روزنامه ارک شماره 5372 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه ارک شماره 5372

صفحه بعد

روزنامه ارک شماره 5372

روزنامه ارک شماره 5372

‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫ٍاگرازی سْبم عدالت ثِ گسٍُ اٍل‬ ‫اش جبهبًدگبى ظسف ‪ 7‬هبُ ایٌدُ‬ ‫ثبغچِثبى؛‬ ‫اهَشگبز گلّبی خبهَش ایساى شهیی‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫َمیه صفحٍ‬ ‫صفحٍ‪5‬‬ ‫*ضٌجِ ‪6‬اذز ‪ًَ 72* 0011‬اهجس ‪ 70 *7170‬زثیع الثبًی ‪ *0001‬سبل سی ٍ یکن ( اٍتَشایکیٌجی ایل )* ضوبزُ (سبیی)‪ 8 * 2127 :‬صفحِ ‪71111‬زیبل ایویل ‪ً ark.tabriz@yahoo.com :‬طبًی الکتسًٍیکی ‪:‬سبیت اختصبصی زٍشًبهِ ازک یب ‪www.arkonline.ir‬‬ ‫ٍشیس ثْداضت‪:‬‬ ‫سسهقبلِ‬ ‫زٍش ّبی هساقجت‬ ‫اش شثبى ٍ ادثیبت‬ ‫اٍلَیت هب هصسف ٍاکسی کسًٍب تَلید داخل است‬ ‫زٍش ّبی هساقجت اش شثبى ٍ ادثیبت‬ ‫*هدیسهسئَل ‪ -‬هحوّد اضساقی‬ ‫صثبى ٍادثیبت جضٍ ًْبدّبی صًذُ ثـوبس هی سٍد‪ ،‬صیسشا‬ ‫دس طَل صهبى ثبثت ٍ جبهذ ًیسؼست‪ ،‬ثسلسکسِ صًسذُ ٍ‬ ‫پَیبػت ٍ دس کسَست هسشایسجست سؿسذ هسی کسٌسذ‬ ‫ٍ چٌبًچِ اص تسَجسِ ثسذٍس ثسبؿسذ ثسب انست هسَاجسِ‬ ‫هی گشدد‪.‬‬ ‫یکی اص ؾَاهت سؿذ صثبى ٍ ادثیبت تَجِ ٍ ثبص تَلسیسذ‬ ‫هی ثبؿذ‪ٍ .‬یتی صثبى تَػط هشدم اػتهبدُ هسی ؿسَد‪،‬‬ ‫کیًت هی یبثذ‪ .‬اص ل بظ ؿکت ٍ هس ستسَا تسبصُ تسش‬ ‫هی ؿَد‪ .‬ػشؾت ٍ گَؽ ًَاصی ٍ قسٌسبی صثسبًسْسبی‬ ‫پشهتکلن ثیـتش اص صثبًْبئیؼت کِ تَػط جوؿیت کوتش‬ ‫ک جت هی ؿًَذ‪.‬‬ ‫ایی سًٍذ ٍ اسصیبثی دس هَسد ادثیبت نَلکلسَسیسک ٍ‬ ‫کمػیک ّن کبدو اػت‪ .‬ثٌبثشایی ثشای دهع ٍ سؿذ‬ ‫صثبى ٍ ادثیبتی کِ اػتهبدُ هی کٌین هؼسئلسِ ٍ ًس سَُ‬ ‫اػتهبدُ ٍ ثبص تَلیذ ثؼیبس هْن اػت‪ .‬الجتِ یبد اٍسی ایی‬ ‫ًکتِ الصم اػت کِ ؾوَم هشدم اػتهبدُ کٌٌذُ اکسلسی‬ ‫صثبى ّبی ه بٍسُ ای ٍ جضٍ ؾَاهت دخیت دس دهع ٍ‬ ‫سؿذ ایی ًَؼ اص صثبى ّب هی ثبؿٌذ‪.‬‬ ‫ٍلی اػتهبدُ کٌٌذگبى صثبى ّبی ادثسی ٍ اًسَاؼ اثسبس‬ ‫ادثی ٍ ٌّشی خَاف هشدم دس ثخؾ ّبی هسخستسلسم‬ ‫ادثی‪ٌّ ،‬شی‪ ،‬ؾلوی ٍ نٌی هی ثبؿٌذ‪.‬‬ ‫ؾوَم هشدم ثِ ؾٌَاى هلشل کٌٌذگبى صثبى ٍ ادثیسبت‬ ‫ٍ خَاف هشدم ه ت تَلیذ کٌٌذگبى اثبس ادثی‪ٌّ ،‬سشی‪،‬‬ ‫ؾلوی ٍ نٌی ثِ ؾٌَاى هلشل کٌٌذگبى ایی اثبس ٍ ثسبص‬ ‫تَلیذ کٌٌذگسبى اثسبس هـسبثسِ ٍ جسذیسذتسش تسلسًسی‬ ‫هی ؿًَذ‪.‬‬ ‫هیضاى دهع ٍ سؿذ صثبى ٍ ادثیبت هکتَه‪ ،‬ثؼتگی ثسِ‬ ‫اًذاصُ اػتهبدُ انشاد ثبػَاد‪ ،‬اّت ًػش ٍ یلن ّسش صثسبى‬ ‫هشتجط اػت‪.‬‬ ‫اگش ؾوَم هشدم دس هلشل ک یح صثبى هس سبٍسُ ای‬ ‫خَد (اؾن اص صثبى یَهی یب صثبى هلی ) ٍػَاع داؿستسِ‬ ‫ثبؿٌذ تب دس استجبطبت خَد اص صثبى ک سیسح اػستسهسبدُ‬ ‫کٌٌذ ًَؾی خذهت ثِ صثبى جبسی اًجبم دادُ اًذ‪ٍ .‬لسی‬ ‫اگش دقذقِ اػتهبدُ اص صثبى سا ًذاؿستسِ ثسبؿسٌسذ‪ ،‬ثسِ‬ ‫نشػبیؾ ٍ الَدگی صثبى ثب اػتهبدُ اص ٍاطُ ّبی ثیگبًِ‬ ‫کوک هی کٌٌذ‪.‬‬ ‫هَضَؼ دس خلَف صثبى ّبی هسکستسَه (یسَهسی ٍ‬ ‫هلی ) ًیض ثِ تشتیت نَو هی ثبؿذ‪ .‬یؿٌی اػتهبدُ ثْیسٌسِ‬ ‫ٍ هطلَه ایی صثبى ّب دس تسَلسیسذ اًسَاؼ اثسبس ادثسی‪،‬‬ ‫ٌّشی‪ ،‬ؾلوی ٍ نٌی جذیذ ٍ یب ادیب اثسبس هسکستسَه‬ ‫پیـیی اص اّویت ٍیظُ ثشخَسداس اػت‪.‬‬ ‫کَتبُ ػخی ایٌکِ ٍغیهِ دهع صثبى ٍ ادثیبت ایسَام ٍ‬ ‫هلت ثِ ؾْذُ ؾَام ٍ خَاف هتکلویی اى صثبى هس سَل‬ ‫اػت ٍ ثی تَجْی ثِ ؾَاهت هضش ٍ ههسیسذ هس ثسش دس‬ ‫دهع ٍ سؿذ صثبى ٍ ادثیبت (اؾن اص یَهسی ٍ هسلسی )‬ ‫ًَؾی خَد صًی نشٌّگی ٍ ثشؾکغ تمؽ َّؿیسبساًسِ‬ ‫دس اػتهبدُ اکَلسی دس ایسی هسَسد جسضٍ خسذهسبت‬ ‫ری ییوت ادثی‪ ،‬نشٌّگی‪ٌّ ،‬شی‪ ،‬ؾلوی ٍ نٌی ثـوسبس‬ ‫هی سٍد‪.‬‬ ‫خجسگصازی ازک‬ ‫‪www.ark-news.ir‬‬ ‫جبی هٌبست تجلیغ کبال ٍخدهبت ضوب‬ ‫دزثبشازایساى ٍدًیب‬ ‫ضوبزُ توبس‪18000026681:‬‬ ‫ٍاگرازی سْبم عدالت ثِ گسٍُ اٍل‬ ‫اش جبهبًدگبى ظسف ‪ 7‬هبُ ایٌدُ‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪-‬سئیغ کویؼیَى ایتلبدی هجلسغ‬ ‫گهت‪ :‬هیتَاى ثب ؿٌبػبیی هٌبثؽ دٍلت‪ ،‬ثشای گسشٍُ‬ ‫اٍل اص جبهبًذگبى ػْبم ؾذالت کِ ؿسبهست تس ست‬ ‫پَؿؾ کویتِ اهذاد ٍ ثْضیؼتی ّؼتٌسذ‪ ،‬دسذاکس سش‬ ‫غشل ‪ ۲‬هبُ اص صهبًی کِ نشایٌذ یبًًَی طی ؿسَد ‪،‬‬ ‫ٍاگزاسی سا اًجبم داد‪.‬ه وذسضسب پسَساثسشاّسیسوسی‬ ‫سئیغ کویؼیَى ایتلبدی هجلغ ؿَسای اػسمهسی‬ ‫گهت‪ :‬یکی اص ایذاهبت هْن هجلغ ٍ دٍلت تؿییسی‬ ‫تکلیم جبهبًذگبى ػْبم ؾسذالست اػست کسِ دس‬ ‫ایٌذُ ای ًضدیک تؿییی تکلیم خسَاّسذ ؿسذ‪ٍ .‬ی‬ ‫انضٍد‪ :‬تب کٌَى هجلغ ثشای دت هؼئلِ جبهبًذگسبى‬ ‫ػْبم ؾذالت چٌذیی ثبس ثب هؼئَالى دٍلتی جسلسؼسِ‬ ‫داؿتِ این تب ثب تَانى ثب دٍلت ایی هسَضسَؼ ًسْسبیسی‬ ‫ؿَد‪.‬سئیغ کویؼیَى ایتلبدی هجلغ ثب ثیبى ایٌکسِ‬ ‫دس دبل دبضش جوؿیت ثؼیبس صیبدی اص جبهبًذگسبى‬ ‫ػْبم ؾذالت‪ ،‬ت ت پَؿؾ دػتگبُّبی دوبیتی اص‬ ‫جولِ کویتِ اهذاد ٍ ػبصهبى ثْضیؼتی یسشاس داسًسذ‪،‬‬ ‫اداهِ داد‪ :‬تًشیجبً دذٍد ‪ ۲‬هیلیَى ٍ ‪ّ ۵55‬سضاس ًسهسش‬ ‫ت ت پَؿؾ کویتِ اهذاد ٍ یک هیسلسیسَى ٍ ‪۵55‬‬ ‫فسٍش ٍ تَشیع ایٌتسًتی کبالّبی‬ ‫اسبسی ثب قیوت هصَه افصایص هییبثد‬ ‫َمیه صفحٍ‬ ‫َمیه صفحٍ‬ ‫َمیه صفحٍ‬ ‫َمیه صفحٍ‬ ‫َمیه صفحٍ‬ ‫ًوبیٌدُ هجلس‪ّ :‬س کس هسٍَلیتی دازد‬ ‫ثبید اش تَلید داخل حوبیت کٌد‬ ‫پل اجیچبی‬ ‫صفحٍ ‪8‬‬ ‫هٌظَم یبدداضت‬ ‫زئیس قَُ قضبییِ‪ :‬قضبت تب جبی‬ ‫هوکی حکن شًداى ًدٌّد‬ ‫صفحٍ ‪4‬‬ ‫صفحٍ ‪2‬‬ ‫ٍشیس ثْداضت‪:‬‬ ‫*هدیسهسئَل ‪-‬هحوّد اضساقی‬ ‫اٍلَیت هب هصسف ٍاکسی کسًٍب تَلید داخل است‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪ٍ -‬صیش ثْذاؿت‪ ،‬دسهبى ٍ اهَصؽ پضؿکی ثب ثیبى ایٌکِ اص‬ ‫ایی پغ ٍاسدات ٍاکؼی ًخَاّین داؿت‪ ،‬اؾمم کشد کِ دس ثخؾ هلشل‬ ‫ٍاکؼی کشًٍب دس کـَس ‪ ،‬اٍلَیت ثب تَلیذات داخلی اػت ٍ هتکی ثِ ایسی‬ ‫تَلیذات خَاّین ثَد‪ .‬دکتش ثْشام ؾیی اللْی گهت ‪ :‬هب دیسگسش ٍاسداتسی‬ ‫ًخَاّین داؿت ٍ هتکی ثِ تَلیذات داخلی خَاّین ثَد ٍ ایی اطویٌسبى سا‬ ‫داسین کِ ثشای هشدم ّش ًَؼ ٍاکؼٌی خَاّین داؿت‪ٍ .‬ی ثسب تسبکسیسذ ثسش‬ ‫ایٌکِ دیت ٍصاست ثْذاؿت دس ایی دسَصُ ثؼسیسبس ثسبال اػست‪ ،‬اضسبنسِ‬ ‫کشد‪ :‬طجى ثشسػی ّب ٍاکؼی ّبیی کِ دس داخت تَلیذ هی ؿَد ثِ لس سبظ‬ ‫اثش ثخـی ٍ کیهیت ثی ًػیش اػت کِ ایی اهش ثشای سػبًسِ ّسبی هسؿسبًسذ‬ ‫ػٌگیی اػت ٍ ؾلیِ ٍاکؼی ّبی ایشاًی جٌگ تجلیکبتی ثِ ساُ هی اًذاصًذ‪.‬‬ ‫ٍی انضٍد‪ :‬اؾتوبد هب ثِ ٍاکؼی داخلی صیبد اػت ٍ هشادت تس سًسیسى ٍ‬ ‫تَلیذ سا ثِ خَثی هی ثیٌین کِ ثب دؼبػیت خبکی ایی نشایسٌسذ طسی هسی‬ ‫ؿَد؛ ؿؿبس دٍلت ػیضدّن هب هی تَاًین اػت ٍ ثسب کسوسک هسجسلسغ‬ ‫ؿَسای اػمهی هی تَاًین ثؼیبسی اص هـکمت سا دت کسٌسیسن‪ٍ.‬ی اداهسِ‬ ‫داد‪ :‬نبجؿِ جْبًی ثِ اػن کشًٍب داسین کِ دس پیک پٌجن سٍصاًسِ تسب ‪۵5‬‬ ‫ّضاس ًهش هجتم ‪ّ ۰۵ ،‬ضاس ًهش ثؼتشی ‪ّ ،‬ـت ّضاس ثیوبس ثسذدسبل دس ای‬ ‫ػی یَ ٍ هشگ ٍ هیش تب ‪ً ۷55‬هش دس سٍص دس کـَس داؿتین‪ٍ.‬صیش ثْسذاؿست‬ ‫گهت ‪ :‬داًـوٌذاى کـَس دقذقِ داسًذ ٍ تسمؽ هسی کسٌسٌسذ کسِ ثسِ‬ ‫ًتیجِ هطلَه ثشػٌذ؛ ّهتِ گزؿتِ ثب هَػؼِ کخ الوبى ًـؼت داؿتیسن ؛‬ ‫ٍیتی ٍضؿیت کـَسهبى سا گضاسؽ کشدین ثشای کبسؿٌبػسبى السوسبًسی‪،‬‬ ‫دػتیبثی داًـوٌذاى ایشاًی ثِ ٍاکؼی کشًٍب تؿجت ثشاًگیض ثَد‪.‬‬ ‫ٍی ثیبى داؿت‪ :‬دس دٍلت ػیضدّن ّی هشصی ثیسی ٍصاستسخسبًسِ ّسب ٍ‬ ‫داًـگبُ ّب ٍجَد ًذاسد ؛ اص انتخبسات کـَسهبى ایسی اػست کسِ ٍصاست‬ ‫جْبد کـبٍسصی نًط خذهبتی ًیؼت ثلکِ پظٍّـی ٍ ت ًیًبتی اػت ‪.‬‬ ‫ؾیی اللْی انضٍد‪ :‬اهیذاٍسین کِ ایی سٍیِ دستوبم ٍصاستخبًِ ّب پیبدُ ػبصی‬ ‫ؿَد‪ّ ،‬ش ٍصاستخبًِ ای ًیبصّبی خَد سا ثْتش هی تَاًذ اسصیبثی کٌذ ٍ ایسی‬ ‫ّضاس ًهش ّن دس هجوَؾِ ػبصهبى ثْضیؼتی ّؼتٌذ ٍ‬ ‫ثبیذ ثشای ایی دٍ ثخؾ تلویسن گسیسشی ؿسَد‪ٍ.‬ی‬ ‫اضبنِ کشد‪ :‬انشاد ت ت پَؿؾ دػتگبُّبی دوبیتی‬ ‫کِ نبیذ ػْبم ؾذالت ّؼتٌذ ثسبیسذ اص ایسی ػسْسبم‬ ‫ثشخَسداس ؿًَذ ثٌبثشایی اگش ثخَاّین ایی هسَضسَؼ‬ ‫سا دت کٌین‪ ،‬ثبیذ هٌبثؽ اى سا تاهیی کسٌسیسن‪.‬سئسیسغ‬ ‫کویؼیَى ایتلبدی هجلغ اغْبس کشد‪:‬اگش هب هیضاى‬ ‫هٌبثؽ دٍلت کِ اص طشیى هبلکیت ػسْسبم تسؿسشیسم‬ ‫هیؿَد سا دس اختیبس داؿتِ ثسبؿسیسن‪ ،‬هسی تسَاى دس‬ ‫هشدلِ اٍل ‪ ۴‬هیلیَى ٍ دس هشدلِ دٍم ‪ ۶‬هیسلسیسَى ٍ‬ ‫پغ اص اى ثِ ػبیش جبهسبًسذگسبى‪ ،‬ػسْسبم ؾسذالست‬ ‫ٍاگزاس کشد‪ً.‬وبیٌذُ کشهبى دس هجلسغ اداهسِ داد‪:‬‬ ‫ثٌبثشایی هیتَاى ثشای گشٍُ اٍل کِ ؿسبهست تس ست‬ ‫پَؿـیی کویتِ اهذاد‪ ،‬ثْضیؼتسی ٍ سصهسٌسذگسبى ٍ‬ ‫ای بسگشاًی کِ ثِ اًْب ػْبم ؾذالت ٍاگسزاس ًـسذُ‪،‬‬ ‫دذاک ش غشل ‪ ۲‬هبُ اص صهسبًسی کسِ دس هسجسلسغ‬ ‫تلَیت ٍ نشایٌذ یبًًَی سا طی کٌذ‪ ،‬ایی ٍاگسزاسی‬ ‫سا اًجبم داد‪.‬پَساثشاّیوی دس پبیبى اغْبس کشد‪ :‬ثسشای‬ ‫ٍاگزاسی ثِ ػبیش گشٍُّب ًیض ثبیسذ ػسشنلست ّسبی‬ ‫ؿشکتّبی قیشثَسػی ساٍاسدکٌین ٍؾذد ثشاٍسدی‬ ‫سا داؿتِ ثبؿین دس ضوی دسساثطِ ثب ه بػجِ ؾذد ّن‬ ‫ثبیذ ثب دٍلت ثِ تَانى ثشػین تب ثتسَاًسیسن ثسِ ػسبیسش‬ ‫گشٍُّب ًیض ػْبم ؾذالت ٍاگزاس کٌین‪.‬‬ ‫اتهبو هجبسکی اػت کِ ثبیذ اص ّوِ اهکبًبت دس کـَس اػتهبدُ کٌین‪.‬‬ ‫ٍی ثب اؿبسُ ثِ تَاًوٌذی ّبی داًـوٌذاى هَػؼِ ت ًیًبت ٍاکؼی ٍ ػسشم‬ ‫ػبصی ساصی ٍاثؼتِ ثِ ٍصاست جْبد کـبٍسصی گهت ‪ :‬هب ثِ داًـسوسٌسذاى‬ ‫ایی هَػؼِ انتخبس هی کٌین؛ هَػؼِ ساصی ثب یذهت ٍ َّیت اػت‪.‬‬ ‫ٍصیش ثْذاؿت ٍ دسهبى ٍ اهَصؽ پضؿکی انضٍد‪ :‬کـَس هب داسای َّیت ٍ‬ ‫سیـِ تبسیخی ٍ نشٌّگی اص جولِ ؾلن پضؿکی اػت کِ داًـوٌذاًی هبًٌسذ‬ ‫اثی ػیٌب ٍ ساصی ًوًَِ ثبسص َّیت ؾلوی ایشاى دس تبسیخ ثِ ؿوبس هی سًٍذ‪.‬‬ ‫ٍی اغْبس داؿت ‪ :‬ثشخی کـَسّب اص داًـوٌذاى خَدؿبى هَصُ دسػت هی‬ ‫کٌٌذ؛ هب ّن اهشٍص ثب انتخبس هی گَیین ًبم داًـوٌسذاى ایسشاًسی دس تسوسبم‬ ‫کـَس ّب طٌیی اًذاختِ اػت‪.‬ؾیی السلسْسی گسهست ‪ :‬هسَػسؼسِ ساصی ثسب‬ ‫دوبیت هًبم هؿػن سّجشی پیؾ سنتٌذ ٍ ساصی ثِ هب ایی اطویٌبى سا هسی‬ ‫دّذ کِ دس ایٌذُ اگش ٍیشٍع جذیذی ایجبد ؿَد ثتَاًین ٍاکؼی اى سا‬ ‫تَلیذ کٌین ٍ ایی اطویٌبى سا هی دّذ کِ داًـوٌذاى ّوگبم ثب هشدم ّؼتٌذ‪.‬‬ ‫ٍصیش ثْذاؿت ٍ دسهبى انضٍد‪ :‬ثشخی کـَس ّب دس ّوِ ثخؾ ّب ٍاسدات‬ ‫داسًذ‪ ،‬دتی دس پضؿکی؛ اهب کـَس هب خمو اػت ٍ هَػؼِ ساصی سا اص‬ ‫خَدهبى هی ثیٌین ‪.‬‬ ‫ٍی ثیبى داؿت ‪ :‬اهشٍص ّوِ دػتگبُ ّب اص جولِ ٍصاست جْبد کـسبٍسصی‬ ‫ثشای خذهت ثِ هشدم پبی کبس اهذُ اًذ ٍ ٍصیش جْبد کـبٍسصی اهشٍص ثسب‬ ‫ٍجَد تشاکن کبسی ثِ خبطش ػمهت هشدم ثِ هَػؼِ ساصی اهسذُ اًسذ تسب‬ ‫سًٍذ نؿبلیت ایی هَػؼِ سا دس تبهیی ٍاکؼی هَسد ًسیسبص هسشدم سا سکسذ‬ ‫کٌٌذ‪.‬‬ ‫ؾیی اللْی گهت ‪ :‬اگش اهشٍص نشد ثیوبسی دس ثیوبسػتبى نَت کٌذ ّوِ هسب‬ ‫هؼٍَل ّؼتین ؛داًـوٌذاى ٍ کویتِ ّبی ٍصسات ثْذاؿت ٍ دسهبى ٍطیسهسِ‬ ‫اهضب ًذاسًذ اهب ثبیذ ثِ کَست تؿْذی ثِ ایی یضیِ ًسگسبُ کسٌسٌسذ ؛هسب اص‬ ‫هجوَؾِ ساصی هی کٌین ٍ ایٌکِ ٍاکؼی ّبی داخلی ثب ییسوست هسٌسبػست‬ ‫خشیذاسی ٍ کبدس ؿَد جض کبس هب اػت ‪.‬‬ ‫جبهبًدگبى یبزاًِ تب کی‬ ‫ثبید صجس کٌٌد؟‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪-‬دس اثتذای خشدادّیبت ٍصیسشاى‬ ‫هلَه کشدکِ ثسِ ّسوسِ کؼسبًسیسکسِ یسبساًسِ‬ ‫ًویگیشًذ نشکت دادُ ؿَد کِ ثشای دسیسبنست‬ ‫یبساًِ ًًذی ٍ هؿیـتی ثجت ًبم کٌٌذ ثسش اػسبع‬ ‫ایی طشح یشاس ثَدُ ایی نشکت ثجست ًسبم نسًسط‬ ‫هختق یبساًِ ًًذی ‪ّ ۴۵‬ضاس تَهبًی ًسجسبؿسذ ٍ‬ ‫هتًبضیبى ثشای دسیبنت یبساًِ هؿیـتی ثٌضیی ًیسض‬ ‫ثجت دسخَاػت کٌٌذ‪.‬تیسش هسبُ ‪ ۰۴55‬ثسَدکسِ‬ ‫خجشاقبص پیؾ ثجت ًبم جبهبًذگبى یبساًِ دػست‬ ‫ثذػت ؿذٍ جبهبًذگبى ثشای تکویت اطسمؾسبت‬ ‫خَدثِ ػبهبًِ اؾمم ؿذُ هشاجسؿسِ کسشدًسذ‪،‬اهسب‬ ‫که ِای ثشای اى ّبثبصًـذپغ اص ایسی اتسهسبو‬ ‫ٍصاست تؿبٍى کبس ٍ سنبُ اجتوبؾی طی اطمؾیسِ‬ ‫خجشثجت ًبم جبهبًذگبى یبساًِ سا تکزیت کشد‪.‬ثِ‬ ‫اٍلیی هبُ پبییض کِ سػیذین ٍصیسش اؾسمم کسشد‬ ‫ث ث ّبی صیبدی دسثسبسُ یسبساًسِ ّسبی ًسًسذی‬ ‫دسدبل هطشح ؿذى اػت‪ ،‬اهسب ثسبص ّسن ّسیس‬ ‫تلوین یطؿی گشنتِ ًـذُ اػت اٍ ّوچٌسیسی اص‬ ‫دزل ‪ ۳‬دّک ثبالی دساهذی ثش اػبع یبًسَى‬ ‫ّذنوٌذی یبساًِّسب خسجسش داد‪ ،‬اهسب ثسب ٍجسَد‬ ‫اسلحِ ثالدیس‬ ‫ایذاهبت دٍلت یجت ثسِ دلسیست کسبهست ًسجسَدى‬ ‫ثبًک ّبی ایتلبدی ٌَّص اطمؾبت کسبهست دس‬ ‫دػت ٍصاستخبًِ ًیؼت ٍ ًوی تسَاًسیسن نسشایسٌسذ‬ ‫دزل ٍ اضبنِ سا اقبص کٌین‪ .‬دس اثبى هبُ ٍ دس‬ ‫پی اسػبل الی ِ دوسبیست اصهسؿسیسـست ایـسبس‬ ‫اػیجپزیش ثِ هجلغ ٍ صهضهِ ّسبی دسزل اسص‬ ‫‪ ۴۲55‬تَهبًی ک جت اصهجبلف جسذیسذی ثسشای‬ ‫یبساًِ ؿذ ٍ ثشخی هیگَیٌذ اص ّویی ارس هبُ ثِ‬ ‫‪ ۶5‬هیلیَى ًهش اص جوؿیت کـَس یبساًسِ ی ‪۰۰5‬‬ ‫ّضاس تَهبًی دادُ خسَاّسذ ؿسذ‪.‬چسٌسذ هسبُ اص‬ ‫ک جت ّبی دزل یبساًِ دّسک ّسبی ثسبالی‬ ‫دساهذی ٍ ثجت ًبم جبهبًذگبى گزؿستسِ اػست‬ ‫ثبٍجَدپیگیشیّبی کَست گشنستسِ اص ٍصاست‬ ‫تؿبٍى کبس ٍ سنبُ اجتوبؾی ٍ سػیذى ثِ ارس هسبُ‬ ‫ٌَّص ثشای یبساًِّب تؿییی تکلیم ًـذُ اػست ٍ‬ ‫اًگبس هتَلی ثشای ایی کبس دس ایسی ٍصاستسخسبًسِ‬ ‫تؿییی ًـذُ اػت‪.‬‬ ‫اسلحٍ گرکدیر ییغیشب‬ ‫یئر اچب دیغریچً ببریشب‬ ‫اسلحٍ سبیاشب قبیریالر‬ ‫گتیرر اوسبوب اغریالر‬ ‫سبیاشی سبالرالر شیطبوالر‬ ‫ائدرلر اببدی ییراوالر‬ ‫کیم گوریه سبیاشیه فبیداسیه‬ ‫سبیاشبن پًزار صلح قبیداسیه‬ ‫اسلحٍ دیزلتمک ییغیشسب‬ ‫قًشًوالر پًزیلًه داغیلسب‬ ‫اوسبوالر دیىجدٌ یبشبرالر‬ ‫دویًشدن ایزاقدا قبالرالر‬ ‫یارلیغیه یئرگیسی قًریوبر‬ ‫شیطبوالر ایش ایسدن قًییالر‬ ‫اسلحٍ بالدیر اوسبوب‬ ‫اوسبوی سبالودیر زیبوب‬ ‫دویًشلر گرکدیر قًرتًال‬ ‫یئریىٍ دیىجلیک ایتًرا‬ ‫فسٍش ٍ تَشیع ایٌتسًتی کبالّبی اسبسی‬ ‫ثب قیوت هصَه افصایص هییبثد‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪ -‬هؿبٍى اٍل سییغ جوَْسی تسبکسیسذ‬ ‫کشد‪ :‬نشٍؽ ٍ تَصیؽ ایٌتشًتی کبالّبی اػبػی ثب ییوست‬ ‫هلَه انضایؾ ٍ گؼتشؽ هییبثذ‪.‬‬ ‫پبیگبُ اطمؼ سػبًی هؿبٍى اٍل سیسیسغ جسوسْسَسی‪،‬‬ ‫جلؼِ ػتبد تٌػین ثبصاس ثِ سیبػت هؿسبٍى اٍل سیسیسغ‬ ‫جوَْسی ثشگضاس ٍ ثش ضشٍست ًػبست ّش چِ ثیـتش ثش‬ ‫ییوت کبالّبی اػبػی دس ثبصاس ٍ گؼتشؽ ػبهبًِ ّسبی‬ ‫ایٌتشًتی نشٍؽ ثب ییوت ّبی هلَه تبکیذ ؿذ‪.‬‬ ‫ه وذ هخجش تلشیح کشد‪ :‬ثبیذ نشایٌذ ٍ صًجیشُ تبهیسی‪،‬‬ ‫تَصیؽ کبالّبی اػبػی اص هجذا کٌتشل ٍ کبالّب ثِ ٍنسَس‬ ‫ثب ییوت هلَه دس هشاکض سػوی تَصیؽ ؿَد‪.‬‬ ‫هخجش ّوچٌیی اسائِ ثشخی ایسمم ضسشٍسی هسشدم ثسِ‬ ‫کَست ایٌتشًتی سا ایذاهی ثؼیبس هٌبػت ٍ اسصًذُ ثسشای‬ ‫تٌػین ثبصاس ٍ اطویٌبى خبطش هلشل کٌٌذگبى اسصیسبثسی‬ ‫کشد ٍ گهت‪ :‬ثبیذ اسائِ کبالّبی اػبػی هشدم ثب ییوست‬ ‫هلَه ثِ کَست ایٌتشًتی اداهِ یسبثسذ ٍ دس کسَست‬ ‫اهکبى نشٍؽ ٍ تَصیؽ ثشخی کبالّبی دیگش ًیض ثِ ایسی‬ ‫ػبهبًِ اضبنِ ؿَد‪.‬‬ ‫دس ایی جلؼِ گضاسؿی اص ٍضؿیت تبهیی ٍ تَصیؽ هسشـ‪،‬‬ ‫تخن هشـ ٍ هَاد لجسٌسی دس ػسشاػسش کـسَس اسائسِ ٍ‬ ‫تلویوبت الصم ثشای اداهِ اساهؾ ًؼجی دس ثبصاس اتخبر‬ ‫ؿذ‪ّ.‬وچٌیی دس ایی جلؼِ گسضاسؿسی اص چسگسًَسگسی‬ ‫نؿبلیت ّبی ػبصهبى ثؼیج ٍ تسؿسضیسشات کـسَس ثسشای‬ ‫ًػبست‪ ،‬ثبصسػی ٍ ثشخَسد دس خلَف ثشخی تهسبٍت‬ ‫ییوت ّب اسائِ ٍ هًشس ؿذ نؿبلیت ّب دس ایسی دسَصُ اص‬ ‫ّهتِ ایٌذُ ثلَست کوی ٍ کیهی انضایؾ یبثذ‪.‬‬ صفحه 1 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫*شنبه‬ ‫* ‪6‬اذر‬ ‫* ‪ 72‬نوامبر‬ ‫* ‪70‬ربیع الثانی‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪2127 :‬‬ ‫* اوتوزبیرایکینجی ایل‬ ‫‪0011‬‬ ‫‪7170‬‬ ‫‪0001‬‬ ‫* صفحه ‪7‬‬ ‫سفیش جوَْسی وشٍاسی‪ :‬بِ دًبال گستشش سٍابط با ایشاى ّستین‬ ‫‪‬‬ ‫سیاست‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی‪-‬ؾفیط خوَْضی وطٍاؾی زض ایطاى ثب ثیبى ایٌىِ ثِ زًجبل گؿتطـ ضٍاثظ ثب ایطاى ثدِ‬ ‫ٍیػُ ّوساى ّؿتین گف ‪ :‬وکَض هب ثِ اؾتمالل ضؾیسُ ٍ اظازاًِ ٍ هکتبلبًِ پصیطای ایسُّدبی ًدبه‬ ‫اؾ ‪ .‬زضاگَ اقتبهجَن زض زیساض ثب ػلیطضب لبؾویفطظاز اؾتبًساض ّوساى پیکٌْبز زاز‪ :‬ثب ّوىبضی‬ ‫وطٍاؾی ٍ اؾتبًساض ّوساى ظهیٌِ ثج ضٍظ ثَػلی ؾیٌب زض حبفظِ یًَؿىَ ثِ نَضت خْبًی فطاّدن‬ ‫قَز‪ٍ.‬ی ازاهِ زاز‪ :‬هؼتمسم ثَػلی ؾیٌب ثِ ػٌَاى پعقه حبشق خْبًی قبیؿتِ هؼطفی ثدْدتدط اؾد‬ ‫ٍ ایی السام هیتَاًس ایسُ ذَثی ثطای ّوىبضی ثبقس‪.‬‬ ‫ثِ گفتِ ٍی‪ ،‬هکتطوبت فطٌّگی ٍ ظثبًی ثؿیبضی ثیی وطٍاؾی ٍ ایطاى ٍخَز زاضز ٍ ًدبم لدسیدن‬ ‫وطٍاؾی زض وتیجِ ّبی ثیؿتَى حه قسُ ٍ ایی ًبم ثی تطزیس یه ٍاغُ ثبؾتبًی ایطاًی اؾ ‪.‬‬ ‫ؾفیط خوَْضی وطٍاؾی زض ایطاى ثب تبویس ثط ایٌىِ‪ ،‬ظهیٌِ ضف ٍ اهس هل ایطاى ٍ ودطٍاؾدی ضا‬ ‫ثیکتط ٍ تَؾؼِ گطزقگطی ضا تؼویک هیثرکین افعٍز‪ :‬ثب تَخِ ثِ ظطفی ّبی اؾتبى ّوساى‪ ،‬قدبّدس‬ ‫ایٌسُ ضٍقی ثطای ضاثغِ ایطاى ٍ وطٍاؾی ذَاّین ثَز‪.‬‬ ‫ٍی اضبفِ وطز‪ :‬اضتجبط ذَثی ثیی اتبق ثبظضگبًی ّوساى ٍ خودْدَضی ودطٍاؾدی ثدطلدطاض اؾد‬ ‫ٍ ؾفبضت وطٍاؾی ّویکِ ثِ ضٍی فؼبالى التهبزی ٍ هطزم ایطاى ثبظ اؾ ‪.‬‬ ‫اقتبهجَن ثِ هَضَع اؾتمالل وکَض وطٍاؾی اقبضُ وطز ٍ گف ‪ :‬ایطاى ًرؿتیی وکَض خْبى ثَز‬ ‫وِ اؾتمالل هب ضا ثِ ضؾوی قٌبذ ٍ هب ثِ ایی حوبی ٍ پکتیجبًی افتربض هیوٌین‪.‬‬ ‫ًوایٌذُ هجلس‪ّ :‬ش وس هسٍَلیتی داسد بایذ اص تَلیذ داخل حوایت وٌذ‬ ‫ؾددطٍیددؽ ذددجددطی‪ -‬ػضددَ‬ ‫وویؿیَى ندٌدبیدغ ٍ هدؼدبزى‬ ‫هدلؽ قَضای اؾالهی ثب ثدیدبى‬ ‫ایٌىِ تَ یس زاذل ثطای یدبفدتدی‬ ‫ثدددبظاضّدددبی خدددسیدددس ٍ‬ ‫اضتمبی ویفی ٍ تدبه اٍضی‬ ‫زض همبثل وبالّبی ذبضخی‪ ،‬ثدِ‬ ‫ثبظاض ههطف زاذلی ٍ ذبضخی‬ ‫ًددیددبظ زاضز‪ ،‬گددفدد ‪ّ :‬ددط‬ ‫وؽ هؿئَ یتی زاضز ثدبیدس ثدب‬ ‫تَاى ٍ اهىبًبتی وِ زض اذتدیدبض‬ ‫زاضز اظ تَ یس زاذلی حدودبید‬ ‫وٌس‪ .‬حدد ا فدیدطٍظی زض‬ ‫گف ٍگَ ثب ذجطًگبض ؾیبؾی ایطًب اظْبض زاق ‪ :‬ذَقجرتبًِ زض ؾبل ّبی اذیط تَ یسوٌٌسگبى هتؼْدس ٍ‬ ‫هیْی زٍؾ هب تالـ ظیبزی وطزُ اًس وِ زض هحهَالت تَ یسی زاذل اضتمب ویفی زاقتِ ثدبقدٌدس ٍ‬ ‫ا حوس ایی تالـ ّبی هتؼْساًِ ثؿیبض اثط ثرف ثَزُ اؾ ‪.‬‬ ‫ٍی افعٍز‪ :‬ثؿیبضی اظ هحهَالت تَ یسی وبضذبًدبت ٍ ثٌگبُ ّبی تَ یسی ایطاًی ویفی هٌبؾدت ٍ‬ ‫ثؼضب هغلَثی پیسا وطزُ اًس ٍ ٍاضز ثؿیبضی اظ ثبظاضّبی هٌغمِ ای ٍ خْبًی ّن قسُ اًس اهب ٌَّظ تجلی بت‬ ‫هٌفی ثط ػلیِ اًْب ازاهِ زاضز‪.‬‬ ‫ػضَ وویؿیَى نٌبیغ ٍ هؼبزى هدلؽ ازاهِ زاز‪ :‬ثؼضی اظ وکَضّب اوٌَى تَ یدسات ٍ هدحدهدَالت‬ ‫ایطاًی ضا ثب ثؿتِ ثٌسی ّبی خسیس ثِ ًبم ذَز نبزض هی وٌٌس وِ ایی هَضَع ًکبًگط تدَاى ضلدبثد ٍ‬ ‫ویفی ذَه ثؿیبضی اظ وبالّبی تَ یس ایطاى اؾ ‪.‬‬ ‫ٍی ثیبى وطز‪ :‬افطاز ؾَزخَ ٍ هٌفؼ علت وِ هٌبفغ اًْب ثب ٍاضزات ثی ضٍیِ وبالّبی غیطضطٍض تاهیدی‬ ‫هی قَز‪ ،‬اظ ّط عطیک هوىی تالـ هی وٌٌس تَ یسات زاذلی قْطت پیسا ًىٌس ٍ تَاى ضلبث ٍ افعایف‬ ‫ویفی ضا اظ زؾ ثسّس چطا وِ زض چٌیی قطایغی هٌبفغ ایی افطاز تاهیی هی قَز‪.‬‬ ‫ًوبیٌسُ هطزم فؿب زض هدلؽ قَضای اؾالهی یبزاٍض قس‪ :‬زض قطایظ وًٌَی وکَض وِ ًیبظ ثِ خْدف زض‬ ‫ػطنِ تَ یس ٍ نبزضات وبالّبی ایطاًی اؾ ٍ تَ یس زاذل خْ ضقس ٍ یبفتی ثدبظاضّدبی خدسیدس ٍ‬ ‫تَؾؼِ ٍ اضتمبی ویفی ٍ تبه اٍضی زض همبثل وبالّبی ذبضخی‪ ،‬ثِ ثبظاض ههطف زاذلی ٍ ذدبضخدی‬ ‫ًیبظ زاضز‪ّ ،‬ط وؽ هؿئَ یتی زاضز ثبیس ثب تَاى ٍ اهىبًبتی وِ زض اذتیبض زاضز اظ تَ یس زاذلی حدودبید‬ ‫وٌس ٍ قطوتْبی زاًف ثٌیبى وِ ذَقجرتبًِ زض ؾب ْبی اذیط ّن ضقس ذَثی زاقتِ ٍ ًکبى زازُ اًس ودِ‬ ‫هی تَاًٌس ثط ضًٍک تَ یس زاذلی تبثیط هثج گصاضًس ضا هَضز حوبی هبزی ٍ هؼٌَی ذَز لطاض زٌّس‪.‬‬ ‫گضاسش‬ ‫تَافک هَلت ‪ ،‬ایذُای اًحشافی؛‬ ‫لغَ تحشینّا‪ ،‬ضشٍست اًىاسًاپزیش‬ ‫ّطچِ ثِ هَػس ّکتن اشض (‪ًَ ۹۲‬اهجط) ثطای اظؾطگیطی هصاودطات ایدطاى ٍ گدطٍُ ‪۰+۰‬‬ ‫ًعزیهتط هیقَین‪ ،‬خٌگ ضٍاًی ٍاقٌگتی ٍ هتحساًف ثب غؾ ّبی ًوبیکی حُؿی ًی ٍ‬ ‫اضائِ ایسُّبیی زض ضؾبًِّبیکبى پیف اظ قطٍع هصاوطات قست هییبثس‪ .‬ایطاى ٍ اهطیىب وِ‬ ‫گف ٍ گَی هؿتمیوی اظ ظهبى ذطٍج اهطیىب اظ ثطخبم ًساقتِاًس‪ ،‬زض حدب دی ثدطای اظ‬ ‫ؾطگیطی هصاوطات ٍیی اهبزُ هی قًَس‪ ،‬وِ اوٌَى هَاضؼی ثؿیدبض زٍض اظ ّدن زاضًدس‪.‬‬ ‫زٍ زهَوطات ثبیسى اظ یه ؾَ‪ً ،‬وبیف اتحبز ثب قطوب ٍ ّن پیوبًبى ٍ ّدودىدبضی ثدب‬ ‫ضٍؾیِ ٍ چیی ضا زض لجبل ایطاى ثبظی هی وٌس‪ ،‬اظؾَیی‪ ،‬ذَز ضا ًوبیدٌدسُ ّدودپدیدودبًدبى ٍ‬ ‫هتحساًف ثطای ضفغ ًگطاًیّبی ثطؾبذتِ اظ ؾیبؾ قىؿ ذَضزُ ایطاىّطاؾی هی زاًدس‬ ‫ٍ اظ ؾَی زیگط ثب عطح هجْن ایسُّبیی زض ضؾبًِ ّبیف‪ ،‬ذَز ضا ثِ زیپلوبؾی هدتدؼدْدس ٍ‬ ‫زاضای حؿی ًی زض لجبل هرب فبى هصاوطات خلَُ هیزّس‪ .‬ضٍاثظ اهدطیدىدب ثدب هدتدحدس‬ ‫زیطیٌِ اـ ضغین نْیًَیؿتی ّوَاضُ ضاّجطزی ثَزُ اؾ ؛ اگطچِ ایی ضغیدن ودِ تدددطثدِ‬ ‫قىؿ تحطوبتف ضا زض ؾبل ‪ ۹۱۰۲‬زض زٍ اٍثبهب چکیسُ‪ ،‬اوٌَى زض زٍ د ثدبیدسى‬ ‫اظّطگًَِ تَافمی ثب تْطاى ٍاّوِ زاضز ٍ اظ ّیچ گًَِ فبظیای زضیغ ًىطزُ اؾد ‪.‬زٍ د‬ ‫ثبیسى ًیع زض تالـ اؾ ثدبی هْبض هتحس زیطیٌِاـ‪ ،‬ذَز ضا زض چب ف ثب ایی ضغین ًکدبى‬ ‫زّس تب ثتَاًس ؾیبؾ فکبض ٍ تؼبهل ضا پیف ثجطز؛ ؾیبؾتی وِ ثرف ًرؿ اى ّوَاضُ ثدب‬ ‫قىؿ هَاخِ ثَزُ اؾ ‪ .‬ایسُ تَافک هَل ثب ایطاى‪ً ،‬رؿتیی ثدبض اظ ؾدَی ؾدِ هدٌدجدغ‬ ‫اهطیىبیی ٍ اؾطائیلی اظ تبضًوبی اوؿیَؼ ؾط زضاٍضز وِ ثبضان ضاٍیس ذجدطًدگدبض ایدی‬ ‫تبضًوبی نْیًَیؿتی – اهطیىبیی زض تل اٍیَ اى ضا هدغدطح ودطز‪ .‬اوؿدیدَؼ زض ایدی‬ ‫‪‬‬ ‫اهیشعبذاللْیاى‪ :‬پیگیش صذٍس بیاًیِ هشتشن‬ ‫با اطاًس دس اٍلیی فشصت ّستین‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی‪ٍ -‬ظضای اهَض ذبضخِ خوَْضی اؾالهی ایطاى ٍ خوَْضی ذدلدک‬ ‫چیی‪ ،‬اهطٍظ زض یه گفتگَی ثطذظ‪ ،‬زض هَضز گؿتطـ ضٍاثظ زٍخبًجِ‪ ،‬تحَالت‬ ‫اف بًؿتبى ٍ هصاوطات ثطخبم ثطای َ تحطین ّبی غیط لبًًَی ضغین اهطیىب ػدلدیدِ‬ ‫هل ایطاى تجبزل ًظط وطزًس‪.‬ثِ گعاضـ ایؿٌب‪ٍ ،‬ظیط اهَض ذبضخِ وکَضهدبًدبظدْدبض‬ ‫زاق توْیسات الظم ثطای اخطایی قسى تَافمبت التهبزی زٍ وکَض اًدبم قدسُ‬ ‫ٍ خعئیبت اى زض اٍ یی فطن ثِ عطف چیٌی اضائِ ذَاّس قس‪.‬اهیط ػجسا دلدْدیدبى‬ ‫زذب ضغین اهطیىب زض اهَض زاذلی چیی ثِ ثْبًِ ّبی هردتدلدن ٍ تدالـ ایدی‬ ‫وکَضّب ثطای ؾیبؾی وطزى ٍضظـ اظ خولِ ثب هٌغ زؾتطؾی تیدن ّدبی ٍضظقدی‬ ‫ایطاًی ثِ هٌبثغ هب ی ٍ تْسیس ثِ ػسم هکبضو زض ا وپیده ظهؿدتدبًدی پدىدی ضا‬ ‫هحىَم وطز‪ٍ.‬ظیط اهَض ذبضخِ ثب تکطیح ضایعًی ّبی ّودِ خدبًدجدِ خدودْدَضی‬ ‫اؾالهی ایطاى ثب ‪ ٍ ۰+۰‬ؾفط هسیطول اغاًؽ ثیی ا وللی اًطغی اتوی ثدِ تدْدطاى‪،‬‬ ‫خساست عذم اجشای بشجام بایذ جبشاى شَد‬ ‫اص اهشیىاییّا تضویی بگیشین‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی‪ -‬ػضَ وویؿیَى اهٌی هلی ٍ ؾیبؾ ذبضخی هدلدؽ گدفد ‪:‬‬ ‫هَضَع اذص ذؿبضت ًبقی اظ ػسم اخطای ثطخبم ثبیس زض هدصاودطات ایدٌدسُ ثدِ‬ ‫ػٌَاى هغب جِ ٍ حک ایطاى پیگیطی قَز‪.‬اثَا فضل ػوَیی اظْبض وطز‪ :‬اذص تضویدی‬ ‫اظ وکَضّبی غطثی ٍ اهطیىب اظ ذَاؾتِّبی اؾبؾی خودْدَضی اؾدالهدی ایدطاى‬ ‫اؾ ‪ ،‬چطا وِ اهطیىب ثسٍى ّیچ گًَِ تَخیِ حمَلی ٍ هٌغمی‪ ،‬تَافک ثدطخدبم ضا‬ ‫ظیط پب گصاق ٍ ایی زض حب ی اؾ وِ اى تَافک اظ پکتَاًدِ لدغدؼدٌدبهدِ ‪۹۹۰۰‬‬ ‫ثطذَضزاض ثَز‪ٍ.‬ی ثیبى وطز‪ :‬اگط خوَْضی اؾالهی ایطاى ثِ اخطای وبهل تؼْسات‬ ‫ذَز زض ثطخبم ثبظگطزز‪ ،‬چِ ضوبًتی ٍخَز زاضز وِ هدسزاً ایی ضفتبض غیطلبًدًَدی‬ ‫اهطیىبیی ّب تىطاض ًکَز؟ًوبیٌسُ هطزم تْطاى زض هدلؽ قَضای اؾالهی ثب اقدبضُ‬ ‫ثِ ایٌىِ هَضَع اذص تضویی اظ غطثیّب زض ‪ ۰‬زٍض هصاوطات لجلی ّن هغطح قسُ‬ ‫اؾ ‪ ،‬تهطیح وطز‪ :‬زض هصاوطات لجلی اؾتسالل عطف اهطیىبیی ایی ثَزُ اؾد‬ ‫وِ ثطای اضائِ تضویی ثِ ایطاى ثب هحسٍزی حمَلی هَاخِ اؾ وِ ایدی ازػدبی‬ ‫گعاضـ ًَق وِ اهطیىب ثِ زًجبل یه تَافک هَل ثب ایطاى اؾ تدب ظهدبى الظم ثدطای‬ ‫گف ٍگَ ثط ؾط یه تَافک ثْتط ضا ثِ زؾ اٍضز‪.‬ذجطًگبض اوؿیَؼ ًَق وِ خدیده‬ ‫ؾب یَاى هکبٍض اهٌی هلی زٍ ثبیسى زض گف ٍگَ ثب ایبل َّالتب ّوتبی اؾطایدیدلدی اـ‬ ‫ایی ایسُ ضا پیف وکیسُ وِ یه تَافک هَل ثب ایطاى ثسؾ ایدس تدب ظهدبى الظم ثدطای‬ ‫گف ٍگَّبی ّؿتِ ای فطاّن قَز‪.‬اوؿیَؼ ثِ نطاح هیًَیؿس وِ ایی ایدسُ ًدبضؼ‪،‬‬ ‫فطنتی ضا فطاّن هی وٌس تب زض زضٍى زٍ اهطیىب ضٍی اى وبض قَز‪.‬ثِ ًَقتِ ایی ضؾبًِ‪،‬‬ ‫ثِ ًمل اظ هٌبثغ اهطیىبیی‪ ،‬هٌغک چٌیی تَافک هَلتی ایی اؾ وِ پیکطف ّدبی ّؿدتدِ ای‬ ‫ایطاى وِ غٌی ؾبظی ضا ثؿیبض ثِ ؾغح ثبالیی ًعزیه وطزُ اؾ ‪ ،‬زض ثطاثدط تدَلدن غدٌدی‬ ‫ؾبظی ‪ ۰۱‬زضنسی ایطاى‪ ،‬اهطیىب ٍ هتحساًف ثطذی اظ هٌبثغ هب ی هؿسٍز قدسُ ایدطاى ضا‬ ‫اظاز ؾبظًس تب هؼبفی ّبی تحطیوی ثطای وبالّبی ثکطزٍؾتبًِ فطاّن قدَز‪.‬اگدطچدِ ایدی‬ ‫ضؾبًِ هسػی قسُ اؾ وِ ثِ گفتِ یه همبم اؾطاییلی‪َّ ،‬التب ثِ ؾب یَاى گفتِ ودِ فدىدط‬ ‫ًوی وٌس ایی ایسُ ذَثی ثبقس اهب همبم اهطیىبیی اقٌب ثِ ؾیبؾ زٍ د ثدبیدسى گدفدتدِ‬ ‫اؾ وِ ضٍیىطز ٍاقٌگتی اى اؾ ثب حؿی ًی ٍاضز گف ٍگَّبی ٍیی قَز ٍ ثجدیدٌدس‬ ‫ایطاى چِ پیکٌْبزی زاضز‪.‬اوؿیَؼ هیگَیس هکبٍض اهٌی هلی ٍ یبئیط الپیس ٍظیط ذدبضخدِ‬ ‫ضغین نْیًَیؿتی زض زیساض ثب ضاثطت (ضاه) هب ی ًوبیٌسُ ٍیػُ اهطیىب زض اهَض ایطاى تبویس‬ ‫وطزُ اًس وِ ٍاقٌگتی ثبیس ثط فکبض ثط تْطاى ثیفعایس ٍ ضاه هب ی ّن ایی ًدىدتدِ ضا ضٍقدی‬ ‫وطز وِ زٍ ثبیسى ّن فىط هی وٌس وِ فکبض ثیکتط ثط ایطاى ضدطٍضت زاضز اهدب تدٌدْدب‬ ‫اذتالف ثط ؾط ظهبى اتربش گبمّبی ثیکتط ػلیِ ایطاى اؾ ‪ .‬ضٍظًبهِ ًیَیَضن تبیوع ًیع زض‬ ‫گعاضقی ًَقتِ اؾ وِ زض زاذل وبخ ؾفیس‪ ،‬ایی ضٍظّب ثِ ایی گعیٌِ فىط هی قَز ودِ‬ ‫ایب اهىبى ًَػی تَافک هَل ٍخَز زاضز؟ثط اؾبؼ ایی گعاضـ‪ ،‬زض زاذل وبخ ؾفیس‪ ،‬ایی‬ ‫ضٍظّب ثِ ایی گعیٌِ فىط هی قَز وِ ایب اهىبى ًَػی تَافک هَل ٍخَز زاضز وِ اٍضاًیَم‬ ‫ثب غٌبی ثبالتط ایطاى ٍ تجسیل اى ثِ ؾَذ فلعی ضا هتَلن ؾبظز ٍ اهطیدىدب ّدن قدودبض‬ ‫هحسٍزی اظ تحطین ّب ضا ترفین زّس؟ چٌیی تَافمی‪ ،‬هکىل ضا حل ًویوٌس اهدب قدبیدس‬ ‫فطنتی ضا ثطای گف ٍگَ ثَخَز اٍضز ٍ تْسیسّبی اؾطاییل ضا ّن هتَلن ؾبظز‪.‬ثؿیدبضی‬ ‫اظ هکبٍضاى ثبیسى تطزیس زاضًس وِ اػوبل تحطینّبی خسیس فطاتط اظ ‪ ۰۲۱۱‬تحطین تطاهد‪،،‬‬ ‫ثتَاًس ثِ هَفمیتی ثیف اظ گصقتِ ثطای فکبض ثط ایطاى ٍ ت ییط ضٍیىطزـ زؾ یبثس‪.‬زض وبخ‬ ‫ؾفیس‪ ،‬پٌتبگَى ٍ ٍظاضت ذبضخِ اهطیىب‪ ،‬اًَاع ایی عطح ّب‪ ،‬اظ اًعٍای التهبزی گطفتِ تدب‬ ‫ذطاثىبضی‪ ،‬هَضز ثطضؾی لطاض هی گیطز‪.‬زٍ ثبیسى زض پیَؾتی زٍثبضُ ثِ ثطخدبم تدبذدیدط‬ ‫سخٌگَی وویسیَى التصادی هجلس‪:‬‬ ‫تبویس وطز‪ :‬تدَافدک اندَ دی‬ ‫ثطای حل هکىالت فدٌدی ثدب‬ ‫اغاًؽ زض ایی ؾفدط حدبندل‬ ‫قسُ ٍ پیگیط ندسٍض ثدیدبًدیدِ‬ ‫هکتطن زض اٍ دیدی فدطند‬ ‫هوىی ّؿتین‪.‬اهیط ػجسا لْیدبى‬ ‫افعٍز‪ :‬خوَْضی اؾالهی ایطاى‬ ‫ثب اضازُ وبهل ٍاضز هصاودطات‬ ‫ٍیدی ثدطای حهدَل تدَافدک‬ ‫ذَه هی قَز ٍ ثب تَخِ ثِ ذطٍج غیطلبًًَی اهطیىب ٍ ػدسم پدبیدجدٌدسی عدطف‬ ‫اضٍپبیی‪ ،‬چٌبًچِ اًْب ثب اضازُ الظم ثطای اخطای تؼْساتکبى ٍاضز هصاوطات ثکًَدس‪،‬‬ ‫اهىبى زؾتطؾی ؾطیغ ثِ تَافک ٍخَز زاضز‪ٍ.‬ظیط اهَض ذبضخِ وکَضهبى ثب اقبضُ ثِ‬ ‫ؾفط اذیط فطؾتبزُ ٍیػُ خوَْضی اؾالهی ایطاى ثِ وبثل‪ ،‬اظْبض زاق زض گفتگدَ‬ ‫ثب همبهبت عب جبى ثِ ػٌَاى ّیبت حبووِ ؾطپطؾتی اف بًؿتبى‪ ،‬ثط اّوی تکدىدیدل‬ ‫زٍ فطاگیط ٍ ثبظ ثَزى هطظّبی زٍ وکَض ثطای تبهیی ًیبظّبی هطزم افد دبًؿدتدبى‬ ‫تبویس قسُ اؾ ‪.‬‬ ‫اًبى هَضز پصیطـ هب لطاض ًگطفد ‪.‬‬ ‫هب ثبیس اظ غطثیّب تضویی ثگدیدطیدن‬ ‫چطا وِ هوىی اؾ هدسزاً ضفدتدبض‬ ‫غددلددظ اًددبى تددىددطاض قددَز‪.‬ػضددَ‬ ‫وویؿیَى اهٌی هلی ٍ ؾدیدبؾد‬ ‫ذبضخی هدلؽ قدَضای اؾدالهدی‬ ‫ازاهِ زاز‪ :‬زض حبل حبضط ذدَاؾدتدِ‬ ‫انلی هب اى اؾ ودِ غدطثدی ّدب‬ ‫تضویی زٌّدس‪ .‬ػضدَید هدددسز‬ ‫اهطیىب زض ثدطخدبم ثدسٍى اًدىدِ‬ ‫تضویی زّس‪ ،‬ههساق اى اؾ ودِ‬ ‫ثِ فطزی ذغبوبض خبیعُ زازُ قَز وِ هب ظیط ثبض ایی هؿئلِ ًویضٍین ٍ اًبى حتدودبً‬ ‫ثبیس تضویی زٌّس وِ ثِ تؼْسات ذَز پبیجٌس ثبقٌس‪.‬ػودَیدی گدفد ‪ :‬خدعئدیدبت‬ ‫تؼْسات ّؿتِای خوَْضی اؾالهی ایطاى ثِ زل زض ثطخبم فْطؾ قسُ اؾ ٍ‬ ‫ایی هَضَع وبهالً ضٍقی اؾ ٍ ّیچ وؿی ّن ًویتَاًس فطاتط اظ چیعی ودِ زض‬ ‫ثرف ّؿتِ ای ثطخبم اظ ایطاى ذَاؾتِ قسُ اؾ ‪ ،‬هَضز زیگطی ضا زض هدصاودطات‬ ‫هغب جِ وٌس‪.‬‬ ‫وطز ٍ زیپلوبتّبی اضٍپبیی زض گف ٍگَّبی ذهَنی هیگَیٌس وِ ایی تبذیط‪ ،‬ظیبًجبض‬ ‫ثددَز‪ٍ .‬اوددٌددف هددمددبهددبت اهددطیددىددب ثددِ ایددسُ ّددبی هددغددطح زض ضؾددبًددِ ّددبیکددبى‬ ‫پؽ اظ هغطح قسى ایی ایسُ‪ ،‬ذجطًگبضی اظ خی ؾبوی ؾرٌگَی وبخ ؾفیس پطؾیس وِ زض‬ ‫اضتجبط ثب ایطاى‪ ،‬ثطذی گعاضـ ّب هغطح قسُ اؾ وِ زٍ د ثدِ عدَض ذهدَندی ثدب‬ ‫هتحساًف ایی ایسُ ضا هغطح وطزُ وِ هوىی اؾ ثطذی اظ تحطینّب ضا ثطزاضز یب ثِ ًَػی‬ ‫ثِ یه تَافک هَل ثطؾس تب هصاوطات ثِ ذَثی اغبظ قَز‪.‬ؾرٌگَی وبخ ؾفیس زض پبؾدد‬ ‫ثِ ؾَال ایی ذجطًگبض وِ ًظط اٍ ضا زض ایی ثبضُ پطؾیس‪ ،‬گف ‪ :‬اعالػی اظ ت ییط زض هَضغ ٍ‬ ‫ضٍیىطزهبى زض هصاوطات ًساضم‪.‬اهب ًس پطایؽ ؾرٌگَی ٍظاضت ذبضخِ اهطیىب ودِ ایدی‬ ‫ضٍظّب ّوطاُ ثب خیه ؾب یَاى هکبٍض اهٌی هلی زٍ ثبیسى‪ً ،‬دمدف پدطضًدگ تدطی زض‬ ‫اظْبضًظطّبی ثطخبهی زاضز‪ ،‬ثِ نطاح اػالم وطز‪ :‬ثطای ثبظگک هدتدمدبثدل ثدِ اخدطای‬ ‫ثطخبم‪ ،‬گبمّبی یىدبًجِ ثطًوی زاضین‪.‬ذجطًگبضی ًظط ًس پطایؽ ضا ثب تَخدِ ثدِ اظدْدبضات‬ ‫هصاوطُ وٌٌسُ ّؿتِ ای ایطاى زض ههبحجِ ثب قجىِ تلَیعیًَی ا دعیطُ پطؾیس ٍ گدفد ودِ‬ ‫ػلی ثبلطی وٌی گفتِ اؾ اهطیىب ثبیس ٍالؼی ّب ضا ثپصیطز ٍ تحطینّب ضا ثِ فَضی د دَ‬ ‫وٌس ٍ گطًِ ایطاى هَظن ثِ تَؾؼِ ثطًبهِ ّؿتِای ذَز ثط اؾبؼ ثٌسّبی ‪ ۰۰ ٍ ۹۰‬ثطًدبهدِ‬ ‫خبهغ السام هکتطن اؾ ‪.‬‬ ‫فعال وشدى دیپلواسی التصادی دس هٌطمِ‬ ‫یه اصل دس سیاست خاسجی باشذ‬ ‫تاخیش دس هذیشیت یاساًِ بشق خیاًت‬ ‫بِ هٌافع هلی وشَس است‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی‪ -‬ؾرٌگَی وویؿیَى التهبزی هدلدؽ ثدب‬ ‫تبویس ثط عٍم هسیطی یبضاًِ ثطق هکدتدطودبى پدطههدطف‪،‬‬ ‫گف ‪ :‬تبذیط زض ایی حَظُ‪ ،‬ذیبً ثِ هٌدبفدغ هدلدی وکدَض‬ ‫اؾ ‪.‬غالهطضب هطحجب ؾرٌگَی وویؿیَى التهبزی هدلدؽ‬ ‫قَضای اؾالهی اظْبض زاق ‪ :‬هٌغمب وبّف یدبضاًدِ اًدطغی‬ ‫ثطق هکتطوبى پط ههطف اهطی نحیح اؾد ‪ ،‬ا دجدتدِ ایدی‬ ‫هَضَع فمظ زضحَظُ ههطف ثطق ًیؿ ثلىِ زض ثؿدیدبضی‬ ‫اظ حَظُّبی حبهل ّبی اًطغی وِ اهدطٍظُ هدَضز ههدطف‬ ‫هطزم اؾ ‪ ،‬قبّس ایی هکىل ّؿتین ٍ ایدی ؾدَال ٍخدَز‬ ‫زاضز چطا ٍضؼی ثبیس ایٌگًَِ ثبقس؟ٍی افعٍز‪ :‬هتدبؾدفدبًدِ‬ ‫ثطای ههطف ثطق ػسُای ذبل یبضاًِای ضا اظ خیت هدطزم‬ ‫پطزاذ هیوٌین ٍ یىی اظ زالیلی وِ ٌَّظ ایی ضًٍس ازاهدِ‬ ‫زاضز‪ ،‬ایی اؾ وِ هب ًتَاًؿتین ضاُ هٌبؾجی ثطای هدسیدطید‬ ‫ایی حَظُ پیسا وٌین‪.‬ایی ػضَ وویؿیَى التهبزی هدددلدؽ‬ ‫ازاهِ زاز‪ :‬ز یل ایٌىِ هب اهطٍظ ؾطهبیِّبی هدلدی ضا تدلدن‬ ‫هیوٌین ٍ یبضاًِ ثیکتطی ضا اظ خیت ّوِ هطزم ثدِ ػدسُ ای‬ ‫ذبل پطزاذ هی وٌین‪ ،‬ایی اؾ وِ هب ًدتدَاًؿدتدیدن ضاُ‬ ‫حلی پیسا وٌین وِ ضضبی هدطزم ضا خدلدت ودٌدس‪ .‬اگدط‬ ‫هیذَاّین زض حَظُ ثطق ّن ضاّىبض پطزاذ یبضاًِ ثٌدعیدی‬ ‫ضا پیف ثگیطین ثبظ ّن تجؼبت اختوبػی ٍ ؾیبؾی ضا قدبّدس‬ ‫ذَاّین ثَز‪ ،‬ثط ّویی اؾبؼ ثبیس ؾطیؼب ضاُ هٌبؾتتطی پیدسا‬ ‫وٌین تب ایی هؿئلِ ضفغ قَز‪ً.‬وبیٌسُ هطزم اؾتبضا زض هدلدؽ‬ ‫قَضای اؾالهی زض ازاهِ ثیبى وطز‪ :‬زضؾ اؾ هدلؽ ثدِ‬ ‫تٌْبیی هتَ ی ایی حَظُ ًیدؿد ‪ٍ ،‬ظاضت ًدیدطٍ‪ ،‬ؾدبظهدبى‬ ‫ّسفوٌسی یبضاًِ ّب ٍ ثِ نَضت ولی ّط ؾِ لَُ زضگیط ایدی‬ ‫هؿئلِ ّؿتٌس ٍ ثبیس تَخِ وٌین ایی هَضَع ثیکتط یه ثحث‬ ‫ارعاى فشهاًذُ سٌتىام بِ تَاى هَشىی ایشاى‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی‪-‬ضئیؽ ؾبظهبى تطٍضیؿتی فطهبًدسّدی هدطودعی‬ ‫اضتف اهطیىب (ؾٌتىبم) ثِ تَاى هَقىی ایطاى اشػبى وطز‪.‬وٌد‬ ‫هىٌعی زض گف ٍگَیی ثب ًکطیِ تبیوع ػٌَاى وطز ودِ اضتدف‬ ‫اهطیىب زض نَضت قىؿد هدصاودطات ٍیدی اهدبزُ اًدددبم‬ ‫ػولیبت ّبیی ذَاّس ثَز‪ٍ.‬ی گف ‪ :‬ضئیؽخوْدَضهدبى گدفدتدِ‬ ‫اؾ وِ ثِ اًْب اخبظُ ًرَاّین زاز ثِ ؾالح ّؿدتدِ ای زؾد‬ ‫یبثٌس‪ .‬زیپلوبت ّب زض ایی ذهَل زض تالقٌس اهدب فدطهدبًدسّدی‬ ‫اهطیىب ّویکِ ًمکِّبیی ثطای اًدبمزازى زض اذتیبض زاضز‪.‬هصاوطات احیبی تَافک ّؿتِای زض ٍیدی ودِ‬ ‫قف زٍض اى هیبى ایطاى ٍ وکَضّبی ػضَ ثطخبم ٍ ثب حضَض ّیبت اهطیىب زض هحل هصاوطات تب هدبُ‬ ‫غٍئی (ذطزاز ‪ )۰۰۱۱‬ثطگعاض قسُ ثَز‪ ،‬پؽ اظ اًتربثبت ضیبؾ خوَْضی ایطاى ثِ تؼَیک افدتدبز‪.‬زٍ د‬ ‫خسیس ایطاى اذیطا پؽ اظ ثطضؾی ًتبیح قف زٍض لجلی هصاوطات‪ ،‬اػالم وطزُ وِ زٍض ّفتن هدصاودطات‬ ‫‪ًَ ۹۲‬اهجط (‪ ۸‬اشض) اظ ؾط گطفتِ ذَاّس قس‪.‬ایطاى تبویس وطزُ اؾ ّسفف اظ ایدی هدصاودطات د دَ‬ ‫تحطینّبی اهطیىبؾ ‪.‬ایی غًطال اهطیىبیی ازػب وطز ایطاى حتی زض نَضتی وِ ثرَاّس ؾَذ الظم‬ ‫ثطای ؾبذ ؾالح ّؿتِای خوغ وٌس‪ّ ،‬یچ عطح اؾتبًساضزی ثطای یه والّه وَچه وِ ثتدَاًدس‬ ‫ثط ‪ ۰۱۱۱‬هَقه ثب ؿتیىف ؾَاض قَز‪ً ،‬ساضز‪.‬‬ ‫حبوویتی اؾ تب هؿئلِای وِ نطفب ثِ یده لدَُ هدطثدَط‬ ‫ثبقس‪.‬هطحجب ّوچٌیی ثیبى وطز‪ :‬هدلؽ ّن زض ایدی هؿدیدط‬ ‫ّوطاُ اؾ ‪ّ ،‬طگبُ زٍ الیحِای زض ایی حَظُ اضائِ وٌدس‬ ‫هب زض هدلؽ ثِ اى تَخِ ذَاّین زاق تب ایدی هؿدئلدِ ضا‬ ‫هسیطی وٌین‪ ،‬اهب تبوٌَى ًِ الیحِای ًِ ضاُ حلی اضائِ قسُ‬ ‫اؾ ‪ .‬ایٌىِ هدلؽ ّن ثرَاّس ذَز ثطای چٌیی هؿئلِ هْدن‬ ‫ٍ گؿتطزُای عطح اضائِ وٌس ّن نحیح ًیؿ ‪ ،‬صا هؼتمسین‬ ‫ثبیس الیحِ خبهؼی اضائِ قَز تب هدلؽ ّن زض ایی هؿیدط ثدب‬ ‫ًگبّی ٍیػُ ثِ ثطضؾی ثپطزاظز‪.‬‬ ‫ایی ػضَ وویؿیَى التهبزی هدددلدؽ ازاهدِ زاز‪ :‬ثدطای‬ ‫قٌبؾبیی هکتطویی پطههطف ثطق ٍ وبّف یبضاًِ اًطغی اى‬ ‫ّب ًیبظهٌس لبًَى ّؿتین وِ ا جتِ ایی السام ٍظاضت ًدیدطٍ ضا‬ ‫هی علجس‪ ،‬ا جتِ زض ایی حَظُ ًیبظهٌس لبًَى ٍ فطاّن ؾدبذدتدی‬ ‫ثؿتطّب ّن ّؿتین‪.‬‬ ‫هطحجب زض ثرف زیگطی اظ ؾرٌبًف تبویس وطز‪ّ :‬ط ضٍظ وِ‬ ‫زض ایی حَظُ تبذیط هی وٌین ذیبً ثِ هٌبفدغ هدلدی وکدَض‬ ‫اؾ ‪ ،‬زض ّط نَضت هٌبثغ ّویکِ هحسٍز ٍ ههبضف هتؼسز‬ ‫ّؿتٌس‪ ،‬ایی هٌبثغ هحسٍز ثبیس ثط اؾبؼ ػسا اختوبػی ثدِ‬ ‫ههبضف ػوَهی اذتهبل زازُ قَز تب ضضبیتوٌسی ػدودَم‬ ‫خبهؼِ حبنل قَز‪.‬‬ ‫ؾطٍیدؽ ذدجدطی‪-‬ػضدَ پدیدکدیدی‬ ‫وویؿیَى اهٌی هدلدی ٍ ؾدیدبؾد‬ ‫ذبضخی هدلدؽ قدَضای اؾدالهدی‬ ‫گف ‪ :‬فدؼدبل ودطزى زیدپدلدودبؾدی‬ ‫التهبزی زض هٌغمِ ثبیس یه انل زض‬ ‫ؾیبؾ ذبضخی وکَض ثبقس ٍ ثدبیدس‬ ‫اظ ظطفی ّبی ؾبظهدبى ّدبی ثدیدی‬ ‫ا وللی ثْطُ ثطز‪.‬هحوسخَاز خدودب دی‬ ‫ًَثٌسگبًی اظْبض وطز‪ :‬تؼبهل ثب وکَضّبی ّوؿبیِ ٍ حضَض ایطاى زض‬ ‫پیوبى ّبی هٌغمِ ای هی تَاًس هفطّ ذَثی ثطای وکَض اظ تحدطیدن ّدب‬ ‫ثبقس‪ٍ.‬ی زض ازاهِ افعٍز‪ :‬هتبؾفبًِ وکَضّبی ػضَ اوَ ثِ ّط ز دیدلدی‬ ‫ًتَاًؿتِ اًس اًغَض وِ ثبیس ثِ اّساف تؼییی قدسُ اظ تکدىدیدل ایدی‬ ‫ؾبظهبى زؾ یبثٌس ٍ ایی ؾبظهبى تحطن وبفی ًساقتِ اؾد ‪ .‬ا دجدتدِ‬ ‫ثؿیبضی اظ اػضبی ایی ؾبظهبى ثِ پیوبى قبًگْبی پیَؾتِ اًس ٍ ایی ّن‬ ‫پَقبًی هٌبفبتی ثب هؿبئل هٌغمِ ای ًساضز‪ .‬اگط ایطاى ثتَاًس ؾبظهبى اوَ‬ ‫ضا فؼبل وٌس‪ ،‬هی تَاًس هٌبفغ ذَز ٍ وکَضّبی ػضَ ضا تبهیی وٌس‪.‬ایی‬ ‫ًوبیٌسُ پیکیی هدلؽ قَضای اؾالهی ثب اقبضُ ثِ تبثیدط لدسضت ّدبی‬ ‫فطاهٌغمِ ای ثط تهویوبت وکَضّبی هٌغمِ‪ ،‬ذبعطًکبى ودطز‪ :‬ذدظ‬ ‫َ ِ نلح هی تَاًؿ هٌبفغ التهبزی ٍ ؾیبؾی ثطای ایدطاى‪ّ ،‬دٌدس ٍ‬ ‫پبوؿتبى زاقتِ ثبقس‪ ،‬اهب ثب هرب ف ٍ فکبض اهطیىب ایی عطح ًدبتدودبم‬ ‫هبًس‪ .‬ثؼس اظ اًتربثبت پبض وبًی زض ػطاق‪ ،‬ایی وکَض زچبض ثی ثدجدبتدی‬ ‫قسُ ٍ حبووی زض ایی وکَض تثجی ًکسُ اؾ ‪ .‬اف دبًؿدتدبى زٍ د‬ ‫فطاگیط ًساضز‪ .‬تٌف ّبیی زض لفمبظ ٍ هیبى اضهٌدؿدتدبى ٍ اشضثدبیدددبى‬ ‫ٍخَز زاضز وِ ّوِ ایی هؿبئل هبًغ ّوىبضی وکَضّبی هٌغدمدِ هدی‬ ‫قَز‪.‬خوب ی زض پبیبى ذبعطًکبى وطز‪ً :‬جبیس اخبظُ زاز لدسضت ّدبی‬ ‫فطاهٌغمِ ای زض تهویوبت ؾبظهبى اوَ تبثیط ثگدصاضز‪ .‬فدؼدبل ودطزى‬ ‫زیپلوبؾی التهبزی زض هٌغمِ ثبیس یه انل زض ؾدیدبؾد ذدبضخدی‬ ‫وکَض ثبقس ٍ ثبیس اظ ظطفی ّبی ؾبظهبى ّبی هٌغمِ ای ثدْدطُ ثدطز‪.‬‬ ‫ووالًَذی‪ :‬هزاوشات دسباسُ هسائل بالی‬ ‫هاًذُ ًاتوام هاًذُ است‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی‪ -‬ؾدردٌدگدَی‬ ‫ؾبظهبى اًطغی اتوی تبویس وطز‬ ‫وِ هسیطول اغاًؽ ثیی ا وللدی‬ ‫اًطغی اتوی زض ههبحجِ اذدیدط‬ ‫ذَز گفتدِ اؾد هدصاودطات‬ ‫زضثبضُ هؿبئل ثبلیهبًسُ ًبتودبم‬ ‫هبًسُ اؾ ‪.‬ثِ گدعاضـ ایؿدٌدب‪،‬‬ ‫ثْطٍظ ووب ًَسی اظْدبض ودطز‪:‬‬ ‫البی گطٍؾی زض ههبحجِ ذَز اقبضُ وطزًس وِ هب هصاوطات زاقتین ٍ‬ ‫ؾبظًسُ ثَز اهب ثِ ًْبی ًطؾیس ٍ ولوِای وِ ایکدبى ثدِ ودبض ثدطزًدس‬ ‫»‪«Inconclusive‬ثِ هؼٌبی ًبتوبم اؾ ‪.‬‬ ‫ٍی افعٍز‪ :‬ثب تَخِ ثِ ایٌىِ هؿبئل هب اخعای هرتلفی زاق ٍ اظ عطفدی‬ ‫ٍل ون ثَز ٍ ایکبى ّن زض اؾتبًِ اخالؼ قَضای حىبم ثدِ تدْدطاى‬ ‫اهسُ ثَزًس‪ً ،‬تَاًؿتین ّوِ هؿبئل ضا ثِ اًتْب ثطؾبًین ٍ خوغثٌسی ًْبیدی‬ ‫زاقتِ ثبقین‪ .‬لطاض قس ایی ثحثّب ضا ازاهِ زّین ٍ زض حمیم تؼبهدالت‬ ‫ّوبى عَض وِ ایکبى ّن اقبضُ وطزًس ٍ ّوىبضیّب ثدب اغاًدؽ ظدطف‬ ‫ضٍظّب ٍ ّفتِ ّبی ایٌسُ ازاهِ پیسا ذَاّس وطز‪.‬ؾدردٌدگدَی ؾدبظهدبى‬ ‫اًطغی اتوی زض پبؾد ثِ ایی ؾَال وِ گف ٍگَّب ثب اغاًؽ ثط ؾط چدِ‬ ‫هؿبئلی ازاهِ زاضز؟ ثِ قجىِ ذجط گف ‪ :‬هَضَػبت هرتلن ػوستدب ثدِ‬ ‫هؿبئل پبزهبًی ٍ هؿبئلی هطثَط ثَز وِ زض یىی زٍ ؾبل گصقتِ هغدطح‬ ‫قسُ ٍ انطاض هبؾ وِ ثبیس ایٌْب ذبتوِ یبثس ٍ زض ایدی ضاؾدتدب ثدبیدس‬ ‫نحج ّبیی هیزاقتین اهب ّوبى عَض وِ گفتن ثبیس ظهبىثٌدسی اًدددبم‬ ‫هیزازین ٍ چبضچَثی ضا هکرم هیوطزین ٍ اٍ َی ثٌسی وبضّب ثبیدس‬ ‫اًدبم هی قس ٍ ثرف هْوی اظ وبضّب اًدبم قس‪ .‬هب حتی زیکت تب حظِ‬ ‫اذط تب فطٍزگبُ تالـ وطزین وِ وبض ضا ثِ اتوبم ثطؾبًین اهب ثرکدی اظ‬ ‫وبض ثبلی هبًس؛ ا جتِ ػلتف ایی ّن ثَز وِ هب ثط ثدطذدی هدَاضدغ ذدَز‬ ‫پبفکبضی ٍ انطاض زاقتین ٍ ًتَاًؿتین زیکت وبض ضا پبیبى زّین‪.‬‬ صفحه 2 ‫*ریزوامٍ کثیراالوتشار ارک * شىبٍ ‪ 6‬اذر ‪ 72* 0011‬وًامبر ‪ 70 *7170‬ریبع الثاوی ‪ * 0007‬سال سی و یکم ( اوتوزبیرینجی ایل )* شماره (سایی)‪* 2735 :‬صفحه ‪7‬‬ ‫وشست رییس سازمان بازرسی استان با رییس َیات مدیرٌ ی مدیرعامل‬ ‫ٔحٕذ البجشی ثبصسع ‪ٚ‬یظ‪ ٚ ٜ‬سییغ ػبصٔبٖ ثبصسػی اػتبٖ خ‪ٛ‬صػتبٖ ‪ٞ ٚ‬یبت ‪ٕٞ‬شا‪ ،ٜ‬د‪ ْٚ‬ارسٔب‪ ۰۰۱۱ ٜ‬دس ٔ‪ٕٟ‬ب٘ؼرشای ٘ر‪ٛ‬س ٔرعرترٕرغ‬ ‫د‪ٚ‬یؼت دػتٍب‪ ٜ‬ثب سضب طب‪ٞ‬شی سییغ ‪ٞ‬یبت ٔذیش‪ ،ٜ‬أیٗ اثشا‪ٞ‬یٕی ٔذیشػبُٔ ‪ ٚ‬جٕؼی اص ٔؼئ‪ٛ‬الٖ ؿشوت ف‪ٛ‬الد خ‪ٛ‬صػتبٖ دیذاس ٕ٘‪ٛ‬د٘ذ‪.‬‬ ‫ٔحٕذ البجشی سییغ ػبصٔبٖ ثبصسػی اػتبٖ خ‪ٛ‬صػتبٖ دس ایٗ ٘ـؼت ثب تجشیه ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬ثؼیج ٌفت‪ٔ :‬ج‪ٙ‬بی ثبصسػی ثش ثی اػتٕبدی ٘ریرؼرت‪.‬‬ ‫ضش‪ٚ‬ست ‪ ٚ‬اکُ ٘ظبست ثش وؼی پ‪ٛ‬ؿیذ‪٘ ٜ‬یؼت‪ .‬جبیٍب‪٘ ٜ‬ظبست دس وـ‪ٛ‬س ثؼیبس پش ا‪ٕٞ‬یت ‪ ٚ‬ثب اسصؽ دیذ‪ ٜ‬ؿذ‪ ٜ‬اػرت‪ .‬دس جرٕر‪ٟ‬ر‪ٛ‬سی‬ ‫اػالٔی ایشاٖ‪ ،‬لب٘‪٘ٛ‬ی و‪ٔ ٝ‬ل‪ٛ‬ه ٔی ؿ‪ٛ‬د ثبیذ ث‪ ٝ‬دسػتی اجشا ‪٘ ٚ‬ظبست ثش اٖ ثبیذ ث‪ ٝ‬ط‪ٛ‬س کحیح ا٘عبْ ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫مدیر ریابط عمًمی فًالد خًزستان با فرماودٌ‬ ‫حًزٌ شُید بقایی دیدار کرد‬ ‫ٔذیش س‪ٚ‬اثط ػٕ‪ٔٛ‬ی ؿشوت ف‪ٛ‬الد خ‪ٛ‬صػتبٖ ث‪ٙٔ ٝ‬بػجت ٌشأی داؿت ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬ثؼیج ث‪ ٝ‬دیذاس فشٔب٘ذ‪ ٜ‬ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬ؿ‪ٟ‬یذ ثمبیی سفت‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬ضاسؽ خجشٍ٘بس س‪ٚ‬اثط ػٕ‪ٔٛ‬ی‪ ،‬غالٔشضب فش‪ٚ‬غی٘یب ٔذیش س‪ٚ‬اثط ػٕ‪ٔٛ‬ی ‪ٞ ٚ‬یبت ‪ٕٞ‬شا‪ ٜ‬یىٓ ارسٔب‪ ۰۰۱۱ ٜ‬ث‪ٙٔ ٝ‬بػجت ٌشأی داؿت‬ ‫‪ٞ‬فت‪ ٝ‬ثؼیج ثب حا‪ٛ‬س دس دفتش ح‪ٛ‬ص‪ٔ ٜ‬مب‪ٔٚ‬ت ثؼیج ؿ‪ٟ‬یذ ثمبیی ثب حٕیذسضب ت‪ٛ‬وّی صاد‪ ٜ‬فشٔب٘ذ‪ ٜ‬ایٗ ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬دیذاس وشد٘ذ‪.‬‬ ‫دس ایٗ دیذاس کٕیٕی‪ ،‬ت‪ٛ‬وّی صاد‪ ٜ‬ثؼیج سا یبدٌبس ث‪ٙ‬یبٍ٘زاس ا٘ماله اػالٔی دا٘ؼت ‪ ٚ‬افض‪ٚ‬د‪ :‬أش‪ٚ‬ص جبیٍب‪ ٜ‬ثؼیج ث‪ ٝ‬صٔبٖ ‪ٔ ٚ‬ىبٖ ‪ ٚ‬سد‪ٜ‬‬ ‫ػبصٔب٘ی ٔ‪ٙ‬حلش ٘یؼت‪ٞ .‬ش وغ دس ‪ٞ‬ش جبیٍب‪ٞ‬ی خذٔت کبدلب٘‪ ٝ‬و‪ٙ‬ذ‪ ،‬ثؼیعی اػت‪ .‬س‪ٚ‬صی و‪ ٝ‬أربْ خرٕریر‪ٙ‬ری (س‪ )ٜ‬ثرب دسایرت ‪ٚ‬‬ ‫ای‪ٙ‬ذ‪ٍٜ٘‬شی‪ ،‬یه ػبَ پیؾ اص ؿش‪ٚ‬ع ج‪ ًٙ‬تحٕیّی‪ ،‬فشٔبٖ تـىیُ ثؼیج سا کبدس وشد٘ذ‪ٞ ،‬یچ وغ تل‪ٛ‬س ٕ٘یوشد ٘‪ٟ‬ربَ ثؼریرج دس‬ ‫ج‪ ًٙ‬تحٕیّی جب٘ب٘‪ ٝ‬دس ٔمبثُ دؿٕٗ ثؼثی دفبع و‪ٙ‬ذ‪.‬فشٔب٘ذ‪ ٜ‬ح‪ٛ‬ص‪ٔ ٜ‬مب‪ٔٚ‬ت ثؼیج ؿ‪ٟ‬یذ ثمبیی ف‪ٛ‬الد خ‪ٛ‬صػتبٖ دس ادأ‪ٌ ٝ‬فت‪ :‬ثب پبیربٖ‬ ‫ج‪ ،ًٙ‬وبس ثؼیج تٕبْ ٘ـذ ‪ ٚ‬ایٗ ٘‪ٟ‬بد ٔشدٔی ثب حا‪ٛ‬س دس ٔ‪ٙ‬بطک ج‪ٍٙ‬ی‪ ،‬ؿش‪ٚ‬ع ث‪ ٝ‬ثبصػبصی ‪ ٚ‬فؼبِیت‪ٞ‬بی ػٕشا٘ی ٕ٘‪ٛ‬د‪ٞ .‬ش وعرب ور‪ٝ‬‬ ‫٘یبص ث‪ ٝ‬خذٔتسػب٘ی ‪ٍٕٞ‬ب٘ی ثبؿذ‪ ،‬ثؼیج دس کف ا‪ َٚ‬لشاس داسد‪ .‬ػیُ‪ ،‬صِضِ‪ ،ٝ‬وٕه‪ٞ‬بی ٔ‪ٙٔٛ‬ب٘‪ٞ ٚ ٝ‬ش فؼبِیتی و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬سفغ ٔحرش‪ٔٚ‬ریرت‬ ‫ٔ‪ٙ‬عش ؿ‪ٛ‬د‪٘ ،‬مـی اص ثؼیج ‪ ٚ‬ثؼیعی سا دس خ‪ٛ‬د داسد ‪ .‬غالٔشضب فش‪ٚ‬غی٘یب ٔذیش س‪ٚ‬اثط ػٕ‪ٔٛ‬ی ف‪ٛ‬الد خ‪ٛ‬صػتبٖ ثب اؿبس‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬سؿربدت ‪ٞ‬ربی‬ ‫ثیثذیُ ثؼیعیبٖ دس ط‪ٞ َٛ‬ـت ػبَ دفبع ٔمذع ٌفت‪ :‬دس حبِی و‪ٛٙٞ ٝ‬ص چ‪ٙ‬ذ کجبحی اص پیش‪ٚ‬صی ا٘ماله اػالٔی ٍ٘زؿت‪ ٝ‬ث‪ٛ‬د‪ ،‬سطیرٓ‬ ‫ثؼث ػشاق فىش تعب‪ٚ‬ص ث‪ ٝ‬خبن وـ‪ٛ‬سٔبٖ ث‪ ٝ‬ػشؽ افتبد ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬خیبَ خبْ‪ ،‬للذ داؿت ظشف ػ‪ ٝ‬س‪ٚ‬ص خ‪ٛ‬صػتبٖ ‪ ٚ‬یه ‪ٞ‬رفرتر‪ ٝ‬ایرشاٖ سا‬ ‫اؿغبَ و‪ٙ‬ذ‪ .‬أب دس ٔحبػجبتؾ غیشت‪ٔ ،‬شداٍ٘ی ‪ ٚ‬دِیشی ثؼیعیبٖ سا ٘بدیذ‪ٌ ٜ‬شفت ث‪ٛ‬د‪ .‬ثؼیعیبٖ ػّحـ‪ٛ‬س ث‪ ٝ‬فشٔبٖ حاشت أبْ خٕی‪ٙ‬ری‬ ‫(س‪ )ٜ‬ثشای دفبع اص خبن ‪٘ ٚ‬بٔ‪ٛ‬ع‪ ،‬اص جبیجبی وـ‪ٛ‬س سا‪ٞ‬ی ٔ‪ٙ‬بطک ج‪ٍٙ‬ی ؿذ٘ذ‪.‬فش‪ٚ‬غی ٘یب دس پبیبٖ ػخ‪ٙ‬بٖ خ‪ٛ‬د ثب ثیبٖ ایر‪ٙ‬رىر‪٘ ٝ‬ر‪ٟ‬ربد‬ ‫ثؼیج اص دَ جبٔؼ‪ ٝ‬سؿذ وشد‪ ٜ‬اػت‪ ،‬افض‪ٚ‬د‪ :‬ثؼیعیبٖ دس ‪ٞ‬ش ِحظ‪ٌٛ ٝ‬ؽ ث‪ ٝ‬فشٔبٖ ٔمبْ ٔؼظٓ س‪ٞ‬جشی ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬کالثت ثؼریرج حربکرُ‬ ‫ػبصٔب٘ذ‪ٞ‬ی ٔ‪ٙ‬ظٓ‪ ،‬س‪ٚ‬حی‪ ٝ‬ایثبسٌشی‪ ،‬خذٔتسػب٘ی ثی ٔ‪ٙ‬ت ‪ٔ ٚ‬عب‪ٞ‬ذت اػت‪ .‬دس ٔم‪ٞ ِٝٛ‬بی ٔختّف أ‪ٙ‬یتی‪ ،‬دفربػری‪ ،‬ػربص٘رذٌری ‪ٚ‬‬ ‫وٕهسػب٘ی ث‪ ٝ‬اػیتدیذٌبٖ‪ ،‬ثؼیج ‪ٕٛٞ‬اس‪ ٜ‬فؼبَ ظب‪ٞ‬ش ؿذ‪ ٜ‬اػت‪ .‬ثؼیعیبٖ ف‪ٛ‬الد خ‪ٛ‬صػتبٖ ػال‪ ٜٚ‬ثش حا‪ٛ‬س ٔ‪ٛ‬ثش دس ٔعرٕر‪ٛ‬ػر‪ ،ٝ‬دس‬ ‫فؼبِیت‪ٞ‬بی ٔختّف و‪ٙٔ ٝ‬ـب خذٔت داس٘ذ‪ ،‬حا‪ٛ‬سی پش سً٘ داس٘ذ‪.‬‬ ‫تقدیر راٌ اَه شرق از عملکرد شرکت فًالد لجستیک‬ ‫‪ٚ‬ی افض‪ٚ‬د‪ :‬ثبیذ دس ٘ظش ٌشفت‪ ٝ‬ؿ‪ٛ‬د و‪ ٝ‬ثبصسػی ‪ٞ‬ب‪ٞ ،‬ذف ٔ‪ٛ‬سد ٘ظش اص ثبصسػی سا ٔحمک ٔی ٕ٘بیذ یب خیش؟‬ ‫البجشی دس ادأ‪ ٝ‬تلشیح وشد‪ٔ :‬ج‪ٙ‬بی ٘ظبست دس ح‪ٛ‬ص‪ٞ ٜ‬بی ٔختّف ػتبدی‪ ،‬ت‪ِٛ‬یذی‪ ،‬اجشایی ‪ ٚ‬فش‪ٍٙٞ‬ی ثش ثی اػتٕبدی ‪ ٚ‬ظ‪ٟٛ‬س ‪ ٚ‬ثرش‪ٚ‬ص‬ ‫جشْ ٘یؼت‪ .‬ثبیذ ٘ظبست ثش ٔج‪ٙ‬ب ‪ ٚ‬چبسچ‪ٛ‬ه لب٘‪ ٖٛ‬ثبؿذ‪ .‬دس ‪ٚ‬الغ ثبصسػبٖ ‪ٞ‬یچٌب‪ ٜ‬دس جبیٍب‪ٔ ٜ‬ذیشاٖ لشاس ٕ٘ی ٌیش٘ذ‪ ،‬فمط صٔب٘ی و‪٘ ٝ‬یربص‬ ‫ث‪ ٝ‬تلٕیٓ ٌیشی دس ایٗ ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬ثبؿذ‪ٚ ،‬س‪ٚ‬د ٔی و‪ٙٙ‬ذ‪ .‬اِجت‪ ٝ‬ثب ثشٌضاسی جّؼبتی دس و‪ٙ‬بس ‪ ٝ٘ ٚ ٓٞ‬دس ٔمبثُ یىذیٍش‪ٔ ،‬ری تر‪ٛ‬اٖ ثر‪٘ ٝ‬رتربیرج‬ ‫ٔطّ‪ٛ‬ه سػیذ‪ٚ.‬ی دس پبیبٖ خبطش٘ـبٖ وشد‪ :‬ا‪ِٛٚ‬یت ؿشوت ف‪ٛ‬الد خ‪ٛ‬صػتبٖ دس ث‪ ٝ‬وبسٌیشی ٘یش‪ٚ‬ی ا٘ؼب٘ی ث‪ٔٛ‬ی لبثُ تمذیش ٔی ثبؿذ‪.‬‬ ‫سضب طب‪ٞ‬شی سییغ ‪ٞ‬یبت ٔذیش‪ ٜ‬ف‪ٛ‬الد خ‪ٛ‬صػتبٖ دس ایٗ ٘ـؼت ٌفت‪ٔ :‬ج‪ٙ‬بی ػّٕىشد ؿشوت ف‪ٛ‬الد خ‪ٛ‬صػتبٖ ثش ت‪ٛ‬ػؼ‪ ٝ‬ص٘عیش‪ ٜ‬ف‪ٛ‬الد ٔری‬ ‫ثبؿذ‪ٚ .‬ی افض‪ٚ‬د‪ :‬وبسو‪ٙ‬بٖ ؿشوت ف‪ٛ‬الد خ‪ٛ‬صػتبٖ ثب ‪ٚ‬ج‪ٛ‬د ٔحذ‪ٚ‬دیت ثشق دس ػبَ جبسی‪ ،‬سو‪ٛ‬سد‪ٞ‬بی ت‪ِٛ‬یذ سا یىی پرغ اص دیرٍرشی‬ ‫استمب ثخـیذ٘ذ‪ٕٞ .‬چ‪ٙ‬یٗ ثب ‪ٚ‬ج‪ٛ‬د دػتشػی ایٗ ٔعٕ‪ٛ‬ػ‪ ٝ‬ث‪ٙٔ ٝ‬بثغ ا٘شطی‪ ،‬اه‪ٞ‬بی اصاد ‪ ٚ‬اػىّ‪ ٝ‬اختلبکی‪ ،‬ثؼتش ٔ‪ٙ‬بػجی ثشای پیـرشفرت ‪ٚ‬‬ ‫ت‪ٛ‬ػؼ‪ ٝ‬دس اػتبٖ فشا‪ ٓٞ‬اػت‪.‬‬ ‫طب‪ٞ‬شی دس پبیبٖ اثشاص أیذ‪ٚ‬اسی ٕ٘‪ٛ‬د ثب حٕبیت اداس‪ ٜ‬ثبصسػی ‪ ٚ‬دیٍش ٔت‪ِٛ‬یبٖ أش دس اػتبٖ اص ثخؾ ت‪ِٛ‬یذ‪ ،‬ای‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬ای دسخـب٘ی پیؾ س‪ٚ‬ی‬ ‫ک‪ٙ‬ؼت ف‪ٛ‬الد دس خ‪ٛ‬صػتبٖ ‪ٚ‬ج‪ٛ‬د خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ داؿت‪ .‬أیٗ اثشا‪ٞ‬یٕی ٔذیشػبُٔ ؿشوت ف‪ٛ‬الد خ‪ٛ‬صػتبٖ ثب اسائ‪ٌ ٝ‬ضاسؽ ػّٕىشد دسخـبٖ ایرٗ‬ ‫ؿشوت دس ح‪ٛ‬ص‪ٞ ٜ‬بی ثبالدػت‪ٔ ،‬یبٖ دػت ‪ ٚ‬پبییٗ دػتی اظ‪ٟ‬بس داؿت‪ :‬ف‪ٛ‬الد خ‪ٛ‬صػتبٖ ثب ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ث‪ٔ ٝ‬حذ‪ٚ‬دیت ‪ٞ‬بی ثشق‪ ،‬ثش٘بٔ‪ ٝ‬احرذا‬ ‫٘یش‪ٌٚ‬ب‪ ٜ‬اختلبکی ‪ٍٔ ۰۲۱‬ب‪ٚ‬اتی سا دس فبص ا‪ َٚ‬دس دػت‪ٛ‬س وبس خ‪ٛ‬د داسد‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی افض‪ٚ‬د‪ :‬ایٗ ؿشوت ثب ا‪ِٛٚ‬یت تبٔیٗ ٘یبص داخّی وـ‪ٛ‬س ‪ٛ٘ ٚ‬سدوبساٖ‪ ،‬ث‪ ۲۲ ٝ‬وـ‪ٛ‬س دس ‪ ۰‬لبس‪ ٜ‬ج‪ٟ‬بٖ ٔحل‪ َٛ‬ف‪ٛ‬الدی کبدس ٔی ٕ٘بیذ‪.‬‬ ‫اثشا‪ٞ‬یٕی دسثبس‪ ٜ‬چبِؾ ‪ٞ‬بی پیؾ س‪ٚ‬ی ؿشوت ف‪ٛ‬الد خ‪ٛ‬صػتبٖ ٌفت‪ :‬یىی اص چبِؾ ‪ٞ‬بی ػٕذ‪ ٜ‬ایٗ ؿشوت دس ور‪ٙ‬ربس ترحرشیرٓ ‪ٞ‬ربی‬ ‫خبسجی‪ٛٔ ،‬ا٘غ داخّی ٔی ثبؿذ‪ .‬ایٗ ٔ‪ٛ‬ا٘غ ثبیذ ثب ‪ٕٞ‬ت د‪ِٚ‬ت اص ػش سا‪ ٜ‬ف‪ٛ‬الد ػبصاٖ ثشداؿت‪ ٝ‬ؿ‪ٛ‬د‪ .‬دس ای‪ٙ‬ذ‪٘ ٜ‬ضدیه حشوت ؿشوت‪ٞ‬ربی‬ ‫ٔؼذ٘ی ث‪ ٝ‬ػ‪ٛ‬ی احذا وبسخب٘‪ٞ ٝ‬بی ف‪ٛ‬الدی ثب ظشفیت وٓ ٔیثبؿذ ‪ ٚ‬ایٗ صً٘ خطشی ثشای ف‪ٛ‬الدػبصاٖ ثضسی وـ‪ٛ‬س اػت‪ .‬دس ‪ٚ‬الرغ‬ ‫ت‪ٛ‬ػؼ‪ ٝ‬ی ص٘عیش‪ ٜ‬ف‪ٛ‬الد ثشای وبسخب٘‪ٞ ٝ‬بیی ٘ظیش ف‪ٛ‬الد خ‪ٛ‬صػتبٖ و‪ ٝ‬ثؼتش پیـشفت ثشای ا٘بٖ ٔ‪ٟ‬یب اػت‪ٙٔ ،‬طمی تش ٔی ثبؿذ‪.‬‬ ‫ٔذیشػبُٔ ؿشوت ف‪ٛ‬الد خ‪ٛ‬صػتبٖ خبطش ٘ـبٖ وشد‪ :‬ایٗ ؿشوت ثب ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ؿشایط ‪ٚ‬یظ‪ ٜ‬ثشای ت‪ٛ‬ػؼ‪ ،ٝ‬دس ای‪ٙ‬ذ‪٘ ٜ‬یبص ث‪ ٝ‬تبٔیٗ صٔیٗ داسد ‪ٚ‬‬ ‫دس ایٗ خل‪ٛ‬ف ٘یبصٔ‪ٙ‬ذ حٕبیت اداس‪ ٜ‬ثبصسػی‪ ،‬ؿ‪ٟ‬شداسی ‪ ٚ‬دیٍش ٘‪ٟ‬بد‪ٞ‬ب ‪ٞ‬ؼتیٓ‪ .‬ت‪ٛ‬ػؼ‪ ٝ‬ی ف‪ٛ‬الد خ‪ٛ‬صػتبٖ یمی‪ٙ‬ب اؿتغبَ صایی ج‪ٛ‬ا٘بٖ سا ثر‪ٝ‬‬ ‫‪ٕٞ‬شا‪ ٜ‬خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ داؿت‪.‬‬ ‫اثشا‪ٞ‬یٕی دس پبیبٖ ػخ‪ٙ‬بٖ خ‪ٛ‬د اظ‪ٟ‬بس داؿت‪ :‬ف‪ٛ‬الد خ‪ٛ‬صػتبٖ دس و‪ٙ‬بس ت‪ِٛ‬یذ پبیذاس‪ ،‬ایفبی ٔؼئ‪ِٛ‬یت ‪ٞ‬بی اجتٕبػی ‪ ٚ‬حفبظت اص ٔرحریرط‬ ‫صیؼت سا ػشِ‪ٛ‬ح‪ ٝ‬وبس خ‪ٛ‬د لشاس داد‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫ٌضاسؽ خجشٍ٘بس ٔب حبوی اػت‪ ،‬پیؾ اص ایٗ ٘ـؼت سییغ ػبصٔبٖ ثبصسػی اػتبٖ خ‪ٛ‬صػتبٖ ثب ‪ٕٞ‬شا‪ٞ‬ی سییغ ‪ٞ‬یبت ٔذیش‪ٔ ٚ ٜ‬ذیشػربٔرُ‬ ‫‪ ٚ‬جٕؼی اص ٔؼئ‪ٛ‬الٖ ف‪ٛ‬الد خ‪ٛ‬صػتبٖ اص خط‪ٛ‬ط ت‪ِٛ‬یذ ‪ ٚ‬ثخؾ ف‪ٛ‬الد ػبصی ؿشوت ثبصدیذ وشد٘ذ‪.‬‬ ‫دستیابی بٍ رکًردَای تًلید یکی پس دیگری در پاییس پُربار فًالد خًزستان؛‬ ‫رکًرد تًلید ماَیاوٍ شمش فًالدی شکستٍ شد‬ ‫پغ اص ػ‪ ٝ‬ػبَ سو‪ٛ‬سد ت‪ِٛ‬یذ ٔب‪ٞ‬یب٘‪ ٝ‬ؿٕؾ دس ؿشوت ف‪ٛ‬الد خ‪ٛ‬صػتبٖ اص صٔبٖ تبػیغ تبو‪ ٖٛٙ‬ؿىؼت‪ ٝ‬ؿذ‪.‬أیٗ اثشا‪ٞ‬یٕی ٔرذیرشػربٔرُ‬ ‫ف‪ٛ‬الد خ‪ٛ‬صػتبٖ ثب اػالْ ایٗ خجش ث‪ ٝ‬خجشٍ٘بس س‪ٚ‬اثط ػٕ‪ٔٛ‬ی افض‪ٚ‬د‪ :‬پغ اص ػ‪ ٝ‬ػبَ دس اثبٖ ٔب‪ ،۰۰۱۱ ٜ‬ثب ترالؽ ٔاربػرف ‪ٞ ٚ‬رٕرتری‬ ‫ٔثبَصد٘ی‪ ،‬ف‪ٛ‬الدٔشداٖ خ‪ٛ‬صػتبٖ ت‪ٛ‬ا٘ؼت‪ٙ‬ذ ثب ت‪ِٛ‬یذ ‪ٞ ۲۰۲‬ضاس ‪ ۲۲۰‬تُٗ سو‪ٛ‬سد ت‪ِٛ‬یذ ٔب‪ٞ‬یب٘‪ ٝ‬ؿٕؾ سا استمب د‪ٙٞ‬ذ‪.‬‬ ‫اثشا‪ٞ‬یٕی دس ادأ‪ٌ ٝ‬فت‪ :‬دس ؿشایطی و‪ ٝ‬تـذیذ تحشیٓ‪ٞ‬ب اص یه ػ‪ٔ ،ٛ‬حذ‪ٚ‬دیت‪ٞ‬بی ثشق اص ػ‪ٛ‬یی دیٍش‪ ،‬ؿشایط ت‪ِٛ‬یذ سا ثب دؿر‪ٛ‬اسی‬ ‫س‪ٚ‬ثش‪ ٚ‬ػبخت‪ ،ٝ‬أب ‪ٞ‬یچىذاْ ٘ت‪ٛ‬ا٘ؼت‪ٙ‬ذ دس ثشاثش اساد‪ ٚ ٜ‬ت‪ٛ‬إ٘‪ٙ‬ذی تالؿٍشاٖ ػشک‪ ٝ‬ف‪ٛ‬الد ػشم ا٘ذاْ و‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬ ‫پبییض ‪ ۰۰۱۱‬ثشای ف‪ٛ‬الد خ‪ٛ‬صػتبٖ پُشثبستش اص ‪ٕٞ‬یـ‪ ٝ‬ث‪ٛ‬د‪ ،‬ث‪ ٝ‬ط‪ٛ‬سی و‪ ٝ‬سو‪ٛ‬سد ت‪ِٛ‬یذ س‪ٚ‬صا٘‪ٔ ٚ ٝ‬ب‪ٞ‬یب٘‪ ٝ‬ؿٕؾ تختبَ دس ٔ‪ٟ‬شٔب‪ ٜ‬ػبَ جربسی‬ ‫ؿىؼت‪ ٝ‬ؿذ‪ .‬دس اثبٖ ٔب‪٘ ٜ‬یض پغ اص ٌزؿت ػ‪ ٝ‬ػبَ سو‪ٛ‬سد ٔب‪ٞ‬یب٘‪ ٝ‬ت‪ِٛ‬یذ ؿٕؾ ف‪ٛ‬الدی استمب پیذا وشد‪ .‬پیؾ اص ایٗ سو‪ٛ‬سد ت‪ِٛ‬ریرذ دس‬ ‫ث‪ ،۷۹ ٕٟٗ‬ثب ت‪ِٛ‬یذ ‪ٞ ۲۲۲‬ضاس ‪ ۹۱۰ ٚ‬تُٗ ثذػت أذ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د‪ٔ .‬ذیشػبُٔ ف‪ٛ‬الد خ‪ٛ‬صػتبٖ ت‪ٛ‬ػؼ‪ ٝ‬سا سٔض ت‪ِٛ‬یذ پبیذاس دا٘ؼت ‪ ٚ‬افض‪ٚ‬د‪ :‬ت‪ِٛ‬یذ ثرب‬ ‫ویفیت‪ ،‬حا‪ٛ‬س دس ثبصاس‪ٞ‬بی ثیٗإُِّ دس و‪ٙ‬بس ٍ٘ب‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ػؼ‪ ،ٝ‬اسوبٖ سا‪ٞ‬جشدی ٔعٕ‪ٛ‬ػ‪ ٝ‬ف‪ٛ‬الد خ‪ٛ‬صػتبٖ سا تـىیُ ٔید‪ٙٞ‬ذ‪ .‬ػریربػرت‬ ‫ف‪ٛ‬الد خ‪ٛ‬صػتبٖ دس ػشک‪ٝ‬ی ت‪ِٛ‬یذ‪ ،‬حا‪ٛ‬س ٔؼتٕش ‪ ٚ‬تبثیشٌزاس دس ثبصاس‪ٞ‬بی ثیٗإِّّی‪ ،‬تبٔیٗ ٘‪ٛ‬سدوبساٖ داخّی ‪ ٚ‬اسصا‪ٚ‬سی اػت‪.‬‬ ‫دس ثخؾ ت‪ٛ‬ػؼ‪ ٚ ٝ‬ثب ٍ٘ب‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ت‪ِٛ‬یذ ‪ٔ ۰۰‬یّی‪ ٖٛ‬تُٗ ف‪ٛ‬الد دس افک ‪ ،۰۰۱۰‬دس د‪ ٚ‬ثخؾ پبییٗدػت ‪ ٚ‬ثبالدػت ص٘عیرش‪ ٜ‬فر‪ٛ‬الد ػرال‪ ٜٚ‬ثرش‬ ‫تؼشیف طشح‪ٞ‬بی ت‪ٛ‬ػؼ‪ ،ٝ‬الذاْ ث‪ ٝ‬ػشٔبی‪ٌٝ‬زاسی ٔؼتمیٓ دس اوتـبفبت ٔؼذ٘ی وشد‪ٜ‬ایٓ‪ٚ .‬ی دس ادأ‪ٌ ٝ‬فت‪ :‬ػشٔبی‪ٌٝ‬زاسی دس ثرخرؾ‬ ‫ٔؼذ٘ی پ‪ٟٝٙ‬ی اثبد‪-ٜ‬جبصٔ‪ٛ‬سیبٖ (ایؼبتیغ)‪ ،‬سا‪ٜ‬ا٘ذاصی وبسخب٘‪ ٝ‬و‪ٙ‬ؼب٘تش‪ٌٙ ٚ ٜ‬ذِ‪ٝ‬ػبصی دس ٔ‪ٙ‬طم‪ ٝ‬ػ‪ٍٙ‬بٖ دس ثبالدػت ‪ ٚ‬پیٍیشی تّٕه‬ ‫ػ‪ٟ‬بْ ف‪ٛ‬الد اوؼیٗ دس پبییٗدػت ص٘عیش‪ ٜ‬ف‪ٛ‬الد‪ ،‬ثخـی اص فؼبِیت‪ٞ‬بی ک‪ٛ‬ست ٌشفت‪ ٝ‬ف‪ٛ‬الد خ‪ٛ‬صػتبٖ سا ؿبُٔ ٔیؿ‪٘ٛ‬رذ‪.‬اص طرشفری دس‬ ‫ؿ‪ٟ‬شی‪ٛ‬سٔب‪ ٜ‬أؼبَ ثب ‪ٞ‬ذف تبٔیٗ اػّت ٔ‪ٛ‬سد ٘یبص ف‪ٛ‬الد اوؼیٗ ‪ ٚ‬پبیذاسی ت‪ِٛ‬یذ‪ ،‬ػ‪ ٝ‬طشح احذا ٔبؿیٗ سیخت‪ٌٝ‬شی اػّت‪ ،‬وربسخرب٘ر‪ٝ‬‬ ‫اوؼیظٖ ‪٘ ٚ‬یش‪ٌٚ‬ب‪ٍٔ ۰۲۱ ٜ‬ب‪ٚ‬اتی ثشق وّ‪ًٙ‬ص٘ی ؿذ٘ذ‪ .‬اثشا‪ٞ‬یٕی دس پبیبٖ اؿبس‪ٜ‬ای ‪ ٓٞ‬ث‪ ٝ‬ضش‪ٚ‬ست تؼشیف طشح‪ٞ‬ربی تر‪ٛ‬ػرؼر‪ ٝ‬ای دس‬ ‫ٔ‪ٙ‬بطک ج‪ٛٙ‬ثی داؿت ‪ ٚ‬افض‪ٚ‬د‪ :‬دػتشػی ث‪ ٝ‬اه‪ٞ‬بی اصاد‪ ،‬حبُٔ‪ٞ‬بی ا٘شطی ‪ ٚ‬حُٕ ‪٘ ٚ‬مُ سیّی ‪ ٚ‬جبد‪ٜ‬ای‪ٛٔ ،‬اسدی ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ و‪ٔ ٝ‬ر‪ٙ‬ربطرک‬ ‫ج‪ٛٙ‬ثی سا ث‪ٟ‬تشیٗ ٔىبٖ ثشای ت‪ٛ‬ػؼ‪ ٚ ٝ‬دػتیبثی ث‪ ٝ‬افک ت‪ِٛ‬یذ ‪ ٚ ۰۰۱۰‬ػشٔبی‪ٌٝ‬زاسی دس ایٗ ٔ‪ٙ‬طم‪ ٝ‬تجذیُ وشد‪ ٜ‬اػت‪ .‬ف‪ٛ‬الد خ‪ٛ‬صػتبٖ ثرب‬ ‫دس ٘ظش ٌشفتٗ ؿشایط صیؼتٔحیطی ‪ ٚ‬ا‪ِٛٚ‬یت اؿتغبَ صایی ثشای ث‪ٔٛ‬یبٖ ٔ‪ٙ‬طم‪ ٚ ٝ‬ث‪ٙٔ ٝ‬ظ‪ٛ‬س تثجیت ػ‪ ٟٓ‬ت‪ِٛ‬یذ فر‪ٛ‬الد وـر‪ٛ‬س‪ ،‬ػرال‪ ٜٚ‬ثرش‬ ‫ثش‪ٚ‬صسػب٘ی تع‪ٟ‬یضات‪ ،‬تؼشیف ‪ ٚ‬اجشای طشح‪ٞ‬بی ت‪ٛ‬ػؼ‪ٝ‬ای سا دس دػت‪ٛ‬س وبس داسد‪.‬‬ ‫اذرماٌ فًالد خًزستان با رکًرد تًلید اغاز شد‬ ‫رکًرد تًلید ریزاوٍ یاحد احیا در ایلیه ریز اذرماٌ شکستٍ شد‬ ‫ؿشوت چ‪ٙ‬ذ ‪ٚ‬ج‪ٟ‬ی ف‪ٛ‬الد ِعؼتیه ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ یىی اص ثشتشیٗ ؿشوت ‪ٞ‬بی حُٕ ‪٘ ٚ‬مّی سیّی دس ایشاٖ ٔ‪ٛ‬سد تمذیش سا‪ ٜ‬ا‪ ٗٞ‬ؿشق ایرشاٖ‬ ‫لشاس ٌشفت‪.‬دوتش ػّی لجبدی‪ٔ ،‬ذیشػبُٔ ؿشوت چ‪ٙ‬ذ ‪ٚ‬ج‪ٟ‬ی ف‪ٛ‬الد ِعؼتیه ثب ثیبٖ ایٗ ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع اظ‪ٟ‬بس داؿت‪ :‬ثب ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ػیبػت ‪ٞ‬ربی‬ ‫اتخبر ؿذ‪ ٜ‬دس ٔعٕ‪ٛ‬ػ‪ٕٞ ،ٝ‬چ‪ٙ‬یٗ حٕبیت ‪ٞ‬بی ٔذیشػبُٔ ‪ٞ ٚ‬یبت ٔذیش‪ ٜ‬ؿشوت ف‪ٛ‬الد خ‪ٛ‬صػتبٖ‪ ،‬تلٕیٓ ثش افضایؾ حُٕ سیّی ٌشفتر‪ٝ‬‬ ‫ؿذ‪ .‬اص ػ‪ٛ‬أُ ٔ‪ ٚ ٟٓ‬تبثیشٌزاس دس ایٗ تلٕیٓ ٔی ت‪ٛ‬اٖ ث‪ ٝ‬وب‪ٞ‬ؾ ‪ٞ‬ضی‪ ،ٝٙ‬کشف‪ ٝ‬ج‪ٛ‬یی دس ٔلشف ػ‪ٛ‬خت‪ ،‬حُٕ ثب ت‪ٙ‬بط ثبال ‪ ٚ‬تبٔیٗ ثر‪ٝ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬لغ ٔ‪ٛ‬اد ا‪ِٚ‬ی‪ٛٔ ٝ‬سد ٘یبص ؿشوت ف‪ٛ‬الد خ‪ٛ‬صػتبٖ‪ ،‬اؿبس‪ٕٛ٘ ٜ‬د‪ٚ .‬ی افض‪ٚ‬د‪ :‬ثب ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ث‪ٌ ٝ‬ضاسؽ ‪ ٚ‬سکذ أبس ثبسٌیرشی ؿرشورت چر‪ٙ‬رذ‬ ‫‪ٚ‬ج‪ٟ‬ی ف‪ٛ‬الد ِعؼتیه اص ػ‪ٛ‬ی ٔذیشیت سا‪ ٜ‬ا‪ ٗٞ‬ث‪ٚ ٝ‬یظ‪ ٜ‬سا‪ ٜ‬ا‪ ٗٞ‬ؿشق‪ ،‬ػّٕیبت ثبسٌیشی اص ٔجذا ػ‪ٍٙ‬بٖ ‪ ٚ‬خ‪ٛ‬اف ث‪ٔ ٝ‬ملرذ جر‪ٙ‬ر‪ٛ‬ه‬ ‫وـ‪ٛ‬س‪ ،‬دس ٔمبیؼ‪ ٝ‬ثب ٔذت ٔـبث‪ ٝ‬دس ػبَ ٌزؿت‪ ۲۰۱۰ ٝ‬دسکذ افضایؾ داؿت‪ ٝ‬اػت‪ .‬لجبدی دس ادأ‪ٌ ٝ‬فت‪ :‬تمذیش ایٗ ٔعٕ‪ٛ‬ػ‪ ٝ‬اص ػر‪ٛ‬ی‬ ‫سا‪ ٜ‬ا‪ٚ ،ٗٞ‬اثؼت‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ػ‪ٛ‬أّی ‪ٕٞ‬چ‪ ٖٛ‬تیٓ ‪ٞ‬بی ػّٕیبت سیّی‪ ،‬ف‪ٙ‬ی ‪ٟٙٔ ٚ‬ذػی‪ ،‬ثبصسٌب٘ی ل‪ٛ‬ی ‪ٔ ٚ‬تخلق دس ایٗ صٔیر‪ٙ‬ر‪ٞ ٚ ٝ‬رٕرچر‪ٙ‬ریرٗ‬ ‫ػّٕىشد ٔ‪ٛ‬ثش ٕ٘بی‪ٙ‬ذ‪ٔ ٜ‬ؼتمش دس ٔ‪ٙ‬طم‪ ٝ‬ؿشق ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬اػت‪ .‬ؿشوت چ‪ٙ‬ذ ‪ٚ‬ج‪ٟ‬ی ف‪ٛ‬الد ِعؼتیه ثب داؿتٗ ایٗ پتب٘ؼیرُ ‪ ٚ‬تر‪ٛ‬ا٘رٕر‪ٙ‬رذی ‪ٞ‬رب‬ ‫ت‪ٛ‬ا٘ؼت ث‪ ٝ‬ایٗ ػّٕىشد ػبِی دػت پیذا و‪ٙ‬ذ‪ .‬لجبدی ضٕٗ تـىش اص ‪ٕٞ‬ىبسی ‪ٕٞ ٚ‬ب‪ٍٙٞ‬ی ٔذیشاٖ ؿشوت ف‪ٛ‬الد خ‪ٛ‬صػتبٖ ‪ ٚ‬سا‪ ٜ‬ا‪ٞ‬رٗ‬ ‫جٕ‪ٟٛ‬سی اػالٔی ایشاٖ ‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬یٗ وبسو‪ٙ‬بٖ تالؿٍش ؿشوت چ‪ٙ‬ذ‪ٚ‬ج‪ٟ‬ی ف‪ٛ‬الد ِعؼتیه‪ ،‬ایٗ ٔ‪ ٟٓ‬سا ٘مط‪ ٝ‬ػطفری ثرشای ؿر‪ٙ‬ربػرب٘رذٖ‬ ‫ا‪ٕٞ‬یت ‪ٔ ٚ‬ضایبی حُٕ سیّی ٘ؼجت ث‪ ٝ‬جبد‪ ٜ‬ای دا٘ؼت‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬ضاسؽ خجشٍ٘بس س‪ٚ‬اثط ػٕ‪ٔٛ‬ی ‪ ٚ‬ث‪٘ ٝ‬مُ اص ٔ‪ٟ‬شاٖ پبنثیٗ ٔذیش ثخؾ احیب‪ ،‬سو‪ٛ‬سد ت‪ِٛ‬یذ س‪ٚ‬صا٘‪ ٝ‬ایٗ ‪ٚ‬احذ دس ا‪ِٚ‬یرٗ س‪ٚ‬ص ارسٔرب‪ٜ‬‬ ‫‪ ۰۰۱۱‬ثب سلٓ ‪ ۰۲۰۰۹‬تٗ‪ ،‬پغ اص ػ‪ ٝ‬ػبَ ؿىؼت‪ ٝ‬ؿذ‪ .‬سو‪ٛ‬سد لجّی دس دی ٔب‪ ٚ ۷۹ ٜ‬ث‪ٔ ٝ‬یضاٖ ‪ ۰۲۶۷۲‬تٗ ث‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫پبن ثیٗ تالؽ‪ ،‬ثش٘بٔ‪ٝ‬سیضی‪ ،‬و‪ٙ‬تشَ دلیک پبسأتش‪ٞ‬بی ف‪ٙ‬ی ‪ ٚ‬تذ‪ٚ‬یٗ ػ‪ٙ‬بسی‪ٛ‬یی پ‪ٛ‬یب سا ػبُٔ دػتیبثی ث‪ ٝ‬ایٗ ٔ‪ٛ‬فمیت دا٘ؼت ‪ ٚ‬افض‪ٚ‬د‪ :‬وبس‬ ‫ٌش‪ٞٚ‬ی ‪ ٚ‬س‪ٚ‬حی‪ٔ ٝ‬عب‪ٞ‬ذت دس و‪ٙ‬بس تخلق ‪ ٚ‬تؼ‪ٟ‬ذ‪ٛٔ ،‬فمیت سا تإیٗ ٔیو‪ٙٙ‬ذ‪ .‬وبسو‪ٙ‬بٖ ثخؾ احیب ث‪ٔ ٝ‬ب٘‪ٙ‬ذ ػبیش ف‪ٛ‬الدٔشداٖ‪ ،‬وٕرش‬ ‫‪ٕٞ‬ت ثؼت‪ٝ‬ا٘ذ‪ ،‬و‪ ٝ‬پبیذاسی ت‪ِٛ‬یذ ‪ٕٛٞ‬اس‪ ٜ‬حفظ ؿ‪ٛ‬د‪ .‬ثش خ‪ٛ‬د ٔیثبِیٓ و‪ ٝ‬دس و‪ٙ‬بس ػبیش ‪ٕٞ‬ىبساٖ اص ػ‪ٛ‬أُ تبثیشٌزاس دس استرمرب سور‪ٛ‬سد‬ ‫ت‪ِٛ‬یذ ٔب‪ٞ‬یب٘‪ ٝ‬ؿٕؾ دس اثبٖ ٔب‪ ٜ‬ث‪ٛ‬دیٓ‪.‬‬ ‫ٔذیش ثخؾ احیب دس پبیبٖ ػخ‪ٙ‬بٖ خ‪ٛ‬د ٌفت‪ :‬دس س‪ٚ‬ص ا‪ َٚ‬ارسٔب‪ ٜ‬سو‪ٛ‬سد ت‪ِٛ‬یذ ‪ٚ‬احذ احیب ‪٘ ۲‬یض اص ‪ ۹۱۰۶‬تٗ ث‪ ۹۲۷۰ ٝ‬تٗ استمب یربفرتر‪ٚ ٝ‬‬ ‫سو‪ٛ‬سد لجّی ٔذ‪ ۲ َٚ‬اص ‪ ۲۹۲۱‬تٗ ث‪ ۲۹۹۶ ٝ‬تٗ افضایؾ یبفت‪.‬‬ صفحه 3 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫* شنبه‬ ‫* ‪ 6‬اذر‬ ‫* ‪ 72‬نوامبر‬ ‫* ‪ 70‬ربیع الثانی‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪2127 :‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫اطالعیِ سبزهبى ًظبم پسضکی درببرُ کبرت ٍاکسی پسضکبى‬ ‫‪0011‬‬ ‫‪7170‬‬ ‫‪0001‬‬ ‫* صفحه ‪0‬‬ ‫‪‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی‪ -‬هعبٍى تَؾعِ هسیطیت ٍ هٌبثع ؾبظهبى ًظبم پعقىی گفت‪ :‬اهکىکبى اضتکجکب‬ ‫وبضت ّبی ٍاوؿیٌبؾیَى اعضبی ًظبم پعقىی ثِ نفحِ ؾبثمِ ٍاوؿیٌبؾیَى زض ٍه ؾکبیکت‬ ‫ٍظاضت ثْساقت فطاّن قس‪.‬زوتط طبّطذبًی گفت‪ :‬هتبؾفبًِ زض ّفتِ ّبی اذیط اعضبی ؾبظهبى‬ ‫زچبض هکىالتی زض اؾتفبزُ اظ وبضت ٍاوؿی ذَز ثَزًس‪ .‬اظ ایٌىِ زض طی یه هکبُ گکصقکتکِ‬ ‫نجَضاًِ زض ضفع ایی ًمم ّوطاُ ثَزُایس‪ ،‬ؾپبؾگعاضم‪ .‬وبضتّبی فیعیىی وِ اظ لجل تکَؾک‬ ‫ؾبظهبى ًظبم پعقىی نبزض قسُاًس زاضای یه وس ‪ّQR‬ؿتٌس ٍ اؾبؾب ثب اؾىی ایی وس ثبیکس‬ ‫نفحِ ؾبثمِ ٍاوؿیٌبؾیَى افطاز ًوبیف زازُ قَز؛ یعٌی ّوبى نفحِای وِ افطاز ثب هطاجعِ ثکِ‬ ‫ؾبیت ٍظاضت ثْساقت ثِ اى زؾتطؾی پیسا هیوٌٌس‪ .‬اهب ثب اؾىی ‪QR Code‬وکبضت ّکب ‪،‬‬ ‫فطز ثِ نفحِ ططاحی قسُ تَؾ قطوت ططف تفبّن ًبهِ ؾبظهبى ّسایت هیقس ٍ زض ٍالکع‬ ‫ثِ نفحِ هَضز تبییس ٍظاضت ثْساقت ًویضؾیس ٍ ثِ ّویی زلیل ٍظاضت ثْساقت اعالم وکطز‬ ‫وِ تٌْب وبضت زیجیتبل ٍاوؿی ٍظاضت ثْساقت هَضز تبییس اؾت‪.‬‬ ‫ٍی افعٍز‪ :‬ثطای ضفع ایی هکىل توْیساتی اتربش قسُ اؾت ٍ اظ اهکطٍظ افکطازی وکِ زاضای‬ ‫وبضت ّؿتٌس هیتَاًٌس ثب اؾىی ‪QR Code‬وبضت ذَز ثِ نفحِ ؾبثمِ ٍاوؿیٌبؾیَى ذکَز‬ ‫زؾتطؾی پیسا وٌٌس‪.‬‬ ‫پلیس فتب‪ :‬قبل از پرداخت ٍجِ از صحت‬ ‫کبال هطوئی ضَید‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی‪ -‬ضئیؽ هطوع تکریم ٍ پیککگکیکطی اظ‬ ‫جطاین ؾبیجطی پلیؽ فتبی ًبجب گفت‪ :‬ذطیساضاى ایٌتطًتی‬ ‫اظ حطاجی ّبی جوعِ ؾیبُ ثبیس لجل اظ پکطزاذکت ٍجکِ‬ ‫ًؿجت ثِ نحت ٍ ؾالهت اجٌبؼ ذطیساضیقکسُ ذکَز‬ ‫اطویٌبى حبنل وٌٌس‪.‬ؾطٌّگ علی هحوس ضججی ضئکیکؽ‬ ‫هطوع تکریم ٍ پیکگیطی اظ جطاین ؾبیجطی پلیؽ فکتکب‬ ‫ًبجب اظْبض زاقت‪ّ :‬ط ؾبل زض ضٍظّبی حکَالکی ثکلکه‬ ‫فطایسیشجوعِ ؾیبُ قبّس قىبیت لبثل تَجْی اظ هکطزم‬ ‫ثِ ذبطط والّجطزاضّبی نَضت گکطفکتکِ زض ذهکَل‬ ‫پطزاذت ثْبی وبالی هَضز ًظط ٍ عسم زضیبفت وکبال یکب‬ ‫تملجی ثَزى وبالی تحَیلی ثِ اًْب ّؿتین‪.‬ضئیؽ هکطوکع‬ ‫تکریم ٍ پیکگیطی اظ جطاین ؾبیجطی پلیؽ فکتکب ًکبجکب‬ ‫تهطیح وطز‪ :‬افطاز ؾَزجَ ثب ؾَءاؾتکفکبزُ اظ اعکتکوکبز‬ ‫ّوَطٌبى ثب ایجبز ؾبیتّبی جعلی ٍ تملجی‪ ،‬اعتجبض زیگکط‬ ‫فطٍقگبُّبی ایٌتطًتی وِ زاضای فعبلیتی ؾبلن ّؿتکٌکس ضا‬ ‫ظیط ؾَال ثطزُ ٍ اظ هطزم والّجطزاضی هکی وکٌکٌکس‪ٍ .‬ی‬ ‫گفت‪ :‬ایی نفحبت جعلی اظ ًظط ظبّطی وبهالً ثِ زضگبُ‬ ‫انلی قجیِ ثَزُ ٍ ثِ ضاحتی اعتوبز وبضثط ضا هکجکٌکی ثکط‬ ‫ٍضٍز اطالعبت ثبًىی جلت وطزُ ٍ قوبضُ وبضت‪ ،‬ضهکع‬ ‫زٍم‪ ٍcvv2 ،‬تبضید اًمضبء وبضت ثبًىی ضا ثِ ؾکطلکت‬ ‫ثطزُ ٍ زض فطنتی هٌبؾت السام ثِ ثطزاقت ییط هجکبظ اظ‬ ‫حؿبه ثبًىی لطثبًی هی وٌس‪.‬ؾطٌّگ ضججی ذبططًککبى‬ ‫وطز‪:‬ذطیساضاى ایٌتطًتی اظ حطاجی ّبی جوعِ ؾیبُ ثکبیکس‬ ‫لجل اظ پطزاذت ٍجِ ًؿجت ثِ نحت ٍ ؾالهت اجکٌکبؼ‬ ‫ذطیساضی قسُ ذَز اطویٌبى حبنل وٌٌس‪.‬‬ ‫سبعبت تدریس هعلوبى در سبهبًِ ضبد‬ ‫‪‬‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی‪ -‬ؾطپطؾت ٍظاضت اهَظـ ٍ پطٍضـ زؾتَضالعول ضَاث اجطایی اؾکتکفکبزُ اظ قکجکىکِ‬ ‫اهَظقی قبز زض هساضؼ‪ ،‬ضا ثِ ازاضات ول اهَظـ ٍ پطٍضـ اؾتبىّب اثالغ وطز‪.‬زض زؾتَضالعول اثکالیکی‬ ‫علیطضب وبظوی ذطبه ثِ هعبًٍبى ٍظاضت اهَظـ ٍ پطٍضـ ٍ ازاضات ول اهَظـ ٍ پطٍضـ اؾکتکبى ّکب‬ ‫اهسُ اؾت وِ هَاضز هصوَض هعطَف ثِ ههَثبت جلؿبت ؾتبز هلی هسیطیت ثیوبضی وطًٍب‪ ،‬قَضای عکبلکی‬ ‫اهَظـ ٍ پطٍضـ‪ ،‬قَضای عبلی فضبی هجبظی ٍ اثالییِ هَضخ ‪ ۰۳‬قْطیَض ‪ ۰۰۳۳‬زفتط ضئکیکؽ جکوکْکَض‬ ‫تحت عٌَاى العاهبت ؾبهبًِ ّبی الىتطًٍیىی اهَظـ ٍ پطٍضـ ٍ قجىِ اهَظقی زاًف اهکَظ شقکبز ‪ ،‬تکب‬ ‫ظهبى توْیس همسهبت ٍ ظیطؾبذت ّبی الظم ثطای ثبظگکبیی وبهل هساضؼ ٍ اضائِ اهَظـ ّبی حضَضی ٍ‬ ‫پؽ اظ اى‪ ،‬اثالغ هیقَز‪.‬زض ضاؾتبی اؾتوطاض فعبلیت ٍ ذسهبت ضؾبًی قجىِ اهَظقی زاًف اهَظشقبز زض‬ ‫ظیؿت ثَم جسیس تعلین ٍ تطثیت ضؾوی عوَهی وکَض‪ ،‬توبهی هساضؼ ثِ اؾتثٌبی هساضؾی وِ ثٌب ثِ زالیکل‬ ‫هَجِ فٌی ٍ ثب تاییس اهَظـ ٍ پطٍضـ هٌطمِ‪ ،‬اهىبى زؾتطؾی ثِ ؾبهبًِ قبز ضا ًساضًس‪ ،‬هَظف ثِ اؾتمطاض ٍ‬ ‫اؾتفبزُ اظ ایی ؾبهبًِ اذتهبنی ٍ اضائِ ذسهبت ثب ویفیت اهَظقی ٍ پطٍضقی پبیِ ضایگبى طکجکک ثکطًکبهکِ‬ ‫ضؾوی ههَه‪ ،‬ثِ جبهعِ ّسف زاًف اهَظی ذَز ّؿتٌس‪.‬ؾبظهبى هسضؾِ ٍ عَاهل اى‪ّ ،‬نضاؾتب ثب ثکطًکبهکِ‬ ‫ّبی اثالیی‪ ،‬زض فضبی هجبظی شؾبهبًِ قبز ًیع اؾتمطاض یبثٌس ٍ تىبلیف ٍ هؿئَلیت ّکبی ذکَز ضا طکجکک‬ ‫همطضات ایفب وٌٌس‪.‬‬ ‫ضرٍط برقراری حقَق برای‬ ‫ٍالدیی بیوِضدُ هتَفی‬ ‫رئیس قَُ قضبییِ‪ :‬قضبت تب جبی هوکی‬ ‫حکن زًداى ًدٌّد‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی‪ -‬ضئیؽ زؾتگبُ لضب اظ لضبت ذَاؾت ٍضعیکت‬ ‫ظًساًیبى ضا ثِ نَضت هؿتوط هَضز پبیف ٍ اضظیبثی لطاض زٌّس تکب‬ ‫وؿبًی وِ اهىبى اؾتفبزُ اظ اضفبلبت لبًکًَکی ّکوکچکَى اظازی‬ ‫هکطٍ ٍ هطذهی زاضًس‪ ،‬ثیزلیل زض ظًساى ًوبًٌس ٍ تب جبییىِ اهىبى زاضز حىن ظًساى ٍ حکجکؽ زازُ‬ ‫ًکَز‪ .‬حجتاالؾالم ٍالوؿلویی یالهحؿیی هحؿٌی اغُای گفت‪ :‬اظ اثتسای تهسی هؿئَلیت زؾکتکگکبُ‬ ‫لضب توطوع ذَز ضا ثط ضٍی ثطضؾی ٍ حل ٍ فهل هؿبئل لضبیی گصاقتِ ٍ ّوِ ثبیس تالـ وٌین ثِ یه‬ ‫ًظبم لضبیی زض تطاظ گبم زٍم اًماله اؾالهی زؾت یبثین‪ٍ.‬ی تاویس وطز‪ :‬گطچِ تمطیجبً ول عوط وکبضی‬ ‫ذَز ضا زض زؾتگبُ لضبیی گصضاًسُ‪ ،‬اهب ٌَّظ ثطای اقٌبیی ثیکتط ثب اثعبز ٍ ظٍایبی هرتلف وبض ًکیکبظ ثکِ‬ ‫تحمیک ٍ قٌیسى ًظطات زلؿَظاى ٍ ذیطذَاّبى زاضز‪.‬هحؿٌی اغُ ای افعٍز‪ :‬ایکی جکلکؿکبت ثکب اّکساف‬ ‫هکرم ٍ ثِ نَضت وبضثطزی ثطای ضؾیسى ثِ فْن هکتطن زضثبضُ هکىالت ٍ ضاّىبضّبی اى ّکب ٍ‬ ‫اؾتفبزُ اظ ظطفیت ّبی هَجَز زض وکَض ثطای حل هکىالت هطزم ثِ ٍیکػُ زض حکَظُ لضکبیکی ثکَزُ‬ ‫اؾت‪.‬ضئیؽ لَُ لضبییِ گفت‪ :‬ثب ایٌىِ زض تْطاى ‪ ۰۰۰‬قعجِ تجسیسًظط ههَه زاضین‪ٍ ،‬لکی ثکِ لکحکب‬ ‫ووجَز لبضی فعالً فم ‪ ۳۰‬قعجِ تجسیسًظط فعبل اؾت‪.‬هحؿٌی اغُای ثط ّویی اؾکبؼ اظ ضئکیکؽ وکل‬ ‫زازگؿتطی اؾتبى تْطاى ٍ هؿئَالى وویؿیَى ًمل ٍ اًتمبالت ذَاؾت وِ ثب افعایف لضبت ٍ هؿتککبضاى‬ ‫هَضز ًیبظ زازگبُّبی تجسیس ًظط‪ ،‬زض حس همسٍضات تعساز قعت ایی زازگبُّب ضا افعایف زٌّس تب ضًٍکس‬ ‫ضؾیسگی ثِ وبض هطزم تؿطیع قَز‪ٍ.‬ی گفت‪ :‬اهط لضبیی ؾٌگیی اؾت ٍ زض حبل حبضط ثکیکف اظ حکس‬ ‫هتعبضف وبض ثطای وبضهٌساى ٍ لضبت تعطیف قسُ ٍ هتبؾفبًِ هحسٍزیت ّبیی ثکطای ثکىکبضگکیکطی ٍ‬ ‫اؾترسام ٍجَز زاضز وِ ثبیس ثب یه ثطًبهِ ضیعی زلیک ٍ هسثطاًِ ٍ ثب ووه زٍلت ٍ هجلکؽ اظ حکجکن‬ ‫وبض وبؾتِ قَز ٍ یب ثب ثِ وبضگیطی ثیکتط لبضی ٍ وبضهٌس ذسهبت ثْتطی ثِ هطزم زازُ قَز‪.‬‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی‪ -‬هحوسحؿی ظزا گفت‪ :‬قط ثطلکطاضی‬ ‫حمَق ایی اؾت وِ ثکیکوکِ قکسُ زض ظهکبى حکیکبتکف‬ ‫زضذَاؾت وفبلت پسض ٍ هبزضـ ضا ثِ ایی علت وِ اًْب‬ ‫هٌجع هبلی ٍ زضاهس ًساضًس ٍ ّعیٌِّبی ظًسگیقبى ضا ثیوِ قسُ تبهیی هیوٌس‪ ،‬زازُ ثبقس‪ٍ.‬ی افکعٍز‪:‬‬ ‫زض ٍالع اگط زض ظهبى حیبت ثیوِ قسُ‪ ،‬پسض ٍ هبزض تحت وفبلت اهسُ ثبقٌس‪ ،‬حمَق ثیوِ قسُ هتَفکی‬ ‫ثِ پسض ٍ هبزضـ تعلک هیگیطز‪.‬زض لَاًیی تبهیی اجتوبعی اهسُ اؾت یىی اظ گطٍُّبیی وِ هیتَاًٌکس‬ ‫تحت تىفل ثیوِ قسگبى ؾبظهبى تبهیی اجتوبعی لطاض گیطًس‪ٍ ،‬السیی ثیوِ قسگبى ّؿتٌس وِ ثکٌکب ثکِ‬ ‫قطایطی ثِ تجع اًْب اظ ذسهبت ایی ؾبظهبى ثطذَضزاض هیقًَس‪ .‬ثطای تحت پکَقکف لکطاض گکطفکتکی‬ ‫ٍالسیی ٍ ثطذَضزاضی اًْب اظ ذسهبت ایی ؾبظهبى‪ ،‬ثبیس ؾی پسض ‪۶۳‬ؾبل توبم ٍ هبزض ‪ ۰۰‬ؾکبل تکوکبم‬ ‫ثبقس‪.‬ثِ ییط اظ قطای ؾٌی‪ ،‬تبهیی هعبـ پسض ٍ هبزض ثِ عْسُ ثیوِ قسُ ثبقس ٍ اظ ّکیکس ؾکبظهکبًکی‬ ‫هؿتوطی زضیبفت ًىٌٌس یب ثِ تکریم وویؿیَى پعقىی هَضَ هبزُ ‪ 1۰‬ایی لبًکَى اظ وکبضافکتکبزُ‬ ‫ثبقٌس‪ّ .‬وچٌیی‪ ،‬زض ظهبى اضائِ تمبضبی وفبلت ثطای ٍالسیی‪ ،‬اًْب ثیوِ قسُ ؾبظهبى تبهیی اجتکوکبعکی‬ ‫ًجبقٌس‪.‬ثط اؾبؼ لبًَى‪ٍ ،‬السیی ثیوِ قسُ ًجبیس ثطای تحت پَقف لکطاض گکطفکتکی‪ ،‬هککوکَل ؾکبیکط‬ ‫نٌسٍقّبی ثیوِ ٍ ثبظًکؿتگی اظ ًظط پطزاذت حک ثیوِ یب وؿَض ثبظًکؿتگی یب زضیبفت حکمکَق ٍ‬ ‫هؿتوطی ثبقٌس‪.‬ثِ طَض ولی زض هبزُ ‪ ۳۰‬لبًَى تبهیی اجتوبعی‪ ،‬لبًًَگصاض ثطای ّط یه اظ ثبظهبًسگکبى‬ ‫ٍاجس قطای ثیوِ قسُ یب هؿتوطی ثگیط هتَفی ثِ جْت هکرم قسى هیعاى هؿتوطی هطثَطِ‪ ،‬ؾْکبم‬ ‫تعییی وطزُ اؾت‪ .‬ثط ایی اؾبؼ ّوؿط ثیوِ قسُ هتَفی ‪۰۳‬زضنس ٍ ّطیه اظ فطظًساى ٍاجکسقکطایک‬ ‫شاعن اظ زذتط ٍ پؿط اظ ‪ ۰۰‬زضنس هعایبی هؿتوطی هطثَطِ ثطذَضزاض ٍ زضنَضتی وِ پسض ٍ هبزض ضا‬ ‫اظ زؾت زازُ ثبقٌس‪ ،‬هیعاى هؿتوطی اًبى زٍثطاثط ذَاّس قس‪.‬‬ ‫لسٍم غرببلگری رٍزاًِ داًصاهَزاى در هدارس بِ لحبظ عالئن کرًٍب‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی‪ -‬ثط اؾبؼ اعالم ٍظاضت ثْساقت‪ ،‬ثب ثبظگکبیی هساضؼ‪ ،‬زض ثسٍ ٍضٍز ثِ هسضؾکِ ٍ ضٍظاًکِ‪،‬‬ ‫ّوِ زاًف اهَظاى‪ ،‬هعلوبى ٍ ؾبیط وبضوٌبى اظ ًظط ٍجَز عالئن ثیوبضی ثبیس یطثبلگطی قًَس ٍ هکسضؾکِ زض‬ ‫ؾبهبًِ ّبی هطالجت اظ وطًٍب ًؿجت ثِ ثجت ٍ گعاضـ هجتالیبى السام وطزُ ٍ زض نَضت ًیبظ ثِ تهوینگیطی ثب‬ ‫وبضقٌبؾبى ًبظط ثْساقت هکَضت وٌس‪.‬طجک اعالم ٍظاضت ثْساقت‪ٍ ،‬ضٍز یب حضَض زاًفاهَظاى‪ ،‬هعلوبى ٍ‬ ‫ؾبیط وبضوٌبى زاضای عالئن ثیوبضی وطًٍب تحت ّط قطایطی ثِ هسضؾِ هوٌَ اؾت‪.‬یطثبلگطی زاًفاهَظاى ٍ‬ ‫وبضوٌبى هساضؼ زض ّوِ گیطی وٍَیس ‪ ۰1‬اظ اّویت ٍیػُ ای ثطذَضزاض ثکَزُ وکِ الظم اؾکت پکیکف اظ‬ ‫ثبظگکبیی هساضؼ‪ ،‬فعبلیت ّبیی زض ایی ضاؾتب اًجبم قَز ٍ اهَظـ الظم ثِ ٍالسیی ثطای هتعْس ثَزى اًْب زض هَضز ًفطؾتبزى زاًف اهَظ هجتال یب هکىَن‬ ‫ثِ ثیوبضی ٍاگیط ثِ هسضؾِ اًجبم قَز ٍ هطالت ؾالهت هسضؾِ ٍ یب ضاث ثْساقت ضطٍضی اؾت زض نَضت هکبّسُ عالئن ثیوبضی زض ثیی زاًف اهَظاى ٍ‬ ‫وبضوٌبى‪ ،‬الساهبت ثْساقتی الظم ضا اًجبم زّس‪ّ.‬وچٌیی الظم اؾت هسضؾِ ثطای وٌتطل ٍضٍز احتوبلی وبضوٌبى ثیوبض یب هکىَن ثِ ثیوبضی ٍ جسا وکطزى‬ ‫اًْب اظ افطاز ؾبلن‪ ،‬ثطًبهِ هکرهی زاقتِ ثبقس ٍ ّوچٌیی قیَُای ثطای اطال ضؾبًی ثِ ٍالسیی یب ؾطپطؾت زاًف اهَظاى فَق تعییی وٌس‪.‬فطاهَـ ًککَز‪،‬‬ ‫زض ثسٍ ٍضٍز ثِ هسضؾِ ٍ ضٍظاًِ ٍ ّوِ زاًف اهَظاى‪ ،‬هعلوبى ٍ ؾبیط وبضوٌبى اظ ًظط ٍجَز عالئن ثیوبضی یطثبلگطی قًَس ٍ هسضؾِ زض ؾکبهکبًکِ ّکبی‬ ‫هطالجت اظ وطًٍب ًؿجت ثِ ثجت ٍ گعاضـ هجتالیبى السام وطزُ ٍ زض نَضت ًیبظ ثِ تهوین گیطی ثب وبضقٌبؾبى ًبظط ثْساقت هکَضت وٌس‪.‬‬ ‫کطَرّبی زیبدی برای ٍاردات ٍاکسی برکت درخَاست کردُ اًد‬ ‫پرستبراى هٌتظر اقدام هسٍَالى برای رفع هَاًع خدهت ّستٌد‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی‪ -‬جلیلی گفت‪ :‬زلیل تبذیط زض هکیکعاى تکَلکیکسات‬ ‫ٍاوؿی ثطوت‪ ،‬تبذیط ٍ ثیوبضی وطًٍبی هٌْسؾبى چیٌی ٍ ّکٌکسی‬ ‫اؾت‪.‬حؿی جلیلی هسیط گطٍُ تَلیس ٍاوؿی ثطوت ؾتبز اجکطایکی‬ ‫فطهبى حضطت اهبم گفت‪ :‬وکَض ّکبیکی ظیکبزی ثکطای ٍاضزات‬ ‫ٍاوؿی ثطوت زضذَاؾت زاقتٌس‪ .‬وکَضّبی ظیبزی اظ اؾیب‪ ،‬چٌس‬ ‫ثرف افطیمب ٍ ثطذی وکَض ّبیی اهطیىبی جکٌکَثکی اظ طکطیکک‬ ‫ٍظاضت اهَض ذبضجِ ثطای ٍاوؿکی ثکطوکت تکوکبؼ گکطفکتکٌکس‪.‬‬ ‫ضایعًی ّبیی زض ایی ذهَل نَضت گطفتِ‪ ،‬اهب زض حبل حبضط هب هجکَظ نکبزضات اظ طکطیکک ٍظاضت‬ ‫ثْساقت ضا ًساضین‪.‬جلیلی اقبضُ وطز وِ ٌَّظ هصاوطات زض هَضز لیوت نَضت ًگطفتِ‪ ،‬ظیطا اثتسا ثکبیکس‬ ‫هجَظ نبزضات ضا ثگیطین‪.‬هسیطگطٍُ تَلیس ٍاوؿی ثطوت زضثبضُ ّعیٌِّبی تَلیس ٍاوؿی ٍ فکطٍـ اى‬ ‫گفت‪ّ :‬یس پیف ذطیسی اظ ؾَی ٍظاضت ثْساقت نَضت ًگطفتِ اؾت‪ٍ .‬اوؿیّبیی وِ تحکَیکل زازُ‬ ‫قسُ فم ثرکی اظ ّعیٌِ ّبی اى پطزاذت قسُ ٍ ثرف لبثل تَجْی اظ هطبلجبت هب ثبلی هکبًکسُ اؾکت‪.‬‬ ‫ضلوی وِ ٍظاضت ثْساقت ثِ هب ثسّىبض اؾت ثؿیبض چکوگیط اؾت‪.‬‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی‪ -‬ضئیؽ ول ؾبظهبى ًظبم پطؾتبضی گفکت‪:‬‬ ‫جبهعِ پطؾتبضی هٌتظط ذطٍجی ٍ السام هؿکئکَالى زٍلکت‬ ‫جسیس ثطای ضفع هَاًع ذسهتی ّؿتٌس‪.‬هحوس هیطظاثیگی زض‬ ‫جلؿِ قَضای عبلی ًظبم پطؾتبضی ثب تکطیح الساهبت اًجبم‬ ‫قسُ زض یه هبُ گصقتِ اظ جولِ جلؿبت پیگیطی ثب زفکتکط‬ ‫ضئیؽ جوَْضی‪ ،‬وویؿیَى ثْکساقکت هکجکلکؽ‪ٍ ،‬ظضای‬ ‫ثْساقت ٍ وبض افعٍز‪ :‬چْبض هَضَ پطزاذت فَق الکعکبزُ‬ ‫ذبل‪ ،‬تغییط ٍضعیت ًیطٍّبی قطوتی‪ ،‬اجطای تعطفِگصاضی ذسهبت پطؾتبضی ٍ اؾکتکبًکساضزؾکبظی‬ ‫تعساز ًیطٍی پطؾتبض هْوتطیی هؿبئلی اؾت وِ زض جلؿبت وبضی ثب هؿئَالى زٍلت ٍ هجلؽ زض حبل‬ ‫پیگیطی اؾت ٍ ّوِ ایی هَاضز ثِ نَضت طَلی ٍ ّوعهبى تب حهَل ًتیجِ زًجبل هیقَز‪.‬ثٌبثط اعکالم‬ ‫ضٍاث عوَهی ؾبظهبى ًظبم پطؾتبضی‪ٍ ،‬ی ازاهِ زاز‪ :‬هؿئَالى زٍلت ثب تغییکط ٍضکعکیکت ًکیکطٍّکبی‬ ‫قطوتی پطؾتبضی هَافک ّؿتٌس ٍ اگط فطزی زض یىی اظ ؾبظهبىّبی زٍلتی ثب تغیکیکط ٍضکعکیکت ایکی‬ ‫ًیطٍّب هربلفتی وطزُ‪ ،‬قبهل حبل پطؾتبضاى ًویقَز‪.‬‬ ‫گسارش‬ ‫ًگبُ جبهعِهحَر در هطبرکتّبی‬ ‫هردهی از اسیبّبی اجتوبعی هیکبّد‬ ‫جبهعِ قٌبؼ ٍ اؾتبز زاًکگبُ گفت‪ً :‬کگکبُ جکبهکعکِ هکحکَض زض‬ ‫هکبضوتّبی هطزهی هیتَاًس اؾیتّبی اجتوبعی زض یه جبهعِ‬ ‫ضا وبّف زّس‪ ،‬ثطای هثبل گعاضـ اعتیبز یه ّوؿبیِ هکی تکَاًکس‬ ‫ثبعث تکسیس اؾیت قَز‪ ،‬اهب ًگبُ جبهعِهحَض اعتیبز ایی قکرکم‬ ‫ضا ثِ عٌَاى یه ثیوبض ًگطیؿتِ ٍ اى ضا حوبیت هیوٌس‪ .‬هکحکوکس‬ ‫یعزاًی ًؿت ضٍظ پٌجکٌجِ زض گفت ٍگَ ثب ذجطًگبض اجتوبعی ایطًب‬ ‫زض ذهَل تبثیط هکبضوتّبی هطزهی زض وبّف اؾکیکت ّکبی‬ ‫اجتوبعی اظْبض زاقت‪ :‬تبثیط هکبضوتّبی اجتوبعی زض وکبّکف‬ ‫اؾیتّبی اجتوبعی ضا اظ زٍ هٌظط هیتَاى ًگطیؿت‪.‬‬ ‫ٍی تهطیح وطز‪ :‬زض ٍّلِ ًرؿت تبثکیکط هککبضوکت وکٌکٌکسگکبى‬ ‫فعبلیتّبی جوعی ٍ قجىِّبی اجتوبعی ٍ زض زضجِ زٍم‪ ،‬تکبثکیکط‬ ‫هکبضوت ؾویّب شؾبظهبىّبی هطزم ًْبز ‪ ،‬اتحبزیِّب‪ ،‬ذیطیِّب ٍ‬ ‫زض حمیمت ؾبظهبى یب ًْبز هکبضوتی هطثَطِ ثط وبّف اؾیتّبی‬ ‫اجتوبعی‪.‬‬ ‫یعزاًی ًؿت ازاهِ زاز‪ :‬اظ هٌظط ًرؿت ثبیس گکفکت‪ ،‬اًؿکبى یکه‬ ‫هَجَز اجتوبعی اؾت ٍ ایلت اؾیت ّبی اجتکوکبعکی ّکوکچکَى‬ ‫اعتیبز‪ ،‬طالق ٍ ذکًَت شوِ ثِ عٌَاى یکه هکعکلکَل ًکگکطیؿکتکِ‬ ‫هی قَز ثبیس حبنل یه ٍضعیت اجتوبعکی تکلکمکی قکَز‪ ،‬اهکب‬ ‫هکبضوت جوعی هیتَاًس علل ضا ثطجؿتِ وٌس‪.‬‬ ‫ٍی تَضیح زاز‪ :‬اًؿبى ثِ عٌَاى یه هَجَز اجتوبعی‪ ،‬زض نَضت‬ ‫جسا قسى اظ گطٍُ ّبی اجتوبعی‪ ،‬لطع اضتکجکبطکبت ٍ تکعکبهکالت‬ ‫اجتوبعی‪ ،‬هٌفطز ٍ هٌعٍی قسُ ٍ زض ایی قطای هؿتعس اؾیتّبی‬ ‫هتعسزی ذَاّس قس‪.‬‬ ‫ایی اؾتبز زاًکگبُ ثب اقبضُ ثِ تحمیمبت زاذلی ٍ ذبضجکی یکبزاٍض‬ ‫قس‪ :‬زض حَظُ اؾیت ّبی اجتوبعی ًیع هکبّکسات هکتکعکسز ًککبى‬ ‫هیزّس‪ ،‬ایلت هترلفبى ٍ ثِ زام افتبزگبى اؾیتّب‪ ،‬اجتوبعی ًجَزُ‬ ‫ٍ ثِ زالیل هرتلف‪ ،‬اظ پیًَسّبی اجتوبعی گؿؿتِ ٍ پکیکًَکسّکبی‬ ‫جسیسی ضا ّن جبیگعیی ًىطزُاًس‪.‬‬ ‫یعزاًی ًؿت افعٍز‪ :‬اهب حضَض زض اجتوبعکبت ٍ هککبضوکت ّکبی‬ ‫گطٍّی‪ ،‬ؾجت ًکب ٍ ؾطظًسگی قسُ ٍ احؿبؼ تعلک ًؿجکت ثکِ‬ ‫گطٍُ ًیع ؾجت هیقَز‪ ،‬قرم عالیک ٍ ؾالیک قرهی ذکَز ضا‬ ‫زض ًْبز هطثَطِ زًجبل ٍ ایی اهط زض گبم ًرؿت ثکط اؾکیکت ّکبی‬ ‫اجتوبعی تبثیطگصاض اؾت‪.‬‬ ‫ایی تحلیلگط اجتوبعی تهطیح وطز‪ :‬ثط ایی اؾبؼ‪ ،‬اٍلکیکی پکیکبهکس‬ ‫هکبضوت اجتوبعی ضا شفبضغ اظ تبثیط هؿتمین هکبضوتّبی هطزهکی‬ ‫زض وککبّککف اؾککیککت ّککبی اجککتککوککبعککی ثککبیککس زٍض وککطزى‬ ‫هکبضوتوٌٌسگبى اظ اؾیتّبی اجتوبعی زاًؿت‪.‬‬ ‫ٍی ذبططًکبى وطز‪ :‬زض حمیمت پیًَس ثب گکطٍُ‪ ،‬فکعکبلکیکت ّکبی‬ ‫گطٍّی ٍ هکبضوت جوعی ؾجت هیقَز‪ ،‬اضططاه ٍ اؾتطؼ ٍ‪...‬‬ ‫ثِ عٌَاى ظهیٌِؾبظ ثطذی اؾیتّبی اجتوبعی زض یکه جکبهکعکِ‬ ‫وٌتطل قَز‪ ،‬اهب ثطجؿتِؾبظی ًمف ایی هکبضوت ًجکبیکس هکبًکع اظ‬ ‫حوبیت لسضتهطزاى قَز‪.‬‬ ‫ًظبم فطٌّگی ٍ ؾیبؾی هطزم ضا ثِ فعبلیتّبی جوعی تطییت وٌس‬ ‫یعزاًی ًؿت تبویس وطز‪ :‬ثٌبثطایی ًظبم فطٌّگی ٍ ؾیبؾی ّط جبهعِ‬ ‫ثبیس هطزم ضا ثِ فعبلیتّبی جوعی تطییت وٌس‪ .‬ایی فعبلکیکت ّکبی‬ ‫اقتطاوی زٍض اظ زؾتطؼ ًجَزُ ٍ اظ ططیک زاًککگکبُ‪ ،‬وکبضذکبًکِ‪،‬‬ ‫قطوت‪ ،‬ثبظاض ٍ‪ّ ...‬ن هیتَاًس ثِ اًجبم ثطؾس‪ .‬زٍلکت ّکب ًکیکع ثکب‬ ‫تمَیت ًگبُ هجتٌی ثط اعتوبز هیتَاًٌس اظ ایی فعبلیتّکب اؾکتکمکجکبل‬ ‫وٌٌس‪.‬‬ ‫ٍی ثب اقبضُ ثِ هَلفِ حوبیت اجتوبعی ازاهکِ زاز‪ :‬زض ذهکَل‬ ‫تبثیط هکبضوت ّبی هطزهی ثط وبّف اؾکیکت ّکبی اجکتکوکبعکی‬ ‫ّوچٌیی ثبیس گفت‪ ،‬ثب تَجِ ثِ ٍضعیت التهبزی اهطٍظ‪ ،‬حوکبیکت‬ ‫التهبزی ًْبزّبی هطزهی ًیع زض لبلت ؾویّب‪ ،‬ذیطیِّب ٍ‪ّ ...‬کن‬ ‫حبئع اّویت ثَزُ ٍ پبیگبُ اجتوبعی ٍ التهبزی ضعیکف جکبهکعکِ‬ ‫ثیف اظ زیگط طجمبت جبهعِ هؿتعس ایی فعبلیتّب اؾت‪.‬‬ ‫یعزاًی ًؿت تهطیح وطز‪ :‬ثٌبثطایی ؾبظهبىّب ٍ اًجویّبی هطزهکی‬ ‫ثب ووه ٍ پکتیجبًی ّبی عبطفی‪ ،‬ضٍاًی‪ ،‬اجتوبعکی ٍ الکتکهکبزی‬ ‫الکبض هتعسز جبهعِ ثرکی اظ هکىالت ایی گطٍُّب ضا وبّف زازُ‬ ‫ٍ ایی اهط ثط وبّف اؾیت ّبی اجتوبعی یه جبهعِ ًکیکع هکَثکط‬ ‫ذَاّس ثَز‪ ،‬اهب ایی هؿبلِ ًجبیس ؾجت قَز وکِ ّکوکِ ٍظکبیکف ٍ‬ ‫هؿئَلیتّب ثِ عْسُ ایی گطٍُّب ثبقس‪.‬‬ ‫ٍی تَضیح زاز‪ :‬ثطای ًوًَِ‪ ،‬ثِ ٌّگبم ٍلَ ثالیبی طجیعی ّوچَى‬ ‫ؾیل ٍ ظلعلِ ًْبزّبی ضؾوی ّن اهَض ذیطیِ ضا زًجبل هیوٌٌس‪ ،‬ایی‬ ‫عول زض شات ذَز ثؿیبض اضظقوٌس اؾت‪ ،‬اهب ًظبم هکسیکطیکتکی ّکط‬ ‫وکَض ثبیس ثؿتط اؾیتّب ضا ًیع اظ ثیی ثطزُ ٍ ثط انل پیکگیطی ّن‬ ‫هتوطوع ثبقس‪.‬‬ ‫ضطٍضت حصف ًگبُ اؾیتهحَض زض هکبضوتّبی اجتوبعی‬ ‫یعزاًی ًؿت ثب اقبضُ ثِ اّویت هسیطیت هکبضوتّبی جوعی ًکیکع‬ ‫یبزاٍض قس‪ :‬ثْطُگیطی اظ هکبضوتّبی هطزهی ثِ هٌظَض وکبّکف‬ ‫فرزًد حبصل از ازدٍاج داین زى ایراًی ٍهرد‬ ‫خبرجی ضٌبسٌبهِ ایراًی هیگیرد‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی ‪-‬هسیطول اهکَض اتکجکب ٍ هکْکبجکطیکی‬ ‫ذبضجی اؾتبًساضی لن گفت‪ :‬فطظًساى هبزض ایطاًی وِ زض‬ ‫لن ثطای اذص قٌبؾٌبهِ السام وطزُ اًس‪ّ ،‬وگی حکبنکل‬ ‫اظزٍاج زاین ثَزُ ٍ ایلت زاضای پسضاى عطالی ّؿکتکٌکس‬ ‫وِ ثب الَام ذَز زض ایکطاى اظزٍاج وکطزُ اًکس‪ .‬عکجکبؼ‬ ‫قیطهحوسی افعٍز‪ :‬ایی فطظًساى ًِ حبنل اظزٍاج هَلت‬ ‫ّؿتٌس ٍ ًِ ثیکتط اًْب پسضاى طلجِ زاضًس ثلىکِ ّکوکگکی‬ ‫حبنل اظزٍاج زاین ٍ ایلت ًیع فطظًساى پسضاًی اظ اتجکب‬ ‫عطالی همین لن ّؿتٌس وِ اظ چٌس زِّ پیف ثب الَام ذَز‬ ‫زض ایطاى اظزٍاج وطزُ اًس‪ٍ.‬ی گفت‪ :‬اؾتبى لن ثِ زلکیکل‬ ‫اؾتمطاض گؿتطزُ ایی زؾت اظ هکْکبجکطاى‪ ،‬ثکِ عکٌکَاى‬ ‫ًرؿتیی اؾتبى زض وکَض‪ ،‬ثطای ًبم ًَیؿکی اظ فکطظًکساى‬ ‫هبزض ایطاًی فطاذَاى زاز ٍ وؿبًی وِ زض ؾبیت ثجت ًکبم‬ ‫وطزًس‪ ،‬اظزٍاج پسض ٍ هبزضقبى زض ازاضُ ول اتکجکب ثکِ‬ ‫نَضت ضؾوی ثِ ثجت ضؾیسُ ثَز‪.‬قیطهحوسی تکبوکیکس‬ ‫وطز وِ اظزٍاج اتجب ٍ هْبجطیی ذبضجی پؽ اظ ثکجکت‬ ‫زض ایی ازاضُ ول‪ ،‬جْت ثجت ضؾوی ثکِ هکحکضکطذکبًکِ‬ ‫اضجبم هی قَز‪ .‬هسیطول اهَض اتجب اؾتبًساضی لن ثب ثیبى‬ ‫ایٌىِ زض هطحلِ اٍل ٍ زض ؾطح وکَض ثیف اظ ‪ّ ۶‬عاض ٍ‬ ‫‪ ۰۳۳‬فطظًس هبزض ایطاًی زض ؾبیت ًبم ًکَیؿکی وکطزًکس‪،‬‬ ‫اظْبض زاقت‪ :‬پؽ اظ پبالیف ثجت ًبم ّب هکرم قکس ‪۰‬‬ ‫ّعاض تی اظ ایی افطاز هتعلک ثِ اؾتبى لن ثَزُ ٍ ثمیِ ؾبوی‬ ‫زیگط ًمب وکَض ّؿتٌس‪ٍ.‬ی زض پبیبى ثب ثیبى ایکٌکىکِ تکب‬ ‫وٌَى ‪ ۰۰۳‬تی اظ فطظًساى هبزض ایطاًی زض لن قٌکبؾکٌکبهکِ‬ ‫زضیبفت وطزُ ٍ پطًٍسُ یه ّعاض ٍ ‪ ۰۳۳‬تکی زض حکبل‬ ‫طی فطایٌس ازاضی اؾت‪ ،‬تهطیح وکطز‪ :‬اظ ایکی افکطاز‬ ‫ذَاّکوٌسین وِ ثب تَجِ ثِ ظهبًجط ثَزى فطایٌس نکسٍض‬ ‫قٌبؾٌبهِ‪ ،‬ثطای حهَل ًتیجِ ًْبیی‪ ،‬عجلِ ًساقتِ ثبقٌس‪.‬‬ ‫اؾیتّبی اجتوبعی ثبیس هجتٌی ثط یه ًگبُ جبهعِهکحکَض ثکبقکس‪.‬‬ ‫ًگطـ اؾیتهحَض زض ایی هؿبلِ اؾیتّب ضا افعایف زّس‪.‬‬ ‫ٍی تَضیح زاز‪ :‬ثطای ًوًَِ‪ ،‬هکبّسُ ٍ گکعاضـ اعکتکیکبز یکه‬ ‫ّوؿبیِ ثِ ًیطٍی اًتظبهی ٍ‪ ...‬هیتَاًس ثبعث تکسیس ایکی اؾکیکت‬ ‫قَز‪ ،‬اهب ثط اؾبؼ ًگبُ جبهعِهحَض هیتَاى اعتیبز ایی قرکم ضا‬ ‫ثِ عٌَاى یه هکىل شثیوبضی ًکگکبُ وکطز ٍ ثکب جکصه اٍ زض‬ ‫ؾویّب ثیوبض ضا حوبیت وطز‪.‬‬ ‫زاًکگبُ قْیس ثْکتی تبویس وطز‪ :‬ایی ضٍیىطز زض هکبضوکت ّکبی‬ ‫هطزهی هیتَاًس ثط اؾیت ّبی اجتوبعی اثکطگکصاض ٍ هککىکالت‬ ‫اجتوبعی یه وکَض ضا وبّف زّس‪.‬‬ ‫ثِ گعاضـ ایطًب‪ ،‬هکبضوت فطایٌس ثِ وبضگیطی تکَاًکوکٌکسی ّکبی‬ ‫فطزی ٍ گطٍّی شیٌفعبى ثطای زؾتیبثی ثِ یه ّسف جوعی اؾت‬ ‫وِ زض اى‪ ،‬ضفتبض اگبّبًِ‪ ،‬ذَاؾت گطٍّی‪ ،‬پکصیکطـ جکوکعکی‪،‬‬ ‫اًتربه ٍ ًیبظّبی هکبضوت حبئع اّویت اؾت‪.‬‬ ‫درصَرت ًطت گبز ٍ استطوبم بَی اى قبل از ّر کبری‬ ‫ببید دقت کرد در اى هحل ّیچگًَِ اتص ٍ کبریت‬ ‫فٌدک ٍ اهثبل اى رٍضی ًطَد‬ صفحه 4 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫* شنبه‬ ‫* ‪ 6‬اذر‬ ‫* ‪ 72‬نوامبر‬ ‫* ‪ 70‬ربیع الثانی‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪:‬‬ ‫‪0011‬‬ ‫‪7170‬‬ ‫‪0001‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪2127‬‬ ‫* اوتوزایکینجی ایل‬ ‫* صفحه ‪2‬‬ ‫رصذ اعواق ویْاى با بسرگتریی دٍربیی دیجیتالی جْاى‬ ‫فرهنگ ‪ ،‬هنر و فن اوری‬ ‫وف‪ٚ‬یه غجفی‪ -‬ثکـٌتفیٗ ؼ‪ٚ‬ـثیٗ ؼیدیتبِی و‪ ٝ‬تب ث‪ ٝ‬ضبَ ؼـ خ‪ٟ‬بٖ وبغت‪ٌ ٝ‬ؽ‪ ٜ‬اوگت‪ ،‬ثگ‪ ٝ‬ق‪ٚ‬ؼی‬ ‫اػٕبق وی‪ٟ‬بٖ ـا ثفای ٔب ‪ٛٞ‬یؽا غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ وفؼ‪.‬ث‪٘ ٝ‬مُ اق ایای‪ ،‬ثکـٌتفیٗ ؼ‪ٚ‬ـثیٗ ؼیدیتبِی خ‪ٟ‬گبٖ ؼـ‬ ‫ضبَ أبؼ‪ٌ ٜ‬ؽٖ ثفای ّ٘ت ؼـ ـِؽغب٘‪ٚ ٝ‬ـا ـ‪ٚ‬ثیٗ( )‪Vera Rubin‬ؼـ یىی اق لّ‪ٞٝ‬بی و‪ٜٞٛ‬بی‬ ‫وٍ‪ٛ‬ـ ٌیّی اوت‪.‬ث‪ٌ ٝ‬فت‪ٔ ٝ‬طممبٖ‪ ،‬ایٗ پف‪ٚ‬ل‪ ٜ‬په اق تىٕیُ‪ٞ ،‬ف و‪ ٝ‬ـ‪ٚ‬ق یه ثبـ ثب ثفـوی اػگٕگبق‬ ‫وی‪ٟ‬بٖ‪٘ ،‬یٕی اق اوٕبٖ خ‪ٛٙ‬ه ـا ث‪ ٝ‬تّ‪ٛ‬یف غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ وٍیؽ‪.‬ایٗ پف‪ٚ‬ل‪ ٜ‬ثب ٘بْ ٘مٍ‪ ٝ‬ثفؼاـی فضب ‪ ٚ‬قٔبٖ(‬ ‫)‪LSST‬یه ٘مٍ‪ ٝ‬ثفؼاـی ثف٘بٔ‪ٝ‬ـیکی ٌؽ‪ ۰۱ ٜ‬وبِ‪ ٝ‬اق اوٕبٖ خ‪ٛٙ‬ه اوت و‪ ٝ‬ؼـ ـِؽغب٘‪ٚ ٝ‬ـا‬ ‫ـ‪ٚ‬ثیٗ( )‪Vera Rubin‬و‪ ٝ‬ؼـ ضبَ ضبضف ؼـ لّ‪ ٝ‬اَ پ‪ ٖٛٙ‬وگف‪ ٚ‬پگبزگ‪El Penon Cerro (ٖٛ‬‬ ‫)‪Pachon‬ؼـ ٌٕبَ وٍ‪ٛ‬ـ ٌیّی ؼـ ضبَ وبغت اوت‪ ،‬ا٘دبْ ٔیٌ‪ٛ‬ؼ‪.‬ؼـ ثیب٘ی‪ ٝ‬ؼاٍٍ٘ب‪ ٜ‬اوت‪ٙ‬گفگ‪ٛ‬ـؼ‬ ‫و‪ ٝ‬وفپفوت وبغت ایٗ ؼ‪ٚ‬ـثیٗ اوت‪ ،‬أؽ‪ ٜ‬اوت‪ :‬ؼاؼ‪ٜٞ‬بی ایٗ پف‪ٚ‬ل‪ ٜ‬ث‪ٔ ٝ‬طممبٖ ؼـ وفاوف خ‪ٟ‬بٖ‬ ‫ایٗ أىبٖ ـا ٔیؼ‪ٞ‬ؽ تب عیف ٌىتفؼ‪ٜ‬ای اق و‪ٛ‬اال ٔ‪ ٟٓ‬ؼـ ٔ‪ٛ‬ـؼ ‪ٚ‬یمٌی ‪ٞ‬بی ا٘گفلی تگبـیگه ‪ٚ‬‬ ‫ٔبؼ‪ ٜ‬تبـیه‪ٌ ،‬ىٌُیفی و‪ٟ‬ىٍبٖ ـا‪ٌ ٜ‬یفی‪ٚ ،‬یمٌی ‪ٞ‬بی اخفاْ و‪ٛ‬زه ؼـ ٔ‪ٙ‬ظ‪ٌ ٝٔٛ‬گٕگىگی ‪ٚ‬‬ ‫ٔىیف‪ٞ‬بی ویبـن‪ٞ‬بی ثبِم‪ ٜٛ‬غغف٘بن ـا اـقیبثی و‪ٙٙ‬ؽ‪.‬ؼ‪ٚ‬ـثگیگٗ "‪"LSST‬یگه ؼ‪ٚ‬ـثگیگٗ ‪۲.۴‬‬ ‫ٌیٍبپیىىّی(‪ٔ ۲.۴‬یّیبـؼ پیىىّی) اوت و‪ٔ ٝ‬یت‪ٛ‬ا٘ؽ ث‪ ٝ‬ؼ‪ٚ‬ـؼوت‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬ؼـ ‪ٚ‬الغ ٌؿٌت‪ٝ‬ی خ‪ٟ‬گبٖ ؼـ‬ ‫اوٕبٖ ٍ٘ب‪ ٜ‬و‪ٙ‬ؽ ‪ٙٔ ٚ‬غم‪ ٝ‬ثىیبـ ‪ٚ‬ویغتفی ـا ٘ىجت ث‪ ٝ‬لجُ تّ‪ٛ‬یف و‪ٙ‬ؽ‪.‬‬ ‫تَلیذ عصارُ خَراوی واّص‬ ‫لٌذ خَى در هراغِ‬ ‫وف‪ٚ‬یه غجفی‪ -‬یه ٔبؼ‪ ٜ‬خؽیؽ و‪ ٝ‬ثب تالی ‪ٕٞ ٚ‬ىبـی‬ ‫ـضب غفبـی ‪ٚ‬ـؼا‪ٚ‬ق‪ٔ ،‬طمک ایفا٘ی ؼاٍٍ٘ب‪ ٜ‬ثگ‪ٛ‬وگتگ‪ ٖٛ‬ثگب‬ ‫ث‪ٟ‬ف‪ٌٜ‬یفی اق ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬ـی زبح و‪ ٝ‬ثؼؽی ‪ ٚ‬پالوتیه وبغگتگ‪ٝ‬‬ ‫ٌؽ‪ ٜ‬اوت‪ٔ ،‬یت‪ٛ‬ا٘ؽ ضتی ؼـ ٔ‪ٛ‬ت‪ٛ‬ـ خت ‪ ۴۲‬ؼـِؽ ٔگب٘گغ‬ ‫اق ا٘تٍبـ وف ‪ِ ٚ‬ؽا ٌ‪ٛ‬ؼ‪ .‬ث‪٘ ٝ‬مُ اق فگیگکیگىگه تگ‪ٛ‬ؼی‪،‬‬ ‫ٔطممبٖ اقٔبیٍٍب‪ ٜ‬تطمیمبتی ٘گیگف‪ٚ‬ی ؼـیگبیگی ایگبال‬ ‫ٔتطؽ‪ ٜ‬ؼـ ‪ٚ‬اٌ‪ٍٙ‬تٗ ٍ٘بٖ ؼاؼ‪ٜ‬ا٘ؽ و‪ٚ ٝ‬او‪ ًٙ‬االوتیه ‪ٚ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬اؼ ٔ‪ٟٙ‬ؽوی ٌؽ‪ ٜ‬ـا ٔی ت‪ٛ‬اٖ ثگفای وگبغگت فگفأگ‪ٛ‬اؼ‬ ‫ِ‪ٛ‬تی ثىیبـ وبـأؽ تفویت وفؼ‪ .‬أب ففأ‪ٛ‬اؼ ِ‪ٛ‬تگی یگب‬ ‫او‪ٛ‬وتیه زیىت؟ ففأ‪ٛ‬اؼ او‪ٛ‬وتیه ٔ‪ٛ‬اؼ پیٍففتگ‪ ٝ‬ای‬ ‫‪ٞ‬ىت‪ٙ‬ؽ و‪ٔ ٝ‬یت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ؽ ث‪ٌ ٝ‬ىُ ٔوثف‪ ،‬ا٘گتگٍگبـ ِگؽا ـا ثگب‬ ‫اوتفبؼ‪ ٜ‬اق ٌىُ ‪ٙٞ‬ؽوی غ‪ٛ‬ؼ ٔىؽ‪ٚ‬ؼ و‪ٙٙ‬ؽ‪ .‬ضگبال وگواَ‬ ‫ایٗ اوت و‪ ٝ‬ایب ا٘‪ٟ‬ب ٔیت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ؽ ثؽ‪ ٖٚ‬ایدگبؼ اغگتگالَ ؼـ‬ ‫خفیبٖ ‪ٛٞ‬ا ایٗ وبـ ـا ا٘دبْ ؼ‪ٙٞ‬ؽ؟ ؼـ ٔب‪ٔ ٜ‬گبـن ‪۴۱۰۴‬‬ ‫ٔطممبٖ ؼاٍٍ٘ب‪ ٜ‬ث‪ٛ‬وت‪ٌ ٖٛ‬بُٔ ٌیٗ لاً٘ اوتگبؼ وگبِگح‬ ‫ٔ‪ٟٙ‬ؽوی ایٗ ؼاٍٍ٘ب‪ ٚ ٜ‬ـضب غفبـی ‪ٚ‬ـؼا‪ٚ‬ق ؼاٍ٘گدگ‪ٛ‬ی‬ ‫ؼوتفا ؼـ ؼپبـتٕبٖ ٔ‪ٟٙ‬ؽوی ٔىب٘یه ؼاٍٍ٘ب‪ ٜ‬ثگ‪ٛ‬وگتگ‪ٖٛ‬‬ ‫ٔمبِ‪ٝ‬ای ـا اـائ‪ ٝ‬وفؼ٘ؽ و‪ٍ٘ ٝ‬بٖؼ‪ٙٞ‬ؽ‪ ٜ‬یه ففأبؼ‪ِٛ ٜ‬تی‬ ‫ث‪ٛ‬ؼ و‪ٔ ٝ‬یت‪ٛ‬ا٘ىت ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬ـ ٔوثف ِؽا‪ٞ‬ب ـا لغغ و‪ٙ‬ؽ ‪ ٚ‬ؼـ‬ ‫ػیٗ ضبَ‪ ،‬خفیبٖ ‪ٛٞ‬ا ـا ضفظ و‪ٙ‬ؽ‪.‬‬ ‫وف‪ٚ‬یه غجفی‪ٔ-‬طممبٖ ـ‪ٌٚ‬ی خؽیؽ ثفای ٔمبثّگ‪ ٝ‬ثگب‬ ‫ثبوتفی ‪ٞ‬بی غغف٘بن اثؽاع وفؼ‪ٜ‬ا٘ؽ و‪ٔ ٝ‬گجگتگ‪ٙ‬گی ثگف‬ ‫اوتفبؼ‪ ٜ‬اق پبِه ‪ٞ‬بی ف‪ٛ‬ق و‪ٛ‬تب‪ِ ٜ‬یکـی اوت‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اق ٘ی‪ٛ‬اعّه‪ ،‬ا٘تیثی‪ٛ‬تیه‪ٞ‬ب یىی اق ٔ‪ ٟٓ‬تگفیگٗ‬ ‫اغتفاػب لفٖ ثیىتٓ ث‪ٛ‬ؼ٘ؽ‪ ،‬أب اثفثػٍی اٖ‪ٞ‬ب ث‪ ٝ‬ؼِیُ ٔمب‪ٔٚ‬ت ثبوتفی‪ٞ‬ب ؼـ ثفاثف اٖ‪ٞ‬ب ؼـ ضبَ وب‪ٞ‬گً‬ ‫اوت‪ٔ .‬طممبٖ ؼاٍٍ٘ب‪ٚ ٜ‬اٌ‪ٍٙ‬تٗ ؼـ و‪ٙ‬ت ِ‪ٛ‬ئیه ٍ٘بٖ ؼاؼ‪ ٜ‬ا٘ؽ و‪ ٝ‬پبِه ‪ٞ‬بی فگ‪ٛ‬ق وگ‪ٛ‬تگب‪٘ ٜ‬گ‪ٛ‬ـ ِگیگکـ‬ ‫ٔیت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ؽ ثبوتفی‪ٞ‬ب ‪ٚ ٚ‬یف‪ٚ‬ن‪ٞ‬ب ـا ثؽ‪ ٖٚ‬اویت ـوب٘ؽٖ ث‪ ٝ‬وّ‪َٞٛ‬بی ا٘ىب٘ی اق ثیٗ ثجف٘ؽ‪.‬‬ ‫ظ‪ٟٛ‬ـ اثف ٔیىف‪ٚ‬ه‪ٞ‬بی ٔمب‪ ْٚ‬ث‪ ٝ‬ز‪ٙ‬ؽ ؼاـ‪ ،ٚ‬یه ثطفاٖ ؼـ ض‪ٛ‬ق‪ ٜ‬ث‪ٟ‬ؽاٌت ‪ ٚ‬ؼـٔبٖ اوت و‪ ٝ‬عجک ثفغگی‬ ‫ٔغبِؼب ‪ ،‬تب وبَ ‪ٔ ۴۱۰۱‬یت‪ٛ‬ا٘ؽ وبال٘‪ ٝ‬خبٖ ‪ٔ ۰۱‬یّی‪٘ ٖٛ‬فف ـا ثٍیفؼ‪ .‬ثفغی اق ٌ‪ٞٝ٘ٛ‬بی ثبوتفی ؼـ ضگبَ‬ ‫ضبضف ؼـ ثفاثف ‪ٞ‬ف ا٘تیثی‪ٛ‬تیىی ٔمب‪ٞ ْٚ‬ىت‪ٙ‬ؽ ‪ِ ٚ‬ؿا پکٌىبٖ ث‪ ٝ‬ؼ٘جبَ یبفتٗ ـا‪ٜ‬ضّی تبق‪ٞ ٜ‬ىت‪ٙ‬ؽ‪.‬‬ ‫ا٘تی ثی‪ٛ‬تیه ‪ٞ‬بی خؽیؽ ٘یک ٕ٘یت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ؽ ٍٔىُ ٔؿو‪ٛ‬ـ ـا ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬ـ وبُٔ ضُ و‪ٙٙ‬ؽ‪ .‬ثفای ضُ ایٗ ٍٔگىگُ‬ ‫ؼإٍ٘‪ٙ‬ؽاٖ ث‪ ٝ‬ؼ٘جبَ اثؽاع ـ‪ٚ‬ی‪ٞ‬بی تبق‪ ٜ‬ای ‪ٞ‬ىت‪ٙ‬ؽ تب ٔمب‪ٔٚ‬ت ثبوتفی‪ٞ‬ب ـا ؼـ‪ ٓٞ‬ثٍى‪ٙٙ‬ؽ‪ .‬اق خّٕگ‪ ٝ‬ایگٗ‬ ‫ـ‪ٚ‬ی‪ٞ‬ب ٔی ت‪ٛ‬اٖ ث‪ ٝ‬اوتفبؼ‪ ٜ‬اق ٔ‪ٛ‬اؼ ؼ٘ؽا٘‪ٝ‬ؼاـ‪ ،‬پّیٕف‪ٞ‬بی ّٔ‪ٛٙ‬ػی‪ٔ ،‬ت‪ٞٝ‬بی ٔ‪ِٛ‬ى‪ِٛ‬ی‪ ،‬غفؼوگ‪ٙ‬گ‪ٙ‬گؽ‪ٞ ٜ‬گبی‬ ‫فّکی ٔبیغ‪ِٛٔ ،‬ى‪َٞٛ‬بی ٔىٕ‪ ٚ ،ْٛ‬پ‪ًٌٞٛ‬بی فىفف ویب‪ ٜ‬اٌبـ‪ ٜ‬وفؼ‪.‬‬ ‫پبِه‪ٞ‬بی ف‪ٛ‬ق و‪ٛ‬تب‪ٛ٘ ٜ‬ـ ِیکـ ٘‪ ٝ‬ت‪ٟٙ‬ب ٔیت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ؽ ‪ٚ‬یف‪ٚ‬ن‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬ثبوتفی‪ٞ‬بی ٔؼٕ‪ِٛ‬ی ـا اق ثیٗ ثجف٘گؽ‪ ،‬ثگّگىگ‪ٝ‬‬ ‫ثبوتفی‪ٞ‬بی ٔمب‪ ْٚ‬ث‪ ٝ‬ا٘تیثی‪ٛ‬تیه ‪ٕٞ ٚ‬س‪ٙ‬یٗ ‪ٞ‬بی‪ٞ‬بی ثبوتفیبیی ـا و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬وػتی اق ثیٗ ٔیـ‪٘ٚ‬ؽ‪٘ ،‬گبثگ‪ٛ‬ؼ‬ ‫ٔیو‪ٙٙ‬ؽ‪.‬‬ ‫لابل سىًَت وردى هریخ با هگٌتَسفر هصٌَعی!‬ ‫وگگف‪ٚ‬یگگه غگگجگگفی‪-‬ؼاٍ٘گگٕگگ‪ٙ‬گگؽاٖ‬ ‫ٔی غ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬ؽ ثب اوتفبؼ‪ ٜ‬اق ثکـٌتفیٗ‬ ‫لگگٕگگف ٔگگفیگگع ‪ ٚ‬ایگگدگگبؼ یگگه‬ ‫ٔغ‪ٙ‬بعیهوپ‪ٟ‬ف ّٔ‪ٛٙ‬ػگی‪ ،‬وگیگبـ‪ٜ‬‬ ‫وفظ ـا ثگفای ق٘گؽٌگی ٔىگبػگؽ‬ ‫و‪ٙٙ‬ؽ‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اق ای ای‪ٔ ،‬گفیگع ٔگؽتگی‬ ‫اوت و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ یه ویبـ‪ ٜ‬خبیٍکیٗ ثفای ق٘گؽٌگی ؼـ ٘گظگف ٌگففگتگ‪ٝ‬‬ ‫ٔی ٌ‪ٛ‬ؼ‪ .‬أب یىی اق ثکـٌتفیٗ ٔ‪ٛ‬ا٘ؼی و‪ ٝ‬ایٗ اـق‪ ٚ‬ثب اٖ ـ‪ٚ‬ثگف‪ ٚ‬اوگت‪،‬‬ ‫ٔیؽاٖ ٔغ‪ٙ‬بعیىی ضؼیف ٔفیع اوت و‪ ٝ‬وبو‪ٙ‬بٖ ثبِم‪ ٜٛ‬اٖ ـا ؼـ ٔگؼگفْ‬ ‫تٍؼٍؼب ٔضف غ‪ٛ‬ـٌیؽی لفاـ ٔگی ؼ‪ٞ‬گؽ‪ .‬اوگ‪ٙ‬گ‪ ٖٛ‬ؼاٍ٘گٕگ‪ٙ‬گؽاٖ ـ‪ٚ‬ی‬ ‫خب‪ ٜ‬عّجب٘‪ ٝ‬خؽیؽی ـا ثفای ا‪ٞ‬ؽای یه ٔغ‪ٙ‬بعیهوپ‪ٟ‬ف ّٔ‪ٛٙ‬ػی ث‪ٔ ٝ‬گفیگع‬ ‫پیٍ‪ٟٙ‬بؼ وفؼ‪ٜ‬ا٘ؽ تب اٖ ـا ثفای ا٘ىبٖ‪ٞ‬بی ای‪ٙ‬ؽ‪ ٜ‬لبثُ وى‪٘ٛ‬ت و‪ٙ‬ؽ‪.‬‬ ‫ا٘‪ٟ‬ب ٔؼتمؽ٘ؽ ثب اوتفبؼ‪ ٜ‬اق لؽـ یىی اق لٕف‪ٞ‬بی ٔفیع ٔی تگ‪ٛ‬ا٘گ‪ٙ‬گؽ یگه‬ ‫ٔغ‪ٙ‬بعیهوپ‪ٟ‬ف ّٔ‪ٛٙ‬ػی ؼـ اعفا ویبـ‪ ٜ‬وفظ ایدبؼ و‪ٙٙ‬ؽ‪.‬‬ ‫اٌفز‪ ٝ‬ویبـ‪ٔ ٜ‬فیع ٔؽتی ع‪ٛ‬ال٘ی اوت و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ یه ٘بٔگکؼ ایگؽ‪ ٜ‬اَ‬ ‫ثفای ق٘ؽٌی ؼـ و‪ٙ‬بـ یب په اق قٔیٗ ‪ ٚ‬ؼـ ‪ٚ‬الغ ث‪ ٝ‬ػ‪ٙ‬گ‪ٛ‬اٖ وگیگبـ‪B" ٜ‬ثگ‪ٝ‬‬ ‫ٔؼ‪ٙ‬ی ٔىب٘ی ؼـ ٔ‪ٙ‬ظ‪ٌٕ ٝٔٛ‬ىی ٔب و‪ ٝ‬ثت‪ٛ‬ا٘ؽ ث‪ٌٝ٘ٛ ٝ‬ای قٔی‪ٙ‬ی ٌىُ ثٍیگفؼ‬ ‫و‪ ٝ‬أىبٖ وى‪٘ٛ‬ت ا٘ىبٖ ـا ففا‪ ٓٞ‬و‪ٙ‬ؽ‪ ،‬ؼـ ٘ظف ٌففت‪ٔ ٝ‬یٌ‪ٛ‬ؼ‪ .‬أب ٔگیگؽاٖ‬ ‫ٔغ‪ٙ‬بعیىی ضؼیف اٖ‪ ،‬ضفبظتی ـا و‪ ٝ‬قٔیٗ ؼـ ثفاثف ؾـا ثبـؼاـ ثب ا٘گفلی‬ ‫ثبال ثفای ٔب ففا‪ٔ ٓٞ‬یو‪ٙ‬ؽ‪ ،‬ایدبؼ ٕ٘یو‪ٙ‬ؽ‪ٔ .‬فیع ٘‪ٛ‬ـؼ اوتمبٔت ٘بوب اغیگفا‬ ‫ثؽ‪ٞ ٖٚ‬یر ٌىی تاییؽ وفؼ و‪ ٝ‬ویبـ‪ ٜ‬وفظ قٔب٘ی ٔیگکثگبٖ ؼـیگبزگ‪ٞ ٝ‬گب ‪ٚ‬‬ ‫ـ‪ٚ‬ؼغب٘‪ٞ ٝ‬ب ث‪ٛ‬ؼ‪ ٜ‬اوت‪ ،‬أب ایٗ فمؽاٖ ٔیؽاٖ ٔغ‪ٙ‬بعیىی ل‪ٛ‬ی ؼـ ایٗ وگیگبـ‪ٜ‬‬ ‫ث‪ٛ‬ؼ‪ ٜ‬اوت و‪ٙٔ ٝ‬دف ث‪ ٝ‬تضؼیف اتٕىفف وبثک اٖ ٌؽ‪ ٜ‬اوت ‪ٛٔ ٚ‬خت ٌگؽ‪ٜ‬‬ ‫ث‪ ٝ‬تؽـیح ت‪ٛ‬وظ ثبؼ‪ٞ‬بی غ‪ٛ‬ـٌیؽی اق ثیٗ ثف‪ٚ‬ؼ‪.‬‬ ‫باغچِباى؛ اهَزگار گلّای‬ ‫خاهَش ایراى زهیی‬ ‫وف‪ٚ‬یه غجفی‪ -‬ثکـی ٔفؼاٖ ػّٓ ‪ ٚ‬اؼه ایفاٖ قٔیٗ‪ ،‬پگیگٍگٍگبْ‬ ‫ضفظ فف‪ ًٙٞ‬اِیُ ‪ ٚ‬تٕؽٖ ؼیفیٗ ایفا٘ی ‪ٞ‬ىت‪ٙ‬ؽ؛ ؼـ ایگٗ ثگیگٗ‪،‬‬ ‫خجبـ ثبغس‪ٝ‬ثبٖ‪ ،‬اق أ‪ٛ‬قٌبـاٖ ؼَو‪ٛ‬ق وٍگ‪ٛ‬ـٔگبٖ‪ ،‬ثگب غگؽٔگب‬ ‫ففا‪ٚ‬اٖ‪ ،‬اق خّٕ‪ ٝ‬تاویه ٔفاوک أ‪ٛ‬قٌی ثفای و‪ٛ‬ؼوگبٖ ٘گبٌگ‪ٙ‬گ‪ٛ‬ا‪،‬‬ ‫تاثیف ث‪ ٝ‬وکایی ؼـ ضفظ ‪ ٚ‬پیٍجفؼ فف‪ٞ‬گ‪ٙ‬گً ‪ ٚ‬أگ‪ٛ‬قی ثگ‪ ٝ‬ایگٗ‬ ‫و‪ٛ‬ؼوبٖ ٌٕ‪ٙ‬بْ ایفا٘ی ؼاٌت‪ ٚ ٝ‬ؼ٘یبی غبٔ‪ٛ‬ی ایٗ و‪ٛ‬ؼوبٖ ـا ؼـ‬ ‫‪ ٓٞ‬ت‪ٙ‬یؽ ‪ ٚ‬ثفای ‪ٕٞ‬یٍ‪ ٝ‬یبؼ ‪٘ ٚ‬بْ غ‪ٛ‬ؼ ـا ٔب٘ؽٌبـ وفؼ‪.‬‬ ‫خجبـ ثبغس‪ٝ‬ثبٖ (ػىىفقاؼ‪ ،)ٜ‬ؼـ وبَ ‪ٌٕ ۰۴۲۲‬ىی ؼـ ایگف‪ٚ‬اٖ‪ ،‬اق‬ ‫ایبال لفمبق‪ ،‬ث‪ ٝ‬ؼ٘یب أؽ‪ .‬پؽـ ‪ ٚ‬خؽ ‪ٚ‬ی اق ا‪ٞ‬بِی تگجگفیگک ثگ‪ٛ‬ؼ٘گؽ‪.‬‬ ‫پؽـی ل‪ٙ‬بؼ‪ٔ ،‬ؼٕبـ ‪ٔ ٚ‬دىّٕ‪ٝ‬وبق ث‪ٛ‬ؼ ‪ ٚ‬ؼـ ٘مُ ؼاوتبٖ‪ٞ‬بی و‪ٚ ٟٗ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ًابَدی هیىرٍبّای خطرًان‬ ‫با پالس ّای لیسری بی ضرر‬ ‫وف‪ٚ‬یه غجفی‪-‬ؼاٍ٘د‪ٛ‬ی ؼاٍٍ٘ب‪ٔ ٜ‬فاغ‪ ٝ‬ؼـ ٌیگ‪ ٜٛ‬ای‬ ‫خؽیؽ ثب ث‪ٟ‬ف‪ٌٜ‬یفی اق ٌیب‪ٞ‬بٖ ؼاـ‪ٚ‬یی ػّبـ‪ ٜ‬غ‪ٛ‬ـاوی‬ ‫ثفای وب‪ ًٞ‬ل‪ٙ‬ؽ غ‪ ٖٛ‬ت‪ِٛ‬یؽ وفؼ‪.‬‬ ‫ٔؼب‪ ٖٚ‬غؿا ‪ ٚ‬ؼاـ‪ٚ‬ی ؼاٍ٘ىؽ‪ ٜ‬ػّ‪ ْٛ‬پکٌىی ٔگفاغگ‪ ٝ‬ثگب‬ ‫اػالْ ایٗ ٔغّت افک‪ٚ‬ؼ‪ :‬ثفای ت‪ِٛ‬یؽ ایٗ ػّبـ‪ ٜ‬غ‪ٛ‬ـاوی ت‪ٛ‬وظ ٔؼب‪٘ٚ‬ت غؿا ‪ ٚ‬ؼاـ‪ٚ‬ی ؼاٍ٘گٍگب‪ ٜ‬ػگّگ‪ْٛ‬‬ ‫پکٌىی ٔد‪ٛ‬ق ِبؼـ ٌؽ‪ ٚ ٜ‬وفٔبی‪ٌ ٝ‬ؿاـ ایٗ عفش ثفای ت‪ِٛ‬یؽ ِ‪ٙ‬ؼتگی ػّگبـ‪ ٜ‬اـخگ‪ٙ‬گ‪ ْٛ‬ؼـ ٔگفاغگ‪ٝ‬‬ ‫ؼـغ‪ٛ‬اوت ٔد‪ٛ‬ق وفؼ‪ ٜ‬اوت‪ .‬اـی غفٔی افک‪ٚ‬ؼ‪ٟٔ :‬ؽی لفثب٘ی‪ ،‬ؼاٍ٘د‪ٛ‬ی ؼاٍٍ٘ب‪ٔ ٜ‬فاغ‪ ،ٝ‬ثف ـ‪ٚ‬ی ‪۰۴‬‬ ‫ػّبـ‪ ٜ‬غ‪ٛ‬ـاوی اق ٌیب‪ٞ‬بٖ ؼاـ‪ٚ‬یی وبـ تطمیمبتی ٔیو‪ٙ‬ؽ و‪ ٝ‬اق ایٗ تؼؽاؼ پ‪ٙ‬ح ػّگبـ‪ ٜ‬تگ‪ِٛ‬گیگؽی ؼـ‬ ‫ٔفضّ‪ ٝ‬اغؿ ٔد‪ٛ‬ق اق ‪ٚ‬قـا ث‪ٟ‬ؽاٌت ‪ ٚ‬ؼـٔبٖ اوت‪.‬‬ ‫ؼاٍ٘د‪ٛ‬ی وبـٌ‪ٙ‬بوی اـٌؽ ثی‪ٛ‬تى‪ِٛٛٙ‬لی ؼاٍٍ٘ب‪ٔ ٜ‬فاغ‪٘ ٝ‬یک ٌفت‪ :‬ػّبـ‪ ٜ‬غ‪ٛ‬ـاوی ت‪ِٛ‬یؽی اـخ‪ ْٛٙ‬اق‬ ‫و‪ٌ ٝ‬یب‪ ٜ‬ث‪ٔٛ‬ی وٍ‪ٛ‬ـ ؼـ لبِت عفش ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬ـا٘‪ ٚ ٝ‬ؼاً٘ ث‪ٙ‬یبٖ ثب ضٕبیت ٔفوک ـٌؽ ٔفاغ‪ ٝ‬تدگبـی وگبقی‬ ‫ٌؽ‪ ٜ‬اوت‪ٟٔ .‬ؽی لفثب٘ی افک‪ٚ‬ؼ‪ :‬ایٗ ػّبـ‪ ٜ‬ت‪ِٛ‬یؽ ٌؽ‪ ٜ‬ثب ففٔ‪ٛ‬الوی‪ ٖٛ‬خؽیؽ ٔیت‪ٛ‬ا٘ؽ خبیٍکیٗ ٔ‪ٙ‬بوجگی‬ ‫ثفای لفَ ‪ٞ‬بی و‪ٙ‬تفَ ل‪ٙ‬ؽ غ‪ ٖٛ‬ث‪ٛ‬ؼ‪ ٚ ٜ‬په اق ٔؽتی ٔی ت‪ٛ‬ا٘ؽ ث‪ِٛ ٝ‬ـ وبُٔ ٔیکاٖ لگ‪ٙ‬گؽ غگ‪ ٖٛ‬ـا‬ ‫و‪ٙ‬تفَ و‪ٙ‬ؽ‪ٚ .‬ی اؼأ‪ ٝ‬ؼاؼ‪ :‬ثفای ت‪ِٛ‬یؽ ایٗ ػّبـ‪ٌ ٜ‬یب‪ٞ‬ی و‪ ٝ‬وبَ وبـ تطمیمبتی ا٘دبْ ٌؽ‪٘ ٚ ٜ‬کؼیه ث‪ٝ‬‬ ‫یه وبَ ثب ضٕبیت ٔفوک ـٌؽ ‪ٚ‬اضؽ‪ٞ‬بی ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬ـ ٔفاغ‪ ٝ‬ث‪ٔ ٝ‬فضّ‪ ٝ‬تدبـی وبقی ـویؽ‪ ٜ‬اوت‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی اضبف‪ ٝ‬وفؼ‪ :‬ایٗ ػّبـ‪ ٜ‬ث‪ِٛ ٝ‬ـ ٌفثت غ‪ٛ‬ـاوی ثفای ٘ػىتیٗ ثبـ ؼـ وٍ‪ٛ‬ـ ت‪ِٛ‬گیگؽ ‪ ٚ‬تگدگبـی‬ ‫وبقی ٌؽ‪ ٜ‬اوت‪.‬‬ ‫هادُ جذیذی برای واّص‬ ‫سر ٍ صذا حتی در هَتَر جت‬ ‫تطخیص عفًَت زخن باز با حسگر بیسین ّیذرٍشلی‬ ‫وف‪ٚ‬یه غجفی‪ٔ -‬طممبٖ یه ٔ‪ٛ‬وى‪ ٝ‬تطمیمبتی ؼـ و‪ٍٙ‬بپ‪ٛ‬ـ ٔ‪ٛ‬فک ث‪ ٝ‬وبغت یه ضىگٍگف ثگی وگیگٓ‬ ‫‪ٞ‬یؽـ‪ٚ‬لِی ٔجت‪ٙ‬ی ثف ؼی اٖ اٖ ٌؽ٘ؽ و‪ ٝ‬ػف‪٘ٛ‬ت ـا ؼـ قغٓ‪ٞ‬بی ثبق تٍػیُ ٔیؼ‪ٞ‬ؽ ‪ ٚ‬ثب اـوگبَ پگیگبْ‬ ‫‪ٍٞ‬ؽاـ ث‪ٌٌٛ ٝ‬ی ‪ٌٕٙٛٞ‬ؽ‪ ،‬ثیٕبـ ـا ٔغّغ ٔیو‪ٙ‬ؽ‪ .‬ؼـ ضبَ ضبضف ػف‪٘ٛ‬ت‪ٞ‬بی ٔطُ خفاضی‪ ،‬و‪ٛ‬غتٍی‬ ‫‪ ٚ‬قغٓ‪ٞ‬بی ؼیبثتی ثىیبـ ٌبیغ اوت‪ٔ .‬ؼٕ‪ٛ‬ال تٍػیُ ػف‪٘ٛ‬ت ثب اوتفبؼ‪ ٜ‬اق ٔؼبی‪ ٚ ٝٙ‬اقٔبیگً ِگ‪ٛ‬ـ‬ ‫ٔیٌیفؼ و‪ٔ ٝ‬یت‪ٛ‬ا٘ؽ ‪ٞ‬کی‪ ٝٙ‬ثبالیی ؼاٌت‪ ٝ‬ثبٌؽ ‪ ٚ‬ؼـ ٔفاضُ ا‪ِٚ‬ی‪ ٝ‬ػف‪٘ٛ‬ت تٍػیُ ؼاؼ‪ٍٛ٘ ٜ‬ؼ‪.‬‬ ‫قٔب٘ی و‪ ٝ‬ػف‪٘ٛ‬ت ‪ٚ‬اـؼ غ‪ ٖٛ‬ثیٕبـ ٔیٌ‪ٛ‬ؼ‪ٍٔ ،‬ىال خؽی ث‪ٕٞ ٝ‬فا‪ ٜ‬ؼاـؼ ‪ٔ ٚ‬یت‪ٛ‬ا٘ؽ ثگبػگا اق ثگیگٗ‬ ‫ـفتٗ ثیٕبـ ٌ‪ٛ‬ؼ‪ٔ .‬طممبٖ ث‪ٙٔ ٝ‬ظ‪ٛ‬ـ تٍػیُ ػف‪٘ٛ‬ت ؼـ ٔفاضُ ا‪ِٚ‬ی‪ ٚ ٝ‬ثب وٕتفیٗ ‪ٞ‬کی‪ٛٔ ٝٙ‬فک ث‪ ٝ‬ت‪ٛ‬وؼگ‪ٝ‬‬ ‫ضىٍفی ٌؽ‪ٜ‬ا٘ؽ و‪ٔ ٝ‬ىتمیٕب ـ‪ٚ‬ی قغٓ لفاـ ٔیٌیفؼ ‪ ٚ‬ػف‪٘ٛ‬ت ـا ث‪ ٝ‬وفػت تٍػیُ ٔی ؼ‪ٞ‬گؽ‪ .‬ایگٗ‬ ‫‪ٞ‬یؽـ‪ٚ‬لَ ٔیت‪ٛ‬ا٘ؽ ا٘کیٓ ‪DNase‬و‪ ٝ‬ت‪ٛ‬وظ ٘‪ٛ‬ع غبِی اق ثبوتفی‪ٞ‬ب تفٌص ٔیٌ‪ٛ‬ؼ ـا تٍػیُ ؼ‪ٞ‬ؽ‬ ‫‪ ٚ‬ثب اوتفبؼ‪ ٜ‬اق تد‪ٟ‬یکا اِىتف‪٘ٚ‬یىی تؼجی‪ٌ ٝ‬ؽ‪ ٜ‬ـ‪ٚ‬ی ‪ٞ‬یؽـ‪ٚ‬لَ‪ ،‬ؼـ ِ‪ٛ‬ـ ‪ٚ‬خگ‪ٛ‬ؼ ػگفگ‪٘ٛ‬گت‪ ،‬ق٘گً‬ ‫‪ٍٞ‬ؽاـی ثفای تّفٗ ‪ٌٕٙٛٞ‬ؽ اـوبَ و‪ٙ‬ؽ‪ٔ .‬طممبٖ ایٗ ویىتٓ ـا ‪٘WINDOW‬بٔیؽ‪ٜ‬ا٘ؽ‪.‬‬ ‫ایٗ ضىٍف ‪ ۴۲‬وبػت لبثُ اوتفبؼ‪ ٜ‬اوت ‪ ٚ‬په اق تػفیت ‪ٞ‬یؽـ‪ٚ‬لَ اٖ‪ ،‬ثگبیگؽ ثگب ضىگٍگف خگؽیگؽ‬ ‫خبیٍکیٗ ٌ‪ٛ‬ؼ‪ .‬ایٗ ضىٍف فمظ ٔیت‪ٛ‬ا٘ؽ ثبوتفی اوتبفیّ‪ٛ‬و‪ٛ‬و‪ٛ‬ن ا‪ٚ‬ـئ‪ٛ‬ن ـا تٍػیُ ؼ‪ٞ‬ؽ ‪ ٚ‬ثگفای‬ ‫تٍػیُ ثبوتفی‪ٞ‬بی ؼیٍف‪ ،‬ث‪ ٝ‬ضىٍف‪ٞ‬بی ؼیٍفی ٘یبق اوت‪.‬‬ ‫اٌؼبـ ٌب‪ٙٞ‬بٔ‪ ٝ‬تجطّف ؼاٌت‪ٔ .‬بؼـ ثکـًٌ‪ ،‬ث‪ٙ‬فٍ‪ ،ٝ‬ق٘ی ثبوگفگبیگت‪،‬‬ ‫عجیت ٔطُ ‪ٌ ٚ‬بػف ث‪ٛ‬ؼ‪ .‬ایگٗ ؼ‪٘ ٚ‬گمگً ٔگ‪ٟ‬گٕگی ؼـ پگف‪ٚ‬ـی‬ ‫اوتؼؽاؼ‪ٞ‬بی ‪ٙٞ‬فی ‪ ٚ‬غاللیت خجبـ ؼاٌت‪.‬‬ ‫دوران تحصیلی باغچهبان‬ ‫ثبغس‪ٝ‬ثبٖ ٔی ٌ‪ٛ‬یؽ‪ :‬پگؽـْ ٔفا ثفای و‪ٛ‬اؼأگ‪ٛ‬قی ‪ ٚ‬تگؼگّگیگگگٓ ‪ٚ‬‬ ‫تفثیگت ثگ‪ٌ ٝ‬گیع اوگجف وگپفؼ‪ٔ .‬گٗ ٘کؼ ٌگیع اوگجف غ‪ٛ‬ا٘گؽٖ لگفاٖ‬ ‫‪ ٚ‬ؼـ‪ٚ‬ن ؼی‪ٙ‬ی ـا ٔیأ‪ٛ‬غتگٓ‪.‬ثگبغگسگ‪ ٝ‬ثگبٖ ؼـ غّگ‪ َٛ‬تگفن‬ ‫تطّیُ غ‪ٛ‬ؼ ٘یک ٔی٘‪ٛ‬یىگؽ‪ :‬تطّگیال ٔٗ ثب اِ‪ َٛ‬لگؽیٕی ‪ ٚ‬ؼـ‬ ‫ٔىبخگؽ ث‪ٛ‬ؼ‪ ٜ‬اوت‪ .‬ؼـ پب٘کؼ‪ ٜ‬وبٍِی ثب ٔػتّفو‪ٛ‬اؼ ثیاـقٌی و‪ٝ‬‬ ‫ؼاٌتٓ‪ٔ ،‬دج‪ٛ‬ـ ث‪ ٝ‬تفن تطّیُ ٌؽْ ‪ ٚ‬اق عفیک ضفف‪ٞٝ‬گبی پگؽـْ‬ ‫ٌؿـاٖ ق٘ؽٌی ٔیوفؼْ‪.‬‬ ‫ا‪ ٚ‬تب پب٘کؼ‪ ٜ‬وبٍِی ٔؽا‪ ْٚ‬ؼـ خّىب ؼـن ٌیع ضض‪ٛ‬ـ ؼاٌت ‪ٚ‬‬ ‫ؼـ پب٘کؼ‪ ٜ‬وبٍِی ث‪ ٝ‬ؼِیُ تفن تطّیُ اق ٌیع خؽا ٌؽ؛ ثؼؽ‪ٞ‬ب ٘یک‬ ‫تطّیال خؽیؽی ـا یبؼ ٍ٘ففت‪ ،‬أب ث‪ ٝ‬ؼِیُ خ‪ ّٛ‬غب٘‪ ٚ ٝ‬ثگبوگ‪ٛ‬اؼ‬ ‫ث‪ٛ‬ؼٖ پؽـی ‪ٕٞ ٚ‬س‪ٙ‬یٗ ؼـ ٔىتت ‪٘ ٚ‬کؼ ٔفثی ٔىتتغب٘گ‪ ٝ‬غگ‪ٛ‬ه‬ ‫ؼـن غ‪ٛ‬ا٘ؽ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ؼ ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬غ‪ٛ‬ثی ثف ٔت‪ٔ ٖٛ‬ىّظ ثگ‪ٛ‬ؼ‪ .‬ا‪ٞ ٚ‬گٕگسگ‪ٙ‬گیگٗ‬ ‫ؼـثبـ‪ ٜ‬تؽـیه ثفای ؼغتفاٖ ز‪ٙ‬یٗ ٘‪ٌٛ‬ت‪ ٝ‬اوت‪ :‬ؼـ ؼ‪ٚ‬ـاٖ خگ‪ٛ‬ا٘گی‬ ‫ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬ـ لبزبق ؼـ ٔ‪ٙ‬بقَ ؼغتفاٖ ؼـن ٔیؼاؼْ‪.‬‬ ‫دوران زندان‬ ‫ؼـ وبَ ‪ٔ ۰۴۱۰‬یالؼی ؼـ اغتٍبٌب اـأ‪ٔ ٚ ٝٙ‬ىّٕب٘بٖ لفمبق و‪ ٝ‬ث‪ٝ‬‬ ‫ػّت تفتیٗ ؼ‪ِٚ‬ت ـ‪ٚ‬وی‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬خبٖ ‪ ٓٞ‬افتبؼ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ؼ٘ؽ‪ ،‬ثبغس‪ٝ‬ثبٖ ٘یک ؼـ‬ ‫ایٗ ؼـٌیفی‪ٞ‬ب ضض‪ٛ‬ـ ؼاٌت ‪ ٚ‬ؼـ ٘تید‪ٌ ٝ‬ففتبـ ق٘ؽاٖ ٌؽ‪.‬‬ ‫خبرنگـاری و روزنـامه نگـاری باغچهبان‬ ‫ثبغس‪ٝ‬ثبٖ ؼـ ق٘گؽٌی‪ٙ‬بٔ‪ٝ‬ی غ‪ٛ‬ؼ ٔی٘‪ٛ‬یىگؽ و‪ ٝ‬ؼـ ؼ‪ٚ‬ـاٖ خگ‪ٛ‬ا٘گی‬ ‫اقغجفٍ٘بـاٖ ـ‪ٚ‬ق٘بٔ‪ٞٝ‬بی لفمبق ث‪ٛ‬ؼ ‪ ٚ‬ثب ‪ٕٞ‬ىبـی ‪ٕٞ‬ک٘ؽا٘ی ای ‪ٚ‬‬ ‫ثب اوتفبؼ‪ ٜ‬اق أىب٘ب ا‪ِٚ‬ی‪ ،ٝ‬ؼ‪ٍ٘ ٚ‬فی‪ٔ ٝ‬ال٘‪ٟ‬یت ‪ٔ ٚ‬الثبٌی ـا ت‪ِٛ‬یگؽ‬ ‫ریسپالستیه ّا تا عوک هغس ًفَر هیوٌٌذ‬ ‫وف‪ٚ‬یه غجفی‪-‬ـیکپالوتیه‬ ‫‪ٞ‬بیی و‪ ٝ‬ا٘ىبٖ ‪ٞ‬ب ؼـ عجیگؼگت‬ ‫ـ‪ٞ‬ب ٔی و‪ٙٙ‬ؽ‪ ،‬غغفا قیگبؼی‬ ‫ثفای والٔت ثٍف ؼاـؼ ‪ ٚ‬ا٘‪ٟ‬گب‬ ‫ٔیت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ؽ تب ػٕک ٔگغگک ٘گفگ‪ٛ‬ؾ‬ ‫وفؼ‪ ٚ ٜ‬غغفاففیٗ ٌ‪٘ٛ‬ؽ‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اق ٘ی‪ٛ‬اعّه‪ٞ ،‬گف وگبَ‬ ‫ٔیّی‪ٞ ٖٛ‬ب تٗ پالگوگتگیگه ؼـ‬ ‫عجیؼت ـ‪ٞ‬ب ٔیٌ‪ٛ‬ؼ و‪ ٝ‬ثىیبـی اق ا٘‪ٟ‬ب ؼـ ؼـیب‪ٞ‬ب ث‪ ٝ‬لغؼب ثىیگبـ ـیگکتگف‬ ‫تمىیٓ ٌؽ‪ ٚ ٜ‬ؼـ ٘‪ٟ‬بیت ث‪ ٝ‬اٌىبَ ٔػتّف ‪ٚ‬اـؼ ثگؽٖ ا٘ىگبٖ ٔگی ٌگ‪٘ٛ‬گؽ‪.‬‬ ‫ثفـوی‪ٞ‬بی ٔطممبٖ ؼـ وف‪ ٜ‬خ‪ٛٙ‬ثی ٍ٘بٖ ٔگی ؼ‪ٞ‬گؽ وگ‪ٚ ٝ‬ـ‪ٚ‬ؼ ایگٗ ـیگک‬ ‫پالوتیه ‪ٞ‬ب ث‪ ٝ‬زفغ‪ ٝ‬غؿایی ا٘ىبٖ‪ٞ‬ب ثىیبـ غغف٘بن ث‪ٛ‬ؼ‪ ٚ ٜ‬ایٗ لگغگؼگب‬ ‫و‪ٛ‬زه ٔیت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ؽ ث‪ٔ ٝ‬غک ا٘ىبٖ‪ٞ‬ب ‪ٚ‬اـؼ ٌؽ‪ٔ ٚ ٜ‬ب٘‪ٙ‬ؽ ؾـا وگٕگی ػگٕگُ‬ ‫وفؼ‪ ٚ ٜ‬ضیب اففاؼ ـا ث‪ٔ ٝ‬ػبعف‪ ٜ‬ثی‪ٙ‬ؽاق٘ؽ‪.‬‬ ‫ٔغبِؼب ٔتؼؽؼی ؼـ وبَ‪ٞ‬بی اغیف ت‪ٟ‬ؽیؽا ـیک پالوتیه‪ٞ‬ب ثفای ا٘گ‪ٛ‬اع‬ ‫ٔ‪ٛ‬خ‪ٛ‬ؼا ؼـیبیی ـا ثبثت وفؼ‪ ٜ‬و‪ ٝ‬اق خّٕ‪ ٝ‬ا٘‪ٟ‬ب ٔیتگ‪ٛ‬اٖ ثگ‪ ٝ‬تضگؼگیگف‬ ‫ت‪ٛ‬ا٘بیی زىج‪ٙ‬ؽٌی ٔب‪ٞ‬یس‪ٞٝ‬ب‪ ،‬اغتالَ ؼـ ت‪ٛ‬ا٘بیی ٌ‪ٙ‬بغتی غفزگ‪ٙ‬گً ‪ٞ‬گب ‪ٚ‬‬ ‫ایدبؼ تغییفا ت‪ِٛ‬یؽٔثّی ؼـ ٔب‪ٞ‬ی‪ٞ‬ب اٌبـ‪ ٜ‬وفؼ‪ .‬تطمیمب ‪ٕٞ‬س‪ٙ‬یگٗ ٍ٘گبٖ‬ ‫ؼاؼ‪ ٜ‬و‪ ٝ‬ـیک پالوتیه‪ٞ‬ب ٔیت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ؽ ٌىُ وّ‪َٞٛ‬بی ـی‪ ٝ‬ا٘ىگبٖ ـا تگغگیگیگف‬ ‫ؼ‪ٙٞ‬ؽ‪.‬‬ ‫پم‪ ًٞٚ‬تبق‪ ٜ‬ای و‪ ٝ‬ؼـ ایٗ قٔی‪ ٝٙ‬ثف ـ‪ٚ‬ی ٔ‪ٛ‬ی‪ٞ‬ب ا٘دبْ ٌؽ‪ ،ٜ‬ضبوگیگىگت‬ ‫ـیک پالوتیه ‪ٞ‬ب ؼـ ِ‪ٛ‬ـ ‪ٚ‬ـ‪ٚ‬ؼ ث‪ ٝ‬ق٘دیف‪ ٜ‬غؿایی ایٗ ضگیگ‪ٛ‬ا٘گب ضگتگی‬ ‫ٔی ت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ؽ اق وؽ عجیؼی و‪ ٝ‬ؼـ ٔغک ثف وف ـا‪ٚ ٜ‬ـ‪ٚ‬ؼ اٌیبی ثیٍب٘‪ ٝ‬ثگ‪ ٝ‬غگ‪ٖٛ‬‬ ‫‪ٚ‬خ‪ٛ‬ؼ ؼاـؼ‪ ،‬ػج‪ٛ‬ـ وفؼ‪ ٚ ٜ‬غ‪ٛٔ ٖٛ‬ی‪ٞ‬ب ـا ٘یک اِ‪ٛ‬ؼ‪ ٜ‬و‪ٙٙ‬ؽ و‪٘ ٝ‬تید‪ ٝ‬ایٗ أف‬ ‫ثىیبـ غغف٘بن اوت‪.‬‬ ‫‪ ٚ‬ث‪ِٛ ٝ‬ـ ؼوت ٘‪ٛ‬یه ؼـ تیفال وٓ ؼـ ثیف‪ ٖٚ‬ق٘ؽاٖ ثگ‪ ٝ‬فگف‪ٚ‬ی‬ ‫ٔی ـوب٘ؽ‪ .‬ایٗ ؼ‪ٔ ٚ‬دّ‪ ٝ‬فىب‪ٞ‬ی‪ ،‬ثب ٌ‪ٛ‬غی ‪ٔ ٚ‬کاش ث‪ٔ ٝ‬ىگبئگُ ـ‪ٚ‬ق‬ ‫ٔیپفؼاغت‪ٙ‬ؽ‪.‬‬ ‫رسـیدگی به اوارگـان جنـگ و بیچارگان‬ ‫خ‪ ًٙ‬خ‪ٟ‬ب٘ی ا‪ ٚ َٚ‬خ‪ٔ ًٙ‬طّی ثگیگٗ ٔىگگگّگٕگب٘گبٖ ‪ ٚ‬اـأگ‪ٙ‬گ‪ٝ‬‬ ‫پیبٔگؽ‪ٞ‬بی ‪ٚ‬غیٕی ؼاٌت‪ .‬خجبـ ٔىگئ‪ِٛ‬یت ـوگیؽٌی ث‪ٔ ٝ‬فؼْ ـا ثف‬ ‫ػ‪ٟ‬گؽ‪ٌ ٜ‬ففت‪ .‬ثیٗ ثیسبـٌبٖ ٌ‪ٙ‬گؽْ ت‪ٛ‬قیغ ٔیوفؼ‪ ،‬اففاؼ ثیپ‪ٙ‬ب‪ٚ ٜ‬‬ ‫ثیٔىگىٗ ـا ٔا‪ٚ‬ا ‪ٔ ٚ‬ىىٗ ٔیؼاؼ ‪ٔ ٚ‬فؼْ ا‪ ٚ‬ـا ث‪ ٝ‬ػگ‪ٙ‬گ‪ٛ‬اٖ ـئگیگه‬ ‫ٌ‪ٟ‬ف ٔیٌ‪ٙ‬بغت‪ٙ‬ؽ‪.‬‬ ‫تنهایی و بیماری‬ ‫ؼـوبَ ‪ٞ‬بی اغف خ‪ ًٙ‬خ‪ٟ‬ب٘ی ا‪ ٚ َٚ‬تٍؽیؽ ٔ‪ٙ‬بقػب ثیٗ اـأ‪ٚ ٝٙ‬‬ ‫ٔىّٕب٘بٖ ٔ‪ٛ‬خت ٌؽ و‪ ٝ‬خجبـ ٔثُ ثىیبـی اق ا‪ٞ‬گبِگی ایگف‪ٚ‬اٖ ثگ‪ٝ‬‬ ‫ؼ‪ٞ‬ب پ‪ٙ‬ب‪ ٜ‬ثجفؼ‪ ،‬أب ضّج‪ ٚ ٝ‬وفٔبی ٌؽیؽ ‪٘ ٚ‬ؽاٌتٗ ٔىبٖ ٔ‪ٛ‬خت‬ ‫ٌؽ تب وفضؽ ٔفی اؾیت ٌ‪ٛ‬ؼ‪.‬‬ ‫مهاجرت به ایران‬ ‫ثب افکایً ؼـٌیفی ‪ٙٔ ٚ‬بقػب ؼـ لفمبق‪ ،‬ثب غب٘‪ٛ‬اؼ‪ٜ‬ی غ‪ٛ‬ؼ ث‪ ٝ‬ایفاٖ‬ ‫و‪ٛ‬ذ وفؼ‪ ٚ ٜ‬ؼـ ٔف٘ؽ وگى‪٘ٛ‬ت وفؼ ‪ٚ‬ضؼیت ٌ‪ٟ‬ف ٘‪ٛ‬ـاٌگگیگٗ تگب‬ ‫ز‪ٙ‬گؽٔگب‪ ٜ‬أٗ ‪ ٚ‬اـاْ ث‪ٛ‬ؼ‪ .‬ا‪ٌ ٚ‬فت‪ :ٝ‬یگىٍت ٔگ‪ٛ‬ـؼ تگبغگت ‪ ٚ‬تگبق‬ ‫اـأ‪ ٝٙ‬لفاـ ٌففت ‪ ٚ‬وٍگتبـ ‪ ٚ‬لتُ ػبْ ٔدگؽؼا اغگبقٌگگگؽ‪ .‬ا٘گدگب‬ ‫تجؽیُ ث‪ ٝ‬خ‪ٕٟٙ‬ی ٌؽ و‪٘ ٝ‬بزبـ ٌؽیٓ اق ا٘دب ففاـ و‪ٙ‬یٓ ‪ٔ ٚ‬گٗ ‪ٚ‬‬ ‫ؼوتف ِفیکاؼ‪ ٜ‬ث‪ٕٞ ٝ‬فا‪ ٜ‬غب٘‪ٛ‬اؼ‪ٜ‬ای ثفای ففاـ ث‪ ٝ‬وفقٔیگٗ اثگبو ‪ٚ‬‬ ‫اخگؽاؼٔبٖ‪ ،‬ایفاٖ‪ ،‬غ‪ٛ‬ؼٔگبٖ ـا ثگ‪ ٝ‬ـ‪ٚ‬ؼ اـن ـوگب٘گگؽیگٓ‪ .‬قیگف‬ ‫تیفا٘گؽاقی اـأ‪ ٝٙ‬اق ـ‪ٚ‬ؼ ٌگؿٌتیٓ ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬ـ‪ٚ‬وگتبی ػفثّّف اق تگ‪ٛ‬اثگغ‬ ‫ٔبو‪ٚ ٛ‬اـؼ ٌؽیٓ‪.‬‬ ‫دوران تدریس و خدمات او به ناشنوایان‬ ‫ـ‪ٚ‬ی اثتىگبـی أ‪ٛ‬قی اِفجگب؛ په اق اقاؼی اق ق٘گگؽاٖ ایگف‪ٚ‬اٖ‪،‬‬ ‫سراضپس‬ ‫وَوَی هرغ ٍ پیازچِ‬ ‫*الٌازاضرالی‬ ‫هَاد الزم‪:‬‬ ‫ٔفؽ ‪ٌ ۲۱۱‬فْ‪ ،‬پیبقز‪ ٝ‬غفؼ ٌؽ‪ ۰ ٜ‬پیٕب٘‪ ،ٝ‬تػٓ ٔفؽ ‪۲‬‬ ‫ػؽؼ‪ ،‬قـؼز‪ٛ‬ث‪ ٝ‬ث‪ٔ ٝ‬مؽاـ القْ‪ٕ٘ ،‬ه ‪ ٚ‬فّفُ لگفٔگک ثگ‪ٝ‬‬ ‫ٔمؽاـ القْ‬ ‫طرز تْیِ‪:‬‬ ‫اثتؽا ٔفؽ ـا اه پک وفؼ‪ ٚ ٜ‬ـیً ـیگً ٔگی وگ‪ٙ‬گیگٓ‪.‬‬ ‫وپه ٔفؽ‪ ،‬پیبقز‪ ،ٝ‬قـؼز‪ٛ‬ث‪ٕ٘ ،ٝ‬ه ‪ ٚ‬فّفُ ـا ثگب ‪ٞ‬گٓ‬ ‫ٔػّ‪ٛ‬ط ٔی و‪ٙ‬یٓ‪ .‬په اق اٖ تػٓ ٔفؽ ‪ٞ‬گب ـا اضگبفگ‪ٝ‬‬ ‫وفؼ‪ ٚ ٜ‬غ‪ٛ‬ه ٔػّ‪ٛ‬ط ٔی و‪ٙ‬گیگٓ‪ٔ .‬گبیگ‪ ٝ‬وگ‪ٛ‬وگ‪ ٛ‬ـا‬ ‫ثالفبِّ‪ ٝ‬ؼـ ـ‪ٚ‬غٗ ؼاؽ ـیػت‪ٞ ٚ ٝ‬ف ؼ‪ ٚ‬عگف اٖ ـا‬ ‫وفظ ٔی و‪ٙ‬یٓ‪ .‬و‪ٛ‬و‪ ٛ‬ـا ؼـ ظف ٔ‪ٛ‬ـؼ ٘ظف ٌؿاٌت‪ٚ ٝ‬‬ ‫ثب ٌ‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ففٍ٘ی ‪ ٚ‬پیبقز‪ ٝ‬تکئیٗ ٔی و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫»هٌصَر «یه هیلیاردی ضذ‬ ‫وگگف‪ٚ‬یگگه غگگجگگفی‪-‬‬ ‫فیّٓ وی‪ٕٙ‬بیی ٔ‪ّٛٙ‬ـ‬ ‫ؼـ اوگگتگگب٘گگ‪ ٝ‬پگگبیگگبٖ‬ ‫ؼ‪ٔٚ‬یٗ ‪ٞ‬فت‪ٕ٘ ٝ‬گبیگً‬ ‫غ‪ٛ‬ؼ ثگ‪ ٝ‬فگف‪ٚ‬ی ‪۰‬‬ ‫ٔیّیبـؼ ت‪ٔٛ‬ب٘ی ـویؽ‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اق ـ‪ٚ‬اثظ ػٕ‪ٔٛ‬ی فیّٓ‪ّٛٙٔ ،‬ـ ث‪ ٝ‬وگبـٌگفؼا٘گی‬ ‫ویب‪ٚ‬ی وفٔؽی وگ‪ ٝ‬اق زگ‪ٟ‬گبـٌگ‪ٙ‬گجگ‪ ۰۴ ٝ‬اثگبٖ ؼـ‬ ‫وی‪ٕٙ‬ب‪ٞ‬بی وفاوف وٍ‪ٛ‬ـ اوفاٖ ٔگی ٌگ‪ٛ‬ؼ‪ ،‬ؼـ پگبیگبٖ‬ ‫ؼ‪ٔٚ‬یٗ ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬اوفاٖ غ‪ٛ‬ؼ ث‪ ٝ‬فف‪ٚ‬ی ‪ٔ ۰‬یّیبـؼی ـوگیگؽ‪.‬‬ ‫‪ٕٞ‬س‪ٙ‬یٗ ؼـ ثػً اوفاٖ‪ٞ‬بی خب٘جی ٔ‪ّٛٙ‬ـ و‪ ٝ‬ت‪ٛ‬وگظ‬ ‫وبٔب٘‪ ٝ‬ػٕبـیبـ ؼـ ٌ‪ٟ‬ف‪ٞ‬بی فبلؽ وی‪ٕٙ‬ب ثفٌکاـ ٔیٌ‪ٛ‬ؼ‪،‬‬ ‫فیّٓ فف‪ٚ‬ی ‪ٔ ۴۱۱‬یّی‪ ٖٛ‬ت‪ٔٛ‬ب٘ی ـا تدفث‪ ٝ‬وگفؼ‪ ٜ‬اوگت‪.‬‬ ‫ٔ‪ّٛٙ‬ـ ثب ٍ٘ب‪ٞ‬ی ث‪ ٝ‬ثػً‪ٞ‬بیی اق ق٘ؽٌی ٌ‪ٟ‬یؽ وتبـی‬ ‫‪ ٚ‬عفاضی ‪ ٚ‬ت‪ِٛ‬یؽ ا‪ِٚ‬یٗ خ‪ٍٙٙ‬گؽ‪ ٜ‬وگبٔگال ایگفا٘گی ؼـ‬ ‫خ‪ٛٙ‬ه ایفاٖ ‪ ٚ‬ت‪ٟ‬فاٖ وبغت‪ٌ ٝ‬ؽ‪ ٚ ٜ‬ؼـ اٖ ثػً ‪ٞ‬گبی‬ ‫٘بٌفت‪ ٝ‬ای اق ‪ٍٞ‬ت وبَ ؼفبع ٔمؽن ثفای ا‪ِٚ‬گیگٗ ثگبـ‬ ‫ـ‪ٚ‬ایت ٌؽ‪ ٜ‬اوت‪.‬‬ ‫ٔطىٗ لّبثیبٖ ؼـ ٘مً ٌ‪ٟ‬یؽ وتبـی‪ِ ،‬ی‪ٙ‬ؽا وگیگب٘گی‪،‬‬ ‫ٔ‪ٟ‬ؽی و‪ٌٛ‬ىی‪ ،‬ضگٕگیگؽـضگب ٘گؼگیگٕگی‪ ،‬ػگّگیگفضگب‬ ‫قٔب٘ی ٘ىت‪ ،‬ویؽ خ‪ٛ‬اؼ ‪ٞ‬بٌٕی ‪ ٚ‬لگبوگٓ قاـع ؼیگٍگف‬ ‫ثبقیٍفاٖ فیّٓ وی‪ٕٙ‬بیی ٔ‪ّٛٙ‬ـ ‪ٞ‬ىت‪ٙ‬ؽ‪.‬‬ ‫تگؽـیه ؼـ والن‪ٞ‬بی ا‪ َٚ‬اثتگؽایی ٌگ‪ٟ‬ف ایف‪ٚ‬اٖ ـا اغبق وگفؼ ‪ٚ‬‬ ‫ـ‪ٚ‬ی اثتىبـی ا‪ ٚ‬ثفای أ‪ٛ‬قی اِفجب ؼـ ‪ٕٞ‬یٗ قٔبٖ پبی‪ٝ‬ـیکی ٌؽ‪.‬‬ ‫تاوگیه ٔؽـو‪ٛ٘ ٝ‬ـاٌگیٗ؛ ثف اثف خ‪ٙٔ ٚ ًٙ‬غ ٌگ‪ٟ‬ف‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬ـ‪ٚ‬وگتب‪ٞ‬گب‪،‬‬ ‫ا‪ٚ‬ضبع ث‪ ٓٞ ٝ‬ـیػت‪ ٝ‬ث‪ٛ‬ؼ ‪ٔ ٚ‬ؽاـن تؼغیُ ٌؽ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ؼ‪ .‬خجگبـ پگه اق‬ ‫ث‪ٟ‬ج‪ٛ‬ؼی ٘ىجی پب‪ٞ‬گبیً ثب ٔىبػگؽ ؼوتف ِگفیگکاؼ‪ٔ ٜ‬گگؽـوگ‪ ٝ‬ای‬ ‫ثبقوفؼ ‪ ٚ‬أ‪ٛ‬قی ز‪ٟ‬بـ ففق٘گؽ ِگفیکاؼ‪ ٚ ٜ‬ز‪ٟ‬بـ ثس‪ٝ‬ی ؼیگٍگف ـا‬ ‫اغبق وفؼ‪ٌٟ .‬بؼ ٘بٔ‪ ٚ ٝ‬اوتػؽاْ ـوٕی ؼـ ‪ٚ‬قاـ ٔگؼگبـ ؛ ا‪ٚ‬‬ ‫ٔی ٌ‪ٛ‬یؽ‪ٔ ٗٔ :‬ؽـن ٘ؽاٌتٓ ‪ٔ ٚ‬ؽیف ٔؽـو‪ ٝ‬اضٕؽی‪ ،ٝ‬ػجبوگگؼگّگی‬ ‫اِفت ٘‪ٛ‬ثفی ‪ٚ‬ز‪ٙ‬ؽ ٘فف اق ٔؼّٕیٗ ‪ ٚ‬فف‪ٍٙٞ‬یبٖ ٔف٘ؽ‪ ،‬ثفای اوگتػؽاْ‬ ‫ـوٕی ٔٗ ؼـ ‪ٚ‬قاـ ٔؼبـ ‪ ،‬ـا‪ٞ‬ی پیؽا وفؼ٘ؽ؛ ٌ‪ٟ‬بؼ ٘بٔگ‪ ٝ‬ای‬ ‫٘‪ٌٛ‬ت‪ٙ‬ؽ ث‪ ٝ‬ایٗ ٔضٕ‪ ٖٛ‬و‪ٌٛ ٝ‬ا‪ٞ‬ی ٔیٌ‪ٛ‬ؼ و‪ٛ‬اؼ ٘بٔجفؼ‪ ٜ‬ؼـ ضگؽ‪ٚ‬ؼ‬ ‫والن ٌٍٓ اثتؽایی اوت ‪ ٕٝٞ ٚ‬ـا اٖ ـا أضب وفؼ٘ؽ‪.‬‬ ‫اوتػؽاْ ؼـ ؼثىتبٖ ؼاً٘؛ ؼـ ایٗ ؼثىتبٖ ٍٔغ‪ َٛ‬تؽـیه ٌؽ ‪ ٚ‬ث‪ٝ‬‬ ‫ؼِیُ پٍتىبـ ‪ ٚ‬ؼِى‪ٛ‬قی ٔ‪ٛ‬فک ‪ٌ ٓٞ‬ؽ ‪ ٚ‬ؼـ ٔ‪ٟ‬فٔب‪۰۴۴۴ ٜ‬ضىگٓ ا‪ٚ‬‬ ‫ِبؼـ ٌگؽ ‪ ٚ‬ثب ٔب‪ٞ‬ی ‪ ۰۰‬ت‪ٔٛ‬بٖ ضم‪ٛ‬ق‪ ،‬أ‪ٛ‬قٌبـ ـوگٕی ؼثىگگتگبٖ‬ ‫ؼاً٘ ٌؽ‪.‬‬ ‫٘بٍٔؿاـی ٔفثی و‪ٛ‬ؼوىتبٖ ث‪ ٝ‬ثبغس‪ٝ‬ثبٖ؛ په اق تاویه ٘ػىتگیگٗ‬ ‫و‪ٛ‬ؼوىتبٖ ؼـ تجفیک ٘بْ اٖ ـا ثبغس‪ ٝ‬اعگفگبَ ٘گبٔگیگؽ ‪ ٚ‬غگ‪ٛ‬ؼی‬ ‫ث‪ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ٔفثی ا٘دگب ـا ثگبغس‪ٝ‬ثگبٖ اوٌٓگؿاـی وفؼ اق اٖ تبـیگگع‬ ‫٘گبْ غ‪ٛ‬ؼ ـا اق ػىگىفقاؼ‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ثگبغس‪ٝ‬ثگبٖ تغییف ؼاؼ و‪ ٝ‬تگب ا٘گمگاله‬ ‫اوالٔی ایٗ ٘بْ وٕبثیً ـ‪ٚ‬اج ؼاٌت ‪ٔ ٚ‬فثی و‪ٛ‬ؼوىگتگبٖ ‪ٞ‬گب ـا‬ ‫ثبغس‪ٝ‬ثبٖ ٔی٘بٔیؽ٘ؽ؛ په اق تاوگیه ثبغس‪ ٝ‬اعفگبَ ؼـ ‪ ۰۲۱۴‬ؼـ‬ ‫تجفیک ث‪ ٝ‬ت‪ِٛ‬ی‪ ٝ‬اث‪ٛ‬اِمبوٓ فی‪ٛ‬ضب ‪ ،‬ـئیه اؼاـ‪ٔ ٜ‬ؼبـ تجفیک‪٘ ،‬گبْ‬ ‫ثبغس‪ٝ‬ثبٖ ثفای ٔفثی و‪ٛ‬ؼوىتبٖ‪ٞ‬ب ت‪ٛ‬وظ ‪ٚ‬قاـ ٔؼبـ تّ‪ٛ‬یگت‬ ‫ٌؽ ‪ ٚ‬په اق تاوگیه ثبغس‪ ٝ‬اعفبَ تجفیک‪٘ ،‬بْ غب٘‪ٛ‬اؼٌی ثبغس‪ٝ‬ثبٖ‬ ‫ـا ثفای غ‪ٛ‬ؼ ا٘تػبه وفؼ‪.‬‬ ‫‪ ۴۹‬اثر هتماضی ضروت در جطٌَارُ چْلن فیلن فجر ضذًذ‬ ‫وٌارُگیری ضجریاى ٍ پَرًاظری از پرٍشُ هست عطک‬ ‫سفرًاهِ چْارهحال ٍ بختیاریِ تبیاىالوله تبریسی هٌتطر ضذ‬ ‫وف‪ٚ‬یه غجفی ‪-‬ثب پبیبٖ ٔ‪ّٟ‬ت ثجگت ٘گبْ ‪ٚ‬‬ ‫ثفـوی ‪ٞ‬بی ا٘دبْ ٌؽ‪ ٜ‬تگ‪ٛ‬وگظ ؼثگیگفغگب٘گ‪ٝ‬‬ ‫خٍ‪ٛٙ‬اـ‪ ،ٜ‬أبـ فیّٓ ‪ٞ‬بی ثگّگ‪ٙ‬گؽ وگیگ‪ٙ‬گٕگبیگی‬ ‫ٔتمبضی ٌفوت ؼـ ز‪ّٕٟ‬یٗ خٍ‪ٛٙ‬اـ‪ ٜ‬فگیگّگٓ‬ ‫فدف په اق تغجیک ثب ٔمفـا اػالْ ٌؽ‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اق ـ‪ٚ‬اثظ ػٕ‪ٔٛ‬ی خٍ‪ٛٙ‬اـ‪ ٜ‬فیّٓ فدگف‪،‬‬ ‫ؼـ پی پبیبٖ ٔ‪ّٟ‬ت لب٘‪٘ٛ‬ی ثجت٘بْ ٔتمبضگیگبٖ‬ ‫ٌفوت ؼـ ز‪ّٕٟ‬یٗ خٍ‪ٛٙ‬اـ‪ ٜ‬فیّٓ فدف ؼـ وبػت ‪ ۴۲‬ـ‪ٚ‬ق یىٍ‪ٙ‬ج‪ ۲۱ ٝ‬اثگبٖ ‪ ،۰۲۱۱‬ثگف‬ ‫اوبن اػالْ ؼثیفغب٘‪ ٝ‬خٍ‪ٛٙ‬اـ‪ ۴۲ ،ٜ‬فیّٓ ثّ‪ٙ‬ؽ وی‪ٕٙ‬بیی ٔتمبضی ٌفوگت ؼـ ایگٗ ؼ‪ٚ‬ـ‪ٜ‬‬ ‫خٍ‪ٛٙ‬اـ‪ٌ ٜ‬ؽ٘ؽ‪ .‬ایٗ ف‪ٟ‬فوت خ‪ٟ‬ت تغبثک ثب ائیٗ٘بٔ‪ٔ ٚ ٝ‬مفـا خٍ‪ٛٙ‬اـ‪ ٚ ٜ‬اضفاق ٔ‪ٛ‬اـؼ‬ ‫لب٘‪٘ٛ‬ی اػالْ ٌؽ‪ ٜ‬ؼـ ففاغ‪ٛ‬اٖ خٍ‪ٛٙ‬اـ‪ ٜ‬ز‪ٛٔ ،ّٟٓ‬ـؼ ثفـوی لفاـ ٌففگت ‪ ٚ‬فگ‪ٟ‬گفوگت‬ ‫٘‪ٟ‬بیی اثبـ ٌبُٔ ‪ ۴۲‬فیّٓ وی‪ٕٙ‬بیی ث‪ٞ ٝ‬یب ا٘تػبه خٍ‪ٛٙ‬اـ‪ ٜ‬اـائ‪ ٝ‬غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ ٌؽ‪.‬‬ ‫ثف اوبن ففاغ‪ٛ‬اٖ خٍ‪ٛٙ‬اـ‪ ٜ‬ز‪ ،ّٟٓ‬ثبقثی‪ٙ‬ی فیّٓ ‪ٞ‬بی ثّ‪ٙ‬ؽ وی‪ٕٙ‬بیی ٔتمبضگی ضضگ‪ٛ‬ـ ؼـ‬ ‫خٍ‪ٛٙ‬اـ‪ ٜ‬اق ؼ‪ ٓٞ‬اؾـ اغبق ‪ ٚ‬اوبٔی ضؽاوثف ‪ ۴۴‬فیّٓ وی‪ٕٙ‬بیی ـا‪ٜ‬یبفت‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ثػً ٔىگبثگمگ‪ٝ‬‬ ‫وی‪ٕٙ‬بی ایفاٖ تب ‪ ۰‬ؼی اػالْ غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ ٌؽ‪.‬‬ ‫ز‪ّٕٟ‬یٗ خٍ‪ٛٙ‬اـ‪ ٜ‬فیّٓ فدف ؼـ ؼ‪ ٚ‬ثػً فف‪ٍٙٞ‬ی ‪ ٚ‬ـلبثتی ث‪ ٝ‬ؼثیفی ٔىؼ‪ٛ‬ؼ ٘گمگبی قاؼ‪ٜ‬‬ ‫اق ‪ ۰۴‬تب ‪ ۴۴‬ث‪ ۰۲۱۱ ٕٟٗ‬ثفٌکاـ غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ ٌؽ‪.‬‬ ‫وف‪ٚ‬یه غجفی‪ٕٞ-‬بی‪ٌ ٖٛ‬گدگفیگبٖ ‪ ٚ‬وگ‪ٟ‬گفاه‬ ‫پ‪ٛ‬ـ٘بظفی ثب ا٘تٍبـ ٔت‪ٙ‬ی ٍٔگتگفن اق وگبغگت‬ ‫ٔ‪ٛ‬ویمی ٔتٗ فیّٓ وگیگ‪ٙ‬گٕگبیگی ٔىگت ػٍگک ثگ‪ٝ‬‬ ‫وبـٌفؼا٘ی ضىٗ فتطی اّ٘فا ؼاؼ٘ؽ‪.‬‬ ‫‪ٕٞ‬بی‪ٌ ٖٛ‬دفیبٖ غ‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ؽ‪ٔ ٜ‬گ‪ٛ‬وگیگمگی ایگفا٘گی ‪ٚ‬‬ ‫و‪ٟ‬فاه پ‪ٛ‬ـ٘بظفی ٘‪ٛ‬اق٘ؽ‪ ٚ ٜ‬ا‪ٍٙٞ‬ىبق‪ ،‬ثب ا٘تگٍگبـ‬ ‫ٔت‪ٙ‬ی ؼـ ِفطگب ٔگدگبقی غگ‪ٛ‬ؼ اق وگبغگت‬ ‫ٔ‪ٛ‬ویمی ٔتٗ فیّٓ وی‪ٕٙ‬بیی ٔىت ػٍک ث‪ ٝ‬وبـٌفؼا٘ی ضىٗ فتطی ٔ‪ّٙ‬ف ٌؽ٘گؽ‪ .‬ؼـ‬ ‫ٔتٗ ایٗ ثیب٘ی‪ ٝ‬أؽ‪ ٜ‬اوت‪ :‬ثب پبیبٖ پؿیففتٗ ٔفاضُ تؽ‪ٚ‬یٗ فیّٓ وی‪ٕٙ‬بیی ٔىت ػٍگک ؼـ‬ ‫خّى‪ٝ‬ای ثب ت‪ٟ‬ی‪ ٝ‬و‪ٙٙ‬ؽ‪ٔ ٜ‬طتفْ فیّٓ‪ ،‬اٌب‪ٞ‬ی یبفتیٓ و‪ ٝ‬پف‪ٚ‬ل‪ ٜ‬ت‪ٛ‬اٖ ؼـ اغگتگیگبـ ٌگؿاـؼٖ‬ ‫أىب٘ب ٔ‪ٛ‬ـؼ ت‪ٛ‬افک ؼـ ٌفتٍ‪ٞٛ‬بی اغبقیٗ خ‪ٟ‬ت وبغت ٔ‪ٛ‬ویمی ـا ؼاـا ٘یىت ‪ ٚ‬ثگب‬ ‫٘ظف ث‪ ٝ‬ضىبویت ‪ ٚ‬ػٍک ٔب ث‪٘ ٝ‬بْ ‪ ٚ‬خبیٍب‪ ٜ‬ضضف ٔ‪ِٛٛ‬ی پؿیفی ‪ٞ‬فٌ‪ٔ ٝ٘ٛ‬طؽ‪ٚ‬ؼیتی‬ ‫ؼـ غّک ‪ ٚ‬ت‪ٟ‬ی‪ٛٔ ٝ‬ویمی ایٗ اثف ٘بٕٔىٗ ٔی ٕ٘‪ٛ‬ؼ‪ .‬په ث‪ٙ‬ب ـا ثگف ایگٗ ٘گ‪ٟ‬گبؼیگٓ وگ‪ ٝ‬اق‬ ‫‪ٕٞ‬ىبـی ؼـ ایٗ پف‪ٚ‬ل‪ ٜ‬و‪ٙ‬بـ‪ٌٜ‬یفی و‪ٙ‬یٓ‪ .‬ثب اـق‪ٚ‬ی ث‪ٟ‬تفیٗ‪ٞ‬ب ثفای ایٗ اثف؛ اـاؼتگٕگ‪ٙ‬گؽ‬ ‫‪ٕٞ‬بی‪ٌ ٖٛ‬دفیبٖ‪ ،‬و‪ٟ‬فاه پ‪ٛ‬ـ٘بظفی‪ .‬فیّٓ ٔىت ػٍک ث‪ ٝ‬وبـٌفؼا٘ی ضىٗ فتگطگی ؼـ‬ ‫تفوی‪ ٚ ٝ‬ؼـثبـ‪ ٜ‬ق٘ؽٌی ٔ‪ٛ‬ال٘ب فیّٕجفؼاـی ٌؽ ‪ ٚ‬لفاـ ث‪ٛ‬ؼ ٔ‪ٛ‬ویمی فیّٓ ت‪ٛ‬وظ ‪ٕٞ‬گبیگ‪ٖٛ‬‬ ‫ٌدفیبٖ ‪ ٚ‬و‪ٟ‬فاه پ‪ٛ‬ـ٘بظفی وبغت‪ٌٛ ٝ‬ؼ‪.‬‬ ‫وف‪ٚ‬یه غجفی ‪-‬وفگف ثگ‪ ٝ‬زگ‪ٟ‬گبـٔگطگبَ ‪ٚ‬‬ ‫ثػتیبـی اثف ػّیفضب تجیبٖ إِّه تجفیکی ثگب‬ ‫تّطیص ٌ‪ٟٙ‬بق ثگیگٍگی ثگف‪ٚ‬خگ‪ٙ‬گی تگ‪ٛ‬وگظ‬ ‫ا٘تٍبـا اثتیٗ ٍ٘بـ ٔ‪ٙ‬تٍف ‪ ٚ‬ـ‪ٕ٘ٚ‬بیی ٌؽ‪.‬‬ ‫وتبه وفف ث‪ ٝ‬ز‪ٟ‬بـ ٔطبَ ‪ ٚ‬ثػتیبـی تگجگیگبٖ‬ ‫إِّه ثب تّطیص ٌ‪ٟٙ‬بق ثگیگٍگی ثگف‪ٚ‬خگ‪ٙ‬گی‬ ‫ت‪ٛ‬وظ ا٘تٍبـا اثتیٗ ٘گٍگبـ ؼـ ؼوگتگفن‬ ‫ٔػبعجبٖ لفاـ ٌففت‪.‬تجیبٖ إِّه اق خّٕ‪ ٝ‬ویبضبٖ ‪ ٚ‬وفف٘بٔ‪ٛ٘ٝ‬یىبٖ ا‪ٚ‬اغف ػ‪ٟ‬ؽ لگبخگبـ‬ ‫اوت و‪ٌٛ ٝ‬یب ٔتؼّک ث‪ٔ ٝ‬فاْ ٌیػی‪ ٝ‬ث‪ٛ‬ؼ‪ ٚ ٜ‬وفف٘بٔ‪ٞٝ‬بی غ‪ٛ‬قوتبٖ ‪ ٚ‬ثػتیبـی ‪ٚ‬ی ضب‪ٚ‬ی‬ ‫اعالػب ؼلیک خغفافیبیی‪ ،‬تبـیػی ‪ ٚ‬خبٔؼ‪ٌٙ ٝ‬بغتی اوت‪ .‬ا٘تٍبـا اثتیٗ ٍ٘بـ ایگیگٗ‬ ‫ـ‪ٕ٘ٚ‬بیی اق ایٗ وتبه ـا ٘یک ـ‪ٚ‬ق ز‪ٟ‬بـٌ‪ٙ‬ج‪ ،ٝ‬و‪ ْٛ‬اؾـ‪ ،‬ؼـ ؼفتف ٔفوکی غ‪ ٛ‬ؼـ ٌ‪ٟ‬فوتبٖ‬ ‫ثف‪ٚ‬خٗ‪ ،‬ثب ضض‪ٛ‬ـ خٕؼی اق ا‪ ُٞ‬لّٓ ایٗ ٌ‪ٟ‬فوتبٖ ثفٌکاـ وفؼ‪.‬ؼـ ایٗ ٍ٘ىت ٌگ‪ٟ‬گ‪ٙ‬گبق‬ ‫ثیٍی ثف‪ٚ‬خ‪ٙ‬ی‪ ،‬تبـیع ٍ٘بـ‪ٔ ،‬تفخٓ ‪ّٔ ٚ‬طص ٔؼبِف‪ ،‬ؼـ ٔؼففی و‪ٔٛ‬یٗ اثگف تّگطگیگص‬ ‫ا٘تمبؼی غ‪ٛ‬یً‪ ،‬په اق خغفافیبی ‪ٚ‬الیت ٘‪ٛ‬ـ‪ ،‬خغفافیبی ز‪ٟ‬بـٔطبَ ٌفت‪ :‬ایٗ وگتگبه‬ ‫ٌفش وفف ػّیفضب تجیبٖ إِّه تجفیکی ؼـ وبَ ‪ٞ ۰۲۲۱‬دفی لٕفی ث‪ ٝ‬اوتبٖ ز‪ٟ‬بـٔطبَ‬ ‫‪ ٚ‬ثػتیبـی اوت و‪ٕٞ ٝ‬فا‪ ٜ‬ػجبوؼّی ثف‪ٚ‬خ‪ٙ‬ی اق ِفؼٌبٖ ‪ ٚ‬اـؼَ ‪ ٚ‬وگیگبـ ٌگؿٌگتگ‪ٚ ٝ‬‬ ‫ٔىبفف ا‪ ٚ‬ؼـ وبـ‪ٚ‬ا٘ىفای ٔیفقا ػجؽاِىفیٓ ا‪ٚ‬ـخ‪ٙ‬ی ؼـ اِف‪ٟ‬بٖ پبیبٖ ٔییبثؽ‪.‬‬ صفحه 5 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫*شنبه‬ ‫* ‪6‬اذر‬ ‫* ‪ 72‬نوامبر‬ ‫* ‪70‬ربیع الثانی‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪2127 :‬‬ ‫* اوتوزبیرایکینجی ایل‬ ‫‪0011‬‬ ‫‪7170‬‬ ‫‪0001‬‬ ‫* صفحه ‪6‬‬ ‫عالهم امینی‬ ‫ادب ّیات‬ ‫دستور زبان ترکی‬ ‫تورکجه دیل بیلگیسی‬ ‫*دکتس حسیه محمدشاده صدیق‬ ‫ُئچ‪ ٚ‬سب‪ ٚ٨ٛ ٦٧‬اضز‪٥‬‬ ‫*ًاى س‪ٛٞٛٞ‬ب ‪٧‬بپ‪٨‬طبض ‪ ٝ‬ا‪ٝ‬ضتبهٔی‪٨‬ین (ۻٗطیبضًیت)‬ ‫ث‪ٔ٨‬س‪٧‬ط‪ ٙ‬کؼْ ز‪ٝ‬ظٓسضۺ‬ ‫س‪ٗٞ‬بم ۻ س‪ٞ‬اض٘بم‬ ‫‪٧‬بضٗبم ۻ ‪٧‬بضاض٘بم‬ ‫زآ٘بم ۻ زاالض٘بم‬ ‫ُ‪٘ٓٞ‬ی ۻ ُ‪ٓٞ‬ط٘ی‬ ‫ت‪٨‬تط‪ٟٗ‬ی ۻ ت‪٨‬ط‪ٟ‬ض٘ی‬ ‫ا‪٧‬ط‪(ir /ır /ür /ur) ٟ‬‬ ‫*‪٧‬بٓ‪ ٚ٨‬کؼٔس‪ ٙ‬ائتس‪٧‬طُ‪ ٚ‬کؼْ ز‪ٝ‬ظٓسضۺ‬ ‫ث‪٨‬ت٘ی ۻ ث‪٨‬ت‪٨‬طٗی‬ ‫سب‪ٗٝ‬بم ۻ سب‪ٝٝ‬ضٗبم‬ ‫ا‪٧‬چ٘ی ۻ ا‪٧‬چ‪٨‬طٗی‬ ‫اض٘بم ۻ اض‪٨‬طٗبم‬ ‫ض‪٨‬ط٘ی ۻ ض‪٨‬ط‪٨‬طٗی‬ ‫ثی‪ ٞ‬اًی‪٨‬ی‪ ٚ‬سی‪ٛٞ‬ی‪ٛٞ‬یب ت ا‪ٛٝ‬سیی‪ٞ‬ظ‪ٝ‬ز‪ ٟ‬اضتی‪٨‬یط‪٧‬ییالضۺ‬ ‫ا‪٧‬چ‪٨‬طت٘ی‪ ،‬ض‪٨‬ط‪٨‬طت٘ی ‪.... ٝ‬‬ ‫ا‪٧‬ص )‪(iş /ış /üş /uş‬‬ ‫*کؼٔ‪ ٚ٨‬س‪ٛٞٛٞ‬ب ‪٧‬بپ‪٨‬طبض ‪ ٝ‬ا‪ٝ‬ضتبهیٔی‪٨‬ین (ۻٗطیبضًیت)‬ ‫ا‪ٛ‬الٗ‪ٝ ٦‬ئط‪ ٙ‬کؼٔٔط ز‪ٝ‬ظٓسضۺ‬ ‫ثآ٘ی ۻ ثآ‪ٞ‬ض٘ی‬ ‫ُاضٗی ۻ ُاض‪ٝ‬ض٘ی‬ ‫‪ٝٝ‬ضٗبم ۻ ‪ٝٝ‬ض‪ٝ‬ض٘بم‬ ‫ئ‪٘٧ٝ‬ی ۻ زو‪ٞ٧‬ض٘ی‬ ‫‪٧‬بظٗبم ۻ ‪٧‬بظ‪٧‬ط٘بم‬ ‫چبت٘بم ۻ چبت‪٨‬ط٘بم‬ ‫ا‪(ikli / ıklı /üklü /uklu) ٠ٌٔ٧‬‬ ‫س‪ٞ‬ضٗی ۻ س‪ٞ‬ض‪ٗ٠ً٘ٔٝ‬ی‬ ‫سب‪٘٧‬بم ۻ سب‪٨٧‬ـالٗبم‬ ‫ا‪(il /ıl /ül /ul) ْ٧‬‬ ‫*کؼٔ‪ً ٚ٨‬اى ‪٧ ٝ‬ب ُا‪ٝ‬ز‪ٟ‬س‪٧ ٠ٜ٨‬بپ‪٨‬طبض ‪ ٝ‬ائس‪٧‬یٔیِی‪ٚ‬‬ ‫(ۻٗتؼسز‪ )٥‬کؼْ ز‪ٝ‬ظٓسضۺ‬ ‫اچ٘بم ۻ اچ‪٘ٔ٨‬بم‬ ‫‪٧‬بظٗبم ۻ ‪٧‬بظ‪٘ٔ٧‬بم‬ ‫ثبذ٘بم ۻ ثبذ‪٘ٔ٨‬بم‬ ‫هبت٘بم ۻ هبت‪٘ٔ٨‬بم‬ ‫ز‪ٝ‬ظٗی ۻ ز‪ٝ‬ظ‪٘ٓٝ‬ی‬ ‫ث‪ٞ‬ظٗی ۻ ث‪ٞ‬ظ‪٘ٓٝ‬ی‬ ‫او‪٧‬ط‪ٟ٘ٛ‬ی ۻ او‪٧‬ط‪٘ٔ٨ٟٛ‬ی‬ ‫ا‪٘٧‬بم ۻ ا‪٘ٔ٨٧‬بم‬ ‫اضز‪ٝ ٥‬اض‬ ‫ا‪ٝ‬ظٗی ۻ ا‪ٝ‬ظ‪ٝ‬ضٗی‪...‬‬ ‫دویا وه یاالن تاپماجادیس؟‬ ‫* شهسیاز‬ ‫ا‪ً ْ٧‬ئچس‪ ،٥‬ثب‪١‬بض ا‪ٓٝ‬س‪ ،ٝ‬ذجط ‪ٞ٧‬خ ُ‪ٞٗٞٓٞ‬ظز‪،ٙ‬‬ ‫ُ‪ ّٞ‬اچ٘بز‪ ،٥‬ه‪ٝٞ‬ظا‪٘ٛ‬بز‪ ٥‬سس ث‪ٓٞ‬ج‪ٞٗٞٓٞ‬ظز‪.ٙ‬‬ ‫ثب‪٧‬طإ ُ‪ٞٗٞٛٞ‬ظ‪٧ ،‬بسٔ‪ُ ٦‬اض‪ٝ‬ضٔطٓ‪ً ٠‬ئچط ً‪،ٚ‬‬ ‫ضبزٓ‪٨‬ن ‪ ٠ٛ‬ا‪ٗٝ‬بم ث‪٨‬ع ا‪٨٘٨٧‬عزا‪ ٙ‬ا‪٨٘٨ٔ٧‬عز‪ٙ‬‬ ‫تو‪ ٖ٧ٞ‬االث‪ ٖ٘ٔ٨‬آ‪ُ ،٠‬اضز‪ ٠ٜٗ ٕٝ‬تو‪،ٖ٧ٞ‬‬ ‫ُاظزاؽ ز‪( ٦ٌ٧‬تو‪ )٦٘٧ٞ‬ز‪ُ ٟ‬ئتس‪ ٥‬آ‪٨٘٨‬عز‪.ٙ‬‬ ‫ث‪٨‬ع ثبؿچبٗ‪٨‬ع‪ ٥‬ثئٔ‪ ٠٨‬ث‪٨ٔٔ٨‬ی؟ زا‪١‬ب‪٢٨١‬بت!‬ ‫‪ٛ‬ب‪٨٘٧‬س اجٔ‪ ٚ٨‬ثئٔساض‪ٝٝ ٥‬ضٗ‪ٞ‬ش ثئٔ‪٨٘٨‬عز‪ٙ‬‬ ‫(تو‪ )٦٘٧ٞ‬ا‪ٝ‬الضزا‪ ٙ‬ز‪٧ ،٦ً ٥‬بززا‪ ٙ‬چ‪٨‬ربث‪٘ٔ٨‬ع‪،‬‬ ‫‪٧‬بززا‪ٛ ٙ‬ئج‪ ٠‬چ‪٨‬رس‪ ،ٚ٨‬از‪ ٥‬ز‪ٝ‬ض٘‪ٞ‬ض ز‪٨٘٨ٔ٧‬عز‪ٙ‬‬ ‫ائْ ا‪٧‬چط‪ ،ٟ‬ثبض‪ ٦‬ث‪٨‬ط‪٧‬ئط‪ُ ٟ‬ب‪١‬سا‪ ٙ‬ا‪٨٧ٝ‬ـبضز‪،٥‬‬ ‫ا‪ُٝ‬ئتس‪٨٧ ،٥‬ـ‪ٜ٨‬جبم زا ‪٨٧‬ـ‪٨‬طس‪ ٥‬ائٔ‪٨٘٨‬عز‪ٙ‬‬ ‫‪ٓٞ٧‬ساش سپ‪ٜٓ ٠‬س‪ ،٥‬ائٔ‪ ٠‬ث‪ ْ٨‬سبٕ ‪٧‬ئٔ‪ ٦‬اسس‪،٥‬‬ ‫سطسبٕ ز‪ ٥‬هبال‪ ٙ‬ث‪٨‬عٓط‪ ،ٟ‬ث‪ٞ‬سبٕ ‪٧‬ئٔ‪٨٘٨‬عز‪ٙ‬‬ ‫ز‪٨ٛ‬ب ‪٧ ٠ٛ‬بٗب‪ ٙ‬تبپ٘بجب ز‪٧‬طثبش چربضا‪ٞ٧ ٙ‬خ‪،‬‬ ‫ث‪٨‬عثبش تبپبم ا‪ٛ‬جبم‪ ،‬ث‪ٞ‬ه‪ٞ‬ث‪ٜٗ -ّٞ‬ؤ٘‪٨‬عز‪.ٙ‬‬ ‫(تو‪ ٦٘٨ً )٦٘٧ٞ‬ز‪ٝ‬ظ ً‪٨‬ط‪٦‬؟ ‪٢٨١‬بت تبپ‪٘ٔ٨‬بظ‪،‬‬ ‫ث‪٨‬ط ض٘غ ز‪ً ،٦ً ٥‬اچس‪ ٝ‬ث‪٨‬ع‪ٗ ٖ٧‬حل‪٨٘٨ٔ٨‬عز‪ٙ‬‬ ‫ا‪ٝ‬چ ‪ٛ‬بظٓ‪ ٦‬ثبال‪٘١ ،‬سط ا‪ ٠ٔ٧‬هبٓس‪٧‬ال‪ -‬ثبضس‪٨‬ع‪،‬‬ ‫‪٧‬ب‪ٛ‬سبم زا ا‪ٝ‬ز اّ چٌ٘‪ ٠٨‬جٌس‪٧‬ط ً‪ٞٗٞٓٞ‬ظز‪.ٙ‬‬ ‫ث‪٨‬ط (ًبک‪ )٠٨‬ا‪ٛٝ‬سا‪ ٙ‬ثبجبض‪٧ ٥‬بزُبض ا‪ٓٝ‬س‪ٙٞ‬‬ ‫ثبش ‪٘ٓٞ٧‬بزا‪ ،‬ث‪٨‬طتئٔس‪ ٥‬هبال‪ً ٙ‬بً‪٨٘ٔ٨‬عز‪ٙ‬‬ ‫ائْ ث‪٨‬طز‪ ٟ‬زئس‪ٚ٨‬ۺ سئْ سبضا‪ ٦ٛ‬هبپس‪ ٥‬هبچ‪٨‬طتس‪،٥‬‬ ‫اؿالضس‪ ٥‬ث‪ٞٓٞ‬زالضزا ث‪ٞ‬زاضو‪ ٚ٨‬سئٔ‪٨٘٨‬عز‪ٙ‬‬ ‫ث‪٨‬ط ٗعضػ‪ ٠‬ز‪٧‬ط (ض‪٢‬ط‪٧‬بض) ‪ ٚ٧‬ػ‪ٗٞ‬ط‪ ٠ٛ ،ٝ‬حبصْ‪،‬‬ ‫سئْ‪ ،‬ه‪ٞ٘٧ٞ‬ض‪ ٝ‬ث‪٨‬طچاح ز‪ ٟ‬هبال حبص‪٨٘٨ٔ٨‬عز‪ٙ‬‬ ‫دده قورقود‬ ‫فضولی‬ ‫خیابانی‬ ‫شهریار‬ ‫واغیل‬ ‫قازا بالیق‬ ‫رتبیت‬ ‫ستارخان‬ ‫یکصد هصاز لغات تسکی‬ ‫دز فازسی‬ ‫ُئچ‪ ٚ‬سب‪ ٚ٨ٛ ٦٧‬اضز‪...٥‬‬ ‫اتب ا‪ٛ‬بس‪ ٦‬ا‪ٝ‬ظاهالضس‪٧‬وجیب‪ ،‬هیبضاثیبٓی‪٨‬ین ا‪ٛٝ‬یالض‪٧‬ی‪ٚ‬‬ ‫زآ‪٨‬س‪٨‬جب ثبذ‪٨‬ت ا‪ٝ‬ظ‪ ٠ٔ٧ٝ‬زئ‪٨٨‬طز‪٥‬ۺ ‪ ٠ٛ‬ا‪ٝ‬الضز‪ٜٗ ٥‬ی‪٨‬یٖ‬ ‫اتب ا‪ٛ‬بٗسا ث‪ ٞ‬ه‪٨‬طٗع ثبٓ‪٨‬ن الض‪ ٚ٧‬اتب ا‪ٛ‬بالض‪ً ٥‬ی‪٨‬ی٘ی‪٦‬‬ ‫ه‪٨‬طٗع ‪ُ ٝ‬اظّ ا‪ٝ‬ال‪٧‬س‪ .٥‬ا‪ٛٝ‬سا ث‪٨‬یط ثی‪٨‬یط‪٧‬ی٘ی‪٨‬یع ا‪ٔ٧‬ی‪٠‬‬ ‫‪٧‬بضب‪٧‬بضز‪٧‬ن ‪،‬چ‪٘٨‬طز‪٧‬ی‪ ،‬ا‪ٜ٧ٝ‬ب‪٧‬بضز‪٧‬ن ‪. ...ٝ‬ثی‪ٛٞ‬یالض‪٥‬‬ ‫ز‪ٝ‬ض‪ٛٞ‬طً‪ ٚ‬ث‪٨‬طز‪ ٙ‬ثبٓ‪٨‬وچ‪ ٚ٨ٛ ٦‬ت‪ٞ‬ض‪ٛٝ‬ب ا‪٨ٔ٧‬طیس‪.٥‬اتیب‬ ‫ا‪ٛ‬بس‪ ٦ٜ٨‬سسٔ‪ ٠‬ز‪ .٥‬اتب ا‪ٛ‬بس‪ ،٦‬ثبال هبضا ثبٓ‪٨‬و‪ ٚ٨‬سس‪ ٦ٜ٨‬تب‪٨٨٨ٛ‬ت‪ِ٨ٛ ،‬طا‪ ٙ‬سس‪ ٠‬سبض‪ ٥‬ا‪ٝ‬ظز‪ٓٝ‬ط‪ .‬اٗ٘ب هبضا ثبٓ‪٨‬ـ‪٦‬‬ ‫تب‪٘٨ٛ‬ب‪٨٧‬ت‪ ،‬ا‪ٝ‬ضزا‪ ٙ‬ا‪ٝ‬ظاهالضس‪٧‬الض‪١.‬بٗ‪ ٦‬ثبٓ‪٨‬ن الض ثبال ثبٓ‪٨‬ـ‪ ٚ٨‬اتب ا‪ٛ‬بس‪ ٚ٨ٜ٨‬ا‪ٛٝ‬ب ‪٧‬بضز‪ ٖ٧‬ائت٘‪ ٠‬س‪٨‬ی‪ٜ‬ی‪ُ ٦‬ی‪ٞ‬ظیٓی‪٠‬‬ ‫‪٨٧‬طز‪ٔ٧‬ط‪.‬ه‪٨‬طٗ‪٨‬ع‪ ٥‬ثبٓ‪٨‬ن اوظ ثبالالض‪ ٦ٜ٧‬سب‪٨٧‬ت‪ ،‬ث‪ٔ٨‬س‪ ٥‬ت‪ٞ‬ضا ز‪ٝ‬ض‪ ٚ‬ثبٓ‪٨‬ن ا‪ ٙٞٛٝ‬ا‪ٝ‬ضبه‪ ٦‬زئ‪ ْ٨٨‬ه‪ٞ‬ضذی‪ٞ‬سی‪ٛٞ‬یسا‪ٙ‬‬ ‫ا‪ٝ‬ضبهالض‪ُ ٦ٜ٧‬ات‪ٞ‬ض‪ٝ‬ه‪ ،‬ا‪ٝ‬ضزا‪ ٙ‬ا‪ٝ‬ظاهالضس‪.٥‬‬ ‫هبضاثبٓ‪٨‬ن چبٓ‪٨‬ط‪٨‬طز‪ ٥‬تئعٓ‪ٌ٨‬ج‪ ٠‬اوظ ض‪ ٠ٜ٨ِٛ‬ز‪ .٠ٛٝ‬اتب ا‪ٛ‬بس‪ ٦‬ا‪ ٞٛٝ‬تب‪٨٨٨ٛ‬ت ‪٧‬بضز‪٘٧‬ج‪ ٦‬ا‪ٝ‬الالض‪.‬اٗ٘ب چ‪ٞ‬خ ظاٗیب‪ٙ‬‬ ‫ا‪ٞٓٝ‬ضز‪ ٝ‬اوظ‪ ٞٛٝ‬ه‪٨‬طٗ‪٨‬ع ث‪٧ٞ‬ب‪٧‬ب ث‪٧ٞ‬بٗ‪٨‬طس‪ .٥‬ثبجبضا ث‪٨٧ ٠٘ٔ٨‬طز‪ ٥‬ا‪ٝ‬ظ ث‪٧ٞ‬بس‪ٜ٨‬ب ز‪.٠ٛٝ‬ث‪٨‬ط زا‪١‬ب ا‪ٝ‬ضًس‪ ٙ‬اتب ا‪ٛ‬بس‪ٜ٨‬ی‪٦‬‬ ‫سسٔ‪ ٠‬ز‪ .٥‬اتب ا‪ٛ‬بس‪ ٦‬ثبالس‪ ٦ٜ٨‬تب‪٨٨ٛ‬ت‪ ،‬ت‪ٞ‬ض ‪ٞ٧‬ذبض‪ُ ٥‬ئتس‪ٌ٧‬ج‪ ٠‬ا‪ٛٝ‬الضزا ت‪ٞ‬ض‪ ٙٝ‬زآ‪٨‬س‪٨‬جیب چی‪٨‬ی٘ی‪٨‬یطز‪٧‬یٔیط‪،‬‬ ‫چ‪ٞ‬ج‪ٞ‬هالض‪ٜ٧‬ب ‪٧‬بضز‪٘٧‬ج‪ ٦‬ا‪ٝ‬الالض‪....‬‬ ‫ثبٓ‪٨‬ن ت‪ٞ‬ض‪ ٙٝ‬ا‪٧‬چ‪ٜ٨‬س‪ ٟ‬حسطتٔ‪ ٠‬اتب ا‪ٛ‬بس‪ ٚ٨ٜ٨‬چبٓ‪٨‬ط٘بس‪ٜ٨‬ب ثبذ‪٨‬ت‪ً ،‬ئچ٘‪٨‬ص ُ‪ٔٛٞ‬ط‪ ٦ٜ٧‬ذبطی‪٨‬یطال‪٧‬ی‪٨‬یطز‪ ٥‬اتیب‬ ‫ا‪ٛ‬بس‪ ٦‬ت‪ٞ‬ضا ‪٧‬ئت‪٨‬ط٘‪٨ٗ ٠‬ص‪ ،‬ثبٓ‪٨‬وچ‪ ٦‬ت‪ٞ‬ض‪ٞ٧ ٞٛٝ‬ذبض‪ ٥‬چٌس‪.٥‬س‪ ٙٞ‬ا‪ٛ‬سا ثبال ثبٓ‪٨‬ین ا‪ٗٝ‬ی‪ٞ‬ز سی‪ٞ‬ظ‪،ٝ‬حسیطتٔی‪٠‬‬ ‫ا‪ٛ‬بس‪ُ ٚ٨ٜ٨‬اظٓط‪ ٠ٜ٧‬ثبذ‪٨‬طز‪ .٥‬ت‪ٞ‬ض‪ٞ٧ ٝ‬ذبض‪ ٥‬چئٌ‪ٜ‬س‪ ٟ‬ثبٓ‪٨‬ـ‪ ،ٚ٨‬ا‪ٛ‬بس‪ُ ٚ٨‬یاظٓیط‪ ٥‬ز‪ٓٝ‬ی‪ٞ‬ه‪ ،‬ذیبطی‪٨‬یطالز‪٥‬‬ ‫ثبالجب هبضا ثبٓ‪٨‬ن چ‪ُ ٠ٔٔ٨‬ئج‪ ٠‬س‪ٛ ٦‬ئج‪ ٠‬ػبئٔ‪ ٠‬س‪ ٦ٜ٨‬ث‪ٞ‬ضاذ‪٨‬ت اظازٓ‪٨‬ن ا‪٧‬چ‪ ٚ٨‬ز‪٨ٛٝ‬ب‪ ٚ٨ٛ‬تب‪٘٨ٛ‬بس‪ٜ٨‬یب چیبٓطی‪٨‬یت‬ ‫جب‪ٜ٨ٛ‬سا‪ً ٙ‬ئچس‪...٥‬‬ ‫اشىایی با مشاهیس اذزبایجان‬ ‫اُلُغ بیگ پادشاه داوشمىد‬ ‫ازاٗ‪ ٠‬اظ ض٘بض‪ ٣‬هجْ‪...‬‬ ‫زض ظٗب‪ ٙ‬آؾ ث‪٨‬ی اثبض ظ‪٧‬بز‪ ٥‬اظ ػطث‪ ٝ ٦‬کبضس‪ ٦‬ث‪ ٠‬تیطًی‪ ٦‬تیطجی٘ی‪٠‬‬ ‫ُطز‪٧‬س‪ ٟ‬اسیت؛ ‪.ٝ‬زض ًتبثرب‪١ ٠ٛ‬ب‪ ٥‬ا‪ ٝ‬زض ث‪٨‬طیتط اظ ‪ ۱۵۲۲‬جٔس ًیتیبه‬ ‫ٗ‪ٞ‬ج‪ٞ‬ز ث‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫زض اًبزٗ‪ ٦‬آؾ ث‪٨‬ی اظ ططف ؿ‪٨‬بث آس‪ً ٚ٧‬بضی‪ً ٦‬سیییط اػطیییبض‪٥‬‬ ‫اذتطاع ُطز‪٧‬س ً‪ ٠‬ثؼس اظ ُصضیت‪ ۱۵۲ ٠‬سیبّ زا‪ٛ‬طییی٘ی‪ٜ‬یسا‪ ٙ‬اض‪ٝ‬پیب ثی‪٠‬‬ ‫ًطیق ا‪ٞٗ ٙ‬کن ُطز‪٧‬س‪ٛ‬س‪ .‬ا‪ٛ‬ساظ‪ ٟ‬سیب‪٧ ٚ٧‬ی ظا‪ ٠٧ٝ‬ضا آیؾ ثی‪٨‬یی ‪ٝ‬‬ ‫ًبضیل‪٘١ ٝ ٦‬چ‪ٗ ٚ٨ٜ‬ؼبزٓ‪٧ ٠‬ی ٗج‪ ٠ٓٞ٢‬زضج‪ ٠‬سی‪ ٝ ٠‬ه‪٘٨‬ت پب‪ ٥‬ضا تیب‬ ‫‪ ۱۷‬ضهٖ اػطیبض‪ً ٥‬طیق ‪ٞ٘ٛ‬ز‪ ٟ‬ا‪ٛ‬س‪.‬‬ ‫ا‪٧‬طیب‪ ٙ‬ث‪ ٠‬ذبطط ًطیق ضاظ ‪١‬ب ‪ً ٥‬ب‪ٜ٧‬یبت ثیب تیجی‪٢‬ی‪٨‬یعات ٗیٌی٘یْ‬ ‫ضصسذب‪ ٠ٛ‬اػ٘بض ‪ٞ٘ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ثب ‪ٝ‬ج‪ٞ‬ز ‪ٛ‬ج‪ٞ‬ز االت ٗتٌبْٗ ‪ ٝ‬پ‪٨‬طیطکت‪ ٠‬ثب اسیییتیلیبز‪ ٟ‬اظ ضصیسذیب‪ٛ‬ی‪٠‬‬ ‫حطًبت اکتبه ‪٢ٗ ٝ‬تبه ضا حسیبه ‪ٞ٘ٛ‬ز ً‪ ٠‬ثب ٗحبسییجیبت اٗیط‪ٝ‬ظ‪٥‬‬ ‫ػع‪٧‬ع‪ ،ٖ٧٥‬سبٓ٘بسب‪،‬‬ ‫ذ‪ ٥ٞ‬زا‪ُ ٙ‬ئس‪٧‬طسبٓ٘بس‪-‬ا‪.‬‬ ‫ث‪ٜ‬س‪ ،ٟ‬ث‪ٜ‬س‪ٛ ٠٧ٟ‬ئ‪ٜ٨‬ط ؟‬ ‫آال‪ُ ٟ‬اظز‪ ٙ‬سبٓ٘بسب‪.‬‬ ‫***********‬ ‫اکتبکب ‪ٝٝ‬ضز‪ ٕٝ‬زاضب‪،‬‬ ‫ه‪ ٕٞ‬ه‪ٝٞ‬ض‪ٝ‬ال‪ ،‬س‪ ٞ‬زاضب‪.‬‬ ‫‪٧‬بٗح٘س‪٧ ،‬بػٔ‪،٦‬‬ ‫‪٧‬بظ‪٨ٔ٧‬جس‪٧‬ط ث‪ ٞ‬زاضب‪.‬‬ ‫***********‬ ‫ث‪ ٞ‬ثبظاض‪ ،‬ا‪ٝ‬ظ‪ ٙٝ‬ثبظاض‪،‬‬ ‫ثبضٗبهالض‪ ٖ٧‬ذط ‪٧‬بظاض‪.‬‬ ‫ذسإ ‪٧‬بظا‪٧ ٙ‬بظ‪،٦ٜ٧‬‬ ‫ث‪ٜ‬س‪ ٠ٛ ٟ‬زئ‪٨‬ط پ‪ٞ‬ظاض؟‬ ‫***********‬ ‫زاؿٔ‪٨‬ن‪ ،‬زاؿب ‪٧‬بضاضبض‪،‬‬ ‫زاؿ‪٧ ،٦‬بضال‪٧ ،‬بض‪ ،‬اضبض‪.‬‬ ‫تٌٔ‪٨‬ی ‪٧‬بضاض‪٨‬ن ا‪ٓٝ‬سب‪،‬‬ ‫تی آال‪١‬ب ‪٧‬بضاضبض‪.‬‬ ‫شاه اسماعیل‬ ‫رپوین اعتصامی‬ ‫یکصد هزار لغات‬ ‫ازاٗ‪ ٠‬اظ ض٘بض‪ ٣‬هجْ‪....‬‬ ‫‪ٝ‬ظ‬ ‫‪+‬‬ ‫(ٗب‪)ٟ‬‬ ‫ا‪٥‬‬ ‫ۻ‬ ‫ا‪ٞ٧‬ظ‬ ‫‪ٝ‬‬ ‫ا‪ٞ٧‬اظ‬ ‫ػ‪ٞ٨‬ض ‪ ٝ‬ػ‪ٞ‬ض ۻ‬ ‫ترکی در فارسی‬ ‫(ضج‪ )٠٨‬ۻ ٗب‪ٜٛ‬س ٗب‪ ، ٟ‬ظ‪٧‬جب ضخ ‪ٛ ،‬بٕ ‪ٌ٧‬ی‪ ٦‬اظ زٓی‪٨‬یطا‪ٙ‬‬ ‫ً‪ٞ‬ضاؿٔ‪ ٞ‬ه‪٢‬طٗب‪ ٦ٔٗ ٙ‬اشضثب‪٧‬جب‪ ٙ‬؛ ٗتاسلب‪ ٠ٛ‬ػ٘ساً ‪٧‬یب‬ ‫س‪ً ٞ٢‬ا ا‪ٛ ٚ٧‬بٕ پطٗـع ضا ثص‪ٞ‬ضت ػی‪٨‬ی‪ٞ‬ض ‪ ٝ‬ػی‪ٞ‬ض‬ ‫(ً‪ ٠‬اصالً ٗ‪ٜ‬بست ثطا‪ٛ ٥‬بٕ ‪٨ٛ‬ست) ٗ‪٧ٞٛ ٦‬س‪ٜ‬س‪.‬‬ ‫ؿبظ‪ ۱.‬ۻ هبظ ۻ پط‪ٛ‬س‪ ٟ‬ا‪ ٥‬ثعضُیتیط اظ اضزى (‪ )۱‬؛‬ ‫‪(Goose‬ا‪٨ِٔٛ‬س‪)٦‬‬ ‫ؿبظ‪۲.‬ۻ هبظ اظ ٗصسض هبظٗبم (ضٌبکت‪ًٜ ، ٚ‬س‪ )ٙ‬ۻ ضٌبف ‪ ،‬چبى ‪ٛ ،‬طاى ‪ ،‬پبض‪ ، ٟ‬غ‪ٛ‬س‪ ٟ‬؛ ؿبظ ؿبظ ۻ‬ ‫ؿبظاالخ ‪ ٝ‬هبظالخ (‪ )۱‬ۻ هبظاالم ۻ پط‪ٛ‬س‪ ٟ‬ا‪ ٥‬ذ‪ٞ‬ضر‪ٞ‬ا‪ ٙ‬اظ ذب‪ٞٛ‬از‪ ٣‬چٌب‪ٝ‬ى ً‪ ٠‬زض س‪ٞ‬احْ زض‪٧‬یب‪٥‬‬ ‫ذعض ‪٧‬بکت ٗ‪ ٦‬ض‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫ؿبظا‪ ٝ ٙ‬هبظا‪ٝ ٙ‬ؿعؿ‪ٗ( ٚ‬ؼط) ‪ٝ‬ؿبظؿب‪ ٙ‬ۻ هبظؿب‪ ٙ‬ۻ هبظ (هبظٗبم ۻ ً‪ٜ‬س‪ + )ٙ‬هب‪( ٙ‬اى) ۻ ثس‪٨‬بض ًَ‪َٜٜ‬س‪، ٟ‬‬ ‫ضٌبف ظٗ‪ٛ ٚ٨‬بض‪ ٦‬اظ س‪ ، ْ٨‬ز‪( َ٧‬ضب‪٧‬س ثربطط ا‪ ٠ٌٜ٧‬ز‪٢ِ٧‬ب سبثوبً چ‪ٞ‬ث‪ ٦‬ث‪ٞ‬ز‪ٛ‬س ‪ ٝ‬زاذْ ا‪٢ٛ‬ب ثب ً‪ٜ‬س‪ٟ‬‬ ‫ًبض‪ ٥‬زضست ٗ‪ ٦‬ضس) (‪)۱،۲‬‬ ‫ؿبظ‪٥‬ۻ هبظ‪ ْ٥‬زض تطً‪ ٦‬س‪ٗٞ‬ط‪( ٥‬ۻ ضٌست ز‪ٜ١‬س‪ ، ٟ‬ذطز ً‪ٜٜ‬س‪ًُ ، ٟ‬ط‪ٜ‬س‪ ٝ )۲۲( )ٟ‬زض تطً‪ٗ ٦‬ؼبصیط‬ ‫‪ ٥‬ازإ ۻ ازٕ ثیبز زض زٗیبؽ ‪،‬‬ ‫ٗجبظ ًا زض ٗؼ‪ٜ‬ب‪ ٥‬ازٕ پطٗسّػب ‪ ٝ‬ثبز زض زٗبؽ استلبز‪ ٦ٗ ٟ‬ض‪ٞ‬زۺ هیبظ ْ‬ ‫هبظ‪٧‬ال‪٘ٛ‬بم ۻ ثبز زض زٗبؽ زاضت‪ٛ ٝ ٚ‬لس ًص ذ‪ٞ‬است‪ !ٚ‬؛ ا‪ ٠ً٘ٔ ٚ٧‬ثب ‪ٛ‬ل‪ٞ‬ش زض ػیطثی‪ ٦‬ثصی‪ٞ‬ضتی‪٢‬یب‪٥‬‬ ‫ؿع‪ ، ٟٝ‬ؿع‪ٝ‬ات ‪ ٝ‬ؿ‪٨‬ط‪٨ٛ ٟ‬ع زضاٗس‪ ٟ‬است‪.‬‬ ‫ؿبٗ‪٨‬صۻ هبٗ‪ْ٨‬ص ‪٨ُ٘ ٝ‬ص ۻ هبٕ (هبٗ٘بم ۻ ظز‪ ، ٙ‬ظز‪ ٙ‬ثوصس ًطت) ‪٧ +‬ص (اى) ۻ ‪ٝ‬س‪ ٤ٔ٨‬زکبػ‪٧ ٦‬ب‬ ‫ج‪ ٠ً( ٦ٛ ، ٦ِٜ‬سبثن ‪ٝ‬س‪ ٤ٔ٨‬زکبػ‪ ٝ ٦‬ج‪ ٦ِٜ‬ث‪ٞ‬ز) ‪ ،‬ذ‪٨‬عضا‪ ، ٙ‬اسجبه ٗعاح٘ت ‪ ٥ٞٗ ،‬زٗبؽ! ؛ ه٘‪٨‬ص‬ ‫ازاٗ‪ ٠‬زاضز‬ ‫ضس‪ ٙ‬ۻ ؿبٗ‪٨‬ص ُصاضت‪ ٚ‬ۻ ٗعاح٘ت‪...‬‬ ‫کطم ا‪ٛ‬سى زاضز‪.‬ا‪ ٚ٧‬تلب‪ٝ‬ت زض زضج‪٨ٛ ٠‬سیت ‪ ٝ‬کوط زض زه‪٨‬و‪ ٝ ٠‬ثیب‪ٛ‬ی‪٨‬ی‪٠‬‬ ‫کطم ‪ٛ‬بچ‪٨‬ع ز‪٧‬س‪ ٦ٗ ٟ‬ضی‪ٞ‬ز‪ ٝ .‬حسیبه سیبّ ‪ ٝ‬تبض‪ ٟ‬آؾ ث‪٨‬ی ثیب حسیبه‬ ‫حبضط ثسی‪٨‬بض ‪ٛ‬عز‪٧‬ی اسیت‪.‬ثب ُصضیت ظٗیب‪ٛ‬ی‪ ٦‬ثیؼیس اظ ‪ٝ‬کیبت ا‪٧‬ی‪ٚ‬‬ ‫زا‪ٛ‬طی٘‪ٜ‬س ثعضٍ اثط پط ث‪٢‬ب‪٧‬ص ٗطی‪ٞ٢‬ض ث‪ ٠‬ظ‪٧‬ج ُ‪ُٞ‬ب‪ٛ‬ی‪ ٦‬زض ز‪ٛ‬ی‪٨‬یب‪٥‬‬ ‫ٗسض‪ ٙ‬اض‪ٝ‬پب ضا‪٧ ٟ‬بکت ‪ ٝ‬اظ ططف ُط‪ٞ٧‬س اٗبز‪ ٟ‬چبح ُطز‪٧‬س‪ .‬زض سیبّ‬ ‫‪ ۱۶۴۳‬اظ ططف ‪ٞٛٞ٧‬ضسی‪٨‬ت‪ ٦‬اًسیل‪ٞ‬ضز چبح ُطز‪٧‬س‪.‬‬ ‫ا‪ ٚ٧‬اثط ُطا‪ٛ‬وسض زض سیبّ ‪ ۱۶۹۲‬زض پ‪ٜٓٞ‬س ‪ ٝ‬زض سیبّ ‪ ۱۶۱۱‬ی ‪ ۱۶۷۸‬ث‪ٜ‬بٕ‬ ‫اطٔس سیتبض‪١ ٟ‬ب‪ ٥‬اسی٘ب‪ ٙ‬ث‪ ٠‬ظثب‪ ٙ‬الت‪ ٚ٨‬ث‪ٛ ٠‬طیط ضسی‪٨‬س‪.‬‬ ‫زا‪ٛ‬طی٘‪ٜ‬سا‪ ٙ‬ضیطم ضی‪ٜ‬بس ا‪٨ِٔٛ‬س‪ ٦‬غ‪.‬زٓ‪٘٨‬جط ( هط‪ ) ۱۹ ٙ‬سیتبض‪ ٟ‬ضی‪ٜ‬بس‬ ‫آ٘ب‪.ّ ،٦ٛ‬سیس‪ ٥‬هط‪ ، ۱۹ ٙ‬ى‪.‬پتطث‪ ۱۸۲۶ ( ٦‬ی ‪ ) ۱۸۸۲‬سیتبض‪ ٟ‬ضی‪ٜ‬یبس‬ ‫آ٘ب‪ ٦ٛ‬ى‪.‬پط‪ ۱۸۶۸ ( ٚٔ٨ًٝ‬ی ‪ ) ۱۹۵۶‬آ٘ب‪ ٝ ٦ٛ‬ز‪ِ٧‬طا‪ ٙ‬زض ٗ‪ٞ‬ضز اثیط‬ ‫ظ‪٧‬ج ُ‪ٞ‬ضُب‪ ٦ٛ‬تحو‪٨‬وبت‪ٞ٘ٛ ٦‬ز‪ٛ‬س‪.‬‬ ‫‪ ٝ‬ظ‪٧‬ج ُ‪ٞ‬ضُب‪ ٦ٛ‬ث‪ ٠‬ظثب‪١ ٙ‬ب‪ٗ ٥‬رٔتق ج‪٢‬ب‪ ٙ‬زض اض‪ٝ‬پب ‪ ٝ‬هطؼ‪ ٠‬اٗط‪ٌ٧‬ب ‪ٝ‬‬ ‫زض ضی‪٢‬ط ‪١‬ب‪ٗ ٥‬رتٔق چبح ُطز‪٧‬س‪ ٟ‬اسیت‬ ‫زا‪ٛ‬طی٘‪ٜ‬سا‪ ٙ‬ظ‪٧‬بز ًطی‪ٞ‬ض ‪١‬ب‪ ٥‬تطً‪ ،٠٨‬ا‪٧‬طا‪ ،ٙ‬اکـب‪ٛ‬سیتب‪ٜ١ ،ٙ‬س‪ٝ‬سیییتیب‪ٝ ٙ‬‬ ‫اض‪ٝ‬پب اظ اص‪ ّٞ‬تحو‪٨‬وبت آؾ ث‪٨‬ی ض٘‪ ٚ‬سی٘‪ٜ٨‬بض ‪١‬ب ‪ً ٝ‬ی‪ٜ‬یلیطا‪ٛ‬یس ‪١‬یب‬ ‫ثطُصاض ٗ‪٘ٛ ٦‬ب‪ٜ٧‬س‪ ٠ً ،‬زض سیبّ‬ ‫‪ ٕ ۱۳۷۵‬زض ٗعاض ضییط‪٧‬یق ‪ٛ‬ی‪٨‬یع‬ ‫سی٘‪ٜ٨‬بض زض ‪ٞ١‬تْ تطاث‪ ٦‬ثطُیصاض‬ ‫ُطز‪٧‬س ‪ ٝ‬ث‪ ٠‬ا‪ٜٗ ٚ٧‬بسیجت ٓ‪٨‬سیی‪٠‬‬ ‫ذطاسیب‪ ٙ‬ث‪ٛ ٠‬بٕ ٓ‪٨‬سی‪ ٠‬آؾ ثی‪٨‬یی‬ ‫‪ٛ‬بٕ ُصاض‪ُ ٥‬طز‪٧‬س‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ز ً‪ ٠‬زض‬ ‫سیبّ ‪ .ٕ ۱۳۸۲‬ز‪ ٝ‬ثبض‪ٛ ٟ‬بٕ ا‪ٛ‬یطا‬ ‫حصف ‪ٞ٘ٛ‬ز‪٨ٓ ٝ ٟ‬سی‪ ٠‬ضا ثی‪ٛ ٠‬یبٕ‬ ‫زُیییییط‪٥‬‬ ‫ضیییییییییییریییی‬ ‫ُصاضیت‪ٜ‬س‪.‬ز‪ٝ‬ضا‪ ٙ‬ظ‪ٛ‬یسُی‪ ٦‬آیؾ‬ ‫ث‪٨‬ی ا‪ ٚ٨ٓٝ‬ثبض ت‪ٞ‬سیط زا‪ٛ‬طی٘‪ٜ‬س‬ ‫ض‪ٝ‬س‪ ٦‬ثطت‪ٓٞ‬س اٗ‪ٞ‬ذت‪ ٠‬ضیس ‪ ٝ‬زض‬ ‫سیبّ ‪ ۱۹۲۸‬ثبسیتب‪ ٙ‬ضی‪ٜ‬بس ز‪ِ٧‬ط ض‪ٝ‬س‪ .ّ .ٝ ٦‬پبتٌ‪ ٚ٨‬ذطاث‪١ ٠‬ب‪ ٥‬ضصس‬ ‫ذب‪ ٠ٛ‬ضا ًطیق ‪ ٝ‬ز‪ ٝ‬ثبض‪ ٟ‬اح‪٨‬ب ُطز‪٧‬س ‪ ٝ‬ت‪ٞ‬ج‪ ٠‬سی‪٨‬بحب‪ ٝ ٙ‬ج‪٢‬ب‪ُ ٙ‬یطزا‪ٙ‬‬ ‫ضا ث‪ ٠‬ذ‪ٞ‬ز جٔت ‪ٞ٘ٛ‬ز‪ ٟ‬اسیت‪ .‬سیبال‪١ ٠ٛ‬عاض ‪١‬ب ج‪٢‬ب‪ِٛ‬طز اظ ا‪ ٙ‬ثیبظز‪٧‬یس‬ ‫ٗ‪٘ٛ ٦‬ب‪ٜ٧‬س‪.‬‬ ‫بیلمجه‬ ‫اتا بابا سوشلسی‬ ‫ا‪ ٠ٛ ٝ‬ز‪٧‬ط ‪ ،‬ت‪ٞ٧ ٞٗٞٓٞ‬خ ات‪٨‬طبض ‪ ،‬ات‪٨‬طب‪ٛ‬سا ث‪٨‬ط ث‪٨‬ط‪ ٠ٜ٧‬هبض‪٧‬طبض ۺ ث‪ٞٓٞ‬ز‬ ‫********************************************‬ ‫ا‪ ٠ٛ ٝ‬ز‪٧‬ط ‪ ،‬ت‪ٞ‬ذ‪ ٕٞ‬س‪ٞ‬ظ ث‪٨‬تط ۺ ‪٧‬ئط آ٘بس‪٦‬‬ ‫********************************************‬ ‫ا‪ ٠ٛ ٝ‬ز‪٧‬ط ‪ٝ ،‬اض‪٧‬س‪٧ ٥‬ئ٘‪٨‬طس‪٧ ، ٖ٧‬ئ٘‪ ٠‬سئس‪ ٖ٧‬ا‪ٞ٘ٓٝ‬ضس‪ ، ٕٝ‬ا‪ٜ٧‬س‪ ٥‬ا‪ٓٝ‬سب ‪٧‬ئَ٘طَٕ ‪،‬‬ ‫‪٧‬ئ٘‪ ٠‬س٘س‪ ٟ‬اوَٓ٘طَٕ ۺ ا‪ٛ‬ب س‪ٞ‬ز‪ٝ‬‬ ‫********************************************‬ ‫ا‪ ٠ٛ ٝ‬ز‪٧‬ط ‪٧ ،‬ئت٘‪٨‬ص ا‪ ٦ٌ٧‬ز‪ ْ٧‬ث‪٨ٔ٨‬ط ۺ ه‪ٞ‬پ‪ٞ‬ظ‬ ‫********************************************‬ ‫ا‪ ٠ٛ ٝ‬ز‪٧‬ط ‪٧ ،‬ئ٘‪٨‬طَٖ اوٓ٘‪٨ٗ ٠‬طَٖ ‪ ،‬ا‪ٜ٧‬س‪٧‬س‪ٝ ٟ‬اض ‪٧‬ئ٘‪ ٠‬ضَٕ ‪٧ ،‬ئ٘‪ ٠‬س٘س‪ ٟ‬اوٓ٘‪ ٠‬ضَٕ ۺ‬ ‫ا‪ٛ‬ب س‪ٞ‬ت‪ٞ‬‬ ‫********************************************‬ ‫ا‪ ٙٝ‬ا‪ٝ ٖ٨ِٜ٧‬اض ‪ ،‬ا‪ ٞٛٝ‬تپْ ۺ ز‪٧‬ط‪ٛ‬بم‬ ‫********************************************‬ ‫ا‪ٝٝٝ‬جسا ز‪ٝ‬ضٗبظ ‪ ،‬زاٗب ُ‪٨‬ط‪٨٧‬ط ۺ ا‪٧‬ط‪٨‬ن‬ ‫********************************************‬ ‫ا‪ٛٝٝٝ‬السب‪٨ٗ ٙ‬ط‪ٔ٧‬ساض ‪ ،‬س‪٨‬ـجبالسب‪ ٙ‬ذ‪ٞ‬ض‪ٓٝ‬ساض ۺ پ‪٨‬ط‪٨‬ی‬ ‫********************************************‬ ‫ا‪ٝ‬ضام اَ‪٧‬ط‪ ، ٥‬هب‪ ٙ‬ه‪٨‬طٗ‪٨‬ع‪ ، ٥‬ا‪ ٦ٌ٧‬سئطچ‪ ٚ٨ٛ ٠‬زوضز ُاظ‪ ، ٝ‬زَ‪ ٟٝ‬ثبالس‪٦‬‬ ‫ً‪ٞ‬ضطی ‪ ،‬ا‪ ٞٛٝ‬تبپ٘‪ َٚ٨٨‬ائططی ۺ اچ٘بالض ا‪٧‬چ‪ٜ٨‬س‪ٟ‬‬ ‫‪٧‬بض‪٘٧‬بز‪٧‬ن ا‪ٝ‬ز‪ٛٝ‬سا‪ًٞ ، ٙ‬ض ا‪ٓٝ‬س‪ٝ‬م ت‪ٞ‬ست‪ٞ‬س‪ٛٞ‬س‪ٙ‬‬ ‫اظ حطاضت اتص استلبز‪ٌٛ ٟ‬طزٕ ‪ ،‬اظ ز‪ٝ‬زش ً‪ٞ‬ض ضس‪ٖ٧‬‬ ‫*************************‬ ‫‪٧‬بظزا ث‪ٞ‬ظا ‪٧‬ئط‪ ، َٚ٨ٌَٔ٧‬ه‪٨‬طسا ُاثَٔ‪٧ ٠٨‬ئط‪ٌٔ٧‬ط‬ ‫‪١‬ط ً‪ ٦‬ت‪ ٞ‬تبثستب‪٧ٝ ٙ‬بض ‪٧‬د زاضت‪ ٠‬ثبض‪ ٠‬حت٘بً ظٗستب‪٧ٝ ٙ‬بض هبضچ زاض‪ٟ‬‬ ‫*************************‬ ‫‪٧‬بظزا ‪٧‬بتب‪ ، ٙ‬ه‪٨‬طسا ا‪ٝ‬ض‪َ٧ٞ‬ط‬ ‫‪١‬طتبثستب‪ ٙ‬ثر‪ٞ‬اه ظٗستب‪ٔ٨ٗ ٙ‬طظ‪( ٟ‬ثطا‪ً ٥‬س‪ ٠ً ٦‬ث‪ ٠‬کٌط ا‪ٜ٧‬س‪٨ٛ ٟ‬ست)‬ ‫*************************‬ ‫‪٧‬بظ‪٧‬سا‪ ٙ‬هبچ٘بم ا‪٘ٓٝ‬بظ‬ ‫اظ سط‪ٞٛ‬ضت ‪٨٘ٛ‬ط‪ ٠‬کطاض ًطز‬ ‫*************************‬ ‫‪٧‬بش اؿبج تئع اَ‪ٔ٨٧‬ط‬ ‫چ‪ٞ‬ه تط ظ‪ٝ‬ز ذٖ ٗ‪٨‬ط‪ ( ٠‬ثطا‪ً ٥‬س‪ ٠ً ٦‬ذ‪ٗ ٦ٔ٨‬ـط‪ٝ‬ض ‪١‬ست)‬ ‫*************************‬ ‫‪٧‬بش زا ه‪ٞ‬ض‪ ٝ‬ا‪ٝ‬ز‪ٛ‬ب ‪٧‬ب‪ٛ‬بض‬ ‫ذطی ‪ ٝ‬تط ثب ‪ ٦ٗ ٖ١‬س‪ٞ‬ظ‪ٙ‬‬ ‫*************************‬ ‫‪٧‬بؿ٘بز‪٧ ٥‬بؿ‪٨‬ص ‪ ،‬ث‪٨‬تَ٘س‪ ٥‬هبٗ‪٨‬ص‬ ‫ا‪ٗٝ‬س‪ ٝ ٖ٧‬ثبضا‪٨ٛ ٙ‬بٗس ‪ ٦ٛ ٝ‬ضضس ‪ٌٛ‬طز (ثطا‪ً ٥‬س‪ٜٗ ٠ً ٦‬تظط ً٘ی اظ‬ ‫ططف اض‪ٜ‬ب ‪١‬ست ‪ ٝ‬زست ث‪ً ٠‬بض‪ ٦٘ٛ ٥‬ظ‪ٛ‬س)‬ ‫وگاهی گرزا به فولکلوز دز ادبیات اذزبایجان‬ ‫ا‪ٝ‬ضبهالض ک‪ٌٞٔٓٞ‬ض‪ٝ‬‬ ‫ا‪ٝ‬ضبم ک‪ٌٞٔٓٞ‬ض‪ ٝ‬ظ‪ ٝ ٚ٨ِٛ‬ائ‪ ٚ٨ِٜ‬ت‪ٞ‬ضى ک‪ٌٞٔٓٞ‬ض‪ ٙٞٛٝ‬ثیا‪٧‬ی‪ٞ‬ى ثی‪٨‬یط ثیآی‪ٗٞ‬ی‪ ٞ‬ا‪ٝ‬الضام اوظ‪ٛٝ‬ی‪ ٠‬اوظّ‬ ‫اوظٓٔ‪ٌٔ٨‬ط‪ٝ ٥‬اضز‪٧‬ط‪ .‬ا‪ٝ‬ضبم ک‪ٌٞٔٓٞ‬ض‪ ٝ‬ا‪ٛ‬الٕ ‪ ٝ‬هب‪ٝ‬ضإ ثبذ‪ٜ٨٘٨‬سا‪ ٙ‬ه‪ٞ‬ال‪ ( ٥‬سبز‪ ،) ٟ‬او‪٧‬طز‪٧‬ج‪ ٝ ٦‬ا‪ٜٔ٧‬یجی‪ٓ ٠‬ی‪٦‬‬ ‫ا‪ٞٓٝ‬ض‪ .‬ا‪ٝ‬ضبهالضا ػب‪٨٧‬س ا‪ٝ‬ال‪ ٙ‬ک‪ٌٞٔٓٞ‬ض‪ٞٗٝ‬ظ‪ ٙٝ‬ث‪٨‬ط ثآ‪ ٞٛٞٗٞ‬ثا‪ًٔٞ٧‬ط‪ ،‬ث‪٨‬ط س‪٨‬طاس‪ ٦ٜ٨‬ا‪٧‬س‪ ٠‬ا‪ٝ‬ضیبهیالض اوظٓیط‪٥‬‬ ‫‪٧‬بضاز‪٧‬ت ‪٧‬ب ‪٧‬بضاز‪٧‬طالض‪ .‬ک‪ٌٞٔٓٞ‬ض‪ٞٗٝ‬ظ‪ ٙٝ‬ث‪ ٞ‬ثآ‪ ٞٗٞ‬ز‪ٗ ٟ‬بز‪ٗ ٝ ٥‬ؼ‪ ٥ٜٞ‬ثآ‪ٔٗٞ‬ط‪ ٟ‬ثآ‪ٞٛٞ‬ض‪ .‬ا‪٧ٝ‬ی‪ٜ‬یبتی٘یبٓی‪ ٦‬الض‪،‬‬ ‫چبذچبذب‪ ،‬ه‪ٓٞ‬چبم‪ٗ ،‬بظاالم ‪ُٞٞ٧ ٝ‬ضى ً‪ٛ ٦٘٨‬س‪ٓ ٠ٜ‬ط ٗبز‪ ٥‬ک‪ٌٞٔٓٞ‬ض سب‪٨ٔ٨٧‬طالض ا‪ٛ‬جبم ٗؼی‪ٜ‬ی‪ ٥ٞ‬ا‪ٝ‬ضیبم‬ ‫ک‪ٌٞٔٓٞ‬ض‪ٞٗٝ‬ظ ٗبز‪ ٥‬ا‪ٝ‬ضبم ک‪ٌٞٔٓٞ‬ض‪ٞٗٝ‬ظزا‪ ٙ‬هبت ‪-‬هبت ظ‪ ٚ٨ِٛ‬ز‪٧‬ط‪ٗ .‬ؼ‪ ٥ٜٞ‬ک‪ٌٞٔٓٞ‬ضالض ا‪ٜ٧‬یسیب‪ٛ‬ی‪٨‬ی‪ ٚ‬ا‪ٝ‬ال‪ٙ‬‬ ‫ُ‪ٛٞٛٞ‬س‪ ٙ‬اوٓ‪ ٠ُٛٞٛٞ ٚ‬زى ا‪ٛٞٛٝ‬الز‪٧‬طالض‪ .‬ا‪ٜ٧‬سب‪ٛ‬الض ُٔ‪٨‬ت‪ُ ،‬ئس‪٧‬ط ا‪ٛ‬جبم ‪٧‬بضبٕ س‪ٞ‬ض‪ٝ‬ض‪ .‬ک‪ٌٞٔٓٞ‬ضالض زا ائٔ‪ ٠‬ج‪ .٠‬ک‪ٌٞٔٓٞ‬ضالض ث‪٨‬عز‪ ٟ‬ا‪ٛ‬بالض ًاضپ‪٠‬‬ ‫ٓط‪ ٠ٜ٧‬ا‪ٝ‬ذ‪ٞ‬ز‪ٝ‬هالض‪٧ ۴ ٥‬بض‪ ٖ٧‬ز‪ٝ‬ظ‪ ًٞٔٝ‬ال‪٧‬الالضال ثبضال‪٨٧‬ط‪.‬ال‪ - ٥‬ال‪ ٥‬چبٓس‪٘١ ٖ٧‬یطی‪ً***٠‬یط‪ٝ‬ا‪ ٙ‬ائی‪ٜ‬یط ائی‪ٜ‬ی‪٨‬یطی‪٧***٠‬یبسیتی‪٨‬یـی‪٨‬ی‪ٜ‬یسا ُی‪ّٞ‬‬ ‫ث‪٨‬تس‪***،ٚ٨‬زوض‪ٜ٨٧ ٠‬س‪ ٟ‬ث‪ٜ‬ا‪ٝ‬ض‪.٠‬‬ ‫ا‪ٛ‬بالض‪ ٚ٧‬ا‪ٝ‬ضبهالض‪ٜ٧‬ب ا‪ٝ‬ال‪ ٙ‬اض‪ ٝ ٥‬ز‪ٝ‬ض‪ ٝ‬سئ‪ٔ٨ُٞ‬ط‪ ٥‬ث‪ ٦٘٨ً ٞ‬ال‪٧‬الالضزا ُاض‪ٞٛٝ‬ض‪ ٚ٨٘١ .‬سئ‪٧ ٦ُٞ‬ئ‪ ٠ٜ‬ز‪ ٟ‬ضؼط‪ً ٟ‬اچ‪ٞ‬ض‪ٓٝ‬یطى ‪٧ ۴ ،۲‬یب زا ‪۶‬‬ ‫‪٧‬بض‪ ٖ٧‬ز‪ٝ‬ظ‪ٛ ًٞٔٝ‬بظالٗبالض هبٓ‪٨‬ج‪ٜ٨‬س‪ً ٟ‬اضپ‪ٓ ٠‬ط‪ ٟ‬ا‪ٝ‬ذ‪ٞٛٞ‬ضۺ‬ ‫ثبالٗب ه‪ٞ‬ضثب‪ ٙ‬زا‪٧‬الهالض‪***،‬ثبالٕ ‪١‬بچب‪ ٙ‬ا‪ٜ٧ٝ‬بهالض‪.‬‬ ‫‪١‬ئ‪ٞ٨‬اس‪ٛ ،٦‬بض‪***٥‬آ‪ ٚ٨٘٨‬ثبض‪***،٥‬ا‪ ٙٝ‬سبح ٗ‪٨‬ط‪ٝ‬اض‪ُٔ***٥‬ط ه‪٨‬ع‪٘٧‬چ‪.ٙٞ‬‬ ‫چبٓرب‪ - ٙ‬چبٓرب‪٧ ٙ‬بؽ ا‪ٓٝ‬س‪،ٙٞ‬‬ ‫ثبالٕ ‪٧‬ئ‪٨٨‬ت سبؽ ا‪ٓٝ‬س‪.ٙٞ‬‬ ‫ه‪٨‬ع‪ ُّٞ ْ٧‬ثبؿ‪ ٖ٨‬ا‪ٓٝ‬س‪،ٙٞ‬‬ ‫ثبؿالض ا‪٧ٝ‬الؿ‪ ٖ٨‬ا‪ٓٝ‬س‪.ٙٞ‬‬ ‫تب‪ٛ‬ط‪٧‬سا‪ ٙ‬اضظ‪ ٖ٧‬ث‪ٞ‬ز‪ٝ‬ض‪،‬‬ ‫اضز‪ٝ ٥‬اض‬ ‫ات ٗ‪ ٜٚ٨‬چبؿ‪ ٖ٨‬ا‪ٓٝ‬س‪....ٙٞ‬‬ ‫تسکی حکایه لس‬ ‫طاماح‬ ‫ُئچ٘‪٨‬ص ٌٗتت ذب‪ٛ‬بالضزا‬ ‫ث‪٨‬ط ُ‪ٌٗ ٙٞ‬تت ا‪ٝ‬ضبهالض‪٥‬‬ ‫اضا چ‪ٞ‬ض‪٧ ٟ‬ی‪٧ ٦‬یئی٘ی‪ ٠‬ى‬ ‫ا‪٧‬چ‪ٌٗ ٙٞ‬تت ٗ‪ٓٞ‬الس‪ٜ٨‬یسا‪ٙ‬‬ ‫ا‪٧‬ص‪ ٚ٧‬آ‪٨‬طالض ‪ .‬ا‪ٛ‬جبم ‪١‬یط‬ ‫ث‪٨‬ط‪ ٥‬ث‪٨‬ط ٗ‪ٜ‬س‪ ْ٧‬اچی‪٨‬یت ‪ٝ‬‬ ‫ا‪ ٙٞٛٝ‬ا‪٧‬چ‪ٜ٨‬س‪ُ ٟ‬ئیتی‪٨‬یطز‪٧‬ی‪٦‬‬ ‫‪٧‬ئ٘‪ ٠‬ى ٓیط‪٧ ٥‬یئی٘ی‪٧ ٠‬ی‪٠‬‬ ‫ثبضال‪٨٧‬طالض ‪ .‬ث‪ ٞ‬حبٓسا ٗ‪٨‬طظ‪ٟ‬‬ ‫ُ‪ٞ‬ض‪ٝ‬ض ث‪٨‬ط ‪ٝ‬اضٓ‪ ٦‬ائ‪ ٚ٧ٞ‬ا‪ٝ‬ضبؿ‪ ٦‬چ‪ٞ‬ض‪ ٟ‬ى اضس‪ٜ٨‬سا چ‪ٞ‬ذیٔی‪ ٞ‬حیبٓی‪ٞ‬ا‬ ‫ُئت‪٨‬ط‪٧‬ت ز‪٧‬ط ‪ ٝ‬ز‪ِ٧‬ط ث‪٨‬ط ‪ٞ٧‬ذس‪ ّٞ‬ا‪ٝ‬ضبم تٌجی‪٧ ٠‬یب‪ٝ‬ا‪ ٙ‬چی‪ٞ‬ض‪٧ ٟ‬ی‪٦‬‬ ‫‪ٝ‬اضز‪٧‬ط ‪ .‬ا‪ٛ‬جبم ا‪ٝ‬ضبم ‪ٛ‬لس‪ٞ٧ ، ٦‬ذس‪ ّٞ‬ا‪ٝ‬ضبم ‪ٝ‬اضٓ‪٧ ٦‬ب زئ‪٨‬ی‪٨‬یط ۺ ‪ٛ‬ی‪٠‬‬ ‫ا‪ٝ‬الض ا‪ ٝ‬حبٓ‪ٞ‬ازا‪ ٠ٜٗ ٙ‬ز‪ٝ ٟ‬ئیطضسی‪ ٚ‬؟‪ٝ‬اضٓی‪ ٦‬ا‪ٝ‬ضیبم ثی‪٧ٞ‬ی‪ٞ‬ى ٓیط‬ ‫ذبص‪٨‬ت‪ٜ٨‬س‪ ، ٦٘٨ً ٟ‬زئ‪٨٨‬ط ۺ ‪ٝ‬ئط‪ ٟ‬ضٕ ! اٗ٘ب ث‪٨‬ط ضطط‪ٝ ٦‬اض ! ‪٧‬ی‪ٞ‬ذسی‪ّٞ‬‬ ‫ا‪ٝ‬ضبم هج‪ ّٞ‬ائس‪٧‬ط ‪.‬‬ ‫‪ٝ‬اضٓ‪ ٦‬زئ‪٨٨‬ط ۺ ٗ‪ ٖ٨ٜ‬ثطاثط‪٘٧‬س‪ ٟ‬ا‪٧‬ت ً‪ ٦٘٨‬چ‪ًٞٞ‬ه ا‪ٝ‬چ ًط‪ٞ١ ٟ‬ضس‪ٙ ٠‬‬ ‫س‪ ٠ٜ‬حبٓ‪ٞ‬ا ‪ٝ‬ئط‪ ٟ‬ضٕ ! ‪ٞ٧‬ذس‪ٞ‬ا ا‪ٝ‬ضبم ا‪ ٙٞٛٝ‬زئس‪ ٦٘٨ً ٦٧‬چ‪٨ٓ ٠ِٛٞ‬ت ‪ٝ‬‬ ‫ا‪ٝ‬چ ًط‪ٞ١ ٟ‬ض‪ ٟ‬ض ‪٨ٗ .‬طظ‪ ٟ‬ثبض‪ ٚ٨‬ت‪ٞ‬ال‪٨٧‬ت ‪ ٝ‬زئ‪ ٠٨‬ض ۺ ا‪ ٥‬طبٗبح ! ازاٗی‪٦‬‬ ‫ا‪٧‬ت ً‪ ٠ًٛٞٞ‬سبال‪ ٙ‬طبٗبح !‬ صفحه 6 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫* شنبه‬ ‫* ‪ 6‬اذر‬ ‫* ‪ 72‬نوامبر‬ ‫* ‪ 70‬ربیع الثانی‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪2127 :‬‬ ‫‪0011‬‬ ‫‪7170‬‬ ‫‪0001‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫* صفحه ‪2‬‬ ‫پرزاذت هبّیبًِ ‪ّ 17‬سار فمرُ ٍام اززٍاج زر سبل ‪۰۴۱۱‬‬ ‫‪‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫سشَیس خثشی‪ -‬وذیش سَاتط ػىُوا تاٌی وشًضی گلت‪ :‬ویاٌگبیبً خبؼبذاد پبشداخبت َان‬ ‫اصدَاد دس سال گزضتّ ‪ْ 69‬ضاس کوشِ دس واِ َ دس سال راسی تا َرُد اکبضایبص وبثبمبؾ َانز‬ ‫خاًٍُی ‪ْ 83‬ضاس کوشِ دس واِ تُدِ است‪ .‬وصطلا هىشی َکا دس حساب ًاستشی خُد دس خُییتش‬ ‫ٌُضت‪ :‬ضثٌّ تاٌٌا ًطُس دس سال گزضتّز ‪ْ 815‬ضاس کوشِ َ دس ْطت واِ سال رباسی ‪667‬‬ ‫ْضاس کوشِ َان اصدَاد پشداخت ًشدِ است‪َ.‬ی اداوّ داد‪ :‬ویاٌگیً خؼذاد پشداخت َان اصدَاد‬ ‫دس سال گزضتّ ‪ْ 69‬ضاس کوشِ دس واِ َ دس سال راسی تا َرُد اکضایص وثمؾ َان خباًبٍبُی ‪83‬‬ ‫ْضاس کوشِ دس واِ تُدِ است‪ ً.‬وثمؾ َان اصدَاد پشداختا دس سال گزضتّ ‪ْ 43‬ضاس وبیبمبیباسد‬ ‫خُوای َ دس ْطت واِ اوسال ‪ْ 57‬ضاس ویمیاسد خُوای است‪.‬وذیش سَاتط ػىُوا تاٌی وبشًبضی‬ ‫ٌُضت‪ :‬خؼذاد حثت ٌان ًٍٍذگای سال گزضتّز ‪ْ 765‬ضاس ٌلش َ خؼذاد حثت ٌان ًٍٍذگای ْطبت‬ ‫واّْ اوسال ‪ْ 83۱‬ضاس ٌلش تُدِاٌذ‪َ .‬ی خاًیذ ًشد ًّ ضثٌّ تاٌٌا دس خالش اسبت تبا خبىبان‬ ‫ظشکیت ًىی حال اوش اصدَاد رُاٌای تاضذ‪ .‬تشاساس تٍذ الق خثصبشِ ‪ ۰6‬هباٌبُی تبُدربّز‬ ‫تاٌی ْای ػاو وُظق تّ پشداخت خسٓیالت هش الحسٍّ اصدَاد ْستٍذ َ تایذ تّ صبُست‬ ‫واْاٌّ ٌیض خسٓیالت پشداختا َ اکشاد دس ٌُتت پشداخت سا اػالن ًٍٍذ‪ .‬تشاساس هاٌُی ضىاٌبت‬ ‫ایً َانْا اػتثاسسٍزا یا یی ضاوً َ سلتّ یا سٓه کشد اص حساب یاساٌّْا است‪.‬‬ ‫رٍزًاهِ ارک‬ ‫م الف <‪ ;8:‬هرًذ‬ ‫ادارُ ثبت اسٌاد ٍ اهالک حَزُ ثبت هلک هرًذ‬ ‫اگٓا وُضُع وادِ ‪ 3‬هاٌُی َواد‪۰3‬ائیً ٌاوّ هاٌُی خؼییً خٌمیق َضؼیت‬ ‫حثتا َ اساضا َساختىآٌای کاهذ سٍذ سسىا‬ ‫تشاتش سای ضىاسِ‪ْ ۰4۱۱0۱10۰3-۰4۱۱6۱3۱4۱۱5۱۱۱19۱ :‬بیبات وبُضبُع‬ ‫هاٌُی خؼییً خٌمیق َضؼیت حثتا اساضا َ ساختىآٌای کاهبذ سبٍبذ سسبىبا‬ ‫وستوش دس َاحذ حثتا حُصِ حثت ومی وشٌذ خصشکات وبالبٌباٌبّ تبالوبؼباس‬ ‫وتواضا اهای ػثذالؼما صحشائا گمّ تای کشصٌذ‪ :‬سره تطىاسِ ضبٍباسبٍباوبّ‪:‬‬ ‫‪ ۰486‬صادسِ اص وشٌذ دس ضطذاٌگ یٌثاب خاٌّ تا ًاستشی خلشیحا َ خُسیستا‬ ‫َ رٓاٌگشدی تّ وساحت ‪ 6۰0۰3‬وتشوشتغ تّ پالى ‪ ۰۱98۰‬کشػا اص ‪ -49‬اصما‬ ‫ولشَص َ وزضی ضذِ اص پالى ‪ 453‬کشػا اص ‪ -49‬اصما َاهغ دس دیضربیبٌبای‬ ‫تخص ‪ ۰5‬خثشیض خشیذاسی اص والی سسىا اهای ػما اصـش هشتاٌضادِ َ ضشًباء‬ ‫وحشص گشدیذِ است‪ .‬لزا تّ وٍظُس اطالع ػىُن وشاخه دس دَ ٌُتت تّ کباصبمبّ‬ ‫‪ ۰5‬سَص اگٓا ویطُد دس صُسخا ًّ اضخاظ ٌسثت تّ صذَس سٍذ والبٌبیبت‬ ‫وتواضا اػتشاضا داضتّ تاضٍذ وا خُاٌٍذ اص خاسیخ اٌتطاس اَلیً اگٓا تّ وبذت‬ ‫دَ واِ اػتشا خُد سا تّ ایً اداسِ خسمیه َ پس اص اخز سسیذز ظبشف وبذت‬ ‫یی واِ اص خاسیخ خسمیه اػتشا ز دادخُاست خُد سا تّ وشارغ هضائا خوذیبه‬ ‫ٌىایٍذ‪.‬تذیٓا است دس صُست اٌوضای وذت وزًُس َ ػذن َصُل اػبتبشا‬ ‫طثن ووشسات سٍذ والٌیت صادس خُاْذ ضذ‪.‬‬ ‫‪ *40۰33‬خاسیخ اٌتطاس ٌُتت اَل‪ٌُ *۰4۱۱0۱801۱ :‬تت دَن‪۰4۱۱0۱90۱6 :‬‬ ‫رئیس ثبت اسٌاد ٍ اهالک شْرستاى هرًذ‪ -‬هحرم کٌعاًی‬ ‫***************************************‬ ‫رٍزًاهِ ارک‬ ‫م الف ‪ 799‬اّر‬ ‫اگْی تحذیذ حذٍد اختصاصی از بخش ‪ 72‬تبریس‬ ‫‪۰۱40406865-۰4۱۱0901‬‬ ‫ٌظش تش ایٌٍّ ضطذاٌگ یی هطؼّ تاؽ ولشَصِ اص پبالى ‪ 750۰19‬اصبمبا َ‬ ‫تطىاسِ ‪ 4۱8‬کشػا َاهغ دس هشیّ گشٌگاِ تخص ‪ -1۱‬خثشیبض تبّ اسبتبٍباد سای‬ ‫ضىاسِ‪ 138۰ :‬وُسخّ‪ْ ۰4۱۱0۱303۱ :‬یات هاٌُی خؼییً خٌمیق وستوش دس حثت‬ ‫اْش َ تّ ًالسّ‪ْ0 970191 :‬ب تّ ٌان کشْاد کشیثشصی کشصٌذ‪ :‬سحیه خائیذ والٌیبت‬ ‫ضذِ َ خحذیذ حذَد ای خاًٍُی تّ ػى ٌیاوذِ است‪ .‬لزا تّ استٍاد خثصشِ وبادِ‬ ‫‪ ۰3‬هاٌُی َ وادِ ‪ ۰3‬ائیً ٌاوّ هاٌُی خؼییً خٌمیق َضؼیت حبثبتبا اساضبا َ‬ ‫ساختىآٌای کاهذ سٍذ سسىا خحذیذ حذَد پالى کبُم دس سَص یبٌبطبٍبثبّ‬ ‫وُسخّ‪ ۰4۱۱0۱9018 :‬ساػت ‪ ۰۱‬صثح ضشَع َ تّ ػبىب خبُاْبذ اوبذ‪.‬لبزا‬ ‫تذیٍُسیمّ تّ والٌیً وزاَس اخطاس ویطُد ًّ دس وُػذ ووشس دس وبحب َهبُع‬ ‫ومی حاضش خا طثن ووشسات ٌسثت تّ خحذیذ حذَد پالى کُم اهذان ضبُد َ‬ ‫وذت اػتشا تّ ایً اگٓا تشاتش وادِ ‪ 1۱‬هاٌُی حثت خا سبا سَص اص خباسیبخ‬ ‫خٍظیه صُسخىزمس خحذیذ حذَد وا تاضذ‪ .‬تشاتش وادِ ‪ 86‬ائیً ٌاوّ هاٌُی حثت‬ ‫وؼتش تایذ ظشف وذت یی واِ اص خاسیخ خسمیه اػتشا تّ وبشربغ حبثبتباز‬ ‫دادخُاست تّ وشرغ ریصالح هضائا خوذیه ٌىایذ‪ .‬دس ؿیش ایٍصُست وتواضبا‬ ‫حثت یا ٌىایٍذِ هاٌٌُا َی وا خُاٌذ تّ دادگاِ وشتُطّ وشارؼّ َ گُاْبا ػبذن‬ ‫خوذیه دادخُاست سا دسیاکت َ تّ اداسِ حثت خسمیه ٌىایذ دس ایٍصبُست اداسِ‬ ‫حثت تذَی خُرّ تّ اػتشا وؼتش ػىمیات حثتا سا تا سػایت ووشسات اداوبّ‬ ‫خُاْذ داد‪.‬‬ ‫‪ *878<7‬تاریخ اًتشار? ;‪692272>72‬‬ ‫رئیس ثبت اسٌاد ٍ اهالک اّر‪-‬ابراّین ًَری‬ ‫رٍزًاهِ ارک‬ ‫م الف ‪ ;7<8‬هرًذ‬ ‫ادارُ ثبت اسٌاد ٍ اهالک حَزُ ثبت هلک هرًذ‬ ‫اگٓا وُضُع وادِ ‪ 3‬هاٌُی َواد‪۰3‬ائیً ٌاوّ هاٌُی خؼییً خٌمیق َضؼیت‬ ‫حثتا َ اساضا َساختىآٌای کاهذ سٍذ سسىا‬ ‫تشاتش سای ضىاسِ‪ْ ۰4۱۱0۱80۱3-۰4۱۱6۱3۱4۱۱5۱۱۰741 :‬بیبات وبُضبُع‬ ‫هاٌُی خؼییً خٌمیق َضؼیت حثتا اساضا َ ساختىآٌای کاهبذ سبٍبذ سسبىبا‬ ‫وستوش دس َاحذ حثتا حُصِ حثت ومی وشٌذ خصشکات وبالبٌباٌبّ تبالوبؼباس‬ ‫وتواضا اهای حسً لطلا کاسکاس کشصٌذ‪ً :‬شیه تطىاسِ ضٍاسٍاوّ‪ 435 :‬صبادسِ‬ ‫اص وشٌذ دس ضطذاٌگ یٌثاب خاٌّ تّ وساحت ‪ 11603۱‬وتشوشتغ تّ پبالى ‪34‬‬ ‫کشػا اص ‪ -۰76۱‬اصما ولشَص َ وزضی ضذِ اص پالى ‪ ۰۰‬کبشػبا اص ‪-۰76۱‬‬ ‫اصما َاهغ دس وشٌذ تخص ‪ ۰5‬خثشیض خبشیبذاسی اص وبالبی سسبىبا اهبای‬ ‫سیذصادم سیذحسیً صادِ وحشص گشدیذِ است‪ .‬لزا تّ وٍظبُس اطبالع ػبىبُن‬ ‫وشاخه دس دَ ٌُتت تّ کاصمّ ‪ ۰5‬سَص اگٓا ویطُد دس صُسخا ًّ اضبخباظ‬ ‫ٌسثت تّ صذَس سٍذ والٌیت وتواضا اػتشاضا داضتّ تاضٍذ وبا خبُاٌبٍبذ اص‬ ‫خاسیخ اٌتطاس اَلیً اگٓا تّ وذت دَ واِ اػتشا خُد سا تّ ایً اداسِ خسمیه َ‬ ‫پس اص اخز سسیذز ظشف وذت یی واِ اص خاسیخ خسمیه اػتشا ز دادخُاسبت‬ ‫خُد سا تّ وشارغ هضائا خوذیه ٌىایٍذ‪.‬تذیٓا است دس صُست اٌوضای وبذت‬ ‫وزًُس َ ػذن َصُل اػتشا طثن ووشسات سٍذ والٌیت صادس خُاْذ ضذ‪.‬‬ ‫‪ *40۰4۰‬خاسیخ اٌتطاس ٌُتت اَل‪۰4۱۱0۱90۱6 :‬‬ ‫خاسیخ اٌتطاس ٌُتت دَن‪۰4۱۱0۱9011 :‬‬ ‫رئیس ثبت اسٌاد ٍ اهالک شْرستاى هرًذ‬ ‫هحرم کٌعاًی‬ ‫‪‬‬ ‫فرٍش ‪ ۰15۰‬هیلیبرز زالر‬ ‫زر سبهبًِ ًیوب طی ‪ 1‬هبُ‬ ‫هَافمت هربر بب ػرضِ هستمین‬ ‫سِ للن کبالی لبٌی‬ ‫تجبرت ‪ 055‬هیلیبرز زالری‬ ‫ایراى بب اکَ زر ّفت هبُ‬ ‫سشَیس خثشی‪ -‬سخٍگُی گىشى اص خزاست ‪ 9.1‬ویبمبیباسد‬ ‫دالسی ایشای تا اًُ طا ْلت واّْ ‪ ۰4۱۱‬خثش داد‪.‬‬ ‫اهای سیذ سَح الّ لطیلا گلت‪ :‬دس ْلت واِ ٌخست اوسبال‬ ‫‪ 1۱.3‬ویمیُی خً ًاال تّ اسصش ‪ 9‬ویمیاسد َ ‪ 133‬ویمیُی دالس تیً ایشای َ ‪ً 9‬طُس ػضُ اًُ خثادل ضذ ًبّ‬ ‫ٌسثت تّ وذت وطاتّ ‪ 43‬دسصذ دس َصی َ ‪ 48‬دسصذ دس اسصش سضذ داضتّ َ خشاص خزاسی ًطُس تبا اًبُ‬ ‫ٌیض وخثت ‪ 1.8‬ویمیاسد سا ٌطای وا دْذ‪َ .‬ی دس استاٌّ ارالس اًُ دس ػطن اتباد اکبضَد‪ :‬دس ْبلبت وباِ‬ ‫ٌخست اوسال ‪ 1۱‬ویمیُی َ ‪ْ 317‬ضاس َ ‪ 839‬خً ًاال تّ اسصش ‪ 9‬ویمیاسد َ ‪ 133‬ویمیُی َ ‪ْ 536‬ضاس َ ‪791‬‬ ‫دالس تیً ایشای َ ‪ً 9‬طُس دیگش ساصوای ْىٌاسیْای اهتصادی اًُ خثادل ضذ ًّ ‪ ۰7‬ویمیُی َ ‪ْ 44۱‬بضاس‬ ‫َ ‪ 6۰7‬خً تّ اسصش ‪ 6‬ویمیاسد َ ‪ 3۱‬ویمیُی َ ‪ْ 544‬ضاس َ ْلت دالس ای سٓه صادسات َ دَ وبیبمبیبُی َ‬ ‫‪ْ 887‬ضاس َ ‪ 111‬خً تّ اسصش سّ ویمیاسد َ ‪ 3۱1‬ویمیُی َ ‪ْ 991‬ضاس َ ‪ 785‬دالس ٌیض سٓه َاسدات اص ایبً‬ ‫ًطُسْا تُدِ است‪ .‬لطیلا اضاکّ ًشد‪ :‬خزاست ایشای تا اًُ ٌسثت تّ ْلت واّْ ٌخست سال ‪ 99‬اص لحبا‬ ‫َصی ‪ 43‬دسصذ َ اص لحا اسصش ‪ 48.5‬دسصذ اکضایص یاکتّ َ ٌسثت تّ ْلت واِ ٌخست سال ‪ 98‬یبؼبٍبا‬ ‫هث اص کشاگیشی ًشٌَا َ وحذَدیتْای ٌاضا اص ایز اصلحا َصٌا ‪ 1‬دسصذ ًاْص َ اص لبحبا اسصش‬ ‫تیص اص ‪ 6‬دسصذ سضذ داضتّ است‪ .‬سخٍگُی گىشى دس خصُظ صبادسات ایبشای تبّ اًبُ گبلبت‪:‬‬ ‫صادسات ًاالْای ایشاٌا تّ ًطُسْای ػضُ اًُ دس ْلت واّْ سال ‪ٌ ۰4۱۱‬سثت تّ وذت وطاتّ سال هث‬ ‫‪ 58‬دسصذ دس َصی َ ‪ 6۱‬دسصذ دس اسصش سضذ داضتّ َ ٌسثت تّ ْىیً وذت دس سال ‪ 98‬اص لحا َصٌبا‬ ‫یی َ ٌیه دسصذ َ اص لحا اسصش ‪ٌَ ۰4‬یه دسصذ تیطتش ضذِ است‪ .‬لطیلا اکضَد‪ 56 :‬دسصذ صبادسات‬ ‫ًطُسوای تّ اًُ تّ خشًیّ تا سّ ویمیاسد َ ‪ 397‬ویمیُی َ ‪ْ 178‬ضاس َ ‪ 15۱‬دالس تُدِ است َ اکـاٌسبتبای تبا‬ ‫یی ویمیاسد َ ‪ ۰15‬ویمیُی َ ‪ْ 5۱۰‬ضاس َ ‪ 955‬دالس تیص اص ‪ٌَ ۰8‬یه دسصذز پاًستای تا ‪ 655‬وبیبمبیبُی َ‬ ‫‪ْ ۰54‬ضاس َ ‪ 93۱‬دالس تیص اص ‪ ۰۱.8‬دسصذ اص سٓه صادسات ًطُسوای تّ اًُ سا تّ خُد اختصاظ دادٌذ‪.‬‬ ‫افت ‪ 7‬تب ‪ ۰7‬زرصسی اًَاع تَلیسّبی فَالزی‬ ‫سشَیس خثشی‪ -‬اواس خُلیذ کُالدیْا ٌطای وا دْذ ًّ اص اتتذای سال راسی خا پبایبای وبٓبشوباِز خبىباوبا‬ ‫کشاَسدِْای کُالدی اػه اص ضىصز وواطغ خخت َ طُی ز وحصُالت َ اًْ اسلٍزا تا اکت خُلیذ ٌسبثبت‬ ‫تّ ْلت واّْ اتتذایا سال گزضتّ سَتشَ ضذِ اٌذ؛ تیطتشیً ًاْص خُلیذ وتؼمن تّ وواطغ خبخبت کبُالدی َ‬ ‫ًىتشیً ویضای ْه وتؼمن تّ وواطغ طُی کُالدی است‪ .‬تش اساس اواسی ًّ خُسط اٌزىً خُلیذًبٍبٍبذگبای‬ ‫کُالد ایشای دس اختیاس ایسٍا هشاس گشکتز دس ْلت واّْ ٌخست اوسال ‪ ۰5‬ویمیُی َ ‪ْ 769‬بضاس خبً ضبىبص‬ ‫کُالدی (اسمهز تیمت َ تمُن) خُلیذ ضذِ است ًّ ٌسثت تّ ‪ ۰7‬ویمیُی َ ‪ْ 734‬ضاس خً خُلیذ ضذِ دس وبذت‬ ‫وطاتّ سال ‪۰399‬ز ًاْص ‪ ۰۰‬دسصذی سا ٌطای وادْذ‪ْ .‬ىچٍیً ویضای خُلیذ ً وواطبغ طبُیب کبُالدی‬ ‫(خیشاًْز ویمگشدز ٌاَداٌاز ٌثطا َسایش وواطغ) دس ًطُس طا وذت وزًُس سال راسی ًبىبتبشیبً وبیبضای‬ ‫ًاْص خُلیذ سا وواطغ طُی داضتّ ًّ تا اکت سّ دسصذی ٌسثت تّ وذت وطاتّ سال گزضتّز ضص ویمبیبُی‬ ‫َ ‪ْ 185‬ضاس خً خُلیذ ضذِ است‪ .‬گلتٍا است طا ْلت واِ ٌخست سال گزضتّ ضص ویمیُی َ ‪ْ 495‬بضاس‬ ‫خً اص ایً وواطغ طُی خُلیذ ضذِ تُد‪ .‬ویضای خُلیذ ً وواطغ خخت کُالدی (َسم گشنز َسم سشد َ َسم‬ ‫پُضطذاس) ٌیض اص اتتذای اوسال خا پایای وٓشواِ تّ چٓاس ویمیُی َ ‪ْ 744‬ضاس خً سسیذِ است ًّ ٌسثت تّ پبٍبذ‬ ‫ویمیُی َ ‪ْ 459‬ضاس خً خُلیذی ای دس ْلت واّْ اتتذایا سال گزضتّز ‪ ۰3‬دسصذ ًاْبص یباکبتبّ اسبت َ‬ ‫تیطتشیً ویضای ًاْص خُلیذ کُالدیْا سا دس ایً ووایسّ اواس خُلیذ تّ خُد اختصاظ دادِ است‪.‬‬ ‫سشَیس خثشی‪ -‬سخٍگُی اٌزىً کشاَسدِْای لبثبٍباز اص‬ ‫وُاکوت وؼاَی اَل سئیس رىُٓس تا ػشضّ وستویه سّ هبمبه‬ ‫ًاالی لثٍا خثش داد‪.‬‬ ‫وحىذسضا تٍا طثا گلت‪ :‬دس پا دسخُاست ایبً اٌبزبىبًز‬ ‫وثٍا تش ػشضّ وستویه َ ْىچٍیً هشاس دادی سّ همه ًاالی لثٍا ضاوب خبخبلبیبق دس سبثبذ ًباالی‬ ‫دْیْای وحشَنز ایً وُضُع وُسد وُاکوت وؼاَی اَل سئیس رىُٓس هشاس گشکت‪.‬‬ ‫َی اضاکّ ًشد‪ :‬دس پا دسخُاست َصیش رٓاد ًطاَسصی تشای ًاْص هیىت ‪ ۰۱‬دسصبذی سبّ هبمبه‬ ‫خاظ اص وحصُالت لثٍا ضاو ضیش ًیسّ ایز پٍیش یُاف َ واست یی َ ٌیه لیتشیز ضشًتْای لثٍبا‬ ‫اهذان تّ خُلیذ ایً وحصُالت تا هیىت خُاکوا ًشدِ اٌذ‪.‬‬ ‫سخٍگُی اٌزىً کشاَسدِْای لثٍا اداوّ داد‪ :‬هشاس تُد ‪ 5‬دسصذ اص ایً ًاْص هیىت سا ضبشًبت ْبای‬ ‫لثٍا َ ‪ 5‬دسصذ دیگش سا خُسدِ کشَضاْا اص سُد خُد ًه ًٍٍذ‪.‬‬ ‫تٍا طثا گلت‪ :‬تاَرُد ایً ًّ ًاسخاٌزات لثٍا تّ ایً خُاکن ػى ًشدٌذ َ وحصُالت ػٍُای ضذِ سا‬ ‫تا ًاْص ‪ 5‬دسصذی هیىت خُلیذ ًشدٌذز اوا خُسدِ کشَضای حاضش تّ ًاْص ‪ 5‬دسصذی سُد خُد َ‬ ‫ػشضّ ایً وحصُالت ٌطذٌذ‪َ .‬ی اکضَد‪ :‬دس ْىیً ساستا اٌزىً کشاَسدِْای لثٍا طبا ٌباوبّ ای ایبً‬ ‫وُضُع سا تّ وؼاَی اَل سئیس رىُٓس ز َصاست رٓاد ًطاَسصی َ َصاست صىت اػالن ًشد‪.‬‬ ‫سخٍگُی اٌزىً کشاَسدِْای لثٍا گلت‪ :‬ایً اٌزىً اص وؼاَی اَل سئیس رىُٓس خُاست خا دسبتبُس‬ ‫دْذ ضشایط ػشضّ وستویه ایً ًاالْا دس ویادیً ویُِ َ خشِ تاس َ ْىچٍیً هشاس گشکتً ایْا دس سبثبذ‬ ‫ًاالی دْی ْای وحشَن هشاس گیشد‪َ .‬ی اکضَد‪ :‬ایً وُضُع اًٍُی وُسد وُاکوت وؼاَی اَل سئبیبس‬ ‫رىُٓس هشاس گشکتّز طا ٌاوّ ای اص َصاست رٓاد ًطاَسصی خُاستّ اٌذ ًّ ضشایط ػشضّ وسبتبوبیبه َ‬ ‫ْىچٍیً هشاس گشکتً ایً وحصُالت دس سثذ ًاالی دْیْای وحشَن هشاس گیشد‪.‬‬ ‫ارائِ برًبهِ اًبَُسبزاى بِ ٍزارت راُ‬ ‫برای سبذت ‪ ۴‬هیلیَى هسکی تب ‪ ۰۱‬رٍز زیگر‬ ‫سشَیس خثشی‪ -‬دتیش ًاٌُی سشاسشی اٌثُِساصای ًطُس اص اسائّ تشٌاوبّ‬ ‫ارشایا ایً ًاٌُی رٓت ساخت َ ساص وسًٌ دس هاله ٌٓضت وبمبا‬ ‫وسًٌ تّ َصاست ساِ َ ضٓشساصی طا دِ سَص ایٍذِ خثش داد‪.‬‬ ‫کشضیذ پُسحارت تا اضاسِ تّ رمسّ تا سسبتبه هباسبىبا َصیبش ساِ َ‬ ‫ضٓشساصیز اظٓاس ًشد‪ :‬دس ایً رمسبّ وبُضبُػبات وبخبتبمبلبا دس‬ ‫حُصِ صٍلا اٌثُِساصای وُسد تحج هشاس گشکت‪.‬‬ ‫َی تا اضاسِ تّ ایًًّ ٌٓضت وما وسًٌ َ کٍاَسیْای ساخت َ سباص‬ ‫وسًٌ ٌیض وطشح ضذز اکضَد‪ :‬یٌا دیگش اص وثاحج وطشح ضذِ دیبشَص‬ ‫حضُس اٌثُِساصای دس تشٌاوّ ساخت ‪ 4‬ویمیُی َاحذِ وسٌٌُا تُد ًبّ‬ ‫ووشس ضذ ًاٌُی سشاسشی اٌثُِ ساصای تشٌاوّ ارشایا خُد سا خا دِ سَص‬ ‫ایٍذِ دس ایً صویٍّ تّ َصاست ساِ َ ضٓشساصی اسسال ًٍذ‪.‬‬ ‫َی یاداَس ضذ‪ :‬وُضُع خلاْه دس حُصِ ارشای ٌٓضت وما وسبٌبً‬ ‫ٌیض وُسد تحج هشاس گشکت‪.‬‬ ‫دتیش ًاٌُی سشاسشی اٌثُِ ساصای ًطُس ْىچٍیبً اص طبشح وبُاٌبغ َ‬ ‫وطٌالت پیص سَی کؼالیت تخص خصُصا ًطُس دس حُصِ ساخبت‬ ‫َ ساص وسًٌ دس رمسّ دیشَص تا سسته هاسىا َصیش ساِ َ ضٓشساصی َ‬ ‫تشخا وؼاٌَای َی خثش داد‪.‬‬ ‫تَزیغ َّضوٌس ضکر‪ ،‬رٍغی ٍ برًج‬ ‫از ایی ّفتِ‬ ‫سشَیس خثشی‪َ-‬صیش رٓادًطاَسصی اص‬ ‫خُصیغ ضٌشز سَؿبً َ تبشٌبذ تبا ٌبش‬ ‫خؼضیشاخا تّ صُست ُْضىٍذ اص ایً ْلتّ‬ ‫خثش داد‪ .‬سیذ رُاد ساداخا ٌژاد تا تبیبای‬ ‫ایٌٍّ خىشًض وا دس واِ ْای اَل اؿاص تبّ‬ ‫ًاس دَلت خاویً اوٍیت ؿزایا َ خالش تشای ساواٌبذْبا تباصاس اهبالن‬ ‫اصما اص رىمّ وشؽ َ خخه وشؽ تُدِ اسبتز گبلبت‪ :‬دس ایبً ساسبتبا‬ ‫خُاٌستیه تاصاس وشؽ َ خخه وشؽ سا تّ گٌُّ ای وذیشیت ًبٍبیبه ًبّ اص‬ ‫سَصْای ایٍذِ خا پایای سال ضشایط وطمُتا دس ایً تخص ْا سا ضباْبذ‬ ‫خُاْیه تُد‪َ .‬ی اداوّ داد‪:‬تشای خاویً اهالن وُسد ٌیاص ضه ػیذ َ تؼذ اص‬ ‫ای واِ سوضای تشٌاوّ سیضی ْای الصن اٌزان ضذِ است َ ْبىبچبٍبیبً‬ ‫تستشساصی تشای ًطت هشاسدادیز خشیذ دان واصاد سَستاییای َ ػطایش َ‬ ‫سٍذ داس ًشدی اساضا ًطاَسصی ٌیض دس دستُس ًاس هشاس گشکتّ اسبت‪.‬‬ ‫َصیش رٓادًطاَسصی اضاکّ ًشد‪ :‬خاویً اوٍیت ؿزایا َظبیبلبّ ربٓباد‬ ‫ًطاَسصی َ تش ػٓذِ ًطاَسصای َ داوذاسای است‪ .‬تشٌاوّ سیضی وبا دس‬ ‫صویٍّ پایذاسی َ خاویً تاصاس است َ هطؼا اوٍیت ؿزایا تشهشاس خبُاْبذ‬ ‫ضذ‪ .‬تّ گلتّ َی خا هث اص دَلت سیضدْه ْىیطّ تحج ایً تُد ًّ تایبذ‬ ‫دس حُصِ ؿزا کشواٌذِ یٌا تاضذ‪ ٌّ .‬ایٌٍّ تخطا اص َظایق تبش ػبٓبذِ‬ ‫َصاست رٓاد ًطاَسصی َ تخطا ٌیض دسبت َصاست صبىبت تباضبذ‪.‬‬ ‫ْىاٌطُس ًّ استحضاس داسیذ هاٌُی اٌتضاع دس دَلت هث دَ سال لـُ ضذ‬ ‫َ دس اخشیً سَصْای دَلت هث َظایق َصاست رٓباد تباصگبشداٌبذِ‬ ‫ضذ‪َ .‬لا ارشایا ضذی ای دس دَلت سیضدْه س داد َ ً صٌزیبشِ اص‬ ‫خُلیذ خا خُصیغ تّ َصاست رٓاد َاگزاس ضذ‪.‬‬ ‫ضرکت ببًیبى چرم تبریس(سْبهی ذبظ)‬ ‫اگْی زػَت هجوغ ػوَهی ػبزی بطَر فَق الؼبزُ ضرکت ببًیبى چرم تبریس(سْبهی ذبظ)‬ ‫بِ ضٌبسِ هلی ‪ٍ ۰۱5۱۱57۱751‬ضوبرُ ثبت ‪ 5۱۴31‬هَرخ ‪ًَ(۰۴۱۱5۱05۰3‬بت اٍل)‬ ‫بسیٌَسیلِ از کلیِ سْبهساراى ضرکت ببًیبى چرم تبریس(سْبهی ذبظ) بِ ضٌبسِ هلی ‪ ٍ ۰۱5۱۱57۱751‬ضوبرُ ثبت ‪ 5۱۴31‬زػَت هی گمرزز‬ ‫راس سبػت ‪ ۰۰‬صبح رٍز چْبر ضٌبِ هَرخ ‪ ۰۴۱۱5۱05۰3‬زر هحل استبى اشرببیجبى ضرلی‪ ،‬ضْرستبى تبریس‪ ،‬برص هرکسی‪ ،‬زّستبى اجمی‬ ‫چبی‪ ،‬اببزی ضْرن صٌؼتی چرهطْر‪ ،‬هحلِ ًسارز‪ ،‬ذیبببى(سٌْس)‪ ،‬ذیبببى (سبالى)‪ ،‬پالن ‪ ،30‬طبمِ ّوکف‪ ،‬کسپستی‪ 3770۰3۰۴77‬حضَر‬ ‫بْن رسبًٌس ‪ .‬زر صَرت ػسم حضَر ذَز سْبهسار‪ ،‬حضَر ٍکیل یب ًوبیٌسُ ایطبى بب ارائِ حک ٍکبلت از زفتر اسٌبز رسوی هیسر ذَاّس بمَز‪.‬‬ ‫ارائِ تصَیر پطت ٍ رٍی کبرت هلی برای اضربظ حمیمی ٍ کبرت هلی بِ ّوراُ ضوبرُ ضٌبسِ هلی ضرکت برای اضربظ حمَلی الساهی است‪.‬‬ ‫زستَرات جلسِ هجوغ ػوَهی ػبزی بطَر فَق الؼبزُ بِ لرار زیر است‪:‬‬ ‫‪ -۰‬اًتربه هسیراى‬ ‫همبم زػَت کٌٌسُ صوس ببغی سبس‪ -‬رئیس ّیئت هسیرُ ضرکت ببًیبى چرم تبریس‬ ‫‪**۰5۴35‬تبرید اًتطبر‪ * ۰۴۱۱5۱05۱7 :‬رٍزًبهِ ارن‬ ‫رٍزًاهِ ارک‬ ‫م الف ‪ ;7<:‬هرًذ‬ ‫ادارُ ثبت اسٌاد ٍ اهالک حَزُ ثبت هلک هرًذ‬ ‫اگٓا وُضُع وادِ ‪ 3‬هاٌُی َواد‪۰3‬ائیً ٌاوّ هاٌُی خؼییً خٌمیق َضؼیت‬ ‫حثتا َ اساضا َساختىآٌای کاهذ سٍذ سسىا‬ ‫تشاتش سای ضىاسِ‪ْ ۰4۱۱0۱70۰1-۰4۱۱6۱3۱4۱۱5۱۱۰513 :‬یبات وبُضبُع‬ ‫هاٌُی خؼییً خٌمیق َضؼیت حثتا اساضا َ ساختىآٌای کاهذ سبٍبذ سسبىبا‬ ‫وستوش دس َاحذ حثتا حُصِ حثت ومی وشٌذ خصشکات وبالبٌباٌبّ تبالوبؼباس‬ ‫وتواضا اهای سؼیذ سَضّ لا کشصٌذ‪ :‬اتُاللض تطىاسِ ضٍاسٍاوّ‪ً َ ۱ :‬ذوما‪:‬‬ ‫‪ ۰57۱17785۱‬صادسِ اص وشٌذ دس ضطذاٌگ یٌثاب ساختبىبای تبّ وسباحبت‬ ‫‪ 6۱0۱1‬وتشوشتغ تّ پالى ‪ 1931‬کشػا اص ‪ -۰8‬اصما ولشَص َ وزضی ضبذِ اص‬ ‫پالى ‪ -۰8‬اصما َاهغ دس اسدًمُ تخص ‪ ۰5‬خثشیض خشیذاسی اص والی سسىا‬ ‫اهای ٌاصشالذیً ٌاصشی وحشص گشدیذِ است‪ .‬لزا تّ وبٍبظبُس اطبالع ػبىبُن‬ ‫وشاخه دس دَ ٌُتت تّ کاصمّ ‪ ۰5‬سَص اگٓا ویطُد دس صُسخا ًّ اضبخباظ‬ ‫ٌسثت تّ صذَس سٍذ والٌیت وتواضا اػتشاضا داضتّ تاضٍذ وبا خبُاٌبٍبذ اص‬ ‫خاسیخ اٌتطاس اَلیً اگٓا تّ وذت دَ واِ اػتشا خُد سا تّ ایً اداسِ خسمیه َ‬ ‫پس اص اخز سسیذز ظشف وذت یی واِ اص خاسیخ خسمیه اػتشا ز دادخُاست‬ ‫خُد سا تّ وشارغ هضائا خوذیه ٌىایٍذ‪.‬تذیٓا است دس صُست اٌوضای وبذت‬ ‫وزًُس َ ػذن َصُل اػتشا طثن ووشسات سٍذ والٌیت صادس خُاْذ ضذ‪.‬‬ ‫‪ *40۰41‬خاسیخ اٌتطاس ٌُتت اَل‪۰4۱۱0۱90۱6 :‬‬ ‫خاسیخ اٌتطاس ٌُتت دَن‪۰4۱۱0۱9011 :‬‬ ‫رئیس ثبت اسٌاد ٍ اهالک شْرستاى هرًذ‬ ‫هحرم کٌعاًی‬ ‫رٍزًاهِ ارک‬ ‫م الف ;<‪ ;7‬هرًذ‬ ‫ادارُ ثبت اسٌاد ٍ اهالک حَزُ ثبت هلک هرًذ‬ ‫اگٓا وُضُع وادِ ‪ 3‬هاٌُی َواد‪۰3‬ائیً ٌاوّ هاٌُی خؼییً خٌمیق َضؼیت حثتا‬ ‫َ اساضا َساختىآٌای کاهذ سٍذ سسىا‬ ‫تشاتش سای ضىاسِ‪ْ ۰4۱۱0۱70۰1-۰4۱۱6۱3۱4۱۱5۱۱۰538 :‬بیبات وبُضبُع‬ ‫هاٌُی خؼییً خٌمیق َضؼیت حثتا اساضا َ ساختىآٌای کاهبذ سبٍبذ سسبىبا‬ ‫وستوش دس َاحذ حثتا حُصِ حثت ومی وشٌذ خصشکات وبالبٌباٌبّ تبالوبؼباس‬ ‫وتواضا اهای ویشوحىُد تاتائا ًمزاْا کشصٌذ‪ :‬سیذؿالن تطىاسِ ضٍاسٍاوّ‪34 :‬‬ ‫صادسِ اص وشًضی اسٌُ دس ضطذاٌگ یی هطؼّ صویً صساػبا تبّ وسباحبت‬ ‫‪ ۰۰۰۱071‬وتشوشتغ تّ پالى ‪ ۰888‬کشػا اص ‪ -43‬اصما ولشَص َ وزضی ضذِ اص‬ ‫پالى ‪ -43‬اصما َاهغ دس یالوُصاؿاد تخص ‪ ۰5‬خثشیض خشیبذاسی اص وبالبی‬ ‫سسىا اهای ػثذالحسیً وزتٓذی َ ضشًاء وحشص گشدیذِ است‪ .‬لزا تّ وٍظُس‬ ‫اطالع ػىُن وشاخه دس دَ ٌُتت تّ کاصمّ ‪ ۰5‬سَص اگٓا ویطُد دس صُسخا ًّ‬ ‫اضخاظ ٌسثت تّ صذَس سٍذ والٌیت وتواضا اػتشاضا داضتّ تاضٍذ وا خُاٌٍذ‬ ‫اص خاسیخ اٌتطاس اَلیً اگٓا تّ وذت دَ واِ اػتشا خُد سا تّ ایً اداسِ خسمیه‬ ‫َ پس اص اخز سسیذز ظشف وذت یی واِ اص خاسیخ خسمیه اػتشا ز دادخُاست‬ ‫خُد سا تّ وشارغ هضائا خوذیه ٌىایٍذ‪.‬تذیٓا است دس صُست اٌوضبای وبذت‬ ‫وزًُس َ ػذن َصُل اػتشا طثن ووشسات سٍذ والٌیت صادس خُاْذ ضذ‪.‬‬ ‫‪ *40۰43‬خاسیخ اٌتطاس ٌُتت اَل‪۰4۱۱0۱90۱6 :‬‬ ‫خاسیخ اٌتطاس ٌُتت دَن‪۰4۱۱0۱9011 :‬‬ ‫رئیس ثبت اسٌاد ٍ اهالک شْرستاى هرًذ‬ ‫هحرم کٌعاًی‬ ‫سشَیس خثشی‪ -‬حزه کشَش اسص خُسط صادسًٍٍذگای‬ ‫دس ساواٌّ ٌیىا طا ْطت واِ اوسال ‪ ۰8.۰‬ویبمبیباسد دالس‬ ‫تُدِ است ًّ ایً ویضای حذَد ‪ 69‬دسصبذ ٌسبثبت تبّ‬ ‫وذت وطاتّ سال هث اکضایص داضتّ است‪.‬‬ ‫تّ ٌو اص سَاتط ػىُوا تاٌی وشًضیز حبزبه کبشَش‬ ‫اسص خُسط صادسًٍٍذگایز دس ساواٌّ ٌیىبا طبا ْطبت‬ ‫واّْ ‪۰399‬ز ‪ ۰۱.7‬ویمیاسد دالس تُدِ ًّ ایبً وبیبضای دس‬ ‫وذت وطاتّ سال ‪۰4۱۱‬ز تّ ‪ ۰8.۰‬ویمیباسد دالس سسبیبذِ‬ ‫است‪ .‬ایً اوش حاًا اص تٓثُد تاصگطت اسص حباصب اص‬ ‫صادسات خُسط صادسًٍٍذگای تّ چشخّ اهتصاد ًطبُس‬ ‫است‪ .‬تش ایً اساس حزه اسص ػشضّ ضذِ دس ساواٌّ ٌیىبا‬ ‫خُسط صادسًٍٍذگای طا ْطت واّْ سال راسی ٌسثت‬ ‫تّ وذت وطاتّ سال هث حذَد ‪ 69‬دسصذ اکضایص داضتبّ‬ ‫است‪ْ .‬ىچٍیً ایً حزه اص اسص ػشضّ ضذِ دس ساوباٌبّ‬ ‫ٌیىا صشف َاسدات ٌیباصْبای ضبشَسیز وبُاد اَلبیبّز‬ ‫ًاالْای سشوایّ ای تشای اکضایص خُلیبذ داخبمبا ضبذِ‬ ‫است‪.‬گلتٍا استز سٌَذ اکضایص ػشضّ اسص دس سباوباٌبّ‬ ‫ٌیىا ْىچٍای دس اتای واِ خذاَن داضتّ است تّ گبٌُبّ ای‬ ‫ًّ ػشضّ اسص طا ایً واِ ٌسثت تّ واِ هثب حبذَد ‪1۱‬‬ ‫دسصذ سضذ داضتّ است‪.‬‬ ‫رٍزًاهِ ارک‬ ‫م الف ‪ ==7‬هیاًِ‬ ‫اگْی هادُ ‪ 8‬قاًَى ٍهاد‪68‬ائیی ًاهِ قاًَى تعییی تکلیف‬ ‫ٍضعیت ثبتی اراضی ٍساختواًْای فاقذ سٌذ رسوی‬ ‫تشاتش اساء صادسِ ْیات وُضُع هاٌُی وزًُس‪ ...‬وستوش دس َاحذ حثتا‬ ‫خشًىاٌچای خصشکات والٌاٌّ َ تالوؼاس وتواضیای وحشص گبشدیبذِ‬ ‫است‪ .‬لزا وطخصات وتواضیای َ اوالى وُسد خواضا تّ ضشح صیش تبّ‬ ‫وٍظُس اطالع ػىُن دس دَ ٌُتت تّ کاصمّ ‪ ۰5‬سَص اگٓا ویطبُد دس‬ ‫صُسخا ًّ اضخاظ ٌسثت تّ صذَس سٍذ وبالبٌبیبت وبتبوباضبیبای‬ ‫اػتشاضا داضتّ تاضٍذ وا خُاٌٍذ اص خاسیخ اٌتطاس اَلیً اگٓا تّ وذت‬ ‫دَ واِ اػتشا خُد سا تّ اداسِ حثت اسٍاد َ اوالى خبشًبىباٌبچبای‬ ‫خسمیه َ پس اص اخز سسیذز ظشف وذت یی واِ اص خباسیبخ خسبمبیبه‬ ‫اػتشا ز دادخُاست خُد سا تّ وشارغ هضائا خوذیه ٌىایٍذ‪.‬‬ ‫‪ -۰‬اهای وشخضا اًثشی َسصهاٌا کشصٌذ‪ :‬ؿیثؼما وتواضا َ وتصشف‬ ‫ووذاس ضطذاٌگ یی هطؼّ صویً وضسَػا اص پبالى ‪ -۰6‬اصبمبا‬ ‫تخص ‪ -39‬خثشیض َاهغ دس سَستای َسصهای تبّ وسباحبت ‪38۰8‬‬ ‫وتشوشتغز حُصِ حثت ومی خشًىاٌچای اتتیاػا اص والٌیبً سسبىبا‬ ‫َساث وببشحببُن ؿببیببثببؼببمببا اًببثببشی َسصهبباٌببا تببٌببالببسببّ‪:‬‬ ‫‪۰399۰۰44۱4۱۰8۱۱۱۱5۱‬‬ ‫‪ *104۰3‬خاسیخ اٌتطاس ٌُتت اَل‪۰4۱۱0۱90۱6 :‬‬ ‫خاسیخ اٌتطاس ٌُتت دَن‪۰4۱۱0۱901۰ :‬‬ ‫رئیس ادارُ ثبت اسٌادٍاهالک ترکواًچای‬ ‫حسی ترکیاى‬ ‫اگْی هفمَزی (ًَبت اٍل)‬ ‫زفترچِ سَذت تراکتَر رٍهبًی هسل ‪ 73۱‬بِ ضوبرُ سریمبل‪:‬‬ ‫‪ 105553-777‬ضوبرُ ضبسی‪ ٍ 73۱1۱775 :‬ضوبرُ هَتَر‪:‬‬ ‫‪ 377115‬بطوبرُ پالن‪553-۰3 :‬ن‪ ۴۴‬هفمَز گرزیسُ از‬ ‫زرجِ اػتببر سبلط هی ببضس‪7573۰ .‬‬ ‫اّر‪ -‬جببر برزگری ّوبی سفلی‬ ‫اگْی هفمَزی‬ ‫برگ سبس ذَزرٍ سَاری پرایس هسل ‪ ۰731‬بطمومبرُ‬ ‫اًتظبهی‪ :‬ایراى ‪171 -73‬ه ‪ ٍ 3۴‬ضوبرُ همَتمَر‪:‬‬ ‫‪ ٍ ۱۱۰53۱01‬ضوبرُ ضبسی‪S۰۴۰55317۱7335 :‬‬ ‫هفمَز گرزیسُ از زرجِ اػتببر سبلط هی ببضس‪۰5۴37 .‬‬ ‫رٍزًاهِ ارک‬ ‫م الف ‪ ;7=8‬هرًذ‬ ‫ادارُ ثبت اسٌاد ٍ اهالک حَزُ ثبت هلک هرًذ‬ ‫اگٓا وُضُع وادِ ‪ 3‬هاٌُی َواد‪۰3‬ائیً ٌاوّ هاٌُی خؼییً خٌمیق َضؼیت‬ ‫حثتا َ اساضا َساختىآٌای کاهذ سٍذ سسىا‬ ‫تشاتش سای ضىاسِ‪ْ ۰4۱۱0۱70۰1-۰4۱۱6۱3۱4۱۱5۱۱۰514 :‬بیبات وبُضبُع‬ ‫هاٌُی خؼییً خٌمیق َضؼیت حثتا اساضا َ ساختىآٌای کاهبذ سبٍبذ سسبىبا‬ ‫وستوش دس َاحذ حثتا حُصِ حثت ومی وشٌذ خصشکات وبالبٌباٌبّ تبالوبؼباس‬ ‫وتواضا خاٌه لیال هاْشی کشصٌذ‪ :‬سضا تطىاسِ ضٍاسٍاوّ‪ ۰3 :‬صادسِ اص وشٌذ دس‬ ‫ضطذاٌگ یٌثاب خاٌّ تا ًاستشی دسواٌا تّ وساحت ‪ 6604۱‬وتشوشتغ تّ پالى‬ ‫‪ 43‬کشػا اص ‪ -۰599‬اصما ولشَص َ وزضی ضذِ اص پالى ‪ 38‬کشػا اص ‪-۰599‬‬ ‫اصما َاهغ دس وشٌذ تخص ‪ ۰5‬خثشیض خشیذاسی اص والی سسىا اهبای احبىبذ‬ ‫ایىاٌضادِ َ ضشًاء وحشص گشدیذِ است‪ .‬لزا تّ وٍظُس اطالع ػىُن وبشاخبه دس‬ ‫دَ ٌُتت تّ کاصمّ ‪ ۰5‬سَص اگٓا ویطُد دس صُسخا ًّ اضخاظ ٌسبثبت تبّ‬ ‫صذَس سٍذ والٌیت وتواضا اػتشاضا داضتّ تاضٍذ وا خُاٌٍذ اص خاسیخ اٌتبطباس‬ ‫اَلیً اگٓا تّ وذت دَ واِ اػتشا خُد سا تّ ایً اداسِ خسمیه َ پس اص اخبز‬ ‫سسیذز ظشف وذت یی واِ اص خاسیخ خسمیه اػتشا ز دادخُاست خُد سا تبّ‬ ‫وشارغ هضائا خوذیه ٌىایٍذ‪.‬تذیٓا است دس صُست اٌوضای وذت وزًبُس َ‬ ‫ػذن َصُل اػتشا طثن ووشسات سٍذ والٌیت صادس خُاْذ ضذ‪.‬‬ ‫‪ *40۰44‬خاسیخ اٌتطاس ٌُتت اَل‪۰4۱۱0۱90۱6 :‬‬ ‫خاسیخ اٌتطاس ٌُتت دَن‪۰4۱۱0۱9011 :‬‬ ‫رئیس ثبت اسٌاد ٍ اهالک شْرستاى هرًذ‬ ‫هحرم کٌعاًی‬ صفحه 7 ‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫ًشبًی الکتشًٍیکی سٍصًبهِ اسک‬ ‫سبیت سٍصًبهِ ‪www.arkonline.ir‬‬ ‫ایویل سٍصًبهِ‪ark.tabriz@yahoo.com9‬‬ ‫ایویل هذیشهسئَل‪eshraghimo@gmail.com 9‬‬ ‫هذیش اجشائی‪ 9‬هعظَهِ حجبصی‬ ‫هجشی سبیت سٍصًبهِ‪ 9‬سبًبص اششاقی‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫هذیش هسئَل ٍطبحب اهتیبص‪ 9‬هحوذ اششاقی‬ ‫سشدبیش‪ 9‬سبًلی اششاقی‬ ‫تبسیس ‪ - 0261 9‬صهیٌِ اًتشبس ‪ 9‬فشٌّگی ‪ٌّ -‬شی ‪ -‬ادبی ‪ -‬علوی‬ ‫کذپستی‪ - 4052536129‬تلفی‪24301608 - 24310803 )130(9‬‬ ‫تلفبکس‪ - 24301605 9‬شوبسُ ّوشاُ ‪180330455719‬‬ ‫ًشبًی ‪ 9‬تبشیض خیبببى اصادی‪ -‬خیبببى هبساالى ًشسیذُ بِ هیذاى فذک‬ ‫دفتش سٍصًبهِ اسک ‪ -‬چبپخبًِ‪ 9‬پشًیبى تبشیض‬ ‫* شنبه ‪ 6‬اذر ‪ 72 * 0011‬نوامبر ‪ 70 *7170‬ربیع الثانی ‪ *0001‬سال سی و یکم ( اوتوزبیرینجی ایل )* شماره (سایی)‪ 2127 :‬صفحه ‪ * 8‬ورزش و گردشگری‬ ‫تشییّبی ّفتِ ششن لیگ بشتش فَتببل‬ ‫تشاکتَس سِ اهتیبص ببصی بب‬ ‫پذیذُ هشْذ سا کسب کشد‬ ‫عکس اص هختبس طبدقی‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪-‬پغ اص پبیبٖ سلبثت‪ٞ‬بی ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬ؿیـیٓ ِیییً ثیشتیش‬ ‫ف‪ٛ‬تجبَ تشیٗ‪ٞ‬بی ِیً دس ‪ٞ‬ش ثخؾ ٔؼشفی ؿذ٘ذ‪.‬‬ ‫ثبصی ‪ٞ‬بی ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬ؿـٓ ِیً ثشتش ف‪ٛ‬تجبَ ث‪ ٝ‬پبییبٖ سػیییذ ‪ ٚ‬ػیپیب‪ٞ‬یبٖ‬ ‫اکف‪ٟ‬بٖ ثب ثشتشی ‪ ۸‬ثش کفش ثشاثش فدش ؿ‪ٟ‬یذ ػپبػی ؿیشاص ٔ‪ٛ‬فک ؿذ ثب‬ ‫‪ ۰۶‬أتیبص ث‪ ٝ‬کذس خذ‪ َٚ‬کؼ‪ٛ‬د و‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫تیٓ ‪ٞ‬بی اِ‪ٔٛ‬ی‪ٙ‬ی‪ ْٛ‬اسان اػتمیَ پشػپ‪ِٛ‬یغ ‪ ٚ‬پیىبٖ ٘ییض پیغ اص‬ ‫طیی پ‪ٛ‬ؿبٖ ث‪ ٝ‬تشتیت دس سد‪ٜٞ‬بی د‪ ْٚ‬تب پ‪ٙ‬دٓ خبی ٌشفت‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫٘تبیح ثبصی‪ٞ‬بی ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬ؿـٓ ِیً ثشتش ف‪ٛ‬تجبَ‬ ‫تشاوت‪ٛ‬س یه ‪ -‬پذیذ‪ٔ ٜ‬ـ‪ٟ‬ذ کفش‬ ‫٘ؼبخی ٔبص٘ذساٖ ‪ ۸ - ۸‬پیىبٖ‬ ‫فدش ػپبػی کفش ‪ ۸ -‬ػپب‪ٞ‬بٖ‬ ‫‪ٛٞ‬اداس کفش ‪-‬اِ‪ٔٛ‬ی‪ٙ‬ی‪ ْٛ‬اسان کفش‬ ‫ٌُ ٌ‪ٟ‬شػیشخبٖ کفش ‪ -‬اػتمیَ کفش‬ ‫ر‪ٚ‬ه ا‪ ٗٞ‬کفش ‪ -‬ف‪ٛ‬الد یه‬ ‫٘فت ٔؼدذػّیٕبٖ کفش ‪ٔ-‬غ سفؼ‪ٙ‬دبٖ یه‬ ‫پشػپ‪ِٛ‬یغ یه ‪ -‬ک‪ٙ‬ؼت ٘فت اثبداٖ کفش‬ ‫ٔشثی ‪ٞ‬فت‪( ٝ‬خ‪ٛ‬اد ٘ى‪٘ٛ‬بْ‬ ‫تیٓ ‪ٞ‬فت‪( ٝ‬ػپب‪ٞ‬بٖ اکف‪ٟ‬بٖ‬ ‫ثبصیىٗ ‪ٞ‬فت‪( ٝ‬اثشا‪ٞ‬یٓ کبِحی ثبصی ‪ٞ‬فت‪٘( ٝ‬ؼبخی ‪ -‬پیىبٖ‬ ‫دس‪ٚ‬اص‪ٜ‬ثبٖ ‪ٞ‬فت‪ٟٔ( ٝ‬شداد ثـبٌشدی‬ ‫اتفبق ‪ٞ‬فت‪ٕٛٙٔ( ٝ‬ػیت اػتفبد‪ ٜ‬اص ثبصیىٗ خبسخی ثشای اػیتیمییَ ‪۸‬‬ ‫ػبػت لجُ اص ؿش‪ٚ‬ع ثبصی‬ ‫‪ 1‬ببصیکی پیشیی تین هلی ٍالیببل هحشٍم شذًذ‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪ٔ ۸ -‬ذافغ‬ ‫ٔیب٘ی تیٓ ّٔی ‪ٚ‬اِیجبَ ثی‪ٝ‬‬ ‫دِیُ دسٌیشی فیضیىی دس‬ ‫ٔؼبثم‪ ٝ‬أش‪ٚ‬ص پیییىیبٖ ‪ٚ‬‬ ‫ؿ‪ٟ‬شداسی اس‪ٔٚ‬ی‪ٔ ٝ‬حش‪ْٚ‬‬ ‫ؿذ٘ذ‪.‬‬ ‫‪ٞ‬فت‪٘ ٝ‬ی‪ٟ‬یٓ ِیییً ثیشتیش‬ ‫‪ٚ‬اِیجبَ تیٓ ‪ٞ‬بی پیىبٖ ‪ٚ‬‬ ‫ؿ‪ٟ‬شداسی اس‪ٔٚ‬ی‪ ٝ‬دس خب٘‪ٚ ٝ‬اِیجبَ ت‪ٟ‬شاٖ ث‪ٔ ٝ‬لب ‪ ٓٞ‬سفت‪ٙ‬ذ‪ .‬دس ػیت‬ ‫پ‪ٙ‬دٓ ایٗ ثبصی ثبصیى‪ٙ‬بٖ ‪ ۸‬تیٓ ثب یىذیٍش دسٌیش ؿذ٘ذ‪.‬‬ ‫ػبدَ ییٔی ٔذافغ ٔیب٘ی ؿ‪ٟ‬شداسی اس‪ٔٚ‬ی‪ ٚ ٝ‬اسٔیٗ تـىشی ٔیذافیغ‬ ‫ٔیب٘ی پیىبٖ دس ٔتٗ ایٗ دسٌیشی ث‪ٛ‬د٘ذ‪ .‬پغ اص پبیبٖ ثبصی ػیبصٔیبٖ‬ ‫ِیً فذساػی‪ٚ ٖٛ‬اِیجبَ اػیْ وشد و‪ ٝ‬ایٗ ‪ ۸‬ثبصیىٗ و‪ ٝ‬ػبثم‪ ٝ‬ثیبصی‬ ‫دس تیٓ ّٔی سا ‪ ٓٞ‬دس وبس٘بٔ‪ ٝ‬داس٘ذ تب صٔبٖ ثشٌضاسی خّؼ‪ ٝ‬وٕییتی‪ٝ‬‬ ‫ا٘ضجبطی اص حض‪ٛ‬س دس تشویت تیٓ خ‪ٛ‬د ٔحش‪ٞ ْٚ‬ؼت‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫خّؼب وٕیت‪ ٝ‬ا٘ضجبطی س‪ٚ‬ص‪ٞ‬بی د‪ٚ‬ؿ‪ٙ‬ج‪ ٝ‬ثشٌضاس ٔیی ؿی‪ٛ‬د ثی‪ ٝ‬اییٗ‬ ‫تشتیت ییٔی ‪ ٚ‬تـىشی دػت وٓ دس ٔؼبثم‪ٞ ٝ‬فت‪ ٝ‬د‪ ٓٞ‬تیییٓ ‪ٞ‬یبی‬ ‫خ‪ٛ‬د حض‪ٛ‬س ٘خ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬ذ داؿت‪ .‬دس ایٗ ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬اص ٔؼبثیمیب ؿی‪ٟ‬یشداسی‬ ‫اس‪ٔٚ‬ی‪ٔ ٝ‬یضثبٖ ؿ‪ٟ‬شداسی ٌ‪ٙ‬جذ اػت ‪ ٚ‬پیىبٖ ‪ ٓٞ‬دس ٔشی‪ٛ‬اٖ ث‪ٔ ٝ‬لب‬ ‫سا‪ٜ‬یبه ُّٔ ٔیس‪ٚ‬د‪.‬‬ ‫‪ 2‬اثش تبسیخیفشٌّگی ّوذاى ٍ‬ ‫ارسببیجبى غشبی تعییی حشین شذ‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪ٔ -‬ذیشوُ دفیتیش ثیجیت اثیبس ‪ ٚ‬حیشاییٓ ‪ٚ‬صاس‬ ‫ٔیشا فش‪ٍٙٞ‬ی ٌشدؿٍشی ‪ ٚ‬کی‪ٙ‬یبییغ دػیتیی ٌیفیتب ػی‪ ٝ‬اثیش‬ ‫فش‪ٍٙٞ‬یتبسیخی اص اػتبٖ ‪ٞ‬بی ‪ٕٞ‬ذاٖ ‪ ٚ‬ارسثبیدبٖ یشثی دس خیّیؼی‪ٝ‬‬ ‫ؿ‪ٛ‬سای حشیٓ وـ‪ٛ‬س تؼییٗ حشیٓ ؿذ‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اص اداس‪ ٜ‬ویُ س‪ٚ‬اثیط ػیٕی‪ٔٛ‬یی ‪ ٚ‬اطییع سػیب٘یی ‪ٚ‬صاس‬ ‫ٔیشا فش‪ٍٙٞ‬ی ٌشدؿٍشی ‪ ٚ‬ک‪ّٙ‬یغ دػتی ٔلطیفیی پی‪ٛ‬سػیّیی دس‬ ‫ٔ‪ٛ‬سد خّؼ‪ ٝ‬ؿ‪ٛ‬سای حشیٓ وـ‪ٛ‬س و‪ ۸۲ ٝ‬اثبٖٔب‪ ۰۲۱۱ ٜ‬دس ػبِٗ فدش‬ ‫‪ٚ‬صاس ٔیشا فش‪ٍٙٞ‬ی ٌشدؿٍیشی ‪ ٚ‬کی‪ٙ‬یبییغ دػیتیی ثیشٌیضاس‬ ‫ؿذ افض‪ٚ‬دب دس ایٗ خّؼ‪ٞ ٝ‬ـت پیش‪٘ٚ‬یذ‪ ٜ‬پیییـی‪ٙ‬ی‪ٟ‬یبدی حیشییٓ اص‬ ‫اػییتییبٖ ‪ٞ‬ییبی ارسثییبیییدییبٖ یییشثییی ‪ٞ‬ییٕییذاٖ اسدثیییییُ لییٓ‬ ‫ٔبص٘ذساٖ ‪ ٚ‬وشٔب٘ـب‪ٛٔ ٜ‬سد ثحث ‪ ٚ‬ثشسػی لشاس ٌشفت‪.‬‬ ‫ٔذیشوُ دفتش ثجت اثبس ‪ ٚ‬حشایٓ افض‪ٚ‬دب اص پش‪٘ٚ‬ذ‪ٜٞ‬بی پیییـی‪ٙ‬ی‪ٟ‬یبدی‬ ‫ػیییی‪ ٝ‬اثییییش فییییش‪ٞ‬یییی‪ٙ‬ییییٍییییی تییییبسیییییخییییی وییییبس‪ٚ‬ا٘ؼییییشای‬ ‫تبج اثبد ‪ ٚ‬دثیشػتبٖ ؿیشییؼیتیی اص ‪ٞ‬یٕیذاٖ ‪ ٚ‬تیپی‪ٔ ٝ‬یىیی اص اػیتیبٖ‬ ‫ارسثبیدبٖ یشثی ٔ‪ٛ‬سد تل‪ٛ‬یت لشاس ٌشفت ‪ ٚ‬پ‪ٙ‬ح پش‪٘ٚ‬ذ‪ ٜ‬دیٍیش ثی‪ٝ‬‬ ‫خییّییؼیی‪ ٝ‬اتییی ایییٗ ؿیی‪ٛ‬سا ٔیی‪ٛ‬ویی‪ َٛ‬ؿییذ‪ .‬پیی‪ٛ‬سػییّییی دس ٔیی‪ٛ‬سد‬ ‫حشیٓ وبس‪ٚ‬ا٘ؼشای تیبج اثیبد وی‪ ٝ‬اص خیّٕی‪ ٝ‬ویبس‪ٚ‬ا٘ؼیشا‪ٞ‬یبی‬ ‫ٔ‪ٙ‬تخت ثشای ثجت دس پش‪٘ٚ‬ذ‪ٔ ٜ‬یشا خ‪ٟ‬ب٘ی وبس‪ٚ‬ا٘ؼیشای اییشا٘یی‬ ‫اػت ٌفیتب ثی‪ ٝ‬دِیییُ ا‪ٞ‬یٕیییت اییٗ ویبس‪ٚ‬ا٘ؼیشا ضی‪ٛ‬اثیط‬ ‫‪ٔ ٚ‬مشسا حفبمتی وبُٔ تشی ثشای حشایٓ ایٗ اثش پیـ‪ٟٙ‬بد ؿیذ‪ ٜ‬ثی‪ٛ‬د‬ ‫و‪ ٝ‬دس خّؼ‪ ٝ‬ؿ‪ٛ‬سای حشیٓ اثبس ٔ‪ٛ‬سد تل‪ٛ‬یت لشاس ٌشفت‪.‬‬ ‫ا‪ ٚ‬تلشیح وشدب دیٍش حشایٓ پیـ‪ٟٙ‬بدی و‪ ٝ‬تلٕییٓ ٌیییشی ٘ی‪ٟ‬یبییی‬ ‫دسثبس‪ ٜ‬ا٘‪ٟ‬ب لشاس اػت دس خّؼ‪ ٝ‬ثؼذی ؿ‪ٛ‬سا ٔ‪ٛ‬سد ثشسػی لشاس ٌییشد‬ ‫اص خّٕ‪ٛٔ ٝ‬اسدی خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ث‪ٛ‬د و‪٘ ٝ‬یبصٔ‪ٙ‬ذ تیىیٕیییُ ٔیطیبِیؼیب ییب‬ ‫ثبصدیذ‪ٞ‬بی ٔیذا٘ی اػت‪.‬‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪ -‬تیٓ ػشخپ‪ٛ‬ؿبٖ تجشیض اص ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬ؿـٓ ِیییً‬ ‫ثشتش ف‪ٛ‬تجبَ ٔ‪ٕٟ‬بٖ خ‪ٛ‬د تیٓ پذیذ‪ٔ ٜ‬ـ‪ٟ‬ذ سا یه ثیش کیفیش‬ ‫ؿىؼت داد‪ .‬دیذاس تیٓ ‪ٞ‬بی تشاوت‪ٛ‬س ‪ ٚ‬پذیذ‪ ٜ‬دس ‪ٚ‬سصؿٍیب‪ٜ‬‬ ‫ؿ‪ٟ‬یذ ػشداس لبػٓ ػّیٕب٘ی تجشیض ثشٌضاس ؿذ‪ .‬تیٓ تیشاویتی‪ٛ‬س‬ ‫دس دلیم‪ ۲۸ ٝ‬ت‪ٛ‬ػط ٔحٕذ ػجبع صاد‪ ٜ‬ث‪ ٌُ ٝ‬سػیذ ‪.‬‬ ‫تیٓ ف‪ٛ‬تجبَ تشاوت‪ٛ‬س ثب تشویت ٔحٕذسضب اخجیبسی ػیجیذا‬ ‫حؼی‪ٙ‬ی اسؽ لبدسی ‪ٞ‬بدی ٔحٕذی اث‪ٛ‬اِفضُ سصاقپی‪ٛ‬س‬ ‫ػجذا ٘بکشی اوجش ایٕب٘ی ؿب‪ٞ‬یٗ ثبلجی(ث‪ٟ‬یضاد ػییٔیی‬ ‫سضب د‪ٞ‬مب٘ی(ػّی فتحی پیٕبٖ ثبثبیی(ٔحیٕیذ لیبدسی ‪ٚ‬‬ ‫ػؼیذ ‪ٚ‬اػؼی(ٔحٕذ ػجبػضاد‪ٔ ٜ‬مبثُ پذیذ‪ٔ ٜ‬ؼی‪ٟ‬یذ کی‬ ‫اسایی وشد‪ .‬تیٓ پذیذ‪ ٜ‬ثب تشویت ٔحٕذخ‪ٛ‬اد ویییب احؼیبٖ‬ ‫حؼی‪ٙ‬ی ٔحؼٗ سثیغ خ‪ٛ‬ا‪ ٜ‬حؼبْ پ‪ٛ‬س‪ٞ‬بؿٓ اث‪ٛ‬رس کفشصاد‪ٜ‬‬ ‫ػّی طب‪ٞ‬شاٖ ٔیید وٕ‪ٙ‬ذا٘ی ٔی‪ٟ‬یشداد ثیبییشأیی کیبدق‬ ‫کبدلی اث‪ٛ‬اِفضُ ػىبؿ‪ٔ ٚ ٝ‬ؼؼ‪ٛ‬د صائش ویبمیٕییی‪ٙ‬یی ‪ٚ‬اسد‬ ‫ٔیذاٖ ؿذ‪ .‬دا‪ٚ‬سی ایٗ ثبصی سا ویٕیییُ یییٔیی ػؼیٍیش‬ ‫ٔحٕذی ػجبع پ‪ٛ‬سحیذسی فشصاد ٔ‪ٙ‬ل‪ٛ‬سی ‪ ٚ‬اثی‪ٛ‬طیبِیت‬ ‫طب‪ٞ‬شیبٖ ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ٘بمش دا‪ٚ‬سی ثش ػ‪ٟ‬ذ‪ ٜ‬داؿت‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫دس ط‪ َٛ‬ثبصی کبدق کبدلی اص تیییٓ پیذییذ‪ ٜ‬ویبس صسد‬ ‫دسیبفت وشد‪.‬‬ ‫تین کبساتِ ًبشٌَایبى ایشاى قْشهبى جْبى شذ‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪-‬تیٓ وبسات‪ ٝ‬البیبٖ ٘بؿ‪ٛٙ‬ایبٖ دس پبیبٖ ٔؼبثمیب‬ ‫ل‪ٟ‬شٔب٘ی خ‪ٟ‬بٖ ‪ ۸۱۸۰‬ثش ػى‪ٛ‬ی ل‪ٟ‬شٔب٘ی ایؼیتیبد‪.‬ثی‪ٌ ٝ‬یضاسؽ‬ ‫س‪ٚ‬اثط ػٕ‪ٔٛ‬ی فذساػی‪ٚ ٖٛ‬سصؽ ‪ٞ‬بی ٘بؿی‪ٙ‬ی‪ٛ‬اییبٖس ٔؼیبثیمیب‬ ‫ل‪ٟ‬شٔب٘ی خ‪ٟ‬بٖ وبسات‪٘ ۸۱۸۰ ٝ‬بؿی‪ٙ‬ی‪ٛ‬اییبٖ دس ػیبِیٗ ‪ٞ‬ی‪ٙ‬یذثیبَ‬ ‫فذساػی‪ٙٞ ٖٛ‬ذثبَ ٔؼبثمب فی‪ٙ‬بَ وبتب ‪ ٚ‬و‪ٔٛ‬یت‪ ٝ‬البیبٖ ثیشٌیضاس‬ ‫‪ ٚ‬دس پبیبٖ تیٓ ایشاٖ ثب ‪ٔ ۶‬ذاَ طی ‪ٔ ۳ ٚ‬ذاَ ثش٘ض ل‪ٟ‬شٔبٖ ؿیذ‬ ‫اوشایٗ ٘بیت ل‪ٟ‬شٔبٖ ؿذ ‪ ٚ‬س‪ٚ‬ػی‪ٔ ٝ‬مبْ ػ‪ ْٛ‬سا وؼت وشد‪.‬‬ ‫نتایج انفرادی نیس به شرح زیر است‪:‬‬ ‫دس وبتبی ا٘فشادی ٔلطفی حؼٗ پ‪ٛ‬س ٔذاَ ثش٘ض سا وؼت وشد‬ ‫‪ٚ ٚ‬سصؿىبساٖ تشوی‪ ٚ ٝ‬اوشایٗ ا‪ ٚ َٚ‬د‪ ْٚ‬ؿذ٘ذ‪.‬‬ ‫وبتبی تیٕی تیٓ ایشاٖ ٔذاَ ثش٘ض سا وؼت وشد ‪ ٚ‬تیییٓ ‪ٞ‬یبی‬ ‫تشوی‪ ٚ ٝ‬اوشایٗ ا‪ ٚ َٚ‬د‪ ْٚ‬ؿذ٘ذ‪.‬‬ ‫حؼیٗ تجشت‪ ٝ‬فشا‪ٞ‬ب٘ی اص ایشاٖ ٔیذاَ طیی سا وؼیت ویشد ‪ٚ‬‬ ‫‪ٚ‬سصؿىبس تشوی‪ ٝ‬د‪ ْٚ‬ؿذ ‪ٔ ٚ‬لطفی حؼٗ پ‪ٛ‬س اص اییشاٖ ٔیذاَ‬ ‫ثش٘ض سا وؼت وشد‪.‬‬ ‫دس وٕیت‪ ٝ‬تیٕی ٘یض تیٓ ایشاٖ ثب تشویت حؼیٗ تجیشتی‪ٔ ٝ‬یحیٕیذ‬ ‫ؿبیبٖ ٔیید کبدق صاد‪ ٜ‬ویبٔیشاٖ سضیبییی ٘یظاد اثیشا‪ٞ‬یییٓ‬ ‫ػجذاِغف‪ٛ‬س ‪ ٚ‬ػ‪ٙ‬بیت صاسع ثش ػى‪ٛ‬ی لی‪ٟ‬یشٔیب٘یی ایؼیتیبد٘یذ ‪ٚ‬‬ ‫تیٓ‪ٞ‬بی س‪ٚ‬ػی‪ ٚ ٝ‬تشوی‪ٔ ٝ‬مبْ‪ٞ‬بی د‪ ٚ ْٚ‬ػی‪ ْٛ‬سا ثی‪ ٝ‬دػیت‬ ‫ا‪ٚ‬سد٘ذ‪ .‬پیؾ اص ایٗ ٘یض وبسات‪ ٝ‬ثب٘‪ٛ‬اٖ ثب وؼت ‪ٔ ۲‬ذاَ طی ‪۲ ٚ‬‬ ‫ثش٘ض ػ‪ٛٙ‬اٖ ل‪ٟ‬شٔب٘ی سا ث‪ ٝ‬دػت ا‪ٚ‬سد‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫کشتی فشًگی ًظبهیبى جْبى؛‬ ‫ایشاى بب ‪ 01‬هذال قْشهبى شذ‬ ‫حزف ًَشبد عبلویبى ٍ ّذایی‬ ‫اصپیٌگ پٌگ قْشهبًی جْبى‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خیجیشی‪-‬‬ ‫ػی ‪ ٚ‬پی‪ٙ‬یدیٕیییٗ‬ ‫د‪ٚ‬س‪ ٜ‬سلبثیت ‪ٞ‬یبی‬ ‫وـییتییی فییش٘ییٍییی‬ ‫٘ظبٔیبٖ خی‪ٟ‬یبٖ ثیب‬ ‫لیی‪ٟ‬ییشٔییب٘ییی تیییییٓ‬ ‫وـ‪ٛ‬سٔبٖ ث‪ ٝ‬پبیبٖ سػیذ‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اص ػبیت فذساػی‪ ٖٛ‬وـتی دس پبیبٖ ػی ‪ ٚ‬پ‪ٙ‬دٕیٗ‬ ‫د‪ٚ‬س‪ ٜ‬سلبثت ‪ٞ‬بی وـتی فشٍ٘ی ٘ظیبٔیییبٖ خی‪ٟ‬یبٖ ػیّیی‬ ‫٘‪ٛ‬سثخؾ دس ‪ٚ‬صٖ ‪ ۱۱‬ویّ‪ٌٛ‬شْ ایٕبٖ ٔحٕذی دس ‪ٚ‬صٖ ‪۳۶‬‬ ‫ویّ‪ٌٛ‬شْ حؼیٗ اػذی دس ‪ٚ‬صٖ ‪ ۳۳‬ویّ‪ٌٛ‬شْ ‪ٔ ٚ‬حٕذسضب‬ ‫ٔختبسی دس ‪ٚ‬صٖ ‪ ۳۳‬ویّی‪ٌٛ‬یشْ ثی‪ٔ ٝ‬یذاَ طیی خیٕیبَ‬ ‫اػٕبػیّی دس ‪ٚ‬صٖ ‪ ۲۸‬ویّ‪ٌٛ‬شْ ‪ٟٔ ٚ‬ذی ثبِی دس ‪ٚ‬صٖ ‪۱۳‬‬ ‫ویّ‪ٌٛ‬شْ ث‪ٔ ٝ‬ذاَ ٘مش‪ ٚ ٜ‬پی‪ٛ‬ییب ٘یبکیشپی‪ٛ‬س دس ‪ٚ‬صٖ ‪۳۱‬‬ ‫ویّ‪ٌٛ‬شْ اؿىبٖ ػؼبدتیفش دس ‪ٚ‬صٖ ‪ ۳۸‬ویّ‪ٌٛ‬شْ حؼییٗ‬ ‫٘‪ٛ‬سی دس ‪ٚ‬صٖ ‪ ۲۳‬ویّ‪ٌٛ‬شْ ‪ ٚ‬أیش لبػٕی ٔ‪ٙ‬دضی دس ‪ٚ‬صٖ‬ ‫‪ ۰۶۱‬ویییییّیی‪ٌٛ‬ییشْ ثیی‪ٔ ٝ‬ییذاَ ثییش٘ییض دػییت یییبفییتیی‪ٙ‬ییذ‪.‬‬ ‫تیٓ ایشاٖ ٘یض ثب وؼت ‪ ۸۱۱‬أتیبص ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ل‪ٟ‬شٔب٘ی سػیذ ‪ٚ‬‬ ‫تیٓ س‪ٚ‬ػی‪ ٝ‬ثب ‪ ۰۱۳‬أتیبص ٘بیت ل‪ٟ‬شٔبٖ ؿذ‪.‬‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خیجیشی‪-‬‬ ‫ّٔی پ‪ٛ‬ؿبٖ ت‪ٙ‬یییغ‬ ‫س‪ٚ‬ی ٔیض ٔ‪ٛ‬فک ثی‪ٝ‬‬ ‫کؼ‪ٛ‬د ثی‪ٔ ٝ‬یشحّی‪ٝ‬‬ ‫یییه ؿییب٘ییضد‪ٞ‬ییٓ‬ ‫٘‪ٟ‬بییی ٔؼیبثیمیب‬ ‫ت‪ٙ‬یغ س‪ٚ‬ی ٔیض ل‪ٟ‬شٔب٘ی خ‪ٟ‬بٖ ٘ـذ٘ذ‪.‬دس ٔشحّ‪ ٝ‬یه ػی ‪ٚ‬‬ ‫د‪ ْٚ‬خذ‪ َٚ‬ا٘فشادی ٔؼبثمب ت‪ٙ‬یغ س‪ٚ‬ی ٔییض لی‪ٟ‬یشٔیب٘یی‬ ‫خ‪ٟ‬بٖ د‪ٕ٘ ٚ‬بی‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬ایشاٖ د‪ٔٚ‬یٗ ثبصی خ‪ٛ‬د سا ا٘دیبْ داد٘یذ‬ ‫و‪ٞ ٝ‬ش د‪٘ ٚ‬تید‪ ٝ‬سا ‪ٚ‬اٌزاس وشد٘ذ ‪ ٚ‬اص ٔؼبثیمیب حیز‬ ‫ؿذ٘ذ‪ٛ٘ .‬ؿبد ػبِٕیبٖ ثب س٘ىی‪ ۳۱ ًٙ‬خ‪ٟ‬بٖ ثب ٘تید‪۲ ٝ‬ثش ‪۰‬‬ ‫ٔمبثُ ػذسیه ٘‪ٛ‬تیه اص ثّظیه ثب س٘ىی‪ ۳۱ ًٙ‬خ‪ٟ‬بٖ سا‬ ‫ؿىؼت خ‪ٛ‬سد ‪ .‬اص سا‪ٞ‬یبثی ث‪ ٝ‬د‪ٚ‬س ثؼذ ثبصٔب٘ذ‪.‬‬ ‫أتیبص‪ٞ‬بی دیذاسب ‪۱-۰۰ ٚ ۳-۰۰ ۲-۰۰ ۰۸-۰۱ ۲-۰۰‬‬ ‫ػبِٕیبٖ پیؾ اص ایٗ ٕ٘بی‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬چیٗ تبیپ‪ ٝ‬سا ؿیىیؼیت داد‪ٜ‬‬ ‫ث‪ٛ‬د‪ .‬أیش حؼیٗ ‪ٞ‬ذایی ثب س٘ىی‪ ۰۳۲ ًٙ‬ثبصی سا ث‪ ٝ‬فبٖ طٖ‬ ‫د‪٘ ً٘ٚ‬فشا‪ َٚ‬خ‪ٟ‬بٖ ثب ٘تید‪ ۲ ٝ‬ثشکفش ‪ٚ‬اٌیزاس ویشد‪ .‬ثی‪ٝ‬‬ ‫ایٗ تشتیت ایشاٖ دیٍش دس خذ‪ َٚ‬ا٘فشادی ٕ٘بی‪ٙ‬ذ‪٘ ٜ‬یذاسد ‪ٚ‬‬ ‫ت‪ٟٙ‬ب دس خذ‪ َٚ‬د‪٘ٚ‬فش‪ ٜ‬تیٓ ثشادساٖ ػبِٕیبٖ حض‪ٛ‬س داس٘ذ‪.‬‬ ‫پل اجیچبی‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪-‬پُ اخیچبی یىی اص پُ‪ٞ‬بی تبسیخیی ؿی‪ٟ‬یش‬ ‫تجشیض ٔیثبؿذ‪ .‬ایٗ پُ دس پی‪ٛ‬ػتٍی فش‪ٚ‬دٌب‪ ٜ‬تجشیض ‪ ٚ‬دس ثیّی‪ٛ‬اس‬ ‫ؿ‪ٟ‬یذ ثبثبیی تجشیض لشاس داسد ‪ ٚ‬لذٔت اٖ ث‪ ٝ‬د‪ٚ‬ساٖ کیفی‪ٛ‬یی‪ٚ ٝ‬‬ ‫لبخبسی‪٘ ٝ‬ؼجت داد‪ٔ ٜ‬یؿ‪ٛ‬د‪ .‬پُ اخیچیبی داسای ‪ ۰۳‬د‪ٞ‬ی‪ٙ‬ی‪ٝ‬‬ ‫ٔیثبؿذ ‪ ٚ‬دساصای اٖ ‪ٔ ۰۱۱‬تش ‪ ٚ‬پ‪ٟٙ‬بی ایٗ پُ تبسیخی ‪ٔ ۱‬یتیش‬ ‫ٔی ثبؿذ‪ .‬ایٗ پُ اص ٔؼیش ثّ‪ٛ‬اس خّجبٖ ث‪ ٝ‬خیبد‪ ٜ‬فیش‪ٚ‬دٌیب‪ ٜ‬س‪ٚ‬ی‬ ‫س‪ٚ‬دخب٘‪ ٝ‬تّخ‪ ٝ‬س‪ٚ‬د ػبخت‪ ٝ‬ؿذ‪ٜ‬اػت‪ .‬ایٗ پُ ؿبٔیُ ‪ ۰۳‬د‪ٞ‬ی‪ٙ‬ی‪ٝ‬‬ ‫اػت و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬خض ػ‪ ٝ‬د‪ ٝٙٞ‬و‪ ٝ‬طبلی ‪ٞ‬یِی داس٘ذ ثیمییی‪ ٝ‬داسای‬ ‫طبق خ‪ٙ‬بیی اػت‪.‬‬ ‫پُ اخی چبی اص لذیٕیتشیٗ اثبس ؿ‪ٟ‬ش تجشیض اػت ‪ ٚ‬دس صٔیبٖ‬ ‫‪ِٚ‬یؼ‪ٟ‬ذی ػجبع ٔیشصا ت‪ٛ‬ػط حبج ػیذ حؼیٗ تبخش ٔؼش‪ ٚ‬ثی‪ٝ‬‬ ‫تجشیضی تؼٕیش ؿذ‪ ٜ‬اػت‪ .‬ایٗ پُ تبسیخی ‪ ٚ‬دیشپیبی ییه ثیبس‬ ‫دیٍش دس ػبِیبٖ د‪ٞ ٝٞ‬ـتبد خ‪ٛ‬سؿیذی ٔ‪ٛ‬سد ثبصػبصی اػیبػیی‬ ‫لشاس ٌشفت ‪ ٓٞ‬او‪ ٖٛٙ‬دػت ا٘ذسوبساٖ ػیبصٔیبٖ ؿی‪ٟ‬یشداسی‬ ‫تجشیض دس ثخؾ ٘یٓ س‪ٚ‬صی پُ طشح ػبخت دسیبچ‪ ٝ‬ػبختٍی سا‬ ‫دس دػت وبس داس٘ذ ‪ ٚ‬دس و‪ٙ‬بس ػبخت دسیبچ‪ ٝ‬ػبختیٍیی پیُ‬ ‫اخی چبی ٘یض ث‪ ٝ‬ک‪ٛ‬س ‪ٚ‬یظ‪ٛٔ ٜ‬سد ٘‪ٛ‬سپشداصی لشاس خی‪ٛ‬ا‪ٞ‬یذ‬ ‫ٌشفت‬ ‫ٔؼٕبسی پُ یىذػت ٘یؼت‪ .‬ایٗ پُ ث‪ ٝ‬ػّت طغیبٖ س‪ٚ‬دخب٘‪ٚ ٝ‬‬ ‫خ‪ًٞٙ‬بی ٔ‪ٙ‬طم‪ٝ‬ای ثبس‪ٞ‬ب کذٔ‪ ٝ‬دیذ‪ٔ ٚ ٜ‬شٔت ؿذ‪ٜ‬اػت‪ .‬پیُ‬ ‫ؿبُٔ ‪ ۰۳‬د‪ ٝٙٞ‬ثط‪ٔ ۰۱۱ َٛ‬تش ‪ ٚ‬ػشم ‪ٔ ۱‬تش ٔیثبؿذ‪.‬‬ ‫ػییش‪ٚ‬یییغ خییجییشی‪-‬‬ ‫ٔییذیییشوییُ ٔیییییشا‬ ‫فش‪ٍٙٞ‬ی ٌشدؿیٍیشی‬ ‫‪ ٚ‬ک‪ٙ‬بیغ دػتی اػیتیبٖ‬ ‫اسدثیُ ٌیفیتب ثیشای‬ ‫تىٕیُ صیشػبخت‪ٞ‬ب ‪ٚ‬‬ ‫ػبٔبٖ د‪ٞ‬ی ٔ‪ٙ‬طم‪ٌ ٕٝ٘ٛ٘ ٝ‬شدؿیٍیشی ٌییییسِی‪ ٛ‬اص تی‪ٛ‬اثیغ‬ ‫ؿ‪ٟ‬شػتبٖ ٌشٔی ‪ٔ ۶۳‬یّیبسد سیبَ ثب تخلیق ‪ ۰۱۱‬دسکیذی‬ ‫أبد‪ ٜ‬پشداخت اػت‪.‬‬ ‫٘بدس فیحی ثب اؿبس‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ثبصدیذ خ‪ٛ‬د اص ایٗ ٔی‪ٙ‬یطیمی‪٘ ٝ‬یٕی‪٘ٛ‬ی‪ٝ‬‬ ‫ٌشدؿٍشی ثیبٖ وشدب ٌییسِ‪ ٛ‬اص مشفیت‪ٞ‬بی ٔ‪ ٟٓ‬ؿ‪ٟ‬شػتبٖ‬ ‫ٌشٔی دس ساػتبی س‪٘ٚ‬ک ک‪ٙ‬ؼت ٌشدؿٍشی ث‪ٝ‬ؿٕبس ٔی س‪ٚ‬د‬ ‫و‪ ٝ‬ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ایٗ لبثّیت الذاْ‪ٞ‬بی ت‪ٛ‬ػؼ‪ٝ‬ای دس ایٗ ٔ‪ٙ‬طمی‪ٝ‬‬ ‫دس حبَ ا٘دبْ ث‪ٛ‬د‪ ٚ ٜ‬ثیؾ اص ‪ٔ ۰۱‬یّیبسد سیبَ اػتجبس ٘یییض تیب‬ ‫و‪ ٖٛٙ‬دس ایٗ ساػتب پشاخت ؿذ‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫جْبى ٍسصش‬ ‫کْکشبًیّب طذس جذٍل سا اص ایٌتش پس گشفتٌذ‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪-‬تیٓ‪ٞ‬بی ف‪ٛ‬تجبَ ؿشی تیشاػپ‪ ٚ َٛ‬سئبَ ٔبدسییذ دس‬ ‫چبسچ‪ٛ‬ه دیذاس‪ٞ‬بی ٔشحّ‪ٌ ٝ‬ش‪ٞٚ‬ی ِیً ل‪ٟ‬شٔب٘بٖ اس‪ٚ‬پب ث‪ٔ ٝ‬لیب‬ ‫یىذیٍش سفت‪ٙ‬ذ‪ .‬تیٓ ‪ٞ‬بی ف‪ٛ‬تجبَ ؿشی تیشاػپ‪ ٚ َٛ‬سئبَ ٔبدسییذ دس‬ ‫چبسچ‪ٛ‬ه دیذاس ‪ٞ‬بی ٔشحّ‪ٌ ٝ‬ش‪ٞٚ‬ی ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬پ‪ٙ‬دٓ ِیً ل‪ٟ‬شٔب٘بٖ اس‪ٚ‬پب‬ ‫‪ ٚ‬دس ٌش‪D ٜٚ‬ایٗ ٔؼبثمب ث‪ٔ ٝ‬لب یىذیٍش سفت‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ؿبٌشداٖ ا٘چّ‪ٛ‬تی ثب پیش‪ٚ‬صی دس ایٗ ثبصی ‪ ۰۸‬أیتیییبصی ؿیذ٘یذ ‪ٚ‬‬ ‫کؼ‪ٛ‬د خ‪ٛ‬د سا حتٕی وشد٘ذ‪ .‬ؿشی ٘یض ثب ‪ ۳‬أتیبص دس ستج‪ ٝ‬ػ‪ ْٛ‬اییٗ‬ ‫ٌش‪ ٜٚ‬ثبلی ٔب٘ذ‪.‬‬ ‫صًبَسّب اص لیگ قْشهبًبى اسٍپب حزف شذًذ‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪-‬تیٓ ‪ٞ‬بی ف‪ٛ‬تجبَ اػیپی‪ٛ‬ستییی‪ٙ‬یً ‪ ٚ‬د‪ٚ‬ستیٕی‪٘ٛ‬یذ دس‬ ‫چبسچ‪ٛ‬ه دیذاسی حؼبع ث‪ٔ ٝ‬لب ‪ ٓٞ‬سفت‪ٙ‬ذ‪ .‬تییٓ ‪ٞ‬یبی فی‪ٛ‬تیجیبَ‬ ‫اػپ‪ٛ‬ستی‪ِ ًٙ‬یؼج‪ ٖٛ‬پشتغبَ ‪ ٚ‬د‪ٚ‬ستٕ‪٘ٛ‬ذ إِبٖ دس چبسچ‪ٛ‬ه ‪ٞ‬یفیتی‪ٝ‬‬ ‫پ‪ٙ‬دٓ سلبثت‪ٞ‬بی ِیً ل‪ٟ‬شٔب٘بٖ اس‪ٚ‬پب ‪ ٚ‬اص ٌش‪C ٜٚ‬ایٗ ٔؼبثمب ثی‪ٝ‬‬ ‫ٔلب ‪ ٓٞ‬سفت‪ٙ‬ذ‪ .‬ایٗ ثبصی دس ا٘ت‪ٟ‬ب ثب ٘تید‪ ۶ ٝ‬ثش یه ث‪ ٝ‬ػی‪ٛ‬د تیییٓ‬ ‫اػپ‪ٛ‬ستی‪ ًٙ‬پشتغبَ ث‪ ٝ‬پبیبٖ سػیذ‪ٌ .‬یُ ‪ٞ‬یبی اییٗ ثیبصی سا پیذس‪ٚ‬‬ ‫ٌ‪٘ٛ‬ىبِ‪ٛ‬ع ‪ ۸‬ثبس ‪ ٚ‬پذس‪ ٚ‬پش‪ ٚ‬دس دلبیک ‪ ۲۰ ٚ ۶۱ ۶۰‬ثیشای تیییٓ‬ ‫اػپ‪ٛ‬ستی‪ ٚ ًٙ‬د‪٘ٚ‬یُ ٔبِٗ دس دلیم‪ ۱۶ ٝ‬ثشای د‪ٚ‬ستیٕی‪٘ٛ‬یذ ثی‪ ٝ‬ثیٕیش‬ ‫سػب٘ذ٘ذ‪ .‬تیٓ ف‪ٛ‬تجبَ اػپ‪ٛ‬ستی‪ِ ًٙ‬یؼج‪ ٖٛ‬پشتغبَ ثب پییش‪ٚ‬صی دس اییٗ‬ ‫ثبصی ‪ ۱‬أتیبصی ؿذ ‪ ٚ‬دس خبیٍب‪ ٜ‬د‪ ْٚ‬خذ‪ٌ َٚ‬ش‪C ٜٚ‬لشاس ٌیشفیت‪.‬‬ ‫تیٓ د‪ٚ‬ستٕ‪٘ٛ‬ذ ٘یض ثب ‪ ۳‬أتیبص دس خبیٍ‪ ٝ‬ػ‪ ْٛ‬خذ‪ َٚ‬ثبلی ٔب٘ذ‪.‬‬ ‫طعَد شبگشداى ایٌضاگی بب دبل طکَ‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪-‬تیٓ ‪ٞ‬بی ف‪ٛ‬تجبَ ای‪ٙ‬تیش ‪ ٚ‬ؿیبخیتیبس د‪٘ٚ‬یتیؼیه دس‬ ‫چبسچ‪ٛ‬ه دیذاس‪ٞ‬بی ٔشحّ‪ٌ ٝ‬ش‪ٞٚ‬ی ِیً ل‪ٟ‬شٔب٘بٖ اس‪ٚ‬پب ث‪ٔ ٝ‬لیب‬ ‫یىذیٍش سفت‪ٙ‬ذ‪ .‬تیٓ ‪ٞ‬بی ف‪ٛ‬تجبَ ای‪ٙ‬تیش ‪ ٚ‬ؿیبخیتیبس د‪٘ٚ‬یتیؼیه دس‬ ‫چبسچ‪ٛ‬ه دیذاس ‪ٞ‬بی ٔشحّ‪ٌ ٝ‬ش‪ٞٚ‬ی ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬پ‪ٙ‬دٓ ِیً ل‪ٟ‬شٔب٘بٖ اس‪ٚ‬پب‬ ‫‪ ٚ‬دس ٌش‪D ٜٚ‬ایٗ ٔؼبثمب ث‪ٔ ٝ‬لب یىذیٍش سفت‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫٘یٕ‪ ٝ‬ا‪ َٚ‬ایٗ دیذاس ثب ٘تید‪ ٝ‬ثذ‪ ٌُ ٖٚ‬ث‪ ٝ‬پبیبٖ سػیذ‪.‬‬ ‫ایٗ دیذاس دس ٘‪ٟ‬بیت ثب ٘تید‪ ۸ ٝ‬ثش کفش ث‪٘ ٝ‬فغ تیٓ ف‪ٛ‬تجبَ ای‪ٙ‬تش ث‪ ٝ‬اتٕبْ‬ ‫سػیذ‪ .‬تیٓ ف‪ٛ‬تجبَ ای‪ٙ‬تش ثب وؼت ایٗ پیش‪ٚ‬صی ‪ ۰۱‬أتییبصی ؿیذ ‪ ٚ‬دس‬ ‫کذس خذ‪ٌ َٚ‬ش‪D ٜٚ‬لشاس ٌشفت‪.‬‬ ‫هیضببى هسببقبت کبساتِ ٍاى ‪ 1111‬هشخض شذ‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪-‬فذساػی‪ ٖٛ‬خ‪ٟ‬ب٘ی وبسات‪ ٝ‬پبٔپّ‪٘ٛ‬بی اػیپیب٘یییب سا ثی‪ٝ‬‬ ‫ػ‪ٛٙ‬اٖ ٔیضثبٖ ٔؼبثمب وبسات‪ٚ ٝ‬اٖ ‪ ۸۱۸۸‬ا٘تخبه وشد‪.‬‬ ‫فذساػی‪ ٖٛ‬خ‪ٟ‬ب٘ی وبسات‪ ٝ‬پغ اص ا٘لشا ػیبِیضثی‪ٛ‬سی اتیشییؾ اص‬ ‫ٔیضثب٘ی ٔؼبثمب وبسات‪ٚ ٝ‬اٖ دس ػبَ ‪ ۸۱۸۸‬ؿ‪ٟ‬ش پبٔپّ‪٘ٛ‬ب اػپب٘یب سا ثی‪ٝ‬‬ ‫ػ‪ٛٙ‬اٖ ٔیضثبٖ ایٗ سلبثت‪ٞ‬ب ا٘تخبه وشد‪ .‬ایٗ ٔؼبثمیب اص ‪ ۲‬تیب ‪۰۱‬‬ ‫ث‪ٔ ٕٟٗ‬ب‪ ۸۲( ٜ‬تب ‪ ۶۱‬طا٘‪ٛ‬ی‪ ٝ‬ثشٌضاس خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ‪.‬‬ ‫لَاًذٍفسکی بْتشیی ببصیکی جْبى شذ‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪ٟٔ-‬بخٓ ِ‪ٟ‬ؼتب٘ی ثبیشٖ ٔ‪٘ٛ‬یخ ثشای د‪ٔٚ‬یٗ ػبَ پیبپیی‬ ‫ػ‪ٛٙ‬اٖ ث‪ٟ‬تشیٗ ثبصیىٗ ػبَ خ‪ٟ‬بٖ سا اص ٘ظش فذساػی‪ ٖٛ‬تبسیخ ‪ ٚ‬أبس ث‪ٝ‬‬ ‫دػت ا‪ٚ‬سد‪.‬فذساػی‪ ٖٛ‬تبسیخ ‪ ٚ‬أبس و‪ ٝ‬چ‪ٙ‬ذی پیییؾ ٘یبٔیضد‪ٞ‬یبی‬ ‫ث‪ٟ‬تشیٗ ثبصیى‪ٙ‬بٖ ف‪ٛ‬تجبَ خ‪ٟ‬بٖ سا اػیْ وشد‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د ‪٘ ٚ‬بْ ٔ‪ٟ‬ذی طبسٔی‬ ‫‪ ٚ‬ػشداس اصٔ‪ ٖٛ‬اص ایشاٖ ٘یض دس اٖ ‪ٚ‬خ‪ٛ‬د داؿت دس ٘‪ٟ‬بییت ثیش٘یذ‪ٜ‬‬ ‫ث‪ٟ‬تشیٗ ثبصیىٗ ػبَ ‪ ۸۱۸۰‬سا اػیْ وشد‪ .‬ثیش اییٗ اػیبع س‪ٚ‬ثیش‬ ‫ِ‪ٛ‬ا٘ذ‪ٚ‬فؼىی ٔ‪ٟ‬بخٓ ِ‪ٟ‬ؼتب٘ی ثبیشٖ ٔ‪٘ٛ‬یخ ثشای د‪ٔٚ‬یٗ ػیبَ پیییبپیی‬ ‫ػ‪ٛٙ‬اٖ ث‪ٟ‬تشیٗ ثبصیىٗ ػبَ خ‪ٟ‬بٖ سا ث‪ ٝ‬خ‪ٛ‬د اختلبف داد‪.‬‬ ‫خبًِّبی بَمگشدی؛ فشطتی بشای‬ ‫تَسعِ گشدشگشی سٍستبیی دس صًجبى‬ ‫٘بْ ایٗ پُ ا‪ِٚ‬یٗ ثبس دس ٔت‪ ٖٛ‬کف‪ٛ‬ی‪ ٚ ٝ‬دس صٔبٖ ؿب‪ ٜ‬اػٕیبػیییُ‬ ‫ا‪ َٚ‬دس ػفش٘بٔ‪٘ٚ ٝ‬یضیبٖ ثجت ؿذ‪ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫ایٗ پُ تب د‪ ٝٞ‬چی‪ٟ‬یُ استیجیبن ثیییٗ د‪ ٚ‬طیش سا ثیشلیشاس‬ ‫ٔیوشد‪ ٜ‬اػت‪ .‬ثؼذ‪ٞ‬ب پُ دیٍشی دس ٘یضدییىیی اٖ ػیبخیتی‪ٝ‬‬ ‫ؿذ‪ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫پُ اخی چبی دس ػبَ ‪ ۰۶۳۲‬ت‪ٛ‬ػط ػبصٔبٖ ٔیشا فش‪ٍٙٞ‬ی ثیب‬ ‫ؿٕبس‪ ۸۱۰۳ ٜ‬دس ف‪ٟ‬شػت اثبس ّٔی ایشاٖ ث‪ ٝ‬ثجت سػیذ‪ .‬فیشتی‪ٛ‬س‬ ‫ٔ‪ٙ‬ذسج دس ایٗ ثشٌ‪ٔ ٝ‬شث‪ٛ‬ن ث‪ ٝ‬پُ ‪٘ٚ‬یبس ٔیثبؿذ و‪ٕٞ ٝ‬چ‪ ٛ‬پیُ‬ ‫اخی چبی ثش‪ٚ‬ی س‪ٚ‬دخب٘‪ ٝ‬تّخ‪ ٝ‬س‪ٚ‬د ‪ٚ‬الغ ؿذ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د أب ایٗ پیُ‬ ‫ػ‪ ٝ‬د‪ ٝٙٞ‬تبسیخی (‪٘ٚ‬یبس ث‪ ٝ‬دِیُ ػبختٗ ػذ ٔذ٘ی دس ٔ‪ٙ‬ت‪ٟ‬یاِی‪ٝ‬‬ ‫ؿٕبَ ؿشلی تجشیض ‪ ٚ‬دس اثش ػ‪ ُٟ‬اٍ٘بسی ٔمبٔب ٔیشثی‪ٛ‬طی‪ ٝ‬دس‬ ‫ث‪ٟ‬بس ػبَ ‪ ۰۶۱۸‬ثذػت وبسٌشاٖ ؿ‪ٟ‬شداسی تجشیض ث‪ ٝ‬طی‪ٛ‬س ویُ‬ ‫ثشچیذ‪٘ ٚ ٜ‬بث‪ٛ‬د ؿذ‬ ‫‪ 25‬هیلیبسد سیبل بشای سبهبًذّی‬ ‫هٌطقِ گیالسلَ گشهی اختظبص هییببذ‬ ‫‪ٚ‬ی افض‪ٚ‬دب تىٕیُ صیشػبخت ‪ٞ‬بی ٔ‪ٙ‬طم‪ٌ ٝ‬ییییسِی‪ ٛ‬ؿیبٔیُ‬ ‫ػّٕیب تىٕیُ سی‪ ًٙ‬د‪ٚ‬س دسیبچ‪ ٝ‬اخشای س‪ٚ‬ؿی‪ٙ‬یبییی ثیب‬ ‫ٔـبسوت ث‪ٙ‬یبد ػّ‪ٛ‬ی ‪ ٚ‬اداس‪ٜ‬وُ ٔیشا فیش‪ٞ‬ی‪ٙ‬یٍیی اػیتیبٖ‬ ‫صیشػبصی ‪ ٚ‬اػفبِت دس ایٗ ٔ‪ٙ‬طم‪ ٝ‬ث‪ٛ‬د‪ ٚ ٜ‬تیؽ ٔیؿ‪ٛ‬د تیب‬ ‫‪ٞ‬ش چ‪ ٝ‬ص‪ٚ‬دتش ؿب‪ٞ‬ذ تىٕیُ ػّٕیب اخشایی ایٗ پش‪ٚ‬ط‪ٟٔ ٜ‬یٓ‬ ‫‪ ٚ‬ؿبخق ثبؿیٓ‪ٔ .‬ذیشوُ ٔیشا فش‪ٍٙٞ‬ی ٌشدؿیٍیشی ‪ٚ‬‬ ‫ک‪ٙ‬بیغ دػتی اػتبٖ اسدثیُ ام‪ٟ‬بس وشدب ا٘تظبس ٔیس‪ٚ‬د پغ اص‬ ‫تىٕیُ ػّٕیب ت‪ٛ‬ػؼ‪ٝ‬ای ‪ ٚ‬صیشػبختی دس ٔ‪ٙ‬یطیمی‪٘ ٝ‬یٕی‪٘ٛ‬ی‪ٝ‬‬ ‫ٌشدؿٍشی ٌییسِ‪ ٛ‬ثشای ث‪ٟ‬ش‪ٜ‬ثشداسی ث‪ ٝ‬ؿ‪ٟ‬شداسی یب ثخیؾ‬ ‫خل‪ٛ‬کی ‪ٚ‬اٌزاس ؿ‪ٛ‬د تب ؿب‪ٞ‬ذ ٍ٘‪ٟ‬ذاسی ‪ ٚ‬حفبمت ‪ٞ‬ش چ‪ٝ‬‬ ‫ث‪ٟ‬تش اص ایٗ ٔ‪ٙ‬طم‪ ٚ ٝ‬صیشػبخت‪ٞ‬بی اٖ ثبؿیٓ‪.‬‬ ‫ػش‪ٚ‬ییغ خیجیشی‪-‬‬ ‫سئیییییییییغ اداس‪ٜ‬‬ ‫ٔییشا فیش‪ٞ‬ی‪ٙ‬یٍیی‬ ‫ٌیییشدؿیییٍیییشی ‪ٚ‬‬ ‫ک‪ٙ‬بیغدػیتیی اثی‪ٟ‬یش‬ ‫ٌفیتب سا‪ ٜ‬ا٘یذاصی‬ ‫خب٘‪ٞٝ‬بی ث‪ٌْٛ‬یشدی‬ ‫فشکت ٔ‪ٙ‬بػجی ثشای‬ ‫اییدیبد اؿیتییغیبَ ‪ٚ‬‬ ‫ت‪ٛ‬ػؼ‪ٌ ٝ‬شدؿٍشی س‪ٚ‬ػتبیی اػت‪.‬‬ ‫دا‪ٚٚ‬د اثیبٖ ثب اؿبس‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬خب٘‪ٞٝ‬بی ث‪ٌْٛ‬شدی یىی اص أیبوی‪ٙ‬یی‬ ‫اػت و‪ ٝ‬دس س‪ٚ‬ػتب‪ٞ‬بیی و‪ ٝ‬لبثّیت ٌشدؿٍشی داس٘یذ سا‪ ٜ‬ا٘یذاصی‬ ‫ؿذ‪ ٜ‬اػت ام‪ٟ‬بس وشدب دس حبَ حبضش دس اثی‪ٟ‬یش ‪ٔ ۶۸‬یدی‪ٛ‬ص خیب٘ی‪ٝ‬‬ ‫ث‪ٌْٛ‬شدی کبدس ؿذ‪ ٜ‬و‪ ٝ‬ثشخی اص ایٗ خب٘‪ٞٝ‬ب فؼبَ ٘یؼت‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ػٕذ‪ٔ ٜ‬د‪ٛ‬ص‪ٞ‬بی خب٘‪ ٝ‬ث‪ٌْٛ‬یشدی دس س‪ٚ‬ػیتیب‪ٞ‬یبی‬ ‫‪ٞ‬ذ ٌشدؿٍشی کبدس ؿذ‪ ٜ‬اػت تلشیح وشدب دِیُ ایٗ ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع‬ ‫٘یض ثىش ث‪ٛ‬دٖ ایٗ ٔ‪ٙ‬بطک ٔؼشفی اداه ‪ ٚ‬سػ‪ٔ ْٛ‬ؼٕیبسی ػی‪ٙ‬یتیی ‪ٚ‬‬ ‫إِبٖ‪ٞ‬بی فش‪ٍٙٞ‬ی و‪ ٝ‬خبرث‪ ٝ‬س‪ٚ‬ػتب‪ٞ‬بی ٌشدؿٍشی ٔحیؼی‪ٛ‬ه ٔیی‬ ‫ؿ‪٘ٛ‬ذ اػت‪.‬‬ ‫اثیبٖ ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬اص ٔ‪ٟٓ‬تشیٗ ٔضیت خب٘‪ٞٝ‬بی ث‪ٌْٛ‬شدی ایٗ اػیت‬ ‫و‪ٔ ٝ‬ی ت‪ٛ‬اٖ ثب یه ٔد‪ٛ‬ص خذٔب ٔتؼذد ٌشدؿٍشی دس ایٗ خب٘‪ٞٝ‬یب‬ ‫اسائ‪ ٝ‬وشد ادأ‪ ٝ‬دادب ایٗ خذٔب ؿبُٔ البٔت پزیشایی ٔؼیشفیی ‪ٚ‬‬ ‫فش‪ٚ‬ؽ ک‪ٙ‬بیغدػتی ‪٘ ٚ‬یض ٔحل‪ٛ‬ال س‪ٚ‬ػتب ٔیؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ایٗ ٔؼئ‪ َٛ‬ثب یبدا‪ٚ‬سی ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬خ‪ٛ‬ؿجختب٘‪ ٝ‬اػتمجبَ خ‪ٛ‬ثی اص خب٘‪ٞ ٝ‬یبی‬ ‫ث‪ٌ ْٛ‬شدی دس ػطح ؿ‪ٟ‬شػتبٖ اث‪ٟ‬ش ‪ٚ‬خ‪ٛ‬د داسد ٔتزوش ؿذب ثیییـیتیش‬ ‫خب٘‪ٞٝ‬بی ث‪ٌ ْٛ‬شدی دس س‪ٚ‬ػتب‪ٞ‬بی ‪ٞ‬ذ ٌشدؿٍشی ایٗ ؿ‪ٟ‬شػیتیبٖ‬ ‫اص خّٕ‪ ٝ‬دسػدیٗ لش‪ ٜٚ‬و‪ِٝٛ‬خب٘‪ ٝ‬وٕبخیٗ و‪ٛ‬ی٘یییه ‪ ٚ‬اص٘یبه‬ ‫سا‪ٜ‬ا٘ذاصی ؿذ‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ثب ت‪ٛ‬ضیح ایٗ ٔطّت و‪ ٝ‬ح‪ٛ‬ص‪ٌ ٜ‬شدؿٍشی یىی اص ح‪ٛ‬ص‪ٜٞ‬یبییی‬ ‫اػت و‪ ٝ‬ثیـتشیٗ اػیت سا دس وش‪٘ٚ‬ب دیذ‪ ٚ ٜ‬ثؼیبسی اص خؼیبس ‪ٞ‬یب‬ ‫‪ٛٙٞ‬ص ‪ ٓٞ‬خجشاٖ ٘ـذ‪ ٜ‬اػت و‪ ٝ‬خب٘‪ٞٝ‬بی ث‪ٌْٛ‬شدی ٘یض اص ایٗ لبػیذ‪ٜ‬‬ ‫ٔؼتث‪ٙ‬ی ٘یؼت یبدا‪ٚ‬س ؿذب ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ٔ ٝ‬حذ‪ٚ‬دیت‪ٞ‬بیی د‪ٚ‬ساٖ وش‪٘ٚ‬یب‬ ‫و‪ ٝ‬أىبٖ ػفش سا ٔیؼش ٕ٘ی وشد ث‪ ٝ‬ارػبٖ اوثش وبسؿ‪ٙ‬بػیبٖ ثیؼیذ اص‬ ‫وش‪٘ٚ‬ب ح‪ٛ‬ص‪ٌ ٜ‬شدؿٍشی اص ح‪ٛ‬ص‪ٜٞ‬بیی اػت و‪ ٝ‬ثیـتشیٗ اػتمجیبَ اص‬ ‫اٖ ث‪ ٝ‬ػُٕ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ أذ‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه ارک

روزنامه ارک 5417

روزنامه ارک 5417

شماره : 5417
تاریخ : 1400/10/29
روزنامه ارک 5416

روزنامه ارک 5416

شماره : 5416
تاریخ : 1400/10/28
روزنامه ارک 5415

روزنامه ارک 5415

شماره : 5415
تاریخ : 1400/10/27
روزنامه ارک 5414

روزنامه ارک 5414

شماره : 5414
تاریخ : 1400/10/26
روزنامه ارک 5413

روزنامه ارک 5413

شماره : 5413
تاریخ : 1400/10/25
روزنامه ارک 5412

روزنامه ارک 5412

شماره : 5412
تاریخ : 1400/10/23
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!