روزنامه ارک شماره 5414 - مگ لند
0

روزنامه ارک شماره 5414

روزنامه ارک شماره 5414

روزنامه ارک شماره 5414

‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫سیستن‬ ‫اکَفٌبٍسی‬ ‫ارسببیجبىششقی‬ ‫ًسبت بِ سبیش‬ ‫استبىّب عقب‬ ‫است‬ ‫اعتشاضبت‬ ‫کبسکٌبى‬ ‫ّشذاس بِ‬ ‫هسئَلیی‬ ‫است‬ ‫صفحِ ‪3‬‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫* یکشٌبِ ‪ 62‬دی ‪ 02 * 0011‬طاًَیِ ‪01 * 6166‬جوبدی الثبًی ‪ * 0001‬سبل سی ٍ دٍم ( اٍتَص ایکیٌجی ایل ) * شوبسُ ( سبیی ) ‪ 8* 4000 :‬صفحِ *قیوت‪61111:‬سیبل * ایویل‪www.arkonline* ark.tabriz@yahoo.com :‬‬ ‫هجلس بش سًٍذ هزاکشات بشجبهی ًظبست داسد‪،‬‬ ‫ًبیت سئعغ هزلغ ؿَسای اػالهی ‪:‬‬ ‫هجلس پبی کبس‬ ‫حزف ساًت عظین اسص تشجیحی است‬ ‫قبًَى لغَ تحشینّب ببیذ اجشا شَد‬ ‫شعشکَتبُ تشکی‬ ‫صفحِ ‪6‬‬ ‫احتوبل افضایش‬ ‫ایستگبُّبی پشٍاصی بشای‬ ‫عضیوت صائشاى ایشاًی بِ سَسیِ‬ ‫صفحِ ‪4‬‬ ‫قیوت ًبى دس بَدجِ‬ ‫‪ ۱4۴۱‬صیبد ًویشَد‬ ‫صفحِ ‪۱‬‬ ‫ٍصیش ًل ‪:‬‬ ‫بشسسی طشح تخصیص سْویِ‬ ‫بٌضیی بِ ّوِ هشدم‬ ‫صفحِ ‪7‬‬ ‫اسائِ خذهبت سٍستبی بَمگشدی‬ ‫عیٌبلی تبشیض بِ گشدشگشاى‬ ‫اص بْبس ایٌذُ‬ ‫صفحِ ‪8‬‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫یبدداشت ّبی سٍص‬ ‫هذیشهسئَل ‪ -‬هحوّذ اششاقی‬ ‫* اعتشاضبت کبسکنٌنبى ّانذاس بنِ‬ ‫هسئَلیی است‬ ‫اػتشاضبت کبسکٌبى ٍصاست اهوَصؽ ٍ روشٍسؽ ٍ‬ ‫ایوی‬ ‫کبسکٌبى دادگؼتشی ٍػوعوغ وش ؿوذُ اػو‬ ‫اػتشاضبت‪ً ،‬بؿی اص گؼتشؽ اثؼبد گشاًی ّب ٍ ولوعو‬ ‫هذست خشیذ هؼتشضعی هی ثبؿذ ثب َرِ ثبیٌکوِ ایوی‬ ‫ٍضؼع ؿبه حبل اکوخشی کبسکٌبى کـَسًعض هوی‬ ‫ؿَد‪ ،‬ذاٍم اػتشام ّب ّـذاس دٌّذُ ثٌظش هی سػوذ‬ ‫هشدم ػبدی ؿعشکبسهٌذ ًعوض وٌوهوٌوبّوبی هـوبثوِ ٍ‬ ‫حتی ثعـتش اهتلبدی سا زشثوِ هوی کوٌوٌوذ‪ ،‬ؼوشی‬ ‫اػتشاضبت ؿعشهحتو ًعؼ ثٌوبثوشایوی دٍبو ثوبیوذ‬ ‫ًؼج ثِ هَضَع حؼبع ثبؿذ ٍ ثب ا خبر سٍؽ ّوبی‬ ‫َّؿوٌذ‪ ،‬دس رْ کٌتشل ٍ ًظبست هعو کبالّوب ٍ‬ ‫خذهبت ٍ کبّؾ احتوبل ثشٍص اػعت ّبی دس ؿشف‬ ‫ٍهَع اهتلبدی ٍ ارتوبػی ػوووَهوی اهوذام ًوووبیوذ‬ ‫ثشخالف اًتظبس ثبٍرَد ؿشایوظ ػوخو اهوتولوبدی‪،‬‬ ‫هتبػلبًِ اهذاهبت صیبدی دس کٌتشل اکوضایوؾ هوعووو‬ ‫کبالّب‪ ،‬خذهبت ٍ اًشطی ّب اًزبم ًوی گعشد‬ ‫* ایب سٍسیِ قببل اعتوبد است؟‬ ‫ایی ػوال اػبػی دس صهعٌِ سٍاثظ ثعوی ابووولو ایوشاى‬ ‫ٍرَد داسد ػوال دیهشی ًعض دس ایٌوَسد هوی وَاًوذ‬ ‫هغشح ؿَد کِ اگش دس کذ اػتوبد ثِ سٍػعِ ضوؼوعوق‬ ‫ثبؿذ‪ ،‬ایب ایی کـَس اثش هذست خبسری‪،‬ثذٍى ػعبػو‬ ‫اؿکبس هی َاًذ‪ ،‬اص ؼبهالت ػعبػی کـَس حوزف‬ ‫ؿَد؟ ربػخ ایی ػئَال حتی دس هَسد کـَسّبی دیهش‬ ‫ؿعش هْن ٍ ضؼعق ّن هٌلی هی ثبؿذ‬ ‫هی َاى گل کِ هٌبکغ هبدی ٍ هؼٌَی کـَسّوب دس‬ ‫اس جبعبت ػعبػی دٍ عشکِ ٍ ثعی ابوولولوی‪ ،‬اٍبوی وش‬ ‫اص ػبیش کـَس ّب هی ثبؿذ بزا کعِ ثش سٍػعِ ٍ ػبیوش‬ ‫دٍل خبسری ظبّشا دٍػ هٌغوِ ٍ ّوؼبیِ دس هؼبی‬ ‫ثعی ابول ثَیظُ اهَس هشثَط ثِ ثشربم هـبیش هٌبکغ هولوی‬ ‫اػ صهبم داساى سٍػعِ هی داًٌذ کِ حکَه ا حوبد‬ ‫روبّعش ؿَسٍی دس احش ٍبخشری ّبی ػخبٍ وٌذاًِ ٍ‬ ‫ائذُ ابعؼتی خَد ػلعشؿون روَاى ثوَدى‪ ،‬ثوب هوش‬ ‫صٍدسع کشٍربؿعذ‬ ‫*کبستی شذى خشیذ ًبى چِ صیغِ ای‬ ‫است؟!‬ ‫اسصیبثی اخجبس هشثَط ثِ کبس ی ؿوذى خوشیوذ ًوبى‪،‬‬ ‫اخعشا ثب ػکغ ابؼو ٌذ هشدم سٍثشٍ ؿذُ اػ ػذُ‬ ‫ای ثِ حذث ٍ گوبى هتَػ ؿذُ ٍ کَرٌی ؿذى اه‬ ‫اؿبهعذًی سا ًعض روعوؾ ثوعوٌوی هوی کوٌوٌوذ حوتوی‬ ‫ثؼضی رعـهَئی ّبی اضبکِ ًعض هغشح هی گشدد ثْوش‬ ‫حبل ًو ٍ ًجبت کحج هحبک ٍ زووؼوبت سٍصاًوِ‬ ‫هشدهی ٍ دس هزبهغ َبعذ کشٍؽ ٍ َصیغ هَاد ؿزایوی‬ ‫ٍػبیش اهالم هَسد ًعبص هشدم ‪،‬دس کَچِ ٍ ثبصاس‪ ،‬خعبثوبى‬ ‫ّب ایی اػ کِ دس کـَس حشٍ وووٌوذی چوَى ایوشاى‪،‬‬ ‫اٍضبع چشا ثبیذ عَسی ثبؿذ کِ ایٌذُ بسیکتش شػعن‬ ‫ؿَد؟‬ ‫خبشگضاسی اسک‬ ‫‪www.ark-news.ir‬‬ ‫جبی هٌبسب تبلیغ کبال ٍخذهبت شوب‬ ‫دسببصاسایشاى ٍدًیب‬ ‫شوبسُ توبس‪18000042281:‬‬ ‫هٌظَم یبدداشت‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫اغبص افضایش سقف اًتقبل ٍجِ‬ ‫دس سبهبًِّبی ببًکی‬ ‫پشداخت کَپی ًبى‬ ‫تکزیب شذ‬ ‫بشاسبس دستَسالعونل جنذینذ بنبًن‬ ‫هشکضی حذاقل ٍ حذاکثش اًتقبل ٍجِ دس‬ ‫سبهبًِ ّبی سبتٌب ٍ پبیب اص اهشٍص افنضاینش‬ ‫خَاّذ یبفت‪.‬‬ ‫سئیس هشکض سٍابط عوَهی سبصهبى بشًبهِ‬ ‫صذٍس کبست ًبى یبًبى کَپٌی سا تکزیب‬ ‫کشد ٍ گفت‪ :‬اگش طشح ًْبیی شَد فقنط‬ ‫هصشف کٌٌذُ ًْبیی ببّوبى کبستی کنِ‬ ‫یبساًِ هیگیشد‪ً ،‬بم یبساًِ ای ّن هیخشد‪.‬‬ ‫دس سٍصّبی اخعشثِ ٍاػغِ ثشًبهِ سیوضی‬ ‫دٍبو ثووشای اکووالح اسص ووشرووعووحووی‬ ‫کبالّبی اػبػی‪ ،‬ثبصاس گوبًِصًیّوب دس‬ ‫هَسد ًحَُ حوبی اصخبًَاسداؽ اػ ٍ ًظشات کبسؿٌبػی هتٌَػی دس ایوی‬ ‫ثبسُ دس کضبی هزبصی دػ ثِ دػ هیؿَد دس سٍصّبی اخعش اسائِ کوبست‬ ‫ًبى ٍ ثبصگـ کَری ثِ اهتلبدکـَس هغشح ؿذُ کِ اکٌَى سئوعوغ هوشکوض‬ ‫سٍاثظ ػوَهی ٍ اعالع سػبًی ػبصهبى ثشًبهِ ٍ ثَدرِ اى سا کزیت کوشدُ‬ ‫اػ ػعذ هحوذ هَػَی ًَؿ ‪ ًِ:‬هشاسُ کبست ًبى کبدس ؿَد ًِ ًبى کَرٌی‬ ‫دس دػتَس کبس اػ ‪ ،‬اگشعشح ًْبیی ؿَدکوظ هلشف کٌٌذُ ًْبیی ثبّوووبى‬ ‫کبس ی کِ یبساًِ هعهعشد‪ً،‬بم یبساًِ ای ّن هعخشد رشداخ یبساًِ ثوِ حولوووِ‬ ‫اخش ٍ حزف دالالى هؼلَم اػ ثِ هزام ثشخعْب کِ ًوبًـوبى اروشهوعوـوَد‬ ‫خَؽ ًعبیذ دٍب دسالیحِ ثَدرِ ػبل ایٌذُ رعـٌْبد دادُ باسص شروعوحوی‬ ‫کبالّبی اػبػی حزف ٍ ثبهعو ًعوبیی هحبػجِ ؿَد ٍ ثخـی اص دساهوذاى‬ ‫ساکشف رشداخ یبساًِ ثِ خبًَاسّبی ّذف ثذّذ‬ ‫ٍصیش کٌؼ ‪ ،‬هؼذى ٍ زبست‪:‬‬ ‫تبکٌَى قیوت تَلیذ بش ‪ 06‬گشٍُ کبالی هصشفی‬ ‫دسج شذُ است‬ ‫ٍصیش صٌعت‪ ،‬هعذى ٍ تجبست گنفنت‪:‬‬ ‫تبکٌَى دسج قیوت تَلیذ کٌنٌنذُ بنش‬ ‫سٍی هحصَالت ‪ ۱۱‬گشٍُ کبالینی بنِ‬ ‫صَست اصهبیای دسج شذُ است کنِ‬ ‫ًتیجِ خَبی داشتِ است‪.‬‬ ‫ػعذ سضب کبعوی اهعوی اکوضٍد‪ :‬وب ‪۱‬‬ ‫ّلتِ ایٌذُ گشٍُ دیهوشی سا روْو‬ ‫دسد هعو َبعذ کٌٌذُ اػالم خَاّعن کشد ٍی ًکتِ هخوجو ایوی اهوذام سا‬ ‫ایزبد سهبث دس ًظبم َصیغ داًؼ ٍ اظْبسداؿ ‪ :‬ثب دسد هوعووو هلوشف‬ ‫کٌٌذُ ثش سٍی هحلَالت دس ًظبم َصیغ ػالٍُ ثش ایزبد سهوبثو ‪ ،‬کوبّوؾ‬ ‫هبث َرْی دس هعو ّب ایزبد خَاّذ کشد ٍ اص عشکی کو هبث َرْوی‬ ‫ثِ َبعذ کٌٌذگبى رْ دسد هعو ٍاهؼی َبوعوذ ثوش سٍی هوحولوَالت‬ ‫خَاٌّذ داؿ ٍصیش کٌؼ ‪ ،‬هؼذى ٍ زبست گل ‪ :‬یکی اص روشٍطُ ّوبیوی‬ ‫کِ دس ٍصاست کو دس حبل رعهعشی اػ ‪ ،‬دسد هعو َبعذ کٌٌذُ ٍ ٍاسد‬ ‫کٌٌذُ ثش سٍی کبالػ کبعوی اهعی ثعبى داؿ ‪ :‬ایی کبس ثبػج هوی ؿوَد‬ ‫ًظبم َصیغ ؿلبف ؿَد ٍ ثِ ػجبس ی هـخق ؿَد کِ ًظبم َصیغ ثشای هشدم‬ ‫چوذس ّضیٌِ داسد ٍ دس کٌتشل ثبصاس ثشای ٍصاست هوَحوش خوَاّوذ ثوَد ٍی‬ ‫لشید کشد‪ :‬کبالّب ثشاػبع ٍصى ٍ اثؼبد اى ّضیٌِ ّبیی ثشای حو ٍ ًووو‬ ‫داسد کِ ثب َرِ ثِ اثؼبد ٍ ٍصى اى ثعی ‪ ۲5‬ب ‪ ۰۵‬دسکذ هحبػجِ هی ؿَد‬ ‫حو ٍ ًو ٍ اًجبسداسی هعو هلشف کٌٌذُ ‪ّ ۱۲‬ضاس سیبل هی ؿَد کوِ ثوب‬ ‫کبّؾ ‪ّ ۲۷‬ضاس سیببی‪ ،‬هعو هبث َرْی خَاّذ ثَد‬ ‫ثب هلَثِ کوعؼعَى رَبی ٍ ثبًکی ثبًو‬ ‫هشکضی‪ ،‬دس ساػتبی سػبب ػبهبًِ ػب ٌب‬ ‫دس اًتوبل ٍروَُ کوالى ٍ ّوووچوٌوعوی‬ ‫هذیشی حزن دػتوَس روشداخو ایوی‬ ‫ػبهبًِ‪ ،‬اص اهشٍص ـععشا ی دس ػبهبًِ ّوبی‬ ‫ػب ٌب ٍ ربیب اػوبل خَاّذ ؿذ ثش ایی اػبع‪ ،‬اص اهشٍص کق هجولوؾ روشداخو‬ ‫ػب ٌب اص ‪ ۲5‬هعلعَى َهبى ثِ ‪ 5۵‬هعلعَى َهبى ٍ ػوق هجلؾ ربیب اص ‪ 5۵‬هعلوعوَى‬ ‫َهبى ثِ ‪ ۲۵۵‬هعلعَى َهبى ثِ اصای ّش دػتَس رشداخو اکوضایوؾ خوَاّوذ‬ ‫یبک ـععش دیهشی ًعض دس ًحَُ کبس ػبهبًِ ربیب اػوبل ؿذُ کِ دس خلوَف‬ ‫چشخِ ّبی ؼَیِ ربیب دس سٍصّبی ػبدی (ؿعش ؼغع سػوی) چشخِ رذیذی‬ ‫دس ػبػ ‪ ۲۴:۷5‬رْ ؼَیِ دػتَسرشداخ ّبی ؿوعوشؿوبروشکوی اکوضٍدُ‬ ‫خَاّذ ؿذ دػتَس رشداخ ّبی ػب ٌب ٍ ربیب ثب هجذاء ٍ هولذ ثبً هوشکوضی‬ ‫ٍ ّوچٌعی دػتَس رشداخ ّبی هشثَط ثِ ؼَیِ ٍرَُ روشداخو یوبساى اص‬ ‫ؿوَل هحذٍدی ّبی هجلـی رکش ؿذُ هؼتخٌی خَاّذ ثَد اهوب دس کوَست‬ ‫ػذم سػبی کٌتشلّبی اثالؿی ٍرِ ابتضامّبی ػب ٌب ٍ ربیب اػوبل خَاّذ ؿذ‬ ‫اػتبد ثعوبسیّبی ػلًَی ‪:‬‬ ‫اُهیکشٍى کَدکبى ٍ هیبًسبالى سا بیشتش دسگیش هیکٌذ‪،‬‬ ‫هشدم حتوب دُص سَم سا تضسیق کٌٌذ‬ ‫استبد بیوبسی ّبی عفًَی ‪:‬افشادی کِ‬ ‫دٍ دُص ٍاکسی سا صدُاًذ حتوبً ببیذ دُص‬ ‫سَم سا دس اسشع ٍقت تضسیق کٌٌذ‪.‬‬ ‫هؼؼَد هشداًی‪ ،‬اػتبد ثعوووبسی ّوبی‬ ‫ػلًَی داًـهبُ ػلَم رضؿکی ؿْعوذ‬ ‫ثْـتی اظْبس داؿ ‪ :‬اًچوِ دسثوبسُ‬ ‫هَاسد اثتالی ثوِ اهوعوکوشٍى اػوالم‬ ‫هیؿَد ثِ ًظش هیسػذ کِ ایی اهوبس‬ ‫ٍاهؼی ًجبؿذ ٍ سهن اثتالی ٍاهؼی خعلی ثبال ش اص اى اػ ٍی ثوب اؿوبسُ ثوِ‬ ‫ضشٍست اًزبم ٍاکؼعٌبػعَى‪ ،‬اداهِ داد‪ :‬اکشادی کِ دٍ دُص ٍاکؼوی صدُ اًوذ‬ ‫حتوبً ثبیذ دُص ػَم سا دس اػشع ٍه ضسین کٌٌذ؛ضوی ایٌکِ ثبیذ رشٍ ک ّوب‬ ‫سا سػبی کٌٌذ؛ ثِ ػجبس ی ّوبى چعضّبیی کِ هجالً گلتعن سا ًعض ثبیذ سػبیو‬ ‫ؿَد؛چشا کِ دس کـَسّبی اسٍربیی ٍ اهوشیوکوب ًوعوض ّوووعوی ٍضوؼوعو‬ ‫ساداؿتِاًذ اػتبد ثعوبسی ّبی ػلًَی هتزکش ؿذ‪:‬ثِ عَسی کِ ثوؼوذ اص یو‬ ‫دٍسُ اساهؾ دٍسُ ثحشاى ٍرَد داؿتِ اػ هشداًوی دسثوبسُ ایوٌوکوِ ایوب‬ ‫کَدکبى ثعـتش هجتال ثِ اهعکشٍى هیؿًَذ؟‪ ،‬گل ‪ :‬ثلِ‪ ،‬اهعکشٍى وبی داسد‬ ‫کِ کَدکبى ٍ هعبًؼبالى سا ثعـتش هجتال کٌذ ٍی اضبکِ کشد‪ٌَّ:‬ص کَدکبى دس‬ ‫اٍبَی اٍل ضسین ٍاکؼی دس دًعب ًعؼتٌذ؛ اگشچِ ٍاکؼعٌبػعَى سا دس ػٌوعوی‬ ‫‪ ۲۱‬ب ‪ ۲۱‬ػبل دس کـَس ؿشٍع کشدین‪ ،‬اهب َکعِ ؿذ کِ ٍاکؼوعوٌوبػوعوَى‬ ‫ػٌعی ‪ 5‬ب ‪ ۲۱‬ػبل ًعض دس اٍبَی هشاس گعشد‪ ،‬اهب هالحظب ی دس ًظش گشکوتوٌوذ‬ ‫کِ دس ایٌذُ ًضدی اػالم خَاٌّذ ؿذ‬ ‫هجلس بش سًٍذ هزاکشات بشجبهی ًظبست داسد‪،‬‬ ‫قبًَى لغَ تحشینّب ببیذ اجشا شَد‬ ‫ًبیب سئیس کویسیَى اهٌیتهلی هجلنس گنفنت‪:‬‬ ‫هجلس بش اسبس ٍظیفِ راتنی خنَد بنش سًٍنذ‬ ‫هزاکشات بشجبهی ًنظنبست داسد ٍ گنضاسشنبت‬ ‫دٍسُ ای سا اص ٍصیش اهَس خبسجِ ٍ تینن هنزاکنشُ‬ ‫کٌٌذُ دسیبفت هیکٌذ‪.‬‬ ‫ػجبع هوتذایی ًبیت سئعغ کوعؼعَى اهٌع هلی ٍ‬ ‫ػعبػ خبسری هزلغ ؿَسای اػالهی ثب اؿوبسُ‬ ‫ثِ اخشیی ٍضؼع هزاکشات ثشربهی ثعی ایشاى ٍ‬ ‫عشفّبی ؿشثی‪ ،‬گل ‪ :‬اخعشاً ٍصیش اهَس خوبسروِ‬ ‫ثب حضَس دس کوعؼعَى َضعحب ی سا دسثبسُ سًٍذ‬ ‫هزاکشات ثِ ًوبیٌذگبى اسائِ کشد ٍی ثب ثعبى ایٌکِ‬ ‫دیشیلیک ًذیش؟‬ ‫دسثبسُ هزاکشات ثشربهی دس ػغَح کوالى هولوی‬ ‫لوعن گعشی هیؿَد‪ ،‬اداهِ داد‪ :‬هزلغ ًوعوض ثوش‬ ‫اػبع ٍظعلِ را ی خَد ثش سًٍذ هزاکشات ًظبست‬ ‫داسد ٍ گضاسؿبت دٍسُای سا اص ٍصیش اهَس خبسرِ‬ ‫ٍ عن هزاکشُ کٌٌذُ دسیبک هیکٌذ‬ ‫ًوبیٌذُ اکلْبى دس هزلغ ثب بکعذ ثشایٌکِ هبًوَى‬ ‫اهذام ساّجشدی ثشای بـَ حشینّب یکی اص هوجوبًوی‬ ‫اػبػی دس هزاکشات اػ ٍ دس رشیبى کعبً اص‬ ‫حوَم هل ایشاى هَسد َرِ هوشاس هوی گوعوشد‪،‬‬ ‫اضبکِ کشد‪ :‬دس رلؼِای کِ ثب ٍصیش اهَس خوبسروِ‬ ‫داؿتعن ًوبیٌذگبى هزلغ ثش ارشای ایی هبًوَى ٍ‬ ‫ّوچٌعی بـَ حشینّب بکعذ داؿتٌذ‬ ‫ًوبیوت سئوعووغ کووووعوؼووعوَى اهوٌوعو هوولوی ٍ‬ ‫ػعبػ خبسری هزلغ ثب ثعبى ایٌکِ ًوبیٌذگبى ثِ‬ ‫دًجبل احوبم حوَم هل ایشاى دس ثشربم ّؼتوٌوذ‪،‬‬ ‫اظْبس کشد‪ّ :‬شگًَِ هزاکشُای کِ اًزبم هیؿوَد‬ ‫ثبیذ ثِ اًتلبع هشدم ایشاى اص حوَم هوبًوًَوی خوَد‬ ‫هٌزش ؿَد‬ ‫هوتذایی لشید کشد‪ :‬هزلغ ػالٍُ ثش ایٌکِ بـوَ‬ ‫حشینّب سا دًجبل هیکٌذ ثِ دًجبل خوٌوخوی ػوبصی‬ ‫حشین ّب دس ثَدرِ ػببعبًِ ٍ ثشًبهِ ّلتن وَػوؼوِ‬ ‫اػ‬ ‫*هذیشهسئَل ‪-‬هحوّذ اششاقی‬ ‫دیریلیک ندیرمی؟ یبشبمبق؟‬ ‫گونلری اردیجیل سبنبمبق؟‬ ‫یئیک کی اولمه یک دایبنبق ؟‬ ‫ائوله نک بیگ کیمی یبشبیبق؟‬ ‫ایشله یک قبزانبق چوره گی‬ ‫گون سبییب گوزله یک اولمه گی‬ ‫وارالنیب پوز وئرک اوزگه یه‬ ‫بوشلویب سوز وئرک دوزمه گه‬ ‫اختبراق تبنرینی گویلرده‬ ‫اونوداق اغرینی ائولرده‬ ‫منجه بو یبشبمبق سبییلمبز‬ ‫سئوگی سیس دیریلیک یبریمبز‬ ‫هبرداکی سئوگی وار وئرگی وار‬ ‫ائل ایچره دینجله ائتگی وار‬ ‫دیریلیک ائل ایچره یبشبیبر‬ ‫گوللنسه دینجلیک یبرادار‬ ‫ٍصیش ًل ‪:‬‬ ‫بشسسی طشح تخصیص سْویِ‬ ‫بٌضیی بِ ّوِ هشدم‬ ‫ٍصیش ًفت گفت کِ طشح تخصیص سْویِ بٌضیی بِ ّوِ‬ ‫هشدم دس حبل بشسسی کبسشٌبسی ٍ اًنجنبم کنبسّنبی‬ ‫اصهبیای است ٍ ّش صهبى ابْبم ّبیش بشطشف شنَد‪ ،‬اص‬ ‫سوت دٍلت بشای اجشای اى تصوینگیشی هیشَد‪.‬‬ ‫رَاد اٍری‪ٍ ،‬صیش ًل اظْبس کشد‪ :‬ایوی خوظ بوَوبوِ‬ ‫کشاٍسدُ ّبی ًلتی َبعذ ربالیـهبُ ػتبسُ خلعذ کوبسع‬ ‫سا رغ اص عی ػِ اػتبى ثِ ؿوبل ؿشم کـوَس اًوتوووبل‬ ‫هیدّذ ٍی اداهِ داد‪ :‬اص هذیشػبه ثبً هولو ثوشای‬ ‫اهعی ‪ ۰۴۵‬هعلعَى یَسٍ هوٌوبثوغ اسصی ایوی روشٍطُ ٍ‬ ‫رـتعجبًی اص رشٍطُ ّبی رذیذ ٍ َػؼِ هعذاىّبی ًلوتوی‬ ‫ـکش هی کٌن ثب رـتعجبًی ٍصاست اهوَس اهوتولوبدی ٍ‬ ‫داسایی ٍ ثبً هل ثخؾ صیبدی اص هٌبثغ هببوی هوَسد‬ ‫ًعبص رشٍطُّوبی ًولوتوی کـوَس ثوِ ٍیوظُ دس ثوخوؾ‬ ‫رتشٍربالیـهبُ ّب اهعی خَاّذ ؿذ ٍی ّوووچوٌوعوی دس‬ ‫ثخؾ دیهشی اص ػخٌبًؾ عشح خلعق ػْوعِ ثٌضیی‬ ‫ثِ ّوِ هشدم دس حبل ثشسػی کوبسؿوٌوبػوی ٍ اًوزوبم‬ ‫کبسّبی اصهبیـی اػ ٍ ّش صهبى اثْبمّبیؾ ثشعوشف‬ ‫ؿَد‪ ،‬اص ػو دٍب ثشای ارشای اى لوعون گوعوشی‬ ‫هیؿَد ٍصیش ًل گل ‪ :‬ثب احذاث ایی خظ کوشاٍسدُ‬ ‫ػِ اػتبى سا عی کشدُ ٍ ثِ هـْذ هیسػذ‪ ،‬ایوی روشٍطُ‬ ‫اهتلبدی اػ ٍ اص ًظش اهٌعو اًوشطی ثؼوعوبس حوبئوض‬ ‫اّوع اػ اٍری اظْبس کشد‪ :‬اکٌَى ثبً ّب سػببو‬ ‫خَد کِ ثبًکذاسی ٍ رـتعجبًی اص رشٍطُّبی ػوووشاًوی‪،‬‬ ‫اهتلبدی ٍ حعب ی کـَس اػ اًزبم دادُ ٍ بهعی هببوی‬ ‫هیکٌٌذ ٍصیش ًل گل ‪ً :‬هبُ کٌؼ ًل ایی اػ‬ ‫کِ وبم زْعضات ٍ هَاد خبم اػن اص ٍسم‪ ،‬ایؼتهبُ ّوب‬ ‫ٍ لوجِخبًِ اص ظشکع داخ اػتلبدُ ؿوَد کوِ ثوشای‬ ‫رشٍطُ اهشٍص ًعض ّوعی هْن بحبػ ؿذُ اػ اٍروی ثوب‬ ‫اؿبسُ ثِ حزن کبدسات اص خظ بَبِ ‪ ۵5‬کوعولوَهوتوشی‬ ‫اًتوبل کشاٍسدُ اص سکؼٌزبى ب هـوْوذ لوشیود کوشد‪:‬‬ ‫سٍصاًِ ‪ ۰۵‬ب ‪ّ ۷۵‬ضاس ثـکِ ًل گبص ٍ یب ثٌضیی اص ایوی‬ ‫خظ کبدس خَاّذ ؿذ ٍصیش ًل اظْبس کشد‪ :‬ثشاػوبع‬ ‫کحج ّبیی کِ ثب کبسؿٌبػبى کَست گشکتِ ثوِ ًوظوش‬ ‫سهن ‪ ۱۵‬ب ‪ ۵۵‬دالس ایذُال اػ کِ اػضبی اٍرو ٍ‬ ‫اٍر رالع ًعض سٍی اى َاکن ًظش داسًذ ٍ ایی ػوذد‬ ‫ّن ثشای کـَسّبی کبدسکٌٌوذُ ٍ ّون کـوَسّوبی‬ ‫هلشفکٌٌذُ سهن خَثی اػ‬ صفحه 1 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫ هابلِ‬ ‫شتاب لطار َمکاری تُزان‪ -‬پکه‬ ‫با اجزای سىد راَبزدی ‪ ۵۲‬سالٍ‬ ‫ج‪ٛ‬سچیٗ د‪ٙ‬جب‪ٚ ٜ‬یىٕیٗ ػبٍِشد سثرجریرز س‪ٚ‬اثرظ‬ ‫دیذّٕبسیه ایشاٖ ‪ ٚ‬چیٗ ثب ػفش ‪ٚ‬صیش أ‪ٛ‬س خبسجر‪ٝ‬‬ ‫وـ‪ٛ‬سٔبٖ ث‪ ٝ‬دىٗ ‪ ٚ‬اجشای س‪ٛ‬افک سا‪ٞ‬رجرشدی ‪۰۲‬‬ ‫ػبِ‪ ٝ‬سىٕیُ ؿذ؛ س‪ٛ‬افمی ثشد‪ -‬ثشد ور‪ ٝ‬اص ٘رٍرب‪ٜ‬‬ ‫٘بظشاٖ‪ ،‬ثؼششػبص سحر‪ َٛ‬اػربػری ‪ ٚ‬جر‪ٟ‬رؾ دس‬ ‫‪ٕٞ‬ىبسی‪ٞ‬بی س‪ٟ‬شاٖ ‪ ٚ‬دىٗ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ‪.‬‬ ‫ثشای‪ٙ‬ذ ٘خؼشیٗ ػفش حؼیٗ أیشػجذاِّر‪ٟ‬ریربٖ ‪ٚ‬صیرش‬ ‫أ‪ٛ‬س خبسج‪ ٝ‬وـ‪ٛ‬سٔبٖ ث‪ ٝ‬چیٗ ‪ٌ ٚ‬فرز ‪ٌٚ‬ر‪ ٛ‬ثرب‬ ‫ػشاٖ دىٗ سا ٔیس‪ٛ‬اٖ دس س‪ٛ‬ئریرشری ور‪ٚ ٝ‬ی س‪ٚ‬ص‬ ‫جٕؼ‪ ۰۱ ٝ‬دیٔب‪ ٜ‬دس دبیبٖ ػفش خ‪ٛ‬د ٔ‪ٙ‬شـرش ورشد‪،‬‬ ‫دسیبفز‪ٚ.‬صیش أ‪ٛ‬س خبسج‪ ٝ‬وـ‪ٛ‬سٔبٖ دس خل‪ٛ‬ف‬ ‫دیذاس ‪ٌ ٚ‬فز ٌ‪ٛ‬ی خ‪ٛ‬د ثب ‪ٚ‬ا٘رً یری ‪ٞ‬رٕرشربی‬ ‫چی‪ٙ‬ی دس س‪ٛ‬ییشی ث‪ ٝ‬صثبٖ وـ‪ٛ‬س ٔیضثبٖ ٘‪ٛ‬ؿرز‪ ۳‬دس‬ ‫اغبص ػبَ جذیذ ‪ ،۰۴۰۰‬ثؼیبس خشػ‪ٙ‬ذْ و‪ ٝ‬ا‪ِٚ‬ریرٗ‬ ‫ػفش سػٕی ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ‪ٚ‬صیش أ‪ٛ‬س خبسج‪ ٝ‬ثر‪ ٝ‬چریرٗ‬ ‫أذ‪ ٜ‬اْ‪ .‬دس ؿ‪ٟ‬ش صیجبی ‪ٚٚ‬ؿی دس اػشبٖ جیبٍ٘ؼر‪ٛ‬‬ ‫ثب البی ‪ٚ‬اً٘ یی‪ٔ ،‬ـب‪ٚ‬س د‪ِٚ‬شری ‪ٚ ٚ‬صیرش أر‪ٛ‬س‬ ‫خبسج‪ ٝ‬چیٗ دس عیف ٌؼششد‪ٜ‬ای اص ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ػبر اص‬ ‫جّٕ‪ ٝ‬ثش٘بٔ‪ٕٞ ٝ‬ىبسی ‪ٞ‬بی جبٔغ ‪ٔ ٚ‬ـ‪ٛ‬سر‪ٞ‬رب دس‬ ‫ٔ‪ٛ‬سد ٔزاوشار ‪ٚ‬یٗ ث‪ ٝ‬اجٕبع ٔ‪ٕٟ‬ی دػز یبفشیٓ‪.‬‬ ‫أیذ‪ٚ‬اسْ س‪ٚ‬اثظ د‪ ٚ‬وـ‪ٛ‬س ثب ج‪ٟ‬ؾ ‪ٚ‬اسد در‪ٙ‬رجرب‪ٜ‬‬ ‫ػبَ د‪ ْٚ‬خ‪ٛ‬د ؿ‪ٛ‬د؛ ‪ٕٞ‬ن‪ٙ‬یٗ اسص‪ٙٔٚ‬ذْ ثبصی‪ٞ‬بی‬ ‫صٔؼشب٘ی دىٗ و‪ ٝ‬دس ػیذ ث‪ٟ‬بس‪ ٜ‬چریر‪ٙ‬ری ثرشٌرضاس‬ ‫خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذؿذ‪ ،‬حبُٔ ٘ـبط ‪ ٚ‬ػشص٘ذٌی ثشای د٘یب دس‬ ‫د‪ٚ‬ساٖ ‪ٌٕٝٞ‬یشی وش‪٘ٚ‬ب ثبؿذ‪.‬‬ ‫اص ٍ٘ب‪٘ ٜ‬بظشاٖ‪ ،‬اؿششاوبر دس ح‪ٛ‬ص‪ٜٞ‬بی الشلبدی‪،‬‬ ‫ػیبػی ‪ ٚ‬فش‪ٍٙٞ‬ی ثبػث ؿذ‪ ٜ‬و‪ ٝ‬س‪ٟ‬شاٖ ‪ ٚ‬درىرٗ‬ ‫ثیؾ اص دیؾ ث‪ ٝ‬ػٕز ‪ٕٞ‬ىبسی ثب یىذیٍش جرزه‬ ‫ؿ‪٘ٛ‬ذ؛ ٔـششوبسی اص لجیُ اجرٕربع ٘رظرش ثرش ػرش‬ ‫ثؼیبسی اص ٔؼبئُ ٔ‪ٙ‬غم‪ٝ‬ای ‪ ٚ‬ثیٗإِّّی‪٘ ،‬جشد ػّیر‪ٝ‬‬ ‫و‪ٚٛ‬یذ ‪ٕٞ ٚ ۴۲‬ىبسی دس درش‪ٚ‬ط‪ٞ ٜ‬ربی سر‪ِٛ‬ریرذ‬ ‫‪ٚ‬اوؼٗ ٔـششن‪ٔ ،‬مبثّ‪ ٝ‬ثب سش‪ٚ‬سیؼرٓ‪ ،‬سرمربثرُ ثرب‬ ‫س‪ٚ‬یررىررشد لررّررذسٔررکثررب٘رر‪ ٝ‬أررشیررىررب‪ ،‬سررش‪ٚ‬ی ر‬ ‫چ‪ٙ‬ذجب٘ج‪ٌ ٝ‬شایی‪ٕٞ ،‬ىربسی ػربص٘رذ‪ ٜ‬دس حر‪ٛ‬ص‪ٜ‬‬ ‫اثشىبس یه وٕشث‪ٙ‬ذ‪ -‬یه جبد‪ ٚ ٜ‬غیش‪.ٜ‬‬ ‫ٔـششوبسی اص لجیُ اجٕبع ٘ظش ثش ػرش ثؼریربسی اص‬ ‫ٔؼبئُ ٔ‪ٙ‬غم‪ٝ‬ای ‪ ٚ‬ثیٗإِّّی‪٘ ،‬جشد ػّی‪ ٝ‬و‪ٚٛ‬یذ ‪۴۲‬‬ ‫‪ٕٞ ٚ‬ىبسی دس دش‪ٚ‬ط‪ٜٞ‬بی س‪ِٛ‬یذ ‪ٚ‬اوؼٗ ٔـشرشن‪،‬‬ ‫ٔمبثّ‪ ٝ‬ثب سش‪ٚ‬سیؼٓ‪ ،‬سمبثُ ثب س‪ٚ‬یىشد لرّرذسٔرکثرب٘ر‪ٝ‬‬ ‫أشیىب‪ ،‬سش‪ٚ‬ی چ‪ٙ‬ذجب٘ج‪ٌٝ‬شایی‪ٕٞ ،‬ىبسی ػبص٘ذ‪ٜ‬‬ ‫دس ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬اثشىبس یه وٕشث‪ٙ‬ذ‪ -‬یه جبد‪ ،ٜ‬س‪ٟ‬شاٖ ‪ٚ‬‬ ‫دىٗ سا ػٕز یىذیٍش وـب٘ذ‪ٜ‬اػشبٔب ‪ٕٞ‬ربٖ عر‪ٛ‬س‬ ‫و‪ ٝ‬ا٘شظبس ٔیسفز‪ٕٟٔ ،‬ششیٗ سخرذاد دس جرشیربٖ‬ ‫ػفش یه س‪ٚ‬ص‪ٚ ٜ‬صیش أ‪ٛ‬س خبسجر‪ ٝ‬وـر‪ٛ‬سٔربٖ ثر‪ٝ‬‬ ‫چیٗ‪ ،‬اجشای س‪ٛ‬افک سا‪ٞ‬جشدی فیٔبثیٗ ث‪ٛ‬د؛ س‪ٛ‬افمی‬ ‫و‪ ٝ‬وبسؿ‪ٙ‬بػبٖ ٔؼشمذ٘ذ سحر‪ َٛ‬ؿرٍرشفری سا دس‬ ‫س‪ٚ‬اثظ ایٗ د‪ٚ‬وـ‪ٛ‬س سلٓ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ صد‪.‬أیشػجذاِّ‪ٟ‬یبٖ‬ ‫دس دبیبٖ دیذاس‪ٞ‬بی سفلیّی خ‪ٛ‬د ثب ‪ٚ‬صیش خربسجر‪ٝ‬‬ ‫چیٗ ث‪ ٝ‬ایٗ ػ‪ٙ‬ذ اػششاسظیه اؿبس‪ ٜ‬وشد ‪ٌ ٚ‬رفرز‪۳‬‬ ‫دس ایٗ ػفش س‪ٛ‬افک وشدیٓ ور‪ ٝ‬د‪ ٚ‬عرشف ؿرش‪ٚ‬ع‬ ‫اجشایی ‪ ٚ‬ػّٕیبسی ؿذٖ س‪ٛ‬افرک ‪ٞ‬رٕرىربسی ‪ٞ‬ربی‬ ‫سا‪ٞ‬جشدی ‪ ٚ‬ثّ‪ٙ‬ذٔذر جبٔغ ‪ ۰۲‬ػبِ‪ ٝ‬د‪ ٚ‬وـر‪ٛ‬س سا‬ ‫اػالْ و‪ٙ‬یٓ‪ٚ.‬صیش أ‪ٛ‬س خبسج‪ ٝ‬وـ‪ٛ‬سٔبٖ سلرشیرح‬ ‫وشد‪ٔ ۳‬ب ‪ٕٞ‬ضٔبٖ ثب ٌفز‪ٌٞٛٚ‬ب دس چیٗ‪ٔ ،‬مذٔبسی‬ ‫سا فشا‪ ٓٞ‬وشد‪ ٜ‬ث‪ٛ‬دیٓ و‪ ٝ‬ثش‪ٛ‬ا٘ریرٓ أرش‪ٚ‬ص سا س‪ٚ‬ص‬ ‫ؿش‪ٚ‬ع اجشای س‪ٛ‬افک جبٔغ ‪ٕٞ‬ىبسی‪ٞ‬بی سا‪ٞ‬جرشدی‬ ‫د‪ ٚ‬وـ‪ٛ‬س اػالْ و‪ٙ‬یٓ‪.‬اؿبس‪ ٜ‬أیشػجرذاِرّر‪ٟ‬ریربٖ ثر‪ٝ‬‬ ‫ػّؼّ‪ ٝ‬سایض٘ی ‪ٞ‬بی دیذّٕبسیه ثیرٗ ٔرمربٔربر د‪ٚ‬‬ ‫وـ‪ٛ‬س ثشٔیٌشدد و‪ ٝ‬دس ٔب‪ٜٞ‬بی اخریرش ػرشػرز‬ ‫ٌشفش‪ ٚ ٝ‬صٔی‪ ٝٙ‬سا ثشای اجشای ػ‪ٙ‬ذ ٔزو‪ٛ‬س فرشا‪ٞ‬رٓ‬ ‫وشد‪ٚ.‬صسای خبسج‪ ٝ‬د‪ ٚ‬وـ‪ٛ‬س دریرؾ اص ایرٗ دس‬ ‫حبؿی‪٘ ٝ‬ـؼز ػشاٖ ػبصٔبٖ ‪ٕٞ‬ىبسی ؿب٘رٍر‪ٟ‬ربی‬ ‫دس د‪ٚ‬ؿ‪ٙ‬ج‪ ٝ‬دبیشخز سبجیىؼشبٖ ثب یىذیٍش دیرذاس‬ ‫وشد‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د٘ذ ‪ ٚ‬یه ثبس ث‪ ٝ‬ک‪ٛ‬سر ٔجبصی ‪ ٚ‬چر‪ٙ‬رذ‬ ‫ثبس ‪ٌ ٓٞ‬فز‪ٌٛٚ‬ی سّف‪ٙ‬ی داؿش‪ٙ‬ذ‪ٚ .‬اً٘ یی ٘ریرض‬ ‫ا‪ٚ‬ایُ أؼبَ ثشای أضبی ػ‪ٙ‬ذ ثش٘بٔر‪ٞ ٝ‬رٕرىربسی‬ ‫جبٔغ ایشاٖ ‪ ٚ‬چیٗ ث‪ ٝ‬س‪ٟ‬شاٖ أذ‪ٜ‬ث‪ٛ‬د؛ ػفرشی ور‪ٝ‬‬ ‫‪ٞ‬فشٓ فش‪ٚ‬دیٗ ٔب‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬أضبی ایٗ ػ‪ٙ‬ذ اػشرشاسرظیره‬ ‫خشٓ ؿذ‪.‬أیشػجذاِّ‪ٟ‬یبٖ ثب اؿبس‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ثیؾ اص ‪ٞ‬رفرز‬ ‫ثبس سٕبع ‪ ٚ‬دیذاس خ‪ٛ‬د ثب ‪ٚ‬صیش خبسج‪ ٝ‬چریرٗ دس‬ ‫چ‪ٟ‬بس ٔب‪ٌ ٜ‬زؿش‪ ،ٝ‬سٕبع‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬اسسجبعبر دس ػرغرح‬ ‫س‪ٚ‬ػبی جٕ‪ٟٛ‬س د‪ ٚ‬وـر‪ٛ‬س سا ٘ریرض ثؼریربس س‪ٚ‬اٖ‬ ‫س‪ٛ‬کیف وشد ‪ٌ ٚ‬فز‪ ۳‬دس ساػشبی ٔ‪ٙ‬بفغ د‪ ٚ‬عرشف‬ ‫‪ ٚ‬دس ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع‪ٞ‬بی ٔخشّف‪ ،‬دیـشفز ‪ٞ‬ربی ثؼریربس‬ ‫خ‪ٛ‬ثی داؿش‪ٝ‬ایٓ‪.‬حبَ ایٗ دشػؾ ث‪ ٝ‬ر‪ٔ ٗٞ‬ی سػرذ‬ ‫و‪ ٝ‬جضییبر ‪ ٚ‬ا‪ٕٞ‬یز ایٗ ػر‪ٙ‬رذی ور‪ٞ ٝ‬رٕر‪ ٝ‬اص‬ ‫اسصؽ سا‪ٞ‬جشدی اٖ دْ ٔی ص٘‪ٙ‬ذ‪ ،‬چریرؼرزدػر‪ٙ‬رذ‬ ‫ثش٘بٔ‪ٕٞ ٝ‬ىبسی‪ٞ‬بی جبٔغ ‪ ۰۲‬ػبِ‪ ٝ‬ایشاٖ ‪ ٚ‬چریرٗ‪،‬‬ ‫ػ‪ٙ‬ذی اػز و‪ ٝ‬ث‪ٙٔٝ‬ظ‪ٛ‬س ػّٕیبسی وشدٖ ث‪ٙ‬ذ ؿـرٓ‬ ‫ثیب٘ی‪ٔ ٝ‬ـششن سوػبی جٕ‪ٟٛ‬س د‪ ٚ‬وـر‪ٛ‬س دس دی‬ ‫ٔب‪ ۴۰۲۱ ٜ‬ثب ‪ٞ‬ذف اسسمبی ػّٕی س‪ٚ‬اثظ د‪ ٚ‬وـر‪ٛ‬س‬ ‫دس ػغح ٔـبسوز جبٔغ سا‪ٞ‬جشدی ‪ ٚ‬فشا‪ ٓٞ‬وشدٖ‬ ‫ثؼشش س‪ٛ‬ػؼ‪ٕٝٞ ٝ‬جب٘ج‪ٕٞ ٝ‬ىبسی ‪ٞ‬ربی د‪ ٚ‬وـر‪ٛ‬س‬ ‫سذ‪ٚ‬یٗ ؿذ‪ ٜ‬اػز‪.‬ثش دبی‪ ٝ‬ػ‪ٙ‬ذ ٔ‪ٙ‬شـرشؿرذ‪ ٜ‬سر‪ٛ‬ػرظ‬ ‫‪ٚ‬صاسر أرر‪ٛ‬س خرربسجرر‪ ٝ‬وـرر‪ٛ‬سٔرربٖ‪ ،‬ثررش٘رربٔرر‪ٝ‬‬ ‫‪ٕٞ‬ىبسی‪ٞ‬بی جبٔغ ‪ ۰۲‬ػبِ‪ ٝ‬دس ػ‪ ٝ‬ثُؼذ ػیبػری ر‬ ‫سا‪ٞ‬جشدی‪ ،‬الشلبدی ‪ ٚ‬فش‪ٍٙٞ‬ی س‪ٙ‬ظیٓ ‪ ٚ‬سلر‪ٛ‬یرت‬ ‫ؿذ‪ ٜ‬اػز‪.‬ثش دبی‪ ٝ‬ػ‪ٙ‬ذ ٔ‪ٙ‬شـشؿذ‪ ٜ‬سر‪ٛ‬ػرظ ‪ٚ‬صاسر‬ ‫أ‪ٛ‬س خبسج‪ ٝ‬وـ‪ٛ‬سٔبٖ‪ ،‬ثش٘بٔ‪ٕٞ ٝ‬ىبسی‪ٞ‬بی جبٔغ‬ ‫‪ ۰۲‬ػبِ‪ ٝ‬دس ػ‪ ٝ‬ثُؼذ ػیبػی ر سا‪ٞ‬جشدی‪ ،‬الشلبدی ‪ٚ‬‬ ‫فش‪ٍٙٞ‬ی س‪ٙ‬ظیٓ ‪ ٚ‬سل‪ٛ‬یت ؿذ‪ٜ‬اػز‪.‬‬ ‫یکشٌبِ ‪ ۰2‬دی ‪ 02 * 0۰۴۴‬صاًَیِ ‪01 * ۰۴۰۰‬جوبدی الثبً ‪ * 0۰۰1‬البل ال ٍ دٍم ( اٍتَس ایکیٌج ایل ) * شوبرُ ( البی‬ ‫ ) ‪ 4۰0۰ :‬سیاسی‬ ‫گبمّبی بلٌذ تین هذاکزُ کٌٌذُ‬ ‫ ‬ ‫ ایزاى در ٍیی‬ ‫ارادُ ٍ جذیت جوْوَری االویهو ‬ ‫ایزاى در هذاکزات رفع تحزین ّب در ‬ ‫کٌبر تذابیز صَرت گزفتِ در بوزابوز ‬ ‫اقذاهبت ًخ ًوبی طزف ّوبی روزبو ‬ ‫بزای اعوبل فشبر بز رًٍذ هذاکزات ٍ ‬ ‫کٌُذ البختی رًٍذ گفت ٍ گَّب‪ ،‬عووی ‬ ‫ابتکبر عول را اس دالت طزف هواوببول ‬ ‫گزفتِ ٍ هذاکزات در رًٍذی رٍ بوِ ‬ ‫جلَ قزار گزفتِ االت‪ .‬‬ ‫‪ٛٞ‬ؿیبسی جٕ‪ٟٛ‬سی اػالٔی ایشاٖ دس‬ ‫ٔزاوشار ‪ٚ‬یٗ‪ ،‬ائشالف ؿشلی غرشثری‬ ‫ٌش‪ ۴+۱ ٜٚ‬سا دچبس ؿرىربف ورشد‪ٜ‬‬ ‫‪٘ ٚ‬ـب٘‪ٞ ٝ‬بی اٖ سا ٔیس‪ٛ‬اٖ اص سفرشربس‬ ‫س‪ٚ‬ػبی ‪ٞ‬یبس‪ٟ‬ب‪ٚ‬اصالثالی اظ‪ٟ‬بس٘ظش‪ٞ‬بی‬ ‫ػٕ‪ٔٛ‬ی عشف‪ٞ‬ب دسیبفز‪ .‬یه ٔر‪ٙ‬رجرغ‬ ‫اٌب‪ ٜ‬اظ‪ٟ‬بس داؿز ور‪ ٝ‬ثؼریربسی اص‬ ‫ٔ‪ٛ‬اسد اخشالفی دس ٔرزاورشار سفرغ‬ ‫سحشیٓ ‪ٞ‬ب وٓ ؿذ‪ٞ ٚ ٜ‬یبر ‪ٞ‬ب ػشٌشْ‬ ‫ٌفز ‪ ٌٛٚ‬دس ٔر‪ٛ‬سد ٘رحر‪ ٜٛ‬اجرشا ‪ٚ‬‬ ‫س‪ٛ‬اِی س‪ٛ‬افک احشٕبِی ‪ٞ‬ؼش‪ٙ‬ذ‪ .‬ایٗ ٔ‪ٙ‬جرغ‬ ‫و‪ ٝ‬خ‪ٛ‬اػز ٘بٔؾ فبؽ ٘ـر‪ٛ‬د ثریربٖ‬ ‫داؿررز‪۳‬اورر‪ٙ‬رر‪ ٖٛ‬دسٔررشحّرر‪ ٝ‬ای اص‬ ‫ٔزاوشار ‪ٞ‬ؼشریرٓ ور‪ ٝ‬دسخلر‪ٛ‬ف‬ ‫ٔؼبئُ دؿ‪ٛ‬اس ٔـغ‪ َٛ‬سایض٘ی ‪ٞ‬ؼشیٓ ‪ٚ‬‬ ‫ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬چغ‪ٛ‬س ٔی س‪ٛ‬ا٘یٓ ٔؼبئّی و‪ ٝ‬دس‬ ‫اک‪ َٛ‬س‪ٛ‬افک ؿذ‪ ٜ‬سا ث‪ ٝ‬وّٕبر سجذیُ‬ ‫‪ ٚ‬دس ػ‪ٙ‬ذ ‪ٚ‬اسد و‪ٙ‬یٓ‪.‬ثشاػبع سرفرب‪ٞ‬رٓ‬ ‫ا٘جبْ ؿذ‪ٔ ٜ‬یبٖ س‪ٚ‬ػربی ‪ٞ‬ریر ر ‪ٞ‬رب‪،‬‬ ‫ٔزاوش‪ ٜ‬و‪ٙٙ‬رذٌربٖ اسؿرذجرٕر‪ٟ‬ر‪ٛ‬سی‬ ‫اػالٔی ایشاٖ ‪ ٚ‬ػ‪ ٝ‬وـر‪ٛ‬س اس‪ٚ‬دربیری‬ ‫ثشای ا٘جبْ أ‪ٛ‬س ٔشث‪ٛ‬ط ث‪ ٝ‬ػٕز‪ٞ‬ربی‬ ‫ػیبػی خ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬ثرشخری ٔـر‪ٛ‬سر ‪ٞ‬رب‪،‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬لشب ث‪ ٝ‬دبیشخز ‪ٞ‬ب ثربصٌـرشر‪ٙ‬رذ‪ .‬ایرٗ‬ ‫‪ٚ‬لف‪ ٝ‬ث‪ٔ ٝ‬ذر د‪ ٚ‬س‪ٚ‬ص خر‪ٛ‬ا‪ٞ‬رذ ثر‪ٛ‬د‬ ‫‪ٔ ٚ‬زاوشار وبسؿ‪ٙ‬بػری ‪ٞ‬رٕرنر‪ٙ‬ربٖ‬ ‫ثذ‪ٚ ٖٚ‬لف‪ ٝ‬ادأر‪ ٝ‬خر‪ٛ‬ا‪ٞ‬رذ یربفرز ‪ٚ‬‬ ‫ثبصٌـز ٔزاوش‪ٜ‬و‪ٙٙ‬ذٌبٖ اسؿرذ ثر‪ٝ‬‬ ‫ٔؼ‪ٙ‬ی س‪ٛ‬لف د‪ٚ‬س ‪ٞ‬ـرشرٓ ٔرزاورشار‬ ‫٘یؼز‪.‬دسحبِیى‪ٔ ٝ‬زاوشار ثر‪ٌ ٝ‬ر‪ٛ‬ا‪ٜ‬‬ ‫‪ٍٕٞ‬بٖ‪ ،‬ثذِیُ سفرشربس حرشفر‪ ٝ‬ای ‪ٚ‬‬ ‫اثشىبسار ایشاٖ دس ٔؼیش دیـشفز ‪ ٚ‬س‪ٚ‬‬ ‫ث‪ ٝ‬جّ‪ ٛ‬جشیبٖ داسد‪ ،‬عشف غشثی درغ‬ ‫اص طػررز ‪ٞ‬رربی خرریررشخرر‪ٛ‬ا‪ٞ‬ررب٘رر‪ٚ ٝ‬‬ ‫ث‪ٟ‬ش‪ٌ ٜ‬یشی اص اثرضاس‪ٞ‬ربی ٔرخرشرّرف‬ ‫ثیٗإِّّی ‪ ٚ‬سػب٘‪ٝ‬ای‪ ،‬اص لبفّ‪ ٝ‬ػرمرت‬ ‫ٔب٘ذ‪ ٜ‬اػرز‪ٌ .‬ر‪ٛ‬ا‪ ٜ‬اٖ اظر‪ٟ‬ربس٘رظرش‬ ‫ٕ٘بی‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬چیٗ دس ٔزاوشار اػز و‪ ٝ‬ث‪ٝ‬‬ ‫کررشاحررز سرربورریررذداسدایررشاٖ دس‬ ‫ٌفز‪ٌٞٛٚ‬ب ٘مؾ اػبػی ‪ ٚ‬ػربص٘رذ‪ٜ‬‬ ‫ایفب ٔیو‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬اً٘ و‪ٛ‬اٖ ٔزاوش‪ ٜ‬ور‪ٙ‬ر‪ٙ‬رذ‪ ٜ‬اسؿرذ‬ ‫چیٗ چ‪ٙ‬ذس‪ٚ‬صدیؾ ٌ‪ٛ‬ؿ‪ ٝ‬ای اص درشد‪ٜ‬‬ ‫ٔزاوشار سا ثشٔال ‪ ٚ‬اظ‪ٟ‬بس ورشد ور‪ٝ‬‬ ‫دیذّٕبر ‪ٞ‬بی ایشا٘ی ایرذ‪ٞ ٜ‬ربی سربص‪ٜ‬‬ ‫‪ٔٚ‬فلّی سادس ٌرفرز ‪ٌٚ‬ر‪ٞٛ‬رب اسائر‪ٝ‬‬ ‫ٔرری ورر‪ٙ‬رر‪ٙ‬ررذ‪ .‬ا‪ٚ‬دس ادأرر‪ ٝ‬ایررٗ‬ ‫اظ‪ٟ‬بس٘ظشػ‪ٛٙ‬اٖ وشد و‪ٔ ٝ‬زاوشار دس‬ ‫‪ٚ‬ضررؼرریررز ٔرر‪ٙ‬رربػررجرری لررشاسداسد‪ٚ‬‬ ‫ٌفز‪ٌٞٛٚ‬بد ٔؼیش دػرز یربثری ثر‪ٝ‬‬ ‫س‪ٛ‬افک ٘‪ٟ‬بیی‪ ،‬دس و‪ٛ‬سرب‪ ٜ‬سرشیرٗ صٔربٖ‬ ‫حشوز ٔیو‪ٙ‬ذ‪.‬دس‪ٕٞ‬یٗ چربسچر‪ٛ‬ه‪،‬‬ ‫س‪ٚ‬ػی‪٘ ٝ‬یض ثبادثیربر ٔـربثر‪ٟ‬ری س‪٘ٚ‬رذ‬ ‫ٌفز‪ٞٚ‬ب سا س‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬جّ‪ ٛ‬س‪ٛ‬کیف وشد‪ٜ‬‬ ‫‪ٚ‬سبویذداسد و‪ ٝ‬دیـشفز‪ٞ‬بی حربکرُ‬ ‫اخببر کَتبُ ‬ ‫ؿذ‪ٔ ٜ‬ـ‪ٟٛ‬د اػز ‪ٍٕٞ ٚ‬بٖ ثر‪ ٝ‬ایرٗ‬ ‫ٔؼبِ‪ ٝ‬ارػبٖ داس٘ذ‪ٔ .‬یخبئیُ ا‪ِٚ‬یب٘ر‪ٛ‬ف‬ ‫و‪ ٝ‬دیؾ اص اغبص د‪ٚ‬س ‪ٞ‬فشٓ ٔزاورشار‬ ‫‪ٚ‬صٖ ٔـررىررالر ‪ ٚ‬سررؼررذاد ٔرر‪ٛ‬اسد‬ ‫اخشالفی سا ٔب٘ؼی جرذی دس ٔؼریرش‬ ‫دػز یبثی ث‪ ٝ‬س‪ٛ‬افک اسصیبثی ٔیورشد‪،‬‬ ‫ایٗ س‪ٚ‬ص‪ٞ‬ب ٔؼشمذ اػز ور‪ ٝ‬حلر‪َٛ‬‬ ‫س‪ٛ‬افک دس ػشم ‪ٞ‬فرشر‪ٞ ٝ‬ربی ایر‪ٙ‬رذ‪ٜ‬‬ ‫أىبٖ دزیش اػز‪.‬اص الثالی کحجش‪ٟ‬بی‬ ‫ا‪ٔ ٚ‬ی س‪ٛ‬اٖ ایٗ ٘ىرشر‪ ٝ‬سا اػرشرخرشا‬ ‫وشدو‪ ٝ‬س‪ٚ‬یىشد ٔ‪ٙ‬فؼال٘‪ ٝ‬عرشف ‪ٞ‬ربی‬ ‫غشثی یىی اصٔ‪ٛ‬ا٘غ جذی دسػرشػرز‬ ‫ٔزاوشار اػرز‪ .‬دیرذرّرٕربر س‪ٚ‬ع‬ ‫چ‪ٙ‬ذی دیؾ دس ‪ٚ‬او‪ٙ‬ؾ ث‪ ٝ‬اظ‪ٟ‬بس ٘ظرش‬ ‫‪ٚ‬صیش أ‪ٛ‬س خبسج‪ ٝ‬فشا٘ؼ‪ٔ ٝ‬رجر‪ٙ‬ری ثرش‬ ‫ای‪ٙ‬ى‪ٔ ٝ‬زاوشار و‪ٙ‬ذ دیؾ ٔی س‪ٚ‬د ‪ٚ‬‬ ‫‪ٛٙٞ‬ص اص دبیبٖ ٌفز ‪ٌٚ‬ر‪ٞٛ‬رب فربکرّر‪ٝ‬‬ ‫داسیٓ سلشیح وشد‪ ۳‬اٌش ٌفز ‪ٌٞٛٚ‬ب‬ ‫خیّی و‪ٙ‬ذ دیؾ ٔی س‪ٚ‬د‪ ،‬سرب حرذی‬ ‫سملیش ؿٕبػز‪ .‬س‪ٚ‬یىشد خ‪ٛ‬د سا ثر‪ٝ‬‬ ‫ع‪ٛ‬س ا٘شمبدی ثبصٍ٘شی و‪ٙ‬یذ ‪ ٚ‬احشٕبالً‬ ‫س‪٘ٚ‬ذ ٌفز ‪ٌٞٛٚ‬ب ػرشیرؼرشرش دریرؾ‬ ‫خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ سفز‪.‬ایٗ اظ‪ٟ‬بسار ثشٌشفش‪ ٝ‬اص‬ ‫ایٗ ‪ٚ‬الؼیز اػز و‪ ٝ‬عرشف غرشثری‬ ‫سحز سبثیش افىبس ثبثز ‪ ٚ‬عرشص فرىرش‬ ‫د‪ٛ‬ػیذ‪ ٜ‬ثرشای ثرشداؿرشرٗ ٌربْ ‪ٞ‬ربی‬ ‫ّٕٔ‪ٛ‬ع ‪ ٚ‬دیـجشد ٌرفرز ‪ٌٚ‬ر‪ٞٛ‬رب اص‬ ‫جذیز وبفی ثشخ‪ٛ‬سداس ٘یؼز‪ .‬اٖ‪ٞ‬رب‬ ‫ثبیذ ثشای ػشػز ثخـیذٖ ثر‪ ٝ‬س‪٘ٚ‬رذ‬ ‫ٌفز‪ٌٚ‬ر‪ٞٛ‬رب سلر‪ٛ‬سار ٘ربدسػرز‪،‬‬ ‫ػ‪ٌٛ‬یشی ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬سؼلجبر غّظ سا و‪ ٝ‬دس‬ ‫سضبد ثب ٔزاوشار حشف‪ ٝ‬ای اػز و‪ٙ‬بس‬ ‫ٌزاؿش‪ ٚ ٝ‬الرذأربر اػرشرٕربدػربص ‪ٚ‬‬ ‫ٔؼشجشی سا ک‪ٛ‬سر د‪ٞ‬ذ‪.‬‬ ‫٘بیت سئیغ ٔجّغ ؿ‪ٛ‬سای اػالٔی ‪۳‬‬ ‫هجلس پبی کبر ‬ ‫حذف راًت عظین ارس تزجیح االت ‬ ‫ًبیب رئیس هجلس شَرای االیه گفت‪ً :‬وبیٌذگبى ‬ ‫هجلس عیقِ هٌذ ٍ پبی کبر حوذف ارس ‪ ٍ ۰۰۴۴‬‬ ‫بزچیذُ شذى ایی راًت عظین ّستٌذ‪ .‬خو قوزهوش ‬ ‫هجلس ٍ دٍلت ًیش الفزُ هزدم االت‪ .‬‬ ‫٘بیت سئیغ ٔجّغ ؿ‪ٛ‬سای اػالٔی ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬دس‬ ‫ک‪ٛ‬سر ػذْ حزف اسص ‪ ۱۰۴۴‬أىبٖ سبٔیٗ ‪ ۴۱‬سرب‬ ‫‪ٔ ۰۴‬یّیبسد دالس اسص ثشای ‪ٚ‬اسادار وبال‪ٞ‬بی اػبػری‬ ‫‪ٚ‬ج‪ٛ‬د ٘ذاسد‪ ،‬دس خل‪ٛ‬ف ػبص‪ٚ‬وبس حرٕربیرشری اص‬ ‫ٔشدْ ‪ ٚ‬الـبساػیت دزیش ٌفز‪ٔ ۳‬جّرغ دس صٔربٖ‬ ‫ثشسػی وّیبر الیح‪ ٝ‬ث‪ٛ‬دج‪ٛٔ ،ٝ‬ض‪ٛ‬ع حرزف اسص‬ ‫سشجیحی سا ٔ‪ٛ‬سد ثشسػی لشاس داد ‪ٔ ٚ‬مشس ؿذ د‪ِٚ‬ز‬ ‫‪ ٚ‬وٕیؼی‪ ٖٛ‬سّفیک دس ساػشبی حرٕربیرز اص الـربس‬ ‫اػیتدزیش ثش٘بٔ‪ٝ‬سیضی ججشا٘ی و‪ٙٙ‬رذ‪ٚ.‬ی ثرب ثریربٖ‬ ‫ای‪ٙ‬ى‪٘ ٝ‬ظشار ٔشفب‪ٚ‬سی دس ٔ‪ٛ‬سد ػبص ‪ ٚ‬وبس حٕربیرز‬ ‫اص الـبس اػیت دزیش ‪ٚ‬ج‪ٛ‬د داسد‪ٌ ،‬فز‪ ۳‬ثرشخری اص‬ ‫کبحج‪ٙ‬ظشاٖ ‪ٕ٘ ٚ‬بی‪ٙ‬ذٌبٖ ٔجّغ ٔرؼرشرمرذ٘رذ ثر‪۲ ٝ‬‬ ‫د‪ٞ‬ه جبٔؼ‪ٞ ۴۲۴ ٝ‬ضاس س‪ٔٛ‬بٖ دس ٔرب‪ ٜ‬داد‪ ٜ‬ؿر‪ٛ‬د‪،‬‬ ‫ػذ‪ ٜ‬دیٍشی ٔؼشمذ٘ذ ػ‪ ٝ‬د‪ٞ‬ه ا‪ٔ َٚ‬رب‪ٞ‬رب٘ر‪۴۲۴ ٝ‬‬ ‫‪ٞ‬ضاس س‪ٔٛ‬بٖ دسیبفز و‪ٙٙ‬ذ ‪ ٚ‬ػ‪ ٝ‬د‪ٞ‬ه ثرؼرذی ‪۴۴۴‬‬ ‫‪ٞ‬ضاس س‪ٔٛ‬بٖ دسیبفز و‪ٙٙ‬ذ‪ .‬دس ‪ٞ‬ش ک‪ٛ‬سر د‪ِٚ‬ز ثبیذ‬ ‫ثیٗ ‪ ۰۴‬سب ‪ٞ ۴۴۴‬ضاس ٔیّیبسد س‪ٔٛ‬بٖ ثرشای درشداخرز‬ ‫یبسا٘‪٘ ٝ‬مذی ث‪ ٝ‬الـبس اػیت دزیش ثر‪ٛ‬دجر‪ ٝ‬دس ٘رظرش‬ ‫ثٍیشد‪٘.‬یىضاد ثب ثیبٖ ایر‪ٙ‬رىر‪ ٝ‬د‪ِٚ‬رز س‪ٚ‬حرب٘ری دس‬ ‫سخلیق اسص ‪ ۱۰۴۴‬س‪ٔٛ‬ب٘ی ثبالی ػشوربس ٘رجر‪ٛ‬د ‪ٚ‬‬ ‫٘ظبسر دلیمی ٘ذاؿز‪ ،‬سبویذ وشد‪ٚ ۳‬الرؼریرز ایرٗ‬ ‫اػز و‪ ٝ‬اسص ‪ ۱۰۴۴‬س‪ٔٛ‬ب٘ی ػرشػرفرش‪ٔ ٜ‬رشدْ لرشاس‬ ‫ٍ٘شفز ‪ ٚ‬دس وب‪ٞ‬ؾ لیٕز وبال‪ٞ‬بی اػبػی سبثیشی‬ ‫٘ذاؿز‪ .‬ثب س‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬سخلیق اسص ‪ ۱۰۴۴‬س‪ٔٛ‬ب٘ری ثر‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬اسدار وبال‪ٞ‬بی اػبػی ثبیذ ٔشؽ ویّ‪ٛ‬یی ‪ ۲‬سرب ‪۴۴‬‬ ‫‪ٞ‬ضاس س‪ٔٛ‬بٖ ػشػفش‪ٔ ٜ‬شدْ لشاس ٔی ٌرشفرز أرب ثرب‬ ‫لیٕز ‪ ۰۲‬اِی ‪ٞ ۰۴‬ضاس س‪ٔٛ‬بٖ ػش ػفش‪ٔ ٜ‬رشدْ لرشاس‬ ‫ٌشفز‪٘.‬بئت سئیغ ٔجّغ سلشیح وشد‪ٕ٘ ۳‬بی‪ٙ‬ذٌبٖ‬ ‫ٔجّغ ػالل‪ٙٔ ٝ‬ذ ‪ ٚ‬دبی وبس حرزف اسص ‪ٚ ۱۰۴۴‬‬ ‫ثشچیذ‪ ٜ‬ؿذٖ ایٗ سا٘ز ػظیٓ ‪ٞ‬ؼش‪ٙ‬رذ‪ .‬خرظ لرشٔرض‬ ‫ٔجّغ ‪ ٚ‬د‪ِٚ‬ز ٘یض ػفش‪ٔ ٜ‬شدْ اػز‪.‬‬ ‫تخترٍاًچ ‪ :‬‬ ‫ ‬ ‫اس‪ٚ‬دب‪۳‬‬ ‫حق عضَیت ایزاى‬ ‫ در البسهبى هلل بِ سٍدی پزداخت ه شَد‬ ‫تَافق در ٍیی اهکبىپذیز االت‬ ‫ ‬ ‫ اس اهزیکب ه خَاّین بِ تَافق ببسگزدد‬ ‫هسئَل الیبالت خبرج اتحبدیِ ارٍپب اس ‬ ‫احتوبل حصَل تَافق بب ایزاى در ٍیوی ‬ ‫خبز داد‪.‬‬ ‫ج‪ٛ‬صح ث‪ٛ‬سَ‪ٔ ،‬ؼئ‪ َٛ‬ػیبػز خبسجری‬ ‫اسحبدی‪ ٝ‬اس‪ٚ‬دب س‪ٚ‬ص جٕؼ‪ ٝ‬دس و‪ٙ‬فرشا٘ؼری‬ ‫خجشی دغ اص ٘ـؼز غیشسػٕی ؿ‪ٛ‬سای‬ ‫س‪ٚ‬اثظ خبسج‪ ٝ‬دس فشا٘ؼر‪ٌ ٝ‬رفرز ور‪ٝ‬‬ ‫احشٕبَ حل‪ َٛ‬س‪ٛ‬افک ثش ػش ثش٘بٔ‪ ٝ‬جبٔغ الذاْ ٔـششن ثب ایشاٖ ‪ٚ‬ج‪ٛ‬د داسد‪ٚ.‬ی‬ ‫ادأ‪ ٝ‬داد‪ ۳‬ث‪٘ ٝ‬ظشْ ٔب داسیٓ ث‪ ٝ‬دبیبٖ فشای‪ٙ‬ذ ثؼیبس ع‪ٛ‬ال٘ی ٔیسػریرٓ ور‪ٔ ٝ‬رٗ ‪ٚ‬‬ ‫‪ٕٞ‬ىبسا٘ٓ سا ٔـغ‪ َٛ‬وشد‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د‪.‬ث‪ٛ‬سَ افض‪ٚ‬د‪ ۳‬أب ج‪ ٛ‬حبَ حبضش اص صٔبٖ دیرؾ اص‬ ‫وشیؼٕغ ث‪ٟ‬شش اػز‪ .‬لجُ اص وشیؼٕغ ٔٗ ثذثیٗ ث‪ٛ‬دْ أب أش‪ٚ‬ص ث‪٘ ٝ‬ظشْ حل‪َٛ‬‬ ‫س‪ٛ‬افک أىبٖ دزیش اػز‪ٔ .‬ب ثبیذ ث‪ ٝ‬وبسٔبٖ ػشػز ثجخـیٓ چرشاور‪ ٝ‬اٌرش ایرشاٖ‬ ‫لذسر ‪ٞ‬ؼش‪ٝ‬ای ؿ‪ٛ‬د چیضی ثشای ٔزاوش‪ ٜ‬ثبلی ٕ٘یٔب٘ذ چشاو‪ ٝ‬س‪ٛ‬افک ٔیخ‪ٛ‬ا‪ٞ‬رذ‬ ‫جّ‪ٛ‬ی ‪ٕٞ‬یٗ وبس سا ثٍیشد‪.‬ث‪ٛ‬سَ سلشیح وشد‪ ۳‬س‪ٛ‬افک سب صٔب٘ی و‪ ٝ‬سئیغجٕ‪ٟ‬ر‪ٛ‬س‬ ‫سشأخ سلٕیٓ ث‪ ٝ‬خش‪ ٚ‬اص اٖ ٌشفز خ‪ٛ‬ه وبس ٔیورشد‪ .‬درغ اص أرشیرىرب‬ ‫ٔی خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬س‪ٛ‬افک ثبصٌشدد ‪ ٚ‬ایشاٖ اٖ سا اجشا ور‪ٙ‬رذ‪.‬ثرش اػربع سرفرب‪ٞ‬رٓ‬ ‫ا٘جبْ ؿذ‪ٔ ٜ‬یبٖ س‪ٚ‬ػبی ‪ٞ‬ی ر‪ٞ‬ب‪ٔ ،‬زاوش‪ٜ‬و‪ٙٙ‬ذٌبٖ اسؿذ جٕ‪ٟٛ‬سی اػالٔی ایشاٖ‬ ‫‪ ٚ‬ػ‪ ٝ‬وـ‪ٛ‬س اس‪ٚ‬دبیی ػلش أش‪ٚ‬ص ثشای ا٘جبْ أ‪ٛ‬س ٔشث‪ٛ‬ط ث‪ ٝ‬ػٕز‪ٞ‬بی ػریربػری‬ ‫خ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬ثشخی ٔـ‪ٛ‬سر‪ٞ‬ب‪ٛٔ ،‬لشب ث‪ٔ ٝ‬ذر د‪ ٚ‬س‪ٚ‬ص ث‪ ٝ‬دبیشخز‪ٞ‬ب ثبصخ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬ذ ٌـز‪.‬‬ ‫ثب ایٗ ‪ٚ‬ج‪ٛ‬د‪ٔ ،‬زاوشار وبسؿ‪ٙ‬بػی ‪ٕٞ‬ن‪ٙ‬بٖ ثذ‪ٚ ٖٚ‬لف‪ ٝ‬ادأ‪ ٝ‬خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬رذ یربفرز ‪ٚ‬‬ ‫ثبصٌـز ٔزاوش‪ٜ‬و‪ٙٙ‬ذٌبٖ اسؿذ ث‪ٔ ٝ‬ؼ‪ٙ‬ی س‪ٛ‬لف د‪ٚ‬س ‪ٞ‬ـشٓ ٔزاوشار ٘یؼز‪.‬‬ ‫دیؾ اص ایٗ دیذاس ٘یض جّؼ‪ ٝ‬د‪ٚ‬جب٘ج‪ ٝ‬ػّی ثبلشی‪ٔ ،‬زاوش‪ٜ‬و‪ٙٙ‬ذ‪ ٜ‬اسؿذ وـ‪ٛ‬سٔربٖ‬ ‫‪ ٚ‬ا٘شیى‪ٛٔ ٝ‬سا ‪ٕٞ‬ب‪ًٙٞ‬و‪ٙٙ‬ذ‪ٌ ٜ‬فز‪ٌٞٛٚ‬ب دس ‪ٚ‬یٗ ثشٌضاس ؿذ‪.‬‬ ‫ًوبیٌوذُ دائون ایوزاى در ‬ ‫البسهبى هلل دربوبرُ رفوع ‬ ‫تعلیق حق رای ایوزاى ٍ ‬ ‫ٍاریش حق عضوَیوتوه بوِ ‬ ‫الووبسهووبى هوولوول‪ ،‬گووفووت‪ :‬‬ ‫رایشً ّبی هبى بب الوبسهوبى ‬ ‫هلول پویوه هو رٍد ٍ ‬ ‫اهیذٍارین در االوز ٍقوت ‬ ‫ایی کبر اًجبم شَد‪.‬‬ ‫ٔجیذ سخز س‪ٚ‬ا٘نی ػفیش ‪ٚ‬‬ ‫ٕ٘بی‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬ایشاٖ دس ػبصٔبٖ ُّٔ ٌفز‪ ۳‬ایشاٖ ‪ٕٞ‬یـ‪ٔ ٝ‬شؼ‪ٟ‬ذ ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬حک ػض‪ٛ‬یز خ‪ٛ‬د‬ ‫سا ث‪ٛٔ ٝ‬لغ دشداخز و‪ٙ‬ذ‪ ،‬أب ٔشبػفب٘‪ ٝ‬ثشای د‪ٔٚ‬یٗ ػبَ اػز ثرب ٔرب٘رغ ٔر‪ٛ‬اجر‪ٝ‬‬ ‫ؿذ‪ٜ‬ایٓ ‪ ٚ‬ایٗ ٔشث‪ٛ‬ط ث‪ ٝ‬سحشیٓ‪ٞ‬بی ظبِٕب٘‪ ٝ‬أشیىبػز ‪ٔ ٚ‬یثی‪ٙ‬یٓ ایٗ سحشیٓ‪ٞ‬رب‬ ‫دس صٔی‪ٞٝٙ‬بی س‪ٟ‬ی‪ ٝ‬الالْ ا٘ؼب٘ی‪ ،‬داس‪ ،ٚ‬دضؿىی ‪ ٚ‬وبس ػبصٔبٖ ُّٔ ‪ٚ ٓٞ‬لف‪ ٝ‬ایجبد‬ ‫وشد‪ ٜ‬اػز‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی افض‪ٚ‬د‪ ۳‬ػبَ ٌزؿش‪ ٝ‬ثؼذ اص ٔزاوشار ثب ٔمبٔبر ػبصٔبٖ ُّٔ ٔ‪ٛ‬فک ث‪ ٝ‬سفغ ایٗ‬ ‫ٔـىُ ؿذیٓ‪.‬‬ ‫ٕ٘بی‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬ایشاٖ دس ػبصٔبٖ ُّٔ ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ایشاٖ ایٗ ٔ‪ٙ‬بثغ سا دس اخشریربس داسد ‪ٚ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬ج‪ٛ‬د اػز ‪ ٚ‬سحشیٓ ‪ٞ‬ب اص الذاْ ث‪ٛٔ ٝ‬لغ جّر‪ٌٛ‬ریرشی ورشد‪ ٜ‬اػرز‪ٌ ،‬رفرز‪۳‬‬ ‫سایض٘ی‪ٞ‬بیٕبٖ ثب ػبصٔبٖ ُّٔ دیؾ ٔیس‪ٚ‬د ‪ ٚ‬أیذ‪ٚ‬اسیٓ ث‪ ٝ‬ص‪ٚ‬دی ایٗ ٔـرىرُ اص‬ ‫عشیک ثشلشاسی یه وب٘بَ أٗ دس اػشع ‪ٚ‬لز ا٘جبْ ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ٔحؼٗ سضبیی‪۳‬‬ ‫اتحبدیِ کشَرّبی هتحذ‬ ‫ علیِ تحزین تشکیل شَد‬ ‫هعبٍى اقتصبدی رئیسجوَْر گفت‪ :‬کشَرّبی هابٍم ‬ ‫ ‬ ‫در بزابز سیبدُ خَاّ سٍرگَیبى جْبى ببیذ اتحبدیِ ‬ ‫کشَرّبی هتحذ علیِ تحزین را تشکویول دّویون ٍ ‬ ‫یکپبرچِ در هاببل تَطئِ ٍ تحزین اهزیکب ایستبدگو ‬ ‫کٌین‪.‬‬ ‫ٔحؼٗ سضبیی ٌفز‪ ۳‬د‪ِٚ‬ز ‪ّٔ ٚ‬ز ایرشاٖ احرشرشاْ‬ ‫‪ٚ‬یظ‪ ٜ‬ای ثشای د‪ِٚ‬ز ‪ّٔ ٚ‬ز ٘یىبساٌ‪ٛ‬ئ‪ٔ ٚ ٝ‬مرب‪ٔٚ‬رز‬ ‫ا٘بٖ دس ثشاثش صیبد‪ ٜ‬خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ی ص‪ٚ‬سٌ‪ٛ‬یبٖ ج‪ٟ‬بٖ لربئرُ‬ ‫اػز‪ٚ.‬ی ادأ‪ ٝ‬داد‪ ۳‬دس ؿشایظ و‪ٙ‬ر‪٘ٛ‬ری ور‪ ٝ‬صیربد‪ٜ‬‬ ‫خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬بٖ ج‪ٟ‬بٖ ث‪ٛ‬یظ‪ ٜ‬أشیىب ثب س‪ٛ‬عئ‪ ٚ ٝ‬سحشیرٓ ٔری‬ ‫خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ اص دیـشفز ‪ ٚ‬س‪ٛ‬ػؼ‪ّٔ ٝ‬ز ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬د‪ٚ‬ػرشری ‪ٚ‬‬ ‫‪ٕٞ‬ىبسی ا٘بٖ جّ‪ٌٛ‬یشی و‪ٙ‬ذ‪ ،‬وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬ربی ٔرمرب‪ْٚ‬‬ ‫ثبیذ ثب سرالؽ ٔضربػرف دس ساػرشربی ٌؼرشرشؽ‬ ‫‪۵‬‬ ‫* ایزان بزای تًسعٍ ریابط با تاجیکستان‬ ‫َیچ محدیدیتی ودارد‬ ‫ػفیش وـ‪ٛ‬سٔبٖ دس سبجیىرؼرشربٖ ثرب ثریربٖ ایر‪ٙ‬رىر‪ٝ‬‬ ‫جٕ‪ٟٛ‬سی اػالٔی ایشاٖ ػ‪ ٟٓ‬دریرـرٍربٔرب٘ر‪ ٝ‬ای دس‬ ‫وٕه ث‪ ٝ‬سم‪ٛ‬یز صیشػبخز‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬س‪ٛ‬ػؼ‪ ٚ ٝ‬ؿى‪ٛ‬فبیری‬ ‫سبجیىؼشبٖ داؿش‪ ٝ‬اػز‪ ،‬سبویذ ورشد ‪ ۳‬جرٕر‪ٟ‬ر‪ٛ‬سی‬ ‫اػالٔی ثشای س‪ٛ‬ػؼ‪ ٝ‬س‪ٚ‬اثظ ‪ٕٞ ٚ‬ىبسی ثب جٕ‪ٟ‬ر‪ٛ‬سی‬ ‫سبجیىؼشبٖ‪ٞ ،‬یچ ٔحذ‪ٚ‬دیشی ٘ذاسد‪.‬‬ ‫* تعلیک حک رای ایزان اصل اوالا‬ ‫ساسمان مل را سیز سًال میبزد‬ ‫ػبصٔبٖ ُّٔ ٔشحذ دس حبِی حک سای ایرشاٖ سا دس‬ ‫ػبَ جبسی ؿٕؼی ثشای د‪ٔٚ‬یٗ ثبس ث‪ ٝ‬دِریرُ ػرذْ‬ ‫دشداخز حک ػض‪ٛ‬یز سرؼرّریرک ورشد‪ ٜ‬اػرز ور‪ٝ‬‬ ‫جٕ‪ٟٛ‬سی اػالٔی ث‪ ٝ‬دِیُ سحشیٓ‪ٞ‬بی غریرشلرب٘ر‪٘ٛ‬ری‬ ‫أشیىب دس ا٘شمبالر اسصی ثب ٔـىُ ٔ‪ٛ‬اج‪ ٝ‬اػز ‪ ٚ‬ثش‬ ‫اػبع ٔبد‪ٙٔ ۴۲ ٜ‬ـ‪ٛ‬س ُّٔ ٔشحذ‪ ،‬ػبصٔبٖ ُّٔ ثربیرذ‬ ‫دس ایٗ ٔ‪ٛ‬اسد اػشث‪ٙ‬ب لبئُ ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫* غزب بٍ دوبال یلت کُشی است‪ /‬حلزبلٍ اشلار‬ ‫رساوٍای بز مذاکزٌ کىىدگان جًاب ومیدَد‬ ‫ٕ٘بی‪ٙ‬ذ‪ٔ ٜ‬شدْ ػٕیشْ دس ٔجّغ ؿ‪ٛ‬سای اػرالٔری ثرب‬ ‫ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬غشه ثشای اجشای سؼ‪ٟ‬ذار ثشجربٔری اؽ‬ ‫‪ٚ‬لز وُـی ٔی و‪ٙ‬ذ‪ٌ،‬فرز‪ ۳‬اس‪ٚ‬درب سرالؽ داسد ثرب‬ ‫اػشفبد‪ ٜ‬اص حشث‪ ٝ‬سػب٘‪ ٝ‬فـبس ثش ٔزاورش‪ ٜ‬ور‪ٙ‬ر‪ٙ‬رذٌربٖ‬ ‫ایشا٘ی سا افضایؾ د‪ٞ‬ذ‪ .‬اکغش ػّیٕی ٌفز‪ ۳‬اػضربی‬ ‫‪ ۴+۱‬دس ‪ٚ‬ضؼیشی ٘یؼش‪ٙ‬ذ و‪ ٝ‬ثخ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬ذ ثشای ٔزاوشار‬ ‫ضشه االجُ سؼییٗ و‪ٙٙ‬ذ‪ ،‬ثذ‪ ٖٚ‬ؿره جرٕر‪ٟ‬ر‪ٛ‬سی‬ ‫اػالٔی خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬بٖ فشػبیـی ؿرذٖ س‪٘ٚ‬رذ ٔرزاورشار‬ ‫ثشجبٔی ٘یؼز ‪ ٚ‬ثب جذیز دیٍیش اػز ٔزاوشار ثر‪ٝ‬‬ ‫٘شیج‪ٔ ٝ‬ـخلی ثشػذ‪.‬‬ ‫* ادامٍ مذاکزات راع تحزیم َا در بسلتلز‬ ‫راستی اسمایی ی تضمیه‬ ‫ٔزاوشار سفغ سحشیٓ‪ٞ‬ب دس ؿرب٘رضد‪ٞ‬رٕریرٗ س‪ٚ‬ص اص‬ ‫‪ٞ‬ـشٕیٗ د‪ٚ‬س ٌفز ‪ٌٞٛٚ‬ب دس حبِی دیٍیشی ٔیؿ‪ٛ‬د‬ ‫و‪ٞ ٝ‬یبر ‪ٞ‬ب ػشٌشْ سایض٘ی دس خلر‪ٛ‬ف ٔؼربئرُ‬ ‫ساػشی اصٔبیی‪ ،‬سضٕیٗ ‪ٕٞ ٚ‬ن‪ٙ‬یٗ سؼ‪ٟ‬ذار ‪ٞ‬ؼش‪ٝ‬ای‬ ‫‪ٞ‬ؼش‪ٙ‬ذ‪ٔ .‬زاوشار اص کرجرح أرش‪ٚ‬ص دس د‪ ٚ‬ػرغرح‬ ‫س‪ٚ‬ػبی ‪ٞ‬ی ر‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬وبسؿ‪ٙ‬بػبٖ ادأ‪ ٝ‬دیذا وشد‪ .‬ػرّری‬ ‫ثبلشی و‪ٙ‬ی ٔزاوش‪ ٜ‬و‪ٙٙ‬ذ‪ ٜ‬اسؿذ ایشاٖ دلبیمی دریرؾ‬ ‫ثشای ادأ‪ ٝ‬سایض٘ی‪ٞ‬بی فـشد‪ ٜ‬دیذّٕبسیه ثب ٔرزاورش‪ٜ‬‬ ‫و‪ٙٙ‬ذٌبٖ اسؿذ ثشخی وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬بی ٔـبسوز ور‪ٙ‬ر‪ٙ‬رذ‪ٜ‬‬ ‫دس ٌفز‪ٌٞٛٚ‬ب ‪ٚ‬اسد ‪ٞ‬شُ و‪ٛ‬ث‪ٛ‬سی ؿذ‪.‬‬ ‫* تًااک ‪ ۵۲‬سالٍ با چیه اس امزیس اجزایی‬ ‫میشًد‬ ‫‪ٚ‬صیش أ‪ٛ‬س خبسج‪ ٝ‬وـ‪ٛ‬سٔبٖ دس دبیبٖ ػفش خر‪ٛ‬د ثر‪ٝ‬‬ ‫چیٗ ٌفز‪ ۳‬د‪ ٚ‬عشف دس ایٗ ػفش س‪ٛ‬افک وشدیٓ ور‪ٝ‬‬ ‫أش‪ٚ‬ص(جٕؼر‪ ٝ‬سا ؿرش‪ٚ‬ع اجرشای سر‪ٛ‬افرک جربٔرغ‬ ‫‪ٕٞ‬ىبسی ‪ٞ‬بی سا‪ٞ‬جشدی د‪ ٚ‬وـر‪ٛ‬س اػرالْ ور‪ٙ‬ریرٓ‪.‬‬ ‫حؼیٗ أیشػجذاِّ‪ٟ‬یبٖ دس دبیبٖ دیذاس‪ٞ‬بی سفرلریرّری‬ ‫خ‪ٛ‬د ثب ‪ٚ‬صیش خبسج‪ ٝ‬چیٗ ٌفز‪ ۳‬دس ایٗ ػفش سر‪ٛ‬افرک‬ ‫وشدیٓ و‪ ٝ‬د‪ ٚ‬عشف ؿش‪ٚ‬ع اجشایی ‪ ٚ‬ػّٕیبسی ؿرذٖ‬ ‫س‪ٛ‬افک ‪ٕٞ‬ىبسی ‪ٞ‬بی سا‪ٞ‬جشدی ‪ ٚ‬ثّ‪ٙ‬ذٔذر جبٔغ ‪۰۲‬‬ ‫ػبِ‪ ٝ‬د‪ ٚ‬وـ‪ٛ‬س سا اػالْ و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫* بزخی اس داللَا بٍ اوداسٌ ک یاراوٍَای‬ ‫ومدی اس ارس‪ ۰۵۴۴‬تًماوی سًد کزدود‬ ‫سئیغ وٕیؼی‪ ٖٛ‬أ‪ٛ‬صؽ ‪ ٚ‬سحمیمبر ٌفز‪ ۳‬د‪ِٚ‬رز‬ ‫‪ٔ ٚ‬جّغ ٔیس‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ دس ٔ‪ٛ‬سد ا‪ِٛٚ‬یز‪ٞ‬بی وبال‪ٞ‬ربیری‬ ‫و‪ ٝ‬ثبیذ ثب اسص ‪ٚ ۱۰۴۴‬اسد ؿ‪ٛ‬د‪ٞ ،‬ذف ٌزاسی و‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ٕ٘بی‪ٙ‬ذ‪ٔ ٜ‬شدْ سجشیض دس ٔجّغ ؿ‪ٛ‬سای اػالٔی ادأر‪ٝ‬‬ ‫داد‪ ۳‬أش‪ٚ‬ص وبال‪ٞ‬بی اػبػی ثب اسص ‪ ۱۰۴۴‬س‪ٔٛ‬ب٘ی ‪ٚ‬اسد‬ ‫ٔیؿ‪ٛ‬د أب ثب ایٗ لیٕز ث‪ ٝ‬دػز ٔشدْ ٘رٕری سػرذ‪،‬‬ ‫ث‪ٙ‬بثشایٗ د‪ ٚ‬احشٕبَ ‪ٚ‬ج‪ٛ‬د داسد یب ثب ایٗ یبسا٘‪ ٝ‬اسصی‬ ‫وبال‪ٞ‬بی اػبػی ‪ٚ‬اسد ٕ٘ری ؿر‪ٛ‬د ‪ ٚ‬ثر‪ ٝ‬جربی اٖ‬ ‫وبال‪ٞ‬بی ِ‪ٛ‬وغ ‪ٚ‬اسد ٔی ؿ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬یب وبال‪ٞ‬بیی و‪ ٝ‬ثرب‬ ‫٘شخ اسص د‪ِٚ‬شی ث‪ ٝ‬وـ‪ٛ‬س ‪ٚ‬اسد ٔیؿ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬ثب اسص اصاد‬ ‫ث‪ ٝ‬وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬بی ‪ٕٞ‬ؼبی‪ ٝ‬کبدس ٔیؿ‪ٛ‬د‪ .‬دس ‪ٞ‬ش ک‪ٛ‬سر‬ ‫وبال‪ٞ‬بی ثب ٘شخ د‪ِٚ‬شی ث‪ ٝ‬دػز ٔشدْ ٕ٘یسػذ‪.‬‬ ‫* الیری ‪ :‬سفز رئیسی بٍ ریسیلٍ رییلدادی‬ ‫بسیار مُم است‬ ‫ػشٌئی ال‪ٚ‬س‪ٚ‬ف ‪ٚ‬صیش أ‪ٛ‬س خبسج‪ ٝ‬س‪ٚ‬ػی‪ٌ ٝ‬فز و‪ٝ‬‬ ‫ػفش اسی ػیذ اثشا‪ٞ‬یٓ سئیؼری سئریرغ جرٕر‪ٟ‬ر‪ٛ‬سی‬ ‫اػالٔی ایشاٖ ث‪ٔ ٝ‬ؼى‪ ٛ‬س‪ٚ‬یذادی ثؼیبس ٔ‪ٟ‬رٓ اػرز‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ثب یبدا‪ٚ‬سی ای‪ٙ‬ى‪ٌ ٕٝٞ ٝ‬یشی وش‪٘ٚ‬ب‪ٔ ،‬ب٘ؼی ثشای‬ ‫دیذاس‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬ػفش ‪ٞ‬یبر ‪ٞ‬بی د‪ ٚ‬وـر‪ٛ‬س ؿرذ‪ ٜ‬اػرز‪،‬‬ ‫ادأ‪ ٝ‬داد‪ٚ ۳‬الدیٕیش د‪ٛ‬سیٗ ‪ ٚ‬ػیذ اثشا‪ٞ‬ریرٓ سئریرؼری‬ ‫س‪ٚ‬ػبی جٕ‪ٟٛ‬سی س‪ٚ‬ػی‪ ٚ ٝ‬ایشاٖ چر‪ٙ‬رذیرٗ سرٕربع‬ ‫سّف‪ٙ‬ی داؿش‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫* طزح تامیه سوجیزٌ کاال‪ ۰۴ ،‬درصد مىابع ملاللی‬ ‫بیشتزی در اختیار یاحدَای تًلیدی لزار میدَد‬ ‫‪ٚ‬صیش ک‪ٙ‬ؼز‪ٔ ،‬ؼذٖ ‪ ٚ‬سجبسر ثب ثیبٖ ایر‪ٙ‬رىر‪ٞ ٝ‬رٕر‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬احذ‪ٞ‬بی س‪ِٛ‬یذی ثب ٔـىُ ٔبِی دػز ث‪ٌ ٝ‬رشیرجربٖ‬ ‫‪ٞ‬ؼش‪ٙ‬ذ أب ‪ٞ‬رٕر‪ٔ ٝ‬ؼربئرُ ورٕرجر‪ٛ‬د در‪٘ َٛ‬ریرؼرز‬ ‫ٌفز‪۳‬عشحی ث‪٘ ٝ‬بْ س ٔیٗ ٔبِی ص٘جیش‪ ٜ‬اغبص ؿذ‪ ٜ‬و‪ٝ‬‬ ‫ثب ‪ٕٞ‬یٗ ٔ‪ٙ‬بثغ ٔ‪ٛ‬ج‪ٛ‬د حرذالرُ ‪ ۰۴‬دسکرذ ٔر‪ٙ‬ربثرغ‬ ‫ثیـششی دس اخشیبس ‪ٚ‬احذ‪ٞ‬بی س‪ِٛ‬یذی لشاس ٔیٌیشد‪.‬‬ ‫* سعید محمد‪ :‬لاچاق کاال در مىلاطلک اساد‬ ‫صحت ودارد‬ ‫س‪ٚ‬صافض‪ٙٔ ٖٚ‬بػجبر ‪ ٚ‬د‪ٚ‬ػرشری ‪ٞ‬ربی خر‪ٛ‬د ٌربْ‬ ‫ثشداس٘ذ‪ٔ.‬ؼب‪ ٖٚ‬الشلبدی سئیغ جٕ‪ٟٛ‬س سبویذ ورشد‪۳‬‬ ‫جٕ‪ٟٛ‬سی اػالٔی ایشاٖ ‪ٕٛٞ‬اس‪ ٜ‬دس و‪ٙ‬بس د‪ٚ‬ػشربٖ ‪ٚ‬‬ ‫ثشادساٖ ا٘مالثی خ‪ٛ‬د دس ٘یىبساٌ‪ٛ‬ئ‪ ٝ‬ایؼشبد‪ ٚ ٜ‬أربد‪ٜ‬‬ ‫س‪ٛ‬ػؼ‪ ،ٝ‬سم‪ٛ‬یز ‪ ٚ‬سحىیٓ س‪ٚ‬اثظ ‪ ٕٝٞ‬جب٘ج‪ ٝ‬ثرب ایرٗ‬ ‫وـ‪ٛ‬س اػز‪.‬سضبیی اظ‪ٟ‬بس داؿز‪ ۳‬وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬بی ٔمب‪ْٚ‬‬ ‫دس ثشاثش صیبد‪ ٜ‬خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ی ص‪ٚ‬سٌ‪ٛ‬یبٖ ج‪ٟ‬بٖ ثبیذ اسحبدی‪ٝ‬‬ ‫وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬بی ٔشحذ ػّی‪ ٝ‬سحشیٓ سا سـىریرُ د‪ٞ‬ریرٓ ‪ٚ‬‬ ‫یىذبسچ‪ ٝ‬دس ٔمبثُ سر‪ٛ‬عرئر‪ ٚ ٝ‬سرحرشیرٓ أرشیرىرب‬ ‫ایؼشبدٌی و‪ٙ‬یٓ‪.‬دا٘یُ ا‪ٚ‬سسٍب ٘یض دس ایرٗ دیرذاس ثرب‬ ‫سمذیش اص حض‪ٛ‬س ٔؼب‪ ٖٚ‬سئیغ جٕر‪ٟ‬ر‪ٛ‬سی اػرالٔری‬ ‫ایشاٖ دس ٔشاػٓ سحّیف ‪ٚ‬ی‪ ٚ ،‬ثب سجّیُ اص س‪ٚ‬حریر‪ٝ‬‬ ‫ٔمب‪ّٔ ْٚ‬ز ایشاٖ دس ثشاثش سحشیٓ ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬فـبس دؿٕ‪ٙ‬بٖ‪،‬‬ ‫ٌفز‪ ۳‬د‪ٚ‬ػشی د‪ ٚ‬د‪ِٚ‬رز ‪ ٚ‬د‪ٔ ٚ‬رّرز ایرشاٖ ‪ٚ‬‬ ‫٘یىبساٌ‪ٛ‬ئ‪ ٝ‬یه ساثغ‪ ٝ‬کٕیٕب٘‪ ،ٝ‬ثشادسا٘‪ ٚ ٝ‬ػرٕریرک‬ ‫اػز‪ٚ.‬ی ادأ‪ ٝ‬داد‪ٔ ۳‬ب ثشای س‪ٞ‬جشی ا٘ماله‪ ،‬سئریرغ‬ ‫جٕ‪ٟٛ‬سی اػالٔی ایشاٖ ‪ ٚ‬ؿ‪ٟ‬یذ سا‪ ٜ‬کّح ‪ٔ ٚ‬مب‪ٔٚ‬ز‬ ‫ػشداس لبػٓ ػّیٕب٘ی احششاْ فشا‪ٚ‬ا٘ی لبئُ ‪ٞ‬ؼشیٓ‪.‬‬ ‫سئیغ جٕ‪ٟٛ‬س ٘یىبساٌ‪ٛ‬ئ‪ ٝ‬ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٕٝٞ ٝ‬ػـک ‪ٚ‬‬ ‫ٔحجز خ‪ٛ‬دٔبٖ سا سمذیٓ ث‪ّٔ ٝ‬ز ثضسی ایرشاٖ ٔری‬ ‫و‪ٙ‬یٓ‪ٌ ،‬فز‪ ۳‬ثبیذ دس و‪ٙ‬بس یىذیٍش ثٕب٘یٓ ‪ ٚ‬دس سا‪ٜ‬‬ ‫کّح ‪ ٚ‬ص٘ذٌی ث‪ٔ ٝ‬جبسص‪ ٜ‬خ‪ٛ‬د ادأ‪ ٝ‬ثذ‪ٞ‬یٓ‪.‬‬ ‫ٔـب‪ٚ‬س سییغ جٕ‪ٟٛ‬س ‪ ٚ‬دثیش ؿ‪ٛ‬سایػربِری ٔر‪ٙ‬ربعرک‬ ‫اصاد ‪ٚ ٚ‬یظ‪ ٜ‬الشلبدی وـ‪ٛ‬س ٌفز‪ ۳‬اسائ‪ ٝ‬أبس غرّرظ‬ ‫ث‪ٔ ٝ‬شدْ س‪ٛ‬ػظ ثشخی ٔؼ‪ٚٛ‬الٖ ثبػث ایجبد ؿربئرجر‪ٝ‬‬ ‫لبچبق وبال دس ٔ‪ٙ‬بعک اصاد ؿذ‪ ٜ‬دس حبِی و‪ ٝ‬ایٗ أش‬ ‫کحز ٘ذاسد‪ .‬ػؼیذ ٔحٕذ افض‪ٚ‬د‪ ۳‬أبس ‪ٚ‬س‪ٚ‬د وبال ث‪ٝ‬‬ ‫ٔ‪ٙ‬بعک اصاد اص اثشذای أؼبَ س‪ٟٙ‬ب یه ٔیّریربسد دالس‬ ‫اػز و‪ ٝ‬ػٕذ‪ ٜ‬ایٗ ‪ٚ‬اسدار ث‪ ٝ‬ثخؾ ٔ‪ٛ‬اد ا‪ِٚ‬ریر‪ٚ ٝ‬‬ ‫سج‪ٟ‬یضار س‪ِٛ‬یذ اخشرلربف داسد‪ٔ .‬ـرب‪ٚ‬س سیریرغ‬ ‫جٕ‪ٟٛ‬س دس ثخؾ دیٍشی اص ػخ‪ٙ‬بٖ خ‪ٛ‬د ثب سبویذ ثش‬ ‫ؿؼبس أؼبَ ٌفز‪ ۳‬ػّز ٘بٍٔزاسی أؼبَ ثر‪ ٝ‬سفرغ‬ ‫ٔ‪ٛ‬ا٘غ س‪ِٛ‬یذ‪ ،‬دـشیجب٘ی‪ٞ‬ب ‪ٔ ٚ‬ب٘غ صدایی‪ٞ‬ب س‪ٛ‬ػظ س‪ٞ‬جرش‬ ‫ٔؼظٓ ا٘ماله ٘ـبٖ اص ا‪ٕٞ‬یرز ٘رمرؾ سر‪ِٛ‬ریرذ دس‬ ‫خ‪ٛ‬دوفبیی وـ‪ٛ‬س داسد ‪ ٚ‬ثب دِؼشدی س‪ِٛ‬یذ و‪ٙٙ‬ذٌبٖ‬ ‫دس وـ‪ٛ‬س ‪ٙٔ ٚ‬بعک اصاد ٔ‪ٛ‬اج‪ٞ ٝ‬ؼشیٓ‪.‬‬ صفحه 2 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫ی شٌبِ ‪ 62‬دی ‪ 02 * 0011‬شاًَیِ ‪01 * 6166‬جوبدی الثبًی ‪ * 0001‬سبل سی ٍ دٍم ( اٍتَز ای یٌجی ایل ) * شوبرُ ( سبیی ) ‪4000‬‬ ‫هقبلِ‬ ‫وطبٍضظی چْبض فصل زض اشضثبیجبىضطلی‬ ‫ثب تَسؼِ وطت گلربًِای‬ ‫تَسعِ کشت تلخبًِای در اررببیجبىشررقری در‬ ‫سبل ّبی اخیر ًِ تٌْب ایی خطِ را برِ یر ری از‬ ‫استبى ّبی پیشرٍ در ایی حَزُ تبذیل کردُ‪ ،‬بل رِ‬ ‫زهیٌِ کشبٍرزی چْبر فصل را ًیس در اى فرراّرن‬ ‫کردُ است‪.‬‬ ‫تب چىد غبز هجل مست اذزثبیجبن ؾسهی ثرٍ تلریرل‬ ‫غستغیس ثًتن انم تز پبییص ی شمػتبن مىتظس تًلیرد‬ ‫میًٌ ی قیلی جبت ی غجصیجبت تز اغرتربن َربی‬ ‫رسمػیسی می مبودودم امب ثٍ ثسًی تًغؼٍ ًؿری‬ ‫ردلبوٍ ای تز ان تز غبز َبی اخیسم ایه مؿرٌرل‬ ‫ثسعسف ؾدٌ ی امسیشٌ تز َمٍ ککًز غبزم اورًاع‬ ‫محکًالت ًؿبیزشی تز ردلبوٍ َبی ان تًلریرد‬ ‫می ؾًت‬ ‫تًت کسوگیم رًجٍ کسوگیم خیبزم کدرلرل تلرمرٍ‬ ‫ایم هبزچ خًزاًیم غجصیجبتم زُش ؾبخٍ ثرسیردٌم‬ ‫تًلید رل َبی شیىتی ی رردرداوریم ثرلرؿری اش‬ ‫محکًالت اقدی ردلبوٍ َبی اذزثبیجبن ؾرسهری‬ ‫تز ککًز غست غبز اغی ًٍ ػرالیٌ ثرس تربمریره‬ ‫ویبشَبی تاخدیم ثلؽ ػمدٌ ای اش اوُرب وریرص ثرٍ‬ ‫خبز اش ًؿًزم ثب ایلًیی زیغیٍ ی ًؿرًزَربی‬ ‫حبؾیٍ خدیج کبزظم قبتز می ؾًت‬ ‫وبرلتٍ ومبود تز غبیٍ ًؿی ردلبوٍ ایم ًرىرترسز‬ ‫موداز مکسف اهم ًًتم ًرىرترسز اکربتم تمرب‬ ‫ی وًزم ممٌه ی تز یاهغ غرالمری مرحرکرًالت‬ ‫ردلبوٍ ای اعمیىبن ثلؽ ؾدٌ اغیم ضمه ایىٌرٍ‬ ‫اکصایؽ ًمی ی ًیلی محکًالت ًؿربیزشی ثرب‬ ‫ثُیىٍ غبشی مکسف اه ی وُبتٌ َبی ًؿبیزشی ی‬ ‫ایجبت اؾتـبز پبیداز تز ایه ثلؽ زاَجستی ویص ثرب‬ ‫تًغؼٍ ردلبوٍ َب امٌبن پریس ؾدٌ اغی‬ ‫اذزثبیجبن ؾسهی اش هغت َبی قىؼی ردلبوٍ ای‬ ‫ًؿًز محػًه می ؾًتم ثٍ رًوٍ ای ًٍ ثرصزٍ‬ ‫تسیه ردلبوٍ ًؿًز ی خبیزمیبوٍ تز مىرغرورٍ اشات‬ ‫ازظ یاهغ ؾدٌ ی محکًالت خًت زا تز هربلرت‬ ‫چسخٍ ًبمل تبمیه ی تًلیدم ثٍ ًؿًزَبی مىرغرورٍ‬ ‫هلوبش ی حبؾیٍ خدیج کبزظ قبتز می ًىد‬ ‫ایه اغتبن ثب تًغؼٍ تؼدات ‪ ۴۵‬ردلبوٍ ترجربزی تز‬ ‫غغح ۻ‪ٌَ ۳۷‬تبز ی ‪ ۳۷‬ردلبوٍ ًًچی مروریربظ‬ ‫تز غغح ‪َ ۸‬صاز ی ‪۷۷‬ۺ متسمسثغ جصی ‪ ۴‬اغتبن ایز‬ ‫تًغؼٍ ردلبوٍ َبی ًؿًز تز غربز جربزی هرساز‬ ‫تازت اذزثبیجبن ؾسهی ثس اغبظ غغح پریرؿرسکری‬ ‫ثسوبمٍ َبی اثالؿی تز زتٌ ایز ی تحون پیرؿرسکری‬ ‫ثسوبمٍ اثالؿی عسح تًغؼٍ ردلبوٍ َب تز زتٌ تی‬ ‫ًؿًز هساز تازت زئیع غبشمبن جرُربتًؿربیزشی‬ ‫اغتبن اذزثبیجبن ؾسهی تز ایه ثبزٌ ثٍ ایسوب رلریۼ‬ ‫تؼدات ‪ ۷۳۷‬یاحد ردلبوٍ ای ثٍ یغؼی ۺ‪ٌَ ۴۹‬تبز‬ ‫تز اغتبن اذزثبیجبن ؾسهی یجًت تازت‬ ‫اًجس کتحی اهُبز ًستۼ ثب حرف رردرلربورٍ َربی‬ ‫مػتوس تز جدلب حدیت ‪ٌَ ۳۵۷‬تبز اش ایره مریرصان‬ ‫متؼدن ثٍ ‪ ۷۷۷‬یاحد اغی تز یاهغ مویبظ َس یاحد‬ ‫‪ ۵۷۷‬متس اغی ی ایه امبز حبًری اش یشن ثربالی‬ ‫ردلبوٍ َبی ًًچی مویبظ اغی‬ ‫یی ثب تبًید ثس لصی ًىتسز ی وظبزت ثرس غربخری‬ ‫ردلبوٍ َبم اکصیتۼ احداث ردلبوٍ َبیی تز مویبظ‬ ‫‪ ۵۷۷‬متسمسثغ ثب تًجٍ ثٍ ایىٌرٍ مریرصان ثرستاؾری‬ ‫محکًز ان ثب میصان محکًز یری َرٌرتربز تز‬ ‫کضبی ثبش ثساثسی می ًىدم هبثرل هرجرًز ی هربثرل‬ ‫تًجیٍ اغی ثٍ ؾسط اوٌرٍ ًرىرترسز ی ورظربزت‬ ‫الش قًزت ریست تز ایه زاغتب تؿٌریرل ررسیٌ‬ ‫َبی پبیؽ زا ثسای زقد ی پبیرؽ رردرلربورٍ َرب‬ ‫ضسیزی تاوػی کتحی رلریۼ ‪َ ۳۴۳‬رٌرتربز اش‬ ‫ردلبوٍ َبی اغتبن ثٍ تًلریرد مرحرکرًز ررًجرٍ‬ ‫کسوگیم ‪ٌَ ۸۸‬تبز ثٍ تًلید محکرًز خریربزم ‪۸۷‬‬ ‫ٌَتبز ثٍ تًلید کدلل تلمٍ ایم پىج ٌَرتربز غربیرس‬ ‫غجصیجبتم ‪ٌَ ۴۷‬تبز ثٍ زُش ؾبخٍ ثسیدٌم ‪ٌَ ۶‬تربز‬ ‫ثٍ تًلید تًت کسوگی ی ‪ٌَ ۴‬تبز ویص ثٍ تًلید ررل‬ ‫َبی شیىتی ردداوی اختکبـ یبکتٍ اغی‬ ‫زئیع جُبت ًؿبیزشی اذزثبیجبن ؾسهی ثب اؾربزٌ‬ ‫ثٍ عسح حرف محکًالت پرسمکرسف اثری تز‬ ‫ازاضی حًضٍ تزیبچٍ ازیمیٍ ی جبیگصیىی ان ثرب‬ ‫محکًالت ً اه ثسم اکصیتۼ ایره اهردا مرًزت‬ ‫اهجبز ًؿبیزشان ویرص هرساز ررسکرترٍ اغری ی ثرب‬ ‫مؿبزًی خًت ان َرب اورجرب مری ؾرًت یی تز‬ ‫خکًـ ایه ًٍ ایب ایه عرسح ثربػرج ًربَرؽ‬ ‫تزامد ًؿبیزشان ومیؾًتم خبعسوؿبن ًستۼ تىُرب‬ ‫تز حًشٌ محکًالت جبلیصی چًن رًجٍ کسوگری‬ ‫ی خیبزم عی غبزَبی اخیس ردلبوٍَبی اغتبن زؾد‬ ‫‪ ۵۴۷‬تزقدی تاؾتىد یی اکصیتۼ تؼدات ‪ ۳۶‬یاحرد‬ ‫ردلبوٍ ثٍ یغرؼری ‪َ ۴۶۶ ۷‬رٌرتربز تز اغرتربن‬ ‫اذزثبیجبن ؾسهی تز حبز احداث ثًتٌ ی ترؼردات‬ ‫‪ ۵۵‬یاحد ردلبورٍ ای ثرٍ یغرؼری یرٌرُرصاز ی‬ ‫‪۴۸‬ۻ ٌَتبز ویص تز حبز مغبلرؼرٍ ی احرداث شیرس‬ ‫غبخی می ثبؾد تؼدات ‪ ۳۶‬یاحد ردلبوٍ ثٍ یغؼی‬ ‫‪ٌَ ۴۶۶ ۷‬تبز تز اغتبن اذزثبیجبن ؾسهی تز حربز‬ ‫احداث ثًتٌ ی تؼدات ‪ ۵۵‬یاحد رردرلربورٍ ای ثرٍ‬ ‫یغؼی یٌُصاز ی ‪۴۸‬ۻ ٌَتبز ویص تز حبز مغبلؼٍ ی‬ ‫احداث شیس غبخی مری ثربؾرد یی ثرب تربًریرد‬ ‫ثسضسیزت تػُیل کسایىد احداث رردرلربورٍ َربم‬ ‫اهُبزتاؾیۼ ارس چٍ غلتگیسی َبی مرسترجرظ ثرب‬ ‫یجًت پیمبوٌبزانم مؿبیزانم مػئًالن کىری یاجرد‬ ‫ؾسایظ ی ذیکالح ضسیزی اغی امرب ترلرٌریری‬ ‫ردلبوٍ َب ثٍ ردلبوٍ َبی ثبالی یری َرٌرتربز ی‬ ‫پبییه تس می تًاود زاَگؿب ثبؾد ثٍ ایه قًزت ًٍ‬ ‫ضسیزت َبی الش تز مًزت ردلبوٍ َربی ثربالی‬ ‫یی ٌَتبز ثٍ اجسا رراؾتٍ ؾًت‬ ‫اغتبوداز اذزثبیجبن ؾسهی ۼ‬ ‫سیستن اکَفٌبٍری اررببیجبىشرقی‬ ‫ًسبت بِ سبیر استبىّب عقب است‬ ‫استبًذار اررببیجبى شررقری تر رت‬ ‫سبزهبى هذیریت ٍ برًبهِ ریسی ببلٌرذُ‬ ‫ٍ پَیب لَکَهَتیَ پیشراى سبیر سبزهربى‬ ‫ّب ٍ دستگبُ ّب در هسیر رشذ ٍ تَسعرِ‬ ‫استبى است‪.‬‬ ‫ػبثدیه خرس اهرُربز تاؾریۼ ایره‬ ‫غبشمبن یٌی اش ازًبن تًغؼٍ اغرتربن‬ ‫ثًتٌ ی َمٍ تغتگبٌ َب مترثحرس اش ایره‬ ‫غبشمبن َػتىد ی مؼتودیر اررس ایره‬ ‫مجمًػٍ ثبلىدٌ ی پًیب ثربؾردم مربورىرد‬ ‫لًًًمًتیًی پیؿسان غبیس غبشمبن َرب‬ ‫زا تز مػیس مدیسییم تًغؼٍ ی زؾرد‬ ‫اغتبن تز اثؼربت مرلرتردرق َردایری‬ ‫مدیسیی ًىد ی خبقیی احسثلؿی ان‬ ‫تز ایه اغی ًٍ تغتگبٌ َب ی غبشمربن‬ ‫َب زا اش زیشمسری خربز ًرىرد یی‬ ‫خبعس وؿبن ًستۼ غبشمبن مدیسیری ی‬ ‫ثسوبمٍ زیصی ثب تًجٍ ثٍ تغترسغری ثرٍ‬ ‫اعالػبت حیبتی ی امٌبن اغتلرسا ی‬ ‫ازائٍ اوُب ثٍ غبشمبنَب ی تغتگبٌ َربی‬ ‫ملتدق ثربیرد ورورؽ َردایری ایره‬ ‫غبشمبن َب ثٍ غمی تًغؼٍ َمٍ جبورجرٍ‬ ‫اغتبن زا ایلب ًىد ًٍ تز ایه ثیه غرىرد‬ ‫امبیؽ غسشمیىی ثبیرد مرًزت ترًجرٍ‬ ‫جدی مػئًالن ایه غبشمبن ثبؾد‬ ‫اغتبوداز زاَجسی وظب ثرسوربمرٍ زیرصی‬ ‫اغتبن ثب تًجٍ ثٍ یزیت ثٍ مسحدٍ ثسوبمٍ‬ ‫محًزی ثسای تحون غُ اذزثبیرجربن‬ ‫ؾسهی اش تًلید وبخبلف ًؿرًز زا اش‬ ‫تیگس یهبیق ایه غبشمبن ثسؾمرست ی‬ ‫اکصیتۼ وظبزت ثس اجسای غىد امربیرؽ‬ ‫غسشمیىیم ثبشمُىدغری اػرترجربزات ی‬ ‫مىبثغ اغتبن ی پبغلگً ًستن غبشمربن‬ ‫َب تز خکًـ غُ َس یی اش اورُرب‬ ‫تز تحون اَداف ی زیودَبی تًغرؼرٍ‬ ‫ای ی اغتلبتٌ اش هسکیی َربی ثرلرؽ‬ ‫خکًقی تز جُی تًغؼٍ اغرتربن اش‬ ‫تیگس یهبیق غبشمربن مردیرسیری ی‬ ‫ثسوبمٍ زیصی اغی یی ثب ثیبن ایرىرٌرٍ‬ ‫هدی اػتجبزات تیلی محدیت اغریم‬ ‫رلیۼ ایه امس مدیسییم احکب ی ازائٍ‬ ‫تهین ویبشَبی اػتجبزی اغتبن زا ثریرؽ‬ ‫اش پیؽ ضسیزی می ًىد ی غربشمربن‬ ‫مدیسیی ی ثسوبمٍ زیصی تز ًىربز ایره‬ ‫اغتبوداز اذزثبیجبن ؿسثی ۼ‬ ‫* ‪ٍ 344‬احس صٌؼتی زض اشضثبیجبى ضطلی‬ ‫ضاُ اًساظی ضس‬ ‫غسپسغی غبشمربن قرىرؼریم مرؼردن ی ترجربزت‬ ‫اذزثبیجبن ؾسهی ثب اؾبزٌ ثٍ غسمبیٍ رررازی ‪۵۹۷۳‬‬ ‫میدیبزت تًمبویم اش زاٌ اوداشی ‪ ۵۶۶‬یاحد قىؼتری تز‬ ‫ۻ مبٍَ غبز جبزی تز اغتبن خجس تات‬ ‫ؿالمؼدی زاغتی ثب ثیبن ایهًٍ ثب اؿبش ثرٍ ًربز ایره‬ ‫میصان یاحد قىؼتی تز اغتبنم شمیىٍ اؾتـبز ثیرؽ اش‬ ‫‪ ۷۵۷۷‬ولس کساَ ؾدٌ اغیم اهُبز ًرستۼ ترب پربیربن‬ ‫اذزمبٌ امػبز ۺ‪ ۳۸‬یاحد قىؼتی جدید ایرجربتی ثرب‬ ‫غسمبیٍای ثبلؾ ثس ‪ ۳۶۷۳‬میدیبزت تًمبن ی ‪ ۳۹۸‬یاحرد‬ ‫قىؼتی تًغؼٍای ثب غسمبیٍ ‪ ۴۷۷۶‬میدیبزت تًمبوی تز‬ ‫اذزثبیجربن ؾرسهری زاٌ اورداشی ؾردٌ اغری یی‬ ‫اکصیتۼ محکًالت ؿرایی ی اؾبمیدویَربم غربخری‬ ‫مىػًجبتم غبخی مًات ی محکًالت ؾریرمریربیریم‬ ‫محکًالت اش الغتیی ی پرالرغرتریریم غربخری‬ ‫مبؾیه االت ی تجُیصاتم محکًالت کدصی کبثسیٌی‬ ‫ی یغبیل وودیٍ مًتًزی اش جمدٍ رسیٌَبی قىرؼرتری‬ ‫تز ثلؽَبی ایجبتی ی تًغؼٍای ثًتٌاود‬ ‫یهیلٍ ثبید اهدامبت ی شمریرىرٍ غربشی‬ ‫َبی الش ثسای اغتلبتٌ ثربوری َربی‬ ‫اغتبن اش مىبثغ مًجًتم ثبللؼل ًرستن‬ ‫هسکیی َبی قىبیغ ثصزٍ اغتبن مبوىد‬ ‫مع ی ولدیه غیىریریم کرؼربز غربشی‬ ‫قىبیغ پبییه تغتی ثب تًجٍ ثٍ هسکیری‬ ‫اؾررتررـرربلررصایرری ثرربالی ایرره ثررلررؽم‬ ‫َمبَىگی غبشمبن َب ثسای زکغ مرًاورغ‬ ‫تًلیدم کؼبز غبشی ًمیتٍ ثرُرسٌ یزی‬ ‫اغتبن ثسای تغتیبثی ثٍ اَداف زؾد ی‬ ‫تًغؼٍم تٌمیل غیػتر اًرًکرىربیزی‬ ‫اغتبن ًٍ ثٍ وػجی غربیرس اغرتربن َرب‬ ‫ػوت َػتی م اش تیگس مرًضرًػربتری‬ ‫اغی ًٍ اوتظبز مری زیت تز تیزان‬ ‫جدید مدیسیتی غربشمربن ثرسوربمرٍ ی‬ ‫ثًتجٍ پیگیسی ؾًود‬ ‫زئیع مجمغ ومبیىدربن اغتبن ازتثیلۼ‬ ‫س رّبی شْرستبًی بب اشرافیت‬ ‫بِ هسبئل ٍ هش الت هردم اًجبم هی شَد‬ ‫رفع هش الت استبى اردبیل ًیبزهٌذ‬ ‫ّوراّی ٍ ّن افسایی هسئَالى است‬ ‫استبًذار اررببیجبى غربی تر رت‬ ‫س رّبی شْرستبًی برب اشررافریرت‬ ‫کبهل بِ هسبئل ٍ هش الت ٍ اٍلَیت‬ ‫ّبی هردم ّر هٌطقِ اًرجربم هری‬ ‫شَد‪.‬‬ ‫محمدقبتم مرؼرترمردیربن اهرُربز‬ ‫تاؾیۼ ثسای احرسرررازی ثریرؿرترس‬ ‫غلسَبی ؾُسغتبوی م تیمی متؿٌل اش مدیسان ًل غتبتی اغتبودازی هجل اش غلس‬ ‫ثٍ ؾُسغتبن َبم حبضس ی تز تیداز ثب ػدمبم زیحبویًنم ولجگبن ی کؼربالن حرًشٌ‬ ‫َبی ملتدقم مػبئل ی مؿٌالت مىغوٍ احکبء ی ثرسای زکرغ ایره مؿرٌرالت‬ ‫زاٌَبز ازائٍ می ؾًت یی اکصیتۼ ثب َمی مست ی مػًیالن ی ثػیج َمٍ امٌبوبت‬ ‫اغتبوی ی مدی ثسای تًغؼٍم پیؿسکی ی اثبتاوی اغتبن وُبیی تالؼ زا خرًاَریر‬ ‫ًست ی تز ایه مػیس اش ازایٍ زاٌَبز تًغظ ػدمبم قبحت وظسان ی ولجگربن وریرص‬ ‫اغتوجبز می ًىی اغتبوداز اذزثبیجبن ؿسثی تبًید ًستۼ ثب یجًت ترحرسیر َربی‬ ‫هبلمبوٍ ػدیٍ ًؿًزمبنم مجمًػٍ وظب اغالمی ی ثٍ ییطٌ تیلی غیصتَ مکرمر‬ ‫ثٍ زکغ مؿٌالت مؼیؿتی مست اغی مؼتمدیبن اضبکٍ ًستۼ ثب وگبٌ ییطٌ تیلی ی‬ ‫ثسوبمٍ َبی ازائٍ ؾدٌ تز الیحٍ ثًتجٍم تز غبز ایىدٌ ؾبَد زؾد اهترکربتی تز‬ ‫ًؿًز خًاَی ثًت یی اکصیتۼ جبی جبی اذزثبیجبن ؿسثی غسؾبز اش وؼمی َب ی‬ ‫حسیت َبی خداتاتی اغی ًٍ می تًان ثب ثُسٌ ثستازی اقًلی اش ایه وؼمی َرب‬ ‫ی کسایزی محکًالت تًلیدی ثٍ ییطٌ تز ثلؽ مؼردن ی ًؿربیزشیم ازشؼ‬ ‫اکصیتٌ محکًالت تًلیدی زا ثبال ی شمیىٍ ایجبت کسقی َبی اؾتـبز تز اغتبن زا‬ ‫کساَ ًست‬ ‫رئیس هجوع ًوبیٌذتبى استبى اردبریرل‬ ‫ت ت برای حل هش الت اقترصربدی ٍ‬ ‫تبهیی هٌببع هبلی پرٍشُّبی عوراًی ایی‬ ‫استبى ّو ری ٍ ّن افسایی تروربهری‬ ‫هسئَالى ضرٍری است‪.‬‬ ‫غیدؿىی وظسی اهُبز ًستۼ هسکیی مبتٌ‬ ‫‪ ۷۸‬هبوًن تىظی ثلؿی اش موسزات مبلری‬ ‫تیلی ثسای مؿبزًی ثبویَب تز اجسای پسیضٌُبی ػمساوی حبئص اَمیی اغری‬ ‫ی َ اًىًن تز اغتبن ازتثیل چىدیه ثبوی تز اجسای عسحَبی پسیضٌَبیی وظیرس‬ ‫پبیبه غدًًحسم پبیبه غد خدااکسیهم چُبزثبودٌ ؾدن مػیس ازتثیل ثٍ غسچ ی‬ ‫خدلبز ثٍ مىجیل مؿبزًی تازود وظسی ثیبن ًستۼ تز خکًـ مجبحج مسثرًط‬ ‫ثٍ تػُیالت تٌدیلی وظیس تجکسٌ ۺ‪ ۳‬هبوًن ثًتجٍم حدیت ‪َ ۵۴۷‬صاز میدیبزت زیبز‬ ‫تػُیالت اػتجبزی ثسای ایجبت اؾتـبز تزوظس رسکتٍ ؾدٌ ًٍ اخیسا ثٍ اغرتربن َرب‬ ‫اثالؽ ؾدٌ یاوتظبزمیسیتثبوٌُبی ػبمل َمٌبزی الش ثب متوبضیبن ی ثٍ خکرًـ‬ ‫جًاوبن زا تز ایه شمیىٍ تاؾتٍ ثبؾىد زییع مجمغ ومبیىدربن اغتبن ازتثیل اتامرٍ‬ ‫تاتۼ لصی مؿبزًی ثبویَبی خکًقی ی تًجٍ اوُب ثٍ مػئًلیی اجرترمربػری‬ ‫ویصثػیبزضسیزی اغی ی غؼی تازی ثبوی َبی خکًقی زا ویص مرٌردرق ثرٍ‬ ‫اػغبی تػُیالت ازشانهیمی ثٍ امس اؾتـبز ی اشتیا جًاوبن ی ویص حرمربیری اش‬ ‫تًلید ثٌىی ػضً ًمیػیًن اهتکبتی مجدع ؾًزای اغرالمری اهرُربز ًرستۼ‬ ‫ضسیت ولًذ ثیمٍَب تز اغتبن ‪ ۴ ۶‬تزقد اغی ًٍ وػجی ثٍ میبوگریره ًؿرًزی‬ ‫امبز هبثل هجًلی ویػی یالش اغی ؾسًیَبی کؼبزم ثب ؾیًٌَب ی زاَرٌربزَربی‬ ‫مىبغت جره مؿتسی یحمبیی ییطٌ اش اوُبم ثتًاوىد جبیگبٌ خًتزا ازتوب تَىد‬ ‫اگْی تجسیس هٌبلصِ هطحلِ اٍل‪ًَ -‬ثت اٍل‬ ‫ضْطزاضی صَفیبى ثِ استٌبز هجَظ ضوبضُ ‪0218‬ش تبضید ‪ 14۵۵0۵9027‬ضَضای اسالهی ضْط صَفیبى زض ًظط زاضز تْیِ ٍ پرت ٍ حول ٍ پرص اسفبلت تَپىب ‪ ۵12‬ثب ظیط سبظی ٍ لیطپبضی ٍ اجیطا ثیِ صیَضت‬ ‫هىبًیىی زض ذیبثبى ّبی سغح ضْط صَفیبى ثِ همساض تمطیجی حسٍز ‪ 2255‬تی ضا اظ عطیک ثطگعاضی هٌبلصِ ػوَهی ٍ ثبضگصاضی زض سبهبًِ تساضوبت الىتطًٍیىی زٍلت (ستبز) ثِ پیوبًىبضاى ٍ ضطویتیْیبی ٍاجیس‬ ‫ضطایظ ٍاگصاضًوبیس‪ .‬هتمبضیبى ضطوت زض هٌبلصِ الظم است ثِ هَاضز شیل تَجِ فطهبیٌس‪ -1 .‬لیط هصطفی جْت تْیِ اسفبلت هطثَعِ وِ حسٍز ‪ 115‬تی هی ثبضس ثطػْسُ وبضفطهب هی ثبضس ٍ تْیِ ٍ پرت ٍ حیویل‬ ‫اسفبلت ثب ظیطسبظی ٍلیطپبضی ٍ اجطا ثصَضت هىبًیىی ثطػْسُ پیوبًىبض هی ثبضس‪ -2.‬ضطوت وٌٌسگبى زض هٌبلصِ ثبیستی اظ ثبثت سپطزُ ضطوت زض هٌبلصیِ هیجیلیغ ‪ 1015۵0۵۵۵0۵۵۵‬ضا ثیِ ضیویبضُ‬ ‫هیی‬ ‫ضجبی ‪91۵17۵۵۵۵۵۵31۵۵۵۵2579۵۵۵‬ثٌبم ضْطزاضی صَفیبى ٍاضیع ًوبیٌس ٍ یب ًسجت ثِ تْیِ ضوبًتٌبهِ ثبًىی ثِ اػتجبض ‪ 3‬هبِّ زض ٍجِ ضْطزاضی صَفیبى السام ًوبیٌس ضوٌب ضٌبسِ هلیی‪14۵۵2821۵39‬‬ ‫ثبضس‪ -3 .‬اثعاضوبضٍ ولیِ وسَض لبًًَی ثطػْسُ پیوبًىبض هی ثبضس‪ -4 .‬ضطوت وٌٌسگبى زض هٌبلصِ ثبیستی لیوت پیطٌْبزی ذَز ضا ثطاسبس ّطتی اضائِ ًوبیٌس‪ -5.‬ضطوت وٌٌسگبى زض هٌبلصِ ثبیسیییت هیساضن‬ ‫هطثَعِ (اػن اظ ضوبًت ًبهِ ثبًىی ٍ یب فیص ٍاضیعی سپطزُ ضطوت زض هٌبلصِ ٍ ضطایظ ضطوت زض هٌبلصِ ٍ ثطی پیطٌْبز لیوت ٍ گَاّی صالحیت ٍ اػضبی ّیبت هسیطُ ضطوت ٍ ‪ )...‬ضا وِ ثِ اهضبء ٍ هْط ضیطویت‬ ‫هوَْض گطزیسُ زض سبهبًِ ستبز ثِ ازضس‪ Setadiran.ir‬ثبضگصاضی ًوبیٌس ٍ اظ تحَیل هساضن ثِ صَضت زستی ذَززاضی ًوبیٌس‪ -6.‬ضطوت وٌٌسگبى زض هٌبلصِ تب اذط ٍلت ازاضی ضٍظ چیْیبضضیٌیجیِ تیبضیید‬ ‫‪ 14۵۵011013‬سبػت ‪ 14:3۵‬ظْط هْلت زاضًس زض هٌبلصِ هطثَعِ ضطوت ٍ ًسجت ثِ اضائِ پیطٌْبز لیوت زض سبهبًِ تساضوبت الىتطًٍیىی زٍلت(ستبز) السام ًوبیٌس‪ .‬ضوبضُ توبس‪۵41-42521691‬‬ ‫ضْطزاض صَفیبى‪ّ -‬بزی همسم ظازُ‬ ‫‪*5074‬م الف‪ *14۵۵0536:‬تبضید اًتطبض ًَثت اٍل‪ًَ*14۵۵01۵026 :‬ثت زٍم‪* 14۵۵0110۵3:‬ضٍظًبهِ اضن‬ ‫ضْطزاضی صَفیبى‬ ‫اگْی تجسیس هعایسُ هطحلِ اٍل ‪ًَ -‬ثت اٍل‬ ‫ضْطزاضی صَفیبى زض ًظط زاضز ثِ استٌبز هجَظ ضوبضُ ‪02۵9‬ش هَضخ ‪ 14۵۵0۵9022‬ضَضای اسالهی هحتطم ضْط صَفیبى ثْطُ ثطزاضی ٍ اجبضُ هبّی سطای پبضن صفب ٍالغ زض هحَعِ‬ ‫پبضن صفب ثب اجبضُ ثْبی هبّبًِ پبیِ هجلغ ‪ 6۵0۵۵۵0۵۵۵‬ضیبل ضا اظ عطیک زضج زض ضٍظًبهِ ٍ اًتطبض اگْی هعایسُ ثِ هست ‪ 2‬سبل ( اجبضُ ثْبی سبل زٍ ثب ‪ %1۵‬افعایص ًسجت ثِ اجیبضُ‬ ‫ثْبی سبل اٍل) اظ عطیک ثبضگصاضی زض سبهبًِ تساضوبت الىتطًٍیىی زٍلت(ستبز) ثِ ازضس ‪ www.setadiran.ir‬ثِ هتمبضیبى السام ًوبیس‪.‬‬ ‫ضطوت وٌٌسگبى زض هعایسُ ثبیستی هَاضز شیل ضا ضػبیت ًوبیٌس ‪:‬‬ ‫‪ -1‬پیطٌْبززٌّسگبى ثبیستی هجلغ ‪ 360۵۵۵0۵۵۵‬ضیبل ثِ ضوبضُ حسبه سیجب ‪ ٍ 31۵۵۵۵2579۵۵۵‬یب ضجبی ‪ 91۵17۵۵۵۵۵۵31۵۵۵۵2579۵۵۵‬ثِ ًبم ضْطزاضی صَفیبى ًعز ثبًه هیلیی‬ ‫ثبثت سپطزُ ضطوت زض هعایسُ ٍاضیع ًوبیٌس ٍ یب ضوبًتٌبهِ ثبًىی ثب اػتجبض ‪ 3‬هبِّ ثِ ّوبى هجلغ زض ٍجِ ضْطزاضی صَفیبى تْیِ ًوبیٌس ضٌبسِ هلی ضْطزاضی ‪ 14۵۵2821۵39‬هی ثبضس‪.‬‬ ‫‪ّ -2‬عیٌِ چبح اگْی ثطػْسُ ثطًسُ هعایسُ ذَاّس ثَز‪.‬‬ ‫‪ -3‬هجلغ پیطٌْبزی ًجبیس ووتط اظ لیوت پبیِ ثبضس‪.‬‬ ‫‪ - 4‬ثِ پیطٌْبزات هرسٍش‪ ،‬هططٍط‪ ،‬للن ذَضزُ ٍ فبلس فیص سپطزُ تطتیت اثط زازُ ًرَاّس ضس‪.‬‬ ‫‪ -5‬سپطزُ ًفطات اٍل ٍ زٍم ٍ سَم ثِ تطتیت زض صَضت اًصطاف ّط یه اظ اًبى جْت ػمس لطاضزاز تَسظ ضْطزاضی ضجظ ذَاّس ضس‪.‬‬ ‫‪- 6‬ضْطزاضی زض ضز یب لجَل یه یب ولیِ پیطٌْبزات هرتبض است‪.‬‬ ‫‪ -7‬ثطًسُ هعایسُ ثبیستی اجبضُ ثْبی ‪ 3‬هبِّ اٍل ضا ٌّگبم ػمس لطاضزاز ثِ حسبه ضْطزاضی ٍاضیع ٍ ثطای ثمیِ اجبضُ ثْبء چه اضائِ ًوبیس‪.‬‬ ‫‪ -8‬ثطًسُ هعایسُ ثبیستی ثِ اًساظُ ‪1۵‬زضصس ول اجبضُ ثْبء ًسجت ثِ اضائِ یه فمطُ ضوبًت ًبهِ ثبًىی ثب اػتجبض یه سبلِ ٍ لبثل توسیس ثطای سبل زٍم السام ٍ ثِ ضْطزاضی تحَیل ًوبیس‪.‬‬ ‫‪ -9‬ثطًسُ هعایسُ ٌّگبم ػمس لطاضزاز ثبیستی ًسجت ثِ اضائِ یه فمطُ چه ثِ هجلغ ‪ 20۵۵۵0۵۵۵0۵۵۵‬ضیبل ثبثت ضوبًت حسی اًجبم تؼْسات زض ٍجِ ضْطزاضی اضائِ ًوبیس‪.‬‬ ‫‪ -1۵‬هتمبضیبى ضطوت زض هعایسُ تب اذط ٍلت ازاضی سبػت ‪ 14:3۵‬ظْط ضٍظ چْبضضٌجِ تبضید ‪ 14۵۵011013‬فطصت زاضًس زض هعایسُ ضطوت ٍ ًسجت ثِ اضائِ پیطٌْبزات لیوت الیسام‬ ‫ضوبضُ توبس‪۵41-42521691-2 :‬‬ ‫ًوبیٌس‪.‬‬ ‫ضْطزاض صَفیبى‪ّ -‬بزی همسم ظازُ‬ ‫‪*5075‬م الف‪ *14۵۵0535:‬تبضید اًتطبضهطحلِ اٍل‪ًَ -‬ثت اٍل ‪* 14۵۵01۵026* :‬هطحلِ اٍل ‪ًَ-‬ثت زٍم‪* 14۵۵0110۵3:‬ضٍظًبهِ اضن‬ ‫اگْی زػَت هجوغ ػوَهی فَق الؼبزُ ًَثت سَم ضطوت تؼبًٍی هسىی وبضوٌبى سبظهبى‬ ‫جْبز وطبٍضظی ‪ 2‬استبى اشضثبیجبى ضطلی‬ ‫ثسیٌَسیلِ ثبعالع ولیِ اػضبء هحتطم ضطوت تؼبًٍی هسىی سبظهبى جْبز وطبٍضظی ‪ 2‬استبى اشضثبیجبى ضطلی ‪ ،‬ثِ ضوبضُ ثجتی ‪ٍ 742‬ثِ ضیٌیبسیِ هیلیی‬ ‫‪ 1۵861373121‬هیطسبًس‪ .‬جلسِ هجوغ ػوَهی فَق الؼبزُ ًَثت سَم ‪ ،‬ضاس سبػت ‪ 15‬ضٍظسِ ضٌجِ ‪14۵۵011012‬زض هحل ضطوت ذسهبت حوبیتی ٍالغ زض ًصف‬ ‫ضاُ جٌت وَی اضىبى ‪ ،‬ثطگعاض ذَاّس ضس ‪ .‬لصا اظ توبهی اػضبء هحتطم زػَت هیطَز زضایی جلسِ حضَض ثْن ضسبًٌس‪.‬‬ ‫زستَض جلسِ ‪:‬‬ ‫ی توسیس هْلت فؼبلیت ضطوت تؼبًٍی هسىی‬ ‫ّیئت هسیطُ ضطوت تؼبًٍی هسىی وبضوٌبى سبظهبى جْبز وطبٍضظی ‪2‬‬ ‫‪*10496‬تبضید اًتطبض‪ * 14۵۵01۵026 :‬ضٍظًبهِ اضن‬ ‫استانها‬ ‫‪3‬‬ ‫* فطهبًساض هیبًِ‪ :‬هطبضوت ‪ 5۵‬هیلیبضز ضیبلیی‬ ‫ذیطیی حَظُ سالهت ضبیستِ تمسیط است‬ ‫مؼبین اغتبوداز ی کسمبوداز ییطٌ میبوٍم یاررازی امًز‬ ‫ثٍ تغی مست زا ضسیزتی مُ ثسای زکغ ثػیبزی اش‬ ‫مػبئل ی تؿدؿٍ َب خًاود ی رلریۼ مؿربزًری ‪۷۷‬‬ ‫میدیبزت زیبلی خیسیه حًشٌ غرالمری ؾرُرسغرتربنم‬ ‫ؾبیػتٍ تودیس اغی مػؼًت غؼبتتی تز جدػٍ مجمغ‬ ‫خیسیه غالمی ؾُسغتبن میبوٍ ثرٍ ورورؽ مرُر ی‬ ‫تبحیسرراز خیسیه تز حًشٌ غالمی ثرًیرطٌ تز ای‬ ‫ؾیًع ًسیوب ثب ًمجًت امٌبوبت ی تجُیصات ثُداؾتی‬ ‫ی تزمبوی الش تز زاغتبی تبمیه اهال ی امرٌربوربت‬ ‫الش اؾبزٌ ًست‬ ‫* ضئیس ثیوبضستبى ّطتطٍز‪ :‬ضػبیت پطٍتىل ّیبی‬ ‫ثْساضتی ثْتطیی ّسیِ هطزم ثِ وبزض زضهبى است‬ ‫زئیع ثیمبزغتبن امب حػیه (ع) ؾُسغتبن َؿتسیت ثب‬ ‫ثیبن ایىٌٍ زػبیی تغتًزالؼملَبی ثُداؾتیم ثُتسیه‬ ‫َدیٍ مست ثٍ ًبتز تزمبن اغیم اش مست خرًاغری‬ ‫ثسای حلظ غالمتی ی ایمىی خًتؾبن تز ایه شمریرىرٍ‬ ‫جدی ثبؾىد تًتس غؼیدٌ مداحی اکرصیتۼ تز ًرىربز‬ ‫یاًػیىبغیًنم زػبیی ؾیًٌ وبمٍ َب ی پسیتٌل َربی‬ ‫ثُداؾتی مسثًط ثٍ موبثدٍ ثب ًسیوب ویص ترًغرظ َرمرٍ‬ ‫احبت مست الش ی ضسیزی اغی‬ ‫*ذسهبت اتَثَسطاًی ثِ ضْط جسیس سٌْیس‬ ‫هتَلف هیضَز‬ ‫مدیسػبمل ؾسًی یاحد اتًثًغساوی تجسیص ی حرًمرٍ‬ ‫اػال ًستۼ تز قًزت ػد ایجبت پبیربورٍ مرسًرصی‬ ‫اتًثًغساوی تز ؾُس جدید غُىدم ازایٍ خدمبت ایره‬ ‫ؾسًی ثسای غبًىبن ان ؾُس مرترًهرق مری ؾرًت‬ ‫ایًه اغمبػیدی ثب اؾبزٌ ثٍ مکًثٍ ؾًزای ترساکریری‬ ‫ؾُسغتبن اغًٌ مجىی ثس ایىٌٍ خدمبت تَی ؾسًری‬ ‫یاحد اتًثًغساوی تجسیص ی حًمٍ تب غبز ‪۸‬ۻ‪ ۳۵‬ثرًتٌ‬ ‫اغیم اکصیتۼ تز قًزتی ًرٍ ؾرًزای اغرالمری ی‬ ‫ؾُستازی غُىد اهدا ثٍ زاٌ اوداشی پبیبورٍ مرسًرصی‬ ‫وٌىدم َسرًوٍ خدمبت تَی اش غًی ایره ؾرسًری‬ ‫متًهق خًاَد ؾد‬ ‫* سبهبًِ اضتجبعبت ضْطًٍسی زض هیطاهیِ‬ ‫ایجبز هیضَز‬ ‫ؾُستاز مساؿٍ اش ایجبت ی زاٌ اوداشی غبمبوٍ ازتجبعبت‬ ‫ؾُسیودی تز ایه ؾُس تز زاغتبی تحون ؾرُرستازی‬ ‫ًَؾمىد ی الٌتسیویٌی غبشی خدمبت زغربوری ثرٍ‬ ‫ؾُسیودان خجستات‬ ‫* ثِ ًتیجِ ضسیسى ػعتوٌساًِ هصاوطات ّستیِ‬ ‫ای ذَاستِ ػوَهی است‬ ‫ومبیىدٌ یلی کویٍ تز اذزثبیجبن ؾسهی ی امب جمرؼرٍ‬ ‫تجسیص ثب هدزتاوی اش ترالؼ تریر مرراًرسٌ ًرىرىردٌ‬ ‫ًؿًزمبن تز ییه رلیۼ مب تز جسیبن ایه مراًسات‬ ‫غررلرری ی پرریررهرریرردٌ خررًاَرربن ثررٍ وررترریررجررٍ‬ ‫زغیدن ػصتمىداوٍ َػتی‬ ‫* ػولیبت اجطایی وبضذبًِ شٍه اّیی‬ ‫هلىبى اظ سطگطفتِ هیضَز‬ ‫ومبیىدٌ مست مدٌبن تز مجردرع ؾرًزای اغرالمری‬ ‫رلیۼ ثب تلکیف ‪۷‬ۺ میدیبزت تًمبن ػمدیبت اجسایی‬ ‫ًبزخبوٍ ذیه اَه مدٌبن اش غسرسکرترٍ مری ؾرًت‬ ‫غیدػدی مًغًی تز مساغ مؼبزکٍ مرؼربین جردیرد‬ ‫غیبغیم امىیتی ی اجتمبػی کسمبودازی مدٌبن اهرُربز‬ ‫تاؾیۼ متًهق مبودن ‪ ۳۹‬غبلٍ ًبزخبوٍ ذیه اَره‬ ‫مدٌبن تبغق ثبز اغی امب خًؾجلتبوٍ ثب پیگیسیرُربی‬ ‫کسمبوداز مدٌبن چىدیه جدػٍ ثب غُبمدازان تؿٌریرل‬ ‫ؾد ی ثب تلکیف ‪۷‬ۺ میدیبزت تًمبن یا ػرمردریربت‬ ‫اجسایی ایه ًبزخبوٍ ثٍ شیتی اؿبش می ؾًت‬ ‫* زضیبفت وٌٌسگبى استطاظًىب ثطای ًَثیت‬ ‫سَم ٍاوسی پبستَوٍَن ثعًٌس‬ ‫زییع تاوؿگبٌ ػدً پصؾٌی تجسیص رلیۼ تزیربکری‬ ‫ًىىدربن یاًػه اغتساشوٌب تز وًثی َربی ایز ی‬ ‫تی م ثبید ثسای وًثی غً یاًػه پربغرترًًرًیى‬ ‫تصزین ًىىد ووی پًز اتامٍ تاتۼ ثرس َرمریره اغربظ‬ ‫مساًص یاًػیىبغیًن تز تمبمی ؾُسَب ی ثلؽ َربی‬ ‫اذزثبیجبن ؾسهی امبتٌ ازایٍ خدمبت ثٍ مست اغتربن‬ ‫َػتىد یی تز وؿػتی ثب مػئًلیه ؾجٌٍ ثُرداؾری ی‬ ‫تزمبن ؾُسغتبن َؿتسیتم ضمه ثسزغی مػبئل ؾجٌٍ‬ ‫ثُداؾی ی تزمبن ایه مىغوٍم ثسای حرل مػربئرل ی‬ ‫مؿٌالت ؾجٌٍ هًز مػبػدت ی پیگیسی تات‬ ‫* پبیبى زی هبُ؛ اذطیی هْلت تؼییی تىلیف‬ ‫زستگبُّبی وبضترَاى اشضثبیجبى ضطلی‬ ‫اتازٌ ًل امًز مبلیبتی اذزثبیجبن ؾسهی ثرب قردیز‬ ‫اعالػیٍ ای اػال ًست ًٍ اخسیه مرُردری ترؼریریره‬ ‫تٌدیق تغتگبٌَبی ًبزتلًان اغتبن تب پبیبن تی مبٌ‬ ‫اغی ًدیٍ اؾلبـ تازای اثصاز پستاخیَبی ثبوٌری‬ ‫تب پبیبن تیمبٌ غبلجبزی مرُردری تازوردثربیزیت ثرٍ‬ ‫تزربٌ مدی خدمبت الٌتسیویی مبلیربتری کرُرسغری‬ ‫تغتگبٌ َبی ًبزترلرًان ثربورٌری ییربتزرربٌ َربی‬ ‫پستاخی الٌتسیویٌی خًت زا مؿبَدٌ ًستٌ ی وػجی‬ ‫ثٍ الکبم انَب ثٍ پسیودٌَبی مًجًت یب ایجبت پسیودٌ‬ ‫جدید اهدا ًىىد‬ صفحه 3 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک ‬ ‫اخبار کًتاٌ اجتماعی‬ ‫ساماوٍ تلفىی مقابلٍ با اشتغال‬ ‫اتباع خارجی غیزمجاس‪۳۶۳۹ ،‬‬ ‫سأا٘‪ ٝ‬تّف‪ٙ‬ی ‪ٚ ۸۹۸۲‬ظاضت واض‪ ،‬أباز‪ ٜ‬زضهبافبب ‬ ‫ضىاهات ‪ٌ ٚ‬عاضش ‪ٞ‬بای ٔبطزٔبی زض ذػب‪ٛ‬ظ ‬ ‫تىاضٌیطی ٘یط‪ٚ‬ی ذاضخی یبیبطٔبدباظ اظ سب‪ٛ‬ی ‬ ‫واضفطٔاهاٖ اسب‪.‬ت‪٘ ٝ‬مُ اظ ٔطوع ض‪ٚ‬اتظ ػٕ‪ٔٛ‬ی ‪ ٚ‬‬ ‫اعالع ضسا٘ی ‪ٚ‬ظاضت تؼا‪ ،ٖٚ‬واض ‪ ٚ‬ضفا‪ ٜ‬اختٕاػی‪ ،‬‬ ‫‪ٕٛٞ‬ع‪ٙ‬اٖ ٔی ت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س اظ اهٗ پبس‪ ،‬ضبىباهبب ‪ٞ‬با ‪ ٚ‬‬ ‫ٌعاضش ‪ٞ‬ای ذ‪ٛ‬ز ضا زض ذػ‪ٛ‬ظ ت‪ ٝ‬وباضٌبیبطی ‬ ‫٘یط‪ٚ‬ی واض ذاضخی ییطٔداظ اظ عبطهبک سبأبا٘ب‪ ٝ‬‬ ‫‪ٚ ۷۲۹۸۹۸۲‬ظاضت تؼا‪ ،ٖٚ‬واض ‪ ٚ‬ضفا‪ ٜ‬اخبتبٕباػبی‪ ،‬‬ ‫اعالع ز‪ٙٞ‬س‪.‬واضض‪ٙ‬اساٖ ٔطوع زض سباػبات ازاضی ‬ ‫تطای زضهافب ضىاهب ‪ٞ‬ا ‪ٌ ٚ‬عاضش ‪ٞ‬ای ٔطزٔی اظ ‬ ‫سطاسط وط‪ٛ‬ض الساْ ٔیو‪ٙٙ‬س ‪ ٚ‬پاسرٍ‪ ٛ‬ذ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬س ت‪ٛ‬ز‪ .‬‬ ‫ ‬ ‫وزخ رشذ جمعیت در ایزان‬ ‫کمتز اس ‪ ۳/۶‬درصذ است‬ ‫ٔسهط ح‪ٛ‬ظ‪ٞ ٜ‬ای ػّٕی‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬طاٖ ٌفب‪٘ ۳‬طخ ضضبس ‬ ‫خٕؼیب زض اهطاٖ وٕتط اظ ‪ ۹.۹‬زضغبس اسبب وب‪ ٝ‬‬ ‫ٍ٘طاٖ و‪ٙٙ‬س‪ ٜ‬اسب‪ .‬ػثساِىطهبٓ تب‪ٟ‬بدبب پب‪ٛ‬ضزض ‬ ‫ز‪ٚ‬اظز‪ٕٞ‬یٗ اخالسی‪ ٝ‬خأؼ‪ٔ ٝ‬سضسیٗ ‪ ٚ‬ػّٕای تالز ‬ ‫تطای اه‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ح‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬تت‪ٛ‬ا٘س اسیه‪ٞ‬ا ‬ ‫ ‬ ‫زض لٓ‪ ،‬تیاٖ وطز‪ ۳‬‬ ‫‪ ٚ‬اِص ‪ٞ‬ای اختٕاػی ضا وا‪ٞ‬ص تس‪ٞ‬س تاهس زضن ‬ ‫زضستی اظ اهٗ اسیه ‪ٞ‬ای ‪ٙ‬بس تبؼبسی ‪ ٚ‬ب‪ٙ‬بس ‬ ‫‪ٚ‬خ‪ٟ‬ی زاضت‪ ٝ‬تاضس؛ اسیه‪ٞ‬اهی ٔا٘‪ٙ‬س خبٕبؼبیبب‪ ،‬‬ ‫ ‬ ‫فطظ٘سا‪ٚ‬ضی‪ ،‬عالق ‪ ٚ‬اظز‪ٚ‬اج زاضای ٔتغبیبیبط‪ٞ‬بای ‬ ‫ٔرتّفی ‪ٞ‬ست‪ٙ‬س‪ٔ .‬سهط ح‪ٛ‬ظ‪ٞ ٜ‬ای ػّٕی‪ ٝ‬ذب‪ٛ‬ا‪ٞ‬بطاٖ ‬ ‫ٌفب‪ ۳‬هىی اظ ػ‪ٛ‬أُ ٔ‪ ٟٓ‬زض وا‪ٞ‬ص فطظ٘سا‪ٚ‬ضی ‬ ‫زض اهطاٖ‪ ،‬ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬ع‪ٛ‬ر٘ی تحػیُ ‪ ٚ‬وسه اضبتبغباَ ‬ ‫اسب و‪ ٝ‬تا تارضفتٗ سٗ ٔطزْ ‪ٕٞ‬طا‪ ٜ‬ضس‪ ٚ ٜ‬تٕاهبُ ‬ ‫ت‪ ٝ‬فطظ٘سا‪ٚ‬ضی وا‪ٞ‬ص ٔی هاتس‪.‬‬ ‫‪ ۶۳‬درصذ مزاجعان بٍ ساسمان اوتقال خًن‬ ‫اَذاکىىذٌ مستمز َستىذ‬ ‫سر‪ٍٛٙ‬ی ساظٔاٖ ا٘تماَ ذ‪ ٖٛ‬تا تیاٖ اهب‪ٙ‬بىب‪ ۶۸ ٝ‬‬ ‫زضغس اظ ا‪ٞ‬ساو‪ٙٙ‬سٌاٖ ذ‪ٔ ٖٛ‬ستٕط ‪ٞ‬ست‪ٙ‬س‪ٌ ،‬فب‪ ۳‬‬ ‫ا‪ٞ‬ساو‪ٙٙ‬سٌاٖ ٔستٕط ذ‪ ٖٛ‬حسالُ ز‪ٚ‬تاض زض سباَ ‬ ‫ساتم‪ ٝ‬ا‪ٞ‬سای ذ‪ ٖٛ‬زاض٘س‪ .‬زوتط ػبثباد غبسالبب ‬ ‫افع‪ٚ‬ز‪ ۳‬اظ اتتسای فط‪ٚ‬ضزهٗ تا پاهاٖ اشض ساَ خباضی ‬ ‫تیص اظ هه ٔیّی‪ٞ ۲۷۷ ٚ ٖٛ‬عاض ٘فط تبطای ا‪ٞ‬بسای ‬ ‫ذ‪ ٖٛ‬ت‪ٔ ٝ‬طاوع ا٘تماَ ذ‪ ٖٛ‬سطاسط وط‪ٛ‬ض ٔطاخبؼب‪ ٝ‬‬ ‫وطز٘س و‪ ٝ‬اظ اهٗ تؼساز هه ٔیّی‪ٞ ۶۷۷ ٚ ٖٛ‬بعاض ‬ ‫٘فط ضطاهظ ا‪ٞ‬سا ضا زاضت‪ٙ‬س ‪ٛٔ ٚ‬فک ت‪ ٝ‬ا‪ٞ‬سای ذب‪ ٖٛ‬‬ ‫ضس٘س‪ٚ .‬ی تػطهح وطز‪ ۳‬اٌط ‪ ٝ‬زض اهٗ تاظ‪ ٜ‬ظٔا٘ی ‬ ‫زض ضطاهظ سرب ‪ ٚ‬زض‪ٛ‬اض ضبیب‪ٛ‬ع وبط‪٘ٚ‬با لبطاض ‬ ‫زاضتیٓ‪ ،‬أا زض ٔماهس‪ ٝ‬تا ٔست ٔطات‪ ٝ‬ساَ ٌصضبتب‪ ٝ‬‬ ‫ا‪ٞ‬سای ذ‪ ۰.۹ ٖٛ‬زضغس افعاهص ضا ٘طاٖ ٔی ز‪ٞ‬س‪.‬‬ ‫‪ ۶۰۶‬معلًل طی سال گذشتٍ‬ ‫در دستگاٌَای دیلتی استخذام شذوذ‬ ‫ٔسهطوُ زفتط ت‪ٛ‬إ٘‪ٙ‬سساظی سباظٔباٖ تب‪ٟ‬بعهسبتبی ‬ ‫وط‪ٛ‬ض اظ استربساْ ‪٘ ۶۷۹‬بفبط اظ ٔبؼبّب‪ٛ‬رٖ زض ‬ ‫زستٍا‪ٞ ٜ‬ای ز‪ِٚ‬تی ‪ٚ ٚ‬ظاضترا٘‪ٞ ٝ‬ا زض ساَ ٌصضتب‪ ٝ‬‬ ‫ذثط زاز ‪ٌ ٚ‬فب‪ٞ ۳‬ط زستٍا‪ٞ‬بی وب‪ ٝ‬اظ تب‪ٛ‬زخب‪ ٝ‬‬ ‫ػٕ‪ٔٛ‬ی وط‪ٛ‬ض استفاز‪ ٜ‬و‪ٙ‬س‪ ،‬تاهس لا٘‪ ٖٛ‬اذتػباظ ‬ ‫س‪ ٝ‬زضغس ٔد‪ٛ‬ظ‪ٞ‬ای استرسأی لا٘‪ ٖٛ‬حٕاهب اظ ‬ ‫ٔؼّ‪ٛ‬رٖ ضا ضػاهب و‪ٙ‬س‪ٔ .‬حٕسضضا ض‪ٟ‬ثاظی افع‪ٚ‬ز‪ ۳‬‬ ‫ساظٔاٖ ‪ٞ‬ای ز‪ِٚ‬تی تمطهثا غس زض غس اهٗ لا٘‪ ٖٛ‬ضا ‬ ‫ضػاهب ٔی و‪ٙٙ‬س ‪ ٚ‬تا ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ت‪ٕٞ ٝ‬ا‪ٍٙٞ‬ی تا سباظٔباٖ ‬ ‫أ‪ٛ‬ض استرسأی وط‪ٛ‬ض ‪ ٚ‬سرتٍیطی اهٗ سباظٔباٖ ‬ ‫زض زازٖ ٔد‪ٛ‬ظ‪ٞ‬ا ‪ ٚ‬تؼییٗ س‪ٟ‬بٕبیب‪ٔ ٝ‬بؼبّب‪ٛ‬رٖ زض ‬ ‫زستٍا‪ٞ ٜ‬ای ز‪ِٚ‬تی ٔی ت‪ٛ‬اٖ ٌفب تٕباْ سب‪ٟ‬بٕبیب‪ ٝ‬‬ ‫ٔؼّ‪ٛ‬رٖ اظ ٔد‪ٛ‬ظ‪ٞ‬ای غازض ضس‪ ٜ‬تبطای زسبتبٍبا‪ ٜ‬‬ ‫‪ٞ‬ای ز‪ِٚ‬تی ستاض‪ ٜ‬زاض ضس‪ ٜ‬اسبب هبؼب‪ٙ‬بی فبمبظ ‬ ‫ٔؼّ‪ٛ‬رٖ زض اٖ ضست‪ ٝ‬ضغّی پبس اظ لبثب‪ِٛ‬بی زض ‬ ‫اظٔ‪ٟ٘ ٖٛ‬اهی ت‪ ٝ‬واض ٌطفت‪ٔ ٝ‬یض‪٘ٛ‬س‪ .‬‬ ‫ ‬ ‫کمک ‪ ۳‬میلیارد تًماوی خیزان‬ ‫بٍ مىاطق سیل سدٌ‬ ‫سطپطسب ساظٔاٖ زا‪ٚ‬عّثاٖ خٕؼیب ‪ٞ‬الَ احٕط اظ ‬ ‫خٕغ ا‪ٚ‬ضی تیص اظ ‪ٔ ۸‬یّیاضز ت‪ٔٛ‬اٖ تطای وبٕبه ‬ ‫ت‪ٙٔ ٝ‬اعک سیُ ظز‪ ٜ‬ذثط زاز‪ .‬ت‪٘ ٝ‬مبُ اظ خبٕبؼبیبب ‬ ‫‪ٞ‬الَ احٕط‪ٚ ،‬حیس سّیٕی زض ذػب‪ٛ‬ظ وبٕبه ‬ ‫‪ٞ‬ای ٔطزٔی اهٗ ساظٔاٖ ت‪ ٝ‬استاٖ ‪ٞ‬ای ٔتااط اظ سیُ ‬ ‫ٌفب‪ ۳‬ساظٔاٖ زا‪ٚ‬عّثاٖ خٕؼیب ‪ٞ‬الَ احٕط تا اتىا ‬ ‫ت‪ ٝ‬زا‪ٚ‬عّثاٖ ‪ ٚ‬ذیطاٖ‪ ،‬پطتیثاٖ سباظٔباٖ أبساز ‪ ٚ‬‬ ‫٘دات زض تحطاٖ ‪ٞ‬ا اسب‪ٚ.‬ی ازأ‪ ٝ‬زاز‪ ۳‬تبا تب‪ٛ‬خب‪ ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬سؼب سیُ زض ‪ٟ‬اض استاٖ خ‪ٛٙ‬تی وطب‪ٛ‬ض‪ ،‬اهبٗ ‬ ‫ساظٔاٖ تا اػالْ ضٕاض‪ ٜ‬حساب زض فبطاذب‪ٛ‬ا٘بی اظ ‬ ‫ٔطزْ ٘‪ٛ‬ع ز‪ٚ‬سب ‪ ٚ‬ذیطهٗ ذ‪ٛ‬اسب تبا تب‪ ٝ‬هباضی ‬ ‫ٔطزْ ٔتااط اظ سیُ ‪ ٚ‬اتٍطفتٍی تطتات‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫سطپطسب ساظٔاٖ زا‪ٚ‬عّثاٖ خٕؼیب ‪ٞ‬بالَ احبٕبط ‬ ‫ازأ‪ ٝ‬زاز‪ ۳‬خٕغ وٕه ‪ٞ‬ای ٘مسی ‪ ٚ‬یبیبط ٘بمبسی ‬ ‫ذیطاٖ ‪ ٚ‬زا‪ٚ‬عّثاٖ ‪ٔ ۸‬یّیاضز ‪ٔ ۲۷۷ ٚ‬یّی‪ ٖٛ‬تب‪ٔٛ‬باٖ ‬ ‫اسب‪.‬سّیٕی ازأ‪ ٝ‬زاز‪ ۳‬ػٕس‪ ٜ‬وٕه ‪ٞ‬ای ذیبطهبٗ ‬ ‫تست‪ٞ ٝ‬ای یصاهی‪ ،‬ت‪ٟ‬ساضتی‪ٛٔ ،‬وب ‪٘ ٚ‬اهّ‪ ٖٛ‬تب‪ٛ‬ز ‬ ‫و‪ ٝ‬ت‪ٙٔ ٝ‬اعک ٔتااط اظ سیُ اضساَ ضس‪.‬‬ ‫ساظٔاٖ زا‪ٚ‬عّثاٖ خٕؼیب ‪ٞ‬الَ احبٕبط پبیبص تبط ‬ ‫ضٕاض‪ ٜ‬حساب ‪٘ ۹۶۷۷۷۷۷۹۳۲‬عز تا٘ه ٔبّبب ضا ‬ ‫تطای وٕه ت‪ٔ ٝ‬طزْ سیُ ظز‪ ٜ‬اػالْ وطز‪ ٜ‬ت‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫اسمًن یکالت ‪ ۰۰‬اسفىذ بزگشار میشًد‬ ‫سر‪ٙ‬بٍب‪ٛ‬ی اتبحبازهب‪ ٝ‬سبطاسبطی وبا٘ب‪ٞ ٖٛ‬بای ‬ ‫‪ٚ‬والی زازٌستطی اهطاٖ (اسى‪ٛ‬زا) اظ تبطٌبعاضی ‬ ‫لغؼی اظٔ‪ ٖٛ‬واضأ‪ٛ‬ظی ‪ٚ‬واِب زض تاضهد تیستبٓ ‬ ‫اسف‪ٙ‬س ٔا‪ ٜ‬ساَ ‪ ۹۳۷۷‬ذثط زاز‪ .‬ت‪٘ ٝ‬مُ اظ اتحبازهب‪ ٝ‬‬ ‫سطاسطی وا٘‪ٖٞٛ‬ای ‪ٚ‬وبالی زازٌسبتبطی اهبطاٖ ‬ ‫ ‬ ‫(اسى‪ٛ‬زا)‪ ،‬اتطا‪ٞ‬یٓ ویا٘ی ضٕٗ اػبالْ ذبثبط ضفبغ ‬ ‫تطذی ٔ‪ٛ‬ا٘غ زض تطٌعاضی اظٔب‪ٚ ٖٛ‬وباِبب سباَ ‬ ‫خاضی‪ ،‬افع‪ٚ‬ز‪ ۳‬حم‪ٛ‬ق ٔس٘ی‪ ،‬اهیٗ زازضسی ٔس٘بی‪ ،‬‬ ‫حم‪ٛ‬ق تداضت‪ ،‬اغ‪ َٛ‬است‪ٙ‬ثاط حم‪ٛ‬ق اسبالٔبی ‪ ٚ‬‬ ‫ٔت‪ ٖٛ‬فم‪ ،ٝ‬حم‪ٛ‬ق خعای ػٕ‪ٔٛ‬ی ‪ ٚ‬اذبتبػباغبی‪ ،‬‬ ‫اهیٗ زازضسی ویفطی ‪ ٚ‬حبمب‪ٛ‬ق اسباسبی ٔب‪ٛ‬از ‬ ‫أتحا٘ی اظٔ‪ ٖٛ‬وباضأب‪ٛ‬ظی ‪ٚ‬وباِبب زض سباَ ‬ ‫‪ ۹۳۷۷‬اسب و‪ ٝ‬حم‪ٛ‬ق اساسی ‪ٔ ٚ‬بتب‪ ٖٛ‬فبمب‪ ٝ‬زض ‬ ‫ساَ ٌصضت‪ ٝ‬ت‪ٛٔ ٝ‬از أتحا٘ی اضاف‪ ٝ‬ضس‪ ٜ‬اسب‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ٔماهس‪ ٝ‬تا‬ ‫یکطٌثِ ‪ 62‬دی ‪ 02 * 0011‬صاًَیِ ‪ 01 * 6166‬جوادی الثاًی‪ * 0001‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَس ایکیٌجی ایل ) * ضوارُ ( سایی ) ‪4000 :‬‬ ‫جامعٍ افسزدٌ ی بی اوگیشٌ‪،‬‬ ‫حزکت ریبٍ جلً وخًاَذ داشت‬ ‫ضئیس ا٘دٕٗ زهاتب اهطاٖ‪۳‬‬ ‫دیاتتی ّا دس سَم ٍاکسی کزًٍا را حتوا تشریق کٌٌذ‬ ‫رئیس اًجوی دیاتت ایزاى تا تیاى ایٌکِ‬ ‫اهار هزگ ٍ هیز تیواراى دیاتتی هثتتت‬ ‫تِ کزًٍا تسیار کاّص یافتِ‪ ،‬تاکیذ کزد‪:‬‬ ‫تیواراى هثت تِ دیاتت حتوا دس ستَم‬ ‫ٍاکسی علیِ کزًٍا را تشًٌذ‪.‬‬ ‫اسساهلل ضخه افع‪ٚ‬ز‪ ۳‬زض ٌصضت‪ٔ ٝ‬یبعاٖ ‬ ‫ٔطی ‪ٔ ٚ‬یبط زهباتبتبی ‪ٞ‬باهبی زاضای ‬ ‫تیٕاضه‪ٟ‬ای ظٔی‪ ٝٙ‬ای ٔا٘‪ٙ‬س الی‪ ،‬لّثبی ‬ ‫‪ ٚ‬ػط‪ٚ‬لی ‪ ٚ‬فطاض ذ‪ ٖٛ‬تار تب‪ ٝ‬ػبّبب ‬ ‫اتتال ت‪ ٝ‬وط‪٘ٚ‬ا ‪ ۲۲‬زضغس تب‪ٛ‬ز وب‪ ٝ‬تبا ‬ ‫ا٘داْ ‪ٚ‬اوسی‪ٙ‬اسی‪ ٖٛ‬اهٗ تبیبٕباضاٖ زض ‬ ‫زظ‪ٞ‬ای ا‪ ٚ َٚ‬ز‪ ْٚ‬اهبٗ ضلبٓ تسبیباض ‬ ‫وا‪ٞ‬ص هافت‪ ٝ‬اسب‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی اظ‪ٟ‬اض زاضب‪ ۳‬ا٘داْ ‪ٚ‬اوسی‪ٙ‬اسیب‪ ٖٛ‬‬ ‫ت‪ٛ‬هژ‪ ٜ‬زظ س‪ ْٛ‬تطای تیٕاضاٖ زهاتتبی تبا ‬ ‫ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬ضی‪ٛ‬ع س‪ٛ‬ه‪ ٝ‬ا‪ٔٚ‬یىط‪ ٖٚ‬تسبیباض ‬ ‫ضط‪ٚ‬ضی اسب ظهطا ‪ٚ‬اوسٗ زض تبطاتبط ‬ ‫تازی‪ٞ‬بای ‬ ‫‪ٞ‬ا‪ ،‬ا٘تی ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‪ٞ‬ا ‪ٚ ٚ‬هط‪ٚ‬د‬ ‫ػف‪٘ٛ‬ب ‬ ‫رظْ ضا ت‪ِٛ‬یس ‪ ٚ‬اظ تبسٖ ٔبحبافبظبب ‬ ‫وببطز‪ ٚ ٜ‬اهببٗ ا٘ببت بی تببازی ‪ٞ‬ببا تببا ‬ ‫ٔیىط‪ٚ‬ب ‪ٞ‬اهی و‪ٚ ٝ‬اضز تسٖ ٔی ضب‪٘ٛ‬بس ‬ ‫ٔثاضظ‪ٔ ٜ‬یو‪ٙ‬س‪ .‬‬ ‫ ‬ ‫ضخه تػطهح وطز ‪ٚ ۳‬اوسٗ ‪ٞ‬اهی وب‪ ٝ‬‬ ‫ػّی‪ٚ ٝ‬هط‪ٚ‬د وط‪٘ٚ‬ا زض وط‪ٛ‬ض استفباز‪ ٜ‬‬ ‫ٔی ض‪ٛ‬ز‪ ،‬ػ‪ٛ‬اضؼ خا٘ثی ذفیفی زاض٘س ‬ ‫‪ ٚ‬ضسهس ٘یست‪ٙ‬س‪ ،‬افطازی و‪ ٝ‬تبیبٕباضی ‬ ‫‪ٞ‬ای ظٔی‪ ٝٙ‬ای زاض٘س تاهس تطای تبعضهبک ‬ ‫اهٗ ‪ٚ‬اوسٗ تا پعضه ٔؼاِح ٔطب‪ٛ‬ضت ‬ ‫وطز‪ ٚ ٜ‬پس اظ ا٘داْ ‪ٚ‬اوسی‪ٙ‬اسی‪ ۹۶ ٖٛ‬‬ ‫تا ‪ ۹۷‬زلیم‪ ٝ‬زض ٔحُ تبعضهبک ‪ٚ‬اوسبٗ ‬ ‫تٕا٘‪ٙ‬س ‪ ٚ‬تحب ٘ظط ٔطالثاٖ تب‪ٟ‬بساضبتبی ‬ ‫تاض‪ٙ‬س تا اٌط ػاضض‪ ٝ‬ضسهسی ضخ زاز‪ ،‬‬ ‫السأات زضٔا٘ی سطهغ ا٘داْ ض‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ضئیس ا٘دٕٗ زهباتبب اهبطاٖ تباوبیبس ‬ ‫وببطز‪ٔ ۳‬طببا‪ٞ‬ببس‪ ٜ‬ضببس‪ ٜ‬پببس اظ ‬ ‫‪ٚ‬اوسی‪ٙ‬اسی‪ ،ٖٛ‬سیستٓ اهٕ‪ٙ‬ی تبسٖ زض ‬ ‫ٔماتُ ‪ٚ‬اوسٗ وط‪٘ٚ‬با ‪ٚ‬اوب‪ٙ‬بص ٘طباٖ ‬ ‫زاز‪ ٚ ٜ‬تاػث تبط‪ٚ‬ظ تبطذبی ػب‪ٛ‬اضؼ ‬ ‫خا٘ثی ٔا٘‪ٙ‬س ذسبتبٍبی‪ ،‬تبه‪ِ ،‬بطظ‪ ،‬‬ ‫اس‪ٟ‬اَ‪ ،‬سطٌید‪ ،ٝ‬لطٔعی‪ ،‬اِبتب‪ٟ‬باب ‪ ٚ‬‬ ‫ت‪ٛ‬ضْ زض ٔحُ تعضهک ‪ ٚ‬ییط‪ٔ ٜ‬ی ضب‪ٛ‬ز‪ ،‬‬ ‫اهٗ ػالئٓ عثیؼی ت‪ٛ‬ز‪٘ ٚ ٜ‬طا٘‪ٞ ٝ‬اهی اظ ‬ ‫فؼاِیب تسٖ تطای اهداز اهٕ‪ٙ‬ی اسب‪.‬‬ ‫ت‪ٌ ٝ‬فت‪ ٝ‬ضخه‪ ،‬زض و‪ٙ‬اض ‪ٚ‬اوسی‪ٙ‬اسی‪ ،ٖٛ‬‬ ‫ضػاهب ضی‪٘ ٜٛ‬أ‪ٞ ٝ‬ای تب‪ٟ‬بساضبتبی اظ ‬ ‫خّٕ‪ ٝ‬استفاز‪ ٜ‬اظ ٔباسبه‪ ،‬ضػباهبب ‬ ‫فاغّ‪ٌ ٝ‬صاضی اختٕاػی‪ ،‬ضبسبتبطب‪ٛ‬ی ‬ ‫ٔىطض زسب ‪ٞ‬ا ها ضسػفب‪٘ٛ‬بی وبطزٖ ‬ ‫ا٘‪ٟ‬ا ‪ ٚ‬پط‪ٞ‬یع اظ تطزز زض ٔحیبظ ‪ٞ‬بای ‬ ‫ضّ‪ٛ‬ؽ تطای تیٕاضاٖ ٔثتبال تب‪ ٝ‬زهباتبب ‬ ‫حائع ا‪ٕٞ‬یب اسب ظهبطا زض غب‪ٛ‬ضت ‬ ‫اتتالی هه فطز زهاتبتبی تب‪ٚ ٝ‬هبط‪ٚ‬د ‬ ‫وط‪٘ٚ‬ا‪ ،‬ػالئٓ ضسهستط ‪ٚ ٚ‬ذیٓ تطی ضا ‬ ‫تدطت‪ٔ ٝ‬ی و‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی افع‪ٚ‬ز ‪ٔ ۳‬ثتالهاٖ ت‪ ٝ‬زهاتب تباهبس تبا ‬ ‫ز‪ٚ‬ض وطزٖ استطد ‪ ٚ‬تطد اظ ذب‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬‬ ‫٘‪ٛ‬ضیسٖ وافی اب‪ ،‬زٔای تسٖ ذ‪ٛ‬ز ضا ‬ ‫و‪ٙ‬تطَ ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬غی‪ٞ ٝ‬ای ت‪ٟ‬ساضتی ضا ز٘ثاَ ‬ ‫و‪ٙٙ‬س‪ ،‬ا٘‪ٟ‬ا ‪ٕٞ‬ی‪ٙ‬یٗ ت‪ ٝ‬ع‪ٛ‬ض ٔطته تاهس ‬ ‫زسب ‪ٞ‬ای ذ‪ٛ‬ز ضا تا غباتب‪ ٚ ٖٛ‬اب ‬ ‫تط‪ٛ‬ه‪ٙ‬س ها اظ ٔحّ‪ٞ َٛ‬ای ضسػبفب‪٘ٛ‬بی ‬ ‫و‪ٙٙ‬س‪ ٜ‬استفاز‪ ٜ‬و‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫اهٗ پعضه اظ‪ٟ‬اض زاضب‪ٔ ۳‬ثتالهاٖ تب‪ ٝ‬‬ ‫تیٕاضی زهاتب زض ضطاهظ و‪٘ٛٙ‬ی ٔا٘‪ٙ‬بس ‬ ‫ساهط افطاز تاهس ت‪ ٝ‬اغ‪ َٛ‬تغصه‪ ٝ‬اهٕٗ ‪ ٚ‬‬ ‫سآِ ذ‪ٛ‬ز ت‪ٛ‬خ‪ٚ ٝ‬هژ‪ ٜ‬و‪ٙٙ‬بس ‪٘ ٚ‬بیباظی ‬ ‫٘یسب ا٘‪ٟ‬ا ٔػط ‪ٚ‬هبتبأبیبٗ ‪ٞ‬با ‪ ٚ‬‬ ‫ٔىُٕ ‪ٞ‬ای زاض‪ٚ‬هی ضا خبع‪ ٚ‬تبغبصهب‪ ٝ‬‬ ‫ذ‪ٛ‬ز لطاض ز‪ٙٞ‬س ‪ ٚ‬تیطتط اظ ٔ‪ٛ‬از یصاهبی ‬ ‫ٔفیس استفاز‪ ٜ‬و‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫ضخه تا تیاٖ اه‪ٙ‬ى‪ ۹۲ ٝ‬زضغس خٕؼیب ‬ ‫تاری ‪ ۲۷‬ساَ وط‪ٛ‬ض زهباتبب زاض٘بس‪ ،‬‬ ‫ذاعط٘طاٖ وبطز ‪ ۳‬حبس‪ٚ‬ز ‪ ۸۷‬زضغبس ‬ ‫خٕؼیب وط‪ٛ‬ض اضاف‪ٚ ٝ‬ظٖ ‪ ٚ‬البی ز ‬ ‫اض٘س و‪ ٝ‬اظ ػ‪ٛ‬أُ اغّی تط‪ٚ‬ظ تیبٕباضی ‬ ‫زهاتب اسب ‪ ٚ‬تغصه‪٘ ٝ‬أ‪ٙ‬اسه‪ ،‬بطتبی ‬ ‫تار‪ ،‬فطاضذ‪ ٖٛ‬تار‪ٔ ،‬ػط زذا٘بیبات ‬ ‫‪ٔ ٚ‬طط‪ٚ‬تات اِىّی ‪ ٚ‬اذتالرت ذ‪ٛ‬اب ‬ ‫اظ خّٕ‪ ٝ‬ػ‪ٛ‬أّی اسب و‪ ٝ‬اتتال ت‪ ٝ‬اهبٗ ‬ ‫تیٕاضی ضا تطسهس ٔی و‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫اراس پیصثثتًام هذارس ریزدٍلتی تزای سال ‪،0010‬‬ ‫کار تِ کار کزدى »ضْزیِ«‪ ،‬هوٌَع!‬ ‫هذیزکل هذارس ٍ هتزاکتش رتیتزدٍلتتتی ٍسار‬ ‫اهَسش ٍپزٍرش تا اضارُ تِ اهکاى اًجام پیص ثثت ًام‬ ‫هذارس ریزدٍلتی تزای سال تحصیلی اتی گتتتت‪:‬‬ ‫دریافت ٍجِ تیص اس ًزخ هصَب تخلف ٍ ّوچٌتیتی‬ ‫کار تِ کتار کتزدى ضتْتزیتِ در هتذارس ٍ‬ ‫هزاکش هوٌَع است‪.‬‬ ‫سؼیس غاِح‪ ،‬اظ أىاٖ ا٘داْ پیص اثبب ٘باْ ٔبساضد ‬ ‫ییطز‪ِٚ‬تی تطای ساَ تحػیّی اتی ذثط زاز ‪ ٚ‬اظب‪ٟ‬باض ‬ ‫وطز ‪ ۳‬ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬اهٗ ٘ىت‪ ٝ‬رظْ اسب و‪ ٝ‬تا ظٔاٖ اتبالؽ ‬ ‫ض‪ٟ‬طه‪ ٝ‬خسهس‪ٔ ،‬الن زضهافب ض‪ٟ‬طه‪ ٝ‬ساَ اتبی تب‪ ٝ‬‬ ‫غ‪ٛ‬ضت ػّیاِحساب‪ ،‬ض‪ٟ‬طه‪ ٝ‬ساَ خاضی اسب‪.‬‬ ‫ ‬ ‫‪ٚ‬ی افع‪ٚ‬ز‪ٞ ۳‬طساِ‪٘ ٝ‬طخ ض‪ٟ‬طه‪ٔ ٝ‬ساضد ییطز‪ِٚ‬تی زض ‬ ‫ض‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬ا‪ِٚ‬یاء ٔیتب‪ٛ‬ا٘ب‪ٙ‬بس ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫زضج ٔی‬ ‫سأا٘‪ٔ ٝ‬طاضوب ‪ٞ‬ا‬ ‫اظ اٖ ٔغّغ ض‪٘ٛ‬س‪ ،‬ضٕٗ ا٘ىب‪ ٝ‬ضب‪ٟ‬بطهب‪ ٝ‬زض ظٔباٖ ‬ ‫اثب ٘اْ ‪ٞ‬ا زض تاتّ‪ٛ‬هی ٘ػه ‪ ٚ‬زض ٔؼطؼ زهس ػٕب‪ ْٛ‬‬ ‫لطاض ٔیٌیطز‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ٔسهطوُ ٔبساضد ‪ٔ ٚ‬بطاوبع یبیبطز‪ِٚ‬بتبی ‪ٚ‬ظاضت ‬ ‫أ‪ٛ‬ظش ‪ٚ‬پط‪ٚ‬ضش تا تیاٖ اهب‪ٙ‬بىب‪ ٝ‬ضب‪ٟ‬بطهب‪ٔ ٝ‬ػب‪ٛ‬ب ‬ ‫أ‪ٛ‬ظضٍا‪ٞ ٜ‬ای ػّٕی اظاز ‪ ٚ‬ظتاٖ ٘یع زض پ‪ٛ‬ستطی زض ‬ ‫أ‪ٛ‬ظضٍا‪٘ ٜ‬ػه ٔیض‪ٛ‬ز ٌفب‪ ۳‬زضهافب ‪ٚ‬خ‪ ٝ‬تبیبص ‬ ‫ ‬ ‫اظ ٘طخ ٔػ‪ٛ‬ب ترّف ‪ٕٞ ٚ‬ی‪ٙ‬یٗ واضت تب‪ ٝ‬وباضت ‬ ‫وطزٖ ض‪ٟ‬طه‪ ٝ‬زض ٔساضد ‪ٔ ٚ‬طاوع ٕٔ‪ٛٙ‬ع اسب‪.‬‬ ‫غاِح تاویس وطز و‪ ٝ‬ذا٘‪ٛ‬از‪ٞ ٜ‬ا زض غ‪ٛ‬ضت ٔطا‪ٞ‬بس‪ ٜ‬‬ ‫ترّف‪ ،‬ضىاهب ذ‪ٛ‬ز ضا زض سأا٘‪ٔ ٝ‬طاضوب ‪ٞ‬ا اثبب ‬ ‫و‪ٙٙ‬س تا تطضسی ض‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ‪ٕٞ‬ی‪ٙ‬یٗ زضتاض‪ ٜ‬ض‪٘ٚ‬س ٘ظاضت ‪ٞ‬ا تبط ػبٕبّبىبطز ‬ ‫ٔساضد زض حیٗ اثب ٘اْ ‪ٞ‬ا ‪ ٚ‬تطذ‪ٛ‬ضز تا تبربّبفبات ‬ ‫ض‪ٟ‬طه‪ ٝ‬ای ‪ ٚ‬ساهط تبربّبفبات ٌبفبب‪ٔ ۹۹ ۳‬بسضسب‪ ٝ‬‬ ‫ییطز‪ِٚ‬تی ‪ٞ ٚ‬فب أ‪ٛ‬ظضٍا‪ ٜ‬و‪ٙ‬ى‪ٛ‬ض ‪ ٚ‬ظتاٖ ذاضخی ‬ ‫ٔطتىه ترّف ضس‪ ٜ‬ت‪ٛ‬ز٘س وب‪ ٝ‬تبؼبغبیبُ ضبس٘بس‪ .‬‬ ‫‪ٕٞ‬ی‪ٙ‬یٗ ‪ٔ ۲۲‬سضس‪ٔ ٚ ٝ‬طوع اظ هبه تبا سب‪ ٝ‬سباَ ‬ ‫تؼغیُ ضس٘س ‪ .‬ضص ٔسهط ٔسضس‪ٔ ٝ‬ترّف ػعَ ‪ ۳۹ ٚ‬‬ ‫ٔسهط ٘یع ت‪ٛ‬تید وتثی ٌطفت‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ضهیس ساظٔاٖ حح ‪ ٚ‬ظهاضت ذثط زاز‪۳‬‬ ‫احتوال افشایص ایستگاُّای پزٍاسی تزای عشیوت سائزاى ایزاًی تِ سَریِ‬ ‫رئیس ساسهاى حج ٍ سیار اس‬ ‫احتوال افشایص ایستگاُ ّتای‬ ‫پزٍاسی تزای هتقاضیاى ستتتز‬ ‫سیارتی تِ سَریِ خثز داد ٍ‬ ‫گتت‪ :‬در ایی سهیٌِ در ستتتز‬ ‫ٍسیز راُ ٍ ضْزساسی تِ ایتی‬ ‫کطَر‪ ،‬تا هقام ّتای ستَری‬ ‫گتتٍگَ ٍ تثادل ًظز ضذ‪.‬‬ ‫ت‪٘ ٝ‬مُ اظ ض‪ٚ‬اتبظ ػبٕب‪ٔٛ‬بی ‬ ‫ساظٔاٖ حح ‪ ٚ‬ظهاضت‪ ،‬ػّی ضضا ضضیسهاٖ و‪ ٝ‬زض لاِه ػض‪ٛ‬ی اظ ‪ٞ‬یات تّ‪ٙ‬سپاهب‪ ٝ‬‬ ‫التػازی ‪ ٚ‬سیاسی ت‪ ٝ‬ضهاسب ‪ٚ‬ظهبط ضا‪ ٚ ٜ‬ضب‪ٟ‬بطسباظی ػباظْ سب‪ٛ‬ضهب‪ ٝ‬ضبس‪ ٜ‬‬ ‫اسب‪ ،‬اظ‪ٟ‬اض زاضب‪ ۳‬زض اهٗ ٔاللات ‪ٞ‬ا و‪ٕٞ ٝ‬طا‪ٚ ٜ‬ظهط ضا‪ ٚ ٜ‬ض‪ٟ‬طساظی ‪ ٚ‬ضهبیبس ‬ ‫وٕیسی‪ٔ ٖٛ‬طتطن اهطاٖ ‪ ٚ‬س‪ٛ‬ضه‪ ٝ‬تا ٔمأات س‪ٛ‬ضی زاضتیٓ ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع اػعاْ ظائبطاٖ ‬ ‫‪ٔ ٚ‬ساِ‪ ٝ‬سفط‪ٞ‬ای ظهاضتی ٘یع پیٍیطی ضس‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی افع‪ٚ‬ز‪ ۳‬زض زهساض تا ‪ٚ‬ظهط ذاضخ‪ ٝ‬س‪ٛ‬ضه‪ ٝ‬ضاخغ ت‪ٛٔ ٝ‬ض‪ٛ‬ع ٔستث‪ٙ‬ی ضبسٖ ظ‪ٚ‬اض ‬ ‫اهطا٘ی اظ ٔػ‪ٛ‬ت‪ٌ ٝ‬طزضٍطی زه‪ٙ‬ی ساَ ‪ ۲۷۹۰‬اهٗ وط‪ٛ‬ض ٌفب ‪ٔ ٚ ٌٛ ٚ‬مطض ضبس ‬ ‫ٔس‪ٚٛ‬رٖ شیضتظ تطضسی ‪ٞ‬ای رظْ ضا زض اهٗ ضاتغ‪ ٝ‬ا٘داْ ز‪ٙٞ‬س‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ضهیس ساظٔاٖ حح ‪ ٚ‬ظهاضت ازأ‪ٝ‬زاز‪ ۳‬زض زهساض تا ٘بربسبب ‪ٚ‬ظهبط سب‪ٛ‬ضهب‪ ،ٝ‬زض ‬ ‫ ‬ ‫ذػ‪ٛ‬ظ ت‪ٛ‬سؼ‪ ٝ‬سفط‪ٞ‬ای ظهاضتی و‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬اسب ٔطزْ اهطاٖ اسب ‪ ٚ‬ت‪ٙ‬ا زاضهٓ اػبعاْ ‬ ‫ظائطاٖ ضا اظ استاٖ ‪ٞ‬ای ٔرتّف ت‪ٛ‬سؼ‪ ٝ‬ز‪ٞ‬یٓ‪ٌ ،‬فب ‪ ٚ ٌٛ ٚ‬لطاض ضس زض اهٗ ظٔی‪ٙ‬ب‪ ٝ‬‬ ‫تطای ظهاضت ‪ٕٞ‬طا‪ ٜ‬تا س‪ِٟٛ‬ب‪ ،‬ػعت ‪ ٚ‬وطأب ظائطاٖ اهطا٘ی زست‪ٛ‬ضات رظْ تب‪ ٝ‬‬ ‫حقَق سزتاساى افشایص هییاتذ‬ ‫هعاٍى ّواٌّگ کٌٌذُ ستاد کل ًیزٍ ّتای‬ ‫هسلح‪ :‬تا تصَیه ستاد کل ًیزٍ ّای هسلح ٍ‬ ‫حوایت دٍلت در سال ‪ 0010‬ضاّذ افشایص‬ ‫حقَق کارکٌاى ٍظیتِ خَاّین تَد‪.‬‬ ‫سطزاض سطتیپ پاسساض ػثساِ‪ٟ‬ی تا تیاٖ اه‪ٙ‬ى‪ ٝ‬‬ ‫زض ساَ ٌصضت‪ ٝ‬اضاف‪ ٝ‬حم‪ٛ‬ق سطتاظاٖ تیطتط ‬ ‫زض ح‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬ضفب ‪ ٚ‬أس ‪ٞ ٚ‬عه‪ٞ ٝٙ‬ای زهٍط ضا ‬ ‫ضأُ ٔی ضس‪ ،‬افع‪ٚ‬ز‪ ۳‬اهٗ اضاف‪ ٝ‬حمب‪ٛ‬ق ‪ٞ‬با ‬ ‫تا تساتیطی و‪ ٝ‬اظ س‪ٛ‬ی ستاز وُ ٘یط‪ٞٚ‬بای ‬ ‫ ‬ ‫وأُ ٘ث‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬أیس‪ٚ‬اضهٓ زض ساَ ‪ ۹۳۷۹‬‬ ‫ٔسّح ا٘داْ ضس‪ ،‬حم‪ٛ‬ق سطتاظاٖ ‪ٚ‬ظیف‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬لسضی افعاهص هاتس و‪ ٝ‬وبٕبه حباَ ‬ ‫اٖ‪ٞ‬ا زض ٔحیظ ذسٔتی ض‪ٛ‬ز‪ .‬‬ ‫ ‬ ‫سطزاض ػّی ػثساِ‪ٟ‬ی تا اضاض‪ ٜ‬ت‪ ٝ‬اه‪ٙ‬ى‪ٔ ٝ‬یاٍ٘یٗ حم‪ٛ‬ق سطتاظاٖ زض حباَ حباضبط ‬ ‫٘‪ٟ‬ػس ‪ٞ‬عاض ت‪ٔٛ‬اٖ اسب‪ ،‬تػطهح وطز‪ ۳‬حم‪ٛ‬ق ‪ٞ‬اهی و‪ ٝ‬ارٖ سبطتباظاٖ زضهبافبب ‬ ‫و‪ٙٙ‬س‪ ،‬تستٍی ت‪ٔ ٝ‬یعاٖ تحػیالت‪ ،‬ضطاهظ تا‪ٙٔ ٚ ُٞ‬اعک ذسٔتی اٖ‪ٞ‬ا زاضز ‪ ٚ‬‬ ‫ ‬ ‫ٔی ‬ ‫اٖ ضاء اهلل زض ساَ اه‪ٙ‬س‪ ٜ‬ضا‪ٞ‬س افعاهص حم‪ٛ‬ق زض ح‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬سطتاظاٖ ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ ت‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ت‪ٙ‬اتط اهٗ ٌعاضش سطزاض سطتیپ پاسساض ػّی ػثساِ‪ٟ‬ی زض خٕبغ فبطٔبا٘بس‪ٞ‬باٖ ‪ ٚ‬‬ ‫واضو‪ٙ‬اٖ ٘یط‪ٚ‬ی ظٔی‪ٙ‬ی اضتص ‪ٌ ٓٞ‬فب‪٘ ۳‬یط‪ٚ‬ی ظٔی‪ٙ‬ی اضتص خعء هٍاٖ ‪ٞ‬ای تطتط ‬ ‫‪ٞ‬ا زض ساَ‪ٞ‬ای اذیط اسب‪ .‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫زض ح‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬اخطای ضظٔاهص‬ ‫‪ٞ‬اهی و‪٘ ٝ‬یط‪ٚ‬ی ظٔی‪ٙ‬ی اضتص زض ساَ‪ٞ‬ای اذیط تطٌعاض وبطز ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‪ٚ‬ی افع‪ٚ‬ز‪ ۳‬ضظٔاهص‬ ‫٘طاٖ زاز و‪ ٝ‬اهٗ ٘یط‪ ٚ‬خعء هٍاٖ ‪ٞ‬ای تطتط زض ح‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬اخطای ضظٔباهبص ‪ٞ‬باسبب‪ .‬‬ ‫ٔؼا‪ٕٞ ٖٚ‬ا‪ ًٙٞ‬و‪ٙٙ‬س‪ ٜ‬ستاز وُ ٘یط‪ٞ ٚ‬ای ٔسّح افع‪ٚ‬ز؛ ٔ‪ٕٟ‬تطهٗ ‪ٚ‬هژٌی ٘یبط‪ٚ‬ی ‬ ‫ظٔی‪ٙ‬ی اضتص ت‪ٟ‬ط‪ٌ ٜ‬یطی اظ تد‪ٟ‬یعات خسهس اسب و‪ ٝ‬ػٕستا ذاللاٖ ‪ٔ ٚ‬ثتبىبطاٖ ‬ ‫اٖ ذ‪ٛ‬ز ٔترػػاٖ ت‪ٛ‬إ٘‪ٙ‬س ٘عاخا ‪ٞ‬ست‪ٙ‬س‪ .‬‬ ‫‪ٚ‬ی تا تیاٖ اه‪ٙ‬ى‪ ٝ‬أط‪ٚ‬ظ ٘یط‪ٚ‬ی ظٔی‪ٙ‬ی اضتص اظ تد‪ٟ‬یعات ت‪ٔٛ‬ی استفاز‪ٔ ٜ‬ی وب‪ٙ‬بس‪ ،‬‬ ‫تػطهح وطز‪ ۳‬ساظٔاٖ تحمیمات ‪ ٚ‬خ‪ٟ‬از ذ‪ٛ‬زوفاهی ٘عاخا تا ‪ٞ‬بٕبىباضی ‪ٚ‬ظاضت ‬ ‫زفاع ‪ ٚ‬پطتیثا٘ی ٘یط‪ٞ ٚ‬ای ٔسّح ت‪٘ ٝ‬مغ‪ ٝ‬ای اظ ذ‪ٛ‬زوفاهی ضسیس‪ ٜ‬ا٘س و‪ٔ ٝ‬ی ت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س ‬ ‫ا٘ی‪ ٝ‬ضا و‪ ٝ‬زض ح‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬تد‪ٟ‬یعات ٘یاظ زاض٘س؛ ت‪ِٛ‬یس ‪ ٚ‬استفاز‪ ٜ‬و‪ٙٙ‬س‪ .‬‬ ‫سطزاض سطتیپ پاسساض ػّی ػثساِ‪ٟ‬ی تاویس وطز‪٘ ۳‬یط‪ٚ‬ی ظٔی‪ٙ‬ی اضتبص تبا تبىباض ‬ ‫ٌیطی تد‪ٟ‬یعات ‪٘ ٚ‬یط‪ٚ‬ی ا٘سا٘ی ٔدطب زض ح‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬اخطای ضظٔاهص ‪ٞ‬ا ‪ ٚ‬اضتبمباء ‬ ‫أازٌی ضظٔی ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬اٖ زفاػی ت‪ٛٔ ٝ‬فمیب ‪ ٚ‬زستا‪ٚ‬ضز‪ٞ‬ای ٔغّث‪ٛ‬تی زسبب هبافبتب‪ ٝ‬‬ ‫ ‬ ‫اسب‪ .‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ٚ‬ظاضت سیاح‪ ٝ‬زاز‪ٔ ٚ ٜ‬ساػست‪ٞ‬ای رظْ ا٘داْ ض‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ضضیسهاٖ تا اضاض‪ ٜ‬ت‪ ٝ‬زهساض تا ‪ٚ‬ظهط ٘مُ س‪ٛ‬ضه‪٘ ٝ‬یع افع‪ٚ‬ز‪ ۳‬زض اهٗ ٘طسب ٔب‪ٛ‬ضب‪ٛ‬ع ‬ ‫افعاهص اػعاْ اظ پ‪ٙ‬ح تا ‪ ۸‬استاٖ وط‪ٛ‬ضٔاٖ ٔغطح ضس‪ ،‬ضٕٗ ا٘ى‪ ٝ‬پ‪ٙ‬بح ضبطوبب ‬ ‫زهٍط ػال‪ ٜٚ‬تط ٔا‪ٞ‬اٖ ‪ٔ ٓٞ‬تماضی ا٘داْ پط‪ٚ‬اظ‪ٞ‬ا ت‪ ٝ‬س‪ٛ‬ضه‪ٞ ٝ‬ست‪ٙ‬س و‪ ٝ‬زض اهٗ ظٔی‪ ٝٙ‬‬ ‫٘یع ل‪ٕٞ َٛ‬ىاضی‪ٞ‬ای رظْ زاز‪ ٜ‬ضس‪.‬‬ ‫ ‬ ‫‪ٚ‬ی اظ‪ٟ‬اض زاضب‪ ۳‬ضهیس ساظٔاٖ ‪ٛٞ‬اپیٕاهی وط‪ٛ‬ضی ‪ٛٔ ٓٞ‬ض‪ٛ‬ع اضائ‪ ٝ‬ذبسٔبات ‬ ‫‪ٙٞ‬سِی‪ ًٙ‬فط‪ٚ‬زٌا‪ٞ‬ی ‪ٔ ٚ‬ساػست ‪ٞ‬ای ٔ‪ٛ‬ضز ٘یاظ تطای ا٘داْ پط‪ٚ‬اظ‪ٞ‬ای ظهاضتبی ضا ‬ ‫٘یع ت‪ ٝ‬غ‪ٛ‬ضت ذاظ پیٍیطی ٔی و‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ضهیس ساظٔاٖ حح ‪ ٚ‬ظهاضت تػطهح وطز‪ ۳‬زض خّس‪ ٝ‬ای ‪ ٓٞ‬و‪ ٝ‬تا ‪ٚ‬ظضای ٔرتّف ‬ ‫زاضتیٓ ض‪ٚ‬حی‪ ٝ‬وّی ٔثت‪ٙ‬ی تط ت‪ٛ‬سؼ‪ٕٞ ٝ‬ىاضی ‪ٞ‬ا ت‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬أیس‪ٚ‬اضهٓ ظطفیب ‪ ٚ‬ظٔی‪ ٝٙ‬‬ ‫رظْ تطای ت‪ٛ‬سؼ‪ ٝ‬ظهاضت فطا‪ ٓٞ‬ض‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی افع‪ٚ‬ز‪ ۳‬هىی اظ ٔثاحث ٔ‪ٕٟ‬ی و‪ ٝ‬تا حض‪ٛ‬ض ‪ٚ‬ظهط ضا‪ ٚ ٜ‬ض‪ٟ‬طساظی وطب‪ٛ‬ضٔباٖ ‬ ‫ٔغطح ضس تحث ت‪ٛ‬سؼ‪ٔ ٝ‬سیط‪ٞ‬ای ظٔی‪ٙ‬ی ت‪ٛ‬ز تا زض غ‪ٛ‬ضت أىاٖ ظائطاٖ اظ عطهبک ‬ ‫ػطاق ت‪ ٝ‬س‪ٛ‬ضه‪ٔ ٝ‬طط ض‪٘ٛ‬س ‪ ٚ‬ا٘تظاض اهٗ ت‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬ضطاهظ اهٗ ٔب‪ٟ‬بٓ تب‪ ٝ‬غب‪ٛ‬ضت ‬ ‫خاز‪ ٜ‬ای ‪ ٚ‬ضهّی فطا‪ ٓٞ‬ض‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫اػعاْ واض‪ٚ‬اٖ ‪ٞ‬ای ظائطاٖ اهطا٘ی ت‪ ٝ‬س‪ٛ‬ضه‪ ٝ‬پس اظ ز‪ ٚ‬ساَ تؼغیبّبی اظ ز‪ٚ‬اظز‪ٞ‬بٓ ‬ ‫زی ٔا‪ ٜ‬تا ‪ٕٞ‬ىاضی ‪ٕٞ ٚ‬ا‪ٍٙٞ‬ی ٔس‪ٚٛ‬رٖ شهطتظ ز‪ ٚ‬وط‪ٛ‬ض ایاظ ضس‪.‬‬ ‫ضئیس ساظٔاٖ حح ‪ ٚ‬ظهاضت پیص اظ اٖ زض ضاد ‪ٞ‬یاتی تطای اظ سطٌیطی اػبعاْ ‬ ‫‪ٞ‬ای ظهاضتی ت‪ ٝ‬س‪ٛ‬ضه‪ ٝ‬سفط ‪ ٚ‬تا ٔمأات اهٗ وط‪ٛ‬ض زهساض ‪ٌ ٚ‬فب ‪ ٌٛ ٚ‬وطز وب‪ ٝ‬‬ ‫اهٗ زهساض ٔ‪ٙ‬دط ت‪ ٝ‬ا٘ؼماز تفا‪ٕٙٞ‬أ‪ٝ‬ای تطای اػعاْ هىػس ‪ٞ‬عاض ٘فط ظائط زض ٔبست ‬ ‫ ‬ ‫هه ساَ ضس‪.‬‬ ‫ًزخ اسدٍا در کطَر پس اس ّطت سال هثثت ضذ‬ ‫هعاٍى ساهاًذّی اهَر جَاًتاى ٍسار‬ ‫ٍرسش ٍ جَاًاى گتتت کتِ پتس اس‬ ‫گذضت ّطتت ستال‪ً ،‬تزخ اسدٍا‬ ‫جَاًاى در کطَر هثثت ضذُ است‪.‬‬ ‫‪ٚ‬حیس هبأبیبٗ پب‪ٛ‬ضزض خبّبسب‪ ٝ‬سبتباز ‬ ‫سأا٘س‪ٞ‬ی أ‪ٛ‬ض خ‪ٛ‬ا٘اٖ ٔاظ٘سضاٖ تا تیباٖ ‬ ‫اه‪ٙ‬ى‪ ٝ‬تطضسی أاضی ٘طاٖ ٔی ز‪ٞ‬س وب‪ ٝ‬‬ ‫أاض اظز‪ٚ‬اج خ‪ٛ‬ا٘اٖ زض ‪ٔ ۸‬ا‪٘ ٝٞ‬رسب أساَ زض وط‪ٛ‬ض ض‪٘ٚ‬س غؼ‪ٛ‬زی زاضبتب‪ ، ٝ‬‬ ‫افع‪ٚ‬ز‪ ۳‬تاهس تا اتراش ضا‪ٞ‬ىاضی زضسب ‪ ٚ‬اغ‪ِٛ‬ی ظٔی‪ ٝٙ‬اضتغاَ ‪ ٚ‬اظز‪ٚ‬اج خ‪ٛ‬ا٘اٖ ضا ‬ ‫فطا‪ ٓٞ‬وطز‪ .‬‬ ‫‪ٚ‬ی تا تیاٖ اه‪ٙ‬ى‪٘ ٝ‬طخ اظز‪ٚ‬اج خ‪ٛ‬ا٘اٖ زض ‪ٔ ۸‬ا‪٘ ٝٞ‬رسب أساَ زض ٔباظ٘بسضاٖ اظ ‬ ‫ٔیاٍ٘یٗ وط‪ٛ‬ضی وٕتط ت‪ٛ‬ز‪ ٜ‬اسب‪ ،‬تط ضط‪ٚ‬ضت پیٍیطی ػُّ اهٗ ‪ٚ‬ضؼیب تاوبیبس ‬ ‫وطز ‪ٌ ٚ‬فب‪ ۳‬ضفغ ٔطىالت فطاض‪ٚ‬ی خ‪ٛ‬ا٘اٖ ت‪ٛ‬هژ‪ ٜ‬زض ترص اظز‪ٚ‬اج‪ٔ ،‬سبىبٗ ‪ ٚ‬‬ ‫اضتغاَ ٘یاظٔ‪ٙ‬س تؼأُ ‪ٕٞ ٚ‬ىاضی تیطتط زستٍا‪ٞ ٜ‬ای اخطاهی شهطتظ اسب‪.‬‬ ‫هأیٗ پ‪ٛ‬ض ‪ٕٞ‬ی‪ٙ‬یٗ ‪ٚ‬ضؼیب عالق زض وط‪ٛ‬ض ضا تططهح وطز ‪ ٚ‬تا اػبالْ اهبٗ وب‪ ٝ‬‬ ‫٘طخ عالق زض ‪ٔ ۸‬ا‪٘ ٝٞ‬رسب أساَ زض وط‪ٛ‬ض ‪ ۰.۹‬ز‪ ٓٞ‬ت‪ٛ‬ز ‪ ،‬افع‪ٚ‬ز ‪٘ ۳‬طخ عبالق ‬ ‫زض ٔاظ٘سضاٖ ذیّی وٕتط اظ ٔیاٍ٘یٗ وط‪ٛ‬ض ‪ ۲.۱ ٚ‬ز‪ ٓٞ‬ت‪ٛ‬ز‪ ٜ‬اسب‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی اظ فؼاِیب ‪ٔ ۳۶۷‬طوع ٔطا‪ٚ‬ض‪ ٜ‬ترػػی لثُ‪ ،‬حیٗ ‪ ٚ‬پس اظ اظز‪ٚ‬اج زض وط‪ٛ‬ض ‬ ‫ذثط زاز ‪ ٚ‬تا تیاٖ اه‪ٙ‬ى‪ ٝ‬اهٗ ٔطاوع زض وا‪ٞ‬ص أاض عالق ‪ٕٞ ٚ‬ی‪ٙ‬یبٗ تبطیبیبه ‪ ٚ‬‬ ‫تط‪ٛ‬هک تیطتط خ‪ٛ‬ا٘اٖ ت‪ ٝ‬اظز‪ٚ‬اج ٘مص تاایطٌصاضی زاض٘س‪ٌ ،‬فب‪ ۳‬اظ اتٗ تؼساز‪ ۹۳ ،‬‬ ‫ٔطوع زض ٔاظ٘سضاٖ فؼاَ اسب‪ٔ .‬ؼا‪ٚ ٖٚ‬ظهط ‪ٚ‬ضظش ‪ ٚ‬خ‪ٛ‬ا٘اٖ‪ ،‬تا تیاٖ اه‪ٙ‬ى‪ ٝ‬فطاه‪ٙ‬بس ‬ ‫غس‪ٚ‬ض ٔد‪ٛ‬ظ تاسیس ٔطاوع ٔطا‪ٚ‬ض‪ ٜ‬اظز‪ٚ‬اج زض وطب‪ٛ‬ض تسب‪ٟ‬بیبُ ٔبی ضب‪ٛ‬ز‪ ،‬‬ ‫افع‪ٚ‬ز‪ ۳‬ساظٔاٖ ‪ٞ‬ای ٔطزْ ٘‪ٟ‬از ٘یع و‪ ٝ‬زض اهٗ ترص ٔطغ‪ َٛ‬فؼاِیب ‪ٞ‬ست‪ٙ‬س تب‪ٛ‬هبژ‪ ٜ‬‬ ‫حٕاهب ٔی ض‪٘ٛ‬س‪ .‬هأیٗ پ‪ٛ‬ض‪ٌ ،‬فب‪ ۳‬افعاهص سٗ اظز‪ٚ‬اج خ‪ٛ‬ا٘اٖ زض وط‪ٛ‬ض عبی ‬ ‫اهٗ ساَ ‪ٞ‬ا‪ ،‬تیاٍ٘ط اهٗ ‪ٚ‬الؼیب ٔ‪ ٚ ٟٓ‬اساسی اسب و‪ ٝ‬سیاسب ‪ٞ‬ای اخطا ضس‪ ٜ‬زض ‬ ‫اهٗ ترص ٘ازضسب ت‪ٛ‬ز ‪٘ ٚ‬ت‪ٛ‬ا٘ستیٓ زض اهٗ ترص ت‪ٛٔ ٝ‬فمیب زسب هاتیٓ‪.‬‬ ‫هأیٗ پ‪ٛ‬ض‪ ،‬اظ ‪ٚ‬خ‪ٛ‬ز ‪ٞ ۸‬عاض ٔتماضی زضهافب تس‪ٟ‬یالت اظز‪ٚ‬اج زض ٔاظ٘سضاٖ ذثبط ‬ ‫زاز ‪ ٚ‬افع‪ٚ‬ز‪ ۳‬تاهس تٕ‪ٟ‬یساتی اتراش ض‪ٛ‬ز تا اهٗ افطاز تت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س تا پاهاٖ أساَ تس‪ٟ‬یالت ‬ ‫ٔ‪ٛ‬ضز ٘یاظ ضا زضهافب و‪ٙٙ‬س‪ٚ .‬ی ض‪ٚ‬هىطز اغّی ز‪ِٚ‬ب سیعز‪ ٓٞ‬ضا تسب‪ٟ‬بیبُ ٌبطی ‬ ‫اظز‪ٚ‬اج خ‪ٛ‬ا٘اٖ شوطوطز ‪ٌ ٚ‬فب‪ ۳‬تطای تحمک اهٗ ٔ‪ ٟٓ‬اظ تٕاْ أىا٘ات ‪ ٚ‬ظطفیب ‬ ‫‪ٞ‬ای ٔ‪-ٛ‬خ‪ٛ‬ز ت‪ ٝ‬ضىُ ٔغّ‪ٛ‬ب استفاز‪ٔ ٜ‬ی ض‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫خأؼ‪ ٝ‬ای و‪ ٝ‬زض اٖ ٔطزْ اٖ ٘سبثبب تب‪ ٝ‬اهب‪ٙ‬بس‪ ٜ‬‬ ‫أیسی ٘ساضت‪ ٝ‬تاض‪ٙ‬س‪ ،‬زضٌیط ٘ا أیسی‪ ،‬ذط‪٘ٛٙ‬ب ‪ ٚ‬‬ ‫‪ٞ‬طج ‪ٔ ٚ‬طج ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ضس‪.‬‬ ‫٘ا أیسی زض فطز ٔیت‪ٛ‬ا٘س تاػث ٍ٘طش ٔ‪ٙ‬فی ٘سثب ‬ ‫ ‬ ‫ت‪ ٝ‬خ‪ٟ‬اٖ‪ ،‬اه‪ٙ‬س‪ ٚ ٜ‬ذ‪ٛ‬ز ضرع ضب‪ٛ‬ز‪٘ .‬با أبیبسی ‬ ‫هىی اظ ذػ‪ٛ‬غیات افسطزٌی اسب ‪ٔ ٚ‬ی تب‪ٛ‬ا٘بس ‬ ‫زض خأؼ‪ٙٔ ٝ‬دط ت‪ٟٔ ٝ‬اخطت ‪ٞ‬بای یبیبط لبا٘ب‪٘ٛ‬بی‪ ،‬‬ ‫تیٕاضی ‪ٞ‬ای ض‪ٚ‬ا٘ی ‪ ٚ‬و‪ٙ‬اض‪ٌ ٜ‬یطی اظ خأؼ‪ ٝ‬ضب‪ٛ‬ز‪ .‬‬ ‫زض اهٗ ٔ‪ٛ‬اضز فطز سؼی ٔی و‪ٙ‬س تب‪ٞ ٝ‬بطضبىبُ اظ ‬ ‫وط‪ٛ‬ض ذاضج ض‪ٛ‬ز حتی ت‪ ٝ‬لیٕب ت‪ ٝ‬ذغط ا٘ساذتبٗ ‬ ‫خاٖ ‪ٔ ٚ‬اَ ذ‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫اهیذ تِ ایٌذُ هسیز پیطزفت را ّوَار هی کٌذ‬ ‫افسطزٌی ‪٘ ٚ‬ا أیسی اظ اه‪ٙ‬س‪ٞ ٜ‬عه‪ٞ ٝٙ‬بای تسبیباض ‬ ‫ظهازی ضا ت‪ ٝ‬خأؼ‪ ٝ‬تحٕیُ ٔیو‪ٙ‬بس‪ٞ .‬بط ب‪ ٝ‬لبسض ‬ ‫ ‬ ‫ٔطزْ ٘سثب ت‪ ٝ‬اه‪ٙ‬س‪ ٜ‬وط‪ٛ‬ض أیبس‪ٚ‬اضی تبیبطبتبطی ‬ ‫زاضت‪ ٝ‬تاض‪ٙ‬س ٔسیط پیططفب زض اٖ خأؼ‪ٕٞ ٝ‬ب‪ٛ‬اضتبط ‬ ‫ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ضس‪.‬اتطا‪ٞ‬یٕی ٔمسْ ض‪ٚ‬ا٘طب‪ٙ‬باد زض ٔب‪ٛ‬ضز ‬ ‫افسطزٌی ٌفب‪ ۳‬زض تؼضی اظ ٔىاته ض‪ٚ‬ا٘بىبا‪ٚ‬ی ‬ ‫اظ افسطزٌی ت‪ ٝ‬ػب‪ٙ‬ب‪ٛ‬اٖ ذطبٓ فبط‪ٚ‬ذب‪ٛ‬ضز‪ ٜ‬هباز ‬ ‫ٔی ض‪ٛ‬ز‪ .‬ظٔا٘ی و‪ ٝ‬فطز ٕ٘ی ت‪ٛ‬ا٘س ذطٓ ذ‪ٛ‬ز ضا تب‪ ٝ‬‬ ‫زضستی ٔسهطهب‪ ،‬و‪ٙ‬تطَ ‪ ٚ‬اتطاظ و‪ٙ‬س ز اض حباِبب ‬ ‫افسطزٌی ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ضس‪.‬‬ ‫عثیؼی اسب زض خأؼ‪ٝ‬ای و‪ ٝ‬ذطٗ تباضبس‪ ،‬افبطاز ‬ ‫ ‬ ‫احساد أ‪ٙ‬یب ٕ٘یو‪ٙٙ‬س ‪ ٚ‬ض‪ٚ‬اتبظ اٖ ‪ٞ‬با ز باض ‬ ‫ ‬ ‫ٔطىُ ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ضس ‪ٞ ٚ‬سفٕ‪ٙ‬س ظ٘سٌی ٕ٘ی وب‪ٙ‬ب‪ٙ‬بس‪ ،‬‬ ‫ٕ٘ی ت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س ساظ ‪ ٚ‬واض ٔ‪ٙ‬اسه ضا تطای اضتبثباعبات ‬ ‫زاضت‪ ٝ‬تاض‪ٙ‬س ‪ٕٔ ٚ‬ىٗ اسب و‪ ٝ‬اهبٗ ش‪ٞ‬ب‪ٙ‬بیبب ضا ‬ ‫زاضت‪ ٝ‬تاض‪ٙ‬س و‪ ٝ‬ت‪ٟ‬تطهٗ واضی و‪ٔ ٝ‬ی ت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س ا٘بدباْ ‬ ‫ز‪ٙٞ‬س اهٗ اسب و‪ ٝ‬اٖ ‪ٞ‬ا ‪ٔ ٓٞ‬ثُ زهبٍبطاٖ ذطبٗ ‬ ‫تاض‪ٙ‬س تا اه‪ٙ‬ى‪ ٝ‬وٓ تط ز اض اسیه ض‪٘ٛ‬بس‪ .‬زض اهبٗ ‬ ‫ظٔاٖ ٔا ضا‪ٞ‬س ‪ٞ‬یچ پیططفتی ٘ر‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ ت‪ٛ‬ز ‪٘ ٚ‬بثب‪ٛ‬ز ‬ ‫أ‪ٙ‬یب تاػث اضغطاب ‪ ٚ‬استطد ذبیبّبی ظهباز ‪ ٚ‬‬ ‫ٔ‪ٙ‬دط ت‪ ٝ‬ذط‪ٚ‬ج ٘رثٍاٖ اظ وط‪ٛ‬ض ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ضس‪.‬‬ ‫افسزدگی عاهل ایجاد تیواری ّای رٍحی ٍ رٍاًی‬ ‫ت‪ٌ ٝ‬فت‪ ٝ‬اهٗ ض‪ٚ‬ا٘ط‪ٙ‬اد تسیاضی اظ تبیبٕباضی ‪ٞ‬با ‪ ٚ‬‬ ‫ٔطىالت ض‪ٚ‬حی ضهط‪ ٝ‬زض افسطزٌی زاضز و‪ ٝ‬حتی ‬ ‫ٔی ت‪ٛ‬ا٘س ٔ‪ٙ‬دط ت‪ ٝ‬الساْ ت‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬زوطی ‪ٞ ٚ‬بٕبیب‪ٙ‬بیبٗ ‬ ‫تیٕاضی ‪ٞ‬ای ض‪ٚ‬حی ‪ ٚ‬ض‪ٚ‬ا٘ی زض افطاز ٔرتّف ض‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫اتطا‪ٞ‬یٕی ٔبمبسْ ٌبفبب‪ ۳‬اذبتبالَ افسبطزٌبی ‬ ‫ز‪ٚ‬ض‪ٞ ٜ‬اهی ضا ٘طباٖ ٔبی ز‪ٞ‬بس وب‪ ٝ‬زض اٖ فبطز ‬ ‫زستر‪ٛ‬ش اذالق یٍٕیٗ ٔی ض‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬حاَ ٔالِب ‬ ‫زض فطز اسب‪ .‬ایّه افطازی و‪ ٝ‬حاِب افسبطزٌبی ‬ ‫زاض٘س‪ ،‬اذتالَ ضرػیب ‪ ٚ‬اضبغبطاب ‪ٔ ٚ‬ػبط ‬ ‫ٔ‪ٛ‬از ضا ‪ ٓٞ‬زاض٘س‪.‬‬ ‫ت‪ٌ ٝ‬فت‪ ٝ‬اتطا‪ٞ‬یٕی ٔمسْ تحث ضی‪ٛ‬ع افسطزٌبی زض ‬ ‫خأؼ‪ ٝ‬ظهاز ضس‪ ٜ‬اسب تا خاهبی وب‪ ٝ‬تبؼبضبی اظ ‬ ‫ض‪ٚ‬ا٘ط‪ٙ‬اساٖ اظ اٖ ت‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ سطٔاذ‪ٛ‬ضزٌی ض‪ٚ‬ا٘بی ‬ ‫هاز ٔی و‪ٙٙ‬س ‪ ٚ‬ت‪٘ ٝ‬ظط ٔی ضسس و‪ ٝ‬ظٖ ‪ٞ‬ا ‪ ۰۷‬زضغبس ‬ ‫تیطتط اظ ٔطز‪ٞ‬ا ت‪ ٝ‬افسطزٌی ز اض ٔی ضب‪٘ٛ‬بس وب‪ ٝ‬‬ ‫ ‬ ‫ٔی ت‪ٛ‬ا٘س ت‪ ٝ‬زِیُ ٔػط لطظ ضس تباضزاضی‪ ،‬هبا ‬ ‫زاضتٗ ز‪ ٚ‬وط‪ٛٔٚ‬ظ‪ ْٚ‬اهىس زض ا٘‪ٟ‬ا تاضس‪ .‬زِبیبُ ‬ ‫زهٍط ٔی ت‪ٛ‬ا٘س اهٗ تاضس و‪ ٝ‬ظٖ ‪ٞ‬ا اظ أبىبا٘بات ‬ ‫تفطهحی ‪ٚ ٚ‬ضظضی وٕتطی تطذ‪ٛ‬ضزاض٘س هبا ٘بٍبا‪ ٜ‬‬ ‫پاهیٗ تط ت‪ ٝ‬اٖ ‪ٞ‬ا زض اختٕاػات ٔطز سبارض ‪ٚ‬خب‪ٛ‬ز ‬ ‫زاضز‪ .‬فمط ٘یع زض افسطزٌی تسبیباض ٔب‪ٛ‬ابط اسبب‪ .‬‬ ‫اتطا‪ٞ‬یٕی ٔمسْ ٌفب‪ ۳‬تیر‪ٛ‬اتی ها پطذ‪ٛ‬اتی‪ ،‬تغبیبیبط ‬ ‫‪ٚ‬ظٖ ٘اٌ‪ٟ‬ا٘ی ‪ ٚ‬تی اٍ٘یع‪ ٜ‬ت‪ٛ‬زٖ ها احساد ٌ‪ٙ‬با‪ ٚ ٜ‬‬ ‫تی اضظضی ‪ ٚ‬تغییطات ‪ٛٞ‬ضٔ‪٘ٛ‬ی ‪ ٓٞ‬تاایبط ظهبازی ‬ ‫زاضز‪.‬تؼضی اظ ض‪ٚ‬ا٘ىبا‪ٞ ٚ‬با اػبتبمباز زاض٘بس وب‪ ٝ‬‬ ‫افسطزٌی ذطٓ فط‪ٚ‬ذطز‪ ٜ‬اسب ‪ ٚ‬فطز ظٔا٘بی وب‪ ٝ‬‬ ‫ت‪ٛ‬ا٘س ا٘طا اتطاظ و‪ٙ‬س افسطز‪ٔ ٜ‬یض‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ٕ٘ی‬ ‫اهٗ ض‪ٚ‬ا٘ط‪ٙ‬اد ٌبفبب‪٘ ۳‬بىبتب‪ ٝ‬ذبغبط٘بان زض ‬ ‫افسطزٌی تحث ذ‪ٛ‬زوطی اسب و‪ ٝ‬فبطز زض اٖ ‬ ‫الساْ ها ت‪ٟ‬سهس ٔی و‪ٙ‬س‪ .‬تطضسی ‪ٞ‬ا ٘طاٖ ٔی ز‪ٞ‬س و‪ ٝ‬‬ ‫ذا٘ٓ ‪ٞ‬ا تیطتط اظ الاهاٖ الساْ ت‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬زوطی ٔی و‪ٙٙ‬بس ‬ ‫و‪ٔ ٝ‬ؼ‪ٛ‬ر ٔ‪ٙ‬دط ت‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬زوطی ٕ٘ی ض‪ٛ‬ز‪ .‬أا ٔبطز ‪ٞ‬با ‬ ‫ٔؼٕ‪ٛ‬ر اظ ض‪ٚ‬ش ‪ٞ‬اهی استفاز‪ٔ ٜ‬ی و‪ٙٙ‬س و‪ٙٔ ٝ‬دط تب‪ ٝ‬‬ ‫ذ‪ٛ‬ز وطی ٔیض‪ٛ‬ز‪ .‬زض ‪ٞ‬ط حاِب ت‪ٟ‬سهس ها الساْ ت‪ ٝ‬‬ ‫ ‬ ‫ذ‪ٛ‬ز وطی ذغط٘ان اسب ‪ ٚ‬حتٕا تاهس تطای حبُ ‬ ‫اهٗ ٔطىُ ت‪ ٝ‬ض‪ٚ‬ا٘ط‪ٙ‬اد ٔطاخؼ‪ ٝ‬و‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫مادران ی پذران »متًلذیه ‪«۹۹‬‬ ‫چىذ سالٍ بًدوذ؟‬ ‫تیطتطهٗ فطا‪ٚ‬ا٘ی ‪ٚ‬رزت ‪ٞ‬ا زض ساَ ‪ٔ ۹۹۲۲‬تؼّک ت‪ ٝ‬‬ ‫ٔازضاٖ ‪ ۹۷‬ساِ‪ ٚ ٝ‬تیطتطهبٗ فبطا‪ٚ‬ا٘بی ‪ٚ‬رزت ‪ٞ‬با ‬ ‫ٔطت‪ٛ‬ط ت‪ ٝ‬پسضاٖ ‪ ۹۳‬ساِ‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ز‪ ٜ‬اسب‪.‬‬ ‫تطپاه‪ ٝ‬اعالػات ساِ‪ٙ‬أ‪ ٝ‬أاضی ساَ ‪ ۹۹۲۲‬ابثبب ‬ ‫اح‪ٛ‬اَ وط‪ٛ‬ض‪ ،‬زض ساَ ٌصضت‪ ٝ‬هه ٔیّی‪ ۹۹۳ ٚ ٖٛ‬‬ ‫‪ٞ‬عاض‪ٚ ۹۲۱ ٚ‬رزت زض پاهٍا‪ ٜ‬اعالػات خٕبؼبیبب ‬ ‫وط‪ٛ‬ض اثب ضس و‪ ٝ‬هه ٔیّی‪ٞ ۱۸ ٚ ٖٛ‬بعاض‪ ۶۸۸ ٚ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬ضز اٖ زض ‪ٕٞ‬اٖ ساَ ضخ زاز هؼ‪ٙ‬ی ساَ ‪ ۹۹۲۲‬ت‪ ٝ‬‬ ‫اثب ضسیس‪ ٜ‬اسب‪.‬تیطتطهٗ فطا‪ٚ‬ا٘ی ‪ٚ‬رزت ‪ٞ‬با زض ‬ ‫ساَ ٌصضت‪ ٝ‬تا فطا‪ٚ‬ا٘ی ‪ٞ۸۳‬عاض‪٘ ۱۰۱ ٚ‬ب‪ٛ‬ظاز ظ٘بس‪ ٜ‬‬ ‫ٔت‪ِٛ‬س ضس‪ٔ ٜ‬تؼّک ت‪ٔ ٝ‬ازضاٖ ‪ ۹۷‬ساِ‪ ٚ ٝ‬تبیبطبتبطهبٗ ‬ ‫فطا‪ٚ‬ا٘ی ‪ٚ‬رزت ‪ٞ‬ا تا فطا‪ٚ‬ا٘ی ‪ٞ ۰۲‬عاض‪٘ ۸۲۸ ٚ‬ب‪ٛ‬ظاز ‬ ‫ظ٘س‪ٔ ٜ‬ت‪ِٛ‬س ضس‪ٔ ٜ‬تؼّک ت‪ ٝ‬پسضاٖ ‪ ۹۳‬سباِب‪ ٝ‬تب‪ٛ‬ز‪ ٜ‬‬ ‫اسب؛ اهٗ زض حاِی اسبب وب‪ ٝ‬زض سباَ ‪ ۹۹۲۱‬‬ ‫تیطتطهٗ فطا‪ٚ‬ا٘ی ‪ٚ‬رزت ‪ٞ‬ا ٔطت‪ٛ‬ط ت‪ٔ ٝ‬بازضاٖ ‪ ۲۲‬‬ ‫ساِ‪ ٚ ٝ‬پسضاٖ ‪ ۹۹‬ساِ‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ز‪ ٜ‬اسب‪.‬‬ ‫ٔیاٍ٘یٗ سٗ ٔازضاٖ زض ‪ٚ‬رزت ‪ٞ‬ای ابثبب ضبس‪ ٜ‬‬ ‫ساَ ٌصضت‪٘ ٝ‬یع ‪ ۲۲‬ساَ ‪ٔ۲ ٚ‬ا‪ٔ ٚ ٜ‬یبا٘بٍبیبٗ سبٗ ‬ ‫پسضاٖ زض ‪ٚ‬رزت ‪ٞ‬ای اثب ضس‪ ۹۹ ٜ‬ساَ ‪ٔ۰ ٚ‬با‪ ٜ‬‬ ‫ت‪ٛ‬ز‪ ٜ‬اسب ‪ٕٞ‬ی‪ٙ‬یٗ س‪ ٟٓ‬پسضاٖ ‪ٔ ٚ‬بازضاٖ خب‪ٛ‬اٖ ‬ ‫هؼ‪ٙ‬ی ‪ ۹۱‬تا ‪ ۹۶‬ساِ‪ ٝ‬اظ وُ ‪ٚ‬رزت ‪ٞ‬بای خباضی ‬ ‫اثب ضس‪ ٜ‬تس‪ ٖٚ‬ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ت‪ٔ ٝ‬طتث‪ ٝ‬تب‪ِٛ‬بس فبطظ٘بس تب‪ ٝ‬‬ ‫تطتیه ‪ ۱۹.۱ ٚ ۸۶.۹‬زضغس ت‪ٛ‬ز‪ ٜ‬اسب‪.‬‬ صفحه 4 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫یکشٌبِ ‪ 62‬دی ‪ 02 * 0011‬شاًَیِ ‪ 01 * 6166‬جوادی الثاًی‪ * 0001‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَز ایکیٌجی ایل ) * شوارُ ( سایی ) ‪4000 :‬‬ ‫گوضی جدید لینوکسی‬ ‫رقیب گوضیهای اندرویدی‬ ‫دػبی لذیٕی تذا٘بثب‪ٚ‬ساٖ سد ؿذ؛‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اص ٘ی‪ٛ‬اعّغ‪ ،‬پیؾ اص ایٗ ادػاب‬ ‫ٔی ؿذ ج‪ٟ‬ؾ ‪ٞ‬ابی دی اٖ ای وا‪ٝ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬جت تىبُٔ ‪ ٚ‬ؿىُ ٌیشی ثـشیک‬ ‫ؿذ‪ ٜ‬ا٘ذ‪ ،‬ثیـتش تصبدفی ‪ٞ‬ؼاتا‪ٙ‬اذ‪ .‬أاب‬ ‫تحمیمبت تبص‪ ٜ‬ثبثک واشد‪ ٜ‬وا‪ ٝ‬ایاٗ‬ ‫ج‪ٟ‬ؾ ‪ٞ‬ب ثش ٔجا‪ٙ‬ابی ٘اظآ ‪ ٚ‬لابػاذ‪ٜ‬‬ ‫ص‪ٛ‬ست ٔیٌیش٘ذ‪.‬‬ ‫ٌش‪ٞٚ‬ی اص دا٘ـٕ‪ٙ‬ذاٖ ثب ثشسػی ط٘ا‪ْٛ‬‬ ‫‪ٞ‬بی صذ‪ٞ‬ب ٌیب‪ ٜ‬دس نصٔبیـٍب‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ایٗ‬ ‫٘تید‪ ٝ‬سػیذ‪ٜ‬ا٘ذ و‪ ٝ‬ثؼیبس ثؼیاذ اػاک‬ ‫ج‪ٟ‬ؾ دی اٖ ای ‪ٞ‬بی ن٘‪ٟ‬ب و‪ ٝ‬ػبٔاُ‬ ‫ثمبیـبٖ ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ؿىّی تصابدفای س‬ ‫داد‪ ٜ‬ثبؿذ‪.‬‬ ‫پیؾ اص ایٗ ثشتای ٌاش‪ٞ ٜٚ‬اب ‪ ٚ‬ثا‪ٝ‬‬ ‫تص‪ٛ‬ف تذا٘بثب‪ٚ‬ساٖ ٔؼتماذ ثا‪ٛ‬د٘اذ‬ ‫ؿب٘غ ٘مؾ ٔ‪ٕٟ‬ی دس تىابٔاُ داسد‪.‬‬ ‫تفىش ٔشػ‪ ْٛ‬ایٗ افشاد نٖ اػاک وا‪ٝ‬‬ ‫ج‪ٟ‬ؾ‪ٞ‬بی ‪DNA‬ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬س تصابدفای‬ ‫دس ط٘‪ٞ ْٛ‬ش اسٌب٘یؼٓ ایدبد ٔیؿ‪٘ٛ‬ذ‪،‬‬ ‫‪ ٚ‬اٌش ایٗ ‪ٚ‬یظٌی ‪ٞ‬بی جذیذ ث‪ ٝ‬ص٘اذ‪ٜ‬‬ ‫ٔب٘ذٖ ‪ ٚ‬ت‪ِٛ‬یذٔثُ اسٌب٘یؼٓ وإاه‬ ‫و‪ٙ‬ذ‪ ،‬نٖ ج‪ٟ‬ؾ‪ٞ‬ب ث‪٘ ٝ‬ؼُ ثؼذی ٔ‪ٙ‬تمُ‬ ‫ٔیؿ‪٘ٛ‬ذ‪ .‬اص ٍ٘ب‪ ٜ‬ایٗ افشاد عای یاه‬ ‫د‪ٚ‬س‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ا٘ذاص‪ ٜ‬وبفی عا‪ٛ‬ال٘ای‪ ،‬ایاٗ‬ ‫صفبت ٔی ت‪ٛ‬ا٘ذ ث‪ٔ ٝ‬ـاخاصا‪ ٝ‬یاه‬ ‫جٕؼیک یب یه ٌ‪ٔ ٝ٘ٛ‬جذَ ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫أب تحمیمبت ٔاسػاؼا‪ٞ ٝ‬ابی ٔاىاغ‬ ‫پال٘ه نِٕبٖ ‪ ٚ‬یا‪ ٛ‬ػای دیا‪ٛ‬یاغ‬ ‫نٔشیىب ٘ـبٖ داد‪ ٜ‬و‪ ٝ‬ثاشای تاؼایایاٗ‬ ‫ٔحُ ‪ٚ‬ل‪ٛ‬ع ج‪ٟ‬ؾ ‪ٞ‬بی دی اٖ ای دس‬ ‫‪ٞ‬ش ط٘‪ ْٛ‬اٍِ‪ٛ‬یی ػٕذتبً غیش تصابدفای‬ ‫‪ٚ‬ج‪ٛ‬د داسد‪.‬‬ ‫ٌشی ٔ‪٘ٛ‬ش‪ ،ٚ‬یىی اص ٔحامامابٖ ایاٗ‬ ‫عشح ٔیٌ‪ٛ‬یذ‪ٔ ۸‬ب ‪ٕٞ‬یـ‪ ٝ‬جا‪ٟ‬اؾ سا‬ ‫٘بؿی اص س‪ٚ‬ی‪ ٝ‬ای تصابدفای دس ط٘ا‪ْٛ‬‬ ‫ٔی دا٘ؼتیٓ‪ِٚ .‬ی ث‪٘ ٝ‬ظش ٔیسػاذ وا‪ٝ‬‬ ‫ج‪ٟ‬ؾ أشی غیش تصبدفی اػک و‪ ٝ‬ث‪ٝ‬‬ ‫ؿشوک پبیٗ ‪ ۴۶‬اص ت‪ِٛ‬یذ یه ٌ‪ٛ‬ؿی جذیذ ث‪٘ ٝ‬بْ‬ ‫پبیٗ ف‪ ٖٛ‬پش‪ ٚ‬اوؼپّ‪ٛ‬سس تجش داد‪ ٜ‬وا‪ ٝ‬ثا‪ ٝ‬جابی‬ ‫ػیؼتٓ ػبُٔ ا٘ذس‪ٚ‬یذ یب نی ا‪ ٚ‬اع اص ػیؼتٓ ػبُٔ‬ ‫ِی‪ٛٙ‬وغ ث‪ٟ‬ش‪ٔ ٜ‬یٌیشد‪ .‬ث‪٘ ٝ‬مُ اص ٘ی‪ٛ‬اعّغ‪ ،‬أش‪ٚ‬ص‪ٜ‬‬ ‫تمشیجبً ‪ٌٛ ٕٝٞ‬ؿی‪ٞ‬بی ‪ٛٞ‬ؿٕ‪ٙ‬ذ ٔ‪ٛ‬ج‪ٛ‬د دس ثابصاس‬ ‫ٔد‪ٟ‬ض ث‪ ٝ‬یىی اص ػیؼتٓ ػبُٔ ‪ٞ‬بی ا٘ذس‪ٚ‬یذ یب نی‬ ‫ا‪ ٚ‬اع ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ‪ .‬أب ٌ‪ٛ‬ؿی پشچٕذاس ‪ ًٙٞ‬وا‪ٙ‬اٍای‬ ‫جذیذ ؿشوک پبیٗ ‪ٔ ۴۶‬حصا‪ِٛ‬ای ٔاتافاب‪ٚ‬ت ثاب‬ ‫ػیؼتٓ ػبّٔی تابف اػاک‪ٌ .‬ا‪ٛ‬ؿای یابدؿاذ‪ٜ‬‬ ‫جبیٍضی‪ٙ‬ی ث‪ ٝ‬جبی ٌ‪ٛ‬ؿی پبیٗ ف‪ ٖٛ‬و‪ ٝ‬دس ػابَ‬ ‫‪ ۹۱۰۷‬ػشض‪ ٝ‬ؿذ‪ٔ ،‬حؼ‪ٛ‬ه ٕ٘یؿ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬صاشفابً ثاب‬ ‫‪ٞ‬ذف اػتفبد‪ ٜ‬وبسثشا٘ی ت‪ِٛ‬یذ ؿاذ‪ ٜ‬وا‪ ٝ‬د‪ٚ‬ػاک‬ ‫داس٘ذ اص پّتفشٔی ٔتفب‪ٚ‬ت ث‪ ٝ‬جبی پاّاتافاشْ ‪ٞ‬ابی‬ ‫ٔتذا‪ َٚ‬دس د٘یبی ٌ‪ٛ‬ؿی‪ٞ‬بی ‪ٕٞ‬شا‪ ٜ‬اػتفبد‪ ٜ‬و‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬ ‫دس ایٗ ٌ‪ٛ‬ؿی اص یىی اص ت‪ٛ‬صیغ ‪ٞ‬بی ِایا‪ٙ‬ا‪ٛ‬واغ‬ ‫ٔ‪ٛ‬ػ‪ ْٛ‬ث‪ٙٔ ٝ‬دبس‪ ٚ‬اػتفبد‪ ٜ‬ؿذ‪ ٜ‬و‪ ٝ‬ثب ت‪ٛ‬صیاغ ‪ٞ‬ابی‬ ‫دیٍش ِی‪ٛٙ‬وغ ٔب٘‪ٙ‬ذ پی‪ٛ‬س‪ ،‬ا‪ٚ‬ث‪٘ٛ‬ت‪ِ ،ٛ‬ئ‪ ،ٖٛ‬ػیّفیاؾ‬ ‫‪ ٚ‬غیش‪ ٜ‬سلبثک ٔی و‪ٙ‬ذ‪ٌٛ .‬ؿی ٔ‪ٙ‬جغ ثابص ٔازوا‪ٛ‬س‬ ‫ثیـتش ث‪ ٝ‬دسد وبسثشا٘ی ٔیت‪ٛ‬سد و‪ ٝ‬د‪ٚ‬ػک داس٘اذ‬ ‫تدبسثی جذیذ داؿت‪ ٝ‬ثبؿ‪ٙ‬ذ یب الذأبتی ‪ٞ‬إاچا‪ٖٛ‬‬ ‫‪ٞ‬ه ٌ‪ٛ‬ؿی‪ٞ‬ب سا تدشث‪ ٝ‬و‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬ ‫اص جّٕ‪ ٝ‬أىب٘بت ایٗ ٌ‪ٛ‬ؿی ٔیت‪ٛ‬اٖ ث‪ ٝ‬پاشداص٘اذ‪ٜ‬‬ ‫‪ ،۹۹۷۷RK‬د‪ ٚ‬پشداص٘ذ‪ٔ ٜ‬شوضی ای ‪ ٚ ۵۹‬ای ‪،۳۹‬‬ ‫پشداص٘ذ‪ٌ ٜ‬شافیىی چ‪ٟ‬بس ‪ٞ‬ؼت‪ٝ‬ای ‪،۶۴۱Mali T‬‬ ‫چ‪ٟ‬بس ٌیٍابثابیاک ‪۰۹۶ ٚRAM ۶LPDDR‬‬ ‫ٌیٍبثبیک حبفظ‪eMMC ٝ‬اؿبس‪ ٜ‬واشد وا‪ ٝ‬ثاب‬ ‫اػتفبد‪ ٜ‬اص وبست ‪ٞ‬بی ٔیىش‪ٚ‬اع دی لبثُ افضایاؾ‬ ‫اػک‪ .‬ایٗ ٌ‪ٛ‬ؿی داسای ٕ٘بیـٍش ؿؾ ای‪ٙ‬چای اَ‬ ‫ػی دی ٘ـىٗ ثب دلک ‪ ۰۶۶۱‬دس ‪ ۵۹۱‬پایاىاؼاُ‪،‬‬ ‫د‪ٚ‬سثیٗ ػّفی ‪ٍٔ ۳‬بپیىؼّی ا‪ٙٔٚ‬ی ‪ٚ‬یظٖ‪ ،‬د‪ٚ‬سثیاٗ‬ ‫‪ٍٔ ۰۹‬بپیىؼّی ػ‪٘ٛ‬ی ثاب حؼاٍاش ‪ٚ ۹۳۶IMX‬‬ ‫ثبتشی ‪ٔ ۹۱۱۱‬یّی نٔپشی اػک‪ .‬لبثّیک ؿابسط ثای‬ ‫ػیٓ ‪ ٚ‬حؼٍش اثش اٍ٘ـک ثشای ایٗ ٌا‪ٛ‬ؿای ‪۶۱۱‬‬ ‫دالسی و‪ ٝ‬د‪ٞ ٚ‬فت‪ ٝ‬دیٍش ث‪ ٝ‬ثبصاس ٔینیذ پیؾ ثی‪ٙ‬ی‬ ‫ؿذ‪ ٜ‬اػک‪.‬‬ ‫تقذیر از پصٍّشگر حَزُ فرٌّگ ٍ ٌّر‬ ‫ابداع روش جدید چینص اتمها‬ ‫برای تولید تراضههای کوانتومی‬ ‫هحوذرضا باقر پَر پصٍّشگر حَزُ فرٌّگ ٍ ٌّر ‪ ،‬از سَی پصٍّشکذُ تَسعوِ ٍ‬ ‫برًاهِ ریسی جْاد داًشگاّی ارر بایجاى شرقی ‪ ،‬هَرد تقذیر قرار گرفت ‪.‬‬ ‫خودروی ‪ ۲BMW M‬مدل ‪۲۲۲۲‬‬ ‫ازمایص ضد‬ ‫ت‪ٛ‬دس‪ٚ‬ی ‪ٔ ۹BMW M‬ذَ ‪ ۹۱۹۹‬و‪ٌ ٝ‬فت‪ٔ ٝ‬ای‬ ‫ؿ‪ٛ‬د تش‪ٚ‬جی پبی‪ ٝ‬حذ‪ٚ‬د ‪ ۶۱۱‬اػت ثخبسی داسد‪،‬‬ ‫دس ػىغ ‪ٞ‬بی جبػ‪ٛ‬ػی جذیذ ث‪ٕ٘ ٝ‬بیؾ دسنٔذ‪.‬‬ ‫ثب ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ؿشوک ثی اْ ‪ ،ٚ‬دس حابَ نٔابد‪ٜ‬‬ ‫ػبصی ت‪ٛ‬دس‪ٞٚ‬بی ‪۶M ٚTouring ۹M ،XM‬‬ ‫‪CSL‬ثشای ت‪ِٛ‬یذ ‪ ٚ‬ػشض‪ ٝ‬اػاک ‪ ٚ‬ػابَ ‪۹۱۹۹‬‬ ‫ثشای ایٗ ثخؾ ‪BMW‬ػبَ ؿّ‪ٛ‬غی ت‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ث‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬ضاسؽ ٔ‪ٛ‬ت‪ٛ‬س ‪ٚ‬اٖ‪ ،‬حبال تجش سػیذ‪ ٜ‬تا‪ٛ‬دس‪ٚ‬ی‬ ‫نی‪ٙ‬ذ‪ ۹M ٜ‬ثی اْ ‪٘ ٚ‬یض لشاس اػک دس عا‪ َٛ‬ػابَ‬ ‫جبسی ٔیالدی ٔؼشفی ؿ‪ٛ‬د‪ .‬حتی ؿبیؼ‪ ٝ‬ؿذ‪ ٜ‬و‪ ٝ‬اص‬ ‫ایٗ ت‪ٛ‬دس‪ ٚ‬دس تبثؼتبٖ أؼبَ س‪ٕ٘ٚ‬بیی ت‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿاذ‬ ‫‪ ٚ‬احتٕبالً ٘ؼخ‪ٔ ۹M ٝ‬ـتمبت دیٍشی ٔب٘‪ٙ‬ذ ‪CS‬‬ ‫یب حتی ‪٘CSL‬یض ت‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ داؿک‪.‬‬ ‫ال تصب‪ٚ‬یشی اص ایٗ و‪ٛ‬پ‪ ٝ‬اػاپا‪ٛ‬ست ثا‪ٝ‬‬ ‫ثب ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬لج ً‬ ‫ٕ٘بیؾ دسنٔذ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د‪ ،‬أب ث‪ ٝ‬تابصٌای ػاىاغ ‪ٞ‬ابی‬ ‫جذیذی اص ایٗ ت‪ٛ‬دس‪ٙٔ ٚ‬تـش ؿذ‪ ٜ‬و‪ ٝ‬ث‪ٟ‬اتاش ایاٗ‬ ‫ت‪ٛ‬دس‪ ٚ‬سا ث‪ ٝ‬تص‪ٛ‬یش ٔیوـ‪ٙ‬ذ‪ .‬جبػ‪ٛ‬ػبٖ تاجاشی‬ ‫و‪ ۹ M ٝ‬جذیذ سا اص ٘ضدیه دیذ٘اذ‪ ،‬تا‪ٛ‬ا٘ؼاتا‪ٙ‬اذ‬ ‫تصب‪ٚ‬یش ایٗ ٕ٘‪ ٝ٘ٛ‬ا‪ِٚ‬ی‪ ٝ‬و‪ ٝ‬داسای اػاتاتابس ٘ابصن‬ ‫تشی ث‪ٛ‬د سا ثجک و‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬ ‫سراضپس‬ ‫جْشّای تکاهلی دی اى ای عوذتاً تصادفی ًیست‬ ‫ًتایج یک هطالعِ جذیذ ًشاى هی دّذ‬ ‫جْش ّای دی اى ای کِ عاهل تکاهل‬ ‫بشریت بَدُ‪ ،‬چٌذاى تصادفی ًبَدُ ٍ‬ ‫عوذتاً در بخش ّای خاصی از شًوَم‬ ‫رخ هیدٌّذ‪.‬‬ ‫ٌش‪ٞٚ‬ی اص ٔحممبٖ اػتاشاِایابیای ‪ ٚ‬نِإاب٘ای ثاب‬ ‫‪ٕٞ‬ىبسی یىذیٍش س‪ٚ‬ؽ جذیذی سا ثشای چیا‪ٙ‬اؾ‬ ‫ته ث‪ ٝ‬ته اتٓ‪ٞ‬ب دس و‪ٙ‬بس یىذیٍش اثذاع وشد‪ٜ‬ا٘ذ‬ ‫و‪ ٝ‬ت‪ِٛ‬یذ تشاؿ‪ٞٝ‬بی و‪ٛ‬ا٘ت‪ٔٛ‬ی سا تؼ‪ٟ‬یُ ٔیو‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اص صد دی ٘ک‪ ،‬اص ایٗ س‪ٚ‬ؽ ٔیتا‪ٛ‬اٖ ثاشای‬ ‫ت‪ِٛ‬یذ ا٘‪ٛ‬اع ٔ‪ٛ‬اد ػیّیى‪٘ٛ‬ی اػتفبد‪ ٜ‬وشد‪ ٜ‬و‪ ٝ‬ت‪ِٛ‬یذ‬ ‫تشاؿ‪ٞٝ‬بی پیـشفت‪ٛٔ ٝ‬سد اػتفبد‪ ٜ‬دس سایاب٘ا‪ٞ ٝ‬ابی‬ ‫پشػشػک و‪ٛ‬ا٘ت‪ٔٛ‬ی سا تؼ‪ٟ‬یُ ٔی وا‪ٙ‬اذ‪ .‬واب‪ٞ‬اؾ‬ ‫‪ٞ‬ضی‪ ٝٙ‬ت‪ِٛ‬یذ ‪ ٚ‬افضایؾ د‪ٚ‬اْ ‪ٔ ٚ‬ب٘ذٌبسی سایب٘‪ٞٝ‬بی‬ ‫و‪ٛ‬ا٘ت‪ٔٛ‬ی ٔضیک اػتفبد‪ ٜ‬اص ایٗ س‪ٚ‬ؽ اػک‪.‬‬ ‫دس لبِت ایٗ س‪ٚ‬ؽ اتٓ ‪ٞ‬بی ٔ‪ٛ‬سد ٘یبص ثشای ت‪ِٛ‬ایاذ‬ ‫تشاؿ‪ٞٝ‬بی و‪ٛ‬ا٘ت‪ٔٛ‬ی یه ث‪ ٝ‬یه دس و‪ٙ‬بس ‪ٞ‬آ ثاش‬ ‫س‪ٚ‬ی ‪ٚ‬یفش‪ٞ‬بی ػیّیى‪٘ٛ‬ی لشاس ٔیٌیش٘ذ‪ .‬دلک ایٗ‬ ‫س‪ٚ‬ؽ تب ثذاٖ حذ اػک و‪ ٝ‬ثش ٔج‪ٙ‬بی ٔ‪ٛ‬لؼیکیابثای‬ ‫٘یٓ ٘ب٘‪ٔٛ‬تشی ص‪ٛ‬ست ٔیٌیشد و‪ ٝ‬تمشیاجابً ٔاؼابدَ‬ ‫‪ٕٞ‬بٖ فضبی ثیٗ اتٓ‪ٞ‬ب دس وشیؼتبَ‪ٞ‬بی ػیّیى‪٘ٛ‬ی‬ ‫اػک‪ .‬دس جشیبٖ اػتفبد‪ ٜ‬نصٔبیـی اص ایاٗ س‪ٚ‬ؽ‪،‬‬ ‫اتٓ‪ٞ‬بی فؼفش ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬س ٔشتت ثاش س‪ٚ‬ی الیا‪ ٝ‬ای اص‬ ‫ػیّیى‪ ٖٛ‬چیذ‪ ٜ‬ؿذ٘ذ ‪ ٚ‬ثشای تؼییٗ ؿاىاُ نسایا‪ٝ‬‬ ‫‪ٞ‬بی اتٕی ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬س دلیک ثش٘بٔ‪ٝ‬سیضی ؿذ‪.‬‬ ‫تب ث‪ ٝ‬حبَ‪ ،‬وبؿک اتٓ ‪ٞ‬ب ثش س‪ٚ‬ی ػیّیاىا‪ ٖٛ‬یاه‬ ‫فشنی‪ٙ‬ذ تصبدفی ث‪ٛ‬د‪ ،ٜ‬أب دلک ایٗ س‪ٚ‬ؽ ثب ثشسػی‬ ‫صااذای ٘اابؿاای اص ػااماا‪ٛ‬ط ‪ٞ‬ااش اتاآ ثااش س‪ٚ‬ی‬ ‫وشیؼتبَ ‪ٞ‬بی ػیّیى‪٘ٛ‬ی افاضایاؾ یابفاتا‪ ٝ‬اػاک‪.‬‬ ‫پظ‪ٞٚ‬ـٍشاٖ صذای ایاٗ ثاشتا‪ٛ‬سد سا تاما‪ٛ‬یاک‬ ‫وشد‪ٜ‬ا٘ذ تب دس ٔ‪ٛ‬سد ٘ح‪ ٜٛ‬چی‪ٙ‬ؾ اتٓ‪ٞ‬اب ثاب دلاک‬ ‫ثیـتشی تصٕیٓ ثٍیش٘ذ‪.‬‬ ‫فرهنگ‪،‬هنر و فن اوری‬ ‫خورضت الو هویج‬ ‫*النازاضراقی‬ ‫٘فغ ‪ٞ‬ش ٌیب‪ ٜ‬س ٔید‪ٞ‬ذ ‪ ٚ‬ایاٗ یاه‬ ‫ال جذیذ ثشای تافاىاش دس‬ ‫س‪ٚ‬ؽ وبٔ ً‬ ‫ٔ‪ٛ‬سد ج‪ٟ‬ؾ اػک‪.‬‬ ‫ایٗ تیٓ ثب سؿذ ٌیب‪ٞ‬ابٖ دس ؿاشایاظ‬ ‫نصٔبیـٍب‪ٞ‬ی و‪ٙ‬تشَ ؿذ‪ ،ٜ‬ثا‪ ٝ‬د٘اجابَ‬ ‫حزف تاثیش غیش تصابدفای ا٘اتاخابه‬ ‫عجیؼی ث‪ٛ‬د ‪ ٚ‬اعٕی‪ٙ‬بٖ حابصاُ واشد‬ ‫ٌیب‪ٞ‬ب٘ی و‪ٔ ٝ‬ؼٕ‪ٛ‬الً دس د٘یبی ‪ٚ‬الاؼای‬ ‫ص٘ذ‪ٕ٘ ٜ‬یٔب٘‪ٙ‬ذ ث‪ ٝ‬ػّک ‪ٞ‬یا جا‪ٟ‬اؾ‬ ‫ٔ‪ٙ‬فی اص ثیٗ ٕ٘یس‪٘ٚ‬ذ‪ .‬دس ٔیبٖ صذ‪ٞ‬اب‬ ‫ط٘‪ٌ ْٛ‬یب‪ٞ‬ی‪ ،‬ایٗ تیٓ ثایاؾ اص یاه‬ ‫ٔیّی‪ ٖٛ‬ج‪ٟ‬ؾ سا ؿ‪ٙ‬بػبیی وشد٘ذ وا‪ٝ‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬ظش ٔیسػیذ ث‪ ٝ‬ؿىّی غیشتصبدفای‬ ‫دس ثخؾ ‪ٞ‬بی تبصی اص ط٘‪ٔ ْٛ‬تٕشوض‬ ‫ؿذ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د٘ذ ‪ ٚ‬حب‪ٚ‬ی طٖ‪ٞ‬بیی ضش‪ٚ‬سی‬ ‫اص جّٕ‪ ٝ‬طٖ ‪ٞ‬بیی ث‪ٛ‬د٘ذ و‪ ٝ‬دس سؿاذ‬ ‫ػّ‪ِٛ‬ی ‪ ٚ‬تؼییٗ ظب‪ٞ‬اش طٖ ‪ٞ‬اب ٘اماؾ‬ ‫داس٘ذ‪.‬‬ ‫ت‪ٛ‬ػظ یه ؿشوک دا٘ؾ ث‪ٙ‬یبٖ؛‬ ‫اًسَلیی قلوی درکشَر تَلیذ شذ‬ ‫یک شرکت داًش بٌیاى داخلی هَفق بِ تَلیذ اًسَلیی قلوی تحت لیساًس الواى‬ ‫شذ‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اص ص‪ٙ‬ذ‪ٚ‬ق ٘‪ٛ‬ن‪ٚ‬سی ‪ ٚ‬ؿى‪ٛ‬فبیی‪ ،‬ص‪ٞ‬ش‪ ٜ‬افؼشعال لبهٓ ٔمبْ ٔذیشػبُٔ یه‬ ‫ؿشوک دا٘ؾ ث‪ٙ‬یبٖ‪ ،‬دس ٔ‪ٛ‬سد ٔحص‪ َٛ‬ا٘ؼ‪ِٛ‬یٗ لّٕی ایٗ ؿشوک ٌفک‪ ۸‬ؿشوک‬ ‫ٔب ثب نٌب‪ٞ‬ی اص اسصثشی ‪ٚ‬اسدات ا٘ؼ‪ِٛ‬یٗ ‪٘ ٚ‬یض س‪٘ٚ‬ذ س‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬سؿذ نٔبس دیابثاک دس‬ ‫وـ‪ٛ‬س‪ ،‬ت‪ِٛ‬یذ ٔبد‪ ٜ‬ا‪ِٚ‬ی‪ ٝ‬ا٘ؼ‪ِٛ‬یٗ سا ثشای ٘خؼتیٗ ثبس دس ایشاٖ ‪ ٚ‬تب‪ٚ‬سٔیب٘‪ ٝ‬اص ػاُ‬ ‫الیٗ تب ٔحص‪ٟ٘ َٛ‬بیی ث‪ٙٔ ٝ‬ظ‪ٛ‬س تبٔیٗ ٘یبص ثبصاس داتّی ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬دوفبیای ٔاّای دس‬ ‫دػت‪ٛ‬س وبس ت‪ٛ‬د لشاس داد‪ ٜ‬اػک‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی افض‪ٚ‬د‪ ۸‬فبص یه ایٗ پش‪ٚ‬ط‪ ٜ‬ؿبُٔ ٔحص‪ٛ‬التی ٔب٘‪ٙ‬ذ ا٘ؼ‪ِٛ‬یٗ ن٘بِ‪ٛ‬ی (لّإای‬ ‫‪ ٚ‬ا٘ؼب٘ی ‪ ٚ‬ػبیش ٔحص‪ٛ‬الت ثبی‪ٛ‬ػیٕیالس اػک و‪ ٝ‬ػال‪ ٜٚ‬ثش ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ثشای ثایإابساٖ‬ ‫ٔجتال ث‪ ٝ‬دیبثک اػتفبد‪ٔ ٜ‬یؿ‪ٛ‬د‪ ،‬ثشای دسٔبٖ ػشعبٖ ‪ ٚ‬ثیٕبسی‪ٞ‬بی تابف ٘ایاض‬ ‫وبسثشد داسد‪ٔ .‬بد‪ ٜ‬ا‪ِٚ‬ی‪ٔ ٝ‬حص‪ َٛ‬ا٘ؼ‪ِٛ‬یٗ ثشای ا‪ِٚ‬یٗ ثبس دس ایشاٖ ‪ ٚ‬تب‪ٚ‬سٔیب٘‪ ٝ‬دس‬ ‫ایٗ ؿشوک ثب ا٘تمبَ تى‪ِٛٛٙ‬طی اص ‪ٚ‬یتبٖ نِٕبٖ ت‪ِٛ‬یذ ت‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ و‪ ٝ‬ایٗ أاش دس‬ ‫٘‪ٛ‬ع ت‪ٛ‬د ٔ‪ٙ‬حصشث‪ٝ‬فشد اػک ‪ ٚ‬ثب ت‪ِٛ‬یذ ایٗ ٔحص‪ َٛ‬ایشاٖ ث‪ ٝ‬جٕغ پا‪ٙ‬اج وـا‪ٛ‬س‬ ‫ت‪ِٛ‬یذو‪ٙٙ‬ذ‪ ٜ‬ا٘ؼ‪ِٛ‬یٗ ن٘بِ‪ٛ‬ی دس ج‪ٟ‬بٖ ٔیپی‪٘ٛ‬ذد‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬ضاسؽ س‪ٚ‬اثظ ػٕ‪ٔٛ‬ی ػبصٔبٖ ج‪ٟ‬بد دا٘ـٍب‪ٞ‬ی اػتبٖ ‪ ٚ‬عی ٘ـؼتی ثب حض‪ٛ‬س‬ ‫٘دف لشاچ‪ٛ‬سِ‪ ٛ‬سهیغ پظ‪ٞٚ‬ـىذ‪ٔ ٜ‬زو‪ٛ‬س ‪ ٚ‬جٕؼی اص پظ‪ٞٚ‬ـٍاشاٖ اػاتاب٘ای ‪،‬‬ ‫ثخبعش ا٘تخبه عشح پظ‪ٞٚ‬ـی ٔحٕذ سضب ثبلش پ‪ٛ‬س ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ عشح ثشتش ‪ ،‬اص ایاٗ‬ ‫ج‪ٛ‬اٖ ٔجتىش ‪ ٚ‬پشتالؽ تمذیش ث‪ ٝ‬ػُٕ نٔذ ‪.‬‬ ‫دس ایٗ ٔشاػٓ ٘دف لشا چ‪ٛ‬سِ‪ ٛ‬سهیغ پظ‪ٞٚ‬ـىذ‪ ٜ‬ت‪ٛ‬ػؼ‪ ٚ ٝ‬ثش٘بٔ‪ ٝ‬سیاضی جا‪ٟ‬ابد‬ ‫دا٘ـٍب‪ٞ‬ی اػتبٖ ‪ ،‬عی ػخ‪ٙ‬ب٘ی ا٘تخبه عشح تحمیمبتی التصبد ‪ٞ‬ا‪ٙ‬اش سا ٘اماغا‪ٝ‬‬ ‫ػغف ‪ ٚ‬جشل‪ ٝ‬ای ثشای س‪ٚ‬ؿٗ ؿذٖ فضبی پظ‪ٞٚ‬ـی ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬فش‪ٙٞ ٚ ًٙٞ‬ش اػتابٖ‬ ‫روش وشد ‪ ٚ‬اضبف‪ٕٛ٘ ٝ‬د ‪ ۸‬لغؼب ایٗ أش ثبػ تـ‪ٛ‬یک ‪ ٚ‬پ‪ٛ‬یبهی دیٍش ػاللٕا‪ٙ‬اذاٖ‬ ‫ت‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ ‪.‬‬ ‫دس ٔتٗ تمذیش ایٗ پظ‪ٞٚ‬ـٍش نٔذ‪ ۸ ٜ‬ج‪ٙ‬به نلبی ٔحٕذ سضب ثبلش پ‪ٛ‬س ثب ػ‪ٙ‬ابیاک‬ ‫ث‪ ٝ‬ا٘تخبه عشح پظ‪ٞٚ‬ـی ( ثشسػی ػ‪ٛ‬أُ ٔ‪ٛ‬ثش ثش ت‪ٛ‬ػؼ‪ ٝ‬التصبد ‪ٙٞ‬ش دس اػاتابٖ‬ ‫نرس ثبیدبٖ ؿشلی ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ عشح ثشٌضیذ‪ ، ٜ‬ثش ت‪ٛ‬د الصْ ٔی دا٘یٓ اص ٔؼبػذت‪ٟ‬ب‬ ‫‪ ٚ‬تالؿ‪ٟ‬بی حضشتؼبِی دس سا‪ٞ‬جشی عشح ٔزو‪ٛ‬س ٘‪ٟ‬بیک لذس دا٘ی ‪ ٚ‬ػاپابع سا‬ ‫داؿت‪ٚ ٝ‬اص تذا‪٘ٚ‬ذ ٔ‪ٙ‬بٖ ثشای ؿٕب ػشثّ‪ٙ‬ذی ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬فیک س‪ٚ‬ص افض‪ٔ ٖٚ‬ؼئّک داسیٓ ‪.‬‬ ‫افؼشعال ادأ‪ ٝ‬داد‪ ۸‬اجاشای‬ ‫ایٗ عشح دس استاجابط ثاب‬ ‫ٔ‪ٛ‬اسد ػٕ‪ٔٛ‬ای ‪ٞ‬إاچا‪ٖٛ‬‬ ‫٘مؾ ثخؾ تص‪ٛ‬صای دس‬ ‫افضایؾ ػشٔبی‪ٌ ٝ‬زاسی ‪ٞ‬اب‪،‬‬ ‫وٕه ث‪ ٝ‬ایدبد اؿاتاغابَ‪،‬‬ ‫وٕه ث‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ػؼ‪ ٝ‬التصابدی‬ ‫– اجتٕبػی ٔ‪ٙ‬غم‪ ،ٝ‬وب‪ٞ‬ؾ‬ ‫‪ٚ‬اسدات ‪ٔ ٚ‬ـابسواک دس‬ ‫دػتیبثی ث‪ ٝ‬ا‪ٞ‬ذاف والٖ ٔ‪ٛ‬سد٘ظش ٔذیشیک ػیبػی وـ‪ٛ‬س اػک‪.‬‬ ‫لبهٓ ٔمبْ ٔذیشػبُٔ ؿشوک دا٘ؾ ث‪ٙ‬یبٖ ادأ‪ ٝ‬داد‪ ۸‬ثب ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ثا‪ ٝ‬افاضایاؾ ػابال٘ا‪ٝ‬‬ ‫ٔیضاٖ ثیٕبسی دیبثک دس وـ‪ٛ‬س و‪ ٝ‬دس ایٗ ساػتب ػبال٘‪ ٝ‬حذ‪ٚ‬داً ‪ٔ ۹۱۱‬یّی‪ ٖٛ‬یا‪ٛ‬س‪ٚ‬‬ ‫صشف ‪ٚ‬اسدات ا٘ؼ‪ِٛ‬یٗ ث‪ ٝ‬وـ‪ٛ‬س ؿذ‪ ٜ‬اػک‪ ،‬ثب سا‪ٜ‬ا٘ذاصی فبص یه ا٘ؼ‪ِٛ‬یٗ لّٕی‬ ‫(ٌالسطیٗ دس وـ‪ٛ‬س‪ ،‬ؿب‪ٞ‬ذ صشف‪ٝ‬ج‪ٛ‬یی اسصی حذالُ ثا‪ٔ ٝ‬ایاضاٖ ‪ ۹۱‬دسصاذ‬ ‫ت‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ ث‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫دوتش ٘دف لشاچ‪ٛ‬سِ‪ ٛ‬سهیغ پظ‪ٞٚ‬ـىذ‪ ٜ‬ت‪ٛ‬ػؼ‪ ٚ ٝ‬ثش٘بٔ‪ ٝ‬سیضی ج‪ٟ‬بد دا٘ـٍاب‪ٞ‬ای‬ ‫نرسثبیدبٖ ؿشلی ٔحٕذ سضب ثبلش پ‪ٛ‬س وبسٔ‪ٙ‬ذ اداس‪ ٜ‬واُ فاش‪ٞ‬ا‪ٙ‬اً ‪ ٚ‬اسؿابد‬ ‫اػالٔی نرس ثبیدبٖ ؿشلی اص ٘‪ٛ‬یؼ‪ٙ‬ذٌبٖ لذیٕی ‪ٔ ٚ‬ذیش ٔؼئا‪٘ َٛ‬ـاشیا‪ ( ٝ‬یابد‬ ‫ن‪ٚ‬سی ٔی ثبؿذ ‪ ٚ‬تبو‪ٔ ٖٛٙ‬مبالت ٔتؼذدی دس صٔی‪ٞ ٝٙ‬بی ٔختّف اص ایـابٖ دس‬ ‫٘ـشیبت اػتب٘ی ‪ ٚ‬وـ‪ٛ‬سی چبح ؿذ‪ ٜ‬اػک ‪.‬‬ ‫راّیابی اثر ٌّرهٌذ اّری بِ چْل ٍ چْارهیی جشٌَارُ کلرهَى فراًسِ‬ ‫رئیس ادارُ فرٌّگ ٍ ارشاد اسالهی شْرستاى اّر از‬ ‫راّیابی اثر ٌّرهٌذ اّری بِ چْل ٍ چوْوارهویوی‬ ‫جشٌَارُ کلرهَى فراًسِ خبر داد‪.‬‬ ‫ٕٔی پ‪ٛ‬س ٌفک‪ ۸‬فیّٓ و‪ٛ‬تب‪ ٜ‬دیّٕب٘ج ثب ٘بْ اٍّ٘یاؼای‬ ‫(ٔؼیش ٔـاتاشن‪٘A Shared Path) ۸‬إابیا‪ٙ‬اذ‪ٜ‬‬ ‫وـ‪ٛ‬س ایشاٖ ث‪ٛ٘ ٝ‬یؼ‪ٙ‬ذٌی ‪ ٚ‬وبسٌشدا٘ی ٍ٘بس ٘ما‪ٛ‬ی‬ ‫ث‪ ٝ‬ثخؾ اصّی ٔؼبثم‪ ٝ‬چ‪ٟ‬اُ ‪ ٚ‬چا‪ٟ‬ابسٔایاٗ د‪ٚ‬س‪ٜ‬‬ ‫فؼتی‪ٛ‬اَ وّشٔ‪ ٖٛ‬فشا٘ؼ‪ ٝ‬سا‪ ٜ‬پیذا وشد‪.‬‬ ‫ایٗ فؼتی‪ٛ‬اَ و‪ ٝ‬اص ‪ ۹۶‬طا٘‪ٛ‬ی‪ ٝ‬تب ‪ ۳‬ف‪ٛ‬سی‪ ٝ‬دس وـا‪ٛ‬س‬ ‫فشا٘ؼ‪ ٝ‬ثشٌضاس ٔی ؿ‪ٛ‬د ثضسٌتشیٗ ‪ٔ ٚ‬اؼاتاجاشتاشیاٗ‬ ‫فؼتی‪ٛ‬اَ فیّٓ و‪ٛ‬تب‪ ٜ‬د٘یبػک‪.‬‬ ‫ثبصیٍشاٖ ایٗ فیّآ ‪ٞ‬ابدی افاتاخابسصاد‪ ،ٜ‬ساد‪ٚ‬یاٗ‬ ‫صاسػی‪ ،‬فش‪ٞ‬بد اػٕبػیّی‪ ،‬فش‪ٞ‬بد نلبصاد‪ٚ ٚ ٜ‬جایا‪ٟ‬ا‪ٝ‬‬ ‫حبجی نلبیی‪ٛ٘ ،‬یؼ‪ٙ‬ذ‪ ٚ ٜ‬وبسٌشداٖ ٘اٍابس ٘اما‪ٛ‬ی‪،‬‬ ‫ت‪ٟ‬ی‪ ٝ‬و‪ٙٙ‬ذ‪ ٜ‬ایّحبٖ ؿب‪ٔ ،ٜ‬ـب‪ٚ‬س پش‪ٚ‬ط‪ ٜ‬فش‪ٞ‬بد دالساْ‪،‬‬ ‫جب٘ـیٗ ت‪ٟ‬ی‪ ٝ‬و‪ٙٙ‬ذ‪ ٜ‬ػاّایاشضاب صسٌاشا٘ای‪ٔ ،‬اذیاش‬ ‫فیّٕجشداسی ٔؼؼ‪ٛ‬د أی‪ٙ‬ی تیشا٘ی‪ٔ ،‬ذیش صاذاثاشداسی‬ ‫ث‪ٟ‬ش‪ٚ‬ص ٔؼب‪٘ٚ‬یبٖ‪ ،‬عشاح ٌشیٕبواجاش أایاشی‪ ،‬عاشاح‬ ‫صح‪ِ ٚ ٝٙ‬جبع ٍ٘بس ٘م‪ٛ‬ی ‪ ٚ‬یبػیٗ پ‪ٙ‬ب‪ ٜ‬پ‪ٛ‬س‪ ،‬تاذ‪ٚ‬یاٗ‬ ‫ٔحٕذ ٘دبسیبٖ‪ ،‬عشاحی ‪ ٚ‬تشوایات صاذا حؼایاٗ‬ ‫ٔـؼّی ‪ ٚ‬أیذ ٔحٕذی پ‪ٛ‬س‪ ،‬اصالح س٘اً ‪٘ ٚ‬ا‪ٛ‬س‬ ‫ػبٔبٖ ٔدذ ‪ٚ‬فبیی‪ ،‬دػتیبس ا‪ َٚ‬وبسٌشداٖ ‪ ٚ‬ثش٘ابٔا‪ٝ‬‬ ‫سیض حٕیذ لبػٕی‪ ،‬دػتیبس د‪ ْٚ‬وابسٌاشداٖ ص‪ٞ‬اشا‬ ‫ٔیشصایی‪ٙٔ ،‬ـی صح‪٘ ٝٙ‬بص٘یٗ ٘‪ٛ‬س‪ٚ‬صیبٖ‪ ،‬اػت‪ٛ‬سی ثشد‬ ‫فبهض‪٘ ٜ‬ى‪٘ٛ‬بْ‪ ،‬تشجٕ‪ ٚ ٝ‬صیش٘‪ٛ‬یغ فبعإا‪٘ ٝ‬اىا‪٘ٛ‬ابْ‪،‬‬ ‫ٔذیش ت‪ِٛ‬یذ دیبو‪ ٛ‬تبوی‪ٔ ،‬ذیش تذاسوابت ٔادایاذ‬ ‫راّیابی »رٍز سیب«‬ ‫بِ جشٌَارُ فیلن برلیی‬ ‫فیلن سیٌواییرٍز سیب بِ کارگرداًی هوحوووَد‬ ‫غفاری ٍ تْیِکٌٌذگی الِْ ًَبخت‪ ،‬در اٍلویوی‬ ‫ًوایش جْاًی خَد بِ بخش رقابتی ًسل ّوا در‬ ‫ّفتاد ٍ دٍهیی دٍرُ جشٌَارُ بیی الوللی فیلون‬ ‫برلیی راُ یافت‪.‬‬ ‫ایٗ فیّٓ و‪ ٝ‬پش‪ٚ‬ا٘‪ ٝ‬ػبتک نٖ‪ ،‬ػبَ ٌازؿاتا‪ٝ‬‬ ‫صبدس ؿذ‪ ٜ‬اػک‪ ،‬اتیشا ٔشاحُ پغ اص تا‪ِٛ‬ایاذ‬ ‫ت‪ٛ‬د سا عی وشد‪ ٚ ٜ‬ا‪ِٚ‬ایاٗ ٘إابیاؾ نٖ دس‬ ‫جـ‪ٛٙ‬اس‪ ٜ‬ثیٗ إِّّی ثشِیٗ ت‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ث‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ػ‪ٛ‬أُ ایٗ فیّٓ ػجبست‪ٙ‬ذ اص‪ ۸‬وبسٌشداٖ‪ٔ ۸‬حٕا‪ٛ‬د‬ ‫غفبسی ت‪ٟ‬ی‪ ٝ‬و‪ٙٙ‬ذ‪ ۸ٜ‬اِ‪ٛ٘ ٟٝ‬ثخک‪ٛ٘ ،‬یؼ‪ٙ‬ذٌبٖ‪ٔ ۸‬حٕ‪ٛ‬د غفبسی‪ٟٙٔ ،‬بص جابسچای‪،‬‬ ‫دػتیبس وبس ٌشداٖ ‪ ٚ‬ثش٘بٔ‪ ٝ‬سیض‪ٟٔ ۸‬ذی پ‪ٛ‬سٔ‪ٛ‬ػی‪ٔ ،‬ذیش فایاّإاجاشداسی‪۸‬ػاّای‬ ‫احؼب٘ی ٔذیش ت‪ِٛ‬یذ‪ٚ ۸‬حیذ حابجایاّا‪ٛ‬یای‪ ،‬صاذاثاشداس‪ ۸‬حابٔاذ حؼایاٗ صاد‪ٜ‬‬ ‫تذ‪ٚ‬یٗ‪ٔ ۸‬حٕ‪ٛ‬د غفبسی‪ ،‬ثبصیٍشاٖ‪۸‬نسیٗ سػتٍبس‪ ،‬طیال ؿب‪ٞ‬ی‪ٟٔ ،‬ذی پ‪ٛ‬سٔ‪ٛ‬ػی‪،‬‬ ‫تذاداد ثخـی صاد‪ ،ٜ‬صذاٌزاس‪ ۸‬ػّیشضب ػّ‪ٛ‬یبٖ ٔ‪ٛ‬ػیمی‪ ۸‬ػّی ٔ‪ٙ‬ص‪ٛ‬س‪ ،‬اصاالح‬ ‫سً٘ ‪ ٚ‬الثشات‪ٛ‬اس‪ ۸‬ػبٔبٖ ٔدذ ‪ٚ‬فبیی‪ ،‬عشاح ٌشافیه‪ ۸‬احؼبٖ ثشنثبدی‪ٔ ،‬ـاب‪ٚ‬س‬ ‫سػب٘‪ ٝ‬ای‪ ۸‬ػبسا ؿٕیشا٘ی‪ ،‬ػىبع‪ٟٔ ۸‬ؼب جبسچی‪ٔ ،‬دشیبٖ عاشح‪ ۸‬حؼایاٗ فاتا‬ ‫اِ‪ٟ‬ی‪ ،‬ػّی فت اِ‪ٟ‬ی‬ ‫پخؾ ثیٗ إُِّ فیّٓ س‪ٚ‬ص ػیت ثشػ‪ٟ‬ذ‪ٛٔ ٜ‬ػؼ‪ ٝ‬تص‪ٛ‬یشٌؼتش اِ‪ٟ‬ا‪ ٝ‬پابسػای ثا‪ٝ‬‬ ‫ٔذیشیک اِ‪ٛ٘ ٟٝ‬ثخک اػک‪ ..‬س‪ٚ‬ص ػیت داػتبٖ یه تب٘‪ٛ‬اد‪ ٜ‬ایشا٘ی اػک و‪ ٝ‬ثاب‬ ‫‪ٚ‬ج‪ٛ‬د ‪٘ ٕٝٞ‬بٔالیٕبت‪ ،‬ػبؿمب٘‪ ٚ ٝ‬ػشؿبس اص س‪ٚ‬یب دس و‪ٙ‬بس ‪ٞ‬آ ٔای ایؼاتا‪ٙ‬اذ ‪ٚ‬‬ ‫‪ٕٞ‬ضٔبٖ ث‪ ٝ‬یىذیٍش فضبی سؿذ ٔید‪ٙٞ‬ذ‪ٞ.‬فتبد ‪ ٚ‬د‪ٔٚ‬یٗ جـ‪ٛٙ‬اس‪ ٜ‬فیّٓ ثشِیٗ اص‬ ‫‪ ۰۱‬تب ‪ ۹۱‬ف‪ٛ‬سی‪ ۹۰( ٝ‬ث‪ ٕٟٗ‬تب ‪ ۰‬اػف‪ٙ‬ذ ث‪ ٝ‬ص‪ٛ‬ست حض‪ٛ‬سی ثشٌضاس ٔیؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ٔ‪ٙ‬فشد‪ ،‬ػىبع صٕذ ػّیضاد‪ ٚ ٜ‬پاخاؾ وإاپاب٘ای‬ ‫ایتبِیبیی ‪Esen studios‬فایاّآ وا‪ٛ‬تاب‪ٔ( ٜ‬ؼایاش‬ ‫ٔـتشن اػک‪.‬‬ ‫دشت عاشقی‬ ‫در هایِ دشتی شٌیذًی شذ‬ ‫دشت عاشقوی عوٌوَاى یوکوی از‬ ‫تازُتریی اثار هَسیقایی هٌتشر شوذُ‬ ‫است کِ بِ اّوٌوگوسوازی سوتوار‬ ‫ّشیاری پَر در اختیار شٌوًَوذگواى‬ ‫هَسیقی ایراًی قرار خَاّذ گرفت‪.‬‬ ‫ػاتاابس ‪ٞ‬ـاایاابسی پاا‪ٛ‬س ٘اا‪ٛ‬اص٘ااذ‪ٚ ٜ‬‬ ‫ن‪ٍٙٞ‬ؼبص ٔ‪ٛ‬ػیمی ایاشا٘ای ضإاٗ‬ ‫تـشی تبص‪ٜ‬تشیٗ فؼبِیک‪ٞ‬بی ٔ‪ٛ‬ػیمبیی ت‪ٛ‬د ثیبٖ وشد‪ ۸‬دؿک ػابؿامای ػا‪ٙ‬ا‪ٛ‬اٖ‬ ‫یىی اص تبص‪ٜ‬تشیٗ نثبسْ دس ح‪ٛ‬ص‪ٛٔ ٜ‬ػیمی سدیف دػتٍب‪ٞ‬ی ایشاٖ اػک وا‪ ٝ‬ثا‪ٝ‬‬ ‫ن‪ٍٙٞ‬ؼبصی ‪ ٚ‬ت‪ٙ‬ظیٓ ث‪ٙ‬ذ‪ٙٔ ٜ‬تـش ٔیؿ‪ٛ‬د‪ .‬ایٗ نِج‪ ْٛ‬ؿبُٔ ‪ ۷‬لغؼا‪ ٝ‬ثاب واالْ ثاب‬ ‫تشا٘‪ٞٝ‬بیی اص صبحت اثش ‪ ۹ ٚ‬لغؼ‪ ٝ‬ػبص ‪ ٚ‬ن‪ٚ‬اص اػک و‪ ٝ‬حذ‪ٚ‬د پ‪ٙ‬ج ػابَ پایاؾ‬ ‫ت‪ِٛ‬یذ ؿذ‪ ٚ ٜ‬حبال ثؼذ اص ػبَ‪ٞ‬ب دس دػتشع ٔخبعجبٖ لشاس ٔیٌیشد‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی دسثبس‪ٔ ٜ‬ضٕ‪ ٖٛ‬نِج‪ ْٛ‬دؿک ػبؿمی ٌفک‪ٔ ۸‬ضبٔیٗ ایٗ اثاش ٔا‪ٛ‬ػایامابیای‬ ‫‪ٍٕٞ‬ی اجشای تشا٘‪ٞٝ‬بیی ػبؿمب٘‪ ٝ‬دس ٔبی‪ ٝ‬دؿتی ثب صذای احٕذ وبٔیبس اػک و‪ٝ‬‬ ‫ثشای اسوؼتش ثضسی ت‪ٙ‬ظیٓ ؿذ‪ ٜ‬اػک‪ .‬ث‪ٞ ٝ‬ش حبَ ٔٗ ٔؼتماذْ دس ایاٗ صٔاب٘ا‪ٝ‬‬ ‫ثی فشجبْ و‪ ٝ‬ؿشایظ ٔ‪ٙ‬بػجی ثش جشیبٖ فش‪ٙٞ ٚ ًٙٞ‬اش ‪ٚ‬جا‪ٛ‬د ٘اذاسد‪ ،‬تا‪ِٛ‬ایاذ‬ ‫نِج‪ْٞٛ‬بیی چ‪ ٖٛ‬دؿک ػبؿمی فمظ ثب ػـک ٔیؼش اػک‪.‬‬ ‫ایٗ ن‪ٍٙٞ‬ؼبص ‪ٛ٘ ٚ‬اص٘ذ‪ٛٔ ٜ‬ػیمی ایشا٘ی ادأ‪ ٝ‬داد‪ٞ ۸‬ذف ٔٗ تاش‪ٚ‬یاج ؿا‪ٙ‬ایاذٖ‬ ‫ٔ‪ٛ‬ػیمی ت‪ٛ‬ه ثب اتىب ث‪ ٝ‬اسادت لّجی ٔٗ ث‪ٔ ٝ‬شدْ ‪ ٚ‬فش‪ٙٞ ٚ ًٙٞ‬ش ایشاٖ صٔایاٗ‬ ‫اػک و‪ ٝ‬أیذ‪ٚ‬اسْ ثت‪ٛ‬ا٘ذ ٔ‪ٛ‬سد لج‪ٔ َٛ‬خبعجبٖ لشاس ٌیشد‪ ٗٔ .‬دس اجاشایای ایاٗ‬ ‫نثبس ػؼی وشدْ تب والْ ثب ٔخبعت ٔا٘‪ٛ‬ع ث‪ٛ‬د‪ ٚ ٜ‬وٕی اص تشا٘‪ٞٝ‬بی والػیاه‬ ‫فبصّ‪ ٝ‬ثٍیشد‪ .‬ؿشایغی و‪ ٝ‬اصالً د‪ٚ‬ػک ٘ذاؿتٓ ث‪ ٝ‬ػٕک اثتزاَ واالْ ‪ٞ‬اذایاک‬ ‫ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫ٌ‪ٛ‬ؿک ٌ‪ٛ‬ػف‪ٙ‬ذ ‪ٌ ۹۳۱‬شْ‪ ،‬نِ‪ ٛ‬ت‪ٛ‬سؿتی ‪ِ ۰‬ی‪ٛ‬اٖ‪،‬‬ ‫‪ٛٞ‬یج ‪ ۳‬ػذد‪ ،‬پیبص ‪ ۹‬ػذد‪ ،‬سه ٌ‪ٛ‬ج‪ ٝ‬فش٘اٍای ‪۰‬‬ ‫لبؿک غزا ت‪ٛ‬سی‪ ،‬نه ِیٕ‪ ۶ ٛ‬لبؿک غزا تا‪ٛ‬سی‪،‬‬ ‫صػفشاٖ ‪ ۰‬لبؿک غزا ت‪ٛ‬سی‪ ،‬ؿىش ‪ ۹‬لابؿاک غازا‬ ‫ت‪ٛ‬سی‪ٕ٘ ،‬ه ‪ ٚ‬فّفُ ث‪ٔ ٝ‬مذاس الصْ‬ ‫طرز تهیه‪:‬‬ ‫اثتذا یىی اص پیبص‪ٞ‬ب سا سیض تشد وشد‪ ٚ ٜ‬تفاک ٔای‬ ‫د‪ٞ‬یٓ تب ٘شْ ؿ‪ٛ‬د‪ .‬ػپغ ٌا‪ٛ‬ؿاک تاشد ؿاذ‪ ٜ‬سا‬ ‫اضبف‪ ٝ‬وشد‪ ٚ ٜ‬تفک ٔی د‪ٞ‬یٓ تب سً٘ نٖ ػا‪ٛ‬‬ ‫ؿ‪ٛ‬د‪ .‬ثؼذ ‪ِ ۶‬ی‪ٛ‬اٖ نه‪ٕ٘ ،‬ه ‪ ٚ‬فّفُ سا سیخاتا‪ٚ ٝ‬‬ ‫اجبص‪ٔ ٜ‬ی د‪ٞ‬یٓ ثپضد‪ .‬ثبلی پیبص سا سیض تاشد واشد‪ٜ‬‬ ‫‪ٚ‬دس ظشف دیٍشی تفک ٔی د‪ٞ‬یٓ‪ٛٞ .‬یاج ‪ٞ‬اب سا‬ ‫تالِی تشد وشد‪ٕٞ ٚ ٜ‬شا‪ ٜ‬ؿىش ث‪ ٝ‬پیبص اضبف‪ٔ ٝ‬ای‬ ‫و‪ٙ‬یٓ‪ .‬صٔب٘ی و‪ٌٛ ٝ‬ؿک پخک ‪ ٚ‬نه نٖ وـایاذ‪ٜ‬‬ ‫ؿذ ‪ٛٞ‬یج ٘شْ ؿذ‪ ٜ‬سا اضبف‪ٔ ٝ‬ی و‪ٙ‬یٓ‪ .‬دس ظاشف‬ ‫دیٍشی سه ٌ‪ٛ‬ج‪ ٝ‬فشٍ٘ی سا وٕی تفاک داد‪ٚ ٜ‬‬ ‫نِ‪ ،ٛ‬صػفشاٖ ‪ ٚ‬یه ِی‪ٛ‬اٖ نه سا اضبف‪ٔ ٝ‬ی و‪ٙ‬یآ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬لتی ػغ ج‪ٛ‬ؿیذ ث‪ ٝ‬ت‪ٛ‬سؿک اضبف‪ٔ ٝ‬ی وا‪ٙ‬ایآ‪.‬‬ ‫ػپغ دس ظشف سا ٌزاؿت‪ ٚ ٝ‬حشاست سا وآ ٔای‬ ‫و‪ٙ‬یٓ‪ .‬ثؼذ اص ‪ ۶۱‬دلیم‪ ٝ‬و‪ ٝ‬ت‪ٛ‬سؿک جب افتبد ‪ ٚ‬ثا‪ٝ‬‬ ‫غّظک الصْ سػیذ اص س‪ٚ‬ی حشاست ثش ٔای داسیآ‪.‬‬ ‫ت‪ٛ‬سؿک سا دس ظشف ٔ‪ٛ‬سد ٘ظش سیخت‪ٕٞ ٚ ٝ‬شا‪ ٜ‬پّ‪ٛ‬‬ ‫ػش‪ٔ ٚ‬ی و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫ًقاشی چیست ٍ ٌّر ًقاشی چگًَِ است؟‬ ‫ادأ‪ ٝ‬اص ؿٕبس‪ ٜ‬لجُ‪۸‬‬ ‫‪ٕٞ‬یٗ أش اص ٘مبؿی ‪ٙٞ‬شی تص‪ٛ‬یشی ػابتاک وا‪ٝ‬‬ ‫داسای صثبٖ ٔخص‪ٛ‬ف ث‪ ٝ‬ت‪ٛ‬د اػک‪ .‬دس ػاشاػاش‬ ‫فش‪ٞ ًٙٞ‬ب ‪ ٚ‬تبسیخ ثـش ‪ٙٞ‬ش ٘مبؿی ٔب٘‪ٙ‬ذ س‪ٚ‬دتب٘‪ٝ‬‬ ‫ای دس حبَ جشیبٖ اػک ‪ ٚ‬ثب ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬تاللیتی وا‪ٝ‬‬ ‫دس ایٗ ‪ٙٞ‬ش ‪ٚ‬ج‪ٛ‬د داسد‪ٞ ،‬یچٍب‪ ٜ‬تىشاسی ‪ ٚ‬تؼتا‪ٝ‬‬ ‫و‪ٙٙ‬ذ‪ٕ٘ ٜ‬ی ؿ‪ٛ‬د‪ .‬دس ‪ٚ‬الغ دس ع‪ َٛ‬ػبِیبٖ ػا‪ٛ‬أاُ‬ ‫ثؼیبسی دس تبسیخ ٘مبؿی تبثیش ٌزاؿت‪ ٝ‬اػاک وا‪ٝ‬‬ ‫ٔی ت‪ٛ‬اٖ ث‪ ٝ‬جغشافیب‪ ،‬دیٗ‪ ،‬تص‪ٛ‬صیبت ّٔی‪ٚ ،‬لبیاغ‬ ‫تبسیخی‪ ،‬ت‪ِٛ‬یذ ٔ‪ٛ‬اد جذیذ ‪ٛٔ ٚ‬اسد دیاٍاش اؿابس‪ٜ‬‬ ‫وشد‪ٕٞ .‬یٗ ػ‪ٛ‬أُ ثبػا ایادابد ػاجاه ‪ٞ‬ابی‬ ‫ٔتفب‪ٚ‬ت دس ‪ٙٞ‬ش ٘مبؿی ؿذ‪ ٜ‬اػک‪.‬‬ ‫ثب ایٗ ‪ٚ‬ج‪ٛ‬د ٔ‪٘ ٟٓ‬یؼک و‪ ٝ‬ایٗ ٘مبؿی ‪ٞ‬ب دس چا‪ٝ‬‬ ‫لشٖ ایدبد ؿذ‪ ٜ‬ا٘ذ ‪ ٚ‬أاش‪ٚ‬ص دس چا‪ ٝ‬ػاذ‪ ٜ‬ای‬ ‫ص٘ذٌی ٔی و‪ٙ‬یٓ ‪ٔ ،‬ب ٕ٘ی ت‪ٛ‬ا٘یٓ ایٗ ‪ٚ‬الاؼایاک سا‬ ‫ا٘ىبس و‪ٙ‬یٓ و‪ ٝ‬ای‪ٟٙ‬ب ٌ‪ٙ‬ج ‪ٞ‬بی ثب اسصؿی ‪ٞ‬ؼاتا‪ٙ‬اذ‪.‬‬ ‫ایٗ ٘مبؿی ‪ٞ‬ب اِ‪ٟ‬بْ ثخؾ ‪ٙٞ‬ش ٔاذسٖ ثا‪ٛ‬د‪ ٚ ٜ‬ثا‪ٝ‬‬ ‫ػ‪ٛٙ‬اٖ اٍ٘یض‪ ٜ‬ای ثشای ‪ٙٞ‬شٔ‪ٙ‬ذاٖ دس ‪ ٕٝٞ‬جاب اساها‪ٝ‬‬ ‫ؿذ‪ ٜ‬اػک‪.‬‬ ‫‪ٚ‬لتی ث‪ ٝ‬یه ث‪ ْٛ‬ثب سٍ٘‪ٟ‬بی س‪ٚ‬ؿٗ ‪ ٚ‬پشاو‪ٙ‬ذ‪ٍ٘ ٜ‬ب‪ٜ‬‬ ‫ٔی و‪ٙ‬یذ ‪ ،‬فمظ ثبیذ ث‪ ٝ‬تبسیخچ‪ ٝ‬ای وا‪ ٝ‬دس عای‬ ‫لشٖ ‪ٞ‬ب ‪ٙٞ‬ش ایدبد ؿذ‪ ٜ‬اػک فىش و‪ٙ‬یذ‪.‬‬ ‫ًقاشی چیست ٍ ٌّر ًقاشی چگًَِ است؟‬ ‫٘مبؿی یىی اص ‪ٙٞ‬ش‪ٞ‬بی پش عشفذاس اػک‪ .‬عجاک نٖ‬ ‫چ‪ٔ ٝ‬ب اص تبسیخچ‪٘ ٝ‬مبؿی ٔیدا٘یٓ‪٘ .‬مبؿی دس اثتاذا‬ ‫ثشای ثجک ‪ٚ‬لبیغ یب ایدبد استجبط ث‪ ٝ‬وبس ٔای سفاتا‪ٝ‬‬ ‫اػک أب ثؼذ‪ٞ‬ب ٘مبؿی ‪ٞ‬ب تىبُٔ پیذا ٔی وا‪ٙ‬ا‪ٙ‬اذ ‪ٚ‬‬ ‫اثؼبد دیٍشی پیذا ٔی و‪ٙٙ‬اذ ‪ٚ ٚ‬اسد ػایابػاک ‪ٚ‬‬ ‫ٔز‪ٞ‬ت ٔی ؿ‪٘ٛ‬ذ ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬ایٗ ؿىُ نثابس دستـاب٘ای‬ ‫تّک ٔیؿ‪٘ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫أش‪ٚ‬ص‪ ٜ‬حتی ٘مبؿی وبسثشد دسٔب٘ی ‪ ٓٞ‬پیذا واشد‪ٜ‬‬ ‫اػک ‪ ٚ‬س‪ٚ‬اؿ‪ٙ‬بػبٖ اص ٘مبؿی ثشای ث‪ٟ‬ج‪ٛ‬د ػاالٔاک‬ ‫س‪ٚ‬ا٘ی ثیٕبس اػتفبد‪ٔ ٜ‬یو‪ٙٙ‬ذ‪ .‬دس ایٗ ٔتٗ ثا‪ ٝ‬ایاٗ‬ ‫ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع ت‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ پشداتک ‪ ٚ‬ػؼی ت‪ٛ‬ا‪ٞ‬یآ واشد‪،‬‬ ‫٘مبؿی سا اص ج‪ٙ‬ج‪ٞٝ‬بی ٔختّفی ثشسػی و‪ٙ‬یآ ‪ ٚ‬ثا‪ٝ‬‬ ‫ایااٗ پااشػااؾ ‪ٞ‬ااب پاابػااخ د‪ٞ‬اایاآ واا‪۸ٝ‬‬ ‫دسثبس‪ ٜ‬تبسیخچ‪٘ ٝ‬مبؿی چ‪ٔ ٝ‬یت‪ٛ‬اٖ ٌفک؟‬ ‫چ‪ ٝ‬ػجه ‪ٞ‬بی ٘مبؿی ٔختّفای دس د٘ایابی ‪ٞ‬ا‪ٙ‬اش‬ ‫‪ٚ‬ج‪ٛ‬د داسد؟‬ ‫ا٘‪ٛ‬اع ٘مبؿی اص ٘ظش ٔتشیبَ‪ٞ‬بی ٔختّف ٔخصا‪ٛ‬ف‬ ‫٘مبؿی چیؼک؟‬ ‫یبدٌیشی ٘مبؿی چ‪ٔ ٝ‬ضایبی س‪ٚ‬ا٘ـ‪ٙ‬بتتی ٔیتا‪ٛ‬ا٘اذ‬ ‫داؿت‪ ٝ‬ثبؿذ؟‬ ‫دربارُ تاریخچِ ًقاشی چِ هیتَاى گفت؟‬ ‫٘مبؿی یىی اص ٘خؼتیٗ ‪ٙٞ‬ش‪ٞ‬بیی اػک و‪ ٝ‬پیؾ اص‬ ‫پیذایؾ تظ‪ ،‬ا٘ؼبٖ ‪ٞ‬ب ثشای ثجک ‪ٚ‬لبیغ یاب حاتای‬ ‫استجبط ثب یه دیٍش اػتفبد‪ٔ ٜ‬یوشد٘ذ‪٘ .‬ىت‪ ٝ‬جبِت‬ ‫دس صٔی‪٘ ٝٙ‬مبؿی ایٗ اػک و‪٘ ٝ‬خؼتیٗ ٘مبؿی‪ٞ‬ب ثا‪ٝ‬‬ ‫دػک ثـش ثش س‪ٚ‬ی دی‪ٛ‬اس غبس‪ٞ‬ب وـیذ‪ ٜ‬ؿذ‪ ٜ‬اػاک‬ ‫و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬نٖ‪ٞ‬ب ‪ٙٞ‬ش ػ‪ٍٙ‬ی ٘یض ٌفتا‪ٔ ٝ‬ای ؿا‪ٛ‬د‪ .‬ایاٗ‬ ‫٘مبؿی ‪ٞ‬ب ت‪ٛ‬ػظ افشاد و‪ٛ‬چ ٘ـیٗ ثاش س‪ٚ‬ی دیا‪ٛ‬اس‬ ‫غبس‪ٞ‬ب وـذ‪ٔ ٜ‬یؿذ‪ ٜ‬اػک‪.‬‬ ‫٘مبؿی‪ٞ‬ب یبفک ؿذ‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬دػک ثبػتبٖ ؿ‪ٙ‬بػبٖ ٘ـابٖ‬ ‫ٔید‪ٞ‬ذو‪ ٝ‬ایٗ ٘مبؿی‪ٞ‬ب ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬س ٔؼٕ‪ َٛ‬ثب ػ‪ ٝ‬سً٘‬ ‫وـذ‪ٔ ٜ‬یؿذ‪ٜ‬ا٘ذ ‪ٕٞ ٚ‬یٗ ع‪ٛ‬س ػؼی ٔیؿذ‪ ٜ‬اػک‬ ‫و‪ ٝ‬تب جبی ٕٔىٗ ث‪ٚ ٝ‬الؼیک ٘ضدیه ثابؿا‪ٙ‬اذ‪ .‬دس‬ ‫یىی اص لذیٕیتشیٗ ایٗ ٘مبؿای ‪ٞ‬اب وا‪ ٝ‬دس غابس‬ ‫نِتبٔیشا اػپب٘یب یبفک ؿذ‪ ٜ‬اػک‪ ،‬حی‪ٛ‬ا٘ی ث‪ٙ‬بْ ثیؼ‪ٖٛ‬‬ ‫)‪(Bison‬ثش دی‪ٛ‬اس وـیذ‪ ٜ‬ؿاذ‪ ٜ‬اػاک وا‪ ٝ‬اص‬ ‫٘یبوبٖ ٌب‪ٞٚ‬بی أش‪ٚ‬صی ث‪ ٝ‬حؼبه ٔینیذ‪...‬‬ ‫ادأ‪ ٝ‬داسد‬ صفحه 5 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫ادبیات‬ ‫یکشىبٍ ‪ 62‬دی ‪ 02 * 0011‬شاوًیٍ ‪01 * 6166‬جمبدی الثبوی ‪ * 0001‬سبل سی ی دیم ( ایتًز ایکیىجی ایل ) * شمبرٌ ( سبیی ) ‪4000 :‬‬ ‫‪6‬‬ ‫بویوتموسن قوجاغیندا ایگیدلرسن‬ ‫ایگیدلیگی سن دنیایا گتیرمیسن‬ ‫اان یوردو یو وامیسسان ارذبایجان‬ ‫عالهم امینی‬ ‫تورکجه دیل بیلگیسی‬ ‫*دکتر حسیه محمذزادٌ صذیق‬ ‫ٌئچٗ سب‪ ٗ٥٘ ٣٤‬اضز‪...٢‬‬ ‫زئ‪ ٓ٥٥‬ا٘الٔ‪ ٣‬وس‪ ٗ٥‬وس ا‪ِٕٚ‬بظ‪٤ ،‬بِ‪٥ٙ‬ع ث‪٥‬ط ز‪ٚ‬ض‪ٚ ْٚ‬‬ ‫ث‪٥‬ط ا٘الٔ‪ ٣‬ث‪ّ٥‬س‪٤‬ط‪ٜ‬ض‪.‬‬ ‫اتبالض سوظ‪ ٚ‬ا‪٤‬س‪ ٝ‬ث‪٥‬ط حىٓ ‪ ٚ‬زٌ‪٥‬طٕع ث‪٥‬ط ز‪ٚ‬غرط‪٘ٚ‬ر‪ٛ‬‬ ‫ث‪ّ٥‬س‪٤‬طض‪ .‬ات ز‪٤‬ط٘بق ا‪ِٕٚ‬بق ث‪٥‬ط زئ‪ٕ٥٥‬س‪٤‬ط ‪ ٚ‬الور‪٥‬رٗ‬ ‫ات ز‪٤‬ط٘بلساٖ ا‪٤‬رط‪٤‬رّرٕربظ ثر‪٥‬رط اتربالض سروظ‪ٚ‬ز‪ٚ‬ض‪.‬‬ ‫ا‪٤‬طّٕ‪ ٝ‬ن ز‪٤‬طّٕ‪ٝ‬ن زئ‪ٕ٥٥‬س‪٤‬ط ‪ ٚ‬الو‪ ٗ٥‬ا‪٤‬طّ‪٤ٝٔٝ‬رٗ‬ ‫ز‪٤‬طّٕع اتبالض سوظ‪ٚ‬ز‪ٚ‬ض‪.‬اتبالض سوظ‪٤ ٚ‬ر‪ِٛ‬ر‪ ٛ‬ا‪ّ٤‬ر‪،ٝ‬‬ ‫ا٘سب٘الضا زضس ‪ ٚ‬او‪ٛ٤‬ز ‪ٚ‬ئط‪ّ٤‬ط ‪ٌ ٚ‬ئطچىّط ث‪ّ٥‬س‪٤‬ط‪ّ٤‬رط‬ ‫‪ ٚ‬الو‪ ٗ٥‬زئ‪ّٕ٥٥‬ط‪ ِٛٛ٤ ٗ٤‬ا‪ ّٝ٤‬ث‪٥‬ط ا٘الْ‪ ،‬اوظَ لربِر‪٥‬رت‬ ‫ا‪٤‬چ‪ٙ٥‬س‪٤ ٜ‬بزا ٌوظَ ث‪٥‬ط ا٘الت‪ ٓ٥‬ا‪ ّٝ٤‬ث‪ّ٥‬س‪٤‬ط‪ّ٤‬ط‪.‬‬ ‫زئ‪ ٓ٥٥‬ا‪ ّٝ٤‬اضٌ‪ ٖٛ٘ٛ‬فطل‪٣‬‬ ‫اضٌ‪ ٛ‬ائّ‪ ٝ‬ث‪٥‬ط سوظز‪ٚ‬ض و‪٤ ٣‬بِ‪٥ٙ‬ع ث‪٥‬ط ا‪٤‬ص ‪ ٚ‬ث‪٥‬ط پئطر‪ٝ‬‬ ‫ازأالض‪ ٢‬اضاس‪ٙ٥‬سا ا‪٤‬طّ‪ٙ‬ط‪ .‬ث‪٘ٛ‬الضا اضٌ‪ ٛ‬زئ‪ٕ٥٥‬ر‪ ٣‬ز‪ٜ‬‬ ‫زئٕه ا‪ٚ‬الض‪.‬‬ ‫ٔ‪٥‬ثبَ‪ :‬و‪٥‬الس ل‪ٛ٤ٛ‬ض‪ ،‬ضب‪٤‬غ!‪ ،‬اف‪ ٝ‬ائّٕ‪ ،ٝ‬تبثرّر‪ٛ‬سربٖ!‪،‬‬ ‫ائ‪ٙ‬س ا‪ِٚ‬س‪.ٚ‬‬ ‫‪٤‬بِ‪٥ٙ‬ع ٌئطچه ‪ ٚ‬ورون ا٘رالٔرالضزا ا‪٤‬طرّر‪٘ ٝ‬رٗ‬ ‫زئ‪ّٕ٥٥‬ط‪ .٢‬ثبضمب ز‪ّ٤‬ر‪ ٝ‬چربو‪٤‬رطٔره ا‪ٚ‬الض‪ .‬ثربضرمرب‬ ‫زئ‪ّٕ٥٥‬ط‪ ٢‬چبو‪٤‬طٔه ا‪ِٕٚ‬بظ‪ .‬ا‪٘ٚ‬الضا ‪ٞ‬ط ز‪ّ٤‬س‪ٌ ٜ‬طن‬ ‫ائص ا٘الْ= ٔؼبزَ تبپ‪ّ٥‬س‪ .ٗ٥‬ت‪ٛ‬ضود‪٥ٔٝ‬عز‪ ٜ‬ا‪ٝٙ٥ٔ ٖٚ‬‬ ‫‪٤‬بذ‪ ٗ٥‬زئ‪ٚ ٓ٥٥‬اضز‪٤‬ط‪ .‬ثبضمب ز‪٤‬رّرّرط ثر‪ ٛ‬ثربذر‪٥‬رٕرساٖ‬ ‫ت‪ٛ‬ضود‪٥ٔٝ‬عزٖ چ‪ٛ‬خ ٌئط‪٢‬ز‪ ٜ‬ز‪٤‬طِط‪.‬‬ ‫ته ‪ٞ‬دبِ‪ ٣‬ل‪ٛ‬ضغ‪ٛ‬الض‬ ‫ثئّ‪٥ِٝ‬ىّ‪ ٝ‬ثحث ِط‪٥ٕ٤‬عز‪ ٜ‬ضؼط‪٥ٕ٤‬ع‪ ٗ٤‬خ‪ٛ‬ت ‪ٞ‬دربِر‪٣‬‬ ‫لبِ‪٥‬جالض‪ ٗ٥٘ ٢‬ثوٍِ‪ِٛ‬ط‪ ّٝ٤‬تب٘‪٥‬ص ا‪ِٚ‬س‪ٛ٘ٚ‬ظ‪ .‬اصّر‪٥‬ر‪ٙ‬رس‪ٜ‬‬ ‫‪ٞ‬دب اوِچ‪ِٛ‬ط‪ٙ٤‬س‪ٞ ،ٜ‬ط اوِچ‪ ٖٛ٘ٛ‬اوظ‪ٔ ٝ٘ٚ‬رررصر‪ٛ‬ظ‬ ‫ثوٍِ‪ٛ‬س‪ٚ ٛ‬اضز‪٤‬ط‪ .‬ث‪ ٛ‬ثوٍِ‪ ٖٛ٘ٛ‬ث‪٥‬طِطس‪٘ ٣ٍ٤‬مظر‪٤ ٝ‬ر‪ٝ‬‬ ‫ز‪ٚ‬ضاق زئ‪٥٥‬ط‪٤‬ه‪ٔ .‬رثربَ ا‪ٚ‬چر‪ ٖٛ‬اِرجر‪ٞ ٣‬ردربِر‪٣‬‬ ‫اوِچ‪ ٖٛ٘ٛ‬ا٘ربز‪ٚ‬ضاغر‪ ،3+3 ٣‬سرىرٍر‪٥‬رع ‪ٞ‬ردربِر‪٣‬‬ ‫اوِچ‪ ٖٛ٘ٛ‬ا٘ب ز‪ٚ‬ضاغ‪ ،4+4 ٣‬ا‪ٞ ٖٚ‬دبِ‪ ٣‬اوِرچر‪٘ٛ‬ر‪ٖٛ‬‬ ‫ا٘ب ز‪ٚ‬ضاغ‪ ،5 +5 ٣‬ا‪ ٖٚ‬ا‪٤‬ى‪ٞ ٣‬دبِ‪ ٣‬اوِچر‪٘ٛ‬ر‪ ٖٛ‬ا٘رب‬ ‫ز‪ٚ‬ضاغ‪ ٚ 6 +6 ٣‬ا‪ ٖٚ‬زوضز ‪ٞ‬دبِر‪ ٣‬اوِرچر‪٘ٛ‬ر‪ ٖٛ‬ا٘رب‬ ‫ز‪ٚ‬ضاغ‪ 7 +7 ٣‬ثوٍِ‪ِٛ‬ط‪ٙ٤‬س‪ ٜ‬و‪ ٣‬ث‪٥‬طِطٗ ٘رمرغر‪ ٝ‬ز‪٤‬رط‪.‬‬ ‫الو‪ ٗ٥‬ث‪ٛ٘ٛ‬زا لئ‪٥‬س ائجٕ‪٥٤٣ِٝ‬ه و‪ٞ ٣‬ط اوِچ‪ ٖٛ٘ٛ‬ا٘ب‬ ‫ز‪ٚ‬ضاغ‪ٙ٥‬ساٖ ثبضمب ا‪٤‬ى‪ٙ٥‬د‪ ٣‬زضخ‪ِٝ‬ر‪ ٣‬ز‪ٚ‬ضالرالض‪ ٢‬زا‬ ‫‪ٚ‬اضز‪٤‬ط‪.‬‬ ‫ٔثال ز‪ٛ٤‬اٖ ِغبت اِجطن ز‪ ٜ‬و‪ ٣‬سىٍر‪٥‬رع ‪ٞ‬ردربِر‪٣‬‬ ‫ضؼطِط اضاس‪ٙ٥‬سا‪ ،‬اضبغ‪٥‬سا و‪ ٣‬ث‪ٙ‬س‪ٞ ٗ٤‬ط ٔصطاػس‪ٙ٥‬سا‬ ‫ث‪٥‬ط ا٘ب ز‪ٚ‬اضق ‪ ٚ‬ا‪٤‬ى‪ ٣‬فطػ‪ ٣‬ز‪ٚ‬اضاق ‪ٚ‬اضز‪٤‬ط‪:‬‬ ‫(ٌئد‪ + ٝ‬ز‪ٚ‬ض‪ٚ‬ه) ‪٤( +‬وض‪ٚ‬ض ‪ +‬ائطز‪)ٓ٤‬‬ ‫(لبضا ‪ +‬ل‪٥‬ع‪( + )ُ٤‬ثوض‪ٌ + ٚ‬وضز‪)ْٚ‬‬ ‫(لبت‪٥‬ک ‪٤ +‬بغ‪( + )٣‬ل‪ٛ‬ضا ‪ٌ +‬وضز‪)ْٚ‬‬ ‫(لب‪٤‬ب ‪ٌ +‬وض‪ٚ‬ه) ‪( +‬ثبل‪ + ٛ‬اغس‪)٢‬‬ ‫‪٤ ٚ‬ب ‪ ٗ٥ٕٞ‬وجبثساٖ ٘مُ ا‪ِ٘ٛٚ‬بٖ اضبغ‪٥‬سا و‪ ٣‬ث‪ٙ‬رس‪٤‬رٗ‬ ‫‪ٞ‬ط ٔصطاػس‪ٙ٥‬سا ث‪٥‬ط ا٘ب ز‪ٚ‬ضاق ‪ ٚ‬ث‪٥‬رط فرطػر‪ ٣‬ز‪ٚ‬ضاق‬ ‫‪ٚ‬اضز‪٤‬ط‪:‬‬ ‫(لبضز‪ + ٛ٘ٚ‬ا‪ٙ٤‬د‪ + )ٛ‬سبغ‪ٕٙ٥‬بٖ‪،‬‬ ‫(ت‪ٛ‬ظغ‪ٔ + ٛ٘ٛ‬ب٘د‪ + )ٛ‬سئع‪،ٕٗٙ٤‬‬ ‫(ث‪ِٕٛ‬بز‪٤‬ک ‪ + )ٍٝٙ٘ +‬سئ‪ٕٗٙ٤ٛ‬‬ ‫(ث‪ٍِّٝ٥‬ط ‪ +‬ا٘‪٤+ )٣‬ئ‪٥‬طِط‪.‬‬ ‫ٔصطاػالضزا ‪٤‬ئط االٖ ‪ٞ‬ط ث‪٥‬ط فطػ‪ ٣‬ز‪ٚ‬ضاق‪ ،‬ضؼرط‪٤‬رٗ‬ ‫ا‪ ٚ ٝٙ٥ٍٙٞ‬ض‪٤‬جٕ‪ ٝٙ٥‬ا‪٤ٚ‬غ‪ ٖٛ‬ا‪ِٛٚ‬ض‪ .‬ثؼضبً ث‪٥‬ط ضرؼرط‪٤‬رٗ‬ ‫ٔصطاػ‪٥‬الض‪ ٗ٥٘٢‬خ‪ٛ‬ض‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬خ‪ٛ‬ض‪ ٜ‬ز‪ٚ‬ضالرالض‪ ٢‬ا‪ِٚ‬ر‪ٛ‬ض‪.‬‬ ‫ٔثال «لبضاخب ا‪ٚ‬غالٖ ز‪ٛ٤‬ا٘‪ٙ٥‬ساٖ ٘مُ ائرجرس‪٤‬رٍر‪٥‬رٕر‪٥‬رع‬ ‫اضبغ‪٥‬سا و‪ ٣‬ث‪ٙ‬س‪ ٜ‬زلت ‪٤‬ئج‪٥‬ط‪:ٗ٤‬‬ ‫‪٤‬ب‪٤‬الغ‪ٌ + ٣‬وظ‪+ َٜ‬تپ‪ِٝ‬ط (‪8=)3+2+3‬‬ ‫‪٤‬بغبض ‪٤‬بغ‪٥‬ص‪+‬لبض سپ‪ِٝ‬ط (‪8=)4+4‬‬ ‫ل‪ٛ‬اللسا ‪ +‬اِج‪ + ٗ٥‬و‪ٛ‬پ‪ِٝ‬ط (‪8=)3+2+3‬‬ ‫‪ٚ‬اهلل زِجط‪ +‬س‪ٙ‬س‪ ٜ‬ا‪ٚ‬الض (‪...]1[ 8=)4+4‬‬ ‫اضز‪ٚ ٢‬اض‬ ‫اض‪ٙ‬ب‪ ٣٤‬ثب سّسّ‪ٞ ٝ‬ب‪ ٢‬تطن تجبض‬ ‫قبجبریٍ‬ ‫* شُریبر‬ ‫اضز‪ٚ ٢‬اض‬ ‫اتب بببب سوزلری‬ ‫ الِ‪ ٗ٥‬ز‪ ٣ٙ٥ّ٤‬ا٘بس‪ ٣‬ث‪ّ٥‬ط‬‫ٔبزض الَ ٔ‪ ٣‬ز‪ ٝ٘ٚ‬ثچ‪ ٝ‬الِص چ‪٥ٔ ٣‬ى‪ٝ‬‬ ‫ ات‪ ٣٘ٛ٘ ٝٙ٥ٔ ٝ‬ز‪٥ٌ ٖٚ‬سض‪ٛ٘ ٜ‬‬‫است ٔبَ وسى است و‪ ٝ‬س‪ٛ‬اضش ٔىط‪ٛ‬ز‪ِ ٬‬جبس ٔبَ وسى و‪ٝ‬‬ ‫ٔىپ‪ٛ‬ضس‬ ‫ ات‪ ِٗ ٝ‬ز‪ٚ‬ض‪ ٝ‬ض‬‫وس‪ ٣‬و‪ ٝ‬ثپطز سطا٘دبْ ٔ‪ ٣‬افجس‬ ‫ اج اضْ زاش ز‪٥٤ ٜ‬ط‬‫ازْ ٌطس‪ ٝٙ‬س‪ ًٙ‬ضا ‪ ٣ٔ ٓٞ‬ذ‪ٛ‬ضز‬ ‫ اخ‪ ٝٙ‬ا‪٤‬ت غطذب‪ٚ‬ض‪٢‬‬‫اظ ٌطس‪ ٣ٍٙ‬پطٓ سً ٔ‪ ٣‬چ‪ٙ٥‬س‬ ‫ اچّٕ‪٥ٔ ٝ‬ص سفط‪ ٜ‬ث‪٥‬ط ػ‪٥‬ج‪ٚ ٣‬اض اچّٗ سفط‪ ٗ٥ٔ ٛ٘ ٜ‬ث‪٥‬ط‬‫سفط‪ ٜ‬ثبظ ٘طس‪٤ ٜ‬ه ػ‪٥‬ت زاضز ‪ ٚ‬سفط‪ ٜ‬پ‪ ٟٗ‬ضس‪ٞ ٜ‬عاض ‪٤ ٚ‬ى‪٣‬‬ ‫ٌئچٗ سب‪ ٗ٥٘ ٣٤‬اضز‪...٢‬‬ ‫لّؼ‪ ٝ‬ف‪ٛ‬ضی زض ض‪ٚ‬سجب‪ ٢‬ف‪ٛ‬ضی لرطاض زاضز‪ .‬ا‪٤‬رٗ لرّرؼر‪ ٝ‬زض پر‪ٙ‬رح‬ ‫و‪ّٔٛ٥‬جط‪ ٢‬ض‪ٟ‬طسجبٖ زضٔ‪٥‬بٖ است‪ٚ .‬خ‪ٛ‬ز ٔ‪ٙ‬بعک و‪ٞٛ‬سجرب٘ر‪ ،٣‬سرجرت‬ ‫ضس‪ ٜ‬پب‪ ٢‬فطل‪ ٝ‬اسٕبػ‪ ٝ٥ّ٥‬ث‪ ٝ‬ا‪ٙٔ ٗ٤‬غم‪ ٝ‬ثطسس‪ .‬اٖ‪ٞ‬ب ثطا‪ ٢‬زفبع اظ ذر‪ٛ‬ز‬ ‫لّؼ‪ٞٝ‬ب‪ٔ ٣٤‬حىٓ ث‪ٙ‬ب ٔ‪ ٣‬وطز٘س‪ .‬ا‪ ٗ٤‬لّرؼر‪ ٝ‬پرس اظ لرّرؼر‪ ٝ‬اِرٕر‪ٛ‬ت‪،‬‬ ‫اصّ‪٣‬تط‪ٔ ٗ٤‬مط ثطا‪ ٢‬حض‪ٛ‬ض اسٕبػ‪ ٝ٥ّ٥‬ث‪ ٝ‬ضٕبض ٔر‪ ٣‬ضفرت‪ .‬زض ا‪٤‬رٗ‬ ‫ٔىبٖ‪ ،‬فسا‪٥٤‬بٖ ٔغّک ضا أ‪ٛ‬ظش ٔ‪ ٣‬زاز٘س‪ .‬فسا‪٥٤‬بٖ ٌط‪ ٣ٞٚ‬ث‪ٛ‬ز٘س ور‪ٝ‬‬ ‫زاضا‪ ٢‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ٘ج‪ٛ‬ز٘س ‪ ٚ‬ثؼس اظ تطن لّؼ‪٘ ،ٝ‬بْ اٖ‪ٞ‬ب ػ‪ٛ‬ض ٔ‪٣‬ضس ‪ ٚ‬ثرب‬ ‫اسبٔ‪ٔ ٣‬سجؼبض ثطا‪ ٢‬لجُ زضٕ‪ٙ‬بٖ اسٕبػ‪٣ٔ ٝ٥ّ٥‬ضفج‪ٙ‬س‪ .‬تؼّ‪٥‬رٓ فرسا‪٤‬ر‪٥‬ربٖ‬ ‫اسٕبػ‪ ٣ّ٥‬ث‪ ٝ‬ا‪ ٗ٤‬ضىُ ث‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬زضٕٗ ضا غبفٍّ‪٥‬ط ٔر‪ ٣‬ورطز٘رس ‪ ٚ‬ثرب‬ ‫ضطثبت وبضز ا‪ ٚ‬ضا اظ ث‪٣ٔ ٗ٥‬ثطز٘س ‪ ٚ‬فطاض ٔ‪٣‬وطز٘س‪ .‬ا‪٤‬رٗ لرّرؼر‪ ٝ‬زض‬ ‫ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬افطبض‪ ،ٝ٤‬ثبظسبظ‪ ٢‬ضس ‪ٛٔ ٚ‬ضز اسجفبز‪ ٜ‬لطاض ٌطفت‪.‬‬ ‫لّؼ‪ ٝ‬ف‪ٛ‬ضی زض چ‪ٙ‬س‪ٔ ٗ٤‬طحّ‪ ٝ‬ثبظسبظ‪ ٢‬ضس‪ ٜ‬و‪ ٝ‬اذط‪ٔ ٗ٤‬رطحّر‪ ٝ‬اٖ‬ ‫زض ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬افطبض‪ ٝ٤‬ث‪ٛ‬ز‪ ٜ‬است‬ ‫فضب‪ ٢‬زاذّ‪ ٣‬لّؼ‪ ٝ‬ف‪ٛ‬ضی س‪ ٝ‬لسٕت ث‪ٛ‬ز‪ .‬لسٕت ا‪ َٚ‬ثطا‪ٍٟ٘ ٢‬ساض‪٢‬‬ ‫احطبْ ‪ ٚ‬ا٘جبض اش‪ٚ‬ل‪ ٝ‬اسجفبز‪٣ٔ ٜ‬ضس‪ .‬لسٕت ز‪ ْٚ‬خب‪ ٣٤‬ثطا‪ ٢‬ظ٘رسٌر‪٣‬‬ ‫ٍ٘‪ٟ‬جب٘بٖ ‪٘ ٚ‬ظبٔ‪٥‬بٖ ‪ٔ ٚ‬حّ‪ ٣‬ثطا‪ٍٟ٘ ٢‬ساض‪ ٢‬تساضوبت ٘رظربٔر‪ ٣‬ثر‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫لسٕت س‪ ْٛ‬و‪ٟٓٔ ٝ‬تط‪ ٗ٤‬ثرص لّؼ‪ ٝ‬ث‪ٛ‬ز ٘‪٥‬ع ثطا‪ ٢‬اسجفبز‪ ٜ‬حربورٓ ‪ٚ‬‬ ‫اعطاف‪٥‬بٖ ا‪ ٚ‬وبضثطز زاضت‪.‬‬ ‫ا‪ ٗ٤‬لّؼ‪ ٝ‬زضٔدٕ‪ٛ‬ع ‪ 18‬ثطج زاضت و‪ ٝ‬او‪ ٖٛٙ‬تؼساز‪ ٢‬اظ اٖ ‪ٞ‬رب ثرط‬ ‫خب‪ٔ ٢‬ب٘س‪ ٜ‬است‪ٔ .‬صبِح‪ ٣‬و‪ ٝ‬زض سبذت ا‪ ٗ٤‬لّؼ‪ ٝ‬اسجفبز‪٣ٔ ٜ‬ضس اظ‬ ‫اخط‪ ،‬س‪ ٚ ًٙ‬ذطت ث‪ٛ‬ز‪ .‬لّؼ‪ ٝ‬ثبال‪٤ ٢‬ه صرط‪ ٜ‬س‪ ٣ٍٙ‬ث‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬ثؼس اظ‬ ‫لطٖ ‪ٞ‬ب‪ٔ ٢‬جٕبز‪ ٢‬اسج‪ٛ‬اض ٍ٘‪ٟ‬ساضج‪ ٝ‬ضس‪ .‬ثربال‪ ٢‬حصربض ‪ ٚ‬ثرطج ‪ٞ‬رب‪،‬‬ ‫سبظ‪ٜٞ‬ب‪ ٣٤‬و‪ٍٙ‬ط‪ٜ‬زاض لطاض زاضت‪ٙٔ .‬بفص‪٥٘ ٢‬ع ثطا‪ ٢‬ز‪٤‬س‪ٜ‬ثب٘‪ ٚ ٣‬زفربع‬ ‫ٔ‪ٛ‬ضز اسجفبز‪ ٜ‬لطاض ٔ‪ٌ٣‬طفت‪.‬‬ ‫ازضس‪ :‬اسجبٖ ذطاسبٖ خ‪ٛٙ‬ث‪ ،٣‬ضطق ضر‪ٟ‬رطسرجربٖ ثر‪٥‬رطخر‪ٙ‬رس‪ ،‬پر‪ٙ‬رح‬ ‫و‪ّٔٛ٥‬جط‪ ٢‬زضٔ‪٥‬بٖ‪ ،‬لّؼ‪ ٝ‬ف‪ٛ‬ضی (ٔطب‪ٞ‬س‪٘ ٜ‬مط‪)ٝ‬‬ ‫ٔسدس وج‪ٛ‬ز ٌ‪ٙ‬جس‬ ‫ٔسدس خبٔغ ‪٤‬ب ٔسدس وج‪ٛ‬ز ٌ‪ٙ‬جس‪ ،‬ث‪ٙ‬ب‪ٔ ٣٤‬ص‪ٞ‬ج‪ ٣‬است ور‪ ٝ‬زض ضر‪ٟ‬رط‬ ‫والت ٘بزض‪ ٢‬لطاض زاضت ‪ٛٔ ٚ‬ضز ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ال‪ٛ‬اْ ٔرجّف ث‪ٛ‬ز‪ .‬ا‪ ٗ٤‬ث‪ٙ‬ب زض‬ ‫ٔؼٕبض‪ ٚ ٢‬تع‪ٙ٥٤‬بت‪٤ ،‬ىجب است ‪ٞ ٚ‬رٕرب٘ر‪ٙ‬رس‪٘ ٢‬رساضز‪ .‬ا‪٤‬رٗ ٔسردرس‬ ‫چ‪ٟ‬بضا‪ٛ٤‬ا٘‪ٌٙ ٣‬جس‪ ٢‬ز‪ٚ‬پ‪ٛ‬ش ‪ ٍّٖٛ٥٘ ٚ‬زاضز و‪ ٝ‬صحٗ ‪ ٚ‬عبق زاض٘س ‪ٚ‬‬ ‫سبل‪ٌٙ ٝ‬جس‪ ،‬ث‪ ٝ‬ضىُ اسج‪ٛ‬ا٘‪ ٚ ٝ‬فضب‪ ٢‬ظ‪٤‬ط ٌ‪ٙ‬جس اٖ‪ٞ ،‬طت ضّرؼر‪ ٣‬ثرب‬ ‫٘ظٓ است و‪ ٝ‬ع‪ٞ َٛ‬ط ‪٤‬ه اظ اضالع اٖ چ‪ٟ‬بض ٔجرط اسرت‪ .‬صرحرٗ‬ ‫ٔسدس ٔسجغ‪ ٣ّ٥‬ضىُ است ‪ ٚ‬زض سبذت اٖ‪ ،‬اظ وبض‪ٞ٣‬رب‪ٞ ٢‬رفرت‬ ‫ضً٘ اسجفبز‪ ٜ‬ضس‪ ٜ‬است‪ .‬ا‪ ٗ٤‬وبض‪ٞ٣‬ب ثب ٘مص‪ٞ‬ب‪ٌ ٢‬رُ ‪ ٚ‬ثر‪ٛ‬تر‪ٚ ٝ‬‬ ‫اسّ‪ ٣ٕ٥‬زض ِچى‪ٞ٣‬ب‪ ٢‬ثبال‪ ٢‬ا‪ٛ٤‬اٖ ‪ ٚ‬ض‪ٚ‬اق‪ٞ‬ب وبضثطز زاض٘س‪.‬‬ ‫ٔسدس وج‪ٛ‬ز ٌ‪ٙ‬جس زض ض‪ٟ‬ط والت ٘بزض‪ ٢‬سبذج‪ ٝ‬ضس‪ ٜ‬است‬ ‫اصُ ا‪ ٗ٤‬ث‪ٙ‬ب زض ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬سّد‪ٛ‬ل‪ ٣‬سبذج‪ ٝ‬ضس ‪٘ ٚ‬بزضضب‪ ٜ‬افطبض ث‪ٙ‬ب‪ٞ‬ب‪ ٣٤‬ثر‪ٝ‬‬ ‫اٖ اضبف‪ ٝ‬وطز‪ .‬ث‪ٙ‬ب‪ٞ‬ب و‪ ٝ‬ضبُٔ اتبق‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬ا‪ٛ٤‬اٖ‪ٞ‬رب‪ ٢‬اعرطا ٔسردرس‬ ‫ٔ‪ ٣‬ضس‪ ،‬و‪ٙ‬بض پ‪٥‬طر‪ٛ‬اٖ ٔسذُ ٔسدس‪٤ ،‬ه وج‪٥‬ج‪ ٝ‬سر‪ٙ‬رٍر‪ ٣‬ثرب ذرظ‬ ‫٘سجؼّ‪٥‬ک زاضز و‪ ٝ‬زض ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬لبخبض ٘صت ضس‪ ٜ‬است‪ٔ .‬حجر‪ٛ‬ا‪ ٢‬ورجر‪٥‬رجر‪ٝ‬‬ ‫زضثبض‪ ٜ‬تؼٕ‪٥‬ط ٔسدس ت‪ٛ‬سظ حبوٓ ض‪ٟ‬ط والت زض سبَ ‪ٞ 1250‬درط‪٢‬‬ ‫لٕط‪ ٢‬است‪.‬‬ ‫٘بغ‪ُ٥‬‬ ‫خبن وىٍ‬ ‫ائّ‪ ٝ‬ا‪٤‬سج‪٥ّ٥‬ه ا‪ ٚ‬ا‪٤‬سج‪ ٝ‬ن‬ ‫زا‪ٞ‬ب و‪ٕ٥‬س‪ ٝ‬ز‪ ٜ‬ا‪ِٛٚ‬ضٔ‪ ٛ‬؟‬ ‫ا‪ٚ‬ض‪ ٓ٥ٌ ٜ‬زئ‪٥٥‬ط و‪ٛ٤ : ٣‬خ – ‪ٛ٤‬خ‬ ‫ا‪ ٚ‬ز‪ ٜ‬ض‪ ٗ٤‬صفبِ‪ ٣‬ا‪٤‬سج‪ ٝ‬ن‬ ‫ٔ‪ ٓ٥ٙ‬ا‪ ٚ‬ػع‪٤‬عِ‪٥‬غ‪ ٓ٥‬ته‬ ‫س‪ٌ ّٝ٥ٙ‬ئس‪٤‬ت ‪ ،‬ت‪ٛ‬و‪ٙ‬س‪٢‬‬ ‫ذبٖ ٘‪ ٝٙ‬اوظ‪ ٖٚ‬زئ‪٥٥‬طز‪ٗ٤‬‬ ‫و‪ : ٣‬س‪ ٝٙ‬ث‪ٟ‬طت ز‪ ، ٜ‬اهلل‬ ‫‪ٚ‬ئط‪ ٜ‬خ‪ ٝ‬ن ٘‪ ٝ‬ا‪٤‬سج‪ٛ٥‬ض سٗ‬ ‫ث‪ ٛ‬سوظ‪٤ ٖٚ‬بز‪ٙ٤‬سا لبِس‪ٗ٥‬‬ ‫ٔ‪ ٝٙ‬ل‪ٚ ٣ٙ٥ِٛ‬ئط‪٤‬جس‪ٖ ٝ‬‬ ‫ائّ‪ ٝ‬ث‪٥‬ط ٌ‪ ْٛ٘ٛ‬ا‪ِٛٚ‬ضسب‬ ‫ث‪٥ّ٥‬طسٗ ٘‪ ٝ‬ا‪٤‬سج‪ ٝ٥‬ضْ ٔٗ ؟‬ ‫سوظ‪ ٕٝ٤‬زضست ل‪ٛ‬الق ‪ٚ‬ئط ‪:‬‬ ‫سٗ ا‪ ٖ ّٝ٤‬ا‪ٚ‬ضبذّ‪٥‬ک ػ‪ٟ‬س‪ٗ٤‬‬ ‫ذبٖ ٘‪ ٝٙ‬أبٖ ‪٥ِٛ٘ ،‬س‪٢‬‬ ‫ث‪٥‬ط ا‪ٚ‬ضبذّ‪٥‬غ‪ ٣‬تبپب‪٤‬س‪ٓ٤‬‬ ‫ث‪٥‬طز‪ ٗٔ ٜ‬س‪ ٝٙ‬چبتب‪٤‬س‪ٓ٤‬‬ ‫س‪ ّٗ٥ٙ‬ل‪ٛ‬خبلالضب‪٤‬س‪ٓ٤‬‬ ‫س‪ ّٗ٥ٙ‬ث‪٥‬ط اغالضب‪٤‬س‪ٓ٤‬‬ ‫‪٤‬ئ‪٥ٙ‬سٖ ا‪ٚ‬ضبق ا‪ِٛٚ‬ضوٗ‬ ‫ل‪ٛ‬خبغ‪ٙ٥‬سا ث‪٥‬ط ‪٤‬بتب‪٤‬س‪ٓ٤‬‬ ‫ائّ‪ ٝ‬ث‪٥‬ط ث‪ٟ‬طت ا‪ِٛٚ‬ضس‬ ‫زا‪ٞ‬ب ٔٗ اوظ اهلل ‪ٕ٥ٞ‬ساٖ‪...‬‬ ‫دده قورقود‬ ‫فضولی‬ ‫خیابانی‬ ‫شهریار‬ ‫رتبیت‬ ‫شاه اسماعیل‬ ‫یبخشی لیغب یبخشی لیق‬ ‫َر کیشیىیه ایشیذی‬ ‫ٌئچٗ سب‪ ٗ٥٘ ٣٤‬اضز‪...٢‬‬ ‫ا‪ٚٚ‬چ‪ٛ‬الض س‪ٛ‬ض‪ٚ‬ضس‪ٚ‬الض ‪:‬‬ ‫ ت‪ِٛ‬ى‪ ٛ‬س‪ٌ ٝٙ٥٥٘ ٗ٥ٙ‬طوس‪ ٢‬؟‬‫و‪٥‬ط‪ ٣‬زئس‪ -: ٢‬ث‪ ٛ‬ت‪ِٛ‬ى‪ٙٔ ٛ‬س‪ ٜ‬ت‪ٛ٤ٛ‬ق ‪ -‬خ‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ل‪ٕ٤ٛ‬ب‪٥٤‬ت ‪ٞ ،‬بٔ‪٥‬س‪٣ٙ٥‬‬ ‫‪٤‬ئ‪٥٥‬ت ل‪ٛ‬ضتبض‪٤‬ت ‪ .‬ا‪٤‬سج‪٥٤ ٝ‬رطْ ا‪٘ٚ‬ر‪ ٖٛ‬زض‪٤‬سر‪٥‬ر‪ٙ‬ر‪ ٣‬اوظ‪ ْٚ‬سر‪٤ٛ‬ربْ ‪،‬‬ ‫ا‪٤‬چط‪٤‬س‪ ٝٙ٥‬سبٔبٖ ز‪ِٚ‬س‪ٚ‬ض‪ٚ‬ه سبذال‪٤‬بْ‪ٌ٘ٛ .‬س‪ ٜ‬ث‪٥‬ط س‪٥‬ط‪ ٢‬ا‪٘ٚ‬ب ثربذربْ‬ ‫و‪ ، ٣‬ا‪ٚ‬ضٌ‪ ٓ٥‬س‪٤ٛ٤ٛ‬ب‪.‬ت‪ِٛ‬ى‪ ٛ‬حٕ‪٥‬س و‪٥‬ط‪ ٣‬زٖ ث‪ ٛ‬سوظِط‪ ٢‬ائطر‪٥‬رس٘رس‪ٜ‬‬ ‫ث‪٥‬ط اِجساٖ ‪ٛ٤‬ذبض‪ ٢‬ا‪٘ٚ‬ب ثبذ‪٥‬ت زئس‪ -: ٢‬ا‪٘ ٢‬بٔطز ا‪ٙ٤‬سبٖ ‪ ،‬حرب‪٤‬ر‪٥‬رف‬ ‫ٔ‪ ٓ٥ٙ‬س‪ ٝٙ‬ائّ‪ ٝ‬ز‪٤ ٓ٥ٍ٤‬بذط‪٥ّ٥‬غب‪ .‬ثئّ‪ ٝ‬ث‪ّ٥‬س‪٤ ٝ‬س‪ٞ ، ٓ٤‬ئچ س‪ٙ‬ر‪ ٣‬ا‪٤‬رال٘ر‪٥‬رٗ‬ ‫اِ‪ٙ٥‬سٖ ل‪ٛ‬ضتبضٔبظز‪ ، ٓ٤‬ل‪٤ٛ‬بضز‪ٚٚ ٓ٤‬ضاضز‪.٢‬‬ ‫حٕ‪٥‬س و‪٥‬ط‪ ٣‬زئس‪ - : ٢‬چ‪ٛ‬خ زا٘‪٥‬طٕب‪ .‬ث‪٥‬ط ‪٤‬بذط‪٥ّ٥‬ک ائّ‪٥٤ ٝ‬جسٗ سر‪، ٝ‬‬ ‫ٔ‪ ٗ٥‬ز‪ ٜ‬پ‪٥‬سّ‪٥‬ه ائّ‪٥٤ ٝ‬جسٗ‪ .‬س‪٘ٛ‬طا اوظ‪ ٛ٘ٚ‬ا‪ٚٚ‬چ‪ٛ‬الضا ت‪ٛ‬ت‪ٛ‬ه زئس‪: ٢‬‬ ‫ لبضزاضالض ٘ئچ‪ ٝ‬ا‪٤‬سج‪٥٤ ٝ‬طس‪٥ٙ٥‬ع ‪ٚ‬ئط‪ ، ٓ٤‬ث‪ ٖٛ٘ٛ‬زض‪٤‬س‪ ٣ٙ٥‬س‪ٛ٤ٛ‬ه ٔ‪ٙ‬ر‪ٝ‬‬‫‪ٚ‬ئط‪. ٗ٤‬ا‪ٚٚ‬چ‪ٛ‬الضزاٖ ث‪٥‬ط‪ ٢‬ث‪٥‬چبغ‪ ٣ٙ٥‬چ‪٥‬ربضتس‪ .٢‬تر‪ِٛ‬رىر‪٘ٛ‬ر‪٤ ٛ‬رئرط‪ٜ‬‬ ‫‪٥٤‬رس‪ ، ٢‬زض‪٤‬س‪ ٣ٙ٥‬ث‪ٛ‬غبظ‪ٙ٤‬ساٖ چ‪٥‬ربضتٕبق ا‪٤‬سج‪ٙ٤ ٝ‬س‪ ، ٜ‬حٕ‪٥‬س و‪٥‬طر‪٣‬‬ ‫زئس‪: ٢‬‬ ‫ زا‪٤‬بٖ ‪ ،‬ائّ‪ ٝ‬س‪ٕ٤ٛ‬ب !‬‫ا‪ٚٚ‬چ‪ ٛ‬زئس‪: ٢‬‬ ‫‪ +‬ثس ٘ئد‪ ٝ‬س‪ ْٛ٤ٛ‬؟‬ ‫حٕ‪٥‬س و‪٥‬ط‪ ٣‬س‪ٛ‬ض‪ٚ‬ضس‪ -: ٚ‬ث‪٥‬ط ٔ‪ ٝٙ‬زئ‪ٌ ٗ٥٥‬وض‪ ْٚ‬س‪٥‬ع ث‪ ٛ‬تر‪ِٛ‬رىر‪٘ٛ‬ر‪ٖٛ‬‬ ‫زض‪٤‬س‪ ، ٝٙ٥‬ث‪٥‬طز‪ ٜ‬ا‪ ٛ٘ٚ‬س‪ٕ٤ٛ‬بق ا‪ٚ‬چ‪ ٖٛ‬چىس‪٥ٙ٥ٍ٤‬ع ظحٕج‪ٙٔ ٝ‬سٖ ٘ئرچر‪ٝ‬‬ ‫االخبق س‪٥ٙ٥‬ع ؟‬ ‫اضز‪ٚ ٢‬اض‬ ‫ا‪ٚٚ‬چ‪ ٛ‬زئس‪ +: ٢‬ا‪ ٖٚ‬ت‪....ٗٔٛ‬‬ ‫ اضپ‪ ٝ‬اوٗ ث‪ٛ‬غسضْ‬‫وس‪ ٣‬و‪ ٝ‬خ‪ ٣ٔ ٛ‬وبضز ٌ‪ٙ‬سْ زض‪ ٣ٕ٘ ٚ‬و‪ٙ‬س‬ ‫ ائطط‪ ٝ‬و‪ ٣‬ثبغالسبٖ ات ‪٤‬ب٘‪٘ٛ‬ب ‪٤‬ب ذ‪ٌٛ ٖٛ٤ٛ‬ت‪ٛ‬ضاض ‪٤‬ب ذبص‪٥‬ج‪ٗ٥‬‬‫اٌط االؽ ضا ثب است زض ‪٤‬ىدب ٍ٘‪ٟ‬ساض‪ ٢‬و‪٤ ٣ٙ‬ب ذ‪ ٢ٛ‬ا‪ ٚ‬ضا ٔ‪ ٣‬پص‪٤‬طز‬ ‫‪٤‬ب ذبص‪٥‬ت ا‪ ٚ‬ضا‬ ‫اؽ ‪٤‬بضٔب لبضا ٌ‪ ٖٛ‬ا‪ٚ‬چ‪٘ٛ‬س‪ٚ‬ض‬‫ثّغ‪ٛ‬ض سف‪٥‬س ‪٤‬طا‪ ٢‬ض‪ٚ‬ظ‪ٞ‬ب‪ ٢‬س‪٥‬ب‪ ٣ٔ ٜ‬ثبضس‬ ‫ اغبج ٌوض‪٘ ٜ‬س‪٥ٞ ٜ‬ع ا‪٤‬ت لبچبض‬‫سً ‪ٞ‬طظ‪ ٜ‬چ‪ٛ‬ه و‪ ٝ‬ثج‪ٙ٥‬س فطاض ٔ‪ ٣‬و‪ٙ‬س‬ ‫ اَ اپبضٔ‪٥‬ص‬‫اَ ا‪ ٚ‬ضا ثطز‪ ٜ‬است‬ ‫(اَ=ص‪ٛ‬ضت ٔ‪ ٚ ْٛٞٛ‬ذ‪٥‬بِى و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬چطٓ ا٘سبٖ ت‪ٟٙ‬ب زض ضت ‪٤‬ب ظٖ‬ ‫حبّٔ‪ ٝ‬ز‪٤‬س‪ٔ ٜ‬ىط‪ٛ‬ز)‬ ‫ اثطى ثب‪ٞ‬بض ٌوىب‪ٚ‬ت‪ ٛ‬زئ‪ ُ٥٥‬وى ٌئ‪ٌ ٝٙ‬و‪ٟ٤‬ط‪ٜ‬‬‫اثط‪ ٚ‬سجع‪ ٜ‬ث‪ٟ‬بض‪٥٘ ٢‬ست و‪ ٝ‬ز‪ٚ‬ثبض‪ ٜ‬سجع و‪ٙ‬س‬ ‫ اثط‪ٙ٤‬ى ‪٤‬ئٕ‪٥‬ص ح‪٥‬ب٘ى س‪٥‬چٕ‪٥‬ص‬‫اثط‪ ٚ‬ضا ل‪ٛ‬ضت زاز‪ ٚ ٜ‬ح‪٥‬ب ضا زفغ وطز‪ ٜ‬است‬ ‫ لبضا ثبذت زاغالضا چ‪٥‬رسب ‪ ،‬زاغالض‪ ٢‬ز‪ٔٚ‬بٖ االض‬‫ازْ س‪ ٝ٥‬ثرت اٌط ثر‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ث‪ ٝ‬ثبال‪ ٢‬و‪ ٜٛ‬ثط‪ٚ‬ز و‪ٟٞٛ‬ب ضا ٔ‪ ٝ‬فط ٔ‪٣‬‬ ‫ٌ‪٥‬طز‬ ‫ ل‪٥‬ع‪ ٓ٤‬س‪ ٝٙ‬زئ‪٥٥‬ط‪ ٓ٥ٙ٥ٌّ ْ ٜ‬سٗ ائط‪٥‬ت‬‫ث‪ ٝ‬زض ٔ‪ ، ٍٓ٥‬ز‪ٛ٤‬اض ثط‪ٜٛٙ‬‬ ‫‪٤‬ىصس ‪ٞ‬عاض ِغت‬ ‫ترکی در فبرسی‬ ‫ازأ‪ ٝ‬اظ ضٕبض‪ ٠‬لجُ‪....‬‬ ‫ضبثبش= ضب‪ + )ْ.ٜ( ٜ‬ثبش (سط ‪ ،‬س‪ = )ٟٓ‬س‪ ٟٓ‬ضب‪ ، ٜ‬س‪ ٟٓ‬ضب‪ ٜ‬زأربز ‪،‬‬ ‫‪ٞ‬س‪ٞ ، ٝ٤‬س‪ ٝ٤‬ا‪ ٢‬و‪ ٝ‬زضػط‪ٚ‬س‪ ٣‬ث‪ ٝ‬زأبز ‪٤‬ب ػط‪ٚ‬س ز‪ٙٞ‬رس ‪ ٚ‬اظ ضسر‪ْٛ‬‬ ‫لس‪ ٣ٕ٤‬تطوبٖ است ‪ ٚ‬زض ث‪ ٗ٥‬فبضس‪ٟ‬ب چ‪ٙ‬ساٖ ٔجسا‪٘ َٚ‬رجر‪ٛ‬ز‪ ٚ ٜ‬ضرب‪٤‬رس‬ ‫٘‪٥‬ست‪ .‬ثب ا‪ ٕٝٞ ٗ٤‬اصطاض زاض٘س و‪ ٝ‬ا‪ ٗ٤‬وّٕ‪ ٝ‬زض اصُ ضربزثربش ثر‪ٛ‬ز‪ٜ‬‬ ‫است‪:‬سّغبٖ و‪ ٣ٙ‬ث‪ ٣‬ث‪ٟ‬ط‪ ٜ‬ضا × ضبثبش ا‪ ٢‬سّغبٖ ٔب ‪٢ِٛٛٔ /‬‬ ‫ضبخ= ت‪٥‬ع ‪ ٚ‬لبئٓ ؛ ‪ٚ‬خ‪ ٝ‬تسٕ‪ ١٥‬ضبخ ح‪ٛ٥‬ا٘بت ٘‪٥‬ع ‪٥ٕٞ‬رٗ ض‪٤‬طر‪ ٝ‬اسرت‪.‬‬ ‫اِجج‪ ٝ‬ض‪٤‬ط‪ ١‬ضبذ‪ ٝ‬ا‪ ٗ٤‬وّٕ‪٥٘ ٝ‬ست (ثبخ‪ :‬ضبذ‪ )ٝ‬؛ ضبخ ز‪ٚ‬ضٔبق = لربئرٓ‬ ‫ا‪٤‬سجبزٖ ‪ ،‬ضبخ پ‪ = َٛ‬پ‪ َٛ‬تبظ‪ ٚ ٜ‬تب ٘طس‪ٜ‬‬ ‫ضبذ‪ =ٝ‬ضبذب = ضبخ (ضبذٕبق = پ‪٥‬چ‪٥‬سٖ ز‪ٚ‬ض چ‪٥‬ع‪ ٚ ٢‬ثربال ضفرجرٗ ‪،‬‬ ‫ضػس ‪ ٚ‬ثطق ظزٖ‪،‬خبض‪ ٚ ٢‬ض‪ٚ‬اٖ ضسٖ ‪ٕٞ‬طا‪ ٜ‬ثب ا‪٤‬دبز وطزٖ پط ‪ ٚ‬ثربَ)‪+‬‬ ‫ا(ان) =ضضس و‪ٙٙ‬س‪ ٚ ٜ‬ثبال ض‪٘ٚ‬س‪،ٜ‬ثبال ض‪٘ٚ‬س‪ ٚ ٜ‬پط ‪ ٚ‬ثبَ ز‪ٙٞ‬س‪ ، ٜ‬لسٕت‬ ‫ضضس و‪ٙٙ‬س‪ ٚ ٜ‬پط ‪ ٚ‬ثبَ ز‪ٙٞ‬س‪ٌّٟ ٠‬ب ‪ ٚ‬زضذجبٖ ؛ ضبذسا = سبتغ ض‪٘ٛ‬س‪ٚ ٜ‬‬ ‫٘ف‪ٛ‬ش و‪ٙٙ‬س‪ ،ٜ‬س‪ٛ‬ظ ‪ ٚ‬سطٔب ‪ ،‬ا‪ّ٤‬س‪٤‬ط‪ ٓ٤‬ضبذس‪ = ٢‬ضػس ‪ ٚ‬ثطق سبتغ ضس‪.‬‬ ‫ضبوط= ٔؼطه چبوط و‪ٔ ٝ‬طجمبت ضُىط ‪،‬‬ ‫ضب٘‪ =ٝ‬ضب٘ب = ضبٖ (ال٘‪ ١‬ظ٘ج‪ٛ‬ض ػسُ ‪ ،‬و‪ٙ‬س‪ + )ٚ‬ا (ان) = ور‪ٙ‬رس‪ٚ‬ئر‪، ٣‬‬ ‫ٔب٘‪ٙ‬س و‪ٙ‬س‪ ٚ‬ثص‪ٛ‬ضت ذب٘‪ ٝ‬ذب٘‪ٔ ٚ ٝ‬طجه ‪ ،‬لبث‪ ٣‬وبغص‪ ٢‬ثرطا‪ ٢‬حرٕرُ‬ ‫ترٓ ٔطؽ ؛ ثطا‪ ٗ٥ٕٞ ٢‬است و‪ ٝ‬ا‪ِ ٗ٤‬غبت ثصر‪ٛ‬ضت ثرطػرىرس ٘ر‪٥‬رع‬ ‫اسجفبز‪ ٣ٔ ٜ‬ض‪ٛ‬ز ‪٤‬ؼ‪ ٣ٙ‬ضب٘‪ ٝ‬ثطا‪ ٢‬ال٘‪ ١‬ظ٘ج‪ٛ‬ض ‪ ٚ‬ضبٖ ثطا‪ ٢‬ظرط ترررٓ‬ ‫ٔطؽ ‪ ،‬اض‪ ٢‬ضب٘‪ = ٣‬و‪ٙ‬س‪ ٢ٚ‬ظ٘ج‪ٛ‬ض‬ ‫ضب‪ =ٜ‬احجٕبالً اظ ض‪٤‬ط‪ ١‬تطو‪ ٣‬ثبسجب٘‪ ِ٣‬ضبت ‪ ٚ‬ضبز (= ػبِ‪٥‬جرط‪٤‬رٗ زضخر‪١‬‬ ‫٘ظبٔ‪ ٣‬زض تطو‪ ٣‬ثبسجب٘‪ )٣‬أس‪ ٜ‬است (‪.)17‬‬ ‫ضب‪ِ ٞ‬س‪ =َٖٛ‬ضب‪ + )ْ.ٜ( ٜ‬سئ‪( ٛ‬سئ‪ٔٛ‬ه = ز‪ٚ‬ست زاضرجرٗ) ‪ +‬اٖ (ان‬ ‫فبػّ‪ = )٣‬ضب‪ ٜ‬ز‪ٚ‬ست ‪ ،‬حبٔ‪ ٣‬ضب‪ ، ٜ‬لجبئُ ثعضی عطفساضضب‪ٞ‬بٖ صف‪٢ٛ‬‬ ‫و‪ ٝ‬ث‪ٙ‬ب ث‪ ٝ‬زػ‪ٛ‬ت ضب‪ ٜ‬ػجبس وج‪٥‬ط لج‪ ّٝ٥‬ا‪ ٢‬ث‪٘ ٗ٥ٕٟ‬بْ اظ اس‪٥‬ب‪ ٢‬صغ‪٥‬ط ثر‪ٝ‬‬ ‫اضزث‪ ُ٥‬أس٘س ‪ ٚ‬زض اٖ سى‪ٌ ٣ٙ‬ع‪٤‬س٘س ‪ ،‬ا‪ ُ٤‬س‪٥٘ ٖٛ‬ع ث‪ ٝ‬ا٘‪ٟ‬ب ٌفج‪ٔ ٝ‬ر‪٣‬‬ ‫ض‪ٛ‬ز (ا٘مطاض سّسّ‪ ١‬صف‪ِ / ٝ٤ٛ‬ى‪ٟ‬بضت ‪ /‬تطخٕ‪ ١‬ػٕبز )‪.‬‬ ‫ضجبٖ= ض‪ْٚٛ‬اٖ = چ‪ْٚٛ‬اٖ = چ‪ْٛ‬ثبٖ = چ‪ٛ‬پبٖ (‪)ْ.ٜ‬‬ ‫ضجسجط ‪ /‬ج= ض‪ْٚٚٛ‬سجط = چ‪ْٚٚٛ‬سجط = چ‪ْٚٚٛ‬ست (‪ ٚ‬چ‪٥‬چسرت = ٘ربْ‬ ‫ل‪٘ ، ْٛ‬بْ سبثک زض‪٤‬بچ‪ ١‬اض‪ + )ٝ٥ٔٚ‬اض (پ‪ّٟٛ‬اٖ) = پ‪ّٟٛ‬اٖ ل‪ ْٛ‬چ‪٥‬چست ‪،‬‬ ‫اظ ض‪ٟ‬ط‪ٞ‬ب‪ ٢‬تجط‪٤‬ع و‪ ٝ‬زض تبض‪٤‬د ‪ ،‬ثس‪٥‬بض ػبِِٓ ذ‪٥‬ع ‪ ٚ‬ػرّرٓ پرط‪ٚ‬ض ثر‪ٛ‬ز‪ٜ‬‬ ‫است اظ خّٕ‪ :ٝ‬ض‪٥‬د ٔحٕ‪ٛ‬ز ضجسجط‪ ٢‬صبحت ٌّطٗ ضاظ ‪ ،‬پرط‪ٚ‬فسر‪ٛ‬ض‬ ‫ظ‪ٞ‬جبث‪ ٣‬صبحت تبض‪٤‬د ‪ٞ‬فت ‪ٞ‬عاض سبِ‪ ١‬تطوبٖ ؛ تحط‪٤‬ف چ‪ْٚٚٛ‬سجط ثر‪ٝ‬‬ ‫ضجسجط ٘بپس‪ٙ‬س است ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬خ‪ ٝ٥‬ضت ثسجط (‪ ٕٝٞ‬ضت زض ثسجط ٔ‪ ٣‬ذ‪ٛ‬اث‪ٙ‬رس!‬ ‫ٌ‪٤ٛ‬ب ز‪ٍ٤‬طاٖ ض‪ ٢ٚ‬س‪ ٣ٔ ًٙ‬ذ‪ٛ‬اث‪ٙ‬س) ٘بپس‪ٙ‬ستط‪.‬‬ ‫ضج‪٥‬ر‪ ٚ ٖٛ‬ضجبذ‪ = )1( ٖٛ‬ضت اذ‪ = ٗ٥‬ضت ‪ +‬اذ‪( ٗ٥‬تبذت ‪ ٚ‬تربظ ‪،‬‬ ‫‪ٛ٤‬ضش ‪ ،‬زض تطو‪ ٣‬ثبسجبٖ ‪ ٓٞ‬اظ ا‪ ٗ٤‬وّٕ‪ ٝ‬اسجفبز‪ ٣ٔ ٜ‬ضس‪ ٜ‬اسرت) =‬ ‫تبذت ضت ‪ٛ٤ ،‬ضش زض ضت ‪ ،‬زض ٔف‪ ْٟٛ‬ا‪ ٗ٤‬وّٕ‪٥٘ ٝ‬ع ‪٥ٕٞ‬رٗ ٔرؼر‪ٙ‬ر‪٣‬‬ ‫اسج‪ٙ‬جبط ٔ‪ ٣‬ض‪ٛ‬ز ٘‪ ٝ‬ذ‪ ٖٛ‬زض ضت !؛ اذ‪ = ٗ٥‬اخ (اذرٕربق = ض‪ٚ‬اٖ‬ ‫ازأ‪ ٝ‬زاضز‬ ‫ضسٖ ‪...‬‬ ‫ستارخان‬ ‫رپوین اعتصامی‬ ‫شعرکًتبٌ ترکی‬ ‫‪ِ٘ٛٛ٤‬سا ا٘جظبض ٔمسٔ‪ ّٝٙ٥‬ذبن ا‪ٚ‬الٖ چ‪ٛ‬ذس‪ٚ‬ض‬ ‫ذطاْ ائت ث‪٥‬ط لسْ‪ ٗٔ ،‬ذبوسبض‪ ٢‬سطفطاظ ائ‪ّٝ٥‬‬ ‫فض‪ !٣ِٛ‬خب٘‪ ٝ‬تبپط‪٥‬طز‪ ٗ٤‬ذ‪٥‬بِ‪ ،ٗ٥‬ا‪ٙ٤‬س‪ ٢‬ضس‪ٛ‬اسبٖ‬ ‫س‪ ٝٙ‬و‪ ٓ٥‬زئ‪٥‬طو‪ٞ ٣‬ط ٘بٔحطٔ‪ ،ٝ‬افطب‪ ٢‬ضاظ ائ‪ّٝ٥‬‬ ‫مال محمذ ببقر خلخبلی‬ ‫ٔال ٔحٕس ثبلط ذّربِ‪ ،٣‬ضبػط‪ ٢‬ذ‪ٛ‬ش ش‪ٚ‬ق است ‪ ٜ‬زض سبَ‬ ‫‪ 1185‬ضٕس‪ ٣‬زض ض‪ٚ‬سجب‪ ٢‬لط‪ ٜ‬ثالؽ ثرص وبغصو‪ٙ‬بٖ ٔر‪٥‬رب٘ر‪ٝ‬‬ ‫چطٓ ث‪ ٝ‬خ‪ٟ‬بٖ ٌط‪ٛ‬ز‪ .‬ا‪ ٚ‬اظ زا٘طٕ‪ٙ‬ساٖ ‪ ٚ‬سر‪ٛٙ‬ضاٖ ٔرؼرط‪ٚ‬‬ ‫ظٔبٖ ذ‪٤ٛ‬ص ث‪ٛ‬ز‪ .‬وجبه ثؼّج‪(ٝ٥‬ت‪ِٛ‬ى‪٘ ٛ‬بغ‪٥‬رّر‪ )٣‬ا‪ ٚ‬اظ اثربض‬ ‫خب‪ٚ‬زا٘‪ ٝ‬تبض‪٤‬د ازث‪٥‬بت اشضثب‪٤‬دبٖ ث‪ ٝ‬ضٕبض ٔ‪ ٣‬ا‪٤‬س‪ .‬ازثر‪٥‬ربت‬ ‫ع‪ٙ‬ع ثطا‪ٔ ٢‬حٕس ثبلط ‪ ،‬ث‪ٙٔ ٝ‬عِ‪ ٝ‬سالح‪ ٣‬ث‪ٛ‬ز ‪ ٜ‬ثب اٖ ث‪ ٝ‬خر‪ٙ‬رً‬ ‫ظّٓ ‪ ٚ‬تبض‪٤‬ى‪ ٣‬ضفت‪٘ .‬عز‪٤‬ى‪ ٣‬ث‪ ٝ‬ظثبٖ ٔطزْ‪٘ ،‬ىرجر‪ ٝ‬پرطزاظ‪٢‬‬ ‫‪ٞ‬ب‪ ٢‬ض‪٤‬ع اخجٕبػ‪ ٚ ٣‬اضبضات ٌع٘س‪ ٚ ٜ‬اٌب‪ ٣ٞ‬ثرررص ضا اظ‬ ‫‪٤ٚ‬ژٌ‪ٞ ٣‬ب‪ ٢‬ا‪ٙٔ ٗ٤‬ظ‪ ٝٔٛ‬تٕث‪ٞ ٣ّ٥‬عاض ‪ ٚ‬ضطصس ثر‪٥‬رجر‪ٔ ٣‬ر‪٣‬‬ ‫ت‪ٛ‬اٖ ضٕطز‪ٔ .‬ال ٔحٕس ثبلط زض سبَ ‪1273‬ش‪ ،‬اظز٘‪٥‬ب ضفت‪.‬‬ ‫ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ٕ٘‪ ٝ٘ٛ‬لسٕج‪ ٣‬اظ ٔ‪ٙ‬ظ‪ ٝٔٛ‬ثؼّج‪:ٝ٥‬‬ ‫ثئّ‪٘ ٝ‬مُ ا‪ٛ٥ّ٤‬ه ٔ‪٥‬طظا فال٘‪٣‬‬ ‫والٔ‪ ٣‬ز‪ٚ‬غط‪ ٢‬ز‪ٚ‬ض ‪ٛ٤‬ذس‪ٚ‬ض ‪٤‬بال٘‪٣‬‬ ‫و‪ ٣‬ث‪٥‬ط ت‪ِٛ‬ى‪ ٣‬ز‪٤‬بض اصف‪ٟ‬ب٘سا‬ ‫و‪٤ ٣‬ؼ‪ ٣ٙ‬غ‪٥‬طت ّٔه خ‪ٟ‬ب٘سا‬ ‫اِ‪ ٝٙ٥‬ز‪ٚ‬ضٕ‪ٛ٥‬ه ل‪ٛ‬ت ٔ‪ٙ‬بست‬ ‫ٔطاز‪٤ٚ ٗ٤‬طٔ‪ٛ٥‬ه چطخ ٔالػت‬ ‫٘ئچ‪٘ٛ‬ى‪ ٣‬سبِٕ‪ٛ٥‬ه ث‪٥‬ط ظاز اِ‪ٝٙ٥‬‬ ‫ٌئچ‪٥‬ت ث‪٥‬ط ا‪ ٢‬و‪ ٝ‬زٌٕ‪ٛ٥‬ه ات ز‪ٝٙ٥ّ٤‬‬ ‫ت‪ٛ‬و‪ٙ‬س‪ ٢‬صجط‪ ٢‬ا‪ِٚ‬س‪ ٢‬عبلج‪ ٣‬عبق‬ ‫ث‪ٚ ٛ‬سؼجّ‪ ٝ‬ا‪٘ٚ‬بته ا‪ِٚ‬س‪ ٢‬افبق‬ ‫لبضاِس‪ٌ ٢‬وظِط‪ٌ ٢‬ئجس‪ ٢‬لطاض‪٢‬‬ ‫اخ‪ٙ٥‬ساٖ چ‪٥‬رس‪ ٢‬اِسٖ اذج‪٥‬بض‪٢‬‬ ‫ل‪ٛ٤ٛ‬ه ائ‪ٛ‬ز‪ ٜ‬ا‪ٚ‬ظ اج وّفج‪ ٣‬اج‬ ‫ذس٘ه اثجال‪ ٝ٤‬ا‪ِٚ‬س‪ ٢‬أبج‬ ‫ٌ‪ ٣٘ٛ‬لبض‪ ٜ‬ا‪ٚ‬ظ‪ِٕٛٚ‬ش چبض‪ ٜ‬زٖ اَ‬ ‫اِ‪ ٣‬ل‪٘ٛٙ٤ٛ‬سا لبِٕ‪٥‬طس‪ٔ ٢‬ؼغُ‬ ‫ٔم‪ٛ‬ا‪ ٝ٤‬ز‪ ٛ٘ٚ‬خسٓ ٘عاض‪٢‬‬ ‫ٌئد‪ٌ٘ٛ ٝ‬س‪ٚ‬ظ ائسضز‪ ٢‬ا‪ ٚ ٜ‬ظاض‪٢‬‬ ‫ت‪ٛ‬و‪ٙ‬س‪ ٢‬خسٕ‪ ٣‬لبِس‪ٔ ٢‬ثُ سب‪ٝ٤‬‬ ‫ػم‪٥‬م‪ ٣‬ضٍ٘‪ ٣‬ز‪٘ٚ‬س‪ ٢‬و‪ٟ‬طثب‪ٝ٤‬‬ ‫ا‪ٚ‬ضبلالضزاٖ ث‪٥‬ط‪ ٢‬اخٓ زئ‪٥‬طز‪٢‬‬ ‫ث‪٥‬ط‪ ٢‬ثبتٕٗ غٓ ‪ ٚ‬غص‪٤ ٝ‬ئ‪٥‬طز‪٢‬‬ ‫پّه زٌس‪٥‬س‪ ٢‬ت‪ٛ‬الضز‪٥٤ ٢‬ربضز‪٢‬‬ ‫ز‪ٚ‬تب‪٤‬س‪ ٖٚ‬ث‪ ٣٘ٛ٘ٛ‬خب٘‪ ٣‬چربضز‪٢‬‬ ‫ثرط‪ ٣‬ز‪ٍ٤‬ط اظ ٔ‪ٙ‬ظ‪ ١ٔٛ‬ثؼّج‪:ٝ٥‬‬ ‫اخُ چ‪ٙ٥ٍٙ‬س ا‪ِٕٚ‬بظ و‪ٕ٥‬س‪ ٝ‬اظاز‬ ‫٘‪٤ ٝ‬بِ‪ٛ‬اضٔبق ث‪٥ّ٥‬ط ٘‪ ٝ‬زاز ‪ ٚ‬ث‪٥‬ساز‬ ‫اوظ‪ ٖٚ‬فىط ائ‪ ّٝ٥‬ا‪ٚ‬ضبع ِحسزٖ‬ ‫س‪ ٝٙ‬أساز ا‪ِٕٚ‬بظ ث‪٥‬ط احسزٖ‬ ‫زئٕ‪ٙٔ ٝ‬سٖ س‪ٛ‬ضا ا‪ ٚ ُٞ‬ػ‪٥‬بِ‪ٓ٥‬‬ ‫ٔ‪ ٝٙ‬احسبٖ ائسض ذ‪ٛ‬ضس‪ٚ‬ض ٔ‪ٙ‬بِ‪ٓ٥‬‬ ‫‪٤‬م‪ ٗ٥‬ائ‪ ّٝ٥‬ز‪ٚ‬ضط ز‪ِ ُ٤‬طزٖ از‪ٗ٤‬‬ ‫ض‪ٚ‬ا ا‪ِٕٚ‬بظ ا‪ ٚ‬زاض ‪٤‬ئطز‪ٔ ٜ‬طاز‪ٗ٤‬‬ ‫س‪٤ ٣ٙ‬بززاٖ چ‪٥‬ربضزاض ل‪ ٚ ْٛ‬لبضزاش‬ ‫٘‪ ٝ‬ا‪ٚ‬غالٖ ‪٤‬بز ائسض ٘‪ ٝ‬ل‪ ٚ ْٛ‬لبضزاش‬ ‫چطاغ‪ٕٞ ٗ٥‬ت ائت ٌو٘سض لبثبلساٖ‬ ‫ا‪٤‬ط‪٥‬ک ز‪ٚ‬ضٕع زاِ‪٥‬ساو‪ ٣‬چ‪٥‬طالساٖ‬ ‫***‬ ‫ثئّ‪٘ ٝ‬مُ ائ‪٥٤ ّٝ٥‬ت ائّد‪ ٝ‬ث‪ّّٙ٥‬ط‬ ‫ض‪ٚ‬ا‪٤‬ت ثبغچبس‪ٙ٥‬ساٖ ٌ‪ َٛ‬زض‪ّ٘ ٜ‬ط‬ ‫‪ ٢‬ػبِٕس‪٤ ٜ‬بٔبّ٘‪٥‬ک وون سبال٘سا‬ ‫‪٤‬بٔبٖ ث‪٥‬ط ت‪ِٛ‬ى‪ٚ ٛ‬اضٔ‪٥‬ص اصف‪ٟ‬ب٘سا‬ ‫٘‪ٚ ٝ‬لت ز‪٤‬ط سبِٕب‪٥٤‬ت ث‪٥‬ط ظاز اِ‪ٝٙ٥‬‬ ‫ٌئچ‪٥‬ت ث‪٥‬ط ا‪ ٢‬و‪ ٣‬زٌٕ‪٥٤ ٝ‬ت ات ز‪ٝٙ٥ّ٤‬‬ ‫ل‪ٛ‬تبضز‪ ٢‬صجط‪ ٢‬ا‪ِٚ‬س‪ ٚ‬عبق‬ ‫ا‪٘ٚ‬ب ت‪ ًٙ‬ا‪ِٚ‬س‪ ٚ‬ث‪ٚ ٛ‬سؼجّ‪ ٝ‬افبق‬ ‫لبضاِس‪ٌ ٢‬وظِط‪ٌ ٢‬ئجس‪ ٢‬لطاض‪٢‬‬ ‫اخ‪ٙ٥‬ساٖ چ‪٥‬رس‪ ٢‬اِسٖ اذج‪٥‬بض‪٢‬‬ ‫ٌ‪ ٛ٘ٛ‬سو٘س‪ ٚ‬ا‪ٚ‬ظ‪ِٚ‬س‪ ٚ‬چبض‪ ٜ‬زٖ اَ‬ ‫اِ‪ ٣‬ل‪٘ٛٙ٤ٛ‬سا لبِٕ‪٥‬طس‪ٔ ٢‬ؼغُ‬ ‫توو‪ِٛ‬س‪ ٚ‬خسٕ‪ ٣‬لبِس‪ ٢‬تىد‪ ٝ‬سب‪ٝ٤‬‬ ‫حم‪٥‬م‪ ٣‬ضٍ٘‪ ٣‬زو٘س‪ ٚ‬و‪ٟ‬طثب‪ٝ٤‬‬ ‫پ‪ِٛٛ‬ن زٌس‪ ٝ‬ا‪٤‬س‪ ٢‬ت‪ِٛ‬الضز‪٥٤ ٢‬ربضز‪٢‬‬ ‫ت‪ٛ‬تب‪٤‬س‪ ٗ٤‬ث‪ٛ‬ض٘‪ ،ٛ٘ٛ‬خب٘‪ ٣‬چ‪٥‬ربضز‪.٢‬‬ ‫(‪211‬شبعردن طىس شعرلر )کتببیىذان سئچیلمیش‬ ‫بیلمجٍ لر( تبپٕبخبالض)‬ ‫ا‪ٚ‬ظ‪ ٖٚ‬ا‪ٚ‬ظ‪ ٖٚ‬ا‪ٚ‬ظا٘‪٥‬ط ‪ ٗ٥ٌّ ،‬و‪ ٣ٕ٥‬ثَع٘‪٥‬ط ‪ :‬ذ‪ٛ‬ضٔب اغبخ‪٣‬‬ ‫ا‪ٚ‬ظ‪ ٖٚ‬ا‪ٚ‬ظ‪ ٖٚ‬ا‪ٚ‬ظا٘‪٥‬ط ‪ٞ ،‬ط ا‪ّ٤‬سٖ ث‪٥‬ط ثَعَ٘‪٥‬ط ‪ :‬ا‪٤‬الٖ‬ ‫ا‪ٚ‬ظ‪ ٖٚ‬ا‪ٚٚ‬ظٖ ا‪ٚ‬ظا٘‪٥‬ط ‪ ،‬و‪ ٍِٝٛ‬س‪ٛ٤ ٣‬خ ‪ :‬اذبض چب‪٢‬‬ ‫ا‪ٚ‬ظ‪ ٖٚ‬ا‪ٚ‬ظ‪ ٖٚ‬لب‪٥٤‬طالض ‪ ،‬ث‪٥‬ط ا‪ٚ‬خ‪ٛٔ ٛ‬غب٘سا ا‪٤‬طّط ‪َٛ٤:‬‬ ‫ا‪ٚ‬ظ‪ ٖٚ‬ا‪ٚ‬ظ‪ ٖٚ‬لٕ‪٥‬طّط ‪ٌ ،‬ئد‪ ٝ‬ث‪٥‬ع‪٥ٌّٕ ٜ‬طّط ‪ ،‬ز‪ٚ‬ضٔبزاٖ‬ ‫ا‪ٙ٤ٚ‬بٔ‪٥‬طالض ‪ ،‬ذ‪ٛ‬ضز ‪ ٚ‬ذٕ‪٥‬ط ا‪ِٕٛٚ‬ضالض ‪ :‬اَض‪٤‬طج‪ٝ‬‬ ‫ا‪ٚ‬ظ‪ ٖٚ‬ا‪ٚ‬ظ‪ ٖٚ‬سو‪ٛ٤‬زِط ‪ ،‬ثئّ‪ ٣‬ثبغّ‪ ٣‬ا‪٥ٍ٤‬سِط ‪ :‬لبضغ‪ ٣‬ل‪ٛٔٛ‬‬ ‫ا‪ٚ‬ظ‪ ٖٚ‬لبٔ‪٥‬ص ‪ ،‬اغع‪٤‬ال ‪٤‬بپ‪٥‬ص ‪ ،‬ا‪ٚ‬سج‪ ٛ‬زئط‪٥‬ه ‪ ،‬زاِ‪٣‬‬ ‫زئط‪٥‬ه ‪ :‬ت‪ٛ‬ته‬ ‫ا‪ٚ‬ظ‪ ٖٚ‬ل‪٥‬ع ا‪ٚ‬ظا٘بض ‪ ،‬ا‪ٚ‬ظ‪ ٝ٘ٚ‬و‪ٙ٤ٛ‬ه لبظا٘بض ‪ :‬لبٔ‪٥‬ص‬ ‫ا‪ٚ‬ظ‪ ٖٚ‬ل‪٥‬ع ا‪ٚ‬ظا٘بض ‪ٞ ،‬ط تب٘الض ثَعَ٘ط ‪ :‬سبضٔبضک‬ ‫ا‪ٚ‬ظ‪ ٖٚ‬س‪ٛ‬غس‪ٚ‬ض ‪ٛٔٛ٤‬ضتب ‪ ،‬ث‪ِٛ‬س‪ٚ‬ض ‪٤‬ب‪ ٢‬ا‪ٙ٥٤‬سا ‪ :‬ل‪، ٖٛٞٛ‬‬ ‫‪٤‬ئٕ‪٥‬ص‬ ‫اوظ‪ ٚ‬اوظ‪ٌ ٝ٘ٚ‬وْ لبظاض ‪ :‬زأد‪٣‬‬ صفحه 6 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫شزط قانون بزای حذف ارس ‪۰۰۴۴‬‬ ‫یىشٌبِ ‪ 37‬دی ‪ 27 * 2511‬طاًَیِ ‪ 24 * 3133‬جوادی الثاًی‪ * 2554‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَص ایىیٌجی ای ) * شواسُ ( سایی ) ‪6525 :‬‬ ‫ًصیش ىتت خجش داد‬ ‫بشسسی طشح تخصی‬ ‫ایجاد سامانه دریافت مالیات‬ ‫نقل و انتقال خودرو‬ ‫سْویِ بٌضیی بِ ّوِ هشدم‬ ‫ٍصیش ًفت گفت وِ طشح تیخیصییی‬ ‫سْویِ بٌضیی بِ ّوِ هیشدم دس ایال‬ ‫بشسسی واسشٌاسی ٍ اًجیام ویاسّیای‬ ‫اصهایشی است ٍ ّش صهاى ابْامّیایی‬ ‫بشطشف شَد‪ ،‬اص سوت دٍلیت بیشای‬ ‫اجشای اى تصوینگیشی هیشَد‪.‬‬ ‫اگش شاس ثبؿذ دًلت دس ػابخ رابس اسص ‪۰۱۳۳‬‬ ‫یٌمبىک سا زف ویذق ًجق بىٌه ثٌدرَ فقای دس‬ ‫ؿشایٌک مک یٌاىذ ا ذام ویذ واَ ىاشا اسص سا ثاَ‬ ‫کٌست یذسیزک یاب ىاشا ػابمابىاَ ماؼابماالت‬ ‫الکتشًىیک افضایؾ دُذ ً مزبص ثَ زف یکجابسٍ‬ ‫ً سػیذه یه ثَ ىشا ثبصاس ىیؼت‪.‬‬ ‫یىچَ وَ دًلت دس الیتَ ثٌدرَ ػابخ ‪ ۲۰۳۲‬ثاَ‬ ‫مزتغ اسائَ وشدق یبویذ ثش ازف اسص ‪۰۱۳۳‬‬ ‫یٌمبىک دس ػبخ یییذٍ اػت ًلک ُایاٌص مـاخاق‬ ‫ىیؼت وَ ثَ اَ ىتٌ ػنل خٌاُذ وشد‪.‬‬ ‫امب ًاویؾُب دًلت دس ایذ مبٍ اخیاشق ازف‬ ‫اسص ‪ ۰۱۳۳‬دس ُنیو مذت ثب اک مابىاذٍ دس ػابخ‬ ‫ربس سا ثؼیبس متتنل وشدٍ اػت؛ میشوبظناک ‪-‬‬ ‫سئیغ ػبصمبه ثشىبمَ ً ثٌدرَ دس اظِابسات خاٌد‬ ‫یبویذ وشدٍ وَ ثب یٌرَ ثَ ینابم ؿاذه ظاشفایات‬ ‫ُـت میتیبسد اسص ‪ ۰۱۳۳‬یٌمبىک ثاشا ًاسدات‬ ‫وبالُب اػبػک دس ىینَ اًخ امؼابخق دًلات ثاَ‬ ‫ادامَ پشداخت یه یب پبیبه ػبخ مزبص ىیؼت ً تک‬ ‫یب اىتِب ػبخ ثبیذ یه سا یؼییو یکتیف ویذ‪.‬‬ ‫ایو دس بلک اػت وَ دس ابىاٌه ثاٌدراَ ‪۲۰۳۳‬‬ ‫ىتٌٍ زف اسص ‪ ۰۱۳۳‬یٌمبىک مـاخاق ؿاذٍ ً‬ ‫دًلت ثبیذ ًجق یه ا ذام ویذ؛ ثَ ًٌس وَ ًاجاق‬ ‫ثیذ ‪ ۰‬یجلشٍ ‪ ۲‬بىٌه ثٌدرَق ُـت میتایابسد دالس‬ ‫ثشا ًاسدات وبالُب اػبػکق داسً ً یزِایاضات‬ ‫ملشفک پضؿکک یؼییو ً یبویذ ؿاذٍ اػات واَ‬ ‫دًلت مٌظف اػت ثاشاػابع اسصیابثاک ؿاشایای‬ ‫ا تلبد ق ارتنبػک ً ثیوالنتتک وـٌس ىؼجات ثاَ‬ ‫افضایؾ یذسیزک ىشا اسص یشریتک ثاشا ًاسدات‬ ‫ایو ا الم ا ذام وشدٍ ً یه سا ثاَ ىاشا ػابمابىاَ‬ ‫مؼبمالت الکتشًىیک (ا یک اع) ا ذام ویذ‪.‬‬ ‫دس ػیو بخ دػتگبٍُب مشثًٌَ اص رنتَ ثابىاک‬ ‫مشوض ق ػبصمبه ثشىبمَ ً ثٌدرَق ًصاست ا تلبد ً‬ ‫ًصاست کنت مٌظف ُؼتیذ یب صمابىاک واَ اسص‬ ‫یشریتک اختلبف پیذا مکویذق ػیبػتگزاس ً‬ ‫فشیییذ یخلیقق یٌصیاغ ً ملاشف اسص سا ثاَ‬ ‫ىتٌ ارشا ً ىظبست وییذ وَ وبالُب ً خاذمابت‬ ‫مـنٌخ ثَ مٌ غق ثَ اىذاصٍ ً ثب ینت متایابػات ثاب‬ ‫ىشا اسص یشریتک ثَ ملشف وییذٍ ىِبیک ثشػذ‪.‬‬ ‫ثشایو اػبع گشاَ دس مٌاهغ دًلت ایو واَ اسص‬ ‫یشریتک سا ثَ کٌست یذسیزک ً پتکبىک افضایاؾ‬ ‫ینت خٌاُذ داد ثَ ًهٌح دیذٍ ىاناک ؿاٌد اماب‬ ‫مکتف ثَ سػبیت یه دس ػبخ ربس اػاتق ااشا‬ ‫وَ یکک اص مؼبئل مِم دس ساثٌاَ ثاب ازف اسص‬ ‫‪ ۰۱۳۳‬یجؼبت یٌسمک یه اػات واَ دس کاٌست‬ ‫افضایؾ پتکبىک ىشا مک یٌاىاذ دس وابُاؾ یحابس‬ ‫یٌسمک مٌحش ثبؿذ‪.‬‬ ‫دس ُنیو ساثٌَ مؼئٌاله ػبصمبه ثشىبمَ ً ثاٌدراَ‬ ‫اػالم وشدٍ اىذ دس کٌست زف اسص یشرایاتاکق‬ ‫افضایؾ ینتُب ًجیؼک خٌاُذ ثٌد ً ذًد ُتات‬ ‫دسکذ یٌسم ول سا افضایؾ مکدُذ‪.‬‬ ‫دس ایو ؿشایی ثب یٌرَ ثَ ایووَ یب پبیبه ‪ ۹‬مابُاَ‬ ‫امؼبخ ذًد ‪ ۲۲.۲‬میتیبسد دالس وابال اػابػاک‬ ‫ؿبمل گیذمق رٌق رستق ػٌیبق سًغوق داىاَ ُاب‬ ‫سًغیک ً ثخـک اص داسً ً یزِیضات پضؿکک ثب اسص‬ ‫یشریتک ًاسد ؿذٍ اػت ً ػبصمبه ثشىبمَ ً ثٌدرَ‬ ‫پیؾثییک وشدٍ اػت وَ دس کاٌست اداماَق ایاو‬ ‫میضاه یب پبیبه ػبخ یب ‪ ۲۱‬میتیبسد دالس پیاؾ ثاشًدق‬ ‫اگش زف ثَ یکجبسٍ کٌست ثگیشد ً ىاشا سؿاذ‬ ‫ویذ اص ‪ ۰۱۳۳‬یٌمبه ثَ ىشا ػبمبىَ ا یک اع واَ‬ ‫ىشخک ىضدیک ثَ ثبصاس اػتق خاٌاُاذ سػایاذ ً‬ ‫افضایؾ ذا ل پیذ ثشاثش دس ُاش دالس خاٌاُاذ‬ ‫داؿت‪.‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫رٌاد اًرکق ًصیش ىتت امشًص پاغ اص‬ ‫اموب یتبُمىبمَ خی لاٌالاَ یابثاؾ‬ ‫(یامیو ثبصاس اىشط ؿاشک) دس راناغ‬ ‫خجشىگبساه ثب ثیبه اییکاَ خای لاٌالاَ‬ ‫رذیذ پشًطٍ ا ا تلابد اػات واَ‬ ‫سًصاىَ ‪ُ ۲۵۳‬ضاس ثـکَ فشیًسدٍ ىتتاک‬ ‫سا میتقل خٌاُذ وشد اظِبس وشد ایاو‬ ‫خی لٌلَ فشیًسدٍُب ىتاتاک یاٌلایاذ‬ ‫پبالیـگبٍ ػتبسٍ ختیذ فبسع سا پغ اص‬ ‫ًک ػَ اػتبه ثَ ؿنبخ ؿاشک وـاٌس‬ ‫اىتقبخ مکدُذ‪.‬‬ ‫ً ادامَ داد اص مذیشػبمل ثبىک متت‬ ‫ثشا یامیو ‪ ۰۷۳‬میتیٌه یاٌسً مایابثاغ‬ ‫اسص ایاو پاشًطٍ ً پـاتایاجابىاک اص‬ ‫پشًطٍُب رذیذ ً یٌػؼَ میذاه ُاب‬ ‫ىتتک یـکش مکویم‪ .‬ثب پـتیجبىک ًصاست‬ ‫امٌس ا تلبد ً داسایک ً ثبىک ماتات‬ ‫ثخؾ صیبد اص میبثغ مبلک مٌسد ىایابص‬ ‫پشًطٍُب ىتتک وـاٌس ثاَ ًیاظٍ دس‬ ‫ثخؾ پتشًپبالیـگبٍ ُب یامیو خاٌاُاذ‬ ‫ؿذ‪.‬‬ ‫ً ُنچییو دس ثاخاؾ دیاگاش اص‬ ‫ػخیبىؾ ًشح یخلیق ػِنیَ ثیضیو‬ ‫ثااَ ُاانااَ مااشدم دس اابخ ثااشسػااک‬ ‫وبسؿیبػک ً اىزبم وبسُب یصمبیـاک‬ ‫اػت ً ُش صمبه اثِبمُبیؾ ثاشًاشف‬ ‫ؿٌدق اص ػنت دًلت ثشا ارشا یه‬ ‫یلنیمگیش مکؿٌد‪.‬‬ ‫ًصیش ىتت ثب ثیبه ایووَ امشًص ؿابُاذ‬ ‫اموب یتبُم ىابماَ خای لاٌالاَ ‪۹۵‬‬ ‫ویتٌمتش اىتقبخ فشیًسدٍ اص سفؼیزابه‬ ‫یب مـِذ ثشا اىتقبخ فشیًسدٍ اص ػتابسٍ‬ ‫ختیذ فبسع یب سفؼایازابه ُؼاتایامق‬ ‫گتت ثب ا ذاث ایو خی فشیًسدٍ ػَ‬ ‫اػتبه سا ًاک واشدٍ ً ثاَ مـاِاذ‬ ‫مک سػذق ایو پشًطٍ ا تلبد اػات ً‬ ‫اص ىظش امییت اىشط ثؼیبس بئض اُنیت‬ ‫اػت‪.‬‬ ‫اًرک ثب ثیبه ایووَ پاشًطٍ اماشًص ثاب‬ ‫‪ ۰۷۳‬میتیٌه یٌسً یبمیو مبلک ثاَ اراشا‬ ‫مکسػذ اظِبس وشد اویٌه ثابىاک ُاب‬ ‫سػبلت خٌد وَ ثبىکذاس ً پـتیجبىاک‬ ‫اص پشًطٍ ُب ػنشاىاکق ا اتالابد ً‬ ‫یبیک وـٌس اػت اىزبم دادٍ ً یبمیو‬ ‫هعاٍى فٌاٍسی ّای هالیاتی ساصهاى اهَس هالیاتیی‬ ‫وشَس اص ایجاد ساهاًِ دسیافت هالییا ًیمی ٍ‬ ‫اًتمال خَدسٍ خبش داد‪.‬‬ ‫مبلک مکوییذ‪ ً .‬ثاب ثایابه ایاو واَ‬ ‫پشًطٍُب دیگش سا ىیض ثشا یٌػاؼاَ‬ ‫میبدیو ىتتک ً گبص خٌٌى اىتقابخ ً‬ ‫پتشًپبالیـگبُک دس دػتٌس وبس داسیام‬ ‫اهبفَ وشد ویؼشػیٌمک اص ثبىاک ُاب‬ ‫ؿکل گشفتَ ً ثَ صًد یتبُمىبماَ ا‬ ‫ثشا یبمیو مبلک پاتاشًپابالیـاگابٍ ُاب‬ ‫اموبء مکؿٌد‪.‬‬ ‫ًصیش ىتت ثب یبوایاذ ثاش ایاو واَ ثاب‬ ‫پـتیجبىک ًصاست ا تلبد ً ثبىاک ُاب‬ ‫دًلتک ً یزبس اص پشًطٍ ُب کیؼات‬ ‫ىتت ثخؾ صیبد اص میبثغ مبلک یبمیاو‬ ‫ً ػنذٍ پشًطٍ ُب یغبص مکؿٌد گتات‬ ‫ىگبٍ کیؼت ىتت ایو اػت وَ یانابم‬ ‫یزِیضات ً مٌاد خابم اػام اص ًسکق‬ ‫ایؼتگبٍ ُب ً یتنجَ خابىاَ اص ظاشفایات‬ ‫داخل اػتتبدٍ ؿٌد واَ ثاشا پاشًطٍ‬ ‫امشًص ىیض ُنیو مِم لتبٍ ؿذٍ اػت‪.‬‬ ‫لیوت ًاى دس بَدجِ ‪ 2512‬صیاد ًویشَد‬ ‫عضَ وویسیَى تلفیک بَدجِ هجلس دسباسُ افضای لیوت ًاى دس الیحیِ بیَدجیِ‬ ‫‪ ٍ 2512‬ایٌىِ با ازف اسص ‪ 5311‬تَهاًی لیوت اى افضای هی ییابیذ بیِ بیییاى‬ ‫تَضیحاتی پشداخت‪.‬‬ ‫رؼتش بدس ػوٌ ونیؼیٌه یتتیق ثٌدرَ‪:‬گتت یکک اص مٌاسد مٌسد یاٌراَ دس‬ ‫ثٌدرَ یقذینک دًلت سؿذ بثل یٌرَ میبثغ دسیمذ اػتق صیشا ػنتاکاشد ػابخ‬ ‫ػبخ ‪ ۹۹‬صیش ‪ُ ۵۳۳‬ضاس میتیبسد یٌمبه ثٌدٍق ػنتکشد ػبخ ‪ ۲۰۳۳‬اذًد ‪ ۰۳۳‬یاب‬ ‫‪ُ ۷۳۳‬ضاس میتیبسد دالس ثٌدٍق ًلک دس ثٌدرَ ػبخ ثؼذ سؿذ بثل یٌرِک دس میابثاغ‬ ‫دسیمذ دس ىظش گشفتَ ؿذٍ یؼیک ُضاس ً ‪ ۰۷۱‬میتیبسد یٌمبه وَ ایزابد ىاگاشاىاک‬ ‫وشدٍ اػت‪.‬‬ ‫میشوبظنک سئیغ ػبصمبه ثشىبمَ ً ثٌدرَ دسثبسٍ زف اسص یشریتک دس ثاٌدراَ‬ ‫‪ ۲۰۳۲‬گتت داسً ً ىبه تقَ یخش یخلیق اسص یشریتک ُؼتیذ‪ً .‬ش اک ثاشا‬ ‫خشیذ ىبه ثب وبست مخلٌف دس دػت ثشسػک اػت‪ .‬ثش اػبع ایاو ًاشح اگاش‬ ‫شاس ثبؿذ یخلیق اسص ثشا ىبه ادامَ پیذا ویذ ثَ ایو کٌست خٌاُذ ثٌد وَ ثاب‬ ‫وبسیک وَ دس اختیبس یهُب شاس خٌاُذ گشفتق ا ذام ثَ خشیذ ىبه مکوییذ‪.‬‬ ‫بدس مؼتقذ اػت دًلت دس ىظش گشفتَ وَ ثَ یه اربصٍ دادٍ ؿٌد اگش ثب فاشًؽ‬ ‫ىتتق ًاگزاس ػِبم ً یب اخز مبلیبت متقق ىـٌد ثَ رب یه ثتٌاىذ اًساک مبلاک‬ ‫اػالمک میتـش ویذ وَ ىیبص ثَ متنم ً اکال یَ سا ثَ ًٌس وتک اص ثیو ماک ثاشد ً‬ ‫داسا اؿکبخ ثٌدٍ ً مغبیش ثب اکٌخ بىٌه اػبػک اػت‪ .‬ىکتَ دیگاش سؿاذ ابثال‬ ‫هْلت یه هاِّ ساصهاى استاًذاسد بِ خَدسٍساصاى‬ ‫بشای سعایت ٍیظگیّای فٌی دس خَدسٍ‬ ‫‪7‬‬ ‫یٌرَ مبلیبت اػت دس‬ ‫ااابلاااک واااَ صیاااش‬ ‫ػبخت ُب یه فشاُام‬ ‫ىـذٍ ً مـخق ىیؼت‬ ‫وَ ایو میضاه مابلایابت‬ ‫دس ىظش گاشفاتاَ ؿاذٍ‬ ‫اػالم ًکٌخ ؿٌد‪ .‬دس‬ ‫ًاگااازاس ػاااِااابم‬ ‫ىگشاىک ُبیک ىؼجت ثاَ‬ ‫ؿشایی ثاٌسع ًراٌد‬ ‫داسد ً یتقق دسیمذ ُب ىتتک ُم رب یشدیذ داسد‪ .‬دس ایو ؿیاٌٍ خاشیاذ ىابهق‬ ‫ُنبه ینت جتک ىبه اص ؼبه مشدم وؼش مکؿٌدق ًلک ثَ ىبىٌا ایانات راذیاذ‬ ‫پشداخت خٌاُذ ؿذ‪ .‬سئیغ ػبصمبه ثشىبمَ ً ثٌدرَ ایو ماذخ سا ثاشا اراشا‬ ‫وبست ىبه اػالم وشد‪ .‬ایو ػوٌ ونیؼیٌه یتتیق ثٌدرَ گتت سؿذ ‪ ۱‬دسکاذ‬ ‫ا تلبد ُم متل یشدیذ اػت‪ .‬مبلیبت ثش اسصؽ افضًدٍ ً ىتٌٍ یٌصیغ یه دًلت دس‬ ‫ملٌثبت جتک یغییشایک ایزبد وشدٍ وَ ثبص ُم ثبػج مـکل خٌاُذ ؿذ‪ .‬مبلایابت‬ ‫ثش خبىَ ً مبؿیو ُب لٌوغ دس ثٌدرَ یٌػی دًلت دس ىاظاش گاشفاتاَ ؿاذٍ ً‬ ‫امیذًاسیم اص ایو ظشفیت اػتتبدٍ ؿٌد‪.‬‬ ‫ثَ ىقل اص ػبصمبه امٌس مبلیابیاک وـاٌسق ی اب‬ ‫ُبد خبىکق ثب اؿبسٍ ثاَ ساٍ اىاذاص ػابمابىاَ‬ ‫دسیبفت مبلیبت ىقل ً اىتاقابخ خاٌدسً گاتات‬ ‫اىتقبخ دُیذگبه اىٌاع خٌدسً ً مٌیٌس ػیکاتات‬ ‫مک یٌاىیذ ثب ًسًد ثَ ایو ػبمبىَق جل اص یؼٌیان‬ ‫پالک یب حجت اىتقبخ ىؼجت ثَ پشداخت مابلایابت‬ ‫ىقل ً اىتقبخ ا ذام وییذ‪.‬‬ ‫ً اهبفَ وشد ػبمبىَ دسیبفت مبلیبت ىاقال ً‬ ‫اىتقبخ خٌدسً ُم اویٌه دس اػتبه ػانایابه ثاَ‬ ‫کٌست یصمبیـک ارشا ؿذٍ ً دس ُتتَُب ییک‬ ‫دس ػشاػش وـٌس ثَ ثِشٍ ثشداس ماک سػاذ‪ .‬ثاب‬ ‫ایزبد ایو ػبمبىَق امکبه پشداخت الکتشًىیاکاک‬ ‫مبلیبت ىقل ً اىتقبخ خٌدسً پیؾ اص مشارؼَ ثاَ‬ ‫مشاوض یؼٌین پالک اص ًشیق پایازاشٍ ًا اذ‬ ‫مبلیبیک ثَ ىـبىک ‪https://my.tax.gov.ir‬‬ ‫میؼش ؿذٍ اػت‪.‬‬ ‫مؼبًه فیبًس ُب مبلیبیک ػبصمبه امٌس مبلیبیاک‬ ‫وـٌس یلشیح وشد ایاو ا اذام دس ساػاتاب‬ ‫ارشا مبدٍ (‪ )۰۳‬بىٌه مبلیبت ثش اسصؽ افاضًدٍ‬ ‫ملااٌه ‪ ۲۰۳۳۰۳۰۰۳۱‬وااَ اص یاابسیاا‬ ‫‪ ۲۰۳۳۰۲۳۰۲۰‬الصم االرشا ؿذٍق کٌست گشفتاَ‬ ‫اػت ً ثش ُنیو اػبعق ػبصمبه امٌس مابلایابیاک‬ ‫وـٌس ا ذام ثَ ساٍ اىذاص ػابمابىاَ ا یاتات‬ ‫ػیٌاه ػبمبىَ دسیبفت مبلیبت ىاقال ً اىاتاقابخ‬ ‫خٌدسً وشدٍ وَ ایو خاذماتق ؿاشایاٌاک سا‬ ‫فشاُم مک ػبصد یب ؿِشًىذاه ثتٌاىایاذ پایاؾ اص‬ ‫مشارؼَ ثَ مشاوض یؼٌین پالک ً ثاَ کاٌست‬ ‫الکتشًىیکک مبلیبت خٌد سا پشداخت وییذ‪.‬‬ ‫ً اهبفَ وشد اىتقبخ دُیذگبه اىٌاع خٌدسً ً‬ ‫مٌیٌس ػیکتت ثب ًسًد ثَ ػبمبىَ مضثٌسق جال اص‬ ‫یؼٌین پالک یب حجت اىتقبخ ىؼجت ثَ پشداخات‬ ‫مبلیبت ىقل ً اىتقبخ ا ذام وییذ ً دس کاٌسیاک‬ ‫وَ اىتقبخ دُایاذگابه اص پاشداخات مابلایابت‬ ‫اػتیکبف ىنبییذق دس ُیگبم مشارؼَ ثاَ ماشاواض‬ ‫یؼٌین پالک ً یب دفبیش اػیبد سػنکق اص اسایاَ‬ ‫خذمبت ثَ ایـبه ً یب اىتقبخ ػیاذ راتاٌگایاش‬ ‫مکؿٌد‪.‬‬ ‫کدام کاالها مشمول طزح تشدید‬ ‫مبارسه با کاالی قاچاق هستند؟‬ ‫پایاى دی اخشیی هْلت تعییی تىلیف‬ ‫دستگاُ ّای واستخَاى‬ ‫هعاٍى اسصیابی ویفیییت سیاصهیاى هیلیی‬ ‫استاًذاسد هیگَیذ‪ :‬یه فشصت یه هاِّ بِ‬ ‫خَدسٍساصاى دادُ شذُ تا توام ٍیظگی ّای‬ ‫فٌی سا بشای خَدسٍ دس ًظش بگیشًذ‪ .‬ااسیاى‬ ‫سادُ هی گَیذ‪ :‬اٍلتییویاتیَم جیذی بیِ‬ ‫خَدسٍساصاى دادُ شذ تا خَدسٍّایی ویِ‬ ‫تَلیذ هی وٌٌذ‪ ،‬اص هشاا ابتذایی تَلیذ تا تحَی هحصَل ًْایی‪ ،‬بیاییذ تیویام‬ ‫ٍیظگی ّای فٌی دس اًْا دس ًظش گشفتِ شَد‪.‬‬ ‫مؼبًه اسصیبثک ویتیت ػبصمبه متک اػتبىذاسد ماک گاٌیاذ مازاناٌػاَ ا اص‬ ‫اػتبىذاسدُب (اػتبىذاسدُب ‪ ۱۵‬گبىَ) ثشا خٌدسً یؼشیف ؿذٍ وَ ‪ ۹‬ماٌسد اص‬ ‫یىِب ثَ ثِبىَ ُب مختتف ا تلبد یؼتیق ؿذٍ اػت‪ .‬یک فشکت یک مبُاَ ثاَ‬ ‫خٌدسًػبصاه دادٍ ؿذٍق یؼیک یب یکم ثِنو مبٍق فشکت داسىذ ثَ یؼِاذات خاٌد‬ ‫ػنل وییذ ً ثؼذ اص یه ػبصمبه اػتبىذاسد ًاسد ػنل مک ؿٌد‪.‬‬ ‫سػبیت ً ارشا ایو اػتبىذاسدُب اص ػبخ ‪ ۹۰‬ثشا خٌدسًُب یٌلیذ داخاتاک ً‬ ‫ًاسدایک الضامک ؿذٍق امب ُیٌص ثَ ارشا کذ دس کذ ىشػیذٍ اػت ً ثاَ راض‬ ‫ایذ خٌدسًق ػبیش یٌلیذات ً خٌدسً ُب ًاسدایک دس کف اخز یابیایاذیاَ اص‬ ‫ػبصمبه متک اػتبىذاسد ایشاه ً ًصاست کیؼتق مؼذه ً یزبست ُؼتیذ‪.‬‬ ‫یىٌٌس وَ ػبدٍ مک گٌیذ خٌدسًُب ایشاىک دس والع خٌدسًُب سًص راِابه‬ ‫ثشا اػتتبدٍ مشدم ىیؼت‪ .‬ملشف وییذٍ یٌاه خاشیاذ خاٌدسً ثابال یاک‬ ‫میتیبسد یٌمبه خبسرک سا ىذاسد ً ثَ ُنیو خبًش ثَ ػنت خٌدسً داختک ػٌک‬ ‫پیذا مکویذ‪.‬‬ ‫سٍصًاهِ اسن‬ ‫م الف ‪ 7456‬هشًذ‬ ‫اگْی هضایذُ اهَال غیشهٌمَل (اسٌاد رهِ)‬ ‫ثنٌرت پشًىذٍ ارشائک والػَ ‪ ۲۰۳۳۳۳۲۱۲‬ػَ داىگ مـبع اص ؿـذاىگ یک ثبه خبىَ مؼکٌىک ثَ پالک ‪ ۲۱۳‬اص‬ ‫‪ -۰۱‬اکتک ًا غ دس ربمؼَ ثضسگ ثخؾ ‪ ۲۵‬یجشیض وَ ػیذ یه دس دفتش الکتاشًىایاک ‪ ۲۰۳۳۳۵۱۳۰۳۳۵۳۳۳۰۳۵‬ثاَ‬ ‫مؼب ت ‪ ۲۱۱۱۰۰۳‬متشمشثغ ثب ذًد ً مـخلبت ؿنبال دس ػَ ؼنت اًخ دیٌاسیؼت ثَ ثٌٌخ (‪ )۲۵۰۰۳‬پبىضدٍ متش‬ ‫ً ػک ػبىینتش ثَ وٌاَ ػنٌمک دًم دیٌاسیؼت ثٌٌخ (‪ُ)۲۷۰۲۳‬تذٍ متش ً دٍ ػبىینتش ثٌٌس میکؼش ثَ وٌاَ ػناٌماک‬ ‫ػٌم دیٌاسیؼت ثٌٌخ (‪)۰۵۰۰۳‬ػک ً پیذ متش ً ػک ػبىینتش ثَ ًٌس میکؼش ثَ وٌاَ ػنٌمک ؿش ب دس دً ؼنات اًخ‬ ‫دیٌاسیؼت ثٌٌخ (‪ ) ۰۰۳۳‬اِبس متش ثَ ًٌس میکؼش ثَ خیبثبه دًم دسه ً دیٌاسیؼت ثٌٌخ (‪ )۲۳۰۳۳‬دٍ متش ثَ خیبثبه‬ ‫ریٌثب دس دً ؼنت اًخ دیٌاس ثذیٌاس ثٌٌخ (‪ )۰۳۰۱۰‬اِل متش ً ُـتبد ً اِبس ػبىینتش ثَ ؿنبسٍ یکلذ ً ىاٌد ً‬ ‫یک فشػک اص ػک ً دً اکتک دًم دیٌاس ثذیٌاس ثٌٌخ (‪ُ ) ۲۰۰۱۳‬تذٍ متشً ثیؼت ػبىتینتش ثَ ؿنبسٍ یکلذ ً ىٌد ً‬ ‫یک فشػک اص ػک ً دً اکتک غشثب دس دً ؼنت اًخ دیٌا س ثذیٌاس ثَ ًٌخ (‪)۱۰۰۲۱‬ثیؼت ً اِبس ماتاش ً دًاصدٍ‬ ‫ػبىینتش ثَ ثب ینبىذٍ ػک ً دً اکتک دًم دیٌاسیؼت ثٌٌخ (‪)۱۱۰۲۳‬ثیؼت ً دً متش ً دٍ ػبىینتش ثاَ پاالک اکاتاک‬ ‫ثب ینبىذٍ ثب اػیبىک ‪ ۲۷۵‬متش مشثغ دس ؼنت غشثک ثب ػقف ًبک هشثک ثلٌست ػبختنبه ثیبیک ً اىجبس ثَ مؼب ت ‪۱۵‬‬ ‫متشمشثغ ثب ػقف اٌثک دس مزبًست یه ًا غ دس یدسع مشىذ‪ً -‬سًد سًػتب اسمیک میذاه نبه ثایابم ابماذ‬ ‫ثخـک پٌس اسػک حجت ؿذٍ اػت ً ًجق ىظش وبسؿیبع سػنک ػَ داىگ مـبع اص ؿـذاىگ پالک فٌک اص ماجاتا‬ ‫‪ ۱۷۱۳۹۱۳۳۳۳‬سیبخ (دً میتیبسد ً ُتتلذ ً ُـتبد میتیٌه ً ىِلذ ً ثیؼت ُضاس سیبخ) اسصیبثک ؿذٍ بخ ػَ داىاگ‬ ‫مـبع اص ؿـذاىگ پالک مزوٌس دس جبخ ؼنتک اص مِشیَ خبىم فبًنَ برک پٌس ثشاثش ػیاذ اصدًاد ‪-۲۰۹۷۰۰۰۱۰‬‬ ‫‪ ۰۰۵۷۱‬دفتشخبىَ ‪ ۱۵‬مشىذ اص ػبػت ‪ ۹‬الک ‪ ۲۱‬سًص ػَ ؿیجَ مٌسخَ ‪ ۲۰۳۳۰۲۲۰۲۱‬دس ؿؼجَ ارشائیبت اداسٍ حجت اػیابد‬ ‫ً امالک مشىذ ًا غ دس مشىذ خیبثبه ًبلقبىک سًثشً مخبثشات ذیم اص ًشیق مضایذٍ ثتشًؽ خٌاُذ سػیذ ق مضایذٍ ػَ‬ ‫داىگ مـبع اص ؿـذاىگ پالک فٌک اص مجت ‪ ۱۷۱۳۹۱۳۳۳۳‬سیبخ (دً میتیبسد ً ُتتلذ ً ُـتبد میتیٌه ً ىاِالاذ ً‬ ‫ثیؼت ُضاس سیبخ) ؿشًع ً ثَ ثبالیشیو ینت پیـیِبد ىقذا فشًختَ خٌاُذ ؿذ‪ .‬الصم ثَ روش اػت پشداخت ثذُک ُب‬ ‫مشثٌى ثَ اهق ثشکق گبص اػم اص ق اىـؼبه ً یب ق اؿتشاک ً ملشف دس کٌسیک وَ مٌسد مضایذٍ داسا اىِب ثبؿذ ً‬ ‫ىیض ثذُک ُب مبلیبیک ً ػٌاسم ؿِشداس ً غیش یب یبسی مضایذٍ اػم اص اییکَ س م ٌؼک اه مؼتٌم ؿذٍ یب ىـذٍ ثبؿاذ‬ ‫ثَ ػِذٍ ثشىذٍ مضایذٍ اػت ً ىیض دس کٌست ًرٌد مبصادق ًرٌٍ پشداختک ثبثت ُضییَ ُب فٌک اص متل مبصاد ثَ ثاشىاذٍ‬ ‫مضایذٍ مؼتشد خٌاُذ ؿذ‪ ً .‬ىیم ػـش ً ق مضایذٍ ىقذا ًکٌخ مک گشدد‪ .‬هنیب ایبىچَ سًص مضایذٍ یؼاٌایال سػاناک‬ ‫گشدد‪ .‬مضایذٍ سًص اداس ثؼذ اص یؼٌیتک دسُنبه ػبػت ً مکبه ثشگضاس خٌاُذ ؿذ‪ .‬هنیب ثشاثش مبدٍ ‪ ۲۰۰‬بىٌه یئایاو‬ ‫ىبمَ ارشا ؿشوت دس مضایذٍ میٌى ثَ پشداخت دٍ دسکذ اص مجت پبیَ وبسؿیبػک ثَ ؼبه ػپشدٍ حجت ً وٌس خشیذاس‬ ‫یب ىنبییذٍ بىٌىک اً دس رتؼَ مضایذٍ اػت ثشىذٍ مضایذٍ مکتف اػت مبثَ التتبًت مجت فشًؽ سا ظشف مذت ‪ ۵‬سًص اص‬ ‫یبسی مضایذٍ ثَ ؼبه کیذًک حجت یٌدیغ ىنبیذ‪ ً .‬دس کٌسییکَ ظشف مِتت مقشس مبىذٍ فشًؽ سا ثَ ؼبه ػپاشدٍ‬ ‫حجت ًاسیض ىکیذ‪ .‬مجت مزوٌس بثل اػتشداد ىجٌدٍ ً ثَ ؼبه خضاىَ ًاسیض خٌاُذ ؿذ دس ایو کٌست ػنتیبت فشًؽ اص‬ ‫دسرَ اػتجبس ػب ی ً مضایذٍ یزذیذ مک گشدد‪ *۰۰۲۷۹ .‬یبسی اىتـبس ‪۲۰۳۳۰۲۳۰۱۰‬‬ ‫سئیس ثبت اسٌاد ٍ اهالن هشًذ‪ -‬هحشم وٌعاًی‬ ‫م الف ‪ 447‬اّش‬ ‫یخشیو مِتت ثشا ایزبد ییبظش ثیو دػتگبٍ ُب وبسیخٌاه ً پشًىذٍ مابلایابیاک‬ ‫پبیبه د مبٍ ػبخ ربس اػتق دس کٌست ػذم یؼییو یکتیف دػتاگابٍ ُاب یاب‬ ‫دسگبٍ ُب پشداخت غیشفؼبخ خٌاُیذ ؿذ‪.‬‬ ‫ػبصمبه امٌس مبلیبیک وـٌس ثب ُنکبس ثبىک مشوض دس بخ ػبمبىذُک ً یؼییو‬ ‫یکتیف دػتگبٍ ُب وبسیخٌاه ثبىکک ً دسگبٍ ُب پشداخت الکاتاشًىایاکاک ً‬ ‫ایلبخ یىِب ثَ پشًىذٍ مبلیبیک اػت‪.‬‬ ‫دس ُنیو ساػتب وتیَ فؼباله ا تلبد داسا اثضاس پشداخت ُب ثبىکک ثب ًسًد ثاَ‬ ‫دسگبٍ متک خذمبت الکتشًىیک مبلیبیک ثَ ىـبىک ‪my.tax.gov.ir‬ثشا ایزابد‬ ‫ییبظش ثیو دػتگبٍ ُب وبسیخٌاه ً پشًىذٍ مبلیبیک ثبیذ ذاوخش یب پبیبه د مابٍ‬ ‫ػبخ ربس ا ذام وییذ‪.‬الصم ثَ یبویذ اػت وَ ینبمک دػتگبٍ ُب وابسیاخاٌاه‬ ‫ثبىکک ً یب دسگبٍ ُب پشداخت الکتشًىیکک وَ متیبظش ثب پشًىذٍ مبلیبیک ىجبؿیاذق‬ ‫غیشفؼبخ خٌاُیذ ؿذ‪.‬‬ ‫اگْی تحذیذ اذٍد اختصاصی اص بخ‬ ‫‪ 41‬تبشیض‬ ‫سٍصًاهِ اسن‬ ‫‪۲۳۰۰۰۰۱۵۵۵-۲۰۳۳۰۲۳۰۱۱‬‬ ‫ىظش ثش اییکَ ؿـذاىگ یک ٌؼَ صمیو مضسًػک متشًصٍ اص پالک ‪-۰۰‬اکتک ً ثـنبسٍ ‪ ۱۷‬فشػک ًا غ دس شیَ خبىکیذ داًدلٌ ثخؾ ‪-۰۳‬‬ ‫یجشیض ثَ اػتیبد سا ؿنبسٍ ‪۲۱۳۳۲۰۷۳‬مٌسخَ ‪ُ ۲۰۳۳۰۳۱۰۱۲‬یبت بىٌه یؼییو یکتیف مؼتقش دس حجت اُش ً ثَ والػَ ‪ُ۹۹۰۷۷۹‬ا ثاَ ىابم‬ ‫ؼو خذائک فشصىذ الٌِیشد یبئیذ مبلکیت ؿذٍ ً یتذیذ ذًد یه یبویٌه ثَ ػنل ىیبمذٍ اػت‪ .‬لزا ثَ اػتیبد یجلشٍ مبدٍ ‪ ۲۰‬بىٌه ً مابدٍ‬ ‫‪ ۲۰‬یئیو ىبمَ بىٌه یؼییو یکتیف ًهؼیت حجتک اساهک ً ػبختنبىِب فب ذ ػیذ سػنک یتذیذ ذًد پالک فٌک دس سًص یکـیاجاَ ماٌسخاَ‬ ‫‪ ۲۰۳۳۰۲۲۰۱۰‬ػبػت ‪ ۲۳‬کجح ؿشًع ً ثَ ػنل خٌاُذ یمذ‪.‬لزا ثذییٌػیتَ ثَ مبلکیو مزبًس اخٌبس میـٌد وَ دس مٌػذ مقشس دس متال ً اٌع‬ ‫متک بهش یب ًجق مقشسات ىؼجت ثَ یتذیذ ذًد پالک فٌک ا ذام ؿٌد ً مذت اػتشام ثَ ایو یگِک ثشاثش مبدٍ ‪ ۱۳‬بىٌه حجت یاب ػاک‬ ‫سًص اص یبسی ییظیم کٌسینزتغ یتذیذ ذًد مک ثبؿذ‪ .‬ثشاثش مبدٍ ‪ ۱۰‬یئیو ىبمَ بىٌه حجت مؼتشم ثبیذ ظشف مذت یک مابٍ اص یابسیا‬ ‫یؼتیم اػتشام ثَ مشرغ حجتکق دادخٌاػت ثَ مشرغ ریلالح وبئک یقذیم ىنبیذ‪ .‬دس غیش اییلٌست متقبهک حجت یب ىنبییذٍ بىٌىک ً ماک‬ ‫یٌاىذ ثَ دادگبٍ مشثًٌَ مشارؼَ ً گٌاُک ػذم یقذیم دادخٌاػت سا دسیبفت ً ثَ اداسٍ حجت یؼتیم ىنبیذ دس اییلٌست اداسٍ حجت ثذًه یٌرَ‬ ‫ثَ اػتشام مؼتشم ػنتیبت حجتک سا ثب سػبیت مقشسات ادامَ خٌاُذ داد‪.‬‬ ‫‪ *40516‬تاسیخ اًتشاس‪2511021037 :‬‬ ‫سئیس ثبت اسٌاد ٍ اهالن اّش‪ -‬ابشاّین ًَسی‬ ‫سٍصًاهِ اسن‬ ‫م الف ‪ 7452‬هشًذ‬ ‫اگْی فمذاى سٌذ هالىیت‬ ‫ی ب ػؼیذ ػیزش هنو یؼتیم دًثشگ اػتـِبدیَ یلذیق ؿذٍ ًاسدٍ ثَ ؿنبسٍ دسخاٌاػات ‪۲۰۳۳۰۲۳۰۳۲-۲۰۳۳۱۲۷۳۰۳۳۵۳۲۰۳۵۰‬‬ ‫اػالم ىنٌدٍ اىذ ػیذ مبلکیت اػیبىک ؿـذاىگ یکجبه خبىَ ثَ پالک حجتک ‪ ۰۱۹‬فشػک اص ‪ -۱‬اکتک ًا غ دس مالیٌػف ثخؾ ‪ ۲۵‬یاجاشیاض‬ ‫متشًص اص پالک ‪ ۰۰‬فشػک ثَ مؼب ت ‪ ۲۲۳۰۱۳‬متشمشثغ دس کتتَ ‪ ۲۷۱‬دفتش رتذ ‪ ۱۵۹‬ریل حجتک ‪ ۹۱۰۱۹‬ثَ ىبم ی ب یاؼاقاٌه افـابس‬ ‫حجت ً ػیذ مبلکیت یه یَ ػشیبخ ‪ ۰۰۱۲۰۱‬کبدس ً یؼتیم گشدیذٍ اػت‪ .‬ثؼذ ا ینبمک مٌسد حجت ثاشاثاش ػایاذ اٌاؼاک ثـانابسٍ ‪-۱۱۱۷‬‬ ‫‪ ۲۰۹۳۰۳۰۰۳۵‬دفتشخبىَ ‪ ۲۳‬مشىذ دس ق ا ب ػؼیذ ػیزش اىتقبخ ٌؼک یبفتَ اػت ػپغ یانابماک ماٌسد حاجات ثاشاثاش ىابماَ ؿانابسٍ‬ ‫‪ً ۲۰۳۳۰۲۳۰۳۲-۲۰۳۳۳۰۹۳۰۲۲۳۳۳۰۵۷۳‬ا ذ متتشم ارشا اػیبد سػنک مشىذ دس جبخ یؼذاد پبىلذ ٌؼَ ػکَ ًال ینبم ثِابس یصاد ً‬ ‫مقذاس ثیؼت ً پیذ مخقبخ ًال ‪ ۲۱‬ػیبس ً ُنچییو ‪ % ۵‬ارشایک مٌهٌع ًتت خبىم فبًنَ ػیتک ً کیذًک دًلت ثبصداؿت گشدیذٍ اػت‪.‬‬ ‫ثؼذا ػیذ اًلیَ پالک فٌک الزوش ثَ ػتت اػجبه وـک متقٌد گشدیذٍ ً ىبمجشدٍ دسخٌاػت کذًس ػیذ مبلکیت النخیک ىنٌدٍ اػات لازا‬ ‫مشایت ثَ اػتیبد مبدٍ ‪ -۲۱۳‬یئیو ىبمَ بىٌه حجت دس یک ىٌثت یگِک میـٌد یب ایبىچَ ُشوؼک مذػک ًرٌد ػیذ مبلکیت ىاضد خاٌد ً یاب‬ ‫اىزبم مؼبمتَ ىؼجت ثَ متک مزوٌس ثبؿذ اص یبسی اىتـبس ایو اگِک ثَ مذت دٍ سًص اػتشام خٌد سا هنو اسائَ اکل ػیذ مبلکیات ثاَ ایاو‬ ‫اداسٍ یؼتیم یب ًفق مقشسات ػنل گشدد ثذیِک اػت ایبىچَ ظشف مذت مقشس اػتشاهک ًاکل ىـٌد ً یب دس کٌست اػتشام اکل ػیذ اسائَ‬ ‫ىگشدد ػیذ مبلکیت النخیک ًجق مقشسات ثَ متقبهک یؼتیم خٌاُذ ؿذ‪ *۰۰۲۱۳ .‬یبسی اىتـبس ‪۲۰۳۳۰۲۳۰۱۰‬‬ ‫سئیس اداسُ ثبت اسٌاد ٍ اهالن شْشستاى هشًذ‪ -‬هحشم وٌعاًی‬ ‫دّماًی ًیا گفت‪ :‬با عشضِوٌٌذگاى واالّای فالذ‬ ‫شٌاسِ ٍ لاچاق ٍاسد فاص جذیذی شذُ است ٍ بیا‬ ‫هتخلفیی بشخَسد هیشَد‪.‬‬ ‫ػخیگٌ ػتبد مجبسصٍ ثب اباابک وابال ً اسص‬ ‫گتت ًشح یـذیذ مجبسصٍ ثب وبال باابک دس‬ ‫ػٌح ػشهَ ثب ُنبُیاگاک ػاتابد ماشواض ً‬ ‫دػتگبٍ ُب مشیجی دس بخ ارشاػتق دس ػاجاذ‬ ‫یـذیذ مجبسصٍ ثب ػشهَ وبال ُب بابک ُاذف‬ ‫ؿیبػبیک وبالُب بابک ىظیش پٌؿابکق لاٌاصم‬ ‫خبىگکق دخبىیبت ً یتتو ُنشاٍ اػت‪.‬‬ ‫ثَ گتتَ دُقبىک ىیب دس ًا غ ُذف اص ایاو ًاشح‬ ‫ؿیبػبیک وبال بابک اص غیش بابک اػتق اشا‬ ‫وَ ثب یٌرَ ثَ ساٍاىاذاص ً یاکانایال ىؼاجاک‬ ‫ػبمبىَ ُب بىٌىاک ؿایابػاَ وابال ً ؿایابػاَ‬ ‫سُگیش ق ػبمبىَ ربمغ اىجبسُب ً ػبمبىاَ رابماغ‬ ‫یزبستق دیگش ثاِابىاَ ا ثاشا ػاذم ًراٌد‬ ‫صیشػبخت ُب ىشم افضاس مجبسصٍ ثب بابک وبال‬ ‫ًرٌد ىذاسد‪ .‬اً ایو سا ُم گتت ثب یاٌراَ ثاَ‬ ‫ثشخٌسد ثب وبالُب بابک لٌاصم خابىاگاک دس‬ ‫وـٌس ًک ُتتَ ُب گزؿتَ ایو سًىذ ُم ثشا‬ ‫ایذیو وبال دیگش دس وـٌس ارشا مک ؿٌد‪.‬‬ ‫دس بخ بهش ؿیبػَ وبال ً ؿیبػَ سُاگایاش‬ ‫میذسد ثش لٌاصم خبىگک بثتیتک ُانابىایاذ واذ‬ ‫‪IMEI‬یتتو ُنشاٍ سا ثشا ملشفویایاذگابه‬ ‫ایزبد ؿذٍ اػت‪ .‬ثَ ًٌس وَ خشیذاساه وابال‬ ‫مک یٌاىیذ ثَ ًػیتَ ؿایابػاَ وابال اص اکابلات‬ ‫متلٌخ خشیذاس ؿذٍ اًنییبه بکل وشدٍ ً‬ ‫ثَ ًػیتَ وذ سُگیش ىیاض اص ػابمابىاَ رابماغ‬ ‫گبساىتک اًالػبت مشثٌى ثَ گبساىتک ماتالاٌخ‬ ‫خشیذاس ؿذٍ سا ثذػت ثیبًسىذ‪.‬‬ ‫مبمٌساه ً ثبصسػبه ػشوـک ثَ فشًؿگابٍ ُاب‬ ‫صىزیشٍا ػشهَ وییذٍ لٌاصم خبىگکق پٌؿبکق‬ ‫دخبىیبت ً غیشٍ ُنچییو مشاوض ػنذٍ ػاشهاَ‬ ‫دس کٌست مـبُذٍ لٌصام خبىگک بابک ا اذام‬ ‫ثَ رنغیًس وبال بابک مکوییذ‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫اصل سند کارخانه و بزگ سبش سواری پزاید مدل‬ ‫‪ 88‬بشماره پالک‪582-۰2 :‬س‪ 82‬وشممماره‬ ‫موتور‪ 7۴6۰587 :‬و شممماره شماسمی‪:‬‬ ‫‪ S6۰6۰۰88۰9۰۰6۰‬مفقود گزدیده اس درجمه‬ ‫اعتبار ساقط می باشد‪70۰۴5.‬‬ ‫اهز‪ -‬شکز فزجی‬ صفحه 7 ‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫وشبوی الکتریویکی ریزوبمٍ ارک‬ ‫سبیت ریزوبمٍ ‪www.arkonline.ir‬‬ ‫ایمیل ریزوبمٍ‪ark.tabriz@yahoo.com9‬‬ ‫ایمیل مذیرمسئًل‪eshraghimo@gmail.com 9‬‬ ‫مذیر اجرائی‪ 9‬معصًمٍ حجبزی‬ ‫مجری سبیت ریزوبمٍ‪ 9‬سبوبز اشراقی‬ ‫یکشٌقِ ‪ 62‬دی ‪ 02 * 0011‬شاًَیِ ‪ 01 * 6166‬ووادی ایثاًی‪ * 0001‬سا‬ ‫اخجبر کًتبٌ یرزشی‬ ‫ثرگساری مسبثقبت تىیس‬ ‫ثبشگبٌَبی استبن در تجریس‬ ‫هؼاتقات تٌیغ لیگ تااؿاهااُ ّاا سػانااى‬ ‫گشسهیذسؿت سػغَسُ تٌیغ ارستایااااى س اذ‬ ‫فش ٌاک دس ػالی کَثش تثشیض تشگضسس ؿذ‪.‬‬ ‫دس سیی دٍسُ سص هؼاتقات تٌیغ سػناى‪ ،‬کِ تٌْاا‬ ‫دس تخؾ اقایاى ٍ تلَست تاؿهاّی ٍ دػاناِ‬ ‫خات اصسد تشگضسس ؿاذ سص سدُ ّاا ػاٌای‬ ‫ًَخَسًاى‪ ،‬خَسًاى ٍ تضسگؼاالى ضَس دسؿنٌذ‬ ‫کِ دس قاله ‪ 9‬تین ‪ً 4‬فشُ تا یکذیهشتِ سقااتات‬ ‫پشدسخنٌذ ٍ دس ًْاایات دٍ تایان خااٍسسى ٍ‬ ‫تاصسگاًی ًیکٌام تِ فیٌال سسُ یافنٌذ‪.‬‬ ‫گفنٌی سػت تذلیل ًثَد تینّا هـاخاق سص‬ ‫ؿْشػناى ّا تٌیغ تاص ّا یک ًفشُ دس قاالاه‬ ‫دػنِ خات اصسد چٌذ ًفشُ ضَس یافنٌذ‪.‬‬ ‫تًقف ومبیىذگبن فًتجبل‬ ‫َمذان در لیگ سٍ کشًر‬ ‫مذیر مسئًل یصبحت امتیبز‪ 9‬محمذ اشراقی‬ ‫سردثیر‪ 9‬سبولی اشراقی‬ ‫تبسیس ‪ - 0261 9‬زمیىٍ اوتشبر ‪ 9‬فرَىگی ‪َ -‬ىری ‪ -‬ادثی ‪ -‬علمی‬ ‫کذپستی‪ - 4052536129‬تلفه‪24301608 - 24310803 )130(9‬‬ ‫تلفبکس‪ - 24301605 9‬شمبرٌ َمراٌ ‪180330455719‬‬ ‫وشبوی ‪ 9‬تجریس خیبثبن ازادی‪ -‬خیبثبن مبراالن ورسیذٌ ثٍ میذان فذک‬ ‫دفتر ریزوبمٍ ارک ‪ -‬چبپخبوٍ‪ 9‬پرویبن تجریس‬ ‫سی ٍ دٍم ( اٍتَز ایکیٌجی ایل ) * شوارُ ( سایی ) ‪ * 4000 :‬ورزش و گردشگری‬ ‫عثق چشخِ سًنخاتی تین هلی؛‬ ‫رًٍوایی از ازادکاراى اعساهی ِ رقا تّای قْرهاًی اسیا‬ ‫پیکارّای کشتی ازاد قْرهاًی کشَر در حاایای اا‬ ‫درخشش هذعیاى هازًذراًی ِ پایاى رسیذ کِ طاقا‬ ‫چرخِ اًتخا ی تین هلی‪ ،‬ترکیب اعساهی ِ رقا تْاای‬ ‫قْرهاًی اسیا هشخص شذ‪.‬‬ ‫سقاتت ّا کـنی اصسد قْشهاًی کـاَس تاِ ػاٌاَسى‬ ‫ًخؼنیی هش لِ چشخِ سًنخاتی تین هلی دس گشگاى تاِ‬ ‫پایاى سػیذ‪ .‬هؼاتقاتی کِ عی ػاِ سٍص تاا ضاَس‬ ‫هذػیاًی سص ػشسػش کـَس تشگضسس ؿذ ٍ دس ًاْاایات‬ ‫تین ّا هاصًذسسى‪ ،‬تْشسى ٍ کشهااًـااُ تاِ تاشتایاه‬ ‫ػٌاٍیی سٍل تا ػَم سس سص اى خَد کشدًذ‪.‬‬ ‫عثق هلَتِ کادس فٌی تین هلی کـنی اصسد ًافاشست‬ ‫تشتش سیی هؼاتقات تِ ػٌَسى هلیپَؿااى سػاضسهای تاِ‬ ‫سقاتت ّا قْشهاًی اػیا هؼشفی هی ؿاًَاذ ٍ تاایاذ‬ ‫سٍسخش فشٍسدیی هااُ ػاال ‪ 1401‬دس سٍالى تااتاَس‬ ‫هغَلؼناى تِ هیذسى تشًٍذ‪.‬‬ ‫ّش چٌذ سها ٍ سگشّا فشسٍسًی دس خلاَف سػاضسم‬ ‫ًفشست تشتش هؼاتقات قْشهاًی کـَس هغاش تاَد ٍ‬ ‫تشخی سّالی کـنی هؼنقذًذ ؿایذ ّوِ چایاض عاثاق‬ ‫چشخِ سًنخاتی تین هلی پیؾ ًشٍد‪ ،‬سها هاؼی کااٍُ‬ ‫هذیش فٌی تین هلی کـنی اصسد تاالفااکالاِ تاؼاذ سص‬ ‫هؼاتقات قْشهاًی کـَس‪ ،‬اب پاکی سس سٍ دػات‬ ‫هٌنقذسى سیخت‪ .‬کاٍُ دس ٍسکٌؾ تِ سیی ستْام کِ ایاا‬ ‫ٍسقؼ ًا تواهی ًفشست ًخؼت هؼاتاقاات کـاَس تاِ‬ ‫قْشهاًی اػیا سػضسم خَسٌّذ ؿذ سػالم کشد‪ :‬تیتشدیذ‬ ‫عثق خشٍخی خلؼات قثلی کادس فٌای ٍ هاناَلایااى‬ ‫فذسسػیَى کـنی‪ً ،‬فشست سٍل قْاشهااًای کـاَس تاِ‬ ‫هؼاتقات قْشهاًی اػیا خَسٌّذ سفت‪.‬‬ ‫تش سیی سػاع هی تَسى سهیذٍسس تاَد‬ ‫کادس فٌی تین هلی کـنی اصسد دس‬ ‫سخشس تلویاواات ٍ هلاَتاات‬ ‫خَد تؼیاس خذ سػات ٍ قلاذ‬ ‫دسسد چشخِ سًنخاتی تین هلی سس تاش‬ ‫خالف ؿؼاس ٍ تثلیغات‪ ،‬تلکاِ دس‬ ‫ٍسقؼیت سخشسیی کٌذ‪.‬‬ ‫دس سیی خلاَف های تاَسى تاِ‬ ‫سظْاسست پظهاى دسػنکاس ػشهشتای‬ ‫تین هلی کـنی اصسد سؿااسُ کاشد‬ ‫کِ دس اؿیِ سقاتنْا قْاشهااًای‬ ‫کـَس دس خوغ خثشًهاسسى گافات‪ :‬عاثاق چاشخاِ‬ ‫سًنخاتی ّیچ کـنی گیش تشس سػیذى تِ تین هالای‬ ‫ًاسهیذ ًیؼت ٍ ّویی تاػث سیداد سًهیاضُ دس اى ّاا‬ ‫ؿذُ سػت‪ .‬یک کـنی گیش نی ‪ 10‬تش کافاش ّان‬ ‫تثاصد‪ ،‬تاص ّن سًهیضُ ٍ فشکت خاَسّاذ دسؿات‪ .‬تاِ‬ ‫خلَف سیٌکِ هذػیاى فاسؽ سص ًام ٍ سػنثاس ٍ تدشتاِ‬ ‫خَد دس هیادیی دسخلی ٍ خاسخی‪ ،‬هیتَسًٌذ تا سثثات‬ ‫قاتلیتّا ٍ تَسًایی ّا خَد تِ دٍتٌاذُ تایان هالای‬ ‫تشػٌذ‪.‬‬ ‫عثق چشخِ سًنخاتی تین هلی کـنی اصسد‪ً ،‬فشست سٍل‬ ‫قْشهاًی کـَس خَسص ضَس دس سقاتتّا کـانای‬ ‫قْشهاًی اػیا سس تذػت اٍسدًذ‪ً .‬فشست دٍم ٍ ػاَم‬ ‫هـنشک ًیض عثق دس چشخِ سًنخاتی تاقی هیهاًٌاذ ٍ‬ ‫هدَص ضَس هؼنقین دس خام تخانای سس تاِ دػات‬ ‫خَسٌّذ اٍسد‪ .‬ػایش کـنی گایاشسًای ًایاض کاِ دس‬ ‫هؼاتقات قْشهاًی کـَس تیی ًفشست سٍل تا ػَم قاشسس‬ ‫دیچرخٍسًاری‬ ‫ًهشفنٌذ هدَص ضَس دس سقاتتّا سًنخااتای خاام‬ ‫تخنی سس خَسٌّذ دسؿت‪.‬‬ ‫تذیی تشتیه ًفشست سٍل قْشهاًی کـَس تِ ؿش صیاش‬ ‫خَسص ضَس دس سقاتت ّا قْشهاًی اػیا سس تذػات‬ ‫اٍسدًذ‪:‬‬ ‫‪ 57‬کیلَگشم‪ :‬سضا هوهٌی (هاصًذسسى)‬ ‫‪ 61‬کیلَگشم‪ :‬دسسیَؽ ضشتقلای صسدُ (خاشسػااى‬ ‫ؿوالی)‬ ‫‪ 65‬کیلَگشم‪ :‬س واى ػوَصسد (هاصًذسسى‬ ‫‪ 70‬کیلَگشم‪ :‬هاوذهْذ یهاًِ خؼفش (هاصًذسسى)‬ ‫‪ 74‬کیلَگشم‪ :‬یًَغ سهاهی (تْشسى)‬ ‫‪ 79‬کیلَگشم‪ :‬ػلی ػَسدکَّی (هاصًذسسى)‬ ‫‪ 86‬کیلَگشم‪ :‬هاؼی هلغفَ (ارستایداى ؿشقی)‬ ‫‪ 92‬کیلَگشم‪ :‬سهیش ؼیی فیشٍصپَس (هاصًذسسى)‬ ‫‪ 97‬کیلَگشم‪ :‬هاوذ ؼیی هاوذیاى (هاصًذسسى)‬ ‫‪ 125‬کیلَگشم‪ :‬یذسلِ هاثی (کشهاًـاُ)‬ ‫پایاى کار دختراى سا ریست ایراى در وذٍ اًفرادی وام وْاًی گروستاى‬ ‫چْارهیی دختر سا ریست ایاراى ّان از واذٍ‬ ‫اًفرادی وام وْاًی شوشیر ازی گروستااى حا‬ ‫شذ‪.‬‬ ‫ًوایٌذگاى فَتثال ّوذسى دس هش لِ هقذهااتای‬ ‫هؼاتقات لیگ دػنِ ػَم تاؿهاُّاا کـاَس‬ ‫هقاتل شیفاى خَد هنَقف ؿذًذ تا ّوچاٌااى‬ ‫دس قؼشخذٍل تاقی تواًٌذ‪ّ .‬فنِ دّان هاش لاِ‬ ‫ًخؼت لیگ دػنِ ػَم تا تشگضسس دیذسسّا‬ ‫هخنلف تشگضسس ؿذ ٍ تایان گاشیای ًاْااًٍاذ‬ ‫هناول ؿکؼت ؿذ ٍ سکؼیش ّوذسى ًایاض تاِ‬ ‫تؼاٍ سػیذ‪ .‬گشیی ًْاًٍذ دس هاقااتال پااع‬ ‫گیالى تی تِ ؿکؼت ‪ 2‬تش کفش دسد تا تِ ستاثاِ‬ ‫دٍسصدّن خذٍل ػیضدُ تیوی گشٍُ دٍم سیای‬ ‫هؼاتقات ػقَط کٌذ؛ ًوایٌذُ ًاْااًٍاذ سص ‪9‬‬ ‫تاص کا ه ػِ تشد ٍ ‪ 6‬ؿکؼت ٍ ‪ 9‬سهانایااص‬ ‫سػت‪ .‬دس دیهش دیذسس سص سیی هؼاتقات سکؼایاش‬ ‫ّوذسى سص گشٍُ چْاسم تشستش تین ستَرس تااؿات‬ ‫تِ تؼاٍ ‪ 2‬تش ‪ 2‬دػت یافت‪.‬‬ ‫سکؼیش تا سیی تؼاٍ ‪ 9‬سهنیاص ؿذ تا تا ‪ 2‬تاشد‪،‬‬ ‫ػِ تؼاٍ ٍ پٌح ؿکؼات دس سدُ یااصدّان‬ ‫خذٍل ػیضدُ تیوی گشٍُ چْاسم قشسس تهیشد‪.‬‬ ‫دیرتمًوذ رکًرد ثبیرن‬ ‫را تکرار کرد‬ ‫تَسٍػیا دٍستوًَذ تِ دٍهیی تیان دس تااسیا‬ ‫تًَذػلیها تثذیل ؿذ کِ تَسًؼنِ دس ٍسصؿهااُ‬ ‫خاًهی خَد تِ سکَسد ‪ّ 2‬ضسس گل تشػذ‪.‬‬ ‫تِ ًقل سص کیکش‪ ،‬تَسٍػیا دٍستوًَذ دس ّافاناِ‬ ‫ًَصدّن سقاتت ّا تًَذػلیها هَفق ؿاذ کاِ‬ ‫تشستش فشسیثَسگ تا ًنیدِ ‪ 5‬تش یک تِ پایاشٍص‬ ‫دػت پیذس کٌذ‪.‬‬ ‫دٍستوًَذ تا سیی پیشٍص خاًهی کِ تِ دػات‬ ‫اٍسد ؿواس گلّا خاًهی خَد سس دس تاسیا‬ ‫تًَذػلیها سص هشص ‪ّ 2‬ضسس گل ػثَس دسد‪.‬‬ ‫دٍس دٍم خذٍل هقذهاتی خام خْاًی ؿوـایاشتااص‬ ‫ػاتش گشخؼناى تشگضسس ؿذ ٍ تٌْا ًوایٌذُ تاقی هاًاذُ‬ ‫سیشسى ّن سص دٍس هؼاتقات کٌاس سفت‪.‬‬ ‫فانضُ سفیؼی دس دٍس ًخؼت خذٍل هقذهاتی‪ً ،‬وایٌذُ‬ ‫ٌّگ کٌگ سس ؿکؼت دسد سها دٍهیی تاص خَد سس‬ ‫تِ ػاتشیؼت تشیناًیا ٍسگزسس کشد‪.‬پیؾ سص سیی دس دٍس‬ ‫ًخؼت کیاًا تاقشصسدُ‪ً ،‬دوِ ػاصًچیااى ٍ پاشیاوااُ‬ ‫مرد سبل ‪ 1110‬فًتجبل المبن‬ ‫اوتخبه شذ‬ ‫یاؿَس کیویؾ تِ ػٌَسى هشد ػال فَتثال الواى‬ ‫دس ػال ‪ 2021‬سًنخاب ؿذ‪.‬تِ ًقال سص ًـاشیاِ‬ ‫کیکش‪ ،‬یاؿَس کیویؾ تِ ػٌَسى تاصیاکای ػاال‬ ‫‪ 2021‬تین هلی فَتثال الواى سًنخاب ؿاذ‪ .‬دس‬ ‫سس گیش َّسدسسسى تین هلی فَتثال الواى دس‬ ‫ؿشٍع ػال خذیذ هیالد ‪ ،‬سٍ دس هیاى ػایشیای‬ ‫سٍل ؿذ ٍ تاالتش سص کا ّاٍستض ٍ لشٍ ػااًاِ‬ ‫ّن تاؿهاّی خَد پیشٍص ؿذ‪.‬‬ ‫کًٌ سلطبن سىجر زوًز‬ ‫تین دخنشسى سیشسى دس تخؾ تیوی ّن ضَس دسسد‪.‬‬ ‫سیذ ٌذی رسوی ییگ قْرهاًاى اسیا هشخص شذ‬ ‫کٌفذراسیَى فَتقا اسیا سیذ ٌذی رسوی ییگ قْرهاًاى اسیا ‪ 6166‬را اعالم کرد‪.‬‬ ‫ػایت کٌفذسسػیَى فَتثال اػیا تِ کَست سػوی ػیذتٌذ خذیذ هؼاتقات لیگ‬ ‫قْشهاًاى اػیا ‪ 2022‬سس سػالم کشد ٍ هـخق ؿذ زف سػنقالل ٍ پشػپَلیغ سص‬ ‫سیی هؼاتقات قغؼی سػت‪.‬‬ ‫ػیذتٌذ سػوی ‪AFC‬تشس لیگ قْشهاًاى اػیا ‪ 2022‬تِ ؿش صیش سػت‪:‬‬ ‫هٌغقِ غشب‪:‬‬ ‫ػیذ ‪ :1‬سلؼذ (قغش)‪ ،‬سلْالل (ػشتؼناى)‪ ،‬فَالد خَصػناى (سیشسى)‪ ،‬سلدضیشُ (سهاسست)‬ ‫‪ ،‬سلذ یل (قغش)‬ ‫ػیذ ‪ : 2‬سلفیللی (سسدى)‪ ،‬ػپاّاى (سیشسى)‪ ،‬ؿثاب سالّلی دتای (سهااسست)‪ ،‬سلاشیااى‬ ‫(قغش)‪ ،‬سلـثاب (ػشتؼناى)‬ ‫ػیذ ‪ : 3‬پاخناکَس (سصتکؼناى)‪ ،‬سلَ ذست (سسدى)‪ ،‬سف ػی توثئی (ٌّذ)‪ ،‬سػناقاالل‬ ‫(تاخیؼکناى)‪ ،‬اّال (تشکوؼناى)‬ ‫ػایاذ ‪ً :4‬اایاشٍ ّاَسیاای‬ ‫(ػشس )‪ ،‬تشًذُ پلای اف ‪1‬‬ ‫(ػشتؼناى‪/‬ػَسیاِ)‪ ،‬تاشًاذُ‬ ‫پاالاای اف ‪( 2‬سهاااسست ‪/‬‬ ‫سصتکؼناى)‪ ،‬تشًذُ پلای اف‬ ‫‪( 4‬سهاسست ‪/‬ػشس )‪ ،‬سلغاشسفاِ‬ ‫(قغش)‬ ‫دس قااشػااِ کـاای لاایااگ‬ ‫قااْااشهاااًاااى اػاایااا ‪،2022‬‬ ‫تاؿهاُّا تشتش اػیا دس ‪ 10‬گشٍُ تقؼین هیؿًَذ‪.‬‬ ‫قشػِ کـی هش لِ گشٍّی لیگ قْشهاًاى اػایاا ‪AFC ٍ 2022‬کااج ‪2022‬‬ ‫دٍؿٌثِ ّفنِ ایٌذُ تِ کَست هداص تشگضسس هیؿَد‪.‬‬ ‫ؿْشدسس خثش دسد‬ ‫ارائِ خذهات رٍستای َمگردی عیٌایی تقریس ِ گردشگراى از ْار ایٌذُ‬ ‫صذروشیىی مقتذراوٍ مغره‬ ‫در گریٌ سًم جبم ملتَبی فًتجبل افریقب‬ ‫تین هلی فَتثال هغشب (هشسکؾ) هَفق ؿذ تاا‬ ‫تشتش تشستش تین ُقوُش تِ کاذس خاذٍل گاشٍُ‬ ‫ػَم خام هلتّا افشیقا تشػذ‪.‬‬ ‫دس سدسهِ دیذسسّا ّفنِ دٍم خام هالات ّاا‬ ‫فَتثال افشیقا‪ ،‬تایان هالای فاَتاثاال هاغاشب‬ ‫(هشسکؾ) تِ هلاف قُوُش سفت کِ هَفق ؿذ تا‬ ‫ًنیدِ ‪ 2‬تش کفش سص ػذ شیف تهزسد ٍ دٍهیی‬ ‫تشد دس سیی سقاتتّا سس تِ دػت اٍسد‪.‬‬ ‫هشسکؾ کِ دس ّفنِ سٍل ًیض هَفق ؿذُ تَد غٌا‬ ‫سس تا ًنیدِ یک کفش ؿکؼت دّذ‪ 6 ،‬سهنیااص‬ ‫ؿذ ٍ هقنذسسًِ دس کذس خاذٍل گاشٍُ ػاَم‬ ‫خام هلتّا افشیقا خا گشفت‪.‬‬ ‫تشصگش سص هؼاتقات زف ؿذُ تَدًذ‪ .‬تِ سیی تشتایاه‬ ‫سیشسى ّیچ ًوایٌذُ س دس خاذٍل سکالای سًافاشسد‬ ‫ًذسسد‪.‬‬ ‫ًنیدِ دٍس دٍم خذٍل هقذهاتی سًفشسد ‪:‬‬ ‫فانضُ سفیؼی سص سیشسى ‪ - 9‬کاتلیی هکغ ٍل سص تشیناًیاا‬ ‫‪15‬‬ ‫*سًکیٌگ دخنشسى ػاتاش سیاشسى دس خاام خاْااًای‬ ‫گشخؼناى‪:‬‬ ‫‪-79‬فانضُ سفیؼی ‪ً -103‬دوِ ػاصًچیاى ‪ -112‬پشیواُ‬ ‫تشصگش ‪ -118‬کیاًا تاقشصسدُ‬ ‫اوال ٍ‬ ‫دٍچشخِ ػَسس سػنفادُ سص دٍچشخِ تشس‬ ‫ًقل‪ ،‬تفشیح‪ ،‬توشیٌات ٍسصؿای یاا ٍسصؽ تاِ عاَس‬ ‫هؼنقل سػت‪ .‬سفشسد کِ دٍچشخِػَسس هیکٌٌذ سس‬ ‫دٍچشخِػَسس یا دٍچشخِسسى هیگَیٌذ‪.‬‬ ‫دٍچشخِػَسس تِ عَس ٍػیؼی تِ ػٌاَسى یاک ًاَع‬ ‫تؼیاس هوثش ٍ کاساهذ سص ول ٍ ًقل دس فاکالاِ ّاا‬ ‫کَتاُ ٍ هنَػظ دس ًظش گشفنِ ؿذُسػت‪.‬‬ ‫دٍچشخِّا دس هقایؼِ تا ٍػایل ًقلیِ هَتاَس دسسس‬ ‫هضسیا هنؼذد ّؼنٌذ‪ ،‬سص خولِ ٍسصؽ تذًی هاذسٍم‬ ‫دس دٍچشخِػَسس ‪ ،‬پاسک اػاىتش‪ ،‬سفضسیؾ قاذست‬ ‫هاًَس‪ ٍ ،‬دػنشػی تِ خادُّا‪ ،‬هؼیش دٍچشخِػَسس ٍ‬ ‫هؼیشّا پیادُ سٍ سٍػنایی سػت‪ .‬دٍچشخِػاَسس‬ ‫کاّؾ هلشف ػَخت ّا فؼیلی‪ ،‬الَدگی َّس یاا‬ ‫کَتی کونش‪ ٍ ،‬کاّؾ تؼیاس تاس تشسفیکی سس ػاثاه‬ ‫هیؿَد‪ .‬سیی سهش هٌدش تِ ّضیٌِ ّا هالی کاواناش تاِ‬ ‫کاستش ٍ ّوچٌیی تِ خاهؼِ دس سؿل تضسگ های ؿاَد‬ ‫(اػیه ًاچیض تِ خادُّا‪ ،‬فضا کونش هَسد ًیاص تاشس‬ ‫خادُ)‪.‬‬ ‫تشس تَػؼِ دٍچشخِ ػَسس تِ ػٌَسى یاک ٍػایلاِ‬ ‫ول ٍ ًقل ػالن ٍ کاٌّذُ تاس الَدگی َّس‪ ،‬تشسفیک‬ ‫ٍ ًاٌّداس ّا کَتی‪ ،‬سص ػال ‪ 1394‬یاک پاَیاؾ‬ ‫هشدهی گؼنشدُ هَػَم تِ ػِؿٌثِّا تذٍى خاَدسٍ‬ ‫تَػظ کَسٍؽ تخنیاس ٍ تا وایت هاوذ دسٍیاؾ‬ ‫ هذیشکل ٍقت اهَصؽ ٍ هـاسکت ّاا هاشدهای‬‫ػاصهاى فاظت هایظصیؼت ‪ -‬سسُسًذسص ؿاذ کاِ‬ ‫ّوچٌاى سدسهِ دسؿنِ ٍ تَسًؼنِ کذّا کیلَهناش هؼایاش‬ ‫سیوی دٍچشخِ ػَسس دس ؿْشّا هخنالاف کـاَس‬ ‫سیداد کٌذ‪.‬‬ ‫شْردار تقریس از ارائاِ ی خاذهاات در رٍساتاای‬ ‫َم گردی عیٌایی ِ گردشگراى از ْار ایٌذُ خاقار‬ ‫داد‪.‬‬ ‫ػثاع سًدثش دس اؿیِ تاصدیذ خَد سص هدوَػِ‬ ‫تفشیای ٍ گشدؿهش ػاَى تای ػالای ٍ پاشٍطُ‬ ‫سٍػنا تَمگشد دًذ سظْاس کشد‪ :‬سیی دّاکاذُ تاا‬ ‫ّذف تَػؼِ کٌؼت گاشدؿاهاش دس ػاِ فااص‬ ‫سقاهنی‪ ،‬کاسگاّی ٍ ًوایـهاّی دس ال سخشس سػت‪.‬‬ ‫ٍ سفضٍد‪ :‬سیادااد تااصسسچاِ ّاا دسناوای فاشٍؽ‬ ‫هالَالت ٍ تَلیذست خاًهی‪ ،‬دسهی‪ ،‬لثٌیاتی‪ ،‬کٌایغ‬ ‫دػنی ٍ ٌّش سٍػاناایایااى ٍ ػـاایاش سػانااى سص‬ ‫قؼوتّا دس ًظش گشفنِ تشس سیی پشٍطُ هْن سػت‪.‬‬ ‫ؿْشدسس تثشیض ّوچٌیی تیاى کشد‪ :‬هکاىّایای خااف‬ ‫تشس س یا فشٌّگ ػٌی ٍ تاص ّا سٍػاناایای ٍ‬ ‫سیداد هَصُ‪ ،‬سػنَسسىّا‪ ،‬هالّا هنؼذد پزیشسیی ٍ‬ ‫پیؾتیٌی هالی تشس تشگضسس ًوایـهاُ کـَس دس‬ ‫َصُ سٍػنا ٍ ػـایش دس سیی هداواَػاِ دس ًاظاش‬ ‫گشفنِ ؿذُ سػت‪.‬‬ ‫ٍ تا تیاى سیٌکِ دّکذُ گشدؿهش ٍ تاَم گاشد‬ ‫دًذ تشس ‪ٍ 50‬س ذ هؼکًَی عاشس ای ؿاذُ ٍ ‪15‬‬ ‫ٍس ذ اى دس ال ػاخت ٍ تقشیثاً سٍ تِ ستوام سػات‪،‬‬ ‫تاکیذ کشد‪ّ :‬ش خاًِ سٍػنایی تا کاٌاایاغ دػانای ٍ‬ ‫ٌّش سٍػناییاى‪ ،‬تضنیی ؿذُ ٍ اذسقال یاک ستاا‬ ‫هْواى تشس سقاهت سٍصسًِ ٍ ؿثاًِ دسسد کِ سص تاْااس‬ ‫ػال ایٌذُ تِ گشدؿهشسى ٍ هْواًاى ػضیض خاذهاات‬ ‫سسسنِ خَسّذ دسد‪.‬‬ ‫اغ ر ع رشیذی عیٌایی‪ ،‬هستعذ سرهایِگ اری است‬ ‫هذیشػاهل ػاصهاى ػوشسى ٍ تَػؼِ ػَى تی ػلی ٍ‬ ‫پاسک عثیؼت ًیض دس سیی تاصدیذ گافات‪ :‬تااؽ ستاغ‬ ‫سؿیذ ػیٌالی کِ خٌه کَ ؿْیذ تْـنی ٍ ستَتاى‬ ‫پاػذسسسى ٍسقغ ؿذُ سػت‪ ،‬هؼنؼذ ػاشهاایاِ گازسس‬ ‫تَػظ تخؾ خلَکی تَدُ ٍ هاٌاثاغ دساهاذصسیای‬ ‫هْوی تشس ػاصهاى ػَى تی ػلی سػت‪.‬‬ ‫تاتک دسًؾپٌاُ سفضٍد‪ :‬سیی هدوَػِ تضسگ هیتَسًاذ‬ ‫ًقؾ هْوی دس تَػؼِ ٍ اتادسًی کاالًـاْاش تاثاشیاض‬ ‫دسؿنِ تاؿذ‪ ٍ.‬تا تاکیذ تش سفضسیؾ تاصدیذکٌاٌاذگااى‬ ‫سص هدوَػِ ػَى تی ػلی ًیاص تِ تؼشیف هؼیاشّاا‬ ‫گشدؿهش خذیذ هثل هؼیش دسُ یاسسى سس ضاشٍس‬ ‫ػٌَسى کشد‪ .‬تِ ًقل سص سٍستاظ ػاواَهای ؿاْاشدسس‬ ‫تثشیض‪ّ ٍ ،‬وچٌیی گفت‪ :‬سهیذٍسسین تنَسًایان تاشس‬ ‫پیـشفت ٍ تَػؼِ تفشخهاُ ػَى تی ػلی ٍ سخاشس‬ ‫پشٍطُّا ٍ تشًاهِ ّا هفیذ دس ػاال ایاٌاذُ ًایاض سص‬ ‫سػنثاسست هلی ٍ دٍلنی ٍ تَدخِ ؿْشدسس تثشیض ػْن‬ ‫قاتل تَخْی کؼه کٌین‪.‬‬ ‫تشکیل تشکل حرفِ ای راٌّوایاى گردشگری کشَر‬ ‫رئیس ّیات هذیرُ تشکل حرفِ ای راٌّاواایااى‬ ‫گردشگری گفت‪ :‬کاًاَى ناٌافای اًاجاوای‬ ‫راٌّوایاى ٍ واهعِ راٌّوایاى گردشگری کشاَر‬ ‫دٍ تشکلی َدًذ کِ ِ تازگی ِ اوواع رسیذًذ‬ ‫تا یک تشکل حرفِ ای هلی داشتِ اشٌذ‪.‬‬ ‫هاؼی اخی ػؼیذ سنیغ ّیاات هاذیاشُ تـاکال‬ ‫شفِ س سسٌّوایاى گشدؿهش کـَس دس سیای تااسُ‬ ‫گفت‪ :‬پغ سص ‪ 5‬ػال تالؽ ٍصسست هیشسث فشٌّاهای‬ ‫خاهؼِ سًدویّا شفِس سسٌّوایااى گاشدؿاهاش‬ ‫سیشسى تـکیل ؿذ ٍ تواهی تـکلّا سسٌّواایااى سص‬ ‫خولِ سًدویّا شفِ س سػناًای ٍ هاٌااعاق اصسد‬ ‫سًدویّا کٌفی دس سػناى ّا فاقذ تـکل شفِس‬ ‫ٍ خاهؼِ سسٌّوایاى سیشسًهشد دٍس ّن خوغ ؿذًذ تاا‬ ‫سًؼدام هلی سسٌّوایاى تِ ٍسقؼیت تثذیل ؿَد‪.‬‬ ‫ٍ سفضٍد‪ :‬سص سیی تِ تؼذ سیی ًْاد‪ ،‬تٌْا تـکال هالای‬ ‫هنَلی سهَس سسٌّوایاى دس ٍصسست هیشسث فاشّاٌاهای‬ ‫هاؼَب هیؿَد‪ .‬پغ سص تلَیه سیای سػااػاٌااهاِ‬ ‫سًنخاتات ّیات هذیشُ ٍ تاصسػاى سیی خاهؼِ تشگضسس ٍ‬ ‫هٌنخثاى ّیات هذیشُ تا سا ‪ً 30‬فش سص سػضا هدوغ‬ ‫هـخق ؿذًذ‪ .‬تش سیی سػاع هاؼی اخی ػؼیذ سص‬ ‫سػناى یضد‪( ،‬سنیغ ّیات هذیشُ) هاوذ یضدسًی (ًایه‬ ‫سنیغ) سص تْشسى‪ ،‬ػَػی خاْاشهای سص خاَصػانااى‪،‬‬ ‫ًشخغ سلؼادست فقیِ سص قن‪ ،‬سهیی ػذیلی سص سکفْااى‪،‬‬ ‫ٍ یذُ ؿاپَس (خضسًِ دسس) سص سلثشص‪ ،‬ػلی کذسًیاا ٍ‬ ‫س وذ پْلَسًی ّش دٍ سص تْشسى تِ ػٌَسى سػضا ّیات‬ ‫هذیشُ سًنخاب ؿذًذ ّوچٌیی کذسًیا تِ ػٌاَسى ًافاش‬ ‫ّفنن ّیات هذیشُ ٍ پْلَسًی تِ ػٌاَسى ػضاَ ػالای‬ ‫سلثذل سٍل سًنخاب ؿذًذ سها لیذس ػلای ًاظسد ًایاض سص‬ ‫قضٍیی تِ ػٌَسى ػضَ ػلی سلثذل دٍم تؼییی ؿذ‪.‬‬ ‫کَُ ػلغاى صًدیش دس ؿْشػناى هشًذ کِ تا ًاام ّاا‬ ‫صًدیش ٍػلغاى ػٌدش ًیض ؿٌاخنِ هیؿَد‪ ،‬تاا سستافااع‬ ‫‪ 3225‬هنش یکای دیاهاش سص کاَُ ّاا ػاناشگ ٍ‬ ‫صیثا سػناى ارستایداى ؿشقی کِ دس هاذٍدُ ؿْش‬ ‫صًَص ٍ دس ‪ 33‬کیلَ هنش ؿوال غشتی هشکض ؿْشػناى‬ ‫سّش ٍسقغ ؿذُ سػت‪.‬کَُ ػلغاى ػٌداش کاِ تاَػاظ‬ ‫سّالی سهشٍصُ ػلغاى صًدیش ًاهیذُ هیؿاَد دس ؿاش‬ ‫ؿْش صًَص قشسس دسسد ٍ ػلت ًاههزسس سیی کَُ تاٌاام‬ ‫ػٌدش تذلیل سیی تَدُ کِ‪ٍ ،‬قنی ػلغاى ػٌدش‪ ،‬اخشیی‬ ‫پادؿاُ ػلدَقیاى دس یکی سص خٌهْا سص قاشسخاناانایااى‬ ‫ؿکؼت هیخَسد ٍ دس کَّْا سیی هاٌاغاقاِ اٍسسُ‬ ‫هیؿَد تِ پیشػاتذ کِ دس سیی کَُ کلثِ س دسؿاناِ‪،‬‬ ‫پٌاُ هیاٍسد ٍهذتی دس اًدا هیهاًذ‪ .‬تذیی خْت سیی‬ ‫کَُ تِ ػٌَسى هخفیهاُ ػلغاى ػٌدش هـَْس هیؿاَد‪.‬‬ ‫سهشٍصُ اسسههاُ پیش صسّذ تؼٌَسى صیاستهاُ هَسد تَخاِ‬ ‫ؿْشًٍذسى ٍ ؿْشّا ّودَسس هیتاؿاذ‪ .‬لایاکای تاِ‬ ‫خْت پَؿیذُ تَدى اى سص تشف دس توام فلَل تاٌاْاا‬ ‫سهکاى کؼَد دس هاّْا گشم ػال تشس ػوَم هیاؼاش‬ ‫سػت‪ّ .‬وچٌیی سیی کَُ تَسػغِ سستفااع هاٌااػاه ٍ‬ ‫تشفهیش خَتی کِ دسسد هٌـاء سٍدخاًِ صًَص چا ٍ‬ ‫ّوچٌیی هٌاعق پیشسهَى سیی کَُ سص خولِ اتـاس گال‬ ‫اخیش کِ دسسس سسصؿاْاا گاشدؿاهاش هاٌااػاه‬ ‫سػت‪.‬دسُ صًَص سص َصُ اتهیش اى تْشُ هٌذ سػت ٍ‬ ‫یکی سص سسکاى تَػؼِ کـاٍسص ٍ تاغذسس دس هٌاعق‬ ‫سعشسف صًَص هیتاؿذ ‪.‬‬ ‫اییی زیارت پیر سلطاى زًجیر‬ ‫دس ًضدیکی سیی کَُ سٍػنایی تِ ًام دٍیاَخااى قاشسس‬ ‫دسسد کِ ّش ػالِ دس سیی سٍػنا ایایاٌای تاا ؿاشکات‬ ‫ّوِ صًاى ٍ ‪...‬هـاّذُ کاهل هنی هاشدهااى سٍػاناا‬ ‫سٍ هی دّذ کِ تٌا تش اى‪ ،‬ظْش ًَصدّن تایاشهااُ سص‬ ‫سٍػنا خاسج ؿذُ ٍ دػنِ دػنِ ّوشسُ صًاى ٍ تچِّا تِ‬ ‫ػَ پیش یا ػلغاى ػٌدش کاِ ػالاغااى صًادایاشسؽ‬ ‫هیگَیٌذ شکت هیکٌٌذ‪ .‬لاس سیی پیش سص ػاٌاگ‬ ‫سػت‪ .‬هشدم تخـی سص سسُ خاکی سس تا تشسکنَس ٍ تقایاِ‬ ‫سس تا پا پیادُ هیپیوایٌذ‪ .‬ػلش پیؾ سص فاشٍ سفانای‬ ‫افناب تش تلٌذ کَُ ػلغاى ػٌدش سػیذُ ٍ دس هایااى‬ ‫ػٌگّا تلٌثاس ؿذُ خا هیگیاشًاذ تاا پایاؾ سص‬ ‫تشاهذى افناب ؿاّذ گَػفٌذسىؿاى تاؿٌذ کِ تش گشد‬ ‫پیش هی چشخٌذ‪ .‬سیی ًوایؾ تشس ػالهنی ٍ پشتاشکات‬ ‫تَدى دسم ّا ؿاى خَب سػت‪ .‬دسػناىّایای سص سیای‬ ‫اییی ّا تش ػش صتاى ّاػت کِ سػنقاادؿااى سس تاش اى‬ ‫تیؾتش هیکٌذ‪ .‬سعشسف پیش پش سػت سص خاًاَسدُّاایای‬ ‫کِ ؿه سس تش ػش اتؾ تِ ػش هیتشًذ ٍ خَسًاًی کاِ‬ ‫تش تلٌذ سیی کَُ تاا س ؼااع غاشٍس سص ایاٌاذُ‬ ‫تشًاهِّاؿاى ػخی هیگَیٌذ‪ .‬سص سیی تلٌذ سٍػاناا‬ ‫صًَصس ‪ ،‬صًَص ٍ هشًذ دیذُ هی ؿَد‪ .‬سیی پایاش سص اى‬ ‫هشدهاى صًَص سػت کِ فاقاظ دس سیای سٍص سص ػاال‬ ‫سٍػناییاى دٍیَخاى صسنش اى هیؿًَذ‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه ارک

روزنامه ارک 5488

روزنامه ارک 5488

شماره : 5488
تاریخ : 1401/02/15
روزنامه ارک 5488

روزنامه ارک 5488

شماره : 5488
تاریخ : 1401/02/14
روزنامه ارک 5487

روزنامه ارک 5487

شماره : 5487
تاریخ : 1401/02/11
روزنامه ارک 5486

روزنامه ارک 5486

شماره : 5486
تاریخ : 1401/02/10
روزنامه ارک 5485

روزنامه ارک 5485

شماره : 5485
تاریخ : 1401/02/08
روزنامه ارک 5484

روزنامه ارک 5484

شماره : 5484
تاریخ : 1401/02/07
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!