روزنامه ارک شماره 5412 - مگ لند

روزنامه ارک شماره 5412

روزنامه ارک شماره 5412

روزنامه ارک شماره 5412

‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫وویتِّبی‬ ‫وویسیَى هببرزُ‬ ‫بب لبچبق وبال در‬ ‫اذرببیجبىشرلی‬ ‫فعبل شًَد‬ ‫تعلین‬ ‫ٍ تربیت‬ ‫پبیِ‬ ‫فرٌّگ‬ ‫صفحِ ‪3‬‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫* پٌجشٌبِ ‪ 32‬دی ‪ 02 * 0011‬شاًَیِ ‪01 * 3133‬جوبدی الثبًی ‪ * 0002‬سبل سی ٍ دٍم ( اٍتَز ایىیٌجی ایل ) * شوبرُ ( سبیی ) ‪ 8* 2003 :‬صفحِ *لیوت‪31111:‬ریبل * ایویل‪www.arkonline* ark.tabriz@yahoo.com :‬‬ ‫سئیس جمًُس دس جلسٍ َیبت دیلت>‬ ‫یصیش امًس خبسجٍ>‬ ‫اس ّز اب کارکوککٌٌذُ‬ ‫بِ ثبات هٌسمِ اوایت هیکٌین‬ ‫لاطؼاًِ هاًغ ّزگًَِ افشایص لیوت کاالّا ضَیذ‬ ‫اتا بابا سوسلزی‬ ‫صفحِ ‪6‬‬ ‫الشام هطوَالى بِ ارائِ‬ ‫کارت ٍاکسی بزای اػشام‬ ‫بِ هزاکش اهَسضی‬ ‫صفحِ ‪4‬‬ ‫‪ّ ۰۱۱‬شار هیلیارد تَهاى خسارت‬ ‫بیوِ در سال ‪ ۰4۱۱‬پزداخت ضذ‬ ‫صفحِ ‪0‬‬ ‫صفحِ ‪7‬‬ ‫سخىگًی کمیسیًن تلفیق ثًدجٍ>‬ ‫سِ طزح گزدضگزی راکذ‬ ‫هطگییضْز فؼال ضذ‬ ‫دٍلت ‪ّ 321‬سار هیلیبرد تَهبى‬ ‫برای پرداخت یبراًِ ٍ بی وبرت‬ ‫درًظر گرفتِ است‬ ‫صفحِ ‪8‬‬ ‫هٌظَم یبدداشت‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫ػضً کمیسیًن تلفیق>‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫سرهمبلِ‬ ‫هدیرهسئَل ‪ -‬هحوّد اشرالی‬ ‫تؼلین ٍ تزبیت‬ ‫پایِ فزٌّگ‬ ‫گبَب گفتٍ می ضًد کٍ ومبی فشَىگی ایىذٌ جبمؼٍ سا‬ ‫می تًان ثب مطبَذٌ فضبی تؼلیم ی تشثیت جبسی امرشیص‬ ‫خبوًادٌ ی وُبدَبی امرًصضری ثرٍ تػرًیرش کطریرذ‬ ‫ثشػکس ایه ثیبن ویض می ترًاورذ غربدا ثربضرذ کرٍ‬ ‫یضؼیت امشیصی جبمؼٍ محػًل کبسَبی مشثرً ثرٍ‬ ‫تؼلیم ی تشثیت اجشا ضذٌ دیشیصوذ‬ ‫ثىبثشایه استجب تؼلیم ی تشثیت ثب ایضبع جًامرغ امرشی‬ ‫کتمبن وبپزیش است‬ ‫اص ایىجبست کٍ اَمیت سیش َبی امًصضی ‪ ،‬پذس ی‬ ‫مبدس ی ایلیب امًصضی وسل َب ضکل گیرشی فرشَرىر‬ ‫جًامغ پذیذاس می گشدد‬ ‫وتیجٍ کبس مشثیبن ی متًلیبن دیرشیص سا مری ترًان دس‬ ‫جًغبلت جبمؼٍ ثٍ یضًح دیذ یؼىی مریرضان اسریرت‬ ‫َبی اجتمبػی سا وتیجٍ مستقیم ی غیشمستقیرم ػرًامرل‬ ‫موثش ی دخیل دس سفرتربس فرشدی ی جرمرؼری ا ربد‬ ‫جبمؼٍ اسصیبثی کشد‬ ‫گضاسش َبی غبدسٌ ی پشیوذٌ َبی مًجًد دس مشاجرغ‬ ‫سسیذگی ‪ ،‬دس مًسد تخلفبت اداسی ی مبلی‪ ،‬اختالفبت‬ ‫خبوًادگی‪ ،‬ی امبس طالا ‪ ،‬مًاسد سًء استفبدٌ اص مقرب‬ ‫ی قذست ی فشایاوی ثؼضی اص اوًاع جشایم ی سفتبسَربی‬ ‫فشدی ی جمؼی دس محیط َبی صوذگی ی کبس ػرمرذترب‬ ‫وطبن اص وبمطلًه ثًدن تؼلریرم ی ترشثریرت گرزضرترٍ‬ ‫داسد‬ ‫ثب ایه سبه ی ثب تًجٍ ثٍ ضرؼرن وربضری اص خرالء‬ ‫ضًس مستمش ایلیبء خبوًادٌ ثب وسرل ورً ی فرشایاوری‬ ‫ػًامل غیش مفیذ ی یب مضش مًجًد ‪ ،‬فرقرش امرًصش ی‬ ‫پشیسش دس محیط َبی امًصضی ی ػرقرت مربورذگری‬ ‫سیستم َبی تؼلیم ی تشثیت جبسی دس خبوٍ َب ی محیرط‬ ‫َبی صوذگی ی امًصضی ‪ ،‬یضؼیت ایىذٌ جبمؼٍ ورمری‬ ‫تًاوذ مطلًه تش اص یضؼیت فؼلی تشسیرم ضرًد ایره‬ ‫افرضایرص‬ ‫یاقؼیت َب ثبیذ ػًامل تحشیک ی ترحرش‬ ‫تًجٍ ایلیبء تؼلیم ی تشثیت وسل وً سا وسجت ثٍ اغرالح‬ ‫استبوذاسد َبی کُىٍ ی خلق ضیًٌ َبی جذیذ دس ایره‬ ‫مًسد‪ ،‬فشاَم سبصد‬ ‫ثبیس ایه است کٍ اگش ایىگًوٍ ثبضذ‪ ،‬جً جبمؼرٍ فرشدا‬ ‫ثُتش اص امشیص خًاَذ ثًد یگشوٍ یضؼیت جربمرؼرٍ ثرب‬ ‫سیوذ فؼلی‪ ،‬وبثسبمبن تشاص بال ادامٍ خًاَذ ثًد‬ ‫خبرگساری ارن‬ ‫‪www.ark-news.ir‬‬ ‫جبی هٌبسب تبلیغ وبال ٍخدهبت شوب‬ ‫درببزارایراى ٍدًیب‬ ‫شوبرُ توبس‪18000021181:‬‬ ‫مشکض امبس ایشان جمؼیت کطًس>‬ ‫سبل ایٌدُ ًبى گراى ًویشَد‬ ‫پیشبیٌی رًٍد ًسٍلی ًرخ رشد جوعیت‬ ‫وشَر تب ‪ 02‬سبل ایٌدُ‬ ‫ػضَ کویسیَى تلفیک بَدجِ با بیاى ایٌکِ‬ ‫ًاى در سال ایٌذُ گزاى ًویطَد‪ ،‬گفات‪:‬‬ ‫در سال ایٌذُ ‪ّ 05۱‬شار هیلیارد تاَهااى‬ ‫اػ بار بزای یاراًِ در ًظز گزف ِ ضذُ کِ‬ ‫‪ّ 75‬شرا هیلیارد تَهاى اى باِ صاَرت‬ ‫یاراًِ ًمذی بِ هزدم پزداخت هیضَد‪.‬‬ ‫ررجررت االسررال سرریررذمررحررمررذسضررب‬ ‫میشتبج الذیىی ومبیىذٌ مشد ترجرشیرض دس‬ ‫مجلس ضًسای اسالمی گفت> دس ایه جلسٍ کٍ ثب ضًس سئریرس سربصمربن‬ ‫ثشوبمٍ ی ثًدجٍ‪ ،‬یصسای ثُذاضت‪ ،‬جُبد کطبیسصی ی مؼبین ثًدجٍ سربصمربن‬ ‫ثشوبمٍ ی ثًدجٍ ثشگضاس ضذ مًضًع ز اسص تشجیحی دس سبل ایىذٌ مرًسد‬ ‫ثحث ی ثشسسی قشاس گشفت یی افضید> دس غحجتَبیی کٍ دس ایره جرلرسرٍ‬ ‫اوجب ضذ ایه مًضًع مطشح ضذ کٍ دس غًست ػذ سیوذ فؼلی دس ثرحرث‬ ‫دسامذَبی اسصی دیلت دس سبل ایىذٌ دیلت ثبیذ ثشای تبمیه اسص تشجیرحری‬ ‫اص طشیق ثبوک مشکضی اقذا ثٍ خشیذ اسص اص ثبصاس کىذ ی خشیذ اسص اصاد اص‬ ‫ثبصاس تًسط ثبوک مشکضی ی تخػیع ان ثٍ یاسدکىىرذگربن ثرشای تربمریره‬ ‫کبالَبی اسبسی ثٍ غًست اسص دیلتی مىجش ثٍ خلرق پرًل ترًسرط ثربورک‬ ‫مشکضی ی دس وتیجٍ افضایص پبیٍ پًلی کطًس ی افضایص تًس میضًد‬ ‫بزاساس گشارش هازکاش اهاار ایازاى‬ ‫جوؼیت کطَر اس سال ‪ ۰4۱۱‬تا ‪ ۰5‬ساال‬ ‫ایٌذُ ‪ 7‬هیلیَى ٍ ‪ّ 39۰‬شار ًفز افشایاص‬ ‫هی یابذ ٍ رًٍذ رضذ جوؼایات اس ‪۱.77‬‬ ‫درصذ در سال جاری بِ ‪ ۱.36‬درصذ در‬ ‫سال ‪ ۰4۰5‬خَاّذ رسیذ‪.‬‬ ‫یکی اص وگشاویَربی سربل َربی اخریرش‬ ‫مقبمبت اسضذ کطًس ثحشان جمؼیت ی یب‬ ‫وضدیک ضذن کطًس ثٍ مش لٍ ثحشان جمؼیت ی ثستٍ ضذن پىجشٌ جمیؼریرتری‬ ‫کطًس است یکی اص ػلل اغلی ایه وگشاوی‪ ،‬کربَرص ثسرترش ی ارشفریرت‬ ‫سشػت دَی ثٍ فشایىذ تًسؼٍ ی سضذ اقتػبدی است تحلیلَب ی گضاسشَربی‬ ‫مشکض امبس ایشان وطبن میدَذ جمؼیت کطًس اص ذید ‪ <8‬میلیًن ورفرش دس‬ ‫سبل ‪ 08۲۲‬ثب ; میلیًن ی ‪َ ۳=0‬ضاس وفش افضای ثٍ ‪ =0 9‬میلیًن ورفرش دس سربل‬ ‫‪ 0809‬خًاَذ سسیذ ثىبثشایه پیص ثیىی َش سبل ‪ :۲۲‬تب ‪َ ;۲۲‬رضاس ورفرش ثرٍ‬ ‫جمؼیت کطًس افضیدٌ میضًد طجق پیص ثیىیَب سیوذ جمؼیت سیستبیری ترب‬ ‫سبل ‪ 0809‬سی کبَص سفتٍ اص ‪ ۰۲‬میلیًن ی =;‪َ 0‬ضاس وفش دس سبل جربسی ثرٍ‬ ‫<‪ 0‬میلیًن ‪َ ۰۲۳‬ضاس وفش تقلیل مییبثذ‬ ‫مذیش تؼبین سیستبیی استبن ارسثبیجبن ضشقی >‬ ‫سبد ٍاریس سَد ‪ ۰1‬شروت دیگر از طریک‬ ‫سبهبًِ سجبم تب پبیبى سبل‬ ‫سئیس مشکض سیاثط ػمًمی یصاست ثُذاضت>‬ ‫ًسدیه بِ ‪ً 3‬فر ّر سبعت بر اثر تصبدف‬ ‫در وشَر فَت هی وٌد‬ ‫رییس پلیس راَّر با بیااى ایاٌاکاِ‬ ‫سَهیی ػاهل هزگ ٍ هیز در جاْااى‬ ‫تصادفات است‪ ،‬گفت‪ :‬در ایزاى ًیش بِ‬ ‫اسای ّز ًفزفَتی در اثز تصادف کاِ‬ ‫در ّز ساػت ًشدیک بِ ‪ً 0‬فز اسات‪،‬‬ ‫‪ 0۱‬تا ‪ً 05‬فز هجزٍح دارین‪.‬‬ ‫سشداس سیذ کمبل َبدیبورفرش اارُربس‬ ‫داضت> َمکبسان اوتظبمی ثب ایثبس‪ ،‬گزضت ی فذاکبسی خًد‪ ،‬دس تمب سیصَب ی‬ ‫ضجُب ی ثب َش وًع ضشایط خًه ی ثذ جًی دس وقب کرًَسرتربوری دس فػرل‬ ‫صمستبن ‪َ ۰۳۳‬ضاس کیلًمتش ساَُبی کطًس ی ;‪ 08‬ضُش کطًس سا سغرذ مری‬ ‫کىىذ یی ثب تبکیذ ثش ایىکٍ تًسؼٍ اوضجب کٍ وطبن اص ثبلىذگی َش کطرًسی‬ ‫داسد‪ ،‬مًلًد وظم ی اوضجب دس جبمؼٍ ی تًلیذ مشد است‪ ،‬خبطشوطربن کرشد>‬ ‫امشیص وٍ تىُب دس کطًس‪ ،‬ثلکٍ دس تمب جًامغ َمٍ ثٍ وًػی کبسثرش ترشافریرک‬ ‫َستىذ؛ دس ایشان َم ;‪ ۳‬میلیًن یسیلٍ وقلیٍ ثب ‪ 88‬میلیًن ساوىذٌ‪ ،‬سرشوطریرىربن‬ ‫خًدسی ی ػبثشان پیبدٌ اص کبسثشان تشافیک َستىذ سشداس َبدیبوفش ثب ثیبن ایىکٍ‬ ‫سًمیه ػبمل مشگ ی میش دس جُبن تػبدفبت است‪ ،‬خبطشوطبن کشد> امرشیصٌ‬ ‫دس ثؼضی اص مبٌ َب کمتش یب ثشخی مبٌ َب ثیطتش ثٍ طًس متًسط ‪ ۳9‬ترب‪ :۲‬ورفرش‬ ‫فًتی دس اثش تػبد داسیم کٍ ثٍ اصای َش وفشفرًتری کرٍ دس َرش سربػرت‬ ‫وضدیک ثٍ ‪ ۰‬وفش است‪ ۰۲ ،‬تب ‪ ۰9‬وفش مجشیح داسیم‬ ‫رییس ساسهاى بَرس ٍ اٍراق بْاادار‬ ‫گاافاات‪ :‬هااسااابااک هسا ااٌااذات ٍ‬ ‫لزاردادّای هٌؼمذ ضذُ با ضازکات‬ ‫سپزدُ گذاری هزکشی‪ 7۱ ،‬ضازکات‬ ‫دیگز ًیش تا پایاى سال اس طزیک ساهاًِ‬ ‫جاهغ اطالػات هط زیاى (سجام) سَد‬ ‫خَد را پزداخت خَاٌّذ کزد‪.‬‬ ‫ػطقی وریرض دس ادامرٍ دسخػرًظ‬ ‫یاسیض سًد ضرشکرت َرب اص طرشیرق‬ ‫سبمبوٍ سجب ‪ ،‬گفت> تبکىًن ثحث پشداخت سًد ضشکتَب اص طشیق سبمربورٍ‬ ‫سجب ثب مطکالت صیبدی اص وظش صیشسبختی مًاجٍ ثًد امب ثب پیرگریرشی َربی‬ ‫اوجب ضذٌ ایه مسئلٍ سفغ ضذ‪ ،‬ثٍطًسی کٍ تبکىًن ویض ‪ ۰۳۲‬ضرشکرت سرًد‬ ‫خًد سا اص طشیق ایه سبمبوٍ پشداخت کشدوذ سییس سبصمربن ثرًسا اارُربس‬ ‫داضت> مطبثق مستىذات ی قشاسدادَبی ثستٍ ضذٌ ثب ضشکت سپرشدٌ گرزاسی‬ ‫مشکضی‪ ;۲ ،‬ضشکت دیگش ویض تب پبیبن سبل اص طشیق ایه سبمبوٍ سًد خًد سا‬ ‫پشداخت خًاَىذ کشد یی تبکیذ کشد> ثحث یاسیضی مؼًقبت ویرض وریربص ثرٍ‬ ‫صیشسبختَبی سجیستشی دس ضشکت سپشدٌگزاسی مشکضی داسد کٍ اکىرًن‬ ‫ایه مسبلٍ فشاَم وطذٌ است‪ ،‬امب مب َمٍ سؼی خرًد سا ثرشای اجرشای ایره‬ ‫مًضًع ویض اوجب خًاَیم داد‬ ‫سئیس جمًُس دس جلسٍ َیبت دیلت>‬ ‫لبطعبًِ هبًع ّرگًَِ افسایش لیوت وبالّب شَید‬ ‫رئیس جوَْر اس اػضای دٍلت خَاست کِ ػاالٍُ‬ ‫بز جلساتی کِ با هذیزاى ٍ کارکٌاى سیزهجواَػاِ‬ ‫خَد بزگشار هی کٌٌذ با ارباب رجَع ٍ هزدهی کِ‬ ‫بِ دس گاُ ّا هزاجؼِ هی کٌٌذ ًیش ارتباط ٍ دیاذار‬ ‫داض ِ باضٌذ‪.‬‬ ‫سئیسی اص َمٍ کبسگضاسان دیلت خًاست تب مشد‬ ‫سا ثٍ ػىًان وباشاوی امیه ثطىبسىذ ی ااُبس داضرت>‬ ‫اگش گضاسضی اص سًی مشد ثٍ ضمب سسیذ تمب ثرٍ‬ ‫طًس دقیق ثشسسی کىیذ ی اگش غحیح ثًد ثرٍ ان‬ ‫تشتیت اثش دَیذ سئیس جمًُس َمچىیه اص اػضب ی‬ ‫کبسگضاسان دیلت خًاست تب ثب وخجگبن ی غب ت‬ ‫وظشان مشتجط ثب ًصٌ کبسی خًد‪ ،‬تی کسربوری‬ ‫کٍ ثب سلیقٍ دیلت مخبلفت داسورذ‪ ،‬دس استرجرب‬ ‫مستمش ثبضىذ ی تػشیح کشد> وجبیذ َیر کرذا اص‬ ‫دستگبٌَبی دیلتی اص استجب ثب جبمؼٍ وخرجرگربوری‬ ‫مشتجط ثب ًصٌ مذیشیت خًد غفلت کىىذ ی ثربیرذ‬ ‫ثٍ ضکل مستمش جلسبت گفتگرً ی مطرًست ثرب‬ ‫غب توظشان ػشغٍ کبسی خًد داضتٍ ثبضىذ‬ ‫سئیسی دس ثخص دیگشی اص سرخرىربن خرًد ثرش‬ ‫ضشیست تذییه ی اجشای وظب ػبدالوٍ پرشداخرت‬ ‫قًا تبکیذ ی خبطشوطبن کشد> ثٍ ػىرًان دیلرت‬ ‫سیضدَم ثب تًجٍ ثٍ ضؼبسَب ی سییرکرشدَربی ایره‬ ‫دیلت ثبیذ وظب پشداخت قًا سا ػبدالوٍ کىیرم‬ ‫اوچٍ امشیص اجشا میضًد غلجٍ چبوٍصوی دس ورظرب‬ ‫پشداخت قًا است کٍ ثبیذ دس چبسچًه یرک‬ ‫وظب پشداخت َمبَى ی ػبدالوٍ اغالح ضًد‬ ‫سئیسی ااُبس داضت> الص اسرت کربسگرشیَری‬ ‫تطکیل ضًد تب دس یک ثبصٌ صمبوی کًتربٌ قربورًن‬ ‫جذیذ‪ ،‬یا ذ ی ػبدالوٍ ای ثشای پشداخت رقرًا‬ ‫تذییه کىذ ی ایه قبورًن پرس اص تػرًیرت دس‬ ‫مجلس تمب قًاویه ی مقشسات متؼذد فرؼرلری دس‬ ‫پشداخت قًا ی مضایب دس دستگبٌَبی مختلن سا‬ ‫ملغی اػال کىذ‬ ‫سئیس جمًُس خطبه ثٍ مسئًالن ریشثط ثب تبکیرذ‬ ‫ثش ایىکٍ ثٍ َی یجٍ اجبصٌ وذَیذ قیمت کربالیری‬ ‫افضایص پیذا کىذ‪ ،‬گفت> دستگبٌَبی مختلن َرش‬ ‫امکبوبتی اػم اص ویشی ی اختیبسات کٍ وریربص داسورذ‬ ‫اػال کىىذ ی دس مقبثل مکلن َستىذ کٍ ثٍ طرًس‬ ‫قبطغ مبوغ َشگًوٍ افضایص قیمت ضًوذ‬ ‫سئیسی تبکیذ کشد> متبسفبوٍ جشیبنَبیی ثٍ دورجربل‬ ‫ایجبد یاا ی وربامریرذی دس مرشد َسرترىرذ ی‬ ‫دستگبٌَبی اجشایی ی دیلتی ثبیذ تالش کىىرذ ثرب‬ ‫گضاسش ی اسائٍ اخجبس اوچٍ اوجب ضذٌ است ی ورٍ‬ ‫اوچٍ قشاس است اوجب ضًد‪ ،‬مشد سا وسرجرت ثرٍ‬ ‫ایىذٌ کطًس امیذیاستش کىىذ‬ ‫ال ٍئر‬ ‫*هدیرهسئَل ‪-‬هحوّد اشرالی‬ ‫ال یئر ایلًه چتیه ثًگًن ثبزاردا‬ ‫الیت سبتبن ایکیسی دٌ ازاردا‬ ‫دیه لٍ اخالق پیچبغی دای کسمٍ ییر‬ ‫قبوًن یئلی یبتیت داَی اسمٍ ییر‬ ‫یارلی الیر ایستٍ دیگیه ثبَبیب‬ ‫یًخسًل ایستیر ثیری گلسیه َبرایب‬ ‫دایبویت دیر ال یئر یًرقًن یًلچً تک‬ ‫گرکلی دیر یًال دیشٍ ایردی تک‬ ‫قبوًویلٍ اچیالجبق ثً دیگًن‬ ‫دیلت گرک دییٍ ثیلٍ اوز سوزین‬ ‫ثبزار ایچرٌ ثبشیىبلیق چتیه دیر‬ ‫یًخسًل اولر ثً دیریم دا یقیه دیر‬ ‫سخىگًی کمیسیًن تلفیق ثًدجٍ>‬ ‫دٍلت ‪ّ 321‬سار هیلیبرد تَهبى برای پرداخت‬ ‫یبراًِ ٍ بی وبرت درًظر گرفتِ است‬ ‫سخٌگَی کویسیَى تلفیک بَدجِ ‪ ۰4۱۰‬گفات‪ :‬اػضاای‬ ‫کویسیَى تلفیک بَدجِ در جلسِ اهزٍس کویاسایاَى اس‬ ‫دٍلت خَاس ٌذ طبک لاًَى‪ ،‬طزح خَد را کاِ اااٍی‬ ‫جشئیات اجزا است بِ کویسیَى ارائِ کٌذ تا ًوایٌذگااى‬ ‫بزاساس ه ی هک َب دربارُ اى تصوین بگیزًذ‪.‬‬ ‫س یم صاسع گفت> پس اص ایىکٍ کلیبت ثًدجرٍ ‪08۲0‬‬ ‫دس غحه ػلىی مجلس تػًیت ضذ‪ ،‬جلرسربتری ثرشای‬ ‫َمبَىگی ثیه دیلت ی مجلس ثشگضاس میضًد ی دیلت‬ ‫امشیص سسم ًب دس کمیسیًن تلفیق اػرال کرشد کرٍ اسص‬ ‫تشجیحی وذاسیم ی دس الیرحرٍ ثرًدجرٍ اسص فرقرط ثرب‬ ‫وشخ ‪ETS‬دس وظش گشفترٍ ضرذٌ اسرت سرخرىرگرًی‬ ‫کمیرسریرًن ترلرفریرق ثرًدجرٍ ‪ 08۲0‬افرضید> امرشیص‬ ‫سییس سبصمبن ثشوبمٍ ی ثًدجٍ دس کمیسیًن دالیلری سا‬ ‫ثیبن کشد مجىی ثش ایىکٍ ثش اسبا مجًص مجلس دس سربل‬ ‫‪ 08۲۲‬میضان اسص تشجیحی چقذس ثًدٌ کرٍ ثرش ثرًدجرٍ‬ ‫ػمًمی ی اسصی دیلت فطبس ایسدٌ است یی ادامٍ داد>‬ ‫دیلت ‪َ ۰9۲‬ضاس میلیبسد تًمبن ثشای پشداخت یربساورٍ ی‬ ‫ثه کبست ثٍ دس وظش گشفتٍ است کٍ ثؼذ اص رز اسص‬ ‫تشجیحی‪ ،‬ا تمبالً دس دی سٍ مبٌ ایل ثشای ججشان ز‬ ‫اسص تشجیحی ثٍ غًست وقذی ثٍ مشد پشداخت خًاَذ‬ ‫ضذ امب ثؼذ اص ان ثٍ غرًست دائرم ثرٍ کربست َربی‬ ‫الکتشیویک کٍ مشد یبساوٍ دسیبفت میکرىرىرذ‪ ،‬یاسیرض‬ ‫میضًد‬ ‫صاسع َمچىیه دسثبسٌ ساَکبسَبی ججشاوری رز اسص‬ ‫‪ 8۰۲۲‬تًمبوی دس ثخص داسی ی ثُذاضت ااُبس داضرت>‬ ‫یصیش ثُذاضت ثشای ثیمبسان مضمه دس غرًست رز‬ ‫اسص تشجیحی دی پیطىُبد اسائٍ کشد وخست ایرىرکرٍ ثرب‬ ‫تًجٍ ثٍ کذ ملی ثیمبسان دس کبست سالمت اوُرب مربثرٍ‬ ‫التفبیت پشداخت ضًد مًسد دیگش ثشای ثیمربسان ربد‬ ‫ثًد کٍ پیطىُبد ضذ خًد ثیمٍ َب مبثٍ الرترفربیت ان سا‬ ‫پشداخت کىىذ سخىگًی کمیسیرًن ترلرفریرق ثرًدجرٍ‬ ‫خبطشوطربن کرشد> َرىرًص ثرشخری اص َرمرکربسان اص‬ ‫پیطىُبدَبیی کٍ ثشای ز اسص تشجیحری دادٌ ضرذٌ‬ ‫قبوغ وطذوذ ی امیذیاسیم ثٍ جمغثىذی وُبیی دس ایه ثربسٌ‬ ‫ثشسیم کٍ مجلس ی دیلت ثتًاوىذ تػمیمَبی خًثی دس‬ ‫ایه ثبسٌ گشفتٍ ی اجشا کىىذ ومبیىذٌ مشد اثبدٌ گرفرت>‬ ‫دس جلسٍ امشیص ػػش کمیسیًن‪ ،‬اػضب تبکیذ داضتىذ کٍ‬ ‫دیلت ثبیذ ثشوبمٍ مکتًه بیی جضئیبت اجرشای ایره‬ ‫طشح مُم سا ثٍ مجلس اسائٍ کىذ تب ومبیىذگربن دسثربسٌ‬ ‫ان تػمیم ثگیشوذ ضمه ایه کٍ دسامذ اغلی دیلت اص‬ ‫رمربیرت‬ ‫محل ز اسص ‪ 8۰۲۲‬تًمبوی ثبیذ غرش‬ ‫مؼیطتی اص مشد ضًد‬ صفحه 1 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫سٌجشٌبِ ‪ ۵2‬دی ‪ ۰2 * ۰0۱۱‬صاًَیِ ‪۰۱ * ۵۱۵۵‬جوبدی الثبًی ‪ * ۰002‬سبل سی ٍ دٍم ( اٍتَس ایکیٌجی ایل ) * شوبرُ ( سبیی ) ‪۲0۰۵ :‬‬ ‫همبلِ‬ ‫هقصر جلَُ ا ى ایراى ٍیی ّ ف‬ ‫اخبا ساختگی است‬ ‫یک کبرشٌبس هسبئل ّستِای گفت‪ّ :‬ذف اخصبصبر‬ ‫سبختگی هثل ًشدیک بَدى حیَل تصَافصک ایصی‬ ‫است کِ افکبر ػوَهی ایزاى را ًسبت بِ هذاکزات‬ ‫شزطی کزدُ ٍ تین هذاکزات ایصزاى را در ّصز‬ ‫صَرت همیز جلَُ دّذ‪.‬‬ ‫ٔحٕ لب ش ش ٌفت‪ ٌٛٚ‬ثب خجرٍ٘بش ظریربظرت‬ ‫خبشا ا ر٘ب شثبش‪ ٜ‬ش‪ ٘ٚ‬وّ ٔذاورات ‪ ٗ ٚ‬و‪ٝ‬‬ ‫ش ضبَ ثرٌساش اظت ‪ ٚ‬ضبؼی‪ٝ‬ظبز شظب٘‪ٞٝ‬رب‬ ‫غرث پیرأ‪ٔ ٖٛ‬ذاورات خبور٘ؽبٖ ورر ‪ :‬ش‪٘ٚ‬ر‬ ‫ٔذاورات ٌرچ‪ ٝ‬و‪ ٙ‬أب ش‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬ارّر‪ٔ ٚ ٛ‬ر رجرت‬ ‫اشز بث ٔ ؼ‪ ٛ‬ز را ورف غرث ٔذاورات ث‪ ٝ‬ا ٗ‬ ‫إع ث‪ ٙ‬شظی ‪ ٜ‬و‪ ٝ‬ثب اعٕبَ فؽبش ‪ ٚ‬تر‪ٟ‬ر ر ‪ٚ‬‬ ‫عّٕیبت ش‪ٚ‬ا٘ ٕ٘ ت‪ٛ‬ا٘ تیٓ ا راٖ شا ٔ‪ٙ‬فعُ و‪. ٙ‬‬ ‫ع‪ٔ ٙ‬تٗ ‪ ۹‬ش‪ٚ‬ئرٗ‬ ‫‪ٌ ٚ‬فت‪ :‬ثر اظبض ٔتٗ ا‬ ‫و‪ ٝ‬ثب اعٕبَ ٘ظرات ا رراٖ ثر‪ ٝ‬ش‪ٚ‬زشظرب٘ر ؼر ‪ٜ‬‬ ‫ٔذاورات ش ضبَ ا٘جبْ اظت‪ .‬ا رٗ ش‪٘ٚ‬ر ورّر‬ ‫ضبوٓ ثر ٔذاورات اظت أب ث‪ٞ ٝ‬یچ ‪ٚ‬ا‪ ٝ‬ثرحر‬ ‫ت‪ٛ‬افک ٔ‪ٛ‬لت ب ؼٕبشغ ٔعى‪ٛ‬ض ثرا شظی ٖ ثر‪ٝ‬‬ ‫ت‪ٛ‬افک ٔىرح ٘یعت‪.‬‬ ‫ا ٗ وبشؼ‪ٙ‬بض ٔعبئُ ثیٗ إِّرُ ثرحر تر‪ٛ‬افرک‬ ‫ٔ‪ٛ‬لت شا فمبظبز شظب٘‪ٝ‬ا ع‪ٛٙ‬اٖ ور ‪ ٚ‬افرس‪: ٚ‬‬ ‫ٔتبظفب٘‪ ٝ‬ثرخ شظب٘‪ٞ ٝ‬ب اخّ ‪ ٓٞ‬ث‪ ٝ‬اؼتجرب‪ ٜ‬ثر‪ٝ‬‬ ‫ثح ت‪ٛ‬افک ٔر‪ٛ‬لرت أرٗ ز ٘ر ‪ .‬ش‪٘ٚ‬ر ورّر‬ ‫ٔذاورات ٔ جت اظت أب ثح ‪ٞ‬ب ٔ‪ٚ ٕٟ‬ار‪ٛ‬‬ ‫اش و‪ٛٙٞ ٝ‬ز ش ٔ‪ٛ‬ش اٖ إع ث‪٘ ٙ‬ؽ ‪ ٜ‬اظت‪.‬‬ ‫لب ش ٌفت‪ :‬ت‪ٛ‬افک ٔ‪ٛ‬لت ٔ‪ٛ‬ل‪ٛ‬ع ظبختٍ ‪ٚ‬‬ ‫وذه اظت و‪ ٝ‬ثب ا‪ ٞ‬اف عّٕیبت ش‪ٚ‬ا٘ ش ثرخ‬ ‫شظب٘‪ٞ ٝ‬ب ث‪ ٚ ٝ‬ص‪ ٜ‬شظب٘‪ٞٝ‬ب غرث ٔ‪ٙ‬تؽر ٔ ؼر‪. ٛ‬‬ ‫ا ٗ اخجبش وبٔال ‪ ٞ‬فٕ‪ ٙ‬وراض ؼر ‪ ٜ‬ا٘ر ز ررا‬ ‫‪ٚ‬لت ـحجت از ضف‪ َٛ‬ت‪ٛ‬افک ٔ‪ٛ‬لت ب ؼرٕربشغ‬ ‫ٔعى‪ٛ‬ض ثرا ضف‪ َٛ‬ت‪ٛ‬افک ٔ ؼ‪ ٛ‬فمب افىبش‬ ‫عٕ‪ ٔٛ‬اخُ وؽ‪ٛ‬ش ٘عجت ث‪ٔ ٝ‬ذاورات ؼررور‬ ‫ٔ ؼ‪ ٚ ٛ‬ا ٗ ‪ ٞ‬ف اظت و‪ ٝ‬ا٘‪ٟ‬رب ٘رجربَ ٔر‬ ‫و‪. ٙٙ‬‬ ‫‪ ٚ‬ثب ثیبٖ ا ‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ى از ا‪ ٞ‬اف و‪ ٝ‬غرث ‪ٞ‬ب ٘جبَ‬ ‫ٔ و‪ ٙٙ‬ؼرو ور ٖ افىبش عٕ‪ ٔٛ‬اخُ وؽ‪ٛ‬ش‬ ‫اظت ٌفت‪ٌ :‬رچ‪ ٝ‬ش ٔ‪ٛ‬ش پیػ ٘‪ ٛ‬ط ‪ ٚ‬فرا ‪ٙ‬‬ ‫ٔذاورات ت‪ٛ‬افک ـ‪ٛ‬شت ٌرفت‪ ٚ ٝ‬او‪ٔ ٖٛٙ‬ؽخرؿ‬ ‫اظت و‪ ٝ‬ش ٔ‪ٛ‬ش چ‪ٛٔ ٝ‬ل‪ٛ‬عبت ثب ـرحرجرت‬ ‫ؼ‪ ِٚ ٛ‬ش ٔ‪ٛ‬ش اـُ ٔ‪ٛ‬ل‪ٛ‬عبت ‪ٙٞ‬ر‪ٛ‬ز ‪ٞ‬ریرچ‬ ‫ت‪ٛ‬افم اعٓ از وّ ٔ‪ٛ‬لت رب چر‪ٙ‬ر ٔررضّر‪ ٝ‬ا‬ ‫ـ‪ٛ‬شت ٍ٘رفت‪ ٝ‬اظت‪.‬‬ ‫ؼررور ورر ٖ‬ ‫ا ٗ وبشؼ‪ٙ‬بض ٔعبئُ شا‪ٞ‬جر‬ ‫افىبش عٕ‪ ٔٛ‬اخُ وؽ‪ٛ‬ش شا ‪ ٞ‬ف فمبظبز ‪ٞ‬ب‬ ‫ع‪ٛٙ‬اٖ ور ‪ ٚ‬افس‪ : ٚ‬ش ٘‪ٟ‬ب ت اٌر ا راٖ ‪ ٚ‬چ‪ٟ‬ربش‬ ‫ث‪ ٝ‬عال‪ ٜٚ‬ه ث‪ ٝ‬ت‪ٛ‬افک ثرظ‪ ٙ‬ش افىبش عرٕر‪ٔٛ‬ر‬ ‫ا ‪ ٍٝ٘ٛٙ‬اِمب خ‪ٛ‬ا‪ ٞ‬ؼ ور‪ ٝ‬ا رراٖ ٔرجرجر‪ٛ‬ش ثر‪ٝ‬‬ ‫عمت ٘ؽی‪ ٙ‬ؼ ‪ ٚ‬اٌر ‪ٔ ٓٞ‬ذاورات ث‪ ٝ‬ثرٗ ثعرت‬ ‫ثرظ ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬افم ـ‪ٛ‬شت ٍ٘یر ا٘‪ٛ‬لت اعرالْ ٔر‬ ‫و‪ ٙٙ‬و‪ ٝ‬ا راٖ ث‪ِ ٝ‬ریرُ ا ر‪ٙ‬رىر‪ ٝ‬خر‪ٛ‬اظرتر‪ٞ ٝ‬رب‬ ‫ض او ر اؼت‪ٔ ٝ‬ب٘ع ضف‪ َٛ‬ت‪ٛ‬افک ؼ ‪ ٚ ٜ‬ث‪ ٝ‬ا رٗ‬ ‫ترتیت ظ‪ٙ‬بش ‪ٔ ٛ‬ىّ‪ٛ‬ه غره اارا ٔ ؼ‪. ٛ‬‬ ‫لب ش تفر ح ور ‪ ٞ :‬ف ورح تر‪ٛ‬افرک ٔر‪ٛ‬لرت‬ ‫اظت و‪ ٓٞ ٝ‬ش ـ‪ٛ‬شت ضف‪ َٛ‬ت‪ٛ‬افک ‪ٞ ٚ‬رٓ ش‬ ‫ـ‪ٛ‬شت ع ْ ضف‪ َٛ‬ت‪ٛ‬افک إ‪ٟ‬ر‪ٛ‬ش اظرالٔر‬ ‫ا راٖ شا ثبز٘ ‪ٔ ٚ ٜ‬مفر ٔعرف و‪ ٙٙ‬ث‪ٙ‬بثرا رٗ ا رٗ‬ ‫فمبظبز ‪ٞ‬ب شا ثب وبٔالً ش ور ‪.‬‬ ‫‪٘ ٚ‬مػ افر ‪ٔ ٙ‬مبٔربت ‪ ٚ‬رررّرٕربت ‪ٞ‬رب‬ ‫ظع‪ ٛ‬ور‪ ٜ‬ا ‪ ٚ‬شش ٓ ـ‪ٟ‬ی‪٘ٛ‬یعت ش ضربؼریر‪ٝ‬‬ ‫ٔذاورات ‪ ٗ ٚ‬شا ب ا‪ٚ‬ش ؼ ‪ٌ ٚ‬فت‪ :‬شا س٘ ا رٗ‬ ‫ٔمبٔبت ثبز ش پبزَ عٕرّریربت ش‪ٚ‬ا٘ر وررف‬ ‫غرث اشز بث ٔ ؼ‪ . ٛ‬ورف غرث ظع اش از‬ ‫ور ک فمب‪ٞ‬ب خبش از اتبق ٔرذاوررات ش‪٘ٚ‬ر‬ ‫ٌفت‪ٌٞٛٚ‬ب شا تحت تبثیر لراش ‪ ٚ ٞ‬ا ٗ ثرخرػ‬ ‫از وبش شا عال‪ ٜٚ‬ثر شظب٘‪ٞ ٝ‬ب غرثر ثرر عر‪ٟ‬ر ‪ٜ‬‬ ‫ثبز ٍراٖ خبش از ٔتٗ ت‪ٛ‬افک رب خربش از اتربق‬ ‫ت‪ٛ‬افک ‪ٔ ٚ‬ذاورات ٌذاؼت‪ ٝ‬اظت‪.‬ا ٗ وربشؼر‪ٙ‬ربض‬ ‫ظیبظت خبشا ثرب ثریربٖ ا ر‪ٙ‬رىر‪ ٝ‬ثریرٗ شش رٓ‬ ‫ـ‪ٟ‬ی‪٘ٛ‬یعت عرثعتبٖ ظع‪ ٚ ٛ‬ورر‪ ٜ‬ار‪ٙ‬ر‪ٛ‬ثر‬ ‫تمعیٓ وبش تعر ف ؼ ‪ ٜ‬ا ‪ٚ‬ار‪ ٛ‬اش افرس‪: ٚ‬‬ ‫ا٘تؽبش اخجبش اعّ ش و‪ٙ‬بش تر‪ٟ‬ر ر ارٕر‪ٟ‬ر‪ٛ‬ش‬ ‫اظالٔ ٘مػ شش ٓ ـ‪ٟ‬ی‪٘ٛ‬یعرتر ش ٔرذاوررات‬ ‫اظت‪.‬لب ش تفر ح ور ‪ :‬ور‪ ٜ‬ا ‪ٞ‬ب ثب ضم‪ٛ‬ش ش‬ ‫‪ ٗ ٚ‬ثخؽ از پبزَ أر ىب ‪ٞ‬ب شا تىٕیُ ور ٘‬ ‫‪ ٚ‬خ‪ٛ‬اظت‪ ٙ‬ث‪ ٝ‬افىبش عٕ‪ ٔٛ‬ا ٗ ٔ‪ٛ‬ل‪ ٛ‬شا اِرمرب‬ ‫و‪ ٙٙ‬و‪ ٝ‬أر ىب خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬بٖ ضف‪ َٛ‬ت‪ٛ‬افرک اظرت ‪ٚ‬‬ ‫ضت ور‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ع‪ٛٙ‬اٖ ى از ث ‪ٞ‬ىبشاٖ ثسشی ا راٖ‬ ‫شا ‪ ٓٞ‬فراخ‪ٛ‬ا٘ ‪ ٜ‬ؼ ‪ ٜ‬تب ضعٗ ٘یتػ شا ثبثت و‪ٙ‬ر ‪.‬‬ ‫ا ٗ ش ضبِ اظت و‪ ٝ‬اظبظب ا ‪ٙ‬ى‪ٛ‬ش ٘یعت ‪ٚ‬تٕبٔ‬ ‫ا ٗ ال أبت ش چبشچ‪ٛ‬ه عّٕیبت ش‪ٚ‬ا٘ر ‪ ٚ‬ثرب‬ ‫پی‪ٛ‬ظت شظب٘‪ ٝ‬ا ا٘جبْ ٔ ؼ‪ ٚ. ٛ‬ثب ثیبٖ ا ‪ٙ‬ىر‪ٝ‬‬ ‫٘جبَ ٌرفتٗ ظ‪ ٟٓ‬خ‪ ٛ‬از ٔذاورات‬ ‫شش ٓ ظع‪ٛ‬‬ ‫‪ ٗ ٚ‬اظت خبور٘ؽبٖ ور ‪ :‬ش بق تالغ ٔ و‪ٙ‬ر‬ ‫خ‪ٛ‬اظت‪ٞ ٝ‬ب ػ از ٔذاورات شا از وب٘بَ تر‪ٚ‬ئیىرب‬ ‫اش‪ٚ‬پب پیٍیر و‪. ٙ‬ا ٗ وبشؼ‪ٙ‬بض ٔعبئرُ ثریرٗ‬ ‫إُِّ ٌفت‪ :‬ثب ثر‪ ٝ‬ؼر ت ٔررالرت ا ر‪ٙ‬رٍر‪٘ٛ‬ر‪ٝ‬‬ ‫فمبظبز ‪ٞ‬ب ‪٘ ٚ‬مػ افر ‪ٞ ٙ‬ب ثبؼیٓ چ‪ ٖٛ‬ا ر‪ٙ‬ر‪ٟ‬رب‬ ‫اظبظبً ثب ا ٗ ‪ ٞ‬ف ا٘جبْ ٔر ؼر‪ ٛ‬ور‪ ٝ‬چر‪ ٝ‬ش‬ ‫ـ‪ٛ‬شت ضف‪ َٛ‬ت‪ٛ‬افک ‪ ٚ‬چر‪ ٝ‬ش ـر‪ٛ‬شت عر ْ‬ ‫ضف‪ َٛ‬ت‪ٛ‬افک ا راٖ شا ٘س افىبش عٕ‪ ٔٛ‬اخُ ث‪ٝ‬‬ ‫ع‪ٛٙ‬اٖ ه ثبز٘ ‪ ٜ‬ب ٔمفر ٔعرف و‪. ٙٙ‬‬ ‫هطبلببت ایزاى در هذاکزات‬ ‫هبٌبیی تبریخی ٍ هٌطمی دارد‬ ‫ایزاى خَاستِّبی رٍشی ٍ هشخصیصی‬ ‫اس هذاکزات دارد‪ ،‬همبهبت جوصْصَری‬ ‫اسالهی ٍ تین هذاکزُ کٌٌذُ کشَرهبى‬ ‫بِ دًببل گزفتی تضویی ٍ راسصتصی‬ ‫اسهبیی رفغ تحزینّب ّستٌذ تب غصزه‬ ‫تؼْذات بز سهیصی هصبًصذُ خصَد را‬ ‫اجزایی کٌذ ٍ اتفبلبتی کصِ سصا اس‬ ‫تَافک سبل ‪ ٍ ۵۱۰۲‬خزٍج تزاهپ اس‬ ‫اس تَافک افتبد‪ ،‬دٍببرُ تکزار ًشَد‪.‬‬ ‫ٔذاورات ثرراربْ ش ؼر‪ٟ‬رر ‪ ٚ‬رٗ‬ ‫پب تخت اترر رػ ثرب شا رس٘ر ‪ٞ‬رب ‪ٚ‬‬ ‫٘ؽعت‪ٞ‬ب ش ظى‪ٛ‬ح ‪ ٚ‬فررٔرت ‪ٞ‬رب‬ ‫ٔختّف ا أ‪ ٝ‬اش ‪٘ ٚ‬ؽعت وبشٌر‪ٜٚ‬‬ ‫وبشؼ‪ٙ‬بظ شفع تحر ٓ ‪ٞ‬ب ثرب ضمر‪ٛ‬ش‬ ‫وبشؼ‪ٙ‬بظبٖ ا راٖ ‪ٌ ٚ‬رر‪ ۴+۷ ٜٚ‬ش‬ ‫ٔحُ ‪ٞ‬تُ و‪ٛ‬ثر‪ٛ‬شی ثررٌرساش ؼر ‪ٜ‬‬ ‫اظت‪ .‬عال‪ ٜٚ‬ثر ا رٗ ٔرذاوررات ش‬ ‫ظىح ش‪ٚ‬ظب ‪ٞ‬یات‪ٞ‬ب ٘یس ث‪ ٝ‬ـر‪ٛ‬شت‬ ‫‪ ٚ ٚ‬چ‪ ٙ‬اب٘ج‪٘ ٝ‬جبَ ٔ ؼ‪ٔ . ٛ‬ذاور‪ٜ‬‬ ‫و‪ٌ ٙٙ‬بٖ وؽ‪ٛ‬شٔبٖ شثبش‪ٔ ٜ‬ر‪ٛ‬لر‪ٛ‬‬ ‫تمٕیٗ‪ٞ‬ب ٘یس ظبز‪ٚ‬وبش‪ٞ‬ب ش‪ٔ ٚ‬یرس‬ ‫لراش ا ‪ ٜ‬ا٘ر ‪ ٚ‬ثرحر ‪ٞ‬رب شثربش‪ٜ‬‬ ‫اسئیبت ا ٗ ظبز‪ٚ‬وبش‪ٞ‬ب ا أر‪ ٝ‬اش ‪.‬‬ ‫ى از ٔ‪ٛ‬لر‪ٛ‬عربت ٔر‪ٟ‬رٓ ش ا رٗ‬ ‫ٔذاورات ٔرث‪ٛ‬ن ث‪ ٝ‬شاظتر ازٔرب ر‬ ‫شفع تحر ٓ ‪ٞ‬بظت ث‪ٌ ٝ‬ر‪٘ٛ‬ر‪ ٝ‬ا ور‪ٝ‬‬ ‫ا راٖ ث‪ ٝ‬و‪ٛ‬ش ٔ‪ٛ‬ثر عرٕرّر ‪ ٚ‬لربثرُ‬ ‫شاظت ازٔب از شفرع ترحرر رٓ ‪ٞ‬رب‬ ‫ث‪ٟ‬ر‪ ٜٙٔ‬ؼ‪. ٛ‬پیؽ‪ٟٙ‬ب ات ا راٖ و‪ ٝ‬عی‪ٙ‬ب‬ ‫ٔجت‪ ٙ‬ثر تع‪ ٟ‬ات پذ رفت‪ ٝ‬ؼر ‪ٞ ٜ‬رٕر‪ٝ‬‬ ‫ورف ‪ٞ‬ب ش ثرابْ ت‪ٙ‬ظیٓ ؼر ‪ ٜ‬اظرت‬ ‫ش اثت ا ث‪ٔ ٝ‬ذاق تر‪ٚ‬ئیىب اش‪ٚ‬پرب ر‬ ‫و‪٘ ٝ‬ؽبٖ ا ثر٘بٔ‪ ٝ‬ا اس ٘جبِ‪ ٝ‬ش‪ٚ‬‬ ‫از أر ىب ٘ اش خ‪ٛ‬غ ٘ریربٔر أرب‬ ‫‪ٚ‬ش‪ ٚ‬ل شتٕ‪ ٙ‬ا٘‪ ٝ‬ا راٖ ث‪ٔ ٝ‬رذاوررات‬ ‫‪ٞ‬عت‪ ٝ‬ا ‪ٙٔ ٚ‬بظجبت ‪ٛٞ‬ؼرٕر‪ٙ‬ر ا٘ر‪ ٝ‬ثرب‬ ‫اشا٘ط ثیٗ إِّّ ا٘رش اتٕ ثبعر‬ ‫ؼ و‪ ٝ‬ا‪ٞ‬رْ ‪ٞ‬ب ش‪ٚ‬ا٘ وراض ؼر ‪ٜ‬‬ ‫ثرا ‪ ٞ‬ا ت ا‪ ًٙ‬ش‪ٚ‬ا٘ ش فمرب‬ ‫مزْ‬ ‫اخّ ‪ ٚ‬ثیٗ إِّّ وربشأر‬ ‫خ‪ ٛ‬شا از ظت ث ‪ٔ ٚ ٙٞ‬رذاوررات‬ ‫ش ٔعیر ٔت‪ٛ‬ازٖ ‪ ٞ‬ا ت ؼ‪. ٛ‬‬ ‫إ‪ٟٛ‬ش اظالٔ ا راٖ از اثت ا اعرالْ‬ ‫ور ‪ ٜ‬ث‪ ٛ‬و‪ ٝ‬ث‪٘ ٝ‬جربَ ره تر‪ٛ‬افرک‬ ‫خ‪ٛ‬ه ش وٕتر ٗ زٔبٖ ٕٔىٗ اظرت‬ ‫‪ ٚ‬ش ا ٗ زٔی‪ ٝٙ‬شا‪ٞ‬ىبش‪ٞ‬ب عٕرّر ‪ٚ‬‬ ‫شا ش‪ٔ ٚ‬ریرس‬ ‫ا ‪ٞ ٜ‬رب ار ر‬ ‫ٔذاورات لراش ا تع‪ ٚ ٟ‬ار رت‬ ‫إ‪ٟٛ‬ش اظالٔر ا رراٖ ش ٔر‪ٛ‬ش‬ ‫ثرابْ ضت لجُ از اغبز ٔذاورات ٘یس‬ ‫اثجبت ؼ ‪ ٜ‬اظرت ثرعر از خرر‪ٚ‬‬ ‫غیرلب٘‪ ٘ٛ‬أر ىب از ثرابْ ا رراٖ ثرب‬ ‫ـجر شا‪ٞ‬جر ‪ ٚ‬ثب ‪ٚ‬ا‪ ٛ‬فؽربش‪ٞ‬رب ‪ٚ‬‬ ‫تحر ٓ ‪ٞ‬ب ا بمت ٔتح ‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ت‪ٙ‬ر‪ٟ‬رب ر‬ ‫ظ‪ ٙ‬ثرابْ شا ث‪ ٔ ٝ‬ت چ‪ ٙ‬ظبَ ز٘ر ‪ٜ‬‬ ‫ٍ٘‪ ٝ‬اؼت‪.‬ا راٖ خ‪ٛ‬اظت‪ٞٝ‬ب ش‪ٚ‬ؼرٗ‬ ‫‪ٔ ٚ‬ؽخف از ٔذاورات اش ؛ غرره‬ ‫ثب تع‪ ٟ‬ات ثر زٔیٗ ٔب٘ ‪ ٜ‬خر‪ ٛ‬ش‬ ‫ت‪ٛ‬افک ‪ٞ‬عت‪ٝ‬ا شا ااررا ر ور‪ٙ‬ر ‪ٚ‬‬ ‫اتفبل و‪ ٝ‬ش ار بٖ ٔذاورات ‪۵۱۴۸‬‬ ‫افتب ‪ٚ‬ثبش‪ ٜ‬تىراش ٘ؽ‪ ٛ‬ش اٖ ‪ٚ‬ش‬ ‫از ٌفت ‪ٌٞٛ ٚ‬ب ا راٖ تع‪ ٟ‬ات خر‪ٛ‬‬ ‫شا ث‪ ٝ‬و‪ٛ‬ش وبُٔ ‪ ٚ‬ثب ضعٗ ٘یت ااررا‬ ‫ور ‪ ِٚ‬از ‪ٕٞ‬بٖ اغبز وررف ‪ٞ‬رب‬ ‫اخببر کَتبُ‬ ‫* کویسیَى تلفیق از ّفتِ اینٌن ُ ٍا‬ ‫بر سی جسئیات الیحِ بَ جِ ‪۱۰۴۱‬هیشَ‬ ‫ظی ٘ظبْ اِ ٗ ٔ‪ٛ‬ظ‪ٌ ٛ‬فت‪ :‬پیػ از ا ٗ زٔرب٘ر‬ ‫و‪ ٝ‬م ح‪ ٝ‬ث‪ ٛ‬ا‪ ٝ‬اشائ‪ ٔ ٝ‬ؼ ٔجرّرط ثرر اظربض‬ ‫ا یٗ٘بٔ‪ ٝ‬ظبثک عُٕ ٔ ور ‪ .‬أب ثب تغیریرر ور‪ ٝ‬ش‬ ‫ٔب ‪ ۴۸۵ ٜ‬ا یٗ ٘بٔ‪ ٝ‬اخّ ٔجّط ؼ‪ٛ‬شا اظرالٔر‬ ‫ا٘جبْ ؼ عال‪ ٜٚ‬ثر ‪ ۴۱‬ش‪ٚ‬ز فرـت و‪ ٝ‬ش اخرتریربش‬ ‫ٕ٘ب ‪ٌ ٙ‬بٖ اظت تب پیؽ‪ٟٙ‬ب ات خ‪ ٛ‬شا شثبش‪ ٜ‬م حر‪ٝ‬‬ ‫ث‪ ٛ‬ا‪ ٝ‬اعالْ و‪ ۵ ٙٙ‬ش‪ٚ‬ز ٍرر ٘ریرس ش اخرتریربش‬ ‫ٕ٘ب ‪ٌ ٙ‬بٖ لراش ٌرفت تب پیؽ‪ٟٙ‬ب ‪ٞ‬ب ا خ‪ ٛ‬شا‬ ‫ث‪ ٝ‬وٕیعی‪ٖٞٛ‬ب تخفف اشائ‪. ٙٞ ٝ‬‬ ‫* اهیرعب اللْیاى‪ٍ :‬ستاى هٌطقِای خَ‬ ‫جریاى هذاکرات ٍیی قرا هی ّین‬ ‫غرث ع‪ ٟ‬ؼى‪ ٙ‬شا اغبز ور ‪ ٚ ٜ‬ش‬ ‫اؼىبَ ٔختّف ش ش‪ ٘ٚ‬عب ظربز‬ ‫تعبٔالت التفب ا راٖ وربشؼرىر‪ٙ‬ر‬ ‫ور ٘ ‪.‬‬ ‫‪ٞ‬یبت ٔذاور‪ ٜ‬و‪ ٜ ٙٙ‬ا را٘ از اثرتر ا‬ ‫تبوی ور ‪ ٜ‬اظت و‪ ٝ‬ضبلر ٘ریرعرت‬ ‫چیس وٕتر از ثرراربْ شا ثرررذ رر‬ ‫چ‪ٙ‬ب٘ى‪ ٝ‬ش ض‪ٛ‬ز‪ ٜ‬تحر ٕ ٘یس چریرس‬ ‫فراتر از ثرابْ وّرت ٘رىرر ‪ ٜ‬اظرت‪.‬‬ ‫ا راٖ ش ٔذاورات ‪ ٚ‬رٗ خر‪ٛ‬اظرتربش‬ ‫اّ‪ٌٛ‬یر از ش‪ٞ ٝ ٚ‬ب ٘ربٔرتر‪ٛ‬ازٖ ‪ٚ‬‬ ‫ه ظ‪ ٝ ٛ‬غره ث‪ ٚ ٜ ٛ‬اعرالْ ورر ‪ٜ‬‬ ‫ورر‪ ٝ‬وؽرر‪ٛ‬ش‪ٞ‬ررب غرررث ر ررب ثررب ر‬ ‫ظبز‪ٚ‬وبش‪ٞ‬ب عّٕیبت ا راٖ شا ثرذ ر‬ ‫‪ ٚ‬ب خ‪ ٛ‬شا‪ٞ‬ىبش ‪ ٚ‬ا ‪ٜٞ‬ب ٔؽخف‬ ‫اشائ‪. ٞ ٝ‬‬ ‫ضت ثب ٔىرح ؼر ٖ لرره امارُ‬ ‫‪ٞ‬ب و‪ ٝ‬وؽ‪ٛ‬ش‪ٞ‬رب غررثر ترالغ‬ ‫اؼت‪ ٙ‬از ور ک اٖ ثرر ا رراٖ فؽربش‬ ‫ا جب و‪ٔ ٙٙ‬مبٔبت وؽ‪ٛ‬شٔبٖ اعرالْ‬ ‫ور ٘ و‪ٞ ٝ‬یچ الىرراش شا ٘رٕر‬ ‫پذ ر٘ ‪ ٚ‬اٌر غرره ٘رٍرراٖ زٔربٖ‬ ‫اظت تالغ و‪ ٙ‬و‪ ٝ‬شفتبش ‪ٌ ٚ‬فتبشغ‬ ‫ش ٔذاورات شا ٔ‪ٙ‬ىرمر ‪ ٚ‬ظربز٘ر ‪ٜ‬‬ ‫ور ‪ ٚ ٜ‬ث‪ ٝ‬تع‪ ٟ‬ات پذ رفت‪ ٝ‬ؼ ‪ ٜ‬خ‪ٛ‬‬ ‫ش ثرابْ ثرٌر ‪.‬‬ ‫‪ِٚ‬ت ظیس ‪ ٓٞ‬ثب اتىب ث‪ ٝ‬ظیبظت ‪ٞ‬ب‬ ‫‪ٚ‬الع ٌرا ب٘‪ ٚ ٝ‬اشز بث ورف ٔمربثرُ‬ ‫‪ٛٔ ٚ‬ل‪ ٛ‬تمٕیٗ ت‪ٛ‬افک ‪ ٚ‬شاظرتر‬ ‫ازٔررب ر شفررع تررحررر ررٓ ‪ٞ‬ررب شا ش‬ ‫ا‪ ِٛٚ‬ت ‪ٞ‬ب ٔذاورر‪ ٜ‬ور‪ٙ‬ر‪ٙ‬ر ‪ٌ ٜ‬ربٖ‬ ‫وؽ‪ٛ‬شٔبٖ لراش ا ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ز ر أ‪ٛ‬ش خبشا‪:ٝ‬‬ ‫اس ّز ابتکبرکوککٌٌذُ‬ ‫بِ ثببت هٌطمِ حوبیت هیکٌین‬ ‫ٍسیز اهَر خبرجِ جوَْری اسالهی ایزاى بصب بصیصبى‬ ‫اییکِ ایزاى بِػٌَاى یک کشَر بشرگ در هٌصطصمصِ‬ ‫ّوَارُ ًمش اسبسی‪ ،‬هحَری ٍ سبسًذُ دارد ٍ هصب‬ ‫طزف خَه تحَالت در هٌطمِ بَدُ ایصن‪ ،‬تیصزیص‬ ‫کزد‪ :‬هب اس ّز ابتکبری کِ بِ ثببت‪ ،‬اهٌیت ٍ تصَسصؼصِ‬ ‫هٌطمِ کوک کٌذ‪ ،‬حوبیت هیکٌین‪.‬‬ ‫ضعیٗ أیر عج اِّ‪ٟ‬یبٖ ٌفت‪ :‬ش ٌرفرت ‪ٌٚ‬ر‪ٞٛ‬رب‬ ‫أر‪ٚ‬ز ثب أیر لىر ‪ٚ ٚ‬ز رر خربشار‪ ٝ‬ش خفر‪ٛ‬ؾ‬ ‫ٔ‪ٙ‬بظجبت ‪ٚ‬اب٘ج‪ٛٔ ٝ‬ل‪ٛ‬عبت ٔختّف و‪ ٝ‬ش ش‪ٚ‬اثه‬ ‫‪ٚ‬ا‪ ٛ‬اش ‪ٔ ٚ‬ؽىالت ا٘ و و‪ٚ ٝ‬ا‪ ٛ‬اؼرت ‪ٚ‬‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ ٔعبئّ و‪ ٔ ٝ‬ت‪ٛ‬ا٘ ث‪ ٝ‬فعبِیت ‪ٞ‬رچ‪ ٝ‬ثیؽترر‬ ‫تجبش ا را٘ ش لىر وٕه و‪ٌ ٙ‬فت‪ ٌٛٚ‬ور ٓ‪.‬‬ ‫‪ ٚ‬تفر ح ور ‪ :‬ش خف‪ٛ‬ؾ ٔ‪ٙ‬بظجبت ‪ ٚ‬وؽ‪ٛ‬ش ‪ٚ‬‬ ‫ٌب‪ٞ ٜ‬ب اشزؼٕ‪ ٙ‬و‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ظه أیر لىر ٔرىررح‬ ‫ؼ ت‪ٛ‬افک ور ٓ و‪ ٝ‬ش ش‪ٚ‬ز‪ٞ‬ب ا ‪ ٜ ٙ‬تع ا از‬ ‫ٔعب‪ ٖٚ‬التفب‬ ‫‪ٚ‬زشا ا راٖ ثر ٔج‪ٙ‬ب ع‪ٛ‬ت ث‪ ٝ‬عرٕرُ أر ‪ ٜ‬ثر‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬ض‪ ٝ‬ظفر ور‪ٙ‬ر‪ٙ‬ر ‪ ٚ‬ش خفر‪ٛ‬ؾ ٔر‪ٛ‬لر‪ٛ‬عربت‬ ‫التفب تجبش ‪ٕٞ‬ىبش ‪ٞ‬ب عّٕ ‪ ٚ‬ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬ش ‪ٚ‬‬ ‫ض‪ٛ‬ز‪ٞ ٜ‬ب ٔت‪ٛٔ ٛٙ‬ش عالل‪ ٚ ٝ‬وؽ‪ٛ‬ش از إّر‪ ٝ‬ش‬ ‫ٔعئّ‪ ٝ‬ث‪ ٟ‬اؼت ‪ٛٔ ٚ‬ل‪ٟٔ ٛ‬بش ور‪٘ٚ‬ب ش لرىرر ثرب‬ ‫ت‪ٛ‬ا‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬تجبشث و‪ ٝ‬ا راٖ اش ‪ ٚ‬ش عیٗ ضربَ ش‬ ‫لىر ٘یس تجبشه خ‪ٛ‬ث ‪ٚ‬ا‪ ٛ‬اش ٌرفرت ‪ٌٚ‬ر‪ٚ ٛ‬‬ ‫شا س٘ ـ‪ٛ‬شت ثٍیر ‪.‬ا ٗ ررّرٕربت عربِر شترجر‪ٝ‬‬ ‫وؽ‪ٛ‬شٔبٖ ش ‪ٕٞ‬یٗ شاظتب اعالْ ور ‪ :‬ث‪ٝ‬ز‪ٞ ٚ‬یات‬ ‫از ا راٖ ث‪ٚ ٝ‬ض‪ ٝ‬ظفر خ‪ٛ‬ا‪ ٞ‬ورر ‪ ٚ‬ترجرب َ ا رٗ‬ ‫تجرثیبت ٔ ت‪ٛ‬ا٘ ث‪ٞ ٝ‬ر ‪ ٚ‬ورف وٕره ور‪ٙ‬ر ‪ٚ‬‬ ‫اِجت‪ ٝ‬أب ٌ وبُٔ خ‪ ٛ‬شا اعالْ ورر رٓ ور‪ ٝ‬ثرب‬ ‫ت‪ٛ‬ا‪ ٝ‬ث‪ ٛٔ ٝ‬ل‪ ٚ ٛ‬ر‪ٚ‬ض ور‪٘ٚ‬ب و‪ ٝ‬ش ش‪ٚ‬ز‪ٞ‬رب‬ ‫اخیر ش ا ٗ وؽ‪ٛ‬ش ؼرىرُ ٌررفرتر‪ ٝ‬ثرتر‪ٛ‬ا٘ریرٓ از‬ ‫ٔعبع ت خ‪ ٛ‬ش ا ٗ ٔعیر ش غ ٘رىر‪ٙ‬ریرٓ‪ ٚ.‬ش‬ ‫هؼبٍى التیبدی رئیا جوَْر گفت‪:‬‬ ‫ببیذ بب تَسؼِ ّوکبریّب تحصزیصن ٍ‬ ‫فشبر دشوٌبى را خٌثی ٍ تَطئِ اًصبى‬ ‫ػلیِ هلت ّبی همبٍم را بی اثز کٌیصن‬ ‫کِ البتِ تبکٌَى ًیش ایٌچٌیصی بصَدُ‬ ‫است‪.‬‬ ‫ٔحعٗ شلب ثب اؼبش‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬لرر‪ٚ‬شت‬ ‫ت‪ٛ‬ظع‪ٕٞ ٝ‬ىبش ‪ٞ‬ب ‪ٙٔ ٚ‬بظجبت ت‪ٟ‬راٖ‪ٞ -‬ب‪ٚ‬ا٘ب ش ثخػ‪ٞ‬ب ٔخترّرف ظریربظر‬ ‫التفب تجبش ث‪ ٟ‬اؼت عّٕ ‪ٕٞ ٚ‬ىبش ‪ٞ‬ب ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬شا٘‪ ٝ‬ثر تالغ ٔعئر‪ٛ‬مٖ‬ ‫‪ ٚ‬وؽ‪ٛ‬ش ثرا اشتمب ظىح ش‪ٚ‬اثه ‪ٔ ٚ‬جب مت ف ٔبثیٗ تاوریر ورر ‪ٔ.‬رعرب‪ٖٚ‬‬ ‫التفب شئیطإ‪ٟٛ‬ش ثب اؼبش‪ ٜ‬ث‪ٕٞ ٝ‬ىبش ‪ٞ‬ب خ‪ٛ‬ه ‪ٔ ٚ‬وثرر ‪ ٚ‬وؽر‪ٛ‬ش ش‬ ‫زٔی‪ ٝٙ‬ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬ش ‪ٞ‬ب ا ‪ٔ ٚ‬مبثّ‪ ٝ‬ثب ثیٕبش ور‪٘ٚ‬ب ‪ ٚ‬ظبخت ‪ٚ‬اوعرٗ ٔؽرتررن‬ ‫اه‪ٟ‬بش ور ‪ :‬ثب ثب ت‪ٛ‬ظع‪ٕٞ ٝ‬ىبش ‪ٞ‬ب تحر ٓ ‪ ٚ‬فؽبش ؼٕ‪ٙ‬بٖ شا خ‪ ٚ ٙ‬تر‪ٛ‬ورئر‪ٝ‬‬ ‫ا٘بٖ عّی‪ّٔ ٝ‬ت‪ٞ‬ب ٔمب‪ ْٚ‬شا ث اثر و‪ٙ‬یٓ و‪ ٝ‬اِجت‪ ٝ‬تبو‪٘ ٖٛٙ‬یرس ا ر‪ٙ‬رچر‪ٙ‬ریرٗ ثر‪ٜ ٛ‬‬ ‫اظت‪.‬شلب ثب ثیبٖ ا ‪ٙ‬ى‪ ٝ‬إ‪ٟٛ‬ش اظالٔ ا راٖ أب ‪ ٜ‬تر‪ٛ‬ظرعر‪ٌ ٚ ٝ‬عرتررغ‬ ‫‪ٕٝٞ‬اب٘ج‪ٙٔ ٝ‬بظجبت ‪ٕٞ ٚ‬ىبش ‪ٞ‬ب ثب وؽ‪ٛ‬ش ‪ٚ‬ظت خ‪ ٛ‬ور‪ٛ‬ثرب اظرت ٌرفرت‪:‬‬ ‫ٔ ت‪ٛ‬ا٘یٓ ثرا تع‪ٟ‬یُ ‪ ٚ‬افسا ػ ظىح ٔجب مت تجبش ا رراٖ ثرب وؽر‪ٛ‬ش‪ٞ‬رب‬ ‫أر ىب متیٗ ث‪ ٚ ٝ‬ص‪ ٜ‬و‪ٛ‬ثب ه اتحب ‪ ٝ‬تجبش ٔؽترن ا جرب ور‪ٙ‬ریرٓ‪ٚ.‬‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ خبور٘ؽبٖ ور ‪ :‬إ‪ٟٛ‬ش اظالٔ ا راٖ ثرا ‪ِٚ‬ت ‪ّٔ ٚ‬ت ور‪ٛ‬ثرب ‪ٚ‬‬ ‫ٔمب‪ٔٚ‬ت اٖ‪ٞ‬ب ش ثراثر ز ب ‪ ٜ‬خ‪ٛ‬ا‪ ٞ‬ز‪ٚ‬شٌ‪ ٛ‬بٖ اضتراْ خبـ لربئرُ اظرت ‪ٚ‬‬ ‫٘عجت ث‪ ٝ‬تحىیٓ ش‪ٚ‬اثه ‪ٚ ٚ‬ظت ‪ٞ‬ب ثب ا ٗ وؽ‪ٛ‬ش ا‪ٞ‬رترٕربْ اؼرتر‪ٔ ٚ ٝ‬فرٕرٓ‬ ‫اظت‪ٔ.‬یٍُ بز وبُ٘ شئیطإ‪ٟٛ‬ش و‪ٛ‬ثب ٌفت‪ِٚ :‬ت ‪ٔ ٚ‬رّرت ور‪ٛ‬ثرب ثررا‬ ‫فر‪ ًٙٞ‬غ‪ّٔ ٚ ٙ‬ت عس س ا راٖ اشزغ ‪ ٚ‬اضتراْ خبـ لبئُ ‪ٞ‬عت‪. ٙ‬‬ ‫ثخؽ ٍر از ـحجت ‪ٞ‬ب خ‪ ٛ‬ثب ثیربٖ ا رٗ ور‪ٝ‬‬ ‫ى از ٔ‪ٛ‬ل‪ٛ‬عبت ٔ‪ ٟٓ‬ش ٔ‪ٙ‬بظجبت ا راٖ ‪ ٚ‬لرىرر‬ ‫‪ٕٞ‬ىبش ‪ٌ ٚ‬فت‪ٌٞٛٚ‬ب ٔ‪ٙ‬ىم‪ٝ‬ا اظرت اهر‪ٟ‬ربش‬ ‫ور ‪ :‬ا راٖ ثبش‪ٞ‬ب ا ‪ٜٞ‬ب شا ثرا ترمر‪ ٛ‬رت ش‪٘ٚ‬ر‬ ‫‪ٕٞ‬ىبش ‪ٌ ٚ‬فت‪ٌٞٛٚ‬ب و‪ٙٔ ٝ‬جر ث‪ٕٞ ٝ‬ىبش ش‬ ‫ٔ‪ٙ‬ىم‪ ٝ‬خّیج فبشض ؼ‪ ٛ‬اشائ‪ ٝ‬ا ‪ ٜ‬اظت‪.‬‬ ‫ػضَ کویسیَى اًزصی هجلا شَرای‬ ‫اسالهی گفت‪ :‬افشایش سلکبًی تؼزفصِ‬ ‫هشتزکبى بزق گبهی در جْت تحمک‬ ‫ػذالت است ٍ هصجصلصا بصز ایصی‬ ‫هَضَع ًظبرت هیکٌذ‪.‬‬ ‫ٕ٘ب ‪ ٜ ٙ‬تجر س ش ٔجّط ‪:‬‬ ‫تمَیت ّوکبریّبی التیبدی ببرٍسیِ‬ ‫ّیک کشَری درٍیی ًوبیٌذُ هب ًیست‬ ‫سخٌگَی دٍلت گفت‪ :‬تٌْب ًوبیٌذُ رسوی ایزاى در‬ ‫هذاکزات ٍیی ػلی ببلزی است ٍ ّصیصک کشصَر ٍ‬ ‫شخیی در حصَسُ هصذاکصزات اس سصَی ایصزاى‬ ‫ًوبیٌذگی ًذارد‪.‬‬ ‫عّ ث‪ٟ‬ب ش ا‪ٟ‬رٔ ظخ‪ٙ‬رٍر‪ِٚ ٛ‬رت ٌرفرت‪:‬‬ ‫‪ِٚ‬ت ‪ٕٞ‬یؽ‪ ٝ‬ضٕب ت‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬ش‪ٞ ٕٛٙٞ‬ب ش‪ٞ‬جر ا٘ماله‬ ‫شا پیػ ش‪ ٚ‬خ‪ ٛ‬لراش ٔ ‪ٔ ٚ ٞ‬عریرر ضررورت‬ ‫خ‪ ٛ‬شا ثب اٖ ت‪ٙ‬ظیٓ ٔ و‪ . ٙ‬ث‪ ٖ ٛ‬ش ٔریربٖ ٔرر ْ‬ ‫وبش ا‪ٟ‬ب ‪ ٚ‬ؼجب٘‪ٝ‬ش‪ٚ‬ز ثرا شفع ٔؽىالت ٔر ْ‬ ‫ا‪ ِٛٚ‬ت ا‪ ٚ َٚ‬اخر ‪ِٚ‬ت خ‪ٛ‬ا‪ ٞ‬ث‪ . ٛ‬ضٕب ت‪ٞ‬رب‬ ‫ش‪ٞ‬جر ا٘ماله ثرا ‪ِٚ ٕٝٞ‬ت أی افر ٗ اظت‪.‬‬ ‫ث‪ٟ‬ب ش ا‪ٟ‬رٔ اه‪ٟ‬بش ور ‪ :‬شئیطإ‪ٟٛ‬ش ٘ریرس ش‬ ‫اّع‪ٞ ٝ‬یئت ‪ِٚ‬ت ث‪ِ ٝ‬س‪ ْٚ‬عُٕ ث‪ ٝ‬فرٔب ؽبت ش‪ٞ‬جرر‬ ‫ش یط ظبزٔبٖ ثر٘بٔ‪ ٚ ٝ‬ث‪ ٛ‬ا‪ٌ ٝ‬رفرت‪ :‬اٌرر أعربَ‬ ‫ثح ضذف اشز ترراریرحر ااررا ر ؼر‪ ٛ‬ثربز‬ ‫‪ ٓٞ‬ثح اش‪ ْ ٌٙ ٚ ٚ‬اس‪ ٚ‬ضّم‪ ٝ‬اخر لرراش اش ‪.‬‬ ‫اِجت‪ ٝ‬زٔبٖ اارا ا ٗ ورح ث‪ٔ ٝ‬ف‪ٛ‬ث‪ٔ ٝ‬جّط اشتجربن‬ ‫اش ‪ٔ .‬عع‪ٔ ٛ‬یروبهٕ ٌفت‪ٕ٘ :‬ب ‪ٌ ٙ‬بٖ ش ا رٗ‬ ‫٘ؽعت ظ‪ٛ‬امت خ‪ ٛ‬شا ش اثعب ٔختّف از ار‪ٟ‬رت‬ ‫ٔ‪ٙ‬بثع ٔ‪ٛ‬ش ٘یبز ثرا تبٔیٗ ٔب حترب ٔرر ْ ٘رحر‪ٜٛ‬‬ ‫ت‪ٛ‬ز ع ‪ ٚ‬چٍ‪ ٍ٘ٛ‬پر اخت بشا٘‪ ٝ‬ضٕب ت از ٔرر ْ‬ ‫ش ثح وبم‪ٞ‬ب اظبظ ‪ ٚ‬اش‪ ٚ‬ثع از ضرذف اشز‬ ‫ترایح ٔىرح ور ٘ ‪.‬‬ ‫ا ز‬ ‫* هحسی ضایی‪ّ :‬وکا ی کشَ ّای هقاٍم سیلنی‬ ‫هحکوی بِ اهریکا ٍ زٍ گَیاى جْاى است‬ ‫‪ٞ‬ب ثیٍ ٘صا ٌفرت‪ :‬ش ضر‪ٛ‬ز‪ٜ‬‬ ‫ش وؽر‪ٛ‬ش‬ ‫ا٘رش ربشا٘ر‪ ٝ‬ز رب‬ ‫پر اخت ٔ و‪ٙ‬یٓ ‪ ٚ‬ا ٖ بشا٘‪ ٝ‬ث‪ٔ ٝ‬ر ْ ٘یس ضک ا٘بٖ اظت‪ .‬ؼى ٘یعت و‪ ٝ‬ش‬ ‫ا ٗ ض‪ٛ‬ز‪ ٓٞ ٜ‬ثب ث‪ٔ ٝ‬ر ْ بشا٘‪ ٝ‬ا ‪ ٜ‬ؼ‪ ٛ‬أب شعب ت ع اِت ٔر‪ٟ‬رٓ اظرت‪ٚ.‬‬ ‫ثیبٖ ور ‪ :‬ثب ثیٗ خب٘‪ٛ‬ا ‪ٜ‬ا و‪ ٝ‬ش ٔب‪ ۴۱۱ ٜ‬ویّ‪ٚٛ‬ات ثر ظبعت ٔفرف ثررق‬ ‫اش ثب خب٘‪ٛ‬ا ‪ ٜ‬ا و‪ٞ ٝ‬ساش ویّ‪ٚٛ‬ات ثر ظبعت ٔفررف اش ش پرر اخرت‬ ‫بشا٘‪ ٝ‬تفب‪ٚ‬ت ‪ٚ‬ا‪ ٛ‬اؼت‪ ٝ‬ثبؼ ‪ ٕ٘ .‬ؼ‪ ٛ‬ه خب٘‪ٛ‬ا ‪ ٜ‬پرٔفرف ثبؼ ‪ ٚ‬ره‬ ‫خب٘‪ٛ‬ا ‪ٔ ٜ‬فرف خ‪ ٛ‬شا ٔ ر ت ور‪ٙ‬ر أرب ٔرب ا رٗ ‪ ٚ‬خرب٘ر‪ٛ‬اش شا رىر‬ ‫ث ا٘یٓ‪ٕ٘.‬ب ‪ٔ ٜ ٙ‬ر ْ ٔال ر ش ٔجّط ؼ‪ٛ‬شا اظالٔ تفر ح ور ‪ :‬الؽبش ور‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬لعیت ٔبِ ٔت‪ٛ‬ظه اش٘ از بشا٘‪ٞٝ‬ب ا٘رش ٘یس ث‪ ٝ‬ؼىُ ٔت‪ٛ‬ظه اظرترفرب ‪ٜ‬‬ ‫ٔ و‪ٔ . ٙٙ‬یساٖ ٔفرف ثرق ا ٗ خب٘‪ٛ‬اش‪ٞ‬ب عٕ تبً ‪ ۵۱۱‬ترب ‪ ۶۱۱‬وریرّر‪ٚٛ‬ات ثرر‬ ‫ظبعت اظت‪ .‬أب الؽبش و‪ٔ ٝ‬فرف ثبم رعر‪ٙ‬ر ضر ‪ ۴۱۱۱ ٚ‬ترب ‪۵۱۱۱‬‬ ‫ویّ‪ٚٛ‬ات ثر ظبعت ش ٔب‪ ٜ‬اش٘ عٕ تبً از الؽبش ٔرف‪ٞ ٝ‬عت‪ . ٙ‬افسا ػ پّرىرب٘ر‬ ‫تعرف‪ ٝ‬ثرق ا ٗ ٔؽترن‪ٞ‬ب ؼب ش‪ٔ ٚ‬یساٖ ٔفرف ا٘بٖ تبثیر ٘ اؼت‪ ٝ‬ثبؼ أب‬ ‫ثب اٖ‪ٞ‬ب ثرخ‪ٛ‬ش ضمیم ـ‪ٛ‬شت ٔ ٌیر ‪.‬ثیٍ ٘صا تبوی ور ‪ :‬ا ٗ الؽبش ٔررفر‪ٝ‬‬ ‫٘یس اٌر ٔفرف خ‪ ٛ‬شا ث‪ ٝ‬ا٘ از‪ ٜ‬عٕ‪ٔ ْٛ‬ر ْ ثرظب٘‪ ٙ‬ث‪ٕٞ ٝ‬بٖ ٔیساٖ از ربشا٘ر‪ٝ‬‬ ‫ثرخ‪ٛ‬ش اش خ‪ٛ‬ا‪ ٙٞ‬ؼ أب اٌر ثیؽتر از اٍِ‪ٔ ٛ‬فرف اظتفب ‪ ٜ‬اؼتر‪ٙ‬ر ثرب ر‬ ‫پ‪ َٛ‬اٖ شا ثرر از٘ ‪ .‬ا ‪ ٍٝ٘ٛٙ‬ؼب‪ ٞ‬لبثى‪ ٙٔٝ‬ؼ ٖ ا ٗ ض‪ٛ‬ز‪ٞ ٜ‬عتیٓ‪.‬‬ ‫ا٘ماله ـب ق ث‪ٚ ٖ ٛ‬ع ‪ٜٞ‬ب ‪ ٚ‬عُٕ ث‪ٚ ٝ‬ع ‪ٜٞ‬رب ر‬ ‫و‪ٔ ٝ‬عئ‪ٛ‬مٖ ث‪ٔ ٝ‬ر ْ ٔ ‪ ٙٞ‬تبوی ‪ ٚ‬رص‪ ٜ‬اؼرت‪.‬‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ ضجتامظالْ شئیع ظت‪ٛ‬ش ا اٌر عٕرُ‬ ‫ث‪ٚ ٝ‬ع ‪ٜٞ‬ب ث‪ٞ ٝ‬ر ِیّ ٕٔىٗ ‪ٔ ٚ‬حمک ٘ؽ ؼفبف ‪ٚ‬‬ ‫ش‪ٚ‬ؼٗ ‪ ٚ‬ـر ح ‪ ٚ‬ث ‪ٚ ٖٚ‬اظى‪ ٝ‬م رُ ا رٗ عر ْ‬ ‫تحمک ‪ٚ ٚ‬ـ‪ٚ َٛ‬ع ‪ٜٞ‬ب ث‪ٔ ٝ‬ر ْ اوال ا ‪ ٜ‬ؼ‪. ٛ‬‬ ‫‪ ٚ‬ثب ثیبٖ ا ‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ؼب‪ ٞ‬ثرٌساش ثبؼى‪ ٜٛ‬ظربِرٍرر‬ ‫ؼ‪ٟ‬ب ت ظر اش ظّیٕرب٘ر ثر‪ ٛ‬رٓ رب ‪ ٚ‬خربورر‬ ‫ابٖثبختٍبٖ ضب ث‪ ٝ‬ظم‪ٛ‬ن ‪ٛٞ‬اپیٕب ا‪ٚ‬وررا ر‪ٙ‬ر ‪ٚ‬‬ ‫ؼ‪ ٟ‬ا ٔراظٓ تؽییع پیىر ؼ‪ٟ‬ی ظّیٕب٘ ش ورٔبٖ‬ ‫شا ٌرأ اؼت ‪ ٚ‬ا أ‪ ٝ‬ا ‪ :‬ش ‪ٞ ٚ‬فت‪ٌ ٝ‬رذؼرتر‪ٝ‬‬ ‫ؼب‪ ٞ‬ظیُ ش ثرخ اظتبٖ ‪ٞ‬رب ار‪ٙ‬ر‪ٛ‬ثر وؽر‪ٛ‬ش‬ ‫ث‪ .ٓ ٛ‬تمر جب ‪ٞ‬فت اظتبٖ ثب ٔؽىُ ٔ‪ٛ‬اا‪ ٝ‬ث‪ ٘ ٛ‬ور‪ٝ‬‬ ‫* هیرکاظوی‪ :‬حذف ا ز یا اًِ ای ا ٍ ٍ گٌ م‬ ‫هرحلِ ٍم قرا ا‬ ‫عم‪ ٛ‬وٕیعی‪ ٖٛ‬ثر٘بٔ‪ ٚ ٝ‬ث‪ ٛ‬ار‪ٔ ٝ‬رجرّرط ٌرفرت‪:‬‬ ‫ار ب٘ پؽت ثسشی ورر ٖ ٔر‪ٛ‬لر‪ ٛ‬اشز ‪۷۵۱۱‬‬ ‫ت‪ٔٛ‬ب٘ ‪ٞ‬عت‪ ٞ ٚ ٙ‬فؽبٖ ٔختُ ور ٖ ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬ثٗ ثعرت‬ ‫وؽب٘ ٖ ٘ظبْ التفب وؽ‪ٛ‬ش اظت‪.‬‬ ‫افشایش سلکبًی تؼزفِ هشتزکبى بزق‬ ‫گبهی در جْت ػذالت است‬ ‫بب تَسؼِ ّوکبریّب فشبر دشوٌبى‬ ‫ػلیِ هلتّبی همبٍم راخٌثی کٌین‬ ‫ا‬ ‫‪ٚ‬ز ر أ‪ٛ‬ش خبشا‪ٌ ٝ‬فت‪ٔ :‬ب ‪ٚ‬ظتبٖ ٔ‪ٙ‬ىم‪ٝ‬ا خر‪ٛ‬‬ ‫شا شار بٖ اخر ٗ تح‪ٛ‬مت ‪ٔ ٚ‬ذاورات ‪ ٗ ٚ‬لرراش‬ ‫ٔ ‪ٞ‬یٓ‪ .‬ث‪ ٝ‬ع‪ٛٙ‬اٖ ‪ٕٞ‬عب ‪ٔ ٝ‬حرک ‪ٞ‬عرتر‪ٙ‬ر ور‪ ٝ‬ش‬ ‫ار بٖ ٔذاورات ا راٖ ‪۴+۷ٚ‬لراش ٌیر٘ ‪.‬‬ ‫* بر سی ّای ٍلت ٍ هجلس با ُ ا ز‬ ‫‪ ۰۰۴۴‬تَهاًی ا اهِ ا‬ ‫ش یط وٕیعی‪ ٖٛ‬تّفیک ث‪ ٛ‬ا‪ٌ ۴۷۱۴ ٝ‬فت‪ٔ :‬جرّرط‬ ‫‪ِٚ ٚ‬ت ‪ٛٙٞ‬ز ثرا چٍ‪٘ٛ‬رٍر ضرذف اشز ‪۷۵۱۱‬‬ ‫ت‪ٔٛ‬ب٘ ‪ ٚ‬اب ٍس ٗ اٖ ث‪ ٝ‬ت‪ٛ‬افک ٔؽترن ٘رظی ‪ٜ‬ا٘ر‬ ‫‪ ٚ‬شا س٘ ‪ٞ‬ب ش ا ٗ ثبش‪ٕٞ ٜ‬چ‪ٙ‬بٖ ا أ‪ ٝ‬اش ‪.‬‬ ‫* جریاًی بِ ًبال بس گ کر ى هَضنَ‬ ‫‪ ۰۰۴۴‬تَهاًی ّستٌ‬ ‫ػضَ کویسیَى اًزصی هجلا شَرای اسالهی ‪:‬‬ ‫شئیطإ‪ٟٛ‬ش ‪:‬‬ ‫سیاسی‬ ‫‪۰‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬ل‪ٛ‬عبت ش ‪ ۷‬اظرتربٖ ار ترر ثر‪ٌ . ٛ‬ررچر‪ٝ‬‬ ‫‪ٛٞ‬اؼ‪ٙ‬بظ پیػثی‪ٞ ٙ‬ب مزْ شا ا٘جبْ ا ‪ ٜ‬ثر‪ٚ ٛ‬‬ ‫‪ٞ‬ؽ اش‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬اوال شظب٘ ‪ٞ‬ب مزْ شا ا٘جبْ ا ‪ ٜ‬ثر‪ٛ‬‬ ‫‪ٚ ٚ‬زاشت وؽ‪ٛ‬ش ‪ ٚ‬ظبزٔبٖ ٔ رر رت ثرحرراٖ ٘ریرس‬ ‫تذورات شا لجُ از ‪ٚ‬ل‪ ٛ‬ظیُ ا ‪ ٜ‬ث‪ ٚ ٘ ٛ‬أب ٌ‬ ‫مزْ تب ض ـ‪ٛ‬شت ٌرفت‪ ٝ‬ث‪٘ ٚ ٛ‬ربٌر‪ٛ‬اش ا رٗ‬ ‫ظیُ تب ض ز ب ٔ ر ت ؼ أب ثرب ا رٗ ‪ٚ‬ار‪ٛ‬‬ ‫ٔتبظفب٘‪ ٝ‬ؼب‪ ٞ‬تّفبت اب٘ ‪ٔ ٚ‬بِ ث‪.ٓ ٛ‬‬ ‫ٔعب‪ ٖٚ‬التفب ش یط ارٕر‪ٟ‬ر‪ٛ‬ش ثرب ثریربٖ ا ر‪ٙ‬رىر‪ٝ‬‬ ‫إ‪ٟٛ‬ش اظالٔ ا راٖ ‪ٕٛٞ‬اش‪ ٜ‬ش و‪ٙ‬بش ‪ِٚ‬ت‪ٞ‬ب ‪ٚ‬‬ ‫ّٔت ‪ٞ‬ب ٔمب‪ ْٚ‬خ‪ٛ‬ا‪ ٞ‬ث‪ ٛ‬تاوی ورر ‪ :‬تر‪ٛ‬ظرعر‪ٝ‬‬ ‫‪ٕٞ‬ىبش وؽ‪ٛ‬ش‪ٞ‬ب ٔمب‪ ْٚ‬ظیرّر ٔرحرىرٕر ثرر‬ ‫ـ‪ٛ‬شت أر ىب ‪ ٚ‬ل شت‪ٞ‬ب ز‪ٚ‬شٌ‪ ٛ‬ش ا‪ٟ‬بٖ اظت‪.‬‬ ‫* ًْا ّای اهٌیتی هَ فنانالنینت‬ ‫ه یرعاهل یک باًک خصَصی ٍ ٍ کٌٌ‬ ‫عم‪ٞ ٛ‬یئت تحمیک ‪ ٚ‬تفحؿ از ثب٘ه ‪ٞ‬رب ٔرجرّرط‬ ‫ؼ‪ٛ‬شا اظالٔ ش ت‪ ٛ‬یت ٘‪ٛ‬ؼت‪ٟ٘ :‬ب ‪ٞ‬ب أ‪ٙ‬ریرتر‬ ‫ش ٔ‪ٛ‬ش فعبِیت ٔ رعبُٔ ه ثب٘ره خفر‪ٛ‬ـر‬ ‫‪ٚ‬ش‪ ٚ‬و‪ . ٙٙ‬اشا ؼب‪ٚ‬ش بٖ ش ت‪ ٛ‬یت ٘‪ٛ‬ؼت‪ :‬ثرشظ‬ ‫فعبِیت‪ٞ‬ب ٔ رعبُٔ ثب٘ه خف‪ٛ‬ـ و‪ ٝ‬تر ‪ٞ‬ب‬ ‫ث‪ ٝ‬اٍّ٘عتبٖ اش ٘ؽبٖ ٔی ‪ٞ‬ر ‪ ٚ‬ظربِر‪ٟ‬رب‬ ‫ٔتع‬ ‫ٔ رعبُٔ ه ؼروت ثبزاش بث ‪ ٚ‬فر‪ٚ‬غ اوالعبت‬ ‫ش ِ‪ ٖ ٙ‬اظت‪.‬‬ ‫* فراًسِ‪ٌَّ :‬ز تا سی ى بِ تَافق ٍیی‬ ‫فاصلِ ا ین‬ ‫‪ٓٞ‬زٔبٖ ثب تعّّ و‪ ٝ‬از ظ‪ ٛ‬ورف‪ٞ‬ب غررثر ش‬ ‫‪ٚ ٗ ٚ‬ا‪ ٛ‬اش ‪ٚ‬ز ر أ‪ٛ‬ش خبشا‪ ٝ‬فرا٘عر‪ٌ ٝ‬رفرت‪:‬‬ ‫ورفیٗ ٔذاورات ‪ٛٙٞ‬ز تب شظی ٖ ثر‪ ٝ‬ره تر‪ٛ‬افرک‬ ‫فبـّ‪ ٝ‬اش٘ ‪.‬ث‪ٌ ٝ‬ساشغ ا ع‪ٙ‬ب ث‪٘ ٝ‬مُ از خرجررٌرساش‬ ‫ش‪ ٚ‬ترز شاٖ ا ‪ ِٛ ٛ‬ش بٖ ‪ٚ‬ز ر أ‪ٛ‬ش خبشا‪ ٝ‬فررا٘عر‪ٝ‬‬ ‫شثبش‪ ٜ‬ش‪ٔ ٘ٚ‬ذاورات ‪ٌ ٗ ٚ‬فت ا رراٖ ‪ٚ‬لر شت‬ ‫‪ٞ‬ب ا‪ٟ‬ب٘ ثب ‪ٚ‬ا‪ ٛ‬ثرخ پیػ شفت ‪ٞ‬ب ور‪ ٝ‬ش‬ ‫پب بٖ ظبٔجر ‪ ۵۱۵۴‬ا٘جبْ ؼ ‪ ٜ‬اظت ‪ٛٙٞ‬ز از ‪ٞ‬رٌ‪ٝ٘ٛ‬‬ ‫ت‪ٛ‬افم ثرا اضیب ت‪ٛ‬افک ‪ٞ‬عت‪ ٝ‬ا فبـّ‪ ٝ‬اش٘ ‪.‬‬ ‫* ٍزا ت خا جِ اهریکا‪ :‬تصوین ٍلت تراهن‬ ‫برای خرٍج از برجام ًسٌجی ُ بَ‬ ‫ظخ‪ٚ ٍٛٙ‬زاشت أ‪ٛ‬ش خبشا‪ ٝ‬أرر رىرب ش ره‬ ‫و‪ٙ‬فرا٘ط خجر لٕٗ تبوی ثر لرر‪ٚ‬شت فر‪ٛ‬ش رت‬ ‫ثخؽی ٖ ث‪ٔ ٝ‬ذاورات ‪ ٗ ٚ‬از تفٕیٓ ‪ِٚ‬ت لرجرّر‬ ‫أر ىب ثرا خر‪ ٚ‬از ثرابْ ا٘تمب ور ‪.‬‬ ‫* جٌایت ترٍ اًشوٌ اى ّستِای بی کیفر‬ ‫ًخَاّ هاً‬ ‫وبهٓ غر ت اثب ثب اؼبش‪ ٜ‬ث‪ٞ ٝ‬رٕریرٗ ظربِرٍرر‬ ‫ؼ‪ٟ‬ب ت وتر اضٕ ش‪ٚ‬ؼٗ ٌفت‪ :‬ا‪ٙ‬ب رت ترر‪ٚ‬ش‬ ‫ا٘ؽٕ‪ ٙ‬اٖ ‪ٞ‬عت‪ ٝ‬ا ث‪ ٝ‬ع‪ٛٙ‬اٖ ى از ٔفب ک ٘مرک‬ ‫فبضػ ضم‪ٛ‬ق ثؽر ث ویفر ٘خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ر ٔرب٘ر ‪.‬وربهرٓ‬ ‫غر تاثب ٔعب‪ ٖٚ‬أ‪ٛ‬ش ثیٗإُِّ ل‪ ٜٛ‬لمربئریر‪ٚ ٝ‬‬ ‫ثیر ظتب ضم‪ٛ‬ق ثؽر إ‪ٟٛ‬ش اظالٔر ا رراٖ ثرب‬ ‫ا٘تؽبش ت‪ ٛ‬یت ٘‪ٛ‬ؼت‪ :‬أر‪ٚ‬ز ‪ٕٞ‬یٗ ظبٍِر ؼ‪ٟ‬رب ت‬ ‫ى از ٔفبخر وؽ‪ٛ‬شْ ؼر‪ٟ‬ریر ورترر ٔفرىرفر‬ ‫اضٕ ش‪ٚ‬ؼٗ اظت ا٘ؽٕ‪ ٙ‬و‪ ٝ‬ش ٔعیر اشتمرب‬ ‫‪ ٚ‬ث‪ ٔٛ‬ظبز ا٘ػ ـّح أیس ‪ٞ‬عت‪ٝ‬ا ٔجرب‪ٞ‬ر‬ ‫خعتٍ ٘بپذ ر ث‪ . ٛ‬ا‪ٙ‬ب ت تر‪ٚ‬ش ا٘ؽٕ‪ ٙ‬اٖ ‪ٞ‬عرتر‪ٝ‬‬ ‫ا ث‪ ٝ‬ع‪ٛٙ‬اٖ ى از ٔفب ک ٘مک فبضػ ضرمر‪ٛ‬ق‬ ‫ثؽر ث ویفر ٘خ‪ٛ‬ا‪ٔ ٞ‬ب٘ ‪.‬‬ ‫* ا ائِ گسا ش حذف باشگاُ ّای فَتبال ایراى‬ ‫از لیگ اسیا بِ هجلس تا ٍ ّفتِ ایٌ ُ‬ ‫عم‪ ٛ‬وٕیعی‪ ٖٛ‬فر‪ٔ ٍٙٞ‬جّط ٌفت‪:‬وجک تفٕیرٓ‬ ‫اتخبذ ؼ ‪ ٜ‬ث‪ٙ‬ب ؼ تب ‪ٚ‬زاشت ‪ٚ‬شزغ ‪ ٚ‬ا‪ٛ‬ا٘بٖ ترب ‪ٚ‬‬ ‫‪ٞ‬فت‪ ٝ‬ا ‪ٌ ٜ ٙ‬ساشؼ شا از ترن فعُ‪ٞ‬ب ش ف شاظی‪ٖٛ‬‬ ‫ف‪ٛ‬تجبَ ش ٔ‪ٛ‬ش ضذف ظ‪ ٝ‬ثبؼٍب‪ ٜ‬ف‪ٛ‬تجبَ وؽ‪ٛ‬شٔربٖ‬ ‫از ِیً ل‪ٟ‬رٔب٘بٖ اظیب ث‪ ٝ‬وٕیعی‪ ٖٛ‬فر‪ٔ ٍٙٞ‬جّرط‬ ‫اشائ‪ ٝ‬و‪. ٙ‬‬ صفحه 2 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫ مقالٍ‬ ‫ثشٍى سفت اص ثحشاى اًشطی‬ ‫ثب هذیشیت هاش‬ ‫ارسبایجان ششقی دس ششایطی دس سال َای اخیش با ‬ ‫تىش ابی ی کمبًد بشق ی گاص دست بٍ گتشیتبتان ‬ ‫بًدٌ کٍ کاسشىاسان ساٌ اصلی بشین سفت اص ایته ‬ ‫یضعیت سا مذیشیت مصشف می داوىذ‪ .‬‬ ‫ارسثبیابن ؿشقی دس تبثؼتبوی کٍ گزؿت ثب تىاؾ‬ ‫اثی ی کمجًد ثش مًایٍ ثًد کٍ تجاقابج ان ثاٍ‬ ‫ؿکل قغقی مذایم ایه دی خًد سا وـبن داد‪.‬‬ ‫َش اىذ گفتٍ می ؿًد کٍ کبَاؾ ثابسواذگای ی‬ ‫پبییه امذن ػغر اه ػذَب یکی اص دالیل اک ی‬ ‫ثشیص ایه یضقیت اػت‪ ،‬امب کبسؿىبػبن اماش مای‬ ‫گًیىذ ػبصگبسی ثب ایه ؿشایظ اص عشیق مـبسکات‬ ‫ؿُشیوذان دس ماذیاشیات ملاشف ی تاًػاقاٍ‬ ‫صیشػبخت َبی الصم اص قجیل تکمیل عشح اواتاهاب‬ ‫اه اسع ثٍ تجشیض ی ایشای عشح َبی تًػقٍ ای‬ ‫ی ثبصػبصی ویشیگبٌ َبی مًیًد دس اػتبن مایاؼاش‬ ‫اػت‪.‬‬ ‫حب ‪ ،‬وبتشاصی اوشطی دس فلً ػشد ػب ویض خًد‬ ‫سا ومبیبن کشدٌ ثٍ ییظٌ ایىکٍ اه‪ ،‬ثش ی گابص ثاٍ‬ ‫وًفی ثٍ َمذیگش سثظ پیذا می کىذ؛ صمبوی کٍ ثاب‬ ‫ػشمب ی ثشیدج ًَا مًایٍ می ؿًیم ملشف گابص‬ ‫ی ثش افضایؾ می یبثذ ی ثٍ تاجاـ ان ثاب افاضایاؾ‬ ‫ملشف گبص ؿُشی‪ ،‬ویشیگبٌ َبی تًلیذ ثش دابس‬ ‫کمجًد ػًخت گبص می ؿًوذ ی تًلیاذ ثاش وایاض‬ ‫دابس مـکل می ؿًد‪.‬‬ ‫وب گفتٍ ومبوذ ‪ ۲‬ثشاثش ؿذن افت اه َبی صیشصمیىی‬ ‫ارسثبیابن ؿشقی دس ػب یبسی ی سیی ایسدن‬ ‫کـبیسصان ثٍ اػتفبدٌ اص مىبثـ صیشصمیىی اه صوگ‬ ‫خغش ثضسگتشی اػت کٍ ثٍ کذا دسامذٌ ی اقاذام‬ ‫ًَؿمىذاوٍ ی مؼًیالوٍ متًلیبن سا می ع جذ‪.‬‬ ‫یًػ غفبسصادٌ سئیغ ؿًسای َمبَىگی مذیاشان‬ ‫یصاسج ویشی دس اػتبن ی مذیشفبمل اه مىغهٍ ای‬ ‫ارسثبیابن ؿشقی‬ ‫کبَؾ وبتشاصی تًلیذ ی ملاشف اه ی ثاش اص‬ ‫اَذاف یصاسج ویشی اػت‬ ‫سئیغ ؿًسای َمبَىگی مذیشان یصاسج ویاشی دس‬ ‫اػتبن ی مذیشفبمل اه مىغاهاٍ ای ارسثابیااابن‬ ‫ؿشقی دس ایه خلًف ثٍ ایشوب گافات‪ :‬کابَاؾ‬ ‫وبتشاصی تًلیذ ی ملشف اه ی ثاش اص اَاذاف‬ ‫یصاسج ویشی دس مىغهٍ اػات‪ .‬یاًػا غافابسصادٌ‬ ‫اؽُبس کشد‪ :‬اه ی ثش یضی ابلؾ َبیی اػت کٍ‬ ‫دس ثیـتش وهبط ایشان َمچىیه دس ارسثبیابن ؿشقی‬ ‫ییًد داسد کٍ اص یىجٍ َبی مخت تبمیه‪ ،‬تًلیاذ‬ ‫ی افضایؾ ثُشٌ یسی ؿجکٍ َب ی مذیشیت ملاشف‬ ‫یبی کبس ثؼیبس داسد‪.‬یی ثب اؿبسٌ ثاٍ ملاشف ‪۰.۶‬‬ ‫می یبسد متشمکقت اه ی ااُابس َاضاس ی ‪۰۱۱‬‬ ‫مگبیاج ثش دس اػتبن َبی ارسثبیااابن ؿاشقای‪،‬‬ ‫ارسثبیابن غشثی‪ ،‬اسدثیل ی صوابن‪ ،‬ادامٍ داد‪ :‬ایاه‬ ‫میضان اه ی ثش ملشفی قبثل تًیٍ اػت کٍ مای‬ ‫ؿًد ثب ‪ ۶۱‬دسکذ َمیه میضان اوشطی‪ ،‬وایابصَاب سا‬ ‫ثشعشف ی ثهیٍ سا ثشای وؼل َبی ایىذٌ ی پبیاذاسی‬ ‫محیظ صیؼت حفؼ کشد‪.‬ملاشف ‪ ۰.۶‬مایا ایابسد‬ ‫متشمکقت اه ی اُبس َاضاس ی ‪ ۰۱۱‬ماگابیاج‬ ‫ثش دس اػتبن َبی ارسثبیابن ؿشقی‪ ،‬ارسثبیااابن‬ ‫غشثی‪ ،‬اسدثیل ی صوابن‪ ،‬ادامٍ داد‪ :‬ایه میاضان اه‬ ‫ی ثش ملشفی قبثل تًیٍ اػت کٍ می ؿًد ثب ‪۶۱‬‬ ‫دسکذ َمیه میضان اوشطی‪ ،‬ویبصَب سا ثشعشف ی ثهیٍ‬ ‫سا ثشای وؼل َبی ایىذٌ ی پبیذاسی محیظ صیؼات‬ ‫حفؼ کشد‪.‬غفبسصادٌ ثب ثیبن ایاىاکاٍ ثابیاذ واحاًٌ‬ ‫اػتفبدٌ اص اه ی ثُشٌ یسی اص اوشطی سا ثاذاوایام‬ ‫ضمه ایىکٍ ضًاثظ ملشف ی مذیشیات ان وایاض‬ ‫الصم اػت‪ ،‬خًاػتبس تـکیل کبس گشیٌ تخللای‬ ‫ثشای مذیشیت ملشف‪ ،‬تًلیاذ ی ثاُاشٌ یسی اص‬ ‫اوشطی دس ارسثبیابن ؿشقی ثاشای تابثایاشگازاسی‬ ‫الصم دس میذان فمل اص عشف تمبم متًلیبن مًضًؿ‬ ‫ؿذ‪.‬مذیشفبمل اه مىغهٍ ای ارسثبیاابن ؿاشقای‬ ‫َمچىیه ثب َـذاس وؼجت ثٍ یضقیت ػافاشٌ َابی‬ ‫اه صیشصمیىی گفت‪ :‬افت اه َبی صیشصمیىی دس‬ ‫ثیـتش دؿت َبی اػتبن مـبَذٌ می ؿًد‪.‬‬ ‫یًػ غفبسصادٌ اؽُبس کشد‪ :‬دس ػب اثی ‪۰۴۱۱-‬‬ ‫‪ ۰۲۰۰‬افت اه صیشصمیىی دس ثیـتاش دؿات َابی‬ ‫اػتبن اص یم ٍ مشوذ‪ ،‬ما اکابن‪ ،‬ماشاغاٍ ثاىابه ی‬ ‫فاجـیش مـبَذٌ ؿذٌ کٍ دلی ل اک ی ان کبَاؾ‬ ‫مهذاس وضیالج یًی دس ارسثبیابن ؿشقی ی دسپی‬ ‫ان فذم تلزیٍ مىبػت اثخًان َب ی ویض ثاشداؿات‬ ‫َبی صیبد اص ابٌ َبی ثُشٌ ثشداسی‪ ،‬ثخبعش کمجاًد‬ ‫اه ػغحی اػت‪.‬یی افاضید‪ :‬الصم اػات ثاشای‬ ‫ی ًگیشی اص افت ثیـتش اه َبی صیشصمایاىای دس‬ ‫ػب اثی یبسی‪ ،‬ثُشٌ ثشداسان ثیؾ اص پیؾ میاضان‬ ‫ثشداؿت مابص سا سفبیت کشدٌ ی وؼجت ثٍ کـات‬ ‫ثٍ مًقـ ثب ملبسف اه کمتش اقذام کىىذ‪.‬‬ ‫غفبسصادٌ ادامٍ داد‪ :‬الجتٍ دس تقذاد کمی اص دؿات‬ ‫َبی ارسثبیابن ؿشقی اص یم ٍ دس دؿت َبدیـُش‬ ‫ی تشکمبوچبی افضایؾ ػاغار اه صیاشصمایاىای‬ ‫مـبَذٌ ؿذٌ اػت‪.‬یی خابعاش وـابن کاشد‪ :‬دس‬ ‫مامًؿ ضشیسی اػت ثب َمکابسی اسگابن َابی‬ ‫ریمذخل دیگش اص یم ٍ ػبصمبن یُبد کـابیسصی‬ ‫ی ؿشکت اه ی فبضاله ثشای فشَاىاگ ػابصی‬ ‫ثیـتش اص عشیق سػبوٍ َب دس خلاًف مـابسکات‬ ‫خًد مشدم دس صمیىٍ کشفٍ یًیی ی ملشف ثُیاىاٍ‬ ‫اه‪ ،‬اص رخبیش اه َبی صیشصمیاىای ی ػاغاحای‬ ‫ادامٍ داسد‬ ‫حفبؽت کىیم‪...‬‬ ‫پىجشىبٍ ‪ 32‬دی ‪ ۷2 * ۷0۱۱‬طاوًیٍ ‪۷۱ * 3۱33‬جمادی الثاوی ‪ * ۷002‬سال سی ی دی ( ایتًص ایکیىجی ایل ) * شماسٌ ( سایی ) ‪ ۶0۷3 :‬استانها‬ ‫مقبین ػیبػی اػتبوذاس‪::‬‬ ‫کمیتٍَای کمیسیًن مباسصٌ ‬ ‫ ‬ ‫با قاچاق کاال دس ارسبایجانششقی فعال شًوذ‬ ‫ ‬ ‫معاین سیاسی‪ ،‬امىیتی ی اجتتتمتا تی ‬ ‫استاوذاس ارسبایجان ششقی‪ ،‬با تاکیذ بتش ‬ ‫اجشای بی کم یکاست قًاویته وتًصٌ ‬ ‫مباسصٌ با قاچاق‪ ،‬فعال شذن کمیتٍَای ‬ ‫ ‬ ‫تخصصی کمیسیًن مباسصٌ با قتاچتاق ‬ ‫کاالی استان‪ ،‬بًیظٌ کمیتٍ فشَىگی سا ‬ ‫دس ساستای جلب مشاسکت تشکل َتای ‬ ‫مشدمی خًاستاس شذ‪ .‬‬ ‫تشاه محمذی اؽُبس داؿت‪ :‬قابااب‬ ‫کبال ثًیظٌ کبالَبیی کٍ مـبثٍ ان دس‬ ‫داخل کـًس تًلیذ میؿًد‪ ،‬ثاٍ صیابن‬ ‫اقتلبد ی تًلیاذ کـاًس اػات ی دس‬ ‫ؿشایغی کٍ ػیبػت َبی کـًس مجتىی‬ ‫ثش سیوق ثخؾ تًلیذ اػت ثبیذ ثب ایاه‬ ‫پذیذٌ ثاٍ کاًسج یاذی ماهابث اٍ‬ ‫کىیم‪.‬‬ ‫یی مجبسصٌ ثاب قابااب کابال سا دس‬ ‫ساػتبی حمبیت اص تًلیذ ی اؿاتالاب‬ ‫داوؼت ی گفت‪ :‬قًاوایاه ایاه حاًصٌ‬ ‫کبمال ؿفبف ی مـخق اػت ی ثابیاذ‬ ‫ثٍ کًسج دقیق اص ػًی دػتگبٌَابی‬ ‫مؼئً ایشا ؿًد‪.‬محمذی َمچىیه ثاب‬ ‫اؿبسٌ ثٍ اَتمبم یذی دیلت ی دػتگبٌ‬ ‫قضبیی کـًس وؼجت ثٍ تقییه تک یا‬ ‫امًا تم یکی‪ ،‬گافات‪ :‬ثؼایابسی اص‬ ‫کبالَبی مًیًد دس ایه اواجابسَاب ثاٍ‬ ‫دلیل وگُذاسی غیشاکاًلای اص ثایاه‬ ‫می سیوذ‪ ،‬دس حبلای کاٍ ایاه اماًا‬ ‫متق ق ثٍ کـًس اػت ی ثبیذ دس صمابن‬ ‫مىبػت تاکا ایا اواُاب مـاخاق‬ ‫ؿًد‪.‬‬ ‫دس ایه ی ؼٍ عشح مجبسصٌ ػیؼتمی ی‬ ‫کبالمحًس ثب قباب تًػظ کبسؿىبػبن‬ ‫ػتبد مشکضی مجبسصٌ ثب قباب کابال ی‬ ‫اسص‪ ،‬تجییه ی دیاذگابٌ َابی ماذیاشان‬ ‫دػتگبٌ َبی ایشایی اػاتابن دس ایاه‬ ‫خلًف ثیبن ؿذ‪َ.‬مچىیه دس اثتاذای‬ ‫ایه ی ؼٍ‪ ،‬اص ثشگضیذگبن واخاؼاتایاه‬ ‫پًیؾ م ی تج یلبج ًَؿاماىاذاواٍ ثاب‬ ‫حضًس اػتبوذاس ارسثبیااابن ؿاشقای‬ ‫تا یل ی قذسداوی ؿذ‪.‬اص ثیه ‪َ ۲‬اضاس‬ ‫اثش اسػبلی ثٍ دثیشخبوٍ ایه پًیؾ‪۰۱ ،‬‬ ‫* سبسلبى الستیه خَدسٍّب دس هؼبثش تجشیض‬ ‫دستگیش شذًذ‬ ‫مبمًسان پ یغ اگبَی ارسثبیابن ؿشقی ثب دػتگیشی‬ ‫ػبسقبن الػتی خًدسیَبی پبسک ؿذٌ دس ماقابثاش‬ ‫تجشیض دس سیصَبی گزؿتٍ‪ ،‬ثٍ وگشاوی ؿُشیوذان پبیبن‬ ‫دادوذ‪.‬‬ ‫* فشهبًذاس‪ :‬پلیس سبختوبى دس شْشداسیّبی‬ ‫ّشتشٍد ٍ ًظشوْشیضی ساُاًذاصی شَد‬ ‫امیه امیىیبن دس ی ؼٍ ؿًسای حفبؽت اص اساضی م ی‬ ‫ی کبسگشیٌ مهبث ٍ ثب ػبختیػبصَبی غیشماابص ایاه‬ ‫ؿُشػتبن افضید‪ :‬متبػفبوٍ ؿُشداسیُب اص صاییاٍ دیاذ‬ ‫کؼت دسامذ ثٍ مبدٌ ‪ ۰۱۱‬وگبٌ کشدٌ ی ثب کابحات‬ ‫م تًافهی ی ملبلحٍای ثشخاًسد مای کاىاىاذ ی‬ ‫مًضًؿ صمیىٍ ػبخت ی ػبصَبی غیشمابص سا فاشاَام‬ ‫میکىذ‪.‬‬ ‫* ‪ 9۹‬دسصذ ٍاوسی وشًٍب دس چبساٍیوبق تَسط‬ ‫گشٍُّبی سیبس تضسیک هیشَد‬ ‫فىًان ثشتش ثٍ اػتبن ارسثبیابن ؿشقای‬ ‫تق ق گشفت کٍ اص ایه میبن‪ ۴ ،‬اثش ثاٍ‬ ‫استاوذاس‪ :‬‬ ‫فىًان اثبس ثشگضیذٌ ی ثهیٍ ثٍ فاىاًان‬ ‫اثبس ؿبیؼتٍ تهذیش ؿىبختٍ ؿذوذ‪.‬‬ ‫سییس ساصمان صىعت‪ ،‬معذن ی تجاست استان اسدبیل ‪ :‬‬ ‫خا فشیشی محصًل‪،‬‬ ‫ مذٌ تشیه مشکل ارسبایجان غشبی است‬ ‫بیش اص چُاس َضاس فشصت شغلی‬ ‫ دس صىًف تًلیذی اسدبیل ایجاد شذ‬ ‫استاوذاس ارسبایجان غشبی گفتت‪ :‬ختا ‬ ‫فشیشی محصًالت بٍ ییتظٌ دس وتًصٌ ‬ ‫کشایسصی اص مُمتشیه مشتکت ت ایته ‬ ‫استان بٍ شماس می سید‪ .‬‬ ‫محمذ کبد مقتمذیبن کبدساج افضید‪:‬‬ ‫سفـ ایه مـکل ویبصمىذ ثشوبمٍ ف امای ی‬ ‫مذیوی اػت کٍ دػاتاگابٌ َاب دس ان‬ ‫مک ثٍ ایشای مفبد ان ثًدٌ ی اػتبوذاسی ویض ثبیذ دس کىبس وُبدَبی دیگاش ثاٍ‬ ‫وهؾ افشیىی ثپشداصد‪.‬یی گفت‪ :‬ایلًیت دیلت ػیضدَم دس کـًس سیان ػابصی‬ ‫دس مشصَب ی تهًیت تقبمالج ی مشایداج ثب کـًسَبی َمؼبیٍ اػت کٍ ویبصماىاذ‬ ‫ی فضم یُبدی اػت تب مجبدی مشصَب ثذین تًق ی مـکل فقب ثبؿذ‪.‬‬ ‫اػتبوذاس ارسثبیابن غشثی ثب ثیبن ایىکٍ ایه اػتبن ثب ‪ ۰‬گماشک ی پاىاج پابیابواٍ‬ ‫کبدساتی داسای مضیت َبی مشصی ثؼیبسی اػت اؽُبس داؿت‪ :‬دس صمیىٍ کشیذیس‬ ‫َبی صمیىی ی ًَایی ویض اػتبن داسای مضیت َبی فشایاوی اػت کٍ ثبیاذ مایاضان‬ ‫ثشخًسداسی ؿُشیوذان اص ایه مضیت َب ومًد فیىی پیذا کىذ‪.‬مقتمذیبن ثاب ثایابن‬ ‫ایىکٍ ‪َ ۴۱‬ضاس ثبغذاس دس ایه اػتبن فقبلیت اقتلبدی داسوذ افضید‪ :‬الصم اػت تاب‬ ‫مـکالج ثبغبج ػیت ی ػبمبوذَی ایه محلً اػتشاتظی دس اػاشؿ یقات‬ ‫اوابم ؿًد تب دس ایىذٌ ثب مـکل مًایٍ وـذ‪.‬یی ثب اؿبسٌ ثٍ ؽشفیت َبی ثاخاؾ‬ ‫خلًکی دس صمیىٍ کبدساج ػیت ی ثبصاسیبثی گفت‪ :‬الصم اػات تاب فضاب ی‬ ‫ثؼتشَب سا ثشای فقبلیت ایه ثخؾ ی ویض یسید اػتبستبح َب ی کؼت ی کبسَبی وً‬ ‫فشاَم کشد‪.‬مقتمذیبن اص یصاستخبوٍ َبی مخت ا اص یام اٍ وایاشی‪ ،‬کامات ی‬ ‫ساَذاسی خًاػت تب صیش ػبخت َبی تًػقٍ اػتبن سا ثب یذیت ثایاـاتاش ماًسد‬ ‫تًیٍ قشاس دادٌ ی دس صمیىٍ فشاَم کشدن ثؼتاشَابی ماىابػات حامال ی واهال‬ ‫محلًالج ویض ی َمت مضبف داؿتٍ ثبؿىذ‪.‬‬ ‫یی ثب اؿبسٌ ثٍ ویبص اػتبن ثٍ ‪ ۲۱۱‬تب ‪ ۴۱۱‬کبمیًن دس ثخؾ حمل ی وهل ثاٍ ییاظٌ‬ ‫دس ثخؾ کـبیسصی گفت‪ :‬تب صیشػبخت َبی ایه حًصٌ تًػقٍ ویبثذ دػتیبثی ثٍ‬ ‫پیـشفت ی تًػقٍ ثٍ کىذی محهق خًاَذ ؿذ‪.‬‬ ‫سییس ساصمان صىتعتت‪ ،‬متعتذن ی ‬ ‫تجاست استان اسدبیل گفت‪ :‬چتُتاس ‬ ‫َضاس ی ‪ ۱۷۷‬فشصت شغتلتی دس ‪ ۷۱‬‬ ‫ماٍَ گزشتٍ اص سال جاسی دس صىًف ‬ ‫تًلیذی ایه استان ایجاد شذٌ است‪ .‬‬ ‫سامیه کبدقی ثیبن کاشد‪ :‬اؿاتالاب‬ ‫ایابد ؿذٌ دس ثاخاؾ اکاىابف ثاب‬ ‫ثخؾ کىقت اػتبن ثشاثشی میکىذ ی تالؽَب ثش ایه اػت تب َمچىبن کاىاًف‬ ‫تًلیذی ی پخؾ سا ثب اؿتلب مًلذ مًسد حمبیت قشاس دَیم‪.‬یی افضید‪ :‬دس کاىابس‬ ‫اؿتلب ایابدی کىًف تًلیذی ثب پًؿؾ ثیمٍای تالؽ میؿًد تاب َاماچاىابن‬ ‫یاحذَبی کىفی فقبلیت خًد سا گؼتشؽ دَىذ تب ثٍ اصای َش یاحذ کىفی ثشای‬ ‫‪ ۲‬تب ‪ ۲‬وفش اؿتلب ایابد ؿًد‪.‬سییغ ػبصمبن کىقت‪ ،‬مقذن ی تااابسج اػاتابن‬ ‫اسدثیل اؽُبس کشد‪َ :‬م اکىًن دس قبلت ‪َ ۶۶‬ضاس یاحذ کىفی دس اػتابن صمایاىاٍ‬ ‫اؿتلب ‪َ ۰۰۱‬ضاس وفش دس ایه ثخؾ فشاَم امذٌ اػت تب ثخـی اص یمقیت اػتبن‬ ‫اص ایه محل استضا کىىذ‪.‬یی ثب اؿبسٌ ثٍ یسید وؾبممىذ دس حًصٌ ثبصسػای َاب ی‬ ‫کىتش ثبصاس دس کىبس ثشخاًسد ؿابیؼاتاٍ پا ایاغ اقاتالابدی ثاب اکاىابف ی‬ ‫تًلیذکىىذگبن‪ ،‬اضبفٍ کشد‪ :‬ثٍ َیچ ییٍ اکىبف ثٍ دوجب ایحبف حق مشدم ی یب‬ ‫کمفشیؿی ی احتکبس ویؼتىذ؛ ث کٍ تالؿـبن ثش ایه اػت تب ثب اسامؾ ثیـتش مشدم‬ ‫سا دس تبمیه کبالَبی اػبػی کم کىىذ‪.‬‬ ‫کبدقی ثب قذسداوی اص َمشاَی ‪ ۲‬ػبلٍ اکىبف ثب مؼئًالن اػتبن اسدثیل دس صمیىاٍ‬ ‫کىتش ؿیًؿ ییشیع کشیوب ادامٍ داد‪ :‬ثٍتذسیج ؿبَذ فشیکؾ کشدن ثایامابسی‬ ‫کًییذ‪ ۰۰ -‬دس کـًس ی اػتبن َؼتیم ی دس ایه ؿشایاظ اکاىابف دس اواتاؾابس‬ ‫ثُشٌمىذی اص یفذٌَبی دادٌ ؿذٌ مجىی ثش یجشان خؼبسج ان ایبم ویض َؼتىذ‪.‬‬ ‫یی تلشیر کشد‪ :‬اکىبف اص لحبػ پشداخت ا ‪ ،‬تبمیه َضیىٍ ایبسٌ مالابصٌ ی‬ ‫ػبیش َضیىٍ َب مبوىذ اه‪ ،‬ثش ی گبص دابس مـکل َؼتىذ ی دس ایه ساػتب پیگیشی‬ ‫الصم ثشای پشداخت تؼُیالج دس ‪ ۰۲‬سػتٍ ؿل ی اػیتدیذٌ اص ؿیًؿ ییاشیع‬ ‫کشیوب پیگیشی میؿًد‪.‬‬ ‫اتصال بٍ باصاس یک َضاس ی ‪ ۵۶‬وفش ‬ ‫با اجشای طشح ملی مشاغل خاوگی دس صوجان‬ ‫مذیش اجشایی طشح ملی تًسعٍ مشاغل خاوگی استان صوجان گفت‪ :‬تتاکتىتًن دس ‬ ‫مجمًع اشتغال یک َضاسی ‪ ۵۶‬وفش دس ایه استان بٍ یاسطٍ طشح تًسعتٍ مشتاغتل ‬ ‫خاوگی‪ ،‬ایجاد‪ ،‬اویا ی پایذاسساصی شذٌ است‪ .‬‬ ‫لیال ای ی اؽُبس داؿت‪ :‬ػُمیٍ دس وؾش گشفتٍ ؿذٌ ثشای اػتبن صوااابن دس ایاه‬ ‫عشح َضاس ی ‪ ۰۱۱‬وفش ثًد ی تب کىًن َضاس ی ‪ ۵۶‬وفش د ساقبلت ایه عشح کابحات‬ ‫ؿلل ؿذٌ اوذ‪ .‬یی افضید‪ :‬عشح م ی تًػقٍ مـبغل خبوگی دس ػٍ فبص پیؾثیىای‬ ‫ؿذٌ کٍ فبص ای ؿىبػبیی ی ایلًیتثىذی مضیت‪ ،‬ؽشفیت ی پتبوؼیلَبی اؿتالاب‬ ‫دس حًصٌ مـبغل خبوگی‪ ،‬فبص دیم مشثًط ثٍ تًاومىذػبصی متهبضیابن اص عاشیاق‬ ‫مـبیسٌ‪ ،‬ساَىمبیی‪ ،‬اػتقذادػىای ی فبص ػًم اتلب ثٍ ثبصاس اػات‪.‬ایاه مؼائاً‬ ‫ادامٍ داد‪ :‬دس اسصیبثی ایلیٍ ایه عشح ثیؾ اص ػٍ َضاس ی ‪ ۰۱۱‬وفش ػبفت اسصیابثای‬ ‫ایلیٍ‪َ ،‬ضاس ی ‪ ۶۱۱‬وفشػبفت اػتقذادػىای اوابم ؿاذٌ ی واضدیا ‪َ ۰۱‬اضاس‬ ‫وفشػبفت ویض مـبیسٌ ی َذایت ثٍ متهبضیبن اسائٍ ؿذٌ اػت‪ ،‬اماًصؽ‪ ،‬ماشح اٍ‬ ‫ثقذی ایشای عشح م ی تًػقٍ مـبغل خبوگی اػت کٍ پىج َاضاس وافاشػابفات‬ ‫امًصؽ فمًمی ی اُبس َضاس وفشػبفت امًصؽ تخللی ی ‪ ۴۲۶‬وفشػبفت ویض‬ ‫امًصؽ مُبستی اسائٍ ؿذٌ اػت‪.‬مذیش ایشایی عشح م ی تًػقٍ مـبغل خبواگای‬ ‫اػتبن صوابن ثب ثیبن ایىکٍ َضاس ی ‪ ۵۶‬مًسد اتلب ثٍ ثبصاس اوابمؿذٌ کٍ ‪ ۰۰۰‬وفاش‬ ‫اوبن سا صوبن ی ‪ ۲۰۰‬وفش سا مشدان تـکیل می دَاذ‪ ،‬تلاشیار کاشد‪ :‬کؼات ی‬ ‫کبسَبی کًا ی متًػظ دس یاقـ مًتًس محشکٍ اقتلبدی ی ایتمبفی کـاًس‬ ‫محؼًه میؿًد‪ ،‬ایه ثخؾ ثٍ عًس حتم وهؾ ثؼیبس اثشگزاسی دس ایابد اؿتلب‬ ‫ی اقتلبد خبوًادٌ َب ی کبَؾ ثیکبسی دس یبمقٍ داسد‪.‬ای ی خابعاشوـابن کاشد‪:‬‬ ‫یکی اص وهبط ضق افشادی کٍ یاسد مـبغل خبوگی میؿًوذ‪ ،‬واذاؿاتاه ثابصاس‬ ‫فشیؽ ی وشػیذن ثٍ دسامذ مـخق اػت کٍ دس عشح م ای تاًػاقاٍ مـابغال‬ ‫خبوگی ثٍ ان تًیٍ ؿذٌ ی پیؾساوبن ح هٍ اتلب ثٍ ثبصاس محؼًه میؿًوذ‪.‬‬ ‫اگْی دػَت هجوغ ػوَهی ػبدی ثطَس فَق الؼبدُ ًَثت دٍم‬ ‫ششوت تؼبًٍی هسىی وبسوٌبى سبصهبى جْبد وشبٍسصی ‪ 2‬استبى ارسثبیجبى ششلی‬ ‫ثذیٌَسیلِ ثبطالع ولیِ اػضبء هحتشم ششوت تؼبًٍی هسىی سبصهبى جْبد وشبٍسصی ‪ 2‬استبى ارسثبیجبى ششلی ‪ ،‬ثِ شوبسُ ثجتی ‪ٍ 742‬ثِ شوٌوبسوِ هولوی‬ ‫‪ ۹۹86۹373۹2۹‬هیشسبًذ‪ .‬جلسِ هجوغ ػوَهی ػبدی ثطَس فَق الؼبدُ ًَثت دٍم ‪ ،‬ساس سبػت‪ ۹5 :3۹‬سٍصسِ شٌجِ ‪۹4۹۹0۹۹0۹2‬دس هحل ششوت خوذهوبت‬ ‫حوبیتی ٍالغ دس ًاف ساُ جٌت وَی اشىبى ‪ ،‬ثشگضاس خَاّذ شذ ‪ .‬لزا اص توبهی اػضبء هحتشم دػَت هیشَد دسایی جلسِ حضَس ثْن سسبًٌذ‪.‬‬ ‫دستَس جلسِ ‪:‬‬ ‫و استوبع وتجی گضاسش ّیئت هذیشُ‬ ‫و استوبع وتجی گضاسش ثبصسس‬ ‫و اتخبر تاوین دس خاَص ثیالى هبلی سبلْبی ‪99ٍ 98ٍ 97‬‬ ‫و تؼییی خط ٍهشی اتی ششوت‬ ‫و طشح ٍتؼییی هیضاى ثَدجِ ثشای سبل جبسی‪۹4۹۹‬‬ ‫و ثشگضاسی اًتخبثبت ّیئت هذیشُ‬ ‫و ثشگضاسی اًتخبثبت ثبصسس‬ ‫و اًتخبه ًٍحَُ اًتشبس اگْی دػَت ثِ هجوغ ػوَهی‬ ‫تزوش ‪ : ۹‬افشادی وِ ػاللِ هٌذ ثِ ثجت ًبم داٍطلجی دس سوت ّیئت هذیشُ ٍثبصسس ششوت هیجبشٌذ هی تَاًٌذ حذاوثش تب یه ّفتِ ثؼذ اص ًشش اگْی ‪ ،‬فشم ّبی هشثَطِ سا تىووویول‬ ‫ٍهذاسن خَد سا ثِ ششوت تؼبًٍی تحَیل ًوبیٌذ‪.‬‬ ‫تزوش ‪ : 2‬افشادی وِ لاذ داسًذ ثشای حضَس دس هجوغ ػوَهی ٍویل خَد سا اػضام ًوبیٌذ ‪ ،‬هیجبیست اص سبػت ‪۹۹‬تب ‪ ۹2‬هَسخِ ‪ ۹4۹۹0۹۹0۹7‬الی ‪ ۹4۹۹0۹۹0۹۹‬ثب حضَس تَام ٍویول‬ ‫ٍهَویل دس دفتش تؼبًٍی حضَس یبفتِ ٍٍسلِ حضَس سا ثٌبم ٍویل دسحضَس ّیئت هذیشُ ٍثبصسس دسیبفت داسًذ ‪ .‬تَضیح ایٌىِ ثِ ٍوبلتٌبهِ ّبی غیش سسوی تشتیت اثش دادُ ًخَاّذ شذ‪.‬‬ ‫ّیئت هذیشُ ششوت تؼبًٍی هسىی وبسوٌبى سبصهبى جْبد وشبٍسصی ‪2‬‬ ‫‪*۹0496‬تبسیخ اًتشبس‪ * ۹4۹۹0۹۹023 :‬سٍصًبهِ اسن‬ ‫‪3‬‬ ‫ػشپشػت ؿجکٍ ثُذاؿت ی دسمبن ابساییمب گفت‪:‬‬ ‫حذید ‪ ۰۱‬دسکذ اص یاکؼه کشیوب دس ایه ؿُشػتابن‬ ‫ثب مشایقٍ گشیٌ َبی ػیبسی یاکؼیىابػایاًن ؿابمال‬ ‫ثًُسصان ی کبسؿىبػبن ثُذاؿتی ثٍ ت ت سیػتبَب‬ ‫ی دس دسه مىبص اوابم میؿًد‪.‬‬ ‫*ثیشتش ثیوبساى وشًٍبیی اٍسطاًس ّشتشٍد‬ ‫جضٍ ٍاوسیًضدُّب ّستٌذ‬ ‫سئیغ ؿجکٍ ثُذاؿت ی دسمبن َـتشید گفت‪ :‬اغ ت‬ ‫کؼبوی کٍ ثشای دسمبن ی ثب فالیم کشیوب ثٍ ایسطاوغ‬ ‫مشایقٍ میکىىذ‪ ،‬یضی یاکؼهوضدٌَب َؼتىذ ی ثٍ وؾش‬ ‫میسػذ ؿذج ثیمبسی دس یاکؼهوضدٌَب ثایاـاتاش اص‬ ‫کؼبوی اػت کٍ یاکؼه دسیبفت کشدٌاوذ‪.‬‬ ‫* دادگستشی ارسثبیجبىششلی ثِ حوَاد‬ ‫سبختوبًی ٍسٍد هیوٌذ‬ ‫ػشپشػت مقبیوت ایتمبفی ی پیـگایاشی اص یقاًؿ‬ ‫یشم دادگؼتشی کل ارسثبیابنؿشقی گافات‪ :‬ایاه‬ ‫مامًفٍ ثٍ دلیل اَمیت ی ت فبج یبوی ثٍ ماًضاًؿ‬ ‫حًادث ػبختمبوی دس ػغر اػاتابن ثاٍ خلاًف‬ ‫کالوـُش تجشیض یسید پیذا میکىذ‪. .‬‬ ‫* وویتِ ّبی وویسیَى هجبسصُ ثب لبچبق وبال‬ ‫دس ارسثبیجبىششلی فؼبل شًَذ‬ ‫مقبین ػیبػی‪ ،‬امىایاتای ی ایاتامابفای اػاتابواذاس‬ ‫ارسثبیابن ؿشقی‪ ،‬ثب تاکیذ ثش ایشای ثیکمیکبػات‬ ‫قًاویه حًصٌ مجبسصٌ ثب قباب ‪ ،‬فقب ؿذن کمیتٍَابی‬ ‫تخللی کمیؼیًن مجبسصٌ ثب قباب کبالی اػاتابن‪،‬‬ ‫ثًیظٌ کمیتٍ فشَىگی سا دس ساػتبی ی ت مـابسکات‬ ‫تـکلَبی مشدمی خًاػتبس ؿذ‪.‬‬ ‫* سییس داًشگبُ ػلَم پضشىی توجوشیوض‪:‬‬ ‫اًتشبس سَیِ اُهیىشٍى ششایط هَجوَد سا‬ ‫شىٌٌذُ هیوٌذ‬ ‫سئیغ داوـگبٌ ف ًم پضؿکی تجشیض گافات‪ :‬اواتاـابس‬ ‫ػشیـ ػًیٍ یذیذ ییشیع کشیوب ثب وابم اممایاکاشین‬ ‫ؿشایظ مًیًد کشیوبیی دس ػغر کـًس ی اػتابن سا‬ ‫ؿکىىاذٌ مای کاىاذ‪ .‬یی اؽاُابس کاشد‪ :‬افاضایاؾ‬ ‫یاکؼیىبػیًن کشیوب اص یسید ثٍ مًج َبی احتامابلای‬ ‫ایىذٌ ی ًگیشی خًاَذ کشد کٍ دس ایه ساػتب ثابیاذ‬ ‫اقذامبج فًسی ی ػشیـ اص ػاًی داوـاگابٌ فا اًم‬ ‫پضؿکی ثشای افضایؾ مشاکض یاکؼیىبػیًن ثٍ اوااابم‬ ‫ثشػذ تب مشدم ثشای تضسیق دص ػاًم ثاٍ ساحاتای دس‬ ‫مشاکض حضًس یبثىذ‪.‬‬ ‫* ‪ً ۹9‬فش دس ارسثبیجبى ششلی جبى خَد سا‬ ‫ثش اثش ثشق گشفتگی اص دست دادًذ‬ ‫مذیشکل پضؿکی قابواًوای ارسثابیااابن ؿاشقای اص‬ ‫یبنثبخته ‪ ۰۰‬وفش ثش اثش ثش گشفتگی دس َـت مبَاٍ‬ ‫ػب یبسی دس اػتبن خجش داد‪.‬ف ی کفبییفشد اؽُابس‬ ‫کشد‪ :‬عی َـت مبٌ ػب یابسی ‪ ۰۰‬وافاش ثاش اثاش‬ ‫ثش گشفتگی دس ارسثبیابنؿشقی یابن خاًد سا اص‬ ‫دػت دادوذ کٍ اص ایه تقذاد دی وفش صن ی ثهیاٍ ماشد‬ ‫ثًدوذ‪.‬یی ادامٍ داد‪ :‬ایه امبس وؼجت ثٍ مذج مـابثاٍ‬ ‫ػب قجل کٍ ‪ ۲۲‬وفش فًج ؿذٌ ثًد ثاب ااُابس وافاش‬ ‫کبَؾ ثٍ ‪ ۰۰‬وفش سػیذٌ اػت‪.‬‬ ‫* ٍاگزاسی فیجش ًَسی ثِ ٍاحذّبی تجبسی‬ ‫ٍ وستٍوبسّب دس ارسثبیجبى ششلی‬ ‫مذیش مخبثشاج مىغهٍ ارسثبیابن ؿشقی گفت‪ :‬فایاجاش‬ ‫وًسی ثب ؿشایظ ییظٌ ثٍ متهبضیبن ثىگبٌَبی اقتلبدی‬ ‫ی کؼت یکبسَبی اػتبن یاگزاس مای ؿاًد‪.‬یاًػا‬ ‫ؿکًسی ثب افالم ایه خجاش اؽاُابس کاشد‪ :‬ثؼاتاش ی‬ ‫صیشػبخت َبی الصم ثشای یاگزاسی فیجش واًسی ثاٍ‬ ‫فىًان مؼیش امه ی پبیذاس دػتشػی ثاٍ ؿاجاکاٍ َابی‬ ‫یُبوی ی مح ی اعالفبج ثشای یاحذَبی تاابسی ی‬ ‫ثىگبٌَبی اقتلبدی اػتبن فشاَم ؿذٌ ی ماتاهابضایابن‬ ‫اػتفبدٌ اص فیجش وًسی میتًاوىذ تب اخش ػب یبسی اص‬ ‫تخفیفبج اسائٍ ؿذٌ دس ایه عشح اػتفبدٌ کىىذ‪.‬‬ ‫* خَصستبى چْبسهیی استبى پوشتاوبد‬ ‫وشَس است‬ ‫یبوـیه سئیغ پ یغ ساًَس وبیب ثب تبکیذ ثش ایىکٍ دس‬ ‫عً ‪ ۰‬مبٍَ امؼب ‪ ۶۰۱‬وفش دس یبدٌ َبی خًصػتابن‬ ‫یبن خًد سا اص دػت دادواذ گافات‪ :‬خاًصػاتابن‬ ‫اُبسمیه اػتبن پشتلبدف کـًس اػت لزا فالیٌ ثاش‬ ‫ضشیسج ایابد صیشػبخت َابی تاشافایاکای ثابیاذ‬ ‫مًضًؿ فشَىگ ساوىذگی ویض دس ایه اػاتابن ماًسد‬ ‫تًیٍ قشاس گیشد‪.‬‬ ‫* اصفْبى ًیبصهٌذ ثشلشاسی پشٍاص هستمیون‬ ‫ثِ سٍسیِ‪ ،‬وَیت ٍ ػوبى است‬ ‫مذیش کل گمشک اػتبن اکفُبن گفت ‪ :‬ثاشقاشاسی‬ ‫پشیاص مؼتهیم اص ایه خغٍ ثٍ سیػیٍ‪ ،‬کًیت ی فامابن‬ ‫ثٍ فىًان مهابکاذ کابدساتای ضاشیسی اػات اماب‬ ‫َیچگًوٍ ثشوبمٍ سیضی دس ایه صمیاىاٍ اوااابم وـاذٌ‬ ‫اػت‪ .‬سػً کًَؼاتابوای پاضیٌ افاضید‪:‬دسکاًسج‬ ‫ثشقشاسی پشیاص ثٍ سیػیٍ میتًان کبالَب ی محلًالج‬ ‫گ خبوٍ ای ایه اػتبن سا ثٍ ساحتی ثٍ ان کـًس مىتهل‬ ‫کشد‪.‬یی اضبفٍ کشد‪ :‬دس صمبن حبضش َـت پشیاص ثاٍ‬ ‫وا ‪َ ،‬فت پشیاص ثٍ تشکمىؼتبن‪ ۲ ،‬پشیاص ثٍ دیحاٍ‬ ‫ی ‪۲‬پشیاص ثٍ دیثی اوابم میؿًد‪.‬‬ صفحه 3 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫اخبار کَتاُ اجتواعی‬ ‫ًحَُ حذف جزائن کزًٍایی‬ ‫اعالم شذ‬ ‫سییغ پّیغ س ‪ٛٞ‬س ٘اجا ٘الحال‪ ٜٛ‬حالزف جالش ئالٓ‬ ‫وش‪٘ٚ‬ایی س تـشیح وشد‪.‬‬ ‫ػشد س ػیذوٕاَ ‪ٞ‬ادیا٘فش تالا حضال‪ٛ‬س دس جالٕالع‬ ‫یثشٍ٘اس ٖ دستاس‪ ٜ‬حزف جش ئٓ وش‪٘ٚ‬ایی ٌالفالت‪۳‬‬ ‫دس یٗ یل‪ٛ‬ف تخ وشدْ و‪ ٝ‬عالی ؿالش یالغالی‬ ‫تت‪ ٖ ٛ‬جش ئٓ وش‪٘ٚ‬ایی س حزف وشد‪ٚ .‬ی دستالاس‪ٜ‬‬ ‫یٗ ؿش یظ فض‪ٚ‬د‪ٕٔ ۳‬ىٗ ػت فش دی حىأی س‬ ‫ص فشٔا٘ذ سی ‪ٞ‬ا ٌشفت‪ ٝ‬تاؿ‪ٙ‬ذ‪ٔ ،‬ا یالٗ حالىالاْ ص‬ ‫ػ‪ٛ‬ی ػتا٘ذ سی یا فشٔا٘ذ سی ت‪ٔ ٝ‬الا تالخ ٘ـالذ‪ٜ‬‬ ‫تاؿذ‪ .‬یا دس ٔ‪ ٛ‬سدی پشػالتالاس ٖ ‪ ٚ‬والادس دسٔالاٖ‪،‬‬ ‫فش دی د س ی حىاْ لضایی‪ ،‬یثشٍ٘اس ٖ‪ ،‬تیٕالاس ٖ‬ ‫‪ ٚ‬فش د د س ی ‪ٚ‬لت عُٕ جالش حالی‪ ،‬فالش دی وال‪ٝ‬‬ ‫ٔحُ واس ‪ٔ ٚ‬أ‪ٛ‬سیتـالاٖ دس عالشح تالاؿالذ ‪... ٚ‬‬ ‫ٔی ت‪ٙ٘ ٛ‬ذ ٔـٕ‪ َٛ‬حالزف یالٗ جالش ئالٓ ؿال‪٘ٛ‬الذ‪.‬‬ ‫‪ٞ‬ادیا٘فش ظ‪ٟ‬اس وشد‪ ۳‬یالٗ فالش د تال‪ ٝ‬ػال‪ ٝ‬عالشیالک‬ ‫ٔیت‪ٙ٘ ٛ‬ذ ٘ؼثت ت‪ ٝ‬حزف یٗ جش ئٓ لذ ْ وال‪ٙ‬ال‪ٙ‬الذ‪.‬‬ ‫‪ٔ َٚ‬ش جع‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬دفاتش پّیغ ‪ ،۰۱ +‬د‪ٔ ْٚ‬ش جعال‪ ٝ‬تال‪ٝ‬‬ ‫‪ٞ‬یات‪ٞ‬ای سػیذٌی ٔاد‪ ٚ ۵ ٜ‬ػال‪ٔ ْٛ‬الش جالعال‪ ٝ‬تال‪ٝ‬‬ ‫پّیغ س ‪ٕٙٞ‬ایی ‪ ٚ‬س ٘‪ٙ‬ذٌی ػتاٖ ‪ٞ‬الا دس ػالش ػالش‬ ‫وـ‪ٛ‬س‪ٚ .‬ی ضاف‪ ٝ‬والشد‪ ۳‬الصْ ػالت یالٗ فالش د‬ ‫ٔذ سن ‪ٔ ٚ‬ؼت‪ٙ‬ذ ت ی‪ٛ‬د س ٘یض ‪ٕٞ‬ش ‪ ٜ‬د ؿت‪ ٚ ٝ‬دس‬ ‫ا٘لا س ئ‪ ٝ‬و‪ٙٙ‬ذ تا پغ ص ٘لاْ تشسػی ‪ٞ‬الای الصْ‬ ‫٘ؼثت ت‪ ٝ‬حزف یٗ جش ئٓ لذ ْ ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫پٌجشٌبِ ‪ 32‬دی ‪ 02 * 0011‬ژاًَیِ ‪ 01 * 3133‬جوادی الثاًی‪ * 0002‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَز ایکیٌجی ایل ) * شوارُ ( سایی ) ‪2003 :‬‬ ‫کویتِ تحقیقات کٍَید ‪ 0۱‬اعالم کردد‪:‬‬ ‫ابرترال ٍ‬ ‫بدای جلَگیدی از افزایر‬ ‫تجدبِ پیک بعدی کدًٍرا در کشرَر‬ ‫هْن تدیی ٍ بْتدیی راُ حل تزریق ٍز‬ ‫سَم یا یاداٍر ٍاکسی ّای هَجَد در‬ ‫کشَر ٍ اداهِ ٍ تشردیرد اارداهرات‬ ‫پیشگیداًِ ٍ بْداشتی در خاًِ جاهعِ ٍ‬ ‫هحل کار است‪.‬‬ ‫ت‪٘ ٝ‬مُ ص ٔعا‪٘ٚ‬ت تحمیمات ‪ ٚ‬ف‪ٙ‬الا‪ٚ‬سی‬ ‫‪ٚ‬ص ست ت‪ٟ‬ذ ؿت‪ ،‬پیاْ کالّالی ٌالض س‪ٜ‬‬ ‫تشی ن‪ٞ ٚ ُٟ‬فتٓ وٕیت‪ ٝ‬تحمیمات ‪ٚ‬‬ ‫یخق و‪ٚٛ‬یذ‪ ۰۲ -‬ت‪ ٝ‬یٗ ؿشح ػالت‪۳‬‬ ‫ٌشن‪ ٝ‬ؿذت تیٕاسی ص یی ‪ ٚ‬سیالا٘الت‬ ‫(ػ‪ٛ‬ی‪ٔٚ )ٝ‬یىش‪ ٖٚ‬وٕتش ص ‪ ٚ‬سیالا٘الت‬ ‫‪ٞ‬ای لثّی ػت‪ٔ ،‬ا تا ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬لالذست‬ ‫ػالالالش یالالالت تالالالاالی اٖ‪ ،‬دسکالالالذ‬ ‫‪ ٚ‬وؼی‪ٙ‬اػی‪ ٖٛ‬پاییٗ ت‪ٚ ٝ‬یظ‪ ٜ‬د‪ٚ‬ص ػ‪ٚ ْٛ‬‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ سعایت پاییٗ پش‪ٚ‬تىُ ‪ٞ‬الا دس‬ ‫وـ‪ٛ‬س ٔا ٘ؼثت تال‪ ٝ‬ػالایالش وـال‪ٛ‬س‪ٞ‬الا‪،‬‬ ‫ٍ٘ش ٘ی ٘اؿی ص فض یؾ تعالذ د ٔال‪ ٛ‬سد‬ ‫تتخ ‪ ٚ‬دس ٘تیل‪ ٝ‬اٖ‪ ،‬فالض یالؾ تالعالذ د‬ ‫ٔ‪ ٛ‬سد تؼتشی دس پیه ؿـٓ ‪ٕٞ‬چال‪ٙ‬الاٖ‬ ‫‪ٚ‬ج‪ٛ‬د د سد‪ .‬ت‪ٙ‬اتش یٗ الصْ ػت تضسیالک‬ ‫د‪ٚ‬ص ػ‪ ٚ ْٛ‬وؼٗ ‪ٞ‬ا ‪ ٚ‬سعایت پش‪ٚ‬تىُ‬ ‫‪ٞ‬ای ت‪ٟ‬ذ ؿتی دس جأع‪ٔ ٚ ٝ‬حالُ والاس‬ ‫جذی ٌشفت‪ ٝ‬ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫دس حاَ حاضش وـال‪ٛ‬س ٔالا ص جالّٕال‪ٝ‬‬ ‫الزام هشوَ ى بِ ارائِ کارت ٍاکسی‬ ‫بدای اعزام بِ هداکز اهَزشی‬ ‫جاًشیی سازهاى ٍظریر رِ‬ ‫عوَهی اًتظراهری کشرَر‬ ‫گ ت‪ّ :‬رورِ هشرورَ ى‬ ‫اعزاهی بْوی سال جراری‬ ‫بِ بعد بدای پرییردد در‬ ‫هررداکررز اهررَزد رزم‬ ‫هقدهاتی ًیدٍّای هسرلر‬ ‫هلزم بِ ارائِ کارت تزریرق‬ ‫رژین غذایی صحیح با هصزف‬ ‫رٍساًِ ‪ ۶‬تا ‪ ۸‬لیَاى اب سالن‬ ‫ٍاکسی کدًٍا ّستٌد‪.‬‬ ‫ٔؼئ‪ َٛ‬أ‪ٛ‬صؽ ‪ٍٕٞ‬ا٘ی ٘ؼتیت‪ ٛ‬تحمیمات تالغالزیال‪ٝ‬‬ ‫ی ‪ ٚ‬ک‪ٙ‬ایع غز یی وـ‪ٛ‬س‪٘ ،‬مؾ تغزی‪ ٝ‬ػآِ س دس‬ ‫تم‪ٛ‬یت ػیؼتٓ یٕ‪ٙ‬ی تذٖ تال‪ٚ ٝ‬یالظ‪ ٜ‬دس پالا٘الذٔالی‬ ‫و‪ٚٛ‬یذ ‪ ۰۲‬تؼیاس ٔ‪ ٟٓ‬ع‪ ٖ ٛٙ‬وشد‪ٔ.‬ی‪ٙ‬ا وا‪ٚ‬یا٘ی‪ ،‬تالش‬ ‫٘مؾ تغزی‪ ٝ‬کحیح دس تم‪ٛ‬یت ػیؼتٓ یٕ‪ٙ‬ی تالذٖ‬ ‫ت‪ٚ ٝ‬یظ‪ ٜ‬دس ؿش یظ ‪ٌٕٝٞ‬یشی وش‪٘ٚ‬ا تاویذ والشد ‪ٚ‬‬ ‫فض‪ٚ‬د‪ ۳‬تضعیف ػیؼتٓ یٕ‪ٙ‬ی تذٖ ت‪ ٚ ٝ‬ػغ‪ ٝ‬تش٘أال‪ٝ‬‬ ‫غز یی ٘أ‪ٙ‬اػه تاعث وا‪ٞ‬ؾ ٔمالا‪ٔٚ‬الت تالذٖ دس‬ ‫تش تش ع‪ ُٔ ٛ‬تیٕاسیص ٘ظیش ‪ٚ‬یش‪ٚ‬ع وش‪٘ٚ‬ا ٔیؿال‪ٛ‬د‬ ‫‪ ٚ‬دس ک‪ٛ‬ست تتخء ٔ‪ٛ‬جه فض یؾ ؿذت تیٕالاسی‬ ‫‪ ٚ‬ع‪ٛ‬ال٘ی ؿذٖ د‪ٚ‬س‪٘ ٜ‬ما‪ٞ‬ت ٔیؿ‪ٛ‬د‪.‬ت‪ٌ ٝ‬فت‪ ٝ‬یالٗ‬ ‫واسؿ‪ٙ‬اع تغزی‪ ،ٝ‬سطیٓ غز یی کالحالیالح ؿالأالُ‬ ‫ٔلشف س‪ٚ‬ص ٘‪ٔ ٝ‬مذ س ٔتعادَ ‪ٔ ٚ‬التال‪ٙ‬ال‪ٛ‬ز ص ‪ٞ‬الٕال‪ٝ‬‬ ‫ٌش‪ٞ ٜٚ‬ای غز یی (٘اٖ ‪ ٚ‬غخت‪ ،‬ػثالضی ‪ٔ ٚ‬الیال‪،ٜٛ‬‬ ‫ؿیش ‪ ٚ‬فشا‪ٚ‬سد‪ٜٞ‬ای وٓنشب اٖ‪ٌٛ ،‬ؿت ‪ٔ ٚ‬ال‪ ٛ‬د‬ ‫جا٘ـیٗ اٖ ‪ ٚ‬حث‪ٛ‬تات) ‪ ٚ‬پش‪ٞ‬یض ص ٔلالشف صیالاد‬ ‫ٕ٘ه‪ ،‬ؿىش ‪ ٚ‬نشتی ػت‪ٚ.‬ی یاعش٘ـالاٖ والشد‪۳‬‬ ‫سطیٓ غز یی کحیح س‪ٚ‬ص ٘‪ ٝ‬ضٕٗ حفظ ‪ ٚ‬ستمالای‬ ‫ػخٔت فشد ت‪ ٝ‬ت‪ٟ‬ث‪ٛ‬د عّٕىشد ػیؼتٓ یٕ‪ٙ‬الی تالذٖ‬ ‫‪ٚ‬ی ٘یض وٕه ٔیو‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ػشد س سحٕاٖ عّیذ‪ٚ‬ػت دس تـشیح یٗ یثش ظ‪ٟ‬اس د ؿت‪ ۳‬تا ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬فالعالاِالیالت‬ ‫حذ وثشی ٔش وض تضسیک ‪ ٚ‬وؼٗ و‪ٚٛ‬یذ ‪ ۰۲‬دس ػش ػالش وـال‪ٛ‬س ‪ ٚ‬تال‪ٛ‬جال‪ٚ ٝ‬یالظ‪ٜ‬‬ ‫٘یش‪ٞٚ‬ای ٔؼّح ت‪ ٝ‬حفظ ػخٔتی ٔـٕ‪ٛ‬الٖ حیٗ یذٔالت ػالشتالاصی‪ ،‬ص یالٗ س‪ٚ‬‬ ‫ٔـٕ‪ٛ‬الٖ د س ی تشی أاد‪ ٜ‬ت‪ ٝ‬یذٔت یا ٔتماضیاٖ ثثت دسیال‪ ٛ‬ػالت عالض ْ تال‪ٝ‬‬ ‫یذٔت دس دفاتش یذٔات ِىتش‪٘ٚ‬یه ٘تظأی (پّیغ‪ )۰۱+‬حتٕا تایذ تش ی تضسیک‬ ‫‪ ٚ‬وؼٗ وش‪٘ٚ‬ا لذ ْ و‪ٙٙ‬ذ‪ٚ .‬ی د ٔ‪ ٝ‬د د‪ٔ ٕٝٞ ۳‬ـٕ‪ٛ‬الٖ عض ٔی ت‪ ٕٟٗ‬ػاَ جاسی‬ ‫ت‪ ٝ‬تعذ تش ی پزیشؽ دس ٔش وض أ‪ٛ‬صؽ سصْ ٔمذٔاتی ٘یش‪ٞٚ‬ای ٔؼّح ّٔضْ ت‪ ٝ‬س ئ‪ٝ‬‬ ‫واست تضسیک ‪ ٚ‬وؼٗ وش‪٘ٚ‬ا ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ‪ .‬ػشد س عّیذ‪ٚ‬ػت تیاٖ د ؿت‪ٔ ۳‬التالمالاضالیالاٖ‬ ‫عض ْ ت‪ ٝ‬یذٔت ‪ٔ ٚ‬عافیت پضؿىی ٘یض تش ی ثثت دسیال‪ ٛ‬ػالت یال‪ٛ‬د دس دفالاتالش‬ ‫یذٔات ِىتش‪٘ٚ‬یه ٘تظأی (پّیغ‪ّٔ ) ۰۱+‬ضْ ت‪ ٝ‬س ئ‪ ٝ‬والاست ‪ ٚ‬وؼالٗ والش‪٘ٚ‬الا‬ ‫‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ‪ .‬جا٘ـیٗ ػاصٔاٖ ‪ٚ‬ظیف‪ ٝ‬عٕ‪ٔٛ‬ی ٘تظأی وـ‪ٛ‬س فض‪ٚ‬د‪ٔ ۳‬ـٕ‪ٛ‬الٖ تالایالذ تالا‬ ‫ٔش جع‪ ٝ‬ت‪ٔ ٝ‬ش وض ‪ ٚ‬وؼی‪ٙ‬اػی‪ ٖٛ‬تش ی تضسیک ‪ ٚ‬وؼٗ لذ ْ و‪ٙٙ‬ذ ‪ ٚ‬تعذ ص تالضسیالک‬ ‫‪ ٚ‬وؼٗ وش‪٘ٚ‬ا ت‪ ٝ‬ػأا٘‪ ٝ‬ػخٔت ٔش جع‪ ٚ ٝ‬واست ‪ ٚ‬وؼٗ تاسوذ د س س پالشیال‪ٙ‬الت‬ ‫تٍیش٘ذ‪ٔ .‬ـٕ‪ٛ‬الٖ ‪ ٚ‬یا٘‪ ٛ‬د‪ٞ ٜ‬ای ا٘اٖ تش ی وؼه عخعات تیـتش ٔی ت‪ٙ٘ ٛ‬الذ ص‬ ‫عشیک پایٍا‪ ٜ‬عخز سػا٘ی ػاصٔاٖ تال‪٘ ٝ‬ـالا٘الی ‪،www.vazifeh.police.ir‬‬ ‫ػأا٘‪ ٝ‬تّفٗ ٌ‪ٛ‬یا ت‪ ٝ‬ؿٕاس‪ ٚ ۱۲۴۰۱۱ ٜ‬یا وا٘اَ یثشػشتاصی دس پیاْ سػاٖ ػش‪ٚ‬ؽ‬ ‫ت‪٘ ٝ‬ـا٘ی @‪ khabaresarbazi‬ص ایشیٗ یثاس ٔشت‪ٛ‬ع‪ٔ ٝ‬غّع ؿ‪٘ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫( ‪ٞ‬الالٕالالیالالت د‪ٚ‬ص یالالادا‪ٚ‬س)‪ ،‬دسٔالالاٖ‪،‬‬ ‫تؼت ‪ٞ‬ای تـخیلی‪ ،‬س‪ٚ‬ؽ پیـٍیالشی‬ ‫پشد یت‪ ٝ‬ؿذ‪ ٜ‬ػت‪.‬‬ ‫ٌض س‪ ٜ‬تالشی ؿالٕالاس‪ ۰۰ ٜ‬والٕالیالتال‪ٝ‬‬ ‫تحمیمات ‪ ٚ‬یخق و‪ٚٛ‬یذ ‪ ۰۲‬دس ی‪ٙ‬لا‬ ‫ٔ‪ٛ‬ج‪ٛ‬د ػت‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ص ست ت‪ٟ‬ذ ؿت‪ ،‬دسٔالاٖ ‪ ٚ‬أال‪ٛ‬صؽ‬ ‫پضؿىی س‪ٚ‬ص یىالـال‪ٙ‬الثال‪ ۰۱ ٝ‬ارس ٔالا‪ٜ‬‬ ‫ٔـا‪ٞ‬ذ‪ ٜ‬ػ‪ٛ‬ی‪ٔٚ ٝ‬یىش‪ ٖٚ‬وش‪٘ٚ‬ا س دس‬ ‫یش ٖ تاییذ وشد‪.‬‬ ‫‪ِٚ‬یٗ ٔ‪ٛ‬سد ‪ٔ ٚ‬یىش‪ٔ ٛ٘ ۰۰ ٖٚ‬الثالش دس‬ ‫افشیمای ج‪ٛٙ‬تی ؿ‪ٙ‬اػایی ؿذ‪ .‬ػاصٔالاٖ‬ ‫ج‪ٟ‬ا٘ی ت‪ٟ‬ذ ؿت یٗ ٌ‪ ٝ٘ٛ‬جذیذ س تال‪ٝ‬‬ ‫ع‪ ٖ ٛٙ‬یه ٌ‪ٍ٘ ٝ٘ٛ‬ش ٖ و‪ٙٙ‬ذ‪ٔ ٜ‬عشفالی‬ ‫‪ ٚ‬تالالش ػالالاع تالالشتالالیالاله ِالالفالالثالالای‬ ‫ی‪٘ٛ‬ا٘ی‪ٔٚ ،‬یىش‪٘ ٖٚ‬الاْ ٌالز سی والشد‪ٜ‬‬ ‫ػت‪ .‬وش‪٘ٚ‬ا تا و‪ ٖٛٙ‬نال‪ٟ‬الاس جال‪ٟ‬الؾ‬ ‫ط٘تیىی یغش٘ان ؿأُ اِفا‪ ،‬تتا‪ٌ ،‬أا‬ ‫‪ ٚ‬دِتا د ؿت‪ٔٚ ٚ ٝ‬یىش‪ ٖٚ‬جذیالذتالشیالٗ‬ ‫٘ؼخ‪ ٝ‬ج‪ٟ‬ؾ یافت‪ ٝ‬یٗ ‪ٚ‬یش‪ٚ‬ع ػت‪.‬‬ ‫٘تـاس ػشیع ػ‪ٛ‬ی‪ٔٚ ٝ‬یىش‪ٚ ٖٚ‬یالش‪ٚ‬ع‬ ‫وش‪٘ٚ‬ا دس وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬ای ج‪ٟ‬اٖ ‪ٍ٘ ٚ‬الش ٘الی‬ ‫ص ع‪ٛ‬ال٘ی ؿذٖ د‪ٚ‬س‪ٌ ٕٝٞ ٜ‬یشی یالٗ‬ ‫ٌ‪ ٝ٘ٛ‬تالاص‪ ،ٜ‬ص٘الً یالغالش س تالش ی‬ ‫تاص س‪ٞ‬ای ٔاِی تیٗ ِّّٕی د‪ٚ‬تالاس‪ ٜ‬تال‪ٝ‬‬ ‫کذ دسا‪ٚ‬سد‪ ٜ‬ػت‪.‬‬ ‫ثبت بی از ‪ّ 020‬زار ازدٍاج‬ ‫ٍ ‪ّ 0۲‬زار طالق در تابستاى‪0011‬‬ ‫بد پایِ اهار ثبرت احرَال‬ ‫کشَر در ترابسرتراى سرال‬ ‫‪ 0011‬در کل کشرَر ‪020‬‬ ‫ّزارٍ ‪ 31۲‬ازدٍاج ٍ ‪0۲‬‬ ‫ّزارٍ ‪ 232‬طالق بِ ثربرت‬ ‫رسیدُ است‪.‬‬ ‫تش پای‪ ٝ‬أاس ثالثالت حال‪َ ٛ‬‬ ‫وـ‪ٛ‬س وُ صد‪ٞ ٚ‬الای‬ ‫ثثت ؿذ‪ ٜ‬دس تاتؼتاٖ ػاَ ‪ ۰۰۱۱‬دس ٔلٕ‪ٛ‬ز ‪ٞ ۰۲۰‬ض س‪ٔ ۰۱۱ ٚ‬ال‪ٛ‬سد دس وـال‪ٛ‬س‬ ‫ت‪ٛ‬د‪ ٜ‬ػت؛ دسحاِی و‪ ٝ‬دس ت‪ٟ‬اس ػاَ ‪ ۰۰۱۱‬تش پای‪ ٝ‬أاس ثثت ح‪ َ ٛ‬وـال‪ٛ‬س ‪۰۵۲‬‬ ‫‪ٞ‬ض س‪ٛٔ ۲۲۲ ٚ‬سد صد‪ ٚ‬ت‪ ٝ‬ثثت سػیذ‪ ٜ‬ػت‪.‬‬ ‫ص ٔلٕ‪ٛ‬ز ‪ٞ ۰۲۰‬ض س‪ ۰۱۱ ٚ‬صد‪ ٚ‬ثثت ؿذ‪ ٜ‬دس تاتؼتاٖ ػاَ ‪ ۰۰۱۱‬دس وـال‪ٛ‬س‬ ‫تیـتشیٗ صد‪ ٚ‬ت‪ ٝ‬تشتیه ٔشت‪ٛ‬ط ت‪ ٝ‬ػتاٖ ‪ٞ‬ای ت‪ٟ‬ش ٖ تا ‪ٞ ۰۰‬ض س‪ ، ۰۴۰ ٚ‬یش ػاٖ‬ ‫سض‪ٛ‬ی تا ‪ٞ ۰۰‬ض س‪ٛٔ ۲۰۱ ٚ‬سد ‪ ٚ‬ی‪ٛ‬صػتاٖ تا ‪ٞ ۱‬ض س‪ٛٔ ۱۵۱ ٚ‬سد ػت‪.‬‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ وٕتشیٗ صد‪ ٚ‬ثثت ؿذ‪ ٜ‬دس وـ‪ٛ‬س ٘یض دس ‪ٕٞ‬یٗ صٔاٖ ت‪ ٝ‬تشتیه ٔشت‪ٛ‬ط‬ ‫ت‪ ٝ‬ػتاٖ ‪ٞ‬ای ػٕ‪ٙ‬اٖ تا ‪ ۱۵۰‬صد‪ ، ٚ‬یخْ ‪ٛٔ ۲۲۰‬سد ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬ؿ‪ٟ‬ش تا یه ‪ٞ‬ض س‪۰۰۰ ٚ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬سد صد‪ ٚ‬ت‪ٛ‬د‪ ٜ‬ػت‪ .‬تش پای‪ ٝ‬أاس ثثت ح‪ َ ٛ‬وـ‪ٛ‬س ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ وُ عخق ‪ٞ‬ای‬ ‫ثثت ؿذ‪ ٜ‬دس تاتؼتاٖ ػاَ ‪ ۰۰۱۱‬دس ٔلٕ‪ٛ‬ز ‪ٞ ۰۱‬الض س‪ٔ ۲۰۵ ٚ‬ال‪ٛ‬سد عالخق دس‬ ‫وـ‪ٛ‬س ت‪ٛ‬د‪ ٜ‬ػت دس حاِی و‪ ٝ‬دس ت‪ٟ‬اس ػاَ ‪ ۰۰۱۱‬تش پای‪ ٝ‬یٗ أالاس ‪ٞ ۰۰‬الض س‪ٚ‬‬ ‫‪ ۲۲۰‬عخق ت‪ ٝ‬ثثت سػیذ‪ ٜ‬ػت‪.‬‬ ‫ص ٔلٕ‪ٛ‬ز ‪ٞ ۰۱‬ض س‪ ۲۰۵ ٚ‬عخق ثثت ؿذ‪ ٜ‬دس تاتؼتالاٖ ػالاَ ‪ ۰۰۱۱‬دس وـال‪ٛ‬س‬ ‫وٕتشیٗ عخق ت‪ ٝ‬تشتیه ٔشت‪ٛ‬ط ت‪ ٝ‬ػتاٖ ‪ٞ‬ای یخْ تا ‪ٛٔ ۰۲۰‬سد‪ ،‬و‪ٍٟ‬یالّال‪ٛ‬یال‪ٚ ٝ‬‬ ‫ت‪ٛ‬یش حٕذ تا ‪ٛٔ ۲۰۱‬سد ‪ ٚ‬یش ػاٖ ج‪ٛٙ‬تی تا ‪ٛٔ ۲۰۰‬سد ػت‪.‬‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ تش ػاع ٌض سؽ أاس ثثت ح‪ َ ٛ‬وـ‪ٛ‬س‪ ،‬تیـتشیٗ عخق ثثت ؿذ‪ ٜ‬دس‬ ‫وـ‪ٛ‬س ٘یض ت‪ ٝ‬تشتیه ٔشت‪ٛ‬ط ت‪ ٝ‬ػتاٖ ‪ٞ‬ای ت‪ٟ‬ش ٖ تا ‪ٞ ۱‬ض س‪ٔ ۱۰۱ ٚ‬ال‪ٛ‬سد عالخق‪،‬‬ ‫یش ػاٖ سض‪ٛ‬ی ‪ٞ ۵‬ض س‪ٛٔ ۲۰۰ ٚ‬سد ‪ ٚ‬کف‪ٟ‬اٖ تا ‪ٞ ۰‬ض س‪ ۴۵۵ ٚ‬عخق ت‪ٛ‬د‪ ٜ‬ػت‪.‬‬ ‫تعییی شْدیِ هدارس غیددٍلتی هتٌاسب با فعالیتْای ّد هدرسِ‬ ‫تخلف در دفتزخاًِّا سیز یک درصذ است‬ ‫سئیغ ػاصٔاٖ ثثت ػ‪ٙ‬اد ‪ٔ ٚ‬خن وـ‪ٛ‬س ٌالفالت‪۳‬‬ ‫عٕذ‪ ٜ‬تخّفات دس دفتشیا٘‪ٞٝ‬ا تحث جعُ‪ ،‬پ‪ٛ‬ص‪ٞ‬ای‬ ‫ضافی ‪ ٚ‬دسیافت‪ٞ‬ای ضافی ػت‪.‬‬ ‫الای حؼٗ تاتایی دس ٔلاحالثال‪ ٝ‬یالتاللالاکالی تالا‬ ‫یثشٍ٘اس یثشٌض سی کذ ‪ ٚ‬ػیٕا فض‪ٚ‬د‪ ۳‬دس ػ‪ٔ ٝ‬ا‪ٜ‬‬ ‫ٌزؿت‪ ٝ‬و‪ ٝ‬تاصدیذ‪ٞ‬ای ٔیذ ٘ی ص ‪ ٕٝٞ‬دفتشیا٘‪ٞٝ‬ا ‪ٚ‬‬ ‫د س ت ثثت د ؿت‪ ٝ‬یٓ تا حلٓ تؼیاس تالاالی والاس‬ ‫‪ٕٞ‬ىاس ٘ٓ ‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬یٗ وٕث‪ٛ‬د ٘یش‪ٚ‬ی ٘ؼا٘ی ‪٘ ٚ‬الثال‪ٛ‬د‬ ‫فضای فیضیىی ٔ‪ٙ‬اػه ٔ‪ ٛ‬ج‪ ٝ‬ت‪ٛ‬د‪ ٜ‬یٓ و‪ ٝ‬جا د سد‬ ‫ص ‪ٕٞ‬ىاس ٘ٓ و‪ ٝ‬ؿایذ ‪ٞ‬ش وذ ْ ؿاٖ ت‪٘ ٝ‬الذ ص‪ ٜ‬د‪ٚ‬‬ ‫٘فش واس ٔی و‪ٙٙ‬ذ لذسد ٘ی وال‪ٙ‬الٓ ‪ ٚ‬دس ٔاللالٕال‪ٛ‬ز‬ ‫واس٘أ‪ ٝ‬ی‪ٛ‬تی د ؿت‪٘ ٝ‬ذ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ٌفت‪ِ ۳‬ثت‪ٔ ٝ‬ا دس تشیی ‪ ٚ‬حذ‪ٞ‬ای ثالثالتالی تالا‬ ‫لل‪ٛ‬س ٔ‪ ٛ‬ج‪ ٝ‬ت‪ٛ‬د‪ ٜ‬یٓ‪ٔ ،‬ا تؼیاس ٔحذ‪ٚ‬د ت‪ٛ‬د‪ ٜ‬ػت‬ ‫‪ٔ ٚ‬حذ‪ٚ‬د اٖ س ‪ ٓٞ‬لث‪٘ َٛ‬ذ سیالٓ ‪ٞ ٚ‬الٕال‪ ٝ‬تالایالذ‬ ‫ج‪ٟ‬ادی عُٕ و‪ٙٙ‬ذ تا ٔـىخت حُ ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫سئیغ ػاصٔاٖ ثثت ػ‪ٙ‬اد ‪ٔ ٚ‬خن وـ‪ٛ‬س فالض‪ٚ‬د‪۳‬‬ ‫ثثت ٔلٕ‪ٛ‬ع‪ ٝ‬ی ص لذ ٔات ‪ ٚ‬فشای‪ٙ‬ذ‪ٞ‬ای ٔختّف‬ ‫ص ٔشحّ‪ ٝ‬تـىیُ پش‪٘ٚ‬ذ‪ ٚ ٜ‬کذ‪ٚ‬س ػ‪ٙ‬ذ‪ ،‬تمؼالیالٓ ‪ٚ‬‬ ‫تفىیه ػت ‪ ٚ‬دس یٗ تیٗ ؿالا‪ٞ‬الذ والٓ والاسی‬ ‫تشیی واسؿ‪ٙ‬اػاٖ ت‪ٛ‬د‪ ٜ‬یٓ ‪ ٚ‬تعذ د ٔحذ‪ٚ‬دی ‪ٞ‬الٓ‬ ‫ٔشتىه فؼاد ؿذ‪٘ ٜ‬ذ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ٌفت‪ٔ ۳‬ا تا ِىتش‪٘ٚ‬یىی وشدٖ فشایال‪ٙ‬الذ ‪ٞ‬الا ‪ٚ‬‬ ‫اسؿی‪ِ ٛ‬ىتش‪٘ٚ‬یه تایذ ت‪ ٝ‬ػالٕالت ثالثالت ٘ال‪ٛ‬یالٗ‬ ‫حشوت و‪ٙ‬یٓ ‪ٞ ٚ‬ذف ٔا یٗ ػت و‪ ٝ‬دس ایال‪ٙ‬الذ‪ٜ‬‬ ‫٘ضدیه حض‪ٛ‬س ٔشدْ دس ‪ ٚ‬حذ ‪ٞ‬ای ثثتی ت‪ ٝ‬حذ لُ‬ ‫تشػذ ‪ٔ ٚ‬ا ٔش‪ٚ‬ص تخ ی‪ٞ ٛ‬یٓ وشد تا ‪ ۰۱‬یذٔالت‬ ‫ثثتی ت‪ ٝ‬ک‪ٛ‬ست تش‪ ٖٚ‬ػپاسی ‪ِ ٚ‬ىتش‪٘ٚ‬یه ٘اللالاْ‬ ‫ؿ‪ٛ‬د ‪٘ ٚ‬یاصی ت‪ ٝ‬حض‪ٛ‬س ٔشدْ دس ‪ ٚ‬حذ‪ٞ‬ای ثالثالتالی‬ ‫٘یؼت‪.‬‬ ‫»سٌگ قالب «باًکّا‬ ‫بزای ًپزداختی ٍام اسدٍاج‬ ‫تزریق دز سَم ٍاکسی هْوتدیی ٍ بْتدیی راّکار‬ ‫جلَگیدی از پیک بعدی کدًٍا است‬ ‫وـالال‪ٛ‬س‪ٞ‬الالایالالی ػالالت والال‪ ٚ ٝ‬سیالالا٘الالت‬ ‫‪ٔٚ‬یىش‪ ٖٚ‬س ٌض سؽ وشد‪ ٜ‬ػالت‪ .‬تالا‬ ‫ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬ی‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ج‪ٙ‬ث‪ٞ ٝ‬ای ٔختّف یالٗ‬ ‫‪ ٚ‬سیا٘ت ٘ؼثت ت‪ ٝ‬دیٍش ‪ ٚ‬سیا٘ت ‪ٞ‬الای‬ ‫و‪ٚٛ‬یذ‪ٛٙٞ ۰۲ -‬ص ٘الاؿال‪ٙ‬الایالتال‪ ٝ‬ػالت‪،‬‬ ‫ٕٔىٗ ػت یه ت‪ٟ‬ذیذ جالذی تالش ی‬ ‫وـ‪ٛ‬س ٔحالؼال‪ٛ‬ب ؿال‪ٛ‬د‪ٔ .‬ؼالتال‪ٙ‬الذ ت‬ ‫ٔختّف حىایت ص لاتّالیالت ػالش یالت‬ ‫تاالی یٗ ‪ ٚ‬سیا٘ت ٘ؼثت ت‪ ٚ ٝ‬سیالا٘الت‬ ‫‪ٞ‬ای لثّی د س٘ذ و‪ٔ ٝ‬ی ت‪٘ ٛ‬ذ ٔال‪ٛ‬جاله‬ ‫فض یؾ ؿی‪ٛ‬ز تیٕاسی ؿ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬ػیالؼالتالٓ‬ ‫‪ٞ‬ای ت‪ٟ‬ذ ؿتی س تحالت تالاثالیالش لالش س‬ ‫د‪ٞ‬ذ‪.‬‬ ‫ت‪ٙ‬اتش یٗ تش ی جّ‪ٌٛ‬یالشی ص فالض یالؾ‬ ‫تتخ ‪ ٚ‬تلشت‪ ٝ‬پیه تعذی دس وـال‪ٛ‬س‪،‬‬ ‫ٔ‪ ٟٓ‬تشیٗ ‪ ٚ‬ت‪ٟ‬تشیٗ س ‪ ٜ‬حالُ تالضسیالک‬ ‫د‪ٚ‬ص ػ‪ ْٛ‬یالا یالادا‪ٚ‬س ‪ ٚ‬وؼالٗ ‪ٞ‬الای‬ ‫ٔ‪ٛ‬ج‪ٛ‬د دس وـ‪ٛ‬س ‪ ٚ‬د ٔال‪ ٚ ٝ‬تـالذیالذ‬ ‫لذ ٔات پیـٍیش ٘‪ ٚ ٝ‬تال‪ٟ‬الذ ؿالتالی دس‬ ‫یالا٘الال‪ ،ٝ‬جالالأالعالال‪ٔ ٚ ٝ‬الالحالُ والالاس تالال‪ٝ‬‬ ‫یل‪ٛ‬ف دس جٕعیت ‪ٞ‬ای یاف ٔا٘‪ٙ‬ذ‬ ‫ػإِ‪ٙ‬ذ ٖ ‪ ٚ‬فش د تا ضعف ‪ ٚ‬ػشوال‪ٛ‬ب‬ ‫ػیؼتٓ یٕ‪ٙ‬ی ی‪ٞ ٛ‬ذ ت‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫دس یٗ ٌض س‪ ٜ‬تشی ت‪ ٛٔ ٝ‬سدی ٔالا٘ال‪ٙ‬الذ‬ ‫تفا‪ٚ‬ت ػ‪ٛ‬ی‪ٔٚ ٝ‬یىش‪ ٖٚ‬تا ػ‪ٛ‬یال‪ٞ ٝ‬الای‬ ‫لثّی‪ٔ ،‬یض ٖ لاتّیالت ٘التالمالاَ‪ ،‬ؿالذت‬ ‫تیٕاسی ص یی‪ ،‬تاثیشٌز سی ‪ ٚ‬وؼالٗ ‪ٞ‬الا‬ ‫ػشپشػت ػاصٔاٖ ٔذ سع ‪ٔ ٚ‬ش وض غیشد‪ِٚ‬تی ‪ٚ‬ص ست‬ ‫أ‪ٛ‬صؽ ‪ ٚ‬پش‪ٚ‬سؽ تا تیاٖ ی‪ٙ‬ى‪ ٝ‬یىؼاٖ ػاصی ؿ‪ٟ‬شی‪ٝ‬‬ ‫ٔذ سع غیشد‪ِٚ‬تی ٔذ٘ظش ٔا ٘یؼت‪ ،‬صیالش فالعالاِالیالت‬ ‫ٔذ سع ٔتفا‪ٚ‬ت ػالت ٌالفالت‪ ۳‬ؿال‪ٟ‬الشیال‪ٔ ٝ‬الذ سع‬ ‫غیشد‪ِٚ‬تی ٔت‪ٙ‬اػه تا فعاِیت‪ٞ‬ای ٔذسػ‪ ٝ‬تعییٗ ‪ ٚ‬یز‬ ‫ی‪ٞ ٛ‬ذ ؿذ‪.‬‬ ‫حٕذ ٔحٕ‪ٛ‬دص د‪ ،ٜ‬تا تیاٖ ی‪ٙ‬ى‪ ٝ‬یىؼاٖ ػاصی ؿ‪ٟ‬شی‪ٝ‬‬ ‫ٔذ سع غیشد‪ِٚ‬تی ٔذ٘ظش ٔا ٘یؼت‪ ،‬صیالش فالعالاِالیالت‬ ‫ٔذ سع ٔتفا‪ٚ‬ت ػت ظ‪ٟ‬اس وشد‪ٚ ۳‬لتی فعاِیت‪ٞ‬ا ‪ٚ‬‬ ‫تش٘أ‪ٞ ٝ‬ا ٔتفا‪ٚ‬ت ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ‪ ،‬ؿ‪ٟ‬شی‪ٔ ٓٞ ٝ‬تفالا‪ٚ‬ت ػالت‪.‬‬ ‫‪ٞ‬شن‪ٙ‬ذ پای‪ٞٝ‬ایی س ت‪ ٝ‬ک‪ٛ‬ست یىؼاٖ د سیٓ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی دستاس‪ٔ ٜ‬خن ‪ٞ‬ای تالعالیالیالٗ ؿال‪ٟ‬الشیال‪ٔ ٝ‬الذ سع‬ ‫غیشد‪ِٚ‬تی ٌفت‪ٞ ۳‬الضیال‪ٙ‬ال‪ ٝ‬تالأالیالٗ فضالا یالىالی ص‬ ‫ٔخن ‪ٞ‬اػت و‪ ٝ‬تش ی ٔذ سع ػتیلاسی تا ٔالذ سع‬ ‫حذ ثی تفا‪ٚ‬ت د سد‪٘ .‬یش‪ٚ‬ی ٘ؼا٘ی‪ ،‬ویفیت ٘الیالش‪ٚ‬ی‬ ‫٘ؼا٘ی‪ ،‬تل‪ٟ‬یض ت ‪ ٚ‬فعاِیت ‪ٞ‬ای پالش‪ٚ‬سؿالی ٘الیالض دس‬ ‫تعییٗ ؿ‪ٟ‬شی‪ٔ ٝ‬ذ٘ظش ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ‪ .‬دس ٔاللالٕال‪ٛ‬ز ؿال‪ٟ‬الشیال‪ٝ‬‬ ‫ٔذ سع غیشد‪ِٚ‬تی ٔت‪ٙ‬اػه تا فعاِیت ‪ٞ‬الای ٔالذسػال‪ٝ‬‬ ‫تعییٗ ‪ ٚ‬یز ی‪ٞ ٛ‬ذ ؿذ‪.‬‬ ‫ػشپشػت ػاصٔاٖ ٔذ سع ‪ٔ ٚ‬ش وض غیشد‪ِٚ‬تی ‪ٚ‬ص ست‬ ‫أ‪ٛ‬صؽ ‪ ٚ‬پش‪ٚ‬سؽ تا ؿاس‪ ٜ‬ت‪ ٝ‬تاصٍ٘الشی دس تالشیالی‬ ‫ٔ‪ ٛ‬د لا٘‪ ٖٛ‬تاػیغ ‪ ٚ‬د س‪ٔ ٜ‬ذ سع غالیالشد‪ِٚ‬التالی دس‬ ‫کحٗ ٔلّغ ٌفت‪ ۳‬یالٗ ٔلال‪ٛ‬تالات دس تالعالیالیالٗ‬ ‫ؿ‪ٟ‬شی‪ٞٝ‬ای ػاَ ای‪ٙ‬ذ‪ٔ ٜ‬ذ سع ثشٌز س ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ‪ .‬ضٕٗ‬ ‫شدای صدٍر کارت ٍاکسی‬ ‫بدای کساًی کِ خارج از کشَر ٍاکسیٌِ شدًد‬ ‫رئیس ادارُ بیواری ّرای‬ ‫اابل پیشگدی برا ٍاکسری‬ ‫ٍزارت بْداشت شردایر‬ ‫صدٍر کارت ٍاکسی بدای‬ ‫کساًی کِ خارج از کشرَر‬ ‫ٍاکسیٌِ شدًد را تشردیر‬ ‫کدد‪.‬‬ ‫دوتش ٔالحالؼالٗ ص‪ٞ‬الش یالی‪،‬‬ ‫دستالالاس‪ ٜ‬کالالذ‪ٚ‬س والالاست‬ ‫‪ ٚ‬وؼٗ تش ی وؼا٘ی و‪ ٝ‬یاس ص وـ‪ٛ‬س ‪ ٚ‬وؼٗ تالضسیالک والشد‪٘ ٜ‬الذ‪ٌ ،‬الفالت‪۳‬‬ ‫ؿی‪ٜ٘ٛ‬أ‪ ٝ‬ی دس یٗ صٔی‪ ٝٙ‬ت‪ٟ‬ی‪ ٝ‬ؿذ‪ ٚ ٜ‬ت‪ ٝ‬د ٘ـٍا‪ٜٞ‬ای عّ‪ ْٛ‬پضؿىی وـ‪ٛ‬س تالخ‬ ‫ؿذ و‪ ٝ‬ت‪ٛٔ ٝ‬جه اٖ فش دی و‪ ٝ‬دس ٘‪ٛ‬تت یا ٘‪ٛ‬تت‪ٞ‬ایی ٔعتثش یالاس ص وـال‪ٛ‬س‬ ‫‪ ٚ‬وؼٗ دسیافت وشد٘ذ ‪ٔ ٚ‬ذ سن ٔعتثش د س٘ذ‪ٔ ،‬یت‪ٙ٘ ٛ‬ذ تا دس دػت د ؿتٗ یالٗ‬ ‫ٔذ سن ‪ٔ ٚ‬ذ سن ػفش ی‪ٛ‬د ت‪ٔ ٝ‬عا‪٘ٚ‬ت ت‪ٟ‬ذ ؿتی د ٘ـٍا‪ ٜ‬عّ‪ ْٛ‬پضؿىالی ؿال‪ٟ‬الش‬ ‫ی‪ٛ‬د ٔش جع‪ ٝ‬وشد‪ ٚ ٜ‬فشْ ٔـخلی س پش و‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی فض‪ٚ‬د‪ ۳‬یٗ فشْ ت‪ ٝ‬تاییذ ٔعا‪٘ٚ‬ت ت‪ٟ‬ذ ؿت د ٘ـٍا‪ٔ ٜ‬شت‪ٛ‬ع‪ٔ ٝ‬یسػذ ‪ ٚ‬ػپغ ت‪ٝ‬‬ ‫ٔشوض ٔذیشیت أاس ‪ ٚ‬ف‪ٙ‬ا‪ٚ‬سی عخعات ‪ٚ‬ص ست ت‪ٟ‬ذ ؿت سػاَ ٔیؿ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬ثالثالت‬ ‫ػاتم‪ ٚ ٝ‬وؼی‪ٙ‬اػی‪ ٖٛ‬فشد دس ػأا٘‪٘ ٝ‬لاْ ٔیؿ‪ٛ‬د ‪ٔ ٚ‬الی تال‪٘ ٛ‬الذ والاست ‪ ٚ‬وؼالٗ‬ ‫د یّی ‪ ٓٞ‬دسیافت و‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫‪ ٚ‬ظ‪ٟ‬اس وشد‪ٞ ۳‬ش ‪ ٚ‬وؼ‪ٙ‬ی و‪ ٝ‬دس وـ‪ٛ‬س یاسجی تضسیک ؿ‪ٛ‬د‪ٔ ،‬ـالىالّالی ٘الذ سد‪.‬‬ ‫تحث فعّی یٗ ػت و‪ ٝ‬فش دی و‪ ٚ ٝ‬وؼٗ غیشلا٘‪٘ٛ‬ی یا لاناق دس د یُ وـ‪ٛ‬س‬ ‫تضسیک وشد٘ذ ‪ ٚ‬یا کخ دعا ٔیو‪ٙٙ‬ذ یاس ص وـ‪ٛ‬س ‪ ٚ‬وؼٗ صد٘ذ ٔالا ٔالذسن‬ ‫ٔعتثشی تش ی ثثات یٗ ٔش ٘ذ س٘ذ‪ ،‬و‪ ٖٛٙ‬ی‪ٞ ٛ‬اٖ دسیافت واست ‪ ٚ‬وؼٗ ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ‬ ‫و‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬یٗ فش د واست ‪ ٚ‬وؼٗ د یّی تعّک ٕ٘یٌیشد‪.‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫‪4‬‬ ‫ا٘ى‪ ٝ‬عشحی تحت ع‪ٔ ٖ ٛٙ‬ذسػ‪ ٝ‬ؿیـال‪ ٝ‬ی ٘الیالض دس‬ ‫دػت عش حی ‪ ٚ‬جش ػت و‪ ٝ‬ت‪٘ ٝ‬الظالاْ ٔال‪ٙ‬الذ ؿالذٖ‬ ‫فش ی‪ٙ‬ذ‪ٞ‬ای ٔذ سع غیشد‪ِٚ‬تی ‪ ٚ‬فض یؾ ؿفافیت دس‬ ‫یٗ ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬وٕه ی‪ٞ ٛ‬ذ وشد‪.‬‬ ‫ٔحٕ‪ٛ‬دص د‪ ٜ‬دستاس‪ ٜ‬عشح اتا و‪ ٝ‬تا ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ز وٕه تال‪ٝ‬‬ ‫تاصٌـت تاصٔا٘ذٌاٖ ص تحلیُ ت‪ٔ ٝ‬ذسػال‪ ٝ‬ص ػالاَ‬ ‫‪ ۲۲‬دس ػتا٘‪ٟ‬ا ‪ٙٔ ٚ‬اعک الصْ ِت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬والّالیالذ یال‪ٛ‬سد‪ٜ‬‬ ‫ػت ٘یض ٌفت‪ ۳‬تا ‪ٕٞ‬ىاسی ػتاٖ‪ٞ‬ا ‪ٚ ٚ‬س‪ٚ‬د ییالشیالٗ‬ ‫لذ ٔاتی دس یٗ صٔی‪٘ ٝٙ‬لاْ ؿذ‪ ٜ‬ػالت‪ .‬دس ػالتالاٖ‬ ‫ػیؼتاٖ ‪ ٚ‬تّ‪ٛ‬نؼتاٖ ‪ ۰۵۱۱‬د ٘ؾأ‪ٛ‬ص تحت پ‪ٛ‬ؿالؾ‬ ‫اتا ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ و‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬فض یؾ ظشفیت‪ٞ‬ای ٔا دس أ‪ٛ‬صؽ ‪ٚ‬‬ ‫پش‪ٚ‬سؽ ‪ ٚ‬تاصٌشد ٘ذٖ تاصٔا٘ذٌاٖ ص تحلیُ وٕه‬ ‫ٔی و‪ٙ‬ذ‪ .‬ػشپالشػالت ػالاصٔالاٖ ٔالذ سع ‪ٔ ٚ‬الش والض‬ ‫غیالشد‪ِٚ‬التالی ‪ٚ‬ص ست أال‪ٛ‬صؽ ‪ ٚ‬پالش‪ٚ‬سؽ فالض‪ٚ‬د‪۳‬‬ ‫٘اسػایی‪ٞ‬ایی دس یٗ عشح ‪ٚ‬ج‪ٛ‬د د ؿت‪ ٝ‬وال‪ ٝ‬دس٘الظالش‬ ‫د سیٓ اٖ س تم‪ٛ‬یت ‪ ٚ‬ییشیٗ جذیذ س ‪ ٚ‬سد عالشح‬ ‫و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫خزعلی‪ :‬بِ دًبال تسْیل خدهات ٍ تسدیع‬ ‫دریافت هجَزّای کارافدیٌی ّستین‬ ‫ٔعا‪ ٖٚ‬سییغ جٕ‪ٟٛ‬سی دس ٔال‪ٛ‬س‬ ‫ص٘اٖ ‪ ٚ‬یا٘‪ ٛ‬د‪ ٜ‬تا تاویذ تش یال‪ٙ‬الىال‪ٝ‬‬ ‫د‪ِٚ‬ت ت‪ ٝ‬د٘ثاَ تؼ‪ٟ‬یُ یذٔالات ‪ٚ‬‬ ‫تؼالالشیالالع دسیالالافالالت ٔالاللالال‪ٛ‬ص‪ٞ‬الالای‬ ‫واسافشی‪ٙ‬ی ػالت ‪ ٚ‬تالخؽ د سد‬ ‫ٔ‪٘ ٛ‬ع ٔ‪ٛ‬ج‪ٛ‬د دس ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬تال‪ِٛ‬الیالذ ‪ٚ‬‬ ‫کادس ت س تشعشف و‪ٙ‬ذ‪ٌ ،‬الفالت‪۳‬‬ ‫تش ی ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ز واسافالشیال‪ٙ‬الی ص٘الاٖ‬ ‫تش٘أ‪ ٝ‬ؿتغاَ دس ‪ ۲۰‬ػالتالاٖ دس‬ ‫‪ٞ‬فت‪ٞ ٝ‬ای اتی س‪ٕ٘ٚ‬ایی ‪ ٚ‬عّٕیاتی ٔی ؿ‪ٛ‬د‪ .‬دوتش ٘ؼی‪ ٝ‬یضعالّالی دس دیالذ س ‪ٚ‬‬ ‫ٌفتٍ‪ ٛ‬تا عضای وا٘‪ّٔ ٖٛ‬ی ص٘اٖ تالاصسٌالاٖ پالغ ص ؿال‪ٙ‬الیالذٖ ٔـالىالخت ‪ٚ‬‬ ‫دغذغ‪ٞ ٝ‬ای تا٘‪ ٖ ٛ‬واسافشیٗ ‪ ٚ‬فعاالٖ ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬تاصسٌا٘ی ‪ ٚ‬کادس ت‪ ،‬تا تاویالذ تالش‬ ‫حٕایت د‪ِٚ‬ت ص ؿتغاَ تا٘‪ ٚ ٖ ٛ‬واسافشی‪ٙ‬اٖ تلشیح وشد‪ ۳‬دس د‪ِٚ‬ت ػالیالضد‪ٞ‬الٓ‬ ‫د‪ ٚ‬تش٘أ‪ ٝ‬جأع ت‪ٕٙ٘ ٛ‬ذػاصی ص٘اٖ ‪ ٚ‬اػیاله صد یالی دس حال‪ٛ‬ص‪ٞ ٜ‬الای عالخق ‪ٚ‬‬ ‫ی‪ٛ‬دوـی دس ‪ِٛٚ‬یت تش٘أ‪ ٝ‬سیضی ‪ ٚ‬لذ ْ لش س ٌشفت‪ ٝ‬ػت‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی فض‪ٚ‬د‪ ۳‬تش ی ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ز واسافشی‪ٙ‬ی ص٘اٖ تش٘أ‪ ٝ‬ؿتغاَ دس ‪ ۲۰‬ػتاٖ پیؾ تالیال‪ٙ‬الی‬ ‫ؿذ‪ ٜ‬و‪ ٝ‬دس ‪ٞ‬فت‪ٞٝ‬ای اتی س‪ٕ٘ٚ‬ایی ‪ ٚ‬عّٕیاتی ی‪ٞ ٛ‬ذ ؿذ‪.‬‬ ‫ٔعا‪ ٖٚ‬سییغ جٕ‪ٟٛ‬سی تا تاویذ تش ِض‪ ْٚ‬فض یالؾ ٔـالاسوالت ٔالشدْ دس حال‪ٛ‬ص‪ٜ‬‬ ‫واسافشی‪ٙ‬ی ‪ ٚ‬یلاد ؿتغاَ د ٔ‪ ٝ‬د د‪ٔ ۳‬ا ت‪ ٝ‬د٘ثاَ ٔـالاسوالت حالذ والثالشی ٔالشدْ‬ ‫‪ٞ‬ؼتیٓ ‪ ٚ‬ص پیـ‪ٟٙ‬اد‪ٞ‬ا ‪ ٚ‬تش٘أ‪ٞ ٝ‬ایی و‪ ٝ‬دس ح‪ٛ‬ص‪ٜٞ‬ای واسافشی‪ٙ‬ی ‪ ٚ‬اػیهصد یالی‬ ‫تا٘‪ ٖ ٛ‬تاؿذ ػتمثاَ ٔیو‪ٙ‬یٓ‪ٚ .‬ی تا تیاٖ ی‪ٙ‬ى‪ ٝ‬دس کذد حٕایت ص وؼه ‪ ٚ‬والاس‬ ‫تا٘‪ٞ ٖ ٛ‬ؼتیٓ‪ٌ ،‬فت‪ٌ ۳‬ش تش٘أ‪ ٝ‬یا عشحی دس ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬حٕایت ص وؼاله ‪ ٚ‬والاس‬ ‫تا٘‪ ٖ ٛ‬تاؿذ ‪ ٚ‬لاتّیت جش د ؿت‪ ٝ‬تاؿذ‪ ،‬حتٕا دس لاِه الیالحال‪ ،ٝ‬ایالیالٗ ٘الأال‪ ٝ‬یالا‬ ‫دػت‪ٛ‬س ِعُٕ اٖ س ت‪ ٝ‬تل‪ٛ‬یه ٔیسػا٘یٓ‪.‬‬ ‫دس حاِی ‪ٞ‬ش س‪ٚ‬ص دس ٔؼیش ػ‪ٍٙ‬الخیالی ‪ ْ ٚ‬صد‪ٚ‬‬ ‫ت‪ٟ‬ا٘‪ ٝ‬ی جذیذ ص ػ‪ٛ‬ی تا٘ه‪ٞ‬ا تش ی ٘پشد یتٗ اٖ ت‪ٝ‬‬ ‫ص‪ٚ‬جیٗ ٔغشح ٔیؿ‪ٛ‬د و‪ ٝ‬س یض٘ی‪ٟ‬ا تش ی فض یؾ ٔثّغ‬ ‫یٗ ‪ ْ ٚ‬دس ػاَ اتی ت‪ٔ ۰۵۱ ٚ ۰۵۱ ٝ‬یّی‪ ٖٛ‬ت‪ٔٛ‬اٖ تال‪ٝ‬‬ ‫ص ی ‪ٞ‬ش یه ص ص‪ٚ‬جیٗ ال ‪ٔ ۰۵۱‬یّی‪ ٖٛ‬ت‪ٞ ٝ‬ش یه ص‬ ‫ص‪ٚ‬جیٗ تاالی ‪ ۰۵‬ػاَ ‪ٔ ۰۵۱ ٚ‬یّی‪ ٖٛ‬ت‪ٞ ٝ‬ش یاله ص‬ ‫ص‪ٚ‬جیٗ صیش ‪ ۰۵‬ػاَ ػالٗ الال دس ٔاللالّالغ ؿال‪ٛ‬س ی‬ ‫ػخٔی د ٔ‪ ٝ‬د سد‪ ،‬حاَ ا٘الىال‪ ٝ‬تالیالٓ اٖ ٔالی س‪ٚ‬د‬ ‫ٔـىخت فعّی تا فض یؾ سلالٓ ‪ ْ ٚ‬صد‪ ، ٚ‬نال‪ٙ‬الذ‬ ‫تش تش ؿ‪ٛ‬د‪.‬عّیشغٓ ی‪ٙ‬ى‪ ٝ‬سئیغ وُ پیالـالیالٗ تالا٘اله‬ ‫ٔشوضی ٔعتمذ ت‪ٛ‬د فض یؾ ٔثّغ ‪ ْ ٚ‬صد‪ٙٔ ٚ‬لش تال‪ٝ‬‬ ‫وا‪ٞ‬ؾ لذست پشد یت تا٘ى‪ٟ‬ا ‪ ٚ‬تغییش دس تضالأالیالٗ‬ ‫دسی‪ ٛ‬ػتی ا٘‪ٟ‬ا ‪ ٚ‬دس ٘‪ٟ‬ایت ػخت ٌیشی تالا٘الىال‪ٟ‬الا‬ ‫تش ی پشد یت ‪ٔ ْ ٚ‬یؿ‪ٛ‬د ٔا ٔثّالغ یالٗ ‪ ْ ٚ‬تالش ی‬ ‫ػاَ جاسی ‪ٔ ۰۱‬یّی‪ ٖٛ‬ت‪ٔٛ‬اٖ تش ی ص‪ٚ‬جیٗ تاالی ‪۰۵‬‬ ‫ػاَ ‪ ٚ‬ص ػ‪ٛ‬یی دیٍش تا ‪ٞ‬ذف وا‪ٞ‬ؾ ػالٗ صد‪ٚ‬‬ ‫تش ی ص‪ٞ ٚ‬ای صیش ‪ ۰۵‬ػاَ ‪ ٚ‬ص‪ٚ‬ج‪ٞ ٝ‬الای صیالش ‪۰۲‬‬ ‫ػاَ‪ٔ ۰۱۱ ،‬یّی‪ ٖٛ‬ت‪ٔٛ‬اٖ تل‪ٛ‬یه ‪ ٚ‬ت‪ ٝ‬تا٘ه‪ٞ‬ا تالخ‬ ‫ؿذ‪ٕٞ.‬چ‪ٙ‬یٗ ٔغاتک تا تخالـال‪ٙ‬الأال‪ ٝ‬تالا٘اله ٔالشوالضی‬ ‫تا٘ه ‪ٞ‬ا تایذ تش ی ضٕا٘ت کشفاً یىی ص ػال‪ٔ ٝ‬ال‪ٛ‬سد‬ ‫عتثاسػ‪ٙ‬لی‪ ،‬یا یه ضأٗ ‪ ٚ‬ػفت‪ ٚ ٝ‬یا ػ‪ ٟٓ‬فشد ص‬ ‫حؼاب یاس ٘‪ٞ ٝ‬ذفٕ‪ٙ‬ذی س ت‪ٙٔ ٝ‬ضِ‪ ٝ‬ضٕا٘ت تپزیش٘الذ‬ ‫‪ٔ ٚ‬ؼئ‪ِٛ‬یت حؼٗ جش ی حىٓ یٗ ت‪ٙ‬ذ ٘یض تش عال‪ٟ‬الذ‪ٜ‬‬ ‫تا٘ه ٔشوضی ‪ ٚ‬تا٘ه‪ٞ‬ای عأُ ‪ ٚ‬وّی‪ٔ ٝ‬الذیالش ٖ ‪ٚ‬‬ ‫واسو‪ٙ‬اٖ ریشتظ ػت‪.‬‬ ‫د‪ٔ ٚ‬ا‪ ٜ‬پغ ص تخ یٗ تخـ‪ٙ‬أ‪٘ ٝ‬یض دس حالاِالی وال‪ٝ‬‬ ‫تعضا ٌخی‪ٞٝ‬ایی ص ػ‪ٛ‬ی ج‪٘ ٛ‬اٖ دستالاس‪ٔ ٜ‬ـالىالخت‬ ‫پیش ٔ‪ ٖٛ‬تضأیٗ دسیافت ‪ ْ ٚ‬صد‪ ٚ‬ت‪ٌ ٝ‬ال‪ٛ‬ؽ ٔالی‬ ‫سػیذ‪ ،‬ؿال‪ٟ‬الشص د د ٘ـالٕال‪ٙ‬الذی‪ٔ ،‬الذیالش ‪ٚ‬لالت د س‪ٜ‬‬ ‫عتثاس ت تا٘ه ٔشوضی دستاس‪ ٜ‬تضأیٗ ‪ ْ ٚ‬صد‪ٚ‬‬ ‫‪ٔ ۰۱۱ ٚ ۰۱‬یّیال‪ ٖٛ‬تال‪ٔٛ‬الا٘الی ٌالفالت دس یلال‪ٛ‬ف‬ ‫تضأیٗ دػت‪ٛ‬س ِعُٕ یالاکالی ٘الذ سیالٓ ‪ ٚ‬غالّاله‬ ‫تا٘ه ‪ٞ‬ا ص عتثاس ػ‪ٙ‬لی ی‪ٛ‬د ت‪ٔ ٝ‬ع‪ٙ‬ای تشسػی عتثاس‬ ‫ٔتماضی ‪ ٚ‬ضأٗ ػتفاد‪ٔ ٜ‬یو‪ٙٙ‬ذ‪ .‬دس ک‪ٛ‬ستالی وال‪ٝ‬‬ ‫فش د فالذ عتثاس الصْ ج‪ٟ‬ت پشد یت لؼاط ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬الذ‪،‬‬ ‫تا٘ه ٔىّف ػت دس عغای تؼ‪ٟ‬یالخت تضالأالیالٗ‬ ‫وافی س تٍیشد‪.‬تا یٗ حاَ تعالضالا ٔالتالمالاضالیالاٖ ‪ْ ٚ‬‬ ‫صد‪ ٚ‬ع‪ٔ ٖ ٛٙ‬یوشد٘ذ و‪ ٝ‬تا٘ه‪ٞ‬ا کالخ حؼالاب‬ ‫یاس ٘‪ ٝ‬س ت‪ ٝ‬ع‪ ٖ ٛٙ‬ضٕا٘ت لث‪٘ َٛ‬الٕالی وال‪ٙ‬ال‪ٙ‬الذ ‪ ٚ‬ص‬ ‫ٔتماضیاٖ د‪ ٚ‬یا ػ‪ ٝ‬ضأٗ واسٔ‪ٙ‬ذ سػٕی ٔیی‪ٞ ٛ‬الذ‬ ‫‪ ٚ‬تا٘ه ٔشوضی ٘یض دس ی‪ٙ‬ثاس‪ ٜ‬ی‪ٙ‬غ‪ٛ‬س پاػخ د د وال‪ٝ‬‬ ‫تعذ د ضأٗ‪ٞ‬ا دس ٔتٗ لا٘‪ ٖٛ‬پیؾتی‪ٙ‬ی ٘ـذ‪ٔ ٚ ٜ‬الثال‪ٙ‬الا‬ ‫عتثاسػ‪ٙ‬لی (‪ٚ‬ضعیت ٔاِی ٔتماضی ‪ ٚ‬ضأٗ) عخْ‬ ‫ؿذ‪ ٜ‬ػت و‪ ٝ‬تش یٗ ػاع ت‪ ٝ‬تـخیالق تالا٘اله ‪ٞ‬الا‬ ‫ٕٔىٗ ػت تعذ د ضأٗ‪ٞ‬ا وٓ یا صیاد ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ص ػ‪ٛ‬ی دیٍش دسحاِی عالذْ جالش یالا تالایالیالش دس‬ ‫پشد یت یٗ تؼ‪ٟ‬یخت تخّف ٔحؼ‪ٛ‬ب ؿذ‪ ٚ ٜ‬لاتُ‬ ‫پیٍیشی دس ٔش جع ری کخح ػت وال‪ ٝ‬عالّالیالشغالٓ‬ ‫ٌزؿت ‪ٞ‬ـت ٔا‪ ٜ‬ص تخ یٗ تخـ‪ٙ‬أ‪ٞ ،ٝ‬الٕالچال‪ٙ‬الاٖ‬ ‫ٔـىخت پیش ٔ‪ ٖٛ‬تضأیٗ ‪ ٚ‬یا ت‪ٟ‬ا٘‪ٞٝ‬الای جالذیالذی‬ ‫تش ی عذْ پشد یت ‪ ْ ٚ‬صد‪ ٚ‬ص ػ‪ٛ‬ی تالا٘اله ‪ٞ‬الا‬ ‫د ٔ‪ ٝ‬د سد ‪ ٚ‬ت‪٘ ٝ‬ظش ٔیسػذ یٗ تخّفات دس ػالایال‪ٝ‬‬ ‫٘ث‪ٛ‬د ٘ظاست وافی ت‪ ٝ‬س حتی سفع ٘خ‪ٞ ٛ‬ذ ؿذ‪.‬‬ ‫‪ٕٞ‬یٗ یٗ ؿش یظ ٔ‪ٙ‬لش ت‪ ٝ‬تاویذ تا٘اله ٔالشوالضی ‪ٚ‬‬ ‫سػاَ ٘أ‪ ٝ‬ی یغاب ت‪ ٝ‬ؿثى‪ ٝ‬تالا٘الىالی ٘ؼالثالت تال‪ٝ‬‬ ‫تشسػی ‪ ٚ‬عغای تؼ‪ٟ‬یخت لشم ِحؼ‪ ٝٙ‬صد‪ ٚ‬دس‬ ‫ناسن‪ٛ‬ب یز ‪ٚ‬ثالایالک ‪ٚ‬فالک لالا٘ال‪ٔ ٖٛ‬الشتال‪ٛ‬عال‪ٚ ٝ‬‬ ‫تؼشیع یٗ ٔش دس ارس ػاَ جاسی ؿذ‪.‬‬ ‫تا یٗ حاَ ٔا ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬اٖ تشیی تا٘ه‪ٞ‬ا تش ی پشد یت‬ ‫‪ ْ ٚ‬صد‪ ٚ‬ص ٔتماضیاٖ د‪ ٚ‬ضأٗ سػٕی یا واسٔ‪ٙ‬الذ‬ ‫‪ ٚ‬نه یا ػفت‪ٔ ۰۵۱ ٝ‬یّی‪ ٖٛ‬ت‪ٔٛ‬ا٘ی یز ٔالی وال‪ٙ‬ال‪ٙ‬الذ‬ ‫‪ ٚ‬یٗ تخّفات ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬الاٖ پالغ ص تالاوالیالذ تالا٘اله‬ ‫ٔشوضی ت‪ ٝ‬تشسػی ‪ ٚ‬عغای تؼ‪ٟ‬یخت لشم ِحؼال‪ٙ‬ال‪ٝ‬‬ ‫صد‪ ٚ‬دس ناسن‪ٛ‬ب یز ‪ٚ‬ثایک ‪ٚ‬فک لا٘‪ٔ ٖٛ‬شت‪ٛ‬عال‪ٝ‬‬ ‫د ٔ‪ ٝ‬د سد‪.‬‬ ‫ٔـىخت ف‪ٙ‬ی ٔ‪ٛ‬ج‪ٛ‬د دس ػایت ثثت ٘اْ ‪ ْ ٚ‬صد‪ٚ‬‬ ‫)‪٘(ve.cbi.ir‬یض تاعث ؿذ‪ ٜ‬ػ‪ٛ‬دج‪ٛ‬یاٖ ص لِثَُ یٗ‬ ‫یخء ت‪٘ ٝ‬اٖ ‪ ٛ٘ ٚ‬یی سػیذ‪ ٚ ٜ‬تا دسیافت ٔثّغی ‪۲۱۱‬‬ ‫‪ٞ‬ض س ت‪ٔٛ‬ا٘ی ثثت ٘اْ ‪ ْ ٚ‬صد‪ ٚ‬س دس و‪ٛ‬تا‪ ٜ‬تالشیالٗ‬ ‫صٔاٖ ٕٔىٗ تش ی ‪ٞ‬ش تا٘ه ‪ ٚ‬ؿالعالثال‪ ٝ‬ی ص عالشیالک‬ ‫ػایتی یاف ٘لاْ د‪ٙٞ‬ذ‪.‬‬ ‫عذْ پشد یت ‪ ْ ٚ‬صد‪ ٚ‬تال‪ ٝ‬فالش دی وال‪ ٝ‬تالش ی‬ ‫صد‪ ٚ‬د‪ ْٚ‬ی‪ٛ‬د تماضای ‪ ْ ٚ‬د س٘ذ (دسحاِالی وال‪ٝ‬‬ ‫تش ی صد‪٘ ٚ‬خؼت ی‪ٛ‬د ‪ٔ ٚ‬ی دسیافت ٘ىشد‪٘ ٜ‬الذ)‬ ‫‪ ٚ‬دس ‪ِٛٚ‬یت ت‪ٛ‬دٖ صد‪ِٚ ٚ‬ی ‪ٞ‬الا ٘الیالض ص جالّٕال‪ٝ‬‬ ‫ت‪ٟ‬ا٘‪ٞٝ‬ای جذیذ تا٘ه ‪ٞ‬ا ػت و‪ ٝ‬تا٘ه ٔشوضی دس‬ ‫‪ ٚ‬و‪ٙ‬ؾ ت‪ ٝ‬یٗ یثش عخْ وشد تش ػاع لالا٘ال‪ٞ ٖٛ‬الش‬ ‫فشد ٔی ت‪٘ ٛ‬ذ یه تاس ص تؼ‪ٟ‬یخت لالشم ِالحالؼال‪ٙ‬ال‪ٝ‬‬ ‫صد‪ ٚ‬ػتفاد‪ ٜ‬و‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬تا ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬تال‪ٔ ٝ‬الىالاٖ عالغالای‬ ‫تؼ‪ٟ‬یخت صد‪ ٚ‬ت‪ٞ ٝ‬ش یش ٘ی‪ ،‬ن‪ٙ‬ا٘چ‪ٔ ٝ‬تماضی ‪ْ ٚ‬‬ ‫صد‪ ٚ‬لثخ ص تؼ‪ٟ‬یخت ٔ‪ٛ‬ک‪ٛ‬ف ػتفالاد‪٘ ٜ‬الىالشد‪ٜ‬‬ ‫تاؿذ‪( ،‬عّیشغٓ صد‪ ٚ‬د‪ ْٚ‬یا تیـتش) ٔالی تال‪٘ ٛ‬الذ ص‬ ‫تؼ‪ٟ‬یخت لشم ِحؼ‪ ٝٙ‬صد‪ ٚ‬ت‪ٟ‬ش‪ٜٙٔ‬ذ ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫دس یٗ ٔیاٖ دس جشیاٖ تشسػی الیح‪ ٝ‬ت‪ٛ‬دج‪ٚ ۰۰۱۰ ٝ‬‬ ‫ٔـالخالق ؿالذٖ ٔالثالالّالغ ‪ ْ ٚ‬صد‪ ٚ‬تالش ی ػالالاَ‬ ‫ای‪ٙ‬ذ‪ِٚ ،ٜ‬ی ػٕاعیّی‪ ،‬سییغ وٕیؼی‪ ٖٛ‬جالتالٕالاعالی‬ ‫ٔلّغ ٌفت‪ ٝ‬ت‪ٛ‬د‪ٔ ۳‬یض ٖ ‪ ْ ٚ‬صد‪ ٚ‬تش ی ‪ٞ‬ش والذ ْ‬ ‫ص ص‪ ٚ ٚ‬ص‪ٚ‬ج‪ٔ ٝ‬ثّغ ‪ٔ ۰۵۱‬یّی‪ ٖٛ‬ت‪ٔٛ‬اٖ تعییٗ ؿالذ‪ٜ‬‬ ‫و‪ ٝ‬س‪ٚ‬ی ‪ٔ ٓٞ‬ثّغ ‪ٔ ۲۱۱‬یّی‪ ٖٛ‬ت‪ٔٛ‬اٖ تالش ی ص‪ٚ‬جالیالٗ‬ ‫ی‪ٞ ٛ‬ذ ؿذ‪ٕٞ ،‬چ‪ٙ‬یٗ ٔثّغ ‪ٔ ۰۱۱‬یّی‪ ٖٛ‬ت‪ٔٛ‬اٖ فض یؾ‬ ‫٘یض تش ی تـ‪ٛ‬یک ج‪٘ ٛ‬اٖ ت‪ ٝ‬صد‪ ٚ‬تش ی پؼش ٖ وٕتالش‬ ‫ص ‪ ۰۵‬ػاَ ‪ ٚ‬دیتش ٖ وٕتش ص ‪ ۰۲‬ػاَ پیـ‪ٟٙ‬اد د دیٓ‬ ‫ت‪ ٝ‬یٗ ک‪ٛ‬ست و‪ٞ ٝ‬ش وذ ْ ص ص‪ ٚ ٚ‬ص‪ٚ‬جال‪ ٚ ٝ‬جالذ‬ ‫یٗ ؿش یظ ػ‪ٙ‬ی ص ٔثّغ ‪ٔ ۰۵۱‬الیالّالیال‪ ٖٛ‬تال‪ٔٛ‬الاٖ ‪ْ ٚ‬‬ ‫صد‪ ٚ‬تا تاصپشد یت ‪ ۰۱‬ػاِ‪ ٝ‬ت‪ٟ‬ش‪ٜٙٔ‬ذ ٔیؿال‪٘ٛ‬الذ ‪ٚ‬‬ ‫یٗ دس حاِی ػت و‪ ٝ‬ػاَ ٌزؿت‪ٔ ٝ‬ذت تعییٗ ؿذ‪ٜ‬‬ ‫تش ی تاصپشد یت ‪ ْ ٚ‬صد‪ ۰ ٚ‬ػاَ تعییٗ ؿذ‪ ٜ‬تال‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ ضأٗ واسٔ‪ٙ‬ذ س تش ی دسیافت ‪ ْ ٚ‬صد‪ٚ‬‬ ‫حزف ‪ ٚ‬س ئ‪ ٝ‬ػفت‪ٔ ٝ‬عتثش یا فش د ؿاغُ د س ی نه‬ ‫ٔعتثش س جایٍضیٗ وشدیٓ‪.‬‬ صفحه 4 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫پٌجشٌثِ ‪ 32‬دی ‪ 02 * 0011‬شاًَیِ ‪ 01 * 3133‬جوادی الثاًی‪ * 0002‬سال سی ٍ دٍم ( اٍتَز ایکیٌجی ایل ) * شوارُ ( سایی ) ‪2003 :‬‬ ‫مسخ‬ ‫‪ٛ‬تبیح ٗغبٓؼ‪ ٠‬اذیط ٗحووب‪ ٙ‬ا‪ِٔٛ‬یؿی ‪:‬‬ ‫سراشپس‬ ‫ًقش سلَلّای خاصی از تدى در هثارزُ تا کرًٍاٍیرٍسوی‬ ‫داستاوی کوتاه از ‪ :‬لیلی مقدم ‪ -‬اهر‬ ‫‪٘١‬ی‪ٜ‬غ‪ٞ‬ض ً‪ ٠‬ا‪ ٝ‬زاضز ثطٍ ظضز ثدبال ٗدی ا‪ٝ‬ضز‪،‬‬ ‫ُ‪ٜ‬دکی ‪ِٛ‬ب‪١‬ف ضا اظ ن‪ٞ‬ضت ض‪ َٛ‬پطیدس‪ ٟ‬اـ‬ ‫ؾُط ٗیس‪١‬س ض‪ ٝ‬ظٗی‪ ٝ ٚ‬اضإ ٗیِ‪ٞ‬یس ‪ :‬ا‪ٛ‬غ‪ٞ‬ض ًد‪٠‬‬ ‫ٗ‪ ٚ‬اظ ضازی‪ ٞ‬ازٕ ‪١‬ب ق‪ٜ‬یدس‪ ٟ‬إ احدتد٘دبال یدی‬ ‫ثی٘بض ؾرت نلطا‪ ٝ‬اؾت‪( .‬ؾردتدف ضا ‪١‬دٖ‬ ‫ٗؼٔ‪ ٕٞ‬اؾت ً‪ ٠‬ذ‪ٞ‬زـ اضبک‪ً ٠‬طز‪ ٟ‬اؾت)‪.‬‬ ‫٘بٕ قس‪ ٙ‬حطکف ‪٘١‬ب‪ٛ‬ب ‪ ٝ‬ثدٔد‪ٜ‬دس قدس‪ ٙ‬ندسا‬ ‫ُطی‪ ٠‬زاضً‪ٞ‬ه ‪٘١‬ب‪ٛ‬ب قبیس چ‪١ ٙٞ‬ین اظ نلدطا‬ ‫‪ ٝ‬ضازی‪٘ٛ ٞ‬ی زا‪ٛ‬س ثیکتط حت اثیط هدطاض ُدطکدتد‪٠‬‬ ‫اؾت قبیس ‪ ٚٗ ٖ١‬ثسثی‪ ٝ ٖٜ‬ا‪ ٝ‬ػدٔدیدطؿدٖ ‪ٛ‬د‪ٞ‬ى‬ ‫ظز‪١ ٙ‬ب ثی ٗ‪ٞ‬هغ اـ ‪ٝ‬اهؼب زضذدت ضا ز‪ٝ‬ؾدت‬ ‫زاضز‪.‬‬ ‫چ‪ٜ‬س ض‪ٝ‬ظ ٗیک‪ٞ‬ز ً‪ ٠‬زضذت ض‪ٛ‬دَ ثد‪ ٠‬ضذؿدبض‬ ‫‪ٛ‬ساضز‪٘ ،‬بٕ ‪ٜ‬ف ُط ُطکت‪ ٠‬اؾت ‪ٗ ٝ‬سإ ثطٍ ثبال‬ ‫ٗی ا‪ٝ‬ضز ؾجع اـ ضا اظ زؾت زاز‪ٗ ٝ ٟ‬یدٔدی ثد‪٠‬‬ ‫اه ‪ٛ‬ساضز‪ٗ ،‬سإ ذ٘یبظ‪ٗ ٟ‬یٌکس ‪ ٝ‬پٔدی ‪١‬دبیدف‬ ‫ؾ‪ِٜ‬ی‪ ٚ‬ط اظ ‪٘١‬یک‪ ٠‬ا‪ٛ‬س‪.‬‬ ‫ب ‪٘١‬ی‪ ٚ‬چ‪ٜ‬س ‪ٝ‬هت پیف ‪ٝ‬هتی ‪ِٛ‬دطا‪ٛ‬دی ثدودید‪ ٠‬ضا‬ ‫ٗیسیس ثب ا‪ٓ ٙ‬ج‪٢‬ب ؾردت ‪ ٝ‬دیدط‪ ٟ‬اـ ثد‪ ٠‬ظ‪ٝ‬ض‬ ‫ٓجر‪ٜ‬س ٗیعز ‪ ٝ‬اضإ ٗیُلدت‪ :‬چدیدع ‪ٛ‬دیدؿدت‬ ‫ػعیعا‪ ٖٛ‬کوظ ً٘ی ذؿت‪ ٠‬إ‪.‬‬ ‫ٗ‪ٜ‬ظ‪ٞ‬ضٕ ای‪ ٚ‬اؾت ً‪ٜٞ١ ٠‬ظ ٗی ‪ٞ‬ا‪ٛ‬ؿت ٓجر‪ٜ‬س ثع‪ٛ‬س‬ ‫‪ٜٞ١‬ظ ٗحٌٖ ث‪ٞ‬ز ‪ٜٞ١‬ظ کٌط ٗیٌطز ثی٘دبض ثدطا‬ ‫ازٕ ‪١‬بؾت‪.‬‬ ‫ب ای‪ ٠ٌٜ‬یی ض‪ٝ‬ظ ثطٍ ‪١‬بیی ً‪ ٠‬ثبال ا‪ٝ‬ضز ‪١‬د٘د‪٠‬‬ ‫اـ ؾطخ ث‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫ثطُ‪٢‬ب ؾطخ ضا ً‪ ٠‬زیس ه‪ٞ‬یط پد‪ٜ‬دددط‪ ٟ‬ا ًد‪٠‬‬ ‫‪٘١‬یک‪ ٠‬ز‪ٝ‬ؾت زاقت جسیْ ث‪ ٠‬ا‪ ٙ‬ق‪ٞ‬ز ٗودبثدٔدف‬ ‫‪ٛ‬وف ثؿت‪.‬‬ ‫یبزـ اٗس چوسض اید‪ ٚ‬زقدت ضا ز‪ٝ‬ؾدت زاضز‪.‬‬ ‫‪ ٝ‬چوسض زٓف ثطا ز‪ٝ‬ؾتف ً‪ ٠‬ؾبٓ‪٢‬ب پیف هدغدغ‬ ‫قس‪ ٟ‬اؾت ‪ َٜ‬قس‪ ٟ‬اؾت‪.‬‬ ‫ا‪ِٛ‬بض ‪٢ٜ‬ب ‪ٝ‬خ‪ٞ‬ز ذ‪ ٙٞ‬اؾت ً‪ٗ ٠‬طٍ ضا ٗٔد٘د‪ٞ‬ؼ‬ ‫ٗیٌ‪ٜ‬س‪.‬‬ ‫اظ ا‪ ٙ‬ض‪ٝ‬ظ زیِط ‪ٛ‬ر‪ٜ‬سیس‪.‬‬ ‫‪ٝ‬هتی ُطی‪١ ٠‬ب ًطٕ ذبًی ً‪ٞ‬چی ضا ض‪ٛ ٝ‬دطٕ‬ ‫طی‪ ٚ‬ضیک‪ ٠‬اـ حؽ ٗیٌطز ثب ضیک‪ ٠‬زیدِدطـ‬ ‫ؾطـ ضا ‪ٞٛ‬اظـ ٗیٌطز ‪ ٝ‬اضإ ٗدی ُدلدت زٓدٖ‬ ‫ٗیر‪ٞ‬ا‪١‬س ث‪٢‬تطی‪ً ٚ‬طٕ ای‪ ٚ‬زقت ‪ ٝ‬زیدبض ثدبقدی‪.‬‬ ‫ًالؽ زیِط ‪ِٛ‬طا‪ ٙ‬ظب‪١‬ط ظقتف ‪ٛ‬دجد‪ٞ‬ز ثدب ذدیدبّ‬ ‫زضذدت ٗدی ‪ٛ‬کدؿدت ‪ٝ‬‬ ‫ضاحت ض‪ ٝ‬قبذد‪٠‬‬ ‫چکٖ ‪١‬بیف ضا ٗیثؿت ‪ ٝ‬ثـضف ضا کط‪ٗٝ‬یذد‪ٞ‬ضز‬ ‫ُب‪١‬ی ‪ ٖ١‬ثٔ‪ٜ‬س هبض هبض ٗیٌطز‪.‬‬ ‫حتی پط‪ٛ‬سُب‪ ٝ ٙ‬حی‪ٞ‬ا‪ٛ‬ب ی ً‪ ٠‬ندسایکدب‪ ٙ‬ذد‪ٞ‬ه‬ ‫ث‪ٞ‬ز ثؼس اظ قد‪ٜ‬دیدس‪ ٙ‬ندسا ثدس ًدالؽ‪ ،‬زیدِدط‬ ‫‪٘ٛ‬یُلت‪ٜ‬س ذسایب قٌطت‪...‬‬ ‫ذجط ً‪ ٠‬ث‪ ٠‬ضیف ؾلیس ٗ‪ٞ‬ضیب‪١ ٠ٛ‬ب ضؾیدس ‪١‬د٘د‪٠‬‬ ‫ٗ‪ٞ‬ضیب‪١ ٠ٛ‬ب ضا ثطا ؾر‪ٜ‬طا‪ٛ‬ی ثعضُی زػ‪ٞ‬ت ًطز ‪ٝ‬‬ ‫ثؼس اظ ٗوسٗ‪ ٠‬چی‪ٜ‬ی ‪١‬ب ثؿیبض ً‪ٗ ٠‬ؼ٘‪ٞ‬ال زض ‪١‬دط‬ ‫ٗطاؾ٘ی ؾر‪ٜ‬طا‪ٛ‬ب‪ ٙ‬ا‪ٛ‬دبٕ ٗی ز‪١‬د‪ٜ‬دس ُدلدت ًد‪:٠‬‬ ‫ذددسا‪ٛٝ‬ددس ٗددتددؼددبّ ثددطا ٗددب ثددرددبعددط‬ ‫زػب‪١‬ب ٗ‪ ٝ ٚ‬زّ پبى ق٘ب پبزاـ ثعضُی زض ‪ٛ‬ظط‬ ‫ُددطکددتدد‪ ٠‬اؾددت ثدد‪ ٠‬ظ‪ٝ‬ز ثددب ٗددطٍ زضذددت‬ ‫‪ ٠٘١‬اظ ُطؾ‪ِٜ‬ی ب ٗست‪١‬ب زض اٗدب‪ ٙ‬ذد‪ٞ‬ا‪١‬دیدٖ‬ ‫ٗب‪ٛ‬س‪.‬‬ ‫‪ ٝ‬ثطا ای‪ ٠ً ٚ‬ذ‪ٞ‬زذ‪ٞ‬ا‪١‬ی زض زی‪ٜ‬ساض ضخ ‪ٛ‬س‪١‬دس‬ ‫اضبک‪ً ٠‬طز ً‪ ٠‬زضذت ٗؿیط ‪ٞٛ‬ض ضا ُطکتد‪ ٠‬ثد‪ٞ‬ز ‪ٝ‬‬ ‫ای‪ ٚ‬ؾعا ؾبی‪ ٠‬ؾطز ا‪ٝ‬ؾت‪.‬‬ ‫‪ِٛ‬ب‪ ٟ‬جط ذبٓی ث‪ٞ‬ز ذبٓی اظ ‪١‬ط حؽ ‪٢‬سیس اٗیدع‪.‬‬ ‫ثط ذالف ثوی‪ ٠‬ا‪١‬بٓی ‪١‬ین ‪ٞٛ‬ع ٗدحدجدت ‪ ٝ‬حدتدی‬ ‫طح٘ی ‪ ٖ١‬زض ‪ِٛ‬ب‪١‬ف ‪٘ٛ‬یکس یبکت‪.‬‬ ‫جط ‪...‬ا‪ ٟ‬اظ جط ؿیط اظ ٗ‪ً ٚ‬ؿی ب ثحبّ زٓف ثحبّ‬ ‫جط ؾ‪ٞ‬ذت‪ ٠‬اؾت؟!‬ ‫جط ٗطز‪١ ٟ‬عاض ؾبٓ‪ ٠‬ا ث‪ٞ‬ز ً‪ ٠‬ث‪ ٠‬حد‪ ٝ ّٞ‬هد‪ٟٞ‬‬ ‫زؾتی ث‪ ٠‬ظ‪ٛ‬سُی ازاٗ‪ٗ ٠‬یزاز‪.‬‬ ‫جط ٗؿد قس‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ز ًبض ا‪ ٝ‬ثطیس‪ ٙ‬ث‪ٞ‬ز ‪ ٝ‬ا‪ ٝ‬اید‪ ٚ‬ضا‬ ‫ػبض ‪٘ٛ‬یدسا‪ٛ‬ؿدت ثدب د٘دبٕ ‪ٝ‬خد‪ٞ‬زـ دجدط ثد‪ٞ‬ز‬ ‫ذ‪ٝ ٞ‬حکی ذ‪ٞ‬زـ ‪ ٝ‬زیس‪١ ٙ‬ط ض‪ٝ‬ظ‪ ٟ‬ذیدب‪ٛ‬دت‬ ‫ٗدبّ پسیساض قس‪١ ٙ‬ین ض‪ٝ‬ق‪ٜ‬بیی زض زٓف ‪ٛ‬دساز‪ٟ‬‬ ‫ث‪ٞ‬ز حتی ث‪ ٠‬هسض شض‪ٟ‬ا طحٖ‪..‬‬ ‫ا‪ٛ‬وسض اظ زضذت ٗت‪ٜ‬لط ث‪ٞ‬ز ً‪ ٠‬انال ‪٘ٛ‬دیدرد‪ٞ‬اؾدت‬ ‫ا‪ٝ‬ضا اظ ای‪ ٚ‬ثی٘بض ذالل ً‪ٜ‬س‪.‬‬ ‫ٗ‪٢‬طثب‪ ٙ‬طی‪ٞٗ ٚ‬خ‪ٞ‬زات ز‪ٛ‬یب زضذدتدب‪ ٙ‬ثد‪ٞ‬ز‪ٛ‬دس ‪ٝ‬‬ ‫زضذتب‪ ٙ‬ذبئ‪ ٚ‬طی‪ ٚ‬زؾت‪١ ٠‬ب‪ ...‬جط ٗؿد قدس‪ ٟ‬ثد‪ٞ‬ز‬ ‫جط ؾبٓ‪٢‬ب ث‪ٞ‬ز ً‪ٗ ٠‬طز‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ز‪...‬‬ ‫ذ‪ٞ‬ضقیس ثب ‪ٝ‬هبض ط اظ ‪٘١‬یک‪ ٠‬ث‪ ٠‬ا‪ٛ‬تظبض ٗب‪ ٟ‬ایؿدتدبز‪ٟ‬‬ ‫ث‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫حبّ ‪ ٝ‬ض‪ٝ‬ظ ا‪١‬بٓی زقت ضا ً‪ ٠‬زیس ذ‪ٜ‬س‪ ٟ‬ا بثیس‬ ‫کوظ ا‪ ٝ‬ثد‪ٞ‬ز ًد‪ٗ ٠‬دیدسا‪ٛ‬ؿدت پدبیدیدع ‪ٛ‬دعزیدی‬ ‫اؾت‪!..‬‬ ‫ث‪٢‬بض ً‪ ٠‬ثطؾ‪ ٠‬زضذت اظ یبز ًطٕ ذبًی ضکدتد‪ ٠‬یدب‬ ‫ذ‪ٞ‬قحبّ ٗدی قد‪ ٠‬اظ ؾدجدع قدس‪ ٙ‬ز‪ٝ‬ثدبضـ؟!‬ ‫اُ‪ ٠‬ب ث‪٢‬بض ٗ‪ٞ‬ضیب‪١ ٠ٛ‬ب ح٘ٔ‪ ًٜٚ ٠‬ث‪ ٠‬زضذت چدی؟‬ ‫ثبزِ ؾط ث‪ٞ١ ٠‬ا حت بثیط ا لبهبت حبًٖ ثدیدتدبثدب‪ٛ‬د‪٠‬‬ ‫ؾ‪ٞ‬اّ ٗیپطؾیس‪.‬‬ ‫ذ‪ٞ‬ضقیس ‪ِٛ‬ب‪١‬ی ثب ػکن ث‪ ٠‬خب ذبٓی ٗب‪ ٟ‬ا‪ٛ‬ساذت‬ ‫‪ُ ٝ‬لت‪ ٠ٌٜٗ:‬کٌط ٗیٌ‪ ٖٜ‬ثربعط زّ ًطٕ ‪١‬دبؾدت‬ ‫ً‪ ٠‬ث‪٢‬دبض زضذدتدبض‪ ٝ‬ز‪ٝ‬ثدبض‪ ٟ‬قدٌد‪ٞ‬کدب ٗدیدٌد‪ٜ‬د‪٠‬‬ ‫ثؼس ‪ ٖ١‬اضبک‪ً ٠‬طز‪ِٛ:‬طا‪ٛ ٙ‬جبـ پبییدع ًد‪ ٠‬ثدطؾد‪٠‬‬ ‫‪ٞٗ ٠٘١‬ضیب‪١ ٠ٛ‬ب ذ‪ٞ‬اثک‪ٗ ٙٞ‬یِیط‪..ٟ‬‬ ‫ثبز ٗهٖ٘ ط اظ ‪٘١‬یک‪ٝ ٠‬ظیس ‪ ٝ‬اثدط‪١‬دب دیدط‪ ٟ‬ضا‬ ‫خبثدب ًطز‪.‬‬ ‫ه‪ٞ‬یط زقت زاقت اظ ‪ِٛ‬ب‪ ٟ‬ذ‪ٞ‬ضقیس ٗح‪ٗ ٞ‬یقدس‬ ‫ً‪ِٛ ٠‬ب‪ ٟ‬ػ٘یوی ث‪ ٠‬زقت ا‪ٛ‬ساذت ‪ ٝ‬اضإ ظیدط ٓدت‬ ‫ُلت‪:‬ث‪٢‬بض ً‪ ٠‬ثطؾس ‪ ٠٘١‬چدیدع ػد‪ٞ‬و ذد‪ٞ‬ا‪١‬دس‬ ‫قس‪٢ٜ .‬ب چیع ً‪ ٠‬ث‪٢‬دبض ‪ٛ‬د٘دیدتد‪ٞ‬ا‪ٛ‬دس دـدیدیدطـ‬ ‫ثس‪١‬س هلؿی اؾت ً‪ ٠‬جدط ز‪ٝ‬ض ذد‪ٞ‬زـ د‪ٜ‬دیدس‪ٟ‬‬ ‫اؾت‪...‬‬ ‫هحققاى کالج سلطٌتی لٌدى در هطالعِ‬ ‫اخیرشاى اظْار کردُاًد لٌفَسیتّای‬ ‫تی حاصل از سرهاخَردگی هیتَاًٌد‬ ‫از افراد در تراتر عفًَت کرًٍاٍیرٍض‬ ‫سٌدرم حاد تٌفسی ‪ 3‬هحافظت کٌٌد‪.‬‬ ‫‪ٛ‬تبیح ٗغبٓؼ‪ ٠‬اذیط ٗحووب‪ ٙ‬ا‪ِٔٛ‬دیدؿدی‬ ‫‪ٛ‬کب‪ٗ ٙ‬ی ز‪١‬س اکدطاز ًد‪ ٠‬ؾدغد‪ٞ‬‬ ‫ثبال ط اظ ٓ‪ٜ‬ل‪ٞ‬ؾیت‪١‬ب ی ‪ٛ‬بقدی اظ‬ ‫ؾطٗبذ‪ٞ‬ضزُی ٗؼ٘‪ٓٞ‬ی زاض‪ٛ‬س‪ً٘ ،‬دتدط‬ ‫زض ٗؼطو اثتدال ثد‪ً ٠‬دط‪ٛٝ‬دب‪ٝ‬یدط‪ٝ‬ؼ‬ ‫ؾ‪ٜ‬سضٕ حبز ‪ٜ‬لؿی ‪ 2‬هطاض زاض‪ٛ‬س‪.‬‬ ‫یبکت‪١ ٠‬ب ای‪ٗ ٚ‬غبٓؼ‪ً ٠‬د‪ ٠‬زض ٗددٔد‪٠‬‬ ‫"‪"Nature Communications‬‬ ‫ٗ‪ٜ‬تکط قس‪ ٟ‬اؾت ث‪ ٠‬ض‪١‬جط ٗحدودودب‪ٙ‬‬ ‫اٗپطیبّ ًبٓح ٓ‪ٜ‬س‪ ٙ‬ا‪ٛ‬دبٕ قس‪ ٟ‬اؾت‪.‬‬ ‫ٗحووب‪ ٙ‬عی ای‪ٗ ٚ‬غبٓؼ‪ ٠‬ا‪ٓٝ‬ی‪ ٚ‬ق‪ٞ‬ا‪١‬س‬ ‫اظ ‪ٛ‬وف ٗحبکظتی ٓ‪ٜ‬ل‪ٞ‬ؾیت‪١‬ب ی ضا‬ ‫اضائ‪ً ٠‬طز‪ٟ‬ا‪ٛ‬س‪ٜٓ .‬ل‪ٞ‬ؾیت ی اظ ا‪ٛ‬د‪ٞ‬اع‬ ‫ؾٔ‪١ ّٞ‬ب زؾدتدِدب‪ ٟ‬اید٘د‪ٜ‬دی ثدس‪ٙ‬‬ ‫اؾت‪.‬زکبع اذتهبندی ثدس‪ ٙ‬قدبٗدْ‬ ‫ای٘‪ٜ‬ی ‪ٞٗٞ١‬ضاّ ‪ ٝ‬ای٘‪ٜ‬ی ؾٔ‪ٓٞ‬ی اؾت‪.‬‬ ‫زض ای٘‪ٜ‬ی ؾٔ‪ٓٞ‬ی ٓ‪ٜ‬ل‪ٞ‬ؾیت ‪١‬دب دی‬ ‫(ؾٔ‪١ ّٞ‬ب دی) کدؼدبٓدیدت زاض‪ٛ‬دس‪.‬‬ ‫ٓ‪ٜ‬ل‪ٞ‬ؾیت‪١‬ب ی پؽ اظ ا هدبّ ثد‪٠‬‬ ‫پبزُِ‪(ٚ‬ا‪ٛ‬تیغ‪ٌ )ٙ‬ثیط پیسا ٗیً‪ٜٜ‬س ‪ٝ‬‬ ‫ا‪ٞٛ‬اػی اظ ؾٔ‪١ّٞ‬دب دی اظ خد٘ٔد‪٠‬‬ ‫ؼساز ی ًک‪ٜ‬س‪ ٝ ٟ‬دؼدساز دی‬ ‫ذبعط‪ ٟ‬ث‪ٝ ٠‬خ‪ٞ‬ز ٗیا‪ٝ‬ض‪ٛ‬س‪.‬‬ ‫ٓ‪ٜ‬ل‪ٞ‬ؾیت ی ‪٘١‬ب‪ٜٛ‬س ٓ‪ٜ‬ل‪ٞ‬ؾیدت ‪B‬زض‬ ‫ٗـع اؾتر‪ٞ‬ا‪ٗ(ٙ‬ـع هدطٗدع اؾدتدرد‪ٞ‬ا‪)ٙ‬‬ ‫ؾبذت‪ٗ ٠‬یق‪ٞ‬ز ‪ٓٝ‬ی ‪٘١‬ب‪ٜٛ‬س ٓ‪ٜ‬ل‪ٞ‬ؾدیدت‬ ‫‪B‬زض ٗـع اؾتر‪ٞ‬ا‪ ٙ‬ثبٓدؾ ‪ٛ‬د٘دی قد‪ٞ‬ز‬ ‫ثٌٔ‪ ٠‬اظ عطین ذ‪ ٙٞ‬ث‪ ٠‬دید٘د‪ٞ‬ؼ ًد‪٠‬‬ ‫پکت خ‪ٜ‬بؽ ‪ ٝ‬خٔ‪ٛ ٞ‬دب هدطاض زاضز‬ ‫ٗیض‪ٝ‬ز ‪ ٝ‬زض ی٘‪ٞ‬ؼ ثبٓدؾ ٗدی قد‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫ٓ‪ٜ‬ل‪ٞ‬ؾیت ی اؿٔت ثی‪ ٚ‬ذ‪ٓ ٝ ٙٞ‬د‪ٜ‬دق‬ ‫زض ُطزـ اؾت ‪ ٝ‬زض ثدطذد‪ٞ‬ضز ثدب‬ ‫پددبز ُِدد‪(ٚ‬ا‪ٛ‬ددتددی غ‪ )ٙ‬ذددبل ض‪ٝ‬‬ ‫ٗیٌط‪ٝ‬ه کؼبّ ٗی قد‪ٞ‬ز ًد‪ ٠‬اؿدٔدت‬ ‫ٓ‪ٜ‬ل‪ٞ‬ؾیت ‪١‬ب ی ضس ‪ٝ‬یط‪ٝ‬ؼ‪ ،‬ا‪،ِْٛ‬‬ ‫ؾطعب‪ ٝ ٙ‬ضز ثدبکدت پدید‪ٛٞ‬دس قدس‪ٟ‬‬ ‫ٗیثبقس‪.‬زض حبٓی ً‪ٗ ٠‬غبٓؼبت هدجدٔدی‬ ‫وان پوری هىدی‬ ‫*الىازاشراقی‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫اضز ‪ 1‬پی٘ب‪ ،٠ٛ‬اضز ؾج‪ٞ‬ؼ زاض ‪ 1‬پی٘ب‪ٗ ،٠ٛ‬ر٘ط یی‬ ‫ز‪ ٕٝ‬هبقن چب ذ‪ٞ‬ض ‪ ،‬ثیٌی‪ َٜ‬پ‪ٞ‬زض یدی ز‪ٕٝ‬‬ ‫هبقن چب ذ‪ٞ‬ض ‪٘ٛ ،‬ی یی ز‪ ٕٝ‬هدبقدن چدب‬ ‫ذ‪ٞ‬ض ‪ ،‬اه ‪ٓٝ‬طٕ ‪ 1‬پی٘ب‪ ،٠ٛ‬ض‪ٝ‬ؿ‪ًٜ ٚ‬دس ‪ 2‬هدبقدن‬ ‫ؿصا ذ‪ٞ‬ض‬ ‫‪ٛ‬کب‪ ٙ‬زاز‪ٟ‬ا‪ٛ‬س ً‪ٜٓ ٠‬ل‪ٞ‬ؾیت‪١‬ب ی آوب‬ ‫قس‪ٞ ٟ‬ؾظ ؾبیط ًدط‪ٛٝ‬دب‪ٝ‬یدط‪ٝ‬ؼ ‪١‬دب‬ ‫ٗی ‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬س ًط‪ٛٝ‬ب‪ٝ‬یط‪ٝ‬ؼ ؾ‪ٜ‬دسضٕ حدبز‬ ‫‪ٜ‬لؿی ‪ 2‬ضا قد‪ٜ‬دبؾدبیدی ًد‪ٜ‬د‪ٜ‬دس اٗدب‬ ‫یبکت‪١ ٠‬ب ای‪ٗ ٚ‬غبٓدؼد‪ ٠‬خدسیدس ثدطا‬ ‫ا‪ٓٝ‬ی‪ ٚ‬ثبض ثطضؾی ٗیً‪ٜ‬س ً‪ ٠‬چدِد‪ٛٞ‬د‪٠‬‬ ‫حض‪ٞ‬ض ای‪ٜٓ ٚ‬ل‪ٞ‬ؾیت‪١‬ب ی زض ظٗب‪ٙ‬‬ ‫هطاض ُطکت‪ ٚ‬زض ٗؼطو ًط‪ٛٝ‬ب‪ٝ‬یدط‪ٝ‬ؼ‬ ‫ؾ‪ٜ‬سضٕ حبز ‪ٜ‬لؿی ‪ 2‬ثط آد‪ٞ‬ز‪ ٟ‬قدس‪ٙ‬‬ ‫کطز بثیط ٗیُصاضز‪ٗ.‬حووب‪٘١ ٙ‬چ‪ٜ‬دید‪ٚ‬‬ ‫ُلت‪ٜ‬س ً‪ ٠‬یبکت‪١٠‬ب ا‪٢ٛ‬ب عطحی ثدطا‬ ‫‪ٛ‬ؿْ ز‪ٝ ٕٝ‬اًؿ‪ ٚ‬خ‪٢‬ب‪ٛ‬ی اضائ‪ٗ ٠‬یز‪١‬س‬ ‫ً‪ٗ ٠‬ی ‪ٞ‬ا‪ٛ‬س اظ اثتال ث‪ ٠‬ا‪ٞٛ‬اع کدؼدٔدی ‪ٝ‬‬ ‫ای‪ٜ‬س‪ً ٟ‬ط‪ٛٝ‬دب‪ٝ‬یدط‪ٝ‬ؼ ؾد‪ٜ‬دسضٕ حدبز‬ ‫‪ٜ‬لؿی ‪ 2‬اظ خ٘ٔ‪ ٠‬ؾد‪ٞ‬ید‪ ٠‬ایٗدیدٌدط‪ٙٝ‬‬ ‫خٔ‪ُٞ‬یط ً‪ٜ‬س‪.‬‬ ‫پػ‪١ٝ‬کِطا‪ ٙ‬اٗطیٌبیی‪:‬‬ ‫کوثَد خَاب هیتَاًد تِ ترٍز اسکیسٍفرًی هٌجر شَد‬ ‫پصٍّشگراى اهریکایی در تررسی جدید خَد ًشاى‬ ‫دادُ اًد کِ عَاهل هحیطی هاًٌد کوثَد خَاب‬ ‫هی تَاًٌد تِ ترٍز اختالالت رٍاًی هاًٌد اسکیسٍفرًی‬ ‫هٌجر شًَد‪.‬‬ ‫ث‪ُ ٠‬عاضـ ایؿ‪ٜ‬ب ‪ ٝ‬ث‪ٛ ٠‬وْ اظ ‪ٞٛ‬ض‪ٝ‬ؾبی‪ٜ‬ؽ ‪ٛ‬ی‪ٞ‬ظ‪،‬‬ ‫ُیط‪ٛ‬س‪ 2 ٟ‬ؾط‪ٛٞ ٝ‬ی‪ ٚ‬ث‪ ٠‬ع‪ٞ‬ض ُؿتطز‪ ٟ‬ا زض ٗـع‬ ‫‪ٞ‬ظیغ قس‪ ٟ‬اؾت ‪ٛ ٝ‬وف ٗ‪٘٢‬ی زض ازضاى‪ ،‬ق‪ٜ‬بذت‬ ‫‪ ٝ‬ض‪ٝ‬ا‪ ٙ‬پطیکی ثط ػ‪٢‬س‪ ٟ‬زاضز‪٘١ .‬چ‪ٜ‬ی‪ ،ٚ‬ای‪ُ ٚ‬یط‪ٛ‬س‪ٟ‬‬ ‫ٗؿئ‪ ّٞ‬اثطات ض‪ٝ‬ا‪ِٛ‬طزا‪ ٙ‬زاض‪١ٝ‬ب ‪ ٖ١ٞ‬ظا اؾت‪.‬‬ ‫ػٌ٘ٔطز ؿیطعجیؼی ای‪ُ ٚ‬یط‪ٛ‬س‪ ،ٟ‬ثب اذتالالت ض‪ٝ‬ا‪ٛ‬ی‬ ‫اظ خ٘ٔ‪ ٠‬اؾٌیع‪ٝ‬کط‪ٛ‬ی ٗط جظ اؾت‪ .‬زاض‪١ٝ‬ب ضس‬ ‫ض‪ٝ‬ا‪ ٙ‬پطیکی ً‪ ٠‬ثطا زضٗب‪ ٙ‬اؾٌیع‪ٝ‬کط‪ٛ‬ی اؾتلبز‪ٟ‬‬ ‫ٗی ق‪ٛٞ‬س‪ُ ،‬یط‪ٛ‬س‪ 2 ٟ‬ؾط‪ٛٞ ٝ‬ی‪ ٚ‬ضا ‪١‬سف هطاض‬ ‫ٗی ز‪ٜ١‬س ب ‪ٛ‬کب‪١ ٠ٛ‬ب ‪ ٝ ٖ١ٞ‬اذتالّ زض ق‪ٜ‬بذت ضا‬ ‫ًب‪١‬ف ز‪ٜ١‬س‪.‬پػ‪١ٝ‬کی ً‪ٞ ٠‬ؾظ اٗٔیب ُبٓیتب‪(ٞٛ‬‬ ‫)‪ ،Amelia Gallitano‬اؾتبز ثرف پعقٌی ‪ٝ‬‬ ‫ض‪ٝ‬ا‪ ٙ‬پعقٌی زا‪ٛ‬کِب‪ ٟ‬اضیع‪ٛٝ‬ب( ‪University of‬‬ ‫)‪Arizona‬ا‪ٛ‬دبٕ قس‪ ٟ‬اؾت‪ٛ ،‬کب‪ٗ ٙ‬ی ز‪١‬س ً‪٠‬‬ ‫یی ػبْٗ اؾتطؼ ظا ٗحیغی یؼ‪ٜ‬ی ٗحط‪ٗٝ‬یت اظ‬ ‫ذ‪ٞ‬اه ٗی ‪ٞ‬ا‪ٛ‬س ؾغ‪ ٞ‬ای‪ ٚ‬ثی٘بض ضا ث‪ٗ ٠‬یعا‪ ٙ‬هبثْ‬ ‫‪ٞ‬خ‪٢‬ی اکعایف ز‪١‬س‪ .‬یبکت‪١ ٠‬ب ای‪ ٚ‬پػ‪١ٝ‬ف ‪ٛ‬کب‪ٙ‬‬ ‫ٗی ز‪ٜ١‬س ً‪ ٠‬اؾتطؼ ‪١‬ب ٗحیغی زض اکطاز ٗجتال ث‪٠‬‬ ‫اؾٌیع‪ٝ‬کط‪ٛ‬ی ٌٗ٘‪ ٚ‬اؾت ؼبزّ ُیط‪ٛ‬س‪١ ٟ‬ب ٗـع‬ ‫ضا ً‪ ٠‬ثب زاض‪١ٝ‬ب ضس ض‪ٝ‬ا‪ ٙ‬پطیکی ً‪ٜ‬تطّ ٗی ق‪ٛٞ‬س‪،‬‬ ‫ـییط ز‪ٜ١‬س‪.‬‬ ‫ُبٓیتب‪ ٠ً ٞٛ‬اظٗبیکِب‪ ٟ‬ا‪ ٝ‬ض‪ ٝ‬ثطضؾی ؼبْٗ‬ ‫اؾتطؼ ٗحیغی ‪ ٝ‬اؾتؼساز غ‪ٛ‬تیٌی زض پیکط‪ٝ‬‬ ‫ثی٘بض ٘طًع زاضز‪ُ ،‬لت‪ :‬پػ‪١ٝ‬ف ٗب ‪ٛ‬کب‪ٙ‬‬ ‫ٗی ز‪١‬س ً‪ٗ ٠‬حطى ‪١‬ب ٗحیغی ٌٗ٘‪ ٚ‬اؾت‬ ‫ؾغ‪ُ ٞ‬یط‪ٛ‬س‪١ ٟ‬بیی ضا ً‪ٛ ٠‬وف ٗ‪٘٢‬ی زض ٗـع‬ ‫زاض‪ٛ‬س‪ ،‬زض ػطو چ‪ٜ‬س ؾبػت ـییط ز‪ٜ١‬س‪ٗ .‬ب‬ ‫ٌٗب‪ٛ‬یؿ٘ی ضا ق‪ٜ‬بذت‪ ٠‬ایٖ ً‪ ٠‬ث‪ٝ ٠‬اؾغ‪ ٠‬ا‪ ٙ‬ای‪ ٚ‬ا لبم‬ ‫ضخ ٗی ز‪١‬س‪ٝ .‬اؾغ‪ ٠‬ای‪ ٚ‬ا لبم‪ ،‬غ‪"EGR3" ٙ‬‬ ‫اؾت‪.‬‬ ‫هحققاى کشَر تِ ساخت تراشِ کَچکی در اتعاد ‪ 3‬ساًتیهتر در ‪ 3.2‬ساًتیهتر در‬ ‫ٍ‬ ‫ًین ساًتی هتر دست یافتٌد کِ در حَزُ هٌْدسی پسشکی‪ ،‬هْنٌندسنی ٍرز‬ ‫حَزُّای رٍاًشٌاختی کارترد دارد‪.‬‬ ‫ؾیِ‪ٜ‬بّ ‪ٞٛ‬اض ٗـع ‪ٞٛ ،‬اض ػهت ‪ ٝ‬ػضٔ‪ٞٛ ٝ ٠‬اض هٔت ضا کطا‪ٗ ٖ١‬یً‪ٜ‬س‪ ٝ.‬اضبکد‪٠‬‬ ‫ًطز‪ :‬ا‪٘١‬یت ً‪ٞ‬چی ث‪ٞ‬ز‪ٗ ٙ‬حه‪ ّٞ‬اظ ای‪ ٚ‬ثبثت اؾدت ًد‪ ٠‬دبًد‪ٜ‬د‪ ٙٞ‬د٘دبٕ‬ ‫زؾتِب‪١ٟ‬ب ‪ٞٛ‬اض هٔت ‪ ٝ‬ػضٔ‪ ،٠‬زاضا ا‪ٛ‬ساظ‪١ٟ‬ب ثعضٍ ثب ‪ٝ‬ظ‪ ٙ‬ثبال ثد‪ٞ‬ز‪ ٟ‬ا‪ٛ‬دس ‪ٝ‬‬ ‫ای‪ ٚ‬زؾتِب‪١ٟ‬ب زض ز‪ٝ‬ض‪ٟ‬ا ‪ ،‬ث‪ ٠‬قٌْ ‪ٝ‬ایطٓؽ ػْ٘ ًطز‪ ٝ ٟ‬ؾیٖ‪١‬ب اظ ا‪ ٙ‬حدصف‬ ‫قس‪ٛ‬س اٗب ا‪ٛ‬ساظ‪ٝ ٝ ٟ‬ظ‪ ٙ‬ا‪٢ٛ‬ب ـییط چ‪ٜ‬سا‪ٛ‬ی ‪ٛ‬ساقت‪ٝ .‬ظ‪ ٝ ًٖ ٙ‬ا‪ٛ‬دساظ‪ً ٟ‬د‪ٞ‬چدی‬ ‫ای‪ٗ ٚ‬حه‪ ّٞ‬ایطا‪ٙ‬ؾبذت ؾجت ٗیق‪ٞ‬ز ب ظٗی‪١ ٠ٜ‬ب ًبضثطز ا‪ُ ،ٙ‬ؿتدطزُدی‬ ‫ثیکتط زاقت‪ ٠‬ثبقس‪.‬‬ ‫هْلت ارسال اثار تِ جشٌَارُ‬ ‫کاالّای فرٌّگی فیرٍزُ تا پٌجن تْوی تودید شد‬ ‫هعاٍى فرٌّگی ٍ رساًِ ای هدیرکل فرٌّگ ٍ ارشاد اسالهی اذرتایجناى شنرینی‬ ‫گفت‪ :‬هْلت ارسال اثار تِ دٍهیی جشٌَارُ کاالّای فرٌّگی فیرٍزُ تا پنٌنجنن‬ ‫تْوی سال جاری تودید شد‪.‬‬ ‫‪ٝ‬حیس حؿی‪ٚ‬ظاز‪ ،ٟ‬ثب اقبض‪ ٟ‬ث‪ ٠‬اؾتوجبّ ٗربعجب‪ ٝ ٙ‬ػاله٘‪ٜ‬سا‪ ٙ‬ای‪ ٚ‬خک‪ٜٞ‬اض‪ ٟ‬اکدع‪ٝ‬ز‪:‬‬ ‫ػاله٘‪ٜ‬سا‪ٗ ٙ‬ی ‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬س اثبض ذ‪ٞ‬ز ضا ب بضید یبز قس‪ ٟ‬ث‪ ٠‬زثیطذب‪ ٠ٛ‬خک‪ٜٞ‬اض‪ٝ ٟ‬اهغ زض‬ ‫جطیع‪ ،‬ذیبثب‪ ٙ‬اٗبٕ ذ٘ی‪ٜ‬ی‪ٛ ،‬طؾیس‪ ٟ‬ث‪ ٠‬چ‪٢‬بضضا‪ ٟ‬اثطؾب‪ ،ٙ‬ازاض‪ً ٟ‬دْ کدط‪١‬د‪ٜ‬دَ ‪ٝ‬‬ ‫اضقبز اؾالٗی اشضثبیدب‪ٙ‬قطهی‪ٗ ،‬ؼب‪ٛٝ‬ت کط‪ِٜ١‬ی اضؾبّ ً‪ٜٜ‬س‪.‬‬ ‫‪ ٝ‬اظ‪٢‬بض زاقت‪ :‬ػاله‪ٜٗ ٠‬سا‪ ٙ‬ث‪ ٠‬قطًت زض ای‪ ٚ‬خک‪ٜٞ‬اض‪ٗ ٟ‬ی ‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬س ثطا ًؿت‬ ‫اعددددالػددددبت ثددددیددددکددددتددددط ثدددد‪ ٠‬ازضؼ ایدددد‪ٜ‬ددددتددددط‪ٛ‬ددددتددددی‬ ‫‪ٗjayezehfiroozeh.farhang.gov.ir‬طاخؼ‪ًٜٜ ٠‬س‪.‬‬ ‫حؿی‪ٚ‬ظاز‪ ،ٟ‬ازاٗ‪ ٠‬زاز‪ :‬ز‪ٗٝ‬ی‪ ٚ‬خک‪ٜٞ‬اض‪ً ٟ‬بال‪١‬ب کط‪ِٜ١‬ی کیط‪ٝ‬ظ‪ ٟ‬زض ٗ‪ٞ‬ض‪ٞ‬ػدبت‬ ‫ٗرتٔلی ٗب‪ٜٛ‬س ػط‪ٝ‬ؾی‪ٞٛ ،‬قتاکعاض‪ ،‬پیٌؿْ ‪١ ٝ‬سایب کدط‪١‬د‪ٜ‬دِدی ثدب ‪١‬دسف‬ ‫کط‪ َٜ١‬ؾبظ ‪ٓٞ‬یس ‪ٗ ٝ‬هطف ًبال ایطا‪ٛ‬ی ثطُعاض ٗیق‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫ث‪ُ ٠‬عاضـ ایط‪ٛ‬ب‪ ،‬ای‪ ٚ‬خک‪ٜٞ‬اض‪٘١ ٟ‬عٗب‪ ٙ‬ثب ‪١‬لت٘ی‪ ٚ‬ز‪ٝ‬ض‪ ٟ‬خبیدع‪ ٟ‬کدیدط‪ٝ‬ظ‪ ٟ‬ثدطُدعاض‬ ‫ٗیق‪ٞ‬ز ‪ٞ ٝ‬ؾؼ‪ ٠‬کط‪ِٜ١‬ی ‪ ٝ‬ث‪٢‬ط‪ُ ٟ‬یدط اظ ظدطکدیدت ‪١‬دب ثد‪ٗٞ‬دی زض اید‪ٚ‬‬ ‫ح‪ٞ‬ظ‪ ،ٟ‬اض وب ‪ ٝ‬ط‪ٝ‬یح ٗحه‪ٞ‬الت کط‪ِٜ١‬ی ‪ٜ١ ٝ‬ط ًبضثطز ثب ض‪ٝ‬یٌطز ًکدق‬ ‫ذالهیت‪١‬ب ‪ ٝ‬ایس‪١ٟ‬ب ‪ ٞٛ‬زض اؾتب‪ ٙ‬اظ ا‪١‬ساف ثطُعاض ای‪ ٚ‬خک‪ٜٞ‬اض‪ ٟ‬اؾت‪.‬‬ ‫عضو کاوون اردبیل در ومایشگاه بیهالمللی‬ ‫وقاشی چیه رتبه سوم را کسب کرد‬ ‫ومایش تازه محمد حاتمی‬ ‫با بازی اشا محرابی‬ ‫عضَ ٌّرهٌد هرکنس شنونارُ ینک‬ ‫کاًَى پرٍر فکری کنَدکناى ٍ‬ ‫ًَجَاًاى اردتیل در ّنفنتنونینی‬ ‫ًوایشگاُ تیی الوللی ًقاشی کَدکناى‬ ‫اسیایی چیی هَفق تِ کسه رتنثنِ‬ ‫سَم شد‪.‬‬ ‫ای‪ٗ ٚ‬ؿبثو‪ ٠‬ثب ٗد‪ٞ‬ضد‪ٞ‬ع ؾدالٗدتدی‪،‬‬ ‫ز‪ٝ‬ؾتی ‪ٝ ٝ‬حست ثعضٍ زض ؾبّ ‪ 2021‬ثطُعاض قس ‪ ٝ‬اظ ٗیب‪ ۲00 ٙ‬اثدط اظ ‪13‬‬ ‫ًک‪ٞ‬ض‪١ ،‬لت ً‪ٞ‬زى ایطا‪ٛ‬ی ٗ‪ٞ‬کن ث‪ً ٠‬ؿت خبیع‪ ٝ ٟ‬زیپٖٔ اکتربض اید‪ ٚ‬ض‪ٝ‬یدساز‬ ‫ثی‪ٚ‬آ٘ٔٔی قس‪ٛ‬س‪.‬ػؿْ اثطا‪١‬یٖپ‪ٞ‬ض ‪ 11‬ؾبٓ‪ ٠‬اظ ٗطًع ق٘بض‪ ٟ‬یی ًب‪ ٙٞٛ‬اضزثیْ ثدب‬ ‫زضذکف زض ٗؿبثو‪ ٠‬ثی‪ٚ‬آ٘ٔٔی ‪ٛ‬وبقی چی‪ٞٗ ٚ‬کن ث‪ً ٠‬ؿت خبیع‪ ٟ‬ؾ‪ ٕٞ‬قس ‪ ،‬ای‪ٚ‬‬ ‫‪ٜ١‬طٗ‪ٜ‬س پیف ط ‪ٛ‬یع ثب ‪١‬سایت اػضب ٗ‪ٞ‬کویت‪١‬ب اضظ‪ٛ‬س‪ٟ‬ا ضا زض ؾغح ثی‪ٚ‬آ٘ٔٔی‬ ‫ثطا ًب‪ ٙٞٛ‬اؾتب‪ ٙ‬اضزثیْ ًؿت ًطز‪ ٟ‬اؾت‪.‬کیٖٔ ً‪ ٞ‬ب‪١‬ی ً‪ً ٠‬ب‪ ٙٞٛ‬اظ اػضدب‬ ‫ثط‪ٛ‬س‪ ٟ‬خ‪ٞ‬ایع ا‪ ّٝ‬ب ؾ‪٢ ٕٞ‬ی‪ً ٠‬طز‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ز‪ ،‬زض ٗطاؾٖ اذتتبٗی‪ ٠‬ای‪ ٚ‬ض‪ٝ‬یدساز ‪١‬د‪ٜ‬دط‬ ‫پرف قس‪ً.‬ب‪ ٙٞٛ‬پط‪ٝ‬ضـ کٌط ً‪ٞ‬زًب‪ٞٛ ٝ ٙ‬خ‪ٞ‬ا‪ٛ‬ب‪ ٙ‬ثدب اضؾدبّ ‪ 1۱‬اثدط زض‬ ‫‪١‬لت٘ی‪٘ٛ ٚ‬بیکِب‪ ٟ‬ثی‪ٚ‬آ٘ٔٔی ‪ٛ‬وبقی ً‪ٞ‬زًب‪ ٙ‬اؾیبیی چی‪ 2021 ٚ‬قطًت ًطز‪.‬‬ ‫طرز تهیه‪:‬‬ ‫اثتسا اضز ‪١‬ب ضا آی ًطز‪ ٝ ٟ‬ثب ٗر٘ط‪ ،‬ثدیدٌدید‪ٜ‬دَ‬ ‫پ‪ٞ‬زض ‪٘ٛ ٝ‬ی ٗرٔ‪ٞ‬ط ٗی ً‪ٜ‬یٖ‪ .‬ؾپدؽ ض‪ٝ‬ؿد‪ ٚ‬ضا‬ ‫اضبک‪ً ٠‬طز‪ ٝ ٟ‬ذ‪ٞ‬ه ٗرٔ‪ٞ‬ط ٗی ً‪ٜ‬یٖ‪ .‬ثؼس اه ضا‬ ‫ًٖ ًٖ ضیرت‪ٝ ٝ ٠‬ضظ ٗی ز‪١‬یٖ ب ذد٘دیدط ‪ٛ‬دطٕ ‪ٝ‬‬ ‫یٌسؾتی ثسؾت ا‪ٝ‬ضیٖ‪ .‬ذ٘دیدط ضا ثد‪ٗ ٠‬دست ‪1‬‬ ‫ؾبػت اؾتطاحت ٗی ز‪١‬یٖ ب حدٖ ا‪ ٙ‬ز‪ ٝ‬ثدطاثدط‬ ‫ق‪ٞ‬ز‪ .‬پؽ اظ ا‪ ٙ‬ث‪ ٠‬ا‪ٛ‬ساظ‪ُ ٟ‬طز‪ ٝ‬اظ ذ٘یط ثطزاقت‪ٝ ٠‬‬ ‫ثب ‪ٝ‬ضز‪ ٠ٛ‬پ‪ٗ ٚ٢‬ی ً‪ٜ‬یٖ‪ .‬ض‪ٝ‬ؿد‪ ٚ‬ضا زاؽ ًدطز‪ٝ ٟ‬‬ ‫ذ٘یط‪١‬ب ضا زض ا‪ ٙ‬ق‪ٜ‬ب‪ٝ‬ض ٗی ً‪ٜ‬یٖ‪ .‬ثب هبقن ض‪ٝ‬ؿد‪ٚ‬‬ ‫ضا ض‪ٛ ٝ‬ب‪ٗ ٙ‬ی ضیعیٖ ب پق ً‪ٜ‬س ‪١ ٝ‬ط ز‪ ٝ‬عدطف‬ ‫ا‪ ٙ‬عالیی ق‪ٞ‬ز‪ٛ .‬ب‪ ٙ‬پ‪ٞ‬ض ‪ٜ١‬س ‪٘١‬طا‪ ٟ‬ا‪ٞٛ‬اع ؾؽ‬ ‫ًبض ‪ ٝ‬چب ‪ٜ‬ی ؾط‪ٗ ٝ‬ی ق‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫* طخیحب اظ ض‪ٝ‬ؿ‪ ٚ‬اضز‪ًٜ ٟ‬دس اؾتلبز‪ٗ ٟ‬ی ً‪ٜ‬یٖ‪.‬‬ ‫* ‪ٌٛ‬ت‪ ٠‬حؿبؼ زض ای‪ٛ ٚ‬ب‪ ٙ‬زٗب ض‪ٝ‬ؿ‪ ٚ‬اؾت‪ .‬اُدط‬ ‫ض‪ٝ‬ؿ‪ ٚ‬ث‪ ٠‬ا‪ٛ‬ساظ‪ً ٟ‬بکی زاؽ ‪ٛ‬جبقس ‪ٛ‬ب‪ ٙ‬پق ‪٘ٛ‬ی ً‪ٜ‬دس‬ ‫‪ ٝ‬اُط ثیف اظ ا‪ٛ‬ساظ‪ ٟ‬زاؽ ثبقس ٗی ؾ‪ٞ‬ظز‪.‬‬ ‫چَ ایراى ًثاشد‪...‬‬ ‫ٍ تسی رًج تردم‪ ...‬از کجا اهدُاًد؟!‬ ‫دستیاتی هحققاى تِ تراشِای تا اتعاد‬ ‫کَچک ترای پایش سیگٌالّای حیاتی تدى‬ ‫ثبثی ضضبییاککبض‪ٗ ،‬سیطػبْٗ ای‪ ٚ‬قطًت زا‪ٛ‬ف ث‪ٜ‬یدب‪ ،ٙ‬چدیدپ ؾدت یدب ٗدساض‬ ‫یٌپبضچ‪ ٠‬ضا ٗد٘‪ٞ‬ػ‪٠‬ا اظ ٗساض‪١‬ب آٌتط‪ٛٝ‬یٌی زا‪ٛ‬ؿت ً‪ ٠‬زض ثؿتدط ٗدب‪ٛ‬د‪ٜ‬دس‬ ‫ثطز‪١‬ب آٌتطیٌی یب ٗ‪ٞ‬از ‪ٛ‬ی٘‪١٠‬بز هطاض ُطکت‪ ٝ ٠‬یی ‪ٝ‬ظیل‪ٗ ٠‬کرم ضا ا‪ٛ‬دددبٕ‬ ‫ٗیز‪١‬س‪ ٝ.‬ثب ثیب‪ ٙ‬ای‪ ٠ًٚ‬طاق‪١ ٠‬ب ؾبثتْ‪ ،‬اثعاض ثطا زضیدبکدت ‪ ٝ‬دود‪ٞ‬یدت‬ ‫ؾیِ‪ٜ‬بّ ‪١‬ب حیب ی ‪١‬ؿت‪ٜ‬دس‪ُ ،‬دلدت‪ :‬اید‪ ٚ‬چدیدپ ؾدت ‪١‬دب ٗدی د‪ٞ‬ا‪ٛ‬د‪ٜ‬دس زض‬ ‫پعقٌی‪ٜ٢ٗ ،‬سؾی پعقٌی‪ٜ٢ٗ ،‬سؾی ‪ٝ‬ضظـ‪ ،‬دطثدیدت ثدس‪ٛ‬دی‪ ،‬کدیدعید‪ ٞ‬دطاپدی‪،‬‬ ‫ض‪ٝ‬ا‪ٛ‬ک‪ٜ‬بؾی ‪٘١ ٝ‬چ‪ٜ‬ی‪ ٚ‬زض ایس‪١ٟ‬بیی ثطا ؾبذت د‪٢‬یعات پعقٌی‪ ،‬ض‪ٝ‬ا‪ٛ‬ک‪ٜ‬بذتی‬ ‫‪ٝ ٝ‬ضظقی اؾتلبز‪ ٟ‬ق‪ٛٞ‬س‪ .‬ضضبیی ذبعط ‪ٛ‬کب‪ً ٙ‬طز‪ :‬طاق‪١٠‬ب ٗدت٘غ‪ٗ ،‬ی ‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬دس‬ ‫ؾیِ‪ٜ‬بّ ‪١‬ب ٗرتٔق ضا اظ خ٘ٔ‪ٞٛ ٠‬اض هٔت‪ٞٛ ،‬اض ٗـع ‪ٞٛ ٝ‬اض ػهت ‪ ٝ‬ػضٔ‪ ٠‬پبیف‬ ‫‪ ٝ‬ثجت ً‪ٜٜ‬س‪.‬ث‪ٛ ٠‬وْ اظ ٗطًع اعالع ضؾب‪ٛ‬ی ٗؼب‪ٛٝ‬ت ػٔ٘ی ضیبؾتخ٘‪ٞ٢‬ض ‪ٗ ،‬سیط‬ ‫ػبْٗ ای‪ ٚ‬قطًت زا‪ٛ‬ف ث‪ٜ‬یب‪ ٙ‬ثب بًیس ثط ای‪ ٠ٌٜ‬ای‪ٗ ٚ‬بغ‪١ّٝ‬ب اظ ثس‪٠ٛ‬ا پالؾتیٌی‬ ‫ث‪ ٠‬اثؼبز ‪ 2‬ؾب‪ٛ‬تی ٗتط زض ‪ 2.۲‬ؾب‪ٛ‬تی٘تط زض ‪ٛ‬یٖ ؾب‪ٛ‬تیٗتط ؾبذت‪ٗ ٠‬یقد‪ٛٞ‬دس‪ ،‬ذدبعدط‬ ‫‪ٛ‬کب‪ً ٙ‬طز‪ :‬ا هبّ ای‪ ٚ‬اکع‪١٠ٛٝ‬ب ؾرتاکعاض ث‪ ٠‬زؾتِب‪١ٟ‬ب ثجت‪ٞ ،‬ؾظ ‪۶‬پبی‪٠‬‬ ‫ٗؿتوط ثط ض‪ ٝ‬ثطز ا‪ٛ‬دبٕ ٗی ق‪ٞ‬ز ‪ ٝ‬اٌٗب‪ ٙ‬زضیبکت‪ ،‬و‪ٞ‬یدت‪ ،‬کدیدٔدتدط ‪ ٝ‬اضؾدبّ‬ ‫فرهنگ‪،‬هنر و فن اوری‬ ‫‪5‬‬ ‫هحود حاتوی کِ تِ زٍدی ًنوناینش‬ ‫رادیکال ّفت هویس ّفت را تنا تنازی‬ ‫خَد ٍ اشا هحراتی اجرا هی کنٌند‪،‬‬ ‫هی گَید‪ :‬عادت کٌین کِ تِ ّر چینسی‬ ‫عادت ًکٌین‪.‬‬ ‫ٗح٘س حب ٘ی ثب ‪ٝ‬خد‪ٞ‬ز ثدط‪ٛ‬دبٗد‪١ ٠‬دب‬ ‫ظیبز ً‪ ٠‬ثطا اخطا ئب ط زاقت‪ ،‬زض‬ ‫ز‪ ٝ‬ؾبّ ًط‪ٛٝ‬بیی اذیط‪ ،‬زؾت ‪ ٠ِٛ‬زاقت ‪ٓٝ‬ی حبال ثب ث‪٢‬تط قس‪ ٙ‬قطایظ ‪ ٝ‬ا‪ٛ‬ددبٕ‬ ‫‪ٝ‬اًؿی‪ٜ‬بؾی‪ ٙٞ‬ػ٘‪ٗٞ‬ی‪ ،‬ه٘یٖ زاضز خسیس طی‪٘ٛ ٚ‬بیف ذ‪ٞ‬ز ضا زض ؾبٓ‪ٜ‬دی دبظ‪ٟ‬‬ ‫بؾیؽ ض‪ ٝ‬نح‪ ٠ٜ‬ثیب‪ٝ‬ضز‪.‬حب ٘ی ٗی ُ‪ٞ‬یس‪ ٝ ٚٗ :‬اقب ٗحطاثی عطحی زاقتیدٖ‬ ‫ثب ٗ‪ٞ‬ض‪ٞ‬ع ٗ‪٢‬بخطت‪١‬ب اخجبض ‪ ٝ‬ث‪ ٠‬پیک‪٢ٜ‬بز ذب‪ٗ ٖٛ‬حطاثی ٗت‪ ٚ‬ای‪٘ٛ ٚ‬بیدف ضا‬ ‫یٌی اظ ز‪ٝ‬ؾتب‪ ٙ‬ایکب‪ٞٛ ٙ‬قت ً‪ ٠‬ذیٔی ‪ ٖ١‬ظ‪ٝ‬ز ث‪ ٠‬ؾطا‪ٛ‬دبٕ ضؾیس ‪ ٝ‬ث‪ٜ‬ب زاضیٖ ا‪ٙ‬‬ ‫ضا اظ ‪ 2۶‬ز ٗب‪ ٟ‬ض‪ ٝ‬نح‪ ٠ٜ‬ثیب‪ٝ‬ضیٖ‪.‬ای‪ً ٚ‬بضُطزا‪ ٙ‬زضثبض‪ ٟ‬زض‪ٗٙٝ‬بی‪ٛ ٠‬د٘دبیدف‬ ‫ذ‪ٞ‬ز ‪ٞ‬ضیح ٗیز‪١‬س‪٘ٛ :‬بیف ٗب هه‪ ٠‬ا خ‪٢‬ب‪ٛ‬ی ‪ ٝ‬اخدتد٘دبػدی زاضز ‪ ٝ‬زضثدبض‪ٟ‬‬ ‫ٗ‪٢‬بخطت ‪١‬ب اخجبض اؾت‪ .‬زض ای‪٘ٛ ٚ‬بیف ٗ‪ٞ‬ض‪ٞ‬ػب ی ٗب‪ٜٛ‬دس ‪ٛ‬دبثدطاثدط ‪١‬دب‬ ‫اخت٘بػی ‪ ٝ‬ظٔ٘ی ً‪ ٠‬ث‪ ٠‬ثؼضی خ‪ٞ‬اٗغ ٗیض‪ٝ‬ز‪ٞٗ ،‬ضز ‪ٞ‬خ‪ ٠‬هطاض ُطکت‪ ٠‬اؾت‪.‬‬ ‫ازاٗ‪ ٠‬اظ ق٘بض‪ ٟ‬هجْ‪:‬‬ ‫زض ٗ‪ٞ‬ضز ا‪ ّٝ‬ی‪ٛٞ‬ب‪ٛ‬یب‪ ٙ‬ایطا‪ٛ‬یب‪ ٙ‬ضا ثطثط ٗیذ‪ٞ‬ا‪ٛ‬دس‪ٛ‬دس‬ ‫‪ ٝ‬زض ٗدد‪ٞ‬ضز ز‪ ٕٝ‬ایددطا‪ٛ‬ددیددب‪ ٙ‬اػددطاه ضا ددبظ‬ ‫ٗیذ‪ٞ‬ا‪ٛ‬س‪ٛ‬س‪.‬‬ ‫اٗب ثب ‪ٞ‬خ‪ ٠‬ث‪ ٠‬ثطذ‪ٞ‬ضز ‪ٛ‬عزیی ایطا‪ٛ‬یب‪ ٝ ٙ‬اػطاه ث‪٠‬‬ ‫‪ٝ‬یػ‪ ٟ‬ثؼس اظ اؾالٕ‪ٝ ،‬اغ‪ ٟ‬ػدٖ ثیکتط ثطا ایدطا‪ٛ‬دیدب‪ٙ‬‬ ‫ث‪ً ٠‬بض ضکت ب خبیی ً‪ ٠‬ث‪ ٠‬سضیح ث‪ٗ ٠‬ؼ‪ٜ‬ب ایطا‪ٛ‬ی‬ ‫زض کبضؾی ‪ ٝ‬ػطثی خبیِعی‪ ٚ‬قس‪ ،‬ب حس ًد‪ ٠‬اظ‬ ‫ؾس‪١ٟ‬ب قکٖ ‪١ ٝ‬لتٖ ث‪ ٠‬ثؼس ‪ٝ‬اغ‪ ٟ‬ػدٖ زض حدبٓدی‬ ‫ث‪ٗ ٠‬ؼ‪ٜ‬ب ایطا‪ٛ‬ی ث‪ً ٠‬بض ٗیضکت ً‪ ٠‬زیِدط خد‪ٜ‬دجد‪٠‬‬ ‫حویطاٗیع ُصقت‪ ٠‬ذ‪ٞ‬ز ضا اظ زؾت زاز‪ ٟ‬ثد‪ٞ‬ز ‪ٝ‬‬ ‫قبػط ً‪ ٠‬ای‪ ٚ‬ثیت ضا ؾط‪ٝ‬ز‪ ٟ‬هغؼب ثب چ‪ٜ‬ی‪ ٚ‬ش‪ٜ١‬دی‬ ‫ث‪ٝ ٠‬اغ‪ ٟ‬ػدٖ ‪ِٛ‬ب‪ٗ ٟ‬یًطز‪ ٝ ٟ‬زض ثیتدی ًد‪ ٠‬ثدیدت‬ ‫پبضؾیُطایب‪ ٝ ٠ٛ‬ایطا‪ُٙ‬طایب‪٠ٛ‬ا اؾت‪ ،‬اظ ای‪ٝ ٚ‬اغ‪ٟ‬‬ ‫اؾتلبز‪ً ٟ‬طز‪ ٟ‬اؾت‪.‬‬ ‫‪ٓٝ‬ی احت٘بال زض ض‪ٝ‬ظُبض کطز‪ٝ‬ؾی ‪ٜٞ١‬ظ ذ‪ٞ‬ال ث‪٠‬‬ ‫ٗؼ‪ٜ‬ب ٗ‪ٜ‬لی ای‪ٝ ٚ‬اغ‪ٝ ٟ‬ه‪ٞ‬ف زاقت‪ٜ‬س ‪ ٝ‬ثد‪١ ٠‬د٘دید‪ٚ‬‬ ‫خ‪٢‬ت کطز‪ٝ‬ؾی ای‪ٝ ٚ‬اغ‪ ٟ‬ضا زض قدب‪١‬د‪ٜ‬دبٗد‪ ٠‬حدتدی‬ ‫ییثبض اؾتلبز‪ٌٛ ٟ‬طز‪ٗ ٝ ٟ‬ی ‪ٞ‬ا‪ ٙ‬ا‪ ٙ‬ضا زض ٗدیدب‪ٙ‬‬ ‫اثیبت آحبهی پیسا ًطز ‪ ٝ‬هغؼب ای‪ ٚ‬ثیت ‪ٛ‬یع ؾدط‪ٝ‬ز‪ٟ‬‬ ‫کطز‪ٝ‬ؾی ‪ٛ‬یؿت‪.‬‬ ‫فردٍسی زىستیس ٍ ًصادپرست ًیست‬ ‫هبئ٘ی زض پبیب‪ ٙ‬ثیب‪ٗ ٙ‬یً‪ٜ‬س‪ :‬اثیبت ظیبز زض ٗیدب‪ٙ‬‬ ‫ٗطزٕ ‪ٝ‬خ‪ٞ‬ز زاضز ً‪ ٠‬ؾط‪ٝ‬ز‪ ٟ‬کدطز‪ٝ‬ؾدی ‪ٛ‬دیدؿدت‬ ‫ثطذی ٗؼتوس‪ٛ‬س قبیس ‪ٛ‬جبیس ‪ٝ‬هتی ثیتی ب اید‪ ٚ‬حدس‬ ‫ٗک‪ٞ٢‬ض اؾت ‪ٛ‬ؿجت ث‪ ٠‬انبٓت ا‪ ٙ‬زض ش‪ٜ١‬یت ٗدطزٕ‬ ‫کٌیی ایدبز ًطز اٗب ای‪ ٚ‬حطف‪ ،‬حطف زضؾتدی‬ ‫‪ٛ‬یؿت ذه‪ٞ‬نب ‪ٝ‬هتی ٗیک‪٘٢‬ی ذیٔی اظ ای‪ ٚ‬ثیت‪١‬ب‬ ‫ٗض٘‪ٛٞ‬ی زاضز ً‪ ٠‬زض ضبز ثدب اندْ ٗضد٘د‪ٛٞ‬دی‬ ‫قب‪ٜ١‬بٗ‪ ٠‬کبضؾی اؾت اثیب ی ً‪ ٠‬ثؼضب ضس ظ‪ ٙ‬یدب‬ ‫‪ٛ‬ػازپطؾتب‪١ ٠ٛ‬ؿت‪ٜ‬س‪ ،‬اثیب ی ٗب‪ٜٛ‬س ظ‪ ٝ ٙ‬اغز‪١‬ب ‪١‬دط ز‪ٝ‬‬ ‫زض ذبى ثِ‪ / ٠‬خ‪٢‬ب‪ ٙ‬پبى اظی‪١ ٚ‬ط ز‪ٛ ٝ‬بپبى ث‪» ٠‬‬ ‫ً‪ ٠‬ثیت ثؿیبض ‪ٛ‬بقبیؿتی اؾت ‪ ٝ‬زض ‪١‬دیدن ‪ٛ‬ؿدرد‪٠‬‬ ‫ٗؼتجط ‪ٛ‬یؿت‪ ،‬ای‪ ٚ‬ثیت ا‪ ّٝ‬ثبض زض هط‪ٛ ٙ‬د‪٢‬دٖ ثد‪٠‬‬ ‫‪ٛ‬ؿر‪٠‬ا اظ ُطقبؾپ‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬آحبم قس‪ ٝ ٟ‬ثؼس‪١‬دب زض‬ ‫‪ٛ‬ؿر‪١٠‬ب قب‪ٜ١‬بٗ‪ٞ ٖ١ ٠‬ؾظ ًب جدب‪ ٙ‬ضدسظ‪ ٙ‬ثد‪٠‬‬ ‫کطز‪ٝ‬ؾی ا‪ٛ‬تؿدبه پدیدسا ًدطز‪ ٟ‬اؾدت یدب ثدیدت‬ ‫ػطهؾتیعا‪ ٠ٛ‬ظ قیط قتط ذ‪ٞ‬ضز‪ ٝ ٙ‬ؾ‪ٞ‬ؾ٘بض‪ /‬ػدطه‬ ‫ضا ثسا‪ ٙ‬خب ضؾیس‪ ٟ‬اؾت ًبض‪ ٠ً /‬بج ًیب‪ٛ‬ی ًد‪ٜ‬دس‬ ‫اضظ‪ /ٝ‬ل‪ ٞ‬ثط ‪ ٞ‬ا چطخ ُطز‪ ٙٝ‬ل‪ ٞ‬ای‪ ٚ‬ثیت ‪ٖ١‬‬ ‫زض ‪١‬ینًسإ اظ ‪ٛ‬ؿر‪١ ٠‬ب ً‪ ٚ٢‬قب‪ٜ١‬دبٗد‪ٝ ٠‬خد‪ٞ‬ز‬ ‫‪ٛ‬دساضز ‪ ٝ‬ضدد٘د‪ ٚ‬ایدد‪ً ٚ‬د‪ٝ ٠‬اغ‪١ ٟ‬ددبیدی ٗددب‪ٛ‬دد‪ٜ‬ددس‬ ‫ل‪ ٞ‬ث‪ً ٠‬بض ضکت‪ ٠ً ٠‬زض ق٘بض ‪ٝ‬اغ‪١ٟ‬ب قب‪١‬د‪ٜ‬دبٗد‪٠‬‬ ‫‪ٛ‬یؿت‪.‬‬ ‫اثیبت زیِط ٗکبث‪ ٠‬ای‪ ٚ‬اثیبت زض ظثدب‪ ٙ‬ذدبل ‪ٝ‬‬ ‫ػبٕ ‪ٝ‬خ‪ٞ‬ز زاز ً‪ ٠‬اُب‪١‬ی ثرکیدس‪ ٙ‬زضثدبض‪ ٟ‬اید‪ٚ‬‬ ‫ثیت‪١‬ب ً٘ی ٗیً‪ٜ‬س ش‪ٜ١‬یت‪١‬ب ؿٔغی ً‪ٛ ٠‬ؿجت‬ ‫ث‪ ٠‬کطز‪ٝ‬ؾی زض اضا ػ٘‪ٗٞ‬ی ‪ٝ‬خ‪ٞ‬ز زاضز ‪ ٝ‬اید‪ٚ‬‬ ‫ض‪ٝ‬ظ‪١‬دددب ثددد‪ٝ ٠‬ؾدددیٔددد‪ ٠‬کضدددب ٗدددددددبظ‬ ‫ث‪ ٠‬ؾطػت زض حبّ ٌثیط اؾت‪ ،‬اندال قد‪ٞ‬ز ‪ٝ‬‬ ‫ٗطزٕ کطز‪ٝ‬ؾی حودیدودی ضا ثکد‪ٜ‬دبؾد‪ٜ‬دس قدبػدط‬ ‫اظازٗطز ً‪ ٠‬ثس‪١ ٙٝ‬ین ؼهت خ‪ٜ‬ؿی ‪ٛ ٝ‬ػاز ‪ٝ‬‬ ‫ددؼددبٓددی ‪ٝ‬‬ ‫یددب حددتددی ٗددص‪١‬ددجددی اضظ‪ٝ‬‬ ‫ذ‪ٞ‬قجرتی ؾطظٗی‪ٜ‬ف ضا اظ ث‪ ٚ‬ز‪ٛ‬سا‪ ٙ‬خؿدت ‪ٝ‬خد‪ٞ‬‬ ‫ٗیًطز‪ ٝ ٟ‬ظ‪ٛ‬سُیاـ ضا ‪ٝ‬هق اید‪ً ٚ‬دبض ًدطز‪ٟ‬‬ ‫اؾت‪.‬‬ صفحه 5 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫ادبیات‬ ‫پىجشىبٍ ‪ 32‬دی ‪ 02 * 0011‬شاوًیٍ ‪01 * 3133‬جمبدی الثبوی ‪ * 0002‬سبل سی ی دیم ( ایتًز ایکیىجی ایل ) * شمبرٌ ( سبیی ) ‪2003 :‬‬ ‫‪6‬‬ ‫بویوتموسن قوجاغیندا ایگیدلرسن‬ ‫ایگیدلیگی سن دنیایا گتیرمیسن‬ ‫اان یوردو یو وامیسسان ارذبایجان‬ ‫عالهم امینی‬ ‫تورکجه دیل بیلگیسی‬ ‫*دکتر حسیه محمدزادٌ صدیق‬ ‫ٌئسٗ سب‪ ٗ٥٘ ٣٤‬اضز‪...٢‬‬ ‫ئس‪ ٗٔ ْٜ‬ث‪ ٛ‬وو٘‪ َٛ‬ا‪ ٓ٥ٙٔ /ّٝ٤‬ا‪ ّٝ٤‬ثئّ‪ ٝ‬ز‪ٚ‬ضٔبظ‪،‬‬ ‫ٔؼط‪ٛ‬ق ا‪ٚ‬ظ‪ٌ ٖٚ‬وضز‪ٍٔٚ‬ط‪ /‬او‪٤‬و‪ٛ‬ز ِو‪ٙ‬و‪٥‬وت او‪٤‬و‪ٛ‬ز‬ ‫إِبظ‪.‬‬ ‫ووّ٘‪ِٛ٤ ٝٙٔ ْٛ‬ساش ا‪٤‬ىٗ‪ /‬ظو‪ٞ‬س ‪ ٚ‬عبػت لو‪٥‬وّو‪٥‬وط‬ ‫ا‪٤‬س‪ٓ٤‬‬ ‫‪٥٤‬ر‪ّ٥‬س‪ ٢‬ث‪ ٛ‬تطت‪٥‬جّط‪ /ٓ٤‬وو٘‪ِٛ‬س‪ٛ‬ضْ‪ ،‬اِ‪ ٓ٥‬ائطٔع‪.‬‬ ‫(‪٘ٛ٤‬س أط‪)ٜ‬‬ ‫(‪)4+4+4+4‬‬ ‫اضخ ز‪٤‬ج‪ٙ٥‬س‪ /ٜ‬اؽ ٌئ‪٥ٕٙ٥٥‬ص‪ٌ /‬و‪ٔٛ٤‬تو‪ َٛ‬ثو‪٥‬وط‪/‬سوط‪ٚ‬‬ ‫اغبخ‪٣‬‬ ‫لبضال‪٥‬طب‪ٞ /‬ئر ثبذٕبزاٖ‪ ٛ٤ /‬وسّوٕو‪٥‬وطوس‪ /٢‬ثوبضوسا‬ ‫تبخ‪٣‬‬ ‫ا‪ٚ‬ض‪ٙ٥ٌ ٜ‬س‪ /ٜ‬ل‪ٛ‬ضذ‪ ٛ‬ػسىط‪٤ /‬و٘‪٥ِٝ‬طز‪ /٢‬ا‪٘ٚ‬ب سبض‪٢‬‬ ‫اظاز سط‪ /ٗ٤ٚ‬ئ‪٘ٛ٘ٛ‬س‪ ٜ‬ا‪ /ٚ‬ا‪ٚ‬ذ‪ٛ٤ٛ‬ضز‪ /ٚ‬اضاظ ثبض‪٢‬‬ ‫(ا‪ٚ‬زغ‪ ٖٛ‬زاذٕب)‬ ‫ث‪ٛ‬ضزا ث‪٥‬ع‪ ٓ٤‬خ‪ٛ‬ت ‪ٞ‬ودوبِو‪ ٣‬لو‪ٛ‬ضوغو‪ ٛ‬ض ‪٤‬وٕو‪٥‬وع‪٤‬وٗ‬ ‫ا‪٤‬ضبح‪ ٣‬ل‪ٛ‬ضتبض‪٤‬ط‪ .‬اِجت‪ ٝ‬ضؼوط‪٤‬وٕو‪٥‬وعز‪ ٜ‬ا‪ ٖٚ‬سوٍو‪٥‬وع‬ ‫‪ٞ‬دبِ‪ ٚ ٣‬ا‪٥ٍ٤‬طٔ‪ٞ ٣‬دبِ‪٥‬الضزا ا‪٤‬طّ‪٥ٕ٘ٝ‬طّوط وو‪٥‬وٗ‬ ‫ا‪٘ٚ‬الض‪ ٢‬ثبضمب اوِس‪ِٛ‬ط‪ ٗ٤‬تطو‪٥‬ج‪ ٣‬حسبه ائس‪٤‬ط‪٤‬ه‪.‬‬ ‫ٔثالً ا‪ ٖٚ‬سٍ‪٥‬ع ‪ٞ‬دبِ‪ ٣‬اصّ‪ٙ٥‬س‪ ٜ‬ث‪٥‬ط سٍ‪٥‬ع ‪ٞ‬دوبِو‪ٚ ٣‬‬ ‫ث‪٥‬ط ا‪ٞ ٖٚ‬دبِ‪ )10 +8( ٣‬ثوٍِ‪ِٛ‬طزٖ ل‪ٛ‬ض‪ِٕٚ‬و‪ٛ‬ضوس‪ٚ‬ض‪.‬‬ ‫ا‪٥ٍ٤‬طٔ‪ٞ ٣‬دبِ‪ ٣‬اوِس‪ ٛ‬ا‪٤‬س‪ ٝ‬ضؼط‪٥ٕ٤‬عز‪ ٜ‬اظ ا‪٤‬طّ‪ّٗ٥٘ٝ‬‬ ‫ث‪٥‬ط اوِس‪ ٛ‬و‪ ٣ٕ٥‬زٌط ِ‪ٙ‬س‪٤‬ط‪٥ّ٤‬ط‪.‬‬ ‫خ‪ٛ‬ت ‪ٞ‬دبِ‪ ٣‬ل‪ٛ‬ضغ‪ ٛ‬ضزاٖ س‪٘ٛ‬طا‪ ،‬توه ‪ٞ‬ودوبِو‪٣‬‬ ‫ل‪ٛ‬ضغ‪ ٛ‬ض‪ ٗ٤‬ا‪٤‬ضبح‪ٙ٥‬ب ثبضال‪٥٤‬ط‪٤‬ک‪.‬‬ ‫زئ‪ ٓ٥٥‬ث‪٥ٍّ٥‬س‪٣‬‬ ‫زئ‪ ٓ٥٥‬ا‪٤‬ى‪٤ٚ ٣‬ب زا‪ٞ‬ب ز‪ٛ‬خ سوظخو‪ٛ‬ووسٖ لو‪ٛ‬ض‪ ٚ‬ض‪.‬‬ ‫زئ‪ ٓ٥٥‬از ٘بٖ سوظخ‪ٛ‬وّط سوظخ‪ٛ‬وّوط ٌوئوطزوه‬ ‫ا٘الٔالض‪ ٢‬ز‪٤‬ط‪ٙ٥‬سا ث‪٥‬ط ا٘الْ زا ‪ٚ‬ئط‪٤‬طِط‪ .‬زئ‪ٕ٥٥‬وّوط‪٤‬وٗ‬ ‫ا٘الٔ‪ ،٣‬ز‪ٚ‬غبَ سوظخ‪ٛ‬وّطزٖ زا‪ٞ‬ب ٌ‪ٛ‬خّ‪ ٚ ٛ‬زا‪ٞ‬وب‬ ‫ٌوظَ ا‪ ٚ‬ض‪.‬‬ ‫ز‪ٕ٥ّ٤‬ع‪ٌ ٜ‬وظِّ‪٥‬ه ‪ٌ ٚ‬ووخوّو‪ ٛ‬ا٘والتو‪٥‬وٓ ٌو‪ٛ‬خو‪ٛ‬‬ ‫لبظا٘س‪٤‬طاٖ زئ‪ّٕ٥٥‬ط‪،‬ث‪ ٗ٤ٕٝٙ٥ّ٥‬ث‪٥‬ط ا‪ٚ‬ظاق وئسوٕو‪٥‬وطوس‪ٜ‬‬ ‫‪٤‬بظإ٘‪٥‬طالض‪ .‬ت‪ٛ‬ضود‪٥ٔ ٝ‬ع زئ‪٥٥‬وٕوّوط ثوبذو‪٥‬وٕو‪٥‬و‪ٙ‬وساٖ‬ ‫وووّ‪٥ٕٙ‬ص ‪ ٚ‬لبِ‪٥‬جالضٕ‪٥‬ص سوظخ‪ٛ‬وّط سب‪٥٤‬وّو‪٥‬وط ‪ٚ‬‬ ‫خ‪ٛ‬ض‪-ٜ‬خ‪ٛ‬ض‪٤ ٜ‬ئّطز‪ ٜ‬ا‪٤‬طّ‪٥٘ٝ‬طِط‪.‬‬ ‫زئ‪ّٕ٥٥‬ط‪ ٗ٤‬ث‪٥‬س‪ّٕ٥‬ط‪ٌ ٝٙ٤‬وض‪ ٜ‬زوضز اوظ‪ِٜ‬وّو‪٥‬وه ِوط‪٢‬‬ ‫‪ٚ‬اضز‪٤‬ط‪:‬‬ ‫‪ .1‬لبِ‪٥‬جالضٕ‪٥‬ص سوخ‪ٛ‬ظوّط‬ ‫زئ‪ّٕ٥٥‬ط‪ ٜ‬ا‪٤‬طّ‪ ٗٙ‬سوظخ‪ٛ‬وّط‪ ،٢‬ائّّط لبِ‪٥‬جالوضوٕو‪٥‬وص‬ ‫ز‪ٚ‬ض‪ٔٚ‬ب سبِٕ‪٥‬طالض‪ .‬ثئّ‪ ٝ‬و‪ ٣‬لبِ‪٥‬ت ا‪٤‬وسو‪٥‬و‪ٙ‬وس‪ ٜ‬ا‪ٖ ٚ‬‬ ‫سوظخ‪ٛ‬وّط‪ ،٢‬ثبضموب ا٘والٔوّو‪ ٣‬سووظخو‪ٛ‬ن ا‪ّ٤‬و‪ٝ‬‬ ‫زٌ‪٥‬طس‪٤‬طٔه ا‪ِٕٚ‬بظ‪.‬‬ ‫ٔ‪٥‬ثبَ ا‪٤‬س‪ٛ٤ ٖٛ‬ظ ا‪ّّ٤‬طزٖ ثط‪ ٢‬ائّّط‪٥ٕ٤‬ع اوظ اِ‪ ،ٓ٥‬اوظ‬ ‫ثبض‪ ٓ٥‬زئ‪ ٣ٙ٥ٕ٥٥‬ا‪٤‬طّ‪ ٝ‬ز‪٤‬طِوط‪ .‬ا‪٘ٚ‬و‪ ٛ‬اوظ اِو‪٥‬وٓ‪ ،‬اوظ‬ ‫ا‪٤‬بغ‪ ٓ٥‬زئٕه ا‪ِٕٚ‬بظ‪٤ ٚ .‬ب ٌ‪ٛ‬ظزٖ سبِٕبق زئ‪٣ٕ٥٥‬‬ ‫ل‪ ٛ‬لساٖ سبِٕبق ‪ ،‬ا‪ٚ‬غط‪ ٚ‬د‪٥‬ط‪٥‬ه زئ‪ ٣ٕ٥٥‬ا‪ٚ‬غوط‪ٚ‬‬ ‫ا‪٤‬ت ‪ ٚ‬ثبض‪ ٣‬ذئ‪٥‬طِ‪ ٣‬زئ‪ ٣٘٣ٕ٥٥‬اِو‪ ٣‬ذوئو‪٥‬وطِو‪٣‬‬ ‫حبِ‪ٙ٥‬ب ٌت‪٥‬طٔه ا‪ِٕٚ‬بظ‪ ٚ .‬و‪ ٗ٥‬ثوبضو‪٥‬وٓ اتوس‪٢‬‬ ‫زئ‪ ،ٓ٥٥‬ثبضمب ‪٤‬وض‪ِٜ‬طز‪ ٜ‬ثئ‪ٙ٥‬و‪٥‬وٓ اتوس‪ ٢‬لوبِو‪٥‬وجو‪٥‬و‪ٙ‬وسا‬ ‫ا‪٤‬طّ‪٥ّ٥٘ٝ‬ط‪ .‬ث‪ٛ‬ضازا ثئ‪٥٥‬وٗ سووظ‪ ٚ‬ثوبش سووظ‪٘ٚ‬و‪ٖٛ‬‬ ‫لبضض‪٥ّ٥‬غ‪٣‬ز‪٤‬ط‪.‬ثئّ‪٥ِٝ‬ىّ‪ ٝ‬زئٕ‪٥٥ِ ٝ‬ه و‪ ٣‬زئو‪٥‬و‪٥‬وٕوّوط‪،‬‬ ‫لبِ‪٥‬جالضٕ‪٥‬ص سوظخ‪ٛ‬وّطز‪٤‬طِط ‪ ٚ‬زٌ‪٥‬ط‪٤ ّٕٝ٥‬وبِو‪ٙ‬و‪٥‬وع‬ ‫‪٤‬وض‪ ٜ‬زٖ ‪٤‬وض‪ ،ٝ٤ٚ‬سوظخ‪ٛ‬وّط‪ ٗ٤‬لوبضضو‪٥‬وّو‪٥‬وموالض‪٤‬و‪ٙ‬وب‬ ‫ثبغال٘‪٥‬ط‪٥ٔ:‬ثبَ‪ :‬اغع‪ ٗ٥٘٢‬س‪ ٛ٤ٛ‬اذ‪٥‬ط‪٤ ،‬ئط اِوتو‪٥‬و‪ٙ‬وساٖ‬ ‫‪٤‬بسب ٌئسض‪ ٗ٥ٔ ،‬زض‪ ٗ٥ٜ٘‬س‪ ٖٛ٤ٛ‬لبتٕبق‪ ،‬اخ‪ ٣‬سووظ‪،‬‬ ‫اِّ‪ ٣‬ا‪٤‬بلّ‪ ،٣‬زز‪ ،ٝٙ٘ ٜ‬اِ‪ ٝٙ٥‬ثبذٕبق‪ ،‬از‪٥‬ک اغ‪٥‬ط‪ ،‬ز‪ُ٤‬‬ ‫تووٕه‪ ،‬ز‪٤‬جّ‪ ٣‬ثبضّ‪ٞ ،٣‬وٕوساٖ ا‪ٚ‬ظاق ووطز‪٤‬سو‪٣‬‬ ‫‪٤‬بذ‪ ،ٗ٥‬ل‪٥‬ع‪ ٓ٤‬س‪ ٝٙ‬زئ‪٥٥‬طْ ٌّ‪ ٓ٥ٙ٥‬سٗ ائط‪٥‬ت‪ ،‬اغوع‪٢‬‬ ‫ز‪ٛ٤ ٣ّ٤‬ذس‪ٚ‬ض‪ ،‬لبض‪٥‬ک ا‪ ّٝ٤‬ز‪ ٜٚ‬ز‪ٛ٤ٚ‬ضٔوبق‪ ،‬ا‪ٚ‬ضٌو‪٣‬‬ ‫٘بظ‪٤‬ه‪ ،‬اج ٌوظ ‪. ... ٚ‬‬ ‫‪.2‬اوِس‪ – ِٛٛ‬ا‪٤ٚ‬بلّ‪٣‬‬ ‫زئ‪ّٕ٥٥‬ط‪ ٗ٤‬ز‪ٛ‬ذ‪٘ٛ‬سا اوِس‪ ٚ ٛ‬ا‪٤ٚ‬بقزا ‪ٚ‬اضز‪٤‬ط‪ .‬ث‪٘ٛ‬الضا‬ ‫اوِس‪ – ٛ‬ا‪٤ٚ‬بلّ‪ ٣‬زئ‪ّٕ٥٥‬ط زئ‪٥ّ٥٥‬ط‪ ....‬اضز‪ٚ ٢‬اض‬ ‫اض‪ٙ‬ب‪ ٣٤‬ثب سّسّ‪ٞ ٝ‬ب‪ ٢‬تطن تجبض‬ ‫قبجبریٍ‬ ‫* شُریبر‬ ‫اضز‪ٚ ٢‬اض‬ ‫اتب بببب سوزلری‬ ‫ ائطط‪ ٝ‬و‪ ٣‬ثبغالسبٖ ات ‪٤‬ب٘‪٘ٛ‬ب ‪٤‬ب ذ‪ٌٛ ٖٛ٤ٛ‬ت‪ٛ‬ضاض ‪٤‬ب ذبص‪٥‬ت‪ٗ٥‬‬‫اٌط ا ؽ ضا ثب است زض ‪٤‬ىدب ٍ٘‪ٟ‬ساض‪ ٢‬و‪٤ ٣ٙ‬ب ذ‪ ٢ٛ‬ا‪ ٚ‬ضا ٔ‪ ٣‬دص‪٤‬طز‬ ‫‪٤‬ب ذبص‪٥‬ت ا‪ ٚ‬ضا‬ ‫ اؽ ‪٤‬بضٔب لبضا ٌ‪ ٖٛ‬ا‪ٚ‬ز‪٘ٛ‬س‪ٚ‬ض‬‫ثّغ‪ٛ‬ض سف‪٥‬س ‪٤‬طا‪ ٢‬ض‪ٚ‬ظ‪ٞ‬ب‪ ٢‬س‪٥‬ب‪ ٣ٔ ٜ‬ثبضس‬ ‫اغبج ٌوض‪٘ ٜ‬س‪٥ٞ ٜ‬ع ا‪٤‬ت لبزبض‬‫سً ‪ٞ‬طظ‪ ٜ‬ز‪ٛ‬ه و‪ ٝ‬ثج‪ٙ٥‬س فطاض ٔ‪ ٣‬و‪ٙ‬س‬ ‫ اَ ادبضٔ‪٥‬ص‬‫اَ ا‪ ٚ‬ضا ثطز‪ ٜ‬است‬ ‫(اَ=ص‪ٛ‬ضت ٔ‪ ٚ ْٛٞٛ‬ذ‪٥‬بِى و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬زطٓ ا٘سبٖ ت‪ٟٙ‬ب زض ضت ‪٤‬ب ظٖ‬ ‫حبّٔ‪ ٝ‬ز‪٤‬س‪ٔ ٜ‬ىط‪ٛ‬ز)‬ ‫اثطى ثب‪ٞ‬بض ٌوىب‪ٚ‬ت‪ ٛ‬زئ‪ ُ٥٥‬وى ٌئ‪ٌ ٝٙ‬و‪ٟ٤‬ط‪ٜ‬‬‫اثط‪ ٚ‬سجع‪ ٜ‬ث‪ٟ‬بض‪٥٘ ٢‬ست و‪ ٝ‬ز‪ٚ‬ثبض‪ ٜ‬سجع و‪ٙ‬س‬ ‫اثط‪ٙ٤‬ى ‪٤‬ئٕ‪٥‬ص ح‪٥‬ب٘ى س‪٥‬سٕ‪٥‬ص‬‫اثط‪ ٚ‬ضا ل‪ٛ‬ضت زاز‪ ٚ ٜ‬ح‪٥‬ب ضا زفغ وطز‪ ٜ‬است‬ ‫ٌئسٗ سب‪ ٗ٥٘ ٣٤‬اضز‪...٢‬‬ ‫ا‪ٚ‬ج لسضت س‪٥‬بس‪ ٣‬سّسّ‪ ٝ‬افطبض‪ ٝ٤‬زض ز‪ٚ‬ض‪٘ ٜ‬بزضضوب‪ ٜ‬افطوبض ثو‪ٛ‬ز‪ .‬ا‪ٚ‬‬ ‫ػال‪ ٜٚ‬ثط ا‪٤‬طاٖ ث‪ٛ٘ ٝ‬اح‪ ٣‬لفمبظ‪ٔ ،‬ب‪ٚ‬ضاءاِ‪ٟٙ‬ط ‪ ٚ‬زاغستبٖ حّٕ‪ ٝ‬ووطز ‪ٚ‬‬ ‫ت‪ٛ‬ا٘ست اٖ ‪ٞ‬ب ضا ث‪ ٝ‬تصطف ذ‪ٛ‬ز زضا‪ٚ‬ضز‪ .‬ا‪ٚ‬اظ‪ ٜ‬فت‪ٛ‬حبت ٘بزضضوب‪ٚ ٜ‬‬ ‫دب‪٤‬ساض‪ ٢‬ا‪ ٚ‬زض ‪ ٕٝٞ‬خب د‪٥‬س‪٥‬س ‪ ٚ‬ا‪ ٚ‬ت‪ٛ‬ا٘ست لّٕط‪ ٚ‬س‪٥‬بس‪ ٣‬ذ‪ٛ‬ز ضا توب‬ ‫‪ٙٞ‬س ٌستطش ز‪ٞ‬س‪٘ .‬بزض ضب‪ ٜ‬افطبض ‪ٙٞ‬س ضا ث‪ ٝ‬تصطف ذ‪ٛ‬ز زضا‪ٚ‬ضز‪ .‬ا‪ٚ‬‬ ‫ثبض‪ٞ‬ب ثب ػثٕب٘‪ٞ٣‬ب خ‪٥ٍٙ‬س تب ت‪ٛ‬ا٘ست اٖ‪ٞ‬ب ضا ضىست ز‪ٞ‬وس‪ٚ .‬سوؼوت‬ ‫لّٕط‪ ٚ‬حى‪ٔٛ‬ت ٘بزض ضب‪ ٜ‬افطبض‪ ،‬ث‪٥‬طتط‪ ٗ٤‬لّٕط‪ ٚ‬حى‪ٔٛ‬ت‪ ٣‬ثؼس اظ اسالْ‬ ‫ضا ضبُٔ ٔ‪٣‬ضس‪ .‬ثب ا‪ ٗ٤‬فت‪ٛ‬حبت ٘بزض‪ ،‬ا‪ٚ‬ج لسضت س‪٥‬بس‪ ٣‬ا‪ ٚ‬زض ز‪ٚ‬ض‪ٜ‬‬ ‫افطبض‪ ٝ٤‬ضلٓ ذ‪ٛ‬ضز‪.‬‬ ‫فرَىگ ی اعتقبدات افشبریٍ‬ ‫حى‪ٔٛ‬ت صف‪ ٝ٤ٛ‬ثب ضسٕ‪ ٣‬وطزٖ ٔص‪ٞ‬ت ض‪٥‬ؼ‪ ،ٝ‬سجت ضضس ‪ ٚ‬ثبِ‪ٙ‬سٌ‪٣‬‬ ‫٘‪ٟ‬بز ز‪ ٗ٤‬ضس‪ٞ .‬د‪ ْٛ‬افغبٖ‪ٞ‬ب ث‪ ٝ‬ض‪ٟ‬ط اصف‪ٟ‬بٖ ‪ ٚ‬خ‪ ًٙ‬ثب ض‪٥‬ؼ‪٥‬بٖ سجوت‬ ‫ضؼف ٘‪ٟ‬بز ز‪ ٗ٤‬ضس ‪ ٚ‬ثؼس‪ٞ‬ب ثب ض‪ ٢ٚ‬وبض أسٖ ٘بزض‪ ،‬ا‪٤‬وٗ ضوؼوف‪،‬‬ ‫ث‪٥‬طتط ‪٤ٛٞ‬سا ضس‪٘ .‬بزضضب‪ ٜ‬ثؼس اظ تبجٌصاض‪ ،٢‬اظ ٔص‪ٞ‬ت ض‪٥‬ؼ‪ ٝ‬حٕب‪٤‬وت‬ ‫٘ىطز‪ ،‬ا‪ ٚ‬ثب ػمب‪٤‬س‪ ٢‬و‪ ٝ‬زاضت تب حس‪ٚ‬ز ظ‪٤‬بز‪ ٢‬سجت ت‪ٙ‬عَ ا‪ ٗ٤‬فوطلو‪ٝ‬‬ ‫ضس ‪ ٚ‬ث‪٥‬طتط ٔسبئُ س‪٥‬بس‪٘ ٚ ٣‬ظبٔ‪ ٣‬ضا ٔ‪ٛ‬ضز ثصَ ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ذو‪ٛ‬ز لوطاض‬ ‫زاز‪٘.‬بزض ث‪ٔ ٝ‬ص‪ٞ‬ت ‪ ٚ‬فط‪ ًٙٞ‬ت‪ٛ‬خ‪٘ ٝ‬ساضت ‪ ٚ‬تٕطوع ذو‪ٛ‬ز ضا ض‪٢ٚ‬‬ ‫ٔسبئُ ٘ظبٔ‪ ٚ ٣‬س‪٥‬بس‪ٌ ٣‬صاضت ‪ٚ‬خو‪ٛ‬ز ػو‪ٛ‬أوّو‪ٔ ٣‬وب٘و‪ٙ‬وس حضو‪ٛ‬ض‬ ‫وٓ ضً٘ ػبِٕبٖ ض‪٥‬ؼ‪ ٝ‬زض سبذتبض حى‪ٔٛ‬ت ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬حوبضو‪٥‬و‪ ٝ‬فوطسوتوبزٖ‬ ‫اٖ‪ٞ‬ب‪٘ ،‬ع‪ٔ َٚ‬مبْ ٔت‪٥ِٛ‬بٖ ز‪ٔ ٚ ٣ٙ٤‬حس‪ٚ‬ز‪٤‬ت فؼبِ‪٥‬ت أ‪ٛ‬ظض‪ ٣‬ػوّوٕوب‪،‬‬ ‫ضجظ ا‪ٚ‬لبت ‪ٔ ٚ‬حس‪ٚ‬ز‪٤‬ت ٔ‪ٙ‬بثغ ٔبِ‪ ٣‬ػبِٕبٖ ض‪٥‬ؼ‪ٟٔ ٚ ٝ‬بخطت اٖ‪ٞ‬وب‪،‬‬ ‫٘طبٖ اظ ا‪ٚ‬ضبع ض‪٥‬ؼ‪٥‬بٖ ‪ ٚ‬ػّٕب‪ ٢‬ا‪ٔ ٗ٤‬ص‪ٞ‬ت زض ز‪ٚ‬ض‪٘ ٜ‬وبزضضوب‪ ٜ‬زاضز‪.‬‬ ‫ز‪ٚ‬ض‪ 11 ٜ‬سبِ‪ ٝ‬حى‪ٔٛ‬ت افطبض‪ ،ٝ٤‬ث‪٥‬طتط زض خ‪ٌ ًٙ‬صضت‪.‬‬ ‫غّج‪ ٝ‬ا‪ٚ‬ضبع خ‪ ٣ٍٙ‬ثط خبٔؼ‪ ،ٝ‬سجت ضس و‪ٙٞ ٝ‬ط زض ا‪ ٗ٤‬ز‪ٚ‬ض‪ ،ٜ‬فطصت‬ ‫ػطض ا٘ساْ ز‪ٙ‬سا٘‪٘ ٣‬ساضت‪ ٝ‬ثبضس‪ .‬زض فضب‪٘ ٢‬باضاْ ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬حوىو‪ٔٛ‬وت‬ ‫٘بزضضب‪٘ ،ٜ‬مبض‪ ٣‬زضثبض‪ ٢‬و‪ ٝ‬زض ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬صف‪ ٝ٤ٛ‬ض‪ٚ‬اج د‪٥‬سا وطز‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ز‪ ،‬اظ‬ ‫ض‪٘ٚ‬ک افتبز‪.‬اوثط ٘مبض‪ٞ٣‬ب‪ ٢‬ا‪ ٗ٤‬ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬زض لبِت ٔطلغ ث‪ٛ‬ز‪ ٜ‬است‪ٞ .‬و‪ٙ‬وط‬ ‫٘مبض‪ ٚ ٣‬ذ‪ٛ‬ض‪٤ٛٙ‬س‪ ٣‬زض لبِت‪ٞ‬ب‪ ٣٤‬خصاه ‪ٌ ٚ‬ب‪ ٜ‬وسُ و‪ٙٙ‬س‪ ،ٜ‬ذو‪ٛ‬ز‬ ‫ضا ٘طبٖ ٔ‪٣‬زاز٘س‪.‬‬ ‫٘مبض‪ ٣‬ا‪ ٗ٤‬ز‪ٚ‬ض‪ ،ٜ‬ثب حفظ اص‪ ٚ َٛ‬ل‪ٛ‬ا٘‪٘ ٗ٥‬مبضبٖ ٘سُ‪ٞ‬ب‪ ٢‬لجُ‪ ،‬تبثو‪٥‬وط‬ ‫ض‪ٚ‬ش‪ٞ‬ب‪٘ ٢‬مبض‪ ٣‬ث‪ ٝ‬سجه اض‪ٚ‬دب ضا ٘طبٖ ٔ‪٣‬ز‪ٞ‬س ‪ ٚ‬ت‪ٟٙ‬ب تفب‪ٚ‬ت اٖ ‪ٞ‬وب‬ ‫تغ‪٥٥‬ط زض خع‪٥٤‬بت ِجبس‪ٞ‬ب است‪.‬‬ ‫ا‪ٚ‬ضبع اختٕبػ‪ ٣‬ز‪ٚ‬ض‪٘ ٜ‬بزضضب‪ ٜ‬افطبض‪ ،‬زض ٘مبض‪ٞ ٣‬ب‪ ٢‬ا‪٤‬وٗ ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬ثو‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬ض‪ٛ‬ش لبثُٔطب‪ٞ‬س‪ ٜ‬است‪ .‬اظا‪ٗ٤‬ض‪٣ٔ ٚ‬ت‪ٛ‬اٖ ٘طب٘‪ٞٝ‬ب‪ ٣٤‬اظ سجه ‪ٞ‬وب‪٢‬‬ ‫ضئبِ‪٥‬ست‪ ٣‬ضا زض ٘مبض‪ ٣‬ا‪ ٗ٤‬ز‪ٚ‬ض‪ٔ ٜ‬طب‪ٞ‬س‪ ٜ‬وطز‪.‬اضأٍب‪٘ ٜ‬بزض ضب‪ ٜ‬افطوبض‬ ‫زض ٔط‪ٟ‬س ‪ٚ‬الغ ضس‪ ٜ‬است‪ .‬ا‪ٔ ٗ٤‬مجط‪ ،ٜ‬ث‪ ٝ‬فبصّ‪ ٝ‬وٕ‪ ٣‬اظ حطْ أبْ ضضب‬ ‫لطاض زاضز‪.‬‬ ‫زض سبَ ‪ٞ 1148‬دط‪ ٢‬لٕط‪٘ ،٢‬بزض ضسٕب ضب‪ ٜ‬ا‪٤‬طاٖ ضس‪ .‬ا‪ ٚ‬اثتسا ٔط‪ٟ‬س‬ ‫ضا ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ دب‪٤‬ترت ذ‪ٛ‬ز ثطٌع‪٤‬س ‪ٔ ٚ‬مجط‪ ٜ‬ذ‪ٛ‬ز ضا زض ا٘دب ثو‪ٙ‬وب ووطز‪.‬‬ ‫ثؼس اظ ثبظٌطت اظ ‪ٙٞ‬س‪ ،‬زست‪ٛ‬ض زاز س‪ٔ ًٙ‬طٔط ثعضٌ‪ ٣‬اظ اشضثب‪٤‬دوبٖ‬ ‫ث‪ ٝ‬ذطاسبٖ ا‪ٚ‬ضز٘س‪ .‬ا‪ ٗ٤‬س‪ ًٙ‬اظ ‪ٚ‬ظٖ ظ‪٤‬بز‪ ٢‬ثطذ‪ٛ‬ضزاض ث‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬حوٕوُ‬ ‫‪٘ ٚ‬مُ اٖ ‪ٞ‬ع‪ ٝٙ٤‬ثس‪٥‬بض‪ ٢‬زاضت‪٘ .‬بزض لصس زاضت اظ ا‪ ٗ٤‬س‪ ًٙ‬ثوطا‪٢‬‬ ‫ازأ‪ ٝ‬زاضز‬ ‫ث‪ٙ‬ب‪ ٢‬لجط ذ‪ٛ‬ز استفبز‪ ٜ‬و‪ٙ‬س‪...‬‬ ‫٘بغ‪ُ٥‬‬ ‫خبن وىٍ‬ ‫اوظ‪ ٚ‬ته ل‪ٛ٤ٛ‬ه ٌئس‪٤‬جس‪٤‬ط ؟‬ ‫‪ٞ‬بٔ‪٥‬ساٖ اخ‪٥‬ک ائس‪ ٜ‬ض وٗ‬ ‫‪ٞ‬بٔ‪٥٥‬ب اخ‪٥‬مّ‪ ٣‬ثبذس‪ٓ٤‬‬ ‫س‪٘ٛ‬طا ثبضالز‪ ٓ٤‬و‪ٙٔ : ٣‬س‪ٜ‬‬ ‫ٌئس‪٤‬ط‪ ْ ٜ‬ا‪ ٖٛ٘ٚ‬زاِ‪ٙ٥‬دب‬ ‫زئس‪ّ٤‬ط ‪ :‬س‪ ٗ٥ٙ‬و‪ ٣‬تئعز‪٤‬ط‬ ‫أبٔ‪ٔ ٗ٥‬عاض‪ ٢‬ا‪ٚ‬ست‪ٝ‬‬ ‫ا‪ٚ‬ضبغ‪ ٣‬ادبضٔبق ا‪ِٕٚ‬بظ‬ ‫سٗ ا‪ٚ‬ذ‪ ، ٣‬لطا٘‪ ٣‬تئع ز‪٥‬د‬ ‫سٗ ا‪ ٣٘ٚ‬ز‪٥‬ر‪ٙ٥‬دب ثّى‪٣‬‬ ‫ٌّ‪ ٝ‬ذبٖ ٘‪ ٝٙ‬سفطزٖ‬ ‫ت‪ ِٝ ٝ‬س‪٥‬ه ض‪ٚ‬ا٘الٔبلسا‬ ‫ا‪ٚ‬ذ‪ٛ٤ٛ‬ه لطا٘‪ ٣‬ز‪٥‬رس‪ٓ٤‬‬ ‫و‪٤ ٣‬بظ‪ ٓ٤‬س‪ ٌُ : ٝٙ‬ا‪ٙ٤‬س‪٢‬‬ ‫زا‪ٞ‬ب ز‪٥‬رٕ‪٥‬طبْ لطا٘‪٣‬‬ ‫ٔ‪ ٝٙ‬س‪ٛ‬لت اَ ٌّ‪ٙ‬س‪ٜ‬‬ ‫أب ‪ٞ‬ط وبغبش ‪٤‬بظا٘سا‬ ‫البٔ‪ٌ ٗ٥‬وظ‪ ٚ‬ز‪ ٚ‬ضز‪٢‬‬ ‫س‪ٙ‬س‪ ٜ‬و‪٥ٌّ ٣‬ت ز‪٥‬رٕبز‪ٗ٤‬‬ ‫٘ئس‪ ٝ‬ا‪ ُ٤‬ث‪ ٛ‬ا‪ٙ٤‬تظبض‬ ‫ٌ‪ٞ ، ٣٘ٛ‬فت‪ ٣٘ ٝ‬سب‪٤‬بضز‪ٓ٤‬‬ ‫تب ‪٤‬ب‪ٚ‬اش – ‪٤‬ب‪ٚ‬اش ٌوظ ازس‪ٓ٤‬‬ ‫ا٘الز‪ ٓ٤‬و‪ ، ٣‬سٗ اوِ‪ٛ‬ثسٗ !‬ ‫ث‪ ّٝ٥‬ث‪ٛٙٞ ٝ٥٥ّٕ٥‬ظزا‪...‬‬ ‫دده قورقود‬ ‫فضولی‬ ‫خیابانی‬ ‫شهریار‬ ‫رتبیت‬ ‫شاه اسماعیل‬ ‫یبخشی لیغب یبخشی لیق‬ ‫َر کیشیىیه ایشیدی‬ ‫ٌئسٗ سب‪ ٗ٥٘ ٣٤‬اضز‪...٢‬‬ ‫ت‪ِٛ‬ى‪ٛ٤ ٛ‬ذبض‪ ٢‬ت‪ِٛ‬ال٘‪٥‬ت زئس‪: ٢‬‬ ‫‪ +‬ػّ‪٥‬ه اِسالْ ‪ ،‬ا‪ ٢‬ت‪ٛ‬ح لبضا سبلمبَ و‪٥‬ط‪ ! ٣‬ذ‪ٛ‬ش ٌّ‪ٕٙ‬و‪٥‬وسوٗ ‪،‬‬ ‫ثئص ٌت‪٥‬طٔ‪٥‬سٗ‪ .‬ث‪ ٛ‬ا‪٤‬ال٘‪ ٣‬ث‪٘ٛٙ٤ٛ‬ب ز‪٥٤ ٚ‬ت ‪ ،‬ػبضا ثئّ‪ٌ ٝ‬وئوس‪٤‬وطسوٗ ؟‬ ‫و‪٥‬ط‪ ٣‬زئس‪ -: ٢‬ا‪ ٢‬ت‪ِٛ‬ى‪ ٛ‬ثبثب ‪ ،‬ث‪ ٛ‬ا‪٤‬الٖ ٔئط‪ ٝ‬ز‪ ٜ‬اِو‪ ٚٛ‬ا‪٤‬وسو‪٥‬و‪ٙ‬وس‪ٜ‬‬ ‫‪٤‬ب٘‪٥‬طز‪ ٗٔ.٢‬ا‪ ٖٛ٘ٚ‬أساز‪ٙ٤‬ب زبت‪٥‬ت اوِ‪ٔٛ‬سٖ ل‪ٛ‬ضتبضز‪.ٓ٤‬ث‪٤ ٛ‬بذط‪٥ّ٥‬غ‪٥‬وٗ‬ ‫لبثبغ‪ٙ٥‬سا زئ‪٥٥‬ط س‪ٚٚ ٣ٙ‬ضاخبغبْ ‪ .‬ا‪ٙ٤‬س‪ ٢‬سٗ ضوطعو‪٥‬وٕو‪٥‬وع‪ ٢‬ووس ‪،‬‬ ‫ٌوضن ث‪ٚٚ ٣ٙٔ ٛ‬ضٔبغب حبلّ‪ ٣‬ز‪٤‬ط ‪٤ ،‬ب ‪ٛ٤‬خ ؟‬ ‫ت‪ِٛ‬ى‪ ٛ‬ثطن غض‪ّٙ٥‬س‪ٌ ، ٢‬وظِط‪ ٣ٙ٤‬ثط‪ِ ٜ‬س‪٤‬ت زئس‪: ٢‬‬ ‫‪ٌ +‬وظ‪ ٖٛ٘ٚ‬ا‪٤‬س‪ ٝٙ٥‬لسض ‪٤‬ب ٖ زا٘‪٥‬ط‪٥‬طسبٖ ‪ .‬ث‪٤ ٛ‬ئى‪٥ِ ٝ‬ىس‪ ٜ‬ا‪٤‬الٖ ‪ٞ‬وئور‬ ‫‪ٚ‬اذت ا‪ ٚ‬ل‪ٛ‬ت‪٤ٛ‬ب س‪٥‬غٕبظ‪ .‬ا‪٤‬الٖ لبضزاش ‪ ،‬سٗ ل‪ٛ‬ت‪ٛ‬زا ا‪٤‬س‪٤ ، ٗ٤‬و‪ٛ‬ذسوب‬ ‫ث‪ ٛ‬و‪٥‬ط‪ ٣‬س‪ ٝٙ‬ثو‪ٞ‬تبٖ ات‪٥‬ط ؟‬ ‫ ‪٤‬ب ٖ زئٕ‪٥‬ط ‪ ٗٔ ،‬ل‪ٛ‬ت‪ٛ‬زا ا‪٤‬س‪.ٓ٤‬‬‫ت‪ِٛ‬ى‪ ٛ‬زئس‪: ٢‬‬ ‫ سٗ ز‪٤ ٜ‬ب ٖ زئ‪٥٥‬طسٗ ‪ .‬سٗ ‪ٞ‬ئر ‪ٚ‬اذت ا‪ ٚ‬ل‪ٛ‬ت‪٤ٛ‬ب س‪٥‬وغوٕوبظسوبٖ ‪.‬‬‫ضب‪٥ٞ‬س‪٥ٙ٤‬ع‪ٌ ٢‬وستط‪ ، ٗ٤‬ضطع‪٥ٙ٥‬ع‪ ٢‬وس‪.ٓ٥‬‬ ‫ا‪٤‬الٖ ح‪٥‬طصّ‪٥٘ ٝ‬ت زئس‪: ٢‬‬ ‫ ا ت‪ِٛ‬ى‪ ٛ‬ثبثب ‪ ٝ٘ ،‬ضب‪٥ٞ‬س ؟ ضب‪٥ٞ‬س ث‪ ٛ‬ل‪ٛ‬ت‪.ٛ‬ا‪٤‬ست‪٥٤ ٝ‬طسٗ ا‪٤‬وسوط‪٤‬سو‪٥‬و‪ٙ‬و‪ٝ‬‬‫ٌ‪٥‬ط‪ ، ٓ٤‬ثبخ ٌوض س‪٥‬غ‪٥‬طاْ‪ٛ٤ ،‬ذسب س‪٥‬غٕ‪٥‬طاْ‪.‬ت‪ِٛ‬ى‪ ٛ‬زئس‪٤ -: ٢‬بذط‪، ٣‬‬ ‫ا‪٘ٚ‬سا ضاض‪٥‬بْ‪ .‬أب ‪ٞ‬ئر ػبغّ‪ ٓ٥‬وسٕ‪٥‬ط و‪ ، ٣‬سٗ ث‪ ٛ‬ل‪ٛ‬ع‪٤ٛ‬ب س‪٥‬غبسوبٖ ‪.‬‬ ‫ضطع‪٥ٙ٥‬ع‪ ٢‬وسطْ ‪ ،‬ث‪ ٛ‬و‪٥‬ط‪ ٣ٙ٥‬ث‪ٛ‬ضزاخب ‪ٚٚ‬ضاضسبٖ اوِط‪ .‬ا‪ٚ‬ذ ٌو‪٘ٛ‬وس‪ٚ‬‬ ‫و‪ ، ٣‬ز‪ ٕٝ٥ّ٤‬اَت ز‪٥٤ ٕٝ٤‬ت ‪ ،‬اخ‪ٙ٥‬ساٖ لبض٘‪ ٓ٥‬خ‪ٛ‬ض‪-‬خ‪ٛ‬ض خ‪ٛ‬ض‪ِٚ‬سا‪٥٤‬ط‪.‬‬ ‫اضز‪ٚ ٢‬اض‬ ‫ث‪٥‬ط اظ ات‪ٙ٥‬سٖ ٔٗ ‪٤‬ئ‪ ٝ٥‬ضْ‪....‬‬ ‫ لبضا ثبذت زاغالضا ز‪٥‬رسب ‪ ،‬زاغالض‪ ٢‬ز‪ٔٚ‬بٖ ا ض‬‫ازْ س‪ ٝ٥‬ثرت اٌط ثر‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ث‪ ٝ‬ثب ‪ ٢‬و‪ ٜٛ‬ثط‪ٚ‬ز و‪ٟٞٛ‬ب ضا ٔ‪ ٝ‬فط ٔ‪٣‬‬ ‫ٌ‪٥‬طز‬ ‫ ل‪٥‬ع‪ ٓ٤‬س‪ ٝٙ‬زئ‪٥٥‬ط‪ ٓ٥ٙ٥ٌّ ْ ٜ‬سٗ ائط‪٥‬ت‬‫ث‪ ٝ‬زض ٔ‪ ، ٍٓ٥‬ز‪ٛ٤‬اض ثط‪ٜٛٙ‬‬ ‫ ثو‪ٛ٤‬ن ثبض‪ ، ٗ٥‬ثو‪ٛ٤‬ن ثالس‪ ٣‬ا‪ ٚ‬ض‬‫‪ٞ‬ط ز‪ ٣‬سط ثعضی ‪ ،‬زضز سط ثعضٌتط‬ ‫ ل‪ ٛ٘ٛ٤ٛ‬لبظاٖ ٌٗ لبظاض ‪ ،‬زض‪ ٗ٤‬لبظاض ‪ ،‬اوظ‪ ٝ٘ٚ‬لبظاض‬‫زب‪ ٜ‬وٗ ‪٥ٕٞ‬ط‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬زب‪ ٜ‬است‬ ‫ سبذال سبٔب٘‪ٌّ ، ٣‬ط ظأب٘‪٣‬‬‫‪ٞ‬ط ز‪٥‬ع و‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬اض ا‪٤‬س ‪٤ ،‬ه ض‪ٚ‬ظ ث‪ ٝ‬وبض ا‪٤‬س ‪.‬‬ ‫ ‪٥ٕٞ‬ط‪ ٝ‬ضؼجبٖ ‪ ،‬ث‪٥‬ط ٌ‪٘ٛ‬س‪ ٜ‬ضٔضبٖ‬‫‪٥ٕٞ‬ط‪ ٝ‬ضؼجبٖ ‪٤ ،‬ه ض‪ٚ‬ظ ‪ ٓٞ‬ضٔضبٖ ‪.‬‬ ‫ اغع‪ٙ٤‬ساٖ س‪ٛ‬ز ا‪٤‬س‪٥ٌّ ٣‬ط‬‫ز‪ٞ‬ب٘ص ث‪ ٢ٛ‬ض‪٥‬ط ٔ‪٥‬س‪ٜ‬‬ ‫ ‪ٛٔٛ٤‬ضتبس‪ٙ٥‬ساٖ ز‪٥‬رٕبٔ‪٥‬طساٖ ثبش ‪٤‬بض‪٤‬ط‬‫‪ٛٙٞ‬ظ اظ ترٕص زض ٘‪ٔٛ٥‬س‪ ، ٜ‬خ‪٥‬ه خ‪٥‬ه ٔ‪ ٣‬و‪ٝٙ‬‬ ‫ ل‪٘ٛ‬ط‪٤ ٣ٙٔ ْٛ‬بز ائّ‪ ٝ‬س‪ ، ٗ٥‬ث‪٥‬ط ا‪٤‬س‪ ٣‬ث‪ٛ‬ش ٌ‪٥‬طزوب٘ال ‪.‬‬‫‪٤‬بض ٔ‪٤ ٛٙ‬بز و‪ ، ٝٙ‬ثب ‪٤‬ه ‪ ُٞ‬د‪ٛ‬ن‬ ‫ ز‪ ٜٚ ٜ‬زٖ ز‪ ٜ‬ث‪٥‬ط ل‪ ُ٥‬غ‪ٕ٥ٙ‬تس‪٤‬ط ‪.‬‬‫‪ ٓٞ ٛٔ ٝ٤‬اظ ذطس غ‪ٕ٥ٙ‬ت‪ٝ‬‬ ‫ ٔ‪ ٝ‬ز‪٥‬س‪ ٗ٤‬لبد‪٥‬س‪ ٣‬از‪٥‬مس‪٤‬ط ‪ ،‬ا‪٤‬ت‪ ٗ٥‬ا‪ٚ‬ظ‪٥ٌّ ٝ٘ ٝ٘ٚ‬ت‬‫زض ز‪٤‬ع‪ ٢‬ثبظ‪ ، ٜ‬ح‪٥‬ب‪ٌ ٢‬طث‪ ٝ‬ودب ضفت‪ٝ‬‬ ‫‪٤‬ىصس ‪ٞ‬عاض ِغت‬ ‫ترکی در فبرسی‬ ‫ازأ‪ ٝ‬اظ ضٕبض‪ ٠‬لجُ‪....‬‬ ‫س‪ٙ‬دبق= سب٘دبق = سب٘ح (سب٘دٕبق = ظزٖ ضب٘‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬سط ‪ ،‬ا‪٤ٚ‬رتوٗ ‪٤‬وب‬ ‫ظزٖ ٔ‪٥‬د ‪ ٚ‬زض خبئ‪ + )٣‬اق (ان) = ‪ٚ‬س‪ ١ّ٥‬ا‪٤ٚ‬رتٗ ‪ ٚ‬ظزٖ ‪( ،‬ث‪ ٝ‬سوط)‬ ‫ظزٖ ؛ لس‪ ٓ٤‬ثٕؼ‪ٙ‬ب‪ ٢‬دطزٓ (ثب‪٤‬طاق) ‪ ٓٞ‬أس‪ ٜ‬است زطاو‪ ٝ‬ثب‪٤‬طاق ضا زض‬ ‫ظٔ‪٥ٔ ٗ٥‬رى‪ٛ‬ه ٔ‪ ٣‬وطز‪ ٜ‬ا٘س‪.‬‬ ‫س‪ٙ‬مط= س‪ِ٘ٛ‬م‪ُٛ‬ض= ٘‪ٛ‬ػ‪ ٣‬ػمبه سطزس‪٥‬ط‪ ، ٢‬ثعضی ذوب٘وساٖ اتوبثوىوبٖ‬ ‫فبضس زضلطٖ ضطٓ ‪ ،‬عغبٖ ضب‪ ٜ‬دبزضب‪ ٜ‬توطوسوتوبٖ ز‪ ٚ‬غوالْ زاضوت‬ ‫ث‪ٙ‬بٔ‪ٟ‬ب‪ ٢‬اق س‪ٙ‬مط ‪ ٚ‬لبضا س‪ٙ‬مط و‪ ٝ‬ث‪ٔ ٝ‬طاتت ثب ‪ ٢‬حى‪ٔٛ‬ت‪ ٣‬ضس‪٥‬س٘س‪.‬‬ ‫س‪ٍٙ‬ط= س‪ٙ‬ى‪٥‬ط = سطو‪ ، ٜٛ‬و‪ٙ‬بض‪ٞ ٠‬ط ز‪ٛ٤‬اض ‪ ،‬اظ ض‪٤‬ط‪ٞ ٝ‬ب‪ ٢‬تطو‪ ٣‬ثبستبٖ‬ ‫س‪ =ٝ٘ ٝٙ‬سٗ (ت‪( ٜ + )ٛ‬ث‪( ٝ٘ + )ٝ‬ز‪ = )ٝ‬ث‪ ٝ‬ت‪ ٛ‬ز‪ ٝ‬؛ تطا س‪ = ٝ٘ ٝٙ‬تطا ث‪ ٝ‬ت‪ٛ‬‬ ‫ز‪ = !ٝ‬ث‪ ٝ‬ت‪ ٛ‬ز‪ٔ ٝ‬طث‪ٛ‬ط؟‬ ‫س‪ =ٛ‬اه ‪ ،‬ض‪ٚ‬زذب٘‪ ، ٝ‬تطو‪٥‬ج‪ ٣‬زض ٘بْ ثس‪٥‬بض‪ ٢‬اظ ض‪ٚ‬زذب٘‪ٞ ٝ‬ب‪ٔ .‬ب٘‪ٙ‬س‪ :‬اؽ‬ ‫س‪ ٚ ٛ‬لبٖ س‪ ٛ‬زض ز‪ٗ٥‬‬ ‫س‪ٛ‬ح= س‪ٛ‬ه (تطو‪ ٣‬ثبستبٖ) = س‪( ٛ‬تطو‪ٔ ٣‬ؼبصوط) = اه (‪، )1۱‬‬ ‫غصا‪ ٢‬اثى‪ ٚ ٣‬ضُُ ‪ ،‬ثص‪ٛ‬ضت ‪Soap‬زض اٍّ٘‪٥‬س‪٣‬‬ ‫س‪ٛ‬زا= سو‪ٚ‬زا ‪ ٚ‬سئ‪ٛ‬زا = سئ‪( ٛ‬سئ‪ٔٛ‬ه = ز‪ٚ‬ست زاضتٗ) ‪ +‬زا (ان)‬ ‫= ٔحجت ‪ٚ‬ػطک ‪ ،‬ا‪ ٗ٤‬وّٕ‪٘ ٝ‬جب‪٤‬س ثب «س‪ٛ‬زا»‪ ٢‬ػطث‪ ٣‬و‪ٔ ٝ‬ؼ‪ٙ‬ب‪ ٢‬س‪٥‬ب‪٣ٞ‬‬ ‫‪ٔ ٚ‬ؼبّٔ‪ ٝ‬زاضز اضتجب‪ ٜ‬ض‪ٛ‬ز‪ .‬س‪ٛ‬زا‪ ٢‬ضخ ِ‪ ، ٣ّ٥‬ضس حبصُ ٔب ذو‪٥‬وّو‪* ٣‬‬ ‫ٔد‪ ٖٛٙ‬ث‪ٚ ٣ٍ٥‬ا‪٤ٚ‬ال ‪ ،‬ا‪ِٚ‬س‪ ٝٙ٤ ْٚ‬ز‪ٛ٤‬ا٘‪٢ِٛٛٔ /ٝ‬‬ ‫س‪ٛ‬ضتٕ‪ =ٝ‬س‪ٛ‬ضتٕ‪ = ٝ‬س‪ٛ‬ضت(س‪ٛ‬ضتٕه=وط‪٥‬سٖ)‪(ٝٔ+‬ان)= وط‪٥‬س٘‪٣‬‬ ‫‪ٚ ،‬س‪ ١ّ٥‬سُط ذ‪ٛ‬ضزٖ ‪ ٚ‬وط‪٥‬سٖ ث‪ٛ‬س‪ ١ّ٥‬سً ‪٤‬ب ٔ‪ ٖٕٛ٥‬زض ض‪ ٢ٚ‬ثطف‬ ‫س‪ٛ‬ضز‪ =٣‬س‪ٛ‬ضز‪ = ٣‬س‪ٛ‬ض (س‪ٛ‬ضٔه = س‪ٛ‬اض‪ ٢‬وطزٖ) ‪ +‬ز‪( ٛ‬ان) =‬ ‫ضا٘‪ٙ‬س‪ ٜ‬؛ س‪ٛ‬ضز‪ ٣‬اضاث‪ = ٝ‬زضضى‪ ٝ‬ز‪٣‬‬ ‫س‪ٛ‬غبت= س‪ِٛ‬لبت ‪ ٚ‬سب‪ٚ‬لبت = س‪(ِٚٛ‬د‪٥‬غبْ ‪ٞ ،‬س‪ ، ٝ٤‬ثبج) ‪ +‬لبت (ان)‬ ‫= ‪ٞ‬س‪ٞ ، ٝ٤‬س‪ ١٤‬سفط؛ اظ ز‪ٍ٤‬ط وبضثطز‪ٞ‬ب‪ ٢‬ض‪٤‬ط‪« ١‬س‪-ٛ‬سب‪» ٚ‬زض تطو‪٣‬‬ ‫ٔ‪ ٣‬ت‪ٛ‬اٖ ثٕ‪ٛ‬اضز ظ‪٤‬ط اضبض‪ ٜ‬وطز‪ :‬سب‪ٚ‬اش = ثٍو‪ٔ ٛ‬وٍو‪ ، ٛ‬سوب‪ٚٚ‬ج =‬ ‫د‪٥‬بٔجط‪ ،‬سوظ س‪ =ِٚٛ‬حطف ‪ ٚ‬د‪٥‬بْ ‪ ،‬سب‪ٚ‬ا = سب‪ ، ٜٚ‬سب‪ٚ‬ا ٖ = ثبخٍ‪٥‬وط =‬ ‫سجالٖ ‪ ،‬سرٗ = س‪ٛ‬لٗ‬ ‫س‪ =٣ٌّٛ‬سئ‪ = ٣ّ٥ٌٛ‬سئ‪ٔ(ٛ‬حجت) ‪( ُ٥ٌ+‬ان) ‪( ٢ +‬ان) = ٔو‪ٛ‬ضز‬ ‫ٔحجت ‪ٔ ،‬ؼط‪ٛ‬ل‪ٝ‬‬ ‫س‪ِٛ‬س‪ٚ‬ش= س‪ِٛ‬س‪٤‬ر = س‪( َِٛ‬زخ) ‪ +‬ز‪٤‬ر (سٕت) = سٕوت زوخ ‪،‬‬ ‫ضرص‪ ٣‬و‪ ٝ‬زض ػط‪ٚ‬س‪ ٣‬زض سٕت زخ زأبز ثب‪٤‬ستس (ثبخ‪ :‬سبغس‪ٚ‬ش)‬ ‫س‪ِٕٛ‬بظ= س‪(َِٛ‬س‪ِِٕٛ‬بق = دژٔطزٖ) ‪ٔ +‬بظ(ان ا٘ىبض ‪ ٚ‬سوّوجو‪٥‬وت) =‬ ‫وس‪٥‬ى‪ٞ ٝ‬طٌع دژٔطز‪ ٣ٕ٘ ٜ‬ض‪ٛ‬ز‪٥ٕٞ،‬ط‪ ٝ‬خب‪ٚ‬زاٖ‪ٔ،‬مبثُ س‪ ّٛ‬ض(‪٥ٕٞ‬وطو‪ٝ‬‬ ‫ازأ‪ ٝ‬زاضز‬ ‫دژٔطز‪٘ ،)ٜ‬بْ ذب٘ٓ‪...‬‬ ‫ستارخان‬ ‫رپوین اعتصامی‬ ‫شعرکًتبٌ ترکی‬ ‫ا‪ ُ٤‬وئسس‪ ،٢‬ثب‪ٞ‬بض ا‪ِٚ‬س‪ ،ٚ‬ذجط ‪ٛ٤‬خ ٌ‪ِٛٔٛٛ‬ظزٖ‪،‬‬ ‫ٌ‪ َٛ‬ازٕبز‪ ،٢‬ل‪ٚٛ‬ظإ٘بز‪ ٢‬سس ث‪ِٛ‬ج‪ِٛٔٛٛ‬ظزٖ‪.‬‬ ‫ثب‪٤‬طاْ ٌ‪ٛٔٛ٘ٛ‬ظ‪٤ ،‬بسّى ٌوض‪ٚ‬ضّطِ‪ ٝ‬وئسط وٗ‪،‬‬ ‫ضبزِ‪٥‬ک ٘‪ ٝ‬ا‪ٔٚ‬بق ث‪٥‬ع ا‪٥ٕ٥٤‬عزاٖ ا‪٥ٕ٥ّ٤‬عزٖ‬ ‫قًسی تبریسی‬ ‫لوو‪ٛ‬سوو‪ ٣‬تووجووط‪٤‬ووع‪ ٢‬اظ‬ ‫زا٘طٕ‪ٙ‬ساٖ ‪ ٚ‬سر‪ٙ‬و‪ٛ‬ضاٖ‬ ‫سس‪ٞ 11 ٠‬و‪.‬ق ثو‪ٛ‬ز وو‪ٝ‬‬ ‫ثطا‪ ٢‬تحص‪ ُ٥‬ػّو‪ ْٛ‬ثو‪ٝ‬‬ ‫اصف‪ٟ‬بٖ ضفوت‪ .‬ضوب‪٤‬وس‬ ‫ػّوت توروّوصوص ثو‪ٝ‬‬ ‫ل‪ٛ‬س‪ ٣‬اظ ثبثوت لوبٔوت‬ ‫ذٕ‪٥‬س‪ ٜ‬اظ ٘وبٔوال‪٤‬وٕوبت‬ ‫ض‪ٚ‬ظٌووبض ‪ ٚ‬ز‪ٚ‬ض‪ ٢‬اظ‬ ‫‪ٚ‬عٗ ثو‪ٛ‬ز‪ ٜ‬ثوبضوس وو‪ٝ‬‬ ‫ذ‪ٛ‬ز ٘‪٥‬ع ٌفت‪ ٝ‬است‪:‬‬ ‫٘‪٥‬ست اظ ضؼف‪،‬سطٌط ث‪ ٝ‬لسْ د‪ٛ٥‬ست‪ ٝ‬است‬ ‫ا‪ ٗ٤‬وٕبٖ ضا ز‪ ٚ‬سط اظ ظ‪ٚ‬ض ث‪ ٓٞ ٝ‬د‪ٛ٥‬ست‪ ٝ‬است‬ ‫ل‪ٛ‬س‪ ٣‬زض سط‪ٚ‬زٖ اضؼبض تطو‪ ٣‬اظ فض‪ٔ ٣ِٛ‬تبثط ث‪ٛ‬ز‪٘ ٚ ٜ‬ظ‪٥‬وط‪ٜ‬‬ ‫‪ٞ‬ب‪ ٣٤‬زض ‪ٚ‬ظٖ ‪ ٚ‬لبف‪ ٝ٥‬اضؼبض استبزش سبذت‪ ٚ ٝ‬اظ ا‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬ثعضٌ‪٣‬‬ ‫‪٤‬بز وطز‪ ٜ‬است‪ ٢ٚ .‬تجط‪٤‬ع ضا وؼج‪ ١‬أبَ ذ‪ٛ‬ز ٔ‪ ٣‬زا٘سوت ‪ٚ‬‬ ‫اضظ‪ٙٔٚ‬س ث‪ٛ‬ز ثب ٌطت ‪ٌ ٚ‬صاض زض ثبؽ ‪ ٚ‬ث‪ٛ‬ستبٖ اٖ دوط‪٤‬طوبٖ‬ ‫ذبعط‪ ٚ ٢‬ذست‪ ٝ‬زِ‪ ٣‬ذ‪ٛ‬ز ضازضٔبٖ و‪ٙ‬س ‪ .‬ز‪ٛ٤‬اٖ ذغ‪ ٣‬ثس‪٥‬وبض‬ ‫٘ف‪٥‬س ‪ ٚ‬اضظضٕ‪ٙ‬س‪ ٢‬اظ ل‪ٛ‬س‪ ٣‬زض وتبثرب٘‪ٔ ١‬وطووع‪ ٢‬توجوط‪٤‬وع‬ ‫ٔ‪ٛ‬خ‪ٛ‬ز است‪.‬‬ ‫اغع‪ ٢‬ض‪٥‬ط‪ ٗ٤‬ائّٕ‪ٔ ٝ‬ع حّ‪ٛ‬ا زئٕه حّ‪ٛ‬ا و‪٣ٕ٥‬‬‫ ث‪٥‬ط اضذب ٌّ‪ ٝ‬س‪ٚ ٛ‬اض ا‪٥ٔٚ‬س ث‪٥‬طز‪ٌّٝ ٜ‬‬‫ ث‪ ٖٛ٤ٛ٥‬ثالس‪ ٗ٥‬اِ‪ ،ٓ٥‬لب٘‪ٚ ٣‬لبٖ ا‪ٔٛ٤ ّٝ٤‬بق ا‪ِٕٚ‬بظ‬‫ ا‪ٚ‬ذطبض ا‪٘ٚ‬بو‪ ٣‬اوظٌ‪ ٝ‬اِ‪ ّٝ٥‬ا‪٤‬الٖ ت‪ٛ‬تبض‬‫ث‪ ٝٙ٥‬ز‪ ٜ‬ووّ٘‪ ْٛ‬سطا‪ ٗ٥٤‬ض‪ٚ‬ضٗ ائ‪ّ٥‬ط ضٕغ زاؽ‬ ‫اوظ ا‪٤‬بغ‪ ٣‬اِت‪ٙ٥‬ب ‪ٞ‬ط ز‪ٙ‬س ا‪٤‬ط‪٥‬ک ‪ٚ‬ئطٔع ز‪٥‬طاؽ‬ ‫(‪۶11‬شبعردن طىس شعرلر )کتببیىدان سئچیلمیش‬ ‫ببیبتیالر‬ ‫اَ‪ ،‬زبخ فّه‪،‬‬ ‫سالح‪ ٗ٥‬اَ‪ ،‬زبخ فّه‪.‬‬ ‫٘بٔطز‪ٔ ٜ‬ئ‪٥‬ساٖ ‪ٚ‬ئطز‪،ٗ٤‬‬ ‫٘بٔطززٖ اِسبخ فّه‬ ‫*********‬ ‫ل‪٥‬طٔع‪ ٢‬ز‪٤‬ط و‪ٛ‬ضو‪٤ ٖٛ‬بض‪،‬‬ ‫ز‪٥‬د و‪ٛ‬ز‪ٝ‬ز‪ٌ ٜ‬وضو‪٤ ٖٛ‬بض‪.‬‬ ‫سئ‪٤ٛ‬ت ا ث‪ّٕٝ٥‬سٗ‪،‬‬ ‫‪٤‬ئط‪٥ٌ ٜ‬طس‪ ٗ٥‬ثوضو‪٤ ٖٛ‬بض‪.‬‬ ‫*********‬ ‫ا‪٤‬ط‪ ٓ٥‬ز‪ٚ‬ضس‪ ٚ‬ث‪ٙ‬س‪٤ ٜ‬بض‪،‬‬ ‫خبٖ لبِٕبز‪ ٢‬ت‪ٙ‬س‪٤ ٜ‬بض‪.‬‬ ‫تب٘ط‪ ٣ٙٔ ٢‬اوِس‪ٚ‬ضس‪،ٖٛ‬‬ ‫سٗ ز‪ ٜ‬ل‪ٛ‬ضتبض‪ ٗٔ ،‬ز‪٤ ٜ‬بض‪.‬‬ ‫*********‬ ‫س‪ٌّ ٛ‬ط‪ ،‬استب ٌئسض‪،‬‬ ‫ز‪٘ ٚ‬بض‪ ،‬ز‪ٚ‬ستب ٌئسض‪.‬‬ ‫ذب‪ ٗ٥٤‬عج‪٥‬ج‪ِ ٝ‬ؼ‪ٙ‬ت‪،‬‬ ‫سبؽ ٌّٗ ذست‪ٌ ٝ‬ئسض‪.‬‬ ‫*********‬ ‫ث‪ ٛ‬وبغ‪٥‬ص‪ ،‬استب ٌئسض‪،‬‬ ‫ز‪٥٘ ٚ‬ت ز‪ٚ‬ستب ٌئسض‪.‬‬ ‫ذبضاه لبِس‪ ٗ٥‬ث‪٤ ٛ‬ب‪٤‬الق‪،‬‬ ‫سبؽ ٌّٗ ذست‪ٌ ٝ‬ئسض‪.‬‬ ‫بیلمجٍ لر( تبدٕبخب ض)‬ ‫ا‪ٚ‬ظالساٖ ثبذبض اغبضاض ‪٤ ،‬بذ‪ٌ ٗ٥‬ئسَض ثبغ‪٥‬طاض ‪ :‬ز٘‪٥‬ع ‪ ،‬زض‪٤‬ب‬ ‫ا‪ٚ‬ظالساٖ ثبذ‪٥‬طاْ ‪٤‬بٔبٖ ز‪ٛ‬خ ‪٤ ،‬بذ‪ٙ٥‬ب ٌئس‪٤‬طَْ ث‪٥‬ط ٘‪ٙ‬ه ‪ٛ٤‬خ ‪:‬‬ ‫زٗ ‪ ،‬ز‪ٔٚ‬بٖ ‪ ،‬س‪٥‬س‬ ‫ا‪ٚ‬ظالساٖ ثبذ‪٥‬طسبٖ لبضاخبز‪٤ ، ٢‬بذ‪٥ٌّ ٗ٥‬طسَٗ اوِ‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ز‪، ٢‬‬ ‫ثبضٔبق س‪ٛ‬خ ٌوظ‪ ٝ٘ٚ‬ز‪٤‬ط‪٤‬د‪ ٝ‬ز‪ : ٢‬لب‪٤‬س‪ ، ٣‬لئ‪٥‬س‪٣‬‬ ‫ا‪ٚ‬ظاض ا‪ٚ‬ظاض ‪ٛ٤‬ظ اغبج ‪ ،‬زاِّ‪ ٣‬ث‪ٛ‬زالّ‪ ٣‬اغبج ‪ ،‬ث‪٥‬ط ا‪ٚ‬خ‪ ٛ‬لبد‪ٝ٥‬‬ ‫ثبغّ‪َٛ٤ : ٣‬‬ ‫ا‪ٚ‬ظِ‪٘ٛ٤ٛ‬س‪ ، ٍَٛ٘ٛ٤ ٜ‬زَ‪َ٤‬طز‪ ٜ‬اغ‪٥‬ط ‪ :‬ا‪ٙ٤‬د‪ ، ٣‬ل‪٥‬ع‪ُ٤‬‬ ‫ا‪ٚ‬ظ‪ ٚ‬ا ‪٤ ،‬ئط‪ ٢‬تب ‪ ،‬دبضا دبضا ‪ ،‬ا‪ٚ‬ض‪ ٣٤ ٜ‬لبضا ‪، ِٝ :‬‬ ‫ا‪ٚ‬ظ‪ ٚ‬ث‪٥‬ط ثبضٔبق ‪ ،‬سبلمبِ‪ ٣‬ل‪٥‬طخ ثبضٔبق ‪ ،‬اوظ‪ ٚ‬زٔ‪٥‬طزٖ‬ ‫سبلمبِ‪ ٣‬و‪ٙ‬س‪٤‬طزٖ ‪ :‬ا‪ٝٙ٥٤‬‬ ‫ا‪ٚ‬ظ‪ ٚ‬ث‪٥‬ط لبض‪٤‬ص ‪ ،‬ل‪٤ٛ‬ط‪ٚ‬غ‪ ٛ‬ا‪ ٖٚ‬ث‪٥‬ط لبض‪٤‬ص ‪ :‬لبض‪٥‬ک ‪ ،‬ا‪ٝٙ٥٤‬‬ ‫اوظ‪ ٚ‬ث‪٥‬ط لبض‪٤‬ص ‪ ،‬سبلمبِ‪ ٣‬ا‪٤‬ى‪ ٣‬لبض‪٤‬ص ‪ :‬ذ‪ٛ‬ض‪ٚ‬ظ‬ ‫اوظ‪ ٚ‬ث‪ٛ‬ضزا ‪ ،‬سبلمبِ‪ ٣‬زأسا ‪ :‬ت‪ٛ‬ست‪ ، ٛ‬ت‪ٛ‬سس‪٣‬‬ ‫ا‪ٚ‬ظ‪ ٚ‬زَض‪٤‬سٖ ‪ ،‬سبز‪ ٣‬زٔ‪٥‬طزٖ ‪ ،‬ث‪ٛ‬ض‪ ٖٚ‬ل‪ ٛ‬غ‪ ٣‬ضبٔساٖ ‪َٟ٤ :‬ط‬ ‫اوظ‪ ٚ‬اَ‪٤‬ط‪ ِٛٛ٤ ، ٢‬ز‪ٚ‬ظ ‪ :‬و‪ٛ‬تبٖ ‪ ،‬خ‪ٛ‬ت‬ ‫اوظ‪ٌ ٚ‬ئتس‪ ، ٢‬سَس‪ ٣‬لبِس‪ : ٢‬ف‪٥‬ط‪ًٙ‬‬ ‫ا‪ٚ‬ظ‪ ْٚ‬ا‪ٚ‬ظ‪ِٛ٤ ، ْٚ‬الضا ز‪ٚ‬ظ‪ : ْٚ‬لبض‪٤‬طمب‬ ‫ا‪ٚ‬ظ‪ ٖٚ‬اغبخ‪ ٣‬ا‪ٚٚ‬اض ض ‪ ،‬ثبض‪ٙ٥‬ب دبدبق ل‪٤ٛ‬بض ض ‪ :‬خ‪٥‬سا ‪،‬‬ ‫س‪٥ٔ ، ٍٛ٘ٛ‬عضاق‬ ‫ا‪ٚ‬ظ‪ ٖٚ‬ثبخ‪ ٣‬و‪ٛ‬ن ثبخ‪ ، ٣‬ز‪ٔٚ‬بٖ ثبض‪ ٗ٥ٙ٥‬تبخ‪ : ٣‬زاؽ‬ ‫ا‪ٚ‬ظ‪ ٖٚ‬ث‪ٚ ٛ٤ٛ‬اض ‪ ،‬سبض‪ ٢‬سبلمبِ‪ٚ ٣‬اض ‪ :‬لبٔ‪٥‬ص‬ ‫ا‪ٚ‬ظ‪٘ٚ‬دب ل‪٥‬ع ا‪ٚ‬ظا٘بظ ‪ ،‬اوظ‪ ٝ٘ٚ‬دبِتبض لبظا٘بض ‪٤ :‬بثب‬ ‫ا‪ٚ‬ظ‪٘ٚ‬دب ل‪٥‬ع ا‪ٚ‬ظا٘بض ‪٤ ،‬ئسز‪ٌ٘ٛ ٢‬س‪ ٜ‬ث‪٥‬ط ثَعَ٘ط ‪ :‬ظ‪ ، ٜٛ٤‬ضط‪٤‬ت‬ ‫اوظ‪ ٝ٘ٚ‬ث‪٥‬ط ائ‪ ٛ‬ت‪٥‬ىط ‪ ٝ٘ ،‬لبد‪ ٣‬ل‪٤ٛ‬بض ٘‪ ٝ‬ثبخب ‪ :‬ثبضأب ل‪ٛ‬ضز‪ٚ‬‬ ‫ا‪ٚ‬ظ‪ٌ ٖٚ‬ئسض ث‪٥‬ط ت‪ٛ‬و‪ٕٙ‬ع ‪ٚ ِٛٛ٤‬اض ‪ :‬زب‪ ، ٢‬اضخ ‪ ،‬س‪ٛ‬‬ صفحه 6 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫اقتصاد‬ ‫پنجشنبه ‪ 32‬دی ‪ 02 * 0011‬شانویه ‪ 01 * 3133‬جوادی الثانی‪ * 0002‬سال سی و دوم ( اوتوز اینینجی ایل ) * شواره ( سایی ) ‪2003 :‬‬ ‫سخٌگَی سبزهبى َّاپیوبیی‪:‬‬ ‫ثبًک هرکسی هٌتشر کرد؛‬ ‫با تص یم ستا تنظیم باشیز؛‬ ‫فرٍش ثلیت َّاپیوب کوتر از ‪ّ ۰۱۱‬سار تَهبى‬ ‫هوٌَع ًیست‬ ‫س نگود سراشمران‬ ‫هویپی ایا ًطروزد‬ ‫الت‪ ۶‬کس ش بلریرت‬ ‫هویپی ا ً تس یش نسد‬ ‫‪ ۲۱۱‬هررصیز تررومرران‬ ‫ت لق محسو ن ا ضو ییرن سراشمران برسید‬ ‫یزشین کس ضا بلیت مطس ط به ػد ًاهص ًیلیت‬ ‫خدمات م نوػیتا هائل نیست‪.‬‬ ‫میس یًبس زضود زبازه ضرایرؼره ز سراشمران‬ ‫هویپی ایا به برسخروز برا ضرسًرت هرایرا ًره‬ ‫یزشین کس ضا بلیت هویپی را یزنرد یکرص ‪ ۶‬یزشین‬ ‫کس ضا به مؼناد ًاهص خدمات هوییا مطرٌرل‬ ‫ییزا خویهد ًس یما یاس برا هردف پرس ًرس ن‬ ‫صندلا پس یش ز سلسهاد ًم مساکس باضرد هریر‬ ‫م نوػیتا بسید ضسًت هاد هرویپریر رایرا هرائرل‬ ‫نیستیم‪ .‬س نگود ساشمان هویپی ایا توضیر ی ‪۶‬‬ ‫پازسال نسد بلیت هویپی ا ‪ ۰۱‬زصد یکصییص یاکت‬ ‫پاییص یمسال نیص پ یش بساصیزد رلسات م تلق‬ ‫تالش ساشمان هویپی ایا مزد هی تها زی بیرن‬ ‫‪ ۰۱‬تا ‪ ۹۱‬زصد با میانگین ‪ ۰۱‬زصدد ز ه ه‬ ‫مسیسها ًاهص ی یم‪.‬‬ ‫هذیرعبهل شرکت پشتیجبًی اهَر دام کشَر‪:‬‬ ‫رخیرُسبزی دام زًذُ‬ ‫جبیگسیی گَشت هٌجوذ هیشَد‬ ‫مدیسػامل ضسًت پطتیبانا یمروز ی ًطروز یش‬ ‫ذخیسه ساشد ی شنده سبی سنگریرن بره رراد‬ ‫اوضت منز د بسید ن ستین باز خبس ی الت‪۶‬‬ ‫تاًنون نص یی به ‪ ۱۱‬هصیز زیس ی سربری ‪۵‬‬ ‫هصیز زیس ی سرنرگریرن زی بره صروزت شنرده‬ ‫ذخیسه ساشد ضده یست بهتردزیرذ ز ینره براشیز‬ ‫ما ضو ‪ .‬به نورل یش شیزت ررهرا ًطرا زشد‬ ‫محسن مس د ز حاضیره براش یرد شیرس ررهرا‬ ‫ًطا زشد یش یٌا یش ًطتازااههاد ی ضهس زد‬ ‫ز یستان تهسین یکص ‪ ۶‬ضسًت پطتیبانا یمروز ی‬ ‫ًطوز بهعوز مؼ ول اوضت زی به صوزت منز د‬ ‫ذخیسه ما ًند ًه باشیزپسرنردد ان ز ًطروز‬ ‫ً تس یست یما یمسال بسید ن ستین باز اوضت زی‬ ‫به صوزت ی شنده سبی سرنرگریرن ذخریرسه‬ ‫ًس هییم‪.‬‬ ‫اگْی هرقَدی‬ ‫هجَز حول اسلحِ شکبری سبچوِ زًی تک لَل تِ پار‬ ‫هذل کَسِ سبخت ترکیِ کبیجر ‪ ۰5‬ثشوبرُ‪0۰5۱72۰2 :‬‬ ‫ثٌبم ایٌجبًت هحوَد احوذخبى پَر هرقَد گردیاذُ از‬ ‫درجِ اعتجبر سبقط هی ثبشذ‪50۳05.‬‬ ‫ًوبگرّبی اقتصبدی ‪ ۳‬هبِّ دٍم ‪۰۰۱۱‬‬ ‫واحذهای تولیذی هنلف به درج »قیوت تولیذ «روی ماالها شذنذ‬ ‫ستا تنظیم باشیز تر رامرا یحردهراد‬ ‫تولیدد زی مٌلق ًس به راد هی رت‬ ‫مصسف ًننده هی ت تولید یا یز یت‬ ‫ضامل ه ه هصینه ها سو هاد هانونرا‬ ‫با لحاػ مالیات بس یزشش یکص ه زی برس‬ ‫ز د ًا ها زد ًنند‪.‬‬ ‫به نول یش پایگاه یعالع زسانا مرؼرا ن‬ ‫ی ل زیی ر هوز ضانص ه ین رلسره‬ ‫ستا تنظیم باشیز به زیراسرت مرحر رد‬ ‫م بس مؼا ن ی ل زیی ر هروز برا‬ ‫حضوز شیسین ًطوز ص ت ررهرا‬ ‫ًطا زشد ی استسد رر رؼرا یش‬ ‫مسئو ن ستگاههاد مستبظ برسارصیز‬ ‫ضد‪.‬‬ ‫ز یین رلسه شیس رهرا ًطرا زشد‬ ‫اصیزضا زبازه ضؼیت بسخا یهرال‬ ‫مصسکا یش ر له اوضت برسنرذ ‪...‬‬ ‫یزیئه ی ‪ .‬ز یین شمریرنره مرورسز ضرد‬ ‫ًازاس ه ت صصا تنظیم باشیز یهرال‬ ‫ًطا زشد ذیل ستا تنظیرم براشیز ز‬ ‫شیزت رها ًطا زشد تطٌیل ضو ‪.‬‬ ‫ه چنین ز یین ررلرسره بره مرنرظروز‬ ‫ضلاف ساشد هصینه هاد نظا تروشیرغ‬ ‫رلوایسد یش یرحاف ز حن مصرسف‬ ‫ًننداان تولید ًننرداران سرو‬ ‫یستلا ه هراد یحرتر رالرا تر رامرا‬ ‫یحدهاد تولید ًننده یز ًنرنرده‬ ‫مٌلق ضدند به تردزیرذ برا یبرالؽ‬ ‫ساشمان ح ایت یش تولیدًنرنرداران‬ ‫مصسف ًننداان بزاد هی ت مصسف‬ ‫ًننده هی ت تولید یا یز یت ضرامرل‬ ‫ه ه هصینه ها سو هاد هرانرونرا برا‬ ‫لحاػ مالیات بس یزشش یکرص ه زی برس‬ ‫ز د ًا ها زد ًنند‪.‬‬ ‫بس یین یساس مرورسزضرد ترا هریر رت‬ ‫مصسف ًننده بسید ًا هاد مصسکرا‬ ‫فقط پیاهلهای ارسالی از ‪V.MASKAN‬‬ ‫هورد تاییذ ساهانه اسناى است‬ ‫مؼا نت مسٌرن سراخرتر ران‬ ‫شیزت زیه ضرهرسسراشد ز‬ ‫یعالػیه ید با ترییریرد پریرامری‬ ‫یزسررالررا ضررده یش سررسض ر ررازه‬ ‫‪ V.MASKAN‬بس ترؼریریرن‬ ‫ضؼیت خانه خالا تا ز ش یػال‬ ‫ضده تاًید ًس ‪.‬‬ ‫مؼا نت مسٌرن سراخرتر ران‬ ‫شیزت زیه ضرهرسسراشد ز‬ ‫یعالػیهید ض ن تییید پیامی یزسال ضده یش سسض رازه ‪V.MASKAN‬برس‬ ‫تٌ یل یعالػات ملٌا سسپسستان خانویز ز سامانه ملا یمالى یسرٌران ز‬ ‫تازیخ ‪ ۵۹ ۵۰‬ی اه تاًید ًس ‪ .‬ز متن یین یعالػیه امده یسرت‪ ۶‬برس یسراس‬ ‫تٌلیق شیزت زیه ضهسساشد ه چنین یعالػات زیاکتا یش سترگراه هراد‬ ‫م تلق ًطوز تؼدی د ملی ًه رو ساًن ز انها تاًید ضرده یسرت ز‬ ‫سامانه ملا یمالى یسٌان ضناسایا ضد‪ .‬رهت تؼییرن ترٌرلریرق ضرؼریرت‬ ‫سٌونت یین یمالى پیامٌا با سسض ازه ‪V.MASKAN‬بره مرالرٌران ییرن‬ ‫یمالى یزسال ضد ًه متن یین پیامی بدین ضسح یست‪ ۶‬ملی ض ا بره ػرنروین‬ ‫خانه خالا ضناسایا ضده یست‪ .‬لغلاً تا تازیخ ‪ ۵۱‬ی اه ‪ ۰۰۱۱‬یرا ‪ ۵۹‬یر راه‬ ‫‪ ۰۰۱۱‬ضؼیت یمالى خو زی ز سامانه یمالى یسٌان ‪amlak.mrud.ir‬‬ ‫تؼیین ًنید‪ .‬ز ؿیس یین صوزت مغابن هانون مالیاتهاد مستویم یهدی خرویهرد‬ ‫ضد‪.‬مؼا نت مسٌن ساخت ان تصسی ًس ه یست‪ ۶‬ز ه ین زیسرترا مرالرٌران‬ ‫مرًوز ش یست تا تازیخ یػال ضده ز پیامی زیاکتا خو به سامانه یمالى‬ ‫یسٌان به ا زس ‪amlak.mrud.ir‬مسیرؼه ًنند‪ .‬بدیها یست ز صروزت‬ ‫حبت رو سٌونت مالٌیت توسظ مالٌان مرًوز بس یساس هرانرون مرلری‬ ‫مرًوز یش رساه خانههاد خالا خازد خویهد ضد‪.‬‬ ‫روزناهه ارک‬ ‫م الف ‪ 223‬اهر‬ ‫اگهی تحذیذ حذود اختصاصی از بخش ‪ 31‬تبریس‬ ‫‪۰۱۰۱۰۱۴۱۱۵-۰۰۱۱۱۰۱۱۵۰‬‬ ‫نظس بس یینٌه ضطدینگ یی هغؼه شمین مصز ػا ملس شه یش پالى ‪-۰۰۳‬یصلا بط ازه ‪ ۱۵۲‬کسػا یهغ ز هسیه شندابا ب ص ‪ -۵۱‬تبسیص به یسرترنرا زید ضر رازه‪۶‬‬ ‫‪ ۰۱۱۱۵۵۴۳‬موزخه‪ ۰۹۵۴۱۰۱۱ ۶‬هیات هانون تؼیین تٌلیق مستوس ز حبت یهس به ًالسه‪۵۵۱۰۲۰ ۶‬هر به نا ػطوؼلا ضیسشی کسشند‪ ۶‬یلهیاز تائید مالٌیت ضده تحدید‬ ‫حد ان تاًنون به ػ ل نیامده یست‪ .‬لری به یستنا تبصسه ما ه ‪ ۰۹‬هانون ما ه ‪ ۰۹‬ائین نامه هانون تؼیین تٌلیق ضؼیت حبتا یزیضا ساخت انهراد کراهرد سرنرد‬ ‫زس ا تحدید حد پالى کوم ز ز ش چهازضنبه موزخه‪ ۰۰۱۱۱۰۰۱۵۱ ۶‬ساػت ‪ ۰۱‬صب ضس ع به ػ ل خویهد امد‪.‬لری بدینوسیله به مالٌین مزا ز یخغاز میطو‬ ‫ًه ز موػد موسز ز محل هوع ملی حاضس تا عبن موسزیت نسبت به تحدید حد پالى کوم یهدی ضو مدت یػتسیض به یین ااها بسیبس ما ه ‪ ۵۱‬هانون حبرت‬ ‫تا سا ز ش یش تازیخ تنظیم صوزت زل تحدید حد ما باضد‪ .‬بسیبس ما ه ‪ ۴۲‬ائین نامه هانون حبت مؼتسض باید ظسف مدت یی ماه یش تازیخ تسلیرم یػرترسیض بره‬ ‫مسرغ حبتا ی خویست به مسرغ ذیصالح هضائا تودیم ن اید‪ .‬ز ؿیس یینصوزت متواضا حبت یا ن اینده هانونا د ما تویند به ی ااه مسبوعه مسیرؼه ارویهرا‬ ‫ػد تودیم ی خویست زی زیاکت به ی یزه حبت تسلیم ن اید ز یینصوزت ی یزه حبت بد ن توره به یػتسیض مؼتسض ػ لیات حبتا زی با زػرایرت مرورسزیت ی یمره‬ ‫خویهد ی ‪ .‬تاریخ انتشار‪0011701732 :‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و اهالک اهر‪ -‬ابراهین نوری‬ ‫اگْی دعَت هجوع عوَهی عبدی ثطَر فَق العبدُ ًَثت اٍل‬ ‫شرکت تعبًٍی یکصذ ٍ ثیست هیذاى دٍاه عوَهی چَثذاراى ٍ داهذاراى اّر ارسالراى‬ ‫جلسِ هجوع عوَهی عبدی ثطَر فَق العبدُ ًَثت اٍل شرکت تعبًٍی یکصذ ٍ ثیست هیذاى دٍاه عوَهی چَثذاراى ٍ داهذاراى اّر ارسالراى ثِ شوابرُ‬ ‫ثجت‪ ٍ ۰25۳ :‬شٌبسِ هلی‪ ۰۰۱۱۰۰۳0۰۳۳ :‬در سبعت ‪ 5۱‬رٍز پٌجشٌجِ هَرخِ‪ٍ ۰۰۱۱0۰۰0۰۰ :‬اقع در اّر‪ -‬هسجذ هَسی ثی جعارار کاذپساتای‪:‬‬ ‫‪ 2۰2۰0۰4۰4۰‬ثرگسار خَاّذ شذ‪ .‬از کلیِ اعضبء دعَت هی شَد ثب رعبیت دستَرالعول ّبی ثْذاشتی در ایی جلسِ حصَر ثْن رسبًٌذ‪.‬‬ ‫دستَر جلسِ‪:‬‬ ‫‪ -۰‬استوبع گسارش عولکرد ّیبت هذیرُ ٍ ثبزرس* ‪ -5‬طرح ٍ تصَیت ترازًبهِ ‪ -۳ *00-04-07-0۰-02‬اًتخبه ّیبت هذیرُ ثرای هذت قبًًَای‬ ‫‪ -۰‬اًتخبه ثبزرس ثرای هذت قبًًَی ‪ -2‬اًتخبه رٍزًبهِ اصلی ٍ علی الجذل جْت درج تصویوبت ٍ اگْی ّبی تعبًٍی‬ ‫* تَضیح ایٌکِ اى عذُ از اعضبی هحترم کِ خَاّبى کبًذیذاتَری در سوت ّیئت هذیرُ ٍ ثبزرس ّستٌذ حذاکثر ظرف هذت ‪ ۰‬رٍز از اًتشبر اگاْای‬ ‫هذارک شٌبسبئی خَد را ثِ ّیئت هذیرُ تحَیل ًوبیٌذ‪.‬‬ ‫ّیئت هذیرُ شرکت تعبًٍی ‪ ۰5۱‬هیذاى دٍاه عوَهی چَثذاراى ٍ داهذاراى اّر‬ ‫‪*2075‬م الف‪ * ۳۳7:‬تبریخ اًتشبر ‪* ۰۰۱۱0۰۱05۳:‬رٍزًبهِ ارک‬ ‫روزناهه ارک‬ ‫م الف ‪ 0013‬تبریس‬ ‫اگهی هسایذه اهوال هنقول(خودرو)‬ ‫ب ورب پس نده یرسیئا ًالسه‪ ۰۰۱۱۰۴۲ ۶‬مغس حره ز ی یزه یررسید یسرنرا‬ ‫زس ا تبسیص (یزراػا یش یحد یرسید حبت ضبستس تحت ًالسره‪)۰۰۱۱۱۱۱۰۳ ۶‬‬ ‫خانم س انه صا م پوزپاضابیگ نا پدز‪ ۶‬یون تازیخ تولد‪ ۰۹۳۲۱۰۰۱۱۵ ۶‬ض رازه‬ ‫ملا‪ ۰۱۵۱۹۱۰۰۰۲ ۶‬رهت صول مغالبات خو موضوع سند یش ید ضر رازه‪۶‬‬ ‫‪ ۰۹۵۳۱۱۱۱۵۵-۱۳۴۲‬تنظی ا یش ید ض ازه‪ ۰۵ ۶‬ضهس خامنه بصدیم یری ررلرد‬ ‫ًال یهلل مزید به هدیه رلدش پانصد هصیز زیال زییذ یی را اینره ش د‬ ‫ض ؼدین به یزشش پنذ میلیون زیال تؼدی یٌصد پنزاه ػد سٌه ت ا برهراز‬ ‫اشی د زییذ ییسین ػلیه اهاد بابی ساػا نا پردز‪ ۶‬مرس ػرلرا ترازیرخ ترولرد‪۶‬‬ ‫‪ ۰۹۲۹۱۱۵۱۱۹‬ض ازه ملا‪ ۰۲۴۵۲۰۹۳۵۹ ۶‬ض ازه ضناسنامه‪ ۰۰۱ ۶‬یهردی بصرد ز‬ ‫یرسیئیه ن و ه یرسیئیه ز موزخه‪ ۰۰۱۱۱۱۵۱۱۳ ۶‬به مدیون یبالؽ مرترؼراهرب‬ ‫زخویست بستانٌاز پ یش عا مسیحل ػ لیات یرسیئا ضرطردینرگ یری‬ ‫ستگاه خو ز سویزد پسیید تیپ سایپا ‪ ۰۰۰‬اد به زنگ یصلرا خراًسرترسد‬ ‫متالیی زنگ کسػا نوى مدی د متالیی به ض ازه موتوز‪ ۹۰۵۰۵۴۹ ۶‬ضر رازه‬ ‫ضاسا‪ S۰۰۴۵۵۴۴۹۱۰۹۵۲ ۶‬بط ازه ینتظاما‪ ۶‬ییسین ‪۵۳۰-۹۱‬ل‪ ۴۲‬مردل ‪۰۹۴۴‬‬ ‫متؼلن به بدهٌاز ز هبال هس تا یش علب حن ی رسی باش یضت عبن اصیزش‬ ‫موزد‪ ۰۰۱۱۱۱۴۱۰۴ ۶‬ماموز یرسید حبت تبس یص خو ز مرًوز بنطانا‪ ۶‬تربرسیرص‪-‬‬ ‫یتوبان ضهید ًسائا‪ -‬پازًینگ ًسائا مرتروهرق برسیبرس ارصیزش مروزخره‪۶‬‬ ‫‪ً ۰۰۱۱۱۱۴۱۰۴‬ازضناس زس ا ی استسد الگیس رلو ًاپوت رلو نریراش بره‬ ‫زنگ امیصد یز سپس رلو ضٌسته الگیس رلو زیست احاز ضرسبره یز‬ ‫ز ػوب زیست نیاش به صاکٌازد زنگ امیصد یز ستیی ها مسترؼر رل‬ ‫ما باضد خو ز تا تازیخ‪ ۰۰۱۱۱۰۵۱۰۰ ۶‬یزید بی ه نامه ض ص حالج بط رازه‪۶‬‬ ‫‪ ۵۰۱۰۱۴۲۱۲۱۵۵۱۱۲۹‬نص ضسًت بی ه ینا بو ه یست ضطردینرگ خرو ز برا‬ ‫ضؼیت موصوف عبن نظس ًازضناس زس ا ی استسد به مبلؾ پانصد چرل‬ ‫میلیون زیال یزشیابا اس یده یست پ یش یبالؽ یزشیابا هغؼیت ان یینری‬ ‫ز هبال هس تا یش علب حن ی رسید متؼلوه باستنا ما ه ‪ ۰۵۲‬ائین نامه یرسی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ ۰۵۵‬موی کصل مصییده ائین نامه یرسی یش ساػت ‪ ۵‬یلا ‪ ۰۵‬ز ش ضنبه برترازیرخ‬ ‫‪ ۰۰۱۱۱۰۰۱۱۵‬ز محل ی یزه یرسید یسنا زس ا یهغ ز تبسیص میدین زیه اهرن‪-‬‬ ‫بغسف یصل ابا ز بس د ا سى تبسیص‪ -‬عبوه ی ل ی یزه حبت یسنا ؿس تبسیص‬ ‫یش عسین مصییده به کس ش ما زسد ضسًت بسید ػ و اشی یست مرصییرده‬ ‫حضوزد بو ه ز یی رلسه بساصیز خویهد ضد خسیدیزین ما تویننرد ررهرت‬ ‫ز یت خو ز به نطانا کوم یلرًس محل توهق خو ز مسیرؼه ن ایند هریر رت‬ ‫مصییده یش مبلؾ پیطنها د ضس ع به با تسین هی ت کس خته خویهد ضد‪ .‬ش بره‬ ‫ذًس یست ضسًت ز مصییده منوط به پس یخت ‪ ۰۱‬زصرد یش مربرلرؾ پرایره‬ ‫ًازضناسا به حسا سپس ه حبت بط ازه ضبا‪۹۲۱۰۱۱۱۱۰۱۱۰۱۰۹۵۱۳۱۲۱۰۵۱ ۶‬‬ ‫با ضناسه یزیص‪ ۵۹۵۰۱۴۱۱۰۰۰۱۱۳۱۱۱۱۵۵۰۱۱۱۵۹۹۰۰۰ ۶‬نص بانی ملا ًره‬ ‫هابل پس یخت ز ًلیه ضؼب بانی ملا تسلیم کیص پس یخت ان بره ی یزه‬ ‫یرسی بو ه حضوز خسیدیز یا ن اینده هانونا د ز رلسه مصییده یست‪ .‬برسنرده‬ ‫مصییده مٌلق یست مابه یلتلا ت مبلؾ کس ش زی ظسف مدت پنذ ز ش یش ترازیرخ‬ ‫مصییده به حسا صند م حبت بط ازه کوم یزیص کیص مسبوعه زی تسلیرم ی یزه‬ ‫یرسی ن اید ز ؿیس یینصوزت یؼنا چنانچه مانده کس ش به حسا کروم ظرسف‬ ‫مهلت موسز یزیص نگس مبلؾ مصبوز (‪ ۰۱‬زصد یزیصد) هابل یستس ی نبرو ه‬ ‫به حسا خصینه یزیص خویهد ضد ػ لیات مصییده یش ره یػتربراز سراهرظ‬ ‫مصییده تزدید خویهد ضد یػتسیض بؼدد مس وع ن ویهد بو ‪ .‬ضر رنرا سرایرس‬ ‫هصینه ها حن حسید شیید بس مبلؾ مصییده بس ػهده خسیدیز ما باضد ز صوزت‬ ‫رو ره ماشی حاصل یش کس ش روه پس یختا موضوع کسیش ‪ ۲‬بند یلق ما ه‬ ‫‪ ۰۵۰‬ائین نامه یرسی یش محل ماشی هابل پس یخت ما باضرد‪ .‬ش بررًرس یسرت‬ ‫چنانچه به مال موز مصییده ز رلسه خسیدیز پیدی نطو مال موز مرصییرده برا‬ ‫زیاکت حن ی رسی حن مصییده به هی تا ًه مصییده یش ین ضس ع مرا ضرو بره‬ ‫بستانٌاز یاریز خویهد ضد مصییده تزدید ن ویهد اس ید‪.‬‬ ‫‪ *07011‬تاریخ انتشار‪0011710733 :‬‬ ‫رئیس اداره اجرای اسناد رسوی تبریس‪ -‬رقیه شری زاده‬ ‫***************************‬ ‫یبالؽ ضده حدیًخس ‪ ۹۱‬زصد برسید‬ ‫ًا هاد سسمایره ید حردیًرخرس ‪۵۱‬‬ ‫زصد بیطتس یش هی ت تولید نباضد‪ .‬برس‬ ‫مبناد یین مصوبه مرس مرا تروینرنرد‬ ‫زصوزت ضناسایا ت لق موضوع زی‬ ‫به ساشمان تؼصیسیت یعالع هند‪.‬‬ ‫زئی ًل بی ه مسًصد‪۶‬‬ ‫‪ 011‬هسار هیلیارد توهاى خسارت بیوه‬ ‫در سال ‪ 0011‬پرداخت شذ‬ ‫رئیس مل بیوه هرمسی گفت‪ :‬اهسال ‪011‬‬ ‫هسار هیلیارد توهاى خسارت توسط بیمومه‬ ‫پرداخت شذه و پرتفوی صذور بیوه ناهمه‬ ‫به ‪ 001‬هسار هیلیارد توهاى رسیذه است‪.‬‬ ‫ؿالمسضا سلی رانرا ز مرسیسرم تربرا ل‬ ‫کنا زد صنؼت بی ه ًه با ه ٌازد بی ره‬ ‫مسًصد ر رهروزد یسرالمرا ییرسین‬ ‫صند م نوا زد ضٌوکایا ز مرحرل‬ ‫یین صند م بساصیز ضد یکص ‪ ۶‬صنؼت بی ه یٌا یش ینویع خدمات مالا ز ًطوز‬ ‫یست ضؼقهایا یز ًه بسید زکغ ان یزتواد کنا زد ز صنؼت بی ه برایرد‬ ‫یش ظسکیت ضسًتهاد نوا ز یستلا ه ًنیم‪ .‬د یظهاز یضت‪ ۶‬صنؼت بی ه صنؼتا‬ ‫ز ػین حال پیچیده کنا یست یکس بهعوز ػا ا ان ما ًرنرنرد ًره‬ ‫ازی‬ ‫ز موابل هنگا پس یخت خسرازت بره کرس‬ ‫مبلـا یش بی هاس زیاکت ما ضو‬ ‫مطٌالت بسیازد رو یز ‪.‬‬ ‫زیی ًل بی ه مسًصد ی یمه ی ‪ ۶‬یمسال پستلود صد ز بی ه نامه بره ‪ ۰۰۱‬هرصیز‬ ‫میلیاز تومان مازسد ‪ ۰۱۱‬هصیز میلیاز تومان نیص خسازت پس یخت ضده یسرت‬ ‫ز مز وع ػ لٌس صنؼت بی ه ‪ ۵۵۱‬هصیز میلیاز تومان یست یما باید یین زهم‬ ‫حدیهل سه بسیبس ضو به ػ لٌس ‪ ۲۱۱‬هصیز میلیاز تومان بسسیم ضسًت هراد‬ ‫ینص بنیان ماتوینند یز یین ػسصه ضوند شیسی بسیاز سو ا ز یست‪.‬‬ ‫د بیان یضت‪ ۶‬صنؼت بی ه با ب صهاد م تللا ز یزتباط یست برسید نر رونره‬ ‫بی ه ض ص حالج ًه با شیزت زیه ضهسساشد پلی هوه هضائیه ساشمانهاد‬ ‫م تلق ز یزتباط یست با توره به یینٌه ‪ ۵۱‬میلیون خو ز برا ییرن مروضروع‬ ‫زایس هستند ه ین ب ص ‪ ۹۱‬هصیز میلیاز تومان یش پستلود ‪ ۰۰۱‬هصیز میرلریراز‬ ‫تومانا زی زبسماایس ‪.‬‬ ‫سلی انا تصسی ًس ‪ ۶‬یًنون ز ب ص صد ز بی ه خسازت به لیل پیچیردارا‬ ‫ز ش هاد سنتا با یضٌا ت شیا د ز بهز هستیم ًه باید اسانساشد ضرو ‪ .‬د‬ ‫الت‪ ۶‬یًنون ‪ ۹۹‬ضسًت ردید بی هید ضسًت یزیتالا بد ن حضوز ضؼبه‬ ‫به صوزت کنا زینه با سسمایه ‪ ۱۱۱‬میلیون تومانا تطٌیل ضده یست ‪ ۲۰‬ضسًرت‬ ‫ز صق ز به یین ب ص هستند‪.‬‬ ‫روزناهه ارک‬ ‫م الف ‪ 0211‬تبریس‬ ‫اگهی هسایذه اهوال غیرهنقول(اسناد رهه)‬ ‫ب ورب پس نده یرسیئا ًالسه ‪ ۵۵۱۵۹۵۰‬مغس حه ز ی یزه یرسید یسنا زس ا‬ ‫تبسیص خانم یکطیرنره زیضردد برا یرل ػرلریرا نرا پردز‪ ۶‬ػرلرا یصرـرسترازیرخ‬ ‫تولد‪ ۰۹۱۰۱۱۲۱۱۴۶‬ض ازه ملا ‪ ۰۳۱۵۹۱۹۰۰۵‬ض ازه ضناسناه ‪ ۵۳۶‬رهت ضرول‬ ‫مغالبات خو موضوع سند یش ید ض ازه ‪ ۳۱۲۱‬موزخه ‪ ۰۹۴۳۱۱۰۱۰۱‬تنظیر را‬ ‫کتسخانه یش ید ض ازه ‪ ۰۰۴‬تبسیص به صدیم تؼدی پنزاه سٌه ت ا بهاز اشی د‬ ‫ػلیه زیث مدیون متوکا مزید کتحا نا پدز‪۶‬منوچهس تازیخ تولد ‪۰۹۰۲۱۰۱۱۵۰‬‬ ‫ض ازه ملا ‪ً (۰۲۵۹۴۰۹۵۴‬ه بسیبس ی نامه ض ازه ‪۵۴۱۵۵۳۰۱۳۵۵۱۱۵۰۰‬موزخه‬ ‫‪ ۰۹۵۴۱۱۰۱۱۵‬صا زه یش ضؼبه ‪ ۵۲‬ضوزید حل یختالف مزتر رغ حصرس زیحرت‬ ‫تبسیص زیث حین یللوت مدیون ػبازتندیش‪ ۶‬خانم زػنا م تاش نا پدز ‪۶‬یح د تازیخ‬ ‫تولد ‪ ۰۹۵۹۱۰۵۱۰۲۶‬ض ازه ملا ‪ ۰۲۵۵۵۵۴۴۰۰‬ض ازه ضناسنرامره ‪( ۹۵۹‬مرا ز‬ ‫متوکا) یهاد ػ ا کتحا نا پدز‪ ۶‬مزید تازیخ ترولرد ‪ ۰۹۳۴۱۱۳۱۰۵‬ضر رازه‬ ‫ملا ‪( ۰۹۲۵۲۰۵۵۰۲۶‬پسس متوکا) خانم یکطینه زیضدد با یل ػلیا نا پدز‪ ۶‬ػلرا‬ ‫یصـس تازیخ تولد ‪ ۰۹۱۰۱۱۲۱۱۴‬ض ازه ملا ‪ ۰۳۱۵۹۱۹۰۰۵‬ض ازه ضناسنامه ‪۵۳۶‬‬ ‫( شن متوکا) مبا زت بصد ز یرسیئیه ن و ه یرسیئیه ز موزخه ‪۰۹۵۵۱۱۱۱۵۰‬‬ ‫‪ ۰۰۱۱۱۱۴۱۱۴ ۰۹۵۵۱۰۰۱۱۲‬به زیث مدیرون یبرالؽ حسرب زخرویسرت‬ ‫بستانٌاز پ یش عا مسیحل ػ لیات یرسیئا مودیز سه نیم ینگ مطاع یش‬ ‫ضطدینگ یی هغؼه اپازت ان نوع ملی علن به پالى حربرترا نروش ه هرصیز‬ ‫چهازصد سا هلت کسػا یش یی یصلا ملس ش مزصی ضده یش ‪۵۱۱۱۱۰ ۲۴۳۵‬‬ ‫کسػا یش یصلا مرًس هغؼه ‪ ۵۵۱۹۰‬یهغ ز ب ص نه تبسیص ضطدینگ بسیبس یػرال‬ ‫کتس یمالى حبت تبسیص به مساحت ‪ ۰۱۰.۱‬متس مسبغ یهغ ز عبوره سره برا حرن‬ ‫تلٌیٌا بؼنوین پازینگ یهغ ز شیس شمین بسید یٌدستگاه‬ ‫یستلا ه یش هغؼه‬ ‫خو ز د سویزد ًه ز صلحه ‪ ۰۰۹‬کتس یمالى رلد ‪ ۵۳۴‬ذیل حبرت ضر رازه‬ ‫‪ ۲۲۵۰۰‬بنا مزید کتحا مدیون پس نده یرسیئا حبت سند مرالرٌریرت یصرلرا‬ ‫ب طازه چاپا ‪ ۰۹۱۱۵۳‬صا ز اس یده یسرت مرحرد برحرد ذیرل مرا‬ ‫یش رنو ب طال بغرول ‪۱۱۰۱‬مرترس سرو‬ ‫باضد‪۶‬ض ا ع‪ ۶‬ی ل بغول یی متس‬ ‫ض الا بغول ‪ ۰۱۱۱‬متس هس سه بدیویز یضتسیًا با هغؼه ‪ ۲۰‬تلٌیٌا چرهراز یش‬ ‫ض ال بزنو بغو ل‪ ۰۱‬سانتی تس پنچم ض الا بغول ‪ ۲‬متس ضطم یش رنو بط ال‬ ‫بغول ‪ ۰۱‬سانتی تس هس سه رص یخیسیلرًس بدیویز یضتسیًا با هغؼه ی ل تلٌیٌرا‬ ‫هلتم ض الا بغول نیم متس یویزیست به کضاد محوعه ترسیس ز د مروز‬ ‫تلٌیی ضسها ی ل بغول ‪ ۱۱۰۱‬متس پنزسه ها یزیست بهلضاد پطت با هغؼره‬ ‫یش ضسم بـس بغول نیم متس یویزیست به کضراد پطرت برا‬ ‫‪ ۳۳‬تلٌیٌا‬ ‫هغؼه ‪ ۴۵‬تلٌیٌا سو ضسها بسول ‪ ۳۱۵۱‬متس پنزسه ها یویزیست برلرضراد‬ ‫پطت با هغغؼه مرًوز رنوبا ی ل بغول ‪ ۹۱۰۱‬متس یویزیست بلضاد پطت برا‬ ‫یش رنو بط ال بغول ‪ ۰۱۵۱‬متس سو رنوبا بغول ‪ ۵۱۰۱‬مترس‬ ‫هغؼه مرًوز‬ ‫چهاز یش ض ال به رنو بغول ‪ ۰۱۵۱‬متس پنزم رنوبا یش ؿس بطسم بغول ‪۲۱‬‬ ‫سانتی تس ه گا چهازرصئ یخیس یازیست به کضاد پطت با ‪ ۴۵‬تلٌیٌا رص‬ ‫یلا پنزم یین حرد یری‬ ‫سو چهاز پنزسه یست ه چنین محد ه یرصی‬ ‫تسیس رلو باشد ‪ ۰۱۵۱‬متس مسبغ هست ًه به کضاد پطت با هغؼه ‪ ۴۵‬پیطسکتگا‬ ‫یز ضطم یش ض ال بزنو بغول ‪ ۵۱‬سانتی تس هلتم رنوبا بغول ‪ ۹۱۲۱‬متس هرس‬ ‫پنزسه یوزییست بلضاد پطت با هغؼه ‪ ۴۵‬ؿسبا ی ل برغرول ‪ ۱۱۱۱‬مرترس‬ ‫یش ؿس بطسها بغول ‪ ۹۱‬سانتیر رترس‬ ‫بدیویز یضتسیًا با هغؼه ‪ ۰۱۵‬تلٌیٌا‬ ‫سو ؿسبا بغول یی متس چهاز یش ضسم بـس بغول ‪ ۹۱‬سانتا متس هس سه ررص‬ ‫یخیس بدیویز یضتسیًا با هغؼه ‪ ۳۰‬تلٌیٌا پنزم ؿسبا بول ‪ ۰۱۰۱‬مرترس بردیرویز‬ ‫یضتسیًا با هغؼه ‪ ۰۱۵‬تلٌیٌا ضطم یش ؿس بطسم بغول ‪ ۱۱‬سانتی ترس هرلرت‬ ‫ؿسبا بسول ‪ ۰۱۰۱‬متس هس رص یخیس بدیویز یضتسیًا با هغؼه ‪۳۹‬تلٌیٌا هطت‬ ‫ؿسبا ز ه ان یمتدی بغول ‪ ۰۱۰۱‬متس بدیویز یضتسیًا با هغؼه ‪ ۲۰‬تلٌیٌا ز‬ ‫ز ز یین رصیست بانض ا حد ینبازد هغؼه ‪ ۰۱‬ب ساحت ‪ ۰۱۹۱‬متس مرسبرغ‬ ‫یش رنو بط ال بغول نیم متس هرس‬ ‫ز شیسشمین‪ ۶‬ض ا ی ل بغول ‪ ۰۱۲۱‬متس‬ ‫بدیویز یضتسیًا هغؼه ‪ ۰۲‬سو ضسها بغول ‪ ۵۱‬سانتی تس بدیویز یضتسیًا با هغؼه‬ ‫بانی مرسًرصد ز ارصیزضرا نر راارس هرا‬ ‫ضاخص هاد ػ ده یهتصا د ز سه مراهره‬ ‫‪ ۰۰۱۱‬زی منتطس ًس ‪.‬‬ ‫بسیساس ن ااس هاد منتطس ضده بانی مرسًرصد‬ ‫‪۰۰۱۱‬‬ ‫زضد تولید ناخالص یخلا سه ماهه‬ ‫با هی تهاد پایه سال ‪ ۰۹۵۱‬با یحتسرا نرلرت‬ ‫یی زصد بد ن نلت نیم زصد بو ه یست‪.‬‬ ‫بسیین یساس با یحتسا ػ لٌس سره مراهره‬ ‫‪ ۰۰۱۱‬به هی تهاد رازد تولید ناخرالرص‬ ‫یخلا ‪ ۰۳‬هصیز ‪ ۱۳۱‬هرصیز مریرلریراز زیرال‬ ‫تطٌیل سسمایه حابت ناخالص ‪ ۹‬هرصیز ‪۴۵۲‬‬ ‫هصیز میلیاز زیال هصینههاد مصرسکرا بر رص‬ ‫خصوصا ‪ ۳‬هصیز ‪ ۵۱‬هصیز میرلریراز زیرال‬ ‫هصینههاد مصسکا ب ص لتا ‪ ۵‬هصیز ‪۵۴۲‬‬ ‫هصیز میلیاز زیال بو ه یست‪.‬‬ ‫بسیساس اماز ضاخص هاد ػر رده یهرترصرا د‬ ‫منتطس ضده ن ااس هاد یهرترصرا د ز بر رص‬ ‫خازرا یهتصا ز ضص ماهه ی ل یمسال ترسیش‬ ‫حسا رازد ‪ ۱‬میلیاز ‪ ۵۵۳‬مریرلریرون ز‬ ‫تسیش باشزاانا ‪ ۴‬میلیاز ‪ ۳۹‬مریرلریرون ز‬ ‫صا زیت ًا ‪ ۹۲‬میلیاز ‪ ۰۱۴‬میلیون ز‬ ‫یزشش یز یت ًا ‪ ۵۴‬میلیاز ‪ ۹۱‬مریرلریرون‬ ‫ز برو ه یسرت‪ .‬برسییرن یسراس نرسد زضرد‬ ‫متـیس هاد ب ص پولا ز ضهرسیروز یمسرال ز‬ ‫موایسه با پایان سال هبل به تستیب بسید نودینگا‬ ‫‪ ۰۳‬زصد پول ‪ ۵ ۰۴‬هم زصد ضبه پرول‬ ‫‪ ۳ ۰۲‬هم زصد بسید سپس ههراد بر رص‬ ‫ؿیس لتا ‪ ۰ ۰۳‬هم زصد بو ه یست‪.‬‬ ‫‪ ۰۰۱۱‬ضاخرص ًرل‬ ‫ه چنین ز سه ماهه‬ ‫هی ت بوزس ز پایان زه یی میلیون ‪۹۴۲‬‬ ‫هصیز ‪ ۰۱۰‬یحد یزشش سها حرن ترورد‬ ‫مؼامله ضده ‪ ۹‬هصیز ‪ ۰۰۵۱۹‬هصیز میلیاز زیرال‬ ‫حزم سها حن تود مؼامله ضرده ‪۰۴۹۱۹‬‬ ‫هم میلیاز سهم بو ه یست‪.‬بسیساس ن ااسهاد‬ ‫یهتصا د منتطسه بانی مسًصد ز سه ماهه‬ ‫یمسال تؼدی ‪ ۲‬هصیز ‪ ۲۰۳‬کوسه رویش تراسریر‬ ‫بسید یحد هاد صنؼتا با سرسمرایره ارریزد ‪۵‬‬ ‫هصیز ‪ ۳۴۱۱۳‬هصیز میلیاز زیال تؼدی هصیز‬ ‫‪ ۲۵۱‬کوسه پس ینههاد بهسه بس یزد برا سرسمرایره‬ ‫اریزد ‪ ۲۳۰۱۵‬هصیز میلیاز زیال صرا ز ضرده‬ ‫یست‪ .‬بس یین یساس شن صا زیت ؿیس نلتا ز‬ ‫ضهسیوز یمسال ‪ ۰۰‬هرصیز ‪ ۱۵۵‬هرصیز ترن‬ ‫یزشش ان ‪ ۰‬میلیاز ‪ ۰۰۱‬میلریرون ز برو ه‬ ‫یست ًه ز موایسه با مدت مطابه سال ارضرتره‬ ‫به تستیب یش نظس شنا ‪ ۳۲‬زصرد یش نرظرس‬ ‫یزشش ‪ ۱۰‬زصد زضد یضته یست‪.‬‬ ‫تلٌیٌا ز ز ز یین حد یست ضسهاد بغول ‪ ۵‬متس بدیویز یضتسیًرا‬ ‫با هغؼه ‪ ۰۰‬رنوبا بغول ‪ ۵۱۱‬متس بدیویز یضتسیًا باهغؼه ‪ ۰۱‬تلٌیٌا ؿسبا بغو ل‬ ‫متس یوزییست بوس ت پس یش محوعه یضتسیًا ؛با حن یستلرا ه یش هرغرؼره‬ ‫تلٌیٌا بؼنوین پازًینگ یهغ ز شیسشمین بسید یٌدستگاه خو ز د سرویزد‬ ‫ًه بسیبس اصیزش موزخه ‪ ۰۹۵۵۱۱۵۱۵۰‬ماموز یرسید حبت تربرسیرص ارصیزش‬ ‫موزخه ‪ً ۰۹۵۵۱۰۱۱۱۴‬ازضناس زس ا ی استسد ملی مرًوز بصوزت یری‬ ‫یحد اپازت ان به مساحت ‪ ۰۱۰۱۱۱‬متس مسبغ ز مزت غ اپازت انا با ساشه بترون‬ ‫یعرام خروی‬ ‫ازمه یزید پازًینگ ینبازد با حن پازى د خو ز‬ ‫ح ا ردیاانه اضپصخانه ی پن به سالن پریسیئا با ینربرازد یرگرس‬ ‫سس ی‬ ‫یخل یٌا یش یعام خویبها هدمت ساخت حد ی بیص یش هلده سال ًه ًرق‬ ‫سالن یعاهها سسیمیی یویز هس تا یش هال پریسیئا با سنگ ن ا ترصیریرن‬ ‫یویزهاد هس تا یش سالن نیص ًاؿر یوزید تصیین پنزسه ها ردیزه بو ه‬ ‫اراش مطرترسى برا سرایرس‬ ‫اسمایص موتوز خانه مطتسى تامین یزید ا‬ ‫یحدها بو ه ینطؼابات بسم ردیاانه یز رهت سسمایص یش عسین سرورق‬ ‫ًانال ًطا ضده یست بنطانا‪ ۶‬تبسیص‪ -‬نسسیده باؿ یطه(ضهسى زضدیه) برو ز‬ ‫ًوهساز خیابان پس ی ؿسبا خیابان ضهند بسد سپهس عبوه سو یحد ‪ ۰۲‬یهرغ‬ ‫ضده مودیز سه نیم ینگ مطاع یش ضطدینگ پالى مرًروز برا ضرؼریرت‬ ‫موصوف با لحاػ هدزیلسهم یش ػسصه سایس مطاػات مطتسًات عبن هانرون‬ ‫ت لی اپازت ان ها ایین نامه ان عبن اصیزش ًازضناس زس ا ی استسد به‬ ‫مبلؾ هلت میلیاز چهازصد ضصت ضص میلیون ضطصد ضصت ضرص‬ ‫هصیز ضطصد هلتا زیال باش یضت یزشیابا پر یش یبرالؽ یزشیرابرا‬ ‫هغؼیت ان یینی ز هبال ًل علب حن ی رسید متؼلوه باسترنرا مرا ه ‪۰۵۲‬‬ ‫ائین نامه یرسی ‪ ۰۵۵‬موی کصل مصییده ائین نامه یرسی یش ساػت ‪ ۵‬یلا ‪ ۰۵‬ز ش‬ ‫ضنبه موزد ‪ ۰۰۱۱۱۰۰۱۱۵‬ز محل ی یزه یرسید یسنا زس ا یهرغ ز تربرسیرص‬ ‫میدین زیه اهن بغسف یصل ابا ز بس د ا سى تبسیص عبوه ی ل ی یزه حربرت‬ ‫یسنا ؿس تبسیص عسین مصییده به کس ش ما زسد ضسًت بسید ػر رو اشی‬ ‫یست مصییده حضوزد بو ه ز یی رلسه بساصیز خویهرد ضرد هریر رت‬ ‫مصییده یش مبلؾ پیطنها د ضس ع به با تسین هی ت کس خته خویهرد ضرد‪ .‬ش‬ ‫برًس یست ضسًت ز مصییده منوط به پس یخرت ‪ ۰۱‬زصرد یش مربرلرؾ پرایره‬ ‫ًرررازضرررنررراسرررا بررره حسرررا سرررپرررس ه حررربرررت بطر ر رررازه ضررربرررا‪۶‬‬ ‫‪ ۹۲۱۰۱۱۱۱۰۱۱۰۱۰۹۵۱۳۱۲۱۰۵۱‬بررررا ضررررنرررراسرررره یزیررررص‪۶‬‬ ‫‪ ۵۹۵۰۱۴۱۱۰۰۰۱۱۳۱۱۱۱۵۵۰۱۱۱۵۹۹۰۰۰‬نص بانی ملا ًه هابل پرس یخرت‬ ‫ز ًلیه ضؼب بانی ملا تسلیم کیص پس یخت ان به ی یزه یرسی بو ه حضوز‬ ‫خسیدیز یا ن اینده هانونا د ز رلسه مصییده یست بسنده مصییده مٌلق یسرت‬ ‫مابه یلتلا ت مبلؾ کس ش زی ظسف مدت پنذ ز ش یش تازیخ مرصییرده بره حسرا‬ ‫صند م حبت بط ازه کوم یزیص کیص مسبوعه زی تسلیم ی یزه یرسی ن ایرد ز‬ ‫ؿیس یینصوزت یؼنا چنانچه مانده کس ش به حسا کوم ظسف مرهرلرت مرورسز‬ ‫یزیص نگس مبلؾ مصبوز(‪ ۰۱‬زصد یزیص) هابل یستس ی نبو ه به حسا خصینه‬ ‫یزیص خویهد ضد ػ لیات مصییده یش ره یػتباز ساهظ مصییده تزدید خویهد‬ ‫بسم‬ ‫ضد یػتسیض بؼدد مس وع ن ویهد بو ‪ .‬ض نا بدها هاد مسبوط به ا‬ ‫ااش یػم یش حن یضتسیى ینطؼا مصسف نیص بدها هراد مرالریراترا‬ ‫ػویزض ضهس یزد تا تازیخ مصییده یػم یش یینٌه زهم هغؼا ان مؼلو ضرده یرا‬ ‫نطده باضد ه چنین حن حصید شیئد بس مبلؾ مصییده بس ػهده خسیدیز ما باضد‬ ‫ز صوزت رو روه ماشی حاصل یش کس ش روه پس یخرترا مروضروع‬ ‫کسیش ‪ ۲‬بند یلق ما ه ‪ ۰۵۰‬ائین نامه یرسی یش محل ماشی هابل پس یخت ما باضرد‪.‬‬ ‫ش برًس یست چنانچه به مال موز مصییده ز رلسه خسیدیز پیدی نطرو مرال‬ ‫موز مصییده با زیاکت حن ی رسی حن مصییده به هی تا ًره مرصییرده یش ان‬ ‫ضس ع ما ضو به بستانٌاز یاریز خویهد ضد مصییده تزدید ن ویهد اس ید‪.‬‬ ‫‪ *07202‬تاریخ انتشار‪0011701732 :‬‬ ‫رئیس اداره اجرای اسناد رسوی تبریس‪ -‬رقیه شری زاده‬ ‫***************************‬ صفحه 7 ‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫وطبوی الىتریویىی ریزوبمٍ ارن‬ ‫سبیت ریزوبمٍ ‪www.arkonline.ir‬‬ ‫ایمیل ریزوبمٍ‪ark.tabriz@yahoo.com9‬‬ ‫ایمیل مذیرمسئًل‪eshraghimo@gmail.com 9‬‬ ‫مذیر اجرائی‪ 9‬معصًمٍ حجبزی‬ ‫مجری سبیت ریزوبمٍ‪ 9‬سبوبز اضرالی‬ ‫پٌجشٌبِ ‪ ۱2‬دی ‪ ۲2 * ۲011‬شاًَ ِ ‪ ۲1 * ۱1۱۱‬جوادی الثاًی‪۲002‬‬ ‫اخببر وًتبٌ یرزضی‬ ‫اوصراف چیه از برگساری فیىبل‬ ‫لیگ ملتَبی زوبن ‪ 1111‬یالیببل‬ ‫چیٗ اص ٔیضثب٘ی فییی‪ٙ‬یبَ سلیبثیز ‪ٞ‬یب ِیییً‬ ‫ّٔز‪ٞ‬ب ‪ ۲۲۲۲‬ص٘بٖ ا٘لشاف داد‪.‬ث‪ٌ ٝ‬یضاسؽ‬ ‫ایؼ‪ٙ‬ب‪ ،‬سػب٘‪ ٝ‬اس‪ٚ‬دبیی ‪ٚ‬سد اف ‪ٚ‬اِیی ٔیذ یی‬ ‫ؿذ‪ ٜ‬اػز و‪ ٝ‬چیٗ ث‪ ٝ‬فیذساػییی‪ ٖٛ‬نی‪ٟ‬یب٘یی‬ ‫‪ٚ‬اِیجبَ ا الْ وشد‪ ٜ‬و‪ ٝ‬لبدس ث‪ ٝ‬ثشٌضاس فی‪ٙ‬یبَ‬ ‫ِیً ّٔز‪ٞ‬ب ‪ ۲۲۲۲‬ص٘بٖ ٘خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ث‪ٛ‬د‪.‬سبو‪ٖٛٙ‬‬ ‫خجش ا٘لشاف چیٗ ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬س سػیٕیی اص ػی‪ٛ‬‬ ‫فذساػی‪ ٖٛ‬ن‪ٟ‬ب٘ی ا الْ ٘ـذ‪ِٚ ٜ‬یی ثی‪٘ ٝ‬ی یش‬ ‫ٔی ایذ فذساػی‪ ٖٛ‬ن‪ٟ‬ب٘ی ثی‪ ٝ‬د٘یجیبَ وـی‪ٛ‬س‬ ‫نبیٍضیٗ ثشا ٔیضثب٘ی ایٗ ٔؼبثمبر اػز‪.‬‬ ‫ببخت مصر بعذ از ‪ 07‬سبل در‬ ‫مرحلٍ گریَی جبم ملتَب‬ ‫سیٓ ّٔی ف‪ٛ‬سجبَ ٔلش ثشا ا‪ِٚ‬یٗ ثبس ثعذ اص ‪۸۸‬‬ ‫ػبَ دس ٔشحّ‪ٌ ٝ‬ش‪ٞٚ‬ی نبْ ّٔز‪ٞ‬ب افشییمیب‬ ‫ؿىؼز خ‪ٛ‬سد‪.‬ث‪ٌ ٝ‬ضاسؽ ایؼ‪ٙ‬ب ‪ ٚ‬ث‪٘ ٝ‬یمیُ اص‬ ‫ػبوش٘ز‪ ،‬سیٓ ّٔی ف‪ٛ‬سجبَ ٘یجشیی‪ ٝ‬دس ا‪ِٚ‬یییٗ‬ ‫دیذاس خ‪ٛ‬د دس نبْ ّٔز ‪ٞ‬ب افشیمب سی‪ٛ‬ا٘ؼیز‬ ‫ثب یه ٌُ ٔلش سا ؿىؼز د‪ٞ‬یذ‪ .‬ویّییی یی‬ ‫ای‪ٟ‬ی‪ٙ‬بچ‪ ٛ‬س‪ٛ‬ا٘ؼز ثشا ٘یجشی‪ٌّ ٝ‬ض٘ی و‪ٙ‬ذ‪ .‬ثی‪ٝ‬‬ ‫ایٗ سشسیت ثعذ اص ‪ ۸۸‬ػبَ ٔلشدس ن دییذاس‬ ‫اص ٔشحّ‪ٌ ٝ‬ش‪ٞٚ‬ی نبْ ّٔش‪ٟ‬ب افشیمب ؿىؼیز‬ ‫خ‪ٛ‬سد سب دشافشخبسسشیٗ سیٓ ایٗ د‪ٚ‬س‪ ٜ‬اص سلبثیز‬ ‫‪ٞ‬ب ثبص ‪ٞ‬ب سا ثب یه ؿىؼز ؿش‪ٚ‬ع و‪ٙ‬ذ‪..‬‬ ‫َبفبه عراق ببزی بب ایران را از‬ ‫دست داد؟‬ ‫سیٓ ّٔی ف‪ٛ‬سجبَ شاق ایٗ س‪ٚ‬ص‪ٞ‬ب دیؾ اص دیذاس‬ ‫ثب ؿبٌشداٖ اػى‪ٛ‬چیچ دس د‪ٚ‬س ‪ٞ‬فشٓ ٔؼبثمیبر‬ ‫ا٘شخبثی نبْ ن‪ٟ‬ب٘ی ‪ ۲۲۲۲‬ثب ثخشاٖ ٔلذ‪ٔٚ‬یز‬ ‫ٔ‪ٛ‬ان‪ ٝ‬ؿذ‪ ٜ‬اػز‪.‬‬ ‫دس نذیذسشیٗ خجش سادی‪« ٛ‬ک‪ٛ‬ر اِیجیلیش‪» ٜ‬‬ ‫ا الْ وشد یبػش لبػٓ ‪ٞ‬بفجٓ ّٔی د‪ٛ‬ؽ صاخی‪ٛ‬‬ ‫س‪ٚ‬ص ٌزؿش‪ ٝ‬دس ثبص ثب ػبٔشاء ٔلذ‪ ْٚ‬ؿیذ ‪ٚ‬‬ ‫خغش اص دػز دادٖ ثبص ثب ایشاٖ ‪ِ ٚ‬ج‪ٙ‬بٖ ثیشا‬ ‫ا‪ٔ ٚ‬ی س‪ٚ‬د‪.‬‬ ‫مس سًوگًن از صذر جذیل‬ ‫فبصلٍ گرفت‬ ‫سیٓ ٔغ ػ‪ٚ ٍٖٛ٘ٛ‬سصلبٖ اص ‪ٞ‬فیشی‪ٞ ٝ‬یفیذ‪ٞ‬یٓ‬ ‫ِیً ثشسش ف‪ٛ‬سؼبَ ٔمبثُ سیٓ ػذب‪ٞ‬بٖ اکف‪ٟ‬بٖ ‪۳‬‬ ‫ثش ‪ ۲‬ؿىؼز خ‪ٛ‬سد ‪ ٚ‬اص کذس نذ‪ َٚ‬فیبکیّی‪ٝ‬‬ ‫ٌشفز‪ .‬اص ح‪ٛ‬اؿی ثبص ٔی س‪ٛ‬اٖ ثی‪ ٝ‬ویبسر‬ ‫لشٔض ٔؼئ‪ َٛ‬سذاسوبر سیٓ ٔغ ػ‪٘ٛ‬یٍی‪ ٖٛ‬ثی‪ٝ‬‬ ‫دِیُ ا ششام ث‪ ٝ‬دا‪ٚ‬س ‪ ٚ‬وبسر صسد ػشدشػیز‬ ‫سیٓ ػذب‪ٞ‬بٖ اؿبس‪ ٜ‬وشد‪.‬‬ ‫درخطص دیوذگبن ایران در‬ ‫مسببمبت بیهالمللی ترویٍ‬ ‫دس نشیبٖ ثشٌضاس سلبثز‪ٞ‬ب ثیٗإِّّیی د‪ٚ‬‬ ‫‪ٔ ٚ‬یذا٘ی داخُ ػبِٗ سشوی‪ ٝ‬ػجبد ‪ٞ‬یبؿیٕیی‪،‬‬ ‫ّی خذی‪ٛ‬س‪ ،‬سضب لبػٕی‪ٟٔ ،‬ذ دییشنی‪ٟ‬یبٖ‪،‬‬ ‫ٔیالد ػیبس ‪ٔ ٚ‬یالد ٘یبکیج نی‪ٟ‬یبٖ دس ٔی‪ٛ‬اد‬ ‫‪ٔ۶۲‬شش‪ٔ۴۲۲ ،‬شش‪ٔ۲۲۲ ،‬شش ‪ٔ۶۲ ٚ‬یشیش ٔیب٘یع ثی‪ٝ‬‬ ‫ٔلبف سلجب خ‪ٛ‬د سفیشی‪ٙ‬یذ‪ .‬دس ادأی‪ ٝ‬اییٗ‬ ‫سلبثز‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬دس ٔبد‪ٔ ۲۲۲ ٜ‬شش‪ ،‬ػجبد ‪ٞ‬یبؿیٕیی‬ ‫سو‪ٛ‬سد داس داخُ ػبِٗ وـی‪ٛ‬سٔیبٖ ثیب یجیز‬ ‫سو‪ٛ‬سد ‪ ۲۸.۳۴‬ل‪ٟ‬شٔبٖ ؿ‪ٛ‬د ‪ٔ ٚ‬یییالد ٘یبکیج‬ ‫ن‪ٟ‬بٖ دیٍش ٕ٘بی‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬وـ‪ٛ‬سٔبٖ دس ایٗ ٔبد‪ ٜ‬ثیب‬ ‫جز حذ ٘لبه ‪ ۲۸.۶۸‬ب٘ی‪ ٝ‬دس نیبییٍیب‪ ٜ‬د‪ْٚ‬‬ ‫ایؼشبد‪.‬‬ ‫سردبیر‪ 9‬سبولی اضرالی‬ ‫تبسیس ‪ - 0261 9‬زمیىٍ اوتطبر ‪ 9‬فرَىگی ‪َ -‬ىری ‪ -‬ادبی ‪ -‬علمی‬ ‫وذپستی‪ - 4052536129‬تلفه‪24301608 - 24310803 )130(9‬‬ ‫تلفبوس‪ - 24301605 9‬ضمبرٌ َمراٌ ‪180330455719‬‬ ‫وطبوی ‪ 9‬تبریس خیبببن ازادی‪ -‬خیبببن مبراالن ورسیذٌ بٍ میذان فذن‬ ‫دفتر ریزوبمٍ ارن ‪ -‬چبپخبوٍ‪ 9‬پرویبن تبریس‬ ‫* سال سی ٍ دٍم ( اٍتَز ا کیٌجی ا ل ) * شوارُ ( سا ی ) ‪ * 20۲۱ :‬ورزش و گردشگری‬ ‫باًَاى ا راى اهادُ ًبرد با قذرتّای قارُکْی‬ ‫اهیذ بِ تذاٍم هَفمی‬ ‫تین هلی فَتبال باًَاى ا راى برای ًخیتیتی بتار در‬ ‫هیابمات اًتخابی جام جْاًی با پرافتخارتر تی تتیتن‬ ‫هیابمات رقاب خَاّذ داش ٍ اهیذٍار اس بتَاًتذ‬ ‫رًٍذ هَفمی سالّای اخیر را اداهِ دّذ‪.‬‬ ‫ٔؼبثمبر ف‪ٛ‬سجبَ نبْ ّٔز‪ٞ‬ب ص٘بٖ اػیب اص ‪ ۳۲‬د‬ ‫سب ‪ ۸۷‬ث‪ٔ ٕٟٗ‬ب‪ ٜ‬ػبَ نبس ثب حض‪ٛ‬س ‪ ۸۲‬سیٓ دس ػی‪ٝ‬‬ ‫ٌش‪ ٜٚ‬ث‪ٔ ٝ‬یضثب٘ی ‪ٙٞ‬ذ ثشٌضاس ٔی ؿی‪ٛ‬د ‪ ٚ‬ؿیبٌیشداٖ‬ ‫ایشا٘ذ‪ٚ‬ػز دس٘خؼشیٗ دیذاس خ‪ٛ‬د ث‪ٔ ٝ‬لیبف ‪ٞ‬ی‪ٙ‬یذ‬ ‫ٔیضثبٖ ایٗ سلبثش‪ٟ‬ب ٔیس‪٘ٚ‬ذ‪.‬‬ ‫سیٓ ّٔی ف‪ٛ‬سجبَ ص٘بٖ ایشاٖ ٔ‪ٟ‬شٔیب‪ ٜ‬ػیبَ نیبس ثیب‬ ‫ؿىؼز سیٓ اسدٖ دس سلبثز ‪ٞ‬ب ٔیمیذٔیبسیی نی‪ٛ‬اص‬ ‫حض‪ٛ‬س دس ٔؼبثمبر نبْ ّٔز‪ٞ‬ب سا ثشا ٘یخیؼیشیییٗ‬ ‫وؼت وشد‪ .‬افشخبس ثضسی و‪ ٝ‬ؿبٌشداٖ دشاٍ٘یییض‪ٜ‬‬ ‫ٔشیٓ ایشا٘ذ‪ٚ‬ػز ث‪ ٝ‬دػز ا‪ٚ‬سد٘یذ ‪ ٚ‬اییٗ ثیبس دس‬ ‫سالؽ ‪ٞ‬ؼش‪ٙ‬ذ ّی سرٓ سٕبْ ٔـىالر دییؾ س‪ ،ٚ‬اص‬ ‫نّٕ‪ ٝ‬ذْ ثشٌضاس دیذاس سذاسوبسی ویبس ثیضسی‬ ‫دیٍش سا سلٓ ثض٘‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ٔشیٓ ایشا٘ذ‪ٚ‬ػز‪ ،‬ػشٔشثی سیٓ ّٔی دیؾ اص ا ضاْ ثی‪ٝ‬‬ ‫ٔؼبثمبر ٌفزۺ ثب س‪ٛ‬ن‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ذْ ثبص سیذاسویبسیی ‪ٚ‬‬ ‫ای‪ٙ‬ى‪٘ ٝ‬ضدیه ث‪ ٝ‬چ‪ٟ‬بس ‪ٔ ٚ‬ب‪٘ ٜ‬یٓ اص ٔؼبثمبر ٔمذٔبسی‬ ‫نبْ ّٔز‪ٞ‬ب اػیب ٌزؿش‪ ٝ‬اػز‪ ،‬أیذ‪ٚ‬اسْ ثیشی‪ٛ‬ا٘یییٓ‬ ‫ّٕىشد خ‪ٛ‬ثی اص خ‪ٛ‬د ٘ـیبٖ ثیذ‪ٞ‬یییٓ ‪ ٚ‬س‪ٚ‬ص‪ٞ‬یب‬ ‫دسخـب٘ی سا دس ثیٕیجیئیی دـیز ػیش ثیٍیزاسییٓ‪.‬‬ ‫خ‪ٛ‬ؿجخشب٘‪ ٝ‬ث ‪ٞ ٝ‬ب دس ؿشایظ ثذ٘ی ‪ ٚ‬س‪ٚ‬حی خی‪ٛ‬ثیی‬ ‫لشاس داس٘ذ‪ .‬سیٓ ٔب ا‪ِٚ‬یٗ ثیبس اػیز دس سلیبثیز ‪ٞ‬یب‬ ‫ؿشوز ٔیو‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬فىش ٔی و‪ ٓٙ‬اییٗ ٔؼیب یّیی وی‪ٝ‬‬ ‫یرزش بذمیىتًن‬ ‫ٔی ٌ‪ٛ‬ی‪ٙ‬ذ ثبیذ ث‪ ٝ‬نبْن‪ٟ‬ب٘ی‬ ‫ثشػیٓ‪ ،‬فـبس سا س‪ ٚ‬ث ‪ٞٝ‬یب‬ ‫صیبد ٔی و‪ٙ‬ذ‪ .‬ث‪ٞ ٝ‬شحبَ ‪ٕٝٞ‬‬ ‫ٔیدا٘یٓ و‪ ٝ‬سیٕی ٔثُ چییٗ‬ ‫دشافشخیبسسیشییٗ سیییٓ اییٗ‬ ‫ٔؼبثمبر اػز ‪ ٚ‬چیٗ سبیذی‪ٝ‬‬ ‫‪ٙٞ ٚ‬ذ ‪ ٓٞ‬ؿشاییظ ثی‪ٟ‬یشیش‬ ‫٘ؼجز ث‪ٔ ٝ‬ب داس٘ذ‪ ،‬أیب ‪ٞ‬یٓ‬ ‫سییالؽ ٔییی ویی‪ٙ‬یییییٓ سییب اص‬ ‫ٌش‪ٔ ٜٚ‬بٖ کع‪ٛ‬د وی‪ٙ‬یییٓ ‪ٚ‬‬ ‫ثبالسش ثش‪ٚ‬یٓ‪.‬‬ ‫ّٔیىب ٔش‪ِٛ‬ی‪ٔ ،‬ذافع سیٓ ّٔی‬ ‫ف‪ٛ‬سجبَ ص٘بٖ ٘یض ٌیفیزۺ ثیب‬ ‫س‪ٛ‬ن‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬دس ایٗ سلبثز‬ ‫‪ٞ‬ب ‪ ۸۲‬سیٓ ثشسش اػیییب لیشاس‬ ‫داس٘ذ ‪ ٕٝٞ ٚ‬ث‪ ٝ‬ایٗ ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع اؿشاف وبُٔ داس٘ذ وی‪ٝ‬‬ ‫وبس ػخشی سا دیؾ س‪ ٚ‬داسیٓ‪ ،‬أب ‪ٞ‬ذف ٔیب دس اییٗ‬ ‫د‪ٚ‬س‪ ٜ‬اص سلبثش‪ٟ‬ب سبسیخ ػبص ؿذٖ ف‪ٛ‬سجبَ ثب٘‪ٛ‬اٖ اػز ‪ٚ‬‬ ‫ٔیخ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ یىجبس دیٍش لذسر ف‪ٛ‬سجبَ ثب٘‪ٛ‬اٖ ایشاٖ سا‬ ‫دس اػیب ث‪ٕ٘ ٝ‬بیؾ ثٍزاسیٓ ‪ ٚ‬دس ایٗ سا‪ٞ ٜ‬یٓ سیٕیبْ‬ ‫سالؿٕبٖ سا ثىبس ٔی ٌیشیٓ سب ٘ؼّی ؿیٍیفیشیی ػیبص‬ ‫ثبؿیٓ‪.‬‬ ‫سیٓ ّٔی ف‪ٛ‬سجبَ ص٘بٖ و‪٘ ٝ‬خؼشیٗ حض‪ٛ‬س خ‪ٛ‬د سا دس‬ ‫نبْ ّٔز‪ٞ‬ب اػیب سجشث‪ٔ ٝ‬یو‪ٙ‬ذ دیؾ اص ٔؼبثیمیبر‬ ‫٘ش‪ٛ‬ا٘ؼز ‪ٞ‬یچ ثبص سذاسوبسی ثشٌضاس و‪ٙ‬ذ چیشا وی‪ٝ‬‬ ‫بازی بذهیٌتَى سرعتی بَدُ ٍ ًیازهٌذ استتتمتاهت‬ ‫دق تعادل ٍ تصوین گیری ّتای بیتیتار ستر ت‬ ‫هی باشذ هیابمات بذهیٌتَى در ستِ گتیتن تتَرت‬ ‫هی گیرد کِ برًذُ با ذ دٍ گین از سِ گین را بتردُ‬ ‫باشذ‪.‬‬ ‫اوثش وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬ب ایشاٖ سا ث‪ٛٙ ٝ‬اٖ حشییف لیذسسیٕی‪ٙ‬یذ‬ ‫سّمی ٘ىشد٘ذ ‪ ٚ‬دسخ‪ٛ‬اػیز اییشاٖ سا سد ویشد٘یذ‪.‬‬ ‫ایشا٘ذ‪ٚ‬ػز ٘یض دس ‪ٚ‬او‪ٙ‬ؾ ث‪ ٝ‬ایٗ ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع ٌفزۺ ثی‪ٝ‬‬ ‫‪ ۸۴‬وـ‪ٛ‬س ایٕیُ صدیٓ أب ٔشاػفب٘‪ ۷۲ - ۸۲ ٝ‬دسکیذ‬ ‫ا الْ وشد٘ذ و‪ ٝ‬ایشاٖ سا سیٓ ل‪ٕ٘ ٛ‬یثی‪ٙٙ‬ذ ث‪ ٝ‬دِیییُ‬ ‫ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬اص س٘یىییی‪ٙ‬یً خیبسج ؿیذ‪ ٜ‬ثی‪ٛ‬د ‪ ٚ‬سلیییت‬ ‫لذسسٕ‪ٙ‬ذسش ٔی خ‪ٛ‬اػش‪ٙ‬ذ‪ .‬اِجش‪ ٝ‬ییىیی‪ ،‬د‪ ٚ‬وـی‪ٛ‬س‬ ‫دالیُ دیٍش داؿش‪ٙ‬ذ أب دس ‪ٞ‬ش ک‪ٛ‬سر ٘ـذ‪ .‬دس ‪ٞ‬یش‬ ‫ک‪ٛ‬سر نبْ ّٔز‪ٞ‬ب ؿشوز ٔیو‪ٙ‬یٓ سب ٘ـبٖ د‪ٞ‬یییٓ‬ ‫‪ٚ‬العبً چ‪ ٝ‬سلیجی ‪ٞ‬ؼشیٓ‪.‬‬ ‫لیگ بیکتبال باًَاى‬ ‫ارربا جاى شرقی قرعِ کشی شذ‬ ‫لیگ بیکتبال باًَاى ارربا جاى شرقی قرعِ کشی شذ‬ ‫کِ بر اساس اى تینّای حاضر در ‪ ۱‬گرٍُ بِ رقاب‬ ‫هیپردازًذ‪.‬‬ ‫٘ب ت س یغ ‪ٞ‬یبر ثؼىشجبَ ارسثبیجبٖ ؿیشلیی دس‬ ‫نٕع خجشٍ٘بساٖ ث‪ ٝ‬ثشٌضاس نّؼ‪ٞ ٝ‬یٕیب‪ٞ‬ی‪ٙ‬یٍیی ‪ٚ‬‬ ‫لش ‪ ٝ‬وـی ٔؼبثمبر ِیً اػشب٘ی ثب٘‪ٛ‬اٖ ثیب حضی‪ٛ‬س‬ ‫ٕ٘بی‪ٙ‬ذٌبٖ سیٓ ‪ٞ‬ب ؿشوز و‪ٙٙ‬ذ‪ ٜ‬دس ٔیخیُ دفیشیش‬ ‫‪ٞ‬یبر اػشبٖ اؿبس‪ ٜ‬وشد ‪ٌ ٚ‬فزۺ عجک لیش ی‪ ٝ‬وـیی‬ ‫ا٘جبْ ؿذ‪ ٜ‬سیٓ ‪ٞ‬ب اوبدٔی ٘یٕی‪٘ٛ‬ی‪ ٝ‬ه‪ ،‬ػیشاه‪،‬‬ ‫اسٔی‪ ،‬اسوب ‪ ٚ‬اساد دس ٌیش‪ ٜٚ‬ییه ‪ ٚ‬سیییٓ ‪ٞ‬یب‬ ‫اوبدٔی ٕ٘‪ ٝ٘ٛ‬ا‪ٔ ،‬شوض ثؼىشجبَ دا٘غییبٖ‪٘ ،‬یبد٘یشا ‪ٚ‬‬ ‫سبح سیٓ دس ٌش‪ ٜٚ‬د‪ِ ٚ‬یً اػشب٘ی لشاس ٌشفش‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫وّث‪٘ ْٛ‬ب ت دس ٔ‪ٛ‬سد صٔیبٖ ثیشٌیضاس ٔؼیبثیمیبر‬ ‫ا الْ وشدۺ ثشاػبع ؿشایظ أشخب٘بر دا٘ـٍب‪ٞ ٜ‬یب ‪ٚ‬‬ ‫ٔشاوض أ‪ٛ‬صؽ بِی‪ ،‬سلبثز ‪ٞ‬ب دس د‪ ٝٞ‬ا‪ َٚ‬ثی‪ٟ‬یٕیٗ‬ ‫ٔب‪ ٜ‬ػبَ نبس اربص ٔی ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫لیَى پیشٌْاد خَد‬ ‫برای سردار ازهَى را افسا ش داد‬ ‫َّگَ گیلِ رٍزًاهِ ًتگتار ‪L'Equipe‬در حیتا‬ ‫کاربری خَد در تَ یتر ًَش ‪ :‬باشگاُ لیَى فتراًیتِ‬ ‫اهادُ اس برای اًتمال سردار ازهَى هْاجن ا راًتی‬ ‫زًی سی پترزبَرگ ‪ ۶‬هیلیَى َرٍ ّس ٌِ کٌذ‪.‬‬ ‫‪ٌ ٌٛٛٞ‬یّ‪ ،ٝ‬س‪ٚ‬ص٘بٔ‪ٍ٘ٝ‬بس ‪L'Equipe‬دس حؼیبه‬ ‫وبسثش خ‪ٛ‬د دس س‪ٛ‬ییشش ٘‪ٛ‬ؿزۺ ثبؿٍب‪ِ ٜ‬ی‪ ٖٛ‬فیشا٘ؼی‪ٝ‬‬ ‫أبد‪ ٜ‬اػز ثشا ا٘شمبَ ػشداس اصٔ‪ٟٔ ٖٛ‬بنٓ ایشا٘یی‬ ‫ص٘یز ػٗ دششصث‪ٛ‬سی ‪ٔ ۶‬یّی‪ ٖٛ‬ی‪ٛ‬س‪ٞ ٚ‬ضی‪ ٝٙ‬و‪ٙ‬ذ‪.‬دیؾ‬ ‫اص ایٗ‪ ،‬د‪ٛ‬سسبَ ا‪٘ٚ‬ض ٔ‪٘ٛ‬ذیبَ ٌضاسؽ داد‪ ٜ‬ثی‪ٛ‬د وی‪ٝ‬‬ ‫ثبؿٍب‪ ٜ‬س‪ٚ‬ػی دیـ‪ٟٙ‬بد ‪ٔ ۳‬یّی‪ ٖٛ‬ی‪ٛ‬س‪ٚ‬یی ِیی‪ ٖٛ‬ثیشا‬ ‫خشیذ ایٗ ثبصیىٗ ‪ ۲۷‬ػبِ‪ ٝ‬ایشا٘ی سا سد وشد‪ ٜ‬اػیز‪،‬‬ ‫‪ٌّ ۲۱2‬رهٌذ تٌا‬ ‫صیشا ٔی خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ٔجّغ ثیـشش ثشا ا‪ ٚ‬ثٍیشد‪ٙ ٕٞ .‬یٗ‬ ‫اص الل‪ ٝ‬ثبؿٍب‪ ٜ‬ی‪٘ٚٛ‬ش‪ٛ‬ع ایشبِیب و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬د٘جبَ نب٘ـی‪ٙ‬ی‬ ‫ثشا فذسیى‪ ٛ‬وی‪ ٝ‬صا ٔلذ‪ ْٚ‬اػز خجیش داد‪ ٜ‬ؿیذ‪ٜ‬‬ ‫ث‪ٛ‬د‪ .‬اصٔ‪ ٖٛ‬اص ػبَ ‪ ۲۲۸۹‬ثشا ص٘یز ثبص ٔی و‪ٙ‬یذ‪.‬‬ ‫ث‪ٛٙ ٝ‬اٖ ثخـی اص ایٗ سیٓ‪ ،‬اییٗ ٔی‪ٟ‬یبنیٓ ػی‪ ٝ‬ثیبس‬ ‫ل‪ٟ‬شٔبٖ س‪ٚ‬ػی‪ ٝ‬ؿذ‪ ،‬د‪ ٚ‬ثبس ل‪ٟ‬شٔبٖ ػ‪ٛ‬دشوبح ‪ ٚ‬ییه‬ ‫ثبس نبْ حزفی س‪ٚ‬ػی‪ ٝ‬ؿذ‪ .‬ایٗ ف‪ٛ‬سجبِیؼز ایشا٘ی دس‬ ‫ایٗ فلُ دس ‪ ۲۸‬ثبص ثشا ص٘یز ‪ ٌُ ۸۲‬ثی‪ ٝ‬یٕیش‬ ‫سػب٘ذ‪ ۴ ٚ ٜ‬دبع ٌُ داد‪ ٜ‬اػز‪ .‬ث‪ٌ ٝ‬یفیشی‪ ٝ‬دی‪ٛ‬سسیبَ‬ ‫‪ٞ ،Transfermarkt‬ضی‪ ٝٙ‬اصٔ‪ٔ ۲۵ ٖٛ‬یّی‪ ٖٛ‬یی‪ٛ‬س‪ٚ‬‬ ‫اػز ‪ِٚ‬ی چ‪ ٖٛ‬لشاسداد ا‪ ٚ‬س‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬اسٕیبْ اػیز ‪ ٚ‬دس‬ ‫سبثؼشبٖ ثبصیىٗ اصاد ٔی ؿ‪ٛ‬د لیٕز ا‪ ٚ‬وب‪ٞ‬ؾ یبفشی‪ٝ‬‬ ‫اػز‪.‬‬ ‫دستی استاى زًجاى بیوِ شذًذ‬ ‫تثبیت صذروطیىی گیتیپسىذ در ریز‬ ‫ضىست مذافع عىًان لُرمبوی‬ ‫‪ٞ‬فش‪ٞ ٝ‬فذ‪ِ ٓٞ‬یً ثشسش ف‪ٛ‬سؼبَ ثیب ثیشٌیضاس‬ ‫‪ٞ‬فز دیذاس دس ؿ‪ٟ‬ش‪ٞ‬ب ٔخشّف دیٍیش ؿیذ‬ ‫‪ ٚ‬دس دبیبٖ دیذاس‪ٞ‬ب ایٗ ‪ٞ‬فش‪ٌ ٝ‬یشی دؼ‪ٙ‬یذ ثیب‬ ‫‪ٞ‬ذایز ٔخٕذ وـب‪ٚ‬سص ٔ‪ٛ‬فک ؿذ ف‪ٛ‬الد صس٘یذ‬ ‫سا ؿىؼز داد‪ ٚ ٜ‬کذس٘ـی‪ٙ‬ی خ‪ٛ‬د سا سثیجیییز‬ ‫و‪ٙ‬ذ‪ .‬دس دیٍش دیذاس ٔ‪ ٟٓ‬ایٗ ‪ٞ‬فش‪ ٝ‬سییٓ ٔیغ‬ ‫ػ‪ ٍٖٛ٘ٛ‬و‪ٛٙ ٝ‬اٖ ٔذافع ل‪ٟ‬شٔب٘یی سا ییذن‬ ‫ٔی وـذ ٔمبثُ ػذب‪ٞ‬بٖ لشاس ٌشفز ‪ ٚ‬ثب ٘شیجی‪ٝ‬‬ ‫ػ‪ ٝ‬ثش د‪ ٚ‬اص ایٗ سیٓ ؿىؼز خ‪ٛ‬سد سب فیبکیّی‪ٝ‬‬ ‫اؽ ثب ٌیشی دؼ‪ٙ‬ذ کذس٘ـیٗ ث‪ ٝ‬ذد ‪ ۴‬ثیشػیذ‪.‬‬ ‫ّی افضُ و‪ٔ ٝ‬ذیشوبدسف‪ٙ‬ی سیییٓ ػیذیب‪ٞ‬یبٖ‬ ‫اػز‪ ،‬دس ػبَ ‪ٞ‬ب ٌیزؿیشی‪ٞ ٝ‬یذاییز ٔیغ‬ ‫ػ‪ ٍٖٛ٘ٛ‬سا ثش ‪ٟ‬ذ‪ ٜ‬داؿز‪ .‬سیٓ‪ٞ‬ب ػٗ اییچ‬ ‫ػب‪ ،ٜٚ‬وشاح اِ‪٘ٛ‬ذ ‪ٔ ٚ‬مب‪ٔٚ‬ز ٘ییض ثی‪ ٝ‬ی‪ٙ‬ی‪ٛ‬اٖ‬ ‫دیٍش ثبال٘ـی‪ٙ‬بٖ ِیً س‪ٛ‬ا٘ؼش‪ٙ‬ذ ایٗ ‪ٞ‬فش‪ ٝ‬سا ثیب‬ ‫دیش‪ٚ‬ص دـز ػش ثٍزاس٘ذ‪.‬‬ ‫مذیر مسئًل یصبحب امتیبز‪ 9‬محمذ اضرالی‬ ‫هذ رکل هیراث فترّتٌتگتی گتردشتگتری ٍ‬ ‫تٌا دستی استاى زًجاى گف ‪ :‬اهیال ‪ً ۲۱2‬فر‬ ‫ازٌّرهٌذاى ٍ تٌعتگراى زًجاًی بیوِ شذُاًذ‪.‬‬ ‫أیش اسنٕ‪ٙ‬ذ دس ٌفز ‪ ٌٛ ٚ‬ثیب فیبسع دس ص٘یجیبٖ‬ ‫اظ‪ٟ‬بس وشدۺ ‪٘ ۸۲۵‬فش اص‪ٙٞ‬شٔ‪ٙ‬ذاٖ ‪ ٚ‬ک‪ٙ‬عشٍشاٖ ک‪ٙ‬بییع‬ ‫دػشی اػشبٖ ص٘جبٖ دس ‪ٔ ۹‬ب‪ ٝٞ‬ا‪ َٚ‬ػیبَ دس اػیشیبٖ‬ ‫ص٘جبٖ ثیٕ‪ ٝ‬ؿذ‪ٜ‬ا٘ذ‪.‬‬ ‫‪ ٚ‬افض‪ٚ‬دۺ عی ‪ٔ ۹‬ب‪ ٝٞ‬ا‪ َٚ‬ػبَ‪٘۸۲۴ ،‬فش ٔیشیمیبضیی‬ ‫ثیٕ‪ ٝ‬ک‪ٙ‬بیع دػشی دس سبٔیٗ انشیٕیب یی ‪٘ ۲۸ ٚ‬یفیش‬ ‫ٔشمبضی دس ثیٕ‪ ٝ‬ک‪ٙ‬ذ‪ٚ‬ق س‪ٚ‬ػشیب یییبٖ‪،‬وـیب‪ٚ‬سصاٖ ‪ٚ‬‬ ‫ـبیش جز٘بْ ‪ ٚ‬ثیٕ‪ ٝ‬ؿذ٘ذ‪.‬‬ ‫ٔذیشوُ ٔیشاصفش‪ٍٙٞ‬ی‪ٌ ،‬شدؿٍش ‪ ٚ‬ک‪ٙ‬بیعدػشیی‬ ‫اػشبٖ دس ادأ‪ ٝ‬ثب اؿبس‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ثش٘بٔ‪ ٝ‬سییض ‪ٞ‬یب ا٘یجیبْ‬ ‫ؿذ‪ ،ٜ‬اثشاص أیذ‪ٚ‬اس وشدۺ ثب دیٍیش ‪ٞ‬ب ثی‪ ٝ‬یٕیُ‬ ‫أذ‪ ٚ ٜ‬سخلیق ا شجبس حشٕب سعذاد افشاد ثیـشیش سا‬ ‫سب دبیبٖ ػبَنبس سخز د‪ٛ‬ؿؾ ثیٕ‪ ٝ‬لشاس د‪ٞ‬یٓ‪.‬‬ ‫‪ ٚ‬ثب سبویذ ثش حٕبیز اص کی‪ٙ‬یبییع دػیشیی ار یبٖ‬ ‫داؿزۺ ػبخز ا ش دػز ػبص ثی‪ ٝ‬صٔیبٖ ‪ ٚ‬کیجیش‬ ‫صیبد ٘یبص داسد ‪ٌ ٚ‬ب‪ ٜ‬یه ‪ٙٞ‬شٔی‪ٙ‬یذ ٔیب‪ٞ ٜ‬یب صٔیبٖ‬ ‫ٔی ٌزاسد سب ثش‪ٛ‬ا٘ذ ا ش فبخش س‪ِٛ‬یذ و‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬فش‪ٞ‬ی‪ٙ‬یً‬ ‫خشیذ ک‪ٙ‬بیع دػشی ثبیذ دس ٔیبٖ ٔشدْ ٘‪ٟ‬بدی‪ ٝٙ‬ؿ‪ٛ‬د سب‬ ‫ؿب‪ٞ‬ذ ‪ٚ‬ن‪ٛ‬د ا بس ‪ٙٞ‬ش دػزػبص دس سٕبْ خب٘‪ٞٝ‬یب‬ ‫ایشا٘ی ثبؿیٓ‪.‬‬ ‫اسنٕ‪ٙ‬ذ دس ثخؾ دییٍیش اص ػیخی‪ٙ‬یبٖ خی‪ٛ‬د اص‬ ‫ثشٌضاس ٕ٘بیـٍب‪ ٜ‬ک‪ٙ‬بیع دػشی ‪ٙٞ ٚ‬ش‪ٞ‬یب ػی‪ٙ‬یشیی‬ ‫وـ‪ٛ‬س دس ص٘جبٖ خجش داد ‪ ٚ‬افض‪ٚ‬دۺایٗ ٕ٘یبیـیٍیب‪ ٜ‬اص‬ ‫أش‪ٚ‬ص ث‪ٔ ٝ‬ذر ‪ ۴‬س‪ٚ‬ص ثیب حضی‪ٛ‬س ‪ٞ‬ی‪ٙ‬یشٔی‪ٙ‬یذاٖ ‪ٚ‬‬ ‫ک‪ٙ‬عشٍشاٖ اػشبٖ ‪ٞ‬ب ػیشاػیش وـی‪ٛ‬س دس ص٘یجیبٖ‬ ‫ثشٌضاس ٔیؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫‪ٞ ٚ‬ذف اص ثشدبیی ٕ٘یبیـیٍیب‪ٞ ٜ‬یب سیخیلیلیی‬ ‫ک‪ٙ‬بیع دػشی سا‪ٌ ،‬ؼششؽ ‪ ٚ‬اؿب ‪ ٝ‬فش‪ٞ‬ی‪ٙ‬یً ‪ٞ ٚ‬ی‪ٙ‬یش‬ ‫اکیُ ایشا٘ی‪ -‬اػالٔی ‪ ٚ‬نّ‪ٌٛ‬یش اص ٘ف‪ٛ‬ر فش‪ٞ‬ی‪ٙ‬یً‬ ‫ثیٍب٘‪ ،ٝ‬سعبُٔ ثیٗ ‪ٙٞ‬شٔ‪ٙ‬ذاٖ دس ساػشب اسسمب ػغیج‬ ‫ویفی س‪ِٛ‬یذار‪ ،‬ایجبد سلبثز دزیش ٔی‪ٙ‬یبػیت ثیییٗ‬ ‫‪ٙٞ‬شٔ‪ٙ‬ذاٖ ک‪ٙ‬بیعدػشی دسصٔی‪ ٝٙ‬لیٕز س‪ِٛ‬یییذار ‪ٚ‬‬ ‫ایجبد ثؼشش ٔ‪ٙ‬بػت ث‪ٛ ٙٔٝ‬س شض‪ ٚ ٝ‬ثبصاسیبثی الیالْ‬ ‫ٌش‪ٜٞٚ‬ب خبف ک‪ٙ‬بیعدػشی ‪ٛٙ‬اٖ وشد‪.‬‬ ‫س یغ اداس‪ٔ ٜ‬یشاص فش‪ٍٙٞ‬ی ‪ٌ ،‬شدؿٍش ‪ ٚ‬ک‪ٙ‬بیع دػشی اػشبٖ اسدثیُ ۺ‬ ‫سِ ر گردشگری راکذ هشگییشْر فعال شذ‬ ‫ئیس ادارُ هیراث فرٌّگی گردشگری ٍ تتٌتا ت‬ ‫دستی استاى اردبیل از فتعتال شتذى ستِ تر‬ ‫گردشگری راکذ ا ی شْرستاى در سال جاری ختبتر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫ایٕب٘عّی ایٕب٘ی افض‪ٚ‬دۺ ایٗ عشح‪ٞ‬ب ؿبُٔ اثیذسٔیب٘یی‬ ‫ؿفبٔ‪ ٛ‬یُ‪ ،‬اثذسٔب٘ی ّٔهػ‪ ٛ‬ی ٔ‪ ٛ‬یُ ‪ٔ ٚ‬یجیشیٕیع‬ ‫البٔشی ‪ ٚ‬دزیشایی ٍ٘یٗ ٔـٍیٗ ؿ‪ٟ‬ش ٔ‪ٙ‬غیمی‪٘ ٝ‬یٕی‪٘ٛ‬ی‪ٝ‬‬ ‫ٌییشدؿییٍییش لییییی‪ٙ‬ییشنیی‪ ٝ‬اػییز‪ ٚ.‬اظیی‪ٟ‬ییبسوییشدۺ‬ ‫‪ٞ‬ذف ٌیزاس ؿیذ‪ ٜ‬اػیز سیب ثیب حیٕیبییز اص‬ ‫ػشٔبی‪ٌ ٝ‬زاساٖ ؿب‪ٞ‬ذ سىٕیُ ‪ ٚ‬ث‪ٟ‬ش‪ٜ‬ثیشداس اص اییٗ‬ ‫عشح ‪ٞ‬ب دس ؿ‪ٟ‬شػشیبٖ ٔـیٍیییٗ ؿی‪ٟ‬یش ثیبؿیییٓ سیب‬ ‫ٌشدؿٍشاٖ اص خذٔبر ثبویفیییز سیش ثیشخی‪ٛ‬سداس‬ ‫ؿ‪٘ٛ‬ذ‪ ٚ.‬اضبف‪ ٝ‬وشدۺ ث‪ٟ‬ش‪ ٜ‬ثیشداس اص عیشح ‪ٞ‬یب‬ ‫ٌشدؿٍش دس و‪ٙ‬بس ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬صٔییی‪ٙ‬ی‪ ٝ‬سا ثیشا س‪٘ٚ‬یک‬ ‫ک‪ٙ‬عز ٌشدؿٍش دس ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬فشا‪ٔ ٓٞ‬یو‪ٙ‬ذ‪ ،‬س‪ٛ‬ػیعی‪ٝ‬‬ ‫اؿشغبَ سا ٘یض ث‪ ٝ‬د٘جبَ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ داؿز‪.‬‬ ‫‪ٙ ٕٞ ٚ‬یٗ ث‪ ٝ‬جز اؿشغبَ ‪٘ ۸۷۵‬یفیش دس ػیبٔیب٘ی‪ٝ‬‬ ‫اؿشغبَ د‪ٙ‬جش‪ٚ ٜ‬احذ اؿبس‪ ٜ‬وشد ‪ٌ ٚ‬فزۺ ‪ٔ ۳۲۲‬ی‪ٛ‬سد‬ ‫٘ بسر ‪ ٚ‬ثیبصدییذ اص سیبػیییؼیبر ‪ٔ ٚ‬ی‪ٛ‬ػیؼیبر‬ ‫ٌشدؿٍش ‪ ،‬نزه ػشٔبی‪ٌٝ‬زاس ‪ ٚ‬سـىیُ ‪ٔ ۲۲‬ی‪ٛ‬سد‬ ‫دش‪٘ٚ‬ذ‪ ٜ‬دس ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬ث‪ٌْٛ‬شد ‪ٔ ،‬جشٕع‪ٞ‬ب ٌشدؿٍش ‪،‬‬ ‫وٕخ ٌشدؿٍش ‪ ٚ‬او‪ٛ‬وٕخ ‪ ٚ‬دزیشایی ثیٗسا‪ٞ‬ی ‪ٚ‬‬ ‫ا٘جبْ فشای‪ٙ‬ذ ٔ‪ٛ‬افمز اک‪ِٛ‬ی ثیؾ اص ‪ٔ ۲۳‬ی‪ٛ‬سد اص‬ ‫ٔشمبضیبٖ احذاص سبػیؼبر ‪ٛٔ ٚ‬ػؼبر ٌشدؿٍیش‬ ‫٘یض ّٕیبسی ؿذ‪ ٜ‬اػز‪.‬‬ ‫‪ ٚ‬ثیبٖ وشدۺ کذ‪ٚ‬س ‪ ٚ‬سٕذیذ دش‪ٚ‬ا٘‪ ٝ‬ثی‪ٟ‬یش‪ ٜ‬ثیشداس‬ ‫ثشا ‪ٛٔ ۹‬سد اص سبػیؼبر ٌشدؿٍش ا ٓ اص ‪ٞ‬یشیُ‪،‬‬ ‫ثیٗ سا‪ٞ‬ی ‪ ٚ‬البٔشی‪ ،‬جز اعال بر ‪ ٚ‬أبس ‪ٛٔ ۸۵‬سد اص‬ ‫سبػیؼبر ٌشدؿٍش ؿ‪ٟ‬شػشبٖ دس ػبٔیب٘ی‪ ٝ‬نیب٘یب ‪ٚ‬‬ ‫دسیبفشىذ ؿی‪ٙ‬یبػی‪ ،ٝ‬کیذ‪ٚ‬س چی‪ٟ‬یبس ٔی‪ٛ‬سد ٔیجی‪ٛ‬ص‬ ‫ٌشدؿٍش وـب‪ٚ‬سص ‪ ٚ‬ا٘جبْ فشای‪ٙ‬یذ ثیییؾ اص ‪۶‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬سد اصٔضس ‪ ٝ‬وـب‪ٚ‬سص ‪ ٚ‬کذ‪ٚ‬س ٔج‪ٛ‬ص ‪ٕٞ ٚ‬ىبس‬ ‫‪ٕٞ ٚ‬شا‪ٞ‬ی ثب ٔؼش‪ٙ‬ذػبصاٖ ؿیجیىی‪ٞ ٝ‬یب ػیشاػیش‬ ‫‪ٚ‬ؿجى‪ٞ ٝ‬ب انشٕب ی دس س‪ِٛ‬یییذ فیییّیٓ ٔؼیشی‪ٙ‬یذ اص‬ ‫ظشفیز‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬لبثّیز‪ٞ‬ب ؿ‪ٟ‬شػشبٖ ٔـٍیٗؿ‪ٟ‬شاص دیٍش‬ ‫الذأبسی ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬و‪ ٝ‬أؼبَ سخمک یبفش‪ ٝ‬اػز‪.‬‬ ‫ثبص ثذٔی‪ٙ‬ش‪ ٖٛ‬و‪ ٝ‬ثیب ساویز ‪ ٚ‬سی‪ٛ‬ح دیشداس دس‬ ‫ػبِ‪ٟٙ‬ب ػشد‪ٛ‬ؿیذ‪ ٜ‬انشا ٔی ؿ‪ٛ‬د ثشا ا‪ِٚ‬یٗ ثبس دس‬ ‫‪ٙٞ‬ذ انشا ؿذ ‪ ٚ‬دغ اص اٖ ث‪ ٝ‬اٍّ٘ؼشبٖ ثشد‪ ٜ‬ؿذ‪ .‬دس‬ ‫‪ٙٞ‬ذ‪ٚ‬ػشبٖ ثبص ثذٔی‪ٙ‬ش‪ ٖٛ‬سا دی‪٘ٛ‬یب )‪ٔPoona‬یی‬ ‫٘بٔیذ٘ذ‪ .‬افؼشاٖ اسسؾ اٍّ٘یغ وی‪ ٝ‬دس اٖ وـی‪ٛ‬س‬ ‫ٔؼشمش ؿذ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د٘ذ ایٗ ثبص سا أ‪ٛ‬خش‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬ا٘یشا ثی‪ٝ‬‬ ‫اٍّ٘ؼشبٖ ثشد‪ ٚ ٜ‬ث‪ ٝ‬د‪ٚ‬ػشبٖ خ‪ٛ‬د ٔیعیشفیی ویشد٘یذ‪.‬‬ ‫چ‪ ٖٛ‬ثشا ا‪ِٚ‬یٗ ثبس ایٗ ثبص دس ٔجّغ ضیییبفیشیی‬ ‫و‪ ٝ‬دس للش ثذٔی‪ٙ‬ش‪ ٖٛ‬ثشدب ؿذ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د ا٘جبْ ٌشفیز اص‬ ‫اٖ دغ ثبص د‪٘ٛ‬ب سا ثذٔیی‪ٙ‬یشی‪٘ ٖٛ‬یبٔیییذ٘یذ‪ .‬ثیبص‬ ‫ثذٔی‪ٙ‬ش‪ ٖٛ‬ث‪ ٝ‬ػش ز دس اویثیش وـی‪ٛ‬س‪ٞ‬یب نی‪ٟ‬یبٖ‬ ‫ٌؼششؽ یبفز‪.‬دس ػبَ ‪ ۸۹۳۴‬فذساػی‪ ٖٛ‬ثیٗ إِّّیی‬ ‫ثذٔی‪ٙ‬ش‪ ٖٛ‬سا "ػش نشج س‪ٔٛ‬بع" ث‪ٙ‬یبٖ ٘‪ٟ‬بد‪ .‬ثیعیذ‪ٞ‬یب‬ ‫ایٗ ثبص دس ٔخیظ ثبص ٘یض ا٘جبْ ؿذ‪ .‬دس حبَ حبضش‬ ‫صثذ‪ ٜ‬سشیٗ سیٕ‪ٟ‬ب ثذٔی‪ٙ‬شی‪ ٖٛ‬د٘یییب سا وـی‪ٛ‬س‪ٞ‬یب‬ ‫اػیبیی ٔب٘‪ٙ‬ذ چیٗ‪ ،‬ا٘ذ‪٘ٚ‬ض ‪ ،‬سبیّ‪ٙ‬ذ‪ٙٞ ،‬ذ‪ ،‬ػ‪ٍٙ‬بد‪ٛ‬س‪،‬‬ ‫طادٗ ‪ ٚ‬وش‪ ٜ‬ن‪ٛٙ‬ثی ‪ ٚ‬صثذ‪ ٜ‬سشیٗ سیٕ‪ٟ‬ب ثذٔیی‪ٙ‬یشی‪ٖٛ‬‬ ‫اس‪ٚ‬دب سا وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬ب اٍّ٘ؼشبٖ‪ ،‬دا٘یٕیبسن‪ ،‬ػی‪ ٛ‬یذ‪،‬‬ ‫ثّظیه ‪ ٚ‬إِبٖ سـىیُ ٔی د‪ٙٞ‬ذ‪.‬‬ ‫دیذایؾ ثذٔی‪ٙ‬ش‪ ٖٛ‬دس ایشاٖ حذ‪ٚ‬د یىلذ ػبَ دییؾ‬ ‫ثب ‪ٚ‬س‪ٚ‬د اٍّ٘یؼی‪ٟ‬ب ث‪ ٝ‬نی‪ٙ‬ی‪ٛ‬ه وـی‪ٛ‬س ثیخیلی‪ٛ‬ف‬ ‫ؿ‪ٟ‬ش‪ٞ‬ب ٘فز خیض خ‪ٛ‬صػشبٖ ٔشذا‪ َٚ‬ؿیذ‪ .‬ا‪ِٚ‬یییٗ‬ ‫صٔیٗ ثذٔی‪ٙ‬ش‪ ٖٛ‬حذ‪ٚ‬د کذ ػبَ دیؾ دس ػبِی‪ٙ‬یی دس‬ ‫ؿ‪ٟ‬ش ٔؼجذ ػّیٕبٖ خظ وـی ‪ٛٔ ٚ‬سد ث‪ٟ‬ش‪ ٜ‬ثشداس‬ ‫لشاس ٌشفز ‪ ٚ‬ػشا٘جبْ دس ػبَ ‪ ۸۳۵۸‬فیذساػییی‪ٖٛ‬‬ ‫ثذٔی‪ٙ‬ش‪ ٖٛ‬ایشاٖ ساػیغ ٌشدیذ‪.‬صٔیٗ ثبص ثذٔی‪ٙ‬شی‪ٖٛ‬‬ ‫ث‪ ٝ‬ؿىُ ٔؼشغیُ ٔیثبؿذ ‪ ٚ‬ثب خغ‪ٛ‬عی ث‪ ٝ‬شم ‪۴۲‬‬ ‫ٔیّیٔشش وـیذ‪ٔ ٜ‬یؿ‪ٛ‬د‪ .‬خغ‪ٛ‬ط صٔیییٗ ثیبییذ ثی‪ٝ‬‬ ‫ػبدٌی لبثُ سـخیق ث‪ٛ‬د‪ ٚ ٜ‬ث‪ٟ‬شش اػز ثی‪ ٝ‬س٘یً‬ ‫ػفیذ یب صسد وـیذ‪ ٜ‬ؿ‪ٛ‬د‪ .‬ع‪ َٛ‬صٔیٗ ‪ٔ ۸۴۷۷۲۳‬شش ‪-‬‬ ‫شم صٔیٗ د‪٘ ٚ‬فش‪ٔ ۶۷۸ ٜ‬شش ‪ -‬شم صٔیییٗ ییه‬ ‫٘فش‪ٔ ۵"۸۴ ٜ‬شش ٔیثبؿذ‪ .‬وّی‪ ٝ‬اییٗ خیغی‪ٛ‬ط نیض‪ٚ‬‬ ‫صٔیٗ ٔخؼ‪ٛ‬ه ٔیؿ‪ٛ‬د‪ .‬اسسفبع س‪ٛ‬س ‪ٔ ۸"۵۵‬یشیش دس‬ ‫ٔخُ دبی‪ٞٝ‬ب ٌ‪ٛ‬ؿ‪ٞٝ‬ب س‪ٛ‬س) ‪ٔ ۸"۵۲۴ ٚ‬یشیش دس‬ ‫ٔشوض س‪ٛ‬س ٔیثبؿذ‪.‬س‪ٛ‬ح چشٔی ثبیذ داسا ‪ ۸۶‬دشن‬ ‫ثبؿذ و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬دبی‪ٚ ٝ‬کُ ٔیؿ‪٘ٛ‬ذ‪ٚ .‬صٖ س‪ٛ‬ح ثبیذ ثییٗ‬ ‫‪ ۳۷"۴‬سب ‪ٌ۵۲۷۵‬شْ ثبؿذ‪ .‬ساوز‪ٞ‬ب ثبص ثذٔی‪ٙ‬ش‪ٖٛ‬‬ ‫دس ػ‪ٛ٘ ٝ‬ع ػجه‪ٔ ،‬ش‪ٛ‬ػظ ‪ ٚ‬ػ‪ٍٙ‬یٗ ػبخش‪ٔ ٝ‬یؿ‪ٛ‬د‬ ‫و‪ ٝ‬ث‪ٛ‬ػیّ‪ ٝ‬سؿش‪ٞ ٝ‬ب ثبسیه ٔـجه ث‪ ٝ‬لبه وـییذ‪ٜ‬‬ ‫ٔیؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫برپبیی ومبیطگبٌ گردضگری ی صىبیعدستی در‬ ‫َمذان‪ ،‬گردضگری زمستبوی ریوک میگیرد‬ ‫هذ رکل هیراث فرٌّگی تٌا دستی ٍ گردشگتری‬ ‫ّوذاى از برپا ی ًوا شگاُ گردشگری ٍ تٌا دستی‬ ‫ّوذاى ‪ ۹‬تا ‪ ۲۱‬بْوی در ّوذاى خبر داد‪.‬‬ ‫ّی ٔبِٕیش اظ‪ٟ‬بس وشدۺ ػشبد خذٔبر ػفش ‪ٚ‬یظ‪ ٜ‬اییبْ‬ ‫٘‪ٛ‬س‪ٚ‬ص سا‪ٜ‬ا٘ذاص خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿیذ ‪ ٚ‬ػیعیی داسییٓ سیب‬ ‫ثش٘بٔ‪ٞ ٝ‬ب ٌشدؿٍش سا دس اػشبٖ ‪ٕٞ‬ذاٖ ث‪٘ ٝ‬یخی‪ٛ‬‬ ‫ٔ‪ٙ‬بػجی ا٘جبْ د‪ٞ‬یٓ‪ ٚ.‬اص ثیشٌیضاس ٘یٕیبیـیٍیب‪ٜ‬‬ ‫ثیٗإِّّی ٌشدؿٍش ‪ ٚ‬ک‪ٙ‬بیعدػشی ‪ ۹‬سب ‪ ۸۲‬ث‪ٕٟ‬یٗ‬ ‫ٔب‪ ٜ‬خجش داد ‪ٛٙ ٚ‬اٖ وشدۺ ثبیذ دس ٔب‪ٜٞ‬ب دیبییب٘یی‬ ‫ػبَ نبس فعبِیز ‪ٞ‬ب ٔضب فی دس ٌیشدؿیٍیش‬ ‫داؿش‪ ٝ‬ثبؿیٓ صیشا خؼبسر ‪ٞ‬یب صییبد دس د‪ٚ‬ساٖ‬ ‫وش‪٘ٚ‬ب ثش ثذ٘‪ٌ ٝ‬شدؿٍش ‪ٚ‬اسد ؿذ‪ٔ.‬ذیشوُ ٔییشاص‬ ‫فش‪ٍٙٞ‬ی‪ٌ ،‬شدؿٍش ‪ ٚ‬ک‪ٙ‬بیع دػشی اػشبٖ ‪ٞ‬یٕیذاٖ‬ ‫‪ٛٙ‬اٖ وشدۺ ثب س‪ٛ‬ن‪ ٝ‬ث‪٘ ٝ‬ـؼز‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬سفب‪٘ٓٞ‬یبٔی‪ٞ ٝ‬یب‬ ‫ک‪ٛ‬سر ٌشفش‪ ٝ‬ثب دیٍش اػشبٖ ‪ٞ‬یب ریشثیی وـی‪ٛ‬س‪،‬‬ ‫ٔخ‪ٛ‬س ٌشدؿٍی رشه وـ‪ٛ‬س سعیشییف ؿیذ ‪ ٚ‬دس‬ ‫ٕ٘بیـٍب‪ ٜ‬اػشبٖ ‪ٞ‬ب رشثی ث‪ ٝ‬ک‪ٛ‬سر سیشویییجیی ‪ٚ‬‬ ‫ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬ا حض‪ٛ‬س خ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬ذ یبفز‪ ٚ.‬ثب ثییبٖ ایی‪ٙ‬یىی‪ٝ‬‬ ‫اػشبٖ ‪ٕٞ‬ذاٖ ٔی س‪ٛ‬ا٘ذ دس ایٗ صٔی‪ ٝٙ‬ث‪ٛٙ ٝ‬اٖ ‪ٞ‬یبه‬ ‫‪ٚ‬اسد وبس ؿذ‪ ٚ ٜ‬اص ظشفیز فش‪ٚ‬دٌب‪٘ ،ٜ‬یضدییىیی ثی‪ٝ‬‬ ‫ٔشص ‪ ٚ‬ػبیش لبثّیز‪ٞ‬ب اػشبٖ ‪ٞ‬یب ریشثیی وـی‪ٛ‬س‬ ‫ث‪ٟ‬ش‪ٙٔ ٜ‬ذ ؿ‪ٛ‬د ٌیفیزۺ ثیشا س‪٘ٚ‬یک ٌیشدؿیٍیش‬ ‫صٔؼشب٘ی ثشٌضاس ثبص ‪ٞ‬ب صٔؼشب٘‪ٌ ،ٝ‬یشدؿیٍیش‬ ‫رزا‪ ،‬س‪ٛ‬س‪ٞ‬ب ؿ‪ٟ‬شٌشد ‪ ،‬نـ‪ٛٙ‬اس‪ ٜ‬ىغ‪ ،‬و‪ٛ‬دن‬ ‫‪ ...ٚ‬سا خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ داؿز‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه ارک

روزنامه ارک 5560

روزنامه ارک 5560

شماره : 5560
تاریخ : 1401/05/19
روزنامه ارک 5559

روزنامه ارک 5559

شماره : 5559
تاریخ : 1401/05/13
روزنامه ارک 5558

روزنامه ارک 5558

شماره : 5558
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه ارک 5557

روزنامه ارک 5557

شماره : 5557
تاریخ : 1401/05/11
روزنامه ارک 5556

روزنامه ارک 5556

شماره : 5556
تاریخ : 1401/05/10
روزنامه ارک 5555

روزنامه ارک 5555

شماره : 5555
تاریخ : 1401/05/09
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!