روزنامه ارک شماره 5417 - مگ لند
0

روزنامه ارک شماره 5417

روزنامه ارک شماره 5417

روزنامه ارک شماره 5417

‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫هصرف گبز در‬ ‫بخش خبًگی‬ ‫اررببیجبى شرقی‬ ‫بِ ‪ 97‬هیلیَى‬ ‫هتر هکعب‬ ‫رسیذ‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫علل‬ ‫تَفیقبت ٍ‬ ‫شکست ّب‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫صفحِ ‪3‬‬ ‫* چْبرشٌبِ ‪ 92‬دی ‪ 02 * 0011‬شاًَیِ ‪01 * 9199‬جوبدی الثبًی ‪ * 0001‬سبل سی ٍ دٍم ( اٍتَز ایکیٌجی ایل ) * شوبرُ ( سبیی ) ‪ 8* 7005 :‬صفحِ *قیوت‪91111:‬ریبل * ایویل‪www.arkonline* ark.tabriz@yahoo.com :‬‬ ‫ًبشت رئ س کو َى اهٌ‬ ‫رئ ی‪:‬‬ ‫هلی هدلس‪:‬‬ ‫قاًَى لیَ تحشینّا هسیش هزاکشات‬ ‫سا هطخص کشدُ است‬ ‫باًکّا بِ هشدم تسْیالت دٌّذ‪ ًِ ،‬تضییقات‬ ‫بخطٌاهِ جذیذ اهَصش ٍ‬ ‫پشٍسضذسباسُ بشگضاسی‬ ‫»حضَسی «کالسّای دسس‬ ‫صفحِ ‪4‬‬ ‫جضئیات حزف ضاهی‬ ‫اص ٍامّای باًکی‬ ‫صفحِ ‪۲‬‬ ‫سخٌگَی تٍل‬ ‫صفحِ ‪7‬‬ ‫خجز تات‪:‬‬ ‫پشداخت ٍامّای‬ ‫صیش ‪ ۰۱۱‬هیلیَى تَهاى بذٍى ضاهی‬ ‫استقاء خذهات گشدضگشی‬ ‫سٍستاّا دس پشتَ طشح‬ ‫ستبِبٌذی سٍستاّای ّذف‬ ‫گشدضگشی‬ ‫صفحِ ‪8‬‬ ‫هٌظَم یبدداشت‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫سرهقبلِ‬ ‫هذیرهسئَل ‪ -‬هحوّذ اشراقی‬ ‫علل تَفیقات ٍ ضکست ّا‬ ‫اگز لزار ثابدات فاَاا اماب سشابت ٍ دا ا ا ّاب‬ ‫کن دًَت‪ ،‬ثبشت ػلل ذشزثط دٌبسبشی دًَت‪ .‬ػامال ٍ‬ ‫هظلح اًتششی ح ن هی کٌت کِ ثاؼات اس حظاَ‬ ‫دٌبخ ػلل فَا مب ٍ دا ا ا ّاب‪ ،‬تر خاْا‬ ‫ّب التام‬ ‫ااشاشش ػلل فَا مب ٍ کبّش ػلل د‬ ‫دَت‪.‬‬ ‫ٍالؼ اشی اس کِ دٌبسبشی فوبم ػلل غ ز همتٍر ٍ‬ ‫فَاى کبّش ٍ ااشاشش کابهال هًاْاب هاحاتٍت های‬ ‫ثبدت‪ .‬لذا اًدبم ّزگًَِ التام هوثز تر خظَص فغ از‬ ‫ّب فبحتٍتی ث تگی ثِ فَاى‬ ‫همتار فَا مب ٍ د‬ ‫ٍ اراتُ اازات ٍ گزٍُ ّبی ذشزثط تارت‪.‬‬ ‫اگز ًظز اَق تر خظَص اهَر تاخالای ٍ خابرخای‬ ‫تٍل ّب هَرت ثزرسی لزار تاتُ دَت‪ ،‬هی فَاى گفا‬ ‫کِ فَا مب تٍل ّب تر اهَر تاخلی ٍ خابرخای ثاِ‬ ‫ً ‪ ،‬فَاى هبتی ٍ هؼٌَی ٍ اٍلَش ثٌتی اّاتا ٍ‬ ‫ه شاى ٍ استوزار کَدش ّبی ػولی خابری سابسهابى‬ ‫ّبی هزثَطِ‪ ،‬ث تگی تارت‪.‬‬ ‫هثل کبر ّبی رٍس هزُ ازتی‪ ،‬ثزای اًدبم اهَر تاخلای‬ ‫ٍ خبرخی تٍل ّب ً ش‪ ،‬التاهب َّدوٌات تر هاَرت‬ ‫دٌبخ ً بس ّب‪ ،‬فؼ ا ای اّاتا ‪ ،‬اًادابم فاتارکاب‬ ‫السم‪ ،‬ث برگ ازی اثاشار ٍ ًا ازٍی کابر هاٌابسات‬ ‫ٍ التاهب پ گ ز ٍ ّوبٌّگ ‪ ،‬ػزٍری هی ثابدات‪.‬‬ ‫ّبی پ ش رٍی‬ ‫ثبٍر اشی اس کِ فَا مب ٍ د‬ ‫تٍل ّبی گذدتِ ٍ حب ػاواتفاب ثاز گاگاًَاگای‬ ‫دزاشط شبت دتُ هجتٌی هی ثبدت‪.‬‬ ‫الجتِ ٍخَت ػَاهل خبرخی تر ها اشاى فاَاا اماب ٍ‬ ‫ّب ً ش هوثز ّ تٌت‪ .‬لذا ًحَُ هتشزث ػاَاهال‬ ‫د‬ ‫خبرخی هوثز تر اهَر‪ ،‬اس اّو تی خبص ثزخَرتار های‬ ‫ثبدت ٍ غفل اس اشی همَلِ کٌتز ٍ ّاتاشا ًاتابشاح‬ ‫هطلَه را هش ل هی ًوبشت‪.‬‬ ‫برًبهِ برخَرد بب ٍرٍد کبرکٌبى‬ ‫ٍاکسیًسدُ بِ هحل کبر‬ ‫سییا هشکض سالهت ٍ هحیط کاس اص اقذاهات دس دسنت‬ ‫اًجام جْت تْیِ گضاسضی اص هیضاى سعایت پشٍتکلّای‬ ‫بْذاضتی ٍ اعوال هحذٍدیتّای َّضوٌذ کشًٍایی دس‬ ‫اصٌاف ٍ اداسات جْت اسایِ بِ ستاد هلی هقابلِ با کشًٍا‬ ‫خبش داد ٍ گفت‪ :‬بشخی جاّا اص ٍسٍد افنشاد ٍاکسنی‬ ‫ًضدُ بِ بشخی هشاکض جلَگیشی ًوی ضنَد کنِ اینی‬ ‫هَضَ دس دستَس کاس سسیذگی قشاس داسد‪.‬‬ ‫ٍی فبک ت کزت‪ :‬هتشزش َّدوٌت کزًٍب حتٍت ‪ّ .‬فتِ‬ ‫اس کِ اخزاشی دتُ اس ٍ تر فوبم ابسّب کبر هغابس‬ ‫دتُ ٍ ترطت هَام هى تر حب ثازرسای اسا ٍ‬ ‫هتؼبلجب اػالم خَاّت دت‪.‬اٍث بى کزت‪ :‬اه زٍى ّز ّفتاِ‬ ‫رطت هیدَت ٍ فب کٌَى ‪ ۰...‬هَرت اثتال ثِ اه ا ازٍى‬ ‫دٌبسبشی دتُ اس کِ هَارتی کِ ّفتِ ختشات ثاَتُ‬ ‫اس حتٍت ‪ ۶۱.‬هَرت ثَتُ اس ٍ اشی ًشبى هیتّات‬ ‫کِ اشی سَشِ تر حب ااشاشش اس ٍ گاَى اس ّاواِ‬ ‫اه زٍى ًویگ زشن اشی ػتت ثبشت ػزه تر ‪۲۱‬‬ ‫ف‬ ‫دَت؛ شؼٌی دبشت حتٍت ‪ّ ۰۶‬شار هَرت اه زٍى تادتاِ‬ ‫ثبد ن؛ ثٌبثزاشی گَى سزاش ثبالشی تارت تر هت سهبى‬ ‫کوی خبشگششی تلتب هیدَت‪ .‬پس خ لی ازط ًتارشن‬ ‫ٍ اس هزتم هیخَاّن پزٍف ل ّب را ختی ثگ زًت‪ .‬االى‬ ‫هحتٍتش فشرشک ٍاک ی ًتارشن پس اس هزتم فامابػاب‬ ‫هیکٌن ثزای تس سِ هزاخؼِ کٌٌت‪.‬‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫اررببیجبىشرقی رتبِ اٍل ٍاکسیٌبسیَى‬ ‫دُز سَم کرًٍب را در کشَر دارد‬ ‫اجرای بستِ پیشٌْبدی رفع هَاًع تَلیذ‬ ‫از ‪ّ 9‬فتِ تب ‪ 1‬هبُ پس از ابالغ‬ ‫سییا داًطگاُ علَم پضضکی تبشیض‪،‬اعنالم‬ ‫کشد‪ :‬ارسبایجاى ضنشقنی بنِ لنحنا‬ ‫دسصذپَضص ٍاکسیٌناسنینَى دُصسنَم‬ ‫کشًٍاستبِ اٍل کطَسی سادساختیاس داسد‪.‬‬ ‫تکااتااز ثااْااواای ًااماای پااَر اظااْاابر‬ ‫تاد ‪ :‬ترههبرّابی هازثاَه ثاِ کال‬ ‫خوؼ ث ش اس گْبر ه الا اَى ًافازی‬ ‫هذرثاابشااداابًشاازلاای فاابکااٌااَى ‪۷..۷‬‬ ‫ترطتتساٍ ‪ ۲... ،‬ترطات تس تٍم ٍ‬ ‫‪ ۰..۱‬ترطتً شتسسَم راترشبا کزتُاًتکِ اشی ههبرّب ًشبى ه تّتٌّاَسثاِ‬ ‫اشوٌی خوؼی شؼٌی ٍاک ٌبسا اَى ‪ .۱‬فاب ‪ ..‬ترطاتی کال خاواؼا ا‬ ‫ًزس تُ اشان‪ً.‬امای پاَر اػاالم کازت‪ٍ :‬اک ا اٌابسا اَى هابتراى ثابرتارتر‬ ‫هذرثبشدبًشزلی ً شثِ ػتت لبثل لجَ ‪ ۷...‬ترطت ٍتاًش ههَساى ث ی ‪ ۰۶‬فاب‬ ‫‪ ۰۷‬سب ً شثِ ‪ .۶..‬ترطترس تُ اس ‪ٍ.‬ی شبتهٍر دت‪ :‬ه بًگ ی سٌای ااازات‬ ‫هجتال دتُ ث ی ‪ .۱‬فب ‪ ..‬سب هی ثبدت‪ً.‬می پَراتاهِ تات‪:‬اشی سَشِ ثبػث داتُ‬ ‫اس ترهت سهبى کوی‪ٍ،‬ػؼ تً ابثاِ حابلا لازهاشترهشاتٍفاوابهای‬ ‫کشَرّبی پ شزاتِ ارٍپبشی ٍحتی استزال ب ترگ زدًَتّزگٌاتگ اتازش هى‬ ‫اهبترطَر ثی فَخْی ثِ پزٍف لْبی ثْاتاداتای‪،‬‬ ‫تراشزاى اؼال دتشتً‬ ‫احتوب اٍج گ زی اشی سَشِ هحتول اس ‪.‬‬ ‫ٍسشز التظبت ‪:‬‬ ‫ٍصیش صٌعت‪ ،‬هعذى ٍ تجاست با بیاى ایٌکِ‬ ‫ّوِ هَاسد بستِ پیطٌْادی سفن هنَاًن‬ ‫تَلیذ اص ‪ّ ۲‬فتِ تا حذاکثش سِ هاُ پا اص‬ ‫ابالغ قابلیت اجشا داسد‪ ،‬گفت‪ :‬پیصبیٌنی‬ ‫هیضَد ایی بستِ ّوچَى بستِ حوایت اص‬ ‫صادسات هَسد استقبال فعاالى اقتنانادی‬ ‫قشاس بگیشد ٍ دس سًٍق فضای تَلیذ کطَس‬ ‫هَثش باضذ‪.‬‬ ‫س ت رػب ابطویاه ی اظْبرتاد ‪ :‬ش ی اس التاهب ٍسار طاوا ‪ ،‬رااغ‬ ‫هَاًؼی اس کِ اؼبالى التظبتی تر ثخش ّبی هاخاتالا ثاب هى هاَاخاِ‬ ‫ّ تٌت‪.‬ابطویاه ی ااشٍت‪ :‬تر ًخ ت ی التام تر هْزهبُ سب خبری ثب فابکا ات‬ ‫رش س خوَْری‪ ،‬دٌبسبشی ‪ ۶۲‬هبتُ تر ثخش طبترا تر تستَر کبر لازار‬ ‫تاتُ دت کِ ثب فظَشت ٍ اثالؽ ستبت التظبتی تٍلا ‪ ،‬فابثا از خاَثای تر‬ ‫طبترا گذاد ٍ هَرت استمجب ٍ رػبش طبترکٌٌتگبى لزار گزا ‪.‬‬ ‫ٍی اػباِکزت‪ :‬ثزخی اس اشی پ شٌْبتّب هبًٌت فم ط ثتّای ّابی هابلا ابفای‬ ‫ثِ هحغ اثالؽ لبثل اخزاس ‪ ،‬سشزا سبس ٍ کبرّب ٍخَت تارت ٍ ااماط ثابشات‬ ‫اثْبهبفی کِ ثزای فَل تکٌٌتگبى هبًغ اشدبت کزتُ ثزطز داَت ٍ ثازخای‬ ‫تشگز اس پ شٌْبتّب ّوچَى ااشاشش اخت برا ثابًاک ّاب تر اساتابى ّاب ٍ‬ ‫دْزستبىّب ً بس ثِ تستَرالؼولّبی اخزاشی تارت‪.‬‬ ‫اسبهی بذّکبراى ببًکی بر رٍی سبیت ببًکّبی دٍلتی‬ ‫دُز چْبرم ٍاکسی ّن ایوٌی کبفی‬ ‫در برابر اهیکرٍى ایجبد ًویکٌذ‬ ‫خبًتٍسی گف ‪ :‬کالى ثتّا ابراًای‬ ‫تارشن کِ اسطٌتٍق فاَساؼاِ هالای‬ ‫ف ْ ال ارسی ثب رلن ثبالگزااتاٌاتٍ‬ ‫اکٌَى اسپس تاتى هى ثؼلل هختل ‪،‬خَتتاری ه ٌٌت‪.‬س ت اح بى خبًتٍسی‬ ‫ااشٍت‪ :‬سهبًی کِ دبخض ّبی ً ج هبلی تٍل ٍ ثبً ْب را همبش ِ هیکٌ ات‬ ‫اساخشای هْن فزاسًبهِ ثبًک هزکشی‪،‬شک خشتر ‪ ۱‬هبُ اخ زًمش کبٌّتُ تر‬ ‫ثل ِ ًمش کبٌّتُ تر‬ ‫پبشِ پَلی تارتثٌبثزاشی ًِ فٌْبتره زاشبرفَرهی ً‬ ‫اشدبتفَرم تارتکِ هى ّن ه ئلِ ثتّی تٍلا اسا ‪ٍ.‬سشازاهاَرالاتاظابتی‬ ‫ٍتاراشی ااشٍت‪ :‬ثبّو بری ٍلتر ًظبر ثبًک هزکشی‪ ،‬لزارتاتى اسابهای‬ ‫ثتّ براى ثبً ی ػالٍُ ثزثبً ْبی تٍلتی ثزای ثبً ْابی تشاگازّان اًادابم‬ ‫خَاّتدتٍاشی خَاس رئ س خوَْرً شاس ‪.‬اٍاػباِ کزت‪:‬ترطاَرفا ا اِ‬ ‫هزتم‪،‬اسبهی ثتّ براى ثبً ی را ثزرٍی سبش ثبًکّب هشبّتُ ًا ازتًاتثاِ‬ ‫ٍسار اهَرالتظبتی گشارش تٌّت‪.‬هلبی خبًتٍسی گف ‪ :‬خبهؼِ تر دزاشط‬ ‫خبص‪ ً ،‬بسهٌت کوکّبی خبص اس ٍ خبهؼِ ثِ ػل اشبر الاتاظابتی ٍ‬ ‫د َع ث وبری کزًٍب‪ ً ،‬بسهٌت حوبش ٍشژُ اس ‪.‬‬ ‫تاتز خجزگشاری رٍشتزس تر خبٍره بًِ‬ ‫گشارش تات‪ً :‬تبشح اٍل ِ ثازرسای ّاب‬ ‫حبکی اسهى اس کِ اُه زٍى‪ ،‬سَشِ‬ ‫ختشت کزًٍبٍشزٍس ثِ اًتاسُای سزاش پذشز اس کِ حتی هیفَاًت ااازاتی‬ ‫کِ گْبره ی تُس ٍاک ی کزًٍبی ابششر را فشرشک کزتُاًت‪ ،‬هلَتُ کٌت‪.‬‬ ‫ثِ گفتِ هتخظظبى‪ ،‬تُس گْبرم ٍاک ی ابششر سطح پبتفای ّاب تر خاَى را‬ ‫ااشاشش هیتّت اهب ثِ اًتاسُ کبای اس اثتال ثِ اُه زٍى خلَگ زی ًوای کاٌات‪.‬‬ ‫تٍ ّفتِ پس اس فشرشک گْبره ی تُس‪ ،‬سطح پبتفیّب تر همبش ِ ثب فاشرشاک تُس‬ ‫کِ ثتَاًات تر ثازاثاز‬ ‫سَم ااشاشش هیشبثت اهب اشی ااشاشش ثِ اًتاسُای ً‬ ‫اُه زٍى اشوٌی کبهل اشدبت کٌت‪.‬فحم مب ًشبى هیتّت کِ شک ّفتِ پاس‬ ‫اس فشرشک تُس گْبرم‪ ،‬سطح پبتفی تر خَى پٌح ثزاثز هی داَت اهاب ثابس ّان‬ ‫پبش ی فز اس هى ه شاًی اس کِ هحممبى اًتظبر تادتٌت‪ .‬سطح هَرت ً بس پبتفای‬ ‫ثزای حفبظ اس ثتى تر ثزاثز اُه زٍى ث بر ثبالفز اس همتاری اس کِ شک‬ ‫ٍاک ی خَه هیفَاًت اشدبت کٌت‪.‬‬ ‫بشخالف ضایعات دسفضای هنجناصی‪،‬‬ ‫تعاهل دٍلت ٍباًک هشکنضی خنَ‬ ‫است ٍّوکاسی تین اقنتنانادی دس‬ ‫صهیٌِ تسْیالت باًکی بسیاس سناصًنذُ‬ ‫بَدُ است‪.‬‬ ‫هش‬ ‫سٍیتشص دسباسُ ٍاکسی کشًٍاهنٌنتنطنش‬ ‫کشد‪ :‬سطح پادتی دسخنَى پنا اص‬ ‫تضسیق دُصچْاسم ٍاکسی کشًٍا افضایص‬ ‫هی یابذاهابِ اًذاصُ ای ًنینسنت کنِ‬ ‫بطَسکاهل اصابتالبِ سَیِ اُهنینکنشٍى‬ ‫جلَگیشی کٌذ‪.‬‬ ‫اهلل رئ ی ‪:‬‬ ‫باًکّا بِ هشدم تسْیالت دٌّذ‪ ًِ ،‬تضییقات‬ ‫سئیا جوَْس با بیاى ایٌکِ بِ ًتیجِ سسیذى تحنَل‬ ‫اقتاادی دس گشٍ هَفقیت دس ایجادتحَل دس ًظام‬ ‫باًکی است‪ ،‬اظْاس داضت‪ٍ :‬ض هَجَدًظام باًکی‬ ‫بایذ بش هبٌای عذالت ٍ بِ ًف هشدم هتحَل ضَد‪.‬‬ ‫ثاِ‬ ‫هش اهلل س ت اثزاّ ن رئ ی گفا ‪ :‬ػاتالا‬ ‫ػٌَاى ه ز ٍ همظت حزک ‪ ،‬هجٌبی ػول تٍلا‬ ‫تر اشدبت فحَ تر ًظابم ثابًا ای اسا ‪.‬رئا اس‬ ‫خوَْر ااشٍت‪ً :‬ظبم ثبً ی ثب تٍ تستِ هشا اال‬ ‫ترًٍی ٍ ث زًٍی هَاخِ اس ‪ .‬اگز هدوَػِ ًاظابم‬ ‫ثبً ی ًتَاًت اشی هش ال را هازفافاغ کازتُ ٍ‬ ‫ػول زت طح حی تادتِ ثبدت ثبلتجغ ػتال را ً اش‬ ‫ًمغ کزتُ اس ‪.‬رئ ی اتاهِ تات‪ :‬خَت ثبًک ّاب‬ ‫ثب ّو بری ثبًک هزکشی‪ ،‬فب پ ش اس پبشابى ساب‬ ‫کبرگزٍّی ثزای دٌبسابشای ٍ رااغ هشا اال‬ ‫ترًٍی ًظبم ثبً ی فش ل تٌّت فب ثاب ثابسًاگازی‬ ‫همزرا ثبً ی ثِ راغ فؼبرعّب‪ ،‬اشدبت دفبا ٍ‬ ‫یبشبییش قبًًََ‬ ‫ف ْ ل ه ز اؼبل ّبی ثبً ی تر سه ٌِ ارفاجابه‬ ‫هزتم ٍ فَل اتکاٌاٌاتگابى ثاب ثابًاک ّاب الاتام‬ ‫کٌٌت‪.‬رئ س خوَْر فظزشح کازت‪ :‬ثاشرگاتازشای‬ ‫سزهبشِ ثبًک ّب هثزٍ ٍ اػتجبر ًاظابم ثابًا اتاری‬ ‫کشَر ًشت هزتم اس کِ اشی سزهبشِ ثب اهبًتاتاری‬ ‫طح ح ثبًکّب اس پَ هزتم ثاِ تسا ههاتُ ٍ‬ ‫حفظ خَاّت دت‪ .‬ها اشای اػاتاجابر ا ابت تر‬ ‫ػول زت ًظبم ثبً ی اس ٍ لذا ًظبم ثابًا ای ثاب‬ ‫خَتهزالجت پ ش ٍ ث اش اس ّاز کاس هابًاغ اس‬ ‫هختٍش دتى ح ث ٍ اػتجابرش داَت‪.‬رئا اس‬ ‫خوَْر ثبسًگزی تر ػوالا ازتّاب را تر کاٌابر‬ ‫ثبسًگزی تر همزرا ثبً ی هَرت فاک ت لازار تات‬ ‫ٍ ااشٍت‪ّ :‬ت فحَ ٍ ثبسًگزی تر ًظبم ثبًا ای‬ ‫فطج ک کبهل هزاٍتا ثبً ی تر کشَر ثب احا ابم‬ ‫اسالهی اس ‪.‬هش اهلل رئ ی گفا ‪ :‬فادازثاِ ٍ‬ ‫تاًش هتشزاى ثبً ی سزهبشِای ارسدوٌت اس کِ‬ ‫ثِ اشدبت فحَ ٍالؼی تر ًظبم ثابًا ای کاواک‬ ‫هیکٌت‪ .‬تر ػ ی حب هتشزاى ثبًکّب ثتاًٌات کاِ‬ ‫دزه هَام تر اشدبت فحَ تر ًظبم ثبً ی هى‬ ‫اس کِ ّوِ اخشا ٍ کبرکٌبى ًظابم ثابًا ای ثاِ‬ ‫فحَ هَرت ًظز هم ت ٍ هتاؼاْات ثابداٌات‪.‬رئا اس‬ ‫خوَْر ااشٍت‪ :‬هتشزاى ثبً ی ّاواچاٌا ای ثابشات‬ ‫رش کپذشز ٍ ه ئَل پذشز ثبدٌت ٍهتشازی کاِ‬ ‫ددبػ ًتادتِ ثبدت‪ً ،‬ویفَاًت هادازی خاَثای‬ ‫ثزای س بس ّبی فحَلی ثبدت‪.‬رئ ی اس هاتشازاى‬ ‫ثبً ی خَاس کِ ثب ح بس ٍ تل ٍ تر ػ ای‬ ‫حب ددبػ ترگبرگَه هامازرا الاشام هٍر‪،‬‬ ‫ثزای اشادابت فاحاَ ترًاظابم ثابًا ای فاالش‬ ‫کٌٌت‪.‬رئ س خوَْر ّوچٌ ی فَسؼِ سشزسبخ ّاب‬ ‫ٍ ختهب ال تزًٍ ک تر ثبًکّبرا ثبػث ارفمبی‬ ‫دفبا ٍ ف ْ ل ًظبر ثزػولا ازت ثابًاک ّاب‬ ‫تاً ‪.‬‬ ‫*هذیرهسئَل ‪-‬هحوّذ اشراقی‬ ‫اویرودیه یبشبییش سىیه دیر‬ ‫ترسیىٍ دییًودیر چتیه دیر‬ ‫دییًوً برک ییرسبن اچیلمبز‬ ‫تلٍ وی برک قًرسبن قبچیلمبز‬ ‫دیریلیک دیغریچً تلٍ دیر‬ ‫ایتال‪ ،‬سً‪ ،‬ایچًریم‪ ،‬درٌ دیر‬ ‫گرٌ ک دیر گًجلٍ ویب قبچبسبن‬ ‫قیفیلیه اچبریه تبپبسبن‬ ‫اچمبسبن اچمبزدیر ایش لریه‬ ‫گلٍ جک مبت الریه کیش لریه‬ ‫بیلمٍ مک چتیىلیک یبرادار‬ ‫بیله لر قبراوی اغبردار‬ ‫بً قبوًن َر یئردٌ دیغریدیر‬ ‫ایشلردٌ ببشبری یًلًدیر‬ ‫سخٌگَی تٍل‬ ‫خجز تات‪:‬‬ ‫پرداخت ٍامّبی زیر ‪ 011‬هیلیَى تَهبى‬ ‫بذٍى ضبهی‬ ‫سخٌگَی دٍلت با اضاسُ بِ دستَسات پٌجگناًنِ اهنشٍص‬ ‫سییا جوَْس بشای اصالح هقشسات باًکنی دس جنْنت‬ ‫پشداخت اساى تسْیالت بِ هشدم گفت‪ :‬احتنوناالن ًنَ‬ ‫ٍثیقِگزاسی ٍام ّای صیش ‪ ۰۱۱‬هیلیَى تَهاى تنینینینش‬ ‫خَاّذ کشد‪.‬‬ ‫طزشح‬ ‫ػلی ثْبتری خْزهی تر فشزشح خشئ ب ًش‬ ‫هش اهلل س ت اثزاّ ن رئ ی ثب ف ن التاظابتی تٍلا ٍ‬ ‫هتشزاى اردت ثبًک ّبی تٍلتی ٍ خظَطی ٍ اازاها ای‬ ‫رش س خوَْر ثزای اطالح ًظبم ثبً ی گف ‪ :‬ش ای اس‬ ‫خجزّبی خَش اشی اس کِ ثب تستَر رئ س خاواْاَر‬ ‫احتوبالً ًَع ٍث مِگذاری ٍامّبی سشز ‪ ۰۱۱‬ها الا اَى‬ ‫فَهبى فغ ز هیکٌت‪.‬‬ ‫سخٌگَی تٍل فَػ ح تات‪ :‬رش سخوَْر ثِ ثبًکّاب‬ ‫تستَر تات کِ ًَع ٍث مِگاذاری ٍام ّابی سشاز ‪۰۱۱‬‬ ‫ه ل َى فَهبى را ثِگًَِای فغ ز تٌّت فب هزتم ثتَاًٌت ثاز‬ ‫هجٌبی اػتجبرسٌدی ف ْ ال خُزت را هسبىفز ترشاباا‬ ‫کااٌااٌاات ٍ کاابرهااٌااتاى ٍ حاامااَق ثااگا اازاى ثاابث ا‬ ‫تٍل هیفَاًٌت حمَق خَت را ٍث مِ ٍ اػتجابر ٍاهشابى‬ ‫لزار تٌّت‪.‬‬ ‫کِ ث ش اس تٍ سبػ ثاِ‬ ‫هش اهلل رئ ی تر اشی ًش‬ ‫طَ اًدبه ت‪ ،‬ثز لشٍم سخ گ زی ثز ثاتح ابه ّابی‬ ‫حزاِای‪ ،‬ف ْ ل پزتاخ ٍام ثِ هزتم ٍ اػتجبرساٌادای‬ ‫تر ارائِ ف ْ ال خُزت ثِ هًْب ثِخبی ٍث مِ ٍ ػبهی ٍ‬ ‫ّوچٌ ی استزتات سَت هبسات ترشباتی اس هزتم‪ٍ ،‬اگذاری‬ ‫ثٌگبُ ّبی فَل تی فول ک دتُ فاَساط ثابًاک ّاب ٍ‬ ‫راُاًتاسی شب ٍاگذاری سزشغ ٍاحتّبی فاوالاک داتُ‬ ‫فَل تی فاک ت کزت ٍ ثِ هتشزاى ثبًکّب فذکز تات ثاِ‬ ‫ثتّا ابراى ثاتح ابه ها اتاى ًاتّاٌات ٍ اسابهای‬ ‫هًْب را هٌتشز ٍ تس دبى را اس هٌباغ ػاواَهای لاطاغ‬ ‫کٌٌت‪.‬‬ ‫ثبسًگزی تر ًظبهب ٍ همزرا ثبً ی ثِ ًفاغ هازتم ٍ‬ ‫اخزای ػتال اس تشگز تستَرا رش س خاواْاَر ثاِ‬ ‫هتشزاى اردت ثبً ی ثَت کِ اس هًْب خَاس حتاکثز فاب‬ ‫پبشبى سب کبرگزٍّی ثِهٌظَر ثبسًگزی تر ًظبهاب ٍ‬ ‫همزرا ثبً ی فَسط ثبًک هزکشی فش ا ال داَت ٍ‬ ‫اػالم ًت دِ کٌت‪.‬‬ صفحه 1 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫چُارشىثٍ ‪ 92‬دی ‪ 02 * 0011‬صاوًیٍ ‪01 * 9199‬جمادی الثاو‬ ‫مقالٍ‬ ‫هَسن تصویوات‬ ‫سرت سیاسی ٍاضٌگتی‬ ‫مذاکزات لغً تحزیمَا در ییه‪ ،‬اییه ریسَیا در‬ ‫حال پیگیزی م شًد کٍ تیمَای مذاکزٌکىىذٌ اس‬ ‫تسیاری اس پزاوتشَا ی مًارد اختالف عثًر کزدٌ اوذ‬ ‫ی رسیذن تٍ یک تًافق خًب‪ ،‬تٍ تصمیمات خیا‬ ‫سیاس یاشىگته درتارٌ مسائل تاق ماوذٌ ی رفی‬ ‫تحزیمَا‪ ،‬تستگ دارد‪.‬‬ ‫هراکسا لغَ تحسینّب دز ٍیی‪ ،‬دز حبلوی اغوبش‬ ‫ؾد کِ هراکسُکٌٌدگبى ازؾد کؿَزّب ثسای تبیون‬ ‫اٍ دٍم دز دٍز ّؿتن‪ ،‬زاّی پبیتصوت ّوب ؾودُ‬ ‫ثَدًد تب ّن ثِ ٍظبیف غیبغی خوَد زغویودگوی‬ ‫کٌٌد ٍ ّن هؿَز ّبیی زا ثوب تکووویون گویوساى‬ ‫کؿَزّوبیؿوبى داؾوتوِ ثوبؾوٌود‪ .‬ػولوی ثوبقوسی‬ ‫هراکسُ کٌٌدُ ازؾد کؿوَزهوبى ثوِ هوٌوظوَز اش‬ ‫غسگیسی هراکسا دٍز ّؿتون پوع اش توَقوف‬ ‫هَقت دٍم دز زٍش جوؼِ‪ ،‬قجوک زٍش دٍؾوٌوجوِ‪،‬‬ ‫زاّی ٍیی‪ ،‬ؾْس ثسگصازی هراکسا ؾد تب دٍثبزُ‬ ‫گ‪:‬ت ٍگوَّوبی خوَد زا ثوسای کوبز ثوس زٍی‬ ‫هَضَػب چبزگبًِ زفغ تحسینّب‪ ،‬اعویٌبى اش زفغ‬ ‫هَرس تحسینّب‪ ،‬تؼْدا ّػتِای‪ ،‬زاغتی اشهوبیوی‬ ‫ٍ اخر تضبهٌی کِ دٍلتی دز ٍاؾٌگتی توَافوقوب‬ ‫ثییالولل ٍ ایی تَافق زا ثِ غصسُ ًصَاّد گسفوت‪،‬‬ ‫اغبش کٌد‪.‬هراکسُ کٌٌدُ ازؾد کؿَزهوبى دز دٍ‬ ‫زٍش اقبهت دز تْساى‪ ،‬دز قبلت یک ثسًبهِ غٌگیوی‬ ‫ٍ فؿسدُ ثب ّوِ هقبهب ذیسثظ ثبالدغتی‪ ،‬فوٌوی ٍ‬ ‫تصککی ًؿػت ّبی ّوووبّوٌوگوی ٍ هؿوَزتوی‬ ‫داؾت‪.‬الجتِ شهبًی کِ هراکسُ کوٌوٌودگوبى ازؾود‬ ‫کؿَزّب دز پبیتصتّب ثِ غس هیثسدًد‪ ،‬هراکوسا‬ ‫کبزؾٌبغی کوبکبى اداهوِ داؾوت ٍ جولوػوب‬ ‫کبزگسٍُ زفغ تحسین ٍ تستیجب اجسایی(کبزگسٍُ‬ ‫غَم) ثب حضَز کبزؾٌبغبى ایساى ٍ گسٍُ ‪ ۰+۰‬دز‬ ‫ایی هد دز ّوتول کوَثوَزگ ٍیوی ثوسگوصاز‬ ‫ؾد‪.‬زئیع ّیئت هراکسُکٌٌدُ کؿَزهبى دز اداهوِ‬ ‫زایصًی ّبی دیپلوبتیک خوَد‪ ،‬زٍش گورؾوتوِ ثوب‬ ‫ًوبیٌدگبى اتحبدیِ ازٍپب ٍ غوِ کؿوَز ازٍپوبیوی‬ ‫دیداز کسد‪ّ .‬ن شهبى ًیص جلػب کبزؾٌوبغوی دز‬ ‫خکَـ هَضَػب هصتلوف جوسیوبى دز ٍیوی‬ ‫جسیبى داؾت‪.‬دز ایی هیبى هَضغ چیی ٍ زٍغویوِ‬ ‫ثػیبز هٌغقی ثَد ٍ اش خوَاغوتوِ ّوبی ػوقوالًوی‬ ‫جوَْزی اغالهی ایساى حوووبیوت کوسدًود دز‬ ‫حبلی ِ هراکسُ کٌٌدگبى ازؾود ازٍپوبیوی توالؼ‬ ‫کسدًد کِ ثب تؼییی ضسهاالجلّبی غبختوگوی ٍ‬ ‫هقکسًوبیی ایساى‪ ،‬هػیس هراکسا زا اش زغیدى ثوِ‬ ‫یک تَافوق خوَه‪ ،‬هوٌوحوسف کوٌوٌود‪.‬حػویوی‬ ‫اهیسػجداللْیبى ٍشیس اهَز خبزجِ کؿَزهبى دز ایی‬ ‫ثبزُ تکسیک کسد‪ً :‬وبیٌدُ چیی دز ٍیی دز کوٌوبز‬ ‫ًوبیٌدُ زٍغیِ‪ً ،‬قؽ هثجتوی زا دز حوووبیوت اش‬ ‫حقَم ّػتِای جوَْزی اغوالهوی ایوساى ٍ دز‬ ‫حوبیت اش لغَ تحسینّب دًجبل هی کوٌوٌود‪.‬زئویوع‬ ‫دغتگبُ دیپلوبغی اظْبز داؾت‪ :‬اهسٍش توَافوقوب‬ ‫هْنتسی زا دًجبل هیکٌین تب دز ٍیوی دز شهوبًوی‬ ‫کَتبُ ثِ یک تَافق خَه ٍ دغت پیدا کٌین‪ .‬دز‬ ‫ایی هَضَع ًقؽ چیی دز کٌبز زٍغیِ ثػیبز هْون‬ ‫اغت‪ٍ.‬ی تبکید کسد‪ :‬اهیدٍازین کِ عوسف ّوبی‬ ‫غسثی ّن ثب ًگبّی ٍاقغثیٌبًِ ٍ ثب ّودف ًویول ثوِ‬ ‫یک تَافق خَه کِ حقَم ٍ هٌبفغ هولوت ایوساى‬ ‫ّن دز اى دیدُ ؾَد‪ ،‬هراکسا زا دز ٍیی دًوجوبل‬ ‫کٌٌد ٍ اثت بز ػول داؾتِ ثبؾٌد‪.‬اهیسػجداللْیبى ثوب‬ ‫تبکید ثس ًداؾتی اثت بز ػول عسفّبی غسثوی دز‬ ‫هراکسا ٍیی‪ ،‬تکسیک کسد‪ :‬اؾو وبلوی کوِ دز‬ ‫عسف ّبی غسثی ٍجَد دازد‪ ،‬ایی اغت کِ ّن غِ‬ ‫کؿَز ازٍپبیی ٍ ّن اهسی وب دز ‪non-paper‬‬ ‫ّبیی کِ تجبدل هیکٌٌد ٍ یب پیبمّبیی کِ اش عسف‬ ‫ثسخی اش ٍاغغِّب هیفسغتٌد‪ ،‬حسفّوبی خوَه‬ ‫هی شًٌد اهب دز ػول ّیچ اثت بز ػووولوی زا ازائوِ‬ ‫ًوی دٌّد‪ٍ.‬شیس اهَز خبزجِ کؿَزهبى خبعسًؿوبى‬ ‫کسد‪ :‬زفتبز غسثی ّب دز هقبیػِ ثب اظْبزاتؿبى هجٌوی‬ ‫ثس ایٌ ِ ًگساى ّػتین ٍ ػجلِ دازین‪ً ،‬ؿبىدّوٌودُ‬ ‫ایی اغت کِ دز زفتبز ٍ گ‪:‬تبز اًْب تؼبزل ٍجَد‬ ‫دازد ٍ هب اهیدٍازین کِ اش ایی هسحلِ ػجَز کٌین‪.‬‬ ‫ثب ایی حبل ثب تالؼ تین هراکسُکٌٌدُ کؿوَزهوبى‬ ‫دز ٍیی‪ ،‬ایی گ‪:‬تٍگَّب پیؿسفت ّوبیوی داؾوتوِ‬ ‫اغت کِ اداهِ ایی زًٍد زٍ ثِ جلَ‪ ،‬ثِ تکویووب‬ ‫ٍ اقداهب تین ّبی غسثی ثسای ًؿبى دادى هویوصاى‬ ‫جدیتؿبى دز ایوی هوراکوسا ‪ ،‬ثػوتوگوی دازد‬ ‫ٍ جوَْزی اغالهی ایساى دز ایی هراکسا تَافق‬ ‫پبیداز ٍ قبثل ات ب اغت ٍ ّوَازُ اش دغتیوبثوی ثوِ‬ ‫یک تَافق خَه دز کَتبُتسیوی شهوبى هووو وی‬ ‫اغتقجبل هیکٌد‪.‬غؼید خغویوت شادُ غوصوٌوگوَی‬ ‫ٍشاز اهووَز خووبزجووِ کؿووَزهووبى دز هووَزد‬ ‫اخسیی زًٍد ایی هراکسا گ‪:‬ت‪ :‬عوی زٍشّوبی‬ ‫اخیس ّیب ّب گ‪:‬ت ٍ گَّبی فؿسدُ ای دز ٍیوی‬ ‫داؾتٌد ٍ ثسای تٌ‪:‬ػی ثِ تْساى ثسگؿتٌد‪ .‬توووسکوص‬ ‫جلػب دز چْبز هَزد ثَدُ اغت ٍ دز ایی تٌ‪:‬ع‬ ‫ّن جلػب کبزؾٌبغی دز ٍیی قوغوغ ًوجوَد‪ٍ.‬ی‬ ‫اداهِ داد‪ :‬اخسیی ٍضؼیت گ‪:‬تٍگَّب دز ایی جب‬ ‫قساز دازد کِ ثػیبزی اش جوداٍل اهوبدُ ؾودُ ٍ‬ ‫غتَىّبی ایی جداٍل ًیص اهبدُ ّػتٌد‪ .‬ثصؿوی اش‬ ‫پساًتصّب (هَازد اختالفوی) پوبکػوبشی ؾودًود ٍ‬ ‫تَافقب دزثبزُ ایدُّب تب حدٍد شیبدی اًجبم ؾودُ‬ ‫ٍ دز حبل تجدیل ؾدى ثِ کولوووب ٍ جوووال‬ ‫ّػتٌد‪.‬‬ ‫‪ * 0001‬سا س‬ ‫ی دی ( ایتًس ایکیىج‬ ‫ایل ) * شمارٌ ( سای‬ ‫سیاسی‬ ‫) ‪7005 :‬‬ ‫ًبیت زئیع کویػیَى اهٌیت هلی هجلع‪:‬‬ ‫قاوًن لغً تحزیمَا مسیز مذاکزات را مشخص کزدٌ است‬ ‫وایه رئیس کمیسیًن امىیییت می ی‬ ‫مج س‪،‬تاتیان ایىکیٍ قیاویًن اقیذا‬ ‫راَثزدی تزای لغً تحزیم َاتکی ییی‬ ‫مذاکزات َستٍ ای رامشخص کیزدٌ‪،‬‬ ‫تاکیذ کزد‪ :‬تیم مذاکزٌکىىیذٌ میادر‬ ‫چارچًب قاوًن مج س یتصمیییمیات‬ ‫شًرای عال امىیت م کاررادویثیا‬ ‫م کىذ‪.‬‬ ‫ػجبظ هقتدایی ًبیت زئیع کویػیوَى‬ ‫اهٌیت هلی ٍ غیبغت خبزجی هجلع‬ ‫اظْبز داؾت‪ :‬جوَْزی اغالهی ایساى‬ ‫ثوووؼوووٌوووَاى کؿوووَزیووو وووِ دز‬ ‫تکوینگیسیّبی غیبغوت خوبزجوی‬ ‫هػتقال ػول هیکٌد ٍ تحوت تویرویوس‬ ‫ّیچ قدزتی قساز ًدازد‪ ،‬ثِ دًجبل تبهیی‬ ‫هٌبفغ اغبغی هلت ایساى اغت ٍ قبًَى‬ ‫اقدام زاّجسدی ثسای لغَ توحوسیون ّوب‬ ‫هکَه اذز ‪ 99‬ت لیف زا هؿوصوف‬ ‫کسدُ اغت‪ٍ.‬ی تکوسیوک کوسد‪ :‬ثوس‬ ‫اغبظ ایی قبًَى‪ ،‬لغوَ کوبهول ّوووِ‬ ‫تحسینّب ٍ قیبًت اش حوقوَم هولوت‬ ‫ایساى هَزد تبکیدقسازگسفتِ ٍ ّسگًَِ‬ ‫تَافقی کِ ثِ اهضبء هیزغد‪ ،‬ثبید دز‬ ‫هػیس هؿصف ؾدُ دز ایی قبًَى دًجبل‬ ‫ؾَد ٍ هجلع ًویوص ثوس اى قوحوِ‬ ‫ثگرازد‪.‬‬ ‫ًبیت زئیع کویػیَى اهٌیت هولوی ٍ‬ ‫غیبغت خبزجی هجلع ػٌَاى کوسد‪:‬‬ ‫تین هراکسُکٌٌدُ هب ثب اختیبز کبهل ٍ‬ ‫ثب دغتَزالؼول هؿصف دز هراکوسا‬ ‫حبضس ؾدُ ٍ ًتیجِ ایی هراکسا ًیوص‬ ‫ثبید هٌبفغ هلوت ایوساى زا تضووویوی‬ ‫کٌد‪.‬هقتدایی ثبتبکیدثس ایٌ ِ ّیچ گبُ‬ ‫تحت فؿبز توحوسیون ٍ اقوسازّوبی‬ ‫غیسهٌغقی کؿوَزّوبی دیوگوسّویوچ‬ ‫تؼْدی زا اهضبء ًوی کٌیون‪ ،‬گو‪:‬وت‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اخثار کًتاٌ‬ ‫* ضٍسیِ تطای زستیاتی ایطاى تِ تَافک تطز‬ ‫تطز ًمص افطیٌی وٌس‬‫ًوبیٌدُ هسدم ازاک دز خکَـ تبریس غ‪:‬وس زئویوع‬ ‫جوَْز ثِ زٍغیِ دز زًٍد هراکسا ٍیوی گو‪:‬وت‪:‬‬ ‫زٍغیِ دز هراکسا ّػتِای ثب حوبیت اش ایساى‪ ،‬هی‬ ‫تَاًد زًٍد هراکسا ًتیجِ ثصؽ زا تػسیغ کٌود توب‬ ‫جوَْزی اغالهی ایساى ثب دغتیبثی ثِ تَافق ثسد‪ -‬ثسد‬ ‫دغتبٍزد هثجتی دز ایی هراکسا داؾتِ ثبؾد‪.‬‬ ‫* ٍضٍز تاًه ّا تِ ذطیس ٍ فطٍش اضظ غیییط‬ ‫لاًًَی است‪ /‬تاًه هطوعی ٍضٍز وٌس‬ ‫تبکٌَى چٌد دٍز هراکسُ اًجبم ؾدُ ٍ‬ ‫ٌَّش ّیچ ًتیجِ ای قغؼی ًؿدُ اغت‪،‬‬ ‫لرا گوبًِ شًیْبی ثوسخوی جوسیوبًوب‬ ‫غیبغی اػتجبزًدازد‪ٍ.‬ی افوصٍد‪ :‬تویون‬ ‫هوراکوسُ کوٌوٌودُ هوبدز چوبزچوَه‬ ‫زٌّوَدّبی زّجس هؼظون اًوقواله ٍ‬ ‫زاّجسدّبی ایؿوبى‪ ،‬قوبًوَى هکوَه‬ ‫هجلع ٍ تکویوب ؾوَزای ػوبلوی‬ ‫اهٌیت هلی کبز زا دًجبل هوی کوٌود ٍ‬ ‫ًجبید کػبًی کِ هػئَلیتی ًودازًود ثوب‬ ‫عسح هػبئل ثیَْدُ‪ ،‬ثسای هوراکوسا‬ ‫زاّجسد تؼییی کٌٌد‪.‬‬ ‫ازاضُ ول اهَض التصازی ٍ زاضایی اشضتایجاًططلی‬ ‫اگْی هعایسُ ػوَهی فطٍش اهالن هاظاز‬ ‫ازاضُ ول اهَض التصازی ٍ زاضایی استاى ا‪.‬ش‬ ‫ازاضُ ول اهَض التصازی ٍ زاضایی استاى اشضتایجاى ضطلی زض ًظط زاضز تاستٌاز جعء ‪ 2‬تٌس (ز) تثیصیطُ ‪12‬‬ ‫لاًَى تَزجِ سال ‪ 1400‬ول وطَض‪ ،‬تؼساز یه لغؼِ ظهیی تجاضی هاظاز تط ًیاظ ذَز ضا اظ عطیک هیعاییسُ‬ ‫ػوَهی ٍ جعئیات هٌسضج زض اسٌاز هعایسُ ضا تا تْطُ گیطی اظ ساهاًِ تساضوات الىتطًٍیىی زٍلت تیِ ازضس‬ ‫ایٌتطًتی‪ www.setadiran.ir :‬تِ فطٍش تطساًس‪.‬‬ ‫* ظهاى اًتطاض زض ساهاًِ ستاز اظ ضٍظ زٍضٌثِ تاضید ‪ 1400/10/27‬ساػت ‪8:00‬‬ ‫* هْلت زضیافت اسٌاز هعایسُ تا ضٍظ چْاضضٌثِ تاضید ‪ 1400/11/06‬ساػت ‪14:00‬‬ ‫* ظهاى تاظگطائی‪ :‬ضٍظ یىطٌثِ تاضید ‪ 1400/11/17‬ساػت ‪10:00‬‬ ‫* ظهاى اػالم تطًسُ‪ :‬ضٍظ زٍضٌثِ تاضید ‪ 1400/11/18‬ساػت ‪14:00‬‬ ‫ضزیف‬ ‫هتطاغ‬ ‫(هتطهطتغ)‬ ‫واضتطی‬ ‫ازضس‬ ‫لیوت پایِ هعایسُ‬ ‫(ضیال)‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1300/6‬‬ ‫ظهیی‬ ‫تجاضی‬ ‫جلفا‪ -‬اظ عطف ذیاتاى اهام جؼفط صازق‬ ‫ضٍتطٍی زتستاى زوتط ضطیؼتی‬ ‫‪/‬اظ عطف ذیاتاى ضوس تثطیعی‪ ،‬جٌه‬ ‫حوام جلفا‪ً -‬طسیسُ تِ فطٍضگاُ صسف‬ ‫تماعغ ذیاتاى پست ٍ ًواظ ضٍتطٍی‬ ‫ػىاسی هحسثِ‬ ‫‪130/060/000/000‬‬ ‫پالن ثثتی‬ ‫‪ 433‬فطػی اظ ‪ -13‬اصلی‬ ‫هفطٍظ ٍ هجعی ضسُ اظ ‪226‬‬ ‫لغؼِ ‪ 1‬ترص ‪ 13‬جلفا‬ ‫ٍضؼیت‬ ‫هله‬ ‫ذالی‬ ‫ضوٌا ضػایت هَاضز شیل العاهی است‪:‬‬ ‫‪ -1‬تطگعاضی هعایسُ اظ عطیک ساهاًِ تساضوات الىتطًٍیىی زٍلت هی تاضس ٍ ولیِ هطاحل فطایٌسُ هیعاییسُ‬ ‫ضاهل ذطیس ٍ زضیافت اسٌاز هعایسُ (زض صَضت ٍجَز ّعیٌِ هطتَعِ) ‪ ،‬پطزاذت تضویی ضطوت زض هیعاییسُ‬ ‫(ٍزیؼِ)‪ -‬اضسال پیطٌْاز لیوت‪ ،‬تاظگطایی پاوات‪ ،‬اػالم تِ تطًسُ ٍاضیع ٍجِ هعایسُ ٍ تحَیل هَضز زض تستیط‬ ‫ساهاًِ اهىاى پصیط است‪.‬‬ ‫‪ -2‬ولیِ اعالػات اهالن ضاهل هطرصات‪ ،‬اسٌاز هعایسُ ٍ‪ ...‬زض ساهاًِ ستاز ایطاى اػالى ػوَهی ساهاًیِ هیعاییسُ‬ ‫تاضگصاضی ضسُ ٍ لاتل ضٍیت هی تاضس‪.‬‬ ‫‪ -3‬ػاللوٌساى تِ ضطوت زض هعایسُ هی تایست جْت ثثت ًام ٍ زضیافت اهضاء الىتطًٍیىی (تَوی) تِ زفاتط پیطریَاى‬ ‫زٍلت هطاجؼِ ًوایٌس ٍ یا تا ضواضُ شیل تواس حاصل ًوایٌس‪( .‬هطوع پطتیثاًی ٍ ضاّثطزی ساهاًِ ‪ )021-41934‬ج‬ ‫ضٍاتظ ػوَهی ازاضُ ول اهَض التصازی ٍ زاضایی استاى اشضتایجاى ضطلی‬ ‫‪*1/517‬ضٌاسِ اگْی‪ * 1261318 :‬تاضید اًتطاض ًَتت اٍل‪ * 1400/10/27 :‬تاضید اًتطاض ًَتت زٍم‪* 1400/10/29 :‬ضٍظًاهِ اضن‬ ‫اگْی هٌالصِ ػوَهی(ًَتت زٍم)‬ ‫ضواضُ ‪ 2000001403000219‬هَضخ ‪ 1400/10/23‬هٌسضج زض ساهاًِ تساضوات‬ ‫الىتطًٍیىی زٍلت ضواضُ ‪ 174‬سال ‪1400‬‬ ‫ضطوت اب ٍ فاضالب استاى اشضتایجاى ضطلی زض ًظط زاضز ػولیات هطتَط تِ‪ :‬تْیِ ٍ ًصه لسوتی اظ تجْیعات الىتطٍهىاًیىال تصفیِ ذاًِ اب‬ ‫هطاغِ اظ هحل اػتثاضات ػوطاًی ٍ اظ عطیک هٌالصِ (ػوَهی) اظ عطیک ساهاًِ تساضوات الىتطًٍیىی زٍلت تِ پیواًىاض ٍاجس ضطایظ ٍ زاضای‬ ‫ضتثِ تاسیسات ٍ تجْیعات ٍاگصاض ًوایس‪ .‬ولیِ هطاحل هٌالصِ اظ عطیک ساهاًِ تیسضاویات الیىیتیطًٍیییىیی زٍلیت (سیتیاز) تیِ‬ ‫ازضس‪ www.setadiran.ir‬اًجام ذَاّس ضس‪.‬‬ ‫تسیْی است ّعیٌِ اگْی اظ تطًسُ هٌالصِ اذص ذَاّس ضس‪.‬‬ ‫الف) تِ پیطٌْازّای فالس اهضاء‪ ،‬هططٍط‪ ،‬هرسٍش‪ ،‬هغلما تطتیه اثط زازُ ًرَاّس ضس‪.‬‬ ‫ب) هثلغ تطاٍضز اٍلیِ هؼازل‪ 4200000000 :‬ضیال‬ ‫ج) هثلغ سپطزُ تضویی ضطوت زض فطایٌس اضجاع واض هؼازل ‪ 210000000:‬ضیال هی تاضس‪.‬‬ ‫ز) هست اجطای واض‪ 3 :‬هاُ‬ ‫ُ) زستگاُ ًظاضت‪ :‬هسیط زفتط تْطُ تطزاضی ٍ تَسؼِ تاسیسات تاهیی‪ ،‬تصفیِ ٍ ذغَط اًتمال اب‬ ‫ُ) سایط اعالػات ٍ جعئیات هطتَعِ زض اسٌاز هٌالصِ هٌسضج است‪.‬‬ ‫ٍ) پیطٌْاز زٌّسُ هىلف است هؼازل هثلغ سپطزُ‪ ،‬تضویی ّای هؼتثط تسلین یا هثلغ هصوَض ضا تِ حساب تاًىی ضطوت ٍاضیع ٍ حسه هفاز اسیٌیاز‬ ‫هٌالصِ ضواًت ًاهِ یا ضسیس ٍاضیع ٍجِ ضا تصَضت اصل زض ٍلت همطض زض اسٌاز تِ واضفطها تسلین ًوایس تِ پیطٌْازّای فالس سپطزُ‪ ،‬سپطزُ ّیای‬ ‫هرسٍش‪ ،‬سپطزُ ّای ووتط اظ هیعاى همطض‪ ،‬چه ٍ ًظایط اى تطتیه اثط زازُ ًرَاّس ضس‪.‬‬ ‫سایت ‪www.abfaazarbaijan.ir‬‬ ‫هْلت فطٍش اسٌاز اظ تاضید زضج اگْی لغایت ساػت ‪ 19‬هَضخ ‪1400/11/06‬‬ ‫اذطیی هْلت تسلین پیطٌْازات زض ساهاًِ ستاز ایطاى ساػت ‪ 8‬صثح هَضذِ‪1400/11/19 :‬‬ ‫ظهاى ٍ تاضید تاظگطائی پیطٌْازات زض ساهاًِ ستازایطاى ساػت ‪ 10‬صثح هَضذِ‪1400/11/19 :‬‬ ‫ضطوت اب ٍ فاضالب استاى اشضتایجاى ضطلی‬ ‫‪*1/518‬ضٌاسِ اگْی‪* 1262491:‬تاضید اًتطاضًَتت اٍل‪* 1400/10/28 :‬اًتطاض ًَتت زٍم‪ * 1400/10/29:‬ضٍظًاهِ اضن‬ ‫زییع کویتِ اقالح غبختبز ثَدجِ هجلع ؾوَزای‬ ‫اغالهی ثب ثیبى ایٌ ِ غَد ثبًکّب اش خسید ٍ فوسٍؼ‬ ‫ازش غیس قبًًَی اغت گ‪:‬ت‪ :‬ثبًک ثِ قَز هػتقین‬ ‫یب اش عسیق ؾسکتّبی شیس هجوَػِ دز حَشُ خسید‬ ‫ٍ فسٍؼ ازش ٍزٍد هی کٌٌد‪ ،‬ثبًک هوسکوصی ثوبیود‬ ‫ًظبز ّبی خَد زا افصایؽ دّد‪ .‬ػضَ کوویوػویوَى‬ ‫ثسًبهِ ٍ ثَدجِ هجلع افصٍد‪ :‬الجتِ هؼتقد ًیػتن کوِ‬ ‫ثبًک ّب ًجبید ثٌگبُ دازی کٌٌد ٍ ثبید دز پسٍضُّوبی‬ ‫ثصزگ هؿبزکت داؾتِ ثبؾٌد‪ .‬اهب ایٌ ِ یک ثوبًوک‬ ‫ثِ قَز هػتقین یب اش عسیوق ؾوسکوت ّوبی شیوس‬ ‫هجوَػِ دز حَشُ خسید ٍ فسٍؼ ازش ٍزٍد کٌوٌود‪،‬‬ ‫ایی هَضَع هٌبغت ًیػت ٍ ثبیود ًوظوبز ثوبًوک‬ ‫هسکصی دز ایی شهیٌِ افصایؽ یبثد‪.‬‬ ‫* تصضپاش‪ :‬اهازُ تطىیل واضگطٍُ حساتطسیی‬ ‫فٌاٍضی اعالػات ّستین‬ ‫زییع کل دیَاى هحبغجب کؿَز ثب تبکید ثس لوصٍم‬ ‫تقَیت ًؿػت ّبی تصککی هَضَػی ٍ هٌغقِای‪،‬‬ ‫ثسای تؿ یل کبزگسٍّی ثب هحَزیوت حػوبثوسغوی‬ ‫فٌبٍزی اعالػب ّوػَ ثب غیبغتّبی ایوٌوتوَغوبی‬ ‫اػالم اهبدگی کسد‪ .‬زییع کل دیَاى هوحوبغوجوب‬ ‫کؿَز دز ایی هساغن‪ ،‬ثب اثساش خسغٌدی اش هویوصثوبًوی‬ ‫تْساى ثِ ػٌَاى ًصػتیی دٍزُ هوٌودزد دز ثوسًوبهوِ‬ ‫اهَشؾی اکَغبی دز غوبل جودیود هویوالدی دز‬ ‫هَضَع حػبثسغی فٌبٍزی اعالػب ٍیوطُ اػضوبی‬ ‫غبشهبى اکَغبی‪ ،‬اش حضَز ثیغبثقِ توبهی اػضوبی‬ ‫دائن ٍ ًبظس غبشهبى اکَغبی ٍ ّوچوٌویوی ؾوسکوت‬ ‫کٌٌدگبًی اش غبشهبى اغوَغوبی دز ایوی زٍیوداد‬ ‫ثییالوللی تقدیس ثِ ػول اٍزد‪.‬‬ ‫* سفط ضییس جوَْضی تِ ضٍسیِ فصل ًَیٌی زض‬ ‫ضٍاتظ تْطاى‪-‬هسىَ هیگطایس‬ ‫هؿبٍز پیؿیی ٍشیس اهَز خبزجِ افصٍد‪ً :‬گبُ ثِ ؾوسم‬ ‫اش هٌظس غیبغی ثوِ هوؼوٌوبی توقوَیوت زٍاثوظ ثوب‬ ‫کؿَزّبی ّوػَغوت‪ .‬ایوی کؿوَزّوب دز حوَشُ‬ ‫جغسافیبیی ایساى ًجَدُ ٍ هثال دز اهسی بی التیوی یوب‬ ‫افسیقب ّػتٌد اهب ثب ایساى دز هجبحث جْبًی هوَاضوغ‬ ‫ّوػَیی دازًد‪ .‬ثٌبثسایی تقَیت زٍاثظ ثب کؿَزّوبی‬ ‫ایی حَشُ ًیص اّویت هییبثد‪.‬‬ ‫* تایس تطای هْاجطت هؼىَس اظ تیْیطاى‬ ‫تطًاهِ ضیعی ضَز‬ ‫غصٌگَی هجوغ ًوبیٌدگبى اغتبى تْساى دز هجلوع‬ ‫ؾَزای اغالهی گ‪:‬ت‪ :‬تبکید هػئَالى اجوسایوی ثوس‬ ‫ایی اغت کِ تْساى یک اغتبى هْبجس پوریوس اغوت‬ ‫ثبید جْت هْبجس هؼ َظ ثسًوبهوِ زیوصی ؾوَد‪.‬‬ ‫خضسیبى افصٍد‪ :‬دز ایی جلػِ هقوسز ؾود هوَضوَع‬ ‫حول ٍ ًقل ػوَهی دز غِ ثصؽ حَشُ فوٌوبٍزاًوِ‪،‬‬ ‫تَلید داخلی ٍ خسید خبزجی دز غغک یک قسازگبُ‬ ‫هسکصی دز ٍشاز کؿَز جْت تبهیی ٍاگوی ّوبی‬ ‫هَزد ًیبش ٍ اتَثَظ دز هبُ ّبی پبیبًی غوبل جوبزی‬ ‫اقدام ؾَد ٍ هؼغل هػبیل ثَدجِ ‪ً ۰۰۱۱‬ؿَد‪.‬‬ ‫* تین هصاوطُ وٌٌسُ ضٍضی وٌس پطاًتعّای‬ ‫جسیس چیست؟‬ ‫زئیع پیؿیی غبشهبى اًسضی اتوی‪ ،‬تبکید کسد‪ :‬تویون‬ ‫هراکسُ کٌٌدُ ثب ایی ّدف ثِ ٍیوی زفوتوِ کوِ ثوِ‬ ‫ت بلیف ثسجبهی خَد ػول کٌٌد‪ ،‬دیگس پوساًوتوص ٍ‬ ‫ثحث دؾَاز چِ چیصی اغت کِ گ‪:‬تِ هی ؾَد؟ٍی‬ ‫دز اداهِ اظْبز کسد‪ :‬هراکسا کال دؾَاز اغت ٍ هب‬ ‫دًجبل حل هػبئل غبدُ ٍ پیؽ پب افتبدُ دز هراکوسا‬ ‫ًیػتین‪ .‬تین هراکسُ کٌٌدُ ثبید ثگَید تحسین ّب چوِ‬ ‫هَازدی اغت ٍ ثس اغبظ ثسجبم ثبید ثسداؾتِ ؾوَد؟‬ ‫دیگس ثحث ٍ ؾسط ٍ ؾسٍعی دز هیبى ًیػت‪ .‬ثسجبم‬ ‫ثِ هب تحویل ؾد ٍ هب ًیص ی جوبز ایوی توحووویول زا‬ ‫پریسفتین‪ ،‬هب ثسجبم زا پریسفتین کِ هثال ثب دًیب تؼبهول‬ ‫کٌین‪ .‬ایب تؼبهل ایی اغت کِ اى ّوب ّوس ثوالیوی‬ ‫خَاغتٌد غس هب ثیبٍزًد ٍ هب زا هحدٍد کٌٌد ٍ هوب اش‬ ‫حقَم خَد ثْسُ هٌد ًؿَین ٍ فقظ ی ػسی ت بلیف‬ ‫زا ثپریسین‪.‬‬ ‫* زیپلوات ضٍس‪ :‬ایطاًی ّا حک زاضًس ویِ‬ ‫زًثال تضویی تاضٌس‬ ‫ًوووووبیووٌوودُ زٍغوویووِ دزهووراکووسا ٍیووی گوو‪:‬ووت‬ ‫ایوساًوویووْووبکوبهووالحووق دازًودکووِ تضوووویووی ّووبیووی‬ ‫زادزخکَـ ػدم ت سازخسٍد اهسیو وب اشثوسجوبم‬ ‫ثصَاٌّد‪.‬هیصبئویول اٍلویوبًوَف ًوووبیوٌودُ زٍغویوِ‬ ‫دزغبشهبىّبی ثییالوللی هػوتوقوسدزٍیوی‪،‬اش ؾوسط‬ ‫ایساى ثسای گسفتی تضویٌی هجوٌوی ثوسػودم تو وساز‬ ‫خسٍد اهسی باشثسجبم دزقَز ثبشگؿت ثوِ اى‪،‬‬ ‫دفبع کسد‪.‬‬ ‫* لاًَى لغَ تحطین ّا هسیط هصاویطات ضا‬ ‫هطرص وطزُ است‬ ‫ًبیت زئیع کویػیَى اهٌیت هلی هجلع‪ ،‬ثوب ثویوبى‬ ‫ایٌ ِ قبًَى اقدام زاّجسدی ثسای لغوَ توحوسیون ّوب‬ ‫ت لیف هراکسا ّػتِای زا هؿصف کسدُ‪ ،‬تبکیود‬ ‫کسد‪ :‬تین هراکسُ کٌٌدُ هوب دز چوبزچوَه قوبًوَى‬ ‫هجلع ٍ تکویوب ؾَزای ػبلی اهٌیت هلی کبز زا‬ ‫دًجبل هی کٌد‪.‬ػجبظ هقتدایی ًبیت زئیع کویػیوَى‬ ‫اهٌیت هلی ٍ غیبغت خبزجی هجلع اظْبز داؾوت‪:‬‬ ‫جوَْزی اغالهی ایساى ثؼوٌوَاى کؿوَزی کوِ دز‬ ‫تکوینگیسی ّبی غیبغت خبزجی هػوتوقوال ػووول‬ ‫هیکٌد ٍ تحت تیریس ّیچ قدزتی قسازًدازد‪ ،‬ثِ دًجبل‬ ‫تبهیی هٌبفغ اغبغی هلت ایساى اغت ٍ قوبًوَى اقودام‬ ‫زاّجسدی ثسای لغَ تحسینّب هکَه اذز ‪ 99‬ت لیف‬ ‫زا هؿصف کسدُ اغت‪.‬‬ صفحه 2 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫چُاسشىثٍ ‪ ۵2‬دی ‪ 02 * 0۲11‬طاوًیٍ ‪0۵ * ۵1۵۵‬جمادی الثاوی ‪ * 0۲۲1‬سال سی ی دیم ( ایبًص ایکیىجی ایل ) * شماسٌ ( سایی ) ‪۲۲05 :‬‬ ‫مقالٍ‬ ‫‪ّ 100‬ضاس هسىی ًاایوی دس تثشیض‪،‬‬ ‫تْذیذی وِ تایذ جذی گشفتِ ضَد‬ ‫اداهِ اس ؿوبسٓ قجل‪...‬‬ ‫الجتِ ًبگاتِ ًوبًذ کِ دس ػبل ّبی گزؿاتاِ عاش‬ ‫ّبی دّی پشکٌی هبًٌذ ثبصافشیٌی ؿْشی ٍ هقابٍم‬ ‫ػبصی ثبفت ّبی فشػَدُ ٍ حبؿیِ ًـیی ٍ ایجابد‬ ‫ؿْشک ‪۷‬ۺ‪ّ ۸‬ضاس ًاشی جَاًبى ثشای ػبهبًذّای‬ ‫هٌبع حبؿیِ ًـیی تجشیض‪ ،‬هغش ٍ اقذاهبتی ًیض دس‬ ‫ساػتبی فولیبتی کشدى اًْب کَست گشفتِ اػات‪،‬‬ ‫اهب ٍاققیت ایی اػت کِ اجشای ایای عاش ّاب‪،‬‬ ‫تبکٌَى ًِ تَاًؼتِ نْشُ ٍ ؿنل ؽبّشی هاٌابعا‬ ‫حبؿیِ ًـیی سا ثْجَد ثخـذ ٍ ًِ دسدی اص اًاجاَُ‬ ‫هـنرت تلٌجبس ؿذُ ػبکٌبى اًْب سا کِ فوَهبً اص‬ ‫اقـبس هحشٍم جبهقِ ّؼتٌذ‪ ،‬دسهبى کٌذ‪.‬‬ ‫ؿبیذ دس تجییی نشایی ًبهَفا ثاَدى عاش ّابی‬ ‫هشتجظ ثب هٌبع حبؿیِ ًـیی تجشیض دس دّاِ ّابی‬ ‫گزؿتِ‪ ،‬اؿبسُ ثِ اؽْبسات هتانشاصاد‪ً ،‬اوابیاٌاذُ‬ ‫هشدم تجشیض‪ ،‬اػنَ ٍ ارسؿْش دس هجلاغ ؿاَسای‬ ‫اػاارهاای‪ ،‬پااشثاایااشاُ ًااجاابؿااذ کااِ گاااااتااِ‬ ‫اػت܁«هؼٍَقى ًجبیذ اًتؾبس داؿتِ ثبؿٌذ ٍضقیات‬ ‫اقتلبدی هشدم ثْتش ؿَد ٍ خَدؿبى ثشای ػنًَت‬ ‫ٍ صًذگی دس هٌبعقی ثْتش اقاذام کاٌاٌاذ ٍ ایای‬ ‫ًهشاًی ٍجَد داسد کاِ خاشٍجای هاذل سفاتابس‬ ‫حبکویت ٍ هؼٍَقى‪ ،‬صهیٌِ ػبص ؿنلگیشی ًؾابم‬ ‫هؼنٌی فقشائی حبؿیِ ؿْش ؿَد‪.‬هتااناش اصاد ثاب‬ ‫تبکیذ ثش لضٍم حل سیـِای حبؿیًِـیٌی دس تجاشیاض‬ ‫ثب لحبػ جَاًت هخاتالان اى‪ ،‬هاقاتاقاذ اػات‬ ‫کِ ثحج ٍجَد گؼل دس ػبخت ٍ ػبصّبی ػغح‬ ‫کرى ؿْش تجشیض ثبیذ ی ثبس ثشای ّویـِ هاشتاااـ‬ ‫ؿَد ٍ هغوئی ؿَین حشینّبی ایی گؼل ثب ّذف‬ ‫جلَگیاشی اص خؼابست ّابی هابلای ٍ جابًای‬ ‫ججشاى ًبپزیش دس کَست حاَادث غایاشهاتاشقاجاِ‬ ‫احتوبلی حتوبً سفبیت ؿَد‪.‬دس تـشیح عش ّابی‬ ‫ًبهَف هشتجظ ثب ػبهبًذّی هٌبع حبؿیِ ًـایاٌای‬ ‫تجشیض‪ ،‬فذُ ای اص کبسؿٌبػبى ًیض ثب اؿبسُ ثِ تجشثاِ‬ ‫صیؼتی جْبًی دس جبثجبیی هحل ػنًَت حبؿایاِ‬ ‫ًـیٌبى‪ ،‬ثش ایی ثبٍسًذ کِ تحق ‪ ۸۷۷‬دسکذی ایای‬ ‫عش ّب ًیض ثذٍى داؿتی ضویوِ فشٌّهی فلوی ٍ‬ ‫کبسؿٌبػی ؿذُ‪ ،‬هحنَم ثِ ؿنؼت ٍ تٌْب پابک‬ ‫کشدى کَست هؼبلِ اػت‪ .‬ثِ فقیذُ اًبى ثْتاشیای‬ ‫ساُ حل هـنرت هٌبع حبؿیِ ًـیی‪ ،‬اػتاابدُ اص‬ ‫ّوبى فضبی فیضینی ثشای تجویـ ػبختوبى ّابی‬ ‫هَجَد دس قبلت افضایؾ عجقبت ثب جلت سضابیات‬ ‫ػبکٌبى هحلی ٍ اقٌبؿ ػبصی اًبى اػات ٍ الاضام‬ ‫حبؿیِ ًـیٌبى ثِ تشک هحل صًذگی خَد‪ ،‬ثِ دلیل‬ ‫ؿنل گیشی فلقِ ّبی نٌذ دّاِ ای ٍ ّاَیات‬ ‫هحلِ ای دس ثیی اًبى‪ ٍ ،‬لَ احذاث ؿیا تاشیای‬ ‫ػبختوبى ّبی ؿْش ثاشای ایای فاذُ‪ ،‬اص پایاؾ‬ ‫ؿنؼت خَسدُ اػت‪ .‬ثذیْی اػت کاِ دس ایای‬ ‫هیبى‪ٍ ،‬قَؿ تخلابت گؼتشدُ دسػبخت ٍ ػبصّبی‬ ‫غیشهجبص ًیض هذیشیت حبؿیِ ًـیٌی دس تجشیض ثغشًج‬ ‫تش کشدُ‪ ،‬ثِ گًَِ ای کِ جَاد سحاواتای‪ ،‬هاقابٍى‬ ‫ّوبٌّهی اهَس فوشاًی اػتبًذاسارسثبیجبى ؿاشقای‬ ‫اص فـبس ثشخی هـبٍساى هذیشاى ؿْشی ٍ هٌغقِ ای‬ ‫ثشای ٍاسد کشدى نٌیی ػبخت ٍ ػبصّبیی داخال‬ ‫حشین قبًًَی ؿْش ثِ ثْبًِ اهٌیتی ؿذى ػبخات ٍ‬ ‫ػبصّبی غیشهجبص ثِ جبی تَجِ فلوی ثِ تاَػاقاِ‬ ‫ؿْش ٍ تقییی جْبت هٌبػت تَػقِ ػخی گاتاِ ٍ‬ ‫تبکیذ کشدُ کاِ ؿاْاشداسی ّابهؼاٍَل اکالای‬ ‫حابؽت اص ؿْشّؼتٌذ ٍ ثبیذثباػتابدُ اص اثضاسّابی‬ ‫قصم هبًـ ػبخت ٍػبصّبی غیشهاجابص ؿاًَاذ‪.‬دس‬ ‫ّویی حبل فشیذٍى ثبثبیی اقذم‪ ،‬فضَ ّیبت فلوی‬ ‫داًـهبُ تجشیض ٍ فضَ ؿَسای اػرهی ایای کارى‬ ‫ؿْش ًهشاى اػت کِ هـنل حبؿیِ ًـیٌی دس تجشیض‬ ‫تب ثِ اهشٍص ًِ تٌْب حل ًـذُ‪ ،‬ثلاناِ ایای پاذیاذُ‬ ‫نٌذثقذی اکٌَى دس حبل پیذا کشدى اثقبد جذیذی‬ ‫ثِ ؿنل ثذهؼنٌی ثِ هقٌابی افاضایاؾ عاجاقابت‬ ‫ٍاحذّبی هؼنًَی غیشاػاتابًاذاسد ٍ ًاباهای دس‬ ‫هٌبع حبؿیِ ًـیی ٍػشسیض ؿذى اى ثِ سٍػتبّبی‬ ‫پیشاهًَی تجشیض اػت‪.‬داًؼتی ایی ًنتِ ًیض خبلای اص‬ ‫لغن ًیؼت؛ پظٍّـی کِ تَػظ هحققبى طاپاٌای‬ ‫دس ػبل ۻۿۺ‪ ۸‬اًجبم گشفت‪ ،‬جوقیت حبؿیِ ًـیی‬ ‫تجشیض سا دس اى صهبى ‪۷۷‬ۻ ّضاس ًاش ًـبى هی داد ٍ‬ ‫اهشٍص ثقذ اص گزؿت ۼ‪ ۸‬ػبل اگشتحقی هجاذدی‬ ‫ثشای تخویی جوقیت حبؿیًِـیی تاجاشیاضکاَست‬ ‫گیشد‪ ،‬ؿبّذ تَلیاذافاذادٍاسقابم جاذیاذٍالاجاتاِ‬ ‫ًهشاىکٌٌذُتشی خَاّین ثَد‪ً.‬نتِ دیهش ایٌنِ ّاش‬ ‫نٌذ کاحبت سػبًِ ّب دس ایٌتاشًات‪ ،‬اکاٌاذُ اص‬ ‫خجشّبی هشثَط ثِ اجشای عش ّبی هاشتاجاظ ثاب‬ ‫ثبفت ًبکبساهذ اػت کِ هٌبع حبؿیِ ًـیی ًایاض‬ ‫دسریل اى جبی هیهیشد‪ ،‬اهابثاشسػای اؽاْابسات‬ ‫هؼٍَقى دس ایی ثبسُ‪ ،‬هَیذ اؿاتهی ّبی فاذدی‬ ‫اػت؛ ثقٌَاى ًوًَِ اثَالقبػن ػلغبًای‪ ،‬هاذیاشکال‬ ‫ساُ ٍ ؿْشػبصی ارسثبیجبى ؿشقای ثاب اؿابسُ ثاِ‬ ‫ٍجَد پٌج ّضاس ٍ ‪۷۷‬ۿ ّنتبس ثابفات فاشػاَدُ ٍ‬ ‫ػنًَتهبُ غیشسػوی دس ػغح اػتبى افرم کاشدُ‬ ‫کِ ی هیلیَى ٍ ‪۸۷‬ۼ ّضاس ًاش اص جوقیت حاذٍد‬ ‫نْبس هیلیَى ًاشی ایی خغِ دس اًجب ػبکی ّؼتٌذ‬ ‫کِ اص ایی سقن حذٍد ‪۷۷‬܀ ّضاس ًااش هاشثاَط ثاِ‬ ‫تجشیض اػت‪ .‬ػلغبًی دس اداهِ اص ّضیاٌاِ کاشد ‪۹‬ۼ‬ ‫هیلیبسد تَهبًی ثشای اجشای عش ّبی ثبصافشیاٌای‬ ‫دس ثبفت ّبی ًبکبساهذ خجش دادُ ٍ افارم کاشدُ‬ ‫کِ ۾‪ ۸‬عش دس ایی صهیٌِ پبیبى یبفتِ ٍ ۾ۼ عاش‬ ‫ًیض دس دػت اجشاػت‪ ،‬اهب اٍ هـخق ًنشدُ کاِ‬ ‫اص ایی اهبس ٍ اسقبم‪ ،‬دقیق ًب نِ هیاضاى هاشثاَط ثاِ‬ ‫هٌبع حبؿیِ ًـیی تجشیض اػت‪.‬‬ ‫هذیش فبهل ؿشکت گبص ارسثبیجبى ؿشقی ܁‬ ‫مصشف گاص دس تخش خاوگی‬ ‫ارستایجان ششقی تٍ ‪ ۵۲‬میلیًن متش مکعه سسیذ‬ ‫مذیش عامل ششکت گاص ارستاایاجاان‬ ‫ششقی تا اشاسٌ تٍ ایىکٍ ‪ ۵۲‬دسصذ گااص‬ ‫استان دس تخش خاگی مصاشف مای‬ ‫شًد‪ ،‬گفت‪ :‬دس ‪ ۵۲‬ساعات گازشاتاٍ‬ ‫مصشف ایه اوشطی پاک دس تخش یااد‬ ‫شذٌ تٍ ‪ ۵۲‬میلیًن متش مکعه سسیذ‪.‬‬ ‫ػیذسضب سٌّوبی تَحیذی دس جشیابى‬ ‫ثبصدیذ اػتبًذاس ارسثبیجبى ؿاشقای اص‬ ‫هشکض دیؼااابنایاٌاد ر هاذیاشیات‬ ‫هلشف ) ؿشکت گبص اػتبى اؽاْابس‬ ‫کشد܁ ثب تَجِ ثِ تذاٍم ثشٍدت َّا دس‬ ‫کَست افضایؾ هلشف گبص‪ ،‬احتوبل‬ ‫افت فـبس دس خغَط هلشف ٍجاَد‬ ‫داسد‪.‬‬ ‫ٍی اص ؿْشًٍذاى خَاػت دس هلشف‬ ‫گبص کشفِ جَیی کٌٌذ ٍ اػتااابدُ اص‬ ‫لَاصم گشهبیـی دس حذی ثابؿاذ کاِ‬ ‫دهبی اتبق سا دس حاذ اػاتابًاذاسد ٍ‬ ‫ثیی ۿ‪ ۸‬تب ‪ ۹۸‬دسجِ‪ً ،‬اهاْاذاسًاذ‪ٍ.‬ی‬ ‫اؽْبس کشد܁ دس ایی کاَست اهانابى‬ ‫تبهیی پبیذاس گبص هلاشفای دس تاوابم‬ ‫ًقبط اػتبى فشاّن هی ؿَد‪.‬ثِ گضاسؽ‬ ‫ایشًب‪ ،‬فبثذیی خشم اػتبًذاس ارسثبیجبى‬ ‫ؿشقی دس ایای ثابصدیاذ دس جاشیابى‬ ‫اقذاهبت ایی هشکض ثشای پبیاذاس ًاهاِ‬ ‫داؿتی ؿجناِ خابًاهای دس هاٌابعا‬ ‫دٍسدػت اػتبى دس ؿاشایاظ پایا‬ ‫هلشف ٍ ثشٍدت دهابی ّاَا قاشاس‬ ‫گشفت‪ .‬دیؼابنیٌد گبص ثِ فٌَاى هغض‬ ‫هتانش ؿشکت گبص‪ ،‬پبیؾ‪ً ،‬اؾابست‪،‬‬ ‫کٌتشل ٍ حاؼ پبیذاسی ٍ ثْشُ ثشداسی‬ ‫ثْیٌِ اص ؿجنِ اًتقبل ٍ تاَصیاـ سا ثاش‬ ‫فْذُ داسد‪.‬صًجیشُ تبهیی گبص عجیاقای‬ ‫ؿبهل ػِ ػغح اکلی تَلیذ‪ ،‬اًتقبل ٍ‬ ‫تَصیـ اػت کِ ثیی ایی صًجیشُ‪ ،‬ثابیاذ‬ ‫ّویـِ ّوبٌّهی لحؾِ ای ٍ فولیبتای‬ ‫ٍجَد داؿاتاِ ثابؿاذ ٍ هاذیاشیات‪،‬‬ ‫ّوبٌّهی ٍ ساّجشی ایی صًجیشُ فؾین‬ ‫ثش فْذُ هشکض دیؼابنیٌد ؿاشکات‬ ‫هلی گبص اػت‪ّ.‬ن اکٌَى ی هیلیاَى‬ ‫ٍ ‪۷۷‬۾ ّضاس هـتشک گبص عجیاقای دس‬ ‫ػغح ارسثبیجبى ؿشقی اص گبص عجیقای‬ ‫ثْشُ هٌذ ّؼتٌذ‪ .‬تقذاد هـتشکیی گابص‬ ‫دس اػتبى ثیؾ اص ی هیلیَى ٍ ‪۷۷‬۾‬ ‫معاین َماَىگی امًس عمشاوی استاوذاس ارستایجان غشتی ‪:‬‬ ‫َمکاسی اداسات مشبث ارستایجان غشتی‬ ‫دس خذمت سساوی حیه تاسش تشف ضشیسی است‬ ‫معاین َماَىگی امًس عمشاوی استااواذاس‬ ‫ارستایجان غشتی گفت‪َ :‬ماَاىاگای ی‬ ‫َمکاسی دستگاٌ َای اجشایی ماشباثا‬ ‫استان دس خذمات سساوی تٍ مًقع حیاه‬ ‫وضیالت اسماوی ضشیسی است‪.‬‬ ‫ایذیی سحوبًی افاضٍد܁ ثاشف سٍثای ٍ‬ ‫ثبصگـبیی هاحاَسّابی هؼاذٍدی دس‬ ‫اػشؿ ٍقت جْت جلَگیشی اص ثشٍص هـنرت احتوبلی ثشای هشدم ثؼیبس حابئاض‬ ‫اّویت اػت‪ٍ.‬ی ثب قذسداًی اص ترؽ ؿجبًِ سٍصی ساّذاساى ٍ هجاواَفاِ اداسُ‬ ‫کل ساّذاسی ٍ حول ًٍقل جبدُ ای ارسثبیجبى غشثی اداهاِ داد܁ دس اخاتایابس‬ ‫گزاؿتی توبهی اهنبًبت دػتهبُ ّبی اجشایی هشتجظ ثشای ثبصگـبیی ٍ ثشفشٍثای‬ ‫هحَسّب ثؼیبس هَحش اػت‪.‬هقبٍى ّوبٌّهی اهَس فوشاًی اػتابًاذاس ارسثابیاجابى‬ ‫غشثی اضبفِ کشد܁ هشدم ّن حتی الوقاذٍس دس سٍصّابی ثاشفای اص تاشدد دس‬ ‫هحَسّبی هَاکرتی اػتبى اجتٌبه کٌٌذ ٍ اص عشی دػتهبُّبی اعارؿ سػابى‬ ‫دس جشیبى ٍضقیت ساُّب قشاس گیشًذ‪.‬اسػرى ؿنشی هذیشکل ساّذاسی ٍ حوال‬ ‫ًٍقل جبدُ ای ارسثبیجبى غشثی ّن دس ایی جلؼِ ثب اؿبسُ ثِ اهابدگای کابهال‬ ‫ساّذاساى اػتبى گات܁ ساّذاساى اص ّوبى لحؾبت اغبص ثاشف دس هاحاَسّاب ٍ‬ ‫گشدًِ ّبی اػتبى حضَس داؿتِ ٍ ثشای ثشفشٍثی ٍ ًو پبؿی هحَسّاب اقاذام‬ ‫هی کٌٌذ اهب تذاٍم ثبسؽ ّب ثبفج هی ؿَد هحَسی کِ ثشفشٍثی ؿذُ ثَد دٍثبسُ‬ ‫دسگیش ثشف ؿذُ ٍ فولیبت ثشفشٍثی نٌذیی ًَثت تنشاس ؿَد‪.‬دس ایای جالاؼاِ‬ ‫ّوچٌیی ػبیش دػتهبّْبی هشتجظ فضَ ؿَسای ّوبٌّهی هذیشیت ثحشاى اػتبى‬ ‫هبًٌذ پلیغ ساُ‪ّ ،‬رل احوش ٍ ػبصهبى َّاؿٌبػی اقذام ثاِ اسائاِ گاضاسؽ دس‬ ‫خلَف اخشیی اقذاهبت خَد دس ثبسؽ ّبی اخیش ثشف کشدًذ‪.‬‬ ‫اخثاس کًباٌ‬ ‫* تالش تشای تاصگطایی ساُ استثااعای ‪200‬‬ ‫سٍستای ارستایجاىضشلی اداهِ داسد‬ ‫هقبٍى هذیشکل ساّذاسی ٍ حول ٍ ًاقال جابدُ ای‬ ‫ارسثبیجبى ؿشقی گااات܁ تارؽ ساّاذاساى ثاشای‬ ‫ثبصگـبیی ساُ استجبعی ‪ ۹۷۷‬سٍػتبی اػتابى کاِ ثاِ‬ ‫دًجبل ثبسؽ ثشف ػِ سٍص اخیش ثؼتِ ؿذُ اػت‪ ،‬اداهِ‬ ‫داسد‪.‬‬ ‫* ًْادّای دٍلتی ارستایجاىضشلی هلضم تِ‬ ‫وٌتشل ٍاوسی واسهٌذاى ّستٌذ‬ ‫دکتش ثْوی ًقی پَس دس پٌجبُ ٍ ّاتویی جلؼِ ػاتابد‬ ‫فشهبًذّی هذیشیت هقبثلِ ثب کاشًٍابی ارسثابیاجابى‬ ‫ؿشقی‪ ،‬ثش ضشٍست تَجِ ثِ دسیبفت ٍاکؼی کاشًٍاب‬ ‫تَػظ کبسهٌذاى دٍلات تابکایاذ ٍ اضابفاِ کاشد܁‬ ‫کبسکٌبى اداسات ٍ ػبصهبى ّبی دٍلتی ثبیذ تنوایال‬ ‫ًَثت ّبی ٍاکؼی کشًٍبی خَد سا جذی ثهیشًاذ ٍ‬ ‫دس اػشؿ ٍقت ًؼجت ثِ دسیبفت ٍاکؼی ّابی خاَد‬ ‫اقذام کٌٌذ‪.‬‬ ‫ّضاس هـتشک اػت ٍ تابکاٌاَى ۿ܀‬ ‫دسکذ خبًَاس سٍػتبیی ٍ ‪ ۸۷۷‬دسکذ‬ ‫خبًَاس ؿْشی دس اػاتابى ثاِ هاذاس‬ ‫هلشف گبص هاتالال ؿاذُ اًاذ‪.‬ۼ۽‬ ‫دسکذ هلشف گبص اػتبى هشثاَط ثاِ‬ ‫ثخؾ خبًهی‪ ۹۸ ،‬دسکذ کٌقتای‪ ،‬ۻ‬ ‫دسکااذ خااَدسٍیاای ٍ ‪ ۸۷‬دسکااذ‬ ‫فوَهی اػت‪.‬‬ ‫استاوذاس اسدتیل‪:‬‬ ‫بکمیل باالس شُش اسدتیل‬ ‫اص ایلًیتَای عمشاوی است‬ ‫استاوذاس اسدتیل گفت‪ :‬پشیطٌ وایاماٍ‬ ‫بمام باالس شُش اسدتیل تاٍ عاىاًان‬ ‫مطالثٍ اصحاب فشَىگ ی َىش‪ ،‬جاضی‬ ‫ایلًیت َای عمشاوی ایاه اساتاان‬ ‫است‪.‬‬ ‫ػیذ حبهذ فبهلی توبم افضٍد܁ تاوابم‬ ‫ترؿوبى ثش ایی اػت کاِ ّاش ناِ‬ ‫صٍدتش ایی پشٍطُ ثِ فٌَاى ثضسگتشیی فضبی فشٌّهی ٍ ٌّاشی اػاتابى اسدثایال‬ ‫تنویل ؿَد ٍ دس اختیبس فرقِ هٌذاى فشٌّد ٍ ٌّش هٌغقِ قشاس گیشد‪ٍ.‬ی ثایابى‬ ‫کشد܁ خَؿجختبًِ دس جشیبى ػاش اخیش سییغ جوَْس ٍ ٍصیش فشٌّاد ٍ اسؿابد‬ ‫اػرهی ثِ اػتبى اسدثیل‪ ،‬هجلغ ‪ّ ۹‬ضاس هیلیبسد سیبل افتجبس هَسد ًؾش ثشای تنویال‬ ‫ایی پشٍطُ پیؾثیٌی ؿذُ اػت‪.‬اػتبًذاس اسدثیل اضبفِ کشد܁ ایی افتجبس ثِ کَست‬ ‫ثَدجِ هلی ٍ هبدُ ۽ۼ تؼْیرت ثبًنی اػت ٍ ترؽ هیؿاَد تاب هاجالاغ ‪۷۷‬ۼ‬ ‫هیلیبسد سیبل اى سا اص هحل افتجبسات هلی ٍ هجلغ ی ّضاس ٍ ‪۷۷‬ۼ هیلیابسد سیابل‬ ‫دیهش سا ًیض اص هحل هبدُ ۽ۼ ثشای ایی پشٍطُ جزه ؿَد‪.‬‬ ‫ٍی اؽْبس کشد܁ دس جشیبى دیذاسی ثب ٍصیش فشٌّد ٍ اسؿبد اػارهای دس ایای‬ ‫صهیٌِ سایضًی ؿذ ٍ ثش ایی اػبع پیهیش تخلیق هجلغ هَسد ًؾش خاَاّاذ ؿاذ؛‬ ‫ّوچٌیی دػتَس پیهیشی ثخؾ دیهشی اص ثَدجِ هَسد ًیبص اص هحل افاتاجابسات‬ ‫هلی ثِ سییغ ػبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِسیضی اػتبى اسدثیل دادُ ؿذُ اػت‪.‬‬ ‫فبهلی ّوچٌیی ثش ثشگضاسی ًـؼتی ثِ هٌؾَس پیهیشی هَاًـ ٍ هـنرت تنویال‬ ‫تبقس ؿْش اسدثیل تبکیذ کشد ٍ گات܁ ثبیذ ثب ّوبٌّهی هقبٍى ّوبٌّهای اهاَس‬ ‫فوشاًی اػتبًذاسی‪ ،‬سییغ ػبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِسیضی ٍ هذیشکل فشٌّد ٍ‬ ‫اسؿبد اػرهی اػتبى اسدثیل جَاًت هختلن هَضَؿ ثشسػی ؿَد‪.‬‬ ‫ضشوت تعاًٍی هسىی ایوی ساصُ سضَاى تثشیض‬ ‫اگْی دعَت هجوع عوَهی عادی تغَس فَق العادُ ًَتت دٍم‬ ‫تذیٌَسیلِ اص اعضای هحتشم ضشوت تعاًٍی هسىی ایوی ساصُ سضَاى تثشیض دعَت هی گشدد دس جلسِ هجوع عوَهی عاادی ًاَتات دٍم‪،‬سٍص‬ ‫چْاسضٌثِ هَسخِ ‪ 1400/11/13‬ساعت ‪ 17:00‬دس هح دفتش ضشوت ٍالع دس ٍلیعصش جٌَتی‪ ،‬اخش خیاتاى اهیش وثیش‪،‬جٌه ‪CNG‬حضاَس تاْان‬ ‫سساًٌذ‪.‬‬ ‫دستَس جلسِ‪:‬‬ ‫‪ -1‬گضاسش ّیات هذیشُ ٍ تاصسس ‪ -2‬سسیذگی ٍ اتخار تصوین دستاسُ تشاصًاهِ سال ‪ ٍ 99‬سایش گضاسضْای هالی ّایاات‬ ‫هذیشُ ‪ -3‬گضاسش حساتشسی سال ‪ -4- 99‬تعییی خظ هطی ٍ تشًاهِ تعاًٍی ‪ -5‬تصَیه تَدجِ سال ‪ -6-1400‬اتخار‬ ‫تصوین دس خصَظ حک الضحوِ تاصسس ٍ هذیشعاه ‪ -7‬اتخار تصوین دسخصَظ تغییشات اعضاء ٍ سشهایِ دس حاذٍد‬ ‫لَاًیی ٍ همشسات‪ -8‬تعییی سٍصًاهِ تشای دسج اگْی ّای تعاًٍی ‪ -9‬اتخار تصوین دس خصَظ پشٍطُ ّای سضاَاى ٍ‬ ‫صعفشاًیِ ‪ -10‬پاداش ّیات هذیشُ ‪ -11‬اًتخاب تاصسس ‪.‬‬ ‫تزوش‪:1‬افشادی وِ لصذ داسًذ تشای حضَس دس هجوع عوَهی ٍوی خَدسا اعضام ًوایٌذ‪ ،‬هیثایست اص ساعت ‪ 17:00‬الای ‪18:30‬‬ ‫سٍصّای صٍج اص هَسخِ ‪ 1400/11/01‬لغایت ‪ 1400/11/08‬تا حضَس تَام ٍوی ٍ هَو دس دفتش تعاًٍی حضَس یافتِ ٍ ٍسلِ حضاَس‬ ‫دس هجوع سا تِ ًام ٍوی دس حضَس تاصسس ٍ ّیات هذیشُ دسیافت ٍ تىوی ًوایٌذ‪ .‬الصم تِ تَضیح است وِ تِ ٍوالتْای غیش سساوای‬ ‫تشتیه اثش دادُ ًخَاّذ ضذ‪.‬‬ ‫ّیات هذیشُ ضشوت تعاًٍی هسىی ایوی ساصُ سضَاى تثشیض‬ ‫‪*1/472‬تاسیخ اًتطاس‪ * 1400/10/29 :‬سٍصًاهِ اسن‬ ‫ضشوت سیختِ گشی هاضیی ساصی تثشیض‬ ‫اگْی هضایذُ ضواسُ ‪1400-1‬‬ ‫ضشوت سیختِ گشی هاضیی ساصی تثشیض دس ًظش داسد تعذادی اص هاضیی االت هستاعاوا‬ ‫سیختِ گشی خَد سا اص عشیک هضایذُ تِ فشٍش تشساًذ‪.‬‬ ‫هتماضیاى ٍاجذ ضشایظ جْت ضشوت دس هضایذُ هی تَاًٌذ اص تاسیخ ‪ 1400/11/02‬لغایات‬ ‫‪ 1400/11/07‬اص ساعت ‪ 10‬صثح الی ‪ً 14‬سثت تِ دسیافت اسٌاد ٍ ضشایظ هاضایاذُ ٍ‬ ‫ّوچٌیی تاصدیذ تِ اهَس تاصسگاًی ایی ضشوت هشاجعِ فشهایٌذ‪.‬‬ ‫ًطاًی‪ :‬تثشیض‪ -‬هٌغمِ صٌعتی لشاهله‪ -‬خیاتاى صٌعت ‪ -1‬تلَاس صٌعت سٍتشٍی ضشت پاوا‬ ‫ایشاى‪ -‬تلفی‪ -32863777:‬فاوس ‪32862726‬‬ ‫‪*1/519‬تاسیخ اًتطاس‪ * 1400/10/29:‬سٍصًاهِ اسن‬ ‫استانها‬ ‫‪3‬‬ ‫* واّص هطىالت تشافیىی ضْش هشاغِ ًیاصهٌاذ‬ ‫ّوىاسی ّوِ ساصهاىّاست‬ ‫سئیغ ؿَسای اػرهی ؿْش هشاغِ گااات܁ کابّاؾ‬ ‫هـنرت تشافینی هَجَد دس ؿْش هشاغِ ًایابصهاٌاذ‬ ‫ّونبسی ٍ ّوشاّی ّوِ دػتهبُ ّابی اجاشایای ٍ‬ ‫خذهبت سػبى اػت‪ٍ .‬ی اضبفِ کشد܁ ٍضاقایات ًاِ‬ ‫نٌذاى هٌبػت اقتلبدی جبهقِ ٍ کبّؾ دساهذّبی‬ ‫ؿْشی هَجت ؿذُ کِ کوتش ثِ تَػقِ صیشػبختّب‬ ‫ٍ اهنبًبت حول ٍ ًقل ؿْشی پشداختِ ؿَد‪.‬‬ ‫*ّفت عشح تاصساصی عتثات عالیات هشتَط‬ ‫تِ ارستایجاىضشلی است‬ ‫سیایاغ ػااتابد ثاابصػابصی فاتااجابت فاابلایابت دس‬ ‫ارسثبیجبىؿشقی ثاب اؿابسُ ثاِ اًاجابم ۼ܀‪ ۸‬عاش‬ ‫احذاث‪ ،‬هشهت ٍ ثبصػبصی دس فتجبت فبلیبت دس ۿ‪۸‬‬ ‫ػبل اخیش افرم کشد܁ ّات عاش اص ایای تاقاذاد‬ ‫هشثَط ثِ اػتبى هبػت‪.‬‬ ‫* اهام جوعِ‪ :‬عشح ساهاًذّی هضاس ضْذای‬ ‫هلىاى اص اتتذای سال ایٌذُ اغاص هیضَد‬ ‫اهبم جوقِ هلنبى گات܁ ثش ّیچ کغ پَؿیذُ ًیؼت‬ ‫کِ ّشنِ داسین ثِ ثشکت خَى ؿاْاذای ٍاقهاقابم‬ ‫ثَدُ اػت ٍ ثش ّویی اػبع اجشای عش ػبهبًذّای‬ ‫هضاس ؿْذای ایی ؿْشػتبى اص اثتذای ػبل ایٌذُ اغبص‬ ‫هیؿَد‪. .‬‬ ‫* اتَتَسّای تیاستی ٍ هتشٍ تثشیاض دس‬ ‫سٍص هلی َّای پان سایگاى است‬ ‫ؿْشداس تجشیض اص اسائِ ی خذهبت سایاهابى ًابٍگابى‬ ‫حولًٍقل فوَهی ؿبهل اتَثَعّبی ثای استای ٍ‬ ‫قغبس ؿْشی تجشیضثِ هٌبػجت ܀‪ ۹‬دی‪ ،‬سٍص هلی َّای‬ ‫پبک خجش داد‪.‬فجبع سًججش ضوی افارم ایای خاجاش‬ ‫اؽْبس کشد܁ هذیشیت ؿْشی تجشیض دس ساػتبی تاَجاِ‬ ‫ثِ هحیظ صیؼت ؿْشی‪ ،‬کبّؾ الاَدگای ّاَا ٍ‬ ‫ثْشُهٌذی ؿْشًٍذاى اص َّای پبک‪ ،‬اقذام ثِ اسائِ ی‬ ‫خذهبت سایهبى دس ًبٍگبى حولًٍقل فاواَهای ثاِ‬ ‫هٌبػجت ܀‪ ۹‬دی سٍص هلی َّای پبک هیکٌذ‪.‬‬ ‫* افضایص ‪ 8‬دسصذی تَلیذ اتضیااى دس‬ ‫ارستایجاى ضشلی‬ ‫هذیش ؿیرت ٍ اهَس اثضیبى ػبصهبى جْبدکـابٍسصی‬ ‫ارسثبیجبى ؿشقی گات܁ اهؼبل تَلایاذ اثاضیابى دس‬ ‫اػتبى‪ّ ،‬ـت دسکذ افضایاؾ یابفاتاِ اػات‪.‬قابػان‬ ‫جقاشًٍذ ثب افرم ایی هغلت‪ ،‬اؽاْابس کاشد܁ اهؼابل‬ ‫تَلیذ اثضیبى دس ایی اػتبى اص ‪۷۷‬۽ۿ تی ثِ ‪۹۷۷‬܀ تای‬ ‫افااضایااؾ یاابفااتااِ اػاات‪ٍ.‬ی افااضٍد܁ ثاایااـااتااشیاای‬ ‫هبّی تَلیذی اػتبى ثِ هیضاى ‪۷۷۷‬۽ تی‪ ،‬قاضل اق ٍ‬ ‫‪۹۷۷‬ۺ تی‪ ،‬گشم اثای اػات‪ٍ.‬ی ثاب ثایابى ایای کاِ‬ ‫ثشای تَلیذ ایی هیضاى هبّی دس ارسثبیجابى ؿاشقای‪،‬‬ ‫پٌج هیلیَى ٍ ‪۷۷‬ۺ ّضاس قغقِ ثچِ هبّی دس اػتخشّاب‬ ‫سّبػبصی ؿذُ اػت‪ ،‬افضٍد܁ پیؾ ثایاٌای های ؿاَد‬ ‫کِ اهؼبل دس هشاغِ ثیؾ اص ‪۷۷‬ۺ‪ ۸‬تی هبّی قضل اق‬ ‫دس اػتبى تَلیذ ؿَد ٍ ثشای ایی هیضاى تَلیذ دس ‪۷‬ۼ‬ ‫هضسفِ پشٍسؽ هبّی قضل اق‪ ،‬ی هیلیاَى ٍ ‪۹۷۷‬‬ ‫ّضاس قغقِ ثچِ هبّی سّب ػبصی ؿذُ اػت‪.‬‬ ‫* ‪ 21‬هَسد اثثات ضذُ اُهایاىاشٍى دس‬ ‫ارستایجاى ضشلی‬ ‫سئیغ داًـهبُ فلَم پضؿنی تجشیض گات܁ دس حابل‬ ‫حبضش ‪ ۹۸‬هَسد قغقی ٍ احجبت ؿذُ اثتر ثِ اُهینشٍى‬ ‫دس ارسثبیجبى ؿشقی گضاسؽ ؿذُ کِ ی ًاااش اص‬ ‫ایی هجتریبى ًیض فَت کشدُ اػت‪.‬‬ ‫* اساتِ هشی ّوچٌاى دس جاادُ ّاای‬ ‫ارستایجاى ضشلی هی تاصد‪ /‬افضایاص ‪25‬‬ ‫دسصذی فَتیّای ًاضی اص تصادفات‬ ‫هذیشکل پضؿنی قبًًَی اػتبى ارسثبیاجابى ؿاشقای‬ ‫گات܁ دس ܀ هبِّ اهؼبل ۿۼ۾ ًاش ثِ فالات حاَادث‬ ‫ًبؿی اص تلبدفبت ساًٌذگی دس اػتبى جبى خَد سا اص‬ ‫دػت دادًذ‪.‬فلی کابیی فشد هاذیاشکال پاضؿانای‬ ‫قبًًَی اػتبى ارسثبیجبى ؿشقی دس گااات ٍگاَ ثاب‬ ‫خجشًهبساى اؽْبس کشد܁ ۿۼ۾ ًاش دس ܀ هبِّ اهؼبل ثاِ‬ ‫فلت فَت ًبؿی اص حَادث ٍػبیل ًقلیِ ثِ پضؿانای‬ ‫قبًًَی اػتبى ارسثبیجبى ؿشقی اسجبؿ ؿذُاًذ‪.‬‬ ‫ٍی گات܁ ایی اهبس دس هقبیؼِ ثب هذت صهبى هـابثاِ‬ ‫ػبل گزؿتِ کِ تقذاد کـتِّب ۽‪۷‬۽ ًاااش ثاَد ۼ‪۹‬‬ ‫دسکذ افضایؾ داؿتِ اػت ثبایی تَضیح کِ ‪ً۸۹‬اااش‬ ‫اص ایی اهبس دسخبسج اص اػتبى فَت ؿذُ اًاذ فارٍُ‬ ‫ثشاى دسعی ّوایای هاذت ۻ‪ً ۹‬اااش دس حاَادث‬ ‫غیشتشافینی ٍ ۽‪ً ۸‬اش ًیض ثِ فبکلِ ثیؾ اص ی هبُ اص‬ ‫تبسیخ تلبدف جبى ثبختِاًذ‪.‬‬ ‫* ٍسصلاى تا هٌفی ‪ 28‬دسجِ سشدتشیی ضْش‬ ‫ایشاى ضذ‬ ‫تذاٍم َّای ػشد ٍ خـی دس ارسثبیجبى ؿشقی اداهِ‬ ‫داؿتِ ثغَسی کِ ٍسصقبى ثب ۿ‪ ۹‬دسجاِ صیاش کاااش‬ ‫ػشدتشیی ًقغِ ارسثبیجبىؿشقی ٍ ایشاى افرم ؿذ‪.‬‬ صفحه 3 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫اخبار کًتاٌ اجتماعی‬ ‫مؼبین یسیز ثُذاؽت‪:‬‬ ‫فزَىگساسی بزای مصزف صحیح‬ ‫اوتی بیًتیک َا ضزیری است‬ ‫مؼبین ثُذاؽت یسیز ثُذاؽت‪ ،‬درمبن ی اموًسػ‬ ‫پشؽٌی ثب ثیبن ایىٌٍ ثزای مُبر موبیمت میٌزیثوی‬ ‫ثبیذ هذم َبی اعوبعوی ثوزداریوم‪ ،‬ثوز ضوزیرت‬ ‫کزَىگغبسی در خبمؼٍ ثزای مقزف فحیح اوتوی‬ ‫ثیًتیی َب تبًیذ ًزد‪ً .‬مب حیذری ثب ثیبن ایوه‬ ‫مغکت خبعز وؾبن ًزد‪ :‬مزدم اًىًن ثٍ راحتی می‬ ‫تًاوىذ اس داریخبوٍ َب اوتی ثیًتیی َوب را توُویوٍ‬ ‫ًىىذ ًٍ ایه ریوذ ویبسموىوذ افوالک اعوت‪ .‬یی‬ ‫اکشید‪ :‬مذارط ویش خبیوگوبٌ َوبی خوًثوی ثوزای‬ ‫اؽىبیی داوؼ امًسان ثب مضزّات ثوزخوی داریَوب‬ ‫َغتىذ ی در ایه راٌ اس امًسػ ی پزیرػ ویش موی‬ ‫تًان ًمی گوزکوت‪ .‬موؼوبین ثوُوذاؽوت یسیوز‬ ‫ثُذاؽت تقزیح ًزد‪ :‬ثزای مُبر ثُتوز موووبیموت‬ ‫میٌزیثی ویبسمىذ َمٌبری ی ثزوبموٍ ریوشی َوبی‬ ‫عبسمبن ؿذا ی داری ویش َغتیم‪ ،‬سیزا متبعلبوٍ گبَی‬ ‫اعتلبدٌ ثی رییوٍ اس اووتوی ثویوًتویوی َوب در‬ ‫محقًالت ؿذایی را َم ؽبَذیم‪.‬‬ ‫کشف ‪ ۳‬ته مًاد مخذر در ‪ ۴4‬ساعت گذشتٍ‬ ‫رئیظ پکیظ مجبرسٌ ثب مًاد موخوذر اووتوظوبموی اس‬ ‫ًؾق ‪ 3‬ته اوًاع مًاد موخوذر در ‪ 24‬عوبػوت‬ ‫گذؽتٍ در ًؾًر خجز داد ی گولوت‪ :‬عوی ایوه‬ ‫ػمکیبت َب ی درگیزی َبی مغکحوبووٍ ‪ 7‬وولوز اس‬ ‫هبچبهچیبن مًاد مخذر دعتگیز ؽذوذ‪ .‬عزدار مدیذ‬ ‫ًزیمی در تؾزیح ایه خجز اظُبر داؽت‪ :‬عوی ‪24‬‬ ‫عبػت گذؽتٍ ثب اؽزاف اعالػبتی ی ػمکیبتی در ‪3‬‬ ‫اعتبن یشد‪ ،‬عیغتبن ی ثوکوًچغوتوبن ی خوًسعوتوبن‬ ‫مبمًران مجبرسٌ ثب مًاد موخوذر در درگویوزی ی‬ ‫تؼویت ی گزیش مًکن ثٍ ًؾق ‪ 3‬ته مًاد مخذر اس‬ ‫وًع تزیبى ی َزیئیه ؽذوذ‪.‬ثٍ گلتٍ یی عی ایوه‬ ‫ػمکیبت َب ی درگیزی َبی مغکحوبووٍ ‪ 7‬وولوز اس‬ ‫هبچبهچیبن مًاد مخذر دعتوگویوز ی ‪ 4‬دعوتوگوبٌ‬ ‫خًدری عجی ی عىگیه اس اوُب تًهیق ؽذ‪.‬‬ ‫مُارت جایگشیه سزمایٍ‬ ‫بزای ایجاد شغل میشًد‬ ‫ػجذالمکٌی گلت‪ :‬ثزای حل مغبلٍ ثویوٌوبری ثوٍ‬ ‫خبی تبًیذ ثز عزمبیٍگذاری َبی ًالن ثوبیوذ ثوٍ‬ ‫عمت تًعؼٍ مُبرت رکت‪.‬‬ ‫یسیز تؼبین‪ً ،‬بر ی رکبٌ اختمبػی گلت‪ :‬تغُیل ی‬ ‫تغزیغ تبعیظ امًسؽگبٌَبی اساد کىی ی حزکٍای‬ ‫در عزاعز ًؾًر اس ًبرَوبیوی اعوت ًوٍ ثوزای‬ ‫توًیت اؽتـب ی تًخٍ ثٍ امًسػ ی مُبرت ویزیی‬ ‫ًبر اودبم دادیم‪ .‬ثٍ گلتٍ ػوجوذالوموکوٌوی توؼوذاد‬ ‫مدًس َبی عٍ ریسٌ امًسؽگبٌَبی اساد فوبدرٌ‬ ‫تبًىًن ‪َ2‬شار ی ‪ 975‬مدًس اعت‪.‬‬ ‫یسیز ًبر در مُز مبٌ عب خبری اػالم ًوزد ًوٍ‬ ‫فذیر مدًس امًسؽگبٌ َبی کىی ی حزکٍای اساد‬ ‫ثزای اکزاد یاخذ ؽزایظ حذاًثز عی ‪ 3‬ریس ًبری‬ ‫اودبم خًاَذ ؽذ در حبلی ًٍ پیؼ اس ایه میبوگیه‬ ‫فذیر مدًسَب حذید ‪ 8‬مبٌ ثًدٌ اعت‪.‬‬ ‫چهارؼنبه ‪ 92‬دی ‪ 02 * 0011‬شانویه ‪ 01 * 9199‬جمادی الثانی‪ * 0001‬ظال ظی و دوم ( اوتوز ایکینجی ایل ) * ؼماره ( ظایی ) ‪7005 :‬‬ ‫رصذ عملکزد »باوکَا«‬ ‫بزای تسُیل پزداخت »یام اسدیاج«‬ ‫علت طوالنی ؼذ گردغ »دلتا «در ایرا ‪،‬‬ ‫تهذیذ »اُمیکرو «لرای ‪ 5‬میلیو واکعننسده‬ ‫عضو کمیته علمی کؽوری مقااللاه لاا‬ ‫کرونا لا اؼاره له وضعیت فعلی ؼایاو‬ ‫کرونا در کؽور‪ ،‬از احتمال افاسایاػ‬ ‫موارد لیماری ظرف هفتههای اتی خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬متاظفانه حذود ‪ 5‬میلایاو‬ ‫نفر در کؽور هنوز هیچ نو واکعانای‬ ‫تسریق نکرده انذ و امیکرو می تاواناذ‬ ‫لرای این افراد یک تاهاذیاذ لاسر‬ ‫لاؼذ‪.‬‬ ‫دًتز پیبم عجزعی‪ ،‬درثوبرٌ یضوؼویوت‬ ‫ًزیوب در ًؾًر‪ ،‬گلت‪ :‬اًىًن ریووذ‬ ‫ًکی ثیمبری در مزٍیمیز ی ثغوتوزی‬ ‫ری ثٍ ًبَؼ اعت؛ یلی ثب توًخوٍ ثوٍ‬ ‫عًیٍ امیٌزین ایه خغز یخوًد دارد‬ ‫ًٍ تب حذید ‪َ 3‬لتٍ ایىذٌ اکشایؾی در‬ ‫مًارد داؽتٍ ثبؽیم‪ .‬ایه ریوذ در دوویوب‬ ‫اتلبم اکتبدٌ اعت ی ثزای مب َم دیر اس‬ ‫اوتظبر ویغت‪ .‬مب اس ًل دویب مغوتوثوىوی‬ ‫ویغتیوم‪ ،‬یوی اکوشایؾوی در موًارد‬ ‫خًاَیم داؽت امب چیوشی ًوٍ موُوم‬ ‫اعت ایه اعت ًٍ ایه اکشایؼ تجذیول‬ ‫ثٍ پیی ی یب مؼضل ثُذاؽتی وؾًد‪.‬‬ ‫ای ثب تبًیذ ثز ایه ًٍ ارائٍ اعوالػوبت‬ ‫تٌمیکی پویوزاموًن مغوبئوکوی موبووىوذ‬ ‫پیؼ ثیىی یهًع پیی ؽؾم ًزیوب تىُوب‬ ‫ثبیذ اس عًی عخىگوًی عوتوبد موکوی‬ ‫مذیزیت ًزیوب مغزک ؽًد‪ ،‬ثیبن ًوزد‪:‬‬ ‫در َمویوه سمویوىوٍ ثوزای ثوبسگؾوت‬ ‫محذیدیتَب‪ ،‬ثوبسگؾوبیوی حضوًری‬ ‫مذارط ی داوؾگبٌَب ی‪ ...‬خوًد عوتوبد‬ ‫مکی ثبیذ تًفیٍَبیی اوودوبم دَوذ ی‬ ‫رعمب اػالم ًىذ‪.‬‬ ‫عجزعی درثبرٌ ریوذ یاًغویوىوبعویوًن‬ ‫ًزیوب در ًؾًر‪ ،‬اظُبر ًوزد‪ :‬حوذید‬ ‫‪ 60‬میکیًن ولز دس یی ی ‪ 53‬میکیًن ولز‬ ‫دس دیم را تشرین ًزدوذ‪.‬‬ ‫متبعلبوٍ حذید ‪ 7‬میکیًن ولز َیچ ووًع‬ ‫یاًغىی تشرین وٌزدٌ اوذ ًٍ چًن ایه‬ ‫گزیٌ َیچ ایمىی وذاروذ‪ ،‬ممٌه اعوت‬ ‫ثٍ عًیٍ دلتب َم مجتال ؽًووذ ی ؽوبیوذ‬ ‫یٌی اس ػکل عًالوی ؽذن گزدػ دلتب‬ ‫در ًؾًر َمیه اکوزاد یاًغوه ووشدٌ‬ ‫ثبؽىذ‪ .‬اًىًن َم خغز امیٌزین ی َوم‬ ‫خغز دلتب یخًد دارد ی ًغوبووی ًوٍ‬ ‫یاًغیىٍ وؾذٌ اوذ خغز افوکوی ثوزای‬ ‫حمکٍ َز دی عًیٍ ًزیوب َغتىذ‪.‬‬ ‫یی درثبرٌ احتمب تقومویوم گویوزی‬ ‫ًمیتٍ ػکمی ًؾًری موبثکٍ ثب ًوزیووب‬ ‫ثزای تشرین دس چُبرم یاًغه‪ ،‬ثویوبن‬ ‫ًزد‪َ :‬ىًس اظُبر وظز در ایوه سمویوىوٍ‬ ‫سید اعت چًن کؼال حذید ‪ 12‬میکیوًن‬ ‫ولز دس عًم یاًغه را تشرین ًزدٌاووذ‬ ‫اس عزکی ثبیذ اعالػبت در ایه سمویوىوٍ‬ ‫تٌمیل ؽًد تب درفًرت ویبس اهذامبت‬ ‫ثؼذی فًرت گیزد‪.‬‬ ‫ای درثووبرٌ یضووؼوویووت مووزاخووؼووبت‬ ‫ثیمبرعتبوی ًزیوب ویش گلت‪ :‬مزاخؼوبت‬ ‫عزپبیی ثٍ ثیمبرعتبن مغیح داوؾوًری‬ ‫ًٍ ثیمبرعتبن مزخغ اعت وغجت ثٍ دی‬ ‫تب عٍ َلتٍ هوجول حوذید ‪ 10‬درفوذ‬ ‫اکشایؼ یبکتٍ اعت؛ امب ثغتزی ی مزٍ‬ ‫ی میز سیبد وؾذٌ اعت‪.‬‬ ‫یی ثب اؽبرٌ ثٍ ایىٌٍ ػمذٌ اکزادی ًوٍ‬ ‫ثٍ عًیٍ امیٌزین مجوتوال موی ؽوًووذ‪،‬‬ ‫ػالئم خلیقتزی داروذ‪ ،‬اظُبر ًوزد‪:‬‬ ‫امب ومیتًان دچبر عبدٌ اووگوبری ؽوذ‬ ‫سیزا در ثغیبری اس ًؾًرَبی دیگز ثوب‬ ‫گذر سمبن ؽزایظ کزم ًوزدٌ اعوت‪،‬‬ ‫مثال در امزیٌب ؽیًع عًیٍ امیوٌوزین‬ ‫عجت اکشایؼ ‪ 40‬درفوذی موزٍ ی‬ ‫میز ی اکوشایوؼ ‪ 33‬درفوذی موًارد‬ ‫ثغتزی ؽذٌ اعت ی ایه ثیوبووگوز ایوه‬ ‫اعت ًٍ ثبیذ ثب احتیبط ثٍ ایه عًیٍ ی‬ ‫ثیمبریسایی ان ثىگزیم‪.‬‬ ‫َمیه ثیمبری خلیق ممٌه اعت در‬ ‫اکزادی ًٍ دارای ثیموبری سمویوىوٍ ای‬ ‫َغتىذ تجذیل ثٍ یی ثیموبری ؽوذیوذ‬ ‫ؽًد‪.‬‬ ‫‪ ۷‬میلیًن ریستایی ی عشایز‬ ‫بیمٍ ویستىذ‬ ‫مذیزػبمل فىذیم ثیمٍ اخوتوموبػوی ًؾوبیرسان‪،‬‬ ‫ریعتبییبن ی ػؾبیز گلت‪ :‬حذید ‪ 7‬میکیًن ولوز اس‬ ‫خبمؼٍ َذف ایه فىذیم‪ ،‬ثیمٍ ویغتىذ‪.‬‬ ‫ثیت اهلل ثزهزاری‪ ،‬ثٍ ریوذ اخزای عزک مکی ثویوموٍ‬ ‫اختمبػی خبوًارَبی محوزیم ی ًوم ثوزخوًردار‬ ‫ًؾبیرسان‪ ،‬ریعتبییبن ی ػؾبیز در ًؾوًر اؽوبرٌ‬ ‫ًزد ی اکشید‪ :‬تب ًىًن ‪ 2‬میکیًن ی ‪َ 850‬شار ولز اس‬ ‫خمؼیت َذف فىذیم تحت پًؽؼ ثیوموٍ هوزار‬ ‫گزکتٍاوذ‪ .‬یی ثب اػالم ایىٌٍ در حذید ‪ 7‬مویوکویوًن‬ ‫ولز اس خمؼیت َذف فىذیم ثویوموٍ اخوتوموبػوی‬ ‫ًؾبیرسان‪ ،‬ریعتبییبن ی ػؾبیز ًؾًر کبهذ ثویوموٍ‬ ‫َغتىذ‪ ،‬گلت‪ :‬فىذیم ثیمٍ اختمبػی ًؾوبیرسان‪،‬‬ ‫ریعتبییبن ی ػؾبیز اختیبری اعت ی اس َمویوه ری‬ ‫ثبیذ ثب اگبَی رعبوی ثٍ خمؼیت َذف‪ ،‬اووُوب را‬ ‫تزؿیت ًىیم تحت پًؽؼ ثیمٍ اختمبػی فىذیم‬ ‫هزار ثگیزوذ‪ .‬ثزهزاری ادامٍ داد‪ :‬پًؽؼ ثیمٍای در‬ ‫هبلت عزک مکی ثیمٍ اختمبػی خبوًارَبی محوزیم‬ ‫ی ًم ثزخًردار‪ ،‬اس عزین مؼزکی وُبدَبی حمبیتی‬ ‫مثل ًمیتٍ امذاد ی عبسموبن ثوُوشیغوتوی فوًرت‬ ‫می گیزد ی مب تالػ میًىیم ثز اعبط اَذاکی ًوٍ‬ ‫در ثزوبمٍ تًعؼٍ ًؾًر تؼزیق ؽذٌ اعت‪ ،‬وغوجوت‬ ‫ثٍ پًؽؼ ثیمٍای ایه اکزاد اهذام ًىیم‪.‬‬ ‫استزس ریسک ابتال بٍ کًییذ ‪۹۱‬‬ ‫را افشایش می دَذ‬ ‫یی مغبلؼٍ خذیذ وؾبن میدَذ اکوزادی ًوٍ در‬ ‫اؿبس پبوذمی‪ ،‬اعتزط‪ ،‬اضغزاه ی اکغزدگی ثوبال‬ ‫داؽتٍ اوذ‪ ،‬ثیؾتز در مؼزک خغز اثتال ثٍ ًًییذ‪19‬‬ ‫َغتىذ‪ .‬ثٍ وول اس عبیىظ دیکی‪ ،‬محووبن داوؾوگوبٌ‬ ‫وبتیىگُبم اوگکیظ دریبکتىذ پزیؾبوی ریاوی ثیوؾوتوز‬ ‫در مزحکٍ ایلیٍ پبوذمی ثٍ عًر هبثول توًخوُوی ثوب‬ ‫ؽزًت ًىىذگبوی ًٍ ثؼذ ًا مجتال ثوٍ ًوًییوذ ‪19‬‬ ‫ؽذوذ‪ ،‬ی ػالئم ثیؾتز ی َمچىیه ػالئم ؽذیذتز را‬ ‫گشارػ ًزدوذ‪ ،‬مزتجظ ثًد‪.‬‬ ‫تحویوبت هجکی وؾبن دادٌ اعت ًٍ ػًامول ریاووی‬ ‫مبوىذ اعتزط ی حمبیت اخوتوموبػوی ثوب اکوشایوؼ‬ ‫حغبعیت ثٍ ثیمبریَبی تىلغی ییزیعی ی ػالئوم‬ ‫ؽذیذتز مزتجظ َغتىذ‪.‬‬ ‫مؼبین امًر خًاوبن یسارت یرسػ ی خوًاووبن ثوب‬ ‫اؽبرٌ ثٍ دعتًر رئیظ خمًُری ثٍ وظبم ثبوٌی در‬ ‫راعتبی تغُیل پزداخت یام ی اػوتوجوبر عوىودوی‬ ‫ثبوی َب ثٍ خبی یثیوٍ ی ضبموه ثوزای پوزداخوت‬ ‫تغُیالت خزد وظیز یام اسدیاج‪ ،‬گلت‪ :‬ػموکوٌوزد‬ ‫ثبوٌُب در اخزای ایه دعتًر رئیظ خوموُوًر در‬ ‫خقًؿ اػغبی تغُیالت ثٍ خًاوبن را رفوذ ی‬ ‫گشارػ خًاَیم ًزد‪.‬یحیذ یبمیه پًر ثب اؽبرٌ ثوٍ‬ ‫تًییت پیؾیه خًد درثبرٌ گالیٍ خًاوبن وغجت ثوٍ‬ ‫عخت گیزی ثبوی َب در پزداخت یام اسدیاج‪ ،‬در‬ ‫حغبه تًییتزی خوًد ووًؽوت‪ :‬دعوتوًر اموزیس‬ ‫رییظخمًُر ثٍ وظبم ثبوٌی‪ :‬تغُیل پزداخوت یام‬ ‫ثٍ مزدم؛ در تغُیالت خزد ثٍ مزدم ثٍ خبی یثیووٍ‬ ‫ی ضبمه‪ ،‬اػتجبرعىدی ًىیذ‪.‬‬ ‫ػمکٌزد ثبوٌُب در اخوزای ایوه دعوتوًر رئویوظ‬ ‫خمًُر در خقًؿ اػغبی تغُیالت ثٍ خوًاووبن‬ ‫را رفذ ی گشارػ خًاَیم ًزد‪.‬‬ ‫‪ ۳‬تزفىذ َکزَا بزای یرید بٍ شاد‬ ‫لخؽنامه جذیذ اموزغ و پرورغ‬ ‫درلاره لرگساری »حضوری «کالضهای درض‬ ‫وزارت اموزغ و پرورغ پیرو لرگساری حضوری کالضهای درض و لاه ویاصه‬ ‫امتحانات دانؽگاه ها و مذارض والعته له وزارت اموزغ و پرورغ‪ ،‬الالغیهای صادر‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫حدت اهلل المبعی‪ ،‬عزپزعت دکوتوز یسارتوی یسارت اموًسػ ی پوزیرػ در‬ ‫ثخؾىبمٍ ای خغبه ثٍ اػضبی ؽًرای مؼوبیووبن‪ ،‬موذیوزان اموًسػ ی پوزیرػ‬ ‫اعتبنَب ی داوؾگبٌ َبی کزَىگیبن ی ؽُیذ رخبیی اػالم ًزد‪ :‬ثٍ پیًعت تقوًیوز‬ ‫وبمٍ ‪ 26‬دی مبٌ ‪ 1400‬یسیز ًؾًر ی کزمبوذٌ هزارگبٌ ػمکیبتی عتبدمکی موبثکوٍ ثوب‬ ‫ًزیوب مجىی ثز تبًیذ عتبدمذیزیت ًزیوب ی اثالؽ ریبعت خمًُری ثٍ ثوزگوشاری‬ ‫حضًری ًالطَبی درط ی امتحبوبت داوؾگبٌَب ی مذارط یاثغتوٍ ثوٍ یسارت‬ ‫امًسػ ی پزیرػ‪ ،‬خُت اعتحضبر ی اهذام السم اثالؽ میؽًد‪.‬‬ ‫در مته وبمٍ یسیز ًؾًر ًٍ ریس ‪ 26‬دی مبٌ خغبه ثٍ یسیز ػکًم‪ ،‬یسیز ثُذاؽت‪،‬‬ ‫یسیز امًسػ ی پزیرػ ی رئیظ داوؾگبٌ اساد‪ ،‬ارعب ؽذٌ اعت ویش امذٌ اعوت‪:‬‬ ‫پیزی مقًثبت عتبد مکی موبثکٍ ثب ًزیوب ی اثالؽ ریبعت خمُوًری‪ً ،‬والط َوبی‬ ‫درط تمبم داوؾگبٌَبی یاثغتٍ ثٍ یسارتخبوٍ َبی ػکًم‪ ،‬تحوویوووبت ی کوىوبیری‪،‬‬ ‫ثُذاؽت‪ ،‬درمبن ی امًسػ پشؽٌی‪ ،‬داوؾگبٌ اساد اعالمی ی مذارط یاثغتوٍ ثوٍ‬ ‫یسارت امًسػ ی پزیرػ ثٍ ییضٌ ثزگشاری امتحبوبت ی دکبع پوبیوبن ووبموٍ َوبی‬ ‫تحقیکی ثبیذ ثٍ فًرت حضًری ثزهزار ؽًد‪.‬‬ ‫رػبیت ؽیًٌ وبمٍ َبی ثُذاؽتی (اعتلبدٌ اس مبعی ی رػبیت کبفکٍ اخوتوموبػوی)‬ ‫ضزیری ی الشامی اعت ی مغئًالن داوؾگبٌَب ی ریعبی ادارات ًل اموًسػ ی‬ ‫پزیرػ ی مذیزان مذارط در عزاعز ًؾًر مًظق ثٍ اخزای اثالؿیٍ َغوتوىوذ ی‬ ‫ثبیذ گشارػ تحون مقًثٍ ثٍ هزارگبٌ ػمکیبتی عتبدمکی موبثٍ ثب ًزیوب اػالم ؽًد‪.‬‬ ‫کاهػ ‪ 71‬درصذی زما انتظار مراجعه له کمیعیو های پسؼکی‬ ‫در دظتورکار تامین اجتماعی‬ ‫داریی بیماران َمًفیلی تامیه شذ‬ ‫عزپزعت مزًش ریاثظ ػمًمی ی اعوالع رعوبووی‬ ‫یسارت ثُذاؽت‪ ،‬درمبن ی امًسػ پوشؽوٌوی اس‬ ‫تبمیه داریی ثیمبران مجتال ثٍ َمًکیکی خجز داد‪.‬‬ ‫محمذ َبؽمی در تًئیتی وًؽت‪ :‬اس کبًتًر ‪ 9‬ثوٍ‬ ‫میشان ‪ 15000‬ػذد یارد گزدیذٌ ًٍ موذار مىبعجی‬ ‫اعت ی مؾٌالت ًمجًد را ثزعزف می ًىذ‪.‬‬ ‫یی اکشید‪ :‬ثزوبمٍ ریشی ثزای تبمیه ثیؾتز ایه داری‬ ‫ثزای رکغ دؿذؿٍ ثیمبران ػشیوش در حوب اوودوبم‬ ‫اعت‪.‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫‪4‬‬ ‫مذیرعامل ظازما تامین اجتماعی گفت‪ :‬زما انتظار‬ ‫لرای حضور در کمیعیو های پاسؼاکای تاامایان‬ ‫اجتماعی که لرای تعییان تاکالایاو درخاواظات‬ ‫ازکارافتادگی تؽکیل میؼود‪ ،‬طوالنی لوده و ایان‬ ‫زما در گام نخعت‪ ،‬در کوتاهمذت لایذ حذاقل ‪71‬‬ ‫درصذ کاهػ یالذ‪.‬‬ ‫ثٍ وول اس عبسمبن تیمیه اختمبػی‪ ،‬عویوذمویوزَوبؽوم‬ ‫مًعًی در خکغٍ ؽًرای مؼبیویه عوبسموبن تویمویوه‬ ‫اختمبػی ًٍ ثٍ مىظًر ثوزرعوی ؽوزایوظ خوذموبت‬ ‫درمبوی ایه عبسمبن ثزگوشار ؽوذ‪ ،‬اظوُوبر داؽوت‪:‬‬ ‫خذمبت درمبوی عبسمبن تیمیه اختمبػی ثبیذ متىبعت‬ ‫ثب اوتظبرات ی ویبس خبمؼٍ تحت پوًؽوؼ‪ ،‬ارتوووب ی‬ ‫ثُجًد پیذا ًىذ‪ .‬اکشایؼ ًویولویوت ی ػوذالوت در‬ ‫دعتزعی ثٍ خذمبت‪ ،‬اهذامبت افالحی ی ثزوبمٍَبی‬ ‫تًعؼٍای را در دعتًر ًبر هزار میدَیم‪.‬‬ ‫یی گلت‪ً :‬بَؼ َشیىٍ پزداختی اس عًی مزدم در‬ ‫درمبن ؿیزمغتویم اس مُمتزیه ایلًیتَبی عوبسموبن‬ ‫تیمیه اختموبػوی اعوت ی موب در حوب ارسیوبثوی‬ ‫راٌَبرَبی مختکق ایه مًضًع ثب اعتلبدٌ اس وظزات‬ ‫ًبرؽىبعی ثزای ًبَؼ پزداخت اس خویوت موزدم‬ ‫َغتیم‪ .‬تالػ مب ایه اعت ًٍ ثب اعتلبدٌ اس ظوزکویوت‬ ‫ثخؼ خقًفی ی ًبَؼ مزاخؼبت ؿویوزضوزیری‪،‬‬ ‫اهذامبت مًثزی ثزای ًبَؼ پزداختی ثیمبران ثًیضٌ‬ ‫ثیمبران فؼتالؼالج اودبم دادٌ ی َذف وُبیی ی اکن‬ ‫چؾم اوذاس مب تحون کزمبیؼ موبم مؼظم رَجزی اعت‬ ‫ًٍ ثیمبر ثدش روح ثیمبری مؾٌل دیگوزی ووذاؽوتوٍ‬ ‫ثبؽذ‪.‬‬ ‫مًعًی ثوبسووگوزی کوزایوىوذ موؼوزکوی اکوزاد ثوٍ‬ ‫ًمیغیًن َبی پشؽٌی را اس دیگز ویبسَب ی ایلًیتَب‬ ‫ثزؽمزد ی اکشید‪ :‬اوتوبداتی مجىی ثز عًالوی ثًدن ایوه‬ ‫کزایىذ یخًد دارد ًٍ ثبیذ مًرد تًخٍ هزار گیزکتٍ ی‬ ‫اوتظبر ثٍ حن ثیمبران ایه اعت ًٍ درخًاعت اووبن‬ ‫ثزای اس ًبر اکتبدگی ثب عزػت ثیؾتزی رعیذگوی ی‬ ‫تؼییه تٌکیق ؽًد‪ .‬در ایلیوه گوبم ثوبیوذ ًوبَوؼ‬ ‫حذاهل ‪ 50‬درفذی مذت سمبن اوتوظوبر وغوجوت ثوٍ‬ ‫ؽزایظ کؼکی مذوظز هزار ثگیزد‪َ .‬مچىویوه ثوبیوذ ثوب‬ ‫ارتوب عبمبوٍ َبی مزثًعٍ‪ ،‬مزاخؼبت ی تزدد ثیمبر توب‬ ‫حذ امٌبن ًبَؼ یبثذ‪.‬‬ ‫مذیزػبمل عبسمبن تیمیه اختمبػی در ادامٍ َملٌزی‬ ‫ی تضبره ارا را اس مغبئل مًرد ویبس ثزای عزاحی ی‬ ‫پیؾجزد ثزوبمٍ َبی تحًلی داوغت ی اظوُوبر داؽوت‪:‬‬ ‫ثزای مًکویت در اخزای ثزوبمٍَبی حًسٌ درمبن‪َ ،‬ز‬ ‫یی اس حًسٌَبی اخزایی عبسمبن‪ ،‬اس مىظز تخققی‬ ‫خًد ثٍ ثزرعی ی ارسیبثی ثزوبمٍَبی ثوخوؼ درموبن‬ ‫میپزداسوذ ی در ایه کزایىذ ثُتزیه ی راَگؾوبتوزیوه‬ ‫ثزوبمٍَب ثزای ایه حًسٌ عزاحی میؽًد‪.‬‬ ‫افسایػ ظقو تعهذات لیمه تکمیلی لازنؽعتگا‬ ‫رئیط کانو لازنؽعتگا تامین اجتماعی گفت‪ :‬ظقو خذمات درماانای لایاماه‬ ‫تکمیلی جذیذ ‪ 07‬میلیو توما اظت‪.‬‬ ‫رئیظ ًبوًن ثبسوؾغتگبن تبمیه اختمبػی گلت‪َ :‬شیىٍ هزارداد ثیمٍ توٌومویوکوی‬ ‫‪ 1401- 1400‬ثزای ثبسوؾغتگبن ‪َ 91‬شار تًمبن اعت ًٍ ‪َ 45‬شار تًمبن ان را‬ ‫عبسمبن تبمیه اختمبػی میپزداسد ی ثبهی مجکؾ ثز ػُذٌی ثبسوؾغتٍ خًاَذ ثًد‪.‬‬ ‫ثٍ گلتٍ دَوبن ًیب عوق خذمبت درمبوی ثیمٍ تٌمیکی خذیذ ‪ 45‬میکیًن توًموبن‬ ‫اعت ی عبیز مشایب َم ثٍ عًر متًعظ ‪ 80‬درفذ اکشایؼ پیذا ًزدٌ اعت ثوب ایوه‬ ‫حب َشیىٍی درمبن ان هذر ثبالعت ًٍ ‪ 40‬درفذ اس َشیىٍ ػمول خوزاحوی را‬ ‫ثیمبر می پزداسد‪ .‬ای گلت‪ :‬در هزار داد خذیذ ثیمٍ تٌمیکی ثبسوؾوغوتوگوبن خوبی‬ ‫درمبن دوذان ی یب خزیذ عمؼی خبلی اعت یلی اگز ثىب ثٍ ثزهزاری ایه خذمبت‬ ‫ثبؽذ دیگز ومیتًان ثب مجکؾ ‪َ 91‬شار تًمبن هزار داد ثغت ی ووـ ثیمٍ تٌمویوکوی‬ ‫ایه اعت ًٍ هقذ داریم ثب ًمتزیه َشیىٍ ثُتزیه خذمبت را دریبکت ًىیم‪.‬‬ ‫در هزارداد خذیذ ثیمٍ تٌمیکی ثبسوؾغتگبن عُم عبسمبن تبمیه اخوتوموبػوی در‬ ‫پزداخت حن ثیمٍ تٌمیکی اس ‪ 30‬ثٍ ‪ 50‬درفذ اکشایؼ یبکتٍ اعت‪.‬‬ ‫ثٍ گلتٍ یی‪َ ،‬ذف وُبیی خذمبت درمبوی اکوشایوؼ‬ ‫رضبیتمىذی مزدم اعوت ی یوٌوی اس موُوموتوزیوه‬ ‫ایلًیت َبی مب ارسیبثی مغتمز خذمبت اس مىظز مزدم‬ ‫خًاَذ ثًد تب ثتًاویم اس مىبثغ ی اموٌوبووبت موًخوًد‬ ‫ثُتزیه اعتلبدٌ را ثزای اکشایؼ رضبیتمىذی خوبموؼوٍ‬ ‫داؽتٍ ثبؽیم‪.‬‬ ‫مًعًی ادامٍ داد‪ :‬رعیذن ثٍ ووغٍ مغکًه اس موىوظوز‬ ‫َشیىٍ‪ً ،‬یلیت ی رضبیتمىذی مزدم‪ ،‬راَجوزد افوکوی‬ ‫حًسٌ درمبن عبسمبن اعت‪ .‬مغئکٍ مُم ؽىوبعوبئوی ی‬ ‫رعیذن ثٍ ووغٍ مغکًه تؼبد در ایه عوٍ ؽوبخوـ‬ ‫اعت ی لذا ثزوبمٍ َبی ػمکیبتی حوًسٌ درموبن ثوزای‬ ‫تحون ایه َذف ثبسثیىی میؽًد‪.‬‬ ‫ما له التفاوت ظهمیه ظوخت‬ ‫‪ 072‬هسار تاکعی اینترنتی واریس ؼذ‬ ‫ریاثظ ػمًمی اتحبدیٍ تبًغیزاوی َبی ؽُزی ًؾًر اس یاریش مب ثٍ التلبیت ریبلی‬ ‫عُمیٍ اػتجبری عًخت مُز مبٌ ‪ ،1400‬چُبرفذ ی پىدبٌ ی ووٍ َوشار توبًغوی‬ ‫ایىتزوتی مؾمً دریبکت عُمیٍ اػتجبری امزیس ‪ 28‬دی مبٌ خجز داد‪.‬‬ ‫ریاثظ ػمًمی اتحبدیٍ تبًغیزاوی َبی ؽُزی ًؾًر‪ ،‬در ایه راثغٍ اػالم ًزد‪ :‬مب‬ ‫ثٍ التلبیت ریبلی عُمیٍ اػتجبری عًخت مُز مبٌ ‪ ،1400‬چُبرفذ ی پىدبٌ ی ووٍ‬ ‫َشار تبًغی ایىتزوتی یاریش گزدیذ‪.‬‬ ‫ثز پبیٍ ایه گشارػ عُمیٍ مُز مبٌ وبیگبن اػتجبری ثبلؾ ثز چُبرفذ ی وًد ی َلت‬ ‫میکیبرد ریب میثبؽذ ًٍ امزیس ‪ 28‬دی مبٌ ثٍ حغبه راوىذگبن یاریش ؽذٌ اعت‪.‬‬ ‫اػتجبر کًم در ًکیٍ ًبرتَبی ثبوٌی راوىذگبن ؽبرص میگزدد ی اوُب فوزکوب در‬ ‫سمبن عًختگیزی میتًاوىذ اس َز یی اس ًبرت َبی ثبوٌی خوًد‪ ،‬ثوٍ موىوظوًر‬ ‫پزداخت َشیىٍ عًخت در خبیگبٌ اعتلبدٌ ومبیىذ‪.‬‬ ‫راوىذگبن خُت اعالع اس میشان اػتجبر تخقیقی میتًاوىذ ثب مزاخؼٍ ثوٍ عوبموبووٍ‬ ‫مکی اعالػبت علز عمبط اس میشان اػتجبر یاریشی ثٍ ًبرت خًد در َز موبٌ ی‬ ‫َمچىیه تبریخچٍ اعتلبدٌ اس ایه اػتجبر مغکغ ؽًوذ‪.‬‬ ‫عخىگًی اپکیٌیؾه ؽبد ثٍ ًبرثزان ایه اپکیٌیؾوه‬ ‫تًفیٍ ًزد تب ثٍ َیچ ػىًان پیبمی یرید ثٍ ؽوبد‬ ‫را در اختیبر اکزاد دیگز هزار وذَىذ ی اگز ثوٍ َوز‬ ‫دلیکی ایه اتلبم اکتبد ی دچبر مؾوٌول ؽوذووذ ثوٍ‬ ‫عزػت ثب ؽمبرٌ (‪ ًٍ ) 43081‬پؾتیجبوی ؽبد اعوت‬ ‫تمبط ثگیزوذ ی مؾٌکؾبن را موغوزک ًوىوىوذ توب‬ ‫َمٌبران ثزای رکغ ان اهذام ًىىذ‪.‬‬ ‫چووىووذی پوویووؼ پؾووتوویووجووبوووی ؽووبد در ًووبوووب‬ ‫اعالع رعبوی ایه ؽجٌٍ ثٍ فًرت رعوموی اػوالم‬ ‫ًزد ًٍ َزگًوٍ پیبم خُت دریبکت ًوذ توییویوذ‪،‬‬ ‫توکجی ی ثزای دعتزعی ثٍ حغبه ًوبرثوز ی عوً‬ ‫اعتلبدٌ اس ان اعت ی َیچًظ ثٍ َیچ ػىًان حتی‬ ‫ثب ػىًان پؾتیجبن ؽبد اخبسٌ دریبکت ًذ تیییذ ؽموب‬ ‫خُت یرید ثٍ اًبوت ؽبد را وذارد‪ً .‬وذ توییویوذ‪،‬‬ ‫ؽخقی ی فزکبً متؼکن ثٍ ؽمبعت ی َزگًوٍ پویوبم‬ ‫ثزای دریبکت ان هغؼبً ثزای ًالَجزداری ی عوً‬ ‫اعتلبدٌ اعت‪َ .‬مچىیه در ادامٍ تًفیٍ ًوزدٌ اووذ‬ ‫ًٍ ثزای اعمیىبن اس ػذم دعتوزعوی دیوگوزان ثوٍ‬ ‫حغبه ؽمب ی یب درفًرت یرید ؽخـ دیگز ثوٍ‬ ‫حغبهتبن اس هغمت تىظیمبت‪ /‬حزیم خقًفی ی‬ ‫امىیت‪ /‬دعتگبٌ َبی کؼب ‪ ،‬گشیىٍ ؿیزکؼوب ًوزدن‬ ‫عبیز دعتگبٌَب را ثشویذ‪.‬‬ ‫حغیه فبدهی‪ ،‬عخىوگوًی اپوکویوٌویوؾوه ؽوبد‪،‬‬ ‫تًفیٍَبی مُمی ثٍ یالذیه ی داوؼامًسان ثوزای‬ ‫اعتلبدٌ اس ؽبد ی حلظ امىیت ان داؽت ی در ایوه‬ ‫ثبرٌ گلت‪ :‬ؽبد ثیؼ اس ‪ 20‬میکیًن ًبرثوز دارد ی‬ ‫ثٍعًر میبوگیه ریساوٍ ثیؼ اس ‪ 10‬میکیًن ًبرثز اس‬ ‫خذمبت ؽبد اعتلبدٌ میًىىذ ی در حب حبضز در‬ ‫ًىبر امًسػَبی حضًری ی ثٍ مىظًر توٌومویول‬ ‫امًسػَب در مذارط‪ ،‬ثٍ ػىًان ثغوتوزی اموه ی‬ ‫مغمئه‪ ،‬مًرد اعتلبدٌ هزار میگیزد‪.‬‬ ‫اوتقاد دیبارٌ پلیس اس خًدریساسان؛‬ ‫با قیمت خًدریی خارجی‪ ،‬خًدریی غیزاستاوذارد بٍ‬ ‫مزدم میدَىذ‬ ‫رییظ پکیظ راًَر وبخب ثب اوتوبد دیثبرٌ اس ًیلویوت‬ ‫خًدریَبی عبخت داخل گلت‪ :‬تًفیوٍ موه ثوٍ‬ ‫خًدریعبسان‪ ،‬اودمه خًدریعبسان ی ‪ ...‬ایه اعت‬ ‫ًٍ ثٍ خبی کزاکٌىی ی اوحزاف اکٌبر ػمًموی ثوٍ‬ ‫دوجب افالک ًیلیت خًدریَب ثبؽىوذ‪ ،‬ایوه عوًر‬ ‫وجبؽذ ًٍ هیمت خًدریی خوبرخوی را اس موزدم‬ ‫دریبکت ًىىذ امب خًدریی وبایمه ی ؿیز اعتبووذارد‬ ‫دعت مزدم ثذَىذ‪ .‬خًدریی مب ثبیذ عًری ثوبؽوذ‬ ‫ًٍ اگز راوىذٌ َم ثیمجبالتی ًزد ی خذایی وٌزدٌ‬ ‫حبدثٍ ای رخ داد‪ ،‬ایمىی ان ثٍ هذری ثوبؽوذ ًوٍ‬ ‫خکًی اعیت ثیؾتز ثٍ راوىذٌ ی عزوؾویوه گوزکوتوٍ‬ ‫ؽًد‪ .‬عزدار عیذ ًمب َبدیبولز در پبیبن حضوًر‬ ‫در مزًش ‪ 197‬ی ارتجبط مغتوویوم ثوب ؽوُوزیووذان‬ ‫گلت‪ :‬ثز اعبط تذثیز کزمبوذٌ اوتظبمی ًل ًؾوًر‬ ‫امزیس ثٍ َمزاٌ ؽمبری اس مؼبیوبن ی ریعبی پکیوظ‬ ‫راَىمبیی ی راوىذگی در مزًش ‪ 197‬حبضز ؽذٌ ی‬ ‫ثٍ ؽٌل مغتویم یؿیزمغتویم ثب حذید ‪ 200‬ته اس‬ ‫ؽُزیوذان ارتجبط مغتویم داؽوتوٍ ی در خوزیوبن‬ ‫مؾٌالت‪ ،‬اوتوبدات ی پویوؾوىوُوبدات اووبن هوزار‬ ‫گزکتیم‪ .‬یی ثب ثیبن ایىٌٍ َمشمبن ثب ایوه خوکوغوٍ‪،‬‬ ‫ریعبی پکیظَبی راٌ ی راًَر در عغح اعتوبن َوب‬ ‫ویش خکغبت ارتجبط ثب مزدم را ثٍ ؽٌل توکولوىوی ی‬ ‫اوالیه ثزگشار ًزدوذ‪ ،‬ادامٍ داد‪ :‬در تمبط َوبیوی‬ ‫َم ًٍ ثب خًد مه ثزهزار ؽذ‪ ،‬ؽمبری اس موزدم اس‬ ‫مًاضغ پکیظ در ثزاثز ایمىی ی ًیلیت خًدریَبی‬ ‫عبخت داخل هذرداوی ًزدوذ‪ .‬ثوزخوی اس موزدم‬ ‫اثُبمبت در مًرد حذف خزائم ًزیوبیی داؽتىذ ی‬ ‫ثٍ دیگز مًضًػبت ویش رعیذگی ؽذ ی دعتوًرات‬ ‫السم فبدر ؽذ‪.‬‬ صفحه 4 ‫روزانهمکثیر االاشتنر ارک‬ ‫چْاسشٌثِ ‪ 92‬دی ‪ 02 * 0011‬طاًَیِ ‪ 01 * 9199‬جوادی الثاًی‪ * 0001‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَص ایکیٌجی ایل ) * شواسُ ( سایی ) ‪7005 :‬‬ ‫طرح ایلیٍ سًباری از خًدریی برقی‬ ‫با قذرت ‪ ۳۷۰۱‬اسب بخار‬ ‫عثک اذطیٗ ٌعاضـ ضٌ‪ٛ‬الت‪ٛ‬ضی؛‬ ‫اخشیی اهاسّای ساصهواى توٌوظویون‬ ‫همشسات استثاطات اص سًٍذ سٍ تِ سشوذ‬ ‫تَسعِ ایٌتشًت ٍ هَتایول دس کووَس‬ ‫حکایت داسد؛ تِ ًحَی کوِ طوثوک‬ ‫اسصیاتی ّا‪ً ،‬فَر ایٌتشًت دس ایشاى اص‬ ‫هشص ‪ 091‬دسصذ گزس کشدُ است‪.‬‬ ‫قطوت غاپ‪ٙ‬ی ؾ‪ٛ‬تاض‪ ٚ‬اظ ‪ ۲‬عطح ا‪ِٚ‬یی‪ ٝ‬ذی‪ٛ‬زض‪ٚ‬ی‬ ‫تطلی زض یه ٕ٘ایکٍا‪ ٜ‬ات‪ٔٛ‬ثیُ زض ت‪ٛ‬وی‪ ٛ‬ض‪ٕ٘ٚ‬ایی‬ ‫وطز ت‪٘ ٝ‬میُ اظ ا٘یٍیدیت‪ ،‬ؾی‪ٛ‬تیاض‪ ٚ‬زض تیاظاض‬ ‫ذ‪ٛ‬زض‪ٚ‬ؾاظاٖ تطلی تاظ‪ٚ ٜ‬اضز اؾت أا ت‪٘ ٝ‬ظیط ٔیی‬ ‫ضؾس پط‪ٚ‬غ‪ٞ ٜ‬ای تّ‪ٙ‬سپط‪ٚ‬اظا٘‪ ٝ‬ای زاضز‬ ‫عثک ٌعاضقی خسیس ایٗ ذ‪ٛ‬زض‪ٚ‬ؾاظ ز‪ ٚ‬عطح ا‪ِٚ‬ی‪ٝ‬‬ ‫ذ‪ٛ‬زض‪ٚ‬ی تطلی زض ٕ٘یایکیٍیا‪Tokyo Auto ٜ‬‬ ‫‪Salon‬ض‪ٕ٘ٚ‬ایی وطز‪ ٜ‬و‪ ٝ‬یىی اظ ا٘‪ٟ‬ا ٘رؿتیییٗ‬ ‫ذ‪ٛ‬زض‪ٚ‬ی تطلی ٔره‪ٛ‬ل ٔؿاتمی‪ ٝ‬اییٗ قیطویت‬ ‫اؾت عطح ا‪ِٚ‬ی‪ٔ ٝ‬صو‪ٛ‬ض ‪STI E-RA‬لیسضتیی‬ ‫ٔؼازَ ‪ ۳۷۷۱‬اؾه تراض زاضز و‪ ٝ‬ت‪ٚ ٝ‬ؾیّ‪ٛٔ ۴ ٝ‬ت‪ٛ‬ض‬ ‫یأا‪ٞ‬ا تأیٗ ٔی ق‪ٛ‬ز‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ ایٗ ذ‪ٛ‬زض‪ ٚ‬زاضای ‪ ۴‬چطخ ٔتحطن اؾت‬ ‫‪ ٚ‬ؾیؿتٓ ٌکتا‪ٚ‬ض یٍا٘‪ ٝ‬ای زاضز و‪ ٝ‬ثثات ‪ٚ‬ؾییّی‪ٝ‬‬ ‫٘مّی‪ ٝ‬ضا تیف اظ پیف اضتما ٔی ز‪ٞ‬س‬ ‫‪ٞ‬طچ‪ٙ‬س تاتطی ‪ ۶۷‬ویّ‪ٚٛ‬ات ؾاػتی ایٗ عطح ا‪ِٚ‬یی‪ٝ‬‬ ‫و‪ٛ‬چه اؾت‪ ،‬أا ؾ‪ٛ‬تاض‪ ٚ‬اظ لاتّیت اٖ زض ٔؿاتم‪ٝ‬‬ ‫اعٕی‪ٙ‬اٖ زاضز ؾ‪ٛ‬تاض‪ ٚ‬أیس‪ٚ‬اض اؾت تا ایٗ ذی‪ٛ‬زض‪ٚ‬‬ ‫زض ‪ٔ ۲۷۲۱‬یالزی پیؿت ٘‪ٛ‬ض٘ثطی ضا زض ٔیست ‪۶‬‬ ‫زلیم‪ ۴۷ ٚ ٝ‬ثا٘ی‪ ٝ‬عی و‪ٙ‬س اِثت‪ ٝ‬تا اییٗ احیتیؿیاب‬ ‫ذ‪ٛ‬زض‪ٚ‬ی ٔصو‪ٛ‬ض اظ ‪ID.R‬ف‪ِٛ‬ىؽ ‪ٚ‬اٌیٗ وی‪ٝ‬‬ ‫‪ٕٞ‬یٗ پیؿت ضا زض ‪ ۶‬زلیم‪ ۵ ٚ ٝ‬ثا٘ییی‪ ٝ‬عیی ویطز‪ٜ‬‬ ‫و‪ٙ‬ستط اؾت أیا تی‪ٞ ٝ‬یطحیاَ ‪STI E-RA‬اظ‬ ‫ذ‪ٛ‬زض‪ٞٚ‬ای خاز‪ ٜ‬ای ٔا٘‪ٙ‬س ٔسَ اؼ پّیس تؿیال تیا‬ ‫ضو‪ٛ‬ضز ‪ ۷‬زلیم‪ ۱۵ ٚ ٝ‬ثا٘ی‪ ٝ‬تطای عی وطزٖ پییؿیت‬ ‫٘‪ٛ‬ض٘ثطی ؾطیغ تط اؾت قطویت ؾی‪ٛ‬تیاض‪ ٚ‬لهیس‬ ‫زاضز زض ‪ٔ ۲۷۲۲‬یالزی ذ‪ٛ‬زض‪ٚ‬ی ٔیصوی‪ٛ‬ض ضا زض‬ ‫پیؿت ‪ٞ‬ای ٔؿاتم‪ ٝ‬غاپٗ ٘یع اظٔایف و‪ٙ‬س ػیال‪ٜٚ‬‬ ‫تط اٖ قطوت ؾ‪ٛ‬تاض‪ ٚ‬اظ عطح ا‪ِٚ‬یی‪Solterra ٝ‬‬ ‫‪٘STI‬یع ض‪ٕ٘ٚ‬ایی وطز ایٗ ذ‪ٛ‬زض‪ ٚ‬اؾپطت اؾت‬ ‫تقًیت باتریَای لیتیًم سًلفًر با الیاف کًالر‬ ‫سراشپس‬ ‫ضشیه ًفَر ایٌتشًت اص ‪ 091‬دسصذ عثَس کشد‬ ‫اذطیٗ أاض ٔ‪ٙ‬تکیط قیس‪ ٜ‬اظ ؾی‪ٛ‬ی‬ ‫ؾاظٔاٖ ت‪ٙ‬ظیٓ ٔمطضات ‪ ٚ‬اضتیثیاعیات‬ ‫ضازی‪ٛ‬یی زض ذه‪ٛ‬ل ت‪ٛ‬ؾؼ‪ ٝ‬تیریف‬ ‫‪ICT‬وک‪ٛ‬ض ٔطت‪ٛ‬ط ت‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ؾؼ‪ ٝ‬تیّیفیٗ‬ ‫ثاتت‪ ،‬ای‪ٙ‬تط٘ت ‪ٛٔ ٚ‬تایُ ٔ‪ٙ‬تکط قس‬ ‫ایٗ أاض و‪ ٚ ٝ‬ؼیت وک‪ٛ‬ض ضا تا زی‬ ‫ٔا‪ ٜ‬ؾاَ ‪ٛٔ ۳۴۷۷‬ضز اضظیاتی لطاض زاز‪ٜ‬‬ ‫اؾت ٘کاٖ ٔیز‪ٞ‬س و‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬ضغٓ ؾطػت‬ ‫تاالی ت‪ٛ‬ؾؼ‪ٛٔ ٝ‬تایُ ‪ ٚ‬ای‪ٙ‬تط٘ت ؾیییاض‪،‬‬ ‫ت‪ٛ‬ؾؼ‪ ٝ‬تّفٗ ‪ ٚ‬ای‪ٙ‬تط٘ت ثاتت تا ؾطػت‬ ‫الن پکتی ز٘ثاَ ٔیق‪ٛ‬ز‬ ‫‪ ٚ‬ؼیت تّفٗ ثیاتیت ‪ ٚ‬ض‪ٚ‬ؾیتیا‪ٞ‬یای‬ ‫زاضای اضتثاط‬ ‫طیه ٘ف‪ٛ‬ش تّفٗ ثاتت زض وک‪ٛ‬ض ‪ٞ‬یٓ‬ ‫او‪ ٖٛٙ‬ت‪ ۱۴ ۸۷ ٝ‬زضنس ضؾیس‪ ٜ‬اؾت ‪ٚ‬‬ ‫‪ ۸۲ ۵‬زضنس ض‪ٚ‬ؾتا‪ٞ‬ای وک‪ٛ‬ض زاضای‬ ‫اضتثاط ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س ایٗ زض حاِی اؾت وی‪ٝ‬‬ ‫زض پایاٖ ؾاَ ‪ ۹۹‬طیه ٘ف‪ٛ‬ش تیّیفیٗ‬ ‫ثاتت ‪ ۱۴ ۶۸‬زضنس اػالْ قس‪ ٜ‬ت‪ٛ‬ز ‪ٚ‬‬ ‫تا ایٗ ‪ٚ‬خ‪ٛ‬ز ت‪٘ ٝ‬ظط ٔیضؾس و‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ؾؼ‪ٝ‬‬ ‫تّفٗ ثاتت زض وک‪ٛ‬ض تمطیثاً ٔیتی‪ٛ‬لی‬ ‫ٔا٘س‪ ٜ‬اؾت‬ ‫‪ ٓٞ‬او‪ٔ ۲۹ ٖٛٙ‬یّی‪ٞ ۱۷۶ ٚ ٖٛ‬یعاض ‪ٚ‬‬ ‫‪ ۷۸۲‬ذظ تّفٗ ثاتت زض وکی‪ٛ‬ض زاییط‬ ‫اؾت ‪ ٚ‬تؼساز ذغ‪ٛ‬ط ٔ‪ٙ‬ه‪ٛ‬ت‪ ٝ‬تیّیفیٗ‬ ‫ثاتت ٘یع ‪ٔ ۱۸‬یّی‪ٞ ۷۲۵ ٚ ٖٛ‬عاض ذیظ‬ ‫اػالْ قس‪ ٜ‬اؾت ایٗ زض حاِی اؾیت‬ ‫و‪ ٝ‬تا پایاٖ ؾاَ ‪ ۹۹‬تیؼیساز زاییطی‬ ‫ذغ‪ٛ‬ط تّفٗ ثاتت ‪ٔ ۲۹‬یّی‪۳۱۹ ٚ ٖٛ‬‬ ‫‪ٞ‬عاض ‪ ٚ‬تؼساز ذغ‪ٛ‬ط ٔ‪ٙ‬ه‪ٛ‬ت‪ ٝ‬تّفٗ ٘یع‬ ‫‪ٔ ۱۸‬یّی‪ ۷۶۲ ٚ ٖٛ‬ذظ ٌعاضـ قیس‪ٜ‬‬ ‫ت‪ٛ‬ز تا زی ٔا‪ ٜ‬أؿاَ ‪ ۵۳۴۷۷‬ض‪ٚ‬ؾیتیا‬ ‫زاضای اضتثاط زض وکی‪ٛ‬ض ‪ٞ‬ؿیتی‪ٙ‬یس ‪ٚ‬‬ ‫تؼساز ض‪ٚ‬ؾتا‪ٞ‬ای زاضای تّفٗ ذاٍ٘یی‬ ‫٘یع ‪ٞ ۴۷‬عاض ‪ ۲۷۲ ٚ‬ض‪ٚ‬ؾتا ػ‪ٛٙ‬اٖ قیس‪ٜ‬‬ ‫اؾت تا ایٗ ‪ٚ‬خی‪ٛ‬ز عیثیک ٌیعاضـ‬ ‫تٍ چیه فیریز کًٌ‬ ‫*الىازاشراقی‬ ‫ضٌ‪ٛ‬الت‪ٛ‬ضی‪ ،‬تؼساز ض‪ٚ‬ؾتا‪ٞ‬ای زاضای‬ ‫اضتثاط زض ؾاَ ‪ ۹۹‬تیکتط اظ ؾاَ ‪۳۴۷۷‬‬ ‫ػ‪ٛٙ‬اٖ قس‪ ٜ‬اؾت ت‪٘ ٝ‬یحی‪ٛ‬ی وی‪ ٝ‬تیا‬ ‫پایاٖ ؾاَ ‪ ۹۹‬تؼساز ض‪ٚ‬ؾتا‪ٞ‬ای زاضای‬ ‫اضتثاط ‪ٞ ۵۲‬یعاض ‪ ۳۸۲ ٚ‬ض‪ٚ‬ؾیتیا ‪ٚ‬‬ ‫ض‪ٚ‬ؾتا‪ٞ‬ای زاضای تّفٗ ذا٘یٍیی‪۴۷ ،‬‬ ‫‪ٞ‬عاض ‪ ۸۱۷ ٚ‬ض‪ٚ‬ؾتا ٌعاضـ قس‪ ٜ‬ت‪ٛ‬ز‬ ‫٘ف‪ٛ‬ش ٔ‪ٛ‬تایُ ت‪ ۳۶۳ ٝ‬زضنس ضؾیس‬ ‫ٔییغییاتییک تییا أییاضی ویی‪ ٝ‬اظ ؾیی‪ٛ‬ی‬ ‫ضٌ‪ٛ‬الت‪ٛ‬ضی ٔ‪ٙ‬تکط قس‪ ٜ‬اؾیت‪۳۱۵ ،‬‬ ‫ٔیّی‪ٞ ۸۸۹ ٚ ٖٛ‬یعاض ‪ ۴۲۴ ٚ‬ذیظ‬ ‫ٔ‪ٛ‬تایُ زض وک‪ٛ‬ض ٘هه قس‪ ٜ‬اؾیت ‪ٚ‬‬ ‫طیه ٘ف‪ٛ‬ش ٔ‪ٛ‬تایُ ت‪ٞ ۳۶۳ ٝ‬یعاض ‪ٚ‬‬ ‫‪ ۶۷‬زضنس ضؾیس‪ ٜ‬اؾت تا ایٗ ‪ٚ‬خی‪ٛ‬ز‬ ‫زض ن‪ٛ‬ضتی و‪ ٝ‬خٕؼیت وک‪ٛ‬ض ضا ‪۸۷‬‬ ‫ٔیّی‪٘ ٖٛ‬فط زض ٘ظط تٍیطییٓ ٔیی تی‪ٛ‬اٖ‬ ‫ٌفت و‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬اظای ‪ٞ‬ط ٘فط‪ ۲ ،‬ذظ ؾییٓ‬ ‫واضت زض وک‪ٛ‬ض فؼاَ اؾت‬ ‫٘اؾا اػالْ وطز؛‬ ‫سیاسُای تا حجن خَسشیذ خاسج اص هٌظَهِ شوسی سصذ شذ‬ ‫ًاسا دس تیاًیِ ای اعالم کشد یک ستاسُ شٌاس اهاتَس‬ ‫خاسج اص هٌظَهِ شوسی سیاسُ ای هواتِ هوتشی‬ ‫کوف کشدُ کِ حجن اى تِ اًذاصُ خَسشیذ است‪.‬‬ ‫ت‪٘ ٝ‬مُ اظ اؾپ‪ٛ‬ت‪ٙ‬یه‪ ،‬تاْ خاو‪ٛ‬تع افؿط ٘یط‪ٚ‬ی زضیای‬ ‫ؾاتک زض پط‪ٚ‬غ‪ٞ ٜ‬ای ػّٕی ق‪ٟ‬ط‪٘ٚ‬سی ٘اؾا فؼاِیت‬ ‫ٔی و‪ٙ‬س‪ ،‬واق ایٗ ؾیاض‪ ٜ‬اؾت عی ایٗ پط‪ٚ‬غ‪ٞ ٜ‬ا‬ ‫ٔحمماٖ ؾاظٔاٖ فضایی أطیىا تا ٔطزْ ػازی و‪ٝ‬‬ ‫ػالل‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬ؾتاض‪ ٜ‬ق‪ٙ‬اؾی ‪ ٚ‬فیعیه زاضز‪ٕٞ ،‬ىاضی‬ ‫ٔیو‪ٙٙ‬س‬ ‫ؾتاض‪ ٜ‬ق‪ٙ‬اؾاٖ حطف‪ ٝ‬ای تا اؾتفاز‪ ٜ‬اظ اٍِ‪ٛ‬ضیتٓ ‪ٞ‬ای‬ ‫ضایا٘کی‪ ،‬زاز‪ٞ ٜ‬ای خٕغ ا‪ٚ‬ضی قس‪ ٜ‬ت‪ٛ‬ؾظ‬ ‫تّؿى‪ٛ‬ج ‪ٞ‬ای ٔرتّ ضا اؾىٗ ٔی و‪ٙٙ‬س تا ت‪ٝ‬‬ ‫اوتکافات خسیس زؾت یات‪ٙ‬س ٔحمماٖ تطای وک‬ ‫یه ؾیاض‪ ٜ‬ذاضج اظ ٔ‪ٙ‬ظ‪ ٝٔٛ‬قٕؿی خسیس‪ ،‬تغییطات‬ ‫زض زضذکف ؾتاض‪ٜٞ‬ا ضا تطضؾی ٔیو‪ٙٙ‬س و‪ ٝ‬احتٕاالً‬ ‫٘کاٖ ٔی ز‪ٞ‬س ؾیاض‪ٔ ٜ‬صو‪ٛ‬ض ز‪ٚ‬ض اٖ ٔی چطذس تا‬ ‫ایٗ ‪ٚ‬خ‪ٛ‬ز اٍِ‪ٛ‬ضیتٓ ‪ٞ‬ای ضایا٘کی ع‪ٛ‬ضی عطاحی‬ ‫قس‪ ٜ‬ا٘س تا تا ضزیاتی چ‪ٙ‬س ض‪ٚ‬یساز تطا٘عیت ز‪ٚ‬ض یه‬ ‫ؾتاض‪ ،ٜ‬ؾیاض‪ٔ ٜ‬صو‪ٛ‬ض ضا خؿتد‪ ٛ‬و‪ٙٙ‬س‬ ‫تاْ خاو‪ٛ‬تع یىی اظ اػضای تیٕی ت‪٘ ٝ‬اْ ‪«Visual‬‬ ‫»‪Survey‬اؾت و‪ ٝ‬زاز‪ٞ ٜ‬ای تّؿى‪ٛ‬ج ‪ٞ‬ا ضا ت‪ٝ‬‬ ‫ع‪ٛ‬ض چکٕی تطضؾی ٔی و‪ٙٙ‬س ا‪ ٚ‬زض ف‪ٛ‬ضی‪۲۷۲۷ ٝ‬‬ ‫ٔیالزی ‪ٍٙٞ ٚ‬اْ تطضؾی زاز‪ٞ ٜ‬ای خٕغ ا‪ٚ‬ضی قس‪ٜ‬‬ ‫ت‪ٛ‬ؾظ تّؿى‪ٛ‬ج ‪ٔTESS‬ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬قس ٘‪ٛ‬ض ؾتاض‪ٜ‬‬ ‫‪TOI-2180 b‬زض تاظ‪ ٜ‬ظٔا٘ی ‪ ۲۴‬ؾاػت‪ ٝ‬وٕتط اظ‬ ‫٘یٓ زضنس وا‪ٞ‬ف ٔی یاتس ‪ ٚ‬ز‪ٚ‬تاض‪ ٜ‬زضذکف ذ‪ٛ‬ز‬ ‫ضا تاظ ٔییاتس‬ ‫زض ٔطحّ‪ ٝ‬تؼس خاو‪ٛ‬تع یافت‪ ٝ‬اـ ضا ت‪ٔ ٝ‬حمماٖ ٘اؾا‬ ‫اعالع زاز ا٘‪ٟ‬ا ٘یع تا اؾتفاز‪ ٜ‬اظ تّؿى‪ٛ‬ج‬ ‫‪Automated Planet Finder‬زض ضنسذا٘‪ٝ‬‬ ‫ٔحمماٖ تا اؾتفاز‪ ٜ‬اظ اِیاف و‪ٛ‬الض ٔ‪ٛ‬فک ت‪ ٝ‬تم‪ٛ‬ییت‬ ‫تاتطی ‪ٞ‬ای ِیتی‪ ْٛ‬ؾ‪ِٛ‬ف‪ٛ‬ض قس٘س‪ ،‬ت‪ٌ٘ٛ ٝ‬ی‪ ٝ‬ای وی‪ٝ‬‬ ‫ظطفیت شذیط‪ ٜ‬ؾاظی تاتطی‪ٞ‬ای ٔصو‪ٛ‬ض زض ٔمایؿ‪ٝ‬‬ ‫تا تاتطی‪ٞ‬ای ٔکات‪ِ ٝ‬یتی‪ٔٛ‬ی ‪ ۵‬تطاتط قس‬ ‫ت‪٘ ٝ‬مُ اظ ٘ی‪ٛ‬اعّؽ‪ٔ ،‬حمماٖ زا٘کٍا‪ٔ ٜ‬یکیٍیاٖ اظ‬ ‫ایٗ عطیک ٌاْ ٔ‪ٕٟ‬ی ض‪ ٚ‬ت‪ ٝ‬خیّی‪ ٛ‬تیطزاقیتی‪ ٝ‬ا٘یس‬ ‫غکای و‪ٛ‬الض تاػث ٔی قی‪ٛ‬ز ٔکیىیُ پیاییساضی‬ ‫تاتطی ‪ٞ‬ای ِیتی‪ ْٛ‬ؾ‪ِٛ‬ف‪ٛ‬ض تطعطف ق‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬عیطاحیی‬ ‫تمطیثاً تی ٘مهی تطای ایٗ تاتطی ‪ٞ‬یا زض زؾیتیطؼ‬ ‫لطاض تٍیطز و‪ٛٔ ٝ‬خه پایساضی ع‪ٛ‬ال٘ی ٔیست ‪ٚ‬‬ ‫ضلاتت پصیطی ا٘‪ٟ‬ا زض ٔمایؿ‪ ٝ‬تا تاتطی‪ٞ‬ای ِیتی‪ٔٛ‬ی‬ ‫ق‪ٛ‬ز ٘یىالؼ و‪ٛ‬ت‪ٛ‬ف‪ ،‬ض‪ٞ‬ثط تیٓ تحمیمیاتیی اییٗ‬ ‫عطح ٌفت‪ ٝ‬اؾتۺ واضوطز ٔفیس تاتطی‪ٞ‬ای ِیتییی‪ْٛ‬‬ ‫ؾ‪ِٛ‬ف‪ٛ‬ض (ٌ‪ٌٛ‬طز) ت‪ٟٙ‬ا زض حس چ‪ٙ‬س نیس چیطذی‪ٝ‬‬ ‫اؾت‪ ،‬أا تا اؾتفاز‪ ٜ‬اظ اِیاف و‪ٛ‬الض ظطفیت‪٘ ،‬یطخ‬ ‫قاضغ‪ ،‬ا٘ؼغاف پصیطی ‪ ٚ‬ایٕ‪ٙ‬ی تیکتطی تی‪ ٝ‬زؾیت‬ ‫أس‪ ٜ‬اؾت تا اؾتفاز‪ ٜ‬اظ ‪ٕٞ‬یٗ ف‪ٙ‬ا‪ٚ‬ضی ٔیی تی‪ٛ‬اٖ‬ ‫تاتطی ‪ٞ‬ایی ؾاذت و‪ ٝ‬ػٕطقاٖ تا نس‪ٞ‬ا چیطذی‪ٝ‬‬ ‫تیکتط افعایف یاتس ‪ٞ ٚ‬عی‪ ٝٙ‬ت‪ِٛ‬یس وٕیتیطی زاقیتی‪ٝ‬‬ ‫تاق‪ٙ‬س اِیاف وّ‪ٛ‬اض ایٗ تاتطی ‪ٞ‬ا تیا اؾیتیفیاز‪ ٜ‬اظ‬ ‫٘ا٘‪ٛ‬اِیاف اضأیس‪ ،‬و‪٘ ٝ‬ؿر‪ٞٝ‬ای ٘ا٘‪ٔٛ‬میاؼ اِیییاف‬ ‫و‪ٛ‬الض ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س‪ ،‬ت‪ِٛ‬یس قس‪ ٜ‬ا٘س ‪ ٚ‬ؾاذیتیاض ؾیّی‪ِٛ‬یی‬ ‫عطاحی قس‪ ٜ‬اظ ایٗ عطیک تا تعضیک غَ اِىتط‪ِٚ‬ییت‬ ‫تم‪ٛ‬یت قس‪ ٚ ٜ‬اظ ذطاتی ایٗ تاتطی‪ٞ‬ا خیّی‪ٌٛ‬یییطی‬ ‫قس‪ ٜ‬اؾت ا٘تظاض ٔیض‪ٚ‬ز ٔسَ ٘‪ٟ‬ایی تاتطی ‪ٞ‬یاییی‬ ‫و‪ ٝ‬تسیٗ قی‪ ٜٛ‬ت‪ِٛ‬یس ٔیق‪٘ٛ‬س تا ز‪ ٜ‬ؾاَ ػٕط ٔفیس‬ ‫زاقت‪ ٝ‬تاق‪ٙ‬س‬ ‫ِیه ‪ٚ‬الغ زض واِیفط٘یا فط ی‪ ٝ‬خاو‪ٛ‬تع ضا اظٔایف‬ ‫وطز٘س ا٘‪ٟ‬ا ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ تاثیط وکف ٌطا٘کی ؾیاض‪ ٜ‬تط‬ ‫ؾتاض‪ ٜ‬ضا ضنس وطز٘س ‪ ٚ‬تا وٕه اٖ ت‪ٛ‬ا٘ؿت‪ٙ‬س حدٓ‬ ‫ؾیاض‪ ٜ‬ضا ٔحاؾث‪ ٚ ٝ‬احتٕاالتی زضتاض‪ٔ ٜ‬ساض اٖ ضا‬ ‫ترٕیٗ تع٘‪ٙ‬س‬ ‫اختالل ابر مًشک واسا برطرف شذ‬ ‫ٔ‪ٟٙ‬سؾاٖ ٘اؾا اذتالِی زض اتط ٔی‪ٛ‬قیه ‪SLS‬ضا‬ ‫تطعطف وطز‪ ٜ‬ا٘س و‪ ٝ‬لطاض اؾیت ٘یریؿیتیییٗ ظٖ‬ ‫فضا٘‪ٛ‬ضز ضا ت‪ ٝ‬ؾغس ٔا‪ ٜ‬تثطز‬ ‫ت‪٘ ٝ‬مُ اظ زیّی ٔیُ‪ ،‬ت‪ٛ‬ؾؼ‪ٛٔ ٝ‬قه ‪ٔ ۲۷‬یییّیییاضز‬ ‫زالضی ‪SLS‬اظ ‪ٔ ۲۷۳۳‬یالزی اغاظ قس ‪ ٚ‬تاو‪ٖٛٙ‬‬ ‫ت‪ ٝ‬زِیُ ٔکىالتی تاض‪ٞ‬ا تا تاذیط ض‪ٚ‬تط‪ ٚ‬قس‪ ٜ‬اؾت‬ ‫اذیطا ٘یع تاضید ٘رؿتیٗ پطتاب اٖ اظ ا‪ٚ‬اذط ‪۲۷۲۳‬‬ ‫ٔیالزی ت‪ ٝ‬ا‪ٚ‬ایُ ٔاضؼ ؾاَ خیاضی ٔیییالزی تی‪ٝ‬‬ ‫تاذیط افتاز و‪ ٝ‬زِیُ ایٗ أط ٔکىّیی زض وی‪ٙ‬یتیطَ‬ ‫و‪ٙٙ‬س‪ٛٔ ٜ‬ت‪ٛ‬ض زض ٔ‪ٛ‬قه ت‪ٛ‬ز ایٗ و‪ٙ‬تطَ و‪ٙٙ‬س‪ ٜ‬تی‪ٝ‬‬ ‫ػ‪ٛٙ‬اٖ ٔغع ٔ‪ٛ‬ت‪ٛ‬ض‪ٞ‬ای لسضتٕ‪ٙ‬س ‪RS-25‬ػُٕ ٔیی‬ ‫و‪ٙ‬س و‪ٛٔ ٝ‬قه ضا ت‪ٔ ٝ‬ساض ظٔیٗ ٔی ضؾا٘‪ٙ‬س‬ ‫ؾاظٔاٖ فضایی أطیىا او‪ ٖٛٙ‬لغؼات ایٗ ترف ضا‬ ‫خایٍعیٗ وطز‪ ۴ ٚ ٜ‬و‪ٙ‬تطَ وی‪ٙ‬ی‪ٙ‬یس‪ٔ ٜ‬ی‪ٛ‬تی‪ٛ‬ض زض‬ ‫اظٔایف ‪ٞ‬ا ػّٕىطز ٔ‪ٙ‬اؾثی زاقت‪ٙ‬س ت‪ ٝ‬ایٗ تطتیه‬ ‫ٔؿیط تطای ٘رؿتیٗ پط‪ٚ‬اظ اظٔایکی ٔ‪ٛ‬قه ‪ٕٛٞ‬اض‬ ‫قس‪ ٜ‬اؾت ؾاَ ٌصقت‪ٔ ٝ‬یالزی ٘اؾا ٔکغ‪ َٛ‬أاز‪ٜ‬‬ ‫ؾاظی ػّٕیات اظٔایکی ت‪ٛ‬ز و‪ٟٔ ٝ‬ی‪ٙ‬یسؾیاٖ عیی‬ ‫تؿت ‪ٞ‬ا ٔت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬قس٘س تطذی لغؼات اِىتط‪٘ٚ‬ییىیی‬ ‫زض ٔاغ‪ َٚ‬و‪ٙ‬تطَ و‪ٙٙ‬س‪ ٜ‬ت‪ ٝ‬ع‪ٛ‬ض ٔسا‪ ْٚ‬تطق ضؾا٘یی‬ ‫ٕ٘ی و‪ٙٙ‬س‬ ‫ازأ‪ ٝ‬اظ قٕاض‪ ٜ‬لثُۺ‬ ‫اًَاع ًماشی اص ًظش هتشیال ّای هختلف هخصوَ‬ ‫ًماشی چیست؟‬ ‫جَاًِّای چوایی ًویتَاًٌذ لٌذ طثیعی ٍ شیشییکٌٌذُّای هصٌَعی سا توخیص‬ ‫دٌّذ؛ اها هطالعات جذیذ ًواى هیدّذ سلَلّای سٍدُ هیتَاًٌذ فشق ایوی دٍ‬ ‫هادُ شیشیی سا توخیص دٌّذ‪.‬‬ ‫حؿی ؾیؿتٓ ػهثی ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س ‪ٔ ٚ‬ا٘‪ٙ‬س ؾّ‪َٞٛ‬ای ٔرط‪ٚ‬عی قثىی‪ ٝ‬و‪ ٝ‬عی‪ٔ َٛ‬ی‪ٛ‬ج‬ ‫٘‪ٛ‬ض ضا حؽ ٔیو‪ٙٙ‬س‪ ،‬ل‪ٙ‬س ضا اظ قیطیٗو‪ٙٙ‬س‪ٔ ٜ‬ه‪ٛٙ‬ػی تکریم ٔیز‪ٞ‬ی‪ٙ‬یس ‪ ٚ‬تیا‬ ‫تطقس ا٘تماَز‪ٙٞ‬س‪ٜٞ‬ای ػهثی ٔرتّ ‪ ،‬ت‪ ٝ‬ؾّ‪َٞٛ‬ای ٔرتّفی زض ػهیه ‪ٚ‬ای‬ ‫ٔیضؾ‪ٙ‬س‬ ‫صذای صًاى کاستیخَاب دس »کاغزپاسُّا«‬ ‫شٌیذُ هی شَد‬ ‫هستٌذ اًیویوی کاغزپاسُّا کِ تا صذای ظثط شذُ صًاى کواستوی خوَاب‪ ،‬لصوِ‬ ‫صًذگی شاى سٍایت هی شَد اص اٍل تْوی هاُ دس سیٌواّای ٌّشٍتجشتوِ اکوشاى‬ ‫عوَهی هیشَد‪.‬‬ ‫ٔؿت‪ٙ‬س ا٘یٕیکٗ واغصپاض‪ٜٞ‬ا ت‪ٛ٘ ٝ‬یؿ‪ٙ‬سٌی‪ ،‬واضٌطزا٘ی ‪ ٚ‬ت‪ٟ‬ی‪ٝ‬و‪ٙ‬ی‪ٙ‬یسٌیی تی‪ٟ‬یعاز‬ ‫٘ؼّث‪ٙ‬سی اظ ا‪ َٚ‬ت‪ٔ ٕٟٗ‬ا‪ ٜ‬اوطاٖ ذ‪ٛ‬ز ضا زض ؾی‪ٕٙ‬ا‪ٞ‬ای ‪ٙٞ‬ط‪ٚ‬تدطت‪ ٝ‬اغاظ ٔیو‪ٙ‬س‬ ‫ایٗ فیّٓ تا حض‪ٛ‬ض فیّٕؿاظ زض یه ٔطوع ٍ٘‪ٟ‬ساضی ظ٘اٖ واضتٗذ‪ٛ‬اب ‪ ٚ‬یثیظ‬ ‫نسای تؼسازی اظ ا٘‪ٟ‬ا و‪ ٝ‬له‪ ٝ‬ظ٘سٌیقاٖ ضا ض‪ٚ‬ایت وطز‪ٜ‬ا٘س‪ ،‬قىیُ ٌیطفیتی‪ٝ‬‬ ‫اؾت پؽ اظ ثظ ایٗ نسا‪ٞ‬ا‪ ،‬تها‪ٚ‬یط اٖ ت‪ ٝ‬ن‪ٛ‬ضت ا٘یٕیکیٗ ؾیاذیتی‪ ٝ‬قیس‪ٜ‬‬ ‫اؾت واغصپاض‪ٜٞ‬ا تطای ا‪ِٚ‬یٗ تاض زض خک‪ٛٙ‬اض‪ ٜ‬تیٗإِّّی فیّٓ فدط ض‪ٕ٘ٚ‬ایی قیس‬ ‫‪ٕ٘ ٚ‬ایف تیٗإِّّی ذ‪ٛ‬ز ضا زض خک‪ٛٙ‬اض‪ ٟٓٔ ٜ‬ایسفا اغاظ وطز‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ ایٗ فیّٓ وا٘سیسای خایع‪ ٜ‬ت‪ٟ‬تطیٗ ا٘یٕیکٗ ؾاَ اظ اؾیییاپیاؾیییفیییه‪،‬‬ ‫وا٘سیسای ت‪ٟ‬تطیٗ فیّٓ تّ‪ٙ‬س ا٘یٕیکٗ اظ خک‪ٛٙ‬اض‪ ٜ‬ا٘یٕات‪ٛ‬ض ِ‪ٟ‬ؿتاٖ ‪ ٚ‬ویا٘یسییس زض‬ ‫خک‪ٛٙ‬اض‪ ٜ‬اؾتا٘ث‪ َٛ‬ت‪ٛ‬ز‪ ٜ‬اؾت‬ ‫ایٗ ٔؿت‪ٙ‬س ا٘یٕیکٗ زض خک‪ٛٙ‬اض‪ٜٞ‬ای ٔ‪٘ٛ‬ید‪ ،‬وطاو‪ٛ‬ف‪ ،‬تطا٘ؿی‪ٛ‬ا٘یا ض‪ٔٚ‬یا٘یی‪ ،‬زی‬ ‫اْ ظز وط‪ٜ‬خ‪ٛٙ‬تی‪ٔ ،‬اللات تا زی‪ٛ‬اٍ٘ی وا٘ازا ‪ ٚ‬چ‪ٙ‬سیٗ خک‪ٛٙ‬اض‪ ٜ‬زیٍط زض ز‪ٚ‬ضاٖ‬ ‫وط‪٘ٚ‬ا ت‪ ٝ‬ن‪ٛ‬ضت ا٘الیٗ ت‪ٕ٘ ٝ‬ایف زضأس‪ ٚ ٜ‬زض ؾیعز‪ٞ‬یٕیییٗ ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬خکی‪ٙ‬ی‪ٛ‬اض‪ٜ‬‬ ‫»تمام چیسَایی کٍ میبخشیم «مىتشر شذ‬ ‫توام چیضّایی کِ هیتخوین ًَشتِ کوشی‬ ‫الًضدیل تا تشجوِ ساسا ًجناتادی هٌوتوووش‬ ‫شذ‪.‬‬ ‫ایٗ ضٔاٖ زض ‪ ۴۷۸‬نفح‪ ٝ‬تیا قیٕیاضٌیاٖ‬ ‫‪٘ ۳۳۷۷‬ؿر‪ ٚ ٝ‬لیٕت ‪ٞ ۳۳۳‬عاض ت‪ٔٛ‬اٖ زض‬ ‫٘کط أ‪ٛ‬ت ضا‪ٞ‬ی تاظاض وتاب قس‪ ٜ‬اؾت‬ ‫زض ٘‪ٛ‬قت‪ ٝ‬پکت خّس وتاب ٔی ذی‪ٛ‬ا٘یییٓۺ‬ ‫تٕاْ چیع‪ٞ‬ایی و‪ٔ ٝ‬یتریکیییٓ‪ ،‬اذیطییٗ‬ ‫وتاب اظ ؾطی وتاب ‪ٞ‬ای پطفط‪ٚ‬ـ تیٕیاْ‬ ‫چیع‪ٞ‬ا‪ ،‬ؾطقاض اظ ػکک‪ ،‬ضاظ ‪ ٚ‬تؼّیک اؾت و‪ ٝ‬زاؾتاٖ ضاظ‪ٞ‬ا‪ ،‬زض‪ٚ‬ؽ‪ٞ‬ا ‪ ٚ‬ػکمی ضا‬ ‫و‪ ٝ‬ذا٘‪ٛ‬از‪ٜٞ‬ا زض ذ‪ٛ‬ز ٘‪ٟ‬فت‪ٝ‬ا٘س‪ ،‬ت‪ ٝ‬قىّی ‪ٙٞ‬طٔ‪ٙ‬سا٘‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬پایاٖ ٔیضؾا٘س‬ ‫ایاٖ ػىاؾی ٔ‪ٛ‬فک اؾت ‪ ٚ‬خایع‪ٜٞ‬ای ظیازی تطز‪ ٜ‬اؾت‪ ،‬أا فمظ ییه تیاض زض‬ ‫ظ٘سٌیاـ ٔطتىه اقتثا‪ٞ‬ی قس و‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬لیٕت اظازی ٔازضـ ‪ ٚ‬اظ ‪ ٓٞ‬پیاقیییسٖ‬ ‫ذا٘‪ٛ‬از‪ٜ‬قاٖ تٕاْ قس اقتثا‪ٞ‬ی و‪ ٝ‬ؾاَ‪ٞ‬ا ٔیاٖ ایاٖ ‪ ٚ‬پسضـ خسایی ا٘ساذت ‪ٚ‬‬ ‫تاػث قس ٔازضـ ٘اپسیس ق‪ٛ‬ز‬ ‫حاال ایاٖ ‪ ٕٝٞ‬چیع زاضز؛ ق‪ٟ‬طت‪ٕٞ ،‬ؿطی ٔ‪ٟ‬طتاٖ ‪ ٚ‬زذتطی ز‪ٚ‬ؾت زاقیتی‪ٙ‬یی‬ ‫فمظ ز‪ ٚ‬واض تالیٔا٘س‪ ٜ‬و‪٘ ٝ‬ىطز‪ ٜ‬اؾت؛ چاج ػىؽ زض ٘ک‪ٙ‬اَ خی‪ٌٛ‬طافییه ‪ٚ‬‬ ‫پیسا وطزٖ ٔازضـ زضؾت ظٔا٘ی و‪٘ ٝ‬ک‪ٙ‬اَ خی‪ٌٛ‬طافیه پیط‪ٚ‬غ‪ ٜ‬ای ضا تی‪ ٝ‬ا‪ٚ‬‬ ‫ٔح‪ٔ َٛ‬یو‪ٙ‬س و‪ ٝ‬ؾاَ‪ٞ‬ا ض‪ٚ‬یایف ضا زض ؾط ٔیپط‪ٚ‬ضا٘س‪ ،‬خیٕع‪٘ ،‬یأیعز ؾیاتیک‬ ‫‪ٕٞ‬ؿطـ‪ ،‬تا پیغأی تطای ایاٖ اظ ضا‪ٔ ٜ‬یضؾس‬ ‫مًاد الزم‪:‬‬ ‫ٌ‪ٛ‬قت ؾط زؾت ٌ‪ٛ‬ؾف‪ٙ‬س ‪ٌ ۲۵۷‬یطْ‪ ،‬تیط٘یح ‪۴‬‬ ‫پیٕا٘‪ ،ٝ‬پیاظ ‪ ۳‬ػسز‪ٛٞ ،‬یح ‪ ۲‬ػسز‪ ،‬چغ‪ٙ‬سض ‪ ۲‬ػیسز‪،‬‬ ‫ؾثعی پّ‪ٌ ۵۷۷ ٛ‬طْ‪ ،‬لییؿیی ظضزاِی‪ ٛ‬ییه ز‪ْٚ‬‬ ‫پیٕا٘‪ٌ ،ٝ‬طز ِیٕ‪ ۲ ٛ‬لاقک غصا ذ‪ٛ‬ضی‪ ،‬ظضزچ‪ٛ‬ت‪ ٝ‬تی‪ٝ‬‬ ‫ٔمساض الظْ‪ٕ٘ ،‬ه ‪ ٚ‬فّفُ ت‪ٔ ٝ‬مساض الظْ‬ ‫طرز تُیٍ‪:‬‬ ‫اتتسا تط٘ح ‪ ٚ‬لیؿی ضا ذیؽ وطز‪ ٚ ٜ‬اتیىیف ٔیی‬ ‫و‪ٙ‬یٓ چغ‪ٙ‬سض ضا حّم‪ ٝ‬حّم‪ ٝ‬وطز‪ٛٞ ٚ ٜ‬ییح ضا تی‪ٝ‬‬ ‫قىُ ٔ‪ٛ‬ضب تطـ ٔی ظ٘یٓ پیاظ ضا ذطز ویطز‪ٚ ٜ‬‬ ‫‪ٕٞ‬طا‪ٌٛ ٜ‬قت تفت ٔی ز‪ٞ‬یٓ ؾپؽ ‪ِ ۲‬ی‪ٛ‬اٖ اب‪،‬‬ ‫ظضزچ‪ٛ‬ت‪ٕ٘ ،ٝ‬ه ‪ ٚ‬فّفُ ضا ا اف‪ ٝ‬وطز‪ٌٛ ٚ ٜ‬قیت‬ ‫ضا ٘یٓ پع ٔی و‪ٙ‬یٓ زض لاتّٕ‪ٔ ٝ‬مساضی ض‪ٚ‬غٗ ضیرت‪ٝ‬‬ ‫‪ ٚ‬یه وفٍیط تط٘ح ضا ض‪ٚ‬ی اٖ پرف ٔی وی‪ٙ‬یییٓ‬ ‫تؼس ٌ‪ٛ‬قت ضا ٌصاقت‪ٌ ٚ ٝ‬طز ِیٕ‪ ٛ‬ضا ض‪ٚ‬ی اٖ ٔی‬ ‫پاقیٓ چغ‪ٙ‬سض ‪ٛٞ ٚ‬یح ضا ض‪ٚ‬ی ٌ‪ٛ‬قت ٔی چی‪ٙ‬ییٓ‬ ‫ؾپؽ یه الی‪ ٝ‬ؾثعی ‪ ٚ‬یه الی‪ ٝ‬تط٘ح ضیریتی‪ٚ ٝ‬‬ ‫ایٗ واض ضا چ‪ٙ‬س تاض ا٘داْ ٔی ز‪ٞ‬یٓ تا تٕاْ قی‪٘ٛ‬یس‬ ‫لیؿی ‪ٞ‬ا ضا زض ض‪ٚ‬غٗ تفت زاز‪ ٚ ٜ‬ض‪ٚ‬ی تط٘یح ٔیی‬ ‫چی‪ٙ‬یٓ ‪ ۲‬اِی ‪ ۱‬لاقک غصا ذ‪ٛ‬ضی ض‪ٚ‬غٗ ض‪ٚ‬ی تط٘ح‬ ‫ضیرت‪ ٚ ٝ‬زْ ٔی و‪ٙ‬یٓ‬ ‫* ٔی ت‪ٛ‬ا٘یٓ ٌ‪ٛ‬قت ضا ت‪ ٝ‬ن‪ٛ‬ضت یه تیىی‪ ٝ‬ییا‬ ‫ذطز قس‪ ٜ‬اؾتفاز‪ ٜ‬و‪ٙ‬یٓ‬ ‫ًماشی چیست‬ ‫ٍ ٌّش ًماشی چگًَِ است؟‬ ‫سٍدُ تفاٍت لٌذ طثیعی ٍ شیشییکٌٌذُ هصٌَعی‬ ‫سا توخیص هیدّذ‬ ‫اوثط ٔ‪ٛ‬از غصایی و‪ ٝ‬اؾتفاز‪ٔ ٜ‬ی و‪ٙ‬یٓ حا‪ٚ‬ی ل‪ٙ‬س ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س تطذی ل‪ٙ‬س عیثیییؼیی ‪ٚ‬‬ ‫تطذی ل‪ٙ‬س ٔه‪ٛٙ‬ػی زاض٘س‬ ‫ٔغاِؼات ٘کاٖ ٔیز‪ٞ‬س ؾّ‪ٞ َٛ‬ای ض‪ٚ‬ز‪ ٜ‬ت‪ ٝ‬ؾطػت تفا‪ٚ‬ت قیطیی‪ٙ‬یی عیثیییؼیی ‪ٚ‬‬ ‫ٔه‪ٛٙ‬ػی ضا تکریم ٔیز‪ٙٞ‬س ‪ ٚ‬زض ػطو چ‪ٙ‬س ٔیّیثا٘ی‪ ٝ‬اٖ ضا ت‪ٔ ٝ‬غع ٔی‪ٙ‬یتیمیُ‬ ‫ٔیو‪ٙٙ‬س زض ایٗ ٔغاِؼ‪ٔ ٝ‬حمماٖ زا٘کٍا‪ ٜ‬ز‪ٚ‬ن ٌیط٘س‪ٜٞ‬ای حؽ قیطی‪ٙ‬ی ضا اظ‬ ‫ز‪ٞ‬اٖ ٔ‪ٛ‬ـ ‪ٞ‬ا ذاضج وطز٘س پؽ اظ اٖ زض وٕاَ قٍفتی زضیافت‪ٙ‬س ‪ٞ‬ی‪ٙ‬ی‪ٛ‬ظ ‪ٞ‬یٓ‬ ‫ٔ‪ٛ‬ـ‪ٞ‬ا لازض ت‪ ٝ‬تفىیه قىط عثیؼی اظ قیطیٗو‪ٙٙ‬س‪ٜٞ‬ای ٔه‪ٛٙ‬ػی ت‪ٛ‬ز٘س‬ ‫تحمیمات تیکتطی زض ایٗ ٔ‪ٛ‬ضز ن‪ٛ‬ضت ٌطفت ‪٘ ٚ‬کاٖ زاز ؾّ‪َٞٛ‬ایی زض ض‪ٚ‬ز‪ٜ‬‬ ‫‪ٚ‬خ‪ٛ‬ز زاض٘س و‪ٔ ٝ‬ا ضا ‪ٚ‬اضز ت‪ٔ ٝ‬هطف ل‪ٙ‬س ٔیو‪ٙٙ‬س زض ازأ‪ٔ ٝ‬کریم قیس اییٗ‬ ‫ؾّ‪َٞٛ‬ا زض لؿٕت تاالیی ض‪ٚ‬ز‪ ٜ‬لطاض زاض٘س‬ ‫ایٗ تیٓ تحمیماتی یه ؾّ‪ َٛ‬ت‪٘ ٝ‬اْ ٘‪ٛ‬ض‪ٚ‬پاز ضا زض ض‪ٚ‬ز‪ ٜ‬ق‪ٙ‬اؾایی وطز٘س‬ ‫ؾّ‪ٞ َٛ‬ای ض‪ٚ‬ز‪ٕٞ ٚ ٜ‬چ‪ٙ‬یٗ ٘‪ٛ‬ض‪ٚ‬پاز اظ عطیک اتهاالت ؾی‪ٙ‬اپؿیی تیا ٘ی‪ٛ‬ض‪ٞ ٖٚ‬یا‬ ‫اضتثاط تطلطاض ٔیو‪ٙٙ‬س تط اؾاؼ ایٗ یافت‪ٞ ٝ‬ا‪ ،‬ؾّ‪َٞٛ‬ای ٘ی‪ٛ‬ض‪ٚ‬پیاز ؾیّی‪ٞ َٛ‬یای‬ ‫فرهنگ‪،‬هنر و فن اوری‬ ‫‪5‬‬ ‫ؾی‪ٕٙ‬احمیمت ٘یع حض‪ٛ‬ض ٔ‪ٛ‬فمی زاقت‪ ٝ‬اؾت‬ ‫واغصپاض‪ٜٞ‬ا تط٘س‪ ٜ‬خایع‪ ٜ‬ت‪ٟ‬تطیٗ فیّٓ تّ‪ٙ‬س خکٗ ٔؿتمُ ٔؿت‪ٙ‬س ذا٘‪ ٝ‬ؾی‪ٙ‬یٕیا ٘یییع‬ ‫قس‪ ٜ‬اؾت‬ ‫اعطای درجٍ َىری بٍ عکاسان ایراوی‬ ‫از سًی فیاپ‬ ‫فذساسیَى تیی الوللی ٌّش عکواسوی‬ ‫(فیاج) تِ ‪ 91‬عکاس ایشاًی دسجِ یوا‬ ‫الماب ٌّشی اعطا کشد‪.‬‬ ‫ت‪٘ ٝ‬مُ اظ ض‪ٚ‬اتظ ػٕ‪ٔٛ‬ی فیییاج زض‬ ‫ایییطاٖ‪ ،‬تیی‪ٔ ٝ‬یی‪ٙ‬ییظیی‪ٛ‬ض لییسضزا٘ییی اظ‬ ‫قرهیت ‪ٞ‬ای تطخؿتی‪ ٝ‬ػیىیاؾیی‪،‬‬ ‫فسضاؾی‪ ٖٛ‬تیٗإِّّی ‪ٙٞ‬ط ػیىیاؾیی‬ ‫(فیاج) اِماب یا زضخ‪ٞٝ‬ای ‪ٞ‬ی‪ٙ‬یطی‬ ‫‪ٚ‬یػ‪ ٜ‬ضا ت‪ٙٞ ٝ‬طٔ‪ٙ‬ساٖ ػىاؼ اػغا ٔیو‪ٙ‬س و‪ ٝ‬زض ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬ؾاَ ‪ ۲۷۲۳‬ػّی ؾأؼی اظ‬ ‫ایطاٖ ِمه ‪EFIAP/gold‬ضا زضیافت وطز احٕس ذغیطی‪ ،‬أییطػیّیی ٘ی‪ٛ‬از‪ٜ‬‬ ‫ق‪ٟ‬ال‪ ،‬حٕیس خٕکیسیاٖ‪ ،‬ؾیس ق‪ٟ‬اب اِسیٗ ٔ‪ٙ‬تظطی‪ٔ ،‬حٕسض ا ٔیؼیهی‪ٔٛ‬یی ‪ٚ‬‬ ‫ٔ‪ٟ‬سی واظٕی ت‪٘ ٝٔٛ‬یع ِمه ‪EFIAP‬یا ‪ٙٞ‬طٔ‪ٙ‬س ٕٔتاظ فیاج ضا زضیافت وطز٘س‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ احٕس ؾأؼی‪ ،‬أیسض ا پ‪ٛ‬ض٘ثی‪ ،‬ایٕاٖ ییسٔیّیت‪ ،‬خی‪ٛ‬از حؿیٗ پی‪ٛ‬ض‪،‬‬ ‫زاضی‪ٛ‬ـ ل‪ٙ‬ثط٘ؿه‪ ،‬ض ا ٔحٕسی‪ ،‬ؾحط حاخی غ‪ٙ‬یظاز‪ ،ٜ‬ؾیییسض یا خی‪ٛ‬ازی‪،‬‬ ‫ػثاؼ حاخی حؿیٗ وال٘تط‪ ،‬ػطفاٖ الاتاتایی‪ ،‬ػطفاٖ ضتیؼی زؾتدطزی‪ٔ ،‬حیٕیس‬ ‫اؾتىی‪ٔ ،‬حٕ‪ٛ‬ز وأّی‪ٔ ،‬طخاٖ تمی پ‪ٛ‬ض ف‪ٟٙ‬سضی‪ٟٔ ،‬سی اؾحالیی لیاِیییثیاف‪،‬‬ ‫ٔ‪ٟ‬سی پاضؾاییاٖ‪ٟٔ ،‬طظاز ٔمه‪ٛ‬زیاٖ‪ٔ ،‬یطػّی پط٘سن ‪ٞ ٚ‬ازی ز‪ٞ‬ماٖپ‪ٛ‬ض ِیمیه‬ ‫‪AFIAP‬یا ‪ٙٞ‬طٔ‪ٙ‬س فیاج ضا زضیافت وطز٘س‬ ‫‪ٕٞ‬اٖ ع‪ٛ‬ض و‪ ٝ‬زض ترف لثّی ذ‪ٛ‬ا٘سیس‪٘ ،‬ماقیی ‪ٞ‬یا‬ ‫اظ ٘ظط ؾثه ت‪ ٝ‬ا٘‪ٛ‬اع ٔرتّفی تمؿیٓ ٔیی قی‪٘ٛ‬یس‬ ‫تمؿیٓ ت‪ٙ‬سی زیٍطی ٘یع زض ظٔی‪ ٝٙ‬ا٘ی‪ٛ‬اع ٘یمیاقیی‬ ‫‪ٚ‬خ‪ٛ‬ز زاضز و‪ٔ ٝ‬طت‪ٛ‬ط ت‪ٔ ٝ‬تطیاَ اؾتفاز‪ ٜ‬قیس‪ ٜ‬زض‬ ‫٘ماقی اؾت زض ایٗ لؿیٕیت تی‪ ٝ‬اییٗ ٔی‪ ٛ‬ی‪ٛ‬ع‬ ‫ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ پطزاذت‬ ‫سًگ سٍغی‬ ‫یىی اظ تى‪ٙ‬یه‪ٞ‬ای لسیٕی زض ٘میاقیی اض‪ٚ‬پیاییی‬ ‫اؾتفاز‪ ٜ‬اظ ضً٘ ض‪ٚ‬غٗ اؾت ‪ٕٞ‬اٖ ع‪ٛ‬ض و‪ ٝ‬اظ ٘یاْ‬ ‫اٖ ‪ٔ ٓٞ‬کرم اؾت زض ایٗ ٘ی‪ٛ‬ع اظ ض٘یً ‪ٞ‬یا‬ ‫ٔمساضی ض‪ٚ‬غٗ تصض وتاٖ اؾیتیفیاز‪ ٜ‬قیس‪ ٜ‬اؾیت‬ ‫ض‪ٚ‬غٗ تصض وتاٖ زض ایٗ ٘ماقی‪ٞ‬ا تاػث ٔیق‪ٛ‬ز و‪ٝ‬‬ ‫اٖ‪ٞ‬ا تا ؾطػت وٕتطی ذکه ق‪٘ٛ‬س اِثت‪ ٝ‬قیاییس‬ ‫تپطؾیس و‪ ٝ‬چطا ‪ٙٞ‬طٔ‪ٙ‬س ٔیذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س وی‪ ٝ‬ض٘یً تیط‬ ‫ض‪ٚ‬ی ت‪ ْٛ‬زیطتط ذکه ق‪ٛ‬ز زِیُ ایٗ اتفاق اییٗ‬ ‫اؾت و‪ ٝ‬زض ایٗ ن‪ٛ‬ضت ‪ٙٞ‬طٔ‪ٙ‬س ٔیت‪ٛ‬ا٘س تط ض‪ٚ‬ی‬ ‫٘ماقی زض ٔست ع‪ٛ‬ال٘ی تطی واض و‪ٙ‬س‪ ،‬نح‪ٙ‬ی‪ ٝ‬ای‬ ‫خسیس ت‪٘ ٝ‬ماقی ا اف‪ ٝ‬و‪ٙ‬س یا ایٗ و‪ ٝ‬ترف ‪ٞ‬یاییی‬ ‫خعئی اظ ٘ماقی ذ‪ٛ‬ز ضا انالح و‪ٙ‬س‬ ‫ًماشی اکشلیک‬ ‫یىی زیٍط اظ ا٘‪ٛ‬اع ٘ماقی‪٘ ،‬ماقیی تیا اویطِیییه‬ ‫اؾت ‪ٚ‬یػٌی ضً٘ اوطِیه ایٗ اؾت و‪ ٝ‬ؾطیؼتط‬ ‫اظ ضً٘ ض‪ٚ‬غٗ ذکه ٔیق‪ٛ‬ز ‪ٙٞ‬طٔ‪ٙ‬ساٖ ٔیت‪ٛ‬ا٘س‬ ‫تا اؾتفاز‪ ٜ‬اظ ضً٘ اوطِیه الی‪ٞٝ‬ای تیکتطی ضا تی‪ٝ‬‬ ‫واض ذ‪ٛ‬ز ا اف‪ ٝ‬و‪ٙٙ‬س ‪ ٚ‬ت‪ ٝ‬واض ذ‪ٛ‬ز ػٕک تثرک‪ٙ‬یس‬ ‫اِثت‪ٔ ٝ‬یت‪ٛ‬اٖ پیف اظ واض تا ضً٘ اوطِیه‪ ،‬اٖ ضا‬ ‫تا اب ٔرّ‪ٛ‬ط وطز ضً٘ اوطِیه زض ایٗ حاِیت‬ ‫واضتطزی قثی‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬اب ضً٘ یا ٌ‪ٛ‬اـ پیسا ٔیو‪ٙ‬س‬ ‫ضً٘ اوطِیه ت‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬زی ذ‪ٛ‬ز ٘یمیاقیی ضا تیطاق‬ ‫ٔیو‪ٙ‬س أا ا اف‪ ٝ‬وطزٖ اب تاػث ٔیی قی‪ٛ‬ز وی‪ٝ‬‬ ‫ضً٘ ٔات ق‪ٛ‬ز‬ ‫ًماشی تا اب سًگ‬ ‫اؾتفاز‪ ٜ‬اظ اب ضً٘ تطای وؿی و‪ ٝ‬تی‪ ٝ‬تیاظٌیی‬ ‫‪ٚ‬اضز ز٘یای ‪ٙٞ‬ط ‪٘ ٚ‬ماقی قس‪ ٜ‬اؾیت‪ٔ ،‬یی تی‪ٛ‬ا٘یس‬ ‫چاِف تطاٍ٘یع تاقس تؿیاضی اظ ‪ٙٞ‬طٔ‪ٙ‬ساٖ ٘ماقی تیا‬ ‫اب ضً٘ ضا تؿیاض ز‪ٚ‬ؾت زاض٘س چطا و‪ٔ ٝ‬یت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س‬ ‫تؼساز تی ٘‪ٟ‬ایتی ضً٘ ضا زض پاِت ذی‪ٛ‬ز تؿیاظ٘یس‬ ‫ظٔا٘ی و‪ ٝ‬قٕا اظ اب ضً٘ تطای ٘میاقیی ویطزٖ‬ ‫اؾتفاز‪ ٜ‬و‪ٙ‬یس‪ٛٙٞ ،‬ظ فطنت زاضیس و‪٘ ٝ‬یتیییدی‪ ٝ‬ضا‬ ‫تغییط ز‪ٞ‬یس اظ زیٍط ‪ٚ‬یػٌی ‪ٞ‬ای ٘میاقیی تیا اب‬ ‫ضً٘ ایٗ اؾت و‪ ٝ‬ت‪٘ ٝ‬ماقی قفافیت ذیانیی ضا‬ ‫ٔیترک‪ٙ‬س ت‪ ٝ‬ع‪ٛ‬ضی و‪ ٝ‬زض ٔماتُ ٘‪ٛ‬ض عثیؼی خّ‪ٜٛ‬‬ ‫ذانی ضا پیسا ٔیو‪ٙٙ‬س‬ ‫ًماشی تا پاستیل‬ ‫اظ زیٍط ا٘‪ٛ‬اع ٘ماقی ٔیت‪ٛ‬اٖ اظ ٘ماقی تا پاؾیتیییُ‬ ‫٘اْ تطز اؾتفاز‪ ٜ‬اظ پاؾتییُ زض ٘یمیاقیی زض لیطٖ‬ ‫‪ٞ‬دس‪ ٓٞ‬ض‪ٚ‬اج زاقت ‪ٙٞ‬طٔ‪ٙ‬ساٖ تؿت‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬اثطی وی‪ٝ‬‬ ‫ٔیذ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬س ذّک و‪ٙٙ‬س یا تافتی و‪ٔ ٝ‬یذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ی‪ٙ‬یس تی‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬خ‪ٛ‬ز تیا‪ٚ‬ض٘س‪ ،‬اظ تطویه‪ٞ‬ای ٔتفا‪ٚ‬تی اظ پاؾیتیییُ‬ ‫اؾتفاز‪ٔ ٜ‬ی و‪ٙٙ‬س ت‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ٔثاَ اظ پیاؾیتیییُ ‪ٞ‬یای‬ ‫ؾرت تطای وکیسٖ ذیغی‪ٛ‬ط ‪ٚ‬ا یس اؾیتیفیاز‪ٜ‬‬ ‫ٔیو‪ٙٙ‬س‪ ،‬زض حاِی و‪ ٝ‬پاؾتیُ ‪ٞ‬ای ٘طْ تطای ایدیاز‬ ‫تطویه ضً٘ ‪ٞ‬ا تؿیاض ٔ‪ٙ‬اؾه ‪ٞ‬ؿتی‪ٙ‬یس اظ زییٍیط‬ ‫ا٘‪ٛ‬اع پاؾتیُ ‪ٞ‬ا ٔی ت‪ٛ‬اٖ اظ پاؾتیُ ض‪ٚ‬غ‪ٙ‬ی ٘اْ تیطز‬ ‫ایٗ زؾت‪ ٝ‬اظ پاؾتیُ‪ٞ‬ا تطای تطؾیٓ ذغ‪ٛ‬ط ٘اظن ‪ٚ‬‬ ‫قفاف اؾتفاز‪ٔ ٜ‬ی ق‪٘ٛ‬س ‪ٕٞ‬یٗ ع‪ٛ‬ض قٕا ٔیت‪ٛ‬ا٘یس‬ ‫اظ پاؾتیُ‪ٞ‬ای ٔحّ‪ َٛ‬زض اب ٘یع اؾتفاز‪ ٜ‬و‪ٙ‬یس‬ ‫ازأ‪ ٝ‬زاضز‬ صفحه 5 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫ادبیات‬ ‫چهبرشٌبِ ‪ 92‬دی ‪ 02 * 0011‬شاًَیِ ‪01 * 9199‬جوبدی الثبًی ‪ * 0001‬سبل سی ٍ دٍم ( اٍتَز ایکیٌجی ایل ) * شوبرُ ( سبیی ) ‪7005 :‬‬ ‫‪6‬‬ ‫بویوتموسن قوجاغیندا ایگیدلرسن‬ ‫ایگیدلیگی سن دنیایا گتیرمیسن‬ ‫اان یوردو یو وامیسسان ارذبایجان‬ ‫تورکجه دیل بیلگیسی‬ ‫*دکتر حسیی هحودزادُ صدیق‬ ‫ٌئسٗ سب‪ ٗ٥٘ ٣٤‬اضز‪٢‬‬ ‫جب )‪(ca/cə‬‬ ‫*ث‪ ٛ‬ان از ‪ ٚ‬ازس‪ ّٛ٤ٛ‬وون ‪ٌ ٚ‬و‪ٚ‬ز‪ِٜ‬ط‪٤ ٜ‬بپ‪٥‬شطشبض‬ ‫‪ ٚ‬ث‪ٙ‬ع‪ ٜ‬ضِ‪٥‬ه‪ ،‬ث‪٥‬طِ‪٥‬ه ‪٘ ٚ‬سشجشی ‪٤‬شب ٌشوض‪ِ ٜ‬ش‪٥‬شه‬ ‫ا٘الٔالض‪ٚ ٢‬ئطض‪:‬‬ ‫زِ‪ ;٣‬زِ‪٥‬د‪( ٝ‬زِ‪ ٣‬و‪)٣ٕ٥‬‬ ‫‪٤‬بش;‪٤‬بضدب (‪٤‬بش ثبذ‪ٙ٥ٕ٥‬ساٖ)‬ ‫ٔٗ;ٔ‪ٙ‬د‪ٌ ٝٙٔ( ٝ‬وض‪)ٜ‬‬ ‫ث‪٥‬ع;ث‪٥‬عخ‪( ٝ‬ث‪٥‬ع‪ٌ ٜ‬وض‪)ٜ‬‬ ‫س‪٥‬ع;س‪٥‬عخ‪( ٝ‬س‪٥‬ع‪ٌ ٜ‬وض‪)ٜ‬‬ ‫ض‪٥٘ٚٛ‬سی;ض‪٥٘ٚٛ‬ستد‪( ٝ‬ض‪٥٘ٚٛ‬ست‪ٌ ٝ‬وض‪)ٜ‬‬ ‫* ا‪ِٛٚ‬سالض‪ ٗ٤‬ازالض‪ٙ٤‬ب ‪٤‬بپ‪٥‬طبض‪ ،‬ز‪٤ ٚ ُ٤‬ب ‪٤‬بض‪ ٓ٤‬ز‪٤‬شُ‬ ‫ازالض‪ ٗ٤‬ز‪ٚ‬ظِسض‪:‬‬ ‫ت‪ٛ‬ضن ; ت‪ٛ‬ضود‪ٝ‬‬ ‫فبضس ; فبضسدب‬ ‫و‪ٛ‬ضز ;و‪ٛ‬ضزخ‪ٝ‬‬ ‫ٌ‪ّ٥‬ه ;ٌ‪ّ٥‬ىد‪ٝ‬‬ ‫تبِ‪٥‬ص ;تبِ‪٥‬طدب‬ ‫عطه;عطثد‪ٝ‬‬ ‫فطا٘س‪٥‬ع;فطا٘س‪٥‬عخب‬ ‫اٍّ٘‪٥‬س; اٍّ٘‪٥‬عخ‪ٝ‬‬ ‫ض‪ٚ‬س ;ض‪ٚ‬سدب‬ ‫* ث‪ ٛ‬ان سب‪٤‬الض ‪ ٚ‬ص‪٥‬فتّط‪ٜ‬ز‪٤ ٜ‬شبپش‪٥‬شطشبض ‪ ٚ‬ا‪٘ٚ‬شالضا‬ ‫ث‪ٙ‬عضِ‪٥‬ه ا٘الٔ‪٤ ٚ ٣‬ب زضخ‪ٚ ٝ‬ئطض‪:‬‬ ‫ث‪٥‬ط ; ث‪٥‬طخ‪٤( ٝ‬بِ‪٥ٙ‬ع)‬ ‫ز‪ٛ‬خ ; ز‪ٛ‬ذدب(ز‪ٛ‬ذب ث‪ٙ‬طظ)‬ ‫اظ ; اظخب (اظا ث‪ٙ‬عض)‬ ‫ٌوظَ ; ٌوظِد‪ٌ( ٝ‬وظِ‪ٝ‬ث‪ٙ‬عض)‬ ‫ل‪٥‬سب ; ل‪٥‬سبخب (اظ ل‪٥‬سب)‬ ‫ا‪ٚ‬ظ‪ ; ٖٚ‬ا‪ٚ‬ظ‪٘ٚ‬دب (ث‪٥‬طاظ ا‪ٚ‬ظ‪)ٖٚ‬‬ ‫ا‪٤‬ى‪ ; ٣‬ا‪٤‬ى‪٥‬د‪٤( ٝ‬بِ‪٥ٙ‬ع ا‪٤‬ى‪)٣‬‬ ‫*ث‪ ٛ‬ان ظأبٖ ا٘الٔ‪٣‬زا ‪ٚ‬ئطض‪:‬‬ ‫ا‪ ; َّٚ‬ا‪ِّٚ‬د‪ٝ‬‬ ‫ا‪٤‬الض ; ا‪٤‬الضخب‬ ‫ا‪ّّ٤‬ط ; ا‪ّّ٤‬طخ‪ٝ‬‬ ‫*ث‪ ٛ‬ان ‪٤‬ئط ازالض‪٢‬زا ز‪ٚ‬ظِسض‪:‬‬ ‫ل‪٥‬ع‪ ; ُ٤‬ل‪٥‬ع‪ّ٤‬دب‬ ‫زاضّ‪ ; ٣‬زاضّ‪٥‬دب‬ ‫ل‪ ; ّٛٔٛ‬ل‪ّٛٔٛ‬خب‬ ‫ٌو‪ٌ ; ٢‬و‪٤‬د‪ٝ‬‬ ‫جیک )‪(cik/cık /cük /cuk‬‬ ‫*ث‪ ٛ‬ان از ووو‪٤ ٚ ٛ‬ب از ٌو‪ٚ‬ز‪ٜ‬س‪٤ ٝٙ٥‬شبپش‪٥‬شطشبض ‪ٚ‬‬ ‫سئ‪٤ ٚ ٣ٌٛ‬ب و‪٥‬س‪ّ٥‬تٕ‪ ٚ ٝ‬ص‪٥‬فتّطز‪ ٜ‬اضت‪٥‬طٔب ٌوستشطٖ‬ ‫سوظخ‪ٛ‬وّط توض‪ٜ‬زض‪:‬‬ ‫ائ‪ ; ٛ‬ائ‪ٛ‬خ‪٥‬ه (و‪٥‬س‪٥‬ه ائ‪)ٛ‬‬ ‫ا‪ٙ٤‬د‪ ; ٝ‬ا‪ٙ٤‬د‪ٝ‬خ‪٥‬ه (ز‪ٛ‬خ ا‪ٙ٤‬د‪)ٝ‬‬ ‫ازاْ ; ازأد‪٥‬ک (‪٤‬بظ‪٤‬ک ازْ)‬ ‫لبال ; لبالخ‪٥‬ک (و‪٥‬س‪٥‬ه لبال)‬ ‫ثبغسب ; ثبغسبخ‪٥‬ک (و‪٥‬س‪٥‬ه ثبغسب)‬ ‫ا٘ب ; ا٘بخ‪٥‬ک (ز‪ٛ‬خ سئ‪ ٣ّٕ٤ٛ‬ا٘ب)‬ ‫ذطٔٗ ; ذطٔ‪ٙ‬د‪٥‬ه (و‪٥‬س‪٥‬ه ذطٔٗ ‪٤‬ئط‪)٢‬‬ ‫*ث‪ ٛ‬ان ت‪ٛ‬ضود‪٥ٔٝ‬عز‪az ٜ‬او‪ ٣‬ا‪ّ٤‬ش‪ ٝ‬ثش‪٥‬شطِطش‪٥‬شت‪،‬‬ ‫ث‪٥‬طِطٕ‪٥‬ص خ‪٥‬غبظ ‪Cığaz‬او‪ ٣‬ا‪ِٕٛٚ‬ضس‪ٚ‬ض‪:‬‬ ‫ل‪٥‬ع ; ل‪٥‬عخ‪٥‬غبظ‬ ‫ل‪ٛ‬ش; ل‪ٛ‬شخ‪٥‬غبظ‬ ‫زئ‪ ;ٛ‬زئ‪ٛ‬خ‪ٝ٥‬ظ‬ ‫جیل )‪(cil /cıl /cül /cul‬‬ ‫*ث‪ ٛ‬ان ازالض‪ ٗ٤‬وون ‪٤ ٚ‬ب ٌو‪ٚ‬ز‪ِٜ‬ط‪٤ ٝٙ٤‬بپ‪٥‬طبض ‪ٚ‬‬ ‫ز‪ٚ‬ضٍ‪ّٛ٘ٛ‬ن‪ ،‬اِ‪٥‬طمبّ٘‪٥‬ک ‪ ٚ‬ث‪ٙ‬ع‪ٜ‬ضِ‪٥‬ه ا٘شالٔشالض‪٢‬‬ ‫‪٤‬ئت‪٥‬طٖ سوظخ‪ٛ‬وّط ز‪ٚ‬ظِسض‪:‬‬ ‫ائ‪ ; ٛ‬ائ‪ٛ‬خ‪( ُ٥‬ائ‪ ٚ ٜٛ‬ا٘سب٘ب اِ‪٥‬طبٖ ل‪ٛ‬ش)‬ ‫ا٘سبٖ ; ا٘سب٘د‪( ُ٥‬ا٘سب٘الضا افطاط زضخ‪ٝ‬ز‪ ٜ‬سئش‪ٌٛ‬ش‪٣‬‬ ‫ٌوستطٖ)‬ ‫ازاْ;ازأد‪(ُ٥‬ازاْ‪٤‬ئٍٕ‪٣‬سئ‪ٖٛ‬ل‪ٛ‬ضز)‬ ‫اضز‪ٚ ٢‬اض‬ ‫ٔٗ; ٔ‪ٙ‬د‪(ُ٥‬اوظ‪ ٛ٘ٚ‬ثٍ‪...)ٗٙ‬‬ ‫عالهم امینی‬ ‫دده قورقود‬ ‫فضولی‬ ‫اض‪ٙ‬ب‪ ٣٤‬ثب سّسّ‪ٞ ٝ‬ب‪ ٢‬تطن تجبض‬ ‫افشبریبى‬ ‫اتب بببب سوزلری‬ ‫ لبضا ٌ‪ ٖٛ٘ٛ‬عٕط‪ ٚ‬اظ ا‪ٚ‬الض‬‫پب‪٤‬بٖ ضت س‪ ٝ٥‬سف‪٥‬س اسی ‪.‬‬ ‫ ٘فس‪ ٣‬ا‪٤‬ست‪٤ ٣‬ئطزٖ ز‪٥‬ر‪٥‬ط‬‫٘فسص اظ خب‪ٌ ٢‬طْ زض ٔ‪٥‬بز‬ ‫ عدّ‪ ٝ‬ا‪٤‬ط‪ ٝٙ٥‬ضئ‪٥‬غبٖ لبض‪٤‬طبض‬‫عدّ‪ ٝ‬وبض ض‪٥‬غ‪ٝ٘ٛ‬‬ ‫ ‪ٞ‬ئر و‪ ٓ٥‬اوظ لبت‪٥‬غ‪ٙ٥‬ب ت‪ٛ‬ضش زئٕ‪ ٝ‬ظ‬‫‪٥ٞ‬ر ثمبِ‪ٔ ٍٝ٥ٕ٘ ٣‬بسی ٔٗ تطض‪ٝ‬‬ ‫ پ‪٥‬سبق اوظ زست‪ ٝ‬س‪ ٣ٙ٥‬و‪ ٝ‬سٕ‪ ٝ‬ظ‬‫زبل‪ ٛ‬زست‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬زض‪ ٣ٕ٘ ٛ‬ثط‪ٜ‬‬ ‫ ل‪ٛ‬ضززاٖ ل‪ٛ‬ضذبٖ ‪ ،‬ل‪ ٖٛ٤ٛ‬سبذالٔبظ‬‫وس‪ ٣‬و‪ ٝ‬اظ ٌطی ٔ‪ ٣‬تطس‪ٌٛ ، ٝ‬سف‪ٙ‬س ٍ٘‪ ٣ٕ٘ ٝ‬زاض‪ٜ‬‬ ‫ اَ ا‪٤‬تسٖ ٔط‪ٟٛ‬ضز‪ٚ‬ض‬‫ٔثُ ٌب‪ ٚ‬پ‪٥‬ط‪ ٣٘ٛ‬سف‪٥‬س ٔط‪ٟٛ‬ض‪ٜ‬‬ ‫ٌئسٗ سب‪ ٗ٥٘ ٣٤‬اضز‪...٢‬‬ ‫عجبس س‪ ْٛ‬ث‪ٝ‬ع‪ٛٙ‬اٖ ٕ٘بزِ ٔطط‪ٚ‬ع‪٥‬ی‪ ،‬ز‪ٙ‬ساٖ اضظضٕ‪ٙ‬س ٘ج‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬ا٘شب‪٤‬ش‪٣‬‬ ‫ا‪٤‬ستبزٌ‪ ٣‬زض ثطاثط ٘بزض ضا ٘ساضی‪٘.‬بزضضب‪ ٜ‬افطبض و‪ ٝ‬ث‪٥ٙ‬بٍ٘صاض سّسشّش‪ٝ‬‬ ‫افطبض‪ ٝ٤‬اسی زض ض‪ٚ‬ظ ‪ٔ 16‬طزاز ‪ 1067‬ذ‪ٛ‬ضض‪٥‬س‪ ٢‬زض زستٍطز زضٌشع‬ ‫ث‪ ٝ‬ز٘‪٥‬ب أس‪ .‬ا‪ ٚ‬زض ز‪ ٜ‬سبٍِ‪ ٣‬س‪ٛ‬اضوبض‪ ٢‬ت‪ٛ‬ا٘ب ث‪ٛ‬ز ‪ ٣ٔ ٚ‬تش‪ٛ‬ا٘سشی ثش‪ٝ‬‬ ‫ت‪٥‬طا٘ساظ‪ ،٢‬ظ‪ٚ‬ث‪ٗ٥‬افى‪ ٚ ٣ٙ‬ضىبض ثپطزاظز‪ٛٙٞ .‬ظ ث‪ 18 ٝ‬سبٍِ‪٘ ٣‬طسش‪٥‬شس‪ٜ‬‬ ‫ث‪ٛ‬ز و‪ٕٞ ٝ‬طا‪ ٜ‬ثب ٔبزضش زض ‪٤‬ى‪ ٣‬اظ ‪ٛ٤‬ضش‪ٞ‬ب‪ ٢‬اظثى‪ٟ‬ب‪ ٢‬ذ‪ٛ‬اضظْ ثش‪ٝ‬‬ ‫اسبض اٖ‪ٞ‬ب زضأس‪ .‬پس اظ ٔس و‪ٛ‬تب‪ ٣ٞ‬اظ اسبض ٌط‪٤‬رشتش‪ ،ٝ‬ثش‪ٝ‬‬ ‫ذطاسبٖ ثطٌطی ‪ ٚ‬زض ذسٔی حىٓضاٖ اث‪ٛ٥‬ضز‪ ،‬ثبثبعّ‪ ٣‬ث‪ ً٥‬ث‪ٛ‬ز و‪ٝ‬‬ ‫ث‪ ٝ‬ص‪ٛ‬ض تف‪ٍٙ‬س‪ ٣‬زض ٔ‪ ٣‬ا‪٤‬س‪ .‬ا‪ ٚ‬پس اظ ٔست‪ ٣‬ث‪ ٝ‬سشٕشی ا‪٤‬طش‪٥‬شه‬ ‫البس‪ ٣‬ثبض‪ ٣‬زض زضثبض و‪ٛ‬زه ثبثبعّ‪ ٣‬تطل‪٣ٔ ٣‬و‪ٙ‬س‪ .‬اظ ٔ‪ٟ‬شٓ تشط‪٤‬شٗ‬ ‫زال‪ٚ‬ض‪ٞ ٢‬ب‪٘ ٢‬بزض زض ٘عز ثبثبعّ‪ ٣‬زض خ‪ ًٙ‬ثب تطوٕب٘شبٖ ‪٤‬شٕش‪ ٛ‬ثش‪ٝ‬‬ ‫سطوطزٌ‪ ٣‬ضرص‪ ٣‬ث‪٘ ٝ‬بْ ٔحٕسعّ‪ ٣‬ض‪ٚ‬ثب‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬سطا٘دبْ تطوٕب٘بٖ‬ ‫ضىسی ذ‪ٛ‬ضز٘س ‪٘ 1500 ٚ‬فط اظ افطاز ٔحٕسعّ‪ ٣‬ض‪ٚ‬ثب‪ ٜ‬اس‪٥‬شط ضشس٘شس‪.‬‬ ‫ثبثبعّ‪ ٣‬پس اظ ا‪٘ ٗ٤‬جطز ثب اظز‪ٚ‬اج ثب ٔبزض ث‪٘ ٜٛ٥‬بزض ض‪ٚ‬اثظ ذ‪ٛ‬ز ضا ثب ا‪ٚ‬‬ ‫تحى‪ ٓ٥‬ثرط‪٥‬س ‪٘ ٚ‬بزض ثب اظز‪ٚ‬اج ثب زذتط ثبثبعّ‪ ٣‬ض‪ٚ‬اثظ ذ‪ٛ‬ز ضا ثشب ا‪ٚ‬‬ ‫٘عز‪٤‬هتط وطز‪٘ ٜٛ٥ٔ .‬رست‪ ٗ٥‬اظز‪ٚ‬اج ٘بزض ثب زذتط ثبثبعّ‪ ،٣‬ضضشبلشّش‪٣‬‬ ‫ث‪ٛ‬ز؛ ‪ٕٞ‬سط ٘بزض پس اظ پ‪ٙ‬ح سبَ زضٌصضی‪ .‬پس اظ زضٌشصضشی ا‪ٚ‬‬ ‫٘بزض ثب ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ط ا‪ ٚ‬اظز‪ٚ‬اج وطز ‪ ٚ‬اظ ا‪ ٗ٤‬اظز‪ٚ‬اج صبحت ز‪ ٚ‬فشطظ٘شس ثش‪ٝ‬‬ ‫٘بْ‪ٞ‬ب‪ٔ ٢‬طتض‪٣‬لّ‪ ٚ ٣‬أبْلّ‪ ٣‬ضس‪٘ .‬ت‪٥‬د‪ ٝ‬ا‪٘ ٗ٤‬عز‪٤‬ى‪ٞ٣‬ب تسّظ ٘بزض ثشط‬ ‫زغ وال زض ذطاسبٖ زض سبَ ث‪ٛ‬ز‪.‬زض ا‪ٍٙٞ ٗ٤‬بْ افغبٖ‪ٞ‬ب‪ ٢‬غّعا‪ ٣٤‬ث‪ٝ‬‬ ‫ض‪ٞ‬جط‪٥ٔ ٢‬ط‪٤ٚ‬س افغبٖ زض ل‪ٙ‬س‪ٞ‬بض ض‪ٛ‬ضش وشطز٘شس‪ٔ .‬شمشبضٖ ضش‪ٛ‬ضش‬ ‫افغبٖ‪ٞ‬ب‪ ٢‬غّعا‪ ٣٤‬زض ل‪ٙ‬س‪ٞ‬بض‪ ،‬افغبٖ‪ٞ‬ب‪ ٢‬اثساِ‪ ٣‬و‪ ٝ‬زضٕ‪ ٣ٙ‬ز‪٤‬ط‪ٝٙ٤‬ا‪ ٢‬ثب‬ ‫غّعا‪٥٤‬بٖ زاضت‪ٙ‬س ٘‪٥‬ع ض‪ٛ‬ضش ‪ٞ ٚ‬طا ضا تصط وطز٘س‪ .‬ثبثبعّ‪٥٘ ٣‬ع زض‬ ‫خ‪ ًٙ‬ثب اثساِ‪ٞ٣‬ب وطت‪ ٝ‬ضس ‪ .‬پس اظ ثبثبعّ‪ ،٣‬فطظ٘سش لطثبٖعّش‪ ٣‬ثش‪ٝ‬‬ ‫لسض ضس‪٥‬س أب ث‪ ٝ‬زِ‪ ُ٥‬ث‪ٕ٥‬بض‪ ٢‬لسض ضا ث‪٘ ٝ‬بزض‪ ،‬ضش‪ٞٛ‬شطذش‪ٛ‬ا‪ٞ‬شطش‬ ‫‪ٚ‬اٌصاض وطز‪٘ .‬بزض ٘‪٥‬ع زض ظٔبٖ لطثبٖعّ‪ ٣‬ث‪ ٝ‬ض‪٤ٚ‬بض‪ ٣٤ٚ‬تطوٕب٘بٖ ‪٤‬شىش‪ٝ‬‬ ‫ضفی ‪ ٚ‬اٖ ‪ٞ‬ب ضا لّع ‪ ٚ‬لٕع وطز‪ .‬پس اظ ثبظٌطی ثش‪ ٝ‬زضٌشع‪ ،‬ثشطازض‬ ‫‪ٕٞ‬سطش‪ ،‬لطثبٖعّ‪ ٣‬زضٌصضی‪ .‬خسس لطثبٖعّ‪ ٣‬خ‪ٟ‬ی تشسفش‪٥‬شٗ ثش‪ٝ‬‬ ‫ٔط‪ٟ‬س ثطز‪ ٜ‬ضس‪ .‬زض ا‪ٍٙٞ ٗ٤‬بْ اظ اصف‪ٟ‬بٖ صف‪٣‬لّ‪ ٣‬ذبٖ ظ‪٤‬بز ا‪ٚ‬غّ‪ ٛ‬ث‪ٝ‬‬ ‫ع‪ٛٙ‬اٖ فطٔب٘س‪ ٚ ٜ‬حسٗعّ‪ ٣‬ذبٖ ث‪ ٝ‬ع‪ٛٙ‬اٖ حبوٓ ث‪ ٝ‬س‪ ٢ٛ‬زضٌع ض‪ٚ‬ا٘ش‪ٝ‬‬ ‫ضس٘س‪ .‬حّٕ‪ ٝ‬ض‪٥‬ط لبض‪ ٣‬ذبٖ‪ ،‬حبوٓ ذ‪ ،ٜٛ٥‬وش‪٘ ٝ‬شمشطش‪ ٝ‬سشطوش‪ٛ‬ثش‪٣‬‬ ‫اثساِ‪ٞ٣‬ب ضا ث‪ ٓٞ ٝ‬ض‪٤‬رت‪ ٝ‬ث‪ٛ‬ز‪ ،‬اثتسا ت‪ٛ‬سظ صف‪٣‬لّ‪ ٣‬ذبٖ ‪٘ ٚ‬شبزض زفشع‬ ‫ضس؛ أب اثساِ‪٥‬بٖ و‪ ٝ‬سطسری ‪ ٚ‬ضعت ا٘شٍش‪٥‬شعتشط اظ اظثشىش‪ٟ‬شب ٘طشبٖ‬ ‫ٔ‪ ٣‬زاز٘س‪ ،‬لعِجبض‪ٟ‬ب ضا زض وبفط لّع‪ ٝ‬ضشىشسشی زاز٘شس‪.‬پشس اظٔشطی‬ ‫ٔ‪٥‬ط‪٤ٚ‬س‪ ،‬پسطش ٔحٕ‪ٛ‬ز افغبٖ لسض ضازضزسشی ٌشطفشی ‪ٚ‬عشّش‪٥‬ش‪ٝ‬‬ ‫حى‪ٔٛ‬ی ٔطوع‪٤ ٢‬بغ‪ ٣‬ضس‪ٚ‬اظضا‪ ٜ‬و‪٤ٛ‬ط‪ ،‬اصف‪ٟ‬بٖ ضاتصط وشطز‪ .‬ثشب‬ ‫سم‪ٛ‬ط اصف‪ٟ‬بٖ ‪ٚ‬لتُ ضب‪ ٜ‬سّغبٖ حس‪،ٗ٥‬پسطا‪ٚ‬ث‪ٙ‬بْ ضب‪ ٜ‬ت‪ٕٟ‬بسشت ز‪ْٚ‬‬ ‫صف‪ ٢ٛ‬و‪ ٝ‬اظاصف‪ٟ‬بٖ ث‪ ٝ‬لع‪ٌ ٗ٤ٚ‬ط‪٤‬رت‪ ٝ‬ث‪ٛ‬زذ‪ٛ‬زضاپبزضب‪ ٜ‬ا‪٤‬طاٖ ذ‪ٛ‬ا٘شس‬ ‫( ‪.ٞ 1135‬ق)‪ .‬سپس اظ ا٘دب ث‪ ٝ‬س‪ ٢ٛ‬اشضثب‪٤‬دبٖ ضفی تبثباثطا‪ ٓ٥ٞ‬پبضشب‬ ‫حبوٓ عثٕب٘‪ ٣‬اضظض‪ٔ ْٚ‬مبثّ‪ ٝ‬و‪ٙ‬سو‪ ٝ‬ضىسی ٔ‪٣‬ذ‪ٛ‬ضز‪ .‬پشس اظا‪٤‬شٗ‬ ‫ضىسی ضب‪ ٜ‬ت‪ٕٟ‬بست ز‪ ْٚ‬و‪ ٝ‬تٕبْ زض‪ٞ‬بضاث‪ ٝ‬ض‪ ٢ٚ‬ذ‪ٛ‬زثست‪ ٝ‬ز‪٤‬شس‪،‬ثش‪ٝ‬‬ ‫س‪ٔ ٢ٛ‬بظ٘سضاٖ ‪ ٚ‬استطاثبز حطوی وطز‪.‬زض‪ ٗ٥ٕٞ‬ح‪ ٗ٥‬فطستبز‪ٜ‬ا‪ ٢‬ثش‪ٝ‬‬ ‫ازأ‪ ٝ‬زاضز‬ ‫٘بْ اسٕبع‪ ُ٥‬ث‪ ً٥‬ث‪ ٝ‬س‪ٙ‬ی پتطظث‪ٛ‬ضی فطستبز‪...‬‬ ‫٘بغ‪ُ٥‬‬ ‫قبرا ببلیق‬ ‫سبِٕب ث‪ ٛ‬زضز‪٣ٙٔ ٜ‬‬ ‫‪٤‬بض ٌ‪ٛ‬ضس‪ ٖٛ‬ث‪٥‬طز‪٣ٙٔ ٜ‬‬ ‫٘بٔطز‪ٔ ٜ‬حتبج اتٕ‪ٝ‬‬ ‫وس ل‪ٛ‬ضثبٖ ٔطز‪٣ٙٔ ٜ‬‬ ‫***********‬ ‫س‪ٌّ ٛ‬س‪ ٢‬زاضب ز‪٤‬س‪٢‬‬ ‫و‪٥‬طپ‪٥‬ىّط لبضب ز‪٤‬س‪٢‬‬ ‫ث‪ٚ ٣‬فب ‪٤‬بض ‪ِ٘ٛٛ٤‬سا‬ ‫ٌ‪ َٛ‬ع‪ٔٛ‬ط‪ ْٚ‬ثبضب ز‪٤‬س‪٢‬‬ ‫***********‬ ‫ا‪ِٚ‬س‪ٚ‬ظ ز‪ٛ٘ٚ‬ه ا‪ ٢‬ا‪ِٕٚ‬بظ‬ ‫‪٤‬بظ ٌتٕس‪٤ ٝ‬ب‪ ٢‬ا‪ِٕٚ‬بظ‬ ‫و‪ َٛ٘ٛ‬س‪ٌٛ ٖٛ‬ظِ‪ٝ‬‬ ‫ٌ‪ٛ‬ظِّ‪٥‬ىس‪ ٜ‬تب‪ ٢‬ا‪ِٕٚ‬بظ‬ ‫***********‬ ‫س‪ ٛ‬ا‪٤‬سطْ ثبضزالساٖ‬ ‫ا‪ٚ‬پ‪ ْٛ‬لب‪ٕ٤‬بق ز‪ٚ‬زالساٖ‬ ‫‪٤‬بذ‪ ٌّٝ ٗ٥‬ث‪٥ّٕ٥‬طْ‬ ‫لبزاٖ اِ‪ ٓ٥‬ا‪ٚ‬ظالساٖ‬ ‫خیابانی‬ ‫شهریار‬ ‫رتبیت‬ ‫شاه اسماعیل‬ ‫ٌئسٗ سب‪ ٗ٥٘ ٣٤‬اضز‪٢‬‬ ‫اوض‪ ٣ٌ ٜ‬اتب ا٘بس‪ٙ٥‬شساٖ سشبض‪٢‬‬ ‫ثطن ز‪٥‬طپ‪٥ٙ٥‬طز‪.٢‬اتب ا٘بس‪ ٣‬ا‪ٚ‬ظالالضس‪٤‬مدب‪ ،‬لشبضاثشبِش‪٥‬شک ا‪٘ٚ‬شالض‪٤‬شٗ‬ ‫زاِ‪٥‬س‪٥‬دب ثبذ‪٥‬ت ا‪ٚ‬ظ‪ ّٝ٤ٚ‬زئ‪٥٥‬طز‪ ٝ٘ :٢‬ا‪ٚ‬الضز‪ ٓ٥ٙٔ ٢‬اتشب ا٘شبٔشسا ثش‪ٛ‬‬ ‫ل‪٥‬طٔع ثبِ‪٥‬ک الض‪ ٗ٤‬اتب ا٘بالض‪ ٢‬و‪ ٣ٕ٥‬ل‪٥‬طٔع ‪ٌ ٚ‬وظَ ا‪ٚ‬ال‪٤‬شس‪ .٢‬ا‪٘ٚ‬شسا‬ ‫ث‪٥‬ط ث‪٥‬ط‪٥ٕ٤‬ع ا‪٤ ّٝ٤‬بضب‪٤‬بضز‪٤‬ک ‪،‬ز‪ٕ٥‬طز‪٤‬ه‪ ،‬ا‪ٙ٤ٚ‬ب‪٤‬بضز‪٤‬شک ‪. ...ٚ‬ثش‪٘ٛ‬شالض‪٢‬‬ ‫ز‪ٚ‬ض‪٘ٛ‬طوٗ ث‪٥‬طزٖ ثبِ‪٥‬مس‪ ٗ٥٘ ٣‬ت‪ٛ‬ض‪٘ٚ‬ب ا‪٥ّ٤‬طس‪.٢‬اتب ا٘بس‪ٙ٥‬ش‪ ٣‬سشسشّش‪ٝ‬‬ ‫ز‪ .٢‬اتب ا٘بس‪ ،٣‬ثبال لبضا ثبِ‪٥‬م‪ ٗ٥‬سس‪ ٣ٙ٥‬تب٘‪٥٥٥‬ت‪ٍ٥٘ ،‬طاٖ سس‪ ٝ‬سشبض‪٢‬‬ ‫ا‪ٚ‬ظز‪ِٚ‬ط‪ .‬إٔب لبضا ثبِ‪٥‬غ‪ ٣‬تب٘‪ٕ٥‬ب‪٥٤‬ت‪ ،‬ا‪ٚ‬ضزاٖ ا‪ٚ‬ظالالضس‪٤‬الض‪ٞ.‬بٔ‪ ٣‬ثبِ‪٥‬ک‬ ‫الض ثبال ثبِ‪٥‬غ‪ ٗ٥‬اتب ا٘بس‪ ٗ٥ٙ٥‬ا‪٘ٚ‬ب ‪٤‬شبضز‪٤‬شٓ ائشتشٕش‪ ٝ‬سش‪٥‬ش‪ٙ‬ش‪ٌ ٣‬ش‪ٛ‬ظشِش‪ٝ‬‬ ‫‪٥٤‬طز‪ّ٤‬ط‪.‬ل‪٥‬طٔ‪٥‬ع‪ ٢‬ثبِ‪٥‬ک اوظ ثبالالض‪ ٣ٙ٤‬سب‪٥٤‬ت‪ ،‬ث‪ّ٥‬س‪ ٢‬ت‪ٛ‬ضا ز‪ٚ‬ضٗ ثبِ‪٥‬شک‬ ‫ا‪ ٖٛ٘ٚ‬ا‪ٚ‬ضبل‪ ٣‬زئ‪ ُ٥٥‬ل‪ٛ‬ضذ‪ٛ‬س‪٘ٛ‬ساٖ ا‪ٚ‬ضبلالض‪ٌ ٣ٙ٤‬وت‪ٛ‬ض‪ٚ‬ه‪ ،‬ا‪ٚ‬ضزاٖ‬ ‫ا‪ٚ‬ظالالضس‪.٢‬لبضاثبِ‪٥‬ک زبِ‪٥‬ط‪٥‬طز‪ ٢‬تئعِ‪٥‬ىد‪ ٝ‬اوظ ضٍ٘‪٥‬ش‪ٙ‬ش‪ ٝ‬ز‪٘ٚ‬ش‪ .ٝ‬اتشب‬ ‫ا٘بس‪ ٣‬ا‪ ٛ٘ٚ‬تب٘‪٥٥٥‬ت ‪٤‬بضز‪ٕ٤‬د‪ ٣‬ا‪ٚ‬الالض‪.‬إٔشب زش‪ٛ‬خ ظأشبٖ ا‪ِٚ‬ش‪ٛ‬ضز‪ٚ‬‬ ‫اوظ‪ ٛ٘ٚ‬ل‪٥‬طٔ‪٥‬ع ث‪٤ٛ‬ب‪٤‬ب ث‪٤ٛ‬بٔ‪٥‬طس‪ .٢‬ثبخبضا ث‪٥٤ ّٕٝ٥‬طز‪ ٢‬ا‪ٚ‬ظ ثش‪٤ٛ‬شبسش‪٥‬ش‪ٙ‬شب‬ ‫ز‪.ٝ٘ٚ‬ث‪٥‬ط زا‪ٞ‬ب ا‪ٚ‬ضوسٖ اتب ا٘بس‪ ٣ٙ٥‬سسّ‪ ٝ‬ز‪ .٢‬اتب ا٘بس‪ ٣‬ثشبالسش‪٥‬ش‪ٙ‬ش‪٣‬‬ ‫تب٘‪٥٥‬ت‪ ،‬ت‪ٛ‬ض ‪ٛ٤‬ذبض‪ٌ ٢‬ئتس‪٤‬ىد‪ ٝ‬ا‪٘ٚ‬الضزا ت‪ٛ‬ض‪ ٖٚ‬زاِ‪٥‬س‪٥‬دب ز‪٥ٕ٥‬طز‪ّ٤‬ط‪،‬‬ ‫ز‪ٛ‬خ‪ٛ‬لالض‪ٙ٤‬ب ‪٤‬بضز‪ٕ٤‬د‪ ٣‬ا‪ٚ‬الالض‪.‬ثبِ‪٥‬ک ت‪ٛ‬ض‪ ٖٚ‬ا‪٤‬س‪ٙ٥‬س‪ ٜ‬حسشطتّش‪ ٝ‬اتشب‬ ‫ا٘بس‪ ٗ٥ٙ٥‬زبِ‪٥‬طٕبس‪ٙ٥‬ب ثبذ‪٥‬ت‪ ،‬وئسٕ‪٥‬ص ٌ‪ّ٘ٛ‬ط‪ ٣ٙ٤‬ذبع‪٥‬طال‪٥٤‬طز‪ ٢‬اتب‬ ‫ا٘بس‪ ٣‬ت‪ٛ‬ضا ‪٤‬ئت‪٥‬طٕ‪٥ٔ ٝ‬ص‪،‬ثبِ‪٥‬مس‪ ٣‬ت‪ٛ‬ض‪ٛ٤ ٛ٘ٚ‬ذبض‪ ٢‬زىس‪.٢‬س‪ ٖٛ‬ا٘سا‬ ‫ثبال ثبِ‪٥‬ک ا‪ٛٔٚ‬ز س‪ٛ‬ظ‪،ٚ‬حسطتّ‪ ٝ‬ا٘بس‪ٌ ٗ٥ٙ٥‬وظِط‪ ٝٙ٤‬ثبذش‪٥‬شطز‪ .٢‬تش‪ٛ‬ض‪ٚ‬‬ ‫‪ٛ٤‬ذبض‪ ٢‬زئى‪ٙ‬س‪ ٜ‬ثبِ‪٥‬غ‪،ٗ٥‬ا٘بس‪ٌ ٗ٥‬وظِشط‪ ٢‬ز‪ِٚ‬ش‪ٛ‬ه‪ ،‬ذشبعش‪٥‬شطالز‪٢‬‬ ‫ثبالخب لبضا ثبِ‪٥‬ک ز‪ٌ ّّٝ٥‬ئد‪ ٝ‬س‪٘ ٣‬ئد‪ ٝ‬عبئّ‪ ٝ‬س‪ ٣ٙ٥‬ث‪ٛ‬ضاذ‪٥‬ت اظازِ‪٥‬شک‬ ‫ا‪٤‬س‪ ٗ٥‬ز‪٥٘ٚ‬ب٘‪ ٗ٥‬تب٘‪ٕ٥‬بس‪ٙ٥‬ب زبِط‪٥‬ت خب٘‪ٙ٥‬ساٖ وئسس‪...٢‬‬ ‫ زئ‪ ٝ٥‬سٗ خب٘‪ ٗ٥‬لبض‪٥ٙ٥‬ط‬‫ٔثُ ا‪ٙ٤‬ى‪ ٝ‬ت‪ٙ‬ی ٔ‪ ٣‬ذبض‪ - ٜ‬زِی وته ٔ‪٥‬ر‪ٛ‬از‬ ‫ ‪٤‬ب حسٗ وئسُ ‪٤ ،‬ب وئسُ حسٗ‬‫ز‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬اخ‪ ٝ‬عّ‪ ، ٣‬ز‪ ٝ‬عّ‪ ٣‬ذ‪ٛ‬اخ‪ٝ‬‬ ‫ لبضزاضالض ضب‪ٚ‬اضس‪ ، ٢‬اذٕبذالض ا‪ٙ٤‬ب٘س‪٢‬‬‫ثطازضاٖ خ‪ ًٙ‬و‪ٙٙ‬س ‪ ،‬اثّ‪ٟ‬بٖ ثب‪ٚ‬ض و‪ٙٙ‬س ‪.‬‬ ‫ ذبت‪ ٗ٥‬ل‪٥‬ع ذبالس‪ٙ٥‬ب ‪ ،‬ل‪ٛ‬ذ ا‪٥ٍ٤‬ی زا‪ ٣٤‬س‪ٙ٥‬ب‬‫تط‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ترٕص ٔ‪٥‬ط‪ ، ٜ‬حس‪ ٣ٙ‬ث‪ ٝ‬ثبثبش ‪.‬‬ ‫ ‪ٛٞ‬ض‪ ٖ ٜ‬ا‪٤‬ی لبپٕبظ‬‫سٍ‪ ٣‬پبضس ٔ‪ ٣‬و‪٥ٌ ٣ٕ٘ ٝٙ‬ط‪ٜ‬‬ ‫ و‪ٛ‬ض اهلل زاٖ ٘‪ ٝ‬ا‪٤‬ست‪ ٝ‬ض ا‪٤‬ى‪ٌ ٣‬وظ ‪ ،‬ث‪٥‬ط‪ ٢‬ا‪٤‬ط‪ ٢‬ث‪٥‬ط‪ ٢‬ز‪ٚ‬ظ‬‫و‪ٛ‬ض اظ ذسا ز‪٥ٔ ٣‬ر‪ٛ‬از ‪ ،‬ز‪ ٚ‬زطٓ ث‪ٙ٥‬ب‬ ‫ ث‪٥‬ط‪ ٣ٙ٤‬ائ‪ ٜٛ‬ل‪٤ٛ‬بٖ ‪ٛ٤‬خ ا‪٤‬س‪،٢‬‬‫س‪ٛ‬ض‪ٚ‬ضس‪ :ٚ‬ز‪ٛ‬ذبٔ‪ٞ ٣‬بضزاٖ اس‪ٓ٥‬؟‬ ‫ زِ‪٥ٕٞ ٝ٤ ٣‬ط‪ ٝ‬ثب‪٤‬طأس‪٢‬‬‫ثطا‪ ٢‬ز‪ٛ٤‬ا٘‪٥ٕٞ ٝ‬ط‪ ٝ‬ع‪٥‬س ‪ٞ‬سی‪.‬‬ ‫ پ‪٥‬س ت‪ٛ٤ٛ‬خ ثطن ‪ٛٔٛ٤‬تالض‬‫ٔط ظضی ترٓ ‪ٞ‬ب‪٤‬ص سفی اسی‪.‬‬ ‫ وس‪ ٗ٥ٙ٥‬لغ‪ٛ‬ض‪ ٢‬سط زطٕ‪ ٝ‬زٖ س‪ ٛ‬ا‪٤‬سط‪.‬‬‫ثع ٌط اظ سط زطٕ‪ ٝ‬اه ٔ‪ ٣‬ذ‪ٛ‬ضز ‪.‬‬ ‫ از‪ ٓ٥ٙٔ ٢‬زاز‪ ٢‬س‪. ٗ٥ٙ‬‬‫ث‪ ٝ‬اسٓ ٔٗ ‪ِ ٣ِٚ‬صتص ٔبَ ز‪ٍ٤‬طاٖ‪.‬‬ ‫ ‪٤‬ب ازاٖ ال‪٤‬ک ‪٤‬ب از‪ٙ٤‬ب ال‪٤‬ک‬‫زض ٔ‪ٛ‬لع وبز‪ ٚ‬زازٖ ‪٤‬ب ال‪٤‬ک ذ‪ٛ‬ز ثبضس ‪٤‬ب ال‪٤‬ک عط‬ ‫ ‪٤‬ال٘ب ث‪ٛ‬ض‪ ، ٖٚ‬اِ‪ ٗٙ٥‬س‪ٛ‬ض‪ٖٚ‬‬‫ذ‪ٛ‬ا‪٘ ٣ٞ‬ط‪ ٢ٛ‬ضس‪ٛ‬ا ‪ٕٞ‬طً٘ خٕبعی ض‪ٛ‬‬ ‫‪٤‬ىصس ‪ٞ‬عاض ِغی‬ ‫ترکی در فبرسی‬ ‫ازأ‪ ٝ‬اظ ضٕبض‪ ٠‬لجُ‪....‬‬ ‫ض‪ٕ٥‬ب; ض‪ٕ٥‬ب ; اظ ٘بٔ‪ٟ‬ب‪ ٢‬لس‪ ٣ٕ٤‬تطو‪ ٣‬ذب٘ٓ ‪ٞ‬ب (‪)5‬‬ ‫صبع‪ٛ‬ض‪ ٚ‬سبع‪ٛ‬ض ‪ ٚ‬سبت‪ٛ‬ض ; سبت‪ْ٥‬ط ; سب (سبتٕبق ‪ ٚ‬زبتشٕشبق ; ز‪ٚ‬‬ ‫تى‪ ٝ‬وطزٖ) ‪٤ +‬ط (ان فبعّسبظ) ; ز‪ ٓ٥٘ٚ‬و‪ٙٙ‬س‪ ، ٜ‬زبل‪ ٢ٛ‬ثعضی زستش‪ٝ‬‬ ‫زاض ‪ٚ:‬ضش ثری ‪٤‬ب‪ٚ‬ض ث‪ٛ‬ز‪،‬ز‪ٞ‬ط پطی×ثط‪٘ ٝٙٞ‬طب‪٤‬س ث‪ ٝ‬سبع‪ٛ‬ضوطی‪/‬‬ ‫ص‪ٙ‬سَ; ٔعطّه س‪ٙ‬سَ ; ٘‪ٛ‬ع‪ ٣‬زضذی و‪ٛ‬زه ‪ ،‬زض تطوش‪ ٣‬ثشبسشتشبٖ‬ ‫ز‪ٙ٥‬تبَ ‪ٚ‬ز‪ٙ٥‬ساَ ٘‪٥‬عاستفبز‪ ٜ‬ضس‪ ٜ‬اسی ‪ ،‬ثص‪ٛ‬ض ‪Santal‬زض اٍّ٘‪٥‬س‪٣‬‬ ‫ص‪ٙ‬سِ‪ ;٣‬س‪ٙ‬سِ‪ ; ٣‬س‪ٙ‬سَ (ثبخ‪ :‬ص‪ٙ‬سَ) ‪( ٢ +‬ان) ; ٔش‪ٙ‬شسش‪ٛ‬ه ثش‪ٝ‬‬ ‫ص‪ٙ‬سَ ‪ ،‬اظ خ‪ٙ‬س ص‪ٙ‬سَ ‪ٚ ،‬س‪٘ ١ّ٥‬طستٗ‬ ‫عبثبق; تبثبق ; تبثب (ثبخ‪ :‬تبث‪ + )ٝ‬اق (ان) ; تبث‪ ٝ‬ا‪ ، ٢‬ظشط ٔشس‪ٚ‬ض‬ ‫فّع‪ ٢‬ثطا‪ ٢‬پرتٗ ٘بٖ ‪ ،‬ذطی پرت‪ ١‬ثعضی(‪)1‬؛ َعجَک ٘ش‪٥‬شع سشبز‪ ٜ‬ضشس‪٠‬‬ ‫‪ ٗ٥ٕٞ‬وّٕ‪ ٝ‬اسی ‪ ،‬عبثک ; ٔعطه تبثه (; تشبثش‪ + ٝ‬ن) ; عشبثشبق‬ ‫و‪ٛ‬زه ‪ ،‬تبثبق ‪ ،‬ا‪ ٗ٤‬وّٕ‪ ٝ‬اظ تطو‪ ٣‬ث‪ ٝ‬عطث‪ ٣‬ضفت‪ ٝ‬اسی ‪ ٚ‬ض‪٤‬طش‪ ١‬اٖ‬ ‫تبث‪ ٚ ٝ‬ض‪٤‬ط‪ ١‬تبث‪ ٓٞ ٝ‬تب‪ ٚ‬اسی‪ .‬تبثبق اپبضٔب(عجک ثشطزٖ) اظ سش‪ٙ‬شتش‪ٟ‬شب‪٢‬‬ ‫ز‪٤‬ط‪ ٝٙ٤‬زض عط‪ٚ‬س‪ ٣‬زض ث‪ ٗ٥‬تطو‪ٟ‬بسی‪.‬‬ ‫عبس; تبس ‪ٚ‬تبظ‪ٚ‬زاظ; تبش ‪ٚ‬زاش(تطو‪ٔ ٣‬عبصط) ;وبس‪ ١‬س‪ٙ‬شٍش‪ٚ ٣‬‬ ‫سری ‪ ،‬س‪، ًٙ‬وبس‪ ١‬فّع‪، ٢‬سطث‪،ٛٔ ٣‬ح‪ٛ٥‬اٖ ثش‪ ٣‬ضشبخ‪،‬ظٔش‪٥‬شٗ ثش‪٣‬‬ ‫حبصُ؛ زاظاالق ‪ ٚ‬زاظالق ;وسُ ث‪ٛٔ ٣‬؛ سً تبظ‪ ; ٢‬سً ضىبض‪٢‬‬ ‫عبق‪ ;1.‬تبق ;زضتطو‪ ٣‬س‪ٔٛ‬ط‪ ٢‬ثٕع‪ ٣ٙ‬تبلٕبق ‪ٚ‬تبذٕبق; ‪٤‬ى‪ ٣‬وشطزٖ‬ ‫‪،‬زسجب٘سٖ؛عبق زض ‪ٚ‬الع اظ زسجب٘سٖ ز‪ ٚ‬عط ز‪ٛ٤‬اض ث‪ ٟٓ‬ثش‪ٛ‬خش‪ٛ‬زٔش‪٣‬‬ ‫ا‪٤‬س (‪.)7‬‬ ‫عبق‪ٔ ; 2.‬عطه تب‪ ، ٍِٝٙ ; )ْ.ٜ( ٢‬ته ‪ ،‬فطز ؛ خفی ‪ ٚ‬عبق ثشبظ‪; ٢‬‬ ‫٘‪ٛ‬ع‪ ٣‬سطٌطٔ‪ ٚ ٣‬ثٕع‪ ٣ٙ‬فطز ‪ ٚ‬ظ‪ٚ‬ج ثبظ‪ ، ٢‬عبل‪ ; ٣‬تى‪ ، ٣‬عبلی عبق‬ ‫ضسٖ ; ‪٤‬ى‪ ٝ‬ضسٖ عبلی ‪ ٚ‬اظ وف ضفتٗ اٖ (‪.)1‬‬ ‫عب‪٤‬ط; َت‪َ٥‬ط ‪َ ٚ‬ت‪َٟ‬ط ‪َ ٚ‬تىَط ; تٍط اظ ٔصسض تٍ‪٥‬طٔه (; ز‪٤‬شٍش‪٥‬شطٔشه ‪ٚ‬‬ ‫ز‪٤‬غ‪٥‬طٔبق ; زطذ‪٥‬سٖ ‪ ،‬غّظ ذ‪ٛ‬ضزٖ) ; ‪ٚ‬س‪ ١ّ٥‬زطذ‪ٙ‬س‪ ٚ ٜ‬غشّشتش‪ٙ‬شس‪، ٜ‬‬ ‫زطذ‪ٟ‬ب‪ٔ ٢‬بض‪ ٗ٥‬؛ ‪ٕٞ‬ط‪٤‬ط‪ ٝ‬ثب زٌ‪٥‬طٔبٖ (‪ ٚ‬ز‪٥٤‬طٔبٖ ; اس‪٥‬شبه) ‪ ،‬ا‪٤‬شٗ‬ ‫ِغی ‪ٞ‬طز‪ٙ‬س ثص‪ٛ‬ض عب‪٤‬ط ث‪ ٝ‬عطث‪ ٓٞ ٣‬ضفت‪ ٝ‬اسی ‪ٞ ٣ِٚ‬طٌع اظ زشطخ‬ ‫ذ‪ٛ‬زض‪ ٣ٕ٘ ٚ‬ت‪ٛ‬اٖ ٔف‪ ْٟٛ‬پط‪ٚ‬اظ وطزٖ (ع‪٥‬ط) ضا است‪ٙ‬جبط وطز‪ِ .‬صا أال‪٢‬‬ ‫عب‪٤‬ط زض فبضس‪ ٓٞ ٣‬اضىبَ زاضز ‪ ٚ‬تب‪٤‬ط صح‪٥‬ح ٔ‪ ٣‬ثشبضشس ‪ ،‬ثصش‪ٛ‬ض‬ ‫اضز‪ٚ ٢‬اض‬ ‫‪Tire‬زض اٍّ٘‪٥‬س‪ ٚ ٣‬ز‪ٍ٤‬ط ظثب٘‪ٟ‬ب‪ ٢‬اض‪ٚ‬پبئ‪...٣‬‬ ‫رپوین اعتصامی‬ ‫ستارخان‬ ‫شعرکَتبُ ترکی‬ ‫حجّصا ٔدّس‪٥ٕ٥‬ع ا‪ ُٞ‬صفب ٔدّ‪٥‬س‪٥‬س‪ٚ‬ض‬ ‫ٔحفُ ش‪ٚ‬ق ‪ ٚ‬صفبز‪ٚ‬ض‪ ،‬عطفب ٔدّ‪٥‬س‪٥‬س‪ٚ‬ض‬ ‫ثّجُ ‪ ٚ‬غ‪ٙ‬س‪ ٝ‬ثطىفت‪ ٚ ٝ‬پط‪ٚ‬ا٘‪ ٚ ٝ‬ضٕع‬ ‫خّٕ‪ ٝ‬حبضطز‪ ٢‬حم‪٥‬می ضعطا ٔدّ‪٥‬س‪٥‬س‪ٚ‬ض‬ ‫کبظن اقب سبلک‬ ‫ثعس اظ ٔال پ‪ٙ‬ب‪ٚ ٜ‬الف‪ ،‬وبظٓ الب سبِه ‪٤‬ى‪ ٣‬اظ ٔمتشسضتشط‪٤‬شٗ‬ ‫ضبعطاٖ اٖ ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬اسی‪ ٢ٚ .‬زض سبَ ‪ٞ 1195‬دط‪ ٢‬لٕط‪ ٢‬زض‬ ‫ض‪ٚ‬ستب‪ ٢‬ض‪٥‬رّ‪ٔ ٣‬ت‪ِٛ‬س ضس‪ .‬وبظٓ الب سبِه‪ ،‬ثشطازض عشبض‬ ‫ٔصغف‪ ٣‬الباسی و‪ ٝ‬عال‪ ٜٚ‬ثط تطو‪ ،٣‬زض ظثبٖ فشبضسش‪ٞ ٣‬شٓ‬ ‫اضعبض‪ ٢‬اضظضٕ‪ٙ‬س زاضز‪ ٢ٚ .‬زض سبَ ‪ٔ 1842‬ش‪٥‬شالز‪ٚ ٢‬فشب‬ ‫وطز‪ ٜ‬اسی‪ .‬وبظٓ الب سبِه ثب ضبعطاٖ ثعضی ض‪ٚ‬س زش‪ٖٛ‬‬ ‫پ‪ٛ‬ضى‪ِ ٚ ٗ٥‬طٔ‪٘ٛ‬ت‪ٔ ٛ‬عبصط ث‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬ثب ضبعطاٖ لط‪ ٜ‬ثشب زش‪ٖٛ‬‬ ‫ٔ‪٥‬طظا خبٖ ث‪٥‬ه ٔعط‪ٔ ٚ‬طاسالت‪ ٣‬زاضت‪ ٝ‬اسی‪ ٢ٚ .‬زض ‪٤‬ى‪٣‬‬ ‫اظ ٘بٔ‪ٞ ٝ‬ب‪٤‬ص ثب ‪ ٢ٚ‬ز‪ٔ ٗ٥ٙ‬ىبتج‪ ٝ‬وطز‪ ٜ‬اسی‪:‬‬ ‫سٗ سٗ خ‪ٟ‬ب٘سا فىط ثىط‪ٔ ّٝ٤‬ثُ ٔط‪ٓ٤‬‬ ‫٘‪ٛ‬ال ز‪٥‬ربضسب ضعط‪ ٗ٤‬ع‪٥‬س‪ ٣‬ته اسٕب٘ب‬ ‫اوثط اضعبض وبظٓ الب سبِه زض لبِت ٔطثع اسشی‪ .‬ثش‪٘ ٝ‬ش شط‬ ‫ثعض‪ ٣‬ازثب‪ ،‬ضعط‪ٞ‬ب‪ ٢ٚ ٢‬ثب اضعبض ثعضی اٖ عصط ‪ٚ‬الشف ‪ٚ‬‬ ‫‪ٚ‬زاز‪ ٢‬ضلبثی ٔ‪٥‬ى‪ٙ‬س‪ .‬وبظٓ الب سبِه زض اوثط لشبِشت ‪ٞ‬شب‪٢‬‬ ‫ضعط‪ ٢‬ذ‪ٛ‬ز ضا اظٔ‪ٛ‬ز‪ ٜ‬اسی‪.‬‬ ‫ٔ‪ ٗ٥‬ا‪٤‬ى‪ٛ٤ ٣‬ظ ز‪ ٚ ُٟ‬ضص ز‪ ٜ‬ز‪ٚ‬ضس‪ ٚ‬ا‪٤‬طا٘‪ٚ ٝ‬ثب‬ ‫ائ‪ ّٝ٥‬ز‪٤ٚ ٢‬طا٘‪ٞ ٝ‬ط ث‪٥‬ط ض‪ٟ‬ط‪ ٢‬ثب حىٓ لضب‬ ‫ائتس‪ّ٤‬ط خّٕ‪ ٝ‬اعجبِط عالخ‪ٙ٥‬سا ز‪ٚ‬ا‬ ‫ث‪ِٕٛ‬بز‪ ٢‬ث‪ٕ٥‬بض‪ ٢‬ث‪ٛ‬ز زضز‪ ٗ٤‬ز‪ٚ‬اِطزٖ ضفب‬ ‫سٗ اوظ‪ ٖٚ‬سبذال ث‪٥‬ع‪ ٢‬ثئ‪ ّٝ٥‬ثالزٖ ‪٤‬ب ذسا‬ ‫‪ ٓٞ‬غ‪ِ ٣ٙ‬ط لبپ‪ٛ‬س‪٘ٛ‬سا ٔ‪ٙ‬ع سبئُ ا‪ِٚ‬س‪ٚ‬الض‬ ‫ا‪ِٚ‬س‪ٚ‬الض اضطاض ثبعث ذثط‪ ٜ‬حبئُ ا‪ِٚ‬س‪ٚ‬الض‬ ‫‪٥٤‬رس‪٤‬الض ا‪ٕ٤‬بٖ ائ‪ ٓٞ ٗ٤ٛ‬عمّ‪ ٣‬ظائُ ا‪ِٚ‬س‪ٚ‬الض‬ ‫اِس‪٤‬الض ‪ٚ‬ئطز‪٤‬ىّط‪ ٢‬اض‪٥‬بالض ا‪ٚ‬ست‪٘ٛ‬سٖ ‪ٚ‬ثب‬ ‫ا‪٤‬س‪٥‬س‪ّ٤‬ط ع‪ٟ‬س ‪ٚ‬لسٓ ‪ٞ‬ط ِح ‪ ٝ‬ز‪ٔ ٜ‬حض زض‪ٚ‬‬ ‫‪ٚ‬ئطز‪ّ٤‬ط ‪ٞ‬ط ثعٔس‪ ٜ‬ضٕع زض‪ٚ‬غ‪ ٗ٥ٔ ٝ‬فط‪ٚ‬‬ ‫سبتس‪٤‬الض لبض‪٥‬ک ‪٤‬ئط‪ ٝٙ٤‬ز‪ ً٤‬ا‪٤‬س‪ٙ٥‬س‪ ٜ‬اه ز‪ٚ‬‬ ‫ائتس‪ّ٤‬ط ٌطز٘ىطبّ٘‪٥‬ک ٔثُ ع‪ٛ‬ج ثٗ ع‪ٛٙ‬ق(ع‪ٙ‬ک)‬ ‫پبزضب‪٥ّٞ‬ک ازعب ائتس‪ ٢‬زذ‪ٞ ٣‬ط ث‪٥‬طٌسا‬ ‫٘فس عٕبض‪ ٜ‬عّٕب لّج‪ ٣٘ ٣‬ائتٕ‪٥‬ص ذطاه‬ ‫ٔسضس‪ ٝ‬ا‪٤‬سط‪ٔ ٜ‬سضس ائ‪٥ٔ ّٝ٥‬ص تطن وتبه‬ ‫اظ لبِ‪٥‬جس‪٤‬ط پبضسبالض ائ‪ ُ٥ٔ ٝ٥ّ٥‬ضطاه‬ ‫ضب‪ٞ‬س ‪ ٚ‬ض‪٥‬ر‪ ٗ٥‬زعبس‪ٞ ٣‬طٌع ا‪ِٕٚ‬بظ ٔستدبه‬ ‫ٔرتصط ث‪ ٢ ٛ‬ز‪ٚ‬ض‪ٛ‬ه ‪ ٕٗ٤‬اخبثتسٖ زعب‬ ‫ث‪ ٣‬ع‪ٟ‬بض ٌعز‪ ّٝ٤‬ض ‪ ٓٞ‬ت‪ٛ‬تٕب‪٥٤‬ت ص‪(ْٛ‬اض‪ٚ‬ج) ‪ٚ‬صال‬ ‫تبضن لطثبٖ ‪ ٚ‬فغط‪ ٜ‬ا‪ِٚ‬س‪ٚ‬ال‪ ،‬حح ‪ ٚ‬شوب‬ ‫ا‪٤‬س‪٥‬س‪ّ٤‬ط زائٓ ضطاث‪ ٣‬سبتس‪٤‬الض اه ح‪٥‬ب‬ ‫ث‪٥ٔ ّٕٝ٥‬ص و‪ ٓ٥‬تّد ائّ‪ ٝ‬ض وبٔ‪ ٣ٙ٥‬ظ‪ٞ‬ط ٕٔب‬ ‫حفظ ل‪ّٙٔٛٔ ُ٥‬ط‪ ٢‬ا‪ َٚ‬تّرسٖ ‪٤‬ب ضث‪ٙ‬ب‬ ‫‪٤‬بض ‪ِٛ٤‬ساش ث‪٥‬ط ث‪٥‬ط‪ ٝٙ٤‬وطف اسطاض ا‪ِٚ‬س‪ٚ‬الض‬ ‫‪ٞ‬ط ٘‪ ٝ‬و‪ ٓ٥‬ا‪ َٚ‬ز‪ ٜ‬ز‪ ّٝ٤‬ض ص‪٘ٛ‬طا ا٘ىبض ا‪ِٚ‬س‪ٚ‬الض‬ ‫اذت‪٥‬بض صبحجّط‪ٔ ٓٞ ٢‬طزْ اظاض ا‪ِٚ‬س‪ٚ‬الض‬ ‫ذ‪ٛ‬اه غفّتسٖ سب٘بسبٖ ض‪ٕ٥‬س‪ ٢‬ث‪٥‬ساض ا‪ِٚ‬س‪ٚ‬الض‬ ‫‪٥٤‬رس‪٤‬الض ضع‪٥‬ی ا‪ ٗ٤ٚ‬إِبق ا‪ ّٝ٤‬اضتطب‪ٜ‬‬ ‫****‬ ‫(‪111‬شبعردى طٌس شعرلر )کتببیٌداى سئچیلویش‬ ‫بیلوجِ لر( تبپٕبخبالض)‬ ‫‪٤‬بغ‪٥‬ص ‪٤‬بغسب س‪ٛ‬ظ‪ِٚ‬ط ‪ ٌٖٛ ،‬ز‪٥‬رب٘سا ث‪ٛ‬ظ‪ِٚ‬ط ‪ ،‬زَىسٓ ثبغ‪ٗ٥‬‬ ‫ا‪ٚ‬ظ‪ِٚ‬ط ‪ :‬زبض‪٤‬ک‬ ‫‪٤‬بالٖ ا‪٤‬پ‪ ٝ‬سبض‪ّٕ٤‬بظ ‪ ،‬ا‪٤‬بق ت‪ٛ‬تسب ‪٤‬ئط‪َٕ٤‬ع ‪ ٗ٥ٔ ،‬ا‪ ٗ٥ٔ ُ٤‬ا‪ّٝ٤‬‬ ‫لبِسب ‪٤ ،‬بذط‪٤ ٣‬بٔبٖ ز‪ٛ‬ض‪َٔٚ‬ع ‪ :‬پ‪٥‬س ‪٤ ،‬بذط‪٤ ٣‬ب٘الض‪ ٢‬س‪، ٛ‬‬ ‫ا‪ٚ‬ضتبس‪ ٣‬ا‪ْٚ‬ز ‪ :‬وؤ‪ٛ‬ض سبٔب‪ٚ‬اض ‪٤‬بضاِغبٖ (‪٤‬بضغبٖ) ا‪ٚ‬ست‪، ٝ‬‬ ‫زوضز ت‪ٛ‬ته ‪ :‬ا‪ٙ٤‬ه أد‪٣٤ ٝ‬‬ ‫‪٤‬بض‪ ٓ٤‬لبض‪٥‬ک ‪ ،‬ز‪ٚٚ‬اضا ‪٤‬بپ‪٥‬ط‪٥‬ک ‪ :‬ل‪ٛ‬الق‬ ‫‪٤‬بسس‪٥‬دب ‪٤‬بتبض ‪ٛٔٛ٤ ،‬ضتب تووط ‪ :‬و‪٘ٛ‬س‪ ٜ‬سبالٖ اض‪ٚ‬از‬ ‫‪٤‬بش ‪ٚٚ‬ضز‪ ، ْٚ‬ل‪ٛ‬ض‪ ٚ‬ز‪٥‬ربضتس‪ : ٓ٤‬زوض‪ ٜ‬ن‬ ‫‪٤‬بض‪ّ٥‬س‪ ٢‬ا‪ٚ‬ست‪ ، ٣‬سبض‪٤‬س‪ ٢‬ا‪٤‬س‪ : ٣‬ثبزاْ‬ ‫‪٤‬بض‪ّ٥‬س‪٤‬ط لبضاز‪٤‬ط ثبض‪ ، ٣‬ت‪ٛ‬و‪ِٛٛ‬ض ٌوظ‪٤ ٖٚ‬بض‪ ، ٣‬زاِ‪ٙ٥‬سا‬ ‫ا‪٤‬ى‪ ٣‬لبضزاض‪ ، ٣‬لبثبغ‪ٙ٥‬سا ا لب‪ٚ‬اضاس‪ : ٣‬لبٔ‪٥‬ص ‪ ،‬ثبضٔبلالض ‪،‬‬ ‫وبغبظ‬ ‫‪٤‬بض‪ ُ٥‬اوس‪ ٓ٤‬اَ ل‪٥‬طٔ‪٥‬ع‪ ٢‬ث‪٥‬تس‪ ، ٢‬سبز‪ ٓ٥‬سبلمبِ‪ ٓ٥‬ا‪٤‬سس‪: ٢‬‬ ‫ذ‪ٙ٥‬ب ‪ٞ ،‬ب٘ب‬ ‫‪٤‬بض‪ ُ٥‬ا‪ٚ‬ست‪ ٝ‬ا‪ٚ‬ت‪ٛ‬ض‪ٚ‬ه ‪٤ ،‬بل‪ٛ‬تب ثَ‪ٙ‬عَض زوض‪٥ٙ‬ت ‪ ،‬ثبذب٘سا اوظ‪ٖٚ‬‬ ‫ٌ‪٥‬عِتٕ‪٥‬ت ‪ ،‬اِ‪ ٣ٙ٥‬ا‪ٚ‬ظاتسبٖ ل‪ٙ٥ّ٥‬د‪ ٣‬ثبت‪٥‬ط‪٤‬ت ‪ :‬ل‪٥‬ع‪ٌَٛ ُ٤‬‬ ‫‪٤‬بض‪ ُ٥‬تبغ‪ٚ ٓ٥‬اض ‪ ،‬اَ ا‪ٚ‬تبغ‪ٌ ، ٓ٥‬و‪ ٢‬پبِتالض‪ٕ٤‬سا ‪ ،‬ث‪ٛ‬ظ‬ ‫ل‪ٛ‬ضضبغ‪ : ٓ٥‬لبضپ‪٥‬ع‬ ‫‪٤‬بض‪ ُ٥‬تبغ‪ٚ ٓ٥‬اض ‪ ،‬اَ ل‪٥‬طٔ‪٥‬ع‪ ٢‬ا‪ٚ‬تبغ‪ ، ٓ٥‬ث‪ٛ‬ظ پبِتبض‪ٕ٤‬سا ‪،‬‬ ‫ٌو‪ ٢‬ل‪ٛ‬ضضبغ‪ : ٓ٥‬لبضپ‪٥‬ع‬ ‫‪٤‬بتب٘سا ‪ٛٔٛ٤‬ض‪٤ ٚ‬بتبض ‪ ،‬اَت‪ ٗ٥‬ت‪ٛ‬ذتبلب سبتبض ‪ ،‬و‪ ٓ٥‬ا‪٤‬ست‪ ٝ‬س‪ٝ‬‬ ‫ت‪ٛ‬تس‪ ، ٖٛ‬ت‪٥‬ىب٘الض‪ ٢‬اِ‪ ٝٙ٥‬ثبتبض ‪ :‬و‪٥‬طپ‪٣‬‬ ‫‪٤‬بتبض ‪٤‬بتبٕٔبظ ‪ ،‬ز‪ٚ‬ضاض ز‪ٚ‬ضإٔبظ ‪ ،‬ث‪٥‬ط لبض‪٤‬ص ٌئتَٕس‪ ٝ‬اتبْ‬ ‫ٌئسَٕ٘ع ‪ :‬ثبضٕبق‬ ‫‪٤‬بذط‪ٌ ٣‬وظَ ‪ٞ‬بٔ‪٥٥‬ب ثبذ‪٥‬ط ‪ ،‬ا‪ٚ‬ظ‪ ٝ٘ٚ‬ثبذب٘‪٤ ٣‬ب٘س‪٤‬ط‪٤‬ط ‪٤‬بذ‪٥‬ط ‪:‬‬ ‫ٌ‪٘ٛ‬ص‬ ‫‪٤‬ب‪٤‬سا ا ا‪ٙ٤ٚ‬بزاض ‪ ،‬ل‪٥‬طسا ز‪ٚ‬ضط لبپ‪٥‬الضا ‪ ،‬ز‪ : ٝ٥َّٕٙ٤‬لبض‪٤‬طمب‬ ‫‪٤‬ب‪٤‬سا ز‪٘ٚ‬بض ‪ ،‬ل‪٥‬طسا اَض‪٥٤‬ط ‪ :‬ل‪ٛ‬ض‪ٚ‬ز ‪ ،‬ل‪ٛ‬ض‪ٚ‬‬ ‫‪٤‬ب‪٤‬سا ٌئ‪َٙ٥٥‬ط ‪ ،‬ل‪٥‬طسا س‪٘ٛ٤ٛ‬بض ‪ :‬اغبج‬ ‫‪٤‬ب‪٤‬سا ٌّط ‪ ،‬ل‪٥‬طسا ٌئسَض ‪ :‬ث‪ٛ‬ثج‪ٛ‬‬ ‫‪٤‬ب‪٤‬سا ‪٥٤‬غبض ‪ ،‬ل‪٥‬طسا ‪َ٥٥٤‬ط ‪ :‬لبض‪٤‬طمب‬ ‫‪٤‬بظزا ‪٥٤‬غبض ‪٤‬ئٕ‪ ، ٣ٙ٥٤ ٝ‬ز‪ٛ‬خ سئ‪َٛ‬ض ا‪ٚ‬ظ أ‪٥٥٤ ، ٣ٙ٥٤ ٝ‬ت ‪٤‬بتبض‬ ‫‪٤‬بظازَن ‪ ٝ٘ ،‬ز‪٤‬ط از‪ ٢‬تبپ‪ٌ ٗ٥‬وضَن ‪ :‬لبض‪٤‬طمب‬ ‫‪٤‬بظز‪٤‬م‪ ٗ٥‬ا‪ٚ‬ذ‪٤ٛ‬بٕ٘بظ ‪ :‬لّٓ ‪ ،‬لٕ‪٥‬ص ‪ ،‬زو‪٤‬د‪ٝ‬‬ ‫‪٤‬بظ‪ٌ ٗ٤‬ئ‪ٙ٥٥‬ط ‪ ،‬ل‪٥‬ط‪ ٗ٥‬س‪٘ٛ٤ٛ‬بض ‪ :‬اغبج ‪٤‬ئسز‪ ٢‬زَِ‪٥‬ىّ‪٣‬‬ ‫ت‪ٛ‬ذٕبق ‪ ،‬ث‪ ٛ٘ٛ‬ث‪ ٗ٤ ّٕٝ٥‬اذٕبق ‪ :‬ثبش‬ ‫‪٤‬ئسز‪ ٢‬ا‪ٚ‬و‪ٛ‬ظ‪ٚ ْٚ‬اض ‪ ،‬زَض‪ّ٤‬ط‪ٙ٤‬سَٖ ث‪٥‬ط خ‪ ٛ‬زبض‪٤‬ک ز‪٥‬رٕبظ ‪:‬‬ ‫ل‪ٛ‬ضثبغب‬ صفحه 6 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫ػخٌگَی گوشن اعالم وشد؛‬ ‫رضذ ‪ 79‬درصذی صادرا‬ ‫هِ وطَرّای اوَ‬ ‫چْارضٌبِ ‪ 92‬دی ‪ 02 * 0011‬شاًَیِ ‪ 01 * 9199‬جوادی الثاًی‪ * 0001‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَز ایىیٌجی ای‪ * ) ،‬ضوارُ ( سایی ) ‪7005 :‬‬ ‫ایراى‬ ‫دس ‪ ۹‬هاِّ اهؼا تحمک یاـت؛‬ ‫افسایص ‪ 72۹7‬درصذی تسْیال‬ ‫هِ هخص ّای التصادی‬ ‫در ‪ 2‬اهسال هبلغ ‪ّ 91‬سار ٍ ‪ّ 027‬لسار‬ ‫هیلیارد ریال تسْیال هِ هخلص ّلای‬ ‫التصادی پرداخت ضذُ وِ در همایسلِ‬ ‫ها دٍرُ هطاهِ سال گ ضتِ ‪ 72.1‬درصلذ‬ ‫افسایص داضتِ است‪.‬‬ ‫سخٌگَی گورن گفت‪ :‬تجار ایراى ها ‪ 2‬وطلَر‬ ‫عضَ اوَ در ‪ 2‬هاِّ اهسال از ‪ 91‬هیلیَى تی واال ٍ‬ ‫‪ 00‬هیلیارد ٍ ‪ 511‬هیلیَى دالر عبَر ورد ًٍسبت هلِ‬ ‫هذ هطاهِ سال لب‪ 09 ،‬درصذ در ارزش رضلذ‬ ‫داضتِ است‪.‬‬ ‫تِ ًمل اص گوشن‪ ،‬ػیذ سٍح اهلل لغیفی‪ ،‬ػخٌگَی‬ ‫گوشن ا ْاس داؿتۺ اص اتتذای ػا تها اٍ دی‬ ‫هاُ‪ ۳۰ ،‬هیلیَى ٍ ‪ّ ۳۵۳‬ضاس ٍ ‪ ۰۸‬تی واال تِ اسصؽ‬ ‫‪ ۱۱‬هیلیاسد ٍ ‪ ۷۴۵‬هیلیَى ٍ ‪ّ ۱۵۷‬ضاس ٍ ‪ ۷۱۹‬دالس‬ ‫تیی ایشاى ٍ ‪۹‬وـَس عضَ ػاصهاى اوَ تثهاد ؿهذ‬ ‫وِ ًؼثت تِ هذت هـاتِ ػا لثل ‪ ۰۳‬دسکهذ دس‬ ‫ٍصى ٍ ‪ ۵۳‬دسکذ دس اسصؽ سؿذ داؿتِ اػت‪.‬‬ ‫ٍی اـضٍدۺ ػْن کادسات ایشاى تِ ایی وـَسّا دس‬ ‫ایی هذت ‪ ۱۹‬هیلیَى ٍ ‪ّ ۸۴۹‬ضاس ٍ ‪ ۴۰۱‬تی وهاال‬ ‫تِ اسصؽ ّفت هیلیاسد ٍ ‪ ۹۵۳‬هیلیَى ٍ ‪ّ ۵۸۸‬هضاس‬ ‫ٍ ‪ ۴۱۷‬دالس تَد وِ ًؼثت تِ هذت هـاتِ ػا لثهل‬ ‫جْؾ ‪ ۵۱‬دسکذی دس ٍصى ٍ ‪ ۴۳‬دسکهذی دس‬ ‫اسصؽ داؿتِ اػت‪.‬‬ ‫سال ایٌدُ ٍاردات گَضی ّوراُ‬ ‫بیص از ‪ ۰۶۶‬دالر ٍجَد ًدارد‬ ‫هِ گفتِ رئیس و‪ ،‬گورن ًظار هیلص از دلذ‬ ‫گورن سبب اسیب هِ عذم سلرهلایلِ گل اری‬ ‫خارجی هی ضَد‪ .‬اتاق هازرگاًی هایذ ایی رٍیلِ را‬ ‫اصالح وٌذ‪.‬‬ ‫علیشضا همذػی گفتۺ ػَهیی هٌثع دساهذ وـهَس‬ ‫تشای تاهیی تَدجِ گوشن اػهت‪ .‬ػها ایهٌهذُ‬ ‫ٍاسدات خَدسٍ‪ٍ ،‬اسدات هَتایل تا اسصؽ تیؾ اص‬ ‫‪ ۹۳۳‬دالس هوٌَع هی ؿَد‪.‬‬ ‫تِ گفتِ اٍ‪ ،‬ؿثاًِ سٍصی وشدى تشخی گوشوات ٍ‬ ‫تشخیق اػتشداد ٍسٍدی سا دس تشًاهِ خَد داسین‪.‬‬ ‫تِ گفتِ سئیغ ووشن‪ّ ،‬ن اوٌَى تهعهشـهِ ّهای‬ ‫گوشوی ًیض تشای واالّای اػهاػهی حهذٍد ‪۸۳۳‬‬ ‫سدیؿ تعشـِ اػت وِ هجذد هَسد تشسػی ٍصاست‬ ‫کوت لشاس گشـتِ اػت‪ .‬دس خلَف ایىغ سی‬ ‫ًیض ّش ایىغ سی ‪۳۸۳‬هیلیاسد اػت ٍ پـهتهیهثهاًهی‬ ‫دػتگاُ خَب اػت اها ها ‪۱۹۳‬گوشن داسین ٍ تهِ‬ ‫ّویی دلیل تْتش اػت‪ .‬ایىغ سی سا ّهش کهٌهؿ‬ ‫داؿتِ تاؿذ ٍ هاًیتَسیٌگ ـمظ تا گوشن تاؿذ‪.‬‬ ‫تَلید ساالًِ ‪ّ ۱۱۱‬سار تی عسل‬ ‫در کطَر‬ ‫هجری طرح تَسعِ زًلبلَرداری ٍزار جلْلاد‬ ‫وطاٍرزی تَلیذ ساالًِ عس‪ ،‬را دذٍد ‪ّ 007‬لسار‬ ‫تی ٍ ظرفیت صادراتی ایی هحصَل را ‪ّ 7‬سار تلا‬ ‫‪ّ 01‬سار تی عٌَاى ورد‪.‬‬ ‫تِ ًمل اص ٍصاست جْاد وـاٍسصی‪ ،‬حؼیی اوثشپَس‬ ‫تا اعالم ایی هغله گفتۺ دس ‪ ۸‬هاِّ اهؼا ‪۱۳۸۳ ،‬‬ ‫تی عؼل تِ اسصؽ ‪ ۸۹‬هیلیاسد تهَههاى اص وـهَس‬ ‫کادس ؿذُ اػت‪ٍ.‬ی اـضٍدۺ عی ایی هذت ‪ ۷‬تی ٍ‬ ‫‪ ۱۵۳‬ویلَگشم تشُ هَم تِ اسصؽ یه هیلیاسد تَهاى‬ ‫ًیض ـمظ تِ وـَس چیی کادس وشدُ این‪.‬‬ ‫هجشی عشح تَػعِ صًهثهَسداسی ٍصاست جهْهاد‬ ‫وـاٍسصی خاعشًـاى وشدۺ تا تَجِ تِ هشؼهَتهیهت‬ ‫عؼل ایشاى‪ ،‬چیی ًؼثت تِ ٍاسدات ایی ههحهلهَ‬ ‫توایل ًـاى دادُ ٍ ایی وـَس تِ دلیل جوعیت تاال‪،‬‬ ‫تاصاس خَتی تشای تَلیذات صًثَسداساى ایشاى اػهت‬ ‫ٍ هَجه تشؼیه اًاى تشای تَلیذ هی ؿَد‪.‬‬ ‫اگْی هفقَدی‬ ‫دفترچِ بْرُ برداری یک حلقِ چاُ بِ ضمومارُ‬ ‫پرٍاًِ‪ ۱۱1 :‬بٌام سیاٍش اقاهحودی ٍاقم در‬ ‫رٍستای گاٍیٌِ از تَاب ضْرستاى هیاًِ همفمقمَد‬ ‫گردیدُ از درجِ اعتبار ساقط هی باضد‪54//۱ .‬‬ ‫اگْی هفقَدی‬ ‫سمبمس سمَاری‬ ‫اصل سٌد کارخاًِ ٍ بمر‬ ‫پژٍ ‪ /۶۱‬هدل ‪ 7/‬ضوارُ پالک‪1/9 -1۱ :‬ط‪۱1‬‬ ‫بطوارُ هَتَر‪ ٍ 5۱۱7/۶۶5/1 :‬ضوارُ ضاسمی‪:‬‬ ‫‪ 7/1۶۶۰/9‬هفقَد گردیدُ از درجِ اعتبار ساقط‬ ‫هی باضد‪14/۱۱ .‬‬ ‫اّر‪ -‬هحبَب صالحی‬ ‫تشاػاع ایی گضاسؽ ػْن تؼهْهیهالت‬ ‫پشداختی دس لاله ػشهایِ دس گهشدؽ‬ ‫دس ّوِ تخؾ ّای الهتهلهادی دس ‪۹‬‬ ‫اهؼا هثلػ ‪ّ ۱۰‬هضاس ٍ ‪ّ ۵۳۵‬هضاس‬ ‫هیلیاسد سیا هعاد ‪ ۹۹.۴‬دسکذ وهل‬ ‫تؼْیالت پشداختی اػت‪.‬‬ ‫ّوچٌیی ػْن تؼْیالت پشداختی تاتت‬ ‫تاهیی ػشهایِ دس گشدؽ تخؾ کٌعت‬ ‫ٍ هعذى دس ‪ ۹‬هاِّ اتتذای اهؼا هعاد‬ ‫چْاس ّضاس ٍ ‪ّ ۸۰۵‬ضاس هیلیهاسد سیها‬ ‫تَدُ اػت وِ حاوی اص تخلیق ‪۰۹‬‬ ‫دسکذ اص هٌاتع تخلیهق یهاـهتهِ تهِ‬ ‫ػشهایِ دس گشدؽ ّوِ تهخهؾ ّهای‬ ‫التلادی اػت‪.‬‬ ‫جسئیا‬ ‫ّوِ کارگراى هطوَل دریافت عیدی ّستٌد‬ ‫پرداختی هاًه ّا‬ ‫تشاتش گضاسؽ تاًه هشوضی‪ ،‬اص ‪ّ ۹‬ضاس‬ ‫ٍ ‪ّ ۱۳۸‬ضاس هیلیاسد سیها تؼهْهیهالت‬ ‫پشداختی دس تخؾ کٌعت ٍ ههعهذى‪،‬‬ ‫هعاد ‪ ۷۹.۳‬دسکذ اى (چْاس ّضاس ٍ‬ ‫‪ّ ۸۰۵‬ضاس هیلیاسد سیها ) دس تهاههیهی‬ ‫ػشهایِ دس گشدؽ پشداخت ؿذُ وهِ‬ ‫تیاًگش تَجِ ٍ اٍلَیت دّی تِ تهاههیهی‬ ‫هٌاتع تشای ایی تخؾ تَػظ تاًهه ّها‬ ‫دس ػا جاسی اػت‪.‬‬ ‫دس گضاسؽ تاًه هشوضی تاویذ ؿهذُ‬ ‫وِ تشای اداهِ هؼهیهش وهٌهًَهی تهایهذ‬ ‫ّوَاسُ هالحرات هشتَط تِ وهٌهتهش‬ ‫تَسم سا ًیض دس ًرش گشـت ٍ ّهوهَاسُ‬ ‫هشاله لذست گشـتی پتاًؼیل تهَسههی‬ ‫ًاؿی اص ــاس تماضای ول دس التهلهاد‬ ‫ًیض تَد‪ّ .‬وچٌیی تایذ تِ اـضایؾ تهَاى‬ ‫هالی تاًهّا اص عشیک اـضایؾ ػشهایهِ‬ ‫ٍ تْثَد وفایت ػهشههایهِ تهاًهه ّها‪،‬‬ ‫وهاّهؾ تؼهْهیههالت ؼهیهشجهاسی ٍ‬ ‫تاصگشداًذى اًْها تهِ هؼهیهش دسػهت‬ ‫اعتثاسدّی تاًهّا‪ ،‬اـضایؾ تْشُ ٍسی‬ ‫تاًهّا دس تاهیی ػشهایِ دس گهشدؽ‬ ‫تَلیذی‪ ،‬پشّیض اص ــاسّای هضهاعهؿ‬ ‫تش داسایی تاًهّا ٍ تشؼیه تٌگاُّهای‬ ‫تَلیذی تِ ػوت تاصاس ػشهایِ تِ عٌَاى‬ ‫یه اتضاس هْن دستاهیی هالی عشحّای‬ ‫التلادی (ایجادی)تَجِ ٍیظُای وشد‪.‬‬ ‫د ف ضاهی از ٍامّای هاًىی‬ ‫اعالم ٍزیر اهَر التصادی ٍ دارایلی درهلارُ زهلاى‬ ‫اجرای د ف ضاهی از ٍام ّای هاًىی هیاًلگلر ایلی‬ ‫است وِ ایی هَضَع از ّفتِ ایٌذُ در هاًله ّلای‬ ‫دٍلتی اجرا خَاّذ ضذ‪.‬‬ ‫احؼاى خاًذٍصی دستاسُ حزؾ ضاهی اص تؼْهیهالت‬ ‫خشد تاًىی گفتۺ دس حا حاضش اسادُ جذی تهشای‬ ‫پشداخت تؼْیالت تش هثٌای اعتثاسػٌجی تیی تهاًهه‬ ‫هشوضی ٍ ٍصاست التلاد ٍجَد داسد ٍ دس سٍصّهای‬ ‫ایٌذُ تِ تاًهّای دٍلتی تىلیؿ خَاّذ ؿذ تها تها‬ ‫اتىا تِ ستثِ اعتثاس اـشاد اعهن اص حهمهَق تهگهیهشاى‪،‬‬ ‫تاصًـؼتگاى ٍ وؼاًی وِ ػَاتک اىّا حاتت وٌذ وهِ‬ ‫تَاًایی تاصپشداخهت الؼهاط سا داسًهذ‪ ،‬پهشداخهت‬ ‫تؼْیالت سا تذٍى ضاهی ٍ ٍحیمِ اًجام دٌّذ‪.‬‬ ‫ٍی اـضٍدۺ پغ اص اجشای ایی اهش ٍ اؼهاص اػهیهه‬ ‫ؿٌاػی ّا‪ ،‬چٌذ هاُ تعذ تشای تؼْیالت تا ًهش ّهای‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪7‬‬ ‫تاالتش ًیض ًرام اعتثاسػٌجی ٍ دسیهاـهت ٍام تهذٍى‬ ‫ضاهی ٍ ٍحیمِ اجشا خَاّذ ؿذ‪.‬‬ ‫ّوچٌیی‪ ،‬یاػش هشادی واسؿٌاع اهَس تاًىی دس یه‬ ‫تشًاهِ تلَیضیًَی ا ْاس وشدۺ تا دػتَس اهشٍص سئهیهغ‬ ‫جوَْس ّوِ تاًهّای دٍلتی ٍ ًهیهوهِ دٍلهتهی دس‬ ‫هشحلِ اٍ تِ اـشاد خَؽ حؼاتی وِ حمَق تگیهش ٍ‬ ‫هؼتوشی تگیش ّؼتٌذ تا اعتثاسػٌجی ٍ تذٍى ضاهی ٍ‬ ‫یا تا حذالل ضاهی تؼْیالت ‪ ۱۳۳ ٍ ۴۳‬ههیهلهیهَى‬ ‫تَهاًی پشداخت خَاٌّذ وشد‪.‬‬ ‫ٍی اـضٍدۺ ایی دػتَس احتواال اص ّفتِ ایٌذُ اجشایهی‬ ‫خَاّذ ؿذ‪.‬‬ ‫گفتٌی اػت وِ دس ًـؼت سئیغ جوَْس تا ههذیهشاى‬ ‫عاهل تاًهّا هلَب ؿذ تا پشداخت تؼْیالت خشد‬ ‫تِ هشدم تا اعتثاسػٌجی جایگضیی اخز ٍحهیهمهِ ؿهَد‬ ‫ٍ علی تْادسی جْشهی ػخٌگَی دٍلت ًیض اص تؽییهش‬ ‫ًَع ٍحیمِ تشای ٍامّای صیش ‪ ۱۳۳‬هیلیَى تَهاى خهثهش‬ ‫داد ٍ گفتۺ دس پی ایی تؽییش‪ ،‬وؼی وِ واسههٌهذ یها‬ ‫حمَق تگیش حاتت دٍلت اػت هیتَاًذ حمَق خهَد‬ ‫سا ٍحیمِ ٍ اعتثاس ٍاهؾ وٌذ‪.‬‬ ‫ٌَّز تلفیک درهارُ هیساى یاراًِ ًمذی‬ ‫ٍ د ف ارز ترجیحی تصوین گیری ًىردُ است‬ ‫سخٌگَی وویسیَى تلفیک الیحِ هَدجِ‬ ‫‪ 0010‬ها هیاى ایٌىِ ٌَّز ایی وویسیلَى‬ ‫هصَهِ ٍ تصویوی درهارُ هیساى یلاراًلِ‬ ‫ًمذی در سال ایٌذُ ًلذاضلتلِ اسلت‬ ‫گفت‪ :‬وویسیَى تلفیک ّلٌلَز درهلارُ‬ ‫د ف ارز ترجیحی تصولیلن گلیلری‬ ‫ًىردُ ٍ لرار است در ایی هارُ وویلتلِ‬ ‫ای هیی هجلس ٍ دٍلت تطىی‪ ،‬ضَد‪.‬‬ ‫سحین صاسع دس ًـؼت خثشی دس تَضیح جلؼِ وویؼیَى تلفهیهک تهَدجهِ ‪۱۵۳۱‬‬ ‫گفتۺ وویؼیَى تلفیک دستاسُ اسص تشجیجی الذام خاکی اًجام ًذادُ اػت‪ .‬همهشس‬ ‫ؿذُ وویتِ ای تیی هجلغ ٍ دٍلت جْت تلوین گهیهشی پهیهشاههَى ًهش اسص‬ ‫تشجیحی چِ حزؾ ٍ چِ اتمای اى تـىیل دّذ‪ ،‬تعذ اص اى ًتیجِ ًْایی سا اعالع‬ ‫سػاًی خَاّین وشد‪.‬‬ ‫ػخٌگَی وویؼیَى تلفیک تَدجِ ‪ ۱۵۳۱‬دس تَضیح هلَتات ایهی وهوهیهؼهیهَى‬ ‫گفتۺ تلفیک دس هلَتِای تِ ؿْشداسیّا ٍ ػاصهاىّای تاتعِ اجهاصُ داد وهِ تها‬ ‫تاییذ ٍصاست وـَس ‪ّ ۱۳‬ضاس هیلیاسد تَهاى اٍساق هالی اػالههی ههٌهتهـهش وهٌهذ‬ ‫هعاٍى ٍصیش تعاٍى خثش دادۺ‬ ‫اختصاظ خط اعتباری ‪ّ 9‬سار هیلیارد تَهاًی‬ ‫اضتغالسایی تعاًٍیّا‬ ‫هعاٍى اهَر تعاٍى ٍزار تعاٍى وار ٍ رفاُ اجتلولاعلی‬ ‫گفت‪ :‬ها ّوىاری هاًه تَسعِ تعاٍى ٍ صٌذٍق ضواًلت‬ ‫سرهایِ گ اری هخص تعاٍى خط اعتباری تسْیلالتلی ‪9‬‬ ‫ّسار هیلیارد تَهاًی دوایت از اضتغال ایجاد ضذ‪.‬‬ ‫تِ ًمل اص ٍصاست تعاٍى‪ ،‬واس ٍ سـاُ اجتواعی‪ ،‬ههْهذی‬ ‫هؼىٌی تا اعالم ایی خثش گفتۺ دس اجشای هٌَیات همام‬ ‫هعرن سّثشی ٍ تا ّذؾ هاًع صدایی ٍ پـهتهیهثهاًهی اص‬ ‫اجشای عشح ّای اؿتؽالضای تعاًٍی ّای وـَس تهفهاّهن‬ ‫ًاهِای تا تاًه تَػعِ تعاٍى ٍ کٌذٍق ضواًت ػشهایِ‬ ‫گزاسی اهضا ؿذ‪ٍ .‬ی اـضٍدۺ عثک ایی تهفهاّهن ًهاههِ‪،‬‬ ‫تخؾ تعاٍى خظ اعتثاسی ‪ّ ۳‬ضاس هیلیهاسد تهَههاًهی سا‬ ‫تشای حوایت اص پایذاسی ٍ تَػعِ وؼه ٍ وهاسّهای‬ ‫اؿتؽالضای تعاًٍی دس عشحّای دس حا تْهشُ تهشداسی‪،‬‬ ‫تىویل عشح ّای ًیوِ توام ٍ تَػعِ عشحّهای ههَـهک‬ ‫تعاًٍی ایجاد وشدُ اػت‪.‬‬ ‫هؼىٌی اـضٍدۺ ایی خظ اعتثاسی‪ ،‬تىویل وٌٌذُ صًجیهشُ‬ ‫اسصؽ‪ ،‬تَػعِ عوهشاى ؿهْهشػهتهاى‪ ،‬هؼهىهی‪ ،‬صًهاى‪،‬‬ ‫تعاًٍی ّای تشتش هلی‪ ،‬اػتاًی ٍ هلَب ػفشّای اػتاًی‬ ‫ٍ اص عشیک تاًه تَػعِ تعاٍى ـشاّن ؿذُ اػت‪.‬‬ ‫هعاٍى اهَس تعاٍى ٍصیش واس گفتۺ تا ّواٌّگی اًهجهام‬ ‫ؿذُ تا ًْادّای هالی تخؾ تعاٍى تؼْیالت هزوَس تها‬ ‫دس ًرش گشـتی حذاوخش تؼْیل ٍ تؼهشیهع لهاًهًَهی دس‬ ‫اختیاس عشح ّای ٍاجذ ؿشایظ لشاس خَاّذ گهشـهت ٍ‬ ‫ًش ػَد تؼْیالت هزوَس تهش اػهاع ًهش هلهَب‬ ‫ؿَسای پَ ٍ اعتثاس تَدُ ٍ دسکهذد ّؼهتهیهن یهاساًهِ‬ ‫هٌاػثی سا اص هحل سدیؿ ؿىل گیشی ٍ تَاًوٌذػهاصی‬ ‫تعاًٍیّا تشای ّشًَع اص تعاًٍیّا ـشاّن ػاصین‪.‬‬ ‫ٍی ؿشط اکلی تشخَسداسی عشحّا اص یاساًِ پیؾ تیٌی‬ ‫ؿذُ سا تِ تْشُ تشداسی سػیذى عشح ٍ تحهمهک تهعهْهذ‬ ‫اؿتؽا ٍ هلشؾ کحیح تؼْیالت هغاتک عهشح اسائهِ‬ ‫ؿذُ عٌَاى وشد‪.‬‬ ‫ّوچٌیی تِ ؿشوتّای دٍلتی اجاصُ اًتـاس ‪ّ ۱۳‬ضاس هیلیاسد تَههاى اٍساق ههالهی‬ ‫اػالهی دادُ ؿذ‪.‬‬ ‫ٍی اضاـِ وشدۺ دستاسُ اب ٍ تشق ٍ گاص سٍػتاّا دٍلهت ههىهلهؿ ؿهذ ‪۳۳۳۳‬‬ ‫هیلیاسد تَهاى دس هٌاعک سٍػتایی ٍ ؿْشی هحشٍم اٍساق هالی اػالهی هٌتـش وٌٌذ‬ ‫تِ دٍلت اجاصُ دادُ ؿذ تشای هماٍم ػاصی‪ ،‬تْؼاصی ٍ ًهَػهاصی ههذاسع ‪۰۳۳۳‬‬ ‫هیلیاسد تَهاى ٍ تشای هماٍمػاصی داًـگاُّا ٍ تجْیضات داًـگاُّا ‪ ۳۳۳۳‬هیلیهاسد‬ ‫تَهاى اٍساق هالی – اػالهی هٌتـش وٌذ‪.‬‬ ‫صاسع اداهِ دادۺ ػاصهاى اهَس هالیاتی هىلؿ ؿذ پشًٍذُّای هالیاتی هشاوض دسهاًی‬ ‫هشتَط تِ عولىشد اص ػا ‪ ۱۰۹۸‬تا ‪ ٍ ۱۵۳۳‬تا پایاى ػا ‪ ۱۵۳۱‬سا سػیذگی وشدُ‬ ‫ٍ دساهذ ًاؿی اص اى سا تِ حؼاب دساهذّای هالیاتی تهِ خهضاًهِ ٍاسیهض وهٌهذ‪.‬‬ ‫ّوچٌیی دٍلت دس اجشای تشًاهِ ؿـن تَػعِ جْت پهشداخهت تهذّهی تهاههیهی‬ ‫اجتواعی هىلؿ ؿذ ‪ّ ۹۳‬ضاس هیلیاسد تَهاى ػهْهام ؿهشوهت ّهای تهَسػهی ٍ‬ ‫ؼیشتَسػی سا تشای پشداخت تذّی ػاصهاى تاهیی اجتواعی ٍ تاههیهی اجهتهوهاعهی‬ ‫ًیشٍّای هؼلح ٍاگزاس وٌذ‪ .‬دستاسُ تحج حکاالهتیاص ٍ حهک الؼهْهن دٍلهت اص‬ ‫واستشّای اسائِ دٌّذُ هخاتشات تِ هیضاى دٍ دسکذ حکاالهتیاص اـضایؾ پیذا وهشد‬ ‫وِ دساهذ اى دس حَصُّای ـشٌّگی ّضیٌِ هیؿَد‪.‬‬ ‫م الف ‪ 113‬اّر‬ ‫اگْی فمذاى سٌذ هالىیت‬ ‫رٍزًاهِ ارن‬ ‫‪۱۳۵0۵0۸۹۷۵-۱۵۳۳0۱۳0۳۹‬‬ ‫ػٌذ هالىیت ؿـذاًگ یىثاب خاًِ تحت پالن ‪ -۵۳۹0۵‬اکلی ٍالع دس اّش تخؾ ‪ ۳۳‬تهثهشیهض تـهوهاسُ ػهشیها ۺ‬ ‫الؿ‪ ٍ ۰۵۴۵۷۵-۹۴0‬ؿواسُ دـتش اهالن الىتشًٍیىیۺ ‪ ۱۰۹۹۳۳۰۳۵۳۱۳۳۳۳۵۱۰‬تِ ًام خاًن اوشم جاللی حثت ٍ کادس‬ ‫گشدیذُ ٍ ًاهثشدُ تِ هَجه گَاّی حلش ٍساحت ؿواسُۺ ‪ ۹۹0۸0۳۳-۹۹۳۹۹۸۱‬ـَت ًوَدُ ٍ ٍساث حهیهی الهفهَت‬ ‫عثاستٌذ اصۺ الای هحوذ ـاسػی صٍد ٍ خاًن ّاۺ پشیؼا ٍ ػویِ ّشدٍ ـاسػی ـشصًذاى وِ تا ادعای ـمذاى ػٌذ هالىیت‬ ‫هضتَس دس احش ًاهعلَم تماضای ػٌذ هالىیت الوخٌی ًؼثت تِ پالن اخیش ًوَدُ اػت‪ .‬ایی اداسُ دس اجشای ههادُ ‪-۱۳۳‬‬ ‫اکالح هَادی اص ائیی ًاهِ لاًَى حثت ٍ تثلشُ ّای ریل اى الذام تِ اًتـاس اگْی ـمذاى ًوَدُ‪ ،‬لزا ّشوغ ًؼثت تهِ‬ ‫هله هَسد اگْی هعاهلِ ای اًجام دادُ یا هذعی ٍجَد ػٌذ هالىیت ًضد خَد هی تاؿذ هی تَاًذ اعتشام خَد سا‬ ‫وتثا ضوی اسائِ اکل ػٌذ هالىیت یا ػٌذ هعاهلِ‪ ،‬دس هذت دُ سٍص پغ اص اًتـاس اگْی تِ اداسُ حثت هحل تؼلین‬ ‫ًوایذ دس کَست عذم ٍکَ اعتشام شؾ هْلت همشس ٍ یادس کَست عذم اسائِ اکل ػٌذ هالىیت یها ػهٌهذ‬ ‫هعاهلِ تا ٍجَد ٍکَ اعتشام‪ ،‬اداسُ حثت ػٌذ هالىیت الوخٌی سا هغاتک همشسات کادس ٍ تِ هتهمهاضهی تؼهلهیهن‬ ‫خَاّذ وشد ٍ تِ اعتشام ٍاسدُ دس خاسد اص هَعذ تشتیه احش دادُ ًخَاّذ ؿذ‪.‬‬ ‫‪ *1۹015‬تاریخ اًتطار‪0011۹01۹92 :‬‬ ‫رئیس ثبت اسٌاد ٍ اهالن اّر‪ -‬اهراّین ًَری‬ ‫***************************************************‬ ‫رٍزًاهِ ارن‬ ‫م الف ‪0113‬‬ ‫اگْی فمذاى سٌذ هالىیت‬ ‫ؿـذاًگ یه لغعِ تاغ تحت پالن ‪ ۳۴‬ـشعی اص ‪ -۵۳۷۰‬اکلی ٍالع دس تخؾ ‪ ۱‬تثشیض تِ ًام کوذ اػهذصادُ عهشـهاى‬ ‫حثت ٍ ػٌذ هالىیت ؿواسُۺ ‪۹۸۴۴۴۱‬د‪ ۹۹‬تٌاهؾ کادس ؿذُ اػت‪ .‬ایٌه هاله تشاتش دسخَاػت ؿواسُۺ ‪ ۰۹‬تهاسیه‬ ‫‪ ٍ ۱۵۳۳0۳۹0۱۳‬اػتـْادیِ هحلی پیَػتی هذعی ـمذاى ػٌذ هالىیت دس احش اػثاب وـی ؿذُ ٍ تمهاضهای کهذٍس‬ ‫ػٌذ هالىیت الوخٌی ًوَدُ اػت هشاته دس اجشای تثلشُ یه هادُ ‪ -۱۳۳‬ائیی ًاهِ لاًَى حثت دس یه ًَتت اگهْهی‬ ‫هیـَد ٍ ّش وغ ادعائی ًؼثت تَجَد ٍسلِ هالىیت یا اًجام ّشگًَِ هعاهلِ سا ًضد خَد داسد هیتَاًذ اعتشام خَد سا‬ ‫وتثا توذت ‪ ۱۳‬سٍص پغ اص اًتـاس اگْی تِ اداسُ حثت تثشیض تؼلین ًوایذ تذیْی اػت پغ اص اًمضای ههذت لهاًهًَهی‬ ‫ًؼثت تلذٍس ػٌذ هالىیت الوخٌی الذام خَاّذ ؿذ ٍ اعتشاضات ٍاسدُ دس خاسد اص هذت تشتیه احش دادُ ًخَاّذ ؿذ‪.‬‬ ‫تاریخ اًتطار‪0011۹01۹92 :‬‬ ‫رئیس ادرُ ثبت اسٌاد ٍ اهالن هٌطمِ هروسی تبریس‪ -‬علی علی پَر‬ ‫****************************************************‬ ‫رٍزًاهِ ارن‬ ‫م الف ‪ 1111‬هرًذ‬ ‫ادارُ ثبت اسٌاد ٍ اهالن دَزُ ثبت هله هرًذ‬ ‫اگْی هَضَع هادُ ‪ ۰‬لاًَى ٍهاد‪۱۰‬ائیی ًاهِ لاًَى تعییی تىلیؿ ٍضعیت حثتی ٍ اساضی ٍػاختواًْای ـالذ ػٌذ سػوی‬ ‫تشاتش سای ؿواسُۺ ‪ّ ۱۵۳۳0۳۹0۳۷-۱۵۳۳۹۳۰۳۵۳۳۴۳۳۳۱۹۷‬یات هَضَع لاًَى تعییی تىلیؿ ٍضعیت حثتی اساضی ٍ‬ ‫ػاختواًْای ـالذ ػٌذ سػوی هؼتمش دس ٍاحذ حثتی حَصُ حثت هله هشًذ تلشـات هالىاًِ تالهعاسم هتماضی الهای‬ ‫ـشصاد ًاکش علش ـشصًذۺ تشاب تـواسُ ؿٌاػٌاهِۺ ‪ ۱۳۳۴‬کادسُ اص تثشیض دس ؿـذاًگ عشکِ یه لهغهعهِ صههیهی تهِ‬ ‫هؼاحت ‪ ۵۸۹0۸۴‬هتشهشتع تِ پالن ‪ ۰۸‬ـشعی اص ‪ -۵۷‬اکلی هفشٍص ٍ هجضی ؿذُ اص پهالن ‪ -۵۷‬اکهلهی ٍالهع دس‬ ‫گلعزاس تخؾ ‪ ۱۴‬تثشیض خشیذاسی اص هاله سػوی هالىیی هـاعی هحشص گشدیذُ اػت‪ .‬لزا تِ هٌرَس اعالع عوهَم‬ ‫هشاته دس دٍ ًَتت تِ ـاکلِ ‪ ۱۴‬سٍص اگْی هیـَد دس کَستی وِ اؿخاف ًؼثت تِ کذٍس ػٌذ هالىیت ههتهمهاضهی‬ ‫اعتشاضی داؿتِ تاؿٌذ هی تَاًٌذ اص تاسی اًتـاس اٍلیی اگْی تِ هذت دٍ هاُ اعتشام خَد سا تِ ایی اداسُ تؼلین ٍ پغ‬ ‫اص اخز سػیذ‪ ،‬شؾ هذت یه هاُ اص تاسی تؼلین اعتشام‪ ،‬دادخَاػت خَد سا تِ هشاجع لضائی تمذین ًوایٌذ‪.‬تذیْی‬ ‫اػت دس کَست اًمضای هذت هزوَس ٍ عذم ٍکَ اعتشام عثک همشسات ػٌذ هالىیت کادس خَاّذ ؿذ‪.‬‬ ‫‪ *۵0۱۷۳‬تاسی اًتـاس ًَتت اٍ ۺ ‪ *۱۵۳۳0۱۳0۱۰‬تاسی اًتـاس ًَتت دٍمۺ ‪۱۵۳۳0۱۳0۳۹‬‬ ‫رئیس ثبت اسٌاد ٍ اهالن ضْرستاى هرًذ‪ -‬هحرم وٌعاًی‬ ‫توام واسگشاى وـَس اعن اص وؼاًی وِ تهِ ّهش‬ ‫دلیلی ؿؽل خَد سا اص دػت دادُاًذ‪ ،‬واسگهشاى‬ ‫اصهایـی‪ ،‬ػاعتی‪ً ،‬یوِ ٍلت ٍ ـللی هـهوهَ‬ ‫دسیاـت عیذی ّؼتٌذ ٍ واسـشهها ههَ هؿ تهِ‬ ‫پشداخت اػت‪ .‬توام واسوٌاى هـهوهَ لهاًهَى‬ ‫واس وِ عثک تعشیؿ ایی لاًَى واسگش ؿٌاخهتهِ‬ ‫هی ؿًَذ‪ ،‬هـوَ عیذی ٍ پاداؽ پهایهاى ػها‬ ‫ّؼتٌذ؛ هثٌای پشداخت عهیهذی وهاسگهشاى دس‬ ‫کَستی وِ یه ػا واهل دس هحل واس خهَد‬ ‫ػاتمِ پشداخت حک تیوِ داؿتِ تاؿٌذ‪ ،‬هعاد دٍ‬ ‫هاُ حمَق پایِ تا ػمؿ ‪ ۷‬هیلیَى ٍ ‪ّ ۹۹۹‬ضاس ٍ‬ ‫‪ ۵۸۴‬تَهاى خَاّذ تَد‪ّ .‬وچٌیی وهؿ عهیهذی‬ ‫واسگشاى ًیض ‪ ۴‬هیلیَى ٍ‪ّ ۰۱۳‬ضاسٍ ‪ ۹۹۳‬تَهاى اػت‪.‬‬ ‫وارگراى خارج ضذُ از ضغل‪ ،‬هلِ هلذ‬ ‫هاُّای وارورد عیذی هیگیرًذ‬ ‫تش ایی اػاع‪ ،‬دس ایی تیی واسگشاًی ّؼتٌذ وهِ‬ ‫خَاػتِ یا ًاخَاػتِ ٍ تِ دالیل هختلؿ ّوچَى‬ ‫تحشاى التلادی واسـشها‪ ،‬عذم ًیاص ٍ ؿؽل خَد‬ ‫سا اص دػت دادُاًذ ٍ ّهوهچهٌهیهی تهشخهی اص‬ ‫واسگشاى تاصًـؼتِ ؿذُاًذ وِ تا تَجِ تِ تاویهذ‬ ‫لاًَى واس ایی دػتِ اص اـشاد ًیض هؼتحک دسیاـت‬ ‫عیذی پایاى ػا ّؼتٌذ‪.‬‬ ‫هغاتک تا اًچِ وِ دس لاًَى واس اهذُ‪ ،‬ایی دػتِ‬ ‫اص اـشاد تِ ًؼثت هذت واسوشدؿاى‪ ،‬عهیهذی ٍ‬ ‫پاداؽ ػاالًِ سا دسیاـت هیوٌٌذ؛ تِ عٌَاى هخا‬ ‫واسگشی وِ پغ اص ‪ ۵‬هاُ واس وهشدى‪ ،‬تهیهىهاس‬ ‫ؿذُ تایذ تِ تٌاػه ّواى ‪ ۵‬هاُ واسوشد‪ ،‬عیهذی‬ ‫دسیاـت وٌذ ٍ واسـشها هىلؿ تِ پشداخت ایهی‬ ‫هثلػ اػت‪.‬‬ ‫پرداخت عیذی هِ وارگراى ًیلولِ ٍللت‬ ‫فصلی ٍ ساعتی‬ ‫ّوچٌیی تش اػاع هادُ ‪ ۰۹‬لاًَى وهاس‪ ،‬ههضد ٍ‬ ‫هضایای واسگشاًی وِ تِ کَست ًیوِ ٍلت ٍ یها‬ ‫ووتش اص ػاعات لاًًَی تعیهیهی ؿهذُ تهِ وهاس‬ ‫اؿتؽا داسًذ‪ ،‬تِ ًؼثت ػاعات واس اًجام یاـهتهِ‬ ‫هحاػثِ ٍ پشداخت هیؿَد‪.‬‬ ‫دس هَسد واسگشاى ػاعتی وِ حهمهَق ههاّهاًهِ‬ ‫حاتت ًذاؿتِ ٍ دػتوضد اًاى دس هاُ هتؽیش اػهت‪،‬‬ ‫تشای هحاػثِ عیذی ٍ پاداؽ‪ ،‬هیاًگیی حهمهَق‬ ‫ػِ هاُ اخش خذهت اًْا هثٌای هحهاػهثهِ لهشاس‬ ‫هیگیشد‪.‬هثلػ پشداختی تاتت عیذی ٍ پاداؽ تهِ‬ ‫واسگشاى واسگاُّای ـللی هـوَ لاًَى وهاس‬ ‫ٍ ّوچٌیی واسگشاى ػایش واسگاُّای هـهوهَ‬ ‫وِ ووتش اص یه ػا دس واسگاُ واس وهشدًهذ‪،‬‬ ‫تایذ تهش ههذخهز ‪ ۹۳‬سٍص ٍ تهِ ًؼهثهت ایهام‬ ‫واسوشدؿاى دس ػا هحاػثِ ؿَد‪.‬‬ ‫وارگراى ازهایطی ّن عیذی هیگیرًذ‬ ‫اص ػَیی دیگش ًیض تشخی اص واسگشاى تِ کَست‬ ‫اصهایـی تِ واس گشـتِ هی ؿًَذ وِ تهش اػهاع‬ ‫هادُ ‪ ۱۱‬لاًَى واس ٍ تثلهشُ اى‪ ،‬ههذت دٍسُ‬ ‫اصهایـی تایذ دس لشاسداد واس هـهخهق ؿهَد؛‬ ‫چٌاًچِ ساتغِ واسی اص جاًه واسـشها لغع ؿَد‬ ‫ٍی هلضم تِ پهشداخهت وهلهیهِ حهمهَق دٍسُ‬ ‫اصهایـی خَاّذ تَد ٍ چٌاًهچهِ لهغهع ساتهغهِ‬ ‫واسی اص ػَی واسگش تاؿذ‪ ،‬واسگش هؼهتهحهک‬ ‫دسیاـت توام حمَق ٍ هضایا تِ هیضاى هذت اًجام‬ ‫واس اػت‪.‬تٌاتشایی هغاتک تا لاًَى واس‪ ،‬ایی دػتِ‬ ‫اص اـشاد ًیض هـوَ دسیاـت وهلهیهِ حهمهَق ٍ‬ ‫هضایای لاًًَی اص جولِ عیذی ٍ پهاداؽ پهایهاى‬ ‫ػا هیؿًَذ‪.‬‬ ‫هرخصی استعالجی هطوَل عیذی است‬ ‫ّوچٌیی تش اػاع هادُ ‪ ۷۵‬لهاًهَى وهاس ههذت‬ ‫هشخلی اػتعالجی وِ تِ تذییذ ػاصهاى تهذههیهی‬ ‫اجتواعی سػیذُ تاؿذ جضٍ ػَاتک واس واسگشاى‬ ‫هحؼَب هی ؿَد‪ ،‬تٌاتشایهی سٍصّهای ههزوهَس‬ ‫هـوَ پشداخت هضایایی اص لثهیهل حهک اٍالد‪،‬‬ ‫حک تی‪ ،‬ػٌَات خذهت‪ ،‬هشخلی اػتحمالی ٍ‬ ‫عیذی ٍ پاداؽ ػاالًِ خَاّذ تهَد وهِ تهایهذ‬ ‫تَػظ واسـشها پشداخت ؿَد‪.‬‬ ‫اختصاظ پاداش بِ هطترکاى کنهصرف برق‬ ‫تعشـِّای جذیذ تشق تشاػاع اعالم لثلی اص اٍ‬ ‫تْوی هاُ اهؼا اجشایی خَاٌّهذ ؿهذ وهِ تهش‬ ‫اػاع ائییًاهِ ّیات ٍصیشاى‪ ،‬هـتشوهاًهی وهِ‬ ‫تتَاًٌذ هلشؾ خَد سا دس چهاسچهَب الهگهَ‬ ‫واّؾ دٌّذ‪ ،‬هـوَ پاداؽ هیؿًَذ‪.‬‬ ‫پٌجن دیهاُ اعضای دٍلت تِ سیاػت ایهت اهلل‬ ‫ػیذ اتشاّین سئیؼی‪ ،‬سئیغ جوَْسی تا اػتٌاد تِ‬ ‫لاًَى ّذـوٌذ وشدى یاساًِ ّا ٍ اجهشای حهىهن‬ ‫هٌذسد دس تٌذ (ی) تثلشُ (‪ )۸‬لاًَى تَدجِ ػا‬ ‫‪ ۱۵۳۳‬ول وـَس‪ً ،‬حَُ هحاػثِ تهعهشـهِ تهشق‬ ‫هلشـی هـتشواى سا تعییی ٍ اجاصُ اجشای اى اص‬ ‫اٍ تْوی کادس وشدُ اػت‪.‬‬ ‫واسؿٌاػاى ٍ هتخللاى کٌعت تهشق پهغ اص‬ ‫تشسػی دلیک هلهاسؾ هـهتهشوهاى تهش اػهاع‬ ‫چٌذیی هَلفِ‪ ،‬تشای هیهضاى ههٌهاػهه هلهشؾ‬ ‫تشق الگَیی عشاحی وشدًهذ وهِ یهه الهذام‬ ‫اکَلی تَدُ ٍ هعوَالً جضٍ تشًاهِ ّهای اکهلهی‬ ‫وـَسّا تشای اسائِ خذهات تْتش تِ هـهتهشوهاى‬ ‫اػت‪.‬‬ ‫ایی الگَ اتتذا تش اػاع اب ٍ َّا ٍ اللین وـَس‬ ‫ٍ تا تَجِ تِ هیضاى هتَػظ دهای َّا تِ ههٌهاعهک‬ ‫هختلؿ هعتذ یا عادی ٍ گشهؼیهشی تهمهؼهیهن‬ ‫ؿذُ‪ ،‬ػپغ ًیاص خاًَاسّای هختلؿ تِ اػتهفهادُ‬ ‫اص اًشطی تشق تشای ٍػایل سٍؿٌایهی‪ ،‬ههاؿهیهی‬ ‫لثاػـَیی ٍ شــَیی‪ ،‬اتَ‪ ،‬یخچا ٍ ؼیشُ وهِ‬ ‫تِعَس هعوَ تشای سـاُ هَسد ًیاص اػت دسًهرهش‬ ‫گشـتِ ؿذُ اػت‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫وطبوی الکتریویکی ریزوبمٍ ارک‬ ‫سبیت ریزوبمٍ ‪www.arkonline.ir‬‬ ‫ایمیل ریزوبمٍ‪ark.tabriz@yahoo.com9‬‬ ‫ایمیل مذیرمسئًل‪eshraghimo@gmail.com 9‬‬ ‫مذیر اجرائی‪ 9‬معصًمٍ حجبزی‬ ‫مجری سبیت ریزوبمٍ‪ 9‬سبوبز اضراقی‬ ‫چْارضٌبِ ‪ 95‬دی ‪ 55 * 5011‬صاًَیِ ‪ 52 * 9199‬جوادی الثاًی‪5001‬‬ ‫اخببر کًتبٌ یرزضی‬ ‫رکًرد زوی کبپیتبن تیم ملی ایران‬ ‫در سًپر لیگ یًوبن‬ ‫ٔ‪ٟ‬بجٓ سیٓ ّٔی ایشاٖ دس ػ‪ٛ‬دش ِیییً یی‪٘ٛ‬یبٖ‬ ‫سو‪ٛ‬سدی جذیذ ث‪٘ ٝ‬بٔؾ طجز ؿذ‪.‬‬ ‫وشیٓ ا٘لبسی فشد وبدیشبٖ سیٓ ّٔی وـ‪ٛ‬سٔیبٖ‬ ‫ایٗ س‪ٚ‬ص‪ٞ‬ب ثشای ا‪.‬ان دس و‪ٙ‬بس ٔیالد ٔحٕذی‬ ‫‪ ٚ‬احؼبٖ حبع کفی دس ػ‪ٛ‬دش ِیییً یی‪٘ٛ‬یبٖ‬ ‫ثبصی ٔی و‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ا٘لبسی فشد دس ثبصی اخیش ا‪.‬ان ٔمبثُ ا‪ٚ‬فیی‬ ‫س‪ٟٙ‬ب ٌُ سیٕؾ سا ث‪ ٝ‬طٕش سػب٘ذ ‪ِٚ‬ی دس ٘‪ٟ‬بیز‬ ‫ثب ٘شیج‪ 2 ٝ‬ثش یه ؿىؼز خ‪ٛ‬سد٘ذ‪ٕٞ .‬چ‪ٙ‬یییٗ‬ ‫ا‪.‬ان ثبصی لجُ سش ٔمبثُ دب٘ش‪ِٛ‬ییىی‪ٛ‬ع سا ثیب‬ ‫‪ٕٞ‬یٗ ٘شیج‪ٚ ٝ‬اٌزاس وشد‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د‪ .‬ثشای ا‪ِٚ‬یٗ ثیبس‬ ‫اػز و‪ ٝ‬ا‪.‬ان د‪ ٚ‬ثبصی ٔش‪ٛ‬اِی سا ث‪ ٝ‬سیٓ ‪ٞ‬بی‬ ‫ؿ‪ٟ‬ش اسٗ ٔی ثبصد‪.‬‬ ‫ومًوٍگیری تست دیپیىگ‬ ‫در اوتخببی کطتی فروگی‬ ‫ٔبٔ‪ٛ‬ساٖ ٔجبسص‪ ٜ‬ثب د‪ٚ‬دی‪ ًٙ‬وـ‪ٛ‬سٔبٖ ثب حض‪ٛ‬س‬ ‫دس ا٘شخبثی وـشی فشٍ٘یی سؼیز د‪ٚ‬دییی‪ٙ‬یً‬ ‫ٌشفش‪ٙ‬ذ‪ٔ .‬ؼبثمبر ا٘شخبثی وـشی فیش٘یٍیی ثی‪ٝ‬‬ ‫ػ‪ٛٙ‬اٖ چشخ‪ ٝ‬ا٘شخبثی ثشای حضی‪ٛ‬س دس جیبْ‬ ‫سخشی س‪ٚ‬ص‪ٞ‬بی یىـ‪ٙ‬ج‪ ٚ ٝ‬د‪ٚ‬ؿ‪ٙ‬ج‪ ٝ‬ثشٌیضاس ؿیذ‬ ‫و‪ٔ ٝ‬بٔ‪ٛ‬ساٖ ٔجبسص‪ ٜ‬ثب د‪ٚ‬دی‪ ًٙ‬وـی‪ٛ‬سٔیبٖ دس‬ ‫ایٗ ٔؼبثمبر حض‪ٛ‬س داؿش‪ٙ‬ذ ‪ٕٞٝ٘ٛ٘ ٚ‬بی سؼز‬ ‫د‪ٚ‬دی‪ ًٙ‬اص چ‪ٙ‬ذ وـشیٌیش ٌشفش‪ٙ‬ذ‪ .‬اِیجیشی‪ ٝ‬دس‬ ‫ٔؼبثمیبر لی‪ٟ‬یشٔیب٘یی وـی‪ٛ‬س وـیشیی اصاد‬ ‫ٕ٘‪ٌٝ٘ٛ‬یشی اص ‪ٚ‬سصؿىبساٖ ا٘جبْ ٘ـذ‪.‬‬ ‫ثشاػبع اػالْ ٘بد‪ ٚ‬لشاس اػز ٕ٘‪ٌ ٝ٘ٛ‬ییشی ‪ٞ‬یب‬ ‫دس ٔؼبثمبر جبْ سخشی دس اصاد ‪ ٚ‬فشٍ٘ی ‪ٞ‬یٓ‬ ‫ا٘جبْ ؿ‪ٛ‬د و‪ٕٟٔ ٝ‬ششیٗ چشخ‪ ٝ‬ا٘شخبثیی ثیشای‬ ‫حض‪ٛ‬س وـشی ٌیشاٖ دس ٔؼبثمیبر لی‪ٟ‬یشٔیب٘یی‬ ‫اػیب خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ث‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ضربٍ کریوب بٍ تیم ملی عراق‬ ‫پیص از دیذار بب ایران‬ ‫‪ٞ‬بفجه سیٓ ّٔی ػشاق ث‪ ٝ‬دِیُ وش‪٘ٚ‬بیی ؿیذٖ‬ ‫ثبصی ثب ایشاٖ دس ا٘شخبثی جبْ جی‪ٟ‬یب٘یی سا اص‬ ‫دػز داد‪ .‬سیٓ ّٔی ف‪ٛ‬سجبَ وـ‪ٛ‬سٔبٖ ‪ ۷‬ث‪ٟ‬یٕیٗ‬ ‫دس دس د‪ٚ‬س ‪ٞ‬فشٓ ٔؼبثمبر ا٘شخبثی جبْ ج‪ٟ‬ب٘یی‬ ‫‪ 2222‬ث‪ٔ ٝ‬لبف سیٓ ّٔی ػشاق ٔی س‪ٚ‬د‪.‬‬ ‫دس ‪ٕٞ‬یٗ ساثغ‪ ٝ‬فذساػی‪ ٖٛ‬ف‪ٛ‬سجبَ ػشاق اػیالْ‬ ‫وشد احٕذ یبػیٗ ‪ٞ‬بفجه سیٓ ّٔی ایٗ وـی‪ٛ‬س‬ ‫ث‪ ٝ‬دِیُ اثشال ث‪ٚ ٝ‬یش‪ٚ‬ع وش‪٘ٚ‬ب د‪ ٚ‬ثبصی دیییؾ‬ ‫س‪ٔ ٚ‬مبثُ ایشاٖ ‪ِ ٚ‬ج‪ٙ‬بٖ سا دس ا٘یشیخیبثیی جیبْ‬ ‫ج‪ٟ‬ب٘ی ‪ 2222‬اص دػز داد‪.‬‬ ‫عجک اػالْ فذساػی‪ ٖٛ‬ػیشاق حؼیییٗ جیجیبس‬ ‫ثبصیىٗ ٘یش‪ٛٞ ٚ‬ایی جب٘ـیٗ یبػیٗ دس ِیییؼیز‬ ‫سیٓ ّٔی ثشای د‪ ٚ‬ثبصی دیؾ س‪ ٚ‬دس ا٘یشیخیبثیی‬ ‫جبْ ج‪ٟ‬ب٘ی ٔی ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫طبرمی بٍ تیم ملی فًتببل‬ ‫دعًت ضذ‬ ‫ػشٔشثی سیٓ ّٔی ف‪ٛ‬سجبَ وـی‪ٛ‬سٔیبٖ ٌیفیزۺ‬ ‫ٔ‪ٟ‬ذی عبسٔی دس ِیؼز ٘‪ٟ‬بیی سیٓ ّٔی ف‪ٛ‬سجیبَ‬ ‫اػز ‪ ٚ‬ا‪ ٚ‬سا ث‪ ٝ‬اسد‪ ٚ‬دػ‪ٛ‬ر وشدْ‪.‬‬ ‫دساٌبٖ اػى‪ٛ‬چیچ‪ ،‬ػشٔشثی سیٓ ّٔی ف‪ٛ‬سیجیبَ‬ ‫وـ‪ٛ‬سٔبٖ ٔ‪ٛ‬فک ؿذ‪ ٜ‬اص ‪ ۶‬دیذاس خ‪ٛ‬د ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ‬ ‫ػشٔشثی دس سلبثز‪ٞ‬بی ٔمذٔبسی جبْ جی‪ٟ‬یب٘یی‬ ‫‪ ،2222‬کبحت ‪ ۵‬ثشد ‪ ٚ‬یه سؼب‪ٚ‬ی ؿی‪ٛ‬د سیب‬ ‫ػّٕىشد ٔغّ‪ٛ‬ثی سا اص خ‪ٛ‬د ث‪ ٝ‬جبی ثٍزاسد‪.‬‬ ‫تًخل بُتریه مربی سبل ضذ‬ ‫ػشٔشثی چّؼی ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ث‪ٟ‬ششیٗ ٔیشثیی ػیبَ‬ ‫‪ 2222‬ا٘شخبه ؿذ‪.‬‬ ‫ٔشاػٓ ثشسشیٗ‪ٞ‬بی ف‪ٛ‬سجبَ ج‪ٟ‬بٖ ث‪ٝ‬ع‪ٛ‬س ٔجبصی‬ ‫دس ٔمش فیفب ‪ٚ‬الغ دس ؿ‪ٟ‬یش ص‪ٚ‬سییس ػی‪ ٛ‬یییغ‬ ‫ثشٌضاس ؿذ ‪ ٚ‬س‪ٔٛ‬بع س‪ٛ‬خُ‪ ،‬ػشٔشثی چّیؼیی‬ ‫ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ث‪ٟ‬ششیٗ ٔشثی ػبَ ‪ 2222‬ا٘شخبه ؿذ‪.‬‬ ‫س‪ٚ‬ثش‪ٔ ٚ‬ب٘چ‪ٙ‬ی‪ٙ‬ی‪ ،‬دخ ٌی‪ٛ‬اسدیی‪ٛ‬و ‪ ٚ‬سی‪ٔٛ‬یبع‬ ‫س‪ٛ‬خُ ٘بٔضد‪ٞ‬بی وؼت ایٗ جبیض‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د٘ذ‪.‬‬ ‫اسػٗ ‪ٍ٘ٚ‬ش ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ٔیی‪ٟ‬یٕیبٖ ا‪ٞ‬یذای اییٗ‬ ‫جبیض‪٘ ٜ‬بْ س‪ٛ‬خُ سا اػالْ وشد‪.‬‬ ‫لًاوذیفسکی بُتریه ببزیکه‬ ‫جُبن ضذ‬ ‫ٔ‪ٟ‬بجٓ ثبیشٖ ٔ‪٘ٛ‬یس ‪ ٚ‬وبدیشبٖ سیٓ ّٔی ِ‪ٟ‬ؼشیبٖ‬ ‫ثب وؼت ثیـششیٗ اسا ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ث‪ٟ‬ششیٗ ثبصیىیٗ‬ ‫ج‪ٟ‬بٖ ا٘شخبه ؿذ‪.‬‬ ‫ٔشاػٓ ثشسشیٗ‪ٞ‬بی ف‪ٛ‬سجبَ ج‪ٟ‬بٖ ث‪ٝ‬ع‪ٛ‬س ٔجبصی‬ ‫دس ٔمش فیفب ‪ٚ‬الغ دس ؿ‪ٟ‬یش ص‪ٚ‬سییس ػی‪ ٛ‬یییغ‬ ‫ثشٌضاس ؿذ ‪ ٚ‬س‪ٚ‬ثشر ِ‪ٛ‬ا٘ذ‪ٚ‬فؼىی ثیب وؼیت‬ ‫ثیـششیٗ اسا ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ث‪ٟ‬ششیٗ ثبصیىٗ ج‪ٟ‬بٖ دس‬ ‫ػبَ‪ 2222‬ا٘شخبه ؿذ‪.‬‬ ‫س‪ٚ‬ثشر ِ‪ٛ‬ا٘ذ‪ٚ‬فؼىی‪ِ ،‬ی‪ٔ ُ٘ٛ‬ؼی ‪ٔ ٚ‬یحیٕیذ‬ ‫کالح ٘بٔضد‪ٞ‬بی ٘‪ٟ‬بیی دسیبفز جبیض‪ ٜ‬ث‪ٟ‬ششییٗ‬ ‫ثبصیىٗ ػبَ ث‪ٛ‬د٘ذ‪.‬‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ اِىؼیب د‪ٛ‬سیبع ػ‪ٛٙ‬اٖ ث‪ٟ‬ششیٗ ثبصیىیٗ‬ ‫صٖ فیفب سا اص اٖ خ‪ٛ‬د وشد‪.‬‬ ‫مذیر مسئًل یصبحب امتیبز‪ 9‬محمذ اضراقی‬ ‫سردبیر‪ 9‬سبولی اضراقی‬ ‫تبسیس ‪ - 0261 9‬زمیىٍ اوتطبر ‪ 9‬فرَىگی ‪َ -‬ىری ‪ -‬ادبی ‪ -‬علمی‬ ‫کذپستی‪ - 4052536129‬تلفه‪24301608 - 24310803 )130(9‬‬ ‫تلفبکس‪ - 24301605 9‬ضمبرٌ َمراٌ ‪180330455719‬‬ ‫وطبوی ‪ 9‬تبریس خیبببن ازادی‪ -‬خیبببن مبراالن ورسیذٌ بٍ میذان فذک‬ ‫دفتر ریزوبمٍ ارک ‪ -‬چبپخبوٍ‪ 9‬پرویبن تبریس‬ ‫* سال سی ٍ دٍم ( اٍتَس ایکیٌجی ایل ) * ضوارُ ( سایی ) ‪ * 1053 6‬ورزش و گردشگری‬ ‫خطز سقَط بیخ گَش تینهلی در اٍج کاهیابی!‬ ‫تین هلی در صَرت هسجل کزدى صعَد خَد بِ جیام‬ ‫جْاًی قطز در دیذار با عزاق‪ ،‬بایذ در سیِ دییذار‬ ‫ایٌذُ خَد بزابز اهارات‪ ،‬کزُ جٌَبی ٍ لبیٌیاى ّین‬ ‫پیزٍس ضَد!‬ ‫ػیذث‪ٙ‬ذی سیٓ‪ٞ‬بی سا‪ٜ‬یبفش‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬جبْ ج‪ٟ‬ب٘ی ‪ 2222‬لیغیش‬ ‫دس لشػ‪ٝ‬وـی ایٗ ٔؼبثمبر و‪ ٝ‬ا‪ َٚ‬ادشیُ ‪22( 2222‬‬ ‫فش‪ٚ‬سدیٗ ‪ 2۰22‬ا٘جبْ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ‪ ،‬ثش اػبع اخشیٗ‬ ‫س٘ىی‪ ًٙ‬فیفب دیؾ اص لشػی‪ ٝ‬وـیی اػیز وی‪ ٝ‬س‪ٚ‬ص‬ ‫د‪ٙ‬جـ‪ٙ‬ج‪ٔ ۱2 ،ٝ‬یبسع ‪ 22( 2222‬فیش‪ٚ‬سدییٗ ‪2۰22‬‬ ‫اػالْ ٔیؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫سبو‪ ٖٛٙ‬حض‪ٛ‬س ‪ 2۱‬سیٓ ث‪ ٝ‬ایٗ ٔؼبثمبر لغؼیی ؿیذ‪ٜ‬‬ ‫اػز و‪ ٝ‬دس و‪ٙ‬بس لغش ٔیضثبٖ‪ ،‬سیٓ‪ٞ‬بی ّٔی اِیٕیبٖ‪،‬‬ ‫دإ٘بسن‪ ،‬ثشصیُ‪ ،‬ثّظیه‪ ،‬فشا٘ؼ‪ ،ٝ‬وش‪ٚ‬اػی‪ ،‬اػذب٘یب‪،‬‬ ‫کشثؼشبٖ‪ ،‬اٍّ٘ؼشبٖ‪ ،‬ػ‪ ٛ‬یغ‪ّٞ ،‬ی‪ٙ‬یذ ‪ ٚ‬اسطا٘یشیییٗ‪،‬‬ ‫سیٓ‪ٞ‬بیی ‪ٞ‬ؼش‪ٙ‬ذ و‪ ٝ‬کؼ‪ٛ‬د خ‪ٛ‬د سا ٘‪ٟ‬بیی وشد‪ٜ‬ا٘ذ‪.‬‬ ‫دس ک‪ٛ‬سسی و‪ ٝ‬لشػ‪ٝ‬وـی سلبثز‪ٞ‬بی جبْ جی‪ٟ‬یب٘یی‬ ‫أش‪ٚ‬ص ثشٌضاس ٔیؿذ‪ ،‬عجک اخشیٗ س٘ىی‪ ًٙ‬اػالٔیی‬ ‫فیفب ث‪ ٝ‬سبسیس ‪ 2۱‬دػبٔجش ‪ 2222‬اص ٔیبٖ اییٗ سیییٓ ‪ٞ‬یب‬ ‫ثّظیه‪ ،‬ثشصیُ‪ ،‬فشا٘ؼ‪ ،ٝ‬اٍّ٘ؼشبٖ‪ ،‬اسطا٘شیٗ ‪ ٚ‬اػذب٘ییب‬ ‫ث‪ٕٞ ٝ‬شا‪ ٜ‬لغش ٔیضثبٖ‪ ،‬دس ػیذ یه لشاس ٔیٌشفیشی‪ٙ‬یذ‪.‬‬ ‫دإ٘بسن‪ّٙٞ ،‬ذ‪ ،‬إِبٖ‪ ،‬ػ‪ ٛ‬یغ ‪ ٚ‬وش‪ٚ‬اػی دس ػییذ‬ ‫د‪ ٚ ْٚ‬کشثؼشبٖ ٘یض دس ػیذ ػ‪ ْٛ‬لشاس ٔیٌشفش‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫سیٓ ّٔی ایشاٖ و‪ ٝ‬دس فیفبدی دیؾ س‪ ٚ‬دس ٔب‪ ٜ‬فی‪ٛ‬سیی‪ٝ‬‬ ‫‪ٔ 2222‬یس‪ٛ‬ا٘ذ کؼ‪ٛ‬د خ‪ٛ‬د سا لغؼی و‪ٙ‬ذ‪ ،‬دس اخشیٗ‬ ‫س٘ىی‪ ًٙ‬فیفب سسج‪ 22 ٝ‬سا دس اخشیبس ٌیشفیشی‪ ٝ‬وی‪ ٝ‬دس‬ ‫ؿشایظ فؼّی دس ػیذ ػ‪ ْٛ‬لشاس ٔیی ٌیییشد أیب اییٗ‬ ‫احشٕبَ ‪ٚ‬ج‪ٛ‬د داسد و‪ ٝ‬ثب دیییش‪ٚ‬صی ‪ٞ‬یبی اسیی دس‬ ‫تبریخچٍ یرزش بسکتببل‬ ‫دیذاس‪ٞ‬بی سػٕی ٔمذٔیبسیی جیبْ‬ ‫ج‪ٟ‬ب٘ی‪ ،‬کؼ‪ٛ‬د دس س٘ىی‪ ٚ ًٙ‬سا‪ٜ‬‬ ‫٘یبفشٗ سیٓ ‪ٞ‬بییی وی‪ ٝ‬س٘یىییی‪ٙ‬یً‬ ‫ثبوسشی داس٘ذ‪ ،‬ایشاٖ خی‪ٛ‬د سا ثی‪ٝ‬‬ ‫ػیذ د‪ ْٚ‬ثشػب٘ذ‪.‬‬ ‫اص دػبٔجش ‪ 2۹۹2‬سبو‪ ،ٖٛٙ‬ث‪ٟ‬یشیشییٗ‬ ‫سسج‪ ٝ‬ایشاٖ دس س٘ىی‪ ًٙ‬فیفب ٔشثی‪ٛ‬ط‬ ‫ث‪ ٝ‬ج‪ٛ‬وی ‪ ٚ‬اٌ‪ٛ‬ػز ‪ 222۵‬ثی‪ٛ‬د‪ٜ‬‬ ‫و‪ ٝ‬دس سسج‪ 2۵ ٝ‬د٘یب ایؼشبد‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د‪ .‬اص‬ ‫اٖ صٔبٖ‪ ،‬لشاسٌیشی دس سسیجی‪22 ٝ‬‬ ‫د٘یب دس ط‪ ٚ 222۹ ٗ ٚ‬سسج‪ ٝ‬فؼّیی (‬ ‫‪ 22‬د٘یب ث‪ٟ‬ششیٗ جبیٍب‪ ٜ‬اییشاٖ دس‬ ‫س٘ىی‪ ًٙ‬فیفب ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬اػز‪.‬‬ ‫ثؼذ اص کؼ‪ٛ‬د ث‪ ٝ‬جبْ ج‪ٟ‬یب٘یی ‪ٞ‬یٓ‬ ‫ثبیذ ثبصی‪ٞ‬بیٕبٖ سا ثجشیٓ!‬ ‫دیش‪ٚ‬صی احشٕبِی سیٓ ّٔی ایشاٖ دس ‪ٚ‬سصؿٍب‪ ٜ‬اصادی‬ ‫ٔمبثُ ػشاق‪ ،‬ث‪ٙٔ ٝ‬ضِ‪ ٝ‬سـشیفبسی ؿذٖ ػ‪ ٝ‬دیذاس ای‪ٙ‬ذ‪ٜ‬‬ ‫ثشاثش سیٓ‪ٞ‬بی أبسار‪ ،‬وش‪ ٜ‬ج‪ٛٙ‬ثی ‪ِ ٚ‬ج‪ٙ‬بٖ اػیز أیب‬ ‫‪ٞ‬ش ٌ‪ ٝ٘ٛ‬اص دػز دادٖ أیشیییبص دس اٖ دییذاس‪ٞ‬یب‪،‬‬ ‫ٔی س‪ٛ‬ا٘ذ ث‪ ٝ‬لیٕیز ٌیضافیی ثیشای اػیىی‪ٛ‬چیییچ ‪ٚ‬‬ ‫ؿبٌشدا٘ؾ سٕبْ ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫‪ٕٞ‬ب٘غ‪ٛ‬س و‪ٌ ٝ‬فش‪ ٝ‬ؿذ‪ ،‬سیٓ ّٔی ثشای وؼت جبیٍیب‪ٜ‬‬ ‫ث‪ٟ‬شش دس س٘ىی‪ ًٙ‬فیفب‪٘ ،‬یبصٔ‪ٙ‬ذ اػشٕشاس دیش‪ٚ‬صی ‪ٞ‬یبی‬ ‫خ‪ٛ‬د دس ایٗ ٔشحّ‪ ٚ ٝ‬کؼ‪ٛ‬د اص سسیجی‪ 22 ٝ‬فیییفیب ثی‪ٝ‬‬ ‫سسج‪ٞٝ‬بی وٕشش اص ‪ 22‬ج‪ٟ‬بٖ اػز سب حذالیُ حضی‪ٛ‬س‬ ‫خ‪ٛ‬د دس ػیذ ػ‪ ْٛ‬لشػ‪ ٝ‬وـی سا حیفیک وی‪ٙ‬یذ‪ .‬دس‬ ‫حبِی و‪ ٝ‬دس ؿشایظ و‪٘ٛٙ‬ی ٌفش‪ٔ ٝ‬یؿ‪ٛ‬د اػى‪ٛ‬چییچ‬ ‫ٔی س‪ٛ‬ا٘ذ ثؼذ اص ٔؼجُ ؿذٖ کؼ‪ٛ‬د ثی‪ ٝ‬ثیبصییىی‪ٙ‬یبٖ‬ ‫ج‪ٛ‬اٖ ‪ ٚ‬وٓ سجشث‪ ٝ‬خ‪ٛ‬د ٔیذاٖ د‪ٞ‬ذ‪ ،‬ایٗ اسفیبق ٔیی‬ ‫س‪ٛ‬ا٘ذ ٔ‪ٙ‬جش ث‪ ٝ‬سؼب‪ٚ‬ی یب ؿىؼز احشٕبِی ثشاثش سلجبی‬ ‫ثباٍ٘یض‪ ٜ‬ایشاٖ ؿ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬دس ٘‪ٟ‬بیز سیٓ ّٔی ث‪ ٝ‬ػیّیز اص‬ ‫دػز دادٖ أشیبص‪ ،‬اص ػیذ ػ‪ ْٛ‬ث‪ ٝ‬ػیذ چ‪ٟ‬بسْ ػم‪ٛ‬ط‬ ‫و‪ٙ‬ذ‪ .‬ثب ایٗ ا‪ٚ‬ضبع ‪ ٚ‬ؿشایظ‪ٕ٘ ،‬ی س‪ٛ‬اٖ ا٘شظبس داؿیز‬ ‫و‪ ٝ‬اػى‪ٛ‬چیچ سیٕؾ سا دس دیذاس‪ٞ‬یبی سـیشییفیبسیی‬ ‫دٌشٌ‪ ٖٛ‬و‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬أشیبص‪ٞ‬ب سا سب اسٕبْ اییٗ ٔیشحّی‪ٚ ٝ‬‬ ‫ثشٌضاسی لشػ‪ ٝ‬وـی اص دػز ثذ‪ٞ‬ذ‪ .‬ا‪ٔ ٚ‬ی س‪ٛ‬ا٘ذ ثؼذ‬ ‫اص فش‪ٚ‬سدیٗ ‪ ٚ 2۰22‬دس دییذاس‪ٞ‬یبی د‪ٚ‬ػیشیب٘ی‪ٚ ٝ‬‬ ‫سذاسوبسی و‪ ٝ‬ث‪ٙٔ ٝ‬ظ‪ٛ‬س أبد‪ٜ‬ػبصی سیٓ ّٔیی ا٘یجیبْ‬ ‫ٔی ؿ‪ٛ‬د‪ ،‬ث‪ ٝ‬ثبصیى‪ٙ‬بٖ ٔؼشؼذ ‪ ٚ‬وٓ سجشث‪ ٝ‬خ‪ٛ‬د ثیشای‬ ‫یبفشٗ ث‪ٟ‬ششیٗ سشویت ٔیذاٖ د‪ٞ‬ذ‪.‬‬ ‫ٕ٘بی‪ٙ‬ذ‪ٔ ٜ‬شدْ ‪ٚ‬سصلبٖ دس ٔجّغۺ‬ ‫اًتقال تینّای تزاکتَر ٍ هاضییساسی در حال اًجام است‬ ‫ًوایٌذُ هزدم ٍرسقاى در هجلس با اضارُ بِ اًیتیقیال‬ ‫تین ّای تزاکتَر ٍ هاضیی ساسی بِ صٌایع هس گفیت‪6‬‬ ‫اًتقال تین ّای تزاکتَر ٍ هاضیی ساسی در حال اًجام‬ ‫است‪.‬‬ ‫اِّ‪ٟٛ‬سدی د‪ٞ‬مب٘ی اظ‪ٟ‬بس داؿزۺ ثب دییٍیییشی ثی‪ٙ‬یذ‪،ٜ‬‬ ‫اػشب٘ذاس ارسثبیجبٖ ؿشلی ‪ ٚ‬ػیبییش ٘یٕیبیی‪ٙ‬یذٌیبٖ ‪ٚ‬‬ ‫ٔؼو‪ٚ‬وٖ اػشبٖ ا٘شمبَ سیٓ سشاوش‪ٛ‬س ث‪ ٝ‬ک‪ٙ‬بیغ ٔغ دس‬ ‫حبَ ا٘جبْ ث‪ٛ‬د‪ ٚ ٜ‬ؿیغ‪ٙ‬ز‪ٞ‬ب دس اییٗ ٔی‪ٛ‬سد سا‪ ٜ‬ثی‪ٝ‬‬ ‫جبیی ٘خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ثشد‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ٌفزۺ ایٗ ا٘شمبَ دس حبَ عی دش‪ٚ‬ػ‪ ٝ‬لب٘‪٘ٛ‬ی اؽ‬ ‫ث‪ٛ‬د‪ ٚ ٜ‬لغؼب سب صٔب٘ی و‪ٛٙٞ ٝ‬ص ٔیبِیىیییز ثی‪ٔ ٝ‬یغ‬ ‫‪ٚ‬اٌزاس ٘ـذ‪ ٚ ٜ‬سغییش ٔبِىیز ثی‪ ٝ‬أضیبی عیشفیییٗ‬ ‫٘شػیذ‪ٔ ،ٜ‬ؼو‪ِٚ‬یز سیٓ ثب ٔبِه لجّی ثبؿٍب‪ ٜ‬اػز‪.‬‬ ‫د‪ٞ‬مبٖ افض‪ٚ‬دۺ ٔٗ دس ٔلبحج‪ ٝ‬ثب یىی اص سػیب٘ی‪ٞ ٝ‬یب‬ ‫ٌفشٓ البی ص٘‪ٛ‬صی ٔیس‪ٛ‬ا٘ذ سب صٔب٘ی و‪ٔ ٝ‬یبِیىیییز‬ ‫ثبؿٍب‪ ٜ‬سا دس اخشیبس داسد‪ ،‬سیٓ سا سم‪ٛ‬یز و‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬لغؼیب‬ ‫‪ٞ‬ضی‪ٞ ٝٙ‬بی سم‪ٛ‬یز سیٓ اص ک‪ٙ‬بیغ ٔغ لبثیُ اػیشیشداد‬ ‫اػز‪ ،‬أب ایٗ ث‪ٔ ٝ‬ؼ‪ٙ‬بی ایٗ ٘ییؼیز وی‪ٔ ٝ‬یبِیىیییز‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬بٖ ثب البی ص٘‪ٛ‬صی ث‪ٛ‬د‪ ٚ ٜ‬سم‪ٛ‬یز سیٓ ثش ػی‪ٟ‬یذ‪ٜ‬‬ ‫‪ٚ‬ی ‪ ٗٔ ٚ‬سبویذ وشدْ دس حبَ حبضش ث‪ ٝ‬دِیُ ای‪ٙ‬ىی‪ٝ‬‬ ‫لشاسدادی ثب ٔغ ٔ‪ٙ‬ؼمذ ٘ـذ‪ٕ٘ ٜ‬یس‪ٛ‬اٖ ‪ٞ‬ضی‪ٙ‬ی‪ ٝ‬ای اص‬ ‫ا٘‪ٟ‬ب ٌشفز ‪ ٚ‬اٌش البی ص٘‪ٛ‬صی ‪ٞ‬ضی‪ ٝٙ‬و‪ٙ‬ذ ٔی سی‪ٛ‬اٖ‬ ‫کًٌ َبی روگی اال داغ الر تبریس‪،‬‬ ‫روگیه کمبوی از جىس خبک‬ ‫دس ا٘شمبَ ثبؿٍب‪ ٜ‬اییٗ ‪ٞ‬یضیی‪ٙ‬ی‪ ٝ‬سا لیییذ ‪ ٚ‬ثی‪ٚ ٝ‬ی‬ ‫ثبصٌشدا٘ذ‪.‬‬ ‫تین هلی فَتسال سًاى ایزاى راّی هسابقات کافا ضذ‬ ‫تین هلی فَتسال سًاى اییزاى‬ ‫بزای حضَر در تَرًیویٌیت‬ ‫فَتسال اسیییای هیزکیشی‬ ‫راّی تاجیکستاى ضذ‪.‬‬ ‫ٔؼبثمبر ل‪ٟ‬شٔب٘ی فی‪ٛ‬سؼیبَ‬ ‫ص٘بٖ اػیبی ٔشوضی ٔ‪ٛ‬ػ‪ْٛ‬‬ ‫ث‪ ٝ‬وبفب اص ‪ 2۸‬دی سب ‪ ۸‬ث‪ٕٟ‬یٗ‬ ‫ٔب‪ ٜ‬ث‪ٔ ٝ‬یضثب٘ی سبجییىیؼیشیبٖ‬ ‫ثشٌضاس ٔیؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫دس ایٗ سلبثز‪ٞ‬ب سیٓ‪ٞ‬بی ایشاٖ‪ ،‬لشلیضػشبٖ‪ ،‬سبجیىؼشبٖ ‪ ٚ‬اصثىؼشبٖ حض‪ٛ‬س داس٘ذ‪.‬‬ ‫وبس‪ٚ‬اٖ سیٓ ّٔی ف‪ٛ‬سؼبَ ص٘بٖ ایشاٖ ثبٔذاد ػ‪ ٝ‬ؿ‪ٙ‬ج‪ 2۸ ،ٝ‬دی س‪ٟ‬شاٖ اص ػبػز سا ثی‪ٝ‬‬ ‫ٔملذ سبجیىؼشبٖ سشن وشد‪ .‬ػحش دبدی‪ ،‬فبعٕ‪ ٝ‬دبدی‪ ،‬عب‪ٞ‬ش‪ٟٔ ٜ‬ذی د‪ٛ‬س‪ ،‬اػیظیٓ‬ ‫اخ‪٘ٛ‬ذی‪ٟٔ ،‬ؼب ػّی ٔذدی‪ ،‬فبعٕ‪ ٝ‬سحٕشی‪ ،‬فشؿش‪ ٝ‬خؼش‪ٚ‬ی‪ ،‬ػحش صٔب٘ی‪ ،‬فشؿشی‪ٝ‬‬ ‫وشیٕی‪ ،‬فشصا٘‪ ٝ‬س‪ٛ‬ػّی‪ ،‬ػبسا ؿیشثیٍی‪٘ ،‬ؼششٖ ٔمیٕی‪ٔ ،‬بساَ سشوٕبٖ ‪٘ ٚ‬ؼباحیذی‬ ‫ثبصیى‪ٙ‬بٖ اػضأی ایشاٖ ث‪ ٝ‬وبفب ‪ٞ‬ؼش‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ثش٘بٔ‪ ٝ‬ثبصی‪ٞ‬ب ث‪ ٝ‬ؿشح صیش اػزۺ‬ ‫جوعِ اٍل بْوی هاُ‬ ‫سبجیىؼشبٖ ‪ -‬لشلیضػشبٖ * اصثىؼشبٖ ‪ -‬ایشاٖ‬ ‫ضٌبِ‪ ،‬دٍم بْوی هاُ‬ ‫لشلیضػشبٖ‪ -‬اصثىؼشبٖ * ایشاٖ‪ -‬سبجیىؼشبٖ‬ ‫دٍضٌبِ‪ 0 ،‬بْوی هاُ‬ ‫لشلیضػشبٖ‪ -‬ایشاٖ * سبجیىؼشبٖ‪-‬اصثىؼشبٖ‬ ‫سِ ضٌبِ‪ 1 ،‬بْوی هاُ‬ ‫ایشاٖ‪ -‬لشلیضػشبٖ* اصثىؼشبٖ سبجیىؼشبٖ‬ ‫پٌجطٌبِ‪ 3 ،‬بْوی هاُ‬ ‫لشلیضػشبٖ‪ -‬سبجیىؼشبٖ * ایشاٖ‪ -‬اصثىؼشبٖ‬ ‫جوعِ‪ 4 ،‬بْوی هاُ‬ ‫سبجیىؼشبٖ‪ -‬ایشاٖ * اصثىؼشبٖ‪ -‬لشلیضػشبٖ‬ ‫ارتقاء خذهات گزدضگزی رٍستاّا در پزتَ رز رتبِبٌذی رٍستاّای ّذف گزدضگزی‬ ‫هذیزکل دفتز هطالعات‪ ،‬اهَسش ٍ بیزًیاهیِ رییشی‬ ‫گزدضگزی گفت‪ 6‬ارتقاء تیسسیییسیات ٍ خیذهیات‬ ‫گزدضگزی در رٍستاّا ٍ تعزیف هقاصذ رٍستیاییی ٍ‬ ‫پزٍصُ ّای پیطزاى اًْا اس هْنتزیی خزٍجیی ریز‬ ‫رتبِبٌذی رٍستاّای ّذف گزدضگزی است‪.‬‬ ‫صا‪ٞ‬ذ ؿفیؼی اص ثش٘بٔ‪ ٝ‬سیضی ثشای سـیىیییُ ؿی‪ٛ‬سای‬ ‫سا‪ٞ‬جشی س‪ٚ‬ػشب‪ٞ‬بی ‪ٞ‬ذف ٌشدؿیٍیشی رییُ عیشح‬ ‫ؿ‪ٙ‬بػبیی‪ ،‬اسصیبثی ‪ ٚ‬سسج‪ٝ‬ث‪ٙ‬یذی س‪ٚ‬ػیشیب‪ٞ‬یبی ‪ٞ‬یذف‬ ‫ٌشدؿٍشی وـ‪ٛ‬س خجش داد ‪ٌ ٚ‬یفیزۺ دس ٘ـیؼیز‬ ‫ٔـششوی و‪ ٝ‬ثیٗ ٕ٘بی‪ٙ‬ذٌبٖ ٔؼب‪٘ٚ‬ز ٌشدؿیٍیشی ‪ٚ‬‬ ‫ح‪ٛ‬ص‪ٔ ٜ‬ذیشیز س‪ٚ‬ػشبیی ‪ٚ‬صاسر وـی‪ٛ‬س دس ٔیشویض‬ ‫ٔغبِؼبر سا‪ٞ‬جشدی ‪ ٚ‬أ‪ٛ‬صؽ ؿ‪ٟ‬یشی ‪ ٚ‬س‪ٚ‬ػیشیبییی‬ ‫ػبصٔبٖ ؿ‪ٟ‬شداسی‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬د‪ٞ‬یبسی‪ٞ‬بی وـی‪ٛ‬س ثیشٌیضاس‬ ‫ؿذ؛ چبسچ‪ٛ‬ه اػشمشاس ٔذَ ؿبخق ‪ٞ‬بی اسصیبثی ‪ٚ‬‬ ‫جض یبر فشای‪ٙ‬ذ ا٘جبْ عشح ؿ‪ٙ‬یبػیبییی‪ ،‬اسصییبثیی ‪ٚ‬‬ ‫سسج‪ ٝ‬ث‪ٙ‬ذی س‪ٚ‬ػشب‪ٞ‬بی ‪ٞ‬ذف ٌشدؿٍشی سـشیح ‪ ٚ‬ثیب‬ ‫اجٕبع ٘ظش ٔ‪ٛ‬سد اػشمجبَ ‪ ٚ‬ساییذ لشاس ٌشفز‪.‬‬ ‫ث‪ٙ‬ب ث‪ٌ ٝ‬فش‪ٚ ٝ‬ی‪ ،‬دس ایٗ ٘ـؼز ث‪ٙٔ ٝ‬ظ‪ٛ‬س اػشیفیبد‪ ٜ‬اص‬ ‫ظشفیز ‪ٕٞ‬ىبسی ٔـششن ‪ٓٞ ٚ‬افضایی ثب دػشٍب‪ٜٞ‬بی‬ ‫ٔشسجظ ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬س‪ٚ‬ػشبیی دس ٔی‪ٛ‬ضی‪ٛ‬ػیبر أی‪ٛ‬صؽ‪،‬‬ ‫اؿشغبَ ‪ ٚ‬وبسافشی‪ٙ‬یی ‪ ٚ‬دیش‪ٚ‬ط‪ٞ ٜ‬یبی صییشػیبخیز‬ ‫س‪ٚ‬ػشبیی ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع سـىیُ ؿ‪ٛ‬سای سا‪ٞ‬جشی س‪ٚ‬ػشب‪ٞ‬بی‬ ‫‪ٞ‬ذف ریُ عشح ؿ‪ٙ‬بػبیی‪ ،‬اسصیبثی ‪ ٚ‬سسیجی‪ ٝ‬ثی‪ٙ‬یذی‬ ‫س‪ٚ‬ػشب‪ٞ‬بی ‪ٞ‬ذف ٌشدؿٍشی سجییییٗ ‪ٔ ٚ‬یمیشس ؿیذ‬ ‫ؿی‪ٜ٘ٛ‬بٔ‪ ٝ‬اجشایی اٖ ثب ٔح‪ٛ‬سیز ٔؼب‪٘ٚ‬ز ٌشدؿٍشی‬ ‫سذ‪ٚ‬یٗ ‪ ٚ‬ثب ‪ٕٞ‬ىبسی ‪ٚ‬صاسر وـ‪ٛ‬س ث‪ٔ ٝ‬ذیشاٖ اػشیبٖ‬ ‫‪ٔ ٚ‬مبٔبر ٔحّی اثالؽ ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ٔذیشوُ دفشش ٔغبِؼبر‪ ،‬أ‪ٛ‬صؽ ‪ ٚ‬ثیش٘یبٔی‪ ٝ‬سییضی‬ ‫ٌشدؿٍشی ثب ثیشؿیٕیشدٖ اطیشار اییٗ عیشح دس‬ ‫س‪ٚ‬ػشب‪ٞ‬بی ‪ٞ‬ذف ثیبٖ وشدۺ اسسیمیبت سیاػیییؼیبر ‪ٚ‬‬ ‫خذٔبر ٌشدؿٍشی دس س‪ٚ‬ػشب‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬اک‪ٛ‬و سیؼیشیی‬ ‫ٔمبکذ س‪ٚ‬ػشبیی ‪ ٚ‬دیش‪ٚ‬ط‪ٞ ٜ‬یبی دیییـیشاٖ ا٘ی‪ٟ‬یب اص‬ ‫ٔ‪ٟٓ‬سشیٗ خش‪ٚ‬جی ایٗ سسج‪ٝ‬ث‪ٙ‬ذی اػز‪.‬‬ ‫ایٗ ٔمبْ ٔؼئ‪ َٛ‬یبدا‪ٚ‬س ؿذۺ دس ایٗ ٘ـؼز ػیبٔیب٘ی‪ٝ‬‬ ‫اضتغال ‪ً 111‬فز در بخص گزدضگزی پار‬ ‫رصذ اضتغال بِ ثبت رسیذ‪.‬‬ ‫أ‪ٛ‬صؽ ٔجبصی ٔذیشیز ؿ‪ٟ‬شی ‪ ٚ‬س‪ٚ‬ػشبیی ‪ٚ‬صاسر‬ ‫وـ‪ٛ‬س ثب ٘بْ اخشلبسی ػبْ ؿ‪ٟ‬ش و‪ ٝ‬ث‪ٕٞ ٝ‬ز ٔیشویض‬ ‫ٔغبِؼبر سا‪ٞ‬جشدی ‪ ٚ‬أ‪ٛ‬صؽ ؿ‪ٟ‬یشی ‪ ٚ‬س‪ٚ‬ػیشیبییی‬ ‫ػبصٔبٖ ؿ‪ٟ‬شداسی‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬د‪ٞ‬یبسی‪ٞ‬بی وـ‪ٛ‬س سا‪ٜ‬ا٘ذاصی‬ ‫ؿذ‪ ٜ‬اػز ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ظشفیشی ٔ‪ٙ‬بػت ثشای أی‪ٛ‬صؽ ‪ٚ‬‬ ‫س‪ٛ‬إ٘‪ٙ‬ذ ػبصی د‪ٞ‬یبس‪ٞ‬ب دس ح‪ٛ‬ص‪ٌ ٜ‬شدؿیٍیشی ٔی‪ٛ‬سد‬ ‫ساویذ لشاس ٌشفز‪.‬‬ ‫اباد ثبت ضذ‬ ‫رئیییییس ادارُ هیییییزا‬ ‫فزٌّگی‪ ،‬گیزدضیگیزی ٍ‬ ‫صٌایع دستی پیار ابیاد‬ ‫هغاى گفیت‪ 6‬اس ابیتیذای‬ ‫اهسال تاکٌَى اضتغال ‪111‬‬ ‫ًفز در بخص گزدضیگیزی‪،‬‬ ‫صٌایع دستیی ٍ هیییزا‬ ‫فزٌّگی ایی ضْزستاى در‬ ‫ساهاًِ ّای پٌجزُ ٍاحذ ٍ‬ ‫فشیذ‪ ٜ‬ػش‪ٚ‬دی اظ‪ٟ‬بسوشدۺ دس ساػشبی س‪٘ٚ‬ک ک‪ٙ‬بیغ دػشی ٘یض ؿب‪ٞ‬ذ کذ‪ٚ‬س ‪ ٚ‬سٕذیذ‬ ‫صادٌب‪ ٜ‬ثبصی ثؼىشجبَ أشیىبػز‪ .‬اییٗ ثیبصی دس‬ ‫اغبص دب یض ػبَ ‪ٔ 2۸۹2‬یالدی ث‪ٚ ٝ‬ػیّ‪ ٝ‬فشدی ث‪ ٝ‬اػٓ‬ ‫جیٕض ٘بی اػٕیز دبی‪ ٝ‬سیضی ‪ ٚ‬اثذاع ؿیذ‪ِٚ .‬یی اص‬ ‫لشٖ ‪ٞ‬ب دیؾ دس ثیٗ ػبو‪ٙ‬بٖ ٘مبط ٌی‪٘ٛ‬یبٌی‪ ٖٛ‬لیبس‪ٜ‬‬ ‫أشیىب‪ ،‬ث‪ ٝ‬خل‪ٛ‬ف أشیىبی ٔشوضی ‪ ٚ‬جی‪ٙ‬ی‪ٛ‬ثیی‬ ‫ا٘‪ٛ‬اػی اص ثبصی ‪ٔ ٚ‬ؼبثم‪ ٝ‬ؿبیغ ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬و‪ ٝ‬وٓ ‪ ٚ‬ثیییؾ‬ ‫ث‪ ٝ‬ثؼىشجبَ ؿجب‪ٞ‬ز داؿش‪ ٝ‬اػز‪.‬‬ ‫دس ایشاٖ‪ٛ٘ ،‬ػی ثبصی ػ‪ٙ‬شی ‪ ٚ‬لذیٕی دس ثییٗ ٌّی‪ٝ‬‬ ‫داس‪ٞ‬ب ٔشذا‪ َٚ‬اػز و‪ ٝ‬ا٘شا ( دی‪ِٛ‬ی‪ٔPolo) ( ٛ‬یی‬ ‫٘بٔ‪ٙ‬ذ‪ .‬دس ایٗ ثبصی‪ ،‬د‪ ٚ‬سیٓ ػ‪ٛ‬اس ثش اػت دس ٔیذا٘ی‬ ‫‪ٚ‬ػیغ ث‪ ٝ‬سبخز ‪ ٚ‬سبص ٔی دشداص٘ذ ‪ٞ ٚ‬ش سیٓ و‪ٛ‬ؿیؾ‬ ‫ٔی و‪ٙ‬ذ س‪ٛ‬دی سا و‪ ٝ‬ؿؾ حّم‪ٔ (ٝ‬ب٘‪ٙ‬ذ دػشٍیش‪ ٜ‬ثیش‬ ‫ثذ٘‪ ٝ‬اٖ ‪ٞ‬ؼز‪ ،‬ثب دشسبه وشدٖ ‪ ٚ‬دیبع دادٖ ثی‪ٝ‬‬ ‫یبساٖ خ‪ٛ‬دی‪ ،‬ث‪ ٝ‬اٖ ػ‪ٛ‬ی ٔیذاٖ ثشػب٘ذ ‪ ٚ‬اص حّم‪ٚ ٝ‬‬ ‫س‪ٛ‬سی ػجذی و‪ ٝ‬دس ا٘ش‪ٟ‬بی ٔیذاٖ ثش س‪ٚ‬ی ػیشی‪٘ٛ‬یی‬ ‫چ‪ٛ‬ثی ٘لت ؿذ‪ ٜ‬ػج‪ٛ‬س د‪ٞ‬ذ‪.‬‬ ‫ایٗ ثبصی سب حذی ٔظُ ثؼىشجبَ اػز ‪ِٚ‬ی ؿجیب‪ٞ‬یز‬ ‫ثبصی د‪ٛ‬ن سب د‪ٛ‬ن ثب ‪ٚ‬سصؽ ثؼىشجبَ ثیؾ اص دیؾ‬ ‫اػز‪ .‬د‪ٛ‬ن سب د‪ٛ‬ن‪ ،‬دس ثیٗ الی‪ٛ‬اْ ٔیشیٕیذٖ لیبس‪ٜ‬‬ ‫أشیىبی ج‪ٛٙ‬ثی ‪ٔ ٚ‬شوضی س‪ٚ‬اع ثؼیبس داؿیز ثی‪ٝ‬‬ ‫خل‪ٛ‬ف ال‪ٛ‬اْ ٔبیب ‪ ٚ‬س‪ِٛ‬شه( دس ٘بحی‪ٔ ٝ‬یىیضییه‬ ‫و‪٘ٛٙ‬ی ایٗ ثبصی ثب س‪ٛ‬ح ‪ ٚ‬حّم‪ٞ ٝ‬یبی طیبثیز دس‬ ‫ٔیذا٘ی ثضسی ا٘جبْ ٔی ؿذ‪ .‬یىی دیٍش اص ثبص‪ٞ‬بییی‬ ‫و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ثؼىشجبَ ؿجی‪ ٝ‬اػز وشفجبَ ‪ ٚ‬اػّٓ ثیبَ ٔیی‬ ‫ثبؿذ و‪ ٝ‬چ‪ٙ‬ذ ػبِی اػز اثذاع ؿذ‪ ٜ‬اػز‪.‬‬ ‫دش‪ٚ‬ا٘‪ ٝ‬س‪ِٛ‬یذ ا٘فشادی ث‪ ٝ‬سؼذاد ‪ ۰22‬فمش‪ ٚ ٜ‬کذ‪ٚ‬س ‪ 2۱2‬فمش‪ٔ ٜ‬ج‪ٛ‬ص ٔـبغُ خبٍ٘یی‬ ‫ث‪ٛ‬دیٓ‪ٚ .‬ی ثب اؿبس‪ ٜ‬ث‪ٔ ٝ‬یضاٖ اؿشغبَ طجز ؿذ‪ ٜ‬دس حی‪ٛ‬ص‪ٔ ٜ‬یییشاص فیش‪ٞ‬ی‪ٙ‬یٍیی ‪،‬‬ ‫ٌشدؿٍشی ‪ ٚ‬ک‪ٙ‬بیغ دػشی ثیبٖ وشدۺ طجز اؿشغبَ ‪٘ 2۸۵‬فش دس د‪ٙ‬جش‪ٚ ٜ‬احذ اؿشغبَ‬ ‫‪ ٚ‬طجز اؿشغبَ ‪٘ 2۵2‬فش دس ػبٔب٘‪ ٝ‬سکذ اؿشغبَ دس ‪ٔ ۹‬ب‪ ٜ‬أؼبَ ا٘جبْ ؿذ‪ ٜ‬اػز‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ دس صٔی‪ ٝٙ‬حفبظز اص اطبس سبسیخی ٘یض ٌفزۺ سػیذٌی ثی‪ٔ 22 ٝ‬ی‪ٛ‬سد‬ ‫حفبسی غیشٔجبص ‪ ٚ‬سـىیُ دش‪٘ٚ‬ذ‪ ٜ‬ثشای ٔشخّفبٖ دس ایٗ ح‪ٛ‬ص‪ ٚ ٜ‬ػشوـی ث‪ ٝ‬اطیبس‬ ‫طجز ّٔی ث‪ ٝ‬سؼذاد ‪ٛٔ 2۱۰‬سد دس ایٗ ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬ا٘جبْ ؿذ‪.‬‬ ‫ا‪ ٚ‬ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬دس ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬ػشٔبی‪ٌٝ‬زاسی ٘یض أؼبَ ‪ٛٔ 2‬سد کذ‪ٚ‬س ٔ‪ٛ‬افمز اک‪ِٛ‬یی‬ ‫‪ ٚ‬ػ‪ٛٔ ٝ‬سد دس دػز الذاْ ث‪ٛ‬د ‪ ،‬افض‪ٚ‬دۺ والع‪ٞ‬بی د‪ٚ‬س‪ ٜ‬أ‪ٛ‬صؽ وی‪ٛ‬سیب‪ٔ ٜ‬یذر‬ ‫سؿش‪ٚ ٝ‬س٘ی ثبفی دس ص٘ذاٖ دبسعاثبد ثب اػش‪ٙ‬بد ث‪ ٝ‬سفب‪٘ٓٞ‬بٔ‪ ٝ‬ثیٗ اداس‪ ٜ‬ص٘ذاٖ ‪ ٚ‬اداس‪ٜ‬‬ ‫ٔیشاص فش‪ٍٙٞ‬ی ثشٌضاس ؿذ‪.‬‬ ‫و‪ٞ ٜٛ‬بی سٍ٘ی او داؽ وس دس ؿ‪ٟ‬شػشبٖ ٔب‪ٙٞ‬یـیبٖ‬ ‫لشاس داس٘ذ ‪ ٚ‬ؿٕب ٔی س‪ٛ‬ا٘یذ دس ‪ 2۵‬ویّ‪ٔٛ‬ششی ؿٕیبَ‬ ‫ؿشلی ؿ‪ٟ‬ش سجشیض ( دس ؿٕبَ ثضسٌشا‪ ٜ‬ص٘جبٖ‪ٔ-‬یب٘‪ٝ‬‬ ‫ثضسی سشیٗ ث‪٘ ْٛ‬مبؿی ج‪ٟ‬بٖ سا ثجیی‪ٙ‬یییذ‪ٚ .‬ػیؼیز‬ ‫ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬و‪ٞ ٜٛ‬بی س٘یٍیی او داؽ وس حیذ‪ٚ‬د ‪۷2‬‬ ‫ویّ‪ٔٛ‬شش ٔشثغ ٔی ثبؿذ‪ .‬ایٗ و‪ٞ ٜٛ‬بی سٍ٘یٗ وٕب٘ی‬ ‫اص ص٘جبٖ سب ؿ‪ٟ‬شػشبٖ ٔیب٘‪ ٚ ٝ‬اص سجشیض سب اَ‪ٞ‬ش أیشیذاد‬ ‫ٔی یبث‪ٙ‬ذ‪ٚ .‬ػؼز و‪ٞ ٜٛ‬بی سٍ٘ی او داؽ وس ‪۷2‬‬ ‫ویّ‪ٔٛ‬شش ٔشثغ ٔی ثبؿذ‬ ‫دسضٕٗ‪ٞ ،‬شٌض ث‪ ٝ‬سٕبؿبی ایٗ و‪ٞ ٜٛ‬یب اص داخیُ‬ ‫خ‪ٛ‬دس‪ ٚ‬اوشفب ٘ى‪ٙ‬یذ!!!‬ ‫خ‪ٛ‬دس‪ ٚ‬خ‪ٛ‬د سا دس ٔىبٖ ٔ‪ٙ‬بػجی دیبسن وی‪ٙ‬یییذ ‪ٚ‬‬ ‫حشٕب ٌـز ‪ٌ ٚ‬زاسی چ‪ٙ‬ذ ػیبػیشی‪ ٝ‬دس دَ اییٗ‬ ‫عجیؼز جبد‪ٚ‬یی داؿش‪ ٝ‬ثبؿیذ‪ .‬چشاو‪ ٝ‬دس ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬وی‪ٜٛ‬‬ ‫‪ٞ‬بی سٍ٘ی او داؽ وس‪ٞ ،‬ش ثخؾ اص عجیییؼیز اٖ‪،‬‬ ‫سٍ٘ی ٔشفب‪ٚ‬ر ثب ػبیش ٘مبط داسد‪...‬‬ ‫و‪ٞ ٜٛ‬بی سٍ٘ی دس ‪ 2۵‬ویّ‪ٔٛ‬ششی ؿٕبَ ؿشلی ؿ‪ٟ‬ش سجشیض‬ ‫ضْزستاى هاٌّطاى ٍ داستاى ًام گذاری اى‬ ‫دس ‪ 2۵‬ویّ‪ٔٛ‬ششی ٔب‪ٙٞ‬ـبٖ‪ ،‬س‪ٚ‬ػشبیی ث‪٘ ٝ‬بْ ٔبد اثیبد‬ ‫‪ٚ‬ج‪ٛ‬د داسد و‪ ٝ‬اطبسی ٔشث‪ٛ‬ط ث‪ ٝ‬د‪ٚ‬س‪ ٜ‬ػبػب٘ییبٖ دس‬ ‫اٖ یبفز ؿذ‪ ٜ‬اػز‪ .‬ایٗ اطبس ث‪ٕٞ ٝ‬شا‪ ٜ‬دیٍش ؿ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ‬ ‫٘ظیش ٔش‪ ٖٛ‬سبسیخی‪٘ ،‬ـبٖ د‪ٙٞ‬ذ‪ ٜ‬اٖ ‪ٞ‬ؼش‪ٙ‬ذ وی‪ ٝ‬دس‬ ‫ٌزؿش‪ٞ ٝ‬بی د‪ٚ‬س ٔبد‪ٞ‬ب دس ایٗ ٔ‪ٙ‬غم‪ٔ ٝ‬ی صیؼش‪ ٝ‬ا٘ذ‪.‬‬ ‫ث‪ ٝ‬خبعش ایٗ ٘ـب٘‪ٞ ٝ‬بی ٔشث‪ٛ‬ط ث‪ ٝ‬ل‪ٔ ْٛ‬بد‪٘ ،‬یبْ اییٗ‬ ‫ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬سا ٔبد٘ـبٖ ٔی ٘بٔ‪ٙ‬ذ‪ ،‬و‪ ٝ‬دس ٌیزس صٔیبٖ ثی‪ٝ‬‬ ‫ٔب‪ٙٞ‬ـبٖ سغییش دیذا ٔی و‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫چزا اال داغ الر ؟؟‬ ‫ا٘چ‪ ٝ‬و‪ ٝ‬دس ایٗ ٔ‪ٙ‬غم‪ٚ ٝ‬اضح ٔی ثبؿذ‪ٚ ،‬ج‪ٛ‬د و‪ٜٛ‬‬ ‫‪ٞ‬بی سٍ٘ی ثب ؿى‪ٔ ٜٛ‬ی ثبؿذ‪٘ .‬ضدیىی ایٗ ٔ‪ٙ‬یغیمی‪ٝ‬‬ ‫ث‪ ٝ‬ؿ‪ٟ‬ش سجشیض ثبػض ؿذ‪٘ ٜ‬بْ ایٗ ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬او داؽ وس‬ ‫ؿ‪ٛ‬د‪ .‬او دس صثبٖ سشوی ث‪ٔ ٝ‬ؼی‪ٙ‬یبی س٘یٍیبس٘یً ‪ٚ‬‬ ‫داؽ ٘یض ث‪ٔ ٝ‬ؼ‪ٙ‬بی و‪ٔ ٜٛ‬ی ثبؿذ‪.‬‬ ‫علت رًگارًگ بَدى کَُ ّای اال داغ الر‪...‬‬ ‫ٔغبثک ثب سحمیمبر صٔیٗ ؿ‪ٙ‬بػبٖ‪ ،‬صٔبٖ سـىیُ اییٗ‬ ‫و‪ٞ ٜٛ‬ب ث‪ ٝ‬حذ‪ٚ‬د ‪ٔ 2۵‬یّی‪ ٖٛ‬ػبَ دیؾ ثبص ٔی ٌشدد؛‬ ‫و‪ٚ ٝ‬ج‪ٛ‬د ح‪ٛ‬ضچ‪ٞ ٝ‬بی ٌ‪٘ٛ‬بٌ‪ ٖٛ‬اص سػ‪ٛ‬ثبر ا‪ٗٞ‬‬ ‫‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬یٗ سغییش أالح ث‪ ٝ‬ػّز ‪ٞ‬بی ٌ‪٘ٛ‬بٌ‪٘ ٖٛ‬ظییش‬ ‫صً٘ صدٌی‪ٚ ،‬او‪ٙ‬ؾ دادٖ ثب اوؼیظٖ ‪ ... ٚ‬دس صٔبٖ‬ ‫سـىیُ ایٗ و‪ٞ ٜٛ‬ب‪ ،‬ػیجیت اییجیبد س٘یً ‪ٞ‬یبی‬ ‫ٌ‪٘ٛ‬بٌ‪ ٖٛ‬دس ثؼشش اٖ ‪ٞ‬ب ؿذ‪ ٜ‬اػز‪.‬‬ ‫سهاى تطکیل کَُ ّای رًگی تبزیش بِ ‪ 51‬هیییلیییَى‬ ‫سال پیص باس هی گزدد‬ ‫اِجش‪ٚ ،ٝ‬ج‪ٛ‬د ثشخی اص ٔ‪ٛ‬اد ٔؼذ٘ی دس و‪ٞ ٜٛ‬بی او‬ ‫داؽ وس ٘یض ػجت دیذایؾ سً٘ ‪ٞ‬بی خبکی ٔب٘ی‪ٙ‬یذ‬ ‫لشٔض‪ ،‬اثی‪ ،‬ػجض ‪ ... ٚ‬ؿذ‪ ٜ‬اػز‪ٔ .‬ظیال س٘یً ػیجیض‬ ‫٘بؿی اص وشث‪ٙ‬بس‪ ٝ‬ؿذٖ فّض ٔغ ٔی ثبؿذ‪.‬‬ ‫کَُ ّای رًگی اال داغ الر‬ ‫اکّی سشیٗ ػ‪ٛ‬أُ ثشای طجز ػىغ ‪ٞ‬بیی جزاه ‪ٚ‬‬ ‫دیذ٘ی اص ایٗ و‪ٞ ٜٛ‬بی سٍ٘ی‪٘ ،‬ی‪ٛ‬س ‪ٌ ٚ‬یشٔیب ٔیی‬ ‫ثبؿ‪ٙ‬ذ‪ .‬ث‪ٔ ٝ‬یضا٘ی و‪ٛ٘ ٝ‬س ثیـشش ‪ ٚ‬دٔبی ‪ٞ‬ی‪ٛ‬ا ثیبوسیش‬ ‫ثبؿذ‪ ،‬جّ‪ ٜٛ‬سٍ٘ی و‪ٞ ٜٛ‬بی او داؽ وس ٔـخق سش‬ ‫‪ ٚ‬جزاه سش ٔی ثبؿذ‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه ارک

روزنامه ارک 5488

روزنامه ارک 5488

شماره : 5488
تاریخ : 1401/02/15
روزنامه ارک 5488

روزنامه ارک 5488

شماره : 5488
تاریخ : 1401/02/14
روزنامه ارک 5487

روزنامه ارک 5487

شماره : 5487
تاریخ : 1401/02/11
روزنامه ارک 5486

روزنامه ارک 5486

شماره : 5486
تاریخ : 1401/02/10
روزنامه ارک 5485

روزنامه ارک 5485

شماره : 5485
تاریخ : 1401/02/08
روزنامه ارک 5484

روزنامه ارک 5484

شماره : 5484
تاریخ : 1401/02/07
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!