ‫ا٘جاْ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ‪.‬اسائ‪ٝ‬د‪ٙٞ‬ذٌاٖ ٔؼاتمات إِپاه ‪ٚ‬‬ ‫جاْ ج‪ٟ‬ا٘ی ٘اض ت‪ ٝ‬تیجی‪ٟ‬یایضات تیشف ػیاصه س‪ٚ‬ه‬ ‫ا‪ٚ‬سد‪ٜ‬ا٘ذ صیشا تاسؽ تشف عثاؼی وا‪ٞ‬ؾ یافت‪ ٝ‬اػ ‪.‬‬ ‫ی‪ٞٛ‬ا٘ا تاِا‪ٟ‬اسْ‪ٚ ،‬سصؿىاس إِپاىی اػت‪٘ٛ‬اایی ٌفی ‪:‬‬ ‫ٔؼاتم‪ ٝ‬س‪ٚ‬ه تشف دػ ػاص خیغیشاتیی داسد صییشا‬ ‫تشف ٔر‪ٛٙ‬ػی ِاض٘ذ‪ ٜ‬تش اػ ‪ ٚ‬خیغیش تیایـیتیشه‬ ‫خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ داؿ ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬اٗ اٌش دس خاسج اص ٔؼاش تاؿاذ‬ ‫چ‪ٞ ٖٛ‬اچ تشفی ٘اؼ احتٕاَ اػاه دیذٌی تاـتیش‬ ‫خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ت‪ٛ‬د‪.‬اػىیتاصاٖ ‪ ٚ‬واسؿ‪ٙ‬اػاٖ ٔیی ٌی‪ٛ‬یی‪ٙ‬یذ‪:‬‬ ‫تشف‪ٞ‬اه دػ ػاص سع‪ٛ‬ت تیاالتیشه داس٘یذ وی‪ٝ‬‬ ‫تاػج ٔیؿ‪ٛ‬د ت‪ ٝ‬ػشػ یخ تث‪ٙ‬ذ٘ذ‪.‬‬ ‫جآ اػتا‪ٙ‬ثشی‪ ،‬اػتاد ػّ‪ ْٛ‬ج‪ٛ‬ه دا٘ـٍا‪ ٜ‬ی‪ٛ‬تیا دس‬ ‫ایاالتٔتحذ‪ٌ ٜ‬ف ‪ :‬تشف دػ ػاص دس ‪ٚ‬الغ تیشف‬ ‫٘اؼ ‪ ٚ‬اتی اػ و‪ ٝ‬اص عشیک ٘اصَ‪ٞ‬یاییی دٔیایذ‪ٜ‬‬ ‫ٔیؿ‪ٛ‬د و‪ ٝ‬اب سا ت‪ ٝ‬لغشات تؼااس و‪ٛ‬چه ‪ ٚ‬تؼااس‬ ‫سیض تمؼآ ٔیو‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬ػپغ ٔ‪ٙ‬جٕذ ٔیؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ه افض‪ٚ‬د‪ :‬تشف دػ ػاص اب تیایـیتیشه داسد ‪ٚ‬‬ ‫چٍاِی اٖ تاالتش اػ أا د‪ٚ‬اْ اٖ تاـتیش خی‪ٛ‬ا‪ٞ‬یذ‬ ‫ت‪ٛ‬د ت‪ٙ‬اتشایٗ تشاه ٔؼاتمات اػىی ٔ‪ٙ‬اػه اػ ‪.‬‬ ‫ٔحمماٖ تش ایٗ تا‪ٚ‬س٘ذ و‪ ٝ‬صٔاٖ ‪ٚ‬سصؽ‪ٞ‬یاه تیشفیی‬ ‫تایذ ا الح ‪ ٚ‬ت‪ ٝ‬ػشػ ا٘جاْ ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫پل اجیچبی‬ ‫حز پاکذامه ی فیًحی اص جام جُاوی‬ ‫شمشیشتاصی گشجسیان‬ ‫دی ساتشیسی ایشان اص جذیل اصلی جام جُاوی شمشیشتاصی گتشجستیتان حتز‬ ‫شذوذ‪.‬‬ ‫د‪ٚ‬س‪٘ ٜ‬خؼ اص جذ‪ َٚ‬ا ّی جاْ ج‪ٟ‬ا٘ی ؿٕـاشتاصه ػاتش ٌشجؼتاٖ تشٌضاس ؿذ‬ ‫‪ ٚ‬د‪ٕ٘ ٚ‬ای‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬دیٍش اص ایشاٖ اص د‪ٚ‬س سلات ‪ٞ‬ا و‪ٙ‬اس سفت‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ٔحٕذ فت‪ٛ‬حی و‪ ٝ‬اص ٔشحّ‪ٌ ٝ‬ش‪ٞٚ‬ی ت‪ ٝ‬ع‪ٛ‬س ٔؼتمآ ت‪ ٝ‬جذ‪ َٚ‬ا ّی سا‪ ٜ‬یافت‪ ٝ‬تی‪ٛ‬د‬ ‫دس ا‪ِٚ‬اٗ تاصه خ‪ٛ‬د دس جذ‪ َٚ‬ا ّی تشاتش ٕ٘ای‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬إِاٖ ؿىؼ خ‪ٛ‬سد‪.‬‬ ‫ػّی پاوذأٗ‪ ،‬دیٍش ٕ٘ای‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬ایشاٖ ا‪ِٚ‬اٗ تاصه خ‪ٛ‬د سا دس جاْ ج‪ٟ‬ا٘ی ٌشجؼیتیاٖ‬ ‫ا٘جاْ داد و‪ٛٔ ٝ‬فک ت‪ ٝ‬ؿىؼ حشی ایتاِاایی ٘ـذ ‪ ٚ‬خاّی ص‪ٚ‬د و‪ٙ‬اس سف ‪.‬‬ ‫٘تایج ٕ٘ای‪ٙ‬ذٌاٖ ایشاٖ ت‪ ٝ‬ؿشح صیش اػ ‪:‬‬ ‫ٔشحّ‪ ٝ‬ییه ػیی ‪ ٚ‬د‪ْٚ‬‬ ‫جذ‪ َٚ‬ا ّی‬ ‫ٔحٕذ فیتی‪ٛ‬حیی اص اییشاٖ‬ ‫(س٘ىا‪ 39 ًٙ‬ج‪ٟ‬اٖ ‪-13‬‬ ‫فشدسیه وا‪ٙ‬ذِش اص إِیاٖ‬ ‫(س٘ىا‪ 101 ًٙ‬ج‪ٟ‬اٖ ‪15‬‬ ‫ػّی پیاویذأیٗ اص اییشاٖ‬ ‫(س٘ىا‪ 15 ًٙ‬ج‪ٟ‬اٖ ‪- 12‬‬ ‫جا‪ٚٛ‬ا٘ی سپتی اص ایتاِاا (س٘ىا‪ 61 ًٙ‬ج‪ٟ‬اٖ ‪15‬‬ ‫تُیٍ طشح ییظٌ تافی تاسیخی شُش اسکً‬ ‫مذیشکل میشاث فشَىگتی‪،‬‬ ‫گشدشگشی ی صىایع دسیی‬ ‫ارستایجان ششقی اص تُیتٍ‬ ‫طشح ییظٌ تافی تاسیختی‬ ‫شُش اسکً خثش داد‪.‬‬ ‫ت‪ٌ ٝ‬ضاسؽ س‪ٚ‬اتظ ػٕی‪ٔٛ‬یی‬ ‫اداس‪ ٜ‬وُ ٔاشاث فش‪ٍٙٞ‬یی‪،‬‬ ‫ٌییییشدؿییییٍییییشه ‪ٚ‬‬ ‫‪ٙ‬ایغ دػتی ارستیاییجیاٖ‬ ‫ؿشلی‪٘ ،‬ـؼ ‪ ٓٞ‬ا٘ذیـی احٕذ حٕض‪ ٜ‬صاد‪ٔ ٜ‬ذیشوُ ٔاشاث فش‪ٍٙٞ‬ی اػیتیاٖ تیا‬ ‫ؿ‪ٟ‬شداس‪ ،‬سئاغ ‪ ٚ‬اػضاه ؿ‪ٛ‬ساه ؿ‪ٟ‬ش اػى‪ ٛ‬دس ساػتاه تشسػی ‪ٚ‬ضؼای تیافی‬ ‫تاسیخی ‪ ٚ‬ت‪ٟ‬ش‪ٜٙٔ‬ذه اص ظشفا ‪ٞ‬اه ٌشدؿٍشه ‪ٙ ٚ‬ایغ دػتی ایٗ ؿی‪ٟ‬یشػیتیاٖ‬ ‫تشٌضاس ؿذ‪ٔ.‬ذیشوُ ٔاشاثفش‪ٍٙٞ‬ی‪ٌ ،‬شدؿٍشه ‪ٙ ٚ‬ایغدػتی ارستایجاٖ ؿشلی‬ ‫دس ایٗ ٘ـؼ تا تاواذ ت‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬اػى‪ ٛ‬اص جّٕ‪ ٝ‬ؿ‪ٟ‬شػتاٖ‪ٞ‬اه غ‪ٙ‬ی اػتاٖ اػ و‪ٝ‬‬ ‫ظشفا ‪ٞ‬اه اسصؿٕ‪ٙ‬ذه دس ‪ٞ‬ش ػ‪ ٝ‬ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬تخرری داسد‪ٌ ،‬فی ‪ٞ :‬یٕی تیّی‪ٙ‬یذ‬ ‫ٔشدٔاٖ ؿ‪ٟ‬شػتاٖ فش‪ٍٙٞ‬ی ‪ ٚ‬تاسیخی اػى‪ ٛ‬دس استما جایٍا‪ ٚ ٜ‬ت‪ٛ‬ػؼ‪ ٝ‬اییٗ ؿی‪ٟ‬یش‬ ‫‪ٕٛٞ‬اس‪ ٜ‬صتا٘ضد ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬ارستایجاٖ ت‪ٛ‬د‪ ،ٜ‬تا ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬اییٗ ؿی‪ٟ‬یشػیتیاٖ داساه‬ ‫ظشفا ‪ٞ‬اه غ‪ٙ‬ی دس ػ‪ ٝ‬ح‪ٛ‬ص‪ٔ ٜ‬اشاثفش‪ٍٙٞ‬ی‪ٌ ،‬شدؿٍشه ‪ٙ ٚ‬ایغدػتی اػی ‪،‬‬ ‫ِزا تش٘أ‪ٝ‬سیضه دس ساػتاه ٔؼشفی ظشفا ‪ٞ‬ا‪ ،‬ت‪ٟ‬ث‪ٛ‬د ‪ ٚ‬ػأا٘ذ‪ٞ‬ی اسائی‪ ٝ‬خیذٔیات‬ ‫ٌشدؿٍشه ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬ػؼ‪ ٝ‬فؼاِا ‪ٙٞ‬شٔ‪ٙ‬ذاٖ ‪ٙ‬ایغ دػتی اٖ ٘ااصٔ‪ٙ‬ذ ‪ٕٞ‬یىیاسه ‪ٞ‬یٕی‪ٝ‬‬ ‫جا٘ث‪ ٝ‬تخؾ د‪ِٚ‬تی ‪ ٚ‬خر‪ ٛ‬ی اػ ‪.‬‬ ‫ا‪ ٚ‬دس ادأ‪ ٝ‬ت‪ٟ‬ا‪ ٝ‬عشح ‪ٚ‬یظ‪ ٜ‬تاف تاسیخی ؿ‪ٟ‬ش اػى‪ ٛ‬سا الصٔ‪ ٝ‬ػأا٘ذ‪ٞ‬ی ‪ٚ‬ضؼای‬ ‫ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬تاسیخی ایٗ ؿ‪ٟ‬ش دا٘ؼ ‪ٌ ٚ‬ف ‪ :‬تا ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ،ٝ‬اػى‪ ٛ‬جض‪ 168 ٚ‬ؿی‪ٟ‬یش‬ ‫تاسیخی وـ‪ٛ‬س اػ و‪ ٝ‬تاف تاسیخی اٖ ت‪ ٝ‬تر‪ٛ‬یه سػاذ‪ ٚ ٜ‬تشاػیاع ٔیاد‪9 ٜ‬‬ ‫لا٘‪ ٖٛ‬حفاظ اص تاف ‪ٞ‬اه تاسیخی‪ ،‬اجشاه ‪ٞ‬شٌ‪ ٝ٘ٛ‬ػّٕاات ػاخ ‪ ٚ‬ػاصه دس‬ ‫تاف تاسیخی تایذ ٔغاتک ض‪ٛ‬اتظ ٔاشاث فش‪ٍٙٞ‬ی تاؿذ‪ِ ،‬زا دس ساػتاه ػأا٘ذ‪ٞ‬یی‬ ‫‪ٚ‬ضؼا ایٗ ٔ‪ٙ‬غم‪ٔ ٚ ٝ‬ـخص ؿذٖ ٘ح‪ ٜٛ‬ػاخ ‪ ٚ‬ػاص‪ٞ‬ا ٔیغیاتیک تیا ضی‪ٛ‬اتیظ‬ ‫ٔاشاثفش‪ٍٙٞ‬ی‪ ،‬ت‪ٟ‬ا‪ ٝ‬عشح ‪ٚ‬یظ‪ ٜ‬تاف تاسیخی ؿ‪ٟ‬ش اػى‪ ٛ‬ت‪ٛ‬ػظ سا‪ ٚ ٜ‬ؿ‪ٟ‬شػیاصه‬ ‫‪ ٚ‬تا ‪ٕٞ‬ىاسه ؿ‪ٟ‬شداسه ‪ ٚ‬ایٗ اداس‪ٜ‬وُ ‪ ٚ‬تؼااٗ ؿشو ٔـا‪ٚ‬س ریرالح تاییذ دس‬ ‫دػت‪ٛ‬سواس لشاس ٌاشد‪.‬‬ ‫سفش ًَایی گشان ماوذ‬ ‫تا انکٍ اعضای کمیسیًن عمشان مجلس قشاس تًد دس‬ ‫َفیٍ گزشیٍ پشیوذٌ اضتافتٍ شتذن متالتیتات تتش‬ ‫اسصش افضیدٌ سیی قیمی تلیی ًَاپیتمتا سا تتاص ی‬ ‫تشسسی کىىذ‪ ،‬اما سییس اوجمه صىفی دفاتش ختذمتات‬ ‫مسافشت ًَایی ی جُاوگشدی ایشان میگتًیتذ‪ :‬ایته‬ ‫مًضًع مسکًت ماوذٌ ی تا یجًد قًلی کٍ دادٌ شذٌ‬ ‫تًد‪َ ،‬ىًص پیگیشی وشذٌ اسی‪.‬‬ ‫لا٘‪ٔ ٖٛ‬اِاات تش اسصؽافض‪ٚ‬د‪ ٜ‬اص س‪ٚ‬ص ‪ 13‬دهٔا‪ ٜ‬س‪ٚ‬ه‬ ‫٘ش تّا ‪ٛٞ‬اپإا ت‪ ٝ‬اجیشا ٌیزاؿیتی‪ ٝ‬ؿیذ‪ ٜ‬اػی ‪.‬‬ ‫ؿشو ‪ٞ‬اه ‪ٛٞ‬اپإایی خاسجی ایٗ لا٘‪ ٖٛ‬سا ٔاایش تیا‬ ‫ل‪ٛ‬ا٘اٗ تاٗ إِّّی حُٕ ‪٘ ٚ‬مُ ‪ ٚ‬ا٘جٕٗ تاٗ اِیٕیّیّیی‬ ‫حُٕ ‪٘ ٚ‬مُ ‪ٛٞ‬ایی (یاتا دا٘ؼت‪ٝ‬ا٘ذ ‪ ٚ‬تیا اؿیاس‪ ٜ‬تی‪ٝ‬‬ ‫ات‪ٟ‬أات ایٗ لا٘‪ ،ٖٛ‬اػتشاض خ‪ٛ‬د سا ت‪ ٝ‬اِیضاْ اجیشاه‬ ‫اٖ دس جّؼ‪ٝ‬اه و‪ ٝ‬اػضاه وٕاؼا‪ ٖٛ‬ػٕشاٖ ٔجّیغ‬ ‫‪ ٚ‬فشاوؼا‪ ٖٛ‬التراد ػفش ‪ ٚ‬صیاست ٔجّغ ٘اض حض‪ٛ‬س‬ ‫داؿت‪ٙ‬ذ‪ٔ ،‬غشح وشد٘ذ‪.‬‬ ‫خاِفاٖ ٔؼتمذ٘ذ ػاص‪ٚ‬واس ٔـخری تشاه ایٗ لیا٘ی‪ٖٛ‬‬ ‫تؼااٗ ٘ـذ‪ ٚ ٜ‬ات‪ٟ‬اْ اٖ دػ ٔایی‪ ٝ‬اه تیشاه اییجیاد‬ ‫ٔحافّی خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ و‪ ٝ‬تّا ‪ٛٞ‬اپإیا سا تیذسییجیی‬ ‫ٌشاٖ تش خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ وشد‪ .‬ا٘تماَ خش‪ٚ‬ج اسص اص وـی‪ٛ‬س ‪ٚ‬‬ ‫تحٕاُ ‪ٞ‬ضی‪ٞ ٝٙ‬اه تاـتش ت‪ ٝ‬خا٘‪ٛ‬اد‪ ٜ‬ایشا٘ی اص دییٍیش‬ ‫تثؼات اجشاه ایٗ ٔر‪ٛ‬ت‪ ٝ‬ت‪ٛ‬د و‪ ٝ‬تی‪٘ ٝ‬یٕیایی‪ٙ‬یذٌیاٖ‬ ‫ٔجّغ یادا‪ٚ‬س ؿذ‪.‬‬ ‫اػضاه وٕاؼا‪ ٖٛ‬ػٕشاٖ دس اٖ جّؼ‪ ٝ‬و‪ ٝ‬ػ‪ٝ‬ؿ‪ٙ‬ث‪14 ٝ‬‬ ‫ده ٔا‪ ٜ‬دس ٔحُ فذاسػا‪ ٖٛ‬حُٕ ‪٘ ٚ‬مُ ِیجیؼیتیایه‬ ‫ایشاٖ تشٌضاس ؿذ‪ٚ ،‬ػذ‪ ٜ‬داد٘ذ یه ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬تؼذ جّؼ‪ٝ‬اه‬ ‫سا تشاه سفغ ات‪ٟ‬اْ ‪ ٚ‬تشسػی تخّفات اٖ تیا حضی‪ٛ‬س‬ ‫ٕ٘ای‪ٙ‬ذٌاٖ ‪ٚ‬صاست سا‪ ،ٜ‬ػاصٔاٖ ‪ٛٞ‬اپإایی‪ ،‬ایشالیٗ ‪ٞ‬ا‬ ‫‪ ٚ‬ا٘جٕٗ دفاتش خذٔات ٔؼافشتی تشٌضاس و‪ٙ‬ی‪ٙ‬یذ‪ ،‬أیا‬ ‫ای‪ٙ‬ه سحٕ اهلل سفاؼی ی سیاغ ‪ٞ‬اات ٔذیش‪ ٜ‬ا٘جٕیٗ‬ ‫‪ٙ‬فی دفاتش خذٔات ٔؼافشت ‪ٛٞ‬ایی ‪ ٚ‬ج‪ٟ‬ا٘یٍیشده‬ ‫ایشاٖ ی دس پاػخ ٔیٌ‪ٛ‬یذ و‪ ٝ‬اٖ جّؼ‪ ٝ‬تشٌضاس ٘ـیذ‪ٜ‬‬ ‫اػ ‪.‬‬ ‫پُ اجیچاه یىی اص پُ‪ٞ‬اه تاسیخی ؿ‪ٟ‬ش تیثیشییض‬ ‫ٔیتاؿذ‪ .‬ایٗ پُ دس پا‪ٛ‬ػتٍی فش‪ٚ‬دٌا‪ ٜ‬تثشییض ‪ ٚ‬دس‬ ‫تّ‪ٛ‬اس ؿ‪ٟ‬اذ تاتایی تثشیض لشاس داسد ‪ ٚ‬لیذٔی اٖ تی‪ٝ‬‬ ‫د‪ٚ‬ساٖ ف‪ٛ‬ی‪ ٚ ٝ‬لاجاسی‪٘ ٝ‬ؼث داد‪ٔ ٜ‬ی ؿی‪ٛ‬د‪ .‬پیُ‬ ‫اجیچاه داساه ‪ 16‬د‪ٔ ٝٙٞ‬یتاؿیذ ‪ ٚ‬دساصاه اٖ‬ ‫‪ٔ 105‬تش ‪ ٚ‬پ‪ٟٙ‬اه ایٗ پُ تاسیخی ‪ٔ 5‬تش ٔیتاؿذ‪ .‬ایٗ‬ ‫پُ اص ٔؼاش تّ‪ٛ‬اس خّثاٖ تی‪ ٝ‬جیاد‪ ٜ‬فیش‪ٚ‬دٌیا‪ ٜ‬س‪ٚ‬ه‬ ‫س‪ٚ‬دخا٘‪ ٝ‬تّخ‪ ٝ‬س‪ٚ‬د ػاخت‪ ٝ‬ؿذ‪ٜ‬اػ ‪ .‬ایٗ پُ ؿیأیُ‬ ‫‪ 16‬د‪ ٝٙٞ‬اػ و‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬جض ػ‪ ٝ‬د‪ ٝٙٞ‬و‪ ٝ‬عالی ‪ٞ‬یالِیی‬ ‫داس٘ذ‪ ،‬تما‪ ٝ‬داساه عاق ج‪ٙ‬اغی اػ ‪.‬‬ ‫پُ اجی چاه اص لذیٕیتشیٗ احاس ؿ‪ٟ‬ش تثشیض اػی‬ ‫‪ ٚ‬دس صٔاٖ ‪ِٚ‬اؼ‪ٟ‬ذه ػثاع ٔاشصا ت‪ٛ‬ػظ حاج ػیایذ‬ ‫حؼاٗ تاجش ٔؼش‪ٚ‬ف ت‪ ٝ‬تثشیضه تؼٕاش ؿذ‪ٜ‬اػ ‪ .‬ایٗ‬ ‫پُ تاسیخی ‪ ٚ‬دیشپاه یه تاس دیٍش دس ػاِااٖ د‪ٞ‬ی‪ٝ‬‬ ‫‪ٞ‬ـتاد خ‪ٛ‬سؿاذه ٔ‪ٛ‬سد تیاصػیاصه اػیاػیی لیشاس‬ ‫ٌشف ‪ ٓٞ ،‬اوی‪ٙ‬ی‪ ٖٛ‬دػی ا٘یذسویاساٖ ػیاصٔیاٖ‬ ‫ؿ‪ٟ‬شداسه تثشیض دس تخؾ ٘یایٓ س‪ٚ‬صه پیُ عیشح‬ ‫ػاخ دسیاچ‪ ٝ‬ػاختٍی سا دس دػ واس داس٘یذ ‪ٚ‬‬ ‫دس و‪ٙ‬اس ػاخ دسیاچ‪ ٝ‬ػاختٍی پُ اجی چاه ٘اض‬ ‫ت‪ٛ ٝ‬ست ‪ٚ‬یظ‪ٛٔ ٜ‬سد ٘ی‪ٛ‬سپیشداصه لیشاس خی‪ٛ‬ا‪ٞ‬یذ‬ ‫ٌشف ‪ٔ .‬ؼٕاسه پُ یىذػ ٘اؼ ‪ .‬اییٗ پیُ تی‪ٝ‬‬ ‫ػّ عاااٖ س‪ٚ‬دخا٘‪ ٚ ٝ‬ج‪ًٞٙ‬اه ٔ‪ٙ‬غم‪ٝ‬اه تیاس‪ٞ‬یا‬ ‫ذٔ‪ ٝ‬دیذ‪ٔ ٚ ٜ‬شٔ ؿذ‪ٜ‬اػ ‪ .‬پُ ؿأُ ‪ 16‬د‪ٞ‬ی‪ٙ‬ی‪ٝ‬‬ ‫تغ‪ٔ 105 َٛ‬تش ‪ ٚ‬ػشض ‪ٔ 5‬تش ٔیتاؿذ‪.‬‬ ‫٘اْ ایٗ پُ ا‪ِٚ‬اٗ تاس دس ٔت‪ ٖٛ‬ف‪ٛ‬ی‪ ٚ ٝ‬دس صٔاٖ ؿیا‪ٜ‬‬ ‫اػٕاػاُ ا‪ َٚ‬دس ػفش٘أ‪٘ٚ ٝ‬اضیاٖ حث ؿذ‪ٜ‬اػ ‪.‬‬ ‫ایٗ پُ تا د‪ ٝٞ‬چ‪ ُٟ‬استثاط تاٗ د‪ ٚ‬عشف سا تیشلیشاس‬ ‫ٔیوشد‪ٜ‬اػ ‪ .‬تؼذ‪ٞ‬ا پُ دیٍشه دس ٘یضدییىیی اٖ‬ ‫ػاخت‪ ٝ‬ؿذ‪ٜ‬اػ ‪ .‬پُ اجی چیاه دس ػیاَ ‪1378‬‬ ‫ت‪ٛ‬ػظ ػاصٔاٖ ٔاشاث فش‪ٍٙٞ‬ی تا ؿٕیاس‪ 2516 ٜ‬دس‬ ‫ف‪ٟ‬شػ احاس ّٔی ایشاٖ ت‪ ٝ‬حث سػاذ‪ .‬فشت‪ٛ‬س ٔ‪ٙ‬ذسج‬ ‫دس ایٗ تشٌ‪ٔ ٝ‬شت‪ٛ‬ط ت‪ ٝ‬پُ ‪٘ٚ‬ااس ٔیتاؿذ و‪ٕٞ ٝ‬یچی‪ٛ‬‬ ‫پُ اجی چاه تش‪ٚ‬ه س‪ٚ‬دخا٘‪ ٝ‬تّخ‪ ٝ‬س‪ٚ‬د ‪ٚ‬الغ ؿیذ‪ٜ‬‬ ‫ت‪ٛ‬د أا ایٗ پُ ػ‪ ٝ‬د‪ ٝٙٞ‬تاسیخی (‪٘ٚ‬ایاس تی‪ ٝ‬دِیایُ‬ ‫ػاختٗ ػذ ٔذ٘ی دس ٔ‪ٙ‬ت‪ٟ‬یاِا‪ ٝ‬ؿٕاَ ؿشلی تثشیض ‪ٚ‬‬ ‫دس احش ػ‪ ُٟ‬اٍ٘اسه ٔمأات ٔشت‪ٛ‬ع‪ ٝ‬دس تی‪ٟ‬یاس ػیاَ‬ ‫‪ 1392‬تذػ واسٌشاٖ ؿ‪ٟ‬شداسه تثشیض ت‪ٝ‬ع‪ٛ‬س ویُ‬ ‫تشچاذ‪٘ ٚ ٜ‬ات‪ٛ‬د ؿذ‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه ارک

روزنامه ارک 5728

روزنامه ارک 5728

شماره : 5728
تاریخ : 1401/12/16
روزنامه ارک 5727

روزنامه ارک 5727

شماره : 5727
تاریخ : 1401/12/15
روزنامه ارک 5726

روزنامه ارک 5726

شماره : 5726
تاریخ : 1401/12/14
روزنامه ارک 5725

روزنامه ارک 5725

شماره : 5725
تاریخ : 1401/12/13
روزنامه ارک 5724

روزنامه ارک 5724

شماره : 5724
تاریخ : 1401/12/11
روزنامه ارک 5723

روزنامه ارک 5723

شماره : 5723
تاریخ : 1401/12/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!