روزنامه ارک شماره 5373 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه ارک شماره 5373

صفحه بعد

روزنامه ارک شماره 5373

روزنامه ارک شماره 5373

‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫‪ 0‬درصذ از سَد سْبم عذالت ثِ صَرت‬ ‫سْبم پرداخت شذُ است‬ ‫ضرٍرت تَجِ ثِ ٍضعیت دریبچِ ارٍهیِ‬ ‫ثحراى اه هشکل هلی است‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫َمیه صفحٍ‬ ‫صفحٍ‪3‬‬ ‫*یکشٌجِ ‪7‬ارر ‪ًَ 82* 0011‬اهجر ‪ 88 *8180‬رثیع الثبًی ‪ *0001‬سبل سی ٍ یکن ( اٍتَزایکیٌجی ایل )* شوبرُ (سبیی)‪ 2 * 3171 :‬صفحِ ‪81111‬ریبل ایویل ‪ً ark.tabriz@yahoo.com :‬شبًی الکترًٍیکی ‪:‬سبیت اختصبصی رٍزًبهِ ارک یب ‪www.arkonline.ir‬‬ ‫یبدداشت ّبی رٍز‬ ‫*هذیرهسئَل ‪ -‬هحوّذ اشراقی‬ ‫* اشىبئی بب مشبَیر اررببیجبن ضریری است‬ ‫اص گزؿتِ هـبّیش ارسثبیدبى اًمذس هغفَلٌذ وِ گاَیاب‬ ‫اص ػَی هؼئَلیی ًِ هغفَ ثلىِ همَْسًذ‪ .‬دس هشاوض ٍ‬ ‫ؿْشّبی اػتبى ّبی ارسثبیدبى ؿشلای‪ ،‬ارسثابیادابى‬ ‫غشثی‪ ،‬صًدبى ٍ اسدثیل ثٌذس هی تاَاى‪ ،‬خایابثابى ٍ‬ ‫هوػؼِ ای پیذاوشد وِ ًبم ؿخصیت ادثای‪ ،‬فالاوای‪،‬‬ ‫ٌّشی ٍ ػیبػی هملی داؿتِ ثابؿاذ‪ .‬گاَیاب هاقاشفای‬ ‫ثضسگبى هملی خٌجِ فشٌّگی هغلَثی ًذاسد ‪ .‬دسحبلیىِ‬ ‫چٌیی ًیؼت‪ .‬ثلىِ‪ ،‬فىغ لضیِ صبدق اػات‪ .‬یاقاٌای‬ ‫ثبیذ ؿبى ٍ حشهت هشدم ‪ ،‬ثضسگبى فشّاٌا ‪ ،‬اده ٍ‬ ‫ػبیش هَاسیث ثَهی ؿٌبختِ ؿَد ٍ سفبیت گاشدد‪ٍ ،‬‬ ‫دس خزه فالئک ٍ هـبسوت هشدم‪ ،‬تبثیش هثجت خَاّاذ‬ ‫داؿت‪ .‬ثٌبثشایی تَخِ هؼئَلیی ثَیظُ هذیشاى فشٌّگای‬ ‫هشاوض اػتبى ٍ ؿْشّب‪ ،‬ثبیی هَضاَؿ هاْان ضاشٍسی‬ ‫اػت‪ .‬دس ایی صهیٌِ اثتذا ثبیذ دس ؿٌابػابًاذى ثاضسگابى‬ ‫هملی الذام گشدد ٍ دس هشاحل ثقذی اص ًبم هـابّایاش‬ ‫ارسثبیدبًی دس ًبهگزاسی همل ّب ٍ هوػؼب خاذیاذ‬ ‫ٍ تغییش اػبهی هوػؼب لذین اػتفبدُ گشدد‪ .‬دس ایای‬ ‫صَس هی تَاى احؼبع وشد وِ اص ایای عاشیاک ثاب‬ ‫هـبّیش اػتبى‪ ،‬اؿتی ؿذُ اػت‪.‬‬ ‫* لسیم رعبیت پریتىل بُذاشتی در مذارس‬ ‫گَیب هذاسع ثتذسیح ثبصگـبئی های ؿاًَاذ‪ .‬حضاَس‬ ‫داًؾ اهَصاى دس هذاسع‪ً ،‬یض ثشحؼات ؿایاَُ ّابی‬ ‫اثالغی ٍ ًؾش اٍلیبء هذاسع ٍ داًؾ اهَصاى ثِ ؿاىال‬ ‫ّبی هختلف اًدبم هی گشدد‪ .‬چٌبًچِ لجال ًیاض اؿابسُ‬ ‫ؿذُ ‪ ،‬ثبصگـبیی هذاسع‪ ،‬تیغ دٍلجِ اػت‪ .‬یقٌای اگاش‬ ‫ثذٍى خغش اًدبم گیشد‪ ،‬فاجاِ الاواشاد‪ٍ .‬لای اگاش دس‬ ‫هَاسدی ًتبیح هٌفی حبصال ؿاَد‪ ،‬هاَضاَؿ والای‬ ‫ثبصگـبیی سا ثب ؿه ٍ تشدیذ هَاخاِ خاَاّاذ واشد‪.‬‬ ‫ثٌبثشایی ًمؾ هثجت ٍ هاٌافای فاَاهال هاَخاَد دس‬ ‫اضالؿ هثلث اهَصؿی هاذسػاِ‪ ،‬خابًاَادُ ٍ داًاؾ‬ ‫اهَصاى ثؼیبس هْن اػت‪ .‬سفبیات دلایاک ٍ صامایا‬ ‫پشٍتىل ّبی ثْذاؿتی دس ایای ثایای اص اٍلاَیات ٍ‬ ‫ضشٍس اػبػی ثشخَسداس هی ثبؿذ‪.‬‬ ‫* احیب برجبم وخستیه گبم در حل مشىالت‬ ‫ثشخبم‪ ،‬افوب همذٍیت ثش فقبلیت ّبی ّؼتِ ای ایشاى‬ ‫ٍ ثشداؿتی همذٍدیت ّبی هبلی ٍ التصبدی اص ایاشاى‬ ‫تاَػااظ وـااَسّاابی اسٍپاابی غااشثاای ٍ اهااشیااىااب‪،‬‬ ‫هی ثبؿذ‪ .‬اوثش افشاد ٍ ًْبدّبی هشتجظ ثاب هاذیاشیات‬ ‫ػیبػی ٍ التصبدی هَافک حل ایی گشُ وَس هی ثبؿٌذ‪.‬‬ ‫حل هقضل ثشخبم هثل اػتخشاج ًفت اص هقبدى وـاف‬ ‫ؿذُ اػت‪ ،‬وِ ًیبصهٌذ تىٌَلَطی ٍ اثضاس ّبی هبدی ٍ‬ ‫هقٌَی‪ ،‬هی ثبؿذ‪ .‬حل هقوبی ثشخبم ثاٌاب ثاش ادفابی‬ ‫وـَسّبی اسٍپبیی ٍ اهشیىب ًیض داسای ثشوب اهٌیتای‬ ‫ثیی الوللی هی ثبؿذ ٍ هـىل لبثل حلای اػات‪ .‬حال‬ ‫ثوَلـ ثشخبم گبهی هفیذ دس حل هـىال ػیبػای ٍ‬ ‫التصبدی خَاّذ ثَد ٍ اص لمبػ تٌؾایان سٍاثاظ ثایای‬ ‫الوللی وـَس هْن هی ثبؿذ‪.‬‬ ‫سبزهبى جْبًی ثْذاشت سَیِ جذیذ کرًٍب‬ ‫را ًگراىکٌٌذُ داًست‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪ -‬ػبصهبى ثْذاؿت خْبًی )‪(WHO‬‬ ‫ًَؿ خذیذی اص ٍیشٍع وشًٍب وِ دس افشیمبی خٌَثای‬ ‫ؿٌبػبیی ؿذُ سا ثِ فٌَاى ًَؿ ًگشاىواٌاٌاذُ ٍیاشٍع‬ ‫وشًٍب عجمِثٌذی وشد‪.‬‬ ‫ثؼبصهبى ثاْاذاؿات خاْابًای سٍص گازؿاتاِ ًاَؿ‬ ‫‪B.1.1.529‬وشًٍب وِ دس افشیمبی خٌَثی ؿٌبػابیای‬ ‫ؿذُ سا ثِ فٌَاى ًَؿ ًگشاى واٌاٌاذُ ٍیاشٍع واشًٍاب‬ ‫عجمِ ثٌذی ٍ افالم وشد وِ هوىی اػات ایای ػاَیاِ‬ ‫خذیاذ‪ ،‬ػاشیاـ تاش اص ػابیاش گاًَاِ ّاب گؼاتاشؽ‬ ‫یبثذ‪.‬وبسؿٌبػبى ػبصهبى خْبًی ثْذاؿت ثشای ثشسػای‬ ‫اعالفب دسیبفتی دسثبسُ ػَیِ خاذیاذ وـاف ؿاذُ‬ ‫ٍیشٍع وشًٍب دس افشیمبی خٌَثی‪ ،‬ایی ٍیشٍع خْؾ‬ ‫یبفتِ سا اٍهیىشٍى ( ًبمگزاسی وشدًذ‪.‬عجک افالم ایای‬ ‫ػبصهبى‪ ،‬ایی ًَؿ ٍیشٍع وشًٍب داسای تقاذاد صیابدی‬ ‫خْؾ اػت وِ ثشخی اص اًْب ًگشاىوٌاٌاذُ ّؼاتاٌاذ‪.‬‬ ‫‪ 0‬درصذ از سَد سْبم عذالت‬ ‫ثِ صَرت سْبم پرداخت شذُ است‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪-‬هذیش سٍاثظ فوَهی ػابصهابى ثاَسع‬ ‫گفتۺ حذٍد ‪ ۴‬دسصذ اص ػَد ػْبم فذالت ثِ ػاجات‬ ‫افضایؾ ػشهبیِ ؿشوت گل گْش ػیشخبى ثاِ صاَس‬ ‫ػْبم ثِ پشتفَی ػْبهذاساى اضبفِ ؿذ‪.‬هاماواذ ّابدی‬ ‫ػلیوی صادُ هذیش سٍاثظ فوَهی ٍ اهَس ثایای الاوالال‬ ‫ػبصهبى ثَسع اٍساق ثْبداس گفتۺ دس حاب حابضاش‬ ‫ووتش اص ‪ ۰۱‬دسصذ اص ٍاسیض ػَد ػْبهاذاساى فاذالات‬ ‫ثبلی هبًذُ ٍ ایی ػَد عی دٍ هشحلِ‪ ،‬واِ دس هاشحلاِ‬ ‫اٍ ‪ ۵۱‬دسصذ ٍ دس هشحلِ دٍم حذٍد ‪ ۴۴‬دسصذ ثاَدُ‬ ‫ثِ هشدم پشداخت ؿذُ اػت‪.‬اٍ گفتۺ ثٌبثشایای حاذٍد‬ ‫‪ ۹۴‬دسصذ اص ػَد ثِ صَس ًمذی ثِ هشدم پاشداخات‬ ‫ؿذُ ٍ تىلیف هبثمی ًیض ثِ ایای صاَس اػات واِ‪،‬‬ ‫حذٍد ‪ ۴‬دسصذ اص اى ثِ ػجت افضایؾ ػشهبیِ ؿشوات‬ ‫گل گْش ػیشخبى ثِ تقذاد ػْبم هشدم افضٍدُ ؿاذُ ٍ‬ ‫حذٍد ‪ ۲‬دسصذ دیگش ًیض ثِ فلت پشداخت ًىشدى ػَد‬ ‫اص ػَی ؿشوت هخبثشا ٍاسیض ًـذُ اػات‪ .‬دس ایای‬ ‫هَسد ػبصهبى ثَسع اص عشیاک هاشاخاـ حاماَلای دس‬ ‫ساػتبی اخز ػَد اص ؿشوت هخبثشا الذام وشدُ‪ ،‬اهاب‬ ‫ٍاکسیٌبسیَى عوَهی تب رسیذى ثِ شرایط‬ ‫اطویٌبىثخش اداهِ یبثذ‬ ‫رئیس سبزهبى ثبزرسی کل کشَر‪:‬‬ ‫در ثراثر تخلف ٍ اًحراف کَتبُ ًویایین‬ ‫اشٌبئی ثب هشبّیر اررثبیجبى ضرٍری است‬ ‫َمیه صفحٍ‬ ‫َمیه صفحٍ‬ ‫َمیه صفحٍ‬ ‫لسٍم رعبیت پرٍتکل ثْذاشتی در هذارس‬ ‫خبًِ هٌتست ثِ سبالر هلی ثب ّوکبری‬ ‫شْرداری تجریس حفظ ٍ تولک هیشَد‬ ‫احیب ثرجبم ًخستیی گبم در حل هشکالت‬ ‫َمیه صفحٍ‬ ‫َمیه صفحٍ‬ ‫اسالهی‪ :‬هسیر ّستِای ایراى فقط‬ ‫صلحاهیس است‬ ‫هٌع هذارس جْت اعوبل هحذٍدیت ٍ‬ ‫شرط ٍاکسی ثرای داًشاهَزاى‬ ‫صفحٍ ‪4‬‬ ‫صفحٍ ‪2‬‬ ‫ٍاکسیٌبسیَى عوَهی تب رسیذى‬ ‫ثِ شرایط اطویٌبىثخش اداهِ یبثذ‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪ -‬سییغ خوَْسی ثب لذسداًی صویوابًاِ اص ّاواشاّای ٍ‬ ‫ّوىبسی هشدم ثب دٍلت دس سفبیت ؿیًَُبهِ ّبی ثْذاؿتی‪ ،‬ثاش ضاشٍس‬ ‫تبهیی داسٍّبی هَسد ًیبص هشدم تبویذ وشد ٍ گفتۺ ٍاوؼیٌبػیَى ثبیاذ تاب‬ ‫سػیذى ثِ ؿشایظ هغلَه ٍ اعویٌبى ثخؾ اداهِ یبثذ‪ .‬پبیگبُ اعالؿ سػبًای‬ ‫سیبػت خوَْسی‪ ،‬ایت اهلل ػیذ اثشاّین سییؼی دس خلؼِ ػتبد هلی همابثلاِ‬ ‫ثب وشًٍب ضوی لذسداًی اص تالؽ ٍ فذاوبسی وبدس ثْذاؿات ٍ دسهابى ٍ‬ ‫ّوِ دػت اًذسوبساى همبثلِ ثب وشًٍب ٍ ًیض ّوت ٍ ّوشاّی هشدم دس اهاش‬ ‫ٍاوؼیٌبػیَى‪ ،‬خبعشًـبى وشدۺ خبسج ؿذى ّوِ ؿْشّب اص ٍضقیت لاشهاض‬ ‫وشًٍبیی دس ایی همغـ‪ ،‬اص اثبس تضسیک ‪ ۸۴‬دسصذی دُص اٍ ٍ حاذٍد ‪۷۱‬‬ ‫دسصذی دُص دٍم ٍاوؼی وشًٍب اػت ٍ ایی وبس ثبیذ تب سػیذى ثِ ؿاشایاظ‬ ‫هغلَه ٍ اعویٌبى ثخؾ اداهِ یبثذ‪.‬‬ ‫سییغ خوَْسی ّوچٌیی ثش تضسیک دُص ػَم ٍاوؼی ثشای وبدس دسهابى ٍ‬ ‫افشاد هؼی ٍ داسای ثیوبسی صهیٌِای تبویذ واشد ٍ اص ؿاْاشداسی ّاب ٍ‬ ‫هؼئَلیی ؿْشی خَاػت ًؼجت ثِ سفبیت اصَ ثْذاؿتی دس ًبٍگبى حول‬ ‫ٍ ًمل ثیی ؿْشی ثِ ٍیظُ هتشٍ ٍ اتَثَع حؼبع ثبؿٌذ‪.‬‬ ‫ایتاهلل سییؼی ثب تبویذ ثش سفبیت اصَ ٍ ؿیَُ ًبهِّبی ثْذاؿتی‪ ،‬گفتۺ‬ ‫ثشاػبع تَصیِ داًـوٌذاى ٍ هتخصصیی؛ هشافاب دػاتاَسالاقاوال ّابی‬ ‫ثْذاؿتی ٍ پشّیض اص دٍسّوی ّب ٍ فبدی اًگبسی ّوچٌبى ضشٍسی اػات‪،‬‬ ‫لزا ًجبیذ اص اى غفلت ؿَد‪.‬‬ ‫سییغ خوَْسی ثب اثشاص خشػٌذی اص فشاّان ؿاذى صهایاٌاِ ثابصگـابیای‬ ‫حضَسی هذاسع‪ ،‬تصشی وشدۺ ثشاػبع گضاسؽّبی سػیذُ تاقاذادی اص‬ ‫هذاسع اص تدْیضا ٍ تَْیِ هٌبػت ثشخَسداس ًیؼتٌذ وِ ثبیذ ثِ ػاشفات‬ ‫پیگیشی ٍ ثشعشف ؿَد‪.‬‬ ‫ٍی ثب تبویذ ثش خذیت ٍ دلت دس وٌتش هشصّبی صهیٌی‪َّ ،‬ایی ٍ دسیبیی‪،‬‬ ‫گفتۺ وٌتش تشدد اص هشصّب ثِ ٍیظُ هشصّبی ؿشلی وـَس ضشٍسی اػات‬ ‫ٍ ثبیذ دس وٌبس لشًغیٌِ ثب دلت ٍ حؼبػیت اًدبم ؿَد‪.‬‬ ‫از هحذٍدیتّبی کرًٍبیی چِ خجر‪ /‬تردد ثِ کذام شْرّب ازاد است؟‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪-‬خبًـیی پلیغ ساّاَس ًابخاب اص‬ ‫همذٍدیت تشدد ثِ ‪ ۲۲‬ؿْش ًبسًدی خاجاش داد ٍ‬ ‫گفتۺ ػفش ثِ ثمیِ ؿْشّب اصاد اػت‪.‬ػشداس ػایاذ‬ ‫تیوَس حؼیٌی خبًـیی سئیغ پلیغ ساّاَس ًابخاب‬ ‫اؽْبس داؿتۺ ثب تَخِ ثِ ایٌىِ ثاشاثاش هصاَثاب‬ ‫اثالغی ػتبد هلی همبثلِ ثب وشًٍاب تاشدد اص ٍ ثاِ‬ ‫ؿْشّبی لشهض ٍ ًبسًدی داسای همذٍدیت اػات‬ ‫ثب تَخِ ثِ ایٌىِ دیگش اص ؿْش لشهض خجشی ًیاؼات‬ ‫ٍ فمظ ‪ ۲۲‬ؿْش دس ٍضقیت ًبسًدی لاشاس داسًاذ‬ ‫ػفش فمظ ثِ ایی دػتِ اص ؿْشّابی ًابسًادای ثاب‬ ‫همذٍدیت ّوشاُ اػت‪ٍ.‬ی گفتۺ ثش ایی اػابع‬ ‫تبوٌَى ایی ؿشوت اص ٍاسیض ایی ٍخَُ ػشپیچی واشدُ‬ ‫اػت‪.‬ػلیویصادُ تبویذ وشدۺ پیؾ اص ایی ‪ ۹۱‬دسصذ اص‬ ‫هجبلغ ػَد ؿشوت ّبیی وِ ػاْابهـابى دس پاشتافاَی‬ ‫ػْبهذاساى اػت ثِ حؼبه ؿاشوات ػاهاشدُ گازاسی‬ ‫هشوضی اٍساق ثْبداس ٍ تؼَیِ ٍخَُ پاشداخات ؿاذُ‬ ‫ثَد‪ٍ ،‬لی ؿشوت ػهشدُگزاسی حذٍدا ‪ ۹۴‬دسصاذ اص‬ ‫ػَد ًمذی افشاد سا پشداخت وشدُ اػت‪.‬‬ ‫اٍ افضٍدۺ ّوچاٌایای عاجاک اخاشیای اهابس ػابصهابى‬ ‫خصَصیػبصی دس تبسیخ ‪ ۳‬هْش ‪ ،۰۴۱۱‬تاقاذاد وال‬ ‫داسًذگبى ػْبم فذالت دس هدوَؿ سٍؽ هؼاتامایان ٍ‬ ‫غیشهؼتمین ‪ ۴۹‬هیلیَى ٍ ‪ّ ۰۴۸‬ضاس ٍ ‪ً ۷۷۵‬فش اػت واِ‬ ‫اص ایی تقذاد ‪ ۰۸‬هیلیَى ٍ ‪ّ ۸۹۹‬ضاس ٍ ‪ً ۶۸۲‬افاش ثاِ‬ ‫صَس هؼتمین ٍ ‪ ۳۱‬هیلیَى ٍ ‪ّ ۲۴۹‬ضاس ٍ ‪ً ۹۳‬فاش ثاِ‬ ‫صَس غیشهؼتمین ػْبهذاس ػْبم فذالت ّؼتٌذ‪.‬هذیاش‬ ‫سٍاثظ فوَهی ػبصهبى ثَسع دس خصَف هیضاى ػاَد‬ ‫ًمذی ػْبهذاساى فذالت دس سٍؽ غیشهؼتمین گافاتۺ‬ ‫تقذاد ػْبم فذالت هـوَلیی سٍؽ غایاشهؼاتامایان ثاب‬ ‫اسصؽ اٍلیِ ‪ّ ۵۳۲‬ضاس تَهبى‪ّ ۰۲۵ ،‬ضاس ٍ ‪ ۵۰۴‬ػاْان‬ ‫‪ ۰۱۱‬تَهبًی اص ؿشوتّبی ػشهبیِ گازاسی اػاتابًای‬ ‫اػت وِ دس ػب هبلی ‪ ۰۳۹۸‬ثِ اصای ّش ػاْان ‪۰.۵۶‬‬ ‫تَهبى‪ ،‬ػَد ًاماذی ثاِ ػاْابهاذاساى ؿاشوات ّابی‬ ‫ػشهبیِگزاسی اػتبًی تقلک گشفتِ اػت‪.‬‬ ‫خشٍج خَدسٍ ثب پالن ّبی ثَهی اص ؿْاش ّابی‬ ‫ًبسًدی ٍ ٍسٍد خَدسٍ ثب پالن غیش ثَهی ثِ ایای‬ ‫‪ ۲۲‬ؿْش هوٌَؿ ثَدُ ٍ هتخلفبى خشیوِ ‪ّ ۵۱۱‬اضاس‬ ‫تَهبًی خَاٌّذ ؿذ‪ .‬ػشداس حؼیٌی افاالم واشدۺ‬ ‫ٍسٍد ٍ خشٍج ثب پالن ّبی ؿْشّبی اثی ٍ صسد‬ ‫ثِ ؿْشّبیی ثب ٍضقیت اثی ٍ صسد هاماذٍدیاتای‬ ‫ًذاسد‪ٍ.‬ی گفتۺ فمظ خشٍج خَدسٍّبی پاالن‬ ‫ثَهی اص ؿْشّبی ًبسًادای ٍ ٍسٍد خاَدسٍ ثاب‬ ‫پالن ؿْشّبی صسد ٍ اثی ثِ ‪ ۲۲‬ؿْش ًابسًادای‬ ‫داسای همذٍدیت ثَدُ ٍ ثبیذ ثشای تشدد هاداَص‬ ‫فشهبًذاسی اخز وٌٌذ دس غیش ایی صَس خشیاواِ‬ ‫هٌظَم یبدداشت‬ ‫ازادلیق‬ ‫*هذیرهسئَل ‪-‬هحوّذ اشراقی‬ ‫اوسبن گرٌ ن ازاد ایال ایشیىذٌ‬ ‫ازادلیغی دیشًوٍ اوز ایچیىذٌ‬ ‫دیشًوذیگًن دییٍ بیلٍ َریبوذا‬ ‫سیخیىتی دان لبالبیلٍ امبوذا‬ ‫یبزابیلٍ دیشًوجٍ سیه ائلیىٍ‬ ‫وومه ائذٌ یبزدیغیلٍ دیلیىٍ‬ ‫پیس یبخشیىی سئچٍ بیلٍ دریىذن‬ ‫سئچذیگیىی گیسلتمییٍ ائلیىذن‬ ‫پیسلیه لرٌ ببشبردیمجب دیللىٍ‬ ‫َئچ بیر ایشذٌ زیر التیىب گیرمییٍ‬ ‫ازادلیک الر اوسبن ایلٍ دیغًالر‬ ‫لًریومبسب سیخیىتی دا بًغًالر‬ ‫سیخیىتی الر دیىجلیگی ازالذار‬ ‫ازادلیک دا دیىجلیگی چًخبلذار‬ ‫ازادلیغی ببشبردیمجب لًرییبق‬ ‫اغبجیىی لبویمسال دییًراق‬ ‫رئیس سبزهبى ثبزرسی کل کشَر‪:‬‬ ‫در ثراثر تخلف ٍ اًحراف کَتبُ ًویایین‬ ‫‪ّ ۵۱۱‬ضاس تَهبًی ثشایـبى ثجت هیؿَد‪.‬‬ ‫خبًـیی پلیغ ساَّس ًابخاب خابعاشًـابى واشدۺ‬ ‫هوٌَفیت تشدد ؿجبًِ اص ػبفت ‪ ۲۲‬تب ‪ ۳‬صج لغاَ‬ ‫ؿذُ ٍ دیگش ّیچ هوٌَفیت تشدد ؿجبًِای دس ّیچ‬ ‫ودبی وـَس لمبػ ًوی ؿَد‪.‬‬ ‫افسایش فبصلِ تَرهی دّکّب‬ ‫در اثبى ‪0011‬‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪-‬عجک گضاسؽ هشواض اهابس‪،‬‬ ‫فبصلِ تَسهی دّهّب ًؼجت ثِ هبُ لجل ‪۱.۴‬‬ ‫ٍاحذ دسصذ افضایؾ داؿتِ اػت‪.‬‬ ‫هشوض اهبس ایشاى‪ ،‬ثش اػبع افذاد هشثَط ثاِ‬ ‫تَسم دس هیبى دّه ّبی هختلف ّضیٌاِ ای‪،‬‬ ‫فبصلِ تَسهی دّه ّب دس ایی هبُ ثاِ ‪۲ ،۳‬‬ ‫دسصذ سػیذ وِ ًؼجت ثاِ هابُ لاجال ‪۲.۸‬‬ ‫دسصذ) ‪ٍ ۱.۴‬احذ دسصذ افاضایاؾ داؿاتاِ‬ ‫اػت‪.‬‬ ‫فبصلِ تَسهی دس گشٍُ فوذُ خَساوی ّاب‪،‬‬ ‫اؿبهیذًیّب ٍ دخبًیب ًؼجت ثِ هبُ لجل ‪۰.۰‬‬ ‫ٍاحذ دسصذ وبّؾ ٍ گشٍُ فوذُ وبالّبی‬ ‫غیش خَساوی ٍ خذهب ًؼجت ثِ هابُ لاجال‬ ‫‪ٍ ۲.۸‬احذ دسصذ وبّؾ سا ًـبى هیدّذ‪.‬‬ ‫همذٍدُ تغییشا تَسم دٍاصدُ هبِّ دس گشٍُ‬ ‫فوذُ خَساوی ّب‪ ،‬اؿبهیذًی ّب ٍ دخبًیاب‬ ‫ثیی ‪ ۵ ،۶۱‬دسصذ ثشای دّاه ّابی دٍم ٍ‬ ‫ػَم تب ‪ ۵۸.۷‬دسصذ ثشای دّه دّن اػت‪.‬‬ ‫صفحٍ ‪8‬‬ ‫ًشخ تَسم ول وـَس دس اثبى هبُ ‪ ۰۴۱۱‬ثشاثش‬ ‫‪ ۴ ،۴۴‬دسصذ اػات واِ دس دّاه ّابی‬ ‫هختلف ّضیٌِای دس ثبصُ ‪ ۴۴.۱‬دسصذ ثاشای‬ ‫دّهّبی ّـتن ٍ ًْن تب ‪ ۴۷.۲‬دسصذ ثاشای‬ ‫دّه دٍم ًَػبى داسد‪ .‬همذٍدُ تاغایایاشا‬ ‫تااَسم دٍاصدُ هاابّااِ دس گااشٍُ فااوااذُ‬ ‫خَساویّب‪ ،‬اؿبهیذًیّب ٍ دخابًایاب ثایای‬ ‫‪ ۶۱.۵‬دسصذ ثشای دّهّبی دٍم ٍ ػَم تاب‬ ‫‪ ۵۸.۷‬دسصذ ثشای دّه دّان اػات‪ّ .‬ان‬ ‫چٌیی اعالؿ هزوَس دس هَسد گاشٍُ فاواذُ‬ ‫وبالّبی غیش خَساوی ٍ خذهب ثیی ‪۴۰.۲‬‬ ‫دسصذ ثشای دّه دّن تب ‪ ۳۳.۹‬دسصذ ثشای‬ ‫دّه اٍ اػت‪.‬‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪ -‬سئیغ ػبصهبى ثبصسػی وال وـاَس‬ ‫گفتۺ دس ثشاثش تخلف ٍ اًمشاف وَتبُ ًویایین ٍ ایای‬ ‫ًـا گشفتِ اص سٍحیِ ثؼیدی ثبصسػبى ٍ وبسؿاٌابػابى‬ ‫ػبصهبى اػت‪ .‬ثصیاش افاضایای افاضٍدۺ ثؼایاح یاه‬ ‫فشٌّ ‪ ،‬تفىش ٍ هىتت اػت وِ ثِ یه لـاش خابف‬ ‫اختصبف ًذاسد‪ٍ.‬ی ثب اؿبسُ ثِ ٍیظگیّابی ثؼایادای‬ ‫ثَدى اؽْبسداؿتۺ وؼی هیتَاًذ ادفب وٌذ وِ ثؼیدای‬ ‫اػت وِ هدبّذ ساُ خذا ثبؿذ یقاٌای اص خابى‪ ،‬هاب ‪،‬‬ ‫اثشٍی خَد ثِ خبعش اػالم ٍ اسصؽّبی ٍاالی اػالهی‬ ‫ثگزسد‪ .‬فشٌّ ثؼیدی اگش دس ّش لـشی اص خابهاقاِ‬ ‫حبون ؿاَد‪ ،‬اى لـاش اص ثاالیاب هصاًَایات پایاذا‬ ‫هیوٌذ‪.‬سئیغ ػبصهبى ثبصسػی ول وـَس ثب تاویاذ ثاش‬ ‫ایٌىِ ثب سٍحیِ ٍ فشٌّ ثؼیدی هیتَاى ثش هـىاال‬ ‫وـَس غلجِ وشد افضٍدۺ اگش هیخَاّین دس وبسّب هَفاک‬ ‫ثبؿین‪ ،‬ثبیذ فشٌّ ٍ سٍحیِ ثؼیدی سا پابػاذاسی ٍ‬ ‫حفؼ وٌین‪.‬خذاییبى خبعشًـبى وشدۺ ثؼیح صشفب یاه‬ ‫ًیشٍی ًؾبهی ًیؼت ثلىِ ًْبدی اػت چٌذ ثقذی وِ ثِ‬ ‫فشاخَس ًیبص خبهقِ ًمؾ افشیٌی هیوٌذ‪ .‬صهابًای الصم‬ ‫ثَد ًیشٍّبی ثؼیدی ػالح ثِ دػت گشفتِ ٍ ثدٌاگاٌاذ‬ ‫وِ دس دٍساى دفبؿ همذع ؿبّذ افتخبسافشیاٌای الـابس‬ ‫هختلف هشدم دس لبلت ًیشٍی ثؼیح هشدهای ثاَدیان ٍ‬ ‫صهبًی الصم اػت وِ ٍاوؼیٌبػیَى سا ثش فْذُ ثگیشًذ یب‬ ‫دس حَصُ ػبصًذگی ٍ همشٍهیتصدایی الذام وٌٌاذ‪ .‬دس‬ ‫ّش فشصِ ای ثؼیح حضَس پیذا واٌاذ‪ ،‬هاَفاک فاوال‬ ‫هی وٌذ‪ٍ.‬ی ثب تاویذ ثش سٍحیِ ثؼایادای دس ػابصهابى‬ ‫ثبصسػی ول وـَس گفتۺ اگش دس ػبصهبى ثبصسػی وال‬ ‫وـَس ثب ّویی فِذُ ٍ فُذُ وِ داسین‪ ،‬ثتَاًین فاشّاٌا‬ ‫ثؼیدی سا حبون وٌین ٍ سً ٍ ثَی ثؼیادای داؿاتاِ‬ ‫ثبؿین ثِ عَس لغـ دس اًدبم ٍؽبیف همَلاِ ٍ اصاالح‬ ‫اهَس هَفک خَاّین ؿذ‪.‬‬ صفحه 1 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫*یکشنبه‬ ‫* ‪7‬اذر‬ ‫* ‪ 82‬نوامبر‬ ‫* ‪88‬ربیع الثانی‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪3171 :‬‬ ‫* اوتوزبیرایکینجی ایل‬ ‫هظلَهی‪ :‬طسح ساهاًدّی کازکٌاى دٍلت زا با جدیت دًبال‬ ‫خَاّین کسد‬ ‫‪0011‬‬ ‫‪8180‬‬ ‫‪0001‬‬ ‫* صفحه ‪8‬‬ ‫‪‬‬ ‫سیاست‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪-‬یه ػض‪ ٛ‬وٕیؼی‪ ٖٛ‬ا٘شطی ٔدّغ ؿ‪ٛ‬سای اػالٔی‪ ،‬تبویذ وشد‪ :‬ؿشط تحمک ٘ظبْ‬ ‫پشداخت ػبدال٘‪ ،ٝ‬تجذیُ ‪ٚ‬ضؼیت ‪ ٚ‬حز پیٕب٘ىبسی ٘یش‪ٚ‬ی ا٘ؼب٘ی دس اسٌبٖ ‪ٞ‬بی د‪ِٚ‬تی ‪ ٚ‬غسیسش‬ ‫د‪ِٚ‬تی اػت‪ٔ.‬حٕذعال ٔظّ‪ٔٛ‬ی ٕ٘بی‪ٙ‬ذ‪ٔ ٜ‬شدْ ث‪ٟ‬ج‪ٟ‬بٖ دس ٔدّغ ؿ‪ٛ‬سای اػالٔی دس هفح‪ ٝ‬ؿخیی‬ ‫خ‪ٛ‬د دس ت‪ٛ‬ئیتش‪ٛ٘ ،‬ؿت‪:‬‬ ‫٘ظبْ پشداخت ػبدال٘‪ ٝ‬دس دػتٍب‪ٞ ٜ‬بی اخشایی‪ ،‬اسٌبٖ ‪ٞ‬بی د‪ِٚ‬تی ‪ ٚ‬غیش د‪ِٚ‬تی دغذغ‪ ٝ‬دِؼس‪ٛ‬صاٖ‬ ‫٘ظبْ ٔی ثبؿذ‪.‬یىی اص پیؾ ٘یبص‪ٞ‬بی ایٗ ٔ‪ ،ٟٓ‬تجذیُ ‪ٚ‬ضؼیت ‪ ٚ‬حز پیٕب٘ىبس ٘یش‪ٚ‬ی ا٘ؼب٘ی ٔسی‬ ‫ثبؿذ‪ ٝ٘ .‬ت‪ٟٙ‬ب ثب عشح ػبٔب٘ذ‪ٞ‬ی وبسو‪ٙ‬بٖ د‪ِٚ‬ت ٔ‪ٛ‬افک ‪ٞ‬ؼتٓ ثّى‪ ٝ‬تٕبْ تالؽ خ‪ٛ‬د سا خس‪ٟ‬ست سای‬ ‫ا‪ٚ‬سی ایٗ عشح ث‪ ٝ‬وبس خ‪ٛ‬ا‪ ٓٞ‬ثؼت‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬ضاسؽ ایؼ‪ٙ‬ب‪ٕ٘ ،‬بی‪ٙ‬ذٌبٖ ٔدّغ ؿ‪ٛ‬سای اػالٔی عشحی سا دس خی‪ٛ‬ف تؼییٗ تىّیف تسجسذیسُ‬ ‫‪ٚ‬ضؼیت اػتخذأی وبسو‪ٙ‬بٖ د‪ِٚ‬ت ت‪ٟ‬ی‪ ٝ‬وشد٘ذ و‪ ٝ‬دس ٘‪ٟ‬بیت ثب ٔ‪ٛ‬افمت د‪ِٚ‬ت ٔمشس ؿذ‪ ٜ‬تب الیح‪ٝ‬‬ ‫ای ظش یه ٔب‪ ٜ‬دس ایٗ صٔی‪ ٝٙ‬ت‪ٟ‬ی‪ ٚ ٝ‬ث‪ٔ ٝ‬دّغ اسائ‪ ٝ‬ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ٕ٘بی‪ٙ‬ذٌبٖ تبویذ داس٘ذ و‪ ٝ‬دس ه‪ٛ‬ست ػذْ اسػبَ الیح‪ ٝ‬دس ٔذت ٔمشس‪ ،‬عشح ت‪ٟ‬ی‪ ٝ‬ؿذ‪ ٜ‬دس ٔدّغ‬ ‫سا ث‪ٙٔ ٝ‬ظ‪ٛ‬س ػبٔب٘ذ‪ٞ‬ی ‪ٚ‬ضؼیت اػتخذأی وبسو‪ٙ‬بٖ د‪ِٚ‬ت ‪ ٚ‬سفغ تجؼیض د٘جبَ خ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬ذ وشد‪.‬‬ ‫اسالهی‪ :‬هسیس ّستِای ایساى فقط صلحاهیص است‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪ -‬سییغ ػبصٔبٖ ا٘سشطی‬ ‫اتٕی ٌفت‪ :‬ثب سفتبس هحیسح حسمس‪ٛ‬لسی‪،‬‬ ‫لب٘‪٘ٛ‬ی ‪ ٚ‬ػیبػی‪ٔ ،‬زاوشات ح‪ َٛ‬پبدٔبٖ‬ ‫‪ ٚ‬تؼ‪ٟ‬ذات ‪NPT‬و‪ ٝ‬تىبِیف لسب٘س‪٘ٛ‬سی‬ ‫وـ‪ٛ‬س اػت سا ا٘سدسبْ داد‪٘ ٚ ٜ‬ـسبٖ‬ ‫داد‪ ٜ‬ایٓ و‪ٔ ٝ‬ؼیش ‪ٞ‬ؼت‪ ٝ‬ای ایسشاٖ فسمسظ‬ ‫هّحأیض اػت ‪ ٚ‬دس ایٗ صٔی‪ ٝٙ‬ث‪ ٝ‬د٘سجسبَ‬ ‫ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬سی‪ٞ‬بی ٘‪ٛ‬ظ‪ٟٛ‬س ‪ٛٔ ٚ‬ثش دس ص٘سذٌسی‬ ‫ٔشدْ ‪ٞ‬ؼتیٓ‪ٔ .‬ؼب‪ ٖٚ‬سییغ خسٕس‪ٟ‬س‪ٛ‬سی‬ ‫ٌفت‪ :‬ثشای ؿ‪ٟ‬یذ فخشی صاد‪ ٜ‬احؼسبع‬ ‫یاع ٔؼ‪ٙ‬ب ‪ٔ ٚ‬ف‪ٟٔٛ‬ی ٘ذاؿت ‪ ٚ‬ا‪ ٚ‬ثسبثست‬ ‫لذْ ث‪ٛ‬د ‪ ٚ‬دس ا٘دبْ ‪ٚ‬ظبیف خ‪ٛ‬د و‪ٛ‬تب‪ٞ‬ی ٕ٘یوشد‪ .‬ت‪ٟ‬ذیذ ثشای خبٖ ایٗ ؿ‪ٟ‬یذ ٘ضدیسه ثس‪ ۴۲ ٝ‬ػسبَ‬ ‫‪ٚ‬خ‪ٛ‬د داؿت ‪ِٚ‬ی ا‪ٞ ٚ‬شٌض ثب ‪ٚ‬خ‪ٛ‬د ایٗ ت‪ٟ‬ذیذات دػت اص تالؽ ثش٘ذاؿت ‪ ٚ‬دس ٔؼیش پش فشاص ‪٘ ٚ‬ـیست‬ ‫پیـجشد ثش٘بٔ‪ٞٝ‬ب ‪ ٚ‬ا‪ٞ‬ذا ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬سی‪ٞ‬بی ٘‪ٛ‬یٗ وـ‪ٛ‬س‪ ،‬ثذ‪ ٖٚ‬تشع ‪ ٚ‬تب ‪ٚ‬اپؼیٗ ِحظبت حیبت خس‪ٛ‬د تسالؽ‬ ‫وشد‪.‬اػالٔی افض‪ٚ‬د‪ٛٔ :‬ض‪ٛ‬ع حبیض ا‪ٕٞ‬یت ایٗ اػت و‪ ٝ‬دؿٕ‪ٙ‬بٖ ا٘ماله اػالٔی ا‪ٞ‬ذا ‪ ٚ‬حیبت ٔتؼبِسی‬ ‫ایٗ ا٘ماله ؿى‪ٕٙٞٛ‬ذ سا ثشٕ٘یتبث‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬ثشای اص ثیٗ ثشدٖ ا٘ماله ثب ‪ ٕٝٞ‬اثضاس ‪ ٚ‬ظشفیست ‪ٞ‬سبی خس‪ٛ‬د ثس‪ٝ‬‬ ‫ٔیذاٖ أذ‪ٜ‬ا٘ذ‪ٚ.‬ی خبعش٘ـبٖ وشد‪ٔ :‬ب دس ‪۱۲‬ػبَ ٌزؿت‪ ٝ‬ا٘‪ٛ‬اع ‪ ٚ‬الؼبْ ت‪ٛ‬عئ‪ٞٝ‬ب ‪ ٚ‬حشوت‪ٞ‬بی ٔسخسشه‬ ‫سا ؿب‪ٞ‬ذ ث‪ٛ‬دیٓ؛ تش‪ٚ‬س‪ٞ‬ب‪ ،‬خ‪ ،ًٙ‬ا٘‪ٛ‬اع ‪ ٚ‬الؼبْ فت‪ٞٝٙ‬بیی و‪ ٝ‬ثب اخالٌَشی دس فشای‪ٙ‬ذ‪ٞ‬سبی اخسشایسی دس‬ ‫وـ‪ٛ‬س ایدبد وشد٘ذ ث‪ٝ‬ع‪ٛ‬سیى‪ٕٛٞ ٝ‬اس‪ ٜ‬ػّی‪ ٝ‬خٕ‪ٟٛ‬سی اػالٔی ایشاٖ ت‪ٟ‬ذیذ‪ٞ‬بیی ‪ٚ‬خ‪ٛ‬د داؿت‪ ٝ‬اػت‪.‬‬ ‫سییغ ػبصٔبٖ ا٘شطی اتٕی تیشیح وشد‪ :‬اخشیٗ ٘ؼخ‪ ٝ‬دؿٕ‪ٙ‬بٖ ایشاٖ‪٘ ،‬ؼخ‪ ٝ‬خ‪ ًٙ‬التیبدی ث‪ٛ‬د و‪ٔ ٝ‬سب‬ ‫أش‪ٚ‬ص دس دأ‪ ٝٙ‬ایٗ خ‪ٞ ًٙ‬ؼتیٓ؛ اٌشچ‪ ٝ‬ث‪ٔ ٝ‬شدْ ٔب خیّی ػخت ٌزؿت‪ ٝ‬اػت‪ ،‬أب ثس‪ ٝ‬پسبع اِسغسب‬ ‫خذا‪٘ٚ‬ذ ٔتؼبَ خٕ‪ٟٛ‬سی اػالٔی ت‪ٛ‬ا٘ؼت ثب حذالُ اػیت اص ایٗ ت‪ ٚ ٍٝٙ‬ؿشایظ ػخت ػج‪ٛ‬س و‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬ثس‪ٝ‬‬ ‫ػٕت سػیذٖ ث‪ٚ ٝ‬ضؼیت ٔغّ‪ٛ‬ه حشوت داؿت‪ ٝ‬ثبؿذ‪.‬‬ ‫اػالٔی ٌفت‪ٕٛٞ :‬اس‪ ٜ‬اػتىجبس خ‪ٟ‬ب٘ی ث‪ ٝ‬ػشوشدٌی أشیىسب‪ ،‬ثسشای سػسیسذٖ ثس‪ ٝ‬ا‪ٞ‬سذا خس‪ٛ‬د اص‬ ‫تحشیٓ‪ٞ‬بی ظبِٕب٘‪ ٚ ٝ‬فـبس‪ٞ‬بی التیبدی اػتفبد‪ ٜ‬وشد‪ ٜ‬اػت‪ .‬ا٘‪ٟ‬ب تحشیٓ سا ثشای تؼّیٓ ‪ ٚ‬تؼّیٓ سا ثشای‬ ‫تؼّظ ثش ّٔت‪ٞ‬ب ٔیخ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬ذ و‪ ٝ‬ثشای وـ‪ٛ‬س ٔب ث‪ ٝ‬ؿی‪ٜٞٛ‬بی ٌ‪٘ٛ‬بٌ‪ ٖٛ‬ایٗ ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع سا دس دػستس‪ٛ‬س وسبس‬ ‫خ‪ٛ‬د لشاس داد‪ٜ‬ا٘ذ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ادأ‪ ٝ‬داد‪ :‬ؿٕب دلت و‪ٙ‬یذ دس تٕبْ خ‪ًٞٙ‬بیی و‪ ٝ‬أشیىب ‪ٚ‬س‪ٚ‬د وشد‪ ٜ‬اػت تب صٔب٘ی و‪ ٝ‬یه وـ‪ٛ‬س‬ ‫سا ث‪ ٝ‬خّغ ػالح ‪ٚ‬اداس ٘ىشد‪ٚ ،ٜ‬اسد ػشه‪ ٝ‬خ‪ ًٙ‬ثب اٖ ٘ـذ‪ ٜ‬اػت‪ِٚ .‬ی دسخی‪ٛ‬ف خٕ‪ٟٛ‬سی اػالٔسی‬ ‫ایشاٖ ث‪ِ ٝ‬غف خذا‪٘ٚ‬ذ ‪ ٚ‬خب٘فـب٘ی ؿ‪ٟ‬ذاء ‪ ٚ‬س‪ٞ‬جشی دا‪ٞ‬یب٘‪ٔ ٝ‬مبْ ٔؼظٓ س‪ٞ‬جشی ‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬یٗ ٔمب‪ٔٚ‬ت ٔشدْ‬ ‫ایشاٖ ایٗ اسص‪ ٚ‬سا ث‪ٌٛ ٝ‬س خ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬ذ ثشد‪.‬‬ ‫گصازش‬ ‫هراکسات ٍیی‪ ،‬سٌگ هحک ازادُ‬ ‫غسب بسای اجسای تؼْدات‬ ‫ٔ‪ٛ‬ػذ ثشٌضاسی ٔزاوشات ‪ٚ‬یٗ ػشا٘دبْ پغ اص سفت ‪ ٚ‬أذ‪ٞ‬بی دیپّٕبتیه ٔ‪ٙ‬غمس‪ ٝ‬ای ‪ٚ‬‬ ‫ثیٗ إِّّی ٘ضدیه ؿذ‪٘ ٚ ٜ‬ـؼت س‪ٚ‬ص د‪ٚ‬ؿ‪ٙ‬ج‪ ٝ‬اصٔ‪٘ٛ‬ی خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ث‪ٛ‬د تب حؼٗ ٘یت عش ‪ٞ‬بی‬ ‫ٔمبثُ و‪ ٝ‬عی پ‪ٙ‬ح ٔب‪ٌ ٜ‬زؿت‪ ٝ‬ثشای اصػشٌیشی ػشیغتش ٌفت‪ٌٞٛٚ‬ب اهشاس داؿت‪ٙ‬ذ ٔحسه‬ ‫صد‪ ٜ‬ؿ‪ٛ‬د‪ .‬یىی اص ٘ىبت ثبسص ٘ـؼت و‪ ٝ‬دسچبسچ‪ٛ‬ه خّؼبت وٕیؼی‪ٔ ٖٛ‬ـتشن ثسشخسبْ‬ ‫ثیٗ ایشاٖ ‪ٌ ٚ‬ش‪ ۱+۴ ٜٚ‬ثشٌضاس ٔیؿ‪ٛ‬د‪ ،‬دػت‪ٛ‬س وبسی اػت و‪ ٝ‬د‪ِٚ‬ت ػیسضد‪ٞ‬سٓ ثس‪ ٝ‬سغسٓ‬ ‫تجّیغبت وبخ ػفیذ تجییٗ وشد‪ ٜ‬اػت‪ .‬ایت اهلل ػیذ اثشا‪ٞ‬یٓ سئیؼسی‪ ،‬سئسیسغ خسٕس‪ٟ‬س‪ٛ‬سی‬ ‫اػالٔی ایشاٖ اص ‪ٕٞ‬بٖ اثتذا و‪ ٝ‬ػىبٖ د‪ِٚ‬ت سا ث‪ ٝ‬دػت ٌشفت تیشیح وشد و‪ٞ ٝ‬سذ اص‬ ‫ٔزاوشات‪ ،‬سفغ تحشیٓ‪ٞ‬بی ظبِٕب٘‪ ٝ‬ػّی‪ ٝ‬ایشاٖ اػت ‪ ٚ‬یه لذْ اص ایٗ ٔؼبِ‪ ٝ‬ػمت ٘ـسیس‪ٙ‬سی‬ ‫خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ وشد‪.‬ایٗ ٔ‪ٛ‬ضغ ٌیشی ٔتؼبلجب اص ػ‪ٛ‬ی ‪ٚ‬صیش أ‪ٛ‬س خبسخ‪ ٝ‬ایشاٖ دس ٘خؼتیٗ خسّسؼس‪ٝ‬‬ ‫دفبع اص ثش٘بٔ‪ٞ ٝ‬بی خ‪ٛ‬د دس ٔدّغ ؿ‪ٛ‬سای اػالٔی تىشاس ؿذ‪ .‬حؼیٗ أسیسشػسجسذاِسّس‪ٟ‬سیسبٖ‬ ‫تیشیح وشد و‪ ٕٝٞ ٝ‬تالؽ خ‪ٛ‬د سا ثشای ثی اثش وشدٖ تحشیٓ‪ٞ‬ب ثس‪ٔ ٝ‬س‪ٛ‬اصات ثسشای ِسغس‪ٛ‬‬ ‫تحشیٓ ‪ٞ‬ب ث‪ ٝ‬وبس خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ ثؼت‪ٚ .‬ی ثب ایٗ حبَ خبعش ٘ـبٖ وشد و‪ ٝ‬ثب ٔزاوش‪ ٜ‬ای ‪ٞ‬سٕسشا‪ٜ‬‬ ‫خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ث‪ٛ‬د و‪ ٝ‬فشػبیـی ٘جبؿذ ‪ ٚ‬تبٔیٗ و‪ٙٙ‬ذ‪ ٜ‬حم‪ٛ‬ق ‪ٙٔ ٚ‬بفغ ّٔت ثضسی ایشاٖ ثبؿذ‪ٚ .‬صیش‬ ‫أ‪ٛ‬س خبسخ‪ ٝ‬ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬خٕ‪ٟٛ‬سی اػالْ ایشاٖ ‪ٞ‬یچ ٌب‪ ٜ‬اص ٔیض ٔزاوش‪ٙٔ ٜ‬غمی ‪ ٚ‬تس‪ٛ‬اْ ثسب‬ ‫التذاس ‪ ٚ‬حىٕت فشاس ٕ٘یو‪ٙ‬ذ‪ ،‬تیشیح وشد و‪ٚ ٝ‬صاست خبسخ‪ ٝ‬سا ث‪ ٝ‬ثشخبْ ٌش‪٘ ٜ‬خس‪ٛ‬ا‪ٞ‬سذ‬ ‫صد‪ .‬ساثشت ٔبِی ٕ٘بی‪ٙ‬ذ‪ٚ ٜ‬یظ‪ ٜ‬د‪ِٚ‬ت أشیىب دس أ‪ٛ‬س ایشاٖ ؿت ٌسزؿستس‪ ٚ ٝ‬دس اػستسب٘س‪ٝ‬‬ ‫ٔزاوشات ‪ٚ‬یٗ ادػب وشد و‪ٔ ٝ‬ب أبد‪ ٜ‬ایٓ ث‪ ٝ‬ثشخبْ ثبصٌشدیٓ ‪ ٚ‬تحشیٓ ‪ٞ‬بی ٔغبیش ثب اٖ سا‬ ‫پاک فطست‪ :‬دیپلواسی ػسصِ داد ٍ ستد بسای تاهیی هٌافغ هلی است‬ ‫‪‬‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪-‬یه ػض‪ ٛ‬وٕیسؼسیس‪ٖٛ‬‬ ‫ػٕشاٖ ٔدّغ ؿ‪ٛ‬سای اػالٔی‪ ،‬تسبوسیسذ‬ ‫وشد‪ :‬اظ‪ٟ‬بسات ‪ ٚ‬سفتبس‪ٞ‬بی ‪ٞ‬یدسب٘سی اص‬ ‫ػ‪ٛ‬ی افشاد غیشٔشتجظ ٔت‪ٙ‬بػت ثب ػسشهس‪ٝ‬‬ ‫دیپّٕبػی ٘یؼت‪.‬ػّیشضب پسبن فسغسشت‬ ‫ٕ٘بی‪ٙ‬ذ‪ٔ ٜ‬شدْ ؿیشاص دس ٔدّغ ؿس‪ٛ‬سای‬ ‫اػالٔی دس هفح‪ ٝ‬ؿخسیسی خس‪ٛ‬د دس‬ ‫ت‪ٛ‬ئیتش ٘‪ٛ‬ؿت‪ :‬دیپّٕبػی ػشه‪ٝ‬ی داد ‪ٚ‬‬ ‫ػتذ ثشای تأیٗ حذاوثشی ٔ‪ٙ‬بفسغ ٔسّسی‬ ‫اػت ‪ٔ ٚ‬زاوش‪ ٜ‬ی ‪ٛٞ‬ؿٕ‪ٙ‬ذا٘‪ٔ ٝ‬جت‪ٙ‬سی ثسش‬ ‫ػضت‪ ،‬حىٕت ‪ٔ ٚ‬یّحت‪ ،‬ؿس‪ٙ‬سبػس‪ٚ ٝ‬‬ ‫اثضاس اٖ اػت‪.‬اظ‪ٟ‬بسات ‪ ٚ‬سفستسبس‪ٞ‬سبی‬ ‫‪ٞ‬یدب٘ی اص ػ‪ٛ‬ی افشاد غیشٔشتجظ‪ٙٔ ،‬بػت ایٗ ػشه‪٘ ٝ‬یؼت‪.‬ث‪ٌ ٝ‬ضاسؽ ایؼ‪ٙ‬ب‪ ،‬لشاس اػت تسیسٓ ٔسزاوسش‪ٜ‬‬ ‫و‪ٙٙ‬ذ‪ ٜ‬وـ‪ٛ‬سٔبٖ اص ‪ٞ‬ـتٓ ارسٔب‪ ٜ‬ثبس دیٍش ٌفت ‪ٌٞٛٚ‬بی ثشخبٔی سا دس ‪ٚ‬یٗ اص ػشثٍیش٘ذ و‪ٞ ٝ‬سذ‬ ‫اٖ تبٔیٗ ٔ‪ٙ‬بفغ ٔتمبثُ ایشاٖ ‪ ٚ‬عش ‪ٞ‬بی ثشخبٔی ‪ ٚ‬خجشاٖ خؼبست ‪ٞ‬بی ‪ٚ‬اسد‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬وـ‪ٛ‬سٔبٖ اػت‪.‬‬ ‫اهیدٍازی ٍشیساى ًفت ٍ ًیسٍ بسای ًداضتی‬ ‫کوبَد سَخت دز شهستاى‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪ -‬یه ػض‪ ٛ‬وٕیؼی‪ ٖٛ‬ا٘شطی ٔدّغ ؿ‪ٛ‬سای اػسالٔسی‪ ،‬تسبوسیسذ‬ ‫وشد‪ٚ :‬صیشاٖ ٘فت ‪٘ ٚ‬یش‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬وٕیؼی‪ ٖٛ‬ا٘شطی ٔدّغ أیذ‪ٚ‬اسی داد٘ذ وس‪ ٝ‬ؿسب‪ٞ‬سذ‬ ‫وٕج‪ٛ‬د ػ‪ٛ‬خت چ‪ ٝ‬ثشای ٔیبس خبٍ٘ی ‪ ٚ‬چ‪ ٝ‬تبٔیٗ ػ‪ٛ‬خت ٘یش‪ٌٚ‬ب‪ٞ ٜ‬ب دس فیُ‬ ‫ػشٔب ٘جبؿیٓ‪.‬‬ ‫ٔبِه ؿشیؼتی ٘یبػش دس ٌفت ‪ ٌٛٚ‬ثب ایؼ‪ٙ‬ب‪ ،‬دسثبس‪ ٜ‬الذأبت ا٘دبْ ؿذ‪ ٜ‬ث‪ٙٔ ٝ‬سظس‪ٛ‬س‬ ‫خّ‪ٌٛ‬یشی اص خبٔ‪ٛ‬ؿی ‪ٞ‬ب دس فیُ صٔؼتبٖ‪ ،‬ثیبٖ وشد‪ :‬وٕیؼسیس‪ ٖٛ‬ا٘سشطی اخسیسشا‬ ‫خّؼ‪ ٝ‬ای سا ثب حض‪ٛ‬س ‪ٚ‬صیش ٘فت ‪ٔ ٚ‬ؼب‪٘ٚ‬بٖ ‪ٚ‬ی تـىیُ داد ‪ ٚ‬یىی اص ٔ‪ٛ‬اسدی وس‪ٝ‬‬ ‫ث‪ ٝ‬ه‪ٛ‬ست خذی ٔ‪ٛ‬سد ٔغبِج‪ ٝ‬اػضبی وٕیؼی‪ ٖٛ‬لشاس ٌشفت ثحث تبٔیٗ ػس‪ٛ‬خست‬ ‫صٔؼتب٘ی ٘یش‪ٌٚ‬ب‪ٞ ٜ‬ب ‪ٙٔ ٚ‬بصَ ‪ ٓٞ‬ثشای ػبَ خبسی ‪ ٓٞ ٚ‬حُ اٖ ث‪ ٝ‬ه‪ٛ‬ست وسّسی‬ ‫دس ػبَ ای‪ٙ‬ذ‪ ،ٜ‬ث‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ایٗ ػض‪ ٛ‬وٕیؼی‪ ٖٛ‬ا٘شطی دس ادأ‪ ٝ‬اظ‪ٟ‬بس وشد‪ٚ :‬صیشاٖ ٘فت ‪٘ ٚ‬یش‪ ٚ‬ث‪ٔ ٝ‬ب أیذ‪ٚ‬اسی‬ ‫خسازات کسسٌت فقط با دادگاّی ضدى‬ ‫هتْواى ابطال هیضَد‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪ -‬ػض‪ ٛ‬وٕیؼی‪ ٖٛ‬أ‪ٛ‬س داخّی وـ‪ٛ‬س ٌفت‪ :‬ت‪ٟٙ‬ب سا‪ ٜ‬ؿفب ؿسذٖ‬ ‫پـت پشد‪ ٜ‬لشاسداد وشػ‪ٙ‬ت وـف فؼبد ‪ ٚ‬ثشخ‪ٛ‬سد ثب ٔت‪ٕٟ‬یٗ اػت ‪ ٚ‬تب صٔب٘ی وس‪ٝ‬‬ ‫ثب ایٗ تخّفبت ثشخ‪ٛ‬سد لضبیی ٘ى‪ٙ‬یٓ ثبیذ خشیٕ‪ٔ ۴ ٝ‬یّیبسد دالسی سا پسشداخست‬ ‫وشد‪ ٚ ٜ‬خؼبسات ا٘شا تحُٕ و‪ٙ‬یٓ‪.‬احٕذ ػّیشضب ثیٍی ػض‪ ٛ‬وسٕسیسؼسیس‪ ٖٛ‬أس‪ٛ‬س‬ ‫داخّی وـ‪ٛ‬س ‪ ٚ‬ؿ‪ٛ‬سا‪ٞ‬بی ٔدّغ ؿ‪ٛ‬سای اػالٔی اظ‪ٟ‬بس داؿت‪ :‬ث‪ٔ ٝ‬ؼبّٔ‪ ٝ‬ظبِٕب٘س‪ٝ‬‬ ‫وشػ‪ٙ‬ت ایشاد‪ٞ‬بی خذی ‪ٚ‬اسد اػت ایٗ دس حبِی اػت و‪ ٝ‬ایٗ لشاسداد دس ٔحبوٓ‬ ‫خٕ‪ٟٛ‬سی اػالٔی ٔغشح ؿذ‪ ٜ‬اػت ‪ ٚ‬اص ات‪ٟ‬بٔبت البی ٔ‪ٟ‬ذی ‪ٞ‬بؿٕی ‪ٞ‬سٓ ثس‪ٛ‬د‪ٜ‬‬ ‫اػت‪ٚ.‬ی افض‪ٚ‬د‪ :‬ثشای اثغبَ وشػ‪ٙ‬ت ا٘تظبس ٔیسفت دس د‪ِٚ‬ست حؼسٗ س‪ٚ‬حسب٘سی‬ ‫الذاْ خذی ه‪ٛ‬ست ٌیشد أب ٔتاػفب٘‪ٔ ٝ‬ت‪ ٟٓ‬اهّی پش‪٘ٚ‬ذ‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ػ‪ٙ‬س‪ٛ‬اٖ ‪ٚ‬صیسش ٘سفست‬ ‫ٔؼشفی ؿذ ‪ ٚ‬البی صٍ٘‪ ٝٙ‬ث‪ٞ ٝ‬یچ ‪ٚ‬خ‪ ٝ‬حبضش ٘ج‪ٛ‬د دسثبس‪ ٜ‬فؼبد ایٗ ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع ٔغّجی‬ ‫ػ‪ٛٙ‬اٖ و‪ٙ‬ذ چشا و‪ ٝ‬دأ‪ٍٙ‬یش خ‪ٛ‬د ا‪ٔ ٚ‬یؿذ‪.‬ػض‪ ٛ‬وٕیؼی‪ ٖٛ‬أ‪ٛ‬س داخّی وـس‪ٛ‬س ‪ٚ‬‬ ‫ِغ‪ ٛ‬و‪ٙ‬یٓ‪ .‬ساثشت (ساه) ٔبِی خٕؼ‪ ٝ‬ث‪ٚ ٝ‬لت ٔحّی دس ٌفت ‪ ٌٛ ٚ‬ثب سادی‪ٛ‬ی ّٔی أشیىسب‬ ‫افض‪ٚ‬د و‪ ٝ‬خ‪ ٛ‬ثبیذٖ سییغ خٕ‪ٟٛ‬سی ‪ ٚ‬ا٘ت‪٘ٛ‬ی ثّی‪ٙ‬ىٗ ‪ٚ‬صیش خبسخ‪ ٝ‬أشیىب اؿىبسا اػسالْ‬ ‫وسسشد‪ ٜ‬ا٘سسذ وسس‪ٔ ٝ‬سسب ثسسشای دیسسپسسّسسٕسسبػسسی حسسک ‪ٚ‬یسسظ‪ ٜ‬لسسبئسسُ ‪ٞ‬ؼسستسسیسسٓ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی دس ػیٗ حبَ ‪ٕٞ‬چ‪ ٖٛ‬ػبیش ٔمبٔبت أشیىبیی ات‪ٟ‬بْ پشاو‪ٙ‬ی ‪ٞ‬ب ػّی‪ ٝ‬ثش٘بٔ‪ ٝ‬هّح أسیسض‬ ‫‪ٞ‬ؼت‪ ٝ‬ای ایشاٖ ‪ٞ ٚ‬شاع اص پیـشفت اٖ ‪ ٚ‬ادػب‪ٞ‬بی أشیىب ٔج‪ٙ‬ی ثش ٌضی‪ٞ ٝٙ‬بی دس اختیبس سا‬ ‫تىشاس وشد‪ٕ٘.‬بی‪ٙ‬ذ‪ٚ ٜ‬یظ‪ ٜ‬د‪ِٚ‬ت أشیىب دس أ‪ٛ‬س ایشاٖ ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ دسثبس‪ ٜ‬ثبصٌـست ٔـستسشن‬ ‫ٔتمبثُ ث‪ ٝ‬تؼ‪ٟ‬ذات ثشخبٔی ٌفت و‪ ٝ‬وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬بی ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬خّیح فبسع اص ثبصٌـت ث‪ ٝ‬تس‪ٛ‬افسک‬ ‫اػتمجبَ ٔی و‪ٙٙ‬ذ ‪ ٚ‬پغ اص اٖ أبد‪ٌ ٜ‬ؼتشؽ س‪ٚ‬اثظ ثب ایشاٖ ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ‪.‬أب فـبس‪ٞ‬بی أشیىب ‪ٚ‬‬ ‫ثیتبثی‪ٞ‬بی اس‪ٚ‬پب ثشای اصػشٌیشی ٔزاوشات ‪ٚ‬یٗ ادأ‪ٝ‬داس ث‪ٛ‬د تب دس ٔمغؼسی اس‪ٚ‬پسبیسی ‪ٞ‬سب‬ ‫أیذ‪ٚ‬اس ث‪ٛ‬د٘ذ ثت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ اص فشهت ػفش حؼیٗ أیشػجذاِّ‪ٟ‬یبٖ ‪ٚ‬صیش أس‪ٛ‬س خسبسخس‪ ٝ‬ایسشاٖ ثس‪ٝ‬‬ ‫٘ی‪ٛ‬ی‪ٛ‬سن ثشای ؿشوت دس اخالع ٔدٕغ ػٕ‪ٔٛ‬ی ػبصٔبٖ ُّٔ ٔتحذ اػتفبد‪٘ ٚ ٜ‬ـؼتسی سا‬ ‫ثب حض‪ٛ‬س اػضبی ثشخبْ تشتیت و‪ٙٙ‬ذ‪٘ .‬خؼتیٗ صٔضٔ‪ ٝ‬ثشٌضاسی ایٗ ٘ـؼت اثتسذا اص ػس‪ٛ‬ی‬ ‫‪ٚ‬صیش أ‪ٛ‬س خبسخ‪ ٝ‬فشا٘ؼ‪ ٝ‬طاٖ ای‪ِٛ ٛ‬دسیبٖ ٔغشح ؿذ و‪ ٝ‬اػالْ وشد لذست‪ٞ‬بی خ‪ٟ‬سب٘سی ‪ٚ‬‬ ‫ایشاٖ احتٕبال دس حبؿی‪٘ ٝ‬ـؼت ػبال٘‪ ٝ‬ػبصٔبٖ ُّٔ ثب ‪ ٓٞ‬دیذاس ٔیو‪ٙٙ‬ذ‪ِٛ .‬دسیبٖ دس یسه‬ ‫و‪ٙ‬فشا٘غ خجشی افض‪ٚ‬د؛ ایٗ دیذاس و‪ ٝ‬ؿبُٔ تٕبْ عش ‪ٞ‬بی ت‪ٛ‬افک ‪ٞ‬ؼت‪ٝ‬ای ایشاٖ ث‪ ٝ‬غیش اص‬ ‫أشیىب ٔی ؿ‪ٛ‬د‪ ،‬ثب ‪ٞ‬ذ ایدبد یه حشوت ٔثجت ثسشای ادأس‪ٔ ٝ‬سزاوسشات اػست‪.‬ایسٗ‬ ‫اظ‪ٟ‬بسات ثب ‪ٚ‬او‪ٙ‬ؾ ػشیغ ػخ‪ٍٛٙ‬ی ‪ٚ‬صاست أ‪ٛ‬س خبسخ‪ٛٔ ٝ‬اخ‪ ٝ‬ؿذ ٔج‪ٙ‬ی ثش ای‪ٙ‬ى‪٘ ٝ‬ـؼست‬ ‫‪ٚ‬صسای ٌش‪ ۴+۱ ٜٚ‬دس ٘ی‪ٛ‬ی‪ٛ‬سن دس دػت‪ٛ‬سوبس ٘یؼت‪ .‬ػؼیذ خغیت صاد‪ٌ ٜ‬فت؛ ‪ٞ‬ش ٘ـؼت‬ ‫‪ ٚ‬خّؼ‪ ٝ‬ای ‪ٕٞ‬ب‪ٍٙٞ‬ی لجّی ‪ ٚ‬ت‪ٙ‬ظیٓ دػت‪ٛ‬سوبس الصْ داسد‪ٕٞ ،‬ب٘غ‪ٛ‬س و‪ ٝ‬لجسال تسبوسیسذ ؿسذ‬ ‫ٌفت‪ٌٞٛٚ‬بی ‪ٚ‬یٗ ث‪ٝ‬ص‪ٚ‬دی ‪ ٚ‬عی چ‪ٙ‬ذ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬اتی اص ػشٌشفت‪ ٝ‬خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ ‪ ٚ‬ایٗ ثس‪ ٝ‬اعسالع‬ ‫ٌش‪ ۴+۱ ٜٚ‬سػب٘ذ‪ ٜ‬ؿذ‪ ٜ‬اػت‪.‬ثؼذا خ‪ٛ‬ػپ ث‪ٛ‬سَ دس یبدداؿتی دسثبس‪ٔ ٜ‬بحیُ ػفسشؽ ثس‪ٝ‬‬ ‫٘ی‪ٛ‬ی‪ٛ‬سن ‪ٔ ٚ‬اللبت ‪ٞ‬بیی و‪ ٝ‬دس حبؿی‪ ٝ‬اخالع ٔدٕغ ػٕ‪ٔٛ‬ی ػبصٔبٖ ٔسّسُ ٔستسحسذ ثسب‬ ‫دیپّٕبت ‪ٞ‬بی اسؿذ وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬بی خ‪ٟ‬بٖ داؿت ٘‪ٛ‬ؿت و‪ ٝ‬أیذ‪ٚ‬اس ث‪ٛ‬د خّؼ‪ٝ‬ای سا ث‪ ٝ‬ػس‪ٙ‬س‪ٛ‬اٖ‬ ‫‪ٕٞ‬ب‪ ًٙٞ‬و‪ٙٙ‬ذ‪ ٜ‬ثشخبْ دس ػغح ‪ٚ‬صسای وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬بی ػض‪ ٛ‬ایٗ ت‪ٛ‬افک ثشٌضاس و‪ٙ‬ذ‪ .‬أسب تسیسش‬ ‫عش ‪ٞ‬بی اس‪ٚ‬پبیی تحت فـبس أشیىب دس ٘ی‪ٛ‬ی‪ٛ‬سن ث‪ ٝ‬ػ‪ ًٙ‬خ‪ٛ‬سد ‪ ٚ‬ثس‪ٛ‬سَ ‪ٞ‬سٓ ارػسبٖ‬ ‫وشد و‪ ٝ‬د‪ِٚ‬ت خذیذ ایشاٖ فمظ یه ٔب‪ ٜ‬اػت و‪ ٝ‬وبس خ‪ٛ‬د سا اغبص وشد‪ ٚ ٜ‬ثس‪ ٝ‬فسشهست‬ ‫٘یبص داسد‪.‬ایشاٖ ثشای ؿش‪ٚ‬ع د‪ٚ‬س خذیذ ٔزاوشات ثب ٌش‪ ٜٚ‬چ‪ٟ‬بس ث‪ ٝ‬ػسال‪ ٜٚ‬یسه‪ ،‬ػس‪ٛ‬اثسک‬ ‫»اگْی فساخَاى هٌاقصِ«‬ ‫ضوازُ ‪1400-70‬‬ ‫ضسکت گاش استاى اذزبایجاى ضسقی دز ًظس دازد پسٍضُ اجسای ًسدُ کطی ایستگاگاُ ّگای‬ ‫‪ T.B.S‬ضْسستاى بٌاب زا اش طسیق ساهاًگِ تگدازکگات الگنگتگسًٍگیگک دٍلگت بگِ‬ ‫ادزس‪ ّwww.setadiran.ir:‬بسگصاز ٍ بِ پیواًناز ذیصالح ٍاگراز ًواید‪.‬‬ ‫بدٍى هٌظَز اش کلیِ ضسکتْا ٍ پیواًنازاى ذیصالح دازای حداقل پایِ ‪ 5‬تاسیسات ٍ تجْیصات اش‬ ‫ساشهاى هدیسیت ٍ بسًاهِ زیصی کطَز ٍ گَاّیٌاهِ تایید صالحیت ایوٌی پیواًنازاى اش ٍشازت‬ ‫تؼاٍى‪ ،‬کاز ٍ زفاُ اجتواػی ٍ با تَاًایی تْیِ تضویی ضسکت دز فسایٌد ازجاع کاز طبق اییگی‬ ‫ًاهِ تضویی هؼاهالت دٍلتی بِ هبلغ ‪( 550/000/000‬پاًصد ٍ پٌجاُ هیلیَى زیال) دػَت هگی‬ ‫ًواید‪.‬‬ ‫حداکثس تا ‪ 10‬زٍش پس اش اًتطاز ًَبت دٍم ایی اگْی‪ ،‬اػالم اهادگگی کگتگبگی خگَد زا‬ ‫ٍ فسم ّای تنویل ضدُ پسسطٌاهِ ازشیابی‪ ،‬تصَیس هدازک ٍ هستٌدات هٌدزج دز فسم ازشیابی زا‬ ‫اش طسیق ساهاًِ تدازکات النتسًٍینی دٍلت ازسال ًوایٌد‪.‬‬ ‫ضوٌا دز اسٌاد هٌاقصِ تَشیؼی‪ ،‬تازیخ تحَیل پاکات ٍ گطایص پیطٌْادات قید گسدیگدُ اسگت‪.‬‬ ‫هٌاقصِ گساى باید دز ساهاًِ تدازکات النتسًٍینی دٍلت ثبت ًام ٍ گَاّی اهضای النتسًٍینی زا‬ ‫دزیافت ًوایٌد‪.‬‬ ‫دٍزًااز‪041-34447089:‬‬ ‫تلفی‪041-34448095 ٍ 34496274:‬‬ ‫زٍابط ػوَهی ضسکت گاش استاى اذزبایجاى ضسقی‬ ‫‪*1/450‬ضٌاسِ اگْی‪* 1224327:‬تازیخ اًتطازًَبت اٍل‪* 1400/09/07 :‬اًتطاز ًَبت دٍم‪ 1400/09/09:‬زٍشًاهِ ازک‬ ‫داد٘ذ و‪ ٝ‬تسٕسبْ تسالؽ‬ ‫خ‪ٛ‬د سا ث‪ ٝ‬وبس ثؼت‪ ٝ‬ا٘سذ‬ ‫تب ؿب‪ٞ‬ذ وٕج‪ٛ‬د ػ‪ٛ‬ختسی‬ ‫چسس‪ ٝ‬ثسسشای ٔیسسبس‬ ‫خبٍ٘ی ‪ ٚ‬چس‪ ٝ‬تسبٔسیسٗ‬ ‫ػ‪ٛ‬خست ٘سیسش‪ٌٚ‬سب‪ٞ ٜ‬سب‬ ‫٘جبؿیٓ‪.‬‬ ‫ٕ٘بی‪ٙ‬ذ‪ٔ ٜ‬شدْ ت‪ٟ‬سشاٖ دس‬ ‫ٔدّغ ؿ‪ٛ‬سای اػالٔی‪،‬‬ ‫تیشیح وشد‪ :‬أب ٔب ثبیسذ‬ ‫عشح ‪ٞ‬بی ت‪ٛ‬ػؼ‪ٍٟ٘ ٚ ٝ‬ذاؿت ح‪ٛ‬ص‪ٌ ٜ‬بص ‪ ٚ‬تبٔیٗ تد‪ٟ‬یضات ٘سیسش‪ٌٚ‬سب‪ٞ‬سی سا ثس‪ٝ‬‬ ‫ه‪ٛ‬ست هحیح د٘جبَ و‪ٙ‬یٓ ‪ ٚ‬اص ػ‪ٛ‬ی دیٍش وب‪ٞ‬ؾ ٔیش ‪ ٚ‬وسب‪ٞ‬سؾ ؿسذت‬ ‫ا٘شطی وـ‪ٛ‬س اص دیٍش ٔ‪ٛ‬اسدی اػت و‪ ٝ‬ثبیذ ث‪ ٝ‬ه‪ٛ‬ست خذی د٘جبَ ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ؿشیؼتی دس پبیبٖ تبویذ وشد‪ٔ :‬ب ‪ ٓٞ‬دس ػشض‪ ٓٞ ٚ ٝ‬دس تمبضب ثبیذ ٔؼیشی سا عسی‬ ‫و‪ٙ‬یٓ تب وـ‪ٛ‬سی و‪ ٝ‬داسای ثیـتشیٗ رخبیش ٘فت ‪ٌ ٚ‬بص دس د٘یب اػت دس صٔؼتبٖ یسب‬ ‫تبثؼتبٖ ثب ٔـىُ تبٔیٗ ػ‪ٛ‬خت ٔ‪ٛ‬اخ‪٘ ٝ‬جبؿذ‪.‬‬ ‫ؿ‪ٛ‬سا‪ٞ‬بی ٔدّغ ٌفت‪:‬دس ؿشایغی وس‪ٝ‬‬ ‫ٔت‪ٕٟ‬یٗ لشاسداد وشػس‪ٙ‬ست دس ٘سش‪ٚ‬ط ثس‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬اػغ‪ ٝ‬تخّفبت ه‪ٛ‬ست ٌشفستس‪ ٝ‬دس اٖ‬ ‫ٔدبصات ‪ ٚ‬خشیٕ‪ ٝ‬ؿذ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د٘ذ ‪ ٚ‬د‪ِٚ‬ست‬ ‫٘ش‪ٚ‬ط ‪ ٓٞ‬ثب ٔت‪ٕٟ‬یٗ ایٗ پش‪٘ٚ‬ذ‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ؿسذت‬ ‫ثشخ‪ٛ‬سد وشد‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د ثبیؼتی وؼب٘ی و‪ ٝ‬دس‬ ‫ایشاٖ دس ایٗ پش‪٘ٚ‬ذ‪ٔ ٜ‬ت‪ ٟٓ‬ث‪ ٝ‬فؼبد ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬سذ‬ ‫‪ ٓٞ‬ثبیؼتی ثب ا٘س‪ٟ‬سب ثسشخس‪ٛ‬سد لضسبیسی‬ ‫ه‪ٛ‬ست ٔی ٌشفت و‪ ٝ‬ایسٗ افسشاد ‪ٚ‬صیسش‬ ‫٘فت ث‪ٛ‬د‪ ٚ ٜ‬ثخـی اص دػتا٘ذسوبساٖ ‪ٚ‬صیش ٘فت ٔحؼ‪ٛ‬ه ٔیؿسذ٘سذ ‪ ٚ‬حسبضسش‬ ‫٘ج‪ٛ‬د٘ذ ػّی‪ ٝ‬خ‪ٛ‬دؿبٖ البٔ‪ ٝ‬دػ‪ٛ‬ی و‪ٙٙ‬ذ‪.‬ػّیشضب ثیٍی ادأ‪ ٝ‬داد‪ :‬ت‪ٟٙ‬ب ؿشط اثسغسبَ‬ ‫لشاسداد وشػ‪ٙ‬ت وـف فؼبد روش ؿذ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د ‪ ٚ‬ثب ا٘چ‪ ٝ‬دس ٘سش‪ٚ‬ط وـسف ؿسذ‪ٚ ٜ‬‬ ‫پّیغ ایٗ وـ‪ٛ‬س ثب ٔت‪ٕٟ‬یٗ ثشخ‪ٛ‬سد وشد‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د ایٗ ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع تغبثک داؿت‪ٔ ٚ ٝ‬سب ‪ٞ‬سٓ‬ ‫ٔیت‪ٛ‬ا٘ؼتیٓ ث‪ ٝ‬ایٗ ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع اػت‪ٙ‬بد و‪ٙ‬یٓ ‪ ٚ‬ثب ثشخ‪ٛ‬سد ثب ٔت‪ٕٟ‬یٗ ػٕال ث‪ ٝ‬ػٕت ِسغس‪ٛ‬‬ ‫ایٗ لشاسداد ثش‪ٚ‬یٓ‪ .‬أب ٔت‪ٕٟ‬یٗ ایشا٘ی ایٗ پش‪٘ٚ‬ذ‪ ٜ‬ث‪ٔ ٝ‬مسبٔسبت ػسبِسی ‪ٚ‬صاستسخسب٘س‪ٝ‬‬ ‫سػیذ٘ذ ‪ ٚ‬ػٕال ثشخ‪ٛ‬سد ثب ٔت‪ٕٟ‬یٗ أىب٘پزیش ٘ج‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ٌفت ‪ٌٞٛٚ‬بی پیـیٗ سا دس د‪ٔ ٚ‬شحّ‪ٛٔ ٝ‬سد ثبصثی‪ٙ‬ی لسشاس داد‪.‬ػسخس‪ٙ‬سٍس‪ٛ‬ی ‪ٚ‬صاست أس‪ٛ‬س‬ ‫خبسخ‪ ٝ‬ا‪ٚ‬اػظ ٔ‪ٟ‬شٔب‪ٌ ٜ‬زؿت‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬فشا٘غ ‪ٌ ۴۱‬فت‪ :‬ثؼذ اص اغبص ث‪ ٝ‬وبس د‪ِٚ‬ت خذیذ ٔسب د‪ٚ‬‬ ‫س‪٘ٚ‬ذ ثبصثی‪ٙ‬ی ٌفت ‪ٌٞٛٚ‬بی لجّی سا دس داخُ وـ‪ٛ‬س اغبص وشدیٓ؛ ٘خؼتیٗ پش‪ٚ‬ػ‪ ٝ‬ثبصثی‪ٙ‬سی‬ ‫پبیبٖ پزیشفت‪ ٚ ٝ‬ث‪ ٝ‬خٕغ ث‪ٙ‬ذی سػیذ‪ ٜ‬اػت‪ .‬ثش ‪ٕٞ‬یٗ اػبع تیٕیٓ ٌشفتیٓ وس‪ ٝ‬لسغسؼسب ثس‪ٝ‬‬ ‫ٌفتٍ‪ٞٛ‬ب ثب ٌش‪ ۴+۱ ٜٚ‬دس ‪ٚ‬یٗ ادأ‪ ٝ‬ثذ‪ٞ‬یٓ ‪ ٚ‬اٖ سا اػالْ وشدیٓ‪ٚ.‬ی ت‪ٛ‬ضیح داد وس‪ ٝ‬دس‬ ‫خشیبٖ س‪٘ٚ‬ذ ثشسػی تٕبْ خضییبت ٌفت ‪ٌٞٛٚ‬بی ه‪ٛ‬ست ٌسشفستس‪ ٝ‬دس خسشیسبٖ ‪ ۶‬د‪ٚ‬س‬ ‫ٔزاوشات دس د‪ِٚ‬ت لجُ ٔش‪ٚ‬س ؿذ‪ ٚ ٜ‬ػ‪ٛ‬االتی ثشای د‪ِٚ‬ت ‪ٚ‬خ‪ٛ‬د داسد وس‪ ٝ‬چسشا ٌسفست‬ ‫‪ٌٞٛٚ‬بی لجّی ث‪٘ ٝ‬تید‪ ٝ‬دِخ‪ٛ‬ا‪ ٜ‬دس ٔزاوشات ‪ ٚ‬ػ‪ٙ‬ذی و‪ٛٔ ٝ‬سد سضبیت ‪ ٕٝٞ‬عش ‪ٞ‬ب ثبؿذ‬ ‫ٔ‪ٙ‬دش ٘ـذ‪ ٜ‬اػت؛ ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ ٔب ث‪ ٝ‬د٘جبَ تذ‪ٚ‬یٗ دلیک ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ػبتی ‪ٞ‬ؼتیٓ و‪ ٝ‬ثسبیسذ دس د‪ٚ‬س‪ٜ‬‬ ‫ثؼذی ٌفت ‪ ٌٛٚ‬ث‪ ٝ‬ؿىُ ٔ‪ٙ‬بػجی ث‪ ٝ‬اٖ پشداخت‪ ٝ‬ؿ‪ٛ‬د‪ٚ.‬ی اضبف‪ ٝ‬وشد‪ٕٟٔ :‬تشیٗ ٔس‪ٛ‬ضس‪ٛ‬ع‬ ‫ثشداؿتٗ تٕبٔی تحشیٓ‪ٞ‬بیی اػت و‪ ٝ‬پغ اص خش‪ٚ‬ج یه خب٘ج‪ ٝ‬سییغ خٕ‪ٟٛ‬س تسشأسپ اص‬ ‫ثشخبْ ػّی‪ ٝ‬ایشاٖ اػٕبَ ؿذ‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫ػدم استفادُ ستاد کسًٍا اش ابصازّای سلبی‬ ‫هیتَاًد ها زا بِ سوت پیک ضطن ببسد‬ ‫ػسسش‪ٚ‬یسسغ خسسجسسشی‪-‬ػضسس‪ٛ‬‬ ‫وٕیؼی‪ ٖٛ‬ث‪ٟ‬ذاؿت ٔدّسغ‬ ‫ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬تب ٔح‪ ٛ‬وسبٔسُ‬ ‫‪ٚ‬یش‪ٚ‬ع وسش‪٘ٚ‬سب ٘سجسبیسذ اص‬ ‫اخشای وبُٔ پش‪ٚ‬تىُ ‪ٞ‬سبی‬ ‫پیـٍیشا٘‪ ٝ‬دػت ثسىسـسیسٓ‬ ‫ٌفت‪ :‬ػبدی اٍ٘بسی ‪ٞ‬سب ‪ٚ‬‬ ‫ػذْ اػتفبد‪ ٜ‬ػتبد وش‪٘ٚ‬ب اص‬ ‫اثضاس‪ٞ‬بی ػّجی ٔیت‪ٛ‬ا٘ذ ٔسب‬ ‫سا ث‪ ٝ‬ػٕت پسیسه ؿسـسٓ‬ ‫ثجشد‪ٔ.‬حٕذػّی ٔحؼ‪ٙ‬ی ث‪ٙ‬ذپی ػض‪ ٛ‬وٕیؼی‪ ٖٛ‬ث‪ٟ‬ذاؿت ‪ ٚ‬دسٔسبٖ‬ ‫ٔدّغ ؿ‪ٛ‬سای اػالٔی اظ‪ٟ‬بس داؿت‪ :‬تب ٔح‪ ٛ‬وبُٔ ‪ٚ‬یش‪ٚ‬ع وش‪٘ٚ‬ب‬ ‫٘جبیؼتی اص اخشای وبُٔ پش‪ٚ‬تىُ‪ٞ‬بی پیـٍیشا٘‪ ٝ‬دػت ثىسـسیسٓ ‪ٚ‬‬ ‫٘جبیؼتی تیٕیٕبت ػد‪ٛ‬ال٘‪ ٝ‬خ‪ٟ‬ت ػبدیػبصی خبٔؼ‪ ٝ‬ثٍیشیٓ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی افض‪ٚ‬د‪٘ :‬جبیذ ث‪ ٝ‬پش‪ٚ‬تىُ ‪ٞ‬بی ث‪ٟ‬ذاؿتی دس ؿسشایسظ وسش‪٘ٚ‬سبیسی‬ ‫وـ‪ٛ‬س ػیب‪ ٚ ٜ‬ػفیذ ‪ ٚ‬یب هفش ‪ ٚ‬هذ ٍ٘ب‪ ٜ‬وشد ‪ ٚ‬دسثسبس‪ ٜ‬أس‪ٛ‬صؽ‬ ‫ٔدبصی دس ایٗ ؿشایظ ثبیذ ٘‪ٟ‬بیت اػتفبد‪ ٜ‬سا ا٘دبْ داد‪ ٚ ٜ‬تشویجسی‬ ‫ث‪ٛٔ ٝ‬ض‪ٛ‬ع أ‪ٛ‬صؽ حض‪ٛ‬سی ‪ ٚ‬غیش حض‪ٛ‬سی ٍ٘ب‪ ٜ‬و‪ٙ‬یٓ‪ .‬چشا وس‪ٝ‬‬ ‫ایٗ ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع ٔیت‪ٛ‬ا٘ذ یه فشهت ثشای وـ‪ٛ‬س ثبؿذ‪.‬‬ ‫ػض‪ ٛ‬وٕیؼی‪ ٖٛ‬ث‪ٟ‬ذاؿت ٔدّغ ؿ‪ٛ‬سای اػالٔسی ثسب ا٘ستسمسبد اص‬ ‫فبخؼ‪ٝ‬ثبس ث‪ٛ‬دٖ ػبدیاٍ٘بسی ػذْ سػبیت پش‪ٚ‬تىُ‪ٞ‬بی ث‪ٟ‬سذاؿستسی‬ ‫تیشیح وشد‪ :‬ث‪ ٝ‬ػشپشػت ‪ٚ‬صاست أس‪ٛ‬صؽ ‪ ٚ‬پسش‪ٚ‬سؽ‪ٚ ،‬صیسش‬ ‫ث‪ٟ‬ذاؿت‪ٚ ،‬صیش ػّ‪ٚ ،ْٛ‬صیش وـ‪ٛ‬س ‪ٚ ٚ‬صیش تؼب‪ ٖٚ‬اػالْ وشد‪ٜ‬اْ و‪ٝ‬‬ ‫اٌش ٔب ٕ٘یت‪ٛ‬ا٘یٓ اص وش‪٘ٚ‬ب ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ یه فشهت اػتفبد‪ ٜ‬و‪ٙ‬سیسٓ ‪ٚ‬‬ ‫٘ظبْ ػ‪ٙ‬تی أ‪ٛ‬صؽ‪ ،‬وبس ‪ ٚ‬فؼبِیت‪ٞ‬بی اخشایی ‪ ٚ‬اختٕبػی سا تغییش‬ ‫د‪ٞ‬یٓ حذالُ ثبیذ ث‪ ٝ‬خبعش وش‪٘ٚ‬ب ‪ ٚ‬صیشػبخت ‪ٞ‬سبیسی وس‪ ٝ‬ثسشای‬ ‫پش‪ٚ‬تىُ‪ٞ‬بی ث‪ٟ‬ذاؿتی پیـٍیشی اص اٖ ‪ٞ‬ضی‪ ٝٙ‬وشد‪ٜ‬ایٓ ٍ٘ب‪ٚ ٜ‬یظ‪ ٜ‬ث‪ٝ‬‬ ‫أ‪ٛ‬صؽ ٔدبصی داؿت‪ ٝ‬ثبؿیٓ ‪ ٚ‬حذالُ ثبیذ ‪ 0۲‬دسهذ أ‪ٛ‬صؽ‪ٞ‬سب‬ ‫ٔدبصی ثبؿذ‪.‬‬ ‫زفغ توام تحسینّا ٍ زاستیاشهایی‪،‬‬ ‫دستَز کاز هراکسات ‪ 8‬اذز باضد‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪ -‬ػضس‪ٛ‬‬ ‫وٕیؼی‪ ٖٛ‬أ‪ٙ‬یت ّٔسی ‪ٚ‬‬ ‫ػیبػت خبسخی ٔدّغ‬ ‫تسساوسسیسسذ وسسشد‪ :‬لسسب٘سس‪ٖٛ‬‬ ‫«الذاْ سا‪ٞ‬جسشدی ثسشای‬ ‫ِغ‪ ٛ‬تحشیٓ‪ٞ‬ب »ثسبیسذ ثس‪ٝ‬‬ ‫ػ‪ٙ‬س‪ٛ‬اٖ یسه اهسُ دس‬ ‫ٔزاوشات ‪ 8‬ارس پسیسؾ‬ ‫س‪ٚ‬ی ٔزاوش‪ٜ‬و‪ٙٙ‬ذٌبٖ ٔب ثبؿذ ‪ ٚ‬سفغ تٕبْ تحشیٓ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬ساػتیاصٔبیسی‬ ‫ا٘‪ٟ‬ب ثبیذ ٔذ٘ظش لشاس داؿت‪ ٝ‬ثبؿذ‪.‬ػیذ ػّی البصاد‪ ٜ‬دافؼبسی ٕ٘بیس‪ٙ‬سذ‪ٜ‬‬ ‫ٔشدْ سؿت دس ٔدّغ ؿ‪ٛ‬سای اػالٔی اظ‪ٟ‬بس داؿت‪ :‬اص ٔ‪ٟ‬سٓ تسشیسٗ‬ ‫ا‪ِٛٚ‬یت ‪ٞ‬بیی و‪ ٝ‬ثبیذ ت‪ٛ‬ػظ تیٓ ٔزاوش‪ٜ‬و‪ٙٙ‬ذ‪ ٜ‬وـ‪ٛ‬سٔبٖ دس ایٗ د‪ٚ‬س‬ ‫اص ٌفت ‪ٌٞٛٚ‬ب د٘جبَ ؿ‪ٛ‬د‪ ،‬پیٍیشی ٔغبِجبت ثش صٔیٗ ٔسب٘سذ‪ٔ ٜ‬سّست‬ ‫ایشاٖ اػت و‪ ٝ‬دس ٘تید‪ ٝ‬وبسؿى‪ٙ‬ی عش ‪ٞ‬بی غسشثسی دس ٔس‪ٛ‬ضس‪ٛ‬ع‬ ‫ثشخبْ‪ ،‬ه‪ٛ‬ست ٌشفت‪ ٚ ٝ‬لغؼب دس ایٗ ٔیبٖ أشیىبیی‪ٞ‬ب ٔت‪ ٟٓ‬اهسّسی‬ ‫ایٗ ثخؾ اص ٔبخشا ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ‪ٚ.‬ی ادأ‪ ٝ‬داد‪ٕ٘ :‬بی‪ٙ‬ذٌبٖ وـس‪ٛ‬سٔسبٖ دس‬ ‫ایٗ ٔزاوشات ثبیذ خؼبست‪ٞ‬بیی سا و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬خٕ‪ٟٛ‬سی اػسالٔسی ایسشاٖ‬ ‫‪ٚ‬اسد ؿذ‪ ٜ‬اػت‪ ،‬ثب خذیت پیٍیشی و‪ٙٙ‬ذ؛ چشاو‪ٔ ٝ‬سب یسىسغسشفس‪ ٝ‬ثس‪ٝ‬‬ ‫تؼ‪ٟ‬ذات خ‪ٛ‬د ػُٕ وشدیٓ ‪ ٚ‬اص حم‪ٛ‬ق ‪ٞ‬ؼت‪ٝ‬ای خ‪ٛ‬د ٘یض ػمت٘ـی‪ٙ‬سی‬ ‫وشدیٓ‪ ،‬أب عش ‪ٞ‬بی غشثی ‪ ٚ‬أشیىسبیسی ثسب خس‪ٛ‬دداسی اص ِسغس‪ٛ‬‬ ‫تحشیٓ ‪ٞ‬ب یب تبخیش دس اخشای ثشخی تؼ‪ٟ‬ذات ‪ ٚ‬اِجت‪ ٝ‬اخالَ دس س‪ٚ‬اثسظ‬ ‫التیبدی ایشاٖ ثب وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬بی ٔختّف‪ ،‬ثبػث ایشاد خؼبست ث‪ٙٔ ٝ‬بفغ ٔب‬ ‫ؿذ‪ ٜ‬ا٘ذ‪.‬ػض‪ ٛ‬وٕیؼی‪ ٖٛ‬أ‪ٙ‬یت ّٔی ‪ ٚ‬ػیبػت خبسخی ٔسدسّسغ ثسب‬ ‫تبویذ ثش ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬دس ٔزاوشات ثب یه عش وبٔال ػ‪ٟ‬ذؿسىسٗ س‪ٚ‬ثسش‪ٚ‬‬ ‫‪ٞ‬ؼتیٓ‪ ،‬تاویذ وشد‪ :‬لب٘‪ ٖٛ‬الذاْ سا‪ٞ‬جشدی ثشای ِغ‪ ٛ‬تحشیٓ‪ٞ‬ب ثبیذ ثس‪ٝ‬‬ ‫ػ‪ٛٙ‬اٖ یه اهُ دس ٔزاوشات پیؾ س‪ٚ‬ی ٔزاوش‪ٜ‬و‪ٙٙ‬ذٌبٖ ٔب ثبؿذ ‪ٚ‬‬ ‫دس ایٗ ساثغ‪ ،ٝ‬سفغ تٕبْ تحشیٓ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬ساػتیاصٔبیی ا٘‪ٟ‬ب ثبیذ ٔسذ٘سظسش‬ ‫لشاس داؿت‪ ٝ‬ثبؿذ‪.‬‬ صفحه 2 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫*یکشنبه‬ ‫* ‪7‬اذر‬ ‫* ‪ 82‬نوامبر‬ ‫* ‪88‬ربیع الثانی‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪3171 :‬‬ ‫* اوتوزبیرایکینجی ایل‬ ‫کاالّای اساسی بِ هیساى کافی در ارربایجاى ضرقی رخیرُ ضذُ است‬ ‫‪0011‬‬ ‫‪8180‬‬ ‫‪0001‬‬ ‫* صفحه ‪1‬‬ ‫‪‬‬ ‫استانها‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی ‪ -‬ػشپشػت ػبصٔبٖ ک‪ٙ‬عت‪ٔ ،‬وعوذٖ ‪ ٚ‬توزوبست ارسثوبیوزوبٖ ؿوشلوی ٌوفوت‪:‬‬ ‫رخیش‪ٜ‬ػبصی وبال‪ٞ‬بی اػبػی اص رّٕ‪ ٝ‬ثش٘ذ‪ ،‬ؿىش ‪ٌٙ ٚ‬ذْ دس اػتبٖ ثشای ٌزس اص ـلُ صٔؼوتوبٖ‬ ‫ا٘زبْ ؿذ‪ ٜ‬اػت‪ .‬ؼالٔعّی ساػتی دس رّؼ‪ ٝ‬وٕیت‪ ٝ‬پذاـ‪ٙ‬ذ ؼیشعبُٔ اػتبٖ ثب ثیبٖ ایو‪ٙ‬وىو‪ ٝ‬اص ٘و وش‬ ‫رخیش‪ ٜ‬وبال‪ٞ‬بی اػبػی ٔـىّی دس اػتبٖ ‪ٚ‬ر‪ٛ‬د ٘ذاسد‪ ،‬اـض‪ٚ‬د‪ٚ :‬احذ‪ٞ‬بی ک‪ٙ‬فی ‪ ٚ‬ک‪ٙ‬عتی اػوتوبٖ‬ ‫ثشای عج‪ٛ‬س اص ـلُ صٔؼتبٖ دس أبدٌی وبُٔ لشاس داس٘ذ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی اظ‪ٟ‬بس داؿت‪ٚ :‬س‪ٚ‬دی ‪ ٚ‬خش‪ٚ‬ری وبال‪ٞ‬بی اػبػی اص ػ‪ٛ‬ی ‪ٚ‬احذ‪ٞ‬بی ک‪ٙ‬ف‪ٙ‬ی ‪ ٚ‬ک‪ٙ‬وعوتوی دس‬ ‫ػبٔب٘‪ٞ ٝ‬بی ا٘جبس ‪ ٚ‬تزبست حجت ‪ ٚ‬سکذ ٔی ؿ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬ثش اػبع أبس ٔ‪ٛ‬ر‪ٛ‬د دس ایٗ ػبٔب٘‪ٞ ٝ‬ب‪ ،‬دس ٔب‪ٜ‬‬ ‫‪ٞ‬بی ٌزؿت‪ ٝ‬رخیش‪ ٜ‬ػبصی خ‪ٛ‬ثی دس خل‪ٛ‬ف وبال‪ٞ‬بی اػبػی دس اػتبٖ ا٘زبْ ؿذ‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫ػشپشػت ػبصٔبٖ ک‪ٙ‬عت ٔعذٖ ‪ ٚ‬تزبست ارسثبیزبٖؿشلی ثب اؿبس‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬لشاس ٌشـتوٗ دس اػوتوب٘و‪ٝ‬‬ ‫ـلُ صٔؼتبٖ ‪ ٚ‬ا٘زبْ پیؾ ثی‪ٙ‬ی الصْ ثشای تبٔیٗ ا٘شطی دس ک‪ٙ‬بیع ‪ ٚ‬ثشخی ک‪ٛٙ‬ؾ‪ٌ ،‬فت‪ :‬دس ایٗ‬ ‫ساػتب ٘ب٘‪ٛ‬ایی ‪ٞ‬ب ّٔضْ ث‪ ٝ‬ایزبد ػیؼتٕ‪ٟ‬بی د‪ٌٚ‬ب٘‪ ٝ‬ػ‪ٛ‬ص ؿذ‪ ٜ‬ا٘ذ‪.‬‬ ‫ساػتی‪ ،‬ادأ‪ ٝ‬داد‪ :‬الذاْ الصْ ثشای تز‪ٟ‬یض ‪ٚ‬احذ‪ٞ‬بی ک‪ٙ‬عتی ث‪ ٝ‬دیضَ ط٘شات‪ٛ‬س ٘یض ا٘زبْ ؿذ‪ ٜ‬اػت ‪ٚ‬‬ ‫ایٗ ک‪ٙ‬بیع ٔی ت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ دس ک‪ٛ‬ست عذْ ػبخت داخُ‪٘ ،‬ؼجت ث‪ ٝ‬حجت ػفبسؽ ‪ٚ‬اسدات ٔبؿیٗ االت‬ ‫ٔشث‪ٛ‬ع‪ ٝ‬الذاْ و‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫هذیرعاهل ایراى خَدرٍ تبریس‪ :‬هطالبات‬ ‫کارگراى تا پایاى سال پرداخت هیضَد‬ ‫تردد ًاٍگاى باری از هرزّای ارربایجاى‬ ‫غربی بیص از ‪۲‬برابر پارسال ضذُ است‬ ‫ضرٍرت تَجِ بِ ٍضعیت دریاچِ ارٍهیِ‬ ‫بحراى اب هطکل هلی است‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی ‪ٕ٘ -‬بی‪ٙ‬ذ‪ِٚ ٜ‬ی ـمویو‪ ٝ‬دس ارسثوبیوزوبٖ‬ ‫ؿشلی ثش ضش‪ٚ‬ست ت‪ٛ‬ر‪ ٝ‬ث‪ٚ ٝ‬ضعیت دسیوبچو‪ ٝ‬اس‪ٔٚ‬ویو‪ٝ‬‬ ‫تبویذ وشد ‪ٌ ٚ‬فت‪ :‬ثحشاٖ اه ٔـىُ ّٔوی اػوت ‪ٚ‬‬ ‫٘جبیذ اص د‪ِٚ‬ت ا٘ت بس حُ ٔـوىوُ دس چو‪ٙ‬وذ س‪ٚ‬ص سا‬ ‫داؿت‪.‬حزت االػالْ ‪ ٚ‬إِؼّٕیٗ ػیذٔحٕذعّی اَ ‪ٞ‬بؿٓ خب٘‪ٛ‬اد‪ٌ ٜ‬فت‪ :‬ا‪ِٚ‬یٗ ٌبْ توشثویوت ـوشص٘وذ‬ ‫کبِک ا٘تخبه ‪ٕٞ‬ؼش کبِک اػت‪ .‬کفبت اخاللی ٔبدس ث‪ ٝ‬ـشص٘ذاٖ ٔ‪ٙ‬تمُ ٔیؿ‪ٛ‬د‪ٚ.‬ی ثب ثیبٖ ایو‪ٙ‬وىو‪ٔ ٝ‬وب‬ ‫ٔمبثُ ـشص٘ذاٖ خ‪ٛ‬د دس ا٘تخبه ٔؼیشی و‪ ٝ‬کفبت ؿبیؼت‪ٝ‬ای ٘ذاؿت‪ ٝ‬ثبؿذ ٔؼئ‪ٞ َٛ‬ؼتیٓ‪ ،‬اـوض‪ٚ‬د‪ :‬توٕوبْ‬ ‫ٔؼئ‪ِٛ‬یٗ ثبیذ ثشای حُ ٔـىالت التلبدی چبس‪ٜ‬ای ثی‪ٙ‬ذیـ‪ٙ‬ذ و‪ ٝ‬ایٗ ٔؼبِ‪ ٝ‬عبُٔ ٔـىالت ـش‪ٍٙٞ‬وی ‪ٚ‬‬ ‫ٔـىالت ر‪ٛ‬ا٘بٖ دس ثحج اصد‪ٚ‬اد اػت‪ٚ.‬ی ث‪ ٝ‬ػبِش‪ٚ‬ص حبدح‪ ٝ‬لغبس تجشیض‪ٔ -‬ـ‪ٟ‬ذ دس ػبَ ‪٘ ۷۰‬یض اؿوبس‪ٜ‬‬ ‫وشد ‪ٌ ٚ‬فت‪ :‬ػبٍِشد ؿ‪ٟ‬بدت صائشاٖ اػٕب٘ی لغبس تجشیض ٔـ‪ٟ‬ذ دس ػبَ ‪ ۷۰‬اػت‪ٔ .‬تاػفب٘‪ ٝ‬ثعذ اص ‪ ۰‬ػبَ‬ ‫ٔؼئ‪ِٛ‬یٗ ‪ٔ ٚ‬ؼججبٖ اٖ حبدح‪ٔ ٝ‬ـخق ‪ٔ ٚ‬زبصات ٘ـذ‪ٜ‬ا٘ذ‪ٚ.‬ی اـض‪ٚ‬د‪ :‬اص دػوتوٍوب‪ ٜ‬لضوبئوی خو‪ٛ‬اػوتوبس‬ ‫ؿ‪ٙ‬بػبیی ‪ٔ ٚ‬زبصات ٔؼججبٖ اٖ ٔبرشا ‪ٞ‬ؼتیٓ‪ٚ.‬ی ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ثؼیذ ٔتعّک ث‪ٔ ٝ‬شدْ اػت ‪ٕٞ‬بٍ٘‪٘ٛ‬و‪ ٝ‬وو‪ٝ‬‬ ‫أبْ خٕی‪ٙ‬ی (س‪ )ٜ‬تـخیق داد‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د٘ذ‪ ،‬اـض‪ٚ‬د‪ :‬ثؼیذ ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬بٖ ثب اػتمبٔت ‪ ٚ‬اػت‪ٛ‬اس دس ٔمبثُ دؿٕ‪ٙ‬بٖ ٘ وبْ‬ ‫ایؼتبد‪ ،ٜ‬ثؼیذ یه ـش‪ ٚ ًٙٞ‬تفىش ث‪ٛ‬د‪ ٚ ٜ‬ثؼیذ پبس‪ ٜ‬تٗ ّٔت اػت‪.‬أبْ رٕع‪ ٝ‬تجشیض ثب اؿبس‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ایو‪ٙ‬وىو‪ٝ‬‬ ‫ثؼیذ خبدْ ٔشدْ اػت‪ٌ ،‬فت‪ :‬ثؼیذ اص ٔشدْ ‪ ٚ‬ثشای ٔشدْ اػت ‪ ٚ‬یىی اص ثی ٘ یش تشیوٗ ٘وٕو‪٘ٛ‬و‪ٞ ٝ‬وبی‬ ‫تـىُ‪ٞ‬بی ٔشدٔی دس ر‪ٟ‬بٖ اػت‪ٚ.‬ی ٌفت‪٘ :‬یش‪ٚ‬ی دسیبیی استؾ یه ٘یش‪ٚ‬ی ثیٗ إِّّی ‪ ٚ‬یه ٘یش‪ٚ‬ی‬ ‫التلبدی اػت‪ .‬اػى‪ٛ‬ست وـتی ‪ٞ‬بی وـ‪ٛ‬سدسٔمبثُ دصداٖ دسیبیی ‪ ٚ‬حفبظت اص ا٘‪ٟ‬ب ‪ٚ‬ظویوفو‪٘ ٝ‬ویوش‪ٚ‬ی‬ ‫دسیبیی استؾ رٕ‪ٟٛ‬سی اػالٔی ایشاٖ اػت ‪ٚ‬ایٗ ؿبخل‪ٞٝ‬ب اٖ سا ث‪٘ ٝ‬یش‪ٚ‬ی سا‪ٞ‬جشی تجذیُ وشد‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫زیرساختّای الزم برای تَسعِ‬ ‫ضْرکّای صٌعتی اردبیل فراّن هیضَد‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی ‪ٔ -‬عب‪ٕٞ ٖٚ‬ب‪ٍٙٞ‬ی أ‪ٛ‬س التلبدی اػوتوب٘وذاس اسدثویوُ‬ ‫ٌفت‪ :‬یىی اص صٔویو‪ٙ‬و‪ٞ ٝ‬وبی حضو‪ٛ‬س ػوشٔوبیو‪ٌ ٝ‬وزاساٖ‪ ،‬ایوزوبد‬ ‫صیشػبخت‪ٞ‬بی ٔ‪ٙ‬بػت دس ؿ‪ٟ‬شن‪ٞ‬بی ک‪ٙ‬عتی اػت ‪ ٚ‬تالؽ ٔی ؿ‪ٛ‬د‬ ‫ثب تبٔیٗ اعتجوبسات الصْ ‪ ٚ‬الوذأوبت صیوشثو‪ٙ‬وبیوی‪ ،‬صٔویو‪ٙ‬و‪ ٝ‬حضو‪ٛ‬س‬ ‫ػشٔبی‪ٌ ٝ‬زاساٖ دس اػتبٖ ـشا‪ ٓٞ‬ؿ‪ٛ‬د‪ .‬یبػوش عوجوذاِوّو‪ٟ‬وی اـوض‪ٚ‬د‪ :‬دس‬ ‫ؿ‪ٟ‬شن ‪ٞ‬بی ک‪ٙ‬عتی اػتبٖ‪ ،‬ـعبِیت ‪ٞ‬وب س‪٘ٚ‬وک ٌوشـوتو‪ ٚ ٝ‬اػوتوموجوبَ‬ ‫ػشٔبی‪ٌ ٝ‬زاساٖ ثشای حض‪ٛ‬س دس اٖ ‪ٞ‬ب اـضایؾ یبـت‪ ٝ‬اػوت‪ٚ.‬ی ضوٕوٗ‬ ‫تبویذ ثش اؼبص عّٕیبت أبد‪ٜ‬ػبصی ـبص ػ‪ ْٛ‬ؿ‪ٟ‬شن ک‪ٙ‬عتی ‪ ۲‬اسدثیوُ‬ ‫ٌفت‪ :‬دس ػبَ‪ٞ‬بی اخیش‪ ،‬ػشٔبی‪ٌ ٝ‬زاساٖ ثیـتشی دس ؿو‪ٟ‬وشن ‪ٞ‬وبی‬ ‫ک‪ٙ‬عتی حض‪ٛ‬س یبـت‪ٝ‬ا٘ذ و‪ ٝ‬ایٗ ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع ػجت ؿذ‪ ٜ‬توب اساضوی أوبد‪ٜ‬‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی ‪ٔ -‬ذیشوُ سا‪ٞ‬ذاسی ‪ ٚ‬حُٕ ‪٘ ٚ‬موُ روبد‪ٜ‬‬ ‫ای ارسثبیزبٖ ؼشثی ٌفت‪ :‬تشدد ٘ب‪ٌٚ‬بٖ ثبسی اص ٔوشص‪ٞ‬وبی‬ ‫اػتبٖ‪ ،‬عی ػبَ ربسی ثب سؿذ ‪ ۲۰۷‬دسکذی ٘ؼجت ث‪ ٝ‬ػوبَ‬ ‫ٌزؿت‪ ،ٝ‬ث‪ ٝ‬اـض‪ ٖٚ‬ثش ‪ٞ ۲۷۲‬ضاس ‪ ۰۰۰ ٚ‬تشدد سػویوذ‪ ٜ‬اػوت‪.‬‬ ‫اسػالٖ ؿىشی اـض‪ٚ‬د‪ :‬اص ایٗ ٔیضاٖ تشدد‪ٞ ۷۸ ،‬وضاس ‪۰۰۰ ٚ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬سد ٔشث‪ٛ‬ط ث‪ ٝ‬تشدد‪ٞ‬بی ‪ٚ‬س‪ٚ‬دی ث‪ ٝ‬وـ‪ٛ‬س ‪ٞ ۷0 ٚ‬ضاس ٔ‪ٛ‬سد ٘یض ٔشث‪ٛ‬ط ث‪ ٝ‬تشدد‪ٞ‬بی خش‪ٚ‬ری اص وـو‪ٛ‬س‬ ‫ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی اضبـ‪ ٝ‬وشد‪ :‬ثیـتشیٗ سؿذ تشدد ٘ب‪ٌٚ‬بٖ ثبسی عی ػبَ ربسی ٘ؼجت ث‪ٔ ٝ‬ذت ٔـبث‪ ٝ‬ػوبَ ٌوزؿوتو‪،ٝ‬‬ ‫ٔشث‪ٛ‬ط ث‪ ٝ‬پبیب٘‪ٔ ٝ‬شصی ػش‪ ٚ‬ث‪ٛ‬د ‪ ٚ‬عی أؼبَ ‪ٞ ۲۰‬ضاس ‪ ۰۰۰ ٚ‬تشدد دس ایٗ ٔشص حجت ؿذ‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫ٔذیشوُ سا‪ٞ‬ذاسی ‪ ٚ‬حُٕ ‪٘ ٚ‬مُ ربد‪ ٜ‬ای ارسثبیزبٖ ؼشثی ادأ‪ ٝ‬داد‪ :‬اص ایٗ ٔیضاٖ پ‪ٙ‬وذ ‪ٞ‬وضاس ‪۰۰۰ ٚ‬‬ ‫٘ب‪ٌٚ‬بٖ ثبسی ‪ٚ‬اسد ایٗ پبیب٘‪ٔ ٝ‬شصی ؿذ‪٘ ٚ ٜ‬ضدیه ث‪ٞ ۲۰ ٝ‬ضاس ٘ب‪ٌٚ‬بٖ ثبسی ٘یض اص ایٗ پبیب٘و‪ٔ ٝ‬وشصی ثو‪ٝ‬‬ ‫ػٕت تشوی‪ ،ٝ‬خبسد ؿذ‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫ؿىشی ثیبٖ وشد‪ :‬پبیب٘‪ٔ ٝ‬شصی پّذؿت ٘یض دس ٔزٕ‪ٛ‬ع تشدد ‪ٚ‬س‪ٚ‬دی ‪ ٚ‬خش‪ٚ‬ری ٘ب‪ٌٚ‬بٖ ثوبسی دس ػوبَ‬ ‫ربسی ٘ؼجت ث‪ٔ ٝ‬ذت ٔـبث‪ ٝ‬ػبَ لجُ ثب ‪ ۲۹‬دسکذ وب‪ٞ‬ؾ‪ ،‬وٕتشیٗ ٔیضاٖ تشدد ٘ب‪ٌٚ‬بٖ ثبسی سا دس ٔیوبٖ‬ ‫پبیب٘‪ٞ ٝ‬بی ٔشصی اػتبٖ داؿت‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ٌفت‪ :‬دِیُ عٕذ‪ ٜ‬ایٗ وب‪ٞ‬ؾ‪ ،‬اخز ٔبِیبت اص عشؾ وـ‪ٛ‬س ٔمبثُ ثشای وبٔی‪ٞ ٖٛ‬بی ثوبسی ثو‪ٛ‬د‪ٜ‬‬ ‫اػت‪.‬ارسثبیزبٖ ؼشثی پ‪ٙ‬ذ پبیب٘‪ٔ ٝ‬شصی داسد و‪ ٝ‬ؿبُٔ ػش‪ ٚ‬اس‪ٔٚ‬ی‪ ،ٝ‬ثبصسٌبٖ ٔبو‪ ٚ ٛ‬ساصی خو‪ٛ‬ی دس‬ ‫ٔشص ػش‪ ،ٚ‬تٕشچیٗ پیشا٘ـ‪ٟ‬ش دس ٔشص ؿٕبَ عشاق ‪ ٚ‬پّذؿت دس ٔشص ٘خز‪ٛ‬اٖ اػت‪.‬‬ ‫‪ٚ‬اٌزاسی دس ؿ‪ٟ‬شن ک‪ٙ‬عتی ‪ ۲‬اسدثیُ ث‪ ٝ‬اتٕوبْ ثوشػوذ‪.‬عوجوذاِوّو‪ٟ‬وی‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ دس رشیبٖ ثبصدیذ اص ارشای پش‪ٚ‬ط‪ٔ ٜ‬ذ‪ َٚ‬د‪ ْٚ‬تلوفویو‪ ٝ‬خوب٘و‪ٝ‬‬ ‫ـبضاله ؿ‪ٟ‬شن ک‪ٙ‬عتی ‪ ۲‬اسدثیُ ٌفت‪ :‬ارشای ایٗ پش‪ٚ‬ط‪ ٜ‬ثب پیـشـت‬ ‫ـیضیىی ‪ ۹۰‬دسکذی‪ ،‬ثب ػشعت ثؼیبس ٔ‪ٙ‬بػجی دس حبَ اروشا ثو‪ٛ‬د‪ٚ ٜ‬‬ ‫تبو‪ٞ ٖٛٙ‬ضی‪ٝٙ‬ای ثبِػ ثش ‪ٔ ۲۰۰‬یّیبسد سیبَ ثشای اٖ ‪ٞ‬ضی‪ ٝٙ‬ؿذ‪ ٜ‬اػت‪.‬ثو‪ٝ‬‬ ‫ٌفت‪ٚ ٝ‬ی ‪ ،‬ادأ‪ ٝ‬ایٗ پش‪ٚ‬ط‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬اعتجبسی ثبِػ ثش ‪ٔ ۲۰۰‬یّیبسد سیبَ دیوٍوش‬ ‫٘یبص داسد ‪ ٚ‬تالؽ ثش ایٗ اػت اص عشق ٔختّؿ‪ٙٔ ،‬بثع ٔو‪ٛ‬سد ٘ویوبص سا‬ ‫تبٔیٗ وشد‪ ٜ‬تب ایٗ پش‪ٚ‬ط‪ ٜ‬تب پبیبٖ ػبَ ربسی ث‪ ٝ‬ث‪ٟ‬ش‪ ٜ‬ثشداسی سػذ‪.‬‬ ‫ٔحٕذ ا‪ّٞ‬ی ٔذیشعبُٔ ؿشوت ؿ‪ٟ‬شن ‪ٞ‬بی ک‪ٙ‬عتی اػتبٖ اسدثیُ ‪ٞ‬وٓ‬ ‫دس ایٗ ثبصدیذ ٌفت‪ :‬عّٕیبت أبد‪ ٜ‬ػبصی ‪ٞ ۰۰‬ىوتوبس اص ـوبص ػو‪ْٛ‬‬ ‫ؿ‪ٟ‬شن ک‪ٙ‬عتی ‪ ۲‬اسدثیُ ثشای تبٔیٗ صٔیٗ ‪ٚ‬احوذ‪ٞ‬وبی وو‪ٛ‬چوه ثوب‬ ‫اعتجبسی ثبِػ ثش ‪ٔ ۰۰۰‬یّیبسد سیبَ پیٕبٖػپبسی ؿذ‪ ٚ ٜ‬دس ؿشؾ عوموذ‬ ‫لشاسداد اػت‪ٚ.‬ی ثب اؿبس‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ایزبد ثّ‪ٛ‬ن ػشٔبیو‪ٌ ٝ‬وزاسی خوبسروی‬ ‫ٌفت‪ :‬تبو‪ ٖٛٙ‬چ‪ٙ‬ذ ػشٔبی‪ٌ ٝ‬زاس ثضسی ‪ٔ ٚ‬غوش ثوشای حضو‪ٛ‬س دس‬ ‫‪ ۵۷‬درصذ از جوعیت باالی ‪ ۲۲‬سال‬ ‫ارربایجاى ضرقی دٍ دز ٍاکسی کرًٍا دریافت کردُاًذ‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی ‪ٔ-‬عب‪ ٖٚ‬ث‪ٟ‬ذاؿت دا٘ـٍب‪ ٜ‬عّ‪ ْٛ‬پضؿىی‬ ‫تجشیض ٌفت‪ ۹۰ :‬دسکذ اص رٕوعویوت ثوبالی ‪ ۲۲‬ػوبَ‬ ‫ارسثبیزبٖ ؿشلوی د‪ ٚ‬دص ‪ٚ‬اوؼوٗ ووش‪٘ٚ‬وب دسیوبـوت‬ ‫وشد‪ٜ‬ا٘ذ‪.‬‬ ‫دوتش عجبػعّی دسػتی رٕع‪ ٝ‬ؿت‪ ،‬پ‪ٙ‬زوٓ ارسٔوب‪ ،ٜ‬دس‬ ‫ٌفت‪ ٌٛٚ‬خجشی‪ ،‬اظ‪ٟ‬بس وشد‪ٚ :‬ضعیت وش‪٘ٚ‬بیی اػتوبٖ‬ ‫دس حبِت ثؼیبس ٔغّ‪ٛ‬ثی لشاس داؿت‪ ٚ ٝ‬تٕبٔی ٔعیوبس‪ٞ‬وب ‪ٚ‬‬ ‫ؿبخق‪ٞ‬ب دس ایٗ ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬دس حبَ وب‪ٞ‬ؾ ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬ضاسؽ ایؼ‪ٙ‬ب‪ٚ ،‬ی ثب ثیبٖ ایٗو‪ٞ ٝ‬یچ ؿ‪ٟ‬شػتبٖ لشٔوض‬ ‫‪ ٚ‬یب ٘بس٘زی دس اػوتوبٖ ‪ٚ‬رو‪ٛ‬د ٘وذاسد‪ ،‬اـوض‪ٚ‬د‪ :‬روض‪ٚ‬‬ ‫اػتبٖ ‪ٞ‬بی ثؼیبس خ‪ٛ‬ه دس حیغ‪ٚ ٝ‬اوؼی‪ٙ‬بػی‪ ٖٛ‬دس ػغک‬ ‫وـ‪ٛ‬س ‪ٞ‬ؼتیٓ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ثب اؿبس‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬پذیذ أذٖ ػ‪ٛ‬ی‪ ٝ‬رذیذ وش‪٘ٚ‬ب دس خبسد‬ ‫اص وـ‪ٛ‬س‪ ،‬خبعش٘ـبٖ وشد‪ :‬ـعال اص ایٗ ٘‪ٛ‬ع ‪ٚ‬یوش‪ٚ‬ع دس‬ ‫وُ وـ‪ٛ‬س ‪ ٚ‬حتی وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬بی ‪ٕٞ‬ز‪ٛ‬اس دیذ‪٘ ٜ‬ـذ‪ ٜ‬اػت‬ ‫أب یه ٍ٘شا٘ی ر‪ٟ‬ب٘ی دس ایٗ ثوبس‪ٚ ٜ‬رو‪ٛ‬د داسد وو‪ٝ‬‬ ‫ثیبٍ٘ش ػشعت ا٘تـبس ثؼیبس ثبالی ایٗ ػ‪ٛ‬ی‪ ٝ‬اػت‪.‬‬ ‫دسػتی ٌفت‪ :‬ایٗ ٘‪ٛ‬ع ‪ٚ‬یوش‪ٚ‬ع توبوو‪ٙ‬و‪ ٖٛ‬دس وـو‪ٛ‬س‬ ‫‪ٚ‬ر‪ٛ‬د ٘ذاؿت‪ ٝ‬أب ٕٔىٗ اػت دس س‪ٚ‬ص‪ٞ‬بی اتی اص عشیک‬ ‫ٔشص‪ٞ‬ب ‪ٔ ٚ‬ؼبـشاٖ ث‪ ٝ‬داخُ وـ‪ٛ‬س ‪ٚ‬س‪ٚ‬د یبثذ ِزا سعبیوت‬ ‫دػت‪ٛ‬ساِعُٕ ‪ٞ‬بی ث‪ٟ‬ذاؿتی ‪ ٚ‬تىٕیُ ‪ٚ‬اوؼی‪ٙ‬بػویو‪ ٖٛ‬دس‬ ‫ایٗ ساػتب أشی ثؼیبس ضش‪ٚ‬سی اػت‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی اـض‪ٚ‬د‪ :‬دس خل‪ٛ‬ف ایٗ ػ‪ٛ‬ی‪ ،ٝ‬تٕبٔی اـشاد اص رّٕ‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬اوؼٗ صد‪ٞ ٜ‬ب ‪ ٓٞ‬دس ٔعشم اثتال ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬وذ ‪ ٚ‬توىوٕویوُ‬ ‫‪ٚ‬اوؼی‪ٙ‬بػی‪ ٖٛ‬و‪ ٝ‬ثبعج رّ‪ٌٛ‬یشی اص ٔشی ‪ٔ ٚ‬یش ٘بؿوی‬ ‫اص وش‪٘ٚ‬ب ٔیؿ‪ٛ‬د ث‪ ٝ‬ؿذت ت‪ٛ‬کی‪ٔ ٝ‬یؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫تَلیذ ساالًِ ‪ ۲‬هیلیَى تی گَضت هرغ در کطَر‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی ‪ -‬سئیغ ػبصٔبٖ دأپضؿىی وـ‪ٛ‬س اص ت‪ِٛ‬یذ ػبال٘‪ٔ ۲ ٝ‬یّی‪ ٖٛ‬تٗ ٌ‪ٛ‬ؿت ٔشغ دس وـو‪ٛ‬س‬ ‫خجشداد‪ .‬ایٗ ٔزتٕع اصٔبیـٍب‪ٞ‬ی و‪ٔ ٝ‬ز‪ٟ‬ض ث‪ ٝ‬ثخؾ تـخیق ٔ‪ِٛ‬ى‪ِٛ‬ی( )‪PCR‬اصٔبیـٍب‪ٜٞ‬بی ا٘وٍوُ‬ ‫ؿ‪ٙ‬بػی‪ ،‬ػش‪ِٛٚ‬طی داْ‪ ،‬ػش‪ِٛٚ‬طی عی‪ٛ‬س‪ ،‬اصٔبیـٍب‪ٔ ٜ‬یىش‪ٚ‬ثی ٔشضی‪ ،‬اصٔبیـٍب‪ٔ ٜ‬یوىوش‪ٚ‬ثوی ؼوزایوی‪،‬‬ ‫ا٘بِیض ؿیٕی‪ ،‬اصٔبیـٍب‪ّٔ ٜ‬ی تـخیق ‪ٞ‬بسی ‪ ٚ‬ثخؾ دػتٍب‪ٜٞ‬بی حؼوبع )‪(High tech‬اػوت‪.‬ایوٗ‬ ‫ٔزتٕع اصٔبیـٍب‪ٞ‬ی ثشای پیـٍیشی ‪ٔ ٚ‬ذیشیت ثیٕبسی‪ٞ‬بی ٔـتشن ا٘ؼبٖ ‪ ٚ‬داْ ث‪ ٝ‬ع‪ٛٙ‬اٖ اصٔوبیـوٍوب‪ٜ‬‬ ‫ٔشرع ‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬یٗ ر‪ٟ‬ت ا٘زبْ اصٔبیـبت الصْ ثشای کبدسات ‪ٚ ٚ‬اسدات داْ ‪ ٚ‬ـشا‪ٚ‬سد‪ٜٞ‬بی خوبْ دأوی‬ ‫احذاث ؿذ‪ ٜ‬اػت‪.‬عّی کفش ٔبو‪ٙ‬عّی سئیغ ػبصٔبٖ دأپضؿىی وـ‪ٛ‬س ‪ٌ ٚ‬فت‪ ۲۲ :‬ػبَ پیؾ اص تاػیغ‬ ‫ػبصٔبٖ ُّٔ ٔتحذ ث‪ِ ٝ‬حبػ ٌؼتشؽ ثیٕبسی‪ٞ‬بی دأی ‪ ٚ‬ثیٕبسی‪ٞ‬بی ٔـتشن ا٘ؼبٖ ‪ ٚ‬داْ وـو‪ٛ‬س‪ٞ‬وبی‬ ‫الذاْ ث‪ ٝ‬تاػیغ دـتش ثیٗ إُِّ و‪ٙ‬تشَ ثیٕبسی‪ٞ‬بی ‪ٚ‬اٌیشداس دأی و‪ ٝ‬دس ػبَ ‪ ٚ ۲۰۰۲‬دسػت پغ اص ‪۹۷‬‬ ‫ػبَ وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬بی ر‪ٟ‬بٖ ثب ت‪ٛ‬ر‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ا‪ٕٞ‬یت ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع ث‪ ٝ‬ایٗ ٘تیز‪ ٝ‬سػیذ٘ذ ایٗ دـتش سا ث‪ ٝ‬ػبصٔبٖ ثو‪ٟ‬وذاؿوت‬ ‫ر‪ٟ‬ب٘ی داْ ثشػب٘‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬عی یه ثش٘بٔ‪ ٝ‬ر‪ٟ‬ب٘ی ‪ ٕٝٞ‬وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬ب ّٔضْ ث‪ ٝ‬عض‪ ٛ‬اٖ ثبؿ‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬اِحبق ث‪ ٝ‬اٖ پوغ اص‬ ‫تل‪ٛ‬یت اػبػ‪ٙ‬بٔ‪ ٝ‬دس پبسِٕبٖ ک‪ٛ‬ست ثٍیشد و‪ ٝ‬ثش ایٗ اػبع ٔ‪ٛ‬اسد اعالٔی اص ػ‪ٛ‬ی ایوٗ ػوبصٔوبٖ دس‬ ‫حىٓ لب٘‪ ٖٛ‬ث‪ٛ‬د‪ ٚ ٜ‬د‪ِٚ‬ت‪ٞ‬ب ٔىّؿ ث‪ ٝ‬ارشای اٖ ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ و‪ ٝ‬دس حبَ حبضش ‪ ۲۸۲‬وـ‪ٛ‬س عض‪ ٛ‬ایٗ ػبصٔبٖ‬ ‫ر‪ٟ‬ب٘ی ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫گسارش‬ ‫ّوذلی هسٍَالى در هطالبِ‬ ‫رفع االیٌذگی ًیرٍگاُ تبریس‬ ‫االی‪ٙ‬ذٌی ٘یش‪ٌٚ‬ب‪ ٜ‬حشاستی تجشیض ث‪ ٝ‬ع‪ٛٙ‬اٖ یىی اص عو‪ٛ‬أوُ اکوّوی‬ ‫اِ‪ٛ‬دٌی ‪ٛٞ‬ای ایٗ والٖ ؿ‪ٟ‬ش دس ـلُ ػشد‪ ،‬ث‪ ٝ‬ثؼتشی ثشای ‪ٕٞ‬ذِوی‬ ‫ٔؼ‪ٚٛ‬الٖ ؿ‪ٟ‬شی ‪ ٚ‬اػتب٘ی ‪ٕ٘ ٚ‬بی‪ٙ‬ذٌبٖ ٔشدْ ایٗ خغ‪ ٝ‬دس ٔوزوّوغ‬ ‫ؿ‪ٛ‬سای اػالٔی ثشای سـع ایٗ ٔـىُ تجذیُ ؿذ‪ ٜ‬اػت‪ .‬وبسؿو‪ٙ‬وبػوبٖ‬ ‫ٔی ٌ‪ٛ‬ی‪ٙ‬ذ ثیؾ اص یه پ‪ٙ‬زٓ اِ‪ٛ‬دٌی ‪ٛٞ‬ای والٖ ؿ‪ٟ‬ش ‪ٔ ۲.۸‬یّویو‪ٖٛ‬‬ ‫٘فشی تجشیض‪ ،‬سیـ‪ ٝ‬دس االی‪ٙ‬ذٌی ٘یش‪ٌٚ‬ب‪ ٜ‬حشاستی ایٗ ؿ‪ٟ‬ش داسد وو‪ٝ‬‬ ‫دس ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬ک‪ٙ‬عتی ؼشه تجشیض ‪ٚ‬الع ؿذ‪ ٚ ٜ‬اص لضب ر‪ٟ‬ت ثبد‪ٞ‬وبی ایوٗ‬ ‫و‪ ٟٗ‬ؿ‪ٟ‬ش ٘یض ؼشثی‪ -‬ؿشلی اػت و‪ٛٔ ٝ‬رت ٔی ؿو‪ٛ‬د ‪ٞ‬وٕو‪ ٝ‬رسات‬ ‫االی‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬ثش اػبع ػبو‪ٙ‬بٖ اٖ ا‪ٚ‬اس ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫أب ٘ىت‪ ٝ‬لبثُ ت‪ٛ‬ر‪ ٝ‬دس خل‪ٛ‬ف االی‪ٙ‬ذٌی ٘یش‪ٌٚ‬ب‪ ٜ‬حشاستی تجشیض ایٗ‬ ‫اػت و‪ٞ ٝ‬ش چ‪ٙ‬ذ ث‪ٌ ٝ‬فت‪ٔ ٝ‬مبْ ‪ٞ‬بی لضبیی ارسثبیزبٖ ؿشلی تبو‪ٙ‬و‪ٖٛ‬‬ ‫دس صٔی‪ ٝٙ‬سـع پتب٘ؼیُ ‪ٞ‬بی االی‪ٙ‬ذٌی اٖ اص لجیُ ٘لت ـیّتش‪ٞ‬بی الصْ‬ ‫الذاْ وبـی ٘ـذ‪ ٜ‬اػت‪ ،‬أب اػوتوفوبد‪ ٜ‬اص ٔوبص‪ٚ‬ت دس اٖ‪ٔ ،‬ـوىوُ‬ ‫االی‪ٙ‬ذٌیاؽ سا د‪ٚ‬چ‪ٙ‬ذاٖ ٔی و‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫دس تججیٗ ایٗ ٘ىت‪ ٝ‬ضش‪ٚ‬سی اػت اؿبس‪ ٜ‬ؿ‪ٛ‬د و‪ ٝ‬ث‪ٙ‬ب ثش اعالْ اداس‪ ٜ‬وُ‬ ‫حفبظت ٔحیظ صیؼت ارسثبیزبٖ ؿشلی‪ ،‬اػوتوفوبد‪ ٜ‬اص ٔوبص‪ٚ‬ت دس‬ ‫٘یش‪ٌٚ‬ب‪ ٜ‬حشاستی تجشیض‪ٛٔ ،‬رت اـضایؾ ‪ 0۷‬ثشاثشی ت‪ِٛ‬ویوذ ٌوبص‪ٞ‬وبی‬ ‫ػ‪ِٛ‬ف‪ٛ‬س ‪ ٚ‬ػ‪ ٝ‬ثشاثشی ٌبص‪ٞ‬بی ٘یتش‪ٚ‬طٖ دس ٔموبیؼو‪ ٝ‬ثوب اػوتوفوبد‪ ٜ‬اص‬ ‫ػ‪ٛ‬خت ٌبص ٔی ؿ‪ٛ‬د‪ .‬اص ػ‪ٛ‬ی دیٍش ا٘تـبس خجشی ٔجو‪ٙ‬وی ثوش کوفوش‬ ‫وشدٖ ٌبص ٘یش‪ٌٚ‬ب‪ ٜ‬حشاستی تجشیض ت‪ٛ‬ػظ ‪ٚ‬صاست ٘فت دس د‪ِٚ‬ت لجّوی‬ ‫هیساى قاچاق دارٍ در دارٍخاًِ ّای زًجاى بِ کوتر از ًین درصذ رسیذُ است‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی ‪ٔ-‬عب‪ ٖٚ‬ؼزا ‪ ٚ‬داس‪ٚ‬ی دا٘ـٍب‪ ٜ‬عّ‪ ْٛ‬پضؿىی ‪ ٚ‬خذٔبت ث‪ٟ‬ذاؿتی ‪ ٚ‬دسٔب٘ی اػتبٖ‬ ‫ص٘زبٖ ثب تبویذ ثش ٘ بست ٔؼتٕش ‪ ٚ‬ثبسصسػی اص داس‪ٚ‬خب٘‪ٞ ٝ‬بی اػتبٖ ٌفت‪ :‬یىی اص ٘تبیذ ّٕٔ‪ٛ‬ع‬ ‫ایٗ ثبصسػی ‪ٞ‬ب وب‪ٞ‬ؾ ٔیضاٖ لبچبق دس داس‪ٚ‬خب٘‪ٞ ٝ‬بی اػتبٖ ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬ثغ‪ٛ‬سی و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ووٕوتوش اص ٘ویوٓ‬ ‫دسکذ سػیذ‪ ٜ‬اػت‪ .‬دوتش ٔشیٓ ٘‪ٛ‬ثشا٘ی اـض‪ٚ‬د‪ :‬دس ثخؾ داس‪ ٘ ،ٚ‬بست ٔؼتٕش ثش ٘ح‪ ٜٛ‬تبٔویوٗ ‪ٚ‬‬ ‫ت‪ٛ‬صیع داس‪ ٚ ٚ‬ث‪ٟ‬ج‪ٛ‬د دػتشػی ث‪ٔ ٝ‬شاوض تبٔیٗ ‪ ٚ‬تذاسن داس‪ ٚ‬دس داس‪ٚ‬خب٘‪ٞٝ‬ب ٔذ ٘ ش ایٗ ‪ٚ‬احذ دا٘ـٍب‪ٞ‬ی ث‪ٛ‬د‪ ٚ ٜ‬ایٗ ٔ‪ ٟٓ‬سا ثویوؾ‬ ‫اص ٌزؿت‪ٛٔ ٝ‬سد ت‪ٛ‬ر‪ ٝ‬لشاس داد‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی اضبـ‪ ٝ‬وشد‪ :‬دس صٔبٖ حبضش اص ٔیبٖ ‪ ۰۰‬ؿشوت پخؾ داس‪ ٚ‬ـعبَ وـ‪ٛ‬س‪ ۲۲ ،‬ؿشوت پخؾ ػشاػشی داس‪ ٚ ٚ‬یوه ؿوشووت‬ ‫پخؾ اػتب٘ی داس‪ٚ‬یی سا ؿبُٔ ٔی ؿ‪ٛ‬د و‪٘ ٝ‬ؼجت ث‪ ٝ‬ػبَ‪ٞ‬بی ٌزؿت‪ ٝ‬اـضایؾ ‪ ۰0‬دسکذی سا ٘ـبٖ ٔی د‪ٞ‬ذ‪.‬‬ ‫ایٗ ٔؼ‪ َٚٛ‬ادأ‪ ٝ‬داد‪ :‬ثب الذأبت ا٘زبْ ٌشـت‪ ٝ‬ؿٕبس داس‪ٚ‬خب٘‪ٞٝ‬ب ‪ ٓٞ‬اص ‪ٛٔ ۷۲‬سد ث‪ ۲۲۰ ٝ‬داس‪ٚ‬خب٘‪ ٝ‬دس ػغک اػتبٖ استمب پیذا ووشد‪ٜ‬‬ ‫اػت و‪ ٝ‬عال‪ ٜٚ‬ثش اـضایؾ دػتشػی ث‪ ٝ‬داس‪ٞٚ‬ب‪ ،‬ث‪ٟ‬ج‪ٛ‬د ویفی اسائ‪ ٝ‬خذٔبت داس‪ٚ‬یی ‪ٛٔ ٓٞ‬سد ت‪ٛ‬ر‪ ٝ‬ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬و‪ ٝ‬ثش ایٗ اػوبع توعوذاد‬ ‫ثبصسػی‪ٞ‬ب اص ‪ ۷۲‬داس‪ٚ‬خب٘‪ٛٔ ۲۷۸ ،ٝ‬سد ث‪ٛ‬د او‪ ٖٛٙ‬ایٗ سلٓ دس ‪ ۲۲۰‬داس‪ٚ‬خب٘‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ثیؾ اص ‪ٛٔ ۹۸۰‬سد اـضایؾ یبـت‪ ٝ‬اػت‪.‬‬ ‫فرهاًذار‪ :‬گطایص کتابخاًِ ّای عوَهی کرج در برًاهِ کاری قرار گرفت‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی ‪ٔ -‬عب‪ ٖٚ‬اػتب٘ذاس اِجشص ‪ ٚ‬ـشٔب٘ذاس ‪ٚ‬یظ‪ ٜ‬وشد اعالْ وشد و‪ ٝ‬ثب ت‪ٛ‬ر‪ٝ‬‬ ‫ث‪ ٝ‬پبییٗ ث‪ٛ‬دٖ ػشا٘‪ٔ ٝ‬غبِع‪ٌ ، ٝ‬ـبیؾ وتبثخب٘‪ٞ ٝ‬بی عٕ‪ٔٛ‬ی ایٗ وال٘ـ‪ٟ‬ش ثب سعبیت‬ ‫ؿی‪٘ ٜٛ‬بٔ‪ٞ ٝ‬بی ث‪ٟ‬ذاؿتی دس ثش٘بٔ‪ ٝ‬وبسی لشاس ٌشـتو‪ ٝ‬اػوت‪ .‬ؼوفو‪ٛ‬س لوبػوٓ پو‪ٛ‬س‬ ‫اـض‪ٚ‬د‪ :‬صیج‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬وشد ٘یؼت ثب چ‪ٙ‬یٗ ‪ٛٞ‬یت ‪ ٚ‬اکبِتی و‪ٞ ٝ‬وٕو‪ٛ‬اس‪ ٜ‬دس حو‪ٛ‬ص‪ٞ ٜ‬وبی‬ ‫ـش‪ٍٙٞ‬ی ربیٍب‪ ٜ‬ثبالیی داؿت‪ ٝ‬أب دس ثخؾ ٔغبِع‪ ٝ‬ضعیؿ ثبؿذ‪ٚ .‬ی ثب ثیبٖ ایو‪ٙ‬وىو‪ٝ‬‬ ‫یىی اص ٔ‪ِٛ‬ف‪ٞ ٝ‬بی ت‪ٛ‬ػع‪ ٝ‬دس ر‪ٛ‬أع پیـشـت‪ ٝ‬ػشا٘‪ٔ ٝ‬غبِع‪ ٝ‬اػت‪ ،‬ادأ‪ ٝ‬داد‪ :‬دس علش ـعّی ثب ث‪ٟ‬ش‪ٙٔ ٜ‬ذی اص تعبِیٓ دی‪ٙ‬ی ‪ ٚ‬اخواللوی‬ ‫ثبیذ دس ٔؼیش اٌب‪ٞ‬ی ثب ا‪ٞ‬تٕبْ ‪ ٚ‬عضْ ساػخ ٌبْ ثشداسیٓ‪.‬لبػٓ پ‪ٛ‬س ٌفت‪ :‬ثشایٗ اػبع ثبیذ ثش٘بٔ‪ ٝ‬سیضاٖ ـش‪ٍٙٞ‬ی‪ ،‬ػوبصٔوبٖ ‪ٞ‬وبی‬ ‫ـش‪ٍٙٞ‬ی‪ ،‬اکحبه سػب٘‪ ٝ‬ثشای اـضایؾ ػشا٘‪ ٝ‬وتبثخ‪ٛ‬ا٘ی‪،‬دس صٔی‪ ٝٙ‬تبٔیٗ أبوٗ ـش‪ٍٙٞ‬ی ؿ‪ٟ‬ش ‪ ٚ‬تش‪ٚ‬یذ اٖ ‪ٕٞ‬ىبسی و‪ٙٙ‬وذ‪ٔ.‬وعوب‪ٖٚ‬‬ ‫اػتب٘ذاس اِجشص ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ دس خل‪ٛ‬ف تحمک ػ‪٘ ٟٓ‬یٓ دسکذ ؿ‪ٟ‬شداسی ‪ٞ‬ب ٘یض ثیبٖ داؿت‪ :‬ارعبٖ داسیٓ و‪ ٝ‬ؿ‪ٟ‬شداسی ‪ٞ‬ب اوو‪ٙ‬و‪ ٖٛ‬ثوب‬ ‫چبِؾ ‪ٞ‬بی ٔبِی ٔ‪ٛ‬ار‪ٞ ٝ‬ؼت‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬ایٗ أش وذ‪ٞ‬بی دسأذی ا٘‪ٟ‬ب سا تحت تبحیش لشاس ٔی د‪ٞ‬ذ‪ ،‬ثب ت‪ٛ‬ر‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬دسأذ ؿ‪ٟ‬شداسی ‪ٞ‬ب‬ ‫٘یض ٘بپبیذاس اػت ٕ٘ی ت‪ٛ‬اٖ ا٘ت بس ثیـتشی داؿت‪.‬‬ ‫اػتبٖ اعالْ أوبدٌوی ووشد‪ ٜ‬ا٘وذ ‪ٔ ٚ‬وموشس اػوت ثوّو‪ٛ‬ووی ثوشای‬ ‫ػشٔبی‪ٌٝ‬زاسی ‪ٞ‬بی ثضسی دس اػتبٖ ایزبد ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اص ٔتفىشاصاد‪ ،‬عض‪ٞ ٛ‬یبت سییؼ‪ٔ ٝ‬زّغ ‪٘ ٚ‬وٕوبیو‪ٙ‬وذ‪ٔ ٜ‬وشدْ‬ ‫تجشیض‪ ،‬اػى‪ ٚ ٛ‬ارسؿ‪ٟ‬ش دس ٔزّغ ؿ‪ٛ‬سای اػالٔی‪ ،‬دس ‪ٞ ۲‬فت‪ ٝ‬لوجوُ‪،‬‬ ‫ایٗ ػ‪ٛ‬اَ سا دس ٘ضد اـىبس عٕ‪ٔٛ‬ی دأٗ صد و‪ ٝ‬چوٍو‪٘ٛ‬و‪ٔ ٝ‬وی ؿو‪ٛ‬د‬ ‫٘یش‪ٌٚ‬ب‪ٞ ٜ‬بی ت‪ٟ‬شاٖ‪ ،‬وشد ‪ ٚ‬اکف‪ٟ‬بٖ اص ػ‪ٛ‬خت ٌوبص ثوشای تو‪ِٛ‬ویوذ‬ ‫ا٘شطی اػتفبد‪ ٜ‬و‪ٙٙ‬ذ‪ ،‬أب ایٗ أش دس ٔ‪ٛ‬سد ٘یش‪ٌٚ‬ب‪ ٜ‬حشاستی تجشیوض وو‪ٝ‬‬ ‫اتفبل اب ث‪ ٝ‬سؼٓ ػشدػیشی ثیـتشیٗ کشـ‪ ٝ‬ر‪ٛ‬یی دس ٔلوشؾ ٌوبص سا‬ ‫داؿت‪ ٝ‬ا٘ذ‪ ،‬کبدق ٘جبؿذ‪.‬‬ ‫ثش‪ٚ‬ص ایٗ ‪ٚ‬ضعیت ػجت ‪ٕٞ‬ذِی ٔؼ‪ٚٛ‬الٖ ارسثبیزبٖ ؿوشلوی ثوشای‬ ‫سـع ٔـىُ اص ٔشرع ‪ٚ‬صاست ٘فت ؿذ‪ ،‬ث‪ ٌٝ٘ٛ ٝ‬ای و‪ ٝ‬أوبْ روٕوعو‪ٝ‬‬ ‫تجشیض ث‪ ٝ‬ضش‪ٚ‬ست سـع ٔـىُ االی‪ٙ‬ذٌی ٘یش‪ٌٚ‬ب‪ ٜ‬حشاستی توجوشیوض اص‬ ‫عشیک تبٔیٗ ػ‪ٛ‬خت ٌبص ٔ‪ٛ‬سد ٘یبص اٖ دس خغج‪ٞ ٝ‬بی ٘وٕوبص روٕوعو‪ٝ‬‬ ‫پشداخت ‪ ٚ‬اػتب٘ذاس ارسثبیزبٖ ؿشلی ٘یض ‪ٞ‬فت‪ٌ ٝ‬زؿت‪ ٝ‬اص تحموک ایوٗ‬ ‫ٔغبِج‪ٔ ٝ‬شدٔی ث‪ ٝ‬دػت‪ٛ‬س ٔعب‪ ٖٚ‬ا‪ َٚ‬سییغ روٕو‪ٟ‬و‪ٛ‬سی ‪ ٚ‬اص عوشیوک‬ ‫اختلبف ػ‪ٛ‬خت ٌبص ٘یش‪ٌٚ‬ب‪ ٜ‬حشاستی ‪ٞ‬شیغ ث‪٘ ٝ‬یش‪ٌٚ‬ب‪ ٜ‬تجشیض خجوش‬ ‫داد‪.‬‬ ‫اػتب٘ذاس ارسثبیزبٖؿشلی ثب اؿبس‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬پیٍیشی ‪ٞ‬بی ا٘زوبْ ؿوذ‪ ٜ‬ثوشای‬ ‫عذْ اػتفبد‪ ٜ‬اص ٔبص‪ٚ‬ت دس ٘یش‪ٌٚ‬ب‪ ٜ‬تجشیض ‪ ٚ‬اـضایؾ ػ‪ٕٟ‬ی‪ٌ ٝ‬وبص ایوٗ‬ ‫٘یش‪ٌٚ‬ب‪ٌ ،ٜ‬فت‪ :‬ثب دػت‪ٛ‬س ٔعب‪ ٖٚ‬ا‪ َٚ‬سئیغ رٕ‪ٟٛ‬سی‪ٔ ،‬ز‪ٛ‬ص ا٘وتوموبَ‬ ‫ٌبص اص ٘یش‪ٌٚ‬ب‪ٞ ٜ‬شیغ ث‪٘ ٝ‬یش‪ٌٚ‬ب‪ ٜ‬تجشیض کبدس ؿذ‪.‬‬ ‫عبثذیٗ خشّْ ثب تبویذ ثش تالؽ دػتٍب‪ٜٞ‬بی ٔؼئ‪ َٛ‬ثشای ارشایی ؿذٖ‬ ‫ایٗ ٔز‪ٛ‬ص‪ ،‬اظ‪ٟ‬بس داؿت‪ :‬ثب ت‪ٛ‬ر‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪٘ ٝ‬یش‪ٌٚ‬وب‪ٞ ٜ‬وشیوغ أوىوبٖ‬ ‫اػتفبد‪ ٜ‬اص ػ‪ٛ‬خت ٔبیع ث‪ ٝ‬ربی ٌبص سا داسد‪ٔ ،‬ز‪ٛ‬ص ا٘تمبَ ػ‪ٕٟ‬ی‪ٌ ٝ‬بص‬ ‫اٖ ث‪٘ ٝ‬یش‪ٌٚ‬ب‪ ٜ‬تجشیض کبدس ؿذ ‪ ٚ‬ایٗ وبس ‪ٞ‬شچ‪ ٝ‬ػشیعتش ثبیوذ ا٘وزوبْ‬ ‫ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ثب اؿبس‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬وب‪ٞ‬ؾ ػ‪ٕٟ‬ی‪ٌ ٝ‬بص اػتبٖ اص ‪ٔ ۲‬ب‪ ٜ‬پیؾ ‪ ٚ‬ص‪ٚ‬دتوش‬ ‫اص ثشخی اػتبٖ‪ٞ‬بی دیٍش اؼبص ؿذ‪ ٜ‬اػت‪ ،‬اـض‪ٚ‬د‪ :‬أؼبَ ‪ ٓٞ‬ثب ػشٔبی‬ ‫ص‪ٚ‬دسع ٔ‪ٛ‬ار‪ٞ ٝ‬ؼتیٓ ‪ ٓٞ ٚ‬ػ‪ٕٟ‬ی‪ٌ ٝ‬بص وب‪ٞ‬ؾ پیذا وشد‪ ٜ‬اػت وو‪ٝ‬‬ ‫ایٗ ؿشایظ‪ ،‬ضش‪ٚ‬ست کشـ‪ٝ‬ر‪ٛ‬یی دس ٔلشؾ ٌبص سا د‪ٚ‬چ‪ٙ‬ذاٖ وشد‪ٜ‬‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجوشی‬ ‫ ٔووذیووشعووبٔووُ‬‫ایووشاٖ خوو‪ٛ‬دس‪ٚ‬‬ ‫تجشیضاعالْ وشد‪:‬‬ ‫ثؼووویوووبسی اص‬ ‫ٔؼبئُ ٔشث‪ٛ‬ط ث‪ ٝ‬ح‪ٛ‬ص‪ٙٔ ٜ‬بثع ا٘ؼب٘ی ووبسخوب٘و‪ ٝ‬حوُ ‪ٚ‬‬ ‫ـلُ ؿذ‪ ٜ‬اػت ‪ٔ ٚ‬غبِجبت وبسٌشاٖ عجک ثش٘بٔ‪ ٝ‬سیوضی‬ ‫‪ٞ‬بی ا٘زبْ ؿذ‪ ٜ‬تب پبیبٖ أؼبَ پشداخت ٔیؿ‪ٛ‬د‪ .‬حٕیوذ‬ ‫حبری صاد ٔ‪ٙ‬ل‪ٛ‬س اـض‪ٚ‬د‪ٙٔ :‬بثع ا٘ؼب٘وی اکوّوی توشیوٗ‬ ‫ٔ‪ِٛ‬ف‪ ٝ‬ث‪ٟ‬ش‪ٚ ٜ‬سی ت‪ِٛ‬یذ ‪ ٚ‬اـضایؾ وبسایی ‪ ٚ‬اؿتؽبَ ٔ‪ِٛ‬ذ‬ ‫اػت ‪ ٚ‬سٔض پیـشـت ‪ٞ‬ش ػبصٔبٖ یب ٔزٕ‪ٛ‬ع‪ ٝ‬کو‪ٙ‬وعوتوی‬ ‫ٔش‪ ٖٛٞ‬تالؽ ‪ ٚ‬و‪ٛ‬ؿؾ ا٘‪ٟ‬ب دس سؿذ التلبدی ‪ ٚ‬س‪٘ٚ‬ک‬ ‫ٔضبعؿ ک‪ٙ‬عت اػت‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ٌفت‪ :‬خ‪ٛ‬ؿجختب٘‪ ٝ‬ثب پیٍیوشی ‪ٞ‬وبی ا٘وزوبْ ؿوذ‪ٜ‬‬ ‫تبو‪ ،ٖٛٙ‬وبسو‪ٙ‬بٖ ٔع‪ٛ‬لبت حم‪ٛ‬ق ٘ذاؿوتو‪ٔ ٚ ٝ‬وضایوبی‬ ‫لب٘‪٘ٛ‬ی ٔغبثک ثب لب٘‪ ٖٛ‬وبس ‪ ٚ‬ص‪ٚ‬دتش اص ٔ‪ٛ‬عذ پوشداخوت‬ ‫ؿذ‪ ٜ‬اػت‪ٔ.‬ذیش عبُٔ ایشاٖ خ‪ٛ‬دس‪ ٚ‬تجشیض اضبـ‪ ٝ‬وشد‪ :‬ثب‬ ‫تالؽ ‪ٕٞ ٚ‬ت اداس‪ ٜ‬وُ تعب‪،ٖٚ‬وبس ‪ ٚ‬سـب‪ ٜ‬اروتوٕوبعوی‬ ‫اػتبٖ ‪ ٚ‬اخز تاییذی‪ٞ ٝ‬بی الصْ‪ ،‬عوش عوجومو‪ ٝ‬ثو‪ٙ‬وذی‬ ‫وبسو‪ٙ‬بٖ ثب احتؼبه ضشیت سیبِی ٔضدی ‪ ٚ‬ؿؽّی ثغ‪ٛ‬س‬ ‫وبُٔ اص ا‪ َٚ‬اثبٖ ٔب‪ ٜ‬ػبَ ربسی اروشاؿوذ‪ٔ ٚ ٜ‬وب ثو‪ٝ‬‬ ‫اِتفب‪ٚ‬ت ارشای ایٗ عش اص ا‪ َٚ‬ػبَ ‪ٔ ۲0۰۰‬حبػجو‪ٚ ٝ‬‬ ‫دس عشم ‪ٔ 0‬ب‪ ٜ‬ثبلیٕب٘ذ‪ ٜ‬ػبَ ث‪ ٝ‬حؼبه وبسو‪ٙ‬بٖ ‪ٚ‬اسیض‬ ‫خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ‪.‬حبری صاد ٔ‪ٙ‬ل‪ٛ‬س تـوشیوک ووشد‪ :‬اروشای‬ ‫عش عجم‪ ٝ‬ث‪ٙ‬ذی ٔـبؼُ وبسو‪ٙ‬بٖ ایشاٖ خ‪ٛ‬دس‪ ٚ‬توجوشیوض‬ ‫دس ػغک ک‪ٙ‬بیع اػتبٖ ثی ػبثم‪ ٝ‬اػت‪ٔ.‬ذیشعبُٔ ایوشاٖ‬ ‫خ‪ٛ‬دس‪ ٚ‬تجشیض ثیبٖ وشد‪ :‬دس ساػتبی اـضایؾ ث‪ٟ‬وش‪ٚ ٜ‬سی‬ ‫ت‪ِٛ‬یذ پبداؽ ؿؾ ٔب‪ ٝٞ‬ت‪ِٛ‬یذ ثشای وبسو‪ٙ‬بٖ دس ػوغوک‬ ‫ٌش‪ ٜٚ‬ک‪ٙ‬عتی ایشاٖ خ‪ٛ‬دس‪ٔ ٚ‬حبػج‪ ٚ ٝ‬پوشداخوت ؿوذ‪ٜ‬‬ ‫اػت‪ٚ.‬ی اـض‪ٚ‬د‪ :‬پیش‪ ٚ‬سایض٘ی ک‪ٛ‬ست ٌشـت‪ ٝ‬ثوب ٌوش‪ٜٚ‬‬ ‫ک‪ٙ‬عتی ایشاٖ خ‪ٛ‬دس‪ٔ ٚ‬مشس ؿذ‪ ٜ‬اػت توٕوبٔوی پوبداؽ‬ ‫‪ٞ‬بی ؼیش٘مذی وبسو‪ٙ‬بٖ ثلو‪ٛ‬ست توموشیوجو اب یوىوؼوبٖ‬ ‫پشداخت ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫اػت‪.‬خشْ تبویذ وشد‪ :‬ضش‪ٚ‬سی اػت ػیؼتٓ‪ٞ‬بی ٌوشٔوبیوؾ توٕوبْ‬ ‫اداسات ‪ ٚ‬ػبصٔبٖ‪ٞ‬ب دس ػبعبت تعغیّی خبٔ‪ٛ‬ؽ ‪ ٚ‬یه ػبعت لجُ اص‬ ‫ؿش‪ٚ‬ع ـعبِیت س‪ٚ‬ؿٗ ؿ‪٘ٛ‬ذ؛ سػب٘‪ٞٝ‬ب ‪ ٚ‬کذا‪ٚ‬ػیٕب ٘یض ثوشای ٔوعوشـوی‬ ‫اٍِ‪ٛ‬ی ٔ‪ٙ‬بػت ٔلشؾ ‪ٔ ٚ‬ذیشیت ٔلشؾ ا٘شطی تالؽ و‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬ ‫اػتب٘ذاس ارسثبیزبٖ ؿشلی تبویذ وشد‪ٚ :‬ظبیوؿ ‪ٔ ٚ‬وأو‪ٛ‬سیوت ‪ٞ‬وبی‬ ‫اثالؼی اص ػ‪ٛ‬ی وبسٌش‪ ٜٚ‬اِ‪ٛ‬دٌی ‪ٛٞ‬ا‪ ،‬ت‪ٛ‬ػظ ‪ٕٞ‬و‪ ٝ‬ػوبصٔوبٖ ‪ٞ‬وب ‪ٚ‬‬ ‫اداسات ‪٘ ٚ‬یش‪ٞٚ‬بی ٔؼّک ث‪ ٝ‬ک‪ٛ‬ست رذی پیٍیشی ‪ ٚ‬عّٕیبتی ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ثب تبویذ ثش ثشٌضاسی ‪ٞ‬فتٍی ایٗ وبسٌوش‪ ٜٚ‬رو‪ٟ‬وت پویوٍویوشی‬ ‫ٔل‪ٛ‬ثبت ‪ ٚ‬اسصیبثی عّٕىشد دػتٍب‪ٞ ٜ‬وبی ٔوخوتوّوؿ‪ ،‬اـوض‪ٚ‬د‪ :‬اٌوش‬ ‫ؿبخق اِ‪ٛ‬دٌی ‪ٛٞ‬ا اـضایؾ یبثذ ‪ٚ‬ضعیت اػتبٖ حوتوی اص ؿوشایوظ‬ ‫وش‪٘ٚ‬بیی ٘یض خغش٘بنتش ٔیؿ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬ثبیذ الذأبت رذی ا٘زبْ ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫خشْ ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ ٌفت‪ :‬پّیغ سا‪ٕٙٞ‬بیی ‪ ٚ‬سا٘‪ٙ‬ذٌی دس س‪ٚ‬ص‪ٞ‬بیی و‪ ٝ‬دس‬ ‫‪ٚ‬ضعیت اضغشاسی لشاس داسیٓ اص تشدد خ‪ٛ‬دس‪ٞٚ‬بی ـشػ‪ٛ‬د‪ ٜ‬ثبالی ‪۲۰‬‬ ‫ػبَ دس ٔحذ‪ٚ‬د‪ ٜ‬عش ص‪ٚ‬د ‪ ٚ‬ـشد رّ‪ٌٛ‬یشی و‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ر‪ٛ‬اد سحٕتی‪ٔ ،‬عب‪ٕٞ ٖٚ‬ب‪ٍٙٞ‬ی أ‪ٛ‬س عٕشا٘ی اػتوب٘وذاس ارسثوبیوزوبٖ‬ ‫ؿشلی ٘یض ثب اؿبس‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬پذیذ‪ٚ ٜ‬اس‪ٍ٘ٚ‬ی ‪ٛٞ‬ا و‪ ٝ‬ثبعج اـضایؾ اِو‪ٛ‬دٌوی‬ ‫ٔی ؿ‪ٛ‬د‪ٌ ،‬فت‪ :‬ػبص‪ٚ‬وبسی عشاحی ؿو‪ٛ‬د وو‪ ٝ‬دس ‪ٚ‬ضوعویوت ‪ٞ‬وبی‬ ‫ٔختّؿ‪ ،‬الذأبت الصْ ا٘زبْ ؿ‪ٛ‬د ‪٘ ٚ‬یبصی ث‪ ٝ‬تلٕویوٓ ٌویوشی ‪ٞ‬وبی‬ ‫ادأ‪ ٝ‬داسد‬ ‫اضغشاسی ٘جبؿذ‪....‬‬ ‫استاًذار خَزستاى‪:‬تغییرات هذیریتی را از ضعیفتریی هذیراى اغاز هیکٌین‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی ‪ -‬اػتب٘ذاس خ‪ٛ‬صػتبٖ ٌفت‪ :‬تؽییشات ٔذیشیتی دس اػتبٖ سا اص ضعیؿتشیٗ ٔذیشاٖ اؼوبص‬ ‫ٔیو‪ٙ‬یٓ ‪ ٚ‬دس ایٗ صٔی‪ ٝٙ‬ث‪ ٝ‬یه رٕعث‪ٙ‬ذی سػیذ‪ٜ‬ایٓ‪ .‬کبدق خّیّیبٖ اـض‪ٚ‬د‪ :‬ایٗ ٔؼبِ‪ ٝ‬اص صیشػبخوت ‪ٞ‬وب‬ ‫ٔخُ ؿجى‪ ٝ‬ـبضاله ٌشـت‪ ٝ‬تب سا‪ٜٞ‬ب ‪ ٚ‬ربد‪ٜٞ‬بیی و‪ٕٞ ٝ‬چ‪ٙ‬بٖ پغ اص ٌزؿت ػبَ‪ٞ‬ب تىٕیُ ٘ـذ‪ ٜ‬پویوذا‬ ‫اػت‪ٚ.‬ی ثیبٖ وشد‪ :‬ػبختبس‪ٞ‬ب ‪ٙٔ ٚ‬بػجبت ‪ ۲‬عّتی ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذو‪ٔ ٝ‬ب٘ع پیـشـت خ‪ٛ‬صػتبٖ ؿذ‪ٜ‬ا٘وذ؛دس د‪ِٚ‬وت‬ ‫ٔ‪ٙ‬فعُ ٔذیشاٖ ‪ ٓٞ‬ث‪ ٝ‬ا٘فعبَ وـیذ‪ ٘ ٚ ،ٜ‬بس‪ٌ ٜ‬ش أ‪ٛ‬س ٔیؿ‪٘ٛ‬ذ و‪ ٝ‬چ‪ٙ‬یٗ ٔذیشا٘ی ث‪ ٝ‬دسد ٔب ٕ٘یخ‪ٛ‬س٘ذ‪.‬اػتب٘ذاس خ‪ٛ‬صػوتوبٖ اـوض‪ٚ‬د‪ :‬دس ‪ٔ ۲‬وب‪ٜ‬‬ ‫٘خؼت ؿش‪ٚ‬ع ث‪ ٝ‬وبس خ‪ٛ‬د‪،‬اثتذا ٔـىالت اػتبٖ سا ثشسػی وشدیٓ ‪٘ ٚ‬یش‪ٞٚ‬بیی سا و‪ ٝ‬لبثّیت ا٘غجبق ثبؿوشایوظ روذیوذ‪ ،‬ثوشای عوجو‪ٛ‬س اص ایوٗ‬ ‫ٔـىالت سا داسا ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ اسصیبثی وشدیٓ؛ کذ‪ٞ‬ب ٘فش سا ٔ‪ٛ‬سد ثشسػی لشاس دادیٓ تب ثت‪ٛ‬ا٘یٓ اص ظشـیت‪ٟ‬بی دس‪ ٖٚ‬اػتبٖ اػتفبد‪ ٜ‬و‪ٙ‬یٓ ‪٘ ٚ‬یبصٔ‪ٙ‬ذ ایوٗ‬ ‫٘جبؿیٓ و‪ ٝ‬اص خبسد اػتبٖ ٔذیش ثیب‪ٚ‬سیٓ‪ٚ.‬ی ادأ‪ ٝ‬داد‪ :‬د‪ ٚ‬ػ‪ ْٛ‬ـشٔب٘ذاساٖ خ‪ٛ‬صػتبٖ دسٔعشم تؽییش لشاس ٔیٍیش٘ذ‪ ۸۰ ٚ ،‬دسکذ ٔذیشاٖ وُ ثو‪ٝ‬‬ ‫رض ٔ‪ٛ‬اسدی و‪ ٝ‬ـبسغ اص ٔجبحج ػیبػی ‪ ٚ‬ثب تالؽ ؿجب٘‪ ٝ‬س‪ٚ‬صی دس حبَ تالؽ ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ تؽییش خ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬ذوشد‪.‬خّیّیبٖ ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬اػتفبد‪ ٜ‬اص ظشـیت‬ ‫ٔذیشاٖ ت‪ٛ‬إ٘‪ٙ‬ذ دس ر‪ٟ‬ت ٔ‪ٙ‬بـع خ‪ٛ‬صػتبٖ اػت ثیبٖ وشد‪ :‬تؽییشات ٔذیشیتی اص ضعیؿتشیٗ حّم‪ٞٝ‬بیی و‪ٕ٘ ٝ‬یت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ وبس ثى‪ٙٙ‬ذ‪ ،‬یب خ‪ٛ‬دؿبٖ سا‬ ‫ثب ؿشایظ د‪ِٚ‬ت ا٘مالثی ‪ ٘ ٚ‬بْ تغجیک ٘ذاد‪ٜ‬ا٘ذ یب ا٘تلبه ا٘‪ٟ‬ب ثشاػبع ؿبیؼتٍی ٘ج‪ٛ‬د‪ ٜ‬ثّى‪ ٝ‬ثشاػبع ٔ‪ٙ‬بػجبت ػیبػی ث‪ٛ‬د‪ ،ٜ‬ک‪ٛ‬ست ٔیٌیشد‪.‬‬ ‫استاًذار اصفْاى‪ :‬پیگیری حقابِ کطاٍرزاى در اٍلَیت است‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی ‪ -‬اػتب٘ذاساکف‪ٟ‬بٖ ٌفت‪ :‬ثخؾ لبثُ ت‪ٛ‬ر‪ٟ‬ی اص ح‪ٛ‬ض‪ ٝ‬صای‪ٙ‬ذ‪ٜ‬س‪ٚ‬د‪ ،‬حوموبثو‪ٝ‬‬ ‫وـب‪ٚ‬سصاٖ اکف‪ٟ‬بٖ اػت و‪ ٝ‬پیٍیشی ایٗ ٔغبِج‪ ٝ‬ثحک ث‪ ٝ‬ع‪ٛٙ‬اٖ ثش٘بٔ‪ ٝ‬و‪ٛ‬تب‪ٜٔ‬ذت اػتب٘وذاسی‬ ‫د٘جبَ ٔی ؿ‪ٛ‬د‪ .‬ػیذسضب ٔشتض‪ٛ‬ی‪ ،‬اـض‪ٚ‬د‪ :‬پُش‪ٚ‬اضک اػت حوموبثو‪ ٝ‬وـوب‪ٚ‬صاٖ اکوفو‪ٟ‬وبٖ اص‬ ‫صای‪ٙ‬ذ‪ٜ‬س‪ٚ‬د ث‪ ٝ‬اػتبٖ‪ٞ‬بی دیٍش ‪ ٚ‬ک‪ٙ‬بیع اختلبف داد‪ ٜ‬ؿذ‪ ٜ‬اػت‪ٚ.‬ی اـض‪ٚ‬د‪٘ ٕٝٞ :‬و‪ٟ‬وبد‪ٞ‬وبی‬ ‫تخللی ثذ٘جبَ ا٘جبؿت ٔؼبئُ اه دس اکف‪ٟ‬بٖ‪ ,‬ثشای سـع اٖ ا‪ٞ‬تٕبْ ٔی‪ٚ‬سص٘وذ‪.‬اػوتوب٘وذاس‬ ‫اکف‪ٟ‬بٖ‪ ،‬سـع چبِؾ ‪ٞ‬ب دس ایٗ ثخؾ سا ٘یبصٔ‪ٙ‬ذ سا‪ٞ‬ىبس‪ٞ‬بی و‪ٛ‬تب‪ٔ ٜ‬ذت‪ٔ ،‬یبٖ ٔذت ‪ ٚ‬ثّ‪ٙ‬ذٔذت دا٘ؼت‪ٔ.‬شتض‪ٛ‬ی ٌفت‪ :‬پیوٍویوشی حوموبثو‪،ٝ‬‬ ‫پشداخت خؼبست ث‪ ٝ‬وـب‪ٚ‬صاٖ ‪ ٚ‬ثش٘بٔ‪ ٝ‬سیضی سیضی ثشای اػتفبد‪ ٜ‬اص پؼبح تلفی‪ ٝ‬ؿذ‪ ٜ‬ـبکاله دس ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬وـب‪ٚ‬سصی ث‪ ٝ‬عو‪ٙ‬و‪ٛ‬اٖ سا‪ٞ‬وىوبس‪ٞ‬وبی‬ ‫و‪ٛ‬تب‪ٜٔ‬ذت د٘جبَ ٔیؿ‪ٛ‬د‪ٚ.‬ی ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬تلٕیٕبت و‪ٛ‬تب‪ٜٔ‬ذت ثبیذ ثؼشعت ارشایی ؿ‪٘ٛ‬ذ‪ ،‬اـض‪ٚ‬د‪ :‬ثب ‪ٚ‬صاست ٘یش‪ٕٞ ٚ‬ب‪ ًٙٞ‬وشدیٓ تب حمبث‪ٝ‬‬ ‫‪ٞ‬بیی و‪ ٝ‬دس ػبَ ‪ٞ‬بی لجُ ث‪ ٝ‬ثخؾ ‪ٞ‬بی دیٍش اختلبف یبـت‪ ٝ‬اػت‪ ،‬ث‪ ٝ‬وـب‪ٚ‬سصاٖ ع‪ٛ‬دت داد‪ ٜ‬ؿ‪ٛ‬د‪.‬اػتب٘ذاس اکف‪ٟ‬بٖ ٌفت‪ :‬عوذ‪ ٜ‬ای ػوعوی‬ ‫داؿت‪ٙ‬ذ تزٕع ؼیشلب٘‪٘ٛ‬ی سا و‪ٔ ٝ‬ز‪ٛ‬صی ثشای اٖ کبدس ٘ـذ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د دس ػغک ؿ‪ٟ‬ش اکف‪ٟ‬بٖ ؿىُ ثذ‪ٙٞ‬ذ اص ایٗ س‪ ٚ‬پّیغ ٔب٘ع اص ؿىُ ٌیوشی اٖ‬ ‫ؿذ و‪ ٝ‬ت‪ٙ‬ؾ‪ٞ‬بیی ث‪ٚ ٝ‬ر‪ٛ‬د أذ أب او‪ ٖٛٙ‬ثب تالؽ ٔبٔ‪ٛ‬ساٖ ا٘ت بٔی‪ٚ ،‬ضعیت ؿ‪ٟ‬ش ث‪ ٝ‬حبَ عبدی خ‪ٛ‬د ثبصٌـت‪ ٝ‬اػت‪.‬‬ صفحه 3 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫* یکشنبه‬ ‫* ‪ 7‬اذر‬ ‫* ‪ 82‬نوامبر‬ ‫* ‪ 88‬ربیع الثانی‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪3171 :‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫حبس ی لطع کامل برق در اوتظار استخراج کىىذگان غیرمجاز رمس ارز‬ ‫‪0011‬‬ ‫‪8180‬‬ ‫‪0001‬‬ ‫* صفحه ‪0‬‬ ‫‪‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪ٔ -‬دشی ًشح تبٔیٗ ثشق سٔضاسص‪ٞ‬ب دس ؿشوت ت‪ِٛ‬یذ‪ ،‬ا٘تمبَ ‪ٚ‬ت‪ٛ‬صیع ٘یش‪ٚ‬ی ثشق‬ ‫ایشاٖ اعالْ وشدۺ ٔدبصات حجغ ‪ ٚ‬لٌع دائٓ ‪ ٚ‬خٕع ا‪ٚ‬سی ا٘ـعبه ثشق ‪ٚ‬یبٌابصٔا اُ ‪ٚ‬لا‪ٛ‬‬ ‫اػتخشاج غیشٔدبص سٔض اسص ثشای وؼب٘ی و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬وبس خالف خ‪ٛ‬د ادأ‪ ٝ‬د‪ٙٞ‬ذ دس ٘ظشٌشفت‪ ٝ‬ؿاذ‪ٜ‬‬ ‫اػت‪ .‬پذیذ‪ ٜ‬اػتخشاج غیشٔدبص سٔض اسص د‪ ٚ‬تب ػ‪ ٝ‬ػبِی اػت و‪ ٝ‬ػبی‪ ٝ‬ؿ‪ ْٛ‬خا‪ٛ‬د سا ثاشس‪ٚ‬ی‬ ‫ک‪ٙ‬عت ثشق ایشاٖ افى‪ٙ‬ذ‪ٛٔ ٚ ٜ‬خت خؼبسات صیبدی ‪ ٓٞ‬ث‪ ٝ‬ؿجى‪ ٝ‬ثشق ‪ ٓٞ ٚ‬ث‪ ٝ‬تبػیؼبت ثاشلای‬ ‫ؿذ‪ ٜ‬اػت‪ٌ.‬شچ‪ ٝ‬ؿشوت ٔذیشیت ت‪ِٛ‬یذ‪ ،‬ا٘تمبَ ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬صیع ٘یش‪ٚ‬ی ثشق ایشاٖ ‪ٕٛٞ‬اس‪ ٜ‬تالؽ وشد‪ٜ‬‬ ‫ثب ایٗ پذیذ‪ ٜ‬ثشخ‪ٛ‬سد و‪ٙ‬ذ أب خزاثیت صیبد سٔضاسص‪ٞ‬ب ‪ٞ‬ش س‪ٚ‬ص‪ ٜ‬تعذاد صیبدی اص ٔشدْ سا ‪ٚ‬اداس ثا‪ٝ‬‬ ‫فعبِیت دس ایٗ صٔی‪ ٚ ٝٙ‬وؼت دس أذ وشد‪ ٜ‬اػت‪.‬او‪ ٚ ٖٛٙ‬دس تبص‪ ٜ‬تشیٗ ٌبْ ثشای خّ‪ٌٛ‬ایاشی‬ ‫اص ػ‪ٛ‬اػتفبد‪ ٜ‬اص ثشق سایٍبٖ ثشای اػتخشاج غیشٔدبص سٔض اسص ٔؼ‪ َٚٛ‬تبٔیٗ ثشق سٔضاسص‪ٞ‬اب دس‬ ‫ت‪ٛ‬ا٘یش خجش اص تـذیذ ثشخ‪ٛ‬سد ثب ا٘بٖ سا ٔید‪ٞ‬ذ‪ٕ ٔ.‬ذ خذادادی ٌفتۺ دس ک‪ٛ‬ستی و‪ ٝ‬فاشدی‬ ‫ثشای ٘خؼتیٗ ثبس ٔشتىت اػتفبد‪ ٜ‬اص ثشق یب ٌبص یبسا٘‪ ٝ‬ای ثشای اػتخشاج سٔضاسص ؿ‪ٛ‬د‪ ،‬خشیابٖ‬ ‫ثشق یب ٌبص ٔ ُ ‪ٚ‬ل‪ ٛ‬تخّف حذاوثش ث‪ٔ ٝ‬ذت ػ‪ٔ ٝ‬ب‪ ٜ‬لٌع ؿذ‪ ٚ ٜ‬خؼبستی ث‪ ٝ‬ا٘ذاص‪ ٜ‬حذاوثاش‬ ‫‪ ۵‬ثشاثش ‪ٞ‬ضی‪ ٝٙ‬ثشق یب ٌبص ٔلشف ؿذ‪ ٜ‬ثشای اػتخشاج سٔضاسص ثب لیٕت کبدساتی اص ٔتخّف اخز‬ ‫خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ‪.‬‬ ‫بررسی میسان افسایص مستمری‬ ‫مذدجًیان در سال ایىذٌ‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪ٔ -‬عب‪ ٖٚ‬حٕبیت ‪ ٚ‬ػالٔت خب٘‪ٛ‬اد‪ ٜ‬وٕیت‪ٝ‬‬ ‫أذاد ٌفتۺ ثشای ٔیضاٖ ٔؼتٕشی ٔذدخ‪ٛ‬یبٖ وٕیت‪ ٝ‬أذاد‬ ‫دس ػبَ ای‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬دس ٔشاحُ وبسؿ‪ٙ‬ابػای ‪ٞ‬ؼاتایآ‪.‬حؼایاٗ‬ ‫خذس‪ٚ‬یؼی دس خلا‪ٛ‬ف ٔایاضاٖ افاضایاؾ ٔؼاتإاشی‬ ‫ٔذدخ‪ٛ‬یبٖ وٕیت‪ ٝ‬أذاد ثشای ػبَ ای‪ٙ‬ذ‪ ،ٜ‬ثب ثیابٖ ایا‪ٙ‬اىا‪ٝ‬‬ ‫فعال دس ٔشاحُ وبسؿ‪ٙ‬بػی لشاس داسیٓ‪ ،‬اظ‪ٟ‬بس وشدۺ أؼبَ‬ ‫ثشاػبع لب٘‪ ٖٛ‬ث‪ٛ‬دخ‪ ٚ ٝ‬اعتجبسی و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬وٕیت‪ ٝ‬أاذاد داد‪ٜ‬‬ ‫ؿذ‪ ۶۷ ،‬دسکذ ٔؼتٕشی ٔذدخ‪ٛ‬یبٖ ثب افضایؾ ‪ٕٞ‬شا‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د‪،‬‬ ‫ث‪ًٛ ٝ‬سی و‪ ٝ‬دس حبَ حبهاش ٔایاضاٖ ٔؼاتإاشی ثاشای‬ ‫خب٘‪ٛ‬اس‪ٞ‬بی یه ٘فش‪ٞ ۳۵۴ ٜ‬ضاس ت‪ٔٛ‬بٖ‪ ،‬د‪٘ ٚ‬فش‪ٞ ۵۴۴ ٜ‬ضاس‬ ‫ت‪ٔٛ‬بٖ‪ ،‬ػ‪٘ ٝ‬فش‪ٞ ۷۴۴ ٜ‬ضاس تا‪ٔٛ‬ابٖ‪ ،‬چا‪ٟ‬ابس ٘افاش‪۹۴۴ ٜ‬‬ ‫‪ٞ‬ضاست‪ٔٛ‬بٖ ‪ ٚ‬پ‪ٙ‬ح ٘فش‪ ٚ ٜ‬ثبالتاش یاه ٔایاّایا‪۱۴۴ ٚ ٖٛ‬‬ ‫‪ٞ‬ضاست‪ٔٛ‬بٖ اػت‪ٔ.‬عب‪ ٖٚ‬حٕبیت ‪ ٚ‬ػالٔت خب٘‪ٛ‬اد‪ ٜ‬وٕیت‪ٝ‬‬ ‫أذاد افض‪ٚ‬دۺ ٔؼتٕشی ٔذدخ‪ٛ‬یبٖ دس حبَ حابهاش ثاذ‪ٖٚ‬‬ ‫تبخیش دس ٔ‪ٛ‬عذ ٔمشس ثا‪ ٝ‬وابست ػاشپاشػاتابٖ خاب٘ا‪ٛ‬اس‬ ‫پشداخت ٔی ؿ‪ٛ‬د‪ٚ.‬ی دس پبػخ ث‪ ٝ‬ػا‪ٛ‬اِای دسخلا‪ٛ‬ف‬ ‫‪ٞ‬ذفٍزاسی ایٗ ٘‪ٟ‬بد ثشای افاضایاؾ ٔایاضاٖ ٔؼاتإاشی‬ ‫ٔذدخ‪ٛ‬یبٖ دس ػبَ ای‪ٙ‬ذ‪ ،ٜ‬ت‪ٛ‬هایا دادۺ ثاشای ٔایاضاٖ‬ ‫ٔؼتٕشی ٔذدخ‪ٛ‬یبٖ وٕیت‪ ٝ‬أذاددسػبَ ای‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬دس ٔشاحاُ‬ ‫وبسؿ‪ٙ‬بػی ‪ٞ‬ؼتیٓ‪ٞ .‬ش چمذس ٔیضاٖ ٔؼتٕشی ٔذدخا‪ٛ‬یابٖ‬ ‫افضایؾ پیذا و‪ٙ‬ذ‪ ،‬ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ت‪ٛ‬سْ ‪ ٚ‬ؿشایی التلبدی‪ ،‬ثبص‬ ‫‪ ٓٞ‬پبػخٍ‪ٛ‬ی ‪٘ ٕٝٞ‬یبص‪ٞ‬بی خب٘‪ٛ‬اد‪ٜٞ‬ب ٘یؼت ‪ ٚ‬دس ایاٗ‬ ‫صٔی‪٘ ٝٙ‬یبصٔ‪ٙ‬ذ ‪ٕٞ‬شا‪ٞ‬ی ‪ ٚ‬وٕه ‪ٞ‬ابی ٔاشدْ ٘ایاىا‪ٛ‬وابس‬ ‫‪ٞ‬ؼتیٓ‪.‬خذس‪ٚ‬یؼی ٌفتۺ ٔب ثبیذ ػشا٘ا‪ٞ ٝ‬اب سا ثاشاػابع‬ ‫ث‪ٛ‬دخ‪ ٚ ٝ‬اعتجبسی و‪ ٝ‬د‪ِٚ‬ت ‪ٔ ٚ‬دّغ ؿا‪ٛ‬سای اػاالٔای‬ ‫ثشای وٕیت‪ ٝ‬أذاد لبئُ ٔیؿ‪٘ٛ‬ذ‪ ،‬ت‪ٙ‬ظیٓ و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫سًیٍ جذیذ کریوا دارای تعذاد‬ ‫بایروکردوی جُص است‬ ‫مىع مذارس جُت اعمال محذیدیت‬ ‫ی ضرط یاکسه برای داوصامًزان‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪ -‬ػخ‪ٍٛٙ‬ی ‪ٚ‬صاست أ‪ٛ‬صؽ ‪ ٚ‬پاش‪ٚ‬سؽ دس أاش‬ ‫ثبصٌـبیی ٔذاسع ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬اؿىبِی ٘اذاسد وا‪ٔ ٝ‬اذسػا‪ ٝ‬ای‬ ‫ثخ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ اًالعبتی اص ‪ٚ‬هعیت ػالٔت ‪ٚ ٚ‬اوؼی‪ٙ‬بػی‪ ٖٛ‬دا٘ؾ أ‪ٛ‬صاٖ دسیبفت و‪ٙ‬اذ ‪ ٚ‬یاب تلا‪ٛ‬یاشی اص‬ ‫وبست ‪ٚ‬اوؼٗ ا٘‪ٟ‬ب سا داؿت‪ ٝ‬ثبؿذ ٌفتۺ أب ٔذسػ‪ ٝ‬ث‪ٞ ٝ‬یچ‪ٚ‬خ‪ٕ٘ ٝ‬یت‪ٛ‬ا٘ذ ؿشى ‪ ٚ‬ؿش‪ٚ‬ى ثٍزاسد ‪ ٚ‬یاب‬ ‫ٔ ذ‪ٚ‬دیتی دس ایٗ صٔی‪ ٝٙ‬اعالْ و‪ٙ‬ذ‪.‬عّیشهب وٕشئی دس پبػخ ث‪ ٝ‬پشػـی ٔج‪ٙ‬ی ثش ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ایب اخیشا ثب تا‪ٛ‬خا‪ٝ‬‬ ‫ث‪ ٝ‬الذاْ ثشخی ٔذاسع ثشای تـىیُ پش‪٘ٚ‬ذ‪ ٜ‬ػالٔت دا٘ؾ أ‪ٛ‬صاٖ ‪ٔ ٚ‬الن لشاس دادٖ ‪ٚ‬اوؼایا‪ٙ‬ابػایا‪ٖٛ‬‬ ‫ثشای تـىیُ والع‪ٞ‬بی حو‪ٛ‬سی‪ ،‬اسائ‪ ٝ‬وبست ‪ٚ‬اوؼی‪ٙ‬بػی‪ ٖٛ‬دا٘ؾأ‪ٛ‬صاٖ ث‪ٔ ٝ‬ذاسع‪ ،‬اِضاْ ا‪ٚ‬س ؿاذ‪ٜ‬‬ ‫اػت؟ ٌفتۺ ث‪ًٛ ٝ‬س وّی ث‪٘ ٝ‬ظش ٔیسػذ ای‪ٙ‬ى‪ٔ ٝ‬ذسػ‪ ٝ‬ثخ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ دسثبس‪ ٜ‬دا٘ؾأا‪ٛ‬صاٖ تا ات پا‪ٛ‬ؿاؾ‬ ‫خ‪ٛ‬دؽ‪ ،‬اًالعبتی سا خٕع ا‪ٚ‬سی و‪ٙ‬ذ‪ ،‬اؿىبِی ٘اذاسد‪ٚ.‬ی افاض‪ٚ‬دۺ یاه ٘ا‪ٟ‬اوات عإا‪ٔٛ‬ای ثاشای‬ ‫‪ٚ‬اوؼی‪ٙ‬بػی‪ ٖٛ‬دس ػٌ خبٔع‪ ٝ‬ؿىُ ٌشفت‪ ٝ‬و‪ٔ ٝ‬ب ‪ ٓٞ‬تشغیت ‪ ٚ‬تالؽ ٔیو‪ٙ‬یٓ اٖ سا دس خبٔع‪ٞ ٝ‬ذف ‪ٚ‬‬ ‫ٔخبًجیٗ ٔب و‪ ٝ‬دا٘ؾ أ‪ٛ‬صاٖ ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ‪ ،‬ت‪ٛ‬ػع‪ ٝ‬د‪ٞ‬یٓ‪.‬ػخ‪ٙ‬اٍا‪ٛ‬ی ‪ٚ‬صاست أا‪ٛ‬صؽ ‪ ٚ‬پاش‪ٚ‬سؽ دس أاش‬ ‫ثبصٌـبیی ٔذاسع ادأ‪ ٝ‬دادۺ ٕٔىٗ اػت ٔذسػ‪ ٝ‬ثخ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ اًالعبتی اص ‪ٚ‬هعیت ػالٔت ‪ٚ ٚ‬اوؼی‪ٙ‬بػیا‪ٖٛ‬‬ ‫دا٘ؾ أ‪ٛ‬صاٖ دسیبفت و‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬یب تل‪ٛ‬یشی اص وبست ‪ٚ‬اوؼٗ ا٘ا‪ٟ‬اب سا داؿاتا‪ ٝ‬ثابؿاذ ‪ ٚ‬ثاذا٘اذ واذاْ‬ ‫دا٘ؾأ‪ٛ‬صاٖ ث‪ ٝ‬ػٕت ؿشایی وّی ٔشث‪ٛ‬ى ث‪ ٝ‬ایٕ‪ٙ‬ی سفت‪ٝ‬ا٘ذ ‪ ٚ‬اٌش الصْ اػت ثش٘بٔ‪ٞٝ‬بی تش‪ٚ‬یدی ثٍزاسد‬ ‫و‪ ٝ‬اؿىبِی ٘ذاسد‪.‬وٕشئی تبویذ وشدۺ أب ٔذسػ‪ ٝ‬ث‪ٞ ٝ‬یچ‪ٚ‬خ‪ٕ٘ ٝ‬ی ت‪ٛ‬ا٘ذ ؿشى ‪ ٚ‬ؿاش‪ٚ‬ى ثاٍازاسد ‪ ٚ‬یاب‬ ‫ٔ ذ‪ٚ‬دیتی دس ایٗ صٔی‪ ٝٙ‬اعالْ و‪ٙ‬ذ‪ ،‬أب ثبیذ ‪ٚ‬اوؼی‪ٙ‬بػی‪ ٖٛ‬سا تاش‪ٚ‬یاح وا‪ٙ‬اذ ‪ ٚ‬اٌاب‪ٞ‬ای ثاذ‪ٞ‬ا‪ٙ‬اذ تاب‬ ‫دا٘ؾأ‪ٛ‬صا٘ی و‪ٚ ٝ‬اوؼٗ ٘ضد‪ ٜ‬ا٘ذ حتٕب الذاْ و‪ٙٙ‬ذ و‪ ٝ‬ایٗ أش خض‪ ٚ‬فعبِیت ‪ٞ‬بی اخاتإابعای ٔاذسػا‪ٝ‬‬ ‫ٔ ؼ‪ٛ‬ه ٔیؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪ٕ ٔ -‬ذ ٔ‪ٟ‬ذی ٌا‪ٛ‬یاب سئایاغ ٔاشواض‬ ‫ٔذیشیت ثیٕبسی ‪ٞ‬بی ‪ٚ‬اٌیش ‪ٚ‬صاست ث‪ٟ‬اذاؿات ثاب ثایابٖ‬ ‫ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ػ‪ٛ‬ی‪ ٝ‬خذیذ وش‪٘ٚ‬ب دس خ‪ٛٙ‬ه افشیمب (ثی یه یه‬ ‫‪ )۵۲۹‬داسای تعذاد صیبد ‪ ٚ‬ثب‪ٚ‬س٘ىشد٘ی خ‪ٟ‬ؾ اػت‪ٌ ،‬فتۺ تعذاد صیبد خ‪ٟ‬ؾ‪ٞ‬بی ػ‪ٛ‬ی‪ ٝ‬خذیذ وش‪٘ٚ‬اب‬ ‫ایٗ احتٕبَ سا صیبد ٔی و‪ٙ‬ذ ایٗ ػ‪ٛ‬ی‪ ٓٞ ٝ‬ؿذیذتش ثبؿذ ‪ٚ ٓٞ ٚ‬اوؼٗ س‪ٚ‬ی اٖ خ‪ٛ‬اه ٘ذ‪ٞ‬ذ‪ .‬سئایاغ‬ ‫ٔشوض ٔذیشیت ثیٕبسی ‪ٞ‬بی ‪ٚ‬اٌیش ‪ٚ‬صاست ث‪ٟ‬ذاؿت ثب حو‪ٛ‬س دس یه ثش٘بٔ‪ ٝ‬ص٘ذ‪ ٜ‬تّ‪ٛ‬یضی‪٘ٛ‬ای دسثابس‪ٜ‬‬ ‫تٕ‪ٟ‬یذات ایشاٖ ثشای خّ‪ٌٛ‬یشی اص ‪ٚ‬س‪ٚ‬د وش‪٘ٚ‬بی افشیمبیی ث‪ ٝ‬وـ‪ٛ‬س‪ ،‬افض‪ٚ‬دۺ اٌش ػ‪ٛ‬ی‪ ٝ‬خذیذ ‪ٚ‬یش‪ٚ‬ع‬ ‫وش‪٘ٚ‬ب ٔ‪ٙ‬تـش ؿ‪ٛ‬د ٕٔىٗ اػت ٘ ‪ٔ ٜٛ‬مبثّ‪ ٚ ٝ‬ثشخ‪ٛ‬سد ثب اٖ ثؼیبس ػخت ثبؿذ ‪ٕ٘ ٚ‬ی تا‪ٛ‬اٖ دس صٔابٖ‬ ‫وٕی ایٗ ػ‪ٛ‬ی‪ ٝ‬سا لوب‪ٚ‬ت وشد ‪ ٚ‬ثبیذ چ‪ٙ‬ذ ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬اص سفتبس ایٗ ‪ٚ‬یش‪ٚ‬ع ‪ ٚ‬خ‪ٟ‬ؾ‪ٞ‬بی خذیذ ثٍزسد تاب‬ ‫ثت‪ٛ‬اٖ ٘ظش لبًعب٘‪ٝ‬تش ‪ ٚ‬وبسؿ‪ٙ‬بػی تشی سا ٌٔشح وشد‪ٌٛ.‬یب ثب اؿبس‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬سعبیت ؿیا‪٘ ٜٛ‬ابٔا‪ٞ ٝ‬ابی‬ ‫ث‪ٟ‬ذاؿتی ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬بٖ ثشای پیـٍیشی اص اثتال ث‪ ٝ‬ا٘‪ٛ‬ا ػ‪ٛ‬ی‪ٞٝ‬بی وش‪٘ٚ‬ب ت‪ٛ‬کی‪ٔ ٝ‬یؿ‪ٛ‬د‪ٌ ،‬افاتۺ دس حابَ‬ ‫حبهش ؿ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ٘ـبٖ د‪ٙٞ‬ذ‪ ٜ‬ایٗ ٔؼبِ‪ ٝ‬اػت و‪ ٝ‬ایٗ ػ‪ٛ‬ی‪ ٝ‬تجعبت ؿذیذتشی ٘ؼجت ث‪ ٝ‬ػبیش خ‪ٟ‬ؾ ‪ٞ‬ابی‬ ‫وش‪٘ٚ‬ب داسد ‪ ٚ‬ث‪ٕٞ ٝ‬یٗ دِیُ ٔب ٘یض تٕ‪ٟ‬یذات ٔتفب‪ٚ‬تی سا ثشای ٔا‪ٛ‬اخا‪ٟ‬ا‪ ٝ‬ثاب ایاٗ ‪ٚ‬یاش‪ٚ‬ع دس ٘اظاش‬ ‫ٌشفت‪ٝ‬ایٓ‪ٚ.‬ی ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬افشادی و‪ ٝ‬للذ ٔؼبفشت ث‪ ٝ‬وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬بی افشیمبی خ‪ٛٙ‬ثی‪ ،‬ث‪ٛ‬تؼ‪ٛ‬ا٘ب‪٘ ،‬بٔیجایاب‪،‬‬ ‫صیٕجب‪ِ ،ٜٚ‬ؼ‪ٛ‬ت‪ ٚ ٛ‬اػ‪ٛ‬اتی‪ٙ‬ی داس٘ذ ٔؼبفشت خ‪ٛ‬د سا ث‪ ٝ‬تع‪ٛ‬یک ثی‪ٙ‬ذاص٘ذ‪ ،‬افض‪ٚ‬دۺ ٔاب ٘ایاض تإابْ اًاال‬ ‫سػب٘ی‪ٞ‬بی الصْ ث‪ٔ ٝ‬ؼبفشاٖ سا ث‪ ٝ‬تٕبْ فش‪ٚ‬دٌب‪ٜٞ‬ب ‪ٔ ٚ‬شص‪ٞ‬بی صٔی‪ٙ‬ی ‪ ٚ‬دسیبیی وـ‪ٛ‬س اثالغ واشدیآ ‪ٚ‬‬ ‫ٔؼبفشاٖ ثذ‪ ٖٚ‬اٌب‪ٞ‬ی اص وـ‪ٛ‬س خبسج ٘خ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬ذ ؿذ‪ٌٛ.‬یب ادأ‪ ٝ‬دادۺ ٔب دس ایٗ ٔ‪ٛ‬سد ٘‪ٟ‬بیت ػختٍیشی‬ ‫سا اعٕبَ ٔیو‪ٙ‬یٓ تب اتفبلی دس وـ‪ٛ‬س سخ ٘ذ‪ٞ‬ذ‪ٕٞ ،‬چ‪ٙ‬یٗ ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ٔ ٝ‬ب دس وـ‪ٛ‬س پش‪ٚ‬اص ٔؼتمایآ‬ ‫اص ایٗ وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬ب ٘ذاسیٓ ٔب٘ع ‪ٚ‬س‪ٚ‬د افشاد غیش ایشا٘ی اص ایٗ وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬ب ث‪ ٝ‬ایشاٖ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ ؿذ‪.‬‬ ‫تمُیذات ایران برای جلًگیری از یرید جُص جذیذ کریوا بٍ کطًر‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خاجاشی‪ -‬سئایاغ ٔاشواض ٔاذیاشیات‬ ‫ثیٕبسی ‪ٞ‬بی ‪ٚ‬اٌیش ‪ٚ‬صاست ث‪ٟ‬ذاؿت تإا‪ٟ‬ایاذات‬ ‫ایشاٖ ثشای خّ‪ٌٛ‬یشی اص ‪ٚ‬س‪ٚ‬د خا‪ٟ‬اؾ خاذیاذ‬ ‫‪ٚ‬یش‪ٚ‬ع وش‪٘ٚ‬ب ث‪ ٝ‬وـ‪ٛ‬س سا تـشیا واشد‪.‬دواتاش‬ ‫ٔ ٕذٔ‪ٟ‬ذی ٌ‪ٛ‬یب‪ٌ ،‬فتۺ ایاٗ ػا‪ٛ‬یا‪ ٝ‬خاذیاذ‬ ‫وش‪٘ٚ‬ب اٌش ٔ‪ٙ‬تـش ؿ‪ٛ‬د ثب ٍ٘شا٘ی و‪ ٝ‬دس ایٗ ساثٌ‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬خ‪ٛ‬د داسد ٕٔىٗ اػت ثشخ‪ٛ‬سد ثب اٖ ػاخات‬ ‫ثبؿذ‪ .‬چ‪ٙ‬ذ ‪ٞ‬فت‪ٔ ًَٛ ٝ‬یوـذ تب ؿخلیت ػ‪ٛ‬ی‪ٝ‬‬ ‫خذیذ وش‪٘ٚ‬ب ثب خ‪ٟ‬ؾ ‪ٞ‬بیی و‪ ٝ‬داؿت‪ٔ ٝ‬ـاخاق‬ ‫ؿ‪ٛ‬د تب ثت‪ٛ‬اٖ ثب لٌعیت ٘ظش داد‪ٚ.‬ی افض‪ٚ‬دۺ فاعاال‬ ‫ؿ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ٘ـبٖ داد‪ ٜ‬اػات وا‪ ٝ‬ثابیاذ عا‪ٛ‬اسم‬ ‫ؿذیذتشی دس پی داؿت‪ ٝ‬ثبؿذ ث‪ٕٞ ٝ‬یٗ دِیاُ ٔاب‬ ‫پریشٌَای فالذ مجًز زیستمحیطی‬ ‫امسال تامیه اعتبار ومیضًد‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪ -‬سئیغ ػبصٔبٖ حفبظت ٔ ایای صیؼات‬ ‫تـذیذ ٘ظبست ثش فعبِیت ‪ٞ‬ابی تا‪ٛ‬ػاعا‪ ٝ‬ای ثاب ‪ٞ‬اذف‬ ‫خّ‪ٌٛ‬یشی اص اػیت ث‪ ٔ ٝ‬یی صیؼت سا هش‪ٚ‬سی دا٘ؼات‬ ‫‪ ٚ‬تبویذ وشد ۺ پش‪ٚ‬ط‪ٜٞ‬بی ثذ‪ٔ ٖٚ‬د‪ٛ‬ص صیؼات ٔا ایاٌای‬ ‫أؼبَ تبٔیٗ اعتجبس ٘خ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬ذ ؿذ‪ .‬عّی ػالخم‪ ، ٝ‬افاض‪ٚ‬د ۺ‬ ‫اٌش دس ٔ‪ٛ‬اسدی حتی دس فبص اخشایی ًشح عٕشا٘ی ث‪ ٝ‬ایاٗ‬ ‫٘تید‪ ٝ‬ثشػیٓ و‪ ٝ‬پش‪ٚ‬ط‪ ٜ‬اص ٘ظش ٔ یی صیؼتی ٔـىُ داسد‪،‬‬ ‫ثیتشدیذ ٔد‪ٛ‬ص‪ٞ‬بی کبدس ؿذ‪ ٜ‬سا ثبًُ ٔیو‪ٙ‬یٓ ‪ ٚ‬اخابص‪ٜ‬‬ ‫ٕ٘ی د‪ٞ‬یٓ اخشای ًشح ثب ‪ٕٞ‬بٖ ؿىُ ادأا‪ ٝ‬پایاذا وا‪ٙ‬اذ‬ ‫‪ ،‬چ‪ً ٖٛ‬جک تاویذ سیبػت ٔ تشْ خإا‪ٟ‬ا‪ٛ‬سی ثاشای ٔاب‬ ‫ت‪ٛ‬ػع‪ ٝ‬فش ثش ٔ یی صیؼت اػت‪ .‬ایٗ خّٕ‪ ٝ‬ثؼیبس اسص٘ذ‪ٜ‬‬ ‫اػت ‪ ٕٝٞ ٚ‬دػتٍب‪ٞ ٜ‬بی ٔؼئ‪ َٛ‬دس د‪ِٚ‬ت ٔ‪ٛ‬ظف ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ‬ ‫اص ثبالتشیٗ ٔمبْ اخشایی وـ‪ٛ‬س تجعیت وا‪ٙ‬ا‪ٙ‬اذ‪ٔ .‬اب ‪ٞ‬آ‬ ‫ٔ‪ٛ‬ظفیٓ دس ایٗ صٔی‪٘ ٝٙ‬ظبست داؿت‪ ٝ‬ثبؿیٓ‪ٔ.‬عب‪ ٖٚ‬سیایاغ‬ ‫خٕ‪ٟٛ‬سی الصٔ‪ ٝ‬حفظ ٔ یی صیؼت دس وا‪ٙ‬ابس تا‪ٛ‬ػاعا‪ٝ‬‬ ‫وـ‪ٛ‬س سا سعبیت ل‪ٛ‬ا٘یٗ ٔ‪ٛ‬خ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬دس ک‪ٛ‬ست ٘یبص اکالح‬ ‫ا٘بٖ دا٘ؼت ‪ٌ ٚ‬فت ۺ اٌش لشاس اػت ت‪ٛ‬ػع‪ ٝ‬اتفبق ثیفاتاذ‬ ‫ثبیذ اػتب٘ذاسد‪ٞ‬بیی سا اص ٘ظش ٔ یی صیؼتی سعبیت و‪ٙ‬یآ‪.‬‬ ‫ایٗ ‪ٚ‬ظیف‪ٔ ٝ‬بػت و‪ ٝ‬اػتب٘ذاسد‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬اییٗ٘بٔ‪ٞٝ‬ب سا ث‪ ٘ ٝ‬ا‪ٛ‬‬ ‫ٌّٔ‪ٛ‬ه ثبصثی‪ٙ‬ی ‪ ٚ‬دس ک‪ٛ‬ست ٘یبص ث‪ٝ‬س‪ٚ‬ص و‪ٙ‬یٓ‪ .‬هٕٗ ایاٗ‬ ‫و‪ ٝ‬اٌش ‪ ٕٝٞ‬دػتٍب‪ٜٞ‬ب عی‪ٙ‬ب ًجک لب٘‪ ٖٛ‬عُٕ و‪ٙٙ‬ذ ٔـىّی‬ ‫پیؾ ٕ٘یایذ‪.‬سییغ ػبصٔبٖ حفبظت ٔ یای صیؼات ثاب‬ ‫تبویذ ثش ایٗ و‪ ٝ‬ایٗ ػبصٔبٖ دس ٘ظبست‪ٞ‬ب ث‪ٞ ٝ‬ایاچ ‪ٚ‬خا‪ٝ‬‬ ‫و‪ٛ‬تب‪ٕ٘ ٜ‬یایذ ‪ ،‬اظ‪ٟ‬بس وشدۺ حتٕب اییٗ٘بٔ‪ٞٝ‬بی حفبظتای‬ ‫‪٘ ٚ‬ظبستی سا ثش اػبع ؿشایی ثبصثی‪ٙ‬ی ٔیو‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫یزارت کار ی رفاٌ بًدجٍ ‪ ۱۰۴۱‬را خاوًادٌ محًر تذییه میکىذ‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪ٔ-‬ـب‪ٚ‬س أ‪ٛ‬س ثب٘‪ٛ‬اٖ ‪ ٚ‬خاب٘ا‪ٛ‬اد‪ٚ ٜ‬صیاش‬ ‫تعب‪ ٖٚ‬وبس ‪ ٚ‬سفب‪ ٜ‬اختٕبعی اظ‪ٟ‬بس وشدۺ خب٘‪ٛ‬اد‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬دِیُ‬ ‫٘مؾ ا٘تمبَ د‪ٙٞ‬ذ‪ ٜ‬فش‪ ،ًٙٞ‬ثب‪ٚ‬س‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬اسصؽ‪ٞ‬ب‪ٔ ،‬ا ا‪ٛ‬س‬ ‫خبٔع‪ ٔ ٝ‬ؼ‪ٛ‬ه ٔیؿ‪ٛ‬د‪٘.‬شخاغ ثاخاتایابس خاّاح دس‬ ‫٘ـؼت ػیبػتٍزاسی ‪ ٚ‬ثش٘بٔ‪ ٝ‬سیضی سا‪ٞ‬جشدی ثب اؿابس‪ٜ‬‬ ‫ث‪ِ ٝ‬ض‪ ْٚ‬ت‪ٛ‬خ‪ٔ ٝ‬ؼئ‪ٛ‬الٖ ث‪ ٝ‬ثیب٘ی‪ٌ ٝ‬بْ د‪ٔ ْٚ‬مابْ ٔاعاظآ‬ ‫س‪ٞ‬جشی ٌفتۺ خب٘‪ٛ‬اد‪ ٚ ٜ‬ص٘بٖ‪٘ ،‬مؾ ٔ‪ٕٟ‬ی دس ٔؼایاش‬ ‫حشوت ث‪ ٝ‬ػٕت تٕذٖ ٘‪ٛ‬یٗ اػالٔی ایفب ٔی و‪ٙٙ‬ذ‪ٚ.‬ی‬ ‫افض‪ٚ‬دۺ ًشح خ‪ٛ‬ا٘ی خٕعیت و‪ ٝ‬ثا‪ ٝ‬تابصٌای تا‪ٛ‬ػای‬ ‫ٔدّغ ؿ‪ٛ‬سای اػالٔی تل‪ٛ‬یت ‪ ٚ‬اص ػا‪ٛ‬ی سئایاغ‬ ‫خٕ‪ٟٛ‬س ث‪ ٝ‬تٕبٔی ‪ٚ‬صاستخب٘‪ٞٝ‬ب اثالغ ؿذ‪ ٜ‬اػت‪ ،‬سا‪ٞ‬جشد اکّی ‪ٚ‬صاست تعب‪ ٖٚ‬وبس ‪ ٚ‬سفب‪ ٜ‬اختٕبعی دس تذ‪ٚ‬یاٗ‬ ‫ث‪ٛ‬دخ‪ ٝ‬ػبَ ‪ ۱۴۴۱‬دس ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬ص٘بٖ ‪ ٚ‬خب٘‪ٛ‬اد‪ ٜ‬خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ث‪ٛ‬د‪ٔ.‬ـب‪ٚ‬س أ‪ٛ‬س ثب٘‪ٛ‬اٖ ‪ ٚ‬خب٘‪ٛ‬اد‪ٚ ٜ‬صیش تعب‪ ،ٖٚ‬وبس ‪ ٚ‬سفب‪ٜ‬‬ ‫اختٕبعی ثب تبویذ ثش حٕبیت ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬إ٘‪ٙ‬ذػبصی ٘‪ٟ‬بد خب٘‪ٛ‬اد‪ ٜ‬ثب ‪ٞ‬ذف افضایؾ خٕعیت خ‪ٛ‬اٖ وـ‪ٛ‬س ثیبٖ واشدۺ‬ ‫ث‪ٛ‬دخ‪ ٝ‬ػبَ ‪ ۱۴۴۱‬سا ثب س‪ٚ‬یىشدی خب٘‪ٛ‬اد‪ٛ ٔ ٜ‬س ًشاحی ٔیو‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫‪ ٓٞ‬تٕ‪ٟ‬یذات ‪ٚ‬یظ‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬وبس ٌشفتیٓ‪.‬ا‪ ٚ‬تبویذ واشدۺ‬ ‫ث‪ ٝ‬افشادی و‪ ٝ‬للذ ٔؼبفشت ث‪ ٝ‬افشیمبی خ‪ٛٙ‬ثای‪،‬‬ ‫ث‪ٛ‬تؼ‪ٛ‬ا٘ب‪٘ ،‬بٔیجیب‪ ،‬صیٕجبث‪ِ ،ٜٛ‬ؼ‪ٛ‬ت‪ ٚ ٛ‬اػ‪ٛ‬اتیا‪ٙ‬ای سا‬ ‫داس٘ذ ت‪ٛ‬کی‪ٔ ٝ‬ی و‪ ٓٙ‬ػفش خا‪ٛ‬د سا ثا‪ ٝ‬تابخایاش‬ ‫ثیا٘ذاص٘ذ‪ٔ .‬ب ‪ ٕٝٞ‬اًال سػب٘ی‪ٞ‬ب سا دس فش‪ٚ‬دٌب‪ٜ‬‬ ‫‪ ٚ‬تٕبْ ٔشص‪ٞ‬بی صٔی‪ٙ‬ی‪ٞ ،‬ا‪ٛ‬ایای ‪ ٚ‬دسیابیای دس‬ ‫اختیبس ٔی ٌزاسیٓ یع‪ٙ‬ی ثذ‪ ٖٚ‬اٌب‪ٞ‬ی اص وـا‪ٛ‬س‬ ‫خبسج ٘خ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬ذ ؿذ‪ٌٛ.‬یب ثب تبویذ ثش ای‪ٙ‬ى‪ٟ٘ ٝ‬بیت‬ ‫ػختٍیشی اعٕبَ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ‪ ،‬اظ‪ٟ‬ابس واشدۺ ٔاب‬ ‫پش‪ٚ‬اص ٔؼتمیٓ اص ایٗ وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬ب ٘اذاسیآ ‪ ٚ‬اعاالْ‬ ‫وشدیٓ ثشای ‪ٚ‬س‪ٚ‬د فاشد غایاش ایاشا٘ای اص ایاٗ‬ ‫وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬بی یبد ؿذ‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ایشاٖ ٔإاب٘اعات ایادابد‬ ‫باوک اطالعاتی مجرمان متًاری‬ ‫راٌاوذازی میضًد‬ ‫خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ وشد ‪ ٚ‬ایشا٘یب٘ی ‪ ٓٞ‬وا‪ٔ ٝ‬ای خا‪ٛ‬ا‪ٞ‬ا‪ٙ‬اذ‬ ‫ٔؼبفشت داؿت‪ ٝ‬ثبؿ‪ٙ‬ذ تب د‪ٛ٘ ٚ‬ثت تؼات ‪PCR‬‬ ‫ٔ‪ٙ‬فی ٘ذاؿت‪ ٝ‬ثبؿ‪ٙ‬ذ ثبیذ دس ٔاجابدی ٔاشصی دس‬ ‫لشٌ٘ی‪ ٝٙ‬ثٕب٘‪ٙ‬ذ‪ .‬حتی ٕٔىٗ اػت فاشدی تاب ‪۱۴‬‬ ‫س‪ٚ‬ص دس لشٌ٘ی‪ٔ ٝٙ‬شصی ثٕب٘ذ‪ .‬ایٗ اًال سػاب٘ای‬ ‫‪ٞ‬ب ث‪ٔ ٝ‬شدْ ‪ ٚ‬ػفبستخب٘‪ٞٝ‬بی ٔب دس ایٗ وـا‪ٛ‬س‪ٞ‬اب‬ ‫ا٘دبْ ٔیؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫افسایص ‪ ۰۴‬درصذی کطفیات ضیطٍ ی‬ ‫مًرفیه وسبت بٍ سال لبل‬ ‫تسریک َمسمان یاکسه اوفلًاوسا ی کریوا‬ ‫مطکلی ایجاد ومیکىذ‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪ -‬ػاشداس ثاشیاٗ اص‬ ‫افضایؾ ‪ ۳۴‬دسکذی وـف ؿیـ‪ٚ ٝ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬سفیٗ خجش داد ‪ٌ ٚ‬فتۺ ٔتابػافاب٘ا‪ٝ‬‬ ‫لبچبلچیبٖ أ‪ٛ‬اِـبٖ سا ثا‪ ٝ‬سٔاض اسص‬ ‫تجذیُ ٔی و‪ٙٙ‬ذ و‪ ٝ‬وبس ثاب ٔـاىاُ‬ ‫ٔ‪ٛ‬اخ‪ٔ ٝ‬ی ؿ‪ٛ‬د‪.‬ػاشداس ٘لاشت ا‬ ‫ثشیٗ خب٘ـیٗ سئیغ پّیغ ٔجبسص‪ ٜ‬ثب ٔ‪ٛ‬اد ٔخذس کج أش‪ٚ‬ص دس ٘ـؼت‬ ‫تخللی سا‪ٞ‬ىبس‪ٞ‬بی ٘‪ٛ‬یٗ ‪ٔ ٚ‬وثش دس ٔجبسص‪ ٜ‬ثب لبچبق ٔا‪ٛ‬اد ٔاخاذس‬ ‫اظ‪ٟ‬بس وشدۺ ٔ‪ٛ‬اد ٔخذس ‪ٕٛٞ‬اس‪ ٜ‬دغذغ‪ ٝ‬تٕبْ ٔشدْ ث‪ٚ ٝ‬یظ‪ٔ ٜ‬مبْ ٔعاظآ‬ ‫س‪ٞ‬جشی ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬اػت؛ فمش فش‪ٍٙٞ‬ی ‪ ٚ‬اختٕبعی یىی اص ٔ‪ٕٟ‬تاشیاٗ عاّاُ‬ ‫س‪ٚ‬ی ا‪ٚ‬سدٖ افشاد ث‪ٛٔ ٝ‬اد ٔخذس اػت‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی افض‪ٚ‬دۺ ٔب ث‪ ٝ‬ع‪ٛٙ‬اٖ پّیغ ٔجبسص‪ ٜ‬ثب ٔ‪ٛ‬اد ٔخذس و‪ ٝ‬دس ٘‪ٛ‬ن حإّا‪ٝ‬‬ ‫دس ٔجبسص‪ ٜ‬ثب ٔ‪ٛ‬اد ٔخذس ‪ٞ‬ؼتیٓ ثبیذ اعالْ و‪ٙ‬یٓ و‪ ٝ‬دس ػابَ ٌازؿاتا‪ٝ‬‬ ‫‪ٞ‬ضاس ‪ ۱۴ ٚ‬تٗ ٔ‪ٛ‬اد ٔخذس وـف وشد‪ٜ‬ایٓ‪.‬‬ ‫ثشیٗ ٌفتۺ ػبصٔبٖ ‪ٞ‬بی ثیٗ إِّّی ثبس‪ٞ‬ب اعتشاف وشد٘ذ و‪ ٝ‬ایشاٖ دس‬ ‫سا‪ٔ ٜ‬جبسص‪ ٜ‬ثب ٔ‪ٛ‬اد ٔخذس ت‪ٟٙ‬ب اػت ‪ٞ ٚ‬یچ وـ‪ٛ‬سی ٔب٘‪ٙ‬اذ خإا‪ٟ‬ا‪ٛ‬سی‬ ‫اػالٔی ثب لبچبق ٔ‪ٛ‬اد ٔخذس ٔمبثّ‪ٕ٘ ٝ‬یو‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬فت‪ ٝ‬خب٘ـیٗ سئیغ پّیغ ٔجبسص‪ ٜ‬ثب ٔ‪ٛ‬اد ٔخذس‪ ۲۴ ،‬دػاتاٍاب‪ ٜ‬دس‬ ‫ح‪ٛ‬ص‪ٔ ٜ‬مبثّ‪ ٝ‬ثب ٔ‪ٛ‬اد ٔخذس ‪ٚ‬ظیف‪ ٝ‬ثشع‪ٟ‬ذ‪ ٜ‬داس٘ذ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی افض‪ٚ‬دۺ دس ‪ٔ ۸‬ب‪ ٝٞ‬ا‪ َٚ‬ػبَ‪ ،‬پّیغ ‪ ۶۶۱‬تٗ ‪ ۹۹۱ ٚ‬ویّ‪ ٛ‬وـافایابت‬ ‫ا٘‪ٛ‬ا ٔ‪ٛ‬اد ٔخذس سا وـف وشد‪ ٜ‬اػت؛ و‪ ٝ‬افضایؾ وـفیبت ؿیـا‪ٚ ٝ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬سفیٗ ‪ٞ‬ـذاس تٕبیُ ث‪ ٝ‬اػتفبد‪ ٜ‬اص ٔ‪ٛ‬اد ٔخذس ک‪ٙ‬عتی سا ٔید‪ٞ‬ذ‪.‬‬ ‫ثشیٗ ٌفتۺ وـف ٔ‪ٛ‬اد ٔخذس ؿیـ‪ ۳۴ ٝ‬دسکذ ‪ٛٔ ٚ‬سفیٗ ‪ ۳۳‬دسکاذ‬ ‫٘ؼجت ث‪ ٝ‬وـفیبت ػبَ لجُ افضایؾ داؿت‪ ٝ‬اػت‪.‬‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪ -‬عوا‪ٛ‬‬ ‫ػتبد ّٔای ٔامابثّا‪ ٝ‬ثاب‬ ‫وش‪٘ٚ‬ب ثاب تابوایاذ ثاش‬ ‫‪ٚ‬اوؼی‪ٙ‬بػی‪ًٕٙٛٞ ٖٛ‬ابٖ‬ ‫ثب ‪ٞ‬ذف خّ‪ٌٛ‬یاشی اص‬ ‫تّفبت ‪ ٚ‬و‪ٙ‬تشَ واش‪٘ٚ‬اب‬ ‫ٌفاتۺ ثاب تا‪ٛ‬خا‪ ٝ‬ثا‪ٝ‬‬ ‫ٌٔبِعبت ا٘دبْ ٌشفاتا‪،ٝ‬‬ ‫تضسیک ‪ٕٞ‬ضٔبٖ د‪ٚ ٚ‬اوؼٗ ا٘فّ‪ٛ‬ا٘ضا ‪ ٚ‬وش‪٘ٚ‬ب ثب سعبیت تضسیک خذاٌب٘‪ٝ‬‬ ‫دس دػت چپ ‪ ٚ‬ساػت ٔـىّی ثشای دسیبفت و‪ٙٙ‬ذ‪ ٜ‬ایدبد ٕ٘یوا‪ٙ‬اذ‪.‬‬ ‫ٔؼع‪ٛ‬د ٔشدا٘ی افض‪ٚ‬دۺ ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ؿش‪ ٚ‬فلُ ػشٔب و‪ ٝ‬عذ‪ ٜ‬ای اص ٔشدْ‬ ‫ٍ٘شاٖ تذاخُ داس‪ٚ‬یی د‪ٚ ٚ‬اوؼٗ ا٘فّ‪ٛ‬ا٘ضا ‪ ٚ‬وش‪٘ٚ‬ب ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ‪ٔ ،‬ی ت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ‬ ‫ث‪ٙ‬ب ثش احتیبى ایٗ د‪ٚ ٚ‬اوؼٗ سا ثب فبکّ‪ ٝ‬یاه ‪ٞ‬افاتا‪ ٝ‬ای دسیابفات‬ ‫و‪ٙٙ‬ذ‪ٚ.‬ی ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ٔ ٝ‬ذیشیت ‪ ٚ‬ثش٘بٔ‪ ٝ‬سیضی ا٘ادابْ ٌاشفاتا‪ ٝ‬ثاشای‬ ‫‪ٚ‬اوؼی‪ٙ‬بػی‪ٔ ٖٛ‬شدْ اص س‪٘ٚ‬ذ ثؼیبس ٌّٔ‪ٛ‬ثی ثشخ‪ٛ‬سداس اػات‪ ،‬تلاشیا‬ ‫وشدۺ ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬س‪٘ٚ‬ذ ٔ‪ٛ‬خ‪ٛ‬د اٌش ثبالی ‪ ۸۵‬دسکاذ ٔاشدْ ‪ٚ‬اوؼاٗ‬ ‫وش‪٘ٚ‬ب دسیبفت ‪ ٚ‬پش‪ٚ‬تىُ ‪ٞ‬بی ث‪ٟ‬ذاؿتی سا سعبیت و‪ٙٙ‬ذ ٔا‪ٛ‬ج ؿاـآ‬ ‫وش‪٘ٚ‬ب سخ ٘خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ داد‪ٔ.‬تخلق ثیٕبسی ‪ٞ‬بی عف‪٘ٛ‬ی ثب ثایابٖ ایا‪ٙ‬اىا‪ٝ‬‬ ‫ص٘ذٌی عبدی ٔشدْ ثؼیبسی اص وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬ب ث‪ٚ ٝ‬اػٌ‪ ٝ‬تاضسیاک ‪ٚ‬اوؼاٗ ‪ٚ‬‬ ‫سعبیت پش‪ٚ‬تىُ ‪ٞ‬بی ث‪ٟ‬ذاؿتی ث‪ ٝ‬حبِت عبدی لجُ اص د‪ٚ‬ساٖ ؿایا‪ٛ‬‬ ‫وش‪٘ٚ‬ب ثشٌـت‪ ٝ‬اػت‪ٌ ،‬فتۺ تضسیک دص ػ‪ٚ ْٛ‬اوؼٗ وش‪٘ٚ‬ب ٔی ت‪ٛ‬ا٘ذ اص‬ ‫ثش٘ذ‪ٞ‬بی ٔخبِف د‪ ٚ‬دص لجّی ثبؿذ ‪ ٚ‬اؿخبکی و‪ ٝ‬تٕبیُ ث‪ ٝ‬ایاٗ أاش‬ ‫داس٘ذ ثبیذ ثش اػبع دػت‪ٛ‬ساِعُٕ وٕیت‪ٚ ٝ‬اوؼٗ ػتبد ّٔی ٔامابثّا‪ ٝ‬ثاب‬ ‫وش‪٘ٚ‬ب عُٕ وشد‪ ٚ ٜ‬دص ػ‪ٚ ْٛ‬اوؼٗ خ‪ٛ‬د سا دسیبفت و‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬ ‫گسارش‬ ‫مًضکافی ‪ ۵۶‬سال خطکسالی ی ترسالی‬ ‫در مرکس کطًر‪ /‬کاَص ‪ ۰۴‬درصذی‬ ‫بارش در باالدست زایىذٌرید‬ ‫ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬اثعبد خذیذ واب‪ٞ‬اؾ ثابس٘اذٌای دس حا‪ٛ‬ها‪ ٝ‬اثاشیاض‬ ‫صای‪ٙ‬ذ‪ٜ‬س‪ٚ‬د‪ ،‬خـىؼبِی ث‪ ٝ‬ت‪ٟٙ‬بیی ٕ٘یت‪ٛ‬ا٘اذ ؿاشایای ٔا‪ٛ‬خا‪ٛ‬د سا‬ ‫ت‪ٛ‬کیف و‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬ایٗ ٔ‪ٌٙ‬م‪ ٝ‬ثب یه ث شاٖ تٕبْعیبس اثای دػات ‪ٚ‬‬ ‫پ‪ٙ‬د‪٘ ٝ‬شْ ٔی و‪ٙ‬ذ‪.‬وب‪ٞ‬ؾ لبثُ ت‪ٛ‬خ‪ٔ ٝ‬یضاٖ ثبس٘ذٌی ‪ ٚ‬خـىؼابِای‬ ‫ػجت ؿذ‪ ٜ‬تب ثؼیبسی اص تلٕیٕبت غّی ٌزؿت‪ ٝ‬دس ح‪ٛ‬ص‪ٔ ٜ‬ذیشیت‬ ‫ٔ‪ٙ‬بثع اه وـ‪ٛ‬س أش‪ٚ‬ص عیبٖ ؿ‪ٛ‬د‪.‬دس حبَ حابهاش حاذی ؿاذٖ‬ ‫ؿشایی الّیٕی ػجت ؿذ‪ ٜ‬اػت تب ‪ٕٞ‬ضٔبٖ ثب وب‪ٞ‬ؾ ثبس٘ذٌای ‪ٞ‬اب‪،‬‬ ‫ؿب‪ٞ‬ذ تغییش ؿىُ ٘ظبْ ثبسؿی اص ثشف ث‪ ٝ‬ثبساٖ ٘یض ثبؿیٓ و‪ٕٞ ٝ‬ایاٗ‬ ‫أش وب‪ٞ‬ؾ د‪ٚ‬س‪ٞ ٜ‬بی خـىؼبِی ‪ ٚ‬تشػبِای سا ثا‪ٞ ٝ‬إاشا‪ ٜ‬داسد‪.‬‬ ‫ٔوبف ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬عٕذ‪ ٜ‬ثبسؽ فلُ تشػبِی وـ‪ٛ‬س خ‪ٛ‬د سا ثا‪ ٝ‬ؿاىاُ‬ ‫ػیاله ٕ٘بیبٖ ٔیػبصد‪.‬ث‪ ٝ‬عجبست دیٍش اٌش دس ػبَ‪ٞ‬بی ٌازؿاتا‪ٝ‬‬ ‫د‪ٚ‬س‪ٜٞ‬بی خـىؼبِی ‪ ٚ‬تشػبِی ثب فبکّ‪ ۱۴ ٝ‬اِای ‪ ۱۵‬ػابِا‪ ٝ‬سخ‬ ‫ٔی داد‪ ،‬دس حبَ حبهش ایٗ ٔؼئّ‪ ٝ‬دس ثبص‪ٜٞ‬بی صٔب٘ی ثؼیبس و‪ٛ‬تب‪ٜ‬تش‬ ‫دس حذ ‪ ۱‬اِی ‪ ۲‬ػبَ اتفبق ٔیافتذ‪.‬ث‪ ٝ‬اػت‪ٙ‬بد ٔذَ‪ٞ‬بی ‪ٛٞ‬اؿ‪ٙ‬بػی دس‬ ‫ػبَ‪ٞ‬بی اتی ثیـتش اص ‪ٞ‬ش صٔبٖ دیٍشی ثب پذیذ‪ٜٞ‬بی خـىؼبِی ‪ٚ‬‬ ‫ػیاله ث‪ ٝ‬ع‪ٛٙ‬اٖ ‪ ۲‬س‪ٚ‬ی یه ػى‪ٛٔ ٝ‬اخ‪ ٝ‬خا‪ٛ‬ا‪ٞ‬ایآ ؿاذ‪.‬افاىابس‬ ‫عٕ‪ٔٛ‬ی وـ‪ٛ‬س دس ٔ‪ٛ‬اخ‪ ٝ‬ثب ‪ٚ‬اط‪ ٜ‬خـىؼبِی دسن ک ی اص ایاٗ‬ ‫ٔؼئّ‪ ٝ‬ثش‪ٚ‬ص ٕ٘ید‪ٞ‬ذ ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬د٘جبَ اٖ ایٗ ٔؼئّ‪ٔ ٝ‬یت‪ٛ‬ا٘اذ ثا‪ ٝ‬ا٘اذاص‪ٜ‬‬ ‫ٔذیشیت غّی دس ؿشایی وـ‪ٛ‬س اثاش ٌازاس ثابؿاذ‪ ،‬دس ثا اشاٖ‬ ‫خـىؼبِی ٔشوض وـ‪ٛ‬س و‪ ٓٞ ٝ‬او‪ ٖٛٙ‬صٔیا‪ٙ‬ا‪ ٝ‬ایادابد ٔـاىاالت‬ ‫ٌؼتشد‪ ٜ‬ثشای ٔشدْ سا ث‪ٚ ٝ‬خ‪ٛ‬د ا‪ٚ‬سد‪ ٜ‬اػت‪ٔ ،‬ؼئّ‪ ٝ‬خـىؼبِی دس‬ ‫ایٗ ٔ‪ٌٙ‬م‪ ٝ‬اثعبد لبثُ ت‪ٛ‬خ‪ٟ‬ی اص خإّا‪ ٝ‬وإاجا‪ٛ‬د ثابس٘اذٌای دس‬ ‫ثبالدػت‪ ،‬وب‪ٞ‬ؾ ‪ٚ‬س‪ٚ‬دی ث‪ ٝ‬ػذ صای‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬س‪ٚ‬د ‪ ٚ‬ػبیش اثعبد دیٍاش سا‬ ‫دس ثشٔیٌیشد‪ .‬ثش ‪ٕٞ‬یٗ اػبع‪ ،‬دس ایٗ ٌضاسؽ هٕٗ ثشسػی اثعابد‬ ‫خذیذ اص خـىؼبِی اکف‪ٟ‬بٖ ٘ؼجت ث‪ ٝ‬تجییٗ دلیاک ایاٗ ٔا‪ٛ‬ها‪ٛ‬‬ ‫الذاْ ٔیو‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫*وب‪ٞ‬ؾ ‪ ۷۴‬دسکذی ثبسؽ دس ػبَ اثی خبسی ٘ؼجت ث‪ٔ ٝ‬ت‪ٛ‬ػای‬ ‫‪ ۵۵‬ػبِ‪ٝ‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬ضاسؽ فبسع‪ٚ ،‬اط‪ ٜ‬خـىؼبِی دس ٌبْ ا‪ٔ َٚ‬ؼائّا‪ ٝ‬وإاجا‪ٛ‬د‬ ‫ثبس٘ذٌی سا ث‪ ٝ‬ر‪ٔ ٗٞ‬ت‪ٛ‬اتش ٔیػبص٘ذ؛ ثش اػبع أبس اسائ‪ ٝ‬ؿاذ‪ ٜ‬اص‬ ‫ػ‪ٛ‬ی ؿشوت ٔذیشیت ٔ‪ٙ‬بثع اه ایشاٖ‪ٔ ،‬یضاٖ ثبس٘اذٌای حا‪ٛ‬ها‪ٝ‬‬ ‫اثشیض صای‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬س‪ٚ‬د دس ػبَ اثی ‪ٔ ،۱۴۴۴-۱۳۹۹‬عبدَ ‪ٔ ۱۴۲.۴‬یّیٕتش‬ ‫ث‪ ٝ‬ثجت سػیذ‪ ٜ‬اػت ایٗ دسحبِیؼت و‪ٔ ٝ‬ت‪ٛ‬ػی ثّ‪ٙ‬ذ ٔاذت ثابسؽ‬ ‫دس ایٗ ح‪ٛ‬ه‪ ٝ‬اثشیض ٔعبدَ ‪ٔ ۲۴۲‬یّیٕتش ثشا‪ٚ‬سد ٔیؿ‪ٛ‬د‪ .‬ث‪ ٝ‬عجبست‬ ‫دیٍش‪ٔ ،‬یضاٖ ثبس٘ذٌی ػبَ اثی ٌزؿت‪ ٝ‬دس ایٗ ح‪ٛ‬ه‪ ٝ‬اثاشیاض ‪۴۱‬‬ ‫دسکذ وٕتش اص ٔت‪ٛ‬ػی ثّ‪ٙ‬ذ ٔذت ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬اػت‪.‬عال‪ ٜٚ‬ثاش ایاٗ ػابَ‬ ‫اثی ‪ ۱۴۴۴-۱۳۹۹‬دس و‪ٙ‬بس ػابَ اثای ‪ ۱۳۸۷-۱۳۸۶‬ثا‪ ٝ‬عا‪ٙ‬ا‪ٛ‬اٖ‬ ‫خـىتشیٗ ػبَ‪ٞ‬بی اثی ‪ ۵۲‬ػبَ ٌزؿت‪ ٝ‬تّمی ؿذ‪ ٚ ٜ‬وإاتاشیاٗ‬ ‫ٔیضاٖ ثبس٘ذٌی سا تدشث‪ ٝ‬وشد‪ٜ‬ا٘ذ‪ٔ.‬ؼئّ‪ ٝ‬خـىؼبِی خبیی ثب دلات‬ ‫لبثُ ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬لبثُ ٔـب‪ٞ‬ذ‪ ٜ‬اػت و‪ ٝ‬أبس ثبس٘ذٌی ٔ‪ٙ‬بًک ثابالدػات‬ ‫صای‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬س‪ٚ‬د ث‪ ٝ‬ع‪ٛٙ‬اٖ ػشچـٕ‪ٞٝ‬بی اکّی ایٗ س‪ٚ‬د ٔا‪ٛ‬سد ‪ٚ‬اواب‪ٚ‬ی‬ ‫لشاس ثٍیشد‪ .‬ثش اػبع ثشسػی س‪٘ٚ‬ذ تغییشات ثبسؽ یه ػابَ اثای‬ ‫وبُٔ ایؼتٍب‪ ٜ‬ثبساٖ ػ‪ٙ‬دی و‪ٞٛ‬شً٘ ‪ٚ‬الع دس ٔ‪ٌٙ‬م‪ ٝ‬چاّاٍاشد دس‬ ‫ػبَ‪ٞ‬بی اثی ٔختّف‪ٔ ،‬یضاٖ ثبسؽ ػبَ ٌزؿت‪ ٝ‬ایٗ ٔ‪ٙ‬اٌاما‪۸۲۲ ٝ‬‬ ‫ٔیّیٕتش ث‪ ٝ‬ثجت سػیذ‪ ٜ‬اػت‪ .‬ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬اىا‪ٔ ٝ‬اتا‪ٛ‬ػای خاٌای‬ ‫ثبسؽ دس ایٗ ٔ‪ٌٙ‬م‪ ٝ‬دس حبَ حبهش ‪ٔ ۱۲۴۳‬یّٕتش ثشا‪ٚ‬سد ٔی ؿا‪ٛ‬د‬ ‫ث‪ٙ‬بثشایٗ ثبس٘ذٌی دس ػبَ اثی ٌزؿت‪ ٝ‬ثبالدػات صایا‪ٙ‬اذ‪ ٜ‬س‪ٚ‬د اص‬ ‫ٔت‪ٛ‬ػی ثّ‪ٙ‬ذ ٔذت ‪ ۳۴‬دسکذ وٕتش اػت‪.‬عال‪ ٜٚ‬ثش ایٗ ػابَ اثای‬ ‫‪ ۱۴۴۴-۱۳۹۹‬دس و‪ٙ‬بس ػبَ اثی ‪ ۱۳۹۷-۱۳۹۶‬خاض خـاىاتاشیاٗ‬ ‫ػبَ ‪ٞ‬بی ٔ‪ٌٙ‬م‪ ٝ‬و‪ٞٛ‬شً٘ ث‪ ٝ‬ع‪ٛٙ‬اٖ ٔ‪ٙ‬بًاک ثابالدػات س‪ٚ‬دخاب٘ا‪ٝ‬‬ ‫صای‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬س‪ٚ‬د دس ‪ ۵۲‬ػبَ اخیش ث‪ ٝ‬حؼبه ٔیایذ‪.‬ثش ایٗ ٔج‪ٙ‬ب‪ ،‬وب‪ٞ‬اؾ‬ ‫ثبس٘ذٌی عال‪ ٜٚ‬ثش ٔ‪ٙ‬بًک پبییٗ دػت صای‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬س‪ٚ‬د دس ٔا‪ٙ‬ابًاک ثابال‬ ‫دػت ٘یض اتفبق افتبد‪ٕٞ ٚ ٜ‬یٗ ٔؼئّ‪ ٝ‬اثعبد خـىؼابِای ثاشای ایاٗ‬ ‫ح‪ٛ‬ه‪ ٝ‬اثشیض سا ‪ ۲‬چ‪ٙ‬ذاٖ ٔیو‪ٙ‬ذ‪ .‬دس حمیمت وب‪ٞ‬ؾ ثبس٘ذٌی دس‬ ‫پبییٗ دػت ت‪ٟٙ‬ب ٔیضاٖ ٘یبص ث‪ ٝ‬اه ایٗ ٔ‪ٙ‬بًک ث‪ ٝ‬اه ػٌ ی سا ثا‪ٝ‬‬ ‫دِیُ وب‪ٞ‬ؾ ا‪ٚ‬سد اه صیشصٔی‪ٙ‬ی ایدبد ٔیو‪ٙ‬ذ أب ثابس٘اذٌای دس‬ ‫ٔ‪ٙ‬بًک ثبالدػت ث‪ًٛ ٝ‬س ٔؼتمیٓ ثش خشیبٖ س‪ٚ‬دخب٘‪ٚ ٚ ٝ‬سدی ػاذ‬ ‫صای‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬س‪ٚ‬د تبثیش ٌزاس اػت‪.‬ایٗ س‪٘ٚ‬ذ ثبسؽ ثجت ؿذ‪ ٜ‬دس ٔب‪ٞ ٜ‬ابی‬ ‫اخیش ؿشایی دؿ‪ٛ‬استشی سا ایدبد وشد‪ ٜ‬اػت‪ .‬ثش اػبع أبس ثابسؽ‬ ‫ایؼتٍب‪ ٜ‬ؿبخق و‪ٞٛ‬شً٘ دس ‪ٔ ۲‬ب‪ ٝٞ‬ػبَ اثی ‪ ۱۴۴۱-۱۴۴۴‬دس‬ ‫ٔ‪ٟ‬شٔب‪ٔ ٜ‬یضاٖ ثبسؽ ثجت ؿذ‪ ٜ‬کفش ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬اػت‪ .‬ایٗ دس حبِیؼت و‪ٝ‬‬ ‫دس اثبٖٔب‪ ٜ‬ایؼتٍب‪ ٜ‬ثبس٘ذٌی و‪ٞٛ‬شً٘ ثبسؽ ‪ٔ ۵۴‬ایاّایإاتاش سا‬ ‫دسیبفت وشد‪ ٜ‬اػت‪.‬ثش اػبع ٔت‪ٛ‬ػی ‪ ۵۵‬ػبَ ٔ‪ٌٙ‬م‪ٔ،ٝ‬ت‪ٛ‬ػی ثبسؽ‬ ‫دس ٔ‪ٟ‬شٔب‪ٔ ۲۲ ٜ‬یّیٕتش ‪ٚ‬دساثبٖ ٔب‪ٔ ۱۴۶ ٜ‬یّیٕتش اػات‪،‬ثا‪ ٝ‬عاجابست‬ ‫دیٍش ٔدٕ‪ ٛ‬ثبس٘ذٌی دس ‪ٔ ۲‬ب‪ ٜ‬اثتذایی و‪ٞٛ‬شً٘ دسػابَ اثای‬ ‫خبسی ‪ ۷۴‬دسکذ وٕتشاصٔت‪ٛ‬ػی ثبسؽ دس‪ٕٞ‬یٗ ثبص‪ ٜ‬صٔب٘ی اػت‪.‬‬ ‫* تبسیخ ‪ ۶۵‬ػبِ‪ ٝ‬خـىؼبِی ‪ ٚ‬تشػبِی ح‪ٛ‬ه‪ ٝ‬اثشیض صای‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬س‪ٚ‬د‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬ضاسؽ فبسع‪ ،‬اٌب‪ٞ‬ی اص س‪٘ٚ‬ذ ثبسؽ ح‪ٛ‬ه‪ ٝ‬اثشیض صای‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬س‪ٚ‬د‬ ‫‪ٙٔ ٚ‬بًک ثبالدػت ایٗ س‪ٚ‬دخب٘‪ٔ ٝ‬یتا‪ٛ‬ا٘اذ صٔایا‪ٙ‬ا‪ ٝ‬س‪ٚ‬ؿاٗ ؿاذٖ‬ ‫د‪ٚ‬س‪ٞ ٜ‬بی خـىؼبِی دس ایٗ ٔ‪ٌٙ‬م‪ ٝ‬سا فشا‪ ٓٞ‬و‪ٙ‬ذ‪ ،‬ثش ایاٗ اػابع‬ ‫ً‪ٛ‬ال٘ی تشیٗ د‪ٚ‬س‪ ٜ‬خـىؼبِی اتفبق افتبد‪ ٜ‬دس ایٗ ح‪ٛ‬ه‪ٔ ٝ‬شتجی ثب‬ ‫ػبَ ‪ ۱۳۳۵‬تب ػبَ ‪ ۱۳۴۶‬اػت و‪ ٝ‬خـىؼبِی ‪ ۱۱‬ػبِ‪ ٝ‬اتفبق افتبد‪.‬‬ ‫پغ اص اٖ اص ػبَ ‪ ۱۳۴۶‬تب ػبَ ‪ ۱۳۶۱‬ؿب‪ٞ‬ذ تشػبِی دس ایٗ ٔ‪ٌٙ‬م‪ٝ‬‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی ‪ٕ ٔ-‬ذ وبظٕی فشد افض‪ٚ‬دۺ دس ثشخی اص‬ ‫اػتبٖ‪ٞ‬ب پش‪٘ٚ‬ذ‪ٜٞ‬ب ث‪ ٝ‬کا‪ٛ‬ست دػاتای ‪ ٚ‬فایاضیاىای اص‬ ‫وال٘تشی ث‪ ٝ‬دادػشا یب ثبِعىغ اسػبَ ٔیؿ‪ٛ‬د و‪ ٝ‬ثبیذ ثاب‬ ‫تد‪ٟ‬یض وال٘تشی یب دادػشا ‪ ٚ‬أا‪ٛ‬صؽ ‪ٞ‬ابی الصْ ایاٗ‬ ‫ٔـىُ ثشًشف ؿ‪ٛ‬د‪ٚ.‬ی ادأ‪ ٝ‬دادۺ ٔب یه ثؼتاش ‪ٚ‬احاذ‬ ‫دس صٔی‪ ٝٙ‬استجبى تل‪ٛ‬یشی دس ػشاػش دػتٍب‪ ٜ‬لوب ایادابد‬ ‫وشد‪ٜ‬ایٓ ث‪ًٛ ٝ‬سی و‪ ۷۴ ٝ‬دسکذ ت میک اص ص٘اذا٘ای ‪ٞ‬اب‬ ‫داخُ ص٘ذاٖ ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬ک‪ٛ‬ست ٔدبصی ا٘دبْ ٔیؿ‪ٛ‬د و‪ ٝ‬اِجت‪ٝ‬‬ ‫دس ثشخی اص اػتبٖ ‪ٞ‬ب ثب تد‪ٟ‬یض اتبق لبهی ‪ ٚ‬ثبخ‪ ٝ‬ص٘اذاٖ‬ ‫ایٗ عذد ث‪ ۹۴ ٝ‬دسکذ ٘یض ٔیسػذ ‪ ٚ‬حاتای ثا‪ ٝ‬ص‪ٚ‬دی‬ ‫ٔاللبت خب٘‪ٛ‬اد‪ ٜ‬ص٘ذا٘ی ثب ص٘ذا٘ی ٘یض دس ایٗ ثؼتش ا٘ادابْ‬ ‫ٔی ؿ‪ٛ‬د‪.‬وبظٕی فشد ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬تبویذ سئیغ ل‪ ٜٛ‬لوبییا‪ٝ‬‬ ‫دس ٔ‪ٛ‬سد اًال سػب٘ی ث‪ ٝ‬افشادی وا‪ ٝ‬اصوـا‪ٛ‬سٔإا‪ٙ‬ا‪ٛ‬‬ ‫اِخش‪ٚ‬ج ٔیؿ‪٘ٛ‬ذ افض‪ٚ‬دۺ دس ایٗ صٔی‪٘ ٝٙ‬یض ػش‪ٚ‬یؼی ایدبد‬ ‫خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ و‪ ٝ‬ث‪ ٔ ٝ‬ن ٕٔ‪ ٛٙ‬اِخش‪ٚ‬ج ؿاذٖ فاشد ثاب‬ ‫اسػبَ پیبٔه‪ ،‬ایٗ ٔ‪ ٟٓ‬ث‪ٚ ٝ‬ی اًال داد‪ ٜ‬ؿا‪ٛ‬د‪.‬ػاشداس‬ ‫احٕذ د‪ِٚ‬تخ‪ٛ‬ا‪ٔ ٜ‬عب‪ ٖٚ‬ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬سی اًالعبت ‪ ٚ‬استاجابًابت‬ ‫٘یش‪ٚ‬ی ا٘تظبٔی ٌفتۺ ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ٕٞ ٝ‬ىبسی ‪ٕٞٚ‬ذِی لا‪ٜٛ‬‬ ‫لوبیی‪٘ ٚ ٝ‬یش‪ٚ‬ی ا٘تظبٔی دس صٔی‪ ٝٙ‬اِىتش‪٘ٚ‬ایاىای واشدٖ‬ ‫خذٔبت‪ ،‬صیشػبخت‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬صیشث‪ٙ‬ب‪ٞ‬بی خ‪ٛ‬ثی ایدبد ؿذ‪ ٜ‬و‪ٝ‬‬ ‫ثب ػشعت ثخـیذٖ ث‪ ٝ‬وبس‪ٞ‬بسهابیات ٔاشدْ ساثاذ٘اجابَ‬ ‫خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ داؿت‪ٚ.‬ی اظ‪ٟ‬بسداؿتۺدسپش‪ٚ‬ط‪ ٜ‬استجبى ثاشخای‬ ‫اِىتش‪٘ٚ‬یىی ثیٗ ٘بخب‪ ٚ‬ل‪ ٜٛ‬لوبیی‪ ،ٝ‬ثیؾ اص ‪ ۷۵۴‬وال٘تشی‬ ‫ٔتلُ ‪ ٚ‬ثیؾ اص ‪ٔ ۱۴۴۴‬مش تادا‪ٟ‬ایاض ؿاذ‪ ٜ‬اػات وا‪ٝ‬‬ ‫أیذ‪ٚ‬اسیٓ ثبوٕاه ٔاشواضأابس‪ٚ‬فا‪ٙ‬اب‪ٚ‬سی اًاالعابت‬ ‫ٔـىالتی و‪ ٝ‬دساخشای ایاٗ ًاشح ‪ٚ‬خا‪ٛ‬دداسد‪ٞ‬اشچا‪ٝ‬‬ ‫ص‪ٚ‬دتشثشًشف ؿ‪ٛ‬د‪ٔ.‬عب‪ ٖٚ‬ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬سی اًالعبت ‪ٚ‬استجابًابت‬ ‫٘یش‪ٚ‬ی ا٘تظبٔی افض‪ٚ‬دۺ ٔبثشای ا٘تمبَ ٔاتا‪ٟ‬آ ثا‪ ٝ‬دادٌاب‪ٜ‬‬ ‫خ‪ٟ‬ت ثبصخ‪ٛ‬یی‪،‬چ‪ٙ‬ذیٗ ؿ‪ٟ‬یذ فمای دستا‪ٟ‬اشاٖ ثاضسی‬ ‫داد‪ٜ‬ایٓ و‪ ٝ‬ثب اِىتش‪٘ٚ‬یىی ‪ٔٚ‬دبصی ؿذٖ ایٗ فاشایا‪ٙ‬اذاص‬ ‫ثؼیبسی خٌشات ‪ٚ‬خؼبسات احتٕبِی خّ‪ٌٛ‬یشی خا‪ٛ‬ا‪ٞ‬اذ‬ ‫ؿذ‪.‬‬ ‫ث‪ٛ‬دیٓ‪ ،‬اص ػبَ ‪ ۱۳۶۱‬تب ػبَ ‪ ۱۳۶۴‬خـىؼبِی ‪ ۳‬ػبِ‪ ٝ‬ثاب واب‪ٞ‬اؾ‬ ‫ثبس٘ذٌی سخ داد‪ .‬ثعذ اص ایٗ خـىؼبِی ‪ ۳‬ػابِا‪ ٝ‬دس ػابَ ‪۱۳۶۴‬‬ ‫ؿب‪ٞ‬ذ س‪٘ٚ‬ذ تشػبِی ث‪ٛ‬دیٓ و‪ ٝ‬ایٗ حبِت الّیٕی تب ػبَ ‪ ۱۳۷۵‬ادأ‪ٝ‬‬ ‫داؿت‪ .‬اص ػبَ ‪ ۱۳۷۵‬تب ػبَ ‪ ۱۳۷۸‬ث‪ٔ ٝ‬ذت ‪ ۳‬ػبَ‪ ،‬ثبسؽ ٔ‪ٙ‬اٌاما‪ٝ‬‬ ‫دس حذ ٔعٕ‪ِٛ‬ی ث‪ٛ‬د أب پغ اص اٖ یه خـىؼبِی ‪ ۴‬ػبَ ‪ ٚ‬ؿشایی‬ ‫٘شٔبَ ‪ ۶‬ػبِ‪ ٝ‬تب ػبَ ‪ ۱۳۸۷‬اتفبق افتبد‪.‬دس ایٗ ثبص‪ ٜ‬صٔب٘ی ‪ ٚ‬اص ػابَ‬ ‫‪ ،۱۳۸۷‬س‪٘ٚ‬ذ خـىؼبِی ‪ ۱۴‬ػبِ‪ ٝ‬ثش ٔ‪ٌٙ‬م‪ ٝ‬حبوٓ ؿاذ ‪ ٚ‬اص ػابَ‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬تشػبِی ‪ ۱‬ػبِ‪ ٝ‬ث‪ٚ ٝ‬ل‪ ٛ‬پی‪ٛ‬ػت‪ .‬ایٗ س‪٘ٚ‬اذ ثاب ثابسؽ ‪ٞ‬ابی‬ ‫٘شٔبَ اص ػبَ ‪ ۱۳۹۸‬اغبص ؿذ ‪ ٚ‬ػبَ اثی ٌزؿت‪٘ ٝ‬یض ثبس دیٍش ‪ٚ‬اسد‬ ‫د‪ٚ‬س‪ ٜ‬خـىؼبِی ؿذیٓ و‪ ٓٞ ٝ‬او‪ ٖٛٙ‬ادأ‪ ٝ‬داسد‪.‬ثشاػبع أبس ثیبٖ‬ ‫ؿذ‪ً ٜ‬ی ‪ ۶۵‬ػبَ اخیش تب و‪ ٖٛٙ‬ح‪ٛ‬ه‪ ٝ‬اثشیض صای‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬س‪ٚ‬د ‪ ۲۷‬ػابَ‬ ‫دس د‪ٚ‬س‪ ٜ‬تشػبِی ‪ ۳۵ ٚ‬ػبَ دس ثبص‪ ٜ‬صٔب٘ی خـىؼبِی لاشاس داؿاتا‪ٝ‬‬ ‫اػت ‪ ٚ‬س‪٘ٚ‬ذ خـىؼبِی ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬بٖ ادأ‪ ٝ‬داسد‪.‬ایٗ ٔؼائّا‪ ٝ‬ثا‪ ٝ‬ایاٗ‬ ‫ٔع‪ٙ‬بػت و‪ ٝ‬ایٗ ح‪ٛ‬ه‪ ٝ‬اص ػبِیبٖ ٌزؿت‪ ٝ‬ثب ٔؼائّا‪ ٝ‬خـاىاؼابِای‬ ‫ٔ‪ٛ‬اخ‪ ٝ‬ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬اػت أب دس ػبَ ‪ٞ‬بی اخیش ‪ٕٞ‬ضٔبٖ ثا‪ ٝ‬حاذی ؿاذٖ‬ ‫ؿشایی الّیٕی ‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬یٗ س‪٘ٚ‬ذ ثابسٌازاسی ‪ٞ‬اب ‪ٔ ٚ‬لابسف اه‬ ‫تـذیذ ؿذ‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ صفحه 4 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫ابرشلِ ای کِ قدرت تحول ٍزى خَدرٍ را دارد‬ ‫* یکشنبه‬ ‫* ‪ 7‬اذر‬ ‫* ‪ 82‬نوامبر‬ ‫* ‪ 88‬ربیع الثانی‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪3171 :‬‬ ‫‪0011‬‬ ‫‪8180‬‬ ‫‪0001‬‬ ‫* اوتوزایکینجی ایل‬ ‫* صفحه ‪3‬‬ ‫ازهایص یک َّاگرد عوَدپرٍاز پیطرفتِ‬ ‫‪‬‬ ‫فرهنگ ‪ ،‬هنر و فن اوری‬ ‫وف‪ٝ‬یه غجفی‪ٗ-‬طووب‪ ٙ‬ؼا‪ٍِٛ‬ب‪ً٘ ٟ‬جفیح یی ٗبؼ‪ ٟ‬ػدیت ث‪ٛ ٠‬بٕ اثف لٓ‪ ٠‬وبغش‪٠‬ا‪ٛ‬ؽ ً‪ٗ ٠‬یس‪ٞ‬ا‪ٛ‬ؽ ‪ٝ‬ق‪ٙ‬‬ ‫غ‪ٞ‬ؼـ‪ ٝ‬ـا ‪ِٜ١‬بٕ ـؼ ٌؽ‪ ٙ‬اق ـ‪ٝ‬ی ا‪ ٙ‬ـا سطْ٘ ً‪ٜ‬ؽ‪.‬‬ ‫ث‪ٛ ٠‬وْ اق ؼیٔی ٗیْ‪ ،‬ث‪ُ ٠‬لش‪ ٠‬ا‪٢ٛ‬ب ‪١‬یؽـ‪ٝ‬لّ ٌیٍ‪ٗ ٠‬ب‪ٜٛ‬ؽ ٗؿً‪ٞ‬ـ ٌجی‪ ٠‬لٓ‪ٛ ٠‬فٕ اوز‪ ،‬اٗب ‪ِٜ١‬بٗیٌ‪ٗ ٠‬بؼ‪ٟ‬‬ ‫سطز کٍبـ هفاـ ٗیُیفؼ ٗب‪ٜٛ‬ؽ ٌیٍ‪ ٠‬ضؽ ضفث‪ ٠‬ػْ٘ ٗیً‪ٜ‬ؽ‪.‬‬ ‫ثفای ای‪ٜٗ ٚ‬ظ‪ٞ‬ـ ٗطووب‪ٌ ٙ‬جٌ‪ ٠‬ای اق دٔی٘ف‪١‬ب ـا اوشلبؼ‪ً ٟ‬فؼ‪ٛ‬ؽ ً‪ ٠‬ثب ً٘ی ‪ٝ‬اً‪١ًٜ‬بی ٌی٘نینبینی‬ ‫ثفٍُز دؿیف ؼـ ً‪ٜ‬بـ ‪ ٖ١‬ضلظ ٌؽ‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ؼ‪ٛ‬ؽ سب ثش‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬ؽ ‪ٝ‬یمُی‪١‬بی ٌٗب‪ٛ‬یٌی لٓ‪ ٠‬ـا ً‪ٜ‬شفّ ً‪ٜٜ‬ؽ‪ .‬این‪ٚ‬‬ ‫‪ٛ‬ػىشی‪ ٚ‬ثبـی اوز ً‪ٗ ٠‬بؼ‪ٛ ٟ‬فٗی س‪ٓٞ‬یؽ ٌؽ‪ ٠ً ٟ‬ز‪ٜ‬ی‪ ٚ‬سطْ٘ ثبالیی ؼـ ٗوبثْ ‪ٛ‬یف‪ٝ‬ی ‪١‬نبی کٍنبـی‬ ‫ؼاـؼ‪ .‬اثف لٓ‪ٗ ٠‬ؿً‪ٞ‬ـ ثفای اوشلبؼ‪ ٟ‬ؼـ ‪ٛ‬فٕ ـثبر‪١‬ب ‪٘١ ٝ‬س‪ٜ‬ی‪ ٚ‬خبیِکی‪ً ٚ‬فؼ‪ ٙ‬ؿضف‪ٝ‬ف‪١‬بی اونینت‬ ‫ؼیؽ‪ً ٟ‬بـاٗؽ اوز‪ .‬ؼـ‪٘١‬ی‪ ٚ‬ـاوشب ٗطووب‪ ٙ‬اق ٗبؼ‪ ٟ‬خؽیؽ ثفای وبغز ضىِنف کٍنبـ ‪١‬نینؽـ‪ٝ‬لٓنی‬ ‫اوشلبؼ‪ً ٟ‬فؼ‪ٟ‬ا‪ٛ‬ؽ‪.‬‬ ‫ای‪ ٚ‬ضىِف ‪ِٜ١‬بٗیٌ‪ ٠‬قیف دب هفاـ ٗیُیفؼ‪ ،‬هبؼـ ث‪ ٠‬ـِؽ ـا‪ ٟ‬ـکش‪ ،ٚ‬ایىشبؼ‪ ٝ ٙ‬دفی ًبـثف اوز‪.‬‬ ‫‪١‬یؽـ‪ٝ‬لّ ‪١‬ب ٌجٌ‪١ ٠‬بیی و‪ ٠‬ثؼؽی اق دٔی٘ف‪١‬بی اه ؼ‪ٝ‬وز ‪١‬ىش‪ٜ‬ؽ ً‪ ٠‬ؼـ اه ٗ‪ٜ‬جىظ ٗی ٌن‪ٛٞ‬نؽ ‪ٝ‬‬ ‫ٗوؽاـ قیبؼی ٗبیؼبر ـا ؼـ وبغشبـ غ‪ٞ‬ؼ ضلظ ٗیً‪ٜٜ‬ؽ‪ .‬وػشی ‪ ٝ‬هؽـر سفٗیٖ غ‪ٞ‬ؼ اق ‪ٝ‬یمُی‪١‬نبی‬ ‫ٗطج‪ٞ‬ه ای‪ٞٗ ٚ‬اؼ اوز‪.‬‬ ‫راّکار هحقق ایراًی برای بْبَد‬ ‫اختالل بیٌایی با ًَر فرٍسرخ‬ ‫زًدُ ًگِ داضتی هغس اًساى‬ ‫برای ‪ ۲۱‬ساعت‬ ‫وف‪ٝ‬یه غجفی‪ٗ-‬طووب‪ ٙ‬ؼا‪ٍِٛ‬ب‪ً ٟ‬نذن‪ٜ‬ن‪٢‬نبٍ ؼـ‬ ‫ٗغبٓؼ‪ ٠‬اغیفٌب‪ ٙ‬ثفای ‪ٛ‬ػىشی‪ ٚ‬ثنبـ ٗن‪ٞ‬کنن ٌنؽ‪ٛ‬نؽ‬ ‫سٌ‪٠‬ای اق ٗـک ا‪ٛ‬ىب‪ ٙ‬ـا ث‪ٗ ٠‬ؽر ‪ ۰۷‬وبػز ؼـ ینی‬ ‫دشفی ؼیً ق‪ٛ‬ؽ‪ ٠ِٛ ٟ‬ؼاـ‪ٛ‬ؽ‪.‬‬ ‫ث‪ٛ ٠‬وْ اق ؼیٔی ٗیْ‪ٗ ،‬طووب‪ ٙ‬ؼا‪٘ٛ‬بـًی ؼـ ٗغبٓؼ‪ ٠‬اغیفٌب‪ٞٗ ٙ‬کن ث‪ ٠‬ثفؼاٌش‪ ٚ‬یی هغؼ‪ً ٠‬ن‪ٞ‬زنی(ینی‬ ‫وب‪ٛ‬شی ٗشفی) اق هٍف ٗـک ا‪ٛ‬ىب‪ ٝ ٙ‬ق‪ٛ‬ؽ‪ ٠ِٛ ٟ‬ؼاٌش‪ ٚ‬ا‪ ٙ‬ث‪ٗ ٠‬ؽر ‪ ۰۷‬وبػز ٌؽ‪ٛ‬ؽ‪ .‬ای‪ُ ٚ‬بٕ ـ‪ ٝ‬ث‪ ٠‬خنٔن‪ٝ ٞ‬‬ ‫ٗ‪ٞ‬ثف ٗطووب‪ ٙ‬ؼا‪٘ٛ‬بـًی ٗیس‪ٞ‬ا‪ٛ‬ؽ ث‪ ٠‬ؼا‪ٍٜ٘ٛ‬ؽا‪ ٙ‬ؼـ س‪ٞ‬وؼ‪ ٠‬ؼاـ‪١ٝ‬ب ‪ ٝ‬ؼـٗب‪١ٙ‬بی خؽیؽ ثفای ثی٘نبـی ‪١‬نبی‬ ‫ًٍ‪ٜ‬ؽ‪ً٘ ٟ‬ی ً‪ٜ‬ؽ‪.‬‬ ‫ُف‪١ٝ‬ی اق ؼا‪ٍٜ٘ٛ‬ؽا‪ ٙ‬ث‪ ٠‬وفدفوشی اٗب ٓ‪ٞ‬ئیک ٓ‪ٞ‬ص( )‪Emma Louise Louth‬اق ؼا‪ٍِٛ‬ب‪ً ٟ‬ذن‪ٜ‬ن‪٢‬نبٍ‪،‬‬ ‫سٌ‪ ٠‬ای اق ثبکز ٗـک ـا اق هٍف ٗـک یی ثی٘بـ اوشػفاج ًفؼ‪ٛ‬ؽ ‪ ٝ‬ث‪ ٠‬وفػز کفای‪ٜ‬نؽ خنؽینؽی ـا ثنفای‬ ‫اع٘ی‪ٜ‬ب‪ ٙ‬اق ق‪ٛ‬ؽ‪ٗ ٟ‬ب‪ٛ‬ؽ‪ ٙ‬ا‪ ٙ‬اؿبق ًفؼ‪ٛ‬ؽ‪.‬‬ ‫ٗطووب‪ ٙ‬ؼا‪٘ٛ‬بـًی ثفای ا‪ٛ‬دبٕ ای‪ً ٚ‬بـ اثشؽا ثبکز ـا غ‪ٜ‬ی ًفؼ‪ٛ‬ؽ ‪ ٝ‬ا‪ ٙ‬ـا ؼـ ٗنؼنفْ اًىنینم‪ ٙ‬هنفاـ‬ ‫ؼاؼ‪ٛ‬ؽ سب ؤ‪١ّٞ‬ب ق‪ٛ‬ؽ‪ ٟ‬ث٘ب‪ٜٛ‬ؽ‪ .‬وذه هغؼ‪ًٞ ٠‬زٌی اق ا‪ ٙ‬ـا ؼـ ٗػٔ‪ٞ‬عی اق ی‪١ٙٞ‬ب ‪ٞٗ ٝ‬اؼ ٗؼؽ‪ٛ‬ی(‪١‬ن٘نب‪ٙ‬‬ ‫ٗ‪ٞ‬اؼ ٗ‪ٞ‬خ‪ٞ‬ؼ ؼـ ٗبیغ ٗـکی ‪ٛ‬ػبػی) هفاـ ؼاؼ‪ٛ‬ؽ‪.‬‬ ‫اٗب ٓ‪ٞ‬ئیک ٓ‪ٞ‬ص ؼـ یی ثیب‪ٛ‬ی‪ٗ ٠‬غج‪ٞ‬ػبسی ً‪ ٠‬ث‪ ٠‬اٌشفاى ُؿاٌز اظ‪٢‬بـ ًفؼ ً‪ ٠‬ا‪ ٝ ٝ‬ؼیِف ‪ٌ٘١‬بـا‪ ًٛ‬ؼـ‬ ‫ای‪ٗ ٚ‬غبٓؼ‪ ٠‬س‪ٞ‬ا‪ٛ‬ىش‪ٜ‬ؽ ثبکز ٗـک ـا ث‪ٗ ٠‬ؽر ‪ ۰۷‬وبػز ق‪ٛ‬ؽ‪ ٠ِٛ ٟ‬ؼاـ‪ٛ‬ؽ ‪ٞٗ ٝ‬کن ث‪ ٠‬ا‪ٛ‬دبٕ ًبـی ٌنؽ‪ٛ‬نؽ ًن‪٠‬‬ ‫سبً‪ ٜٙٞ‬س‪٢ٜ‬ب ثف ـ‪ٝ‬ی ضی‪ٞ‬ا‪ٛ‬بر اٌٗب‪ ٙ‬دؿیف ث‪ٞ‬ؼ‪.‬‬ ‫وف‪ٝ‬یه غجفی‪ -‬ؼًشف دفؼیه ًی‪ٛ‬ماؼ‪ٗ ،‬طون ایفا‪ٛ‬ی ًنبٓنح‬ ‫ؼا‪ٍِٛ‬ب‪١‬ی ٓ‪ٜ‬ؽ‪ٌ٘١ ٝ ٙ‬بـا‪ ًٛ‬ؼـ یی ٗغبٓؼ‪ ٠‬خنؽینؽ ‪ٍٛ‬نب‪ٙ‬‬ ‫ؼاؼ‪ ٟ‬ا‪ٛ‬ؽ ً‪ ٠‬هفاـ ُفکش‪ًٞ ٚ‬سب‪ٗ ٟ‬ؽر ؼـ ٗؼفْ ‪ٞٛ‬ـ ‪ٛ‬کؼیی ث‪٠‬‬ ‫ٗبؼ‪ ٙٝ‬هفٗک ٗیس‪ٞ‬ا‪ٛ‬ؽ اغشالّ ثی‪ٜ‬بیی ـا ث‪٢‬ج‪ٞ‬ؼ ثجػٍؽ‪ .‬ث‪ٛ ٠‬وْ اق ‪ٛ‬ی‪ ٞ‬اعٔه‪ ،‬ثب اککایً و‪ ،ٚ‬هؽـر ثی‪ٜ‬بیی ٗنب‬ ‫ث‪ ٠‬ع‪ٞ‬ـ عجیؼی ًب‪ٗ ً١‬ییبثؽ‪ ،‬اٗب یی ٗغبٓؼ‪ ٠‬خؽیؽ ‪ٍٛ‬ب‪ ٙ‬ؼاؼ‪ ٟ‬اوز ً‪ ٠‬هفاـ ُفکش‪ًٞ ٚ‬سب‪ٗ ٟ‬ؽر ٌجٌی‪٠‬‬ ‫زٍٖ ؼـ ٗؼفْ ‪ٞٛ‬ـ هفٗک ػ٘ین ٗیس‪ٞ‬ا‪ٛ‬ؽ ث‪ ٠‬ث‪٢‬ج‪ٞ‬ؼ ثی‪ٜ‬بیی ً٘ی ً‪ٜ‬ؽ‪.‬‬ ‫ای‪ ٚ‬سطوین ‪ٍٛ‬ب‪ٗ ٙ‬ی ؼ‪١‬ؽ ً‪ ٠‬س‪٢ٜ‬ب و‪ ٠‬ؼهیو‪ ٠‬هفاـ ُفکش‪ ٚ‬ؼـ ٗؼفْ ‪ٞٛ‬ـ هفٗک ػ٘ین ثنب عن‪ٗ ّٞ‬ن‪ٞ‬ج ‪۳۲۱‬‬ ‫‪ٛ‬ب‪ٗٞٛ‬شف ؼـ ِجص ٗیس‪ٞ‬ا‪ٛ‬ؽ ثی‪ٜ‬بیی ً‪ٜ‬شفاوز ـ‪ َٛ‬ـا سوفیجبً ‪ ۷۱‬ؼـِؽ ث‪٢‬ج‪ٞ‬ؼ ثػٍؽ‪.‬‬ ‫وبّ ُؿٌش‪ ٠‬سی٘ی اق ٗطووب‪ً ٙ‬بٓح ؼا‪ٍِٛ‬ب‪١‬ی ٓ‪ٜ‬ؽ‪ُ ٙ‬کاـی ؼاؼ‪ٛ‬ؽ ً‪ ٠‬هفاـ ؼاؼ‪ ٙ‬زٍٖ ؼـ ٗؼفْ ینی‬ ‫دفس‪ٞ‬ی ‪ٞٛ‬ـ هفٗک ػ٘ین ‪ٛ ۳۲۱‬ب‪ٗٞٛ‬شفی ث‪ِٞ ٠‬ـر ـ‪ٝ‬قا‪ ٠ٛ‬ث‪ٗ ٠‬ؽر س‪٢ٜ‬ب ؼ‪١ ٝ‬لش‪ ،٠‬ثی‪ٜ‬بیی ـا ؼـ اکنفاؼ ٗىن‪ٚ‬‬ ‫ث‪٢‬ج‪ٞ‬ؼ ثػٍیؽ‪ ٟ‬اوز‪ .‬اً‪ ٜٙٞ‬ای‪ٗ ٚ‬غبٓؼ‪ ٠‬خؽیؽ ً‪ ٠‬ؼـ ٗدٔ‪ٜٗScientific Reports ٠‬شٍف ٌؽ‪ ٟ‬اونز‪،‬‬ ‫ای‪ ٚ‬دؽیؽ‪ ٟ‬ـا ثیٍشف ٗ‪ٞ‬ـؼ ثفـوی هفاـ ؼاؼ‪ ٝ ٟ‬ساثیف هفاـ ُفکش‪ ٚ‬ؼـ ٗؼفْ ‪ٞٛ‬ـ ‪ٛ‬کؼیی ث‪ ٠‬کف‪ٝ‬وفظ ـا عنی‬ ‫و‪ ٠‬ؼهیو‪ ٠‬ثفـوی ًفؼ‪ ٟ‬اوز‪ .‬ؼـ‪ ٙٝ‬س٘بٕ ؤ‪١ّٞ‬بی ٗب ًبـغب‪١٠ٛ‬بی ا‪ٛ‬فلی ث‪ٛ ٠‬بٕ ٗیش‪ًٜٞ‬ؽـی ‪ٝ‬خ‪ٞ‬ؼ ؼاـؼ‬ ‫‪ ٝ‬ای‪ً ٚ‬بـغب‪١٠ٛ‬بی ً‪ٞ‬زی‪ٌٓٞٓٞٗ ،‬ی ث‪ٛ ٠‬بٕ اؼ‪ٞٛ‬قی‪ ٚ‬سفیکىلبر( )‪ATP‬س‪ٓٞ‬یؽ ٗیً‪ٜٜ‬ؽ ً‪ ٠‬ون‪ٞ‬غنز‬ ‫ؤ‪١ّٞ‬بی ٗب ـا سبٗی‪ٗ ٚ‬یً‪ٜ‬ؽ‪.‬‬ ‫ثب اککایً و‪ ،ٚ‬ػٌ٘ٔفؼ ٗیش‪ًٜٞ‬ؽـی ٗب ث‪ ٠‬سؽـیح ًب‪ٗ ً١‬ییبثؽ ‪ً٘"ATP" ٝ‬شفی س‪ٓٞ‬یؽ ٗیٌ‪ٞ‬ؼ ًن‪٠‬‬ ‫ؼـ ‪٢ٛ‬بیز ٗ‪ٜ‬دف ث‪ً ٠‬ب‪ ً١‬ػٌ٘ٔفؼ ؤ‪ٓٞ‬ی ٗیٌ‪ٞ‬ؼ‪.‬‬ ‫فرٍش چْرُ برای قرار گرفتی رٍی رباتّا!‬ ‫‪ ۶‬ترفٌد ٍاتساپی کِ احتواال‬ ‫از اىّا بیخبر بَدید‬ ‫وف‪ٝ‬یه غجفی‪-‬ؼـ ای‪ُ ٚ‬کاـی ث‪ ۳ ٠‬سفک‪ٜ‬ؽ ؼـ ادٔیٌینٍن‪ٚ‬‬ ‫‪ٝ‬اسىبح اٌبـ‪ٗ ٟ‬یٌ‪ٞ‬ؼ ً‪ ٠‬ای‪ ٚ‬سفک‪ٜ‬ؽ‪١‬ب ٗیس‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬ؽ ث‪ ٠‬ث‪٢‬جن‪ٞ‬ؼ‬ ‫سدفث‪ٌ٘ ٠‬ب ؼـ ‪ٝ‬اسىبح ً٘ی ً‪ٜ‬ؽ‪.‬‬ ‫ث‪ٛ ٠‬وْ اق ‪ٝ ،indianexpress‬اسىنبح ‪ٝ‬ینمُنی ‪١‬نبی‬ ‫قیبؼی ـا اـائ‪ٗ ٠‬ی ؼ‪١‬ؽ‪ .‬اغیفا ‪ٛ‬یک ای‪ ٚ‬ادٔیٌیٍن‪ ٚ‬زن‪ٜ‬نؽین‪ٚ‬‬ ‫‪ٝ‬یمُی ـا اضبک‪ً ٠‬فؼ‪ ٟ‬اوز‪ .‬ای‪ ٚ‬اضش٘بّ ‪ٝ‬خ‪ٞ‬ؼ ؼاـؼ ًن‪٠‬‬ ‫ٌ٘ب اق ثفغی اق سفک‪ٜ‬ؽ‪١‬ب اُب‪ٛ ٟ‬جبٌیؽ‪ ،‬ث‪ٜ‬بثفای‪ٗ ٚ‬ب ٓیىشی اق‬ ‫‪ٝ‬یمُی‪١‬بیی ـا ایدبؼ ًفؼ‪ ٟ‬ایٖ ً‪ٗ ٠‬یس‪ٞ‬ا‪ٛ‬یؽ ‪٘١‬نین‪ ٚ‬اال‪ٙ‬‬ ‫اٗشطب‪ًٜ ٙ‬یؽ‪ .‬ثفغی اق ای‪ٝ ٚ‬یمُی‪١‬ب سدفث‪ ٠‬دینبٕ ـونب‪ٛ‬نی‬ ‫ٌ٘ب ـا ‪ٛ‬یک ث‪٢‬ج‪ٞ‬ؼ ٗیثػٍؽ‪.‬‬ ‫از یاتساپ در چىدیه دستگاٌ بدین تلفه اصلی خًد‬ ‫استفادٌ کىید‬ ‫‪ٝ‬اسىبح ؼـ ضبّ اخفای یی ثف‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬ثشبی ز‪ٜ‬ؽ ؼوشِنب‪١‬نی‬ ‫اوز ً‪ ٠‬ؼـ هى٘ز ‪settings > Linked section‬‬ ‫هبثْ ٍٗب‪١‬ؽ‪ ٟ‬اوز‪ .‬ثب ای‪ً ٚ‬بـ‪ً ،‬بـثفا‪ٝ ٙ‬اسىبح ٗیس‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬ؽ‬ ‫اق ؼوشِب‪١ ٟ‬بی ‪٘١‬فا‪ٗ ٟ‬فسجظ ثؽ‪ ٙٝ‬اسّنبّ سنٔنلن‪ ٚ‬غن‪ٞ‬ؼ‬ ‫اوشلبؼ‪ًٜٜ ٟ‬ؽ‪.‬‬ ‫استیکرَای سفارشی را در بروامٍ ایجاد کىید‬ ‫‪ٝ‬اسىبح اً‪ ٜٙٞ‬ث‪ٌ٘ ٠‬ب اٌٗب‪ٗ ٙ‬یؼ‪١‬ؽ ثب اوشلنبؼ‪ ٟ‬اق اثنکاـ‬ ‫اوشیٌف وبق ً‪ ٠‬ث‪ ٠‬سبقُی اضبک‪ٌ ٠‬ؽ‪ ٟ‬اوز‪ ،‬اوشیٌنف ‪١‬نبی‬ ‫ولبـٌی غ‪ٞ‬ؼ ـا ثىبقیؽ‪ .‬ای‪ٝ ٚ‬یمُی ثن‪ ٠‬ـاضنشنی هنبثنْ‬ ‫ؼوشفوی اوز ‪ٗ ٝ‬یس‪ٞ‬ا‪ٛ‬یؽ ا‪ ٙ‬ـا ؼـ ثػً اوشیٌف دنٔنز‬ ‫کفٕ دیؽا ً‪ٜ‬یؽ‪ .‬کوظ ًبکی اوز ‪١‬ف زز ‪ٝ‬اسه اح ـا ثنبق‬ ‫ً‪ٜ‬یؽ‪ ،‬ـ‪ٝ‬ی ‪٘ٛ‬بؼ ُیف‪ً ٟ‬بؿؿ ًٔیی ً‪ٜ‬یؽ ‪ ٝ‬وذه ؼ‪ٝ‬ثنبـ‪ٟ‬‬ ‫ـ‪ٝ‬ی »‪ًٔ«Sticker‬یی ً‪ٜ‬یؽ‪ .‬وذه ٗیس‪ٞ‬ا‪ٛ‬نینؽ ینی‬ ‫ػٌه ثفای ایدبؼ اوشیٌف ولبـٌی غ‪ٞ‬ؼ ادٔ‪ٞ‬ؼ ً‪ٜ‬یؽ‪.‬‬ ‫تمام تصاییر یاتساپ را مستقیماً در رایاوٍ شخصخصخی‬ ‫بارگیری کىید‬ ‫اُف ٗد٘‪ٞ‬ػ‪ ٠‬ای اق سّنب‪ٝ‬ینف ـا ؼـ ‪ٝ‬اسىنبح ؼـینبکنز‬ ‫ًفؼ‪ٟ‬ایؽ ‪ٗ ٝ‬یغ‪ٞ‬ا‪١‬یؽ ا‪١ ٙ‬ب ـا ٗىنشنونین٘ن ًب ـ‪ٝ‬ی ـاینب‪ٛ‬ن‪٠‬‬ ‫ٌػّی غ‪ٞ‬ؼ ثؽ‪ ٙٝ‬ا‪ٛ‬دبٕ ‪١‬یر کفای‪ٜ‬نؽ اضنبکنی ؾغنینف‪ٟ‬‬ ‫ً‪ٜ‬یؽ‪ٗ ،‬ی س‪ٞ‬ا‪ٛ‬یؽ ای‪ً ٚ‬بـ ـا ثب اوشنلنبؼ‪ ٟ‬اق ‪ٝ‬اسىنبح ‪ٝ‬ه‬ ‫ا‪ٛ‬دبٕ ؼ‪١‬یؽ‪ .‬کوظ دی‪ٛٞ‬ؽ ‪ٝ‬اسه اح ‪ٝ‬ه ـا ـ‪ٝ‬ی ـاینب‪ٛ‬ن‪٠‬‬ ‫ٌػّی یب ٓخ سبح غ‪ٞ‬ؼ ثبق ً‪ٜ‬یؽ ‪ ٝ‬ث‪١ ٠‬ف زنز ثنف‪ٝ‬ینؽ‪.‬‬ ‫ـ‪ٝ‬ی ‪ٛ‬بٕ کفوش‪ٜ‬ؽ‪ ٟ‬یب ‪ٛ‬بٕ ُف‪ًٔ ٟٝ‬یی ًن‪ٜ‬نینؽ ‪ٝ ٝ‬اسىنبح‬ ‫ثػً "‪media‬ـا ث‪ٌ٘ ٠‬ب ‪ٍٛ‬ب‪ٗ ٙ‬یؼ‪١‬نؽ‪ .‬دنه اق ا‪،ٙ‬‬ ‫‪ٍٛ‬ب‪ُ ٠ٛ‬ف ٗ‪ٞ‬ن غ‪ٞ‬ؼ ـا ـ‪ٝ‬ی یی ػٌه ضفًز ؼ‪١‬نینؽ‪،‬‬ ‫ـ‪ٝ‬ی ػالٗز سیی ًٔیی ً‪ٜ‬یؽ ‪ ٝ‬وذه ‪ ٠٘١‬ػٌه‪١‬ب ـا‬ ‫ا‪ٛ‬شػبه ً‪ٜ‬یؽ‪ ،‬ده اق ا‪ٗ ٙ‬یس‪ٞ‬ا‪ٛ‬یؽ ا‪١ٙ‬ب ـا ؼا‪ٞٔٛ‬ؼ ً‪ٜ‬یؽ‪.‬‬ ‫مشاَدٌ در یک مرتبٍ‬ ‫‪ٝ‬اسىبح ؼاـای ‪ٝ‬یمُی ‪View Once Media‬اونز‬ ‫ً‪ ٠‬اوبوبً ‪ٝ‬هشی ُیف‪ٛ‬ؽ‪ ٟ‬ا‪ ٙ‬ـا ثبق ٗیً‪ٜ‬ؽ ‪ ٝ‬اق زز غنبـج‬ ‫ٗیٌ‪ٞ‬ؼ‪ ،‬ػٌه‪١‬ب ـا ‪ٛ‬بدؽیؽ ٗیًن‪ٜ‬نؽ‪ .‬این‪ٝ ٚ‬ینمُنی ؼـ‬ ‫اُ‪ٞ‬وز اٗىبّ ـا‪ٟ‬ا‪ٛ‬ؽاقی ٌؽ ‪ٝ ٝ‬اسهاح ساییؽ ًفؼ ًن‪٠‬‬ ‫‪١‬ف ػٌه یب ‪ٝ‬یؽی‪ٞ‬یی ً‪ ٠‬ثب اوشلبؼ‪ ٟ‬اق ‪ٝ‬یمُی ینی ثنبـ‬ ‫ٍٗب‪١‬ؽ‪ ٟ‬اـوبّ ٗیً‪ٜ‬یؽ ؼـ ػٌه‪١‬ب یب ُبٓنفی ُنینف‪ٛ‬نؽ‪ٟ‬‬ ‫ؾغیف‪٘ٛ ٟ‬یٌ‪ٞ‬ؼ‪.‬‬ ‫اٗب‪١ ،‬ف ثبـ ً‪ٗ ٠‬یغ‪ٞ‬ا‪١‬یؽ یی ثبـ یی ػٌه یب ‪ٝ‬ینؽین‪ٞ‬‬ ‫اـوبّ ً‪ٜ‬یؽ‪ ،‬ثبیؽ ‪View Once media‬ـا ا‪ٛ‬نشنػنبه‬ ‫ً‪ٜ‬یؽ‪ .‬القٕ ث‪ ٠‬ؾًف اوز ً‪ ٠‬ده اق اـونبّ ػنٌنه ینب‬ ‫‪ٝ‬یؽی‪ٞ‬ی ‪ٝ ،View Once‬اسىبح ؼیِف ‪٘ٛ‬یس‪ٞ‬ا‪ٛ‬ؽ ا‪ ٙ‬ـا‬ ‫‪ٍٛ‬ب‪ ٙ‬ؼ‪١‬ؽ‪ .‬ػال‪ ٟٝ‬ثف ای‪ ،ٚ‬ای‪ ٚ‬دنٔنشنلنفٕ ثن‪ٌ ٠‬ن٘نب اخنبق‪ٟ‬‬ ‫ک‪ٞ‬ـ‪ٝ‬اـؼ‪ ،‬ؾغیف‪ ،ٟ‬وشبـ‪ٟ‬ؼاـ یب اٌشفاىُؿاـی ػٌه‪١‬ب ینب‬ ‫‪ٝ‬یؽی‪١ٞ‬بیی ـا ً‪ ٠‬ثب ‪ٝ‬یمُی ـوب‪View Once ٠ٛ‬اـوبّ‬ ‫یب ؼـیبکز ٌؽ‪ٟ‬ا‪ٛ‬ؽ‪٘ٛ ،‬یؼ‪١‬ؽ‪.‬‬ ‫وننف‪ٝ‬یننه غننجننفی‪-‬یننی‬ ‫ٌفًز کن‪ٜ‬نب‪ٝ‬ـی ثن‪١ ٠‬نف‬ ‫ؼا‪ٝ‬عٔجی ً‪ ٠‬ضبضف ثنبٌنؽ‬ ‫ز‪٢‬ف‪ ٟ‬غ‪ٞ‬ؼ ـا ثفای سنؼنجنین‪٠‬‬ ‫ـ‪ٝ‬ی ـثبر ‪١‬بیی ً‪ ٠‬سب وبّ‬ ‫‪ ۷۱۷۶‬ؼـ ‪١‬شْ‪١‬نب‪ٗ ،‬نفاًنک‬ ‫غفیؽ ‪ ٝ‬کف‪ٝ‬ؼُب‪١ ٟ‬ب ث‪ً ٠‬نبـ‬ ‫ُننفکننشنن‪ ٠‬غنن‪ٞ‬ا‪١‬نن‪ٜ‬ننؽ ٌننؽ‪،‬‬ ‫ثلف‪ٌٝ‬ؽ‪١ ۰۰۱ ،‬کاـ د‪ٛٞ‬ؽ دفؼاغز ٗیً‪ٜ‬ؽ‪.‬‬ ‫ث‪ٛ ٠‬وْ اق ؼیٔی ٗیْ‪ٌ ،‬فًز دنف‪ٗٝ‬ن‪ٞ‬ثنبر( )‪Promobot‬ینی ٌنفًنز‬ ‫وبق‪ٛ‬ؽ‪ ٟ‬ـثبر ٗىشوف ؼـ ‪ٛ‬ی‪ٞ‬ی‪ٞ‬ـى اٗفیٌب اوز ً‪ ٠‬ث‪ ٠‬وبغز ـثنبر ‪١‬نبی‬ ‫ا‪ٛ‬ىب‪٘ٛٙ‬ب ثب ٌٌْ ‪ٌ٘ ٝ‬بیٔی عجیؼی ‪ٝ ٝ‬اهؼی ‪ٌ ٝ‬بیؽ ضشی سفو‪ٜ‬بى ٍٗن‪٢‬ن‪ٞ‬ـ‬ ‫اوز‪ .‬ای‪ٌ ٚ‬فًز اً‪ ٜٙٞ‬ث‪ ٠‬ؼ‪ٛ‬جبّ کفؼی اوز ً‪ ٠‬زن‪٢‬نف‪ ٟ‬ای ٗن‪٢‬نفثنب‪ٝ ٙ‬‬ ‫ؼ‪ٝ‬وشب‪ ٠ٛ‬ؼاـ‪ٛ‬ؽ سب ثب غفیؽاـی ضن اٗشیبق ز‪٢‬ف‪ ٟ‬ای‪ ٚ‬اکفاؼ‪ ،‬اق ا‪ ٙ‬ؼـ ـثبر‪١‬نب‬ ‫اوشلبؼ‪٘ٛ ٟ‬بیؽ‪ .‬ای‪ٌ ٚ‬فًز ٗجٔؾ ‪١ ۰۰۱‬کاـ د‪ٛٞ‬ؽ ٗؼبؼّ ‪١ ۷۱۱‬کاـ ؼالـ ـا ثن‪٠‬‬ ‫‪١‬ف ؼا‪ٝ‬عٔت ٌدبػی ً‪ ٠‬ضبضف ثبٌؽ ثفای ‪٘١‬یٍ‪ ٠‬ضن اوشلنبؼ‪ ٟ‬اق زن‪٢‬نف‪ٟ‬‬ ‫غ‪ٞ‬ؼ ـا ثلف‪ٌٝ‬ؽ‪ ،‬دفؼاغز ٗیً‪ٜ‬ؽ‪.‬‬ ‫ایؽ‪ ٟ‬هفْ ؼاؼ‪ ٙ‬یب کف‪ٝ‬غش‪ ٚ‬ز‪٢‬ف‪ ٟ‬غ‪ٞ‬ؼ ث‪ ٠‬یی ـثبر ٌٗ٘‪ ٚ‬اوز ٌجی‪ ٠‬ثن‪٠‬‬ ‫ؼاوشب‪ ٙ‬یی هى٘ز اق وفیبّ ای‪ ٠ٜ‬ویب‪Black Mirror) (ٟ‬ثبٌؽ‪ ،‬اٗنب ثن‪٠‬‬ ‫ق‪ٝ‬ؼی ٗیس‪ٞ‬ا‪ٛ‬ؽ ث‪ٝ ٠‬اهؼیز سجؽیْ ٌ‪ٞ‬ؼ‪ ،‬زفا ً‪ٌ ٠‬فًز دف‪ٞٗٝ‬ثبر ث‪ ٠‬ؼ‪ٛ‬جنبّ‬ ‫ز‪٢‬ف‪١ٟ‬بیی ثفای ـثبر‪١‬بی ا‪ٛ‬ىب‪٘ٛٙ‬بی ثؼؽی غ‪ٞ‬ؼ اوز ً‪ ٠‬اق ونبّ ‪۷۱۷۶‬‬ ‫ؼـ ‪١‬شْ‪١‬ب‪ٗ ،‬فاًک غفیؽ ‪ ٝ‬کف‪ٝ‬ؼُب‪١ٟ‬ب ٍٗـ‪ ّٞ‬ث‪ً ٠‬بـ غ‪ٞ‬ا‪ٜ١‬ؽ ٌؽ‪.‬‬ ‫هرسدس بٌس از طرح اٍلیِ کاراهدتریی‬ ‫خَدرٍیص رًٍوایی هی کٌد‬ ‫وف‪ٝ‬یه غجفی‪ٗ -‬فونؽن‬ ‫ث‪ٜ‬ک عفش ا‪ٓٝ‬نین‪Vision ٠‬‬ ‫‪EQXX‬ـا ؼـ وننن‪ٕٞ‬‬ ‫لا‪ٛ‬نن‪ٞ‬ینن‪ٗ ۷۱۷۷ ٠‬ننیننالؼی‬ ‫ـ‪٘ٛٝ‬نبینی ٗنی ًن‪ٜ‬نؽ ًن‪٠‬‬ ‫ًبـاٗؽسفی‪ ٚ‬غ‪ٞ‬ؼـ‪ٝ‬ی ای‪ٚ‬‬ ‫ٌفًز ث‪ ٠‬ضىبه ٗی ایؽ‪.‬‬ ‫ث‪ٛ ٠‬وْ اق اس‪١ ٞ‬ن‪ٜ‬نؽ‪ٝ‬ونشنب‪،ٙ‬‬ ‫ٗبـً‪ٞ‬ن ٌبک‪ٜ‬ف ٗؽیف اـٌؽ ػ٘ٔیبسی ُف‪ ٟٝ‬سطویوبسی ؼای٘ٔف ‪ٗ ٝ‬فوؽن ثن‪ٜ‬نک‬ ‫ؼـ ضىبه ٓی‪ٌٜ‬ؽی‪ ٚ‬غ‪ٞ‬ؼ ای‪ ٚ‬غجف ـا اػالٕ ًفؼ‪ٌ .‬بک‪ٜ‬ف اؼػب ٗی ًن‪ٜ‬نؽ این‪ٚ‬‬ ‫‪ٝ‬ویٔ‪ٛ ٠‬ؤی‪ً ،٠‬بـاٗؽسفی‪ ٚ‬غ‪ٞ‬ؼـ‪ٝ‬ی ثفهی ٌفًز اوز ً‪ ٠‬سبً‪ ٜٙٞ‬وبغنشن‪٠‬‬ ‫ٌؽ‪١ ٝ ٟ‬ف ثبـ ٌبـل ثبسفی ثفای عی ٗىبکشی ثیً اق ‪١‬کاـ ًیٔ‪ٗٞ‬نشنف ًنبکنی‬ ‫اوز‪.‬‬ ‫ث‪ٌٞٛ ٠‬ش‪ُ ٠‬یکٗ‪ٞ‬زبی‪ٜ‬ب وبّ ُؿٌش‪ ٠‬اػالٕ ٌؽ‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ؼ ای‪ ٚ‬غ‪ٞ‬ؼـ‪ ٝ‬ثب هبثٔیز عنی‬ ‫‪ً ۰۷۱۱‬یٔ‪ٗٞ‬شف ث‪ ٠‬اقا ی ‪١‬ف ثبـ ٌبـل وبغش‪ٗ ٠‬یٌ‪ٞ‬ؼ‪.‬‬ ‫ای‪ ٚ‬ؼـضبٓی اوز ً‪ ٠‬ث‪ ٠‬اوشث‪ٜ‬بی ٗ‪ٞ‬اـؼ ُلش‪ٌ ٠‬ؽ‪ ،ٟ‬ثوی‪ ٠‬خنکئنینبر غن‪ٞ‬ؼـ‪ٝ‬‬ ‫ٗب‪ٜٛ‬ؽ عفاضی ‪ٝ ٝ‬یمُی ‪١‬بی ک‪ٜ‬ی ا‪ ٙ‬کبی ‪ٍٛ‬ؽ‪ ٟ‬اوز‪ .‬اٗب سنینکـ سّن‪ٞ‬ینفی‬ ‫ٗ‪ٜ‬شٍف ٌؽ‪ٍٛ ٟ‬ب‪ٗ ٙ‬یؼ‪١‬ؽ ‪Vision EQXX‬یی غ‪ٞ‬ؼـ‪ٝ‬ی وؽا‪ ٙ‬اوز‪.‬‬ ‫اق و‪ٞ‬ی ؼیِف اق ا‪ٛ‬دب ً‪ ٠‬اؼػب ٗی ٌن‪ٞ‬ؼ این‪ً ٚ‬نبـاٗنؽسنفین‪ ٚ‬غن‪ٞ‬ؼـ‪ٝ‬ی‬ ‫ال غّ‪ِٞ‬یبر ائنف‪ٝ‬ؼین‪ٜ‬نبٗنینٌنی ا‪ٛ ٙ‬نینک‬ ‫ٗفوؽن ث‪ٜ‬ک غ‪ٞ‬ا‪١‬ؽ ث‪ٞ‬ؼ‪ ،‬اضش٘ب ً‬ ‫ٗشلب‪ٝ‬ر غ‪ٞ‬ا‪١‬ؽ ث‪ٞ‬ؼ‪.‬‬ ‫اکراى اًالیی »رستاخیس«‬ ‫از ‪ ۲۶‬اسفٌد هاُ‬ ‫وف‪ٝ‬یه غجفی‪ -‬س‪٢‬ی‪ًٜٜ ٠‬ؽ‪ ٟ‬کیٖٔ ونین‪ٜ‬ن٘نبینی‬ ‫ـوشبغیک غجف ؼاؼ ً‪ ٠‬وفا‪ٛ‬دبٕ ای‪ ٚ‬کیٔنٖ اق ‪۰۳‬‬ ‫اول‪ٜ‬ؽ ٗب‪٘١ ٟ‬کٗب‪ ٙ‬ثب س‪ٓٞ‬ؽ ضضفر اث‪ٞ‬آنلنضنْ‬ ‫(ع) ؼـ دٔشلفٗی ً‪ ٠‬ثفای ػفض‪ ٠‬خن‪٢‬نب‪ٛ‬نی ا‪ٙ‬‬ ‫عفاضی ٌؽ‪ ٟ‬اوز‪ ،‬اًفا‪ ٙ‬ا‪ٛ‬الی‪ٗ ٚ‬ی ٌ‪ٞ‬ؼ‪.‬‬ ‫سوی ػٔیؤی قاؼ‪ ،ٟ‬یبؼا‪ٝ‬ـ ٌؽ‪ :‬ثؼؽ اق ـای ا‪ٓٝ‬ی‪٠‬‬ ‫ؼی‪ٞ‬ا‪ ٙ‬ػؽآز اؼاـی ث‪ٛ ٠‬لغ وبق‪ٛ‬ؽُنب‪ ٙ‬کنینٔنٖ‬ ‫وی‪ٜ٘‬بئی ـوشبغیک ث‪ً ٠‬بـُفؼا‪ٛ‬ی اضن٘نؽـضنب‬ ‫ؼـ‪ٝ‬یً‪ ،‬اق عفف ثؼضی دیٌٍى‪ٞ‬سب‪ ٙ‬ضفک‪ ٠‬ای‬ ‫‪ٗ ٝ‬ؽیفا‪ ٙ‬وبقٗب‪ ٙ‬وی‪ٜ٘‬نبینی (ًن‪ ٠‬ا‪ٗ ٙ‬ن‪ٞ‬هنغ‬ ‫ٗننؽیننفیننز ای سننـننیننیننف ًننفؼ‪ ٟ‬ثنن‪ٞ‬ؼ) ثنن‪٠‬‬ ‫ّٗبٓط‪ ٠‬ؼػ‪ٞ‬ر ٌؽیٖ‪ .‬ای‪ ٚ‬ؼػ‪ٞ‬ر ثب دنؿینفی‬ ‫ونن‪٢‬ننبٗننؽاـا‪ٗ ٙ‬نن‪ٞ‬اخنن‪ٌ ٠‬ننؽ ‪ ٝ‬وننفا‪ٛ‬نندننبٕ‬ ‫ّٗبٓط‪٠‬ای ِ‪ٞ‬ـر ُفکز ٗج‪ٜ‬ی ثف ای‪ ٠ٌٜ‬کنؼنال‬ ‫ؼـثبـ‪ ٟ‬ی اًفا‪ ٙ‬ؼاغٔی عفش ؼػ‪ٞ‬ا ‪ٍٞٛ‬ؼ ‪ ٝ‬ؼـ‬ ‫ٗ‪ٞ‬ـؼ دػً غبـخی دف‪ٝ‬ا‪٘ٛ ٠ٛ‬بیً ِبؼـ ٌ‪ٞ‬ؼ‪.‬‬ ‫‪٘١‬س‪ٜ‬ی‪ ٚ‬ؼ‪ٓٝ‬ز ثػنٍنی اق ون‪٢‬نبٕ کنینٔنٖ ـا‬ ‫»حاال با چی بازی کٌن؟«برای خردساالى‬ ‫وف‪ٝ‬یه غجفی‪ٗ-‬د٘‪ٞ‬ػ‪ ۰۱ ٠‬خٔؽی ضبال‬ ‫ثب زی ثبقی ً‪ٖٜ‬؟ وف‪ٝ‬ؼ‪ٗ ٟ‬فیٖ اوالٗی ثب‬ ‫‪١‬ننؽف ٗننؼننفکننی ثننبقی ‪١‬ننبی وننبؼ‪ٝ ٟ‬‬ ‫غالهب‪ ٠ٛ‬ای ً‪ ٠‬ؼـ ٗطیظ غب‪ ٠ٛ‬هبثْ ا‪ٛ‬دنبٕ‬ ‫ثبٌ‪ٜ‬ؽ‪ ،‬ثفای غفؼوبال‪ٜٗ ٙ‬شٍف ٌؽ‪.‬‬ ‫ای‪ٗ ٚ‬د٘‪ٞ‬ػ‪ ٠‬ثب ٌؼف‪١‬بی ٗفیٖ اوالٗی ‪ٝ‬‬ ‫سّ‪ٞ‬یفُفی دفیىنب اًنجنفی ٌن‪٢‬نفًنی‬ ‫ثفای غفؼوبّ (ُف‪ ٟٝ‬ون‪ٜ‬نی ثنبالی ؼ‪ٝ‬‬ ‫وبّ) عفاضی ‪ ٝ‬ؼـ ‪ٍٛ‬ف دی‪٘ٛ‬نب ٗن‪ٜ‬نشنٍنف‬ ‫ٌؽ‪ ٟ‬اوز‪ .‬ؼـ ٗؼفکی ‪ٛ‬بٌف اق ای‪ً ٚ‬شبه اٗؽ‪ ٟ‬اوز‪ٗ :‬د٘‪ٞ‬ػ‪ ۰۱ ٠‬خنٔنؽی‬ ‫ضبال ثب زی ثبقی ً‪ٖٜ‬؟ ثب ‪١‬ؽف ٗؼفکی ثبقی‪١‬بی وبؼ‪ ٝ ٟ‬غالهب‪٠ٛ‬ای ً‪ ٠‬ؼـ‬ ‫ٗطیظ غب‪ ٠ٛ‬هبثْ ا‪ٛ‬دبٕ ثبٌ‪ٜ‬ؽ عفاضی ٌؽ‪ ٟ‬اوز‪.‬‬ ‫ؼـ ای‪ٗ ٚ‬د٘‪ٞ‬ػ‪ٗ ٠‬فیٖ اوالٗی ثب ٌؼف‪١‬بی ً‪ٞ‬سب‪ ٝ ٟ‬ـینشن٘نینی ؼـ هنبٓنت‬ ‫ثبقی‪١‬بی ٗػشٔق ٗثْ ثبقی ثب ‪ٝ‬وبیْ غب‪ ،٠ٛ‬ثبقی ثب اٌٌبّ‪ ،‬ثبقی ثنب ٓن‪ٞ‬اقٕ‬ ‫اٌذکغب‪ ... ٝ ٠ٛ‬ثفای وفُفٗی ‪ ٝ‬دف‪ٝ‬ـی غالهیز غفؼوبال‪ ٙ‬ـا‪ًٟ‬نبـ‪١‬نبینی‬ ‫ـا دیٍ‪٢ٜ‬بؼ ٗیً‪ٜ‬ؽ‪ .‬ث‪ُ ٠‬لش‪ٌ ٠‬بػف ثفای ثبقی ‪٘١‬یٍ‪ٛ ٠‬یبق ‪ٛ‬نینىنز اق غنب‪ٛ‬ن‪٠‬‬ ‫غبـج ٌ‪ٞ‬یٖ یب اوجبهثبقی‪١‬بی ُفا‪ٙ‬هی٘ز س‪٢‬ی‪ًٜ ٠‬یٖ‪ ،‬اُنف ًن٘نی ؼهنز‬ ‫ً‪ٜ‬یٖ ؼـ ؼاغْ غب‪ٗ ٠ٛ‬یس‪ٞ‬ا‪ٛ‬یٖ ثب ؼٕ ؼوزسفی‪ ٝ ٚ‬وبؼ‪ٟ‬سفی‪ٞٓ ٚ‬اقٕ ه‪ ٟٞ‬سػیْ‬ ‫ثس‪١٠‬ب ـا سطفیی ًفؼ‪ ٝ ٟ‬ثفای وبػز‪١‬ب ایدبؼ وفُفٗی ً‪ٜ‬یٖ‪.‬‬ ‫وف‪ٝ‬یه غجفی‪ -‬کیٖٔ وی‪ٜ٘‬بیی »‪«1917‬یٌٍ‪ٜ‬جن‪٠‬‬ ‫‪ ۲‬اؾـ ؼـ وبٓ‪ ٚ‬اٗلی سئبسف کف‪ِٜ١‬ىفای اـونجنبـا‪ٙ‬‬ ‫اًفا‪ٛ ٝ ٙ‬وؽ ‪ ٝ‬ثفـوی ٗی ٌ‪ٞ‬ؼ‪.‬‬ ‫کیٖٔ وی‪ٜ٘‬بیی »‪«1917‬یی کیٖٔ ض٘بوی خ‪ِٜ‬نی‬ ‫ا‪ِٔٛ‬یىی اوز ً‪ ٠‬یٌٍ‪ٜ‬ج‪ ۲ ٠‬اؾـ ؼـ وبٓن‪ ٚ‬اٗنلنی‬ ‫سئبسف کف‪ِٜ١‬ىفای اـوجبـا‪ ٙ‬اًنفا‪ ٝ ٙ‬ثنب ضضن‪ٞ‬ـ‬ ‫ً‪ٞ‬ـی خب‪١‬ؽ ًبـٌ‪ٜ‬بن ‪ٜٗ ٝ‬شوؽ وی‪ٜ‬ن٘نب‪ٛ ،‬نونؽ ‪ٝ‬‬ ‫ثفـوی ٗی ٌ‪ٞ‬ؼ‪.‬‬ ‫ای‪ ٚ‬کیٖٔ ً‪ ٠‬سطىی‪ٜٗ ٚ‬شوؽا‪ ٙ‬ـا ث‪٘١ ٠‬فا‪ ٟ‬ؼاٌنشن‪ٝ ٠‬‬ ‫غفیؽاـی ًن‪ٜ‬نؽ سنب کٍنبـ ٗنبٓنی ثنف ـ‪ٝ‬ی‬ ‫و‪٢‬بٗؽاـا‪ ٙ‬غّ‪ِٞ‬ی ًٖ ٌ‪ٞ‬ؼ‪ .‬آجشن‪ ٠‬سن٘نبٗنی‬ ‫و‪٢‬بٕ ؼاـا‪ ٙ‬ثػً غّ‪ِٞ‬ی ؼـ این‪ ٚ‬هنفاـؼاؼ‬ ‫ٗشطْ٘ ضفـ ‪ ٝ‬قیب‪ٌ ٙ‬نؽ‪ٛ‬نؽ‪ .‬اق ا‪ ٙ‬ثن‪ ٠‬ثنؼنؽ‬ ‫دیِیفی ضو‪ٞ‬هی ٗطبًٖ ؼاغٔی‪ٗ،‬ش‪ٞ‬هنق ‪ ٝ‬ثنف‬ ‫ـ‪ٝ‬ی ػفض‪ ٠‬کیٖٔ س٘فًک ٌؽ‪.‬‬ ‫ده اق ای‪ّٗ ٚ‬بٓط‪ٝ ٝ ٠‬اُنؿاـی ثنػنٍنی اق‬ ‫و‪٢‬بٕ کیٖٔ ث‪ ٠‬ث‪ٜ‬یبؼ وی‪ٜ٘‬بئی کنبـاثنی ‪ِ ٝ‬نؽ‪ٝ‬ـ‬ ‫دف‪ٝ‬ا‪٘ٛ ٠ٛ‬بیً غبـخی‪ ،‬ث‪ ٠‬ػ‪ٜٞ‬ا‪ ٙ‬س‪٢‬ی‪ًٜٜ ٠‬نؽ‪ٝ ٟ‬‬ ‫و‪٢‬بٗؽاـ‪ ،‬ـو٘ب دیٍن‪ٜ‬ن‪٢‬نبؼ ًنفؼٕ ًن‪ ٠‬ثن‪ٜ‬نینبؼ‬ ‫وی‪ٜ٘‬بیی کبـاثی‪ٗ ،‬ىئ‪ٓٞ‬یز س‪ٞ‬قیغ خ‪٢‬ب‪ٛ‬ی کنینٔنٖ‬ ‫ـا ثذؿیفؼ‪ .‬ؼـ دبوع ث‪ ٠‬ای‪ ٚ‬دنینٍن‪ٜ‬ن‪٢‬نبؼ‪ ،‬ثن‪ٜ‬نینبؼ‬ ‫وی‪ٜ٘‬بیی کبـاثی‪ ،‬عی یی ‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬ـو٘ی‪ ،‬اق هجن‪ّٞ‬‬ ‫ای‪ٗ ٚ‬ىئ‪ٓٞ‬یز اٗش‪ٜ‬بع ًفؼ‪.‬‬ ‫»فرًدز «پربازدیدتریی سریال‬ ‫جطی ضکرگساری ضد‬ ‫وف‪ٝ‬یه غجفی‪ -‬اٗبـ ‪ ٝ‬اـهبٕ ‪ٍٛ‬نب‪ٗ ٙ‬نی ؼ‪١‬نؽ ًن‪ ٠‬ونفینبّ ؼ‪ٝ‬ونشنب‪ٙ‬‬ ‫دفثبقؼیؽسفی‪ ٚ‬هى٘ز‪١‬ب ؼـ خٍ‪ٌٌ ٚ‬فُکاـی ـا ؼاٌش‪ ٠‬اوز‪.‬یی ٗغنبٓنؼن‪٠‬‬ ‫خؽیؽ ؼـٗ‪ٞ‬ـؼ اٗبـ ثف‪ٛ‬بٗ‪١ ٠‬بی ٌٌفُکاـی ؼـ سٔ‪ٞ‬یکی‪ ٙٞ‬ضنبًنی اق این‪ٚ‬‬ ‫اوز ً‪ ٠‬ؼ‪ ٟ‬هى٘ز اق وفیبّ ؼ‪ٝ‬وشب‪ (Friends) ٙ‬ؼـ ـؼیق دفثی‪ٜٜ‬ؽ‪ٟ‬سفی‪ٚ‬‬ ‫ثف‪ٛ‬بٗ‪١ ٠‬بی ـ‪ٝ‬ق ٌٌفُکاـی ؼـ سٔ‪ٞ‬ینکین‪ ٙٞ‬هنفاـ ؼاـؼ‪.‬کنف‪ٛ‬نؽق‪ ،‬ینٌنی اق‬ ‫ٗطج‪ٞ‬هسفی‪ٗ ٚ‬د٘‪ٞ‬ػ‪١ ٠‬بی ً٘ؽی ؼـ س٘بٕ ؼ‪ٝ‬ـا‪ ٙ‬اوز ً‪ُ ٠‬نفزن‪ ٠‬ثنینب‪ٙ‬‬ ‫ً‪ٜٜ‬ؽ‪ ٟ‬اسلبم‪١‬بی ؼ‪ ۰11۱ ٠١‬اوز‪ ،‬اٗب ‪ٜٞ١‬ق ‪ ٖ١‬ثػً ػ٘ؽ‪ٟ‬ای اق خفیب‪ٛ‬بر‬ ‫کف‪ِٜ١‬ی کؼٔی ـا ٌبْٗ ٗیٌ‪ٞ‬ؼ‪.‬‬ ‫ای‪ً٘ ٚ‬ؽی ا‪ ٙ‬ثی وی س‪ٞ‬وظ ؼی‪ٞ‬یؽ ًفی‪ٗ ٝ ٚ‬بـسب ًبک٘‪ ٚ‬غٔن ٌؽ‪ ٠ً ٟ‬ؼـ‬ ‫وبّ‪١‬بی ‪ ۰11۰‬سب ‪ ۷۱۱۰‬دػً ٌؽ‪ ٟ‬اوز ‪ ٝ‬س‪ٞ‬ا‪ٛ‬ىز ًٌ ثبقیِنف اِنٔنی‬ ‫غ‪ٞ‬ؼ ـا ث‪ ٠‬وشبـ‪١ ٟ‬بی ثی‪ ٚ‬آ٘ٔٔی سجؽیْ ً‪ٜ‬ؽ‪٘١.‬ب‪ ٙ‬ع‪ٞ‬ـ ً‪ ٠‬اق ػن‪ٜ‬ن‪ٞ‬ا‪ ٙ‬این‪ٚ‬‬ ‫ٗد٘‪ٞ‬ػ‪ً٘ ٠‬ؽی دیؽاوز‪ ،‬کف‪ٛ‬ؽق ؼ‪ٛ‬جبّ ً‪ٜٜ‬ؽ‪ ٟ‬یی ُف‪ٌ ٟٝ‬نً ‪ٛ‬نلنف‪ ٟ‬ؼـ‬ ‫‪ٛ‬ی‪ٞ‬ی‪ٞ‬ـى اوز ً‪ ٠‬ثب یٌؽیِف ؼ‪ٝ‬وز ‪ ٝ‬ؼـ وػشی ‪١‬ب‪ ،‬ؿٖ ‪ ٝ‬ا‪ٛ‬نؽ‪١ ٟٝ‬نب ‪ٝ‬‬ ‫ضشی ٌبؼی‪١‬ب ‪ ٝ‬دیف‪ٝ‬قی‪١‬بی ؼ‪ٝ‬ـا‪ ٙ‬ثکـُىبٓی ً‪ٜ‬بـ ‪١ ٖ١‬ىش‪ٜ‬ؽ ‪ ٝ‬اق ‪١‬ن٘نب‪ٙ‬‬ ‫اثشؽا ای‪ ٚ‬کیٖٔ ‪ٍٛ‬ب‪ٗ ٙ‬یؼ‪١‬ؽ ً‪ ٠‬ای‪ ٚ‬ؼ‪ٝ‬وشب‪ ٙ‬ث‪ٗ ٠‬ؼ‪ٜ‬بی ‪ٝ‬اهؼی ًٔ٘‪ ،٠‬ثیٍشف ثن‪٠‬‬ ‫غب‪ٞٛ‬اؼ‪ٌ ٟ‬جب‪١‬ز ؼاـ‪ٛ‬ؽ ً‪ ٠‬اق ا‪ ٙ‬خ٘ٔ‪ٗ ٠‬یس‪ٞ‬ا‪ ٙ‬ث‪ ٠‬ؼی‪ٞ‬یؽ ٌ‪ٞ‬ی٘نف (ـان) ‪ٝ‬‬ ‫ً‪ٞ‬ـس‪ٜ‬ی ًبًه (ٗ‪ٛٞ‬یٌب) اٌبـ‪ً ٟ‬فؼ‪.‬‬ ‫ًقد ٍ بررسی فیلن سیٌوایی »‪«1917‬در فرٌّگسرای ارسباراى‬ ‫ثىیبـی اق ا‪٢ٛ‬ب ‪ ۰1۰۲‬ـا یٌی اق ث‪٢‬شفی‪ ٚ‬کیٖٔ ‪١‬نبی‬ ‫وبّ ‪ٗ ۷۱۰1‬ی ؼا‪ٜٛ‬ؽ‪ ،‬ث‪ً ٠‬بـُفؼا‪ٛ‬ی‪ٞٛ ،‬یى‪ٜ‬ؽُی ‪ٝ‬‬ ‫س‪٢‬ی‪ًٜٜ ٠‬ؽُی وبٕ ٗ‪ٜ‬ؽن وبغش‪ٌ ٠‬نؽ‪ ٟ‬اونز‪ .‬ثن‪٠‬‬ ‫ُلش‪ ٠‬ی وبٕ‪ ،‬ثػٍی اق ؼاوشب‪ ٙ‬ای‪ ٚ‬کیٔنٖ ثنفاونبن‬ ‫‪ٝ‬هبیؼی ً‪ ٠‬دؽـثکـًُ‪ ،‬آلفؼ ٗن‪ٜ‬نؽن ثنفای ا‪ٝ‬‬ ‫سؼفیق ًفؼ‪ٌٞٛ ٟ‬ش‪ٌ ٠‬ؽ‪ ٟ‬اوز‪.‬‬ ‫ؼـ ‪ ،۰1۰۲‬خ‪ٞ‬ـج ٌٗبی ‪ ٝ‬ؼی‪ ٚ‬زبـٓک زنذن٘ن‪ ٚ‬ثن‪٠‬‬ ‫ػ‪ٜٞ‬ا‪ ٙ‬ثبقیِفا‪ ٙ‬أِی ‪ٗ ٝ‬بـى اوشفا‪ٛ‬نَ‪ ،‬ا‪ٛ‬نؽـ‪ٝ‬‬ ‫اوٌبر‪ ،‬ـیسبـؼ ٗؽ‪ً ،ٙ‬بٓی‪ ٚ‬کنفص ‪ٝ‬ثن‪ٜ‬نؽینٌنز‬ ‫‪‬‬ ‫وف‪ٝ‬یه غجفی‪ٌ -‬فًز ‪ٞ١‬ادی٘بوبقی خ٘‪ٞ٢‬ـی زی "‪"Zuri‬ا‪ٓٝ‬ی‪ ٚ‬اقٗبیً دف‪ٝ‬اق ‪ٛ‬کؼیی ث‪ ٠‬قٗین‪ٚ‬‬ ‫‪ٞ١‬اُفؼ ػ٘‪ٞ‬ؼدف‪ٝ‬اق غ‪ٞ‬ؼ ـا ا‪ٛ‬دبٕ ؼاؼ‪ ٟ‬اوز‪ٌ .‬فًز ‪ٗZuri‬ىشوف ؼـ خ٘‪ٞ٢‬ـی زی ث‪ ٠‬یی ‪ٛ‬نونغن‪٠‬‬ ‫ػغق ًٔیؽی ؼـ ثف‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬اقٗبیً ‪ ٝ‬س‪ٞ‬وؼ‪ٞ١ ٠‬اُفؼ ‪١‬یجفیؽی ػ٘‪ٞ‬ؼدف‪ٝ‬اقغ‪ٞ‬ؼ ؼوز یبکش‪ ٠‬اوز‪.‬‬ ‫ای‪ٌ ٚ‬فًز ً‪ ٠‬اق وبّ ‪ ۷۱۰۲‬ؼـ ضبّ س‪ٞ‬وؼ‪ٞ١ ٠‬اُفؼ غ‪ٞ‬ؼ اوز ث‪ ٠‬سبقُی ٗن‪ٞ‬کنن ثن‪ ٠‬ا‪ٛ‬ندنبٕ ا‪ٓٝ‬نین‪ٚ‬‬ ‫اقٗبیً دف‪ٝ‬اق ‪ٛ‬کؼیی ث‪ ٠‬قٗی‪ ٚ‬ا‪ ٙ‬ؼـ کف‪ٝ‬ؼُب‪١‬ی ‪ٛ‬کؼیی دفاٍ ٌؽ‪ ٟ‬اوز‪ .‬ع‪ ّٞ‬دن‪٢‬ن‪ٜ‬نبی ثنبّ این‪ٚ‬‬ ‫‪ٞ١‬اُفؼ ‪ٗ ۰۰‬شف (‪ ۶۳‬ک‪ٞ‬ر) ‪ٝ ٝ‬ق‪ً ۰۱۱ ٙ‬یٔ‪ُٞ‬فٕ (‪ ۰۰۱۱‬د‪ٛٞ‬ؽ) اوز‪.‬‬ ‫ای‪ٌ ٚ‬فًز ً‪ ٠‬ز‪ٜ‬ؽ وبّ اوز ؼـ ضبّ س‪ٞ‬وؼ‪ ٠‬ای‪ٞ١ ٚ‬اُفؼ ػ٘‪ٞ‬ؼدف‪ٝ‬اق ‪١‬یجفیؽی اوز هّؽ ؼاـؼ ًن‪٠‬‬ ‫‪ٞ١‬اُفؼی ثفؼی ٗؼبؼّ ‪ً ۲۷۱‬یٔ‪ٗٞ‬شف (‪ٗ ۰۰۱‬بیْ)‪ ،‬وفػز ًف‪ٝ‬ق ‪ً ۶۷۱‬یٔ‪ٗٞ‬شف ؼـ وبػز (‪ٗ ۰۰۱‬نبینْ‬ ‫ؼـ وبػز) ‪ ٝ‬ظفکیز ‪ ۰‬وف‪ٍٛ‬ی‪ ٚ‬ـا ؼاٌش‪ ٠‬ثبٌؽ‪.‬‬ ‫ؼـ ‪ٞ١‬ادی٘ب‪١‬بی ػ٘‪ٞ‬ؼ دف‪ٝ‬اق( ‪Vertical Take off and Landing‬ینب )‪ٛVTOL‬نینف‪ٝ‬ی ثنفاـ‬ ‫ٗ‪ٞ‬ـؼ ‪ٛ‬یبق ٗىشوی٘بً س‪ٞ‬وظ ٗ‪ٞ‬س‪ٞ‬ـ کفا‪ٗ ٖ١‬یٌ‪ٞ‬ؼ‪ٌ .‬ی‪ٗ ٟٞ‬شؽا‪ ّٝ‬ؼـ ‪ٞ١‬ادی٘ب‪١‬ب ثفای ثفغبوش‪ ٚ‬اق ـ‪ٝ‬ی ثنب‪ٛ‬نؽ‬ ‫ثؽی‪ ٚ‬سفسیت اوز ً‪ٞ١ ٠‬ادی٘ب ده اق ـ‪١‬ب ٌؽ‪ ٙ‬سفٗک ثب ضؽاًثف س‪ٞ‬ا‪ ٙ‬ضفًنز ًنفؼ‪ ٟ‬سنب ثن‪ ٠‬ونفػنز‬ ‫ٍٗػّی ً‪ٛ ٠‬یف‪ٝ‬ی ٗ‪ٞ‬ـؼ ‪ٛ‬یبق ثفای خؽا ٌؽ‪ ٙ‬اق وغص قٗی‪ ٚ‬اوز ثفوؽ‪ .‬ای‪ٞٛ ٚ‬ع ‪ٞ١‬ادی٘ب‪١‬ب ثفای سـیینف‬ ‫خ‪٢‬ز ‪ٛ‬یف‪ٝ‬ی ـا‪ٞٗ ًٛ‬س‪ٞ‬ـ ٗد‪٢‬ک ث‪ ٠‬ویىشٖ ً‪ٜ‬شفّ ثفؼاـ دیٍفا‪٠ٛ‬ای( )‪١Thrust vectoring‬ىش‪ٜ‬ؽ‪.‬‬ ‫ًبٗجفیر ث‪ ٠‬ػ‪ٜٞ‬ا‪ ٙ‬ثبقیِفا‪ٛ ٙ‬وً ٌٗ٘نْ ؼـ ‪۰۰1‬‬ ‫ؼهیو‪ ٠‬ث‪ ٠‬ایلبی ‪ٛ‬وً دفؼاغش‪ ٠‬ا‪ٛ‬ؽ‪ .‬کیٖٔ ـ‪ٝ‬اینز ؼ‪ٝ‬‬ ‫وفثبق خ‪ٞ‬ا‪ ٙ‬ثفیشب‪ٛ‬یبیی ؼـ خ‪ َٜ‬خ‪٢‬ب‪ٛ‬ی ا‪ ّٝ‬اونز‬ ‫ً‪ ٠‬ثبیؽ یی دیبٕ ثىیبـ ٗ‪ ٖ٢‬ـا ث‪ ٠‬ؼیِنف ونفثنبقا‪ٙ‬‬ ‫ثفوب‪ٜٛ‬ؽ سب ؼـ ؼإ ض٘ٔ‪ ٠‬ی آ٘ب‪١ ٙ‬ب ‪ٛ‬نینلنشن‪ٜ‬نؽ ‪...ٝ‬‬ ‫‪ ۰1۰۲‬یی کیٖٔ خ‪ِٜ‬ی ثىیبـ قیجب ‪ ٝ‬یی ٌب‪١‬نٌنبـ‬ ‫ک‪ٜ‬ی اوز ً‪ ٠‬یی ٗبٗ‪ٞ‬ـیز ػدیت ‪ ٝ‬ؿفیت ـا ثن‪٠‬‬ ‫یی ‪١‬یدب‪ ٙ‬اًٍ‪ ٚ‬سجؽیْ ٗی ً‪ٜ‬ؽ‪ٌٛ .‬ش‪ ٠‬ی خنبٓنت‬ ‫ای‪ٜ‬دبوز ً‪ ٠‬ای‪ ٚ‬کیٖٔ س‪٢ٜ‬ب ؼـ ؼ‪ٌ ٝ‬بر کیٔ٘جفؼاـی‬ ‫ٌؽ‪ ٟ‬اوز؛ یٌی ؼـ ع‪ ّٞ‬ـ‪ٝ‬ق ‪ ٝ‬ینٌنی ‪١‬ن‪ٜ‬نِنبٕ‬ ‫ؿف‪ٝ‬ه غ‪ٞ‬ـٌیؽ‪.‬‬ ‫ػاله٘‪ٜ‬ؽا‪ٗ ٙ‬ی س‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬ؽ ثفای ضض‪ٞ‬ـ ؼـای‪ٍٛ ٚ‬نىنز‬ ‫یٌٍ‪ٜ‬ج‪ ۶۱ ٠‬اثب‪ٗ ٙ‬ب‪ ٟ‬وبػز ‪ ۰۸‬ث‪ ٠‬کنف‪١‬ن‪ٜ‬نِنىنفای‬ ‫اـوجبـا‪ٝ ٙ‬اهغ ؼـ غیبثب‪ٌ ٙ‬فیؼشنی ثنبالسنف اق دنْ‬ ‫ویؽغ‪ٜ‬ؽا‪ ، ٙ‬غیبثب‪ ٙ‬خٔلب ٗفاخؼ‪ً ٠‬ن‪ٜ‬ن‪ٜ‬نؽ ‪ ٝ‬ینب ثنب‬ ‫ٌ٘بـ‪١ٟ‬بی ‪ ۷۷۸۲۷۸۰۸ -۷۱‬س٘بن ثِیف‪ٛ‬ؽ‪.‬‬ ‫سراضپس‬ ‫پلَی هرغ ٍ سبسیجات‬ ‫*الٌازاضراقی‬ ‫هَاد الزم‪:‬‬ ‫کیٔ‪ٗ ٠‬فؽ ‪ ۸‬ػؽؼ‪ ،‬دیبق ‪ ۰‬ػؽؼ‪ٞ١ ،‬یح ‪ِٛ‬ی‪ٜ‬ی غفؼ ٌؽ‪۰ ٟ‬‬ ‫دی٘ب‪ ،٠ٛ‬ؾـر ‪ ۰‬دی٘ب‪ٛ ،٠ٛ‬ػ‪ٞ‬ؼ کف‪ِٛ‬ی ‪ ۰‬دی٘ب‪ ،٠ٛ‬اه ٗنفؽ‬ ‫‪ٓ ۶‬ی‪ٞ‬ا‪ً ،ٙ‬ف‪ُ ۷۱۱ ٟ‬فٕ‪ ،‬ػىْ ‪ ۰‬هبٌن ٗنفثنب غن‪ٞ‬ـی‪،‬‬ ‫ثف‪ٛ‬ح ‪ ۶‬دی٘ب‪ ،٠ٛ‬قـٌی ث‪ٗ ٠‬وؽاـ القٕ‪ ،‬د‪ٞ‬ؼـ قػلنفا‪۰ ٙ‬‬ ‫هبٌن زبی غ‪ٞ‬ـی‪٘ٛ ،‬ی ‪ ٝ‬کٔلْ ث‪ٗ ٠‬وؽاـ القٕ‬ ‫طرز تْیِ‪:‬‬ ‫اثشؽا ‪ٞ١‬یح ـا ‪ٛ‬یٖ دک ًفؼ‪ّٛ ٝ ٟ‬ق ا‪ ٙ‬ـا ‪٘١‬نفا‪ ٟ‬ؾـر‬ ‫‪ٛ ٝ‬ػ‪ٞ‬ؼ کف‪ِٛ‬ی ؼـ ٗوؽاـی ًف‪ً٘ ٟ‬ی سلز ٗی ؼ‪١‬یٖ سب‬ ‫ٗک‪ ٟ‬ا‪ ٙ‬ـا ثِیف‪ٛ‬ؽ‪ .‬دیبق ـا ‪ ۰‬هبذ ًفؼ‪٘١ ٝ ٟ‬فا‪ٗ ٟ‬فؽ ‪١‬نب‬ ‫ؼـ ًف‪ ٟ‬سب ضؽی سلز ٗی ؼ‪١‬یٖ ً‪ ٠‬سـییف ـ‪ َٛ‬ؼ‪١‬ن‪ٜ‬نؽ‪.‬‬ ‫وذه قػلفا‪ ٙ‬ـا اضبک‪ً ٠‬فؼ‪ ٝ ٟ‬ضنفاـر ـا ًنٖ ٗنی‬ ‫ً‪ٜ‬یٖ سب ٗفؽ ‪١‬ب ً٘ی ثذک‪ٛ‬ؽ‪ٗ .‬فؽ ‪ ٝ‬وجکیدبر سلز ؼاؼ‪ٟ‬‬ ‫ٌؽ‪ ٟ‬ـا ثب ‪ٗ ٖ١‬ػٔ‪ٞ‬ط ٗی ً‪ٜ‬یٖ‪ .‬ثف‪ٛ‬ح ـا ؼـ اه ٗفؽ ث‪٠‬‬ ‫ِ‪ٞ‬ـر ًش‪ٗ ٠‬ی دکیٖ‪ .‬هجْ اق ای‪ ٠ٌٜ‬ؼٕ ثٌٍؽ ٗػنٔن‪ٞ‬ط‬ ‫ٗفؽ ـا ـ‪ٝ‬ی ثف‪ٛ‬ح ـیػش‪ ٝ ٠‬ؼٕ ٗی ً‪ٜ‬یٖ‪ .‬ثؼؽ ثنف‪ٛ‬نح ـا‬ ‫ؼـ ظفف ٗ‪ٞ‬ـؼ ‪ٛ‬ظف ًٍیؽ‪ٗ ٝ ٟ‬ػٔ‪ٞ‬ط ٗفؽ ـا ؼ‪ٝ‬ـ ا‪ٙ‬‬ ‫ٗی ـیکیٖ‪ .‬ثبهی ‪ٞ١‬یح ـا ؼـػىْ ؼـ ضبّ خ‪ٞ‬ی سلنز‬ ‫ؼاؼ‪ ٝ ٟ‬ـ‪ٝ‬ی ثف‪ٛ‬ح ٗی ـیکیٖ‪.‬‬ ‫* ٗی س‪ٞ‬ا‪ٛ‬یٖ کیٔ‪١ ٠‬ب ـا غفؼ ً‪ٜ‬یٖ‪.‬‬ ‫* اق ‪ٛ‬ػ‪ٞ‬ؼ ‪ ٝ‬ؾـر دػش‪ٌ ٠‬ؽ‪ ٟ‬یب ً‪ٜ‬ىف‪ ٝ‬اونشنلنبؼ‪ٗ ٟ‬نی‬ ‫ً‪ٜ‬یٖ‪.‬‬ ‫* ٗی س‪ٞ‬ا‪ٛ‬یٖ ٗػٔ‪ٞ‬ط ٗفؽ ‪ ٝ‬وجکیدبر ـا ال ث‪ ٠‬الی دٔن‪ٞ‬‬ ‫ـیػش‪ ٝ ٠‬ؼٕ ٗی ً‪ٜ‬یٖ‪.‬‬ ‫کتاب »هیْواًاى ام الرصاظ«‬ ‫در تبریس رًٍوایی هیضَد‬ ‫وف‪ٝ‬یه غجفی‪ -‬ـئیه ض‪ٞ‬ق‪ٜ١ ٟ‬فی اؾـثبیدب‪ٌٙ‬فهنی‬ ‫اق ـ‪٘ٛٝ‬بیی ًشبه ٗی‪٘٢‬ب‪ٛ‬ب‪ ٙ‬إ آفِبَ ؼـ سجفیک غنجنف‬ ‫ؼاؼ‪.‬‬ ‫ویؽٗط٘ؽضىی‪ ٚ‬ثالؿی ثب اٌبـ‪ ٟ‬ث‪ ٠‬ثفُکاـی ویاٗنین‪ٚ‬‬ ‫ایی‪ٌ ٚ‬ت غبعف‪ ٟ‬ض‪ٞ‬ق‪ٜ١ ٟ‬فی اوشب‪ ،ٙ‬اظ‪٢‬بـ ًنفؼ‪ :‬ؼـ‬ ‫ای‪ ٚ‬ایی‪ ٚ‬اق ًشبه ٗی‪٘٢‬ب‪ٛ‬ب‪ ٙ‬إ آفِبَ اق ا‪ٛ‬نشنٍنبـار‬ ‫و‪ٞ‬ـ‪٢ٗ ٟ‬ف ـ‪٘ٛٝ‬بیی ٗی ٌ‪ٞ‬ؼ‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی اکک‪ٝ‬ؼ‪ :‬ای‪ً ٚ‬شبه ؼـثفؼاـ‪ٛ‬ؽ‪ ٟ‬غبعفار غ‪ٞ‬ؼ‪ٌٞٛ‬ز‬ ‫ویؽخؼلف ضىی‪ٜ‬ی ‪ٝ‬ؼین اق ؿ‪ٞ‬اِب‪ ٙ‬خب‪ٛ‬جبق ٍٓنٌنف ‪۶۰‬‬ ‫ػبٌ‪ٞ‬ـا اوز‪ .‬ا‪ ٝ‬ده اق سلطُ ‪ ٝ‬سٍنینینغ ثنبٌنٌن‪ٟٞ‬‬ ‫ٌ‪٢‬ؽای ؿ‪ٞ‬اَ ػ٘ٔیبر ًنفثنالی ‪ ۰ ٝ ۰‬سّن٘نینٖ‬ ‫ٗیُیفؼ غبعفار غ‪ٞ‬ؼ ـا ‪ٌٞٛ‬ش‪ ٝ ٠‬ؼـ هبٓت یی ًشبه‬ ‫ٗ‪ٜ‬شٍف ً‪ٜ‬ؽ‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی اؼاٗ‪ ٠‬ؼاؼ‪ :‬ای‪ً ٚ‬شبه ـ‪ٝ‬ایشی ؼاوشب‪ٛ‬ی ؼاـؼ ‪ٗ ٝ‬طن‪ٞ‬ـ‬ ‫أِیای ؼ‪ٝ‬ـ‪ٟ‬ی اٗ‪ٞ‬قٌی ػ٘ٔیبر ًفثالی ‪ ٝ ۰‬غن‪ٞ‬ؼ‬ ‫ای‪ ٚ‬ػ٘ٔیبر اوز‪ٞٛ .‬یى‪ٜ‬ؽ‪ ٟ‬اق غبعفار ضؽ‪ٝ‬ؼ ‪ٛ ۳۱‬لنف‬ ‫اق ‪٘١‬فقٗب‪ً٘ ٖ١ ًٛ‬ی ُفکش‪ ٠‬سب ‪ٝ‬هبینغ ـا ؼهنینن ‪ٝ‬‬ ‫ًبْٗ ثیب‪ًٜ ٙ‬ؽ‪.‬‬ ‫ثالؿی اظ‪٢‬بـ ًفؼ‪ :‬ای‪ ٚ‬ایی‪ ٚ‬ـ‪ٝ‬ق یٌٍ‪ٜ‬ج‪١ ٠‬لشٖ اؾـٗنب‪ٟ‬‬ ‫اٗىبّ وبػز ‪ ۰۰‬ؼـ دفؼیه کف‪ِٜ١‬ی وی‪ٜ٘‬بینی هنؽن‬ ‫سجفیک ثفُکاـ ٗیٌ‪ٞ‬ؼ‪.‬‬ ‫اًتطار قطعِ هَسیقی ایراًی‬ ‫»دار خیالی «با صدای خَاًٌدُ جَاى‬ ‫وف‪ٝ‬یه غجفی‪ -‬هغؼ‪ٞٗ ٠‬ویوی ؼاـ غنینبٓنی ؼـ لا‪ٛ‬نف‬ ‫ٗ‪ٞ‬ویوی ایفا‪ٛ‬ی ٗ‪ٜ‬شٍف ٗیٌ‪ٞ‬ؼ‪.‬‬ ‫هغؼ‪ٞٗ ٠‬ویوی ؼاـ غیبٓی ثب ا‪ِٜ١‬ىبقی اضىب‪ٗ ٙ‬غ‪ٞ‬ـی‬ ‫‪ ٝ‬ػٔی ٗ‪ٜ‬شظفی‪ِ ،‬ؽای ث‪٢‬بؼـ ِنطنز ‪ٌ ٝ‬نؼنفی اق‬ ‫ػٔیفضب ًٔیبیی وبغش‪ٌ ٠‬ؽ‪ ٟ‬اوز‪.‬‬ ‫ض٘یؽ ث‪٢‬ف‪ٝ‬قی ‪ٛ‬ینب ثن‪ ٠‬ػن‪ٜ‬ن‪ٞ‬ا‪ٛ ٙ‬ن‪ٞ‬اق‪ٛ‬نؽ‪ ٟ‬سنبـ‪ ،‬ػنٔنی‬ ‫خؼلفی د‪ٞ‬یب‪ٗ ٝ ٙ‬یالؼ ػبٓ٘ی ‪ٞٛ‬اق‪ٛ‬ؽ‪ٝ ٟ‬ین‪ٓٞ‬ن‪ٗ ،ٚ‬نینثنٖ‬ ‫ٗف‪ٝ‬وشی ‪ٞٛ‬اق‪ٛ‬ؽ‪ٝ ٟ‬ی‪ٞ‬ال ‪٢ٗ ٝ‬فؼاؼ ػبٓ٘ی ‪ٞٛ‬اق‪ٛ‬نؽ‪ ٟ‬زنٔن‪ٞ‬‬ ‫ؼـ وبغز ای‪ ٚ‬اثف ٍٗبـًز ؼاٌنشن‪ ٠‬ا‪ٛ‬نؽ‪ٗ .‬نینٌنه ‪ٝ‬‬ ‫ٗىشفی‪ َٜ‬ای‪ ٚ‬اثف ثفػ‪٢‬ؽ‪ ٟ‬دیبٕ و‪ٞ‬ـی ث‪ٞ‬ؼ‪ ٟ‬اوز‪.‬‬ صفحه 5 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫*یکشنبه‬ ‫* ‪7‬اذر‬ ‫* ‪ 88‬نوامبر‬ ‫* ‪88‬ربیع الثانی‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪3171 :‬‬ ‫* اوتوزبیرایکینجی ایل‬ ‫‪0011‬‬ ‫‪8180‬‬ ‫‪0001‬‬ ‫* صفحه ‪6‬‬ ‫عالهم امینی‬ ‫ادب ّیات‬ ‫دستور زبان ترکی‬ ‫تورکجه دیل بیلگیسی‬ ‫*دکتس حسیه محمدشادٌ صدیق‬ ‫گئسی سبٖٗ ً٘ی اـؼٕ‬ ‫َٗـهبق ; َٗـٍلوبق‬ ‫ٗ٘غوبق ; ٗ٘غ٘لوبق‬ ‫زىوه ; زى٘لوه‬ ‫اٗی )‪(in /ın /ün /un‬‬ ‫•فعل٘ی وون ٍ ٗب گوٍؼُلفٌِٗ ٗبپ٘طبـ ٍ فیعیلی٘یی‬ ‫وووًَِ ؼوًی ٗئٌٖ اًالهٖ ؼوًیَضیلیَ فیعیل ٍ ٗیب‬ ‫ائؽٗلگی فعل ؼٍقلؽـ‪( :‬ائؽٗلگی‪ :‬ثَ پبـلتبـ ویئیسیی‬ ‫اٗل ثبقاـؼاى الٌ٘ؽٕ‪ .‬ؼوًیَضیلیَ‪ :‬اًٍیَى اقٗیدیٖ‬ ‫سوقلفٌِٗ زَظ الٌ٘ؽٗن)‬ ‫الوبق ; الٌ٘وبق‬ ‫سئَهه ; سئٌَٗوه‬ ‫سَـهه ; سَـًٍوه‬ ‫گوـهه ; گوـًٍوه‬ ‫سَـهه ; سَـًٍوه‬ ‫گئ٘وه ; گئٌ٘٘وه‬ ‫زَـهه ; زَـًٍوه‬ ‫اوٗوه ; اوًَٗوه‬ ‫زبلوبق ; زبلٌ٘وبق‬ ‫سَٗوبق ; سًََٗوبق‬ ‫س٘لوه ; س٘لٌ٘وه‬ ‫ثولوه ; ثولًَوه‬ ‫)‪(at /ət‬‬ ‫*سَى سسٖ اًٍلَ اٗلِ لَـتیبـاى فیعیل ویوویًَیِ‬ ‫ٗبپ٘طبـ ٍ ائتؽٗفٗگی فعل ؼٍقلؽـ‪:‬‬ ‫اغالهبق ; اغالتوبق‬ ‫ؼٌٗلِهه ; ؼٌٗلتوه‬ ‫ثىلِهه ; ثىلتوه‬ ‫ؼٗف )‪(dir /dır /dür /dur‬‬ ‫ت٘ىؽٗفهه‪ ،‬ث٘لؽٗفهه‪ ،‬سبتؽٗفهبق‬ ‫اٍقؼٍـهییه‪ ،‬تییَتییؽٍـهییبق‪ٗ ،‬ییئییؽٗییف( )هییه‪،‬‬ ‫ؼٍـؼٍـهبق‪ٗ ،‬ئتؽٗفهه‬ ‫*اٗی )‪(in /ın /ün /un‬اوٖ اٗلِ ؼٍقلی ؼوًَضلَ‬ ‫اًالهٖ فعللفٕ‪ ،‬ائتؽٗفگی اًالهٖ ائؽُ ـ‪:‬‬ ‫سئٌَٗؽٗفهه‪ ،‬وئسٌ٘ؽٗفهه‪ ،‬گئٌ٘٘ؽٗفهه‬ ‫*اٗص )‪(iş /ış /üş /uş‬اوٖ اٗلِ ؼٍقلی اٍـتبلل٘ک‬ ‫اًالهٖ فعللفٕ ائتؽٗفگی اًالهٖ ائؽُـ‪:‬‬ ‫ثولَضؽٍـهه‪ ،‬گوـٍضؽٍـهه‪ ،‬ؼوَٗضیؽٍـهیه‪،‬‬ ‫ٗبقٗطؽٗفهبق‪ ،‬زبل٘طؽٗفهبق‪.‬‬ ‫ى )‪(an /ən‬‬ ‫اـؼٕ ٍاـ‬ ‫سٌ٘بهبق ; سٌ٘بًوبق‪....‬‬ ‫بُجت اباد خاطسٌ سی‬ ‫* شُسیاز‬ ‫اٍلؽٍق سبٗبـاق گَقلِ ه٘طن ّف گئدِ ٗبـٕ‬ ‫گح گلوِ ؼُ ؼٗف ٗبـ ٗئٌِ اٍلوَش گئدِ ٗبـٕ‬ ‫گوقلف اس٘لٖ َٗظ ًِ لبـالتٖ ًِ ؼُ ث٘ف سس‬ ‫ثبتو٘ص گَالغ٘ن گوـًِ ؼوضَـ هىؽُ ؼٕ ؼاـٕ‬ ‫ث٘ف لَش اٗ٘غبم! سَٗلِ٘ ـن گبّؽاى اٗ٘لؽُ ـ‬ ‫گبّؽاى اًٍَؼا ٗئل ؼئِ٘ الٕ‪-‬الٕ َّش اپبـٕ‬ ‫ٗبتو٘ص ّبهٖ ث٘ف الالُ اٍٗبلؽٗف ؼاّب ث٘ف هی‬ ‫هٌؽى اضبغٖ و٘وسِ َٗظ اًٍؽاى ؼا َٗغبـٕ‬ ‫لَـغَم ثَؼٕ ٗبـ گلوِ ِٗ ث٘فؼى ٗبـٗال صجص‬ ‫ثبغفٗن ٗبـٗالـ صجطَم از٘لوب سٌٖ تبـٕ!‬ ‫ؼاى اٍلؽٍقٕ اٗستِ ـ ز٘ػب گوق ٗبلَاـٕ ز٘ػوب‬ ‫اٍ ز٘ػوبسبؼا اٍلؽٍقٍهَى َٗغؽٕ ز٘ػبـٕ‬ ‫گلوک تبً٘فام ثػت٘وٖ اٌٗؽٕ اغبـاـ صجص‬ ‫لبش ث٘لِ اغبـؼٗمدب ؼاّب ثبش ؼا اغبـٕ‬ ‫عطم٘ی وٖ لفاـٌٗؽا ٍفب اٍلو٘بخبلو٘ص‬ ‫ث٘لون وٖ ج٘عت ًِ٘ لَٗوَش ثَ لفاـٕ؟‬ ‫سبًىٖ غَـٍقٍى سَى ثبًٖ غٌدفؼٕ سَغَلؽٕ‬ ‫سٌِ٘ هؽُ اٍـن ٍاـسب وس٘ت ل٘فؼٕ ؼاهبـٕ‬ ‫ـٗطػٌؽلِ ل٘فخبًؽٕ سطف سَٗلِ ؼٕ‪ :‬ؼٍـهب‬ ‫خبى لَـغَسٖ ٍاـ عطم٘ی اٍتَقؼٍى ثَ لوبـٕ‬ ‫اٍلؽٍم لفُ گَى اٗفٗاللٖ اٍ سبـٕ تئلؽى‬ ‫ثًَدب لفُ گًَلفؼٕ اٗؽى ـًگ٘وٖ سبـٕ‬ ‫گوق ٗبضالـٕ ّف ٗئفؼى اغبـسب هٌٖ تَضالـ‬ ‫ؼـٗبِٗ ثبغبـ ثللٖ ؼٕ زبٗالـٗی اغبـٕ‬ ‫اق ثس هٌٖ ٗبپفاق و٘وٖ ّ٘دفاًال سبـالؽٗت‬ ‫ثبغسبى اٍقًٍِ سبًىٖ ل٘کٗل گَلؽٕ ل٘کاـٕ‬ ‫هطفاه ضفمؽُ ئَقٍهٖ سدؽُ ؼُ گوـؼٍم‬ ‫لبى اٗسفُ غو٘ن َٗظ اٍقٍم اٍلسَى سٌِ سبـٕ‬ ‫عطمٖ ٍاـٗؽٕ ضْفٗبـٗی گللٖ‪ -‬ز٘سىلٖ‬ ‫افسَس لبـا ٗل اسؽٕ غکاى اٍلؽٕ ثْبـٕ‬ ‫فضولی‬ ‫دده قورقود‬ ‫خیابانی‬ ‫شهریار‬ ‫واغیل‬ ‫پادشاَال پیىٍ چی‬ ‫ث٘ف پبؼضبُ اٍق ٍقٗفٌٖٗ ئَق ٗفٌِٗ لََٗه ‪ ،‬اٍ ثی٘یفٕ‬ ‫ٍقٗفٕ اٗلِ تغ٘٘ف لجبس اٍلَه ئَلىِ ًیٖ گیکهیگیِ‬ ‫ز٘ػ٘ف ‪ .‬اٗى٘سٖ ؼُ ؼـٍٗص پبلتبـٕ گئٌ٘٘٘فلیف ویِ‬ ‫اًٍالـٕ تبً٘٘بى اٍلوبس٘ی ‪.‬‬ ‫ضبُ ٍقٗفٕ اٗلِ اق گؽٗف زَظ گئؽٗ٘ف ٗیَلیؽا ثی٘یف‬ ‫و٘طِ٘ ـاست گل٘ف‪ .‬وی٘یطیٖ اٗلیِ سیالهیالیضی٘یت‬ ‫ثبضالٗ٘فلف گئتوگِ ‪ ،‬گَـٍـ وِ و٘طٖ ؼُ اًٍیالـال‬ ‫گئؽٗف ‪.‬‬ ‫اٍؼٍـ وِ ؼئ٘٘ف‪ –:‬و٘طٖ اٌٗؽٕ وِ ‪ ،‬ث٘ف ٗئفؼُ گئؽٗفٗه گل َٗال ًفؼثبى سبالق ‪.‬و٘طٖ ؼئ٘٘یف‪ –:‬ؼـٍٗیص‬ ‫ثبثب ‪ ،‬ثَ ٗىِ ل٘ؽُ َٗال ؼا ًفؼثبى سبلوبق اٍالـهٖ ؟ضبُ وَـٍـ وِ ‪ ،‬و٘طٖ اًٍَى سَقٌٖٗ ثبضب ؼٍضوِ ؼٕ ‪.‬‬ ‫ؼاّب اٍستًَٖ ٍٍـهَـ ‪.‬‬ ‫ثًَالـ گئؽٗت ث٘ف ضْفُ زبت٘فالـ ‪ .‬و٘طٖ ؼئ٘٘ف ‪ –:‬ؼـٍٗص ثبثب ثَـا ث٘کٗن ضْفٗو٘کؼٗف ‪ .‬اٌٗؽٕ هی گئؽٗیفم‬ ‫ائَٗو٘کُ ‪.‬ضبُ ؼئ٘٘ف ‪:‬لبـؼاش ث٘کٕ ث٘ف گئدِ ل٘ىِ الالُ لًَبغٖ سبغالـسبًوٖ ؟ و٘طٖ هسدؽٕ گَستیفٗیف‬ ‫وِ ‪ ،‬الالُ لًَبغٖ اٍـا گئؽٗف ‪.‬‬ ‫و٘طٖ اًٍالـؼاى اٗفٗل٘ت گل٘ف ائٌَِٗ ‪َٗ .‬لؽاوٖ اضَاالتٖ ل٘کٌٗب سَٗلِ ٗ٘ف ‪.‬ل٘ک ؼئی٘ی٘یف ‪ –:‬اتیب گیئیت اٍ‬ ‫ؼـٍٗطلفٕ لًَبق گت٘ف ‪ .‬اًٍالـ عمللٖ اؼاهب اٍغطبٗ٘فالـ ‪.‬‬ ‫و٘طٖ ؼئ٘٘ف ‪:‬سی وِ اًٍالـٕ گَـهِ ٗ٘جسی ‪ ًِ .‬ث٘ل٘فسی وِ ‪ .‬عمللٖ اؼاهب اٍغطبٗ٘فالـ ؟ل٘ک ؼئ٘٘یف ‪:‬اًٍیالـ‬ ‫سٌِ ؼئٌ٘٘ؽُ گل ثَ َٗال ًفؼثبى سبالق ‪ .‬ؼئوه اٗستِ ٗ٘فه٘ص وِ گل َٗلٖ صطجت ائؽُ – ائؽُ گئیؽن ‪.‬‬ ‫سی اًٍَى سَقًٍٖ ثبضب ؼٍضوِ ٗ٘جسی ‪.‬‬ ‫ل٘ک ًِ لؽـ ائلِ ٗ٘ف اتبسٖ اًٍالـٕ ائٌَِٗ زبغ٘فهبق اٗستِ ه٘ف ‪ .‬اٍؼٍـ وِ ل٘ک ؼئ٘ف ‪ –:‬اتب غفٗت اؼاهؽٗالـ ‪.‬‬ ‫اـؼٕ ٍاـ‬ ‫ّ٘ر اٍلوبسب ث٘ف اق غَـن ضبضفالٗ٘ن اپبـ ٍئف ٗئسٌ٘لف‪...‬‬ ‫اشىایی با مشاَیس اذزبایجان‬ ‫صفًیان‬ ‫ًست صفَٗبى ثِ ض٘ع صفٖالؽٗی اـؼث٘لٖ* هٖـسیؽ ویِ اق اعیمیبه‬ ‫ف٘فٍقضبُ قـٗی والُ (سؽٓ ‪5‬ق ‪11 /‬م) ثَؼ هٖـسؽ‪ .‬ثٌیب ثیف سیلیسیلیٔ‬ ‫الٌست صفَِٗ اٗی ؼٍؼهبى ثِ اهبم هَسٖ وبظن (ع) ًست هٖثفًؽ‪ .‬پس‬ ‫اق اٍ عَ٘ض‪ ،‬هطوؽ ضبفظ‪ ،‬صالشالؽٗی ـض٘ؽ‪ ،‬لطتالؽٗی اثیَالیجیبلیٖ‬ ‫اضوؽ ٍ اه٘یالؽٗی خجفائ٘ل ثِ گًَِإ هَـٍثٖ ثیِ پی٘یطیَاٗیٖ ؼٗیٌیٖ‬ ‫ـس٘ؽًؽ‪ 1 .‬ثب تَلؽ ض٘ع صفٖالؽٗی پسف اه٘یالؽٗی خجفائ٘یل یفٗیمیت‬ ‫صفَٕ ٍاـؼ هفضلٔ خؽٗؽٕ ضؽ‪.‬‬ ‫هَلع٘ت هْن ض٘ع صؽـالؽٗی (‪595-5۳5‬ق) پسف ض٘ع صفٖ ؼـ قهیبى‬ ‫قٍاد اٗلػبًبى* ثبعث هٖضؽ وِ ثفغٖ هبًٌؽ هله اضفف زَپبًٖ ثب اٍ‬ ‫هطىال ٍ ؼضوٌٖ ّب ؼاضتِ ثبضٌؽ‪ .‬ؼـ قهبى غَاخِ علیٖ پسیف ضی٘یع‬ ‫صؽـالؽٗی وِ اضتوبالً ثب ت٘وَـ گَـوبى ٍ ضبّفظ ّوکهبى ثَؼ ثب اًْیب‬ ‫ؼٗؽاـّبٖٗ ؼاضت‪ ،‬تعبل٘ن ً٘وِ هػفٖ فٗمت صفَٕ اضىبـا هیبّی٘یت‬ ‫ض٘عٖ گففت‪.‬‬ ‫شاه اسماعیل‬ ‫رتبیت‬ ‫یکصد هزار لغات‬ ‫اؼاهِ اق ضوبـٓ لجل‪....‬‬ ‫؛‬ ‫اگبُ‬ ‫‪،‬‬ ‫وَلٖ‬ ‫‪،‬‬ ‫فبلگ٘ف‬ ‫;‬ ‫(ُ‪.‬م)‬ ‫غدف; لدف; لبخبـ‬ ‫ترکی در فارسی‬ ‫غدفزٖ ; ؼاًب ‪ ،‬ـاُ ؼاى‬ ‫غؽّاـُ; ضفثِ إ ضجِ٘ ضوط٘ف ٍلٖ پْی ٍ سٌگ٘ی ‪،‬‬ ‫پ٘ىبى پْی ‪ ،‬اٗی ولوِ ًجبٗؽ ثب غؽاـُ ؼـ عفثیٖ ویِ‬ ‫هوًث غؽاـ (; ثٖ ٍفب) است اضتجبُ گففتِ ضَؼ (‪)1‬‬ ‫؛ اگف اٗی ولوِ تفوٖ ثبضؽ اضتوبالً ثبٗیؽ ثویَـ‬ ‫لبؼاـا ثبضؽ ٍ اى ‪ ،‬اضتیویبد ؼاـؼ ویِ اق هویؽـ‬ ‫لبؼاهبق (; هطىن ثستی) ٍ ؼـ هعٌٖ ٍس٘لِ إ وِ ثِ ووف هٖ ثٌؽًؽ ثبضؽ‪ .‬اضتوبد ؼٗگف اًست وِ اق‬ ‫لبؼا (; غطف ‪ ،‬ثال) اهؽُ ثبضؽ وِ هعٌبٕ ٍس٘لٔ غطفًبن هٖ ؼّؽ‪.‬‬ ‫غالم; لَُالم ٍ لَُلَم ; لَد (غؽهت) ‪ٍ +‬م (ان هلىٖ ٍ گبّٖ تطج٘جٖ) ; غؽهتىبـم ‪ ،‬تیفوی٘یت‬ ‫غالم هبًٌؽ غبًن ٍ ث٘گن (ُ‪.‬م) است ؛ لَلَلسٖ ; غبؼم ‪ ،‬لُلُّک ; غؽهت وفؼى ‪ ،‬غلوبى ; غالم‬ ‫غِلوبى; غَُلوبى ٍلَُلوبى ; لَد (غؽهت) ‪ +‬هبى (هبًٌؽ) ; غالم هبًٌؽ ‪ ،‬غالم‬ ‫ال اٗی ولوِ ثیػیب یف‬ ‫غٌسِ; لًَُسب ٍ لًَِدب ; ضىَفٔ ًبضىفتِ ‪ ،‬ؼـ تفوٖ لؽٗن ٗعٌٖ عفٍس ؛ اضتوب ً‬ ‫ضجبّت ضىَفٔ گل ثِ عفٍسٖ وِ ؼـ لجبس عفٍسٖ است ثِ اى تعو٘ن ٗبفتِ است‪.‬‬ ‫غَـُ; لَِـا; لَِـ(ضفـ‪،‬تلػٖ (‪ + ))۳‬ا(ان) ; تلػِ ‪ ،‬تٌؽُ ‪ ،‬اًگَـوبد ٍتفش‬ ‫غَقُ; لَِقا ٍ لَِق ; غالف ٍ پَستٔ ثعضٖ هَُ٘ ّب ٍ گ٘بّبى ؛ لَِقاالق ; غَقُ ّبٕ هَُ٘‬ ‫غَغب; لبٍلب ٍ لٍَِلب ; لبٍ (لبٍهبق ٍ لٍَِهبق ; ـاًؽى ‪ ،‬خٌگ٘ؽى ‪ ،‬ؼٍـ وفؼى ‪ ،‬تبغتی ‪ ،‬تبـاًیؽى) ‪+‬‬ ‫لب (ان) ; ؼعَا ‪ ،‬ثلَا ‪ّ٘ ،‬بَّ (‪)1۱‬‬ ‫غَد; لَُد ; غؽهتىبـ ‪ ،‬غبؼم ‪ ،‬غالم ؛ ؼـ اٌٗدب ثوَـ هستتف هعٌبٕ ؼـضت ّ٘ىل ٍ اؼم قهػیت‬ ‫اؼاهِ ؼاـؼ‬ ‫ـا هٖ تَاى ثفؼاضت وفؼ‪....‬‬ ‫ّف زٌؽ وِ ؼـ قهبى ض٘ع صفٖالؽٗی هتٌبست ثب هؿّت ضبفعٖ ثَؼ‪ .‬ثیب‬ ‫ـّجفٕ ض٘ع خٌ٘ؽ پسف ض٘ع اثفاّ٘ن ٍ ًیَٓ غیَاخیِ عیلیٖ‪ ،‬عیالئین‬ ‫اضىبـٕ اق توبٗل ثِ لؽـ ؼًَٕ٘ ٍ خْبؼ علِ٘ وفبـ پؽٗؽاـ ضؽ‪.‬‬ ‫خٌ٘ؽ لمت سلطبى گففت ثب غَاّف اٍقٍى ضسی اق لًََٗلیَ* اقؼٍاج‬ ‫وفؼ ٍ ؼـ خٌگ ثفإ فتص ض٘فٍاى ًکؼٗه ؼـثٌؽ وطتِ ضیؽ‪ .‬پسیفش‬ ‫ض٘ع ض٘ؽـ ً٘ک ثب هبـاتب (عبلن ضبُ ث٘گن) ؼغتیف اٍقٍى ضسیی اقؼٍاج‬ ‫وفؼ‪.‬‬ ‫اٍ ً٘ک ؼـ ـاُ لؽـ ؼًَٕ٘ سفًَضت پؽـ ـا ٗبفت‪ 5.‬اثؽاع والُ ؼٍاقؼُ‬ ‫تفن لفهک ـًگ ثِ تٌبست ؼٍاقؼُ اهبم ض٘عِ اق الؽاهب اٍ ثیَؼ ویِ‬ ‫عثوبً٘بى ثِ اى لکلجبش* گفتٌؽ‪ .‬اسوبع٘ل ه٘فقا پسف ض٘ؽـ ثف خبٕ پیؽـ‬ ‫ًطست ٍ ؼـ ‪905‬ق ثب توفف تجفٗک ؼٍلت صفیَٕ ـا تطیىی٘یل ؼاؼ‪.‬‬ ‫هؿّت ؼٍاقؼُ اهبهٖ ض٘عِ ـا ـسوٖ اعالم وفؼ ٍ ؼـ خٌگ ثب اقثیىیبى‬ ‫ؼـ غفه ٍ عثوبً٘بى ؼـ ضفق وِ هجلغبى هؿّت تسیٌیی ثیَؼًیؽ لیفاـ‬ ‫گففت‪.‬‬ ‫ؼـ اٗی قهبى توبس هستم٘ن اٗفاً٘بى ثب اـٍپبئ٘بى ؼـ ضولٔ پفتغبلی٘یبى ثیِ‬ ‫ّفهک اًدبم گففت‪.‬‬ ‫اٍـاق اَٗفٕ ‪ ،‬لبى ل٘فه٘کٕ ‪ ،‬اٗىٖ سئفزِ ً٘ی ؼوـؼ گوقٍ ‪ ،‬ؼٍَُ ثبالسٖ‬ ‫وَضطه ‪ ،‬اًٍَ تبپوَ٘٘ی ائططه ‪ :‬ازوبالـ اٗسٌ٘ؽُ‬ ‫********************************************‬ ‫اٍـُ گٖ لبـا ٗبـٗک ثبضٖ ‪ ،‬گئؽـ گلف تَوف ٗبضٖ ‪ :‬لبه٘ص ‪ ،‬لبـغٖ‬ ‫********************************************‬ ‫اٍـُ ٖٗ اسالى اٍـُ ٖٗ ‪ ،‬اوقٍى ٍٍـاـ اٍؼالـ ‪ :‬وِ پٌه‬ ‫********************************************‬ ‫اوـٍضؽُ گوٗؽٕ ‪ ،‬سبت٘طؽا لبـا ‪ ،‬ائَؼُ ل٘فه٘کٕ‪ :‬زبٕ‬ ‫********************************************‬ ‫اٍِـتبسٖ اٍؼ ‪ٗ ،‬بًالـٕ سَ ‪ :‬سبهبٍاـ‬ ‫********************************************‬ ‫اٍستبالـ ّب اٍستبالـ ‪ ،‬سبغبلس٘ی غستِ لف ‪ ،‬اٍ ًئدِ لَضؽٍـ ‪ ،‬اٍقٍ ثَغبـ‬ ‫سبغ٘ی ؼستِ لف ‪ :‬خَْفُ‬ ‫********************************************‬ ‫اٍستَ ؼاش ؼٗف ؼاش ؼئ٘٘ل ‪ ،‬التٖ ؼاش ؼٗف ؼاش ؼئ٘٘ل ‪ ،‬اٗلؽُ ث٘ف َٗهَـتب‬ ‫لََٗـ تََٗق و٘وٖ ؼئ٘٘ل ‪ :‬تَسجبغب‬ ‫********************************************‬ ‫اٍستَ ووٍضی (تبـال ‪ ،‬اَو٘ی) ث٘سفلف ‪ ،‬التٖ ثَالق اٗسفلف ‪ :‬لََٗى‬ ‫********************************************‬ ‫اٍستَ اٍِؼؼٍ پبـٗلؽاـ ‪ ،‬التٖ سَؼٍ غبـٗلؽاـ ‪ :‬لبل٘بى‬ ‫وگاَی گرزا بٍ فًلکلًز دز ادبیات اذزبایجان‬ ‫ستارخان‬ ‫یکصد َصاز لغات تسکی‬ ‫دز فازسی‬ ‫بیلمجٍ‬ ‫ؼـٍٗطن وطىَلَم ٍاـ‪،‬‬ ‫ث٘ف ثبغؽا ثئص گَلَم ٍاـ‪.‬‬ ‫سسلفم هَال علٖ‪،‬‬ ‫سی ازبى هَضىَلَم ٍاـ‪.‬‬ ‫***********‬ ‫لبـض٘و٘کؼا‪ ،‬اٍ ‪ ،‬ؼٗبـ‪،‬‬ ‫هی ؼٍٗوبسبم‪ ،‬اٍ‪ ،‬ؼٍٗبـ‪.‬‬ ‫گل هَالً٘ی َٗلًَؽا‪،‬‬ ‫پفٍاًِ ته اٍؼٍ‪ٗ ،‬بـ‪.‬‬ ‫***********‬ ‫هسدؽؼُ هطفاه‪ ،‬هٌجف‪،‬‬ ‫هٌملؽُ عَؼ‪ ،‬عٌجف‪.‬‬ ‫ثَ هسدؽٕ و٘ن سبلؽٕ ؟‬ ‫سبلؽٕ غل٘لپ٘غوجف‪.‬‬ ‫***********‬ ‫گوٗؽى ث٘ف خَ لَش گئؽـ‪،‬‬ ‫ث٘ف ی ث٘فٌِٗ تَش گئؽـ‪.‬‬ ‫سٌٖ هٌِ ٍئفسِلف‪،‬‬ ‫الالّبؼا غَش گئؽـ‪.‬‬ ‫رپوین اعتصامی‬ ‫گئسی سبٖٗ ً٘ی اـؼٕ‬ ‫اٍضبغ٘ی ؼٗل ازوب زبغٖ ٗبغٌ٘الضؽٗغٖ زبغالـؼاى‪ ،‬اٍضبغب اوٗفًوِ ٖٗ اوًولیٖ ٍ‬ ‫گفولٖ گوـًٍی سوقلفٕ‪ ،‬لَالٕ سوقلفلِ اًٍب اوٗیفؼٗیفلیف‪ .‬اوـًیِ ٗی٘یی‪ :‬پیِ پیِ‬ ‫( زَـن )‪ ،‬پَفَ ( اٗستٖ ٗئوه )‪ ،‬لبلب ( سََٗق ٗئوه )‪ّ ،‬بم ٗب ّون ( ٕء )‪ ،‬خٖ‬ ‫خٖ ٗب زٖ زٖ ( پبلتبـ )‪ ،‬پبپبى ( اٗبق لبثٖ )‪ ،‬خ٘ک ( ٗبًؽٗفاى قاؼالـ )‪ ،‬ؼاؼاـ ٗب ؼاًٖ‬ ‫( اٗبق اٍستِ ؼٍـهبق )‪ ،‬تبتبى ( ٗئفٕ )‪ ،‬الال ( ٗب )‪ ،‬لیَخیَ ( لیَخیبق )‪ ،‬ؼـؼـ‬ ‫( ؼٗطبـٕ )‪ ،‬اٍف ( ٗبـا )‪ ،‬غ٘ػٖ ( و٘ف٘ف قاؼالـ )‪ ،‬ؼٍؼٍهِ ( لیَٗیَى )‪ ،‬پی٘یطیبى‬ ‫( پ٘ط٘ه )‪ٗ .‬ئٌٖ خِ ؼٗل ازو٘ص اٍضبلالـال ؼا ضعیفلیٖ اٍٗیًَیالـ اٍٗیٌیبٗیبـاق‬ ‫اٍضبغٖ اٗلٌؽٗفٗفلف‪ .‬ضعفلٖ اًٍَٗالـٗی اى ٗبٗغٌٌ٘٘ؽاى لَ‪ ،‬لَ‪ ،‬لَ‪ ،‬لَ‪ ،‬ضَضِ ٍ اٌٗیِ‪،‬‬ ‫اٌِٗ ً٘ی اؼالـٌٖٗ زىوه اٍالـ‪ .‬اٌِٗ‪ ،‬اٌِٗ اًًٍََٗؽا اٍضبغ٘ی ثبـهبلالـٌٖٗ ث٘یفـ ‪-‬‬ ‫ث٘فـ گوستفـن ثئلِ اٍغََٗـالـ‪:‬اٌِٗ‪ ،‬اٌِٗ***اٍخَ ؼٍٗوِ‪.‬گئت ‪ -‬گیئیؽُ ؼٗیفزیِ‬ ‫ل٘ت ثوَٗٗی اٍضبق تَـلَ‪ -‬تَـلَ فَلىلَـالـٕ اوٗفًوِ ِٗ ثبضالٗی٘یف‪ .‬ثیًَیالـ ؼاّیب‬ ‫زَظ‪ ،‬ثوَٗن اٍضبلالـؼاى اوٗفً٘ل٘ف‪ .‬اضبغ٘ؽا اوتفٕ اٍالـاق اوخطوِ لف‪ ،‬سبًبهبالـ‪ ،‬ؼٍقگَلف ٗب لَضوبخبالـ‪ ،‬توـى ًیغیویِ لیفٕ‪،‬‬ ‫ٗبً٘لتوبخبالـ‪ ،‬تبپوبخبالـ‪ ،‬ؼاستبًالـ ٍ اًٍَٗالـؼاى سوق گئؽٗف‪:‬اوخطوِ لف ( اٗدطوِ لف )‪ ،‬سبتبضوبالـؼاى اٗىٖ اوـًه‪ -:‬ؼء اٗیٌیب‪-‬‬ ‫اٌٗب‪ -‬هئ٘وَى اٍد اٌٍٗب‪ -‬ؼء إ‪ -‬إ‪ -‬اٍلؽٍى اٗ٘٘ب تبٕ**سبًبهبالـ ؼاّب زَظ اٍضبلالـا سبٖٗ اوٗفتوه اٍزَى ؼٍـ‪ .‬سبًبهبالـٗیی‬ ‫اى ٗبٗغٌٌ٘٘ؽاى ث٘فٗسٌٖ٘ اٍغَٗبق‪:‬ث٘ف‪ ،‬اٗىٖ ث٘کٗوىٖ****اٍذ‪ ،‬ؼٍـؼ لبپٌٖ٘ اوـ ***ثئص‪ ،‬التٖ ٗیَن الیتیٖ****ٗیئیؽؼٕ‪،‬‬ ‫سىى٘ک ف٘فًگ٘کؼٍلمَق‪ ،‬اٍى ل٘فه٘کٕ ؼٍى****اٍى ث٘ف‪ ،‬اٍى اٗىٖ ائفهٌٖ ثوـوَ‪.‬اٍضبلالـ ؼاّب ؼا ؼٗلیٖ هیَویویل اوٗیفًسی٘یٌیلیف‬ ‫ؼئِ٘ ؼٍقگَلف ٗب لَضوبخبالـٕ ٗبـاتو٘طالـ‪ .‬ثًَالـٗی اى گوقلٖ‪ ،‬اوًول٘سٖ ٍ ٗبٗغٌٌ٘٘ؽاى ال٘وٖ ث٘سبق وس٘جؽٕ ‪ ،‬ضیبهیبم ضیبهیبم‬ ‫اٗسٌ٘ؽُ ‪ ٍ ،‬اٍضَؼٍم ّب اٍضَؼٍم ؼى اؼ اپبـهبق اٍالـ‪ .‬ثَ فَلىلَـالـٗی اٍقٍى ٍ ٗبٗغ٘ی اٍلؽٍلالـٌٗب گوـُ ٗبلٌ٘کخیب اؼالـٗیٌیٖ‬ ‫اـؼٕ ٍاـ‬ ‫ٗبقٗت ثَتًًَََ ٗبقهبلؽاى ٍاق وئس٘فم‪...‬‬ ‫پس اق فَ ضبُ اسوبعی٘یل* (‬ ‫‪9۳0‬ق ‪ /‬؟م) تْوبست پسیف اٍ‬ ‫ؼـ ؼُ سبلگٖ ٍ قهیبًیٖ ویِ‬ ‫سفاى اٗال ٍ لکلجبش سعٖ ؼـ‬ ‫توبضت لؽـ ٍ ؼـ اغیتی٘یبـ‬ ‫گففتی پبؼضبُ ؼاضتٌؽ‪ ،‬ثف خیبٕ‬ ‫پییؽـ ًطییسییت‪ .‬ـٍهییلییَّییب‪،‬‬ ‫ؾٍالییمییؽـّییب‪ ،‬اسییتییبخییلییَّییب‪،‬‬ ‫تىلَّب‪ ،‬لبخبـّب‪ ،‬ضبهیلیَّیب ٍ‬ ‫ؼٗگف اٗال لکلجیبش ویِ ؼـ‬ ‫ـٍٕ ویبـ اٍـؼى صیفیَٗیبى‬ ‫سْن قٗبؼٕ ؼاضتٌیؽ ‪ 5‬ؼـ اٗیی‬ ‫ـاُ خٌگ ّبٕ ؼاغلٖ ـا ه٘بى ٗىؽٗگف اٗدبؼ وفؼًؽ ؼـ ضیبلیٖ ویِ‪،‬‬ ‫ّفا ؼـ توفف عج٘ؽاهلل غبى اقثه ثَؼ ٍ عثوبً٘بى ثِ ـّجفٕ سلطیبى‬ ‫سل٘وبى وج٘ف (سل٘وبى لبًًَٖ ٗب سل٘وبى ضىَّوٌؽ) ثیِ اٗیفاى ّیدیَم‬ ‫اؼاهِ ؼاـؼ‬ ‫هٖاٍـؼًؽ‪...‬‬ ‫اتا بابا سًشلسی‬ ‫ٗبغ٘ص ٗبغبـ‪ٗ ،‬ئف ؼٍٗوبق‬ ‫ثبـاى هٖ ثبـؼ ٍ قه٘ی س٘فٕ ًؽاـؼ (ثفإ وسٖ وِ زطوص ّو٘طِ‬ ‫ؼًجبد هبد ؼً٘ب ّست)‬ ‫*************************‬ ‫ٗبالى اٗبق تَتبـ اهوب ٗئفٗوک‬ ‫ؼـٍغ پب ؼـه٘بـُ ٍلٖ ًوٖ تًَِ ـاُ ثفُ‬ ‫*************************‬ ‫ٗبالى اٍق لبـالؽاـ‬ ‫ؼـٍغ اؼم ـا ـٍ س٘بُ ه٘ىٌِ‬ ‫*************************‬ ‫ٗبالى خَخفـ ‪ ،‬اهوب ث٘توک‬ ‫ؼـٍغ ـٗطِ ه٘کًِ اهب سجک ًو٘طِ (ثفإ وسٖ وِ ثِ ؼٗگفاى تْوت‬ ‫ه٘کًِ )‬ ‫*************************‬ ‫ٗبالًسٖ زَظ اًؽ اٗسف‬ ‫ؼـٍغگَ لسن قٗبؼ ه٘ػَـُ‬ ‫*************************‬ ‫ٗبالًسٖ ضبّ٘ؽٕ اٍقالؽا اٗستف‬ ‫ؼـٍغگَ ّو٘طِ ضبّؽش ثبّبش ّست‬ ‫*************************‬ ‫تسکی حکایٍ لس‬ ‫دیسومک (مقایمت کسدن)‬ ‫ث٘یف گیَى اٍذ لیبـغیب اغیبج اٍسیتیًَیؽُ‬ ‫اٍتییییَـٍه‪،‬ثیییی٘ییییف‪-‬ثیییی٘ییییفٕ اٗلییییِ‬ ‫ؼاً٘ط٘فؼٗالـ‪.‬ث٘فٕ سٖ ؼئؽٕ‪ :‬گَـُ سیی ثیَ‬ ‫ٗئفلفٗی ِٗ٘٘ سٖ و٘وؽٗف؟ٗیبًی٘یٌیؽا اٍتیَـاى‬ ‫لبـغب ؼئؽٕ‪ :‬ثللٖؼٗف ثَ ٗئفلف ث٘کٗن ؼٗف‪ .‬ثی٘یک‬ ‫زَظ قاهبًؽٗف ثیَـاؼا ٗیبضیبٗی٘یفٗیک‪.‬ثی٘یکؼى‬ ‫سًَفا ثَ ٗئفلفؼُ ث٘ف و٘وسیِ ٗیَظ‪.‬لی٘یفالیؽا‬ ‫اٍتَـاى لبـغب ؼئؽٕ‪ :‬ثَـا ث٘کٗن ٗئفٗو٘ک ؼٗف‪.‬گوـهِٗ٘فسٌ٘٘یک؟ ثیبغی٘یی‪ ،‬ثی٘یکؼى‬ ‫سَثبٕ ّئر ضئَ٘اى ثَـاؼا ٗبضبه٘ف‪.‬ثَ اًؽا ث٘ف سس ؼئؽٕ‪ :‬اٍلوبٗب ثَتَى ؼًٍی٘یب ؼا‬ ‫س٘کٗی ؼٗف؟ ثَـا ث٘کٗن ؼٗف‪ .‬ثبغ٘ی سبٗ٘و٘کا؟لبـغبالـ هىِ لیفٗیی ٗیبًی٘یٌیؽا اٍالى‬ ‫اغبخ٘ی اٍستًَؽى‪ ،‬ثبغؽٗالـ‪ .‬گوـؼٍلف ث٘ف هىِ ًئسِ ه٘ی هىِ ًی٘یی اٗیسی٘یٌیؽى‬ ‫اًٍالـال ؼاً٘ط٘ف‪.‬هیىیِ ٗیئیٌیِ ؼئیؽٕ‪ :‬ثیَـا ثی٘یکٗین ؼٗیف‪ .‬ثیَـاًی٘یی ٗیئیفٗیٌیِ‬ ‫ثبغسبً٘کگوــسٌ٘٘ک‪ ،‬ثبضؽاى ثبضب ٗبلٌ٘ک هىِل٘هؼٗف‪ .‬لبـغبالـٗی ث٘یفٗسیٖ‪ :‬سی٘یک‬ ‫ٗئفٌٗ٘کؼى ث٘ف اؼٗن تفپٌِ ث٘لوِ ٗ٘فسٌ٘٘ک‪ً .‬ئدِ ثَـا صبضبه ز٘ػیبخیبق سی٘یٌی٘یک؟‬ ‫ؼئ٘٘ت‪ ،‬اغبخؽاى اٍزَه هىِ ً٘ی ثَتبٕ اٍتبٌٗؽاى لَپبـٗ٘ت ٗئؽٕ‪.‬ثَتَى هىِ لف‬ ‫لبـغبً٘ی ثَ اٗطٌٖ٘ گوـوی سس لفٌٖٗ اٍخبلؽٗت ثَـا ث٘کٗن ٗئفٗو٘کؼٗف‪ ،‬ثَـاؼاى‬ ‫گئؽٗی‪ ،‬ؼئؽٗلف‪.‬لبـغبالـ گَج لفٌٖٗ اًٍالـا گوستفهه اٗس٘ی اٍزَؼُ ث٘فل٘یىیؽُ‬ ‫اٍزَه هىِ لفٗی ٗئوِ سٌِ٘ ثبضالؼٗالـ‪ .‬ثَ اـاؼا لَـضَى از٘لؽٕ‪.‬لبـغبالـ اٍخب‬ ‫سس٘ی لَـغَسًَؽاى‪ ،‬اٍزَه اٍقالالضؽٗالـ‪.‬اوٌ٘سٖ لبـغبالـٕ لیٍَاالهیبلیؽاى‬ ‫سًَفا‪ ،‬تَفٌگٌٖ٘ ز٘گٌٌِ٘ اس٘ت‪ ،‬هىِ لفٗی ؼـهِ سٌِ٘ ؼاٍام ائ٘لِ ؼٕ‪.‬‬ صفحه 6 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫گاس ‪ 76‬درصذ اس هشتزکاى خاًگی‪ ،‬گزاى ًویشَد‬ ‫* یکشنبه‬ ‫* ‪ 7‬اذر‬ ‫* ‪ 82‬نوامبر‬ ‫* ‪ 88‬ربیع الثانی‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪3171 :‬‬ ‫‪0011‬‬ ‫‪8180‬‬ ‫‪0001‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫* صفحه ‪7‬‬ ‫هشکل صذٍر کارت باسرگاًی صادرکٌٌذگاى فزش دستباف حل ًشذُ است‬ ‫‪‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫ؾط‪ٝ‬یؽ ذجطی‪ٗ-‬سیط ُبظضؾب‪ ٛ‬قطًز ٗٔ ُبظ ایطا‪ ٙ‬ثب اقبض‪ ٟ‬ث‪ ٠‬خطی٘‪ٗ ٠‬کشیطًیب‪ ٙ‬دیطٗهیطف‬ ‫ُبظ‪ُ ،‬لز‪ :‬زض ‪ ۳‬دٔ‪ ٠‬ا‪ ۵۰ ٠ً ّٝ‬زضنس اظ ٗکشطًب‪ ٙ‬ثرف ذب‪ ِٛ‬ضا قبْٗ ٗی قی‪ٞ‬ز‪ ،‬اکیعاییف‬ ‫هی٘ز ُبظ ٓحبػ ‪ٛ‬ر‪ٞ‬ا‪١‬س قس‪» .‬ؾیس خالّ ‪ٞٛ‬ضٗ‪ٞ‬ؾ‪ٞ‬ی «ثب ثیب‪ ٙ‬ای‪ ٠ٌٜ‬ثط اؾبؼ سجهیط‪ ۲ ٟ‬هیب‪ٛ‬ی‪ٙٞ‬‬ ‫ث‪ٞ‬زخ‪ُ ،٠‬بظ ث‪٢‬بی ٗکشطًب‪ ٠ً ٛ‬سحز د‪ٞ‬قف ً٘یش‪ ٠‬اٗساز ‪ ٝ‬ث‪٢‬عیؿش هطاض زاض‪ٛ‬س ‪ٗ ٝ‬هطف ا‪ٛ‬ی‪٢‬یب‬ ‫زض حس ٗشؼبضف اؾز‪ ،‬ضایِب‪ ٙ‬ذ‪ٞ‬ا‪١‬س ث‪ٞ‬ز‪ ،‬اکع‪ٝ‬ز‪ :‬اظ ‪٘١‬ی‪ ٚ‬ض‪١ ٝ‬یبر ز‪ٓٝ‬یز ‪ ۳‬دٔی‪ ٠‬ا‪ ّٝ‬خیس‪ّٝ‬‬ ‫دٌٔب‪ٗ ٛ‬هطف ُبظ ضا ث‪ ٠‬ػ‪ٜٞ‬ا‪ٗ ٙ‬هطف ٗشؼبضف سکریم زاز‪ٝ .‬ی ازاٗ‪ ٠‬زاز‪ :‬ثطای ؾبیط ٗکشطًب‪ٙ‬‬ ‫ً‪ٗ ٠‬هطف ُبظ ا‪٢ٛ‬ب زض ای‪ ۳ ٚ‬دٔ‪ ٠‬هطاض زاضز‪ ،‬اکعایف هی٘ز ُبظی اػ٘یبّ ‪ٛ‬یری‪ٞ‬ا‪١‬یس قیس‪ٛ .‬ی‪ٞ‬ض‬ ‫ٗ‪ٞ‬ؾ‪ٞ‬ی سبًیس ًطز‪ :‬حس‪ٝ‬ز ‪ ۵۰‬زضنس اظ ٗکشطًب‪ ٙ‬ثرف ذب‪ ِٛ‬زض ٗحس‪ٝ‬ز‪ٗ ٟ‬هطف ٗیشیؼیبضف‬ ‫ُبظ هطاض زاض‪ٛ‬س‪ٝ .‬ی ُلز‪ :‬اظ دٔ‪ ۲ ٠‬ث‪ٗ ٠‬یعا‪ ۲۲ ٙ‬زضنس ث‪ ٠‬هی٘ز ُبظث‪٢‬ب اضبک‪ ٗ ٠‬ق‪ٞ‬ز ‪ ٝ‬سیب دٔی‪٠‬‬ ‫ز‪ٝ‬اظز‪ ،ٖ١‬اکعایف ‪ ۲۲‬زضنسی ُبظث‪٢‬ب زض ‪١‬ط دٔ‪ ٠‬اػ٘بّ ذ‪ٞ‬ا‪١‬س قس‪ .‬اً‪ 2۲ ٜٙٞ‬زضنیس اظ ُیبظ‬ ‫ثرف ذب‪ ِٛ‬س‪ٞ‬ؾظ ‪ ۰2‬زضنس اظ ٗکشطًب‪ ٙ‬ثس ٗهطف ‪ ٝ‬دطٗهطف اؾشلبز‪ ٗ ٟ‬ق‪ٞ‬ز ً‪ ٠‬ثیکشطیی‪ٚ‬‬ ‫یبضا‪ ٠ٛ‬د‪٢ٜ‬ب‪ ٙ‬ا‪ٛ‬طغی ضا ‪ٛ‬یع زضیبکز ٗ ً‪ٜٜ‬س‪ .‬اظ ‪٘١‬ی‪ ٚ‬ض‪ ٝ ٝ‬زض ضاؾشبی ایدبز ػسآز اخش٘بػی زض‬ ‫س‪ٞ‬ظیغ یبضا‪٘١ ٝ ٠ٛ‬چ‪ٜ‬ی‪ ٚ‬ث‪٢‬ی‪ ٠ٜ‬ؾبظی ٗهطف ا‪ٛ‬طغی زض ًک‪ٞ‬ض‪ ،‬ثطای ٗکشطًب‪ ٙ‬دطٗهیطف ُیبظ ثیب‬ ‫ٗه‪ٞ‬ث‪١ ٠‬یبر ز‪ٓٝ‬ز‪ ،‬خطی٘‪١ ٠‬بی زض ‪ٛ‬ظط ُطکش‪ ٠‬قس‪ ٠ً ٟ‬اظ اثشسای اشضٗب‪ ٟ‬هبثْ اخطا اؾز‪.‬‬ ‫بخشٌاهِ جذیذ باًک هزکشی‬ ‫بزای ساهاًذّی باسار ارس‬ ‫هصزف بزق رهش ارسّای غیزهجاس‬ ‫هعادل هصزف ‪ 3‬کالًشْز‬ ‫ؾط‪ٝ‬یؽ ذجطی‪ٗ -‬دطی عط سبٗی‪ ٚ‬ثطم ضٗیع اضظ ‪١‬یب زض‬ ‫قطًز س‪ٞ‬ا‪ٛ‬یط ُلز‪ :‬ثیطا‪ٝ‬ضز ‪١‬یبی ‪ٝ‬ظاضر ‪ٛ‬یییط‪ٛ ٝ‬کیب‪ٙ‬‬ ‫ٗ ز‪١‬س زض ث‪٢‬بض اٗؿبّ ‪١ ۰‬عاض ِٗب‪ٝ‬ار ضٗع اضظ ؿییطٗیدیبظ‬ ‫اؾشرطاج قس‪ٗ ٠ً ٟ‬ؼبزّ یب حش ثیف اظ ٗد٘‪ٞ‬ع ٗهیطف‬ ‫ؾبٓیب‪ ٠ٛ‬زض ًال‪ٛ‬ک‪٢‬ط‪١‬بی ٗک‪٢‬س‪ ،‬انل‪٢‬ب‪ ٝ ٙ‬سجطیع اؾز‪.‬‬ ‫اهبی ٗح٘س ذسازازی اکع‪ٝ‬ز‪ :‬آعإ ث‪ ٠‬سبٗی‪ ٚ‬ثطم ‪ُ ٝ‬بظ ثب هی٘ز سٌٔیل ‪ ٝ‬یبضا‪٠ٛ‬ای اظ ٗ‪ٖ٢‬سطی‪ ٚ‬ػی‪ٞ‬اٗیْ‬ ‫قی‪ٞ‬ع اؾشرطاج ؿیطٗدبظ ضٗع اضظ‪١‬ب زض ًک‪ٞ‬ض ث‪٠‬ق٘بض ٗ ض‪ٝ‬ز ‪ ٝ‬ضا‪ٌ١‬بض ث‪ٜ‬یبزی‪ٗ ٚ‬وبثٔ‪ ٠‬ثب ا‪ٝ ٙ‬اهؼ قیس‪ٙ‬‬ ‫هی٘ز حبْٗ‪١‬بی ا‪ٛ‬طغی اؾز‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی ثب ثیب‪ ٙ‬ای‪ ٠ٌٜ‬اؾشرطاج ؿیطٗدبظ ضٗع اضظ ‪٘١‬چ‪ ٙٞ‬هبچبم ؾ‪ٞ‬ذز اؾز‪ُ ،‬لز‪٘١ :‬ب‪ٜٛ‬س ؾ‪ٞ‬ذیز ًی‪٠‬‬ ‫اذشالف هی٘ز زض زاذْ ‪ ٝ‬ذبضج اظ ًک‪ٞ‬ض ث‪ ٠‬ایدبز دسیس‪ ٟ‬هبچبم ؾ‪ٞ‬ذز زض ٗطظ‪١‬ب ٗ ا‪ٛ‬دبٗس‪ ،‬زض ثیطم‬ ‫‪ٛ‬یع اذشالف ث‪ ٠‬قسر ٗؼ‪ٜ‬بزاض ‪ٛ‬طخ ثطم زض ایطا‪ ٝ ٙ‬ؾبیط ًک‪ٞ‬ض‪١‬ب ث‪ ٠‬ض‪ٝ‬اج دسیس‪ ٟ‬اؾشرطاج ؿیطٗدبظ ضٗیع‬ ‫اضظ ٗ‪ٜ‬دط قس‪ ٟ‬اؾز‪.‬‬ ‫ٗدطی عط سبٗی‪ ٚ‬ثطم ضٗع اضظ‪١‬ب اکع‪ٝ‬ز‪ :‬ثط اؾبؼ ثطا‪ٝ‬ضز‪١‬بی ن‪ٞ‬ضر ُطکش‪ ،٠‬حس‪ٝ‬ز ‪ ۴۲‬زضنس ًؿطی‬ ‫دیفثی‪ ٜ‬قس‪ ٟ‬ثطای ُبظ زض ًْ ًک‪ٞ‬ض زض ظٗؿشب‪ ٙ‬اٗؿبّ ‪ٛ‬یع ‪ٛ‬بق اظ کؼبٓیز اؾشرطاج ؿیطٗدبظ ضٗع اضظ‬ ‫اؾز‪.‬‬ ‫ث‪ُ ٠‬لش‪ٝ ٠‬ی‪ٛ ،‬ؿجز هی٘ز ثطم زض ایطا‪ ٙ‬ثب ًک‪ٞ‬ض ‪١‬بی زیِط یی ثیؿشٖ ‪ ٝ‬زض ٗی‪ٞ‬اضزی حیشی سیب ییی‬ ‫‪١‬کشبزٕ ٗ ضؾس ً‪٘١ ٠‬ی‪ٞٗ ٚ‬ض‪ٞ‬ع‪ ،‬اؾشرطاج ؿیطٗدبظ ضٗع اضظ زض ایطا‪ ٙ‬ضا قسر ثرکیس‪ٗ ٝ ٟ‬یجیبضظ‪ ٟ‬ثیب‬ ‫ا‪ ٙ‬ضا ؾرزسط ًطز‪ ٟ‬اؾز‪.‬‬ ‫ذسازازی اکع‪ٝ‬ز‪ً :‬ؿت ؾ‪ٞ‬ز اظ عطین ٗبی‪ٜ‬ی‪ َٜ‬ؿیطٗدبظ زض ‪ٝ‬اهغ ؾ‪ٞ‬ءاؾشلبز‪ ٟ‬اظ ضا‪ٛ‬ز زؾشطؾ ث‪ ٠‬ثیطم‬ ‫یبضا‪٠ٛ‬ای اؾز ً‪ ٠‬اثطار ٗ‪ٜ‬ل خجطا‪ٛ ٙ‬بدصیطی ثط اهشهبز‪ ،‬ن‪ٜ‬بیغ ‪ٗ ٝ‬حیظ ظیؿز ًک‪ٞ‬ض زاضز‪.‬‬ ‫ؾط‪ٝ‬یؽ ذجطی‪ -‬ثب‪ٛ‬ی ٗطًعی ثطای ؾبٗب‪ٛ‬س‪١‬ی ثیبظاض اضظ‬ ‫ثرک‪ٜ‬بٗ‪ ٠‬خسیسی نبزض ًطز ً‪ ٠‬ثط اؾبؼ ا‪ ٙ‬اضظ ٗؿبکیطسی‬ ‫‪ ۰۰۲۲‬ی‪ٞ‬ض‪ ٝ‬قس‪.‬‬ ‫ثب‪ٛ‬ی ٗطًعی زض ثرک‪ٜ‬بٗ‪٠‬ای ً‪ ٠‬ث‪ ٠‬قجٌ‪ ٠‬نطاک ‪١‬بی ًک‪ٞ‬ض اثالؽ ًطز‪ ٟ‬اؾز‪ ،‬ض٘‪ ٚ‬ساًیس ثیط سیسا‪ٕٝ‬‬ ‫ض‪ٛٝ‬س سرهیم اضظ ث‪٠‬ن‪ٞ‬ضر اؾٌ‪ٜ‬بؼ ثب ٗهبضف ذسٗبس ‪ُ۰2‬ب‪ ،٠ٛ‬اظ قجٌ‪ ٠‬نطاک ‪١‬بی ًک‪ٞ‬ض ذ‪ٞ‬اؾش‪٠‬‬ ‫اؾز زضن‪ٞ‬ضس ً‪ٗ ٠‬شوبضیب‪ ٙ‬زضذ‪ٞ‬اؾز ذطیس اضظ ثطای ٗهبضک ‪ ،‬ث‪٠‬خع ٗهبضف سیؼیطییق قیس‪ ٟ‬زض‬ ‫ک‪٢‬طؾز ٗصً‪ٞ‬ض زاض‪ٛ‬س‪ ،‬ث‪ ٠‬ثب‪ٛ‬ی ٗطًعی اػالٕ ً‪ٜٜ‬س‪.‬‬ ‫ثطاؾبؼ اثالؿی‪ ٠‬ثب‪ٛ‬ی ٗطًعی‪ ،‬سرهیم اضظ زض ؾطکهْ‪١‬بی ذسٗبس قبْٗ اضظ ٗؿبکطسی ‪ ،‬ظییبضسی ‪،‬‬ ‫زضٗب‪ ، ٛ‬زا‪ٛ‬کد‪ٞ‬ی ‪ ٝ‬زا‪ٛ‬ف اٗ‪ٞ‬ظی‪١ ،‬عی‪ ٠ٜ‬قطًز‪١‬بی ‪ٞ١‬ادی٘بی ایطا‪١ ، ٛ‬عی‪ ٠ٜ‬قیطًیز ‪١‬یبی ثییی٘ی‪٠‬‬ ‫ایطا‪١ ، ٛ‬عی‪ ٠ٜ‬قطًز زض ‪٘ٛ‬بیکِب‪١ ٟ‬بی ذبضخ ‪١ ،‬عی‪ ٠ٜ‬حو‪ٞ‬م ‪ٗ ٝ‬عایبی ًبضً‪ٜ‬ب‪ ٙ‬ذبضخی قیبؿیْ زض‬ ‫ایطا‪ ،ٙ‬ضا‪ٜٛ‬سُب‪ ٙ‬سطا‪ٛ‬عیز‪ ،‬ثطُعاضی ‪٘١‬بیف‪١‬بی ثی‪ٚ‬آ٘ٔٔ ‪ ٝ‬اػغبی خ‪ٞ‬ایع خک‪ٜٞ‬اض‪١ٟ‬ب‪ ،‬اظٗبییف ‪١‬یبی‬ ‫ػٔ٘ ‪ُٞ ٝ‬ا‪١‬ی‪ٜ‬بٗ‪١٠‬بی ثی‪ٚ‬آ٘ٔٔ ‪ ،‬ذطیس اٗشیبظ درف کیٖٔ‪ ،‬کطنز ٗغبٓؼبس ‪ ،‬حن ػض‪ٞ‬یز ‪ ٝ‬ثیجیز ‪ٛ‬یبٕ‬ ‫زض ؾبظٗب‪١ٙ‬بی ثی‪ٚ‬آ٘ٔٔ ‪ ٝ‬چبح ٗوبالر ػٔ٘ ‪ ،‬قطًز‪١‬بی اػعإً‪ٜٜ‬س‪ ٟ‬ظائطا‪ ٙ‬ث‪ ٠‬ػشجبر ػیبٓیییبر ‪ٝ‬‬ ‫ػ٘ط‪ٗ ٟ‬لطز‪ ،ٟ‬ثجز‪ٛ‬بٕ زض اظٗ‪١ٙٞ‬بی ثی‪ٚ‬آ٘ٔٔ ‪ ،‬حنآ‪ًٞ‬بٓ‪ ٠‬زػب‪ٝ‬ی ذبضخ ‪١ ،‬عی‪ ٠ٜ‬اقشطاى قجٌ‪١ ٠‬یبی‬ ‫اعالػبس ‪ ،‬قطًز زض ز‪ٝ‬ض‪١ٟ‬بی اٗ‪ٞ‬ظق ‪ ٝ‬دػ‪١ٝ‬ک ذبضج اظ ًک‪ٞ‬ض‪ ،‬قطًز زض اٗشحب‪ٛ‬بر ػیٔی٘ی ‪ٝ‬‬ ‫سرهه ذبضج اظ ًک‪ٞ‬ض‪ ،‬ذسٗبر ً‪ٜ‬ؿ‪ ٓٞ‬ؾلبضسرب‪١٠ٛ‬بی ذبضخ ‪١ ،‬عی‪١٠ٜ‬بی اضظی قیطًیز ‪١‬یبی‬ ‫ٗؿبکطس ‪ُ ٝ‬طزقِطی‪١ ،‬عی‪١٠ٜ‬بی حْ٘ ‪ ٝ‬سطا‪ٛ‬عیز ‪ ٝ‬س‪ٞ‬ظیغ ٗح٘‪١٠ٓٞ‬بی دؿش ‪ ٝ‬سجسیْ ٗب‪ٛ‬یس‪ ٟ‬ضییبٓی‬ ‫‪ٛ‬بق اظ ذطیس اضظ اسجبع ذبضخ ‪ ٝ‬اضظ ٗاٗ‪ٞ‬ضیش ‪ً٘ ،‬بک آؿبثن ‪ ٝ‬ثس‪ ٙٝ‬سـییط زض قطایظ کط‪ٝ‬ـ اضظ ازاٗ‪٠‬‬ ‫زاضز‪ ،‬ض٘‪ ٚ‬ای‪ٗ ٠ٌٜ‬یعا‪ ٙ‬اضظ ٗؿبکطس ‪ ٝ‬اضظ ٗ‪ٞ‬ضز‪ٛ‬یبظ ثطای قطًز زض ز‪ٝ‬ض‪١ٟ‬بی اٗ‪ٞ‬ظق ‪ ٝ‬دػ‪١ٝ‬ک ‪ٛ‬یع‬ ‫اظ ‪ ۰۲۲۲‬ی‪ٞ‬ض‪ ٝ‬ث‪ ۰۰۲۲ ٠‬ی‪ٞ‬ض‪ ٝ‬اکعایف یبکش‪ ٠‬اؾز‪.‬‬ ‫اعالم اهادگی بزای هشارکت با اًبَُساساى‬ ‫تَسیع َّشوٌذ بزًج‪ ،‬رٍغی ٍ شکز‬ ‫ؾط‪ٝ‬یؽ ذجطی‪ٝ -‬ظیط خ‪٢‬بز ًکب‪ٝ‬ضظی اظ س‪ٞ‬ظیغ قیٌیط‪،‬‬ ‫ض‪ٝ‬ؿ‪ ٝ ٚ‬ثط‪ٛ‬ح ثب ‪ٛ‬طخ سؼعیطاس ث‪ ٠‬ن‪ٞ‬ضر ‪١‬ی‪ٞ‬قی٘ی‪ٜ‬یس اظ‬ ‫‪١‬لش‪ ٠‬ای‪ٜ‬س‪ ٟ‬ذجط زاز‪ .‬ؾیس خ‪ٞ‬از ؾبزاس ‪ٛ‬ػاز ثب ثیب‪ ٙ‬ای‪ٜ‬یٌی‪٠‬‬ ‫س٘طًع ٗب زض ٗب‪١ٟ‬بی ا‪ ّٝ‬اؿبظ ث‪ً ٠‬بض ز‪ٓٝ‬ز ساٗی‪ ٚ‬اٗ‪ٜ‬یز‬ ‫ؿصای ‪ ٝ‬سالـ ثطای ؾبٗب‪ٛ‬س‪ ١‬ثبظاض اهالٕ انٔ اظ خ٘ٔ‪٠‬‬ ‫ٗطؽ ‪ ٝ‬سرٖٗطؽ ث‪ٞ‬ز‪ ٟ‬اؾز‪ُ ،‬لز‪ :‬زض ای‪ ٚ‬ضاؾشب س‪ٞ‬ا‪ٛ‬ؿشییٖ‬ ‫ثبظاض ٗطؽ ‪ ٝ‬سرٖ ٗطؽ ضا ث‪٠ُٛٞ ٠‬ای ٗسیطیز ً‪ٜ‬یٖ ً‪ ٠‬اظ‬ ‫ض‪ٝ‬ظ ‪١‬بی ای‪ٜ‬س‪ ٟ‬سب دبیب‪ ٙ‬ؾبّ قطایظ ٗیغیٔی‪ٞ‬ثی زض ایی‪ٚ‬‬ ‫ثرف ‪١‬ب ضا قب‪١‬س ذ‪ٞ‬ا‪١‬یٖ ث‪ٞ‬ز‪ٝ.‬ی ازاٗ‪ ٠‬زاز‪ :‬ثطای سبٗییی‪ٚ‬‬ ‫اهالٕ ٗ‪ٞ‬ضز ‪ٛ‬یبظ قت ػیس ‪ ٝ‬ثؼس اظ ا‪ٗ ٙ‬ب‪ ٟ‬ضٗضب‪ ٙ‬ثیط‪ٛ‬یبٗی‪٠‬‬ ‫ضیعی ‪١‬بی الظٕ ا‪ٛ‬دبٕ قس‪ ٟ‬اؾز ‪٘١ ٝ‬چ‪ٜ‬ی‪ ٚ‬ثؿیشیطؾیبظی‬ ‫ثطای ًکز هطاضزازی‪ ،‬ذطیس زإ ٗیبظاز ض‪ٝ‬ؾیشیبییییب‪ٝ ٙ‬‬ ‫ػکبیط ‪ ٝ‬ؾ‪ٜ‬س زاض ًطز‪ ٙ‬اضاض ًکب‪ٝ‬ضظی ‪ٛ‬یع زض زؾشی‪ٞ‬ض‬ ‫ًبض هطاض ُطکش‪ ٠‬اؾز‪ٝ .‬ظیط خ‪٢‬بزًکب‪ٝ‬ضظی اضبک‪ً ٠‬یطز‪:‬‬ ‫سبٗی‪ ٚ‬اٗ‪ٜ‬یز ؿصای ‪ٝ‬ظیل‪ ٠‬خ‪٢‬بز ًکب‪ٝ‬ضظی ‪ ٝ‬ثیط ػی‪٢‬یس‪ٟ‬‬ ‫ًکب‪ٝ‬ضظا‪ ٝ ٙ‬زاٗساضا‪ ٙ‬اؾز‪ .‬ثط‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬ضیعی ٗب زض ظٗییی‪ٜ‬ی‪٠‬‬ ‫دبیساضی ‪ ٝ‬سبٗی‪ ٚ‬ثبظاض اؾز ‪ ٝ‬هغؼب اٗ‪ٜ‬یز ؿصای ثیطهیطاض‬ ‫ذ‪ٞ‬ا‪١‬س قس‪ .‬ث‪ُ ٠‬لش‪ٝ ٠‬ی سب هجْ اظ ز‪ٓٝ‬ز ؾیعز‪٘١ ٖ١‬یک‪٠‬‬ ‫ثحث ای‪ ٚ‬ث‪ٞ‬ز ً‪ ٠‬ثبیس زض ح‪ٞ‬ظ‪ ٟ‬ؿصا کطٗب‪ٛ‬س‪ ٟ‬یٌ ثیبقیس‪.‬‬ ‫‪ ٠ٛ‬ای‪ ٠ٌٜ‬ثرک اظ ‪ٝ‬ظبییق ثیط ػی‪٢‬یس‪ٝ ٟ‬ظاضر خی‪٢‬یبز‬ ‫ًکب‪ٝ‬ضظی ‪ ٝ‬ثرک ‪ٛ‬یع زؾز ‪ٝ‬ظاضر ن٘ز ثبقس‪.‬‬ ‫‪٘١‬ب‪ٛ‬غ‪ٞ‬ض ً‪ ٠‬اؾشحضبض زاضیس هب‪ ٙٞٛ‬ا‪ٛ‬شعاع زض ز‪ٓٝ‬ز هیجیْ‬ ‫ز‪ ٝ‬ؾبّ ٓـ‪ ٞ‬قس ‪ ٝ‬زض اذیطیی‪ ٚ‬ض‪ٝ‬ظ ‪١‬یبی ز‪ٓٝ‬یز هیجیْ‬ ‫‪ٝ‬ظبیق ‪ٝ‬ظاضر خ‪٢‬بز ثبظُطزا‪ٛ‬س‪ ٟ‬قس‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ؾط‪ٝ‬یؽ ذجطی‪ -‬زثیط اسحبزی‪ ٠‬س‪ٓٞ‬یس ً‪ٜٜ‬سُب‪ ٝ ٙ‬نبزضً‪ٜٜ‬سُب‪ ٙ‬کطـ زؾشجبف ثب اقبض‪ ٟ‬ث‪ٗ ٠‬کٌْ نیس‪ٝ‬ض‬ ‫ًبضر ثبظضُب‪ ٛ‬نبزضً‪ٜٜ‬سُب‪ ٙ‬کطـ زؾشجبف ُلز‪ :‬اُطچ‪ ٠‬ضکغ ٗکٌْ نبزضً‪ٜٜ‬سُب‪ ٙ‬کطـ ث‪ ٠‬زکیشیط‬ ‫ٗوطضار ؾذطز‪ ٟ‬قس‪ ،ٟ‬اٗب اهساٗ زض ای‪ ٚ‬ثبض‪ ٟ‬ا‪ٛ‬دبٕ ‪ٛ‬کس‪ ٟ‬اؾز‪.‬‬ ‫حبٗس چ٘‪ ٚ‬ضخ اٗط‪ٝ‬ظ زض ‪ٛ‬کؿز نجحب‪ً ٠ٛ‬بضی سکٌْ‪١‬بی ثرف ذه‪ٞ‬ن ثب ضئیؽ ؾبظٗیب‪ ٙ‬سی‪ٞ‬ؾیؼی‪٠‬‬ ‫سدبضر ایطا‪ُ ٙ‬لز‪ٛ :‬کؿش زض ٗ‪٢‬طٗب‪ ٟ‬زضثبض‪ً ٟ‬بضر ‪١‬بی ثبظضُب‪ ٛ‬نبزضً‪ٜٜ‬سُب‪ ٙ‬کطـ زؾیشیجیبف ثیب‬ ‫ؾبظٗب‪ ٙ‬س‪ٞ‬ؾؼ‪ ٠‬سدبضر ایطا‪ ٙ‬ثطُعاض قس ً‪ ٠‬زض ا‪ ٙ‬خٔؿ‪ ،٠‬زکشط ٗوطضار نبزضار ‪ٝ ٝ‬اضزار ٗبٗ‪ٞ‬ض قس سب‬ ‫ای‪ٗ ٚ‬کٌْ ضا حْ ً‪ٜ‬س‪ .‬زثیط اسحبزی‪ ٠‬س‪ٓٞ‬یس ً‪ٜٜ‬سُب‪ ٝ ٙ‬نبزضً‪ٜٜ‬سُب‪ ٙ‬کطـ زؾشجبف اکع‪ٝ‬ز‪ :‬اُیط ٗیـیبظ‪ٟ‬‬ ‫‪١‬بی ثبظاض س‪٢‬طا‪ ٙ‬زاضای ؾطهلٔ اؾز ‪ ٝ‬اٌٗب‪ ٙ‬اضائ‪ٗ ٠‬لبزی ً‪ٝ ٠‬ظاضر ن‪ٜ‬ؼز‪ٗ ،‬ؼس‪ ٝ ٙ‬سیدیبضر ثیطای‬ ‫س٘سیس ًبضر‪١‬بی ثبظضُب‪ ٛ‬زضذ‪ٞ‬اؾز ٗ ً‪ٜ‬س ضا ‪ٛ‬ساضز ای‪ ٚ‬ث‪ٗ ٠‬کٌْ ثعضُ سجسیْ قس‪ ٟ‬اؾز‪.‬‬ ‫چ٘‪ ٚ‬ضخ اظ‪٢‬بض زاقز‪ :‬زض ن‪ٞ‬ضس ً‪ ٠‬هطاض ث‪ٞ‬ز زکشط ٗوطضار نبزضار ‪ٝ ٝ‬اضزار اییطا‪ ٙ‬زض ایی‪ ٚ‬ثیبض‪ٟ‬‬ ‫ًبضی ضا ا‪ٛ‬دبٕ ز‪١‬س‪ ،‬سبً‪ ٜٙٞ‬اهساٗ ن‪ٞ‬ضر ُطکش‪ ٠‬ث‪ٞ‬ز‪ ،‬ث‪ٜ‬بثطای‪ ٚ‬نبزضً‪ٜٜ‬سُب‪ ٙ‬کطـ زؾیشیجیبف اییطا‪ٙ‬‬ ‫زضذ‪ٞ‬اؾز زاض‪ٛ‬س ً‪ ٠‬ای‪ً ٚ‬بض اظ ؾ‪ٞ‬ی ضیبؾز ًْ ؾبظٗب‪ ٙ‬س‪ٞ‬ؾؼ‪ ٠‬سدبضر ایطا‪ ٙ‬دیِیطی ق‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی ثیب‪ ٙ‬زاقز‪ 2۲ :‬زضنس اظ اػضبی ٗب زض اسحبزی‪ ٠‬ع ٗب‪١ٟ‬بی اذیط یعـ زاقش‪ ،٠‬ظییطا ًیبضر ‪١‬یبی‬ ‫ثبظضُب‪ ٛ‬ا‪٢ٛ‬ب س٘سیس ‪ٛ‬کس‪ ٟ‬اؾز‪.‬‬ ‫ؾط‪ٝ‬یؽ ذجطی‪ٝ-‬ظیط ضا‪ ٝ ٟ‬ق‪٢‬طؾبظی اظ اػیالٕ‬ ‫اٗبزُ ثطای ٗکبضًز ثب ا‪ٛ‬یجی‪ ٟٞ‬ؾیبظا‪ ٙ‬ثیطای‬ ‫ؾبذز ٗؿٌ‪ ٚ‬ذجط زاز ُلز‪ٗ :‬ش‪ٜ‬بؾت ثب ٗیحیْ‬ ‫ظٗی‪ ٗ ٚ‬سی‪ٞ‬ا‪ٛ‬یییٖ ٗکیبضًیز زض ؾیبذیز ثیب‬ ‫ا‪ٛ‬ج‪ ٟٞ‬ؾبظا‪ ٙ‬زاقش‪ ٠‬ثبقیییٖ ‪ٝ ٝ‬احیس‪١‬یبی ؾی‪٢‬یٖ‬ ‫‪ٝ‬ظاضر ضا‪ٝ ٟ‬ق‪٢‬طؾبظی ضا ثب ‪١‬سف اضائ‪ ٠‬ث‪ٗ ٠‬یطزٕ‬ ‫ًٖس‪ٞ‬ا‪ ٙ‬اذشهبل ز‪١‬یٖ‪.‬‬ ‫ضؾشٖ هبؾ٘ ‪ٝ ،‬ظیط ضا‪ٟٝ‬ق‪٢‬طؾبظی زض خٔؿی‪ ٠‬ثیب‬ ‫ا‪ٛ‬د٘‪ ٚ‬ا‪ٛ‬ج‪ ٟٞ‬ؾبظا‪ٗ ٙ‬ؿٌ‪ ٚ‬ثب ثیب‪ ٙ‬ای‪ٜ‬یٌی‪ ٠‬اًی‪ٜ‬ی‪ٙٞ‬‬ ‫ٗ‪ٞ‬ض‪ٞ‬ع ‪٢ٛ‬ضز ٗٔ ٗؿٌ‪ ٚ‬زض ًکی‪ٞ‬ض ٗیغیط‬ ‫اؾز‪ُ ،‬لز‪ :‬اهساٗبر ظیبزی زض ضاؾشبی ‪٢ٛ‬ضز‬ ‫ٗٔ ٗؿٌ‪ ٚ‬ا‪ٛ‬دبٕ قس‪ ٝ ٟ‬اهساٗیبر ظییبزی ‪ٛ‬یییع‬ ‫ثطای ا‪ٛ‬دبٕ ثبه ٗب‪ٛ‬س‪ ٟ‬اؾز؛ ث‪ٜ‬بثطای‪ ٚ‬ای‪ ٚ‬خٔؿ‪ ٠‬ضا‬ ‫ثطای اؾشلبز‪ ٟ‬اظ ‪ٛ‬ظطار ‪ ٝ‬سدطثیبر ا‪ٛ‬جی‪ ٟٞ‬ؾیبظا‪ٙ‬‬ ‫سکٌیْ زازیٖ سب ض‪ٛٝ‬سی ضا زض دیف ثِیطیٖ ًی‪٠‬‬ ‫‪ٛ‬شید‪ ٠‬ا‪ ٙ‬ؾبذز ٗؿٌ‪ ٚ‬ثطای ٗطزٕ ثبقس‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی ثب اظ‪٢‬بض ای‪ ٠ٌٜ‬اٗط‪ٝ‬ظ ‪١‬عی‪ٗ ٠ٜ‬ؿٌ‪ ٚ‬زض ؾیجیس‬ ‫ذب‪ٞٛ‬اض ثؿیبض ظییبز اؾیز‪ ،‬سهیطیید ًیطز‪ :‬زض‬ ‫ق‪٢‬ط‪١‬بی ثیعضٍ ثیییف اظ ‪ ۰۲‬زضنیس ‪ ٝ‬زض‬ ‫ق‪٢‬ط‪١‬بی ً‪ٞ‬چی ث‪ٗ ٠‬یعا‪ً٘ ٙ‬شط‪١ ،‬یعیی‪ٜ‬ی‪١ ٠‬یبی‬ ‫ٗؿٌ‪ ٚ‬زض ؾجس ذب‪ٞٛ‬اض ثطا‪ٝ‬ضز قس‪ ٟ‬اؾز‪.‬‬ ‫هبؾ٘ ثب اقبض‪ ٟ‬ث‪ٝ ٠‬خ‪ٞ‬ز ز‪ٓٞٗ ٝ‬ل‪ ٠‬ثطای ؾیبذیز‬ ‫ٗؿٌ‪ ،ٚ‬س‪ٞ‬ضید زاز‪ :‬یٌ ای‪ ٠ٌٜ‬ؾیبؾز ز‪ٓٝ‬یز‬ ‫ؾیعز‪ ٖ١‬ای‪ ٚ‬اؾز ً‪ ٠‬زض ثرف ٗؿٌ‪ ٚ‬اهساٗیبر‬ ‫‪ٝ‬یػ‪ ٟ‬ای ا‪ٛ‬دبٕ ز‪١‬س ‪ ٝ‬ز‪ ٕٝ‬ای‪ ٠ٌٜ‬هیب‪ٛ‬ی‪ ٙٞ‬خی‪٢‬یف‬ ‫س‪ٓٞ‬یس ٗؿٌ‪ٗ ٠ً ٚ‬دٔؽ زض ا‪ٝ‬اؾظ ٗ‪٢‬ط ٗیب‪ ٟ‬ثی‪٠‬‬ ‫ز‪ٓٝ‬ز اثالؽ ًطز‪ٗ ٠ً ،‬عیز‪١‬بی ذ‪ٞ‬ث زاضز‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ظیط ضا‪ ٝ ٟ‬ق‪٢‬طؾبظی ‪٘١‬چ‪ٜ‬ی‪ ٚ‬ثب اظ‪٢‬یبض ایی‪ٜ‬یٌی‪٠‬‬ ‫سؿ‪٢‬یالر دیفثی‪ ٜ‬قس‪ ٟ‬ثطای ؾ‪ٗ ٖ٢‬ؿیٌی‪ ٚ‬زض‬ ‫ًک‪ٞ‬ض حس‪ٝ‬ز ‪ ۰۲‬زضنس اظ ؾ‪ ٖ٢‬سؿ‪٢‬یالر ًیْ‬ ‫ًک‪ٞ‬ض اؾز‪ ،‬اضبک‪ً ٠‬طز‪ :‬ای‪ٗ ٚ‬ؿئٔ‪ ٠‬ث‪ ٠‬ثب‪ٛ‬یی ‪١‬یب‬ ‫اثالؽ قس‪ ٝ ٟ‬یی هب‪ ٙٞٛ‬دبیساض اؾز‪.‬‬ ‫هبؾ٘ ثب یبزا‪ٝ‬ضی ای‪ ٠ٌٜ‬زض خٔؿ‪ ٠‬ق‪ٞ‬ضای ػبٓی‬ ‫د‪ ٝ ّٞ‬اػشجبض ‪ٛ‬یع خٔؿبر ٗیشیؼیسزی ثیب ثیب‪ٛ‬یی‬ ‫ٗطًعی ثطُعاض قس‪ ٟ‬اؾز‪ُ ،‬لز‪ :‬ؾ‪ ٖ٢‬دطزاذز‬ ‫سؿ‪٢‬یالر ٗؿٌ‪ ٚ‬زض ‪١‬ط ق‪٢‬ط سوطیجب سؼییی‪ ٝ ٚ‬ثی‪٠‬‬ ‫‪ ٠٘١‬ثب‪ٛ‬ی‪١‬ب اثالؽ ‪٘١ ٝ‬چ‪ٜ‬ی‪ ٚ‬ؾ‪١ ٖ٢‬ط ثب‪ٛ ٌٛ‬ییع‬ ‫سؼیی‪ ٚ‬قس‪ ٟ‬اؾز‪.‬‬ ‫تخلیِ ٍ بارگیزی ‪ 42‬هیلیَى تی کاال‬ ‫در بٌا طی سِ هاُ گذشتِ‬ ‫ؾط‪ٝ‬یؽ ذجطی‪ -‬ػ٘ٔیبر سرٔی‪ ٝ ٠‬ثبضُیطی ‪ٗ ۲۰‬یٔی‪ ٙٞ‬س‪ً ٜ‬بال زض ث‪ٜ‬بزض‬ ‫ًک‪ٞ‬ض اظ خ٘ٔ‪ ٠‬اهساٗبر ؾبظٗب‪ ٙ‬ث‪ٜ‬بزض ‪ ٝ‬زضیب‪ٞٛ‬ضزی زض ح‪ٞ‬ظ‪ ٟ‬نیبزضار‪،‬‬ ‫سطا‪ٛ‬عیز ‪ ٝ‬سرٔی‪ ٝ ٠‬ثبضُیطی زض ؾ‪ٗ ٠‬ب‪ٛ ٠١‬رؿز کؼبٓیز ز‪ٓٝ‬ز ؾیعز‪١‬یٖ‬ ‫ث‪ٞ‬ز‪ ٟ‬اؾز‪ٗ .‬ؼب‪ٛٝ‬ز ثط‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬ضییعی ‪ٗ ٝ‬یسییطییز ٗی‪ٜ‬یبثیغ ‪ٝ‬ظاضر ضا‪ٝ ٟ‬‬ ‫ق‪٢‬طؾبظی اػالٕ ًطز‪ :‬اظ اثشسای اؿبظ ث‪ً ٠‬بض ز‪ٓٝ‬ز ؾیعز‪ ٝ ٖ١‬زض ‪ٗ ۳‬یب‪ٟ‬‬ ‫‪ٛ‬رؿز کؼبٓیز ای‪ ٚ‬ز‪ٓٝ‬ز‪ٗ ۲۰ ،‬یٔی‪ ٙٞ‬س‪ ٚ‬ػ٘ٔیبر سرٔی‪ ٝ ٠‬ثبضُیطی ًبال‬ ‫زض ث‪ٜ‬بزض ثبظضُب‪ ٛ‬ا‪ٛ‬دبٕ قس‪ ٟ‬اؾز ً‪ ٠‬اظ ای‪ٗ ٚ‬یعا‪ٗ ۰۲ ٙ‬یییٔییی‪ ٙٞ‬سی‪ٚ‬‬ ‫ًبالی ؿیط‪ٛ‬لش ‪ٗ ۴۲ ٝ‬یٔی‪ ٙٞ‬س‪ٛ ٚ‬یع ًبالی ‪ٛ‬لش ث‪ٞ‬ز‪ ٟ‬اؾز‪.‬‬ ‫‪٘١‬چ‪ٜ‬ی‪ ٚ‬ثط اؾبؼ ای‪ُ ٚ‬عاضـ‪ ،‬ا‪ٛ‬دبٕ ‪١ 2۲۵‬عاض ‪TEU‬ػ٘ٔیبر سرٔی‪ٝ ٠‬‬ ‫ثبضُیطی ًب‪ٛ‬شی‪ٜ‬ط زض ث‪ٜ‬بزض ثبظضُب‪ً ٛ‬ک‪ٞ‬ض‪ ،‬ػٌ٘ٔطز زیِط ؾبظٗب‪ ٙ‬ثی‪ٜ‬یبزض‬ ‫‪ ٝ‬زضیب‪ٞٛ‬ضزی زض ع‪ ّٞ‬ؾ‪ٗ ٠‬ب‪ٛ ٟ‬رؿز کؼبٓیز ای‪ ٚ‬ز‪ٓٝ‬ز ث‪ ٠‬ق٘بض ٗ ایس‪.‬‬ ‫زض ای‪ُ ٚ‬عاضـ‪ ،‬سرٔی‪ ٝ ٠‬ثبضُیطی ‪ٗ ۴۴‬یٔییی‪ ٙٞ‬سی‪ ٚ‬نیبزضار ًیبالی‬ ‫ؿیط‪ٛ‬لش ‪ٗ ۰۰.۴ ،‬یٔی‪ ٙٞ‬س‪ ٚ‬سطا‪ٛ‬عیز ًبالی ؿیط‪ٛ‬لشی ‪١ ۹۹۲ ٝ‬یعاض سی‪ٚ‬‬ ‫گشارش‬ ‫راّکارّای »ًقشِ راُ رشذ غیزتَرهی «‬ ‫بزای رفع ًاتزاسی بَدجِ‬ ‫ًؿطی ‪ٛ ٝ‬بسطاظی ث‪ٞ‬زخ‪ٗ ،٠‬کٌْ انٔ ث‪ٞ‬زخ‪ ٠‬ؾبٓیییب‪ٛ‬ی‪ٗ ٠‬یحیؿی‪ٞ‬ه‬ ‫ٗ ق‪ٞ‬ز ً‪ٛ ٠‬وک‪ ٠‬ضا‪ ٟ‬ضقس ؿیطس‪ٞ‬ضٗ ثطای ضکغ ا‪ ،ٙ‬ضا‪١‬یٌیبض اذیص‬ ‫ٗبٓیبر‪ٝ ،‬اُصاضی اٗ‪ٞ‬اّ ز‪ٓٝ‬ز‪ً ،‬ب‪١‬ف ‪١‬عی‪ ٝ ٠ٜ‬اکعاییف ٗی‪ٜ‬یبثیغ ضا‬ ‫ز‪ٛ‬جبّ ٗ ً‪ٜ‬س‪.‬‬ ‫ؾبّ‪١‬بؾز ً‪ً ٠‬ؿطی ث‪ٞ‬زخ‪ُ ٠‬طیجب‪ ٙ‬ز‪ٓٝ‬ز‪١‬ب ضا ٗ ُیطز‪ .‬زض ‪ٛ‬شیدی‪٠‬‬ ‫اهساٗبس ً‪ ٠‬ز‪ٓٝ‬ز ‪١‬ب ثطای خجطا‪ ٙ‬ای‪ً ٚ‬ؿطی ا‪ٛ‬دبٕ ٗ ز‪١‬س س‪ٞ‬ضٕ زض‬ ‫خبٗؼ‪ ٠‬سکسیس قس‪ ٟ‬اؾز‪.‬‬ ‫اٗؿبّ ‪ٛ‬یع ثطاؾبؼ اذطی‪ ٚ‬اٗبض‪ً ،‬ؿطی ث‪ٞ‬زخ‪ً ٠‬ک‪ٞ‬ض زض حس‪ٝ‬ز ‪۲۲۲‬‬ ‫سب ‪١ ۲2۲‬عاض ٗیٔیبضز س‪ٗٞ‬ب‪ ٙ‬ثطا‪ٝ‬ضز قس‪ ٟ‬اؾیز ًی‪ ٠‬زض ‪ٛ‬ی‪ٞ‬ع ذی‪ٞ‬ز‬ ‫ث ؾبثو‪ٗ ٠‬حؿ‪ٞ‬ه ٗ ق‪ٞ‬ز‪ .‬ز‪ٓٝ‬ز اٗؿبّ ثطای خجطا‪ً ٙ‬ؿطی ث‪ٞ‬زخی‪٠‬‬ ‫ث‪ ٠‬ؾطاؽ ضا‪١ٟ‬بی ؿیطس‪ٞ‬ضٗ ضکش‪ ٠‬اؾز‪ .‬دیف اظ ای‪ ٚ‬ز‪ٓٝ‬یز ‪١‬یب ثیطای‬ ‫خجطا‪ً ٙ‬ؿطی ث‪ٞ‬زخ‪ ٠‬زؾز ث‪ ٠‬اؾشوطاو اظ ثب‪ٛ‬ی ٗطًعی ‪ ٝ‬اؾشلیبز‪ٟ‬‬ ‫اظ دبی‪ ٠‬د‪ ٗ ٓٞ‬ظز‪ٛ‬س ً‪ ٠‬ؾجت ضقس ‪ٛ‬وسی‪ ٝ ِٜ‬س‪ٞ‬ضٕ ٗ قس‪.‬‬ ‫ث‪٠‬سبظُ ثطای حْ ای‪ٗ ٚ‬ؼضْ‪ ،‬ز‪ٓٝ‬ز اظ ‪ٛ‬وک‪ ٠‬ضا‪ ٟ‬ضقس ؿیط سی‪ٞ‬ضٗی‬ ‫ض‪٘ٛٝ‬بی ًطز ً‪ ٠‬زض ا‪ ،ٙ‬ضا‪ٌ١‬بض‪١‬بی ً‪ٞ‬سب‪ٟٗ‬سر ‪ٗ ٝ‬یب‪ٗٙ‬سر ثیطای‬ ‫خجطا‪ً ٙ‬ؿطی ث‪ٞ‬زخ‪ٞٗ ٠‬ضز اقبض‪ ٟ‬هطاض ُطکش‪ ٠‬اؾز‪.‬‬ ‫ثطاؾبؼ ای‪ُ ٚ‬عاضـ زض ‪ٛ‬وک‪ ٠‬ضا‪ ٟ‬اضائ‪ ٠‬قس‪ ،ٟ‬د‪ٜ‬ح ضا‪ٌ١‬بض ثطای ای‪ٌٜ‬ی‪٠‬‬ ‫ؾطیغسط ثش‪ٞ‬ا‪ٛ‬یٖ ای‪ٛ ٚ‬بسطاظی ث‪ٞ‬زخ‪ ٠‬ضا خطا‪ًٜ ٙ‬یٖ‪ٗ ،‬ؼطک قس‪ ٟ‬اؾز‪.‬‬ ‫‪ٛ‬رؿشی‪ ٚ‬ضا‪ٌ١‬بض ث‪ٝ ٠‬اُصاضی اٗ‪ٞ‬اّ ‪ ٝ‬زاضای ‪١‬بی ز‪ٓٝ‬ز اقبض‪ ٟ‬زاضز‪،‬‬ ‫ثطای اخطای ای‪ ٚ‬ض‪ٝ‬ـ ثبیس ٗ‪ٞ‬ا‪ٛ‬غ حو‪ٞ‬ه ثطعطف ق‪ٞ‬ز ‪ ٝ‬س٘‪٢‬یییسار‬ ‫الظٕ ثطای ظیطؾبذز‪١‬ب ا‪ٛ‬سیکیس‪ ٟ‬ق‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫‪ٛ‬رؿشی‪ ٚ‬ضا‪ٌ١‬بض ث‪ٝ ٠‬اُصاضی اٗ‪ٞ‬اّ ‪ ٝ‬زاضای ‪١‬بی ز‪ٓٝ‬ز اقبض‪ ٟ‬زاضز‪،‬‬ ‫ثطای اخطای ای‪ ٚ‬ض‪ٝ‬ـ ثبیس ٗ‪ٞ‬ا‪ٛ‬غ حو‪ٞ‬ه ثطعطف ق‪ٞ‬ز ‪ ٝ‬س٘‪٢‬یییسار‬ ‫الظٕ ثطای ظیطؾبذز‪١‬ب ا‪ٛ‬سیکیس‪ ٟ‬ق‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫ثطاؾبؼ اذطی‪ُ ٚ‬عاضـ ‪ٝ‬ظاضر اٗ‪ٞ‬ض اهشهبزی ‪ ٝ‬زاضای ‪١ ۴۵ ،‬یعاض‬ ‫ٗیٔیبضز س‪ٗٞ‬ب‪ ٙ‬اٗ‪ٞ‬اّ ٗبظاز ز‪ٓٝ‬ز ق‪ٜ‬بؾبی ‪ٗ ۹۲۲ ٝ‬یٔیبضز سی‪ٗٞ‬یب‪ ٙ‬ا‪ٙ‬‬ ‫کط‪ٝ‬ذش‪ ٠‬قس‪ ٟ‬اؾز‪٘١ .‬چ‪ٜ‬ی‪ ٚ‬عجن اٗبض ‪ٝ‬ظاضر اهیشیهیبز‪ ،‬ظیطکیییز‬ ‫ٗعایس‪ ٝ ٟ‬کط‪ٝ‬ـ ‪١ ۲۲‬عاض ٗیٔیبضز س‪ٗٞ‬ب‪ ٙ‬اٗ‪ٞ‬اّ ٗیبظاز ز‪ٓٝ‬یز ‪ٝ‬خی‪ٞ‬ز‬ ‫زاضز‪.‬‬ ‫ضا‪ٌ١‬بض زیِط ضکغ ‪ٛ‬بسطاظی ث‪ٞ‬زخ‪ ،٠‬سؿ‪٢‬یْ کط‪ٝ‬ـ ا‪ٝ‬ضام ثس‪ ١‬اؾیز‬ ‫آجش‪ ٠‬ثبیس ٗالحظبر ثبظاض ؾطٗبی‪ٛ ٠‬یع ٓحبػ ق‪ٞ‬ز‪ .‬ثطای ایی‪ٗ ٚ‬ی‪ٜ‬یظی‪ٞ‬ض‬ ‫ن‪ٜ‬س‪ٝ‬م ‪١‬بی ثبظاض د‪ ّٞ‬ثبیس ایدبز ق‪ٞ‬ز‪٘١ .‬چی‪ٜ‬ییی‪ٛ ٚ‬یویسقی‪ٛٞ‬یسُی‬ ‫اکعایف یبثس ‪ ٝ‬ؾطضؾیس ای‪ ٚ‬ا‪ٝ‬ضام ًب‪١‬ف یبثس‪.‬‬ ‫اػغبی ٗک‪ٞ‬م ثطای سؿطیغ زض سؿ‪ٞ‬ی‪ ٠‬ثس‪١ ١‬بی ٗبٓیبس ‪ٗ ٝ‬بٓیبر‪١‬بی‬ ‫هغؼ ‪ٛ‬کس‪ ،ٟ‬زیِط ضا‪ٟ‬حْ ٗکٌْ ‪ٛ‬بسطاظی ث‪ٞ‬زخ‪ ٠‬اٗؿبّ اؾز‪ .‬ػال‪ٟٝ‬‬ ‫ثط ای‪ ٚ‬زض ‪ٛ‬وک‪ ٠‬ضا‪ ٟ‬ضقس ؿیطس‪ٞ‬ضٗ ثط ‪ٝ‬ن‪ ّٞ‬حساًثطی ٗؼی‪ٞ‬هیبر ‪ٝ‬‬ ‫کطاض‪١‬بی ٗبٓیبس ثب اؾشلبز‪ ٟ‬اظ اعالػبر اهشهبزی ‪ٛ‬ییع سیبًیییس قیس‪ٟ‬‬ ‫اؾز‪.‬‬ ‫اػغبی ٗک‪ٞ‬م ثطای سؿطیغ زض سؿ‪ٞ‬ی‪ ٠‬ثس‪١ ١‬بی ٗبٓیبس ‪ٗ ٝ‬بٓیبر‪١‬بی‬ ‫هغؼ ‪ٛ‬کس‪ ،ٟ‬زیِط ضا‪ٟ‬حْ ٗکٌْ ‪ٛ‬بسطاظی ث‪ٞ‬زخ‪ ٠‬اٗؿبّ اؾز‪ .‬ػال‪ٟٝ‬‬ ‫ثط ای‪ ٚ‬زض ‪ٛ‬وک‪ ٠‬ضا‪ ٟ‬ضقس ؿیطس‪ٞ‬ضٗ ثط ‪ٝ‬ن‪ ّٞ‬حساًثطی ٗؼی‪ٞ‬هیبر ‪ٝ‬‬ ‫کطاض‪١‬بی ٗبٓیبس ثب اؾشلبز‪ ٟ‬اظ اعالػبر اهشهبزی ‪ٛ‬ییع سیبًیییس قیس‪ٟ‬‬ ‫اؾز‪.‬‬ ‫زض ثط‪ٛ‬بٗ‪ٝ ٠‬ظاضر اهشهبز ثطای ًب‪١‬ف ٗهبضف ث‪ٞ‬زخ‪ ،٠‬ضا‪ٟ‬حْ اػ٘بّ‬ ‫ؾوق ثطای ضقس اؾ٘ ‪١‬عی‪١٠ٜ‬بی ز‪ٓٝ‬ز زض ث‪ٞ‬زخ‪١ ٠‬یبی ؾی‪ٜ‬ی‪ٞ‬اسی‬ ‫سطا‪ٛ‬کیخ ًبالی ؿیط‪ٛ‬لش زض ث‪ٜ‬بزض ثبظضُب‪ً ٛ‬ک‪ٞ‬ض اظ زییِیط اهیساٗیبر‬ ‫ؾبظٗب‪ ٙ‬ث‪ٜ‬بزض ‪ ٝ‬زضیب‪ٞٛ‬ضزی ث‪ ٠‬ػ‪ٜٞ‬ا‪ ٙ‬یٌ اظ ؾبظٗب‪١ٙ‬بی ظیطٗیدی٘ی‪ٞ‬ػی‪٠‬‬ ‫‪ٝ‬ظاضر ضا‪ ٝ ٟ‬ق‪٢‬طؾبظی زض ای‪ٗ ٚ‬سر ث‪ٞ‬ز‪ ٟ‬اؾز‪.‬‬ ‫ػال‪ٟٝ‬ثط ای‪ ،ٚ‬دصیطـ سؼساز ‪١ ۰‬عاض ‪ ۰۲۴ ٝ‬کط‪ٛٝ‬س ق‪ٜ‬ب‪ٝ‬ض ‪ٝ‬ض‪ٝ‬زی ثیبالی‬ ‫‪١‬عاض س‪ ٚ‬ث‪ ٠‬ث‪ٜ‬بزض ثبظضُب‪ٛ ٛ‬یع زض زؾش‪ ٠‬ای‪ ٚ‬اهساٗبر زض ثبظ‪ ٟ‬ظٗب‪ ٛ‬اػیالٕ‬ ‫قس‪ ٟ‬هطاض ٗ ُیطز‪.‬‬ ‫دیک‪٢ٜ‬بز قس‪ ٟ‬اؾز‪ ،‬ث‪ ٠‬ای‪ ٚ‬ن‪ٞ‬ضر ‪١‬عی‪١٠ٜ‬بی ز‪ٓٝ‬یز ‪ٛ‬هیق سی‪ٞ‬ضٕ‬ ‫‪١‬سفُصاضی قس‪ ٟ‬ثبقس‪.‬‬ ‫‪٘١‬چ‪ٜ‬ی‪ ٚ‬زض ای‪ ٚ‬ثط‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬اٗس‪ ٟ‬اؾز ً‪ ٠‬ثب ا‪ٛ‬ضجبطثریکی ثی‪ ٠‬ثی‪ٞ‬زخی‪٠‬‬ ‫ٗ س‪ٞ‬ا‪ٗ ٙ‬هبضف ث‪ٞ‬زخ‪ ٠‬ضا ًب‪١‬ف زاز‪ .‬ػ٘س‪١ ٟ‬یعیی‪ٜ‬ی‪١ ٠‬یبی ز‪ٓٝ‬یز‬ ‫ٗطث‪ٞ‬ط ث‪ ٠‬حو‪ٞ‬م ‪ ٝ‬زؾش٘عز ‪ ٝ‬ذطیس‪١‬بی ز‪ٓٝ‬ش اؾز‪ .‬زض ای‪ٛ ٚ‬ویکی‪،٠‬‬ ‫ا‪ٛ‬ضجبطثرک زض ثرف ‪١‬بی حو‪ٞ‬م ‪ ٝ‬زؾش٘عز اظ عیطیین دیطزاذیز‬ ‫حو‪ٞ‬م اظ ذعا‪ ٠ٛ‬ث‪ً ٠‬س ٗٔ ٗکرم اؾز ‪ ٝ‬اظ دطزاذز‪١‬بی ذیبضج‬ ‫اظ ه‪ٞ‬اػس خٔ‪ُٞ‬یطی ق‪ٞ‬ز‪ .‬زض ازاٗ‪ ٠‬زض ثحث دطزاذز زؾش٘عز ثیبییس‬ ‫ه‪ٞ‬اػس اؾشرساٗ ‪ٝ‬ضغ ‪ ٝ‬ه‪ٞ‬ا‪ٛ‬ی‪ ٚ‬ثبظ‪ِٛ‬طی قی‪ٞ‬ز ظییطا ثؿیییبضی اظ‬ ‫ًبضق‪ٜ‬بؾب‪ ٙ‬ثط ای‪ ٚ‬ثب‪ٝ‬ض‪ٛ‬س ً‪ ٠‬ؾبظ ‪ً ٝ‬یبض اؾیشیریساٗی زض ًکی‪ٞ‬ض‬ ‫ًبضاٗس ‪ٛ‬یؿز‪.‬‬ ‫زض ‪ٛ‬وک‪ ٠‬ضا‪ ٟ‬دیک‪٢ٜ‬بزی ‪ٝ‬ظاضر اهشهبز ثطای ضکغ ‪ٛ‬بسطاظی ثی‪ٞ‬زخی‪ ٠‬زض‬ ‫ٗ‪ٞ‬ض‪ٞ‬ع ‪١‬عی‪١٠ٜ‬بی ز‪ٓٝ‬ز سبًیس قس‪ ٠ً ٟ‬ذطیس‪١‬بی ز‪ٓٝ‬ش کیویظ اظ‬ ‫ؾبٗب‪ ٠ٛ‬ؾشبز ا‪ٛ‬دبٕ ق‪ٞ‬ز ‪ ٝ‬اظ ایدبز سؼ‪٢‬س ذبضج اظ ؾبٗب‪ ،٠ٛ‬ؾٔت اػشجیبض‬ ‫ق‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫ؾ‪ ٠‬ثرف ػ٘س‪١ ٟ‬عی‪ ٠ٜ‬ز‪ٓٝ‬ز ٗطث‪ٞ‬ط ث‪ ٠‬ثرف‪١‬بی ن‪ٜ‬س‪ٝ‬م‪١‬بی سبٗی‪ٚ‬‬ ‫اخش٘بػ ‪ ،‬ؾالٗز ‪ ٝ‬دطزاذز ث‪ً ٠‬بضً‪ٜ‬ب‪ ٙ‬اؾز‪ ،‬ثط ایی‪ ٚ‬اؾیبؼ زض‬ ‫ثط‪ٛ‬بٗ‪ٝ ٠‬ظاضر اهشهبز ػ‪ٜٞ‬ا‪ ٙ‬قس‪ ٠ً ٟ‬ز‪ٓٝ‬ز ‪ ٝ‬زؾشِب‪١ٟ‬بی ٗیطثی‪ٞ‬عی‪٠‬‬ ‫ثط‪ٛ‬بٗ‪١٠‬بی ذ‪ٞ‬ز ضا ثطای ًب‪١‬ف ‪١‬عی‪ ٠ٜ‬زض ای‪ ٚ‬ثرف‪١‬ب اػالٕ ً‪ٜٜ‬س‪.‬‬ ‫زض ً‪ٜ‬بض ًب‪١‬ف ‪١‬عی‪ ٠ٜ‬ز‪ٓٝ‬ز ثطای ضکغ ‪ٛ‬بسطاظی ث‪ٞ‬زخ‪ٛ ٠‬وکی‪ ٠‬ضا‪ ٟ‬ثی‪٠‬‬ ‫اکعایف ٗ‪ٜ‬بثغ ث‪ٞ‬زخ‪ ٖ١ ٠‬سبًیس زاقش‪ ٠‬اؾز‪ .‬اکعایف ٗی‪ٜ‬یبثیغ زض ایی‪ٚ‬‬ ‫ثط‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬اظ عطین دبی‪١٠‬بی ٗبٓیبس ‪ ،‬انال ‪ٛ‬ظبٕ ٗبٓیبس ‪ ٝ‬ؾیبٗیب‪ٛ‬یس‪١‬ی‬ ‫ٗؼبکیز ‪١‬بی ٗبٓیبس ‪ ٝ‬سجسیْ ا‪ ٙ‬ث‪ٗ ٠‬ؼبکیز‪١‬بی دبی‪ ٠‬ذب‪ٞٛ‬اض سیجییییی‪ٚ‬‬ ‫قس‪ ٟ‬اؾز‪.‬‬ ‫زض ثحث دبی‪١٠‬بی ٗبٓیبس ث‪ ٠‬اذص ٗبٓیبر ثط ٗد٘‪ٞ‬ع زضاٗس‪ٗ ،‬بٓیبر ثط‬ ‫ػبیسی ؾطٗبی‪ٗ ٝ ٠‬بٓیبر ثط اضظـ ظٗی‪ ٚ‬اقبض‪ ٟ‬قس‪ ٠ً ٟ‬ث‪ُ ٠‬لش‪ٗ ٠‬ؼب‪ٙٝ‬‬ ‫اهشهبزی ‪ٝ‬ظیط اهشهبز‪ٛ ،‬کؿز‪١‬بی ٗرشٔل ثطای ػ٘ٔیبس ًطز‪ ٙ‬ایی‪ٚ‬‬ ‫ثط‪ٛ‬بٗ‪١٠‬ب ثطُعاض قس‪ ٟ‬اؾز‪.‬‬ ‫اظ زیِط ثط‪ٛ‬بٗ‪١٠‬بی ‪ٝ‬ظاضر اهشهبز ثطای اکعایف ٗ‪ٜ‬بثغ ث‪ٞ‬زخ‪ ،٠‬انال‬ ‫‪ٛ‬ظبٕ ٗبٓیبس اظ عطین هب‪ ٙٞٛ‬ؾبٗب‪ٞٗ ٠ٛ‬زیب‪ ٝ ٙ‬دبیب‪١٠ٛ‬بی کط‪ٝ‬قِب‪ٝ ١‬‬ ‫قلبکیز سطاً‪ٜ‬ف ‪١‬بؾز ً‪ ٠‬دیف اظ ای‪ ٚ‬سهی‪ٞ‬ییت قیس‪ ٟ‬ثی‪ٞ‬ز‪ ،‬اٗیب‬ ‫اهساٗبر الظٕ زض ای‪ ٚ‬ظٗی‪ ٠ٜ‬ا‪ٛ‬دبٕ ‪ٛ‬کس‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫ّز فزد تا پایاى سال چقذر یاراًِ‬ ‫دریافت هیکٌذ؟‬ ‫ؾط‪ٝ‬یؽ ذجطی‪ -‬ز‪ٓٝ‬ز ‪١‬طٗب‪ ٟ‬ثطای ً٘ی ث‪ ٠‬ذب‪ٞٛ‬از‪١ٟ‬یب‬ ‫ٗجبٓـ ضا ث‪ ٠‬حؿبه ؾطدطؾز ذب‪ٞٛ‬اض‪١‬ب ‪ٝ‬اضیع ٗی ًی‪ٜ‬یس‬ ‫ً‪ٗ ٠‬د٘‪ٞ‬ع ای‪ٗ ٚ‬جبٓؾ ثؿش‪ ٠‬ث‪ ٠‬سؼساز ذب‪ٞٛ‬از‪١ٟ‬یب‪ٗ ،‬یشیـیییط‬ ‫اؾز‪ .‬ز‪ٓٝ‬ز‪١‬ب ثطای ً٘ی ث‪ ٠‬ذیب‪ٛ‬ی‪ٞ‬اض ‪١‬یب زض سیبٗییی‪ٚ‬‬ ‫‪١‬عی‪١ ٠ٜ‬بی ظ‪ٛ‬سُ ‪ٗ ٝ‬ؼیکش ‪ ،‬یبضا‪١٠ٛ‬بی ضا ثیطای اکیطاز‬ ‫زض ‪ٛ‬ظط ُطکش‪ ٠‬ا‪ٛ‬س ً‪١ ٠‬طٗب‪ ٟ‬ث‪ ٠‬حؿبه اکطازی ً‪ ٠‬قطایظ‬ ‫الظٕ ضا زاض‪ٛ‬س ‪ٝ‬اضیع ٗ ق‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫اظ ؾبّ ‪ ۴۳۹۲‬ز‪ٓٝ‬ز ز‪ ٖ١‬ثطای ً٘ی ثی‪ ٠‬ذیب‪ٛ‬ی‪ٞ‬از‪١ ٟ‬یب‬ ‫یبضا‪ٛ ٠ٛ‬وسی ث‪ٗ ٠‬جٔؾ ‪١ ۲2‬عاض ‪ 2۲۲ ٝ‬س‪ٗٞ‬ب‪ ٛ‬ضا زض ‪ٛ‬یظیط‬ ‫ُطکز ً‪ ٠‬دؽ اظ ُصقز ‪ ۴۲‬ؾبّ سبً‪ ٜٙٞ‬ایی‪ٗ ٚ‬یجیٔیؾ‪،‬‬ ‫ثیؿشٖ ‪١‬ط ٗب‪ ٟ‬ث‪ ٠‬حؿبه ؾیطدیطؾیز ذیب‪ٛ‬ی‪ٞ‬اض ‪١‬یب ‪ٝ‬اضییع‬ ‫ٗ ق‪ٞ‬ز؛ ثب س‪ٞ‬خ‪ ٠‬ث‪ ٠‬ثطضؾ ‪١‬بی ا‪ٛ‬دبٕ قس‪ ٟ‬ای‪ٗ ٚ‬جٔؾ ثی‪٠‬‬ ‫حؿبه ‪ٗ ۵۵‬یٔی‪ٛ ٙٞ‬لط ‪ٝ‬اضیع ٗ ق‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫یبضا‪ٗ ٠ٛ‬ؼیکش ‪ ،‬اظ اثب‪ٗ ٙ‬ب‪ ۹۲ ٟ‬ث‪ ٠‬ز‪ٛ‬جبّ اکعایف هییی٘یز‬ ‫ث‪ٜ‬عی‪ ٚ‬ز‪ٓٝ‬ز ثطای ً٘ی ث‪ ٠‬ذب‪ٞٛ‬از‪١ٟ‬ب ٗبث‪٠‬آشلب‪ٝ‬ر ایی‪ٚ‬‬ ‫اکعایف هی٘ز ضا ث‪ ٠‬حؿبه اکطاز ‪ٝ‬اضیع ٗ ً‪ٜ‬س ً‪ ٠‬ایی‪ٚ‬‬ ‫ٗجٔؾ ثؿش‪ ٠‬ث‪ ٠‬سؼساز اػضبی ذب‪ٞٛ‬از‪١ٟ‬ب ٗشـییط اؾیز‪ .‬ایی‪ٚ‬‬ ‫یبضا‪ ٠ٛ‬ز‪١ ٖ١‬ط ٗب‪ ٟ‬ث‪ ٠‬حؿبه اکطاز ‪ٝ‬اضیع ذ‪ٞ‬ا‪١‬س قیس؛ ثی‪٠‬‬ ‫ع‪ٞ‬ضی ً‪ ٠‬ثطای ذب‪ٞٛ‬اض یی ‪ٛ‬لط‪١ 22 ٟ‬عاض‪ ،‬ز‪ٛ ٝ‬لط‪۴۲۳ ٟ‬‬ ‫‪١‬عاض‪ ،‬ؾ‪ٛ ٠‬لط‪١ ۴۳۲ ٟ‬عاض‪ ،‬چ‪٢‬بض ‪ٛ‬لط‪١ ۴۵۰ ٟ‬یعاض ‪ ٝ‬دی‪ٜ‬یح‬ ‫‪ٛ‬لط‪ ٝ ٟ‬ثبالسط ‪١ ۰۲2‬عاض س‪ٗٞ‬ب‪ ٙ‬اؾز ًی‪ ٠‬ثیب سی‪ٞ‬خی‪ ٠‬ثی‪٠‬‬ ‫اٗبض‪١‬ب‪ ،‬ای‪ٗ ٚ‬جٔؾ ث‪ٗ ۰۲ ٠‬یٔی‪ٛ ٙٞ‬لط سؼٔن ٗ ُیطز‪.‬‬ ‫سب اذط ؾبّ چ‪ٗ ٠‬وساض یبضا‪ ٠ٛ‬ث‪ ٠‬ذب‪ٞٛ‬اض‪١‬بی یی ‪ٛ‬لیط‪۰ ،ٟ‬‬ ‫‪ٛ‬لط‪ٛ ۳ ،ٟ‬لط‪ٛ ۲ ،ٟ‬لط‪ٛ 2 ٝ ٟ‬لط‪ ٟ‬ث‪ ٠‬ثبال سؼٔن ٗ ُیطز؟‬ ‫خاوًارَای یک وفرٌ‪:‬‬ ‫ ‬ ‫ثب س‪ٞ‬خ‪ ٠‬ث‪ٗ ٠‬د٘‪ٞ‬ع ٗجٔؾ یبضا‪١ ٠ٛ‬ب‪ ،‬سب دیبییب‪ ٙ‬ؾیبّ ثیطای‬ ‫ذب‪ٞٛ‬اض ‪١‬بی یی ‪ٛ‬لط‪١ ۲۲۰ ،ٟ‬عاض س‪ٗٞ‬ب‪ ٙ‬زض ‪ٛ‬ظط ُیطکیشی‪٠‬‬ ‫قس‪ ٟ‬اؾز ً‪ ٠‬زض ٗ‪ٞ‬ػس ٗوطض ثی‪ ٠‬حؿیبه ؾیطدیطؾیز‬ ‫ذب‪ٞٛ‬اض‪١‬ب ‪ٝ‬اضیع ٗ ق‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫خاوًارَای ‪ ۲‬وفرٌ‪:‬‬ ‫ ‬ ‫زض ازاٗ‪ ،٠‬ز‪ٓٝ‬ز ثطای ً٘ی ث‪ ٠‬ذب‪ٞٛ‬از‪١ٟ‬بی ‪ٛ ۰‬یلیط‪ ٟ‬زض‬ ‫ٗد٘‪ٞ‬ع ٗجٔؾ ‪١ 2۹۲‬عاض س‪ٗٞ‬ب‪ ٙ‬ضا زض ‪ٛ‬ظط ُطکشی‪ً ٠‬ی‪ ٠‬سیب‬ ‫دبیب‪ ٙ‬اٗؿبّ ث‪ ٠‬ای‪ ٚ‬اکطاز اذشهبل زاز‪ ٟ‬اؾز‪.‬‬ ‫خاوًار َای ‪ ۳‬وفرٌ‪ :‬زض ای‪ ٚ‬ثی‪ ٚ‬ثطای ذب‪ٞٛ‬از‪١ٟ‬یبی ‪۳‬‬ ‫‪ٛ‬لط‪ ٖ١ ٟ‬ثب س‪ٞ‬خ‪ ٠‬ث‪ ٠‬یبضا‪ٛ ٠ٛ‬وسی ‪١ ۲2‬عاض ‪ 2۲۲‬س‪ٗٞ‬ب‪ٛ‬ی ‪ٝ‬‬ ‫یبضا‪١ ۴۳۲ ٠ٛ‬عاض س‪ٗٞ‬ب‪ٗ ٛ‬ؼیکش ‪ ،‬زض ٗد٘‪ٞ‬ع ‪١ ۵۳۲‬یعاض‬ ‫س‪ٗٞ‬ب‪ ٙ‬دطزاذش ن‪ٞ‬ضر ٗ ُیطز‪.‬‬ ‫خاوًار َای ‪ ۴‬وفرٌ‪ :‬ثب س‪ٞ‬خ‪ ٠‬ث‪ ٠‬اػساز ‪ ٝ‬اضهیبٕ ثیطای‬ ‫ذب‪ٞٛ‬از‪١ٟ‬بی ‪ٛ ۲‬لط‪١ ۲۵۲ ٖ١ ٟ‬عاض س‪ٗٞ‬ب‪ ٙ‬زض ‪ٗ ۲‬ب‪ ٟ‬ایی‪ٜ‬یس‪ٟ‬‬ ‫یؼ‪ ٜ‬اشض‪ ،‬زی‪ ،‬ث‪ ٝ ٚ٘٢‬اؾل‪ٜ‬س زض ‪ٛ‬ظط ُطکش‪ ٠‬قس‪ ٟ‬اؾیز‬ ‫ً‪ ٠‬ث‪ ٠‬حؿبه ؾطدطؾز ذب‪ٞٛ‬اض‪١‬ب ‪ٝ‬اضیع ذ‪ٞ‬ا‪١‬س قس‪.‬‬ ‫خاوًارَای ‪ ۵‬وفرٌ ی باالتر‪:‬‬ ‫ ‬ ‫زض اذط ‪ ،ٖ١‬یی ٗییٔییی‪١ ۰ ٝ ٙٞ‬یعاض سی‪ٗٞ‬یب‪ ٙ‬ثیطای‬ ‫ذب‪ٞٛ‬از‪١ٟ‬بی ‪ٛ 2‬لط‪ ٝ ٟ‬ثبالسط سب دبیب‪ ٙ‬ؾبّ ‪ ۴۲۲۲‬ث‪ ٠‬حؿبه‬ ‫ؾطدطؾز ذب‪ٞٛ‬اض‪١‬ب ‪ٝ‬اضیع ٗ ق‪ٞ‬ز‪ ،‬سب اظ ایی‪ٗ ٚ‬یجیٔیؾ زض‬ ‫ٗربضج ذ‪ٞ‬ز اؾشلبز‪ًٜٜ ٟ‬س‪.‬‬ ‫م الف ‪ 0۳8‬میاوٍ ریزوامٍ ارک‬ ‫اگُی مًضًع مادٌ ‪ ۳‬قاوًن یماد‪3۳‬ائیه وامٍ قاوًن ‬ ‫تعییه تکلیف یضعیت ثبتی ی اراضی یساختماوُای فاقد ‬ ‫سىد رسمی‬ ‫ثطاثط اضاء نبزض‪١ ٟ‬یبر ٗ‪ٞ‬ض‪ٞ‬ع هب‪ٗ ٙٞٛ‬صً‪ٞ‬ض‪ٗ ...‬ؿشوط زض ‪ٝ‬احس ثجش‬ ‫سطً٘ب‪ٛ‬چبی سهطکبر ٗبٌٓب‪ ٝ ٠ٛ‬ثالٗؼبضو ٗشوبضیب‪ٗ ٙ‬حطظ ُیطزییس‪ٟ‬‬ ‫اؾز‪ٓ .‬صا ٗکرهبر ٗشوبض ‪ ٝ‬اٗالى ٗ‪ٞ‬ضز سوبضب ث‪ ٠‬قط ظیط ثی‪٠‬‬ ‫ٗ‪ٜ‬ظ‪ٞ‬ض اعالع ػ٘‪ ٕٞ‬زض ز‪ٞٛ ٝ‬ثز ث‪ ٠‬کبنٔ‪ ۴2 ٠‬ض‪ٝ‬ظ اُ‪ٗ ٢‬ی قی‪ٞ‬ز‬ ‫زض ن‪ٞ‬ضس ً‪ ٠‬اقربل ‪ٛ‬ؿجز ث‪ ٠‬نس‪ٝ‬ض ؾ‪ٜ‬س ٗبٌٓیز ٗیشیویبضیییب‪ٙ‬‬ ‫اػشطاض زاقش‪ ٠‬ثبق‪ٜ‬س ٗ س‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬س اظ سبضید ا‪ٛ‬شکبض ا‪ٓٝ‬ی‪ ٚ‬اُ‪ ٢‬ث‪ٗ ٠‬سر‬ ‫ز‪ٗ ٝ‬ب‪ ٟ‬اػشطاو ذ‪ٞ‬ز ضا ث‪ ٠‬ای‪ ٚ‬ازاض‪ ٟ‬سؿٔیٖ ‪ ٝ‬دؽ اظ اذص ضؾیس‪ ،‬ظطف‬ ‫ٗسر یی ٗب‪ ٟ‬اظ سبضید سؿٔیٖ اػشطاو‪ ،‬زازذ‪ٞ‬اؾز ذ‪ٞ‬ز ضا ث‪ٗ ٠‬طاخغ‬ ‫هضبئ سوسیٖ ‪٘ٛ‬بی‪ٜ‬س‪.‬‬ ‫‪ -۴‬اهبی زاضی‪ٞ‬ـ سو ظاز‪ ٟ‬کطظ‪ٛ‬س‪ :‬سو ‪ٗ ،‬شوبض ‪ٗ ٝ‬شهطف ٗوساض‬ ‫ؾ‪ ٠‬زا‪ٗ َٛ‬کبع اظ قکسا‪ َٛ‬یی هغؼ‪ ٠‬ظٗی‪ٗ ٚ‬عض‪ٝ‬ػ ‪ ،‬هؿ٘ش اظ‬ ‫دالى ‪ -۴۰‬انٔ ثرف ‪ -۳۹‬سجطیع ‪ٝ‬اهغ زض هیطیی‪ٝ ٠‬ضظهیب‪ ٙ‬ثی‪٠‬‬ ‫ٗؿبحز ‪ٗ ۴۰۵۰۵‬شطٗطثغ‪ ،‬ح‪ٞ‬ظ‪ ٟ‬ثجز ٗٔی سطً٘ب‪ٛ‬چبی اثشیبػی اظ‬ ‫ٗییبٓییی ضؾیی٘یی اهییبی احیی٘ییس ٗییحیی٘یی‪ٞ‬زی ثییٌییالییؾیی‪:٠‬‬ ‫‪%۴۲۲۲۴۴۲۲۲۲۲۴۲۲۲۲۴۳۲‬‬ ‫‪ *۰0۲۲2‬سبضید ا‪ٛ‬شکبض ‪ٞٛ‬ثز ا‪۴۲۲۲0۲۲0۰۰ :ّٝ‬‬ ‫سبضید ا‪ٛ‬شکبض ‪ٞٛ‬ثز ز‪۴۲۲۲0۲۹0۲۵ :ٕٝ‬‬ ‫رئیس ادارٌ ثبت اسىاد ی امالک شُرستان ترکماوچای‬ ‫حسه ترکیان ‬ ‫اگْی فقذاى هذرک تحصیلی(ًَبت اٍل)‬ ‫هذرک فارغ التحصیلی ایٌجاًب ابزاّین ًیک ًام اللِ فرزسًرذ‬ ‫غالهزضا بِ شوارُ شٌاسِ‪/‬هلی ‪ 1370675731‬صادرُ اس تبزیش‬ ‫در هقطع کارشٌاسی رشتِ دبیزی سباى اًگلیسی صادرُ اس ٍاحذ‬ ‫داًشگاّی تبزیش بشوارُ ٍ تاریخ ثبت در ساسهاى ‪-11/03/21‬‬ ‫‪ 224412‬هفقَد گزدیذُ است ٍ فاقذ اعتبار هی باشذ‪ .‬اس یابٌرذُ‬ ‫تقاضا هی شَد اصل هذرک را بِ داًشگاُ اساد اسالهی ٍاحرذ‬ ‫تبزیش ٍاقع در دٍکیلَهتزی جادُ تبزیش‪ -‬تْزاى هجتوع اهَسشی‬ ‫داًشگاّی اساد اسالهی تبزیش‪ -‬ساختواى اداری‪ -‬ادارُ اهرَر‬ ‫فارغ التحصیالى ارسال ًوایٌذ‪1/454 .‬‬ صفحه 7 ‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫ًشبًی الکتزًٍیکی رٍسًبهِ ارک‬ ‫سبیت رٍسًبهِ ‪www.arkonline.ir‬‬ ‫ایویل رٍسًبهِ‪ark.tabriz@yahoo.com9‬‬ ‫ایویل هذیزهسئَل‪eshraghimo@gmail.com 9‬‬ ‫هذیز اجزائی‪ 9‬هعصَهِ حجبسی‬ ‫هجزی سبیت رٍسًبهِ‪ 9‬سبًبس اشزاقی‬ ‫هذیز هسئَل ٍصبحب اهتیبس‪ 9‬هحوذ اشزاقی‬ ‫سزدبیز‪ 9‬سبًلی اشزاقی‬ ‫تبسیس ‪ - 0261 9‬سهیٌِ اًتشبر ‪ 9‬فزٌّگی ‪ٌّ -‬زی ‪ -‬ادبی ‪ -‬علوی‬ ‫کذپستی‪ - 4052536129‬تلفی‪24301608 - 24310803 )130(9‬‬ ‫تلفبکس‪ - 24301605 9‬شوبرُ ّوزاُ ‪180330455719‬‬ ‫ًشبًی ‪ 9‬تبزیش خیبببى اسادی‪ -‬خیبببى هبراالى ًزسیذُ بِ هیذاى فذک‬ ‫دفتز رٍسًبهِ ارک ‪ -‬چبپخبًِ‪ 9‬پزًیبى تبزیش‬ ‫* یکشنبه ‪ 7‬اذر ‪ 82 * 0011‬نوامبر ‪ 88 *8180‬ربیع الثانی ‪ *0001‬سال سی و یکم ( اوتوزبیرینجی ایل )* شماره (سایی)‪ 3171 :‬صفحه ‪ * 2‬ورزش و گردشگری‬ ‫توجیذ سبیت کزٍات اس سزهزبی جذیذ تزاکتَر‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪ -‬ػبیت کشٍات ثِ توجیذ اص ػشهشثی جهذیهذ تهیهن‬ ‫فَتجبل تشاکتَس پشداخت ٍ کبس اٍ سا دس ایی هذت هؼجضٍُاس داًؼت‪.‬‬ ‫ػبیت کشٍات ‪tportal‬گضاسؿی دس خلَف ػهشههشثهی جهذیهذ‬ ‫کشٍات دس ثبؿگبُ تشاکتَس ًَؿت ٍ ًوبیؾ اٍ دس ایهی ‪ 10‬سٍص سا‬ ‫هؼجضٍُاس داًؼت‪.‬ػبیت ‪ًَtportal‬ؿت‪ :‬دس حذٍد ‪ 10‬سٍص پهیهؾ‪،‬‬ ‫هشثی کشٍات ثِ ًبم صًٍیویش ػَ ذٍ ٍ فبثیی کَهلهیهٌهَیهچ ثهِ ایهشاى‬ ‫سػیذًذ تب تشاکتَس‪ ،‬داسًذُ ػِ ًبیت قْشهبًی دس ایهشاى سا ًهجهبت‬ ‫دٌّذ‪ .‬ایی تین فلل سا ثذ ؿشٍع کشدُ ٍ پغ اص ‪ 4‬ثبصی ثِ یک ثشد ٍ‬ ‫‪ 3‬ثبخت دػت یبفتِ اػت‪.‬‬ ‫ایی ػبیت کشٍات اص حضَس یک هشثی دیگش اص کـَس کشٍاػی دس‬ ‫فَتجبل کـَسهبى ًَؿت ٍ اص ایی کحجت کشد کِ ػهَ هذٍ پهغ اص‬ ‫هشثیبًی هخل ثشاًکَ‪ ،‬صالتکَ کشاًلبس‪ ،‬ایگَس اػتیوبچ ‪َ ،‬کب ثًَبچیچ‬ ‫ثِ فَتجبل ثبؿگبّی هب سػیذُ اػت‪ .‬ایی ػهبیهت کهشٍات ا هجهتهِ اص‬ ‫دسخـؾ تین هلی کـَسهبى ثب ّذایت دساگهبى اػهکهَچهیهچ ًهیهض‬ ‫ًَؿت‪.‬دس حضَس ػشهشثی کشٍات‪ ،‬تین تشاکتَس دس ‪ّ 2‬فتِ ثهِ یهک‬ ‫تؼبٍی ثذٍى گل هقبثل ػپبّبى ٍ یک ثشد هقبثل پذیذُ دػت یبفتِ ٍ‬ ‫ثِ ػقیذُ ػبیت ‪tportal‬یک ػولکشد هؼجضٍُاس سا ثِ حجت سػبًهذُ‬ ‫اػت‪.‬تشاکتَس اکٌَى ثب ‪ 7‬اهتیبص دس سدُ دّهن جهذٍل قهشاس داسد ٍ‬ ‫اهیذٍاس اػت ثب ّذایت ػشهشثی جذیذ خَد ثتَاًذ ثِ سدُّبی ثبالیی‬ ‫ساُ یبثذ‪.‬ػبیت ‪tportal‬دس اًتْب ًَؿت کِ ػهوهلهکهشد ػهَ هذٍ ٍ‬ ‫کَهلیٌَیچ دس اغبص خیلی خَه ثَدُ ٍ ثؼیذ ًیؼت کِ قشاسداد اًْهب‬ ‫خیلی صٍد توذیذ ؿَد‪ .‬اًْب تب پبیبى فلل ثب تشاکتَس قشاسداد داسًذ‪.‬‬ ‫پیزٍسی لژیًَزّبی ٌّذببل ایزاى‬ ‫در لیگّبی الوبى ٍ کَیت‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪ -‬ظیًَشّبی ٌّذثبل کـَسهبى دس ایی ّفتِ تَاًؼتهٌهذ‬ ‫ثبصی ّبی خَد سا دس یگ کـَسّبی ا وبى ٍ کَیت ثهب پهیهشٍصی‬ ‫پـت ػش ثگزاسًذ‪ّ .‬فتِ دّن یگ ٌّذثبل کَیت ٍ ّفتِ ػهیهضدّهن‬ ‫ثًَذػلیگبی ‪ 2‬ا وبى ثب اًجبم ػِ دیذاس دس حضَس ظیًَشّبی ایشاًهی‬ ‫پیگیشی ؿذ‪.‬دس ّفتِ دّن ػَپش یگ ٌّذثبل کَیت جوؼهِ ؿهت ‪2‬‬ ‫ثبصی ثشگضاس ؿذ کِ عی اى تین ا فحیحیل کهِ اص ٍجهَد افـهیهی‬ ‫کبدقی ثْشُ هیثشد‪ ،‬دس حضَس دٍ ًیوِای ظیهًَهش ّهٌهذثهبل ایهشاى‬ ‫تَاًؼت ثب ًتیجِ ‪ 32/29‬تین ا ؼب ویِ سا ؿکؼت دّذ‪ .‬دس ایی دیهذاس‬ ‫کبدقی هَفق ثِ حوش سػبًذى ‪ 7‬گل ؿذ‪.‬‬ ‫دس ثًَذػلیگبی ‪ 2‬ا وبى ًیض تین ایٌتشاخت ّبگی ثهب حضهَس پهَیهب‬ ‫ًَسٍصیًظاد ثب ًتیجِ ‪ 32/30‬هقبثل تین ٍػت فب ی ثِ ثهشتهشی دػهت‬ ‫یبفت‪ .‬دس ایی دیذاس پَیب ًَسٍصیًظاد ‪ 7‬گل ثِ حوش سػبًذ ٍ ‪ 2‬پهبع‬ ‫گل ًیض ثشای ّن تیویّبی خَد اسػبل کشد‪.‬‬ ‫دس دیگش دیذاس ایی ّفتِ‪ ،‬تین ا ؼشثی کِ دس ایی فلل ػجبد اػتهکهی‬ ‫سا ثِ خذهت گشفتِ اػت‪ ،‬دس غیبه اػتکی ثب ًتیجِ ‪ 26/27‬ههغهلهَه‬ ‫تین ا قشیی ؿذ‪.‬‬ ‫رًٍوبیی اس گَاّیٌبهِ ثبت هلی‬ ‫سبختوبى اعشام ًیزٍی تبزیش‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪ -‬هذیهشکهل ههیهشاث فهشّهٌهگهی‪ ،‬گهشدؿهگهشی ٍ‬ ‫کٌبیغدػتی ارسثبیجبى ؿشقی اص سًٍوبیی گَاّیٌهبههِ حهجهت ههلهی‬ ‫ػبختوبى اػضام ًیشٍی تجشیض خجش داد‪.‬ثهِ گهضاسؽ سٍاثهظ ػهوهَههی‬ ‫اداسُکل هیشاثفشٌّگی‪ ،‬گشدؿگشی ٍ کٌبیغ دػهتهی ارسثهبیهجهبى‬ ‫ؿشقی‪ ،‬احوذ حوضُ صادُ ضوی اػالم ایی خجش گفت‪ :‬حجت هلی احهبس‬ ‫دفبع هقذع ًقغِ ػغفی ثش ؿٌبخت ٍ هؼشفی ًقؾ پشسًگ هجبّذاى‬ ‫ٍ ایخبسگشاى اى دٍساى اػت‪ ،‬دس ّویی ساػتب پیؾ اص ایهی ههذسػهِ‬ ‫صیٌجیِ ؿْشػتبى هیبًِ ٍ داًـکذُ فٌی داًـگبُ تجشیهض کهِ دس دٍساى‬ ‫جٌگ تحویلی هَسد اکبثت هَؿک قشاس گشفتِ ٍ هَجهت ؿهْهیهذ‬ ‫ؿذى داًؾ اهَصاى ٍ داًـجَیبى ؿذُ ثَد‪ ،‬ثب اقذاهبت ایی اداسُ کهل‬ ‫ٍ ّوکبسی ػپبُ ػبؿَسا ثِ حجت هلی سػیذ‪ .‬هذیشکل هیشاثفشٌّگی‪،‬‬ ‫گشدؿگشی ٍ کٌبیغ دػتی ارسثبیجبى ؿهشقهی افهضٍد‪ :‬اههشٍص ًهیهض‬ ‫ّنصهبى ثب ّفتِ ثؼیج‪ ،‬ثب حضَس ًوبیٌذُ هحتشم ٍ ی فقیهِ‪ ،‬فهشههبًهذُ‬ ‫ػپبُ ػبؿَسا‪ً ،‬وبیٌذگبى هجلغ ؿَسای اػالهی ٍ هؼئَالى اػهتهبًهی‬ ‫گَاّیٌبهِ حجت هلی ػبختوبى اػضام ًیشٍی دٍساى دفبع هقذع تجشیض‪،‬‬ ‫سًٍوبیی ؿذ‪.‬اٍاداهِ داد‪ :‬ػبختوبى اػضام ًیشٍی اػتهبى دس خهیهبثهبى‬ ‫حبفظ تجشیض ٍاقغ ؿذُ اػت کِ دس اى دٍساى پش ؿکَُ ٍ پهشافهتهخهبس‬ ‫هجبّذاى‪ ،‬ایخبسگشاى ٍ سصهٌذگبى ثؼیبسی سا ثِ ػَی ججِّْبی حهق‬ ‫ػلیِ ثبعل اػضام کشدُ اػت کِ ثب حجت هلی اى یبد ٍ خهبعهشُ ایهی‬ ‫ػضیضاى ثشای ّویـِ جبٍداى هبًذ‪.‬حوهضُ صادُ اظهْهبس داؿهت‪ :‬دس‬ ‫ساػتبی حفظ ٍ کیبًت اص احبس دفبع هقذع اػتبى‪ ،‬ایهی اداسُ کهل‬ ‫هشاتت حجت هلی هحل ؿْبدت ؿْذای ثؼذ اص اًهقهاله اػهالههی ٍ‬ ‫جٌگ تحویلی دس اػتبى ٍ ّولٌیهی احهبس ثهبقهی ههبًهذُ جهٌهگهی‬ ‫سصهٌذگبى ػپبُ ػبؿَسای اػتبى دس هٌبعق جٌگی اػتبى خَصػتبى ٍ‬ ‫ّولٌیی داخل ارسثبیجبى ؿشقی سا دس دػتَسکبس خَد قشاس دادُ اػت‪.‬‬ ‫پیزٍسی تین هلی بسکتببل‬ ‫در اغبس راُ اًتخببی جبم جْبًی‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪ -‬تین هلی ثؼکتجبل ایشاى ًخؼتیی دیذاس خَد‬ ‫دس هؼبثقبت اًتخبثی جبم جْبًی سا ثب ثشتشی ثشاثش ثحشیی ثهِ‬ ‫پبیبى سػبًذ‪ .‬دیذاس سفت تینّبی هلی ثؼهکهتهجهبل ایهشاى ٍ‬ ‫ثحشیی دس چبسچَه پٌجشُ ًخؼت سقبثت ّبی اًتخبثی جهبم‬ ‫جْبًی دس تبالس ثؼکتجبل اصادی ثشگضاس ؿذ کِ عی اى تیهن‬ ‫هلی کـَسهبى ثب ًتیجِ ‪ 82‬ثش ‪ 66‬هَفق ثِ ؿکؼت حهشیه‬ ‫خَد ؿذ‪.‬‬ ‫هلغفی ّبؿوی ػشهشثی تین هلهی ثؼهکهتهجهبل کـهَسههبى‬ ‫تشکیت هْذی کبهشاًی‪ ،‬اسػالى کبظوی‪ ،‬ثٌْبم یهخهلهب هی‪،‬‬ ‫هحوذ جوـیذی ٍ اکغش کبسدٍػت سا ثشای اغبص ایی دیذاس‬ ‫ٍاسد صهیی کشد‪.‬‬ ‫هلیپَؿبى ثؼکتجبل ایشاى کَاستش ًخؼت دیذاس ثب ثحشیهی سا‬ ‫ثب ثشتشی ‪ 24‬ثش ‪ 17‬توبم کشدًذ اهب دس کَاستش دٍم ثِ تؼهبٍی‬ ‫‪ 12‬ثِ ‪ 12‬سضبیت دادًذ‪ .‬اًْب دس کَاستش ػَم ّن کهبحهت‬ ‫ثشتشی ‪ 28‬ثش ‪ 14‬ؿذًذ اهب دس کَاستش پبیبًی هتحول ؿکؼت‬ ‫‪ 23‬ثِ ‪ 18‬ؿذًذ ثب ایی حبل دس هجوَع ًتیجِ اهتهیهبص کهبههل‬ ‫ثبصی سا اص اى خَد کشدًذ‪.‬‬ ‫دیذاس ثشگـت تین ّبی هلی ثؼکتجبل ایهشاى ٍ ثهحهشیهی ‪8‬‬ ‫ارسهبُ دس هٌبهِ ثشگضاس هیؿَد‪ .‬ثِ ّویی هٌظَس هلیپَؿهبى‬ ‫کـَسهبى فشدا ساّی ثحشیی هیؿًَذ‪.‬‬ ‫هؼبثقبت ثؼکتجبل اًتخبثی جبم جْبًی دس هٌهغهقهِ اػهیهب ٍ‬ ‫اقیبًَػیِ ثب حضَس ‪ 16‬تین ثشگضاس هیؿَد‪ .‬ایی سقبثتّب دس‬ ‫قب ت ‪ 6‬پٌجشُ پیگیشی هیؿَد‪.‬‬ ‫شیذایی فیٌبلیست شذ؛ هذال بزًش بزای هیزحسیٌی‬ ‫ػههشٍیههغ خههجههشی‪-‬صّههشا ؿههیههذایههی‬ ‫تکَاًذٍکبس ؿبیؼتِ کـَسهبى ثب غلجِ ثهش‬ ‫حشیفبى خَد ثِ فیٌبل سقبثهت ّهبی اصاد‬ ‫قْشهبًی جْبى تکَاًذٍ صًهبى ساُ پهیهذا‬ ‫کشد‪.‬‬ ‫اٍ یی دٍسُ هؼبثقبت اصاد قْشهبًی جْبى‬ ‫تههکههَاًههذٍ صًههبى ثههب حضههَس ‪170‬‬ ‫تکَاًذٍکبس اص ‪ 31‬کـَس دس ػب ی گشیی‬ ‫ّبل سیبم اغبص ٍ ثهِ ههذت ػهِ سٍص‬ ‫اداهِ داسد‪.‬‬ ‫جوؼِ هجبسصات اٍصاى ‪-73 ٍ -57 ،-49‬‬ ‫اًجبم ؿذ کِ ًبّیذ کیبًی‪ ،‬صّشا ؿیذایهی‬ ‫ٍ هلیکب هیشحؼیٌی ًهوهبیهٌهذگهبى ایهشاى‬ ‫ثَدًذ‪.‬‬ ‫ؿیذایی دس ٍصى ‪ -57‬کیلَگشم هَفق ؿذ‬ ‫ثِ فیٌبل هؼبثقبت جْبًی کؼَد کٌذ‪.‬‬ ‫ؿیذایی دس هشحلِ ًیوِ ًْبیی ثِ هلهبف‬ ‫ا یبُ پبٍل اص اًگلیغ داسًذُ هذال ثهشًهض‬ ‫قْشهبًی جْبى‪ ،‬عال قْشهبًی ًهَجهَاًهبى‬ ‫جْبى ٍ ‪ ...‬سفت ٍ ثب ؿبیؼتگی ٍ ًتیهجهِ‬ ‫‪ 17‬ثش ‪ 19‬پیشٍص ؿذ تب ثِ فیٌبل ایی دٍسُ‬ ‫اص سقبثتّب ساُ پیذا کٌذ‪.‬‬ ‫ًبّیذ کیبًی دیگش ًوبیٌذُ ایشاى دس ایهی‬ ‫ٍصى ثب یک پیشٍصی ٍ یک ؿکؼهت اص‬ ‫دٍس هؼبثقبت کٌبس سفت‪.‬‬ ‫ّولٌیی‪ ،‬هلیکب هیشحؼیٌی دس ٍصى ‪-73‬‬ ‫کیلَگشم ثش ػکَی ػَم جْبى ایؼتبد ٍ‬ ‫ثشًهض گهشفهت‪ .‬اٍ دس گهبم اٍل ساههب‬ ‫اثَا شٍه اص اسدى سا ثب ًتیجهِ ‪ 13‬ثهش ‪8‬‬ ‫ؿکؼت داد ٍ ػپغ کهبًؼهل دًهیهض اص‬ ‫قضاقؼتبى سا ثب ًتیجِ ‪ 13‬ثش ‪ 9‬اص پیهؾ سٍ‬ ‫ثشداؿت‪.‬‬ ‫ٍی دس هشحلِ ًیوِ ًْبیی ثب پَ یٌب خبى اص‬ ‫سٍػیِ داسًذُ ثشًض قْشهبًی اسٍپب ههجهبسصُ‬ ‫کشد کِ ایی دیذاس ثب ًتیجِ ‪ 10‬ثش ‪ 10‬ثهِ‬ ‫ساًذ عالیی کـیذُ ؿذ ٍ دس ًْبیت ّهن‬ ‫ًوبیٌذُ سٍػیهِ ثهِ ثهشتهشی سػهیهذ تهب‬ ‫هیشحؼیٌی ثِ هذال ثشًض ثؼٌذُ کٌذ‪.‬‬ ‫ّذایت ایی ًفشات ثشػْذُ هْشٍ کوشاًی‬ ‫ثِ ػٌَاى ػشهشثی ٍ سیحبًِ فهَالدی ثهِ‬ ‫ػٌَاى هشثی اػت‪.‬‬ ‫پبیبى کبر ًوبیٌذگبى ایزاى در اهزیکب‬ ‫بب حذف تین دٍبل عبلویبى ّب‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪ -‬تین دٍثل ثشادساى ػب ویبى ًتیجِ اٍ یی دیهذاس خهَد دس‬ ‫هؼبثقبت تٌیغ سٍی هیض قْشهبًی جْبى سا ٍاگزاس کشد ٍ حزف ؿهذ تهب‬ ‫پشًٍذُ ایشاى دس سٍص ػَم ایی سقبثت ّب ثؼتِ ؿَد‪.‬‬ ‫دس اداهِ هؼبثقبت تٌیغ سٍی هیض قْشهبًی جْبى کِ دس ّیَػتَى اهشیکهب‬ ‫جشیبى داسد ٍ دس ثخؾ دٍثل ایٌشقبثت ّب‪ ،‬تین دًٍفهشُ ًهَؿهبد ٍ ًهیهوهب‬ ‫ػب ویبى دس اٍ یی دیذاس ثِ هلبف تشکیت اهبًَئل یجؼَى ٍ ا کؼبًذس کبػیی اص فشاًؼِ سفت ٍ ثب ًتیجِ ‪3‬ثِ کهفهش ههتهحهوهل‬ ‫ؿکؼت ؿذ‪.‬‬ ‫‪ 11‬ثِ ‪ 11 ،7‬ثِ ‪ 11 ٍ 8‬ثِ ‪ً 3‬تیجِ ای ثَد کِ دس ػِ گین ایی دیذاس سقن خَسد‪.‬‬ ‫تشکیت ثشادساى ػب ویبى ثب هتحول ؿذى ایی ؿکؼت اص کؼَد ثِ دٍس ثؼذ ثبصهبًذ ٍ حزف ؿذ‪.‬‬ ‫اهشٍص ٍ دس چبسچَه دیذاسّبی اًفشادی ًیض ًَؿبد ػب ویبى ٍ اهیشحؼیی ّذایی اص دٍس سقبثت ّب کٌبس سفتٌذ‪.‬‬ ‫ثذیی تشتیت ثب حزف تین دٍثل ثشادساى ػب ویبى‪ ،‬پشًٍذُ ًوبیٌذگبى ایشاى دس هؼبثقبت تٌیغ سٍی هیض قْشهبًی جهْهبى ثؼهتهِ‬ ‫ؿذ‪ .‬هؼبثقبت تٌیغ سٍی هیض قْشهبًی جْبى کِ اص دٍم ارسهبُ اغبص ؿذُ تب ‪ 8‬ارسهبُ اداهِ داسد‪.‬‬ ‫خبًِ هٌتسب بِ سبالر هلی بب ّوکبری شْزداری تبزیش حفظ ٍ تولک هیشَد‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪-‬هذیشکل هیشاث فشّهٌهگهی‪ ،‬گهشدؿهگهشی ٍ‬ ‫کٌبیغ دػتی ارسثبیجبىؿشقی ثب ثیبى ایٌکِ تولک اثهٌهیهِ ّهبی‬ ‫تبسیخی اص ػَی ؿْشداسی ٍ هشهت اى تَػظ هیشاث فشٌّگی‬ ‫اًجبم هیؿَد‪ ،‬گفت‪ :‬دسکذد حفظ خبًِ هٌتؼت ثِ ثهبقهشخهبى‬ ‫(ػبالس هلی) ثشای ایٌذگبى ٍ حل هـکالت ههب هکهبى اى ثهب‬ ‫ّوکبسی ؿْشداسی تجشیض ّؼتین‪.‬‬ ‫احوذ حوضُ صادُ دس ثبصدیذ اص خبًِ تبسیخی هٌتؼت ثِ ثبقشخهبى‬ ‫هلقت ثِ ػبالس هلی‪ ،‬افضٍد‪ :‬هَضَع خبًِ تبسیخی هٌتهؼهت ثهِ‬ ‫ثبقشخبى ػب یبى ػبل اػت کِ هغشح ثَدُ ٍ جلؼبتی ثب هب هکهبى‬ ‫هتؼذد اى ثشگضاس ؿذُ اػت‪.‬‬ ‫ٍی اظْبس داؿت‪ :‬خبًِ تبسیخی هٌتؼت ثِ ثبقشخبى ثب ًبم خهبًهِ‬ ‫هشحَم عَثی حجت هلی ؿذُ اػت کِ ایی تغییش ًبم دس جهبسی‬ ‫ثَدى قَاًیی هیشاث فشٌّگی ًؼجت ثِ اى ت حیشی ًهذاسد ٍ ههب‬ ‫هلضم ثِ سػبیت قَاًیی ّؼتین‪.‬‬ ‫هذیشکل هیشاث فشٌّگی‪ ،‬گهشدؿهگهشی ٍ کهٌهبیهغ دػهتهی‬ ‫ارسثبیجبى ؿشقی ثب اؿبسُ ثِ اّویت حفبظت اص ایهی ههٌهغهقهِ‬ ‫تبسیخی گفت‪ :‬ایی هٌغقِ تبسیخی دس ًْضت هـهشٍعهِ ٍ دس‬ ‫دٍسُّبی هختل تبحیش ٍیظُای داؿتِ اػت ٍ هب ًیبصهٌذ حهفهظ‬ ‫ایی احش ّؼتین‪.‬‬ ‫حوضُ صادُ‪ ،‬اداهِ داد‪ :‬دس جلؼِ هـتشک هیشاث فهشّهٌهگهی ٍ‬ ‫ؿْشداسی تجشیض هؼبیل هشثَط ثِ تولک ٍ هشههت ایهی ثهٌهبی‬ ‫تبسیخی تلوینگیشی ٍ پغ اص تولک اى اقذاهبت الصم ثهشای‬ ‫هشهت ایی احش تبسیخی اًجبم هی ؿَد ٍ ػپغ ثشای ساُ اًهذاصی‬ ‫کبسثشی فشٌّگی دس اختیبس ؿْشداسی قشاس هی گیشد‪.‬‬ ‫کف سبسی راستِ ببالی ببسار‬ ‫تبریخی سًجبى بِ پبیبى رسیذ‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪-‬هذیشکل هیشاثفشٌّگی‪ ،‬گهشدؿهگهشی ٍ‬ ‫کٌبیغدػتی اػتبى صًجبى گفت‪ :‬ساػتِ ثبالی ثبصاس تبسیهخهی‬ ‫صًجبى اکلی تشیی هؼیش دس ثبصاس ػشپَؿیذُ هحهؼهَه ههی‬ ‫ؿَد کِ ک ػبصی اى تَػظ ؿْشداسی ٍ تحت ًهظهبست‬ ‫کبسؿٌبػبى هؼبًٍت هیشاثفشٌّگی اػتبى ثِ پبیبى سػیذ‪.‬‬ ‫اهیش اسجوٌذ ثب ثیبى ایی هغلت ثِ خجشًهگهبساى افهضٍد‪ :‬که‬ ‫ػبصی ثبصاس تبسیخی ثش اػبع تفبّنًبهِای اػهت کهِ ثهیهی‬ ‫ؿْشداسی ٍ اداسُکل هیشاث فهشّهٌهگهی‪ ،‬گهشدؿهگهشی ٍ‬ ‫کٌبیغ دػتی اػتبى صًجبى هٌؼقذؿذُ ٍ ایی پشٍطُ ثِکهَست‬ ‫هـبسکتی ثِ هٌظَس ػبهبًذّی‪ ،‬اکالح ٍ ک ػهبصی ثهبصاس‬ ‫صًجبى اًهجهبم ههی ؿهَد‪ٍ .‬ی اضهبفهِ کهشد‪ :‬ثهش ایهی‬ ‫هجٌب حذفبکل خیبثبى فشدػی ٍ تیهوهلهِ چهْهبس دسثهی ثهِ‬ ‫هیضاى یکْضاسٍ ‪ 100‬هتشهشثغ ک ػبصی ؿذ ٍ ک ػهبصی‬ ‫ػٌگی دس تیولِ ػیذ اػوبػیل‪ ،‬حذ فبکل هؼجذ ٍ ی ػلش‬ ‫ٍ ساػتِ ثبصاس ًیض ثِ هتشاط ‪ 150‬هتشهشثغ اًجبم ؿذ‪ .‬اسجوٌذ ثهب‬ ‫اؿبسُ ثِ ایٌکِ ثبصاس صًجبى ثِ د یل قذهت ٍ اسصؽ تبسیهخهی‬ ‫اى هَسد تَجِ اػت‪ ،‬اداهِ داد‪ :‬اص اثتذای ػبل جبسی هشهت‬ ‫ٍ ک ػبصی ایی ثبصاس دس حبل اًجبم اػت کِ ثهِ کهَست‬ ‫ػٌگفشؽ اًجبم هی ؿَد‪ .‬هذیهشکهل ههیهشاث فهشّهٌهگهی‪،‬‬ ‫گشدؿگشی ٍ کٌبیغ دػتی اػتبى صًجهبى اداههِ داد‪ :‬ثهشای‬ ‫ک ػبصی ػبیش ساػتِّبی ثبصاس تبسیخی‪ ،‬ثشسػیّب اًجهبم ٍ‬ ‫ثشاٍسدّبی الصم دس ایهی صههیهٌهِ اًهجهبم گهشفهتهِ اػهت‪.‬‬ ‫اسجوٌذ افضٍد‪ :‬تالؽ هیؿَد دس ساػتبی احیهب ٍ تهَػهؼهِ‬ ‫ثبصاس تبسیخی صًجبى گبمّبی هحکنتشی ثشداؿتهِ ؿهَد ٍ‬ ‫ثغَس قغغ ایی ّذف ثب ّوشاّی ؿْشداسی‪ ،‬ؿَسای ؿهْهش ٍ‬ ‫هؼبًٍت هیشاثفشٌّگی تب حذی تحققیبفتِ ٍ هـکالت ثبصاس‬ ‫تبسیخی صًجبى ثب ّوکبسی ٍ تؼبهل ثشعشف خَاّذ ؿذ‪.‬‬ ‫جْبى ٍرسش‬ ‫رقببت طبرهی بب رًٍبلذٍ بزای عٌَاى‬ ‫بْتزیی گل اکزٍببتیک ارٍپب‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪-‬ػَپشگل ثشگشداى ػتبسُ کـَسهبى هقبثل چلؼی دس‬ ‫فلل قجل یگ قْشهبًبى اسٍپب یکی اص گلّبی ثشتش اکشٍثبتیک ًهبم‬ ‫گشفت‪ .‬ثِ ثْبًِ گلضًی َاًذٍفؼکی هقبثل دیٌبهَکی ثب یک ضشثهِ‬ ‫ثشگشداى‪ ،‬کفحِ سػوی یگ قْشهبًبى اسٍپب دس تَییتش اص کهبسثهشاى‬ ‫خَد پشػیذ کِ چِ کؼی صیجبتشیی گل اکشٍثبتیک یگ قْشههبًهبى‬ ‫اسٍپب سا ثِ حوش سػبًذُ کِ ًبم هْذی عبسهی ًیض دس ثیی ایی گل ّب ثِ‬ ‫چـن هیخَسد‪ .‬دس ایی ًظشػٌجی‪ ،‬گلّبی کشیؼتیبًَ سًٍهب هذٍ ثهِ‬ ‫یًٍَتَع‪ ،‬گشت ثیل ثِ یَسپَل ٍ هبسیَ هبًظٍکیچ ثِ سئبل ههبدسیهذ‬ ‫ًیض حضَس داسًذ‪ .‬اػبهی ثْتشیی گلضًبى ثِ ؿشح صیش اػت‪:‬‬ ‫*ساثشت َاًذٍفؼکی (ثبیشى هًَیخ) هقبثل دیٌبهَکی‬ ‫*کشیؼتیبًَ سًٍب ذٍ (سئبل هبدسیذ) هقبثل یًٍَتَع‬ ‫*پیتش کشاٍچ ( یَسپَل) هقبثل گبالتبػشای‬ ‫*گشت ثیل (سئبل هبدسیذ) هقبثل یَسپَل‬ ‫*هبسیَ هبًظٍکیچ (یًٍَتَع) هقبثل سئبل هبدسیذ‬ ‫*هبئَسٍ ثشػبى (فیَسًتیٌب) هقبثل ثبسػلًَب‬ ‫*فیلیپ هکؼغ (هیالى) هقبثل اًذس خت‬ ‫*سیَا ذٍ (ثبسػلًَب) هقبثل هٌلؼتشیًَبیتذ‬ ‫*هبسکَ فبى ثبػتی( هیالى) هقبثل گَتجَسگ‬ ‫*اٍ یَیِ طیشٍ (چلؼی) هقبثل اتلتیکَهبدسیذ‬ ‫*اًتَاى گشیظهبى (اتلتیکَهبدسیذ) هقبثل سم‬ ‫*چٌک تَػَى (ثـیکتبؽ) هقبثل ثٌفیکب‬ ‫*هْذی عبسهی (پَستَ) هقبثل چلؼی‬ ‫صعَد تین پلی اف اسیب بِ جبم جْبًی‬ ‫‪ 1111‬سخت شذ‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪-‬فذساػیَى جْبًی فَتجبل(فیفب) قشػِ ػختی سا ثهشای‬ ‫تین پلی اف اػیب اًتخبه کشد‪ .‬قبسُ اػیب ثشای جبم جهْهبًهی ‪2022‬‬ ‫قغش ‪ً ٍ 4‬ین ػْویِ داسد کِ تین ّبی اٍل ٍ دٍم گشٍُ اٍل ٍ دٍم‬ ‫اًتخبثی ثِ کَست هؼتقین ساّی جبم جْبًی هی ؿًَذ‪.‬‬ ‫ًین ػْویِ دیگش قبسُ کْی هـخق ًجَد کِ ثب پلی اف کهذام قهبسُ‬ ‫ثبصی هی کٌذ‪ .‬دس ّویی ساثغِ فیفب ثشای ایی دٍسُ اص جهبم جهْهبًهی‬ ‫قشػِ ػختی ثشای تین پلی اف اػیب اًتخبه کشد‪.‬‬ ‫عجق اػالم فیفب تین ساُ یبفتِ اص پلی اػیب ثبیذ ثب تین سدُ پهٌهجهن قهبسُ‬ ‫اهشیکبی جٌَثی ثبصی کٌذ‪ .‬دس دٍسُ گزؿتِ یؼٌی جبم جْبًی ‪2018‬‬ ‫سٍػیِ پلی اػیب ثب پلی اف کًَکبکبف ثبصی کشد کِ اػهبى تهش اص‬ ‫ایی قشػِ جذیذ ثَد‪ .‬عجق اػالم فیفب ایی ثبصی هیبى تین ّبی پلی اف‬ ‫اػیب ٍ پلی اف قبسُ اهشیکبی جٌَثی دس قغش هیضثبى جهبم جهْهبًهی‬ ‫‪ 2022‬ثشگضاس خَاّذ ؿذ‪.‬‬ ‫تین هلی کـَسهبى ثب گزؿت ‪ 6‬ثبصی اص اًتخبثی جبم جْبًی ‪ 2022‬ثهب‬ ‫کؼت ‪ 16‬اهتیبص کذسًـیی گشٍُ اٍل اػت ٍ ؿبًغ اٍل کؼهَد ثهِ‬ ‫جبم جْبًی اػت ٍ تٌْب ‪ 2‬اهتیبص ًیبص داسد تب ساّی قغش ؿَد‪.‬‬ ‫توذیذ قزارداد پیَلی بب هیالى تب ‪1112‬‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪-‬اػتفبًَ پیَ ی قشاسداد خَد سا ثب هیالى تب ػبل ‪2023‬‬ ‫توذیذ کشد‪ .‬ثِ ًقل اص فَتجبل ایتب یب‪ ،‬ػشهشثی ػبثق فیَسًتیهٌهب‪ ،‬فلهل‬ ‫گزؿتِ هیالى سا پغ اص سقیت ّوـْشی ایٌتش ثِ هقبم دٍم ػشی ا ٍ‬ ‫ثشای اٍ یی ثبس دس ّفت ػبل گزؿتِ ثِ یگ قْشهبًبى اسٍپب سػبًذ‪.‬‬ ‫ٍیشای سهیٌی ایزاى بزای عزاقیّب لغَ شَد‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪ -‬فؼبالى گشدؿگشی ػهشا اص ایهشاى‪ ،‬دسخهَاػهت‬ ‫کشدًذ تب ٍیضای صهیٌی ایشاى ثشای ؿْشًٍذاى ػشاقی غَ ؿَد‪ .‬ایهشاى‬ ‫ٍ ػشا اص اثبىهبُ ‪ٍ 1400‬یضا سا ثشای ػفشّبی َّایی ثیی دٍ کـهَس‬ ‫غَ کشدًذ‪.‬‬ ‫دس اداهِ هزاکشات گشدؿهگهشی ایهشاى ٍ ػهشا کهِ ثهب حضهَس‬ ‫ؿشکت ّبی خلَکی دٍ کـَس دس ؿْش هـْذ اًجبم ؿهذ‪ ،‬ػهضیهض‬ ‫ا تویوی‪ً ،‬وبیٌذُ ؿشکتّب ٍ اطاًغّبی ػشاقی دس ًـؼت پهشػهؾ‬ ‫ٍ پبػخ کِ ثب حضَس هؼبٍى گشدؿگشی کـَس ٍ ًوبیٌذگبى ٍصاست‬ ‫اهَس خبسجِ جوؼِ پٌجن ارسهبُ دس یکی اص ّتلّبی هـْذ ثهشگهضاس‬ ‫ؿذ‪ ،‬یبداٍسی کشد‪ّ :‬وبیؾ هـتشک ایشاى ٍ ػشا ثشای تؼْهیهل ٍ‬ ‫تؼشیغ دس ّوکبسی ثیی دٍ دٍ ت ایشاى ٍ ػشا ثب ّذف ثْشُثشداسی‬ ‫ثیـتش اص ػفشّب ٍ تؼْیهل دس کهذٍس سٍادیهذ دسههبًهی‪ ،‬صیهبست‪،‬‬ ‫ثبصسگبًی ٍ گشدؿگشی اػت‪.‬‬ ‫اٍ ثِ ثشخی هـکالت ػفش ػشاقیّب ثِ ایشاى پغ اص تَافق ٍ اجهشای‬ ‫غَ سٍادیذ ثیی دٍ کـَس اؿبسُ کشد ٍ افضٍد‪ :‬ثیـتهشیهی هؼه هِ ثهِ‬ ‫ٍیضای صهیٌی ثشهیگشدد کِ ٌَّص ثشقشاس اػت‪ ،‬اگش تفبّهن ًهبههِ دٍ‬ ‫کـَس دس خلَف غَ ٍیضای صهیٌی اجشا ؿَد‪ ،‬هؼهبفهشاى صههیهٌهی‬ ‫ساحتتش تشدد هیکٌٌذ‪ .‬ا جتِ تؼذاد کوی اص هؼبفشاى صهیٌی ثب اطاًهغ‬ ‫ثِ ایشاى ػفش هیکٌٌذ کِ اهیذٍاسین تؼذاد اىّب ثیـتش ؿَد‪.‬‬ ‫ٍی ّولٌیی ثیبى کشد‪ :‬اؿتیب صائشاى ثشای ػفش‪ ،‬پغ اص تَق ّهب ٍ‬ ‫تؼغیلی ّبی عَالًی کشًٍب ثیـتش ؿذُ ٍ ّتل ّهبی صیهبدی ّهن دس‬ ‫هـْذ احذاث ؿذُ کِ اهیذٍاسین تؼذاد هؼبفشاى ثِ ثهبالتهشیهی حهذ‬ ‫ثشػذ ٍ اهیذٍاسین پغ اص تفبّنًبهِ ثیی دٍ کـَس‪ ،‬تشددّب ثیی ایهشاى‬ ‫ٍ ػشا ثیـتش ؿَد‪.‬‬ ‫ًوبیٌذُ ؿشکت ّبی گشدؿگشی ػشا ّولٌیهی دسخهَاػهت کهشد‬ ‫کذٍس سٍادیذ ثشای اتجبع کـَسّبی حب ج اص جولِ ٌّذٍ پهبکؼهتهبى‬ ‫کِ قلذ صیبست ػشا سا داسًذ اص ػَی ایشاى تؼْیل ؿَد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه ارک

روزنامه ارک 5417

روزنامه ارک 5417

شماره : 5417
تاریخ : 1400/10/29
روزنامه ارک 5416

روزنامه ارک 5416

شماره : 5416
تاریخ : 1400/10/28
روزنامه ارک 5415

روزنامه ارک 5415

شماره : 5415
تاریخ : 1400/10/27
روزنامه ارک 5414

روزنامه ارک 5414

شماره : 5414
تاریخ : 1400/10/26
روزنامه ارک 5413

روزنامه ارک 5413

شماره : 5413
تاریخ : 1400/10/25
روزنامه ارک 5412

روزنامه ارک 5412

شماره : 5412
تاریخ : 1400/10/23
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!