روزنامه ارک شماره 5413 - مگ لند
0

روزنامه ارک شماره 5413

روزنامه ارک شماره 5413

روزنامه ارک شماره 5413

‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫مؼبدن مس‬ ‫َیچگًوٍ ازشش‬ ‫افصیدٌ‬ ‫بسای مسدم‬ ‫اذزببیجبنشسقی‬ ‫ودازد‬ ‫ضسیزت‬ ‫اسیب شىبسی‬ ‫ی اصالح‬ ‫بمًقغ‬ ‫ایضبع‬ ‫صفحِ ‪3‬‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫* شىبٍ ‪ 52‬دی ‪ 02 * 0011‬ضاوًیٍ ‪05 * 5155‬جمبدی الثبوی ‪ * 0001‬سبل سی ی دیم ( ایتًش ایکیىجی ایل ) * شمبزٌ ( سبیی ) ‪ 8* 2001 :‬صفحٍ *قیمت‪51111:‬زیبل * ایمیل‪www.arkonline* ark.tabriz@yahoo.com :‬‬ ‫ایتاهلل ز ػن‪:‬‬ ‫خغ ب شادٌ‪:‬‬ ‫تحشین ّای غیشقاًًَی اهشی ا‬ ‫پشداخت ّای حق ػضَیت کشَسهاى‬ ‫دس ساصهاى هلل سا هش ل کشد‬ ‫هْاس تَسم با کوک ّوِ شذًی است‬ ‫تشکی ًاغیل‬ ‫صفحِ ‪6‬‬ ‫ًیاص ‪ّ ۰۷‬ضاس هیلیاسد تَهاًی‬ ‫ٍصاست بْذاشت بشای کٌتشل‬ ‫قیوت داسٍ دس سال‬ ‫صفحِ ‪4‬‬ ‫فاص دٍم طشح دسج قیوت‬ ‫تَلیذکٌٌذُ بش سٍی کاالّا‬ ‫کلیذ خَسد‬ ‫صفحِ ‪2‬‬ ‫اغتاوداز اذزهایجانؾسلن‪:‬‬ ‫بصزگتسیه مشکل مدیسیت اقتصبدی کشًز‪،‬‬ ‫بیثببتی است‬ ‫صفحِ ‪۰‬‬ ‫هوٌَػیت سفش اص کذام‬ ‫کشَسّا بِ ایشاى اداهِ داسد؟‬ ‫صفحِ ‪8‬‬ ‫مىظًم یبدداشت‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫سسمقبلٍ‬ ‫مدیسمسئًل ‪ -‬محمّد اشساقی‬ ‫ضشٍست اسیب شٌاسی ٍ‬ ‫اصالح بوَقغ اٍضاع‬ ‫هسای اصالح وازَا ی ایضاع فسدی ی اجتماایان وا اص‬ ‫هاید اش زیؾُاین اغتفادٌ وسد وٍ اش واراس واازا ان‬ ‫امتحان ؾدٌ ی مف د َػتىد‪ .‬اغ ب ؾىاغن یلتن ماًزد‬ ‫و اش من ؾًد وٍ وازی یا یضعن مًزد زضایت وتاؾاد‬ ‫ی و اش هٍ تجدید ورس یا جایگصیىن داؾتٍ هاؾد‪ .‬فازغ اش‬ ‫هصزگن ی وًچىن مًازد ماعا اًا یاا مؿاىاال‬ ‫اغتفادٌ اش زیؼ َاای مؿا اص اصاالطان هاغاًز‬ ‫ایم ضسیزی اغت هًیطٌ یلتن وٍ مؿىل یا اغا اب‬ ‫اش پ چ دون َم هسخًزداز هاؾد‪.‬‬ ‫دزطال طاضس طتن صالح و ػت وٍ وػتات هاٍ زفا‬ ‫اؾىال فىن یه یغ لٍ ومل ٍ دازای ی ب فمظ ها تىا اٍ‬ ‫هس تًص ٍ هدین هسزغن یملن وازؾىاغان یازد الادا‬ ‫هٍ یمل اصالطن وسد‪ .‬شیسا مماىاه اغات تاًصا اٍ‬ ‫وازؾىاظ غ سدل ک یا طتن مؿىل غااش َام هااؾاد‪.‬‬ ‫یضع ت فعلن جامعٍ ها اوتًَن اش اواًاع مؿاىاال‬ ‫مًجًد مػلماا ماغالاًا وا اػات ی اطاتا اا هاٍ‬ ‫اوًاع اصالطا دازد‪.‬‬ ‫ها یجًد ایىىٍ مؿىال ی تما جًام َم ؿاٍ یجاًد‬ ‫دازود یلن تا شماو ىٍ ضسز مادی یا معىًی واصدٌ اواد‬ ‫هسای یامٍ مسد لاهل دزن ی مؿاَدٌ و ػتىد‪.‬‬ ‫دزغت مثل ایىىٍ فسدی وًین ه مازی پىاُاان داؾاتاٍ‬ ‫هاؾد یلن فالد یازضٍ مصاطم هاؾد‪.‬‬ ‫دزیسصٍ پصؾىن ایىگًوٍ معضال وُاون هاا اواجاا‬ ‫اشمایؿا اتفالن یاا دیزٌ ای وؿا‪ ،‬دزماان ی‬ ‫معالجٍ من ؾًود ‪.‬‬ ‫اصًال اوًاع واهػاماون َای اجتماین و ص هاید دز شماان‬ ‫یادی ی لتل اش هسیش ی ظًُز ضسزَای مادی ی معىاًی‬ ‫ها اوجا اشمایؿا دیزٌ ای اجاتاماایان مؿاىاال‬ ‫مًجًد ها تى ٍ هساصًل یلمن ؾىاغاین ی ب یااهان ی‬ ‫مًزد اصالح لسازگ سود‪.‬‬ ‫هایزایه اغت وٍ جامعٍ هاید هسای مسد ی مػاواًلا اه‬ ‫ؾىاختٍ ؾدٌ هاؾد‪ .‬مسد ی مػوًل ه خًد ی مػواًلا ات‬ ‫َا ی اوترازاتؿان زا هؿىاغىد‪.‬‬ ‫دزایىصًز اغت وٍ وًین اگاَن ی خاًدؾاىااغان‬ ‫هًجًد ون اید‪ .‬ها اگاَن مسد ی مػِوًل ه مؿىاال‬ ‫ی وازغا ن َا ها اغتفادٌ اشاعالیا مًجًد هٍ ؾىال‬ ‫مىغمن تؿ ص اغ ب ؾىاغن زف مان گاسدواد‪.‬‬ ‫الش هٍ ذوس اغت وٍ یاد اگااَان اش مؿاىاال‬ ‫یوازغای ن َا جامعٍ زا اش جُا م تل‪ ،‬وا امه ی غ س‬ ‫لاهل تحمل من وىد‪ .‬ی ید اصاالح هاماًلا هاایا‬ ‫افصایؽ وامالیما من گسدد‪.‬‬ ‫خبسگصازی ازک‬ ‫‪www.ark-news.ir‬‬ ‫جبی مىبسب تبلیغ کبال یخدمبت شمب‬ ‫دزببشازایسان یدویب‬ ‫شمبزٌ تمبس‪18000021181:‬‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫یازیص سُمیٍ سًخت جبساوی‬ ‫یسبیل وقلیٍ ػمًمی بب سُمیٍ بُمه مبٌ‬ ‫کدام یبزاوٍ بگیسان اش فُسست‬ ‫پسداخت یبزاوٍ دیلت حرف خًاَىد شد؟‬ ‫بشاساس الیحِ باَدجاِ ‪ ۱4۷۱‬دٍلات‪،‬‬ ‫ٍصاست کاس ٍ ساصهاى ّذفوٌذی یاساًِّا‬ ‫سا هَظف کشدُ تا بخشی اص یاساًِبگیشاى‬ ‫پشدساهذ سا تا خشدادهاُ سال ایٌاذُ اص‬ ‫فْشست دسیافت یاساًِ حزف کٌٌذ‪.‬‬ ‫هذیش ساهاًِ َّشوٌذ ساَخات گافات‬ ‫کاسگشٍُ هذیشیت هصشف سَخت‪ً ،‬حَُ‬ ‫ٍ صهاى ٍاسیض سْوایاِ ّاای جاباشاًای‬ ‫باقیواًذُ ٍسایل حول ٍ ًقل ػوَهای سا‬ ‫تصَیب کشد‪.‬‬ ‫ززغن الیحٍ هًدجٍ ‪ ۰۰۱۰‬وؿان مندَد‬ ‫وٍ دیلات یشاز زفااٌ ی غااشماان‬ ‫َدفمىدی یازاوٍَا زا مًظ‪ ،‬واسدٌ تاا‬ ‫ه ؿن اش یازاوٍ هگ سان پسدزامد زا تا خسداد ماٌ غال ایاىادٌ اش فاُاسغات‬ ‫دزیافت یازاوٍ طر وىىد‪.‬دیلت پ ؽ ه ىن منوىد وٍ ایه طرفنَا اغالاب‬ ‫اش غٍ دَه هاالی دزامدی هاؾىد‪.‬دز مته الیحٍ هاًدجاٍ امادٌ اغات؛ هاس‬ ‫اغاظ هىد ا تتصسٌ ‪ ۰۰‬الیحٍ هًدجٍ غال ‪ ۰۰۱۰‬یشاز تعاین واز ی زفااٌ‬ ‫اجتماین هاید ها َمىازی غاشمان َدفمىدی یازاوٍَا ی ها اغتفادٌ اش پاایاگااٌ‬ ‫اعالیا زفاٌ ایساو ان طداوثس ظس غٍ ماٌ پع اش اهالغ لاوًن هًدجٍ ضمه‬ ‫دَههىدی دزامدی ول ٍ خاوًازَای یازاوٍهگ س اش عسیک ؾاخصَای متماه‬ ‫ی یتتن لاهل اتىاء وػتت هٍ طر یازاوٍ وامادی ی ماعا اؿاتان خااواًازَاای‬ ‫پسدزامد الدا تا مىاه طاصل اش طر یازاوٍ پسدزامدَا صاس پاسداخات‬ ‫یازاوٍ جُت طمایت اش الؿاز اغ بپریس ها ایلًیت خاوًازَای تحت پًؾؽ‬ ‫ی پؿت وًهتن وُادَای طمایتن ؾًد‪.‬‬ ‫مػعًد زضاین دز ایه هازٌ افصید‪ :‬هعد اش‬ ‫طملٍ غایتسی هٍ غاماوٍ ًَؾمىد غًخت‬ ‫دز اهانماٌ امػال غُم ٍ جتساون دز ورس‬ ‫گسفتٍ ؾدٌ هسای خًدزیَا ی مًتًزغ ىلتَای ؾ صن هٍ تست ب ‪ ۰۱‬ی ‪۵‬‬ ‫ل تس هًد وٍ َمساٌ ها غُم ٍ اذز دز واز غًخت دازودگان ایه دغاتاٍ اش‬ ‫یغایل ومل ٍ ؾازض ؾد؛ اما دزهازٌ یغایل ومل ٍ یمًمن مصًهٍای هٍ ؾسوات‬ ‫ملن پ ؽ فسایزدٌ َای وفتن ایسان اهالغ وؿدٌ هًد ی هٍ َم ه یالات ایاه‬ ‫ؾسوت و ص تا وُاین ؾدن غُم ٍ جتساون یغایل ومل ٍ یمًمان هاٍ صاًز‬ ‫یلنالحػاا هسای اوًاع ایه یغایل ‪ ۰۱‬ل تس غُم ٍ جتساون َمساٌ ها غُما اٍ‬ ‫اذزماٌ یازیص وسدٌ هًد‪.‬عتک ایال یشاز وفت ممداز ایه غُم ٍ دز یغایل‬ ‫ومل ٍ یمًمن م تل‪ ،‬ه ه ‪ ۰۱‬ی ‪ ۰۱‬ل تس دز ورس گسفاتاٍ ؾادٌ هاًد‪ .‬یازیاص‬ ‫غُم ٍ جتساون هال ماودٌ ایه دغتٍ اش یغایل ومل ٍ هٍمىرًز مؿ اص واسدن‬ ‫وحًٌ ی شمان یازیص ایه غُم ٍ و اشمىد مصًهٍ وازگسیٌ مدیاسیات مصاس‬ ‫غًخت هًد وٍ ایه وازگسیٌ و ص َفتٍ گرؾتٍ تؿى ل ؾد‪.‬‬ ‫لا م مما یشیس صىعت معدن ی تجاز دز امًز هاشزگاون ‪:‬‬ ‫مدیس تعاین زیغتاین اغتان اذزهایجان ؾسلن ‪:‬‬ ‫خبس خًش پلیس زاًَز‬ ‫بسای جسیمٍشدگبن کسیوبیی‬ ‫قیمت مصسفکىىدٌ کبال حداکثس ‪11‬دزصد‬ ‫ببالتس اش قیمت تًلیدکىىدٌ‬ ‫قائن هقام ٍصیش صٌاؼات‪ ،‬هاؼاذى ٍ‬ ‫تجاست دس اهَس باصسگاًی دس پاسخ بِ‬ ‫ایی پشسش کِ دسج قیوت تاَلایاذ‬ ‫کٌٌذُ بش سٍی کاالّا اص چِ صهااًای‬ ‫اجشایی هی شَد؟ گفت ایی کااس اص‬ ‫حذٍد یک هاُ پیش اغاص شذ ٍ ّاش‬ ‫ّفتِ بِ فْشست کاالّا اضافِ هیشَد‪.‬‬ ‫سئیس پلیس ساَّس ًاجا اص بخشَدگی‬ ‫جشاین کشًٍایی بشخی اص هشااغال ٍ‬ ‫افشاد خبش داد‪.‬‬ ‫محمدصادق مفتح افصید‪ :‬واال پع اش تًل د فسایىد تًشی زا عن من وىد ی‬ ‫پع اش ان هح خسدٌ فسیؾن اغت وٍ َصیىٍ َای مػتمل اش َم دازود ی دز‬ ‫فاصلٍ ه ه ل مت وازخاوٍ تا مصس وىىدٌ وُاین ایه ‪َ ۰‬صیىٍ هٍ ان تاعالاک‬ ‫من گ سد‪.‬ای ادامٍ داد‪ :‬ها تًجٍ هٍ ایىىٍ مػافت یاطدَای تًلا ادواىاىادٌ تاا‬ ‫مساوص تًشی ی مصس متفای اغت ایال یه ل مت یاطد هسای مصس‬ ‫وىىدٌ دل ک و ػت ی ایه زیؼ من تًاوػت هسخان گاسان فاسیؾان َاا ی‬ ‫ت لفا دز الیٍ َای تًشی ی یا خسدٌ فسیؾن زا ایجاد وىاد‪.‬الاای مافاتاح‬ ‫افصید‪ :‬ل مت تًل د وىىدٌ متىای ل مت زا اش دزا وازخاوٍ لساز من دَد ی ها‬ ‫تًجٍ هٍ هُعد مػافت ی وًع واال ه ه ‪ ۰۱‬تا ‪ ۵۱‬دزصد هٍ ل مت تًل د واىاىادٌ‬ ‫افصیدٌ من ؾًد‪.‬لا م مما یشیس صىعت معدن ی تجاز دز امًز هااشزگااوان‬ ‫گفت‪ :‬فاصلٍ ل متن ه ه تًل دوىىدٌ َا ی خسدٌ فسیؾن َا دز مًزد واالَاای‬ ‫مصسفن تا ‪ ۰۱‬دزصد ی واالَای غسمایٍ ای تا ‪ ۵۱‬دزصد خًاَد هًد‪.‬‬ ‫یی گفت‪ :‬افسادی واٍ ماجاًشَاای‬ ‫تسدد دز شماان ماحادیدیات َاای‬ ‫وسیواین داؾتىد اش فاسمااوادازی َاا‬ ‫هسگٍ تسدد دزیافت وسدود افاسادی‬ ‫وٍ طىم مامًزیت داؾتىد اوُاین وٍ وادز غالمت هًدود ختسواگاازان ی‬ ‫خًدزیَای یمًمن افسادی وٍ اطىا لضا ن داؾتىدیهایدهٍ دادگاٌ مساجعٍ‬ ‫من وسدود فسدیىٍ وًهت یمل جساطن داؾتٍ یَمچى ه افسادی وٍ محل واز‬ ‫ی غىًوتؿان دز ؾُسَای ممىًیٍ لساز داؾت ی مجتًزهًدود دز جادٌ َاایان‬ ‫وٍ محدیدیت داؾتىد تسدد وىىد ؾامل ه ؿًدگن جسایم منؾًود‪.‬ز اع‬ ‫پل ع زاًَز ادامٍ داد‪ :‬ایه افساد منتًاوىد هٍ دفاتسپل ع ‪َ +۰۱‬ا اوات َاای‬ ‫زغ دگن مادٌ ‪ ۵‬ی مساوص زاَىماین ی زاوىدگن دز ؾُسَای اغتانَا مساجاعاٍ‬ ‫وىىد مدازن ًَیتن یمسهًعٍ خًدزاازا ٍ دادٌ ی دزخًاغت ها اؿاًدگان‬ ‫جسایم وسیواین زا داؾتٍ هاؾىد‪.‬یی گفت‪ :‬وىتٍ لاهل تًجٍ ان اغت واٍ دی‬ ‫هساهسیُای جسایم تىُا تا پایان دیماٌ ه ؿًدٌ ؾدٌ ی افساد هسای تػًیٍ جسیماٍ‬ ‫خًدهازلم اصلن تىُاتاپایان َم ه ماٌ فسصت دازود‪.‬‬ ‫ایتاهلل ز ػن‪:‬‬ ‫مُبز تًزم بب کمک َمٍ شدوی است‬ ‫سئیس جوَْس با بیاى ایٌ ِ ًگشاًی ٍ اٍلَیت هاشدم‬ ‫هَضَع تَسم است‪ ،‬گفت بش اساس اهااس بااًاک‬ ‫هشکضی تَسهی کِ ها اهشٍص تجشبِ هیکٌین دس ‪۰۷‬‬ ‫سال گزشتِ بی ًظیش بَدُ ٍ اهشٍص سیش ًضٍلی تَسم‬ ‫اغاص شذُ است ٍ اگش ّوِ کوک کٌٌذ اه اى پزیش‬ ‫است کِ ایی تَسم هْاس شَد‪.‬‬ ‫یی تصسیح وسد‪ :‬هٍ ورس ما دز هػاتاس گاا دی‬ ‫اومالا وٍ َم یالع تَای جامعٍ دیادٌ ؾادٌ ی‬ ‫اَدا ایىدٌ مًزد تًجٍ لساز گسفتٍ اغت هاایاد‬ ‫تالؼ ؾًد تا ها مؿازوت مسد وازی ماتافاای‬ ‫صًز هگ سد‪.‬گفت‪ :‬تصم م ما دز دیلات ایاه‬ ‫اغت وٍ یمب ماودگنَای گرؾاتاٍ زا جاتاسان‬ ‫وى م ی دز ایه مػا اس هاٍ مؿاازوات َاماگاان‬ ‫و اشمىدیم؛ یلمای هالد منتًاوىد اتاقَای فاىاسی‬ ‫هسای دیلتَا هاؾىد ی هٍ صًز وس افاصازی هاٍ‬ ‫دیلت ومه وىىد‪.‬یی ادامٍ داد‪ :‬ما اش اهتدا پ اؽ‬ ‫زیی دیلت وازَای ضسیزی اصلن داؾت م مػولٍ‬ ‫مُم ما وسیوا هًد وٍ هٍ لغ‪ ،‬خدایود متعال یادد‬ ‫فًتن وسیوا اش ‪ ۰۱۱‬وفس دز زیش هٍ شیاس ‪ ۵۱‬وافاس‬ ‫زغ دٌ اغت ی واَؽ اهتال ی فاًتان اش الاغاا‬ ‫اغت‪.‬ز ع جمًُز خاعسوؿان واسد‪ :‬دز ماًزد‬ ‫واالَای اغاغن دز وؿًز ذخایس ماا اعاما اىاان‬ ‫ه ؽ وتًد اما هٍ لغ‪ ،‬خدایود امسیش ذخاایاس ماا‬ ‫اعم ىان ه ؽ اغت ی َ چ وگساون ودازیم‪.‬‬ ‫یی افصید‪ :‬مػالٍ دیگس هًدجٍ ی ایتتازا وؿاًز‬ ‫هًد وٍ ها یجًد ایىىٍ یدٌای گمان منوسدود وٍ‬ ‫ما دز صادزا مؿىل خًاَ م داؾت اماا اماسیش‬ ‫َم صادزا وفتن لاهل تًجٍ ی َم صادزا غ اس‬ ‫وفتن خًهن دازیم‪.‬‬ ‫ز ػن گفت‪ :‬ما ها یجًد تحسیم دز دی جاتاُاٍ‬ ‫خىثن وسدن تحسیمَا ی زف تاحاسیام َاا تاالؼ‬ ‫منوى م؛ زف تحسیم َا زا یص ماىاداواٍ دواتاال‬ ‫منوى م ی صادزا غ سوفتن ما ه ؽ اش ‪ ۰۱‬دزصد‬ ‫افصایؽ پ دا وسدٌ اغت وٍ هسگؿت پًل طااصال‬ ‫اش صادزا هٍ خصاوٍ منزغد‪.‬‬ ‫یی ها ه ان ایىىٍ وگساون ی ایلًیت مسد ماًضاًع‬ ‫تًز اغت گفت‪ :‬هس اغاظ اماز هاوه ماسواصی‬ ‫تًزمن وٍ ما امسیش تجسهٍ منوى م دز ‪ ۰۱‬غاال‬ ‫گرؾتٍ هن ور س هًدٌ ی امسیش غ اس واصیلان تاًز‬ ‫اغاش ؾدٌ اغت ی اگس َمٍ ومه وىىاد اماىاان‬ ‫پریس اغت وٍ ایه تًز مُاز ؾًد‪.‬‬ ‫ز ع جمًُز خاعسوؿان وسد‪ :‬تاالؼ ماا هاسای‬ ‫ایىىٍ ؾسایظ زا تغ س دَ م هػ از ملمًظ اغت ی‬ ‫اوىًن َم شم ىٍ واَؽ مؿىال فساَم اغت َس‬ ‫چىد َمچىان دؾمه هٍ دوتال ایاه اغات واٍ هاا‬ ‫امپساعًزی زغاوٍ ای مسد زا واام د وىد اما ما واٍ‬ ‫دز طس هلىٍ هاید دز یامال ی اجاسا ماسد زا‬ ‫ام دیاز وى م‪.‬‬ ‫دئییشیب دیویب‬ ‫*مدیسمسئًل ‪-‬محمّد اشساقی‬ ‫دئییشیت دیویبویه قًرقًسً‬ ‫قبریشیت یبالوال دیغریسً‬ ‫ائله ثیل ائل ایلًه دیشًوه‬ ‫سوز گیرمیر ثبشیىب گًجًوه‬ ‫ائل الیر اولچًسًن تبوریدان‬ ‫تبویری دیىجیىی اغریدان‬ ‫یبخشی پیس قبریشیت دئمک دیر‬ ‫یئىی ثیر ثیلیجی گرک دیر‬ ‫ایـیـرا اغ ایـله قـبراوـی‬ ‫تـًخـدادا اغـریال یبراوی‬ ‫اغتاوداز اذزهایجانؾسلن‪:‬‬ ‫بصزگتسیه مشکل مدیسیت اقتصبدی کشًز‪،‬‬ ‫بیثببتی است‬ ‫استاًذاس ارسبایجاى ششقی گفت بضسگتاشیای هشا ال‬ ‫هذیشیت اقتصادی کشَس‪ ،‬بی ثباتی است کاِ هاَجاب‬ ‫ًاسضایتی تَلیذکٌٌذُ ٍ هصشفکٌٌذُ شذُ است‪.‬‬ ‫یاهدیه خسّ اظُاز وسد‪ :‬هسای طل ایه مؿاىاال هاٍ‬ ‫یه جساطن التصادی و اش دازیم وٍ ایه امس دز هًدجاٍ‬ ‫‪ ۰۰۱۰‬مًزد تًجٍ تصم مگ سان ی وازؾىاغان صااطاب‬ ‫غته لسازگسفتٍ اغت‪.‬یی تاو د وسد‪ :‬زیػه پریاسی‬ ‫دز ه ه مدیسان ما هٍ ؾد پای ه اغت ی متاغفاوٍ هسخن‬ ‫اشؾسوتُای هصزی هٍجای تًغعٍی تًل د غسمایٍَاای‬ ‫خًد زا دز هاوهَا غپسدٌگرازی وسدٌاود وٍ ایه وااز‬ ‫هصزگتسیه تُدید هسای ه اؽ تاًلا اداغات‪.‬اغاتااواداز‬ ‫اذزهایجان ؾسلن گفت‪ :‬وتایج ایه هسزغنَا فاسصاتان‬ ‫عالین هسای مػوًالن اجساین اغت تا ها ومتسیه خاغاا‬ ‫مػ سزاادامٍ دَىد‪ .‬ه ؽ خصًصن ی دیلت منتًاوىاد‬ ‫ها َمىازی یىدیاگاس هاسای تاًغاعاٍ اغاتاان لاد‬ ‫هسدازود ز ع اتاق هااشزگااوان صاىاایا ماعاادن ی‬ ‫وؿایزشی تتسیص خاعسوؿان وسد‪ :‬تما مًازد مسهًط هاٍ‬ ‫ه ؽ خصًصن هُمساٌ زاَىاز لاهل لتاًل دز لاالاب‬ ‫یه جم هىدی اهتدا هٍ ومایىدگان اغتان ی غاپاع هاٍ‬ ‫ماامااامااا ازا ااٍ خااًاَااد ؾااد‪.‬یااًوااع ضا لااٍ ادامااٍ‬ ‫داد‪ :‬ا گسه ؽ خصًصن شوج سٌ ٌ ای تاًلا اد زا دز‬ ‫صىای م تل‪ ،‬تىم ل وىد اغتان هٍ جایگاٌ ی لادز‬ ‫ایل ٍ خًدهاش من گسدد‪.‬یی افصید‪ :‬اجسای شواجا اسٌ ی‬ ‫تًل د صىای چس ی وفؽ وٍ دز تتسیص لادماتان ‪۰۱۱‬‬ ‫غالٍ دازود ی َمچى ه مگاپسیضٌ َای صىایا غارایان‬ ‫پسیضٌ َای تًل د خًدزی تًل د اوسضی ی معادن تاایا اس‬ ‫هػصاین دز زؾد التصادی اغتان خًاَىاد داؾات‪.‬ضا لاٍ‬ ‫ادامٍ داد‪ :‬دز طال ىٍ هاید واتد مع ی تىم ل شوج سٌی‬ ‫تًل د ایه مًازد اش اهتدا تا پایان دز ورس گاسفاتاٍ ؾاًد‬ ‫متاغفاوٍ مىاه اصلن ایه غسمایٍ ملن وىػاوتسٌ اش اغتاان‬ ‫خاز منؾًد ی َ چ گًوٍ ازشؼ افصیدٌای هسای مسد‬ ‫اذزهایجان ودازد‪.‬یی تاو د وسد‪ :‬هاتًجٍ هاٍ واس ‪۰.۴‬‬ ‫دزصدی جمع ت اشلحاػ التصادی ‪ ۵.۵‬دزصد التصاد‬ ‫وؿًز زا دز اخت از دازیم وٍ ایاه امااز ؾاایػاتاٍ ی‬ ‫اذزهایجان و ػت هىاهسایه دز جلػا م تالا‪ ،‬تاالؼ‬ ‫منوى م ایه مًازد زا هٍ گًؼ مػوًالن هسغاو م‪.‬‬ ‫ز ع اتاق هاشزگاون صىایا ماعاادن ی وؿاایزشی‬ ‫تتسیصتاو د وسد‪ :‬الداماتن وٍ مىجسهٍ زؾد اغتاان مان‬ ‫ؾًد ؾىاغایان ی تااما اه ماالان خاًاَاد ؾاد‪.‬یی‬ ‫افصید‪ :‬تىُا ها گفتاز ومن تًان مػ س تًغعٍ زا عن واسد‬ ‫هىاهسایه هسای هٍ طسوت دزایزدن اغتان تاماا ماًازد‬ ‫ؾىاغاین ؾدٌ مصًا من ؾًد تا هٍ صاًز یامالان‬ ‫الداما مًزد و اش زاپ گ سی وى م‪.‬‬ صفحه 1 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫ مبالٍ‬ ‫تَسعِ ّوکبری ّبی دٍجبًبِ‪ّ ،‬دف‬ ‫سفز اهیزعبداللْیبى بِ چیی‬ ‫سایث جایىا مًسویىگ پست َىگ کىگ‪ ،‬ایه دیذاس ‬ ‫ایلیه سفش امیش ثذاللُیان تٍ ىًان یکی اص ا ضرا ‬ ‫کاتیىٍ دکتش اتشاَیم سئیسی سئیس جمًُس ایرشان ‬ ‫تٍ چیه تٍ ضماس میایذ‪ .‬‬ ‫ ‬ ‫ایه تبسومبی خجشی ثب اؿبسٌ ثدٍ وـدؼدت خدجدشی‬ ‫دیشیص ػایذ خطیت صادٌ ػخىگًی یصاست امدًس‬ ‫خبسخٍ تلشیک کشد کٍ دس ایه دیذاس مًعًعدبت‬ ‫مخ لفی ثشای گفت یگً دس دػ ًسکبس قشاس داسد‬ ‫کٍ اص خملٍ مًعًد مُم وقـٍ ساٌ ‪ ۵۲‬ػبلٍ اػت ی‬ ‫مدشیبن ایه تفبَموبمدٍ ثدخدؾ َدبی مدخد دلدف‬ ‫خلًکی ی دیل ی َؼ ىذ قبث رکش اػت یصیشان‬ ‫خبسخٍ ایشان ی چیه طی ػبل َبی گزؿ ٍ ثدطدًس‬ ‫م ىبیه ثب َم دیذاس داؿ ٍ ی پدیدشامدًن ساٌ َدبی‬ ‫تًػاٍ دیخبوجٍ سیاثط ثب یکذیدگدش گدفدت یگدً‬ ‫کشدٌ اوذ سیاثط تبسیخی دی کـدًس اگدشچدٍ ثدٍ‬ ‫دیسان ثبػ بن ی دػ کم دی َضاس ػبل پیؾ ثبص مدی‬ ‫گشدد امب ایه ساثطٍ دس دیسان مابکش اَدمدیدت ی‬ ‫ؿک خذی تشی پیذا کشدٌ اػت ثٍ طدًسی کدٍ‬ ‫سیاثط دی کـًس اص ػبل ‪ ۵۱۴۳‬میالدی ثدٍ سیاثدط‬ ‫ساَجشدی ی اػ شاتظیک استقب یبت ٍ ی َمبوگًوٍ ؿی‬ ‫خیه پیىگ سئیغ خمًُسی چیه گف ٍ اػدت اص‬ ‫صمبن ؿک گیشی سیاثط اػ شاتظیدک خدبمدع دس‬ ‫ػبل ‪ ۵۱۴۳‬میالدی اع مبد ػیبػی م قبث ثیده دی‬ ‫کـًس تثجیت ؿذٌ ی َمکبسی م قبث ػًدمىدذ دس‬ ‫صمیىٍ َبی مخ لف پیـشتت مذای داؿ ٍ اػت‬ ‫وگبَی ثٍ تبسیخ وـبن می دَذ دیسان ؿک گیدشی‬ ‫ساثطٍ تبسیخی ایشان ثب چیه ثٍ دیسان خبدٌ اثشیـدم‬ ‫ثبص می گشدد خبوگ چیبن اص تشمبوشیایبن چدیدىدی‬ ‫‪ ۴۴۱‬ػبل قج اص میالد مؼیدک خدبدٌ اثدشیـدم سا‬ ‫ات بح کشد ی ثٍ کًست مؼ قیم ثب ایدشان استدجدب‬ ‫گشتت خبوگ َمبن ػبل ومبیىذگبن خدًد سا ثدٍ‬ ‫امپشاتًسی اؿکبوی تشػ بد ی پبدؿبٌ یقت اسؿدک‬ ‫دی ‪َ ۵۱‬ضاس ػًاسٌ ورب سا ثٍ اػ دقدجدبل ػدفدشای‬ ‫ػلؼلٍ َبن تشػ بد یق ی ومبیىذگبن ػلؼلٍ َبن ثدٍ‬ ‫چیه ثبصگـ ىذ اسؿک دی ومبیىذگدبن خدًد سا‬ ‫َمشاٌ ثب تشمبوذٌ ػلؼلٍ َبن ثٍ چیه اعضا کدشد ی‬ ‫ایلیه مجبدلٍ سػمی ثیه دی دیلت چیه ی ایدشان اص‬ ‫َمبن صمبن ؿک گشتت اص ان صمدبن تدبکدىدًن‬ ‫سیاثط ایشان ی چیه ثٍ کًست مؼ مش ادامٍ داؿ دٍ‬ ‫اػت امب ثٍ دوجبل پیشیصی اوقداله اػدالمدی یاسد‬ ‫مشکلٍ خذی تدشی ؿدذ یصیدشان امدًس خدبسخدٍ‬ ‫کـًسَبی عشثؼ بن ػاًدی کدًیدت عدمدبن ی‬ ‫ثحشیه ی دثیشک ؿًسای َمکبسی خلیدح تدبسع‬ ‫دیؿىجٍ (‪ ۵۱‬دی مبٌ) ثٍ دعًت دیلت چیه ثدشای‬ ‫ؿشکت دس یک وـؼت مـ دشک ایده ؿدًسا ثدب‬ ‫مقبمبت چیىی یاسد پکه ؿذوذ ثٍ وًؿ ٍ پدبیدگدبٌ‬ ‫خجشی ػبیث خبیىب مًسودیدىدگ پؼدت اعادبی‬ ‫ؿًسای َمکبسی خلیح تبسع ثشای ثشسػی ایعبد‬ ‫ػًخت دس خُبن ی یعایت ثحشاوی قضاقؼ دبن ثدٍ‬ ‫چیه ػفش کشدٌ اوذ خجشگضاسی ؿیىًُا چیه ودیدض‬ ‫دس گضاسؿی ثٍ وق اص یاوگ یوجدیده ػدخدىدگدًی‬ ‫یصاست امًس خدبسخدٍ چدیده اعدال کدشد ایده‬ ‫دیپلمبت َبی اسؿذ ؿًسای َمکبسی خلیح تبسع‬ ‫ثٍ دعًت یاوگ یی یصیش امًسخبسخٍ چیه پبػدخ‬ ‫مثجت گف ٍ ی ثشای ؿشکت دس خلؼٍ ای کٍ اص ‪۴۱‬‬ ‫تب ‪ ۴۱‬طاوًیٍ (‪ ۵۱‬تب ‪ ۵۱‬دی) دس پکه ثشگدضاس مدی‬ ‫ؿًد ثٍ ایه کـًس ػفش کشدٌ اوذ دیذاس مدقدبمدبت‬ ‫کـًسَبی عشه خلیح تبسع ثب مقبمبت چیىی تدب‬ ‫سیص خماٍ (‪ ۵۱‬دی مبٌ) ادامٍ خًاَذ یبتت‬ ‫ثٍ ثبیس تحلیلگشان ػیبػی ممکه اػت مدقدبمدبت‬ ‫وف ی ؿًسای َمکبسی َدبی خدلدیدح تدبسع دس‬ ‫خلًف ساٌ َبی غلجٍ ثش اتکبی خًد ثٍ ثبصاسَدبی‬ ‫امشیکب ی ایدبد تابدل دس ثبصاسَبی خُبوی گدفدت‬ ‫یگً کىىذ چیه دیمیه اق لبد ثضسگ دویب پدغ اص‬ ‫امشیکبػت ی ملشف کىىذٌ اکلی وفت ی یکی اص‬ ‫ػشمبیٍ گزاسان خبسخی دس کـدًسَدبی کدبؿدیدٍ‬ ‫خلیح تبسع اػت ثٍ صعم تحلیلگشان چیه وگدشان‬ ‫کبَؾ عشعٍ وفت دس پی وباسامیَبی چىدذ سیص‬ ‫اخیش دس قضاقؼ بن اػت َمچىیه گف دٍ مدی ؿدًد‬ ‫اعابی ؿًسای َمکبسی خلیح تبسع ثدٍ دودجدبل‬ ‫ایدبد تابدل دس ثبصاسَبی وف ی ی کبَؾ یاثؼ گدی‬ ‫خًد ثٍ ثبصاسَبی امشیکب َؼ ىذ تیل ثه تدشکدبن‬ ‫ال ػاًد یصیش امًسخبسخٍ عشثؼ بن دیؿىجٍ ؿت‬ ‫‪ ۵۱‬دی مبٌ ثب یاوگ یدی َدمد دبی چدیدىدی خدًد‬ ‫دسخلًف ثشوبمٍ َؼ ٍای ی مزاکشات ییه ثدشای‬ ‫ستع تحشیم َبی ظبلمبودٍ عدلدیدٍ ایدشان دیدذاس ی‬ ‫گفتیگً کشدوذ ثٍ گضاسؽ ایشوب اص سػدبودٍ َدبی‬ ‫ػاًدی اص دیگش مًعًعبت مًسد ثشسػی مدیدبن‬ ‫دی طشف کٍ دس ؿُش ییؿدی دس خدىدًه چدیده‬ ‫اودب ؿذ مًعًد تامیه امىیت دس اتدغدبوؼد دبن‬ ‫ثًد دیطشف دس ایه دیذاس َمچىیه تًػاٍ سیاثدط‬ ‫ساَجشدی میبن چیه ی عشثؼ بن ی دیگش مًعًعبت‬ ‫مـ شک مًسد اَ مب دی کـًس سا ثشسػی کشدوذ‬ ‫گف ىی اػت اخشیه دیس مزاکشات ثش ػش ثدشودبمدٍ‬ ‫خبمع اقذا مـ شک (ثشخب ) ایاخش وًامدجدش ‪۵۱۵۴‬‬ ‫دس ییه اغبص ؿذ ی دس َف ٍ گزؿ ٍ ادامدٍ داؿد دٍ‬ ‫اػت چیه دس مزاکشات اخیش دس قبلت کمیؼدیدًن‬ ‫مـ شک ثشخب کٍ دس ییه دس خشیبن اػت وقدؾ‬ ‫مُمی ایفب کشدٌ ی خدًاػد دبس تؼدشیدع دس لدغدً‬ ‫تحشیم َبی ایشان ی ثٍ ػشاودب سػیذن ایه تدًاتدخ‬ ‫وبمٍ ثیه المللی ؿذٌ اػت‬ ‫ضىثٍ ‪ 52‬د ‪ 02 * 0011‬طاوًیٍ ‪05 * 5155‬جماد‬ ‫ الثاوی ‪ * 0001‬سال سی ی دی ( ایتًص ایکیىجی ایل ) * ضماسٌ ( سایی ) ‪ 2001 :‬سیاسی‬ ‫دس سیص وُم مزاکشات چٍ گزؿت‪:‬‬ ‫کطی غشتیَا دس سیوذ مزاکشات ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫یقت‬ ‫دس سیوذ مزاکشات ییه طرش َرا ‬ ‫غشتی تالش مری کرىرىرذ ترا ا رال ‬ ‫تاسیخ َا ساختگی تٍ سیوذ یقت کطی ‬ ‫خًد َماوىذ دیس َفتم ادامٍ دَىرذ ی ‬ ‫دس مسیش پیطرشترت ترفرت یترًَرا ‬ ‫ماوع تشاضی کىىذ دس حالی کٍ می تًان ‬ ‫دس کمتشیه صمان ممکه ترٍ ترًاتر ‬ ‫خًب‪ ،‬قاتل اتکا ی پایذاس سسیذ‪ .‬‬ ‫سیص دَم ساودذ دی اص دیس َـد دم‬ ‫مزاکشات ییه دیشیص ویض ثب دیذاسَبی‬ ‫علی ثبقشی مدزاکدشٌ کدىدىدذٌ اسؿدذ‬ ‫کـًسمبن ثب َمبَىگکىىذٌ کمیؼیًن‬ ‫مـ شک ثشخب ی ومبیىذگبن اسؿذ ػٍ‬ ‫کـًس اسیپبیی ادامٍ یدبتدت مدزاکدشٌ‬ ‫کىىذٌ اسؿذ کـًسمبن دس دیدذاسَدبی‬ ‫خذاگبوٍای ثب اوشیکٍ مدًسا دثدیدشکد‬ ‫ػشییغ اقذا خبسخی اتحبدیٍ اسیپدب‬ ‫ی ومبیىذگبن ػدٍ کـدًس اسیپدبیدی‬ ‫گفتیگً کشد َدمدضمدبن خدلدؼدٍ‬ ‫کبسگشیٌ ػً ثدب مدًعدًد تدذاثدیدش‬ ‫اخدشایددی ثددب کادًس کددبسؿددىددبػددبن‬ ‫َیئت َبی ایشان اتحبدیٍ اسیپب ی ‪۴+۱‬‬ ‫ثشگضاس ؿذ َیبت ایشاوی دس تدمدبمدی‬ ‫مًعًد َبی ثبقیمبوذٌ ساَکبسَدبی‬ ‫اث کبسی ػبص ی کبسَبی عملیدبتدی ی‬ ‫پیؾ وًیغ اسائٍ کشدٌ اػت امدب دس‬ ‫وقطٍ مقبث خلدًکدب ػدٍ َدید ت‬ ‫اسیپبیی عمذتب وقـی مدىدفداد ایدفدب‬ ‫کشدٌ ی ثٍ خض اعال ودردش دس مدًسد‬ ‫طشح َبی پیـىُبدی ایشان َیچ ایدذٌ‬ ‫یب ػبص ی کبس تبصٌای ثشای کدبَدؾ ی‬ ‫ک ی تل مًعًعبت ثدبقدی مدبودذٌ‬ ‫اسائددٍ وددکددشدٌ اوددذ سیددیددغ َددیددبت‬ ‫مزاکشٌ کىىذٌ ایشان دس مزاکشات ییه‬ ‫ی اوشیکٍ مًسا مابین دثیشک ػشییغ‬ ‫اقذا خدبسخدی اتدحدبدیدٍ اسیپدب ی‬ ‫َمبَىگ کىىذٌ کمیؼیدًن مـد دشک‬ ‫ثشخب دس دیذاس خدًد کدٍ دس سیص‬ ‫چُبسؿىجٍ ثشگضاس ؿذ مًاسد اخ التی‬ ‫سا ثشسػی کشدوذ علی ثبقشی مدزاکدشٌ‬ ‫کىىذٌ اسؿذ ایشان اص کدبَدؾ مدًاسد‬ ‫اخ التی دس پیؾوًیغ تدًاتدخ خدجدش‬ ‫دادٌ ی گف ٍ ثًد کٍ مزاکشات سی ثدٍ‬ ‫خدلدً دس خدشیدبن اػدت مدزاکددشٌ‬ ‫کىىذگبن اسؿذ چیه ی سیػیٍ ودیدض اص‬ ‫مغبصٌ مزاکشاتی ایشان کمبیت کدشدٌ‬ ‫ی تبکیذ میکىذ کٍ گفتیگًَب ثشای‬ ‫دػ یبثی ثٍ تًاتخ ادامٍ داسد میخبئید‬ ‫ایلیبوًف ومبیىذٌ سیػیٍ وضد ػدبصمدبن‬ ‫َبی ثیه المللی دس ییه دس کدفدحدٍ‬ ‫تًیی ش خًد یی ثب ثیبن ایىکٍ ثب ومبیىذٌ‬ ‫ییظٌ امشیکب دس امدًس ایدشان دیدذاس‬ ‫کشدٌ اػت وًؿت‪ :‬یک گفتیگًی‬ ‫ػددبصوددذٌ دس مددًسد ک د ی تل د‬ ‫دؿًاستشیه مؼدبئد ثدبقدیدمدبودذٌ دس‬ ‫مزاکشات ییه داؿ م مزاکشٌکدىدىدذٌ‬ ‫اسؿذ سیػیٍ اعبتٍ کشد کٍ مزاکشات‬ ‫سی ثٍ خلً کشکت می کدىدذ ؿدجدکدٍ‬ ‫خجشی الاشثدیدٍ َدمدضمدبن ثدب دیدذاس‬ ‫ایلیبوًف ی ساثشت مبلی مدذعدی ؿدذ‬ ‫کٍ ومبیىذٌ ییظٌ امشیکب دس امًس ایشان‬ ‫ثب ػفشای کـًسَبی خلیح تبسع دس‬ ‫ػبصمبن َبی ثیه المللدی دس ییده دس‬ ‫مًسد مدزاکدشات لدغدً تدحدشیدم َدب‬ ‫اخثاس کًتاٌ ‬ ‫گفت یگً کشدٌ اػت مزاکشٌ کىىدذٌ‬ ‫چیه دس تبصٌ تشیه اسصیدبثدی خدًد اص‬ ‫سیوذ مدزاکدشات گدفد دٍ ثدًد کدٍ‬ ‫خمًُسی اػدالمدی ایدشان ثدب اسائدٍ‬ ‫ایذٌ َبی تبصٌ ی خبمع ودقدؾ ثؼدیدبس‬ ‫ػبصوذٌ سا دس گدفدت یگدًَدب ایدفدب‬ ‫می کىذ یی تلدشیدک کدشد‪ :‬چدیده‬ ‫قبطابوٍ اص مطبلجبت مىطدقدٍ ایدشان دس‬ ‫صمیىٍ تابلیتَبی اتمی مدبدامدی کدٍ‬ ‫خطش اؿبعٍ تؼلیحبت َؼ ٍای وذاؿ دٍ‬ ‫ثبؿذ کمبیت می کىذ ثٍ گف ٍ ػادیدذ‬ ‫خطیت صادٌ ػخىگًی یصاست امدًس‬ ‫خبسخٍ ایشان ی ایدبتت مد دحدذٌ اص‬ ‫طشیخ م ه مک ًه غیشسػمی ورشات‬ ‫خًد سا دس مًعًعبت چُبسگبوٍ ستدع‬ ‫تحشیم َب اطمدیدىدبن اص ستدع مدً دش‬ ‫تحشیم َدب تدادُدذات َؼد دٍ ای ی‬ ‫ساػ ی اصمبیی اسائٍ کشدوذ ی َیئتَدب‬ ‫دس کبل ثشسػی ایه م ًن َؼ ىذ‬ ‫کؼیه امیشعجذاللُیبن دس ایه صمدیدىدٍ‬ ‫اتددضید کددٍ دس استددجددب ثددب ست د ددبس‬ ‫امشیکبیی َب دس ییه مدب دس ػدطدک‬ ‫کمی ٍ َب ی مزاکشات تىی اص خملٍ دس‬ ‫مددًعددًد ستددع تددحددشیددم َددب اص‬ ‫امشیکبییَب ثٍ یاػطٍ َمبَىگکىىذٌ‬ ‫اتحبدیٍ اسیپب مطبلجی سا ثدٍ کدًست‬ ‫‪non-paper‬دسیبتت می کدىدیدم ی‬ ‫پبػخ َب سا َدم اص َدمدبن طدشیدخ‬ ‫می دَیم َم صمدبن ثدب ػدٍ کـدًس‬ ‫اسیپبیی ثٍ اعبتٍ چیه ی سیػیٍ َم دس‬ ‫میض مزاکشات دس خلًف چگًوگدی‬ ‫ستع تحشیم َب گفتیگً داسیم‬ ‫خطیت صادٌ‪:‬‬ ‫تدشیم َا غیشقاوًوی امشیکا پشداخت َا ‬ ‫ح ضًیت کطًسمان دس ساصمان ملل سا مطکل کشد‬ ‫سخىگً یصاست امًسخاسجٍ دسخػًظ تعلی ح ‬ ‫سا جمًُس اسالمی ایشان دس ساصمان ملل متردرذ ‬ ‫تفت‪ :‬متاسفاوٍ تشا دیمیه سال پیاپی ی تٍ دلریرل ‬ ‫تدشیم َا ظالماوٍ ی غیشقاوًوی امشیکا پرشداخرت ‬ ‫َا ح ضًیت کطًسمان دس ساصمان ملل تا مطکل ‬ ‫مًاجٍ ضذٌ است‪ .‬‬ ‫اص اداسٌ ک اطالد سػبوی ی ػدخدىدگدًیدی یصاست‬ ‫امًسخبسخٍ ػایذ خدطدیدت صادٌ تدبکدیدذ کدشد‪:‬‬ ‫خمًُسی اػالمی ایشان ثٍ عىًان یکدی اص اعادبی‬ ‫پبیٍ گزاس ی تابل ػبصمبن مل خًد سا مد دادُدذ ثدٍ‬ ‫پشداخت کبم ی ثٍ مًقع کخ عاًیت دس ػدبصمدبن‬ ‫مل م حذ ی دیگش ػبصمبوُب ی اطاوؼُبی ثیه الملدلدی‬ ‫می داوذ‬ ‫ثٍ گف ٍ یی ثٍ سغم مابیخ م دادذد ایدددبد ؿدذٌ‬ ‫دیلت خمًُسی اػالمی ایشان مىبثع تص سا ثدشای‬ ‫پشداخت کخ عاًیت خًد دس ػبصمبن مل تدشاَدم‬ ‫ایسدٌ ی دس کبل اودب سایضوی َبی عدشیسی ثدشای‬ ‫ک ی تل مًعًد می ثبؿذ دس عیه کبل تذاسک‬ ‫کبوبلی امه خُت پشداخت ػشیع تش کخ عادًیدت‬ ‫مذورش اػت‬ ‫ػخىگًی یصاست خبسخٍ دس پدبیدبن اؿدبسٌ کدشد‪:‬‬ ‫ؿبیؼ ٍ اػت دثیشک ػبصمبن مل ی دثیشخدبودٍ ودیدض‬ ‫ؿشایط ییظٌ کـًسَبی مًاخدٍ ثدب تدحدشیدم َدبی‬ ‫غیشقبوًوی سا ثٍ طًس خبف مذورش قشاس دَدىدذ ی اص‬ ‫مؼبعذت ثٍ ایه کـًسَب ثشای پشداخت ػُمیٍ خًد‬ ‫مابیقٍ وىمبیىذ‬ ‫امیش ثذاللُیان‪ : :‬‬ ‫مابین ایل سییغ خمًُس ‪:‬‬ ‫ار ان یصیش خاسجٍ تشاوسٍ‬ ‫ تٍ َمکاس ایشان تا اطاوس‬ ‫ضفاتیت اص مُمتشیه‬ ‫ ساَکاسَا مثاسصٌ تا تساد است‬ ‫معاین ایل سییس جمًُس تش لرضی ‬ ‫َماَىگی‪ ،‬یکػذایی ی َمرىرًایری ‬ ‫قًا سٍ تاوٍ ی تمامی دستگاٌ َا ‬ ‫دیلتی‪ ،‬اطال اتی ی وظاستری ترشا ‬ ‫مثاسصٌ قاطعاوٍ ی مًثش ترا تسراد دس ‬ ‫کطًس تاکیذ ی تػشیح کشد‪ :‬تا ایجاد ‬ ‫ساص ی کاسَا الص ی تشخًسد مًثش ‬ ‫تا تستشَا ی تلًتاٌ َا تسراد دس ‬ ‫کطًس اجاصٌ ومی دَیم وظا مبذس جمًُس اسالمی ایشان اص مسالٍ تساد اسیه ‬ ‫تثیىذ‪.‬‬ ‫محمذ مخجش اظُبس داؿت‪ :‬ثبیذ ثب اػیت ؿىبػی ی تاییه ساٌ َدبی مدً دش ثدشای‬ ‫مجبسصٌ ثب تؼبد اقذامبت خذی ی عملیبتی ثشای ثشخًسد ثب مفؼذیه ی َدمدچدىدیده‬ ‫سیـٍ کىی صمیىٍ َبی تؼبد دس کـًس اتخبر ؿًد َمدچدىدیده دس ایده خدلدؼدٍ‬ ‫پیـىُبدات ساَکبسَب ی وقطٍ ورشات اػیت ؿىبػبوٍ دس صمیىٍ تابل تدش ؿدذن ی‬ ‫کبسایی ػ بد َمبَىگی مجبسصٌ ثب مفبػذ اق لبدی مًسد ثحث ی تجبدل ورش قدشاس‬ ‫گشتت‬ ‫ؿىبػبیی ی کـف گلًگبٌ َبی ثشیص تؼبد دس کـًس لضی امًصؽ ی تشَدىدگ‬ ‫ػبصی پیـگیشی ثبصثیىی ی اکالح تشایىذَب خلت مـبسکدت ػدبصمدبن َدبی‬ ‫مشد وُبد ؿفبتیت ی خشیبن اصاد اطالعبت ککمشاوی سیبل تقًیت صیشػبخت‬ ‫َبی تىی ی کقًقی مطبلجٍ ی پیگیشی قًاویه ماط ؿذٌ دس صمدیدىدٍ تؼدبد دس‬ ‫کـًس َمبَىگی ی َمکبسی ػٍ قًٌ ی دػ گبٌ َبی دیل ی ی اخشایدی ی اسائدٍ‬ ‫ػبصیکبسَبی عملیبتی ثشای اص ثیه ثشدن صمیىٍ َبی تؼبد اص خملٍ مدًاسدی ثدًد‬ ‫کٍ دس ایه خلؼٍ دس ساػ بی مجبسصٌ عملی ثب مؼ لٍ تؼبد دس کـًس اسائٍ ی ثدحدث‬ ‫ؿذ دس پبیبن ایه خلؼٍ ویض مقشس ؿذ تب کمی ٍ ای ثب کادًس ثدشخدی اعادب دس‬ ‫ساػ بی اکالح ی ثبصثیىی ػبخ بسی سیؽ َب ی م مًسیت َبی ػ بد َمبَىدگدی‬ ‫مجبسصٌ ثب مفبػذ اق لبدی تـکی ؿًد‬ ‫یصیش خاسجٍ تشاوسٍ تا اد ا ایىرکرٍ ‬ ‫ایشان تشوامٍ َستٍ ا خرًد سا ترا ‬ ‫مشحلٍ پیص اص وُایی ضذن پیص تشدٌ ‬ ‫است ار ان کشد کٍ ایشان تا اطاورس ‬ ‫تیه المللی اوشط اتمی َرمرکراس ‬ ‫میکىذ‪.‬‬ ‫ ‬ ‫طان ایً لًدسیبن یصیش امًس خبسخدٍ‬ ‫تشاوؼٍ گفت کٍ طشف َبی ثشخب ی‬ ‫ایشان ثب یخًد پیـشتت دس پبیبن دػبمجش َىًص تب اکیبی تًاتخ تبکلدٍ داسودذ یی‬ ‫گفت‪ :‬کبَؾ ػشعت مزاکشات ییه ؿکبتی ایدبد میکىذ کٍ یبت ه ساٌ ک سا‬ ‫دس یک خذیل صمبوی یاقع ثیىبوٍ تاایف میکىذ لًدسیبن مذعی ؿدذ‪ :‬ؿدشایدط‬ ‫خطشوبک اػت صیشا ایشان ثشوبمٍ َؼ ٍای خًد سا تب مشکلٍ پیؾ اص وُبیی ؿدذن‬ ‫پیؾ ثشدٌ اػت یصیش خبسخٍ تشاوؼٍ َمچىیه گفت‪ :‬ایشان ثب اطاوغ ثیه الملدلدی‬ ‫اوشطی اتمی َمکبسی می کىذ تب اک مبل اکیبی تدًاتدخ َؼد دٍ ای ثدٍ خدطدش‬ ‫ویف ذ اظُبسات یصیش خبسخٍ تشاوؼٍ دس کبلی اػت کٍ یکی اص عدًامد اکدلدی‬ ‫تبخیش دس سػیذن ثٍ یک ساٌ ک مىبػت دس ییه تال ی کبسؿکىی طشفَدبی‬ ‫اسیپبیی اص خملٍ تشاوؼٍ اػت ػایذ خطیت صادٌ ػخىگًی یصاست امًس خبسخٍ‬ ‫کـًسمبن پیؾ تش دسثبسٌ سیوذ مزاکشات گف ٍ ثًد‪ :‬مًعًعبت ثبقی مبوذٌ کبئض‬ ‫اَمیت َؼ ىذ ی مب ثٍ وقبطی سػیذٌایم کٍ ثٍ مب وـبن میدَدذ کدٍ ایدب طدشف‬ ‫مقبث اسادٌ تص سا ثشای پیـجشد مزاکشات داسد یب وٍ دس گفتیگًَب ػدشعدت‬ ‫ثشای مب مُم اػت الج ٍ ثبیذ تًخٍ داؿت ػشعت یک امش دی طدشتدٍ اػدت ی‬ ‫ومی ؿًد کٍ مب ثب ػشعت وًس کشکت کىیم ی اص مب چىیه تًقای یخدًد داؿد دٍ‬ ‫ثبؿذ یلی طشف مقبث ػشعت تکپـ ی داؿ ٍ ثبؿذ ثبیذ ػشعدت دی طدشف‬ ‫م ىبػت ثبؿذ ی ایه مًعًد ثبعث میؿًد کٍ مزاکشات ثب ػشعت ثیـ شی طدی‬ ‫ؿًد ای تبکیذ کشد‪ :‬مب ثبیذ ثٍ مزاکشاتی ادامٍ دَیم کٍ و یدٍ ان یدک تدًاتدخ‬ ‫پبیذاس ی قبث اتکب ثبؿذ ی الضامب ایه مًعًد ثب ایه مؼئلٍ کٍ مب تقط ػشعت مدبن‬ ‫سا ثیـ ش کىیم ی ػشعت دی طشف م ىبػت وجبؿذ امکبنپزیش ویؼت‬ ‫ تشسایطی ضذن مزاکشات تٍ وفع ما ویست‪،‬‬ ‫تایذ ضشبالعجل مطخع کىیم‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ومایىذٌ مجلس ضًسا اسالمی تفت‪ :‬ایرشان ترایرذ ‬ ‫ضشب العجل ی صمان مطخػی تشا طرش مربراترل ‬ ‫تعییه کىذ تا تضمیه َا خًد تشا ستع تدشیم َا سا ‬ ‫اسائٍ دَذ دس غیش ایه غرًست ترشسرایطری ضرذن ‬ ‫مزاکشات تٍ وفع ما ویست‪.‬‬ ‫مبلک ؿشیا ی ومبیىذٌ مددلدغ ؿدًسای اػدالمدی‬ ‫گفت‪ :‬کاًس امشیکب دس ادامٍ مؼدیدش مدزاکدشات‬ ‫اَمی ی وذاسد امشیکب ثبؿذ یب وجبؿذ ثشخب دس کدبل‬ ‫ثشسػی اػت اوچٍ اَمیت داسد مطبلجدبت ایدشان ی‬ ‫ستع تمب تُشػت تحشیمَب اػت؛ چٍ تحشیم َدبیدی‬ ‫کٍ پیؾ اص ثشخب مـخق ؿذٌ ثًدوذ ی چٍ اوُبیدی‬ ‫کٍ ثاذ اص سیی کبس امذن تشامپ دس مذت اخیش ثدٍ‬ ‫کـًس مب تحمی ؿذٌاوذ یی اظُبس کشد‪ :‬و یدٍ ادامٍ‬ ‫مزاکشات ثبیذ ایه ثبؿذ کٍ یعایت پًلی ی ثبودکدی‬ ‫ایشان ثٍ کبلت عبدی ثشگشدد ی مـدکدالت تدشیؽ‬ ‫‪2‬‬ ‫وفت ک ؿًد؛ الج ٍ ایه تغییشات ثبیذ ثشای َمیـٍ ی‬ ‫دائمی اودب ؿًد ی وجبیذ مًق ی ثبؿذ ومبیىذٌ مدشد‬ ‫تُشان دس مدلغ ؿًسای اػالمی اتضید‪ :‬اگش طدشف‬ ‫مقبث ث ًاوذ چىیه تامیىی ثذَذ مزاکدشات ادامدٍ‬ ‫پیذا خًاَذ کشد ی تبیذٌ خًاَذ داؿت دس غیش ایده‬ ‫کًست ی دس ؿشایطی کٍ وفای ثشای ایشان دس ادامدٍ‬ ‫وذاؿ ٍ ثبؿذ ایه تالؽ َب و یدٍ وخًاَذداد ؿشیا ی‬ ‫ثب تبکیذ ثش ایىکٍ ایشان مزاکدشٌ سا ثدشای مدزاکدشٌ‬ ‫ومی خًاَذ ثلکٍ ثٍ دوجبل او فبد ملدت اػدت ثدیدبن‬ ‫کشد‪ :‬ایىکٍ امشیکب ثٍ مزاکشات ثشومیگشد مـدکد‬ ‫غشثیَب اػت ی اوُب خًدؿبن ثبیذ اخ التدبت خدًد‬ ‫سا ک کىىذ‬ ‫یی ثب اؿبسٌ ثٍ ایىکٍ مزاکشات وجبیذ تشػبیـی ثبؿذ‬ ‫تلشیک کشد‪ :‬ایشان ثبیذ عشهالادلی ثدشای طدشف‬ ‫مقبث تاییه کىذ ی صمبوی سا مـدخدق کدىدذ کدٍ‬ ‫غشثیَب ی اسیپبیی َب تب تبسیخ خبکی تشکت داؿ دٍ‬ ‫ثبؿىذ قًل ی تامیهَبی خًد ثشای ستع تحشیمَب سا‬ ‫اعال کىىذ؛ الج ٍ قًلَبیی کٍ قبث ساػ ی اصمدبیدی‬ ‫ثبؿذ دس غیش ایه کًست تشػبیـی ؿذن مزاکشات‬ ‫ثٍ وفع ایشان وخًاَذ ثًد‬ ‫دثیشک خمایت سَپًیبن اوقاله اػالمی ثدب ثدیدبن‬ ‫ایىکٍ ؿشایط کـًس سی ثٍ ثُجًد اػدت ادامدٍ داد‪:‬‬ ‫اگش دائم اق لبد خًد ثٍ مزاکشات ی ثدشخدب گدشٌ‬ ‫ثضویم اؿ جبٌ قج سا تکشاس کشدٌایم‬ ‫* بشبر اسد بز ایجبد پزٍژُّبی جدید بیی‬ ‫ایزاى ٍ سَریِ تبکید کزد‬ ‫ثـبس اػذ سئیغ خمًُس ػًسیٍ دس دیذاس ثدب سػد دم‬ ‫قبػمی یصیش ساٌ ی ؿُشػبصی خمدُدًسی اػدالمدی‬ ‫ایشان ثش ایدبد پشیطٌ َبی خذیذ کٍ مىبتع مـد دشک‬ ‫دی کـًس سا تبمیه کىذ تبکیذ کشد‬ ‫* اجبسُ ًوی دّین ًظبم هقدس جوْوَری‬ ‫اسالهی اس هسالِ فسبد اسیب ببیٌد‬ ‫مابین ایل سییغخمًُس ثش لدضی َدمدبَدىدگدی ی‬ ‫یکلذایی قًا ی دػ گبٌ َبی دیل ی اطدالعدبتدی ی‬ ‫وربستی ثشای مجبسصٌ قبطع ی مو ش ثب تؼبد دس کـدًس‬ ‫ت کیذ کشد ی گفت‪ :‬ثب ایدبد ػبصیکبسَدبی تص ی‬ ‫ثشخًسد مو ش ثب ثؼ شَب ی گلًگبٌَبی تؼدبد اخدبصٌ‬ ‫ومی دَیم ورب مقذع خمًُسی اػدالمدی اص ایده‬ ‫مؼ لٍ اػیت ثجیىذ‬ ‫* اهزیکب‪ :‬اهیدٍارین در هذاکزات ٍیوی‬ ‫شبّد پیشزفت بیشتزی ببشین‬ ‫وذ پشایغ ػخىگًی یصاست خبسخٍ امشیکب َمضمبن‬ ‫ثب تذای مزاکشات ییه میبن ایدشان ی گدشیٌ ‪۴+۱‬‬ ‫اظُبس داؿت کٍ امیذیاسیم دس مزاکشات ییه ؿبَدذ‬ ‫پیـشتت ثیـ شی ثبؿیم وذ پشایغ اتضید ‪ :‬دس َدفد دٍ‬ ‫َبی اخیش مب ؿبَذ پیـشتت کمی ثًدٌ ایم پیـشتدت‬ ‫کم ثُ ش اص وجًد پیـشتت اػت امب پیـشتت کدم ثدٍ‬ ‫خًثی پیـشتت قبث تًخٍ ویؼدت پدیدـدشتدت کدم‬ ‫َمچىیه ثشای دػ یبثی ثٍ اوچٍ کٍ مدب کدبدقدبودٍ ی‬ ‫ملمم ثٍ دوجبل ان ثًدٌ ایم یاىی ثبصگـت مـ دشک‬ ‫ثٍ پبیجىذی م قبث کبتی ویؼت‬ ‫* اٍلیبًَف‪:‬هذاکزات ٍیی رٍ بِ جلَ‬ ‫حزکت هیکٌد‬ ‫میخبئی ایلیبوًف ومبیىذٌ سیػیٍ وضد ػدبصمدبن َدبی‬ ‫ثیه المللی دس ییه ثٍ دیذاس خدًد ثدب مدقدب َدبی‬ ‫امشیکبیی اؿبسٌ کشد ی اتضید کٍ مزاکشات ییه سی‬ ‫ثٍ خلً کشکت می کىذ ایلیبوًف امشیص دس کفدحدٍ‬ ‫تًئی ش خًد ثب اعال ایىکٍ ثب ساثشت مبلدی ودمدبیدىدذٌ‬ ‫ییظٌ امشیکب دس امًس ایدشان دیدذاس کدشدٌ اػدت‬ ‫وًؿت‪ :‬طجخ مامًل یک گفتیگًی ػدبصودذٌ دس‬ ‫مًسد ک ی تل دؿًاستشیه مؼبئ ثبقیدمدبودذٌ دس‬ ‫مزاکشات ییه داؿ یم یی دس و یدٍ ایه گب ایىگًوٍ‬ ‫تًکیف کشد کٍ مزاکشات ییه سی ثٍ خلً کشکدت‬ ‫میکىذ‬ ‫* عضَ شَرای ًگْببى‪ٍ :‬حدت ٍ اًسجوبم‬ ‫بیی هسئَلیی ایجبد شدُ است‬ ‫عاً تقُبی ؿًسای وگُجبن گفت‪ :‬ؿشایط کـًس اص‬ ‫خُت یکذت ی اوؼدب میبن ػشان ی مؼئًلیه وردب‬ ‫تشکت ثؼیبس خًثی سا تشاَم ػبخ ٍ ی اود دردبس ایده‬ ‫اػت کٍ مؼئًلیه ثب تًخٍ ثٍ ایه َمذلی ی َمشاَدی‬ ‫اص ایه تشکت دس خُت خذمت ثٍ ملدت اػد دفدبدٌ‬ ‫کىىذ عاً تقُبی ؿًسای وگُجبن ادامٍ داد‪ :‬ؿشایدط‬ ‫کـًس اص خُت یکذت ی اوؼددب مدیدبن ػدشان ی‬ ‫مؼئًلیه ورب تشکت ثؼیبس خًثی سا تشاَم کشدٌ ی‬ ‫او ربس ایه اػت کٍ مؼئًلیه ثب تًخٍ ثٍ َدمدذلدی ی‬ ‫َمشاَی اص ایه تشکت دس خُت خذمت ثدٍ مدلدت‬ ‫اػ فبدٌ کىىذ‬ ‫* طزفْبی غزبی عبدت ًبپسٌد اهتیبسگیزی‬ ‫در هیبًِ هذاکزات را تکزار ًکٌٌد‬ ‫ػفیش ایشان دس لىذن گفت کٍ طشف َبی ثشخب ثبیذ‬ ‫ثذاوىذ تىُب کؼه ویت یاقعگشایی ی تًاصن دس مىبتع‬ ‫اػت کٍ ثٍ یک تًاتخ پبیذاس مىدش خًاَذ ؿذ‬ ‫ثٍ گضاسؽ ایؼىب محؼه ثُبسیوذ ػدفدیدش ایدشان دس‬ ‫اوگلیغ دس کفحٍ ایىؼ بگشا خًد وًؿت‪ :‬امیذیاس‬ ‫دس مزاکشات َؼ ٍ ای ایه ثبس طشفَبی غشثی ایده‬ ‫عبدت وبپؼىذ کٍ مامًتً دس میبوٍ مزاکدشات ػدادی‬ ‫میکىىذ طشف مقبث خًد سا ثشای گشت ه ام یبص َدش‬ ‫چٍ ثیـ ش دس تـبس قشاس دَىذ تکشاس وکىىذ ی مىاطف‬ ‫ثبؿىذ یی ادامٍ داد‪ :‬اوُب ثبیذ طجخ تدشثٍ ثذاوىذ کدٍ‬ ‫ایه گًوٍ ست بسَب ثب ایشان کبسػبص ویؼت تىُب کؼده‬ ‫ویت یاقعگشایی ی تًاصن دس مىبتع اػت کٍ ثٍ یدک‬ ‫تًاتخ پبیذاس مىدش خًاَذ ؿذ‬ ‫* دیدار ببقزی بب هَرا ٍ ًوبیٌدگبى سِ‬ ‫کشَر ارٍپبیی‬ ‫علی ثبقشی سییغ َی ت مزاکشٌکىىذٌ ایشان؛ اوشیکدٍ‬ ‫مًسا مابین دثیشک ػشییغ اقذا خبسخی اتحبدیدٍ‬ ‫اسیپب ی ومبیىذگبن ػدٍ کـدًس اسیپدبیدی تدشاوؼدٍ‬ ‫اوگلیغ ی المبن دس َ کًثًسگ ثشگضاس ؿذ‬ ‫ثٍ گضاسؽ ایؼىب َمچىیه وـؼت کدبسگدشیٌ ػدً‬ ‫مًػً ثٍ کبسگشیٌ تذاثیش اخشایی ثشگضاس میؿًد‬ ‫* ایزاى حق رای خَد در سبسهبى هلل را اس‬ ‫دست داد‬ ‫خجشگضاسی تشاوؼٍ گضاسؽ داد کٍ َـت کـدًس اص‬ ‫خملٍ ایشان یوضیئال ی ػًدان ثٍ دلی ثدذَدی َدبی‬ ‫پشداخت وکشدٌ ؿبن کخ سای خًد دس ػبصمبن مدلد‬ ‫سا اص دػت دادوذ او ًویً گًتشؽ دثیشک ػدبصمدبن‬ ‫مل دس وبمٍ ثٍ مدمع عمًمی کٍ ثٍ دػدت ای اف‬ ‫پی سػیذٌ اػت عىًان کشدٌ کٍ تب ایه لدحدردٍ ‪۴۴‬‬ ‫کـًس ثذَیَبی عقت ات بدٌ داسودذ طدجدخ مدىدـدًس‬ ‫ػبصمبن مل دسکًستی کٍ ثذَی ماًقٍ یک کـدًس‬ ‫دس دی ػبل قج ثشاثش یب ثیـ ش اص میضان کخ ثیدمدٍ ان‬ ‫ثبؿذ کخ سای خًد سا اص دػت می دَدذ اگدشعدذ‬ ‫پشداخت ایه ثذَی چـم گیشثذلی یقًد ؿدشایدطدی‬ ‫کٍ اصکى شل کـًس عاً خبسج اػت تـخیق دادٌ‬ ‫ؿًد مدمع میتًاوذ ثٍ ایه کـًس اخبصٌ دَذکٍ کخ‬ ‫سای خًد سا وگٍ داسد ثٍ گدفد دٍ گدًتدشؽ َـدت‬ ‫کـدددًسی کدددٍ کدددخ سای خدددًدسااصدػدددت‬ ‫دادٌ اودددددذایدددددشان ػدددددًدان یودددددضیئدددددال‬ ‫او یگًایثبسثًدا کىگدً گدیدىدٍ یپدبپدًاگدیدىدٍ ودً‬ ‫َؼ ىذ کذاق میضاوی کٍ ایشان ثدبیدذثدشای ثدبصپدغ‬ ‫گشت ه کخ سای خًد پشداخت کىذ چیضی دس کذید‬ ‫‪ ۴۱‬میلیًن دتس اػت‬ صفحه 2 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫ضىثٍ ‪ ۲۵‬دی ‪ ۰۵ * ۰0۱۱‬طاوًیٍ ‪۰۲ * ۲۱۲۲‬جمادی ایثاوی ‪ * ۰00۷‬سال سی ی دیم ( ایتًص ایکیىجی ایل ) * ضماسٌ ( سایی ) ‪۵0۰۷ :‬‬ ‫مقایٍ‬ ‫برٍى فت از بحراى اًرشی‬ ‫بب هدیریت هصرف‬ ‫مذیشعامل ضشکت اب مىطقٍ ای ارستایجان ضشقی‬ ‫َمچىیه دس خصوًظ یضوعویوت تواسووذگوی‬ ‫استان گفت‪ :‬دس فصل اتی جاسی ( اص موُوش مواٌ‬ ‫تاکىًن) ‪ ۳۳‬میلی متش تاسوذگی دس ارستوایوجوان‬ ‫ضشقی اتفاق افتادٌ کٍ ایه مقذاس سال گزضتٍ ‪۰۱۳‬‬ ‫میلی متش ی متًسط دساص مذت ‪ ۰۱۱‬میلی متش توًدٌ‬ ‫است؛ تش ایه اساس میضان تواسش َوای اسوتوان‬ ‫‪۲۲‬دسصذ وسثت تٍ مذت مطاتٍ سال اتی ی ‪۲۷‬دسصذ‬ ‫وسثت تٍ متًسط دساص مذت کاَص داسد‪.‬‬ ‫یشبضظازُ ازاهِ زازۺ اهؿبل زض ؾهِ ضهَعهِ اثهی‬ ‫اشضثبیجبى قطقیا اضؼ ثب ‪۴۲‬زضنسا قعل اٍظى ثهب‬ ‫‪۲۶‬زضنس ٍ اضٍهیِ ثب ‪۱۸‬زضنس ثب بّف ثبضًسری‬ ‫هَاجِ ثَزُ اؾ ‪ٍ .‬ی رش ۺ هتَؾط ثهبضًهسرهی‬ ‫هِ‬ ‫کَض زض ؾبل جبضی ‪۸۳‬هیهلهی ههتهط اؾه‬ ‫هتَؾط ثبضًسری اشضثبیجبى قطقی ثب ‪ ۷۷‬هیلی هتهط‬ ‫ثطای ًرؿتیی ثبض ثِ ؾل قست ثبضـ ّبیهی هِ‬ ‫اذیطا زض جٌَه کَض اتشبق ارتهبزا اظ ههتهَؾهط‬ ‫کَضی ّن پبییی تط اهسُ اؾ ‪ .‬هتَؾط ثبضًسری‬ ‫هِ‬ ‫کَض زض ؾبل جبضی ‪۸۳‬هیهلهی ههتهط اؾه‬ ‫هتَؾط ثبضًسری اشضثبیجبى قطقی ثب ‪ ۷۷‬هیلی هتهط‬ ‫ثطای ًرؿتیی ثبض ثِ ؾل قست ثبضـ ّبیهی هِ‬ ‫اذیطا زض جٌَه کَض اتشبق ارتهبزا اظ ههتهَؾهط‬ ‫کَضی ّن پبییی تط اهسُ اؾ ‪.‬‬ ‫یههشههبضظازُ ّههوههچههٌههیههی اؾههالم ههطزۺ اه‬ ‫ٍضٍزی ؾسّبی اشضثبیجبى قطقی زض ایهی ههَقهؽ‬ ‫اظ ؾبل رصقتِ ‪۷۱‬هیلیَى هتطه ؿت ثهَز هِ ایهی‬ ‫همساض زض ؾبل جبضی ثِ ‪۴۲‬هیلیهَى ههتهطهه هؿهت‬ ‫بّف یبرتِ ٍ ‪ ۴۴‬زضنس بّف ًکبى هی زّس‪.‬‬ ‫ٍی اعبرِ طزۺ الجتِ اثگیطی هربظى ًکبت رطرتِ‬ ‫اظ ثبضًسری ّبا ضٍاى اه ّب ٍ اه ّبی ٍضٍزی‬ ‫ثِ ؾسّب ثَزُ ٍ ثط ایی اؾبؼ ضجن هربظى ؾهسّهب‬ ‫ًیع ‪۳۸‬زضنس وتط اظ پبضؾبل اؾه ‪ .‬ههسیهطؾهبههل‬ ‫اه هٌطمِ ای اشضثبیجبى قطقی رش ۺ ضجن اه‬ ‫هربظى ؾسّبی اشضثبیجبى قطقی زض هل ؾهبل‬ ‫رصقتِ ‪۲۷۹‬هیلیَى هتطه ؿت ثَز ِ ایی ههمهساض‬ ‫اهؿبل ثِ ‪۱۷۲‬هیلیَى هتطه ؿهت هبّهف یهبرهتهِ‬ ‫اؾ ‪ٍ.‬ی یبزاٍضی طزۺ هجوَؼ ضجهن ههرهبظى‬ ‫ؾسّبی ثعضگ اؾتبى ‪ ۵۷۶‬هیلیَى هتطه ؿت اؾ‬ ‫ِ تٌْب ‪۳۴‬زضنس اى تب ٌَى اثگیطی قسُا عوی‬ ‫ایٌ ِ هرعى ؾسثَ بى ِ اه قْطّبی هؿهیهط ٍ‬ ‫ثرکی اظ اه تجطیع ضا تبهیی هی ٌسا ًؿهجه ثهِ‬ ‫پبضؾبل ‪۴۶‬زضنس وتط اه زاضز ٍ تهب هٌهَى زض‬ ‫هجوَؼ ‪۱۸‬زضنس اثگیطی قسُ اؾه ‪ .‬ههجهوهَؼ‬ ‫ضجن هربظى ؾسّبی ثعضگ اؾتبى ‪ ۵۷۶‬هیهلهیهَى‬ ‫هِ تهٌهْهب ‪۳۴‬زضنهس اى‬ ‫هتهطهه هؿهت اؾه‬ ‫تب ٌَى اثگیهطی قهسُاعهوهی ایهٌه هِ ههرهعى‬ ‫ؾسثَ بى ِ اه قْطّبی هؿیطٍ ثرکی اظ اه‬ ‫تجطیع ضا تبهیی هی ٌسا ًؿج ثِ پبضؾبل ‪۴۶‬زضنس‬ ‫وتط اه زاضز ٍ تب ٌَى زض هجهوهَؼ ‪۱۸‬زضنهس‬ ‫اثگیطی قسُ اؾ ‪ٍ .‬ی ازاهِ زازۺ ٍعؿهیه اه‬ ‫ّبی ظیطظهیٌی اؾتبى اشضثبیجبى قطقی ًیع هطلَه‬ ‫ًیؿ ظیطا هِ کهبٍضظاى ثهطای تهبههیهی اه‬ ‫کبٍضظی ذَز ثِ اؾتشبزُ اظ شذبیط اه ظیطظهیٌی‬ ‫ضٍی اٍضزُ اًس ٍ ههتهَؾهط ؾهبالًهِ ؿهطی ‪۳۶‬‬ ‫هیلیَى هتطه ؿجی اه زقتْباهؿبل ثِ ‪ ۸۶‬هیهلهیهَى‬ ‫هتطه ؿت ضؾیسُ اؾ ِ هبّهف ثهیهف اظ ‪۲‬‬ ‫ثههطاثههطی زاضز‪.‬هههسیههطؾههبهههل اه هههٌههطههمههِ ای‬ ‫اشضثبیجبى قطقی ّوچٌیی ثبثیبى ایٌ هِ ‪ ۱۲‬طهطح‬ ‫اثی اٍلَی زاض اؾتبى هکرم قسُ اؾ ا رش ۺ‬ ‫ایی ططح ّبی اٍلَی زاض ثب تبهیی هبلی هٌهبؾهتا‬ ‫ثطًبهِ ضیعی ٍ توْیسات اترهبش قهسُ زض زٍله‬ ‫جسیس ‪ ۲‬تب ؾِ ؾبل ایٌسُ ثِ ثْطُ ثطزاضی هیضؾس‪.‬‬ ‫یشبضظازُ اغْبض طزۺ ذَقجرتبًِ ٍظاضت ًهیهطٍ ثهب‬ ‫ؾبهبى زّی ططح ّبٍاٍلَیتجٌسی اًْب ثِ رًَهِ ای‬ ‫ثطًبهِ ضیعی طزُ ِ ‪ ۲‬تب ؾِ ؾهبل ایهٌهسُ ایهی‬ ‫ططح ّب ثِ پبیبى ثطؾٌس‪.‬‬ ‫ٍی تکطیح طزۺ ثب پهیهگهیهطی ّهبی اؾهتهبًهساض‬ ‫اشضثبیجبى قطقی اظ ٍظاضت ًیطٍ ٍ هجلؽ قَضای‬ ‫اؾالهیا زض ًْهبیه ‪ ۲۴‬طهطح اثهی اؾهتهبى اظ‬ ‫قجیل ؾس قْهطیهبضا قهْهیهسههسًهیا ؾهس پهیهغهبم‬ ‫چبیا رطهی چبیا قج ِ قهلهؿهِ چهبیا قهجه هِ‬ ‫ایسٍیوَـا قج ِ ؾٌْسا ؾس قیعقلؿِ ؾهیا ؾهس‬ ‫ذساارطیی ٍ قج ِ هطثَطِا اثطؾبًی ثِ هطًس)جلشب‬ ‫ٍ ضٍؾتبّبی هؿیطیا اثطؾبًی ثِ قْطؾتبى هیبًهِ ٍ‬ ‫قج ِ تَؾؿِ ثْطُ ثطزاضی اظ اضؼ زض اٍلَی قطاض‬ ‫رطرتٌس‪ٍ .‬ی ارعٍزۺ هتَؾط ؾوط اتوبم ططح ّهبی‬ ‫اثی قبهل ؾسؾبظی ٍ ذطَط اًتمبل اه ‪ ۱۵‬تهب‬ ‫‪ ۱۶‬ؾبل اؾ ِ الجتِ ثب توْیسات ذهبل زٍله‬ ‫اقبی ضییؿی ایی ططح ّبی ًیوِ توبم اشضثبیهجهبى‬ ‫قطقی زض ‪ ۲‬تب ؾِ ؾبل ایٌسُ ثِ پبیبى هی ضؾٌس‪.‬‬ ‫یشبضظازُ ازاهِ زازۺ اظ زیگط ططح ّبی هْن ٍ زض‬ ‫ضبل پیگیطی اؾتبى زض ثرهف اها اًهتهمهبل اه‬ ‫اضؼ ثِ تجطیع اؾ ِ تبحیط ثؿعایی زض تبهیی اه‬ ‫قطه ٍ نٌؿ اشضثبیجبى قطقی زاضز‪ٍ .‬ی ازاههِ‬ ‫زازۺ ثب ت ویل ایی ططح ِ ؾولیبت اجطایی اى زض‬ ‫ی هبُ ایٌسُ ایبظ هی قَزا هک ل تبههیهی اه‬ ‫قطه تجطیع ٍ قْطّب ٍ ضٍؾتبّبی ؾط ضاُ ثطای ‪۲۵‬‬ ‫ؾبل ایٌسُ ثطططف ذَاّس قس‪.‬هسیهطؾهبههل ثهطق‬ ‫هٌطمِای اشضثبیجبى رش ۺ ّو بضی ثرف نٌبیؽ‬ ‫زض هسیطی ههطف ثطق زض ؾبل جبضی ًؿج ثهِ‬ ‫ؾبل رصقتِ چْبض ثطاثط ارعایف زاضز‪.‬‬ ‫اؾتبًساض اشضثبیجبىقطقیۺ‬ ‫معادن مس َیچگًوٍ اسصش افضیدٌ‬ ‫تشای مشدم ارستایجانضشقی وذاسد‬ ‫سئیس اتاق تاصسگاوی تثشیض تا تیان ایىکٍ‬ ‫اجشای مگاپشیطٌ َای صوجیشٌ توًیویوذ‬ ‫تاثیش تسضایی دس سضذ اقتصادی اسوتوان‬ ‫خًاَذ داضت‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفاوٍ مىواتو‬ ‫اصلی سشمایٍ ملی کىساوتشٌ اص اسوتوان‬ ‫خاسج میضًد ی َیوچ گوًووٍ اسصش‬ ‫افوووضیدٌ ای توووشای موووشدم‬ ‫ارستایجانضشقی وذاسد‪.‬‬ ‫یًَؽ غائلِ زض زٍهیی جلؿهِ ههط هع‬ ‫پػٍّف ّبی اتبق تجطیع ثهب ههَعهَؼ‬ ‫ثطضؾی ثَزجهِ ‪ ٍ ۱۴۴۱‬ثهب ضوهَض‬ ‫اؾتبًساض اشضثبیجهبى قهطقهیا اغهْهبض‬ ‫زاقههه ۺ ثهههب ٍجهههَز ایهههٌههه هههِ‬ ‫اشضثبیجبى قطقی اظ قطت ّهبی رهطـ‬ ‫زًیبؾ ٍلی هک الت ایی نٌؿ زض‬ ‫ثَزجِ ؾبل ایٌسُ رهطههَاـ قهسُ ٍ‬ ‫هؿبئل هرتلف ثطای ؾبهبًهسّهی ایهی‬ ‫ضَظُ ثِ ّیچ ؾٌَاى هس ًػهط رهطرهتهِ‬ ‫ًکسُ اؾ ‪ٍ.‬ی ارعٍزۺ اجطای ظًجیهطُ‬ ‫تَلیس نٌبیؽ چطم ٍ هشهف هِ زض‬ ‫تجطیع قسهتی ‪ ۱۴۴‬ؾبلِ زاضًس ّوچٌیهی‬ ‫استانها‬ ‫‪3‬‬ ‫* اًجبم پیًَد ّمومسهمبى ‪ 2‬کمدمد‬ ‫اذ ببیجبىشرقی برای ًخعتیی بب‬ ‫هگهبپهطٍغُ ّهبی نهٌهبیهؽ یهصایهیا‬ ‫پطٍغُ ّبی تَلیس ذَزضٍا تَلیس اًطغی‬ ‫ٍ هؿبزى تهبحهیهط ثؿهعایهی زض ضقهس‬ ‫اقتهبزی اؾهتهبى ذهَاّهٌهس زاقه ‪.‬‬ ‫ٍی ازاهِ زازۺ زض ضبلی ِ ثبیس بتهس‬ ‫هؽ ٍ ت ویل ظًجیطُ تَلیس ایی هَاضز‬ ‫اظ اثتسا تب پبیبى زض ًػط رطرهتهِ قهَزا‬ ‫هتبؾشبًِ هٌبثؽ انلی ایی ؾطهبیِ ههلهی‬ ‫ٌؿبًتطُ اظ اؾتبى ذبضد ههی قهَز ٍ‬ ‫ّیچرًَِ اضظـ ارعٍزُای ثطای ههطزم‬ ‫اشضثههبیههجههبى ًههساضز‪.‬ضئههیههؽ اتههبق‬ ‫تجطیع تب یس طزۺ ثب تَجِ ثِ ًطخ ‪۴.۸‬‬ ‫زضنس جوؿی ا اظ لحبظ اقهتهههبزی‬ ‫‪ ۳.۵‬زضنس اقتهبز کَض ضا زض اذتیبض‬ ‫زاضین ِ ایی اهبض قبیؿتِ اشضثبیجبى‬ ‫ًیؿ ا ثٌبثطایی زض جلؿبت هرهتهلهف‬ ‫تالـ هی ٌین ایی هَاضز ضا ثِ رهَـ‬ ‫هؿٍَالى ثطؾبًین‪.‬غائلِ ثب ثیبى ایهٌه هِ‬ ‫ثرف ذهَنی ٍ زٍل هیتَاًٌس ثهب‬ ‫ّو بضی ی سیگط ثطای تَؾؿِ اؾتهبى‬ ‫قسم ثطزاضًسا یبزاٍض قسۺ توبم ههَاضز‬ ‫استاوذاس‪:‬‬ ‫هسیط پیًَس ٍ رطاّناٍضی اؾوبی ثسى زاًکگبُ ؾلَم‬ ‫پعق ی تجطیع رش ۺ جس ‪ً ۲‬شط اظ اّبلی ثهَ هبى ٍ‬ ‫اضٍهیِ ِ زچبض هطگ هغعی قسُ ثهَزًهس ثهِ طهَض‬ ‫اتشبقی ثِ ‪ ۲‬قْطًٍس ثَ بًی ٍ اضٍهیِ ای زیهگهط زض‬ ‫تجطیع پیًَس ظزُ قس‪ .‬هحؿی قبزضی اغْهبض هطزۺ اظ‬ ‫هِ ثهطای‬ ‫ً بت قبثل تَجِ ایی ؾهوهل اى اؾه‬ ‫ًرؿتیی ثبض ی ی اظ جسّب ثط ضٍی ی رطز ظیط ‪۱۴‬‬ ‫ؾبلِ ثب هَرمی پیًَس قس‪ٍ .‬ی ارعٍزۺ ثب ایی ‪ ۲‬پیهًَهس‬ ‫اظ اثتسای اهؿبل تب ٌَى ‪ ۲۱‬هَضز پهیهًَهس هجهس زض‬ ‫اشضثبیجبى قطقی نَضت رطرتِ اؾه ٍ ‪ً ۳۵‬هشهط‬ ‫ٌَّظ زض نف اًتػبض ثطای پیًَس جس ّؿتٌس‪.‬‬ ‫* کشف ‪ 36‬ظتگبُ هبیٌر غیرهجبز از یک ٍاحد‬ ‫صٌعتی هراغِ‬ ‫هطثَط ثِ ثرف ذهَنی ثِ ّهوهطاُ‬ ‫ضاّ بض قبثل قهجهَل زض قهبلهت یه‬ ‫جوؽثٌسی اثتسا ثِ ًوبیٌسربى اؾتهبى ٍ‬ ‫ؾپؽ ثهِ ههمهبههبت اضائهِ ذهَاّهس‬ ‫قس‪ً.‬مبط عؿف ثَزجِ ثبیس ثطجؿتِ ٍ‬ ‫هططح قَزٍی ثب ثیبى ایهٌه هِ ًهمهبط‬ ‫عؿف ثَزجِ ثبیس ثطجؿتِ ٍ ههطهطح‬ ‫قَزا تهطیح هطزۺ ثهسیهی ٍؾهیلهِ‬ ‫اقساهبتی ِ هٌهجهطثهِ ضقهس اؾهتهبى‬ ‫هی قَزا قٌبؾبیی ٍ تهبههیهی ههبلهی‬ ‫ذَاّس قس‪ .‬غائلِ ثب اقبضُ ثِ اّهوهیه‬ ‫اجطای هگبپطٍغُ ّبی ههرهتهلهف زض‬ ‫ظًجیطُ ّبی تَلیس اؾتبى هتص هط قهسۺ‬ ‫ظًجیطُ ّبی هرتلشی هبًهٌهس نهٌهؿه‬ ‫شف ٍ چطم زض اؾتهبى ٍجهَز زاضز‬ ‫ِ تؿطیف اى زض الیحهِ ثهَزجهِ ٍ‬ ‫ضوبی اظ ایی ظًجیطُّب هٌجطثِ ضقهس‬ ‫اؾتبى هیقَز‪.‬‬ ‫فشماوذاس اسدتیل ‪:‬‬ ‫مجم مطًستی پیطشفت ی عذایت‬ ‫دس ضُشستان َای ارستایجان غشتی تطکیل می ضًد‬ ‫‪ ۲۲‬سیستا دس اسدتیل‬ ‫کمثًد اب داسد‬ ‫استاوذاس ارستایجان غشتی گفت‪ :‬موجومو‬ ‫مطًستی پیطشفت ی عوذایوت توا ر وًس‬ ‫موشدم‬ ‫وخثگان ی ومایىذگان اقطاس مختلو‬ ‫َش ضُشستان دس استان تطکیل می ضًد کوٍ‬ ‫کمک کاسی اسصضمىذ تشای موذیوشان توٍ‬ ‫ضماس می سید‪.‬‬ ‫هحوسنبزق هؿتوسیبى ارعٍزۺ تحطین ّبی غبلوبًِ ؾلیِ ایطاى اؾالهی ثی ؾهبثهمهِ‬ ‫ثَزُ ٍ ثؿیبضی اظ هک الت اقتهبزی هطزم ًبقی اظ تحطین ّب ٍ هحسٍزیه ّهب‬ ‫ؾلیِ کَضهبى اؾ ‪ٍ.‬ی اعبرِ طزۺ ثطای ؾجَض اظ ایی قطایط ضؿبؼ ٍ تحطین‬ ‫ّبی غبلوبًِ اؾت جبض جْبًیا ًیهبظههٌهس ّهوهطاّهی ٍ ضهوهبیه ّهبی ههطزم‬ ‫ّؿتین‪.‬اؾتبًساض اشضثبیجبى یطثی ثیبى طزۺ ضٍاى ؾبظی رطایٌسّهبی تهجهبضی ٍ‬ ‫اقتهبزی زض هطظّب زض اٍلَی ثطًبهِ ّبی اؾتبى قطاض زاقتِ ٍ تجبضت هطظی ثهِ‬ ‫ّوطاُ کبٍضظیا هؿسى ٍ رطزقگطی اظ پیکطاىّبی تَؾؿِ ایی ذطِ اظ کهَض‬ ‫ثِ قوبض هی ضٍز‪.‬هؿتوسیبى ازاهِ زازۺ ثطای ثْطُ ثطزاضی اظ ظیهطؾهبذه ّهبی‬ ‫ؾوطاًی اشضثبیجبى یطثیا اقتهبزی طزى ایی ظیطؾبذ ّب عطٍضی اؾ ‪ٍ.‬ی‬ ‫ثب اقبضُ ثِ لعٍم تَجِ ثِ غطری ّبی ضَظُ کبٍضظی اشضثبیجبى یطثی رشه ۺ‬ ‫ًْو ؾبذ ٍاضسّبی رلربًِ ای زض اؾتبى ضاُ اًساظی هی قَز ِ هی تَاًس‬ ‫زض تَؾؿِ ایی ثرف هْن اقتهبزی اؾتبى ثؿیبض هخوطحوط ثبقس‪ٍ.‬ی ارعٍزۺ ضهَظُ‬ ‫کبٍضظی اشضثبیجبى یطثی ًیبظهٌس تجبضی ؾبظیا ثؿتِ ثٌسیا تجلیغ هحهَالت‬ ‫ٍ جلَریطی اظ ذبم رطٍقی اؾ ‪.‬اؾتبًساض اشضثبیجبى یطثی ثب اقبضُ ثهِ ایهٌه هِ‬ ‫اهٌی پبیساض اؾتبى هخبل ظزًی اؾ ا اعبرِ طزۺ غطری ّب ٍ پهتهبًؿهیهل ّهبی‬ ‫قْطؾتبى هطظی ؾطزق ن ًػیط ثَزُ ٍ ثطای تَؾؿِ ایی قْطؾتبى ًػیط زیگهط‬ ‫هٌبطق اشضثبیجبى یطثی ّیچ ثیثؿتی ٍجَز ًساضز‪.‬‬ ‫فشماوذاس اسدتویول گوفوت‪:‬اص ‪۰۳۱‬‬ ‫سیستای ایه ضُشسوتوان ‪ ۲۲‬دچواس‬ ‫کمثًداب َستىذکٍ تشای جلًگیشی‬ ‫اص تىص اتی دسایه سیستاَا اقذامات‬ ‫الصم دس رال اوجام است‪.‬‬ ‫هؿؿَز اهبهی یگبًِ ارهعٍزۺ ثهط ای‬ ‫ضرؽ وجهَز اه زض ضٍؾهتهبّهبی‬ ‫قْطؾتبى اضزثیلا هؿسٍز قسى چبُّبی ییط هجبظ اثْؿبظی هٌبثؽ اه ٍ اضساث‬ ‫هٌبثؽ اثی جسیس هس ًػط قطاض رطرتِ اؾ ‪.‬‬ ‫ٍی اغْبض طزۺ ّوچٌیی ثطای ضرؽ وجَز اه قْطّبی ّیط احوطیی ٍ اضالهلهَ‬ ‫ّن اقساهبت ذَثی ثب اضساث ذط اًتمبل ٍ هٌبثؽ اثی جسیس زض نَضت تهبههیهی‬ ‫اؾتجبضات الظم اًجبم هیقَز‪.‬‬ ‫اهبهی یگبًِ رش ۺ هیعاى ثبضًسریّب زض ایی قْطؾتبى ًؿج ثِ ؾهبل رهصقهتهِ‬ ‫بّف یبرتِ ٍ اضتوبل ثحطاى وجَز اه اقبههیهسًهی ٍ کهبٍضظی زض ایهی‬ ‫قْطؾتبى ثیکتط قسُ اؾ ‪.‬‬ ‫رطهبًساض اضزثیل ارعٍزۺ بّف ثبضًسریّب هٌجط ثِ بّف شذبیط ؾسّب قهسُ ٍ‬ ‫زض نَضت ًجَز هسیطی نحیح ههطف ثب هک ل وجَز اه زض ایی قْطؾتبى‬ ‫هَاجِ ذَاّین قس‪.‬‬ ‫ٍی ذَاؾتبض اؾتشبزُ ثْیٌِ اه تَؾط قْطًٍساى قس ٍ رش ۺقْطًٍساى ثبیس زض‬ ‫ههطف اه نطرِجَیی طزُ ٍ اظ ّسضضر اه جلَریطی ٌٌس‪.‬‬ ‫رطهبًساض اضزثیل یشی اه اقبهیسًی اضزثیل ضا یبزاٍض قس ٍ رش ۺ یهشهیه‬ ‫اه ایی قْطؾتبى ثِ نَضت قجبًِ ضٍظی ٌتطل هیقَز ٍ ّن ا ٌَى اه هَضز‬ ‫اؾتشبزُ قْطًٍساى ثْساقتی ٍ ؾبلن اؾ ‪.‬‬ ‫‪ ۷۵۳‬کیلًمتش اص مسیش اوتقال‬ ‫خطًط یًیٍ گاص مىطقٍ َطت تاصساصی ضذ‬ ‫مذیش مىطقٍ َطت عملیات اوتقال گاص گفت‪ :‬دس ساستای افضایص ضشیه ایوموىوی‪،‬‬ ‫امسال ‪ ۷۵۳‬کیلًمتش اص مسیش خطًط یًیٍ اوتقال گاص دس ایه مىطقٍ عملیاتی پایص ی‬ ‫تاصساصی ضذ‪.‬‬ ‫ریطٍظ ذسایی ارعٍزۺ تؿْس ٍ هؿئَلی پصیطی پطؾٌل هٌطمِ ّک ربظ زض ثِ حوط‬ ‫ضؾبًسى اّساف ٍ ثطًبهِ ّبا ًمف ثِ ؾعایی زاقتِ ٍ ّسف اظ اجطایی طزى ایی‬ ‫ؾولیبتا ارعایف پبیساضی اًتمبل ربظ ٍ جلَریطی اظ قطؿی ٍ ار رکبض اؾ ‪.‬‬ ‫ٍی اظ اهبزری ‪ ۱۴۴‬زضنسی ایی هٌطمِ ثطای ؾجَض ثی زیسیِ اظ رهل ظهؿتهبى‬ ‫ذجط زاز ٍ رش ۺ هٌطمِ ّک ؾولیبتا اهؿبل ًیع ّوچَى ؾبل ّبی رصقتِ زض‬ ‫ؾبیِ اًجبم تؿویطات اؾبؾی ٍ اجطای زیگط اقساهبت تهؿهوهیهطاتهی ثهب اههبزرهی‬ ‫بهل قسم ثِ رهل ؾطهب رصاقتِ ٍ زض تالـ اؾ ثب توبم تَاى اظ غطریه ّهبی‬ ‫هَجَزا زض جْ ذسهبتضؾبًی ثیکتط ٍ ثْتط زض تاهیی ربظ پبیساض ٍ هؿتوط ربظ‬ ‫طجیؿی اؾتشبزُ ٌس‪.‬‬ ‫ذسایی ارعٍزۺ ایی اقسام ؾالٍُ ثط ایجبز اًگیعُ زض بض ٌبىا هَجت ههی قهَز‬ ‫چبلف ّب ٍ هک الت ؾولیبت اضهب ٍ ثطططف قَز‪.‬‬ ‫ٍی رش ۺ قطایط بض پطؾٌل ؾولیبتی ایجبه هی ٌس ًشطات قبیل زض ثهرهف‬ ‫ؾولیبت ثب ثطذَضزاضی اظ قطایط ذبل ریعی ی ٍ رصضاًسى زٍضُ ّبی اهَظقی‬ ‫ترههیا ثهتهَاًهٌهس زض‬ ‫ضساقل ظهبى هو ی ًؿج‬ ‫ثِ پبیساضی قطایط اضهبًی‬ ‫اقسام ٌٌس‪.‬‬ ‫ثِ رعاضـ ایطًبا ههٌهطهمهِ‬ ‫ّک اًتمبل ربظ اظ هٌبطق‬ ‫زّگبًِ قط اًتمبل ربظ‬ ‫ِ ثب ؾِ ّعاض‬ ‫ایطاى اؾ‬ ‫ٍ ‪ ۷۴۴‬یلَهتط ذط اًتمبل‬ ‫ٍ ‪ ۹‬تبؾیهؿهبت تهمهَیه‬ ‫رکبضا رهبظ تهحهَیهلهی اظ‬ ‫هجبزی تَلیس ضا ثِ اؾهتهبى‬ ‫ّبی اشضثبیجبى قهطقهیا‬ ‫اشضثبیجبى یطثیا اضزثیهل‬ ‫ٍ ثرکی اظ اؾتبى ّبی ظًجبىا طزؾتبى ٍ ریالى ٍ پبیبًِ نبزضاتی اًتهمهبل ههی‬ ‫زّس‪.‬‬ ‫استاوذاس صوجان‪:‬‬ ‫کام مشدم دس دٍَ فجش تایذ‬ ‫تا گشٌگطایی اص مطکالت اوُا ضیشیه ضًد‬ ‫استاوذاس صوجان تا تاکیذ تش خًدداسی اص اجشای تشخی تشوامٍ َای توکوشاسی دس‬ ‫دٍَ فجش‪ ،‬گفت‪ :‬تایذ کام مشدم تا خاطشات خًش گشٌگطایی اص مطکالت اوُا دس‬ ‫دٍَ فجش‪ ،‬ضیشیه ضًد‪.‬‬ ‫ز تط هحؿی ارکبضچی ارعٍزۺ ثطًبهِ ّب ثبیس زض ضس تَاى اؾتبىا ؾالٍُ ثط ایهٌه هِ‬ ‫قَض الظم ضا زض هطزم ایجبز ٌسا ثبیس ثب ضرؽ هک الت اًْب قیطیٌی رطُ رکبیهی‬ ‫اظ هؿبئل زض ایی ایبم زض بم ٍ یبز هطزم ثبقس‪ٍ.‬ی ثب ثیبى ایٌ ِ ثهبیهس اظ ثهطذهی‬ ‫ثطًبهِ ّبی ت طاضی جلَریطی قَز اغْبض زاق ۺ ثبیس ثطًبهِ ّب ضا ّسروٌس جهلهَ‬ ‫ثجطین ٍ ضٍی ثرکی اظ هک التی ِ زض اؾتبى اؾ هتوط ع قَین تب ثب ضایهعًهی‬ ‫ثیی زؾتگبُ ّبی هطثَطِ ضل ٍ رهل قًَس‪.‬اؾتبًساض ظًجبى زض ازاهِ ثب اقهبضُ ثهِ‬ ‫رطهبیف ضّجط هؿػن اًماله ٍ زیسربُ اهبم ضاضل ِ اًماله اؾالهی ٍ زِّ رجهط‬ ‫ضا ثب ثؿخ ضوطت ضؾَل ا طم همبیؿِ هی ٌٌسا ارهعٍزۺ اههبم ضاضهل)ضُی ههی‬ ‫رطهبیٌس زض طَل تبضید ثکطی ا ّیچ ؾیسیا قطیف تط اظ ؾیس هجؿج ًهیهؿه ٍ‬ ‫اتشبقی ِ زض هجؿج هی ارتس تغییط هؿیط تبضید اؾ ‪.‬ارکهبضچهی اغهْهبض زاقه ۺ‬ ‫اًماله اؾالهی ّن یه پهیهچ ٍ‬ ‫ًمطِ ؾطف زض تهبضیهد اؾه ٍ‬ ‫ثٌبثطایی ثعضرهساقه اى ههبًهٌهس‬ ‫ثعضرساق ثؿهخه اؾه ‪ٍ.‬ی ثهب‬ ‫اقبضُ ثِ ایٌ ِ ثطای ضؾیسى ثِ ایی‬ ‫ًمطِ ذبلا ذَى ّهبی ثؿهیهبضی‬ ‫ضیهرهتهِ قههسُ اؾه ا تههطیههح‬ ‫طزۺپؽ ثبیس ضَاؾوبى ثِ اًماله ثبقس ٍ زض ثعضرساقه اىا زقه الظم ضا‬ ‫زاقتِ ثبقین‪.‬ارکبضچی ثب ثیبى ایٌ ِ ٍعؿی ضٍؾتبّب زض قجل اظ اًماله اظ ثهبثه‬ ‫ضاُا ثْساق ٍ هؿبئل ؾوطاًی ثطای ًؿل اهطٍظ ًبهلوَؼ اؾ ا رش ۺ چَى اى‬ ‫ضا ًسیسُ اًس پؽ ثٌبثطایی ی ثرف اظ ثطًبهِ ّبی زِّ رجط ثبیس زض هطزم ٍ ثهِ‬ ‫ٍیػُ ًؿل اهطٍظ قَض ایجبز ٌس تب تشبٍت جکی اًماله ثب ؾهبیهط جکهی ّهب ضا‬ ‫اضؿبؼ ٌٌس‪.‬‬ ‫اگْی عَ بِ هجوع عوَهی عب ی بطَ فَق العب ُ ًَبت ٍم‬ ‫شرکت تعبًٍی هعکی کب کٌبى شْر ا ی هیبًِ بِ شوب ُ ثدت ‪ -926‬شٌبظِ هلی ‪10200058594‬‬ ‫جلعِ هجوع عوَهی عب ی بطَ فَق العمب ُ ًمَبمت ٍم شمرکمت تمعمبًٍمی هعمکمی کمب کمٌمبى شمْمر ا ی همیمبًمِ‬ ‫بِ شوب ُ ثدت ‪ -926‬شٌبظِ هلی ‪ 10200058594‬اض ظبعت ‪ 16:00‬بعد از ظْر ٍز پٌجشٌدِ هَ خ ‪ 1400/11/07‬هحل ظبلی اجتمومبعمب‬ ‫شَ ای اظالهی شْر هیبًِ برگسا هی گر شخصب یب ٍکبلتب جْت اتخبذ تصوین ًعدت بِ هَضَعب ذیل ایی جلعِ حضَ بْن ظبًٌد‪.‬‬ ‫ظتَ جلعِ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬اًتخببب ّیئت هدیرُ ٍببز ظبى ‪ -2‬تصَیب تراز هبلی ظبلْبی ‪ 1396‬تب ‪1399‬‬ ‫جْبًگیر قرببًی‪ -‬ئیط ّیئت هدیرُ شرکت تعبًٍی‬ ‫ؾطٌّگ تَضیس ربضؾی ارعٍزۺ زض پی ؿت ذهجهطی‬ ‫هجٌی ثط ٍجَز هعضؾِ هبیٌط ٍ اؾتشبزُ ییهطههجهبظ اظ‬ ‫زؾتگبُ ّبی اؾترطاد اضظ زیجیتبل زض یه ٍاضهس‬ ‫نٌؿتی زض اططاف هطایِا هَعَؼ ثِ نهَضت ٍیهػُ‬ ‫زض زؾتَض بض هبهَضاى یگبى اهساز ٍ پلیؽ ارهبّهی‬ ‫قطاض رطر ‪.‬‬ ‫* ‪ 240‬پرًٍدُ ظٌد ا اضی کشبٍ زی‬ ‫تشکیل شد‬ ‫چب اٍیوبق‬ ‫ؾطپطؾ هسیطی جهْهبز کهبٍضظی قهْهطؾهتهبى‬ ‫چبضاٍیوبق رش ۺ ‪ ۲۴۴‬پهطًٍهسُ تهَؾهط ههطا هع‬ ‫ذسهبت کهبٍضظی یهیهطزٍلهتهی ثهطای اضاعهبی‬ ‫کبٍضظی قْطؾتبى تک یل ٍ اظ ایی تؿساز ثطای ‪۱۲‬‬ ‫رمطُ ؾٌس ت ثطگ نبزض قس ٍ ههبثهمهی ًهیهع زض‬ ‫ّشتِّبی اتی تحَیل زازُ هیقَز‪.‬‬ ‫* ظتگبُ ّبی کب تخَاى اذ ببیجبى شرقی‬ ‫پبیبى ی هبُ تعییی تکلیف هیشًَد‬ ‫ؾطپطؾ ازاضُ ل اهَض هبلیبتی اشضثبیجهبى قهطقهی‬ ‫اؾالم طزۺ پبیبى زی هبُا اذطیی ههْهله تهؿهیهیهی‬ ‫ت لیف زؾتگبُ ّبی بضترَاى هَجهَز زض اؾهتهبى‬ ‫ثطای اتهبل ثب زضربُ هلی ذهسههبت اله هتهطًٍهیه‬ ‫هبلیبتی تؿیهیهی قهس‪ .‬ؾهیهؿهی اٍضد ظازُ اغهْهبض‬ ‫طزۺ ّوِ اقربل زاضای اثعاض پطزاذ ّبی ثبً هی‬ ‫تب پبیبى هست یبز قسُ هْل زاضًس ثب ٍضٍز ثِ زضربُ‬ ‫هلی ذسهبت ال تطًٍی هبلیبتیا رْطؾ زؾهتهگهبُ‬ ‫ّبی بضترَاى ثبً ی ٍ یب زضرهبُ ّهبی پهطزاذه‬ ‫ال تطًٍی ی ذَز ضا هکبّسُ طزُ ٍ ًؿج ثِ الهبق‬ ‫اًْب ثِ پطًٍسُ ّبی هَجَز یب ایجبز پطًٍهسُ جهسیهس‬ ‫اقسام ٌٌس‪.‬‬ ‫* فرهبًدا هیبًِ بر اصالح ظیعتن ا ا ی‬ ‫تبکید کر‬ ‫هؿبٍى اؾتبًساض اشضثبیجبى قطقی ٍ رهطههبًهساض ٍیهػُ‬ ‫قْطؾتبى هیبًِ ثب اقبضُ ثِ ایٌ ِ ت یِ ربُ انلی ًػهبم‬ ‫هطزم ّؿتٌسا رش ۺ ازاضات ثبیس ضعهبیه ههطزم ٍ‬ ‫انالح اتَهبتی ٍاض ؾیؿهتهن ازاضی ذهَز ضا زض‬ ‫اٍلَی قطاض زٌّس‪ٍ.‬ی ثب ثیبى ایٌ ِ تهوهبههی اض هبى‬ ‫ًػبم ٍ قرم ضییؽ جوَْض ثط ایٌ ِ اًماله ٍ ًػبم‬ ‫ثط زٍـ هطزم اؾتَاض اؾ اؾتمبز ٍ ثبٍضؾویق زاضًسا‬ ‫تب یس طزۺ ذسه ثِ هطزم زض ایی زٍل ا قهؿهبضی‬ ‫هَق ٍ ظٍزرصض ًجَزُ ثل ِ ؾیبؾ انلی ثهط ایهی‬ ‫انل اؾتَاض اؾ ‪.‬‬ ‫* فَتی ّبی ٍزاًِ کرًٍبیی اذ ببیجمبى‬ ‫شرقی بِ ٍ ًفر ظید‪/‬شٌبظبیی ‪ 12‬همَ‬ ‫اهیکرٍى اظتبى‬ ‫هسیط رطٍُ پیکگیطی اظ ثیوبضیّبی ٍاریط زاًکهگهبُ‬ ‫ؾلَم پعق ی تجطیهع رهشه ۺ رهَتهی ّهبی ضٍظاًهِ‬ ‫طًٍبیی اشضثبیجبى قطقی ثِ هیبًگیی ی الهی زٍ‬ ‫ًشط ضؾیسُ اؾ ‪ٍ .‬ی ارعٍزۺ ا ٌَى زض هجوَؼ ‪۲۶۴‬‬ ‫الی ‪ً ۲۷۴‬شط زض ثیوبضؾتبىّبی اؾتبى ثؿتطی ثهَزُ ٍ‬ ‫اظ ل ًوًَِّبی رطرتِ قسُ تب ٌَى ‪ ۱۲‬هَضز هخجه‬ ‫اهی طٍى قٌبؾبیی قسُ اؾ ‪ٍ.‬ی اظ تعضیهق زظ اٍل‬ ‫ٍا ؿی طًٍب ثِ ‪ ۹۲‬زضنس جوؿی اؾتبى ذجط زاز ٍ‬ ‫رش ۺ ‪ ۸۳‬زضنس ًیع ّط زٍ زظ ٍ ‪ ۲۱.۵‬زضنس ًیع زظ‬ ‫ؾَم ضا زضیبر طزُاًس‪.‬ذیبط ظازُ ذبططًکبى طزۺ‬ ‫اًتػبض زاضین ِ ههطزم اؾهتهبى زض هٌهبض ضؾهبیه‬ ‫پطٍت ل ّبی ثْساقتی ًؿج ثِ ت ویل ٍا ؿیٌبؾیَى‬ ‫ٍ ثِ ذهَل زضیبر زظ ؾَم ذَز اقسام ٌٌس‪.‬‬ ‫* عرضِ کبالّب ظبهبًِ ببز گبم بِ ثدمب‬ ‫قیوتّبی ببزا ی کوک هیکٌد‬ ‫هؿبٍى ّوبّهٌهگهی اههَض اقهتهههبزی اؾهتهبًهساضی‬ ‫اشضثبیجبى قطقی رش ۺ ؾطعِ بالّب زض ؾهبههبًهِ‬ ‫ثبظضربم ثِ حجبت قیو ّبی ثبظاضی و هی ٌس‬ ‫هحوس الهی اغْبض طزۺ ایی ؾبهبًهِ زض ضاؾهتهبی‬ ‫تٌػین ثبظاضا هٌهشبًِ طزى قهیهوه ّهب ٍ ضهصف‬ ‫ٍاؾطِّب زض ضبل ؾطعِ بالّبی اؾبؾی ثب قهیهوه‬ ‫ههَه ثَزُ ٍ تالـ هی ٌین تب تؿساز ایی بالّب ضا‬ ‫ارعایف زّین‪ٍ.‬ی ارعٍزۺ ّسف هب ایی اؾ ِ هطزم‬ ‫ثِ ضاضتی ٍ ثب قیو هٌبؾتا بالّبی ذَز ضا زضه‬ ‫هٌعل تحَیل ثگیطًس‪.‬‬ ‫ٍی زض ذهَل تبحیط ثبظضربم زض ٌهتهطل تهَضم ٍ‬ ‫ًَؾبى قیو ّبا ازاهِ زازۺ ایی ؾبهبًِ ضقهیهت جهسی‬ ‫ثطای ثرف ؾٌتی ؾطعِ بال اؾ ٍ ایهی ثهرهف‬ ‫هججَض اؾ ثطای ضقبث ثب ؾبهبًِا قیو ّبی ذهَز‬ ‫ٌس ِ زض ًهْهبیه ثهِ‬ ‫ضا ثِ قیو ههَه ًعزی‬ ‫ضشع حجبت قیو زض ثبظاض و هی هٌهس‪ .‬هالههی‬ ‫رش ۺ زض ایی ؾبهبًِا ذبًَاضّهب پهؽ اظ حهجهتهٌهبما‬ ‫اًتربه بالّبی ههسًهػهطا زضد ازضؼ زقهیهق ٍ‬ ‫پطزاذ ال تطًٍی یا بالّبی هسًػط ذَز ضا ثسٍى‬ ‫ّعیٌِا زض اؾطؼ ٍق ٍ ثب ضشع طاه زضه هٌهعل‬ ‫تحَیل هیریطًس‪.‬‬ ‫* برای پیرٍزی جٌگ اقتصب ی ًیبز بمِ‬ ‫اظتراتصی ٍ برًبهِ ا ین‬ ‫ضئیؽ جسیس ؾبظهبى ههسیهطیه ٍ ثهطًهبههِ ضیهعی‬ ‫اشضثبیجبى قطقی رهشه ۺ ههب زض قهطایهط جهٌهگ‬ ‫اقتهبزی ّؿتین ٍ ثطای پیطٍظی زض ایی جٌگ ًیبظ ثِ‬ ‫اؾتطاتػی ٍ ثطًبهِ زاضین تب ظهبى ضا اظ زؾ ًسّین ٍ‬ ‫ضؿبه قسُ ؾول ٌین‪.‬‬ صفحه 3 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫ضٌثِ ‪ 52‬دی ‪ 02 * 0011‬شاًَیِ ‪ 05 * 5155‬جوادی الثاًی‪ * 0001‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَز ایکیٌجی ایل ) * ضوارُ ( سایی ) ‪2001 :‬‬ ‫اخثار کوتاه اجتماعی‬ ‫مدت رسیدگی ته پروندههای ماده ‪4۴۴‬‬ ‫ته ‪ ۳‬ماه کاهش پیدا کرده است‬ ‫ٔؼا‪ ٖٚ‬ا‪ َٚ‬ل‪ ٜٛ‬لضا ی‪ٌ ٝ‬فت‪ :‬دس ػاَ ‪ٞ‬ای ٌزؿت‪ٝ‬‬ ‫سػیذٌی ب‪ ٝ‬یش‪٘ٚ‬ذ‪ٞ ٜ‬ای ٔاد‪ 477 ٜ‬حذ‪ٚ‬د ‪ 3‬تنا ‪4‬‬ ‫ػاَ ع‪ٔ َٛ‬ی وـیذ و‪ ٝ‬دس حاَ حاضش سػیذٌنی‬ ‫ب‪ ٝ‬ا ٗ یش‪٘ٚ‬ذ‪ٞ ٜ‬ا ب‪ٔ 3 ٝ‬ا‪ ٚ ٜ‬سػیذٌی بن‪ ٝ‬ینش‪٘ٚ‬نذ‪ٜ‬‬ ‫‪ٞ‬ای ٔشب‪ٛ‬ط ب‪ ٝ‬اػتیزاٖ ب‪ٔ 2 ٝ‬ا‪ ٜ‬وا‪ٞ‬ؾ ییذا ونشد‪ٜ‬‬ ‫اػت‪ .‬ب‪٘ ٝ‬مُ اص ٔشوض سػا٘‪ ٝ‬ل‪ ٜٛ‬لضائی‪ٔ ،ٝ‬نحنٕنذ‬ ‫ٔلذق با بیاٖ ا ‪ٙ‬ى‪ ٟٓٔ ٝ‬تش نٗ ددنذدن‪ ٝ‬سئنینغ‬ ‫دػتٍا‪ ٜ‬لضات وٓ وشدٖ ٔـىالت ٔنشدْ اػنت‬ ‫بیاٖ وشد‪ :‬سػیذٖ ب‪ ٝ‬ا ٗ ا‪ٞ‬ذاف ٘یاصٔ‪ٙ‬ذ ییؾ صٔی‪ٝٙ‬‬ ‫‪ٞ‬ا ی اػت‪ ،‬ىی اص سا‪ٞ ٜ‬ا ا ٗ اػت ون‪ ٝ‬ینش‪٘ٚ‬نذ‪ٜ‬‬ ‫‪ٞ‬ای ٔؼ‪ٛ‬ق سا تؼییٗ تىّیف و‪ٙ‬یٓ و‪ ٝ‬دس ا ٗ سابغ‪ٝ‬‬ ‫واس‪ٞ‬ای بؼیاسی خ‪ٛ‬بی ا٘داْ ؿذ‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫ٔؼا‪ ٖٚ‬ا‪ َٚ‬ل‪ ٜٛ‬لضا ی‪ ٝ‬ادأ‪ ٝ‬داد‪ :‬دس دػتٍنا‪ ٜ‬لضنا‬ ‫بش٘أ‪ٞ ٝ‬ا ی سا ت‪ٙ‬ظیٓ وشد ٓ ون‪ ٝ‬تنا ینا ناٖ ػناَ‬ ‫تىّیف یش‪٘ٚ‬ذ‪ٞ ٜ‬ای ٔؼ‪ٛ‬ق سا ته ته ٔـنخنق‬ ‫و‪ٙ‬یٓ ‪ٔ ٚ‬ؼیٗ ؿ‪ٛ‬د چشا نه ینش‪٘ٚ‬نذ‪ ٜ‬بن‪ ٝ‬عن‪َٛ‬‬ ‫ا٘دأیذ‪ ٜ‬اػت ‪ ٚ‬سا‪ٞ‬ىاس‪ٞ‬ا ی اسائ‪ ٝ‬د‪ٞ‬یٓ تا یش‪٘ٚ‬نذ‪ٜ‬‬ ‫‪ٞ‬ای ٔؼ‪ٛ‬ق دس ٔذت ٔـخلی ب‪٘ ٝ‬تید‪ ٝ‬بشػ‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫واکسیناسیون تیش از ‪ ۴۱‬درصد‬ ‫دانشاموزان علیه کرونا‬ ‫‪ٚ‬صاست أ‪ٛ‬صؽ ‪ ٚ‬یش‪ٚ‬سؽ عی ٘أ‪ٝ‬ای بن‪ٚ ٝ‬صاست‬ ‫ب‪ٟ‬نذاؿنت دس ٔن‪ٟ‬نشٔنا‪ ٜ‬ػناَ خناسی‪ ،‬خن‪ٟ‬نت‬ ‫‪ٚ‬اوؼی‪ٙ‬اػی‪ ٖٛ‬دا٘ؾأ‪ٛ‬صاٖ ‪ 12‬تا ‪ 18‬ػاِن‪ ٝ‬ػنّنین‪ٝ‬‬ ‫وش‪٘ٚ‬ا‪ ،‬اػالْ أادٌی وشد‪ ٜ‬ب‪ٛ‬د و‪ ٝ‬دس ا ٗ ساػنتنا‬ ‫تاو‪ ٖٛٙ‬بیؾ اص ‪ 74‬دسکذ دا٘ؾأ‪ٛ‬صاٖ ا نٗ سد‪ٜ‬‬ ‫ػ‪ٙ‬ی‪ ،‬دُص د‪ٚ ْٚ‬اوؼٗ سا دس افت وشد‪ٜ‬ا٘ذ‪.‬‬ ‫با ا داد ‪ 427‬یا ٍا‪ ٜ‬تدٕیؼی ‪ ٚ‬ظ‪ ٜ‬فش‪ٙٞ‬نٍنیناٖ دس‬ ‫ػشاػش وـ‪ٛ‬س‪ 91.95 ،‬دسکذ فش‪ٍٙٞ‬یاٖ ‪ٚ‬اوؼٗ دص‬ ‫ا‪ 85.53 ٚ َٚ‬دسکذ فش‪ٍٙٞ‬یاٖ دس ا ٗ ینا نٍنا‪ٞ ٜ‬نا‬ ‫‪ٚ‬اوؼٗ دص د‪ ْٚ‬سا دس افت وشد‪ٜ‬ا٘ذ ‪ ٚ‬ػال‪ ٜٚ‬بنشاٖ‬ ‫ٔشبیاٖ ٔ‪ٟ‬ذ‪ٞ‬ای و‪ٛ‬دن ‪ ،‬اػاتنینذ‪ ،‬وناسون‪ٙ‬ناٖ ‪ٚ‬‬ ‫دا٘ـد‪ٔ ٛ‬ؼّٕاٖ دا٘ـٍا‪ٜٞ‬ای فش‪ٍٙٞ‬یاٖ ‪ ٚ‬ؿن‪ٟ‬نینذ‬ ‫سخا ی ‪ٞ ٚ‬ش لؼٕتی و‪ٔ ٝ‬ؼتمیٓ ‪ ٚ‬دیش ٔؼتمینٓ بن‪ٝ‬‬ ‫أ‪ٛ‬صؽ ‪ ٚ‬یش‪ٚ‬سؽ ٔشب‪ٛ‬ط ٔیؿ‪ٛ‬د‪ٚ ،‬اوؼٗ وش‪٘ٚ‬نا‬ ‫سا دس افت وشد‪ٜ‬ا٘ذ ‪ ٚ‬بیؾ اص د‪ٔ ٚ‬یّی‪ 500 ٚ ٖٛ‬دُص‬ ‫‪ٚ‬اوؼٗ وش‪٘ٚ‬ا دس ػشاػش وـ‪ٛ‬س بنشای ا نٗ افنشاد‬ ‫تضس ک ؿذ‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫کاهش پرونده های فرار از سرتازی‬ ‫تا افسایش حقوق سرتازان‬ ‫سئیغ ػاصٔاٖ لضا ی ٘یش‪ٞٚ‬ای ٔؼنّنک وـن‪ٛ‬س اص‬ ‫وا‪ٞ‬ؾ یش‪٘ٚ‬ذ‪ٞ ٜ‬ای فشاس اص خذٔت ػنشبناصاٖ بن‪ٝ‬‬ ‫د٘باَ افضا ؾ حم‪ٛ‬ق ػشباصاٖ خبش داد‪.‬‬ ‫حدت االػالْ ‪ٚ‬إِؼّٕیٗ احٕذسضا ی‪ٛ‬س خنالناٖ‬ ‫دس حاؿی‪ ٝ‬د ذاس ٔشدٔی دس ٔشوض استباعات ٔشدٔی‬ ‫ل‪ ٜٛ‬لضائی‪ ٝ‬با اؿاس‪ ٜ‬ب‪ ٝ‬وا‪ٞ‬ؾ یش‪٘ٚ‬ذ‪ٜٞ‬ای فنشاس اص‬ ‫خذٔت ػشباصی ٌفت‪ :‬ىی اص دال ُ وا‪ٞ‬ؾ فشاس‬ ‫اص ػشباصی استما ‪ٚ‬ضغ ٔؼیـتی ػشباصاٖ اػت‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی افض‪ٚ‬د‪ :‬چشا و‪ ٝ‬ا٘‪ٟ‬ا حم‪ٛ‬ق حذالّی دس نافنت‬ ‫ٔی وشد٘ذ ‪ ٚ‬با تالؽ ػتاد وُ ٘یش‪ٞٚ‬ای ٔؼنّنک ‪ٚ‬‬ ‫حٕا ت ٔدّغ‪ ،‬حم‪ٛ‬ق ا٘‪ٟ‬ا ‪ 4‬تا ‪ 5‬بشابش افنضا نؾ‬ ‫افت ‪ ٚ‬اٌشچ‪ ٝ‬لب‪ َٛ‬داس ٓ و‪ٕٞ ٝ‬چ‪ٙ‬اٖ ا ٗ حم‪ٛ‬ق‬ ‫ٔت‪ٙ‬اػب با ت‪ٛ‬سْ ٘یؼت أا افضا ؾ لابنُ تن‪ٛ‬خن‪ٟ‬نی‬ ‫داؿت‪ ٝ‬اػت‪.‬‬ ‫ایجاد مقاومت انتی تیوتیکی‬ ‫تا ترکیثات دهان شویه ها‬ ‫ٔحمماٖ ٔی ٌن‪ ٛ‬ن‪ٙ‬نذ ‪ٚ‬خن‪ٛ‬د تنش نىنّن‪ٛ‬ػناٖ دس‬ ‫ٔحل‪ٛ‬الت ب‪ٟ‬ذاؿت خاٍ٘ی باػث افضا ؾ لنابنُ‬ ‫ت‪ٛ‬خ‪ٟ‬ی دس باوتشی ‪ٞ‬ای ٔما‪ٔ ْٚ‬ی ؿ‪ٛ‬د‪ .‬ب‪٘ ٝ‬مُ اص‬ ‫‪ّٞ‬ث ال ٗ‪ٔ ،‬غاِؼات ٘ـاٖ ٔید‪ٞ‬ذ تشویبات ضنذ‬ ‫باوتش ا ی ٔن‪ٛ‬خن‪ٛ‬د دس ٔنحنلن‪ٛ‬الت ٔلنشفنی‬ ‫ٔیت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ باػث ا داد ٔیىش‪ٞ ٚ‬ای ٔما‪ ْٚ‬دس بشابش‬ ‫ا٘تی بی‪ٛ‬تیه ‪ٞ‬ای خغش٘ان ؿ‪٘ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫تحمیمات ٘ـاٖ ٔید‪ٞ‬ذ و‪ ٝ‬تش ىّ‪ٛ‬ػاٖ‪ ،‬ه ٔناد‪ٜ‬‬ ‫ؿیٕیا ی ضذ ٔیىش‪ٚ‬بی ٔ‪ٛ‬خ‪ٛ‬د دس خٕیش د٘نذاٖ ‪ٚ‬‬ ‫د‪ٞ‬ا٘ـ‪ٞ ٝ ٛ‬ا‪ٕٔ ،‬ىٗ اػت اثشبنخنـنی بنشخنی اص‬ ‫داس‪ٞٚ‬ای ا٘تی بی‪ٛ‬تیه ‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬یٗ اِت‪ٟ‬ا س‪ٚ‬د‪ٜ‬ای‬ ‫سا وا‪ٞ‬ؾ د‪ٞ‬ذ‪٘ .‬تا ح ه ٔغاِؼ‪ ٝ‬بش س‪ٚ‬ی ٔ‪ٛ‬ؽ‪ٞ‬ا‬ ‫٘ـاٖ داد و‪ ٝ‬بشخی اص ا٘ض ٓ‪ٞ‬ای ٔیىش‪ٚ‬بی س‪ٚ‬د‪ٜ‬ای‬ ‫ٔیت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ ػٕیت تش ىّ‪ٛ‬ص سا دس س‪ٚ‬د‪ ٜ‬ا داد و‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ب‪ٌ ٝ‬فت‪ٔ ٝ‬حمماٖ‪ ،‬ا ٗ س‪٘ٚ‬ذ ٔیت‪ٛ‬ا٘ذ باػث اػنینب‬ ‫ب‪ ٝ‬س‪ٚ‬د‪ٕٞ ٚ ٜ‬چ‪ٙ‬یٗ بش‪ٚ‬ص ػالئٓ و‪ِٛ‬یت س‪ٚ‬د‪ ،ٜ‬ه‬ ‫٘‪ٛ‬ع بیٕاسی اِت‪ٟ‬ابی س‪ٚ‬د‪ ٜ‬ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫مجوز حمل اسلحه شکاری ساچمه ای تک لول ته پر مدل‬ ‫کوسه ساخت ترکیه کالیثر ‪ ۰5‬تشماره‪ 5۰5۱۴242 :‬تنام‬ ‫اینجانه محمود احمدخان پور مفقود گردیده از درجاه‬ ‫اعتثار ساقط می تاشد‪50۳55.‬‬ ‫اصالحیه‬ ‫در اگهی دعوت مجمع عمومی عادی تطور فوق العااده‬ ‫نوتت اول چاج شده در روزنامه ارک تشماره ‪24۰5 :‬‬ ‫مورخه‪ ، ۰4۱۱0۰۱05۳ :‬شرکت تعاونی یکصد و تیاسات‬ ‫میدان دواب عمومی چوتداران و دامداران اهر ( کلمه‬ ‫ارسثاران) صحیح می تاشد‪.‬‬ ‫روزنامه ارک‬ ‫‪ ۰۱‬نکته ضروری ترای حفظ سالمتی‬ ‫در شرایط هوای الوده‬ ‫اُهیکرٍى تاعث کٍَیذ طَالًی هی ضَد؟‬ ‫با افضا ؾ ٔ‪ٛ‬اسد ابتال بن‪ ٝ‬ون‪ ٚٛ‬نذ‪19-‬‬ ‫٘اؿی اص ٌؼتشؽ ػ‪ ٝ ٛ‬أُنینىنش‪ ٖٚ‬دس‬ ‫ػشاػش خ‪ٟ‬اٖ‪ٍ٘ ،‬شا٘ی ‪ٞ‬ا ی دس ٔن‪ٛ‬سد‬ ‫باصٌـت ػالئٓ ع‪ٛ‬ال٘نی ٔنذت ا نٗ‬ ‫بیٕاسی اص خّٕ‪ ٝ‬ت‪ٍٙ‬ی ٘فغ‪ ،‬خؼتٍی‪،‬‬ ‫ٔ‪ٔ ٝ‬غضی‪ ،‬اضغشا ‪ ٚ‬حتی افؼشدٌنی‬ ‫ٔغشح ؿذ‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫ا٘ت‪٘ٛ‬ی فائ‪ٛ‬چی‪ٔ ،‬تخلق بیٕاسی‪ٞ‬ای‬ ‫ػف‪٘ٛ‬ی ا ناالت ٔنتنحنذ‪ ،ٜ‬اخنینشا دس‬ ‫ٔلاحب‪ ٝ‬ای ٌفت‪ ٝ‬اػنت ون‪ ٝ‬ػناسضن‪ٝ‬‬ ‫و‪ ٚٛ‬ذ ع‪ٛ‬ال٘ی ٕٔىنٗ اػنت بنذ‪ٖٚ‬‬ ‫ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ب‪ ٝ‬ػ‪ ٚ ٝ ٛ‬ش‪ٚ‬ع ظا‪ٞ‬ش ؿ‪ٛ‬د‪ .‬ا نٗ‬ ‫بذاٖ ٔؼ‪ٙ‬اػت افشادی و‪ ٝ‬تحت تناثنینش‬ ‫ٔ‪ٛ‬ج فؼّی بیٕاسی لشاس ٌشفت‪ٝ‬ا٘ذ بنا نذ‬ ‫الذأات الصْ سا بشای ٔذ ش ت ٔن‪ٛ‬ثنش‬ ‫ػالئٓ یغ اص ابتال ب‪ ٝ‬ون‪ ٚٛ‬نذ ا٘ندناْ‬ ‫د‪ٙٞ‬ذ‪.‬‬ ‫دس ا ٗ ٔشحّ‪ ٝ‬اص ‪ٌ ٕٝٞ‬یشی ون‪ ٚٛ‬نذ‪-‬‬ ‫‪ 19‬و‪ ٝ‬دس اٖ تؼذاد ٔن‪ٛ‬اسد ابنتنال بن‪ٝ‬‬ ‫بیٕاسی ب‪ ٝ‬دِیُ ؿی‪ٛ‬ع ػ‪ ٝ ٛ‬أُینىنش‪ٖٚ‬‬ ‫افضا ؾ افت‪ ٝ‬اػت‪ ،‬خنغنش ابنتنال بن‪ٝ‬‬ ‫و‪ ٚٛ‬ذ ع‪ٛ‬ال٘ی ٘اؿی اص ا ٗ ػ‪ ٛ‬ن‪ ٝ‬بن‪ٝ‬‬ ‫ع‪ٛ‬س خذی ‪ٕٞ‬ا٘‪ٙ‬ذ لبُ اسص ابی ٘ـذ‪ٚ ٜ‬‬ ‫ٕٔىٗ اػت ب‪ ٝ‬دِیُ ٘بن‪ٛ‬د داد‪ٞ ٜ‬نای‬ ‫ٔ‪ٙ‬اػب باؿذ‪.‬عبک ٌفت‪ٝ‬ی ٔشوض و‪ٙ‬تشَ‬ ‫‪ ٚ‬ییـٍیشی اص بنینٕناس ن‪ٟ‬نای ا ناالت‬ ‫ٔتحذ‪ ،(CDC) ٜ‬و‪ ٚٛ‬ذ ع‪ٛ‬ال٘نی بنا‬ ‫عیفی اص ػنالئنٓ ‪ٞ‬نٕنشا‪ ٜ‬اػنت ون‪ٝ‬‬ ‫ٔیت‪ٛ‬ا٘ذ ‪ٞ‬فت‪ٞٝ‬ا ا ٔا‪ٜٞ‬ا یغ اص اِن‪ٛ‬د‪ٜ‬‬ ‫ؿذٖ ب‪ ٝ‬وش‪٘ٚ‬ا‪ ٚ‬نش‪ٚ‬ع ادأن‪ ٝ‬داؿنتن‪ٝ‬‬ ‫باؿذ ا ٕٔىٗ اػت ‪ٞ‬فت‪ٞ ٝ‬نا ینغ اص‬ ‫ػف‪٘ٛ‬ت ظا‪ٞ‬ش ؿ‪ٛ‬د‪ٕٞ .‬چ‪ٙ‬یٗ ون‪ ٚٛ‬نذ‬ ‫ع‪ٛ‬ال٘ی ٕٔىٗ اػت بشای ‪ٞ‬ش بنینٕناس‬ ‫ٔبتال ب‪ ٝ‬و‪ ٚٛ‬ذ‪ 19-‬اتفاق بیفتذ‪ ،‬حنتنی‬ ‫اٌش بیٕاسی خفیف باؿذ ا ػنالئنٕنی‬ ‫٘ذاؿت‪ ٝ‬باؿذ‪.‬‬ ‫عالئن کٍَیذ طَالًی‬ ‫اٌش اص بیٕاسی و‪ ٚٛ‬ذ‪ 19 -‬ب‪ٟ‬ب‪ٛ‬د افتن‪ٝ‬‬ ‫ا ذ أا ‪ٛٙٞ‬ص بشخی ػالئٓ سا تدشب‪ٔ ٝ‬نی‬ ‫و‪ٙ‬یذ‪ٕٔ ،‬ىنٗ اػنت دچناس ون‪ ٚٛ‬نذ‬ ‫ع‪ٛ‬ال٘ی ؿذ‪ ٜ‬باؿیذ‪.‬‬ ‫بشخی اص ؿا غ تش ٗ ػالئٓ اٖ ؿنأنُ‬ ‫ت‪ٍٙ‬ی ٘فغ‪ ،‬اختالَ ػّٕىشد ؿ‪ٙ‬اختنی‬ ‫(ٔ‪ٔ ٝ‬غضی) ‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬یٗ خؼتٍی اػت‪.‬‬ ‫ػالئٓ د ٍشی و‪ٕٔ ٝ‬ىٗ اػنت افنشاد‬ ‫تدشب‪ ٝ‬و‪ٙٙ‬ذ ػباست‪ٙ‬ذ اص دسد لفؼ‪ ٝ‬ػی‪،ٝٙ‬‬ ‫ٔـىُ دس کحبت وشدٖ‪ ،‬اضغشا ا‬ ‫افؼشدٌی‪ ،‬دسد‪ٞ‬ای ػضال٘ی‪ ،‬تب‪ ،‬اص‬ ‫دػت دادٖ ب‪ ٛ‬ا نی‪ ،‬اص دػنت دادٖ‬ ‫چـا ی‪ ،‬ػشدسد‪ ،‬خؼتنٍنی‪ ،‬اخنتنالَ‬ ‫خ‪ٛ‬ا ‪ٔ ،‬ـنىنالت تنٕنشونض ‪ ٚ‬دسد‬ ‫ؿىٕی‪.‬‬ ‫بیٕاس و‪ ٚٛ‬ذ‪ 19-‬حتی ٕٔىٗ اػت بنش‬ ‫اثش ابتال ب‪ٛ٘ ٝ‬ع خفیف بیٕاسی ٘نینض تنا‬ ‫ٔذت‪ٟ‬ا با ػالئٓ اٖ دسٌیش باؿذ‪ .‬ا ‪ٙ‬ىن‪ٝ‬‬ ‫ا ٗ ػالئٓ بشای چ‪ٔ ٝ‬ذت صٔا٘ی ادأن‪ٝ‬‬ ‫ییذا ٔی و‪ٙ‬ذ وأال ٔـخق ٘یؼت‪ .‬بن‪ٝ‬‬ ‫ٌفت‪ ٝ‬واسؿ‪ٙ‬اػاٖ ا ٗ ػاسض‪ٔ ٝ‬یت‪ٛ‬ا٘نذ‬ ‫ػ‪ٔ ٝ‬ا‪ ٜ‬دس بشخی تا ؿؾ ٔا‪ ٚ ٜ‬ب‪ ٝ‬عن‪ٛ‬س‬ ‫ب‪٘ ٝ‬مُ اص ‪ٙٞ‬ذ‪ٚ‬ػتاٖ تا ٕض‪ ،‬ب‪ٔ ٝ‬ن‪ٙ‬نظن‪ٛ‬س‬ ‫ٔل‪٘ٛ‬یت اص فشد دس بشابش بنینٕناسی ‪ٚ‬‬ ‫ییـٍیشی اص بنش‪ٚ‬ص ػنالئنٓ ون‪ ٚٛ‬نذ‬ ‫ع‪ٛ‬ال٘ی الصْ اػت ‪ٚ‬اوؼی‪ٙ‬اػنین‪ ٖٛ‬بن‪ٝ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬لغ ا٘داْ ؿ‪ٛ‬د‪ ،‬اػتفاد‪ ٜ‬اص ٔناػنه‬ ‫فشأ‪ٛ‬ؽ ٘ـ‪ٛ‬د‪ ،‬فناکنّن‪ ٝ‬اخنتنٕناػنی‬ ‫سػا ت ؿ‪ٛ‬د ‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬یٗ اص حضن‪ٛ‬س دس‬ ‫أاوٗ ؿّ‪ٛ‬ؽ ‪ٔ ٚ‬ىاٖ ‪ٞ‬ای بنا تن‪ٟ‬ن‪ ٛ‬ن‪ٝ‬‬ ‫ضؼیف خ‪ٛ‬دداسی ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ص ش ب‪ٟ‬ذاؿت‪ ،‬دسٔاٖ ‪ ٚ‬أ‪ٛ‬صؽ یضؿىی‪:‬‬ ‫ًیاز ‪ّ ۰1‬سار هیلیارد تَهاًی ٍزارت تْذاضت ترای کٌترل قیوت دارٍ در سال‬ ‫‪ٚ‬ص نش بنن‪ٟ‬ننذاؿننت‪ ،‬دسٔنناٖ ‪ ٚ‬أنن‪ٛ‬صؽ یننضؿننىننی‬ ‫دسخل‪ٛ‬ف ػیاػت د‪ِٚ‬ت بشای حنزف اسص ‪4200‬‬ ‫ت‪ٔٛ‬ا٘ی دس ػاَ ا ‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬دس بخؾ داس‪ ٚ‬ی‪ٌ ،‬فت‪ :‬ا نٗ‬ ‫اسا٘‪ ٚ ٝ‬حٕا ت اص عش ک بیٕ‪ٞٝ‬ا دس اختیاس ٔشدْ لنشاس‬ ‫خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ٌشفت ‪ ٚ‬ا ٗ ‪ٚ‬صاستخا٘‪ ٝ‬ب‪ ٝ‬حذالُ ‪ٞ 70‬نضاس‬ ‫ٔیّیاسد ت‪ٔٛ‬اٖ بشای و‪ٙ‬تشَ لیٕت داس‪ ٚ‬دس ػاَ ‪1401‬‬ ‫٘یاص داسد‪ .‬ب‪ٟ‬شاْ ػیٗاِّ‪ٟ‬ی با اؿاس‪ ٜ‬ب‪ ٝ‬ػیاػت د‪ِٚ‬نت‬ ‫بشای حزف اسص ‪ 4200‬ت‪ٔٛ‬نا٘نی دس حن‪ٛ‬ص‪ ٜ‬داس‪ٚ ٚ‬‬ ‫تد‪ٟ‬یضات یضؿىی دس ػاَ ا ‪ٙ‬ذ‪ٌ ٜ‬نفنت‪ٞ :‬نذف اص‬ ‫اکالح س‪٘ٚ‬ذ تخلیق اسص تشخیحی بن‪ ٝ‬وناال‪ٞ‬نای‬ ‫اػاػی‪ ،‬داس‪ ٚ ٚ‬تد‪ٟ‬یضات یضؿىی سػا٘ذٖ ٔ‪ٙ‬ابغ ٔاِی‬ ‫حاکُ اص اٖ ب‪ ٝ‬دػت ٔلشفو‪ٙٙ‬ذ‪ٚ ٜ‬الؼی ‪ٔ ٚ‬نشدْ‬ ‫ب‪ ٝ‬ک‪ٛ‬ست ٔؼتمیٓ اػت‪ٚ .‬ص ش ب‪ٟ‬ذاؿنت‪ ،‬دسٔناٖ ‪ٚ‬‬ ‫أ‪ٛ‬صؽ یضؿىی افض‪ٚ‬د‪ٙٔ :‬نظن‪ٛ‬س اص ٔنشدْ‪ ،‬افنشادی‬ ‫‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ و‪ ٝ‬با اػتفاد‪ ٜ‬اص بیٕ‪ٞ ٝ‬ا واس‪ٞ‬ای دسٔا٘ی خن‪ٛ‬د‬ ‫سا ا٘داْ ٔید‪ٙٞ‬ذ ‪ ٚ‬اسا٘‪ٞ ٝ‬ا دس ػاَ ا ‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬با اػتفناد‪ٜ‬‬ ‫اص بیٕ‪ٞٝ‬ا دس اختیاس ٔنشدْ لنشاس خن‪ٛ‬ا‪ٞ‬نذ ٌنشفنت‬ ‫‪ ٚ‬بیٕ‪ٞ ٝ‬ا با ذ ػاص ‪ ٚ‬واس تخلیق اسا٘‪ ٝ‬سا عنشاحنی‬ ‫و‪ٙٙ‬ذ‪ .‬ػیٗاِّ‪ٟ‬ی با بیاٖ ا ‪ٙ‬ى‪ ٝ‬یشداخت اسص تشخینحنی‬ ‫ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬کادسات ‪ ٚ‬خش ذ ٔ‪ٛ‬اد ا‪ِٚ‬ی‪ ٝ‬سا دچاس ٔـنىنُ‬ ‫وشد‪ ٜ‬اػت‪ٌ ،‬فت‪ :‬ا ٗ اسص دس صٔاٖ ‪ٛٔ ٚ‬ػذ ٔنمنشس‬ ‫تخلیق داد‪ٕ٘ ٜ‬یؿ‪ٛ‬د ‪ٕ٘ ٚ‬یت‪ٛ‬اٖ بش٘أ‪ٝ‬س ضی الصْ‬ ‫سا بشای اٖ ا٘داْ داد‪ ،‬دس ک‪ٛ‬ست اصادػناصی ٘نش‬ ‫اسص بشاحتی ٔی ت‪ٛ‬اٖ بشای تأیٗ داس‪ ٚ‬بنش٘نأن‪ ٝ‬س نضی‬ ‫وشد‪ٚ .‬ی دس یاػخ ب‪ ٝ‬ػ‪ٛ‬اِی ٔب‪ٙ‬ی بش ا ‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ا نا ا نٗ‬ ‫‪ٚ‬صاستخا٘‪ ٝ‬ػاص ‪ ٚ‬واس ‪ ٚ‬ػیاػت الصْ سا بشای و‪ٙ‬تنشَ‬ ‫لیٕت داس‪ ٚ‬بؼذ اص حزف اسص ‪ 4200‬ت‪ٔٛ‬نا٘نی ا٘ندناْ‬ ‫داد‪ ٜ‬اػت‪ ،‬اظ‪ٟ‬اس وشد‪ٔ :‬ا ػ‪ٛٙ‬اٖ حزف اسص سا ب‪ ٝ‬واس‬ ‫رٍزًاهِ ارک‬ ‫م الف ‪0521‬‬ ‫اگْی هَضَع هادُ ‪ 1‬قاًَى ٍ هادُ ‪ 01‬اییی ًاهِ قاًَى تعییی تکلیف‬ ‫ٍضعیت اراضی ٍ ساختواًْای فاقذ سٌذ رسوی‬ ‫‪400/10/14 –1400/104/2/3408‬‬ ‫ییش‪ ٚ‬اٌ‪ٟ‬ی ؿٕاس‪ ٚ 400/9/24 -1400/104/2/3171 ٜ‬بشابش اسای کادس‪ٞ ٜ‬یلت ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع لنا٘ن‪ٖٛ‬‬ ‫تؼییٗ تىّیف ‪ٚ‬ضؼیت ثبتی اساضی ‪ ٚ‬ػاختٕا٘‪ٟ‬ای فالذ ػ‪ٙ‬ذ سػٕی ٔؼتمش دس ‪ٚ‬احذ ثبتی تبش ض‬ ‫تلشف ٔاِىا٘‪ ٚ ٝ‬بالٔؼاسم ٔتماضیاٖ ٔحشص ٌش ذ‪ ٜ‬اػت ِزا ٔـخلات ٔتماضیناٖ ‪ ٚ‬أنالن‬ ‫ٔ‪ٛ‬سد تماضا بـشح ر ُ ب‪ٙٔ ٝ‬ظ‪ٛ‬س اعالع ػٕ‪ ْٛ‬دس د‪ٛ٘ ٚ‬بت ب‪ ٝ‬فاکّ‪ 15 ٝ‬س‪ٚ‬ص اٌ‪ٟ‬ی ٔینـن‪ٛ‬د دس‬ ‫ک‪ٛ‬ستی و‪ ٝ‬اؿخاف ٘ؼبت ب‪ ٝ‬کذ‪ٚ‬س ػ‪ٙ‬ذ ٔاِىیت ٔتماضیاٖ اػتشاضی داؿت‪ ٝ‬باؿ‪ٙ‬ذ ٔی ت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ اص‬ ‫تاس خ ا٘تـاس ا‪ِٚ‬یٗ اٌ‪ٟ‬ی ب‪ٔ ٝ‬ذت ‪ٔ 2‬ا‪ ٜ‬اػتشام خ‪ٛ‬د سا ب‪ ٝ‬اداس‪ ٜ‬ثبت اػ‪ٙ‬اد ‪ ٚ‬أنالن ٔنحنُ‬ ‫تؼّیٓ ‪ٚ‬سػیذ اخز ٕ٘ا ‪ٙ‬ذ‪ٔ .‬ؼتشم با ذ ظشف ىٕا‪ ٜ‬اص تاس خ تؼّیٓ اػتشام ٔبادست ب‪ ٝ‬تمذ نٓ‬ ‫دسخ‪ٛ‬اػت ب‪ ٝ‬دادٌا‪ ٜ‬ػٕ‪ٔٛ‬ی ٔحُ ٕ٘ا ذ ‪ٌٛ ٚ‬ا‪ٞ‬ی تمذ ٓ دادخ‪ٛ‬اػت سا ب‪ ٝ‬اداس‪ ٜ‬ثنبنت ٔنحنُ‬ ‫تح‪ ُ ٛ‬د‪ٞ‬ذ دس ا ٗ ک‪ٛ‬ست الذأات ثبت ٔ‪ٛ‬و‪ َٛ‬ب‪ ٝ‬اسائ‪ ٝ‬حىٓ لغؼی دادٌا‪ ٜ‬اػت دس ک‪ٛ‬ستی‬ ‫و‪ ٝ‬اػتشام دس ٔ‪ّٟ‬ت لا٘‪٘ٛ‬ی ‪ٚ‬اکُ ٍ٘شدد ا ٔؼتشم ٌ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ی تمذ ٓ دادخن‪ٛ‬اػنت بن‪ ٝ‬دادٌنا‪ٜ‬‬ ‫ػٕ‪ٔٛ‬ی ٔحُ سا اسائ‪٘ ٝ‬ى‪ٙ‬ذ اداس‪ ٜ‬ثبت ٔحُ ٔبادست ب‪ ٝ‬کذ‪ٚ‬س ػ‪ٙ‬ذ ٔاِىیت ٔی‪ٕٙ‬ا نذ ‪ ٚ‬کنذ‪ٚ‬س‬ ‫ػ‪ٙ‬ذ ٔاِىیت ٔا٘غ اص ٔشاخؼ‪ٔ ٝ‬تضشس ب‪ ٝ‬دادٌا‪٘ ٜ‬یؼت‬ ‫اگْی از تخص ‪ 5‬تثریس‬ ‫‪ -1‬الای ٔلغفی کالی ثٕش خضاٖ فشص٘ذ احٕذ بن‪ ٝ‬ؽ ؽ ‪ 534‬ونذٔنّنی ‪1718092970‬‬ ‫ؿـذاً٘ ىبا ػاختٕاٖ بٕؼاحت ‪ٔ 52/49‬تش ٔشبغ ٔفش‪ٚ‬صی اص یالن‪ 5‬فشػی ‪ 3160‬اکنّنی‬ ‫بخؾ ‪2‬تبش ض‬ ‫اگْی از تخص ‪ 1‬تثریس‬ ‫‪ -2‬الای لّی خؼفشی‪ٛ‬س فشص٘ذ ب‪ٟ‬ش‪ٚ‬ص ب‪ ٝ‬ؽ ؽ‪ 513‬وذّٔی ‪ 5678831038‬ؿـذاً٘ ىبا‬ ‫ػاختٕاٖ بٕؼاحت ‪ٔ 277/90‬تش ٔشبغ ٔفش‪ٚ‬صی اص یالن ‪4042‬اکّی بخؾ ‪ 3‬تبش ض‬ ‫اگْی از تخص ‪ 0‬تثریس‬ ‫‪ -3‬الای ٘اکش لیأی فشص٘ذ دالٔحؼیٗ بن‪ ٝ‬ؽ ؽ ‪ 3000‬ونذٔنّنی ‪1581087731‬‬ ‫ؿـذاً٘ ىبا ػاختٕاٖ بٕؼاحت ‪ٔ 149/33‬تش ٔشبغ ٔفش‪ٚ‬صی اص یالن ‪ 6080‬اکّی بخؾ‬ ‫‪ 4‬تبش ض‬ ‫‪ -4‬الای لشباٖ ی‪ٛ‬سحؼٗ فشص٘ذ بیاضؼّی ب‪ ٝ‬ؽ ؽ ‪476‬وذّٔی ‪ 1374908495‬ؿـنذا٘نً‬ ‫ىبا ػاختٕاٖ بٕؼاحت ‪ٔ 62/45‬تش ٔشبغ ٔفش‪ٚ‬صی اص یالن‪ 1‬فشػی اص ‪ 6266‬اکّی بنخنؾ‬ ‫‪4‬تبش ض‬ ‫‪ -5‬الای لشباٖ ی‪ٛ‬سحؼٗ فشص٘ذ بیاضؼّی ب‪ ٝ‬ؽ ؽ ‪476‬وذّٔی ‪ 1374908495‬ؿـنذا٘نً‬ ‫ىبا ػاختٕاٖ بٕؼاحت ‪ٔ 55/80‬تش ٔشبغ ٔفش‪ٚ‬صی اص یالن‪ 1‬فشػی اص ‪ 6266‬اکّی بنخنؾ‬ ‫‪4‬تبش ض‬ ‫‪ -6‬الای ‪ِٚ‬ی خا٘ی ی‪ٛ‬س فشص٘ذ ٔحٕذ ابشا‪ٞ‬یٓ ب‪ ٝ‬ؽ ؽ ‪ 519‬وذّٔی ‪5198226831‬ؿـذا٘نً‬ ‫ىبا ػاختٕاٖ بٕؼاحت ‪ٔ 92/50‬تش ٔشبغ ٔفش‪ٚ‬صی اص یالن ‪ 6618‬اکّی بخؾ ‪4‬تبش ض‬ ‫اکْی از تخص ‪2‬تثریس‬ ‫‪ -7‬خا٘ٓ ٔ‪ٙ‬یش‪ٔ ٜ‬حشٔی فشص٘ذ ٔحٕذ ب‪ ٝ‬ؽ ؽ ‪801‬وذّٔی ‪ 1718597509‬ػن‪ ٝ‬دا٘نً‬ ‫ٔـاع اص ؿـذاً٘ ىبا ػاختٕاٖ بٕؼاحت ‪ٔ 53/42‬تش ٔشبغ ٔفش‪ٚ‬صی اص یالن ‪148‬فشػی اص‬ ‫‪ 8942‬اکّی بخؾ ‪5‬تبش ض‬ ‫‪ -8‬الای سضی کحشائی وّدا‪ٞ‬ی فشص٘ذ اوبش ب‪ ٝ‬ؽ ؽ‪ 1251‬وذّٔی ‪ 1379881579‬ػن‪ٝ‬‬ ‫داً٘ ٔـاع اص ؿـذاً٘ ىبا ػاختٕاٖ بٕؼاحت ‪ٔ 53/42‬تش ٔشبغ ٔفش‪ٚ‬صی اص یالن ‪148‬‬ ‫فشػی اص ‪ 8942‬اکّی بخؾ ‪ 5‬تبش ض‬ ‫‪ -9‬خا٘ٓ ‪ٞ‬ؼتی سحیٕی فشص٘ذ دا‪ٚ‬د ب‪ ٝ‬ؽ ؽ ‪ 0‬وذّٔی ‪ٔ 1364931036‬مذاس ‪75/29‬‬ ‫ػ‪ٔ ٟٓ‬ـاع اص ‪ 864‬ػ‪ ٟٓ‬ؿـذاً٘ ىبا ػاختٕاٖ بٕؼاحت ‪ٔ 29/02‬تش ٔنشبنغ ٔنفنش‪ٚ‬صی اص‬ ‫یالن ‪195‬فشػی اص ‪8986‬اکّی بخؾ ‪5‬تبش ض‬ ‫‪ -10‬خا٘ٓ فش ذ‪ ٜ‬سحیٕی فشص٘ذ ػّی ب‪ ٝ‬ؽ ؽ ‪903‬وذّٔی ‪ٔ 6368689064‬مذاس ‪ 63‬ػن‪ٟ‬نٓ‬ ‫ٔـاع اص ‪ 864‬ػ‪ ٟٓ‬ؿـذاً٘ ىبا ػاختٕاٖ بٕؼاحت ‪ٔ 29/02‬تش ٔشبغ ٔفش‪ٚ‬صی اص ینالن‬ ‫‪ 195‬فشػی ‪ 8986‬اکّی بخؾ ‪5‬تبش ض‬ ‫‪ -11‬خا٘ٓ یش‪ ٗ ٚ‬حأی ٌّضاس فشص٘ذ سضا ب‪ ٝ‬ؽ ؽ ‪1854‬وذّٔنی ‪ٔ 1376702991‬نمنذاس‬ ‫‪ 75/25‬ػ‪ٔ ٟٓ‬ـاع اص ‪ 864‬ػ‪ ٟٓ‬ؿـذاً٘ ىبا ػاختٕاٖ بٕؼاحت ‪ٔ 29/02‬نتنش ٔنشبنغ‬ ‫ٔفش‪ٚ‬صی اص یالن‪ 195‬فشػی ‪ 8986‬اکّی بخؾ‪ 5‬تبش ض‬ ‫‪ -12‬خا٘ٓ ٘ا‪ٞ‬یذ سحیٕی فشص٘ذ ػّی ب‪ ٝ‬ؽ ؽ ‪ 1072‬ونذٔنّنی ‪ٔ1379159075‬نمنذاس‬ ‫‪ 77/33‬ػ‪ٔ ٟٓ‬ـاع اص ‪ 864‬ػ‪ ٟٓ‬ؿـذاً٘ ىبا ػاختٕاٖ بٕؼناحنت ‪ٔ 29/02‬نتنشٔنشبنغ‬ ‫اجتماعی‬ ‫‪4‬‬ ‫ٕ٘یبش ٓ‪ ،‬بّى‪ ٝ‬اػالْ ٔیو‪ٙ‬یٓ اسص تشخیحی اص ٔا خذا‬ ‫ؿ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬ب‪ ٝ‬ؿىُ اسا٘‪ ٝ‬ب‪ ٝ‬دػت ٔلشف و‪ٙٙ‬ذ‪ٚ ٜ‬الؼنی‬ ‫بشػذ ‪ ٚ‬دس ا ٗ ٔیاٖ بیٕ‪ٞٝ‬ا تؼ‪ٟ‬ذ د‪ٙٞ‬ذ و‪ ٝ‬ػاص ‪ ٚ‬واس‬ ‫الصْ سا عشاحی و‪ٙٙ‬ذ تا ٘ح‪ ٜٛ‬تخلیق اسا٘‪٘ ٝ‬ؼبنت‬ ‫ب‪ ٝ‬داس‪ٔ ٚ‬ـخق ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ٔفش‪ٚ‬صی اص یالن‪ 195‬فشػی اص ‪ 8986‬اکّی بخؾ‪ 5‬تبش ض‬ ‫‪ -13‬خا٘ٓ س‪ ٚ‬ا سحیٕی فشص٘ذ ػّی ب‪ ٝ‬ؽ ؽ ‪ 10607‬وذّٔی ‪ٔ 1381730264‬مذاس ‪77/33‬‬ ‫ػ‪ٔ ٟٓ‬ـاع اص ‪864‬ػ‪ ٟٓ‬ؿـذاً٘ ىبا ػاختٕاٖ بٕؼاحت ‪ٔ 29/02‬تش ٔشبنغ ٔنفنش‪ٚ‬صی اص‬ ‫یالن ‪195‬فشػی ‪8986‬اکّی بخؾ‪ 5‬تبش ض‬ ‫‪ -14‬خا٘ٓ فاعٕ‪ ٝ‬سحیٕی فشص٘ذ ػّی ب‪ ٝ‬ؽ ؽ ‪ 1937‬وذّٔی ‪ٔ 1380942403‬مذاس ‪77/33‬‬ ‫ػ‪ٔ ٟٓ‬ـاع اص ‪ 864‬ػ‪ ٟٓ‬ؿـذاً٘ ىبا ػاختٕاٖ بٕؼاحت ‪ٔ 29/02‬تش ٔشبنغ ٔنفنش‪ٚ‬صی اص‬ ‫یالن ‪195‬فشػی ‪ 8986‬اکّی بخؾ‪ 5‬تبش ض‬ ‫‪ -15‬الای ٔحٕذ سضا سحیٕی فشص٘ذ ػّی ب‪ ٝ‬ؽ ؽ ‪ 2170‬وذّٔی ‪ٔ 1382726392‬نمنذاس‬ ‫‪ 154/67‬ػ‪ٔ ٟٓ‬ـاع اص ‪ 864‬ػ‪ ٟٓ‬ؿـذاً٘ ىبا ػاختٕاٖ بٕؼاحت ‪ٔ 29/02‬نتنش ٔنشبنغ‬ ‫ٔفش‪ٚ‬صی اص یالن ‪195‬فشػی ‪ 8986‬اکّی بخؾ ‪5‬تبش ض‬ ‫‪ -16‬الای ػّیشضا سحیٕی فشص٘ذ ػّی ب‪ ٝ‬ؽ ؽ ‪ 3646‬وذٔنّنی ‪ٔ 1377529053‬نمنذاس‬ ‫‪ 154/67‬ػ‪ٔ ٟٓ‬ـاع اص ‪ 864‬ػ‪ ٟٓ‬ؿـذاً٘ ىبا ػاختٕاٖ بٕؼاحنت ‪ٔ 29/02‬نتنش ٔنشبنغ‬ ‫ٔفش‪ٚ‬صی اص یالن ‪195‬فشػی اص ‪ 8986‬اکّی بخؾ ‪5‬تبش ض‬ ‫‪ -17‬الای ؼم‪ ٛ‬سحیٕی فشص٘ذ ػّی ب‪ ٝ‬ؽ ؽ ‪ 966‬ونذٔنّنی ‪ٔ 1379196760‬نمنذاس‬ ‫‪ 154/67‬ػ‪ٔ ٟٓ‬ـاع اص ‪ 864‬ػ‪ ٟٓ‬ؿـذاً٘ ىبا ػاختٕاٖ بٕؼاحت ‪ٔ 29/02‬تش ٔشبغ ٔفش‪ٚ‬صی‬ ‫اص یالن ‪ 195‬فشػی اص ‪ 8986‬اکّی بخؾ ‪5‬تبش ض‬ ‫‪ -18‬خا٘ٓ ‪ٞ‬ؼتی سحیٕی فشص٘ذ دا‪ٚ‬د ب‪ ٝ‬ؽ ؽ ‪ 0‬وذّٔی ‪ٔ 1364931036‬نمنذاس ‪29/75‬‬ ‫ػ‪ٔ ٟٓ‬ـاع اص ‪ 864‬ػ‪ ٟٓ‬ؿـذاً٘ ىبا ػاختٕاٖ بٕؼاحت ‪ٔ 1/68‬تش ٔنشبنغ ٔنفنش‪ٚ‬صی اص‬ ‫یالن ‪ 197‬فشػی اص ‪ 8986‬اکّی بخؾ ‪5‬تبش ض‬ ‫‪ -19‬خا٘ٓ فش ذ‪ ٜ‬سحیٕی فشص٘ذ ػّی ب‪ ٝ‬ؽ ؽ ‪ 903‬وذ ّٔی ‪ٔ 6368689064‬مذاس ‪ 63‬ػن‪ٟ‬نٓ‬ ‫ٔـاع اص ‪ 864‬ػ‪ ٟٓ‬ؿـذاً٘ ىبا ػاختٕاٖ بٕؼاحت ‪ٔ 1/68‬تش ٔشبغ ٔفش‪ٚ‬صی اص ینالن‬ ‫‪ 197‬فشػی ‪ 8986‬اکّی بخؾ ‪ 5‬تبش ض‬ ‫‪ -20‬خا٘ٓ یش‪ ٗ ٚ‬حأی ٌّضاس فشص٘ذ سضا ب‪ ٝ‬ؽ ؽ ‪ 1854‬وذّٔی ‪ٔ 1376702991‬نمنذاس‬ ‫‪ 75/25‬ػ‪ٔ ٟٓ‬ـاع اص ‪ 864‬ػ‪ ٟٓ‬ؿـذاً٘ ىبا ػاختٕاٖ بٕؼاحت ‪ٔ 1/68‬تش ٔشبغ ٔنفنش‪ٚ‬صی‬ ‫اص یالن ‪ 197‬فشػی ‪ 8986‬اکّی بخؾ ‪5‬تبش ض‬ ‫‪ -21‬خا٘ٓ ٘ا‪ٞ‬یذ سحیٕی فشص٘ذ ػّی ب‪ ٝ‬ؽ ؽ ‪1072‬وذّٔی ‪ٔ 1379159075‬مذاس ‪77/33‬‬ ‫ػ‪ٔ ٟٓ‬ـاع اص ‪ 864‬ػ‪ ٟٓ‬ؿـذاً٘ ىبا ػاختٕاٖ بٕؼاحت ‪ٔ 1/68‬تش ٔشبغ ٔفش‪ٚ‬صی اص یالن‬ ‫‪ 197‬فشػی اص ‪ 8986‬اکّی بخؾ ‪5‬تبش ض‬ ‫‪ -22‬خا٘ٓ س‪ ٚ‬ا سحیٕی فشص٘ذ ػّی ب‪ ٝ‬ؽ ؽ ‪10607‬وذّٔی ‪ٔ 1381730264‬نمنذاس‬ ‫‪ 77/33‬ػ‪ٔ ٟٓ‬ـاع اص ‪ 864‬ػ‪ ٟٓ‬ؿـذاً٘ ىبا ػاختٕاٖ بٕؼاحت ‪ٔ 1/68‬تش ٔشبغ ٔنفنش‪ٚ‬صی‬ ‫اص یالن ‪ 197‬فشػی اص ‪8986‬اکّی بخؾ ‪5‬تبش ض‬ ‫‪ -23‬خا٘ٓ فاعٕ‪ ٝ‬سحیٕی فشص٘ذ ػّی ب‪ ٝ‬ؽ ؽ ‪ 1937‬وذّٔی ‪ٔ 1380942403‬مذاس ‪77/33‬‬ ‫ػ‪ٔ ٟٓ‬ـاع اص ‪ 864‬ػ‪ ٟٓ‬ؿـذاً٘ ىبا ػاختٕاٖ بٕؼاحت ‪ٔ 1/68‬تنش ٔنشبنغ ٔنفنش‪ٚ‬صی اص‬ ‫یالن ‪ 197‬فشػی اص ‪ 8986‬اکّی بخؾ ‪5‬تبش ض‬ ‫‪ -24‬الای ٔحٕذ سضا سحیٕی فشص٘ذ ػّی ب‪ ٝ‬ؽ ؽ ‪2170‬وذّٔی ‪ٔ 1382726392‬نمنذاس‬ ‫‪ 154/67‬ػ‪ٔ ٟٓ‬ـاع اص ‪ 864‬ػ‪ ٟٓ‬ؿـذاً٘ ىبا ػاختٕاٖ بٕؼاحت ‪ٔ 1/68‬تش ٔشبغ ٔفش‪ٚ‬صی‬ ‫اص یالن ‪ 197‬فشػی ‪ 8986‬اکّی بخؾ ‪5‬تبش ض‬ ‫‪ -25‬الای ػّیشضا سحیٕی فشص٘ذ ػّی ب‪ ٝ‬ؽ ؽ ‪3646‬وذّٔی ‪ٔ 1377529053‬نمنذاس‬ ‫‪ 154/67‬ػ‪ٔ ٟٓ‬ـاع اص ‪ 864‬ػ‪ ٟٓ‬ؿـذاً٘ ىبا ػاختٕاٖ بٕؼاحت ‪ٔ 1/68‬تش ٔشبغ ٔفش‪ٚ‬صی‬ ‫اص یالن ‪ 197‬فشػی اص ‪ 8986‬اکّی بخؾ ‪5‬تبش ض‬ ‫‪ -26‬الای ؼم‪ ٛ‬سحیٕی فشص٘ذ ػّی ب‪ ٝ‬ؽ ؽ ‪966‬ونذٔنّنی ‪ٔ1379196760‬نمنذاس‬ ‫‪ 154/67‬ػ‪ٔ ٟٓ‬ـاع اص ‪ 864‬ػ‪ ٟٓ‬ؿـذاً٘ ىبا ػاختٕاٖ بٕؼاحت ‪ٔ 1/68‬تش ٔشبغ ٔفش‪ٚ‬صی‬ ‫اص یالن ‪ 197‬فشػی اص ‪ 8986‬اکّی بخؾ ‪5‬تبش ض‬ ‫‪ -27‬خا٘ٓ ص‪ٞ‬شا حاخی صاد‪ ٜ‬اؿتّک ػفّی فشص٘ذ ٔحٕذ بن‪ ٝ‬ؽ ؽ ‪17930‬ونذٔنّنی‬ ‫‪ٔ 1381973760‬مذاس ػ‪ ٝ‬داً٘ ٔـاع اص ؿـذاً٘ ىبا ػاختٕاٖ بٕؼاحت ‪ٔ 116/95‬نتنش‬ ‫ٔشبغ ٔفش‪ٚ‬صی اص یالن ‪245‬فشػی اص ‪9011‬اکّی بخؾ ‪5‬تبش ض‬ ‫بن‪ ٝ‬ؽ ؽ ‪2236‬ونذٔنّنی‬ ‫‪ -28‬الای دا‪ٚ‬د کاِحی اؿتّک فنشص٘نذ د‪ِٚ‬نتنؼنّنی‬ ‫‪ٔ1719304221‬مذاس ػ‪ ٝ‬داً٘ ٔـاع اص ؿـذاً٘ ىبا ػاختٕاٖ بٕؼاحنت ‪ٔ 116/95‬نتنش‬ ‫ٔشبغ ٔفش‪ٚ‬صی اص یالن ‪245‬فشػی اص ‪9011‬اکّی بخؾ ‪5‬تبش ض‬ ‫‪ -29‬الای ا ‪ٔ ٛ‬حٕذ صاد‪ ٜ‬فشص٘ذ ػّی ب‪ ٝ‬ؽ ؽ ‪ 20‬وذّٔی ‪ 2972080378‬ؿنـنذا٘نً‬ ‫ىبا ػاختٕاٖ بٕؼاحت ‪ٔ 84‬تش ٔشبغ ٔفش‪ٚ‬صی اص یالن ‪ 9029‬اکّی بخؾ ‪5‬تبش ض‬ ‫‪ *1/510‬تاس خ ا٘تـاس ٘‪ٛ‬بت ا‪ *1400/10/25 َٚ‬تاس خ ا٘تـاس ٘‪ٛ‬بت د‪1400/11/10 ْٚ‬‬ ‫علی پَر‪ -‬سرپرست ادارُ ثثت اسٌاد ٍ اهالک هرکسی تثریس‬ ‫از اتصال دو یا چند وسیله گاز سوز ته یک شیر مصرف‬ ‫خودداری کنید‬ ‫اِ‪ٛ‬دٌی ‪ٛٞ‬ا دس حاَ حاضش ٘‪ ٝ‬ت‪ٟٙ‬ا ب‪ ٝ‬ػن‪ٙ‬ن‪ٛ‬اٖ نه‬ ‫ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع ص ؼت ٔحیغی‪ ،‬بّى‪ ٝ‬ب‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ه ٔؼنلّن‪ٝ‬‬ ‫خذی ب‪ٟ‬ذاؿتی ٔغشح اػت‪ .‬ویفنینت ینا نینٗ ‪ٞ‬ن‪ٛ‬ا‬ ‫ٔیت‪ٛ‬ا٘ذ چـٓ ‪ٞ‬ا‪ ،‬بی‪ٙ‬ی ‪ ٌّٛ ٚ‬سا تنحنش نه ون‪ٙ‬نذ‪،‬‬ ‫باػث ت‪ٍٙ‬ی ٘فغ‪ ،‬تـذ ذ اػٓ ‪ ٚ‬ػا ش بیٕاسی ‪ٞ‬نای‬ ‫ت‪ٙ‬فؼی ؿ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬بش ػیؼتٓ لّبی ػش‪ٚ‬لی تاثیش بٍزاسد‪.‬‬ ‫ت‪ٙ‬فغ ‪ٛٞ‬ای اِ‪ٛ‬د‪ ٜ‬بشای ٔذت ع‪ٛ‬ال٘نی ٔنی تن‪ٛ‬ا٘نذ‬ ‫ٔـىالت خذیتشی ا داد و‪ٙ‬ذ‪ .‬دس ‪ٚ‬الغ تخٕیٗ صد‪ٜ‬‬ ‫ٔی ؿ‪ٛ‬د و‪ ٝ‬اِ‪ٛ‬دٌی ‪ٞ‬ن‪ٛ‬ا ػناال٘ن‪ ٝ‬ػنأنُ ٔنشی‬ ‫ص‪ٚ‬دسع ‪ٞ‬فت ٔیّی‪٘ ٖٛ‬فش دس د٘یا باؿذ‪ .‬ب‪ٙ‬ابشا ٗ بشای‬ ‫ٔحافظت اص ػالٔت خ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬اعشافیأٖاٖ ‪ٔ ٚ‬ن‪ٛ‬اخن‪ٟ‬ن‪ٝ‬‬ ‫وٕتش با خغشات اِ‪ٛ‬دٌی ‪ٛٞ‬ا چ‪ ٝ‬با ذ وشد؟ دس ا نٗ‬ ‫ٌضاسؽ ‪٘ 10‬ىت‪ ٝ‬ضش‪ٚ‬سی دس ٔ‪ٛ‬اخ‪ ٟٝ‬با ‪ٛٞ‬ای اِ‪ٛ‬د‪ٜ‬‬ ‫ٔغشح ٔیؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫اگاّی از ٍضعیت کیفیت َّا‬ ‫ا‪ِٚ‬یٗ ٔ‪ٛ‬سدی و‪ ٝ‬دس خل‪ٛ‬ف اِ‪ٛ‬دٌی ‪ٞ‬ن‪ٛ‬ا بنا نذ‬ ‫بذا٘یٓ اٌا‪ٞ‬ی اص ‪ٚ‬ضؼیت ویفیت ‪ٛٞ‬ا اػت‪AQI .‬‬ ‫ؿاخلی اػت و‪ ٝ‬بشای ٌضاسؽ س‪ٚ‬صا٘‪ ٝ‬ویفیت ‪ٞ‬ن‪ٛ‬ا‬ ‫ب‪ ٝ‬واس ٔی س‪ٚ‬د ‪ ٚ‬ب‪ ٝ‬ع‪ٛ‬س ػاد‪ ٜ‬با سً٘ بن‪ٙ‬نذی ‪ٞ‬نای‬ ‫خاف ٘ـاٖ ٔی د‪ٞ‬ذ و‪ٛٞ ٝ‬ای اعشافتاٖ چمذس اِ‪ٛ‬د‪ٜ‬‬ ‫اػت ‪ ٚ‬ا ٗ حذ اص اِ‪ٛ‬دٌی چ‪ ٝ‬اثشاتی ٕٔىٗ اػنت‬ ‫بش ػالٔتی ؿٕا داؿت‪ ٝ‬باؿذ‪ .‬دس خذ‪ َٚ‬ص ش ٔیت‪ٛ‬ا٘ینذ‬ ‫اعالػات وّی دس ا ٗ خل‪ٛ‬ف سا ببی‪ٙ‬یذ‪.‬‬ ‫بشای دػتشػی ب‪ ٝ‬اعالػات ؿاخق ویفیت ‪ٞ‬ن‪ٛ‬ا دس‬ ‫ؿ‪ٟ‬ش ت‪ٟ‬شاٖ ٔیت‪ٛ‬ا٘یذ ب‪ ٝ‬ػا ت ؿنشونت ون‪ٙ‬نتنشَ ‪ٚ‬‬ ‫ویفیت ‪ٛٞ‬ای ت‪ٟ‬شاٖ ا ػأا٘‪ ٝ‬یا ؾ ونینفنی ‪ٞ‬ن‪ٛ‬ای‬ ‫وـ‪ٛ‬س ٔشاخؼ‪ ٝ‬و‪ٙ‬یذ‪ .‬اِبت‪٘ ٝ‬شْ افضاس‪ٞ‬ای ٔ‪ٛ‬با ّی ٘نینض‬ ‫بشای ا ٗ ٔ‪ٙ‬ظ‪ٛ‬س أاد‪ ٜ‬ؿذ‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫گرٍُّای حساس چِ کساًی ّستٌذ؟‬ ‫و‪ٛ‬دواٖ‪ ،‬ػإِ‪ٙ‬ذاٖ ‪ ٚ‬ص٘اٖ باسداس ٔؼتؼذ بینـنتنش نٗ‬ ‫ابتال ب‪ ٝ‬بیٕاسی ‪ٞ‬ای ٔشتبظ با اِ‪ٛ‬دٌی ‪ٛٞ‬ا ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ‪ .‬دس‬ ‫ا ٗ بیٗ افشاد داسای بیٕاسی ‪ٞ‬ای لّنبنی ‪ ٚ‬ػنش‪ٚ‬لنی‪،‬‬ ‫ت‪ٙ‬فؼی ‪ ٚ‬اػٓ ٘یض بؼیاس اػیب یز ش ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ‪ .‬دس ‪ٚ‬النغ‬ ‫ط٘تیه فشد‪ ،‬بیٕاسی‪ٞ‬ای صٔی‪ٝٙ‬ای ‪ ٚ‬تغز ن‪٘ ٝ‬نینض بنش‬ ‫حؼاػیت فشد ب‪ ٝ‬اِ‪ٛ‬دٌی ‪ٛٞ‬ا تاثیشٌزاس اػت‪.‬‬ ‫در هٌسل تواًیذ ٍ در ٍ پٌجرُّا را تثٌذیذ‬ ‫دس ؿشا ظ اِ‪ٛ‬دٌی ‪ٛٞ‬ا بشای افشادی و‪ ٝ‬ضنش‪ٚ‬ستنی‬ ‫بشای خش‪ٚ‬ج اص ٔ‪ٙ‬ضَ ٘ذاس٘ذ‪ٔ ،‬ا٘ذٖ دس خا٘‪ ٝ‬ب‪ٟ‬تنش نٗ‬ ‫سا‪ٞ‬ىاس خ‪ٟ‬ت خنّن‪ٌٛ‬نینشی اص ػن‪ٛ‬اسم ٔنخنش‬ ‫اِ‪ٛ‬دٌی ‪ٛٞ‬ا اػت‪ .‬الصْ اػت دس ‪ ٚ‬ی‪ٙ‬دش‪ٞ ٜ‬نا سا‬ ‫بب‪ٙ‬ذ ذ ‪ ٚ‬دس ک‪ٛ‬ست داؿتٗ ت‪ٔ ٝ ٟٛ‬تبن‪ٛ‬ع اٖ سا دس‬ ‫حاِت باص چشخؾ لشاس د‪ٞ‬یذ‪.‬‬ ‫خاًِ را هرطَب ًگاُ داریذ ٍ از کطیذى سیگگگار‬ ‫اجتٌاب کٌیذ‬ ‫اص ا٘دا و‪ ٝ‬اِ‪ٛ‬دٌی ‪ٛٞ‬ای ػبب تحش نه ٘ناحنین‪ٝ‬‬ ‫ف‪ٛ‬لا٘ی ػیؼتٓ ت‪ٙ‬فؼی ‪ ٚ‬ا داد ػشف‪٘ ٝ‬ینض ٔنی ؿن‪ٛ‬د‪،‬‬ ‫ب‪ٟ‬تش اػت ب‪ ٝ‬ع‪ٛ‬س ٔشتب ا ب‪ٛٙ‬ؿیذ ‪ ٚ‬اص خـنه‬ ‫ؿذٖ ٌّ‪ ٛ‬خّ‪ٌٛ‬یشی و‪ٙ‬یذ ‪ ٚ‬ا سع‪ٛ‬بت خا٘ن‪ ٝ‬سا بنا‬ ‫اػتفاد‪ ٜ‬اص دػتٍا‪ٜٞ‬ای بخ‪ٛ‬س ٔت‪ٙ‬اػب و‪ٙ‬یذ‪ .‬دس ا نٗ‬ ‫ؿشا ظ وـیذٖ ػیٍاس ‪ ٚ‬اػتفاد‪ ٜ‬اص ‪ٚ‬ػا ُ ٌشٔا ـی‬ ‫ٔثُ ؿ‪ٔٛ‬ی‪ ٝٙ‬ػبب وا‪ٞ‬ؾ ویفیت ‪ٛٞ‬ا دس ٔ‪ٙ‬نضَ ٔنی‬ ‫ؿ‪٘ٛ‬ذ‪ .‬اػتفاد‪ ٜ‬اص ٌُ ‪ٌ ٚ‬یا‪ٞ‬اٖ ایاستٕا٘ی ‪ ٚ‬اػتفناد‪ٜ‬‬ ‫اص دػتٍا‪ٞ ٜ‬ای تلفی‪ ٝ‬و‪ٙٙ‬ذ‪ٛٞ ٜ‬ا (حتٕا لبُ اص خش ذ‬ ‫ٔضا ا ‪ٔ ٚ‬ؼا ب اٖ سا بشسػی و‪ٙ‬یذ) ٔنی تن‪ٛ‬ا٘نذ دس‬ ‫ب‪ٟ‬ب‪ٛ‬د ویفیت ‪ٛٞ‬ای داخُ خا٘‪ٛٔ ٝ‬ثش باؿذ‪.‬‬ ‫ٍرزش کردى ٍ فعالیت تذًی را در فضگای تگاز‬ ‫هحذٍد کٌیذ‬ ‫اػاع ‪ٚ‬سصؽ وشدٖ حفظ ت‪ٙ‬ذسػتی ‪ ٚ‬ػالٔت خؼٓ‬ ‫اػت‪ ،‬أا دس س‪ٚ‬ص‪ٞ‬ای اِ‪ٛ‬د‪ ٜ‬ا نٗ ٔن‪ٛ‬ضن‪ٛ‬ع ؿنىنُ‬ ‫د ٍشی ب‪ ٝ‬خ‪ٛ‬د ٔی ٌیشد‪ٚ .‬سصؽ وشدٖ دس فضنای‬ ‫باص ب‪ ٝ‬خل‪ٛ‬ف فؼاِیت ‪ٞ‬ای ػ‪ٍٙ‬یٗ ‪ ٚ‬ع‪ٛ‬ال٘ی ٔنذت‬ ‫ٔثُ د‪ ٚ‬ذٖ ‪ ٚ‬د‪ٚ‬چشخ‪ ٝ‬ػ‪ٛ‬اسی و‪ ٝ‬ػبنب افنضا نؾ‬ ‫ٔیضاٖ تؼذاد ت‪ٙ‬فغ ٔیؿ‪ٛ‬د‪ ،‬ػبب افضا نؾ س ؼنه‬ ‫خغش ػالٔتی ٔی ؿ‪٘ٛ‬ذ‪ .‬دس س‪ٚ‬ص‪ٞ‬ای اِ‪ٛ‬د‪ ٜ‬ضش‪ٚ‬سی‬ ‫اػت ٘شٔؾ ‪ٚ ٚ‬سصؽ سا دس ٔ‪ٙ‬ضَ ا باؿنٍنا‪ٞ ٜ‬نای‬ ‫‪ٚ‬سصؿی ٔؼمف داسای ػیؼتٓ ت‪ ٝ ٟٛ‬ا٘داْ د‪ٞ‬یذ‪.‬‬ ‫از هاسک هٌاسه الَدگی َّا استفادُ کٌیذ‬ ‫بؼذ اص ؿی‪ٛ‬ع بیٕاسی و‪ ٚٛ‬ذ‪ 19-‬اػتفاد‪ ٜ‬اص ٔناػنه‬ ‫تمش با ب‪ ٝ‬ه أش ضش‪ٚ‬سی تبذ ُ ؿذ‪ .‬ا ٗ ٔن‪ٛ‬ضن‪ٛ‬ع‬ ‫دس ٔ‪ٛ‬سد اِ‪ٛ‬دٌی ‪ٛٞ‬ا ٘یض حتی بیـنتنش اص بنینٕناسی‬ ‫و‪ ٚٛ‬ذ‪ 19 -‬داسای ا‪ٕٞ‬یت اػت با ا ٗ تنفنا‪ٚ‬ت ون‪ٝ‬‬ ‫ٔاػه ‪ٞ‬ای خشاحی ‪ ٚ‬ا ػن‪ ٝ‬ال ن‪ٔ ٝ‬نؼنٕن‪ِٛ‬نی دس‬ ‫خل‪ٛ‬ف اِ‪ٛ‬دٌی ‪ٛٞ‬ا تنمنش نبنا بنی اثنش ‪ٞ‬ؼنتن‪ٙ‬نذ‪.‬‬ ‫ٔنناػننه ‪ٞ‬ننای ‪،)84CFR42NIOSH-(95N‬‬ ‫‪149-EN (2FFP ٚ )2626-2006GB(95KN‬‬ ‫‪ )2001‬اص ٔ‪ٛ‬ثشتش ٗ ٔاػه‪ٞ‬ا ی ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ ون‪ ٝ‬تنا ‪95‬‬ ‫دسکذ رسات ٔؼّک سا ٔی تن‪ٛ‬ا٘ن‪ٙ‬نذ بنا اػنتنفناد‪ ٜ‬اص‬ ‫اػتا٘ذاسد‪ٞ‬ای ؿ‪ٙ‬اخت‪ ٝ‬ؿذ‪ ٜ‬بیٗإِّّی فیّتش و‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬ ‫الصْ ب‪ ٝ‬روش اػت ا ٗ ٔاػه‪ٞ‬ا دس د‪٘ ٚ‬ن‪ٛ‬ع بنذ‪ٖٚ‬‬ ‫دس چ‪ ٚ ٝ‬دس چ‪ٝ‬داس ت‪ِٛ‬یذ ٔیؿ‪٘ٛ‬ذ ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬کی‪ٔ ٝ‬یؿ‪ٛ‬د‬ ‫افشادی و‪ٔ ٝ‬ـى‪ٛ‬ن ب‪ ٝ‬بیٕاسی و‪ ٚٛ‬ذ‪ٞ 19 -‬ؼتن‪ٙ‬نذ‬ ‫حتٕا اص ٘‪ٛ‬ع بذ‪ ٖٚ‬دس چ‪ ٝ‬اٖ اػتفاد‪ ٜ‬و‪ٙٙ‬ذ ‪ ٚ‬افنشاد‬ ‫داسای بیٕاسی‪ٞ‬ای لّبی ‪ ٚ‬ت‪ٙ‬فؼی ‪ ٚ‬ص٘اٖ باسداس لنبنُ‬ ‫اص اػتفاد‪ ٜ‬اص ا ٗ ٔاػه‪ٞ‬ا با یضؿه خ‪ٛ‬د ٔـن‪ٛ‬ست‬ ‫و‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬ صفحه 4 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫شٌبِ ‪ 52‬دی ‪ 02 * 0011‬صاًَیِ ‪ 05 * 5155‬جوادی الثاًی‪ * 0001‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَس ایکیٌجی ایل ) * شوارُ ( سایی ) ‪2001 :‬‬ ‫اپو موبایل ارزان قیمت عرضه کرد‬ ‫ا‪ٝ‬پ‪ٞٗ ٞ‬تایْ خذیذ ‪ ٝ‬اسصا‪ ٙ‬هد٘یت ‪K ۶۱A‬سا دس‬ ‫‪ٜ١‬ذ ػشض‪ً ٠‬شد‪ .‬ای‪ ٚ‬دػتِا‪ ٟ‬تشای اکشادی ٗ‪ٜ‬اػیه‬ ‫اػت ً‪ ٠‬ت‪ ٠‬د‪ٛ‬ثاّ ٗ‪ٞ‬تایٔی ػثی تا طیشاییی صییثیا‬ ‫‪١‬ؼت‪ٜ‬ذ‪.‬ت‪ٛ ٠‬وْ اص ُدضٗ‪ٞ‬چای‪ٜ‬ا‪ ،‬اپ‪ٞٗ ٞ‬تایْ خذییذ ‪ٝ‬‬ ‫اسصا‪ ٙ‬هد٘ت ‪K ۶۱A‬تشای تاصاس ‪ٜ١‬ذ ػشض‪ً ٠‬یشد‪ٟ‬‬ ‫اػت‪ .‬طثن اػالٕ ای‪ ٚ‬ؿشًیت چیدی‪ٜ‬یی دػیتیِیا‪ٟ‬‬ ‫ٗزً‪ٞ‬س تشای اکشادی ٗ‪ٜ‬اػه اػت ً‪ ٠‬د‪ٛ‬ثاّ ٗ‪ٞ‬تایْ‬ ‫ػثی تا طشایی صیثا ‪١‬ؼت‪ٜ‬ذ‪.‬‬ ‫‪K ۶۱A‬تا ‪ٝ‬خ‪ٞ‬د تاتشی ‪ٗ ۰۳۲۴‬دٔی اٗپیشی ‪۵..۷‬‬ ‫ٗدٔد٘تش ضخاٗت ‪ُ ۶۵۷ ٝ‬شٕ ‪ٝ‬ص‪ ٙ‬داسد‪ٝ .‬ص‪ ٙ‬ایی‪ٚ‬‬ ‫دػتِا‪ ٟ‬یتی تا دس ‪ٛ‬ظشُشکتی‪ٛ ٚ‬ی٘یایـیِیش ‪۱.۷۳‬‬ ‫ای‪ٜ‬چی ا‪ٛ ٙ‬دض تؼداس خاسم آؼاد‪ ٟ‬اػیت‪ٗ .‬ی‪ٞ‬تیاییْ‬ ‫اسصا‪ ٙ‬هد٘ت اپ‪ ٞ‬تا هاتٔدت ‪١‬ای ٗخل‪ٞ‬ف ٗشاهثیت‬ ‫س‪ٝ‬صا‪ ٠ٛ‬اص چـٖ )‪ٗ (All day Eye Care‬ا‪ٛ‬ی‪ٜ‬یذ‬ ‫هاتٔدت خ‪ٞ‬ا‪ٛ‬ؾ کلح‪ ٠‬دس ‪ٞٛ‬س صیاد ‪ٞٛ ٝ‬سپغ صٗد‪٠ٜ‬‬ ‫‪١‬یی‪ٞ‬ؿیی٘یی‪ٜ‬ییذ )‪AI Smart Backlight‬تییشای‬ ‫اػتلاد‪ ٟ‬سایت تش اص دػتِا‪ ٟ‬ػشض‪ ٠‬ؿذ‪ ٟ‬اػت‪.‬‬ ‫داخْ ٗ‪ٞ‬تایْ اص تشاؿ‪ٔ١ ٠‬د‪ٗ ۲۷G ٞ‬ذیاتی اػتلاد‪ٟ‬‬ ‫ؿذ‪ ٠ً ٟ‬ػٌ٘ٔشد ا‪ ٙ‬ت‪ٝ ٠‬ػدٔ‪ٝ ٠‬ییظُیی ػیدیؼیتیٖ‬ ‫ت‪ٞ‬ػتش استوا یاکت‪ ٠‬اػت‪ .‬ایی‪ٝ ٚ‬ییظُیی دس اکیْ‬ ‫ٗد٘‪ٞ‬ػ‪ ٠‬ای اص هاتٔدت ‪١‬ای استوایی ػدؼتٖ اػت‪.‬‬ ‫ت‪ ٠‬ط‪ٞ‬س ٗـات‪ ٠‬تاتشی ٗ‪ٞ‬تایْ ‪ٛ‬دض تیا ‪ٝ‬ییظُیی ‪١‬یای‬ ‫ٗـییخییلییی ٗییا‪ٛ‬یی‪ٜ‬ییذ ‪Super Night-time‬‬ ‫‪ ،Standby‬استوای ؿاسط دس ؿه ‪ ٝ‬یآت رخدش‪ٟ‬‬ ‫ؿاسط تشای یذاًثش ًاساٗذی ‪ ٝ‬ؿدش‪ ٟ‬ػشضی‪ٗ ٠‬یی‬ ‫ؿ‪ٞ‬د‪K ۶۱A .‬داسای یی د‪ٝ‬ستدی‪ ٚ‬پـیتیی ‪ٝ ۶۲‬‬ ‫ػٔلی ‪ِٗ ۷‬اپدٌؼٔی اػت‪.‬‬ ‫‪ٛ‬شٕ اکضاس ت‪ً ٠‬اس سکت‪ ٠‬دس ٗی‪ٞ‬تیاییْ ٗیزًی‪ٞ‬س ‪ٛ‬یدیض‬ ‫‪ ۶۶.۶ColorOS‬اػت‪ .‬ایی‪ ٚ‬ػیدیؼیتیٖ ػیاٗیْ‬ ‫‪ٗOS‬د‪٢‬ض ت‪ٝ ٠‬یظُی ‪١‬ایی ٗا‪ٜٛ‬یذ ‪Flex Drop‬‬ ‫اػت‪.‬ای‪ ٚ‬دػتِا‪ ٟ‬دس س‪١ َٛ‬ای اتی‪ ،‬ػلدذ ‪ ٝ‬ػدا‪ٟ‬‬ ‫دس ‪ٜ١‬ذ ػشض‪ٗ ٠‬ی ؿ‪ٞ‬د ً‪ ٠‬ت‪٢‬ای ‪ٛ‬ؼخ‪ ٠‬ای اص ا‪ ٙ‬تا‬ ‫‪ُ ۲‬دِاتایت ‪ُ ۲۳ ٝRAM‬دیِیاتیاییت ییاکیظی‪٠‬‬ ‫داخٔی ‪ ۶۴۰۰۴‬س‪ٝ‬پد‪ ٠‬اػت‪.‬‬ ‫ساعت هوشمند ‪۳Honor Watch GS‬‬ ‫با ویژگیهای کاربردی رونمایی شد‬ ‫ػاػت ‪ٞ١‬ؿ٘‪ٜ‬ذ ‪ ۲Honor Watch GS‬تا تذ‪٠ٛ‬‬ ‫ک‪ٞ‬الدی ضذ ص‪ٞٗ ،َٛ‬هؼدت یاتی ت‪٢‬یثی‪ٞ‬دییاکیتی‪ٝ ٠‬‬ ‫سدیاتی ػالٗتی ٗؼشکی ؿذ‪.‬‬ ‫ا‪ٛ‬ش دس یاّ ُؼتشؽ ػاػت ‪١‬ای ‪ٞ١‬ؿ٘‪ٜ‬ذ خ‪ٞ‬د تیا‬ ‫ٗذّ خذیذ ‪GS‬اػت‪ .‬ػاػت ‪ٞ١‬ؿ٘‪ٜ‬ذ ‪Honor‬‬ ‫‪ ۲Watch GS‬تش ػٌغ ‪ ،GS Pro‬ظیا‪١‬یشی‬ ‫تشام داسد ً‪ ٠‬تاػث ٗیؿ‪ٞ‬د ؿدیتش خٔ‪ًٜ ٟٞ‬ذ‪.‬‬ ‫ت‪ٛ ٠‬وْ اص خی اع إ اس‪ٛ‬ا‪ ،‬ای‪ ٚ‬ػاػت داسای ؿدـ‪٠‬‬ ‫ٗ‪ٜ‬ح‪ٜ‬ی ػ‪ ٠‬تؼذی تا هاب ػاد‪ ٟ‬اػیت‪ .‬تیذ‪ٛ‬ی‪ ٠‬ایی‪ٚ‬‬ ‫ػاػت اص ک‪ٞ‬الد ضذ ص‪ َٛ‬ػاخت‪ ٠‬ؿذ‪ ٝ ٟ‬ضخاٗت‬ ‫ا‪ٗ ۶۴.۷ ٙ‬دٔی ٗتش‪ٝ ،‬ص‪ ٙ‬ا‪ُ ۰۰ ٙ‬شٕ ‪ ٝ‬هیطیش ا‪ٙ‬‬ ‫‪ٗ ۰۷.۰‬دٔی ٗتش اػت‪٘١ .‬چ‪ٜ‬د‪ ٚ‬ای‪ٗ ٚ‬یحیلی‪ ّٞ‬دس‬ ‫س‪١ َٛ‬ای ‪ٛ‬وش‪ ٟ‬ای‪ ،‬طیالییی ‪ٗ ٝ‬ـیٌیی ػیشضی‪٠‬‬ ‫ٗی ؿ‪ٞ‬د ً‪١ ٠‬ش ًذإ داسای ت‪ٜ‬ذ ٗچیی ٗیتیلیا‪ٝ‬تیی‬ ‫‪١‬ؼت‪ٜ‬ذ‪.‬‬ ‫ػاػت ‪ٞ١‬ؿ٘‪ٜ‬ذ ‪ ۲GS‬ا‪ٛ‬ش داسای کلح‪٘ٛ ٠‬یاییؾ‬ ‫‪ ۶.۰۲‬ای‪ٜ‬چی ‪AMOLED‬تا تشاًٖ پدٌؼٔی ‪۲۳۱‬‬ ‫پدٌؼْ دس ای‪ٜ‬چ ‪ ٝ‬سص‪ٞٓٝ‬ؿ‪ ۰۱۱ ٚ‬دس ‪ ۰۱۱‬پدٌؼیْ‬ ‫اػت‪.‬‬ ‫خودروی هیوندای ایونیک ‪۶‬‬ ‫باالخره شکار شد‬ ‫خ‪ٞ‬دس‪ٝ‬ی اػتتاس ؿذ‪١ ٟ‬د‪ٛٞ‬ذای ای‪ٛٞ‬دیی ‪ٗ ۱‬یذّ‬ ‫‪ ،۳۴۳۲‬دس یاّ اصٗایؾ دیذ‪ ٟ‬ؿذ‪.‬‬ ‫اُشچ‪١ ٠‬د‪ٛٞ‬ذای هثالً پدؾ ‪٘ٛ‬ایـی اص ؿاػی تیٔی‪ٜ‬یذ‬ ‫تضسٍ ‪ ۵Ioniq‬داؿت‪ ٠‬اػت‪ ،‬اٗا ‪ٜٞ١‬ص خی‪ٞ‬دس‪ٝ‬ی‬ ‫‪ ۱Ioniq‬ت‪ ٠‬خط ت‪ٓٞ‬دذ ‪ٛ‬شػدذ‪ ٟ‬اػت‪ .‬خثش خی‪ٞ‬ب‬ ‫ای‪ ٚ‬اػت ً‪ ٠‬تشای دییذ‪ ٙ‬ػیذا‪ ٙ‬تیشهیی ایی‪ٜ‬یذ‪ٟ‬‬ ‫‪١‬د‪ٛٞ‬ذای دیِش ‪ٛ‬داصی ت‪ ٠‬کثش ًشد‪ٛ ٙ‬ذاسیٖ‪ ،‬صییشا‬ ‫یی ‪ ٠ٛٞ٘ٛ‬ا‪ٓٝ‬د‪ ٠‬دس یاّ اصٗایؾ ‪٢ٛ‬ایی‪ ،‬تا ًی٘یی‬ ‫اػتتاس دس اس‪ٝ‬پا ت‪ٞ‬ػط ػٌاػا‪ ٙ‬ؿٌاس ؿذ‪.‬‬ ‫ت‪ٛ ٠‬وْ اص ٗ‪ٞ‬تی‪ٞ‬س ‪ٝ‬ا‪ ،ٙ‬ایی‪ ٚ‬خی‪ٞ‬دس‪ ٝ‬تی‪ ٠‬ا‪ٛ‬یذاص‪ٟ‬‬ ‫ًا‪ٛ‬ؼپت ‪١Prophecy‬ددا‪ٙ‬ا‪ِٛ‬دض ‪ٛ‬دؼت‪ ،‬اٗا ت‪٢‬یش‬ ‫یاّ تؼداسی اص ػاله٘‪ٜ‬ذا‪ٜٗ ٙ‬یتیظیش ایی‪ ٚ‬خی‪ٞ‬دس‪ٝ‬‬ ‫ت‪ٞ‬د‪ٛ‬ذ‪ .‬تشیذُی ‪١‬ایی ً‪ ٠‬دس پ‪ٞ‬ؿؾ اػی٘یاّ ؿیذ‪ٟ‬‬ ‫س‪ٝ‬ی دسب ک‪ٜ‬ذ‪ٝ‬م ػوه دیذ‪ٗ ٟ‬یؿ‪ٛٞ‬ذ ایتی٘یاالً‬ ‫تشای د‪ٝ‬ستد‪ ٚ‬ػوه ‪ ٝ‬چشاؽ تشٗیض ػی‪١ ٕٞ‬ؼیتی‪ٜ‬یذ‪.‬‬ ‫ُلت‪ٗ ٠‬ی ؿ‪ٞ‬د ای‪ ٚ‬خ‪ٞ‬دس‪ ٝ‬پیاػیه ‪١‬یدی‪ٛٞ‬یذای تی‪٠‬‬ ‫خ‪ٞ‬دس‪ٝ‬ی تؼال ‪ ۲‬اػت‪ .‬دیذ‪ ٙ‬ؿیدیه ‪١‬یای خیط‬ ‫ػوق ت‪ ٠‬ػ٘ت ػوه اػا‪ ٙ‬اػت ‪ٗ ٝ‬یطی٘یًی‪ٜ‬ی ًا تیش‬ ‫کضای ٗ‪ٞ‬خ‪ٞ‬د تشای ػش‪ٛ‬ـد‪ٜ‬ا‪ ٙ‬ػوه تاثیدیش ُیزاس‬ ‫خ‪ٞ‬ا‪١‬ذ ت‪ٞ‬د‪٘١ .‬چ‪ٜ‬د‪ ٚ‬ای‪ ٚ‬خ‪ٞ‬دس‪ ٝ‬اییتی٘یاال داسای‬ ‫کضای تاس ‪ٛ‬ؼثتا تضسُی تاؿذ‪.‬‬ ‫فرهنگ‪،‬هنر و فن اوری‬ ‫هکاًیسن لختِ خَى کشٌذُ کشف شذ‬ ‫ٗطآؼا خذیذ ٗحووا‪ ٙ‬تدی٘یاسػیتیا‪ٙ‬‬ ‫تشیِإ دس اٗشیٌا ‪ٛ‬ـا‪ٗ ٙ‬ی د‪١‬یذ دس‬ ‫کشای‪ٜ‬ذ ایداد ٓخت‪ ٠‬خ‪ ٙٞ‬یی ‪ٛ‬ـا‪ٛ‬یِیش‬ ‫صیؼتی ت‪ٛ ٠‬إ ًیا‪ٛ‬یاّ یی‪ٛٞ‬یی یؼیی‬ ‫ٗییٌییا‪ٛ‬ییدییٌییی ‪ ) ۶(PIEZO‬کییؼییاّ‬ ‫ٗیؿ‪ٞ‬د‪ .‬تا ٗ‪٢‬اس ای‪ٛ ٚ‬ـا‪ِٛ‬ش ٗیی تی‪ٞ‬ا‪ٙ‬‬ ‫اص تـٌدْ ٓخت‪ ٠‬دس اکشادی ًی‪ ٠‬هی‪ٜ‬یذ‬ ‫خ‪ ٙٞ‬تاالیی داس‪ٛ‬ذ‪ ،‬خٔ‪ُٞ‬دشی ًشد‪.‬‬ ‫ت‪ٛ ٠‬وْ اص پایِیا‪ ٟ‬خیثیشی ػیایی‪ٜ‬یغ‪،‬‬ ‫یذ‪ٝ‬د ‪ .۴‬دسکذ ٗشٍ ‪ٗ ٝ‬یدیش‪١‬یای‬ ‫‪ٛ‬اؿی اص دیاتت ‪ٞٛ‬ع د‪ ٝ‬تیا تیش‪ٗٝ‬یثی‪ٞ‬ص‬ ‫ایداد ٓخت‪ ٠‬خ‪ ٙٞ‬دس سٍ ‪١‬ا) ٗشتثیط‬ ‫اػییت‪ .‬اص هییذیییٖ تلیی‪ٞ‬س ٗییی ؿییذ‬ ‫پش‪ٝ‬تًد‪١ ٚ‬یای تیشؿی ؿیذ‪ ٟ‬تی‪ٞ‬ػیط‬ ‫سٍ‪١‬ای خ‪ٛٞ‬ی اػدهدیذ‪ٜٗ ٟ‬دش تی‪٠‬‬ ‫ٓخت‪٠‬ؿذ‪ ٙ‬خ‪ٗ ٙٞ‬یؿ‪ٛٞ‬ذ‪.‬‬ ‫ٗطآؼا خذیذ ٗحووا‪ ٙ‬تدی٘یاسػیتیا‪ٙ‬‬ ‫تشیِإ دس اٗشییٌیا ‪ٛ‬ـیا‪ٗ ٙ‬یی د‪١‬یذ‬ ‫ٗحشى ‪ٌٗ ٝ‬ا‪ٛ‬دؼٖ دیِشی صٗد‪٠ٜ‬ػیاص‬ ‫تش‪ٗٝ‬ث‪ٞ‬ص اػت‪ .‬تش اػاع ای‪ٗ ٚ‬طیآیؼی‪٠‬‬ ‫دس ای‪ ٚ‬کشای‪ٜ‬ذ یی ‪ٛ‬ـا‪ِٛ‬ش صیؼتی تی‪٠‬‬ ‫‪ٛ‬إ ًا‪ٛ‬اّ ی‪ٛٞ‬یی یؼیی ٗیٌیا‪ٛ‬یدیٌیی‬ ‫‪ )۶(PIEZO‬کؼاّ ٗیؿ‪ٞ‬د‪ٗ .‬حویویا‪ٙ‬‬ ‫دس اصٗایـِا‪ ٟ‬اثشا ‪ ٝ‬پتا‪ٛ‬ؼدیْ ‪١‬یای‬ ‫ای‪ً ٚ‬ا‪ٛ‬اّ سا ت‪ ٠‬ػی‪ٜ‬ی‪ٞ‬ا‪ ٙ‬ییی ‪١‬یذف‬ ‫دسٗا‪ٛ‬ی خذیذ تشای پیدیـیِیدیشی اص‬ ‫تش‪ٗٝ‬ث‪ٞ‬ص یا ؿ‪ٜ‬اػایی اکشاد دس ٗیؼیشم‬ ‫خطش تشسػی ًشد‪ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫ای‪ٌٗ ٚ‬ا‪ٛ‬دؼٖ ‪ ٠ٛ‬ت‪٢ٜ‬ا دس اکشاد ٗثتال تی‪٠‬‬ ‫دیاتت‪ ،‬تٌٔ‪ ٠‬دس ٓخت‪ ٠‬ؿذ‪ ٙ‬خ‪ٛ ٙٞ‬یدیض‬ ‫‪ٛ‬وؾ داسد‪ .‬تش اػیاع ایی‪ٗ ٚ‬یطیآیؼی‪٠‬‬ ‫اکضایؾ ُیٔی‪ًٞ‬یض خی‪ٗ ٙٞ‬ی‪ٜ‬یدیش تی‪٠‬‬ ‫اکضایؾ ‪ ۶PIEZO‬دس ‪ٛٞ٘ٛ‬ی‪ ٠‬خی‪ٙٞ‬‬ ‫ٗی ؿ‪ٞ‬د ‪ٗ ٝ‬ی تی‪ٞ‬ا‪ٛ‬یذ تیاػیث اییدیاد‬ ‫ٗد٘‪ٞ‬ػ‪٠‬ای اص ‪ٝ‬اً‪ٜ‬ؾ‪١‬ا دس ٗثتیالییا‪ٙ‬‬ ‫ت‪ ٠‬دیاتت تـ‪ٞ‬د ً‪ٛ ٠‬تدد‪ ٠‬ا‪ٓ ٙ‬خت‪٠‬ؿذ‪ٙ‬‬ ‫سراشپس‬ ‫شارلوت الویه‬ ‫*النازاشراقی‬ ‫خ‪ ٙٞ‬اػت‪.‬‬ ‫دس اداٗ‪ٗ ٠‬حووا‪ ۶PIEZO ٙ‬سا ٗ‪٢‬یاس‬ ‫ًشد‪ٛ‬ذ ‪ ٝ‬دسیاکت‪ٜ‬ذ اص تـٌدْ ٓخت‪ ٠‬دس‬ ‫اکشادی ً‪ ٠‬ه‪ٜ‬ذ خی‪ ٙٞ‬تیاالییی داس‪ٛ‬یذ‬ ‫خٔ‪ُٞ‬دشی ٗیؿ‪ٞ‬د‪.‬‬ ‫ای‪ٗ ٚ‬طآؼ‪ٛ ٠‬داصٗی‪ٜ‬یذ تیشسػیی تی٘یإ‬ ‫خ‪ٞ‬ا‪ٛ‬ه اػت؛ ‪ٓٝ‬ی اٗدذ ٗی س‪ٝ‬د تیشای‬ ‫خٔ‪ُٞ‬دشی اص ایداد ٓخت‪ ٠‬دس ٗثتیالییا‪ٙ‬‬ ‫ت‪ ٠‬دیاتت ‪ ٝ‬تد٘اسی‪١‬ای ٗشتثط ٗی‪ٞ‬ثیش‬ ‫تاؿذ‪.‬‬ ‫رًگ ایزاىساخت بِ هقاٍهت ساسُّا در بزابز حزیق کوک کزد‬ ‫رًگ هٌبسط شًَذُ ضذحزیق بِ عٌَاى یک پَشش‬ ‫اکزیلیک هحلَل در اب بزای هحافظت ساسُ ّشای‬ ‫فَالدی در بزابز ات سلَلشی تَسط هحققاى کشَر‬ ‫بِ تَلیذ رسیذ‪.‬‬ ‫ت‪ٛ ٠‬وْ اص ٗؼا‪ٛٝ‬ت ػٔ٘ی ‪ ٝ‬ک‪ٜ‬ا‪ٝ‬سی‪ٗ ،‬شیٖ کثاؽ صاد‪ٟ‬‬ ‫ػض‪١ ٞ‬دًت ٗذیش‪ ٟ‬یی ؿشًت دا‪ٛ‬ؾ ت‪ٜ‬دا‪ ٙ‬تا اؿیاس‪ٟ‬‬ ‫ت‪ ٠‬ای‪ ٠ً ٚ‬س‪ٜٗ َٛ‬ثؼط ؿ‪ٛٞ‬ذ‪ ٟ‬ضذیشین دس هؼ٘ت‬ ‫‪١‬ای ٗختٔق ت‪ً ٠‬اس ٗی س‪ٝ‬د‪ُ ،‬لت‪ :‬س‪ٜٗ َٛ‬ثیؼیط‬ ‫ؿ‪ٛٞ‬ذ‪ ٟ‬ضذیشین یی پ‪ٞ‬ؿؾ اًشیٔدی ٗحٔ‪ ّٞ‬دس‬ ‫اب اػت ً‪ ٠‬تشای ٗحاکظت ػاص‪١ ٟ‬ای ک‪ٞ‬الدی دس‬ ‫تشاتش اتؾ ػٔ‪ٓٞ‬ضی اػتلاد‪ٗ ٟ‬ی ؿ‪ٞ‬د‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی اکض‪ٝ‬د‪ :‬س‪ٜٗ َٛ‬ثؼط ؿ‪ٛٞ‬ذ‪ ٟ‬ضذیشین ٗی ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬یذ‬ ‫ت‪ ٠‬ػ‪ٜٞ‬ا‪ ٙ‬یی الی‪ ٠‬پ‪ٞ‬ؿـی ٗدا‪ٛ‬ی یا ‪٢ٛ‬ایی دس ٗحدیط‬ ‫‪١‬ای تؼت‪ٗ ٠‬ؼتود٘ا س‪ٝ‬ی ػاص‪ ٟ‬ک‪ٞ‬الدی اػتلاد‪ ٟ‬ؿی‪ٞ‬د‪.‬‬ ‫ت‪ ٠‬ط‪ٞ‬س خاف‪ ،‬ت‪ ٠‬ػ‪ٜٞ‬ا‪ ٙ‬یی ػدؼتٖ ییلیاظیت دس‬ ‫تشاتش اتؾ ‪ٝ‬اً‪ٜ‬ؾ پزیش تشای ػیاص‪١ ٟ‬یای کیٔیضی‬ ‫طشایی ؿذ‪ ٟ‬اػت‪.‬‬ ‫ت‪ُ ٠‬لت‪ ٠‬کثاؽ صاد‪ ،ٟ‬س‪ٜٗ َٛ‬ثؼط ؿ‪ٛٞ‬ذ‪ ٟ‬ضذییشیین‬ ‫‪5‬‬ ‫تشای ٗحاکظت تا ‪ ۶.۴‬دهدو‪ ٠‬اص تیدیش‪١‬یای تیشؿیی‪،‬‬ ‫ػت‪١ٙٞ‬ا ‪ ٝ‬یلش‪١ ٟ‬ا ًاستشد داسد‪ .‬دس یآی ً‪ٛٞ٘ٛ ٠‬ی‪٠‬‬ ‫‪١‬ای ٗـات‪ ٠‬تا د‪ ٝ‬ػاػت دس ٗواتْ اتیؾ د‪ٝ‬إ ٗیی‬ ‫ا‪ٝ‬س‪ٛ‬ذ‪ٝ .‬ی اداٗ‪ ٠‬داد‪ :‬دس ‪ِٜ١‬إ اػتیلیاد‪ ٟ‬اص س‪ٛ‬یَ‬ ‫ٗ‪ٜ‬ثؼط ؿ‪ٛٞ‬ذ‪ ٟ‬ضذیشین‪ ،‬ػط ٗی‪ٞ‬سد ‪ٛ‬یظیش تیاییذ‬ ‫خـی ‪ ٝ‬ػاسی اص ‪١‬شُ‪ُ ٠ٛٞ‬شد ‪ ٝ‬ؿیثیاس‪ ،‬س‪ٝ‬ؿی‪،ٚ‬‬ ‫ُشیغ‪ ،‬ؿدش‪ ٝ ٟ‬ػایش ٗ‪ٞ‬اد تاؿذ‪ .‬ت‪٢‬تش اػت هیثیْ اص‬ ‫اػتلاد‪ ،ٟ‬اص ػ‪ٜ‬ثاد‪ ٟ‬ص‪ٛ‬ی ػثی تا ٗ‪ٞ‬اد ػای‪ٜ‬ذ‪ٜٗ ٟ‬اػیه‬ ‫اػتلاد‪ ٝ ٟ‬ػط اص ‪١‬ش ُ‪ٞٗ ٠ٛٞ‬اد پاى ؿ‪ٞ‬د‪.‬‬ ‫ػض‪١ ٞ‬دًت ٗذیش‪ ٟ‬یی ؿشًت دا‪ٛ‬ؾ ت‪ٜ‬دا‪ ٙ‬اکیض‪ٝ‬د‪:‬‬ ‫اػتلاد‪ ٟ‬اص س‪ َٛ‬ضذیشین تشای ٗحدط ‪١‬ای داخٔیی‬ ‫‪ٌٗ ٝ‬ا‪١ ٙ‬ایی ً‪ ٠‬اػتلاد‪ ٟ‬اص ٗحل‪ٞ‬ال پای‪ ٠‬یالٓیی‬ ‫ت‪ٝ٠‬اػط‪ٗ ٠‬حذ‪ٝ‬دیت ‪١‬ای ٗحدطی اٌٗا‪ ٙ‬پزیش ‪ٛ‬دؼت‬ ‫ًاساٗذی تاالیی داس‪ٛ‬ذ‪ .‬س‪ َٛ‬ضذیشین ت‪١ ٠‬ی‪ٜ‬یِیإ‬ ‫هشاس ُشکت‪ ٚ‬دس ٗؼشم اتؾ پیق ًیشد‪ ٝ ٟ‬ییی‬ ‫ػاختاس ک‪ ٕٞ‬کـشد‪ ٟ‬ت‪ ٠‬ضخاٗت توشیثی ‪ ۳‬ػا‪ٛ‬تیدی٘یتیش‬ ‫س‪ٝ‬ی ػط ایداد ٗی ً‪ٜ‬ذ‪.‬‬ ‫ت‪ُ ٠‬لت‪ٝ ٠‬ی‪ ،‬ای‪ ٚ‬س‪ ،َٛ‬ػال‪ ٟٝ‬تش ای‪ً ٚ‬ی‪ ٠‬اص خی‪ٞ‬د‬ ‫ُاص‪١‬ای ػ٘ی ‪ ٝ‬ت‪ٞ‬داس ٗتلاػذ ‪٘ٛ‬ی ً‪ٜ‬ذ‪ ،‬تیؼی‪ٜ‬ی‪ٞ‬ا‪ٙ‬‬ ‫یی الی‪ ٠‬ػاین ػْ٘ ٗی ً‪ٜ‬ذ ‪ٗ ٝ‬یا‪ٛ‬یغ اص ا‪ٛ‬یتیویاّ‬ ‫یشاس ت‪ ٠‬ػط ک‪ٞ‬الد ٗی ؿ‪ٞ‬د‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی تا تدا‪ ٙ‬ای‪ ٠ٌٜ‬پ‪ٞ‬ؿؾ ضذ یشین تیشای ػیطی‪ٞ‬ح‬ ‫چ‪ٞ‬تی ‪ُ ٝ‬آ‪ٞ‬ا‪ٛ‬دض‪ٛ ٟ‬دض هاتْ اػتلاد‪ ٟ‬اػت ‪ ٝ‬ػْ٘ ً‪ٜ‬ذ‬ ‫ػ‪ٞ‬صی چ‪ٞ‬ب ‪ ٝ‬خٔ‪ُٞ‬دشی اص خاًؼتش ؿذ‪ ٙ‬ا‪ ٙ‬سا‬ ‫ا‪ٛ‬دإ ٗی د‪١‬ذ‪ُ ،‬لت‪ :‬ػاص‪ ٟ‬کٔضی تا ٗحدط تضسُیتیش‬ ‫دس ٗوایؼ‪ ٠‬تا ػاص‪ ٟ‬ای ً‪ ٠‬داسای ٗحدط ً‪ٞ‬چیتشی‬ ‫اػت یشاس تدـتشی دسیاکت ٗی ً‪ٜ‬ذ‪.‬‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫‪ٛ‬ا‪ ٙ‬تاُت ‪ ۰‬ػذد‪ ،‬طاٗث‪ٗ ٙٞ‬شؽ ‪ .‬ػذد‪ ،‬ػغ ٗای‪ٛٞ‬ض‬ ‫ت‪ٗ ٠‬وذاس الصٕ‪ ،‬ػاالد آ‪ٞ‬ی‪ ٠‬ت‪ٗ ٠‬وذاس الصٕ‬ ‫طرز تهیه‪:‬‬ ‫اتتذا ‪ٛ‬ا‪١ ٙ‬ای تاُت سا اص ط‪ ّٞ‬تشؽ داد‪ٝ ٝ ٟ‬سد‪ٛ‬ی‪٠‬‬ ‫ٗی ً‪ٜ‬دٖ تا ًاٗال کاف ؿ‪ٛٞ‬ذ‪ .‬ػپغ س‪ٝ‬ی ا‪ٛ‬ی‪٢‬یا‬ ‫ػغ ٗای‪ٛٞ‬ض ٗآدذ‪ ٝ ٟ‬د‪ ٝ‬ػذد طاٗث‪ٗ ٙٞ‬ی ُزاسییٖ‪.‬‬ ‫‪ٛ‬ا‪١ ٙ‬ا سا س‪ً ّٝ‬شد‪ ٝ ٟ‬دس ًدؼ‪ ٠‬کشییضس هیشاس ٗیی‬ ‫د‪١‬دٖ‪ .‬س‪١ ّٝ‬ا سا ت‪ٗ ٠‬ذ ‪ .‬ػاػت دس یخچاّ ٗیی‬ ‫ُزاسیٖ‪ .‬پغ اص ای‪ٗ ٚ‬ذ اص یخچاّ خاسج ًیشد‪ٟ‬‬ ‫‪ ٝ‬تشؽ ‪١‬ایی ت‪ ٠‬ا‪ٛ‬ذاص‪ ۳ ٟ‬ػا‪ٛ‬تد٘تش ٗیی ص‪ٛ‬یدیٖ‪ .‬دس‬ ‫هآه یا ظشف ُ‪ٞ‬دی ػٔل‪ً ٙٞ‬ـدذ‪ ٝ ٟ‬س‪ٓٝ‬ت ‪١‬ا سا‬ ‫دس ًق ‪ ٝ‬د‪ٝ‬س ظشف ٗی چد‪ٜ‬دٖ‪ .‬ػپغ داخیْ ا‪ٙ‬‬ ‫سا تا آ‪ٞ‬ی‪ ٠‬پش ًشد‪ ٝ ٟ‬تا پـت هاؿین کـیاس داد‪ٝ ٟ‬‬ ‫کاف ٗی ً‪ٜ‬دٖ‪ .‬یذاهْ ‪ ۲‬ػاػت دس یخچاّ هیشاس‬ ‫داد‪ ٝ ٟ‬تؼذ اص ای‪ٗ ٚ‬ذ هآه سا س‪ٝ‬ی ظشف ٗی‪ٞ‬سد‬ ‫‪ٛ‬ظش تش ٗی ُشدا‪ٛ‬دٖ‪ .‬ػٔل‪ ٙٞ‬سا اص س‪ٝ‬ی ؿاسٓ‪ ٞ‬تیش‬ ‫داؿت‪ ٝ ٠‬تضید‪ٗ ٚ‬ی ً‪ٜ‬دٖ‪.‬‬ ‫* ٗی ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬دٖ ػغ ٗای‪ٛٞ‬ض سا تا اب ٓث‪ ٞ‬یا ًٖٔ هشٗیض‬ ‫س‪ٗ َٛ‬ی ً‪ٜ‬دٖ‪.‬‬ ‫* ٗی ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬دٖ تؼذ اص چدذ‪ ٙ‬طاٗث‪١ ٙٞ‬ا ییی طیشف‬ ‫‪ٛ‬ا‪ ًٖٔ ٙ‬هشٗض ‪ ٝ‬طشف دیِش ‪١‬ی‪ٞ‬ییح س‪ٛ‬یذ‪ ٟ‬ؿیذ‪ٟ‬‬ ‫سیخت‪ ٝ ٠‬س‪ًٜ ّٝ‬دٖ‪ .‬دس ای‪ ٚ‬ک‪ٞ‬س س‪ٓٝ‬یت ‪١‬یای‬ ‫چ‪ٜ‬ذ س‪ِٛ‬ی خ‪ٞ‬ا‪١‬دٖ داؿت‪.‬‬ ‫ًقاشی چیست ٍ ٌّز ًقاشی چگًَِ است؟‬ ‫هصزف رٍساًِ یک قاشق غذاخَری رٍغی سیتَى‬ ‫خطز هزگ را کاّ هیدّذ‬ ‫‪ٛ‬تایح یی ٗطآؼ‪ ٠‬خذیذ ‪ٛ‬ـا‪ٗ ٙ‬ی د‪١‬ذ ً‪ٗ ٠‬لشف س‪ٝ‬صا‪ ٠ٛ‬یی هاؿن ؿزاخی‪ٞ‬سی‬ ‫س‪ٝ‬ؿ‪ ٚ‬صیت‪ ،ٙٞ‬خطش ٗشٍ ‪ٛ‬اؿی اص تد٘اسی‪١‬ای هٔثی یا سی‪ٞ‬ی ‪ ٝ‬اختالال ٗـیضی‬ ‫‪ ٝ‬ػشطا‪ ٙ‬سا ًا‪١‬ؾ ٗید‪١‬ذ‪.‬‬ ‫داد‪١ ٟ‬ای ای‪ٗ ٚ‬طآؼ‪ٛ ٠‬ـا‪ٗ ٙ‬ی د‪١‬ذ اکشادی ً‪ ٠‬س‪ٝ‬صی ‪ٛ‬لق هاؿن ؿزا خ‪ٞ‬سی یا‬ ‫ٗدضا‪ ٙ‬تدـتشی اص س‪ٝ‬ؿ‪ ٚ‬صیت‪ ٙٞ‬سا ت‪ ٠‬سطیٖ ؿزایی خ‪ٞ‬د اضاک‪ً ٠‬شد‪ ،ٟ‬دس ٗوایؼ‪ ٠‬تیا‬ ‫اکشادی ً‪ ٠‬ت‪ٛ ٠‬ذس س‪ٝ‬ؿ‪ ٚ‬صیت‪ٗ ٙٞ‬لشف ٗی ً‪ٜٜ‬ذ یا ‪١‬یشُیض ایی‪ ٚ‬س‪ٝ‬ؿی‪ ٚ‬سا‬ ‫ٗلشف ‪٘ٛ‬ی ً‪ٜٜ‬ذ‪ ۶۰ ،‬دسکذ ً٘تش تا خطش ٗشٍ ‪ٛ‬اؿی اص تد٘اسی هٔثیی س‪ٝ‬تیش‪ٝ‬‬ ‫‪١‬ؼت‪ٜ‬ذ‪.‬‬ ‫ٗحووا‪ُ ٙ‬لت‪ٜ‬ذ‪ :‬ا‪٢ٛ‬ا ‪٘١‬چ‪ٜ‬د‪ ۶۵ ٚ‬دسکذ ً٘تش دس ٗؼشم خطش ٗشٍ ‪ٛ‬یاؿیی اص‬ ‫ػشطا‪ ۶. ٝ ٙ‬دسکذ ً٘تش دس ٗؼشم خطش ٗشٍ ‪ٛ‬اؿی اص تد٘اسی سی‪ ٠‬ت‪ٞ‬د‪ٛ‬ذ‪ .‬ای‪ٚ‬‬ ‫ٗدضا‪ٗ ٙ‬لشف س‪ٝ‬ؿ‪ ٚ‬صیت‪٘١ ٙٞ‬چ‪ٜ‬د‪ ٚ‬تا ‪ ۳۰‬دسکذ ًا‪١‬ؾ خطش ٗشٍ ‪ٛ‬یاؿیی اص‬ ‫تد٘اسی ‪١‬ای ػلثی ٗا‪ٜٛ‬ذ آضای٘ش ‪ ٝ‬پاسًد‪ٜ‬ؼ‪ٗ ٙٞ‬شتثط اػت‪.‬‬ ‫ػال‪ ٟٝ‬تش ای‪ ،ٚ‬خایِضی‪ً ٚ‬شد‪ُ ۶۴ ٙ‬شٕ یا ً٘تش اص یی هاؿن ؿزاخ‪ٞ‬سی س‪ٝ‬ؿی‪ٚ‬‬ ‫صیت‪ ٙٞ‬دس س‪ٝ‬ص تا ‪٘١‬ا‪ٗ ٙ‬وذاس ٗاسُاسی‪ً ،ٚ‬ش‪ ،ٟ‬ػغ ٗای‪ٛٞ‬ض ‪ٓ ٝ‬ث‪ٜ‬دا ‪ ،‬خطش ٗشٍ‬ ‫ص‪ٝ‬د‪ِٜ١‬إ ‪ٛ‬اؿی اص ‪١‬ش ػٔت سا دس اکشاد تا ‪ ۲۰‬دسکذ ًا‪١‬ؾ ٗی د‪١‬ذ‪.‬‬ ‫تا ای‪ ٚ‬یاّ ت‪ُ ٠‬لت‪ٗ ٠‬حووا‪ ،ٙ‬ای‪ٞٗ ٚ‬ض‪ٞ‬ع دس ٗ‪ٞ‬سد خایِضی‪ٜ‬ی س‪ٝ‬ؿ‪ ٚ‬صییتی‪ ٙٞ‬تیا‬ ‫ػایش س‪ٝ‬ؿ‪١ ٚ‬ای ُدا‪١‬ی کذم ‪٘ٛ‬ی ً‪ٜ‬ذ‪ .‬یٌی اص ‪ٞٛ‬یؼ‪ٜ‬ذُا‪ ٙ‬ای‪ٗ ٚ‬طآؼ‪ ٠‬دس یی‬ ‫تدا‪ٛ‬د‪ٗ ٠‬طث‪ٞ‬ػاتی اػالٕ ًشد‪ :‬یاکت‪١ ٠‬ای ٗا اص ت‪ٞ‬کد‪١ ٠‬ای ؿیزاییی کیؼیٔیی تیشای‬ ‫اکضایؾ ٗلشف س‪ٝ‬ؿ‪ ٚ‬صیت‪ ٝ ٙٞ‬ػایش س‪ٝ‬ؿ‪١ ٚ‬ای ُدا‪١‬ی ؿدشاؿثاع ی٘اییت ٗیی‬ ‫ً‪ٜ‬ذ‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی اکض‪ٝ‬د‪ٗ :‬طآؼا اخدش ‪ٛ‬ـا‪ٗ ٙ‬ی د‪١‬ذ ً‪ٗ ٠‬لشف چشتی‪١‬ای سطی٘ی اص ٗ‪ٜ‬یاتیغ‬ ‫ُدا‪١‬ی ٗا‪ٜٛ‬ذ س‪ٝ‬ؿ‪ ٚ‬صیت‪ٗ ٙٞ‬یت‪ٞ‬ا‪ٛ‬ذ خطش ػٌت‪ٗ ٠‬ـضی سا ًا‪١‬ؾ د‪١‬ذ‪ ،‬دس ییآیی‬ ‫ً‪ ٠‬تشخی دیِش دسیاکت‪٠‬ا‪ٛ‬ذ سطیٖ ؿزایی ٗذیتشا‪٠ٛ‬ای ً‪ ٠‬ػشؿاس اص س‪ٝ‬ؿ‪ ٚ‬صییتی‪ٙٞ‬‬ ‫اػت‪ٗ ،‬یت‪ٞ‬ا‪ٛ‬ذ ت‪ ٠‬پدـِدشی اص اتتال ت‪ ٠‬ص‪ٝ‬اّ ػوْ ً٘ی ً‪ٜ‬ذ‪.‬‬ ‫سئدغ کش‪ ٝ َٜ١‬اسؿاد اػالٗی‪:‬‬ ‫جایشُ بزگشیذُ ایٌِدار دٍراى بِ خَشٌَیس هزاغِای اعطا شذ‬ ‫سئدغ اداس‪ ٟ‬کش‪ ٝ َٜ١‬اسؿاد اػالٗی ٗشاؿ‪ُ ٠‬یلیت‪ :‬اٗیدیش دا‪ٛ‬یؾ ٗیشاؿیی اص‬ ‫‪ٜ١‬شٗ‪ٜ‬ذا‪ ٙ‬خ‪ٞ‬ؿ‪ٜٞ‬یغ ای‪ ٚ‬ؿ‪٢‬شػتا‪ ٙ‬خایض‪ ٟ‬تشُضیذ‪ ٟ‬ای‪ ٠ٜ‬داس د‪ٝ‬سا‪ ٝ ٙ‬خیاییض‪ٟ‬‬ ‫‪١‬دًت دا‪ٝ‬سا‪ ٙ‬ای‪ٗ ٚ‬د٘‪ٞ‬ػ‪ ٠‬کش‪ِٜ١‬ی سا ًؼه ًشد‪.‬‬ ‫ای٘ذ دادسع کداضی اکض‪ٝ‬د‪ :‬اید‪ ٚ‬اختتاٗد‪ ٠‬ای‪ ٚ‬س‪ٝ‬یذاد کش‪ٜ١‬یِیی تیا ػی‪ٜ‬ی‪ٞ‬ا‪ ٙ‬اص‬ ‫تاػتا‪ٛ‬ی پاسیضی تا خ‪ٞ‬اخ‪ٞ‬ی ًشٗا‪ٛ‬ی طی س‪ٝ‬ص‪١‬ای اخدش تا یضی‪ٞ‬س چی‪٢‬یش‪١ ٟ‬یای‬ ‫ٗا‪ٛ‬ذُاس کش‪ٜ١ ٝ َٜ١‬ش ًـ‪ٞ‬س دس تاالس ‪ٝ‬یذ تشُضاس ؿذ ‪ ٝ‬پ‪ٜ‬ح تشُضیذ‪ ٟ‬تخؾ‬ ‫‪٘ٛ‬ایـِا‪ ٟ‬ا‪ٗ ٙ‬ؼشکی ؿذ‪ٛ‬ذ ً‪ ٠‬دا‪ٛ‬ؾ ٗشاؿی دس سدیق ‪ٛ‬خؼت ا‪ٛ‬ا‪ ٙ‬هشاس داؿت‪.‬‬ ‫ت‪ٛ ٠‬وْ اص ٗذیش خایض‪ ٟ‬ای‪٠ٜ‬داس د‪ٝ‬سا‪ ٙ‬ای‪ٗ ٚ‬د٘‪ٞ‬ػ‪ ٠‬کش‪ِٜ١‬ی تا ‪١‬ذف تیاصؿی‪ٜ‬یاػیی‬ ‫چ‪٢‬ش‪١ ٟ‬ای ٗطشح کش‪ِٜ١‬ی ایشا‪ ٙ‬ت‪ٛ ٠‬ؼْ اٗش‪ٝ‬ص پذیذ اٗیذ‪ ٟ‬اػیت؛ دس ییاؿیدی‪٠‬‬ ‫تشُضاسی ای‪ٗ ٚ‬شاػٖ ‪ٝ‬سًـاج خط ‪ٛ ٝ‬واؿیخط ت‪ ٠‬دتدشی اػشاکدْ ؿدشچی ‪ ٝ‬تیا‬ ‫یض‪ٞ‬س اػاتدذ ٗطشح ‪ٛ‬دض تشُضاس ؿذ‪ .‬اٗدش دا‪ٛ‬ؾ ٗشاؿی ٗت‪ٓٞ‬ذ ‪ ۶۲۱۱‬دس ٗیشاؿی‪٠‬‬ ‫اػت ً‪ٜ١ ٠‬ش هذػی خ‪ٞ‬ؿ‪ٜٞ‬یؼی سا اص ػاّ ‪ٛ ۶۲۵.‬ضد اػتاد اًیثیش ‪ٛ‬یدیٌیخی‪ ٞ‬دس‬ ‫ٗشاؿ‪ ٠‬اؿاص ًشد‪ٝ .‬ی اص ػاّ ‪ ۶۲۰۴‬اص ٗحضش اػتاد ٗدتثیی ٗیٔیی صاد‪ ،ٟ‬خیض‪ٝ‬‬ ‫اػاتدذ طشاص ا‪ ّٝ‬ػشک‪ ٠‬ؿٌؼت‪ٞٛ٠‬یؼی ًـ‪ٞ‬س ‪ ٝ‬ػض‪ ٞ‬ؿ‪ٞ‬سای اسصؿیدیاتیی اثیاس‬ ‫‪ٜ١‬شی ‪ٝ‬صاس کش‪ ٝ َٜ١‬اسؿاد اػالٗی ت‪٢‬ش‪ ٟ‬تشد ‪ ٝ‬دس ط‪ ّٞ‬ای‪ ٚ‬ػآدا‪ ٙ‬دس ٗداٗغ‬ ‫ٗٔی ‪ ٝ‬تد‪ٚ‬آ٘ٔٔی ‪ٜ١‬ش خ‪ٞ‬ؿ‪ٜٞ‬یؼی خ‪ٞ‬ؽ دسخـدذ ‪ ٝ‬تا ًؼه تدؾ اص ‪ ۶۴۴‬ػ‪ٜٞ‬ا‪ٙ‬‬ ‫تشتش خض‪ٜ١ ٝ‬شٗ‪ٜ‬ذا‪ ٙ‬پش اکتخاس ًـ‪ٞ‬س دس ػشک‪ ٠‬خ‪ٞ‬ؿ‪ٜٞ‬یؼی اػت‪.‬‬ ‫دا‪ٛ‬ؾ ٗشاؿی ػض‪ُ ٞ‬ش‪ ٟٝ‬خ٘غ ٗـتاها‪ ٝ ٙ‬خ٘ؼی اص ؿٌؼت‪ٞٛ٠‬یؼا‪ ٙ‬تشتش اییشا‪ٝ ٙ‬‬ ‫ػض‪١ ٞ‬دا دا‪ٝ‬سا‪ ٙ‬خـ‪ٜٞ‬اس‪١ٟ‬ای ‪ٜ١‬شی دا‪ٛ‬ـد‪ٞ‬یی اػت‪.‬‬ ‫اًیویشیّای چیا ٍ شکزستاى رٍی اًتی ًَرٍسی سیوا‬ ‫ٗد٘‪ٞ‬ػ‪ ٠‬ا‪ٛ‬د٘دـ‪١ٚ‬ای چدا ‪ ٝ‬ؿٌشػتا‪ٞٛ ٙ‬س‪ٝ‬ص ‪ ۶۰۴۶‬س‪ٝ‬ا‪ ٠ٛ‬ا‪ٛ‬ت‪ ٚ‬ؿثٌ‪١٠‬ای ػد٘یا‬ ‫ٗیؿ‪ٛٞ‬ذ‪.‬‬ ‫ٗد٘‪ٞ‬ػ‪ ٠‬ا‪ٛ‬د٘دـ‪ ٚ‬چدا دس ‪ ۷۳‬هؼ٘ت ‪ ۵‬دهدو‪ ٠‬ای ت‪ٓٞ‬دذ ؿیذ‪ ٝ ٟ‬هیشاس اػیت ‪۶۷‬‬ ‫هؼ٘ت ا‪ ٙ‬دس ‪ٞٛ‬س‪ٝ‬ص ‪ ۶۰۴۶‬اص ؿثٌ‪١ ٠‬ای ػد٘ا پخؾ ؿ‪ٞ‬د‪.‬‬ ‫چدا ػ‪ٜٞ‬ا‪ٗ ٙ‬د٘‪ٞ‬ػ‪ ٠‬ا‪ٛ‬د٘دـ‪ٜ‬ی اص ٗشًض پ‪ٞ‬یا‪٘ٛ‬ایی کثاػت ً‪ ٠‬ت‪ً ٠‬یاسُیشدا‪ٛ‬یی ‪ٝ‬‬ ‫ت‪٢‬د‪ًٜٜ ٠‬ذُی اٗدشیؼ‪ ٚ‬ػحشخدض ت‪ٓٞ‬دذ ؿذ‪ ٝ ٟ‬دس تخؾ تد‪ ٚ‬آْ٘ٔ د‪ٝ‬اصد‪٘١‬یدی‪ٚ‬‬ ‫خـ‪ٜٞ‬اس‪ ٟ‬پ‪ٞ‬یا‪٘ٛ‬ایی ت‪٢‬شا‪ ٠ً ٙ‬اص ‪ ۶۰‬تا ‪ ۶.‬اػل‪ٜ‬ذ ٗا‪ ٟ‬تشُضاس خ‪ٞ‬ا‪١‬ذ ؿذ ‪ٛ‬یدیض تی‪٠‬‬ ‫‪٘ٛ‬ایؾ دسٗیایذ‪ .‬ػحشخدض ُلت‪ :‬دس ای‪ ٚ‬ا‪ٛ‬د٘دـ‪ ٚ‬تالؽ ًشد‪ٟ‬ایٖ اص ‪ٛ‬لیدیحیت‬ ‫ًشد‪ٗ ٙ‬خاطه پش‪١‬دض ً‪ٜ‬دٖ‪ .‬ؿخلدت‪١‬ای اکٔی ایی‪ٗ ٚ‬یدی٘ی‪ٞ‬ػی‪١ ،٠‬ی٘یشا‪ ٟ‬تیا‬ ‫ٗخاطثا‪ٛ‬ـا‪ ٠ً ٙ‬خشدػاال‪١ ٙ‬ؼت‪ٜ‬ذ‪ ،‬ت‪ً ٠‬ـق خ‪٢‬ا‪ ٙ‬پدشاٗ‪ ٙٞ‬خ‪ٞ‬د ‪ ٝ‬ییادُیدیشی‬ ‫ٗ‪ٞ‬ض‪ٞ‬ػا خذیذ ٗیپشداص‪ٛ‬ذ‪ .‬چدا ‪ ٝ‬د‪ٝ‬ػتا‪ٛ‬ؾ ‪١‬دچٌذإ تذ‪ ٙٝ‬اؿتثا‪ٛ ٟ‬دؼت‪ٜ‬ذ‪ ،‬اٗا‬ ‫دس ٗؼدش هل‪ ٠‬تا ٗ‪ٞ‬ض‪ٞ‬ػا ‪ ٝ‬ؿخلدت ‪١‬ای خذیذی اؿ‪ٜ‬ا ٗیؿ‪ٛٞ‬ذ‪ ،‬چدیض‪١‬یای‬ ‫صیادی کشا ٗیُدش‪ٛ‬ذ‪ ،‬اؿتثا‪١‬اتی ٗی ً‪ٜٜ‬ذ‪ ،‬ت‪ ٠‬اؿتثا‪١‬اتـا‪ ٙ‬پی ٗیتش‪ٛ‬ذ ‪ٛ ٝ‬ی‪٢‬یاییتیا‬ ‫تالؽ ٗی ً‪ٜٜ‬ذ تا ا‪٢ٛ‬ا سا تشطشف ً‪ٜٜ‬ذ‪ ٝ .‬ت‪ ٠‬ط‪ٞ‬س ًْ دس ػیاخیت ٗیدی٘ی‪ٞ‬ػی‪٠‬‬ ‫پ‪ٞ‬یا‪٘ٛ‬ایی چدا تالؽ ًشدیٖ تاً‪ٞ‬دًا‪ ٙ‬تت‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬ذ خ‪ٞ‬د سا ‪٘١‬شا‪ ٟ‬ؿخلدت‪١‬ای ایی‪ٚ‬‬ ‫ٗد٘‪ٞ‬ػ‪ ٠‬تثد‪ٜٜ‬ذ ‪ ٠ٛ ٝ‬کشکا ؿا‪١‬ذ ‪ٛ‬لای ‪ ٝ‬پ‪ٜ‬ذ ‪ ٝ‬ا‪ٛ‬ذسص‪١‬ای ا‪١ٙ‬ا تاؿ‪ٜ‬ذ‪.‬‬ ‫ا‪ٛ‬د٘دـ‪ ٚ‬ؿٌشػتا‪ ٙ‬ت‪ ٠‬ت‪٢‬د‪ًٜٜ٠‬ذُی ٗؼؼ‪ٞ‬د کل‪ٞ‬ی ‪ً ٝ‬اسُشدا‪ٛ‬ی ػثاع خیالٓیی‬ ‫‪ٛ‬دض دس ‪ ۶۷‬هؼ٘ت‪ٞٛ ،‬س‪ٝ‬ص ‪ ۶۰۴۶‬س‪ٝ‬ا‪ ٠ٛ‬ا‪ٛ‬ت‪ٗ ٚ‬ی ؿ‪ٞ‬د‪.‬‬ ‫داػتا‪ ٙ‬ؿٌشػتا‪ ٙ‬دس یی ػشصٗد‪ ٚ‬خیدیآیی ٗیی ُیزسد؛ ػیشصٗیدی‪ٜ‬یی ًی‪ ٠‬اص‬ ‫ؿخلدت‪١‬ایی خدآی پُش ؿذ‪ ٟ‬اػت ‪ ٝ‬هل‪١٠‬ایی دس ساػتای داػتا‪١ ٙ‬یای ًی‪٢‬ی‪ٚ‬‬ ‫ایشا‪ٛ‬ی ‪ ٝ‬تشُشکت‪ ٠‬اص ضشبآ٘ثْ‪١‬ای هذی٘ی اػت‪ .‬پادؿا‪ٝ ،ٟ‬صیش‪ ،‬ت‪ ٠ٜٛ ،ّٞٔ٢‬ه٘ش‪،‬‬ ‫اػٌ‪ٜ‬ذس‪ ،‬ؿؼث‪ ،ٙٞ‬سٗض‪ ...ٝ ٙٞ‬اص ؿخلدت ‪١‬ای اکٔی ای‪ ٚ‬ا‪ٛ‬د٘دـی‪١ ٚ‬ؼیتی‪ٜ‬یذ ‪ٝ‬‬ ‫‪١‬شًذإ ‪ٝ‬یظُی ‪١‬ای ٗ‪ٜ‬حلش ت‪ ٠‬کشدی داس‪ٛ‬ذ‪ .‬پادؿا‪ ٟ‬ػشصٗد‪ ٚ‬ؿٌشػتیا‪ ٙ‬کیشدی‬ ‫‪ٛ‬ادا‪ٛ ٝ ٙ‬اًاساٗذ اػت ً‪١ ٠‬دچ ًاس ٗثثتی اص ا‪ ٝ‬ػش ‪٘ٛ‬یص‪ٛ‬ذ ‪٘١ ٝ‬دیـی‪ ٠‬تیدیـیتیش‬ ‫خشاتٌاسی ٗی ً‪ٜ‬ذ‪ٝ .‬صیش ‪ٛ‬دض ت‪ ٠‬ػثاستی دػت ساػت پادؿا‪ ٟ‬اػیت ‪ ٝ‬ا‪ ٝ‬سا دس‬ ‫سػدذ‪ ٙ‬ت‪ ٠‬ا‪١‬ذاکؾ یاسی ٗیً‪ٜ‬ذ‪.‬‬ ‫‪ٛ‬واؿی دس ‪ٝ‬اهغ ‪ٜ١‬ش ت‪ ٠‬تل‪ٞ‬یش ًـیدیذ‪ٗ ٙ‬یلیا‪١‬یدیٖ‬ ‫ٗختٔق اػت‪ .‬تشای ای‪ ٠ٌٜ‬تت‪ٞ‬ا‪ٛ‬دٖ ‪ٛ‬واؿی سا دسى‬ ‫ً‪ٜ‬دٖ ‪ٗ ٝ‬ت‪ٞ‬خ‪ ٠‬ؿ‪ٞ‬یٖ ً‪ٛ ٠‬واؿی چدؼت‪ ،‬تایذ تا ای‪ٚ‬‬ ‫‪ٜ١‬ش تضسٍ ‪ ٝ‬ػآی اؿ‪ٜ‬ا ؿ‪ٞ‬یٖ ‪ ٝ‬تذا‪ٛ‬دٖ ً‪ٛ ٠‬واؿیی‬ ‫چِ‪ ٠ٛٞ‬ت‪ٗ ٠‬ا دس ص‪ٛ‬ذُی ً٘ی ٗی ً‪ٜ‬ذ ‪١ ٝ‬یذف‬ ‫اکٔی ا‪ ٙ‬چدؼت ‪ ٝ‬چِ‪ٗ ٠ٛٞ‬یی تی‪ٞ‬ا‪ ٙ‬اص ا‪ ٙ‬دس‬ ‫سؿذ ‪ ٝ‬تؼآی خ‪ٞ‬د اػتلاد‪ً ٟ‬شد‪.‬‬ ‫ٌّز ًقاشی چیست؟‬ ‫‪ٜ١‬ش ‪ٛ‬واؿی یٌی اص ٗ‪ ٖ٢‬تشی‪ ٝ ٚ‬پشطشکیذاس تیشیی‪ٚ‬‬ ‫‪ٜ١‬ش ‪١‬ایی اػت ً‪ ٠‬دس ػآدا‪ ٙ‬ط‪ٞ‬ال‪ٛ‬ی ٗ‪ٞ‬سد تی‪ٞ‬خی‪٠‬‬ ‫اکشاد تؼداسی هشاس ُشکت‪ ٠‬اػت ‪.‬‬ ‫ُؼتشؽ ‪ٗ ٝ‬حث‪ٞ‬تدت ای‪ٜ١ ٚ‬ش ت‪ ٠‬ا‪ٛ‬ذاص‪ ٟ‬ای اػت ً‪٠‬‬ ‫ٗثآؾ تؼداس تیاالییی ػیاال‪ٛ‬ی‪ ٠‬دس تیدیاس ‪١‬ی‪ٜ‬یش‬ ‫‪ٛ‬واؿی ٗثادٓ‪ٗ ٠‬ی ؿ‪ٞ‬د‪ٜ١ .‬ش ‪ٛ‬واؿی اص خ٘ٔ‪١ ٠‬ی‪ٜ‬یش‬ ‫‪١‬ایی اػت ً‪ ٠‬دس ط‪ ّٞ‬ػآدا‪ٞٗ ٙ‬سد ت‪ٞ‬خی‪ ٠‬اکیشاد‬ ‫ٗختٔق خاٗؼ‪ ٠‬هشاس ُشکت‪ ٝ ٠‬اص ا‪ ٙ‬ت‪ ٠‬خ‪٢‬ت تیدیا‪ٙ‬‬ ‫ٗلا‪١‬دٖ ٗتلا‪٘٢ٗ ٝ ٝ‬ی دس ص‪ٛ‬ذُی اػتلاد‪ ٟ‬ؿیذ‪ٟ‬‬ ‫اػت‪.‬‬ ‫اُش تخ‪ٞ‬ا‪١‬دٖ تذا‪ٛ‬دٖ ‪ٛ‬واؿی چدؼت ‪ٜ١ ٝ‬ش ‪ٛ‬واؿی سا‬ ‫تؼشیق ً‪ٜ‬دٖ تایذ تِ‪ٞ‬یدٖ ً‪ٜ١ ٠‬ش ‪ٛ‬واؿی دس ‪ٝ‬اهیغ‬ ‫ت‪ ٠‬تل‪ٞ‬یش دسا‪ٝ‬سد‪ ٙ‬ر‪ٜ١‬دت یا ‪ٝ‬اهیؼی‪ ٠‬ای اتیلیام‬ ‫اتلاد‪ ٟ‬تش س‪ٝ‬ی ػطحی هاتْ تشػدٖ اػت ‪.‬‬ ‫ٗی ت‪ٞ‬ا‪ ٙ‬ای‪ُ ٠ِٜٛٞ‬لت ً‪ٜ١ ٠‬ش ‪ٛ‬واؿی اػتلیاد‪ ٟ‬اص‬ ‫س‪١ َٛ‬ا تش س‪ٝ‬ی ػط‪ٞ‬ح تشای ؿخلدت تخـیدیذ‪ٙ‬‬ ‫ت‪ ٠‬ػطحی خإ ٗی تاؿذ‪.‬‬ ‫‪ٛ‬واؿی ‪ٜ١‬شی هذست٘‪ٜ‬ذ اػت ‪ٛ ٝ‬واؿا‪ ٙ‬تی‪ٝ ٠‬اػیطی‪٠‬‬ ‫هذس ای‪ٜ١ ٚ‬ش ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬ؼت‪ ٠‬ا‪ٛ‬ذ دس ط‪ ّٞ‬ص‪ٛ‬یذُیی تـیش‬ ‫ٗلا‪١‬دٖ تؼداسی سا ت‪ ٠‬ا‪ٛ‬ؼا‪١ ٙ‬ا اٗ‪ٞ‬صؽ د‪ٜ١‬ذ‪.‬‬ ‫دس ‪ٝ‬اهغ ‪ٛ‬واؿی تدا‪ ٙ‬تل‪ٞ‬یشی ٗلا‪١‬دٖ ‪ٝ ٝ‬اهیؼیدیا‬ ‫ص‪ٛ‬ذُی اػت‪ .‬ؿایذ ؿ٘ا تل‪ٞ‬س ً‪ٜ‬دذ ‪ٛ‬واؿی ت‪٢ٜ‬ا ت‪٠‬‬ ‫‪ٝ‬ػدٔ‪ ٠‬هٔ٘‪ٗ ٝ ٞ‬ذاد یا اتش‪ َٛ‬اٌٗا‪ ٙ‬پزیش اػت اٗیا‬ ‫تایذ تِ‪ٞ‬یدٖ ای‪ ٚ‬تل‪ٞ‬س اػاع دسػت ‪ٛ‬یدیؼیت دس‬ ‫‪ٝ‬اهغ ‪ٜ١‬ش ‪ٛ‬واؿی ‪ٜ١‬شی تی ‪ٛ‬ظدش ‪ٛ ٝ‬اٗحیذ‪ٝ‬د اػیت‬ ‫ؿ٘ا تشای خٔن یی اثاس ‪ٜ١‬شی ‪ٛ‬واؿی ٗی تی‪ٞ‬ا‪ٛ‬یدیذ‬ ‫اص دػت ‪ ،‬هٔ٘‪ ، ٞ‬چ‪ٞ‬ب ‪ ،‬چاه‪١ ٝ ٞ‬ش ا‪ٛ‬چ‪ٗ ٠ً ٠‬یی‬ ‫خ‪ٞ‬ا‪١‬دذ تشای خٔن تل‪ٞ‬یش ٗی‪ٞ‬سد ‪ٛ‬یظیش اػیتیلیاد‪ٟ‬‬ ‫‪٘ٛ‬ایدذ‪ .‬تا ای‪ ٚ‬ت‪ٞ‬ضدحا ٗی تی‪ٞ‬ا‪ ٙ‬پیی تیشد ًی‪٠‬‬ ‫‪ٛ‬واؿی چدؼت ‪ ٝ‬چِ‪ ٠ٛٞ‬تش س‪ٝ‬ی ٗیا تیاثیدیش ٗیی‬ ‫ُزاسد‪.‬‬ ‫تاریخچِ ٌّز ًقاشی‬ ‫‪ٜ١‬ش ‪ٛ‬واؿی داسای تاسیخچ‪ ٠‬ه‪ٞ‬ی ‪ ٝ‬تؼداس پیشتیاسی‬ ‫ٗی تاؿذ‪ .‬دس ‪ٝ‬اهغ ای‪ٜ١ ٚ‬ش اص صٗا‪١ ٙ‬ای ‪ٛ‬خؼتد‪ٝ ٚ‬‬ ‫تا اؿٌآی ً‪ ٠‬تش س‪ٝ‬ی ؿاس‪١‬ا ًـدذ‪ٗ ٟ‬ی ؿذ ‪ ٝ‬یا تش‬ ‫س‪ٝ‬ی اثاس تاػتا‪ٛ‬ی دیذ‪ٗ ٟ‬ی ؿذ ‪،‬تیؼیشییق ؿیذ‪ٟ‬‬ ‫اػت‪.‬‬ ‫‪ٜ١‬ش ‪ٛ‬واؿی دس ‪ٝ‬اهغ ‪ٞٛ‬ػی صتا‪ ٙ‬دس ا‪ ٙ‬د‪ٝ‬سا‪١ ٙ‬یا‬ ‫ٗحؼ‪ٞ‬ب ٗی ؿذ ‪ ٝ‬ا‪ٛ‬ؼا‪٢ٛ‬ا تا اػیتیلیاد‪ ٟ‬اص ا‪ ٙ‬تیا‬ ‫یٌذیِش کحثت ٗی ًشد‪ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫دس ‪ٝ‬اهغ ‪ٛ‬واؿی ً‪ ٠‬دس صٗا‪ ٙ‬تاػتا‪ً ٙ‬ـدذ‪ٗ ٟ‬ی ؿیذ‬ ‫ت‪ ٠‬ا‪ٛ ٙ‬واؿی تاسیخی ٗی ُ‪ٞ‬ی‪ٜ‬ذ‪.‬‬ ‫‪ٛ‬واؿی تاسیخی‪ٓ ،‬حظ‪ ٠‬ای سا ًی‪ ٠‬دس ا‪ ٙ‬صٗیا‪ٙ‬‬ ‫ُزسا‪ ٠ٛ‬ؿذ‪ ٟ‬ت‪ ٠‬تل‪ٞ‬یش ٗی ًـذ ‪ ٝ‬کشکا ٗختق ت‪٠‬‬ ‫ٗ‪ٞ‬ض‪ٞ‬ػی خاف ‪ٛ‬دؼت‪ٜ‬ذ ‪ ٝ‬اؿٔیه ؿیاٗیْ تیؼیذاد‬ ‫صیادی اص تلا‪ٝ‬یش ‪ ٝ‬چ‪٢‬ش‪١ ٟ‬ا ٗی تاؿذ‪.‬‬ ‫‪ٛ‬واؿی ‪١‬ای تاسیخی ت‪ ٠‬ط‪ٞ‬س ػ‪ٜ‬تی ت‪ ٠‬ػ‪ٜٞ‬ا‪ ٙ‬ػآیی‬ ‫تشی‪ ٚ‬ؿٌْ ‪ٛ‬واؿی ؿشتی ٗ‪ٞ‬سد ت‪ٞ‬خ‪ ٠‬هشاس ُشکت‪ٝ ٠‬‬ ‫ٗؼتثشتشی‪ٌٗ ٚ‬یا‪ ٙ‬سا دس ‪ٛ‬یِی‪ ٠‬داسی‪ ،‬تی‪ ٠‬ا‪ٛ‬ی‪٢‬یا‬ ‫اختلاف داد‪ ٟ‬ا‪ٛ‬ذ ً‪ ٠‬اؿٔه دس ٗ‪ٞ‬ص‪١‬ای ٗؼش‪ٝ‬کی‪،‬‬ ‫اص ا‪٢ٛ‬ا ت‪ ٠‬ػ‪ٜٞ‬ا‪ ٙ‬یی اثش تاسیخی ‪ِٛ‬ی‪ ٠‬داسی ٗیی‬ ‫ؿ‪ٞ‬د‪...‬‬ ‫اداٗ‪ ٠‬داسد‬ صفحه 5 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫ادبیات‬ ‫شٌبِ ‪ 52‬دی ‪ 02 * 0011‬شاًَیِ ‪05 * 5155‬جوبدی الثبًی ‪ * 0001‬سبل سی ٍ دٍم ( اٍتَز ایکیٌجی ایل ) * شوبرُ ( سبیی ) ‪2001 :‬‬ ‫‪6‬‬ ‫بویوتموسن قوجاغیندا ایگیدلرسن‬ ‫ایگیدلیگی سن دنیایا گتیرمیسن‬ ‫اان یوردو یو وامیسسان ارذبایجان‬ ‫عالهم امینی‬ ‫تورکجه دیل بیلگیسی‬ ‫*دکتر حسیی هحودزادُ صدیق‬ ‫ُئس‪ ٚ‬سب‪ ٚ٨ٛ ٦٧‬اـؼ‪...٥‬‬ ‫هبٓ‪٨‬جالض٘‪٨‬ص ث‪٨‬س‪٨٘٨‬ؽ‪ ُٚٔ ٟ‬ا‪٧ٝ‬بهالـ‪ ٚ٧‬ث‪٨‬ف ز‪ٞ‬غو‪ٞ‬‬ ‫ا‪ٛ‬الٗس‪٨‬کؼ‪٧‬فالـ ‪٧ ٝ‬بٓ‪ٜ‬و‪٨‬وک ‪٧‬وبؼؼا هوبٓو٘وبم ا‪٧‬وسو‪ٙٞ‬‬ ‫اـت‪٨‬ف‪٨ٔ٧‬فالـ‪.‬‬ ‫ا‪ ٦ٌ٧‬ت‪ٞ٧ٞ‬م ث‪٨‬ف ً‪ٜ‬ؽ‪ ٟ‬ا‪ٝ‬ؼا ٗ‪ٜ‬ؽ‪)3+4( ٟ‬‬ ‫ا‪٧‬ؽا‪ ٙ‬ا‪ٔ٧‬ؽ‪ ٙ‬ث‪٨‬ف ‪ٛ‬بٗبق ا‪ٞٛٝ‬ؼا ض‪٨‬طب‪ ٙ‬ه‪٘٧ٞ‬بق (‪)3+4‬‬ ‫ا‪ٗٝ‬ب‪-‬ا‪ٗٝ‬ب ؼو‪ٛ‬ؽ‪ٝ‬ى ٗ‪ٗٞ‬ب (‪)4+4‬‬ ‫ػٔ‪-٦‬ػٔ‪ ٦‬ا‪٘ٓٝ‬بؼٓ‪)4+4( ٦‬‬ ‫س‪ٜ‬ؽ‪ ٙ‬ضفًت ضوؽ‪ ٙ‬ثفًت (‪)5+5‬‬ ‫س‪ ٚ‬اؿب ٗ‪ ٚ‬اؿب ه‪ ٖ٨ً ٞٛٞ٧ٞ‬سبؿب (‪)6+6‬‬ ‫اؼإ ‪ٝ‬اـؼ‪٧‬ف اؼاٗالـ‪ ٚ٧‬ثبغط‪ ٦‬ؼ‪٧‬ف‬ ‫اؼإ ‪ٝ‬اـؼ‪٧‬ف ؼ‪ٜ٧‬ؽ‪٧‬فٗ‪٠‬س‪٧ ٚ‬بغط‪ ٦‬ؼ‪٧‬ف (‪)3+4+4‬‬ ‫‪ .3‬ؼا‪٨ٛ‬ط‪٨‬ن ث‪٨‬س‪ٜ٨٘٨‬ؽ‪ ٟ‬ا‪ٝ‬ال‪ ٙ‬ؼئ‪ٔ٘٨٨‬ف‬ ‫ث‪٨‬ف پبـا ؼئ‪ٔ٘٨٨‬ف ؼا‪٨ٛ‬ط‪٨‬ن ضبٓ‪ٜ٨‬ؽاؼ‪٧‬فالـ‬ ‫ؼ‪ ٠٧ ٟٝ‬ؼئؽ‪ٔ٧‬ف ثو‪٧ٞ‬و‪ٜ‬و‪ ٙٞ‬اُوف‪٧‬وؽ‪٧‬وف ؼئوؽ‪١ :٥‬وبـإ‬ ‫ؼ‪ٝ‬قؼ‪ٝ‬ـً‪٦‬؟‬ ‫ٗال‪ ٖ٨٧‬اؿب!‬ ‫ ؼؼ‪ ٦ٜٗ ٟ‬ه‪ٞ‬ـؼا ‪ٝ‬ئفٗ‪.٠‬‬‫ ه‪ٞ‬ـغ٘ب ثبال ‪ٝ‬ئفٗفٕ‪.‬‬‫‪ .4‬ث‪٨‬ف ‪ٛ‬بؿ‪٧ ٝ ْ٨‬ب ا‪ٝ‬ال‪ٛ ٥‬ت‪٨‬د‪٠‬س‪٦‬‬ ‫ثؼض‪ ٦‬ؼئ‪ٔ٘٨٨‬ف ث‪٨‬ف ‪ٛ‬بؿ‪٧ ٝ ْ٨‬ب ا‪ٝ‬ال‪ ٝ ٥‬ضوبؼهو‪ٛ ٠‬و‪٨‬و‪ٚ‬‬ ‫‪ٛ‬ت‪٨‬د‪٠‬س‪ ٦٘٨ً ٦‬ؼئ‪٨ٔ٨٨‬ف‪:‬‬ ‫ؼاػ‪ٞ‬ا ‪ٞ٧‬ـهب‪ ٙ‬ا‪ٝ‬ست‪ٛٞ‬ؽ‪ ٟ‬ا‪٧‬ؽ‪!٥‬‬ ‫‪ ٤٧‬اتِ‪!٤٧ ٖ٨‬‬ ‫ؼؼ‪ٟ‬س‪ًٞ ٚ٨‬ـ ائٔ‪ٗ٠‬ی!‬ ‫‪ .5‬خ٘ٔ‪ ٠‬ث‪٨‬س‪ٜ٨٘٨‬ؽ‪ ٟ‬ا‪ٝ‬ال‪ٙ‬‬ ‫ث‪٨‬ف ز‪ٞ‬ظ ؼئ‪ٔ٘٨٨‬ف خ٘ٔ‪ ٠‬ث‪٨‬س‪ ٦٘٨‬ضبٓ‪ٜ٨‬ب ُٔ٘‪٨‬طٔف‬ ‫‪٧‬ئف آت‪ٜ٨‬ؽا‪٧ ٙ‬بسب ُئؽ‪٧‬ف‬ ‫س‪ ٦ٔٔ٨‬ا‪ ٠ٔ٧‬ا‪ٝ‬ق ه‪٨‬کاـؼ‪٧‬ف‬ ‫ثبض‪ُٞ ٦‬ـا ت‪٨‬ف‪٨٧ٟ‬ف‬ ‫ا‪ ٦ٌ٧‬هبـؼاش سب‪ٝ‬اضؽ‪ ٥‬اثٔ‪ ٠‬ث‪ٛٞ‬ب ا‪ٜ٧‬ب‪ٛ‬ؽ‪٥‬‬ ‫ا‪ٛ‬بٗ‪ ٚ٨‬اؽ س‪ٞ‬ت‪ ٦٘٨ً ٞ‬ضالّ ا‪ٓٝ‬س‪ٙٞ‬‬ ‫ز‪ٞ‬غ‪ُ ٞ‬ئتؽ‪ ٥‬اق‪ ٥‬هبٓؽ‪٥‬‬ ‫‪٧‬ئْ ت‪ٞ‬پ‪ٞ‬ـؼ‪ ٝ‬سئْ ُوت‪ٞ‬ـؼ‪ٝ‬‬ ‫ا‪ ٙٞٛٝ‬آ‪٨ٗ٠‬ص آ‪ ٦ٜ٨ُ ٠‬اس٘‪٨‬ص‬ ‫ه‪ٞ‬ش ا‪ٝ‬ز٘بق ًف‪ٝ‬ا‪ً ٙ‬ئس٘ک‬ ‫اّ ُ‪ٝ ٕٞٓٞ‬ئف ُ‪ٕٞٓٞ‬‬ ‫ُوق‪ ٙٝ‬ت‪ٞ‬پفام ؼ‪ٞ٧ٝ‬ـٗ‪ٞ‬ـ‬ ‫‪ .6‬ؼئ‪ٔ٘٨٨٨‬فؼ‪ ٟ‬ا‪ٛ‬الٕ‬ ‫ؼئ‪ٔ٘٨٨‬فؼ‪ ٟ‬سوقخ‪ًٔٞ‬ف‪ً ٚ٧‬وى ا‪ٛ‬الٗ‪ ٦‬ا‪٧‬ت‪٨‬ت ثبضوب‬ ‫ُ‪٨‬کٓ‪ ٦‬ث‪٨‬ف ا‪ٛ‬الٕ ُوقٓد‪ ٠‬س‪ُ ٠ٜ٨‬وق او‪ٛ‬و‪ٛٞ‬و‪ُ ٠‬ؤوف‪.‬‬ ‫ٗ‪٨‬ثبّ‪ :‬اوق‪ٛٝ‬و‪ُ ٞ‬ووق‪ ٟ‬سو‪ٞ‬غو٘وبم »ؼئو‪٨‬و‪٨‬و٘و‪٨‬و‪ٜ‬وؽ‪ٟ‬‬ ‫ثِ‪ٜ‬ؽ‪٧‬فٗی ‪ ٝ‬سبوؼ‪٧‬فٗی ً‪٨ُ ٦٘٨‬کٓ‪ ٦‬ث‪٨‬وف ا‪ٛ‬والٕ‬ ‫‪ٝ‬اـؼ‪٧‬ف‪.‬‬ ‫پ‪٨‬دبم س‪ ٠ُٞٗٞ‬ؼا‪٧‬ب‪ٛ‬ؽ‪٥‬‬ ‫اتب ات ا‪٧‬ت‪ ٠‬ا‪ٝ‬ت ‪ٝ‬ئفؼ‪٥‬‬ ‫ا‪ ٠ِٜ٧‬ا‪ُ ٠ٔ٧‬وـ ائط‪٨‬فٕ‬ ‫ت‪ٌ٨‬ب‪ ٙ‬ا‪ٝ‬ست‪ٛٞ‬ؽ‪ ٟ‬ا‪ٝ‬ت‪ٞ‬ـٗ‪ٞ‬ضبٕ‬ ‫سبز‪ ٦ٜ٨‬س‪ٞ‬پ‪ٞ‬ـُ‪ ٠‬ائٔ‪٠‬ؼ‪٥‬‬ ‫ُو‪٧‬ؽ‪ ٟ‬اغتبـ‪٧‬فإ ‪٧‬ئفؼ‪ ٟ‬تبپ‪٨‬فإ‬ ‫‪ُ .7‬ئفزی ا‪ٛ‬الٕ‬ ‫ثؼض‪ ٦‬ؼئ‪ٔ٘٨٨‬ف ا‪٧‬س‪ ٠‬سوقخ‪ًٞ‬ؤوف‪٧‬و‪ُ ٚ‬وئوفزوی ‪ٝ‬‬ ‫ًوى ا‪ٛ‬الٗالـ‪ٜ٧‬ؽا ا‪٧‬طٔ‪ٛ٠‬ف‪:‬‬ ‫‪٧‬بغط‪٧ ٦‬ب ‪٧‬بغط‪ ٦‬پ‪٨‬س‪ ٠‬پ‪٨‬س‬ ‫اهلل ٗ‪ٝ ٠ٜ‬ئفس‪ ٚٗ ٚ٨‬ؼ‪ ٟ‬س‪ٝ ٠ٜ‬ئف‪ٖ٧‬‬ ‫اؿک‪ ٥ٞ٧‬غئ‪٨‬ف‪ ٟ‬اذ‬ ‫ز‪ٞ‬غ‪ُ ٞ‬ئؽ‪٧‬ت اق‪ ٥‬هبٓ‪٨‬ت‬ ‫اال‪ ٙ‬ـاض‪ ٦‬سبتب‪ ٙ‬ـاض‪٦‬‬ ‫خب‪ ٚ٨ٛ‬سبؽ ا‪ٓٝ‬س‪ٙٞ‬‬ ‫ؼئ‪ ٖ٨٨‬ا‪ ٠ٔ٧‬اصطالش ‪ ٚ٨ٛ‬کفه‪٦‬‬ ‫ؼئ‪١ ٖ٨٨‬ف خ‪ٞ‬ـ‪٧ ٟ‬بق‪ ٝ ٥‬ؼا‪٨ٛ‬ط٘ب ؼ‪٧‬ؤو‪٨‬و‪ٜ‬وؽ‪ٝ ٟ‬اـؼ‪٧‬وف‪.‬‬ ‫اصطالش ا‪٧‬س‪ ٠‬ث‪٨‬ف ث‪ ٖ٨ٔ٨‬ث‪٨‬ف ا‪٧‬وص ‪ ٝ‬ثو‪٨‬وف صو‪٨‬ولوت‬ ‫سوق‪ٝ‬ؼ‪ٝ‬ـ ‪ ٝ‬ث‪٨‬فٓط‪٨‬ی سوقخ‪ًٞ‬ؽ‪ٝ‬ـ‪ :‬ث‪ ٦ِٔ٨‬سوب‪٧‬وبـ‬ ‫ثِٔ‪٧ ٠‬بقاـ ث‪٨‬سفؼو‪٧‬ف‪.‬‬ ‫ؼئ‪ ٖ٨٨‬ا‪ ٠ٔ٧‬اتبالـ سوقٓف‪ ٚ٨ٛ٥‬کفه‪ ...٦‬اـؼ‪ٝ ٥‬اـ‬ ‫اض‪ٜ‬ب‪ ٦٧‬ثب سٔسٔ‪١ ٠‬ب‪ ٥‬تفى تجبـ‬ ‫قبجبریِ‬ ‫* شْریبر‬ ‫اـؼ‪ٝ ٥‬اـ‬ ‫اتب بببب سوزلری‬ ‫ اؽ ا‪٧‬ت‪ ٚ٨‬هبـا ُ‪٠ٛٞ‬‬‫ـ‪ٝ‬ق س‪٨‬ب‪ ٟ‬ثفا‪ ٥‬سَ سل‪٨‬ؽ‬ ‫ اؿف‪٘٧‬ب‪٧‬ب‪ ٙ‬ثبضب ؼس٘بّ ثبؿالٗبقالـ‬‫سف‪ ٠ً ٥‬ؼـؼ ‪ًٜ ٦٘ٛ‬ؽ ؼست٘بّ ‪ ٦٘ٛ‬ث‪ٜ‬ؽ‪ٛ‬ؽ‬ ‫ اؽ ت‪ٞ‬پ‪ٞ‬ـخی ُوـ‪ٛ ٟ‬ؽ‪ ٟ‬ا‪ٛٝ‬ب غ‪٨‬بّ ا‪ٌ٧‬ى ه‪٨‬فا‪٨ٔٛ‬وؽ‪٧‬ف‬‫تق سل‪٨‬ؽ ً‪ ٠‬ثج‪ٜ٨‬ؽ کٌف ٗىٌ‪ٜ‬ؽ ؼ‪ ٝ‬ـ‪٧‬بٓ‪ ٦‬ست‬ ‫ اؼاٗ‪ ٚ٨‬آ‪ٜ٨ٜ‬ب ‪١‬ف ‪٧ ٠٘ٛ‬بقٗ‪٨‬طالـ ائٔ‪ ٠‬ا‪ٝ‬ؼ‪ٝ‬ـ‬‫ثف پ‪٨‬طب‪١ ٦ٛ‬ف ًس ‪١‬ف ز‪ ٠‬ث‪٧ٜٞ‬س‪ٜ‬ؽ ‪٘١‬ب‪ٛ‬ست‬ ‫ًئسْ ؼا‪ٝ‬ا ث‪ٔ٨‬س‪ ٠‬اوق ثبض‪ٜ٨‬ب ‪٧‬بغبـ‬‫ًْ اُف طج‪٨‬ت ث‪ٞ‬ؼ‪ ٥‬سف غ‪ٞ‬ؼ ؼ‪ٝ‬ا ‪ٞ٘ٛ‬ؼ‪٥‬‬ ‫ ضفـ‪٧ ٚ٧‬بـس‪ٜ٨‬ؽا‪ ٙ‬هب‪٨٧‬ت٘بم ٗ‪ٜ‬لؼتؽ‪٧‬ف‬‫خٔ‪ ٞ‬ضفـ ـا اق ‪١‬ف ًدب ثِ‪٨‬ف‪ٜٗ ٥‬لؼت‪٠‬‬ ‫ ‪٨ٛ‬س‪٨ُ ٠٨‬فٗ‪ ٠‬ق ً‪٨‬س‪٠٨٨‬‬‫‪ٛ‬س‪ٛ ٠٨‬س‪ ٠٨‬اغف ث‪ ٠‬ؼػ‪ٞ‬ا ‪ٛ‬س‪. ٠٨‬‬ ‫ُئس‪ ٚ‬سب‪ ٚ٨ٛ ٦٧‬اـؼ‪...٥‬‬ ‫اـاِٗب‪ٛ ٟ‬بؼـ ضب‪ ٟ‬اکطبـ ‪ٛ‬کؼ‪ ٦ٌ٧‬ضفٕ اٗبٕ ‪١‬طتٖ ‪ٝ‬اهغ ضؽ‪ ٟ‬است‬ ‫‪ٛ‬بؼـ ؼـ پب‪٧‬ب‪ ٙ‬ػ٘ف غ‪ٞ‬ؼ ٗوجف‪ ٟ‬غ‪ٞ‬ـض‪٨‬ؽ ـا ً‪ٗ ٠‬وجف‪ ٟ‬غوب‪ٛ‬و‪ٞ‬اؼُو‪ ٦‬ا‪ٝ‬‬ ‫ٗطس‪ٞ‬ه ٗ‪٦‬ض‪ٞ‬ؼ ث‪ٜ‬ب ًفؼ؛ ‪ ٦ٓٝ‬خسٖ ا‪ ٝ‬ؼـ ‪٨١‬رًؽإ اق ا‪ٗ ٚ٧‬وجف‪١ٟ‬وب‬ ‫ث‪ ٠‬غبى سپفؼ‪ٛ ٟ‬طؽ‪ .‬سف ‪ٛ‬بؼـ ثؼؽ اق هتْ ث‪١ ٠‬فات کفسوتوبؼ‪ ٟ‬ضوؽ ‪ٝ‬‬ ‫خسؽ ث‪ ٦‬سف ا‪ ٝ‬اثتؽا ؼـ ا‪ ٚ٧‬اـاِٗب‪ ٟ‬ث‪ ٠‬غبى سپفؼ‪ ٟ‬ضوؽ ‪ ٝ‬سوپوس‬ ‫اهبٗط٘ؽ غب‪ ٙ‬ا‪ ٙ‬ـا ث‪ ٠‬ت‪٢‬فا‪ ٙ‬ثفؼ‪ .‬اـاِٗب‪ٛ ٟ‬بؼـ ؼـ ٗط‪٢‬ؽ اق ٗؼ٘وبـ‪٥‬‬ ‫ثبضٌ‪ ٦١ٞ‬ثفغ‪ٞ‬ـؼاـ ‪ ٝ‬ثفا‪ُ ٥‬فؼضِفا‪ ٙ‬خؿاث‪٨‬ت ثس‪٨‬بـ‪ ٥‬ؼاـؼ‪.‬‬ ‫اؼـس‪ٗ :‬ط‪٢‬ؽ غ‪٨‬بثب‪ ٙ‬ض‪٨‬فاق‪ ٥‬ضٔغ ض٘بّ ؿفث‪ ٦‬زو‪٢‬وبــا‪ ٟ‬ضو‪٢‬وؽا‬ ‫‪ٛ‬کؼ‪٧‬ی ضفٕ اٗبٕ ـضب (ٗطب‪١‬ؽ‪ٛ ٟ‬وط‪)٠‬‬ ‫ػ٘بـت غ‪ٞ‬ـض‪٨‬ؽ‬ ‫ػ٘بـت غ‪ٞ‬ـض‪٨‬ؽ اق اهبـ ٗؼ٘بـ‪ ٥‬ؼ‪ٝ‬ـ‪ ٟ‬اکطبـ‪ ٠٧‬است‪ .‬ا‪ ٚ٧‬ػ٘بـت ؼـ‬ ‫ٗ‪٨‬ب‪٧ ٙ‬ی کضب‪ٝ ٥‬س‪٨‬غ هبثْٗطب‪١‬ؽ‪ ٟ‬است‪ .‬ا‪ ٚ٧‬ث‪ٜ‬ب ؼـ اثتؽا ثو‪ ٠‬ػو‪ٜ‬و‪ٞ‬ا‪ٙ‬‬ ‫ٗوجف‪ٛ ٟ‬بؼـ سبغت‪ ٠‬ضؽ‪ .‬صبٓص ث‪ً ٠‬بـ ـکت‪ ٠‬ؼـ ث‪ٜ‬ب اق اخف ‪٘ٛ ٝ‬ب‪ ٥‬ث‪٨‬وف‪ٙٝ‬‬ ‫ا‪ ٙ‬اق س‪١ َٜ‬ب‪ ٥‬تفاض‪٨‬ؽ‪ ٟ‬ضؽ‪٘١ ٟ‬ب‪ٜٗ ٙ‬طو‪ ٠‬ث‪ٞ‬ؼ‪ٛ .‬بٕ ػ٘بـت اـتجبط‪٦‬‬ ‫ث‪ ٠‬غ‪ٞ‬ـض‪٨‬ؽ ث‪ ٠‬ػ‪ٜٞ‬ا‪٧ ٙ‬ی پؽ‪٧‬ؽ‪ ٟ‬طج‪٨‬ؼ‪ٛ ٦‬ؽاـؼ؛ ثٌٔ‪ ٠‬غ‪ٞ‬ـض‪٨‬ؽ ‪ٛ‬بٕ ‪٦ٌ٧‬‬ ‫اق ‪٘١‬سفا‪ٛ ٙ‬بؼـضب‪ ٟ‬اکطبـ ث‪ٞ‬ؼ‪ ٟ‬است‪.‬‬ ‫ٗؼ٘بـ‪ ٥‬ػ٘بـت غ‪ٞ‬ـض‪٨‬ؽ اق ٗؼ٘بـ‪ٜ١ ٥‬ؽ آ‪٢‬بٕ ُفکت‪ ٠‬است‬ ‫ث‪ٜ‬ب‪ ٥‬ػ٘بـت غ‪ٞ‬ـض‪٨‬ؽ ؼـ سبّ ‪ 1151‬ث‪ٞ‬ؼ سبغت ا‪ ٚ٧‬ث‪ٜ‬ب‪ ٥‬س‪ ٠‬طجو‪٠‬‬ ‫ؼـ ت٘بٗ‪ ٦‬ط‪ ّٞ‬پبؼضب‪ٛ ٦١‬بؼـ ؼ‪ٝ‬إ ؼاضت ‪ ٝ‬تب سبّ‪١‬ب‪ ٥‬پب‪٧‬ب‪ ٦ٛ‬ض‪٨‬وبت‬ ‫ا‪ ٝ‬تؽا‪ ٕٝ‬ؼاضت‪ .‬سفا‪ٛ‬دبٕ ثب ٗفٍ ‪ٛ‬بؼـ ‪ً ٠٘٨ٛ‬وبـ‪ُ ٟ‬وؿاضوتو‪ ٠‬ضوؽ‪.‬‬ ‫‪ٛ‬بؼـضب‪ ٟ‬ثؼؽ اق کتص ‪ٜ١‬ؽ تفاضٌبـا‪ ٦ٛ‬ـا ثب غو‪ٞ‬ؼ ‪١‬و٘وفا‪ً ٟ‬وفؼ‪ .‬ا‪٧‬و‪ٚ‬‬ ‫ػ٘بـت تطتتبه‪٨‬ف ٗؼ٘بـ‪ٜ١ ٥‬ؽ ث‪ٞ‬ؼ ‪ٗ ٝ‬صبٓص ث‪ً ٠‬بـ ـکتو‪ ٠‬ؼـ ا‪ٝ ٙ‬‬ ‫ضدبـ‪١ ٥‬ب‪ ٠ً ٦٧‬اق طج‪٨‬ؼت ؼـ ا‪ً ٙ‬بـ ضؽ‪ ٟ‬ضوجوب‪١‬وت ق‪٧‬وبؼ‪ ٥‬ثو‪٠‬‬ ‫ٗؼ٘بـ‪ٜ١ ٥‬ؽ ؼاـؼ ‪ ٝ‬اق ا‪ ٙ‬تبه‪٨‬ف پؿ‪٧‬فکتو‪ ٠‬اسوت‪ .‬ا‪٧‬و‪ ٚ‬ػو٘وبـت ؼـ‬ ‫ال‪١ ٠٧‬ب‪ ٥‬غ‪ٞ‬ؼ ‪٧ٞ١‬ت‪ ٦‬ا‪٧‬فا‪ ٦ٛ‬ؼاـؼ ‪ٝ‬اتبم‪١‬ب‪ ٥‬ؼ‪ٝ‬اقؼ‪ُٟ‬ب‪ ٠ٛ‬ا‪ ٙ‬ثب ‪ٛ‬وبضو‪٦‬‬ ‫‪ُ ٝ‬سجف‪ ٥‬اـاست‪ ٠‬ضؽ‪ٟ‬ا‪ٛ‬ؽ‪ .‬ا‪ ٚ٧‬ث‪ٜ‬ب ٗطْ سٌ‪ٛٞ‬ت ضب‪ ٝ ٟ‬غب‪ٛ‬ؽا‪ ٙ‬ا‪ ٝ‬ث‪ٞ‬ؼ‪.‬‬ ‫ػ٘بـت غ‪ٞ‬ـض‪٨‬ؽ ثؼؽ‪١‬ب ؼـ ؼ‪ٝ‬ـ‪ ٟ‬هبخبـ ‪٨ٛ‬ک ٗ‪ٞ‬ـؼ اسوتولوبؼ‪ ٟ‬ضوب‪١‬وب‪ٙ‬‬ ‫هبخبـ‪ ٥‬ث‪ٞ‬ؼ‪.‬‬ ‫‪ِٛ‬ب‪ ٦١‬ث‪ ٠‬ث‪ٜ‬ب‪ ٥‬ػ٘بـت ‪ٛ‬طب‪٦ٗ ٙ‬ؼ‪١‬ؽ ً‪٧ ٠‬ی است‪ٞ‬ا‪ ٠ٛ‬ثب ‪ٖ٨ٛ‬ست‪١ٙٞ‬ب‪٥‬‬ ‫س‪ٗ ٦ِٜ‬ب‪ٜٛ‬ؽ ثفج ؼـ ٗ‪٨‬ب‪ ٠ٛ‬کضب ث‪ٞ‬ؼ ً‪ ٠‬اق ؼـ‪١ ٙٝ‬طت ضٔؼ‪ ٦‬ثو‪ٞ‬ؼ ‪ٝ‬‬ ‫‪٧‬ی ُ‪ٜ‬جؽ ثف ثبال‪ ٥‬ا‪ ٙ‬هفاـ ؼاضت‪ .‬کبصٔ‪ ٠‬ث‪ ٚ٨‬ضدٖ است‪ٞ‬ا‪ ٝ ٠ٛ‬ثو‪ ٠٨‬ث‪ٜ‬ب‬ ‫‪٘١‬ب‪ٜٛ‬ؽ ‪٧‬ی ؼـق ا‪١ٙ‬ب ـا اق ‪ ٖ١‬خؽا ٗ‪ً٦‬فؼ ‪ ٝ‬ثبال‪ ٥‬پطت ثبٕ طجو‪٠‬‬ ‫‪ٌ٘١‬ق س‪١َٜ‬ب‪ ٥‬ؼـپ‪ٞ‬ش ـ‪ ٥ٝ‬ؼـق ثست‪ ٠‬ضؽ‪ٟ‬ا‪ٛ‬ؽ‪.‬‬ ‫ضؿف ز‪٢‬بـ ‪ ٖ٨ٛ‬ست‪ ٙٞ‬ؼـ ثبال‪ ٥‬ثفج ـ‪ٝ‬ض‪ٜ‬ب‪ ٦٧‬ؼـ‪ ٙٝ‬ثفج ـا کوفا‪١‬وٖ‬ ‫ٗ‪ًٜ٦‬ؽ‪ٖ٨ٛ .‬ست‪١ ٙٞ‬ب ثفخ‪٢‬ب‪ ٦٧‬سبؼ‪١ ٟ‬ست‪ٜ‬ؽ ‪ ٝ‬سفست‪١ ٙٞ‬وب‪ ٥‬ا‪١ ٙ‬وب‬ ‫تفاش تک‪ ٦ٜ٨٧‬ؼاـؼ‪٘ٛ .‬ب‪ ٥‬ث‪٨‬ف‪ ٦ٛٝ‬ث‪ٜ‬ب ؼـ ‪ ٠٘١‬خب تفاض‪٨‬ؽ‪ ٟ‬ضؽ‪ٟ‬؛ اٗوب ؼـ‬ ‫ثػص ‪١‬ب‪ ٦٧‬اق ا‪٘ٛ ٙ‬بًبـ‪ ٥‬تفاش س‪١َٜ‬ب ث‪ ٠‬پب‪٧‬ب‪٦٘ٛ ٙ‬ـسؽ ‪ ٝ‬ا‪٧‬و‪ٚ‬‬ ‫‪ٛ‬طب‪٦ٗ ٙ‬ؼ‪١‬ؽ ً‪ ٠‬ث‪ٜ‬ب ‪ً٠٘٨ٛ‬بـ‪ ٟ‬ـ‪١‬ب ضؽ‪ ٟ‬است‪٘ٛ .‬ب‪١‬ب‪ ٥‬ؼاغؤو‪ ٦‬ثوفج‬ ‫ا‪ٞ٧‬ا‪ٛ‬س‪١٠‬ب‪ ٦٧‬ؼ‪ ٝ‬طجو‪ ٠‬ؼاـؼ ً‪ ٠‬ثب طالًبـ‪ٛ ٝ ٥‬وبض‪ ٦‬اـاست‪ ٠‬ضؽ‪ ٟ‬ا‪ٛ‬وؽ‪.‬‬ ‫ؼ‪ٝ‬ـتبؼ‪ٝ‬ـ ا‪ ٚ٧‬کضب‪١ ٥‬طت ضٔؼ‪ ٦‬ا‪١ ٠٧‬ب‪ ٦٧‬اق هفا‪ٛ ٙ‬و‪ٞ‬ضوتو‪ ٠‬ضوؽ‪ٟ‬‬ ‫است‪ .‬ا‪ٞ٧‬ا‪١ٙ‬ب‪ ٥‬ث‪ٜ‬ب ‪٨ٛ‬ک ثب پ‪ٞ‬ضص ـس٘‪٦‬ث‪ٜ‬ؽ‪ ٥‬تک‪ ٚ٨٧‬ضؽ‪ٟ‬ا‪ٛ‬ؽ ‪ ٝ‬ا‪٧‬و‪ٞ‬ا‪ٙ‬‬ ‫اؼاٗ‪ ٠‬ؼاـؼ‬ ‫ضفه‪ٝ ٦‬ـ‪ٝ‬ؼ‪ ٥‬ا‪ ٚ٧‬ث‪ٜ‬ب است‪....‬‬ ‫‪ٛ‬بؿ‪ْ٨‬‬ ‫خبى ًٌِ‬ ‫ا‪ٝ‬ـ‪٘٨ُ ٟ‬ؽ‪ ٟ‬ث‪٨‬ف ا‪٧‬ت‪٨‬ی ‪ٝ‬اـ‬ ‫ُوق‪ ٕٝ‬اغتبـاـ ‪٨٘١‬ط‪٠‬‬ ‫‪٧ ٠ٛ‬بٗب‪ٛ‬ؽ‪ ٥‬ث‪ ٞ‬ا‪٧‬ت‪ٌٔ٨‬ف‬ ‫غب‪ ٠ٜٛ ٙ‬خب‪٨ٓٞٛ ٖ٨ٛ‬ؽ‪٥‬‬ ‫س‪ ٦ٜ‬ث‪٨‬فؼ‪ ٚٗ ٟ‬تبپب‪٧‬ؽ‪ٖ٧‬‬ ‫ا‪ ٝ‬ا‪٧‬بهالـ ا‪ٝ‬ست‪ ٠‬ث‪٨‬فؼ‪ٟ‬‬ ‫ؼوض‪٨ٛ ٠‬ت ث‪٨‬ف اؿال‪٧‬ب‪٧‬ؽ‪ٖ٧‬‬ ‫ً‪ ٦‬ؼا‪١‬ب ُئؽ‪٧ ٠٨٨٘ٛ ٟ‬ؽ‪ٚ٧‬‬ ‫ُئد‪ٓ ٠‬ف ‪٧‬بتب‪ٛ‬ؽا س‪ ٚ‬ؼ‪ٟ‬‬ ‫ٗ‪ ٦ٜ‬ه‪ٜٛٞ٧ٞ‬ب االـؼ‪ٚ٧‬‬ ‫‪ٛ‬ئد‪ ٠‬ثبؿف‪ٞ٧‬ا ثبسبـؼ‪ٚ٧‬‬ ‫ه‪ ٙٞٓٞ‬ا‪ٝ‬ست‪ُ ٠‬ب‪ ٟ‬سبالـؼ‪ٚ٧‬‬ ‫اخ‪ ٦‬ؼ‪٨ٛٝ‬ب‪ ٦ٛ‬اتبـً‪ٚ‬‬ ‫ا‪٨٘٨ٌ٧‬ک ض‪٨‬ف‪٧ ٚ٧‬بتبـؼ‪٧‬ن‬ ‫‪ٞ٧‬غ‪ٞ‬ؼا ( ٓ‪ ) ٦ٓٞ‬اتبـً‪ٚ‬‬ ‫س‪ ٚٗ ٦ٜ‬ثٔطؽ‪٧‬ف‪ ٟ‬ـؼ‪ٖ٧‬‬ ‫ُئد‪ ٦ٓ ٠‬س‪ ٞ‬ه‪٨‬کؼ‪٧‬فاـؼ‪ٚ٧‬‬ ‫اوق‪ ٥ٝٝ‬ت٘‪٨‬کٓ‪ ٠٨‬ـؼ‪ٚ٧‬‬ ‫ُئ‪ ٠ٜ‬ؼ‪ ٦ٜٗ ٟ‬اوپ‪ ٠‬ـؼ‪ٚ٧‬‬ ‫‪١‬ئر ٗ‪ ٠ٜ‬اخ‪٨‬والٗبقؼ‪ٚ٧‬‬ ‫سب‪ٝ‬اضب‪ ٖ٨ً ٠ٜٗ ٙ‬ا‪ٓٝ‬س‪ٙٞ‬‬ ‫س‪١ ٠ٜٗ ٚ‬ب‪ٝ‬اـ ؼ‪ٝ‬ـاـؼ‪ٚ٧‬‬ ‫ٗ‪ ٦ٜ‬س‪ ٚ‬ا‪ٛ‬بٕ ؼو‪ٛ ٠٧‬ؽ‪ٟ‬‬ ‫هبپ‪٨‬ت اـاؼا‪ ٙ‬ز‪٨‬ػبـؼ‪...ٚ٧‬‬ ‫دده قورقود‬ ‫فضولی‬ ‫خیابانی‬ ‫شهریار‬ ‫رتبیت‬ ‫شاه اسماعیل‬ ‫یبخشی لیغب یبخشی لیق‬ ‫ّر کیشیٌیی ایشیدی‬ ‫ُئس‪ ٚ‬سب‪ ٚ٨ٛ ٦٧‬اـؼ‪...٥‬‬ ‫ا‪٧‬ال‪ ٙ‬ؼئؽ‪ - : ٥‬ا ً‪٨‬ط‪ ٦‬ف ه‪ٞ‬ت‪٧ ٞٛٞ‬ئف‪ ٟ‬ه‪.٥ٞ‬‬ ‫ً‪٨‬ط‪ ٦‬ه‪ٞ‬ت‪٧ ٞٛٞ‬ئف‪ ٟ‬ه‪٧ٞ‬ؽ‪ . ٝ‬ا‪٧‬ال‪ ٙ‬ه‪ٞ‬ت‪ ٙٞٛٞ‬ا‪٧‬س‪٨ُ ٠ٜ٨‬ف‪٧‬ت هو‪٨‬و‪ٞ‬ـ‪٧‬وال‪ٙ‬‬ ‫ً‪ ٦٘٨‬ت‪ ٌٞٓٞ‬خٔؽ ه‪ٞ‬ت‪ ٙٞٛٞ‬اؿک‪ ٦ٜ٧‬اوـتؽ‪٨ً ٝ ٝ‬ط‪ ٠٧ ٦‬ؼئؽ‪: ٥‬‬ ‫ ا ًوو‪٨‬ووطوو‪٧ ٦‬ووبغطوو‪٨‬وؤوو‪٨‬ووـووب ‪٧‬ووبغطوو‪٨‬وؤوو‪٨‬وون ‪١‬ووف ًوو‪٨‬ووطوو‪٨‬وو‪ٜ‬وو‪٨‬وو‪ٚ‬‬‫ا‪٧‬ط‪٨‬ؽ‪ ٥‬اٗ٘ب ‪٧‬بٗب‪٨ٔٛ‬ـب ‪٧‬بغط‪٨ٔ٨‬ن ‪١‬ف اوت‪ ٚ٨ٛ ٠‬ا‪٧‬ط‪ ٦‬ؼئ‪.ْ٨٨‬‬ ‫ک‪ٞ‬ـصت‪ ٦‬ک‪ٝٞ‬تو‪ٝ ٠‬ئوفٗو‪ ٠‬ثو‪ً ٞ‬وبکوف‪ ٥‬توئوک اوٓوؽ‪ٝ‬ـ خوب‪ٛ‬و‪٨‬و‪ٚ‬‬ ‫ه‪ٞ‬ـتبـس‪٨ً.ٚ٨‬ط‪ ٦‬ا‪ ٝ‬سب‪١‬بت ث‪٨‬ف ت‪ٛٞ‬وبّ ا‪ٝ‬خوبم هوبالؼ‪ ٥‬هو‪ٞ‬تو‪ٛٞ‬و‪ٞ‬‬ ‫ُوت‪ٞ‬ـ‪ٝ‬ه آ‪ ٙٝٝٞ‬ا‪٧‬س‪ ٠ٜ٨‬اتؽ‪ . ٥‬ا‪٧‬ال‪ ٠ٛ ٙ‬هؽـ ه‪٨‬طو‪٨‬فؼ‪٧ ٥‬بٓ‪ٞ‬اـؼ‪٥‬‬ ‫ا‪ ٙٞٛٝ‬سوق‪ ٠ٛٝ‬ثبغب‪ ٙ‬ا‪٘ٓٝ‬بؼ‪. ٥‬ا‪٧‬ال‪ ٙ‬ه‪ٞ‬ت‪ ٞ‬ا‪ ٠ٔ٧‬ثفاثف ‪٧‬وب‪ٛ‬و‪٨‬وت ًو‪ّٞ‬‬ ‫ا‪ٓٝ‬ؽ‪٨ً . ٝ‬ط‪ ٦‬ت‪ ٠٧ٌٞٓٞ‬ؼ‪ٝ‬ػب آو‪٨‬وص ائٔو‪٧ ٠‬و‪٨‬وفؼ‪ً ٥‬و‪ .٦‬ثو‪٨‬وفؼ‪ٙ‬‬ ‫ا‪ٝٝ‬ز‪ٞ‬الـ‪ ٚ٧‬ه‪١ ٦٨‬ب ه‪ ٦٨‬سوسو‪ ٦‬توبق‪٧‬والـ‪٧‬و‪١ ٚ‬و‪ٞ‬ـ‪ٝ‬ضو٘و‪ ٠‬سو‪٦‬‬ ‫ائط‪٨‬ؽ‪ٔ٧‬ؽ‪ . ٥‬ت‪ ٌٞٓٞ‬اّ‪-‬ا‪٧‬بؿب ؼ‪ٝ‬ض‪ٞ‬ه ً‪٨‬ط‪ ٠٧ ٦‬ؼئؽ‪: ٥‬‬ ‫ ا ً‪٨‬ط‪ ٦‬ا‪ ٝ‬ا‪ٝٝ‬ز‪ٞ‬الـ ٗ‪ ٦ٜ‬اغتبـ‪٧‬فالـ‪ٗ .‬و‪ ٚ‬ا‪ٛٝ‬والـ‪٧‬و‪ ٚ‬آو‪٨‬و‪ٜ‬وؽ‪ٙ‬‬‫ه‪ٞ‬ـتبـ‪٧‬ت ث‪ٞ‬ـا‪٧‬ب ُٔ٘‪٨‬طٖ‪.‬س‪٧ ٠ٜ‬بغط‪٨ٔ٨‬ن ائٔ‪٨٧ ٠‬ت اوٓ‪ٗٞ‬ؽ‪ ٙ‬ه‪ٞ‬ـتبـؼ‪٧‬وٖ‬ ‫‪٧‬ئف‪ ٠ٜ٧‬س‪ ٚ‬ؼ‪٧ ٠ٜٗ ٟ‬بغط‪٨ٔ٨‬ن ائٔ‪٨ُ ٦ٜٗ ٠‬کٓ‪.٠‬‬ ‫ض٘‪٨‬ؽ ً‪٨‬ط‪ ٦‬ک‪ٌ٨‬فٓط٘‪٨ٗ ٠‬ص ا‪ٝٝ‬ز‪ٞ‬الـ ُٔ‪٨‬ت ز‪٨‬وػوؽ‪٧‬والـ‪.‬تو‪ٓٞ‬وٌو‪ٞ‬‬ ‫ا‪٧‬ط‪ ٦‬ثئٔ‪ُ ٠‬وـ‪ٝ‬ه هبز٘بم ا‪٧‬ست‪ ٠‬ؼ‪ .٥‬اٗ٘ب تبق‪٧‬الـ اٌٗب‪ٝ ٙ‬ئفٗ‪٨٧ ٠‬ت‬ ‫ثبض‪ ٚ٨ٜ٨‬ا‪ٝ‬ست‪ً ٞٛٞ‬سؽ‪ٔ٧‬ف ‪ .‬ا‪ٝٝ‬ز‪ٞ‬الـ ت‪ ٌٞٛٞٓٞ‬ؼ‪٧‬ف‪ ٥‬ت‪ٞ‬تؽ‪ٝ‬الـ‪.‬‬ ‫ً‪٨‬ط‪ ٦‬ا‪ٝٝ‬ز‪ٞ‬الـا سالٕ ‪ٝ‬ئف‪٧‬ت ؼئؽ‪: ٥‬‬ ‫ ا‪ٝٝ‬ز‪ ٞ‬هبـؼاضالـ ٗ‪ ٚ‬ز‪ٞ‬غؽا‪ٛ‬ؽ‪ ٦ً ٥‬ث‪ ٞ‬ض‪ُ ٠ٔ٨‬ف تو‪ٓٞ‬وٌو‪ٛٞ‬و‪ٙٞ‬‬‫ؼآ‪ٜ٨‬دب ُک‪٧‬فؼ‪ . ٖ٧‬اٗ٘ب ً‪ ٦‬ت‪ٞ‬تب ث‪٨٘ٔ٨‬فؼ‪ . ٖ٧‬ز‪ٞ‬ظ ‪٧‬وبغطو‪ ٦‬ا‪ٓٝ‬وؽ‪ٝ‬‬ ‫اـؼ‪ٝ ٥‬اـ‬ ‫ً‪ ٦‬س‪٨‬ک ا‪ ٞٛٝ‬ت‪ٞ‬تؽ‪ٞٛٝ‬ق‪ .‬ث‪ٝ ٠ٜٗ ٞٛٞ‬ئف‪.... ٚ٧‬‬ ‫ ُٔ‪ ٚ٨‬ا‪ٜ٧ٝ‬بٗبم ثبضبـٗ‪٨‬ف ؼئ‪٨٨‬ف ‪٧‬ئف ا‪٧‬ف‪ ٥‬ؼ‪٧‬ف‬‫ـهبص‪ ٦٘ٛ ٠‬ت‪ٛٞ‬ست ثفهص‪ُ ٦ٗ ٠‬لت قٗ‪ً ٚ٨‬د‪٠‬‬ ‫ ه‪٨‬ص ز‪٨‬ػبـ ا‪ٝ‬ق‪ ٝ‬هبـآ‪٨‬ن ًوٗ‪ٞ‬ـ‪ ٟ‬هبالـ‬‫قٗست‪ُ ٦ٗ ٙٞ‬ؿـ‪ ٟ‬ـ‪ ٝ‬س‪٨‬ب‪ ٦١‬ث‪ ٠‬قؿبّ ٗ‪٠ٛٞٗ ٦‬‬ ‫ هبـا ُ‪ ٙٞٛٞ‬ػ٘ف‪ ٝ‬اق ا‪ٝ‬الـ‬‫پب‪٧‬ب‪ ٙ‬ضت س‪ ٠٨‬سل‪٨‬ؽ است ‪.‬‬ ‫ ‪ٛ‬لس‪ ٦‬ا‪٧‬ست‪٧ ٦‬ئفؼ‪ ٙ‬ز‪٨‬ػ‪٨‬ف‬‫‪ٛ‬لسص اق خب‪ُ ٥‬فٕ ؼـ ٗ‪٨‬بؼ‬ ‫ ػدٔ‪ ٠‬ا‪٧‬ط‪ ٠ٜ٨‬ضئ‪٨‬طب‪ ٙ‬هبـ‪٧‬طبـ‬‫ػدٔ‪ً ٠‬بـ ض‪٨‬ط‪٠ٛٞ‬‬ ‫ ‪١‬ئر ً‪ ٖ٨‬اوق هبت‪٨‬ـ‪ٜ٨‬ب ت‪ٞ‬ـش ؼئ٘‪ ٠‬ق‬‫‪٨١‬ر ثوبٓ‪ٗ ٠ِ٨٘ٛ ٦‬بست ٗ‪ ٚ‬تفض‪٠‬‬ ‫ پ‪٨‬سبم اوق ؼست‪ ٠‬س‪ ٠ً ٦ٜ٨‬س٘‪ ٠‬ق‬‫زبه‪ ٞ‬ؼست‪ ٠‬غ‪ٞ‬ؼض‪ ٦٘ٛ ٞ‬ثف‪ٟ‬‬ ‫ ه‪ٞ‬ـؼؼا‪ ٙ‬ه‪ٞ‬ـغب‪ ٙ‬ه‪ ٙٞ٧ٞ‬سبغالٗبق‬‫ًس‪ ٠ً ٦‬اق ُفٍ ٗ‪ ٦‬تفس‪ُٞ ٠‬سل‪ٜ‬ؽ ‪ ٦٘ٛ ٠ِٛ‬ؼاـ‪ٟ‬‬ ‫ ُو‪ ٞٔ٧‬ثبٓ‪٨‬ن ات‪ ٦‬ا‪٧‬ست‪ ٙ ٠٧ ٠‬ه‪٧ٞ‬بـ ث‪ٞ‬ق ا‪ٝ‬ست‪٠ٛٞ‬‬‫ًس‪ ٠ً ٦‬غفثک‪ ٦ٗ ٟ‬غ‪ٞ‬ـ‪ ٟ‬پب‪ٓ ٥‬ـکش ‪ ٦ٗ ٖ١‬ض‪٠ٜ٨‬‬ ‫ اّ ا‪٧‬تؽ‪ٗ ٙ‬ط‪ٞ٢‬ـؼ‪ٝ‬ـ‬‫ٗثْ ُب‪ ٝ‬پ‪٨‬ط‪ ٦ٛٞ‬سل‪٨‬ؽ ٗط‪ٞ٢‬ـ‪ٟ‬‬ ‫ ؼئ‪ ٠٨‬س‪ ٚ‬خب‪ ٚ٨ٛ‬هبض‪٨ٜ٨‬ف‬‫ٗثْ ا‪ ٠ٌٜ٧‬ت‪ٜ‬ت ٗ‪ ٦‬غبـ‪ - ٟ‬ؼٓت ًتی ٗ‪٨‬ػ‪ٞ‬اؼ‬ ‫ ‪٧‬ب ضس‪ً ٚ‬ئسْ ‪٧‬ب ًئسْ ضس‪ٚ‬‬‫ز‪ ٠‬غ‪ٞ‬اخ‪ ٠‬ػٔ‪ ٦‬ز‪ ٠‬ػٔ‪ ٦‬غ‪ٞ‬اخ‪٠‬‬ ‫ هبـؼاضالـ ضب‪ٝ‬اضؽ‪ ٥‬اغ٘بغالـ ا‪ٜ٧‬ب‪ٛ‬ؽ‪٥‬‬‫ثفاؼـا‪ ٙ‬خ‪ًٜٜ َٜ‬ؽ اثٔ‪٢‬ب‪ ٙ‬ثب‪ٝ‬ـ ً‪ٜٜ‬ؽ ‪.‬‬ ‫ غبت‪ ٚ٨‬ه‪٨‬ک غبالس‪ٜ٨‬ب ه‪ٞ‬ذ ا‪٨ِ٧‬ت ؼا‪ ٦٧‬س‪ٜ٨‬ب‬‫تف‪ ٟ‬ث‪ ٠‬تػ٘ص ٗ‪٨‬ف‪ ٟ‬ضس‪ ٦ٜ‬ث‪ ٠‬ثبثبش ‪.‬‬ ‫ ‪ٞ١‬ـ‪ ٙ ٟ‬ا‪٧‬ت هبپ٘بق‬‫سِ‪ ٦‬پبـس ٗ‪٨ُ ٦٘ٛ ٠ًٜ ٦‬ف‪ٟ‬‬ ‫ ً‪ٞ‬ـ اهلل ؼا‪ ٠ٛ ٙ‬ا‪٧‬ست‪ ٠‬ـ ا‪ُ ٦ٌ٧‬وق ث‪٨‬ف‪ ٥‬ا‪٧‬ف‪ ٥‬ث‪٨‬ف‪ ٥‬ؼ‪ٝ‬ق‬‫ً‪ٞ‬ـ اق غؽا ز‪٨ٗ ٦‬ػ‪ٞ‬اؼ ؼ‪ ٝ‬زطٖ ث‪ٜ٨‬ب‬ ‫‪ٌ٧‬صؽ ‪١‬کاـ ٓـت‬ ‫ترکی در فبرسی‬ ‫اؼاٗ‪ ٠‬اق ض٘بـ‪ ٣‬هجْ‪....‬‬ ‫س‪ٗٞ‬ف; س‪ٗٞ‬ف ; س‪( ٕٞ‬س‪ً ; ْٕٞ‬بْٗ ت٘بٕ ‪ٛ‬به ث‪ٛ ٦‬ووص هو‪ٗٞ‬و‪٦‬‬ ‫هؽ‪ ٦٘٧‬اق تفً‪٢‬ب) ‪ +‬اـ(پ‪ٞٔ٢‬ا‪ ; )ٙ‬پ‪ٞٔ٢‬ا‪ ٙ‬ه‪ ٕٞ‬س‪ ٕٞ‬ا‪ ٚ٨ٓٝ‬ه‪ٗ ٕٞ‬وؽ‪ٛ‬و‪٦‬‬ ‫ثطف‪ّ٧‬ت ً‪ 71۷۷ ٠‬سبّ پ‪٨‬ص اق اؾـثب‪٧‬دب‪ ٙ‬تب ث‪ ٚ٨‬آ‪٢ٜ‬ف‪٧‬و‪ ٚ‬ضوٌو‪ٗٞ‬وت‬ ‫ًفؼ‪ٛ‬ؽ ‪ 3۷۷۷ ٝ‬سبّ ضبًٖ ث‪ٞ‬ؼ‪ٛ‬ؽ‪.‬‬ ‫‪ -1‬س‪ُٛٞ‬ب ; س ُ‪( ٞ‬اه) ‪ٛ +‬ب (اى) ; ٗتؼٔن ث‪ ٠‬اه ‪ٛ‬بٕ ُٔ‪ ٦‬ؼـً‪ٜ‬وبـاه‬ ‫‪ٞٛ‬ػ‪ٗ ٦‬فؿبث‪٦‬‬ ‫س‪٨‬بم; سب‪٧‬بم ; سب‪( ٥‬سب‪٘٧‬بم ; ض٘فؼ‪ + )ٙ‬ام (اى) ; ضو٘وبـش‬ ‫ػٖٔ ٗطبسجبت ؼـ هؽ‪ ٖ٧‬ا‪ ٚ٧‬ـ‪٧‬ط‪ ٠‬ؼـ ػفث‪ ٖ١ ٦‬استلبؼ‪ ٦ٗ ٟ‬ض‪ٞ‬ؼ‪.‬‬ ‫س‪٨‬جف‪ ;٥‬س‪٨‬ج‪٨‬ف ‪ ٝ‬س‪٧ٞ٨‬ف ; سبثبـ ‪ ٝ‬سب‪ٝ‬اـ (ثبظ‪ :‬ث‪ ٠ٔ٨‬س‪ٞ‬اـ) سوبًو‪ٜ‬وب‪ٙ‬‬ ‫ً‪ ٦ٜٛٞ‬ت‪ٞ‬ث‪ٓٞ‬سی اً‪ ٖ١ ٜٙٞ‬ا‪ٛ ٚ٧‬بض‪ ٠٨‬ـا ً‪ ٠‬ؼـ هف‪ٗ 6 ٝ 5 ٙٝ‬وطوْ‬ ‫ا‪ ٤٨ٓٝ‬ق‪ٛ‬ؽُ‪ ٦‬ه‪ ٕٞ‬سب‪ٝ‬اـ ث‪ٞ‬ؼ‪ ٟ‬است ثؽ‪ٛ ٚ٧‬بٕ ٗ‪ ٦‬غ‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬ؽ ‪ ٝ‬ثوؼوؽار ـ‪ٝ‬س‬ ‫‪١‬ب اق هف‪٨ٗ 16 ٙ‬الؼ‪ٛ ٥‬بٕ ا‪ٛ‬فا ث‪ ٠‬س‪٨‬جف‪ ٥‬تـ‪٨٨‬ف ؼاؼ‪ ٝ ٟ‬ا‪ٛ ٚ٧‬بٕ ث‪ٜٗ ٠‬وطووو‪٤‬‬ ‫ثس‪٨‬بـ ثکـُ‪ ٦‬اطالم ٗ‪ُ ٦‬فؼؼ (‪.)18‬‬ ‫س‪٨‬ع; س‪ْ٨‬ن ؼـ س‪ٗٞ‬ف‪ ; ٥‬س‪٨‬ص ‪ٝ‬ض‪٨‬ص ؼـ ا‪٧ٝ‬ـ‪ٞ‬ـ‪ ; ٥‬س‪ْ٨‬ع ؼـ اؾـ‪٥‬‬ ‫; کف‪ ٝ‬ثفؼ‪ٝ ٦ٛ‬س‪ ٤ٔ٨‬کف‪ ٝ‬ثفؼ‪ٝ ٙ‬س‪ ٤ٔ٨‬پػت‪ً ٚ‬جبه ‪ ٝ‬خِف ؛‬ ‫س‪ ;ْ٨‬سئ‪ ٝ ْ٨‬سئْ ; سئ‪( ٦‬ـ‪ٝ‬ؼ ثبظ‪ :‬زب‪( ّ + )٥‬اى) ; ‪ٛ‬وبضو‪ ٦‬اق‬ ‫ـ‪ٝ‬ؼغب‪ ٠ٛ‬غف‪ٝ‬ضب‪ ٙ‬ز‪ ٙٞ‬ـ‪ٝ‬ؼ ؛ ا‪ًٔ ٚ٧‬و٘و‪ ٠‬توفًو‪ ٦‬اسوت ‪ ٝ‬ؼاـا‪٥‬‬ ‫تفً‪٨‬جبت ق‪٧‬بؼ‪ ٥‬ؼـ ا‪ ٚ٧‬قثب‪ ٦ٗ ٙ‬ثبضؽ‪ :‬سٔد‪ٞ‬م ; سئٔد‪ٞ‬م ; س‪ ْ٨‬اسب‬ ‫سئ‪ٗ ٠ٓ ٦‬ی ; ضست‪ ٚ‬ؿٔ‪ٛ ٤‬بصبف ؼـ اه ـ‪ٝ‬ؼغب‪ ٠ٛ‬سئٔٔ‪ٗ ٠‬وی ;‬ ‫خبـ‪ً ٥‬فؼ‪ ٙ‬سئ‪ً ; ٚ٨٨‬بس‪ ٤‬سلبٓ‪ ٚ٨‬ثکـٍ ثفا‪ٗ ٥‬بست ‪ ٝ‬اثؽ‪ٝ‬ؽ‬ ‫اؼاٗ‪ ٠‬ؼاـؼ‬ ‫سئٔ‪ٜ٨‬ت‪ ; ٦‬پػص ‪ ٝ‬پال (ٗب‪ٜٛ‬ؽ س‪...)ْ٨‬‬ ‫ستارخان‬ ‫رپوین اعتصامی‬ ‫شعرکَتبُ ترکی‬ ‫ثفم ا‪٘ٓٝ‬بؼ‪ ٥‬ه‪٨‬ک‪ُ ٖ٧‬ئد‪٧ ٠‬ب‪ٛ‬ؽ‪٧‬فؼ‪ ٥‬الٓ‪٦ٛ ٠‬‬ ‫پف‪ٝ‬ا‪ ٚ٨ٛ ٠ٛ‬ا‪ٝ‬ؼٕ ؼ‪ ٟ‬ثبغ‪٨‬ف ؼ‪ ٖ٧‬اؼاس‪٠ٜ٨‬‬ ‫ُوـؼ‪ ٕٝ‬ط‪ٞ‬اف ًؼج‪ ٠‬ؼ‪٧ ٟ‬ب‪ٛ‬ؽ‪٧‬ودب ‪٧‬بٓ‪ٞ‬اـ‪٧‬ف‬ ‫سو‪ٞٔ٧‬ـ ‪ :‬ؼوق‪ ٠ٛ ٕٝ‬هؽـ ث‪ ٞ‬ػطو‪ ٚ٨‬خلبس‪ ٠ٜ٨‬؟‬ ‫سیدابَالقبسن ًببتی‬ ‫س‪٨‬ؽ اث‪ٞ‬آوبسٖ کفق‪ٛ‬ؽ ٗ‪٨‬ف ‪٧‬ط‪ٔٗ(٦٨‬وت ث‪ ٠‬س‪٨‬ؽ ٗطتفٕ اضتج‪)٦ٜ٨‬‬ ‫ث‪ ٠‬سبّ ‪١1191‬و‪.‬م ؼـ ـ‪ٝ‬ستب‪ ٥‬ا‪ٝ‬ضتج‪ ٚ٨‬اق تو‪ٞ‬اثوغ ؼ‪١‬سوتوب‪ٙ‬‬ ‫ؼ‪٧‬کٗبـ ضفه‪ ٦‬ثػص س‪ ٠٨‬ـ‪ٝ‬ؼ ض‪٢‬فستوب‪ ٙ‬خؤولوب ؼـ اسوتوب‪ٙ‬‬ ‫اؾـثب‪٧‬دب‪ ٙ‬ضفه‪ ٦‬ت‪ٓٞ‬ؽ ‪٧‬بکت‪ .‬ؼ‪ٝ‬ـا‪ ٙ‬خ‪ٞ‬ا‪ ٦ٛ‬غ‪ٞ‬ؼ ـا ؼـ ‪ٚ٨٘١‬‬ ‫ـ‪ٝ‬ستب ً‪ ٦ٌ٧ ٠‬اق ـ‪ٝ‬ستب‪١‬ب‪ٛ ٥‬بض‪ ٠٨‬اـسجبـا‪ ٙ‬هف‪ ٟ‬ؼاؽ ‪ ٝ‬ثػص‬ ‫س‪ ٠٨‬ـ‪ٝ‬ؼ ؼـ اؾـثب‪٧‬دب‪ ٙ‬ا‪٧‬فا‪ ٙ‬است ثب ضطٖ ؼاـ‪ ٝ ٥‬ثبؿجوب‪ٛ‬و‪٦‬‬ ‫ُؿـا‪٨ٛ‬ؽ‪ .‬ق‪٧‬جب‪١ ٦٧‬ب‪ ٥‬طجو‪٨‬وؼوت ا‪ ٝ‬ـا ثو‪ ٠‬سوف‪ٝ‬ؼ‪ ٙ‬اضوؼوبـ‬ ‫ثفا‪٨ِٛ‬ػت تب ـکت‪ ٠‬ـکت‪ ٠‬ث‪ ٠‬ػفکب‪ُ ٙ‬فا‪٨٧‬ؽ ‪ ٝ‬ض٘‪ ٚ‬تطص‪ ْ٨‬ثو‪٠‬‬ ‫ٗطبٓؼ‪ ٠‬اهبـ ػ٘ف غ‪٨‬بٕ ‪ ٝ ٥ٞٓٞٗ ٝ‬ضبکظ پفؼاغت‪ .‬ثؼؽ‪١‬ب ثو‪٠‬‬ ‫ض‪٢‬ف ا‪١‬ف ٗفًک هف‪ ٟ‬ؼاؽ ـکت ‪ ٝ‬ؼـ ثوؼ‪ ٠‬ض‪٨‬ع ض‪٢‬وبه آوؽ‪٧‬و‪ٚ‬‬ ‫ا‪١‬ف ‪ِٞ٧‬ض‪ ٠‬ػکٓت ُک‪٧‬ؽ ‪ ٝ‬ا‪ٝ‬اغف ػ٘ف ثوبق ثو‪ ٠‬قاؼُوب‪١‬وص‬ ‫اضتج‪ ٚ٨‬ثفُطت‪ .‬ا‪ ٝ‬ضؽ‪ٝ‬ؼ ‪١‬لتبؼ سبّ ػ٘ف ًوفؼ ‪ ٝ‬ؼـ سوبّ‬ ‫‪١ 1161‬دف‪ ٥‬ه٘ف‪ ٥‬ؼـُؿضت‪.‬‬ ‫خ٘غ اضؼبـ ث‪ ٠‬خبٗب‪ ٠ٛ‬اق ‪ٛ‬جبت‪ ٦‬ث‪ ٠‬پ‪ٜ‬ح ‪١‬کاـ ث‪٨‬ت ثبٓؾ ٗ‪ُ ٦‬فؼؼ‬ ‫ً‪ ٠‬توف‪٧‬جب ‪ٛ‬صق ا‪ ٙ‬کبـس‪ٛ ٝ ٦‬صق ؼ‪٧‬وِوف توفًو‪ ٦‬اسوت‪.‬‬ ‫اضؼبـ ‪ٛ‬جبت‪ ٦‬ؼـ خ٘‪ٞ٢‬ـ‪ ٥‬اؾـثب‪٧‬دب‪ ٝ ٙ‬هلوبق ‪ ٝ‬تفً‪ ٝ ٠٨‬ا‪٧‬فا‪ٙ‬‬ ‫طفکؽاـا‪ ٙ‬ثس‪٨‬بـ‪ ٥‬ؼاـؼ‪.‬‬ ‫ا‪ٗ ٠ً ٠ُٛٞ ٙ‬ط٘ؽ ػٔ‪ ٦‬تفث‪٨‬ت ٗ‪٧ٞٛ ٦‬سؽ‪ٛ :‬جب‪٧‬ت ٗتوتوجوغ اق‬ ‫اضؼبـ ضبکظ ض‪٨‬فاق‪ ٥‬است ‪ ٝ‬ث‪٨‬طتف ث‪ ٠‬خ‪ٜ‬س تد‪٨ٜ‬س طوبٓوت‬ ‫ث‪ٞ‬ؼ‪ ٝ ٟ‬ضؼف‪١‬ب‪ ٥‬تفً‪ٗ ٦‬طبثن ‪ٛ‬ـ٘بت ًوفؼ‪ً ٥‬وفٗو‪ ٦‬هوبـا‬ ‫ً‪٢‬ف‪ُ ٥‬فا‪ ٦ٔ٧‬ثس‪٨‬بـ ُلت‪ ٠‬است‪.‬‬ ‫اق اهبـ ؼ‪ِ٧‬ف ‪ٛ‬جب‪٧‬ت ٗ‪ٜ‬ظ‪ ٠ٗٞ‬ا‪ ٥‬است ث‪ٛ ٠‬بٕ (ػ‪ ٚ٨‬آؼطن) ًو‪٠‬‬ ‫ث‪ٜ‬ب ث‪ٞٛ ٠‬ضت‪ٗ ٠‬طبـ ث‪ ٠‬سبّ ‪ 1331‬ؼـ ال‪ٞ١‬ـ ثو‪ ٠‬طوجوغ ـسو‪٨‬وؽ‪ٟ‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫ؼ‪ٞ٧‬ا‪ ٙ‬اضؼبـش ث‪ ٠‬سبّ ‪ 1174‬ؼـ تجف‪٧‬ک زبح س‪ ٦ِٜ‬ضوؽ‪ٝ ٟ‬‬ ‫ؼـ ؼ‪ ٖ١‬اـؼ‪٧‬ج‪٢‬طت ‪ 1345‬ث‪ ٠‬غط ‪ٛ‬ستؼٔ‪٨‬ن (‪ٞ٧‬سق ٗطوٌو‪٨‬و‪ٚ‬‬ ‫هٖٔ) ث‪ ٠‬ا‪١‬ت٘بٕ ٗؽ‪٧‬ف ًتبه کف‪ٝ‬ض‪ ٦‬اؼثو‪٨‬و‪ ٠‬تو‪٢‬وفا‪ ٙ‬ؼـ ‪166‬‬ ‫صلط‪ 16 ٠‬سطف‪ ٥‬ث‪ ٠‬ص‪ٞ‬ـت اکست زبح ضؽ‪ ٟ‬است ‪ ٝ‬ضبْٗ‬ ‫ثطف ط‪ ٝ ْ٧ٞ‬ؿکّ ‪ ٝ‬هص‪٨‬ؽ‪ٗ ٟ‬ػ٘س ـثبػ‪ٗ ٦‬ستکاؼ اسوت‬ ‫‪ٝ‬سبه‪ٛ ٦‬بٗ‪ ٝ ٠‬اضؼبـ‪ ٥‬ث‪ ٠‬تفً‪ ٦‬اؾـثب‪٧‬دب‪ ٦ٛ‬است‪ .‬تػٔص ا‪ٝ‬‬ ‫ؼـ اضؼبـش ‪ٛ‬جبت‪ ٦‬غب‪ ٙ‬ز‪ٞ‬ثب‪ٗ ٦ٛ‬د‪ٗ ٝ ٜٙٞ‬د‪ ٜٙٞ‬ضوب‪ٗ ٟ‬و‪٦‬‬ ‫ثبضؽ ‪ ٥ٝ .‬ط‪ٜ‬کپفؼاق ‪٨ٛ‬ست ‪ ٌٚ٨ٓٝ‬ؼـ ثوفغو‪ ٦‬اق اضوؼوبـش‬ ‫ضال‪ٝ‬ت ط‪ٜ‬ک ـا اضسبس ًفؼ‪.‬‬ ‫‪ ٠ٛٞ٘ٛ‬ا‪ ٥‬اق اضؼبـ تفً‪٥ٝ ٦‬‬ ‫ُ‪ٞ‬ـس‪٧ ٠٨٨ٛ ٚٗ ٚ‬ب ـه ثئٔ‪ٛ ٠‬بال‪ ٙ‬ا‪ٓٝ‬ؽ‪ ٕٝ‬؟‬ ‫ؿٔط ائتؽ‪ ٦ً ٖ٧‬س‪ٝ ٠ٜ‬آ‪ ٠‬ض‪٨‬فا‪ ٙ‬ا‪ٓٝ‬ؽ‪ ٕٝ‬؟‬ ‫ا‪ٝ‬ؼا ‪٧‬بغؽ‪ ٦ٜٗ ٚ٧‬ث‪٨‬سبـ‪ ٦ٛ ٟ‬پف‪ٝ‬ا‪٦٘٨ً ٠ٛ‬‬ ‫اخ‪٨‬ـ‪ُ ٚ٨‬ؽ‪ِٗ ٥‬ف ػبض‪٨‬ن ا‪ٛ‬سب‪ ٙ‬ا‪ٓٝ‬ؽ‪ ٕٝ‬؟‬ ‫س‪ٞ‬ؼ ‪ ٝ‬سفٗب‪ٗ ٦ٗ ٠٧‬د٘‪ٞ‬ع آ‪٘٨‬ؽ‪ ٙ‬آؽ‪ٚ٧‬‬ ‫‪ ٖ٨ً ٠٨٨ٛ‬قا‪١‬ؽ ا‪ٞٓٝ‬ه ٗسدؽ‪ ٟ‬ؼـثب‪ ٙ‬ا‪ٓٝ‬ؽ‪! ٕٝ‬‬ ‫ٗ‪ ٖٜ٨‬ثػت‪ ٦٘٨ً ٖ٨‬طبم ‪ ٝ‬ـ‪ٝ‬اه‪ٚ٨‬‬ ‫کٔی ُوـ‪ ٕٝ‬ؼو‪ٛ‬س‪ ٙٞ‬ا‪ ٝ‬ا‪ٝ‬ق ث‪ ٞ‬ا‪ٝ‬ق‪!ٟ‬‬ ‫ُ‪ٛٞ‬ص ز‪٨‬ػبـ ِٗف س٘ت ٗـف‪٧‬جؽ‪ٙ‬‬ ‫اُف ث‪٨‬ف ‪ ّٞ٧‬ؼ‪٧‬س‪ ٚ٨‬ا‪ ٝ‬ا‪ٝ‬ق ث‪ ٞ‬ا‪ٝ‬ق‪ٟ‬؟‬ ‫‪١‬ف ُ‪٨١ ٙٞٛٞ‬دف‪ٜ٧‬ؽ‪ ٙ‬ؼو‪ٞٛ‬ه ث‪٨‬ف ا‪٠٧‬‬ ‫ُئد‪ُٛٞ -٠‬ؽ‪ٝ‬ق ؾ‪ٌ٧‬ف ائٔفٕ ث‪٨‬ف ا‪٠٧‬‬ ‫س‪ ٦ٜ‬تبـ‪ ٥‬ا‪ٝ‬ق‪ُ ٙٝ‬وستف ث‪٨‬ف ا‪٠٧‬‬ ‫‪١‬ئر ُوـ‪ ٕٝ‬ا‪ٝ‬غطبـٗ‪ ٦‬ا‪ ٝ‬ا‪ٝ‬ق ث‪ ٞ‬ا‪ٝ‬ق‪ٟ‬؟‬ ‫ًو‪ًٝ‬ت طبٓؼ‪ ٚ٨‬ا‪ٓٝ‬ؽ‪ ٝ‬س‪ٛٞ‬ج‪٠ٓٞ‬‬ ‫‪٧‬بغص ٗوبثْ ائت ُ‪ ٞٓٞ‬س‪ٛٞ‬ج‪٠ٓٞ‬‬ ‫ه‪٘٧ٞ‬ب ؼست‪ٜٓ ٠‬س‪ ٚ٨‬س‪ٛٞ‬ج‪ ّٞ‬س‪ٛٞ‬ج‪٠ٓٞ‬‬ ‫ث‪٨‬ف ؼو‪ٛ‬ؽـ غفٗ‪ ٦ٜ‬ا‪ ٝ‬ا‪ٝ‬ق ث‪ ٞ‬ا‪ٝ‬ق‪ٟ‬‬ ‫اؼٕ ‪٧‬ئ‪ ٚ٨‬ثبـ‪ ٥‬ؼا‪ ٠ٛ‬ث‪ٖٜٗ ْ٨‬‬ ‫ُوـٗ‪ٞ‬ضٖ غبٓ‪ ٦ٜ٨‬ؼا‪ٛ‬ب ث‪ٖٜ٘ٔ٨‬‬ ‫ؼ‪ٔ٧‬جف س‪ٜ‬ؽ‪ ٙ‬اوقُ‪ ٠‬ؼا‪ ٠ٛ‬ث‪ٖٜ٘ٔ٨‬‬ ‫ػجث ٗ‪ ٦ٜ‬ات٘ب ا‪ ٝ‬ا‪ٝ‬ق ث‪ ٞ‬ا‪ٝ‬ق‪ٟ‬‬ ‫‪ٛ‬جبت‪ ٦‬ؿ٘ٔ‪ٗ ٖ٧ ٦‬ئ‪ ٦‬توى ا‪٧‬بؿ‪٠‬‬ ‫پ‪ ٠ٔٔ٨‬تی ه‪ٞ‬ـ‪ٓٝ‬ؽ‪ ٕٝ‬ؼ‪ٝ‬ضؽ‪ ٕٝ‬ا‪٧‬بؿ‪٠‬‬ ‫ث‪ٛٞ‬ؽا‪ ٙ‬اـت‪٨‬ن ٗ‪ ٦ٜ‬سبٓ٘ب ا‪٧‬بؿ‪٠‬‬ ‫سب‪ ٦٘٨ً ْ٧‬ؼ‪ٝ‬ـ‪ ٕٝ‬ا‪ ٝ‬ا‪ٝ‬ق ث‪ ٞ‬ا‪ٝ‬ق‪ٟ‬‬ ‫ثبض‪ٜ٨‬ب ؼو‪ٛ‬ؽ‪ ُٕٞٝ‬ث‪ٛ ٞ‬ئد‪ ٠‬ضبٓؽ‪٧‬ف‬ ‫ؼ‪٨ٗ ٠ٜ٘٧‬ص ؼئ‪٨٨‬فس‪ :ٚ‬ا‪ ٠ٛ ٥‬ؼ‪٧‬ف ‪ ٠ٛ‬ؼ‪٧‬ف؟‬ ‫ثبض‪ ٖ٨‬ز‪٨‬ػ٘بق ٗ‪ ٖ٨ٜ‬س‪ ٚ٨ٜ‬ؼ‪ٜ٨ٔ٧‬ؽ‪ٙ‬‬ ‫ث‪ٞ٧ٞ‬ـ ُ‪ُ ٜٚ٨‬وـ‪ ٕٝ‬ا‪ ٠ٛ ٥‬ؼ‪٧‬ف ‪ ٠ٛ‬ؼ‪٧‬ف؟‬ ‫ه‪ٞ‬ـثب‪ ٙ‬ا‪ ٕٞٓٝ‬ا‪ٝ‬ق‪ٛٝ‬ؽ‪٨١ ٦ً ٟ‬الٓ‪٠‬‬ ‫ؿ٘ک‪ ٟ‬ا‪ٝ‬غ‪ٜ٨ٗ ٙٞ‬ؽ‪٧‬ف ُ‪١ ٜٚ٨‬ئ‪٧ ٦‬ب‪٠٧‬‬ ‫‪ ٠ٛ‬ثبغ‪٨‬فسب‪ٗ ٙ‬بـاّ ً‪١ ٦٘٨‬ئ‪ ٦‬ا‪٠٧‬؟‬ ‫خ٘بٓ‪٧ ٚ٨‬ب‪ٜ٨ٛ‬ؽا ا‪ ٠ٛ ٥‬ؼ‪٧‬ف ‪ ٠ٛ‬ؼ‪٧‬ف؟‬ ‫ُوق‪ ٕٝ‬هب‪ً ٙ‬بسبس‪ ٦‬ا‪ٝ‬ـُ‪ ٖ٨‬ض‪٨‬ط‪٠‬‬ ‫ٗ‪ً ٦ٜ‬بثبه ً‪ ٦٘٨‬زٌ٘‪٨‬س‪ ٚ‬ض‪٨‬ط‪٠‬‬ ‫ـه‪٨‬ج‪ُ ٦‬وـ‪ ٦ً ٕٝ‬ؼإ ً‪ ٦٘٨‬ض‪٨‬ط‪!٠‬‬ ‫ا‪ٔٔ٧‬ف ا‪ٔٔ٧‬ف زٌ‪ ٠‬ا‪ ٠ٛ ٥‬ؼ‪٧‬ف ‪ ٠ٛ‬ؼ‪٧‬ف‬ ‫‪ ٠ٛ‬ثبغ‪٨‬فسب‪ ٙ‬ا‪ ٝ‬سٔطب‪ ٠ٛ‬ث‪ ٞ‬غب‪٠ٛ‬؟‬ ‫ز‪ٞ‬ظ اؼاٗٔف ُٔؽ‪ُ ٥‬ئتؽ‪ ٥‬ث‪ ٞ‬غب‪٠ٛ‬‬ ‫ُئ‪ ٠ٜ‬ث‪ ُٙٞ ٞ‬ا‪٧‬ط‪٨‬وال‪٨ٛ‬ت ث‪ ٞ‬غب‪٠ٛ‬‬ ‫ث‪٨٘ٔ٨‬فٕ ُوـ‪ ٚٛٝ‬ا‪ ٠ٜ٧‬ؼ‪٧‬ف ‪ ٠ٛ‬ؼ‪٧‬ف؟‬ ‫ض٘ؽ آس‪ ٙٞ‬آال‪١‬ب ُئتؽ‪ ٥‬ا ز‪!٠ٔٔ٨‬‬ ‫‪ٛ‬جبت‪ ٦‬اق هبٓؽ‪ُٔٓٞ ٥‬ف از‪٠ٔ٨‬‬ ‫ث‪ٗ ٞ‬طٌ‪٧ ٕٞٓٞ‬بـ ه ً‪٘٨‬ؽ‪ ٙ‬از‪٠ٔ٨‬؟‬ ‫‪٧‬بـ ؼست‪ٜ٨‬ؽ‪ ٟ‬ت‪ٞ‬تب‪ ٙ‬ا‪ ٠ٜ٧‬ؼ‪٧‬ف ‪ ٠ٛ‬ؼ‪٧‬ف؟‬ ‫(‪۶11‬شبعردى طٌس شعرلر )کتببیٌداى سئچیلویش‬ صفحه 6 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫اگهی‬ ‫شىبٍ ‪ 52‬دی ‪ 02 * 0011‬طاوًیٍ ‪ 05 * 5155‬جمادی الثاوی‪ * 0001‬سال سی ی دیم ( ایتًص اینیىجی ایل ) * شماسٌ ( سایی ) ‪2001 :‬‬ ‫سیصوامٍ اسک‬ ‫شىاسٍ اگُی ‪0529022‬‬ ‫اگُی ثبتی‬ ‫اگْی تـییفات ٌفًت تٌؽـ تفم ِثا ٌفًت وْاهی غاَ تِ ٌموماـُ‬ ‫ثثت ‪ٌٌ ٍ 258‬اوِ هلی ‪ 70400050851‬تِ اوتٌاؼ َِـتدلمىمِ ّمیم مت‬ ‫هؽیفُ هَـظ ‪ 7800008005‬تّویوات ؾیل اتػاؾ ٌؽ ‪4‬‬ ‫اهای ضىیی ضٌیلِ تِ ًؽهلی ‪ 7511013801‬تِ ووت ػضَ ّی ت هؽیفُ‬ ‫ٍ هؽیف ػاهل اهای هطوؽ هْؽٍی تِ ًؽهلی ‪ 7514034832‬تمِ ومومت‬ ‫ـئیه ّی ت هؽیفُ اهای ػلیمفاما فمغملمی ٌماّمومفن تمِ ًمؽهملمی‬ ‫‪ 7110540317‬تِ ووت ًائه ـئیه ّی ت هؽیفُ اًتػاب گفؼیؽًؽ‪ً .‬لیِ‬ ‫اوٌاؼ ٍ اٍـام تْاؼاـ ٍ تؼْؽاٍـ ٌفًت اق هثیل زی‪ ،‬ولتمِ‪ ،‬تمفٍات‪،‬‬ ‫هفاـؼاؼّا ٍ ػوَؼاوالهی ٍ اٍـام ػاؼی ٍ ًاهِ ّمای اؼاـی تما اهضما‬ ‫هٌلفؼ هؽیف ػاهل (ضىیی ضٌیلِ تِ ًؽهلی ‪ّ )7511013801‬وفاُ تا هْمف‬ ‫ٌفًت هؼتثف هی تاٌؽ‪.‬‬ ‫اداسٌ مل ثبت اسىاد ی امالک استان ارسبایجان ششقی‬ ‫مشجع ثبت ششمت َا ی مًسسات غیشتجاسی میاوٍ‬ ‫***********************************‬ ‫سیصوامٍ اسک‬ ‫شىاسٍ اگُی ‪0529022‬‬ ‫اگُی ثبتی‬ ‫اگْی تـییفات ٌفًت تٌؽـ تفم ِثا ٌفًت وْاهی غاَ تِ ٌموماـُ‬ ‫ثثت ‪ٌٌ ٍ 258‬اوِ هلی ‪ 70400050851‬تِ اوتٌاؼ َِـتدلمىمِ همدمومغ‬ ‫ػوَهی ػاؼی وافیاًِ هَـظ ‪ 7800008005‬تّویوات ؾیل اتػاؾ ٌؽ ‪4‬‬ ‫اهایاى ضىیی ضٌیلِ تِ ًؽهلی ‪ ، 7511013801‬هطوؽ هْؽٍی تِ ًؽهلی‬ ‫‪ ٍ 7514034832‬ػلیفاا فغلی ٌاّوفن تِ ًؽهلی ‪ 7110540317‬تمِ‬ ‫ػٌَاى اػضای ّی ت هؽیفُ تفای هؽت ‪ 4‬وما اًمتمػماب گمفؼیمؽًمؽ‪.‬‬ ‫تاقـواى‪ 4‬غاًن ـٍیا ولین غاى ٌواهی تِ ًؽهلی ‪ ٍ 0012035510‬غماًمن‬ ‫قّفا ضىٌی تِ ًؽهلی ‪ 7511771120‬تِ تفتیه تِ ػٌَاى تاقـن اِلی ٍ‬ ‫ػلی افثؽ تفای هؽت یٌىا هافی ( وا هافی ‪ ) 7800‬اًتػاب ٌؽًؽ‪.‬‬ ‫اداسٌ مل ثبت اسىاد ی امالک استان ارسبایجان ششقی‬ ‫مشجع ثبت ششمت َا ی مًسسات غیشتجاسی میاوٍ‬ ‫***********************************‬ ‫سیصوامٍ اسک‬ ‫شىاسٍ اگُی ‪0529025‬‬ ‫اگُی ثبتی‬ ‫اگْی تـییفات ٌفًت ٌِایغ هاکالى ًٍماٍـق اؾـتمایمدماى ٌمفًمت‬ ‫وْاهی غاَ تِ ٌواـُ ثثت ‪ٌٌ ٍ 4182‬اوِ هملمی ‪ 78008574108‬تمِ‬ ‫اوتٌاؼ َِـتدلىِ هدوغ ػوَهی ػماؼی تمغمَـ کمَم افمؼماؼُ همَـظ‬ ‫‪ 7800000040‬تّویوات ؾیل اتػاؾ ٌؽ ‪4‬‬ ‫خْاًگیف پیفی ضىٌٌلَ تِ ًؽهلی ‪ - 7540720108‬تمیمت افمِ پمیمفی‬ ‫ضىٌٌلَ تِ ًؽهلی ‪ - 7517011031‬خْاًؽاـ پیفی ضىٌٌلَ تِ ًؽهملمی‬ ‫‪ 7540805374‬تِ ػٌَاى اػضای ّی ت هؽیفُ تفای هؽت ‪ 4‬وا اًتػماب‬ ‫گفؼیؽًؽ‪ِ .‬ؽیوِ ػثؽافلْی تِ ًؽهلمی ‪ - 7517011077‬اتمَافملمضمل‬ ‫هطوؽپَـ تِ ًؽهلی ‪ 0070120401‬تِ تفتیه تِ ووت تاقـن اِلمی ٍ‬ ‫تاقـن ػلی افثؽ تفای هؽت یی وا هافی اًتػاب گفؼیؽًؽ‪ .‬ـٍقًاهمِ‬ ‫ًثیفاالًتٍاـ اـى خْت ؼـج اگْی ّای هاًًَمی ٌمفًمت اًمتمػماب‬ ‫گفؼیؽ‪.‬‬ ‫اداسٌ مل ثبت اسىاد ی امالک استان ارسبایجان ششقی‬ ‫مشجع ثبت ششمت َا ی مًسسات غیشتجاسی میاوٍ‬ ‫***********************************‬ ‫سیصوامٍ اسک‬ ‫شىاسٍ اگُی ‪0529021‬‬ ‫اگُی ثبتی‬ ‫اگْی تـییفات ٌفًت ٌِایغ هاکالى ًٍماٍـق اؾـتمایمدماى ٌمفًمت‬ ‫وْاهی غاَ تِ ٌواـُ ثثت ‪ٌٌ ٍ 4182‬اوِ هملمی ‪ 78008574108‬تمِ‬ ‫اوتٌاؼ َِـتدلىِ ّی ت هؽیفُ هَـظ ‪ 7800000040‬تّمومیمومات ؾیمل‬ ‫اتػاؾ ٌؽ ‪4‬‬ ‫خْاًگیف پیفی ضىٌٌلَ تِ ًؽهلی ‪ 7540720108‬تِ ووت ـئیه ّی مت‬ ‫هؽیفُ ٍ هؽیف ػاهل‪ -‬تیت افِ پیفی ضىٌٌلَ تِ ًؽهلی ‪ 7517011031‬تِ‬ ‫ووت ًائه ـئیه ّی ت هؽیفُ‪ -‬خْاًؽاـ پیفی ضىٌٌلمَ تمِ ًمؽهملمی‬ ‫‪ 7540805374‬تِ ووت ػضَ ّی ت هؽیفُ اًتػاب ٌؽًؽ‪ً .‬لیِ اوٌماؼ ٍ‬ ‫اٍـام تْاؼاـ ٍ تؼْؽاٍـ ٌفًت اق هثیل زی‪ ،‬ولتِ‪ ،‬تفٍات‪ ،‬هفاـؼاؼّا‪،‬‬ ‫ػوَؼاوالهی تا اهضا هٌلفؼ ػضَ ّی ت هؽیفُ (خْاًؽاـ پیفی ضىٌٌلَ تِ‬ ‫ًؽهلی ‪ّ ) 7540805374‬وفاُ تا هْف ٌفًت ؼاـای اػتثاـ همی تماٌمؽ‪.‬‬ ‫اٍـام ػاؼی ٍ ًاهِ ّای اؼاـی تا اهضا هٌلفؼ هؽیف ػاهل ٍ ـئیه ّی ت‬ ‫هؽیفُ (خْاًگیف پیفی ضىٌٌلَ تِ ًؽهلی ‪ ) 7540720108‬یما ػضمَ‬ ‫ّی ت هؽیفُ (خْاًؽاـ پیفی ضىٌٌلَ تِ ًؽهلی ‪ّ ) 7540805374‬مومفاُ‬ ‫تا هْف ٌفًت هؼتثف هی تاٌؽ‪.‬‬ ‫اداسٌ مل ثبت اسىاد ی امالک استان ارسبایجان ششقی‬ ‫مشجع ثبت ششمت َا ی مًسسات غیشتجاسی میاوٍ‬ ‫***********************************‬ ‫سیصوامٍ اسک‬ ‫شىاسٍ اگُی ‪0529022‬‬ ‫اگُی ثبتی‬ ‫اگْی تـییفات ٌفًت والهت پایؽاـ تٌیی ٌفًت وْاهی غماَ تمِ‬ ‫ٌواـُ ثثت ‪ٌٌ ٍ 4080‬اوِ هلی ‪ 78002311023‬تِ اوتٌاؼ َِـتمدملمىمِ‬ ‫ّی ت هؽیفُ هَـظ ‪ 7133077045‬تّویوات ؾیل اتمػماؾ ٌمؽ ‪ 4‬اهمای‬ ‫ویاهی وپْفیاى تِ ًؽهلی ‪ 7514102880‬تِ ووت ػضَ ّی ت هؽیفُ ‪،‬‬ ‫ـئیه ّی ت هؽیفُ ٍ هؽیف ػاهل ٍ اهای ػلی همطمومؽی تمِ ًمؽهملمی‬ ‫‪ 7540845304‬تِ ووت ًائه ـئیه ّی ت هؽیفُ ٍ غاًن وْیال غماؼهمی‬ ‫تِ ًؽهلی ‪ 0053413143‬تِ ووت ػضَ ّی ت هؽیفُ ٍ غاًمن همفامیمِ‬ ‫اهتؽاـ ؼٍوت تِ ًؽهلی ‪ 0000280402‬تِ ووت ػضَ ّمیم مت همؽیمفُ‬ ‫اًتػاب ٌؽًؽ‪ً .‬لیِ اوٌاؼ ٍ اٍـام تْاؼاـ ٍ تؼْؽاٍـ ٌفًت اق همثمیمل‬ ‫زی‪ ،‬ولتِ‪ ،‬تفٍات‪ ،‬هفاـؼاؼّا ٍ ػوَؼاوالهی‪ ،‬اٍـام ػاؼی ٍ ًاهِ ّای‬ ‫اؼاـی تا اهضا هٌلفؼ ـئیه ّی ت هؽیفُ ٍ هؽیف ػاهل (ویاهی وپْفیاى‬ ‫تِ ًؽهلی ‪ّ )7514102880‬وفاُ تا هْف ٌفًت ؼاـای اػتثاـ هی تاٌؽ‪.‬‬ ‫اداسٌ مل ثبت اسىاد ی امالک استان ارسبایجان ششقی‬ ‫مشجع ثبت ششمت َا ی مًسسات غیشتجاسی میاوٍ‬ ‫***********************************‬ ‫سیصوامٍ اسک‬ ‫شىاسٍ اگُی ‪0529022‬‬ ‫اگُی ثبتی‬ ‫اگْی تـییفات ٌفًت والهت پایؽاـ تٌیی ٌفًت وْاهی غماَ تمِ‬ ‫ٌواـُ ثثت ‪ٌٌ ٍ 4080‬اوِ هلی ‪ 78002311023‬تِ اوتٌاؼ َِـتمدملمىمِ‬ ‫هدوغ ػوَهی ػاؼی تغَـ کَم افؼاؼُ هَـظ ‪ 7133077045‬تّومیمومات‬ ‫ؾیل اتػاؾ ٌؽ ‪ 4‬اهای ویاهی وپْفیاى تِ ًؽهلی ‪ ٍ 7514102880‬اهای‬ ‫ػلی هطوؽی تِ ًؽهلی ‪ ٍ 7540845304‬غاًن وْیال غاؼهی تِ ًؽهلمی‬ ‫‪ ٍ 0053413143‬غاًن هفایِ اهتؽاـ ؼٍوت تِ ًؽهلی ‪ 0000280402‬تِ‬ ‫ػٌَاى اػضای ّی ت هؽیفُ تفای هؽت ‪ 4‬وا اًتػاب گفؼیؽًمؽ‪ .‬اهمای‬ ‫هطوؽ ولغاًی تِ ًؽهلی ‪ ٍ 7511211051‬اهای پیام یؼوَتی تِ ًؽهملمی‬ ‫‪ 7514215714‬تِ تفتیه تِ ووت تاقـن اِلی ٍ تاقـن ػملمی افمثمؽ‬ ‫تفای هؽت یی وا هافی ( وا هافی ‪ ) 33‬اًتػاب گفؼیؽًؽ‪.‬‬ ‫اداسٌ مل ثبت اسىاد ی امالک استان ارسبایجان ششقی‬ ‫مشجع ثبت ششمت َا ی مًسسات غیشتجاسی میاوٍ‬ ‫***********************************‬ ‫سیصوامٍ اسک‬ ‫شىاسٍ اگُی ‪0529020‬‬ ‫اگُی ثبتی‬ ‫اگْی تـییفات ٌفًت کًَا کیؽاـ ایفاًیاى ٌفًت وْاهمی غماَ تمِ‬ ‫ٌواـُ ثثت ‪ٌٌ ٍ 83453‬اوِ هلی ‪ 78002017121‬تِ اوتٌاؼ َِـتدلمىمِ‬ ‫ّی ت هؽیفُ هَـظ ‪ 7800004072‬تّویوات ؾیل اتػاؾ ٌؽ ‪ 4‬ومفهمایمِ‬ ‫تؼْؽی ٌفًت اق عفف ًلیمِ ومْماهمؽاـاى تمفاتمف گمَاّمی ٌموماـُ‬ ‫‪ 5405740071‬هَـظ ‪ 7800004001‬تاًی تمدماـت ٍ ضىماب ٌموماـُ‬ ‫‪ٍ 574124158‬اـیک ٍ ؼـ ًتیدِ ِؽؼـِؽ وفهایِ پفؼاغت گفؼیؽ‪.‬‬ ‫اداسٌ مل ثبت اسىاد ی امالک استان ارسبایجان ششقی‬ ‫اداسٌ ثبت ششمت َا ی مًسسات غیشتجاسی تبشیض‬ ‫سیصوامٍ اسک‬ ‫شىاسٍ اگُی ‪0529022‬‬ ‫اگُی ثبتی‬ ‫اگْی تـییفات ٌفًت کًَا کیؽاـ ایفاًیاى ٌفًت وْاهی غاَ تِ ٌوماـُ‬ ‫ثثت ‪ٌٌ ٍ 83453‬اوِ هلی ‪ 78002017121‬تِ اوتٌاؼ َِـتدملمىمِ ّمیم مت‬ ‫هؽیفُ هَـظ ‪ 7800004005‬تّویوات ؾیل اتػاؾ ٌؽ ‪ 4‬اؼـن ٌمفًمت اق‬ ‫هطل هثلی تِ ًٍاًی خؽیؽ‪ 4‬اوتاى اؾـتایداى ٌفهی ‪ٌْ ،‬فوتاى تثفیک ‪ ،‬تػً‬ ‫هفًکی ‪ ،‬ؼّىتاى هیؽاى زای ‪ ،‬ـٍوتا ًٌؽـٍؼ‪ ،‬هطلِ خاؼُ تْفاى ‪ ،‬تْفاى ‪،‬‬ ‫ًَزِ قهیٌْای وپاُ ‪ًَ ،‬زِ ٌِؼتی اًا ‪ ،‬پالى ‪ ، 78‬عمثمومِ ّمومٌمق‬ ‫ًؽپىتی ‪ 5102741400‬تـییف یاکت ٍ هاؼُ هفتَعِ ؼـ اوماومٌماهمِ اِمالش‬ ‫گفؼیؽ‪.‬‬ ‫اداسٌ مل ثبت اسىاد ی امالک استان ارسبایجان ششقی‬ ‫اداسٌ ثبت ششمت َا ی مًسسات غیشتجاسی تبشیض‬ ‫***********************************‬ ‫سیصوامٍ اسک‬ ‫شىاسٍ اگُی ‪0529022‬‬ ‫اگُی ثبتی‬ ‫اگْی تـییفات ٌفًت کًَا کیؽاـ ایفاًیاى ٌفًت وْاهی غاَ تِ ٌوماـُ‬ ‫ثثت ‪ٌٌ ٍ 83453‬اوِ هلی ‪ 78002017121‬تِ اوتٌاؼ َِـتدلمىمِ همدمومغ‬ ‫ػوَهی ػاؼی تغَـ کَم افؼاؼُ هَـظ ‪ 7800004005‬تّویوات ؾیل اتمػماؾ‬ ‫ٌؽ ‪ 4‬ػلی ـاائی ـغىاـی تِ ًؽهلی ‪ 7110021140‬تِ ووت هؽیفػاهل ٍ‬ ‫ػضَ اِلی ّیم مت همؽیمفُ ‪ -‬اـی ـامائمی ـغىماـی تمِ ًمؽهملمی‬ ‫‪ 0018238827‬تِ ووت ـئیه ّی ت هؽیفُ ٍ ػضَ اِلی ّی ت همؽیمفُ ‪-‬‬ ‫ؿالهفاا ضاخی پَـًٌؽـٍؼ تِ ًؽهلی ‪ 7127441158‬تِ ووت ًایه ـئیه‬ ‫ّی ت هؽیفُ ٍ ػضَ اِلی ّی ت هؽیفُ اًتػاب ٌؽًؽ‪ً .‬لیِ اٍـام ٍ اومٌماؼ‬ ‫تْاؼاـ ٍ تؼْؽاٍـ ٌفًت تا اهضای هؽیفػاهل ّوفاُ تا هْف ٌفًت ٍ اٍـام‬ ‫ػاؼی ٍ اؼاـی تِ اهضای هؽیفػاهل ّوفاُ تا هْف ٌفًت هؼتثف همی تماٌمؽ‪.‬‬ ‫هَوىِ اـٌیی ضىاب ضىاتؽاـاى ـووی تِ ٌٌاوِ هلی ‪ٍ 70701455421‬‬ ‫ـوَ تاتاقاؼُ تِ ًؽ هلی ‪ 7120813471‬تِ تفتیه تؼٌمَاى تماقـن اِملمی‬ ‫ٍػلی افثؽ تفای یی وا هافی اًتػاب ٌؽًؽ‪ .‬ـٍقًماهمِ اـى تمؼمٌمَاى‬ ‫ـٍقًاهِ ًثیفاالًتٍاـ تفای ؼـج اگْی ّای ٌفًت اًتػاب گفؼیؽ‪.‬‬ ‫اداسٌ مل ثبت اسىاد ی امالک استان ارسبایجان ششقی‬ ‫اداسٌ ثبت ششمت َا ی مًسسات غیشتجاسی تبشیض‬ ‫***********************************‬ ‫سیصوامٍ اسک‬ ‫شىاسٍ اگُی ‪0529092‬‬ ‫اگُی ثبتی‬ ‫اگْی تـییفات ٌفًت یٌّؽ ٍ ٍّت غؽهاتی واهاًِ ـٍاتظ ًاـ ٍ تؼاٍى‬ ‫اهیؽ هیاًِ ٌفًت تؼاًٍی تِ ٌواـُ ثثت ‪ٌٌ ٍ 4147‬اوِ هلی ‪78003341515‬‬ ‫تِ اوتٌاؼ َِـتدلىِ ّی ت هؽیفُ هَـظ ‪ ٍ 7800001071‬همدمَق ٌموماـُ‬ ‫‪ 00203‬هَـظ ‪ 7800008007‬اق اؼاـُ تؼاٍى‪ً ،‬اـ ٍ ـکاُ اختواػی ٌْفوتماى‬ ‫هیاًِ تّویوات ؾیل اتػاؾ ٌؽ ‪ 4‬اؼـن ٌفًت اق هطل هثلی اى تِ اؼـن‬ ‫خؽیؽ‪ 4‬اوتاى اؾـتایداى ٌفهی ‪ٌْ -‬فوتاى هیاًِ – تػً همفًمکی‪ٌ -‬مْمف‬ ‫هیاًِ‪ -‬هطلِ هیؽاى تىیح – هیؽاى تىیح ‪ -‬غیاتاى ٌْؽا ‪ -‬پالى ‪ -0‬عمثمومِ‬ ‫ّوٌق‪ً -‬ؽپىتی ‪ 5173075888‬تـییف یاکت‪ .‬ؼـ ًتیدِ هاؼُ ‪ 0‬اوماومٌماهمِ‬ ‫ٌفًت تِ ٌفش کَم اِالش گفؼیؽ‪.‬‬ ‫اداسٌ مل ثبت اسىاد ی امالک استان ارسبایجان ششقی‬ ‫مشجع ثبت ششمت َا ی مًسسات غیشتجاسی میاوٍ‬ ‫***********************************‬ ‫سیصوامٍ اسک‬ ‫شىاسٍ اگُی ‪0529502‬‬ ‫اگُی ثبتی‬ ‫تاویه هَوىِ ؿیف تداـی هفؼم ًْاؼ هىیف هؼفکت ؼـتاـیع ‪7800005048‬‬ ‫تِ ٌواـُ ثثت ‪ 5458‬تِ ٌٌاوِ هلی ‪ 78070478488‬ثمثمت ٍ اهضما ؾیمل‬ ‫ؼکاتفتٌویل گفؼیؽُ ًِ غالِِ اى تِ ٌفش قیف خْت اعالع ػوَم اگْی‬ ‫هیگفؼؼ‪.‬‬ ‫ًام ‪ 4‬هفؼم ًْاؼ هىیف هؼفکت هَوىِ ؿیف تداـی هَاَع کؼافیت ‪4‬اـقٌْا ٍ‬ ‫تاٍـّای ؼیٌی ٍ کؼافیت تػّّی تفتیت ؼیٌی ‪ .‬تِ هَخه هدمَق اق اؼاـُ‬ ‫ًل (اؼاـُ ًل واقهاى ّای هفم ًْاؼ)ٍقاـت ًٍَـ تفاتف تا ٌواـُ همدمَق‬ ‫‪ 28010‬ؼـ تاـیع ‪7800008005‬ؼـ اوتاى هفتَعِ ایی اگْی تِ ثثت ـومیمؽ‪.‬‬ ‫هؽت کؼافیت ‪ 4‬اق تاـیع ثثت تما ‪ 7805008072‬همفًمک اِملمی ‪ 4‬اومتماى‬ ‫اؾـتایداى ٌفهی ‪ٌْ ،‬فوتاى تثفیک ‪ ،‬تػً هفًکی ‪ٌْ ،‬ف تمثمفیمک‪ ،‬همطلمِ‬ ‫‪84‬هتفی ‪ ،‬اًوالب ‪ًَ ،‬زِ (ِثَـی) ‪ًَ ،‬زِ ‪2‬هتفی اٍ ‪ ،‬پمالى ‪، 82‬‬ ‫عثوِ ّوٌق ًؽپىمتمی ‪ 5781000523‬ؼاـایمی ٌمػمّمیمت ضمومَهمی‬ ‫‪ 700000000‬ـیا ًوؽی ؼاـایی اٍفیِ هَوىِ هثلؾ ‪ 7000000‬ـیما ًمومؽی‬ ‫اوت‪.‬هؽیفاى اهای خَاؼ ضىی قاؼُ اٍیلن تِ ٌواـُ هلی ‪ ٍ 7107228401‬تِ‬ ‫ووت غکاًِ ؼاـ تِ هؽت ‪ 4‬وا ٍ تِ ووت ػضَ ٌَـای ػافی هفًمکی تمِ‬ ‫هؽت ‪ 4‬وا اهای هّغلی تدا تِ ٌواـُ هلی ‪ ٍ 7104358032‬تمِ ومومت‬ ‫ػضَ ٌَـای ػافی هفًکی تِ هؽت ‪ 4‬وا اهای ػلی کتطی تِ ٌواـُ هلمی‬ ‫‪ ٍ 7101034847‬تِ ووت ػضَ ٌَـای ػافی هفًکی تِ هؽت ‪ 4‬وا اهای‬ ‫ػلی ولیواًی تِ ٌواـُ هلی ‪ ٍ 7510524332‬تِ ووت ؼتیف تِ هؽت ‪ 4‬وا ٍ‬ ‫تِ ووت ػضَ ٌَـای ػافی هفًکی تِ هؽت ‪ 4‬وا اهای اِـف ولیواًی تِ‬ ‫ٌواـُ هلی ‪ ٍ 5013001781‬تِ ووت ػضَ ٌَـای ػافی هفًکی تِ هؽت ‪4‬‬ ‫وا ؼاـًؽگاى ضن اهضا ‪ً 4‬لیِ هفاـؼاؼّا‪ ،‬تلاّن ًاهِ ّا‪ ،‬اٍـام تمْماؼاـ ٍ‬ ‫وایف اوٌاؼ هافی ٍ تؼْؽاٍـ تٌٍل‪ ،‬هتوواً تا اهضاّای ؼتیف ٍ غکاًمِ ؼاـ تمِ‬ ‫ّوفاُ هْف تٌٍل هؼتثف غَاّؽ تَؼ‪ .‬تاقـواى اهای یَوق تمؽـی قاؼُ تمِ‬ ‫ٌواـُ هلی ‪ 7104341815‬تِ ووت تاقـن اِلی تِ هؽت ‪ 7‬وا ـٍقًماهمِ‬ ‫ًثیف االًتٍاـ اـى خْت ؼـج اگْی ّای هَوىِ تؼییی گمفؼیمؽ‪ .‬ثمثمت‬ ‫هَاَع کؼافیت هؿًَـ‪ ،‬تِ هٌکفِ اغؿ ٍ ِؽٍـ پفٍاًِ کؼافیت ًوی تاٌؽ‪.‬‬ ‫اداسٌ مل ثبت اسىاد ی امالک استان ارسبایجان ششقی‬ ‫اداسٌ ثبت ششمت َا ی مًسسات غیشتجاسی تبشیض‬ ‫***********************************‬ ‫سیصوامٍ اسک‬ ‫شىاسٍ اگُی ‪0529502‬‬ ‫اگُی ثبتی‬ ‫تاویه هَوىِ ؿیف تداـی ًاًَى هفؼم ًمْماؼ ًىمیمن تمؼمافمی ؼـتماـیمع‬ ‫‪ 7800005041‬تِ ٌواـُ ثثت ‪ 5451‬تِ ٌٌاوِ هلی ‪ 78070470387‬ثمثمت ٍ‬ ‫اهضا ؾیل ؼکاتفتٌویل گفؼیؽُ ًِ غالِِ اى تِ ٌفش قیف خمْمت اعمالع‬ ‫ػوَم اگْی هیگفؼؼ‪.‬‬ ‫ًام ‪ً 4‬اًَى هفؼم ًْاؼ ًىین تمؼمافمی همَومىمِ ؿمیمف تمدماـی همَامَع‬ ‫کؼافیت ‪4‬اـقٌْا ٍ تاٍـّای ؼیٌی ٍ کؼافیت تػّّی تفتیت ؼیٌی‪ .‬تِ هَخه‬ ‫هدَق اق اؼاـُ ًل (اؼاـُ ًل واقهاى ّای هفم ًْاؼ)ٍقاـت ًٍَـ تفاتف تما‬ ‫ٌواـُ هدَق ‪ 28051‬ؼـ تاـیع ‪7800008005‬ؼـ اوتاى هفتَعِ ایی اگْی تِ‬ ‫ثثت ـویؽ‪ .‬هؽت کؼافیت ‪ 4‬اق تاـیع ثثت تا ‪ 7805008070‬همفًمک اِملمی ‪4‬‬ ‫اوتاى اؾـتایداى ٌفهی ‪ٌْ ،‬فوتاى تثفیک ‪ ،‬تػً هفًکی ‪ٌْ ،‬ف تثفیک‪ ،‬هطلِ‬ ‫‪84‬هتفی ‪ ،‬اًوالب ‪ًَ ،‬زِ (ِثَـی) ‪ًَ ،‬زِ ‪2‬هتفی اٍ ‪ ،‬پمالى ‪، 82‬‬ ‫عثوِ ّوٌق ًؽپىمتمی ‪ 5781000523‬ؼاـایمی ٌمػمّمیمت ضمومَهمی‬ ‫‪ 700000000‬ـیا ًوؽی ؼاـایی اٍفیِ هَوىِ هثلؾ ‪ 7000000‬ـیما ًمومؽی‬ ‫اوت‪.‬هؽیفاى اهای اتَافلضل پیفی تِ ٌواـُ هلی ‪ ٍ 7107708010‬تِ ووت‬ ‫ػضَ ٌَـای ػافی هفًکی تِ هؽت ‪ 4‬وا اهای هْؽی زمفاؽ ومپمْمف تمِ‬ ‫ٌواـُ هلی ‪ ٍ 7107213214‬تِ ووت ػضَ ٌَـای ػافی هفًکی تِ هؽت ‪4‬‬ ‫وا اهای ّاؼی قهاًی تِ ٌواـُ هلی ‪ ٍ 7101775083‬تِ ووت غکاًمِ ؼاـ‬ ‫تِ هؽت ‪ 4‬وا ٍ تِ ووت ػضَ ٌَـای ػافی هفًکی تِ هؽت ‪ 4‬وا اهای‬ ‫ضىی پَـػلی تِ ٌواـُ هلی ‪ ٍ 5080183070‬تِ ووت ؼتیف تِ هؽت ‪ 4‬وما‬ ‫ٍ تِ ووت ػضَ ٌَـای ػافی هفًکی تِ هؽت ‪ 4‬وا اهای ـاا پَـػلی تِ‬ ‫ٌواـُ هلی ‪ ٍ 5080803017‬تِ ووت ػضَ ٌَـای ػافی هفًکی تِ هؽت ‪4‬‬ ‫وا ؼاـًؽگاى ضن اهضا ‪ً 4‬لیِ هفاـؼاؼّا‪ ،‬تلاّن ًاهِ ّا‪ ،‬اٍـام تمْماؼاـ ٍ‬ ‫وایف اوٌاؼ هافی ٍ تؼْؽاٍـ تٌٍل‪ ،‬هتوواً تا اهضاّای ؼتیف ٍ غکاًمِ ؼاـ تمِ‬ ‫ّوفاُ هْف تٌٍل هؼتثف غَاّؽ تَؼ‪ .‬تاقـواى اهای ضىیی ػظیوی تِ ٌوماـُ‬ ‫هلی ‪ 7104120083‬تِ ووت تاقـن اِلی تِ هؽت ‪ 7‬وا ـٍقًاهمِ ًمثمیمف‬ ‫االًتٍاـ اـى خْت ؼـج اگْی ّای هَوىِ تؼییی گفؼیؽ‪ .‬ثثت همَامَع‬ ‫کؼافیت هؿًَـ‪ ،‬تِ هٌکفِ اغؿ ٍ ِؽٍـ پفٍاًِ کؼافیت ًوی تاٌؽ‪.‬‬ ‫اداسٌ مل ثبت اسىاد ی امالک استان ارسبایجان ششقی‬ ‫اداسٌ ثبت ششمت َا ی مًسسات غیشتجاسی تبشیض‬ ‫سیصوامٍ اسک‬ ‫شىاسٍ اگُی ‪0529555‬‬ ‫اگُی ثبتی‬ ‫تاویه ٌفًت وْاهی غاَ وٌْؽ پفتَ ایىتا ؼـتاـیع ‪ 7800002045‬تِ ٌواـُ ثمثمت‬ ‫‪ 4102‬تِ ٌٌاوِ هلی ‪ 78070571044‬ثثت ٍ اهضا ؾیل ؼکاتفتمٌمومیمل گمفؼیمؽُ ًمِ‬ ‫غالِِ اى تِ ٌفش قیف خْت اعالع ػوَم اگْی هیگفؼؼ‪ .‬هَاَع کؼافیت ‪4‬هغمافمؼمِ‬ ‫‪،‬عفاضی ‪ً،‬ظاـت کٌی ٍ اخفای پفٍلُ ّای ػوفاًی ٍ هؼموماـی ٌماهمل‪4‬همْمٌمؽومیمی‬ ‫هٍاٍـ‪ً،‬وٍِ تفؼاـی‪،‬اًدام اقهایٍات هفتَط تِ تمتمی ٍ غماى‪،‬خمَی ‪،‬ـاُ وماقی‬ ‫ٍػوفاى‪ٌْ،‬فى واقی ٍ هطَعِ واقی‪،‬خؽٍ گؿاـی ‪،‬اضؽاث وؽ ٍ ًاًا ‪،‬اولافت‬ ‫ًاـی ٍ تاقیاکت اولافت‪،‬پل واقی‪،‬اخفای واقُ ّای تتٌی ٍ کلکی‪،‬واقُ ّای زاؼـی‬ ‫ٍ ًمماتمملممی‪،‬وممَممفممِ‪،‬اضممؽاث ـاُ اّممی‪،‬غممغممَط ـیمملممی ٌممْممفی ٍ تممیممی‬ ‫ٌْفی‪،‬هتفٍ‪،‬تفاکیی‪،‬اوتػف‪،‬پلیوف‪،‬تّلیِ اب ٍ کماامالب‪،‬وماقُ ّمای وماضملمی ٍ‬ ‫ؼـیایی‪ٌ،‬ثٌِ ّای اتیاـی‪،‬هػاقى‪،‬ضلاـی ٍ تکـین‪،‬هفهت ٍ واهماًمؽّمی اهماًمی ٍ‬ ‫تٌاّای تاـیػی‪،‬پایؽاـواقی ٍ تطٌین‪،‬ایوٌی ٍ ًاًّ غغفات ػومفاًمی‪،‬االزمیمن ٍ‬ ‫وایِ تاى‪،‬پفٍلُ ّای کفٍؼگاّی‪،‬تاویىات واغتواى‪،‬تدْیمکات ًماـگماّمی‪،‬تمَومؼمِ‬ ‫هیاؼیی‪،‬ؼاًت ‪،‬واغتواى تًَل‪،‬واغت تًَل ‪،‬واغت ًاًا ‪،‬ػالئن ٍ فَاقم ٍ همطمَعمِ‬ ‫واقی‪،‬خاؼُ ای‪،‬فَفِ گؿاـی هىیف اب‪،‬گاق ٍ ًاتل‪،‬تْیِ ٍ تَفیؽ ٍ تمَقیمغ هّمافمص‬ ‫تتٌی‪،‬کَالؼی ٍ پلیوفی‪،‬اغؿ ًوایٌؽگی ٍ ایداؼ ٌؼه ؼـ وفاوف ًٍَـ‪،‬کؼافیمت ّمای‬ ‫هػاتفاتی(ًاتل ًٍی‪ً،‬اکَ گؿاـی‪ً،‬گْؽاـی ٌثٌِ َّایی)‪.‬ضلاظت ًاتؽی‪،‬پٌَمً‬ ‫(الیٌیٌگ)‪،‬ایىتگاّْای پوپال‪،‬تَفیؽ ٍ تَقیغ ٍ اًتوا ًیفٍاػن اق ًیفٍگاّْا‪ٌ،‬ثٌِ ّای‬ ‫تفم ٍ تاویىات تفهی‪،‬پىت ّای تَقیغ ٍ افٌتفًٍیی ػام ٍ غاَ‪،‬ویىتن ّای ًٌتف‬ ‫تفم ٍ اتکاـ ؼهین‪ٍ،‬اـؼات ٍ ِاؼـات ًاالّای هداق تاقـگاًی‪ٌ،‬فًت ؼـ هٌاهّات ٍ‬ ‫هکایؽُ ّای ؼٍفتی ٍ ؿیف ؼٍفتی‪ .‬ؼـَِـت فکٍم په اق اغؿ هدَقّای القم اق هفاخغ‬ ‫ؾیفتظ هؽت کؼافیت ‪ 4‬اق تاـیع ثثت تِ هؽت ًاهطؽٍؼ هفًک اِلی ‪ 4‬اوتاى اؾـتایدماى‬ ‫ٌفهی ‪ٌْ ،‬فوتاى هیاًِ ‪ ،‬تػً هفًکی ‪ٌْ ،‬ف هیاًِ‪ ،‬هطلِ ٌْفى اًؽیٍمِ ‪ً ،‬مَزمِ‬ ‫وؼؽی ‪ ، 1‬غیاتاى پاوؽاـاى ‪ ،‬پالى ‪ ، 0‬عثوِ ّوٌق ًؽپىتی ‪ 5175382223‬وفهایِ‬ ‫ٌػّیت ضوَهی ػثاـت اوت اق هثلؾ ‪ 7000000000‬ـیا ًوؽی هٌوىن تِ ‪ 7000‬وْن‬ ‫‪ 70000‬ـیافی تؼؽاؼ ‪ 7000‬وْن اى تا ًام ػاؼی هثلؾ ‪ 1500000‬ـیا تَوظ هَوىیمی‬ ‫عی گَاّی تاًٌی ٌواـُ ‪ 7720‬هَـظ ‪ً 7800001077‬کؼ تاًی تاًی هلی ٌؼثِ ٌؼمثمِ‬ ‫هیاًِ تا ًؽ ‪ 8277‬پفؼاغت گفؼیؽُ اوت ٍافثاهی ؼـ تؼْؽ ِاضثاى وْمام همی تماٌمؽ‬ ‫اػضا ّی ت هؽیفُ غاًن هفین اًّاـی تِ ٌواـُ هلی ‪ 7540784440‬تِ ومومت ػضمَ‬ ‫اِلی ّی ت هؽیفُ تِ هؽت ‪ 4‬وا ٍ تِ ووت ـئیه ّی ت هؽیفُ تمِ همؽت ‪ 4‬وما‬ ‫اهای ضىی هٌثفقاؼُ تِ ٌواـُ هلی ‪ 7511057524‬تِ ووت هؽیفػاهل تِ هؽت ‪ 4‬وما‬ ‫ٍ تِ ووت ػضَ اِلی ّی ت هؽیفُ تِ هؽت ‪ 4‬وا غاًن ِـفی هٌثفقاؼُ تمِ ٌموماـُ‬ ‫هلی ‪ 7518757284‬تِ ووت ًایه ـئیه ّی ت هؽیفُ تِ هؽت ‪ 4‬وا ٍ تِ ووت ػضَ‬ ‫اِلی ّی ت هؽیفُ تِ هؽت ‪ 4‬وا ؼاـًؽگاى ضن اهضا ‪ً 4‬لیِ اٍـام ٍ اوٌاؼ تْماؼاـ ٍ‬ ‫تؼْؽ اٍـ ٌفًت اق هثیل زی ‪،‬ولتِ‪،‬تفٍات ‪،‬هفاـؼاؼّا‪،‬ػوَؼ اوالهی ٍ ّمومسمٌمیمی‬ ‫ًلیِ اٍـام ٍ ًاهِ ّای ػاؼی ٍ اؼاـی تا اهضای هٌلفؼ هؽیف ػاهل ( ضىی هٌثفقاؼُ تمِ‬ ‫ًؽ هلی ‪ّ ) 7511057524‬وفاُ تا هْف ٌفًت هؼتثف هیثاٌؽ‪ .‬اغتیاـات هؽیف ػماهمل ‪4‬‬ ‫عثن اواوٌاهِ تاقـواى اهای ِاؼم هْفپَـ تِ ٌواـُ هلی ‪ 7540058814‬تمِ ومومت‬ ‫تاقـن ػلی افثؽ تِ هؽت ‪ 7‬وا اهای تٌْام هدیمؽی ًىمالًمی تمِ ٌموماـُ هملمی‬ ‫‪ 7511314387‬تِ ووت تاقـن اِلی تِ هؽت ‪ 7‬وا ـٍقًاهِ ًثیف االًمتمٍماـ اـى‬ ‫خْت ؼـج اگْی ّای ٌفًت تؼییی گفؼیؽ‪ .‬ثثت هَاَع کؼافیت هؿًَـ تِ هٌمکمفمِ‬ ‫اغؿ ٍ ِؽٍـ پفٍاًِ کؼافیت ًوی تاٌؽ‪.‬‬ ‫اداسٌ مل ثبت اسىاد ی امالک استان ارسبایجان ششقی‬ ‫مشجع ثبت ششمت َا ی مًسسات غیشتجاسی میاوٍ‬ ‫***********************************‬ ‫سیصوامٍ اسک‬ ‫شىاسٍ اگُی ‪0529559‬‬ ‫اگُی ثبتی‬ ‫اگْی تـییفات ٌفًت هثتٌفاى اًىیف وٌْؽ ٌفًت وْاهی غاَ تِ ٌوماـُ ثمثمت‬ ‫‪ٌٌ ٍ 253‬اوِ هلی ‪ 78005003101‬تِ اوتٌاؼ َِـتمدملمىمِ ّمیم مت همؽیمفُ همَـظ‬ ‫‪ 7800008007‬تّویوات ؾیل اتػاؾ ٌؽ ‪ 4‬پیواى ًیفی هلٌی تِ ًؽهلی ‪5013204200‬‬ ‫تِ ووت هؽیفػاهل ٍ ػضَ ّی ت هؽیفُ ٍ ضمثمیمه ًمیمفی هملمٌمی تمِ ًمؽهملمی‬ ‫‪ 5012110221‬تِ ووت ـئیه ّی ت هؽیفُ ٍ ػضَ ّی ت هؽیفُ ٍ ـٍیما اػمتموماؼی‬ ‫هلٌی‪ 5010051803‬تِ ووت ًائه ـئیه ّی ت هؽیفُ ٍ ػضَ ّی ت هؽیفُ اًمتمػماب‬ ‫ٌؽًؽ‪ً .‬لیِ اٍـام ٍ اوٌاؼ ٍ هؽاـى تؼْؽاٍـ اػن اق زی ‪ ،‬ولتِ ‪ ،‬تفات ٍ هفاـؼاؼّا‬ ‫ٍ اٍـام ػاؼی ٍ اؼاـی تا اهضای هؽیفػاهل ّوفاُ تا هْف ٌفًت هؼتثف غَاّؽ تَؼ‪.‬‬ ‫اداسٌ مل ثبت اسىاد ی امالک استان ارسبایجان ششقی‬ ‫مشجع ثبت ششمت َا ی مًسسات غیشتجاسی ملنان‬ ‫‪7‬‬ ‫سیصوامٍ اسک‬ ‫شىاسٍ اگُی ‪0529511‬‬ ‫اگُی ثبتی‬ ‫اگْی تـییفات ٌفًت هثتٌفاى اًىیف وٌْؽ ٌفًت وْاهی غاَ تِ ٌموماـُ‬ ‫ثثت ‪ٌٌ ٍ 253‬اوِ هلی ‪ 78005003101‬تِ اوتٌاؼ َِـتدلىِ هدوغ ػمومَهمی‬ ‫ػاؼی تغَـ کَم افؼاؼُ هَـظ ‪ 7800008007‬تّویوات ؾیل اتػاؾ ٌؽ ‪ 4‬پمیموماى‬ ‫ًیفی هلٌی تِ ًؽهلی ‪ ٍ 5013204200‬ضثیه ًمیمفی هملمٌمی تمِ ًمؽهملمی‬ ‫‪ ٍ 5012110221‬ـٍیا اػتواؼی هلٌی‪ 5010051803‬تؼٌَاى اػضای ّی ت هؽیفُ‬ ‫تفای هؽت ؼٍ وا اًتػاب گفؼیؽًؽ‪ .‬کفقاًِ ًماظمفی هملمٌمی تمِ ًمؽهملمی‬ ‫‪ ٍ 5012151201‬هیفًاظن هَوَی تِ ًؽهلی ‪ 4130110401‬تِ تفتیه تمؼمٌمَاى‬ ‫تاقـن اِلی ٍ ػلی افثؽ تفای یی وا هافی اًتػاب ٌؽًؽ‪ .‬ـٍقًماهمِ اـى‬ ‫تفای ؼـج اگْی ّای ٌفًت اًتػاب گفؼیؽ‪.‬‬ ‫اداسٌ مل ثبت اسىاد ی امالک استان ارسبایجان ششقی‬ ‫مشجع ثبت ششمت َا ی مًسسات غیشتجاسی ملنان‬ ‫***********************************‬ ‫سیصوامٍ اسک‬ ‫شىاسٍ اگُی ‪0529512‬‬ ‫اگُی ثبتی‬ ‫اگْی تـییفات ٌفًت تٌیاى ؼیک ٌفًت وْاهی ػام تِ ٌواـُ ثمثمت ‪ٍ 120‬‬ ‫ٌٌاوِ هلی ‪ 70400058410‬تِ اوتٌاؼ َِـتدلىِ هدوغ ػوَهی ػماؼی تمغمَـ‬ ‫کَم افؼاؼُ هَـظ ‪ 7800002045‬تّویوات ؾیل اتػاؾ ٌمؽ ‪ٌ 4‬مفًمت گمفٍُ‬ ‫وفهایِ گؿاـی کَالؼ گىتف ًَثف (وْاهی ػام) تِ ٌٌاوِ هلی ‪70701183157‬‬ ‫ٍ ٌفًت تَوؼِ وفهایِ گؿاـی ؼـیی (وْاهی غماَ) تمِ ٌمٌماومِ هملمی‬ ‫‪ٌ ٍ 70708054024‬فًت گفٍُ تاقـگاًی ؼـٌاّیی تثفیک (وْاهی غماَ) تمِ‬ ‫ٌٌاوِ هلی ‪ٌ ٍ 70400445330‬فًت گفٍُ ًاـغاًدات یاهَت ٌِؼت تثمفیمک‬ ‫(وْاهی غاَ) تِ ٌٌاوِ هلی ‪ٌ ٍ 70400410450‬فًت گفٍُ ٌِؼتمی ؼـپماؼ‬ ‫تثفیک (وْاهی غاَ) تِ ٌٌاوِ هلی ‪ 70400725311‬تؼمٌمَاى اػضمای ّمیم ت‬ ‫هؽیفُ تفای هؽت ؼٍ وا اًتػاب ٌؽًؽ‪.‬‬ ‫اداسٌ مل ثبت اسىاد ی امالک استان ارسبایجان ششقی‬ ‫اداسٌ ثبت ششمت َا ی مًسسات غیشتجاسی تبشیض‬ ‫***********************************‬ ‫سیصوامٍ اسک‬ ‫شىاسٍ اگُی ‪0529512‬‬ ‫اگُی ثبتی‬ ‫اگْی تـییفات ٌفًت تٌیاى ؼیک ٌفًت وْاهی ػام تِ ٌواـُ ثمثمت ‪ٍ 120‬‬ ‫ٌٌاوِ هلی ‪ 70400058410‬تِ اوتٌاؼ ِمَـتمدملمىمِ ّمیم مت همؽیمفُ همَـظ‬ ‫‪ 7800002045‬تّویوات ؾیل اتػاؾ ٌؽ ‪ 4‬اهای ػثؽافِ اهفػی تِ ٌموماـُ هملمی‬ ‫‪ 4217212087‬تٌوایٌؽگی اق ٌفًت گفٍُ وفهایِ گؿاـی کَالؼ گىتف ًمَثمف‬ ‫(وْاهی ػام) تِ ٌٌاوِ هلی ‪ 70701183157‬تِ ووت ـئیه ّیم مت همؽیمفُ ٍ‬ ‫اهای ؼاٍؼ هطوؽهاووی تِ ٌواـُ هلی ‪ 0147871182‬تٌوایٌؽگی اق ٌمفًمت‬ ‫تَوؼِ وفهایِ گؿاـی ؼـیی (وْاهی غاَ) تِ ٌٌاوِ هلی ‪ 70708054024‬تِ‬ ‫ووت ًائه ـئیه ّی ت هؽیفُ ٍ اهای ومیماٍی ـومَفمی تمِ ٌموماـُ هملمی‬ ‫‪ 7033513070‬تٌوایٌؽگی اق ٌفًت گفٍُ تاقـگاًی ؼـٌاّیی تثفیمک(ومْماهمی‬ ‫غاَ) تِ ٌٌاوِ هلی ‪ 70400445330‬تِ ووت ػضَ ّی مت همؽیمفُ ٍ اهمای‬ ‫اـی قًَقی هغلن تِ ٌواـُ هلی ‪ 7100104803‬تٌوایٌؽگی اق ٌفًمت گمفٍُ‬ ‫ًاـغاًدات یاهَت ٌِؼت تثفیک(وْاهی غاَ) تِ ٌٌاوِ هلی ‪70400410450‬‬ ‫تِ ووت ػضَ ّی ت هؽیفُ ٍ اهای ویؽهفتضی پَـقیٌافی تیالًٌَُ تِ ٌموماـُ‬ ‫هلی ‪ 7111102037‬تٌوایٌؽگی اق ٌفًت گفٍُ ٌِؼتی ؼـپاؼ تثفیک (ومْماهمی‬ ‫غاَ) تِ ٌٌاوِ هلی ‪ 70400725311‬تِ ووت ػضَ ّی مت همؽیمفُ ٍ اهمای‬ ‫ویاٍی ـوَفی تِ ٌواـُ هلی ‪ 7033513070‬تِ ووت هؽیف ػاهل تمفای همؽت‬ ‫ؼٍ وا اًتػاب گفؼیؽًؽ‪ .‬ضن اهضای ًلیِ اوٌاؼ ٍ اٍـام تْاؼاـ ٍ تؼْؽ اٍـ اق‬ ‫هثیل زی‪ ،‬ولتِ‪ ،‬تفٍات‪ً ،‬لیِ هفاـؼاؼّا ٍ ػوَؼ اوالهی ٍ عمفش ّمف گمًَمِ‬ ‫ؼػَی اػن اق ضوَهی ٍ ًیلفی ػلیِ اٌػاَ ٍ ّوسمٌمیمی ؼکماع اق ؼػماٍی‬ ‫هغفٍضِ ػلیِ ٌفًت تا توام اغتیاـات هّفش ؼـ هاؼتیی ‪ 10ٍ 15‬هاًَى ائمیمی‬ ‫ؼاؼـوی هؽًی تا اهضای هؽیفػاهل ٍ یٌی اق اػضا ّی ت هؽیفُ ٍ ؼـ ؿمیماب‬ ‫هؽیف ػاهل تا ؼٍ اهضا اق پٌر اهضای اػضا ّی ت هؽیفُ هتلواً ّوفاُ تما همْمف‬ ‫ٌفًت هؼتثف اوت‪ .‬هٌاتثات ػاؼی ٍ اؼاـی ٍ ًٍافتٌاهِ ّای تفغیُ ًاال اق‬ ‫گوفًات تا اهضای هؽیف ػاهل ٍ ؼـ ؿیاب ایٍاى تا اهضای ّف یی اق اػضما‬ ‫ّی ت هؽیفُ تِ تٌْایی ّوفاُ تا هْف ٌفًت هؼتثف اوت‪.‬‬ ‫اداسٌ مل ثبت اسىاد ی امالک استان ارسبایجان ششقی‬ ‫اداسٌ ثبت ششمت َا ی مًسسات غیشتجاسی تبشیض‬ ‫هؼاٍى ٍقیف ِوت‪4‬‬ ‫فاص دیم طشح دسج قیمت تًلیذمىىذٌ بش سیی ماالَا ملیذ خًسد‬ ‫معاین یصیش صىعت‪ ،‬معذن ی تجااست گا‪:‬ات‪:‬‬ ‫بخشىامٍ دسج قیمت تًلیذمىىذٌ باٍ ماىاراًس‬ ‫ش‪:‬اف ساصی قیمت َا ی سیصامذسااصی شایاًٌ‬ ‫وراست بش باصاس بٍ َمٍ اوجمه َاای صاىاایاع‬ ‫غزایی ی مىسشیساصی‪ ،‬سلًلضی‪ ،‬بُاذاشاتای ی‬ ‫اسایشی‪ ،‬ماسخاوجات‪ ،‬تًلایاذماىاىاذگاان ی‬ ‫صادسمىىذگان ماماسیوی ی لىت تشمض ابالغ شذ‪.‬‬ ‫تِ ًول اق ٍقاـت ٌِؼت‪ ،‬هؼؽى ٍ تمدماـت‪،‬‬ ‫ػثان تاتً ؼـ تػٌٍاهِ ای غغاب تِ ـٍوای‬ ‫ًاًَى ٌِایمغ ؿمؿایمی‪ِ ،‬مٌمایمغ وملمَفمکی‬ ‫تْؽاٌتی‪ٌِ ،‬ایغ ٌَیٌؽُ‪ ،‬تْؽاٌتی ٍ اـایٍی‪،‬‬ ‫ًمماـغمماًممدممات ٍ تممَفممیممؽًممٌممٌممؽگمماى ٍ‬ ‫ِاؼـًٌٌؽگاى هاًاـًٍی‪ِ ،‬مٌمایمغ ًمٌمىمفٍ‬ ‫واقی‪ ،‬تَفیؽ فٌت تفهک ٍ ًالذ ٍ ّمومسمٌمیمی‬ ‫پاالیٍگاُّای ـٍؿی وماقی‪ ،‬ؼومتمَـافمؼمومل‬ ‫ؼـج هیوت تَفیؽًٌٌؽُ‪ٍ 0‬اـؼًٌٌمؽُ ـا اتمالؽ‬ ‫ًممفؼ‪.‬تممف عممثممن ایممی تممػممٍممٌمماهممِ‪،‬‬ ‫ّوِ ٍاضؽّای تَفیؽًٌٌؽُ ٍ ٍاـؼًٌٌؽُ اًمَاع‬ ‫فٌت تفهک‪ ،‬کمیملمتمف ـٍؿمی‪ ،‬ـٍؿمی همَتمَـ‪،‬‬ ‫هطَّالت ٌَیٌؽُ‪ ،‬هطّمَالت وملمَفمکی‪،‬‬ ‫وه‪ ،‬ـب‪ًٌ ،‬ىفٍّا‪ ،‬تفٌیدات ٍ هاًاـًٍی‪،‬‬ ‫تِ هٌظَـ خلَگیفی اق ومَ اومتملماؼُ ّمای‬ ‫اضتوافی ٍ اخطاف ؼـ ضن هّففًٌٌؽگاى ٍ‬ ‫باونُا مًظ‬ ‫تَفیؽًٌٌؽگاى هٌللٌؽ اق تاـیع ‪ 73‬ؼی هماُ‬ ‫وا خاـی ًىثت تِ ؼـج هیوت تَفیؽًٌمٌمؽُ‪0‬‬ ‫ٍاـؼًٌٌؽُ ًِ ؼـتفگیفًؽُ هدوَع ّکیٌِ ّا ٍ‬ ‫وَؼ هاًًَی ٍاضؽّای تمَفمیمؽی‪ٍ0‬اـؼاتمی تما‬ ‫اضتىاب هافیات اـقی اکمکٍؼُ اومت‪ ،‬اهمؽام‬ ‫ًٌٌؽ‪.‬‬ ‫ؼـ ایی تػٌٍاهِ ّلت هماؼُ ای اػمالم ٌمؽُ‬ ‫اوت‪ 4‬هیوت تَفیؽًٌٌؽُ‪ٍ0‬اـؼًٌٌؽُ ؼـج ٌؽُ‬ ‫تف ـٍی ًاال تایؽ هٌغثن تا هیمومت کمفٍی تمف‬ ‫اوان َِـتطىاب ّای ِاؼـُ (کاًتمَـّمای‬ ‫کفٍی) تاٌؽ‪.‬‬ ‫ّمموممسممٌممیممی تممِ هممٌمممممظممَـ تممْممفُ همممٌممؽی‬ ‫هّفف ًٌٌمؽگاى اق تػلیمق ّای اػمغمایممی‬ ‫اضتوافمی‪ّ ،‬مفگمًَمِ تمػملمممیمق تمایمؽ تما‬ ‫ًاًّ هیوت کفٍی تَفیؽًٌٌؽُ ؼـج ٌؽُ تمف‬ ‫ـٍی ًاال اًدام ٌَؼ‪.‬‬ ‫ؼـ ایی تػٌٍماهمِ تّمفیمص ٌمؽُ اومت‪ 4‬ؼـ‬ ‫هَاـؼی اق هثیل هٌاوثت ّای ٍیمُ‪ ،‬پایاى وا ‪،‬‬ ‫اػیاؼ‪ً ،‬کؼیی تَؼى قهاى اًوضا هطمّمَ ٍ‬ ‫ؿیفُ ٍ فکٍم اػغای تػلیق ّای هوغؼی تیمً‬ ‫اق هیکاى تؼییی ٌؽُ ؼـ تٌؽ ‪ 4‬ایی تمػمٍمٌماهمِ‪،‬‬ ‫ٍاضؽّای هفتَعِ تایؽ ًىثت تِ اغمؿ همدمَق‬ ‫القم اق واقهاى ٌِؼت‪ ،‬هؼؽى ٍ تداـت اوتاى‬ ‫هطل تَفیؽ‪ ،‬تِهٌظَـ ـِؽ ًظاـت تف اػمغمای‬ ‫تػلیق ٍاهؼی تِ هّففًٌٌؽگاى اهؽام ًٌٌؽ‪.‬‬ ‫ّوسٌیی ؼـ ایی تػٌٍاهِ تماًمیمؽ ٌمؽُ ًمِ‬ ‫ضؽاًثف هثلـی ًِ تَوظ هدوَع ضلومِ ّمای‬ ‫تَقیؼی اق تاهیی ًٌٌمؽُ تما هّمفف ًمٌمٌمؽُ‬ ‫هی تَاًؽ تِ هیوت تَفیمؽًمٌمٌمؽُ‪ٍ0‬اـؼًمٌمٌمؽُ‬ ‫اااکِ ٌَؼ ٌاهل هدوَع افیه وَؼ پػمً‬ ‫وفاوفی (‪ 70‬ؼـِؽ) ٍ وَؼ غمفؼُ کمفٌٍمی‬ ‫(هٌغثن تا افایه غمفؼُ کمفٌٍمی هّمَب)‬ ‫اوت‪ّ .‬وسٌیی ؼـ هَاـؼی ًِ تَقیغ ًاال تمِ‬ ‫َِـت پػً وفاوفی ًثاٌؽ هثلمؾ کمَم تمِ‬ ‫هیکاى افایه وَؼ هَّب هفتَعمِ ًماّمً‬ ‫هییاتؽ‪.‬‬ ‫بٍ استعالم اعتباسسىجی متقاضی یام شذوذ‬ ‫مذیش اداسٌ اطالعات باول ماشماضی گا‪:‬ات‪:‬‬ ‫باَذف ماَش مطالبات معًق‪ ،‬باولَا منالا‬ ‫شذوذ قبل اص پشداخت تسُیالت بشای متقاضای‬ ‫یام استعالم اعتباسسىجی اخز مىىذ‪.‬‬ ‫اهای هطثَب ِاؼهی تا اٌاـُ تِ ایٌٌِ تفـوی‬ ‫اػتثاـ وٌدی تفای پفؼاغت تىْیالت تماًمٌمی‬ ‫هٌدف تِ ًاًّ هؼَهات تاًٌی غمَاّمؽ ٌمؽ‪،‬‬ ‫گلت‪ 4‬یٌی اق هؼیاـّای اػتثاـوٌدی‪ ،‬هثلمؾ ٍ‬ ‫واتوِ تىْیالت گؿٌتِ هٍتفیاى اوت‪.‬‬ ‫ٍی ّوسٌیی ـهن ٍ واتوِ زیّای ٍَِ یما‬ ‫تفگٍت ٌؽُ هتواایاى ـا اق ؼیگف هؼیاـ ّمای‬ ‫تؼییی اهتیاق اػتثاـ وٌدی هٍتفیاى ٌثٌِ تاًٌی‬ ‫تفٌوفؼ ٍ اککٍؼ‪ 4‬تفـوی واتوِ پمفؼاغمت تمِ‬ ‫هَهغ هثَْ خفائن ـاًٌؽگی ٍ ّوسٌیی تفم ٍ‬ ‫گاق اق ؼیگف هَاـؼی اوت ًِ هی تمَاًمؽ ؼـ‬ ‫تؼییی اهتیاق اػتثاـوٌدی هتواایاى تىمْمیمالت‬ ‫تاًٌی هَثف تاٌؽ‪.‬‬ ‫هؽیف اؼاـُ اعالػات تاًی هفًکی تا اٌاـُ تمِ‬ ‫ایٌٌِ اػتثاـ وٌدی هٍتفیاى ؼـ ؼًیا واتمومِ ای‬ ‫ِؽ وافِ ؼاـؼ‪ ،‬اککٍؼ‪ 4‬اخفایی ٌؽى ؼهین ایمی‬ ‫هؽ ؼـ ایفاى‪ ،‬هیتَاًؽ ٌفایظ اغؿ ااهمی اق‬ ‫ٍام گیفًؽگاى ـا تىْیل ًوی ًٌؽ‪.‬‬ ‫ِاؼهی تا اػالم ایٌٌِ اػتثاـ وٌدی پمیمً اق‬ ‫ایی ًیک ؼـ تفغی تاًیّا اخفایی ٌمؽُ تمَؼ‪،‬‬ ‫گلت‪ 4‬ایی هؽ ًوی هیًٌؽ تاًیّا تمفای‬ ‫پفؼاغت ٍامّای ًَزی تِ هتواایاى تتَاًٌؽ‪،‬‬ ‫ٌفایظ تضویی ـا تىْیل‪ً ٍ ،‬وتف ٍثیوِّمایمی‬ ‫ّوسَى گَاّی ّای ًىف اق ضومَم ٍ ومٌمؽ‬ ‫هلٌی ؼـغَاوت ًٌٌؽ‪.‬‬ ‫ٍی ؼـ اؼاهِ تا اػالم ایٌٌِ پفؼاغت ٍام ّمای‬ ‫ًَزی تا هؽ اػتثاـ وٌدی تِ َِـت ًوًَِ‬ ‫اؿاق ٌؽُ اوت‪ ،‬اککٍؼ‪ 4‬اًٌَى هاّاًمِ ضمؽٍؼ‬ ‫یی هیلیَى کوفُ تىْیالت ؼـ ٌثٌِ تماًمٌمی‬ ‫ًٍَـ پفؼاغت هی ٌَؼ ٍ ّؽف اػتثاـ وٌدی‬ ‫ایی اوت ًِ ؼوتمفومی اکمفاؼی ًمِ ـکمتماـ‬ ‫اػتثاـی هٌاوثی ؼاـًؽ تِ تىْیالت تاًٌی تیٍتف‬ ‫ٌَؼ‪.‬‬ ‫هؽیف اؼاـُ اعالػات تاًی هفًکی ّوسمٌمیمی‬ ‫گلت‪ 4‬تفاوان ٌیَُ اػتثاـ وٌدی‪ ،‬ؼوتمفومی‬ ‫هٍتفیاى تؽ ضىاب تاًٌی ًِ ٍثائن همٌماومثمی‬ ‫ؼاـؼ‪ ،‬اها ـکتاـ گؿٌتِ اىّا ًٍاى هیؼّؽ ًمِ‬ ‫تِ تؼْؽات غَؼ تِ هَهغ ػمومل ًمومی ًمٌمؽ‪،‬‬ ‫هطؽٍؼ هیٌَؼ‪.‬‬ ‫ٍی هیکاى هغافثات هؼَم تاًی ّا ـا ضؽٍؼ ‪1‬‬ ‫ؼـِؽ تىْیالت پفؼاغتی غَاًؽ ٍ اککٍؼ‪ّ 4‬مف‬ ‫زوؽـ ایی ػؽؼ ًاًّ پیؽا ًٌؽ تِ ًلغ هفؼم ٍ‬ ‫ًٍَـ اوت‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫ًشبًی الکترًٍیکی رٍزًبهِ ارک‬ ‫سبیت رٍزًبهِ ‪www.arkonline.ir‬‬ ‫ایویل رٍزًبهِ‪ark.tabriz@yahoo.com9‬‬ ‫ایویل هذیرهسئَل‪eshraghimo@gmail.com 9‬‬ ‫هذیر اجرائی‪ 9‬هعصَهِ حجبزی‬ ‫هجری سبیت رٍزًبهِ‪ 9‬سبًبز اشراقی‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫شٌبِ ‪ ۲۵‬دی ‪ 0۵ * 0۴11‬ژاًَیِ ‪ 0۲ * ۲1۲۲‬جوادی الثاًی‪0۴۴۳‬‬ ‫اخببر کَتبُ ٍرزشی‬ ‫ٍحیذ شوسبیی سرهربی‬ ‫تین هلی فَتسبل شذ‬ ‫اػعبی ٓیئت سئیؼْ فذساػیًِ فِتجاب اىاشُص‬ ‫ُحیذ ؿیؼبیی سا ثْ ػَِاً ػشىشثی تیو ىانای‬ ‫فِتؼب اٍتخبه کشدٍذ‪.‬‬ ‫جنؼْ ٓیئت سئیؼْ فذساػیًِ فاِتاجاب اىاشُص‬ ‫ثشگضاس ُ ُحیذ ؿیؼبیی ثبصیکٌ ػابثات تایاو‬ ‫ىنی فِتؼب ثْ ػَِاً ػشىشثی جذیذ تیو ىنای‬ ‫اٍتخبه ؿذ‪ٓ .‬یچَیٌ ػنی صبٍؼی ثاْ ػاَاِاً‬ ‫ػشىشثی تیو ىنی فِتؼب صیش ‪ ۹۱‬ػاب ثاب ای‬ ‫ىبٍذ‪ .‬دس حبؿیْ ایٌ ٍـؼت اػعابی ٓایائات‬ ‫سئیؼْ فذساػیًِ فِتجب ‪ ،‬خبٍْ فاِتؼاب سا دس‬ ‫ىشکض ىنی فِتجب افتتبح کشدٍذ‪.‬‬ ‫تیو ىنی فِتؼاب کـاِسىابً اص ‪ ۹۱‬تاب ‪۱۲‬‬ ‫فشُسدیٌ ػب ایَذّ دس ىؼبثقبت ىاقاذىابتای‬ ‫جبه ىنتٓبی اػیب ؿشکت ىی کَذ‪.‬‬ ‫ایراى در ردُ سیسدّن‬ ‫فَتببل سبحلی جْبى‬ ‫ػبحنی ثبصاً ایشاً دس ستجْ ثَذی ىبّ دػابىاجاش‬ ‫‪ ۱۲۱۹‬تیوٓبی ىنی فِتجب ػبحنی جأابً دس‬ ‫سدّ ػیضدٓو شاس گشفتَذ‪.‬ثْ ٍقل اص فذساػیاًِ‬ ‫فِتجب ‪ ،‬اخشیٌ سدّ ثَذی ػابصىابً جأابٍای‬ ‫فِتجب ػبحنی دس ػب ‪( ۱۲۱۹‬ىابّ دػابىاجاش‬ ‫اػاله ؿذ ُ تیو ىنی فِتجب ػبحنی ایاشاً ثاب‬ ‫‪ ۱۱۹‬اىتیبص دس سدّ ػیضدٓو جٔبً شاس گشفت‪.‬‬ ‫تیوٓبی ىنی سُػیْ (‪ ۲۲۰۱‬اىتیبص ‪ ،‬پشتاااب (‬ ‫‪ ۰۲۲۱‬اىتیبص ‪ ،‬ثشصیل (‪ ۱۲۱۹‬اىتیابص ‪ ،‬طاپاٌ (‬ ‫‪ ۱۲۲۲‬اىتیبص ُ اػپبٍایاب (‪ ۱۱۲۱‬اىاتایابص دس‬ ‫سدّٓبی اُ تب پَجو جٔبً شاس داسٍذ‪.‬‬ ‫پیرٍزی احوذیبى در جذال ًوبیٌذگبى ایراى‬ ‫در دٍر اٍل تٌیس رٍی هیس فیذر الوبى‬ ‫ایٌتر قْرهبى‬ ‫سَپرکبپ ایتبلیب شذ‬ ‫* سال سی ٍ دٍم ( اٍتَز ایسیٌجی ایل ) * شوارُ ( سایی ) ‪ * ۵۴0۳ :‬ورزش و گردشگری‬ ‫تبریخچِ تٌیس در ایراى‬ ‫تین هس سًَگَى ٍرزقاى از ّفتِ ّفذّن لیگ برتترت‬ ‫فَتسال هقابل تین سپاّاى اصفْاى ‪ ۳‬بت ‪ ۲‬شرسرسر‬ ‫خَرد ٍ از صذر جذٍل فاصلِ گتف ‪.‬‬ ‫دیذاس تیو ٓبی ىغ ػٍِگًِ ُسص بً ُ فِند ىجبسکْ‬ ‫ػپبٓبً اصرٔبً دس ػبمٌ ُسصؿی پِسؿشیری تاجاشیاض‬ ‫ثشگضاس ؿذ‪.‬‬ ‫ٍییْ ٍخؼت ایٌ دیذاس ثبصی پبیبپبیی اص ٓاش ‪ ۱‬تایاو‬ ‫ؿبٓذ ثِدیو ُ ثْ سغو ىِ ؼیت ٓبی خنت ؿذّ گانای‬ ‫سد ُ ثذ ٍـذ ُ ثبصیکَبً ثب ٍتیجْ صرش ثش صاراش ثاْ‬ ‫سختکٌ سفتَذ‪.‬‬ ‫ثب ؿاشُع ٍایایاْ دُه ؿابگاشداً ثای غاو ثاشای‬ ‫د بیقی دسُاصّ ػپبٓبً سا تٔذیذ کشدٍذ ُمی ایٌ تیاو‬ ‫ىٔیبً ثِد کْ تِػػ سظب اثگًِ گل اُ ایٌ دیذاس‬ ‫سا سُی ظذ حینْ ثْ ثیش سػبٍذ‪.‬‬ ‫تیو ػپبٓبً ثب تؼِیط ٓبی پـت ػش ٓو ثابصیاکاَابً‬ ‫اؽ اىبدگی اؽ سا ثبن ٍگْ داؿت تب ایَکْ دس د یقْ‬ ‫‪ ۰۰‬ىحیذ ثیبتی گل دُه تیو ػپبٓابً سا ثاْ دػات‬ ‫اُسد تب ىغ دس حؼشت ثشد خبٍگی ثیبٍذ‪.‬‬ ‫دس اداىْ ثب پبُس پنی تیو ىغ ثبصیکَبً تیو ػاپابٓابً‬ ‫دچبس اؿتجبّ ؿذٍذ ُ ثب یک گل ثْ خِدی تیو ىٔیبً‬ ‫فیٌالیس ّای پٌج ٍزى ًخس‬ ‫قْتهاًی کشَر هشخص شذًذ‬ ‫فیٌالیس ّای هسابقات پٌج ٍزى ًخس‬ ‫کشَر هشخص شذًذ‪.‬‬ ‫رقاب‬ ‫تِػػ ىحؼٌ ىَتظیی‪ٍ ،‬تیجْ ثبصی ‪ ۱‬ثاش‬ ‫یک ؿذ‪.‬‬ ‫دس فبصنْ ای کِتبّ تیو ػپبٓبً تاِػاػ‬ ‫اىیش خًِ جٔبً گل ػِه سا صد ُ تایاو‬ ‫ىغ تِػػ ىحیذ حؼایاٌ دسخـابٍای‬ ‫ىِفت ثْ گنضٍی ؿذ تب ایٌ ثبصی ثب ٍتیاجاْ‬ ‫‪ ۰‬ثش ‪ ۱‬ثْ ػِد تیو ػپبٓبً خبتیْ یبثذ‪.‬‬ ‫تیو داُسی ایٌ ثبصی سا اییابً غاالىای‪،‬‬ ‫ىشتعی ؿؼجبٍی‪ٓ ،‬بدی مؽیرای‪ ،‬ػاشفابً‬ ‫صٍذی ُ اثشآیو ىؼیجی ثْ ػاَاِاً ٍاب اش‬ ‫داُسی ثش ػٔذّ داؿتَذ‪.‬‬ ‫ثْ گضاسؽ ایشٍب‪ ،‬جل اص ؿشُع ثبصی ىذیش‬ ‫ػبىل ثبؿگبّ ىغ ػٍِگًِ اص حییذ ثای‬ ‫غو ػشىشثی تیو ىغ‪ ،‬احیذ ثبغجبٍجابؿای‬ ‫ػشىشثی‪ ،‬ػنیشظب افعل ىشثی‪ ،‬ػبىبً دؿاٌ‪ ،‬ثابثاک‬ ‫ٍصیشی ُ ىٔشداد جبثشی ثبصیکَبً تیو ػپبٓبً تجنیل‬ ‫کااشد‪ .‬اص حااِاؿاای ثاابصی ىاای تااِاً ثااْ کاابست‬ ‫شىض ىؼئِ تذاسکبت تیو ىغ ػٍِگًِ ثاْ دمایال‬ ‫اػتشاض ثْ داُس ُ کبست صسد ػشپشػت تیو ػپبٓابً‬ ‫اؿبسّ کشد‪ .‬تیو ىغ ثب ٍتیجْ ىقبثال تایاو ػاپابٓابً‬ ‫ٓیچَبً ثب ‪ ۰۱‬اىتیبص دس سدّ دُه ثب ی ىابٍاذ ُ تایاو‬ ‫ػپبٓبً ثب ‪ ۱۲‬اىتیبص ثْ ؼِس ىِ ت ثْ سدّ ؿـو جذُ‬ ‫میگ ثشتش فِتؼب صؼِد کشد‪.‬‬ ‫اىشُص تیو فِتؼب گیتی پؼَذ ثاب ثاشد فاِند صسٍاذ‬ ‫ایشاٍیبً ‪ ۲۰‬اىتیبصی ؿذ ُ فابصاناْ اؽ سا ثاب ىاغ‬ ‫ػٍِگًِ صیبد کشد ‪.‬‬ ‫کشتی ازاد‬ ‫ّای کشتی ازاد بزرگساالى قْتهاًی‬ ‫س بثتٓبی کـتی اصاد ثضسگؼبنً ٔشىبٍی کـِس ُ ىشحنْ اُ چشخْ ی اٍتخبثی‬ ‫تیو ىنی گشاىیذؿت ػشداس ؿٔیذ ػپٔجذ حبج بػو ػنییبٍی ُ ؿٔذای ىذافغ حشه‬ ‫دس ىجیِػْ ی اصادی ؿٔش گشگبً اغبص ؿذ ُ سُص جیؼْ ثْ پبیبً ىی سػاذ‪ .‬ثاش‬ ‫ایٌ اػبع دس پبیبً ىؼبثقبت سُص ٍخؼت ٍرشات صیش ثْ دیذاس فیَب ساّ یبفتَذ‪۲۷ :‬‬ ‫کینِگشه‪ :‬سظب اؼشی (ىبصٍذساً سظب ىِىَی (ىبصٍذساً‬ ‫‪ ۲۲‬کینِگشه‪ :‬ىشتعی یبػی (مشػتبً – سحیبً ػیِصاد (ىبصٍذساً‬ ‫‪ ۷۲‬کینِگشه‪ :‬ىحیذصبدق فیشُصپِس (ىبصٍذساً – یٍِغ اىبىی (تٔشاً‬ ‫‪ ۹۲‬کینِگشه‪ :‬ىحؼٌ ىصؽرِی (ارسثبیجبً ؿش ی‬ ‫– ىجتجی اصاشی (گیالً‬ ‫‪ ۱۷‬کینِگشه‪ :‬اػیبػیل ٍجبتیبً (خشاػبً سظِی – ىحیاذحؼایاٌ ىاحایاذیابً‬ ‫(ىبصٍذساً‬ ‫ًحَُ سیذ بٌذی تینّای راُ یافتِ بِ جام جْاًی قطت هشخص شذ‬ ‫سیذ بٌذی تینّای حاضت در جام جْاًری فرَتربرال‬ ‫بتاساس جایگاُ اى ّا در اختیی رًسیٌگ فیفا اًجرام‬ ‫هیشَد‪.‬‬ ‫ػیذ ثَذی تایاو ٓابی حابظاش دس جابه جأابٍای‬ ‫فِتجب ‪ ۱۲۱۱‬ؽش ثاشاػابع اخاشیاٌ سٍاکایاَاگ‬ ‫فیرب‪ ،‬سُص یبصدٓاو فاشُسدیاٌ ػاب ‪ ۹۲۲۹‬اػااله‬ ‫ىیؿِد‪ ۹۱ .‬فشُسدیٌ ‪ٍ ۹۲۲۹‬یض ىشاػو شػاْ کـای‬ ‫ىشحنْ گشُٓی ىؼبثقبت جبه جٔبٍی ثشگضاس ىیؿِد‪.‬‬ ‫تبکًَِ حعِس ‪ ۹۰‬تیو دس ایٌ ىؼبثقبت ؽؼی ؿاذّ‬ ‫اػت‪ .‬دس کَبس ؽشِ ىیضثبً‪ ،‬تیوٓابی ىانای امایابً‪،‬‬ ‫سفت از کذام کشَرّا بِ ایتاى اداهِ دارد؟‬ ‫هعاٍى گتدشگتی پس از بِرٍز رساًی هصَبِ ستاد هلی کتًٍا‪ ،‬از لغَ هرحرذٍدیر‬ ‫سفت از کشَرّای ّوسایِ بِ ایتاى خبت داد ٍ گف ‪ :‬هوٌَعی سفت از ‪ 01‬کشَر برِ‬ ‫ایتاى ّوچٌاى اداهِ دارد‪.‬‬ ‫ثب ٓیْگیشی ػِیْ جذیذ اُىیکشًُ ُیشُع کشٍُب‪ُ ،‬صاست کـِس ثشاػبع ىصِثاْ‬ ‫ػتبد ىنی کشٍُب‪ ،‬حذُد دُ ٓرتْ پیؾ‪ ،‬ػرش اص ‪ ۹۱‬کـاِس ثاِتؼاِاٍاب‪ٍ ،‬ابىایاجایاب‪،‬‬ ‫اػِاتیَی‪ ،‬مؼِتِ‪ ،‬صییجبثِّ‪ ،‬ىبنُی ُ افشیقبی جَِثی ُ چٔابس کـاِس اسُپابیای‬ ‫اٍگنیغ‪ ،‬فشاٍؼْ‪ٍ ،‬شُط ُ داٍیبسک سا ثْ ایشاً ثشای ‪ ۹۲‬سُص ىیاَاِع کاشدّ ثاِد‪.‬‬ ‫ٓیچَیٌ ىشصٓبی صىیَی ثْ سُی کـِسٓبی ٓیؼبیْ ثؼتْ ؿذّ‪ ،‬اىب ىشصٓبی ِٓایی‬ ‫ثشای ُسُد ُ خشُج ىؼبفش‪ ،‬ثْ غیش اص اً ‪ ۹۱‬کـِس ثبص ىبٍذّ ثِد‪.‬‬ ‫دستگیتی عاهالى حفاری غیتهجاز در شْتستاى ٍرزقاى‬ ‫ثْگضاسؽ سُاثػػیِىی اداسّکل ىیشاثفشَٓگی‪ ،‬گشدؿگشی ُ صاَابیاغ دػاتای‬ ‫ارسثبیجبً ؿش ی‪ ،‬ػشَٓگ کب و داداؿی‪ ،‬ظیٌ اػاله ایٌ خجش گرت‪ :‬ثْ دٍاجاب‬ ‫گضاسؿبت تنرَی ىجَی ثش اٍجبه حربسی غیشىجبص دس ىحال تاپاْ ػاااَاذ ‪ ،‬ؼای‬ ‫ػینیبتی جبىغ ٍیشُی یگبً حرب ت ؿٔشػتبً ثب ؿَبػبیای ىاحال ىاِسدٍاظاش ُ‬ ‫حعِس دس ىَؽقْ اص اداىْ حربسی جنِگیشی کشد‪.‬‬ ‫فشىبٍذّ یگبً حرب ت ىیشاثفشَٓگی‪ ،‬گشدؿگشی ُ صَبیغدػاتای ارسثابیاجابً‬ ‫ؿش ی اداىْ داد‪ :‬ؼی ایٌ ػینیبت کْ ثب ٓیکبسی ٍیشُی اٍتظبىی دس تپْ ػاااَاذ‬ ‫اٍجبه ؿذ‪ ،‬دُ ٍرش ثْػَِاً ػبىل حربسی غیشىجبص دس حیٌ اٍجبه ػینیبت دػتگیاش‬ ‫ُ ػْ ٍرش دیگش ىتِاسی ؿذٍذ ُ دس اداىْ ایٌ ػینیبت یک اثضاس ػَگی تبسیخی ُ‬ ‫تؼذاد ؽؼْ ػربمی ؿکؼتْ ؿذّ ثْ ٓیشاّ اثضاسانت حربسی غیشىجبص ٍیض کـف ُ‬ ‫ظجػ ؿذ‪ .‬داداؿی خبؼشٍـبً کشد‪ٓ :‬و اػتبٍیٓبی ىحتشه ىیتِاٍَذ دس صاِست‬ ‫ىـبٓذّ ٓشگٍِْ تخنف دس حِصّ ىیشاثفشَٓگی‪ ،‬ىشاتت سا ثاب تایابع ؿایابسّ‬ ‫‪ ،۲۱۲۲۱‬ىشکض پیبه یگبً حرب ت ُصاست ىیاشاث فاشٓاَاگای‪ ،‬گاشدؿاگاشی ُ‬ ‫صَبیغدػتی کـِس‪ ،‬اؼالع دَٓذ‪.‬‬ ‫ایَک‪ ،‬احیذ ُحیذی‪ُ ،‬صیش کـِس اص ثْسُصسػبٍی ىصِثبت ػتبد ىنی کشٍُب خجاش‬ ‫دادّ ُ گرتْ اػت‪ :‬ىحذُدیت اص کـِسٓبیی کْ ثییبسی دس اٍجب کاَاتاش ؿاذّ‪،‬‬ ‫ثشداؿتْ ؿذّ اػت ُ تشدد اص ىشصٓبی صىیَی ثب سػبیت پشُتکلٓبی ثأاذاؿاتای‪،‬‬ ‫تضسیت ُاکؼٌ ُ داؿتٌ تؼت پی ػای اس ىاَارای اىاکابً پازیاش ؿاذّ اػات‪،‬‬ ‫اىب گضاسؽ ٓبی جنؼْ اىشُصِ ػتبد کشٍُب اص اسصیبثی ىشصٓب ٍـبً داد کاْ سػابیات‬ ‫ىِاسد ثبیذ ثیـتش ؿِد‪.‬‬ ‫ػنیاصاش ؿبمجبفیبً‪ ،‬ىؼبًُ گشدؿگشی ُصاست ىیشاث فشَٓگی‪ ،‬گاشدؿاگاشی ُ‬ ‫صَبیغ دػتی ٍیض ثب اؿبسّ ثْ گضاسؽٓب ُ اسصیبثیٓبی ىثجت دس دُ ٓرتْ گازؿاتاْ‪،‬‬ ‫گرت کْ دسحب حبظش ثْ غیش اص ٓـت کـِس افشیقبییِ صییجبثِّ‪ ،‬ىاِصاىاجایاک‪،‬‬ ‫ٍبىیجیب‪ ،‬ىبنُی‪ ،‬افشیقبی جَِثی‪ ،‬اػِاتیَی‪ ،‬مؼِتِ ُ ثِتؼِاٍب ُ دُ کـِس اسُپبیایِ‬ ‫فشاٍؼْ ُ اٍگنیغ‪ُ ،‬سُد ىؼبفش اص ػبیش کـِسٓب ُ ىشصٓبی صىایاَای‪ٓ ،‬اِایای ُ‬ ‫دسیبیی‪ ،‬ثذًُ ىبٍغ اػاله ؿذّ اػت ُ ىحذُدیتی ثشای ُسُد گشدؿگشاً ثْ جاض‬ ‫اً ‪ ۹۱‬کـِس ُجِد ٍذاسد‪.‬‬ ‫اُ ٓیچَیٌ ثب اؿبسّ ثْ پیگیشیٓب ُ تالؽٓبی ىؼوُنً ُصاست ىیشاثفشٓاَاگای‪،‬‬ ‫گشدؿگشی ُ صَبیغدػتی‪ ،‬اص ثشداؿتْ ؿذً ىحذُدیتٓبی ػرش اص کـاِسٓابی‬ ‫ٓیؼبیْ ثْ ایشاً خجش داد ُ افضُد‪ُ :‬ظؼیت ػرش اص کـِسٓبی ٓیؼبیْ ثْ حابمات‬ ‫جل ثشگـت‪ .‬ؿبمجبفیبً تبکیذ کشد‪ :‬تشدد اص ىشصٓبی صىیَی ثب سػبیت پشُتکلٓبی‬ ‫ثٔذاؿتی‪ ،‬تضسیت ُاکؼٌ ُ داؿتٌ تؼت پیػیاس ىَری ٍیض اىکبًپزیش ؿذّ اػت‪.‬‬ ‫ػتبد ىنی کشٍُب پیؾ تش اػاله کشدّ ثِد ىؼبفشاً ثشای ُسُد ثْ ایشاً ثبیذ گِآای‬ ‫دُ دُص ُاکؼٌ کُِیذ ُ گِآی ىَری تؼت ‪PCR‬سا دس فبصنْ ‪ ۲۹‬تب ‪ ۷۱‬ػبػات‬ ‫ىبٍذّ ثْ ُسُد‪ ،‬اسائْ دَٓذ‪.‬‬ ‫‪ ۹‬اثت غیتهٌقَل از استاى اردبیل ثب‬ ‫پیذایؾ ُسصؽ تَیغ دس ایشاً ثْ ثاؼاذ اص جاَاگ‬ ‫جٔبٍی دُه ثبصىی گشدد‪ .‬پیؾ اص ایاٌ دس فابصاناْ‬ ‫ػبمٔبی ‪ ۹۰۹۲‬تب ‪ ۹۰۹۹‬ثبؿگبّ ثِػتبً ُسصؽ کاْ‬ ‫داسای چَذیٌ صىیٌ تَیغ ثِد‪ ،‬دس ىحنای سُثاشُی‬ ‫ُسصؿگبّ ؿٔیذ ؿیشُدی فؼنی ثْ ىذیشیت ؿبدسُاً‬ ‫ؿکِٓی افتتبح ؿذ‪ُ .‬سصؿگابّ ؿأایاذ ؿایاشُدی‬ ‫( اىجذیْ ػبثت ٍیض ٓیضىبً ثب ُسصؿگابّ ثاِػاتابً‬ ‫ُسصؽ ثب یک صىیٌ تَیغ دسىحل کٍَِی افتتابح ُ‬ ‫ٍخؼتیٌ ىؼبثقبت ٔشىبٍی تَیاغ کـاِس دس ػاب‬ ‫‪ ۹۰۹۹‬دس ٓییٌ ُسصؿگبّ ثشگضاس گشدیذ‪ .‬گاراتاَای‬ ‫اػت کْ ُسصؽ تَیغ ثخبؼش حعِس اتجبع اٍگنیؼی‬ ‫دس اثبداً سٍُت خبصی داؿت ُ اُمیٌ ىؼبثقْ تَیغ‬ ‫ثیٌ تیو ٓبی اثبداً ُ تٔشاً ثاْ ػابمأابی ‪۹۰۹۷-‬‬ ‫‪۹۰۱۲‬ثش ىی گشدد‪ .‬پغ اص جاَاگ جأابٍای دُه‬ ‫ىؼبثقبت ٔشىبٍی تَیغ کـِس تبػب ‪ ۹۰۱۱‬جشیابً‬ ‫داؿت کْ ثشادساً ٍؼیبٍی ( ٓبٍشی ُ طُصا دس‬ ‫صذس ثبصیکَبً اشاس داؿاتاَاذ اص ػاب ‪ ۹۰۱۱‬تاب‬ ‫‪۹۰۰۱‬ىقبه ٔشىبٍی تَیغ کـِس دس اخاتایابس طسط‬ ‫افتبٍذمیبً شاس داؿت‪ .‬اُمیٌ ػبمی کْ ایشاً دس جبه‬ ‫دیِیغ ؿشکت ٍیِد ‪ ۹۱۲۱‬ثِد‪.‬‬ ‫تیو تَیغ جبه دیِیغ ایشاً ثْ ىذت ‪ ۰۹‬ػاب دس‬ ‫جبه دیِیغ ثبصی کشدّ ُ ىجیِػب ‪ ۲۲‬ثبصی اٍاجابه‬ ‫دادّ اػت‪ .‬کْ حبصل اً ‪ ۰۱‬ثشد ُ‪۰۱‬ثبخات ثاِد‪.‬‬ ‫ثیـتشیٌ ثشد اص اً ىَصِس ثٔشاىی ثب ‪ ۱۲‬ثاشد اػات‪.‬‬ ‫ثیـتشیٌ ثبصی ثشٍذّ ػیَگل اص اً تقی اکجشی ثب ‪۹۷‬‬ ‫ثشد ‪ .‬ثیـتشیٌ ثبصی ثشٍذّ دُثل اصاً کبىجیض دسفـای‬ ‫جِاً ثب ‪ ۹۱‬ثشد‪ .‬ثٔتشیٌ تیو دُثل اص اً کابىاجایاض‬ ‫دسفـی جِاً ُ ىصؽری صبمح ثب ‪ ۲‬ثشد ‪ .‬ؼاِنٍای‬ ‫تشیٌ ثبصیٔب اص اً کبىجیض دسفـی جِاً ثاب ‪۱۱‬ثابصی‬ ‫اػت‪ .‬ثیـتشیٌ ػب ػعِیت دس تیو دیِیغ کابح‬ ‫اص اً تقی اکجشی ثب ‪ ۹۲‬ػب اػت‪.‬‬ ‫خبًِ بٌْبم‬ ‫داٍیبسک‪ ،‬ثشصیل‪ ،‬ثنظیک‪ ،‬فشاٍؼْ‪ ،‬کشُاػی‪ ،‬اػپبٍیب‪،‬‬ ‫صشثؼتبً‪ ،‬اٍگنؼتبً‪ ،‬ػِئیغ‪ٓ ،‬ناَاذ ُ اسطاٍاتایاٌ‪،‬‬ ‫تیو ٓبیی ٓؼتَذ کْ صؼِد خِد ثْ جبه جأابٍای سا‬ ‫ؽؼی کشدّاٍذ‪.‬‬ ‫تیو ىنی ایشاً کْ دس سدّ ‪ ۱۹‬سٍکیَاگ فایاراب اشاس‬ ‫داسد‪ ،‬ثب پیشُصی دس دیذاسٓبی پیؾ سُی خاِد دس‬ ‫ىشحنْ ىقذىبتی جبه جٔبٍی ىیتِاٍذ صؼِد خِد ثاْ‬ ‫ایٌ ىؼبثقبت سا ؽؼی کَذ ُ ثب ػذه سآیبثی تیوٓبی‬ ‫کْ سٍکیَگ ثبنتشی داسٍذ‪ ،‬تیاو ىانای کـاِسىابً‬ ‫ىیتِاٍذ دس ػیذ دُه جبه جٔبٍی شاس ثگیشد‪.‬‬ ‫فتهاًذُ یگاى حفاظ هیتاث فتٌّگی‪ ،‬گتدشگتی ٍ صٌایعدستی ارربایجاى شتقی‬ ‫از دستگیتی عاهالى حفاری غیتهجاز در شْتستاى ٍرزقاى خبت داد‪.‬‬ ‫ایَتش ثب ثشتشی ثشاثش یٍُِتِع ٔاشىابً ػاِپاش‬ ‫کبح ایتبمیب ؿذ‪.‬دس دیذاس ػِپشکبح ایتبمیب تیاو‬ ‫ایَتش تِاٍؼت ثْ مؽف گل د یقْ ‪ ۹۱۲‬امکؼیغ‬ ‫ػبٍچغ دُ ثش یک یٍُِتِع سا ؿکؼت دٓاذ‬ ‫ُ فبتح ایٌ س بثت ٓب ؿِد‪.‬‬ ‫دس ایٌ دیذاس اثتذا ىک کَی ثشای یاٍُِاتاِع‬ ‫گنضٍی کشد ُمی دس اداىْ ىبستیَض اص سُی ٍقؽْ‬ ‫پَبمتی ُ ػبٍچغ گنضٍی کشدٍذ تاب ػایایاٍِاْ‬ ‫ایَضاگی اُمیٌ جبه خِد سا ثب ایَتش ثاْ ػاَاِاً‬ ‫ػشىشثی ثْ دػت ثیبُسد‪.‬‬ ‫سردبیر‪ 9‬سبًلی اشراقی‬ ‫تبسیس ‪ - 0261 9‬زهیٌِ اًتشبر ‪ 9‬فرٌّگی ‪ٌّ -‬ری ‪ -‬ادبی ‪ -‬علوی‬ ‫کذپستی‪ - 4052536129‬تلفی‪24301608 - 24310803 )130(9‬‬ ‫تلفبکس‪ - 24301605 9‬شوبرُ ّوراُ ‪180330455719‬‬ ‫ًشبًی ‪ 9‬تبریس خیبببى ازادی‪ -‬خیبببى هبراالى ًرسیذُ بِ هیذاى فذک‬ ‫دفتر رٍزًبهِ ارک ‪ -‬چبپخبًِ‪ 9‬پرًیبى تبریس‬ ‫هس سًَگَى از صذر جذٍل فاصلِ گتف‬ ‫هوٌَعی‬ ‫اىیٌ احیذیبً ثب پیشُصی ىقبثل ٍِیذ ؿایاغ‬ ‫دس س بثت ٓبی تَیغ سُی ىیض فیاذس امایابً‪،‬‬ ‫سآی ىشحنْ ثؼذ ؿذ‪ .‬س بثت ٓبی فیذس امیابً‬ ‫اص ‪ ۱۱‬تب ‪ ۱۲‬دیىبّ ثب حعِس ػْ ٍیبیَذّ تَیغ‬ ‫سُی ىیض کـِسىبً دس دُػاناذُسا امایابً‬ ‫ثشگضاس ؿذ‪ .‬دس جذُ س بثتٓابی ‪ٍ ۲۲‬اراشّ‬ ‫ثبصی ٓبی فیذس امیبً‪ ،‬احیذیبً دس تقابثال ثاب‬ ‫ؿیغ دیگش ٍیبیَذّ کـِسىبً ثْ ثشتشی ‪ ۲‬ثاش‬ ‫یک دػت یبفت‪.‬احیذیبً ثب ثشتشی ‪ ۹۹‬ثاش ‪۹‬‬ ‫دس گیوٓبی اُ ُ دُه‪ ۹۹ ،‬ثش ‪ ۱‬دس گیو ػاِه‬ ‫ُ ‪ ۹۹‬ثش ‪ ۷‬دس گیو پَجو ثاْ پایاشُصی دػات‬ ‫یبفت ُ تَٔب دس گیو چٔبسه ؿیغ ىِفات ؿاذ‬ ‫‪ ۹۹‬ثش ‪ ۱‬ثاْ ثاشتاشی دػات یابثاذ‪.‬دس اداىاْ‬ ‫س بثتٓبی اٍرشادی‪ ،‬اىیش حؼیٌ ٓذایی ثب فبٍجاِ‬ ‫ىَگ ثب سٍکیَگ ‪ ۱۱۲‬اص امیبً دیذاس ىیکَذ‪.‬‬ ‫هذیر هسئَل ٍصبحب اهتیبز‪ 9‬هحوذ اشراقی‬ ‫هلی شذ‬ ‫ىذیشکل ىیشاث فشَٓگی‪ ،‬گشدؿگشی ُ صَبیغ دػتی اػتبً اسدثیل اص ثجت ‪ ۱‬اثاش‬ ‫غیشىَقِ ایٌ اػتبً دس ٍـؼت اخیش ؿِسای ىنی ثجت اثبس غیاشىاَاقاِ ُصاست‬ ‫ىیشاث فشَٓگی خجش داد‪ٍ .‬بدس فالحی تـشیح کشد‪ :‬ایٌ اثبس ثجتی ؿبىل ػایاَایاب‬ ‫جٔبً (ایشاً ‪ ،‬خبٍْ تبسیخی صذس‪ ،‬حیبه صیَب ‪ ،‬خبٍْ ىَؼیی اص اسدثیل ُ ىحِؼاْ‬ ‫اؽ اىبه اتـگبّ ػشػیٌ ثِد‪ُ.‬ی افضُد‪ٓ :‬یچَیٌ تپْ نؼْ صِفنِ‪ ،‬ىحِؼْ ثبػتبٍای‬ ‫اػرشٍجبً‪ ،‬کِ تپْ‪ ،‬گِسػتبً تبسیخی کیِی ػنیب‪ ،‬داؿجب تپْ اینخچی ؿٔشػتبً‬ ‫کِثش اص دیگش اثشٓبیی ثِد کْ دس فٔشػت ىیشاث ىنی ثْ ثجت سػیذ‪.‬‬ ‫ىذیشکل ىیشاث فشَٓگی‪ ،‬گشدؿگشی ُ صَبیغ دػتی اػتبً اسدثیل ثیبً کشد‪ :‬ایٌ‬ ‫ىٔو دس ساػتبی ُ بیف راتی ایٌ اداسّکل ىجَی ثش صیبٍت ُ حرب ت اص ىایاشاث‬ ‫فشَٓگی اػتبً ىحقت ؿذّ اػت‪.‬‬ ‫ُی ثب اؿبسّ ثْ ایَکْ پیؾتش ىجیِػْ ثقؼْ ؿیخ صریامذیٌ اسدثینی ثجت جٔابٍای‬ ‫ؿذّ اػت‪ ،‬اظبفْ کشد‪ :‬ػْ پشُطّ دیگش ثشای ثجت جٔبٍی داسیو کْ کبسُاًػشای‬ ‫ؿبّػجبػی صبییٌ دس ؿٔشػتبً ٍیش‪ ،‬کِّ ػجالً ُ امحبق جَگلٓبی فَذُ اناِ دس‬ ‫ؿٔشػتبً ٍییٌ ثْ جَگلٓبی ٓیشکبٍی سا ؿبىل ىیؿِد‪.‬‬ ‫فالحی یبداُس ؿذ‪ :‬ثیؾ اص یکٓضاس ُ ‪ ۲۲۲‬اثش ىَقِ ُ غیشىاَاقاِ اص اػاتابً‬ ‫اسدثیل تب کًَِ دس فٔشػت ىیشاث ىنی ثْ ثجت سػیذّ اػت‪.‬‬ ‫خبٍْ ثَٔبه یب ثَٔبه گَجْای یب ذکی ثَبیی ىشثِغ ثْ‬ ‫ػب ٓبی پبیبٍی دُساً صٍذیبً ُ ػب ٓبی اغابصیاٌ‬ ‫دُساً بجبس اػت ُ کْ تجشیض‪ ،‬جبی گشفاتاْ اػات‪.‬‬ ‫ایٌ اثش دس تبسیخ ‪ ۱۰‬فشُسدیٌ ‪ ۹۰۷۲‬ثب ؿیبسّ ثاجات‬ ‫‪ ۹۹۲۲‬ثْ ػَِاً یکی اص اثبس ىنای ایاشاً ثاْ ثاجات‬ ‫سػیذّاػت‪.‬‬ ‫پیشیٌِ‬ ‫خبٍْ ثَٔبه یکی اص ػبختیبٍٔبی تبسیخی ؿٔش تجاشیاض‬ ‫اػت کْ دس اُاخش دُساً صٍذیابً ُ اُایال دُساً‬ ‫بجبس‪ ،‬ثْ ػَِاً یاک خابٍاْ ىؼاکاٍِای ػابخاتاْ‬ ‫ؿذّاػت‪ .‬دس صىبً پبدؿبٓی ٍبصشامذیٌ ؿبّ بجابس‪،‬‬ ‫ایٌ خبٍْ ٍِػبصی ُ ثب ٍقبؿیٔبیی تضیایاٌ ؿاذ‪ .‬ایاٌ‬ ‫خبٍْ ؿبىل یک ػبختیبً اصنی‪ ،‬ثْ ػَِاً ػبختیبً‬ ‫ـال ی ُ یک ػبخاتایابً کاِچاک ثاْ ػاَاِاً‬ ‫ػبختیبً ییال ی اػت‪ .‬ىبٍَذ ثؼیبسی اص خابٍاْ ٓابی‬ ‫ذییی ایشاٍی‪ ،‬ایٌ خبٍْ داسای دُ حیبغ اٍذسٍُی ُ‬ ‫ثیشٍُی اػت‪ .‬دس ثبصػبصی اخیش ایٌ خبٍْ‪ ،‬تابکاَاًِ‬ ‫چَذ ٍگبسگشی ایشاٍی فشػکِ کـف گشدیذّ اػات‬ ‫کْ ٓواکًَِ دس حب تؼییش ؿذً تِػػ ىتخصصبً‬ ‫اػت‪ .‬خبٍْ ثَٔبه ثخـی اص ىذسػْ ىؼیبسی داٍـگابّ‬ ‫َٓش اػالىی تجشیض اػت‪.‬‬ ‫هعواری‬ ‫ُسُدی ایٌ ػبختیبً اص کِچْ ىـیشدفتش ُ اص ؼشیت‬ ‫دانٍاای دس پـاات خاابٍااْ ااذکاای صااِست‬ ‫ىی پزیشفتْ اػت‪ .‬ایٌ ثَب داسای اٍذسٍُی ُ ثایاشٍُای‬ ‫اػت‪ :‬ثیشٍُی اً ؿبىل ؼَجی (ٓرت دسی ‪ ،‬کنْ ای‬ ‫ُ اتبق اػت کْ دس ظنغ ؿایابمای حایابغ ؿاکال‬ ‫گشفتْ اٍذ‪ .‬دس ؼَجی اسػی داس اً کاْ دسای ایاِاً‬ ‫ػتٍِذاس ثب تضییَبت گچی اػت‪ٍ ،‬قبؿیٓبی ثؼایابس‬ ‫صیجبیی ثش دیِاسّٓب ُ ػقفٓب ٍاقاؾ ثؼاتاْ اػات‪.‬‬ ‫تضییَبت ُ ٍقبؿیٓبی ىِجِد دس ؼب چْٓب‪ ،‬ؿِىیاَاْ‬ ‫ؼَجی ُ اتبق ٓبی جَجی ٍیض چـیگیش اػت‪ .‬دس ظناغ‬ ‫جَِثی ثیشٍُی ٍیض فعبٓبیی ؿبىل تشاع تبثؼتبٍی ثاب‬ ‫ػتًِ ٓب‪ ،‬ػشػتًِ ٓبی گچی ىقشٍغ کبسی ُ ٍایاض‬ ‫فعبی ُسُدی ُ چَذ اتبق دیگش دیذّ ىیؿاِد‪ .‬دس‬ ‫ظنغ ؿش ی ُ غشثی‪ ،‬حیبغ ثیشٍُی ثْ دیاِاسّ ٓابیای‬ ‫کْ داسای ؼبق ٍیب ؼبق ٍیب ىیثبؿَذ ىحذُد اػت‪.‬‬ ‫اٍذسٍُی خبٍْ دس ؿیبمی تشیٌ ثخؾ ػبختیبً اشاس‬ ‫گشفتْ کْ ؼشفیٌ اً سا اتبقٓبیی دس ؼیت ؿشق ُ‬ ‫غشه ُ ىـشا ثْ حیبغ اٍذسٍُی تـکیل دادّ اٍاذ‪.‬‬ ‫پـت ثبه اتبق ٓبی اٍذسٍُی ثاْ صاِست ىأاتابثای‬ ‫اػتربدّ ىی ؿِد‪ .‬ایٌ ثخؾ ػبختایابً داسای صیاش‬ ‫صىیٌ ٍیض ىیثبؿذ کْ اتبق ٓبی صیاش ؼاَاجای ثاشای‬ ‫ٍـییٌ تبثؼتبٍی ُ دیگش اتبقٓب ثْ صِست اٍجابسی ُ‬ ‫ىؽجخ دس اً‪ ،‬ىِسد اػتربدّ شاس ىیگشفت‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه ارک

روزنامه ارک 5488

روزنامه ارک 5488

شماره : 5488
تاریخ : 1401/02/15
روزنامه ارک 5488

روزنامه ارک 5488

شماره : 5488
تاریخ : 1401/02/14
روزنامه ارک 5487

روزنامه ارک 5487

شماره : 5487
تاریخ : 1401/02/11
روزنامه ارک 5486

روزنامه ارک 5486

شماره : 5486
تاریخ : 1401/02/10
روزنامه ارک 5485

روزنامه ارک 5485

شماره : 5485
تاریخ : 1401/02/08
روزنامه ارک 5484

روزنامه ارک 5484

شماره : 5484
تاریخ : 1401/02/07
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!