روزنامه ارک شماره 5416 - مگ لند

روزنامه ارک شماره 5416

روزنامه ارک شماره 5416

روزنامه ارک شماره 5416

‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫ادعبی هعذوم‬ ‫سبصی فلفل‬ ‫هبی ایشانی‬ ‫دس دست‬ ‫بشسسی است‬ ‫بشکبت عبدی‬ ‫سبصی‬ ‫سوابط‬ ‫بب دنیب‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫* سه شنبه ‪ 84‬دی ‪ 04 * 0011‬طانویه ‪ 01 * 8188‬جوبدی الثبنی ‪ * 0001‬سبل سی و دوم ( اوتوص ایکینجی ایل ) * شوبسه ( سبیی ) ‪ 4* 1002 :‬صفحه *قیوت‪81111:‬سیبل * ایویل‪www.arkonline* ark.tabriz@yahoo.com :‬‬ ‫ذطیتظازُ‬ ‫زثیط قَضای ػبلی اهٌیت هلی‬ ‫اغبظ اجطای هَافمتٌبهِ ‪ ۱۲‬سبلِ ایطاى ٍ‬ ‫چیی هَفمیتی ضاّبطزی بطای تْطاى است‬ ‫زض ٍیی بیبست الیٌحلی ًساضین‬ ‫اشضببیجبى ببیبتی الضی‬ ‫صفحِ ‪6‬‬ ‫گطزش ‪ ۰۴‬زضصسی‬ ‫اُهیکطٍى زض کطَض‬ ‫صفحِ ‪۰‬‬ ‫صفحِ ‪۱‬‬ ‫لیست بسّکبضاى عوسُ ببًکّب‬ ‫زض سبهبًِ کسال هٌتطط هیضَز‬ ‫ضشوست اهبدگی کبهل‬ ‫دستگبههبی هسئول دس هحوسهبی‬ ‫هواصالتی ارسببیجبى ششقی‬ ‫صفحِ ‪7‬‬ ‫ثبت هلی ‪ ۲۱‬اثط فطٌّگی ٍ تبضیری‬ ‫اشضببیجبى ضطلی ابالغ ضس‬ ‫صفحِ ‪8‬‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫سشهقبله‬ ‫هذیشهسئول ‪ -‬هحوّذ اششاقی‬ ‫* برکات عادی سازی‬ ‫روابط با دنیا‬ ‫ثب پیکطفت هصاکطات ربضی ثطربم زض ٍیی اظهْهبضات‬ ‫ضربل ؾیبؾی ایطاى ٍ ککهَضّهبی زذهیه زض ایهی‬ ‫هصاکطات حبکی اؾت کِ گطُ ّبی کَض هطثهَ ثهِ‬ ‫تحطین ّب ثتسضیذ زض حهبل ثهبظ قهسى ههی ثهبقهس‬ ‫زض اذجبض ٍاصلِ پطًٍسُ پطٍغُ ّبی ضاکس هَضز تهَرهِ‬ ‫قطاض هی گیطز افعایف اهبض اؾترطاد‪ ،‬فطٍـ ٍ صهسٍض‬ ‫ًفت هططح هی گطزز‬ ‫هصاکطات ػبزی ؾبظی ضٍاثط ثب ثؼضی اظ ککَض ّب ثهب‬ ‫اػالم ذجط اؾتقطاض زیپلوبت ّبی ایطاًی زض ککَض ّبی‬ ‫شیطثط‪ ،‬ضؾبًِ ای هی قَز‬ ‫ضئیؽ روَْضی ٍ ثؼضی اظ هؿئَلیی‪ٍ ،‬ػسُ هی زٌّس‬ ‫کِ زض ایٌسُ ًعزیک‪ ،‬اٍضبع اقتصبزی ککَض ثْتط ههی‬ ‫قَز‪ ٍ ،‬قیوت کبالّب اضظاى تط ههی گهطزز اظ ّهوهِ‬ ‫هْوتط‪ ،‬هصاکطُ ثب زقوی تؿلین تلقی ًوی قهَز اظاز‬ ‫قسى هیلیبضزّب زالض ککَض ٍ اػالم هح هصطف اًْب‪،‬‬ ‫ٍ اًتکبض اذجبض هکبثِ هخجت زیگط حبکی اؾت کهِ ثهِ‬ ‫قَل ثؼضی اظ هؿئَلیی ضزُ ثبالی ککهَض‪ ،‬ذهجهطّهبی‬ ‫ذَـ هْوی زض ضاُ اؾت اگط تحقق اذهجهبض فهَز اظ‬ ‫قج تَافقبت ثطربم ثبقس احبض هخجت زیگطی ّن زض پی‬ ‫ذَاّس زاقت ٍلی اگط ههطثهَ ههصاکهطات رهبضی‬ ‫ثطربم ًجبقس‪ ،‬یقیٌب ًتیزِ افعایف تؼبهه ٍ گکهبیهف‬ ‫ضٍاثط ؾیبؾی ثب ککَضّبی زیگط ذَاّس ثَز ثبٍض ایی‬ ‫اؾت کِ ثب ایی ضًٍس هسیطیت ؾیبؾی ککَض قصس زاضز‬ ‫ککَض ضا اظ اًعٍای کبشه ؾیبؾی ذبضد ؾبظز ثسیْی‬ ‫اؾت کِ تَؾؼِ ضٍاثط ؾیبؾی‪ ،‬ثبػج ذَاّس قس کهِ‬ ‫ربیگبُ ٍ ًقف ایطاى زض زًیب‪ ،‬ثیف اظ پیف اضتقب یهبثهس‬ ‫اؾتوطاض ایی اضازُ ؾیبؾی هؿلوب ثِ حصَل ثهطکهبت ٍ‬ ‫هٌبفغ هبزی ٍ هؼٌَی ظیبزی هٌزط ذَاّس قهس ٍ زض‬ ‫ًتیزِ ؾیبؾت ّبی هؿهبلهوهت اههیهع‪ٍ ،‬ػهسُ ّهبی‬ ‫هخجت هؿئَلیی زض هَضز ثْجَز ؾطیغ اٍضبع ؾیبؾی ٍ‬ ‫اقتصبزی ککَض تحقق ذَاّس یبفت‬ ‫ادعبی هعذوم سبصی فلفل هبی ایشانی‬ ‫دس دست بشسسی است‬ ‫یک هقبم هؿئَل ثب ثیبى ایٌکِ ازػبی ههؼهسٍم ؾهبظی‬ ‫فلف ّبی ایطاًی تَؾط روَْضی اشضثبیزبى زض زؾت‬ ‫ثطضؾی اؾت‪ ،‬گفت تبکٌَى ّیچگًَِ هؿتٌهساتهی زض‬ ‫ایی ظهیٌِ ثِ هب اضائِ ًکسُ اؾت یک هٌهجهغ اگهبُ زض‬ ‫ٍظاضت رْبز ککبٍضظی ثب ثیبى ایٌکِ ازػهبی ههؼهسٍم‬ ‫ؾبظی فلف ّبی ایطاًی تَؾط روَْضی اشضثبیزبى زض‬ ‫زؾت ثطضؾی اؾت‪ ،‬گهفهت تهبکهٌهَى ّهیهچ گهًَهِ‬ ‫هؿتٌساتی زض ایی ظهیٌِ ثِ هب اضائهِ ًکهسُ اؾهت ٍی‬ ‫اضبفِ کطز ایی هؿبلِ زض زؾت ثطضؾهی اؾهت ٍ ثهِ‬ ‫هحض ایٌکِ ثِ ًتیزِ قطؼی ثطؾین اى ضا اػالم ػوَهی‬ ‫ذَاّین کطز اذیط ثطذی ضؾبًِّب هسػی قسُ ثهَزًهس‬ ‫کِ ؾبظهبى اهٌیت غصایی روَْضی اشضثبیزبى اػهالم‬ ‫کطز زض فلف ٍاضزاتی اظ ایطاى ثِ روَْضی اشضثبیزبى‬ ‫ٍیطٍؼ هکبّسُ قهسُ اؾهت ثهطاؾهبؼ اػهالم ایهی‬ ‫ضؾبًِّب‪ ،‬زض فلف ّهبی ٍاضزاتهی اظ ایهطاى ٍیهطٍؼ‬ ‫قَُْای تطٍکیسگی هکبّسُ قسُ اؾت ٍ ثهط اؾهبؼ‬ ‫قبًَى تزبضه ثیی الوللی ثب ضػبیت العاهبت قطًطیٌِای‬ ‫گیبّی ثبیس هؼسٍم قَز ضحین ٍّبهظازُ ًبیت ضئیؽ‬ ‫اتبز ثبظضگبًی هکهتهطک ایهطاى ٍ اشضثهبیهزهبى زض‬ ‫گفتگَیی ایی هؿبلِ ضا تکصیت کطزُ ٍ گفتِ اؾت کِ‬ ‫ذجط هؼسٍم قسى فلفه زلهوهِ ای ّهبی ایهطاًهی زض‬ ‫اشضثبیزبى زضٍؽ اؾت‬ ‫هنظوم یبدداشت‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫ظاضع ذجط زاز؛‬ ‫بشنبهه هکتوه دولت بشای حزف اسص تشجیحی‬ ‫تقذین هجلس شذ‬ ‫سرٌگَی کویسیَى تلفیک بَزجِ ‪ ۲۰۴۲‬اظ اضائِ‬ ‫بطًبهِ هکتَه حصف اضظ تطجیحی تَسط زٍلت‬ ‫بِ ّیئت ضئیسِ ایی کویسیَى ذبط زاز‪.‬‬ ‫پلیؽ ضاُ‬ ‫سفشهبی خود سا به تعویق بینذاصیذ‬ ‫هعبٍى عولیبت تطافیک پلیس ضاُ کطـَض بـِ‬ ‫ضْطًٍساى تَصیِ کطز‪ :‬سفطّبی ذَز ضا تـب‬ ‫هسبعس ضسى ضطایط اه ٍ َّا بِ تـعـَیـک‬ ‫بیٌساظیس‪.‬‬ ‫ضحین ظاضع ؾرٌگَی کویؿیَى تلفیق الیهحهِ‬ ‫ثَزرِ ‪ ۴۱۲۴‬زض پبؾد ثِ ایی ؾهَال کهِ ایهب‬ ‫زٍلت ثطًبهِ هکتَه ذَز زضثبضُ حصف اضظ ‪ ۱۲۲۲‬تَهبًی ضا ثِ هزلؽ اضائِ‬ ‫کطزُ اؾت یب ذیط‪ ،‬گفت زٍلت ثطًبهِ ارطایی حصف اضظ تطریحی ٍ قهیهَُ‬ ‫رجطاى تاحیطات اى زض هؼیکت هطزم ضا ثِ کویؿیَى تلفیق ثهَزرهِ ههزهلهؽ‬ ‫تقسین کطز ٍی افعٍز ایی ثطًبهِ زض کویؿیَى تهلهفهیهق ٍ زض کهبضگهطٍُ‬ ‫هکتطکی ثب زٍلت ثطضؾی ذَاّس قس ٍ ایی کویؿیَى ًظط ًهْهبیهی ذهَز ضا‬ ‫زضثبضُ ارطای اى ٍ زض ضاؾتبی تقَیت هؼیکت هطزم زض صَضت حصف ایهی‬ ‫اضظ اػالم ذَاّس کطز ؾرٌگَی کویؿیَى تلفیق الیحِ ثهَزرهِ ‪ ۴۱۲۴‬ثهب‬ ‫تبکیس ثط لعٍم حفظ اضاهف هؼیکتی هطزم‪ ،‬تصطیح کهطز اٍلهَیهت اصهلهی‬ ‫هزلؽ کوک ثِ زٍلت ثطای تقَیت هؼیکت هطزم اؾهت ٍ تهٌهبًهچهِ زض‬ ‫ثطضؾی ثطًبهِ هکتَه زٍلت ثِ ایی روغ ثٌسی ثطؾیهن کهِ زٍلهت قهسضت‬ ‫تَاهبى ثطای حصف اضظ تطریحی ٍ حوبیت زقیق ٍ اطویٌبى ثرف اظ هؼیکهت‬ ‫هطزم ضا زاضز‪ ،‬ثِ قَُ هزطیِ ثطای ارطای اى کوک ذَاّین کطز‬ ‫ؾطٌّگ هحجی زضثبضُ هحَضّهبی هؿهسٍز‬ ‫قسُ ّن گفت زض اؾتبى کطزؾتبى ههحهَض‬ ‫زّگالى‪ ،‬حؿیی اثبز‪ ،‬ثبًِ‪ ،‬قَپبى‪ ،‬ؾقع‪ ،‬ثبًهِ‬ ‫ٍ زض اؾتبى ؾیؿتبى ٍ ثهلهَتؿهتهبى ههحهَض‬ ‫ایطاًکْط ٍ زض اؾتبى ّطهعگبى هحَض ربؾک ٍ ّوچٌیی زض ثیکتط هحَضّبی‬ ‫ضٍؾتبیی ٍ فطػی زض اؾتبى ّبی زیگط ثؿهتهِ قهسُ اؾهت ٍی ازاههِ زاز‬ ‫ّوکبضاى ؾبظهبى ضاّساضی زض تالـ ثطای ثبظگکبیهی ههحهَضّهب ّؿهتهٌهس‬ ‫ؾطٌّگ هحجی زضثبضُ ارطای ططح ظهؿتبًی پلیؽ ضاُ زض اشضثبیزبى غطثهی‬ ‫ّن گفت اهؿبل ‪ ۲۲‬ضٍظ ظٍزتط ًؿجت ثِ ؾبل ّبی گصقتِ ثسلی ثبضـ ّبی‬ ‫ظٍزضؼ ططح ظهؿتبًی ارطا قسُ اؾت ٍ ایی ذجط ثِ ّیچ ٍرِ صحت ًساضز‬ ‫ٍی ذبططًکبى کطز زض ‪ ۲۶‬اؾتبًی کِ ثبضـ ثهطف ٍ ثهبضاى زاضًهس تهوهبم‬ ‫ّوکبضاى پلیؽ زض هحَضّب حضَض زاضًس ٍ اهکبى ًساضز زض ایی ؾهبػهت زض‬ ‫هحَضّبی شکط قسُ کِ ثبضـ ثطف ٍ ثبضاى ثبقهس ٍ پهلهیهؽ ٍ ثهِ ٍیهػُ‬ ‫فطهبًسّبى ٍ ضٍؾبی پلیؽ ضاُ اؾتبًْب زض هٌعل ثبقٌس‬ ‫تشکیل ‪ 3828‬فقشه پشونذه تخلفبتی صنفی‬ ‫دس ارسببیجبىششقی‬ ‫پیشبینی ببنک جهبنی اص افضایش سشذ اقتصبدی ایشاى‬ ‫دس دولت سیضدهن‬ ‫هعبٍى ًظبضت ٍ ببظضسی سبظهبى صٌـعـت‪،‬‬ ‫هعسى ٍ تجبضت استبى اشضببیجبى ضطلـی‬ ‫اظ تطکیل ّفت ّعاض ٍ ‪ ۱6۱‬فمطُ پطًٍـسُ‬ ‫ترلفبتی صٌفی زض استبى ذبط زاز‪.‬‬ ‫پبیساض ثب اقبضُ ثِ اهبض ‪ ۳‬هبّهِ ًهرهؿهت‬ ‫اهؿبل زض ثرف ًظبضت ٍ ثهبظضؾهی اظ‬ ‫اًزبم ‪ّ ۴۲۱‬عاض ٍ ‪ ۳۴۹‬فقطُ ثهبظضؾهی ٍ‬ ‫تککی ‪ ۱۲۶۲‬فقطُ پطًٍسُ ترلفبتی طی هست یبز قسُ ذجط زاز‬ ‫اضظـ پطًٍسُّبی ترلفبتی تککی قسُ ‪ ۹۱۳‬هیلیبضز تَهبى ثَز کِ ًؿجت ثِ‬ ‫هست هکبثِ پبضؾبل اظ ایی حیج ضقس ‪ ۳۲‬زضصسی زاقت‬ ‫تب پبیبى اشضهبُ اهؿبل ثیکتطیی ثبظضؾیّب زض قْطؾتبىّبی تهجهطیهع‪ ،‬ثهٌهبه‪،‬‬ ‫اؾکَ‪ ،‬کلیجط ٍ هیبًِ اًزبم قس اقساهبت ًظبضتی ایی ؾهبظههبى زض ضاؾهتهبی‬ ‫صیبًت اظ حقَز هصطف کٌٌسگبى ّوچٌبى ثب رسیت ٍ ثب اؾتفبزُ اظ تَاى ٍ‬ ‫ظطفیت کلیِ زؾتگبُّبی ًظبضتی اؾتبًی زض حبل پیگیطی ثَزُ ٍ ثب هترلهفهبى‬ ‫ٍفق قَاًیی ٍ هقطضات ثِ قست ثطذَضز ذَاّس قس‬ ‫ثب توْیسات پیف ثیٌی قسُ‪ ،‬ازاضُ ک تؼعیطات حکَهتی‪ ،‬زاًکهگهبُ ػهلهَم‬ ‫پعقکی‪ ،‬اتحبزیِّب ٍ اتبز اصٌبف‪ ،‬ازاضُ ک هیطاث فطٌّگی‪ ،‬اؾهتهبًهساضی‪،‬‬ ‫فطهبًساضی‪ ،‬رْبز ککبٍضظی‪ ،‬ازاضُ ک غلِ‪ ،‬زذبًیبت‪ ،‬قطکت ًفت ٍ ازاضُ‬ ‫اهبکی زض گکتّبی هکتطک ّوکبضی ثؿیبض ذَثی زاقتٌس‬ ‫بط اسبس گعاضش جسیس ببًک جـْـبًـی‪،‬‬ ‫هتَسط ضضس التصبزی ایطاى زض ّطـت‬ ‫سبل زٍلت ّبی یبظزّن ٍ زٍاظزّن ‪۲.۰‬‬ ‫زضصس بَزُ کِ بطاٍضز هـی ضـَز زض‬ ‫زٍلت سیعزّن بِ ‪ ۱.6‬زضصس افـعایـص‬ ‫پیسا کٌس‪.‬‬ ‫ثط اؾبؼ گعاضـ رسیس ثبًک رْهبًهی‪،‬‬ ‫هتَؾط ضقس اقتصبزی ایطاى زض ّکت ؾبل زٍلت ّبی یبظزّن ٍ زٍاظزّهن‬ ‫‪ ۴ ۱‬زضصس ثَزُ اؾت زض گعاضـ ثبًک رْبًی ثب اقبضُ ثِ حهجهت زٍ ضقهس‬ ‫هٌفی ثبالی ‪ ۶‬زضصس زض ؾبلّبی ‪ ۴۹۳۱ ٍ ۴۹۳۱‬اظ ثْجَز ضقهس اقهتهصهبزی‬ ‫ایطاى زض ؾبل ‪ ۴۹۳۳‬ذجط زازُ قسُ ٍ زضثهبضُ ػهلهت اى اههسُ اؾهت زض‬ ‫روَْضی اؾالهی ایطاى‪ ،‬تاحیط ّوِگیطی کطًٍب ثط ثرف ذسههبت ههحهسٍز‬ ‫قس ٍ تَلیس ًفت ٍ فؼبلیتّبی صٌؼتی زٍثبضُ احیهب قهس ٍ کهبّهف ضقهس‬ ‫اقتصبزی ضا ثِ حساق ضؾبًس ثط اؾبؼ تحلی ثهبًهک رهْهبًهی‪ ،‬زض ؾهبل‬ ‫‪ ۲۲۲۲‬کبّف هحسٍزیتّبی کٍَیس‪ ۴۳-‬ثِ ًفغ ثرف ذسهبت ذهَاّهس‬ ‫قس ٍ ثْجَز تسضیزی زض ثرف ًفت‪ ،‬کوی ثیکتط ذَاّس قس ٍ ًْبیتب ؾهجهت‬ ‫افعایف ضقس اقتصبزی زض روَْضی اؾالهی ایطاى ذَاّس قس‬ ‫ثبًک رْبًی پیفثیٌی کطزُ اؾت کِ ضقس اقتصبزی ایطاى زض ؾِ ؾهبل اٍل‬ ‫زٍلت ضئیؿی (‪ ۴۱۲۲‬تب ‪ )۴۱۲۲‬ثِ طَض هتَؾط ثِ ‪ ۲ ۶‬زضصس افعایف یبثس‬ ‫ذطیتظازُ‬ ‫زض ٍیی بیبست الیٌحلی ًساضین‬ ‫سرٌگَی ٍظاضت اهَض ذبضجِ کطَضهبى بب اضبضُ بِ بطگعاضی هصاکطات ٍیی ٍ‬ ‫استمطاض زٍببضُ هصاکطُ کٌٌسگبى اضضس کطَضّب بطای ازاهِ هصاکطات ٍیی زض‬ ‫هحل اًجبم بطگعاضی هصاکطات گفت‪ :‬گفتٍگَ زض هسیط زضستی لطاض گطفـتـِ‬ ‫است ٍ بی بست الیٌحلی ًساضین‪ .‬زض هَضز بطذی اظ هَضَعبت کلیسی بـبلـی‬ ‫هبًسُ ببیس تصویوبت ذبظ سیبسی گطفتِ ضَز ٍ ایی هَضَع ًیبظهٌس ایی است‬ ‫کِ تصویوبت زض پبیترت کطَضّب گطفتِ ضَز‪.‬‬ ‫ؾؼیس ذطیتظازُ زض ًکؿت ّفتگی ذَز ثب ذجطًگبضاى زض پبؾد ثِ ؾَالی زض‬ ‫ذصَل اذطیی ضًٍس هصاکطات ٍیی اظْبض کطز هصاکطُکٌهٌهسگهبى اضقهس‬ ‫طجق تَافق صَضت گفتِ ثطای اًزبم هکَضتّب ٍ ّوچٌیی اًزبم تٌفؽ پهؽ‬ ‫اظ تٌس ضٍظ گفتٍگَّبی فکطزُ ثِ پبیترتّب ثبظگکتِ ثَزًس ٍ اکٌَى قبّس‬ ‫ثبظگکت هزسز هصاکطُ کٌٌسگبى ثِ ٍیی ّؿتین الجهتهِ زض ایهی تهٌهس ضٍظ‬ ‫رلؿبت کبضقٌبؾی ثطگعاض قسُ ٍ توطکع رلؿبت ثط ضٍی تْبض هتی اصهلهی‬ ‫زض ذصَل هَضَػبت هرتلف ثَزُ اؾت‬ ‫ٍی ازاهِ زاز زض ضاؾتبی گفتٍگَّبیی کِ تبکٌَى اًزبم قسُ ثؿهیهبضی اظ‬ ‫رساٍل اهبزُ قسُ اؾت ؾتَى ّبی ایی رساٍل ًیع اهبزُ اؾت ثهرهکهی اظ‬ ‫پطاًتعّب پبکؿبظی قسُاًس زض هَضز ایسُّب ًیع تب حسٍز ثؿیبض ظیبزی تَافقبتی‬ ‫اًزبم قسُ اؾت ٍ زض حبل تجسی قسى ثِ روالت ٍ کلوبت ّؿتٌهس الهجهتهِ‬ ‫هَضَػبت ثبقیهبًسُ‪ ،‬هَضَػبت کلیسی ّؿتٌس کِ ًیبظ ثِ اذص تصوهیهوهبت‬ ‫اده یبشبییش اولچوسو‬ ‫ذبل ؾیبؾی زاضز ثِ ذصَل اظ ططف ٍاقٌگتی ٍ اىّب ثبیس تصهوهیهوهبت‬ ‫ذَز ضا زض هَضز هؿبئ ثبقیهبًسُ ثِ ذصَل هَضَع ضفغ تحطینّهب اػهالم‬ ‫کٌٌس ایی زیپلوبت اضقس ککَضهبى گفت اگط ایی اتفهبقهبت زض ثهبظگکهت‬ ‫تینّبی هصاکطُکٌٌسگبى ککَضّب ثِ ٍیی ضخ زّس هیتَاى گفت ثب ؾهطػهت‬ ‫ذَثی ثِ ؾوت ضؾیسى ثِ یک تَافق پبیساض ٍ قبث اتکب زض حهبل حهطکهت‬ ‫ّؿتین ذطیت ظازُ ّوچٌیی زض پبؾد ثِ ؾَال زیگطی زض هَضز ؾفهط اذهیهط‬ ‫ٍظیط اهَض ذبضرِ ثِ پکی ٍ هَضَع ارطایی قسى تفبّن ‪ ۲۳‬ؾبلِ ثیی ایطاى ٍ‬ ‫تیی اظْبض کطز هٌطق ایی تفبّنًبهِ ایزبز یک ًقکِ ضاُ ثطای ّوکبضیّبی‬ ‫ثلٌسهست ثیی ایطاى ٍ تیی ٍ اضتقبی ضٍاثط زٍ ککَض زض حَظُّبی هرتهلهف‬ ‫ثِ ؾطح هکبضکت ربهغ ضاّجطزی اؾت ؾرٌگَی ٍظاضت اهَض ذهبضرهِ ثهب‬ ‫ثیبى ایٌکِ زض پٌذ هبُ گصقتِ پؽ اظ اهضبی ایی تفبّنًبهِ ٍظاضتهرهبًهِ ّهبی‬ ‫هرتلف هؿئَل قسُاًس کِ ضٍی ثرفّبی هرتلف ایی تفبّنًهبههِ رهْهت‬ ‫ارطایی کطزى اى کبض کٌٌس‪ ،‬افعٍز ایی تفبّنًبهِ ًیبظههٌهس ارهطایهی قهسى‬ ‫ثٌسّبی هرتلف زض حَظُّبی اقتصبزی‪ ،‬فطٌّگی‪ ،‬ؾیبؾی‪ ،‬پبضلوبًی ٍ ثهَز‬ ‫کِ کبض رسی احتیبد زاقت ٍ ّوبى طَض کِ اقبضُ قس زض پٌذ هبُ گهصقهتهِ‬ ‫زض زٍلت‪ٍ،‬ظاضتربًِ ّبی هرتلف هؿئَل ایی قسًس کهِ ضٍی قهطاضزازّهبی‬ ‫هرتلف کبض کٌٌس ٍ اظ ایی ظهبى ایی تفبّنًبهِ ثهبیهس ٍاضز فهبظ ارهطایهی ٍ‬ ‫قطاضزازی هیقس ٍ ثب توطکع ٍیػُای کِ زٍلت گصاقت ایی اتفبز افتبز‬ ‫*هذیشهسئول ‪-‬هحوّذ اششاقی‬ ‫ازه لی یبضاضیک یییِ سی سبییالض‬ ‫یـبضاضیـک ازاهـی حئـیَاى زاى ایـیطاض‬ ‫ازه زیط اًسبًب یبضبییص اولچَسَ‬ ‫ازه لی سبییـالض یبضبیـیص گَظگَسـَ‬ ‫ازه لی بیلطکی اوظگِ ًی ایٌجیتوع‬ ‫اوظگِ ًیی ایطـیلِ سوظًٍـسى ایٌجیـوع‬ ‫ببضبضسب کوهکلیک ائلِ یط ّبهییب‬ ‫سئَضکـی ّبهـی اوظ ایـطیٌسُ یبضیـیب‬ ‫ازه لی سبٍاضوبظ کیوسِ یلِ ٍاضلیک زا‬ ‫یَلساضیی لَیوبظکی زایبًسیی زاضلیمسا‬ ‫اوظگِ ًیی پیسیٌی ایستِ هع ازه لی‬ ‫اوظگِ ًیی ایطیٌی پیسـلِ هـع ازه لی‬ ‫ازه لی ّبهی ًیی سبیمیسیی سبذالیبض‬ ‫اوظگِ ًیی سبیمی سیع ایطیٌی سبیوبیبض‬ ‫ازبیی اظلیغی اغطی زیط ائل لطُ‬ ‫ازه لـِ یـَلـساضلیـک یبییـالض ائـَ لطُ‬ ‫ّبضازا ازه لی چَخ اٍلسب زیٌج اٍالض‬ ‫ازه لـِ ضی گلـط‪ ،‬لَجبالض گٌـج اٍالض‬ ‫چبلیطبق ازه لِ یبذطیلیک یبضالساق‬ ‫پیسلیگیی سبییسیی ازه لـِ اظالـساق‬ ‫اؾتبًساض تبکیس کطز‬ ‫ضشوست اهبدگی کبهل‬ ‫دستگبههبی هسئول دس هحوسهبی‬ ‫هواصالتی ارسببیجبى ششقی‬ ‫استبًساض اشضببیجبى ضطلی ذطبه بِ زستگبُ ّبی هسئَل‬ ‫گفت‪ :‬بب تَجِ بِ احتوبل تساٍم ببضشّب ٍ یـد بـٌـساى‬ ‫جبزُ ّب‪ ،‬ضطٍضی است زستگبُ ّبی هسئَل بب اهـبزگـی‬ ‫کبهل زض هحَضّبی هَاصالتی حضَض زاضتِ ببضٌـس تـب‬ ‫ضبّس حَازث ًبگَاض ضاًٌسگی ًببضین‪.‬‬ ‫ػبثسیی ذطّم زض ثبظزیس اظ هطکهع ههسیهطیهت ضاّهْهبی‬ ‫اشضثبیزبى قطقی ضوی اگبّی اظ اذهطیهی ٍضهؼهیهت‬ ‫رَی هحَضّبی هَاصالتی اؾتبى‪ ،‬ثب گعاضـ هسیطکه‬ ‫ضاّساضی ٍ حو ًٍق ربزُای ٍ ّوچٌیی توهبؼ ّهبی‬ ‫تلفٌی ثب ػَاه ضاّساضی هؿتقط زض ایی ههحهَضّهب‪ ،‬زض‬ ‫رطیبى اقساهبت اًزبم قسُ ثطای تاهیی ایوٌی تهطزز زض‬ ‫ضاُ ّبی اصلی ٍ قطیبًی اؾتهبى قهطاض گهطفهت ٍی ثهب‬ ‫قسضزاًی اظ تالـ ّب ٍ ظحوهبت ػهَاهه ضاّهساضی ٍ‬ ‫پلیؽ ضاَّض زض تاهیی ایوٌی ضاُّب اظهْهبض کهطز ازاضُ‬ ‫ک ضاّساضی رعٍ زؾتگبُ ّبیی اؾت کِ ّهوهَاضُ زض‬ ‫حبل ػولیبت اؾت ٍ ػَاه ایی هزوَػِ ثهِ صهَضت‬ ‫قجبًِ ضٍظی ثطای تاهیی ایوٌی ضاُ ّهبی اؾهتهبى تهالـ‬ ‫هی کٌٌس اؾتبًساض اشضثبیزبى قهطقهی ّهوهچهٌهیهی زض‬ ‫توبؼ ّبی تلفٌی ثب فطهبًسُ اًتظبهی ٍ ضئیؽ پلیهؽ ضاُ‬ ‫اؾتبى‪ً ،‬حَُی تطزز ٍؾبئط ًقلیِ زض ربزُّبی ثطفگیط‬ ‫اؾتبى ٍ تصبزفبت احتوبلی ًبقی اظ قهطایهط رهَی ضا‬ ‫رَیب قس اٍضرؼلی ػلیهعازُ‪ ،‬ههسیهطکه ضاّهساضی ٍ‬ ‫حو ًٍق ربزُای اشضثبیزبى قطقی ًیع زض ایی ثبظزیهس‬ ‫ثب اضائِ ی گعاضقی اظ اقساهبت ػَاه ایهی ههزهوهَػهِ‬ ‫ثطای تاهیی ایوٌی تطزز زض هحَضّهبی ههَاصهالتهی ٍ‬ ‫ثبظگکبیی ضاُ ّب گفت تهوهبههی ػهَاهه ضاّهساضی‪،‬‬ ‫قجبًِضٍظ ثطای اضاهف ٍ ایوٌی هطزم زض ضاُّبی اصلهی‬ ‫ٍ فطػی اؾتبى تالـ هی کٌٌس ثِ گهفهتهِ ٍی‪ ،‬کهلهیهِ‬ ‫هحَضّبی اصلی ٍ قطیبًی اؾتبى تَؾط ‪ ۴۲۱‬زؾهتهگهبُ‬ ‫تطززقوبض ٍ ‪ ۴۲۲‬زؾتگبُ زٍضثیی حجت ترلفبت تهحهت‬ ‫پَقف هطکع هسیطیت ضاُ ّب قطاض زاضًس ٍ اطالػبت ایی‬ ‫هطکع تَؾط ًیطٍی اًتظبهی ٍ پلیؽ ضاُ ًیع قبث ضصهس‬ ‫ٍ زؾتطؾی اؾت‬ صفحه 1 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫سیاسی‬ ‫سِ شٌبِ ‪ ۵2‬دی ‪ 02 * 0011‬شاًَیِ ‪0۲ * ۵1۵۵‬جوادی الثاًی ‪ * 0001‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَز ایکیٌجی ایل ) * شوارُ ( سایی ) ‪۲005‬‬ ‫هقالِ‬ ‫تطز ‪ -‬تطز ایطاى ٍ ضٍسیِ زض گطٍ‬ ‫تمَیت زیپلواسی اًطغی‬ ‫با تَجِ بِ اّویت باالی اًرشی بفرای دٍ کوفَر‬ ‫ایراى ٍ رٍسیِ‪ ،‬تقَیت دیپلواسی اًرشی دٍ کوفَر‬ ‫در سِ زهیٌِ هختلف‪ ،‬هی تَاًذ زهیٌِسفاز رشفذ ٍ‬ ‫اهٌیت اقتدادی ٍ بِ طَر کلی شکلگفیفری یف‬ ‫بازی برد‪-‬برد باشذ‪.‬‬ ‫اس اواب کٍ اوزصی یای اس مُمیزیه متللتفتٍ َتبی‬ ‫لذرت ی ایؾزفت الیقبدی ثزای تمتبش کؾتًرَتب‬ ‫اعت‪.‬‬ ‫اس َمیه ری دیپلمبعی اوزصی را میتًان یتاتی اس‬ ‫مُمیزیه اثعبد دیپلمبعی داوغت کٍ الجیٍ َمتیتؾتٍ‬ ‫ای یذٌ تز ی فزاتز اس عبیز متعتبمتالت تتاتبری ی‬ ‫الیقبدی ثًدٌ اعت‪.‬‬ ‫در یالع ثٍ علت عتًالوتی متذت ثتًدن اکتثتز‬ ‫لزاردادَبی ثیهالمللی اوزصی امضبی اوُب ثٍ معىی‬ ‫گزٌ سدن امىیت اوزصی دی کؾًر اعت ی اس َمیته‬ ‫ری عمًمبً ایه لزاردادَب در عغحی ثبالتز اس یسیتز‬ ‫ی عغًح الیقبدی ایگیزی میؽًد‪.‬‬ ‫اس َمیه ری اَیمبش ثٍ ثحث اوزصی در تتعتبمتالت‬ ‫عیبعی ثب کؾًر ریعیٍ کٍ یای اس ثتشرگتیتزیته‬ ‫عزاٍ کىىذگبن اوزصی در دویب اعت اَتمتیتت دی‬ ‫چىذاوی مییبثذ‪.‬‬ ‫التیتقتبد‬ ‫در یالع اگز عجتک ثتزختی تتعتبریت‬ ‫کؾًرَبی مخیل را ثٍ عٍ دعیٍ عزمبیٍ متحتًر‬ ‫کبرگزمحًر ی اوزصی محًر تمغی ثىتذی کتىتیت‬ ‫ریعیٍ در فذر کؾًرَبی اوتزصی متحتًر لتزار‬ ‫میگیزد‪.‬‬ ‫َم ىیه ثب ثزرعی رفیبر خبرجی ریعیٍ در لتجتبل‬ ‫محیظ َبی مخیل عیبعت ختبرجتی متی تتًان‬ ‫تؾخیـ داد کٍ دیپلمبعی اوزصی ومؼ ثبرسی در‬ ‫عیبعتَب ی رییازدَبی ریعیٍ دارد‪.‬‬ ‫َزچىذ در عبل َبی گذؽیتٍ ریعتیتٍ ثتٍ دالیتپ‬ ‫مخیلفی یاثغیگی فبدرات خًد را ثٍ اوزصی کمی‬ ‫کمیز کزدٌ ی ثٍ حذید ‪ ۰۱‬درفذ رعبوذٌ یلی در‬ ‫عبلَبی گذؽیٍ دی عًش فبدرات ریعیٍ را گتبس‬ ‫ی وفت تؾایپ می داد ی یتک چتُتبرش تتًلتیتذ‬ ‫وبخبلـ ملی ان اس ثخؼ اوزصی حبفپ میؽذ‪.‬‬ ‫ثز اعبط امبر ؽزکت ثزیییؼ ایزیلیًش کٍ در متبٌ‬ ‫صیئه ‪ ۵۱۰۲‬مىیؾز ؽذ ریعیٍ ایؾیبس ثبسار اوتزصی‬ ‫اس لحبػ فبدرات ثًدٌ اعت‪...‬‬ ‫ادامٍ دارد‬ ‫دثیز ؽًرای عبلی امىیت ملی‪:‬‬ ‫اخبار کَتاُ‬ ‫اغاز اجرای هَافقتٌاهِ ‪ ۵۲‬سالِ ایراى ٍ چیی‬ ‫هَفقیتی راّبردی برای تْراى است‬ ‫دبیر شَرای عالی اهٌیت هلی گفتفت‬ ‫اغاز اجرای هَافقتٌاهِ ‪ ۵۲‬سالِ هفیفاى‬ ‫ایراى ٍ چیی بعٌَاى دٍهیی اقفتفدفاد‬ ‫بسرگ جْاى هَفقیتی راّبردی بفرای‬ ‫تْراى هحسَب هیشَد‪.‬‬ ‫دریبثبن علی ؽمخبوی در تًئیتیتی در‬ ‫ففحٍ ؽخقی خًد درمًرد اجزایتی‬ ‫ؽذن مًافمیىبمٍ ‪ ۵۲‬عبلٍ ایزان ی چیته‬ ‫وًؽت‪ :‬اغبس اجزای مًافمتیتىتبمتٍ ‪۵۲‬‬ ‫عبلٍ میبن ایزان ی چیه ثعىًان دیمتیته‬ ‫الیقبد ثتشر جتُتبن ان َت در‬ ‫ؽزایغی کٍ امزیتاتب َتمت تىتبن ثتب‬ ‫یاتاتبوتجتٍ گتزایتی ی تتذایش فؾتبر‬ ‫حذاکثزی ثذوجبل محزیش کزدن ایتزان‬ ‫اس تعبمالت الیقتبدی ثتب دوتیتبعتت‬ ‫مًفمیتیتی راَتجتزدی ثتزای تتُتزان‬ ‫محغًه میؽًد‪.‬‬ ‫یسیز امًر خبرجٍ کؾًرمبن در عتفتز‬ ‫َفیٍ گذؽیٍ خًد ثٍ چیه عملتیتبتتی‬ ‫ؽذن ایه تًافمىبمٍ ثیه دی کؾًر خجتز‬ ‫داد ی گفت‪ :‬اس جتملتٍ متًاتًعتبت‬ ‫دیگزی کٍ در دعیًر کبر ثتًد ایته‬ ‫اعت کٍ مب ثزای عتمتلتیتبتتی کتزدن‬ ‫تًافک ‪ ۵۲‬عبلٍ ی مًاًعبت مخیلت‬ ‫مىغمٍ ای ی ثیه المللی حتبمتپ اتیتبش‬ ‫کیجی جىبه البی دکتیتز رئتیتغتی‬ ‫رئیظ جمًُر محیزش ثٍ جىبه التبی‬ ‫ؽی رئیظ جمًُر چیه ثًدی ‪.‬‬ ‫عخىگًی دعیگبٌ دیپلمبعی در مًرد‬ ‫اجزاییؽذن تفبَ ‪ ۵۲‬عبلٍ ثیه ایتزان‬ ‫ی چیه گفت‪ :‬اعتبعتب متىتغتک ایته‬ ‫تفبَ وبمٍ ایابد یک ومؾٍ راٌ ثتزای‬ ‫َمابری َبی ثلىذمتذت جتمتُتًری‬ ‫اعالمی ایزان ثب جمًُری خلک چتیته‬ ‫اعت‪ .‬ارتمبی ریاثظ وتیتبسمتىتذ یتک‬ ‫مؾبرکت راَجزدی دی کؾًر اعت ی‬ ‫ایه تًافکوبمٍ ویبسمىذ اجتزایتی ؽتذن‬ ‫ثىذَبی مخیل ان در سمتیتىتٍ َتبی‬ ‫الیقبدی عتیتبعتی فتزَتىتگتی ی‬ ‫ابرلمبوی ی لضبیی ی مبوىذ ایىتُتب ثتًد‬ ‫کٍ ثٍ کبر جذی ویبس داؽت‪.‬‬ ‫یی ثب ثیبن ایىاٍ در ‪ ۲‬مبٌ گذؽیتٍ در‬ ‫دیلت ثٍ عًر ییضٌ یسارتختبوتٍ َتبی‬ ‫مخیل مغًیل ایه ؽذوذ کتٍ ریی‬ ‫لزاردادَبی مخیل کبر کىىذ اابفٍ‬ ‫کزد‪ :‬اس ایىاب ثٍ ثعذ ایه تفبَت وتبمتٍ‬ ‫ثبیذ یارد کبر لتزاردادی ی اجتزایتی‬ ‫میؽذ کٍ ثب تمزکش ییضٌ دیلت ایته‬ ‫اتفبق افیبد ی دی عزف تفبَ کتزدوتذ‬ ‫کٍ اغبس اجزایی ؽذن تفبَ کتزدوتذ‬ ‫کٍ اجزایی ؽذن ان را اعالش کىىذ‪.‬‬ ‫خغیتسادٌ تبکیذ کزد‪ :‬معبین ثتبوتک‬ ‫مزکشی معبین یسارت وفت ی معبین‬ ‫دیپلمبعی الیقبدی یسارت ختبرجتٍ‬ ‫ویش در عفز امیزعجذاللُیبن ثتٍ چتیته‬ ‫حضتتًر داؽتتیتتىتتذ‪ .‬امتتیتتذیاریتت‬ ‫لتتزاردادَتتبیتتی کتتٍ متتذاکتتزات‬ ‫اجزاییؽذن ان اغبس ؽذٌ افتمتی را‬ ‫در ریاثظ راَجتزدی دی کؾتًر ثتبس‬ ‫کىذ‪.‬‬ ‫عجبطسادٌ‪:‬‬ ‫ّوِ چیس برای رسیذى بِ تَافق خَب اهادُ است‬ ‫سخٌگَی کویسیَى اهٌیت هلی ٍ سیاست خفارجفی‬ ‫هجلس شَرای اسالهی با بیاى اییکِ شرایف بفرای‬ ‫رسیذى بِ ی تَافق خَب اهادُ است‪ ،‬گتت هفا‬ ‫زیر بار تَافق بذ ًوی رٍین‪ ،‬عالئن ّن ًواى هیدّفذ‬ ‫کِ طرف هقابل از ّذف تحویل تَافق بذ ًفااهفیفذ‬ ‫شذُ است ٍ خَشبختاًِ در هیذاى جوَْری اسالهی‬ ‫ایراى بازی هیکٌذ‪.‬‬ ‫محمًد عجبطسادٌ مؾایىی ثب اؽبرٌ ثتٍ متذاکتزات‬ ‫ییه اظُبر کزد‪ :‬مذاکزات ریی ریپ خًد افیتبدٌ ی‬ ‫اکىًن ثز ریی ازاویشَب ثحث ی ثزرعی متی کتىتىتذ‬ ‫ازاویشَب ثذان معىبعت کٍ عزفیه در چٍ سمبوی چتٍ‬ ‫کبری اوابش دَىذ‪.‬یی تًای داد‪ :‬ؽیًٌ غتزثتی َتب‬ ‫ایه اعت کٍ فؾبر ایردٌ ی ثب اعمبل فؾبر ثیؾیز یک‬ ‫لذش ری ثٍ جلً حزکت کىىذ امب دعت جتمتُتًری‬ ‫اعالمی ایزان در ایه دیرٌ از اعت مب اس تحزی َتب‬ ‫عجًر کزدٌ ی یبد گزفیٍای کٍ چغًر ثب تحتزیت َتب‬ ‫کؾًر را ثزاعبط ظزفیت داخلی ادارٌ کىی ‪.‬‬ ‫عجبطسادٌ ثب تبکیذ ثز ایهکٍ دعت مذاکزٌکىىذگبن‬ ‫از ی اؾت اوُب گزش اعت تقزی کزد‪ :‬مذاکتزات‬ ‫ثٍ خًثی ی ثزاعبط مغبلجبت لبوًوی ی عتبدالوتٍ متب‬ ‫ایؼ میرید مب عُذؽاىی ی ثیتًجُی ثٍ تعُذات‬ ‫وذاؽیی ی عًء عبثمٍای در اتزیوتذٌ متبن وتذاریت ‪.‬‬ ‫ممبیمت جمًُری اعالمی در مذاکزات ی لتذرت‬ ‫ایزان مب را ثٍ تًافک خًه میرعبوذ َمٍ چیش ثتزای‬ ‫تًافک در ییته امتبدٌ اعتت امتب عتزف متمتبثتپ‬ ‫می خًاعت ثٍ مب تًافک ثذ را تحمیپ کىذ کتٍ ایته‬ ‫خظ لزمش مبعت‪.‬‬ ‫عخىگًی کمیغیًن امىیت ملی ی عیبعت ختبرجتی‬ ‫تاکیذ اهیرعبذاللْیاى بر حل بحراى سَریِ از طریق سیاسی‬ ‫یسیز امًر خبرجٍ حضًر غیزلبوًوی ویزیَتبی‬ ‫امزیابیی در عًریٍ ی َم تىتیته حتمتالت‬ ‫رصی فُیًویغیی را عبمپ ایتاتبد ختلتپ در‬ ‫ریوذ راٌحپ عیبعی در عًریٍ ثزؽمزد‪.‬حغیه‬ ‫امیزعجذاللُیبن در دیذار ثتب وتمتبیتىتذٌ ییتضٌ‬ ‫اویًویً گًتزػ دثیزکپ عبسمبن ملپ متیتحتذ‬ ‫تالػ فبدلبوٍ جمًُری اعالمی ایزان ثتزای‬ ‫مًفمیت یی در ایگیزی ریوذ ثزلزاری فتلت‬ ‫ی ثجبت در عًریٍ را مًرد تاکیذ لزار داد‪.‬‬ ‫یسیز امًر خبرجٍ ثتب تتاکتیتذ ثتز دیتذگتبٌ‬ ‫جمًُری اعالمی ایزان در خقًؿ راٌ حتپ‬ ‫عیبعی ثحزان عًریٍ اس اثیذای تحًالت ان کؾًر عبسمبن ملپ میحذ را ثخؾی اس ایگیزی راٌ حتپ عتیتبعتی در‬ ‫عًریٍ خًاوذ‪.‬امیزعجذاللُیبن حضًر غیزلبوًوی ویزیَبی امزیابیی در عًریٍ ی َم ىیه حمالت رصی فُیًویغتیتی‬ ‫ثٍ ایه کؾًر را عبمپ ایابد خلپ در ریوذ راٌحپ عیبعی در عًریٍ ثزؽمزد ی ثز ازیرت تًجٍ جبمعٍ ثیهالملتپ ی‬ ‫عبسمبن ملپ میحذ ثٍ ایه مًاًعبت تاکیذ کزد‪.‬‬ ‫رئیظ دعیگبٌ دیپلمبعی خبعزوؾبن کزد ثذین تًجٍ ثٍ مغئلٍ ایارگبن ی تحزی َبی اعمبلی علیٍ عًریٍ ومی تتًان‬ ‫ثحزان ایه کؾًر را در مغیز درعت راَجزی ی َذایت کزد‪.‬‬ ‫اگْی هٌالصِ ػوَهی(ًَتت اٍل )‬ ‫ضواضُ ‪ 2222225220222252‬هَضخ ‪5222052020‬‬ ‫هٌسضج زض ساهاًِ تساضوات الىتطًٍیىی زٍلت ضواضُ ‪502‬‬ ‫سال ‪5222‬‬ ‫ضطوت اب ٍ فاضالب استاى اشضتایجاى ضطلی زض ًظط زاضز ػولیات هطتَط تِ‪ 3‬تْیِ ٍ ًصه لسوتیی‬ ‫اظ تجْیعات الىتطٍهىاًیىاى تصفیِ ذاًِ اب هطاغِ اظ هحل اػتثاضات ػوطاًی ٍ اظ عطیک هٌیالصیِ‬ ‫(ػوَهی) اظ عطیک ساهاًِ تساضوات الىتطًٍیىی زٍلت تِ پیواًىاض ٍاجس ضطایظ ٍ زاضای ضتیثیِ‬ ‫تاسیسات ٍ تجْیعات ٍاگصاض ًوایس‪ .‬ولیِ هطاحل هٌالصِ اظ عطیک ساهاًِ تسضاوات الىتطًٍیىی زٍلت‬ ‫(ستاز) تِ ازضس‪ www.setadiran.ir‬اًجام ذَاّس ضس‪.‬‬ ‫تسیْی است ّعیٌِ اگْی اظ تطًسُ هٌالصِ اذص ذَاّس ضس‪.‬‬ ‫الف) تِ پیطٌْازّای فالس اهضاء‪ ،‬هططٍط‪ ،‬هرسٍش‪ ،‬هغلما تطتیه اثط زازُ ًرَاّس ضس‪.‬‬ ‫ب) هثلغ تطاٍضز اٍلیِ هؼازل‪ 2222222222 3‬ضیال‬ ‫ج) هثلغ سپطزُ تضویی ضطوت زض فطایٌس اضجاع واض هؼازل ‪ 2522222223‬ضیال هی تاضس‪.‬‬ ‫ز) هست اجطای واض‪ 52 3‬هاُ‬ ‫ُ) زستگاُ ًظاضت‪ 3‬هسیط زفتط تْطُ تطزاضی ٍ تَسؼِ تاسیسات تاهیی‪ ،‬تصفیِ ٍ ذیغیَط‬ ‫اًتمال اب‬ ‫ُ) سایط اعالػات ٍ جعئیات هطتَعِ زض اسٌاز هٌالصِ هٌسضج است‪.‬‬ ‫ٍ) پیطٌْاز زٌّسُ هىلف است هؼازل هثلغ سپطزُ‪ ،‬تضویی ّای هؼتثط تسلین یا هثلغ هصوَض ضا تیِ‬ ‫حساب تاًىی ضطوت ٍاضیع ٍ حسه هفاز اسٌاز هٌالصِ ضواًت ًاهِ یا ضسیس ٍاضیع ٍجِ ضا تصیَضت‬ ‫اصل زض ٍلت همطض زض اسٌاز تِ واضفطها تسلین ًوایس تِ پیطٌْازّای فالس سپطزُ‪ ،‬سیپیطزُ ّیای‬ ‫هرسٍش‪ ،‬سپطزُ ّای ووتط اظ هیعاى همطض‪ ،‬چه ٍ ًظایط اى تطتیه اثط زازُ ًرَاّس ضس‪.‬‬ ‫سایت ‪www.abfaazarbaijan.ir‬‬ ‫هْلت فطٍش اسٌاز اظ تاضید زضج اگْی لغایت ساػت ‪ 52‬هَضخ ‪522205502۶‬‬ ‫اذطیی هْلت تسلین پیطٌْازات زض ساهاًِ ستاز ایطاى ساػت ‪ 1‬صثح هَضذِ‪5222055052 3‬‬ ‫ظهاى ٍ تاضید تاظگطائی پیطٌْازات زض ساهاًِ ستازایطاى ساػت ‪ 52‬صثح هَضذِ‪5222055052 3‬‬ ‫ضطوت اب ٍ فاضالب استاى اشضتایجاى ضطلی‬ ‫‪*50151‬ضٌاسِ اگْی‪* 52۶22253‬تاضید اًتطاضًَتت اٍل‪* 5222052021 3‬اًتطاض ًَتت زٍم‪ * 52220520223‬ضٍظًاهِ سطاسطی اضن‬ ‫‪2‬‬ ‫مالظ ؽًرای اعالمی ادامٍ داد‪ :‬مب سیز ثبر تتًافتک‬ ‫ثذ ومیریی عالئ َ وؾبن می دَتذ کتٍ عتزف‬ ‫ممبثپ اس َذف تحمیپ تًافک ثذ ی یتک عتزفتٍ ثتٍ‬ ‫جمًُری اعالمی ایزان وبامیذ ؽذٌ ی خًؽجخیبوٍ در‬ ‫میذان ایزان ثبسی می کىذ‪َ .‬مٍ چیش ثزای رعیذن ثتٍ‬ ‫تًافک خًه امبدٌ اعت مؾزیط ثز ایه کتٍ عتزف‬ ‫ممبثپ حغه ویت ی جذیت داؽیٍ ثبؽذ‪.‬‬ ‫عجبط سادٌ مؾایىی در ابیبن گفت‪ :‬ؽزط متب لتغتً‬ ‫تحزی َبعت ی ثزای ان َ مذاکزٌ متی کتىتیت ی‬ ‫مًاًع دیگزی را وتمتی اتذیتزیت چتًن متب در‬ ‫چبرچًه ابدمبن فعبلیتَبی َغتیتٍ ای را اوتاتبش‬ ‫می دَی ایه عزف ممتبثتپ اعتت کتٍ ثتٍ دوتجتبل‬ ‫متتحتتذیدیتتت َتتب اعتتت متتذاکتتزات ثتتزای رفتتع‬ ‫تحزی َبعت‪.‬‬ ‫* تؼس اظ ‪ ۶‬سال‬ ‫سِ زیپلوات ایطاًی زض جسُ هستمط ضسًس‬ ‫ثب اعشاش عٍ دیپلمبت ایزاوی ومبیىذگتی ایتزان وتشد‬ ‫عبسمبن َمابری اعالمی فعبلیت متاتذد ختًد در‬ ‫جذٌ را اظ اس ‪ ۶‬عبل یلفٍ اس عزمیگیزد ‪.‬‬ ‫حغیه امیزعجذاللُیبن یسیز امًر خبرجٍ کؾتًرمتبن‬ ‫در دیش دی مبٌ ‪ ۰۰۱۱‬در یک وؾغت خجزی ثب فتًاد‬ ‫حغیه یسیز خبرجٍ عزاق در تُزان ثب اؽبرٌ ثٍ ومتؼ‬ ‫ثغذاد در ثزگشاری چُبر دیر مذاکزٌ ثیته ایتزان ی‬ ‫عزثغیبن اعالش کزد‪ :‬عزثغیبن ععًدی ثب فذیر ییتشا‬ ‫ثزای عٍ ته اس دیپلتمتبت َتبی ایتزان ثتٍ عتىتًان‬ ‫دیپلمبتَبی مغیمز در عبسمبن کىفزاوظ اعالمی در‬ ‫جذٌ مًافمت کزدٌ ی ییشای ایه دیتپتلتمتبت َتبی‬ ‫دریبفت ؽذٌ اعت ای َمت تىتیته ثتٍ تتبسگتی در‬ ‫مقبحجٍ ثب الاشیزٌ فذیر ریادیذ ثزای دیتپتلتمتبت‬ ‫َبی ایزاوی ثزای حضًر در جذٌ را وؾبوٍ ای مثجتت‬ ‫ی خًه عىًان کزد‪.‬‬ ‫* زضصَضت حصف اضظ تطجیحی‪ ،‬واضت یاضاًِ‬ ‫واالیی تِ هطزم زازُ هیضَز‬ ‫یک عضً کمیغیًن تلفیک الیتحتٍ ثتًدجتٍ ‪۰۰۱۰‬‬ ‫گفت کٍ ثزوبمٍ دیلت ثزای حذف ارس تزجیحی در‬ ‫کمییٍ مؾیزکی ثب دیلت مًرد ثزرعی لزار میگیزد‪.‬‬ ‫حات االعالش عیذمحمذراب میزتبج التذیتىتی ثتب‬ ‫اؽبرٌ ثٍ ارائٍ ثزوبمٍ مایًه دیلت ثزای حذف ارس‬ ‫تزجیحی اظُبر کزد‪َ :‬ىًس ایه ثزوبمٍ ریومبیی وؾتذٌ‬ ‫اعت ی لزار اعت ان را در کبرگزیٌ مؾیتزکتی ثتب‬ ‫دیلت ثٍ فًرت دلیک ثزرعی کىی ‪.‬‬ ‫* ٍظیطوطَض فطهاًساضاى‬ ‫پٌج ضْط ضا هٌصَب وطز‬ ‫یسیزکؾًر در احابمی جذاگبوتٍ فتزمتبوتذار ییتضٌ‬ ‫خزمؾُز ی َم ىیه ثًیزاحمذ جعفزاثبد اَتًاس ی‬ ‫گ غبران را ثزای چُبرعبل مىقًه کزد‪.‬‬ ‫ثب حا احمذ یحیذی یسیز کؾًر ی ثٍ اتیتؾتىتُتبد‬ ‫اعیبوذار خًرعیبن وبدر عمیذسادٌ فزمتبوتذار ییتضٌ‬ ‫خزمؾُز ی مغعًد فالحیفز فزمبوذار اًَاس ؽذوذ‪.‬‬ ‫یسیز کؾًر َم ىیه ثٍ ایؾىُبد اعیبوذار کُگیلًیٍ ی‬ ‫ثًیزاحمذ ؽُزاش مُذیی مغتلتک ی ریان ثتختؼ‬ ‫دیُیمی را ثٍ تزتیت ثٍ عمت فزمبوذاران ثًیزاحتمتذ‬ ‫ی گ غبران مىقًه کزد‪.‬‬ ‫ضٍزذاًِ ّا ٍ هسیلْا ذاًِ سیل ٍ هجاضی عثیؼی جطیاى ّستٌس‪ ،‬تا تصطف تستط ٍ حطین‪ ،‬هسیل ضا اظ ذاًِ ذَیص هٌحطف ٍ‬ ‫ذَز ٍ زیگطاى ضا زض هؼطض ذغطات جاًی ٍ هالی جثطاى ًاپصیط لطاض ًسّین‪.‬‬ ‫اگْی هعایسُ‬ ‫الف) هعایسُ گعاض‪ 3‬ضطوت اب هٌغمِ ای اشضتایجاى ضطلی‬ ‫ب) هَضَع هعایسُ‪ 3‬ضطوت اب هٌغمِ ای اشضتایجاى ضطلی زض ًظط زاضز هعایسُ ٍاگصاضی اهتیاظ گصض اب ذطٍجی ( هصاضف وطاٍضظی‬ ‫ٍ حیات ضٍزذاًِ) سس ایسٍغوَش ٍالغ زض ضْطستاى هیاًِ تِ صَضت زٍ سالِ ( یه سال ساذت ٍ یه سال تْطُ تطزاضی) تا لاتلیت توسیس تا ‪22‬‬ ‫سال( تا احتساب زٍضُ ساذت ٍ سال اٍل تْطُ تطزاضی هجوَػا تا تیست سال لاتل توسیس هی تاضس) تطای تَلیس اًطغی تطق اتی ٍ تا هیییعاى‬ ‫تَلیس تطق تغَض هتَسظ ‪ 2222222‬ویلَ ٍات زض سال‪ ،‬تططط سطهایِ گصاضی اظ عطف سطهایِ گصاض ( ضاهل تاهیی هالی ‪ ،‬عطاحی ٍ هٌْیسسیی‪،‬‬ ‫تاهیی هصالح ٍ تجْیعات احساث تاسیسات ٍ ساذتواى ّای ًیطٍگاُ تطق اتی زض همیاس وَچه ‪ ،‬حول ‪ً ،‬صه ٍ ضاُ اًیساظی تیجیْیییعات‬ ‫الىتطٍهىاًیىال‪ ،‬تاهیی تطق‪ ،‬اظهایطات ػولىطزی ٍاحس تاییسیِ‪ ،‬ضطٍع زٍضُ تْطُ تطزاضی‪ ،‬هسیطیت ٍ ضاّثطزی‪ ،‬تؼویط ٍ ًگْساضی ٍزضصَضت‬ ‫ًیاظ تاظساظی‪ ،‬تیوِ‪ ،‬فطٍش ٍ ػطضِ تطق تَلیسی) ٍ ػمس لطاضزاز عثک ضطایظ هٌسضج زض اسٌاز هعایسُ ٍ تا تْطُ گیطی اظ ساهاًیِ تیساضویات‬ ‫الىتطًٍیىی تا ضواضُ هعایسُ (ضواضُ سیستوی) ‪ 122222551۶222255‬تصَضت الىتطًٍیىی تطگعاض ًوایس‪.‬‬ ‫ج) ًَع ٍ هثلغ تضویی ضطوت زض هٌالصِ‪3‬‬ ‫تضویی ضطوت زض هعایسُ هثلغ ‪( 0002220222‬سی ٍ ّفت هیلیَى ضیال) هی تاضس وِ تایس ضوی زضج ٍ تاضگصاضی تصَیط اى زض ساهاًِ تساضوات الىتطًٍیىی‬ ‫زٍلت اصل اى ًیع تصَضت فیعیىی زض پاوت الف(الن ٍ هْط ضسُ) ٍ تِ یىی اظ ضىل ّای شیل تْیِ ٍ اضائِ گطزز‪.‬‬ ‫‪ -5‬ضسیس تاًىی ٍاضیع ًمسی تِ حساب ‪ً IR10252222222555۶22۶00۶120‬عز تاًه هطوعی جوَْضی اسالهی ایطاى تٌام توطوع ٍجیَُ‬ ‫سپطزُ ضطوت ّای زٍلتی اب هٌغمِ ای اشضتایجاى ضطلی‪.‬‬ ‫‪ -2‬ضواًت ًاهِ تاًىی(ّط زٍ هَضز تٌام هتماضی ٍ تِ ًفغ ضطوت اب هٌغمِ ای اشضتایجاى ضطلی )‬ ‫ز) لیوت ول پایِ واضضٌاسی هَضَع هعایسُ تطای سال اٍل تْطُ تطزاضی هثلغ ‪ 00201220222‬ضیال هی تاضس‪.‬‬ ‫تَضیح ایٌىِ هثلغ ‪ 0202220222‬ضیال هطتَط تِ اجاضُ تْای ظهیی تَزُ ٍ هثلغ ‪ 02201220222‬ضیال اظ تاتت گصض اب تطای سال اٍل تیْیطُ‬ ‫تطزاضی هی تاضس وِ تطای سال ّای اتی هثلغ لطاضزاز تطاساس فطهَل تؼسیل هٌسضج زض اسٌاز هعایسُ هحاسثِ ٍ هالن ػول ذَاّس تیَز ٍ‬ ‫لیوت پیطٌْازی سطهایِ گصاض زض هعایسُ هعتَض هؼیاض ٍ پایِ هحاسثِ ذَاّس تَز‪.‬‬ ‫ّی) هحل ‪ ،‬ظهاى ٍ هْلت زضیافت اسٌاز‪ ،‬هحل تحَیل ٍ گطایص پیطٌْازّا‪3‬‬ ‫ولیِ اضراظ حمیمی ٍ حمَلی ٍاجس ضطایظ وِ زاٍعله ضطوت زض هعایسُ هی تاضٌس تایس زض ساهاًِ ستاز ایطاى ثثت ًام ًوَزُ ٍ گیَاّیی‬ ‫اهضای الىتطًٍیىی (تَوی) زضیافت ًوایٌس‪ .‬ثثت ًام وٌٌسگاى زض ساهاًِ هصوَض تا پطزاذت هثلغ ‪ 222222‬ضیال اظ عطیک ساهاًِ (ٍاضییع تیِ‬ ‫حساب ‪ ) IR22252222222555۶222222122‬پس اظ زضج اگْی ًَتت زٍم تِ ساهاًِ ستاز ایطاى هطاجؼِ ٍ ًسثت تِ زضیافت اسٌاز هیعاییسُ‬ ‫السام ًوایٌس(ظهاى اًتطاض زض سایت اظ تاضید ‪ 5222052002‬هی تاضس ٍ هْلت زضیافت اسٌاز هعایسُ زض ساهاًِ ستاز ایطاى زضج ضسُ است‪).‬‬ ‫ضوٌا ضػایت هَاضز شیل العاهی است‪3‬‬ ‫‪ -5‬تطگعاضی هعایسُ صطفا اظ عطیک ساهاًِ تساضوات الىتطًٍیىی زٍلت هی تاضسٍ ولیِ هطاحل فطایٌس هعایسُ ضاهل ذطیس ٍ زضیافت اسیٌیاز‬ ‫هعایسُ‪ ،‬اضائِ تضویی ضطوت زض هعایسُ(ٍزیؼِ)‪ ،‬اسٌاز ٍ هساضن ذَاستِ ضسُ زض هعایسُ‪ ،‬اضائِ پیطٌْاز لیوت‪ ،‬تاظگطایی پاوات ٍ لیییویت‬ ‫پیطٌْازی‪ ،‬اػالم تِ تطًسُ‪ٍ ،‬اضیع ٍجِ ٍ سایط هَاضز هطتَعِ اظ ایی عطیک اهىاى پصیط هی تاضس‪.‬‬ ‫‪ -2‬پیطٌْاز هی گطزز ضطوت وٌٌسگاى لثل اظ اضائِ پیطٌْاز لیوت اظ هَضَع هعایسُ تاظزیس ًوایٌس‪.‬‬ ‫‪ -0‬ػاللوٌساى تِ ضطوت زض هعایسُ هی تایست جْت ثثت ًام ٍ زضیافت گَاّی اهضای الىتطًٍیىی(تَوی) تِ زفاتط هٌتره پیطرَاى زٍلیت‬ ‫زض سطاسط ایطاى هطاجؼِ ًوایٌس‪(.‬لیست زفاتط هٌتره زض ساهاًِ ستاز ایطاى زضج ضسُ است)‪ .‬ضواضُ تواس هطوع ضاّثطی ٍ پطیتیییثیاًیی‬ ‫ساهاًِ‪ 225-252023‬هی تاضس‪.‬‬ ‫‪ -2‬لیوت پیطٌْازی ٍ هساضن ٍ اسٌاز زضذَاستی ٍ تضویی ضطوت زض هعایسُ تایس زض ساهاًِ زض ج ٍ تاضگصاضی ضَز پیطٌْازّای اضائِ ضسُ زض سیاهیاًیِ‬ ‫تساضوات الىتطًٍیىی زٍلت ٍ ولیِ اسٌاز ٍ هساضن ضطوت وٌٌسگاى زض هعایسُ زض ساػت ‪ 55‬صثح ضٍظ ضٌثِ تاضید ‪ 5222055020‬زض اتاق وویسیَى تِ ًطاًیی‪3‬‬ ‫تثطیع‪ -‬تلَاض ‪ 22‬تْوی‪ -‬ضطوت اب هٌغمِ ای اشضتایجاى ضطلی‪ -‬ساذتواى ضواضُ ‪ 0‬اظ عطیک ساهاًِ گطایص ٍ ضسیسگی ذَاّس ضس ‪ .‬تلفی ‪-000121۶2‬‬ ‫‪.225-00012102 ٍ 225‬‬ ‫‪ -1‬ضطوت وٌٌسگاى زض هعایسُ ػالٍُ تط تىویل ٍ تاضگصاضی ولیِ هساضن هطتَط تِ پاوت الف ( تضویی ضطوت زض هعایسُ) ٍ ًیع تاضگصاضی ولیِ هیساضن ٍ‬ ‫اسٌاز ذَاستِ ضسُ جْت ضطوت زض هعایسُ ٍ زضج لیوت پیطٌْازی زض ساهاًِ ستاز ایطاى ( ‪ )www.setadiran.ir‬تا ساػت ٍ تاضید هٌسضج تططح شیط ‪ ،‬تایس اصل‬ ‫تضویی ضطوت زض هعایسُ ( پاوت الف) ضا ًیع تصَضت فیعیىی ٍ الن ٍ هْط ضسُ ( تاشوط ػٌَاى هعایسُ‪ً ،‬ام ضطوت‪ً ،‬طاًی‪ ،‬ضواضُ تلفی ٍ پاوت الف) ٍ پس اظ‬ ‫هْط ‪ 0‬اثط اًگطت ٍ اهضاء تا ساػت ‪ 52‬صثح ضٍظ ضٌثِ تاضید ‪ 5222055020‬تِ ًطاًی تثطیع‪ -‬تلَاض ‪ 22‬تْوی‪ -‬ضطوت اب هٌغمِ ای اشضتایجاى ضطلی‪ -‬زفتیط‬ ‫حطاست ضطوت تحَیل ًوایٌس( تسیْی است هالن لثَلی پیطٌْازّا هعایسُ گطاى ‪ ،‬تاضگصاضی ولیِ هساضن زض ساهاًِ ستاز اییطاى(‪)www.setadiran.ir‬هیی‬ ‫تاضس‪.‬‬ ‫*هتی اگْی زض سایت ّای ‪ www.setadiran.ir ٍ http//:iets.mporg.ir ٍ www.azarwater.ir‬زضج ضسُ است‪.‬‬ ‫ضٍاتظ ػوَهی اب هٌغمِ ای اشض تایجاى ضطلی‬ ‫‪*50152‬ضٌاسِ اگْی‪* 521152۶3‬تاضید اًتطاضًَتت اٍل‪* 5222052022 3‬اًتطاض ًَتت زٍم‪ * 52220520213‬ضٍظًاهِ اضن‬ صفحه 2 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫خوزستان‬ ‫سٍ شىبٍ ‪ 82‬دی ‪ 02 * 0011‬شاوًیٍ ‪01 * 8188‬جمبدی الثبوی ‪ * 0001‬سبل سی ی دی ( ایتًز ایکیىجی ایل ) * شمبرٌ ( سبیی ) ‪1002 :‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مساطؾام فًالز ذًظؾتان‪۶‬‬ ‫پیامد صىعت ستیسی‪ ،‬تقابل مردم ی تًلید است‬ ‫مذیرعبمل فًالد خًزستبن‪ ،‬پیبمذ صىعت ستیسی را تقببل مررد ی‬ ‫تًلیذ داوست ی از مسئًالن در سبل تًلیذ‪ ،‬پشتیببویَب ی مبوعزدایری‬ ‫َب‪ ،‬اوتظبر حمبیت از صىعت را خًاستبر شذ‪.‬‬ ‫تٍ گعاضـ ذثطوگاض ضیاتط ؾمًمی‪ ،‬امیه اتطاَیمممی ممسامطؾمامم‬ ‫قطوت فًالز ذًظؾتان زض َمااف تثییه تیاویٍ چکم اومساظ گمطیٌ‬ ‫فًالز ذًظؾتان زض افک ‪ ،۴۱۴۱‬ضقس چکمگیط ‪ ۵.۹‬زضنسی تًلیمس‬ ‫فًالز وکًض ضا زض زٌ ؾال گصقتٍ تی ؾماتمممٍ زاوؿمت ی افمعیز‪۶‬‬ ‫متًؾط ضقس جُاوی زی زضنس اؾت ی ااه حجم اظ ضقس وکمان اظ‬ ‫ؾعم تًلیسوىىسگان فًالز ااطان زاضز‪ .‬تسایم ی تًؾؿٍ تًلیس فًالز ی‬ ‫حفع جااگاٌ جُاوی‪ ،‬ویاظمىس متىاؾهؾاظی ظاطؾاذت ی پاامساضی‬ ‫تامیه حام َای اوطغی اؾت‪.‬‬ ‫اتطاَیمی زض ازامٍ گفت‪ ۶‬اطالؼضؾاوی وازضؾت‪ ،‬تاؾج ااجاز گؿ‬ ‫میان نىؿت ی مطزم قسٌ اؾت‪ .‬مطزم ی جامؿٍ شامىمفمؿمان انم می‬ ‫نىؿت َؿتىس‪ .‬ااجاز اقتغال‪ ،‬تًؾؿٍ‪ ،‬تًلیس حطیت ی اضظایضی تىُا‬ ‫ترکی اظ معااای حان اظ فؿالیت ترف نىؿت َؿتىس‪ .‬مجمًؾمٍ‬ ‫فًالز ذًظؾتان تا اقتغالظاای قاوعزٌ َعاض تَه ی تا زض وػط گطفمتمه‬ ‫مکاغ ااجاز قسٌی غیط مؿتمیم‪ ،‬اه ذاوًازٌی ؾیهس َعاض تَىمی‬ ‫ضا تحت پًقف زاضز‪ .‬اظ ططفی تٍ طًض متًؾط مماَماومٍ ‪َ ۴۱‬معاض‬ ‫می یاضز ضاال ذطاس اظ ؾطح قمُمطؾمتمان اَمًاظ اظ ؾمًی فمًالز‬ ‫ذًظؾتان اوجام میقًز‪ .‬اما تا تًجٍ تٍ اطالؼضؾاوی وازضؾت‪ ،‬اامه‬ ‫مًاضز اظ چکم جامؿٍ زیض میماوس‪.‬‬ ‫مساطؾام فًالز ذًظؾتان زض ازامٍ گفت‪ ۶‬زض ؾالی وٍ اظ ؾمًی‬ ‫ممام مؿػم ضَثطی (مسغ ٍالؿالی) تٍ وام تًلیمس‪ ،‬پکمتمیمثماومی َما ی‬ ‫ماوؽظزاای َا وامگصاضی قسٌ اؾت‪ ،‬اوتػماض حممماامت زاضامم‪ .‬زض‬ ‫قطااطی وٍ نىؿت تاؾج ااجاز اقتغال ی تًلیس حطیت مىطمٍای ی‬ ‫م ی قسٌ اؾت‪ ،‬اما نىؿتؾتیعی ی ازضؼزَی غ ط‪ ،‬شَىیت مطزم‬ ‫جامؿٍ ضا زض ضیااضیای تا نىؿت تا چالفَماامی فمطایاومی ضیتمطی‬ ‫وطزٌ اؾت‪ .‬تطای مخال مهطف اب نىؿت فًالز تمىمُما زی زَمم‬ ‫زضنس مهطف وکًض ضا تٍ ذًز اذتهال زازٌ اؾت ی زض چىمیمه‬ ‫قطااطی َجمٍَای فطیاوی تٍ ااه نىؿت میقًز ی زض ممحمافم‬ ‫مرت ف‪ ،‬نىؿت فًالز ضا جعی نىماامؽ پمطمهمطف اب ممطمط‬ ‫میوىىس‪ .‬تًلیس ؾاالوٍ گاظ وکًض ‪ ۹۹۱‬می یاضز متط مىؿه اؾت وٍ‬ ‫اظ ااه ممساض‪ ،‬ؾُم مهطف ظوجیطٌ فًالز ‪َ ۴۴‬عاض ممیم میماضز ممتمط‬ ‫مىؿه اؾت‪ ،‬اؿىی ومتط اظ ‪ ۱‬زضنس مجمًؼ مهطف گاظ وکمًض‪.‬‬ ‫وىتٍای وٍ زض مهطف گاظ فًالز‪َ ،‬یچگاٌ اقاضٌ تٍ ان وممی قمًز‬ ‫ااه اؾت وٍ ‪ ،‬گاظ زض نىؿت فًالز ؾًذت ویؿمت تم مىمٍ امه‬ ‫معات ضلاتتی تٍ یاؾطٍ ی یجًز مىاتؽ ؾػیمم ذمسازازی گماظ زض‬ ‫وکًض اؾت‪ .‬زض ااه مًضز َم ایلیه نىؿتی وٍ َسف محمسیزامت‬ ‫لطاض میگیطز‪ ،‬فًالز اؾت‪.‬‬ ‫اتطاَیمی اظ زؾت زازن ترکی اظ تًلیس تٍ زلی محمسیزامت َمای‬ ‫تطق ضا زاگط چالف نىؿت فًالز زاوؿت ی افعیز‪ ۶‬مهمطف تمطق‬ ‫نىؿت فًالز‪ ،‬تىُا زٌ زضنس تًلیس وکًض اؾت‪ ،‬اما تاظَم زض ؾیمه‬ ‫واتایضی محسیزات َای تطلی تٍ قى گؿتطزٌ تٍ نىمؿمت فمًالز‬ ‫اؾمال گطزاس ی تاؾج قس‪َ ۱۳۱ ،‬عاض تُه فًالز تطوامٍضامعی قمسٌ‬ ‫مؿازل ‪َ ۴۹‬عاض می یاضز تًمان اظ فطیـ ی چُاض َعاض ممیم میماضز اظ‬ ‫ؾًز ضا اظ زؾت زَیم‪.‬‬ ‫یی افعیز‪ ۶‬تا اؾمال محسیزاتَای تطلی‪ ،‬تًلیس پیفتمیمىمی قمسٌ‬ ‫فًالز وکًض ‪ ۳۹‬می میمًن تُمه تمًز‪ ،‬ومٍ اامه ممحمسیزامت زض‬ ‫ذًقثیىاوٍتطاه حالت تًلیس ضا تٍ ‪ ۹۲‬می یًن تُه واَف ممی زَمس‪.‬‬ ‫قااان شوط اؾت غطفیت وهثی فًالز وکًض ‪ ۱۱‬می یًن تُه اؾت‪ .‬تا‬ ‫تٍ امطیظ محسیزاتَای تطق تاؾج قسٌ‪ ۴۹ ،‬می یًن تُه غمطفمیمت‬ ‫تًلیس وهثی تسین اؾتفازٌ تماوس ی ضلمی مؿازل َکت َعاض می یماضز‬ ‫زالض اظ زؾت تطیز‪.‬‬ ‫اتطاَیمی اقاضٌای َم تٍ چالف مؿسن زاقت ی افعیز‪ ۶‬چالف مؿسن‬ ‫اظ گصقتٍ تا تٍ امطیظ گطاثان گیط فًالز تًزٌ ی َؿمت‪ .‬زض حمال‬ ‫حاضط تىُا اظ َکت زضنس مؿازن وکًض تُطٌتطزاضی قمسٌ اؾمت‪.‬‬ ‫زض ترف مؿازن ی ماقیهاالت‪ ،‬ؾطمااٍگصاضی الظم اومجمام وکمسٌ‬ ‫اؾت‪ .‬اظ ططفی زض حًظٌ اوتکاف َم جای واض تؿمیماضی زاضامم‪.‬‬ ‫ضاَثطز تًظاؽ وامىاؾه زض نىؿت فمًالز وکمًض قمطاامط ضا تمٍ‬ ‫گًوٍای ضلم ظزٌ وٍ تًؾؿٍ ااه نىؿت اظ زضاامحمًض تمٍ ؾمممت‬ ‫وًاط محًض ؾًق پیسا وىس ی َمممیمه ضیامىمطز تماؾمج اامجماز‬ ‫چالف َای تامیه اوطغی قسٌ ی تٍ ازضؼزَی غ مط ممىمجمط ممی‬ ‫بازدید مدیرعامل شرکت فًالد خًزستان‬ ‫از شرکتَای فًالد کایٌ اریود ی فًالد جُان ارا اریود‬ ‫گطزز‪ .‬اتفالات امطیظ وتیجٍ تهمیات زاطیظ اؾت ی اتفالات فمطزا‪،‬‬ ‫وتیجٍ تهمیمات امطیظ ذًاَس تًز‪.‬‬ ‫مساطؾام فًالز ذًظؾتان زض ازامٍ گفت‪ ۶‬زاگط چالف پیف ضیی‬ ‫نىؿت فًالز‪ ،‬حم ی وم اؾت‪ .‬زض افک ‪ ۴۱۱۱‬ی تًلیس ‪ ۱۱‬می یمًن‬ ‫تُه‪ ،‬لطؿا ظاطؾاذت َای فؿ ی حم ی وم پاؾرگً ورًاَس تمًز‪.‬‬ ‫زض حال حاضط‪ ،‬غطفیت وهثی ضا ی وکًض ‪ ۱۱‬می یًن تُه اؾت وٍ‬ ‫ؾمال اظ ‪ ۳۱‬می یًن تُه ان اؾتفازٌ میقًز‪ .‬زض افک ‪ ۴۱۱۱‬غمطفمیمت‬ ‫ضا ی وکًض تااس تٍ ‪ ۹۱۱‬می یًن تُه تطؾس‪ ،‬وٍ اظ ااه ممممساض ‪۴۱۱‬‬ ‫می یًن تُه تٍ فًالز اذتهال زاضز‪ .‬تیه ‪ ۳۱‬می یًن تُه فؿ ی تا ‪۴۱۱‬‬ ‫می یًن تُه افک ‪ ،۴۱۱۱‬اذتالف مؿىازاضی یجًز زاضز‬ ‫یی زض پااان اقاضٌای َم تٍ ؾیاؾتگصاضیَای متىالم ومطز ی‬ ‫تیان زاقت‪ ۶‬اظ ؾیاؾتگصاضان اوتطاض میضیز تا زض ومػمط گمطفمتمه‬ ‫قطااط تاظاض ی مکاضوت فؿاالن حًظٌ نىؿت‪ ،‬ؾیاؾتَای جماضی‬ ‫ضا تسیاه ی تهًاه وىىس ‪ ،‬امما زض ؾممم زؾمتمًضالمؿممم َمای‬ ‫ذ کالؿاؾٍ‪ ،‬وٍ تىُا تٍ اضامف ی حثات تاظاض ومه ومیوىىس‪ ،‬ت ىمٍ‬ ‫تمطوع تًلیسوىىسگان ضا تطَم میظوس‪.‬‬ ‫افتراضی زاگط زض قطوتَای تاتؿٍ فًالز ذًظؾتان؛‬ ‫باالتریه رکًرد حمل ی برداشت کىستاوترٌ‬ ‫از شرکت صىعتی ی معدوی تًسعٍ فراگیر سىاباد‬ ‫امیه ابراَیمی مذیرعبمل بٍ َمراٌ جمعی از مسئًالن شرکت فًالد خًزستبن از شرکتَبی فًالد کبیٌ اریوذ ی فًالد جُبن ارا اریورذ‬ ‫ببزدیذ ومًدوذ‪.‬‬ ‫تٍ گعاضـ ذثطوگاض ضیاتط ؾمًمی‪ ،‬ااه تاظزاس ‪ ۹۹‬زی ماٌ ‪ ۴۱۱۱‬تا اؾتمثال َاقم وػام اتازی مساطؾام ی ؾضً َیات مساطٌ گؿمتمطـ‬ ‫نىااؽ مؿسوی وایٌ پاضؼ‪ ،‬ؾثاؼ تفض ی مساطؾام قطوت وایٌ اضیوس ی اامان ؾالمتی مساطؾام قطوت فًالز جُاناضا اضیوس اوجمام‬ ‫قس‪َ .‬اقم وػام اتازی مساطؾام ی ؾضً َیات مساطٌ گؿتطـ نىااؽ مؿسوی وایٌ پاضؼ گفت‪ ۶‬قطوت فًالز وایٌ اضیوس زض تاضاد ‪۹‬‬ ‫اتان ماٌ ‪ ۴۳۵۴‬تاؾیؽ ی زض ازاضٌ حثت قطوتَای مىطمٍ اظاز اضیوس تٍ حثت ضؾیسٌ اؾت‪.‬‬ ‫یی افعیز‪ ۶‬پطیغٌ َای قطوت فًالز وایٌ اضیوس تطای تامیه محهًالت طًا فًالزی زض مىطمٍ اظاز اضیوس زض زی فاظ اجطا ذًاَس قس‪.‬‬ ‫فاظ ایل ااه طط زض زی مطح ٍ‪ ۶‬مطح ٍ ایل احساث واضذاوٍ وًضز تطای تًلیس می گطز ی یااط تا غطفیت تًلیس ‪َ ۲۱۱‬عاض ته زض ؾمال ممی‬ ‫تاقس وٍ زض ؾال ‪ ۴۳۵۲‬تٍ تُطٌتطزاضی ضؾیس ی مطح ٍ زیم احساث واضذاوٍ فًالزؾاظی تا غطفیت اه می یًن ته زض ؾال اؾت‪.‬‬ ‫وػام اتازی زض ازامٍ تیان زاقت‪ ۶‬فاظ زیم اجطای طط قام احساث یاحسَای احیا مؿتمیم تٍ غطفیت ‪ ۴٫۳‬می یًن ته ی افعااف غطفیت‬ ‫فًالزؾاظی تٍ غطفیت زی می یًن ته ی وًضز لطؿات ؾىگیه تٍ غطفیت ‪ ۱‬می یًن ی ‪َ ۴۱۱‬عاض ته زض ؾال میتاقس‪.‬‬ ‫مساطؾام گطیٌ گؿتطـ نىااؽ مؿسوی وایٌ پاضؼ گفت‪ ۶‬قطوت فًالز اضیوس تا زؾتطؾی تٍ اب ضیزذاوٍ َای وطذٍ‪ ،‬واضین ی اضیوس‬ ‫مًلؿیت مىاؾثی تطای تًلیس ی وًضز فًالز زاضز‪ .‬زض ازامٍ مساطؾام قطوت فًالز ذًظؾتان ی َیات َمطاٌ اظ قطوت فًالز جُمان اضا‬ ‫اضیوس تاظزاس ومًزوس ی تا مساطؾام ااه قطوت زاساض زاقتىس‪.‬‬ ‫زض ااه زاساض اامان ؾالمتی مساطؾام قطوت فًالز جُاناضا اضیوس گفت‪ ۶‬پطیغٌ ااه قطوت اظ ؾال ‪ ۴۳۵۱‬زض ظمیىی تٍ مؿاحت ‪۹۳۳‬‬ ‫َىتاض اغاظ قس ی پیف تیىی میقًز زض ؾال ‪ ۴۱۱۴‬ترف فًالزؾاظی ااه قطوت‪ ،‬تطای تًلیس اؾ ه ؾطا تٍ تُطٌتطزاضی تطؾس‪.‬‬ ‫یی افعیز‪ ۶‬پؽ اظ اُفت فطیـ وفت زض تاظاض جُاوی‪ ،‬تیکتطاه اضظایضی تطای وکًض اظ ان نىؿت فًالز میتاقس‪.‬‬ ‫امیه اتطاَیمی مساطؾام قطوت فًالز ذًظؾتان پؽ اظ ااه تاظزاسَا گفت‪ ۶‬تا تًجٍ تٍ مًلؿیت ااطان وؿثت تمٍ زامگمط وکمًضَما زض‬ ‫مىطمٍ‪ ،‬تؿطاف زضؾتی اظ اضظـ افعیزٌ زض وکًض وکسٌ اؾت‪.‬‬ ‫یی گفت‪ ۶‬قطوت فًالز ذًظؾتان تطای ضؾیسن تٍ چکم اوساظ ‪ ۴۳‬می یًن ی ‪َ ۲۱۱‬عاض ته ی تىمی ظوجیطٌ تًلیس فًالز زض پاایه زؾمت‪،‬‬ ‫زض وػط زاضز تا حضًض زض فؿال اؾتان ذًظؾتان ی تا تًاواای وٍ زاضز‪ ،‬قطوت َای ظاطمجمًؾٍ ضا حماات ومااس‪.‬‬ ‫اتطاَیمی افعیز‪ ۶‬چالکی وٍ تط ؾط ضاٌ نىؿت فًالز لطاض زاضز‪ ،‬تٍ ؾٍ لؿمت مؿسن‪ ،‬اوطغی ی ظاطؾاذتَا‪ ،‬تمؿیم می قًز‪.‬‬ ‫گعاضـ ذثطوگاض ما حاوی اؾت‪ ،‬زض تاظزاسَای ااز قسٌ‪ ،‬مساطؾام فًالز ذًظؾتان ی َیات َمطاٌ اظ ترفَای تًلیسی ومًضز گمطم‬ ‫می گطز ی ؾًایگط ی اتاق وىتطل ‪ ۱۱۱‬وی ً یلت ‪َ ،GIS‬میىیه ترف فًالزؾاظی زض زؾت احساث قطوت َای فًالز وایٌ اضیوس ی‬ ‫فًالز جُان اضا اضیوس تاظزاس میساوی وطزوس‪.‬‬ ‫تعمیرات سالیاوٍ یاحد احیا‬ ‫حؿیه ظضافکان‪ ،‬ؾطپطؾت اتعاض زلیک ی اتًماؾیًن‪ ۶‬مطاتک تطوامٍ تؿمیطاتمی قمطومت فمًالز‬ ‫ذًظؾتان‪ ،‬ممطض تًز وٍ تؿمیطات ؾاالوٍ ظمعم اه زض مطزاز ماٌ ‪ ۴۱۱۱‬ی تؿمیمطات ؾماالومٍ‬ ‫مسیل ؾٍ ترف احیا زض مُط ماٌ ‪ ۴۱۱۱‬اوجام قًوس‪.‬‬ ‫لث اظ قطیؼ تًلف َط مسیل ترف احیا‪ ،‬تٍ مىػًض تؿمیطات ؾاالوٍ‪ ،‬تااؿتمی اظ اممازگمی‬ ‫وام لطؿات ی متطاال‪ ،‬پیماوىاضان‪ ،‬ماقیه االت ؾىگیه‪ ،‬یاحس َای جاوثی ی‪ ...‬اطمممیمىمان‬ ‫وام حان گطزز‪.‬‬ ‫زض یاحس ظمعم اه‪ ،‬امازگی وام جُت اوجام تؿمیطات ؾاالوٍ ممحمممک قمسٌ تمًز‪ .‬امما‬ ‫متاؾفاوٍ پؽ اظ تًلف یاحس ظمعم اه‪ ،‬تٍ زلی محسیزات تطلی تحمیم قمسٌ تمط فمًالز‬ ‫ذًظؾتان ی زض وتیجٍ ؾسم مهطف اؾفىجی‪ ،‬تٍ واچاض ی تسین امازگی لث ی‪ ،‬ممسیل ؾمٍ ی‬ ‫ظمعم زی ویع متًلف قسوس‪.‬‬ ‫اجطای َمعمان زی تؿمیطات ؾالیاوٍ زض یاحس احیا تطای ایلیه تاض تًز وٍ اتفاق میافتاز ی اامه‬ ‫مًضًؼ یاحس احیا ی یاحسَای پکتیثاوی (یاحسَای وؿًظ‪ ،‬ماقیه االت‪ ،‬واضگاٌ ممطومعی‪،‬‬ ‫ؾاذت ی ؾفاضقات‪ ،‬حطاؾت ی امًض پیماوُا‪ ،‬امًظـ‪ ،‬ذطاس ذسمات) ضا تا ومثمًز ممىماتمؽ‬ ‫مرت ف مًاجٍ می وطز ی ااه زض قطااطی تًز وٍ قطوت زضگیط محسیزاتَای ومطیوماامی‬ ‫ویع تًز‪ ،‬لصا تطوامٍضاعی مىؿجم ی اؾتفازٌ تُیىٍ اظ امىاوات ی مىاتؽ مًجًز زض چىیه قطااطی ضطیضی تًز‪ .‬ؾ یطغم ؾسم امازگی الظم‪ ،‬تما‬ ‫َمت ی اضازٌ واضوىان ترف احیا ی َمىاضی تمامی یاحسَای مطتثط‪ ،‬ااه مُم محمک قس ی َمیىیه ترکی اظ مکىالت ی واضؾاایَای‬ ‫ظمعم زی ویع زض لاله اه تؿمیطات اضططاضی مطتفؽ قسوس‪ .‬ضمىاً تا تًجٍ تٍ َمعماوی تًلف مسیل ؾٍ ی ظمعم اه‪ ،‬فؿالیتَاای ویمع زض‬ ‫ؾیؿتم مکتطن احیا نًضت گطفت وٍ زض ازامٍ تٍ قط اوُا پطزاذتٍ ذًاَس قس‪.‬‬ ‫افتخبری دیگر در شرکت َبی تببعٍ فًالد خًزستبن رقم خًرد ی ببالتریه رکًرد حمل ی برداشت کىسبوترٌ از شرکت صىعتی ی مرعرذوری‬ ‫تًسعٍ فراگیر سىبببد‪ ،‬از سًی شرکت چىذ یجُی فًالد لجستیک کسب شذ‪.‬‬ ‫تٍ گعاضـ ذثطوگاض ضیاتط ؾمًمی‪ ،‬تا تالـ واضوىان قطوت نىؿتی ی مؿسوی تًؾؿٍ فطاگیط ؾىاتاز ی تطوامٍضاعی ممسین وماضومىمان‬ ‫قطوت حم ی وم چىس یجُی فًالز لجؿتیه ی مکاضوت ضاٌاَه جمًُضی اؾالمی ااطان‪ ،‬ضوًضز تاضگیطی ی اضؾال وىؿماومتمطٌ اظ‬ ‫اتتسای امؿال وؿثت تٍ مست مکاتٍ ؾال َای گصقتٍ زض مجتمؽَای تًلیسی ؾىگان اظ ططاک حم ی وم ضا ی ی جازٌای قىؿتٍ قس‪.‬‬ ‫ؾ ی لثازی مساط ؾام قطوت چىس یجُی فًالز لجؿتیه‪ ،‬ضمه اؾالم ااه ذثط گفت‪ ۶‬ضوًضز تیؾاتمٍ تاضگیطی وىؿاوتطٌ اظ طمطامک‬ ‫حم ضا ی ی جازٌ ای‪ ،‬زض ازامٍ ؾم ىطز مًفمیتامیع ی وؿه ضوًضزَای پیاپی ؾال جاضی تٍ زؾت امسٌ اؾت‪.‬‬ ‫یی ضمه اقاضٌ تٍ حماات تی زضاغ مساطات اضقس فًالز ذًظؾتان ی مساطات قطوت تًؾؿٍ فطاگیط ؾىاتاز افعیز‪َ ۶‬ماَىگی تما یاحمس‬ ‫حم یوم ضا ی ی جازٌ ای‪ ،‬انال فطااىسَای مًجًز ی ؾطؾت ترکی تٍ اوُا اظ ؾًام ان ی ااه مًفمیت تٍ قماض میااس‪ .‬امیس وٍ تا‬ ‫تطوامٍضاعی نًضت گطفتٍ ی َمىاضی مساطات تُطٌ تطزاضی زض ااجاز قتاب تیکتط تٍ ؾم یات تاضگیطی ی حم وىؿاوتطٌ ی َمممیمىمیمه‬ ‫اَتمام واضوىان ی یاحسَای پکتیثاوی‪ ،‬ؾم ىطز زضذکاوی زض ؾال ‪ ۴۱۱۱‬زض ظمیىٍ تاضگیطی مًاز ایلیٍ وىؿاوتطٌ اظ مؿسن ؾمىماتماز حمثمت‬ ‫قًز‪ .‬لثازی زض ازامٍ گفت‪ ۶‬قطوت فًالز لجؿتیه زض ‪ ۹۱‬زی ماٌ ‪ ۴۱۱۱‬مًفک قس تا حم تیف اظ ‪َ ۴۴‬عاض ی زیاؿت تُه وىؿاوتطٌ تمٍ‬ ‫ممهس فًالز ذًظؾتان ضمه حثت ضوًضز جساس زض ظمیىٍ حم ضیظاوٍ وىؿاوتطٌ اظ مؿسن ؾىاتاز زض ممات حم ‪َ ۴۱‬عاض ی وُمهمس تمه‬ ‫وىؿاوتطٌ (ضوًضز لث ی)‪ ،‬تطوامٍ حم اظ پیف تؿییه قسٌ ؾالیاوٍ ذًز زض ؾال ‪ ۴۱۱۱‬ضا تحمک ترکس‪.‬‬ ‫مساطؾام فًالز لجؿتیه ضمه تثطاه ااه مًفمیت تٍ ذاوًازٌ گطیٌ فًالز ذًظؾتان اغُاض زاقت‪ ۶‬زؾتیاتی تٍ ااه مًفمیت اضظقمىمس‬ ‫زض قطااط یاػٌ حاوم زض جُان وٍ تحت تاحیط پاوسمی وطیوا لطاض گطفتٍ‪ ،‬ؾالیٌ تط وؿه قاذم حائع اَمیت ضوًضز حمم جمسامس‪،‬‬ ‫وکان اظ َمسلی ی اضازٌ مجمًؾٍ چىس یجُی فًالز لجؿتیه زض ضاؾتای ذسمت ضؾاوی تیکتط تٍ مجتمؽ ؾػیم فًالز ذًظؾتان زاضز‪.‬‬ ‫حجم فؿالیتَای اجطاای مطاتک جسیل ظاط تطوامٍضاعی ی اجطا قسٌ اؾت‪۶‬‬ ‫مجری‬ ‫حجم کار ( نفر ساعت)‬ ‫پیمانکاران (‪ 81‬قرارداد)‬ ‫‪644003‬‬ ‫‪40/30/38‬‬ ‫‪03830‬‬ ‫پیمانکاران نسوز (‪ 6‬شرکت)‬ ‫نیروهای نت مقیم و سایر دوایر‬ ‫‪08701‬‬ ‫حجم کل نفر ساعت‪611673 :‬‬ ‫الظم تٍ شوط اؾت وٍ پطیغٌ اتًماؾیًن ظمعم اه تٍ نًضت وفط ؾاؾتی لحاظ وکسٌ اؾت‪.‬‬ ‫تعمیرات سبالوٍ زمس یک‪ :‬تؿمیطات ؾالیاوٍ یاحس ظمعم اه پؽ اظ گصقت ؾٍ ی ویم ؾال اظ اذطاه تؿمیطات ؾالیاوٍ‪ ،‬ضاؼ ؾماؾمت‬ ‫‪ ۴۳‬مًضخ ‪ ۴۱۱۱0۱۱0۱۱‬اغاظ ی مطاتک تطوامٍ میتااؿت زض مست پىجاٌ ضیظ ی زض تاضاد ‪ ۴۱۱۱0۱۱0۹۳‬تٍ پااان میضؾیس‪ ،‬وٍ زض ؾممم تما‬ ‫تًجٍ تٍ محسیزات َای تطلی ی ؾسم مهطف فًالزؾاظی ی َمیىیه ومحمًٌ گمطم ومطزن وؿمًظ ومًضٌ زض ؾماؾمت ‪ ۳‬نمثمح ضیظ‬ ‫‪ ۴۱۱۱0۱۲0۱۳‬تا ‪ ۳۲۲‬ؾاؾت تاذیط‪ ،‬اؾفىجی مط ًب حان گطزاس‪.‬‬ صفحه 3 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫برگساری کالسهای حضًری داوشگاٌها‬ ‫از ترم بهمه‬ ‫ثرک‪ٜ‬بٗ‪ ٠‬حً‪ٞ‬ضی قس‪ ٙ‬اٗ‪ٞ‬ظـ زض ‪ٗ ٠٘١‬وووبَوغ‬ ‫تحهیٔی ‪ٛ‬ی٘ؿبّ ز‪ 0۴10-0۴11 ٕٝ‬ث‪ ٠‬زا‪ٛ‬کِب‪١ٟ‬بی‬ ‫‪ٝ‬ظاضت ػٔ‪ ٕٞ‬اثالؽ قس‪.‬‬ ‫ػٔی ذبًی نسون ٗؼب‪ ٙٝ‬اٗ‪ٞ‬ظقی ‪ٝ‬ظاضت ػؤو‪ٕٞ‬‬ ‫زض ثرک‪ٜ‬بٗ‪٠‬ای ث‪ ٠‬ضوؾبی ق‪ٞ‬ضای اؾتب‪ٛ‬ی اٗو‪ٞ‬ظـ‬ ‫ػبٓی ًک‪ٞ‬ض حً‪ٞ‬ضی قس‪ٛ ٙ‬ی٘ؿبّ ز‪ ٕٝ‬تحهیٔوی‬ ‫‪ 0۴10-0۴11‬ضا اػالٕ ًطز‪.‬‬ ‫ٗه‪ٞ‬ث‪ ٠‬حً‪ٞ‬ضی قس‪ ٙ‬زا‪ٛ‬کِب‪١ٟ‬ب ثو‪ ٠‬اوو‪ ٚ‬قوطح‬ ‫اؾتۺ ‪ً ٠٘١‬الؼ‪١‬بی اٗ‪ٞ‬ظقی زا‪ٛ‬کو و‪ٞ‬ووب‪ ٙ‬زض‬ ‫زا‪ٛ‬کِب‪١ ٟ‬ب ‪ٗ ٝ‬وؾؿبت اٗ‪ٞ‬ظـ ػوبٓوی زض تو٘وبٕ‬ ‫ٗوبَغ تحهویؤوی ‪ٛ‬ویو٘وؿوبّ ز‪0۴10-0۴11 ٕٝ‬‬ ‫ث‪٠‬ن‪ٞ‬ضت حً‪ٞ‬ضی ثطُعاض ق‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫تجهط‪ ٟ‬ویۺ ثط اؾبؼ قطاوٍ ‪١‬ط زا‪ٛ‬کِب‪ٗ ،ٟ‬وؾؿو‪٠‬‬ ‫اٗ‪ٞ‬ظـ ػبٓی ث‪ ٠‬تطتیت ‪ ٝ‬زض نو‪ٞ‬ضت ٓوع‪0 ،ٕٝ‬‬ ‫اٗ‪ٞ‬ظـ حً‪ٞ‬ضی زا‪ٛ‬ک ‪ٞ‬وب‪ ٙ‬تحهیالت تٌ٘یٔوی‬ ‫‪ ۲‬اٗ‪ٞ‬ظـ زض‪ٝ‬ؼ ػ٘ٔی ثط‪ٛ‬بٗ‪١ ٠‬وبی زضؾوی ‪۳‬‬ ‫اٗ‪ٞ‬ظـ حًو‪ٞ‬ضی زا‪ٛ‬کو و‪ٞ‬ووب‪ً ٙ‬وبضقو‪ٜ‬وبؾوی‪،‬‬ ‫ال حًو‪ٞ‬ضی زض ا‪ٓٝ‬و‪ٞ‬ووت‬ ‫ًبضزا‪ٛ‬ی ث‪ ٠‬ن‪ٞ‬ضت ًبٗ ً‬ ‫ثبقس‪.‬‬ ‫تجهط‪ ٟ‬ز‪ٝ‬ۺ ‪٘١‬ب‪ِٜ١‬ی ثب ٗطاجغ اؾوتوب‪ٛ‬وی ثو‪ٝ ٠‬ووػ‪ٟ‬‬ ‫اؾتب‪ٛ‬ساضی ‪ ٝ‬ته٘یٖ ُیوطی ثوط اؾوبؼ اذوطوو‪ٚ‬‬ ‫ته٘ی٘بت ٗطاجغ شینالح‪.‬‬ ‫تجهط‪ ٟ‬ؾ‪٠‬ۺ اؾتلبز‪ ٟ‬ت٘بٕ زا‪ٛ‬کِب‪١ٟ‬ب ‪ٗ ٝ‬ووؾوؿوبت‬ ‫اٗو‪ٞ‬ظـ ػوبٓوی اؾوتوب‪ ٙ‬اظ وطکویوت اٗوو‪ٞ‬ظـ‬ ‫آٌتط‪ٛٝ‬یٌی ‪ ٝ‬تطًیت ٗت‪ٜ‬وبؾوت ا‪ ٙ‬ثوب اٗو‪ٞ‬ظـ‬ ‫حً‪ٞ‬ضی‪.‬‬ ‫تجهط‪ ٟ‬چ‪٢‬بضۺ ضػبوت ًبْٗ یط‪ٝ‬تٌْ‪١‬بی ث‪٢‬ساقتوی‬ ‫ث‪ٜٗ٠‬ظ‪ٞ‬ض حلظ ؾالٗت زا‪ٛ‬ک ‪ٞ‬وب‪ ٝ ٙ‬زا‪ٛ‬کِب‪١‬یب‪.ٙ‬‬ ‫ورخ ییسیت پسشکان در سال ‪ ۱4۴۱‬اعالم شد‬ ‫ٗؼب‪ ٙٝ‬ک‪ٜ‬ی ‪ٛ ٝ‬ظبضت ؾبظٗب‪ٛ ٙ‬ظبٕ یعقٌوی اووطا‪،ٙ‬‬ ‫‪ٛ‬طخ ‪ٝ‬وعوت یعقٌب‪ ٙ‬زض ؾبّ ‪ 0۴10‬ضا اػالٕ ًطز‪.‬‬ ‫ػٔی ؾبالضوب‪ ،ٙ‬زض ُلتِ‪ٞ‬ی ‪ٝ‬وػ‪ ٟ‬قجٌ‪ ٠‬ذجط ؾی٘وب‬ ‫ا ‪٢‬بض زاقتۺ ‪١‬عو‪ٝ ٠ٜ‬وعوت یعقی ػو٘و‪ٗٞ‬وی زض‬ ‫ؾبّ ‪ 0۴10‬حوس‪ٝ‬ز ‪١ ۸۵‬وعاض تو‪ٗٞ‬وب‪ ،ٙ‬یوعقوی‬ ‫ٗترهم ‪١ 0۲1‬وعاض تو‪ٗٞ‬وب‪ ٝ ٙ‬یوعقوی کو‪ٞ‬م‬ ‫ترهم ‪١ 0۶1‬عاض ت‪ٗٞ‬ب‪ ٙ‬ذ‪ٞ‬ا‪١‬س ث‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی اکع‪ٝ‬زۺ ثب ت‪ٞ‬ج‪ ٠‬ث‪ ٠‬ت‪ٞ‬ضٕ ‪ ۴۵‬زضنسی ً‪ ٠‬ثب‪ٛ‬وی‬ ‫ٗطًعی اػالٕ ًطز‪ ٟ‬اؾت ‪١ ٝ‬وعوو‪ٜ‬و‪ ٠‬اؾوتو‪٢‬والى‬ ‫ت ‪٢‬یعات یعقٌی ‪ ٝ‬ثوروف حوطکو‪ ٠‬ای‪ ،‬ثوطا‪ٝ‬ضز‬ ‫ًبضق‪ٜ‬بؾب‪ ٙ‬اهتهبز ‪ ٝ‬ؾالٗت ؾبظٗب‪ٛ ٙ‬ظبٕ یعقٌی‬ ‫ثطای ؾبّ ‪ 0۴10‬او‪ ٚ‬ث‪ٞ‬ز‪ ٠ً ٟ‬هیو٘وت توؼوطکو‪١ ٠‬وب‬ ‫حساهْ ‪ ۶1‬زضنس اکعاوف وبثس‪.‬‬ ‫ؾبالضوب‪ ٙ‬ازاٗ‪ ٠‬زازۺ ‪١‬عو‪ٝ ٠ٜ‬وعوت یعقی ػ٘‪ٗٞ‬وی‬ ‫زض ؾبّ ‪ 0۴10‬ث‪ ٠‬حس‪ٝ‬ز ‪١ ۸۵‬عاض ت‪ٗٞ‬ب‪ٝ ،ٙ‬ووعووت‬ ‫یعقی ٗترهم ث‪ ٠‬حس‪ٝ‬ز ‪١ 0۲1‬وعاض تو‪ٗٞ‬وب‪ٝ ٙ‬‬ ‫‪ٝ‬وعوت یعقی ک‪ٞ‬م ترهم ث‪ ٠‬حس‪ٝ‬ز ‪١ 0۶1‬وعاض‬ ‫ت‪ٗٞ‬ب‪ ٙ‬ذ‪ٞ‬ا‪١‬س ضؾیس‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی اکع‪ٝ‬زۺ زض ق‪ٞ‬ضای ػبٓی ثی٘‪ٛ ،٠‬ظبٕ یعقٌی ثو‪٠‬‬ ‫ػ‪ٜٞ‬ا‪ ٙ‬کط‪ٝ‬ق‪ٜ‬س‪ ٟ‬ذسٗبت ثب ‪ ۹‬ػًو‪ ٞ‬زووِوط ًو‪٠‬‬ ‫ذطوساض ذسٗبت ‪١‬ؿت‪ٜ‬وس‪ٗ ،‬و‪ٞ‬اجو‪ ٠‬اؾوت ‪ ٝ‬اوو‪ٚ‬‬ ‫تطًیت ق‪ٞ‬ضای ػبٓی ثی٘‪ ٠‬زض ح‪ٞ‬ظ‪ ٟ‬تؼطک‪ُ ٠‬وصاضی‬ ‫ذسٗبت یعقٌی اجحبف زض حن جبٗؼ‪ ٠‬یعقوٌوی‬ ‫اؾت‪ٗ.‬ؼب‪ ٙٝ‬ک‪ٜ‬ی ‪ٛ ٝ‬ظبضت ؾبظٗب‪ٛ ٙ‬ظبٕ یوعقوٌوی‬ ‫اوطا‪ُ ٙ‬لتۺ ز‪ٓٝ‬ت زض او‪ ٚ‬ؾبّ‪١‬ب ثط اؾبؼ ‪١‬عوو‪ٜ‬و‪٠‬‬ ‫ذ‪ٞ‬زـ‪ ،‬ذسٗبت یوعقوٌوی ضا هویو٘وت ُوصاضی‬ ‫زؾت‪ٞ‬ضی ًطز‪ ٟ‬اؾت ً‪ ٜٗ ٠‬ط ث‪ ٠‬ت‪ٜ‬وعّ ذوسٗوبت‬ ‫یعقٌی‪٢ٗ ،‬بجطت یعقٌب‪ ،ٙ‬تـییط قـْ یعقٌب‪ٝ ٙ‬‬ ‫ترٔق زض او‪ ٚ‬ظٗی‪ ٠ٜ‬قس‪ ٟ‬اؾت‪.‬‬ ‫واوًایی ها در صدر وقض کىىدگان‬ ‫پریتکل های ضد کریوایی‬ ‫ث‪ٜ‬بثط اػالٕ ‪ٝ‬ظاضت ث‪٢‬ساقت‪ ،‬ثیکتطو‪ٞٗ ٚ‬اضز ‪ٛ‬ووى‬ ‫یط‪ٝ‬تٌْ ‪١‬بی ث‪٢‬ساقتی ‪ ٝ‬ػسٕ اؾتلبز‪ ٟ‬اظ ٗوبؾوی‪،‬‬ ‫زض ‪ٛ‬ب‪ٞٛ‬اوی ‪١‬ب ٗکب‪١‬س‪ٗ ٟ‬ی ق‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫ٗیعا‪ ٙ‬ضػبوت یط‪ٝ‬تٌْ ‪١‬بی ث‪٢‬ساقتی زض ًک‪ٞ‬ض زض‬ ‫‪١‬لت‪ٜٗ ٠‬ت‪٢‬ی ث‪ ۲۲ ٠‬زی ٗب‪ 0۴11 ٟ‬راظ ‪ 0۵‬تب ‪ ۲۲‬زی‬ ‫ٗب‪ ، ٟ‬ثبٓؾ ثط ‪ ۵۹.۷۴‬زضنس اؾت‪.‬‬ ‫ٗیب‪ِٛ‬ی‪ ٚ‬اؾتلبز‪ ٟ‬اظ ٗبؾی زض اٗبً‪ ٚ‬ػ٘و‪ٗٞ‬وی زض‬ ‫او‪ ٚ‬ثبظ‪ ٟ‬ظٗب‪ٛ‬ی‪ ۵۸.۶۳ ،‬زضنس ث‪ٞ‬ز‪ ٠ً ٟ‬ثیوکوتوطوو‪ٚ‬‬ ‫ٗیعا‪ ٙ‬اؾتلبز‪ ٟ‬اظ ٗبؾی زض اٗبً‪ ٚ‬ػ٘‪ٗٞ‬ی ٗطثو‪ٌٞ‬‬ ‫ث‪ ٠‬کط‪ٝ‬زُب‪١ٟ‬ب ثب ‪ ۹۲.۶۸‬زضنس ‪ً٘ ٝ‬توطوو‪ٗ ٚ‬ویوعا‪ٙ‬‬ ‫اؾتلبز‪ ٟ‬اظ ٗبؾی ٗطث‪ ٌٞ‬ث‪ٛ ٠‬ب‪ٞٛ‬اوی‪١‬وب ثوب ‪۵0.0۷‬‬ ‫زضنس اؾت‪.‬‬ ‫ٗیب‪ِٛ‬ی‪ ٚ‬زضنس ضػبوت یط‪ٝ‬تٌْ کبنٔ‪ُ ٠‬صاضی زض‬ ‫اٗبً‪ ٚ‬ػ٘‪ٗٞ‬ی اؾتب‪١ٙ‬بی ًک‪ٞ‬ض اظ ‪ ۲۴‬اشض توب ‪۲۲‬‬ ‫زی ٗب‪ ۵۷.۷۲ ،0۴11 ٟ‬زضنوس ثو‪ٞ‬ز‪ ٟ‬اؾوت ًو‪٠‬‬ ‫ثیکتطو‪ٗ ٚ‬یعا‪ ٙ‬ضػبوت ٗطث‪ ٌٞ‬ث‪ ٠‬زا‪ٛ‬کوِوب‪١ ٟ‬وب ثوب‬ ‫‪ ۹1.0۴‬زضنس ‪ً٘ ٝ‬تطو‪ٗ ٚ‬یعا‪ ٙ‬ضػبوت ٗطث‪ ٌٞ‬ثو‪٠‬‬ ‫یبؾبغ‪١‬ب ثب ‪ ۵1.1۷‬زضنس ث‪ٞ‬ز‪ ٟ‬اؾت‪.‬‬ ‫‪٘١‬چ‪ٜ‬ی‪ٗ ٚ‬یب‪ِٛ‬ی‪ ٚ‬ضػبوت ت‪ٞ٢‬و‪ٜٗ ٠‬بؾت زض اٗوبًو‪ٚ‬‬ ‫ػ٘‪ٗٞ‬ی اؾتب‪١ٙ‬بی ًک‪ٞ‬ض اظ ‪ ۲۴‬اشض تب ‪ ۲۲‬زی ٗب‪،ٟ‬‬ ‫‪ ۶1.۸۹‬زضنس ث‪ٞ‬ز‪ ٟ‬اؾت‪ .‬زض ػی‪ ٚ‬حبّ ثیوکوتوطوو‪ٚ‬‬ ‫ٗیعا‪ ٙ‬ضػبوت ٗطث‪ ٌٞ‬ث‪ ٠‬کوط‪ٝ‬زُوب‪١ ٟ‬وب ثوب ‪۹۵.0۲‬‬ ‫زضنس ‪ً٘ ٝ‬تطو‪ٗ ٚ‬یعا‪ ٙ‬ضػبوت ‪ٛ‬ویوع ٗوطثو‪ ٌٞ‬ثو‪٠‬‬ ‫ٗطاًع ‪ٝ‬ضظقی ثب ‪ ۵۴.۹۳‬زضنس ضػبوت ث‪ٞ‬ز‪ ٟ‬اؾت‪.‬‬ ‫عِ ؽٌبِ ‪ 82‬دی ‪ 02 * 0011‬صاًَیِ ‪ 01 * 8188‬خوادی الثاًی‪ * 0001‬عال عی ٍ دٍم ( اٍتَس ایکیٌدی ایل ) * ؽوارُ ( عایی ) ‪1002 :‬‬ ‫گزدػ ‪ 01‬درصدی اُهیکزٍى در کؾَر‬ ‫دریافت عیگٌالّای هَج ؽؾن کزًٍا‬ ‫دبیز کویتِ اپیدهیَلَصی ٍ پژضٍّژؼ‬ ‫کویتِ علوی کؾَری هقابلِ با کٍَید‪0۱‬‬ ‫با بیاى ایٌکِ در حال حاضز حدٍد ‪01‬‬ ‫درصد اس هَارد کزًٍایی کِ در کؾژَر‬ ‫در حال گزدػ اعت‪ ،‬اس ًَع عژَیژِ‬ ‫اُهیکزٍى اعت‪ ،‬گفت‪ :‬درصد ابتژ بژِ‬ ‫اُهیکزٍى ٍ تعداد هَارد بژیژوژاری در‬ ‫کؾَر در حال افشایؼ اعت ٍ بِ ًژرژز‬ ‫هی رعد کِ عیگٌالی بزای هَج ؽژؾژن‬ ‫دریافت کزدُ این ٍ در صَرت اداهژِ‬ ‫ایی ؽزایط‪ّ ،‬فتِ ایٌدُ اُهیکژزٍى بژِ‬ ‫ٍیزٍط غالب در کؾَر بدل هیؽَد‪.‬‬ ‫زًتط ٗؿؼ‪ٞ‬ز و‪ٛٞ‬ؿیب‪ ، ٙ‬زضثبض‪ٝ ٟ‬یؼیت‬ ‫ثی٘بضی ً‪ٝٞ‬وس ‪ 0۹‬ثب ؾ‪ٞ‬و‪ ٠‬اُٗویوٌوط‪ٙٝ‬‬ ‫زض ًک‪ٞ‬ض‪ُ ،‬لتۺ ثجت تؼسازی ٗوطٍ‬ ‫‪ٛ‬بقی اظ اُٗیٌط‪ ٙٝ‬چیع ز‪ٝ‬ض اظ ا‪ٛ‬تظوبضی‬ ‫‪ٛ‬ج‪ٞ‬ز‪ .‬ظوطا هجال ‪ ٖ١‬ت٘بٕ نبحت‪ٛ‬وظوطا‪ٙ‬‬ ‫اػالٕ ًطز‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ز‪ٛ‬س ً‪١ ٠‬طچ‪ٜ‬وس قوست‬ ‫اُٗیٌط‪ ٙٝ‬ثؿیبض ً٘تط اؾت‪ ،‬اٗب انال ثوب‬ ‫وی ؾطٗبذ‪ٞ‬ضزُوی هوبثوْ ٗوووبوؿو‪٠‬‬ ‫‪ٛ‬یؿت‪ .‬ث‪َٞ ٠‬ضی ً‪١ ٠‬وٖ ٗوی تو‪ٞ‬ا‪ٛ‬وس‬ ‫ثی٘بضی قسوس ‪ٗ ٖ١ ٝ‬طٍ ثو‪ ٠‬ز‪ٛ‬وجوبّ‬ ‫زاقت‪ ٠‬ثبقس‪ .‬ظٗب‪ٛ‬یوٌو‪ ٠‬توؼوساز ٗو‪ٞ‬اضز‬ ‫اکعاوف ٗی وبثس‪َ ،‬جیؼی اؾت ً‪ ٜٗ ٠‬ط‬ ‫ث‪ٗ ٠‬طٍ‪ٗٝ‬یط ‪ٗ ٖ١‬یق‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫ُطزـ ‪ ۴1‬زضنسی "اُٗیٌوط‪ "ٙٝ‬زض‬ ‫ًک‪ٞ‬ض‬ ‫‪ٝ‬ی ثب ثیب‪ ٙ‬او‪ ٠ٌٜ‬زض حبّ حبیط حس‪ٝ‬ز‬ ‫‪ ۴1‬زضنس اظ ٗ‪ٞ‬اضز ًط‪ٛٝ‬بووی ًو‪ ٠‬زض‬ ‫ًک‪ٞ‬ض زض حبّ ُطزـ اؾت‪ ،‬اظ ‪ٛ‬و‪ٞ‬ع‬ ‫ؾ‪ٞ‬و‪ ٠‬اُٗیٌط‪ ٙٝ‬اؾت‪ ،‬اکع‪ٝ‬زۺ َجیؼتب او‪ٚ‬‬ ‫زضنس زض حبّ اکعاوف اؾت‪٘١ .‬چ‪ٜ‬ی‪ٚ‬‬ ‫تؼساز ٗ‪ٞ‬اضز ثی٘وبضی ‪١‬وٖ زض ‪١‬ولوتو‪٠‬‬ ‫ُصقت‪ ٠‬اظ ض‪ٝ‬ظ ق‪ٜ‬ج‪ ٠‬تب ض‪ٝ‬ظ ج٘ؼو‪ ،٠‬ثو‪٠‬‬ ‫قٌْ ٗ‪ٜ‬ظ٘ی زض حبّ اکعاوف ث‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫آجت‪ ٠‬ق‪ٜ‬ج‪ ٠‬وی ًب‪١‬ف ٗ‪ٞ‬اضز زاقتویوٖ‪،‬‬ ‫اٗب ثبوس ت‪ٞ‬ج‪ً ٠‬طز ً‪ٗ ٠‬ؼ٘‪ٞ‬ال ض‪ٝ‬ظ‪١‬بی‬ ‫ج٘ؼ‪ ٝ ٠‬ض‪ٝ‬ظ‪١‬بی تؼُیْ تؼساز ٗو‪ٞ‬اضز‬ ‫ً٘تطی زاضوٖ‪ٞٗ .‬اضز اثتالوی ضا ً‪ ٠‬زض‬ ‫ض‪ٝ‬ظ ج٘ؼ‪ُ ٠‬عاضـ ٗی ً‪ٜ‬یٖ‪ٗ ،‬و‪ٞ‬اضزی‬ ‫‪١‬ؿت‪ٜ‬س ً‪ ٠‬اظ ی‪ ٜ‬ک‪ٜ‬ج‪ ٠‬تب نجح جو٘وؼو‪٠‬‬ ‫ق‪ٜ‬بؾبوی قس‪ٛ‬س ‪٘١ ٝ‬ویوکو‪ ٠‬قو‪ٜ‬وجو‪١ ٠‬وب‬ ‫ًب‪١‬ف ٗ‪ٞ‬اضز زاضوٖ‪ .‬ث‪ٜ‬بثطاو‪ً ٚ‬وب‪١‬کوی‬ ‫ً‪ ٠‬ق‪ٜ‬ج‪١ ٠‬لت‪ ٠‬جبضی ‪ٛ‬ؿجت ث‪ ٠‬ض‪ٝ‬ظ‪١‬بی‬ ‫ُصقت‪ ٠‬زاقتیٖ‪ ،‬ذیٔی هوبثوْ اؾوتو‪ٜ‬وبز‬ ‫‪ٛ‬یؿت ‪ ٝ‬ثبوس ض‪ٝ‬ظ‪١‬بی زوِط ضا ٗس‪ٛ‬وظوط‬ ‫هطاض زاز‪.‬‬ ‫اکعاوف اُٗیٌط‪ٙٝ‬ی ‪١‬لت‪٠‬ای ‪ 01‬زضنس‬ ‫و‪ٛٞ‬ؿیب‪ ٙ‬ثب ثیب‪ ٙ‬او‪ٝ ٠ٌٜ‬اهؼیت او‪ ٚ‬اؾت‬ ‫ً‪ ٠‬ؾ‪ٞ‬و‪ ٠‬اُٗیٌط‪ ٙٝ‬اکعاوف وبکت‪ ٠‬اؾت‪،‬‬ ‫ُلتۺ ث‪َٞ ٠‬ضی ً‪َ ٠‬ی چ‪٢‬بض ‪١‬ولوتو‪٠‬‬ ‫ُصقت‪ ،٠‬توطوجب ٗ‪ٞ‬اضز اُٗیٌط‪١ ٙٝ‬لت‪ ٠‬ای‬ ‫‪ 01‬زضنس اکعاوف ووبکوتو‪ ٠‬اؾوت‪ .‬ثو‪٠‬‬ ‫َ‪ٞ‬ضی ً‪ ٠‬چ‪٢‬بض ‪١‬لت‪ُ ٠‬صقت‪١ ،٠‬کوت‬ ‫مافیای غربالگری؛ بازی با جان مادر‬ ‫ی قتل جىیه فقط برای مشتی اسکىاس!‬ ‫زضنس ٗ‪ٞ‬اضز اثتال ضا قبْٗ ٗیقس‪ ،‬زض‬ ‫ؾ‪١ ٠‬لت‪ُ ٠‬صقت‪ 0۸ ٠‬زضنوس‪ ،‬زض ز‪ٝ‬‬ ‫‪١‬لت‪ُ ٠‬صقت‪ ۳۳ ٠‬زضنس ‪ ٝ‬زض ‪١‬لت‪ ٠‬اذیط‬ ‫‪ ۴۳ ٖ١‬زضنس ٗ‪ٞ‬اضز اثوتوال ضا قوبٗوْ‬ ‫ٗی قس‪ ٟ‬اؾت‪ .‬ث‪ٜ‬بثطاو‪ ٚ‬زضنس اثتال ثو‪٠‬‬ ‫اُٗیٌط‪ ٝ ٙٝ‬تؼساز ٗ‪ٞ‬اضز ثویو٘وبضی زض‬ ‫ًک‪ٞ‬ض زض حبّ اکعاوف اؾت ‪ ٝ‬ث‪ٛ ٠‬ظوط‬ ‫ٗی ضؾس ً‪ ٠‬ؾیِ‪ٜ‬بٓی ثطای ٗ‪ٞ‬ی قکوٖ‬ ‫زضوبکت ًطز‪ٟ‬اوٖ‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی ازاٗ‪ ٠‬زازۺ زض ن‪ٞ‬ضت ازاٗو‪ ٠‬اوو‪ٚ‬‬ ‫قطاوٍ‪١ ،‬لت‪ ٠‬اوو‪ٜ‬وس‪ ٟ‬اُٗویوٌوط‪ ٙٝ‬ثو‪٠‬‬ ‫‪ٝ‬وط‪ٝ‬ؼ ؿبٓت زض ًک‪ٞ‬ض ثسّ ٗی ق‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫آجت‪ ٠‬زض حبّ حبیوط ‪١‬وٖ زض ثوطذوی‬ ‫اؾتب‪١ ٙ‬ب َجن ‪ُ٠ٛٞ٘ٛ‬یطی‪١‬وبی ا‪ٛ‬و وبٕ‬ ‫قس‪ ،ٟ‬اُٗیٌط‪ ٙٝ‬ؿبٓت ث‪ٞ‬ز‪ ٟ‬اؾت‪ٜٗ .‬ت‪٢‬وب‬ ‫اظ ا‪ ٛ‬بوی ً‪ُ٠ٛٞ٘ٛ ٠‬یطی ث‪ ٠‬نو‪ٞ‬ضت‬ ‫تهبزکی ا‪ ٛ‬وبٕ ‪ٛ‬و٘وی قو‪ٞ‬ز‪ ،‬ذویؤوی‬ ‫‪٘ٛ‬ی ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬یٖ ض‪ٝ‬ی زضنس‪١‬وبووی ًو‪ ٠‬اظ‬ ‫اؾتب‪١ٙ‬ب ٗی اوس‪ ،‬اؾت‪ٜ‬بز ًو‪ٜ‬ویوٖ‪ .‬اُوط‬ ‫‪ُ ٠ٛٞ٘ٛ‬یطی تهبزکی ا‪ ٛ‬بٕ ٗی زازووٖ‪،‬‬ ‫ٗی ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬ؿتیٖ ثب اَ٘ی‪ٜ‬ب‪ ٙ‬ثیکتطی نحجت‬ ‫ً‪ٜ‬یٖ‪ .‬ثب او‪ ٚ‬حبّ ثوب ‪١‬وط ض‪ٝ‬قوی ًو‪٠‬‬ ‫‪ُ ٠ٛٞ٘ٛ‬یطی ضا ا‪ٛ‬و وبٕ زاز‪ ٟ‬ثوبقویوٖ‪،‬‬ ‫ٗکرم اؾت ً‪َ ٠‬ی چ‪٢‬بض ‪١‬لت‪ ٠‬اذیط‬ ‫ث‪َٞ ٠‬ض ٗت‪ٞ‬ؾٍ ‪١‬ط ‪١‬لوتو‪ 01 ٠‬زضنوس‬ ‫اکعاوف زاقتیٖ ‪ ٝ‬ثوب ‪١‬وط ض‪ٝ‬آوی ًو‪٠‬‬ ‫اخزای قاًَى حوایت اس راًَادُ ٍ خَاًی خوعیت اس ‪ 80‬بْوی‬ ‫ضئیؽ کطاًؿی‪ ٙٞ‬ح٘بووت اظ ذوب‪ٛ‬و‪ٞ‬از‪ ٝ ٟ‬جو‪ٞ‬ا‪ٛ‬وی‬ ‫ج٘ؼیت ٗ ٔؽ ُلتۺ ت٘بٕ زؾتِب‪١ٟ‬ب ییف اظ قط‪ٝ‬ع‬ ‫ؾبّ جسوس وؼ‪ٜ‬ی تب تبضود ‪ ۲۴‬ث‪٢‬و٘و‪ٗ ٚ‬وب‪ٗ ٟ‬وٌؤوق‬ ‫ٗی ق‪ٛٞ‬س تب هب‪ ٙٞٛ‬ح٘بووت اظ ذوب‪ٛ‬و‪ٞ‬از‪ ٝ ٟ‬جو‪ٞ‬ا‪ٛ‬وی‬ ‫ج٘ؼیت ضا اجطاوی ً‪ٜٜ‬س‪.‬‬ ‫ث‪ٛ ٠‬وْ اظ ذب‪ٔٗ ٠ٛ‬تی کبَ٘‪ٗ ٠‬ح٘سثویوِوی زض ٗو‪ٞ‬ضز‬ ‫‪ٛ‬وف زؾتِب‪١ٟ‬ب ‪٢ٛ ٝ‬بز‪١‬بی ٗرتٔق زض اجطاوی قوس‪ٙ‬‬ ‫هب‪ ٙٞٛ‬ح٘بوت اظ ذب‪ٞٛ‬از‪ ٝ ٟ‬ج‪ٞ‬ا‪ٛ‬ی ج٘ؼیوت ُولوتۺ‬ ‫ٗ‪ٞ‬از هب‪ٛٞٛ‬ی َطح ح٘بووت اظ ذوب‪ٛ‬و‪ٞ‬از‪ ٝ ٟ‬جو‪ٞ‬ا‪ٛ‬وی‬ ‫ج٘ؼیت زض ً٘یؿی‪ٗ ٙٞ‬کتطى ‪ ٝ‬کطاًؿیو‪ ٙٞ‬هوب‪ٛ‬و‪ٙٞ‬‬ ‫ح٘بوت اظ ذب‪ٞٛ‬از‪ ٝ ٟ‬ج‪ٞ‬ا‪ٛ‬ی ج٘ؼیت‪ً ،‬و٘ویوؿویو‪ٙٞ‬‬ ‫کط‪ِٜ١‬ی ‪ً٘ ٝ‬یؿی‪ ٙٞ‬ث‪٢‬ساقت َی جٔؿبت ٗوتوؼوسز‬ ‫ٗ‪ٞ‬ضز ثطضؾی هطاض ُطکت‪.‬‬ ‫‪٘ٛ‬بو‪ٜ‬س‪ٗ ٟ‬طزٕ هع‪ٝ‬و‪ ،ٚ‬اثیی ‪ ٝ‬آوجوطظ زض ٗو ؤوؽ‬ ‫ق‪ٞ‬ضای اؾالٗی اکع‪ٝ‬زۺ جٔؿبت ٗتؼسزی ثوب یوػٗوب‪ٙ‬‬ ‫یک٘چی ظاز‪ٗ ٟ‬ؼب‪ٗ ٙٝ‬حتطٕ ‪ٛ‬ظبضت ٗ ٔؽ ووبظز‪١‬وٖ‬ ‫ق‪ٞ‬ضای اؾالٗی ثطُعاض قس‪ ٟ‬اؾتی ٗؼب‪ٛٝ‬ت ‪ٛ‬وظوبضت‬ ‫ٗ ٔؽ ق‪ٞ‬ضای اؾالٗی َی ‪ٛ‬وبٗو‪١ ٠‬وبی جوساُوب‪ٛ‬و‪٠‬‬ ‫‪ ٝ‬بوق ت٘بٕ زؾتِب‪١ٟ‬ب ‪ٝ ٝ‬ظاضترب‪٠ٛ‬ای ً‪ٛ ٠‬وکی زض‬ ‫اجطاوی ًطز‪ ٙ‬هب‪ ٙٞٛ‬ح٘بوت اظ ذب‪ٛ‬و‪ٞ‬از‪ ٝ ٟ‬جو‪ٞ‬ا‪ٛ‬وی‬ ‫ج٘ؼیت زاض‪ٛ‬س اػالٕ ‪ ٝ‬اظ ا‪ٛ‬ب‪ ٙ‬ذ‪ٞ‬اؾت‪ٗ ٠‬وووطضات ‪ٝ‬‬ ‫اوی‪ٛ ٚ‬بٗ‪١٠‬بی ٗطتجٍ ضا ت‪٢‬ی‪ ٝ ٠‬اػالٕ ً‪ٜ‬س‪.‬‬ ‫ؾ‪ٗ ٠‬ب‪ ٟ‬کطنت ثطای اجطاوی قس‪ ٙ‬هب‪ ٙٞٛ‬ح٘بووت اظ‬ ‫ذب‪ٞٛ‬از‪ ٝ ٟ‬ج‪ٞ‬ا‪ٛ‬ی ج٘ؼیت‬ ‫ػً‪ً٘ ٞ‬یؿی‪ ٙٞ‬ث‪٢‬ساقت ‪ ٝ‬زضٗب‪ ٗ ٙ‬ؤوؽ توبًویوس‬ ‫ًطزۺ ت٘بٕ ‪ٝ‬ظاضترب‪١٠ٛ‬ب ‪٢ٛ ٝ‬بز‪١‬بوی ًو‪ٛ ٠‬وووکوی زض‬ ‫اجطاوی قس‪ ٙ‬هب‪ ٙٞٛ‬ح٘بوت اظ ذوب‪ٛ‬و‪ٞ‬از‪ ٝ ٟ‬جو‪ٞ‬ا‪ٛ‬وی‬ ‫ج٘ؼیت زاض‪ٛ‬س ثبوس طف ٗست ؾ‪ٗ ٠‬وب‪ ٟ‬قوط‪ٝ‬ع ثو‪٠‬‬ ‫ا‪ ٛ‬بٕ ‪ ٝ‬بوق تؼیی‪ ٚ‬قس‪ ٟ‬ذ‪ٞ‬ز ً‪ٜٜ‬س‪ ،‬او‪ ٚ‬هوب‪ٛ‬و‪ ٙٞ‬زض‬ ‫تبضود ‪ 0۴11۰۸۰۲۴‬زض ٗ ٔؽ ته‪ٞ‬وت قس‪ ٠ً ٟ‬ثیف‬ ‫اظ ‪ٛ‬ی٘ی اظ ظٗب‪ ٙ‬تؼیی‪ ٚ‬قس‪ ،ٟ‬ؾپطی قس‪ ٟ‬اؾت‪.‬‬ ‫ٗح٘سثیِی ثب اقبض‪ ٟ‬ث‪ ٠‬ثبظذ‪ٞ‬ا‪ٛ‬ی هب‪ ٙٞٛ‬حو٘وبووت اظ‬ ‫ذب‪ٞٛ‬از‪ ٝ ٟ‬ج‪ٞ‬ا‪ٛ‬ی ج٘ؼیت تهطوح ًطزۺ ثو‪ ٠‬اؾوتو‪ٜ‬وبز‬ ‫ث‪ٜ‬س‪ٗ ۳‬بز‪ ۲۶ ٟ‬او‪ ٚ‬هب‪ٝ ٙٞٛ‬ظاضت ث‪٢‬ساقوت ‪ ٝ‬زضٗوب‪ٙ‬‬ ‫ثبوس ز‪ ٝ‬کوط‪ٗ ٟ‬ؼ‪ٞ‬ه‪ ٠‬ثب ٗ‪ٔ٢‬ت حوساًوثوط ؾو‪ٗ ٠‬وب‪ ٟ‬ضا‬ ‫ٗوطضات ‪ٞٛ‬وؿی ً‪ٜ‬س‪ ،‬ثطای ‪ٝ‬ظاضترب‪١٠ٛ‬بی ن٘وت ‪ٝ‬‬ ‫ًزخ هَالید عال ‪ ۱۱‬چگًَِ بَد؟‬ ‫درصد تغییز در تعداد ٍالدت ّژای‬ ‫ثبت ؽدُ در عال ‪ً01۱۱‬غبت بژِ‬ ‫هتَعط ‪ 1‬عال قبژل اى یژعژٌژی‬ ‫هتَعط تعداد ٍالدت ّژای ثژبژت‬ ‫ؽدُ در عال ّای ‪ 01۱0‬تژا ‪01۱2‬‬ ‫در حدٍد ‪ 88‬درصد کاّؼ داؽتژِ‬ ‫اعت‪.‬‬ ‫ثطیبو‪ ٠‬اَالػبت ؾبٓو‪ٜ‬وبٗو‪ ٠‬اٗوبضی‬ ‫ؾبّ ‪ 0۳۹۹‬ثجوت احو‪ٞ‬اّ ًکو‪ٞ‬ض‪،‬‬ ‫تؼساز ‪ٝ‬الزت‪١‬بی ثجت قوس‪َ ٟ‬وی‬ ‫ؾبّ‪١‬بی ‪ 0۳۹1‬تب ‪ٛ 0۳۹۵‬ؿجت ثو‪٠‬‬ ‫ٗت‪ٞ‬ؾٍ ‪ ۵‬ؾبّ ٗبهجْ ا‪ ٙ‬ض‪ٛٝ‬سی اکعاوکی زاقت‪ ٠‬اؾوت ‪ ٝ‬یوؽ اظ ا‪ ٙ‬توؼوساز‬ ‫‪ٝ‬الزت‪١‬بی ثجت قس‪ ٟ‬زض ؾبّ‪١‬بی ‪ 0۳۹۶‬تب ‪ٛ 0۳۹۹‬ؿجت ث‪ ۵ ٠‬ؾبّ ٗبهجْ ا‪ ٙ‬ؾیط‬ ‫ًب‪١‬کی ذ‪ٞ‬ز ضا قط‪ٝ‬ع ًطز‪ ٟ‬اؾت‪ ،‬ث‪َٞ ٠‬ضی ً‪ ٠‬زضنوس توـویویوط زض توؼوساز‬ ‫‪ٝ‬الزت‪١‬بی ثجت قس‪ ٟ‬زض ؾبّ ‪ٛ 0۳۹۹‬ؿجت ث‪ٗ ٠‬ت‪ٞ‬ؾٍ ‪۵‬ؾبّ هوجوْ ا‪ ٙ‬ووؼو‪ٜ‬وی‬ ‫ٗت‪ٞ‬ؾٍ تؼساز ‪ٝ‬الزت‪١‬بی ثجت قس‪ ٟ‬زض ؾبّ ‪١‬بی ‪ 0۳۹۴‬تب ‪ 0۳۹۸‬زض حوس‪ٝ‬ز ‪۲۲‬‬ ‫زضنس ًب‪١‬ف زاقت‪ ٠‬اؾت‪.‬‬ ‫زض ؾبّ ‪ 0۳۹۹‬اظ ‪١‬ط ‪١‬عاض ظ‪ ٙ‬اوطا‪ٛ‬ی ‪ٝ‬اهغ زض ؾ‪ٜ‬ی‪ 0۵ ٚ‬تب ‪ ۴۹‬ؾبّ ثس‪ ٙٝ‬زض ‪ٛ‬وظوط‬ ‫ُطکت‪ٝ ٚ‬یغ اظز‪ٝ‬ای ا‪٢ٛ‬ب ‪ٛ‬عزوی ث‪ ۴۷.۸ ٠‬کطظ‪ٛ‬س ظ‪ٛ‬س‪ ٟ‬ث‪ ٠‬ز‪ٛ‬یوب اٗوس‪ ٟ‬اؾوت‪ .‬زض‬ ‫ٗویبؼ اؾتب‪ٛ‬ی ثبالتطو‪ ٚ‬تؼساز کطظ‪ٛ‬سا‪ ٙ‬ظ‪ٛ‬س‪ ٟ‬ث‪ ٠‬ز‪ٛ‬یب اٗس‪ ٟ‬ث‪ ٠‬اظای ‪١‬ط وٌ‪٢‬وعاض ظ‪ٙ‬‬ ‫اوطا‪ٛ‬ی ‪ٝ‬اهغ زض ؾ‪ٜ‬ی‪ ٚ‬ثبض‪ٝ‬ضی ثب ضهٖ ‪ٗ 00۳.0‬طث‪ ٌٞ‬ث‪ ٠‬اؾتب‪ ٙ‬ؾیؿتب‪ ٝ ٙ‬ثٔ‪ٞ‬چؿوتوب‪ٙ‬‬ ‫‪ً٘ ٝ‬تطو‪ ٚ‬ا‪ ٙ‬ثب ضهٖ ‪ٗ ۲۹.۲‬طث‪ ٌٞ‬ث‪ ٠‬اؾتب‪ُ ٙ‬یال‪ ٙ‬اؾت‪.‬‬ ‫ض‪ٛٝ‬س ٗیعا‪ ٙ‬ػ٘‪ٗٞ‬ی ثبض‪ٝ‬ضی زض ؾبّ ‪١‬بی ‪ 0۳۹1‬تب ‪ٛ 0۳۹۹‬یع ُ‪ٞ‬ا‪ ٟ‬ض‪ٛٝ‬س ًب‪١‬کوی‬ ‫تؼساز ‪ٝ‬الزت ‪١‬بی ثجت قس‪ ٟ‬اظ ؾبّ ‪ 0۳۹۴‬ث‪ ٠‬ثؼس اؾت‪ٗ .‬وبوؿ‪ٗ ٠‬یعا‪ ٙ‬ػو٘و‪ٗٞ‬وی‬ ‫ثبض‪ٝ‬ضی ؾبّ ‪١‬بی ‪ٛ 0۳۹۸ ٝ 0۳۹۹‬کب‪ٗ ٙ‬ی ز‪١‬س ثیکتوطوو‪ً ٚ‬وب‪١‬وف زض ٗویوعا‪ٙ‬‬ ‫ػ٘‪ٗٞ‬ی ثبض‪ٝ‬ضی ؾبّ ‪ٗ 0۳۹۹‬طث‪ ٌٞ‬ث‪ ٠‬اؾتب‪١ ٙ‬بی آجطظ‪ٗ ،‬بظ‪ٛ‬سضا‪ ،ٙ‬اضزثیْ‪ ،‬هوٖ ‪ٝ‬‬ ‫اوالٕ رث‪ ٠‬تطتیت ثب ‪ ۹.۵ ٝ 01.۴ ،01.۶ ،00.۳ ،0۵.۶‬زضنس ًب‪١‬ف ‪ٛ‬ؿجت ث‪ ٠‬ؾوبّ‬ ‫‪ً٘ ٝ 0۳۹۸‬تطو‪ ٚ‬زض ٗیعا‪ ٙ‬ػ٘‪ٗٞ‬ی ثبض‪ٝ‬ضی ٗطث‪ ٌٞ‬ث‪ ٠‬اؾتب‪١ ٙ‬وبی اشضثوبوو وب‪ٙ‬‬ ‫ؿطثی‪ً ،‬طٗب‪ٛ‬کب‪ ،ٟ‬ذطاؾب‪ ٙ‬ج‪ٜٞ‬ثی‪٘١ ،‬سا‪ً ٝ ٙ‬طزؾتب‪ ٙ‬رث‪ ٠‬تطتیت ثوب ‪،۵.۵ ،۴.۶‬‬ ‫‪ ۶.۲ ٝ ۶.0 ،۵.۶‬زضنس ًب‪١‬ف ‪ٛ‬ؿجت ث‪ ٠‬ؾبّ ‪ 0۳۹۸‬اؾت‪ .‬آجت‪ ٠‬اؾتب‪ ٙ‬ؾیؿتب‪ٝ ٙ‬‬ ‫ثٔ‪ٞ‬چؿتب‪ٗ ٙ‬ؿتث‪ٜ‬ی اؾت ث‪ ٠‬قٌٔی ً‪ ٠‬زض او‪ ٚ‬اؾتب‪ٗ ٙ‬یعا‪ ٙ‬ػ٘‪ٗٞ‬ی ثبض‪ٝ‬ضی ثب ‪1.۲‬‬ ‫زضنس اکعاوف اظ ‪ 00۲.۹‬زض ؾبّ ‪ 0۳۹۸‬ث‪ 00۳.0 ٠‬زض ؾبّ ‪ 0۳۹۹‬ضؾیس‪ ٟ‬اؾت‪.‬‬ ‫ؾبوط ‪ٝ‬ظاضترب‪١٠ٛ‬ب او‪ٛ ٚ‬بٗ‪١٠‬ب اٗوبز‪ ٟ‬قوس‪ ٝ ٟ‬اضؾوبّ‬ ‫ذ‪ٞ‬ا‪١‬س قس ‪ ٝ‬ت٘بٕ زؾتِب‪١ٟ‬بی ٌٗٔق زض اجوطاووی‬ ‫قس‪ ٙ‬هب‪ ٙٞٛ‬ث‪ ٠‬کطاًؿی‪ ٙٞ‬حو٘وبووت اظ ذوب‪ٛ‬و‪ٞ‬از‪ٝ ٟ‬‬ ‫ج‪ٞ‬ا‪ٛ‬ی ج٘ؼیت زػو‪ٞ‬ت ذو‪ٞ‬ا‪١‬و‪ٜ‬وس قوس ‪ ٝ‬یو٘و‪ٚ‬‬ ‫ثبظذ‪ٞ‬ا‪ٛ‬ی هب‪ ٙٞٛ‬اظ وٌبوی زؾتِوب‪١ ٟ‬وبی ٗوطثو‪َٞ‬و‪٠‬‬ ‫ذ‪ٞ‬ا‪١‬یٖ ذ‪ٞ‬اؾت تب ت٘بٕ اوی‪ٛ ٚ‬بٗ‪١ ٠‬وب‪ٗ ،‬وووطضات ‪ٝ‬‬ ‫زؾت‪ٞ‬ضآؼْ٘ ‪١‬ب ضا تٌ٘یْ ‪ ٝ‬ث‪ً٘ ٠‬یوؿویو‪ُ ٙٞ‬وعاضـ‬ ‫اضائ‪ًٜٜ ٠‬س‪.‬‬ ‫ثبت ًام اعشام سائزاى بِ عَریِ‬ ‫بشٍدی اغاس هی ؽَد‬ ‫رییظ عاسهاى حح ٍ سیارت با بیاى ایژٌژکژِ‬ ‫بشٍدی ًام ًَیغی بزای اعشام سائژزاى بژِ‬ ‫عَریِ اغاس رَاّد ؽد‪ ،‬گفت‪ :‬بژِ دفژاتژز‬ ‫سیارتی اعتاى ّا اع م ؽدُ تا ًغبت بِ پیؼ‬ ‫ثبت ًام هتقاضیاى ایی عفز هعژٌژَی اقژدام‬ ‫کٌٌد‪.‬‬ ‫ث‪ٛ ٠‬وْ اظ ؾبظٗب‪ ٙ‬حن ‪ ٝ‬ظوبضت‪ ،‬ػؤویوطیوب‬ ‫ضقیسوب‪ ٙ‬اکع‪ٝ‬زۺ ثوب تو‪ٞ‬جو‪ ٠‬ثو‪ ٠‬اؾوتوووجوبّ‬ ‫ٗتوبییب‪ ٙ‬اؾتب‪١ ٙ‬بی ٗرتٔق ًکو‪ٞ‬ض ثوطای‬ ‫او‪ ٚ‬ؾلط ظوبضتی ً‪ ٠‬ث‪ ٠‬تبظُی اظ ؾط ُطکت‪ ٠‬قس‪ ،ٟ‬ث‪ ٠‬زکبتط ظوبضتی اؾتب‪١ٙ‬وب اػوالٕ‬ ‫قس‪ ٟ‬تب ‪ٛ‬ؿجت ث‪ ٠‬ییف ثجت ‪ٛ‬بٕ ٗتوبییب‪ ٙ‬او‪ ٚ‬ؾلط ٗؼ‪ٜٞ‬ی اهسإ ً‪ٜٜ‬س‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی ثب اقبض‪ ٟ‬ث‪ ٠‬زضذ‪ٞ‬اؾت زکبتط ظوبضتی ثطذی اؾتب‪١ٙ‬ب ثطای اػعإ ظائطا‪ ٙ‬ؾو‪ٞ‬ضوو‪٠‬‬ ‫اظ ق‪٢‬ط‪١‬ب ‪ ٝ‬اؾتب‪١ ٙ‬بی ذ‪ٞ‬ز تهطوح ًطزۺ یؽ اظ اؿبظ ٗ سز او‪ ٚ‬ؾلط ظوبضتی اظ‬ ‫ت‪٢‬طا‪ ،ٙ‬زکبتط ظوبضتی ق‪٢‬ط‪١‬بی ٗک‪٢‬س‪ ،‬ا‪ٞ١‬اظ‪ ،‬قیطاظ‪ ،‬انل‪٢‬ب‪ ،ٙ‬توجوطووع ‪ً ٝ‬وطٗوب‪ٙ‬‬ ‫ذ‪ٞ‬اؾتبض ثطهطاضی ؾلط ٗؿتویٖ ث‪ ٠‬ؾ‪ٞ‬ضو‪ ٠‬قس‪ٛ‬س‪.‬‬ ‫ضقیسوب‪ ٙ‬ا ‪٢‬بض زاقتۺ زض او‪ ٚ‬ذه‪ٞ‬ل ته٘یٖ ثط ا‪ ٙ‬اؾت تب َی ض‪ٝ‬ظ‪١‬بی اتوی‬ ‫ییف ثجت ‪ٛ‬بٕ ظائطا‪ ٙ‬زض ‪ ٠٘١‬اؾتب‪١ٙ‬بی ًک‪ٞ‬ض اؿبظ ق‪ٞ‬ز ‪ ٝ‬اظ او‪َ ٚ‬طوون اٗوٌوب‪ٙ‬‬ ‫احهبء تؼساز ٗتوبییب‪١ ٙ‬ط اؾتب‪ ٙ‬کطا‪ ٖ١‬قس‪ ٝ ٟ‬ثط اؾبؼ ا‪ ٙ‬تؼساز یط‪ٝ‬اظ‪١‬وب ثوطای‬ ‫‪١‬ط اؾتب‪ ٙ‬ییف ثی‪ٜ‬ی ق‪ٞ‬ز‪ٝ .‬ی ثب ثیب‪ ٙ‬او‪ ٠ٌٜ‬اً‪ ٜٙٞ‬اػعإ ظائطا‪ ٙ‬ث‪ ٠‬ؾ‪ٞ‬ضو‪ ٠‬کوووٍ اظ‬ ‫َطون قطًت ‪ٞ١‬ایی٘بوی ٗب‪١‬ب‪ ٙ‬ا‪ ٛ‬بٕ ٗی ق‪ٞ‬ز‪ُ ،‬لتۺ ی‪ٜ‬ن قطًت ‪١‬و‪ٞ‬ایویو٘وبووی‬ ‫زوِط ‪ٛ‬یع زضذ‪ٞ‬اؾت یط‪ٝ‬اظ ث‪ ٠‬ؾ‪ٞ‬ضو‪ ٠‬ضا زاقت‪ٜ‬س ً‪ ٠‬ثب ت‪ٞ‬اکن ن‪ٞ‬ضت ُطکت‪ ٠‬ثب َطف‬ ‫ؾ‪ٞ‬ضی ‪٘١ ٝ‬ب‪ِٜ١‬ی قطًت‪١‬بی ‪ٞ١‬ایی٘بوی ث‪ ٠‬ظ‪ٝ‬زی تؼساز قطًت‪١‬بی ‪ٞ١‬ایی٘بوی‬ ‫کؼبّ زض ذُ‪ٞ١ ٌٞ‬اوی اوطا‪ - ٙ‬ؾ‪ٞ‬ضو‪ ٠‬اکعاوف ذ‪ٞ‬ا‪١‬س وبکت‪.‬‬ ‫ضئیؽ ؾبظٗب‪ ٙ‬حن ‪ ٝ‬ظوبضت ‪٘١‬چ‪ٜ‬ی‪ ٚ‬ثب اقبض‪ ٟ‬ث‪ ٠‬ؾلط اذیط ذ‪ٞ‬ز ث‪ ٠‬ؾ‪ٞ‬ضو‪ ٠‬اکوع‪ٝ‬زۺ‬ ‫ؾبٗب‪ٛ‬س‪١‬ی ؾلط‪١‬ب ‪ ٝ‬ت‪ٞ‬ؾؼ‪ ٠‬تؼبٗالت ثی‪ ٚ‬اوطا‪ ٝ ٙ‬ؾ‪ٞ‬ضو‪ ٠‬ثب ت‪ٞ‬ج‪ ٠‬ث‪ ٠‬تح‪ٞ‬الت او وبز‬ ‫قس‪ ٝ ٟ‬اٗ‪ٜ‬یت ٗ‪ٞ‬ج‪ٞ‬ز زض ؾ‪ٞ‬ضو‪َ ٠‬ی جٔؿبتی ثب حً‪ٞ‬ض ‪ٝ‬ظوط ضا‪ ٝ ٟ‬قو‪٢‬وطؾوبظی‬ ‫ًک‪ٞ‬ضٗب‪ٞٗ ٙ‬ضز ثطضؾی هطاض ُطکت‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی ػ‪ٜٞ‬ا‪ً ٙ‬طزۺ ‪٘١‬چ‪ٜ‬ی‪ ٚ‬زضثبض‪ ٟ‬حً‪ٞ‬ض ثرف ذه‪ٞ‬نی ‪ُ ٝ‬وطزقوِوطی ‪ٛ‬ویوع‬ ‫ُٗبٓجی ُٗطح قس ً‪ ٠‬اجطای ا‪ٛ ٙ‬یبظ ث‪ ٠‬جٔؿبت ًبضق‪ٜ‬بؾی زاضز‪.‬‬ ‫اػعإ ًبض‪ٝ‬ا‪١ ٙ‬بی ظائطا‪ ٙ‬اوطا‪ٛ‬ی ث‪ ٠‬ؾ‪ٞ‬ضو‪ ٠‬اظ ض‪ٝ‬ظ ز‪ٝ‬اظز‪ ٖ١‬زی ٗوب‪ ٟ‬یوؽ اظ ز‪ٝ‬‬ ‫ؾبّ تؼُیٔی ثب ‪ٌ٘١‬بضی ‪٘١ ٝ‬ب‪ِٜ١‬ی ٗؿئ‪ٞ‬ال‪ ٙ‬شوطثٍ ز‪ً ٝ‬ک‪ٞ‬ض اؿبظ قس‪.‬‬ ‫‪ 11‬دی هاُ ارزیی هْلت بفؾَدگی هبالغ خزیوِ هاساد‬ ‫بز اصل خزاین راًٌدگی اعت‬ ‫رئیظ هزکش اخزائیات پلیظ راَّر با اؽارُ بِ ایٌژکژِ‬ ‫هالکاى ٍعایل ًقلیِ بزای رعیدگی بژِ تژفژلژفژات‬ ‫هحدٍدیت ّای کزًٍایی هی تَاًٌد با ارائِ هژدار‬ ‫هثبتِ بِ هحل ّای تعییی ؽدُ هزاخعِ ٍ ًغژبژت بژِ‬ ‫حذف اى اقدام کٌٌد‪ ،‬گفت‪ 11 :‬دی هژاُ ارژزیژی‬ ‫هْلت بفؾَدگی هبالغ خزیوِ هاساد بز اصل خژزایژن‬ ‫راًٌدگی اعت‪.‬‬ ‫ؾط‪ٗ َٜ١‬ح٘س حؿی‪ ٚ‬اثطا‪١‬یٖ ی‪ٞ‬ض زض تکوطووح اوو‪ٚ‬‬ ‫ذجط‪ ،‬ا ‪٢‬بض زاقتۺ ٗبٌٓب‪ٝ ٙ‬ؾوبووْ ‪ٛ‬ووؤویو‪ ٠‬ثوطای‬ ‫ضؾیسُی ث‪ ٠‬ترٔلبت ٗحس‪ٝ‬زوت ‪١‬بی ًوط‪ٛٝ‬وبووی ثوب‬ ‫اضائ‪ٗ ٠‬ساضى ٗثجت ٗی ت‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬س ث‪ٝ ٠‬احس‪١‬بی ضؾیسُی‬ ‫ث‪ ٠‬ترٔلبت ضا‪ٜٛ‬سُی‪ ،‬زکبتط یٔویوؽ ‪ ٝ 01‬یؤویوؽ‬ ‫ضا‪ٞ١‬ض اؾتب‪١ ٙ‬بی ؾطاؾط ًک‪ٞ‬ض ٗطاجؼ‪ٛ ٠‬و٘و‪ٞ‬ز‪ ٟ‬توب‬ ‫ی٘‪ ٚ‬ثطضؾی ٗساضى ‪ ٝ‬زض ن‪ٞ‬ضت تبویس ‪ٛ‬ؿجوت ثو‪٠‬‬ ‫حصف ا‪ ٙ‬اهسإ ‪٘ٛ‬بو‪ٜ‬س‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی ذبَط‪ٛ‬کب‪ً ٙ‬طزۺ ٗبٌٓب‪ٝ ٙ‬ؾبوْ ‪ٛ‬ؤی‪ٗ ٠‬ی ت‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬س ثب‬ ‫اجتماعی‬ ‫‪4‬‬ ‫ت‪ٞ‬ج‪ ٠‬ث‪ ٠‬وٌی اظ ث‪ٜ‬س‪١‬بی شوْ ثب زض زؾوت زاقوتو‪ٚ‬‬ ‫ٗساضى ‪ٗ ٝ‬طاجؼ‪ ٠‬ث‪ ٠‬زکبتط اػوالٕ قوس‪ٛ ٟ‬ؿوجوت ثو‪٠‬‬ ‫حصف ترٔلبت ٗحس‪ٝ‬زوت ‪ٜٞ٘ٗ ٝ‬ػیت ‪١‬وبی توطزز‬ ‫زض اوبٕ ًط‪ٛٝ‬ب اهسإ ً‪ٜٜ‬س‪.‬‬ ‫آق ‪ٝ‬ؾبوْ ‪ٛ‬ؤی‪ ٠‬ای ًو‪ ٠‬زاضای ٗو و‪ٞ‬ظ توطزز اظ‬ ‫کطٗب‪ٛ‬ساضی ‪١‬ب ‪١‬ؿت‪ٜ‬س‪.‬‬ ‫ه اکطازی ً‪ ٠‬ج‪٢‬ت ٗسا‪ٝ‬ا ث‪ٗ ٠‬طًع زضٗب‪ٗ ٙ‬طاجؼت‬ ‫زاقت‪ٜ‬س‪.‬‬ ‫ی اکطازی ً‪ ٠‬ث‪ ٠‬زٓیْ یط‪ٝ‬ضت ‪ ٝ‬تؼییو‪ٝ ٚ‬هوت ثو‪٠‬‬ ‫ٗطاجغ هًبوی ٗطاجؼت زاقت‪ٜ‬س‪.‬‬ ‫ز ًبزض زضٗب‪ ٙ‬اػٖ اظ یعقٌب‪ ،ٙ‬یطؾوتوبضا‪ً ٙ‬و‪ ٠‬زض‬ ‫ٗطاًع زضٗب‪ٛ‬ی کؼبٓیت ٗی ‪٘ٛ‬بو‪ٜ‬س‪.‬‬ ‫‪ً ٟ‬بضً‪ٜ‬ب‪ ٙ‬زؾتِب‪١‬بی ز‪ٓٝ‬وتوی ‪ ٝ‬قوطًوت ‪١‬وب ‪ٝ‬‬ ‫‪٢ٛ‬بز‪١‬بی ؿیط ز‪ٓٝ‬تی ً‪ٗ ٠‬حْ ؾوٌو‪ٛٞ‬وت ثوب ٗوحوْ‬ ‫ًبضقب‪ ٙ‬زض وی ٗ‪ُٜ‬و‪ ٠‬هطاض ‪ٛ‬ساضز‪.‬‬ ‫ؾط‪ َٜ١‬اثطا‪١‬یٖ ی‪ٞ‬ض ثیب‪ ٙ‬زاقتۺ ‪ ۳1‬زی ٗب‪ ٟ‬اذطوو‪ٚ‬‬ ‫ٗ‪ٔ٢‬ت ثرک‪ٞ‬زُی ٗجبٓؾ جطو٘‪ٗ ٠‬بظاز ثط انْ جوطاووٖ‬ ‫ضا‪ٜٛ‬سُی اؾت ‪ ٝ‬او‪ ٚ‬کطنت هبثْ ت٘سوس ‪ٛ‬ر‪ٞ‬ا‪١‬س ث‪ٞ‬ز‬ ‫‪ ٝ‬اظ ا‪ ّٝ‬ث‪ٗ ٚ٘٢‬ب‪ ٟ‬ؾبّ جبضی جطاوٖ ٗؼ‪ٞ‬م ضا‪ٜٛ‬سُی‬ ‫ث‪ ٠‬انْ ذ‪ٞ‬ز ثطٗی ُطزز‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی ا ‪٢‬بض زاقتۺ ٗبٌٓب‪ٝ ٙ‬ؾبوْ ‪ٛ‬ؤی‪ ٠‬اظ او‪ ٚ‬کطنت‬ ‫ثبهی ٗب‪ٛ‬س‪ ٟ‬اؾتلبز‪ٞ٘ٛ ٟ‬ز‪ٛ ٝ ٟ‬ؿجت یوطزاذوت زوو‪ٙٞ‬‬ ‫ٗؼ‪ٞ‬ه‪ ٠‬ز‪ٓٝ‬تی اهسإ ً‪ٜٜ‬س ‪ ٝ‬یطزاذت جطائٖ ضا‪ٜٛ‬وسُوی‬ ‫ضا ث‪ ٠‬ض‪ٝ‬ظ اذط ٗ‪ٌٜٜٛ ًّٞٞ‬س تب ثوب ٗکوٌوْ ٗو‪ٞ‬اجو‪٠‬‬ ‫‪ٛ‬ک‪ٛٞ‬س‪.‬‬ ‫چِ‪ ٠ٛٞ‬ض‪ٛٝ‬س ؿطثبِٓطی زض ًکو‪ٞ‬ضٗوب‪ ٙ‬یوبووف ‪ٝ‬‬ ‫‪ٛ‬ظبضت ٗیق‪ٞ‬ز؟ اوب کوسا‪ ٙ‬زاز‪١ٟ‬بی ٗتو‪ ٚ‬اٗوبضی‬ ‫‪ ٝ‬ػسٕ ‪ٛ‬ظبضت‪ ،‬زٓیٔی جع ض‪١‬ب ث‪ٞ‬ز‪ ٙ‬او‪ٗ ٚ‬بجوطا زض‬ ‫ًک‪ٞ‬ض زاضز؟ اوب او‪ ٚ‬قٔرتِی حبنْ وی ض‪ٛٝ‬وس‬ ‫اتلبهی ث‪ٞ‬ز‪ ٟ‬وب ثط اؾبؼ ٗ‪ٜ‬بکغ اهتهبزی ‪١‬ساوتقس‪ٟ‬‬ ‫ییف ٗیضکت‪ ٠‬اؾت؟!‬ ‫تکووروویووم یوویووف اظ توو‪ٓٞ‬ووس وووب ‪Prenatal‬‬ ‫‪ٝdiagnosis‬اغ‪ٟ‬ای زض َت ٗبزض ‪ ٝ‬ج‪ٜ‬ی‪ ٚ‬اؾوت‬ ‫ً‪ ٠‬اظ ‪٘١‬ب‪ ٙ‬ظٗب‪ٛ ٙ‬رؿوت ًو‪ ٠‬ض‪ٝ‬ای ووبکوت ثو‪٠‬‬ ‫ثطضؾی ‪١‬بی ت‪٢‬بج٘ی ییف اظ ت‪ٓٞ‬وس‪ ،‬زض ضاؾوتوبی‬ ‫تؼیی‪ ٚ‬چی‪ٜ‬ف ًط‪ٞٗٝ‬ظٗی جو‪ٜ‬ویو‪ ٚ‬رًوبضوو‪ٞ‬تویو‬ ‫ق‪ٜ‬بذت‪ٗ ٠‬ی قس ‪ ٝ‬ثؼس‪١‬ب تحؤویوْ قو وط‪ٛ ٟ‬وبٗو‪ٝ ٠‬‬ ‫ٗکب‪ٝ‬ض‪١ ٟ‬بی غ‪ٛ‬تیی ‪ٛ‬یع ث‪ ٠‬ا‪ ٙ‬ایوبکو‪ ٠‬قوسی اوو‪ٚ‬‬ ‫اضظوبثی ‪١‬ب ث‪٠‬ز‪ٛ‬جبّ وبکت‪ ٚ‬ثی٘بضی ‪١‬بوی ث‪ٞ‬ز‪ٛ‬س ً‪ ٠‬ثو‪٠‬‬ ‫اشػب‪ٗ ٙ‬ت‪ ٙٞ‬ػٔ٘ی‪ ،‬قی‪ٞ‬ع ثؿیبض ًو٘وتوط اظ ووی‬ ‫زضنس زاقت‪ٜ‬س‪.‬‬ ‫‪٘١‬ب‪ٗ ٠ً ٠ِٛٞٛ‬کرم اؾت‪١ ،‬سف ؿوطثوبٓوِوطی‬ ‫تکریم وب تؼیی‪ ٚ‬ذُط وی ثی٘بضی زض ج٘وؼویوت‬ ‫ًٖ ذُط وب ثس‪ ٙٝ‬ػالٗت اؾتی ‪ٌٛ‬ت‪ ٖ٢ٗ ٠‬زض اوو‪ٚ‬‬ ‫تؼطوق‪ ،‬او‪ ٚ‬اؾت ً‪ ٠‬تؿوت ‪١‬وبی ؿوطثوبٓوِوطی‪،‬‬ ‫تکریهی ‪ٛ‬ج‪ٞ‬ز‪ ٝ ٟ‬هُؼیتی زض ‪ٛ‬وتوبوون ا‪ٝ ٙ‬جو‪ٞ‬ز‬ ‫‪ٛ‬ساضز!‬ ‫یؽ او‪ ٚ‬ؾواّ ُٗطح ٗی قو‪ٞ‬ز ًو‪ ٠‬ووی ض‪ٝ‬ـ‬ ‫ؿطثبِٓطی ٗ‪ٜ‬بؾت چ‪ ٠‬ذه‪ٞ‬نیبتی زاضز؟‬ ‫هجْ اظ یبؾد ث‪ ٠‬او‪ ٚ‬یطؾف ثبوس ُولوت ًو‪ ٠‬ض ی‬ ‫وی یعقی‪ ،‬ظٗب‪ٛ‬ی هبثْ ضج‪ٞ‬ع اؾت ً‪ٗ ٠‬جت‪ٜ‬ی ثوط‬ ‫وبکت‪١٠‬بی ٗؿٖٔ ػٔ٘ی ثبقسی اظ ‪٘١‬ی‪ ٚ‬ض‪ٝ‬ی‪ ،‬یوبؾود‬ ‫ث‪ ٠‬یطؾف ک‪ٞ‬م ضا اظ ٗؼتجطتطو‪ ٝ ٚ‬آجت‪ٗ ٠‬و‪٢‬وٖ توطوو‪ٚ‬‬ ‫ٗطجغ َت ٗبزض ‪ ٝ‬ج‪ٜ‬ی‪ ٚ‬رًتبه کت‪ٗٞ‬تط‪ٛ‬بّ َؤوت‬ ‫ٗیً‪ٜ‬یٖۺ‬ ‫ اذتالالت قبوغ وب ٗ‪ ٖ٢‬ج‪ٜ‬ی‪ ٚ‬ضا ق‪ٜ‬بؾبوی ً‪ٜ‬یس‪.‬‬‫ ٗوط‪ ٙٝ‬ث‪ ٠‬نطک‪ ٝ ٠‬اؾب‪ ٙ‬ثطای ا‪ ٛ‬بٕ ثبقس‪.‬‬‫ زاضای ‪ٛ‬طخ تکریم ثبال ‪ٛ ٝ‬طخ ٗثوجوت ًوبشه‬‫یبوی‪ ٚ‬ثبقس‪.‬‬ ‫ هبثْ اػت٘بز ‪ ٝ‬تٌطاضیصوط ثبقس‪.‬‬‫ قبْٗ اذتالالتی ق‪ٞ‬ز ً‪ ٠‬ثطای ا‪٢ٛ‬وب اظٗوبووف‬‫تکریهی ‪ٝ‬ج‪ٞ‬ز زاضز‪.‬‬ ‫ زض ا‪ٝ‬اوْ ثبضزاضی ث‪ ٠‬ا‪ٛ‬ساظ‪ً ٟ‬بکی هبثْ اػوتو٘وبز‬‫ثبقس ً‪ ٠‬ثت‪ٞ‬ا‪ ٙ‬زض ن‪ٞ‬ضت ‪ٛ‬یبظ ‪ ٝ‬تو٘وبووْ‪ ،‬ذوتوٖ‬ ‫ثبضزاضی او٘‪ ٝ ٚ‬ؾبٖٓ ضا ا‪ ٛ‬بٕ زاز‪.‬‬ ‫ػجبضت اذط‪ ،‬تطج٘‪ ٠‬اوو‪ ٚ‬ػوجوبضت اؾوتۺ ‪Be‬‬ ‫‪positive early enough in gestation‬‬ ‫‪to permit safe and legal options for‬‬ ‫‪pregnancy termination if desired‬‬ ‫ا‪ٛ‬چ‪ ٠‬زض او‪ ٚ‬ػجبضت ثؿیبض ٗ‪ٗ ٝ ٖ٢‬ؿوتوتوط اؾوت‪،‬‬ ‫تبًیس ثط ت٘بوْ ‪ٝ‬آسو‪ ٝ ٚ‬حلظ ًوطاٗوت ‪ ٝ‬حون‬ ‫ا‪ٛ‬تربه ا‪٢ٛ‬ب ‪ ٝ‬آجت‪ ٠‬ذتٖ ثبضزاضی او٘‪ ٚ‬اؾوت ًو‪٠‬‬ ‫زض چبضچ‪ٞ‬ه هب‪ ٙٞٛ‬هبثْ هج‪ ّٞ‬ثبقس‪.‬‬ ‫‪٘١‬چ‪ٜ‬ی‪ ٚ‬او‪ ٠ٌٜ‬ؿطثبِٓطی ثبوس ثت‪ٞ‬ا‪ٛ‬س ثب تو‪ٞ‬جو‪ ٠‬ثو‪٠‬‬ ‫تح٘یْ ‪ِٛ‬طا‪ٛ‬ی ‪١‬بوی ث‪ ٠‬جبٗؼ‪ ،٠‬وی اذتالّ قبوغ ‪ٝ‬‬ ‫ٗ‪ ٖ٢‬ضا ق‪ٜ‬بؾبوی ً‪ٜ‬سی ؾواّ او‪ ٚ‬اؾت ً‪ ٠‬اذوتوالّ‬ ‫قبوغ وؼ‪ٜ‬ی ث‪ ٠‬اظای ‪١‬ط ‪ 011‬ت‪ٓٞ‬س‪ ،‬چ‪ٜ‬س جو‪ٜ‬ویو‪ ٚ‬ضا‬ ‫قبْٗ ق‪ٞ‬ز؟! ٗالى ثطای ٗ‪ ٖ٢‬ث‪ٞ‬ز‪ ٙ‬وب ‪ٛ‬ج‪ٞ‬ز‪ ٙ‬ووی‬ ‫ثی٘بضی چیؿت؟! ٗالى‪ٗ ،‬یعا‪ ٙ‬تح٘یوْ ؾوروتوی‬ ‫ثطای ‪ٝ‬آسو‪ ٚ‬اؾت وب اظ ثبض ٗبٓی تح٘یْ قوس‪ ٟ‬ثوط‬ ‫ذب‪ٞٛ‬از‪ ٝ ٟ‬جبٗؼ‪ ٠‬ؾر‪ٗ ٚ‬یُ‪ٞ‬ویٖ؟ ووب ٗوالى ٗوب‬ ‫ًیلیت ظ‪ٛ‬سُی ج‪ٜ‬ی‪ ٚ‬زض او‪ٜ‬س‪ ٟ‬اؾوت؟ ثوطاؾوتوی‬ ‫ًیلیت ظ‪ٛ‬سُی ا‪ٛ‬ؿب‪ ٙ‬زض ظ‪ٛ‬سُی چِ‪ ٠ٛٞ‬توؼویویو‪ٚ‬‬ ‫ٗی ق‪ٞ‬ز؟ اوب زض تؼبضوق ٗب‪ ،‬ج‪٢‬ب‪ ٙ‬ػوجی ‪ ٝ‬حیوبت‬ ‫ثبهی ‪ٛ‬یع جبوِب‪١‬ی زاضز؟! اووب اوو‪ٗ ٚ‬ولوب‪١‬ویوٖ ضا‬ ‫ٗی ت‪ٞ‬ا‪ ٙ‬زض ػٖٔ یعقٌی ثوب اتوٌوبی نوطف ثوط‬ ‫ٗکب‪١‬س‪ ٟ‬تؼطوق ًوطز ووب ‪ٛ‬ویوبظ ثو‪ ٠‬اؾوتولوبز‪ ٟ‬اظ‬ ‫زا‪ٛ‬ف‪١‬بی ٗل‪ٗٞ٢‬ی ‪ ٝ‬تحٔیٔی زاضوٖ؟‬ ‫ًتبه کت‪ٗٞ‬تط‪ٛ‬بّ ثو‪ٗ ٠‬وب ٗوی ُو‪ٞ‬ووس ض‪ٝ‬ـ ‪١‬وبی‬ ‫ؿطثبِٓطی ثبوس زاضای ٗثجت ًبشه یبوی‪ ٚ‬ثبقس‪ ،‬اوب‬ ‫ًؿی اظ ٗیعا‪ٗ ٙ‬ثجت ًبشه تؿت‪١‬بی ؿطثبٓوِوطی‬ ‫زض ًک‪ٞ‬ضٗب‪ُٔٗ ٙ‬غ اؾت؟ اٗبض‪١‬ب اظ چو‪ ٠‬ػوسزی‬ ‫ؾر‪ٗ ٚ‬ی ُ‪ٞ‬و‪ٜ‬س؟ چطا زض ًک‪ٞ‬ض ًؿی اظ ٗوثوجوت‬ ‫ًبشه تؿت ‪١‬بی ؿطثبِٓطی زض ذالّ ؾوبّ ‪١‬وبی‬ ‫ُصقت‪ ٠‬و ً‪ ٠‬تب چ‪ٜ‬س ‪١‬عاض تر٘ی‪ ٚ‬ظز‪ٗ ٟ‬وی قو‪ٞ‬ز و‬ ‫اَالعضؾب‪ٛ‬ی ػ٘‪ٗٞ‬ی ‪٘ٛ‬یً‪ٜ‬س؟‬ ‫زض ‪ ٠٘١‬او‪ ٚ‬ؾبّ‪١‬ب‪ ،‬چِ‪ ٠ٛٞ‬ض‪ٛٝ‬س ؿطثبِٓطی یبووف‬ ‫‪ٛ ٝ‬ظبضت ٗیقس‪ ٟ‬اؾت؟ اوب کوسا‪ ٙ‬زاز‪١ٟ‬بی ٗتوو‪ٚ‬‬ ‫اٗبضی ‪ ٝ‬ػسٕ ‪ٛ‬ظبضت‪ ،‬زٓیٔی جع ض‪١‬وب ثو‪ٞ‬ز‪ ٙ‬اوو‪ٚ‬‬ ‫ٗبجطا زض ًک‪ٞ‬ض زاضز؟ اوب او‪ ٚ‬قٔرتِی حوبنوْ‬ ‫وی ض‪ٛٝ‬س اتلبهی ث‪ٞ‬ز‪ ٟ‬وب ثط اؾبؼ ٗ‪ٜ‬بکغ اهتوهوبزی‬ ‫‪١‬ساوتقس‪ ٟ‬ییف ٗوی ضکوتو‪ ٠‬اؾوت؟! حوبّ اُوط‬ ‫ػس‪ ٟ‬ای‪ ،‬ػَٖٔ او‪ ٚ‬یطؾف ‪ ٝ‬ث‪ ٠‬تجغ ا‪ ٙ‬او‪ ٚ‬ذ‪ٞ‬اؾوتو‪٠‬‬ ‫ضا زض ًک‪ٞ‬ض ثٔ‪ٜ‬س ًو‪ٜ‬و‪ٜ‬وس‪ ،‬اووب ٗوطجوؼوی ثوطای‬ ‫یبؾرِ‪ٞ‬وی ذ‪ٞ‬ا‪ٜ١‬س وبکت وب ث‪ ٠‬چو‪ٞ‬ه حو٘والت‬ ‫ؿیطٗ‪ٜ‬هلب‪ٝ ٠ٛ‬ازاض ث‪ ٠‬ؾٌ‪ٞ‬ت ذ‪ٞ‬ا‪ٜ١‬س قس؟!‬ ‫اوب ا‪ٛ‬چ‪ ٠‬زض ًک‪ٞ‬ض ٗب زض ذالّ ؾبّ ‪١‬بی ُصقوتو‪٠‬‬ ‫ا‪ ٛ‬بٕ قس‪ ٟ‬اؾت ض‪ٛٝ‬سی نحیح ٗجت‪ٜ‬ی ثط وبکت‪١٠‬وبی‬ ‫ػٔ٘ی ث‪ٞ‬ز‪ ٟ‬اؾت؟ ؾ‪ ٖ٢‬اؿطاو اهتهوبزی زض ا‪ٙ‬‬ ‫چوسض ث‪ٞ‬ز‪ ٟ‬اؾت؟ جطوب‪ ٙ‬یطهوسضت حوبٗوی اوو‪ٚ‬‬ ‫ض‪ٛٝ‬س ًیؿت ‪ ٝ‬اظ ‪ٖ٢ٗ ٠٘١‬تط ٗؿئ‪ٓٞ‬یت ا‪ٛ‬ج‪١ٞ‬وی اظ‬ ‫ا‪ٛ‬س‪ِٛ ٝ ٟٝ‬طا‪ٛ‬ی تح٘یْ قس‪ ٟ‬ثط ٗوبزضا‪ ٙ‬ثوبضزاض ضا‬ ‫چ‪ً ٠‬ؿی ٗییصوطز؟‬ ‫اٗب ؾواّ ًٔیسی او‪ ٚ‬اؾتۺ ٗثجت ‪ٜٗ ٝ‬لوی ًوبشه‬ ‫ض‪ٝ‬ـ ؿطثبِٓطی چوسض اؾت؟ ٗ‪ٜ‬لی ًبشه وؼو‪ٜ‬وی‬ ‫ُعاضق‪٢‬بوی ً‪ ٠‬زض ؿطثبِٓطی ثس‪ ٙٝ‬اقٌبّ اػوالٕ‬ ‫ٗیق‪ٛٞ‬س اٗب ثؼساً ٗکرم ٗیق‪ٞ‬ز ً‪ ٠‬زض ‪ٝ‬اهغ اوو‪ٚ‬‬ ‫َ‪ٞ‬ض ‪ٛ‬یؿت‪ٜ‬سی ٗثجت ًبشه وؼ‪ٜ‬ی ٗو‪ٞ‬اضزی ًو‪ ٠‬زض‬ ‫ُعاضـ ؿطثبِٓطی زاضای اقٌبّ اػالٕ ٗیق‪ٞ‬ز اٗب‬ ‫ثؼس ٗؼٔ‪ٗ ٕٞ‬یق‪ٞ‬ز ً‪ ٠‬او‪ُٜٞ‬ض ‪ٛ‬یؿت!‬ صفحه 4 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫ظِ ؼٌجِ ‪ 82‬دی ‪ 02 * 0011‬شاًَیِ ‪ 01 * 8188‬جوبدی الثبًی‪ * 0001‬ظبل ظی ٍ دٍم ( اٍتَز ایکیٌجی ایل ) * ؼوبرُ ( ظبیی ) ‪1002 :‬‬ ‫تًلید ایلیه ین تمام برقی‬ ‫برای مشتاقان طبیعت گردی‬ ‫معبین یقیف اـسجبعبر‪:‬‬ ‫ه بٍى ٍزیر ارتجبطبت گفت‪ :‬تب ‪ 1‬ظببل‬ ‫دیگر ‪ 21‬درصذ خبًَار ایبراًبی ثبِ‬ ‫ایٌترًت هجتٌی ثر فیجرًَری دظتبرظبی‬ ‫پیذا هی کٌٌذ ٍ حتی کببرثبراى هبی‬ ‫تَاًٌذ ظرعت گیگبثیت ثر ثببًبیبِ را‬ ‫تجرثِ کٌٌذ‪.‬‬ ‫ؼرکت ٍیٌجبگَ در اهریکب از تَلیذ اٍلیی خَدرٍی‬ ‫ٍى هَظَم ثِ کوپر ثرای عالقوٌذاى ثِ طبجبیب بت‬ ‫گردی خجر دادُ اظت‪ .‬پیػ از ایی هرظذض ثٌس ًیس‬ ‫چٌیی خَدرٍیی تَلیذ کردُ ثَد‪.‬‬ ‫ثٍ وقل اق واًاع ه‪ ،‬ایه غًؼـیی ین اق وظف اثعهبؼ‬ ‫ی یقن ؼـ ـؼٌ کمذفَبی مشًوظ قفاـ می افؼ سهب‬ ‫ماکان مّفف اوفلی ان کىشفل ًٌؼ‪.‬‬ ‫غغًط خ ً دىدفٌ‪ ،‬زفاغَبی خ ً ی وذفَبی ایهه‬ ‫غًؼـی ثب یاوهز َهبی ثهکـس وهبغهز فهًـؼ‪،‬‬ ‫َمػًاوی ؼاـوؽ‪ .‬فًـؼ ؼـ وًامجف ؿٌشٍ اق سهًلهاهؽ‬ ‫یاوز َبی ثفقی سفاوکیز غجف ؼاؼٌ ثًؼ کٍ ثب َف ثبـ‬ ‫ٌبـل کبمل قبؼـ ثٍ دامًؼن ‪ 122‬کا ًمشف َىشىؽ‪ .‬ثٍ‬ ‫وظف میـوؽ ییىجب ً ثفای سًلاؽ کمذف غًؼ اق ایهه‬ ‫غًؼـی الُبم ففشٍ ثبٌؽ‪.‬‬ ‫ظبَف ًا قفاـ اوز ایه غًؼـی ؼـ ؼی مهؽل ثهب ثهفؼ‬ ‫‪ 11۲‬ی ‪ 1۷۲‬کا ًمشف ثٍ ثبقاـ ثابیؽ‪ ،‬امهب َهىهًق ؼـ‬ ‫مًـؼ وبیف مٍػّبر فىی ان غجفی مىشٍف وٍهؽٌ‬ ‫اوز‪.‬‬ ‫ییىجب ً ثفوبمٍـیکی ثفای سًلاؽ غًؼـیَبی ثهفقهی‬ ‫ـا اق وبل ‪ 122۲‬اغبق کفؼ ی ایلاه سًلهاهؽار ان‬ ‫ثفای امًـی َمسًن مفاقجز َبی ثُؽاٌشی وهاهبـ‬ ‫ٌُفی ی مقبِؽ امًقٌی مهًـؼ اوهشهیهبؼٌ قهفاـ‬ ‫ففشىؽ‪ .‬ـیومبیی اق غًؼـیی یهبؼٌهؽٌ وهٍ ـیق‬ ‫ؼیگف اودبم میًٌؼ‪.‬‬ ‫پُپاد عمًد پریاز تایلىدی‬ ‫با بالَای ثابت از راٌ میرسد‬ ‫سراشپس‬ ‫‪ 21‬درصذ خبًَار تب ‪ 1‬ظبل دیگر ثِ ایٌترًت فیجرًَری هتصل هی ؼًَذ‬ ‫ِبؼق عجبوی ٌبَکًٌ‪ ،‬اظُبـ ؼاٌز‪:‬‬ ‫ـاٌ اوؽاقی ‪ 12‬ما اًن دًـر ایىشفوهز‬ ‫دفوفعز مجشىی ثف فاهجهفوهًـی ثهفای‬ ‫مىبقل یک ثفوبمٍ ‪ ۲‬وبلٍ اوز کهٍ ثهب‬ ‫دٍشاجبوی یقاـر اـسجبعبر ی فهىهبیـی‬ ‫اعالعبر ی َمکبـی ادفاسًـَب مطق‬ ‫میًٌؼ‪ .‬یی یز‪ :‬ثفوبمٍ ـیکی ایهه‬ ‫اوز کٍ عی ‪ ۲‬وبل ثشًاواو دهًٌهً‬ ‫ایىشفوز گبثز ‪ 12‬ما اًن غبوًاـ ایفاوی‬ ‫یعىی ‪ ۲2‬ؼـِؽ غبوًاـ ـا اق عهفیه‬ ‫فاجفوًـی ؼاٌشٍ ثبٌاو‪.‬‬ ‫ـئاه وبقمبن سهىهظهاهو مهقهفـار ی‬ ‫اـسجبعبر ـاؼیهًیهی سهبکهاهؽ کهفؼ‪:‬‬ ‫سکىًلًلی فاجف‪ ،‬ثٍ اـسهقهبی وهفعهز‬ ‫ؼوههشههفوههی مههی اوههدههبمههؽ ی عههمهالً‬ ‫مطؽیؼیشی ؼـ وفعز ؼوشهفوهی ثهٍ‬ ‫ٌجکٍ وػًاَاو ؼاٌز ی مهی سهًاوهاهو‬ ‫ضشی وفعزَبی اگبثاز ثف گبواٍ ـا‬ ‫ثٍ کبـثفان اـائٍ کىاو‪.‬‬ ‫معبین یقیف اـسجهبعهبر غهبعهفوٍهبن‬ ‫کفؼ‪ :‬ایه مىاف‪ ،‬وابقمىؽ کبـ اخهفایهی‬ ‫ثىابـ عًکوی ی میّ ی ؼـ وهفاوهف‬ ‫کًٍـ اوز کٍ ده اق اسمبم ثهفوهبمهٍ‬ ‫ـیکی ی سعااه ادفاسًـَب‪ ،‬اخهفای ان‬ ‫اغبق غًاَؽ ٌؽ‪.‬‬ ‫ؼـ َماه ضبل ـیق هؿٌهشهٍ یقیهف‬ ‫اـسجبعبر ؼلال یضهعهاهز وهبثىهبمهبن‬ ‫ایىشفوز غبوگی ـا ثب وهاهبوهز َهبی‬ ‫غ ظ ی س مجهبـ ٌهؽٌ ؼـ یهک ؼَهٍ‬ ‫ؿٌشٍ عىًان کفؼ ی یز‪ :‬مفؼم مهب‬ ‫ٌبیىشٍ وفعزَبی زىؽ ‪ 222‬مگبثاشی‬ ‫َىشىؽ کٍ ؼیـ اق ؼوشفن واىز‪.‬‬ ‫ثٍ یشٍ عاىی قاـ دًـ عج کاـی‬ ‫اوذاؽسىز ؼـ ضًقٌ ایىشفوهز گهبثهز‬ ‫ثاه ‪ 2۲2‬کًٍـ ـسجٍ ‪ 2۴1‬ـا ؼاـیهو ی‬ ‫یضعاز س یه َمفاٌ َو ا فزٍ ثُهشهف‬ ‫سًپ کاًَ‬ ‫*الىازاشراقی‬ ‫اق گبثز اوز (ـسجٍ ‪ )۷2‬یلی ان َهو‬ ‫وابقمىؽ ثُجًؼ اوز کهٍ ثهٍ ِهًـر‬ ‫مىشمف داگافی میکىو‪.‬‬ ‫یی یهز‪ :‬اِهالش ایهه ـییهٍ ؼـ‬ ‫کًسبٌمؽر امکبندؿیف وهاهىهز یلهی‬ ‫ثفوبمٍَبی مابنمؽر ی ث ىؽمؽسی ثفای‬ ‫افکایً کایاز ی وهفعهز ٌهجهکهٍ‬ ‫اـسجبعی کًٍـ سؽاـی ؼیؽٌایو‪.‬‬ ‫قاـ دًـ اؼامٍ ؼاؼ‪ :‬انٌهباا دهفیلٌ‬ ‫فاجفوًـی وقبط اق ؼٍَ فهدهف امىهبل‬ ‫ک اؽ می غًـؼ ی سهب دهبیهبن ؼیلهز‬ ‫واکؼَو ‪ 12‬ما اًن دًـر دفوهفعهز‬ ‫مجشىی ثف فاجفوهًـی ثهفای مهىهبقل ی‬ ‫کىت ی کبـَب ـاٌاوؽاقی مهی ٌهًؼ‪.‬‬ ‫الجشٍ سطق ایه دهفیلٌ ثهکـس مه هی‬ ‫وابقمىؽ عکم م هی اوهز کهٍ ؼیلهز‬ ‫واکؼَو غًؼ ـا ثفای ان امبؼٌ کفؼٌ‬ ‫اوز‪.‬‬ ‫رٍغ جذیذی ثرای افسایػ تبثیر ًبًَدارٍّب در ثذى‬ ‫پصٍّؽگراى داًؽگبُ پٌعیلَاًیب‪ ،‬رٍغ جبذیبذی را‬ ‫ثرای هحبفظت از ًبًَدارٍّب ٍ افسایػ تبثیر اًْب در‬ ‫ثذى ارائِ دادُاًذ‪.‬‬ ‫ثٍ وقل اق وبوًمگکیه‪ ،‬دمیٍَگفان ؼاوٍگبٌ دىىا ًاواب‬ ‫( )‪ ،UPenn‬ـیی خؽیؽ ی مًگفی اـائٍ ؼاؼٌاوؽ کٍ‬ ‫اخبقٌ ومیؼَؽ دفیسئاهَبی ثؽن ثب وبوًؼاـیَب مبوهىهؽ‬ ‫مُبخمبن ثاگبوهٍ ـفهشهبـ کهىهىهؽ‪ .‬ؼـ ایهه ـیی‪،‬‬ ‫وبوًؼاـیَب ثب یک دًًٌ اضبعٍ میًٌوؽ سب یاکىً‬ ‫ایمىی کٍ می سًاوؽ سبگاف ؼـمهبن ـا اق ثهاهه ثهجهفؼ‪،‬‬ ‫وفکًه کىىؽ‪.‬‬ ‫َىگبمی کٍ وبوًؾـار اِالشوٍؽٌ ثٍ خفیهبن غهًن‬ ‫سکـی میًٌوؽ‪ ،‬سًوظ عىبِفی اق واىشو ایهمهىهی‬ ‫مًوًم ثٍ دفیسئاه َبی مکمل مهًـؼ َهدهًم قهفاـ‬ ‫می افوؽ کٍ ثٍ ثفیق یاکىً الشُبثی مىدف می ٌهًؼ‬ ‫ی اخبقٌ ومیؼَؽ کٍ وبوًؾـار ثٍ اَهؽاف ؼـمهبوهی‬ ‫غًؼ ؼـ ثؽن ثفوىؽ‪ .‬وبیف دمیٍَگفان‪ ،‬ـییَهبیهی‬ ‫ـا ثفای کبًَ ؼاؼن ایه مٍکل اثؽا کفؼٌاوؽ امهب‬ ‫دمیٍَگفان ؼاوٍگبٌ دىىا ًاواب‪ ،‬ثُهشهفیهه ـیی ـا‬ ‫اـائٍ ؼاؼٌ اوؽ‪ .‬ـیی اوُب‪ ،‬دًٌهبوهؽن وهبوهًؾـار ثهب‬ ‫وفکًهکىىؽٌ َبی عجاعی دفیسئاهه َهبی مهکهمهل‬ ‫اوز‪ .‬وبوًؾـار‪ ،‬کذىًلَبی کًزکی َىشىهؽ کهٍ‬ ‫معمًک اق دفیسئاهَب یب مًلکًلَبی مجشىی ثف زفثهی‬ ‫وبغشٍ ٌؽٌاوؽ ی مبوىؽ یوا ٍای ثفای اوهشهقهبل ؼاؼن‬ ‫اوًا غبِی اق ؼـمبن یب یاکىه عمل مهی کهىهىهؽ‪.‬‬ ‫ٌىبغشٍ ٌؽٌسفیه ومًوٍ ؼاـیَبی سطًیل ؼاؼٌ ٌهؽٌ‬ ‫ثب وبوًؾـار‪ ،‬یاکىه َبی مجشىی ثف اـانای دابمـوبن‬ ‫ثفای مقبث ٍ ثب کًییؽ‪َ 2۰-‬ىشىؽ‪ .‬خاهکهًه ثهفوهف(‬ ‫)‪ ،Jacob Brenner‬اق دمیٍَگفان ایهه دهفیلٌ‬ ‫یز‪ :‬ایه یکی اق فىبیـیَبیی اوز کٍ فهًـی ی‬ ‫ثُشف اق ضؽ اوشظبـ عمل میکىؽ‪.‬‬ ‫حولِ پرٍتئییّبی هکول‬ ‫ؼـمبنَبی مجشىی ثف اـانای یب ‪DNA‬معهمهًک ثهٍ‬ ‫واىشو َبی اوشقبل وابق ؼاـوؽ سب اوهُهب ـا اق عهفیه‬ ‫خفیبن غًن ثٍ اوؽامَهبی مهًـؼ وهظهف ثهفوهبوهىهؽ‪.‬‬ ‫ییفینَبی ثیضفـ اغ ت ثٍ عىًان ضبمل یب وهبقهل‬ ‫ایه ؼـمبن َب اوشیبؼٌ مهی ٌهًوهؽ امهب وهبوهًؾـار‪،‬‬ ‫خبیگکیهَبی ایمهسفی َىشىؽ‪.‬‬ ‫ه بٍى ٌّری ٍ ظیٌوبیی اررثبیجبى ؼرقی از ثرگساری جؽٌَارُ اظتبًی هَظیبقبی‬ ‫فجر در تجریس خجر داد ٍ گفت‪ :‬ایی جؽٌَارُ در پٌج گرایػ هَظیقبیی ٍ در قبلت‬ ‫گرٍُ ًَازی ثذٍى هحذٍدیت ظٌی ّوسهبى ثب ظی ٍ ّفتویی جؽبٌبَارُ ثبیبی‬ ‫الوللی هَظیقی فجر ثرگسار هیؼَد‪.‬‬ ‫ع ی مطفمی ثب اٌبـٌ ثٍ ایىکٍ اوشبن اؾـثبیدبن ٌفقی ؼـ ضًقٌ ففَىگ ی َىف ثٍ‬ ‫ییمٌ مًواقی ؼاـای ظففاز َبی قبثل سًخُی اوز کٍ ضضًـ اقًام مػش د ؼـ‬ ‫ان ثٍ ىشفؼ ی ی سىً مًواقبیی ان افکیؼٌ اوز‪ ،‬اظُبـ ؼاٌز‪ :‬ایدبؼ وٍهبط‬ ‫عمًمی ی ضیظ ی اٌبعٍ ففَىگ ِطاص مًواقبیی اق یظبید ی وابوهز َهبی‬ ‫اودمه مًواقی اؾـثبیدبن ٌفقی اوز کٍ ؼـ ایه خٍىًاـٌ ثهٍ ان دهفؼاغهشهٍ‬ ‫غًاَؽ ٌؽ‪ .‬یی اعالم کفؼ‪ :‬وشبؼ خٍىًاـٌ ثب اوشٍبـ ایه ففاغًان اق ک اٍ فیٌَب‬ ‫ی َىفمىؽان فعبل ؼـ عفٍِ اخفای ِطىٍای اوشبن ؼعًر میکىؽ سب ؼـ ِهًـر‬ ‫سمبیل ثب مغبلعٍ ؼقا ففاغًان ی اـوبل اگبـ ی مؽاـی غهًؼ ؼـ ثهف هکاـی ی‬ ‫َفزٍ دفثبـسف ٌؽن ایه ـییؽاؼ َىفی مٍبـکز ومبیىؽ‪.‬‬ ‫معبین َىفی ی واىمبیی اؼاـٌ کل‪ ،‬اغفیه مُ ز دؿیفی فیٌ َهب ـا وهی ام‬ ‫ؼی مبٌ خبـی‪ ،‬اوشٍبـ خؽیل فیٌ َبی قبثل اخفا ـا دىدو ثُهمهه مهبٌ ی قمهبن‬ ‫اخفای ثفوبمٍ ـا ‪ 11‬سب ‪ 1۲‬ثُمه مبٌ ‪ 2۴22‬عىًان کفؼ‪.‬‬ ‫یی یز‪ :‬عالقمىؽان میسًاوىؽ ثب اـائٍ مؽاـی قیف ؼـ خٍىًاـٌ اوشبوی مًواقی‬ ‫فدف ٌفکز کىىؽ‪.‬‬ ‫وشبیح یک مغبلعٍ وٍبن میؼَؽ‪ ،‬ـاٌ ضهل ثىهاهبـ‬ ‫وبؼٌ ی ؼـ ؼوشفوی یخًؼ ؼاـؼ کٍ ثٍ افهفاؼثهفای‬ ‫غًاه ثُشف ٌجبوٍ کمک ی اوهُهب ـا اق مّهفف‬ ‫ؼاـیَبی غًاهایـ ثیوابق میکىؽ‪.‬‬ ‫ثٍ وقل اق ؼی ی مال‪ ،‬وشبیح یک ثفـوی خؽیؽ وٍبن‬ ‫ؼاؼٌ‪ ،‬دافیی اق ـلیو غهؿایهی وهبلهو مهی سهًاوهؽ‬ ‫مُوسفیه عبمل ؼـ غًاه ـاضز ٌجبوٍ ثبٌؽ‪.‬‬ ‫مطققبن سبکاؽ میکىىؽ‪ ،‬ضمبم اه فم‪ ،‬اوشهیهبؼٌ‬ ‫اق وًعی ثبلً غبَ ی مّفف قفَ ی ؼاـی ـا‬ ‫ثفای غًاه ـاضز ؼـ ٌت فهفامهًی کهىهاهؽ ی‬ ‫خبیگکیه ایه مًاـؼ ثٍ مّفف ماًٌ ی وجکیهدهبر‬ ‫سًخٍ کىاؽ‪ .‬مغبلعبر وٍبن ؼاؼٌاوؽ کٍ ضؽیؼ یک‬ ‫وًم مفؼم ؼـ اوگ اه اق ثیغًاثی ـوح میثفوؽ‪ ،‬ثٍ‬ ‫ایه معىی کٍ ثفای ثٍ غًاه ـفشه یهب مهبوهؽن ؼـ‬ ‫غًاه سالی می کىىؽ ی ضؽیؼ ؼی ما اًن ویهف ثهٍ‬ ‫قفَ َبی غًاه ایـ مشکی َىشىؽ‪ .‬اوهشهیهبؼٌ اق‬ ‫ـاٌ َبیی وظاف غًاوؽن کشبه قهجهل اق غهًاه ی‬ ‫ؼیی اه فم اغ ت وبمًف َىشىؽ ی ثٍ اففاؼ ؼـ‬ ‫سدفثٍ ثُشف غًاه ٌجبوٍ کمکی ومی کهىهىهؽ‪ .‬امهب‬ ‫سعؽاؼ فکایىؽٌ ای اق سطقاقبر وٍبن می ؼَهؽ کهٍ‬ ‫ممکه اوز ـاٌ وبؼٌ سفی ثهفای ثهُهجهًؼ غهًاه‬ ‫یخًؼ ؼاٌشٍ ثبٌؽ ی ان ثُجًؼ زهاهکی اوهز کهٍ‬ ‫اففاؼ مّفف می کىىؽ‪ .‬ؼـ ضبلی کٍ مؽرَهبوهز‬ ‫مٍػُ ٌؽٌ کٍ وًٌاؽوی َب ی غهؿاَهبی ضهبیی‬ ‫کبفئاه ممکه اوز غًاه ـا مػشل کىىؽ‪ ،‬ثٍ وظهف‬ ‫میـوؽ کٍ ثفغی اق فیٌَبی غؿایی اق خهم هٍ‬ ‫ماًٌ َب‪ ،‬وجکیدبر ی ضشی ثفغی وبن َهب مهمهکهه‬ ‫اوز اگف معکًن ؼاٌشٍ ثبٌىؽ‪.‬‬ ‫اـائٍ ومًوٍ سًّیفی اق اگف ؼـ قبلت لًش فٍفؼٌ ‪DVD‬‬ ‫سکمال ففم ؼـغًاوز ٌفکز ؼـ خٍىًاـٌ‪.‬‬ ‫مشه اٌعبـ یب کالم سبیخ ی زبح ٌؽٌ‪.‬‬ ‫یی غبعفوٍبن کفؼ‪ :‬ک اٍ مؽاـی می ثبیىز مغبث ثب قمبن سعااه ٌؽٌ‪،‬سهًوهظ‬ ‫وفدفوز فیٌ ی فقظ ثب مفاخعٍ ضضًـی ثٍ ؼفشف اودمه مًواقی اؾـثهبیهدهبن‬ ‫ٌفقی یب اؼاـٌ کل ففَىگ ی اـٌبؼ اوالمی اؾـثبیدبن ٌفقی سطًیل ًٌؼ‪.‬‬ ‫پردُثرداری از ًعخِ خطی ثیثذیل‬ ‫کلید خًاب راحت شباوٍ‬ ‫در ظی ٍ ظَّهیی ظبلگرد فقذاى عالهِ ج فر ظلطبى القرّائی‪ ،‬از ًعخۀ خطّی هجلّبذ‬ ‫خبهط ًظن الغرر ٍ ًضذ الذّرر اظذاهلل الغبلت علیّ ثی اثی طبلت (ع) از کتبثخبًبِ‬ ‫ٍی پردُثرداری ؼذ‪.‬‬ ‫مطمّؽاماه و غبن القفّایی‪ :‬ؼـ وی ی وًّماه وبلگفؼ فقؽان عالمٍ خعیف و هغهبن‬ ‫القفّائی‪ ،‬اق وىػۀ غغّی مد ّؽ غبمه وظو الغفـ ی وضؽ الؽّــ اوؽا الغبلت ع یّ‬ ‫ثه اثی عبلت ( ) اق کشبثػبوٍ یی دفؼٌثفؼاـی ٌؽ‪.‬‬ ‫‪ 1۷‬ؼیمبٌ ‪ 2۲۲۷‬یبؼایـ غبمًٌی ٌمع ضابر ایوز‪.‬‬ ‫َف زىؽ مولّد وىػۀ غغّی یبؼ ٌؽٌ عجؽالکفیو ثه مطمّؽ یطای قکییىی (مشًفّهی‬ ‫تصَیرثرداری »چؽن گَاُ«‬ ‫ثِ پبیبى رظیذ‬ ‫ثٍ وبل ‪ 22۲۲‬قمفی) میثبٌؽ؛ لاکه مدمعی اق مؿَّجاه‪ ،‬غغّبعبن‪ ،‬معفّق کهبـان‬ ‫ی ؼیگف َىفمىؽان ؼـ سىظاو‪ ،‬سؽییه ی سکًیه ان وقً ؼاٌشٍ ی ان ـا ثٍوهبم ٌهبٌ‬ ‫و غبن ضىاه ِیًی کفؼٌ ی ثؽی سقؽیو کفؼٌاوؽ‪.‬‬ ‫وىػۀ غغّی ثیثؽیل مؿکًـ مؿَّت‪ ،‬مجًّه‪ ،‬مدؽیل‪ ،‬عالاوؽاق ی مهعهفّق‪.‬کهبـی‬ ‫ٌؽٌ اوز‪ .‬عجبـار عفثی ثٍ وىع ی گ ث ی مشه فبـوی ان ثٍ غظّ وىشع ا اوهز‪.‬‬ ‫عىبییه ثٍ ٌىگفف ی وفلًشَب مفِّع ی مؿَّتاوؽ‪ .‬ثفسَب مهدهؽیل ثهٍ قـ ی‬ ‫مٍکی ثب کمىؽی قـّیه سطفیفی اوز‪ .‬وىػٍ ؼـ قهغهع وه هغهبوهی ‪۲2*12.۲‬‬ ‫وبوشیمشف ؼـ ‪ ۲1۲‬یـق ی ‪ِ ۲۲۲‬یطٍ ثب مىغف ‪ 21‬سؽییه یبفشٍ اوز‪ .‬ؼـ اثهشهؽای‬ ‫َف ثبه وفلًش لغاد ی قیجبئی دفؼاغشٍ ٌؽٌ اوز‪.‬‬ ‫خ ؽ وىػۀ غغّی ؼی ـییۀ ـیغىی ل ی ثًسٍ ی ضفثی وًغز ِیًی میثبٌهؽ‪.‬‬ ‫سبـیع کشبثز وىػٍ ؼـ اوشُبی ثبه َیؽٌ وىٍ ‪ 2212‬قمفی ـقهو غهًـؼٌ اوهز‪.‬‬ ‫اضشمبکً یـق یب ایـاقی اق اثشؽای وىػٍ کٍ مفثًط ثٍ معفّفی فُفوز ی مطشًیّبر‬ ‫اثًاه اوز؛ افشبؼٌ ثبٌؽ‪.‬‬ ‫ِیطۀ مب قجل ایّل ؼـ فُفوز ی معفّفی ثبهَبی زُبـم سب َیشو اوهز‪ .‬مهولّهد‬ ‫وىػٍ مال عجؽالکفیو ثه مطمّؽ یطای ثه مطمّؽ ٌیاع ثه مال مطمّؽ ـفاع قکییىی‬ ‫ؼـ اثشؽای ان ؼـ َیؽٌ ِیطٍ ؼی مقؽّمٍ‪ ،‬ایّلی مىظًم ی ؼیّمی مىثًـ ثب سه همهاهص‬ ‫اٌعبـ مىبوت مشه ی ؼـ سکیاىبر قیجب دفؼاغشٍ اوز‪ٍَ .‬هز ِهیهطهۀ ایّل کهٍ‬ ‫مؿَّت‪ ،‬معفّق کبـی ی عال اوؽاق اوز؛ ؼـ ِیطۀ وػىز ان وفلًش ظفیهد ی‬ ‫قیجبئی غًؼ ومبئی میکىؽ‪.‬‬ ‫صلح پبیذار هٌتؽر ؼذ‬ ‫کتبه صلح پبیذار ًَؼتِ ًَیذ فرخی هٌتؽر ؼذ‪.‬‬ ‫تصَیرثرداری فیلن ثلٌذ چؽن گَاُ‬ ‫ثِ کبرگرداًی ٍ تْیِ کبٌبٌبذگبی‬ ‫هحوذ اًصبری ثِ پبیبى رظیذ‪.‬‬ ‫فا و ث ىؽ زٍو ًاٌ خؽیؽسهفیهه‬ ‫سدفثٍ کبـ فؼاوی مطمؽ اوّبـی‬ ‫اوز کٍ داً اق ایه وبغز زىؽ‬ ‫فا و کًسبٌ ی ‪ 1‬فا و ثه هىهؽ ـا ؼـ‬ ‫کبـوبمٍ غًؼ ؼاـؼ‪ .‬سًّیفثفؼاـی ایه فا و ث ىؽ ثٍ سبق ی ثٍ دبیبن ـواؽٌ اوهز‪.‬‬ ‫فا و زٍو ًاٌ ؼـثبـٌ مٍکالر فقف ی ثاکبـی خًانَب ؼـ خبمعهٍ ی کٍهاهؽٌ‬ ‫ٌؽن اوُب ثٍ ـاٌ َبی غالف اوز ؼـ ضبلی کٍ ومیؼاوىؽ ففٌشٍ مهفس ؼوهجهبل‬ ‫َمٍ اؼم َبوز ‪ ...‬ایه فا و اق ‪ 1‬اداکیؼ ثٍ وبم َبی ثال ی مه کدب َىشو سٍکاهل‬ ‫ٌؽٌ اوز‪ .‬عًامل اداکیؼ ایل عجبـسىؽ اق ؼوشابـ کبـ فؼان‪ :‬قَفا ٌکفیبوهی ا‬ ‫یبـی‪ ،‬مىٍی ِطىٍ‪ :‬ماىب اضمؽی‪ِ ،‬ؽاثفؼاـ‪ :‬یعقًه عجؽال ُی‪ ،‬سًّیف‪ِ :‬هبلهص‬ ‫ـضب قاؼٌ‪ ،‬ؼوشابـان سًّیف‪ :‬ثُىبم مطمؽقاؼٌ‪ ،‬ع ی اضمهؽی‪ ،‬اضهمهؽ قوهگهىهٍ‪،‬‬ ‫ثبقیگفان‪ :‬واؽخًاؼ قیشًوی‪ ،‬قَفا مُفثػً‪ ،‬مطمؽ مُؽی ىهشهبوهی‪ ،‬اـمهبن‬ ‫دًـففظ‪ ،‬امافمطمؽ وًـی‪ ،‬مؽیفسًلاؽ‪ :‬عاىی و امبوی‪ ،‬عکبن‪ :‬وىاو قهاهبوهی‪،‬‬ ‫عفاش فیو‪ :‬عغاٍ غجافی‪ ،‬اخفای فیو‪ :‬عغاٍ غجافی‪ ،‬ضىاه ع ی وماؼ‪.‬‬ ‫مًاد الزم‪:‬‬ ‫کبًَ غفؼ ٌؽٌ ‪ ۲‬فىدبن‪ ،‬داهبق ‪ 2‬عهؽؼ‪ ،‬هًخهٍ‬ ‫ففوگی ‪ ۴12‬فم‪ ،‬اه مفغ ‪ ۴‬فىدبن‪ ،‬ـیغه قیشًن‬ ‫‪ 1‬قبٌ زبی غًـی‪ ،‬کفٌ ‪ 2‬قبٌ زبی غهًـی‪،‬‬ ‫ؼاوٍ ٍىاک یک ؼیم قبٌه زهبی غهًـی‪ ،‬ؼاوهٍ‬ ‫ـاقیبوٍ یک ؼیم قبٌ زبی غهًـی‪ ،‬ؼاوهٍ قیهفٌ‬ ‫یک زُبـم قبٌ زبی غًـی‪ ،‬ومک یهک ؼیم‬ ‫قبٌ زبی غًـی‪ ،‬ف یل وابٌ ثٍ مقؽاـ کقم‬ ‫طرز تُیٍ‪:‬‬ ‫اثشؽا ؼاوٍ َب ـا ؼـ َبین ـیػشٍ ی می کًثاو‪ .‬ـیغه‬ ‫قیشًن ی کفٌ ـا فم کفؼٌ ی دابق ـا ؼـان کهمهی‬ ‫سیز می ؼَاو سب وفم ًٌؼ‪ .‬وذه کبًَ ـا ـیػشٍ ی‬ ‫غًه مػ ًط می کىاو‪ .‬دًوز ًخٍ ففوگی َهب‬ ‫ـا ففشٍ ی غفؼ می کىاو‪ .‬ثعؽ َمفاٌ اؼییٍ َهب ثهٍ‬ ‫مًاؼ اضبفٍ کفؼٌ ی َو می قواو‪ .‬ؼـ اغف اه مفغ‬ ‫ی ومک ـا ـیػشٍ ی می ؿاـیو ثهٍ خهًی ایهؽ‪.‬‬ ‫ده اق ان ضفاـر ـا کو کفؼٌ ی ؼـ ظفف ـا می‬ ‫ؿاـیو سب کبًَ ثذکؼ‪ .‬ثعؽ ضؽیؼ ‪ 1۲‬ؼقاقٍ وهًح‬ ‫کبًَ امبؼٌ اوز‪ .‬ؼـ ظفف مًـؼ وظف ـیػشٍ ی ثهب‬ ‫ف یل سکیاه می کىاو‪.‬‬ ‫ًقبؼی چیعت‬ ‫ٍ ٌّر ًقبؼی چگًَِ اظت؟‬ ‫جؽٌَارُ اظتبًی هَظیقی فجر در تجریس ثرگسار هیؼَد‬ ‫ٌفکز سبی ىؽی اذ خی ـثبساکه اق سًلاؽ دُهذهبؼ‬ ‫مىشطکمی ثب ثبل َبی گبثز غجف ؼاؼٌ کٍ قهبؼـ ثهٍ‬ ‫وٍىز ی ثفغبوز ثٍ ًِـر عمًؼی اوز‪.‬‬ ‫ثٍ وقل اق واًاع ه‪ ،‬ایه دُذبؼ ثٍ ع ز اوشهیهبؼٌ اق‬ ‫ثبلَبی گبثز َو میسًاوؽ وفیعسف دفیاق کىؽ ی َو‬ ‫مىبفز عی ٌؽٌ سًوظ ان ؼـ مقبیىٍ ثب ومًوٍَبی‬ ‫مٍبثٍ ثاٍشف اوز‪ .‬مکیز ؼیگف ایه دُذبؼ ایه اوهز‬ ‫کٍ ع افغو اوشیبؼٌ اق ثبلَبی گبثهز ثهٍ ِهًـر‬ ‫عمًمی وٍىز ی ثفغبوز می کىؽ ی لؿا وابقی ثهٍ‬ ‫ثبوؽ دفیاق ی ففیؼ بٌ واک وؽاـؼ‪ .‬دُذبؼ یهبؼٌهؽٌ ثهف‬ ‫غالف ؼیگف دُذبؼَبی عمًؼ دفیاق فهبقهؽ سهعهؽاؼ‬ ‫قیبؼی م ع‪ ،‬یب ثفغی سدُاکار مکبواکی وىگاه ی‬ ‫داساؽٌ اوز کٍ مًخت اضبفٍ یقن ی وهىهگهاهه‬ ‫ٌؽن ان می ًٌؼ‪ .‬ؼـ اوشُبی ثبل گبثز ایه دُذبؼ ی‬ ‫ؼـ ثػً ؼم اق ؼمبغٍای غبَ اوشیبؼٌ ٌهؽٌ کهٍ‬ ‫غو ٌؽن ان ؼـ ضبلز دفیاق ضفکز ـی ثٍ خه هً‬ ‫ـا سىُال کفؼٌ ی ِبف قفاـ ففشه ان مهًخهت‬ ‫ث ىؽ ٌؽن ـاضز عمًؼی میًٌؼ‪.‬‬ ‫ضؽاکثف وفعز دُذبؼ سبی ىؽی ثٍ ‪ ۰2‬کا ًمهشهف ؼـ‬ ‫وبعز میـوؽ ی امکبن ضمل ضؽاکثف ‪ ۲22‬هفم‬ ‫ثبـ ـا ؼاـؼ‪ .‬ضىگفَب ی ؼیـثاهَبی مشعؽؼ ثفـوهی‬ ‫مطاغی ـا سًوظ ایه دُذبؼ سىُال میکىؽ‪.‬‬ ‫فرهنگ‪،‬هنر و فن اوری‬ ‫‪5‬‬ ‫ایه کشبه کٍ اگف ثف کیؽٌ دىدماه ؼیـٌ مىبثهقهٍ‬ ‫وفاوفی ع می‪ -‬سػا ی وهبل ‪» 2۲۲۰‬اوهز ؼـ‬ ‫‪ِ 22۷‬یطٍ ثب ٌمبـ بن ‪ ۲22‬وىهػهٍ ی قهاهمهز‬ ‫‪َ۴2‬کاـ سًمبن مىشٍف ٌؽٌ اوز‪.‬‬ ‫ؼـ داٍگیشبـ کشبه میغًاواو‪ :‬ایىؽٌ زاکی اوز‬ ‫کٍ َمٍ اففاؼ ؼـ مًـؼ ان ؼغؽغٍمهىهؽ َىهشهىهؽ‪.‬‬ ‫ان زٍ ثفای ثٍف ؼـ ایىؽٌ ـظ غًاَؽ ؼاؼ سب ضؽیؼ قیبؼ مجشىی ثهف سّهمهاهمهبر‬ ‫امفیق اوز‪ .‬ؼاوٍمىؽان داًثاىی میکىىؽ ؼـ وبلَبی اسی قماه اق ایهه َهو‬ ‫فم سف غًاَؽ ٌؽ‪ .‬سًلاؽ بقَبی ػبوٍای‪ ،‬قغع ؼـغشبن ی وبثًؼی خىگلَهب‪،‬‬ ‫سًلاؽ قثبلٍَبی ِىعشی‪ ،‬ثٍکبـ افی وًغز فىا ی ی‪َ ...‬مٍ اق عًام یاوهؽ کهٍ‬ ‫وفوًٌز ثٍف ـا ؼـ ایىؽٌ ؼوشػًی سغااف قفاـ غًاَىؽ ؼاؼ‪ .‬ا ف قّؽ ؼاـیو اق‬ ‫یقً یک ایىؽٌ سبـیک خ ً افی کىاو‪ ،‬امفیق ثبیؽ یاـؼ عمل ًٌیو‪ .‬مفؼم اق‬ ‫ٌعبـ ؼاؼن غىشٌٍؽٌاوؽ ی اففاؼ کمشف ضًِ ٍ وّاطز ٌىاؽن ـا ؼاـوؽ‪ .‬ؼـ عاه‬ ‫ضبل مًاخٍُ ثب وػشی واک قمبوی ـظ میؼَؽ کٍ کبـ اق کبـ ؿٌشٍ اوز‪ .‬یکهی‬ ‫اق ـاٌَبی خ ً افی اق ایىؽٌ س ع ی وفوًٌز وب ًاـ ثفای ثٍف‪ ،‬اؼثابر ع همهی‬ ‫اوز‪ .‬ایه ًوٍ اق اؼثابر میسًاوؽ ؼـ قبلت ؼاوشبوی وف فم کىؽٌ وهقهً یهک‬ ‫ایىٍ ـا اییب کىؽ ی ایىؽٌ ثٍف ـا ثٍ ای وٍبن ؼَؽ‪.‬‬ ‫اؼامٍ اق ٌمبـٌ قجل‪:‬‬ ‫ظجک اًتساعی‬ ‫اق ؼیگف وجک َبی وقبٌی مهُهو ی سهبگهاهف هؿاـ‬ ‫می سًان ثٍ وجک اوشکاعی اٌبـٌ کفؼ‪َ .‬ف َىفی کٍ‬ ‫َف زاکی ـا وٍبن ؼَؽ‪ ،‬ثؽین ان کهٍ ان ـا ؼـ‬ ‫ففم َبی یاقعی ثگىدبوؽ ثٍ وجک اوشکاعهی سهعه ه‬ ‫ؼاـؼ‪ .‬ؼـ وقبٌیَبی اوهشهکاعهی ٌهمهب َهاهر هبٌ‬ ‫ومی سًاواؽ اوىبن یب ضاًان یهب َهف ٌهیا یاقهعهی‬ ‫ؼیگفی ـا داؽا کىاؽ‪.‬‬ ‫ؼـ ایه وجک اق وقبٌی َف ٌیا ثٍ ًِـر ٌکهل‬ ‫یب ـوگ ثٍ ومبیً ؼـ میایؽ ی ثٍ َماه ؼلال َهو‬ ‫بَی یک سًّیف ثىابـ وبؼٌ میسًاوؽ ٌهگهیهشهی‬ ‫ثىابـی ـا ثفای مىشقؽان َىفی ثٍ اـمغهبن ثهاهبیـؼ‪.‬‬ ‫َىفمىؽان وجک اوشکاعی وًلٌ َبی وقبٌی غًؼ ـا‬ ‫ثٍ ٌکل اغفاق ٌؽٌای وبؼٌ یب کًزک میکىىؽ‪.‬‬ ‫ـوگَبی ثًم ؼـ ایه وجک اق وقبٌی وٍبن ؼَىهؽٌ‬ ‫اضىبوبر ی وهمهبؼَهبی مهػهشه هد اوهز‪ .‬ؼـ‬ ‫وقبٌیَبی اوشکاعی قفن ‪َ 12‬ف اسیبقی ثف ـیی ثهًم‬ ‫ـظ میؼَؽ ی غا ی ثٍ وػشی میسًان خُشی ثفای‬ ‫ان سعااه کفؼ امب ؼـ َف ًِـر وشبیح ثهٍ ؼوهز‬ ‫امؽٌ اق وقبٌیَبی ایه وجک ثىابـ مهشهىهً ی اق‬ ‫وظف قیجبٌىبغشی واک سبگاف ؿاـ اوز‪.‬‬ ‫اکعپرظیًَیعن‬ ‫وجک اوشکاعی کٍ ؼـ ثػً قج هی اق ان وهػهه‬ ‫یشاو‪ ،‬ثٍ اوًا مػش یی سقىاو میًٌؼ کٍ یکی اق‬ ‫مُمشفیه انَب اکذفواًواىو اوز‪ .‬ایه وهجهک اق‬ ‫وقبٌی اـسجبط سىگبسىگی ثب عًاعد ی اضىهبوهبر‬ ‫ثٍفی ؼاـؼ‪.‬‬ ‫َؽف اِ ی وقبٌیَبی وجک اکذفواًواىهو ایهه‬ ‫اوز کٍ عًاعد َىفمىؽ ـا وٍبن ؼَؽ یب عًاعهد‬ ‫ثجاىؽٌ ـا ثفاوگاکؼ‪ .‬خهکهىهًن دهًکی یهکهی اق‬ ‫مًٍُـسفیه وقبٌبن وجک اکىذفواًواىو اوز‪.‬‬ ‫دًکی ؼـ ثاٍشف وقبٌیَبی غًؼ اق ق مً اوشهیهبؼٌ‬ ‫ومیکفؼٌ اوز ی ـوگ ـا ثف ـیی ثًم میـیهػهشهٍ‬ ‫اوز‪ .‬ای اق ایه ـیی ثب عىًان ضفکهز عهجهاهعهی‬ ‫ـوگ یبؼ میکفؼٌ اوز‪.‬‬ ‫کَثیعن‬ ‫کًثاىو یکی اق معفیفشفیه وجک َهبی وهقهبٌهی‬ ‫اوز‪َ .‬هىهفمهىهؽ مٍهُهًـ دهل وهکان ‪(Paul‬‬ ‫)‪cezanne‬ؼـ خبیی یشٍ اوز کٍ َمٍ زاک ؼـ‬ ‫عجاعز اق کفٌ‪ ،‬مػفیط ی اوشًاوٍ ٌکل می اهفؼ‪.‬‬ ‫میسًان یز کٍ ایه خم ٍ اوبن مکشت کًثاىو‬ ‫اوز‪ .‬ؼـ وقبٌیَبی کًثاىو اٌکبل َىؽوی وقً‬ ‫ثىابـ مُمی ـا اییب میکىىؽ ی وقبٌی وُبیی ؼـ ایهه‬ ‫وجک سفکاجی اق ٌکل خىو ی اٌکبل َهىهؽوهی‬ ‫اوز‪.‬‬ ‫امفیقٌ کًثاىو ثٍ عىًان وجکی اق وقبٌی اوشهکاعهی‬ ‫ٌىبغشٍ می ًٌؼ امب کًثاىو قجل اق ـیاج وهقهبٌهی‬ ‫اوشکاعی ضضًـ دف ـوگی ؼـ ؼوابی َىف ی وهقهبٌهی‬ ‫ؼاوز‪َ .‬ىفمىؽان ثکـ ی زًن داکبوً‪ ،‬ثهفای ی‬ ‫فیه اق َىفمىؽان ٌبغُ مهکهشهت کهًثهاهىهو‬ ‫ثًؼٌاوؽ‪.‬‬ ‫ظَررئبلیعن‬ ‫ـؼ دبی وقبٌی اوشکاعی ـا میسًان ؼـ وجک وقبٌی‬ ‫وًــئبلاىشی َو ؼیؽ‪ .‬وجک وًــئبلاىو اق ایایل‬ ‫قفن ‪ 12‬اغبق ٌؽ کٍ وٍ سىُب وهقهبٌهی ثه هکهٍ ؼـ‬ ‫قماىٍَبی ؼیگفی َىفی ـا واک سطز سبگاف قفاـ ؼاؼ‪.‬‬ ‫الجشٍ ومی سًان سبگاف ٌگفف وًــئهبلهاهىهو ـا ؼـ‬ ‫ؼوابی وقهبٌهی وهبؼیهؽٌ هففهز‪ .‬وهقهبٌهی َهبی‬ ‫وًــئبلاىشی ثب سّبییف ـییب ًوٍ میسًاوىؽ ٌمب ـا‬ ‫غبف گاف کىىؽ‪ .‬غبف گاف کفؼن ثااىؽٌ َىًق یکهی اق‬ ‫ییم یَبی مُو وقبٌی وًــئبلاىشی اوز‪...‬‬ ‫اؼامٍ ؼاـؼ‬ صفحه 5 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫ادبیات‬ ‫سٍ شىبٍ ‪ 82‬دی ‪ 02 * 0011‬ژاوًیٍ ‪ 01 * 8188‬جمادی الثاوی ‪ * 0001‬سال سی ی دیم ( ایتًز ایکیىجی ایل ) * شمارٌ ( سایی ) ‪1002 :‬‬ ‫ای فلک ردد و غمیم شرحینی جاانهن یئتیر‬ ‫ثبت قیل ملک خراجینی او سلطاهن یئتیر‬ ‫داهی یوخ اتب و توان جسم ضعیفیمده منیم‬ ‫یا کی ال جانیمی یا رددیمی ردماهن یئتیر‬ ‫دستًر زثبن ترکی‬ ‫تًرکجٍ دیل ثیلگیسی‬ ‫*دکتر حسیه محمدزادٌ صدیق‬ ‫ٌئچٗ سبیی ٘یٗ اضزی‪...‬‬ ‫اغالض ا٘سبٖ‪ٌِٛ ،‬ط ا٘سبٖ‬ ‫ثیط چ‪ٛ‬خ یبضبض‪ ،‬اوِط ا٘سبٖ‬ ‫ث‪ ٗٔ ٌٖٛٛ‬ثیط ٌاظ‪ٌ َٜ‬اضز‪ْٚ‬‬ ‫ٌ‪ َٛ‬خٕبِی اال ث‪ٙ‬عض‬ ‫س‪ٛ‬الض اذبض ٌای ایطٔبلساٖ‬ ‫ایّیه زأبض ا‪ ٖٚ‬ثبضٔبلساٖ‬ ‫اوِس‪ ْٚ‬یبضا یبِ‪ٛ‬اضٔبلساٖ‬ ‫ل‪ٛ‬ضزالض خب٘یٓ اِیٗ‪ ،‬اهلل!‬ ‫(ائُ ٌطایّی الضی‪ٙ‬ساٖ)‬ ‫ث‪٘ٛ‬الض ثیطی‪ٙ‬دی اصّی ثاٍِ‪ٛ‬ی‪ ٝ‬عبیرس زیرط خرس‪ِٚ‬رس‪ٜ‬‬ ‫‪ٚ‬ئطزیٍیٕیع‪٘ -2 .‬دی اصّی ثاٍِ‪ٛ‬سر‪ٚ ٛ‬اضزیرط‪ .‬ثر‪ٛ‬‬ ‫فطعی ثاٍِ‪ِٛ‬ط (‪ ٚ )5+3‬یب (‪ )3+5‬ثاٍِ‪ِٛ‬طزیط‬ ‫ٔثبَ‪:‬‬ ‫(‪)3+5‬‬ ‫ل‪ٛ‬ض‪٘ٚ‬بٖ ٌاظ‪ ٜ‬چاه ز‪ٚ‬ضط‪.‬‬ ‫اضذبِی واپه ل‪ٛ‬ضز ثبسبض‪.‬‬ ‫اضذبسیع واپه لبٖ ل‪ٛ‬سبض!‬ ‫(اتبالض ساظِطی‪ٙ‬سٖ)‬ ‫ا‪ٚ‬ض‪ٚ‬خ‪ ٛ‬ت‪ٛ‬تبٖ اضِطیٓ‪،‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬ال٘ی سئ‪ ٖٜٛ‬پیطِطیٓ‪،‬‬ ‫ٔجبضن ا‪ِٚ‬س‪ ٖٛ‬ثبیطأیع‪.‬‬ ‫(ا‪ ُٞ‬حک زض‪ٚ‬یطّطی اضاسی‪ٙ‬سا ثیط ٔب‪ٙٞ‬ی)‬ ‫(‪)5+3‬‬ ‫وئچ‪ٝ‬زیٓ ٘بذدب‪ٚ‬ا٘یٕساٖ‪،‬‬ ‫ا‪ٚ‬سب٘سیٓ زازِی خب٘یٕساٖ‪.‬‬ ‫(ثیط ائُ ٔب‪ٙٞ‬یسی)‬ ‫ٌاض‪٘ٚ‬س‪ٚ‬ی‪ ٛ‬ویٕی ثیط چ‪ٛ‬خ ٔ‪ٙ‬ظ‪ ْٛ‬اتبالض ساظ‪ٔٚ‬ر‪ٛ‬ظ‬ ‫‪ٚ‬اضزیط وی ‪ٞ 8‬دبِی اوِچ‪ٛ‬ز‪ ٜ‬زئییّٕیطسیط‪.‬‬ ‫ٔثبَ‪:‬‬ ‫(‪)4+4‬‬ ‫‪ٞ‬بیساٖ ٌّٗ ‪ٛٞ‬یب ٌئسض‪.‬‬ ‫‪ٞ‬ط اغبخساٖ لبضیک ا‪ِٕٚ‬بظ‪.‬‬ ‫اذطبْ لب‪ٚ‬اض سحط سب‪ٚ‬اض‬ ‫‪ٚ‬ئطٖ اِی اهلل وسٕع‬ ‫سىٍیع ‪ٞ‬دبِی اوِچ‪ ٖٛ٘ٛ‬ثاٍِ‪ِٛ‬طی اسب اعتجبضیّ‪ٝ‬‬ ‫خررس‪ِٚ‬ررس‪ٚ ٜ‬ئررطزیررٍرریررٕرریررع اصررّرری ‪ ٚ‬فررطعرری‬ ‫اضزی ‪ٚ‬اض‬ ‫ثاٍِ‪ِٛ‬طزیط‪....‬‬ ‫بهجت اباد خاطرٌ سی‬ ‫* شهریار‬ ‫ا‪ِٚ‬س‪ٚ‬ظ سبیبضاق ٌ‪ٛ‬ظِ‪ٔ ٝ‬یطٓ ‪ٞ‬ط ٌئد‪ ٝ‬یبضی‬ ‫ٌح ٌّٕ‪ ٝ‬ز‪ ٜ‬زیط یبض یئ‪ ٝٙ‬ا‪ِٕٛٚ‬ش ٌئد‪ ٝ‬یبضی‬ ‫ٌاظِط اسیّی ی‪ٛ‬خ ٘‪ ٝ‬لبضاِتی ٘‪ ٝ‬ز‪ ٜ‬ثیط سس‬ ‫ثبتٕیص ٌ‪ٛ‬الغیٓ ٌاض٘‪ ٝ‬زوض‪ٛ‬ض ٔىس‪ ٜ‬زی زاضی‬ ‫ثیط ل‪ٛ‬ش اییغبْ! س‪ٛ‬یّی‪ ٝ‬ضن ٌب‪ٞ‬ساٖ اییّس‪ ٜ‬ض‬ ‫ٌب‪ٞ‬ساٖ ا‪ٛ٘ٚ‬زا یئُ زئی‪ ٝ‬الی‪-‬الی ‪ٛٞ‬ش اپبضی‬ ‫یبتٕیص ‪ٞ‬بٔی ثیط اِال‪ ٜ‬ا‪ٚ‬یبلسیط زا‪ٞ‬ب ثیط ٔٗ‬ ‫ٔ‪ٙ‬سٖ اضبغی ویٕس‪ ٝ‬ی‪ٛ‬خ ا‪٘ٚ‬ساٖ زا ی‪ٛ‬ذبضی‬ ‫ل‪ٛ‬ضذ‪ ْٛ‬ث‪ٛ‬زی یبض ٌّٕ‪ ٝ‬ی‪ ٝ‬ثیطزٖ یبضیال صجح‬ ‫ثبغطیٓ یبضیالض صجح‪ ْٛ‬اچیّٕب س‪ٙ‬ی تبضی!‬ ‫زاٖ ا‪ِٚ‬س‪ٚ‬ظی ایست‪ ٝ‬ض چیرب ٌاظ یبِ‪ٛ‬اضی چیرٕب‬ ‫ا‪ ٚ‬چیرٕبسبزا ا‪ِٚ‬س‪ٚ‬ظ‪ ٖٛٔٚ‬ی‪ٛ‬ذسی چیربضی‬ ‫ٌّٕع تب٘یطاْ ثرتیٕی ای‪ٙ‬سی اغبضاض صجح‬ ‫لبش ثیّ‪ ٝ‬اغبضزیمدب زا‪ٞ‬ب ثبش زا اغبضی‬ ‫عطمیٗ وی لطاضی‪ٙ‬سا ‪ٚ‬فب ا‪ِٕٚ‬یبخبلٕیص‬ ‫ثیّٕٓ وی عجیعت ٘ی‪ ٝ‬ل‪ٛ‬یٕ‪ٛ‬ش ث‪ ٛ‬لطاضی؟‬ ‫سب٘ىی ذ‪ٛ‬ض‪ٚ‬ظ‪ ٖٚ‬س‪ ٖٛ‬ثب٘ی ذ‪ٙ‬دطزی س‪ٛ‬ذ‪ِٛ‬سی‬ ‫سی‪ٔ ٝٙ‬س‪ ٜ‬ا‪ٚ‬ضن ‪ٚ‬اضسب وسیت لیطزی زأبضی‬ ‫ضیطر‪ٙ‬سِ‪ ٝ‬لیطخب٘سی سحط س‪ٛ‬یّ‪ ٝ‬زی‪ :‬ز‪ٚ‬ضٔب‬ ‫خبٖ ل‪ٛ‬ضذ‪ٛ‬سی ‪ٚ‬اض عطمیٗ ا‪ٚ‬ت‪ٛ‬ظز‪ ٖٚ‬ث‪ ٛ‬لٕبضی‬ ‫ا‪ِٚ‬س‪ ْٚ‬لط‪ ٌٖٛ ٜ‬ایطیالِی ا‪ ٚ‬سبضی تئّسٖ‬ ‫ث‪٘ٛ‬دب لط‪ٌّ٘ٛ ٜ‬طزی ایسٖ ضٍ٘یٕی سبضی‬ ‫ٌاظ یبضالضی ‪ٞ‬ط یئطزٖ اذبضسب ٔ‪ٙ‬ی ت‪ٛ‬ضالض‬ ‫زضیبی‪ ٝ‬ثبذبض ثّّی زی چبیالضیٗ اذبضی‬ ‫اظ ثس ٔ‪ٙ‬ی یبپطاق ویٕی ‪ٞ‬یدطا٘ال سبضاِسیت‬ ‫ثبذسبٖ ا‪ٚ‬ظ‪ ٝ٘ٚ‬سب٘ىی لیعیُ ٌ‪ِٛ‬سی لیعاضی‬ ‫ٔحطاه ضفمس‪ ٜ‬ئ‪ٛ‬ظ‪ٔٚ‬ی سدس‪ ٜ‬ز‪ٌ ٜ‬اضز‪ْٚ‬‬ ‫لبٖ ایچط‪ ٜ‬غٕیٓ ی‪ٛ‬خ ا‪ٚ‬ظ‪ ْٚ‬ا‪ِٚ‬س‪ ٖٛ‬س‪ ٝٙ‬سبضی‬ ‫عطمی ‪ٚ‬اضیسی ض‪ٟ‬طیبضیٗ ٌّّی‪ -‬چیچىّی‬ ‫افس‪ ٛ‬لبضا یُ اسسی ذعاٖ ا‪ِٚ‬سی ث‪ٟ‬بضی‬ ‫عالهم امینی‬ ‫دده قورقود‬ ‫خیابانی‬ ‫فضولی‬ ‫شهریار‬ ‫شاه اسماعیل‬ ‫رتبیت‬ ‫ستارخان‬ ‫‪6‬‬ ‫رپویه اعتصامی‬ ‫اض‪ٙ‬بیی ثب سّسّ‪ٞ ٝ‬بی تطن تجبض‬ ‫جالیریان‬ ‫خالیطیبٖ یب ایّىب٘یبٖ‪ ،‬سّسّ‪ٔ ٝ‬غ‪٘ َْٛ‬ژازِ حبوٓ ثط عطاق عطه ‪ ٚ‬عرطاق‬ ‫عدٓ ‪ .‬ایٗ ٔمبِ‪ٔ ٝ‬طتُٕ است ثط تبضید‪ ،‬ا‪ٚ‬ضبع اختٕبعی ‪ ٚ‬التصربزی ‪،‬‬ ‫‪ٙٞ ٚ‬ط ‪ٔ ٚ‬عٕبضی خالیطیبٖ‪ )1.‬تبضید‪٘ .‬بْ ایٗ سّسّ‪ ٝ‬اظ خالیط ‪ ،‬یىی اظ‬ ‫لجبیُ ٔ‪ ٚ ٟٓ‬ثعضی ٔغ‪ٌ ،َٛ‬طفت‪ ٝ‬ضس‪ ٜ‬است‪.‬‬ ‫٘یبی خالیطیبٖ‪ ،‬ایّىب٘‪ٛ‬یبٖ‪ ،‬پسط خٔ‪ٛ‬خی تِطَِّٔ‪ ٚ ٝ‬اظ أیطاٖ ثعضی لجیّر‪ٝ‬‬ ‫خالیط زض ظٔبٖ ‪ٛٞ‬الو‪ٛ‬ذبٖ ث‪ٛ‬ز و‪ٕٞ ٝ‬طا‪ ٜ‬ا‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬ایطاٖ ِطىط وطیس ‪ ٚ‬زض‬ ‫فتح ثغساز ٘یع اظ فطٔب٘س‪ٞ‬بٖ سپب‪ٛٞ ٜ‬الو‪ ٛ‬ث‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬فطٔبٖ ا‪ ٚ‬ثرط ثرغرساز‬ ‫٘ظبضت زاضت ‪ .‬ایّىب٘‪ٛ‬یبٖ ث‪ ٝ‬زست‪ٛ‬ض ‪ٛٞ‬الور‪ ٛ‬زض ضوربه یطرٕر‪ٛ‬ت‬ ‫(اضٕ‪ٛ‬ط)‪ ،‬پسط ‪ٛٞ‬الو‪ٔ ،ٛ‬أ‪ٛ‬ض فتح ٔیبفبضلیٗ ضس ‪ ٚ‬سپرس ‪ٚ‬اسرظ ‪ٚ‬‬ ‫ذ‪ٛ‬ظستبٖ ضا تصطف وطز‪.‬‬ ‫ایّىب٘‪ٛ‬یبٖ پس اظ ٔطی ‪ٛٞ‬الو‪٘ ٛ‬یع اظ أطای ثطخست‪ ٝ‬ث‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬زض ٔطاسرٓ‬ ‫خب٘طی‪ٙ‬ی اَثبلبذبٖ ضطوت زاضت‪ .‬ا‪ ٚ‬ز‪ ٜ‬پسط زاضت و‪ ٝ‬زض اضرطافریرت‬ ‫٘ظبٔی ٔغ‪ٛ‬الٖ ٔمبْ ‪ٙٔ ٚ‬عِتی زاضت‪ٙ‬س ‪ ٚ‬ثطذی اظ زذرترطا٘طربٖ عرط‪ٚ‬‬ ‫زضثبض ایّرب٘بٖ ث‪ٛ‬ز٘س ‪ٔ.‬ط‪ٟٛ‬ضتطیٗ فطظ٘س ایّىب٘‪ٛ‬یبٖ الج‪ٛ‬لب ٘بْ زاضت‪ .‬ث‪ٝ‬‬ ‫ٌفت‪ ٝ‬ضضیساِسیٗ فضُاِّّ‪ ٝ‬الج‪ٛ‬لب زض ٔسئّ‪ ٝ‬خب٘طی‪ٙ‬ی ٔریربٖ احرٕرس ‪ٚ‬‬ ‫اضغ‪ ،ٖٛ‬پسطاٖ اَثبلبذبٖ‪ ،‬اظ اضغ‪ ٖٛ‬خب٘جساضی وطز؛ أب‪ ،‬پس اظ خرّر‪ٛ‬‬ ‫سّغبٖ احٕس تٍ‪ٛ‬زاض ث‪ ٝ‬ذسٔت ‪ٚ‬ی زضأس ‪ ٚ‬زض ‪ ،681‬احٕس تٍر‪ٛ‬زاض‬ ‫ا‪ ٚ‬ضا ثطای فط‪٘ٚ‬طب٘سٖ ض‪ٛ‬ضش ض‪ ْٚ‬ث‪ ٝ‬اٖ ٘بحی‪ ٝ‬فطستبز ‪.‬‬ ‫الج‪ٛ‬لب زض ظٔبٖ اضغ‪ٔ ، ٖٛ‬ستی ظ٘سا٘ی ضس ‪ ٚ‬پس اظ اظازی‪ ،‬ث‪ ٝ‬ذسٔرت‬ ‫‪ٚ‬ی زضأس‪ .‬پس اظ اضغ‪ ،ٖٛ‬ثطازضش ٌیربت‪ ،ٛ‬ث‪ ٝ‬سّغ‪ٙ‬ت ضسیس ‪ ٚ‬الج‪ٛ‬لب‬ ‫أیطاالٔطای ا‪ٌ ٚ‬طزیس ‪.‬‬ ‫الج‪ٛ‬لب زض ‪ ،691‬ث‪ٚ ٝ‬سبعت ضطفاِرسیرٗ سرٕر‪ٙ‬رب٘ری ‪ ،‬اظ ٘رعزیرىربٖ‬ ‫صسضاِسیٗ احٕس ظ٘دب٘ی (‪ٚ‬ظیط ٌیربت‪ّٔ ،ٛ‬مت ث‪ ٝ‬صرسضخر‪ٟ‬ربٖ )‪ ،‬زض‬ ‫زستٍب‪ٚ ٜ‬ظاضت ٔ‪ٛ‬لعیت ذ‪ٛ‬ثی یبفت ‪ٌ .‬یربت‪ ٛ‬زض ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬سّغ‪ٙ‬ت ذر‪ٛ‬ز‬ ‫ذعا٘‪ ٝ‬ضا ثب اسطافىبضی ذبِی وطز ‪ ٚ‬اظ ایٗض‪ ،ٚ‬ث‪ ٝ‬صسضخ‪ٟ‬بٖ ‪ ٚ‬الج‪ٛ‬لب ‪ٚ‬‬ ‫عغبچبض (اظ أطای اضغ‪ ) ٖٛ‬فطٔبٖ زاز پ‪ َٛ‬وبغصی (چب‪ ) ٚ‬ت‪ٟ‬ی‪ ٝ‬و‪ٙٙ‬س ‪ٚ‬‬ ‫ا٘بٖ زض ‪ 693‬ایٗ فطٔبٖ ضا زض تجطیع اخطا وطز٘س‪.‬‬ ‫زض ظٔبٖ ٌیربت‪ ،ٛ‬ثبیس‪ٛٞ ٜٛ٘ ، ٚ‬الو‪ ٚ ٛ‬حبوٓ ثغساز ‪ ٚ‬عرطاق ‪ ،‬ثرط ا‪ٚ‬‬ ‫ض‪ٛ‬ضش وطز‪ٌ .‬یربت‪٘ ٛ‬یع سپب‪ٞ‬ی ث‪ ٝ‬سطوطزٌی الج‪ٛ‬لب ‪ ٚ‬عرغربچربض ثر‪ٝ‬‬ ‫خ‪ ًٙ‬ثبیس‪ ٚ‬فطستبز‪ ،‬أب ثب ذیب٘ت عغبچبض ‪ ٚ‬پی‪ٛ‬ستٗ ‪ٚ‬ی ثر‪ ٝ‬اضز‪ٚ‬ی‬ ‫ثبیس‪ ،ٚ‬سپب‪ٞ‬یربٖ ضرىرسرت ذر‪ٛ‬ضز٘رس ‪ ٚ‬الرجر‪ٛ‬لرب ٘رعز ٌریررربتر‪ٛ‬‬ ‫ثبظٌطت‪.‬‬ ‫سطا٘دبْ‪ ،‬ثبیس‪ ٚ‬زض ‪ٌ 694‬یربت‪ ٛ‬ضا وطت ‪ ٚ‬سپب‪ٞ‬یبٖ ‪ٚ‬ی ٘یع الجر‪ٛ‬لرب ضا‬ ‫زض ‪ٕٞ‬بٖ سبَ زض و‪ٙ‬بض ض‪ٚ‬ز چٓغبت‪٘ ،ٛ‬عزیه ‪ٞ‬طتط‪ٚ‬ز‪ ،‬ث‪ ٝ‬لتُ ضسب٘س٘س‪.‬اظ‬ ‫الج‪ٛ‬لب س‪ ٝ‬پسط ث‪ ٝ‬خب ٔب٘س‪ :‬حسیٗ‪ٛٔٔ ،‬سبییُ ‪ ٚ‬اُ‪ٚ‬زٔ‪ْ٘ٚ‬چی‪ٔ .‬طر‪ٟ‬ر‪ٛ‬ضترطیرٗ‬ ‫ا٘‪ٟ‬ب‪ ،‬حسیٗ‪ّٔ ،‬مت ث‪ٌٛ ٝ‬ضوبٖ ث‪ٛ‬ز‪ ،‬ظیطا زذتط اضغ‪ ٖٛ‬ضا ث‪ٞ ٝ‬رٕرسرطی‬ ‫ثطٌعیس‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ز‪ٚ .‬ی اظ سطزاضاٖ ثب٘ف‪ٛ‬ش ا‪ِٚ‬دبیت‪ ٚ ٛ‬زض فتح ٌیالٖ (‪)706‬‬ ‫اشضثبیدبٖ‬ ‫بایاتی الری‬ ‫ٌاظِطیٗ لبضاسی‪ٙ‬ب‬ ‫ا٘بالض ل‪ٛ‬ضثبٖ ا‪ِٚ‬س‪ٖٛ‬‬ ‫اوظ واضپ‪ ٝ‬ثبالسی‪ٙ‬ب ‪.‬‬ ‫***‬ ‫***‬ ‫زضیب ا‪ِٚ‬الْ‪ ،‬ث‪ٛ‬ال٘‪ٙ‬بْ‬ ‫س‪ٛ‬خبق ا‪ِٚ‬الْ‪ ،‬س‪ٛ‬ال٘‪ٙ‬بْ‬ ‫سبغ ٌاظ‪ ْٚ‬س‪ ٝٙ‬ل‪ٛ‬ضثبٖ‬ ‫س‪ٌ َٛ‬اظ‪ ّٝٔٚ‬ز‪ٚ‬ال٘‪ٙ‬بْ‪.‬‬ ‫***‬ ‫لبالالض ای لبالالض‬ ‫الچیٗ ا‪ٚ‬ضزا ثبالالض‬ ‫ا٘بالض ثبال ‪ٚ‬ئطٔع‬ ‫ی‪ٛ‬ذسب ٌ‪ٛ‬خّ‪ ٝ‬االالض‪.‬‬ ‫ذیطزاخبسبٖ‪ٔ ،‬ع‪ ٜ‬سٗ‬ ‫سٗ ‪ٞ‬ط ٌ‪ِٛ‬سٖ تع‪ ٜ‬سٗ‬ ‫ل‪ٛ‬ضثبٖ ا‪ ِْٛٚ‬ا‪ٌٝ٘ٛٚ‬‬ ‫ایبق ت‪ٛ‬ت‪ٛ‬ه ٌع‪ ٜ‬سٗ‪.‬‬ ‫***‬ ‫ی‪ َٛ‬ا‪ٚ‬ست‪ ٝ‬ی‪ٛ‬الق ا‪ِٚ‬الْ‬ ‫اذبضاْ ث‪ٛ‬الق ا‪ِٚ‬الْ‬ ‫سٗ ٔ‪ٙ‬یٓ اوظ ثبالٔسبٖ‬ ‫اغالیبٖ چ‪ٛ‬خ‪ ٌِٗٛ ،‬اظ‪.‬‬ ‫اذربایجان خالق چالغی التلری‬ ‫‪ ٚ‬ضبْ (‪ٕٞ )712‬طا‪ ٜ‬ا‪ ٚ‬ث‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬سپس‪ ،‬ا‪ِٚ‬دبیت‪ ٛ‬حسیٗ ضا حربورٓ اضّاٖ‬ ‫وطز ‪.‬پس اظ ا‪ِٚ‬دبیت‪ ٚ ٛ‬زض ظٔبٖ سّغبٖ اث‪ٛ‬سعیس ‪ ،‬ضرب‪ٞ‬رعاز‪ ٜ‬یسرب‪ٚ‬ض‬ ‫یس‪ٛ‬ض ررى‪ ٝ‬زض ظٔبٖ ا‪ِٚ‬دبیت‪ ٛ‬زض ٔبظ٘سضاٖ ض‪ٛ‬ضش وطز‪ ٜ‬ث‪ٛ‬زرر ث‪ٔ ٝ‬ط‪ٟ‬س‬ ‫ضفت ‪ ٚ‬زض ا٘دب ث‪ ٝ‬وبض ذ‪ٛ‬ز ازأ‪ ٝ‬زاز‪...‬‬ ‫اث‪ٛ‬سعیس ٘یع زض ‪ 718‬أیطحسیٗ ٌ‪ٛ‬ضوبٖ ضا ث‪ٔ ٝ‬مبثّ‪ ٝ‬ثب یسب‪ٚ‬ض فرطسرتربز‬ ‫(حبفظ اثط‪ ،ٚ‬ثرص ‪ ،1‬ظ‪104‬؛ عجساِطظاق سٕطل‪ٙ‬سی‪ ،‬ج ‪ ،1‬ظ ‪.)32‬‬ ‫یسب‪ٚ‬ض اظ ٔط‪ٟ‬س ث‪ٞ ٝ‬طات ضفت ‪ ٚ‬أیطحسیٗ ٌ‪ٛ‬ضوبٖ سپب‪ٞ‬یٌطاٖ ضا ثر‪ٝ‬‬ ‫وٕه ّٔه غیبثاِسیٗ‪ ،‬أیط ‪ٞ‬طات‪ ،‬فطستبز‪.‬‬ ‫سطا٘دبْ زض ‪ ،720‬یسب‪ٚ‬ض ث‪ ٝ‬لتُ ضسیس ‪ ٚ‬أیطحسیٗ ٌ‪ٛ‬ضوبٖ ث‪ ٝ‬ضر‪ٛ‬ضش‬ ‫‪ٚ‬ی ذبتٕ‪ ٝ‬زاز ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬أبضت ذطاسبٖ ضسیس ‪ ٚ‬تب ‪ٍٙٞ‬ربْ ٔرطی (‪)722‬‬ ‫حبوٓ ا٘دب ث‪ٛ‬ز‪ .‬اظ ا‪ ٚ‬ز‪ ٚ‬پسط ث‪٘ٝ‬بٔ‪ٟ‬بی ضید حسٗ ‪ ٚ‬ضید عرّری ثر‪ٝ‬‬ ‫خبٔب٘س (حبفظ اثط‪ ،ٚ‬ثرص‪ ،1‬ظ‪104‬ر‪111 ،108‬رر‪112‬؛ عرجرساِرطظاق‬ ‫سٕطل‪ٙ‬سی‪ ،‬ج ‪ ،1‬ظ‪45‬ر‪51 ،47‬رر‪.)54 ،52‬حسرٗ ثرعضی (حره‪:‬‬ ‫‪740‬ر‪ ،)757‬سط سّسّ‪ ٝ‬خالیطیبٖ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی پس اظ ٔطی اث‪ٛ‬سعیس ایّرب٘ی (‪ ٚ )736‬اظ ‪ ٓٞ‬پبضیسٌی سرّرسرّر‪ٝ‬‬ ‫ایّرب٘بٖ ٔغ‪ ،َٛ‬ت‪ٛ‬ا٘ست زض ضٕبَغطثی ایطاٖ‪ ،‬ث‪ٔ ٝ‬طوعیت تجطیع‪ ،‬سّسّ‪ٝ‬‬ ‫خالیطیبٖ ضا ث‪ٙ‬ب ٘‪ٟ‬س (ثطای اٌب‪ٞ‬ی ثیطتط ضخ‪ٛ‬ع و‪ٙ‬یس ث‪ ٝ‬حسٗ ثرعضی‬ ‫* )‪.‬سّغبٖا‪ٚ‬یس (حه‪757 :‬ر‪ٔ.)776‬ععاِسیٗا‪ٚ‬یرس ‪ٔ ،‬طر‪ٟ‬ر‪ٛ‬ضترطیرٗ‬ ‫سّغبٖ خرالیرطی ‪ ،‬فرطظ٘رس زِطربز ذربتر‪ ٚ * ٖٛ‬حسرٗ ثرعضی‬ ‫ازأ‪ ٝ‬زاضز‬ ‫ث‪ٛ‬ز‪....‬‬ ‫بیلمجٍ لر( تبپٕبخبالض)‬ ‫اتا بابا سوزلری‬ ‫* تبح تبپمبجب ‪ ،‬دالی قیللیجب ‪ :‬اَزگیل‬ ‫* تبح تبپمبجب ‪ ،‬قبه التداجب ‪ :‬کًفتٍ ‪ ،‬پبی‬ ‫* تبح تبپمبجب ‪ ،‬قبه التداجب ‪ ،‬یًمًری ثیچٍ ‪ ،‬چیت کٍ سٍ ‪:‬‬ ‫قًوشً پبیی‬ ‫* تبح تبپمبجب ‪ ،‬قًالخالری یبپجبجب ‪ ،‬گوزلری پیبالجب ‪ ،‬ایبخالری‬ ‫سیرفبجب ‪ :‬دَیٌ‬ ‫* یًخ ‪ ،‬ثًلسَه َبوکی اغبجدی ‪ :‬مبرال‬ ‫* تبح تبپمبجب ‪ ،‬یبح یبپجبجب ‪ ،‬ممٍ لی خًجب ‪ ،‬دیشلری یًخ ‪:‬‬ ‫تًیًق‬ ‫*تبح تبپمبجب ‪ ،‬یئر التداجب ‪ ،‬سبمیر الی ‪ ،‬سبققبلی قًجب ‪:‬‬ ‫سیچبن‬ ‫*تبرتی دا چکیلمس ‪ ،‬ثبزاردا سبتیلمبز ‪ ،‬ثبلدان شیریه دادی یار ‪،‬‬ ‫یئمک ایلمبز جبوی یار ‪ :‬کًرپٍ ایشبق‬ ‫*تبرتی یار داری یار ‪َ ،‬ر ثیر ثًیبدا ثًیبسی یار ‪ ،‬سبلیت‬ ‫ایستًودٌ ایتًررام ‪ ،‬ییغیت اغبجب ییررام ‪ :‬گجٍ‬ ‫*تبری دان اشبغی ‪ ،‬کیشیدَن ایجب ‪ :‬ثورک ‪ ،‬پبپبق‬ ‫* تبری دان قًخمبز ‪ ،‬ایچمبق دان دییمبز ‪ :‬ایشبق‬ ‫*تبخجبدان دیشدی ‪ ،‬تبح ایلٍ دی ‪ ،‬گًل چیچَک ایوً َبح ایلٍ‬ ‫دی ‪ :‬سیچبن ‪ ،‬پیشیک‬ ‫* تبختب دمیر ‪ ،‬گبٌ اَییلیر ‪ ،‬گبٌ دیزٌ لیر ‪ :‬ثیچبق‬ ‫* تبخیلسب گئدیر ‪ ،‬اچیلسب دیریر ‪ :‬ایبق قبثی ‪ ،‬ثبشمبق‬ ‫* تبی ایستًودٌ قبراجب قًل ‪ ،‬الیىی ییرمب دالیدا دیر ‪ :‬قیفیل‬ ‫* تًلًق ایچیىدٌ ایران ‪ :‬گوزثًز ‪ :‬شبفتبلی‬ ‫سبذال سبٔب٘ی ‪ٌّ ،‬ط ظأب٘ی‬ ‫وب‪ ٜ‬ضا ٍ٘‪ ٝ‬زاض ‪ٚ‬لت استفبز‪ ٜ‬اٖ ٔیطسس‬ ‫********************************‬ ‫ضئط غعَ زئیط‬ ‫چط٘س ٔیٍ‪ٛ‬یس‬ ‫********************************‬ ‫ل‪ٛ‬ضذٕ‪ٛ‬ش ازأب ل‪ٛ‬ی‪ ٖٛ‬ثبضی خ‪ٛ‬ت ٌ‪ٛ‬ض‪٘ٚ‬ط‪.‬‬ ‫ٔبض ٌعیس‪ ٜ‬اظ ضیسٕبٖ سیب‪ ٚ ٜ‬سفیس ‪.‬‬ ‫********************************‬ ‫وئچی خبٖ ‪ٞ‬بیی‪ٙ‬سا‪ ،‬لصبه پیً اذتبضیط‪.‬وئچی ٘یٗ اخّی ٌّ‪ٙ‬س‪ٜ‬‬ ‫ثبضیٗ چ‪ٛ‬ثب٘یٗ چ‪ٔٛ‬بغی‪ٙ‬ب س‪ٛ‬ضتط‪.‬ویٓ ا‪ٚ‬ظ لبتیمی‪ٙ‬ب ت‪ٛ‬ضش زئیط‪.‬‬ ‫‪ٞ‬یچىس ث‪ٔ ٝ‬بست ذ‪ٛ‬زش تطش ٕ٘یٌ‪.ٝ‬‬ ‫********************************‬ ‫و‪ٛ‬ض اال‪ٞ‬ساٖ ٘‪ ٝ‬ایستط ‪ ،‬ایىی ٌ‪ٛ‬ظ ثیطی اٌطی ثیطی ز‪ٚ‬ظ‪.‬‬ ‫و‪ٛ‬ض اظ ذسا چی ٔیر‪ٛ‬از ز‪ٚ‬تب چطٓ یىی وح یه سبِٓ‪.‬‬ ‫********************************‬ ‫و‪ٛ‬ض ت‪ٛ‬تس‪ٚ‬غ‪ ٖٛ‬ثطاذٕبظ‬ ‫و‪ٛ‬ض چیعی ض‪ ٚ‬و‪ٌ ٝ‬طفت ض‪ٞ‬ب ٕ٘یى‪ٝٙ‬‬ ‫********************************‬ ‫ٌئد‪ ٝ‬ض‪ٟ‬ط‪ٌ ٜ‬ئسٖ چ‪ٛ‬خ ا‪ٚ‬الض ‪ ،‬لیطسا ث‪ٛ‬ستبٖ اوٗ‪.‬‬ ‫ضت وسی و‪ٔ ٝ‬یٍ‪ٛ‬یس ث‪ ٝ‬ض‪ٟ‬ط ٔیض‪ ْٚ‬ظیبز است ‪ ،‬ظٔستبٖ وسی و‪ٝ‬‬ ‫ٔیٌ‪ٛ‬یس خبِیع ذ‪ٛ‬ا‪ ٓٞ‬وبضت ‪.‬‬ ‫********************************‬ ‫ٌ‪ ِٕٝٛ‬ل‪٘ٛ‬ط‪ٚٛ‬ا ‪ٌّ ،‬ط ثبضی‪ٛ‬ا‬ ‫ث‪ٕٞ ٝ‬سبی‪٘ ٝ‬ر‪ٙ‬س ‪ ،‬سط ذ‪ٛ‬زت ‪ٔ ٓٞ‬یبز‪.‬‬ ‫********************************‬ ‫ٌئچٗ سبیٗ ٘یٗ اضزی ‪...‬‬ ‫ثبضمب ٘فسّی چبِغی اِتّطی ویٕی ت‪ ِٖٛٔٛٛ‬زا چر‪ٛ‬خ‬ ‫اسىی تبضیری ‪ٚ‬اضزیط‪ٌٛٔٛ٘ٛ .‬ظز‪ ٜ‬ت‪ ِٖٛٔٛٛ‬چئطریرسِری‬ ‫چئطیسِطی‪ ،‬چئطیسِی ازالضال لبفمبظزا‪ ،‬ائّد‪ ٝ‬ز‪ ٜ‬ثیط سیطا‬ ‫ا‪ٚ‬ض‪ٚ‬پب ذبِمالضی اضاسی‪ٙ‬سا ٌئ‪ٙ‬یص ل‪ِٛ‬ال٘یّیط‪ٔ .‬بِچیرّریرک‬ ‫(ٔبِساضِیک)‪ ،‬اسبسٗ ز‪ ،ٜ‬ل‪ٛ‬ی‪٘ٛ‬چ‪ِٛ‬ر‪ٛ‬لرال ٔطرغر‪ َٛ‬ا‪ٚ‬الٖ‬ ‫واچطی عبیفبالض ت‪ ِٛٔٛٛ‬چ‪ٛ‬خ ل‪ِٛ‬الٕ٘یطالض‪.‬‬ ‫دریلیلردن (ضرب التلری)‪:‬‬ ‫لب‪ٚ‬اَ‪:‬‬ ‫اٖ اسىی چبِغی اِتّطی‪ٙ‬سٖ ا‪ٚ‬الٖ لب‪ٚ‬اَ ثّى‪ٌ ٝ‬ر‪٘ٛ‬ر‪ٔٛ‬ر‪ٛ‬ظ‪ٜ‬‬ ‫زن ایّىیٗ ف‪ٛ‬ضٔبسی‪ٙ‬ی ل‪ٛ‬ض‪ٚ‬ی‪ٛ‬ه سبذالیبٖ ثریرطخره‬ ‫اِتسیط‪ .‬لب‪ٚ‬اَ‪ ،‬ل‪ٛ‬ظ اغبخی‪ٙ‬ساٖ ز‪ٚ‬ظِیت‪ ،‬ثیط ا‪ٚ‬ظ‪ ٚ‬اچریرک‪،‬‬ ‫ا‪ ٚ‬ثیطی ا‪ٚ‬ظ‪ ٝ٘ٚ‬ایس‪ ٝ‬ثبِیغیٗ زوض‪ ٖٛ٘ٛ‬زضیسی چىریرّریرط‪.‬‬ ‫لب‪ٚ‬اِیٗ ایچطی عطفی‪ٔ ٝٙ‬ئتبَ حبِمبالض ثطویسیّیط‪ .‬چبِغیساٖ او٘د‪ ٝ‬لب‪ٚ‬اِیٗ ا‪ٚ‬ظ‪ٌ٘ٛ ٚ‬س‪ ،ٜ‬ا‪ٚ‬ز ‪ ٚ‬یب ائّئىترطیره الٔرپربسری‬ ‫ا‪ٚ‬ظضی‪ٙ‬س‪ ٜ‬لیعزیطیّیط‪.‬‬ ‫لب‪ٚ‬اِی ایىی اَ ایّ‪ ،ٝ‬ایچطی عطفی‪ٙ‬ی ایفبچییب چئ‪ٛ‬ضیّٕیص ضىیّس‪ ٜ‬سبذالییطالض‪٘.‬بغبضا‪٘ :‬بغبضا‪ ،‬ائّد‪ ٝ‬ز‪ ٜ‬ایىی چئطیسِی‬ ‫اوِچ‪ ِٛٛ‬چب٘بلساٖ عیجبضت ل‪ٛ‬ضب٘بغبضا ایسیٗ ‪ٌٛ ٚ‬خّ‪ ٛ‬سس‪ ٝ‬ییی‪ ٝ‬ا‪ِٛٚ‬ه ٔ‪ٛ‬سیمیٕیعیٗ ضیتٓ چبالضالضی‪ٙ‬یٗ ٘‪ ٝ‬لسض ظٍ٘یٗ‬ ‫ا‪ِٚ‬س‪ٚ‬غ‪ ٛ٘ٛ‬پبضالق ٘‪ٔٛ‬بییص ائتسیطیط‪ .‬ث‪ ٛ‬اِتّط ایىی چ‪ٛ‬ث‪ٛ‬لال ‪ ٚ‬یب ایىی اَ ایّ‪ ٝ‬چبِی‪ٙ‬یط‪ .‬ا‪ٚ‬ضوئستطز‪ ٜ‬ضیتٕیه خر‪ٟ‬رترسٖ‬ ‫اضزی ‪ٚ‬اض‬ ‫اوّٕ٘ی ض‪ َٚ‬ا‪ٚ‬ی‪ٙ‬بییط‪....‬‬ ‫سال شمار حیًاوی ترکان‬ ‫ازأ‪ ٝ‬اظ ضٕبض‪ ٠‬لجُ‪...‬‬ ‫ایٗ تم‪ٛ‬یٓ زاضای ز‪ٚ‬ض‪ 12 ٜ‬سربِر‪ ٝ‬حریر‪ٛ‬ا٘ری‬ ‫است و‪ ٝ‬اسبٔی ٔعبزَ فبضسی سبَ ‪ٞ‬بی اٖ‪،‬‬ ‫ث‪ ٝ‬تطتیت عجبضت‪ٙ‬س اظ ‪:‬سبَ تطوی ‪ٔ :‬رعربزَ‬ ‫فبضسی ‪-1‬سیچبٖ ایّی ‪ :‬سبَ ٔ‪ٛ‬ش‬ ‫‪ -2‬ای‪ ٝٙ‬ن ایّی ‪ :‬سبَ ٌب‪ٚ‬‬ ‫‪-3‬ثبضیس ایّی ‪ :‬سربَ پرّر‪ٙ‬رً ‪-4‬ز‪ٚ‬ضربٖ‬ ‫ایّی ‪ :‬سبَ ذطٌ‪ٛ‬ش ‪ِٛ-5‬ی ایرّری ‪ :‬سربَ‬ ‫٘‪-6 ًٟٙ‬ایالٖ ایّی ‪ :‬سبَ ٔبض ‪-7‬ات ایّی ‪:‬‬ ‫سبَ است ‪-8‬ل‪ٛ‬ی‪ ٖٛ‬ایّی ‪ :‬سبَ ٌ‪ٛ‬سف‪ٙ‬رس ‪-9‬‬ ‫پیچی ایّی ‪ :‬سبَ ٔیٕ‪-10 ٖٛ‬ت‪ٛ‬ی‪ٛ‬ق ایّی ‪ :‬سبَ ٔطغ ‪-11‬ایت ایّی ‪ :‬سربَ سرً ‪-12‬ز‪٘ٚ‬رمر‪ٛ‬ظ‬ ‫ایّی ‪ :‬سبَ ذ‪ٛ‬ن‪ .‬تم‪ٛ‬یٓ ز‪ٚ‬اظز‪ ٜ‬حی‪ٛ‬ا٘ی تطوبٖ تب سبَ ‪ٞ 1304‬دطی ضٕسی زض ٔت‪ ٖٛ‬ازثری ‪ٚ‬‬ ‫تبضیری ٘مص اٖ ٔط‪ٟٛ‬ز است‪ .‬اظ سبَ ‪ 1304‬و‪ ٝ‬تم‪ٛ‬یٓ ایطاٖ اصالح ٔی ض‪ٛ‬ز‪ ،‬زضاسبٔی ٔب‪ٞ ٜ‬ب‪،‬‬ ‫ثط‪ٚ‬ج ز‪ٚ‬اظز‪ٌ ٜ‬ب٘‪ ٝ‬خبی ذ‪ٛ‬ز ضا ث‪ٔ ٝ‬ب‪ٞ ٜ‬بی ظضتطتی ثبستب٘ی ٔی ز‪ٞ‬س‪ ،‬استعٕبَ اٖ ترمر‪ٛ‬یرٓ زض‬ ‫ٔت‪ ٖٛ‬ازثی ‪ ٚ‬تبضیری ٔ‪ٙ‬س‪ٛ‬خ ٔی ٌطزز‪.‬‬ ‫ا‪ٔ ٚ‬یافعایس ‪:‬تطوبٖ ٌ‪ٛ‬ی‪ٙ‬س زض ‪ٞ‬ط یه اظ ایٗ سبَ‪ٞ‬ب حىٕتی ٘‪ٟ‬فت‪ ٝ‬است و‪ ٝ‬ثساٖ تفبَ ٔیو‪ٙٙ‬س‬ ‫‪ ٚ‬اٖ ضا فطذ‪ٙ‬س‪ٔ ٚ ٜ‬جبضن ٔیضٕبض٘س‪ٔ .‬ثال ‪ٚ‬لتی سبَ ٌب‪ٚ ٚ‬اضز ٔیضس‪٘ ،‬جطز‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬لر‪ٟ‬رطٔرب٘ری ‪ٞ‬رب‬ ‫فع‪٘ٚ‬ی ٔییبفت؛ ظیطا ٌب‪ٞٚ‬ب ث‪ ٓٞ ٝ‬ثسیبض ضبخ ظ٘‪ٙ‬س ‪ ٚ‬زض ستیع ثبض‪ٙ‬س(!) زض سبَ ٔطغ ععبْ فرطا‪ٚ‬اٖ‬ ‫ض‪ٛ‬ز‪ ،‬أب زض ٔیبٖ ٔطزْ تط‪ٛ‬یص ‪ٍ٘ ٚ‬طا٘ی پسیس ایس(!) سبَ تٕسبح (زض تم‪ٛ‬یٓ التجبسی فربضسری‬ ‫ازأ‪ ٝ‬زاضز‬ ‫سبَ ٘‪ ،)ًٟٙ‬ثبضاٖ فطا‪ٚ‬اٖ ضخ ز‪ٞ‬س ‪... ٚ‬‬ صفحه 6 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫پٌج فزهاى رئیس جوَْر‬ ‫بِ ًظام باًکی‬ ‫سِ شٌبِ ‪ 84‬دی ‪ ۰4 * ۰0۱۱‬ط ًَیِ ‪ ۰1 * 8۱88‬جوادی لثاًی‪ * ۰001‬سال سی ٍ دٍم ( ٍتَص یکیٌجی یل ) * شواسُ ( سایی ) ‪10۰2 6‬‬ ‫سئیس کل باًک هشکضی ص دسوتوَس‬ ‫سئیسجوَْس دسباسُ صالح سفتاس ًظوام‬ ‫باًکی خبش د د‪.‬‬ ‫ضئیؽ خوَْض زض خلؿاِ ای ثاب هاسیاطاى عابها‬ ‫ثبًه ّب اظ اًْب ذَاؾت ثب ثسدؿبهّبی دطـِای‬ ‫ؾرتگیطی وٌٌس ٍ ثط هطزم اؾبى ثریطًس‪.‬‬ ‫ثِ ًم اظ پبیربُ اطال ضؾبًی زٍلت پٌاح ـاطهابى‬ ‫البی ضئیؿی ثِ ًظبم ثبًىی ثِ ایی قطو اؾتۺ‬ ‫ا ؾرتگیطی ثط ثسدؿابه ّاب؛ ثاِ ثاسّاىابضاى‬ ‫ثسدؿبه هیساى ًسّیس؛ اؾبهی اًْب ضا هاٌاتاکاط ٍ‬ ‫زؾتکبى ضا لعع وٌیس‪.‬‬ ‫ا تؿْی پطزاذت ٍام ثِ هطزم؛ زض تؿْیالت ذاطز‬ ‫ثِ هطزم ثِخبی ٍثیمِ ٍ ضبهی اعتجبضؾٌدی وٌیس‪.‬‬ ‫ا ٍاگصاضی ثٌربُ ّبی تاَلایاسی تاوالاه قاسُ‬ ‫ثبًهّب؛ ؾطیعب ٍادسّبی توله قسُ تَلیاسی ضا‬ ‫یب ضاُاًساظی یب ٍاگصاض وٌیس‪.‬‬ ‫ا اؾاتاطزاز ؾاَز هابظاز زضیابـاتای اظ هاطزم ٍ‬ ‫تَلیسوٌٌسگبى؛ ؾَز هبظاز زضیبـتی اظ ًطخ اعالهی‬ ‫ثبًه هطوعی ضا پؽ ثسّیس‪.‬‬ ‫ا ثبظًرطی زض ًظبهبت ٍ همطضات ثبًىای ثاِ ًافاع‬ ‫هطزم ٍ اخطای عسالت؛ دساوثط تاب پابیابى ؾابل‬ ‫ثبًه هطوعی وبضگطٍّی ثِ هٌظَض ثبظًرطی زض‬ ‫ًظبهبت ٍ همطضات ثبًىی تکىی زّس ٍ ًتیدِ ضا‬ ‫اعالم وٌس‪.‬‬ ‫هخبز هصَبِ اصالحی‬ ‫هزبَط بِ فْزست گزٍُ یک کاالّای‬ ‫ٍارداتی با ًزخ ارس رسوی را ابالغ کزد‬ ‫هعبٍى اٍل ضییؽخوَْض ـْطؾت اناالو قاسُ‬ ‫گطٍُ یه وبالّبی ٍاضزاتی ثب ًطخ اضظ ضؾوی ضا‬ ‫ثِ زؾتربُّبی شیطثط اضائِ وطز‪.‬‬ ‫ّیات ٍظیطاى زض خلؿِ هَضخ ‪ ۸‬زی ‪ ۸۴۲۲‬ثاب‬ ‫ّسؾ ووه ثِ ٍادسّابی تاَلایاسی وکاَض ٍ‬ ‫خلَگیطی اظ ططو زعاَی ٍ ناسٍض داىان زض‬ ‫هحبون ل بیی زضثبضُ اذص هبثِالتفبٍت ًطخ اضظ اظ‬ ‫اضظّبی تاهیٌی ثطای وبالّبیی وِ گطٍُ وابالیای‬ ‫اًْب اظ یه ثِ زٍ تؽییط هییبثس ثب انالو ههاَثاِ‬ ‫هطثَط ثِ ـْطؾت گطٍُ یه وبالّبی ٍاضزاتی ثاب‬ ‫ًطخ اضظ ضؾوی هَاـمت وطز‪.‬‬ ‫ثط ایی اؾبؼ ههَثِ انالدیِ هصوَض اظ تابضیاد‬ ‫‪ ۸۳۹۸۳۸۳۸‬ثِ خاع زض هاَاضزی واِ تاب تابضیاد‬ ‫‪ ۸۳۹۸۳۷۳۵‬ثسٍى ثبض هبلی ثطای اًْب اضظ تاهیی قسُ‬ ‫اؾت الظم االخطاؾت‪ .‬هحوس هرجط هاعابٍى اٍل‬ ‫ضییؽ خوَْض ایی ههَثِ ضا زٍقٌجِ ثطای اخطا ثِ‬ ‫زؾتربُّبی هطثَطِ اثالغ وطز‪.‬‬ ‫تکذیب سَد‪ 24‬درصذی سپزدُ باًکی‬ ‫اس سَی باًک هسکی‬ ‫ضئیؽ ضٍاثط عوَهی ثبًه هؿىی گفتۺ ثبالتطیی‬ ‫ًطخ ؾَز پطزاذتی ثِ ؾپطزُّب زض ایی ثبًه طاجاک‬ ‫ضبثعِ اعالم قسُ اظ ؾَی ثبًه هطوعی هاعابزل‬ ‫‪ ۸۸‬زضنس ثطای ؾپطزُّبی ثلٌس هست ‪ ۰‬ؾبلِ اؾت‬ ‫ٍ ؾبیط ؾپطزُّب ًیع اظ ًطخّبی ووتطی ثطذاَضزاض‬ ‫ّؿتٌس‪ .‬ثبًه هؿىی زض ٍاوٌف ثِ ذجط هطثَط ثاِ‬ ‫اـعایف ًطخ ؾَز ثبًىای تاب ‪ ۰۴‬زضناس ضاوای‬ ‫تىصیت ایی ذجط ثبالتطیی ًطخ ضا ‪ ۸۸‬زضنس اعاالم‬ ‫وطز‪.‬هْسی ادوسی ضئایاؽ ازاضُ وا ضٍاثاط‬ ‫عوَهی ثبًه هؿىی اهطٍظ زض پبؾد ثاِ ؾائاَال‬ ‫ذجطًربضاى زضثبضُ ًطخ ؾَز ؾپطزُ ّبی ایی ثبًاه‬ ‫اعالم وطزۺ ًطخ ؾَز پطزاذتای ثاِ ؾاپاطزُ ّابی‬ ‫هست زاض زض ثبًه هؿىی ثطاثط ههَثبت قاَضای‬ ‫پَل ٍ اعتجبض ثَزُ ٍ ایی ثبًه ثِ عٌَاى یه ثبًه‬ ‫زٍلتی – ترههی ّوَاضُ ذَز ضا همیس ثِ ضعبیت‬ ‫ضَاثط ٍ همطضات اثالؼی اظ ؾَی ًْبز ًابظاط ثاط‬ ‫ثبظاض پَل هیزاًس‪.‬‬ ‫ٍی ثب ثیبى ایٌىِ ایی هؿئلِ زض ططادی هحهَالت‬ ‫ثبًه ًیع ضعبیت قسُ گفتۺ ثبالتطیی ًطخ ؾاَز‬ ‫پطزاذتی ثِ ؾپطزُ ّب زض ایی ثبًه طجاک ضابثاعاِ‬ ‫اعالم قسُ اظ ؾَی ثبًه هاطواعی هاعابزل ‪۸۸‬‬ ‫زضنس ثطای ؾپطزُّبی ثلٌس هست ‪ ۰‬ؾبلِ اؾات ٍ‬ ‫ؾبیط ؾپطزُّب ًیع اظ ًطخّبی ووتاطی ثاطذاَضزاض‬ ‫ّؿتٌس‪.‬‬ ‫ادوسی ّوچٌیی تهطیق وطزۺ ثٌبثطایی ثابالتاطیای‬ ‫ًطخ ؾَز ؾپطزُ زض ثبًه هؿىای ‪ ۸۸‬زضناس ٍ‬ ‫پبیییتطیی ًطخ ًیع ‪۸۲‬زضنس اؾت‪.‬‬ ‫ضئیؽ ازاضُ و ضٍاثط عوَهی ثبًه هؿاىای زض‬ ‫پبیبى ذبططًکبى وطزۺ ثبًه هؿىی ثِ ًاطخ ّابی‬ ‫ؾَز ههَه قَضای پَل ٍ اعتجبض ّوَاضُ پبیاجاٌاس‬ ‫ثَزُ ٍ ّیچ ؾَزی ذبضج اظ چبضچَه زض زؾتاَض‬ ‫وبض ایی ثبًه لطاض ًساضز‪.‬‬ ‫اگْی هفقَدی‬ ‫کارت َّشوٌذ شوارُ‪ 3161414 :‬هزبَط یِ کاهیَى جک‬ ‫هاَتاَر‪:‬‬ ‫بشوارُ پال ‪872 -35 :‬ع ‪ 26‬شاواارُ‬ ‫‪ ٍ ISF38S414189851100‬شاواارُ شااسای‪:‬‬ ‫‪ LJ11RFBD5H8001828‬بٌام ایٌجاًب حسیی هزادی‬ ‫فزسًذ‪ :‬عباسعلی هفقَد گزدیذُ اس درجِ اعتبار ساقط هی‬ ‫باشذ‪38410 .‬‬ ‫جاهاًذگاى سْام عذالت‪ ،‬در اًتظار سْام؛‬ ‫چٌذ هیلیَى جاهاًذُ سْاهذار هیشًَذ؟‬ ‫ضئیؽ و ثبًه هطوعیۺ‬ ‫لیست بذّکاس ى عوذُ باًکّا دس ساهاًِ کذ ل هٌتشش هیشَد‬ ‫علی نبلق اثبزی زض دبقیاِ هاطاؾان‬ ‫ّفتویای ّاوابیاف هابلای اؾاالهای‬ ‫گفتۺ اعتجبضؾٌدی هَضاَ هاْاوای‬ ‫اؾت ٍ چٌابًاچاِ اـاطاز دابئاع ضتاجاِ‬ ‫اعتجبضی هٌبؾت ثبقٌس ثبًه هیتَاًاس‬ ‫ثب ٍثبیک ؾاْا تؿاْایاالت ذاطز ضا‬ ‫پطزاذت وٌس‪.‬‬ ‫ٍی اـعٍزۺ ثبیس زؾتطؾی ادبز هطزم ثِ‬ ‫ؾیؿتن ثبًىی تؿْی قَز ثِ ٍیاػُ زض‬ ‫ٍام ّبی ذطز ٍ هطزم اًاتاظابض زاضًاس‬ ‫ثبًه هطوعی همطضات ضا انالو وٌس‬ ‫ٍ زض ایی ظهیٌِ ًیع اهىبى اضائِ ٍثابئاک‬ ‫ؾْ ضا ـطاّن وطزُاین‪.‬‬ ‫ضئیؽ و ثبًه هطوعی گفتۺ الاعام‬ ‫ثبًه ّب ثِ ضعبیت قطایط ضا ثایاکاتاط‬ ‫ذَاّین وطز تب تؿاْایاالت ذاطز ضا‬ ‫پطزاذت وٌٌس ٍ زض ایٌسُای ًاعزیاه‬ ‫هدوَعِای اظ قطایط ضا ثاِ قاجاىاِ‬ ‫ثبًىی اثالغ ذاَاّایان واطز تاب زض‬ ‫چبضچَه هَضز ًظط ـعبلیت وٌٌس‪.‬‬ ‫ضهع ضیبل ثِ ظٍزی عولیبتی هیقَز‬ ‫ٍی اظْبضزاقتۺ همطضات ضهاع ضیابل‬ ‫هلی زض قَضای پَل ٍ اعتجبض تهاَیات‬ ‫قسُ ٍ زض ایٌسُ عولیبتی های قاَز ٍ‬ ‫زضذهَل زیرط ضهع زاضایای ّاب زض‬ ‫زٍلت ٍ وویؿیَى ّبی هاطثاَطاِ زض‬ ‫دبل ثطضؾی اؾت‪.‬‬ ‫نبلق اثبزی زضثبضُ خلؿِ اهطٍظ ذاَز‬ ‫ثب ضئیؽ خوَْض گفتۺ زض ایی خلؿاِ‬ ‫ّسایت تؿْیالت ثِ ثرف هاَلاس زض‬ ‫دَظُ التهبزی ثْجَز ٍخاْاِ ًاظابم‬ ‫ثبًىی تؿْی زؾاتاطؾای هاطزم ثاِ‬ ‫تؿْیالت تحَل زض ـطایٌسّب ًارابُ‬ ‫تحَلی ثِ ًظبم ثبًىی ثْجاَز اضتاجابط‬ ‫ثبًه ّب ثب هکتطیبى ٍ ؾبیط شیاٌافاعابى‬ ‫انالو ًبتطاظی ؾیؿتن ثابًاىای ٍ ثاِ‬ ‫طَض ولی انالو ؾیؿتن ثبًىی تعییی‬ ‫تىلیؿ ٍادسّبی التهبزی ثسّىبض ثِ‬ ‫ؾیؿتن ثبًىی ٍ تاماَیات ٍ تاَؾاعاِ‬ ‫خطیبى لطو الحؿٌِ خعٍ هحاَضّابی‬ ‫هَضز ًظط ضییؽ خوَْضی ثَز‪.‬‬ ‫ٍی زض پبؾد ثِ اذتالؾ لایاوات اضظ‬ ‫ؾبهبًِ ًیوب ٍ اظاز ٍ تبثیط اى ثط ثابظاض‬ ‫ؾطهبیِ گفتۺ هعبهالت زض ؾبهبًِ ًیوب‬ ‫ثطاؾبؼ عطضِ ٍ تمبضب اؾت ٍ ثبًاه‬ ‫هطوعی زذبلتی زض ایی اهط ًاساضز اهاب‬ ‫اذتالؾ خعئی ثیی ؾبهبًِ ًیوب ٍ ثبظاض‬ ‫بِ گفتِ ًوایٌذگاى هجلس ‪ ۰۱‬هیلیوَى ًوفوش ص‬ ‫جاهاًذگاى سْام عذ لت دس سال ایٌذُ تعیویوی‬ ‫تکلیف خَ ٌّذ شذ‪.‬‬ ‫هتکى طجیعی اؾت ظیطا زض ؾابهابًاِ‬ ‫ًیوب دَالدبت هاعابهلاِ های قاَز ٍ‬ ‫هعبهالت عاواسُ اؾات ٍ زض ثابظاض‬ ‫هتکى هعبهالت ذطز اؾت‪.‬‬ ‫ضئیؽ و ثبًه هطوعی ّاواچاٌایای‬ ‫تَضیق زازۺ ؾِ زضنس اظ هٌبثع ؾپاطزُ‬ ‫ثبًه ّب ثبیس ثِ ذاطیاس اٍضاق هابلای‬ ‫اؾالهی وِ اظ ًمسقًَاسگای ثابالیای‬ ‫ثطذَضزاض اؾت اذتهبل یبثس ٍ ایای‬ ‫ثِ زلی هسیطیت ًمسیٌرای اؾات تاب‬ ‫فض ی ‪ ۰۱‬تا ‪ ۰8‬دسصذی هصشف گاص‬ ‫ًسبت بِ سال ‪55‬‬ ‫چٌبًچِ ثبًه ّب ًبتطاظی ًاماسیاٌارای‬ ‫زاقتِ ثبقٌس ایای اٍضاق ضا زض ثابظاض‬ ‫ثفطٍقٌس ٍ ثطای هسیطیت ًماسیاٌارای‬ ‫اؾت‪.‬‬ ‫ٍی زض پبؾد ثِ ایاطًاب زض ذهاَل‬ ‫تبویس ضئیؽ خوْاَضی ثاط هاعاطـای‬ ‫ثسّىبضاى ثبًىی ًیع گافاتۺ لایاؿات‬ ‫ثااسّااىاابضاى عااوااسُ ثاابًااه ّااب زض‬ ‫نَضتّبی هبلی ثبًهّب زض ؾابهابًاِ‬ ‫وسال هٌتکط هیقَز‪.‬‬ ‫سشذ ‪ 0‬دسصذی قتصاد ًٍضٍئال‬ ‫بِ کوک یش ى پس ص ‪ 4‬سال‬ ‫ٍصیش ًفت با شاسُ بوِ فوض یو‬ ‫هصشف گاص کشوَس هویوض ى یوی‬ ‫فض ی س ًسبت بِ پاسسال دس سوِ‬ ‫بخ خاًگی‪ً ،‬یشٍگاّی ٍ صٌایوع‬ ‫‪ ۰۱‬تا ‪ ۰8‬دسصذ عالم کشد‪.‬‬ ‫البی خَاز اٍخی زض ثابظزیاس اظ‬ ‫هطوع زیؿپبچیٌگ (اتبق وٌاتاطل‬ ‫قطوت هلی گبظ ًجاَز ؾاطهابیاِ‬ ‫گااصاضی زض ثاارااف ثاابالزؾاات‬ ‫قطوت هلی ًفت ٍ قطوت هلی گبظ طی چٌس ؾبل گصقتاِ ضا یابزاٍض قاس ٍ‬ ‫گفتۺ ثِ ّویی علت هیعاى تَلیس گبظ اهؿبل ثِ اًساظُ پبضؾبل اؾت‪.‬‬ ‫ٍی تهطیق وطزۺ زض ایی هیبى هطزم ًمف اؾبؾی ٍ هْوی زض تبهیی گابظ هاَضز‬ ‫ًیبظ زض ـه ؾطهب ثط عْسُ زاضًس ووب ایٌىِ تب اهطٍظ ّن ًْبیت ّاواىابضی ضا‬ ‫زاقتِ اًس اهب ٌَّظ ّن خب زاضز زض ثحث ههطؾ ثْیٌِ هب ضا یبضی زٌّس ظیطا ّاط‬ ‫چِ گبظ ووتطی ههطؾ قَز گبظ ثیکتطی ثِ نٌبیع ٍ هدتوعّبی پاتاطٍقایاوای‬ ‫عطضِ ٍ گبظ ثِ اضظـ اـعٍزُ تجسی هیقَز وِ زض ًْبیت ضقاس الاتاهابزی ٍ‬ ‫زضاهسظایی ثیکتط ضا زض پی زاضز‪.‬‬ ‫ٍظیط ًفت گفتۺ ثب ثطًبهِ ضیعی ّبی قطوت هلی ًفت ثطای تاَؾاعاِ هایابزیای‬ ‫گبظی هبًٌس تىوی ـبظّبی پبضؼ خٌَثی اظ خولِ ـبظ ‪ ۸۸‬تَؾعِ هیاساى پابضؼ‬ ‫قوبلی ٍ ثْطُ ثطزاضی اظ هیساى گبظی ویف طی ‪ ۰‬ؾبل ایٌسُ تَلیس گبظ وکاَض‬ ‫اـعایف ذَاّس یبـت‪.‬‬ ‫با ٍجَد تحشین ّوای گسوتوشدُ‬ ‫اهشیکا علیِ ًٍضٍئال ٍ هوحواصوشُ‬ ‫قتصادی یی کشَس اهاسّا ًشواى‬ ‫هی دّذ قتصاد ًٍضٍئال دس سوال‬ ‫گزشتِ ‪ 0‬دسصذ سشوذ بوِ خوَد‬ ‫دیذُ ست‪.‬‬ ‫زیلی نجبو ًاَقات؛ ًایاىاالؼ‬ ‫هبزٍضٍ ضئیؽ خواْاَض ًٍاعٍئاال‬ ‫اًتظبض زاضز وِ التهبز ایی وکاَض‬ ‫زض ؾبل گصقتِ پؽ اظ ّکت ؾبل ضوَز ٍتَضم ـعایٌسُ ثب ضقاس الاتاهابزی ‪۴‬‬ ‫زضنسی ضٍثطٍ قَز‪ .‬ثبًه هطوعی ًٍعٍئال اظ ؾِ هبِّ ؾَم ؾبل ‪ ۰۲۸۹‬ظهابًای‬ ‫وِ تَلیس ًبذبلم زاذلی ایی وکَض ‪ ۰۶.۸‬زضنس ًؿجت ثِ هست هکبثِ زض ؾابل‬ ‫‪ ۰۲۸۸‬وبّف یبـت هیعاى تَلیس ًبذبلم زاذلی )‪(GDP‬ایی وکَض ضا هٌتاکاط‬ ‫ًىطزُ ثَز‪ .‬هبزٍضٍ زض ؾرٌطاًی ؾبالًِ ذَز زض هدلؽ هلی گفتۺ پؽ اظ پاٌاح‬ ‫ؾبل خٌگ التهبزی ٍ ثب ٍخَز تحطین ّبی گؿتطزُ ٍ هاحابناطُ الاتاهابزی‬ ‫ًٍعٍئال زض هؿیط ضقس التهبزی لطاض گطـتِ اؾت‪.‬‬ ‫ٍی ّوچٌیی ضقس التهبزی زض ؾِ هبِّ ؾَم ؾبل گصقتِ ضا ‪ ۷.۶‬زضناس پایاف‬ ‫ثیٌی وطز ّط چٌس وِ زض ایی ثبضُ تَضیق ثیکتطی ًساز‪.‬‬ ‫وبضقٌبؾبى هعتمسًس ؾبل گصقتِ تَلیس ًفت ًٍعٍئال ثب واواه قاطوات ّابی‬ ‫وَچه ذسهبت ًفتی ٍ عطضِّبی ًفتی اظ ایطاى زٍ ثطاثط قس ایی ثاساى هاعاٌاب‬ ‫ًیؿت وِ قطوت ًفت زٍلتی ًٍعٍئال زض ازاهِ ثِ اـعایف تَلیس ازاهِ ذَاّس زاز‪.‬‬ ‫عیذی هسال کاسگش ى بیی ‪ 1.1‬تا ‪ 3.5‬هیلیَى تَهاى ست‬ ‫هطابق قاًَى کاس عیذی کاسگش ى بش ی یک سال کاس‬ ‫حذ قل هعادل ‪ 2۱‬سٍص ٍ حذ کثوش ‪ 5۱‬سٍص سوت‬ ‫بٌابش یی هسال حذ قل عیذی پشد ختی بِ کاسگوش ى‬ ‫بیی پٌج هیلیَى ٍ ‪ّ 1۰۱‬ض س ٍ ‪ 55۱‬تَهاى توا ّوفوت‬ ‫هیلیَى ٍ ‪ّ 522‬ض س ٍ ‪ 041‬تَهاى خَ ّذ بَد‪.‬‬ ‫ثط اؾبؼ هبزُ ٍادسُ لابًاَى وابض واِ زض پابیابى‬ ‫قْطیَض ؾبل ‪ ۸۳۷۲‬انالو قس توبم وابضگابُ ّابی‬ ‫هکوَل لبًَى وبض هىلفٌس ثِ ّط یه اظ وابضگاطاى‬ ‫ذَز ثِ ًؿجت یه ؾبل وبض هعبزل ‪ ۶۲‬ضٍظ اذاطیای‬ ‫هعز ثِ عٌَاى عیسی ٍ پبزاـ ثپطزاظًس‪.‬‬ ‫ثطای هحبؾجِ دسال عیسی ثبیس زؾاتاواعز ضٍظاًاِ‬ ‫ههَه اهؿبل ضا زض ‪ ۶۲‬ضٍظ ضطه وٌین‪ .‬ثب تَخِ ثِ‬ ‫ایٌىِ زؾتوعز ضٍظاًِ ‪ّ ۸۸‬عاض ٍ ‪ ۵۸۶‬تَهابى اؾات‬ ‫دسال عیسی وِ ثبیس پطزاذت قَز پٌح هیلیاَى ٍ‬ ‫‪ّ ۳۸۲‬عاض ٍ ‪ ۹۹۲‬تَهبى اؾت‪.‬‬ ‫زض هبزُ ٍادسُ لبًَى وبض اهاسُ اؾات واِ هاجالاػ‬ ‫پطزاذت عیسی وبضوٌبى ًجبیس اظ ‪ ۹۲‬ضٍظ داسالا‬ ‫هعز ضٍظاًِ تدبٍظ وٌس‪ .‬ثط ایی اؾبؼ دساوثط عیاسی‬ ‫وِ وبضگطاى زضیبـت هی وٌٌس ّن ّفت هیالایاَى ٍ‬ ‫‪ّ ۹۶۶‬عاض ٍ ‪ ۴۸۵‬تَهبى اؾت‪.‬‬ ‫زض هیبى خبهعِ وبضگطی ثطذی اـطاز عیاسی وابها‬ ‫زضیبـت ًوی وٌٌس‪ .‬ثطای اـطازی وِ وواتاط اظ یاه‬ ‫ؾبل وبض وطزُ ثبقٌس ّن ثطاؾبؼ ‪ ۶۲‬ضٍظ وابض ٍ‬ ‫ًؿجت ایبم وبضوطز هحبؾجِ هیقَز‪ .‬ثِ ایی قى وِ‬ ‫دسال هعز هبّیبًِ زض عسز ‪ ۰‬ضاطه ٍ ثاط تاعاساز‬ ‫ضٍظّبی وبضی تمؿین هیقَز‪( .‬دسال هعز ضاطه‬ ‫زض ‪ ۰‬تمؿین ثط ‪ ٍ ۸۰‬ضطه زض تعساز هبُ وبضوطز‬ ‫زض لبًَى ظهبى لععی ثطای پطزاذت عیسی وبضوٌبى‬ ‫سٍصًاهِ سک‬ ‫م لف ‪ 2101‬هشًذ‬ ‫اگْی هض یذُ هَ ل غیشهٌقَل ( سٌاد رهِ)‬ ‫ثوَخت پطًٍسُ اخطائی والؾِۺ ‪ ۸۴۲۲۲۲۳۰۹‬قکساًگ یه ٍادس اپبضتوبى ثِ پالن‬ ‫‪ ۸۷۷‬اظ ‪ -۳۳۴۷۸۵۷۴‬انلی ٍالع زض هطًس ثرف ‪ ۸۵‬تجطیع واِ ؾاٌاس اى زض زـاتاط‬ ‫الىتطًٍیهۺ ‪ ۸۳۹۸۰۲۳۲۴۲۲۵۲۲۲۲۸۷‬ثِ هؿبدت ‪ ۰۰۰۳۸۸‬هتطهطثع ٍالع زض ؾاوات‬ ‫طجمِ قکن ثب ٍخَز زاوت ثِ هؿبدت ‪ ۸۳۲۰‬هتطهطثع ثبً وبم پبضویاٌاگ طاجاماِ ‪۶‬‬ ‫تفىیىی ثِ هؿبدت ‪ ۸۲۳۵۶‬هتطهطثع زض طجمِ ّوىؿ ثب لسضالؿْن اظ عطنِ ٍ ؾابیاط‬ ‫هکبعبت ٍ هکتطوبت طجک لبًَى توله اپبضتوبًْب ٍ ائیی ًبهِ اخطائی واِ ؾایاؿاتان‬ ‫دطاضتی اى ثهَضت وؿ گطهبیف ٍ ضازیبت ٍ ؾمؿ ّب ثهَضت ًَض پطزاظی وٌبؾ‬ ‫ٍ زاضای وبثیٌت اقپعذبًِ ٍ ووسزیَاضی اتبق ّب ٍ ًوبی و ؾبذتوبى تطوایاجای اظ‬ ‫هیٌطال ٍ ؾیوبًىبضی ثب اًکعبثبت اه ٍ ثطق ٍ گبظ ٍالع زض ازضؼۺ هطًس‪ -‬ذیبثبى قْیس‬ ‫ضًدجطی ثلَاض قْیس ثبوطی ‪ ۰۰‬ثٌبم اهیطاؾس نوسی هالیَؾفی ثجت قسُ اؾت ٍ طجاک‬ ‫ًظط وبضقٌبؼ ضؾوی ثِ هجلػ ‪ ۰۰۸۲۲۲۲۲۲۲۲‬ضیبل (ثیؿت ٍ زٍ هیلیبضز ٍ ّکاتاهاس‬ ‫هیلیَى ضیبل اضظیبثی قسُ دبل همساض ؾِ زاًگ هکب اظ قکساًگ پالن هصوَض زض‬ ‫لجبل لؿوتی اظ هْطیِ ذبًن ؾَزاثِ نوسی هالیَؾفی ثطاثط ؾاٌاس اظزٍاج ‪-۸۴۵۰۵‬‬ ‫‪ ۸۳۸۶۳۸۰۳۲۸‬زـتطذبًِ ‪ ۸۴‬هطًس اظ ؾبعت ‪ ۹‬الای ‪ ۸۰‬ضٍظ پاٌاداکاٌاجاِ هاَضذاِۺ‬ ‫‪ ۸۴۲۲۳۸۸۳۸۴‬زض قعجِ اخطائیبت ازاضُ ثجت اؾٌبز ٍ اهالن هطًس ٍالع زض هطًس‪ -‬ذیبثبى‬ ‫طبلمبًی ضٍثطٍی ازاضُ هربثطات لسین اظ ططیک هعایسُ ثفطٍـ هی ضؾس‪ .‬هعایسُ همساض‬ ‫ؾِ زاًگ هکب اظ قکساًگ پالن ـَق اظ هجلػ ‪ ۸۸۳۴۲۲۳۲۲۲۳۲۲۲‬ضیابل (یابظزُ‬ ‫هیلیبضز ٍ چْبضنس هیلیَى ضیبل قطٍ ٍ ثِ ثبالتطیی لیوت پیکٌْبزی ًماسا ـاطٍذاتاِ‬ ‫ذَاّس قس‪ .‬الظم ثِ شوط اؾت پطزاذت ثسّی ّبی هطثَط ثِ اه ثطق گابظ اعان اظ‬ ‫دک اًکعبه ٍ یب دک اقتطان ٍ ههطؾ زض نَضتی وِ هَضز هعایسُ زاضای اًْب ثبقاس‬ ‫ٍ ًیع ثسّی ّبی هبلیبتی ٍ عَاضو قْطزاضی ٍ ؼیط تب تبضید هعایسُ اعن اظ ایٌىِ ضلان‬ ‫لععی اى هعلَم قسُ یب ًکسُ ثبقس ثِ عْسُ ثطًسُ هعایسُ اؾت ٍ ًیع زض نَضت ٍخاَز‬ ‫هبظاز ٍخَُ پطزاذتی ثبثت ّعیٌِ ّبی ـَق اظ هح هبظاز ثِ ثاطًاسُ هاعایاسُ هؿاتاطز‬ ‫ذَاّس قس‪ً ٍ .‬ین عکط ٍ دک هعایسُ ًمسا ٍنَل هی گطزز‪.‬‬ ‫ضوٌب ثطاثط هبزُ ‪ ۸۳۶‬لبًَى ائیی ًبهِ اخطا قطوت زض هعایسُ هٌَط ثاِ پاطزاذات زُ‬ ‫زضنس اظ هجلػ پبیِ وبضقٌبؾی ثِ دؿبه ؾپطزُ ثجت ٍ د َض ذطیساض یب ًوبیٌسُ لبًًَی‬ ‫اٍ زض خلؿِ هعایسُ اؾت ثطًسُ هعایسُ هىلؿ اؾت هبثِ التفبٍت هجلػ ـطٍـ ضا ظاطؾ‬ ‫هست ‪ ۵‬ضٍظ اظ تبضید هعایسُ ثِ دؿبه نٌسٍق ثجت تَزیع ًوبیس‪ ٍ .‬زض ناَضتایاىاِ‬ ‫ظطؾ هْلت همطض هبًسُ ـطٍـ ضا ثِ دؿبه ؾپطزُ ثجت ٍاضیع ًىٌس‪ .‬هجلػ هصوَض لبثا‬ ‫اؾتطزاز ًجَزُ ٍ ثِ دؿبه ذعاًِ ٍاضیع ذَاّس قس زض ایی نَضت عولیبت ـاطٍـ اظ‬ ‫زضخِ اعتجبض ؾبلط ٍ هعایسُ تدسیس هی گطزز‪.‬‬ ‫‪ *۴۳۸۵۶‬تبضید اًتکبض ‪۸۴۲۲۳۸۲۳۰۸‬‬ ‫سئیس ثبت سٌاد ٍ هالک هشًذ‪ -‬هحشم کٌعاًی‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪7‬‬ ‫کاّ‬ ‫هکرم ًکسُ اؾت ٍ ثطاؾبؼ عاطؾ وابضگابُ ّاب‬ ‫وبضـطهبیبى زض ‪ ۰‬هبُ پبیبًی ؾبل عایاسی وابضگاطاى‬ ‫ذَز ضا پطزاذت هیوٌٌس ٍ هعوَال ؾمؿ پاطزاذات‬ ‫عیسی وبضوٌبى پبیبى اؾفٌسهبُ اؾت‪.‬‬ ‫‪ 82‬دسصذی ًشخ تَسم دس تَلیذ‬ ‫ٍصیش صوت گفت‪ 6‬ص شْشیَس تا پایواى ارس‬ ‫تَسم تَلیذکٌٌذُ کِ بِ باالی ‪ 5۱‬دسصوذ‬ ‫سسیذُ بَد‪ 82 ،‬دسصذ کاّ پیذ کشد‪.‬‬ ‫ـبطوی اهیی هیگَیسۺ تَضم ههطؾ وٌٌاسُ‬ ‫ًیع ‪ ۸۶‬زضنس وبّف یبـتِ اؾت‪ٍ .‬لتی ًطخ‬ ‫تَضم تَلیسوٌٌسُ پبییی هیایس چٌس هبُ ثعس‬ ‫ًطخ تَضم ههطؾ وٌٌسُ ًیع پبییی ذاَاّاس‬ ‫اهس‪ .‬ثِ گعاضـ ضٍاثط عاواَهای ٍظاضت‬ ‫نوت ؾیس ضضب ـبطوی اهیی گفتۺ تب پبیبى ؾبل ایی ؾبهبًاِ خابهاعاِ تادابضت‬ ‫تىوی ٍ ًْبیی هی قَز‪ .‬تؽییطات قبذم لیوت تَلیسوٌٌسُ و وکَض ًؿجت ثاِ‬ ‫ـه هکبثِ ؾبل لج (تَضم ًمعِ ثِ ًمعِ زض ـه تبثؿتبى ‪ ۸۴۲۲‬ثِ ‪ ۵۸٨۹‬زضناس‬ ‫ضؾیس وِ زض همبیؿِ ثب ّویی اطال زض ـه هکبثِ ؾبل لجا (‪ٍ ۸۴.۸ ۷۳.۲‬اداس‬ ‫زضنس وبّف زاقتِ اؾت‪.‬‬ ‫قیوت جَجِ تشهض بشیذ‬ ‫هذیشعاهل تحادیِ سش سشی هشغذ س ى بوا‬ ‫بیاى یٌکِ قیوت جَجِ یکشٍصُ بِ ‪ّ ۰۱‬ض س‬ ‫تَهاى سسیذُ ست‪ ،‬گفت‪ 6‬س دُ الصم بش ی‬ ‫بشخَسد با ٍ حذّای هشغ هادس هتخلوف ٍ‬ ‫دالل باصی هَجَد دس باص س جَجِ ٍجوَد‬ ‫ًذ سد‪.‬‬ ‫دجیت اؾساهلل ًػاز ثب ثیبى ایٌىِ تراهایام‬ ‫اضظ ‪ ۴۰۲۲‬تَهبًی ثاِ ًاْابزُ ّابی زاهای‬ ‫ّوچٌبى ازاهِ زاضز ٍ هکرم ًیؿت وِ انالو ًظبم یبضاًِای چِ ظهبًی لطاض اؾت‬ ‫اخطایی قَز گفتۺ اظ قٌجِ ّفتِ خبضی ثبضگصاضی ًْبزُ شضت زض ؾبهبًِ ثبظاضگابُ‬ ‫اؼبظ قسُ ٍ طجک اعالم هؿئَالى ثبضگصاضی وٌدبلِ ؾَیب ًیع تب اٍاذط ّفتِ خابضی‬ ‫اًدبم ذَاّس قس‪ٍ.‬ی اضبـِ وطزۺ ثط اؾبؼ اًچِ وِ ثِ هب اعاالم قاسُ طاطادای‬ ‫وبضت اعتجبضی ثطای ذطیس هحهَالت پطٍتئیٌی اظ خولِ هطغ ترن هطغ گَقات‬ ‫ٍ لجٌیبت زض زؾتَض وبض زٍلت لطاض زاضز ٍ ؾِ هبُ ثعس اظ انالو ًظبم یبضاًِای ایای‬ ‫ططو اخطا هیقَز ٍ ثط ایی اؾبؼ وبضت هصوَض ثِ هیعاى هکرهی قبضغ هیقاَز‬ ‫تب هطزم ثتَاًٌس هحهَالت پطٍتئیٌی ٍ لجٌی هَضز ًیبظقبى ضا ثب ایی وابضت تاْایاِ‬ ‫وٌٌس‪.‬اؾساهلل ًػاز زض ثرف زیرطی اظ ؾرٌبى ذَز ثب ثیبى ایٌىِ لیوت ّط ویلَگطم‬ ‫هطغ ظًسُ ّن اوٌَى ثیی ‪ّ ۸۷‬عاض ٍ ‪ ۵۲۲‬تَهبى تب ‪ّ ۸۹‬عاض ٍ ‪ ۷۲۲‬تاَهابى اؾات‬ ‫گفتۺ لیوت هطغ گطم ًیع ثیی ‪ ۰۷‬تب ‪ّ ۳۸‬عاض تَهبى اؾت‪.‬‬ ‫یه ؾبلی هی قَز وِ ؾْبم عسالت اظازؾبظی‬ ‫قسُ اؾت‪ .‬ثعس اظ ایی اظازؾابظی داسٍز ‪۰۲‬‬ ‫هیلیَى ًفط وِ ـبلس ؾْبم عسالت ثَزًس پایارایاط‬ ‫ذطیس یب زضیبـت ایی ؾْبم ّؿتٌس‪.‬‬ ‫هدلؽ قَضای اؾالهی زض ططدی اظ اضائِ ؾْبم‬ ‫عسالت ثِ وؿبًی وِ اظ ایی ؾْن هحطٍم ّؿتٌس‬ ‫ثط اهس اهب ٌَّظ خعئیبتی اظ اخطای اى زض اهؿبل‬ ‫ٍ دتی ثَزخِ ؾبل ایٌسُ هکرم ًیؿت‪.‬‬ ‫جاهاًذگاى سْام عذ لت چٌذ ًفش ّستٌذ؟‬ ‫اوجط دیسضی ؾرٌرَی قطوتّابی ؾاطهابیاِ‬ ‫گصاض اؾتبًی ؾْبم عسالت گفتۺ ثِ زلیا ایای‬ ‫وِ زض ظهبى اؼبظ ثجات ًابم ؾاْابم عاسالات‬ ‫ؾبهبًِ ّبی قٌبؾبیی هبًٌس اهطٍظ هسضى ٍ اًالیی‬ ‫ًجَزُ اًس ددن ظیبزی اظ اًحطاـبت زض ایی ظهیٌِ‬ ‫ضلن ذَضز‪.‬‬ ‫اٍ هی گَیسۺ طجک ثطاٍضزّب زٍ زؾتِ خبهابًاسُ‬ ‫ؾْبم عسالت ٍخَز زاضز‪ .‬یاه اـاطازی واِ‬ ‫زعَت ًبهِ زضیبـت ؾْبم عسالت (وبضتاىاؽ‬ ‫زاضًس ایی خوعیت ثیی ‪ ۸.۸‬هیلیَى تب ‪ ۴‬هیلایاَى‬ ‫ًفط هتؽیط ّؿتٌس‪ ۸.۸ .‬هیلیَى ًفط وؿبًی ّؿتاٌاس‬ ‫وِ وبضتىؽ زاضًس ٍ ‪ ۴‬هیلیاَى ًافاط وؿابًای‬ ‫ّؿتٌس وِ ثطاٍضز هیقَز زعَت ًابهاِ ؾاْابم‬ ‫عسالت ضا زاقتِ اهب هَـک ثِ ثجت ًْبیای ًکاسُ‬ ‫اًس‪.‬‬ ‫اظ ؾَی زیرط طجک ثطاٍضز ٍظاضت تعبٍى ٍ ضـبُ‬ ‫اختوبعی ًعزیه ثِ ‪ ۰۲‬هیلیَى ًفط اظ ‪ ۶‬زّاه‬ ‫پبییی خبهعِ علیطؼن تهاطیاق لابًاَى ؾاْابم‬ ‫عسالت زضیبـت ًىطزُ اًس‪.‬وِ الجتِ اى ‪ ۴‬هیلیاَى‬ ‫ًفط ثیبى قسُ ًیع زض ّوایای ثابظزُ خاواعایاتای‬ ‫گٌدبًاسُ قاسُ اؾات ٍ زض وا هاداواَ‬ ‫خبهبًسگبى ؾْبم عسالت ‪ ۰۲‬هیلیَى ًافاط اؾات‬ ‫وِ ‪ ۴‬هیلیَى ًیع ثِ طَض لاعاعای زعاَت ًابهاِ‬ ‫زضیبـت وطزُ اًس‪.‬‬ ‫هحوسضضب پَضاثطاّیوی ضئایاؽ واوایاؿایاَى‬ ‫الااتااهاابزی زض ‪ ۸۴‬قااْااطیااَض هاابُ ‪۸۴۲۲‬‬ ‫گفتۺ خلؿبتی زض ذهَل تعییای تاىالایاؿ‬ ‫خبهبًسگبى ایی ؾْبم زض هدلؽ زاقتِ ایان‪ .‬زض‬ ‫چٌس ضٍظ ایٌاسُ طاطو ٍاگاصاضی ؾاْابم ثاِ‬ ‫خبهبًسگبى خوع ثٌسی هیقَز ٍ ثب ًربُ هثاجات‬ ‫زٍلت ایی ططو ظطؾ چاٌاس ضٍظ ایاٌاسُ زض‬ ‫زؾتَض وبض لطاض هیگیطز ٍ اهیسٍاضم زض لابلات‬ ‫تَاـک ثب زٍلت ایی هَضَ ًْبیی قَز‪.‬‬ ‫اٍ گفتۺ ضایعًی ّب ضا ثب ضئیؽ خوَْض قطٍ ٍ‬ ‫ًبهِ ای ضا ثِ زٍلت اضؾبل وطزین وِ ثب ولایابت‬ ‫ثحث هَاـمت قسُ ٍ ایی هؿئلِ ثِ ؾبظهبى ثطًبهِ‬ ‫ٍ ثَزخِ اضخب قسُ اؾت‪ .‬ثِ گافاتاِ ضئایاؽ‬ ‫وویؿیَى التهبزی هدلؽ؛ تعیایای تاىالایاؿ‬ ‫خبهبًسگبى ؾْبم عسالت یىی اظ الساهبت وَتبُ‬ ‫هست زض ًیوِ زٍم اهؿبل ذَاّس ثَز‪.‬‬ ‫ثب گصقت ثیف اظ چْبض هبُ اظ ایی اظْبضات اهاب‬ ‫ٌَّظ الساهی زض ظهیٌِ خبهبًسگبى ؾْبم عسالات‬ ‫نَضت ًرطـتِ اؾت‪.‬‬ ‫تاهیی هٌابع سْام عذ لت بش ی جاهاًذگواى‬ ‫ٍجَد د سد‬ ‫ضئیؽ ّیبت هسیطُ اتحبزیِ وکَضی تعبًٍیّبی‬ ‫ؾْبم عسالت گفتۺ زض ظهیٌِ ترهیم هاٌابثاع‬ ‫الظم ثبیس گفتِ قَز اگط قطوتّب دصؾ قسُ‬ ‫اظ پطتفَی ؾْبم عسالت زٍثبضُ ثِ ؾاجاس ؾاْابم‬ ‫عسالت ثبظگطزًس تىلیؿ خبهابًاسگابى ؾاْابم‬ ‫عسالت ًیع هکرم هیقَز‪.‬‬ ‫ثطضؾی ّب اظ الیحِ ثَزخِ ‪ ۸۴۲۸‬خابیای ثاطای‬ ‫تبهیی هبلی ایی اـطاز ضا ًکبى ًساز ثِ ّویی علات‬ ‫ؾطاغ ًوبیٌسگبى هدلؽ ضـتین‪.‬‬ ‫ؾرٌرَی وویؿیَى التهبزی گافاتۺ ؾاْابم‬ ‫عسالت لبًًَی خساؾت ٍ زض ثَزخِ خبًاوابیای‬ ‫ًوی قَز‪ .‬ططو خبهبًسگبى ؾْبم عاسالات زض‬ ‫هدلؽ زض دبل ثطضؾی اؾت‪.‬‬ ‫ؼالهطضب هطدجب گفتۺ ثطای ‪ ۸۲‬هیلیَى ًافاط اظ‬ ‫‪ ۰۲‬هیلیَى خبهبًسُ ؾْبم عسالت هٌابثاع هابلای‬ ‫هکرم قسُ اؾت‪ .‬ایی زُ هیلیَى ًافاط ع اَ‬ ‫ًْبزّبی دوبیتی ٍ زّه ّبی پبییی ذاَاّاٌاس‬ ‫ثَز‪ .‬ووتط اظ ‪ ۳‬هبُ ثاِ پابیابى ؾابل هابًاسُ ٍ‬ ‫خبهبًسگبى ؾْبم عسالت چکن اًتظابض تاحاماک‬ ‫ٍعسُ ّبی زٍلت زض ایی ظهیٌِ ّؿتٌس ٍعسُ ای‬ ‫وِ ثِ گفتِ ضئیؽ وویؿیَى التهبزی هدلؽ اظ‬ ‫اٍلَیت ّب ٍ ثطًبهِ ّبی وَتابُ هاست زٍلات‬ ‫ؾیعزُ ام اؾت‪.‬‬ ‫اگْی هفقَدی‬ ‫‪TK125S:‬‬ ‫بزگ سبش هَتَر سیکلت تکتااس تایا‬ ‫هذل ‪ 1391‬بشوارُ هاَتاَر‪0124NEJ012694 :‬‬ ‫ٍ شوارُ تٌِ‪ NEJ ***125G9107320 :‬هفاقاَد‬ ‫گزدیذُ اس درجِ اعتبار ساقط هی باشذ‪48183 .‬‬ ‫اگْی هفقَدی‬ ‫بزگ سبش سَاری پژٍ ‪ 405‬هذل ‪ 84‬بِ شوارُ پاال‬ ‫‪233 -25‬س ‪ 63‬بشوارُ هَتَر‪ٍ 12484142365 :‬‬ ‫شوارُ شاسی‪ 14251689 :‬هفقَد گزدیذُ اس درجاِ‬ ‫اعتبار ساقط هی باشذ‪38409 .‬‬ ‫اّز‪ -‬کاظن اهاهَیزدیلَ‬ صفحه 7 ‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫ًشبًی الکترًٍیکی رٍزًبهِ ارک‬ ‫سبیت رٍزًبهِ ‪www.arkonline.ir‬‬ ‫ایویل رٍزًبهِ‪ark.tabriz@yahoo.com9‬‬ ‫ایویل هذیرهسئَل‪eshraghimo@gmail.com 9‬‬ ‫هذیر اجرائی‪ 9‬هعصَهِ حجبزی‬ ‫هجری سبیت رٍزًبهِ‪ 9‬سبًبز اشراقی‬ ‫سِ شٌتِ ‪ 84‬دی ‪ ۸4 * ۸011‬شاًَیِ ‪ ۸1 * 8188‬خوادی الثاًی‪۸00۱‬‬ ‫اخجبر کَتبُ ٍرزشی‬ ‫شکست تین هس سًَگَى‬ ‫ٍرزقبى‪ ،‬هقبثل هیسثبًش‬ ‫تین هس سًَگَى ٍرزقاى‪ ،‬هقابل هیییسبیاًی‬ ‫شکست خَرد‪.‬‬ ‫اص‪ٞ‬فت‪ٞ ٝ‬جذ‪ِ ٓٞ‬یً ثشتش ف‪ٛ‬تؼبَ‪ ،‬تیییٓ ٔیغ‬ ‫ػ‪ٚ ٍٖٛ٘ٛ‬سصلبٖ‪ ،‬دسوشج ٔی‪ٕٟ‬بٖ تیٓ ٔمب‪ٔٚ‬ت‬ ‫اِجشصو‪ ٝ‬ایٗ ثبصی ثب د‪٘ٚ‬یٓ ػبػت‪ ۴ ،‬ثشیه ثی‪ٝ‬‬ ‫٘فغ ٔیثبٖ ث‪ ٝ‬پبیبٖ سػیذ‪ .‬د‪ٚ‬سسفت سا ٕ٘بیی‪ٙ‬یذ‪ٜ‬‬ ‫اػتبٖ ثب٘تیج‪ ۳ ٝ‬ثش ‪ ۲‬پیش‪ٚ‬ص ؿذ‪ ٜ‬اػت‪.‬دسجذ‪َٚ‬‬ ‫سد‪ ٜ‬ث‪ٙ‬ذی‪ ،‬تیٓ ٔغ ػ‪ٚ ٍٖٛ٘ٛ‬سصلبٖ‪ ،‬ثیب ‪۳۹‬‬ ‫أتیبص‪ ،‬ث‪ ٝ‬سد‪ ٜ‬ػ‪ ْٛ‬ػم‪ٛ‬ط وشد‪.‬‬ ‫اعسام ٍرزشکبر هراغِای‬ ‫ثِ هسبثقبت ٌّذثبل اسیب‬ ‫ٍرزشکار هراغِای بِ ّوراُ تین هلی بِ هسابقات‬ ‫ٌّذبال هرداى اسیا اعسام شذ‪.‬‬ ‫ٔ‪ٟ‬شداد کٕلبٔی ‪ٚ‬سصؿىبس ٔشاغ‪ٝ‬ای ث‪ٕٞ ٝ‬شا‪ٜ‬‬ ‫تیٓ ّٔی ث‪ٔ ٝ‬ؼبثمبت ‪ٙٞ‬ذثبَ ٔشداٖ اػیییب دس‬ ‫ػشثؼتبٖ اػضاْ ؿذ‪.‬‬ ‫ٔؼبثمبت ‪ٙٞ‬ذثبَ ل‪ٟ‬شٔب٘ی ٔشداٖ اػیییب اص ‪۲۸‬‬ ‫دی تب یبصد‪ ٓٞ‬ث‪ ٕٟٗ‬ث‪ٔ ٝ‬یضثب٘ی ػشثؼتبٖ ا٘جیبْ‬ ‫خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ ‪ ٚ‬ایشاٖ دس ٌش‪B ٜٚ‬ایٗ سلبثت ‪ٞ‬یب‬ ‫ثب ػشثؼتبٖ‪ ،‬اػتشاِیب ‪ٙٞ ٚ‬ذ ‪ٌ ٓٞ‬ش‪ ٜٚ‬اػت‪.‬‬ ‫رضب ثحریٌی قْرهبى هبدُ‬ ‫‪51‬هتر هبًع شذ‬ ‫دًٍذگاى دٍ ّای با هاًع کشَرهاى با شیرکیت‬ ‫در هسابقات بیی الوللی ترکیِ بیِ رقیابیت بیا‬ ‫ٍرزشکاراى حاضر در ایی رٍیذاد پرداختٌذ‪.‬‬ ‫دس جشیبٖ ثشٌضاسی سلبثت‪ٞ‬بی ثیٗإِّّیی د‪ٚ‬‬ ‫‪ٔ ٚ‬یذا٘ی داخُ ػبِٗ تشوی‪ ٚ ٝ‬دس سلبثت ٔیبد‪ٜ‬‬ ‫‪ٔ۶۶‬تش ٔب٘غ سضب ثیریشیی‪ٙ‬یی ‪ٔ ٚ‬یییرد ػیییبس‬ ‫د‪٘ٚ‬ذٌبٖ ٔب٘غ س‪ ٚ‬وـ‪ٛ‬سٔبٖ ثی‪ ٝ‬تیشتیییت دس‬ ‫ٔىبٖ ‪ٞ‬بی ٘خؼت ‪ ٚ‬ػ‪ ْٛ‬ایٗ ٔؼبثیمیبت لیشاس‬ ‫ٌشفت‪ٙ‬ذ‪ .‬ثش ‪ٞ‬یٕیییٗ اػیبع سضیب ثیریشیی‪ٙ‬یی‬ ‫‪ٚ‬سصؿىبس ج‪ٛ‬اٖ ‪ ٚ‬خ‪ٛ‬ؽ اتی‪ ٝ‬وـ‪ٛ‬سٔبٖ ٔ‪ٛ‬فک‬ ‫ؿذ ثب ثجت صٔبٖ ‪۷.۹۶‬ثب٘ی‪ ٝ‬ص‪ٚ‬د تش اص ػبیش سلجیب‬ ‫اص خظ پبیبٖ ػج‪ٛ‬س و‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ل‪ٟ‬شٔب٘یی اییٗ‬ ‫ٔؼبثمبت سا اص اٖ خ‪ٛ‬د وشد‪.‬‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ ٔیرد ػیبس د‪٘ٚ‬ذ‪ ٜ‬ثب تجشث‪ ٚ ٝ‬خی‪ٛ‬ؽ‬ ‫ػبثم‪ ٝ‬د‪ٞٚ‬بی ثب ٔب٘غ وـ‪ٛ‬سٔبٖ ٘یض ثب ثجت حیذ‬ ‫٘لبه ‪۸..۸‬ثب٘ی‪ ٝ‬پغ اص سضیب ثیریشیی‪ٙ‬یی ‪ٚ‬‬ ‫ػشحبت ث‪ِٛٛ‬ت اص تشوی‪ ٝ‬دس جبیٍب‪ ٜ‬ػ‪ ْٛ‬اییٗ‬ ‫د‪ٚ‬س اص سلبثت‪ٞ‬بی ثیٗ إِّیّیی داخیُ ػیبِیٗ‬ ‫تشوی‪ ٝ‬لشاس ٌشفت‪.‬‬ ‫رئبل هبدریذ قْرهبى سَپرجبم‬ ‫اسپبًیب شذ‬ ‫ؿبٌشداٖ ا٘جّ‪ٛ‬تی ثب ثشتشی ثشاثش ثیّجیبوی‪ ،ٛ‬ثی‪ٝ‬‬ ‫ٔمبْ ل‪ٟ‬شٔب٘ی ػ‪ٛ‬پشوبح اس‪ٚ‬پب سػیذ٘ذ‪.‬‬ ‫دیذاس ٘‪ٟ‬بیی ػ‪ٛ‬پشوبح ف‪ٛ‬تجبَ اػپب٘یب ثیییٗ د‪ٚ‬‬ ‫تیٓ سوبَ ٔبدسیذ ‪ ٚ‬اتّتیى‪ ٛ‬ثیّجبو‪ ٛ‬دس ػشثؼیتیبٖ‬ ‫ثشٌضاس ؿذ و‪ ٝ‬ؿبٌشداٖ وبسِ‪ ٛ‬ا٘جّ‪ٛ‬تی ٔ‪ٛ‬فک‬ ‫ؿذ٘ذ ثب ثشتشی ‪ ۲‬ثش کفش ثشاثش ثیّجبو‪ ،ٛ‬ل‪ٟ‬یشٔیبٖ‬ ‫ػ‪ٛ‬پشوبح اػپب٘یب ِمت ثٍیش٘ذ‪.‬‬ ‫تسبٍی سبحل عبج‬ ‫در جبم هلتّبی افریقب‬ ‫دس ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬د‪ ْٚ‬سلبثت‪ٞ‬بی جبْ ّٔت‪ٞ‬بی افشیمب‪،‬‬ ‫تیٓ ّٔی ػبحُ ػبج ٔمبثُ ػیشاِئ‪ ٖٛ‬ث‪ ٝ‬تؼیب‪ٚ‬ی‬ ‫سػیذ‪ .‬دس چبسچ‪ٛ‬ه ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬د‪ ْٚ‬سلبثت‪ٞ‬بی جبْ‬ ‫ّٔت‪ٞ‬بی افشیمب ‪ ٚ‬اص ٌش‪ ٜٚ‬پ‪ٙ‬جٓ‪ ،‬تیٓ‪ٞ‬بی ّٔی‬ ‫ػبحُ ػبج ‪ ٚ‬ػیشاِئ‪ ٖٛ‬ث‪ٔ ٝ‬لبف ‪ ٓٞ‬سفت‪ٙ‬ذ و‪ٝ‬‬ ‫تمبثُ ایٗ ‪ ۲‬تیٓ ث‪ ٝ‬تؼب‪ٚ‬ی ‪ ۲‬ثش ‪ ۲‬سػیذ‪.‬‬ ‫پ‪ ٝ‬پ‪ٞ ٚ ٝ‬بِش ثشای تیٓ ّٔی ػبحُ ػبج ٌّیض٘یی‬ ‫وشد٘ذ ‪ٛٔ ٚ‬ػی وبٔبسا ‪ ٚ‬اِربجیی ویبٔیبسا ‪۲‬‬ ‫ٌُ ػیشاِئ‪ ٖٛ‬سا صد٘ذ‪.‬‬ ‫هذیر هسئَل ٍصبحت اهتیبز‪ 9‬هحوذ اشراقی‬ ‫سردثیر‪ 9‬سبًلی اشراقی‬ ‫تبسیس ‪ - 0261 9‬زهیٌِ اًتشبر ‪ 9‬فرٌّگی ‪ٌّ -‬ری ‪ -‬ادثی ‪ -‬علوی‬ ‫کذپستی‪ - 4052536129‬تلفی‪24301608 - 24310803 )130(9‬‬ ‫تلفبکس‪ - 24301605 9‬شوبرُ ّوراُ ‪180330455719‬‬ ‫ًشبًی ‪ 9‬تجریس خیبثبى ازادی‪ -‬خیبثبى هبراالى ًرسیذُ ثِ هیذاى فذک‬ ‫دفتر رٍزًبهِ ارک ‪ -‬چبپخبًِ‪ 9‬پرًیبى تجریس‬ ‫* سال سی ٍ دٍم ( اٍتَز ایکیٌدی ایل ) * شوارُ ( سایی ) ‪ * 10۸2 6‬ورزش و گردشگری‬ ‫ًگبّی ثِ تبریخچِ شطرًج‬ ‫در ایراى ٍ جْبى‬ ‫کویتِ هلی پارالوپیک با اعسام چْار ٍرزشکار‬ ‫بِ پارالوپیک زهستاًی هَافقت کرد‬ ‫کویتِ هلی پارالوپیک اعالم کرد با تَخِ بِ رٍییکیرد‬ ‫کیفی گرایی ایی کویتِ چْار اسکی باز هیلیلیَل بیِ‬ ‫بازی ّای پارالوپیک زهستاًی چیی اعسام خیَاّیٌیذ‬ ‫شذ‪.‬‬ ‫ثبصی‪ٞ‬بی پبسإِپیه صٔؼتب٘ی پىٗ ‪ ۲۶۲۲‬اص ‪ .۳‬تیب‬ ‫‪ ۲۲‬اػف‪ٙ‬ذ ٔب‪ ٜ‬ػبَ جبسی ث‪ٔ ٝ‬یضثب٘ی پیىیٗ ثیشٌیضاس‬ ‫ٔیؿ‪ٛ‬د‪ .‬وٕیت‪ّٔ ٝ‬ی پبسإِپیه ایشاٖ لشاس اػت چ‪ٟ‬بس‬ ‫‪ٚ‬سصؿىبس سا ث‪ ٝ‬ایٗ د‪ٚ‬س‪ ٜ‬اص ثبصی‪ٞ‬ب اػضاْ و‪ٙ‬یذ‪ .‬اییٗ‬ ‫اػضاْ دس ساػتبی حٕبیت اص ‪ٚ‬سصؿىبساٖ اػىیثبص ‪ٚ‬‬ ‫ت‪ٛ‬ػؼ‪ ٝ‬ایٗ سؿت‪ ٝ‬دس ٔیبٖ ٔؼّ‪ٛ‬الٖ ا٘جبْ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ‪.‬‬ ‫دس خجش اػرٔی اص ػ‪ٛ‬ی وٕیت‪ّٔ ٝ‬ی پبسإِپیه أیذ‪ٜ‬‬ ‫اػتۺ ثب ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬س‪ٚ‬یىشد حضی‪ٛ‬س دس ثیبصی ‪ٞ‬یبی‬ ‫پبسإِپیه صٔؼتب٘ی ‪ ٚ‬ثب ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬تلٕیٓ اػضاْ ییه‬ ‫‪ٚ‬سصؿىبس اص فذساػی‪٘ ٖٛ‬بثی‪ٙ‬بیبٖ ‪ ٚ‬وٓ ثی‪ٙ‬بیبٖ ‪ ٚ‬ییه‬ ‫‪ٚ‬سصؿىبس اص فذساػی‪ ٖٛ‬جب٘یجیبصاٖ ‪ٔ ٚ‬یؼیّی‪ِٛ‬یییٗ ‪ٚ‬‬ ‫دسخ‪ٛ‬اػت ایٗ فذساػی‪ ٖٛ‬دس خل‪ٛ‬ف حٕبیت ‪ٚ‬یظ‪ٜ‬‬ ‫اص د‪ٚ ٚ‬سصؿىبس دیٍیش ثیب دییذٌیب‪ٜ‬‬ ‫ت‪ٛ‬ػؼ‪ٝ‬ای‪ ،‬دس ٘‪ٟ‬بیت اییٗ ویٕیییتی‪ٝ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬افمت خ‪ٛ‬د سا ثیب اػیضاْ چی‪ٟ‬یبس‬ ‫‪ٚ‬سصؿىبس ثب ‪ٕٞ‬شا‪ٞ‬ی وبدس فی‪ٙ‬یی ثی‪ٝ‬‬ ‫ثبصی‪ٞ‬بی پبسإِپیه صٔؼتب٘ی ‪۲۶۲۲‬‬ ‫پىٗ اػرْ وشد‪.‬‬ ‫٘فشات ٔ‪ٙ‬تخت اػٓ اص ‪ٚ‬سصؿیىیبس ‪ٚ‬‬ ‫وبدس ف‪ٙ‬ی ثب اػرْ ‪ٞ‬ش د‪ ٚ‬فذساػییی‪ٖٛ‬‬ ‫ٔؼشفی ‪ ٚ‬ػبصْ ایٗ د‪ٚ‬س‪ ٜ‬اص ثبصی ‪ٞ‬یب‬ ‫خ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬ذ ؿذ‪.‬‬ ‫پیؾ اص ایٗ ػیؼی ػب‪ ٜٚ‬ؿیٕیـیىیی‬ ‫سییغ ا٘جٕٗ پبسااػىی فذساػییی‪ٖٛ‬‬ ‫جب٘جبصاٖ ‪ٔ ٚ‬ؼیّی‪ِٛ‬یییٗ اص اػیضاْ ‪۶‬‬ ‫‪ٚ‬سصؿىبس ث‪ ٝ‬ثبصی ‪ٞ‬بی پبسإِیپیییه‬ ‫صٔؼتب٘ی خجش داد‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د‪ٌ .‬فتۺ ثب اػضاْ ‪ٚ ۶‬سصؿىبس ث‪ٝ‬‬ ‫ایٗ د‪ٚ‬س‪ ٜ‬اص ثیبصی ‪ٞ‬یبی سوی‪ٛ‬سد ؿیٕیبس حضی‪ٛ‬س‬ ‫شطرًح یکی از کْیتریی بازیّاییاست کِ اهرٍزُ‬ ‫ًیس در هیاى هردم خْاى رٍاج دارد‪.‬‬ ‫‪ٚ‬سصؿىبساٖ ایشاٖ دس ثبصی ‪ٞ‬بی پبسااػیبیی ؿىؼیتی‪ٝ‬‬ ‫خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ‪.‬‬ ‫حرَر گستردُ هردم در هراسن خاکسپاری هحوذ علی‬ ‫هراسن خاکسپاری هحوذ علی‪ ،‬بَکسَر اسیطیَرُ ای‬ ‫خْیاى بیا حریَر گسیتیردُ ّیَاداراى ٍی ٍ‬ ‫شخصیت ّای بسرگ ٍرزشی‪ٌّ ،‬ری ٍ سیییاسیی در‬ ‫اهریکا برگسار شذ‪.‬‬ ‫ٔشاػٓ خبوؼپبسی ٔرٕذ ػیّیی ویّیی‪ ،‬ثی‪ٛ‬وؼی‪ٛ‬س‬ ‫اػغ‪ٛ‬س‪ ٜ‬ای ػ‪ٍٙ‬یٗ ‪ٚ‬صٖ ج‪ٟ‬بٖ و‪ٞ ٝ‬فت‪ٌ ٝ‬زؿیتی‪ ٝ‬ثی‪ٝ‬‬ ‫دِیُ ٔـىرت ت‪ٙ‬فؼی دس ػٗ ‪ ۷۴‬ػبٍِی دسٌزؿتی‪ٝ‬‬ ‫ث‪ٛ‬د دس ؿ‪ٟ‬ش ِ‪ٛ‬یی‪ٛ‬یُ اص ت‪ٛ‬اثغ ایبِت و‪ٙ‬تبوی أشییىیب‬ ‫ثب حض‪ٛ‬س ثیُ وّی‪ٙ‬ت‪ ٖٛ‬سویغ جٕ‪ٟٛ‬س ػبثک أشییىیب‪،‬‬ ‫ؿٕبس صیبدی ‪ٙٞ‬شٔ‪ٙ‬ذ ‪ٚ ٚ‬سصؿىبس ‪ٛٞ ٚ‬اداس ا‪ ٚ‬ثشٌیضاس‬ ‫ؿذ‪.‬‬ ‫دس ٔشاػٕی و‪ ٝ‬پغ اص خبوؼپیبسی ٔیریٕیذ ػیّیی‬ ‫دسوی اف ػی ی‪ ْٛ‬ػ‪ٙ‬تبس ثشٌضاس ؿذ ثیُ وّی‪ٙ‬ت‪ٚ ٖٛ‬‬ ‫ؿخلیت ‪ٞ‬بی ثضسی ‪ٚ‬سصؿیی‪ٞ ،‬ی‪ٙ‬یشی اص جیّٕی‪ٝ‬‬ ‫اػپبیه ِی‪ ،‬دی‪ٛ‬یذ ثىبْ‪ٔ ،‬بیه تبیؼ‪ ،ٖٛ‬وشیٓ ػجیذ‬ ‫اِججبس‪ ،‬اس٘‪ِٛ‬ذ ؿ‪ٛ‬استضٍ٘ش‪ٚ ،‬یُ اػیٕیییت ؿیشویت‬ ‫وشد٘ذ‪.‬‬ ‫ٔشاػٕی و‪ ٝ‬حذ‪ٚ‬د ‪ٞ .۵‬ضاس ‪ٛٞ‬اداس ٔیریٕیذ ػیّیی‬ ‫أىبٖ تٕبؿبی اٖ دس داخُ ػبِٗ داؿت‪ٙ‬ذ ثب لیشاویت‬ ‫لشاٖ وشیٓ اغبص ؿذ ‪ٕ٘ ٚ‬بی‪ٙ‬ذٌبٖ ادیبٖ دیٍش ٔغبثک‬ ‫سػ‪ ْٛ‬خ‪ٛ‬د ثشای ٔرٕذ ػّی دػب خ‪ٛ‬ا٘ذ٘ذ‪.‬‬ ‫ثیُ وّی‪ٙ‬ت‪ ٖٛ‬دس ػخ‪ٙ‬شا٘ی خ‪ٛ‬د دس ایٗ ٔشاػٓ ٌفیتۺ‬ ‫ٔرٕذ ػّی ثشای ٔ‪ٙ‬بفغ ٔـتشن ثـشیت ٔجیبسص‪ٔ ٜ‬یی‬ ‫وشد‪.‬‬ ‫ِ‪٘ٛ‬ی ػّی‪ٕٞ ،‬ؼش ٔرٕذ ػّی ٘یییض اای‪ٟ‬یبس داؿیت‬ ‫ؿ‪ٞٛ‬شؽ د‪ٚ‬ػت داؿت ‪ ٓٞ‬ص٘ذٌی اؽ ‪ٔ ٓٞ‬شٌیؾ‬ ‫أ‪ٛ‬ص٘ذ‪ ٜ‬ثبؿذ ‪ ٚ‬دس ایٗ خل‪ٛ‬ف ٘یض ٔ‪ٛ‬فک ؿذ‪.‬‬ ‫ٔشیٓ ػّی ‪ ٚ‬ساؿیذ‪ ٜ‬ػّی‪ ،‬دختشاٖ ٔرٕذ ػّیی ٘یییض‬ ‫تبویذ وشد٘ذ تبثیشات ٔجبسص‪ ٜ‬پذسؿبٖ ادأ‪ ٝ‬خی‪ٛ‬ا‪ٞ‬یذ‬ ‫داؿت‪.‬‬ ‫فَالد ٍ سپاّاى حریفاىشاى را در اسیا شٌاختٌذ‬ ‫تین ّای فَالد ٍ سپاّاى حریفاى خَد را در لییی‬ ‫قْرهاًاى اسیا شٌاختٌذ‪.‬‬ ‫لشػ‪ ٝ‬وـی فلُ جذیذ ِیً ل‪ٟ‬یشٔیب٘یبٖ اػیییب ثی‪ٝ‬‬ ‫ک‪ٛ‬ست ا٘ریٗ ثشٌضاس ؿذ ‪ ٚ‬ثش ایٗ اػبع تیٓ ‪ٞ‬یبی‬ ‫حبضش دس ایٗ سد‪ٜ‬ث‪ٙ‬ذی حشیفبٖ خ‪ٛ‬د سا ؿ‪ٙ‬یبخیتی‪ٙ‬یذ‪.‬‬ ‫تیٓ ‪ٞ‬بی ف‪ٛ‬الد ‪ ٚ‬ػیپیب‪ٞ‬یبٖ اص اییشاٖ ٘یییض دس اییٗ‬ ‫لشػ‪ ٝ‬وـی حض‪ٛ‬س داؿیتی‪ٙ‬یذ ‪ ٚ‬حیشییفیبٖ خی‪ٛ‬د سا‬ ‫ؿ‪ٙ‬بخت‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫یبساٖ ج‪ٛ‬اد ٘ى‪٘ٛ‬بْ ثبیذ ثب ؿیجیبه اال‪ٞ‬یّیی أیبسات‬ ‫س‪ٚ‬ث‪ٝ‬س‪ ٚ‬ؿ‪٘ٛ‬ذ و‪ ٝ‬احٕذ ٘‪ٛ‬ساِّ‪ٟ‬ی ‪ٟٔ ٚ‬ذی لبییذی سا‬ ‫دس تشویت داس٘ذ‪.‬‬ ‫ٌش‪A: ٜٚ‬اِ‪ٟ‬رَ ػشثؼتبٖ‪ ،‬اِشیبٖ لیغیش‪ ،‬اػیتیمیرَ‬ ‫تبجیىؼتبٖ ‪ ٚ‬ثش٘ذ‪ ٜ‬ؿبسج‪ ٝ‬أبسات ‪ ٚ‬اِض‪ٚ‬سا ػشاق‬ ‫ٌش‪B: ٜٚ‬اِجضیش‪ ٜ‬أبسات‪ ،‬اِـجبه ػشثؼتبٖ‪ٔٛٔ ،‬جبی‬ ‫ػیتی ‪ٙٞ‬ذ ‪٘ ٚ‬یش‪ٚ‬ی ‪ٛٞ‬ایی ػشاق‬ ‫ٌش‪C: ٜٚ‬ف‪ٛ‬الد ایشاٖ‪ ،‬ؿجبه اال‪ّٞ‬ی أبسات‪ ،‬احیبَ‬ ‫تشوٕ‪ٙ‬ؼتبٖ ‪ ٚ‬اِغشاف‪ ٝ‬لغش‬ ‫ٌش‪D: ٜٚ‬اِذحیُ لغش‪ ،‬ػپب‪ٞ‬بٖ اییشاٖ‪ ،‬پیبخیتیبوی‪ٛ‬س‬ ‫اصثىؼتبٖ ‪ ٚ‬ثش٘ذ‪ ٜ‬دیذاس اِتؼب‪ ٖٚ‬ػشثؼتبٖ ‪ ٚ‬اِیجیییؾ‬ ‫ػ‪ٛ‬سی‪ٝ‬‬ ‫ٌش‪E: ٜٚ‬اِؼذ لغش‪ ،‬اِفیلّی ػشثؼتیبٖ‪ ،‬اِی‪ٛ‬حیذات‬ ‫اسدٖ‪ ،‬ثش٘ذ‪ ٜ‬دیذاس ث‪ٙ‬ییبع أبسات ‪٘ ٚ‬ؼیف لیبسؿیی‬ ‫اصثىؼتبٖ‬ ‫تیٓ ‪ٞ‬بی اػتمرَ ‪ ٚ‬پشػپ‪ِٛ‬یغ ٘یض ثی‪ ٝ‬دِیییُ کیبدس‬ ‫٘ـذٖ ٔج‪ٛ‬ص حشف‪ ٝ‬ای اص حض‪ٛ‬س دس ِیً ل‪ٟ‬یشٔیب٘یبٖ‬ ‫اػیب ٔریش‪ ْٚ‬ؿیذ٘یذ ‪٘ ٚ‬یٕیی تی‪ٛ‬ا٘ی‪ٙ‬یذ دس فلیُ‬ ‫جذیذ ِیً ل‪ٟ‬شٔب٘بٖ حبضش ثبؿ‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ثتت هلی ‪ ۸8‬اثر فرٌّگی ٍ تاریخی ارربایداى شرقی ابالغ شذ‬ ‫ٍزیر هیرا فرٌّگی‪ ،‬گردشگری ٍ صٌایع دستی طیی‬ ‫دٍ فقرُ ًاهِ خذاگاًِ بِ استاًذار ارربایداى شیرقیی‪،‬‬ ‫ثتت هلی تلذاد ‪ ۸8‬اثر فرٌّگیتاریخی را ابالغ کرد‪.‬‬ ‫دس ٘بٔ‪ ٝ‬ػضتاهلل ضشغبٔی خغبه ث‪ ٝ‬ػیبثیذییٗ خیشْ‬ ‫اػتب٘ذاس ارسثبیجبٖ ؿشلی أذ‪ ٜ‬اػتۺ دس اجشای ث‪ٙ‬ذ‬ ‫(ج ٔییبد‪ٚ ٜ‬احییذ‪ ٜ‬لییب٘یی‪ ٖٛ‬تـییىیییییُ ػییبصٔییبٖ‬ ‫ٔیشاث فش‪ٍٙٞ‬ی وـ‪ٛ‬س ‪ ٚ‬ث‪ٙ‬ذ ؿـٓ ٔبد‪ ٜ‬ػی‪ ْٛ‬لیب٘ی‪ٖٛ‬‬ ‫اػبػ‪ٙ‬بٔ‪ ٝ‬ػبصٔبٖ ٔیشاثفش‪ٍٙٞ‬ی وـ‪ٛ‬س ٔج‪ٙ‬ی ثش ثجیت‬ ‫اثبس اسصؿٕ‪ٙ‬ذ ٔ‪ٙ‬م‪ ٚ َٛ‬غیش ٔ‪ٙ‬م‪ َٛ‬فش‪ٍٙٞ‬یتیبسییخیی‬ ‫دس ف‪ٟ‬شػت اثبس ّٔی ‪ ٚ‬ف‪ٟ‬شػت‪ٞ‬بی ریسثظ‪ٔ ،‬شاتت‬ ‫ثجت اثش فش‪ٍٙٞ‬ی تبسیخی حٕبْ ‪ٔ ٚ‬ؼجذ ‪ٚ‬ایمبٖ ‪ٚ‬الغ‬ ‫دس ارسثبیجبٖ ؿشلی‪ ،‬ؿ‪ٟ‬شػتیبٖ ؿیجیؼیتیش‪ ،‬ثیخیؾ‬ ‫ٔشوضی‪ ،‬ؿ‪ٟ‬ش ‪ٚ‬ایمبٖ‪ٔ ،‬یذاٖ ٔبدس‪ ،‬خیبثبٖ ثب‪ٙٞ‬ش غشثی‬ ‫و‪ ٝ‬پغ اص عی تـشیفبت لب٘ی‪٘ٛ‬یی الصْ ثی‪ ٝ‬ؿیٕیبس‪ٜ‬‬ ‫‪ٛٔ ۳۳۴۵۶‬سخ ‪ .۴۶۶۰۴۰۲.‬دس ف‪ٟ‬شػیت اثیبس ٔیّیی‬ ‫ایشاٖ ث‪ ٝ‬ثجت سػیذ‪ ٜ‬اػت‪ ،‬اثرؽ ٔیؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ضشغبٔی خبعش٘ـبٖ وشد‪ ٜ‬اػتۺ اثش ٔزو‪ٛ‬س تیریت‬ ‫حفبات ‪٘ ٚ‬ظبست ایٗ ‪ٚ‬صاست لشاس داسد ‪ٞ ٚ‬یشٌی‪٘ٛ‬ی‪ٝ‬‬ ‫دخُ ‪ ٚ‬تلشف‪ ،‬ت‪ٛ‬ػؼ‪ٔ ٚ ٝ‬شٔت ییب ثیبصػیبصی اثیش‬ ‫کشفب ثب تاییذ ‪٘ ٚ‬ظبست ایٗ ‪ٚ‬صاست ٕٔىیٗ خی‪ٛ‬ا‪ٞ‬یذ‬ ‫ث‪ٛ‬د‪ٚ .‬ی دس ٘بٔ‪ ٝ‬ای دیٍش ث‪ ٝ‬اػتیب٘یذاس ارسثیبییجیبٖ‬ ‫ؿشلی ٔشاتت ثجت ّٔی ‪ ..‬اثش فش‪ٍٙٞ‬یتبسیخی سا ثی‪ٝ‬‬ ‫ؿشح صیش اثرؽ وشدۺ‬ ‫‪ٔ -.‬ذسػ‪ ٝ‬ػبثک ػٕی‪ٚ ٝ‬الغ دس ؿ‪ٟ‬شػیتیبٖ تیجیشییض‪،‬‬ ‫ثخؾ ٔشوضی‪ ،‬ؿ‪ٟ‬ش تجشیض‪ ،‬خیییبثیبٖ ثیبس‪ ٖٚ‬ا‪ٚ‬ان‪،‬‬ ‫و‪ٙ‬ؼ‪ٍِٛ‬شی لذیٓ إِبٖ ث‪ ٝ‬ؿیٕیبس‪ٔ ۳۳۲۸۶ ٜ‬ی‪ٛ‬سخ‬ ‫‪،.۴۶۶۰۳۰۵‬‬ ‫‪ -۲‬خب٘‪ ٝ‬پبؿبیی ؿ‪ٟ‬شػتبٖ تجشیض‪ ،‬ثیخیؾ ٔیشویضی‪،‬‬ ‫ؿ‪ٟ‬ش تجشیض‪ ،‬خیبثبٖ ثم‪ ٝ‬االػرْ‪ ،‬وی‪ٛ‬چی‪ ٝ‬ثی‪ٟ‬یش‪ٚ‬صیی‪،ٝ‬‬ ‫ثبػچی‪ ،‬غش‪ٚ‬ی‪ ،‬پرن ‪ ۲۹‬ث‪ ٝ‬ؿٕبس‪ٔ ۳۳۴۴۵ ٜ‬ی‪ٛ‬سخ‬ ‫‪،.۴۶۶۰۴۰۲.‬‬ ‫‪ -۳‬خب٘‪ ٝ‬سٍ٘شص ‪ٚ‬الغ دس ؿ‪ٟ‬شػتبٖ تیجیشییض‪ ،‬ثیخیؾ‬ ‫ٔشوضی‪ ،‬ؿ‪ٟ‬ش تجشیض‪ ،‬خیبثبٖ ؿشیؼتی ج‪ٛٙ‬ثی‪ ،‬وی‪ٛ‬چی‪ٝ‬‬ ‫ٔؼتـبس‪ ،‬پرن ‪ ۹۷.۹۳ ..۶۳..۶.‬ث‪ ٝ‬ؿٕیبس‪۳۳۴۴۶ ٜ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬سخ ‪،.۴۶۶۰۴۰۲.‬‬ ‫‪ -۴‬ػی‪ٕٙ‬ب ػؼذی تجشیض ‪ٚ‬الغ دس ؿ‪ٟ‬یشػیتیبٖ تیجیشییض‪،‬‬ ‫ثخؾ ٔشوضی‪ ،‬ؿ‪ٟ‬ش تجشیض‪ ،‬خیبثیبٖ أیبْ خیٕییی‪ٙ‬یی‪،‬‬ ‫ثٗثؼت ثبؽ ٌّیؼیتیبٖ ثی‪ ٝ‬ؿیٕیبس‪ٔ ۳۳۴۴۸ ٜ‬ی‪ٛ‬سخ‬ ‫‪،.۴۶۶۰۴۰۲.‬‬ ‫‪ -۵‬خب٘‪ ٝ‬ػیذی اػى‪ٚ ٛ‬الغ دس ؿی‪ٟ‬یشػیتیبٖ اػیىی‪،ٛ‬‬ ‫ثخؾ ٔشوضی‪ ،‬ؿ‪ٟ‬ش اػى‪ ،ٛ‬خیبثبٖ ؿشیؼتی‪ ،‬خییبثیبٖ‬ ‫ثب‪ٙٞ‬ش‪ ،‬خیب٘ی‪ ٝ‬ػیییذی ثی‪ ٝ‬ؿیٕیبس‪ٔ ۳۳۴۴۹ ٜ‬ی‪ٛ‬سخ‬ ‫‪،.۴۶۶۰۴۰۲.‬‬ ‫‪ -۶‬ػبختٕبٖ تجبستخب٘‪٘ ٝ‬لیشصاد‪ٚ ٜ‬الغ دسؿ‪ٟ‬شػیتیبٖ‬ ‫تجشیض‪ ،‬ثخؾ ٔشوضی‪ ،‬ؿ‪ٟ‬ش تجشیض‪ ،‬خیبثبٖ ؿیشییؼیتیی‬ ‫ؿٕبِی‪ ،‬و‪ٛ‬چ‪ٛ٘ ٝ‬اثی‪ٔ ،‬یبسٔیبس غشثی‪ ،‬پیرن ‪ ۷‬ثی‪ٝ‬‬ ‫ؿٕبس‪ٛٔ ۳۳۴۵۶ ٜ‬سخ ‪،.۴۶۶۰۴۰۲.‬‬ ‫‪ -۷‬ػبختٕبٖ تبٔبسا ‪ٚ‬الغ دس ؿ‪ٟ‬شػتبٖ تجشیض‪ ،‬ثیخیؾ‬ ‫ٔشوضی‪ ،‬ؿ‪ٟ‬ش تجشیض‪ ،‬خیبثبٖ أبْ خٕی‪ٙ‬ی‪ ،‬ثبؽ ٌّؼتبٖ‪،‬‬ ‫و‪ٛ‬چ‪ ٝ‬پبػبط‪ ،‬پرن ‪ ۲۹‬ث‪ ٝ‬ؿیٕیبس‪ٔ ۳۳۴۵. ٜ‬ی‪ٛ‬سخ‬ ‫اراهگبُ شْبهالذیی اّری‬ ‫‪،.۴۶۶۰۴۰۲.‬‬ ‫‪ -۸‬خب٘‪ ٝ‬ؿ‪ٟ‬یذ٘ظادی ‪ٚ‬الغ دسؿ‪ٟ‬شػتبٖ تجشیض‪ ،‬ثیخیؾ‬ ‫ٔشوضی‪ ،‬ؿ‪ٟ‬ش تجشیض‪ ،‬خیبثبٖ ؿٕغ تجشیضی‪ ،‬وی‪ٛ‬چی‪ٝ‬‬ ‫کذیمب٘ی‪ ،‬و‪ٛ‬چ‪ِ ٝ‬هِش‪ ،‬پرن ‪ ۵۲‬ث‪ ٝ‬ؿٕبس‪۳۳۴۵۲ ٜ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬سخ ‪،.۴۶۶۰۴۰۲.‬‬ ‫‪ -۹‬وبسٌب‪ ٜ‬ػفبَ لبثچی ‪ٚ‬الغ دسؿ‪ٟ‬شػتیبٖ تیجیشییض‪،‬‬ ‫ثخؾ ٔشوضی‪ ،‬ؿ‪ٟ‬ش تجشیض‪ ،‬خیبثبٖ داساثیی جیذییذ‪،‬‬ ‫و‪ٛ‬چ‪ ٝ‬دسه ػشخبه‪ ،‬پرن ‪ ۳۹‬ث‪ ٝ‬ؿٕیبس‪۳۳۴۵۳ ٜ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬سخ ‪.۴۶۶۰۴۰۲.‬‬ ‫‪ .۶‬حٕبْ تبسیخی س‪ٚ‬ػیتیبی ِییی‪ٛ‬اس ثیبال ‪ٚ‬الیغ دس‬ ‫ؿ‪ٟ‬شػتبٖ ٔش٘ذ‪ ،‬ثخؾ یبٔچی‪ ،‬د‪ٞ‬ؼیتیبٖ ر‪ٚ‬اِیجیییٗ‪،‬‬ ‫س‪ٚ‬ػتبی ِی‪ٛ‬اس ث‪ ٝ‬ؿٕبس‪ٛٔ ۳۳۴۵۴ ٜ‬سخ ‪،.۴۶۶۰۴۰۲.‬‬ ‫‪ -..‬خب٘‪ ٝ‬پذسی اػتبد ؿ‪ٟ‬شیبس (ثؼتبٖاثبد ‪ٚ‬الیغ دس‬ ‫ؿ‪ٟ‬شػتبٖ ثؼتبٖاثبد‪ ،‬ثخؾ تیىیٕی‪ ٝ‬داؽ‪ ،‬د‪ٞ‬ؼیتیبٖ‬ ‫ػجبع ؿشلی‪ ،‬س‪ٚ‬ػتبی خـى‪ٙ‬به ث‪ ٝ‬ؿیٕیبس‪۳۳۴۵۵ ٜ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬سخ ‪.۴۶۶۰۴۰۲.‬‬ ‫هوقاى شْر هلی هوقاى دٍزی هیشَد‬ ‫فرهاًذار اررشْر گیفیت‪6‬‬ ‫برًاهِ ریسی ٍ اقیذاهیات‬ ‫الزم برای ثتت هوقاى بیِ‬ ‫عٌَاى شْر هلی هیویقیاى‬ ‫دٍزی با ّوکاری هیییرا‬ ‫فرٌّگی اًدام هیشَد‪.‬‬ ‫ٔرٕ‪ٛ‬دی دس ٘ـؼیت ‪ٞ‬یٓ‬ ‫ا٘ذیـی ‪ ٚ‬ثیش٘یبٔی‪ ٝ‬سییضی‬ ‫ثشای ثجت ٕٔمبٖ ث‪ ٝ‬ػ‪ٙ‬ی‪ٛ‬اٖ‬ ‫ؿ‪ٟ‬ش ّٔی ٕٔمبٖ د‪ٚ‬صی ٌفتۺ تجییٗ ‪ ٚ‬ثش٘بٔ‪ ٝ‬سیضی ث‪ٔ ٝ‬ی‪ٛ‬لیغ ثیشای ثیجیت اثیبس‬ ‫٘بّٕٔ‪ٛ‬ع فش‪ٍٙٞ‬ی ایٗ ؿ‪ٟ‬شػتبٖ ‪ ٚ‬حفظ ‪ ٚ‬احیبی ‪ٙٞ‬ش‪ٞ‬بی ػ‪ٙ‬تی ‪ٔ ٚ‬ؼشفی اٖ‪ٞ‬ب دس‬ ‫ػغح ّٔی ‪ ٚ‬ج‪ٟ‬ب٘ی ضش‪ٚ‬سی اػت‪.‬‬ ‫ؿَغشَ٘ج ثبصی د‪٘ ٚ‬فش‪ ٜ‬ای اػت وی‪ ٝ‬ثیش س‪ٚ‬ی ییه‬ ‫کفر‪ ٝ‬ثب ‪ ۶۴‬خب٘‪ ۳۲( ٝ‬خب٘‪ ٝ‬ػیب‪ ۳۲ ٚ ٜ‬خب٘‪ ٝ‬ػفیییذ‬ ‫ث‪ٚ ٝ‬ػیّ‪ٟٔ ۳۲ ٝ‬ش‪ٟٔ .۶( ٜ‬ش‪ ٜ‬ػفیذ ‪ٟٔ .۶ ٚ‬ش‪ ٜ‬ػیییب‪ٜ‬‬ ‫ا٘جبْ ٔیؿ‪ٛ‬د‪ .‬ثشخی ؿغش٘ج سا ییه ػیشٌیشٔیی‬ ‫ٔیدا٘‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬ػذّ‪ٜ‬ای دیٍش اٖ سا یه ‪ٚ‬سصؽ سصٔیی‬ ‫ر‪ٙٞ‬ی ٔرؼ‪ٛ‬ه ٔی و‪ٙٙ‬ذ‪ٛٔ .‬فمیت دس اییٗ ‪ٚ‬سصؽ‬ ‫ثیؾ اص ‪ٞ‬ش چیض ث‪ ٝ‬ت‪ٛ‬اٖ ترّیُ ‪ ٚ‬ف‪ ٟٓ‬ا٘تضاػی ر‪ٞ‬یٗ‬ ‫‪ٚ‬اثؼت‪ ٝ‬اػت‪.‬‬ ‫تاریخچِ شطرًح‬ ‫ؿغش٘ج یىی اص و‪ٟٗ‬تشیٗ ثیبصی ‪ٞ‬یبییی اػیت وی‪ٝ‬‬ ‫أش‪ٚ‬ص‪٘ ٜ‬یض دس ٔیییبٖ ٔیشدْ جی‪ٟ‬یبٖ س‪ٚ‬اج داسد‬ ‫ث‪ٝ‬ع‪ٛ‬سیو‪ ٝ‬لذٔت ایٗ ثبصی سا ثیؾ اص ‪ .۵۶۶‬ػیبَ‬ ‫سلٓ صد‪ٜ‬ا٘ذ‪ .‬ؿغش٘ج اختشاع ایشا٘یبٖ اػت‪ .‬ػیذ‪ ٜ‬ای‬ ‫‪ ٓٞ‬اٖ سا اثذاعِ ‪ٙٞ‬ذیبٖ‪ ،‬ی‪٘ٛ‬ب٘یبٖ‪ ،‬س‪ٔٚ‬یبٖ‪ ،‬ثبثّی ‪ٞ‬یب‪،‬‬ ‫ػىب‪ٞ‬ب‪ٔ ،‬لشیبٖ‪ ،‬ی‪ٟٛ‬دیبٖ‪ ،‬چییی‪ٙ‬یی ‪ٞ‬یب ‪ ٚ‬اػیشاه‬ ‫دا٘ؼت‪ٝ‬ا٘ذ‪ .‬أب اٖچ‪ ٝ‬و‪ ٝ‬ثیؾ اص ‪ٞ‬یش سیی دییٍیشی‬ ‫ٔ‪ٛ‬سدِ پزیشؽ اػت‪ ،‬ایٗ و‪ ٝ‬ؿغش٘ج دس اکُ ‪ٙٞ‬ذی‬ ‫ث‪ٛ‬د‪ ،ٜ‬ػپغ اص ‪ٙٞ‬ذ ث‪ ٝ‬ایشاٖ ا‪ٚ‬سد‪ ٜ‬ؿذ‪ ،ٜ‬اص ایشاٖ ثی‪ٝ‬‬ ‫ػشه‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬ج‪ٟ‬بٖ اػرْ ٌؼتشؽ یبفت‪ ٚ ،ٝ‬ػشا٘جبْ اص‬ ‫ج‪ٟ‬بِٖ اػرْ ث‪ ٝ‬اس‪ٚ‬پب سفت‪ ٝ‬اػیت‪ .‬دس اس‪ٚ‬پیبی لیشٖ‬ ‫پب٘ضد‪ ،ٓٞ‬ؿغش٘ج ث‪ ٝ‬ؿی‪ ٜٛ‬أش‪ٚ‬صیٗ اٖ دسأذ ‪ ٚ‬دس‬ ‫٘یٕ‪ ٝ‬د‪ ْٚ‬لشٖ ٘‪ٛ‬صد‪ٔ ،ٓٞ‬ؼبثمبت ج‪ٟ‬ب٘یی ؿیغیش٘یج‬ ‫اغبص ٌشدیذ‪ .‬دس لشٖ ثیؼتٓ‪ ،‬فیذساػییی‪ ٖٛ‬جی‪ٟ‬یب٘یی‬ ‫ؿغش٘ج تبػیغ ؿذ‪.‬‬ ‫پیشیٌِ‬ ‫‪ٚ‬اط‪ ٜ‬ؿغش٘ج تّفظ فبسػی چبت‪ٛ‬ساٍ٘ب اػت‪ٚ ،‬اط‪ ٜ‬ای‬ ‫و‪ ٝ‬دس صثبٖ ػب٘ؼىشیت ثشای ٘بْ ٌزاسی ایٗ ثیبصی‬ ‫ث‪ ٝ‬وبس ثشد‪ٔ ٜ‬یؿ‪ٛ‬د‪ .‬ؿغش٘چ اختشاع ایشا٘یبٖ اػیت‪.‬‬ ‫ػذ‪ ٜ‬ای ‪ ٓٞ‬ثب‪ٚ‬س داس٘ذ ‪ٙٞ‬ذ ٘خؼتیییٗ صادٌیب‪ ٜ‬اییٗ‬ ‫ثبصی اػت‪ .‬ایٗ ٌش‪ٔ ٜٚ‬ؼتمذ٘ذ اٌش چ‪ ٝ‬ثیبصی ‪ٞ‬یبی‬ ‫ٔـبث‪ٟ‬ی دس وش‪ ،ٜ‬چیٗ‪ ،‬طاپٗ ‪ ٚ‬تبیّ‪ٙ‬ذ س‪ٚ‬اج داؿیتی‪،ٝ‬‬ ‫أب ؿغش٘ج أش‪ٚ‬صی ث‪ ٝ‬ایٗ ثبصی ‪ٙٞ‬ذی ثشٔی ٌیشدد‬ ‫و‪ ٝ‬دس د‪ٚ‬س‪ ٜ‬ػبػب٘یبٖ ‪ٚ‬اسد ایشاٖ ؿیذ‪ٌ ٚ ٜ‬ی‪ٛ‬یی‪ٙ‬یذ‬ ‫ا٘‪ٛ‬ؿیش‪ٚ‬اٖ اٖ اص ‪ٙٞ‬ذ ا‪ٚ‬سد‪ ٜ‬اٍ٘ب‪ ٜ‬دس وـی‪ٛ‬س‪ٞ‬یبی‬ ‫اػرٔی‪ ،‬اس‪ٚ‬پب ‪ ٚ‬س‪ٚ‬ػی‪ ٝ‬تىبُٔ پیذا وشد‪ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫کفر‪ ٝ‬ؿغش٘ج یه کفر‪ٔ ٝ‬شثغ ‪ ۸‬دس ‪ ۸‬خب٘‪ ٝ‬اػیت‬ ‫یىی دس ٔیبٖ ػیب‪ ٚ ٜ‬ػفیذ ‪ٞ‬ؼیتی‪ٙ‬یذ‪ .‬ػیتی‪ٞ ٖٛ‬یبی‬ ‫ػٕ‪ٛ‬دی س‪ٚ‬ث‪ٝ‬س‪ٚ‬ی ؿغش٘ججبصاٖ ثب حش‪ٚ‬ف اِفیجیب (اص‬ ‫‪A‬تب )‪ ٚH‬سدیف ‪ٞ‬بی افمی ثیب اػیذاد (‪ .‬تیب ‪۸‬‬ ‫ٔـخق ٔیؿ‪٘ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫‪ٟٔ .۶‬ش‪ ٜ‬ػفیذ دس ‪ .۶‬خب٘‪ ٝ‬د‪ ٚ‬سدیف یه ‪ ٚ‬د‪ٚ ٚ‬‬ ‫‪ٟٔ .۶‬ش‪ ٜ‬ػیب‪ ٓٞ ٜ‬دس ‪ .۶‬خب٘‪ ٝ‬د‪ ٚ‬سدییف ‪ٞ‬یفیت ‪ٚ‬‬ ‫‪ٞ‬ـت لشاس ٔی ٌیش٘ذ‪ ،‬کفر‪ ٝ‬حتٕبً ثبیؼتیی عی‪ٛ‬سی‬ ‫لشاس ٌیشد و‪ ٝ‬ا‪ِٚ‬یٗ خب٘‪ ٝ‬ػیٕیت ساػیت ‪ٞ‬یش د‪ٚ‬‬ ‫ؿغش٘ججبص ػفیذ ثبؿذ‪.‬‬ ‫ٕٔمبٖ د‪ٚ‬صی اص جّٕ‪ٙٞ ٝ‬ش‪ٞ‬بی ٔ‪ٙ‬رلش ث‪ ٝ‬فشد‪ ،‬اکیُ ‪ ٚ‬ػ‪ٙ‬تی ایٗ ؿ‪ٟ‬شػتبٖ اػت‪.‬‬ ‫ثش٘بٔ‪ٝ‬سیضی‪ٞ‬ب ثشای ثجت ‪ ٚ‬احیبی ایٗ اثبس ثبیذ ث‪٘ ٝ‬ر‪ٛ‬ی ثبؿذ و‪ ٝ‬ػر‪ ٜٚ‬ثش حفیظ‪،‬‬ ‫ت‪ٛ‬ػؼ‪ ٚ ٝ‬ؿ‪ٙ‬بػب٘ذٖ ایٗ ‪ٙٞ‬ش‪ٞ‬بی اکیُ ٔ‪ٙ‬جش ث‪ ٝ‬افضایؾ ت‪ِٛ‬یذ‪ ،‬تیجیبسی ػیبصی ‪ٚ‬‬ ‫ت‪ٛ‬ػؼ‪ ٝ‬اؿتغبَ ثب٘‪ٛ‬اٖ ‪ٔ ٚ‬ـبغُ خبٍ٘ی دس ایٗ ؿ‪ٟ‬شػتبٖ ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ثجت ؿ‪ٟ‬ش‪ٞ‬بی ّٔی ک‪ٙ‬بیغدػتی ٔمذٔ‪ٝ‬ای ثش کیب٘ت ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬ػؼ‪ٙٞ ٝ‬ش‪ٞ‬بی ػ‪ٙ‬تی ٔ‪ٙ‬غم‪ٝ‬‬ ‫اػت‪.‬‬ ‫اػجمی جب٘ـیٗ ٔؼب‪٘ٚ‬ت ک‪ٙ‬بیغ دػتی ارسثبیجبٖ ؿشلی ٘یض دس ایٗ جّؼ‪ ٝ‬ثب تـشیح‬ ‫ٔشاحُ ثجت ؿ‪ٟ‬ش ّٔی ٕٔمبٖ د‪ٚ‬صی‪ٌ ،‬فتۺ الذاْ ث‪٘ ٝ‬بٍٔزاسی یىی اص ٔیییبدییٗ‬ ‫‪ٚ‬س‪ٚ‬دی ؿ‪ٟ‬ش ٕٔمبٖ ث‪٘ ٝ‬بْ ٕٔمبٖ د‪ٚ‬صی ‪٘ ٚ‬لت ٕ٘بد‪ٞ‬بی ٔشتجظ دس اییٗ ٔیییذاٖ‬ ‫ضش‪ٚ‬سی ث‪ٛ‬د‪ ٚ ٜ‬دس ثجت ّٔی ایٗ ؿ‪ٟ‬ش ٔ‪ٛ‬ثش اػت‪.‬‬ ‫پیـجشد ا‪ٞ‬ذاف ت‪ٛ‬ػؼ‪ٙٞ ٝ‬ش ٕٔمبٖد‪ٚ‬صی ‪ ٚ‬ثجت ایٗ ؿ‪ٟ‬ش ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ؿ‪ٟ‬ش ّٔی ک‪ٙ‬یبییغ‬ ‫دػتی ٘یبصٔ‪ٙ‬ذ ‪ٕٞ‬ىبسی ‪ ٕٝٞ‬جب٘ج‪ ٝ‬دػتٍب‪ٜٞ‬بی اجشایی اػت‪.‬‬ ‫اراهگاُ شیخ شْاب الذیی اّری هربیَ بیِ دٍرُ‬ ‫ایلخاًی ٍ اٍائل دٍرُ صفَی است ٍ در اّر‪ ،‬استیاى‬ ‫ارربایداى شرقی‪ ،‬خیاباى شیخ شْاب ٍاقع شیذُ ٍ‬ ‫ایی اثر در تاریخ ‪ ۸4‬تیر ‪ ۸۱۸۸‬با شوارُ ثیتیت ‪۸35‬‬ ‫بِعٌَاى یکی از اثار هلی ایراى بِ ثتت رسیذُاست‪.‬‬ ‫ایٗ ثمؼ‪ٔ ٝ‬رُ خب٘مب‪ ٚ ٜ‬اسأٍب‪ ٜ‬ؿیخ ؿ‪ٟ‬بهاِیذییٗ‬ ‫ا‪ٞ‬شی اػت و‪ ٝ‬دسثشٌیش٘ذ‪ ٜ‬ػبختیٕیبٖ ‪ٞ‬یبی خی‪ٛ‬د‬ ‫خب٘مب‪ٔ ،ٜ‬ؼجذ‪ ،‬ای‪ٛ‬ا٘ی ثّ‪ٙ‬ذ‪ٙٔ ،‬بس‪ٜٞ‬ب‪ ٚ ،‬تؼذادی غشف‪ٝ‬‬ ‫اػت‪ .‬ایٗ خب٘مب‪ ٜ‬اص ػبَ ‪ .۳۷۴‬ثی‪ٔ ٝ‬ی‪ٛ‬ص‪ ٜ‬اده ‪ٚ‬‬ ‫ػشفبٖ تجذیُ ؿذ‪ ٜ‬اػت و‪ ٝ‬ت‪ٟٙ‬ب ٔی‪ٛ‬ص‪ ٜ‬ػیشفیبٖ دس‬ ‫ایشاٖ اػت‪ .‬ایٗ ثمؼ‪ ٝ‬دس د‪ٚ‬س‪ ٜ‬کف‪ٛ‬ی‪ ٝ‬ثی‪ ٝ‬احیتیٕیبَ‬ ‫صیبد دس س‪ٚ‬صٌبس ؿب‪ ٜ‬ػجیبع ا‪ َٚ‬ثیش ٔیضاس ؿیییخ‬ ‫ؿ‪ٟ‬بهاِذیٗ ا‪ٞ‬شی‪ ،‬دس ؿ‪ٟ‬ش ا‪ٞ‬ش ػبخت‪ ٝ‬ؿذ‪ٜ‬اػت أب‬ ‫اثبسی اص د‪ٚ‬س‪ٞ ٜ‬بی لجُ (د‪ٚ‬س‪ ٜ‬اییّیخیب٘یی دس اٖ‬ ‫‪ٚ‬ج‪ٛ‬د داسد‪ٔ .‬ؼجذ ؿیخ ؿ‪ٟ‬بهاِذیٗ ا‪ٞ‬شی دس ضّغ‬ ‫ؿشلی کرٗ ایٗ ثمؼ‪ ٝ‬ػبخت‪ ٝ‬ؿیذ‪ ٜ‬اػیت ‪ ٚ‬داسای‬ ‫ٌچجشی‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬تضوی‪ٙ‬بت ٘مبؿی اػت‪ .‬د‪ٚ‬س تب د‪ٚ‬س دی‪ٛ‬اس‬ ‫ٔؼجذ دػتخظ ‪ٞ‬بیی ‪ٚ‬ج‪ٛ‬د داسد وی‪ ٝ‬ثیییٗ اٖ ‪ٞ‬یب‬ ‫دػت‪ٛٙ‬ؿت‪ٞٝ‬بیی سا اص ؿیخ ث‪ٟ‬بیی‪ ،‬ؿب‪ ٜ‬ػجبع ػی‪ٚ ْٛ‬‬ ‫اث‪ٛ‬اِمبػٓ ٘جبتی تـخیق داد‪ٜ‬ا٘ذ‪.‬‬ ‫دس صٔیِٗشص‪ٔ ۲. ٜ‬شداد ‪ .۳۹.‬ثخؾ‪ٞ‬یبییی اص اییٗ‬ ‫اسأٍب‪ ٜ‬دچبس اػیت ؿذ و‪ ٝ‬دس حیبَ ثیبصػیبصی‬ ‫ٔیثبؿذ‪ .‬دس صٔبٖ ج‪ٞ ًٙ‬بی لبجبس ثب س‪ٚ‬ػی‪ ٝ‬تضاسی‬ ‫ٔمذاسی اص أ‪ٛ‬اَ ایٗ ٔجٕ‪ٛ‬ػ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ػشلت سفت‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه ارک

روزنامه ارک 5728

روزنامه ارک 5728

شماره : 5728
تاریخ : 1401/12/16
روزنامه ارک 5727

روزنامه ارک 5727

شماره : 5727
تاریخ : 1401/12/15
روزنامه ارک 5726

روزنامه ارک 5726

شماره : 5726
تاریخ : 1401/12/14
روزنامه ارک 5725

روزنامه ارک 5725

شماره : 5725
تاریخ : 1401/12/13
روزنامه ارک 5724

روزنامه ارک 5724

شماره : 5724
تاریخ : 1401/12/11
روزنامه ارک 5723

روزنامه ارک 5723

شماره : 5723
تاریخ : 1401/12/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!