روزنامه ارک شماره 5371 - مگ لند

روزنامه ارک شماره 5371

روزنامه ارک شماره 5371

روزنامه ارک شماره 5371

‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫*پٌجشٌبِ ‪4‬اذز ‪ًَ 52* 0411‬اهبس ‪ 01 *5150‬زبیع الثبًی ‪ *0441‬سبل سی ٍ یکن ( اٍتَشایکیٌجی ایل )* شوبزُ (سبیی)‪ 8 * 2130 :‬صفحِ ‪51111‬زیبل ایویل ‪ً ark.tabriz@yahoo.com :‬شبًی الکتسًٍیکی ‪:‬سبیت اختصبصی زٍشًبهِ ازک یب ‪www.arkonline.ir‬‬ ‫ًظبم پسداخت عبدالًِ قبل اش ًْبیی شدى‬ ‫بَدجِ ‪ 0410‬تدٍیی شَد‬ ‫سسهقبلِ‬ ‫احسبس اهٌیت‬ ‫*هدیسهسئَل ‪ -‬هحوّد اشساقی‬ ‫اهٌیت ٍ احؿبؼ اهٌیت‪ ،‬زٍ همَلِ خساگبًِ ّؿتٌس‪.‬‬ ‫اهٌیت ٍالؼی ایی اؾت وِ هی زاًین ٍ اعویٌهبى زاضیهن‬ ‫وِ ّیچ ذغطی ٍخَز ًساضز‪ ،‬لصا اظ اضاههف ضٍحهی‬ ‫ثطذَضزاض هی قَین‪ .‬زض ایی حبلت‪ ،‬احؿبؼ اهٌیهت ٍ‬ ‫اضاهف ذبعط ّن‪ ،‬ثِ اًؿبى زؾت هی زّس‪ .‬احؿهبؼ‬ ‫اهٌیت‪ ،‬احؿبؼ ًبذَزاگبّی اؾهت وهِ ثهطحؿهت‬ ‫ػبزت ٍ ثسٍى تَخِ ثِ ٍخَز ذهغهطات احهتهوهبلهی‬ ‫هحیغی‪ ،‬حبصل هی قَز‪ .‬ػسُ ای ثط ایی ثهبٍضًهس وهِ‬ ‫احؿبؼ اهٌیت هْن اؾت ٍ ًجَز اى زض خبهؼِ ثیف اظ‬ ‫ذَز ذغطات هوثطتط هی ثبقس‪ .‬ذغط اًَاع ثیوبضی ّهب‬ ‫ّویکِ ٍخَز زاضز‪ ٍ ،‬ثطحؿت ػبزت فمظ اظ خهبًهت‬ ‫فطز هجتال ٍ تب حسٍزی تَؾظ اعطافیبى لبثلیت احؿهبؼ‬ ‫پیسا هی وٌٌس‪ٍ .‬لی زض هَلغ ثهطٍظ ثهیهوهبضی قهسیهس‪،‬‬ ‫اپیسهی هثل وطًٍب‪ً ،‬جَز اهٌیت ثْساقتی‪ ،‬ثِ خَ غهبلهت‬ ‫خبهؼِ تجسیل هی قَز‪ .‬چٌبًچِ اهطٍظُ زض ذهیهلهی اظ‬ ‫خَاهغ زًیب‪ ،‬تطؼ اظ ثیوبضی وطًٍب احؿبؼ غبلت قسُ‬ ‫اؾت‪ .‬خَاهغ ّیچ ٍلت ذبلی اظ ذغط ًیؿهتهٌهس‪ٍ .‬لهی‬ ‫حؽ ذغط ًَػی ایوهٌهی ضٍاى قهٌهبذهتهی ضهطٍضی‬ ‫اؾت وِ ًجَز اى هضطتط اظ ذَز هرهبعهطات تهلهمهی‬ ‫هی قَز‪ً .‬ظط ثبیٌىِ ظیبى ذغطات ایدبز قسُ‪ ،‬هَضؼی‬ ‫ٍ هَلتی اؾت‪ ،‬لبثل تحول ٍ ضفغ هی ثبقس‪ٍ .‬لی ضهطض‬ ‫اؾیت زیسگی حؽ اهٌیت خوؼهی‪ ،‬زاضای ضهطیهت‬ ‫افعایف ظیبزی هی ثبقس‪ٍ ،‬تطهین صسهبت حبصلهِ زض‬ ‫ایی هَضز ظهبى ثط ٍ هکىل اؾت‪ .‬لصا هطزم ٍ هؿئَلیهی‬ ‫ثبیس زض وٌبض هجبضظُ ثب ثیوبضی وطًٍب‪ ،‬هَاظت ؾهالههت‬ ‫حؽ اهٌیت ػوَهی خبهؼِ ًیع ثبقٌس‪ .‬ههوهىهی اؾهت‬ ‫ضٍظی فطصت ظًسگی ثهسٍى ذهغهط وهطًٍهب ثهطؾهس‬ ‫ٍلی اًطٍظ اؾیت ّبی احتوبلی ایدبز قسُ زض حهؽ‬ ‫اهٌیت ثْساقتی خبهؼِ ثِ اؾبًی تطهیهن ًهوهی قهَز‪.‬‬ ‫تَضیح ایٌىِ ؾطایت ایی ًَع اؾیت ّب ثِ ػطصِ ّبی‬ ‫زیگط اهٌیت ػوَهی خبهؼِ ًیع ًبهحتول ًیؿت‪ .‬ثٌبثطایی‬ ‫ضفتبضّبی فطزی ٍ خوؼهی زض ههَالهغ قهیهَع اًهَاع‬ ‫ًباهٌی ّب عَضی ثبیس ثبقٌس وِ اظ ترطیت ثیکتط حهؽ‬ ‫اهٌیت ػوَهی خبهؼِ خلَگیطی قَز‪.‬‬ ‫زشد ‪ 51‬دزصدی اشدٍاج‬ ‫ٍ ‪ 0۱‬دزصدی طالق دز بْبز اهسبل‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی‪ -‬هغبثک ثب اهبض هٌتکهطقهسُ اظ ؾهَی‬ ‫هطوع اهبض ایطاى‪ ،‬زضحبلی ‪ّ ۹۵۳‬عاض ٍ ‪ ۱۱۰‬ضٍیهساز‬ ‫اظزٍاج ٍ ‪ّ ۸۹‬عاض ٍ ‪ ۷۵۷‬ضٍیساز عالق زض ثْبض ‪۹۸۲۲‬‬ ‫ثِ ثجت ضؾیسُ اؾت وِ ایی اهبض زض لهیهبؼ ثهب اههبض‬ ‫هکبثِ ذَز زض ثْبض ‪ ۱۱‬ذجط اظ ضقهس ‪ ۰۸.۸‬زضصهسی‬ ‫اظزٍاج ٍ ‪ ۹۸.۸‬زضصسی عالق هی زّهس‪.‬ثهِ گهعاضـ‬ ‫ایؿٌب‪ ،‬ثط اؾبؼ اهبض هٌتکط قسُ اظ ؾَی ههطوهع اههبض‬ ‫ایطاى عی ؾبل ‪ ۱۱‬تؼساز ‪ّ ۵۵۷‬هعاض ٍ ‪ ۸۸۱‬ضٍیهساز‬ ‫اظزٍاج ٍ ‪ّ ۹۳۸‬عاض ٍ ‪ ۸۵۸‬ضٍیهساز عهالق ضخ زازُ‬ ‫اؾت‪.‬اظ اهبض اظزٍاج ٍ عالق ؾبل گصقتِ‪ ،‬تؼساز ‪۹۰۳‬‬ ‫ّعاض ٍ ‪ ۸۰۹‬ضٍیساز اظزٍاج ٍ ‪ّ ۸۵‬عاض ٍ ‪ ۳۸۱‬ضٍیهساز‬ ‫عالق هطثَط ثِ ثْبض ‪ ۱۱‬اؾت‪.‬زض ایی ثیی اهبض اظزٍاج‬ ‫ٍ عالق ثْبض ؾبل خبضی زض همبیؿِ ثب ّویی اههبض زض‬ ‫ثْبض ؾبل گصقتِ (ثْبض ‪ً )۱۱‬کبى هیزّس وِ زض ثهْهبض‬ ‫ؾبل خبضی اهبض اظزٍاج ثب ضقس ‪ ۰۸.۸‬زضصسی ثِ ‪۹۵۳‬‬ ‫ّعاض ٍ ‪ ۱۱۰‬ضٍیساز ٍ اههبض عهالق ثهب ضقهس ‪۹۸.۸‬‬ ‫زضصسی ثِ ‪ّ ۸۹‬عاض ٍ ‪ ۷۵۷‬ضٍیساز ضؾیسُ اؾت‪.‬‬ ‫چِ شهبًی یبزاًِ سِ دّک ببالی‬ ‫جبهعِ حرف هیشَد؟‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی‪ً-‬رؿتیی ثبض زض اشض هبُ ‪ ۹۸۳۱‬ثَز وهِ‬ ‫زٍلت زّن عطح تبظُای ضا زض تبضید التصبزی ایطاى ثِ‬ ‫اخطا زضاٍضز عطح ّسفوٌسی یبضاًِّب ثب ّسف حهصف‬ ‫لسم ثِ لسم یبضاًِ اظ حبهلّبی ؾَذتی‪ّ ،‬عیٌِی اه ٍ‬ ‫ثطق ٍ هَاز غصایی ثِ هیساى اهسٍوبض ذَزضا اغبظ وطز‬ ‫تب ثرکی اظ یبضاًِّبی پٌْبى ثِ هطزم پطزاذت هی قهَز‬ ‫ٍثبایٌىبضهیعاى ضفبُ زضوکَضگؿتطـ یبثس ٍ حوبیتی اظ‬ ‫افطازون زضاهسٍ اًْبیی وِ ثب هکىالت هؼیکتی زؾت‬ ‫ٍ پٌدِ ًطم هیوٌٌس ثبقس‪.‬زض هطحلِی اٍل ّسفهوهٌهسی‬ ‫یبضاًِّب ‪ ۰۲‬هیلیَى ذبًَاض هؼبزل ‪ ۸۳‬ههیهلهیهَى ٍ ‪۸۰۳‬‬ ‫ّعاض ٍ ‪ً ۷۵۷‬فط یبضاًِی ‪ ۸۵۵۲۲‬تهَههبًهی ضازضیهبفهت‬ ‫وطزًس زض اى ظهبى اضظـ ّطزالض ّعاض تَههبى ثهَز ٍ‬ ‫هَاز غصایی ٍ الالم هصطفی ّن ثط ّویی اؾبؼ لیهوهت‬ ‫پبییی تطی زاقتٌس زض ؾبل ‪ ۳۱‬لیوت ّط وهیهلهَ ثهطًهح‬ ‫ایطاًی ‪ّ ۸‬عاضتَهبى‪ ،‬گَقت لطهع ‪ّ۹۷‬عاض تَهبى‪ ،‬ؾیت‬ ‫ظهیٌی ‪ ۸۲۲‬تَهبى‪،‬پیبظ ‪ ۵۲۲‬تَهبى‪ ،‬هطؽ ‪ّ ۸‬عاض تَههبى‪،‬‬ ‫هبؾت پبؾتَضیعُ ّعاض تَهبى‪ّ ،‬طقبًِ ترن هطؽ ‪ّ ۸‬عاض‬ ‫تَهبى‪ ،‬ػسؼ ‪ّ ۰‬عاض تَهبى‪ ،‬لَثیب ‪ّ ۸‬عاض تَهبى ثهَز‪.‬زض‬ ‫چِ شهبًی یبزاًِ سِ دّک ببالی جبهعِ‬ ‫حرف هیشَد؟‬ ‫احسبس اهٌیت‬ ‫َمیه صفحٍ‬ ‫َمیه صفحٍ‬ ‫هسجد صبحباالهس‬ ‫َمیه صفحٍ‬ ‫صفحٍ ‪8‬‬ ‫َمیه صفحٍ‬ ‫َمیه صفحٍ‬ ‫اسالهی‪ :‬ایساى دز اجسای بسًبهِ ّستِای‬ ‫خَد هصون است‬ ‫بیوِ عوس هستوسی بگیساى‬ ‫تبهیی اجتوبعی ‪ 8‬هیلیَى تَهبى شد‬ ‫صفحٍ ‪4‬‬ ‫صفحٍ ‪2‬‬ ‫ًظبم پسداخت عبدالًِ قبل اش ًْبیی شدى بَدجِ ‪ 0410‬تدٍیی شَد‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی‪ -‬ضییؽ خوَْضی پطزاذت ّبی ًبهتؼهبضف زض زٍلهت ٍ‬ ‫قطوتّبی زٍلتی ضا لبثل تحول ًساًؿت ٍ اظ ؾبظهبى ازاضی ٍ اؾترساهی‬ ‫وکَض ذَاؾت لجل اظ ًْبیی قسى ثَزخِ ‪ً ۹۸۲۹‬ؿجت ثِ تسٍیی یه ًظبم‬ ‫پطزاذت ػبزالًِ حمَق ٍ زؾتوعز السام وٌس‪ .‬پبیگبُ اعالعضؾبًی ضیبؾهت‬ ‫خوَْضی‪ ،‬ایت اهلل ؾیس اثطاّین ضییؿی زض خلؿِ ّهیهبت زٍلهت ضهوهی‬ ‫گطاهیساقت ّفتِ ثؿیح ٍ تکىط اظ ذسهبت ثؿیدیبى ثِ ّوِ ثهرهف ّهبی‬ ‫وکَض گفت‪ :‬ثؿیح زض هؿىی ؾبظی‪ ،‬التصبز همبٍهتی ٍ فضهبی ههدهبظی‬ ‫الساهبت ذَثی اًدبم زازُ اؾت ٍ هیتَاًس ثطای ّوِ ثرفّهب گهطُ گکهب‬ ‫ثبقس‪.‬‬ ‫ضییؽ خوَْضی ثب اقبضُ ثِ فؼبلیت ثؿیح زض عهطح غهطثهبلهگهطی قهْهیهس‬ ‫ؾلیوبًی اظْبض وطز‪ً :‬مف ثؿیح ثؿیبض اثطگصاض اؾت ٍ ثؿیدیبى ًهیهطٍّهبی‬ ‫هرلص ٍ وبضاهس ّؿتٌس ٍ اؾتفبزُ اظ ایی ظطفیت هیتَاًس وبضّب ضا زلیمتط‬ ‫ٍ ؾطیغ وٌس‪ .‬اهطٍظ ثؿیدی ثَزى ٍ زاقتی ضٍحیِ ثؿیدی اظ قبذص ّهبی‬ ‫هْن تحطن ٍ پَیبیی زض زٍلت اؾت‪.‬‬ ‫ایتاهلل ضییؿی ثب اقبضُ ثِ قیَع ثیوبضی وطًٍب ٍ هَفمیت زٍلت زض تبههیهی‬ ‫ٍاوؿی ٍ ٍاوؿیٌبؾیَى ػوَهی ثیبى وطز‪ :‬پؽ اظ هَضَع وهطًٍهب هؿهالهِ‬ ‫اصلی زٍلت هؼیکت هطزم اؾت‪ٍ ،‬ظیطاى ًیع الساهبت اًدبم قسُ ذهَز زض‬ ‫ایی ظهیٌِ ضا ثطای هطزم تجییی وٌٌس‪.‬‬ ‫ٍی زض هَضز هکىالت اه زض اؾتبىّبی اصفْبى ٍ چْبضهحبل ٍ ثرتیبضی‬ ‫گفت‪ :‬ثبیس هصَثبتی وِ زض ایی هَضز اًدبم قسُ‪ ،‬پیگیطی ٍ ًتیدِ ثِ هطزم‬ ‫گفتِ قَز‪ .‬هؿالِ تبهیی اه قطه ٍ وکبٍضظی هطزم هْن اؾت‪.‬‬ ‫ضییؽ خوَْضی ضوی لسضزاًی اظ ؾطپطؾت ٍظاضت اهَظـ ٍ پهطٍضـ‬ ‫ثطای ثطگعاضی والؼّبی هساضؼ ثصَضت حضَضی‪ ،‬ثیبى وطز‪ٍ :‬الهسیهی‬ ‫زاًفاهَظاى ّن اظ ثطگعاضی تَاهبى والؼّب ثهِ صهَضت حضهَضی ٍ‬ ‫غیطحضَضی ضاضی ّؿتٌس‪.‬‬ ‫ایتاهلل ضییؿی ثب اقبضُ ثِ هَضَع حمَقّبی غیطهتؼبضف تصطیهح وهطز‪:‬‬ ‫حمَق یه حسی زاضز وِ حس اى ثبیس ثطای توبم افطاز قبغل زض زٍلت ٍ‬ ‫قطوتّبی زٍلتی هکرص قَز ٍ ثیف اظ اى هیعاى ّن ًجبیهس پهطزاذهت‬ ‫قَز‪ .‬هطزم اًتظبض قٌیسى اذجبضی زضثبضُ حمَقّبی چٌس ‪ ۹۲‬هیهلهیهًَهی ضا‬ ‫ؾبل ‪ّ ٍ ۳۱‬وعهبى ثب اخطای هطحلِ ی اٍل ّسفهوهٌهسی‬ ‫یبضاًِ ّب عجک اػالم هطوع اهبض خوؼیهت ایهطاى حهسٍز‬ ‫‪ ۷۸.۵‬هیلیَى ًفط ثَزُ اؾت وِ اظ ایی تؼساز ‪ ۸۸‬هیلیهَى‬ ‫ٍ ‪ّ ۸۲۲‬عاض ًفط ثطای زضیبفت یبضاًِ ثهجهت ًهبم وهطزُ‬ ‫ثَزًس‪ .‬ثبٍخَز ایٌىِ زضههطحلهِ ی زٍم ّهسفهوهٌهسی‬ ‫یبضاًِ ّب لطاض ثط ایی ًجَز تبّوِی زّىْبی خبهؼِ یبضاًِ‬ ‫زضیبفت وٌٌسٍصحجتْبیی اظحصف ثطذیّهبقهسُ ثهَز‬ ‫زٍلت ٍلت ایٌىبضضا ثطػْسُی ذَزهطزم گصاقهت تهب‬ ‫اىّبیی وِ ثبتَخِ ثِ ٍضؼیت هؼیکتی ذَزثهِ یهبضاًهِ‬ ‫احتیبج زاضًس ٍ ثجت ًبم وٌٌس ٍاًْبیی ّهن وهِ ٍضهغ‬ ‫هبلیکبى ثِ گًَِ ای اؾت وِ ثِ یبضاًِ احتیبخی ًهساضًهس‬ ‫اظزضیبفت یبضاًِ اًصطاف زٌّسػهلهت ایهٌهىهبضوؿهطی‬ ‫ثَزخِ ٍ ػسم تَاًبیی زٍلت ثطای پطزاذت یهبضاًهِ ثهِ‬ ‫خوؼیتی ‪ ۷۲‬هیلیًَی ثَز‪.‬پؽ اظگصقت ضٍظّبٍ هبُّبی‬ ‫ثؿیبض تصوین ثط خوغ اٍضی ٍ ؾبهبًهسّهی اعهالػهبت‬ ‫زضاهسی ذبًَاض ثطای حصف یبضاًۀ افطازیىِ ٍضؼهیهت‬ ‫هبلی هؿبػسی زاضًسٍ ثِ یهبضاًهِ ‪ّ ۸۵‬هعاض تهَههبًهی‬ ‫احتیبخی ًساضًس قس وِ ثب ثطضؾیّبی ثؿهیهبض ّهعاضاى‬ ‫ذبًَازُ اظ خوغ یبضاًِ ثگیطاى ذظ ذَضزًس ٍ ػهسُ ای‬ ‫ّن ثب هطاخؼِ ثِ ٍظاضت تؼبٍى وبض ٍ ضفبُ اختوبػی ٍ ثب‬ ‫اضائِ هساضن اػالم وطزًس وِ یبضاًِ اىّب ثهِ اقهتهجهبُ‬ ‫حصف قسُ اؾت ٍ ثبیس یبضاًِ ثگیطًس‪.‬‬ ‫ًساضًس ٍ ثِ حمَق ًدَهی ثبیس ذبتوِ زازُ قَز‪.‬‬ ‫ٍی زض ّویی ظهیٌِ اظ ؾبظهبى ازاضی ٍ اؾترساهی وکَض ذَاؾت ّط چهِ‬ ‫ؾطیؼتط ٍ لجل اظ ًْبیی قسى ثَزخِ ‪ً ۹۸۲۹‬ؿجت ثِ تسٍیی ًظبم پهطزاذهت‬ ‫ػبزالًِ حمَق ٍ زؾتوعز السام وٌس‪.‬‬ ‫ضییؽ خوَْضی تبویس وطز‪ :‬قبیس عجک لبًَى زؾتگبُّبیی اخبظُ تهؼهیهیهی‬ ‫حمَق ثطای قطوت ّب ٍ یب افطاز زٍلتی ضا زاقتِ ثبقٌس وِ ثهبیهس زض ایهی‬ ‫ظهیٌِ ًیع الساهبتی اًدبم قَز‪ .‬پطزاذتّبی ًبثطاثط ٍ غیطهتؼبضف زض زٍلهت‬ ‫ٍ قطوتّبی زٍلتی لبثل تحول ًیؿت‪.‬‬ ‫ضییؿی ثب تبویس ثط اّویت یه صسایی زض زٍلت‪ ،‬گفت‪ :‬ؾٌس تحَل زٍلت‬ ‫زض ‪ ۸۷‬هؿبلِ اصلی وکَض تسٍیی قسُ وِ ثِ ظٍزی اػالم ذَاّس قس‪.‬‬ ‫ضئیؽ خوَْض ّوچٌیی زض ثرف زیگطی اظ ؾرٌهبى ذهَز ثهط ضهطٍضت‬ ‫تساٍم ّوىبضی ٍ ّوبٌّگی هوثط تین التصبزی زٍلت ثِ هٌظَض اضاهف زض‬ ‫ثبظاض ٍ تثجیت لیوتّب تاویس وطز‪.‬ایتاهلل ؾیس اثطاّهیهن ضئهیهؿهی اظهْهبض‬ ‫زاقت‪ :‬ثطلطاضی چٌیی قطایغی هی تَاًس ًتیدِ ّوىبضی ٍ ّوبٌّگی هوثهط‬ ‫تین التصبزی زٍلت ثبقس ٍ ضطٍضت زاضز ایی ّوىهبضی ّهب ثهِ صهَضت‬ ‫هٌظن‪ ،‬هؿتوط ٍ تب ضؾیسى ثِ قطایظ هٌبؾت ازاهِ یبثس‪ .‬اهبض ایطاى هجٌی ثهط‬ ‫وبّف ًطخ هبّیبًِ تَضم ٍ تثجیت لیوت الالم ذَضاوی زض ّفتِّبی اذهیهط‬ ‫اضائِ قس‪.‬‬ ‫زض خلؿِ ؾتبز ّوبٌّگی التصبزی زٍلت ّوچٌیی ٍظیط اهَض التهصهبزی ٍ‬ ‫زاضایی زضثبضُ هَلسؾبظی زاضاییّبی زٍلت گعاضـ زاز وِ ثط اؾبؼ ایهی‬ ‫گعاضـ تساثیط هوثط ٍ وبضاهسی زض حَظُ هٌبثغ ثَزخِ ؾبل خبضی زض ًظط‬ ‫گطفتِ قسُ اؾت وِ ثط هجٌبی اى همطض قس ثرهکهی اظ ههٌهبثهغ زضاههسی‬ ‫هَلسؾبظی زاضاییّب زض اذتیبض زؾتگبُّبی اخطایی اؾتبى هحل ٍاگهصاضی‬ ‫لطاض گیطز تب هٌکبء ؾطهبیِگصاضی هغوئی زض اؾتبىّبی هرتلش ثبقس‪.‬‬ ‫ضئیؽ خوَْض زض ّویی ظهیٌِ گفهت‪ :‬الظم اؾهت تهوهبم ٍظضا‪ ،‬ض ؾهبی‬ ‫ؾبظهبى ّب ٍ اؾتبًساضاى ثطای هَلسؾبظی زاضاییّب ٍاگصاضی اههَال ههبظاز‬ ‫زٍلت خْت خجطاى وؿطی ثَزخِ ؾهبل خهبضی ثهب خهسیهت ٍ ثهسٍى‬ ‫وَچىتطیی ٍلفِ السام ًوبیٌس‪ .‬وَتبّی زض ٍاگصاضی اهَال هبظاز پصیطفهتهِ‬ ‫ًیؿت‪.‬‬ ‫ًظبزت بس شًجیسُ تبهیی‬ ‫ٍ تَشیع کبال ًظبمهٌد شد‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی‪-‬هؼبٍى ٍظیط صوت اظ ًهظهبم‬ ‫هٌس قسى ًظبضت ثط ظًدیطُ تبهیی ٍ تهَظیهغ‬ ‫وبال ثب ثجت اعالػبت صحیح اًهجهبضزاضاى زض‬ ‫ؾبهبًِ خبهغ اًجبضّب‪ ،‬ذجط زاز‪.‬ػجهبؼ تهبثهف‬ ‫اظْبض وطز‪ :‬ثب تَخِ ثِ ایٌىِ تاهیی ثِ ههَلهغ‬ ‫وبالّبی هَضز ًیهبظ اظ اّهوهیهت ٍیهػُ ای‬ ‫ثطذَضزاض اؾت لصا زض ؾبهبًِ خبهغ تدهبضت‬ ‫ثب تَخِ ثِ تهىهبلهیهش ًهبقهی اظ ضهَاثهظ‬ ‫اذتصبصی هَضَع تجصطُ ‪ ۸‬هبزُ ‪ ۹۳‬ثهبًهه‬ ‫اعالػبتی ثطای الالم وهبالّهبی اؾهبؾهی ٍ‬ ‫زاضای اٍلَیت ثِ تفىیه فؼبلهیهی ظًهدهیهطُ‬ ‫تاهیی وبالّب تکىهیهل قهسُ اؾهت‪.‬ضئهیهؽ‬ ‫ؾبظهبى حهوهبیهت هصهطف وهٌهٌهسگهبى ٍ‬ ‫تَلیسوٌٌسگبى افعٍز‪ :‬زض ایی ضاؾتب ٍ ثب تَخِ‬ ‫ثِ تىبلیش ًبقی اظ ضهَاثهظ اذهتهصهبصهی‬ ‫ًْبزُّب ٍ وبالّبی اؾبؾی هَضَع تجصطُ ‪۸‬‬ ‫الحبلی هبزُ ‪ ۹۳‬لبًَى هجبضظُ ثب لبچبق وبال ٍ‬ ‫اضظ ٍ زض ضاؾههتههبی ایههدههبز اعههالػههبت ٍ‬ ‫َّقوٌسؾبظی ضصس وبال اظ هجسا تب اًهتهْهبی‬ ‫ظًدیطُ تدبضی پطٍغُ ضصس وبال زض ثهرهف‬ ‫تههدههبضت زاذههلههی‪ ،‬ؾههبظهههبى حههوههبیههت‬ ‫پیگیطیّبی الظم ضا زض زؾتَض وبض زاقتهِ ٍ‬ ‫ثِ هٌظَض قفبف ؾبظی ًظبم تَلیس‪ ،‬تَظیهغ ٍ‬ ‫ّوچٌیی وٌتطل لیوتّب زض ‪ ۸‬ههبُ گهصقهتهِ‬ ‫خلؿبت هتؼسزی ثطای ضفغ هکىالت هطثَط‬ ‫ثِ ثجت اعالػبت زض ؾبهبًِ خبهغ تدهبضت ٍ‬ ‫ؾبهبًِ خبهغ اًجبضّب تکىیل زازُ اؾهت‪ٍ.‬ی‬ ‫یبزاٍض قس‪ :‬ثطضؾی ّفتگی ًَؾبًبت ٍ ضصس‬ ‫ضٍظاًِ ضًٍس تغییطات لیوت ‪ ۹۲۲‬للن وهبالی‬ ‫هٌترت ٍ اتربش تصویوبت همغؼی هٌبؾت ٍ‬ ‫ّوبٌّگی ثب زیگط زؾتگبُّهبی شیهٌهفهغ ثهِ‬ ‫هٌظَض پیکجطز اّساف همهبثلهِ ثهب احهتهىهبض‪،‬‬ ‫اذتفب‪ ،‬گطاى فطٍقی ٍ لهبچهبق اظ زیهگهط‬ ‫الساهبت ؾبظهبى حوبیت ثَزُ اؾت‪.‬‬ ‫هٌظَم یبدداشت‬ ‫اذزببیجبى جٌت دیس‬ ‫*هدیسهسئَل ‪-‬هحوّد اشساقی‬ ‫چًخ گوزل دیر اذربایجان باغالری‬ ‫گورمٍ لی دیر ایجا لارلی داغالری‬ ‫بًاللالری دیری سًالر لایىاغی‬ ‫یاشیل چولً لًیًن لًزی اییالغی‬ ‫گًر چایالری شالمیلداییب اخارالر‬ ‫باغ باخچایا یارلیک یًلً ساالرالر‬ ‫داش تًپراغی لیسیل کیمی دگرلی‬ ‫لیس ایغًلً اوا دیغما بسٌ کلی‬ ‫اذربایجان لُرماوالر یًردیدیر‬ ‫دویًش گًوً ائلی بًتویی ایردیدیر‬ ‫بیلىلری لًللًق ائدر دیویایا‬ ‫ارٌ ولری ایروگ ایالر عرفاوا‬ ‫اذر ائلی یاراشیملی ملت دیر‬ ‫اذربایجان عدن ادلی جىت دیر‬ ‫بسٍش هَج جدید کسًٍب دز سبیس‬ ‫کشَزّب ًگساىکٌٌدُ است‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی‪ٍ -‬ظیط ثْساقت گهفهت‪ :‬ثهطٍظ ههَج‬ ‫خسیس وطًٍب زض ؾبیط وکَضّب‪ ،‬هب ضا ثطای ایٌسُ ًگهطاى‬ ‫وطزُ اؾت‪.‬ثْطام ػیی اللْی اظْبض زاقهت‪ٍ :‬ضهؼهیهت‬ ‫وٌتطل ثیوبضی وطًٍب زض ایهطاى‪ ،‬ههٌهبؾهت اؾهت اههب‬ ‫ًگطاًیّبیی زاضین‪.‬‬ ‫ثطٍظ هَج خسیس وطًٍب زض ؾبیط وکَضّب‪ ،‬ههب ضا ثهطای‬ ‫ایٌسُ ًگطاى وطزُ اؾت‪ٍ.‬ی ازاهِ زاز‪ :‬قطایظ ثیهوهبضی‬ ‫وطًٍب زض ایطاى تب چٌسهبُ پیف‪ ،‬هٌبؾت ًجَز ٍ ضٍظاًهِ‬ ‫حسٍز ‪ّ ۵۲‬عاض ثیوبض خهسیهس وهطًٍهبیهی زض وکهَض‬ ‫قٌبؾبیی هی قس ٍ حتی ثِ ‪ ۷۲۲‬هَضز هطی ٍ هیط ثیوبض‬ ‫وطًٍبیی زض یه ضٍظ ّن ضؾیسُ ثَزین اهب ثب تهمهَیهت‬ ‫ٍاوؿیٌبؾیَى ٍ الجتِ هکهبضوهت ػهظهیهن ههطزههی زض‬ ‫ٍاوؿیٌبؾیَى‪ ،‬اهطٍظ ٍضؼیت ثیوبضی زض ایطاى‪ ،‬ثهْهتهط‬ ‫قسُ اؾت‪ .‬زض ؾِ ههبُ گهصقهتهِ زض ایهطاى ؾهطػهت‬ ‫ٍاوؿیٌبؾیَى خْف لبثل تَخْی یبفت ثِ گًَِای وهِ‬ ‫تب اهطٍظ حسٍز ‪ ۳۸‬زضصس اظ خوؼیت ّسف‪ ،‬زٍظ اٍل ٍ‬ ‫حسٍز ‪ ۸۷‬زضصس ًیع زٍظ زٍم ٍاوؿی وطًٍب ضا تهعضیهک‬ ‫وطزُ اًس‪ٍ.‬ظیط ثْساقت گهفهت‪ :‬زض ایهطاى اههىهبًهبت‬ ‫ثْساقتی ٍ زضهبًی ذَثی زاضین‪ .‬زض وکَض ػهالٍُ ثهط‬ ‫ذسهبت اضظًسُ ٍ قجبًِ ضٍظی ًیطٍّبی ثهْهساقهتهی ٍ‬ ‫زضهبًی‪ ،‬حسٍز یه ّعاض ثیوبضؾتبى‪ّ ۰۲ ،‬هعاض ػضهَ‬ ‫ّیبت ػلوی ٍ ‪ّ ۹۵۲‬عاض ترت ثهیهوهبضؾهتهبًهی فهؼهبل‬ ‫ّؿتٌس‪.‬ػیی اللْی یبزاٍض قس‪ :‬زض ایطاى ٍاوؿی ّهبی ‪۵‬‬ ‫هدوَػِ زاذلی قبهل ثطوت‪ ،‬پبؾتَض‪ ،‬ضاظی‪ ،‬فهرهطا ٍ‬ ‫ؾیٌبغى تب وٌَى ٍاضز ؾجس ٍاوؿیٌبؾیَى وکَضی وطًٍب‬ ‫قسُ اؾت ٍ ایهی ٍاوؿهی ّهبی زاذهلهی زض اًهَاع‬ ‫پلتفطمّبی هغطح زًیب زض ایطاى ؾبذتِ قسُ اؾت‪.‬‬ صفحه 1 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫*پنجشنبه‬ ‫* ‪4‬اذر‬ ‫* ‪ 52‬نوامبر‬ ‫* ‪01‬ربیع الثانی‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪2130 :‬‬ ‫* اوتوزبیرایکینجی ایل‬ ‫‪0411‬‬ ‫‪5150‬‬ ‫‪0441‬‬ ‫* صفحه ‪5‬‬ ‫علیپَر‪ :‬باًکّا ًقدیٌگی را بِ سوت حل هشکالت جاهعِ سَق ًویدٌّد‬ ‫اهزیکا‪ :‬هٌتظزِ ایزاىِ اهادُ بزای هذاکزُ با حسی ًیت ّستین‬ ‫‪‬‬ ‫سیاست‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪ -‬ػخ‪ٍٛٙ‬ی ‪ٚ‬صاست أ‪ٛ‬س خبسج‪ ٝ‬أشیىب دس یه و‪ٙ‬فشا٘اغ خاجاشی ثا‪ ٝ‬ػا‪ٛ‬االت‬ ‫خجشٍ٘بساٖ دسثبس‪ٛٔ ٜ‬اضغ د‪ِٚ‬ت ثبیذٖ دس لجبَ اص ػشٌیشی ٔزاوشات احیبی ت‪ٛ‬افک ‪ٞ‬ؼاتا‪ ٝ‬ای دس‬ ‫‪ٚ‬یٗ پبػخ داد‪.‬ث‪ٌ ٝ‬ضاسؽ ایؼ‪ٙ‬ب ث‪٘ ٝ‬مُ اص پبیٍب‪ ٜ‬ای‪ٙ‬تش٘تی ‪ٚ‬صاست أ‪ٛ‬س خبسج‪ ٝ‬أشیىب‪٘ ،‬اذ پاشایاغ‬ ‫ػخ‪ٍٛٙ‬ی ‪ٚ‬صاست أ‪ٛ‬س خبسج‪ ٝ‬ایٗ وـ‪ٛ‬س دس یه و‪ٙ‬فشا٘غ خجشی دس پبػخ ث‪ ٝ‬ایٗ ػا‪ٛ‬اَ وا‪ ٝ‬اص‬ ‫دیذٌب‪ ٜ‬د‪ِٚ‬ت ثبیذٖ‪ٌ ،‬فت‪ٕٞ :‬بٖ ع‪ٛ‬س و‪ٔ ٝ‬یدا٘یذ ٔب چ‪ٙ‬ذ ٔب‪ ٜ‬ػؼی وشد‪ٜ‬ایٓ ٔازاواشات اص ػاش‬ ‫ٌشفت‪ ٝ‬ؿ‪٘ٛ‬ذ‪ .‬پیؾ سفت خ‪ٛ‬ثی دس ؿؾ د‪ٚ‬س لجّی ٔزاوشات ا٘جبْ ؿذ‪ ٜ‬ثا‪ٛ‬د‪ .‬اص صٔابٖ س‪ٚ‬ی وابس‬ ‫أذٖ د‪ِٚ‬ت جذیذ ایشاٖ‪ٚ ،‬لف‪ٝ‬ای چ‪ٙ‬ذٔب‪ ٝٞ‬دس ایٗ ٔزاوشات افتبد‪ .‬ث‪ٙ‬بثشایٗ‪ٔ ،‬ب أیاذ‪ٚ‬اسیآ د‪ِٚ‬ات‬ ‫جذیذ ایشاٖ دس ‪ٚ‬یٗ حبضش ؿذ‪ ٚ ٜ‬أبد‪ ٜ‬ثشای ٔزاوش‪ ٜ‬ثب حؼٗ ٘یت‪ ،‬پیؾسفت‪ٞ‬بیی وا‪ ٝ‬دس ؿاؾ‬ ‫د‪ٚ‬س لجّی ٔزاوشات ا٘جبْ ؿذ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د سا ٔج‪ٙ‬بی وبس لشاس د‪ٞ‬ذ‪.‬پشایغ دس ایاٗ ساػاتاب ادأا‪ ٝ‬داد‪ٔ :‬اب‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬بٖ ثش ایٗ ثب‪ٚ‬سیٓ و‪ ٝ‬ثبصٌـتی د‪ٚ‬جب٘ج‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬پبیج‪ٙ‬ذی ث‪ ٝ‬ثشجبْ[ت‪ٛ‬افک ‪ٞ‬ؼاتا‪ ٝ‬ای]‪ ،‬ثا‪ٟ‬اتاشیاٗ ‪ٚ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬ثشتشیٗ اثضاس اػت و‪ٔ ٝ‬یت‪ٛ‬اٖ ثب اٖ ٔحذ‪ٚ‬دیت‪ٞ‬بی دائٕی ‪ ٚ‬لبثُ ساػتیاصٔبیی سا د‪ٚ‬ثابس‪ ٜ‬ثاش‬ ‫ثش٘بٔ‪ٞ ٝ‬ؼت‪ٝ‬ای ایشاٖ اػٕبَ وشد ‪ٔ ٚ‬ب٘غ دػتیبثی ایشاٖ ث‪ ٝ‬یه ػالح ‪ٞ‬ؼت‪ٝ‬ای ؿذ‪.‬ا‪ ٚ‬دس ادأا‪ ٝ‬دس‬ ‫پبػخ ث‪ ٝ‬ایٗ ػ‪ٛ‬اَ و‪ ٝ‬ایب د‪ِٚ‬ت ثبیذٖ دس ٘ظش داسد ثشای جّت اػتٕبد الذأبتی ا٘جبْ د‪ٞ‬ذ و‪ ٝ‬س‪٘ٚ‬ذ‬ ‫ایٗ ٔزاوشات اػبٖتش ؿ‪ٛ‬د‪ ،‬ثیبٖ وشد‪ٔ :‬ب ث‪ ٝ‬ض‪ٛ‬ح ٌفت‪ٝ‬ایٓ و‪ ٝ‬حبضش ٘یؼتیٓ ثشای چ‪ٙ‬ایاٗ چایاضی‬ ‫الذأبت یهجب٘ج‪ٝ‬ای ا٘جبْ د‪ٞ‬یٓ‪ .‬ث‪٘ ٝ‬ظشْ ایٗ ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع سا اص ٔب‪ ٜ‬ا‪ٚ‬سیُ س‪ٚ‬ؿٗ وشد‪ٜ‬ایٓ‪.‬‬ ‫اسالهی‪ :‬ایزاى در اجزای بزًاهِ ّستِای خَد هصون است‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪ -‬سییغ ػبصٔبٖ ا٘اشطی‬ ‫اتٕی ایشاٖ ثب تبویذ ثش ای‪ٙ‬ىا‪ ٝ‬ایاشاٖ دس‬ ‫اجشای ثش٘بٔ‪ٞ ٝ‬ؼتا‪ ٝ‬ای خا‪ٛ‬د ٔلإآ‬ ‫اػت‪ٌ ،‬فت‪ٔ :‬غّجی و‪ ٝ‬أش‪ٚ‬ص ٌاش‪ٚ‬ػای‬ ‫چ‪ٙ‬ذیٗ ثبس دس ٔاللبت ثیبٖ وشد٘اذ ایاٗ‬ ‫اػت و‪ٞ ٝ‬یچ ا٘حشافی دس ثاش٘ابٔا‪ٞ ٝ‬ابی‬ ‫‪ٞ‬ؼت‪ ٝ‬ای ایاشاٖ ٔـاب‪ٞ‬اذ‪٘ ٜ‬اىاشد٘اذ ‪ٚ‬‬ ‫فؼبِیت‪ٞ‬بی ‪ٞ‬ؼت‪ٝ‬ای ایشاٖ عجک ٔؼب‪ٞ‬ذات‬ ‫‪ ٚ‬ض‪ٛ‬اثظ دس حبَ ا٘جبْ اػت‪.‬‬ ‫ٔحٕذ اػالٔی اظ‪ٟ‬بس وشد‪٘ :‬ىتا‪ ٝ‬حابئاض‬ ‫ا‪ٕٞ‬یت ثشای ٔب ‪ ٚ‬اطا٘غ ایٗ اػات وا‪ٝ‬‬ ‫وُ ٔؼبئُ فی ٔبثیٗ ٔؼبئُ ف‪ٙ‬ی اػت ‪ ٚ‬اطا٘غ اص ٔؼبئُ ػیبػی ‪٘ ٚ‬ف‪ٛ‬ر‪ٞ‬بی ت‪ٛ‬عئ‪ ٝ‬أیضی و‪ ٝ‬دؿٕا‪ٙ‬ابٖ‬ ‫ایشاٖ ثشای پیـجشد ثش٘بٔ‪ٞ ٝ‬ؼت‪ٝ‬ای ایشاٖ اػٕبَ ٔیو‪ٙٙ‬ذ‪ ،‬تاثیش پزیشی ٘ذاسد‪ٔ.‬ؼب‪ ٖٚ‬سییغ جٕ‪ٟٛ‬سی ادأا‪ٝ‬‬ ‫داد‪ٔ :‬غّت ٔ‪ٕٟ‬ی سا و‪ ٝ‬أش‪ٚ‬ص البی ٌش‪ٚ‬ػی چ‪ٙ‬ذیٗ ثبس دس ٌفت ‪ٌٛٚ‬ی خ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬دس ٔااللابت ثایابٖ‬ ‫وشد٘ذ‪ ،‬ایٗ اػت و‪ٞ ٝ‬یچ ا٘حشافی دس ثش٘بٔ‪ٞٝ‬بی ‪ٞ‬ؼت‪ٝ‬ای ایشاٖ ٔـب‪ٞ‬ذ‪٘ ٜ‬ىشد٘ذ ‪ ٚ‬فؼبِیت‪ٞ‬بی ‪ٞ‬ؼتا‪ ٝ‬ای‬ ‫ایشاٖ عجک ٔؼب‪ٞ‬ذات ‪ ٚ‬ض‪ٛ‬اثظ دس حبَ ا٘جبْ اػت‪ٚ.‬ی یبدا‪ٚ‬س ؿذ‪ :‬پیشأا‪ٔ ٖٛ‬ا‪ٛ‬اسدی وا‪ ٝ‬ثا‪ ٝ‬ػا‪ٙ‬ا‪ٛ‬اٖ‬ ‫ٔذاسن دس اختیبس اطا٘غ و‪ ٝ‬اص ػ‪ٛ‬ی دؿٕ‪ٙ‬بٖ ٔب ٔ‪ٙ‬تـش ٔی ؿ‪ٛ‬د‪ ،‬ػ‪ٛ‬االتی سا ٔغشح وشد‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د٘ذ و‪ ٝ‬ثا‪ٝ‬‬ ‫ایٗ ػ‪ٛ‬االت پبػخ داد‪ ٜ‬ؿذ‪ ٜ‬اػت؛ ثخؾ‪ٞ‬بیی ٔب٘ذ‪ ٚ ٜ‬ثخؾ‪ٞ‬بیی ‪ ٓٞ‬والً ٔشث‪ٛ‬ط ث‪ٔ ٝ‬ؼبئُ ثؼتا‪ ٝ‬ؿاذ‪ٜ‬‬ ‫ٌزؿت‪ ٝ‬اػت و‪ ٝ‬دس ثشجبْ ث‪ ٝ‬ا٘‪ٟ‬ب پشداخت‪ ٚ ٝ‬ثؼت‪ ٝ‬ؿذ‪ ٜ‬اػت‪.‬سییغ ػبصٔبٖ ا٘شطی اتإای خابعاش٘ـابٖ‬ ‫وشد‪ٔ :‬ب أش‪ٚ‬ص تفب‪ ٓٞ‬وشدیٓ ایٗ ٔ‪ٛ‬اسد سا خبتٕ‪ ٝ‬ثذ‪ٞ‬یٓ ‪ ٚ‬ثب س‪ٚ‬ی‪ٝ‬ای وا‪ ٝ‬اتاخابر خا‪ٛ‬ا‪ٞ‬ایآ واشد وا‪ٝ‬‬ ‫ٔزاوشات اٖ ‪ٛٙٞ ٓٞ‬ص ادأ‪ ٝ‬داسد‪ ،‬ایٗ ٔ‪ٛ‬اسد تذا‪ ْٚ‬پیذا ٘ى‪ٙ‬ذ‪.‬اػالٔی ٌفت‪ٛٔ :‬ض‪ٛ‬ع حبئض ا‪ٕٞ‬یت ایاٗ‬ ‫اػت و‪ ٝ‬ایشاٖ دس اجشای ثش٘بٔ‪ٞ ٝ‬ؼت‪ٝ‬ای خ‪ٛ‬د ٔلٕٓ اػت ثب ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬تبثیشات ثش٘بٔ‪ٞ ٝ‬ؼت‪ٝ‬ای ایاشاٖ دس‬ ‫ص٘ذٌی ٔشدْ‪ ،‬ثت‪ٛ‬ا٘ذ ‪ ٕٝٞ‬اثؼبد ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬سی ‪ٞ‬ؼت‪ٝ‬ای سا دس ثخؾ‪ٞ‬بی ٌ‪٘ٛ‬بٌ‪ٛٔ ٖٛ‬سد ث‪ٟ‬ش‪ ٜ‬ثشداسی لشاس ثذ‪ٞ‬ذ‬ ‫و‪ ٝ‬ایٗ دس دػت‪ٛ‬س وبس ٔب اػت ‪ ٚ‬اطا٘غ دس ایٗ ساػتب ث‪ٔ ٝ‬ب وٕه خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ وشد‪.‬‬ ‫سییغ ػبصٔبٖ ا٘شطی اتٕی اظ‪ٟ‬بس وشد‪ٕٞ :‬چ‪ٙ‬یٗ اثالغی ‪ٚ‬ج‪ٛ‬د داسد و‪ٔ ٝ‬ب حذالُ ‪ٞ 6۱‬ضاس ٍٔب‪ٚ‬ات ثشق‬ ‫‪ٞ‬ؼت‪ٝ‬ای ث‪ٚ ٝ‬یظ‪ ٜ‬ثب ٘یش‪ٌٚ‬ب‪ٜٞ‬بی و‪ٛ‬چه و‪ ٝ‬ظشفیت اٖ حذاوالش تب ‪ٍٔ ۰۱۱‬ب‪ٚ‬ات اػت سا ثبیذ دس ایاشاٖ‬ ‫ایجبد و‪ٙ‬یٓ ‪ ٚ‬اطا٘غ وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬بی داسای تى‪ِٛٛٙ‬طی ‪ ٚ‬کبحت ک‪ٙ‬ؼت سا تـ‪ٛ‬یک ‪ ٚ‬پـتیجب٘ی خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ وشد ثب‬ ‫اػتفبد‪ ٜ‬اص ظشفیت ک‪ٙ‬ؼتی ک‪ٙ‬بیغ ایشاٖ ثت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ دس ساػتبی ت‪ٛ‬ػؼ‪ٌ ٚ ٝ‬ؼتشؽ ظشفیت ثشق اتٕی ث‪ ٝ‬وـا‪ٛ‬س‬ ‫ٔب وٕه و‪ٙٙ‬ذ‪ٔ.‬ذیش وُ اطا٘غ ثیٗ إِّّی ا٘شطی اتٕی ‪ ٓٞ‬ثب لذسدا٘ی اص دػ‪ٛ‬ت ‪ٔ ٚ‬ایاضثاب٘ای سیایاغ‬ ‫ػبصٔبٖ ا٘شطی اتٕی ایشاٖ ٌفت‪ :‬چ‪ٙ‬ذ ٔب‪ ٜ‬پیؾ و‪ ٝ‬ایشاٖ أذْ ثب جٕ‪ٟٛ‬سی اػالٔی ت‪ٛ‬افک وشدیٓ چا‪ٙ‬اذ‬ ‫ٔب‪ ٜ‬دیٍش ثشٔیٌشدْ تب وبس ٔـتشنٔبٖ سا دس صٔی‪ ٝٙ‬ؿفبفػبصی ‪ ٚ‬تذا‪ ْٚ‬اٖ سا ادأ‪ ٝ‬د‪ٞ‬یٓ‪.‬‬ ‫گشارش‬ ‫اجالس اکَ فزصتی هغتٌن بزای‬ ‫گفت ٍگَ ٍ کاّص تٌص در هٌطقِ‬ ‫دثیشوُ اػجک ػبصٔبٖ ‪ٕٞ‬ىبسی التلبدی (او‪ )ٛ‬ثب ثیبٖ ایٗ و‪ ٝ‬اٌش ثخ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ او‪ ٛ‬سا فاؼابَ‬ ‫و‪ٙ‬یٓ ‪ ٚ‬ػیبػت خبسجی ‪ ٚ‬تجبست خبسجی ٔبٖ سا س‪٘ٚ‬ک د‪ٞ‬یٓ ثبیذ ث‪ٛ٘ ٝ‬ع سفاتابس اػاتاذاَ‬ ‫ٔ‪ٙ‬ذا٘‪ ٝ‬ثشػیٓ‪ ،‬تبویذ وشد‪ :‬اجالع ػشاٖ او‪ ٛ‬فشکت خا‪ٛ‬ثای اػات وا‪ ٝ‬ثا‪ ٝ‬ثا‪ٟ‬اب٘ا‪ ٝ‬اٖ‬ ‫وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬بی ثضسی ٔ‪ٙ‬غم‪ٌ ٝ‬شد‪ ٓٞ‬أذ‪ ٚ ٜ‬سایض٘ی و‪ٙٙ‬ذ‪ ،‬دس ‪ٚ‬الغ اکُ اجالع سا دس ج‪ٟ‬ات‬ ‫ا‪ٞ‬ذاف او‪ ٛ‬اٖ لذس ٔ‪ٕ٘ ٟٓ‬ی دا٘ٓ و‪ ٝ‬جّؼبت جب٘جی ٘ـؼت دس ساػتبی وٓ وشدٖ تا‪ٙ‬اؾ‬ ‫ثیٗ اػضب او‪ٔ ٛ‬ی ت‪ٛ‬ا٘ذ ٔ‪ٛ‬ثش ‪ٔ ٚ‬فیذ ثبؿذ‪.‬‬ ‫ػجذاِشحیٓ ٌ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ی دس ٌفت ‪ ٌٛ ٚ‬ثب ایؼ‪ٙ‬ب دسثبس‪ ٜ‬ثشٌضاسی پب٘ضد‪ٕٞ‬یٗ اجالع ػشاٖ او‪ٚ ٛ‬‬ ‫٘تبیج ایٗ اجالع ثشای پیـجشد ا‪ٞ‬ذاف ثب ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ؿشایظ ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬ای ٌفت‪ :‬ا‪ٚ‬ضبع ٔ‪ٙ‬غما‪ٚ ٝ‬‬ ‫ج‪ٟ‬بٖ اص صٔبٖ تبػیغ او‪ ٛ‬خیّی فشق وشد‪ ٜ‬اػت‪ .‬یه س‪ٚ‬صی ایٗ ػبصٔبٖ ‪ ٚ‬ػا‪ ٝ‬وـا‪ٛ‬س‬ ‫ایشاٖ‪ ،‬تشوی‪ ٚ ٝ‬پبوؼتبٖ ثبص‪ٚ‬ی أشیىب دس ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬ث‪ٛ‬د٘ذ أب او‪ ٖٛٙ‬ایٗ ػ‪ ٝ‬وـ‪ٛ‬س چیضی ثا‪ٝ‬‬ ‫اػٓ اؿتشان وبُٔ دس د‪ٚ‬ػتی ثب أشیىب ٘ذاس٘ذ‪ ،‬ایشاٖ و‪ٔ ٝ‬غّمب استجبعی ٘ذاؿت‪ ٚ ٝ‬حاتای‬ ‫خل‪ٔٛ‬ت ‪ ٓٞ‬داسد‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی تلشیح وشد‪ :‬د‪ ٚ‬وـ‪ٛ‬س دیٍش یؼ‪ٙ‬ی تشوی‪ ٚ ٝ‬پبوؼتبٖ ٘یض ث‪٘ ٝ‬حا‪ٛ‬ی س‪ٚ‬یاىاشد‪ٞ‬ابیـابٖ‬ ‫ٔتفب‪ٚ‬ت اػت‪ .‬اص ٔؼبئُ ػ‪ٛ‬سی‪ ٝ‬دس ٘ظش ثٍیشیذ تب ػشه ‪ٞ‬بیی و‪ ٝ‬خیّی اص ا٘‪ٟ‬ب ثب ٔب د‪ٚ‬ػتی‬ ‫٘ذاس٘ذ ‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬یٗ ٘ضدیىی غیش لبثُ ا٘ىبس پبوؼتبٖ ثب عبِجبٖ ‪ ٕٝٞ ...ٚ‬ای‪ٟٙ‬ب ثبػث ؿذ‪ ٜ‬و‪ ٝ‬ث‪ٝ‬‬ ‫ع‪ٛ‬س وّی ؿشایظ فشق داؿت‪ ٝ‬ثبؿذ‪.‬‬ ‫ایٗ دی ّٕبت پیـیٗ وـ‪ٛ‬سٔبٖ ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ ثیبٖ وشد‪ :‬دس ٔ‪ٛ‬سد اجالع ػشاٖ او‪٘ ٛ‬یض ث‪٘ ٝ‬ظش ٔی‬ ‫سػذ ثؼتش ػیبػی فشا‪٘ ٓٞ‬یؼت‪ ،‬دس‪ٚ‬الغ ا٘جبیی و‪ ٝ‬ثؼتش ػیبػی فاشا‪ٞ‬آ اػات تاجاؼابت‬ ‫قالیباف‪ :‬هزدم تکیِگاُ کشَرًد‪ ،‬ها اىّا‬ ‫را با دستِبٌدیّا جدا کزدین‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪ٔ -‬حٕذثبلش لبِیجبف سییغ ٔجّغ ؿ‪ٛ‬سای اػالٔی دس یبدداؿاتای‬ ‫دس حؼبه ای‪ٙ‬ؼتبٌشاْ خ‪ٛ‬د تبویذ وشد و‪ٔ ٝ‬شدْ تىی‪ٌٝ‬ب‪ ٜ‬وـ‪ٛ‬س٘ذ‪ ،‬دسحبِیو‪ٔ ٝ‬اب‬ ‫اٖ‪ٞ‬ب سا ثب دػت‪ٝ‬ث‪ٙ‬ذی‪ٞ‬بی ٔختّف جذا وشد‪ٜ‬ایٓ‪ٚ .‬ی افض‪ٚ‬د‪ :‬دلیکتشیٗ ؿ‪ٙ‬بخت ‪ٞ‬اب‬ ‫٘ؼجت ث‪ٔ ٝ‬ؼبئُ فش‪ٍٙٞ‬ی ‪ٕٛٞ‬اس‪ٔ ٜ‬تؼّک ث‪ ٝ‬وؼب٘ی اػت و‪ ٝ‬خ‪ٛ‬د ثب ث‪ٟ‬ش‪ٌٜ‬ایاشی اص‬ ‫ر‪ٚ‬ق ‪ ٚ‬اػتؼذاد خ‪ٛ‬یؾ‪ ،‬ث‪ٝ‬ع‪ٛ‬س ٔؼتمیٓ دس خّک اثبس ادثای ‪ ٚ‬فاش‪ٞ‬ا‪ٙ‬اٍای ٘اماؾ‬ ‫داؿت‪ٝ‬ا٘ذ ‪ ٚ‬فضبی فش‪ٍٙٞ‬ی سا ٘‪ ٝ‬ث‪ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ٔذیشاٖ فش‪ٍٙٞ‬ی و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ افشی‪ٙ‬ـٍشاٖ‬ ‫‪ٙٞ‬شی‪ ،‬تجشث‪ ٚ ٝ‬خّک وشد‪ ٜ‬ا٘ذ‪.‬ا‪ ٚ‬ادأ‪ ٝ‬داد‪ :‬استجبط لّجی ٔشدْ ثب ‪ٙٞ‬شٔ‪ٙ‬ذاٖ ‪ ٚ‬اثابس‬ ‫اٖ‪ٞ‬ب ‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬یٗ حؼبػیت ثؼیبس صیبد عجغ خالق ‪ٙٞ‬شی ٘ؼجت ث‪ٔ ٝ‬ؼبئُ اجتٕابػای‬ ‫‪ ٚ‬فش‪ٍٙٞ‬ی‪ ،‬ثخـی اص دالیّی اػت و‪ ٝ‬ثبػث ٔیؿ‪ٛ‬د ‪ٞ‬اش ػایابػات ٌازاسی دس‬ ‫ٔجٕ‪ٛ‬ػۀ حىٕشا٘ی وـ‪ٛ‬س ث‪ ٝ‬استجبط ٔؼتٕش ‪ ٚ‬دائٕی ثب اکحبه فش‪ٙٞ‬اً ‪ٞ ٚ‬ا‪ٙ‬اش‬ ‫٘یبصٔ‪ٙ‬ذ ثبؿذ تب خ‪ٛ‬د سا اص داْ تحّیُ‪ٞ‬بی وّیـ‪ٝ‬ای ‪ ٚ‬ث‪ِٛ‬ت‪ٙ‬ی دس خل‪ٛ‬ف ٔؼابئاُ‬ ‫اهیزعبداللْیاى ‪ :‬رفتار هتٌاقض اهزیکا‬ ‫یکی اس هَاًع اصلی در هذاکزات است‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪ -‬حؼیٗ أیشػجذاِّ‪ٟ‬یبٖ ‪ٚ‬صیش أ‪ٛ‬س خبسج‪ ٝ‬ایشاٖ دس ٌفت ‪ٌٚ‬ا‪ٛ‬ی‬ ‫تّف‪ٙ‬ی ثب ‪ٕٞ‬تبی ػ‪ٛ‬ئیؼی خ‪ٛ‬د ثب اؿبس‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ایٗو‪ٌ ٝ‬فت ‪ٌٞٛ ٚ‬ب ثشای سفغ تحشیٓ‪ٞ‬اب‬ ‫ػّی‪ ٝ‬ایشاٖ اص ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬اغبص ٔیؿ‪ٛ‬د‪ ،‬تاویذ وشد و‪ ٝ‬ت‪ٟ‬شاٖ ثشای سػیذٖ ث‪ ٝ‬یاه‬ ‫ت‪ٛ‬افک خ‪ٛ‬ه جذی اػت‪ ،‬أب سفتبس ٔت‪ٙ‬بلض أشیىب یىای اص ٔا‪ٛ‬ا٘اغ اکاّای دس‬ ‫ٔزاوشات اػت‪ٚ .‬صیش أ‪ٛ‬س خبسج‪ ٝ‬ایشاٖ دس ایٗ ٔىبِٕ‪ ٝ‬تّف‪ٙ‬ی ثب یبدا‪ٚ‬سی جبیٍب‪ٜ‬‬ ‫ٔ‪ ٟٓ‬ػ‪ٛ‬ئیغ دس اس‪ٚ‬پب‪ ،‬اؿبس‪ ٜ‬وشد و‪ ٝ‬س‪ٚ‬اثظ د‪ٚ‬جب٘ج‪ ٝ‬د‪ ٚ‬وـ‪ٛ‬س دس ٔؼیشی دسػت‬ ‫لشاس داسد ‪ ٚ‬ػفش اخیش سئیغ پبسِٕبٖ ػ‪ٛ‬ئیغ ث‪ ٝ‬ت‪ٟ‬شاٖ ٘مغ‪ ٝ‬ػاغافای دس س‪ٚ‬اثاظ‬ ‫پبسِٕب٘ی د‪ ٚ‬وـ‪ٛ‬س ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬اػت‪.‬أیشػجذاِّ‪ٟ‬یبٖ ثب اؿبس‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬تالؽ ثشای سفاغ ثاشخای‬ ‫ٔـىالت دس صٔی‪ٌ ٝٙ‬ؼتشؽ فؼبِیت ؿشوت ‪ٞ‬بی ػ‪ٛ‬ئیؼای دس ایاشاٖ‪ ،‬ثاش ِاض‪ْٚ‬‬ ‫افضایؾ ‪ ٚ‬سؿذ ٔ‪ٙ‬بػجبت ‪ ٚ‬س‪ٚ‬اثظ د‪ ٚ‬وـ‪ٛ‬س دس ح‪ٛ‬ص‪ٞ ٜ‬بی ٔاخاتاّاف اص جإّا‪ٝ‬‬ ‫ػّٕی‪ ،‬أ‪ٛ‬صؿی‪ ،‬وـب‪ٚ‬سصی‪ ،‬حُٕ ‪٘ ٚ‬مُ‪ ،‬ث‪ٟ‬ذاؿت ‪ ٚ‬دسٔبٖ ‪ ٚ‬ثب٘ىی تاویذ وشد‪.‬‬ ‫التلبدی ‪ ٚ‬تجبسی ٘یض ‪ٚ‬ج‪ٛ‬د داسد‪ .‬ث‪٘ ٝ‬ظش ٔیشػذ او‪ ٖٛٙ‬خش‪ٚ‬جی خبکی دیذ‪٘ ٜ‬ـ‪ٛ‬د ثاشای‬ ‫ٔالبَ ٔب ٔی خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ ثب تشوی‪ ٝ‬یب پبوؼتبٖ دس چبسچ‪ٛ‬ه او‪ ٛ‬س‪ٚ‬اثظ ثشلشاس و‪ٙ‬ایآ أاب ا٘ا‪ٟ‬اب‬ ‫ػیبػت خ‪ٛ‬دؿبٖ سا داس٘ذ‪ ،‬وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬بی اػتمالَ یبفت‪ ٝ‬س‪ٚ‬ػی‪٘ ٝ‬یض ‪ٕٞ‬یٗ ع‪ٛ‬س ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫دثیشوُ اػجک او‪ ٛ‬دس ادأ‪ ٝ‬خبعش ٘ـبٖ وشد‪ :‬دس ‪ٞ‬ش حبَ اٌش ‪ ٕٝٞ‬ػشاٖ وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬ابی ػضا‪ٛ‬‬ ‫دس ػغح س‪ٚ‬ػبی جٕ‪ٟٛ‬س ؿشوت و‪ٙٙ‬ذ ‪٘ ٚ‬خؼت ‪ٚ‬صیش ‪ٔ ٚ‬ؼب‪ ٖٚ‬ا‪٘ َٚ‬فشػت‪ٙ‬ذ فشکت خ‪ٛ‬ثی‬ ‫اػت تب ثت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ دس ٔ‪ٛ‬سد ٔؼبئُ د‪ ٚ‬جب٘ج‪٘ ٝ‬یض سایض٘ی ‪ٌ ٚ‬فت ‪ ٌٛٚ‬وا‪ٙ‬ا‪ٙ‬اذ‪ٔ ،‬االاال سئایاغ‬ ‫وـ‪ٛ‬سٔبٖ دس ٔذت ثشٌضاسی اجالع فشکت پیذا ٔی و‪ٙ‬ذ تب ثب ػّی اف سئیغ جإا‪ٟ‬ا‪ٛ‬س‬ ‫ارسثبیجبٖ ٘یض دسثبس‪ٔ ٜ‬ؼبئُ ث‪ٚ ٝ‬ج‪ٛ‬د أذ‪ٌ ٜ‬فت ‪ ٌٛ ٚ‬و‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ٌ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ی خبعش ٘ـبٖ وشد‪ :‬ث‪ٙ‬بثشایٗ اجالع ػشاٖ او‪ ٛ‬فشکت خ‪ٛ‬ثی اػت و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ثا‪ٟ‬اب٘ا‪ ٝ‬اٖ‬ ‫وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬بی ثضسی ٔ‪ٙ‬غم‪ٌ ٝ‬شد‪ ٓٞ‬أذ‪ ٚ ٜ‬سایض٘ی و‪ٙٙ‬ذ‪ ،‬دس ‪ٚ‬الغ اکُ اجالع سا دس ج‪ٟ‬ات‬ ‫ا‪ٞ‬ذاف او‪ ٛ‬اٖ لذس ٔ‪ٕ٘ ٟٓ‬ی دا٘ٓ و‪ ٝ‬جّؼبت جب٘جی ٘ـؼت دس ساػتبی وٓ وشدٖ تا‪ٙ‬اؾ‬ ‫ثیٗ اػضب او‪ٔ ٛ‬ی ت‪ٛ‬ا٘ذ ٔ‪ٛ‬ثش ‪ٔ ٚ‬فیذ ثبؿذ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی دسثبس‪ ٜ‬ایٗ و‪ ٝ‬چشا تبو‪ ٖٛٙ‬او‪٘ ٛ‬ت‪ٛ‬ا٘ؼت‪ ٝ‬جبیٍب‪ ٚ ٜ‬دػتب‪ٚ‬سد‪ٞ‬بی لبثُ لج‪ِٛ‬ی دس ػاغاح‬ ‫ج‪ٟ‬بٖ داؿت‪ ٝ‬ثبؿذ‪ٌ ،‬فت‪ :‬حجٓ س‪ٚ‬اثظ التلبدی خ‪ٛ‬دٔبٖ ثب وـا‪ٛ‬سی ٔاالاُ تاشوایا‪ ٝ‬یاب‬ ‫ارسثبیجبٖ سا ثب حجٓ س‪ٚ‬اثظ أبسات ‪ ٚ‬أشیىب ٔمبیؼ‪ ٝ‬و‪ٙ‬یذ‪ .‬چشا ثبیذ حجٓ س‪ٚ‬اثاظ ٔاب ثاب‬ ‫تشوی‪ ٝ‬ثب ایٗ ‪ ٕٝٞ‬أىب٘بتی و‪ ٝ‬داسیٓ دس ایٗ ػغح ثبؿذ یه وبال اص ایشاٖ ث‪ ٝ‬تشویا‪ ٝ‬سفاتا‪ٝ‬‬ ‫ثؼذ اص ا٘جب ثب تغییش اػٓ ث‪ ٝ‬وـ‪ٛ‬س دیٍشی اسػبَ ٔی ؿ‪ٛ‬د دس حبِی و‪ ٝ‬ثبیذ تفب‪ٙٔ ٓٞ‬غامای‬ ‫‪ٚ‬ج‪ٛ‬د داؿت‪ ٝ‬ثبؿذ‪.‬‬ ‫دثیش وُ اػجک او‪ ٛ‬دس ادأ‪ ٝ‬اثشاص ػمیذ‪ ٜ‬وشد‪ :‬ایٗ ‪ٞ‬ب لغت ث‪ٙ‬ذی ‪ٞ‬بیی اػات وا‪ٚ ٝ‬جا‪ٛ‬د‬ ‫داسد‪ .‬خیّی اص وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬ب ٔؼتمیٓ ‪ ٚ‬غیش ٔؼتمیٓ لغت أشیىب ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ‪ ،‬ایشاٖ وـ‪ٛ‬س ٔز‪ٞ‬جای ‪ٚ‬‬ ‫ثب ایذئ‪ِٛٛ‬طی خ‪ٛ‬د ٔی ثبؿذ ‪ ٚ‬اٖ ‪ٞ‬ب ایشاٖ ل‪ٛ‬ی ثب ایذئ‪ِٛٛ‬طی اؽ سا ٕ٘ی خ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬ذ‪.‬‬ ‫ایٗ دی ّٕبت پیـیٗ وـ‪ٛ‬سٔبٖ ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ اظ‪ٟ‬بس داؿت‪ :‬ث‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬دس یه د‪ٚ‬س‪ ٜ‬دثیشوُ او‪ ٛ‬ثا‪ٛ‬دْ‬ ‫‪ٚ‬الؼیت ایٗ اػت و‪ ٝ‬تشن ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬پبوؼتب٘ی ‪ٞ‬ب ٕ٘ی ٌزاؿت‪ٙ‬ذ فؼبِیت ‪ٞ‬ب ٔ‪ٙ‬غمی ا٘جبْ ؿا‪ٛ‬د‪،‬‬ ‫ٔؼتمذْ ٔب ثبیذ والٖ ا٘ذیـی و‪ٙ‬یٓ‪ .‬او‪ ٛ‬یىی اص جب‪ٞ‬بیی اػت وا‪ ٝ‬واالٖ ا٘اذیـای ٔای‬ ‫خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ‪ ،‬ثبیذ دس ایٗ س‪ٚ‬یىشد جذی ثبؿیٓ‪ ،‬دس ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬ای لشاس داسیٓ و‪ٕٞ ٝ‬ؼبیاٍابٖ خا‪ٛ‬ا‪ٜ‬‬ ‫٘بخ‪ٛ‬ا‪ ٜ‬س‪ٚ‬یىشدی ث‪ ٝ‬غشه داس٘ذ ‪ٛٙٞ ٚ‬ص غشثی ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬دس ساع ا٘‪ٟ‬ب أشیىب دس تلإایإابت‬ ‫حؼبع حض‪ٛ‬س داس٘ذ‪ ،‬تؼبٔالت ‪ٙٞ‬ذ ثب أشیىب سا ثجی‪ٙ‬یذ‪.‬‬ ‫ٌ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ی تلشیح وشد‪ :‬ثب ایٗ ؿشایظ لذست ٔب٘‪ٛ‬س ٔب وٓ ٔی ؿ‪ٛ‬د‪ ،‬أبس ٔب ثب ‪ٕٞ‬ؼبیٍبٖ د‪ٚ‬س‬ ‫افتضاح سفیز رصین صْیًَیستی در‬ ‫ساسهاى هلل ٍ پاسخ کَبٌدُ ایزاى‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪ -‬سطیٓ ک‪ٟ‬ی‪٘ٛ‬یاؼاتای وا‪ٞ ٝ‬إا‪ٛ‬اس‪ ٜ‬ثاشای‬ ‫ػشپ‪ٛ‬ؽ ٌزاؿتٗ ثش ج‪ٙ‬بیبتؾ ػّی‪ّٔ ٝ‬ت ٔظّ‪ ْٛ‬فاّاؼاغایاٗ‪،‬‬ ‫ات‪ٟ‬بْ پشاو‪ٙ‬ی ػّی‪ ٝ‬ایشاٖ ‪ٔ ٚ‬ح‪ٛ‬س ٔمب‪ٔٚ‬ت سا دس دػت‪ٛ‬س وابس‬ ‫خ‪ٛ‬د داسد‪ ،‬ثب ا٘جبْ افتضبحی دس یىی اص وٕیت‪ٞ ٝ‬بی ػبصٔبٖ‬ ‫ُّٔ ػؼی دس پیـجشد ایٗ پش‪ٚ‬ط‪ ٜ‬ؿ‪ ْٛ‬خ‪ٛ‬د داؿت و‪ ٝ‬ثب پبػخ‬ ‫لبعغ ‪ ٚ‬و‪ٛ‬ث‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬ایشاٖ ٘بوبْ ٔب٘ذ‪ .‬وٕیت‪ ٝ‬د‪ٔ ْٚ‬جٕغ ػٕا‪ٔٛ‬ای‬ ‫ػبصٔبٖ ُّٔ ٔتحذ س‪ٚ‬ص ػ‪ ٝ‬ؿ‪ٙ‬ج‪ ٝ‬ث‪ٚ ٝ‬لت ٔاحاّای دس حابَ‬ ‫ثشسػی لغؼ‪ٙ‬بٔ‪ ٝ‬سطیٓ ک‪ٟ‬ی‪٘ٛ‬ایاؼاتای ثاب ػا‪ٙ‬ا‪ٛ‬اٖ فا‪ٙ‬اب‪ٚ‬سی‬ ‫وـب‪ٚ‬سصی ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬ػؼ‪ ٝ‬پبیذاس ث‪ٛ‬د و‪ ٝ‬ػافایاش ایاٗ سطیآ دس‬ ‫ػخ‪ٙ‬ب٘ی ٔذػی ؿذ و‪ ٝ‬ایشاٖ ‪ ٚ‬ػ‪ٛ‬سی‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ایٗ لغؼا‪ٙ‬ابٔا‪ ٝ‬سای‬ ‫ٔ‪ٙ‬فی داد‪ ٜ‬ا٘ذ؛ ایٗ دس حبِی ث‪ٛ‬د و‪ ٝ‬جٕ‪ٟٛ‬سی اػالٔی ایشاٖ‬ ‫دس سای ٌیشی ثشای ایٗ لغؼ‪ٙ‬بٔ‪ ٝ‬ک‪ٟ‬ی‪٘ٛ‬یؼتی اکال ؿاشوات‬ ‫٘ىشد‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د‪.‬ػفیش سطیٓ ک‪ٟ‬ی‪٘ٛ‬یؼتی و‪ٕٛٞ ٝ‬اس‪ ٜ‬اص ‪ٞ‬ش فشکتای‬ ‫ثشای جّت ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬افىبس ػٕ‪ٔٛ‬ی ثیٗ إِّّی ‪٘ ٚ‬مؾ لاشثاب٘ای‬ ‫ثبصی وشدٖ ثشای ػشپ‪ٛ‬ؽ ٌزاؿتٗ ثش ‪ٞ‬فت د‪ ٝٞ‬ج‪ٙ‬ابیاتاؾ‬ ‫ػّی‪ّٔ ٝ‬ت ٔظّ‪ ْٛ‬فّؼغیٗ‪ ،‬ػ‪ٛ‬ء اػتفبد‪ٔ ٜ‬ی و‪ٙ‬ذ‪ ،‬دس پی ایاٗ‬ ‫اؿتجب‪ ٚ ٜ‬افتضبح خ‪ٛ‬د‪ٕٞ ،‬بٖ ات‪ٟ‬بٔبت ‪ ٚ‬ادػب‪ٞ‬بی ‪ٕٞ‬یـاٍای‬ ‫سا ػّی‪ ٝ‬ایشاٖ ‪ ٚ‬ػ‪ٛ‬سی‪ٔ ٝ‬غشح وشد‪.‬ث‪ٌ ٝ‬ضاسؽ ایش٘ب‪ ،‬دس ایاٗ‬ ‫‪ٍٙٞ‬بْ‪ ،‬ػّی حبجیالسی سایضٖ ٕ٘بی‪ٙ‬ذٌی جٕ‪ٟٛ‬سی اػالٔای‬ ‫ایشاٖ دس ػبصٔبٖ ُّٔ دس پبػخ ث‪ ٝ‬ایٗ ات‪ٟ‬بٔبت ‪ ٚ‬افاتاضابح‬ ‫ػفیش سطیٓ کا‪ٟ‬ایا‪٘ٛ‬ایاؼاتای‪ ،‬ػاخا‪ٙ‬ابٖ ا‪ ٚ‬سا ٔضاحاه‬ ‫خ‪ٛ‬ا٘ذ‪.‬دی ّٕبت اسؿذ جٕ‪ٟٛ‬سی اػالٔی ایشاٖ یابدا‪ٚ‬س ؿاذ‬ ‫و‪ ٝ‬ایشاٖ اک‪ٛ‬ال دس ایٗ سای ٌیشی ؿشوت ٘ىشد‪ ٜ‬اػت ‪ ٚ‬اص‬ ‫ایٗ س‪ ،ٚ‬ث‪ ٝ‬لغؼ‪ٙ‬بٔ‪ٛٔ ٝ‬سد ٘ظش ٘‪ ٝ‬سای ٔ‪ٙ‬فی داد‪ ٜ‬اػات ‪٘ ٚ‬ا‪ٝ‬‬ ‫ٔالجت‪.‬حبجیالسی اظ‪ٟ‬بس داؿت‪ :‬جٕ‪ٟ‬ا‪ٛ‬سی اػاالٔای ایاشاٖ‬ ‫اػبػب ٔ‪ٛ‬ج‪ٛ‬دیتی ث‪٘ ٝ‬بْ اػشائیُ سا ث‪ ٝ‬سػٕیت ٕ٘ی ؿا‪ٙ‬ابػاذ‬ ‫و‪ ٝ‬ثخ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ث‪ ٝ‬لغؼ‪ٙ‬بٔ‪ ٝ‬اؽ سای ٔ‪ٙ‬فی یب ٔالجت ثذ‪ٞ‬اذ ‪ِ ٚ‬ازا‬ ‫‪‬‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪-‬یه ػض‪ ٛ‬وٕیؼی‪ ٖٛ‬ػٕشاٖ ٔجّغ ؿ‪ٛ‬سای اػالٔی‪ ،‬تبویذ وشد‪ :‬أش‪ٚ‬ص ثب٘ه ‪ٞ‬اب دس‬ ‫ػ‪ٛ‬د‪ٞ‬ی ثشای جزه ػشٔبی‪ٔ ٝ‬شدْ ‪ ٚ‬یب اخز ػ‪ٛ‬د تؼ‪ٟ‬یالت اص ٔشدْ ثب ‪ ٓٞ‬ث‪ ٝ‬سلبثت پشداخت‪ ٚ ٝ‬ایاٗ أاش‬ ‫ؿبئج‪ ٝ‬سث‪ٛ‬ی ث‪ٛ‬دٖ دس ػیؼتٓ ثب٘ىی سا ایجبد وشد‪ ٜ‬اػت ‪ ٚ‬ایٗ ػیؼتٓ ثبیذ اکالح ؿ‪ٛ‬د‪.‬وٕبَ ػاّایا ا‪ٛ‬س‬ ‫خ‪ٙ‬ىذاسی ثیبٖ وشد‪ :‬یىی اص ٔـىالت ػذیذ‪ ٜ‬أش‪ٚ‬ص جبٔؼ‪ ٝ‬ثحث التلبدی اػت ‪ ٚ‬دس ٔم‪ٔ ِٝٛ‬ـىالت‬ ‫التلبدی ٔ‪ِٛ‬ف‪ٞ ٝ‬بی صیبدی اثشٌزاس ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ؛ یىی اص ایٗ ٔ‪ِٛ‬ف‪ٞ ٝ‬ب ثحث جٕغ ا‪ٚ‬سی ٘مذی‪ٍٙ‬ای ‪ ٚ‬پا‪َٛ‬‬ ‫‪ٞ‬بی ػشٌشداٖ دس ػغح جبٔؼ‪ ٝ‬اػت و‪ ٝ‬ثب٘ه ‪ٚ‬ظیف‪ ٝ‬داسد ٘مذی‪ٍٙ‬ی دس جبٔؼ‪ ٝ‬سا جٕغ ا‪ٚ‬سی وشد‪ ٜ‬تاب‬ ‫ٔ‪ٙ‬جش ث‪ ٝ‬ت‪ٛ‬سْ صایی ٘ـ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ادأ‪ ٝ‬داد‪ٔ :‬تبػفب٘‪ ٝ‬ثب٘ه ‪ٞ‬ب ایٗ ٘مذی‪ٍٙ‬ی سا ث‪ ٝ‬ػٕت حُ ٔـىالت جبٔؼ‪ ٝ‬ػ‪ٛ‬ق ٕ٘ی د‪ٙٞ‬ذ‪ٔ ،‬االاال‬ ‫یىی اص ٔـىالت أش‪ٚ‬ص جبٔؼ‪ ٝ‬ثحث ٔؼىٗ یب پش‪ٚ‬ط‪ٞ ٜ‬بی ػٕشا٘ی اػت و‪ ٝ‬ثب٘ه ‪ٞ‬ب ثبیذ ایٗ ٘مذی‪ٍٙ‬ی‬ ‫ػشٌشداٖ سا جٕغ ا‪ٚ‬سی ‪ ٚ‬دس ایٗ ح‪ٛ‬ص‪ٞ ٜ‬ب ‪ٞ‬ذف ٌزاسی و‪ٙٙ‬ذ‪ .‬اِجت‪ ٝ‬دس ایٗ ح‪ٛ‬ص‪ٚ ٜ‬صاست الاتالابد‬ ‫ػّٕىشد ضؼیفی داؿت‪ ٝ‬اػت‪ٕ٘.‬بی‪ٙ‬ذ‪ٔ ٜ‬شدْ لبئٕـ‪ٟ‬ش دس ٔجّغ ؿ‪ٛ‬سای اػالٔی‪ ،‬تلشیح وشد‪ :‬دیذ‪ٔ ٜ‬ای‬ ‫ؿ‪ٛ‬د و‪٘ ٝ‬مذی‪ٍٙ‬ی ‪ٞ‬ب یىجبس‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ػٕت ػى‪ ٝ‬یب دالس ٌؼیُ پیذا وشد‪ ٚ ٜ‬ثب افضایؾ تمبضب لایإات سا دس‬ ‫ثبصاس افضایؾ ٔی د‪ٞ‬ذ و‪ ٝ‬ایٗ أش اػیت جذی ث‪ ٝ‬التلبد ‪ٚ‬اسد ٔی و‪ٙ‬ذ‪ .‬ثب٘ه ‪ٞ‬ب ‪ٚ‬ظیف‪ ٝ‬داس٘ذ و‪ ٝ‬ایاٗ‬ ‫٘مذی‪ٍٙ‬ی سا و‪ٙ‬تشَ وشد‪ ٚ ٜ‬دس ج‪ٟ‬ت سؿذ ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬ػؼ‪ ٝ‬التلبدی وـ‪ٛ‬س اص اٖ اػتفبد‪ ٜ‬و‪ٙٙ‬ذ ‪ِٚ‬ی ٔتبػفاب٘ا‪ٝ‬‬ ‫دس چ‪ٙ‬ذ ػبَ اخیش ایٗ ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع ٔحمک ٘ـذ‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫‪ٚ‬صیش أ‪ٛ‬س خبسج‪ ٝ‬ایشاٖ ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ ثب اػاالْ‬ ‫أبدٌی ایشاٖ ثشای ثشٌضاسی وٕیاؼایا‪ٖٛ‬‬ ‫ٔـتاشن الاتالابدی د‪ ٚ‬وـا‪ٛ‬س‪ ،‬اثاشاص‬ ‫أیذ‪ٚ‬اسی وشد و‪ ٝ‬ایاٗ أاش ثا‪ ٝ‬ص‪ٚ‬دی‬ ‫ٔحمک ؿ‪ٛ‬د‪ٚ.‬ی ث‪ٚ ٝ‬ضؼیت ثاحاشا٘ای دس‬ ‫یٕٗ ٘یض اؿبس‪ ٜ‬وشد‪ ٚ ٜ‬تلشیح واشد وا‪ٝ‬‬ ‫جٕ‪ٟٛ‬سی اػالٔی ایشاٖ اص ‪ٞ‬اش تاالاؿای‬ ‫ج‪ٟ‬ت سفغ ٔحبکش‪ ٚ ٜ‬پبیبٖ دادٖ ث‪ ٝ‬ج‪ًٙ‬‬ ‫حٕبیت ٔیو‪ٙ‬ذ‪.‬دس ادأ‪ ٝ‬أیشػجذاِّ‪ٟ‬یبٖ ثاب‬ ‫اؿبس‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ایٗو‪ٌ ٝ‬فت ‪ٌٞٛٚ‬ب ثشای سفغ تحشیٓ‪ٞ‬ب ػّی‪ ٝ‬ایشاٖ اص ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬دس ‪ٚ‬یاٗ‬ ‫اغبص ٔی ؿ‪ٛ‬د‪ ،‬تاویذ وشد و‪ ٝ‬ایشاٖ ثشای سػیذٖ ث‪ ٝ‬یه ت‪ٛ‬افک خا‪ٛ‬ه ‪ ٚ‬فا‪ٛ‬سی‬ ‫أبد‪ ٚ ٜ‬جذی اػت‪ ،‬أب دس ػیٗ حبَ ٘ؼجت ث‪ ٝ‬سفتبس أشیىب ثیاػتٕبد اػت‪ٚ.‬صیاش‬ ‫أ‪ٛ‬س خبسج‪ ٝ‬ایشاٖ ثب اؿبس‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬أشیىب اص یىؼ‪ ٛ‬خ‪ٛ‬د سا ػالل‪ٙٔ ٝ‬ذ ث‪ ٝ‬ثبصٌـت‬ ‫ث‪ ٝ‬ثشجبْ ٔی خ‪ٛ‬ا٘ذ ‪ ٚ‬اص ػ‪ٛ‬ی دیٍش ظشف چ‪ٙ‬ذ ‪ٞ‬فتا‪ٌ ٝ‬ازؿاتا‪ ٝ‬دس د‪ٔ ٚ‬اشحّا‪ٝ‬‬ ‫تحشیٓ‪ٞ‬بیی سا ػّی‪ ٝ‬اؿخبف ‪ ٚ‬ؿشوت‪ٞ‬بی ایشا٘ی ‪ٚ‬ضغ وشد‪ ،ٜ‬تلشیح واشد وا‪ٝ‬‬ ‫سفتبس ٔت‪ٙ‬بلض أشیىب یىی اص ٔ‪ٛ‬ا٘غ اکّی دس ٔزاوشات اػت‪.‬‬ ‫دػت ‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬یٗ ثشخی اص ‪ٕٞ‬ؼبی‪ٞ ٝ‬ب ثب أشیىب ٘ـبٖ ٔی د‪ٞ‬ذ ٔـىُ وبس جابی دیاٍاشی‬ ‫اػت‪ ،‬ثبیذ دس تلٕیٕبت ٔبٖ ثبصٍ٘شی ‪ ٚ‬تؼذیُ و‪ٙ‬یٓ‪ .‬د‪ ٚ‬وـ‪ٛ‬س ‪ٚ‬یت‪ٙ‬بْ ‪ ٚ‬وبٔج‪ٛ‬ج سا ثجی‪ٙ‬یذ‪،‬‬ ‫ػ‪ٍٙ‬یٗ تشیٗ ج‪ٞ ًٙ‬ب سا ثب أشیىب داؿت‪ٙ‬ذ ‪ٌٛ ٚ‬ؽ ث‪ ٝ‬حشفؾ ٕ٘ی د‪ٙٞ‬ذ أب د‪ٞ ٜ‬ب ٔیّایابسد‬ ‫دالس اج‪ٙ‬بع ایٗ د‪ ٚ‬وـ‪ٛ‬س ث‪ ٝ‬اس‪ٚ‬پب ٔی س‪ٚ‬د‪.‬‬ ‫دثیشوُ ػبثک او‪ ٛ‬دس پبیبٖ خبعش ٘ـبٖ وشد‪ :‬اٌش ثخ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ او‪ ٛ‬سا فؼبَ و‪ٙ‬یآ ‪ ٚ‬ػایابػات‬ ‫خبسجی ‪ ٚ‬تجبست خبسجی ٔبٖ سا س‪٘ٚ‬ک د‪ٞ‬یٓ ثبیذ ث‪ٛ٘ ٝ‬ع سفتبس اػتذاَ ٌشایب٘‪ ٝ‬ثشػیٓ‪ٍٔ .‬ش‬ ‫دس د‪ٚ‬س‪ ٜ‬سیبػت جٕ‪ٟٛ‬سی احٕذی یب س‪ٚ‬حب٘ی ٕ٘ی خ‪ٛ‬اػتیٓ ایٗ وبس‪ٞ‬ب سا ا٘اجابْ د‪ٞ‬ایآ‪،‬‬ ‫او‪ ٖٛٙ‬و‪ ٝ‬أبس ٔمبثُ چـٓ ٔبٖ اػت عی ‪ 61‬ػبَ چ‪ ٝ‬وبس وشدیٓ؟ اِجت‪ ٝ‬تاب حاذ‪ٚ‬دی دس‬ ‫د‪ٚ‬س‪ ٜ‬البی خبتٕی ‪ٔ ٚ‬شح‪ٞ ْٛ‬بؿٕی سفؼ‪ٙ‬جب٘ی ؿشایظ ث‪ٟ‬تش ث‪ٛ‬د ‪ِٚ‬ی تب ‪ٚ‬لتی ػیبػت ‪ٞ‬ب ثش‬ ‫ٔج‪ٙ‬بی ٍ٘ب‪ ٜ‬ػخت ایذئ‪ِٛٛ‬طیه ثبؿذ جبیٍب‪ٔ ٜ‬بٖ خیّی س‪٘ٚ‬ک پیذا ٕ٘ی وا‪ٙ‬اذ‪ ،‬ثاب تاغایایاش‬ ‫س‪ٚ‬یىشد ‪ٞ‬ب س‪٘ٚ‬ک ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬ػؼ‪ ٝ‬ث‪ٚ ٝ‬ج‪ٛ‬د ٔی ایذ ‪ ٚ‬ػشٔبی‪ٌ ٝ‬زاسی ‪ٞ‬ب افضایؾ پیذا ٔیو‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ٍاردات خَدرٍی دست دٍم تَّیی‬ ‫بِ هزدم است‬ ‫الصْ اػت سئیغ ٘ـؼت ث‪ ٝ‬ػفیش سطیٓ ک‪ٟ‬ایا‪٘ٛ‬ایاؼاتای دس‬ ‫خل‪ٛ‬ف ایٗ ثی دلتی ٔؼخش‪ ٜ‬تزوش د‪ٞ‬ذ‪.‬سایضٖ ٕ٘بی‪ٙ‬اذٌای‬ ‫ایشاٖ دس ػبصٔبٖ ُّٔ ٔتحذ ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ ٌفت‪ :‬ػال‪ ٜٚ‬ثاش ایاٗ‬ ‫اؿتجب‪ٔ ٜ‬ضحه‪ ،‬ثبیذ ٌفت ٔتبػفب٘‪ ٝ‬ثابس دیاٍاش یاىای اص‬ ‫ؿشوت و‪ٙٙ‬ذٌبٖ دس ٘ـؼت‪ٚ ،‬لت اسصؿٕا‪ٙ‬اذ وـا‪ٛ‬س‪ٞ‬ابی‬ ‫ػض‪ ٛ‬سا ٌشفت ‪ ٚ‬تالؽ وشد تب ثب ػ‪ٛ‬ء اػتافابد‪ ٜ‬اص فضابی‬ ‫وٕیت‪ ٝ‬د‪ ٚ ْٚ‬عشح ات‪ٟ‬بٔبت ثی پبی‪ ٚ ٝ‬اػابع ‪ ٚ‬ادػاب‪ٞ‬ابیای‬ ‫ػشاػش وزه ‪ ٚ‬دس‪ٚ‬ؽ‪ ،‬کاجاش ٘إابیا‪ٙ‬اذٌابٖ وـا‪ٛ‬س‪ٞ‬اب سا‬ ‫ثیبصٔبیذ‪.‬دی ّٕبت جٕ‪ٟٛ‬سی اػالٔی ایشاٖ خغبه ث‪ ٝ‬سئایاغ‬ ‫ایٗ ٘ـؼت اص ا‪ ٚ‬خ‪ٛ‬اػت ث‪ ٝ‬ایٗ سطیٓ تزوش د‪ٞ‬ذ ‪ٌ ٚ‬افات‪:‬‬ ‫اص ؿٕب ٔی خ‪ٛ‬ا‪ ٓٞ‬ث‪ ٝ‬ا٘‪ٟ‬ب ثٍ‪ٛ‬ییذ اثتذا ػ‪ٛٙ‬اٖ دػاتا‪ٛ‬س وابس‬ ‫٘ـؼت سا ثب دلت ثخ‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬اظ‪ٟ‬بساتـبٖ سا ث‪ٛٔ ٝ‬ض‪ٛ‬ع ‪ٞ‬ابی‬ ‫ٔ‪ٛ‬سد ثشسػی ٔحذ‪ٚ‬د و‪ٙٙ‬ذ ‪ ٚ‬ثا‪ ٝ‬جابی ‪ٞ‬اذس دادٖ ‪ٚ‬لات‬ ‫اسصؿٕ‪ٙ‬ذ ٔب ‪ ٚ‬تالؽ ثشای ػ‪ٛ‬ء اػتفبد‪ ٜ‬اص ایاٗ ٘ـاؼات ثاب‬ ‫ا‪ٕٞ‬یت‪ ،‬پبػخٍ‪ٛ‬ی ٔؼ‪ِٚٛ‬یت ‪ٞ‬بی ٘ابؿای اص الاذأابت ‪ٚ‬‬ ‫ج‪ٙ‬بیبت ؿشْ ا‪ٚ‬س خ‪ٛ‬د دس ح‪ٛ‬ص‪ٕٞ ٜ‬یٗ ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع ٔ‪ٛ‬سد ثحاث‬ ‫ثبؿ‪ٙ‬ذ‪ .‬ایٗ دی ّٕبت جٕ‪ٟٛ‬سی اػالٔی ایشاٖ دس ػبصٔبٖ ُّٔ‬ ‫دسػیٗ حبَ خبعش ٘ـبٖ وشد‪ :‬ات‪ٟ‬بٔبت پ‪ٛ‬چ ٔغشح ؿاذ‪ ٜ‬دس‬ ‫ایٗ ٘ـؼت‪ ،‬ا٘مذس ثی پبی‪ ٚ ٝ‬اػبع ‪ ٚ‬غیشٔشتجظ ثب ٔ‪ٛ‬ضا‪ٛ‬ع‬ ‫ثحث اػت و‪ ٝ‬حاتای اسصؽ ٘اذاسد ثا‪ ٝ‬خا‪ٛ‬د صحإات‬ ‫پبػخٍ‪ٛ‬یی د‪ٞ‬یٓ‪.‬‬ ‫فش‪ٍٙٞ‬ی جذا و‪ٙ‬ذ‪ٚ.‬ی تلشیح‬ ‫وشد‪ٔ :‬شدْ تىی‪ٌ ٝ‬ب‪ ٜ‬وـ‪ٛ‬س٘ذ‪،‬‬ ‫دسحبِی و‪ٔ ٝ‬اب اٖ ‪ٞ‬اب سا ثاب‬ ‫دػت‪ٝ‬ث‪ٙ‬ذی‪ٞ‬بی ٔختّاف جاذا‬ ‫وشد‪ ٜ‬ایٓ‪ .‬ثبیذ ثذا٘یٓ س‪ٚ‬یىاشد‬ ‫فش‪ٙٞ‬اٍای ثا‪ ٝ‬حاُ ٔؼابئاُ‬ ‫استجبعی ثب ایٗ ٌش‪ٜٚ‬ث‪ٙ‬اذی ‪ٞ‬اب‬ ‫٘ذاسد‪ .‬اٌش ػذَ ‪ ٚ‬ػاماُ دس‬ ‫ٔتٗ ا٘مالثیٍشی ٘جابؿاذ‪ ،‬اٌاش‬ ‫ا٘ؼبٖ‪ٞ‬ب حشٔت ٘ذاؿت‪ ٝ‬ثبؿ‪ٙ‬ذ‪ ،‬اٌش ٔب ث‪ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ٔذیشی ػیبػی حشف‪ٞ‬بی ػیبػی ‪ٚ‬‬ ‫ثب‪ٚ‬س‪ٞ‬بی ٔختّف ٔشدْ سا ٘ زیشیٓ‪ ،‬دس ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ػبت ّٔی ث‪ٝ‬ػٕت ثی‪ٛٞ‬یتی ٔای س‪ٚ‬د‬ ‫‪ ٚ‬فش‪ ًٙٞ‬ثشای جبٔؼ‪ ٝ‬ثیاسصؽ ٔیؿ‪ٛ‬د‪.‬لبِیجبف ادأ‪ ٝ‬داد ٘ىبتی و‪ٛ٘ ٝ‬یؼ‪ٙ‬ذٌبٖ ‪ٚ‬‬ ‫ؿؼشای ٔحتشْ حبضش دس جّؼ‪ ٝ‬ثیبٖ وشد٘ذ حمیمتبً ثشای ٔٗ حب‪ٚ‬ی ٔغبِت ثؼایابس‬ ‫اسصؿٕ‪ٙ‬ذ ث‪ٛ‬د و‪ ٝ‬ضش‪ٚ‬سی اػت دس ػشکۀ لب٘‪ٌٖٛ‬زاسی ث‪ ٝ‬اٖ‪ٞ‬ب ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬و‪ٙ‬یٓ‪ .‬ثابیاذ‬ ‫ػبص‪ٚ‬وبس ٔـخق ٔـبسوت اکحبه فش‪ ًٙٞ‬دس فشای‪ٙ‬ذ ػیبػتٌزاسی فش‪ٍٙٞ‬ای‬ ‫ٔـخق ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪-‬سییغ وٕیؼی‪ٖٛ‬‬ ‫ک‪ٙ‬بیغ ‪ٔ ٚ‬ؼبدٖ ٔجّاغ ؿا‪ٛ‬سای‬ ‫اػااالٔاای‪ٚ ،‬اسدات خاا‪ٛ‬دس‪ٚ‬ی‬ ‫دػت د‪ ْٚ‬سا ت‪ٞٛ‬یٗ ث‪ٔ ٝ‬اشدْ ‪ٚ‬‬ ‫ضشس ث‪ ٝ‬ت‪ِٛ‬یذ دا٘ؼت ‪ٌ ٚ‬افات‪:‬‬ ‫‪ٚ‬صاستخب٘‪ٞ ٝ‬ابی کإات‪ ،‬سا‪ٚ ٜ‬‬ ‫ؿ‪ٟ‬شػبصی ‪ ٚ‬وـ‪ٛ‬س تب ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ذ‪ٜ‬‬ ‫ثؼت‪ ٝ‬پیـ‪ٟٙ‬بدی ٔشث‪ٛ‬ط ث‪ٛ٘ ٝ‬ػبصی‬ ‫٘ب‪ٌٚ‬بٖ حُٕ ‪٘ ٚ‬مُ ػٕا‪ٔٛ‬ای سا‬ ‫دس اختیبس وٕیؼی‪ ٖٛ‬ک‪ٙ‬بیغ ‪ٔ ٚ‬ؼبدٖ لشاس ٔید‪ٙٞ‬ذ‪ .‬ػضت اِا‪ ٝ‬اواجاشی‬ ‫تبالسپـتی ثب تـشیح ٘ـؼت وٕیؼی‪ ٖٛ‬ک‪ٙ‬بیغ ‪ٔ ٚ‬ؼبدٖ ٔجّغ ؿا‪ٛ‬سای‬ ‫اػالٔی ث‪ ٝ‬خجشٍ٘بساٖ ٌفت‪ :‬دس جّؼ‪ ٝ‬أش‪ٚ‬ص ‪ٚ‬ضؼیت ٘ب‪ٌٚ‬بٖ حُٕ ‪ٚ‬‬ ‫٘مُ ػٕ‪ٔٛ‬ی یؼ‪ٙ‬ی ات‪ٛ‬ث‪ٛ‬ع دس‪ ٖٚ‬ؿ‪ٟ‬اشی‪ ،‬اتا‪ٛ‬ثا‪ٛ‬ع ثاش‪ ٖٚ‬ؿا‪ٟ‬اشی‪،‬‬ ‫ٔی‪ٙ‬یث‪ٛ‬ع‪ ،‬وبٔی‪ ٚ ٖٚ ،ٖٛ‬وـ‪ٙ‬ذ‪ٞ ٜ‬ب ثب حض‪ٛ‬س ػّی ٘یىضاد٘بیت سییاغ‬ ‫ٔجّغ ‪ٕ٘ ٚ‬بی‪ٙ‬ذٌبٖ خ‪ٛ‬دس‪ٚ‬ػبصاٖ‪ٚ ،‬صاستخب٘‪ٞٝ‬بی ک‪ٙ‬ؼت‪ٔ ،‬اؼاذٖ ‪ٚ‬‬ ‫تجبست‪ ،‬سا‪ ٚ ٜ‬ؿ‪ٟ‬شػبصی‪ ،‬وـ‪ٛ‬س ‪ ...ٚ‬ثشسػی ؿذ‪.‬‬ ‫سییغ وٕیؼی‪ ٖٛ‬ک‪ٙ‬بیغ ‪ٔ ٚ‬ؼبدٖ ٔجّغ ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬د‪ِٚ‬ت د‪ٚ‬اصد‪ٞ‬آ‬ ‫اجبص‪ٚ ٜ‬اسدات خ‪ٛ‬دس‪ٞٚ‬بی ػ‪ٍٙ‬یٗ دػت د‪ ْٚ‬سا داد و‪ ٝ‬ا٘تظبس ٔیس‪ٚ‬د‬ ‫د‪ِٚ‬ت ػیضد‪ ٓٞ‬اص ایٗ الذاْ جّ‪ٌٛ‬یشی و‪ٙ‬ذ‪ ،‬افض‪ٚ‬د‪ :‬دس جّاؼا‪ ٝ‬أاش‪ٚ‬ص‬ ‫ت‪ِٛ‬یذو‪ٙٙ‬ذٌبٖ اػالْ وشد٘ذ دس ک‪ٛ‬ست تبٔیٗ ٔ‪ٙ‬بثغ ٔابِای‪ ،‬تا‪ٛ‬ا٘ابیای‬ ‫ت‪ِٛ‬یذ ات‪ٛ‬ث‪ٛ‬ع‪ ،‬وبٔی‪ ،ٖٛ‬وـ‪ٙ‬ذ‪ ...ٚ ٜ‬سا داس٘ذ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی اضبف‪ ٝ‬وشد‪ :‬دس ایٗ ؿشایظ ا٘تظبس ٔیس‪ٚ‬د د‪ِٚ‬ت ثب ثش٘ابٔا‪ ٝ‬سیاضی‬ ‫ٔ‪ٙ‬بػت ‪ ٚ‬الذأبت ف‪ٛ‬سی ٘یبص وـ‪ٛ‬س ث‪ٛ٘ ٝ‬ػبصی ٘ب‪ٌٚ‬بٖ حُٕ ‪٘ ٚ‬مُ سا‬ ‫ثشعشف و‪ٙ‬ذ تب ثب تحمک ایٗ ٔ‪ ٟٓ‬اص یه ػ‪ ٛ‬ػبص‪ٚ‬وبسی ثشای تم‪ٛ‬یات‬ ‫ت‪ِٛ‬یذو‪ٙٙ‬ذٌبٖ ‪ ٚ‬تبٔیٗ ٔ‪ٙ‬بثغ ٔبِی ٔ‪ٛ‬سد٘یبص اٖ‪ٞ‬ب فاشا‪ٞ‬آ ؿا‪ٛ‬د ‪ ٚ‬اص‬ ‫ػ‪ٛ‬ی دیٍش ٔىب٘یؼٕی پیؾثی‪ٙ‬ی ؿ‪ٛ‬د و‪ ٝ‬سا٘‪ٙ‬ذٌبٖ ثت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ خ‪ٛ‬دس‪ٞٚ‬بی‬ ‫ػ‪ٍٙ‬یٗ سا ث‪ ٝ‬ساحتی خشیذاسی و‪ٙٙ‬ذ ‪ ٚ‬دس ٔضیم‪ ٝ‬لشاس ٍ٘یش٘ذ‪.‬‬ ‫اصفزی‪ :‬طزح صیاًت اس حقَق عاهِ در هقابل‬ ‫حیَاًات هضز در اٍلَیت کار هجلس ًیست‬ ‫ػااش‪ٚ‬یااغ خااجااشی‪ -‬یااىاای اص‬ ‫أضبو‪ٙٙ‬ذٌبٖ عشح کیاب٘ات اص‬ ‫حم‪ٛ‬ق ػبٔ‪ ٝ‬دس ٔمبثُ حیا‪ٛ‬ا٘ابت‬ ‫ٔضش ‪ ٚ‬خغش٘بن ثب ثیبٖ ایٗ وا‪ٝ‬‬ ‫ایااٗ عااشح دس ا‪ِٚ‬اا‪ٛ‬یاات واابس‬ ‫ٔجّغ ٘یؼت‪ٌ ،‬فت‪ :‬تب صٔاب٘ای‬ ‫و‪ٔ ٝ‬ـىالت ٔشث‪ٛ‬ط ث‪ ٝ‬واب‪ٞ‬اؾ‬ ‫اسصؽ پ‪ّٔ َٛ‬ی‪ ،‬ثیىبسی‪ٌ ،‬شا٘ی‪ ،‬ت‪ٛ‬سْ ‪ٔ ٚ‬ؼىٗ حُ ٘ـا‪ٛ‬د ٔاب ػاشاؽ‬ ‫چ‪ٙ‬یٗ عشح‪ٞ‬بیی ٕ٘ی س‪ٚ‬یٓ‪ٔ.‬حٕذحؼٗ اکفشی ٌفت‪ٔ :‬جّغ ثیؾ اص‬ ‫‪ ۰۱۱‬عشح سا دس ٘‪ٛ‬ثت ثشسػی داسد؛ اص ح‪ٛ‬ص‪ٜٞ‬بی التلبدی‪ ،‬فش‪ٙٞ‬اٍای‪،‬‬ ‫اجتٕبػی ٌشفت‪ ٝ‬تب ٔؼبئُ ٔختّف‪ٕ٘ .‬بی‪ٙ‬ذٌبٖ ‪ ٓٞ‬دس ػشوـی ‪ٞ‬بیی وا‪ٝ‬‬ ‫اص ح‪ٛ‬ص‪ٜٞ‬بی ا٘تخبثی‪ٔ ٝ‬ی و‪ٙٙ‬ذ ‪ ٚ‬استجبعی و‪ ٝ‬ثب ٔشدْ داس٘اذ‪ ،‬خا‪ٛ‬اػاتا‪ٝ‬‬ ‫‪ٞ‬بیی اص ا٘‪ٟ‬ب ٔغشح ٔیؿ‪ٛ‬د ‪ٔ ٚ‬ـىالتی ثیبٖ ٔی ؿ‪ٛ‬د‪ .‬دس ‪ٕٞ‬یٗ ساػاتاب‬ ‫ٕ٘بی‪ٙ‬ذٌبٖ ثب وبسٌش‪ٞ ٜٚ‬بی خ‪ٛ‬د جّؼبتی ثشٌضاس ٔیو‪ٙٙ‬ذ ‪ ٚ‬دس ٘‪ٟ‬ابیات‬ ‫ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع سا دس لبِت ػ‪ٛ‬اَ‪ ،‬تزوش یب عشح ٔغشح ٔیوا‪ٙ‬ا‪ٙ‬اذ‪ٚ.‬ی افاض‪ٚ‬د‪:‬‬ ‫ای‪ٙ‬غ‪ٛ‬س ٘یؼت و‪ ٝ‬ثٍ‪ٛ‬ییٓ ایٗ ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع دس حبَ حابضاش ا‪ِٚ‬ا‪ٛ‬یات داسد‪.‬‬ ‫چ‪ٙ‬یٗ چیضی دس ا‪ِٛٚ‬یت ٘یؼت ‪ ٚ‬جض‪ ٚ‬عشح ‪ٞ‬بی ػبدی اػات وا‪ ٝ‬دس‬ ‫دػت‪ٛ‬س وبس ٔجّغ لشاس ٌشفت‪ ٝ‬اػت‪ٔ .‬ؼبئّی ٔالُ ٔؼابئاُ الاتالابدی‪،‬‬ ‫اؿتغبَ‪ ،‬ثیىبسی ‪ٌ ٚ‬شا٘ی دس ا‪ِٛٚ‬یت وبس ٔبػت ‪ ٚ‬چ‪ٙ‬یٗ چیضی ا‪ِٛٚ‬یت‬ ‫٘ذاسد‪ .‬ایٗ عشح ‪ ٓٞ‬جض‪ ٚ‬عشح ‪ٞ‬بیی اػت و‪ ٝ‬اص ٔجبِغ لاجاُ ثا‪ٛ‬د‪ٚ ٜ‬‬ ‫ٕ٘بی‪ٙ‬ذٌبٖ أضب جٕغ وشد‪ ٜ‬ا٘ذ ‪ ٚ‬اٖ سا دس دػت‪ٛ‬س وبس ٌزاؿت‪ٙ‬ذ‪ .‬چیضی‬ ‫٘یؼت و‪ ٝ‬ثٍ‪ٛ‬ییٓ لشاس اػت فشدا ٔجّغ ث‪ ٝ‬ایٗ ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع سػیذٌی و‪ٙ‬اذ‬ ‫ثّى‪ ٝ‬عشحی ت‪ٟ‬ی‪ ٝ‬ؿذ‪٘ ٚ ٜ‬یبص اػت و‪ ٝ‬لب٘‪٘ٛ‬ی دس ایٗ صٔی‪ٚ ٝٙ‬ج‪ٛ‬د داؿتا‪ٝ‬‬ ‫ثبؿذ ‪ِٚ‬ی ا‪ِٛٚ‬یت ٘ذاسد‪.‬ػض‪ ٛ‬وٕیؼی‪ ٖٛ‬أ‪ٛ‬س داخّی وـ‪ٛ‬س ‪ ٚ‬ؿا‪ٛ‬سا‪ٞ‬اب‬ ‫ادأ‪ ٝ‬داد‪ :‬عشح کیب٘ت اص حم‪ٛ‬ق ػبٔ‪ ٝ‬دس ٔمابثاُ حایا‪ٛ‬ا٘ابت ٔضاش ‪ٚ‬‬ ‫خغش٘بن ٔالُ ػبیش عشح ‪ٞ‬بی ػبدی دس ٘‪ٛ‬ثت لشاس داسد ‪ٕٞ‬چا‪ٙ‬ابٖ وا‪ٝ‬‬ ‫‪ 1۱۱‬تب ‪ ۰۱۱‬عشح دس ٘‪ٛ‬ثت ثشسػی اػت ‪ ٚ‬ثؼیذ ٔی دا٘ٓ اکالً دس ایاٗ‬ ‫ٔجّغ ث‪ ٝ‬اٖ ٘‪ٛ‬ثت ثشػذ‪.‬‬ صفحه 2 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫*پنجشنبه‬ ‫* ‪4‬اذر‬ ‫* ‪ 52‬نوامبر‬ ‫* ‪01‬ربیع الثانی‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪2130 :‬‬ ‫* اوتوزبیرایکینجی ایل‬ ‫االًیبی تطویِ ثطلطاض هیضَز‬ ‫ ‬ ‫ذط پطٍاظی تجطیع ‪ -‬‬ ‫‪0411‬‬ ‫‪5150‬‬ ‫‪0441‬‬ ‫* صفحه ‪1‬‬ ‫‪‬‬ ‫استانها‬ ‫ػشٍیغ خجشی ‪ -‬ساهیی ارسی گفت‪ :‬ایی پشٍاص ثب َّاپایاوابی ‪ ۰۲۳A‬ػابػات ‪ ۳۰:۲۰‬ثابهاذاد‬ ‫سٍصّبی ؿٌجِ ٍاسد فشٍدگبُ تجشیض خَاّذ ؿذ ٍ پغ اص یک ػبػت ثِ هقلذ االًایاب ( فاشٍدگابُ‬ ‫قبهی پبؿب) پشٍاص خَاّذ کشد‪ٍ.‬ی خبًشًـبى کشد‪ :‬پغ اص اػتبًجَل (فشٍدگبُ ػبثیْب) هؼیش االًیب‬ ‫دٍهیی هقلذ ؿشکت َّاپیوبیی پگبػَع اص فشٍدگبُ تجشیض اػت کِ ًجق ثشًبهِ اػغم ؿاذُ اص‬ ‫‪ ۳۰‬ارس هبُ اغبص خَاّذ ؿذ‪ .‬ؿشکت َّپیوبیی پگبػَع تشکیِ اص ‪ ۳۱‬اثبى هبُ اهؼبل اقاذام ثاِ‬ ‫ثشقشاسی پشٍاص دس هؼیش تجشیض ‪ -‬اػتبًجَل کشدُ اػت‪ّ.‬ن اکٌَى پشٍاصّبی فاشٍدگابُ تاجاشیاض دس‬ ‫هؼیشّبی خبسجی ثِ هقبکذ اػتبًجَل‪ ،‬اصهیش‪ ،‬ایشٍاى ٍ اًکبسا تَػی ؿشکت ّابی ّاَاپایاوابیای‬ ‫داخلی ٍ خبسجی ثشقشاس هی ثبؿذ‪.‬فشٍدگبُ ثیی الوللی ؿْیذ هذًی تجشیض دس ؿوبلغشه ؿْاشػاتابى‬ ‫تجشیض ٍ دس ػبل ‪ ۳۰۲۱‬ثب هبهَسیت اسائِ خذهبت فشٍدگبّی ‪ً ،‬بٍثشی ٍ َّاًَسدی جْت پزیاشؽ‬ ‫پشٍاصّبی داخلی ٍ ثیی الوللی ثِ هٌظَس حول ٍ ًقل هؼبفش ٍ ثبس ًشاحی ٍ احذاث ؿذُ اػات ٍ‬ ‫ثلَست ‪ ۲۲ ٍopen sky‬ػبػتِ ػولیبتی ثَدُ ٍ ثذلیل ٍاقغ ؿذى دسهشصٍ کشیذٍسّبی َّایای‬ ‫ثیی الوللی دس اسائِ خذهبت ًبٍثشی ‪ ،‬ساداس ٍ َّاًَسدی ثِ پشٍاصّبی داخلی ٍ ثیی الاوالالای ثاِ‬ ‫خلَف پشٍاصّبی ػجَسی ثیی الوللی )‪(over fly‬ثیـتش اص هجذاء ٍ کـَسّبی ػوَ اتاحابدیاِ‬ ‫اسٍپب ثِ هقلذ کـَسّبی اػیبیی جٌَه ؿشقی ٍ اػیبی هیبًِ ٍ ثبلؼکغ اًجبم هی ؿَد‪.‬‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪-‬ػشپشػت هاؼابًٍات اجاتاوابػای ٍ‬ ‫پیـگیشی اص ٍقاَع جاشم دادگؼاتاشی کال اػاتابى‬ ‫ارسثبیجبى ؿشقی گفت‪ :‬هاتابػافابًاِ هاَهاَع سفاغ‬ ‫هـکغت ًیشٍگبُ حشاستی تجشیض ٍ ثٌبه هَسد غفلت ٍ‬ ‫ثی تَجْی قشاس گشفتِ کِ دس کَست سفغ ًـذى فَسی هـکغت ًیشٍگبُ‪ ،‬اقذاهابت قابًاًَای الصم اص‬ ‫جولِ ثشخَسد قوبیی ثب ػبهغى اکلی ٍ ػٌذاالقتوب تؼٌیلی ًیشٍگبُ ثِ ػول خَاّذ اهذ‪.‬احوذ هاَقاشی‬ ‫اظْبس داؿت‪ :‬ثْبًِ هؼئَالى ًیشٍگبُ هجٌی ثش هلَثِ ًْبدّبی ثبالدػتی ثشای اػتفبدُ اص ػَخت هابصٍت‬ ‫پزیشفتٌی ًیؼت‪ ،‬چشا کِ ّیچ هشجؼی دس کـَس ایی اجبصُ سا ثِ خَد ًوی دّذ کِ ًبقن حقَ هشدم ٍ‬ ‫ثؼتشػبص ٍقَع جشم ثبؿذ‪ٍ.‬ی افضٍد‪ :‬هَهَع اػتفبدُ اص ػَخت هبصٍت حتی ثش فشم ایٌکِ ثاش اػابع‬ ‫دػتَسات ثبالدػتی ثشای تبهیی ًیشٍی ثش ‪ ،‬تَجیْی ثشای الَدگی َّا ًجَدُ ٍ حذاقل تشیی کبس تْیِ ٍ‬ ‫ًلت فیلتشّبی الصم ثَد کِ دس ایی هذت ثٌب ثِ ثْبًِ ّبی هتؼذد هَسد غفلت ٍاقغ گشدیذُ اػت ٍ ایای‬ ‫هؼبلِ هَسد قجَل هشاجغ قوبیی ًجَدُ ٍ هشاجغ ٍ افشاد هؼئَل ثبیذ پبػخگَ ثبؿٌذ ٍ دس کاَست ػاذم‬ ‫اسائِ تَهیحبت قبثل قجَل‪ ،‬ثٌش هقتوی جلَی اًتـبس الَدگی ٍ اداهاِ ٍقاَع جاشم سا خاَاّایان‬ ‫گشفت‪.‬ػشپشػت هؼبًٍت اجتوبػی ٍ پیـگیشی اص ٍقَع جشم دادگؼتشی کال اػاتابى اهابفاِ کاشد‪:‬‬ ‫هؼئَالى ریشثی ًیشٍگبُ ثبیذ پبػخگَ ثبؿٌذ چشا کِ ػلیشغن اًغع اص هَهَع ٍ ّوچٌیی ثب تاَجاِ ثاِ‬ ‫تزکشات ػبل ّبی گزؿتِ خَد سا هقیذ ثِ سػبیت هؼبیل صیؼت هحیٌی ًذاًؼتاِ ٍ دس حاَصُ ّابی‬ ‫هختلف ثبػج الَدگی صیؼت هحیٌی ؿذُ اًذ‪.‬هَقشی خبًشًـبى کشد‪ :‬ثب ػٌبیت ثِ ػذم توبیل ثِ سفاغ‬ ‫هـکل ٍ هتَقف کشدى ایی هَهَع ٍ ًجَد ثشًبهِ ای دقیق ثشای کبّؾ الَدگی دس ػبل ّبی گزؿاتاِ‬ ‫ثِ اتْبم الَدگی صیؼت هحیٌی پشًٍذُ قوبیی تـکیل ؿذُ اػت‪.‬‬ ‫هصطف ظیبز‪،‬احتوبل لطع ٍ افت فطبض گبظ ‬ ‫زض اضزثیل ضا ثیطتط هیوٌس‬ ‫ ‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪ -‬هذیشکل پذافٌذ غیش ػبهل اػتبًذاسی اسدثیل گفت‪:‬ثب‬ ‫تَجِ ثِ افضایؾ هلشف گبص دس کـَس ٍ اص جولِ اػتبى اسدثیل‬ ‫احتوبل قٌغ ٍ یب افت فـبس گبص دس فلل ػشهب ٍجَد داسد ٍ ثبیذ‬ ‫ؿْشًٍذاى ثِ کشفِ جَیی دس هلشف گبص تَجِ ٍیظُ داؿتِ ثبؿٌذ‪.‬‬ ‫ػلیشهب ػلیپَس افضٍد‪ :‬الصم اػت کِ ثشای تبهیی ػَخت جبیگضیی‬ ‫هشدم ثشای اػتفبدُ دس هَاقغ هشٍسی‪ ،‬اقذام الصم اص ػَی ؿَسای‬ ‫پذافٌذ غیش ػبهل ّوِ ؿْشػتبًْبی اػتبى کَست گیشد‪.‬اٍ گفت‪:‬تبهیی‬ ‫ّفت سٍصُ ػَخت جبیگضیی گبص ًجیؼی ّوِ دػتگبُ ّبی اجشایی ٍ‬ ‫ػبصهبًْب ثشای اػتفبدُ دس هَاقغ هشٍسی دس دػتَس کبس قشاس گشفتِ ٍ‬ ‫هؼئَالى ثشای دسیبفت ػَخت جبیگضیی اص ّن اکٌَى اقذام‬ ‫ػشٍیغ خجشی ‪-‬اػتبًذاس صًجبى ثبتبکیذ ثش لضٍم سکاذ‬ ‫ًبهحؼَع ثبصاس دس اػتبى گفت‪ :‬سکذ هٌاظان قایاوات‬ ‫کبالّبی اػبػی ٍ هَسد ًایابص هاشدم ثابیاذ اص ػاَی‬ ‫دػتگبُّبی هتَلی اهش اًجبم گیشد ٍ ایی ًظبستْب ثیؾ اص‬ ‫گزؿتِ افضایؾ خَاّذ یبفت‪ .‬هحؼی افـبسچی افاضٍد‪:‬‬ ‫ثٌبثشایی قبلت هتفبٍتی ثبیذ ثشای سکذ دقایاق ثابصاس ثاِ‬ ‫کبس گشفتِ ؿَد ٍ دس ایی هیبى ًظبست هذیشاى دس ایای‬ ‫ثخؾ ؿذت هی گیشد‪ٍ.‬ی اظْابس داؿات‪ :‬ثاب تاَجاِ‬ ‫ثِ اػغم سییغ ػبصهبى ثشًبهِ ٍ ثَدجِ کـَس دٍلت دس‬ ‫ػِ هبِّ گزؿتِ خلق پَل اًجابم ًاذادُ اػات ٍ تاَسم‬ ‫ًقٌِ ثِ ًقٌِ ًیض ًی ‪ ۲‬هبُ گزؿتِ کبّـی ثاَدُ اػات‬ ‫کِ ایی اتفب هجبسکی اػات‪.‬اػاتابًاذاس صًاجابى اداهاِ‬ ‫داد‪ :‬ایی هؼبلِ ثبیذ دس اػتبى ًیض ًوبیبى ثبؿاذ‪ ،‬ثاش ایای‬ ‫اػبع سفتبس تَسهی ثبیذ سکذ ؿَد‪ ،‬تب هـکلی ثِ ٍجَد‬ ‫ًیبیذ ٍ ایی هَهَع اّویت ثؼضایی داسد‪ٍ.‬ی ثب اؿبسُ ثاِ‬ ‫ایٌکِ دػتگبّْبی هتَلی اهش ثبیذ هؼتوش دس اهش ًظابست‬ ‫ثبصاس هـبسکت فؼبالًِ ای داؿتِ ثبؿٌذ‪ ،‬اظْبس داؿت‪ :‬ثش‬ ‫ایی هجٌب تَسم ًقٌِ ثِ ًقٌِ ‪ ۲‬هبُ گزؿاتاِ اػاتابى ًای‬ ‫جلؼِ ایٌذُ تَػی هؼبٍى اهَس اقتلبدی هٌشح ؿاذُ ٍ‬ ‫هَسد ثشسػی قشاس هی گیشد‪.‬افـبسچی دس ٍاکاٌاؾ ثاِ‬ ‫ػخٌبى ثشخی اص هؼئٍَالى دس ایی جؼالاِ هاجاٌای ثاش‬ ‫دؿَاسی احلبی قیوت حذٍد ‪ ۳۳۳‬قلن کبالی هلشفی‬ ‫هشدم ثِ دلیل کوجَد ًیشٍی ثبصسع گفت‪ :‬سفغ هـاکال‬ ‫کوجَد ًیشٍ ٍ هذیشیت ؿشایی ثب اسگبىّابی هاشثاًَاِ‬ ‫اػت ٍ هقذهبت احلبی قیوت اقغم اػبػی هشدم ثبیاذ‬ ‫فشاّن ؿَد‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫افعایص ثْطٍُضی ٍ هسیطیت اه ضٍیىطز ‬ ‫ ‬ ‫اصلی ًجبت زضیبچِ اضٍهیِ است‬ ‫ًیطٍگبُ حطاضتی تجطیع ٍ ثٌبه زض صَضت ‬ ‫ضفع ًطسى هطىالت پلوت هیضَز‬ ‫ ‬ ‫استبًساض‪ :‬لیوت وبالّبی اسبسی زض ظًجبى‬ ‫ثِ طَض هٌظن ضصس هیضَز‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ثبضّب زض تجطیع سبهبًسّی هیضًَس‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫فطٍضبى ٍ ٍاًت‬ ‫ ‬ ‫زست‬ ‫ػشٍیغ خجشی ‪ -‬هؼبٍى خذهبت ؿْشی ٍ اجشایی ؿْشداس تجشیض گفت‪ :‬دػتفشٍؿبى ٍ ٍاًتثابسّاب دس‬ ‫ػٌح ایی ؿْش ثب ّوکبسی هـتشک ؿْشداسی تجشیض‪ً ،‬یشٍی اًتظبهی ٍ پلیغ ساَّس ػبهبًذّی هیؿًَذ‪.‬‬ ‫هحوذسهب قشثبًیبى تجشیضی‪ ،‬افضٍد‪ :‬ایی اقذام دس ساػتبی پبػخگَیی ثِ هٌبلجبت ؿاْاشًٍاذاى ٍ دػاتاَس‬ ‫ؿْشداس تجشیض ثب پیؾثیٌی هحل خبکی ثِ هٌظَس سفغ ػذ هؼبثش ؿْش اجشا هیؿَد‪ٍ.‬ی اظاْابس داؿات‪ :‬اص‬ ‫اهشٍص ًیشٍّبی خذهبت ؿْشی هٌبًق دّگبًِ ؿْشداسی ثب ّوشاّی پلیغ ساّاَس ٍ هابهاَساى ًایاشٍی‬ ‫اًتظبهی ثب حوَس هیذاًی دس هٌبًق ؿْش ًؼجت ثِ اػوبل جشیوِ ٍ اثاغؽ اخاٌابسیاِ ثاِ ٍاًات ثابسّابی‬ ‫هیَُفشٍؿی اقذام کشدُ ٍ دس خلَف جوغاٍسی ػذ هؼجش ٍ حجتًبم دس ػبهبًِ ثبصاس جْت اػتقاشاس دس‬ ‫هحل اختلبف یبفتِ ثِ دػت فشٍؿبى‪ ،‬ػِ سٍص هْلت دادُ هی ؿَد‪.‬هؼبٍى خذهبت ؿاْاشی ٍ اجاشایای‬ ‫ؿْشداس تجشیض گفت‪ :‬اًغعسػبًی ٍ اثغؽ ثِ ٍاًتثبسّب‪ ،‬دػتفشٍؿبى ٍ ثؼبىگؼتشاى دس ّافاتاِ جابسی‬ ‫اجشا هی ؿَد ٍ اًغػبت الصم ثشای هشاجؼِ دػتفشٍؿبى ثِ هٌٌقِ ٍ حجت ًبم دس ػبهبًِ ثابصاس ثاِ اًابى‬ ‫اسایِ ؿذُ ٍ اص ّفتِ ایٌذُ ثب ّوشاّی ًیشٍی اًتظبهی ٍ پلیغ ساَّس‪ ،‬دػتفشٍؿبى ٍ یب ٍاًتثبسّبیی کاِ‬ ‫اقذام ثِ ػذ هؼبثش ٍ دػتفشٍؿی کٌٌذ‪ ،‬جوغاٍسی خَاٌّذ ؿذ‪.‬قشثبًیبى تجشیضی‪ ،‬اداهِ داد‪ :‬ػابهابًاذّای‬ ‫دػتفشٍؿبى ٍ سفغ ػذ هؼبثش تجشیض خَاػتِ ثِ حق ؿْشًٍذاى اػت کِ دس ایی صهیٌاِ تاواْایاذات الصم‬ ‫اتخبر ؿذُ ٍ هحل ّبی خبف ثشای اػتقشاس اًبى دس ّش یک اص هٌبًق دّگبًِ ؿْش تؼییی ؿذُ اػت‪.‬‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪-‬هؼٍَل ّوبٌّگ کٌٌذُ ًشح جبهغ تشٍیج‬ ‫ٍصاست جْبد کـبٍسصی دس حَهِ دسیبچِ اسٍهیِ گافات‪:‬‬ ‫افضایؾ ثْشُ ٍسی هلشف ٍ هذیشیت اه ثب ثِ کابسگایاشی‬ ‫اخشیی یبفتِ ّبی تشٍیجی ٍ ػلوای سٍیاکاشد اکالای دس‬ ‫ًجبت دسیبچِ اسٍهیِ دس دٍلت ػیضدّن اػت‪ .‬هحوذ ؿشیفی هقذم افضٍد‪ّ ۰۰۳ :‬ضاس کـابٍسص دس ػاِ‬ ‫اػتبى حَصُ اثشیض دسیبچِ اسٍهیِ دس ارسثبیجبى غشثی‪ ،‬ارسثبیجبى ؿشقی ٍ کشدػتبى فؼبلیت داسًذ کاِ‬ ‫تَجِ ثِ اؿتغبل ٍ هؼیـت ایی ثخؾ ثب تَجِ ثِ ثْشُ ٍسی اه کـبٍسصی دس دػتَس کبس دٍلات قاشاس‬ ‫داسد‪ٍ.‬ی ثب ثیبى ایٌکِ ًشح ّبی تشٍیجی کـبٍسصی دس صهیٌِ احیبی دسیبچِ اسٍهیِ دس ػِ فبص اجاشایای‬ ‫ؿذُ اػت گفت‪ :‬فبص اٍل ثب ‪ ۳۲‬هیلیبسد ٍ ‪ ۰۳۳‬هیلیَى سیبل دس ‪ ۲۰‬ػبیت‪ ،‬فبص دٍم ثب ‪ ۳۳‬هیلیابسدسیابل ٍ‬ ‫فبص ػَم ًیض ثب ‪ ۰۱‬هیلیبسدسیبل دس ‪ ۰۰‬کبًَى ٍ ‪ ۰۳‬ػبیت اجشایی ؿذُ اػت‪ .‬هؼٍَل ّوبٌّاگ کاٌاٌاذُ‬ ‫ًشح جبهغ تشٍیج ٍصاست جْبد کـبٍسصی دس حَهِ دسیبچِ اسٍهیِ افضٍد‪ّ :‬ن اکٌَى فابص اٍل ًاشح‬ ‫احیبی دسیبچِ اسٍهیِ ثب ثْشُ ثشداسی اص ًشح اًتقبل اه اص ػذ کبًی ػیت ثِ ػٌَاى هْوتشیی پشٍطُ سٍ‬ ‫ثِ اتوبم اػت‪ٍ.‬ی گفت‪ :‬گبم دٍم احیبی دسیبچِ اسٍهیِ دس دٍلت ػیضدّن ثب ؿؼبس افضایؾ ثاْاشُ ٍسی‬ ‫اه دس ثخؾ کـبٍسصی دس دػت اجشاػت کِ ثبیذ تغؽ ٍ ثشًبهِ سیضی ّب حَل ایی هَسد ثبؿذ‪.‬‬ ‫ؿشیفی هقذم ثب اؿبسُ ثِ ثشگضاسی ًوبیـگبُ ٍ سٍیذاد کـبٍسصی داًؾ ثٌیبى ٍ ًَاٍس حاَصُ دسیابچاِ‬ ‫اسٍهیِ دس ارسثبیجبى غشثی ًی دی هبُ اهؼبل اداهِ داد‪ :‬چْبس ًشح جبهغ صساػت‪ ،‬ثبغجبًی‪ ،‬تاشٍیاج ٍ‬ ‫اه ٍ خبک دس ًَل پٌج ػبل گزؿتِ تحت ػٌَاى احیبی دسیبچاِ اسٍهایاِ تاَػای ٍصاست جاْابد‬ ‫کـبٍسصی‪ ،‬اجشا ؿذُ اػت‪.‬‬ ‫کٌٌذ‪.‬هذیشکل پذافٌذ غیشػبهل اػتبى اسدثیل اظْبس داؿت‪:‬ثب ٍجَد‬ ‫تبهیی گبص خلخبل اص ًشیق ‪ ۲‬خی لَلِ ‪ ۲۳ ٍ ۷‬ایٌچی اص خی لَلِ‬ ‫هشکض اػتبى‪ ،‬الصم اػت کِ ثشای جلَگیشی اص افت فـبس گبص ایی‬ ‫ؿْشػتبى پشٍطُ اجشای خی لَلِ گبص خلخبل ثِ هیبًِ ثشای لیٌک ایی‬ ‫ؿْشػتبى اص ‪ً ۲‬قٌِ ثِ ؿجکِ گبص ػشاػشی اجشا ؿَد‪ٍ.‬ی ثب ثیبى ایٌکِ‬ ‫‪ ۲‬دسکذ اص هجوَع اػتجبسات ػبلیبًِ دػتگبُ ّبی اجشایی اػتبى ثبیذ‬ ‫کشف اجشای ثشًبهِ ّبی پذافٌذ غیش ػبهل ؿَد‪،‬افضٍد‪ّ :‬وِ‬ ‫دػتگبُّبی اجشایی ایی اػتبى هَظف ّؼتٌذ تب اػتجبس یبد ؿذُ سا ثشای‬ ‫تقَیت صیش ػبخت ّبی پذافٌذ غیش ػبهل ٍ ّوچٌیی افضایؾ اهبدگی‬ ‫دس هقبثل حَادث ّضیٌِ کٌٌذ‪.‬ػلیپَسثب اؿبسُ ثِ تشکیت کبسگشٍُ ّبی‬ ‫پذافٌذ غیشػبهل خَاػتبس ثشًبهِ سیضی دس ساػتبی ٍظبیف حَصُ ّبی‬ ‫هشتجی دس خلَف پذافٌذ غیشػبهل ؿذ ٍ اظْبس کشد‪ :‬دس ساػتبی‬ ‫اجشای ثشًبهِ ّبی پذافٌذ غیشػبهل دس حَصُ ًبًَایبى ثش دٍگبًِ‬ ‫ػَصؿذى ‪ ۲۳‬دسکذ اص ًبًَاییّبی فؼبل تبکیذ ؿذُ اػت‪.‬اٍ گفت‪ :‬دس‬ ‫ گعاضش‬ ‫عبضضِیبثی‪ً ،‬سرِ ضفع هطىالت ثرص ‬ ‫ ‬ ‫تَلیس زض اشضثبیجبىضطلی‬ ‫ ‬ ‫ارسثبیجبىؿشقی حذٍد چْبس ّضاس ٍاحذ تَلیذی ٍ کٌؼتی داسد کاِ‬ ‫ؿوبس چـوگیشی اص اًْب دس ػبلّبی اخیش ثِ دلایال تاحاشیان ّابی‬ ‫ظبلوبًِ اهشیکب ٍ ّوپیوبًبًؾ ثب هـکل کبّؾ ظشفیت تَلیذ هاَاجاِ‬ ‫ثَدُ ٍ حبل دس دٍلت جذیذ ثشای ثشٍىسفت اص ایی ٍهؼیت دس قبلت‬ ‫تـکیل گشٍُّبی ػبسهِیبثی تغؽ هیؿَد‪ .‬ارسثبیجبى ؿاشقای ثاِ‬ ‫ػٌَاى یکی اص ػِ اػتبى ًخؼت کـَساصًظش قذهت تبػیغ ٍاحذّبی‬ ‫کٌؼتی ٍ تَلیذی هبدس هخل تشاکتَسػبصی‪ ،‬هغ ػًَگاَى‪ ،‬هابؿایای‬ ‫ػبصی‪ ،‬ایذم‪ ،‬پیؼتَى ػبصی‪ ،‬ثلجشیٌگ ػبصی‪ ،‬لیفت تاشاک ػابصی‪،‬‬ ‫پوپیشاى‪ ،‬چشخـگش‪ ،‬هَتَسػبصاى‪ ،‬سیختِ گشی‪ ،‬ظشفایات ّابی کان‬ ‫هبًٌذی ثشای کوک ثِ اؿتغبل صایی ٍ افضایؾ حشٍت داسد کِ تحاقاق‬ ‫اى ًیبصهٌذ حوبیت اکَلی ٍ هٌٌقی اص ثخؾ تَلیذ ٍ کاٌاؼات ایای‬ ‫خٌِ اػت‪.‬اّویت تَجِ ثِ ثخؾ تَلیذ ٍ کٌؼت ارسثبیجبى ؿاشقای‬ ‫صهبًی هـخق هی ؿَد کِ ثذاًین ثخاؾ ػاواذُ ای اص کابدسات‬ ‫ػبالًِ حذٍد ‪ ۳.۰‬هیلیبسد دالسی اػتبى هشثَى ثِ اى اػت ٍ ػْن ایی‬ ‫ثخؾ اص تَلیذ ًبخبلق داخلی ثِ ثیؾ اص ‪ ۰۳‬دسکذ های سػاذ‪.‬حابل‬ ‫اػتبًذاس ارسثبیجبى ؿشقی ٍ تین هذیشیتی اقاتالابدی ٍی ثاب دسک‬ ‫اّویت ثخؾ تَلیذ ٍ کٌؼت ثِ ػٌَاى پیـشاى تَػؼِ ّاواِ جابًاجاِ‬ ‫اػتبى‪ ،‬ثش اى ؿذُ اًذ تب ثب تـکیل گشٍُ ّبی ػبسهِ یبثی ٍاحذّابی‬ ‫تَلیذی ٍ کٌؼتی ثضسگ ثشای سفغ یب حاذاقال کابّاؾ هـاکاغت‬ ‫اًْب اقذام کٌٌذ‪ .‬دس ایی ساػتب ًوبیٌذُ ػبلی دٍلات دس ارسثابیاجابى‬ ‫ّبی ذَظستبى ثطای پطزاذت ًىطزى عَاضض االیٌسگی ثْبًِ هیاٍضًس‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫پتطٍضیوی‬ ‫ػشٍیغ خجشی ‪ً -‬وبیٌذُ هشدم هبّـْش‪ ،‬اهیذیِ‪ ،‬ثٌذس اهبم خویٌی ٍ ٌّذیجبى دس هجلغ ؿَسای‬ ‫اػغهی گفت‪ :‬خَدداسی هجتوغ ّبی پتشٍؿیوی ٍ پبالیـگبّی خَصػتبى اص پشداخت ػاَاسم‬ ‫االیٌذگی ثِ ثْبًِ داؿتی ثشگ ػجض اص هحیی صیؼت ثشخغف قبًَى اػت ٍ ایی اػتذالل اًاْاب‬ ‫قبثل قجَل ًیؼت‪ .‬حجیت اقبجشی افضٍد‪ٍ :‬صاست ًفت ٍ هجتوغ ّبی االیٌذُ دس خاَصػاتابى ثاش‬ ‫اػبع ًق کشیح قبًَى دس قجبل الَدگی صیؼت هحیٌی هؼئَلیت داسًذ‪ٍ.‬ی ثاب ثایابى ایاٌاکاِ‬ ‫خَصػتبى تبهیی کٌٌذُ ثخؾ هْوی اص ًفت هَسد ًیبص کـَس اػت‪ ،‬گفت‪ :‬ثش اػبع قبًَى یاک‬ ‫دس کذ اص فشٍؽ هجتوغ ّبی االیٌذُ ثِ ػٌَاى ػَاسم االیٌذگی ثبیذ ثِ اػتبى پشداخت ؿَد کِ ٍصاست ًفت ٍ هجتاواغ ّابی‬ ‫االیٌذُ دس ػبل ّبی اخیش اص پشداخت ایی االیٌذگی خَدداسی ٍ ثشخغف قبًَى ػول کشدُ اًذ‪.‬‬ ‫ضْطزاضی تطووبًچبی‬ ‫اگْی هعایسُ عوَهی اجبضُ ثبظاض ّفتگی هطحلِ زٍم(ًَثت اٍل ٍ زٍم)‬ ‫ضْطزاضی تطووبًچبی زض ًظط زاضز ثب استٌبز ثِ هبزُ ‪ 66‬اییی ًبهِ هبلی ضْطزاضیْب ٍ ّوچٌیی هجَظ ثٌس یه صَضتجلسِ ضمومبضُ ‪ 9‬تمبضیمد ‬ ‫‪ 64۵۵0۵7067‬ضَضای هحتطم ضْط‪ ،‬هسیطیت ٍصَل عَاضض ثبظاض ّفتگی (یىطٌجِ ثبظاض) ضا ثِ هست یىسبل ثِ ضطح شیل ثِ ثرص ذصَصی ٍاگمصاض ‬ ‫ًوبیس‪.‬لصا اظ افطاز ٍاجس ضطایط زعَت هی ضَز تب پبیبى ٍلت ازاضی ضٍظ زٍضٌجِ هَضخ ‪ 64۵۵0۵006۵‬ثِ ضْطزاضی تطووبًچبی هطاجعِ فطهبیٌس‪.‬‬ ‫‪ -6‬لیوت پبیِ‪ 9۵۵0۵۵۵0۵۵۵ :‬ضیبل سبالًِ‬ ‫‪ -0‬هست ٍاگصاضی یه سبل ذَاّس ثَز‪.‬‬ ‫‪ -6‬هْلت اضائِ پیطٌْبزات اظ تبضید زضج اگْی ‪ 64۵۵0۵9005‬تب پبیبى ٍلت ازاضی ضٍظ ‪ 64۵۵0۵006۵‬ثِ هست ‪ 67‬ضٍظ وبضی ‬ ‫‪ -4‬زاٍطلجبى ثبیستی هجلغ ‪ 4۵0۵۵۵0۵۵۵‬ضیبل ضوبًت ًبهِ ثبًىی یب هعبزل اى فیص ٍاضیعی ثِ حسبه ضوبضُ ‪ً 66۵۵۵۵6۵۵۵۵۵7‬عز ثبًه هلی ثِ ‬ ‫ًبم ضْطزاضی تطووبًچبی ٍاضیع ٍ زض پبوت الف تحَیل زثیطذبًِ ضْطزاضی ًوبیٌس‪.‬‬ ‫‪ -۵‬زض صَضتی وِ ًفطات اٍل تب سَم ثب حک تمسم‪ ،‬حبضط ثِ عمس لطاضزاز ًجبضٌس سپطزُ اًْب ثِ تطتیت ثِ ًفع ضْطزاضی ضجط ذَاّس ضس‪.‬‬ ‫‪ -5‬ضْطزاضی زض ضز یب لجَل یه یب ولیِ پیطٌْبزات هرتبض است‪.‬‬ ‫‪ّ -7‬عیٌِ زضج اگْی زض ضٍظًبهِ ثطعْسُ ثطًسُ هعایسُ هی ثبضس‪.‬‬ ‫‪ -9‬زاٍطلجبى هی تَاًٌس جْت وست اطالعبت ثیطتط اظ ضطایط ٍاگصاضی ثِ ضْطزاضی تطووبًچبی هطاجعِ ٍ یب ثب ضوبضُ تلفی ‪ ۵46-۵040۵446‬توبس ‬ ‫حبصل ًوبیٌس‪ .‬اذطیی هْلت لجَل پیطٌْبزّب‪64۵۵0۵006۵ :‬‬ ‫هْسی پبضبئی‪ -‬ضْطزاض تطووبًچبی‬ ‫‪ *0046۵‬م الف‪* 70۵:‬تبضید اًتطبضهطحلِ زٍم‪ًَ -‬ثت اٍل‪*64۵۵0۵9005:‬هطحلِ زٍم‪ًَ -‬ثت زٍم‪*64۵۵0۵00۵4:‬ضٍظًبهِ اضن‬ ‫‪ ۵۵۵‬ویلَهتط اظ تَاى ضجىِ ضٍضٌبیی هعبثط‬ ‫ ضْط تجطیع تعسیل ضس‬ ‫‪ ۲‬ػبل اخیش دػتگبُّبی ػوَ کبسگشٍُ پذافٌذ غیش ػبهل اػتبى اسدثیل‬ ‫دسگیش هقبثلِ ثب کشًٍب ثَدًذ ٍ ثب تَجِ ثِ ایٌکِ کشًٍب هبًغ اص اجشای‬ ‫ثشًبهِ ّبی هذٍى ػبالًِ ؿَسای پذافٌذ غیش ػبهل ایی اػتبى ؿذ‪ ،‬الصم‬ ‫اػت ثب ػبدی ؿذى ؿشایی جبهؼِ ثشًبهِ ّبی پذافٌذ غیشػبهل ثب‬ ‫ثشًبهِسیضی اداهِ یبثذ‪.‬‬ ‫ؿشقی ٍ هؼبٍى ّوبٌّگی اهَس اقتلبدی ٍی دس ّفتِ ّبی اخایاش ثاب‬ ‫حوَس هیذاًی دس ثیؾ اص ‪ٍ ۳۳‬احذ ثضسگ کٌاؼاتای ٍتاَلایاذی ٍ‬ ‫دسک هلوَع تش ٍ ػیٌی تش هـاکاغت اًاْاب‪ ،‬ثاشای سفاغ اى دس‬ ‫چبسچَه ّبی قبًًَی تؼشیف ؿذُ اقذام کشدُ اًذ‪ .‬ثذیْی اػت کاِ‬ ‫فشایٌذ حوبیت اص تَلیذ ٍ سفغ هَاًغ اى ثِ ػٌَاى ؿؼابس ػابل‪ ،‬سٍال‬ ‫ًجیؼی خَد سا ًی هی کٌذ‪ ،‬ثِ گًَِ ای کِ تٌْب دس ًایاواِ ًاخاؼات‬ ‫اهؼبل ‪ٍ ۳۲۳‬احذ تَلیذی ٍ کٌؼتی دس ارسثبیجبى ؿشقی ثاِ چاشخاِ‬ ‫تَلیذ ثبصگـتِ اًذ‪.‬اػتبًذاس ارسثبیجبى ؿشقی ثب اؿابسُ ثاِ هاشٍست‬ ‫ثشسػی هَاًغ تَلیذ دس اػتبى گفت‪ :‬ثبیذ ثب حوبیت ّاواِ جابًاجاِ اص‬ ‫تَلیذ‪ ،‬اص ظشفیت ّبی ثبلقَُ ٍاحذّبی تَلیذی ٍ کٌؼتی اػاتابى دس‬ ‫جْت ؿکَفبیی ٍ سًٍق اقتلبدی اػتفبدُ ؿَد‪.‬ػبثذیی خشم ثب ثایابى‬ ‫ایٌکِ ثخؾ خلَکی اػتبى ّوَاسُ پیـگبم ػشکِّبی کاٌاؼات ٍ‬ ‫تَلیذ اػت‪ ،‬اظْبس کشد‪ :‬ثخؾ دٍلتی ًیض ثابیاذ هاَاًاغ پایاؾ سٍی‬ ‫فؼبلیت ثخؾ خلَکی سا ثشًشف کٌذ‪ٍ.‬ی افضٍد‪ :‬هؼٍَالى اجشایی‬ ‫اػتبى ثبیذ ظشفیت ثخؾ خلَکی سا قذس ثذاًٌذ ٍ ثب چبثکػبصی ٍ‬ ‫تحَل دس ػیؼتن اداسی‪ ،‬پبػخگَی هؼبیل ٍ هـکغت ایای ثاخاؾ‬ ‫ثبؿٌذ‪.‬خشم اظْبس کشد‪ :‬حَصُ اقتلبدی اػن اص تَلیذ‪ ،‬ػشهبیِگازاسی‪،‬‬ ‫کبدسات ٍ اؿتغبل‪ ،‬استجبى هؼتقین ثب ػولکشد ثخؾ خلَکای داسد‬ ‫ٍ فؼبالى ایی ثخؾ دس خی هقذم جٌگ اقتلبدی قشاس داسًذ‪.‬‬ ‫اػتبًذاس ارسثبیجبى ؿشقی ّوچٌیی اص فؼبالى ثاخاؾ خلاَکای ٍ‬ ‫تَلیذکٌٌذگبى ٍ کٌؼتگشاى خَاػت تب هؼبیل‪ ،‬هـکغت ٍ هاَاًاغ‬ ‫ایی حَصُ سا ثِ ؿکل ثِ سٍص ؿٌبػبیی کشدُ ٍ ثاِ هاذیاشاى اجاشایای‬ ‫اًتقبل دٌّذ‪.‬خشم‪ ،‬گفت‪ :‬استجبى دٍلت ثب ثخؾ خلَکی استاجابًای‬ ‫هؼٌبداس ٍ ّذفوٌذ خَاّذ ثَد تب ثتَاى ثب پیـٌْبدّبی تبحیشگزاس اًابى‪،‬‬ ‫ػَاهل سکَد ٍ ػقتهبًذگی دس ثخؾ تَلیذ سا ثِ حذاقل سػبًاذ‪ٍ.‬ی‬ ‫یبداٍسی کشد‪ :‬تغؽ ٍ فؼبلیت ثخؾ خلَکی‪ً ،‬قٌِ اهیذ ٍ اتکابی‬ ‫هب دس جٌگ اقتلبدی اػت ٍ توبم اداسات دٍلتی ٍظیفِ داسًذ هَاًاغ‬ ‫فؼبلیت ثخؾ خلَکی سا ثشًشف کٌٌذ‪ .‬اػتبًذاس ارسثبیجبى ؿشقای‬ ‫ػشٍیغ خجشی ‪-‬هذیشػبهل ؿشکت تَصیغ ًیشٍی ثاش‬ ‫تجشیض اص ثشگضاسی اقذام فشاگیش تؼذیل ٍ ثْایاٌاِ ػابصی‬ ‫سٍؿٌبیی هؼبثش دسٍى ٍ ثشٍى ؿْشی ثش تجشیض ّوضهابى‬ ‫ثب ػشاػش کـَس خجش داد‪.‬ػبدل کبظوی هوی اػغم ایی‬ ‫خجش گفت‪ :‬اقذام فشاگیش تؼذیل ٍ ثْیٌِػبصی سٍؿٌبیای‬ ‫هؼبثش دسٍى ٍ ثشٍى ؿْشی ثب ؿؼبس تاغؽ کابدقابًاِ‪،‬‬ ‫خذهت ثیهٌت ٍ ثاب سٍیاکاشد افاضایاؾ پابیاذاسی‬ ‫ػیؼتنّبی تَصیغ دس صهؼتبى ‪ ۳۲۳۳‬ثب هَفقیت ثاشگاضاس‬ ‫ؿذ‪.‬هذیشػبهل ؿشکت تَصیغ ًیاشٍی ثاش تاجاشیاض دس‬ ‫تـشیح هحَسّبی ایی هبًَس گفت‪ :‬کٌتاشل تاغازیاِ ٍ‬ ‫تؼذیل تَاى ؿجکِ سٍؿٌبیی هؼبثش‪ ،‬جوغاٍسی اًـؼبثبت‬ ‫هؼتقین ػبصهبى ّب ٍ تؼذیل تاَاى سٍؿاٌابیای هاؼابثاش‬ ‫پبسکّب‪ ،‬فوبّبی ػجض ٍ ثلَاسّب‪ ،‬ثبصدیذ‪ ،‬ػاشٍیاغ ٍ‬ ‫تؼویشات پیـگیشاًِ ًقبى اػیتپزیش ؿجکِ‪ ،‬ثابصدیاذ ٍ‬ ‫تؼویشات تجْیضات کلیذصًی دس ًقبى هابًاَس ؿاجاکاِ‪،‬‬ ‫تکویل پشٍطُّبی هشتجی ثب افضایؾ ًقبى قذست هابًاَس‬ ‫ٍ تَػؼِ فیذس ؿجکِ ٍ ثْشُ ثاشداسی اص اًاْاب اص اّان‬ ‫فؼبلیتّبی ایی اقذام فشاگیش ثَد‪.‬‬ ‫کبظوی خبًشًـبى کشد‪ :‬دس ایی هبًَس یاک سٍصُ‪۳۰ ،‬‬ ‫اکیپ ػولیبتی ٍ ًظبستی‪ ،‬تؼذاد ‪ ۷۱‬خَدسٍی ػجک ٍ‬ ‫ػٌگیی ثب حوَس ‪ً ۳۱۲‬فش اص ّوکبساى ؿشکت حواَس‬ ‫داؿتٌذ‪.‬‬ ‫تؼبهل احشگزاس دٍلت ٍ ثخؾ خلَکی سا هَتَسهحاشکاِ تاَػاؼاِ‬ ‫اقتلبدی اػتبى داًؼت ٍ گفت‪ :‬ثب سفغ هَاًغ تَلیذ ٍ ػشهبیِ گازاسی‬ ‫تَػی ثخؾ دٍلتی‪ ،‬ثخؾ خلَکی هیتَاًذ حشکت ؿتبثٌذُای دس‬ ‫هؼیش تَػؼِ داؿتِ ثبؿذ‪.‬خاشمم اظاْابس داؿات‪ :‬ثاشای سػایاذى ثاِ‬ ‫ؿبخق ّبی اقتلبدی هٌلَه ٍ ثْجَد ٍهؼیت اقتلبدی اػتبى‪ّ ،‬یچ‬ ‫ساّی جض تؼبهل ٍ حشکت سٍ ثِ سؿذ هجوَػِّبی دٍلتی ٍ ثاخاؾ‬ ‫خلَکی ًذاسین‪.‬دس ایی ساػتب هؼبٍى ّوبٌّاگای اهاَس اقاتالابدی‬ ‫اػتبًذاس ارسثبیجبى ؿشقی خَاػتبس تـکیل کبسگشٍُ ػابسهاِ یابثای‬ ‫ثشای گشٍُ کٌؼتی هبؿیی ػبصی ؿذ ٍ گفت‪ :‬ثابیاذ قاجال اص ثاشٍص‬ ‫هـکل‪ ،‬اػیتّب سا ؿٌبػبیی کٌین ٍ اجبصُ ًذّین هـکغت ثِ هشحلِ‬ ‫ثحشاًی ثشػذ‪ ،‬ثخؾ تَلیذ ٍ کٌؼت ارسثبیجبى ؿشقی جبی ثؼایابسی‬ ‫دس ػشهبیِ گزاسی داسد‪.‬‬ ‫هحوذ کغهی افضٍد‪ :‬هذیشیت اػتبى اهبدُ ّوکبسی ٍ ّوشاّی ثب ایی‬ ‫گشٍُ کٌؼتی دس جْت سفغ هـکغت اػت‪ٍ.‬ی اص هاذیاشیات ایای‬ ‫گشٍُ کٌؼتی ًیض خَاػت تب ثب استجبى هَحش ٍ دٍػَیِ ثاب کابسگاشاى‪،‬‬ ‫صهیٌِ پبػخگَیی ثِ هٌبلجبت قبًًَی ٍ هٌٌقی اًبى سا فشاّن کاشدُ ٍ‬ ‫اص کبسگشاى هتخلق ٍ ثبتجشثِ دس جْت افاضایاؾ ثاْاشُ ٍسی ٍ‬ ‫اداهِ داسد‬ ‫ثْیٌِػبصی ػولکشد ؿشکت اػتفبدُ کٌذ‪....‬‬ ‫فٌبٍضاى اصفْبى پبالیطگبُ هیعبًبت گبظی زض جعیطُ لطن احساث هیوٌٌس‬ ‫ ‬ ‫ػشٍیغ خجشی ‪ -‬سییغ ؿْشک ػلوی ٍ تحقیقبتی اکفْبى ثب ثیبى ایٌکِ پبالیـگبُ هیؼبًابت گابصی دس‬ ‫جضیشُ قـن تَػی ؿشکتّبی فٌبٍس اکفْبى احذاث هیؿَد‪ ،‬گفت‪ :‬اجشای ایی ًشح ًـبىدٌّذُ تاَاى‬ ‫ثبالی ؿشکت ّبی داًؾ ثٌیبى کـَسهبى دس کاٌاؼات ًافات‪ ،‬گابص ٍ پاتاشٍؿایاوای اػات‪ .‬جاؼافاش‬ ‫قیلشافضٍد‪ :‬ؿشکت فٌبٍس هٌْذػی پبیب کٌؼت تیشاى کِ ػوَ پبسک تخللی ًفت‪ ،‬گبص‪ ،‬پتشٍؿیوی ٍ اًشطی ؿْشک ػلوی ٍ تحقیاقابتای‬ ‫اکفْبى اػت ثِػٌَاى هجشی ًشح احذاث پبالیـگبُ هیؼبًبت گبصی ثب ظشفیت ‪ّ ۳۳‬ضاس ثـکِ دس سٍص دس جضیشُ قـن اًاتاخابه ؿاذ ٍ ثاب‬ ‫ؿشکت پتشٍ پبالیؾ قـن قشاسداد ّوکبسی اهوب کشد‪ٍ.‬ی ثب ثیبى ایٌکِ ایی ًشح ثب هـبسکت ٍ ػشهبیِ گزاسی ثخؾ خلَکای ٍ ثاب تاَاى‬ ‫داخلی دس چْبس هشحلِ اجشا خَاّذ ؿذ‪ ،‬اظْبس داؿت‪ :‬اجشای کبهل ًشح هزکَس تَػی ؿشکت ّبی خبسجی ًیبص ثِ حذٍد ‪ ۲۳‬هیلیَى یاَسٍ‬ ‫ثَدجِ داسد کِ ثب اػتفبدُ اص تَاى ًشاحی ٍ اجشایی داخل کـَس حذٍد ‪ ۲۷‬هیلیَى یَسٍ کشفِجَیی اسصی ثِّوشاُ خَاّذ داؿت‪.‬‬ ‫اگْی زعَت سْبهساضاى ضطوت تَسعِ وست ٍ وبض اضزا گستط اضیب(سْبهی ذبظ)‬ ‫اگْی زعَت سْبهساضاى ضطوت تَسعِ وست ٍ وبض اضزا گستط اضیب(سْبهی ذبظ) ثِ ضوبضُ ثجت ‪ ۵6455‬‬ ‫ٍ ضٌبسِ هلی ‪ 64۵6۵۵054۵4‬جْت تطىیل هجوع عوَهی فَق العبزُ‪.‬‬ ‫ثسیی ٍسیلِ اظ ولیِ سْبهساضاى ضطوت زعَت هی ضَز تب زض جلسِ هجوع عوَهی فَق العبزُ زض سبعت ‪ 66‬‬ ‫هَضخ ‪ 64۵۵0۵0065‬زض ازضس استبى اشضثبیجبى ضطلی‪ -‬ضْطستبى تجطیع‪ -‬ثرص هطوعی‪ -‬ضْط تجطیع‪ -‬‬ ‫هحلِ اّطاه‪ -‬ذیبثبى ثبضٍى اٍان‪ -‬ثی ثست اٍان‪-‬پال ‪6‬ن‪ -‬طجمِ اٍل‪ -‬وسپستی ‪ ۵667097566‬‬ ‫تطىیل هی گطزز حضَض ثْوطاُ ضسبًٌس‪.‬‬ ‫زستَض جلسِ‪:‬‬ ‫‪ -6‬اًحالل ضطوت‬ ‫ّیئت هسیطُ ضطوت‬ ‫‪*۵056‬تبضید اًتطبض‪*64۵۵0۵00۵4:‬ضٍظًبهِ اضن‬ صفحه 3 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫* پنجشنبه‬ ‫* ‪ 4‬اذر‬ ‫* ‪ 52‬نوامبر‬ ‫* ‪ 01‬ربیع الثانی‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪2130 :‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫حذید ‪ ۰۱‬درصذ ایراویَا در یک قذمی ابتال بٍ دیابت‬ ‫‪0411‬‬ ‫‪5150‬‬ ‫‪0441‬‬ ‫* صفحه ‪4‬‬ ‫‪‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪ -‬عضَ ّیبت علوی داًـگبُ علَم پضؿىی تْشاى گفت‪ :‬دس حبل حبضش حذٍد‬ ‫‪ 10‬دسکذ ایشاًی ّب دس هشحلِ پیؾ دیبثت ّؼتٌذ؛ ثِ عجبستی لٌذ خَى اینی اـنشاد اص حنب نت‬ ‫عجیعی خبسد ؿذُ اػت ٍ دس یه لذهی اثتال ثِ ثیوبسی دیبثت لشاس داسًذ‪.‬‬ ‫هحوذسضب هْبرشی تْشاًی‪ ،‬ـَق تخلق ؼذد اـضٍد‪ :‬هشدم ثبیذ الذاهبت رذی ثنِ هنٌن نَس‬ ‫پیـگیشی اص دیبثت سا اًزبم ثذٌّذ ٍ دس کَست اثتال ثِ ثیوبسی ثبیذ ـعب یت ّب ٍ هشالجت ّنبی‬ ‫الصم سا ثشای وبّؾ عَاسم ثیوبسی دس دػتَس وبس سٍصاًِ خَد لشاس دٌّذ‪.‬‬ ‫ٍی ثب اؿبسُ ثِ ایٌىِ ؿیَع دیبثت ٍ پیؾ دیبثت ًؼجت ثِ ػبل ّبی لجل حنذٍد پنٌنذ دسکنذ‬ ‫اـضایؾ یبـتِ اػت‪ ،‬گفت‪ :‬حذٍد ‪ 25‬دسکذ ایشاًی ّبی ثبالی ‪ 30‬ػبل هجتال ثِ دیبثت یب پنینؾ‬ ‫دیبثت ّؼتٌذ وِ ایی دسکذ ًگشاى وٌٌذُ اػت‪ .‬ـَق تخلق ؼذد اظْبس داؿت‪ :‬دس ػبل ّبی‬ ‫گزؿتِ حذٍد ‪ 11‬دسکذ ایشاًی ّبی ثبالی ‪ 30‬ػبل هجتال ثِ دیبثت ثَدًذ وِ اوٌَى ایی دسکذ‬ ‫ثِ حذٍد ‪ 14‬دسکذ سػیذُ اػت‪ٍ .‬ی ثب اؿبسُ ثِ ایٌىِ ؿیَع دیبثت دس صًنبى اینشاًنی لنذسی‬ ‫ثیـتش اص هشداى اػت‪ ،‬گفت‪ :‬دسکذ چبلی‪ ،‬خلَکب چبلی ؿىوی ٍ اضبـِ ٍصى دس صًنبى ثنبال‬ ‫اػت ٍ ایی هَضَع ػجت ؿیَع ثیـتش دیبثت دس صًبى ؿذُ اػت‪ .‬چبلی ؿىوی عالٍُ ثنش ثنبال‬ ‫ثشدى احتوبل اثتال ثِ دیبثت‪ ،‬ــبس خَى ٍ هـىالت للجی سا ّن اـضایؾ هی دّذ‪.‬‬ ‫بیمٍ عمر مستمری بگیران تامیه‬ ‫اجتماعی ‪ ۸‬میلیًن تًمان ضذ‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪ -‬هعبًٍت ارتونبعنی ػنبصهنبى ٍظنینفنِ‬ ‫عوَهی ًبرب دس اعالعیِای اعالم وشد وِ الذاهنبت الصم‬ ‫ثشای سـع هـىالت کذٍس ػشثبص وبست َّؿوٌذ ثبًىنی‬ ‫اًزبم خَاّذ ؿذ‪.‬هعبًٍت ارتونبعنی ػنبصهنبى ٍظنینفنِ‬ ‫عوَهی ًبرب‪ ،‬ایی ػبصهبى دس اعالعیِای اعالم ونشد‪ :‬دس‬ ‫حبؿیِ هشاػن ثذسلِ هـوَالى اعضاهی ارسهبُ اهؼبل ٍ دس‬ ‫ساػتبی سـع هـىالت ایزبد ؿذُ دس ًحَُ کذٍس ػشثنبص‬ ‫وبست تَػظ ثبًه عبهل‪ ،‬سئیغ اداسُ هَظفینی ثنبًنه‬ ‫ػ ِ هشوضی ٍ ًوبیٌذگبى ؿعجبت ػشپشػتی ؼشه ٍ ؿشق‬ ‫تْشاى دس اعضام ارسهبُ دس هحل ػبصهبى ٍظیفِ عنونَهنی‬ ‫ًبرب حبضش ٍ اص ًضدیه هـنىنالت‪،‬هنعنبینت ًٍنَالنق‬ ‫هنغننشح ؿننذُ تننَػنغننوننـنوننَالى اعننضاهنی ساسکننذٍ‬ ‫گضاسؿگیشی وشدًذ‪.‬همشسؿذ دس وَتبّنتنشینی ـنشکنت‬ ‫ًؼجت ثِ سـع ٍ احلبء هـىنالت کنذٍسػنشثنبصونبست‬ ‫َّؿوٌذ تَػظ ؿعت ثبًه ػ ِ تْشاى ٍ ػشاػش وـنَس‬ ‫دس اعضامّبی ایٌذُ الذاهبت الصم کَست گیشد‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫وحًٌ تًُیٍ کالسَای درس‬ ‫در ایام سرما‬ ‫وحًٌ دریافت حق بیمٍ از یرثٍ‬ ‫کارفرمایان متًفی اعالم ضذ‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪ -‬ػخٌگَی ٍصاست اهنَصؽ ٍپنشٍسؽ دس اهنش‬ ‫ثبصگـبیی هذاسع دسثبسُ چگًَگی تَْیِ ـضنبی ونالع ّنبی‬ ‫دسع دس ایبم ػشد ػبل ٍ دس هٌبعک ػشدػیش تَضیح داد ٍ گفت‪:‬‬ ‫دس هٌبعک ػشدػیش وِ هذاسع اص ػیؼتن گشهبیـی اػتفبدُ هیوٌٌذ ایی گًَِ اػت وِ ثنبینذ ّنش ینه‬ ‫ػبعت ‪ 10‬دلیمِ دس ٍ پٌزشُّبی والع سا ثبص ثگزاسًذ تب َّا رشیبى پیذا وشدُ ٍ تَْیِ ؿَد‪.‬‬ ‫علیشضب ووشئی اظْبس وشد‪ :‬اص هذسػِ اًت بس داسین ـبکلِگزاسی ـیضیىی سا اًزبم ٍ دس کَست تنشاونن‬ ‫روعیت‪ ،‬داًؾاهَصاى سا گشٍُثٌذی وشدُ ٍ ػ غ سٍصّبی حضَس داًؾاهَصاى دس عَل ّفتنِ سا ثنِ‬ ‫خبًَادُّب اعالع دّذ‪ٍ.‬ی ثب اؿبسُ ثِ عذم ـعب یت ثَـِّبی هذاسع ًیض گفت‪ :‬اگش داًؾ اهَصاى هبیلاًذ‬ ‫خَساوی ٍ یب ؼزایی هلشؾ وٌٌذ ثبیذ اصهٌضل ثب خَد ثیبٍسًذ ٍ ثغشی اه ًیض ثِ ّوشاُ داؿتِ ثبؿٌذ‪.‬‬ ‫ػخٌگَی ٍصاست اهَصؽٍپشٍسؽ دس اهش ثبصگـبیی هذاسع دسثبسُ تَْیِ ـضبی والع دس ـلل ػشهب‬ ‫گفت‪ :‬تَْیِ ـضب‪ ،‬ثعذ اص ـبکلِ گزاسی ارتوبعی عٌلش ونلنینذی دٍم ثنبصگـنبینی هنذاسع اػنت‪.‬‬ ‫ثشًبهِسیضی ٍ گشٍُثٌذی ثِ گًَِای اًزبم ؿذُ اػت وِ ثیؾ اص ‪ً 15‬نفنش دس ینه ونالع دسع ثنِ‬ ‫کَست ّوضهبى حضَس ًذاؿتِ ثبؿٌذ‪ .‬اص ایی حیج روعیت داًؾاهَصاى دس والع دسع وبّؾ یبـتِ‪،‬‬ ‫ثب ایی حبل سعبیت پشٍتىلّبی ثْذاؿتی ضشٍسی اػت‪.‬‬ ‫ووشئی اداهِ داد‪ :‬پشٍتىل ّبی هب ثشای ایبم ػشد ػبل ٍ دس هٌبعک ػشدػیش ونِ هنذاسع اص ػنینؼنتنن‬ ‫گشهبیـی اػتفبدُ هیوٌٌذ ایی گًَِ اػت وِ ثبیذ ّش یه ػبعت‪ 10 ،‬دلیمِ دس ٍ پٌزشُّبی والع سا‬ ‫ثبص ثگزاسًذ تب َّا رشیبى پیذا وشدُ ٍ تَْیِ ؿَد؛ ًِ ایٌىِ دسّب ٍ پٌزشُّب ثِ کَست وبهل ثبص ثبؿنٌنذ‪.‬‬ ‫دسػت اػت وِ اکل ثش وٌتشل ػشایتپزیشی وٍَیذ ‪ 19‬اػت‪ ،‬اهب ػشهب ّن هضاحوت ایزبد هیوٌذ‪.‬‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪ -‬تفبّوٌبهِ ثیوِ عوش ثنبصًـنؼنتنگنبى ٍ‬ ‫هؼتوشی ثگیشاى تبهیی ارتوبعی‪ ،‬ثشای ینه دٍسُ ینه‬ ‫ػب ِ هٌعمذ ؿذ‪.‬ثِ اعالع توبهنی سسػنبی ونبًنَى ّنبی‬ ‫ثبصًـؼتگبى ٍ هؼتوشی ثگیشاى اػتبًنی ػنشاػنش وـنَس‬ ‫هیسػبًذ وِ تفبّوٌبهِ ثیوِ عوش ثشای ثبصُ صهنبًنی ینه‬ ‫ػب ِ اص اٍل ارس ‪ 1400‬ؽبیت ‪ 30‬اثبى ‪ ،1401‬هٌعمذ ؿذ‪.‬‬ ‫ثش اػبع ّویی گضاسؽ‪ ،‬ثیوِ عوشثبصًـؼتگبى ٍ هؼتوشی‬ ‫ثگیشاى تاهیی ارتوبعی ثب ػشهبیِ ـَت ‪ 8‬هیلینَى تنَهنبى‬ ‫ثشای ّش ًفش ثذٍى دس ً ش گشـتی ػمؿ ػٌی ٍ ـنَت ثنِ‬ ‫ّش علت ثب ؿشوت ثیوِ ایشاى هٌعمذ گشدیذ‪.‬‬ ‫اطالعیٍ وظام یظیفٍ دربارٌ رفع وًاقص‬ ‫صذیر سرباز کارت‬ ‫رئیس سازمان ثبت‪ :‬با امضای الکتریویکی‪ ،‬امکان جعل کاَص مییابذ‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪ -‬سئیغ ػبصهبى حجت اػٌنبد ٍ اهنالن وـنَس‬ ‫گفت‪ :‬ثب عشضِ توبهی خذهبت حجتی ثشاػبع ػبهبًِ حٌب ٍ تغجینک‬ ‫ثب اهضبی ا ىتشًٍیىی ـشد‪ ،‬اهىبى رعل وبّؾ هی ینبثنذ‪.‬حؼنی‬ ‫ثبثبیی‪ ،‬سئیغ ػبصهبى حجت اػٌبد ٍ اهالن وـنَس ثنِ کنَست‬ ‫ػشصدُ‪ ،‬ثِ ّوشاُ هعبًٍیی ٍ هذیشاى ول ػتبدی اص اداسُ ول حجت‬ ‫ؿشوتّب ٍ هوػؼبت ؼیشتزبسی ثبصدیذ وشد‪ٍ.‬ی پغ اص ثبصدیذ‬ ‫اص ثخؾّبی هختلؿ ٍ اػتوبع کحجتّبی وبسوٌبى اینی اداسُ‬ ‫ثِ اسصیبثی ٍضعیت هَرَد پشداخت‪.‬سئیغ ػبصهبى حجت اػٌبد ٍ‬ ‫اهالن وـَس دس رشیبى ایی ثبصدیذ خغبه ثِ وبسوٌبى ٍ هذیشاى اداسُ ول حجت ؿشوتّب ثب ثنینبى اینٌنىنِ‬ ‫هذیشاى حجت ؿشوتّب ثبیذ تحَل گشا‪ ،‬رْبدی ٍ رَاى ثبؿٌذ‪ ،‬ثش ضٍم اػتفبدُ اص تزبسه وبسوٌبى ثبػبثنمنِ‬ ‫تبویذ وشد‪.‬ثبثبیی تىشین اسثبه سرَع ٍ ّوىبساى سا اهشی هْن داًؼت ٍ ا ىتشًٍیىی ٍ ّنَؿنونٌنذػنبصی‬ ‫ـشایٌذّب دس اداسُ حجت ؿشوت ّب ثب ّذؾ ثِ حذالل سػبًذى هشارعِ حضَسی هتمبضی سا هَسد تبویذ لنشاس‬ ‫داد‪ٍ.‬ی اص تـىیل وبسگشٍُ ّبیی ثب حضَس وبسؿٌبػبى هشثَعِ ثِ هٌ َس وبّؾ هنشارنعنبت حضنَسی ٍ‬ ‫اـضایؾ خذهبت ا ىتشًٍیه خجش داد‪.‬‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪ -‬هذیشعبهل ػبصهبى تاهیی ارتوبعنی ثنب‬ ‫کذٍس دػتَس اداسی ًحَُ هحبػجِ ٍ دسیبـت حک ثیوِ اص‬ ‫ٍسحِ وبسـشهبیبى هتَـی وِ وبسگبُ اًبى هـوَل هعبـیت‬ ‫حک ثیوِ ػْن وبسـشهبیی لشاس گشـتِ‪ ،‬سا اعالم ونشد‪.‬ثنش‬ ‫اػبع دػتَس اداسی کبدس ؿذُ تَػظ هیشّبؿن هَػَی دس خلَف اثالغ ثِ ٍسحِ ونبسـنشهنب ٍ دس‬ ‫ارشای ثخـٌبهِ ربهع اثالغ احىبم ٍ اٍساق؛ دس هَاسدی وِ هخبعت اثالغ ٍسحِ وبسـشهب ٍ یب ؿشونبی‬ ‫یه وبسگبُ ثبؿٌذ‪ ،‬اثالغ ثِ ّوِ اـشاد هزوَس دس هحل اثالغ اًزبم هیؿَد‪.‬ثب ایی حبل چٌبًچِ دس ّنش‬ ‫هشحلِ ٍسحِ اص هیبى خَد یىی سا ثِ عٌَاى وبسـشهب هعشـی وٌٌذ‪ ،‬دس ایی کَست اص ً ش لبًًَی ؿخق‬ ‫هعشـی ؿذُ ثِ عٌَاى وبسـشهب ؿٌبختِ هیؿَد ٍ اثالغّب ٍ هىبتجبت ثعذی ثِ ًبم ؿخق هزوَس اًزنبم‬ ‫خَاّذ ؿذ‪.‬تب صهبًی وِ ؿخق هعیٌی ثِ عٌَاى وبسـشهب هعشـی ًـَد‪ّ ،‬وِ ٍساث ٍ ؿشوب وبسـشهب ثنِ‬ ‫ؿوبس هیسًٍذ ٍ اثالغّب ثبیِ ثِ ّوِ اًبى کَست پزیشد‪ .‬ضوٌبً هلىی یب اػتیزبسی ثَدى هحل وبسگبُ‬ ‫تاحیشی دس هَضَع ًذاسد‪.‬‬ ‫دس خلَف اػتوشاس ثْشُهٌذی وبسگشاى ؿبؼل دس وبسگبُ اص حمَق لبًًَی ًیض ثذیْی اػنت‪ ،‬ـنَت‬ ‫وبسـشهب اخال ی دس حمَق وبسگشاى ایزبد ًویوٌذ‪ .‬ثِ ثیبى دیگش‪ ،‬ثْشُهٌذی اص هعبـیتّب ٍ حنمنَق‬ ‫لبًًَی‪ٍ ،‬اثؼتِ ثِ ٍضعیت وبسگبُ اػت ٍ ثب تعییش لْشی یب لشاسدادی وبسـشهب‪ ،‬هعبـیتّنب ٍ حنمنَق‬ ‫لبًًَی اص ثیی ًویسٍد‪ .‬دس ّویی ساػتب هبدُ ‪ 12‬لبًَى وبس ًیض ثِ گًَِای ایی هغلت سا تاییذ هی ونٌنذ‬ ‫وِ تؽییش ٍضعیت حمَلی وبسگبُ استجبعی ثِ وبسگشاى ًذاسد ٍ وبسـشهبی رذیذ لبئن همبم وبسـشهبی‬ ‫ػبثک خَاّذ ثَد‪.‬‬ ‫امکان افسایص امار گازگرفتگی با مًوًکسیذ کربه‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪ -‬ػخٌگَی ػنبصهنبى اٍسطاًنغ‬ ‫وـنَس گنفننت‪ :‬اگننش سًٍننذ هؼنوننَهننینت ثننب‬ ‫هًََوؼیذوشثی اص عشیک اعالع سػبًی ٍ اگنبُ‬ ‫ػبصی هشدم ػیش ًضٍ ی ًذاػتِ ثنبؿنذ‪ ،‬هنونىنی‬ ‫اػت ثب اـضایؾ اهبس گبصگشـنتنگنی سٍ ثنِ سٍ‬ ‫ؿَین‪ .‬هزتجی خب ذی اظْبس وشد‪ :‬ػبل گنزؿنتنِ‬ ‫حذٍد ‪ً 960‬فش ثش احش گبصگشـتگی ثب هًََوؼینذ‬ ‫وشثی ربى خَد سا اص دػت دادًذ‪ .‬حبال ًیض اهبس‬ ‫ًـبى هی دّذ وِ ًؼجت ثِ ػبل گزؿتنِ تنعنذاد‬ ‫اـشاد ثیـتشی دچبس هؼوَهیت ؿذًنذ‪ٍ.‬ی اداهنِ‬ ‫داد‪ :‬هْش هبُ ػبل گزؿتِ ‪ً 27‬فش ثش احش هؼوَهیت‬ ‫الًدگی ًَای کالوطُرَا تا ایاسط‬ ‫َفتٍ ایىذٌ‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪ -‬سئیغ هشوض هلی پیؾثیٌی ٍ هذینشینت‬ ‫ثحشاى هخبعشات ٍضع َّا ضوی اؿبسُ ثِ وبّؾ دهب تنب‬ ‫‪ 10‬دسرِ ػبًتیگشاد دس ؿوبل وـَس اص ا َدگنی ّنَای‬ ‫ؿْشّبی پشروعیت تب اٍاػظ ّفتِ ایٌذُ خجنشداد‪.‬کنبدق‬ ‫ضیبییبى اـضٍد‪ :‬ثش اػبع تحلینل اخنشینی ًنمنـنِ ّنبی‬ ‫پیؾیبثی ثب ًفَر رشیبًبت ؿوب ی ثِ ؼشه ػَاحل دسیبی‬ ‫خضس اثشًبوی ٍ ثبسؽ دس ؿشق اسدثیل‪ ،‬گیالى ٍ هبصًذساى‬ ‫سخ خَاّذ داد‪ّ .‬وچٌیی دس خشاػبى رٌَثی ٍ هنٌنبعنک‬ ‫رٌَثی خشاػبى سضَی اثشًبوی ٍ ثنبسؽ ثنبساى دٍس اص‬ ‫اًت بس ًیؼت‪ٍ.‬ی دس اداهِ گفت‪ :‬ثبسؽ دس اػنتنبى ّنبی‬ ‫اسدثیل‪ ،‬گیالى‪ ،‬هبصًذساى ٍ ؼشه گنلنؼنتنبى ّنونشاُ ثنب‬ ‫وبّؾ ‪ 8‬تب ‪ 10‬دسرِ ای دهب اداهِ خَاّنذ داؿنت‪ .‬دس‬ ‫اسدثیل ٍ استفبعبت ا جشص ثبسؽ ثِکَست ثشؾ پیؾثیٌنی‬ ‫هی ؿَد‪ .‬ثعذاص ظْش پٌزـٌجِ دس داهٌِ ّبی صاگشع ؿبهل‬ ‫رٌَه وشهبًـبُ‪ ،‬ایالم‪ ،‬نشػنتنبى‪ ،‬استنفنبعنبت ؿنونبل‬ ‫خَصػتبى ٍ چْبسهحبل ٍثختینبسی اثنشًنبونی ٍ ثنبسؽ‬ ‫پشاوٌذُ اًت بس هیسٍد‪.‬سئیغ هشوض هلی پنینؾ ثنینٌنی ٍ‬ ‫هذیشیت ثحشاى هخبعشات ٍضع ّنَا اضنبـنِ ونشد‪ :‬دس‬ ‫اػتبى ّبی اسدثیل‪ ،‬گیالى‪ ،‬وشهبًـنبُ‪ّ ،‬نونذاى‪ ،‬ؿنونبل‬ ‫شػتبى‪ ،‬ؿشق خَصػتبى‪ ،‬چْبسهحبل ٍثختیبسی ٍ ؿنونبل‬ ‫وْگیلَیِ ٍثَیشاحوذ ثبسؽ پشاوٌذُ ٍ دس ؿنونبل ؿنشق‬ ‫وـَس ٍصؽ ثبد ٍ وبّؾ ًؼجی دهب پیؾثیٌی هیؿَد‪.‬‬ ‫ثب هًََوؼیذ وشثی ربى خَد سا اص دػت دادًنذ‬ ‫اهب اعالم ؿذُ وِ ایی اهبس عی هنْنش هنبُ ػنبل‬ ‫ربسی ‪ً 29‬فش ثَدُ اػت‪ .‬اص اینی سٍ هـنخنق‬ ‫اػت وِ اهبس ووی اـضایؾ پیذا وشدُ؛ دس حب ی‬ ‫وِ عی هْشهبُ ٌَّص َّا ػشد ًـذُ ثَد‪.‬خنب نذی‬ ‫ثب ثیبى ایٌىِ دس اثبى هبُ یه خبًَادُ ؿؾ ًفنشُ‬ ‫سا ثِ علت هؼوَهیت ثب گبص هًََوؼیذ وشثی اص‬ ‫دػت دادین‪ ،‬گفت‪ :‬ـىش هی وٌن وِ اگش سًٍنذ‬ ‫هؼوَهیت ثب هًََوؼیذ وشثی اص عنشینک اعنالع‬ ‫سػبًی ٍ اگبُ ػبصی هشدم ًضٍ ی ًـَد‪ ،‬هونىنی‬ ‫اػت ثب اـضایؾ اهبس گبصگشـنتنگنی سٍ ثنِ سٍ‬ ‫معاین حقًقی کمیتٍ امذاد خمیىی‪َ :‬یچ‬ ‫فرد متمًلی از کمیتٍ مستمری ومیگیرد‬ ‫ؿَین‪ .‬خب ذی گفت‪ :‬هتبػفبًنِ هؼنونَهنینت ثنب‬ ‫هًََوؼیذ وشثی ثب حنَاع پنٌنذ گنبًنِ لنبثنل‬ ‫احؼبع ًیؼت؛ ّوچٌیی عالئوی وِ داسد ؿجنینِ‬ ‫ثِ ػشهبخَسدگی اػت ٍ هتبػفبًِ ثشخی اى سا ثب‬ ‫ػشهبخَسدگی اؿتجبُ هی گیشًذ‪.‬‬ ‫تًقیف بیص از ‪َ ۰۱‬سار خًدری در‬ ‫پارکیىگَای ستاد مبازرٌ با مًادمخذر‬ ‫رئیس سازمان پسضکی قاوًوی‪ :‬ایران از کطًرَای‬ ‫تًلیذ کىىذٌ کیت شوتیک در دویا است‬ ‫ػشٍینغ خنجنشی‪-‬دادػنتنبى ونل‬ ‫وـَس ثب ثیبى ایٌىِ ثیؾ اص ‪ّ 14‬ضاس‬ ‫خَدسٍ دس پبسویٌن ّنبی ػنتنبد‬ ‫هجبصسُ ثب هَاد هخذس دس حبل حبضش‬ ‫تَلیؿ ّؼتٌذ‪ ،‬گفنت‪ 80 :‬دسکنذ‬ ‫خَدسٍّبی تَلیفی ثبیذ تنب پنبینبى‬ ‫ػبل تعییی تىلیؿ ؿًَذ‪ .‬پیشٍ دػتَس سئیغ لَُ لضبئیِ ثنِ دادػنتنبى‬ ‫ول وـَس‪ ،‬هجٌی ثش تؼشیع تعییی تىلیؿ ٍػبیل ًملیِ تنَلنینؿ ٍ ینب‬ ‫ضجظ ؿذُ دس خلَف پشًٍذُّبی هَاد هخذس‪ ،‬حزت االػالم هحوذ‬ ‫رعفش هٌت شی دادػتبى ول وـَس اص پبسویٌ خَدسٍّبی تنَلنینفنی‬ ‫هشتجظ ثب پشًٍذُّبی هَاد هخذس دس هٌغمِ ؿْشیبس ثبصدیذ وشد‪.‬‬ ‫دادػتبى ول وـَس دس ایی ثبصدینذ دس رنشینبى اهنبس خنَدسٍّنبی‬ ‫تَلیفی‪ ،‬تعذاد ٍ ػبل تَلیؿ‪ً ،‬حَُ هضایذُ ٍ ـشٍؽ‪ً ،‬حَُ ًگنْنذاسی‬ ‫لشاس گشـت‪.‬هٌت شی ّوچٌیی ثش تؼشیع دس سػیذگی ٍ تعییی تىنلنینؿ‬ ‫خَدسٍّب‪ ،‬ضٍم وبس رْبدی ٍ تعییی تىلیؿ ‪ 80‬دسکذی خَدسٍّبی‬ ‫تَلیفی تب پبیبى ػبل ربسی تبویذ وشد‪.‬‬ ‫ٍی ثب ثیبى ایٌىِ حذٍد ‪ّ 14‬ضاس ٍ ‪ 700‬خَدسٍ دس پبسویٌ ّبی ػتبد‬ ‫هجبصسُ ثب هَاد هخذس دس حبل حبضش تَلیؿ ّؼتٌنذ‪ ،‬تلنشینح ونشد‪:‬‬ ‫اًچِ وِ هشثَط ثِ دػتگبُ لضبئی اػت ثبیذ اًزبم ٍ اگنش ًنینبص ثنِ‬ ‫ثخـٌبهِ یب دػتَس اػت اًزبم خَاّین داد‪.‬‬ ‫دادػتبى ول وـَس اـضٍد‪ :‬ػبهبًذّی ٍضعیت وًٌَی ثِ ّونىنبسی ٍ‬ ‫تعبهل دػتگبُّبی هشثَعِ ٍ وبس رْبدی ٍ تالؽ هضبعؿ ًیبص داسد‪.‬‬ ‫ایی هؼئَل عب ی لضبئی تبویذ وشد وِ دػتگبُ لضبئی اهبدُ ّوىبسی‬ ‫ٍ اًزبم الذاهبت الصم ثشای تعییی تىلیؿ ایی خَدسٍّب اػت‪.‬‬ ‫ػشٍینغ خنجنشی‪-‬‬ ‫سئننیننغ ػننبصهننبى‬ ‫پضؿنىنی لنبًنًَنی‬ ‫وـنننَس گنننفنننت‪:‬‬ ‫ویت ّنبی تنَ نینذ‬ ‫ؿننذُ دس هننشوننض‬ ‫تحمیمبت پنضؿنىنی‬ ‫لنننبًنننًَنننی داسای‬ ‫ویفیتی ثؼیبس ثبال ٍ لبثل سلبثت ثب ویتّبی اهشیىبیی ٍ ا وبًی اػنت‬ ‫ٍ ّن اوٌَى روَْسی اػالهی ایشاى رضٍ وـَسّبی تَ ینذ ونٌنٌنذُ‬ ‫ویتّبی طًتیه دس دًیب ؿذُ اػت‪.‬عجبع هؼزذی دس دیذاس ثب ػَسًب‬ ‫ػتبسی هعبٍى علوی ٍ ـٌبٍسی سیبػت روَْسی ولیبتی اص ٍظنبینؿ‬ ‫ػبصهبى ٍ عولىشد اى دس ثخؾّبی تخللی‪ ،‬اهَصؿی ٍ پنظٍّـنی‬ ‫سا اسائِ ٍ ثِ دػتبٍسدّبی هشوض تحمیمبت پضؿىی لبًًَی اؿبسُ وشد ٍ‬ ‫گفت‪ :‬ثِ دًجبل حوبیتّبی کَست گشـتِ ٍ اعویٌبى ثِ ًخجگبى رَاى‬ ‫ٍ ـشّیختِ ػبصهبى هَـک ثِ ػبخت ویت طًتیه ٍ دػتگبُ ّوَطًبیضس‬ ‫ؿذین وِ دس ػبل ربسی تَػظ سییغ هحتشم لنَُ لضنبینینِ اص اینی‬ ‫دػتبٍسد علوی ػبصهبى سًٍوبیی ؿذ‪.‬‬ ‫سئیغ ػبصهبى پضؿىی لبًًَی وـَس ثب تاویذ ثش ایٌىِ تَ یذ ٍ ػبخنت‬ ‫ویت ّبی طًتیه دس داخل وـَس اص اّویت ثؼیبس صینبدی دس اسائنِ‬ ‫خذهبت تخللی ثشخَسداس اػت‪ ،‬تلشیح وشد‪ :‬تَ یذ ٍ اػتفنبدُ اص‬ ‫ویت ّبی ػبخت داخل عالٍُ ثش کنشـنِ رنَینی اسصی دس اًنزنبم‬ ‫اصهبیـبت تخللی‪ ،‬دس لغع ٍاثؼتگی اص وـَسّبی ؼشثی ثنِ ٍینظُ‬ ‫دس دٍساى اعوبل تحشینّبی ظب وبًِ ثؼیبس ووه وٌٌذُ اػت‪.‬‬ ‫گسارش‬ ‫جسئیات ی ضرایط سًادامًزیِ مذرسٍمحًر‪ /‬امکان‬ ‫استعالم سطح سًاد مراجعیه از سًی مذرسٍ‬ ‫سئیغ ػبصهبى ًْضت ػَاداهَصی ؿیَُ ًبهِ عشح ػنَاد اهنَصی‬ ‫هذسػِ هحَس سا ثِ هذیشاى ول اهَصؽ ٍ پشٍسؽ اػتبىّنب اثنالغ‬ ‫وشد‪ .‬ثؼتشػبصی ثشای ػَاداهَصی تمبضبهحَس ٍ تؼْیل دػتشػنی‬ ‫ثیؼَاداى ٍ ًَػَاداى ثِ هَلعیت ّبی اهَصؿی ثِ عنٌنَاى اّنذاؾ‬ ‫ایی عشح روش ؿذُ اػت‪.‬‬ ‫ثِ گضاسؽ ایؼٌب‪ ،‬دس ؿیًَُبهِ اثالؼی اص ػَی ؿبپَس هحوذصادُ‪ ،‬ثِ‬ ‫ثشخی هؼتٌذات لبًًَی عشح ػَاد اهَصی هذسػِ هحَس اص رولنِ‬ ‫ساّىبس ‪ 1-7‬ػٌذ تحَل ثٌیبدیی اهنَصؽ ٍپنشٍسؽ ثنب هنَضنَع‬ ‫ًمؾ اـشیٌی هذسػِ ثِ عٌَاى وبًَى اهَصؿی ٍ وؼت تزنشثنینبت‬ ‫تشثیتی هحلِ ٍ هلَثِ چْل ٍ یىویی رلؼِ ونونینؼنینَى هنعنینی‬ ‫ؿَسای عب ی اهَصؽ ٍ پشٍسؽ ثب هَضَع اثالغ ایییًبهِ رنذینذ‬ ‫هذاسع اؿبسُ ؿذُ اػت‪.‬‬ ‫ثْشُگیشی اص ظشـیتّب ٍ لبثلیتّبی هذسػِ دس ؿتبهثخنـنی ثنِ‬ ‫ػَاداهَصی‪ ،‬ثْجَد ٍ تمَیت ـشایٌذّبی اهنَصؿنی ٍ ًن نبستنی‬ ‫ػَاداهَصی‪ ،‬ثؼتشػبصی ثشای ػَاداهَصی تمبضبهحَس‪ ،‬تؼنْنینل‬ ‫دػتشػی ثیؼَاداى ٍ ًَػَاداى ثِ هَلعیتّبی اهَصؿی ٍ تمنَینت‬ ‫سٍیىشد ػَاداهَصی ربهعِ هحَس ثِ عٌَاى اّذاؾ ایی عشح دًجبل‬ ‫هیؿَد‪.‬‬ ‫هذیشاى ول اهَصؽ ٍ پشٍسؽ ثِ عٌنَاى هؼنئنَل اکنلنی ػنَاد‬ ‫اهَصی اػتبى‪ ،‬تذاثیش الصم سا ثب ثْشُگینشی اص ظنشـنینت ؿنَسای‬ ‫اهَصؽ ٍ پشٍسؽ ٍ وبسگشٍُ تَػعِ هنذینشینت اػنتنبى اتنخنبر‬ ‫هیوٌٌذ‪ّ .‬وِ ٍاحذّبی اهَصؿی هشونض اسائنِ اًنَاع خنذهنبت‬ ‫ػَاداهَصی ؿبهل ؿٌبػبیی‪ ،‬رزه‪ ،‬حجت ًبم ٍ اهَصؽ ثیؼنَاداى‬ ‫ی هنذسػنِ خنَاّنٌنذ ثنَد‪ .‬دس‬ ‫ٍ ون ػَاداى دس گؼتشُ رؽشاـیبی ِ‬ ‫هحل ّبیی وِ چٌذ هذسػِ ٍرَد داسد‪ ،‬ثب تـخیق هذیش اهنَصؽ‬ ‫ٍ پشٍسؽ ؿْشػتبى یىی اص هذاسع ثِ عٌَاى هعنینی هنٌنغنمنِ ثنب‬ ‫ّوىبسی دیگش هذاسع هزشی ارشای ثشًبهِّب هیؿَد‪.‬‬ ‫ؿٌبػبیی‪ ،‬حجتًبم ٍ اهَصؽ‬ ‫ دس ػبهبًِ ػَاداهَصی الیِ «هذسػِ »پیؾثیٌی ؿذُ اػت‪ّ .‬نش‬‫یه اص ٍاحذّبی اهَصؿی هزشی‪ ،‬ثنِ عنٌنَاى ونبسثنش ػنبهنبًنِ‬ ‫ػَاداهَصی‪ ،‬ثب ػغح دػتشػی هـنخنق ٍ تنعنشینؿ ؿنذُ ثنب‬ ‫اختلبف ًبم وبسثشی ـعب یت خَاٌّذ وشد‪.‬‬ ‫ دس کَست هشارعِ ثیؼَاداى یب ون ػَاداى ثِ هنذسػنِ‪ ،‬اهنىنبى‬‫اػتعالم ػغح ػَاد اص ػَی هنذسػنِ ٍرنَد داسد‪ .‬دس کنَست‬ ‫هـخق ؿذى ٍضعیت ػغح ػَاد داٍعنلنجنبى اػنتنعنالم ؿنذُ‪،‬‬ ‫پیؾحجت ًبم اص ػَی هذیش هذسػِ اًزبم ٍ ثب تبییذ ًنبظنش اص ػنَی‬ ‫ؿْشػتبى والع ثِ هشحلِ ربسی تجذیل هیؿَد‪.‬‬ ‫ دس کَستی وِ اهَصؽدٌّذگبى ًؼجت ثِ اػتعالم ٍ ؿٌنبػنبینی‬‫ػَاداهَصاى الذام وٌٌذ هیتَاًٌذ ًضدیهتشیی هذسػِ ثنِ هنحنل‬ ‫صًذگی ػَاداهَصاى سا اًتخبه وٌٌذ‪ .‬ػ غ هذیش هذسػِ پنغ اص‬ ‫هـبّذُ تمبضبی اهَصؽ دٌّذُ هجٌی ثش ًیبص ثِ هىبى ثشای تـىینل‬ ‫والع‪ ،‬ثشسػی الصم سا اًزبم ٍ دس کَست تبییذ‪ ،‬پینؾ حنجنت ًنبم‬ ‫اًزبم ٍ والع ثِ هشحلِ تبییذ ًبظش اص ػَی ؿْشػتبى تجذیل ٍ پغ‬ ‫اص تبییذ ًبظش ؿْشػتبى والع ربسی خَاّذ ؿذ‪.‬‬ ‫ ثِ عٌَاى الذام پبیِ‪ ،‬ؿٌبػبیی ثیؼَاداى ٍ ون ػَاداى ثنش اػنبع‬‫اعالعبت پبیگبُ اػوی ػغح ػَاد ٍ ػبهبًِ ػٌبد ثب اٍ َیت اٍ ینبی‬ ‫داًؾ اهَصاى‪ ،‬اـشاد ٍارذ ؿشایظ ربهعِ هحلی‪ ،‬هَسد تَرِ لنشاس‬ ‫گیشد‪ -.‬ثشای حجت ًبم اص ثیؼَاداى ٍ ون ػَاداى ؿٌبػبیی ؿنذُ ٍ‬ ‫ػبصهبًذّی اًبى دس والع ّب عجک ثشًبهنِ ٍ تنمنَینن اهنَصؿنی‬ ‫ػَاداهَصی هذسػِ تذثیش ؿَد‪.‬‬ ‫ؿشایظ ثِوبسگیشی ًیشٍی اًؼبًی‬ ‫ اٍ َیت ثِوبسگیشی ًیشٍی اًؼبًی دس ػَاداهَصیِ هذسػِ هحَس‬‫ثب وبدس اهَصؿی ٍ ارشایی هذسػِ اػت‪ .‬هذیش هذسػِ توْنینذاتنی‬ ‫اتخبر وٌذ تب اص عَاهل ؿبؼل دس هنذسػنِ ثنِ عنٌنَاى هنزنشینبى‬ ‫ـعب یتّبی ػَاداهَصی اػتفبدُ ؿَد‪.‬‬ ‫ ضوی تبویذ ثش اٍ َیت ثِوبسگیشی هعلویی سػوی ٍ پیوبًی‪ ،‬دس‬‫کَستی وِ اهىبى ارشای ـعب یت ّبی ػَاداهَصی تَػظ اسونبى‬ ‫هذسػِ هیؼش ًجبؿذ اًعمبد لشاسداد ثب ؿشوتّب‪ ،‬هَػؼبت اهَصؿنی‬ ‫ٍ ًْبدّبی ؼیشدٍ تی ٍارذ ؿشایظ هغبثنک ضنَاثنظ ٍ هنمنشسات‬ ‫اثالؼی خَاّذ ثَد‪.‬‬ ‫ ّوىبسی اـشاد دس ػَاداهَصی هذسػِهحَس ًجبیذ ّیچگًَِ حک‬‫اداسی ٍ اػتخذاهی ثشای اهَصؽ دٌّذگبى ٍ هتمبثال ّینچ گنًَنِ‬ ‫تعْذی ثشای اهَصؽ ٍ پشٍسؽ ایزبد وٌذ‪ .‬ثِوبسگینشی ًنینشٍی‬ ‫اًؼبًی رذیذ تحت ّش عٌَاًی دس ایی صهیٌِ هوٌَع اػت‪.‬‬ ‫ اص اًعمبد لشاسداد ثب اـشاد حمیمی رْت ـعب یتّبی ػنَاداهنَصی‬‫ثِ عَس هؼتمین خَدداسی ؿَد‪ّ .‬وىنبسی ونبسونٌنبى دٍ نت ثنب‬ ‫سعبیت ػبیش ضَاثظ ٍ همشسات ثالهبًع اػت‪.‬‬ ‫ّضیٌِ ارشای عشح ػَاداهَصی هذسػِهحَس‬ ‫ ّضیٌِ ّبی هشتجظ ثب ػَاد اهَصی هذسػِ هحَس ثِ اصای ًتنینزنِ‬‫هحلَ ی پغ اص احشاص لجَ ی ػَاداهَصاى ثش هجٌبی ػشاًِ اثنالؼنی‬ ‫ّش دٍسُ یب دس کَست تبهیی اعتجبس دس لنب نت اضنبـنِ تنذسینغ‬ ‫پشداخت هی ؿَد‪.‬‬ ‫ ثِ هٌ َس رجشاى ثخـی اص خذهبت هذیشیت‪ ،‬ساّجشی‪ ،‬پـتیجبًی ٍ‬‫ً بست ثش اسایِ خذهبت ػَاد اهَصی دس هنذاسع تنب ػنمنؿ ‪3‬‬ ‫دسکذ اص ػشاًِ ّش ًفش ػَاداهَص تحت پَؿؾ ثِ ؿنشح رنذٍل‬ ‫صیش ثِ عَاهل ارشایی ٍاحذّبی اهَصؿی هزشی لبثنل پنشداخنت‬ ‫ػشٍیغ خجشی ‪-‬هعبٍى حمَلی ٍ اهَس هزلغ ونونینتنِ‬ ‫اهذاد اهذاد خویٌی دسخلنَف اهنبسی ونِ دسثنبسُ‬ ‫هؼتوشی ثگیشاى حشٍتوٌذ هغشح ؿذُ ثیبى وشد‪ :‬ثب تَرنِ‬ ‫ثِ هىبًیضم ّبیی وِ دس هزوَعِ وونینتنِ اهنذاد ٍرنَد‬ ‫داسد‪ ،‬اعالم هی وٌین وِ ّیچ حشٍتوٌذی ٍ ّنینچ ـنشد‬ ‫هتوَ ی هؼتوشی وویتِ سا دسیبـت ًویوٌذ‪ .‬دس ؿنجنىنِ‬ ‫ٍػیع هشدهی وِ هب دس اختیبس داسین ٍ ؿجىِ ثضسگی ونِ‬ ‫تحت عٌَاى هذدوبسی ٍرَد داسد‪ ،‬هب هىنبًنینضهنی دس‬ ‫ؿٌبػبیی ًیبصهٌذ دس ػغح ربهعِ داسین‪.‬رعفش کجنبؼنینبى‬ ‫ثیبى وشد‪ :‬وویتِ اهذاد خَد سا هىلؿ ثِ پبػخگَیی ثنِ‬ ‫هشدم ؿشیؿ ایشاى داسد ٍ ایی دؼذؼِ اص صهبًی وِ هغلع‬ ‫ؿذین ایی خجش سػبًِای ؿذ ٍ هشدم دؼذؼِ پیذا ونشدًنذ‬ ‫ثش خَد تىلیؿ داًؼتین وِ ایی ؿفبـیت سا ثنشای هنشدم‬ ‫هـخق وٌین‪ .‬وویتِ اهذاد دس اثعبد هنخنتنلنؿ دًنجنبل‬ ‫ؿفبؾػبصی اػت‪ٍ.‬ی اـضٍد‪ :‬هىبًنینضم ّنبینی ونِ دس‬ ‫هزوَعِ وویتِ اهذاد ٍرَد داسد‪ ،‬اعالم هیونٌنینن ونِ‬ ‫ّیچ حشٍتوٌذی ٍ ّیچ ـشد هتوَ ی هؼتوشی وویتِ اهذاد‬ ‫سا دسیبـت ًویوٌذ‪ .‬اعالعبت اٍ یِ اص اٍ اخز هیؿَد ٍ‬ ‫ثعذ اص اخز اعالعبت هذدرَ ( هخل ٍضعنینت هؼنىنی‪،‬‬ ‫اؿتؽبل ٍ دساهذ هبّیبًِ)‪ ،‬ثنشسػنی هنی ؿنَد‪ .‬ػن نغ‬ ‫یىؼشی ٍه ػشٍیغّب ٍ پبیگبُ ّنبی اعنالعنبتنی دس‬ ‫اختیبس داسین وِ کحتػٌزی هیؿَد ٍ یه همنذهنبت‬ ‫اٍ یِ ثب اػتفبدُ اص پبیگبُ دادُ ّنبینی ونِ ٍرنَد داسد‪،‬‬ ‫کَست هیگیشد‪ ،‬ػ غ هذدوبس هب دس کحٌِ ٍ هنینذاى‬ ‫ٍضعیت هب ی ٍ ٍػع ـشد سا اسصیبثی هیوٌذ وِ اینب اٍ‬ ‫هی تَاًذ هعیـت خَد سا خَد تبهیی وٌذ ینب ًنینبصهنٌنذ‬ ‫حوبیت اػت؟ دس ایی ربػت وِ هذدوبس هب هنشارنعنِ‬ ‫هیذاًی داسد ٍ تَاى ػٌزی ٍ ًیبصػٌزی ـنشد سا اعنالم‬ ‫هیوٌذ‪ .‬ػ غ ـشد ٍاسد چشخِ حوبیتی وویتِ اهذاد لشاس‬ ‫هی گیشد ٍ اص ػبیش خذهبتی وِ دس هزوَعِ وویتِ اهذاد‬ ‫اػت‪ ،‬ثْشُ هیگیشد‪.‬‬ ‫خَاّذ ثَد‪ .‬هجب ػ رذٍل ثش اػبع ًشخ ػشاًِ ّضینٌنِ تنونبم ؿنذُ‬ ‫اهَصؽ ػبل ‪ 1400‬دس ّش یه اص دٍسُ ّبی ػَاداهَصی‪ ،‬اًتنمنبل‬ ‫ٍ تحىین اًزبم ؿذُ؛ ثذیْی اػت دس ػٌَات ثعذ هتٌبػت ثب ػشاًنِ‬ ‫اثالؼی ػْن ّش یه اص عَاهل تؽییش خَاّذ یبـت‪:.‬‬ ‫ حک ا ضحوِ اهَصؽدٌّذگبى تحت پَؿؾ هنَػنؼنبت ؼنینش‬‫دٍ تی عشؾ لشاسداد؛ پغ اص احشاص لجَ ی ػَاداهَصاى ثش هنجنٌنبی‬ ‫ػشاًِ اثالؼی ػبصهبى ًْضت ػَاداهَصی اص اعتجبسات ایی ػبصهنبى‬ ‫تبهیی ٍ پشداخت خَاّذ ؿذ‪.‬‬ ‫ حک ا ضحوِ عَاهل ارشایی هذسػِ (هذیش‪ ،‬هعبٍى هٌتخت هزشی‬‫ـعب یت ّبی ػَاداهَصی ٍ ػشایذاس‪ /‬خذهتگضاس) پغ اص ثشگنضاسی‬ ‫اهتحبًبت ٍ ثِ اصای ػَاداهَصاى تحت پَؿؾ ثش اػبع گنضاسؽ‬ ‫هعبٍى ػَاداهَصی ٍ تبییذ همبم هزبص اػتبى تنبهنینی ٍ پنشداخنت‬ ‫هیؿَد‪ .‬ػْن ّش یه اص عَاهل ارشایی ثِ تشتیت هذیش هذسػِ ‪50‬‬ ‫دسکذ‪ ،‬هعبٍى ارشایی هؼئَل ػَاد اهَصی هٌنتنخنت هنذینش ‪30‬‬ ‫دسکذ ٍ ػشایذاس ‪ -‬خذهتگضاس هعبدل ‪ 20‬دسکذ اص ػْن تنعنینینی‬ ‫ؿذُ اػت‪.‬‬ صفحه 4 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫* پنجشنبه‬ ‫* ‪ 4‬اذر‬ ‫* ‪ 52‬نوامبر‬ ‫* ‪ 01‬ربیع الثانی‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪:‬‬ ‫* صفحه ‪2‬‬ ‫تَلیذ اثرپردازشگر ثب قبثلیت ‪ّ۶‬سار هیلیبرد عولیبت در ثبًیِ‬ ‫‪0411‬‬ ‫‪5150‬‬ ‫‪0441‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪2130‬‬ ‫* اوتوزایکینجی ایل‬ ‫تَلیذ کٌٌذُ هَثبیل ثرای ٌّذ خَدرٍی ثرقی هی سبزد‬ ‫فرهنگ ‪ ،‬هنر و فن اوری‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪-‬اثطپطزاظقٍط ثب لبثّیت ‪ٞ ۶‬عاض ٔیّیبضز عّٕیبت زض ثب٘ی‪ ٝ‬ثب ‪ٕٞ‬ت ٔتاراصاصابٖ یاه‬ ‫قطوت زا٘ف ث‪ٙ‬یبٖ ت‪ِٛ‬یس قس‪ .‬ث‪٘ ٝ‬مُ اظ ٔعب‪٘ٚ‬ت عّٕی ‪ ٚ‬ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬ضی ضیبؾت خٕ‪ٟٛ‬ضی‪ٞ ،‬بزی ز‪ٜ‬زؾات‬ ‫ٔسیطعبُٔ ایٗ قطوت زا٘ف ث‪ٙ‬یبٖ زضثبض‪ ٜ‬ت‪ٛ‬إ٘‪ٙ‬سی زض ا٘دبْ پطزاظـ‪ٞ‬بی ف‪ٛ‬ق ؾا‪ٙ‬اٍایاٗ زاز‪ ٜ‬ثاب‬ ‫وٕه ایٗ اثطپطزاظقٍط ٌفتۺ پطزاظـ ثطای تٕبٔی اؼالعبت اظ خّٕا‪ ٝ‬زاز‪ ،ٜ‬تصاب‪ٚ‬یاط ‪ ٚ‬ؾابیاط‬ ‫زاز‪ٜٞ‬ب‪ ،‬زض و‪ٛ‬تب‪ ٜ‬تطیٗ ظٔبٖ ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬ؾػ ایٗ اثطپطزاظقٍط ٕٔىٗ قس‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ثیبٖ وطزۺ ثطز‪ٞ‬بی پطزاظ٘س‪ ٜ‬أط‪ٚ‬ظ زض ت‪ِٛ‬یس ذ‪ٛ‬زض‪ٞٚ‬ب یب پط٘س‪ٜٞ‬بی ثس‪ ٖٚ‬ؾط٘کیٗ‪ ،‬غ٘تیه‪ ،‬ؾای‬ ‫تی اؾىٗ‪ ،‬قجی‪ ٝ‬ؾبظی ‪ٛٞ‬اق‪ٙ‬بؾی ‪ ٚ‬ؾبیط ص‪ٙ‬بیع وبضثطز زاض٘س‪ .‬ؼطاحی ث‪ ٝ‬ایٗ قاىاُ ؾاجات قاس‪ٜ‬‬ ‫اثطپطزاظ٘س‪ٞ ۶ ٜ‬عاض ٔیّیبضز عّٕیبت زض ثب٘ی‪ ٝ‬ا٘دبْ ز‪ٞ‬س ‪ٔ ٚ‬عبزَ ‪ ۰۶۲‬ؾیؿتٓ ‪ٞ ۷‬ؿت‪ ٝ‬ای لبثّیت ا٘دابْ‬ ‫عّٕیبت زاضز‪.‬‬ ‫ٔسیط عبُٔ ایٗ قطوت زا٘ف ث‪ٙ‬یبٖ افع‪ٚ‬زۺ ثطز ایطاٖؾبذت یه ٔحص‪ٙٔ َٛ‬حصاطثافاطز اؾات وا‪ٝ‬‬ ‫ٕ٘‪ ٝ٘ٛ‬ذبضخی ٘ساضز‪ ،‬أب ثطز‪ٞ‬بی پطزاظ٘س‪ٔ ٜ‬کبث‪ٕٞ ٝ‬چ‪ٙ‬بٖ ٌطاٖ تط اظ پطزاظ٘س‪ ٜ‬زاذّی ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س‪ .‬وبضثطز‬ ‫اثطپطزاظ٘س‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬لسضی ظیبز اؾت و‪ٔ ٝ‬یت‪ٛ‬ا٘س ٘یبظ ص‪ٙ‬بیع ٔرتّف ضا ثطؼطف و‪ٙ‬س ‪ٔ ٚ‬ب٘ع ذط‪ٚ‬ج اضظ اظ‬ ‫وک‪ٛ‬ض ق‪ٛ‬ز‪ .‬ایٗ اثطپطزاظ٘س‪ٔ ٜ‬یت‪ٛ‬ا٘س لؽع‪ ٝ‬ذبْ ثؿیبضی اظ ٔحصا‪ٛ‬الت ثابقاس‪ .‬ؾایاؿاتآ وا‪ٙ‬اتاطَ‬ ‫پط‪ٚ‬اظ یىی زیٍط اظ ص‪ٙ‬بیعی اؾت و‪ ٝ‬اظ ایٗ اثطپطزاظ٘س‪ ٜ‬اؾتفبز‪ٔ ٜ‬ی و‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫کشف سلَلّبیی کِ هسئَل‬ ‫تٌظین ضرثبى قلت است‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ٔ -‬حممبٖ ٔ‪ٛ‬فک ث‪ ٝ‬وکف یه ٘‪ٛ‬و خاسیاس‬ ‫ؾّ‪ َٛ‬زض لّت قس٘س و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ت‪ٙ‬ظیٓ ظطثابٖ ‪ ٚ‬ضیاتآ لاّات‬ ‫وٕه ٔیو‪ٙ‬س ‪ٔ ٚ‬ای تا‪ٛ‬ا٘اس زضن خاسیاسی اظ ا٘ا‪ٛ‬او‬ ‫ثیٕبضی‪ٞ‬بی لّجی زض اذتیبض پعقىبٖ لطاض ز‪ٞ‬س‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اظ پبیٍب‪ ٜ‬ذجطی ؾبی‪ٙ‬ؽ‪ ،‬ایٗ ؾّ‪٘ َٛ‬ىؿ‪ٛ‬ؼ ٌّیب )‪٘(nexus glia‬بْ زاضز‪ .‬ؾّ‪َٞٛ‬بی ٌّیبَ زض‬ ‫ٔغع ‪ ٚ‬ؾیؿتٓ عصجی ‪ ٚ‬زض ثطذی ا٘ساْ‪ٞ‬بی اصّی ٘یع ‪ٚ‬خ‪ٛ‬ز زاض٘س؛ ‪ِٚ‬ی تبو‪ٞ ٖٛٙ‬یچ ؾّ‪ٌّ َٛ‬یابِای زض‬ ‫لّت زیس‪٘ ٜ‬کس‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ز‪ٔ .‬حممبٖ زا٘کٍب‪ٛ٘ ٜ‬تطزاْ ‪ٍٙٞ‬بْ ثطضؾی لّت ٔب‪ٞ‬ی ظثطافیف‪ٛ٘ ،‬عی ؾّ‪ٔ َٛ‬کاب‪ٞ‬اس‪ٜ‬‬ ‫وطز٘س و‪ ٝ‬قجی‪ ٝ‬اؾتط‪ٚ‬ؾیت‪ٞ‬ب ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س‪ .‬اؾتط‪ٚ‬ؾیت ٘‪ٛ‬عی ؾّ‪ٌّ َٛ‬یبَ ٔ‪ٛ‬خ‪ٛ‬ز زض ٔغع اؾت‪ .‬تحامایامابت‬ ‫ثیکتط ٘کبٖ زاز چ‪ٙ‬یٗ ؾّ‪َٞٛ‬بیی زض لّت ا٘ؿبٖ ‪ٛٔ ٚ‬ـ ٘یع ‪ٚ‬خ‪ٛ‬ز زاضز‪ .‬ایٗ ؾّ‪ َٛ‬زض ٔدطای ذط‪ٚ‬خی ‪ٚ‬‬ ‫خبیی و‪ ٝ‬ذ‪ٍٙٞ ٖٛ‬بْ ذط‪ٚ‬ج اظ ٔغع اظ اٖ عج‪ٛ‬ض ٔیو‪ٙ‬س‪ ،‬لطاض زاضز‪.‬‬ ‫تحمیمبت ثیکتط ٘کبٖ زاز و‪ ٝ‬ؾّ‪َٞٛ‬بی ٘ىؿ‪ٛ‬ؼ ٌّیب زض ت‪ٙ‬ظیٓ ظطثبٖ ‪ ٚ‬ضیتٓ لّت ٘مف زاض٘س‪ٍٙٞ .‬بٔی‬ ‫و‪ٔ ٝ‬حممبٖ ایٗ ؾّ‪َٞٛ‬ب ضا اظ لّت ٔ‪ٛ‬ـ ‪ٞ‬ب ذبضج وطز٘س‪ ،‬ظطثبٖ لّت ا٘بٖ افعایف یابفات‪ .‬زض ازأا‪ٝ‬‬ ‫ٔسَ‪ٞ‬بی حی‪ٛ‬ا٘ی ث‪ٌٝ٘ٛ ٝ‬ای ٔ‪ٟٙ‬سؾی قس٘س و‪ ٝ‬فبلس غ٘ی ثبق‪ٙ‬س و‪ ٝ‬ثبعث ضقاس ؾاّا‪ٞ َٛ‬ابی ٌاّایابَ‬ ‫ٔیق‪ٛ‬ز؛ ٘تبیح ٘کبٖ زاز ظطثبٖ لّت ایٗ حی‪ٛ‬ا٘بت ٘بٔ‪ٙ‬ظٓ اؾت‪.‬‬ ‫ٔحممبٖ ‪ٛٙٞ‬ظ ث‪ ٝ‬ؼ‪ٛ‬ض وبُٔ عّٕىطز ایٗ ؾّ‪َٞٛ‬ب ضا ٕ٘یزا٘‪ٙ‬س ‪ ٚ‬تحمیمبت ثیکتطی زض ایٗ ظٔیا‪ٙ‬ا‪ٔ ٝ‬ا‪ٛ‬ضز‬ ‫٘یبظ اؾت‪ .‬ا٘‪ٟ‬ب ثط ایٗ ثب‪ٚ‬ض٘س ایٗ یبفت‪ٔ ٝ‬یت‪ٛ‬ا٘س وّیس ق‪ٙ‬بذت ثؿیبضی اظ ٘ا‪ٛ‬الام ٔابزضظازی لاّات ‪ٚ‬‬ ‫ثؿیبضی اظ ثیٕبضی‪ٞ‬ب ثبقس‪.‬‬ ‫خَاه ًبکبفی احسبس پیری‬ ‫را ثیشتر هیکٌذ‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجاطی‪ٔ -‬احامامابٖ‬ ‫زا٘کٍب‪ ٜ‬اوؿتط اٍ٘اّایاؽ زض‬ ‫ٔؽابِاعا‪ ٝ‬اذایاطقابٖ اظا‪ٟ‬ابض‬ ‫وطز‪ ٜ‬ا٘س ذ‪ٛ‬اه ٘ابوابفای زض‬ ‫افطاز ثبالی ‪ ۵۲‬ؾبَ ثب احؿبؼ‬ ‫پیطی ‪ ٚ‬زیسٌب‪٘ ٜ‬بذ‪ٛ‬قبی‪ٙ‬س ‪ٙٔ ٚ‬فی ٘ؿجت ث‪ ٝ‬ؾبِرا‪ٛ‬ضزٌای‬ ‫ٔطتجػ اؾت‪ .‬ث‪٘ ٝ‬مُ اظ تی ای‪ ،‬ؾبِٕ‪ٙ‬ساٖ ٔعٕ‪ٛ‬ال قب‪ٞ‬س ضخ‬ ‫زازٖ ثطذی تغییطات زض ذ‪ٛ‬اه ذ‪ٛ‬ز ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س ‪ٔ ٚ‬کاىاالتای‬ ‫ٔب٘‪ٙ‬س ویفیت ذ‪ٛ‬اه ٘بٔؽّ‪ٛ‬ه‪ ،‬افعایف ذ‪ٛ‬اه ٔا‪ٙ‬اماؽاع‪،‬‬ ‫افعایف ظٔبٖ صطف قس‪ ٜ‬ثطای ث‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬اه ضفتٗ ‪ ٚ‬ذا‪ٛ‬اه‬ ‫اِ‪ٛ‬زٌی زض ؼ‪ َٛ‬ض‪ٚ‬ظ ضا تدطث‪ٔ ٝ‬یو‪ٙٙ‬س‪ .‬ایٗ تغییاطات ثا‪ٝ‬‬ ‫زِیُ تغییطات ثی‪ِٛٛ‬غیىی ؼجیعی ٔطتجػ ثب ؾٗ ‪ ٚ‬واب‪ٞ‬اف‬ ‫ؾالٔت ثسٖ و‪ ٝ‬افطاز زض ‪ٍٙٞ‬بْ ؾابِارا‪ٛ‬ضزٌای تاداطثا‪ٝ‬‬ ‫ٔیو‪ٙٙ‬س‪ ،‬ضخ ٔی ز‪ٞ‬س‪ٔ .‬حط‪ٔٚ‬یت اظ ذ‪ٛ‬اه یاب ٘اساقاتاٗ‬ ‫ذ‪ٛ‬اه وبفی اظ ع‪ٛ‬أّی اؾت و‪ ٝ‬زض ٘‪ٟ‬بیت ٔیتا‪ٛ‬ا٘اس ثا‪ٝ‬‬ ‫ؾطزضٌٕی ‪ ٚ‬ؾبیط تغییطات ش‪ٙٞ‬ی زض ایٗ ٌاط‪ ٜٚ‬اظ افاطاز‬ ‫ٔ‪ٙ‬دط ق‪ٛ‬ز‪ .‬اذیطا ٘تبیح ٔؽبِع‪ٔ ٝ‬حممبٖ زا٘کاٍاب‪ ٜ‬اوؿاتاط‬ ‫٘کبٖ زاز‪ ٜ‬اؾت و‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬اه ظعیف زض افطاز ثبالی ‪ ۵۲‬ؾبَ‬ ‫ثب افعایف حؽ ٔ‪ٙ‬فی ا٘‪ٟ‬ب اظ فطای‪ٙ‬س پیطی ‪ ٚ‬ؾبِرا‪ٛ‬ضزٌای‬ ‫ٔطتجػ اؾت و‪ ٝ‬ایٗ أط ٘یع ث‪ٛ٘ ٝ‬ث‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ز ٔیت‪ٛ‬ا٘س تبثایاطات‬ ‫ٔ‪ٙ‬فی ثط ؾالٔت خؿٕی‪ ،‬ش‪ٙٞ‬ی ‪ ٚ‬ق‪ٙ‬بذتی ا٘‪ٟ‬ب ثٍصاضز‪.‬‬ ‫درهبى دیبثت ثب از ثیی ثردى‬ ‫سلَلّبی چرثی پیر‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ -‬پػ‪ٞٚ‬کٍطاٖ أطیىبیای زض ثاطضؾای‬ ‫خسیس ذ‪ٛ‬ز زضیبفت‪ ٝ‬ا٘س وا‪ ٝ‬قابیاس ثاب اظ ثایاٗ ثاطزٖ‬ ‫ؾّ‪َٞٛ‬بی پیط ٔ‪ٛ‬خ‪ٛ‬ز زض چطثی ثت‪ٛ‬اٖ ث‪ ٝ‬زضٔبٖ زیابثات‬ ‫وٕه وطز‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اظ فّ‪ٛ‬ضیسا ٘ی‪ٛ‬ظ تبیٕع‪ ،‬پػ‪ٞٚ‬کٍطاٖ زا٘کٍب‪ ٜ‬و‪ٙ‬تیىت ( )‪UConn‬أطیىب‪ ،‬زض ثطضؾی خاسیاسی‬ ‫٘کبٖ زاز‪ٜ‬ا٘س و‪ ٝ‬اظ ثیٗ ثطزٖ ؾّ‪َٞٛ‬بی لسیٕی ٘بوبضأس زض چطثی ثسٖ ا٘ؿبٖ‪٘ ،‬کاب٘ا‪ٞ ٝ‬ابی زیابثات ضا‬ ‫وب‪ٞ‬ف ٔیز‪ٞ‬س‪ .‬ایٗ وکف ٕٔىٗ اؾت ث‪ ٝ‬اضائ‪ ٝ‬زضٔبٖ ‪ٞ‬بی خسیسی ثطای زیابثات ٘ا‪ٛ‬و ز‪ ٚ ٚ‬ؾابیاط‬ ‫اذتالالت ٔتبث‪ِٛ‬یه وٕه و‪ٙ‬س‪ .‬ؾّ‪َٞٛ‬بی ثسٖ‪ ،‬ذ‪ٛ‬ز ضا زائٕب تدسیس ٔیو‪ٙٙ‬س ‪ ٚ‬ثب ت‪ِٛ‬اس ؾاّا‪ٞ َٛ‬ابی‬ ‫خسیس‪ٔ ،‬طی ؾّ‪َٞٛ‬بی پیط ضخ ٔیز‪ٞ‬س أب ٌب‪ٞ‬ی ا‪ٚ‬لبت‪ ،‬ایٗ ض‪٘ٚ‬س وبض ٕ٘ی وا‪ٙ‬اس ظیاطا ؾاّا‪ٞ َٛ‬ابی‬ ‫اؾیتزیس‪ٕٞ ٜ‬چ‪ٙ‬بٖ ثبلی ٔیٔب٘‪ٙ‬س‪ .‬ایٗ ؾّ‪َٞٛ‬بی پیط ثبلی ٔیٔب٘‪ٙ‬س ‪ ٚ‬ض‪ٚ‬ی ؾّ‪َٞٛ‬بی ٔدب‪ٚ‬ض‪ ،‬تبثیط ٔ‪ٙ‬فی‬ ‫ٔیٌصاض٘س‪ .‬ایٗ اثطات ٘بٔؽّ‪ٛ‬ه‪٘ ،‬ح‪ ٜٛ‬پطزاظـ ل‪ٙ‬س‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬پط‪ٚ‬تئیٗ‪ٞ‬ب ضا زض ؾّ‪َٞٛ‬بی ٔدب‪ٚ‬ض تغییط ٔیز‪ٞ‬اس‬ ‫‪ٔ ٚ‬کىالت ٔتبث‪ِٛ‬یه ضا پسیس ٔیا‪ٚ‬ضز‪ .‬زیبثت ٘‪ٛ‬و ز‪ ،ٚ‬قبیعتطیٗ ثیٕبضی ٔتبث‪ِٛ‬یه زض أطیىاب اؾات‪.‬‬ ‫ٌعاضـ ٔطوع و‪ٙ‬تطَ ‪ ٚ‬پیکٍیطی ثیٕبضی أطیىب ( )‪٘CDC‬کبٖ ٔیز‪ٞ‬س و‪ ٝ‬حس‪ٚ‬ز ‪ٔ ۲۲‬یّی‪٘ ٖٛ‬فاط ثا‪ٝ‬‬ ‫ایٗ ثیٕبضی ٔجتال ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س‪ .‬ثیکتط افطاز ٔجتال ث‪ ٝ‬زیبثت‪ ،‬اظ ٔمب‪ٔٚ‬ت ٘ؿجت ث‪ ٝ‬ا٘ؿ‪ِٛ‬یٗ ٔطتجػ ثب چبلی‪ٚ ،‬ضظـ‬ ‫٘ىطزٖ ‪ ٚ‬ضغیٓ غصایی ٘بٔ‪ٙ‬بؾت ض٘ح ٔی ثط٘س‪ .‬اوتکبفبت خسیس پػ‪ٞٚ‬کٍطاٖ زا٘کٍب‪ ٜ‬وا‪ٙ‬اتایاىات ٘کابٖ‬ ‫ٔیز‪ٞ‬س و‪ ٝ‬ایٗ ٔ‪ٛ‬ظ‪ٛ‬و‪ ،‬ثب ؾّ‪َٞٛ‬بی پیط ٔ‪ٛ‬خ‪ٛ‬ز زض چطثی ثسٖ افطاز ٔطتجػ اؾت‪ .‬ث‪٘ ٝ‬ظط ٔی ضؾاس وا‪ٝ‬‬ ‫پبوؿبظی ایٗ ؾّ‪َٞٛ‬بی پیط‪ ،‬ضفتبض زیبثتی ٔ‪ٛ‬ـ‪ٞ‬بی چبق ضا ٔت‪ٛ‬لف ٔیو‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫طرح اٍلیِ خَدرٍی َّشوٌذ ٍ خَدراى‬ ‫ثیَک رًٍوبیی شذ‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذاجاطی‪-‬ذا‪ٛ‬زض‪ٚ‬ؾابظی‬ ‫ثی‪ٛ‬ن اظ ؼطح ا‪ِٚ‬ایا‪ ٝ‬ذا‪ٛ‬زض‪ٚ‬ی‬ ‫ثطلی ‪ٛٞ ٚ‬قٕ‪ٙ‬سی ض‪ٕ٘ٚ‬بیی وطز‪ٜ‬‬ ‫و‪ٔ ٝ‬د‪ٟ‬ع ث‪ ٝ‬ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬ضی ‪ٞ‬بی ؾؽح ‪۵‬‬ ‫ذ‪ٛ‬زضاٖ ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ث‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اظ ٌیعٔ‪ٛ‬چبی‪ٙ‬ب‪ٕ٘ ،‬ابیکاٍاب‪ٜ‬‬ ‫ذ‪ٛ‬زض‪ٌٛ ٚ‬اٍ٘ػ‪ ٚ‬اذیطاً زض چایاٗ‬ ‫ثطٌعاض قس‪ ٚ ٜ‬یىی اظ ٔحص‪ٛ‬الت خبِجی و‪ ٝ‬زض اٖ ث‪ٕ٘ ٝ‬بیف زضأاس ثا‪ٝ‬‬ ‫ثی‪ٛ‬ن تعّک زاقت‪ .‬ثی‪ٛ‬ن زض حمیمت ظیط ٔدٕ‪ٛ‬عا‪ ٝ‬خا‪ٙ‬اطاَ ٔا‪ٛ‬تا‪ٛ‬ض زض‬ ‫أطیىب اؾت‪ .‬ایٗ قطوت ؼطح ا‪ِٚ‬ی‪ ٝ‬اظ یه ذ‪ٛ‬زض‪ٚ‬ی ثطلی ث‪٘ ٝ‬بْ ثایا‪ٛ‬ن‬ ‫اؾٕبضت پبز ضا ث‪ٕ٘ ٝ‬بیف ٌصاقت و‪ ٝ‬ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ٚ ٝ‬یػٌی‪ٞ‬بی پیکطفتا‪ ٝ‬اٖ‬ ‫ث‪ ٝ‬ظ‪ٚ‬زی ‪ٚ‬اضز ثبظاض ٘ر‪ٛ‬ا‪ٞ‬س قس‪ .‬ث‪ٌ ٝ‬فت‪ ٝ‬قطوت وبثیٗ اؾإابضت پابز ثاب‬ ‫ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬ضی‪ٞ‬بی ذ‪ٛ‬زضا٘ی یىپبضچ‪ٔ ٝ‬یق‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ؾػ پّتفطْ ‪Utium‬ؾبذتا‪ٝ‬‬ ‫قس‪ ٜ‬ا٘س‪ٕٞ .‬چ‪ٙ‬یٗ ‪ٚ‬ؾیّ‪٘ ٝ‬مّی‪ٔ ٝ‬صو‪ٛ‬ض فعبیی ‪ٛٞ‬قٕ‪ٙ‬س ثطای ؾافاط ایادابز‬ ‫ٔی و‪ٙ‬س‪ .‬اؾٕبضت پبز ثی‪ٛ‬ن اظ ِحبؾ ؼطاحی قجی‪ ٝ‬یه ایؿتٍاب‪ ٜ‬فعابیای‬ ‫اؾت‪ .‬زاذُ ذ‪ٛ‬زض‪ٚ ٚ‬یػٌی‪ٞ‬بی ‪ٛٞ‬قٕ‪ٙ‬س ٔتعسزی ث‪ ٝ‬وبض ضفت‪ ٝ‬اؾت‪ٔ .‬ثاالً‬ ‫‪ٍٙٞ‬بٔیى‪ ٝ‬ضا٘‪ٙ‬س‪٘ ٜ‬عزیه ٔی ق‪ٛ‬ز‪ ،‬یه تص‪ٛ‬یط ذا‪ٛ‬قابٔاسٌا‪ٛ‬یای ظاب‪ٞ‬اط‬ ‫ٔیق‪ٛ‬ز‪ٕٞ .‬چ‪ٙ‬یٗ ایٗ ‪ٚ‬ؾیّ‪٘ ٝ‬مّی‪ٔ ٝ‬د‪ٟ‬ع ث‪ ٝ‬زض‪ٞ‬بی وک‪ٛ‬یی ثطلی ‪ ٚ‬عطیط‪،‬‬ ‫چطخ ‪ٞ‬بی ثعضی ‪ ٚ‬ؼطاحی ائط‪ٚ‬زی‪ٙ‬بٔیىی اؾت و‪ ٝ‬ثطای ذا‪ٙ‬اه واطزٖ‬ ‫ٔىب٘یؿٓ تطٔع‪ٛٞ ،‬ا ضا ث‪ ٝ‬زاذُ ٔیوکس‪.‬‬ ‫زض و‪ٙ‬بض ایٗ ٔ‪ٛ‬اضز ؼطح ا‪ِٚ‬ی‪ٔ ٝ‬صو‪ٛ‬ض قبُٔ ؾیؿتٓ وبثیٗ ‪ٛٞ‬قٕ‪ٙ‬س ‪VCS‬‬ ‫اؾت و‪ ٝ‬زض اٖ یه ٕ٘بیکٍط ‪ ۵۲‬ای‪ٙ‬چی قفبف ثب لبثّایات ثابال ثاطزٖ ‪ٚ‬‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ یه ٕ٘بیکٍط ثبالؾطی ضٍ٘ی ث‪ ٝ‬وبض ضفت‪ ٝ‬اؾت‪.‬‬ ‫دٍ جبیسُ از جشٌَارُ ثییالوللی‬ ‫دَّک ثرای »زاالٍا«‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪-‬فیّٓ ؾی‪ٕٙ‬بیی ظاال‪ٚ‬ا ث‪ ٝ‬وبضٌطزا٘ی اضؾالٖ أیطی زض‬ ‫‪ٞ‬کتٕیٗ ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬فؿتی‪ٛ‬اَ ثیٗإِّّی فیّٓ ز‪ٛٞ‬ن خبیع‪ ٜ‬ث‪ٟ‬تطیٗ ثابظیاٍاط‬ ‫ٔطز ثطای ٘‪ٛ‬یس پ‪ٛ‬ضفطج ‪ ٚ‬ث‪ٟ‬تطیٗ وبضٌطزاٖ ثطای اضؾالٖ أیطی ضا ث‪ٝ‬‬ ‫زؾت ا‪ٚ‬ضز‪.‬‬ ‫فیّٓ ؾی‪ٕٙ‬بیی ظاال‪ٚ‬ا زض ‪ٞ‬کتٕیٗ ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬فؿتی‪ٛ‬اَ ثیٗإِّّی فیّٓ ز‪ٛٞ‬ن‬ ‫و‪ ٝ‬اظ تبضید ‪ ۰۲‬تب ‪ ۰۷‬اثبٖ زض وطزؾتبٖ عطاق ثطٌعاض قس‪ ،‬تا‪ٛ‬ا٘ؿات‬ ‫خبیع‪ ٜ‬ث‪ٟ‬تطیٗ ثبظیٍط ٔطز ثطای ٘‪ٛ‬یس پ‪ٛ‬ضفطج ‪ ٚ‬ث‪ٟ‬تاطیاٗ وابضٌاطزاٖ‬ ‫ثطای اضؾالٖ أیطی ضا اظ اٖ ذ‪ٛ‬ز ثى‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫٘رؿتیٗ تدطث‪ ٝ‬ؾی‪ٕٙ‬بیی اضؾالٖ أیطی زض ٔمبْ وبضٌطزاٖ‪ ،‬ثب حٕبیت‬ ‫الجَم »پیوبى «هٌتشر شذ‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی ‪-‬اِج‪ ْٛ‬پیٕبٖ ث‪ٙٞ ٝ‬طٔ‪ٙ‬سی پیٕبٖ خ‪ٛ‬إ٘اطز‬ ‫زض لبثُ یه اثط ٔ‪ٛ‬ؾیمبیی ثیوالْ زض ح‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬تاه ٘ا‪ٛ‬اظی‬ ‫پیب٘‪ ٛ‬ث‪ ٝ‬تبظٌی زض زؾتطؼ ٔربؼجبٖ لطاض ٌطفت‪ ٝ‬اؾت‪.‬‬ ‫پیٕبٖ ع‪ٛٙ‬اٖ یىی اظ تبظ‪ٜ‬تطیٗ اثبض ٔ‪ٙ‬تکط قاس‪ ٜ‬زض ثابظاض‬ ‫ٔ‪ٛ‬ؾیمی اؾت و‪ ٝ‬ثب ‪ٙٞ‬طٔ‪ٙ‬سی پیٕبٖ خ‪ٛ‬إ٘طز پایاف ض‪ٚ‬ی‬ ‫ق‪٘ٛٙ‬سٌبٖ لطاض ٌطفت‪ .‬زض ایٗ اثط اثبض ا‪ٍٙٞ‬ؿبظا٘ی چا‪ٖٛ‬‬ ‫‪ٕٞ‬بی‪ ٖٛ‬ذطْ‪ ،‬وبضِ‪ٛ‬ؼ اِتب إِبضاٖ‪ٞ ،‬بؾٕیه ٔب٘بؾطیابٖ‪،‬‬ ‫ؾبٔبٖ احتکبٔی‪ ،‬پیٕبٖ خ‪ٛ‬إ٘طز ‪٘ ٚ‬ابصاط چکآ اشض زض‬ ‫لبِت ‪ ۹‬لؽع‪ ٝ‬ثب ؾجه پبح ‪ ٚ‬تّفیمی ٔ‪ٙ‬تکط قس‪ٜ‬ا٘س‪.‬‬ ‫یه زاؾتبٖ عبقمب٘‪ ،ٝ‬قت اضأف ث‪ ٝ‬ا‪ٍٙٞ‬ؿبظی پایإابٖ‬ ‫خ‪ٛ‬إ٘طز‪ ،‬زَ زی‪ٛ‬ا٘‪ٞ ٌُ ،ٝ‬ب‪ ،‬پاطیکابٖ ثا‪ ٝ‬ا‪ٞ‬ا‪ٙ‬اٍاؿابظی‬ ‫‪ٕٞ‬بی‪ ٖٛ‬ذطْ‪ ،‬ثب اقه‪ٞ‬بیٓ ض‪ٚ‬ا٘‪ ٝ‬قسی زض لبِات ثاسا‪ٞ‬ا‪ٝ‬‬ ‫٘‪ٛ‬اظی پیب٘‪ ٛ‬پیٕبٖ خ‪ٛ‬إ٘طز ‪ ٚ‬ثبثه اثطا‪ٞ‬یٓ ذ‪ٛ‬ا‪ ،ٜ‬حابٔای‬ ‫ایٗ ض‪ٚ‬ظ‪ٞ‬بی ٔٗ ث‪ ٝ‬ا‪ٍٙٞ‬ؿبظی پیٕبٖ خ‪ٛ‬إ٘طز‪ ،‬غط‪ٚ‬ه زض‬ ‫ثب ث‪ ٝ‬ا‪ٍٙٞ‬ؿبظی ‪ٛ٘ ٚ‬اظ٘سٌی پیب٘‪ ٛ‬ؾبٔبٖ احاتاکابٔای ‪ٚ‬‬ ‫٘‪ٛ‬اظ٘سٌی ّٔ‪ٛ‬زیىب پیٕبٖ خ‪ٛ‬إ٘طز ‪ ٚ‬ظائط ث‪ ٝ‬ا‪ٙٞ‬اٍاؿابظی‬ ‫٘بصط چکٓ اشض اظ خّٕ‪ ٝ‬لؽعبتی ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س و‪ ٝ‬زض ایٗ اِاجا‪ْٛ‬‬ ‫ٌ‪ٙ‬دب٘س‪ ٜ‬قس‪ٜ‬ا٘س‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ -‬ؼجک ٌعاضقی خسیس ا‪ٚ‬پ‪ٔ ٛ‬کغ‪ َٛ‬ت‪ٛ‬ؾع‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬زض‪ٞٚ‬بی ذ‪ٛ‬زضاٖ ثطای ثبظاض ‪ٙٞ‬س اؾت ‪ٚ‬‬ ‫احتٕبال زض ا‪ٚ‬ایُ ‪ٔ ۰۲۰۲‬یالزی ا٘‪ٟ‬ب ضا ض‪ٕ٘ٚ‬بیی ٔی و‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اظ ٌیعٔ‪ٛ‬چبی‪ٙ‬ب‪ ،‬ؼجک ٌعاضقی خسیس قطوت ثی ثی وی اِىتط‪٘ٚ‬یىع‪ٔ ،‬بِه ثط٘س‪ٞ‬بی ا‪ٚ‬پ‪ٚ ٚ ٛ‬اٖ‬ ‫پالؼ‪ ،‬لصس زاضز ذ‪ٛ‬زض‪ٞٚ‬بی ثطلی زض ‪ٙٞ‬س عطظ‪ ٝ‬و‪ٙ‬س‪ .‬ایٗ ثط٘س‪ٞ‬ب تبو‪٘ ٖٛٙ‬ابْ ‪ٞ‬ابی تادابضی ثاطای‬ ‫ٔحص‪ٛ‬الت حُٕ ‪٘ ٚ‬مّی ٔرتّفی ٔب٘‪ٙ‬س ذ‪ٛ‬زض‪ٞٚ‬بی ثطلی ‪ ٚ‬ذ‪ٛ‬زضاٖ زض ‪ٙٞ‬س ثجت وطز‪ٜ‬ا٘س‪.‬‬ ‫زض ‪ٕٞ‬یٗ ضاؾتب ٔ‪ٛ‬و‪ َٛ‬قبضٔب افکبٌط ٔک‪ٟٛ‬ض ح‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬ضی ازعب ٔیو‪ٙ‬س ا‪ٚ‬پ‪ ٛ‬تصٕیٓ زاضز ذ‪ٛ‬زض‪ٞٚ‬ابی‬ ‫ثطلی ثطای ثبظاض ‪ٙٞ‬س ضا ت‪ٛ‬ؾع‪ ٝ‬ز‪ٞ‬س‪ٕٞ .‬چ‪ٙ‬یٗ ایٗ قطوت فطای‪ٙ‬س ثط٘بٔ‪ ٝ‬ضیعی ت‪ِٛ‬یس ضا اغبظ وطز‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫افکبٌط ٔصو‪ٛ‬ض ٔعتمس اؾت ‪ٚ‬ؾبیُ ٘مّی‪ ٝ‬ثطلی ٔصو‪ٛ‬ض ضا احتٕبالً زض ا‪ٚ‬اذط ‪ ۰۲۰۲‬یب ا‪ٚ‬ایُ ‪ٔ ۰۲۰۲‬یالزی‬ ‫ض‪ٕ٘ٚ‬بیی ٔیو‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫اِجت‪ ٝ‬زض ایٗ ٌعاضـ خعئیبتی زضثبض‪ ٜ‬ذص‪ٛ‬صیبت ف‪ٙ‬ی یب ٔکرصبت ؾرت افعاض‪ٞ‬بی ذ‪ٛ‬زض‪ٞٚ‬بی ثطلای‬ ‫ٔصو‪ٛ‬ض شوط ٘کس‪ ٜ‬اؾت‪ .‬ثبیس زض ٘ظط زاقت و‪ ٝ‬ذجط ٔصو‪ٛ‬ض ‪ٛٙٞ‬ظ تاییس ٘کس‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫أب اٌط ٌعاضـ‪ٞ‬ب صحت زاقت‪ ٝ‬ثبقس‪ ،‬احتٕبالً ا‪ٚ‬پ‪ ٛ‬تیعض‪ٞ‬بیی ثطای ‪ٚ‬ؾبیُ ٘مّی‪ ٝ‬ثطلی اـ زض ٔاب‪ٞ ٜ‬ابی‬ ‫ای‪ٙ‬س‪ ٜ‬اضائ‪ٔ ٝ‬یو‪ٙ‬س‪ .‬ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬قى‪ٛ‬فبیی ثبظاض ذ‪ٛ‬زض‪ٞٚ‬بی ثطلی‪ ،‬ت‪ِٛ‬یس و‪ٙٙ‬سٌبٖ ایٗ ٔحصا‪ٛ‬الت ٘ایاع‬ ‫ؾعی زاض٘س زض ثبظاض‪ٞ‬بی اؾیبیی ٘مف پط ضً٘ تطی ثیبث‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫فط‪ ْٚ‬فیّٓ ‪ًٙٞ‬و‪ ،(HAF) ًٙ‬ق‪ٛ‬ضای فیّٓ وط‪ ٜ‬خ‪ٛٙ‬ثی )‪،(kofic‬‬ ‫ٔکبضوت ث‪ٙ‬یبز ؾی‪ٕٙ‬بیی فبضاثی ‪ ٚ‬ؾطٔبی‪ٌٝ‬صاضی ؼ‪ٛ‬ثیفیّٓ ت‪ٟ‬ی‪ ٝ‬قاس‪ٜ‬‬ ‫کشف سلَلّبیی کِ هسئَل تٌظین‬ ‫ضرثبى قلت است‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ٔ -‬حممبٖ ٔ‪ٛ‬فک ثا‪ٝ‬‬ ‫وکف یه ٘‪ٛ‬و خسیس ؾّا‪ َٛ‬زض‬ ‫لّت قس٘س و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ت‪ٙ‬ظیٓ ظطثابٖ ‪ٚ‬‬ ‫ضیتٓ لّت وإاه ٔای وا‪ٙ‬اس ‪ٚ‬‬ ‫ٔیت‪ٛ‬ا٘س زضن خسیسی اظ ا٘ا‪ٛ‬او‬ ‫ثیٕبضی ‪ٞ‬بی لاّاجای زض اذاتایابض‬ ‫پعقىبٖ لطاض ز‪ٞ‬س‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اظ پبیٍب‪ ٜ‬ذجطی ؾابیا‪ٙ‬اؽ‪،‬‬ ‫ایٗ ؾّ‪٘ َٛ‬ىؿ‪ٛ‬ؼ ٌّیب )‪٘(nexus glia‬بْ زاضز‪ .‬ؾّ‪َٞٛ‬بی ٌّیبَ زض ٔغع‬ ‫‪ ٚ‬ؾیؿتٓ عصجی ‪ ٚ‬زض ثطذی ا٘ساْ‪ٞ‬بی اصّی ٘یع ‪ٚ‬خ‪ٛ‬ز زاض٘س؛ ‪ِٚ‬ی تبو‪ٙ‬ا‪ٖٛ‬‬ ‫‪ٞ‬یچ ؾّ‪ٌّ َٛ‬یبِی زض لّت زیس‪٘ ٜ‬کس‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ٔحممبٖ زا٘کٍب‪ٛ٘ ٜ‬تطزاْ ‪ٍٙٞ‬بْ ثطضؾی لّت ٔب‪ٞ‬ی ظثطافیف‪ٛ٘ ،‬عی ؾاّا‪َٛ‬‬ ‫ٔکب‪ٞ‬س‪ ٜ‬وطز٘س و‪ ٝ‬قجی‪ ٝ‬اؾتط‪ٚ‬ؾیت‪ٞ‬ب ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س‪ .‬اؾتط‪ٚ‬ؾیت ٘ا‪ٛ‬عای ؾاّا‪َٛ‬‬ ‫ٌّیبَ ٔ‪ٛ‬خ‪ٛ‬ز زض ٔغع اؾت‪ .‬تحمیمبت ثیکتط ٘کبٖ زاز چ‪ٙ‬یٗ ؾّ‪َٞٛ‬بیای زض‬ ‫لّت ا٘ؿبٖ ‪ٛٔ ٚ‬ـ ٘یع ‪ٚ‬خ‪ٛ‬ز زاضز‪ .‬ایٗ ؾّ‪ َٛ‬زض ٔدطای ذط‪ٚ‬خی ‪ ٚ‬خابیای‬ ‫و‪ ٝ‬ذ‪ٍٙٞ ٖٛ‬بْ ذط‪ٚ‬ج اظ ٔغع اظ اٖ عج‪ٛ‬ض ٔیو‪ٙ‬س‪ ،‬لطاض زاضز‪.‬‬ ‫تحمیمبت ثیکتط ٘کبٖ زاز و‪ ٝ‬ؾّ‪َٞٛ‬بی ٘ىؿ‪ٛ‬ؼ ٌّیب زض ت‪ٙ‬ظیٓ ظاطثابٖ ‪ٚ‬‬ ‫ضیتٓ لّت ٘مف زاض٘س‪ٍٙٞ .‬بٔی و‪ٔ ٝ‬حممبٖ ایٗ ؾّ‪َٞٛ‬ب ضا اظ لّت ٔ‪ٛ‬ـ‪ٞ‬اب‬ ‫ذبضج وطز٘س‪ ،‬ظطثبٖ لّت ا٘بٖ افعایف یبفت‪ .‬زض ازأ‪ٔ ٝ‬سَ‪ٞ‬بی حی‪ٛ‬ا٘ی ث‪ٝ‬‬ ‫ٌ‪ٝ٘ٛ‬ای ٔ‪ٟٙ‬سؾی قس٘س و‪ ٝ‬فبلس غ٘ی ثبق‪ٙ‬س و‪ ٝ‬ثبعث ضقس ؾّ‪َٞٛ‬بی ٌّیبَ‬ ‫ٔیق‪ٛ‬ز؛ ٘تبیح ٘کبٖ زاز ظطثبٖ لّت ایٗ حی‪ٛ‬ا٘بت ٘بٔ‪ٙ‬ظٓ اؾت‪.‬‬ ‫ٔحممبٖ ‪ٛٙٞ‬ظ ث‪ ٝ‬ؼ‪ٛ‬ض وبُٔ عّٕىطز ایٗ ؾّ‪َٞٛ‬ب ضا ٕ٘یزا٘‪ٙ‬س ‪ ٚ‬تحمایامابت‬ ‫ثیکتطی زض ایٗ ظٔی‪ٛٔ ٝٙ‬ضز ٘یبظ اؾت‪.‬‬ ‫اؾت و‪ ٝ‬خبیع‪ ٜ‬ثعضی ؾی ‪ٚ‬قکٕیٗ ‪ٞ‬فت‪ٔ ٝ‬ا‪ٙ‬اتاماساٖ فایاّآ ‪٘ٚ‬ایاع‪،‬‬ ‫خبیع‪ ٜ‬فیپطقی ث‪ٟ‬تطیٗ فیّٓ اظ ‪ٞ‬کتبز‪ٞٚ‬فتٕیٗ فؿتی‪ٛ‬اَ فیاّآ ‪٘ٚ‬ایاع ‪ٚ‬‬ ‫خبیع‪ ٜ‬ث‪ٟ‬تطیٗ فیّٓ ثرف ‪Next Wave‬اظ ‪ٞ‬یدس‪ٕٞ‬ایاٗ فؿاتایا‪ٛ‬اَ‬ ‫فب٘تبؾتیه فؿت أطیىب ضا زضیبفت وطز‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫ت‪ٟ‬ی‪ ٝ‬ظاال‪ٚ‬ا ضا ض‪ٚ‬حاهلل ‪ ٚ‬ؾٕیطا ثطازضی ثط ع‪ٟ‬س‪ ٜ‬زاض٘س‪.‬‬ ‫زاؾتبٖ ظاال‪ٚ‬ا زض ا‪ٚ‬اذط ز‪ ۰۲۵۲ ٝٞ‬ذ‪ٛ‬ضقیسی ض‪ٚ‬ی ٔیز‪ٞ‬س ‪ ٚ‬ضا‪ٚ‬ی‬ ‫اتفبلی اؾت و‪ ٝ‬ثبعث تطؼ ٔطزْ قس‪ ٚ ٜ‬ضئیؽ پبؾٍب‪ ٜ‬تالـ ٔیو‪ٙ‬س‬ ‫تب أ‪ٙ‬یت ضا ث‪ ٝ‬ض‪ٚ‬ؾتب ثبظٌطزا٘س‪.‬‬ ‫زض ایٗ فیّٓ ‪ٙٞ‬طٔ‪ٙ‬سا٘ی چ‪ٛ٘ ٖٛ‬یس پ‪ٛ‬ضفطج‪ٞ ،‬سی ظیٗاِعبثسیٗ‪ ،‬پ‪ٛ‬ضیاب‬ ‫ضحیٕیؾبْ‪ ،‬فطیس‪ ٖٚ‬حبٔسی‪ ،‬قب‪ ٛٞ‬ضؾتٕی‪ ،‬ثبؾػ ضظبیای‪ ،‬صابِاح‬ ‫ضحیٕی‪ ،‬ظا‪ٞ‬س ظ٘سی‪ٚ ،‬ضیب أی‪ٙ‬ی‪ٟٔ ،‬ؿب حدابظی‪ ،‬زاضیا‪ٛ‬ـ واطیآ‬ ‫ضئ‪ٛ‬ف‪ِ ،‬یال ثیٍی‪ٔ ،‬ؿع‪ٛ‬ز ثیٍّطی‪ ،‬ؾبالض ظاضعی‪ ،‬وطز‪ٚ‬اٖ ثا‪ٛ‬ؾاتابٖ‪،‬‬ ‫اؾس ‪ٛٞ‬قٕ‪ٙ‬س‪ ،‬اشیٗ و‪ٙ‬عب٘یبٖ‪ ،‬ض‪ٔٚ‬ی‪ٙ‬ب حبخی حؿ‪ٙ‬ی‪ ،‬وایا‪ٛ‬اٖ قایاد‬ ‫احٕسی‪ ،‬قیالٖ ٌیال٘ی ایفبی ٘مف وطز‪ٜ‬ا٘س‪.‬‬ ‫تبریخ اکراى فیلنّبی سِ تفٌگذار هشخص شذ‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ -‬تبضید اوطاٖ فیّٓ‪ٞ‬بیی و‪ ٝ‬لاطاض‬ ‫اؾت اظ ض‪ٚ‬ی ضٔبٖ ؾ‪ ٝ‬تف‪ٍٙ‬ساض اِىؿب٘اسض ز‪ٔٚ‬اب‬ ‫ؾبذت‪ ٝ‬ق‪ٛ‬ز‪ ،‬ث‪ ٝ‬ص‪ٛ‬ضت ضؾٕی اعالْ قس‪.‬‬ ‫قطوت فیّٕؿبظی پبت‪(Pathé) ٝ‬تبضید اواطاٖ‬ ‫ز‪ ٚ‬فیّٓ ثطٌطفت‪ ٝ‬اظ ضٔبٖ اوؿب٘سض ز‪ٔٚ‬ب ث‪٘ ٝ‬بْ ؾا‪ٝ‬‬ ‫تف‪ٍٙ‬ساض )‪ (The Three Musketeers‬ضا ث‪ٝ‬‬ ‫ص‪ٛ‬ضت ضؾٕی اعالْ وطز‪ .‬ایٗ ز‪ ٚ‬فیّٓ و‪ ٝ‬و‪ ٝ‬ثب‬ ‫ث‪ٛ‬زخ‪ٔ ۸۵ ٝ‬یّی‪ ٖٛ‬زالضی ‪ٞ‬عی‪ ٝٙ‬ت‪ِٛ‬یس ترٕیٗ ظز‪ٜ‬‬ ‫قس‪ٜ‬ا٘س‪ ،‬ؾ‪ ٝ‬تافا‪ٙ‬اٍاساض – اضتابٌا‪ٙ‬ابٖ ‪(The‬‬ ‫)‪Three Musketeers – D’Artagnan‬‬ ‫‪« ٚ‬ؾ‪ ٝ‬تف‪ٍٙ‬اساض – ٔایاّایاسی ‪(The Three‬‬ ‫)‪٘Musketeers – Milady‬اابْ ذاا‪ٛ‬ا‪ٞ‬اا‪ٙ‬ااس‬ ‫زاقت‪.‬‬ ‫ایٗ فیّٓ‪ٞ‬ب ث‪ ٝ‬وبضٌطزا٘ی ٔبضتیٗ ث‪ٛ‬ضث‪ ِٖٛٛ‬ت‪ِٛ‬یاس‬ ‫ذ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬س قس ‪ ٚ‬زیٕیتطی ضؾبْ ت‪ٟ‬ی‪ٝ‬و‪ٙٙ‬سٌی اٖ‪ٞ‬ب‬ ‫ضا ثط ع‪ٟ‬س‪ ٜ‬زاضز‪ .‬ایٗ فایاّآ ‪ٞ‬اب لاطاض اؾات ثاب‬ ‫فیّٕ‪ٙ‬بٔ‪ٝ‬ای ٘‪ٛ‬قت‪ٔ ٝ‬تی‪ ٛ‬زالپ‪ٛ‬ضت‪ ٚ ٝ‬اِىؿب٘سض زِ ال‬ ‫پتّیط ت‪ٟ‬ی‪ ٚ ٝ‬فیّٕجطزاضی ق‪٘ٛ‬س‪.‬‬ ‫اؼالعبت خسیس اظ قطوت پبت‪ ٝ‬حابوای اظ اٖ‬ ‫اؾت و‪٘ ٝ‬ؿر‪ ٝ‬ا‪ َٚ‬فیّٓ یع‪ٙ‬ی ؾ‪ ٝ‬تافا‪ٙ‬اٍاساض –‬ ‫اضتبٌ‪ٙ‬بٖ زض تبضید ‪ ۵‬ا‪ٚ‬ضیُ ‪٘ ٚ ۰۲۰۲‬ؿر‪ ٝ‬ز‪ْٚ‬‬ ‫اٖ‪ ،‬ؾ‪ ٝ‬تف‪ٍٙ‬ساض – ٔیّیسی ‪ٞ‬کت ٔب‪ ٜ‬ثعس یعا‪ٙ‬ای‬ ‫‪ ۰۲‬زؾبٔجط ‪ ۰۲۰۲‬ضا‪ٞ‬ی ؾی‪ٕٙ‬ب‪ٞ‬ب ق‪٘ٛ‬س‪.‬‬ ‫فطا٘ؿ‪ٛ‬ا ؾی‪ٛ‬یُ‪ ،‬ا‪ٚ‬ا ٌطیٗ ‪ٚ ٚ‬ی‪ٙ‬ؿ‪ٙ‬ت وؿاُ ؾا‪ٝ‬‬ ‫ثبظیٍط اصّی ایٗ ز‪ ٚ‬فیّٓ ذ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬س ثا‪ٛ‬ز وا‪ ٝ‬ثا‪ٝ‬‬ ‫تطتیت زض ٘مف ‪ٞ‬بی اضتبٌ‪ٙ‬بٖ‪ٔ ،‬یّیسی ‪ ٚ‬اتا‪ٛ‬ؼ‬ ‫ثبظی ذ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬س وطز ‪ ٚ‬زض و‪ٙ‬بض ایٗ ؾا‪ ٝ‬ثابظیاٍاط‬ ‫٘بْ اق‪ٙ‬ب ثبظیٍطا٘ی ‪ٕٞ‬چ‪ ٖٛ‬اضیه ضاف‪ٚ ،‬یاىای‬ ‫توذیذ فراخَاى ًْویی جشٌَارُ‬ ‫ثییالوللی عکس »خیبم«‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪-‬ثب تص‪ٛ‬یت ق‪ٛ‬ضای ؾیبؾتٍصاضی خک‪ٛٙ‬اض‪ ٜ‬ثیٗاِإاّاّای‬ ‫عىؽ ذیبْ زض ٘کؿت ز‪ ْٚ‬اشضٔب‪ ،ٜ‬فطاذ‪ٛ‬اٖ قطوت زض ٘‪ٟ‬إایاٗ ز‪ٚ‬ض‪ٜ‬‬ ‫ایٗ خک‪ٛٙ‬اض‪ ٜ‬تب ‪ ۰۶‬اشض تٕسیس قس‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اظ ض‪ٚ‬اثػ عٕ‪ٔٛ‬ی فیبح زض ایطاٖ‪ٕٟ٘ ،‬یٗ ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬خک‪ٛٙ‬اض‪ ٜ‬ثیٗ إِّّی‬ ‫عىؽ ذیبْ زض ‪ ۶‬ثرف ثب ٔ‪ٛ‬ظ‪ٛ‬و اظاز ته ضً٘‪ ،‬اظاز ضٍ٘ی‪ ،‬قا‪ٟ‬اط‪،‬‬ ‫ٔطزْ‪ٌ ،‬طزقٍطی ‪ ٚ‬و‪ٚٛ‬یس ‪ ۰۹‬ثاطٌاعاض ٔای قا‪ٛ‬ز‪ .‬زض ایاٗ ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬اظ‬ ‫خک‪ٛٙ‬اض‪ٔ ۲۰ ٜ‬یّی‪ ٖٛ‬ت‪ٔٛ‬بٖ خ‪ٛ‬ایع ٘مسی ث‪ٞ ٝ‬إاطا‪ٔ ٜ‬اساَ ‪ٞ‬ابی فایابح‪،‬‬ ‫‪ ،PSA‬ذیبْ ‪ ٚ‬وٕبَ إِّه ‪ ٚ‬تمسیط‪ٞ‬بی ‪ٞ‬یات زا‪ٚ‬ضاٖ ث‪ ٝ‬ث‪ٟ‬تطیٗ اثابض‬ ‫زض غا٘ط‪ٞ‬بی ٔرتّف ا‪ٞ‬سا ٔیق‪ٛ‬ز‪ٕٞ .‬چ‪ٙ‬یٗ ‪ٕٞ‬ب٘‪ٙ‬س ز‪ٚ‬ض‪ٜٞ‬ابی پایاکایاٗ‪،‬‬ ‫وتبه ٘فیؽ خک‪ٛٙ‬اض‪ ٜ‬ثطای تٕبٔی قطوت و‪ٙٙ‬سٌبٖ حتی ا٘‪ٟ‬ابیای وا‪ٝ‬‬ ‫وطایپؽ‪ ،‬ض‪ٔٚ‬یٗ ز‪ٚ‬ضیؽ‪ ،‬پیا‪ٔ ٛ‬ابضٔای‪ ،‬ضاِاف‬ ‫أ‪ٛ‬ؾ‪ ٚ ٛ‬عس‪ ٜ‬ظیبزی اظ ثبظیٍاطاٖ زیاٍاط لاطاض‬ ‫ذ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬س ٌطفت‪.‬‬ ‫ایٗ فیّٓ‪ٞ‬ب ثب ؾطٔبی‪ٌٝ‬صاضی قطوت‪ٞ‬بی زیٍطی‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪M6 Films ٖٛ‬فطا٘ؿ‪Constantin ،ٝ‬‬ ‫‪Film‬إِبٖ ‪DeAPlaneta ٚ‬اظ اؾپب٘یب ت‪ٟ‬یا‪ٝ‬‬ ‫ذ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬س قس ‪ ٚ‬قجى‪ٞٝ‬بی ‪ ٚM6‬وب٘بَ پالؼ اٖ‬ ‫ضا ثطای پرف زض فطا٘ؿ‪ ٝ‬پیفذطیس وطز‪ٜ‬ا٘س‪.‬‬ ‫اثبضقبٖ زض خک‪ٛٙ‬اض‪ ٜ‬پصیطفت‪٘ ٝ‬کاس‪ٜ‬‬ ‫٘یع پؿت ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س قس‪.‬‬ ‫اذطیٗ ٔ‪ّٟ‬ت ثجت ٘بْ ‪ ٚ‬زضیابفات‬ ‫اثبض تب ‪ ۰۶‬اشض ‪ ۰۲۲۲‬تٕسیس قاس‪ٜ‬‬ ‫اؾت ‪ ٚ‬خّؿابت زا‪ٚ‬ضی ‪ ٚ‬اعاالْ‬ ‫٘تبیح ؼجک تم‪ٛ‬یٓ اعالْ قس‪ ٜ‬لجّی ‪ٚ‬‬ ‫ثس‪ ٖٚ‬تغییط ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ث‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫خک‪ٛٙ‬اض‪ ٜ‬ثیٗ إِّّی عىؽ ذایابْ‬ ‫ت‪ٟٙ‬ب خک‪ٛٙ‬اض‪ ٜ‬زاذّی ظیط ٘ظط فسضاؾی‪ ٖٛ‬ثیٗ إِّّی ‪ٙٞ‬ط عىبؾی (فایابح‬ ‫‪PSA ٚ‬اؾت ‪ ٚ‬عىؽ‪ٞ‬بی ضا‪ ٜ‬یبفت‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬اٖ ظإاٗ ثاجات زض اضقایا‪ٛ‬‬ ‫‪PSA ٚFIAP‬ث‪٘ ٝ‬بْ عىبؼ‪ ،‬ثطای زضیبفت اِمبه ‪PSA ٚFIAP‬‬ ‫٘یع ٔحبؾج‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س قس‪.‬‬ ‫خک‪ٛٙ‬اض‪ ٜ‬ذیبْ خک‪ٛٙ‬اض‪ٜ‬ای اؾت و‪ ٝ‬تعساز قطوت و‪ٙٙ‬سٌبٖ ذبضخی اٖ‬ ‫زض ز‪ٚ‬ض‪ٜٞ‬بی پیکیٗ اظ قطوت و‪ٙٙ‬سٌبٖ زاذّی ثیکتط ث‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫سراشپس‬ ‫دسر عرثی‬ ‫*الٌبزاشراقی‬ ‫هَاد الزم‪:‬‬ ‫ثیؿى‪ٛ‬یت پتی ث‪ٛ‬ض ‪ ۰‬ثؿت‪ ،ٝ‬پ‪ٛ‬زض وطْ وبضأُ ‪ ۰‬ثؿاتا‪،ٝ‬‬ ‫پ‪ٛ‬زض ٘ؿىبف‪ ۰ ٝ‬لبقک ٔطثب ذ‪ٛ‬ضی‪ ،‬ذبٔ‪ ۰ ٝ‬ثؿت‪ ،ٝ‬قیط ‪۰‬‬ ‫ِی‪ٛ‬اٖ‬ ‫طرز تْیِ‪:‬‬ ‫اثتسا پ‪ٛ‬زض وبضأُ ضا زض قیط حُ وطز‪ ٚ ٜ‬ض‪ٚ‬ی حطاضت‬ ‫لطاض ٔی ز‪ٞ‬یٓ تب ث‪ ٝ‬خ‪ٛ‬ـ ایس‪ .‬ؾپؽ ٔرّا‪ٛ‬غ زا ضا‬ ‫زض ٔرّ‪ٛ‬غ وٗ ضیرت‪ ٚ ٝ‬ثیؿى‪ٛ‬یت ذطز قس‪ ٜ‬ضا اظبفا‪ٝ‬‬ ‫ٔی و‪ٙ‬یٓ‪ .‬ثعس اظ ‪ ٓٞ‬ظزٖ ذبٔ‪٘ ٚ ٝ‬ؿىبف‪ ٝ‬ضا افاع‪ٚ‬ز‪ٚ ٜ‬‬ ‫‪ٔ ٓٞ‬ی ظ٘یٓ‪ .‬ؾپؽ زؾط ضا زض لبِت ٔ‪ٛ‬ضز ٘ظط ضیرت‪ٚ ٝ‬‬ ‫ث‪ٔ ٝ‬ست ‪ ۲‬ؾبعت زض یرچبَ لطاض ٔی ز‪ٞ‬یآ‪ .‬پاؽ اظ‬ ‫ایٗ ٔست زؾط زض ظطف ٔ‪ٛ‬ضز ٘ظط ثاطٌاطزا٘اس‪ ٚ ٜ‬ثا‪ٝ‬‬ ‫زِر‪ٛ‬ا‪ ٜ‬تعییٗ ٔی و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫»رٍزشوبر تبریخ قبجبریِ «هٌتشر شذ‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ -‬ض‪ٚ‬ظقإابض‬ ‫تاابضیااد لاابخاابضیاا‪٘ ٝ‬اا‪ٛ‬قااتاا‪ٝ‬‬ ‫غالٔحاؿایاٗ ظضٌاطی ٘اػاز‬ ‫ٔ‪ٙ‬تکط قس‪.‬‬ ‫ایٗ واتابه ثاب ؼاطاحای ‪ٚ‬‬ ‫‪ٚ‬یطاؾت خسیس ‪ ٚ‬افاعایاف‬ ‫ثطذی اظ ضو‪ٛ‬ضز‪ٞ‬بی تبضیری‬ ‫زض ‪ ۰۲۲۲‬صفاحا‪ ٝ‬ثاب لاؽاع‬ ‫ضحّی‪ ،‬زض ا٘تکبضات ؾط‪ٚ‬ـ ‪ٚ‬اضز ثبظاض ٘کط قس‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫زض ٔعطفی ٘بقط اظ ایٗ وتبه أاس‪ ٜ‬اؾاتۺ ایاٗ اثاط‬ ‫ض‪ٚ‬ایتی ٔؿت‪ٙ‬س ‪ ٚ‬پػ‪ٞٚ‬کی اظ تٕبْ ض‪ٚ‬یساز‪ٞ‬بیی اؾت و‪ٝ‬‬ ‫ثب ز‪ٚ‬زٔبٖ لبخبض ٔطتجػ اؾت؛ اظ ایاٗ ض‪ ٚ‬واتابه ض‪ٚ‬ظ‬ ‫قٕبض تبضید لبخبضی‪ٙٔ ٝ‬جعی ٔ‪ ٟٓ‬ثطای پػ‪ٞٚ‬کاٍاطاٖ ‪ٚ‬‬ ‫عالل‪ٙٔ ٝ‬ساٖ ثا‪ ٝ‬تابضیاد ٔاعابصاط ایاطاٖ ثا‪ ٝ‬قإابض‬ ‫ٔیض‪ٚ‬ز‪ٔ .‬حت‪ٛ‬ای ٔدٕ‪ٛ‬ع‪ ٝ‬حبظط ضا تٕبْ ضذاساز‪ٞ‬ابی‬ ‫ظٔبٕ٘‪ٙ‬س ‪ ٚ‬لبثُ زؾتطؼ تبضید لبخابضیا‪ ٚ ٝ‬تاحا‪ٛ‬الت‬ ‫ؾیبؾی ‪ ٚ‬التصبزی ‪ ٚ‬اختٕبعی ‪ ٚ‬ض‪ٚ‬اثػ ذبضخی ایاطاٖ‬ ‫زض فبصّ‪ ٝ‬زضٌصقت وطیٓ ذبٖ ظ٘س تب ا٘مطاض ؾّؿاّا‪ٝ‬‬ ‫لبخبضی‪ٕٞ ،ٝ‬طا‪ ٜ‬ثب ٍ٘ب‪ٞ‬ی وّی ث‪ٕٟٔ ٝ‬اتاطیاٗ حا‪ٛ‬از‬ ‫ایطاٖ اظ ؾم‪ٛ‬غ اصف‪ٟ‬بٖ تب فط‪ٚ‬پبقی ظ٘سی‪ ،ٝ‬وا‪ ٝ‬ذا‪ٛ‬ز‬ ‫حىٓ ظٔی‪ ٝٙ‬تبضیری ثحث ث‪ ٝ‬قٕبض ٔی ض‪ٚ‬ز‪ ،‬تکاىایاُ‬ ‫زاز‪ ٜ‬اؾت‪.‬خّس ا‪ َٚ‬ایٗ وتبه اظ ت‪ِٛ‬س فتحعّیذبٖ تاب‬ ‫لتُ اغب ٔحٕسذبٖ ضا زض ثط ٔیٌیطز ‪ ٚ‬تٕبْ خاعیایابت‬ ‫‪ٚ‬لبیع ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬لبخبضی‪ ٝ‬زض لابِات ض‪ٚ‬ظقإابض تابضیارای‬ ‫اضائ‪ ٝ‬قس‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫غالٔحؿیٗ ظضٌطی٘ػاز (ٔت‪ِٛ‬س ‪ ۰۲۰۹‬زا٘فأا‪ٛ‬ذاتا‪ٝ‬‬ ‫تبضید ‪ ٚ‬اؾتبز ثبظ٘کؿت‪ٌ ٝ‬ط‪ ٜٚ‬تبضید زا٘کٍاب‪ ٜ‬تا‪ٟ‬اطاٖ‪،‬‬ ‫ٔصحح ‪ٔ ٚ‬وِف اثبض ٔاتاعاسز تابضیارای اؾات‪ .‬ا‪ٚ‬‬ ‫تحصیالت عبِی ذ‪ٛ‬ز ضا زض زا٘کٍب‪ ٜ‬ت‪ٟ‬طاٖ اغبظ واطز‬ ‫‪ ٚ‬زض ؾبَ ‪ ۰۲۵۷‬زض ضقت‪ ٝ‬تبضید زض ٔمؽع وبضقا‪ٙ‬ابؾای‬ ‫فبض اِتحصیُ قس‪ .‬پؽ اظ ا٘ماله فط‪ٍٙٞ‬ی ‪ ٚ‬تعؽایاّای‬ ‫زا٘کٍب‪ٞ ٜ‬ب ث‪ٚ ٝ‬ظاضت أا‪ٛ‬ظـ ‪ ٚ‬پاط‪ٚ‬ضـ ضفات ‪ٚ‬‬ ‫ثالفبصّ‪ ٝ‬پؽ اظ ثابظٌکابیای ٔاداسز زا٘کاٍاب‪ٞ ٜ‬اب‪،‬‬ ‫تحصیالت ذ‪ٛ‬ز ضا زض ٔمؽع وبضق‪ٙ‬بؾی اضقس تابضیاد‬ ‫زض زا٘کٍب‪ ٜ‬ت‪ٟ‬طاٖ پی ٌطفت‪ .‬ؾپؽ ث‪ٚ ٝ‬ظاضت ذبضخا‪ٝ‬‬ ‫ضفت ‪ ٚ‬تب ا‪ٚ‬اذط ز‪ ۶۲ ٝٞ‬ث‪ ٝ‬ع‪ٛٙ‬اٖ اؾتبز زض زا٘کاىاس‪ٜ‬‬ ‫ض‪ٚ‬اثػ ثیٗإُِّ ‪ٚ‬ظاضت ذبضخ‪ٔ ٝ‬کغ‪ َٛ‬ث‪ ٝ‬تسضیؽ قس‪.‬‬ ‫رقبثت »هصطفی «ثرای کست‬ ‫جبیسُ در ًبپَلی ایتبلیب‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ -‬فیّٓ و‪ٛ‬تب‪ٔ ٜ‬صؽفی ثطای حع‪ٛ‬ض زض‬ ‫ثرف ضلبثتی ‪ٞ‬دس‪ٕٞ‬یٗ ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬خک‪ٛٙ‬اض‪ ٜ‬ثیٗ إِّّی فیّٓ‬ ‫و‪ٛ‬تب‪٘ ٜ‬بپ‪ِٛ‬ی ایتبِیب ا٘تربه قس‪.‬‬ ‫فیّٓ و‪ٛ‬تب‪ٔ ٜ‬صؽفی ث‪ ٝ‬ت‪ٟ‬ی‪ ٝ‬وا‪ٙ‬ا‪ٙ‬اسٌای پایإابٖ قاب‪ٜ‬‬ ‫ٔحٕسی ‪ ٚ‬عّیطظب تیٕ‪ٛ‬ضی ‪ ٚ‬وبضٌطزا٘ای عاّایاطظاب‬ ‫تیٕ‪ٛ‬ضی ثطای حع‪ٛ‬ض زض ثرف اصاّای ضلابثات ثایاٗ‬ ‫إِّّی فیّٓ ‪ٞ‬بی و‪ٛ‬تب‪ٞ ٜ‬دس‪ٞ‬إایاٗ ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬خکا‪ٙ‬ا‪ٛ‬اض‪ٜ‬‬ ‫ثاایااٗ اِاإااّااّاای فاایااّاآ واا‪ٛ‬تااب‪accordi ٜ‬‬ ‫‪٘@DISACCORDI‬بپّی ایتبِیب ا٘تربه قس‪.‬‬ ‫پیٕبٖ قب‪ٔ ٜ‬حٕسی ت‪ٟ‬ی‪ ٝ‬و‪ٙٙ‬س‪ٔ ٚ ٜ‬سیط أ‪ٛ‬ض پرف ثیاٗ‬ ‫إِّّی فیّٓ و‪ٛ‬تب‪ٔ ٜ‬صؽفی زض ایٗ ثبض‪ ٜ‬تا‪ٛ‬ظایاح زازۺ‬ ‫اتفبق ٔ‪ٕٟ‬ی و‪ ٝ‬زض ثطٌعاضی ایاٗ خکا‪ٙ‬ا‪ٛ‬اض‪ٚ ٜ‬خا‪ٛ‬ز‬ ‫زاضز‪ ،‬پرف ‪ٕ٘ ٚ‬بیف اثبض ٔ‪ٙ‬ترت زض پّتفطْ ضؾٕی ‪ٚ‬‬ ‫ٔعتجط ‪Festhome‬اؾت و‪ ٝ‬زض ؾاطاؾاط ز٘ایاب ثاطای‬ ‫ٔترصصبٖ ‪ٔ ٚ‬ربؼجبٖ خک‪ٛٙ‬اض‪ٞ ٜ‬ب‪ ،‬وبٔال ق‪ٙ‬بذت‪ ٝ‬قس‪ٜ‬‬ ‫اؾت‪ٚ.‬ی افع‪ٚ‬زۺ خک‪ٛٙ‬اض‪ ٜ‬ثیٗ إِّّای فایاّآ وا‪ٛ‬تاب‪ٜ‬‬ ‫‪ٞaccordi @DISACCORDI‬اادااس‪ٞ‬اإاایااٗ‬ ‫ؾبٍِطز ذ‪ٛ‬ز ضا اظ ‪ٛ٘ ۰۶‬أجط تب ‪ ۵‬زؾبٔجط ‪ ۰۲۰۰‬ثطاثط ثاب‬ ‫‪ ۰۵‬اثبٖ تب ‪ ۰۲‬اشض خکٗ ٔیٌیطز ‪ ٚ‬پصیطای فیّٓ‪ٞ‬اب ‪ٚ‬‬ ‫فیّٕؿبظاٖ اظ ؾطاؾط خ‪ٟ‬بٖ اؾت تب ‪ٙٞ‬ط فیّٓ‪ٞ‬بی و‪ٛ‬تاب‪ٜ‬‬ ‫ٔؿتمُ ضا ثب ٔربؼجبٖ ٔحّی ث‪ ٝ‬اقتطان ثٍصاضز‪.‬‬ صفحه 5 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫*پنجشنبه‬ ‫* ‪4‬اذر‬ ‫* ‪ 52‬نوامبر‬ ‫* ‪01‬ربیع الثانی‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪2130 :‬‬ ‫* اوتوزبیرایکینجی ایل‬ ‫‪0411‬‬ ‫‪5150‬‬ ‫‪0441‬‬ ‫* صفحه ‪6‬‬ ‫عالهم امینی‬ ‫ادب ّیات‬ ‫دستور زبان ترکی‬ ‫تورکجه دیل بیلگیسی‬ ‫*دکتر حسیه محمذزادٌ صذیق‬ ‫ٌکسٗ وایی ٘یٗ اـؼی‬ ‫*ت‪ ٛ‬ان خا‪/‬خ‪ ٝ‬اوی ایّ‪ٝ‬ؼ‪ ٜ‬تیفِ‪ٌ ٝ‬ف ‪ ٚ‬اؼ ؼ‪ٚ‬قِؽـغ‬ ‫تاپٕاخا‪ ،‬تیّٕ‪ٝ‬خ‪ ،ٝ‬ل‪ٌٕٛ‬اخا‪ ،‬وکسٕ‪ٝ‬خ‪ ،ٝ‬ؼ‪ٚ‬قٔ‪ٝ‬خ‪ٝ‬‬ ‫ٔاج )‪(mac /məc‬‬ ‫ؼزیٕه = ؼزیٕح‬ ‫ا‪ٚ‬ؼٕاق = ا‪ٚ‬ؼٕاج‬ ‫ٔاق )‪(maz /məz‬‬ ‫*ـعّؽٖ صیفت ؼ‪ٚ‬قِؽـغ‬ ‫ل‪ٛ‬ـتاـٔاق ا‪ٚ‬ی‪ ،ٖٛ‬تیتٕک ایً‪ ،‬تاؼیٍال٘یّٕاق ٌ‪٘ٛ‬ا‪.ٜ‬‬ ‫ٔاق )‪(maq /məq‬‬ ‫*ا٘الْ تاغیٕی‪ٙ‬ؽاٖ ٔصؽـ اوی ایّ‪ ٝ‬ـفلّ‪٘ٝ‬یف‪ .‬ـعاّاؽٖ‬ ‫اؼ ‪ ٚ‬اؼ و‪ٛ‬یّ‪ ٛ‬و‪ٛ‬قخ‪ٛ‬وّف ؼ‪ٚ‬قِؽـغ‬ ‫زٕاغٕاق ا‪ٚ‬ویّ‪ ٝ‬اؼی)‬ ‫لایٕاق اوفٌیف)‬ ‫یکٕه اؼؿا)‬ ‫ٔاٖ )‪(man /mən‬‬ ‫ٌیٍیٕه = ٌیٍٕاٖ ازاق ‪ ٚ‬ـفت‪)ٝ‬‬ ‫ازیفتٕه = ازیفتٕٗ أعّٓ)‬ ‫ایٗ )‪(in /ın /ün /un‬‬ ‫*ایٍّه اوؽیف ‪ ٚ‬ـعّؽٖ اؼ ؼ‪ٚ‬قِؽـغ‬ ‫اوٕه = اویٗ‬ ‫تیسٕه = تیسیٗ‬ ‫ییؽٕاق = ییؽیٗ‬ ‫و‪ٛ‬ـٔاق = و‪ٛ‬ـ‪ٚ‬ـٖ أىاِ‪)ٝ‬‬ ‫اغٕاق ااغیٗ)‬ ‫وایٕاق = واییٗ أطتفْ)‬ ‫ای‪ٙ‬تی )‪(inti /ıntı /üntü /untu‬‬ ‫تووٕه = تووا‪٘ٛ‬اتا‪ ٛ‬اتااظ‪ .‬تای ‪(ti /tı /tü /‬‬ ‫)‪tu‬اوی‪)ٝٙ‬‬ ‫واق )‪(saq /səq‬‬ ‫‪ٚ‬اـٔاق = ‪ٚ‬اـواق از‪ٛ‬ظ ٌکٖ‪ ،‬عاٌیک)‬ ‫ت‪ٛ‬تٕاق = ت‪ٛ‬تىاٖ ات‪ٛ‬ت‪ٛ‬الٖ‪ ،‬اویف)‬ ‫ایؽ )‪(id /ıd /üd /ud‬‬ ‫ا‪ٕٔٚ‬اق = ا‪ٛٔٚ‬ؼ‬ ‫ٌکسٕه = وکسیؽ‬ ‫ؼ) ـعّؽٖ ـعُ ؼ‪ٚ‬قِؽٖ اوّف‬ ‫اـ )‪(ar /ər‬‬ ‫*ـعّیٗ وون ‪ ٚ‬یا ٌو‪ٚ‬ؼ‪ ٜ‬وی‪ ٝٙ‬یاپایاٍااـ ایاؽـٌاٗ‬ ‫أتعؽؼی تا ٌفایً ـاعّی) ـعُ ؼ‪ٚ‬قِؽـغ‬ ‫زیػٕٕاق = زیػاـٔاق‬ ‫اـؼی ‪ٚ‬اـ‬ ‫ل‪ٛ‬پٕاق = ل‪ٛ‬پاـٔاق‪...‬‬ ‫بُجت اببد خبطرٌ سی‬ ‫* شُریبر‬ ‫ا‪ِٚ‬ؽ‪ٚ‬ق وایاـاق ٌ‪ٛ‬قِ‪ٔ ٝ‬یٍٓ ‪ٞ‬ف ٌکد‪ ٝ‬یاـی‬ ‫ٌح ٌّٕ‪ ٝ‬ؼ‪ ٜ‬ؼیف یاـ یک‪ ٝٙ‬ا‪ِٕٛٚ‬ی ٌکد‪ ٝ‬یاـی‬ ‫ٌوقِف اویّی ی‪ٛ‬ظ ٘‪ ٝ‬لاـاِتی ٘‪ ٝ‬ؼ‪ ٜ‬تیف وه‬ ‫تاتٕیً ٌ‪ٛ‬الؼیٓ ٌوـ٘‪ ٝ‬ؼزٌ‪ٛ‬ـ ٔىؽ‪ ٜ‬ؼی ؼاـی‬ ‫تیف ل‪ٛ‬ی اییؽاْ! و‪ٛ‬یّی‪ ٝ‬ـن ٌا‪ٞ‬ؽاٖ اییّؽ‪ ٜ‬ـ‬ ‫ٌا‪ٞ‬ؽاٖ ا‪ٛ٘ٚ‬ؼا یکُ ؼیی‪ ٝ‬الی‪-‬الی ‪ٛٞ‬ی اپاـی‬ ‫یاتٕیً ‪ٞ‬أی تیف اِال‪ ٜ‬ا‪ٚ‬یالؽیف ؼا‪ٞ‬ا تیف ٔٗ‬ ‫ٔ‪ٙ‬ؽٖ اٌاؼی ویٕى‪ ٝ‬ی‪ٛ‬ظ ا‪٘ٚ‬ؽاٖ ؼا ی‪ٛ‬غاـی‬ ‫ل‪ٛ‬ـغ‪ ْٛ‬ت‪ٛ‬ؼی یاـ ٌّٕ‪ ٝ‬ی‪ ٝ‬تیفؼٖ یاـیال صثص‬ ‫تاؼفیٓ یاـیالـ صثط‪ ْٛ‬ازیّٕا و‪ٙ‬ی تاـی!‬ ‫ؼاٖ ا‪ِٚ‬ؽ‪ٚ‬قی ایىت‪ ٝ‬ـ زیػا ٌوق یاِ‪ٛ‬اـی زیػٕا‬ ‫ا‪ ٚ‬زیػٕاواؼا ا‪ِٚ‬ؽ‪ٚ‬ق‪ ٖٛٔٚ‬ی‪ٛ‬غؽی زیػاـی‬ ‫ٌّٕک تا٘یفاْ تػتیٕی ای‪ٙ‬ؽی اؼاـاـ صثص‬ ‫لای تیّ‪ ٝ‬اؼاـؼیمدا ؼا‪ٞ‬ا تای ؼا اؼاـی‬ ‫عٍمیٗ وی لفاـی‪ٙ‬ؽا ‪ٚ‬ـا ا‪ِٕٚ‬یاخالٕیً‬ ‫تیّٕٓ وی طثیعت ٘ی‪ ٝ‬ل‪ٛ‬یٕ‪ٛ‬ی ت‪ ٛ‬لفاـی؟‬ ‫وا٘ىی غ‪ٛ‬ـ‪ٚ‬ق‪ ٖٚ‬و‪ ٖٛ‬تا٘ی غ‪ٙ‬دفؼی و‪ٛ‬غ‪ِٛ‬ؽی‬ ‫وی‪ٔ ٝٙ‬ؽ‪ ٜ‬ا‪ٚ‬ـن ‪ٚ‬اـوا وىیه لیفؼی ؼأاـی‬ ‫ـیٍػ‪ٙ‬ؽِ‪ ٝ‬لیفخا٘ؽی وطف و‪ٛ‬یّ‪ ٝ‬ؼیغ ؼ‪ٚ‬ـٔا‬ ‫خاٖ ل‪ٛ‬ـغ‪ٛ‬وی ‪ٚ‬اـ عٍمیٗ ا‪ٚ‬ت‪ٛ‬قؼ‪ ٖٚ‬ت‪ ٛ‬لٕاـی‬ ‫ا‪ِٚ‬ؽ‪ ْٚ‬لف‪ ٌٖٛ ٜ‬ایفیالِی ا‪ ٚ‬واـی تکّؽٖ‬ ‫ت‪٘ٛ‬دا لف‪ٌّ٘ٛ ٜ‬فؼی ایؽٖ ـٍ٘یٕی واـی‬ ‫ٌوق یاٌالـی ‪ٞ‬ف یکفؼٖ اغاـوا ٔ‪ٙ‬ی ت‪ٌٛ‬الـ‬ ‫ؼـیای‪ ٝ‬تاغاـ تّّی ؼی زایالـیٗ اغاـی‬ ‫اق ته ٔ‪ٙ‬ی یاپفاق ویٕی ‪ٞ‬یدفا٘ال واـاِؽیه‬ ‫تاغىاٖ ا‪ٚ‬ق‪ ٝ٘ٚ‬وا٘ىی لیکیُ ٌ‪ِٛ‬ؽی لیکاـی‬ ‫ٔطفاب ٌفمؽ‪ ٜ‬ی‪ٛ‬ق‪ٔٚ‬ی ودؽ‪ ٜ‬ؼ‪ٌ ٜ‬وـؼ‪ْٚ‬‬ ‫لاٖ ایسف‪ ٜ‬ؼٕیٓ ی‪ٛ‬ظ ا‪ٚ‬ق‪ ْٚ‬ا‪ِٚ‬ى‪ ٖٛ‬و‪ ٝٙ‬واـی‬ ‫عٍمی ‪ٚ‬اـیؽی ٌ‪ٟ‬فیاـیٗ ٌّّی‪ -‬زیسىّی‬ ‫دده قورقود‬ ‫فضولی‬ ‫خیابانی‬ ‫شهریار‬ ‫وبغیل‬ ‫قبرا ببلیق‬ ‫رتبیت‬ ‫یکصذ َسار لغبت ترکی‬ ‫در فبرسی‬ ‫صثص یاغیٗ الٌااـواٗ ٌا‪٘ٛ‬اً ٌاوقَ ا‪ٚ‬ق‪٘ٚ‬ای‬ ‫ؼاؼالـیٗ ؼاِی‪ٙ‬ؽاٖ ی‪ٛ‬غااـی زاىا‪ ٝ‬ـن ایىاتای‬ ‫ایٍیؽی‪ٙ‬ی ؼ٘یک‪ ٜ‬وازیفؼی‪.‬تاِیک الـ ؼاٌالـیٗ ؼیثی‪ٙ‬ؽ‪ٜ‬‬ ‫ٖ زیػیه تا‪ٛ‬تاای ا‪ٚ‬تاایاا ٌاکاؽ‪ ٜ‬ـن یاکإاه‬ ‫اـاییفؼیالـ‪ٌّ٘ٛ.‬فیٗ تیف ٌ‪٘ٛ٘ٛ‬ؽ‪ ،ٜ‬ؼ٘یکؼ‪ ٜ‬تاالخا لاـا‬ ‫تاِیک ؼ‪ٚ‬ؼ‪ِٛٛ‬ـ‪.‬لاـا تاِیاک ؼ‪٘ٚ‬ایاا ا‪ٚ‬ق‪٘ٚ‬ا‪ٌ ٝ‬اّا‪ٙ‬اؽٖ‬ ‫زیٕٕه تاخاـاـؼی‪.‬‬ ‫ا‪ٌ٘ٛ ٚ‬ؽ‪ ٜ‬ؼ٘یکؼ‪ٌ ٜ‬کیه‪ ،‬ایفی تاِیک الـال ا‪ٚ‬ی‪ٙ‬اـؼی‪.‬تیف ٌ‪ ،ٖٛ‬ؼ‪ٚ‬وتالـیال ا‪ٚ‬ی‪ٙ‬اـوٗ تیف توِ‪ٛ‬ن لیافٔایاکی‬ ‫تاِیک ٌّیه‪،‬یا٘الـی‪ٙ‬ؽاٖ وکسؽی‪ .‬لاـا تاِیک ضىفتّ‪ ٝ‬لیفٔیکی تاِیک الـیٗ ـٍ٘ی‪ ٝٙ‬تاغیاه‪ ،‬ازق‪ٚ‬یّا‪ ٝ‬ؼیاؽیغ‬ ‫وای ٔٗ ؼ‪ ٜ‬لیفٔیک ت‪ٛ‬یاِی ا‪ٚ‬الیؽیٓ‪ .‬قأاٖ وکسؽیىد‪ ٝ‬لاـا تاِیک تاٌا ؼ‪ٌٚ‬اف تااِایاک الـیاٗ اـاوایا‪ٙ‬اؽا‬ ‫ؼیییٍیىّف ‪ٚ‬اـ‪ .‬ت‪٘ٛ‬الـ لاـاؼیالـ‪ ،‬لاالٖ تاِیک الـ ایفی ت‪ٛ‬یاؼاؼیالـ‪.‬لاـا تاِیک ازق ت‪ٛ‬یاوی‪ٙ‬ی ‪ٞ‬کر وک‪ٔٛ‬ایافؼی‪،‬‬ ‫ووّ٘‪ ٛ‬ایىت‪ ٝ‬ییفؼی ایفی ت‪ٛ‬یاؼا ا‪ٚ‬ال‪.‬ایفی تاِیک الـی ٌوـ٘ؽ‪ ٜ‬ازق‪ ٛ٘ٚ‬ا‪٘ٚ‬الـیٗ ت‪ٛ‬یاوی‪ٙ‬ا زیػاـؼیه ا‪٘ٚ‬االـ‬ ‫ایال ؼ‪ٚ‬ال٘اـؼی‪ .‬اتا ا٘اوی ا‪ ٖٛ٘ٚ‬ت‪ ٛ‬ایٍی‪ٙ‬ؽ‪ ٖ ٜ‬ز‪ٛ‬ظ ای‪ٙ‬دیفؼیّف‪ .‬إٔا لاـا تاِیک وایٕاؼاٖ ا‪ٚ‬ق ایٍیا‪ٙ‬ا‪ ٝ‬ؼا‪ٚ‬اْ‬ ‫ایّ‪ ٝ‬ییفؼی‪ .‬لاـا تاِیک اتا ا٘اوی‪ٙ‬ؽاٖ تاٌما ـٍ٘‪ ٝ‬ت‪ٛ‬یإ٘االـی‪ٙ‬ی ایىت‪ ٝ‬ییفؼی‪.‬‬ ‫إٔا اتا ا٘اوی ؼییفؼیّفغ لاـا ٌی‪ّٙ‬ی تاِیؽیٕیک ٌ‪ َٛ‬زیسىّی تاِیؽیٕیک ‪ٌ .‬یفیٗ ؼیّّای تااِایاؽایإایاک‪.‬تایاک‪،‬‬ ‫ازق‪ٛٔٚ‬ق‪ ٚ‬ایفی ت‪ٛ‬یایا ت‪ٛ‬یاواق ؼا یک‪ ٝٙ‬لاـا تاِیک واییّیفیک‪.‬لاـا تاِیک اتا ا٘اوی‪ٙ‬یاٗ ـ٘اٍایا‪ٙ‬اؽٖ ا‪ٚ‬تاا٘ااـاق‪،‬‬ ‫تصٕیٓ ؼ‪ٚ‬تاـ ؼا‪ٞ‬ا ا‪٘ٚ‬الـ ایال یاٌأاویٗ‪ .‬لاـا تاِیک ازق ت‪ٛ‬یاویٗ ؼیییٍؽیفیه لیفٔیک ت‪ٛ‬یایا ت‪ٛ‬ـ‪ٛ٘ٚ‬ـ‪ٌّ٘ٛ.‬فیٗ‬ ‫تیفی‪ٙ‬ؽ‪ ٜ‬لیفٔیکی تاِیک الـال ا‪ٚ‬ی‪ٙ‬اییفؼی‪ ،‬اتا ا٘اوی‪ٙ‬ی ازق از٘‪٘ٛ‬ؽ‪ٌ ٜ‬وـؼ‪.ٚ‬إٔا ی‪ِٛ‬اؽاٌاالـیا‪ٙ‬ایاٗ یاا٘ایا‪ٙ‬اؽا‪،‬‬ ‫ا‪٘ٚ‬الـیٗ ـٍ٘ی‪ٙ‬ؽٖ ا‪ٚ‬تا٘اـاق وایٕاؼاٖ ا‪ٚ‬ی‪٘ٛ٘ٛ‬ا ؼا‪ٚ‬اْ اییّ‪ ٝ‬ؼی‪ .‬ازـ‪ٌ ٜ‬ی اتاا ا٘ااوایا‪ٙ‬اؽاٖ وااـی تافن‬ ‫اـؼی ‪ٚ‬اـ‬ ‫زیفپی‪ٙ‬یفؼی‪...‬‬ ‫اشىبیی بب مشبَیر اررببیجبن‬ ‫اُلُغ بیگ پبدشبٌ داوشمىذ‬ ‫اُُِػ تیً ا ‪ 13۳3‬تا ‪ٔ 144۳‬یالؼی) ـفق٘ؽ ٌا‪ٞ‬فظ ‪٘ ٚ‬ا‪ ٜٛ‬تایإا‪ٛ‬ـ اق‬ ‫پاؼٌا‪ٞ‬اٖ تیٕ‪ٛ‬ـی ایفاٖ ت‪ٛ‬ؼ پاؼٌا‪ ٜ‬ؼإٍ٘‪ٙ‬ؽی و‪ ٝ‬خک عدایه تاـیاع‬ ‫اوت ٔطُ ت‪ِٛ‬ؽ وّطا٘ی‪ ٝ‬ق٘داٖ ٔی تاٌؽ ا‪ ٚ‬پاؼٌا‪ٞ‬ی واتااـ‪ٌ ٜ‬ا‪ٙ‬اان‪،‬‬ ‫ـیاضی ؼاٖ ‪ ٚ‬ا‪ ُٞ‬عّٓ ‪ ٚ‬اؼب ت‪ٛ‬ؼ‪.‬‬ ‫‪ٔ .‬اؼـی ٌ‪ٞٛ‬فٌاؼ اؼا اق ٌا‪ٞ‬کاؼٌاٖ ایفا٘ی ت‪ٛ‬ؼ و‪ ٝ‬تا‪ٙ‬اا‪ٞ‬اایای زا‪ٖٛ‬‬ ‫ٔىدؽ ٌ‪ٞٛ‬فٌاؼ ـا ؼـ ٍٔ‪ٟ‬ؽ واغت ‪ ٚ‬پؽـی ٌا‪ٞ‬فظ‪ ،‬ؼـ تاطاىایآ‬ ‫ضى‪ٔٛ‬ت تیٕ‪ٛ‬ـی ‪ ٚ‬ـٌؽ ‪ٙٞ‬ف ؼـ اٖ ؼ‪ٚ‬ـاٖ ‪ٌ ٚ‬ىُ ٌفـاتاٗ ٔاىاتاه‬ ‫‪ٞ‬فات تىیاـ ٔ‪ٛ‬ثف ت‪ٛ‬ؼ‪.‬‬ ‫ٌا‪ٞ‬فظ ؼـ ‪ ۱11‬ت‪ٔ ٝ‬ا‪ٚ‬ـا اِ‪ٟٙ‬ف ٍِىف وٍیؽ‪ ،‬غؽایؽاؼ ضاوٓ ا٘اداا ـا‬ ‫وٍت ‪ ٚ‬غّیُ وّطاٖ پىف ٔیفاٍ٘ا‪ ٜٛ٘ ٚ ٜ‬تیٕ‪ٛ‬ـ ـا په اق ـ‪ٞ‬ایی ت‪ ٝ‬ـی‬ ‫ـفوتاؼ ‪ ٚ‬ضى‪ٔٛ‬ت وٕفل‪ٙ‬ؽ ـا ت‪ ٝ‬اُُِػ تیاً ؼاؼ اِاػ تایاً تافغاالؾ‬ ‫ـفٔا٘ف‪ٚ‬ایاٖ پیٍیٗ غ‪ٛ‬یً‪ ،‬عالل‪ ٝ‬ای ت‪ ٝ‬خ‪ ٚ ًٙ‬وٍ‪ٛ‬ـٌٍایی ٘ؽاٌات‬ ‫‪ ٚ‬ؼ‪ٚ‬وتؽاـ عّٓ ‪ ٚ‬ؼاً٘ ‪ٙٞ ٚ‬ف ت‪ٛ‬ؼ‪.‬‬ ‫اِػ تیً ؼإٍ٘‪ٙ‬ؽاٖ عّ‪ ْٛ‬ـیاضی‪ٙٞ ،‬ؽو‪٘ ،ٝ‬د‪ ،ْٛ‬اِ‪ٟ‬یات ‪ٙٞ ٚ‬فٔا‪ٙ‬اؽاٖ‬ ‫ٔٗ عاٌیؽاْ ا‪ٚ‬یاٖ ٌ‪َٛ‬‬ ‫ا‪ٚ‬یاٖ ت‪ِٛ‬ث‪ ،َٛ‬ا‪ٚ‬یاٖ ٌ‪..َٛ‬‬ ‫ل‪ٛ‬ـتاٖ ا‪ٚ‬غ‪ٔٛ‬اـ ٌ‪ّٛ‬ق‪ٜ‬‬ ‫اذ ٌ‪ّٛ‬قِفیٗ‪،‬ا‪ٚ‬یاٖ ٌ‪.َٛ‬‬ ‫***********‬ ‫إِایاْ غ‪ٛ‬ـخ‪٘ٛ‬ؽایاْ‬ ‫لاـاالـ ت‪ٛ‬ـخ‪٘ٛ‬ؽایاْ‪.‬‬ ‫ایُ تیّیف‪،‬عآِ تیّیف‪،‬‬ ‫ٔٗ و‪ٙ‬یٗ اـؼی‪ٙ‬دایاْ‪.‬‬ ‫***********‬ ‫عکیکی‪ ٓٙ‬إِاؼی‪،‬‬ ‫یا٘اغالـی إِاؼی‪.‬‬ ‫ل‪ٛ‬یٕا ؼ‪ٚ‬والـیٓ ؼیىیٗ غ‬ ‫تیف یاـ وک‪ٛ‬ؼی إِاؼی‪.‬‬ ‫***********‬ ‫یاـ ٌ‪ ِٖٛٛ‬تکّ‪ ٝ‬تاؼالـ‪،‬‬ ‫وٕفیٗ تکّ‪ ٝ‬تاؼالـ‪.‬‬ ‫ت‪ِٛ‬ث‪ َٛ‬ا‪ٚ‬غ‪ٛ‬ـ‪ ٌَٛ،‬ازیف‪،‬‬ ‫یاٌاویٗ تکّ‪ ٝ‬تاؼالـ‪.‬‬ ‫***********‬ ‫شاه اسماعیل‬ ‫ستارخان‬ ‫رپوین اعتصامی‬ ‫یکصد هزار لغات‬ ‫اؼأ‪ ٝ‬اق ٌٕاـ‪ ٠‬لثُ‪....‬‬ ‫ؼـ‬ ‫تافن‬ ‫ٌاا‪ٞ‬ااٖ‬ ‫ٌفؼ‬ ‫ٔ‪ٟ‬ف‬ ‫ط‪ٛ‬ق= ت‪ُٛ‬ق = ت‪ْٛ‬غ =‬ ‫ترکی در فارسی‬ ‫تاالی ط‪ٔٛ‬اـ‪ٞ‬ا ‪ٞ ،‬ف زیاک ٌافؼ اتااظغ طاؽافا ‪ٚ‬‬ ‫ط‪ٛ‬ؼای) غ‪ٕٞ‬اٖ ٌیُ ٔفؼْ ز‪ٌ ٛ‬یف یّ‪ × ٝ‬اتاا طا‪ٛ‬ق‬ ‫قـیٗ ‪ٍٔ ٚ‬ىیٗ وّ‪ٌ /ٝ‬ا‪ٙٞ‬أ‪ٝ‬‬ ‫ط‪ٔٛ‬اـت‪ٔٛ‬اـ = ت‪ٛ‬ات‪ٔٛ‬اق = تىتٗ ‪ ،‬پ‪ٌٛ‬ا٘اؽٖ) اـ‬ ‫اان ـاعّی) = تىت‪ ، ٝ‬پ‪ٌٛ‬ا٘ؽ‪ٚ ، ٜ‬ویّ‪ ٝ‬ای و‪ ٝ‬لؽیٓ‬ ‫‪٘ ،‬أ‪ ٝ‬ـا ؼـ ؼاغُ اٖ تىت‪ ٚ ٝ‬اـواَ ٔای وافؼ٘اؽ‪.‬‬ ‫‪ٕٞ‬فیٍ‪ ٝ‬تا ت‪ٔٛ‬اٖ اتاظغ ت‪ٙ‬ثاٖ) ‪ ٚ‬ؼ‪ٔٚ‬اٖ ا= ٔ‪)ٝ‬‬ ‫طیاـ= تایاـ =؟‪ٔ ،‬اِی و‪ ٝ‬اق ع‪ٛ‬اـض ؼـ‪ٚ‬اق‪ٌٟ ٠‬ف‪ٞ‬ا اؼـ ؼ‪ٚ‬ـ‪ ٠‬وّد‪ٛ‬لی) ‪ ٚ‬اق قٔی‪ٟٙ‬ای تی صاضاه ‪ٚ‬‬ ‫أ‪ٛ‬اَ ت‪ٛ‬لیؿ ٌؽ‪ ٚ ٜ‬أالن ٔاِىاٖ ؼایه اؼـ ؼ‪ٚ‬ـ‪ ٠‬ایّػا٘یاٖ) ت‪ٌ ٝ‬ا‪ٔ ٜ‬ی ـویؽ‪ .‬ا‪)1‬‬ ‫عاٌیک= اٌیِک = ای اإٌاق = لاتی وفؼٖ ‪ ،‬ـؼ وفؼٖ و‪ ٜٛ‬یا تّ‪ٙ‬ؽی) ایک اان) = لاتی ٌاؽ‪، ٜ‬‬ ‫ؼـ‪ ٓٞ‬تف‪ٌٛ ، ٓٞ‬ـیؽ‪ ، ٜ‬عث‪ٛ‬ـ و‪ٙٙ‬ؽ‪ ٜ‬اق ؼ٘یا ‪ ٚ‬پا ٌؿاٌت‪ ٝ‬ؼـ عآِ ٔع‪ٛٙ‬ی ؛ اضتٕاالَ عاٌک ؼـ عفتای اق‬ ‫‪ٕٞ‬یٗ ـیٍ‪ ٝ‬ــت‪ ٝ‬اوت قیفا ایٗ ـیٍ‪ ٝ‬ؼـعفتی لؽیٓ ٘ث‪ٛ‬ؼ‪ ٜ‬تط‪ٛ‬ـیى‪ ٝ‬ؼـ لفاٖ اصالً اوتفااؼ‪ٍ٘ ٜ‬اؽ‪ٚ ٜ‬‬ ‫تدای اٖ اق ٔعاؼًِ یع‪ٙ‬ی ‪ٚ‬ؼٓ اوتفاؼ‪ٌ ٜ‬ؽ‪ ٜ‬اوت‪.‬‬ ‫عاِی لاپ‪ =ٛ‬اال لاپیِ = اال او‪ٍٙ‬یٗ ‪ ،‬غاوىتفی) لاپی اؼـ) = ؼـب و‪ٍٙ‬یٗ یا غاوىتفی ‪ ،‬اق اثااـ‬ ‫تاوتا٘ی اصف‪ٟ‬اٖ ‪ ٚ‬یاؼٌاـ ٌا‪ ٜ‬عثان صف‪ٛ‬ی و‪ ٝ‬اق اـؼتیُ ا‪ٚ‬ـؼ٘ؽ ‪ ٚ‬االٖ ‪ ٓٞ‬ت‪ٕٞ ٝ‬یٗ ٘اْ ااال لاپای)‬ ‫ؼـ اـؼتیاُ ‪ٚ‬تثفیک ؼـ‪ٚ‬اق‪ٚ ٜ‬خ‪ٛ‬ؼ ؼاـؼ ؛ لاپی اؼـ) ‪ ،‬لاپاق اؼـپا‪ٛ‬ی) ‪ ،‬لااپاماا اؼـ‪ٚ‬اق‪ ٚ )ٜ‬لااپا‪ٛ‬ؼ‬ ‫اؼـتس‪ٍٕٞ )ٝ‬ی اقٔصؽـ لاپأاق ا= تىتٗ ‪ ،‬پ‪ٌٛ‬ا٘ؽٖ) ت‪ٛ‬ؼ‪ٍٕٞ ٚ ٜ‬ی ٘‪ٛ‬عی ؼـب اوت‪.‬‬ ‫عثیف= ٔعفّب اتیف= ایثف= ٍٔه ‪ ،‬غ‪ٛ‬ی ت‪ ،ٛ‬ؼـ تفوی تاوتاٖ ایثف‪ /‬ایپف‪ /‬ییپف اوتفاؼ‪ٌ ٜ‬ؽ‪ ٜ‬اوت ا‪.)1۱‬‬ ‫اؼأ‪ ٝ‬ؼاـؼ‬ ‫عض‪ =ٛ‬ا‪ٚ‬ق‪ ٚ‬ؼـ تفوی و‪ٔٛ‬فی تا ‪ٕٞ‬یٗ ٔع‪ٙ‬ی ا‪...)20‬‬ ‫غطاط‪ ،‬تؿ‪ٞ‬یه ٌف‪ ،‬خّؽواق‪ ،‬وتاب پفؼاق ‪ٌ ٚ‬اعفاٖ ‪ ٚ‬عااــااٖ ـا اق‬ ‫ٔ‪ٙ‬اطک ٌ‪٘ٛ‬اٌ‪ ٖٛ‬ت‪ ٝ‬ؼـتاـ غ‪ٛ‬ؼ ؼـ وٕفل‪ٙ‬ؽ ؼع‪ٛ‬ت وفؼ‪.‬‬ ‫غ‪ٛ‬ؼ ٘یک ـم‪ ،ٝ‬اص‪ٔ ،َٛ‬عا٘ی ‪ ٚ‬تیاٖ‪ ،‬قتاٖ‪ ،‬ـیاضی ‪٘ ٚ‬د‪ ْٛ‬أا‪ٛ‬غات ‪ٚ‬‬ ‫لفاٖ ٔدیؽ ـا ؼـ ًٌ ٔا‪ ٜ‬ضفظ وفؼ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ت‪ٌ ٝ‬اعفی ٘یک عالل‪ ٝ‬ؼاٌت‪ ،‬أا تیً اق ‪ٞ‬ف زیک ؼِثاغت‪٘ ٝ‬د‪ٌ ْٛ‬اؽ‬ ‫‪ ٚ‬ایٗ عّٓ ـا ٘کؼ صالش اِؽیٗ ٔ‪ٛ‬وی تٗ ٔطٕ‪ٛ‬ؼ‪ٔ ،‬عف‪ٚ‬ؾ تا‪ ٝ‬لااضای‬ ‫قاؼ‪ ٜ‬ـ‪ٔٚ‬ی ـفا ٌفـت‪.‬‬ ‫اِػ تیً ؼـ وٕفل‪ٙ‬ؽ ـصؽغا٘‪ ٝ‬عظیٓ ‪ٔ ٚ‬د‪ٟ‬کی ت‪٘ ٝ‬اْ ـصؽغاا٘ا‪ ٝ‬اِاػ‬ ‫تیً ـا تفپا وفؼ ‪ٕٞ ٚ‬فا‪ ٜ‬تا ؼإٍ٘‪ٙ‬ؽاٖ تکـی اٖ قٔاٖ ٔا٘ا‪ٙ‬اؽ ؼایاا‬ ‫اِؽیٗ خٍٕیؽ واٌا٘ی ٍٔؽ‪ َٛ‬ـصؽ ‪ ٚ‬تطمیماات عاّإای ٌاؽ ‪ ٚ‬تاا‬ ‫‪ٕٞ‬ىاـی ا٘‪ٟ‬ا قیدی ـا و‪ٌ ٝ‬أُ ؼلیک تفیٗ خؽا‪ َٚ‬وتاـ‪ٌٙ ٜ‬اغتای ‪ٚ‬‬ ‫ٔثّثاتی اٖ عصف ت‪ٛ‬ؼ پؽیؽ ا‪ٚ‬ـؼ وا‪ ٝ‬تا‪ ٝ‬قیاح واّاطاا٘ای ٔاعاف‪ٚ‬ؾ‬ ‫اوت‪.‬‬ ‫و‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬اٖ اثفی غ‪ٛ‬ؼ ت‪ ٝ‬صفت عآِ واتاـ‪ٌ ٜ‬ا‪ٙ‬اان تاکـی خا‪ٟ‬اا٘ای‬ ‫ٌا‪ٙ‬اغت‪ٌ ٝ‬اؽ‪ ٜ‬اوات‪.‬‬ ‫ضیؽـ ٔیفقا ؼـ تاـیع ـٌایؽی غ‪ٛ‬ؼ اق اثف ؼیٍف ا‪ ٚ‬تااـیاع ا‪ِٚ‬ا‪ٛ‬ن‬ ‫تفن ٘اْ ٔی تفؼ‪.‬‬ ‫و‪ ٝ‬ؼـ ؼ‪٘ ٚ‬ىاػ‪ ٝ‬ایٗ اثف ؼـ وتاتػاا٘ا‪ٝ‬‬ ‫اواتا٘ث‪ ٚ َٛ‬ؼ‪٘ ٚ‬ىاػ‪ ٝ‬غاِص‪ٌ ٝ‬اؽ‪ ٜ‬ایٗ‬ ‫اثف ؼـ وتاتػا٘‪ ٝ‬ا٘ؽیا اـیه ‪ ٚ‬ؼـ ٔ‪ٛ‬قیٓ‬ ‫تفیتا٘یا ٍ٘‪ٟ‬ؽاـی ٔی ٌا‪ٛ‬ؼ‪.‬‬ ‫اثف ؼیٍف ا‪ ٚ‬ؼـ تاـیاع تاکتااٖ تافوای‬ ‫تطفیف یاـت‪ ٝ‬اوات و‪ ٝ‬ؼـ ٌااا‪ٙ‬ااغات‬ ‫ضیات وایاوی ٔتصفـات ز‪ٍٙ‬یک غااٖ‬ ‫ؼـ ٘یٕ‪ ٝ‬ا‪ َٚ‬لفٖ ‪ 14 ٚ 13‬اق ا‪ٞ‬إایات‬ ‫غاصی تفغ‪ٛ‬ـؼاـ اوات‪.‬‬ ‫ٔؽـو‪ ٝ‬ای ٘یک تفای أ‪ٛ‬قی عاّا‪ٚ ْٛ‬‬ ‫ـ‪ ٖٛٙ‬تاویه وفؼ ‪ ٚ‬ت‪ٟ‬تفیٗ اوتاؼاٖ ـا ؼـ اٖ خاا تا‪ ٝ‬وااـ تاؽـیاه‬ ‫ٌٕاـؼ‪ .‬یاؼؼاٌت ‪ٞ‬ا ‪٘ ٚ‬أ‪ٞ ٝ‬ایی و‪ ٝ‬واٌا٘ی تفای پؽـی ؼـ وااٌااٖ‬ ‫ٔی ـفوتاؼ اق وطص تاالی ـ‪ ٚ ٟٓ‬ؼاً٘ اِػ تیً ضىایت ٔی و‪ٙ‬ؽ‪.‬‬ ‫اِػ تیه ت‪ ٝ‬طثیعت ‪ٛٔ ٚ‬ویمی عالل‪ ٝ‬غاَ ؼاٌت ‪ٌ ٚ‬اااعاف ٘ایاک ٔای‬ ‫واف‪ٚ‬ؼ‪ .‬أیف عّی ٌایف ٘‪ٛ‬ایی ؼـ ٔداِه اِ‪ٙ‬فایه ‪ ٚ‬ات‪ٛ‬طا‪ٞ‬ف غ‪ٛ‬اخ‪ ٝ‬ؼـ‬ ‫اثف ثٕفی‪ ٕٝ٘ٛ٘ ٝ‬یی اق اٌاعاـ ا‪ ٚ‬ـا ا‪ٚ‬ـؼ‪ ٜ‬اوات‪ .‬ؼـ ٔ‪ٛ‬ـؼ ٔ‪ٛ‬ویمی ٘ایاک‬ ‫اؼأ‪ ٝ‬ؼاـؼ‬ ‫تاِیفی ؼاـؼ‪....‬‬ ‫بیلمجٍ‬ ‫اتب بببب سًزلری‬ ‫ا‪ ٝ٘ ٚ‬ؼیف ‪ ،‬ازق‪ ٚ‬اغ ‪ ،‬تاالوی واـی غ و‪ٛ‬ؼ ‪ ،‬یاغ‬ ‫********************************************‬ ‫ا‪ ٝ٘ ٚ‬ؼیف ‪ ،‬ازق‪ ٚ‬تاٌی‪ٙ‬ا ؼ‪ٚ‬ال٘اـ غ ؼییفٔاٖ‬ ‫********************************************‬ ‫ا‪ ٝ٘ ٚ‬ؼیف ‪ ،‬ازق‪ ٝ٘ٚ‬ایٍّ‪ٙ‬ؽیىد‪ ٝ‬لیىاالـ غ ز‪ٛ‬ت‪ٛ‬ق ‪ ،‬ت‪ٛ‬ت‪ٖٛ‬‬ ‫********************************************‬ ‫ا‪ ٝ٘ ٚ‬ؼیف ‪ ،‬ازق‪ٚ ٚ‬اـ و‪ ٍِٝٛ‬وی ی‪ٛ‬ظ غ و‪ٛ‬‬ ‫********************************************‬ ‫ا‪ ٝ٘ ٚ‬ؼیف ‪ ،‬ل‪ٛ‬الؼی‪ٙ‬ؽاٖ وىیّیف غ ایت تاالوی‬ ‫********************************************‬ ‫ا‪ ٝ٘ ٚ‬ؼیف ‪ ،‬وَطف ؼزـؼ ‪ٌٛ٘ٛ ،‬ـتا ایىی ‪ ،‬اغٍاْ ا‪ٚ‬ذ ایالّی ا‪ِٛٚ‬ـ غ ‪، ٖٛٞ‬‬ ‫ویٍی یاٌأی‬ ‫********************************************‬ ‫ا‪ ٝ٘ ٚ‬ؼیف ‪ ،‬وَ‪ٙ‬ؽ‪َٙٔ ٜ‬ؽ‪ٚ ٜ‬اـ ‪ ،‬اؼاؼا ای‪ٛ‬ؼ‪ ٜ‬ی‪ٛ‬ظ ‪ ،‬ووقؼ‪ٚ ٜ‬اـ ‪ ،‬تیفؼ‪ ٜ‬ا‪ٚ‬زؽَٖ ز‪ٛ‬ظ‬ ‫ا‪ِٕٚ‬أیً ‪ ،‬و‪ٛ‬ؼا ویٕى‪ٌ ٝ‬وـَٕٔیً غ ٘‪ٛ‬لتا‬ ‫********************************************‬ ‫ا‪ ٝ٘ ٚ‬ؼیف ‪ ،‬و‪ٛ‬غاـ لازاـ غ اـی‬ ‫********************************************‬ ‫ا‪ ٝ٘ ٚ‬ؼیف ‪ ،‬ت‪ ِٛٔٛٛ‬ی‪ٛ‬ظ اتیٍاـ ‪ ،‬اتیٍا٘ؽا تیف تیفی‪ ٝٙ‬لاـیٍاـ غ ت‪ِٛٛ‬ؼ‬ ‫********************************************‬ ‫ازّٕ‪ٔ ٝ‬یً وفف‪ ٜ‬تیف عیثی ‪ٚ‬اـ ازّٗ وفف‪ٔ ٛ٘ ٜ‬یٗ تیف‬ ‫وفف‪ ٜ‬تاق ٍ٘ؽ‪ ٜ‬یه عیه ؼاـؼ ‪ ٚ‬وفف‪ ٜ‬پ‪ٌ ٟٗ‬ؽ‪ٞ ٜ‬کاـ ‪ ٚ‬یىی‬ ‫*************************‬ ‫اؼأیٗ اِ‪ٙ‬ی‪ٙ‬ا ‪ٞ‬ف ٕ٘‪ ٝ‬یاقٔیٍالـ ایّ‪ ٝ‬ا‪ٚ‬ؼ‪ٚ‬ـ‬ ‫تف پیٍا٘ی ‪ٞ‬ف وه ‪ٞ‬ف ز‪ ٝ‬ت‪ٛٙ‬یى‪ٙ‬ؽ ‪ٕٞ‬ا٘ىت‬ ‫*************************‬ ‫اغ ایتیٗ لاـا ٌ‪ٝ٘ٛ‬‬ ‫ـ‪ٚ‬ق ویا‪ ٜ‬تفای وً وفیؽ‬ ‫*************************‬ ‫یاغی‪ٙ‬ی ل‪ٛ‬ی‪ٛ‬ب ا‪ٚ‬قالؽاٖ ؼا٘یٍٕا‬ ‫٘کؼیه ـا ‪ َٚ‬وفؼ‪ ٜ‬اق ؼ‪ٚ‬ـ ؼاؼ ٔیک٘‪ ٝ‬اتفای وىی و‪ ٝ‬ؼ‪ ٚ‬لؽْ خّ‪ٛ‬‬ ‫ٕ٘یاؼ اـاْ ضفؾ تک٘‪ ٚ ٝ‬اق ؼ‪ٚ‬ـ ؼاؼ ٔیک٘‪)ٝ‬‬ ‫*************************‬ ‫یاؼ ٌّیه ل‪ ْٛٞٛ‬ا‪ِ٘ٛٚ‬دا ‪ ،‬ل‪ ْٛٞٛ‬یاؼ ا‪ِٛٚ‬ـ‬ ‫تا تیٍا٘‪ ٝ‬تیاؼ تا اؼْ غ‪ٛ‬یٍا‪٘ٚ‬ؽ تٍ‪ ، ٝ‬غ‪ٛ‬یٍا‪٘ٚ‬ؽ تیٍا٘‪ٔ ٝ‬یٍ‪ ٝ‬ا تفای‬ ‫وىی و‪ ٝ‬ـأیُ ‪ٞ‬ای غ‪ٛ‬ؼی ـا ـ‪ٞ‬ا وفؼ‪ ٚ ٜ‬ؼ٘ثاَ ؼ‪ٚ‬وتی تا تیٍا٘‪ٝ‬‬ ‫‪ٞ‬ىت)‬ ‫*************************‬ ‫یاـا واؼاالـ ‪ ،‬یکفی لاالـ‬ ‫قغٓ غ‪ٛ‬ب ٔیٍ‪ِٚ ٝ‬ی خای ‪ٕٞ‬یٍ‪ٞ ٝ‬ىت اتفای وىی و‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬ؼیٍفاٖ‬ ‫قغٓ قتاٖ ٔی ق٘‪) ٝ‬‬ ‫اررببیجبن گئییملریویه تبریخی ایىکیشبفی‬ ‫ٌکسٗ وایی ٘یٗ اـؼی‪...‬‬ ‫ا‪ ٖٚ‬اِتی‪-‬ا‪ ٖٚ‬یکؽؼی عصفؼ‪ ٜ‬اؾـتایدا٘ؽا زإِا ایّ‪ ٝ‬یا٘اٌی‪ ،‬ا‪ٚ‬ـیمی‪ٙ‬اَ ویسیه ٌاپىایا ت‪ٙ‬کـ پاپالاالـ ؼا‬ ‫ایىتیفاؼ‪ ٜ‬ایؽیّیفؼی‪ .‬ا‪ ٖٚ‬اِتی‪ -‬ا‪ ٖٚ‬یکؽؼی عصفِف‪ ٜ‬عاییؽ اؾـتاایادااٖ لااؼیاٗ تاای ٌاکایایآ ِافی ؼ‪ٜ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬غتّیفّیٍی ایّ‪ ٝ‬وکسیّیف‪ .‬ت‪ ٛ‬تای ٌکییِٓفی ازق ـ‪ٛ‬ـٔاالـی‪ٙ‬ا‪ٛٔ ،‬ـوىثّیىّفی‪ٌ ٝٙ‬وـ‪ ٜ‬وکسیّیافؼی‪ .‬اواان‬ ‫ایىتیفاؼ‪ ٜ‬ا‪ِ٘ٛٚ‬اٖ لاؼیٗ تای ٌکییٓ ِفی‪ٙ‬ؽٖ تیفی اـالسیاٗ ضىااب ا‪ِٚ‬ا‪٘ٛ‬ا‪ٛ‬ـؼ‪.ٚ‬ا‪ ٖٚ‬اِاتای‪-‬ا‪ ٖٚ‬یاکاؽؼی‬ ‫عصفِفؼ‪ ٜ‬اؾـتایدا٘ؽا ایىتیفاؼ‪ ٜ‬ا‪ِ٘ٛٚ‬اٖ ا‪ٚ‬وت ٌکییِٓفی ؼ‪ ٜ‬ز‪ٛ‬ظ ٔ‪ٛ‬غتّیؿ ‪ ٚ‬ـٍ٘اـً٘ ا‪ٌِٕٛٚ‬اؽ‪ٚ‬ـ‪ .‬تا‪ٛ‬‬ ‫ؼز‪ٚ‬ـ‪ٌ ٖٚ‬کییِٓفی ا‪ِٚٚ‬ىی ایّّفیٗ ٌکییِٓفی‪ ٝٙ‬ت‪ٙ‬کو‪ٝ‬ؼ‪ٌ ،ٜ‬کییٓ ـ‪ٛ‬ـٔاالـی‪ٙ‬ؽا یک‪ٙ‬یّیىّف ؼ‪ٚ ٜ‬اـ ایاؽی‪ .‬قأااٖ‬ ‫وکسؽیىد‪ٌ ٝ‬کییِٓف ؼا‪ٞ‬ا ؼا تىٕیٍّّیف ‪ ٚ‬یک‪ٙ‬یّ‪٘ٝ‬یفؼی‪ .‬ؼ‪ٞ‬ییٍیىّیه اواوٗ ایفی‪ -‬ایفی ؼیتاِالـؼا‪٘ ،‬اغیً ‪ ٚ‬تکوّفؼ‪ ٜ‬ضیه ا‪ِٚ‬ا‪٘ٛ‬ا‪ٛ‬ـؼ‪ .ٚ‬تا‪ٛ‬‬ ‫ؼز‪ٚ‬ـ‪ ٜ‬عاییؽ لاؼیٗ ا‪ٚ‬وت ٌکییِٓفی ؼ‪ٛٔ ٜ‬غتّیؿ ا‪ٌِٕٛٚ‬ؽ‪ٚ‬ـ‪ .‬اوان اعتیثاـی ایّ‪ٌ ٝ‬کییِٓف تیسیٕی‪ٌ ٝٙ‬وـ‪ٕٞ ٜ‬یٗ ؼز‪ٚ‬ـ‪ ٖٚ‬ویٍی ٌکییٓ ِافیا‪ٙ‬ا‪ٝ‬‬ ‫ت‪ٙ‬ک‪ٜ‬ییفؼی‪.‬ا‪ ٖٚ‬وىىیکی‪ٙ‬دی عصفؼ‪ ٜ‬اؾـتایداٖ ٔیّّی ٌکییِٓفی ازق ـٍ٘اـٍّ٘یٍی ایّ‪ ٝ‬وکسیّیف‪ .‬ت‪ ٛ‬ؼز‪ٚ‬ـؼ‪ ٜ‬ازِىا‪ ٝ‬ؼ‪ ٜ‬تاای ‪ٚ‬یافٖ وایااوای‬ ‫پف‪ٚ‬وکىّف ٌکییِٓفؼ‪ ٜ‬ازق عىىی‪ٙ‬ی تاپٕیٍؽیف‪.‬اؾـتایداٖ اـاضیىی‪ٙ‬ی ٌفطی ا‪ٚ‬الـاق تیف ٘کس‪ ٝ‬تاـیػی‪-‬ایت‪ٛٙ‬لفاـیه ق‪٘ٚ‬ایا تاوِإاه ا‪ٚ‬الـ‪ .‬تا‪ٛ‬‬ ‫تاـیػی‪-‬ایت‪ٛٙ‬لفاـیه ق‪٘ٚ‬االـؼا یاٌایاٖ اؾـتایداّ٘یالـیٗ ٌکییِٓفی‪ٙ‬یٗ اواوٗ عی‪ٙ‬ی ا‪ِٕٚ‬اوی ا‪٘ٚ‬الـیٗ تاـیػٗ ‪ٚ‬اضیؽ ایت‪ٙ‬یه لف‪ٚ‬پاا ٔا‪ٙ‬اىا‪ٛ‬ب‬ ‫ا‪ِٕٚ‬الالـی‪ٙ‬ا تیف ث‪ٛ‬ت‪ٛ‬تؽ‪ٚ‬ـ‪ .‬ت‪ ٛ‬ق‪٘ٚ‬االـیٗ ا‪ٞ‬اِیىی‪ٙ‬یٗ یاِ‪ٙ‬یک ِ‪ٛ‬واَ غص‪ٛ‬صیتّفی‪ٙ‬ی عاىاه ایاتاؽیافیافؼی‪ .‬تا‪ ٛ‬ؼز‪ٚ‬ـؼ‪ ٜ‬ؼ‪ٌ ٜ‬اکایایآ ِاف ا‪٘ٚ‬ا‪ٖٛ‬‬ ‫صاضیثی‪ٙ‬یٗ‪ٞ‬ا٘ىی طثم‪ ٝ‬ی‪ٔ ٝ‬ػص‪ َٛ‬ا‪ِٚ‬ؽ‪ٚ‬ؼ‪ٌ ٛ٘ٛ‬ووتفیفؼی‪ٛٔ.‬عاصیف ؼز‪ٚ‬ـ‪ٛٔٚ‬قؼ‪ ٜ‬ت‪ ٛ‬ؼز‪ٚ‬ـِفؼ‪ ٜ‬ایىتیفاؼ‪ ٜ‬ا‪ِٚ‬ا‪٘ٛ‬ااٖ اؾـتاایاداا٘ایاٗ ٔایاّاّای‬ ‫ٌکییِٓفی‪ٛٔ ٝٙ‬غتّیؿ ٔ‪ٛ‬قییّفؼ‪ ٜ‬ـاوت ٌّٕه ا‪ٚ‬الـ‪ .‬اپاـؼیؽیٕیک تؽلیماتالـ‪ ،‬اِؽ‪ ٜ‬ایتؽیٍیٕیک ٔعّ‪ٔٛ‬اتالـ‪ ،‬تیف ویفا تىّیفّفیٗ ٔکیؽا٘ا ٌّٕ‪ٝ‬وی‪ٙ‬ا‪ٝ‬‬ ‫ایٕىاٖ یاـاؼیف‪ .‬اؾـتایداٖ ٌکییِٓفی ازق‪ٔ ٝ٘ٚ‬ػص‪ ٚ َٛ‬ـفلّیؽیف‪ .‬ؼیکای‪ٙ‬کفِف ٔیّّی ؼ‪ٜ‬یفِفؼٖ‪ ،‬تیىٕ‪٘ ٝ‬و‪ِٚ‬فی‪ٙ‬ؽٖ ایىتیفاؼ‪ ٜ‬ایتٕىّ‪ ٝ‬یک‪ٙ‬ی ٌکیایآ‬ ‫طفقِفی یاـاؼا تیّیفِف‪ .‬ت‪ٌ ٛ‬کییِٓف ازق‪٘ٚ‬ؽ‪ ٜ‬یاِ‪ٙ‬یک ٔ‪ٛ‬عاصیف ایّکٕک‪ٙ‬تّفی ؼیییُ‪ ،‬لؽیٓ ٌکییٓ ٘‪ِٝ٘ٛٔٛ‬فی‪ٙ‬ی ؼ‪ ٜ‬تیفٍِؽیفیف‪ٔ .‬یّّای ٌاکایایآ ِافیإایاک‬ ‫ا‪ِٚ‬ؽ‪ٚ‬لدا ٔ‪ٛ‬غتّیؿ ‪ ٚ‬اوفاـاٍ٘یک ای‪ٙ‬د‪ِٝ‬یىّفِ‪ ٝ‬قٍ٘ی‪ٙ‬ؽیف‪.‬تکن ع‪٘ٛ‬ص‪ٛ‬ـِفی ٌکییٓ ِفی تأأالیاٖ ‪ ٚ‬ا‪ٔ ٖٛ٘ٚ‬یّّی غصا‪ٛ‬صایاتاّافیا‪ٙ‬ای ازق‪٘ٚ‬اؽ‪ٜ‬‬ ‫تیفٍِؽیفٖ تیف ‪ٚ‬اویط‪ٝ‬ؼیف‪ .‬تکن اٌیاالـی‪ٙ‬یٗ ٔ‪ٛ‬عاصیف ؼز‪ٚ‬ـ‪ٛٔٚ‬قؼ‪ ٜ‬یک‪ٙ‬ی تکػ‪ِٛٛٙ‬لی ا‪ٚ‬اؼاّ٘یمالـ ‪ٚ‬اویط‪ ٝ‬ویّ‪ ٝ‬یک‪ٙ‬یؽٖ خا٘اال٘اؽیافیاّإااوای ‪ٚ‬‬ ‫ٌکییِٓفی یک‪ٙ‬یؽٖ ؼیى‪ٛ‬ـ ایؽیّٕ‪ٝ‬وی ٔمصؽ‪ ٜ‬ا‪ٚ‬یؽ‪ ٖٛ‬ضىاب ایؽیّ‪ ٝ‬تیّف‪.‬‬ ‫ترکی حکبیٍ لر‬ ‫ایزیوٍ ایشلیر‬ ‫تیاف ٌا‪ ٖٛ‬اـتااب ٘اکاسا‪ٝ‬‬ ‫ایٍّییاٗ ٌاتایافیاه وای‬ ‫تاؼساوی‪ٙ‬ؽا اؼاج اوإاه‬ ‫ا‪ٚ‬ز‪. ٖٛ‬ایٍّایایا‪ٙ‬اّاف ایٍا‪ٝ‬‬ ‫تاٌالؼیالـ ‪.‬اـتاب ؼ‪ٚ‬ـ‪ٚ‬ب‬ ‫ا‪٘ٚ‬الـیٗ تاٌای ا‪ٚ‬واتا‪ٚ ٝ‬‬ ‫ا‪٘ٚ‬ااالـ زااای زاا‪ٛ‬ـن‬ ‫ضاضیافالیافؼی تایافؼ‪ٖ ٜ‬‬ ‫ؼاـیػٕا ؼ‪ٚ‬ت‪ٛ‬ب ایٍّی‪ّٙ‬فی‬ ‫زاؼیفب ا‪٘ٚ‬الـا و‪ٛ‬ق ت‪ٛ‬غساویٗ ازیه تکّ‪ ٝ‬و‪ٛ‬یّ‪ ٝ‬ؼیغٔٗ ٌکؽیفْ ت‪ٛ‬‬ ‫اؼاخالـی اوٕه اغٍأا ویىی ویاکیاٗ ایٍایاکؼی ا‪ ٜ‬یاف تاکاک‬ ‫ل‪ٛ‬ـتاـواق ٌکؽ‪ ٜ‬تیّفویکاـتاب و‪ٛ‬ق‪ ٛ٘ٚ‬ؼییه ا‪٘ٚ‬الـیٗ پ‪ٚ ِٛ٘ٛٛ‬یفیاه‬ ‫وکؽؼی و‪٘ٛ‬فا ت‪ٛ‬ـو‪ ٛ‬یاؼی‪ٙ‬ؽاٖ زیػٕالا ٌ‪ٛ‬ـ‪ ٜ‬لاایاؽی ‪ ٚ‬ایٍایا‪ٙ‬اّاف‬ ‫ایسی‪ٙ‬ؽ‪ ٜ‬تیف ل‪ٛ‬خا ویٍی‪ ٝ‬یاغی‪ٙ‬الٌیه ؼیؽی ویغعٕی اغی و‪ٙ‬یٗ تکاُ‬ ‫ز‪ ٝ‬وطف یاـی ویٕیٗ ٌکؽیفؼی ت‪ٛ‬پفالا ای‪ٙ‬ؽی ‪ٞ‬أیىی ٌکؽیافلا‪ٛ‬خاا‬ ‫ویٍی ؼیؽی وی عٕیٗ ا‪ِٚ‬ى‪ ٖٛ‬تکّس‪ ٝ‬وطف و‪ ٝٙ‬ایٍّایافؼی ایا‪ٙ‬اؽی‬ ‫ا‪ٚ‬ق‪ ٝ٘ٚ‬ایٍّیف اظ‪ ّٝٞ.‬تااال ٌایافؼ‪ ٜ‬وااٖ تااٌایإاا ؼ‪ٌٚ‬ا‪ٛ‬ب تاکّا‪ٝ‬‬ ‫ٌیٍٕا٘التؽی !ٌ‪ٛ‬ـ ا‪ ٚ‬اؼاخؽاٖ لاـپیک ل‪ٛ‬ـت‪ِٛٛ‬ب تاٌایإاا ؼ‪ٌٚ‬اىا‪ٝ‬‬ ‫ایؽی ٘‪ ٝ‬ا‪ٚ‬الـؼی !‬ صفحه 6 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫* پنجشنبه‬ ‫* ‪ 4‬اذر‬ ‫* ‪ 52‬نوامبر‬ ‫* ‪ 01‬ربیع الثانی‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪:‬‬ ‫‪0411‬‬ ‫‪5150‬‬ ‫‪0441‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪2130‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫* صفحه ‪3‬‬ ‫اصالت سٌجی لَازم خاًگی با کذ ‪ ۰۱‬رقوی‬ ‫اقتصادی‬ ‫سش‪ٚ‬یس خجشی‪ -‬یه ٔمبْ ٔسئ‪ٌ َٛ‬ف‪ ::‬ثش استبس‬ ‫استب٘ذاسد سبصی اص ثبصاس ِ‪ٛ‬اصْ خبٍ٘ی ت‪ٛ‬سط ا٘جٕٗ‬ ‫ِ‪ٛ‬اصْ خبٍ٘ی ‪ ٚ‬اداس‪ ٜ‬وُ استب٘ذاسد ثبصسسی ‪ٞ‬تبیتی‬ ‫غ‪ٛ‬ست ٔیٌیشد‪.‬‬ ‫ضفیؿی ٌُ ٔؿب‪ ٖٚ‬اسصیبثی اداس‪ ٜ‬وتُ استتتب٘تذاسد‬ ‫ت‪ٟ‬شاٖ ٌف‪ٞ ::‬فت‪ٌ ٝ‬زضت‪ ٝ‬تفب‪٘ ٓٞ‬بٔ‪ ٝ‬ثیتٗ ا٘تجتٕتٗ‬ ‫ِ‪ٛ‬اصْ خبٍ٘ی ‪ ٚ‬اداس‪ ٜ‬وُ استب٘ذاسد استتتبٖ تت‪ٟ‬تشاٖ‬ ‫ٔ‪ٙ‬ؿمذ ضذ و‪ٞ ٝ‬ذ ایٗ تفب‪٘ ٓٞ‬بٔ‪ ٝ‬ایجبد یه ثستش ثشای ‪ٕٛٞ‬اس وشدٖ ٔسیش استب٘ذاسدسبصی‬ ‫ِ‪ٛ‬اصْ خبٍ٘ی اس‪ .:‬ثش اسبس استب٘ذاسدسبصی اص ثبصاس ِ‪ٛ‬اصْ خبٍ٘ی ت‪ٛ‬سط ا٘جٕٗ ‪ ٚ‬اداس‪ ٜ‬وتُ‬ ‫استب٘ذاسد ثبصسسی‪ٞ‬بیی غ‪ٛ‬ست ٔیٌیشد تب ثبصاس ِ‪ٛ‬اصْ خبٍ٘ی ایٕٗ ض‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ضفیؿی ٌُ ٌف‪ ::‬افشاد ثشای اطٕی‪ٙ‬بٖ اص اغبِ‪ :‬ؾالٔ‪ :‬استب٘ذاسد وذ ‪ 18‬سلٕی صیش ؾالٔت‪:‬‬ ‫استب٘ذاسد وبال‪ٞ‬ب سا ث‪ ٝ‬ضٕبس‪ 18881517 ٜ‬اسسبَ و‪ٙٙ‬ذ ‪ ٚ‬اص اغبِ‪ :‬اٖ ؾالٔ‪ :‬اطٕی‪ٙ‬بٖ حبغتُ‬ ‫و‪ٙٙ‬ذ‪ .‬حبَ اٌش ثش٘ذ ٔؿتجش ٘جبضذ ٔیت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ ثب ضٕبس‪ٌ ٜ‬یشی ‪ 18881517‬ضىبیت‪ :‬خت‪ٛ‬دضتبٖ سا‬ ‫حج‪ :‬و‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬ ‫اخریی ٍضعیت تاهیی‬ ‫کاالّای اساسی‬ ‫سش‪ٚ‬یس خجشی‪ -‬یه ٔمبْ ٔسئ‪ٌ َٛ‬ف‪ٞ 438 ::‬ضاس ‪388 ٚ‬‬ ‫تٗ ثش٘ج دس د‪ٞ ٚ‬فت‪ ٝ‬اخیش ثشای ‪ٚ‬اسدات ثت‪ ٝ‬وطت‪ٛ‬س حتجت‪:‬‬ ‫سفبسش ضذ‪ ٜ‬اس‪ .:‬ث‪٘ ٝ‬مُ اص ‪ٚ‬صاست ج‪ٟ‬بد وطب‪ٚ‬سصی ٔذیشوُ دفتش ثتبصسٌتب٘تی داختّتی وتبال‪ٞ‬تبی‬ ‫وطب‪ٚ‬سصی ‪ٚ‬صاستخب٘‪ ٝ‬ثب اؾالْ ایٗ ٔطّت ٌف‪ ::‬ثب ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ثشا‪ٚ‬سد ٔؿب‪ :٘ٚ‬أ‪ٛ‬س صساؾ‪ٔ :‬ج‪ٙ‬ی ثش تت‪ِٛ‬تیتذ‬ ‫د‪ٔ ٚ‬یّی‪ ٖٛ‬تب د‪ٔ ٚ‬یّی‪ٞ 288 ٚ ٖٛ‬ضاس تٗ ثش٘ج دس سبَ جبسی احتٕبالً ثشای تبٔیٗ ٔبثمی ٘یبص وط‪ٛ‬س حذ‪ٚ‬د‬ ‫یه ٔیّی‪ ٖٛ‬تٗ ثش٘ج ثبیذ ‪ٚ‬اسد ض‪ٛ‬د‪ .‬اثشا‪ٞ‬یٓ صاسؼ ٘یبص سبال٘‪ ٝ‬وط‪ٛ‬س ث‪ ٝ‬ثش٘ج سا ثش استبس ثتشا‪ٚ‬سد‪ٞ‬تبی‬ ‫غ‪ٛ‬ست ٌشفت‪ ٝ‬س‪ٔ ٝ‬یّی‪ ٖٛ‬تب ‪ٔ 3.2‬یّی‪ ٖٛ‬تٗ ؾ‪ٛٙ‬اٖ وشد‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی اغ‪ٟ‬بس داض‪ٚ ::‬اسدات ثش٘ج دس فػُ ثشداض‪ :‬ثش٘ج داخّی اص اثتذای ٔشداد تب پبیبٖ اثبٖ ٔب‪ٕٔ ٜ‬ت‪ٙ‬ت‪ٛ‬ؼ‬ ‫اس‪ :‬أب دس ٔبثمی سبَ ثش٘ج ثش اسبس ٘یبص وط‪ٛ‬س ‪ٚ‬اسد ٔیض‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫صاسؼ ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬اص اثتذای أسبَ تب ‪ 22‬اثبٖ ٔب‪٘ ٜ‬ضدیه ث‪ٞ 668 ٝ‬ضاس تٗ ثش٘ج اص ٌتٕتشوتبت وطت‪ٛ‬س‬ ‫تشخیع ضذ‪ ٜ‬اس‪ٌ :‬ف‪ ::‬ثخطی اص ایٗ ثش٘ج تشخیع ضذ‪ٔ ٜ‬شث‪ ٛ‬ث‪ٚ ٝ‬اسدات سبَ ٌزضت‪ ٝ‬اس‪.:‬‬ ‫‪ٚ‬ی ادأ‪ ٝ‬داد‪ :‬ؾٕذ‪ ٜ‬ایٗ ‪ٚ‬اسدات اص وط‪ٛ‬س ‪ٙٞ‬ذ ‪ ٚ‬ثخطی ‪ ٓٞ‬اص پبوستبٖ ‪ ٚ‬ثب اسص ٘یٕبیی غ‪ٛ‬ست ٌتشفتتت‪ٝ‬‬ ‫اس‪ٔ .:‬ذیشوُ دفتش ثبصسٌب٘ی داخّی وبال‪ٞ‬بی وطب‪ٚ‬سصی ‪ٚ‬صاست ج‪ٟ‬بد وطب‪ٚ‬سصی تػشی وشد‪ :‬ت‪ِٛ‬یتذ‬ ‫ٔحػ‪ٛ‬الت وطب‪ٚ‬سصی تبثؿی اص ضشایط الّیٕی اس‪ ٚ :‬أسبَ دس ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬ثش٘ج دس استتبٖ ‪ٞ‬تبی ضتٕتبِتی‬ ‫ت‪ٙ‬ص‪ٞ‬بی خطىسبِی ‪ ٚ‬دٔبیی داضت‪ٝ‬ایٓ‪.‬‬ ‫صاسؼ دس ٔ‪ٛ‬سد تبٔیٗ ٌ‪ٛ‬ض‪ :‬لشٔض ‪ٔ ٚ‬شـ ٔ‪ٛ‬سد ٘یبص وط‪ٛ‬س اؾالْ وشد‪ :‬اص اثتذای أسبَ تب ‪ 22‬اثبٖ ٔب‪18 ٜ‬‬ ‫‪ٞ‬ضاس ‪ 554 ٚ‬تٗ ٌ‪ٛ‬ض‪ٌٛ :‬سبِ‪ٞ 36 ٚ ٝ‬ضاس ‪ 888 ٚ‬تٗ ٌ‪ٛ‬ض‪ٔ :‬شـ اص ٌٕشن تشخیع ضذ‪ ٜ‬اس‪.:‬‬ ‫‪ٚ‬ی دسثبس‪ ٜ‬تخٓ ٔشـ ٘یض ارؾبٖ داض‪ ::‬دس ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬ت‪ِٛ‬یذ تخٓ ٔشـ ٔطىّی ٘ذاسیٓ أب ثشای ت‪ٙ‬ػتیتٓ ثتبصاس‬ ‫ٔج‪ٛ‬ص افضایص ‪ٚ‬اسدات ٔب‪ٞ‬ب٘‪ٞ 15 ٝ‬ضاس تٗ ث‪ ٝ‬ت‪ٙ‬بست ٘یبص جبٔؿ‪ ٝ‬تب پبیبٖ سبَ جبسی غبدس ضذ‪ ٜ‬و‪1888 ٝ‬‬ ‫تٗ اٖ تبو‪ٚ ٖٛٙ‬اسد ضذ‪ ٜ‬اس‪ ٚ :‬اٌش ٘یبص ثبضذ ‪ٚ‬اسدات ادأ‪ ٝ‬خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ یبف‪.:‬‬ ‫گَجِ فرًگی یکواُ دیگر ارزاى هی ضَد‬ ‫‪‬‬ ‫سش‪ٚ‬یس خجشی‪ -‬ت‪ٛ‬افم‪ٙ‬بٔ‪ ٝ‬اجشایتی ثتش٘تبٔت‪ٔ ٝ‬تّتی اضتتتغتبَ‬ ‫جٕ‪ٟٛ‬سی اسالٔی ایشاٖ ت‪ٛ‬سط سیذ حتٕتیتذ ستجتبدی ‪ٚ‬صیتش‬ ‫‪ٚ‬سصش ‪ ٚ‬ج‪ٛ‬ا٘بٖ ‪ ٚ‬حج‪ :‬اهلل ؾجذإِّىی ‪ٚ‬صیش تؿب‪ ٖٚ‬وتبس ‪ٚ‬‬ ‫سفب‪ ٜ‬اجتٕبؾی ث‪ ٝ‬أیب سسیذ‪ ٜ‬اس‪ .:‬ث‪٘ ٝ‬مُ اص ‪ٚ‬صاست ‪ٚ‬سصش ‪ٚ‬‬ ‫ج‪ٛ‬ا٘بٖ ایٗ ت‪ٛ‬افم‪ٙ‬بٔ‪ ٝ‬اجشایی ثش٘بٔ‪ّٔ ٝ‬ی اضتغتبَ جتٕت‪ٟ‬ت‪ٛ‬سی‬ ‫اسالٔی ایشاٖ دس ‪ٞ‬فتبد ‪ٕٟ٘ ٚ‬یٗ جّس‪ ٝ‬ستبد ّٔی ستبٔتب٘تذ‪ٞ‬تی‬ ‫أ‪ٛ‬س ج‪ٛ‬ا٘بٖ ث‪ ٝ‬أیب سسیذ‪ ٜ‬اس‪.:‬‬ ‫دس ایٗ ت‪ٛ‬افم‪ٙ‬بٔ‪ ٝ‬یه ٔیّی‪ٞ 451 ٚ ٖٛ‬ضاس ‪ 198 ٚ‬ج‪ٛ‬اٖ تتحت‪:‬‬ ‫پ‪ٛ‬ضص لشاس ٔی ٌیش٘ذ و‪ ٝ‬پ‪ٙ‬ج دسغذ اص جٕؿی‪ :‬ج‪ٛ‬اٖ وط‪ٛ‬س ‪ ٚ‬حذ‪ٚ‬د ‪ 38‬دسغذ اص جٕؿی‪ :‬ج‪ٛ‬اٖ ج‪ٛ‬یتبی‬ ‫وبس سا ضبُٔ ٔی ض‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫‪ ٓٞ‬افضایی دس اجشای ثش٘بٔ‪ٞ ٝ‬ب پش‪ٞ‬یض اص ٔ‪ٛ‬اصی وبسی ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬استفبد‪ ٜ‬اص ‪ ٕٝٞ‬غشفی‪ٞ :‬بی ٔ‪ٛ‬جت‪ٛ‬د دس حت‪ٛ‬ص‪ٜ‬‬ ‫اضتغبَ پزیشی وبسافشی‪ٙ‬ی ‪ ٚ‬ایجبد ضغُ ثشای ج‪ٛ‬ا٘بٖ اص ا‪ٞ‬ذا ایٗ ت‪ٛ‬افف‪ٙ‬بٔ‪ ٝ‬اس‪.:‬‬ ‫ایجبد تس‪ٟ‬یالت اضتغبَ ایجبد اضتغبَ دس ‪ٚ‬سصش وط‪ٛ‬س ایجبد ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬سؿ‪ٞ ٝ‬ف‪ٞ :‬ضاس ‪ ٚ‬پب٘ػذ ‪ٚ‬احذ وستت ‪ٚ‬‬ ‫وبس ‪ٚ‬سصش وط‪ٛ‬س اص ٔ‪ٕٟ‬تشیٗ ث‪ٙ‬ذ‪ٞ‬بی ایٗ ت‪ٛ‬افم‪ٙ‬بٔ‪ ٝ‬اس‪.:‬‬ ‫ایراًیّا ‪ ۲‬برابر کل ارٍپا‬ ‫گاز هصرف هیکٌٌذ‬ ‫هیرکاظوی‪ :‬تَرم در سال ‪۰۳۱۰‬‬ ‫هْار هیضَد‬ ‫سش‪ٚ‬یس خجشی‪ -‬سییس سبصٔبٖ ثش٘بٔ‪ ٚ ٝ‬ث‪ٛ‬دج‪ٌ ٝ‬فت‪ ::‬دس‬ ‫س‪ٔ ٝ‬ب‪ٌ ٜ‬زضت‪ ٝ‬خّک پ‪ِٛ‬ی ا٘جبْ ٘طذ ‪ٌ ٚ‬ضاسش اخیش ٔتشوتض‬ ‫أبس ٘طبٖ د‪ٙٞ‬ذ‪ ٜ‬وب‪ٞ‬ص ٘شخ ت‪ٛ‬سْ اس‪ :‬و‪ ٝ‬ثب ادأ‪ ٚ ٝ‬تىٕیُ ‪ٕٞ‬یٗ س‪٘ٚ‬ذ دس سبَ ای‪ٙ‬تذ‪ ٜ‬تت‪ٛ‬سْ ٔت‪ٟ‬تبس‬ ‫خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ضذ‪ .‬ث‪٘ ٝ‬مُ اص سبصٔبٖ ثش٘بٔ‪ ٚ ٝ‬ث‪ٛ‬دج‪ ٝ‬سیذٔسؿ‪ٛ‬د ٔیشوبغٕی دس ٘طست‪ :‬ثتب اؾیتبی ضت‪ٛ‬سای‬ ‫فشٔب٘ذ‪ٞ‬ی ثسیج ایٗ سبصٔبٖ ثب تاویذ ثش ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬فؿبِی‪ٞ :‬بی تخػػی ثب ٍ٘ب‪ ٜ‬ثسیجی ا٘تجتبْ ٔتی ضت‪ٛ‬د‬ ‫اغ‪ٟ‬بس داض‪ ::‬ثسیج ث‪ٔ ٝ‬جٕ‪ٛ‬ؾ‪ ٝ‬ای تجذیُ ضذ‪ ٜ‬و‪ٞ ٝ‬ش جب ضش‪ٚ‬ستی ‪ٚ‬ج‪ٛ‬د داضت‪ ٝ‬ثبضذ حی‪ٛ‬س پیتذا ٔتی‬ ‫و‪ٙ‬ذ‪ .‬دس سیُ صِضِ‪ ٝ‬ج‪ٚ ٚ ًٙ‬اوسی‪ٙ‬بسی‪ ٖٛ‬ضب‪ٞ‬ذ ٘مص افشی‪ٙ‬ی ثی ثذیُ ایٗ ثخص ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬ایٓ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ثب اضبس‪ ٜ‬ث‪٘ ٝ‬مص ثسیج دس وٕه ث‪ ٝ‬حُ ٔطىالت التػبدی ٌف‪ٔ ::‬سئّ‪ ٝ‬ای و‪ ٝ‬دس سبصٔبٖ ثش٘بٔ‪ٚ ٝ‬‬ ‫ث‪ٛ‬دج‪ ٝ‬ث‪ٚ ٝ‬یژ‪ ٜ‬اص س‪ٛ‬ی ثسیج ثبیذ د٘جبَ ض‪ٛ‬د س‪ٚ‬حی‪ٔ ٚ ٝ‬طبِج‪ ٝ‬تغییش اس‪ :‬صیشا تغییش سیُ التػتبدی یته‬ ‫ضش‪ٚ‬ست اس‪ٙٔ ٚ :‬جش ث‪ ٝ‬ث‪ٟ‬ش‪ٚ ٜ‬سی ثبال ‪ ٚ‬استفبد‪ٛٔ ٜ‬حش اص ٔ‪ٙ‬بثؽ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ضذ‪.‬‬ ‫ٔؿب‪ ٖٚ‬سییس جٕ‪ٟٛ‬سی ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬سش٘‪ٛ‬ض‪ :‬التػبدی وط‪ٛ‬س ث‪ ٝ‬اساد‪ ٜ‬ثیٍبٍ٘بٖ ٌش‪ ٜ‬صد‪٘ ٜ‬تٕتی ضت‪ٛ‬د‬ ‫خبطش٘طبٖ وشد‪ٔ :‬زاوش‪ٔ ٜ‬سیش خ‪ٛ‬د سا طی ٔی و‪ٙ‬ذ أب ایشاٖ وط‪ٛ‬س فمیشی ٘یس‪ :‬و‪ٔ ٝ‬ؿطُ وطت‪ٛ‬س‪ٞ‬تبی‬ ‫دیٍش ثبضذ‪ٚ .‬ی ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬الصْ اس‪ :‬سیبس‪ٞ:‬ب اغالح ‪ٔ ٚ‬سیش دسستی اتخبر ض‪ٛ‬د اغت‪ٟ‬تبس داضت‪::‬‬ ‫ثسیج ٔی ت‪ٛ‬ا٘ذ دس فش‪ٍٙٞ‬سبصی ‪ ٚ‬تش‪ٚ‬یج س‪ٚ‬حی‪ ٝ‬ا٘مالثی وٕه ثضسٌی ث‪ ٝ‬وط‪ٛ‬س و‪ٙ‬ذ صیشا ثی اسادٌتی‬ ‫وط‪ٛ‬س سا دچبس ٔطىُ ٔی و‪ٙ‬ذ أب اساد‪ ٜ‬ا٘مالثی ‪ ٚ‬س‪ٚ‬حی‪ٔ ٝ‬ی ت‪ٛ‬ا٘ذ تغییش الصْ سا ایجبد و‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫سییس سبصٔبٖ ثش٘بٔ‪ ٚ ٝ‬ث‪ٛ‬دج‪ ٝ‬ثب اضبس‪ ٜ‬ث‪ٔ ٝ‬طىالت التػبدی ث‪ ٝ‬اسث سسیذ‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬د‪ :ِٚ‬سیضد‪ ٓٞ‬تػتشیت‬ ‫وشد‪ٔ :‬طىُ أش‪ٚ‬ص ٔشدْ ٔؿیط‪ٚ :‬ضؿی‪ :‬وست ‪ ٚ‬وبس دسأذ خب٘‪ٛ‬اس ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬سْ اس‪ٞ ٚ :‬تذ ٌتیتشی‬ ‫‪ٕٞ‬یٗ ضبخع ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬حُ ٔطىالت اص ‪ٚ‬غبیف سبصٔبٖ ثش٘بٔ‪ ٚ ٝ‬ث‪ٛ‬دج‪ٔ ٝ‬حس‪ٛ‬ه ٔی ض‪ٛ‬د ‪ ٚ‬دس س‪ٔ ٝ‬تب‪ٞ‬تی‬ ‫و‪ ٝ‬د‪ :ِٚ‬سیضد‪ٔ ٓٞ‬ستمش ضذ‪ ٜ‬اس‪ :‬حجبت التػبدی دس سبصٔبٖ ثش٘بٔ‪ ٚ ٝ‬ث‪ٛ‬دج‪ٞ ٝ‬ذفٍیشی ضذ‪ ٜ‬تب اؾتٕبد‬ ‫ث‪ ٝ‬التػبد ثشٌشدد‪.‬‬ ‫گراًفرٍضی ٍکن فرٍضی‪ ،‬بیطتریی تخلفات بازار در ‪ ۷‬هاِّ سال جاری‬ ‫چْار سیاست برای هْار تَرم‬ ‫سش‪ٚ‬یس خجشی‪ٔ -‬ؿب‪ٚ ٖٚ‬صیش التػبد چ‪ٟ‬بس سیبس‪ :‬لطؿی‬ ‫‪ٚ‬صاست التػبد دس ساستبی ٔ‪ٟ‬بس ت‪ٛ‬سْ سا پیصثی‪ٙ‬ی پزیتشی‬ ‫التػبد ضىس‪ :‬ا٘حػبس‪ٞ‬ب تس‪ٟ‬یُ ٔج‪ٛ‬ص‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬تیتٕتیتٗ‬ ‫حی‪ٛ‬س لشاسداد‪ٞ‬ب اؾالْ وشد‪.‬‬ ‫٘طس‪ :‬خجشی تطشی اثؿبد ٘مط‪ ٝ‬سا‪ٚ ٜ‬صاست التػبد ثتشای‬ ‫سضذ غیشت‪ٛ‬سٔی التػبد وط‪ٛ‬س ثب حی‪ٛ‬س ‪ٞ‬بدی سجحب٘یتبٖ‬ ‫ٔؿب‪ ٖٚ‬سیبستٍزاسی التػبدی ایٗ ‪ٚ‬صاستخب٘‪ ٝ‬ثشٌضاس ضذ‪.‬‬ ‫ا‪ٌ ٚ‬ف‪ ::‬د‪ :ِٚ‬دس ضشایطی فؿبِی‪ :‬خ‪ٛ‬د سا اغتبص وتشد‬ ‫و‪ ٝ‬اص ٘ػش سضذ التػبدی ‪ٚ‬ضؿی‪ٙٔ :‬بسجی ٘ذاض‪٘ ٚ :‬شخ‬ ‫ت‪ٛ‬سْ ث‪ ٝ‬دِیُ ٔسبئُ ‪ ٚ‬چبِص‪ٞ‬بی ٔت‪ٛ‬اِی دس ستبَ ‪ٞ‬تبی‬ ‫ٌزضت‪ ٝ‬دس ثبالتشیٗ ٘شخ‪ٞ‬ب لشاس داض‪٘ ٚ :‬تشخ تطتىتیتُ‬ ‫سشٔبی‪٘ ٝ‬یض دس ثشخی سبَ‪ٞ‬بی ٌزضت‪ٙٔ ٝ‬فی ثت‪ٛ‬د‪ ٜ‬است‪.:‬‬ ‫ؾال‪ ٜٚ‬ثشایٗ ثخص لبثُ ت‪ٛ‬ج‪ٟ‬ی اص اسص تشجیتحتی ثتشای‬ ‫تبٔیٗ وبال‪ٞ‬بی اسبسی ٔػش ضتذ‪ ٜ‬ثت‪ٛ‬د ‪ ٚ‬د‪ِٚ‬ت‪ :‬ثتب‬ ‫ضشایطی ٔ‪ٛ‬اج‪ ٝ‬ث‪ٛ‬د و‪ ٝ‬أىبٖ تذا‪ ْٚ‬تخػیع اسص ‪4288‬‬ ‫سا ٘ذاض‪.:‬‬ ‫سجحب٘یبٖ افض‪ٚ‬د‪ٔ :‬ػبس د‪ِٚ‬ت‪٘ :‬تیتض افتضایتص لتبثتُ‬ ‫ٔالحػ‪ ٝ‬ای داضت‪ ٝ‬اس‪ :‬دسحبِیى‪ٔ ٝ‬ت‪ٙ‬تبثتؿتی ثتشای ایتٗ‬ ‫ٔػبس دس٘ػش ٌشفت‪٘ ٝ‬طذ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د ‪ ٚ‬تٕبْ ت‪ٙ‬خ‪ٛ‬ا‪ ٜ‬د‪ :ِٚ‬دس‬ ‫سبِجبسی ت‪ٛ‬سط د‪ٌ :ِٚ‬زضت‪ٔ ٝ‬ػش ضذ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د وت‪ ٝ‬دس‬ ‫چ‪ٙ‬یٗ ضشایطی د‪ :ِٚ‬جذیذ ثب ٔسبئُ صیبدی س‪ٚ‬ثتش‪ ٚ‬ضتذ‬ ‫و‪ ٝ‬سبٔبٖ دادٖ ث‪ ٝ‬اٖ‪ٞ‬ب ٔجت‪ٙ‬ی ثش ض‪ٙ‬بخ‪ :‬سیط‪ٞٝ‬ب ٔت‪ٙ‬تطتب‬ ‫ضىُ ٌیشی ایٗ ٔطىالت ‪ ٚ‬ض‪ٙ‬بخ‪ :‬سا‪ٞ‬تىتبس‪ٞ‬تب حتبئتض‬ ‫ا‪ٕٞ‬ی‪ :‬اس‪.:‬‬ ‫تَافقٌاهِ اجرایی برًاهِ هلی اضتغال ایراى اهضا ضذ‬ ‫سش‪ٚ‬یس خجشی‪ -‬ثشاسبس ٌضاسضی و‪ٔ ٝ‬ذیش وُ‬ ‫ثبصسسی ‪ٚ‬یژ‪ٚ ٜ‬أ‪ٛ‬س تؿضیشات سبصٔبٖ حتٕتبیت‪:‬‬ ‫ٔػش و‪ٙٙ‬ذٌبٖ ‪ ٚ‬ت‪ِٛ‬یذو‪ٙٙ‬ذٌبٖ اص ‪ٚ‬ضتؿتیت‪:‬‬ ‫ضىبی‪ ٚ :‬تخّفبت ثبصاس دس‪ٞ‬تفت‪ٔ :‬تب‪ٞ‬ت‪ ٝ‬ستبَ‬ ‫جبسی اسائ‪ ٝ‬وشد ؛ ثیطتشیتٗ تتؿتذاد ضتىتبیتبت‬ ‫دسیبفتی ث‪ ٝ‬تشتیت ث‪ٌ ٝ‬شا٘فش‪ٚ‬ضی وٓ فش‪ٚ‬ضی ‪ٚ‬‬ ‫تمّت تؿّک داضت‪ ٝ‬اس‪.:‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اص س‪ٚ‬اثط ؾٕ‪ٔٛ‬ی سبصٔبٖ حٕبی‪ٔ :‬ػش‬ ‫و‪ٙٙ‬ذٌبٖ ‪ ٚ‬ت‪ِٛ‬یذو‪ٙٙ‬ذٌبٖ سیذٔجتجی ستجتبدی‬ ‫جضی ثب ثیبٖ ایٗ ٔطّت افض‪ٚ‬د‪ :‬اص اثتذای سبَ تتب‬ ‫پبیبٖ ٔ‪ٟ‬شٔب‪ ٜ‬أستبَ ‪ٞ 121‬تضاس ‪ 878 ٚ‬فتمتش‪ٜ‬‬ ‫ٌضاسش ‪ ٚ‬ضىبی‪ٔ :‬شدٔی دس خػ‪ٛ‬ظ وتبال ‪ٚ‬‬ ‫خذٔبت اص طشیک ستبد خجشی ٔستمش دس ستبصٔتبٖ‬ ‫غ‪ٙ‬ؿ‪ٔ :‬ؿذٖ ‪ ٚ‬تجبست استبٖ ‪ٞ‬ب دسیبف‪ :‬ضتذ‪ٜ‬‬ ‫اس‪ٚ .:‬ی تػشی وشد‪ :‬اص ٔجٕت‪ٛ‬ؼ ضتىتبیتبت‬ ‫سسیذٌی ضذ‪ٞ 4 ٜ‬ضاس ‪ 753 ٚ‬فمش‪ٙٔ ٜ‬جش ث‪ ٝ‬ت‪ٙ‬ػیٓ‬ ‫ثشی ٌضاسش ثبصسسی ‪ٞ 6 ٚ‬ضاس ‪ 331 ٚ‬فتمتش‪ٜ‬‬ ‫ٔ‪ٙ‬جش ث‪ ٝ‬ؾذْ احشاص تخّف ‪ٞ 4 ٚ‬ضاس ‪ 463 ٚ‬فمش‪ٜ‬‬ ‫ث‪ ٝ‬ؾّ‪ :‬ا٘جبْ وبس وبسض‪ٙ‬بسی دس حبَ پیتٍتیتشی‬ ‫ٔی ثبضذ‪ .‬سجبدی ؛ ثب اؾالْ ایٗ و‪ ٝ‬اص ایٗ تؿذاد‬ ‫ضىبیبت ‪ٞ 13‬ضاس ‪ 534 ٚ‬فمش‪ٔ ٜ‬شثت‪ ٛ‬ثت‪ ٝ‬وتبال‬ ‫ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬اس‪ٌ :‬ف‪ٞ 2 ::‬ضاس ‪ 13 ٚ‬فمش‪ٔ ٜ‬شثت‪ ٛ‬ثت‪ٝ‬‬ ‫خذٔبت ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬اس‪ .:‬ایٗ ٔمبْ ٔسئ‪ َٛ‬اضبف‪ ٝ‬وشد‪:‬‬ ‫دس ‪ٕٞ‬یٗ ٔذت ثیطتشیٗ ضىبی‪ :‬دسیبف‪ :‬ضتذ‪ٜ‬‬ ‫دس ثخص وبال ٔشث‪ ٛ‬ث‪ ٝ‬ا٘‪ٛ‬اؼ ٘بٖ سجضیجتبت ‪ٚ‬‬ ‫ٌ‪ٛ‬ض‪ٔ :‬شـ ‪ ٚ‬دس ثخص خذٔبت ٔشث‪ ٛ‬ث‪٘ ٝ‬تشخ‬ ‫تؿٕیش خ‪ٛ‬دس‪ٞٚ‬بی ستجته ‪ ٚ‬سستتت‪ٛ‬ساٖ ‪ٞ‬تبی‬ ‫غزاخ‪ٛ‬سی اس‪ٔ .:‬ذیش وُ ثبصسسی ‪ٚ‬یژ‪ ٚ ٜ‬أت‪ٛ‬س‬ ‫تؿضیشات سبصٔبٖ حٕبی‪ :‬ثب اؾالْ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ثیطتشیتٗ‬ ‫ضىبیبت ثش اسبس ٘‪ٛ‬ؼ تخّف ث‪ ٝ‬تشتیت ٔتشثت‪ٛ‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬شا٘فش‪ٚ‬ضی وٓ فش‪ٚ‬ضی تمّت ‪ ٚ‬ؾذْ دسج‬ ‫لیٕ‪ :‬اس‪ٌ :‬ف‪ ::‬دس استجب ثب ٘ح‪ ٜٛ‬دسیتبفت‪:‬‬ ‫ضىبیبت دس ٔجٕ‪ٛ‬ؼ ‪ٞ 18‬ضاس ‪ 216 ٚ‬فتمتش‪ ٜ‬ثت‪ٝ‬‬ ‫غ‪ٛ‬ست تّف‪ٙ‬ی ‪ٞ 2‬ضاس ‪ 69 ٚ‬فتمتش‪ ٜ‬ثت‪ ٝ‬غت‪ٛ‬ست‬ ‫حی‪ٛ‬سی ‪ٞ 3 ٚ‬ضاس ‪ 262 ٚ‬فمش‪ ٜ‬ثػ‪ٛ‬ست وتتتجتی‬ ‫ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬اس‪.:‬‬ ‫افسایص قذرت خریذ هردم‬ ‫بِ جای افسایص غیرٍاقعی حقَق‬ ‫سش‪ٚ‬یس خجشی‪ -‬سئیس سبصٔبٖ ثش٘بٔ‪ ٚ ٝ‬ثت‪ٛ‬دجت‪ ٝ‬وطت‪ٛ‬س‬ ‫ٌف‪ ::‬ثب وب‪ٞ‬ص ت‪ٛ‬سْ ‪ ٚ‬ث‪ٟ‬ج‪ٛ‬د سضذ التػبدی لذست خشیتذ‬ ‫ٔشدْ افضایص خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ یبف‪ :‬ایٗ س‪ٚ‬ش ث‪ٟ‬تش اص اٖ اس‪ :‬وت‪ٝ‬‬ ‫‪ 28‬دسغذ حم‪ٛ‬ق سا ثبال ثشد٘ذ ‪ 38 ٚ‬دسغذ ثش ت‪ٛ‬سْ وط‪ٛ‬س افض‪ٚ‬د٘ذ‪ .‬ث‪٘ ٝ‬مُ اص سبصٔبٖ ثش٘بٔ‪ ٚ ٝ‬ث‪ٛ‬دجت‪ٝ‬؛‬ ‫البی ٔسؿ‪ٛ‬د ٔیشوبغٕی دس ٘طس‪ ٓٞ :‬ا٘ذیطی الیح‪ ٝ‬ث‪ٛ‬دج‪ 1481 ٝ‬و‪ ٝ‬ثتب حیت‪ٛ‬س ‪ٚ‬صیتش وطت‪ٛ‬س ‪ٚ‬‬ ‫استب٘ذاساٖ ثشٌضاس ضذ افض‪ٚ‬د‪ :‬سیبس‪ :‬لطؿی د‪ :ِٚ‬اغالح سبختبس ث‪ٛ‬دج‪ ٝ‬ثش اسبس دستتت‪ٛ‬سات ٔتمتبْ‬ ‫ٔؿػٓ س‪ٞ‬جشی ‪ ٚ‬اس‪ٙ‬بد ثبالدستی ‪ ٚ‬تٕشوضصدایی اس‪:‬؛ ثب ایٗ سیبس‪ٞ:‬ب اختیبسات استب٘ذاساٖ ث‪ٚ ٝ‬یژ‪ ٜ‬دس‬ ‫ٔ‪ٙ‬بثؽ ٔبِی سضذ لبثُ ٔالحػ‪ٝ‬ای خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ داض‪ :‬أب اٖ ‪ٞ‬ب ثبیذ دس لتجتبَ ایتٗ اختتتیتبس ٘ستجت‪ :‬ثت‪ٝ‬‬ ‫ضبخع ‪ٞ‬بی والٖ التػبدی ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬خ‪ٛ‬د پبسخٍ‪ ٛ‬ثبض‪ٙ‬ذ‪ٚ .‬ی ٌف‪ ::‬دس ٌتزضتتت‪ ٝ‬صیتشستبخت‪ٞ :‬تبی‬ ‫ٔتؿذدی دس وط‪ٛ‬س ایجبد ضذ‪ ٜ‬و‪٘ ٝ‬تیج‪ ٝ‬اٖ سضذ ٘بٔت‪ٛ‬اصٖ ٔ‪ٙ‬بطک ‪ ٚ‬اِجت‪ٚ ٝ‬ضؿی‪ :‬ثذ ضبخع‪ٞ‬بی والٖ‬ ‫التػبدی اس‪ٔ .:‬یشوبغٕی افض‪ٚ‬د‪ :‬دس ث‪ٛ‬دج‪ 1481 ٝ‬ثش سضذ التػبدی تٕشوض ضذ‪ ٜ‬اس‪:‬؛ طشح‪ٞ‬بیی و‪ٝ‬‬ ‫ثبؾج ایجبد سضذ ٔیض‪٘ٛ‬ذ دس صیش ثخص‪ٞ‬بی ٔختّف تب سط ض‪ٟ‬شستبٖ ض‪ٙ‬بسبیی ضذ‪ٜ‬ا٘ذ اجتشای ایتٗ‬ ‫طشح ‪ٞ‬ب دس دست‪ٛ‬س وبس د‪ ٚ :ِٚ‬استب٘ذاساٖ لشاس ٔیٌیشد‪ٔ .‬ؿب‪ ٖٚ‬سئیس جٕ‪ٟٛ‬س ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ایٗ طتشح‬ ‫ثش اسبس س‪ٙ‬ذ أبیص ض‪ٙ‬بسبیی ضذ‪ ٜ‬تبویذ وشد‪ٔ :‬ب اص ٔجبٔؽ استب٘ی ٕ٘بی‪ٙ‬ذٌبٖ ٔجّس ‪ ٚ‬استتب٘تذاساٖ‬ ‫ٔیخ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ ثب ٔطبِؿ‪ ٝ‬اس‪ٙ‬بد أبیص سشصٔیٗ ‪ ٚ‬ایٗ طشح‪ٞ‬ب ٘ػشات تىٕیّی خ‪ٛ‬د سا ث‪ ٝ‬سبصٔبٖ ثش٘تبٔت‪ٚ ٝ‬‬ ‫ث‪ٛ‬دج‪ ٝ‬اؾالْ و‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬ ‫سش‪ٚ‬یس خجشی‪ٔ-‬ذیش دیسپچی‪ ًٙ‬ضشوت‪ٔ :‬تّتی ٌتبص‬ ‫ٌف‪ ::‬دس د‪ٞ ٚ‬فت‪ٌ ٝ‬زضت‪ ٝ‬ثب ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬سشد ضتذٖ ٘ستجتی‬ ‫‪ٛٞ‬ا ٔػبس ٌبص دس ثخص‪ٞ‬بی ختب٘تٍتی ‪ ٚ‬تتجتبسی‬ ‫افضایص یبفت‪ ٝ‬اس‪ ٚ :‬س‪ ٝ‬ثشاثش اس‪ٚ‬پب ٌتبص ٔػتش ٔتی‬ ‫و‪ٙ‬یٓ‪ٔ.‬حٕذسضب ج‪ٛ‬الیی دس ثش٘بٔ‪ٌ ٝ‬فتٍ‪ٛ‬ی ‪ٚ‬یژ‪ ٜ‬خجشی‬ ‫تبویذ وشد‪٘ :‬سج‪ :‬ث‪ ٝ‬پبسسبَ دس ‪ٕٞ‬یٗ صٔبٖ حتذ‪ٚ‬د ‪58‬‬ ‫ٔیّی‪ٔ ٖٛ‬تش ٔىؿت دس س‪ٚ‬ص افضایص ٔػش دس ثتختص‬ ‫خبٍ٘ی سا تجشث‪ ٝ‬وشدیٓ و‪ٔ ٝ‬ؿبدَ ت‪ِٛ‬یذ د‪ ٚ‬فتبص پتبسس‬ ‫ج‪ٛٙ‬ثی اس‪.:‬‬ ‫افض‪ٚ‬د‪ :‬تٕ‪ٟ‬یذاتی سا ٔیا٘ذیطیٓ تب ٘بتشاصی اتفبق ٘یفتتذ ‪ٚ‬‬ ‫ثت‪ٛ‬ا٘یٓ ثب اثضاس ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬أىب٘بتی و‪ ٝ‬داسیٓ ضجى‪ ٝ‬سا حتفتع‬ ‫٘تٍتشاٖ‬ ‫و‪ٙ‬یٓ‪ .‬ا‪ ٚ‬اضبف‪ ٝ‬وشد‪ :‬تذا‪ ْٚ‬افضایص ٔػتش‬ ‫و‪ٙٙ‬ذ‪ ٜ‬اس‪ ٚ :‬ایٗ ٔیت‪ٛ‬ا٘ذ ثش س‪ٚ‬ی ٘حت‪ ٜٛ‬تت‪ٛ‬صیتؽ ٌتبص‬ ‫تبحیش ثٍزاسد‪.‬ج‪ٛ‬الیی ٌف‪ ::‬س‪ٚ‬صا٘‪ ٝ‬حذ‪ٚ‬د یه ٔیّتیتبسد‬ ‫ٔتش ٔىؿت ٌبص سا تػفی‪ٚ ٚ ٝ‬اسد خط‪ٔ ٛ‬یو‪ٙ‬تیتٓ أتب‬ ‫ٔػش اٖ ثبیذ ث‪ٛ٘ ٝ‬ؾی ثبضذ و‪ ٝ‬ثت‪ٛ‬ا٘تذ پتبستختٍت‪ٛ‬ی‬ ‫ٔشدْ ‪ ٚ‬غ‪ٙ‬ؿ‪ :‬ثبضذ‪.‬‬ ‫ٔذیش دیسپچی‪ ًٙ‬ضشو‪ّٔ :‬ی ٌبص ٌف‪ ::‬دس ایتشاٖ ست‪ٝ‬‬ ‫ثشاثش وُ اس‪ٚ‬پب ٌبص ٔػش ٔی و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫ج‪ٛ‬الیی افض‪ٚ‬د‪ :‬ثخص خبٍ٘ی اص حذ‪ٚ‬د ‪ٔ 888‬یّی‪ٔ ٖٛ‬تتتش‬ ‫ٔىؿت ٌبصی و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ضجى‪ ٝ‬سشاسشی تضسیک ٔی و‪ٙ‬یٓ دس‬ ‫‪ 24‬سبؾ‪ٌ :‬زضت‪ ٝ‬حذ‪ٚ‬د ‪ٔ 528‬یّیت‪ٔ ٖٛ‬تتتش ٔتىتؿتت‬ ‫ٔػش وشد‪ ٚ ٜ‬ثمی‪ٔ ٝ‬شث‪ ٛ‬ث‪٘ ٝ‬یش‪ٌٚ‬ب‪ٞ ٜ‬ب ‪ ٚ‬غ‪ٙ‬بیؽ اس‪.:‬‬ ‫ا‪ ٚ‬ادأ‪ ٝ‬داد‪ٞ :‬ش ٔیضاٖ ٔػش خبٍ٘تی افتضایتص یتبثتذ‬ ‫ٕٔىٗ اس‪ٔ :‬ػش ٌبص ثخص غ‪ٙ‬بیؽ‪,‬دچبس ٔحذ‪ٚ‬دی‪:‬‬ ‫‪ ٚ‬وب‪ٞ‬ص ض‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ٍاردات فقط ‪ ۰۱‬درصذ کاالی‬ ‫اساسی با ارز ًیوایی!‬ ‫سش‪ٚ‬یس خجشی‪ٌ -‬شچ‪ٛٙٞ ٝ‬ص تىتّتیتف حتز اسص ‪4288‬‬ ‫ٔطخع ٘یس‪ :‬أب دس استب٘‪ ٝ‬تػٕیٌٓیشی دس ایتٗ ساثتطت‪ٝ‬‬ ‫س‪ٚ ٟٓ‬اسدات الالْ اسبسی ثب اسص تشجیحی تب چ‪ٙ‬ذ ثتشاثتش اسص‬ ‫٘یٕبیی س‪ٍٙ‬یٗتش اس‪ :‬ث‪ ٝ‬ط‪ٛ‬سی و‪ ٝ‬فمط ‪ 28‬دسغذ اسصش دالسی ‪ ٚ‬حذ‪ٚ‬د ‪ 12‬دسغذ حتجتٓ ‪ٚ‬اسدات‬ ‫ایٗ وبال‪ٞ‬ب دس سبٔب٘‪٘ ٝ‬یٕب تبٔیٗ اسص ٔیض‪ٛ‬د‪.‬اص سبَ ‪ 1397‬و‪ٚ ٝ‬اسدات ثب اسص ‪ 4288‬ث‪ ٝ‬غ‪ٛ‬ست ؾٕ‪ٔٛ‬ی دس‬ ‫دست‪ٛ‬س وبس لشاس ٌشفت‪ ٝ‬تبو‪ ٖٛٙ‬فمط ث‪ٚ ٝ‬اسدات ‪ٞ‬ف‪ :‬لّٓ وبال ٔحذ‪ٚ‬د ضذ‪ ٜ‬أب س‪ ٟٓ‬لبثُ تت‪ٛ‬جت‪ٟ‬تی دس‬ ‫‪ٚ‬اسدات وبال‪ٞ‬بی اسبسی داضت‪ ٝ‬اس‪.:‬ایٗ دس حبِی اس‪ :‬و‪ ٝ‬طی د‪ ٚ‬سبَ اخیش ث‪ ٝ‬تذسیج ‪ٚ‬اسدات التالْ‬ ‫اسبسی ثب اسص ‪ٔ 4288‬حذ‪ٚ‬دتش ضذ ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬یه ِیس‪ 25 :‬لّٕی سسیذ ‪ِٚ‬ی ثب ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬سا٘‪ :‬اسص تشجتیتحتی ‪ٚ‬‬ ‫ؾذْ ٔذیشی‪ :‬غحی اٖ دس چشخ‪ٚ ٝ‬اسدات ‪ ٚ‬تجؿبتی و‪ ٝ‬دس ثبصاس داخُ داض‪ :‬فمط ث‪ ٝ‬ضص لتّتٓ وت‪ٝ‬‬ ‫ؾٕذتب ٘‪ٟ‬بد‪ٜٞ‬بی ت‪ِٛ‬یذ داْ ‪ ٚ‬طی‪ٛ‬س اس‪ :‬ث‪ٕٞ ٝ‬شا‪ ٜ‬ثخطی اص داس‪ ٚ ٚ‬تج‪ٟ‬یضات پضضىی ٔحذ‪ٚ‬د ضذ‪.‬‬ ‫ثب ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ضذت ٌشفتٗ جشیبٖ حز اسص ‪ 4288‬تت‪ٔٛ‬تب٘تی دس ٔتذت اختیتش ‪ ٚ‬جتبیتٍتضیت‪ٙ‬تی اسص‬ ‫٘یٕبیی ‪ٚ‬ضؿی‪ٚ :‬اسدات وبال‪ٞ‬بی اسبسی ثب ٘شخ‪ٞ‬بیی غیش اص ‪ 4288‬لبثُ تبُٔ اس‪.:‬‬ ‫ثشسسی جشیبٖ ‪ٚ‬اسدات اص اثتذای سبَ جبسی تب ‪ 18‬اثبٖٔب‪٘ ٜ‬طبٖ ٔید‪ٞ‬ذ و‪ ٝ‬اص ‪ٔ 18.7‬یّی‪ ٖٛ‬تتٗ وتبالی‬ ‫اسبسی ‪ٚ‬اسداتی دس ‪ٌ 25‬ش‪ٔ 16.4 ٜٚ‬یّی‪ ٖٛ‬تٗ ثب اسص ‪ ٚ 4288‬فمط ‪ٔ 2.3‬یّی‪ ٖٛ‬تٗ ثب اسص ٘تیتٕتبیتی ‪ٚ‬اسد‬ ‫ضذ‪ ٜ‬اس‪ :‬ث‪ٙ‬بثشایٗ اص ِحبظ ‪ٚ‬ص٘ی ‪ 87.7‬دسغذ ‪ٚ‬اسدات ثب اسص تشجیحی ‪ 12.3 ٚ‬دسغذ ثب اسص ٘یٕبیی ث‪ٛ‬د‪ٜ‬‬ ‫اس‪.:‬‬ ‫گسارش‬ ‫ضرایط باًکّا برای افتتاح حساب تغییر‬ ‫کردُ است؟‬ ‫سش‪ٚ‬یس خجشی‪ -‬سئیس اتحبدی‪ ٝ‬فش‪ٚ‬ضت‪ٙ‬تذٌتبٖ ٔتیت‪ٚ ٜٛ‬‬ ‫سجضی ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬لیٕ‪ٌٛ :‬ج‪ ٝ‬فشٍ٘ی یه ٔب‪ ٜ‬دیٍش ث‪ٝ‬‬ ‫تؿبدَ ٔی سسذ ٌف‪ ::‬غبدسات ٔحػ‪ٛ‬الت اص جتّٕت‪ٝ‬‬ ‫سیت صٔی‪ٙ‬ی ثبیذ ٔذیشی‪ :‬ض‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫اسذاهلل وبسٌش دسثبس‪ ٜ‬دالیُ ٌشا٘ی ٔحػ‪ٛ‬الت غیفی اص‬ ‫جّٕ‪ٌٛ ٝ‬ج‪ ٝ‬فشٍ٘ی ‪ ٚ‬سیت صٔیت‪ٙ‬تی ٌتفت‪ ::‬غتبدسات‬ ‫و‪ٙ‬تشَ ٘طذ‪ ٜ‬یىی اص دالیُ ٌشا٘ی سیت صٔی‪ٙ‬ی اس‪.:‬‬ ‫‪ٚ‬ی اضبف‪ ٝ‬وشد‪ٔ :‬ب دس ت‪ِٛ‬یذ سیت صٔی‪ٙ‬ی ٔطىّی ٘ذاسیتٓ‬ ‫‪ ٚ‬ت‪ٟٙ‬ب ٔساِ‪ ٝ‬غبدسات ثیص اص ا٘ذاص‪ ٜ‬اٖ اس‪ٔ :‬تاسفتب٘ت‪ٝ‬‬ ‫ثش٘بٔ‪ ٝ‬دسستی ثشای غبدسات ٔحػ‪ٛ‬الت ٘ذاسیٓ ‪ٔ ٚ‬یتضاٖ‬ ‫اٖ ث‪ ٝ‬دسستی پیص ثی‪ٙ‬ی ٕ٘یض‪ٛ‬د ثشای ‪ٕٞ‬یٗ دس ت‪ٙ‬تػتیتٓ‬ ‫ثبصاس داخُ ث‪ٔ ٝ‬طىُ ٔیخ‪ٛ‬سیٓ‪.‬‬ ‫وبسٌش تػشی وشد‪ٔ :‬ساِ‪ ٝ‬ت‪ِٛ‬یذ ‪ٔ ٚ‬ػش ‪ ٚ‬غتبدسات‬ ‫ٔحػ‪ٛ‬الت غیفی ثبیذ ثش٘بٔ‪ ٝ‬سیضی ضذ‪ ٜ‬ثبضذ ‪ٔ ٚ‬ذیشی‪:‬‬ ‫ض‪ٛ‬د تب دچبس چ‪ٙ‬یٗ ٔطىالتی ٘ط‪ٛ‬یٓ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ثب اضبس‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬دِیُ ٘‪ٛ‬سب٘بت لیٕ‪ٌٛ :‬ج‪ ٝ‬فشٍ٘تی‬ ‫٘یض ث‪ ٝ‬دِیُ جبثجبیی فػُ اس‪ٌ :‬ف‪ ::‬حذ‪ٚ‬د یه ٔتب‪ٜ‬‬ ‫اس‪ :‬و‪ ٝ‬ثشداض‪ٔ :‬حػ‪ٌٛ َٛ‬ج‪ ٝ‬ج‪ٛٙ‬ه وطت‪ٛ‬س اغتبص‬ ‫ضذ‪ ٜ‬أب ٘‪ٛ‬ثشا٘‪ ٝ‬اس‪ ٚ :‬تب یه ٔب‪ ٜ‬دیٍش ث‪ ٝ‬ت‪ِٛ‬تیتذ ا٘تجت‪ٜٛ‬‬ ‫ٔیسسذ ‪ ٚ‬لیٕ‪ٞ:‬بی ثبصاس ٘یض ٔتؿبدَ ٔیض‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫دسحبِیى‪ ٝ‬اؾالْ ثشخی اص ٔطتشیبٖ حبوی اص ضشایط ٔتفب‪ٚ‬تی ثشای افتتبح حسبه دس ثب٘ه‪ٞ‬تبست‪ :‬دثتیتش‬ ‫وب٘‪ ٖٛ‬ثب٘ه ‪ٞ‬ب ‪ٛٔ ٚ‬سسبت اؾتجبسی خػ‪ٛ‬غی ‪ ٚ‬ثب٘ه ٔشوضی ت‪ٛ‬ضیحبتی دس ایٗ صٔی‪ ٝٙ‬اسائ‪ ٝ‬وتشد‪ ٜ‬وت‪ٝ‬‬ ‫حبوی اص تغییش ٘ىشدٖ ضشایط افتتبح حسبه اس‪ ٚ :‬طجک اٖ دس ساستبی لب٘ت‪ٔ ٖٛ‬تجتبسص‪ ٜ‬ثتب پت‪ِٛ‬طت‪ٛ‬یتی‬ ‫ثب٘ه ‪ٞ‬ب ثشای احشاص ‪ٛٞ‬ی‪ ٚ :‬اٌب‪ٞ‬ی اص سالٔ‪ٔ :‬بِی ٔطتشیبٖ ثشای ‪ٞ‬شٌ‪ ٝ٘ٛ‬خذٔ‪ :‬ثب٘ىی ثبیذ ٔذاسوتی‬ ‫چ‪ٌٛ ٖٛ‬ا‪ٞ‬ی اضتغبَ ‪ ٚ‬س‪ٙ‬ذ ّٔه یب اجبس‪٘ ٜ‬بٔ‪ ٝ‬سا ثشای اطالؼ اص ٔحُ سى‪ :٘ٛ‬فشد دسیبفت‪ :‬وت‪ٙ‬ت‪ٙ‬تذ وت‪ٝ‬‬ ‫ثب٘ه‪ٞ‬ب پیص اص ایٗ ث‪ ٝ‬ایٗ ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ؼ ثب ‪ٚ‬ج‪ٛ‬د اِضاْ لب٘‪ ٖٛ‬ت‪ٛ‬ج‪ٟ‬ی ٕ٘یوشد٘ذ أب صیٗ پس تبویذ ثسیبسی دس‬ ‫ایٗ صٔی‪ٚ ٝٙ‬ج‪ٛ‬د داسد‪ .‬ث‪ ٝ‬تبصٌی اخجبسی ٔج‪ٙ‬ی ثش ضشایط ؾجیت ثب٘ه ‪ٞ‬ب ثشای افتتبح حستبه ٔتجت‪ٙ‬تی ثتش‬ ‫دسیبف‪ :‬اغُ س‪ٙ‬ذ ّٔه یب اجبس‪ ٚ ٜ‬وپی اٖ ٌ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ی اضتغبَ ؾال‪ ٜٚ‬ثش اغُ ض‪ٙ‬بس‪ٙ‬بٔ‪ ٚ ٝ‬وبست ّٔی ٔطشح‬ ‫ٔیض‪ٛ‬د‪ .‬پس اص ایٗ ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ؼ دثیش ض‪ٛ‬سای ‪ٕٞ‬ب‪ٍٙٞ‬ی ثب٘ه ‪ٞ‬بی د‪ِٚ‬تی ‪٘ ٚ‬یٕ‪ ٝ‬د‪ِٚ‬تی ‪ٞ‬شٌ‪ ٝ٘ٛ‬تتغتیتیتش دس‬ ‫ضشایط افتتبح حسبه ثب٘ه‪ٞ‬ب سا سد وشد‪.‬‬ ‫أب أش‪ٚ‬ص ٔطتشی یه ثب٘ه طی تٕبسی ثب ایس‪ٙ‬ب اؾالْ وشد و‪ ٝ‬ثب٘ه ثشای افتتبح حسبه ٔذاسوتی چت‪ٖٛ‬‬ ‫ٌ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ی اضتغبَ ‪ ٚ‬س‪ٙ‬ذ ّٔه یب اجبس‪٘ ٜ‬بٔ‪ ٝ‬اص ا‪ٔ ٚ‬یخ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ و‪ٔ ٝ‬حٕذسضب جٕطیذی ‪ -‬دثیش وب٘‪ ٖٛ‬ثب٘ه‪ٞ‬تب‬ ‫‪ٛٔ ٚ‬سسبت اؾتجبسی خػ‪ٛ‬غی ‪ -‬دس ‪ٚ‬او‪ٙ‬ص ث‪ ٝ‬ایٗ ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ؼ ث‪ ٝ‬ایس‪ٙ‬ب اؾالْ وشد‪ :‬ثتب٘ته ‪ٞ‬تب ثتشای اسائت‪ٝ‬‬ ‫‪ٞ‬شٌ‪ ٝ٘ٛ‬خذٔ‪ :‬ثب٘ىی ثبیذ ٔطتشیبٖ خ‪ٛ‬د سا ض‪ٙ‬بسبیی و‪ٙٙ‬ذ و‪ ٝ‬ایٗ ض‪ٙ‬بسبیی اص طشیک وذ ّٔی ‪ٔ ٚ‬تذاسن‬ ‫البٔتی غ‪ٛ‬ست ٔیٌیشد ‪ ٚ‬ثب٘ه‪ٞ‬بی خػ‪ٛ‬غی اص طشیک وذ ّٔی ایٗ ض‪ٙ‬بسبیی سا ا٘جبْ ٔید‪ٙٞ‬ذ‪ .‬ؾال‪ ٜٚ‬ثش‬ ‫ض‪ٙ‬بسبیی ‪ٛٞ‬ی‪ٔ :‬طتشیبٖ ثب٘ه‪ٞ‬ب ثبیذ ٘سج‪ :‬ث‪ ٝ‬سط ٔبِی اٖ‪ٞ‬ب ٘یض ض‪ٙ‬بخ‪ :‬داضت‪ ٝ‬ثبض‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬ثتشای ا٘تىت‪ٝ‬‬ ‫تشاو‪ٙ‬ص ‪ٞ‬بی ثب٘ىی ٔطتشیبٖ ٔطى‪ٛ‬ن ٘جبضذ ثب٘ه ثشای تطبثک داضتتٗ ٔتیتضاٖ حتمت‪ٛ‬ق دسیتبفتتتی ثتب‬ ‫تشاو‪ٙ‬ص‪ٞ‬ب دسخ‪ٛ‬اس‪ٌٛ :‬ا‪ٞ‬ی اضتغبَ ٔیو‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی افض‪ٚ‬د‪ :‬اِجت‪ ٝ‬دس اییٗ٘بٔ‪ٞٝ‬بی ‪ٚ‬اثست‪ ٝ‬ث‪ٔ ٝ‬بد‪ 169 ٜ‬لب٘‪ٔ ٖٛ‬بِیبت‪ٞ‬ب ثشای تطخیع ‪ٛٞ‬یت‪ ٚ :‬حتجت‪ :‬دس‬ ‫سبٔب٘‪ٞٝ‬بی ٔبِیبتی الصْ اس‪ :‬تب ثب٘ه ‪ٞ‬ب ٔذاسوی چ‪ٌٛ ٖٛ‬ا‪ٞ‬ی اضتغبَ ‪ ٚ‬س‪ٙ‬ذ ّٔته یتب اجتبس‪٘ ٜ‬تبٔت‪ ٝ‬سا‬ ‫دسیبف‪ :‬و‪ٙٙ‬ذ صیشا دس غیشای‪ٙ‬ػ‪ٛ‬ست ٔ‪ٛ‬سد ٔجبصات ‪ ٚ‬پشداخ‪ :‬خسبست ث‪ ٝ‬د‪ :ِٚ‬ثبث‪ٔ :‬بِیتبت ‪ٞ‬تب لتشاس‬ ‫ٔیٌیش٘ذ‪ٕٔ .‬ىٗ اس‪ :‬ثب٘ه ‪ٞ‬بیی و‪ ٝ‬ایٗ ٔذاسن سا اص ٔطتشیتبٖ خت‪ٛ‬د دسیتبفت‪ٔ :‬تی وت‪ٙ‬ت‪ٙ‬تذ ٔت‪ٛ‬سد‬ ‫ثبصخ‪ٛ‬اس‪ :‬لشاس ٌشفت‪ ٝ‬ثبض‪ٙ‬ذ تب ٔجج‪ٛ‬س ث‪ ٝ‬دسیبف‪ :‬ایٗ ٔذاسن ض‪٘ٛ‬ذ‪ .‬اص س‪ٛ‬ی دیٍش دسیبف‪ :‬ایت‪ٙ‬تٍت‪٘ٛ‬ت‪ٝ‬‬ ‫ٔذاسن دس ساستبی لب٘‪ٔ ٖٛ‬جبسص‪ ٜ‬ثب پ‪ِٛ‬ط‪ٛ‬یی اس‪ :‬تب ثب٘ه ٘سج‪ :‬ث‪ ٝ‬سالٔ‪ٔ :‬بِی ٔطتشی اطٕی‪ٙ‬بٖ حبغُ‬ ‫و‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫جٕطیذی ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬تغییشی دس ضشا ثب٘ه‪ٞ‬ب ثشای افتتبح حسبه ایجبد ٘طذ‪ ٜ‬اس‪ :‬ادأ‪ ٝ‬داد‪ :‬اص ا٘جتب‬ ‫و‪ ٝ‬سبٔب٘‪ٞٝ‬بی ثب٘ه ‪ٞ‬ب دس ایٗ صٔی‪ ٝٙ‬فشا‪٘ ٓٞ‬ج‪ٛ‬د‪ ٚ ٜ‬ثب سبٔب٘‪ ٝ‬حج‪ :‬اح‪ٛ‬اَ ِی‪ٙ‬ه ٘طتذ‪ ٜ‬ثت‪ٛ‬د اوت‪ٙ‬ت‪ ٖٛ‬ایتٗ‬ ‫ضشایط فشا‪ ٓٞ‬ضذ‪ ٜ‬ثشخی ثب٘ه‪ٞ‬ب ایٗ ٔذاسن سا دسیبف‪ٔ :‬ی و‪ٙٙ‬ذ‪ .‬پیص ثی‪ٙ‬ی ٔٗ ایٗ است‪ :‬وت‪ ٝ‬ثتبلتی‬ ‫ثب٘ه‪ٞ‬ب ٘یض ثشای افتتبح حسبه ایٗ ضشایط سا ث‪ٔ ٝ‬ش‪ٚ‬س اؾالْ ٔیو‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ؾال‪ ٜٚ‬ثشایٗ پیٍیشی ایٗ ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ؼ اص ثب٘ه ٔشوضی ٘یض ثیبٍ٘ش ایٗ اس‪ :‬و‪ ٝ‬تغییشی دس ضتشایتط افتتتتتبح‬ ‫حسبه ثب٘ه‪ٞ‬ب غ‪ٛ‬ست ٍ٘شفت‪ ٝ‬اس‪ ٚ :‬دس ساستبی لب٘‪ٔ ٖٛ‬جبسص‪ ٜ‬پ‪ِٛ‬ط‪ٛ‬یی ثب٘ه‪ٞ‬ب ّٔضْ ث‪ ٝ‬ض‪ٙ‬بسبیی دلیک‬ ‫ٔحُ سى‪ٔ :٘ٛ‬طتشیبٖ خ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬اطالؼ اص تٕىٗ ٔبِی اٖ ‪ٞ‬ب ثشای اؾتجبسس‪ٙ‬جی ‪ٞ‬ست‪ٙ‬ذ و‪ ٝ‬ثتبیتذ ٔتذاسوتی‬ ‫چ‪ ٖٛ‬س‪ٙ‬ذ ّٔه یب اجبس‪ٜ٘‬بٔ‪ٌٛ ٚ ٝ‬ا‪ٞ‬ی اضتغبَ سا دسیبف‪ :‬و‪ٙٙ‬ذ أب پیص اص ایٗ ثب٘ه‪ٞ‬ب ایٗ ث‪ٙ‬ذ اص لب٘‪ ٖٛ‬سا‬ ‫سؾبی‪ٕ٘ :‬یوشد٘ذ و‪ ٝ‬او‪ ٖٛٙ‬ثب تبویذات ثب٘ه ٔشوضی ثش اجشای ث‪ٙ‬ذ‪ٞ‬بی لب٘‪ٔ ٖٛ‬جبسص‪ ٜ‬پ‪ِٛ‬ط‪ٛ‬یی ثتشختی‬ ‫اص ثب٘ه‪ٞ‬ب الذاْ ث‪ ٝ‬اجشای دلیک ایٗ ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ؼ وشد‪ٜ‬ا٘ذ ‪ ٚ‬ث‪ٔ ٝ‬ش‪ٚ‬س ثبلی ثب٘ه‪ٞ‬ب ٘یض ثش دسیبف‪ :‬ایٗ ٔتذاسن‬ ‫و‪ ٝ‬پیص اص ایٗ ٘یض دس لب٘‪ّٔ ٖٛ‬ضْ ث‪ ٝ‬دسیبف‪ :‬ث‪ٛ‬د٘ذ ا‪ٞ‬تٕبْ ثیطتشی خ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬ذ داض‪.:‬‬ صفحه 7 ‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫وشبوی النتزیوینی ریسوبمٍ ارک‬ ‫سبیت ریسوبمٍ ‪www.arkonline.ir‬‬ ‫ایمیل ریسوبمٍ‪ark.tabriz@yahoo.com9‬‬ ‫ایمیل مذیزمسئًل‪eshraghimo@gmail.com 9‬‬ ‫مذیز اجزائی‪ 9‬معصًمٍ حجبسی‬ ‫مجزی سبیت ریسوبمٍ‪ 9‬سبوبس اشزاقی‬ ‫مذیز مسئًل یصبحب امتیبس‪ 9‬محمذ اشزاقی‬ ‫سزدبیز‪ 9‬سبولی اشزاقی‬ ‫تبسیس ‪ - 0261 9‬سمیىٍ اوتشبر ‪ 9‬فزَىگی ‪َ -‬ىزی ‪ -‬ادبی ‪ -‬علمی‬ ‫مذپستی‪ - 4052536129‬تلفه‪24301608 - 24310803 )130(9‬‬ ‫تلفبمس‪ - 24301605 9‬شمبرٌ َمزاٌ ‪180330455719‬‬ ‫وشبوی ‪ 9‬تبزیش خیبببن اسادی‪ -‬خیبببن مبراالن وزسیذٌ بٍ میذان فذک‬ ‫دفتز ریسوبمٍ ارک ‪ -‬چبپخبوٍ‪ 9‬پزویبن تبزیش‬ ‫* پنجشنبه ‪ 4‬اذر ‪ 52 * 0411‬نوامبر ‪ 01 *5150‬ربیع الثانی ‪ *0441‬سال سی و یکم ( اوتوزبیرینجی ایل )* شماره (سایی)‪ 2130 :‬صفحه ‪ * 8‬ورزش و گردشگری‬ ‫مسیَب حفبری اًَاس را در َم شنستىذ‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خثشی‪ -‬تیٓ ٔغ‬ ‫ػ‪ٚ ٍٖٛ٘ٛ‬سصلاٖ اص ‪ٞ‬فتی‪ٝ‬‬ ‫یاصد‪ِ ٓٞ‬یً تشتش ف‪ٛ‬تؼاَ‬ ‫‪ ۶‬تش یه حیشییف خی‪ٛ‬د‬ ‫تیٓ ّٔی حفاسی ا‪ٛٞ‬اص سا‬ ‫ؿىؼت داد‪ .‬دیذاس تیییٓ‬ ‫‪ٞ‬ییای ٔییغ ػیی‪٘ٛ‬ییٍیی‪ٖٛ‬‬ ‫‪ٚ‬سصلاٖ ‪ّٔ ٚ‬ی حفاسی ا‪ٛٞ‬اص دس ػاِٗ ‪ٚ‬سصؿی پ‪ٛ‬سؿشیفی تثشیض اغیاص‬ ‫ؿذ‪ٞ ٌُ .‬ای اتٗ تاصی سا ت‪ ٝ‬تشتیه داػیّ‪ٛ‬ا سأ‪ٛ‬ع‪ ،‬حٕیذ احٕیذی‪،‬‬ ‫حٕض‪ ٜ‬وذخذایی ‪ ،ٌُ ۲‬ات‪ٛ‬اِماػٓ عش‪ٚ‬خی ‪ ٚ‬عّیشعا عؼٍشی تیشای‬ ‫تیٓ ٔغ ت‪ ٝ‬ثٕش سػا٘ذ٘ذ ‪ ٚ‬ته ٌُ تیٓ حفاسی سا ػعیذ ٔیٕیثییی‪ٙ‬یی‬ ‫صد‪ .‬دا‪ٚ‬سی ایٗ تاصی سا احؼاٖ ػثض‪ٚ‬اسی‪ ،‬ی‪ٛ‬ػف صادلی‪ٔ ،‬یش‪ٞ‬یادی‬ ‫اػٕاعیّی‪ ،‬ی‪ٛ‬ػه افضّی ‪ٛٙٔ ٚ‬چ‪ٟ‬ش ٘ظشی ت‪ ٝ‬ع‪ٛٙ‬اٖ ٘اظش دا‪ٚ‬سی تیش‬ ‫ع‪ٟ‬ذ‪ ٜ‬داؿت‪ٙ‬ذ‪ .‬دس ال‪ َٛ‬تاصی حٕیذ احٕذی اص تیٓ ٔیغ ‪ ٚ‬حؼیییٗ‬ ‫ف‪ٟ‬یٕی‪ ،‬أیذ سػتٕی ‪ٔ ٚ‬حٕذ ستی ‪ٞ‬ادی اص تیٓ حفاسی ویاست صسد‬ ‫دسیافت وشد٘ذ‪ .‬تیٓ ٔغ تا پیش‪ٚ‬صی ٔماتُ حفاسی ا‪ٛٞ‬اص ‪ ۲۶‬أتیییاصی‬ ‫ؿذ ‪ ٚ‬دس سد‪ ٜ‬ػ‪ ْٛ‬خذ‪ِ َٚ‬یً تشتش خای ٌشفت ‪ ٚ‬تیٓ ّٔی حفیاسی‬ ‫ا‪ٛٞ‬اص تا ‪ ۶‬أتیاص ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬اٖ دس سد‪ ٜ‬ػیضد‪ ٓٞ‬خذ‪ َٚ‬تالی ٔا٘ذ‪.‬‬ ‫پیزیسی جًاوبن تزامتًر در ببسی خبرج اس خبوٍ‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خثشی‪ -‬تیٓ خی‪ٛ‬ا٘یاٖ‬ ‫تشاوت‪ٛ‬س دس یه تاصی خیاسج‬ ‫اص خیا٘ی‪ٔ ٝ‬یی‪ٛ‬فیک تی‪ ٝ‬وؼییه‬ ‫پیییییش‪ٚ‬صی ٔییمییاتییُ ٘ؼییاخییی‬ ‫ٔاص٘ذساٖ ؿذ‪.‬‬ ‫ؿاٌشداٖ احٕذصاد‪ ٜ‬اص ‪ٞ‬یفیتی‪ٝ‬‬ ‫د‪ٔ ْٚ‬ؼاتمات ِیً تشتش خ‪ٛ‬ا٘اٖ وـ‪ٛ‬س‪ ،‬دس لائیٕیـی‪ٟ‬یش تی‪ٔ ٝ‬صیاف‬ ‫٘ؼاخی ٔاص٘ذساٖ سفت‪ٙ‬ذ‪ .‬ایٗ دیذاس دس پایاٖ ‪ ۹۸‬دلیم‪ ٝ‬تا ٘تید‪ ٝ‬ػی‪ ٝ‬تیش‬ ‫د‪ ٚ‬ت‪ ٝ‬ػ‪ٛ‬د تشاوت‪ٛ‬س ت‪ ٝ‬پایاٖ سػیذ‪ .‬ات‪ٛ‬اِفضُ ػّٕا٘ی‪ ،‬عّی اػى‪ٙ‬ذسی‬ ‫‪ ٚ‬پیٕا٘ی افـاس ٌُ‪ٞ‬ای تشاوت‪ٛ‬س سا دس ایٗ تاصی ت‪ ٝ‬ثٕش سػا٘ذ٘ذ‪.‬‬ ‫‪2‬مذال خًشزوگ تنًاوذیمبران وبشىًا‬ ‫در مسببقبت قُزمبوی جُبن‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خثشی‪ٔ -‬ؼاتمات تى‪ٛ‬ا٘ذ‪ ٚ‬ل‪ٟ‬شٔا٘ی خ‪ٟ‬اٖ ٔشداٖ ٘اؿ‪ٙ‬ی‪ٛ‬ا دس‬ ‫تخؾ وی‪ٛ‬س‪ٌٚ‬ی تشٌضاس ؿذ ‪ ٚ‬تى‪ٛ‬ا٘ذ‪ٚ‬ویاساٖ ا‪ٚ‬صاٖ ا‪ ٚ َٚ‬ػی‪ْٛ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬فک ت‪ ٝ‬وؼه ػ‪ٔ ٝ‬ذاَ سٍ٘اسً٘ ؿذ٘ذ‪.‬‬ ‫ت‪٘ ٝ‬مُ اص فذساػی‪ٚ ٖٛ‬سصؽ ‪ٞ‬ای ٘اؿ‪ٙ‬ی‪ٛ‬اییاٖ‪ ،‬دس ادأی‪ٔ ٝ‬ؼیاتیمیات‬ ‫ل‪ٟ‬شٔا٘ی خ‪ٟ‬اٖ تى‪ٛ‬ا٘ذ‪٘ ٚ‬اؿ‪ٛٙ‬ایاٖ‪ ،‬دس تخؾ ویی‪ٛ‬س‪ٌٚ‬یی ٔیشداٖ اص‬ ‫صثح أش‪ٚ‬ص(ػ‪ٝ‬ؿ‪ٙ‬ث‪ ٝ‬د‪ ْٚ‬ارسٔا‪ٔ )ٜ‬ؼاتمات ا‪ٚ‬صاٖ ا‪ ٚ َٚ‬ػ‪ ْٛ‬تشٌیضاس‬ ‫ؿذ ‪ ٚ‬دس پایاٖ عّیشعا ؿشیفی ٔ‪ٙ‬ؾ‪ ،‬فشدیٗ لاػیٕیی ‪ ٚ‬أیییشػیاالس‬ ‫أیشی فشد ت‪ ٝ‬تشتیه ٔذاَ‪ٞ‬ای الت‪٘ ،‬مش‪ ٚ ٜ‬تش٘ض سا وؼه وشد٘ذ‪.‬‬ ‫دس ‪ٚ‬صٖ ٔ‪ٟٙ‬ای ‪ ۵۸‬ویّ‪ٌٛ‬شْ‪ ،‬عّیشعا ؿشیفیی ٔی‪ٙ‬یؾ دس د‪ٚ‬س ا‪َٚ‬‬ ‫تى‪ٛ‬ا٘ذ‪ٚ‬واس او‪ٛ‬اد‪ٚ‬س سا ؿىؼت داد‪ ،‬دس د‪ٚ‬س د‪ ْٚ‬تیشاتیش حیشییف‬ ‫ا‪ٚ‬وشای‪ٙ‬ی پیش‪ٚ‬ص ؿذ ‪ ٚ‬پغ اص پیش‪ٚ‬صی دس فی‪ٙ‬اَ ٔذاَ الیت سا اص اٖ‬ ‫خ‪ٛ‬د وشد‪ .‬أیشػاالس أیشی فشد دس د‪ٚ‬س ا‪ٚ َٚ‬سصؿیىیاس أیاسات سا‬ ‫ؿىؼت داد‪ ،‬دس د‪ٚ‬س د‪ ْٚ‬تشاتش حشیف ا‪ٚ‬وشای‪ٙ‬ی پیش‪ٚ‬ص ؿذ ‪ ٚ‬دس ٘یٕ‪ٝ‬‬ ‫٘‪ٟ‬ایی تا ؿىؼت تشاتش ‪ٚ‬سصؿىاس س‪ٚ‬ع‪ ،‬ت‪ٔ ٝ‬ذاَ تش٘ض تؼ‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬وشد‪.‬‬ ‫دس ‪ٚ‬صٖ ٔ‪ٟٙ‬ای ‪ ۸۲‬ویّ‪ٌٛ‬شْ‪ ،‬فشدیٗ لاػٕی دس د‪ٚ‬س ا‪ َٚ‬تشاتش حشیف‬ ‫ا‪ٚ‬وشای‪ٙ‬ی پیش‪ٚ‬ص ؿذ‪ ،‬دس د‪ٚ‬س د‪ ْٚ‬تى‪ٛ‬ا٘ذ‪ٚ‬واس لضالؼتاٖ ‪ ٚ‬دس ٘یییٕی‪ٝ‬‬ ‫٘‪ٟ‬ایی ‪ٚ‬سصؿىاس س‪ٚ‬ع سا ؿىؼت داد ‪ ٚ‬دس فییی‪ٙ‬یاَ تیشاتیشحیشییف‬ ‫پشلذست س‪ٚ‬ع خ‪ٛ‬د ٘ان ا‪ٚ‬ت ؿذ ‪ٔ ٚ‬ذاَ ٘مش‪ ٜ‬سات‪ٌ ٝ‬شدٖ ا‪ٚ‬یخت‪.‬‬ ‫‪ 8‬اثز مىقًل فزَىگی ی تبریخی سوجبن‬ ‫ثبت ملی شذ‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خثشی‪ٔ -‬ذییشویُ ٔیییشاث فیش‪ٞ‬ی‪ٙ‬یٍیی‪ٌ ،‬یشدؿیٍیشی ‪ٚ‬‬ ‫ص‪ٙ‬ایعدػتی اػتاٖ ص٘داٖ ٌفتۺ تا الذأات ا٘داْ ؿذ‪ ۹ ٜ‬اثش ٔی‪ٙ‬یمی‪َٛ‬‬ ‫فش‪ٍٙٞ‬ی ‪ ٚ‬تاسیخی ایٗ اػتاٖ ثثت ّٔی ؿذ و‪ ٝ‬ایٗ س‪٘ٚ‬یذ افیضایـیی‬ ‫ؿذٖ ت‪ٙ‬ا‪ٞ‬ای ثثتی اػتاٖ سا ت‪ ٝ‬د٘ثاَ داسد‪.‬‬ ‫أیش اسخٕ‪ٙ‬ذ افض‪ٚ‬دۺ ایٗ اثاس ؿأُ پ‪ٙ‬ح تافت‪ ٝ‬پاسچ‪ٞٝ‬یای ػیاػیا٘یی‪،‬‬ ‫یه وٕشت‪ٙ‬ذ د‪ٚ‬س‪ٞ ٜ‬خأ‪ٙ‬ـی‪ ،‬یه خاس‪ ٚ‬د‪ٚ‬س‪ ٜ‬ػاػا٘ی‪ ،‬یه وٕشت‪ٙ‬ذ‬ ‫د‪ٚ‬س‪ ٜ‬ػاػا٘ی و‪ ٝ‬اص ٔعذٖ چ‪ٟ‬شاتاد ؿ‪ٟ‬شػتاٖ ص٘دیاٖ وـیف ؿیذ‪ٜ‬‬ ‫ت‪ٛ‬د٘ذ ‪ ٚ‬یه ظشف ػفاِی تا دػت‪ ٝ‬تضیی‪ٙ‬ی اص ٌی‪ٛ‬سػیتیاٖ تیاسییخیی‬ ‫ؿ‪ٟ‬شػتاٖ ایدش‪ٚ‬د اػت‪ٚ.‬ی اعاف‪ ٝ‬وشدۺ ثثت ّٔی اثیاس ٔی‪ٙ‬یمی‪ َٛ‬دس‬ ‫خ‪ٟ‬ت اخشای لا٘‪ ٖٛ‬حفظ اثاس ّٔی ‪ ٚ‬اییٗ ٘أ‪ٔ ٝ‬ذیشیت‪ ،‬ػأا٘ذ‪ٞ‬ی‪،‬‬ ‫٘ظاست ‪ ٚ‬حٕایت اص ٔاِىاٖ ‪ ٚ‬داس٘ذٌاٖ أ‪ٛ‬اَ فش‪ٙٞ‬یٍیی تیاسییخیی‬ ‫ٔ‪ٙ‬م‪ٔ َٛ‬داص ا٘داْ ٔی ؿ‪ٛ‬د‪ .‬ایٗ ٔؼ‪ َٚٛ‬ادأ‪ ٝ‬دادۺ تا ثثت اثاس ٔ‪ٙ‬م‪َٛ‬‬ ‫دس ف‪ٟ‬شػت ّٔی‪ٔ ،‬ـخصیات اییٗ اثیاس فیش‪ٞ‬ی‪ٙ‬یٍیی ‪ ٚ‬تیاسییخیی‬ ‫ٔؼت‪ٙ‬ذػاصی ؿذ‪ٍٟ٘ ٚ ٜ‬ذاسی‪ٔ ،‬شٔت ‪ ٚ‬حفظ ا٘‪ٟ‬ا تا خزب تی‪ٛ‬دخی‪ٝ‬‬ ‫‪ٞ‬ای ٔص‪ٛ‬ب ‪ٚ‬صاستخا٘‪ٔ ٝ‬یشاث فش‪ٞ‬ی‪ٙ‬یٍیی ا٘یدیاْ ٔیی ؿی‪ٛ‬د‪ٚ .‬ی‬ ‫یادا‪ٚ‬سی وشدۺتا ثثت ایٗ اثاس ‪ ٚ‬پش‪٘ٚ‬ذ‪ٞ ٜ‬ای دس ا٘تظاس ثثت‪ ،‬تیعیذاد‬ ‫ت‪ٙ‬ا‪ٞ‬ای ثثتی اػتاٖ ص٘داٖ افضایؾ ٔی یاتذ و‪ ٝ‬ایٗ أش ٘ـیاٖ د‪ٞ‬ی‪ٙ‬یذ‪ٜ‬‬ ‫تاسیخی ت‪ٛ‬دٖ ایٗ اػتاٖ اػت‪ٔ .‬ذیشوُ ٔیشاث فش‪ٍٙٞ‬ی‪ ،‬اداس‪ ٜ‬ویُ‬ ‫ٔیشاث فش‪ٍٙٞ‬ی‪ٌ ،‬شدؿٍشی ‪ ٚ‬ص‪ٙ‬ایع دػتی ص٘یدیاٖ تیا اؿیاس‪ ٜ‬تی‪ٝ‬‬ ‫ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ػاَ ٌزؿت‪ ۲۸ ٝ‬اثش تاسیخی ‪ ٚ‬فش‪ٍٙٞ‬ی ایٗ اػتاٖ دس ف‪ٟ‬شػیت‬ ‫اثاس ّٔی ثثت ؿذ‪ٌ ،‬فتۺ ایٗ اثاس ؿأُ ‪ٞ‬ـت اثش غیشٔ‪ٙ‬م‪ َٛ‬ؿأیُ‬ ‫أأضاد‪ٔ ٜ‬ا‪ٛٞ‬سی الاسْ‪ ،‬تىی‪ ٝ‬فاالٕی‪ ٝ‬ص٘داٖ(‪ٚ‬اخیذ اسصؽ)‪ ،‬تیىییی‪ٝ‬‬ ‫ِطفعّی خاٖ ص٘داٖ‪ ،‬ػ‪ٍ٘ ًٙ‬اس‪ٌ ٜ‬شد‪ ٜ‬داغ ص٘دیاٖ‪ ،‬ییخیچیاَ الیا‬ ‫سحیٓ ص٘داٖ‪ٔ ،‬ح‪ٛ‬ال‪ ٝ‬ؿ‪ٟ‬شتا٘‪ ٛ‬ات‪ٟ‬ش (‪ٚ‬اخذاسصؽ)‪ٔ ،‬حی‪ٛ‬الی‪ ٝ‬وی‪ٟ‬ی‪ٙ‬ی‪ٝ‬‬ ‫لثشػتاٖ خشٔذس‪ٚ( ٜ‬اخذ اسصؽ) ‪ ٚ‬یخچاَ لّع‪ ٝ‬خ‪ٛ‬ق ٔا‪ٙٞ‬ـاٖ اػت‪.‬‬ ‫پیزیسی وًشبد عبلمیبن ی صعًد‬ ‫بٍ جمع ‪ 53‬ببسینه بزتز‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خثشی‪ٛ٘ -‬ؿاد عإِیاٖ تا تشتشی تشاتش ٕ٘ای‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬چیییٗ‬ ‫تایپ‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬خٕع ‪ ۶۴‬تاصیىٗ تشتش ٔؼاتمات تی‪ٙ‬یییغ س‪ٚ‬ی ٔیییض‬ ‫ل‪ٟ‬شٔا٘ی خ‪ٟ‬اٖ صع‪ٛ‬د وشد‪.‬‬ ‫دس ادأ‪ٔ ٝ‬ؼاتمات ت‪ٙ‬یغ س‪ٚ‬ی ٔییض لی‪ٟ‬یشٔیا٘یی خی‪ٟ‬یاٖ دس‬ ‫‪ٞ‬ی‪ٛ‬ػت‪ ٖٛ‬أشیىا‪ٛ٘،‬ؿاد عإِیاٖ تشای تشٌضاسی ا‪ِٚ‬یٗ دییذاس‬ ‫خ‪ٛ‬د دس ایٗ سلاتت‪ٞ‬ا ت‪ٔ ٝ‬صاف ِیائ‪ ٛ‬چ‪ ًٙ‬تی‪ ًٙ‬اص چیییٗ‬ ‫تایپ‪ ٝ‬سفت ‪ ٚ‬تا ٘تید‪ ۴ ٝ‬تش یه تشاتش ‪ٚ‬ی تی‪ ٝ‬تیشتیشی دػیت‬ ‫‪ 1‬طال‪ 1 ،‬وقزٌ ی یل بزوش‬ ‫بٍ فزوگیمبران ایسان وخست ایزان رسیذ‬ ‫ػییش‪ٚ‬ییییغ خیییثیییشی‪-‬دس‬ ‫ٔؼاتمات پ‪ٙ‬ح ‪ٚ‬صٖ سلیاتیت‬ ‫‪ٞ‬ای وـتی فشٍ٘ی ل‪ٟ‬شٔا٘ی‬ ‫٘ظأیاٖ خ‪ٟ‬اٖ (ػیضْ) تیییٓ‬ ‫ایشاٖ ت‪ٔ ۲ ٝ‬یذاَ الیت‪۲ ،‬‬ ‫ٔذاَ ٘میش‪ ٚ ٜ‬ییه تیش٘یض‬ ‫سػیذ‪.‬‬ ‫ت‪٘ ٝ‬مُ اص فذساػی‪ ٖٛ‬وـتی‪ٔ ،‬ؼاتمات پ‪ٙ‬ح ‪ٚ‬صٖ ٘خؼت ػیی ‪ٚ‬‬ ‫پ‪ٙ‬دٕیٗ د‪ٚ‬س‪ ٜ‬سلاتت‪ٞ‬ای وـتی فشٍ٘ی ٘ظأیاٖ خ‪ٟ‬اٖ (ػیییضْ)‬ ‫دس ػاِٗ ‪ٞ ۲۲‬ضاس ٘فشی اصادی ت‪ٟ‬شاٖ تشٌضاس ؿذ ‪ ٚ‬دس پیاییاٖ‬ ‫تیٓ ایشاٖ ت‪ٔ ۲ ٝ‬ذاَ الت‪ٔ ۲ ،‬ذاَ ٘مش‪ ٚ ٜ‬یه ٔذاَ تش٘ض دػیت‬ ‫یافت‪ .‬دس پایاٖ پیىاس‪ٞ‬ای پ‪ٙ‬ح ‪ٚ‬صٖ ٘خؼت عّی ٘‪ٛ‬ستیخیؾ دس‬ ‫‪ٚ‬صٖ ‪ ۵۵‬ویّ‪ٌٛ‬شْ ‪ ٚ‬ایٕاٖ ٔحٕذی دس ‪ٚ‬صٖ ‪ ۶۳‬ویّی‪ٌٛ‬یشْ تی‪ٝ‬‬ ‫ٔذاَ الت‪ ،‬خٕاَ اػٕاعیّی دس ‪ٚ‬صٖ ‪ ۸۲‬ویّ‪ٌٛ‬شْ ‪ٟٔ ٚ‬ذی تاِی‬ ‫دس ‪ٚ‬صٖ ‪ ۹۷‬ویّ‪ٌٛ‬شْ ت‪ٔ ٝ‬ذاَ ٘مش‪ ٚ ٜ‬اؿىاٖ ػعادتی فش دس ‪ٚ‬صٖ‬ ‫‪ ۷۲‬ویّ‪ٌٛ‬شْ ت‪ٔ ٝ‬ذاَ تش٘ض دػت یافت‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫عإِیاٖ تا وؼه ایٗ پیش‪ٚ‬صی ت‪ ٝ‬خذ‪ ۶۴ َٚ‬تیاصییىیٗ تیشتیش‬ ‫ٔؼاتمات ت‪ٙ‬یغ س‪ٚ‬ی ٔیض ل‪ٟ‬شٔا٘ی خ‪ٟ‬اٖ صع‪ٛ‬د وشد‪ٚ .‬ی دس‬ ‫ایٗ خذ‪ َٚ‬تا ػذسیه ٘ی‪ٛ‬تی‪ٙ‬ه اص تّظیه دییذاس خی‪ٛ‬ا‪ٞ‬یذ‬ ‫وشد‪.‬‬ ‫ایٗ تاصیىٗ تّظیىی تا غّث‪ ٝ‬تش وٕاَ اچا٘تا اص ‪ٙٞ‬یذ تی‪ ٝ‬اییٗ‬ ‫ٔشحّ‪ ٝ‬اص ٔؼاتمات سا‪ ٜ‬یافت‪ ٝ‬اػت‪.‬‬ ‫أیشحؼیٗ ‪ٞ‬ذایی دیٍش ٕ٘ای‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬ایشاٖ دس دیذاس‪ٞ‬ای ا٘فیشادی‬ ‫ٔؼاتمات ت‪ٙ‬یغ س‪ٚ‬ی ٔیض ل‪ٟ‬شٔا٘ی خ‪ٟ‬اٖ اػت‪ٚ .‬ی ؿأیٍیا‪ٜ‬‬ ‫ػ‪ ٝ‬ؿ‪ٙ‬ث‪ ٝ‬ا‪ِٚ‬یٗ دیذاس خ‪ٛ‬د سا تشاتش پیتتی‪٘ٛ‬ی‪ٛ‬ف اص تیتس‪ٚ‬ع‬ ‫تشٌضاس وشد ‪ ۴ ٚ‬تش ‪ ۳‬پیش‪ٚ‬ص ؿذ‪ٞ .‬ذایی دس د‪ٔٚ‬یٗ دییذاس تیا‬ ‫فاٖ طً٘ د‪ ً٘ٚ‬اص چیٗ دیذاس خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ داؿت‪.‬‬ ‫سقًط استقالل ی پزسپًلیس در ردٌ بىذی‬ ‫جُبوی ی اسیبیی‬ ‫ػیییش‪ٚ‬ییییغ خیییثیییشی‪-‬دس‬ ‫تاص‪ٜ‬تشیٗ سد‪ٜ‬ت‪ٙ‬ذی تیٓ ‪ٞ‬یای‬ ‫ف‪ٛ‬تثاَ تاؿٍا‪ٞ‬ی‪ ،‬پشػپ‪ِٛ‬یغ‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬اٖ ستث‪٘ ٝ‬خؼیت اییشاٖ‬ ‫سا دس اختیاس داسد‪.‬تیشاػیاع‬ ‫تاص‪ٜ‬تشیٗ سد‪ٜ‬ت‪ٙ‬ذی تیٓ‪ٞ‬ای تاؿٍا‪ٞ‬ی ف‪ٛ‬تثاَ خ‪ٟ‬اٖ و‪ ٝ‬اص ػ‪ٛ‬ی‬ ‫ػایت ف‪ٛ‬تثاَ دیتاتیغ اعتْ ؿذ‪ ،‬تیٓ ف‪ٛ‬تثاَ پشػپی‪ِٛ‬یییغ دس‬ ‫ستث‪٘ ٝ‬خؼت تاؿٍا‪ٞ ٜ‬ای ایشاٖ لشاس ٌیشفیت‪ .‬لی‪ٟ‬یشٔیاٖ فصیُ‬ ‫ٌزؿت‪ِ ٝ‬یً تشتش ف‪ٛ‬تثاَ ایشاٖ تا ‪ ۲۶۸۶‬أتیاص ‪ ٚ‬تیا ییه پّی‪ٝ‬‬ ‫ػم‪ٛ‬ه ٘ؼثت ت‪ ٝ‬سد‪ ٜ‬ت‪ٙ‬ذی پیـیٗ دس ستث‪ ٝ‬پ‪ٙ‬یدیٓ لیاس‪ ٜ‬وی‪ٟ‬یٗ‬ ‫ایؼتاد‪ .‬تیٓ یحیی ٌُ ٔحٕذی دس ػطح خ‪ٟ‬ا٘ی ٘یض دس ٔمایؼی‪ٝ‬‬ ‫تا سد‪ ٜ‬ت‪ٙ‬ذی لثّی تا ‪ ۵‬پّ‪ ٝ‬ػم‪ٛ‬ه دس ستیثی‪ ۲۲۲ ٝ‬خی‪ٟ‬یاٖ لیشاس‬ ‫ٌشفت‪.‬تیٓ ف‪ٛ‬تثاَ اػتمتَ تا ‪ ۲۵۳۸‬أتیاص ‪ ٚ‬تذ‪ ٖٚ‬تغییش ٘ؼیثیت‬ ‫ت‪ ٝ‬سد‪ ٜ‬ت‪ٙ‬ذی ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬لثُ دس ستث‪ ٝ‬د‪ ْٚ‬ف‪ٛ‬تثاَ تاؿٍا‪ٞ‬ی ایشاٖ تالی‬ ‫ٔا٘ذ‪.‬تیٓ ف‪ٛ‬تثاَ ػپا‪ٞ‬اٖ تا ‪ ۲۵۲۸‬أتیاص تذ‪ ٖٚ‬تغییش ٘ؼثت ت‪ ٝ‬سد‪ٜ‬‬ ‫ت‪ٙ‬ذی لثّی ػ‪ٔٛ‬یٗ تیٓ تشتش ف‪ٛ‬تثاَ ایشاٖ اػت‪.‬‬ ‫بزوبمٍ َفتٍ دیاسدَم مسببقبت‬ ‫لیگ بزتز فًتسبل مشخص شذ‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خثشی‪ٞ -‬فت‪ ٝ‬د‪ٚ‬اصد‪ٔ ٓٞ‬ؼاتمات ِیً تشتش ف‪ٛ‬تؼیاَ اص‬ ‫س‪ٚ‬ص یىـ‪ٙ‬ث‪ ٝ‬تا تشٌضاسی ‪ ۷‬دیذاس دس ؿ‪ٟ‬ش‪ٞ‬ای ٔختیّیف وـی‪ٛ‬س‬ ‫اغاص ٔی ؿ‪ٛ‬د‪ٞ .‬فت‪ ٝ‬یاصد‪ٔ ٓٞ‬ؼاتمات ِیً تشتش فی‪ٛ‬تؼیاَ ؿیه‬ ‫ٌزؿت‪ ٝ‬تا پیش‪ٚ‬صی تیٓ ‪ٞ‬ای ػٗ ایچ ػا‪ٔ ،ٜٚ‬غ ػ‪ٌ ٚ ٍٖٛ٘ٛ‬یتی‬ ‫پؼ‪ٙ‬ذ اصف‪ٟ‬اٖ ت‪ ٝ‬پایاٖ سػیذ‪ٞ .‬فت‪ ٝ‬د‪ٚ‬اصد‪ ٓٞ‬ایٗ سلاتت‪ٞ‬ا اص س‪ٚ‬ص یىـ‪ٙ‬ث‪ ۷ ٝ‬ارس ٔا‪ ٜ‬تا ا٘داْ ‪ ۷‬دیذاس ‪ ٚ‬ت‪ ٝ‬ص‪ٛ‬ست ‪ٕٞ‬یضٔیاٖ اص‬ ‫ػاعت ‪ ۲۶‬دس ؿ‪ٟ‬ش‪ٞ‬ای ٔختّف وـ‪ٛ‬س اغاص ٔیؿ‪ٛ‬د و‪ ٝ‬دس ٔ‪ٟٓ‬تشیٗ دیذاس ایٗ ‪ٞ‬فت‪ ۲ ٝ‬تیٓ ٌیتی پؼ‪ٙ‬ذ اصف‪ٟ‬اٖ ‪ ٚ‬ػیٗ اییچ‬ ‫ػا‪ ٜٚ‬تیٓ‪ٞ‬ای ا‪ ٚ َٚ‬د‪ ْٚ‬خذ‪ َٚ‬سد‪ ٜ‬ت‪ٙ‬ذی سلاتت‪ٞ‬ای ِیً تشتش ت‪ٔ ٝ‬صاف ‪ٔ ٓٞ‬یس‪٘ٚ‬ذ‪ٕٞ .‬چ‪ٙ‬یٗ ٔغ ػ‪ٞ ٍٖٛ٘ٛ‬یٓ وی‪ ٝ‬دس‬ ‫خایٍا‪ ٜ‬ػ‪ ْٛ‬خذ‪ َٚ‬لشاس داسد تایذ س‪ ٚ‬دس س‪ٚ‬ی تیٓ ٔتح‪ َٛ‬ؿذ‪ٔ ٜ‬دتٕع فشد‪ٚ‬ع لٓ لشاس تٍیشد‪.‬‬ ‫تش٘أ‪ ٝ‬وأُ ٔؼاتمات ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬د‪ٚ‬اصد‪ِ ٓٞ‬یً تشتش ف‪ٛ‬تؼاَ ت‪ ٝ‬ؿشح صیش اػتۺ‬ ‫یکشنبه ‪ ۷‬اذر ماه‪ٌ :‬یتی پؼ‪ٙ‬ذ اصف‪ٟ‬اٖ ‪ -‬ػٗ ایچ ػا‪ٜٚ‬‬ ‫وشاج اِ‪٘ٛ‬ذ لض‪ٚ‬یٗ ‪ -‬چیپغ وأُ ٔـ‪ٟ‬ذ‬ ‫ٔغ ػ‪ٔ - ٍٖٛ٘ٛ‬دتٕع فشد‪ٚ‬ع لٓ‬ ‫ّٔی حفاسی ا‪ٛٞ‬اص ‪ -‬ؿ‪ٟ‬ش‪٘ٚ‬ذ ػاسی‬ ‫فشؽ اسای ٔـ‪ٟ‬ذ ‪ٔ -‬ما‪ٔٚ‬ت اِثشص‬ ‫ف‪ٛ‬الد صس٘ذ ایشا٘یاٖ ‪ -‬ػپا‪ٞ‬اٖ اصف‪ٟ‬اٖ‬ ‫ساٌای ت‪ٟ‬شاٖ ‪ -‬ص٘ذی تتٗ وتسدؿت‬ ‫مسجذ صبحباالمز‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خثشی‪ٔ-‬ؼدذ صاحه االٔش یا ٔؼدذ ؿا‪ ٜ‬ال‪ٟ‬یٕیاػیه‬ ‫یىی اص ٔؼاخذ لذیٕی ‪ ٚ‬و‪ ٟٗ‬ؿ‪ٟ‬ش تثشیض اػت و‪ ٝ‬دس ٔیشویض‬ ‫ایٗ ؿ‪ٟ‬ش ‪ ٚ‬دس ٔیذاٖ صاحهاتاد لذیٓ ؿ‪ٟ‬ش تثشیض ‪ٚ‬الع ؿذ‪ٜ‬ت‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ایٗ ت‪ٙ‬ا ت‪ٛ‬ػط ؿا‪ ٜ‬ت‪ٕٟ‬اػه یىٓ ت‪ٙ‬یاد ٘‪ٟ‬اد‪ ٜ‬ؿذ‪ٜ‬اػت ‪ ٚ‬دس اغاص‬ ‫ٔتعّک ت‪ٚٝ‬ی ت‪ٛ‬د‪ٜ‬اػت‪ .‬ت‪ٙ‬ای صاحه االٔیش ٔیشتی‪ٛ‬ه تی‪ ٝ‬د‪ٚ‬س‪ٜ‬‬ ‫صف‪ٛ‬ی اػت ‪ ٚ‬دس تثشیض‪ ،‬ا٘ت‪ٟ‬ای خیاتاٖ داسئی‪ ،‬خیاتاٖ ؿیىیّیی‬ ‫‪ٚ‬الع ؿذ‪ ٚ ٜ‬ایٗ اثش دس تاسیخ ‪ٟٔ ۲۸‬ش ‪ ۲۳۸۸‬تیا ؿیٕیاس‪ ٜ‬ثیثیت‬ ‫‪ ۴۲۹۶‬ت‪ٝ‬ع‪ٛٙ‬اٖ یىی اص اثاس ّٔی ایشاٖ ت‪ ٝ‬ثثت سػیذ‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫پیشینه‪ :‬ایٗ ت‪ٙ‬ا ت‪ ٝ‬دػت‪ٛ‬س ؿا‪ ٜ‬ت‪ٕٟ‬اػه یىٓ ػاخت‪ ٝ‬ؿذ‪ ٜ‬اػیت‪.‬‬ ‫تعذ‪ٞ‬ا تا حّٕ‪ ٝ‬ػپا‪ٞ‬یاٖ عثٕا٘ی ت‪ٝ‬ایشاٖ‪ٔ ،‬ؼدیذ صیاحیه االٔیش‬ ‫ت‪ٝ‬ال‪ٛ‬س وّی ‪ٚ‬یشاٖ ٌشدیذ‪ .‬واته چّثی دس وتاب خ‪ٟ‬اٖٕ٘یا دس‬ ‫ایٗتاس‪ٔ ٜ‬ی٘‪ٛ‬یؼذۺ دس لؼٕت ؿشلی ٔیذاٖ صاحهاتاد ٔیتیصیُ‬ ‫ت‪ ٝ‬خأع ػّطاٖ حؼٗ‪ٔ ،‬ؼدذ ٔضیٗ دیٍشی ‪ٚ‬خ‪ٛ‬د داؿیت وی‪ٝ‬‬ ‫چ‪ ٖٛ‬ت‪ٙ‬ایؾ اص ؿا‪ ٜ‬ت‪ٕٟ‬اػه ت‪ٛ‬د‪ ،‬عؼاوش عثیٕیا٘یی خیاتی‪ ٝ‬خیا‬ ‫خشاتؾ وشد٘ذ‪.‬‬ ‫پغ اص عمه ٘ـی‪ٙ‬ی عثٕا٘یییاٖ‪ ،‬اییٗ ٔؼیدیذ تی‪ٛ‬ػیط ٔیییشصا‬ ‫ٔحٕذاتشا‪ٞ‬یٓ ‪ٚ-‬صیش ارستایداٖ دس صٔاٖ ؿا‪ ٜ‬ػّطیاٖ حؼیییٗ‪-‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬سد تاصػاصی لشاس ٌشفت‪ٔ .‬ؼیدیذ صیاحیه االٔیش دس اثیش‬ ‫صٔیِٗشص‪ ٜ‬ػاَ ‪ٞ ۲۲۹۳‬دشی‪ ،‬خؼاست فشا‪ٚ‬ا٘ی دیذ ‪ ٚ‬دس ػیاَ‬ ‫الُالل قُزمبن اسیب شذ‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خثشی‪-‬تیٓ ف‪ٛ‬تثاَ اِ‪ٟ‬تَ تا ؿىؼت پ‪ٞٛ‬اً٘‪ ،‬ل‪ٟ‬شٔاٖ ِیً‬ ‫ل‪ٟ‬شٔا٘اٖ اػیا ؿذ‪ .‬د‪ ٚ‬تیٓ ف‪ٛ‬تثاَ اِی‪ٟ‬یتَ عیشتؼیتیاٖ ‪ ٚ‬پی‪ٞٛ‬یا٘یً‬ ‫اػتیّشصس وش‪ ٜ‬خ‪ٛٙ‬تی اص دس فی‪ٙ‬اَ ِیً ل‪ٟ‬شٔا٘اٖ اػیا تشاتش ‪ٞ‬یٓ لیشاس‬ ‫ٌشفت‪ٙ‬ذ و‪ ٝ‬تیٓ ف‪ٛ‬تثاَ اِ‪ٟ‬تَ ت‪ٛ‬ا٘ؼت تا تشتشی ‪ ۲‬تیش صیفیش تیشاتیش‬ ‫ٕ٘ای‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬وش‪ ،ٜ‬ت‪ ٝ‬چ‪ٟ‬اسٔیٗ ل‪ٟ‬شٔا٘ی خ‪ٛ‬د دس ایٗ سلاتت ‪ٞ‬یا تیشػیذ ‪ٚ‬‬ ‫تثذیُ ت‪ ٝ‬پشافتخاستشیٗ تیٓ تاسیخ ایٗ سلاتت‪ٞ‬ا ؿ‪ٛ‬د‪ .‬اِ‪ٟ‬تَ ت‪ٛ‬ا٘ؼیتی‪ٝ‬‬ ‫ت‪ٛ‬د و‪ ٝ‬تا ٔغّ‪ٛ‬ب وشدٖ اػتمتَ ‪ ٚ‬پشػپ‪ِٛ‬یغ ایشاٖ ‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬یٗ اِ‪ٙ‬صش‬ ‫عشتؼتاٖ سا‪ٞ‬ی فی‪ٙ‬اَ ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫چٍ تیم َبیی تبمىًن بٍ مزحلٍ حذفی‬ ‫لیگ قُزمبوبن صعًد مزدوذ؟‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خثشی‪-‬تا پایاٖ یافتٗ ؿه ا‪ َٚ‬اص ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬پ‪ٙ‬دٓ ِیً ل‪ٟ‬شٔا٘یاٖ‬ ‫اس‪ٚ‬پا چ‪ٟ‬ش‪ ٜ‬تشخی تیٓ ‪ٞ‬ا تشای حض‪ٛ‬س دس ٔشحّ‪ ٝ‬حزفی ٔـخص ؿذ‪.‬‬ ‫‪ٞ‬فت‪ ٝ‬پ‪ٙ‬دٓ سلاتت ‪ٞ‬ای ِیً ل‪ٟ‬شٔا٘اٖ اس‪ٚ‬پا تشٌیضاس ؿیذ ‪ ٚ‬چی‪ٟ‬یش‪ٜ‬‬ ‫تشخی اص تیٓ ‪ٞ‬ا تشای حض‪ٛ‬س دس ٔشحّ‪ ٝ‬حزفی ٔـخص ؿذ‪.‬‬ ‫دس ٌش‪ٔE ٜٚ‬ؼاتمات تایشٖ ٔ‪٘ٛ‬یخ و‪ ٝ‬پیؾ اص ایٗ صیعی‪ٛ‬د خی‪ٛ‬د سا‬ ‫ٔؼدُ وشد‪ ٜ‬ت‪ٛ‬د تا ‪ ۲۵‬أتیاص ‪ ٚ‬تا فاصّ‪٘ ٝ‬ؼثت ت‪ ٝ‬ػایش سلثا ت‪ ٝ‬عی‪ٙ‬ی‪ٛ‬اٖ‬ ‫صذس٘ـیٗ سا‪ٞ‬ی د‪ٚ‬س تعذ ؿذ‪.‬‬ ‫تاسػّ‪٘ٛ‬ا تشای صع‪ٛ‬د اص ایٗ ٌش‪ ٜٚ‬واس تؼیییاس ػیخیتیی داسد ‪ ٚ‬دس‬ ‫اِیا٘غ اس٘ا تایذ ٔماتُ تا‪ٚ‬اسایی ‪ٞ‬ا پیش‪ٚ‬ص ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫دس ٌش‪ٙٔ ، F ٜٚ‬چؼتش ی‪٘ٛ‬ایتذ ت‪ِ ٝ‬طف پیش‪ٚ‬صی د‪ ٚ‬تش صیفیش ٔیمیاتیُ‬ ‫‪ٚ‬یاسئاَ تادسخـؾ س‪٘ٚ‬اِذ‪ ٚ ٚ‬ػا٘چ‪ ٛ‬سا‪ٞ‬ی د‪ٚ‬س تعذ ؿذ‪.‬‬ ‫‪ ۳‬تیٓ دیٍش ایٗ ٌش‪ٚ ،ٜٚ‬یاسئاَ‪ ،‬اتاال٘تا ‪ ٚ‬یاً٘ ت‪ٛ‬یض ؿا٘غ صیعی‪ٛ‬د‬ ‫داس٘ذ‪.‬‬ ‫دس ٌش‪ٛٙٞG ٜٚ‬ص تىّیف تیٓ صع‪ٛ‬د و‪ٙٙ‬ذ‪ٔ ٜ‬ـخص ٘ـذ‪ٞ ٚ ٜ‬یش ‪۴‬‬ ‫تیٓ ِیُ‪ ،‬ػاِضت‪ٛ‬سی‪ ،‬ػ‪ٛ‬یا ‪ِٚ ٚ‬فؼث‪ٛ‬سی ؿا٘غ صع‪ٛ‬د داس٘ذ‪.‬‬ ‫دس ٌش‪ ،H ٜٚ‬چّؼی ی‪٘ٚٛ‬ت‪ٛ‬ع سا دس ‪ ٓٞ‬و‪ٛ‬تیذ ‪ ٚ‬ت‪ٕٞ ٝ‬شا‪ ٜ‬اییٗ تیییٓ‬ ‫خ‪ٛ‬اص حض‪ٛ‬س دس د‪ٚ‬س تعذ سا دسیافت وشد‪ ٜ‬ا٘ذ‪.‬‬ ‫دس ایٗ ٌش‪ ٜٚ‬تیٓ ػشداس اصٔ‪ ٖٛ‬تشای حض‪ٛ‬س دس ِیً اس‪ٚ‬پیاخی‪ٛ‬ا‪ٞ‬یذ‬ ‫خ‪ٍٙ‬یذ‪.‬‬ ‫پیؾ اص ایٗ ‪ ٓٞ‬تیٓ ‪ٞ‬ای اطاوغ ‪ِ ٚ‬ی‪ٛ‬سپ‪ َٛ‬خ‪ٛ‬اص حضی‪ٛ‬س دس د‪ٚ‬س‬ ‫تعذ ِیً ل‪ٟ‬شٔا٘اٖ اس‪ٚ‬پا سا وؼه وشد‪ ٜ‬ت‪ٛ‬د٘ذ‪.‬‬ ‫ریوبلذی ‪ 711‬تبیی شذ‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خثشی‪-‬وشیؼتیا٘‪ ٛ‬س‪٘ٚ‬اِذ‪ ٚ‬ت‪ ٝ‬سوی‪ٛ‬سد ‪ٌ ۸۸۸‬یُ صد‪ ٜ‬دس‬ ‫د‪ٚ‬ساٖ ف‪ٛ‬تثاَ خ‪ٛ‬د سػیذ‪ .‬ت‪٘ ٝ‬مُ اص ٔاسوا‪ٙٔ ،‬یچیؼیتیشیی‪٘ٛ‬یاییتیذ دس‬ ‫٘خؼتیٗ تاصی تعذ اص ػ‪ِٛ‬ؼـایش ت‪ ٝ‬پیش‪ٚ‬صی دػت پیذا وشد ‪ ٚ‬تیا د‪ٚ‬‬ ‫ٌُ ‪ٚ‬یاسئاَ سا ؿىؼت داد و‪ ٌُ ٝ‬ا‪ َٚ‬ایٗ دیذاس سا ویشیؼیتیییا٘ی‪ٛ‬‬ ‫س‪٘ٚ‬اِذ‪ ٚ‬ت‪ ٝ‬ثٕش سػا٘ذ‪.‬‬ ‫ٔ‪ٟ‬اخٓ پشتغاِی تا ایٗ ٌُ ت‪ٛ‬ا٘ؼت ت‪ ٝ‬سو‪ٛ‬سد تی٘ظیش ‪ٌ ۸۸۸‬یُ دس‬ ‫د‪ٚ‬ساٖ ف‪ٛ‬تثاَ خ‪ٛ‬د دػت یاتذ‪ .‬اص ایٗ تعذاد ‪ٌ ۲۲۸‬یُ دس د‪ ٚ‬د‪ٚ‬س‪ٜ‬‬ ‫حض‪ٛ‬سؽ دس ا‪ِٚ‬ذتشاف‪ٛ‬سد ت‪ ٝ‬ثیٕیش سػیییذ‪ ٜ‬اػیت‪ٌ ۵ ،‬یُ تیشای‬ ‫اػپ‪ٛ‬ستی‪ ٌُ ۴۵۲ ،ًٙ‬تشای سئاَ ٔادسیذ‪ ٌُ ۲۸۲ ،‬دس ی‪٘ٚٛ‬تی‪ٛ‬ع‪ٚ ،‬‬ ‫‪ ٌُ ۲۲۶‬تشای تیٓ ّٔی پشتغاَ ٘تید‪ٌّ ٝ‬ض٘ی‪ٞ‬ای س‪٘ٚ‬اِذ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬د‪ ٜ‬اػیت‬ ‫تا ا‪ ٚ‬سا ت‪ٌّ ٝ‬ضٖتشیٗ تاصیىٗ تاسیخ ف‪ٛ‬تثاَ تیٗإِّّی تثذیُ و‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫یرید مسبفزان خبرجی بذین داشته‬ ‫مبرت یامسه بٍ داخل مشًر ممىًع شذ‬ ‫‪ٞ ۲۲۶۶‬دشی‪ ،‬ت‪ٕٞٝ‬ت ٔیشصا عّیاوثشخاٖ (ٔتشخٓ و‪ٙ‬ؼ‪ٍِٛ‬شی‬ ‫ؿ‪ٛ‬س‪ٚ‬ی دس تثشیض)‪ٛٔ ،‬سد ٔشٔت لشاس ٌشفت ‪ٔ ٚ‬ذسػ‪ ٝ‬اویثیشیی‪ٝ‬‬ ‫دس یىی اص صحٗ‪ٞ‬ای اٖ ایداد ٌشدیذ‪.‬‬ ‫معماری‪ :‬ایٗ ت‪ٙ‬ا داسای یه ٌ‪ٙ‬ثذ ‪ ٚ‬د‪ٙٔ ٚ‬اس‪ ٜ‬اػت و‪ ٝ‬ؿىیُ‬ ‫ٌ‪ٙ‬ثذ ‪ٙٔ ٚ‬اس‪ٞ ٜ‬ا تا ػایش ٔؼاخذ تفا‪ٚ‬ت تؼیاسی داسد‪ .‬اص صٔیاٖ‬ ‫ؿا‪ ٜ‬ت‪ٕٟ‬اػه یىٓ‪ ،‬ت‪ٟٙ‬ا د‪ ٚ‬تیاق ٔیشٔیشییٗ دس اییٗ ٔؼیدیذ‬ ‫تالیٔا٘ذ‪ٜ‬اػت و‪ ٝ‬خ‪ٙ‬ث‪ ٝ‬تاسیخی داس٘ذ‪ .‬دس و‪ٙ‬اس یىی اص تاق‪ٞ‬یا‪،‬‬ ‫ػ‪ً٘ٙ‬ثـت‪ ٝ‬ای ٔشٔشیٗ ‪ ٚ‬دس تاالی تاق دیٍشی‪ ،‬ػی‪ٛ‬س‪ ٜ‬اِیدیٗ‬ ‫٘‪ٛ‬ؿت‪ ٝ‬ؿذ‪ٜ‬اػت‪.‬أش‪ٚ‬ص‪ٛٔ ٜ‬ص‪ ٜ‬لشاٖ ‪ ٚ‬وتاتت دس ٔحیُ ٔؼیدیذ‬ ‫صاحهاالٔش ایداد ؿذ‪ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫سبمبوذَی سفز عزاقیَب‬ ‫اس ایلًیتَبی ایزان است‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خثشی‪ٔ -‬عا‪ٌ ٖٚ‬شدؿٍشی دس دیذاس تا ػفیش اییشاٖ‬ ‫دس عشاق تاویذ وشدۺ ػأا٘ذ‪ٞ‬یی ‪ٚ‬عیعیییت ٌیشدؿیٍیشاٖ‬ ‫عشالی‪ ،‬تتؽ تشای ت‪ٛ‬صیع خغشافیایی ػفش اٖ‪ٞ‬ا دس ػیشاػیش‬ ‫وـ‪ٛ‬س ‪ ٚ‬افضایؾ ٔذت صٔاٖ ٔا٘ذٌاسی اٖ‪ٞ‬ا اص ا‪ِٛٚ‬یت‪ٞ‬ای‬ ‫‪ٚ‬صاست ٔیشاث فش‪ٍٙٞ‬ی‪ٌ ،‬شدؿٍشی ‪ ٚ‬ص‪ٙ‬یاییع دػیتیی دس‬ ‫ٔ‪ٛ‬اخ‪ ٟٝ‬تا تاصاس ٌشدؿٍشی عشاق اػت‪.‬‬ ‫ت‪٘ ٝ‬مُ اص س‪ٚ‬اتطعٕ‪ٔٛ‬ی ٔعا‪٘ٚ‬ت ٌشدؿٍشی‪ ،‬عیّیی اصیغیش‬ ‫ؿاِثافیاٖ دس دیذاس تا ایشج ٔؼدذی ػفیش ایشاٖ دس عشاق و‪ٝ‬‬ ‫دس ٔحُ ‪ٚ‬صاست أ‪ٛ‬س خاسخ‪ ٝ‬تشٌضاس ؿذ‪ٌ ،‬فتۺ دس تیتؽ‬ ‫جُبن یرسش‬ ‫‪ٞ‬ؼتیٓ تا تا ػأا٘ذ‪ٞ‬ی ‪ٚ‬ععیت ٌشدؿٍشاٖ عیشالیی وی‪ ٝ‬تیا‬ ‫ا‪ٞ‬ذاف ٔختّف صیاست‪ ،‬دسٔاٖ‪ ،‬ػتٔیت ‪ ٚ‬ػیییاحیت تی‪ٝ‬‬ ‫وـ‪ٛ‬سٔاٖ ػفش ٔیو‪ٙٙ‬ذ‪ٔ ،‬یضتا٘ی ؿایؼت‪ٝ‬ای اص اٖ‪ٞ‬ا داؿیتی‪ٝ‬‬ ‫تاؿیٓ‪.‬‬ ‫ا‪ ٚ‬تا تیاٖ ایٗو‪ ٝ‬تاصاس ٌشدؿٍشی عشاق اص ا‪ِٛٚ‬یت‪ٞ‬ای ٔ‪ٟ‬یٓ‬ ‫‪ٕٞ‬ىاسی ‪ٞ‬ای تیٗ إِّّی ٌشدؿٍشی ایشاٖ ت‪ ٝ‬ؿٕاس ٔیاییذ‪،‬‬ ‫افض‪ٚ‬دۺ ایداد ػاختاس ٘ظأْ‪ٙ‬ذ دس صٔی‪ٌ ٝٙ‬شدؿٍیشاٖ ‪ٚ‬س‪ٚ‬دی‬ ‫ت‪ ٝ‬وـ‪ٛ‬س ‪ ٚ‬فشا‪ ٓٞ‬ا‪ٚ‬سدٖ ؿشایط ایٕٗ ٔیییضتیا٘یی دس اییاْ‬ ‫وش‪٘ٚ‬ا‪ ،‬س‪ٚ‬یىشد اصّی ٔا پغ اص اغاص صذ‪ٚ‬س د‪ٚ‬تاس‪ ٜ‬س‪ٚ‬ادییذ‬ ‫ت‪ ٝ‬حؼاب ٔیایذ‪ ،‬اص ایٗ س‪ ٚ‬دس تتؿیٓ تا اص ٔیاٖ تیشداؿیتیٗ‬ ‫ٔ‪ٛ‬ا٘ع ‪ ٚ‬چاِؾ ‪ٞ‬ای ٔ‪ٛ‬خ‪ٛ‬د دس تخؾ ٌشدؿٍشی د‪ ٚ‬وـی‪ٛ‬س‬ ‫ت‪ ٝ‬سا‪ٞ‬ىاس‪ٞ‬ای اخشایی ٔ‪ٛ‬سد ت‪ٛ‬افک الشفیٗ دػت یاتیٓ‪.‬‬ ‫ایشج ٔؼدذی‪ ،‬ػفیش ایشاٖ دس عشاق ٘یض تشای ‪ٕٞ‬یىیاسی دس‬ ‫تم‪ٛ‬یت تاصاس ٌشدؿٍشی د‪ ٚ‬وـ‪ٛ‬س اعتْ أادٌی وشد‪.‬‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خثشی‪ٔ -‬ذیشوُ دفتش ایٕ‪ٙ‬ی ‪ ٚ‬تضٕیییٗ ویییفیییت ؿی‪ٟ‬یش‬ ‫فش‪ٚ‬دٌا‪ٞ‬ی أاْ خٕی‪ٙ‬ی(س‪ٌ )ٜ‬فتۺ ٔؼافشاٖ غیش ایشا٘ی دس صی‪ٛ‬ستیی‬ ‫و‪ٌٛ ٝ‬ا‪ٞ‬ی ‪ٚ‬اوؼٗ ‪ ٚ‬تؼت ‪ٙٔPCR‬فی ‪ ۹۶‬ػاعت‪٘ ٝ‬ذاؿیتی‪ ٝ‬تیاؿی‪ٙ‬یذ‬ ‫اخاص‪ٚ ٜ‬س‪ٚ‬د ت‪ ٝ‬وـ‪ٛ‬س سا ٘ذاس٘ذ‪.‬‬ ‫ت‪٘ ٝ‬مُ اص ؿ‪ٟ‬ش فش‪ٚ‬دٌا‪ٞ‬ی أاْ خٕی‪ٙ‬ی(س‪ٔ ،)ٜ‬ذیشوُ دفتش اییٕی‪ٙ‬یی ‪ٚ‬‬ ‫تضٕیٗ ویفیت ایٗ ؿشوت اعتْ وشدۺ الثک اخشیٗ دػتی‪ٛ‬ساِیعیٕیُ‬ ‫‪ٚ‬صاست ت‪ٟ‬ذاؿت‪ ،‬دسٔاٖ ‪ ٚ‬أ‪ٛ‬صؽ پضؿىی ‪ ٚ‬اتتغی‪ٚ ٝ‬صاست سا‪ٚ ٜ‬‬ ‫ؿ‪ٟ‬ش ػاصی اسائ‪ ٝ‬تؼت ‪ٙٔPCR‬فی ‪ ۹۶‬ػاعتی‪ ٝ‬ویش‪٘ٚ‬یا تی‪ٞ ٝ‬یٕیشا‪ٜ‬‬ ‫ٌ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ی وأُ ‪ٚ‬اوؼی‪ٙ‬اػی‪ ٖٛ‬تشای تٕأی ٔؼافشیٗ غیش ایشا٘یی تیاالی‬ ‫‪ ۲۲‬ػاَ تشای ‪ٚ‬س‪ٚ‬د ت‪ ٝ‬وـ‪ٛ‬س اِضأی اػت‪.‬‬ ‫ٔحٕذسعا ػیف ٌفتۺ تشای ٔؼافشیٗ ایشا٘ی اسائی‪ ٝ‬تؼیت ‪PCR‬‬ ‫ٔ‪ٙ‬فی ‪ ۹۶‬ػاعت‪ ٝ‬اِضأی ٔیتاؿذ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی دس ادأ‪ ٝ‬افض‪ٚ‬دۺ ٔؼافشاٖ غیش ایشا٘ی دس صی‪ٛ‬ستیی وی‪ٌ ٝ‬ی‪ٛ‬ا‪ٞ‬یی‬ ‫‪ٚ‬اوؼٗ ‪ ٚ‬تؼت ‪ٙٔPCR‬فی ‪ ۹۶‬ػاعت‪٘ ٝ‬ذاؿت‪ ٝ‬تاؿ‪ٙ‬ذ اخاص‪ٚ ٜ‬س‪ٚ‬د تی‪ٝ‬‬ ‫وـ‪ٛ‬س سا ٘ذاس٘ذ ‪ٕٞ ٚ‬ىاساٖ ٔا دس ؿ‪ٟ‬ش فش‪ٚ‬دٌا‪ٞ‬ی أاْ خٕی‪ٙ‬یی (س‪)ٜ‬‬ ‫ت‪ ٝ‬ؿذت ٘ظاست ‪ ٚ‬پیٍیشی ٔیو‪ٙٙ‬ذ‪ .‬دس ص‪ٛ‬ستی و‪ ٝ‬ؿیشویت ‪ٞ‬یای‬ ‫‪ٛٞ‬اپیٕایی الثک تخـ‪ٙ‬أ‪ ٝ‬دػت‪ٛ‬ساِعُٕ‪ٞ‬ا سا سعایت ٘ى‪ٙٙ‬ذ ت‪ ٝ‬ػیاصٔیاٖ‬ ‫‪ٛٞ‬اپیٕایی وـ‪ٛ‬سی ٌضاسؽ تخّف اٖ ؿشوت اسػاَ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ ‪ٚ‬‬ ‫الثک ل‪ٛ‬ا٘یٗ ػاصٔاٖ ‪ٛٞ‬اپیٕایی تا ؿشوت ‪ٛٞ‬اپیٕایی ٔتخّف تشخی‪ٛ‬سد‬ ‫ٔیؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ػیف دس پایاٖ تاویذ وشد٘ذۺ ت‪ٞ ٝ‬یچ عی‪ٙ‬ی‪ٛ‬اٖ اخیاص‪ٚ ٜ‬س‪ٚ‬د ٔؼیافیش‬ ‫ٔـى‪ٛ‬ن یا تذ‪ ٖٚ‬تؼت ‪ٕٞ ٚPCR‬چ‪ٙ‬یٗ تذ‪ٌ ٖٚ‬ی‪ٛ‬ا‪ٞ‬یی ‪ٚ‬اوؼیٗ‬ ‫وش‪٘ٚ‬ا ت‪ ٝ‬وـ‪ٛ‬س داد‪ٕ٘ ٜ‬یؿ‪ٛ‬د ‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬یٗ ٔدیذد تی‪ ٝ‬ؿیشویت ‪ٞ‬یای‬ ‫‪ٛٞ‬اپیٕایی اعتْ ٔیٌشدد و‪ ٝ‬الثک دػت‪ٛ‬ساِعُٕ‪ٞ‬ای ‪ٚ‬صاست ت‪ٟ‬ذاؿت‬ ‫‪ٚ ٚ‬صاست سا‪ ٚ ٜ‬ؿ‪ٟ‬شػاصی ٔؼافش پزیشؽ و‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه ارک

روزنامه ارک 5560

روزنامه ارک 5560

شماره : 5560
تاریخ : 1401/05/19
روزنامه ارک 5559

روزنامه ارک 5559

شماره : 5559
تاریخ : 1401/05/13
روزنامه ارک 5558

روزنامه ارک 5558

شماره : 5558
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه ارک 5557

روزنامه ارک 5557

شماره : 5557
تاریخ : 1401/05/11
روزنامه ارک 5556

روزنامه ارک 5556

شماره : 5556
تاریخ : 1401/05/10
روزنامه ارک 5555

روزنامه ارک 5555

شماره : 5555
تاریخ : 1401/05/09
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!