روزنامه ارک شماره 5374 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه ارک شماره 5374

صفحه بعد

روزنامه ارک شماره 5374

روزنامه ارک شماره 5374

‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫ًسخ تَزم هبّبًِ ‪ 00‬استبى‪،‬‬ ‫کوتس اش هیبًگیی کل کشَز‬ ‫صبدزات غیسًفتی اذزببیجبى شسلی‬ ‫‪ 49‬دزصد افصایش یبفت‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫َمیه صفحٍ‬ ‫صفحٍ‪3‬‬ ‫*دٍشٌبِ ‪8‬اذز ‪ًَ 92* 0011‬اهبس ‪ 92 *9190‬زبیغ الثبًی ‪ *0002‬سبل سی ٍ یکن ( اٍتَشایکیٌجی ایل )* شوبزُ (سبیی)‪ 8 * 4230 :‬صفحِ ‪91111‬زیبل ایویل ‪ً ark.tabriz@yahoo.com :‬شبًی الکتسًٍیکی ‪:‬سبیت اختصبصی زٍشًبهِ ازن یب ‪www.arkonline.ir‬‬ ‫یبدداشت ّبی زٍش‬ ‫*هدیسهسئَل ‪ -‬هحوّد اشسالی‬ ‫* حًادث اصفُبن لببل بزرسی است‬ ‫حَادث هشثَه ثِ تنوؼبت کـبٍسصاى ثشای اػتیهاهبی‬ ‫حق اثِ خَد اص اه صایٌذُ سٍد ثبیذ اص ػَی هؼئَلیهی‬ ‫ٍ کبسؿٌبػبى اهَس اه‪ ،‬اهَس اهٌیتی ٍ هؼبیل اجتوبػی‬ ‫ثب دقت ٍ صذاقت هَسد اػیت ؿٌبػی قشاس گیشد‪.‬‬ ‫ًْبد ّبی فؼبل دس هذیشیت اهَس اه اػتبى اصهاهْهبى‬ ‫ثبیذ طشح ّبی هشثَه ثِ صایٌذُ سٍد سا ثهبصثهیهٌهی ٍ‬ ‫اصالح ًوبیٌذ تب قبئلِ ثِ ًحَ هؼبلوت اهیض سفغ ؿهَد‪.‬‬ ‫صیشا اصاْبى جبیی ًیؼت کِ ثخبطش هؼئلِ اه ههذت‬ ‫صیبدتشی هتـٌج ثوبًذ‪.‬‬ ‫هؼئَلیی اهٌیتی‪ ،‬هی تَاًٌذ‪ ،‬حَادث هشثَه ثِ ثحهشاى‬ ‫اه‪ً ،‬بى ٍ اهٌیت سا پیؾ ثیٌی ٍ حتی ثهب سٍؽ ّهبی‬ ‫هؼقَل ٍ هقجَل هشدم پیـگیشی ًوبیٌذ‪.‬‬ ‫هشدم ًیض ثبیذ طَسی اگبُ ثبؿٌذ ٍ حهقهَم ههبدی ٍ‬ ‫هؼٌَی خَد سا قجل اص سػیذى ثهِ ههشاحهل ثهحهشاًهی‬ ‫ؿٌبػبئی ٍ ثب سٍؽ ّبی هطلَه تشی هحبفظت ًوبیٌذ‪.‬‬ ‫یؼٌی هشدم ثبیذ اگبّی خَد سا ًیض استقب دٌّذ تب دچهبس‬ ‫ػَاقت ثحشاى ّبی هـبثِ ًگشدًذ‪.‬‬ ‫* امًر فزَىگی ویبس بٍ ببسبیىی ی اصالح دارود‬ ‫اهَس فشٌّگی جبهؼِ اهشٍصُ ثب ػیبػت ّبی ههبًهذُ اص‬ ‫گزؿتهِ ّهبی دٍس‪ ،‬اداسُ ههی ؿهَد‪ ،‬لهزا ا هلهت‬ ‫فؼبلیت ّبی اسائِ ؿذُ ههَسد ػهٌهبیهت ههشدم ٍاقهغ‬ ‫ًوی ؿَد ٍ هحصَالت ههبدی ٍ ههؼهٌهَی تهَلهیهذ‬ ‫ؿذُ هَسد پؼٌهذ ثهشخهی اص ههشدم جهبههؼهِ قهشاس‬ ‫ًوی گیشد‪.‬‬ ‫هی تَاى گات رائقِ فکشی جبهؼِ ّوشاُ تکٌَلَطی ٍ‬ ‫استقب اثضاس ّبی تَلیذ ٍ اًهتهقهبل فهشّهٌهگهی ته هیهیهش‬ ‫صیبدی یبفتِ اػت‪.‬‬ ‫دس گزؿتِ خجش ػبػت دٍ ًیوشٍص ٍ ػبػهت دُ ؿهت‬ ‫سادیَ هشدم سا ت اخهجهبس سا قهبًهغ ههی کهشد ٍلهی‬ ‫اهشٍصُ هشدم ثطَس اًالیی کؼت خجش هی کٌٌذ‪ ،‬ثِ ثبص‬ ‫تَلیذ خجش هـ َلٌذ ٍ یب حتی ساػب خهجهش ػهبصی ههی‬ ‫ًوبیٌذ‪ .‬ثٌبثشایی ًیبصّبی جذیذ فشٌّگی جبهؼِ ثبیذ ثهبص‬ ‫ثیٌی ٍ ثبص تؼشیف ؿَد ٍ ًْبیتب هطبثق ٍضؼیت جهذیهذ‬ ‫دس سفغ اًْب کَؿؾ الصم ثؼول ایذ‪.‬‬ ‫ٍزٍد هسبفس غیس ایساًی اش هبدا‬ ‫جٌَه افسیمب هوٌَع شد‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪ -‬ػبصهبى َّاپیوبیی کـهَسی اػهالم‬ ‫کشد کِ ٍسٍد هؼبفش اص هجذا کـَسّبی جٌَه افشیقهب‬ ‫ثِ کـَس هوٌَع اػت‪.‬ثِ گهضاسؽ گهشٍُ اقهتهصهبدی‬ ‫خجشگضاسی صذا ٍ ػیوب اص ٍصاست ساُ ٍ ؿهْهشػهبصی‪،‬‬ ‫ػبصهبى َّاپیوبیی کـَسی دس اطالػیِای ثب ثیبى ایٌکِ‬ ‫ّیچ پشٍاص هؼتقیوی اص کـَسّبی افشیقبیی ثهِ ایهشاى‬ ‫اًنبم ًویؿَد‪ ،‬اػالم کشد۽ ثِ دًجبل اًتـبس خجش ػهَیهِ‬ ‫جذیذ کشًٍب دس ثؼضی اص کـَس ّبی افهشیهقهبیهی تهب‬ ‫اطالع حبًَی ٍ سفغ خطش ؿیَع ایی ًَع جذیذ ٍیشٍع‬ ‫کشًٍب پزیشؽ هؼبفش اص کـَسّبیی‪ ،‬چهَى افهشیهقهبی‬ ‫جٌَثی‪ ،‬هَصاهجیک‪ً ،‬بهیجیب‪ ،‬صیوجبثَُ‪ ،‬ثَتؼَاًب‪ ،‬لؼَتَ ٍ‬ ‫اػَاتیٌی هوٌَع خَاّذ ثَد‪ّ.‬وِ هؼبفشاى ایشاًی ًیض کِ‬ ‫اص کـَس ّبی یبد ؿذُ ثِ کـَس ثبص هی گهشدًهذ‪ ،‬الصم‬ ‫اػت کِ حذاقل ‪ ۴۷‬سٍص ثذٍى حق خشٍج دس قشًطیٌهِ‬ ‫ثِ ػش ثشًذ‪ .‬دس ایی هذت ػِ ًَثت اص ایهی هؼهبفهشاى‬ ‫تؼت ‪PCR‬ثِ ػول اهذُ ٍ پغ اص جَاه هٌای‪ ،‬حق‬ ‫خشٍج اص قشًطیٌِ سا خَاٌّذ داؿت‪.‬‬ ‫ًسخ تَزم هبّبًِ ‪ 00‬استبى‪،‬‬ ‫کوتس اش هیبًگیی کل کشَز‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪-‬ثشاػبع ایی گضاسؽ ًشخ تَسم هبّبًهِ‬ ‫اثبى هبُ ‪ ۵.۸‬دسصذ ؿذ‪ .‬دس ایی هبُ ثیـتشیی ًشخ تهَسم‬ ‫هبّبًِ خبًَاسّبی کـهَس ههشثهَه ثهِ اػهتهبى ّهبی‬ ‫کْگیلَیِ ٍثَیشاحوذ ٍ اسدثیل ثب پٌج دسصذ افضایؾ ٍ‬ ‫کوتشیی ًشخ تَسم هبّبًِ هشثَه ثهِ کهشههبى ثهب ‪۴.۷‬‬ ‫دسصذ افضایؾ اػت‪ً.‬شخ تَسم ًقطِ ثهِ ًهقهطهِ ثهشای‬ ‫خبًَاسّبی کـَس ۺ‪ ۶۸.‬دسصذ اػت‪ .‬ثیـهتهشیهی ًهشخ‬ ‫تَسم ًقطِ ثِ ًقطِ هشثَه ثِ کْگیلَیِ ٍ ثَیشاحوذ ثهب‬ ‫‪ ۷۹.۸‬دسصذ ٍ کوتشیی اى ههشثهَه ثهِ ػهیهؼهتهبى ٍ‬ ‫ثلَچؼتبى ثب ۼ‪.‬ۺ‪ ۵‬دسصذ اػت‪ً .‬شخ تَسم دٍاصدُ هبّهِ‬ ‫هٌتْی ثِ اثبى هبُ ‪ ۴۷٠٠‬ثشای خبًَاسّبی کـَس ثِ ػذد‬ ‫‪ ۷۷.۷‬دسصذ سػیذ‪ .‬ثیـتشیی ًشخ تهَسم دٍاصدُ ههبّهِ‬ ‫هشثَه ثِ ایالم ثب ‪ ۸۵.۵‬دسصذ ٍ کوتشیی اى هشثَه ثهِ‬ ‫قن ثب ‪ ۷٠‬دسصذ اػت‪.‬خبًَاسّبی ؿْشی قن کوهتهشیهی‬ ‫ًشخ تَسم ػبلیبًِ سا داؿتٌذ ‪.‬ثشاػبع ایهی گهضاسؽ دس‬ ‫اثبى هبُ ثیـتشیی ًشخ تَسم هبّبًِ خبًَاسّبی ؿهْهشی‬ ‫هشثَه ثِ اسدثیل ثب ‪ ۴.۸‬دسصذ افضایؾ ٍ کوتشیی ًهشخ‬ ‫تَسم هبّبًِ هشثَه ثِ اػتبى کهشههبى ثهب ‪ ۷.۴‬دسصهذ‬ ‫احتوبل ٍزٍد سَیِ جدید کسًٍب بِ کشَز ٍجَد دازد‬ ‫فکس ًکٌین بب اًجبم ٍاکسی کبز توبم است‬ ‫اهبز تلفبت تصبدفبت ّوچٌبى‬ ‫صؼَدی است‬ ‫َمیه صفحٍ‬ ‫َمیه صفحٍ‬ ‫َمیه صفحٍ‬ ‫هسجد جبهغ تبسیص‬ ‫اهَز فسٌّگی ًیبش بِ ببشبیٌی ٍ اصالح دازًد‬ ‫حَادث اصفْبى لببل بسزسی است‬ ‫َمیه صفحٍ‬ ‫َمیه صفحٍ‬ ‫ببید شهیٌِ تسدد ٍ سسهبیِ گرازی ایساًیبى‬ ‫همین خبزج اش کشَز تسْیل شَد‬ ‫ٍزٍد لَاشم خبًگی کسُای بِ هٌبطک‬ ‫اشاد هوٌَع شد‬ ‫صفحٍ ‪7‬‬ ‫صفحٍ ‪2‬‬ ‫احتوبل ٍزٍد سَیِ جدید کسًٍب بِ کشَز ٍجَد دازد‬ ‫فکس ًکٌین بب اًجبم ٍاکسی کبز توبم است‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪ٍ -‬صیش ثْذاؿت ثب اؿبسُ ثِ ػَیِ جذیذ کشًٍب دس افشیقهبی‬ ‫جٌَثی ٍ سصذ ایی ػَیِ جذیذ دس کـَس‪ ،‬گات۽ ثهب ٍجهَد ّهوهِ ایهی‬ ‫دقت ّب‪ ،‬احتوبل ٍسٍد ٍیشٍع ثِ کـهَس ٍجهَد داسد‪ .‬ثهٌهبثهشایهی ثهبیهذ‬ ‫هشاقجت ّب سا اداهِ دّین ٍ فکش ًکٌین ثب اًنبم ٍاکؼی کبس تهوهبم اػهت ٍ‬ ‫هشاقجت ّب ثبیذ ثیـتش اًنبم ؿَد‪.‬دکتش ثْشام ػییاللْی افضٍد۽ ههشدم ایهشاى‬ ‫هقبٍم دس هقبثل تحشین ّب ّؼتٌذ کِ اگش ایی فـبسّب ثش ّش کـَس دیهگهشی‬ ‫دس ایی ‪ ۷٠‬ػبل ٍاسد هیؿذ‪ ،‬تحول ًویکشدًذ‪ٍ .‬صیش ثْذاؿت اداههِ داد۽‬ ‫ثٌبثشایی ثب اػتابدُ اص تنشثیبت دفبع هقذع ٍ ایٌکِ هشدم حضَس یهبثهٌهذ ٍ‬ ‫کوک کٌٌذ‪ ،‬تَاًؼتین ثب تالؽ ٍ حضَس جوؼی؛ ثَیظُ سیهبػهت ههحهتهشم‬ ‫جوَْسی‪ ،‬اػضبی دٍلت‪ ،‬هؼبٍى اٍل سیبػت جوَْسی ٍ ٍصاستخبًِ ّهبی‬ ‫هختلف اص جولِ اهَس خبسجِ‪ ،‬ثبًک هشکضی‪ّ ،‬الل احوش‪ ،‬ثؼیج‪ً ،‬یشٍّبی‬ ‫ًظبهی ٍ‪ ...‬کِ اًصبفب هشداًِ ٍاسد ؿذًذ‪ ،‬کبس سا اًنبم دّین ٍ خبطشُ دفهبع‬ ‫هقذع دٍثبسُ ثِ یبد اهذ‪.‬ػییاللْی گات۽ ٍاکؼیٌبػیَى حوبػِ هلی ثَد ٍ‬ ‫تٌْب هشثَه ثِ ٍصاست ثْذاؿت ًجَد ٍ اگش ٍصاست ثْذاؿت ثهب اههکهبًهبت‬ ‫خَدؽ هیخَاػت ایی کبس سا اًنبم دّذ‪ ،‬ثیؾ اص یک ػبل صهبى ثِ طَل‬ ‫هیاًنبهیذ‪ .‬ثٌبثشایی اهشٍصُ ػبصهبىّبی جْبًی قذست هشدم هب سا فْویذًذ‪.‬‬ ‫ٍصیش ثْذاؿت اداهِ داد۽ دس ؿشایطی کِ کشًٍب افشاد سا هنجَس هیکهشد اص‬ ‫خبًِّب ثیشٍى ًیبیٌذ‪ ،‬اهب کبدس ػالهت ثِ صَست ؿجبًِ سٍصی دس ٍػه‬ ‫هؼشکِ قشاس هی گشفت‪.‬ػییاللْی افضٍد۽ اهشٍصُ ثِ تضسیق ‪۸‬ۻ هیلیهَى تهک‬ ‫دص ٍاکؼیٌبػیَى هشدم سػیذین ٍ دس ثشخی اػتبىّب ‪۵‬ۼ ٍ ‪۶‬ۼ دسصذ هشدم‬ ‫تک دص ٍاکؼیٌبػیَى ؿذًذ کِ دس دًیب ثیًظیش اػهت ٍ دس حهذٍد ‪٠‬ۺ‬ ‫دسصذ هَاسد هشدم دٍ دص ٍاکؼی صدًذ ٍ ایی اهبس دس اػتبىّبی هختهلهف‬ ‫هتابٍت اػت ٍ حذٍد یک هیلیَى ّن تضسیق دص ػَم سا اًنبم دادًهذ‪ٍ.‬ی‬ ‫اداهِ داد۽ حذٍد ‪ ۴۸٠‬هیلیَى دص ٍاکؼی ٍاسد کـَس ؿذ‪ .‬چَى صهبى ثهشای‬ ‫هب ؿذیذا اّویت داؿت ٍ الجتِ هب ؿذیذا ثِ ٍاکؼیّبی داخهلهی اػهتهقهبد‬ ‫داسین ٍ هب اص کـَسّبی پیـشفتِ دس تَلیذ ٍاکؼی دس دًیب ّؼتین ٍ ّهوهِ‬ ‫افضایؾ اػت‪.‬تَسم ًقطِ ثِ ًقطهِ ثهشای خهبًهَاسّهبی‬ ‫ؿْشی کـَس ‪ ۶۸.۶‬دسصذ اػت‪ .‬ثیـتشیی ًهشخ تهَسم‬ ‫ًقطِ ثِ ًقطِ خبًَاسّبی ؿْشی هشثَه ثهِ صًهنهبى ثهب‬ ‫ۺ‪ ۷۶.‬دسصذ ٍ کوتشیی اى ههشثهَه ثهِ ػهیهؼهتهبى ٍ‬ ‫ثلَچؼتبى ثب ‪ ۵۹.۹‬دسصذ اػت‪ً.‬شخ تَسم دٍاصدُ ههبّهِ‬ ‫هٌتْی ثِ اثبى هبُ ‪ ۴۷٠٠‬ثشای خبًَاسّبی ؿهْهشی ثهِ‬ ‫ػذد ‪ ۷۶.۹‬دسصذ سػیذ‪ .‬ثیـتشیی ًشخ تَسم ‪ ۴۵‬ههبّهِ‬ ‫هشثَه ثِ ایالم ثب ‪ ۸۴.۷‬دسصذ ٍ کوتشیی اى ههشثهَه‬ ‫ثِ اػتبى قن ثب ‪ ۷٠‬دسصذ اػهت‪.‬سٍػهتهبیهیهبى ّهوهذاى‬ ‫کوتشیی سؿذ ًشخ تَسم سا حجت کشدًهذ دس اثهبى ههبُ‬ ‫اهؼبل‪ ،‬ثیـتشیی ًشخ تَسم هبّبًِ خبًَاسّبی سٍػتهبیهی‬ ‫هشثَه ثِ کْگیلَیِ ٍثَیشاحوذ ثب ‪ ۴.۹‬دسصذ افهضایهؾ‬ ‫ٍ کوتشیی ًشخ تَسم هبّبًِ هشثَه ثِ قهضٍیهی ثهب ۼ‪٠.‬‬ ‫دسصذ افضایؾ اػت‪.‬تهَسم ًهقهطهِ ثهِ ًهقهطهِ ثهشای‬ ‫خبًَاسّبی سٍػتبیی ‪.۷‬ۺ‪ ۶‬دسصذ اػت‪ .‬ثیـتشیی ًهشخ‬ ‫تَسم ًقطِ ثِ ًقطِ هشثَه ثِ کْگیلَیِ ٍ ثَیشاحوذ ثهب‬ ‫ۼ‪ ۸۵.‬دسصذ ٍ کوتشیی اى هشثَه ثِ ّوذاى ثهب ‪۵۹.۹‬‬ ‫دسصذ اػت‪ً .‬شخ تَسم دٍاصدُ هبِّ هٌتْی ثِ اثبى ههبُ‬ ‫‪ ۴۷٠٠‬ثشای خبًَاسّبی سٍػتبیی ثِ ػذد ‪.۶‬ۻ‪ ۷‬دسصهذ‬ ‫سػیذ‪ .‬ثیـتشیی ًشخ تَسم دٍاصدُ هبِّ هشثَه ثِ ایالم ثب‬ ‫‪.۸۸‬ۺ دسصذ ٍ کوتشیهی اى ههشثهَه ثهِ ػهیهؼهتهبى‬ ‫ٍثلَچؼتبى ثب ۼ‪ ۷۴.‬دسصذ اػت‪.‬‬ ‫اًَاع ٍاکؼی سا تَلیذ هیکٌین‪ .‬اهشٍصُ حذٍد ‪ ۵٠‬هیلیَى تهَلهیهذ داخهلهی‬ ‫داسین‪ .‬دس هنوَع ًضدیک ‪٠‬ۺ‪ ۴‬هیلیَى ٍاکؼی کِ اص ایی تؼهذاد ًهضدیهک‬ ‫‪ ۴٠۸‬هیلیَى دص ٍاکؼی تهضسیهق ؿهذُ اػهت‪ٍ.‬صیهش ثهْهذاؿهت گهاهت۽‬ ‫ٍاکؼیٌبػیَى یکی اص هشاحل هْن دس هقبثلِ ثب کشًٍب اػت‪ .‬اهب ثبیذ ػهبدت‬ ‫کٌین کِ ثب کشًٍب صًذگی کٌین‪ .‬کشًٍب حبال حبالّب دس دًیب ٍجهَد داسد ٍ‬ ‫فق هشثَه ثِ کـَس هب ًیؼت ٍ ثبیذ ػبدت کٌین هشاقجتّبی الصم سا دس‬ ‫ساثطِ ثب کشًٍب اًنبم دّین‪ٍ.‬ی گات۽ سٍص پٌنـٌجِ ٍصیش ثْذاؿت افشیقبی‬ ‫جٌَثی اػالم کشد ٍیشٍع جذیذی ؿٌبػبیی ؿذُ اػت‪ .‬دس ایی ساػتهب ههب‬ ‫ًیض هَاسد سا ثِ ؿذت سصذ هی کٌین‪ٍ.‬ی افضٍد۽ دٍ ٍیظگی قبثلیت اًهتهقهبل‬ ‫ثبال ٍ هَتبػیَى فشاٍاى اى ٍ ّو ٌیی ایٌکِ اص ػیؼتن ایوهٌهی ههی تهَاًهذ‬ ‫گشیضاى ثبؿذ سا ثشای ایی ػَیِ جذیذ اػالم کشدُاًذ‪ .‬ایی ػَیِ جذیذ دس‬ ‫کـَس سصذ هیؿَد؛ اهب هؼبلِ هْن اى اػت کِ ثب ٍضؼیت کـَس ٍ ایٌکِ‬ ‫ًقبه قشهض ًذاسین ٍ ٍضؼیت ًؼجتب پبک اػت‪ ،‬اهب ثبیهذ دس صههیهٌهِ ٍسٍد‬ ‫ٍیشٍع ثِ کـَس ثِ ؿذت هشاقجت ؿَد‪ .‬دس ّویی ساػتب ؿت گزؿهتهِ دس‬ ‫فشٍدگبُ اهبم (سُ) حضَس یبفتین‪ .‬هَاسد ثبیذ ثِ دقهت اًهنهبم ؿهَد‪ٍ.‬صیهش‬ ‫ثْذاؿت اداهِ داد۽ اهب ثب ٍجَد ّوِ ایی دقتّب‪ ،‬احتوبل ٍسٍد ٍیشٍع ثهِ‬ ‫کـَس ٍجَد داسد‪ .‬ثٌبثشایی ثبیذ هشاقجتّب سا اداهِ دّین ٍ فکش ًکهٌهیهن ثهب‬ ‫اًنبم ٍاکؼی کبس توبم اػت ٍ هشاقجتّب ثبیذ ثیـتش اًنبم ؿَد‪ٍ.‬ی گاهت۽‬ ‫الجتِ دس افشیقبی جٌَثی ٍاکؼیٌبػیَى خیلی کن ثَدُ ٍ تهٌهْهب حهذٍد ‪۵۹‬‬ ‫دسصذ هشدم ٍاکؼی صدُ ثَدًذ ٍ ّویی اهش ثبػج ؿذُ کِ ٍیشٍع هٌتهـهش‬ ‫ؿَد‪ٍ.‬صیش ثْذاؿت دس اداهِ صحجتّبیؾ ثب تبکیذ ثش ایٌکِ هذافغ ػالهت‬ ‫هشدم ّؼتین ٍ دس ایی ساُ اص ّوِ اهکبًبتی کِ دس ٍصاست ثْذاؿت ٍ خبسج‬ ‫اص ٍصاست ثْذاؿت ثبؿذ‪ ،‬اػتابدُ هیکٌین‪ ،‬گات۽ ػالهت هشدم سا فهذای‬ ‫ّیچ چیض ًخَاّین کشد ٍ پشػٌل ٍصاست ثْذاؿت هتؼْذ ایی هؼبلِ ّؼتٌذ‪.‬‬ ‫هب کبدس ػالهت ثِ هشدم کـَس ػـق هی ٍسصین ٍ ّوبًطَس کِ دس دٍ ػبل‬ ‫کشًٍب ًـبى دادُ ؿذ تب پبی ؿْبدت دس ایی اهش هْن ایؼتبدُاین‪.‬‬ ‫کنکبزی صٌدٍق تثبیت ببشاز‬ ‫دز ببشازگسداًی سْبم ػدالت‬ ‫ػههشٍیههغ خههجههشی‪-‬ػههخههٌههگههَی کههبًههَى‬ ‫ؿشکتّبی ػشهبیِگهزاسی اػهتهبًهی اکهجهش‬ ‫حیذسی اظْبس داؿت۽ هْنتش اص ایهی هؼهئلهِ‬ ‫حلقِ هاقَدُ دس ػْبم ػذالت اػت کِ هتاػابًِ ػَد ‪ ۴۶‬ؿشکت یش ثَسػی دس پشتاَی ػْبم‬ ‫ػذالت دس ّیچجب هحبػجِ ٍ ؿابفػبصی ًـذُ اػت‪ ،‬اٍل ثبیذ تکلیف ػَد ‪ ۴۶‬ؿشکت هیهش‬ ‫ثَسػی سٍؿی ؿَد‪ ،‬ثؼذا دًجبل ػذم ٍاسیض ‪ ۴٠‬دسصذ ػَد ۻۼ ثهشٍیهن‪ٍ.‬ی افهضٍد۽ دس حهبل‬ ‫حبضش ّوِ دس هَسد ػَد ؿشکتّبی ثَسػی ػْبم ػذالت صحجت هیکٌٌذ ٍ کؼی اص ػهَد‬ ‫ؿشکتْبی یش ثَسػی ػذالت حشفی ثِ هیبى ًوی اٍسد‪ .‬ػخهٌهگهَی کهبًهَى ؿهشکهت ّهبی‬ ‫ػشهبیِ گزاسی اػتبًی ػٌَاى کشد۽ فشایٌذ کلی ٍصَل ٍ تَصیغ ػَد ػْبم ػذالت ههحهشههبًهِ‬ ‫ًیؼت ٍ ثبیذ ثِ صَست ؿابف اػالم ؿَد کِ ثِ ّش ًاش اص ػْبهذاساى ػذالت چقذس ػَد تؼلق‬ ‫هیگیشد ٍ دس هَسد ػولکشد ؿشکتّبی ػشهبیِپزیش ػْبم ػذالت ّن ثبیذ گهضاسؽ ؿهاهبف‬ ‫اسائِ ؿَد‪.‬حیذسی گات۽ تٌْب ؿشکت هخبثشات ًیؼت کِ ػَد ػولکشد ػبل ۻۼ ثشای ػهْهبم‬ ‫ػذالت سا پشداخت ًکشدُ اػت‪ ،‬ؿشکت هپٌب ّن ػَد ۻۼ سا ًهذادُ اػهت‪ٍ.‬ی ّهوه هٌهیهی‬ ‫خبطشًـبى کشد۽ ػَد هتؼلق ثِ ؿشکتّبی ػشهبیِگزاسی اػتبًی ػْبم ػذالهت کهِ تهَػه‬ ‫ؿشکت ػپشدُگزاسی هشکضی ٍصَل ؿذُ‪ ،‬ثخـی اص اى ػَد ثِ حؼبه ػهْهبههذاساى ٍاسیهض‬ ‫ؿذُ ٍ قؼوتی اص ػَد کِ ثِ ّش دلیلی ثِ ػْبهذاساى دادُ ًـذُ اػت ثبیهذ ثهِ ؿهشکهت ّهبی‬ ‫اػتبًی ػشهبیِگزاسی ثشگـت دادُ ؿَد‪ .‬هبًٌذ ػَد ػْبم هتَفیبى یب کؼبًی کِ ٌَّص ؿهوهبسُ‬ ‫ؿجب ًذادُاًذ یب حؼبه اًْب هـکل داسد‪ ،‬ثبیذ ایی پَل ثِ حؼبه ؿشکتّبی ػشهبیهِ گهزاسی‬ ‫اػتبًی هشثَطِ ٍاسیض ؿَد تب حؼبه اًْب کبس کٌذ ٍ ثتَاًٌذ دس ثبًک اػتجبس جزه کٌٌذ‪.‬‬ ‫صفحٍ ‪8‬‬ ‫هٌظَم یبدداشت‬ ‫اًسبى حملسی‬ ‫*هدیسهسئَل ‪-‬هحوّد اشسالی‬ ‫تبوزی بیز دیز مذَب وئچٍ دیه وئچٍ؟!‬ ‫اوسبن بیزدیز دیالویشی میه وئچٍ؟!‬ ‫تبوزی بیز دیز دیزیلیکدٌ بیز ایلسًن‬ ‫دیالویشالر بیلیکلزدن دیغًلسًن‬ ‫ان بیزیىجی یبخجی حمدیز اسادلیک‬ ‫اسادلیغی پًسان دیغبر یبمبولیک‬ ‫اوسبوالریه حمی گزن تبویىب‬ ‫یئیىلزیه اللزیىدن الیىب‬ ‫َبوسی ائلدٌ اوسبن حمی لًریوب‬ ‫یبشبییشدا ایشلز دیشز یًلًوب‬ ‫یئزایسیودن ییغیشلسب دویًشلز‬ ‫دویًشلزیه یئزیه تًتبر گوریشلز‬ ‫ایالر بً ایش دیسلًن ایلسب َبمیدا‬ ‫گًجلً‪ ،‬گًجسًس ‪ ،‬ایشبق کیشی لبریدا‬ ‫دیسلز گزن ایش ایستًوٍ گلٍ لز‬ ‫اگزیلزسٍ ایش ایستًودن گئدٌ لز‬ ‫اهبز تلفبت تصبدفبت ّوچٌبى‬ ‫صؼَدی است‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪ -‬ػبصهبى پضؿکی قبًًَی کـَس اػهالم‬ ‫کشد۽ طی ّات هبِّ ػبل جبسی ‪ّ ۴٠‬ضاس ٍ ‪ً ۵۹۹‬اش دس‬ ‫حَادث ساًٌذگی جبى خَد سا اص دػت دادًذاداسُ کهل‬ ‫سٍاث ػوَهی ٍ اهَس ثییالولل ػبصهبى پضؿکی قبًًَهی‬ ‫کـَس‪ ،‬دس ّات هبِّ ػبل جبسی ‪ّ ۴٠‬ضاس ٍ ‪ً ۵۹۹‬هاهش‬ ‫دس حَادث ساًٌذگی جبى خَد سا اص دػت دادًهذ کهِ‬ ‫ایی سقن دس هقبیؼِ ثب هذت هـبثِ ػبل قجل‪.۵ ،‬ۼ دسصهذ‬ ‫ثیـتش ؿذُ اػت‪ .‬اص کل دسگزؿتگبى تصبدفبت‪ّ ،‬ـت‬ ‫ّضاس ٍ ‪٠‬ۼ‪ً ۵‬اش هشد ٍ یکْضاس ٍ ‪۹‬ۺۼ ًاش صى ثَدًذ‪.‬‬ ‫ثش اػبع ایی گضاسؽ دس ّات هبِّ اهؼبل اػتهبى ّهبی‬ ‫فبسع ثب ۺ‪۵‬ۻ‪ ،‬تْشاى ثب ‪٠۹‬ۺ ٍ ػیؼتبى ٍ ثلَچؼهتهبى ثهب‬ ‫ۺ‪ ۹۹‬فَتی ثیـتشیی ٍ اػتبىّبی ایالم ثب ‪٠‬ۻ‪ ،‬کْگیلَیهِ‬ ‫ٍ ثَیشاحوذ ثب ‪ ٍ ۴۷۸‬قن ثب ۺ‪ ۴۷‬فَتی کوهتهشیهی اههبس‬ ‫تلابت حَادث ساًٌذگی سا داؿتٌذ‪.‬ثیـهتهشیهی تهلهاهبت‬ ‫هشثَه ثِ تصبدفبت ثشٍى ؿْشی اػت‬ ‫هطبثق اهبسّبی هَجَد ثیـتشیی تؼذاد قشثبًیبى حهَادث‬ ‫ساًٌذگی هشثَه ثِ تصبدفبت ثشٍى ؿْهشی اػهت‪ .‬دس‬ ‫ّات هبِّ اهؼبل ًیض ؿؾ ّضاس ٍ ‪۹۹‬ۼ ًاش اص هتهَفهیهبى‬ ‫دس هؼیشّبی ثشٍى ؿْشی جبى ثبختِ اًذکِ ًؼهجهت ثهِ‬ ‫هذت هـبثِ ػبل قجل سؿهذ ‪ ۴۴.۵‬دسصهذی سا ًـهبى‬ ‫هیدّذ‪.‬پغ اص هؼیشّبی ثشٍى ؿهْهشی‪ ،‬ههحهَس ّهبی‬ ‫دسٍى ؿْشی ثب دٍ ّضاس ٍ ۺۺ‪ ٍ ۷‬جبدُّبی سٍػتبیی ثهب‬ ‫‪ ۹۷۷‬فَتی ثیـتشیی اهبس تلابت سا داؿتِ اًذ؛ ۼۺ‪ً ۴‬هاهش‬ ‫ًیض دس ػبیش هؼیشّب ٍ دس پی ٍقَع یک تصهبدف جهبى‬ ‫خَد سا اص دػت دادُ اًذ‪.‬ػالٍُ ثش افضایؾ تؼذاد جهبى‬ ‫ثبختگبى حَادث ساًٌذگی دس هبُ ّبی اخهیهش‪ ،‬تهؼهذاد‬ ‫هصذٍهبى حَادث ساًٌذگی ًیض دس ایی ههذت سٍ ثهِ‬ ‫افضایؾ ثَدُ اػت ثِ طَسی کِ دس ّات هبّهِ اهؼهبل‬ ‫ۻۻ‪ّ ۴‬ضاس ٍ ‪ ۴۸۴‬هصذٍم حَادث ساًٌذگی ثِ ههشاکهض‬ ‫پضؿکی قبًًَی هشاجؼِ کشدًذ کِ اص ایی تهؼهذاد ۻ‪۴۶‬‬ ‫ّضاس ٍ ‪ً ۴۵‬اش هشد ٍ ‪ّ ۸٠‬ضاس ٍ ۼ‪ً ۴۶‬اش صى ثَدًذ‪.‬‬ صفحه 1 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫*دوشنبه‬ ‫* ‪8‬اذر‬ ‫* ‪ 92‬نوامبر‬ ‫* ‪92‬ربیع الثانی‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪4230 :‬‬ ‫* اوتوزبیرایکینجی ایل‬ ‫‪0011‬‬ ‫‪9190‬‬ ‫‪0002‬‬ ‫* صفحه ‪9‬‬ ‫تاکید اهیزعبداللْیاى بز بزگشاری کویسیَى هطتزک ایزاى ٍ ‬ ‫قشاقستاى‬ ‫‪‬‬ ‫سیاست‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی‪ٍ-‬ظیط اهَض ذبضخِ وکَضهبى زض زیساض ثب هؼبٍى‬ ‫اٍل ٍظیط اهَض ذبضخِ لعالؿتبى تؿطیغ زض ثطگعاضی وویؿایاَى‬ ‫هکتطن ّوىبضی ّبی التصبزی زٍ وکَض ضا هَضز تبویس لاطاض‬ ‫زاز‪.‬قْطت ًَضیکف هؼبٍى اٍل ٍظیط اهَض ذبضخِ لاعالؿاتابى‪،‬‬ ‫زض حبقیِ پبًعزّویی ًکؿت ؾطاى وکَضّبی ػضاَ ؾابظهابى‬ ‫ّوىبضی التصبزی اوَ ثب حؿیی اهیطػجساللاْایابى ٍظیاط اهاَض‬ ‫ذبضخِ وکَضهبى زیساض ٍ گعاضقی اظ ضًٍس تحَالت ضٍاثط زٍ‬ ‫وکَض زض حَظُّبی هرتلف ؾیبؾی‪ ،‬التصبزی ٍ فطٌّگی ٍ زیسگبُ نطف لعالؿتبًی زض ایی ظهیٌاِ‬ ‫ضا اضائِ وطز‪.‬‬ ‫اهیطػجساللْیبى ًیع زض ایی زیساض اّویت ّوىبضیّبی زٍ وکَض زض ثرفّبی هرتلف ٍ تؿطیغ زض‬ ‫ثطگعاضی وویؿیَى هکتطن ّوىبضیّبی التصبزی زٍ وکَض ضا هَضز تبویس لطاض زاز‪.‬‬ ‫گفتٌی اؾت‪ ،‬هرتبض تلئَ ثطزی‪ ،‬هؼبٍى ًرؿت ٍظیط ٍ ٍظیط اهَض ذبضخِ خوَْضی لاعالؿاتابى زض‬ ‫ًکؿت اوَ زض تطووٌؿتبى حضَض ًیبفتِ اؾت‪.‬‬ ‫باید سهیٌِ تزدد ٍ سزهایِ گذاری ایزاًیاى هقین خارج اس کطَر تسْیل ضَد‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی‪ -‬ضئیؽ خوَْضی ثب ثیبى‬ ‫ایٌىِ زٍلت ًؿجت ثِ ایطاًیبى ذابضج اظ‬ ‫وکَض احؿبؼ هؿئَلیت هیوٌس‪ ،‬اظْابض‬ ‫زاقت‪ :‬ایطاًیبى همین ذابضج اظ وکاَض‬ ‫قْطًٍس خوَْضی اؾالهی ایطاى ّؿتٌاس‬ ‫ٍ ؾفبضتربًِ ّبی وکَضهبى زض ؾاطاؾاط‬ ‫خْبى‪ ،‬ثبیس ظهیٌِ ضفت ٍ اهس‪ ،‬اقتغبل ٍ‬ ‫ؾطهبیِ گصاضی اًبى ضا زض ایطاى تؿْایال‬ ‫وٌٌس‪ .‬ایت اهلل زوتط ؾیس اثطاّین ضئیؿی‬ ‫افعٍز‪ :‬ثبیس قطایط هٌبؾجی ثطای اضتاجاب‬ ‫هؿتوط ٍ ّویکگی ایاطاًایابى ثاب زاذال‬ ‫وکَض فطاّن قَز ٍ ظهیٌِ خصه‪ ،‬اقتغبل ٍ ؾطهبیِ گصاضی اًبى زض وکَض ٍخَز زاقتِ ثبقس ٍ چٌبًچاِ‬ ‫وؿی ذَاّبى ؾطهبیِگصاضی زض ایطاى ثَز هطوئی ثبقس وِ ؾطهبیِ اٍ تضویی قسُ اؾت‪.‬‬ ‫ضئیؽخوَْضی ذبنطًکبى وطز‪ :‬ایطاًیبى همین ذبضج اظ وکَض ؾفیطاى خوَْضی اؾالهی ایطاى ّؿتٌس ٍ‬ ‫اظ فطٌّگ ٍ توسى ایطاى اؾالهی ٍ هلت ثعضگی ًوبیٌسگی هیوٌٌس وِ ثیف اظ چْل ؾبل اؾت وِ زض‬ ‫همبثل ظیبزُ ذَاّی ّب ٍ ؾلطِ نلجی ّب ایؿتبزگی ٍ همبٍهت وطزُ اؾت ٍ ایی افتربض ثعضگی ثطای ّاط‬ ‫ایطاًی اؾت‪.‬ایت اهلل ضئیؿی ثب اقبضُ ثِ اقتطاوبت فطٌّگی‪ ،‬تبضیری‪ ،‬زیٌی ٍ للجی زٍ هالات ایاطاى ٍ‬ ‫تطووٌؿتبى‪ ،‬گفت‪ :‬ایطاى ٍ تطووٌؿتبى فطاتط اظ ضاثطِ زٍؾتی ٍ ثطازضی‪ ،‬ضاثطِ ذَیکبًٍسی ٍ اضتاجاب‬ ‫للجی‪ ،‬ػمیستی‪ ،‬فطٌّگی ٍ توسًی ثب یىسیگط زاضًس‪.‬ضئیؽ خوَْضی ثب اقبضُ ثِ اضازت ٍ اػاتامابز هاطزم‬ ‫تطووٌؿتبى ثِ اهبم ضضب ػلیِ الؿالم ٍ زلسازگی ایی هطزم ثِ اؾالم ٍ توسى اؾالهی‪ ،‬گفت‪ :‬ایطاًیبى همین‬ ‫تطووٌؿتبى ًیع فطٌّگ‪ ،‬توسى ٍ زیی هساضی هلت ایطاى ضا ًوبیٌسگی هیوٌٌس ٍ الظم اؾات ضایاعًابى‬ ‫فطٌّگی وکَضهبى فطٌّگ ٍ توسى ایطاًی ٍ پیًَسّبی ػویک زٍ هلت ایطاى ٍ تطووٌؿتابى ضا هاؼاطفای‬ ‫وٌٌس‪.‬ضئیؽ خوَْضی زض ازاهِ ؾرٌبى ذَز ثب تبویس ثط ایٌىِ زٍلت ثِ زًجبل گؿتطـ ضٍاثاط ثاب ّاواِ‬ ‫وکَضّب ثِ ٍیػُ وکَضّبی ّوؿبیِ ٍ هٌطمِ اؾت‪ ،‬گفت‪ :‬هؼتمسین ؾطح ضٍاثط ٍ ّوىبضی ّبی وًٌَی‬ ‫وکَضهبى ثب وکَضّبی ّوؿبیِ اظ خولِ تطووٌؿتبى زض ثرفّبی هرتلف التصبزی‪ ،‬فطٌّگی ٍ ؾیبؾی‬ ‫وبفی ًیؿت ٍ هی تَاى ؾطح ایی هٌبؾجبت ٍ ّاواىابضی ّاب ضا زض ّاواِ حاَظُ ّاب افاعایاف زاز‪.‬‬ ‫ایت اهلل ضئیؿی افعٍز‪ :‬وکَضّبی ّوؿبیِ ٍ هٌطمِ ثِ ذسهبت ٍ تَلیسات ایطاًی ػاللِ ٍ اػتوبز زاضًس ٍ‬ ‫ثبیس اظ ایی ظطفیت ثِ زضؾتی اؾتفبزُ وٌین‪.‬ضئیؽخوَْضی ثب اقبضُ ثِ ظهیٌِّبی گؿاتاطـ ٍ اضتامابی‬ ‫ؾطح ضٍاثط ایطاى ٍ تطووٌؿتبى اظْبض زاقت‪ :‬زٍ وکَض زض ظهیٌِ ّبی گًَبگَى ثِ ٍیػُ ًفت ٍ گابظ‪،‬‬ ‫اًطغی ٍ تطاًعیت اظ ظطفیت ّبی ظیبزی ثطای تَؾؼِ ضٍاثط ثطذَضزاض ّؿتٌس ٍ هصون ّؿاتایان ؾاطاح‬ ‫ّوىبضی ّبی ذَز ضا زض ّوِ ایی ػطوِ ّب ّط چِ ثیکتط افعایف زّین‪.‬‬ ‫ گشارش‬ ‫ابتکار عول در دست ایزاى با تزکیب ‬ ‫جدید تین کارضٌاسی‬ ‫هصاوطات ّیبت ایطاًی ثِ ؾطپطؾتی هؼبٍى ؾیبؾی ٍظاضت اهَض ذبضخِ ثب ًوبیٌسگابى ‪۸+۱‬‬ ‫ثطای ضفغ تحطینّبی ایطاى زض حبلی ضؾوب اظ ضٍظ زٍقٌجِ زض ٍیی اغبظ هیقَز واِ تایان‬ ‫وبضقٌبؾی ایطاى ثب ّسف ضفغ تحطینّب زض ثرفّبی هرتلف ثِ ٍیی اػعام قسُ اؾت‪ .‬زٍ‬ ‫هبُ پیف زؾتگبُّبی زضگیط ثب تحطین ًبهِای اظ ٍظاضت اهَض ذبضخِ زضیبفت واطزًاس‪ .‬زض‬ ‫ایی ًبهِ ذَاؾتِ قسُ ثَز ثطای تمَیت تین هصاوطُ وٌٌسُ وبضقٌبؾبًی هؼطفی واٌاٌاس واِ‬ ‫ٍاخس ؾِ ذصَویت ثبقٌس؛ ثِ هَضَػبت حَظُ وبضی ذاَز اقاطاف زاقاتاِ ثابقاٌاس‪،‬‬ ‫پیچیسگیّب ٍ ظطایف تحطین ضا ثکٌبؾٌس ٍ ثب حمَق ثیی الولل اقٌبیی زاقتِ ثبقٌس‪.‬‬ ‫ایی ًبهِ ضا توبم زؾتگبُّبیی وِ ثِ ًَػی زضگیط تحطینّبی ظبلوابًاِ ثاَزًاس‪ ،‬اظ خاولاِ‬ ‫ٍظاضت اهَض التصبزی ٍ زاضایی ثبًه هطوعی ٍظاضت ووت‪ٍ ،‬ظاضت ًفت‪ٍ ،‬ظاضت ضاُ ٍ‬ ‫قْطؾبظی زضیبفت وطزًس‪.‬‬ ‫هَضَع هْن ایی وِ ثب ّسف اؾتفبزُ اظ تدبضه تین ؾبثک‪ ،‬تصوین ثط ایی قس وِ تطوایات‬ ‫وبضقٌبؾبى تین هصاوطُ وٌٌسُ زض ٍظاضت اهَض ذبضخِ تغییط ًىٌس ٍ حتی ثط تاؼاساز اًاْاب‬ ‫افعٍزُ قَز‪.‬‬ ‫زض ّوِ زٍضُّبی هصاوطات ّؿتِای‪ ،‬تؼساز وبضقٌبؾبى تین همبثل چٌسیی ثطاثط تیان ایاطاى‬ ‫ثَز ٍ تطویجی اظ وبضقٌبؾبى هطتجط ثب تحطینّب ضا زض ثطهیگطفت‪ .‬حابال ایای ثابض ایاطاى‬ ‫تصوین گطفتِ اظ ّوِ ظطفیتّبی ذَز ثطای همبثلِ ثب تحطینّبی ظبلوبًِ اؾتفبزُ وٌس‪.‬‬ ‫ٍالؼیت ایی اؾت وِ هصاوطات ثطای ضفغ تحطین ّبی ایطاى فطایٌس ثؿیبض پیچایاسُ ٍ چاٌاس‬ ‫ثؼسی زاضز‪ .‬اظ ایی ضٍ نجیؼی اؾت وِ ًوبیٌسگبى زؾتگبُّبی هرتلف اػن اظ حاَظُ ّابی‬ ‫‪‬‬ ‫ّا ٍ راستیاسهایی‪ ،‬بِ تعْدات ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫تا لغَ تحزین‬ ‫بزجاهی باسًویگزدین‬ ‫ ‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی‪ -‬ػضَ ّیات ضئیؿِ هدلؽ قَضای اؾالهی‪ ،‬ثب ثیبى ایٌىِ لابًاَى‬ ‫السام ضاّجطزی ثطای لغَ تحطینّب ؾطهبیِ اضظقوٌسی ثطای هصاوطُوٌٌسگبى ایطاًی‬ ‫اؾت‪ ،‬تبویس وطز‪ :‬تب ظهبًی وِ تحطینّب لغَ ًکَز ٍ ضاؾتیاظهبیی ّان واَضت‬ ‫ًگیطز‪ ،‬هب ثِ تؼْسات ذَز ثبظًویگطزین‪.‬هحوس ضقیسی ًوبیٌسُ هطزم وطهبًکبُ زض‬ ‫هدلؽ قَضای اؾالهی زض گفتٍگَ ثب ذجطًگبض پبضلوبًی ذجطگعاضی فابضؼ‪ ،‬ثاب‬ ‫اقبضُ ثِ اغبظ زٍض خسیس هصاوطات ّؿتِای ٍ ‪ ۱ +۸‬اظ ّکتن اشضهبُ اظْبض زاقت‪:‬‬ ‫هب ذبنطُ قیطیٌی اظ زٍضُ ّبی لجلی هصاوطات ثطخبهی ًساضین ٍ ػالات اى ّان‪،‬‬ ‫ّعیٌِ ّبی تحویل قسُ ٍ فکبضّبی ٍاضز قسُ ثِ هلت ایطاى ثاَزُ واِ حاتای زض‬ ‫قطایط ؾرت وطًٍبیی ٍ ووجَز زاضٍ ٍ ٍاوؿی ًیع ایی فکبضّبی تحطیوی ظبلوبًِ‬ ‫ٍ غیطاًؿبًی ازاهِ زاقتِ اؾت‪.‬‬ ‫ٍی تاویس وطز‪ :‬ثب ٍخَز ایی‪ ،‬هلت ایطاى ثب ایؿتبزگی ثِ ایی فکبضّب پبؾد زازًاس؛‬ ‫عشیشی‪ :‬باید اس ظزفیت اکَ بزای حل ‬ ‫هطکالت اقتصادی استفادُ کزد‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی‪ً -‬بیت ضئیؽ وویؿیَى اهٌیت هلی ٍ ؾیبؾت ذبضخی هدلاؽ ثاب‬ ‫ثیبى ایٌىِ خوَْضی اؾالهی ایطاى هکتطوبت ظیبزی ثب وکَضّبی ػضَ اوَ زاضز‪،‬‬ ‫گفت وِ ثب اؾتفبزُ اظ ایی اقتطوبت هی تَاى ثِ ؾوت حل هؿبئل هٌطاماِ ای ٍ‬ ‫هکىالت التصبزی حطوت وطز‪.‬اثطاّین ػعیعی ثب اقابضُ ثاِ حضاَض ایاطاى زض‬ ‫اخالؼ اوَ گفت‪ :‬یىی اظ فطوت ّبی ذَه هٌطمِ ای ثطگاعاضی اخاالؼ ّاب‬ ‫اؾت‪ .‬اخالؼ ّبی هٌطمِ ای فطوت ٍ ظطفیت ّبی ثؿیبض ذَثی ثطای ّوبٌّگای‬ ‫ثیی وکَضّبی هٌطمِ ٍ ایدبز ضقس التصبزی ٍ اضتجب ثیی زٍلت ّب فاطاّان های‬ ‫وٌس‪ٍ.‬ی افعٍز‪ :‬اگط ًگبُ خبهغ ٍ ػولگطایبًِ ای ثِ هَضَع ؾبظهبى ّبی ّوىبضی‬ ‫هٌطمِ ای ٍخَز زاقتِ ثبقس هی تَاى اظ ایی فطوت ّب ثِ ذَثی اؾتفابزُ واطز ٍ‬ ‫وکَضّبی هٌطمِ وٌبض ّن فطوت ّبی هکتطوی ضا فطاّن وطزُ تب ثب ثْطُ گایاطی‬ ‫اظ فطوت ّب ٍ ًیبظّبی هکتطن زض ًْبیت اهٌیت هٌطمِ ای ضا فطاّن وٌٌاس‪ً.‬ابیات‬ ‫ثبًىی‪ ،‬اًطغی‪ ،‬حول ٍ ًمل‪ ،‬زض تین هصاوطُ وٌٌسُ حضاَض زاقاتاِ ثابقاٌاس‪ .‬یاىای اظ‬ ‫هَضَػبتی وِ زض زٍضُ ّبی گصقتِ زضثبضُ تطویت هصاوطُ وٌٌسگبى ایطاًی زض همبیؿِ ثاب‬ ‫تین نطفّبی همبثل هططح هیقس ایی ثَز وِ تطویت تین همبثل زؾت ون ؾِ ثطاثط تایان‬ ‫ایطاى ثَز ٍ ّویی اهط ثبػث هی قس تین ایطاًی ثب هکىالتی هَاخِ قَز‪.‬‬ ‫اذطیی هَاضغ تْطاى لجل اظ هصاوطات ٍیی‬ ‫نی ضٍظّبی اذیط همبهبت زؾتگبُ زیپلوبؾی هَضغ تْطاى ضا زض لجبل هصاوطات پیف ضٍ ثب‬ ‫وطاحت هططح وطزًس‪ .‬ضٍظ چْبضقٌجِ ؾَم اشضهبُ ٍظیط اهَض ذبضخِ زض گفت ٍ گاَی‬ ‫تلفٌی ثب ٍاًگ یی ّوتبی چیٌی ذَز ثب ثیبى ایٌىِ خوَْضی اؾالهی ایطاى ثب اضازُ وابهال‬ ‫ٍاضز هصاوطات ٍیی ثطای حصَل تَافک ذَه هی قَز‪ ،‬گافات‪ :‬ثاب تاَخاِ ثاِ ذاطٍج‬ ‫غیطلبًًَی اهطیىب ٍػسم پبیجٌسی نطف اضٍپبیی‪ ،‬چٌبًچِ اًْب ثب اضازُ الظم ثاطای اخاطای‬ ‫تؼْساتکبى ٍاضز هصاوطات قًَس‪ ،‬اهىبى زؾتطؾی ؾطیغ ثِ تَافک ٍخَز زاضز‪.‬‬ ‫اهیط ػجساللْیبى قت گصقتِ ّن زض گعاضـ ٍیسئَیی اظ ػولاىاطز واس ضٍظُ زؾاتاگابُ‬ ‫زیپلوبؾی تبویس وطز‪ :‬هب ّوِ همسهابت ضا ثاطای ضؾایاسى ثاِ یاه تاَافاک ذاَه ٍ‬ ‫زضوَضتیوِ نطف ّبی همبثل ثِ تؼْسات وبهل ذَز ثبظگطزًس‪ ،‬ثطای ضؾایاسى ثاِ یاه‬ ‫تَافک ذَه ٍ ؾطیغ فطاّن وطزُاین ٍ ثِوطاحت ّن هَاضغ ٍ هطبلجبت ذاَزهابى ضا زض‬ ‫ازاهِ گفت ٍگَّبیی وِ اظ گصقتِ ٍخَز زاقتِ ٍ ؾٌسی وِ ثِػٌَاى ثطخبم ٍ لاطاؼاٌابهاِ‬ ‫پؽاظ اى ؾبظهبى هلل ثِ تصَیت ضؾیسُ‪ ،‬ثیبى وطزُاین‪.‬‬ ‫ٍظیط اهَض ذبضخِ یبزاٍضقس‪ً :‬ظط وطیح ٍ ضٍقی خوَْضی اؾالهی ایطاى ایی اؾات واِ‬ ‫زض هیع هصاوطُ حمَق ٍ هٌبفغ هلت ایطاى ثبیس تبهیی قَز ٍ تحطینّب ثبیس لاغاَ قاَز‪ .‬هاب‬ ‫اهیسٍاض ّؿتین وِ زض هؿیط گفت ٍگَّبی ٍیی ثتَاًین گبمّبی اؾبؾی ٍ ضٍ ثِ خالاَیای‬ ‫زاقتِ ثبقین‪.‬‬ ‫اهیطػجساللْیبى ثب تبویس ثط ایٌىِ لطؼب زؾت خوَْضی اؾالهی ایطاى ثؿتِ ًاراَاّاس ثاَز‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬هب اظ گعیٌِ گفت ٍگَ ٍ هصاوطُ زض ٍیی وبض ضا قطٍع هیوٌایان‪ .‬زض هاصاواطُ ٍ‬ ‫ضؾیسى ثِ تَافک خسی ّؿتین ٍ اهیسٍاض ّؿتین اىگًَِ وِ زض والم نطفّبی همبثل هاب‬ ‫ثٍِیػُ غطثیّب هیگَیٌس‪ ،‬خسیت اًْب ضا ّن ثجیٌین‪ .‬هب ثِوطاحت ثِ اًْب گفتین هاب یاه‬ ‫زٍلت ػول گطا ٍ ًتیدِ هحَض ّؿتین ٍ اهیسٍاض ّؿتین وِ زض هیع هصاوطات ٍیای چاٌایای‬ ‫اتفبلی ضخ زّس‪.‬‬ ‫نی ّفتِّبی اذیط ػلی ثبلطی هؼبٍى ؾیبؾی ٍظاضت اهَض ذبضخِ ٍ هصاوطُ وٌٌاسُ اضقاس‬ ‫اٍلیاًَف خبز اس رایشًی ّای غیزرسوی ‬ ‫پیص اس هذاکزات بزجام در ٍیی داد‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی‪ً -‬وبیٌسُ زائن ضٍؾیِ ًعز ؾبظهبىّابی ثایای‬ ‫الوللی هؿتمط زض ٍیی اظ اغبظ ضایعًیّبی غیطضؾوی پیف اظ‬ ‫هصاوطات ثطخبم ذجط زاز‪ .‬هیربئیل اٍلیابًاَف زض وافاحاِ‬ ‫تَئیتط ذَز ًَقت‪ً :‬رؿتیی ضایعًیّبی غیطضؾوی زٍخبًاجاِ‬ ‫زض ٍیی ثطای اظؾطگیطی ضؾوی هصاوطات ثطخبم‪ ،‬اغبظ قس‪.‬‬ ‫تَافک زض ایی ذصَل ّوچٌبى ثِ تالـّبی لبثل تَخاْای‬ ‫ًیبظ زاضز‪.‬هصاوطات ایطاى ثب وکَضّبی گطٍُ ‪ ۸+۱‬پاؽ اظ‬ ‫چٌسیی هبُ ٍلفِ لطاض اؾت ضٍظ زٍقٌجِ ‪ ۱‬اشض زض ٍثای اظ‬ ‫ؾطگطفتِ قَز‪ .‬ایی اٍلیی هصاوطات ثطخبهی ایطاى زض زٍلات‬ ‫ؾیس اثطاّین ضئیؿی اؾت وِ زض ؾطح هؼبًٍبى ٍظیاط اهاَض‬ ‫ذبضخِ اًدبم هی قَز‪.‬ػلی ثبلطی وٌی وِ ضیبؾات ّایابت‬ ‫هصاوطُ وٌٌسُ ایطاى زض ًکؿت ضٍظ زٍقٌجِ ثب اػضبی گاطٍُ‬ ‫‪ ٍ ۸+۱‬اتحبزیِ اضٍپب ضا ثطػْسُ زاضز‪ .‬اهطٍظ قٌجِ ضاؼ ّیبتی‬ ‫ثطای قطوت زض زٍض اتی ًکؿت وویؿیَى هکتطن ثطخابم‬ ‫ٍاضز ٍیی پبیترت اتاطیاف قاس‪.‬هاصاواطُ واٌاٌاسُ اضقاس‬ ‫ایطاى پیف اظ اًدبم ایی ؾفط تصطیح وطز وِ لغاَ تاوابهای‬ ‫تحطین ّبی هطتجط ثب ثطخبم اظ خولِ تحطینّبی اػوبل قاسُ‬ ‫زض چبضچَه وبضظاض فکبض حساواثاطی قاط الظم ثاطای‬ ‫هَفمیت زض هصاوطات اؾت‪ٍ.‬ی زض گفتٍگَیی ثب تبویس ثط‬ ‫هَاضغ ایطاى ثطای ازاهِ هصاوطات ٍیای‪ّ ،‬کاساض زاز واِ‬ ‫گفتٍگَّب زض وَضتی وِ توبم تحطینّب لاغاَ ًکاَز؛ ثاب‬ ‫ّیچگًَِ تغییز در بزجام را ًوی پذیزین‬ ‫ ‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی‪ -‬هدتجی شٍالٌَضی ػضَ وویؿیَى اهٌیت هلی ٍ ؾیبؾت ذابضخای هادالاؽ قاَضای‬ ‫اؾالهی گفت‪ :‬خوَْضی اؾالهی ثِ زًجبل فطاض اظ ثطخبم ًیؿت‪ ،‬اگط وؿبًی های گاَیاٌاس خاواْاَضی‬ ‫اؾالهی اًگیعُای ًساضز ٍ ایی حطوبت ًوبیکی اؾت وبهالً اتْبهی ٍاّی اؾت‪.‬ایی ًوبیٌسُ هدلؽ زلیل‬ ‫ٍاّی ثَزى ایی اتْبهبت ضا ایی هیزاًس وِ خوَْضی اؾالهی ّعیٌِّبی ثطخبم ضا زازُ ٍ ثِ زًجابل ایای‬ ‫اؾت وِ چه ًؿیِ ثطخبم ضا ًمس وٌس‪.‬تالـ اهطیىب ثطای ذطٍج اظ ثطخبم ثطًبهِای ثاَز واِ زًٍابلاس‬ ‫تطاهپ اظ ظهبى قطوت زض اًتربثبت ضیبؾت خوَْضی اهطیىب زض ؾاط زاقات‪ .‬زض ًاْابیات زض ‪۸۱‬‬ ‫اضزیجْکت ‪ ۸۹۳۱‬زٍلت ایبالت هتحسُٔ اهطیىب ضؾوبً اظ ثطخبم ذبضج ٍ ثبظگکت تحطینّب ثاِ واَضت‬ ‫گصقتِ ضا اػالم وطز‪.‬شٍالٌَضی هی گَیس وِ خوَْضی اؾالهی زضوسز احمبق حاماَق هالات ایاطاى‬ ‫اؾت‪ ًِ ،‬ثطخبهی وِ غطثیّب ثرَاٌّس زض اى تغییطی ایدبز وٌٌس‪ .‬ػالٍُ ثط ایی خوَْضی اؾالهی اگاط‬ ‫ثطای هصاوطُ هیضٍز ایی هصاوطُ ثطای اخطایی وطزى ثطخبم اؾت ٍ هب ّط چِ هصاوطُ ثطای ثطخبم الظم‬ ‫ثَزُ ضا اًدبم زازُ این‪.‬چْبضهیی زلیل اًدبم هصاوطات ثطخبهی ایی اؾت وِ خوَْضی اؾالهی ثِ زًجابل‬ ‫فطؾبیکی قسى هصاوطات ًیؿت شٍالٌَضی ایی ضا هیگَیس ٍ اضبفِ هیواٌاس واِ ناَالًای قاسى ٍ‬ ‫فطؾبیکی قسى هصاوطات یؼٌی اؾتوطاض ثالتىلیفی زض ظهیٌِ هؿبئل التصبزی‪ ،‬هب ثِ زًاجابل هاصاواطاتای‬ ‫ّؿتین وِ ثطای هصاوطُ ًجبقس‪ ،‬ثلىِ هصاوطُ هب ذطٍخی هحَض ثَزُ ٍ اگط ایای هاصاواطات ذاطٍخای‬ ‫ًساقتِ ثبقس ثسیْی اؾت وِ هب وبض ػجث اًدبم ًرَاّین زاز‪.‬‬ ‫قىؿت ضٍثطٍ ذَاّس قس‪ .‬ثِ گفتِ هؼبٍى ؾیبؾی ٍظیط اهَض‬ ‫ذبضخِ‪ّ ،‬ط گًَِ پیکطفت زض هؿیط هصاوطات ثبیس ثاب لاغاَ‬ ‫ّوِ تحطین ّبی اهطیىب ّوطاُ ثبقس ٍ تضویٌای هاجاٌای ثاط‬ ‫ایٌىِ زٍلت ایٌسُ زض ٍاقٌگتی یه ثبض زیگط هبًٌس زًٍابلاس‬ ‫تطاهپ ضییؽ خوَْضی ؾبثک اهطیىب اظ تَافک ذبضج ًکَز‪،‬‬ ‫ٍخَز ًساضز‪ٍ.‬ی ثب اقبضُ ثِ ضفتبض غیط لبًًَی ٍاقٌاگاتای زض‬ ‫ذطٍج اظ تَافمی وِ پؽ اظ ؾبلّب هصاوطُ ثِ زؾات اهاس‪،‬‬ ‫تصطیح وطز‪:‬زضیبفت تضویی اظ نطف زیاگاط ثاطای ػاسم‬ ‫ذطٍج اظ تَافک‪ ،‬ػسم اػوبل ٍ اخطای تحطینّبی خسیاس ٍ‬ ‫ّوچٌیی ػسم ثبظگطزاًسى تاحاطیان ّابی پایاکایای ثاطای‬ ‫خلَگیطی اظ ایی احتوبل اؾت وِ ثی ًظوای ؾایابؾای زض‬ ‫اهطیىب تبثیط ثط ضفتبض ثیی الوللی ایی وکَض زاقتِ ثبقس‪.‬‬ ‫ثبلطی اظْبض زاقت‪ :‬هتبؾفبًِ‪ ،‬ؾیبؾات قاىاؿات ذاَضزُ‬ ‫تساٍم فکبض حساوثطی وِ زض زٍلت تطاهپ اغابظ قاس‪ ،‬زض‬ ‫زؾتَض وبض زٍلت ثبیسى ثبلی هبًسُ اؾت ٍ اٍ ثبیس تحطینّاب‬ ‫ضا ثِ هٌظَض ضّب وطزى ذَز اظ ؾطزضگوی ؾیبؾی ٍ تؼمیات‬ ‫ؾیبؾت ّبی غیط اًؿبًی ٍ قىؿت ذَضزُ زٍلت تطاهپ لغَ‬ ‫وٌس‪.‬ثطًبهِ خبهغ السام هکتطن (ثطخبم) پاؽ اظ ‪ ۸۹‬ؾابل‬ ‫هصاوطات ثییالوللی فکطزُ‪ ،‬زض تبضید ‪ ۳۹‬تیطهبُ ‪۸۱( ۸۹۳۱‬‬ ‫غٍئیِ ‪ ) ۳۱۸۲‬هٌؼمس قس‪ .‬ثطخبم یه ّفتِ ثؼس ثب لاطاؼاٌابهاِ‬ ‫‪ ۳۳۹۸‬قَضای اهٌیت ؾبظهبى هلل هتحس تاییس ٍ ثاِ ػاٌاَاى‬ ‫ضویوِ الف ثِ لطؼٌبهِ هصوَض پیَؾت قس‪.‬اهب پؽ اظ ٍضٍز‬ ‫زًٍبلس تطاهپ ثِ وبخ ؾفیس زض غاًَیِ ‪( ۳۱۸۱‬زی هبُ ‪)۸۹۳۲‬‬ ‫ٍ پؽ اظ چٌس السام همسهبتی‪ًْ ،‬بیتبً ثب اتربش هَاضغ هاغابیاط‬ ‫ثطخبم‪ ،‬ثب ذطٍج یىدبًجِ ٍ غیطلبًًَی اهطیىب اظ ایی تاَافاک‬ ‫زض ‪ ۸۱‬اضزیجْکت ‪ ۱( ۸۹۳۱‬های ‪ ،)۳۱۸۱‬زض زٍ هاطحلاِ‬ ‫تحطینّبی ثبًَیِ اى ػلیِ ایطاى ثبظگطزاًسُ قس‪.‬‬ ‫اى ّاان زض قااطایااطاای وااِ‬ ‫غطثی ّب ًِ تٌْب قطایط ولح ٍ‬ ‫زٍؾتی ثطلطاض ًاىاطزًاس واِ‬ ‫زائوبً ظهیٌِّبی زقوٌی ٍ ؾَء‬ ‫ًیت ضا افعایف زازًس‪.‬‬ ‫ػضَ ّیات ضئیؿاِ هادالاؽ‬ ‫قَضای اؾالهی ثاب اقابضُ ثاِ‬ ‫هْوتطیی ًىبت ضطٍضی ثطای‬ ‫زٍض خااسیااس هااصاوااطات‬ ‫ّؿتِای‪ ،‬اظْبض زاقت‪ :‬حفظ حمَق ّؿتِ ای هلت ایطاى وِ خَاًبى هب ثاب خاْابز‬ ‫ػلوی ٍ ثب تمسین ذًَکبى اى ضا تثجیت وطزًس‪ ،‬اظ هْوتطیی ًىبتی اؾات واِ زض‬ ‫زٍض خسیس هصاوطات ثبیس هَضز تَخِ لطاض گیطز‪.‬‬ ‫ضقیسی ازاهِ زاز‪ :‬ػالٍُ ثط ایی‪ ،‬ثبیس تَخِ زاقت وِ تب تحطینّب ثطزاقتِ ًکَز ٍ‬ ‫ضاؾتی اظهبیی وَضت ًگیطز‪ ،‬خوَْضی اؾالهی ایطاى ثِ تؼْاسات لاجالای ذاَز‬ ‫ثطًویگطزز‪ ،‬چطا وِ هب لجال تؼْسات ذَز ضا اًدبم زازُاین اهب تحطینّب ثبلی هبًاس‬ ‫ٍ لغَ ًکس‪.‬‬ ‫ضئیؽ وویؿیَى اهاٌایات هالای ٍ‬ ‫ؾیبؾت ذبضخی هدلؽ ثب اقبضُ ثاِ‬ ‫ثطگعاضی اخالؼ اواَ زض وکاَض‬ ‫تطووٌؿتبى گفت‪ :‬اخالؼ اوَ ثؼس‬ ‫اظ یاه ؾاابل ٍلافااِ زض وکااَض‬ ‫تطووٌؿاتابى ثاطگاعاض های قاَز‪.‬‬ ‫اهیسٍاضین وِ ثتَاى اظ ایی فاطوات‬ ‫ثطای خجطاى ػمات هابًاسگای ّاب‬ ‫اؾتفبزُ وطز‪ .‬خوْاَضی اؾاالهای‬ ‫ایطاى ًاماف فاؼابلای زض اواَ ٍ‬ ‫قبًگْبی زاقتِ ٍ ثبیس تالـ قاَز‬ ‫تب ثب ثْطُ گیطی اظ توبهی ظطفیت ّبی اوَ اضتجبنبت ذَثی ثاب ّاواِ وکاَضّاب‬ ‫ثطگعاض وطز ٍ ثِ ؾوت ولح حطوت وطز‪.‬ػعیعی ذبنطًکبى وطز‪ :‬هب هکتاطوابت‬ ‫ظیبز فطٌّگی‪ ،‬التصبزی ٍ تب حسٍزی اهٌیتی ثب وکَضّبی ػضَ اوَ زاضین وِ ثبیس‬ ‫ایی اقتطاوبت ثِ ؾوت حل هؿبئل ٍ ًیبظّبی هکتطن ضٍز‪ .‬اوَ فطوت ذاَثای‬ ‫ثطای حل هؿبئل هٌطمِ ای ٍ هکىالت التصبزی ذَاّس ثَز‪.‬‬ ‫وکَضهبى ّن زض گفتٍگَ ثب قجىِ الدعیطُ ثب ثیبى ایٌىِ ثبیس ضٍی خسی ثَزى هصاواطات‬ ‫ٍیی توطوع وطز‪ ،‬گفت‪ :‬توطوع هب ثط ضفغ تحطین ّبی ظبلوبًِ اؾت ٍ اهطیىب ّان ّایا‬ ‫گعیٌِای خع لجَل ٍالؼیت خسیس زضثبضُ تَافک ًبهِ ّؿتِای ًساضز‪.‬‬ ‫ثبلطی ثب ثیبى ایٌىِ هب ثِ فؼبلیتّبی ّؿتِای ذَز ٍ تَؾؼِ اى هطبثک ثب هفبز تَافک ّؿتِای‬ ‫ازاهِ ذَاّین زاز‪ ،‬اظْبض وطز‪ :‬هب ذَاّبى ضوبًتّبیی زضذصَل ضفغ تحطینّب ّؿتین ٍ‬ ‫ٍاقٌگتی ّن ثبیس اى ضا زض هصاوطات ٍیی اضائِ وٌس‪.‬‬ ‫هؼبٍى ٍظیط اهَض ذبضخِ وکَضهبى زض ػیی حبل تبویس وطز واِ اگاط تاَافاک ّؿاتاِ ای‬ ‫ثطذَضزاضی ایطاى اظ اى ضا تضویی ًىٌس‪ ،‬پٌدطُ تَافک ّؿتِای تب اثس ثبظ ثبلی ًرَاّس هبًس‪.‬‬ ‫ایطاى ثب تین وبهل زض هصاوطات حضَض یبفتِ وِ ایی اهط ًکبى زٌّسُ اّاتاوابم تاْاطاى ثاط‬ ‫خسیت زض هصاوطات ٍ پطّیع اظ فطؾبیکی قسى اى اؾت‪ .‬اگط نطفّبی همبثل ّن ٍالاؼاب‬ ‫لصس ٍ اضازُ خسی ثطای زؾتیبثی ثِ تَافک زاقتِ ٍ ثِ زًجبل ثطنطف قسى زغسغِّبی ذَز‬ ‫ّؿتٌس ثْتط اؾت ثب حؿی ًیت زض هیع هصاوطات حبضط قسُ گبمّبی ػولی ٍ خسی ثاطای‬ ‫حصَل ًتیدِ ثطزاضًس‪.‬‬ ‫اهزیکا بار دیگز ایزاى را بِ فطار ‬ ‫حداکثزی تْدید کزد‬ ‫ؾطٍیؽ ذاجاطی‪ً-‬اوابیاٌاسُ ٍیاػُ‬ ‫اهطیىب زض اهَض ایطاى زض گفتگاَی‬ ‫ثبهساز یىکٌجِ ثب ثیثیؾی ثبضزیگاط‬ ‫ؾؼی وطز ایطاى ضا اظ نطیک ؾیبؾت‬ ‫فکبض ثیکتط تْسیس وٌس‪.‬ضاثطت هبلی‪،‬‬ ‫ًوبیٌسُ ٍیػُ اهطیىب زض اهَض ایاطاى‬ ‫زض گفتگَی ثب ثیثیؾی‪ ،‬ایاطاى ضا‬ ‫ثب افعایف فکبضّب تْاسیاس واطز ٍ‬ ‫گفت وِ اگط ایاطاى ثاراَاّاس اظ‬ ‫هصاوطات احیبی ثطخبم ثِػٌَاى پَقف ٍ ثْبًِای ثطای ؾطػات زازى‬ ‫ثِ ثطًبهِ ّؿتِ ای ذَز اؾتفبزُ وٌس‪ٍ ،‬اقٌگتی ًیاع ثاط تاْاطاى فکابض‬ ‫ثیکتطی ٍاضز ذَاّس وطز‪.‬هبلی زض ازاهِ افعٍز‪ :‬اگط ایطاى فىط هیوٌاس‬ ‫وِ هیتَاًس اظ ایی ظهبى ثطای ایدبز اّطمّبی فکبض ثیکتط اؾتفبزُ وٌاس‬ ‫ٍ ؾپؽ ثِ تَافک ثبظگطزز ٍ ثگَیس وِ چیع ثْتطی هیذَاّس‪ ،‬ثِ ایای‬ ‫ؾبزگی ًرَاّس ثَز‪ .‬هب ٍ قطوبی هب فطیت اى ضا ًوی ذاَضیان‪ .‬اگاط‬ ‫ضٍیىطز ایطاى ایی ثبقس وِ ؾؼی وٌس اظ هصاوطات ثِ ػٌَاى پاَقاکای‬ ‫ثطای تؿطیغ ثطًبهِ ّؿتِای ذَز اؾتفبزُ وٌس ٍ زض هصاواطات تاؼالال‬ ‫وٌس‪ ،‬ثبیس ثِ گًَِ ای پبؾد زّین وِ تطخیح هب ًیؿت‪ّ .‬یچىؽ ًجبیاس‬ ‫تؼدت وٌس وِ زض اى همطغ فکبضّب ثط ایطاى افعایف یبثس‪ً.‬وبیٌسُ ٍیػُ‬ ‫اهطیىب ّوچٌیی اظْبض زاقت‪ :‬هب اهیسٍاضین وِ ثِ ًمطِای ًطؾین‪ ،‬اهاب‬ ‫اگط ثِ ایی ًتیدِ ثطؾین‪ ،‬فکبضّب ثبیس افعایف یبثس تب ایی پیبم ثاِ ایاطاى‬ ‫اضؾبل قَز وِ اًتربثی وِ اًدبم هیزّس اقتجبُ اؾت‪ .‬ایاٌاىاِ هؿایاط‬ ‫هتفبٍتی زض اذتیبض زاضز‪ ،‬اهب هؿیطی ثِ نَض ًبهحسٍز ثبظ ًیاؿات ظیاطا‬ ‫ثطًبهِ ّؿتِ ای ایطاى هبّیت تَافک هَضز هصاوطُ ثطخبم ضا ثاِ ذاطاط‬ ‫هیاًساظز‪ٍ .‬اقٌگتی اهبزُ ثبظگکت ثِ تَافک ّؿتِای اؾات ٍ هاب اظ‬ ‫تْطاى هیذَاّین وِ ضٍیىطز هتمبثل زاقتِ ثبقس‪ .‬هصاوطات اتی ٍیای‬ ‫ًمطِ ثؿیبض هْوی ثطای ایطاى ثطای تؼییی گعیٌِّبی ذَز اؾت‪.‬‬ ‫ّزجا هٌافع ایزاى ٍ هحَر هقاٍهت ‬ ‫درخطز باضد اس اى دفاع هیکٌین‬ ‫ ‬ ‫ؾااطٍیااؽ ذااجااطی‪ -‬هااؼاابٍى‬ ‫ّوبٌّگ وٌٌسُ ًیطٍی زضیابیای‬ ‫ؾپبُ پبؾساضاى اًماله اؾاالهای‬ ‫گفت‪ :‬لاسضت ًایاطٍی زضیابی‬ ‫وکَض هَخت ٍحکت زقواٌابى‬ ‫قسُ اؾت ٍ ّط خب واِ هاٌابفاغ‬ ‫هحَض همابٍهات ٍ خاواْاَضی‬ ‫اؾالهی ایطاى زض ذطط لطاض گیطز اظ اى زفبع هیوٌین‪ .‬ؾاطزاض پابؾاساض‬ ‫هطتضی ظاضع زض چْبضهیی زٍضُ ّبزیبى فاطّاٌاگای ٍ ضٍایات گاطی‬ ‫ػولیبتّبی زضیبیی زفبع همسؼ زض یابزهابى قاْاسای الافاداط ّکات‬ ‫اضًٍسوٌبض اثبزاى ثیبى وطز‪ :‬تَاًوٌسی ًیطٍی زضیبیی خوَْضی اؾالهای‬ ‫ایطاى ثِ حسی اؾت وِ ػالٍُ ثط ثبظزاضًسگی‪ ،‬لبزض اؾات ّاط خاب واِ‬ ‫هٌبفغ هحَض همبٍهت ٍ خوَْضی اؾالهی ایطاى زض ذطط لطاض گیطز‪ ،‬زض‬ ‫حس ثبال اظ اى زفبع وٌین‪ٍ.‬ی تَاًوٌسی ٍ تَاى ضظهی ًایاطٍی زضیابیای‬ ‫ؾپبُ ٍ اضتف ضا ثؿیبض ػبلی اضظیبثی وطز ٍ ازاهِ زاز‪ً :‬ایاطٍی زضیابیای‬ ‫اضتف ٍ ؾپبُ تَاًؿتِاًس فطاتط اظ اهّبی ذلیح فبضؼ اظ هاٌابفاغ ًاظابم‬ ‫خوَْضی اؾالهی هحبفظت وٌٌس ٍ ایی تَاى ضا زاضًس ًجطزّبی ًعزیاه‬ ‫ضا ثِ زٍض زؾت اًتمبل زٌّس‪.‬ثب اقبضُ ثِ اغابظ ثاِ وابض زضٍُ اهاَظـ‬ ‫ضاٍیبى ثطای اًؼىبؼ حوبؾِّبی ًیطٍی زضیبیی وکَض زض ّکات ؾابل‬ ‫زفبع همسؼ افعٍز‪ :‬زض ایی زٍضُ ّب ؾؼی ثط ایی اؾت واِ ثاراکای اظ‬ ‫ضقبزتّبی ًیطٍی زضیبیی ٍ ػولیبتّبی اًْب زض همطغ زفبع همسؼ ثِ‬ ‫ٍیػُ خٌگ ًفتىف ّاب یابزاٍضی ٍ ثابظگاَ قاَز‪.‬چاْابضهایای زٍضُ‬ ‫ّبزیبى فطٌّگی ٍ ضٍایتگطی ػولیبت ّابی زضیابیای زض زٍضاى زفابع‬ ‫همسؼ اظ ضٍظ قٌجِ اغبظ ٍ تب ضٍظ پٌدکٌجِ ایٌسُ زض یابزهابى قاْاسای‬ ‫ٍالفدط ّکت زض اضًٍس وٌبض اثبزاى ازاهِ ذَاّس زاقت‪.‬‬ ‫یبزهبى ّکت قْیس غَال ػولیبت ٍالفدط ‪ ۱‬اضًٍسواٌابض زض حابقایاِ‬ ‫اضًٍسضٍز ٍ ضٍثِضٍی قْط فبٍ ػطاق لطاض زاضز‪.‬‬ صفحه 2 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫*دوشنبه‬ ‫* ‪8‬اذر‬ ‫* ‪ 92‬نوامبر‬ ‫* ‪92‬ربیع الثانی‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪4230 :‬‬ ‫* اوتوزبیرایکینجی ایل‬ ‫هشدم هشغ سا ثیطتش اص کیلَیی ‪ّ 31‬ضاس تَهبى ًخشًذ‬ ‫‪0011‬‬ ‫‪9190‬‬ ‫‪0002‬‬ ‫* صفحه ‪2‬‬ ‫‪ 475‬سٍستبی ارسثبیجبىضشقی هحشٍم اص ایٌتشًت پشسشعت‬ ‫ػشٍیغ خثشی ‪ -‬سئیغ ػاصهاى جْادکـاٍسصی ارستایجاى ؿشقی گفتۺ عثق هلَتِ قیشاسگیاُ‬ ‫اهٌیت غزایی‪ ،‬قیوت ّش کیلَگشم هشؽ صًذُ ‪ّ ۰۹‬ضاسٍ ‪ ۷۲۲‬تَهاى‪،‬دسکـتاسگاُ ‪ّ ۰۸‬ضاس تَهاى ٍ‬ ‫هشؽ گشم تشای هلشفکٌٌذگاى ‪ّ 4۰‬ضاس تَهاى اػت ٍ هشدم ًثایذ هشؽ ساتیـتش اصکیییلیَییی ‪4۰‬‬ ‫ّضاس تَهاى خشیذاسی کٌٌذ‪.‬اکثش فتمی ا ْاس داؿتۺ اص اًجاییکِ هَضَع گشاًفشٍؿی ٍ قغیؼیِ‬ ‫تٌذی هشؽ دس جاهؼِ هغشح تَدُ ٍ ایجاد التْاب ًوَدُ اػت ایی هَضَع تِ ػٌَاى دػتَس پیؾ اص‬ ‫جلؼِ هغشح ؿذُ ٍ تالؽ هی ؿَد تا ّوکاسی ػاصهاى کوت ٍ ػیاصهیاى داهیپیضؿیکیی ٍاتیا‬ ‫اکٌاف دس هذتی کِ جْادکـاٍسصی دس حال تؼشیف فشایٌذ جذیذی دس حَصُ ػشضِ هی تاؿذ تا‬ ‫ًظاستْای کَست گشفتِ ایی اهشدستاصاس خللی ایجاد ًٌوایذ‪.‬فتمی گفتۺ دس ػتاد تیٌیظییین تیاصاس‬ ‫اػتاى اجواع ػوَهی تش ایی تَدُ اػت کِ ‪ ۰۵‬دسکذ کـتاس کَست گشفتِ هی تَاًذ تِ ٍاحذّای‬ ‫قغؼِ تٌذی هٌتقل ؿَد اها اکٌَى ایی هیضاى تِ ‪ ۵۲‬دسکذ سػیذُ اػت ٍایی اهشتِ کاّیؾ قیذست‬ ‫خشیذ تخـی اص هشدم کِ اص تَاًایی الصم تشخَسداس ًیؼتٌذ هی گشدد کِ ًویتَاًٌذهشؽ اهیادُ تیِ‬ ‫قیوت هلَب دٍلتی ‪ّ 4۰‬ضاس تَهاى تْیِ ًوایٌذ تٌاتشایی تایذ قغؼِ تٌذی عثق یک ًشم تیؼیشییف‬ ‫ؿذُ اتفا تیفتذ صیشا ٍاقؼیت ایٌؼت کِ حذٍد ‪ ۸۲‬دسکذ هشدم تَاى خشیذ هملَل قغؼِ تیٌیذی‬ ‫ؿذُ کِ قیوت اى عثق هلَتات ػتاد تٌظین تاصاس تؼیاس افضایؾ هی یاتذ سا ًذاسًذ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫استانها‬ ‫صبدسات ؼیشًفتی ارسثبیجبى ضشقی‬ ‫‪ 52‬دسصذ افضایص یبفت‬ ‫ػشٍیغ خثشی‪-‬ػشپشػت ػاصهاى کٌؼت‪ ،‬هیؼیذى ٍ‬ ‫تجاست ارستایجاى ؿشقی اص کادسات ‪ ۸۸۷.۸‬هییلیییَى‬ ‫دالسی اػتاى دس ّفت هاِّ اهؼال خثیشداد ٍ گیفیتۺ‬ ‫کادسات غیشًفتی اػتاى ًؼثت تِ هیذت هـیاتیِ ػیال‬ ‫گزؿتِ ‪ ۵۰‬دسکذ افضایؾ یافتِ اػت‪ .‬غالهؼلی ساػتی گفتۺ تَػؼِ کادسات غیشًفتی دس تیؼیاهیل تیا‬ ‫کـَسّای ّوؼایِ‪ ،‬گؼتشؽ دیپلواػی تجاسی‪ ،‬اکالح تشاص تجاست خاسجی‪ّ ،‬واٌّگی ػیاػت ّیای‬ ‫تجاسی ٍ اسصی هشتثظ تا تَػؼِ کادسات غیشًفتی‪ ،‬افضایؾ سقاتت پزیشی کٌؼتی کـَس‪ ،‬پییَػیتیی تیِ‬ ‫صًجیشُ اسصؽ تیی الوللی کادسات همَس اص هْوتشیی هَضَػات هَسد تاکیذ سیاػت جوَْسی اػت‪.‬‬ ‫ٍی تا تملیل تخـی اص ػولکشد کادساتی اػتاى دس ّفت هاِّ ػال ‪ ،۰۴۲۲‬افیضٍد ۺ ػیاصهیاى کیویت‬ ‫ارستایجاى ؿشقی دس ساػتای تَػؼِ کادسات غیش ًفتی ًؼثت تِ تذٍیی تشًاهِ ٍ ّذف گزاسی تیَػیؼیِ‬ ‫کادسات دس ػال جاسی اقذام کشدُ اػت ٍ تِ عَس هٌظن تا سکذ ٍ تشسػی ػولکشد کادسات غیشًفیتیی‬ ‫اػتاى ٍ تملیل ٍضؼیت ٍ جایگاُ اى دس جْت استقاء ػولکشد کادسات اقذام هیی کیٌیذ‪.‬ػیشپیشػیت‬ ‫ػاصهاى کوت اػتاى تا اؿاسُ تِ اهاس کادسات اػتاى تشاػاع اعالػات اسػالی ػاصهاى تَػؼِ تیجیاست‬ ‫ایشاى‪ ،‬ا ْاس داؿتۺ ارستایجاى ؿشقی دس ػال جاسی تا ‪ ۸۸۷.۸‬هیلیییَى دالس کیادسات‪ ،‬ػیْین ‪4.4۲‬‬ ‫دسکذی اص کادسات کـَس سا تِ خَد اختلاف دادُ اػت‪ٍ.‬ی اص تشکیِ‪ ،‬ػشا ‪ ،‬اسهٌؼتاى‪ ،‬افغاًؼیتیاى‪،‬‬ ‫ارستایجاى‪ ،‬پاکؼتاى‪ ،‬اهاسات هتمذُ ػشتی‪ ،‬تشکوٌؼتاى‪ ،‬سٍػیِ ‪ٌّ ،‬ذ ٍ چیی اص جولیِ هیقیاکیذ هیْین‬ ‫کادساتی اػتاى ًام تشد ٍ ا ْاس کشدۺ هَاد پتشٍؿیوی ٍ پایِ ًفتی‪ ،‬کٌؼت‪ ،‬فیشؽ ٍ کیٌیاییغ دػیتیی‪،‬‬ ‫کـاٍسصی ٍ کٌایغ غزایی‪ ،‬هؼذى ٍ کٌایغ هؼذًی اص ػوذُ گشٍُ ّای کاالیی کادساتی اػتاى ّؼتٌذ‪.‬‬ ‫گضاسش‬ ‫عضم دٍلت ثشای اتوبم ‪ 1500‬طشح ًیوِتوبم‬ ‫دس ارسثبیجبىضشقی‬ ‫اداهِ اص ؿواسٓ قثل‪...‬‬ ‫هذیشکل حفا ت همیظ صیؼت ارستایجیاى ؿیشقیی ًیییض تیا اساییِ‬ ‫گضاسؿی اص ٍضؼیت َّای کالًـْش تثشیض کِ تشاػاع اى دس ػیال‬ ‫جاسی‪ ۶۶ ،‬سٍص پاک‪ ۰۷4 ،‬سٍص قاتل قثَل‪ ۸ ،‬سٍص ًیاػیالین تیشای‬ ‫گشٍُّای حؼاع ٍ ‪ ۰‬سٍص ًاػالن تشای ّوِ گشٍُّا تَدُ اػت‪.‬‬ ‫حؼی ػثاع ًظاد تا اؿاسُ تِ ایٌکِ ًیشٍگاُ تثشیض ٍ هیٌیاتیغ هیتیمیشک‬ ‫تیـتشیی حجن الَدگی َّا سا تِ خَد اختلاف دادُاًذ‪ ،‬افیضٍدۺ تیا‬ ‫افضایؾ اػتفادُ اص هاصٍت دس ًیشٍگاُ تثشیض تیؼیذاد سٍصّیاییی کیِ‬ ‫ؿاخق الَدگی اى‪ ،‬غلظت اکؼیذّای گَگشدی اػیت افیضاییؾ‬ ‫هی یاتذ‪ٍ.‬ی اداهِ دادۺ دس سٍصّای ػشد ػال چَى تا پذیذُ ٍاسًٍگیی‬ ‫َّا هَاجِ ّؼتین تجوغ الَدگی هَجه افیضاییؾ سٍصّیای الیَدُ‬ ‫هیؿَد‪.‬ػثاع ًظاد گفتۺ یکی اص چالؾ ّای اػاػی تثشیض فؼیالیییت‬ ‫کٌایغ تاصیافت تِ کَست غیشقاًًَی اػت کِ اقذام تِ پؼواًذ ػَصی‬ ‫هی کٌٌذ‪.‬سضا فذایی‪ ،‬هؼاٍى همیظ اًؼاًی اداسُ کل حفا ت همیییظ‬ ‫صیؼت ارستایجاى ؿشقی ًیض دس گفت ٍ گَ تا ایشًا اػالم کشد کِ دس‬ ‫صهاى الَدگی َّای تثشیض تش اػاع تقؼین تٌذی رسات‪ ۰۲ ،‬تیا ‪۰۷‬‬ ‫دسکذی ؿاخق الَدگی هشتَط تِ ًیشٍگاُ اػت‪ٍ .‬ی افضٍدۺ ػوذُ‬ ‫االیٌذگی ًیشٍگاُ حشاستی تثشیض هیشتیَط تیِ گیاصّیای ػیَلیفیَس‬ ‫(اع‪.‬اٍ‪.‬ایکغ) تَدُ ٍ هیضاى اى دس کَستی کِ هلشف ًیشٍگاُ گاص‬ ‫تاؿذ‪ ۰۵ ،‬کذم تی دس سٍص ٍ دس کَست اػتفادُ اص هاصٍت ‪ ۷.4‬تیی‬ ‫‪‬‬ ‫ػشٍیغ خثشی ‪ -‬هذیشکل استثاعات ٍ فٌاٍسی اعالػات اػتاى ارستایجاىؿشقی‪ ،‬گفتۺ اصهجوَع ‪۰۲۰۲‬‬ ‫سٍػتای تاالی ‪ ۰۲‬خاًَاس اػتاى‪ ،‬تیؾ اصیکْضاس ٍ ‪ ۵۴۵‬سٍػتا تِ استثاعات ّوشاُ دػتشػی داسًذ ٍ تیییؾ‬ ‫اص ‪ ۰۰۵۲‬سٍػتای تاالی ‪ ۰۲‬خاًَاس اػتاى اصایٌتشًت پش ػشػت تشخَسداس ّؼتٌذ‪.‬هیمیویذ فیشصاد ا یْیاس‬ ‫داؿتۺ دسػالّای اخیشتااًجام استقا ٍ افتتاحات ػایتّای تلفی ّوشاُ‪ٍ ،‬ضؼیت استثاعی اػتاى سًٍذ سٍ‬ ‫تِ پیـشفتی سا ػپشی کشدُ اػت ٍدسػالّای اخیش حذٍد ‪ 4۲۴‬ػایت استقا یافتِ ٍ افتتاح ؿذُ اػیت‪ٍ.‬ی‬ ‫افضٍدۺ یکی اص ٍ ایف ٍصاست استثاعات ٍ فٌاٍسی اعالػات ٍ تتثغ اى اداسات کل ‪ICT‬دس اػیتیاى ّیا‬ ‫فشاّن کشدى ٍ تْثَد استثاعات ّن دسصهیٌِ استثاعات ّوشاُ ٍ ّن دػتشػی تِ ایٌتیشًیت پیشػیشػیت دس‬ ‫هٌاعق ؿْشی‪ ،‬سٍػتایی ٍ ساُّای هَاکالتی ٍ جادُای اػت کِ ایی هاهَسیت تَػظ هیجیویَػیِ ّیای‬ ‫ؿشکت استثاعات صیشػاخت‪ ،‬ؿشکت هخاتشات ایشاى‪ ،‬ؿشکتّای ‪ ٍFCP‬اپشاتیَسّیای ّیویشاُ اٍل‪،‬‬ ‫ایشاًؼل‪ ،‬سایتل ٍ ّای ٍب اًجام هی گیشد‪ .‬فشصاد گفتۺ ّذف اص استثاعات ّوشاُ ٍ ایٌتشًیت سٍػیتیاییی‬ ‫فشاّن کشدى اهکاى ایجاد دٍلت الکتشًٍیک ٍ کاّؾ سفت ٍ اهذ سٍػتائیاى تِ ؿْشّاػیت ٍ تیْیثیَد‬ ‫اهکاًات سفاّی دس سٍػتاّا ٍ ایجاد هـاغل اًالیی دس سٍػتاّا تشای فشٍؽ هملیَالت کـیاٍسصی ٍ‬ ‫هملَالت داهی ٍ تِ تثغ اى تْثَد اٍضاع اقتلادی دس سٍػتاّا ٍ اییجیاد هیْیاجیشت هیؼیکیَع دس‬ ‫سٍػتاّاػت‪.‬‬ ‫سعبیت پشٍتکلّبی ثْذاضتی دس ارسثبیجبىؼشثی ثِ‬ ‫‪ 40‬دسصذ کبّص یبفتِ است‬ ‫اؼلت ٍاحذّبی تَلیذی اسدثیل‬ ‫ثب ‪ 30‬دسصذ ظشفیت فعبلیت هیکٌٌذ‬ ‫ػشٍیغ خثشی‪-‬هؼاٍى ػیاػی‪ ،‬اهٌیتی ٍ اجتواػی اػتاًیذاس‬ ‫ارستایجاى غشتی گفتۺ سػایت پشٍتکل ّای تْذاؿتیی دس‬ ‫اػتاى تِ ‪ ۴۲‬دسکذ کاّؾ یافتِ کِ ایی سقن‪ ،‬تؼیاس کین ٍ‬ ‫ًیاصهٌذ اّتوام تشای افضایؾ اػت‪ .‬ػلی هلغفَی افضٍدۺ ّوِ دػتگاُ ّا تا ّوشاّی هشدم تیاییذ تیَجیِ‬ ‫ٍیظُ داؿتِ تاؿٌذ تا هیضاى سػایت پشٍتکل ّا افضایؾ یاتذ کِ دس ایی کَست هی تَاى تیشای کیاّیؾ‬ ‫ؿیَع کشًٍا اهیذٍاس تَد‪ٍ.‬ی تا اؿاسُ تِ تاصگـایی هذاسع دس ارستایجاى غشتی ًظیش دیگش هٌاعق کـَس‬ ‫تیاى کشدۺ تایذ هَضَع سػایت هَاسد تْذاؿتی ٍ پشٍتکل ّا دس هذاسع تِ کَست جذی پیگیشی ؿَد‪.‬‬ ‫هؼاٍى ػیاػی‪ ،‬اهٌیتی ٍ اجتواػی اػتاًذاس ارستایجاى غشتی تا اتشاص خشػٌذی اص تغییش سًگ ؿیْیشّیای‬ ‫ارستایجاى غشتی اص ًاسًجی تِ صسد ٍ اص قشهض تِ ًاسًجی عی ّفتِ اخیش اضافِ کشدۺ سػاًِ ّیا تیاییذ دس‬ ‫ساػتای تٌَیش افکاس ػوَهی تشای سػایت تیؾ اص پیؾ پشٍتکل ّای تْذاؿتی ٍ اًجام ٍاکؼیییٌیاػیییَى‬ ‫تالؽ تیـتشی داؿتِ تاؿٌذ‪.‬هلغفَی هیضاى ٍاکؼیٌاػیَى دُص اٍل ٍ دُص دٍم دس ارستیاییجیاى غیشتیی سا‬ ‫تاالتش اص هتَػظ کـَسی ػٌَاى کشد ٍ اداهِ دادۺ دس خلَف اسائِ اهاس ٍاکؼیٌاػیَى تیاییذ ٍحیذت‬ ‫سٍیِ ٍجَد داؿتِ تاؿذ‪ٍ.‬ی تا اتشاص ًگشاًی اص ؿیَع ػَیِ جذیذ کشًٍا دس تشخی کـَسّای افشیقایی ٍ‬ ‫اسٍپایی گفتۺ ًْادّای هؼٍَل ًظیش اداسات کل فشٍدگاُ ّا ٍ ساّذاسی ٍ حول ٍ ًقیل جیادُ ای تیا‬ ‫ّوشاّی داًـگاُ ػلَم پضؿکی جذیت تیـتشی دس کٌتشل ٍسٍدی هؼافشاى تِ کـَس اص عیشییق هیثیادی‬ ‫اػتاًی داؿتِ تاؿٌذ تا ایی ػَیِ ٍاسد اػتاى ًـَد‪.‬‬ ‫دس سٍص‪ ،‬یؼٌی ‪ ۴۹‬تشاتش اػت؛ ّوچٌیی هیییضاى گیاصّیای ًیییتیشٍطى‬ ‫هتلاػذ ؿذُ تِ َّا تِ دلیل فؼالیت ًیشٍگاُ تیثیشییض (اى‪.‬اٍ‪.‬اییکیغ)‬ ‫سٍصاًِ ‪ ۰۶‬تی دس هلشف گاص ٍ ‪ ۴۷‬تی دس سٍص تِ ّیٌیگیام هلیشف‬ ‫هاصٍت اػت‪ .‬فذایی اضافِ کشدۺ ػیاّی کِ دس خیشٍجیی دٍدکیؾ‬ ‫ّای ًیشٍگاُ حشاستی تثشیض هـاّذُ هی ؿَد‪ ،‬تشکیه ایی گیاصّیا تیا‬ ‫سعَتت َّاػت‪ٍ .‬ی یاداٍسی کشدۺ ّش چٌذ اهشٍص هیضاى االیٌذگیی‬ ‫ًیشٍگاُ تثشیض ‪ ۰۲‬دسکذ کاّؾ یافتِ‪ ،‬اها دس ّش کَست تا سٍص ػیِ‬ ‫ؿٌثِ تِ ًیشٍگاُ حشاستی تثشیض فشکت دادُ ؿذُ تا ًؼثت تِ کیاّیؾ‬ ‫االیٌذگی ٍ تغییش ػَخت اقذام کٌذ‪ ،‬دس غیش ایی کَست تیا حیکین‬ ‫دادػتاًی‪ ،‬ؿیش فلکِ هاصٍت ًیشٍگاُ ّای حشاستی تیثیشییض ٍ تیٌیاب‬ ‫پلوه هی ؿَد‪.‬ػضَ ّیات سئیؼِ ٍ ًوایٌذُ هشدم تثیشییض‪ ،‬اػیکیَ ٍ‬ ‫ارسؿْش دس هجلغ ؿَسای اػالهیی ًیییض اػیالم کیشدۺ ‪ ۹‬تیی اص‬ ‫ًوایٌذگاى ارستاتجاى ؿشقی دس هجلغ تا عشح ػَال اص ٍصییش ًیفیت‬ ‫خَاػتاس اکالح هاصٍت ػَصی ًیشٍگاُ تثشیض ٍ کیاّیؾ الیَدگیی‬ ‫َّای ایی کالًـْش ؿذًذ‪.‬سٍح اهلل هتفکشاصاد تا اؿاسُ تِ عشح ػیَال‬ ‫اص ٍصیش ًفت دستاسُ اػتفادُ اص هاصٍت دس ًیشٍگاُ ّای حشاستی تثشیض‬ ‫ٍ ػٌْذ ا ْاس داؿتۺ دس ّفتِ گزؿتِ جلؼِ ای تا حضَس هذیشػاهیل‬ ‫ؿشکت گاص ایشاى دس ایی تاسُ تشگضاس کشدین کِ هغاله هغشح ؿیذُ‬ ‫دس ایی جلؼِ قاًغ کٌٌذُ ًثَد‪ٍ.‬ی افضٍدۺ دس ایی ساػتا جلؼِ ای دیگش‬ ‫ًیض تا حضَس ٍصیش ًفت تشگضاس کشدین کِ هتاػفاًِ ایی جیلیؼیِ ًیییض‬ ‫ًتیجِ ای ًذاؿت ٍ تِ جوغ تٌذی ًشػیذین‪ً.‬ویاییٌیذُ هیشدم تیثیشییض‪،‬‬ ‫ارسؿْش ٍ اػکَ دس هجلغ ؿَسای اػالهی یاداٍسی کشدۺ تیاکیییذ‬ ‫ٍصاست ًفت تش ایی اػت کِ هلشف گاص افضایؾ صییادی داؿیتیِ ٍ‬ ‫اص سٍصاًِ ‪ 4۲۲‬هیلیَى هتش هکؼه دس ػال گزؿتیِ‪ ،‬اهؼیال تیِ ‪۵۲۲‬‬ ‫هیلیَى هتشهکؼه دس سٍص سػیذُ اػت‪.‬هتیفیکیش اصاد ا یْیاس کیشدۺ‬ ‫ٍصاست ًفت تاکیذ داسد کِ هتاػفاًِ اػتخشاج کافی گاص دس دٍلیت‬ ‫قثل اًجام ًیافتِ ٍ تـکیالت هَسد ًظش ٍ ػیؼتن ّا تیاصػیاصی ًـیذُ‬ ‫اػت لزا هـکل شفیت گاص داسین ٍ هجثَس ّؼتین تشای ایٌکِ هیشدم‬ ‫ضشکت تعبًٍی هسکی پبدگبى هیبًِ‪-‬اگْی هضایذُ(ًَثت سَم)‬ ‫ضشکت تعبًٍی هسکی پبدگبى هیبًِ ثِ استٌبد هصَثِ ضوبسُ ‪ 355‬هَسخِ ‪ّ99/7/20‬یئت هذیشُ ضشکت تعبًٍی هسکی پبدگبى هیبًِ دس ًظش داسد ‪9‬‬ ‫قطعِ صهیی اص قطعبت تفکیکی اص فبص‪ 4 ٍ 3‬پشٍطُ ٍالیت سا اص طشیق هضایذُ عوَهی ثِ اضخبظ حقیقی ٍ حقَقی ٍاگزاس ًوبیذ‪.‬‬ ‫ضشایط ضشکت دس هضایذُ‪:‬‬ ‫‪ٍ -1‬اسیض ‪ 5‬دسصذ قیوت پبیِ ثِ حسبه ‪ 1103111193321‬ثِ ًبم ضشکت تعبًٍی هسکی پبدگبى هیبًِ ًضد ثبًک تَسعِ تعبٍى‬ ‫‪ -2‬ثِ پیطٌْبدات هخذٍش ٍ هجْن تشتیت اثش دادُ ًخَاّذ ضذ‪.‬‬ ‫‪ -3‬سپشدُ ًفشات اٍل تب سَم تب صهبى عقذ قشاسداد ًضد ضشکت تعبًٍی ثبقی خَاّذ هبًذ ٍ دس صَست اًصشاف ًفش اٍل سپشدُ ٍی ثِ ًفع ضشکتت‬ ‫تعبًٍی ضجط خَاّذ ضذ کِ ایی اهش تب ًفش سَم اداهِ هی یبثذ‪.‬‬ ‫‪ -4‬قیوت پبیِ کبسضٌبسی ثب تَجِ ثِ عولیبت اهبدُ سبصی‪ ،‬خبکجشداسی‪ ،‬اجشای هعبثش‪ ،‬صذٍس سٌذ تک ثشگی کل قطعبت هی ثبضذ‪.‬‬ ‫‪ -5‬کلیِ ّضیٌِ ّبی ثجتی ٍ هبلیبتی دس صَست ٍجَد ثشعْذُ ثشًذگبى هضایذُ هی ثبضذ‪.‬‬ ‫‪ -6‬ضشکت تعبًٍی هسکی پبدگبى هیبًِ دس سد یب قجَل پطٌْبدات هختبس است‪.‬‬ ‫‪ّ -7‬ضیٌِ چبح اگْی ّب ثشعْذُ ثشًذگبى هضایذُ خَاّذ ثَد‪.‬‬ ‫‪ -8‬هجلػ پیطٌْبدی ثشًذگبى هضایذُ ظشف ّفت سٍص ثِ ضوبسُ حسبه ‪ 1103111193321‬ثِ ًبم ضشکت تعبًٍی هسکی پبدگبى هیبًِ ًضد ثتبًتک‬ ‫تَسعِ تعبٍى ٍاسیض خَاّذ ضذ‪.‬‬ ‫‪ -9‬صهبى دسیبفت اسٌبد هضایذُ اص تبسیخ ‪ 1400/09/08‬تب اخش ٍقت اداسی ‪ 1400/09/27‬ثِ هذت ‪ 17‬سٍص کبسی‬ ‫‪ -10‬صهبى تحَیل پیطٌْبدات اص تبسیخ ‪ 1400/09/27‬تب اخش ٍقت اداسی هَسخِ ‪ 1400/09/30‬هی ثبضذ‪.‬‬ ‫‪ -11‬صهبى ثبصگطبیی پیطٌْبدات سبعت ‪ 10‬صجح سٍص چْبسضٌجِ ‪ 1400/10/01‬هی ثبضذ‪.‬‬ ‫ضشکت تعبًٍی هسکی پبدگبى هیبًِ‬ ‫‪ *2/399‬م الف‪ * 812:‬اًتطبس‪*1400/09/08:‬سٍصًبهِ اسک‬ ‫سدیف‬ ‫ضوبسُ قطعِ‬ ‫هسبحت قطعِ هتش هشثع‬ ‫کبسثشی‬ ‫قیوت ّش هتش هشثع (سیبل)‬ ‫قیوت کل (سیبل)‬ ‫هجلػ پبیِ ثشای سپشدُ ضشکت‬ ‫هعبدل ‪ %5‬قیوت کل‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪750/03‬‬ ‫هسکًَی اپبستوبًی‬ ‫‪6/500/000‬‬ ‫‪4/875/195/000‬‬ ‫‪243/759/750‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪840/80‬‬ ‫هسکًَی اپبستوبًی‬ ‫‪8/000/000‬‬ ‫‪6/726/400/000‬‬ ‫‪326/320/000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1629/31‬‬ ‫هسکًَی اپبستوبًی‬ ‫‪6/200/000‬‬ ‫‪10/101/722/000‬‬ ‫‪505/086/100‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1629/31‬‬ ‫هسکًَی اپبستوبًی‬ ‫‪6/000/000‬‬ ‫‪9/775/860/000‬‬ ‫‪488/793/000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1618/83‬‬ ‫هسکًَی اپبستوبًی‬ ‫‪6/000/000‬‬ ‫‪9/775/860/000‬‬ ‫‪488/793/000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪157‬‬ ‫‪3104/16‬‬ ‫هسکًَی تجبسی‬ ‫‪6/500/000‬‬ ‫‪20/177/040/000‬‬ ‫‪1/008/852/000‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪338/97‬‬ ‫هسکًَی‬ ‫‪3/500/000‬‬ ‫‪1/186/395/000‬‬ ‫‪59/319/750‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪365/97‬‬ ‫هسکًَی‬ ‫‪3/350/000‬‬ ‫‪1/225/999/500‬‬ ‫‪61/299/975‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪185/56‬‬ ‫هسکًَی‬ ‫‪5/500/000‬‬ ‫‪1/020/580/000‬‬ ‫‪51/029/000‬‬ ‫دس ػشها ًواًٌذ‪ ،‬اص گاص ًیشٍگاُ ّا کن کٌین‪.‬ػضَ ّییی یت سئیییؼیِ‬ ‫هجلغ ؿَسای اػالهی تلشیح کشدۺ ها ًیض تاکیذ کشدین کیِ هیشدم‬ ‫ارستایجاى ًؼثت تِ ػال ّای گزؿتِ کشفِ جَیی کیشدًیذ ٍ تیاییذ‬ ‫ثوشُ اى سا تثیٌٌذ؛ دس حالی کِ ًیشٍگاُّای تْشاى‪ ،‬اکفْاى ٍ کیشج‬ ‫اص گاص اػتفادُ هی کٌٌذ ٍ هلشف هاصٍت دس اًْا هوٌَع اػت‪ ،‬چیشا‬ ‫دس تثشیض هاصٍت ػَصی اداهِ داسد‪ٍ .‬ی ا یْیاس کیشدۺ اػیتیفیادُ اص‬ ‫ػَخت هاصٍت تِ جای گاص دس ًیشٍگاُ ّای تثشیض ٍ ػٌْذ تیٌیاب ٍ‬ ‫االیٌذگی ًاؿی اص اى تؼیاس جذی تَدُ ٍ دس ایی ساػتا تمث ّیاییی‬ ‫داؿتین ٍ عشح ػَال ها تِ دلیل ػذم اقٌاع تِ کویؼییَى تیخیلیلیی‬ ‫اسجاع ؿذ‪.‬سییغ هجوغ ًوایٌذگاى ارستایجاى ؿیشقیی دس هیجیلیغ‬ ‫ؿَسای اػالهی ًیض گفتۺ دس اٍایل ػال دس خلیَف االییٌیذگیی‬ ‫َّای تثشیض تَػظ ًیشٍگاُ ایی کالًـْش تا دادػتاى تثشیض گفت ٍ گَ‬ ‫ؿذ ٍ تِ خاعش تشک ػِ فؼل اص عشف ًیشٍگاُ‪ ،‬دسخَاػت پیییگیشد‬ ‫اًجام ؿذ کِ ػالٍُ تش االیٌذگی‪ ،‬ؿاّذ هلشف تیاالی اب تیشای‬ ‫خٌک کشدى ًیشٍگاُ تِ سغن تٌؾ اتی ٍ کوثَد اب دس تثشیض ٍ ػذم‬ ‫تاصچشخاًی اى ٍ هلشف تیؾ اص حذ گاص دس ایی ًیشٍگاُ تَدین‪.‬‬ ‫ػشٍیغ خثشی ‪-‬سئیغ اتا تاصسگاًی‪،‬کٌایغ هؼادى ٍ‬ ‫کـاٍسصی اسدتیل گفتۺ اغله ٍاحذّای تَلیذی اییی‬ ‫اػتاى تا ‪ 4۲‬دسکذ شفیت فؼالیت هیکیٌیٌیذ ٍ تیشای‬ ‫افضایؾ ایی شفیت ّا تایذ هَاًغ هَجَد تشعشف ؿیَد‪.‬‬ ‫تٌْام پیش هَرى ا ْاس کشدۺ یکی اص هـکالت اػاػی دس‬ ‫ایی صهیٌِ هـکل تاهیی هَاد اٍلیِ تا تَجِ تِ تَسػیی ٍ‬ ‫ػْویِای ؿذى هَاد اٍلیِ اػت کِ اهیذ اػت هـیکیل‬ ‫تاهیی هَاد اٍلیِ تا دػتَس سئیغ جویْیَسی ٍ ٍصسای‬ ‫هشتثظ تشعشف ؿَد‪.‬سئیغ اتا تیاصسگیاًیی ‪،‬کیٌیاییغ‬ ‫هؼادى ٍ کـاٍسصی اسدتیل تا تیاى ایٌکِ فضای کؼه ٍ‬ ‫کاس دس اػتاى هغلَب ًیؼت ٍ ستثِ اػالم ؿذُ دس اییی‬ ‫تخؾ تشاصًذُ اسدتیل ًیؼت افضٍدۺتشای تؼْیلػاصی ٍ‬ ‫تْثَد فضای کؼه ٍ کاس الصم اػت قیَاًیییی هیخیل‬ ‫ؿٌاػایی ؿذُ تا هیمیییظ کؼیه ٍ کیاس دس اػیتیاى‬ ‫ػاهاًذّی ؿَد چشا کِ ستثِ فضای کؼه ٍ کیاس دس‬ ‫ایی اػتاى تؼیاس پاییی اػت‪ٍ.‬ی اضافِ کشدۺ پاییی تَدى‬ ‫ستثِ فضای کؼه ٍ کاس ًـاى اص ًتیجِ ػولکشد هذیشاى‬ ‫دػتگاُ ّای هشتَعِ اػت کِ اکالح ٍ تیْیثیَدی اى‬ ‫ًیاصهٌذ تؼْیلػاصی دس اهش تَلیذ ٍ ػیشهیاییِ گیزاسی‬ ‫اػت‪.‬اٍ اداهِ دادۺ اػتاى اسدتیل اکٌَى ستثِ دٍم سا دس‬ ‫صهیٌِ جَاص تاػیغ دس کـَس داسد اها صیشػاخت ّیای‬ ‫اػتاى ّوگام تا ایی هَضَع سؿذ ًیکیشدُ ٍ تیخیؾ‬ ‫خلَکی اًتیظیاس داسد هلیَتیات هیٌیاػیثیی تیشای‬ ‫ؿْشکّای کٌؼتی اػتاى تلَیه ؿَد‪.‬‬ ‫پیشهَرى گفتۺ تشٍکشاػی اداسی یکی اص هیْین تیشییی‬ ‫هـکالت تخؾ خلَکی اػتاى اػت کِ تیشای سفیغ‬ ‫ایی هـکل پٌجشُ ٍاحذ ػشهایِگزاسی ایجاد ؿذُ ٍلیی‬ ‫اجشایی ًـذى هلَتات پٌجشُ ٍاحذ دس کذٍس هجَصّا‬ ‫هَجه ًاسضایتی تخؾ خلَکی ؿذُ اػت‪.‬‬ ‫ٍی دستاسُ هـکالت ػیه صهیٌیکیاساى اسدتیییل ّین‬ ‫گفتۺ تا تَجِ تِ خـکؼالی‪ ،‬تَلیذ ػیه صهیییٌیی ‪۵۲‬‬ ‫دسکذ دس اػتاى کاّؾ یافتِ ٍ پیـٌْاد هیؿَد اهایؾ‬ ‫ػشصهیٌی ٍ اهایؾ کـاٍسصی دس کـَس اًجام ؿَد تیا‬ ‫هملَالت هٌاػه دس هٌاعق هٌاػه کـت ؿَد‪.‬‬ ‫استبًذاس صًجبى‪ :‬دستگبُّب ثشای سسیذى ثِ سضذ اقتصبدی‪ّ ،‬وبٌّگ عول کٌٌذ‬ ‫ػشٍیغ خثشی ‪ -‬اػتاًذاس صًجاى تا تیاى ایٌکِ دس کیَست ثیثیات اقیتیلیادی‪ ،‬هؼیٍَالى‬ ‫دػتگاُّای اجشایی اػتاى تایذ تِ فکش تْشُ ٍسی ٍ استقای اى تاؿٌذ‪ ،‬گفتۺ تشای سػیذى تیِ‬ ‫ّذف گزاسی ّا تِ ٍیظُ سؿذ اقتلادی تایذ تِ کَست یک تین ٍاحذ ػول کشد ٍ تیخیـیی‬ ‫ًگشی سا کٌاس گزاؿت‪ .‬همؼی افـاسچی افضٍدۺ ؿشایظ کًٌَی کـَس ًـاى هی دّذ تایذ دس تشًاهِ ّا تجذیذ ًظش کیشد ٍ ًیویی‬ ‫تَاى دس ایی ٍضؼیت هاًٌذ قثل ػول کشد‪ٍ.‬ی اص جولِ ػلل ایی هَضَع سا تشٍص تکاًِ ّایی عی ‪ ۰‬ػال گزؿتِ دس کـیَس تیییاى‬ ‫کشد ٍ گفتۺ تایذ تش اػاع ایی هذل حشکت کشد ٍ هذل کًٌَی سا کِ اص دِّ ‪ ۴۲‬اجشا هیؿَد‪ ،‬تغییش داد‪.‬‬ ‫اػتاًذاس صًجاى تا تیاى ایٌکِ تا ًگاّی تِ سؿذ اقتلادی کـَسهاى اص دِّ ‪ ۴۲‬تِ تؼذ‪ّ ،‬وَاسُ یک ًَع ػذم ثیثیات ٍجیَد داؿیتیِ‬ ‫اػت‪ ،‬اداهِ دادۺ تش ایی اػاع یکػال کوتشیی سؿذ اقتلادی هٌْای ‪ ۰ ٍ ۰۵‬ػال تؼذ اى تاالتشیی سؿذ اقتیلیادی ثیثیت ؿیذُ‬ ‫اػت‪ٍ.‬ی تا تیاى ایٌکِ ٍضؼیت ػالْای گزؿتِ ًیض تِ ّویی سٍال تَدُ تغَسی کِ ّیچ ػشهایِ گزاسی سغیثیتیی تیشای ػیشهیاییِ‬ ‫گزاسی ًذاؿتِ اػت‪ ،‬ا ْاس داؿتۺ ایی هَضَع تِ ٍاتؼتگی کـَس تِ ًفت تاص هی گشدد ٍ ػَاهلی دیگش ًیض دخالت داسد کِ تایذ‬ ‫ًگاُ هتفاٍتی تِ اى داؿت‪.‬اػتاًذاس صًجاى اداهِ دادۺ هذیشاى دػتگاّْای اجشایی تایذ کالى ًگشی داؿتِ تاؿٌذ ٍ تیا تیَجیِ تیِ‬ ‫ٍضؼیت اقتلادی کـَس اص ػال ‪ ۹۰‬تا ‪ ،۹۹‬هیاًگیی سؿذ اقتلادی کـَس ‪ ۰.۷‬دسکذ تَدُ اػت‪.‬‬ ‫تبکیذ استبًذاس خَصستبى ثش ثبصگطبیی ثیطتش هذاسس استبى تب ‪ 15‬ارس‬ ‫ػشٍیغ خثشی ‪ -‬اػتاًذاس خَصػتاى گفتۺ اهَصؽ ٍ پشٍسؽ خَصػتاى دس تمث اػیغیای‬ ‫هجَص تاصگـایی هذاسع‪ ،‬ػشػت ػول سا تاال تثشد ٍ الصم اػت تا ‪ ۰۵‬ارس‪ ،‬تیـیتیش هیذاسع‬ ‫اػتاى هجَص تاصگـایی سا دسیافت کٌٌذ‪ .‬کاد خلیلیاى تیاى کشدۺ هیذاسػیی کیِ تیشاکین‬ ‫داًؾاهَص دس اى صیاد اػت ٍ اهکاى ّوِگیشکشًٍا تیـتش اػت تایذ دس اٍلَیت ًله تَْیِ قشاس گیشًذ‪ٍ.‬ی افضٍدۺ الصم اػت دس‬ ‫کالعّای دسع تَْیِ ًله ؿَد تٌاتشایی تایذ اص فشکت هَجَد ًْایت اػتفادُ سا کشد‪ٍ.‬ی تا تاکیذ تش لضٍم استثاط ٍ ّواٌّگی‬ ‫تیی دػتگاُّای اجشایی خَصػتاى تشای پیـشفت ٍ تْثَد دس کاسّا گفتۺ تایذ دس ساػتای ػیاػتّای هلی تِ ػوت تیاصگـیاییی‬ ‫هذاسع ٍ صًذگی ػادی حشکت کٌین لزا تایذ ػشػت ٍاکؼیٌاػیَى سا تیـتش کٌین‪.‬اػتاًذاس خَصػتاى اداهِ دادۺ ها اص هیییاًیگیییی‬ ‫کـَسی ٍاکؼیٌاػیَى ػقهتش ّؼتین کِ تخـی اص اى هشتَط تِ ٍاکؼیٌاػیَى داًؾاهَصی اػت لزا تایذ ایی ػقه هاًذگی ّیا‬ ‫سا جثشاى کشد‪ٍ.‬ی افضٍدۺ اکٌَى هتَػظ دسیافت یک دص ٍاکؼی کشًٍا دس کـَس ‪ ۸4‬دسکذ اػت دس حالی کیِ اییی سقین دس‬ ‫خَصػتاى ‪ ۷۹.۰‬دسکذ اػت‪.‬اػتاًذاس خَصػتاى سػایت ؿیًَُاهِّای تْذاؿتی سا اهشی هْن ٍ ضشٍسی داًؼت ٍ گفتۺ اهشٍص دس‬ ‫ػتاد هلی هذیشیت کشًٍا گضاسؿی اص ‪ ۰‬کـَس اسٍپایی اسایِ ؿذ کِ اهاس فَت دس یکی اص ایی کـَسّا تا ٍجَد ٍاکؼیییٌیاػیییَى‬ ‫هغلَب‪ ،‬تاال تَد اها دس کـَس دیگش کِ ّویی هقذاس ٍاکؼی تضسیق ؿذُ تَد تِ دلیل سػایت ؿیًَُاهِّای تْذاؿتی‪ ،‬تؼذاد فیَت‬ ‫کوتش تَد لزا سػایت ایی هَضَع اّویت تاالیی داسد‪.‬‬ ‫دستگبُ ّبی اجشایی الجشص دس حوبیت اص تطکل ّبی هشدم ًْبد پبی کبس ثبضٌذ‬ ‫ػشٍیغ خثشی ‪ -‬هؼاٍى ػیاػی‪ ،‬اهٌیتی ٍ اجتواػی اػتاًذاس الثشص گفتۺ حویاییت اص‬ ‫تـکل ّای هشدم ًْاد اص ػیاػت ّای کلی دٍلت ػیضدّن اػت تٌاتشایی دػتگاُ ّای‬ ‫اجشایی ایی اػتاى تایذ ّوشاّی الصم سا دس ایی صهیٌِ داؿتِ تاؿٌذ‪ًَ .‬سهیمیویذ فیشدی‬ ‫افضٍدۺ تـکل ّای هشدم ًْاد اص اّویت تاالیی تشخَسداس ّؼتٌذ چیشا کیِ ٍاگیزاسی‬ ‫کاس هشدم تِ هشدم دس قاله تـکل ّا هـکالت سا دس کوتشیی هذت هوکی حل هی کٌذ‪ٍ.‬ی اداهِ دادۺ تا تَجِ تِ ایٌکِ فؼیالیییت‬ ‫ّای اجتواػی هثل داًِ ّای تؼثیح تِ ّن پیَػتِ ّؼتٌذ ٍ اص شافت خاکی تشخَسداسًذ تایذ تیویام اداسات ٍ ػیاصهیاى ّیا دس‬ ‫ساػتای حوایت ٍ پـتیثاًی ٍ اػتفادُ اص شفیت تـکل ّای هشدم ًْاد اّتوام الصم سا داؿتِ تاؿٌذ‪.‬فشدی گفتۺ ّشجا کِ کاسّا تِ‬ ‫هشدم ٍاگزاس ؿذ تذٍى تشدیذ هَفقیت حاکل ؿذُ اػت چشا کِ تـکل ّای هشدم ًْاد اص جٌغ هشدم تیَدُ ٍ تیِ خیَتیی تیا‬ ‫هـکالت اؿٌا ّؼتٌذ‪.‬هؼاٍى ػیاػی‪ ،‬اهٌیتی ٍ اجتواػی اػتاًذاس الثشص گفتۺ دس ایی جلؼِ تؼذادی دسخَاػت جْت کیذٍس ٍ‬ ‫توذیذ هجَص دس قاله تـکلّای هختلف اجتواػی‪ ،‬خیشیِ هغشح ٍ تلوین الصم اتخار ؿذ‪ .‬تاکٌَى ‪ ۵۲۰‬هَسد هجَص فیؼیالیییت‬ ‫تـکل ّای هشدم ًْاد دس اػتاى الثشص تَػظ اػتاًذاسی‪ ،‬فشهاًذاسی ّا‪ ،‬تْضیؼتی‪ً ،‬یشٍی اًتظاهی ٍ اداسُ کل ٍسصؽ ٍ جَاًاى دس‬ ‫ػغح اػتاى کادس ؿذُ کِ تیـتشیی اًْا تا ‪ 4۸۰‬هشکض ًیکَکاسی هشتَط تِ کویتِ اهذاد هی تاؿذ‪.‬‬ صفحه 3 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫* دوشنبه‬ ‫* ‪ 8‬اذر‬ ‫* ‪ 92‬نوامبر‬ ‫* ‪ 92‬ربیع الثانی‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪4230 :‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫اًتخبه لجبس فزم هطبثق ثب ًظز ضَرای هذارس ٍ سلیقِ داًصاهَساى‬ ‫‪0011‬‬ ‫‪9190‬‬ ‫‪0002‬‬ ‫* صفحه ‪0‬‬ ‫‪‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪ -‬هذیشکل اًجوی اٍلیب ٍ هشثیبى ٍصاست اهَصؽ ٍ پشٍسؽ ثب تبکیذ ثش اینٌن نِ‬ ‫ّیچ اججبسی ثشای تْیِ لجبع فشم ثشای حضَس داًؾاهَصاى دس هذسػِ ٍجَد ًذاسد‪ ،‬گفت‪ :‬دس‬ ‫صَست تَافق ثشای تْیِ ایی لجبع‪ ،‬اًتخبه اى ثبیذ هٌغجق ثب تصوین ؿَسای هذاسع ٍ ػلینهنِ‬ ‫داًؾ اهَصاى ثبؿذ‪ًَ .‬سػلی ػجبػپَس دسثبسُ لجبع فشم داًؾ اهَصاى اظْبس داؿت‪ :‬پیـتش ًنینض‬ ‫ثخـٌبهِ ؿذُ ثَد کِ ثشای لجبع فشم هذاسع ّیچ گًَِ اججبسی ٍجَد ًذاسد ٍ دس هنَسد اینی‬ ‫هَضَع دس ؿَسای هذسػِ تَافق ؿذُ اػت‪ٍ .‬ی اداهِ داد‪ :‬ؿَسای هذسػِ اص ًوبیٌنذُ اٍلنینب‪،‬‬ ‫سییغ اًجوی اٍلیب ٍ هشثیبى‪ ،‬هذیش‪ً ،‬وبیٌذُ هؼلوبى ٍ ًوبیٌذُ داًؾ اهَصاى تـ یل ؿذُ اػنت‬ ‫ٍ لجبع فشم داًؾ اهَصاى ثب تذثیش ایی افشاد اًتخبه هیؿَد‪ .‬دس ٍاقغ ثشسػی هَضَع لجبع دس‬ ‫اییی ًبهِ اجشایی ثشػْذُ ؿَسای هذسػِ اػت‪ .‬هذیشکل اًجوی اٍلیب ٍ هشثیبى ٍصاست اهَصؽ‬ ‫ٍ پشٍسؽ خبعشًـبى کشد‪ :‬هؼوَال هذاسع یک پَؿؾ هتحذ سا ثشای ّنونِ داًنؾ اهنَصاى‬ ‫اًتخبه هیکٌٌذ اهب خبًَادُّب ًجبیذ حتوب ّش ػبل لجبع فشم ًَ خشیذاسی کٌٌذ‪.‬‬ ‫ػجبػپَس افضٍد‪ :‬خشیذ ّش ػبلِ لجبع فشم هو ی اػنت ثنشای ثنشخنی خنبًنَادُ ّنب ػنخنت‬ ‫ثبؿذ؛ ثٌبثشایی ثِ اًجوی گفتِ ؿذُ دس ایی هَاقغ ؿَسا ثِ عَس غیشهؼتهین اص خنینشینی کنونک‬ ‫ثگیشد کِ حشهت داًؾ اهَص حفظ ؿَد‪.‬‬ ‫افشایص ‪ ۰۳‬درصذی کطفیبت ضیطِ‬ ‫ٍ هَرفیی ًسجت ثِ سبل قجل‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪-‬ػشداس ثشیی اص افنضاینؾ ‪ ۶۶‬دسصنذی‬ ‫کـن ؿیـِ ٍ هَسفیی خجش داد ٍ گنفنت‪ :‬هنتنبػنفنبًنِ‬ ‫قبچبقچیبى اهَالـبى سا ثِ سهض اسص تجذیل هیکٌٌذ کِ کنبس‬ ‫ثب هـ ل هَاجِ هی ؿَد‪ .‬ػشداس ًصشت اهلل ثشیی جبًـیی‬ ‫سئیغ پلیغ هجبسصُ ثب هَاد هخذس صجح اهشٍص دس ًـؼنت‬ ‫تخصصی ساّ بسّبی ًَیی ٍ هوثش دس هجبسصُ ثب قنبچنبد‬ ‫هَاد هخذس اظْبس کشد‪ :‬هَاد هخذس ّوَاسُ دغذغِ تنونبم‬ ‫هشدم ثِ ٍیظُ ههبم هؼظن سّجشی ثَدُ اػت؛ فهش فشٌّگنی‬ ‫ٍ اجتوبػی ی ی اص هْوتشیی ػلل سٍی اٍسدى افنشاد ثنِ‬ ‫هَاد هخذس اػت‪ٍ .‬ی افضٍد‪ :‬هب ثِ ػٌَاى پلیغ هجبسصُ ثنب‬ ‫هَاد هخذس کِ دس ًَک حولِ دس هجبسصُ ثب هَاد هنخنذس‬ ‫ّؼتین ثبیذ اػالم کٌین کِ دس ػبل گزؿتِ ّضاس ٍ ‪ ۴۶‬تی‬ ‫هَاد هخذس کـن کشدُاین‪.‬‬ ‫ثشیی گفت‪ :‬ػبصهبىّبی ثیی الوللی ثبسّب اػتشاف کشدًنذ‬ ‫کِ ایشاى دس ساُ هجبسصُ ثب هَاد هخذس تٌْب اػت ٍ ّنینچ‬ ‫کـَسی هبًٌذ جوَْسی اػالهی ثب قبچبد هنَاد هنخنذس‬ ‫ههبثلِ ًوی کٌذ‪ .‬ثِ گفتِ جبًـیی سئیغ پلیغ هنجنبسصُ ثنب‬ ‫هَاد هخذس‪ ۸۱ ،‬دػتگبُ دس حَصُ ههبثلِ ثب هنَاد هنخنذس‬ ‫ٍظیفِ ثشػْذُ داسًذ‪.‬‬ ‫ٍی افضٍد‪ :‬دس ‪ ۲‬هبِّ اٍل ػبل‪ ،‬پلیغ ‪ ۶۶۴‬تنی ٍ ‪۹۹۴‬‬ ‫کیلَ کـفیبت اًَاع هَاد هخذس سا کـن کنشدُ اػنت؛‬ ‫کِ افضایؾ کـفیبت ؿیـِ ٍ هَسفیی ّـذاس تنونبینل ثنِ‬ ‫اػتفبدُ اص هَاد هخذس صٌؼتی سا هیدّذ‪.‬‬ ‫کزًٍب اسیتّبی اجتوبعی کطَر‬ ‫را افشایص دادُ است‬ ‫ػننشٍیننغ خننجننشی‪-‬‬ ‫هننذیننشکننل دفننتننش‬ ‫پیـگیشی اص اػنینت‬ ‫ّبی اجتوبػی ػبصهبى‬ ‫ثْضیؼنتنی کـنَس اص‬ ‫افضایؾ اػنینت ّنبی‬ ‫اجتوبػی اص جولِ خَدکـی ٍ عالد دس پی ؿیَع کشًٍنب‬ ‫دس دٍ ػبل اخیش خجش داد‪.‬‬ ‫دکتش اسصٍ رکبیی فش دس ًـؼت ػلوی پنینـنگنینشی اص‬ ‫خَدکـی ثب تبکیذ ثش هؼبئل فشٌّگی ٍ اجتوبػی کِ ثنِ‬ ‫هیضثبًی ثْضیؼتی کشهبًـبُ ثشگنضاس ؿنذ‪ ،‬ثنب اؿنبسُ ثنِ‬ ‫افضایؾ هؼضالت اجتوبػی جْبى دس دٍ ػبل اخیش گفت‪:‬‬ ‫دس دٍ ػبل گزؿتِ دس پی ؿیَع ثیوبسی کشًٍب ٍ افضاینؾ‬ ‫هـ الت اقتصبدی‪ ،‬هتبػفبًِ هؼضالت اجتوبػی ّن ػیش‬ ‫صؼَدی داؿتِ اػت‪ٍ .‬ی افضٍد‪ :‬اًغَس کِ اهبسّنب ًـنبى‬ ‫هی دّذ دس توبم جْبى هؼضالت اجتوبػی دس پی ؿنینَع‬ ‫کشًٍب ٍ هـ الت هشثنَط ثنِ اى حنذٍد ‪ ۸۷‬دسصنذ‬ ‫افضایؾ پیذا کشدُ ٍ قغؼب کـَس هب ّن دس اینی صهنینٌنِ‬ ‫هؼتثٌی ًیؼت‪.‬‬ ‫اصالحیِ‬ ‫اگْی اصالحی حق تقذم ضزکت ایذیی ثزج تجزیش ثِ ضمومبرُ‬ ‫ثجت‪ ٍ۰۰۰23‬ضٌبسِ هلی‪0۳3۳۳20320۳‬‬ ‫‪ ) 0‬در اگْی ضوبرُ ‪ 0۰۰0‬هَرخ ‪ 02۳۳0۳2002‬رٍسًبهِ ارک‬ ‫سزهبیِ ضزکت اس هجلغ ‪ 03۳۳۳۳۳‬ریبل ثِ هجلغ ‪ 3۳۳۳2۳۳۳۳۳‬ریبل‬ ‫هٌقسن ثِ ‪ 3۳۳۳2۳‬سْن ‪ 0۳۳۳۳‬ریبلی ثب ًبم عبدی هی ثبضذ کِ در‬ ‫اگْی ارقبم اضتجبّب چبح ضذُ‪.‬‬ ‫‪ّ)3‬ز سْبهذار ثِ ًسجت یک سْن خَد ‪ 0111‬سْن دارد کِ اضتجبّب‬ ‫‪ 0.100‬چبح ضذُ است کِ ثذیی ٍسیلِ اصالح هی ضَد‪00201 .‬‬ ‫ّیئت هذیزُ‬ ‫یَسف ًَری ٍسیز اهَسش ٍ پزٍرش ضذ‬ ‫‪‬‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪ً -‬وبیٌذگبى هجلغ ؿَسای اػالهی‪ ،‬ینَػنن ًنَسی سا ثنِ‬ ‫ػٌَاى ٍصیش اهَصؽ ٍ پشٍسؽ دٍلت ػیضدّن اًتخبه کشدًذ‪ً .‬نونبینٌنذگنبى‬ ‫هجلغ ؿَسای اػالهی دس جلؼِ ػلٌی سٍص ی ـٌجِ‪ ،‬ثشسػی صالحیت ٍصینش‬ ‫پیـٌْبدی اهَصؽ ٍ پشٍسؽ سا دس دػتَس کبس قشاس دادًذ ٍ اص هجونَع ‪۸۶۲‬‬ ‫سای ثب‪ ۴۹۱‬سای هَافق‪ ۷۵ ،‬سای هخبلن ٍ ‪ ۴۵‬سای هوتٌغ یَػن ًَسی سا ثِ ػٌَاى ٍصیش اهَصؽ ٍ پشٍسؽ‬ ‫ٍ اخشیی ٍصیش ساُ یبفتِ ثِ دٍلت ػیضدّن اًتخبه کشدًذ‪ .‬پیؾ اص ایی سییغ جوَْسی ‪ ۸۶‬اثبى هبُ یَػنن‬ ‫ًَسی سا عی ًبهِ ای ثِ سییغ هجلغ ؿَسای اػالهی ثؼٌَاى ٍصیش پیـٌْبدی اهَصؽ ٍ پنشٍسؽ هنؼنشفنی‬ ‫کشدُ ثَد‪ًَ .‬سی ػَهیی ٍصیش پیـٌْبدی دٍلت ػیضدّن ثِ هجلغ ؿَسای اػالهنی ثنَد تنب سای اػنتنونبد‬ ‫ًوبیٌذگبى ثشای ًـؼتی ثش صٌذلی ٍصاست اهَصؽ ٍ پشٍسؽ سا کؼت کٌذ‪ .‬پیؾ اص ٍی حؼیی ثبغگنلنی ٍ‬ ‫هؼؼَد فیبضی ٍصسای پیـٌْبدی اهَصؽ ٍ پشٍسؽ ثَدًذ کِ هَفق ثِ کؼت سای اػتوبد ًوبیٌذگنبى هنشدم‬ ‫دس هجلغ ؿَسای اػالهی ًـذًذ‪ًَ .‬سی داسای هذسک کبسؿٌبػی ػلَم تشثیتی (ثشًبهِسیضی اهنَصؿنی ٍ‬ ‫تشثیتی)‪ ،‬کبسؿٌبػی اسؿذ هذیشیت دٍلتی ٍ دکتشای تخصصی هذیشیت گشدؿگشی اص داًـنگنبُ ػنالهنِ‬ ‫عجبعجبیی (سُ) اػت ٍ اص دِّ ‪ٍ ۶۶‬اسد اهَصؽ ٍ پشٍسؽ ؿذُ ٍ ػالٍُ ثش خذهت دس حشفِ هؼلوی‪ ،‬اص ػنبل‬ ‫‪ ۴۶۶۵‬ثِ ثؼذ پؼتّبی هذیشیتی دس ػغَح هختلن اهَصؿی ٍ تشثیتی سا تجشثِ کشدُ اػت‪.‬‬ ‫کبّص تعذاد هَالیذ در سِ هبِّ‬ ‫اٍل سبل ًسجت ثب سبل گذضتِ‬ ‫تعوین دستبٍردّبی هَفق احیبی‬ ‫دریبچِ ارٍهیِ ثِ سبیز تبالهّب‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪ -‬اهبس هیضاى تَلذّبی هٌتـش ؿنذُ اص ػنَی‬ ‫هشکض اهبس ایشاى‪ ،‬دس ثْبس ‪ ۴۱۶۶‬دس ههبیؼِ ثب هذت هـبثِ دٍ‬ ‫ػبل پیؾ کبّؾ ًـبى هی دّذ‪.‬‬ ‫دس ثْبس اهؼبل ‪ّ ۸۶۹‬ضاس ٍ ‪ٍ ۵۱۲‬الدت دس کـَس ثِ ثجت سػیذُ کِ دس ههبیؼِ ثب ثْبس ‪ ۴۶۹۹‬اینی اهنبس‬ ‫‪ّ ۴۶‬ضاس ٍ ‪ ۲۴۶‬هَسد کوتش اػت‪ .‬ثش اػبع ایی گضاسؽ‪ ،‬اهبس تَلذ دس ثْبس ‪ّ ۸۹۹ ،۴۶۹۲‬ضاس ٍ ‪ٍ ۶۲۹‬‬ ‫دس ثْبس ‪ّ ۸۲۶ ،۴۶۹۹‬ضاس ٍ ‪ ۷۶۱‬هَسد ثَدُ اػت‪.‬تؼذاد ٍالدتّبی ثجت ؿذُ دس کـَس عی ػبل ‪ ۹۹‬دس‬ ‫قیبع ثب ّویی اهبس دس ػبل ‪ ۹۷‬ثب کبّؾ ‪ ۸۵‬دسصذی هَاجِ ثَدُ اػت‪.‬‬ ‫ثیؾ اص ًیوی اص هتَلذاى ػبل ‪ ۹۹‬سا پؼشاى تـ یل هیدٌّذ‪ .‬دس ٍاقغ تؼذاد ٍالدتّبی ثجت ؿنذُ ثنشای‬ ‫پؼشاى عی ػبل گزؿتِ ‪ّ ۷۵۷‬ضاس ٍ ‪ ۴۹۶‬هَسد ٍ تؼذاد ٍالدتّبی ثجت ؿذُ ثشای دختشاى دس ّنونبى‬ ‫ػبل‪ّ ۷۶۲ ،‬ضاس ٍ ‪ ۹۶۸‬هَسد ثَدُ اػت ٍ لزا ‪ ۷۴.۶‬دسصذ اص تؼذاد کل هتَلذاى ػبل گزؿتِ پؼش ّؼتٌذ‪.‬‬ ‫هغبثق ثب اهبس اٍلیِ ؿوبس هَالیذ اهؼبل کِ اص ػَی ػبصهبى ثجت احَال کـَس هٌتـش ؿذُ اػنت‪ ،‬اص ‪۶۶‬‬ ‫اػفٌذ ‪ ۹۹‬تب ‪ ۴۶‬هْش ‪ ،۴۱۶۶‬تؼذاد ‪ ۵۹۴‬کَدک اص هبدساى ‪ ۴۶‬تب ‪ ۴۱‬ػبلِ هتَلذ ؿذُ اًنذ؛ ٍ ثنِ گنفنتنِ‬ ‫ػبصهبى ثجت احَال کـَس ایی اسقبم اهبسّبی اٍلیِ ّؼتٌذ ٍ هو ی اػت دس ثبصثیٌیّبی اتی تزییش کٌٌذ‪.‬‬ ‫دس ایی هیبى‪ ۱۸۴ ،‬کَدک اص هجوَع ‪ ۵۹۴‬کَدک هتَلذ ؿذُ اص هبدساى ‪ ۴۶‬تب ‪ ۴۱‬ػبلنِ‪ ،‬پؼنش ٍ ‪۶۵۶‬‬ ‫کَدک ًیض دختش ّؼتٌذ‪ .‬ثب تَجِ ثِ ایٌ ِ ایی اهبس ثش حؼت گشٍُ ػٌی هنبدس دس صهنبى تنَلنذ ٍ ثنِ‬ ‫تف یک جٌؼیت فشصًذ ٍ اػتبى هٌتـش ؿذُ اػت؛ تب کٌَى ػیؼتبى ٍ ثلَچؼتبى ثب تَلذ ‪ ۴۸۵‬پؼش ٍ ‪۴۸۴‬‬ ‫دختش اص هبدساى ‪ ۴۶‬تب ‪ ۴۱‬ػبلِ عی ػبل ‪ ۴۱۶۶‬دس صذس ایی اهبس قشاس داسد‪.‬‬ ‫پغ اص ػیؼتبى ٍ ثلَچؼتبى‪ ،‬ثِ تشتیت خَصػتبى ثب تَلذ ‪ ۱۲‬پؼش ٍ ‪ ۱۱‬دختش‪ ،‬خشاػبى سضَی ثب تَلذ ‪۶۶‬‬ ‫پؼش ٍ ‪ ۸۹‬دختش‪ ،‬گلؼتبى ثب تَلذ ‪ ۸۷‬پؼش ٍ ‪ ۸۴‬دختش‪ ،‬کشهبى ثب تَلذ ‪ ۸۶‬پؼش ٍ ‪ ۸۸‬دختش ٍ ارسثنبینجنبى‬ ‫ؿشقی ثب تَلذ ‪ ۸۷‬پؼش ٍ ‪ ۴۶‬دختش دس صذس اهبس کَدکبى هتَلذ ؿذُ اص هبدساى ‪ ۴۶‬تب ‪ ۴۱‬ػبلِ قشاس داسًذ‪.‬‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪ -‬هؼبٍى هحیظصیؼت دسیبیی ٍ تنباله‬ ‫ّبی ػبصهبى حفبظت هحیغضیؼت گفت‪ :‬ثنب تنَجنِ ثنِ‬ ‫پشٍطُ هَفق احیبی دسیبچِ اسٍهیِ دسصذدین تب تجشثیبت‬ ‫هَفق اى سا ثِ تباله ّبی ؿبدگبى ٍ ثختگبى ًیض تؼوین دّین‪.‬‬ ‫ثِ ًهل اص پبیگبُ اعالعسػبًی ػبصهبى حفبظت هحیظصیؼت‪ ،‬احوذ سضب الّنینجنبى صادُ دس هنشاػنن‬ ‫هؼبسفِ دػتاًذسکبساى پشٍطُ ثؼظ ٍ تَػؼِ هذیشیت هحیظ صیؼت ٍ هؼیـت ّبی پبیذاس دس دسیبچِ‬ ‫اسٍهیِ ٍ تباله ّبی ؿبدگبى ٍ ثختگبى دس اػتبىّبی ارسثبیجبى ؿشقی ٍ غشثی ضونی قنذسداًنی اص‬ ‫صحوبت دػتاًذسکبساى اػتبًی دس ساػتبی پیـجشد اّذاف ایی پشٍطُ افضٍد‪ :‬ثش اػبع ػٌذ ّون نبسی‬ ‫اهضب ؿذُ فیهبثیی ػبصهبى حفبظت هحیظصیؼت ٍ ثشًبهِ تَػؼِ هلل هتحذ ثب حونبینت ّنبی هنبلنی‬ ‫دٍلت طاپی‪ ،‬دس ساػتبی پبیذاسػبصی اقذاهبت اًجبمؿذُ ٍ تؼوین دػتبٍسدّب ٍ تجبسه هَفق ػبلّبی‬ ‫قجل‪ ،‬ایی پشٍطُ عی ػِ ػبل اتی‪ ،‬ػالٍُ ثش حَضِ اثشیض دسیبچِ اسٍهیِ‪ ،‬اػتبىّبی ارسثبیجبى غشثنی‬ ‫ٍ ؿشقی‪ ،‬دس اػتبى ّبی فبسع دس تباله ثختگبى ٍ خَصػتبى دس تباله ؿبدگبى ًیض ثِ هنشحلنِ اجنشا‬ ‫خَاّذ سػیذ‪ .‬دس اداهِ ایی هشاػن‪ ،‬کبسؿٌبػبى دس خصَف افضایؾ ًگشاًی اص دخنبلنت اًؼنبى دس‬ ‫هخبعشات صیؼتهحیغی ٍ خـک ؿذى دسیبچِّب ٍ تبالهّب تاکیذ کشدًذ ٍ اص اّویت ساّ بسّنبی‬ ‫اهَصؿی ٍ پـتیجبًی فٌی ثشای کبّؾ هصشف اه ٍ ًْبدُّبی ؿیویبیی ٍ افضایؾ ثْشٍُسی اقتصبدی‬ ‫دس ثخؾ کـبٍسصی هغبلجی ثیبى کشدًذ‪.‬‬ ‫دس پبیبى ایی هشاػن هؼبٍى هحیظصیؼت دسیبیی ٍ تبالهّبی ػبصهبى‪ ،‬هذیشکل دفتش حفبظت ٍ احینب‬ ‫تبالهّب ٍ هذیش هلی عشح ثِ ّوشاُ هذیشکل حفبظت هحیظصیؼت ارسثبیجبى غشثی ٍ هنؼنبٍى فنٌنی‬ ‫حفبظت هحیظ صیؼت ارسثبیجبى غشثی اص ػذ کبًی ػیت‪ ،‬تًَل اًتهبل اه اص ػذ کنبًنی ػنینت ثنِ‬ ‫دسیبچِ اسٍهیِ ٍ هشکض ّوبٌّگی‪ ،‬پبیؾ ٍ ایٌذُپظٍّی دسیبچِ اسٍهیِ دس سؿ بى ثبصدیذ کشدًذ‪.‬‬ ‫تبکیذ رئیس سبسهبى ثجت اسٌبد ثز َّضوٌذسبسی کبهل فزایٌذ اسدٍاج ٍ‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪ -‬سئیغ ػبصهبى ثجنت اػنٌنبد ٍ‬ ‫اهالک کـَس اص پیگیشی اصالح ًظبمًبهِ دفنتنش‬ ‫ثننجننت اصدٍاط ٍ عننالد خننجننش داد ٍ ثننش‬ ‫َّؿوٌذػبصی کبهل فشاینٌنذ اصدٍاط ٍ عنالد‬ ‫تبکیذ کشد‪.‬‬ ‫ثِ ًهل اص ػبصهبى ثجت اػٌبد ٍ اهنالک کـنَس‪،‬‬ ‫حؼی ثبثبیی دس ًـنؼنت ثنب سٍػنبی کنبًنَى‬ ‫ػشدفتشاى اصدٍاط ٍ عالد ػشاػش کـَس ثب اؿبسُ‬ ‫ثِ هـ الت هَجَد دس ًظبمًنبهنِ دفنتنش ثنجنت‬ ‫اصدٍاط ٍ عالد افضٍد‪ :‬پیـٌْبد اصالح ًظبمًنبهنِ‬ ‫دس دػتَس کبس قشاس گشفتِ اػت‪.‬‬ ‫ٍی ثب تبکیذ ثش لضٍم ثشًبهِسیضی ثنشای کنبّنؾ‬ ‫عالد ٍ افضایؾ اصدٍاط‪ ،‬ثِ تـ یل کویتنِ ّنبی‬ ‫پظٍّؾ اؿبسُ کشد ٍ اظْبسداؿت‪ :‬ثبیذ ثؼضی اص‬ ‫اهَس ثِ دفبتش اصدٍاط ٍ عالد ٍاگزاس ؿَد‪.‬‬ ‫سئیغ ػبصهبى ثجت اػنٌنبد ٍ اهنالک کـنَس‬ ‫ثبصسػی هیذاًی دفبتش اصدٍاط ٍ عالد سا اهنشی‬ ‫هْن داًؼت ٍ ثش َّؿوٌذ ػبصی کبهل فنشاینٌنذ‬ ‫اصدٍاط ٍ عالد ٍ اصالح ػبهبًِ تبکیذ کشد‪.‬‬ ‫ثِ گضاسؽ ایشًب‪ ،‬ػلی هظفنشی سئنینغ کنبًنَى‬ ‫ػشدفتشاى اصدٍاط ٍ عالد ‪ ۴۹‬هْش ػبل جبسی اص‬ ‫فؼبل ؿذى ثجت ال تشًٍی ی اصدٍاط دس ػنشاػنش‬ ‫ًخستیی ثیوبراى اٍهیکزٍى‬ ‫چِ عالئوی داضتٌذ؟‬ ‫کـَس خجش داد‪.‬‬ ‫ٍی اظْبسداؿت‪ :‬ثب ثجت ال تشًٍنین نی اصدٍاط‪،‬‬ ‫دفبتش ثجت ػٌتی حزف هیؿَد ٍ ثؼذ اص اهضنبی‬ ‫ػٌذ اصدٍاط‪ ،‬اثش اًگـت صٍجیی دس ػبهبًِ ثجنت‬ ‫هی ؿَد ٍ ػٌذ اصدٍاط دس اختیبس صٍجنینی قنشاس‬ ‫هیگیشد‪.‬‬ ‫اعالم تعْذات ثیوِ تکویلی‬ ‫ثبسًطستگبى تبهیی اجتوبعی‬ ‫اسدٍاج اسبى هعلَالى‬ ‫ٍ سبلوٌذاى در هزاکش ًگْذاری‬ ‫ػشٍیغ خجنشی‪-‬سئنینغ‬ ‫کبًَى ػبلی ثبصًـؼتگنبى‬ ‫ٍ هؼننتننوننشی ثننگننیننشاى‬ ‫ػبصهبى تاهیی اجتونبػنی‬ ‫جضییبت تؼْذات ثنینونِ‬ ‫ت ویلی ثنبصًـنؼنتنگنبى‬ ‫تبهیی اجتوبػی سا اػنالم‬ ‫کشد ٍ گفت‪ :‬دس ثؼتنشی‬ ‫ػوَهی تؼْذات ‪ ۲۷‬دسصذ افضایؾ داؿتِ اػت‪.‬‬ ‫قشاس داد جذیذ ثیوِ ت ویلی ثبصًـؼتگبى ػبصهبى تبهیی اجتوبػی اٍل‬ ‫ارسهبُ هٌؼهذ ؿذ ٍ هجلغ ثیوِ ت ویلی دس قشاس داد جذیذ ثِ اصای ّنش‬ ‫ًفش ‪ّ ۹۴‬ضاس تَهبى اػت دس ایی قشاس داد ػهن تنؼنْنذات خنذهنبت‬ ‫دسهبًی دس ههبیؼِ ثب ػبل گزؿتِ افضایؾ داؿتِ اػت ثغَسی کنِ دس‬ ‫خذهبت ثؼتشی فَدتخصصی‪ ،‬دسهبى جشاحی ػشعبى‪ ،‬جشاحی هنزنض‪،‬‬ ‫اػصبه ٍ ًخبع‪ ،‬قلت‪ ،‬پیًَذ سیِ‪ ،‬هزض ٍ اػتخَاى‪ ،‬توبهی جشاحیّنبی‬ ‫لگی‪ ،‬هفصل‪ ،‬تٌگی کبًبل ًخبع‪ ،‬دیؼک ٍ ػتنَى فنهنشات‪ ،‬تناهنینی‬ ‫ّضیٌِّبی ؿیوی دسهبًی ٍ تؼْذات ًؼجت ثِ ػبل قنجنل ‪ً ٍ ۴۸‬نینن‬ ‫دسصذ افضایؾ داؿتِ ٍ ثِ ػهن ‪ ۱۷‬هیلیَى تَهبى سػیذُ اػت‪.‬‬ ‫ػلی اصزش ثیبت سئیغ کبًَى ثبصًـؼتگبى ٍ هؼتوشی ثگیشاى ػنبصهنبى‬ ‫تبهیی اجتوبػی دس ایی خصَف گفت‪ّ :‬وچٌیی دس خصَف ثؼتنشی‬ ‫ػوَهی ّضیٌِّبی دسهبًی ثیوبسػتبًی ٍ اػوبل جشاحی ثِ ؿشط ثؼتشی‬ ‫دس ثیوبسػتبى ٍ هشاکض جشاحی هحذٍد‪ ،‬اًظیَگشافی قنلنت‪ ،‬چـنن ٍ‬ ‫تؼْذات دسهبًی ثب افضایؾ ‪ ۲۷‬دسصذی ثِ ػهن ‪ ۸۸‬هیلنینَى تنَهنبى‬ ‫سػیذُ اػت‪ّ .‬وچٌیی خذهبت پبساکلیٌی ی ٍ تـنخنینصنی دسهنبًنی‬ ‫ػشپبیی هبًٌذ اًظیَ‪ ،‬اًَاع اػ ی‪ًَ ،‬اسًگبسی ٍ ًیض ثِ دٍ هنینلنینَى ٍ‬ ‫‪ّ ۶۶۶‬ضاس تَهبى سػیذُ اػت‪.‬‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪ -‬هنؼنبٍى‬ ‫تَاًجنخنـنی ثنْنضیؼنتنی‬ ‫ؿننوننیننشاًننبت اص اصدٍاط‬ ‫اػننبى هنننؼننلننَالى ٍ‬ ‫ػنبلننوننٌننذاى دس هننشاکننض‬ ‫ًگْذاسی ٍ تَاًنجنخنـنی‬ ‫خجش داد ٍ گنفنت‪ :‬اینی‬ ‫اتفبد هجبسک ثب حونبینت‬ ‫خیشیی اًجبم هیؿَد‪.‬‬ ‫هحوذسضب داًؾارس دس ساثغِ ثب اهبس هؼلَالى تحت پَؿنؾ اظنْنبس‬ ‫کشد‪ :‬ثیؾ اص ‪ّ ۴۶‬ضاس هؼلَل ثِ ّوشاُ خبًَادُّبی خَد تحت پَؿؾ‬ ‫ثْضیؼتی ؿویشاًبت قشاس داسًذ‪.‬‬ ‫ٍی دس ساثغِ ثب ًَع هؼلَلیت افشاد تحت پَؿؾ ایی ػبصهبى گنفنت‪:‬‬ ‫جؼوی ‪ -‬حشکتی‪ ،‬رٌّی‪ ،‬سٍاًی‪ ،‬ثیٌبیی ٍ ؿٌَایی ًَع هؼلَلیت افنشاد‬ ‫تحت پَؿؾ اػت‪ّ .‬وچٌیی هؼلَالى هتَػظ‪ ،‬ؿذیذ ٍ خیلی ؿذیذ اص‬ ‫هؼتوشی هبّیبًِ اػتفبدُ هیکٌٌذ‪.‬‬ ‫هؼبٍى تَاًجخـی ثْضیؼتی ؿویشاًبت دس ساثغِ هحذٍدُ اسائِ خذهنبت‬ ‫تَػظ ایی ػبصهبى گفت‪ :‬هٌبعق یک‪ ،‬دٍ ٍ ثخـی اص هٌغهِ ‪ ۶‬جنض‬ ‫هحذٍدُ اػتحفبظی ثْضیؼتی ؿویشاًبت هحؼَه هیؿَد‪ .‬ػنالٍُ ثنش‬ ‫ایٌ ِ ‪ ۶۸‬هشکض ػبلوٌذاى‪ ۹ ،‬هشکض ؿجبًِ سٍصی ٍ ‪ ۱‬هشکض سٍصاًنِ دس‬ ‫ایی هحذٍدُ قشاس داسًذ‪.‬‬ ‫داًؾارس ثب اؿبسُ ثِ ٍاکؼیٌبػیَى گشٍُ ّذف ػبصهبى دس هنشاکنض ٍ‬ ‫ػبلوٌذاى تصشیح کشد‪ :‬دس ایی صهیٌِ ػالٍُ ثش تضسیق دٍ دٍص قنجنلنی‪،‬‬ ‫دٍص ػَم ًیض تحت ػٌَاى یبداٍسی تضسیق ؿذُ اػت ّوچٌیی تنؼنذاد‬ ‫افشاد فَتی ًبؿی اص کشًٍب ثؼیبس کن ثَدُ ٍ ایی ثِ ٍاػنغنِ اقنذاهنبت‬ ‫اًجبم ؿذُ دس هشاکض اػت‪.‬‬ ‫گشارش‬ ‫غفلت اس دستَرالعول ّبی ثْذاضتی‪،‬‬ ‫ثبسگطت ثِ رٍسّبی تلخ کزًٍبیی‬ ‫گشچِ ٍاکؼیٌبػیَى حذاکثشی‪ ،‬ػجَس خیض پٌجن کشًٍب اص کـنَس‪،‬‬ ‫ثِ صفش سػیذى ؿْشّبی قشهض کشًٍبیی ٍ دٍ سقوی ؿذى تنلنفنبت‬ ‫کشًٍبیی اتفبقبت هجبسکی ّؼتٌذ کِ دس ّفتِ ّبی اخنینش ثنَقنَع‬ ‫پیَػتِ اهب غفلت اص دػتَسالؼونل ّنبی ثنْنذاؿنتنی‪ ،‬هنی تنَاًنذ‬ ‫ثبصگـت ثِ سٍصّبی هشگجبس ٍ تلخ کشًٍبیی سا سقن ثضًذ‪.‬‬ ‫اص اثتذای ؿیَع ٍیشٍع کشًٍب‪ّ ،‬ونِ صنبحنجنٌنظنشاى‪ ،‬دس کنٌنبس‬ ‫ٍاکؼیٌبػیَى حذاکثشی‪ ،‬سػبیت پشٍتن نل ّنبی ثنْنذاؿنتنی ٍ‬ ‫ثْذاؿت فشدی سا هَثشتشیی ػبهل ثشای هْبس کشًٍب ػنٌنَاى کنشدُ‬ ‫اًذ‪ .‬دس حبل حبضش هیضاى سػبیت ؿیَُ ًبهِ ّبی ثْذاؿتی ثنِ صینش‬ ‫‪ ٍ ۷۶‬حذٍد ‪ ۱۲‬دسصذ ٍ هیضاى اػتفنبدُ اص هنبػنک ‪ ۱۹‬دسصنذ‬ ‫سػیذُ کِ تذاٍم ایی سًٍذ هی تَاًذ‪ ،‬خغش افشیی ثبؿذ ٍ ػنشصنِ‬ ‫فشاخی ثشای جَالى هشگجبس ٍیشٍع ؿبخذاس هْیب ػبصد‪.‬‬ ‫ثش اػبع اػالم ٍصاست ثْنذاؿنت‪ ،‬ثنینـنتنشینی هنینضاى سػنبینت‬ ‫دػتَسالؼول ّبی ثْذاؿتی هشثَط ثِ اػتبى ارسثبیجنبى غنشثنی ٍ‬ ‫کوتشیی هیضاى هشثَط ثِ اػتبى ثَؿْش اػت‪.‬‬ ‫دٍلت ػیضدّن اص صهبى اغبص ثِ کبس‪ ،‬هْبس کنشًٍنب سا ثنب ٍاسدات‬ ‫ٍاکؼی ٍ ٍاکؼیٌبػیَى حذاکثشی دس دػتَس کبس قشاس داد کِ هٌتج‬ ‫ثِ ایی ؿذ کِ تب ایی لحظِ ‪ ۷۵‬هیلیَى ٍ ‪ّ ۶۶۸‬ضاس ٍ ‪ً ۲۷۶‬نفنش دص‬ ‫اٍل‪ ۱۶ ،‬هیلیَى ٍ ‪ّ ۶۸۲‬ضاس ٍ ‪ً ۶۶۵‬فش دص دٍم ٍ ‪ّ ۹۱۲‬ضاس ٍ ‪۴۶۲‬‬ ‫ًفش‪ ،‬دص ػَم ٍاکؼی کشًٍب سا تضسیق کشدُ اًذ ٍ هجونَع ٍاکؼنی‬ ‫ّبی تضسیق ؿذُ دس کـَس ثِ ‪ ۴۶۱‬هیلیَى ٍ ‪ّ ۶۶۹‬ضاس ٍ ‪ ۶۷۲‬دص‬ ‫سػیذُ اػت‪.‬‬ ‫ًتیجِ دیگش سٍی شد دٍلت ػیضدّن دس ٍاکؼیٌبػیَى حذاکنثنشی‪،‬‬ ‫کبّؾ ؿذیذ تلفبت کشًٍب ثَد کِ اکٌَى دٍ سقوی ؿنذُ ٍ سٍص‬ ‫گزؿتِ(ؿٌجِ) ثب ‪ ۲۶‬فَتی کوتشیی تؼذاد تلفبت کشًٍب سا پنغ اص‬ ‫ػجَس اص خیش پٌجن ثِ ثجت سػبًذ‪.‬‬ ‫اص اثتذای ؿیَع ٍیشٍع کشًٍب دس کـَس(اػفٌذ ‪ )۹۲‬تنب کنٌنَى‪،‬‬ ‫کشًٍب پٌج خیض داؿتِ کِ خیض پٌجن ٍ هشگجبس کشًٍب اص اثتذای تنینش‬ ‫هبُ دس کـَس اغبص ؿذ ٍ ٍصاست ثْذاؿت ّـتن هْش هبُ اص ػنجنَس‬ ‫ایی خیض اص کـَس خجش داد‪.‬‬ ‫ایی خیض دس ‪ ۸۲‬هشداد ٍ ّفتن هْش هبُ ثِ تشتیت ؿوبس تنلنفنبت اص‬ ‫ی صذ ٍ ‪ّ ۴۸۶‬ضاس ًفش ػجَس کشد‪.‬‬ ‫ّوچٌیی سکَسد تلفبت سٍصاًِ کشًٍب دس ایی هنذت چنٌنذینی ثنبس‬ ‫ؿ ؼتِ ؿذ ٍ سٍص دٍم ؿْشیَس هبُ ثب ‪ ۵۶۹‬هَسد هشگ سٍصاًنِ ثنِ‬ ‫ثبالتشیی ؿوبس تلفبت اص اثتذای ؿیَع کشًٍب دس کـَس سػیذ‪.‬‬ ‫اکٌَى دس پی سًٍذ کبّـی تلفبت کشًٍب‪ ،‬هشکض سٍاثظ ػوَهنی ٍ‬ ‫اعالعسػبًی ٍصاست ثْذاؿت سٍص گزؿتِ اػالم کشد‪ ۴۶ ،‬اػنتنبى‬ ‫دس سٍص ؿٌجِ فَت صفش یب یک کشًٍبیی داؿتِ اًذ‪.‬‬ ‫ثشاػبع اػالم ٍصاست ثْذاؿت‪ ،‬عی سٍص گزؿتِ دس اػتنبى ّنبی‬ ‫ّشهضگبى‪ ،‬ثَؿْش ٍ صًجبى ّیچ هَسدی اص هشگ ٍ هینش ثنینونبساى‬ ‫کشًٍبیی ثجت ًـذُ اػت‪ّ ،‬وچٌیی اػتبى ّبی لشػتبى‪ ،‬کشهبًـنبُ‪،‬‬ ‫گلؼتبى‪ ،‬چْبسهحبل ٍ ثختیبسی‪ ،‬خشاػبى ؿوبلی‪ ،‬ایالم ٍ اسدثنینل‪،‬‬ ‫فهظ یک هَسد هشگ ٍ هیش ثیوبساى کشًٍبیی سا گضاسؽ کشدًذ‪.‬‬ ‫ٍصاست ثْذاؿت ّوچٌیی سٍص گزؿتِ اػالم کشد دس حبل حنبضنش‬ ‫ّیچ ؿْشی دس کـَس دس ٍضؼیت قشهض کشًٍبیی ًنینؼنت اهنب ‪۸۸‬‬ ‫ؿْش دس ٍضؼیت ًبسًجی‪ ۸۶۵ ،‬ؿْش دس ٍضؼیت صسد ٍ ‪ ۸۴۹‬ؿنْنش‬ ‫دس ٍضؼیت اثی قشاس داسًذ‪.‬‬ ‫ثب ٍجَد ایی تَفیهبت‪ً ،‬جبیذ اص ّـذاس احتوبل ٍسٍد ػَیِ جنذینذ‬ ‫کشًٍب ثب ًبم «اٍهی شٍى »غبفل ؿذ ٍ گضاسؽ ّب اص اثنتنالی چنٌنذ‬ ‫هَسد دس ثشخی کـَسّب ثِ ًگشاًی ّب داهی صدُ اػت‪.‬‬ ‫اص ّویی سٍ ٍصیش ثْذاؿت‪ ،‬دسهبى ٍ اهَصؽ پضؿ ی ؿت گزؿتِ‬ ‫ثب حضَس دس فشٍدگبُ ثییالوللی اهبم خویٌی(سُ) اص ًحَُ سػنبینت‬ ‫پشٍت ل ّب ٍ اص ّویی غشثبلگشی هؼبفشاى دس ثذٍ ٍسٍد ثنِ کـنَس‬ ‫ثبصدیذ کشد ٍ اص ًضدیک چبلؾّبی هَجَد سا ثشسػنی ٍ ضنونی‬ ‫پیگیشی دغذغِ ّبی هَجَد‪ ،‬دػتَساتی سا دس ساػنتنبی تـنذینذ‬ ‫ًظبستّب ٍ ثْجَد فشایٌذّبی غشثبلگشی هؼبفشاى دس ثذٍ ٍسٍد ثنِ‬ ‫کـَس صبدس کشد‪.‬‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪-‬پضؿک هؼبلج ًخؼتیی گشٍُ اص هجتالیبى‬ ‫ثِ ػَیِ جذیذ ٍیشٍع کشًٍب دس افشیهبی جٌَثی خجش اص‬ ‫ػالئن خفین ٍ غیشػبدی ایی دػتِ اص ثیوبساى داد‪.‬‬ ‫دکتش اًجلیک کَئتضی )‪(Angelique Coetzee‬‬ ‫کِ ثشای ًخؼتیی ثبس هؼئَالى افشیهبی جٌَثی سا اص ثشٍص‬ ‫ػَیِ جذیذ ٍیشٍع کشًٍب هغلغ ػنبخنت‪ ،‬دینشٍص (‪۶‬‬ ‫ارس) ثِ سٍصًبهِ اًگلیؼی دیلی تلگشاف گفت کِ اٍائنل‬ ‫هبُ جبسی هیالدی ٌّگبم هؼبیٌِ ثیوبساًؾ ثشای ًخؼتینی‬ ‫ثبس ثب ػالئوی سٍثشٍ ؿذ کِ دس اى صهبى ثب ػهل جَس دس‬ ‫ًویاهذ‪.‬‬ ‫اص جولِ ایی ثیوبساى‪ ،‬جَاًبًی ثَدًذ کنِ اص خؼنتنگنی‬ ‫هفشط سًج ثشدُ ٍ کَدک ‪ ۶‬ػبلِای ًیض ثِ ضشثبى ثنبالی‬ ‫قلت دچبس ؿذُ ثَد‪ّ .‬یچ ذام اص اینی ثنینونبساى حنغ‬ ‫ثَیبیی یب چـبیی خَد سا اص دػت ًذادُ ثَدًذ‪.‬‬ ‫ایی پضؿک ػوَهی ‪ ۶۶‬ػبلِ ٍ سئیغ اًجوی پنضؿن نبى‬ ‫افشیهبی جٌَثی‪ ،‬افضٍد‪ :‬ایی ػالئن ثؼنینبس هنتنفنبٍت ٍ‬ ‫خفینتش اص ثیوبساى کشًٍبیی گزؿتِ ثَدًذ‪.‬‬ ‫کَئتضی ‪ًَ ۴۲‬اهجش (‪ ۸۵‬اثبى) ٍ صهنبًنی کنِ اصهنبینؾ‬ ‫کشًٍبی توبهی چْبس ػضَ یک خبًَادُ کِ اص خؼتگنی‬ ‫هفشط سًج هیثشدًذ‪ ،‬هثجت ؿذ‪ٍ ،‬ضؼیت سا ثِ کنونینتنِ‬ ‫هـَستی ٍاکؼیٌبػیَى افشیهبی جٌَثی اعالع داد‪.‬‬ ‫ثِ گفتِ ٍی دسهجوَع ثیؼتٍچٌذ ًفش اص ثیوبساًؾ کنِ‬ ‫تؼت کشًٍبیـبى هثجت ؿذُ ثَد‪ ،‬ػالئن ػَیِ جذینذ سا‬ ‫ًـبى هیدادًذ‪ .‬ثیـتش ایی افشاد هشداًی ػبلن ثنَدًنذ کنِ‬ ‫احؼبع خؼتگی ؿذیذ کشدُ ٍ حذٍد ًیوی اص اًْب ًنینض‬ ‫ٍاکؼی ًضدُ ثَدًذ‪.‬‬ ‫ایی پضؿک افضٍد‪ :‬یک هَسد ثؼیبس جبلت داؿتین‪ .‬ینک‬ ‫کَدک حذٍداً ‪ ۶‬ػبلِ تت داؿت ٍ ضشثبًؾ خیلی ثنبال‬ ‫ثَد ٍ تشدیذ داؿتن کِ ثؼتشیاؽ کٌن‪ .‬دٍ سٍص ثؼذ کنِ‬ ‫پیگیش حبلؾ ؿذم‪ ،‬خیلی ثْتش ثَد‪.‬‬ ‫سییغ جوَْسی سٍص گزؿتِ دس جلؼِ ػتبد هلی ههبثلِ ثب کشًٍب ثنش‬ ‫اداهِ ٍاکؼیٌبػیَى تب سػیذى ثِ ؿشایظ هغلَه ٍ اعویٌبى ثنخنؾ‬ ‫تبکیذ کشد‪ .‬ایت اهلل ػیذ اثشاّین سییؼی ّوچٌیی ضوی تبکیذ ثنش‬ ‫سػبیت اصَل ٍ ؿیَُ ًبهِّبی ثْذاؿتی تصشیح کنشد‪ :‬ثنشاػنبع‬ ‫تَصیِ داًـوٌذاى ٍ هتخصصیی‪ ،‬هشاػنبت دػنتنَسالنؼنونل ّنبی‬ ‫ثْذاؿتی ٍ پشّیض اص دٍسّویّب ٍ ػبدی اًگبسی ّوچٌبى ضنشٍسی‬ ‫اػت‪ ،‬اص ایی سٍ ًجبیذ اص اى غفلت ؿَد‪.‬‬ ‫ثِ ّش سٍی ثبیذ اص کشًٍب ٍ ػَیِ ّبی جذیذ ٍ هشگجبس اى ّنشاع‬ ‫داؿت ٍ ًجبیذ ثب ثی اػتٌبیی ًؼجت ثنِ سػنبینت پنشٍتن نل ّنبی‬ ‫ثْذاؿتی‪ ،‬پبی دس هؼیشی ثی ثبصگـت گزاؿت کِ فشجبهنی جنض‬ ‫تلخی هشگ ًذاسد‪.‬‬ صفحه 4 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫* دوشنبه‬ ‫* ‪ 8‬اذر‬ ‫* ‪ 92‬نوامبر‬ ‫* ‪ 92‬ربیع الثانی‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪:‬‬ ‫‪0011‬‬ ‫‪9190‬‬ ‫‪0002‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪4230‬‬ ‫* اوتوزایکینجی ایل‬ ‫* صفحه ‪4‬‬ ‫تاکسی َّایی ّیبریذی با برد ‪ ۰۲۷‬کیلَهتر در راُ است‬ ‫فرهنگ ‪ ،‬هنر و فن اوری‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذثطی‪ -‬یه قطور خٕ‪ٟٛ‬ضی چه ت‪٘ ٝ‬اْ ظ‪ٚ‬ضی اظ ز‪ِٛ‬یس زاوؿی ‪ٛٞ‬ایی ‪ٞ‬یثطیسی ذقثقط‬ ‫زاز‪ ٜ‬و‪ ٝ‬تطز اٖ ت‪ ٝ‬ضلٓ تی ؾاتم‪ ۷۲۷ ٝ‬ویّ‪ٔٛ‬سط ‪ ٚ‬ؾطػر اٖ ت‪ ٝ‬حساوثط ‪ ۰۲۷‬ویّ‪ٔٛ‬سط زض ؾاػر ٔقی‬ ‫ضؾس‪ .‬ت‪٘ ٝ‬مُ اظ ٘ی‪ٛ‬اطّؽ‪ ،‬تازطی ‪ٞ‬ای ایٗ ‪ٛٞ‬اخیٕا ٘ؿثساً ؾ‪ٍٙ‬یٗ ‪ٞ‬ؿس‪ٙ‬س ‪ ٚ‬قطور ؾاظ٘س‪ٚ ٜ‬ػس‪ ٜ‬زاز‪ ٜ‬تا‬ ‫وا‪ٞ‬ف ‪ٚ‬ظٖ تازطی ‪ٞ‬ای یازقس‪ٔ ٜ‬ؿافر لاتُ طی قسٖ ز‪ٛ‬ؾ ایٗ ‪ٛٞ‬اخیٕا زض ای‪ٙ‬س‪ ٜ‬افعایف ٔی یاتس‪.‬‬ ‫ایٗ ‪ٛٞ‬اخیٕای تطلی ‪ٞ‬یسض‪ٚ‬غ٘ی زض ای‪ٙ‬س‪ ٜ‬ت‪ ٝ‬یىی اظ ٔحه‪ٛ‬الذ خطیاٖ انّی زض ن‪ٙ‬ؼر ‪ٞ‬ق‪ٛ‬ا٘ق‪ٛ‬ضزی‬ ‫ٔثسَ ٔی ق‪ٛ‬ز‪ .‬ایٗ قطور ت‪ ٝ‬خٕغ قطور ‪ٞ‬ای ف‪ٙ‬ا‪ٚ‬ضی زض أطیىا‪ ،‬فطا٘ؿ‪ ،ٝ‬ض‪ٚ‬ؾی‪ ،ٝ‬ؾ‪ٛ‬ئیؽ‪ ،‬تطیسا٘یا‬ ‫‪ ٚ‬وا٘ازا خی‪ٛ‬ؾس‪ ٝ‬و‪ٍٕٞ ٝ‬ی زض حاَ ز‪ِٛ‬یس زاوؿی ‪ٞ‬ای ‪ٛٞ‬ایی ‪ٞ‬یثطیسی ‪ٞ‬ؿس‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ٔ‪ ٟٓ‬زطیٗ ‪ٚ‬یػٌی ذال ایٗ ‪ٛٞ‬اخیٕای ‪ٞ‬یثطیسی‪ ،‬ت‪ٟ‬ط‪ٙٔ ٜ‬سی اظ چ‪ٟ‬اض تاظ‪ٚ‬ی حطوسی اؾر وق‪ ٝ‬زض‬ ‫ا٘س‪ٟ‬ای ‪ٞ‬ط یه اظ ایٗ تاظ‪ٞٚ‬ا یه خط‪٘ ٜ‬هه قس‪ ٜ‬اؾر‪ .‬زض ٔدٕ‪ٛ‬ع ‪ٞ‬کر خط‪ ٜ‬تقطای حقطوقر ایقٗ‬ ‫‪ٛٞ‬اخیٕای ‪ٞ‬یثطیسی زض ٘ظط ٌطفس‪ ٝ‬قس‪ ٚ ٜ‬ا٘س‪ٟ‬ای ز‪ ٚ‬خط‪٘ ٜ‬عزیه ت‪ ٝ‬تس٘‪ٛٞ ٝ‬اخیٕا ٘یع ت‪ ٝ‬یىسیٍط ‪ٚ‬نقُ‬ ‫قس‪ ٜ‬ا٘س‪.‬‬ ‫‪ٛٞ‬اخیٕای ‪ٞ‬یثطیسی ٔصو‪ٛ‬ض تیٗ ؾ‪ ٝ‬زا چ‪ٟ‬اض ؾط٘کیٗ ضا زض ذ‪ٛ‬ز خای ٔی ز‪ٞ‬س ‪ ٚ‬واض ططاحی اٖ اظ‬ ‫ؾاَ ‪ ۲۷۰۸‬اغاظ قس‪ ٜ‬اؾر‪ .‬تاَ ‪ٞ‬ای ٕ٘‪ٞ ٝ٘ٛ‬ای ا‪ِٚ‬ی‪ ٝ‬ایٗ ‪ٛٞ‬اخیٕا ‪ٔ ۵ ٚ ۲‬سطی ت‪ٛ‬ز‪ ٚ ٜ‬زض ٘‪ٟ‬ایر ایقٗ‬ ‫ضلٓ ت‪ٔ ۰۰ ٝ‬سط افعایف یافر‪ٞ .‬عی‪ ٝٙ‬ز‪ِٛ‬یس ایٗ زاوؿی ‪ٛٞ‬ایی ‪ٔ ۲.۷‬یّی‪ ٖٛ‬زالض ت‪ٛ‬ز‪ ٜ‬اؾر‪.‬‬ ‫تَلیذ ًَر فطردُ ًاًَالکترًٍیک‬ ‫را هتحَل هی کٌذ‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذثطی‪ٔ -‬حمماٖ ٔی ٌ‪ٛ‬ی‪ٙ‬س تا اؾقسقفقاز‪ ٜ‬اظ ٘ق‪ٛ‬ض‬ ‫فکطز‪ٔ ٜ‬ی ز‪ٛ‬اٖ ا٘مالتی زض ن‪ٙ‬ؼر اِىقسقط‪٘ٚ‬قیقه ایقدقاز‬ ‫وطز‪ٔ ٚ ٜ‬حه‪ٛ‬الذ ظیثا ‪ ٚ‬لسضزٕ‪ٙ‬سی ضا زض اتقؼقاز ٘قا٘ق‪ٛ‬‬ ‫ز‪ِٛ‬یس ‪ ٚ‬ض‪ٚ‬ا٘‪ ٝ‬تاظاض وطز‪.‬‬ ‫ت‪٘ ٝ‬مُ اظ اٍ٘در‪ ،‬یىی اظ ٔکىالذ فؼّقی ٔقحقهق‪ٛ‬الذ‬ ‫اِىسط‪٘ٚ‬یه و‪ٛ‬چه اٖ اؾر و‪ ٝ‬اتقؼقاز ٔقحقس‪ٚ‬ز ا٘ق‪ٟ‬قا‬ ‫ٔ‪ٛ‬خه ٔیق‪ٛ‬ز زا ٘س‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س ٘‪ٛ‬ض ظیازی ضا ٔ‪ٙ‬ؼىؽ وق‪ٙ‬ق‪ٙ‬قس ‪ٚ‬‬ ‫ِصا ظا‪ٞ‬ط ٔ‪ٙ‬اؾثی ٘ساض٘س‪.‬‬ ‫خػ‪ٞٚ‬کٍطاٖ زا٘کٍا‪ ٜ‬ی‪ٛ‬ؾی ضی‪ٛ‬ضؾایقس تقطای حقُ ایقٗ‬ ‫ٔکىُ اظ ف‪ٙ‬ا‪ٚ‬ضی ذانی تطای فکطز‪ ٜ‬وطزٖ ٘ق‪ٛ‬ض الٔقح‬ ‫ز‪ٍٙ‬ؿسٗ زض ٔحس‪ٚ‬ز‪ٜ‬ای ‪٘ ۶‬ا٘‪ٔٛ‬سطی ‪ ٚ‬زض ا٘قسق‪ٟ‬قای یقه‬ ‫٘ا٘‪ٛ‬ؾیٓ ٘مط‪ٜ‬ای ت‪ٟ‬ط‪ٌ ٜ‬طفس‪ٝ‬ا٘س‪.‬‬ ‫ایٗ زح‪ َٛ‬ت‪ ٝ‬زا٘کٕ‪ٙ‬ساٖ أىاٖ ٔی ز‪ٞ‬س ت‪ ٝ‬خقای ایق‪ٙ‬قىق‪ٝ‬‬ ‫ٔدث‪ٛ‬ض تاق‪ٙ‬س ت‪ ٝ‬اضزؼاقاذ ٔ‪ِٛ‬ى‪ِٛ‬ی تؿ‪ٙ‬س‪ ٜ‬و‪ٙٙ‬س‪ ،‬زهقا‪ٚ‬یقط‬ ‫ضٍ٘ی ضا زض ؾطح تی ؾاتم‪ ٝ‬ز‪ِٛ‬یس و‪ٙٙ‬س‪ .‬تطای زىٕیُ ایقٗ‬ ‫ططح ٔحمماٖ اظ یه اتعاض تطای ف‪ٛ‬و‪ٛ‬ؼ ف‪ٛ‬قاِؼاز‪ ٜ‬و‪ ٝ‬اظ‬ ‫اٖ تطای ا٘ساظ‪ٌٜ‬یطی اضزؼاقاذ ٘یع اؾسفاز‪ٔ ٜ‬یق‪ٛ‬ز تقطای‬ ‫ق‪ٙ‬اؾایی ؾیٍ‪ٙ‬اَ ‪ٞ‬ا زض وُ یه طیف ٔقطئقی اؾقسقفقاز‪ٜ‬‬ ‫وطز٘س‪.‬‬ ‫تط ‪ٕٞ‬یٗ اؾاؼ‪ٛ٘ ،‬ض زض یه ٔؿیط ٔرط‪ٚ‬طی ٔا٘‪ٙ‬قس چقطاؽ‬ ‫ل‪ ٜٛ‬حطور ٔی و‪ٙ‬س ‪ٚ ٚ‬لسی ت‪ٔ ٝ‬حس‪ٚ‬ز‪ ٜ‬قف ٘قا٘ق‪ٔٛ‬قسقطی‬ ‫ٔی ضؾس زها‪ٚ‬یط ضٍ٘ی زض ٘ا٘‪ِِٞٝٛٛ‬ای وقطتق‪ٙ‬قی زق‪ِٛ‬قیقس‬ ‫ٔیو‪ٙ‬س‪ .‬ایٗ حس اظ ز‪ٛ‬ا٘ایی تطای فکطز‪ ٜ‬ؾاظی ٘‪ٛ‬ض ‪ ٚ‬ز‪ِٛ‬یس‬ ‫زها‪ٚ‬یط ضٍ٘ی ت‪ ٝ‬ز‪ِٛ‬یسو‪ٙٙ‬سٌاٖ ٘یقٕق‪ ٝ‬ضؾقا٘قا‪ٞ‬قا أقىقاٖ‬ ‫ٔیز‪ٞ‬س ٘ا٘‪ٛٔ ٛ‬از یى‪ٛٙ‬اذر زطی ز‪ِٛ‬قیقس وق‪ٙ‬ق‪ٙ‬قس وق‪ ٝ‬زض‬ ‫زطاق‪ٞٝ‬ا ‪ ٚ‬ؾایط زؾسٍا‪ٜٞ‬ای زاضای زطاوٓ تاال لاتُ اؾسفاز‪ٜ‬‬ ‫اؾر‪ٛ٘ .‬ض فکطز‪ٕٞ ٜ‬چ‪ٙ‬یٗ ٔیز‪ٛ‬ا٘س زضن تکقط اظ ٘قا٘ق‪ٛ‬‬ ‫اِىسط‪٘ٚ‬یه‪ ،‬اخسیه و‪ٛ‬ا٘س‪ٔٛ‬ی ‪ ٚ‬ؾایط ظٔی‪ٞٝٙ‬ای ػّٕقی ضا‬ ‫ت‪ٟ‬ث‪ٛ‬ز تثرکس‪.‬‬ ‫تَلیذ رًگ ٍ پَضص ّای‬ ‫ضذ گرد ٍ غبار با فٌاٍری ًاًَ‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذثطی‪ٔ -‬حمماٖ زض یه قطور زا٘قف تق‪ٙ‬قیقاٖ‬ ‫ٔ‪ٛ‬فک ت‪ ٝ‬ز‪ِٛ‬یس ضً٘ ‪ ٚ‬خ‪ٛ‬قف ‪ٞ‬ای ضس ٌطز ‪ ٚ‬غقثقاض تقا‬ ‫ف‪ٙ‬ا‪ٚ‬ضی ٘ا٘‪ ٛ‬قس٘س‪.‬‬ ‫ت‪٘ ٝ‬مُ اظ ؾساز ز‪ٛ‬ؾؼ‪ ٝ‬ف‪ٙ‬ا‪ٚ‬ضی ٘ا٘‪ ،ٛ‬یه ققطوقر زا٘قف‬ ‫ت‪ٙ‬یاٖ تا ‪ٞ‬سف ز‪ِٛ‬یس ٔحه‪ٛ‬الزی خقسیقس ‪ ٚ‬وقاضأقس زض‬ ‫ػطن‪ ٝ‬ضً٘ ‪ ٚ‬خ‪ٛ‬قف ‪ ٚ‬تا ت‪ٟ‬ط‪ٌٜ‬یطی اظ خکس‪ٛ‬ا٘‪ ٝ‬زا٘قف ‪ٚ‬‬ ‫زدطت‪ ٝ‬ػّٕی ‪ ٚ‬ن‪ٙ‬ؼسی ٔسرههاٖ ‪ ٚ‬خػ‪ٞٚ‬کٍطاٖ زاذّقی‪،‬‬ ‫خا ت‪ ٝ‬ػطن‪ ٝ‬ن‪ٙ‬ؼر وک‪ٛ‬ض ٌصاقس‪ ٚ ٝ‬زضنقسز اؾقر تقا‬ ‫ف‪ٙ‬ا‪ٚ‬ضی ٘ا٘‪ ،ٛ‬ویفیر ا٘ق‪ٛ‬اع خق‪ٛ‬ققف ‪ٞ‬قای نق‪ٙ‬قؼقسقی ‪ٚ‬‬ ‫ؾاذسٕا٘ی ضا ت‪ٝ‬ط‪ٛ‬ض لاتُ ٔالحظ‪ٝ‬ای افعایف ز‪ٞ‬س‪.‬‬ ‫حؿیٗ ٘دف ذا٘ی‪ ،‬واضق‪ٙ‬قاؼ اضققس ٔق‪ٟ‬ق‪ٙ‬قسؾقی ٔق‪ٛ‬از‬ ‫زا٘کٍا‪ ٜ‬ن‪ٙ‬ؼسی قطیف ‪ٔ ٚ‬سیطػأُ ایٗ ققطوقر زا٘قف‬ ‫ت‪ٙ‬یاٖ ٌفرۺ ف‪ٙ‬ا‪ٚ‬ضی ٘ا٘‪ ٛ‬تاػث ایداز ذ‪ٛ‬ال خسیقسی زض‬ ‫ن‪ٙ‬ؼر ضً٘ ٔیق‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬اظ اٖ خّٕ‪ٔ ٝ‬یز‪ٛ‬اٖ ت‪ ٝ‬ذق‪ٛ‬ال‬ ‫ضسذف‪ ،‬ضسؾایف‪ ،‬ضساب ‪ ٚ‬ضقسذق‪ٛ‬ضزٌقی اققاض‪ٜ‬‬ ‫وطز‪ .‬زض حاَ حاضط ٔا اظ ف‪ٙ‬ا‪ٚ‬ضی ٘قا٘ق‪ ٛ‬زض ذق‪ٛ‬ز ض٘قً‬ ‫اؾسفاز‪ ٜ‬وطز‪ ٜ‬ایٓ و‪ٛٔ ٝ‬خه خایساضی تیکسط ایٗ ض٘قً ‪ٞ‬قا‬ ‫قس‪ ٜ‬اؾر‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫تَلیذ جَّر زًذُ برای احذاث‬ ‫ساختواى ّای خَد ترهین ضًَذُ!‬ ‫دریافت اٍلیی چطن هصٌَعی چاپ ‪۳‬‬ ‫بعذی جْاى تَسط یک بیوار اًگلیسی‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذثطی‪-‬اظ ا٘دایی و‪ ٝ‬خط‪ٚ‬زع‪ٞ‬ای چاج ؾ‪ٝ‬تؼسی قس‪ٜ‬‬ ‫زض ظٔا٘ی و‪ٛ‬زا‪ ٚ ٜ‬ت‪ ٝ‬قىّی ‪ٚ‬الؼیزط أاز‪ ٜ‬ذ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬س ت‪ٛ‬ز‪ ،‬ا‪ِٚ‬یقٗ‬ ‫چکٓ ٔه‪ٛٙ‬ػی چاج ؾ‪ ٝ‬تؼسی خ‪ٟ‬اٖ زق‪ٛ‬ؾق یقه تقیقٕقاض‬ ‫اٍّ٘یؿی زضیافر قس‪.‬‬ ‫ت‪٘ ٝ‬مُ اظ ایای‪ ،‬یه تیٕاض اظ قطق ِ‪ٙ‬سٖ‪ ،‬ا‪ِٚ‬یٗ فطزی اؾر و‪ ٝ‬یه چکٓ ٔه‪ٛٙ‬ػی چاج ؾق‪ ٝ‬تقؼقسی‬ ‫قس‪ ٜ‬ضا زضیافر ٔیو‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ایٗ چکٓ ٔه‪ٛٙ‬ػی ت‪ٌٝ٘ٛ ٝ‬ای ططاحی قس‪ ٜ‬اؾر و‪٘ ٝ‬ؿثر ت‪ ٝ‬چکٓ‪ٞ‬ای ٔه‪ٛٙ‬ػی ؾ‪ٙ‬سی‪ٚ ،‬الؼی زقط تق‪ٝ‬‬ ‫٘ظط تطؾس ‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬یٗ فطای‪ٙ‬س چاج ؾ‪ٝ‬تؼسی اٖ‪ ،‬ظٔاٖ ا٘سظاض تطای أاز‪ ٜ‬قسٖ یه چکٓ ٔه‪ٛٙ‬ػی ضا اظ‬ ‫قف ‪ٞ‬فس‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬ز‪ ٚ‬زا ؾ‪ٞ ٝ‬فس‪ ٝ‬وا‪ٞ‬ف ٔیز‪ٞ‬س‪.‬‬ ‫ایٗ تیٕاض ت‪٘ ٝ‬اْ اؾسی‪ٚ ٛ‬اضظ زض تیٕاضؾساٖ چکٓ خعقىی ٔ‪ٛ‬ضفیّسظ زض ِ‪ٙ‬سٖ ایٗ فطای‪ٙ‬س ضا طقی ذق‪ٛ‬ا‪ٞ‬قس‬ ‫وطز‪ .‬زض فطای‪ٙ‬س ؾ‪ٙ‬سی‪ ،‬یه تیٕاض ٔسماضی چکٓ ٔه‪ٛٙ‬ػی تایس لثُ اظ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬چکٓ ٔهق‪ٙ‬ق‪ٛ‬ػقی ذق‪ٛ‬ز ضا‬ ‫زضیافر و‪ٙ‬س‪ ،‬یه ػُٕ ز‪ ٚ‬ؾاػس‪ ٝ‬تطای لاِهٌیطی حفط‪ ٜ‬چکٓ ذ‪ٛ‬ز ا٘داْ ز‪ٞ‬س‪ .‬طثک ٌفس‪ ٝ‬تیٕقاضؾقسقاٖ‬ ‫چکٓ خعقىی ٔ‪ٛ‬ضفیّسظ أا تا ض‪ٚ‬ـ خسیس چاج ؾ‪ ٝ‬تؼسی‪ ،‬ظٔاٖ ا٘داْ ایٗ ػُٕ ز‪ٙ‬ق‪ٟ‬قا تق‪ ۰۷ ٝ‬زلقیقمق‪ٝ‬‬ ‫وا‪ٞ‬ف یافس‪ ٝ‬اؾر‪.‬‬ ‫ٔسرههاٖ زض ایٗ فطای‪ٙ‬س خسیس‪ ،‬حفط‪ ٜ‬چکٓ تیٕاض ضا اؾىٗ ٔیو‪ٙٙ‬س ‪ ٚ‬تا ٘طْافعاض یه ٔسَ ؾ‪ ٝ‬تقؼقسی‬ ‫ضا تطای چاخٍط زطؾیٓ ٔیو‪ٙٙ‬س‪ .‬ایٗ زاز‪ٜٞ‬ا ت‪ ٝ‬یه چاخٍط ؾ‪ ٝ‬تؼسی زرههی زض إِاٖ اضؾاَ ٔیقق‪ٛ‬ز‬ ‫زا ز‪ٟٙ‬ا طی ‪ ۲.۵‬ؾاػر چاج ق‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬ؾدؽ ت‪ ٝ‬اٍّ٘یؽ اضؾاَ ق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫تَلیذ ربات ّوِکارُ برای گلخاًِّا‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذثطی‪ -‬تا خیکطفر ػّٓ ضتازیه ز‪ِٛ‬یس ضتاذ‪ٞ‬ای زرههی تطای حطف‪ٞٝ‬ای ٔرسّف ٘یع ض‪٘ٚ‬قک‬ ‫ٌطفس‪ ٚ ٝ‬حاال ٔحمماٖ اظ ز‪ِٛ‬یس ضتاذ ‪ٚ‬یػ‪ٌّ ٜ‬را٘‪ٞٝ‬ا ذثط ٔیز‪ٙٞ‬س‪ .‬ت‪٘ ٝ‬مُ اظ ٘ی‪ٛ‬اطّؽ‪ ،‬یقه ققطوقر‬ ‫٘‪ٛ‬خا ت‪٘ ٝ‬اْ ایط‪ ٖٚ‬ا‪ٚ‬وؽ زض زض‪ ٜ‬ؾیّیى‪ ٖٛ‬و‪ ٝ‬لثالً ضتاذ‪ٞ‬ای ‪ٚ‬یػ‪ ٜ‬وکا‪ٚ‬ضظی ن‪ٙ‬ؼسی تا ف‪ٙ‬ا‪ٚ‬ضی خیکطفسق‪ٝ‬‬ ‫ز‪ِٛ‬یس وطز‪ ٜ‬ت‪ٛ‬ز‪ ،‬ایٗ تاض ضتازی ت‪٘ ٝ‬اْ ٌط‪ٚٚ‬ض ز‪ِٛ‬یس وطز‪ ٜ‬و‪ٔ ٝ‬یز‪ٛ‬ا٘س زا ‪ ۴۵۴‬ویّ‪ٌٛ‬طْ ‪ٚ‬ظٖ ضا زقحقٕقُ‬ ‫وطز‪ ٚ ٜ‬اظ اٖ ٔی ز‪ٛ‬اٖ تطای خاتدایی ا٘‪ٛ‬اع ٔحه‪ٛ‬الذ وکا‪ٚ‬ضظی ‪ ٚ‬اتعاض ٔرسّقف زض ٔقحقیق ‪ٞ‬قای‬ ‫ٌّرا٘‪ٝ‬ای اؾسفاز‪ ٜ‬وطز‪ .‬چطخ‪ٞ‬ای ایٗ ضتاذ ضا ت‪ٔ ٝ‬یز‪ٛ‬اٖ ت‪ ٝ‬ن‪ٛ‬ضذ ٔؿسمُ ‪ ٚ‬خساٌا٘‪ٔ ٝ‬سیطیر وقطز‪.‬‬ ‫زؾسٍا‪ ٜ‬یازقس‪ ٜ‬زاضای چ‪ٙ‬سیٗ اؾى‪ٙ‬ط ِیساض‪ ،‬ز‪ٚ‬ضتیٗ‪ٞ‬ای ٔرسّف ‪ ٚ‬حؿٍط‪ٞ‬ای ٔؿیطیاتی تطای ق‪ٙ‬اؾایی‬ ‫ٔ‪ٛ‬ا٘غ اؾر‪ .‬ز‪ٚ‬ضتیٗ‪ٞ‬ای ضتاذ ٔصو‪ٛ‬ض ٔیز‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س ت‪ ٝ‬زلر اتؼاز ٔعاضع وکر ٌّرا٘‪ٝ‬ای ضا تطا‪ٚ‬ضز وقطز‪ٜ‬‬ ‫‪ ٚ‬ا٘‪ٟ‬ا ضا اتیاضی و‪ٙٙ‬س‪ٕٞ .‬چ‪ٙ‬یٗ ا٘‪ٟ‬ا ٔد‪ٟ‬ع ت‪ ٝ‬ؾیؿسٓ‪ٞ‬ای تاالتط ٔ‪ٛ‬ز‪ٛ‬ضی ‪ٞ‬ؿسق‪ٙ‬قس ٔقی زق‪ٛ‬ا٘ق‪ٙ‬قس ٔقعاضع‬ ‫ٌّرا٘‪ٝ‬ای ضا ت‪ ٝ‬ط‪ٛ‬ض وأُ تّ‪ٙ‬س وطز‪ ٚ ٜ‬خاتدا و‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫ضتاذ ٌط‪ٚٚ‬ض لازض ت‪ ٝ‬تطضؾی ٔحه‪ٛ‬الذ وکا‪ٚ‬ضظی ٘یع ‪ٞ‬ؿر زا زض ٔ‪ٛ‬ضز ِع‪ ْٚ‬اتیاضی اضافی‪ ،‬زقطظیقک‬ ‫ٔ‪ٛ‬از ٔغصی زاظ‪ ٜ‬یا ا٘سماَ ت‪ٔ ٝ‬حُ‪ٞ‬ای زیٍطی تطای ت‪ٟ‬ط‪ٙٔ ٜ‬سی تیکسط اظ ٘‪ٛ‬ض ‪ ٚ‬غیط‪ ٜ‬زهقٕقیقٓ تقٍقیقطز‪.‬‬ ‫اؾسفاز‪ ٜ‬اظ ایٗ ضتاذ ٔ‪ٛ‬خه ٔسیطیر ت‪ٟ‬ی‪ٌّ ٝٙ‬را٘‪ٞٝ‬ا تا ‪ٞ‬سف ٔهطف وٕسط اب‪ ،‬ا٘طغی ‪ ٚ‬ظٔیٗ قس‪ٚ ٜ‬‬ ‫نطف‪ ٝ‬خ‪ٛ‬یی ٔاِی لاتُ ز‪ٛ‬خ‪ٟ‬ی ت‪ٕٞ ٝ‬طا‪ ٜ‬ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س زاقر‪.‬‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذثطی‪ٔ -‬حمماٖ یه خ‪ٞٛ‬ط ظ٘س‪ ٜ‬ؾاذسق‪ ٝ‬ا٘قس‬ ‫و‪ٔ ٝ‬یز‪ٛ‬اٖ تا وٕه اٖ ٔ‪ٛ‬از ظ٘س‪ٜ‬ای چاج وقطز وق‪ٝ‬‬ ‫تطای ؾاذر ؾاظ‪ٜٞ‬ای ‪ ۰‬تؼسی واضأس اؾر‪.‬‬ ‫ت‪٘ ٝ‬مُ اظ اٍ٘در‪ ،‬ا٘‪ٟ‬ا ؾقّق‪ٞ َٛ‬قای ای وق‪ٛ‬الی ‪ٚ‬‬ ‫ٔیىط‪ٚ‬ب ‪ٞ‬ای زیٍط ضا ت‪ ٝ‬ط‪ٛ‬ض غ٘سیىی ٔ‪ٟٙ‬سؾی وطز٘س زا ٘ا٘‪ٛ‬فیثط‪ٞ‬ایی ظ٘س‪ ٜ‬تؿاظ٘س‪ .‬ؾدؽ ٔقحقمقمقاٖ تقا‬ ‫اؾسفاز‪ ٜ‬اظ زؾس‪ٝ‬ای اظ ایٗ ٘ا٘‪ ٛ‬فیثط‪ٞ‬ا ‪ ٚ‬افع‪ٚ‬زٖ ٔ‪ٛ‬از زیٍط خ‪ٞٛ‬طی ؾاذس‪ٙ‬س و‪ ٝ‬زض خطی‪ٙ‬سط‪ٞ‬قای ‪ ۰‬تقؼقسی‬ ‫اؾسا٘ساضز ت‪ ٝ‬واض ٔیض‪ٚ‬ز‪ .‬خػ‪ٞٚ‬کٍطاٖ خیف اظ ایٗ ٘یع زالـ‪ٞ‬ایی تطای ز‪ِٛ‬یس ٔ‪ٛ‬از ظ٘س‪ ٜ‬ا٘داْ زاز‪ ٜ‬ت‪ٛ‬ز٘س‪،‬‬ ‫أا زثسیُ ا٘‪ٟ‬ا ت‪ ٝ‬ؾاذساض‪ٞ‬ای ؾ‪ ٝ‬تؼسی ٔ‪ٛ‬ضز ٘ظط واض ؾرسی ت‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫زض زحمیک خسیس‪ ،‬خػ‪ٞٚ‬کٍطاٖ تا وٕه ایٗ ض‪ٚ‬ـ ٔاز‪ٜ‬ای ؾاذس‪ٙ‬س و‪ٍٙٞ ٝ‬اْ زطویه تا ٔ‪ٛ‬از ققیقٕقیقایقی‬ ‫زیٍط ٘‪ٛ‬ػی زاض‪ٚ‬ی ضس ؾططاٖ اظاز وطز‪ٕٞ .‬چ‪ٙ‬یٗ ٔاز‪ ٜ‬زیٍطی اتساع وطز٘قس وق‪ ٝ‬ؾقٓ ‪BPA‬ضا اظ‬ ‫ٔحی ظیؿر خان وطز‪.‬‬ ‫ٔیز‪ٛ‬اٖ فطای‪ٙ‬س ؾاذر ضا تطای فؼاِیر‪ٞ‬ای زیٍط ٘یع ططاحی وطز‪ .‬اِثس‪ٛٙٞ ٝ‬ظ ٕ٘یز‪ٛ‬اٖ زض حاِر ‪ٚ‬الؼی ‪ٚ‬‬ ‫غیط اظٔایکٍا‪ٞ‬ی اظ ایٗ ٔاز‪ ٜ‬اؾسفاز‪ ٜ‬وطز‪ ،‬ت‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ٔثاَ ‪ٛٙٞ‬ظ قی‪ ٜٛ‬ز‪ِٛ‬یس زداضی اٖ ٔکرم ٘یؿر‪.‬‬ ‫تا ایٗ ‪ٚ‬خ‪ٛ‬ز خسا٘ؿیُ‪ٞ‬ای ٔسؼسزی فطازط اظ ح‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬خعقىی ‪ ٚ‬اظ تیٗ تطزٖ اِ‪ٛ‬زٌی تطای ایٗ خ‪ٞٛ‬ط ‪ٚ‬خق‪ٛ‬ز‬ ‫زاضز‪ٔ .‬حمماٖ ٔؼسمس٘س تا وٕه اٖ ٔیز‪ٛ‬اٖ ؾاذسٕاٖ‪ٞ‬ایی ؾاذر و‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ز ضا زقطٔقیقٓ ٔقی وق‪ٙ‬ق‪ٙ‬قس یقا‬ ‫ٔهاِحی تطای ؾاذسٕاٖ ؾاظی زض ٔا‪ٔ ٚ ٜ‬طید ز‪ِٛ‬یس وطز‪ .‬خ‪ٞٛ‬ط ٔصو‪ٛ‬ض حسی ٔقی زق‪ٛ‬ا٘قس زض ققطایق‬ ‫ٔ‪ٙ‬اؾه ذ‪ٛ‬ز ضا ز‪ِٛ‬یس و‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ضٌاسایی کْکطاىّای ًاهرئی هربَط بِ ابتذای جْاى‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذثطی‪-‬ؾساض‪ ٜ‬ق‪ٙ‬اؾاٖ زإ٘اضوی ٔق‪ٛ‬فقک‬ ‫ت‪ ٝ‬ق‪ٙ‬اؾایی ز‪ ٚ‬و‪ٟ‬ىکاٖ ٘أطئقی ققس‪ ٜ‬ا٘قس وق‪ٝ‬‬ ‫قىُ ٌیطی ‪ ٚ‬خیسایف ا٘‪ٟ‬ا ت‪ ٝ‬اتسسای خ‪ٟ‬قاٖ تقاظ‬ ‫ٔی ٌطزز ‪ٔ ٚ‬یز‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س ضاظ‪ٞ‬ای ظیازی ضا زض ٔ‪ٛ‬ضز‬ ‫افطی‪ٙ‬ف افکا و‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫ت‪٘ ٝ‬مُ اظ ٘ی‪ٛ‬اطّؽ‪ٔ ،‬حمماٖ ‪ ٚ‬ؾساض‪ ٜ‬ق‪ٙ‬اؾقاٖ اظ‬ ‫أ‪ٛ‬اج ضازی‪ٛ‬یی تطای ػث‪ٛ‬ض اظ ٌطز ‪ ٚ‬غقثقاض‪ٞ‬قایقی‬ ‫اؾسفاز‪ ٜ‬وطز٘س و‪ ٝ‬و‪ٟ‬ىکاٖ‪ٞ‬ای یقازققس‪ ٜ‬ضا اظ‬ ‫زیس ٔرفی ٔیوطز‪.‬‬ ‫یافس‪ٞٝ‬ای ٔصو‪ٛ‬ض ٘کاٖ ٔیز‪ٞ‬س ایٗ و‪ٟ‬ىکقاٖ ‪ٞ‬قا‬ ‫اتؼاز ‪ ٚ‬زؼسز ظیازی زض اتسسای ذّمر زاقس‪ٝ‬ا٘س ‪ٚ‬‬ ‫تطا‪ٚ‬ضز‪ٞ‬ای فؼّی زض ٔ‪ٛ‬ضز ا٘‪ٟ‬ا وقٕقسقط اظ حقس‬ ‫‪ٚ‬الؼی ت‪ٛ‬ز‪ ٜ‬اؾر‪.‬‬ ‫زّؿى‪ٛ‬ج فضایی ‪ٞ‬اتُ یىی اظ لسضزقٕق‪ٙ‬قسزقطیقٗ‬ ‫اتعاض ٔکا‪ٞ‬س‪ ٜ‬وی‪ٟ‬ا٘ی زض اذسیاض ا٘ؿاٖ‪ٞ‬اؾر وق‪ٝ‬‬ ‫لازض ت‪ ٝ‬زیسٖ اخطاْ زض فانّ‪ ٝ‬تیف اظ ‪ٔ ۰۰‬یّیقاضز‬ ‫ؾاَ ٘‪ٛ‬ضی اظ ظٔیٗ اؾر‪ .‬اظ ا٘دایی و‪ ٝ‬فضقا ‪ٚ‬‬ ‫ظٔاٖ تؿیاض زض ‪ ٓٞ‬ز‪ٙ‬یس‪ ٜ‬قس‪ٜ‬ا٘س‪ ،‬اخطأی وق‪ ٝ‬زض‬ ‫اٖ فانّ‪ ٝ‬ق‪ٙ‬اؾایی ٔیقق‪٘ٛ‬قس‪ ،‬زض ققطایق ‪۰۰‬‬ ‫ٔیّیاضز ؾاَ خیف ذ‪ٛ‬ز ٔکا‪ٞ‬س‪ٔ ٜ‬یق‪٘ٛ‬س ‪ ٚ‬ایقٗ‬ ‫أط ت‪ ٝ‬اذسطق‪ٙ‬اؾاٖ أىاٖ ٔیز‪ٞ‬س وق‪ ٝ‬تق‪ ٝ‬طق‪ٛ‬ض‬ ‫ٔوثط ت‪ٌ ٝ‬صقس‪ ٚ ٝ‬ز‪ٚ‬ضاٖ خیسایف وی‪ٟ‬اٖ ت‪ٍٙ‬ط٘س‪.‬‬ ‫ز‪ ٚ‬و‪ٟ‬ىکاٖ زاظ‪ ٜ‬وکف قس‪۰۲-REBELS- ٜ‬‬ ‫‪٘ ۲۹-۲REBELS- ٚ ۲‬أٍصاضی قس‪ ٜ‬ا٘قس‪ٚ ،‬‬ ‫اٌطچ‪ٛ٘ ٝ‬ض ا٘‪ٟ‬ا ‪ٔ ۰۰‬یّیاضز ؾاَ ؾفط وطز‪ ٜ‬اؾقر‬ ‫زا ت‪ ٝ‬ظٔیٗ تطؾس‪ ،‬أا ایٗ و‪ٟ‬ىکقاٖ ‪ٞ‬قا زض ‪ٚ‬القغ‬ ‫تؿیاض تیکسط اظ ‪ٔ ۰۰‬یّیاضز ؾاَ ٘ق‪ٛ‬ضی تقا ظٔقیقٗ‬ ‫فانّ‪ ٝ‬زاض٘س‪ .‬ظیطا ت‪ِ ٝ‬طقف ا٘قثقؿقار وقیق‪ٟ‬قاٖ‪،‬‬ ‫و‪ٟ‬ىکاٖ ‪ٞ‬ای ٔصو‪ٛ‬ض او‪ ٖٛٙ‬زض فقانقّق‪ ٝ‬ذقیقط‪ٜ‬‬ ‫و‪ٙٙ‬س‪ٔ ۲۹ ٜ‬یّیاضز ؾاَ ٘‪ٛ‬ضی اظ ٔا لطاض زاض٘قس ‪ٚ‬‬ ‫ِصا زض ظٔط‪ ٜ‬ز‪ٚ‬ضزطیٗ و‪ٟ‬ىکاٖ ‪ٞ‬ای ق‪ٙ‬اذس‪ ٝ‬قس‪ٜ‬‬ ‫ز‪ٛ‬ؾ تکط لطاض زاض٘س‪.‬‬ ‫سِ جلذ کتاب صَتی با عٌَاى‬ ‫»بِ ٍقت زیارت «در تبریس رًٍوایی ضذ‬ ‫فرٍش ‪ ۶۱‬هیلیارد ٍ ‪ ۴۴۷‬هیلیَى ریالی‬ ‫طرح پاییسُ کتاب در ارربایجاىضرقی‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذثطی‪ -‬ؾ‪ ٝ‬خّقس‬ ‫وساب ن‪ٛ‬زی تا ػ‪ٛٙ‬اٖ تق‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬لر ظیاضذ تا ‪ٕٞ‬قىقاضی‬ ‫ازاض‪ ٜ‬وُ حقفقا اثقاض ‪ٚ‬‬ ‫اضظـ ‪ٞ‬ای زفاع ٔقمقسؼ‬ ‫اشضتایداٖقطلی زض زثطیقع‬ ‫ض‪ٕ٘ٚ‬ایی قس‪.‬‬ ‫ٔسیطوُ حفا اثاض ‪ ٚ‬اضظـ‪ٞ‬ای زفاع ٔمسؼ اشضتایداٖ ققطلقی ض‪ٚ‬ظ‬ ‫ق‪ٙ‬ث‪ ٝ‬زض ٔطاؾٓ ض‪ٕ٘ٚ‬ایی اظ ایٗ وساب ‪ٞ‬ا ٌفقرۺ أق‪ٙ‬قیقر ‪ ٚ‬اضأقف‬ ‫و‪٘ٛٙ‬ی ذ‪ٛ‬ز ضا ٔسی‪ ٖٛ‬ق‪ٟ‬سا ‪ٞ‬ؿسیٓ ‪ٞ ٚ‬طچ‪ ٝ‬تطای ظ٘س‪ ٍٝ٘ ٜ‬زاقسٗ یاز ‪ٚ‬‬ ‫ذاطط‪ ٜ‬اٖ ‪ٞ‬ا ا٘داْ ز‪ٞ‬یٓ‪ ،‬تاظ ‪ ٓٞ‬وٓ اؾر‪ .‬أقیقط زضیقازاض ز‪ ْٚ‬ضضقا‬ ‫ػثاؾی‪ ،‬تا زاویس تط ا‪ٕٞ‬یر حفا اثاض ‪ ٚ‬اضظـ ‪ٞ‬ای ق‪ٟ‬سا‪ ،‬افع‪ٚ‬زۺ ز‪ٛ‬خ‪ٝ‬‬ ‫ت‪ ٝ‬ذا٘‪ٛ‬از‪ٞ ٜ‬ای ق‪ٟ‬سا اظ ٔؿ‪ِٛ‬یر ‪ٞ‬ای و‪٘ٛٙ‬ی ٔا اؾر چطا و‪ ٝ‬ق‪ٟ‬سا زض‬ ‫‪ٕٞ‬یٗ ذا٘‪ٛ‬از‪ٜٞ‬ا زطتیر قس‪ ٜ‬ا٘س‪ٚ .‬ی اظ‪ٟ‬اض زاقرۺ ایقٗ وقسقاب ‪ٞ‬قای‬ ‫ن‪ٛ‬زی اظ اتسىاضاذ اضظقٕ‪ٙ‬س ‪ ٚ‬لاتُ لسضزا٘ی زض ح‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬حفقا اثقاض ‪ٚ‬‬ ‫اضظـ ‪ٞ‬ای ق‪ٟ‬ساؾر‪ٛ٘ .‬یؿ‪ٙ‬س‪ ٜ‬ایٗ وساب ‪ٞ‬ا ٘یع زض ایٗ ٔطاؾٓ ٌفقرۺ‬ ‫اظ چ‪ٙ‬س ؾاَ ٌصقس‪ ٝ‬تا زالـ خٕؼی اظ خ‪ٛ‬ا٘اٖ ػالل‪ٙٔٝ‬س ‪ ٚ‬تؿیدقی تق‪ٝ‬‬ ‫ط‪ٛ‬ض ذ‪ٛ‬زخ‪ٛ‬ـ زیساض‪ٞ‬ایی تا ذا٘‪ٛ‬از‪ٜٞ‬ای ق‪ٟ‬سا ا٘دقاْ زازیقٓ ‪ ٚ‬خقای‬ ‫نحثر‪ٞ‬ا ‪ ٚ‬ذاططاذ اٖ‪ٞ‬ا ٘کؿسیٓ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ویُ ظاز‪ ،ٜ‬تا تیاٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ایٗ ذاططاذ زض ؾ‪ ٝ‬خّس وساب خٕقغ ا‪ٚ‬ضی‬ ‫قس‪ ٜ‬ا٘س‪ ،‬افع‪ٚ‬زۺ زض خٕغ ا‪ٚ‬ضی ایقٗ وقسقاب ‪ٞ‬قا اظ ‪ ۰۹۰‬ذقا٘ق‪ٛ‬از‪ٜ‬‬ ‫زه‪ٛ‬یطتطزاضی قس ‪ ٚ‬تا ‪ٕٞ‬ىاضی تؿیح ‪ٙٞ‬طٔ‪ٙ‬ساٖ ایٗ وساب‪ٞ‬ا زثسیُ تق‪ٝ‬‬ ‫ؾ‪ ٝ‬خّس وساب ن‪ٛ‬زی قس زا زض اذسیاض ػاللٕ‪ٙ‬ساٖ لطاض ٌیطز‪.‬‬ ‫زض ایٗ ٔطاؾٓ اظ ػ‪ٛ‬أُ أاز‪ ٜ‬ؾاظی ایٗ وساب ‪ٞ‬ای ن‪ٛ‬زی اظ ؾق‪ٛ‬ی‬ ‫ازاض‪ ٜ‬وُ حفا اثاض ‪ ٚ‬اضظـ ‪ٞ‬ای زفاع ٔمسؼ زدّیُ قس‪.‬‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذثطی‪ٔ-‬قسیقطوقُ‬ ‫فط‪ ٚ ًٙٞ‬اضققاز اؾقالٔقی‬ ‫اشضتایداٖ قطلقی ٌقفقرۺ‬ ‫تیف اظ ‪ٔ ۰۶‬یّیقاضز ‪۴۴۷ ٚ‬‬ ‫ٔیّی‪ ٖٛ‬ضیاَ وساب زض طقطح‬ ‫خاییع‪ ٜ‬زض اؾساٖ تق‪ ٝ‬فقط‪ٚ‬ـ‬ ‫ضفر‪.‬‬ ‫ؾیسلاؾٓ ٘اظٕی تا تیاٖ ایٗو‪ ٝ‬ططح خاییع‪ ٜ‬وساب اظ ‪ ۲۹‬اتاٖ زقا ؾق‪ْٛ‬‬ ‫اشض زض وساتفط‪ٚ‬قی ‪ٞ‬ای ػض‪ ٛ‬ایٗ ططح اخطا ققس‪ ،‬افقع‪ٚ‬زۺ زض ٔقسذ‬ ‫اخطای ایٗ ططح زض اؾساٖ ‪ٞ ۲۷‬عاض ‪٘ ۰۵۲ ٚ‬ؿر‪ ٝ‬وساب فط‪ٚ‬ذس‪ ٝ‬قس‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ازأ‪ ٝ‬زازۺ زض ایٗ ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬اظ ططح ز‪ٛ‬ظیغ یاضا٘ق‪ ٝ‬وقسقاب اظ طقطیقک‬ ‫وساتفط‪ٚ‬قی ‪ٞ‬ا تا ػ‪ٛٙ‬اٖ خقایقیقع‪ ٜ‬وقسقاب ‪ ۰۴۷۷‬اخقطا ققس ‪ ٚ‬زض اٖ‬ ‫‪ ۶۰‬وساتفط‪ٚ‬قی اظ اؾساٖ ٔکاضور وطز٘س‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ٌفرۺ زض ایٗ ز‪ٚ‬ض‪ ۴۷ ٜ‬وساتفط‪ٚ‬قی اظ زثطیع ‪ ۲۰ ٚ‬وساتفط‪ٚ‬ققی اظ‬ ‫ق‪ٟ‬طؾساٖ ‪ٞ‬ای ٔطاغ‪ٞ ،ٝ‬کسط‪ٚ‬ز‪ ،‬قثؿسط‪ٔ ،‬ط٘قس‪ ،‬لقط‪ ٜ‬اغقاج‪ٔ ،‬قّقىقاٖ‪،‬‬ ‫ػدهقیط‪ ،‬تؿساٖ اتاز‪ٔ ،‬یا٘‪ ،ٝ‬ت‪ٙ‬اب‪ ،‬اؾى‪ ،ٛ‬خّفا‪ ،‬ا‪ٞ‬ط ‪ ٚ‬وّیثط ٔکاضور‬ ‫وطز٘س‪.‬‬ ‫٘اظٕی تا تیاٖ ایٗو‪ ٝ‬وساتفط‪ٚ‬قی‪ٞ‬ای قایؿس‪ ٝ‬اظ زثطیع‪ ،‬وقسقاتقفقط‪ٚ‬ققی‬ ‫خػ‪ٞٚ‬ف اظ ٔط٘س ‪ ٚ‬وساب ق‪ٟ‬ط زثطیع تیکسطیٗ فط‪ٚ‬ـ ضا زض ایقٗ طقطح‬ ‫زاقس‪ٙ‬س‪ ،‬ازأ‪ ٝ‬زازۺ ؾمف ٔداظ ذطیس وساب زض ایٗ طقطح ‪ٞ ۰۷۷‬قعاض‬ ‫ز‪ٔٛ‬اٖ ‪ ٚ‬ؾمف یاضا٘‪ ٝ‬ذطیس تطای ‪ٞ‬ط ذطیساض ‪ٞ ۶۷‬عاض ز‪ٔٛ‬اٖ ت‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ت‪٘ ٝ‬مُ اظ ض‪ٚ‬ات ػٕ‪ٔٛ‬ی ازاض‪ ٜ‬وُ فط‪ ٚ ًٙٞ‬اضقاز اؾالٔی اشضتایداٖ‬ ‫قطلی‪ٚ ،‬ی یازا‪ٚ‬ضی وطزۺ زض طقطح خقایقیقع‪ ٜ‬وقسقاب‪ ،‬ذقطیقساضاٖ‬ ‫وساب‪ٞ‬ای زاِیفی ضا تا یاضا٘‪ ۲۷ ٝ‬زضنسی ‪ ٚ‬وساب‪ٞ‬ای زطخٕ‪ٝ‬ای ضا تقا‬ ‫یاضا٘‪ ۰۵ ٝ‬زضنسی اظ وساتفط‪ٚ‬قی‪ٞ‬ای ػض‪ ٛ‬ططح ذطیساضی وطز٘س‪.‬‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذثطی‪ -‬ازاتای‪ ،‬اذطیٗ ؾاذس‪٘ ٝ‬یىی وقطیقٕقی‪ ،‬زضاْ ػقاققمقا٘ق‪ٝ‬‬ ‫اخسٕاػی تا تاظی ذ‪ٛ‬ب ‪ٞ‬ازی حداظی فط اؾر و‪ ٝ‬تا زاتا٘سٖ ٘‪ٛ‬ضی تط یقه‬ ‫لؿٕر زاضیه اظ ظ٘سٌی قرهیر انّی زاؾساٖ (واظٓ)‪٘ ،‬قیقکقسقطی تقط‬ ‫ظذٓ‪ٞ‬ای و‪ ٟٝٙ‬خأؼ‪ٔ ٝ‬یظ٘س‪ .‬فیّٓ ازاتای تا قٕطزٖ اػساز اغاظ ٔقی قق‪ٛ‬ز‬ ‫و‪ ٝ‬تؼس ٔیف‪ٕٟ‬یٓ ا٘سظاضی اؾر تطای ٔطی؛ زٕاْ ‪ٚ‬لایغ‪ٌ ،‬ق‪ٛ‬یقی زض یقه‬ ‫زایط‪ ٜ‬تؿس‪ ٝ‬ت‪ٕٞ ٝ‬یٗ ٘مط‪ ٝ‬تاظ ٔی ٌطز٘س ‪ ٚ‬فیّٓ تا ‪ٕٞ‬یٗ ققٕقاضـ اػقساز تق‪ٝ‬‬ ‫خایاٖ ٔیضؾس‪ ،‬تی اٖ و‪ ٝ‬تر‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ت‪ ٝ‬خایاٖ ذ‪ٛ‬ـ ٔ‪ٙ‬دط ق‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬ت‪ ٝ‬زٕقاققاٌقط‬ ‫أیس‪ٞ‬ای ‪ٚ‬ا‪ٞ‬ی ٔؼٕ‪ٚ َٛ‬ػس‪ٔ ٜ‬ی ز‪ٞ‬س‪ .‬فیّٓ زّد اغاظ ٔیق‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬زّد ت‪ ٝ‬خایاٖ‬ ‫ٔیضؾس ‪ ٚ‬فیّٕؿاظ اظ زٕاقاٌط ٔیذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س زض یه زدطت‪ ٝ‬زق‪ٛ‬اض ظیؿقسقٗ ‪ٚ‬‬ ‫ٔکىالذ الی‪ٙ‬حُ تا ازاتای (واظٓ) ‪ٕٞ‬طا‪ ٜ‬ق‪ٛ‬ز‪ ،‬ض٘ح تىکس ‪ ٚ‬زض نقحق‪ٙ‬ق‪ٝ‬‬ ‫‪ٞ‬ای زّد ٔیا٘ی ‪ ٚ‬خایا٘ی تا ا‪ ٚ‬اقه ‪ ٓٞ‬تطیعز‪.‬‬ ‫زض ‪ٚ‬الغ واضٌطزاٖ ؾؼی ٔی و‪ٙ‬س تا خطزاذسٗ ت‪ ٝ‬قرهیر ازاتای زض فیقّقٓ‪،‬‬ ‫ٔف‪ٚ ْٟٛ‬الؼی ػکقک ضا ٘کقاٖ‬ ‫ز‪ٞ‬س ‪ ٚ‬تیاٍ٘ط ایٗ ٘ىسق‪ ٝ‬تقاققس‬ ‫و‪ٔ ٕٝٞ ٝ‬ا ازْ ‪ٞ‬ا ذ‪ٛ‬اؾسق‪ ٝ‬یقا‬ ‫٘اذ‪ٛ‬اؾسق‪ ٝ‬زض ظ٘قسٌقی ٔقاٖ‬ ‫زضٌیط ‪ٚ‬اغ‪ ٜ‬ای تق‪٘ ٝ‬قاْ ػکقک‬ ‫‪ٞ‬ؿسیٓ‪.‬‬ ‫ل‪ٟ‬طٔاٖ فیّٓ‪ ،‬وقاظقٓ وق‪ ٝ‬زض‬ ‫ض‪ٚ‬ؾققسققای ذقق‪ٛ‬ز تقق‪ ٝ‬ازققاتققای‬ ‫ٔؼط‪ٚ‬ف اؾر‪ ،‬زض خ‪ٛ‬ا٘ی یهتاض ػاقک قس‪ ٚ ٜ‬قىؿر ذ‪ٛ‬ضز‪ ٚ ٜ‬تؼس اظ اٖ‬ ‫زَ ت‪ ٝ‬وؿی ٘ساز‪ ٜ‬اؾر‪ .‬ازاتای اظ ٔؼس‪ٚ‬ز افطاز زض ض‪ٚ‬ؾسا اؾر و‪ ٝ‬تق‪ ٝ‬لق‪َٛ‬‬ ‫ا‪ٞ‬اِی خیطو‪ٙ‬سی‪ ،‬یه ازْ حؿاتی قس‪ ٜ‬اؾر‪ .‬ا‪ ٚ‬اظ غاخٗ تطٌکس‪ ٚ ٝ‬تا زکىیُ‬ ‫ز‪ٛ‬ض‪ٞ‬ایی ‪ ٚ‬ا‪ٚ‬ضزٖ ز‪ٛ‬ضیؿر ‪ٞ‬ای زاذّی ‪ ٚ‬ذاضخی ت‪ ٝ‬ایٗ ض‪ٚ‬ؾقسقا‪ ،‬وقاضی‬ ‫وطز‪ ٜ‬و‪ ٝ‬ا‪ٞ‬اِی ٔ‪ٙ‬طم‪ ٝ‬ؾط ‪ ٚ‬ؾأاٖ تٍیط٘س ‪ ٚ‬اظ ‪ٕٞ‬یٗ ض‪ ٚ‬زض ٔقیقاٖ ‪ٞ‬قٕق‪ٝ‬‬ ‫ٔحث‪ٛ‬ب اؾر‪.‬‬ ‫»اتابای«؛ ًیطتری بر زخن کٌِْ‬ ‫تک اٌّگ »پاییس سال بعذ «هٌتطر ضذ‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذثطی ‪-‬ایٕاٖ حدر اظ ذ‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬سٌاٖ ‪ ٚ‬ا‪ٍٙٞ‬ؿاظاٖ ٔ‪ٛ‬ؾیمی خاج‬ ‫زاظ‪ ٜ‬زطیٗ زه ا‪ ًٙٞ‬ذ‪ٛ‬ز ت‪٘ ٝ‬اْ خاییع ؾاَ تؼس ضا تا ٔد‪ٛ‬ظ زفسط ٔ‪ٛ‬ؾیمی‬ ‫‪ٚ‬ظاضذ فط‪ ٚ ًٙٞ‬اضقاز اؾالٔی ٔ‪ٙ‬سکط وطز‪.‬‬ ‫ت‪٘ ٝ‬مُ اظ ٔکا‪ٚ‬ض ضؾا٘‪ ٝ‬ای خط‪ٚ‬غ‪ ،ٜ‬خاییع ؾاَ تؼس اثط خسیس ایٕاٖ حقدقر‬ ‫ت‪ ٝ‬ن‪ٛ‬ضذ ن‪ٛ‬زی ‪ ٚ‬زه‪ٛ‬یطی ٔ‪ٙ‬سکط قس‪ .‬ایٗ زه ا‪ ٓٞ ًٙٞ‬او‪ ٖٛٙ‬زض‬ ‫ؾأا٘‪ٞ ٝ‬ای زاّ٘‪ٛ‬ز اثاض ٔ‪ٛ‬ؾیمایی خیف ض‪ٚ‬ی ٔراطثاٖ لطاض ٌطفس‪ ٝ‬اؾر‪.‬‬ ‫ایٕاٖ حدر ا‪ٍٙٞ‬ؿاظ ‪ ٚ‬ذ‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س‪ ٜ‬زضتاض‪ ٜ‬اثط خسیقس ذق‪ٛ‬ز ٌقفقرۺ اثقط‬ ‫خسیسْ تا ػ‪ٛٙ‬اٖ خاییع ؾاَ تؼس ٔ‪ٙ‬سکط ‪ ٚ‬زض زؾسطؼ ػالل‪ٔ ٝ‬ق‪ٙ‬قساٖ لقطاض‬ ‫ٌطفس‪ ٝ‬اؾر و‪ ٝ‬ایٗ اثط ٔ‪ٛ‬ؾیمایی ت‪ٕٞ ٝ‬طا‪ ٜ‬یه ‪ٚ‬یسی‪ ٛ‬وّیح ٔ‪ٙ‬سکط قس‪ٜ‬‬ ‫‪ ٚ‬زٕأی ٔد‪ٛ‬ظ‪ٞ‬ای الظْ ٌطفس‪ ٝ‬قس‪ ٜ‬اؾر‪ٕٞ .‬چ‪ٙ‬یٗ چ‪ٙ‬س اثط خسیس زیٍط‬ ‫زاضْ و‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬ظ‪ٚ‬زی اطالػاذ زلیک اٖ ا٘ؼىاؼ‬ ‫ٔی یاتس‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی زض ازأ‪ ٝ‬تیاٖ وطزۺ ؾاِ‪ ٝٔٛ‬لطتا٘قی ققؼقط‬ ‫ایٗ اثط ضا تطای ٔٗ فطؾساز ‪ ٚ‬ظٔا٘ی و‪ ٝ‬ققؼقط‬ ‫ضا ذ‪ٛ‬ا٘سْ ایس‪ ٜ‬ایٗ اثقط زض ش‪ٞ‬ق‪ٙ‬قٓ ققىقُ‬ ‫ٌطفر‪ .‬ایٗ اثط یه واض وقأقال احؿقاؾقی‬ ‫اؾر ‪ ٚ‬اظ ٘ظط ز‪ٙ‬ظیٓ تا اثاضی و‪ ٝ‬أط‪ٚ‬ظ‪ٔ ٜ‬قی‬ ‫ق‪ٛٙ‬یٓ وأال ٔسفا‪ٚ‬ذ اؾر و‪ ٝ‬أیس‪ٚ‬اضْ ٔ‪ٛ‬ضز ز‪ٛ‬خق‪ٔ ٝ‬قرقاطقثقاٖ لقطاض‬ ‫ٌیطز‪.‬ایٗ ذ‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س‪ ٜ‬زض خایاٖ ٌفرۺ زض وّیح زه‪ٛ‬یطی حؽ ‪ ٚ‬حاَ فهُ‬ ‫خاییع وأال ت‪ٔ ٝ‬راطه ٔ‪ٙ‬سمُ ٔی ق‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬زه‪ٛ‬یط تطزاضی ‪ ٚ‬ازیقر ایقٗ‬ ‫‪ٚ‬یسی‪ ٛ‬ز‪ٛ‬ؾ ٔدٕ‪ٛ‬ػ‪ ٝ‬ا‪ٚ ً٘ٚ‬یسی‪ ٛ‬ا٘داْ قس‪ ٜ‬اؾر‪ٕٞ .‬چ‪ٙ‬یٗ زض ایقٗ‬ ‫‪ٚ‬یسی‪ ٛ‬تا ػّی ل‪ٟ‬طٔا٘ی واضٌطزاٖ ‪ٔ ٚ‬طزضی لق‪ٟ‬قطٔقا٘قی زهق‪ٛ‬یقط تقطزاض‬ ‫‪ٕٞ‬ىاضی وطز‪ ٜ‬اْ‪.‬‬ ‫سراضپس‬ ‫ساالد سرکِ رٍسی‬ ‫*الٌازاضراقی‬ ‫هَاد الزم‪:‬‬ ‫ِث‪ٛ‬ی لطٔع ‪ ۰‬ػسز‪ ،‬ؾیه ظٔی‪ٙ‬ی ‪ ۰‬ػسز‪ٛٞ ،‬یح ‪ ۰‬ػقسز‪،‬‬ ‫ذیاض ق‪ٛ‬ض ‪ ۰‬ػسز‪ ،‬خیاظ ذطز قس‪ ٜ‬یه ز‪ ْٚ‬خقیقٕقا٘ق‪،ٝ‬‬ ‫ض‪ٚ‬غٗ ظیس‪ ۲ ٖٛ‬لاقک غصا ذ‪ٛ‬ضی‪ ،‬ؾطو‪ ۰ ٝ‬لاقک غقصا‬ ‫ذ‪ٛ‬ضی‬ ‫طرز تْیِ‪:‬‬ ‫اتسسا ِث‪ ٚ ٛ‬زض ظطف زیٍطی ؾیه ظٔی‪ٙ‬ی ‪ٛٞ ٚ‬یح ضا زض‬ ‫اب ٔی خعیٓ‪ .‬تؼس اظ خرسٗ اتىف وطز‪ ٜ‬زض یقرقچقاَ‬ ‫لطاض ٔی ز‪ٞ‬یٓ زا ذ‪ٙ‬ه ق‪٘ٛ‬س‪ .‬ؾدؽ ذیاض ق‪ٛ‬ض ‪ٔ ٚ‬ق‪ٛ‬از‬ ‫خرس‪ ٝ‬قس‪ ٜ‬ضا ت‪ ٝ‬ن‪ٛ‬ضذ ٔىؼثی ذطز ٔی و‪ٙ‬یٓ‪ِ .‬ث‪ٞٛ‬ا ضا‬ ‫ت‪ ٝ‬یه لاقک ض‪ٚ‬غٗ ظیس‪ ٖٛ‬وأال اغکس‪ٔ ٝ‬ی و‪ٙ‬یٓ ایقٗ‬ ‫واض تاػث ٔی ق‪ٛ‬ز و‪ِ ٝ‬ث‪ ٛ‬ت‪ ٝ‬ؾایطٔ‪ٛ‬از ض٘قً ٘قس‪ٞ‬قس‪.‬‬ ‫تؼس ِث‪ ،ٛ‬ؾیه ظٔی‪ٙ‬ی‪ٛٞ ،‬یح‪ ،‬ذیاضق‪ٛ‬ض‪ ،‬خیاظ‪ ،‬ؾطوق‪ٚ ٝ‬‬ ‫تالی ض‪ٚ‬غٗ ظیس‪ ٖٛ‬ضا تا ‪ ٓٞ‬ذ‪ٛ‬ب ٔقرقّق‪ٛ‬ر وقطز‪ٚ ٜ‬‬ ‫حسالُ ٘یٓ ؾاػر زض یرچاَ لطاض ٔی ز‪ٞ‬یٓ‪.‬‬ ‫* ایٗ ؾاالز ض‪ٚ‬ؾی ٕ٘ه ‪ ٚ‬فّفُ ٘ساضز تؿس‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬شائقمق‪ٝ‬‬ ‫اضاف‪ٔ ٝ‬ی و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫* ٔ‪ٛ‬از ضا ا٘مسض ٔی خعیٓ و‪٘ ِٝ ٝ‬ک‪٘ٛ‬س‪.‬‬ ‫فیلن هستٌذ »کسی اٍ را ًذیذ «از تبریس‬ ‫بِ جطٌَارُ سیٌوا حقیقت راُ یافت‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذثطی‪ -‬فیّٓ ٔؿس‪ٙ‬قس وؿقی ا‪ ٚ‬ضا ٘قسیقس اظ‬ ‫ز‪ِٛ‬یساذ ذا٘‪ ٝ‬ؾی‪ٕٙ‬ای ٔؿس‪ٙ‬س زثطیع ت‪ ٝ‬خا٘عز‪ٕٞ‬یٗ ز‪ٚ‬ض‪ٜ‬‬ ‫خک‪ٛٙ‬اض‪ ٜ‬ؾی‪ٕٙ‬ا حمیمر ضا‪ ٜ‬یافر‪.‬‬ ‫تا ازٕاْ واض ‪ٞ‬یاذ ا٘سراب ترف ٔؿاتم‪ ٝ‬ق‪ٟ‬یس ا‪ٚ‬ی‪ٙ‬قی‪،‬‬ ‫ایٗ فیّٓ ٔؿس‪ٙ‬س ؾاذس‪ٔ ٝ‬کسطن ػّی ذیطذ‪ٛ‬ا‪ ٚ ٜ‬أقیقٗ‬ ‫تاحده زض تیٗ ‪ٔ ۲۸‬ؿس‪ٙ‬س ٔ‪ٙ‬سره اضؾاَ قس‪ ٜ‬ت‪ ٝ‬ایقٗ‬ ‫خک‪ٛٙ‬اض‪ ٜ‬لطاض ٌطفس‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫زه‪ٛ‬یط‪ٛ٘ ،‬ض ‪ ٚ‬انالح ضً٘ ایقٗ فقیقّقٓ ٔؿقسق‪ٙ‬قس تقط‬ ‫ػ‪ٟ‬س‪ٟٔ ٜ‬سی ٔیٕ‪ٙ‬سی‪ ،‬زؾسیاض ٘‪ٛ‬ض ‪ ٚ‬زه‪ٛ‬یط تقط ػق‪ٟ‬قس‪ٜ‬‬ ‫حأس ضاز‪ ،‬زس‪ٚ‬یٗ ‪ ٚ‬نقساٌقصاضی تقط ػق‪ٟ‬قس‪ ٜ‬ػقّقی‬ ‫ذیطذ‪ٛ‬ا‪٘ ،ٜ‬اظط ویفی تط ػ‪ٟ‬س‪ِ ٜ‬ؼیا ٔیط٘هیطی ‪ ٚ‬اضقیق‪ٛ‬‬ ‫تط ػ‪ٟ‬س‪ ٜ‬ایؿٗ ٌُ ٔحؿ‪ٙ‬ی ت‪ٛ‬ز‪ ٚ ٜ‬طقطاح خق‪ٛ‬ؾقسقط ضا‬ ‫فط‪ٞ‬از لطأّىی ا٘داْ زاز٘س‪.‬‬ ‫خا٘عز‪ٕٞ‬یٗ خک‪ٛٙ‬اض‪ ٜ‬تیٗ إِّّی فقیقّقٓ ٔؿقسق‪ٙ‬قس ایقطاٖ‬ ‫ؾی‪ٕٙ‬احمیمر ‪ ۰۸‬زا ‪ ۲۵‬اشض ت‪ ٝ‬زتیطی ٔحٕس حقٕقیقسی‬ ‫ٔمسْ تطٌعاض ٔیق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫دٍ جایسُ بییالوللی‬ ‫برای فیلن کَتاُ »ایذًتیبای«‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذثطی‪ -‬فیّٓ و‪ٛ‬زا‪ ٜ‬ایس٘سیتای ت‪ٛ٘ ٝ‬یؿ‪ٙ‬سٌقی‬ ‫‪ ٚ‬واضٌطزا٘ی ؾداز ققا‪ ٜ‬حقازقٕقی اظ ز‪ ٚ‬خکق‪ٙ‬ق‪ٛ‬اض‪ٜ‬‬ ‫أطیىایی خایع‪ ٜ‬زضیافر وطز‪.‬‬ ‫فیّٓ و‪ٛ‬زا‪ ٜ‬ایس٘سیتای )‪(identibye‬وق‪ ٝ‬زق‪ٛ‬ا٘ؿقر‬ ‫خایع‪ ٜ‬ت‪ٟ‬سطیٗ فیّٓ ضا اظ ز‪ ٚ‬خک‪ٛٙ‬اض‪ ٜ‬أطیىایی ‪(rout‬‬ ‫‪ridgway) ٚ ۶۶‬اظ وک‪ٛ‬ض أطیىا زضیافر و‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫تیؿسٕیٗ ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬خک‪ٛٙ‬اض‪ ٜ‬تعضٌطا‪(rout 66) ۶۶ ٜ‬و‪ ٝ‬اظ‬ ‫‪ ۵‬زا ‪ٛ٘ ۰۵‬أثط (‪ ۰۴‬زا ‪ ۲۸‬اتاٖ) زض ق‪ٟ‬ط اؾدطی‪ٍٙ‬قفقیقّقس‬ ‫ایاِر ایّ‪ٚٛٙ‬ی أطیىا تطٌعاض قس و‪ ٝ‬ایقٗ فقیقّقٓ تق‪ٝ‬‬ ‫ز‪ٟ‬ی‪ ٝ‬و‪ٙٙ‬سٌی ت‪ٟ‬ط‪ٚ‬ظ ‪ٞ‬اقٕیاٖ ‪ٔ ٚ‬حٕس ٘طیٕا٘ی ز‪ٛ‬ا٘ؿر‬ ‫خایع‪ ٜ‬ت‪ٟ‬سطیٗ فیّٓ ذاضخی ضا اظ اٖ ذ‪ٛ‬ز و‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ ‪ٞ‬فسٕیٗ ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬خک‪ٛٙ‬اض‪Ridgway ٜ‬زض ‪ٚ ۰۲‬‬ ‫‪ٛ٘ ۰۰‬أثط (‪ ۲۰‬زا ‪ ۲۲‬اتاٖ) زض ؾاِٗ زاضیری ققطیقثق‪ٙ‬ق‪ٛ‬‬ ‫ایاِر وّطاز‪ ٚ‬أطیىا تطٌعاض قس و‪ ٝ‬ایٗ فیّقٓ ٔق‪ٛ‬فقک‬ ‫قس خایع‪ ٜ‬ت‪ٟ‬سطیٗ فیّٓ ضا زضیافر و‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫أیطحؿیٗ نثاغاٖ‪٘ ،‬ؿیٓ ٔؿّٕی‪ٔ ،‬طیٓ ٘دقفقی‪ ،‬ثقٕقط‬ ‫تققطاظ٘ققس‪ ،ٜ‬حقق‪ٙ‬ققاٖ ػققعیققعی تققاظیققٍققطاٖ فققیققّققٓ‬ ‫و‪ٛ‬زا‪ ٜ‬ایس٘سیتای ‪ٞ‬ؿس‪ٙ‬س‪.‬‬ صفحه 5 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫*دوشنبه‬ ‫* ‪8‬اذر‬ ‫* ‪ 92‬نوامبر‬ ‫* ‪92‬ربیع الثانی‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪4230 :‬‬ ‫* اوتوزبیرایکینجی ایل‬ ‫‪0011‬‬ ‫‪9190‬‬ ‫‪0002‬‬ ‫* صفحه ‪6‬‬ ‫عالهم امینی‬ ‫ادب ّیات‬ ‫دستور زبان ترکی‬ ‫تورکجه دیل بیلگیسی‬ ‫*دکتس حسیه محمدشاده صدیق‬ ‫ُئچ‪ ٚ‬سب‪ ٚ٨ٛ ٦٧‬اضز‪٥‬‬ ‫زئ‪ ٖ٨٨‬ا‪ ٠ٔ٧‬اتبالض سوظٓط‪ ٚ٨ٛ٥‬کطه‪٦‬‬ ‫زئ‪ ٖ٨٨‬ا‪ً ٦ٗ ٛ‬س‪ً ٚ٨‬س ا‪٘ٓٝ‬بظ‪٧ ،‬بٓ‪٨ٜ‬ع ث‪٨‬ط ز‪ٝ‬ض‪ٝ ٕٝ‬‬ ‫ث‪٨‬ط ا‪ ٦ٗ ٛ‬ث‪ٔ٨‬س‪٧‬ط‪ٟ‬ض‪.‬‬ ‫اتبالض سوظ‪ ٝ‬ا‪٧‬س‪ ٠‬ث‪٨‬ط حٌٖ ‪ ٝ‬زُ‪٨‬ط٘ع ث‪٨‬ط ز‪ٝ‬ؿاط‪ٛٝ‬ا‪ٞ‬‬ ‫ث‪ٔ٨‬س‪٧‬طض‪ .‬ات ز‪٧‬ط‪ٛ‬بم ا‪٘ٓٝ‬بم ث‪٨‬ط زئ‪٘٨٨‬س‪٧‬ط ‪ ٝ‬الًا‪٨‬ا‪ٚ‬‬ ‫ات ز‪٧‬ط‪ٛ‬بهسا‪ ٙ‬ا‪٧‬ط‪٧‬أا٘ابظ ثا‪٨‬اط اتابالض ساوظ‪ٝ‬ز‪ٝ‬ض‪.‬‬ ‫ا‪٧‬طٔ٘‪٠‬ى ز‪٧‬طٔ٘‪٠‬ى زئ‪٘٨٨‬س‪٧‬ط ‪ ٝ‬الً‪ ٚ٨‬ا‪٧‬طٔ‪٧ ٠ٗ٠‬ا‪ٚ‬‬ ‫ز‪٧‬طٔ٘ع اتبالض سوظ‪ٝ‬ز‪ٝ‬ض‪.‬‬ ‫اتبالض سوظ‪ ٞٓٞ٧ ٝ‬ا‪ٔ٧‬ا‪ ،٠‬ا‪ٛ‬ساب‪ٛ‬ا ضا زضس ‪ ٝ‬او‪٧‬ا‪ٞ‬ز‬ ‫‪ٝ‬ئط‪ٔ٧‬ط ‪ُ ٝ‬ئطچٌٔط ث‪ٔ٨‬س‪٧‬ط‪ٔ٧‬ط ‪ ٝ‬الً‪ ٚ٨‬زئا‪٨‬ا‪٨‬ا٘أاط‪٧‬ا‪ٚ‬‬ ‫‪ ٞٓٞ٧‬ا‪ ٠ٔ٧‬ث‪٨‬ط ا‪ ،ٕ ٛ‬اوظّ هبٓ‪٨‬ت ا‪٧‬چ‪ٜ٨‬س‪٧ ٟ‬ابزا ُاوظّ‬ ‫ث‪٨‬ط ا‪ ٛ‬ت‪ ٖ٨‬ا‪ ٠ٔ٧‬ث‪ٔ٨‬س‪٧‬ط‪ٔ٧‬ط‪.‬‬ ‫زئ‪ ٖ٨٨‬ا‪ ٠ٔ٧‬اضُ‪ ٙٞٛٞ‬کطه‪٦‬‬ ‫اضُ‪ ٞ‬ائٔ‪ ٠‬ث‪٨‬ط سوظز‪ٝ‬ض ً‪٧ ٦‬بٓ‪٨ٜ‬ع ث‪٨‬ط ا‪٧‬ص ‪ ٝ‬ث‪٨‬ط پئطا‪٠‬‬ ‫ازاٗ ض‪ ٥‬اضاس‪ٜ٨‬سا ا‪٧‬طٔ‪ٜ‬ط‪.‬‬ ‫ث‪ ٛٞ‬ضا اضُ‪ ٞ‬زئ‪ ٦٘٨٨‬ز‪ ٟ‬زئ٘ی ا‪ٝ‬الض‪.‬‬ ‫ٗ‪٨‬خبّ‪ ٨ً :‬س ه‪ٞ٧ٞ‬ض‪ ،‬ضب‪٧‬غ!‪ ،‬اک‪ ٠‬ائٔ٘‪ ،٠‬تبثأا‪ٞ‬ساب‪،!ٙ‬‬ ‫ائ‪ٜ‬س ا‪ٓٝ‬س‪.ٝ‬‬ ‫‪٧‬بٓ‪٨ٜ‬ع ُئطچی ‪ً ٝ‬اوى ا‪ٛ‬ا ٗا ضزا ا‪٧‬طأا‪ٛ ٠‬ا‪ٚ‬‬ ‫زئ‪ٔ٘٨٨‬ط‪ .٥‬ثبضوب ز‪ٔ٧‬ا‪ ٠‬چابو‪٧‬اطٗای ا‪ٝ‬الض‪ .‬ثابضاواب‬ ‫زئ‪ٔ٘٨٨‬ط‪ ٥‬چبو‪٧‬طٗی ا‪٘ٓٝ‬بظ‪.‬‬ ‫ا‪ ٛٝ‬ضا ‪١‬ط ز‪ٔ٧‬س‪ُ ٟ‬طى ائص ا‪ٗ; ٕ ٛ‬ؼبزّ تبپ‪ٔ٨‬س‪.ٚ٨‬‬ ‫ت‪ٞ‬ضًز‪٨ٗ٠‬عز‪ ٟ‬ا‪٧ ٠ٜ٨ٗ ٙٝ‬بذ‪ ٚ٨‬زئ‪ٝ ٖ٨٨‬اضز‪٧‬ط‪ .‬ثابضاواب‬ ‫ز‪ٔٔ٧‬ط ث‪ ٞ‬ثبذ‪٘٨‬سا‪ ٙ‬ت‪ٞ‬ضًز‪٨ٗ٠‬عز‪ ٙ‬چا‪ٞ‬خ ُائاط‪ ٥‬ز‪ٟ‬‬ ‫ز‪٧‬طٓط‪.‬‬ ‫تی ‪١‬زبٓ‪ ٦‬ه‪ٞ‬ضـ‪ٞ‬الض‬ ‫ثئٔ‪ ٠ٌٔ٨ٓ٠‬ثحج ٓط‪٨٘٧‬عز‪ ٟ‬ضؼط‪٨٘٧‬ع‪ ٚ٧‬ر‪ٞ‬ت ‪١‬زابٓا‪٦‬‬ ‫هبٓ‪٨‬ج ض‪ ٚ٨ٛ ٥‬ثوِٓ‪ٓٞ‬ط‪ ٠ٔ٧‬تب‪٨ٛ‬ص ا‪ٓٝ‬س‪ٞٛٝ‬ظ‪ .‬اغٔا‪٨‬ا‪ٜ‬اس‪ٟ‬‬ ‫‪١‬زب اوٓچ‪ٓٞ‬ط‪ٜ٧‬س‪١ ،ٟ‬ط اوٓچ‪ ٙٞٛٞ‬اوظ‪ٗ ٠ٛٝ‬اراػا‪ٞ‬ظ‬ ‫ثوِٓ‪ٞ‬س‪ٝ ٞ‬اضز‪٧‬ط‪ .‬ث‪ ٞ‬ثوِٓ‪ ٙٞٛٞ‬ث‪٨‬طٓطس‪ٛ ٦ِ٧‬وظا‪٧ ٠‬ا‪٠‬‬ ‫ز‪ٝ‬ضام زئ‪٨٨‬ط‪٧‬ی‪.‬‬ ‫ٗخبّ ا‪ٝ‬چ‪ ٙٞ‬آت‪١ ٦‬زبٓ‪ ٦‬اوٓاچا‪ٛٞ‬ا‪ ٙٞ‬ا‪ٛ‬ابز‪ٝ‬ضاؿا‪٦‬‬ ‫‪ ،3 +3‬سٌِ‪٨‬ع ‪١‬زبٓ‪ ٦‬اوٓچ‪ ٙٞٛٞ‬ا‪ٛ‬اب ز‪ٝ‬ضاؿا‪،4 +4 ٦‬‬ ‫ا‪١ ٙٝ‬زبٓ‪ ٦‬اوٓچ‪ ٙٞٛٞ‬ا‪ٛ‬ب ز‪ٝ‬ضاؿ‪ ،5+5 ٦‬ا‪ ٙٝ‬ا‪٧‬اٌا‪٦‬‬ ‫‪١‬زبٓ‪ ٦‬اوٓچ‪ ٙٞٛٞ‬ا‪ٛ‬اب ز‪ٝ‬ضاؿا‪ ٝ 6+6 ٦‬ا‪ ٙٝ‬زوضز‬ ‫‪١‬زبٓ‪ ٦‬اوٓچ‪ ٙٞٛٞ‬ا‪ٛ‬ب ز‪ٝ‬ضاؿ‪ 7+7 ٦‬ثوِٓ‪ٓٞ‬ط‪ٜ٧‬س‪ً ٟ‬ا‪٦‬‬ ‫اضز‪ٝ ٥‬اض‬ ‫ث‪٨‬طٓط‪ٛ ٚ‬وغ‪٠‬ز‪٧‬ط‪...‬‬ ‫توزکون دیلی‬ ‫* شهسیاز‬ ‫ت‪ٞ‬ضً‪ ٙٞ‬ز‪ ٦ٔ٧‬تی سئ‪ ٦ٔ٨ُٞ‬ا‪٧‬ست‪ ٦ًٔ ٠‬ز‪ ْ٧‬ا‪٘ٓٝ‬بظ‬ ‫اوظُ‪ ٠‬ز‪ ٠ٔ٧‬هبتسب‪ ٙ‬ث‪ ٞ‬اغ‪ ْ٨‬ز‪ ْ٧‬اغ‪ ْ٨‬ا‪٘ٓٝ‬بظ‬ ‫اوظ ضؼط‪ ٦ٜ٧‬کبضسب – ػطث‪ ٠‬هبت٘بسب ضبػ‪٨‬ط‬ ‫ضؼط‪ ٥‬ا‪ٝ‬ذ‪٧ٞ‬ب‪ ٛ‬ض ‪ ،‬ائط‪٨‬س‪ٔٛ‬ط ًس‪ ْ٨‬ا‪٘ٓٝ‬بظ‬ ‫کبضس ضبػط‪ ٥‬چ‪ٞ‬خ سوظٓط‪ ٦ٜ٧‬ث‪٨‬عز‪ ٙ‬اپبضٗ‪٨‬ص‬ ‫غبث‪٨‬ط ً‪ ٦٘٨‬ث‪٨‬ط سلط‪ ٦ٓ ٟ‬ضبػ‪٨‬ط پر‪ ْ٨‬ا‪٘ٓٝ‬بظ‬ ‫ت‪ٞ‬ضً‪ٗ ٙٞ‬خٔ‪ ، ٦‬ک‪ٌٞٔٓٞ‬ض‪ ٥‬ز‪٨ٛٝ‬بزا تی ز‪٧‬ط‬ ‫ذب‪ٞ٧ ٙ‬ضهب‪ًٜ ، ٦ٛ‬س ا‪٧‬چط‪ٗ ٟ‬خْ ز‪٧‬ط ‪٨ٗ ،‬ت‪ ْ٨‬ا‪٘ٓٝ‬بظ‬ ‫اشض ه‪ٞ‬ض‪ ، ٞٛٞ‬ه‪٨‬ػط ض‪ ٦ٗٝ‬اس‪٨‬ط ائت٘‪٨‬ص‬ ‫ًسط‪ ٥‬سوظ‪ٝ‬ز‪ٝ‬ض ث‪٨‬ط ثئٔ‪ ٠‬تبض‪٧‬د ‪ٛ‬بؿ‪ ْ٨‬ا‪٘ٓٝ‬بظ‬ ‫پ‪٨‬ط٘‪٨‬ص ً‪ ٦٘٨‬ضؼط‪ ٚ٧‬ز‪ُ ٟ‬طى زاز ز‪ٝ‬ظ‪ ٝ‬ا‪ٓٝ‬س‪ٙٞ‬‬ ‫ً‪ٜ‬س ا‪ ٦ٔ١‬ث‪ٔ٨‬طٓط ً‪ ٦‬ز‪ٝ‬ضبثس‪٨‬ع ذط‪ ْ٨‬ا‪٘ٓٝ‬بظ‬ ‫سوظٓطز‪ ٟ‬ر‪ٞ‬ا‪٨١‬ط ً‪ ٦٘٨‬ز‪٧‬ط ‪ ،‬اغٔ‪ ٦‬ثسٓس‪ٙ‬‬ ‫تطر‪٨‬ع ‪ٝ‬ئط‪ ٙ ٟ‬ا‪ٓٝ‬سب ث‪ ٞ‬هس‪٧‬ط ظ‪٧‬ط – ظ‪٧‬ج‪ ْ٨‬ا‪٘ٓٝ‬بظ‬ ‫ضبػ‪٨‬ط ا‪ٝ‬الث‪٘ٔ٨‬عس‪ ، ٚ‬ا‪ٛ‬ب‪ ٙ‬ز‪ٝ‬ؿ٘بسب ضبػ‪٨‬ط‬ ‫ٗس س‪ ، ٚ‬اثبالٕ ‪١ ،‬ط سبض‪ً ٥‬و‪ٜ٧‬ی ه‪٨‬ع‪ ْ٧‬ا‪٘ٓٝ‬بظ‬ ‫چ‪ٞ‬خ ه‪٨‬سسب ث‪ ٥ٞ‬ا‪ٓٝ‬سب‪ ٙ‬ا‪٨ٓٝ‬سب‪ ٙ‬ر‪ ٦٘٨ً ٚ‬ضئ‪٨‬غب‪ٙ‬‬ ‫چ‪ٞ‬م زا ا‪ٝ‬ظ‪ ٙٝ‬ا‪٘ٓٝ‬ب ‪ ٦ً ،‬ا‪ٝ‬ظ‪ٛٝ‬سا ػبؿ‪ ْ٨‬ا‪٘ٓٝ‬بظ‬ ‫ٗ‪ٜ‬س‪ ٙ‬ز‪ ٠ٛ ٟ‬ظبٓ‪ ٖ٨‬چ‪٨‬ربض ‪ ،‬ا‪ٝ‬ؿٔ‪ ٠ٛ ، ٕٞ‬ه‪٨‬ػبظ چ‪٦‬‬ ‫ث‪٨‬ط زکؼ‪ ٠‬ث‪ ٦ٛٞ‬هب‪ ٦ً ٙ‬ا‪٧‬پٌس‪ ٙ‬هع‪ ْ٧‬ا‪٘ٓٝ‬بظ‬ ‫اظاز ه‪ ٥ٞ‬ا‪ٝ‬ؿ‪ ّٞ‬ػطو‪ ٦‬عج‪٨‬ؼتس‪ ٟ‬ث‪ٛٞٓٞ‬س‪ٙٞ‬‬ ‫زاؽ – زاضسا ز‪ٝ‬ؿ‪ٞ٘ٓٞ‬ش ز‪ ٦ٓ ٟ‬ر‪٨‬طا‪ ٙ‬ح٘‪ ْ٨‬ا‪٘ٓٝ‬بظ‬ ‫ا‪ٛ‬سب‪ ٙ‬ا‪ٝ‬ز‪ ٥‬ز‪ٝ‬تس‪ ٙٞ‬ث‪ ٞ‬شٓ‪ ْ٨‬ذٔو‪ ٚ٨‬آ‪ٜ٨‬س‪ٙ‬‬ ‫اهلل ‪ ٦١‬سئ‪ ٟٞ‬ضس‪ ، ٚ‬ثئٔ‪ ٠‬ا‪ٛ‬سب‪ ٙ‬شٓ‪ ْ٨‬ا‪٘ٓٝ‬بظ‬ ‫چ‪ٞ‬م زا ً‪ ٦‬سطاث‪ ٚ٨‬س‪ٝ ٦٧ٞ‬اض ‪٧‬بؽ – ثبٓ‪ٝ ٦‬اضز‪٧‬ط‬ ‫ثبش ػطض‪ ٠‬ز‪ ٟ‬چبتس‪٧‬طسب ‪ ،‬سطاه اضزث‪ ْ٨‬ا‪٘ٓٝ‬بظ‬ ‫ٗٔت ؿ٘‪ ٦‬ا‪ٓٝ‬سب ‪ ،‬ث‪ ٞ‬ر‪ٞ‬ر‪ٞ‬ه ض چوپ‪ ٠‬زو‪ ٠٘ٛ‬ظ‬ ‫اضثبث ض‪٨٘٧‬عزا‪ ٙ‬زا هبض‪ ٜ٧‬ض عج‪ ْ٨‬ا‪٘ٓٝ‬بظ‬ ‫ز‪ٝ‬ظ ‪ٝ‬اذتب ز‪ٝ‬الض تبذتب – عبثبم از‪ ٠٧ٝ‬ا‪٠ٔ٧‬‬ ‫ا‪ٛٝ‬ساً‪ ٕ ٠ٜٛ ٦‬سب‪ٛ‬ز‪ٛ ٨‬بض ظ‪ٛ‬زل‪ ْ٨‬ا‪٘ٓٝ‬بظ‬ ‫ث‪ ٞ‬ض‪٢‬ط‪٧‬بض ‪ ٚ٧‬عجؼ‪ ٦٘٨ً ٦‬چ‪ ٦ٓ ٠٘٘٨‬چط٘‪٠‬‬ ‫ً‪ٞ‬حط ا‪ٝ‬ال ث‪ٔ٨‬س‪ ٠‬زئ٘‪٨‬طٕ ‪ ،‬سٔسج‪ ْ٨‬ا‪٘ٓٝ‬بظ‬ ‫فضولی‬ ‫دده قورقود‬ ‫خیابانی‬ ‫شهریار‬ ‫واغیل‬ ‫پادشاهال پیىه چی‬ ‫ُئچ‪ ٚ‬سب‪ ٚ٨ٛ ٦٧‬اضز‪...٥‬‬ ‫ه‪٨‬ع ث‪٨‬ط ت‪٢‬ط اتبس‪ ٦ٜ٨‬ضاض‪ ٦‬سبٓ‪٨‬ط ‪ .‬ثا‪٨‬اط ثا‪ٞ‬ضاوابه‬ ‫ز‪٘ٓٝ‬ب ‪ .‬ث‪ٞ‬ت‪ ٝٞ‬ت‪ٜ‬س‪٧‬ط چ‪ٞ‬ضُ‪ . ٦‬ث‪٨‬ط هبه زا س‪ٞ‬ز ‪ٝ‬ئط‪٧‬ط‬ ‫ً‪ ، ٠‬اپبض ‪ٝ‬ئط ‪ .‬ه‪ٛٞ‬به ضا ٗ‪ ٖ٨ٜ‬از‪٘٧‬سا‪ ٙ‬زئا‪٨‬ا‪ ٠‬ضسا‪ٚ‬‬ ‫ً‪ . ٠‬ه‪٨‬ع‪ ٖ٧‬زئ‪٨٨‬ط ا‪ ٥‬ث‪ٞ‬ت‪ٝٞ‬ز‪٧‬ط‪.‬‬ ‫ا‪ٓٝ‬س‪ٝ‬ظالض چ‪ٞ‬ذس‪ٝ‬ض ‪.‬‬ ‫ا‪٧‬ب ث‪٘ٔ٨‬س‪ . ٖ٧‬زض‪٧‬بزا اؿع‪ٜ٧‬برب‪ ٙ‬ز‪ٓٝ‬ا‪ٞ‬ز‪ٝ‬ض ‪ .‬سا‪ٛٞ‬اطا‬ ‫ا‪ٞٛ‬الض ‪ ٠ٛ‬زئس‪ٓ ٠‬ط ُٔ‪٨‬ت ٗ‪ ٠ٜ‬زئ‪ ٠٨‬ضس‪. ٚ‬‬ ‫ً‪٨‬ط‪ ٦‬ذ‪ٞ‬ضُ‪ ٦‬اپبضا‪ٛ‬سا ‪ٓٞ٧‬سا اچ‪٨‬ت ز‪٘ٓٝ‬ب ا‪ ٠ٔ٧‬چ‪ٞ‬ضُ‪٧ ٚ٨‬بض‪ ٥‬س‪٨٧ ٠٧ ٦ٜ٨‬ط ‪ .‬س‪ٞ‬ز‪ ٥‬ز‪ ٟ‬ت٘بٕ ا‪٧‬چ‪٨‬ط ‪ .‬هابه‬ ‫ث‪ٞ‬ش هبٓ‪٨‬ط ‪ .‬س‪ٛٞ‬طا ذ‪ٞ‬ضُ‪ ٚ٨‬هبال‪ ٦ٜ٨ٛ‬اپبض‪٧‬ت زض‪٧ٝ‬طٔط‪ٝ ٟ‬ئط‪٧‬ط ‪.‬‬ ‫زض‪٧ٝ‬ص ُ‪ٞ‬ض‪ٝ‬ض ً‪ ٠‬ثطوبث‪ ٚ٨‬ا‪٧‬چ‪ٜ٨‬س‪ ٟ‬ا‪ – ٙٝ‬ا‪ ٙٝ‬ثص ز‪٘ٓٝ‬ب ‪ٝ‬اض ‪ .‬پبضا چ‪ٞ‬ضى ‪ ،‬ث‪٨‬ط ز‪ ٟ‬ث‪٨‬ط ث‪ٞ‬ش هبه ‪.‬‬ ‫ض‪٧ٝ‬طٔط ز‪٘ٓٝ‬ب ا‪ ٠ٔ٧‬چ‪ٞ‬ضُ‪٨٧ ٠٧ ٦‬طٓط هبث ض‪٨ً ٥‬ط‪ ٠٨٨‬هب‪٧‬تبضا‪ٛ‬سا ‪ ،‬زض‪٧ٝ‬ص زئ‪٨٨‬ط ‪:‬‬ ‫ُئت ه‪٨‬ع‪ٜ٧‬ب ز‪ ، ٠ً ٥‬ا‪ ٥‬پبضا ا‪٧‬س‪، ٥‬ا‪ٓٝ‬س‪ٝ‬ظ زاض چ‪ٞ‬خ زً‪ٔ٨‬س‪ ، ٥‬ا‪ – ٙٝ‬ا‪ ٙٝ‬ثص ا‪ٝ‬الضز‪ ، ٥‬زض‪٧‬ابزا تا٘ابٕ‬ ‫ه‪ٞ‬ض‪ٞٗٝ‬ضس‪. ٥‬‬ ‫ً‪٨‬ط‪٨ُٔ ٦‬ت ‪ ٚ٨٘١‬س‪ٞ‬ظٓط‪ ٥‬ه‪٨‬ع‪ٜ٧‬ب زئ‪ ٦٘٨ً ٚ٨‬ه‪٨‬ع زئس‪: ٥‬‬ ‫اتب ‪ ،‬ػ‪٨‬ت زً‪ ٦٘ٔ٨‬س‪ ٠٨ٛ ٚ‬ه‪ٛٞ‬بؿب اپبضز‪٧‬و‪ ٚ٨‬ذ‪ٞ‬ضً‪٨٧ ٠٧ ٦‬جس‪ ، ٚ‬س‪ٞ‬ز‪ ٥‬ز‪ ٟ‬ا‪٧‬چ‪٨‬جس‪٨ً. ٚ‬ط‪ ٦‬زئ‪٨٨‬ط ‪:‬ها‪٨‬اع‪٧‬اٖ‬ ‫ز‪٘ٓٝ‬ب‪ٓٞ٧ ٦ٛ‬سا ‪ ٠٧‬ز‪ ٦٘٨ٌ٧‬س‪١ ٚ‬بضزا‪ ٙ‬ث‪ٔ٨‬س‪ ٚ٧‬؟ه‪٨‬ع زئ‪٨٨‬ط ‪:‬ث‪ ٦ٛٞ‬زض‪٧ٝ‬طٔط س‪ ٚ٨ٜ‬ز‪ ٠ٜٗ ٠ٓ ٚ٨ٔ٧‬ذجط ‪ٝ‬ئطز‪ٔ٧‬ط ‪ٙ .‬‬ ‫س‪ ٠ٜ‬زئ‪ٛ ٠٨‬س‪ ، ٠ً ٟ‬ا‪ ٥‬ث‪ٞ‬ت‪ٝٞ‬ز‪٧‬ط ‪ ،‬ا‪ٓٝ‬س‪ٝ‬ظالض چ‪ٞ‬ذس‪ٝ‬ض ‪ ،‬زض‪٧‬ب ز‪ٞٓٝ‬ز‪ٝ‬ض ‪ ،‬زئ٘ی ا‪٧‬ست‪٨٧ ٠‬طز‪ ، ٠ً ٖ٧‬چ‪ٞ‬ضى‬ ‫ث‪ٞ‬ت‪ٞ‬ز‪ٝ‬ض ‪ ،‬ز‪٘ٓٝ‬بالض چ‪ٞ‬ذس‪ٝ‬ض ‪ ،‬س‪ٞ‬ز ز‪ ٟ‬هبث ث‪٨‬طز‪ . ٥‬زض‪٧ٝ‬طٔط ٗ‪ ٠ٜ‬ذجط ُ‪ٛٞ‬سضز‪ٔ٧‬ط ًا‪ ، ٠‬ا‪ ٥‬پابضاز‪٧‬اط ‪،‬‬ ‫ا‪ٓٝ‬س‪ٝ‬ظالض چ‪ٞ‬خ زً‪ ، ْ٨‬زض‪٧‬ب ه‪ٞ‬ض‪ٞ٧ٝ‬ه ؛ ‪٧‬ؼ‪ ٦ٜ‬چ‪ٞ‬ضُ‪٧ ٚ٨‬بض‪٧‬س‪ ، ٦ٜ٨‬ز‪٘ٓٝ‬ب‪ ٚ٨ٛ‬چ‪ٞ‬ذ‪٨٧ ٠٧ ٦ٛٞ‬جٔط ‪ ،‬س‪ٞ‬ز‪ ٝ‬ز‪ٟ‬‬ ‫اضز‪ٝ ٥‬اض‬ ‫ت٘بٕ ا‪٧‬چ‪٨‬جٔط ‪...‬‬ ‫اشىایی با مشاهیس اذزبایجان‬ ‫صفویان‬ ‫ازاٗ‪ ٠‬اظ ض٘بض‪ ٣‬هجْ‪....‬‬ ‫ضب‪ ٟ‬ت‪٘٢‬بست زض ع‪ 52 ّٞ‬سبّ سٔغ‪ٜ‬ت اُطچ‪ ٠‬اظ ذ ه‪٨‬ت ‪ ٝ‬تا‪ٞ‬ا‪ٛ‬اب‪٧‬ا‪٦‬‬ ‫پسض چ‪٨‬ع‪ ٥‬ث‪ ٠‬اضث ‪ٛ‬جطز‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ز ‪٨٘١ ٝ‬ط‪ ٠‬سطُطٕ ػ‪٨‬ص ‪ ٝ‬ثاعٕ ثا‪ٞ‬ز ‪ ٝ‬زض‬ ‫چ‪٢‬بض ‪١‬ز‪ ٕٞ‬ػخ٘ب‪٨ٛ‬ب‪ ٙ‬ث‪ ٠‬ا‪٧‬طا‪ ٙ‬ثطازاض‪ ٙ‬ا‪ ،ٝ‬آوبظ ٗ‪٨‬طظا ‪ ٝ‬سبٕ ٗ‪٨‬اطظا ثا‪٠‬‬ ‫ا‪ ٝ‬ذ‪٨‬ب‪ٛ‬ت ‪ٝ‬ضظ‪٧‬س‪ٛ‬س‪ 8‬اٗب ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬ست زض ثطاثط ػخ٘ب‪٨ٛ‬ب‪ٗ ٙ‬اواب‪ٗٝ‬ات ًا‪ٜ‬اس ‪ٝ‬‬ ‫سطا‪ٛ‬زبٕ زض ‪962‬م (‪ )ٕ1555‬پ‪٘٨‬ب‪ ٙ‬غٔح‪ ٦‬ثب سٔغب‪ ٙ‬سٔ‪٘٨‬ب‪ ٙ‬ثست ًا‪٠‬‬ ‫ُطرستب‪ٜٗ ٙ‬غو‪ٛ ٠‬ل‪ٞ‬ش عطک‪ ٚ٨‬ضس ‪ ٝ‬پب‪٧‬ترت ضا اظ تجط‪٧‬ع ث‪ ٠‬هع‪ٜٗ ٚ٧ٝ‬تواْ‬ ‫ًطز‪ 9.‬اػتوبزات اکطاع‪ٗ ٦‬ص‪١‬ج‪ ٦‬ت‪٘٢‬بست زض ٗبرطا‪ ٥‬ثبض ‪٧‬بکت‪ ٚ‬ا‪ٛ‬ت‪ٛٞ‬ا‪٦‬‬ ‫ر‪ٜ٨ٌٜ‬س‪ ٙٞ‬ث‪ ٠‬حض‪ٞ‬ض ا‪ ٠ً ٝ‬زض غسز ثا‪ ٠‬زسات ا‪ٝ‬ضز‪ ٙ‬اٗاتا‪٨‬ابظ‪١‬اب‪٥‬‬ ‫ثبظضُب‪ ٦ٛ‬ث‪ٞ‬ز ‪ٞ٘ٛ‬ز پ‪٨‬سا ًطز ‪ ٝ‬ثطا‪ ٥‬ػسٕ ثطهطاض‪ ٥‬ضاثغ‪ ٠‬ا‪ ٝ‬ضا ًابکاط‬ ‫ذ‪ٞ‬ا‪ٛ‬س‪.‬‬ ‫زض ظٗب‪ ٥ٝ ٙ‬اظ ض‪ٝ‬حب‪٨ٛ‬ب‪ ٙ‬ض‪٨‬ؼ‪ ِ٦‬رجْ ػبْٗ زػ‪ٞ‬ت ضس ً‪ ٠‬ثطا‪ ٥‬تج‪٨‬ا‪٨‬ا‪ٚ‬‬ ‫ٗجب‪ ٦ٛ‬تط‪٨‬غ ث‪ ٠‬ا‪٧‬طا‪ ٙ‬ا‪ٜ٧‬س‪٘١.‬ب‪ ٙٞ٧‬اٗپطات‪ٞ‬ض ُ‪ٞ‬ضًب‪ٜ١ ٦ٛ‬س‪ ،‬پسط ثبثاط‪ ،‬زض‬ ‫شاه اسماعیل‬ ‫رتبیت‬ ‫یکصد هزار لغات‬ ‫ازاٗ‪ ٠‬اظ ض٘بض‪ ٣‬هجْ‪....‬‬ ‫تابه‬ ‫;‬ ‫ْٔساٗابم‬ ‫‪٧‬‬ ‫ْط‬ ‫‪٨‬‬ ‫ک‬ ‫؛‬ ‫ّس‬ ‫ؼ‬ ‫ٗز‬ ‫ٗ‪٥ٞ‬‬ ‫کِط; ک‪ْ٨‬ط; تبه ‪،‬‬ ‫ترکی در فارسی‬ ‫ذ‪ٞ‬ضز‪ ، ٙ‬کطچ‪ ; ٠‬ک‪ْ٨‬طچب ; ‪ٝ‬س‪ ٠ٔ٨‬ا‪ ٥‬ثػ‪ٞ‬ضت ضضتا‪٠‬‬ ‫‪١‬ب‪ ٥‬تبث‪٨‬س‪ ٟ‬ثاطا‪ ٥‬اغا ص غا‪ٞ‬ضت ‪ ،‬کا‪٨‬اطهابزا‪ٙ‬‬ ‫چ‪٨‬ر٘بم ; سط ث‪ٞ١ ٠‬ا ضس‪ ، ٙ‬کطکط‪ ; ٟ‬کا‪ْ٨‬اطکا‪ْ٨‬اطا ‪،‬‬ ‫ک‪ْ٨‬ط‪ْٔ٧‬سام ; ‪ٞ١‬اًص ‪ ،‬ک‪ْ٨‬ط‪ْٔ٧‬ساهچ‪ ; ٦‬حو‪ ٠‬ثبظ‬ ‫کط‪ ;َٜ‬ک‪٨‬ط‪ ٝ ٚ‬ک‪٨‬ط‪ ; َٜ‬ک‪٨‬ط‪( ٠‬کا‪٨‬اطا‪ٗ ٠‬ای ;‬ ‫ر‪٨٢‬س‪ ، ٙ‬ک‪ٞ‬ضا‪ً ٙ‬طز‪ٛ + )ٙ‬اَ (اى کابػأا‪; )٦‬‬ ‫ر‪ٜ٢‬س‪ ، ٟ‬کَ‪َٞ‬ضا‪ِٛ‬ط؛ ک‪٨‬طوب ; س‪ٞ‬ت ‪ ،‬ک‪٨‬طو‪٨‬طت‪ ; ٦‬ک‪ٞ‬ضا‪ ، ٙ‬تجس‪ ْ٧‬ک‪٨‬ط‪ ٠‬ى ث‪ ٠‬کط‪ٗ َٜ‬ب‪ٜٛ‬س تجس‪ ْ٧‬تا‪ٞ‬کا‪٠‬‬ ‫ى است ث‪ ٠‬تل‪ ٝ َٜ‬احت٘بالً هط‪ ٠‬ى ; هط‪.َٜ‬‬ ‫کـل‪ٞ‬ض; کؾ پ‪ٞ‬ض; کؾ (ثبخ‪ :‬ث‪ + )َ٨‬پ‪ٞ‬ض (پسط ‪ ; )ٕ.ٟ ،‬ث‪ َ٨‬ظاز‪ ، ٟ‬ثعضٍ ظاز‪ٓ ، ٟ‬وت ضب‪١‬ب‪ ٙ‬تاطى ‪ٝ‬‬ ‫چ‪ ٚ٨‬؛ پبزضب‪ ٦١‬اضٌب‪ 62 ٠ً ٦ٛ‬سبّ حٌ‪ٗٞ‬ت ًطز (‪:)27‬‬ ‫چطا ثب‪٧‬س ‪٢ٛ‬بز‪ ٙ‬سط ث‪ ٠‬تؼظ‪ً ٝ ٦ً ٖ٨‬سط‪٥‬‬ ‫چطا ثب‪٧‬س ًط‪٨‬س‪ٜٗ ٙ‬ت اظ کـل‪ٞ‬ض ‪ ٝ‬ذبهب‪ٛ‬ص ‪ /‬کض‪٦ٓٞ‬‬ ‫ک‪ٜ‬ط; کب‪ٛ‬بض ; کب‪ + ٙ‬اض ; ؟‪ ،‬حػبض ز‪ٝ‬ض چطاؽ ‪ ،‬چطاؽ ‪١ ،‬ط چ‪٨‬ع اضتزبئ‪ٗ ٦‬ب‪ٜٛ‬س چ‪ٞ‬ه ‪ ٝ‬کٔع ؛ ‪٘١‬ط‪٧‬ط‪ ٠‬ثب‬ ‫کب‪ٞٛ‬س (کب‪٧ + ٙ‬س) (‪ )1‬؛ ا‪ٛ‬طا تطً‪ ٦ٗ ٦‬زا‪ٜٛ‬س اٗب ضط‪ٝ‬ع ًٔ٘‪ ٤‬تطً‪ ٦‬ثب حطف ف ذ‪ٛ ٦ٔ٨‬بزض است‪.‬‬ ‫هبا‪ٛ‬ػ‪ٞ‬ضت ز‪ِ٧‬ط ذبهب‪)ٕ.ٟ( ٙ‬‬ ‫هبه; ظطف ‪ ،‬ا‪ٛٝ‬س ‪٨ً ،‬س‪ ٝ ٠‬پ‪ٞ‬ست‪ ٠ً ٦‬ر‪ ٚ٨ٜ‬ثب ا‪ٗ ٙ‬ت‪ٓٞ‬س ُطزز ً‪ ٠‬ا‪ٛ‬طا ث‪ ٠‬کبّ ‪٨ٛ‬ی ثِ‪٨‬ط‪ٛ‬اس ؛ زض‬ ‫ز‪ٞ٧‬ا‪ٓ ٙ‬ـبت آتطى ثػ‪ٞ‬ضت‪٢‬ب‪ ٥‬هب ‪ ٝ‬هبچب ‪ ٝ‬هبح ‪٨ٛ‬ع اٗس‪ ٟ‬است (‪.)1،2‬‬ ‫هبثت‪ٞ‬ضهب‪ ;٥‬هبثت‪ٞ‬ضؿب‪ ; ٥‬هبه (‪ + )ٕ.ٟ‬ت‪ٞ‬ضؿب‪( ٥‬ثبخ‪ :‬عـطاء) ; عـطا‪ ٥‬هبث‪ ٦‬ضٌْ ‪ٛ ،‬بٗ‪٢ٗ ٝ ٠‬ط‪ً ٥‬ا‪٠‬‬ ‫ازاٗ‪ ٠‬زاضز‬ ‫زض غ‪ٜ‬س‪ٝ‬هچ‪ ٠‬ثبضس ‪ ،‬غ‪ٜ‬س‪ٝ‬هچ‪٨ً ، ٠‬س‪٧ ٠‬ب غ‪ٜ‬س‪ٝ‬م ‪ٛ‬بٗ‪٢ٗ ٝ ٠‬ط (‪...)1‬‬ ‫اؿبظ سٔغ‪ٜ‬ت ت‪٘٢‬بست ث‪ ٠‬ا‪٧‬طا‪ ٙ‬اٗس (‪932‬م ‪ /‬؟ٕ) ‪ ٝ‬ت‪٘٢‬بست ًا٘ای‬ ‫س‪٨‬بس‪ ٦‬ث‪ ٠‬ا‪ ٝ‬ضا ٗ‪ٜٞ‬ط ث‪ ٠‬ض‪٨‬ؼ‪ ٠‬ضس‪ ٙ‬ا‪ً ٝ‬طز‪.‬پس اظ ک‪ٞ‬ت ضب‪ ٟ‬ت‪٘٢‬بسات‪،‬‬ ‫اس٘بػ‪ ْ٨‬ز‪ٗ ٝ ٕٝ‬ح٘س ذساث‪ٜ‬س‪ ٟ‬پسطا‪ ٙ‬ا‪ٗ ٝ‬ست ًا‪ٞ‬تاب‪١‬ا‪ ٦‬سأاغا‪ٜ‬ات‬ ‫ًطز‪ٛ‬س‪ ٝ 11‬سٔغب‪ٗ ٙ‬ح٘سضب‪ ٟ‬زض ‪996‬م ‪ /‬؟ٕ تبد ‪ ٝ‬ترت ضب‪ ٦١‬ضا ثا‪٠‬‬ ‫پسط ذ‪ٞ‬ز ػجبس ٗ‪٨‬طظا تسٔ‪ً ٖ٨‬طز ‪ ٝ‬ز‪ٝ‬ضا‪ ٙ‬ا‪ٝ‬د اهاتاساض غالا‪٧ٞ‬اب‪ ٙ‬زض‬ ‫حبٓ‪ ٦‬اؿبظ ضس ً‪ ٠‬ضب‪ ٟ‬ػجبس زضُ‪٨‬ط اذت کابت زاذأا‪ٛ ٝ ٦‬اجاطز ثاب‬ ‫زض٘‪ٜ‬ب‪ ٙ‬ذبضر‪ ٦‬ث‪ٞ‬ز‪ 12.‬سٔغ‪ٜ‬ت ‪1038-996( ٥ٝ‬م ‪ /‬؟ٕ) ز‪ٝ‬ض‪ ٣‬ا‪ٝ‬د‬ ‫ضٌ‪ٞ‬کب‪ٜ١ ٦٧‬ط‪ ،‬کط‪ ٝ َٜ١‬ت٘س‪ٛ ،ٙ‬ظبٕ ز‪ٞ٧‬ا‪ٛ‬سبالض‪ ،٥‬تح‪ٞ‬الت ارت٘بػ‪٦‬‬ ‫‪ ٝ‬اهتػبز‪ٛ ٝ ٥‬ظبٗ‪ ٦‬ا‪٧‬طا‪ ٝ ٙ‬اهتساض غل‪٧ٞ‬ب‪ ٙ‬ث‪ٞ‬ز‪ .‬ا‪ ٝ‬پب‪٧‬ترت ضا اظ هع‪ٚ٧ٝ‬‬ ‫ث‪ ٠‬اغل‪٢‬ب‪ ٙ‬ثطز ‪ ٝ‬اغل‪٢‬ب‪ ٙ‬ػطغ‪ ٤‬سبذت ‪ٝ‬سبظ‪١‬ب‪٧‬ا‪ ٦‬زض ذا‪ٞ‬ض ‪ٛ‬ػاق‬ ‫ر‪٢‬ب‪ ٙ‬هطاض ُطکت‪ٗ ،‬طظ‪١‬ب تخج‪٨‬ت ضس ‪ ٝ‬ضا‪ٛ‬س‪ ٙ‬اظثٌب‪ ٙ‬اظ ضطم‪ ،‬ػخ٘ب‪٨ٛ‬اب‪ٙ‬‬ ‫اظ ؿطه ‪ ٝ‬پطتـبٓ‪٨‬ب‪ ٙ‬اظ ر‪ٜٞ‬ه ث‪ٛ ٠‬ت‪٨‬ز‪ ٠‬ضس‪٨‬س‪ .‬ثب حض‪ٞ‬ض ثابظضُاب‪ٛ‬اب‪ٝ ٙ‬‬ ‫س‪٨‬بحب‪ ٙ‬اض‪ٝ‬پب‪ ٦٧‬ض‪ٝ‬اثظ ا‪٧‬طا‪ ٙ‬ثب ؿطه ُستطش هبثْ ٗ حظ‪٠‬ا‪٧ ٥‬ابکات‪،‬‬ ‫‪ ٝ‬ثطازضا‪ ٙ‬ضطٓ‪ ٦‬سپب‪ ٟ‬ا‪٧‬طا‪ ٙ‬ضا ثب ک‪ ٜٙٞ‬رس‪٧‬س ‪ٛ‬ظبٗ‪ ٦‬اض‪ٜ‬ب ًاطز‪١ .‬اطات‪،‬‬ ‫‪٨ٓٝ‬ؼ‪٢‬س‪ٛ‬ط‪ ،ٚ٨‬ه‪ٜ‬س‪١‬بض‪ ،‬ثـساز ‪ ٝ‬ض‪٢‬ط‪١‬ب‪ٗ ٥‬ص‪١‬ج‪ ٦‬ض‪٨‬ؼ‪٨‬ب‪ ،ٙ‬رع‪٧‬ط‪١ ٣‬طٗاع ‪ٝ‬‬ ‫ًطا‪١٠ٛ‬ب‪ ٥‬ر‪ٜٞ‬ث‪ ٦‬ذٔ‪٨‬ذ کبضس ثبظ پس ُطکت‪ ٠‬ضس‪ٛ‬س‪ 13.‬ا‪ ٝ‬ثب استلبز‪ ٟ‬اظ‬ ‫ا‪ٝ‬ست‪ ٞ‬ا‪ْٝ‬زز‪ ٝ‬پبض‪ٔ٧‬ساض ‪ ،‬آت‪ ٦‬س‪ٞ‬ز‪ ٝ‬ذبض‪ٔ٧‬ساض ‪ :‬هبٓ‪٨‬ب‪ٙ‬‬ ‫********************************************‬ ‫ا‪ٝ‬ست‪ ٞ‬ا‪ٝ‬تس‪ ٝ‬ث‪٨‬چ‪٨ٔ٨‬ط ‪ ،‬آت‪ ٦‬چب‪٧‬س‪ ٥‬ا‪٧‬چ‪٨ٔ٨‬ط ‪ :‬ه‪ٙٞ٧ٞ‬‬ ‫********************************************‬ ‫ا‪ٝ‬ست‪ ٞ‬پبٓ‪ ٖ٨‬پبٓتبض‪ ، ٖ٧‬آت‪ ٦‬س‪ ٕٞ٧ٞ‬ث‪ٞ‬الؿ‪ ، ٖ٨‬ا‪٧‬چ‪٧ ٦‬ئط‪٧ ٖ٧‬ئ٘‪ : ٖ٨٧ ٠‬ه‪ٙٞ٧ٞ‬‬ ‫********************************************‬ ‫ا‪ٝ‬ست‪ ٞ‬پ‪ٓٞ‬ز‪٨‬ن ‪ ،‬ا‪٧‬چ‪ ٦‬ه‪ٔ٨‬چ‪٨‬ن ‪ :‬ثبٓ‪٨‬ن‬ ‫********************************************‬ ‫ا‪ٝ‬ست‪ ٞ‬سبض‪ ، ٥‬ا‪٧‬چ‪ ٦‬ضٌط ‪ ،‬سبض‪ ٥‬آتبض ‪ ،‬ا‪ٝ‬ضتبزا‪٧ ٙ‬بض ‪ :‬اَض‪٧‬ی‬ ‫********************************************‬ ‫ا‪ٝ‬ست‪ ٞ‬سبض‪ ٥‬چ‪٨‬ت ز‪٧‬ط ‪ ،‬ا‪٧‬چ‪ ٦‬ض‪٨‬ط‪ ٚ٧‬ضٌطز‪٧‬ط ‪ :‬ضبٗبٗب‬ ‫********************************************‬ ‫ا‪ٝ‬ست‪ ٦‬چ‪ ٚ٘٨‬ث‪٨‬چ٘‪ ، ٦ٓ ٠‬آت‪ ٦‬ث‪ٞ‬الؽ ا‪٧‬چ٘‪ : ٦ٓ ٠‬ه‪ٙٞ٧ٞ‬‬ ‫********************************************‬ ‫ا‪ٝ‬ست‪ ٦‬تبذتب ‪ ،‬آت‪ ٦‬زاش ‪ ،‬سٌٌ‪٨‬ط ا‪٧‬بم ‪ ،‬ا‪ ٦ٌ٧‬ثبش ‪ ، َّٝ :‬اوً‪ٞ‬ظٓط‬ ‫********************************************‬ ‫وگاهی گرزا به فولکلوز دز ادبیات اذزبایجان‬ ‫ستارخان‬ ‫یکصد هصاز لغات تسکی‬ ‫دز فازسی‬ ‫بیلمجه‬ ‫ث‪٨‬ط ه‪ٞ‬ش ُٔ‪٨‬ط اؽ زاضسا‪ٙ‬‬ ‫ذجط ‪٧ٝ‬ط‪٧‬ط هبضزاضسا‪ٙ‬‬ ‫هبضزاش ثبر‪٨‬سا‪ ٙ‬ز‪٧ٝ‬سب‬ ‫ثبر‪ ٦‬ز‪٘٧ٝ‬بظ هبضزاضسا‪ٙ‬‬ ‫***‬ ‫ث‪ ُٚٔ ٞ‬ا‪ٝ‬ظ‪ ٙٝ‬ث‪٘ٔ٨‬ع‬ ‫زا‪ٛ‬طسب س‪ٞ‬ظ‪ ٙٝ‬ث‪٘ٔ٨‬ع‬ ‫‪١‬ط ُٔ‪٨‬ت س‪ ٞ‬ز‪ٓٝ‬س‪ٝ‬ضا‪ٙ‬‬ ‫چط٘‪ُٞ ٚ٨ٛ ٠‬ظ‪ ٙٝ‬ث‪٘ٔ٨‬ع‬ ‫***‬ ‫ث‪ٞ‬ستب‪ٛ‬بٕ تبؿ‪ ٖ٨‬اؿ ض‬ ‫ؿ٘س‪٧ ٙ‬بپطاؿ‪ ٖ٨‬اؿ ض‬ ‫سبؿبٕ ا‪ٝ‬ظ‪ ٕٝ‬اؿ ضإ‬ ‫ا‪ٓٝ‬سٖ ت‪ٞ‬پطاؿ‪ ٖ٨‬اؿ ض‬ ‫***‬ ‫ث‪ ٞ‬زض‪ٛ ٟ‬بض‪ ٚ٧‬زض‪ٟ‬‬ ‫ُ‪٨‬تس‪ٌ٧‬ز‪ٛ ٠‬بض‪ ٚ٧‬زض‪ٟ‬‬ ‫ث‪ٞ‬ضزا ثط ثبؽ سبٓس‪ٖ٧‬‬ ‫‪٧‬بض ُٔ‪ٛ ٠‬بض‪ ٚ٧‬زض‪ٟ‬‬ ‫رپوین اعتصامی‬ ‫ُئچ‪ ٚ‬سب‪ ٚ٨ٛ ٦٧‬اضز‪٥‬‬ ‫توض‪ٛ ٙ‬ـ٘‪ٓ ٠‬ط‪ ٥‬زا‪١‬ب چ‪ٞ‬خ ‪١‬بٗ‪٨ٔ٨‬ن ز‪٧‬طالض‪ .‬ا‪ٛ‬زبم ث‪ ٛٞ‬ض‪ ٚ٧‬ث‪٨‬ط سا‪٨‬اطاسا‪ ٦‬ا‪ٝ‬ضابم‬ ‫ک‪ٌٞٔٓٞ‬ض‪ ٝ‬س‪٨‬طاس‪ٜ٨‬سا ‪٧‬ئطٓ‪ ٠‬ض‪٨‬ط‪ .‬اوض‪ ٚ٨٧ ٠ٛ‬چطض‪ٜ‬ج‪ ٠‬اذطبٗ‪ ٦‬ک‪ٌٞٔٓٞ‬ض‪٧‬ی ث‪٨‬ط تاوض‪ٛ‬اس‪ٟ‬‬ ‫ا‪ٝ‬ز‪ ٙٝ‬ا‪ٝ‬ست‪ٛٞ‬س‪ ٙ‬ات‪ ٨‬ضً‪ ٚ‬ثئٔ‪ ٠‬زئ‪٨٨‬طٓط‪:‬‬ ‫اؿ‪٨‬طٓ‪٨‬ـ‪ - ٖ٨‬ا‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ضٓ‪ٞ‬ؿ‪ ٕٞ‬ا‪ٝ‬زالضا‪،‬‬ ‫‪٧‬بظزا ٗ‪ٞ١ ٠ٜٔ‬پپب‪٘ٛ‬ب‪٧‬ب‪٧ ٙ‬بزالضا‪.‬‬ ‫اؿ‪٨‬طٓ‪٨‬ـ‪ ٖ٨‬ا‪ٝ‬ز ا‪ٓٝ‬س‪،ٙٞ‬‬ ‫ا‪ٝ‬ززا ‪٧‬ب‪ٛ‬ب‪٧ ٙ‬بز ا‪ٓٝ‬س‪.ٙٞ‬‬ ‫ثبضوب ٗبضاهٔ‪ ٦‬ا‪ٝ‬ضبم ک‪ٌٞٔٓٞ‬ض‪ ٝ‬اوض‪ٌٔٛ‬ط‪٨٘٧‬عز‪ ٙ‬ث‪٨‬ط‪٧‬س‪٧ ٦‬ب‪ٔ٨ٛ‬ت٘بربالضز‪٧‬اط‪ .‬ثا‪ٛٞ‬ا ضزا‬ ‫تٌطاض س‪ٞ‬ظٓط‪ ،‬ا‪ٝ‬ذطبض سوظ ‪ ٝ‬ر‪ٓ ٠ٔٗٞ‬ط ‪١‬بثئٔ‪ ٠‬ا‪ٔ٘٨ٛٞٗٝ‬ط ‪٧‬ب ث‪ٜ‬عضٓط ( ث‪ ٛٞ‬ض‪ ٚ٧‬ک‪ٛٞ‬ئت‪٨‬ی‬ ‫ه‪ٞ‬ض‪ٞٓٝ‬ض ض‪ ٥‬ث‪٨‬ط ا‪ٛ‬زبم ا‪ ٗ ٛ‬ض‪ ٥‬ثبٕ ثبضوبز‪٧‬اط) اضز‪ - ٥‬اضز‪٧‬ا‪ٜ‬اسا‪ُ ٙ‬أاطى‬ ‫ا‪ٝ‬ضبؿ‪٧ ٦‬ب‪ٔ٨ٛ‬س‪٧‬ط‪٧ .‬ب‪ٔ٨ٛ‬ت٘بربالض ا‪ٝ‬ضبؿب ز‪ ٦ٔ٧‬زا‪١‬ب زا ز‪ٝ‬ظُ‪ٞٗ ٝ ٙٞ‬سٔظ زا‪ٛ‬ا‪٨‬اطا٘ابؿاب‬ ‫‪٧‬بضز‪ ٖ٧‬ائس‪٧‬طٓط‪ُ .‬وظّ ث‪٨‬ط ‪٧‬ب‪ٔ٨ٛ‬ت٘برب‪ ٦ٛ‬ا‪ٝ‬ذ‪٧ٞ‬بم‪ -:‬ث‪ ٞ‬ثطثط‪ ٚ٧‬اتبس‪ ٦‬ثطثط ٗ‪ ٚ‬ثطثط‪ ٚ٧‬اتبس‪ ٦‬ثطثط‪ ٥‬ثط‪-‬ثط ث‪٨٨‬طتس‪ ٦٨٧‬ا‪ٝ‬چ‪ ٚٗ ٙٞ‬ثطثط ث‪ٞ‬‬ ‫ثطثط‪ ٥‬ثط‪-‬ثط ث‪٨٨‬طز‪٧‬طٕ‪ .‬اُط ث‪ ٞ‬ثطثط‪ ٚ٧‬اتبس‪ ٦‬ثطثط ٗ‪ ٚ‬ثطثط‪ ٚ٧‬اتبس‪ ٦‬ثطثط‪ ٥‬ثط‪-‬ثط ث‪٨٨‬طت٘‪ ٠‬س‪٨‬س‪ ٚٗ ،٥‬ثطثط ث‪ ٞ‬ثطثط‪ ٥‬ثط‪-‬ثط ث‪٨٨‬طت٘اعز‪٧‬اٖ‪.‬‬ ‫ا‪ٝ‬ضبه ض‪٧ ،‬ئ‪٧ ٦ٜ‬ئت٘‪ٓ ٠‬ط ‪ ٝ‬حت‪ُٜ ٦‬زٔط ا‪٧‬چ‪ٜ٨‬س‪ ٟ‬سو‪ ٚٔ٨ٛ ٠ٔ٧‬ک‪ٌٞٔٓٞ‬ضالض‪٨٘٧‬عزا‪ ٙ‬ث‪٨‬ط‪٧‬س‪ ٦‬ز‪ ٟ‬تبپ٘بربالضز‪٧‬ط‪ .‬ثئ‪ٜٔ٨٨‬ط‪ ٥‬چبٓ‪٨‬ط٘بم ظ‪ٝ‬ض‪ٛٝ‬سا‬ ‫ه‪٧ٞ‬ب‪ ٙ‬تبپ٘بربالض‪ ،‬س‪ٞ‬ض‪ٝ ٝ‬ئط‪٘٨ً ٚٔ٧‬س‪ ٚ٨ٛ ٠‬ا‪ٝ‬س ( اؿ‪ ،) ْ٨‬ث‪ ٝ ٦ِٔ٨‬تزط‪ٝ‬ث‪ ٠‬س‪ ٦ٜ٨‬ز‪ٗ ٠ٛ‬ی ( ‪ٞ٧‬ذ ٗبم ) ا‪ٝ‬چ‪ ٙٞ‬س‪ٞ‬ض‪ٞٓٝ‬ض‪ .‬اوض‪ٛ‬ی‬ ‫ا‪ٝ‬الضام‪:‬هبپ‪ ٦‬زآ‪ٜ٨‬سا ً‪ ٦ٓ ٠ٌٔ٨‬ه‪٨‬ع‪ :‬س‪ٞ‬پ‪ٞ‬ضُ‪ ٠‬زاؿسا تبپپ‪ٔ٨‬ساض‪ ،‬س‪ٞ‬زا ضبپپ‪ٔ٨‬ساض‪ ،‬ا‪ٝ‬ثبزا کطٗب‪ًٜ ،ٙ‬سز‪ ٟ‬س‪ٓٞ‬ئ‪٘٨‬ب‪ً :ٙ‬ا‪ٓٞ‬ا‪ٛٞ‬اَ‪ ،‬ثابٓا‪٨‬ان‪،‬‬ ‫ذ‪ٞ‬ض‪ٝ‬ظ ‪ ٝ‬ا‪٧‬ت زاستب‪ ٛ‬ض زا ک‪ٌٞٔٓٞ‬ض‪ٞٗٝ‬ظ‪ ٙٝ‬ث‪٨‬ط ثوٓ‪ ٞٗٞ‬ا‪ٝ‬الضام چ‪ٞ‬ذٔ‪ ٞ‬ثبضوب ک‪ٌٞٔٓٞ‬ضالض‪٨٘٧‬عا تب‪ ٥‬اضت‪٨‬ن او‪ٛ‬ز‪ ٦٘٨ً ٦ً ٠‬زئ‪٨ٔ٨٨‬ات‬ ‫ائط‪٨‬س‪٨٘ٔ٧‬ط‪ .‬ث‪ ٙٞٛٞ‬ا‪ ٙ‬ثو‪ٞ٧‬ى ‪ٛ‬س‪ٔٛ‬ط‪ٜ٧‬س‪ ،ٙ‬ا‪ٝ‬ضبه ض‪ ٚ٧‬ا‪٨ٔ٧‬طِ‪ٔ٨‬ط‪ ٚ٨ٜ٧‬اظآ٘بس‪ ٝ ٦‬تئٔئ‪٧ٞ‬ع‪٧‬بز‪٧‬ط‪ .‬ا‪ ٙ‬او‪ ٦ٔ٘ٛ‬ا‪ٝ‬ضبم زاستاب‪ٛ‬ا ض‪٧‬ا٘ا‪٨‬اعزا‪ٙ‬‬ ‫اضز‪ٝ ٥‬اض‬ ‫ٗٔ‪٨‬ی ٗح٘س ‪ ٝ‬ر‪٨‬طتسا‪ ٙ‬زاستب‪٧ ٦ٛ‬بذ‪ٞ‬ز ‪ٛ‬بؿ‪ ٔ٨‬ض‪ٜ٧‬سا‪ ٙ‬از اپبضٗبم ا‪ٝ‬الض‪...‬‬ ‫چطًس‪١‬ب ‪ُ ٝ‬طر‪١٦‬ب ‪ٛ‬ا‪٨‬اط‪٥ٝ‬‬ ‫س‪ ٦ٗٞ‬زض ٗ‪٨‬ب‪ٗ ٙ‬طزا‪ ٙ‬ض٘طا‪٨‬اط‬ ‫(تطًب‪ٗٝ )ٙ‬طزا‪ ٙ‬هٖٔ (ا‪٧‬طا‪ٛ‬ا‪٨‬اب‪ٙ‬‬ ‫ز‪ٞ٧‬ا‪ٛ‬سبالض) هطاض زاز‪.‬ثاب کا‪ٞ‬ت‬ ‫ضب‪ ٟ‬ػجبس غالا‪٧ٞ‬اب‪ ٙ‬ض‪ ٝ‬ثا‪٠‬‬ ‫ضؼق ‪٢ٛ‬بز‪ٛ‬س‪ ،‬سبٕ ٗ‪٨‬طظا ‪ ٣ٞٛ‬ا‪ٝ‬‬ ‫ثب ‪ٛ‬بٕ ضب‪ ٟ‬غل‪ ٝ ٦‬پاس اظ ا‪ٝ‬‬ ‫ػجبس ز‪ ٕٝ‬ث‪ ٠‬سٔغ‪ٜ‬ت ضس‪٨‬س‪ٛ‬س‪.‬‬ ‫س‪٨‬بست تجس‪ٝ ْ٧‬ال‪٧‬بت ٗ٘بٓی‬ ‫ث‪ ٠‬ذبغ‪ ٠ً ٠‬ضب‪ ٟ‬ػاجابس ا‪ّٝ‬‬ ‫اؿبظ ًطز‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ز زض ا‪٧‬ا‪ ٚ‬ز‪ٝ‬ضا‪ٙ‬‬ ‫ازاٗ‪٧ ٠‬بکت‪ .‬ضاب‪ ٟ‬ػاجابس ز‪ٕٝ‬‬ ‫ت ش ًطز ضٌ‪ٞ‬کب‪ ٝ ٦٧‬اهتساض ز‪ٓٝ‬ت غل‪ ٥ٞ‬ضا ث‪ٗ ٠‬اب‪ٛ‬ا‪ٜ‬اس ز‪ٝ‬ض‪ ٣‬ضاب‪ٟ‬‬ ‫ػجبس ا‪ ّٝ‬تزس‪٧‬س ً‪ٜ‬س‪ .‬زض سطحسات ا‪٧‬طا‪ ٙ‬ت ش‪١‬ب‪ ٦٧‬ثطا‪ ٥‬تا‪ٞ‬ساؼا‪٤‬‬ ‫اهتساض ا‪٧‬طا‪ ٙ‬ا‪ٛ‬زبٕ زاز ‪ ٝ‬زض اغل‪٢‬ب‪ ٙ‬هػط چ‪ٔ٢‬ست‪ ٝ ٙٞ‬زض سب‪٧‬ط ضا‪٢‬اط‪١‬اب‬ ‫ازاٗ‪ ٠‬زاضز‬ ‫ث‪ٜ‬ب‪١‬ب‪ ٦٧‬ثطپب ًطز‪...‬‬ ‫اتا بابا سوشلسی‬ ‫زٓ‪٨٘١ ٠٧ ٦‬ط‪ ٠‬ثب‪٧‬طاٗس‪٥‬‬ ‫( ثطا‪ ٥‬ز‪ٞ٧‬ا‪٨٘١ ٠ٛ‬ط‪ ٠‬ػ‪٨‬س ‪١‬ست‪).‬‬ ‫*************************‬ ‫پ‪٨‬س ت‪ٞ٧ٞ‬خ ثطى ‪ٞٗٞ٧‬ت ض‬ ‫(ٗطؽ ظضت ترٖ ‪١‬ب‪٧‬ص سلت است‪).‬‬ ‫*************************‬ ‫ًچ‪ ٚ٨ٜ٨‬هغ‪ٞ‬ض‪ ٥‬سط چط٘‪ ٠‬ز‪ ٙ‬س‪ ٞ‬ا‪٧‬چط‪.‬‬ ‫(ثع ُط اظ سط چط٘‪ ٠‬اه ٗ‪ ٦‬ذ‪ٞ‬ضز ‪).‬‬ ‫*************************‬ ‫از‪ ٖ٨ٜٗ ٥‬زاز‪ ٥‬س‪. ٚ٨ٜ‬‬ ‫( ث‪ ٠‬اسٖ ٗ‪ٓ ٦ٓٝ ٚ‬صتص ٗبّ ز‪ِ٧‬طا‪).ٙ‬‬ ‫*************************‬ ‫‪٧‬ب ازا‪ ٙ‬ال‪٧‬ن ‪٧‬ب از‪ٜ٧‬ب ال‪٧‬ن‬ ‫( زض ٗ‪ٞ‬هغ ًبز‪ ٝ‬زاز‪٧ ٙ‬ب ال‪٧‬ن ذ‪ٞ‬زت ثبضس ‪٧‬ب ال‪٧‬ن عطف )‬ ‫*************************‬ ‫‪ٛ ٧‬ب ث‪ٞ‬ض‪ ، ٙٝ‬آ‪ ٜٚ٨‬س‪ٞ‬ض‪. ٙٝ‬‬ ‫(ذ‪ٞ‬ا‪ٛ ٦١‬ط‪ ٥ٞ‬ضس‪ٞ‬ا ‪٘١‬ط‪ َٛ‬ر٘بػت ض‪) ٞ‬‬ ‫*************************‬ ‫تسکی حکایه لس‬ ‫پهلوان دییسماوچی‬ ‫ائْ ا‪ٝ‬ثب – ض‪٨‬ط‪ًٜ ٚ٧‬س‪٧ ٚ٨ٛ ٥‬ب‪ٜ٨ٛ‬اسا ا‪ٝ‬سا‪ٞ‬ه‬ ‫ذااب‪٧( ٙ‬اا‪ٞ‬ساا‪ٞ‬ف) ز‪٧‬اا‪٨‬ااطٗااب‪ٛ‬اا‪ٝ ٦‬اضا‪٧‬ااس‪.٥‬‬ ‫ز‪٨٧‬طٗب‪ٛ‬چ‪ُ، ٦‬ورٔ‪ ٞ‬ث‪٨‬ط پ‪ٞٔ٢‬ا‪ ٙ‬ا‪٧‬س‪.٥‬ضو‪١‬طت‪٦‬‬ ‫ذ‪ ٞ٧ٞ‬اض‪٨‬ت ث‪ٞ‬ت‪ ٙٞ‬اشضثب‪٧‬زب‪ٛ‬ب ‪٧‬ب‪٨٘ٔ٨٧‬طاس‪٧‬اط‪.‬‬ ‫اضاظ‪ ٚ٧‬ا‪ٝ‬تب‪ٜ٨٧‬سا ث‪٨‬ط ازٓ‪ ٖ٨‬ائطٗا‪ٜ‬ا‪ ٦‬پا‪٢‬أا‪ٞ‬ا‪ٙ‬‬ ‫ذ‪ٞ‬ضر‪ ٙٞٛٞ‬چ‪ٜ٨ِ٨‬ا‪٨‬ا‪ٜ‬ا‪ ٠‬اضا‪٨‬اط‪٧‬اط را‪ٜ‬ا‪ٞ‬ثا‪٦‬‬ ‫اشضثب‪٧‬زب‪ٛ‬ب ُٔ‪ ٚ‬تبر‪٨‬طٓط‪ ٟ‬ه‪ٞ‬ض‪ٓٞ‬ا‪ٞ‬ض ُأا‪٨‬ات‬ ‫ذ‪٧ٞ‬ب ‪٧‬ئت‪٨‬ط‪٨‬ط‪.‬س‪ٞ‬ض‪ٝ‬ض‪ٞ‬ض ‪ُ ،‬ئس‪٧‬ط ُئز‪ ٚ٨ٛ ٠‬چبؿ‪ ٦‬ا‪ٝ‬س‪ٞ‬ه ذب‪ ٙ‬ز‪٨٧‬طٗب‪ٜ٨ٛ‬ب ‪٧‬ئت‪٨‬طا‪٨‬اط‬ ‫زئ‪٨٨‬ط ‪ ٦ٜٗ:‬ث‪ُ ٞ‬ئز‪ ٠‬ه‪ٛٞ‬بم ائسضس‪ ٦ٗ ٚ‬؟ز‪٨٧‬طٗب‪ٛ‬چ‪٨ً ٦‬ط‪ ، ٦‬ه‪ٛٞ‬بؿ‪ ٦‬سائا‪ُٞ‬ا‪ٝ ٦‬‬ ‫سب‪٧‬ـ‪ ٧ ٦‬هبضض‪٨٧ ٨‬ط‪.‬کت‪٨‬ط ث‪٨‬ط‪٨‬ط‪٧‬طٓط ‪ .‬ائطٗا‪ٜ‬ا‪ ٦‬پا‪٢‬أا‪ٞ‬ا‪ ٙ‬ا‪ٛٝ‬أا‪ٞ‬هاسا‪ ٙ‬ثا‪٨‬اطاظا‪ٙٝ‬‬ ‫ُوتوض‪ٝ‬ه ا‪ ٦ٌ٧‬ثبضٗبؿ‪ٜ٨‬سا س‪ٞ‬ضت‪ٞ‬ض ‪ ٝ‬زئ‪٨٨‬ط ‪:‬ائٔ‪ ٠‬ث‪٨‬ط ز‪٨٧‬طٗب‪ ٙ‬ا‪٧ٞٛٝ‬بذط‪ ٦‬ا‪ٞ٧ٝ‬ت٘‪ٞ‬ض‬ ‫ا‪٧‬ط‪ ٥‬چ‪٨‬ربضز‪٧‬ط ‪ُ،‬ئات ز‪٧‬ا‪٨‬اطٗاب‪ٛ‬ا‪٨‬ا‪ ٚ‬سا‪٧ٞ‬ا‪ ٙٞ‬ساو‪ٗ.ٝ‬ا‪ ٚ‬ثا‪ٞ‬زاضا ض‪ ٥‬ز‪٧‬طا‪٠‬‬ ‫‪. ٖ٨٧‬ز‪٨٧‬طٗب‪ٛ‬چ‪ُ ٦‬ئس‪٧‬ط‪ .‬ائطٗ‪ ٦ٜ‬پ‪ٞٔ٢‬ا‪ ٙ‬ز‪٨٧‬طٗب‪ٛ‬چ‪ ٚ٨ٛ ٦‬چبض‪٧‬اوا ض‪٧‬ا‪ُ ٚ‬اوتا‪ٞ‬ض‪ٝ‬ض‪،‬‬ ‫زاٗ‪ ٚ٨‬اؿ‪٨‬ط ‪ٞ٧‬ؿ‪ ٙٞ‬حبٗجبٓ‪ ٦ٜ٨‬ه‪ٝٞ‬ظا‪٧‬بضام ‪ ،‬چبض‪٧‬و ض‪ ٥‬س‪٨‬ت‪ ٙٞ‬ال حبٗجبٓ‪ ٚ٨‬اسا‪٨‬ا‪ٜ‬اب‬ ‫ه‪ٞ٧ٞ‬ض‪ (.‬ز‪٧‬طًٔط‪ ٚ٧‬ث‪٨‬ط ثبض‪ ٦‬ه‪ ٖ٨٨‬حبٗجبّ ز‪٧‬طُ‪ ٚ٨ٛ ٦‬ا‪ٝ‬ست‪ٛٞ‬س‪ ٟ‬ا‪ٝ‬الض ‪ ،‬سا‪٨‬اتا‪ ٙٞ‬زا‬ ‫آتسا‪ ٙ‬حبٗجبال زا‪٧‬بم ا‪ٝ‬الض‪) .‬ز‪٨٧‬طٗب‪ٛ‬چ‪ ٦‬هب‪٨٧‬س‪٧‬ط چبض‪٧‬و ض‪ُ ٚ٧‬ئ‪٨‬سا‪٨‬ا‪ُ ، ٚ‬اوض‪ٝ‬ض‬ ‫چبض‪٧‬و ض ‪ٞ٧‬ذس‪ ، ٝ‬ا‪٧ٝ‬ب‪ ٙ‬ث‪٧ٞ‬ب‪ٛ‬ب ُوظ ُعز‪٧‬ط‪٧‬ط ُوض‪ٝ‬ض چبض‪٧‬و ض س‪٨‬ت‪ ٠ًٔٔ ٙٞٛٞ‬س‪٦‬‬ ‫حبٗجبٓ‪ ٚ٨‬آت‪ٜ٨‬ساز‪٧‬ط‪.‬ز‪٧‬طٗب‪ٛ‬چ‪ ٦‬ا‪٧‬ط‪ ٦‬ا‪٨٧ ٛ‬ط ‪ ،‬آ‪ ٚ٨‬ات‪٨‬ط ز‪٨٧‬طٗب‪ ٙ‬زاضا‪٨‬ا‪ٜ‬ا‪ ٦‬ا‪٧‬طأا‪٠‬‬ ‫ز‪ ٦ِ٧‬حبٓسا ه‪ٝٞ‬ظا‪٨٧‬ط ‪ ٝ‬زئ‪٨٨‬ط ‪:‬ز‪٨٧‬طٗب‪ ٚ٨ٛ‬س‪ ٙٞ٧ٞ‬س‪ٗٝٞ‬بم ا‪٧‬ساتا‪ٗ ٠‬اع ‪ُ ،‬اْ اّ‬ ‫ز‪٧‬ط‪!!! ٠‬ائطٗ‪ ٦ٜ‬پ‪ٞٔ٢‬ا‪ ٙ‬ز‪٨٧‬طٗب‪ٛ‬چ‪ُ ٚ٨ٛ ٦‬ورو‪ٗ ٠ٛ‬بت هبٓ‪٨‬ط‪ ٝ‬اوظو‪ٗ ٞٛ‬ـٔ‪ٞ‬ه ُوض‪ٝ‬ض‪.‬‬ صفحه 6 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫* دوشنبه‬ ‫* ‪ 8‬اذر‬ ‫* ‪ 92‬نوامبر‬ ‫* ‪ 92‬ربیع الثانی‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪:‬‬ ‫‪0011‬‬ ‫‪9190‬‬ ‫‪0002‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪4230‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫* صفحه ‪3‬‬ ‫ٍسٍد لَاصم خاًگی کشُای بِ هٌاعق اصاد هوٌَع است‬ ‫اقتصادی‬ ‫ؾط‪ٝ‬یؽ ذثطی‪ -‬زتیطذا‪ ٠ٛ‬ق‪ٞ‬ضیی ػآی ٗر‪ٜ‬راعرن‬ ‫اظیز یػ ٕ ًطز ً‪ ٠‬ت‪٢ٜ‬ا ًاال‪١‬ایی ًر‪ ٠‬هرثرْ یظ‬ ‫یت ؽ ٗ٘‪ٜٞ‬ػی ‪ ،‬ؾلاضـ ُصیضی قس‪ ٟ‬ی‪ٛ‬س خ‪٢‬‬ ‫خٔ‪ُٞ‬یطی یظ ظیا‪ ٙ‬تداض ‪ ٝ‬تاظضُرا‪ٛ‬را‪ ٙ‬هراترٔریر‬ ‫‪ٝ‬ض‪ٝ‬ز ت‪ً ٠‬ک‪ٞ‬ض ضی زیض‪ٛ‬س‪ .‬زتیطذا‪ ٠ٛ‬قر‪ٞ‬ضییرؼرآری‬ ‫ٗ‪ٜ‬اعن اظیز ‪ٝ ٝ‬یػ‪ ٟ‬یه صازی یػ ٕ ًطزۺ پرؽ یظ‬ ‫زؾ ‪ٞ‬ض ض‪١‬ثط ٗؼظٖ ی‪ٛ‬و ب یؾر ٗری ٗرثر‪ٜ‬ری ترط‬ ‫ٗ٘‪ٜٞ‬ػی ‪ٝ‬یضزیت ٓ‪ٞ‬یظٕ ذرا‪ٛ‬رِری ًرط‪ ٟ‬یی تر‪٠‬‬ ‫ًک‪ٞ‬ض‪ ،‬زتیطذا‪ ٠ٛ‬ق‪ٞ‬ضیی ػآی ٗ‪ٜ‬اعن اظیز تداضی ص‪ٜ‬ؼ ی ‪ٝ ٝ‬یػ‪ ٟ‬یه صازی عری یتر ؿریر‪ ٠‬یی‬ ‫ٗ‪ٜ‬اعن اظیز ًک‪ٞ‬ض ضی ٗک٘‪ ّٞ‬یخطیی زؾ ‪ٞ‬ض ض‪١‬ثطی ًطز‪ ٟ‬یؾ ‪ .‬یظ عرطکری ترطذری یظ ثرثر‬ ‫ؾلاضـ ‪١‬ا‪ ،‬ذطیس یه ٕ ‪ٞٓ ٝ‬یظٕ ذا‪ِٛ‬ی ‪ٝ ٝ‬ض‪ٝ‬ز یی‪ً ٚ‬اال‪١‬ا ت‪ ٠‬ی‪ٛ‬ثاض ُ٘طى ٗ‪ٜ‬اعن اظیز ًکر‪ٞ‬ض‬ ‫هثْ یظ ٗص‪ٞ‬ت‪ ٝ ٠‬یت ؿی‪ٗ ٠‬وإ ٗؼظٖ ض‪١‬ثطی (ٗسظٔ‪ )٠‬ت‪ٞ‬ز‪ ٟ‬یؾ ‪ ٝ‬ظٗا‪ ٙ‬ثث تاض‪ٛ‬اٗ‪ ٠‬زض ًکر‪ٞ‬ض‬ ‫ٗثسی تطیی تطذی تداض ٗطت‪ٞ‬ط ت‪ ٠‬هثْ یظ یت ؿی‪ ٠‬ض‪١‬ثطی یؾ ً‪ ٠‬یی‪ٞٗ ٚ‬ض‪ٞ‬ع تط یؾاؼ زؾر ر‪ٞ‬ض‬ ‫ٗح٘س ػثاؾی زیزؾ ا‪ ٙ‬ػ٘‪ٗٞ‬ی ‪ ٝ‬ی‪ٛ‬و ب ًیف ‪ٛ‬یع ٗ‪ٞ‬ضز تاییس هطیض ُطک ‪ ٠‬یؾ ‪.‬‬ ‫هبادالت تجاسی ایشاى‬ ‫اص هشص ‪ ۷۶‬هیلیاسد دالس گزشت‬ ‫ؾط‪ٝ‬یؽ ذثطی‪ٗ-‬ؼا‪ٝ ٙٝ‬ظیرط یهر رصراز ُرلر ۺتردراضت‬ ‫ذاضخی ییطی‪ ٙ‬زض ‪١‬ک ٗا‪ ٠١‬ؾاّ ‪ٗ ۲۰۴۴‬ا‪ٛ‬ر‪ٜ‬رس ٗرا‪١ ٟ‬رای‬ ‫پیف یظ ا‪ ،ٙ‬تا ضقس هاتْ ت‪ٞ‬خ‪٢‬ی ‪٘١‬طی‪ ٟ‬ت‪ٞ‬ز ‪ ٝ‬زض یی‪ٗ ٚ‬ست‬ ‫‪ٗ ۲۲۴‬یٔی‪١ 0۴۴ ٝ ٙٞ‬عیض ت‪ً ٚ‬اال ت‪ ٠‬یضظـ ‪ٗ ۶0‬یٔیاضز ‪ ٝ‬یٌصس ٗیٔی‪ ٙٞ‬زالض تی‪ ٚ‬خ٘‪ٞ٢‬ضی یؾ ٗی ییرطی‪ٙ‬‬ ‫‪ ٝ‬قطًای تداضی ا‪ٗ ٙ‬ثازٓ‪ ٠‬قس‪ .‬ضئیؽ ًْ ُ٘طى ییطی‪ ٙ‬تا یػ ٕ یی‪ ٚ‬اٗاض یظ‪٢‬اض زیق ۺ ٗوایؿ‪ ٠‬اٗراض‬ ‫‪١‬ک ٗا‪ ٠١‬تداضت ذاضخی ًک‪ٞ‬ض تا ٗست ٗکات‪ ٠‬ؾاّ ُصق ‪ ٠‬حاًی یظ ضقس ‪ ۰0.۵‬زضصس زض ‪ٝ‬ظ‪ٝ ٙ‬‬ ‫‪ ۰۴‬زضصسی زض یضظـ زالضی ًاال‪١‬ا یؾ ‪٢ٗ .‬سی ٗیطیقطکی یکع‪ٝ‬زۺ یظ ٗیعی‪ٗ ۲۲۴ ٙ‬یٔی‪١ 0۴۴ ٝ ٙٞ‬رعیض‬ ‫ت‪ً ٚ‬االی ٗثازٓ‪ ٠‬قس‪ ٟ‬زض یی‪ٗ ٚ‬ست‪ٗ ۸0 ،‬یٔی‪١ ۷۴۴ ٝ ٙٞ‬عیض ت‪ ٚ‬ا‪ ٙ‬ضی صازضیت‪ ،‬ت‪ ٠‬یضظـ ‪ٗ 0۲‬یٔیراضز ‪ٝ‬‬ ‫یٌصس ٗیٔی‪ ٙٞ‬زالض تکٌیْ ٗیز‪١‬س ً‪ٛ ٠‬ؿث ت‪ٗ ٠‬ست ٗکات‪ ٠‬ؾاّ هثْ یظ ٓحاػ ‪ٝ‬ظ‪ ۲۴.۵ ٙ‬زضصرس ‪ ٝ‬یظ‬ ‫حیث یضظـ ‪ ۰۱‬زضصس یکعییف یاک ‪ ٠‬یؾ ‪ٝ .‬ی زض ت‪ٞ‬ضیح ػ٘س‪ ٟ‬یه ٕ صازضیتی ًک‪ٞ‬ض یظر‪٢‬راضزیقر ۺ‬ ‫ٗحص‪ٞ‬الت پ ط‪ٝ‬قی٘ی تا ‪ٗ 0۹‬یٔی‪١ ۸۴۴ ٝ ٙٞ‬عیض ت‪ ٚ‬ت‪ ٠‬یضظـ ‪ٗ ۲0‬یٔیاضز ‪ٗ 0۴۴ ٝ‬یٔی‪ ٙٞ‬زالض ‪ ۰۷‬زضصرس‬ ‫یظ ‪ٝ‬ظ‪ ۰0 ٝ ٙ‬زضصس یظ یضظـ ٗد٘‪ٞ‬ع صازضیت ًک‪ٞ‬ض ضی زض یی‪ٗ ٚ‬ست ت‪ ٠‬ذ‪ٞ‬ز یذ صال زیز‪ ٟ‬یؾ ‪.‬‬ ‫ٗیطیقطکی یضاک‪ً ٠‬طزۺ پ‪ٜ‬ح ٗوصس ٗ‪ ٖ٢‬صازضیت ًاال‪١‬ای ییطی‪ٛ‬ی ت‪ ٠‬تطتیه چی‪ ٚ‬تا ‪ٗ ۲۹‬یٔی‪١ 0۴۴ ٝ ٙٞ‬عیض‬ ‫ت‪ ٚ‬ت‪ ٠‬یضظـ ‪ٗ ۹‬یٔیاضز ‪ ٝ‬یٌصس ٗیٔی‪ ٙٞ‬زالض‪ ،‬ػطیم تا ‪ٗ ۱۲‬یٔی‪١ ۶۴۴ ٝ ٙٞ‬عیضت‪ ٚ‬ت‪ ٠‬یضظـ ‪ٗ ۶‬ریرٔریراضز ‪ٝ‬‬ ‫یٌصس ٗیٔی‪ ٙٞ‬زالض‪ ،‬تطًی‪ ٠‬تا ‪ٗ ۲۲‬یٔی‪١ 0۴۴ ٝ ٙٞ‬عیض ت‪ ٚ‬ت‪ ٠‬یضظـ ‪ٗ 0‬یٔیاضز ‪ٗ ۸۴۴ ٝ‬یٔی‪ ٙٞ‬زالض‪ ،‬یٗراضیت‬ ‫ٗ حس‪ ٟ‬ػطتی تا ‪ٗ ۷‬یٔی‪١ 0۴۴ ٝ ٙٞ‬عیض ت‪ ٚ‬ت‪ ٠‬یضظـ ‪ٗ ۱‬یٔیاضز ‪ٗ ۹۴۴ ٝ‬یٔی‪ ٙٞ‬زالض ‪ ٝ‬یکـا‪ٛ‬ؿ ا‪ ٙ‬تا ‪ٗ 0‬یرٔریر‪ٙٞ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ساخت یک هیلیَى ٍاحذ اص عشح‬ ‫ًْضت هلی هسکی تَسظ اًبَُساصاى‬ ‫ؾط‪ٝ‬یؽ ذثطی‪٘١-‬عٗا‪ ٙ‬تا ترطُرعیضی خرٔرؿر‪ٗ ٠‬کر رطى‬ ‫ی‪ٛ‬ث‪ٟٞ‬ؾاظی‪ ٙ‬ؾطیؾط ًک‪ٞ‬ض تا ‪ٝ‬ظیط ضی‪ ٝ ٟ‬ق‪٢‬طؾاظی‪ ،‬ػض‪ ٞ‬یی‪ٚ‬‬ ‫ًا‪ ٙٞٛ‬یظ تلا‪ ٖ١‬تا ‪ٝ‬ظیضت ضی‪ ٝ ٟ‬ق‪٢‬طؾاظی تطیی ٗکراضًر‬ ‫زض عطح ػظیٖ ‪٢ٛ‬ض ٗٔی ٗؿٌ‪ ٚ‬ذثط زیز ً‪ٗ ٠‬ر‪ٜ‬ردرط تر‪٠‬‬ ‫ؾاذ یی ٗیٔی‪ٝ ٙٞ‬یحس ‪٢ٛ‬ض ٗٔی ت‪ٞ‬ؾظ ی‪ٛ‬ث‪ٟٞ‬ؾاظی‪ ٙ‬ذ‪ٞ‬ی‪١‬س قس‪.‬‬ ‫عطح ‪٢ٛ‬ض ٗٔی ٗؿٌ‪ ٚ‬تا ‪ ۶‬یؾ طیتػی یکعییف ت‪ٓٞ‬یس ٗؿٌ‪ ،ٚ‬یکعییف اتازی‪ٛ‬ری ‪ ٝ‬ؾراذر ‪ ٝ‬ؾراظ زض‬ ‫تاک ‪١‬ای کطؾ‪ٞ‬ز‪ ٟ‬ق‪٢‬طی‪ً٘ ،‬ی ت‪ ٠‬ذا‪ ٠ٛ‬زیض قس‪ ٙ‬ز‪١‬ی‪١‬ای یی تا ؾ‪ ،ٕٞ‬ذا‪ ٠ٛ‬زیض قس‪ ٙ‬ز‪١‬ی ‪١‬رای‬ ‫ٗ ‪ٞ‬ؾظ‪ ،‬ؾاذ ٗؿٌ‪ ٚ‬ض‪ٝ‬ؾ ایی ‪ ٝ‬قط‪ٝ‬ع یخطیی عطح یخاض‪ ٟ‬زیضی حطک‪٠‬یی یظ ؾ‪ٞ‬ی ز‪ ٓٝ‬ؾریرعز‪١‬رٖ‬ ‫‪ٝ‬یضز ٗطحٔ‪ ٠‬ػ٘ٔیاتی قس‪ ٟ‬یؾ ‪.‬‬ ‫زض ‪٘١‬ی‪ ٚ‬ضیؾ ا ضؾ ٖ هاؾ٘ی ‪ٝ‬ظیط ضی‪ ٝ ٟ‬ق‪٢‬طؾاظی زض خٔؿ‪ ٠‬تا ی‪ٛ‬ث‪ ٟٞ‬ؾاظی‪ ٙ‬ؾطیؾط ًکر‪ٞ‬ض ‪ ٝ‬ترا یػر ٕ‬ ‫یی‪ ٠ٌٜ‬ذا‪١٠ٛ‬ای یی‪ ٚ‬عطح ت‪ٞ‬ؾظ ترف ذص‪ٞ‬صی ؾاذ ‪ٗ ٠‬ی ق‪ٞ‬ز یػ ٕ ًطز ًر‪ ٠‬ز‪ٓٝ‬ر یظ ؾرطٗرایر‪٠‬‬ ‫ُصیضی‪ٛ‬ی ً‪ ٠‬هصس ‪ٝ‬ض‪ٝ‬ز ت‪ ٠‬ؾاذ ‪ ٝ‬ؾاظ زیق ‪ ٠‬تاق‪ٜ‬س ح٘ای ذ‪ٞ‬ی‪١‬س ًطز‪.‬‬ ‫تعضُ طی‪ ٚ‬ح٘ای ز‪ ٓٝ‬یظ ترف ذص‪ٞ‬صی تاٗی‪ ٚ‬ظٗی‪ ٚ‬ضییِا‪ ٝ ٙ‬زض یذ یاض ُصیق ‪ ٚ‬ا‪ ٙ‬تر‪ ٠‬ترررف‬ ‫ذص‪ٞ‬صی ‪ٌٔٗ ٝ‬ق ًطز‪ ٙ‬تا‪ٛ‬ی‪١‬ا ت‪ ٠‬پطزیذ تؿ‪٢‬ی ت ؾاذ یؾ ‪.‬‬ ‫پیفتط ٗسیطػاْٗ ترف ٗؿٌ‪ٛ ٚ‬یع یظ ی‪ٛ‬ث‪ٟٞ‬ؾاظی‪ ٙ‬ذ‪ٞ‬یؾ ‪ ٠‬ت‪ٞ‬ز ً‪ ٠‬تا ت‪ٞ‬خ‪ ٠‬ت‪ ٠‬قٌاف ػطض‪ ٠‬تا تروراضرای‬ ‫ٗؿٌ‪٘١ ٝ ٚ‬عٗا‪ ٙ‬یکعییف تؿ‪٢‬ی ت ؾاذ ‪ ٝ‬ؾاظ تا یؾ لاز‪ ٟ‬یظ ‪ٝ‬یٕ ‪ٗ ۰۵۴‬یٔی‪ٛٞ‬ی‪ ،‬ػروره ٗرا‪ٛ‬رسُری زض‬ ‫ترف ؾاذ ٗؿٌ‪ ٚ‬ضی خثطی‪ًٜٜ ٙ‬س‪.‬‬ ‫‪ ۶۷‬دسصذ هشتشکاى بخش خاًگی شاهل افضایش گاصبْا ًویشًَذ‬ ‫تکزیب اسصاى فشٍشی ًفت‬ ‫یا هعاٍضِ با بشًج‬ ‫ؾط‪ٝ‬یرؽ ذرثرطی‪-‬‬ ‫ٗؼا‪ٝ ٙٝ‬ظیرط ‪ٛ‬رلر‬ ‫یضظی‪ ٙ‬کط‪ٝ‬قی ‪ٛ‬رلر‬ ‫یا ٗؼا‪ٝ‬ض‪ ٠‬تا تط‪ٛ‬ح ضی‬ ‫تٌصیه ًطز‪.‬‬ ‫اهررای ٗررحررؿرر‪ٚ‬‬ ‫ذردررؿر رر‪ُ ٠‬ررلر ۺ‬ ‫ُکایف ‪١‬ای ذ‪ٞ‬تری‬ ‫زض ظٗی‪ ٠ٜ‬صازضیت ‪ٛ‬ل ‪ٗ ٝ‬یؼا‪ٛ‬ات ‪ٛ‬ل ی ییداز قس‪ ٝ ٟ‬ییر‪ٚ‬‬ ‫صازضیت عثن ه‪ٞ‬ی‪ٛ‬ی‪ ٚ‬تاظیض ی‪ٛ‬دإ ٗیق‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی تا تیا‪ ٙ‬یی‪ ٠ٌٜ‬ت‪٢‬اتط ‪ٛ‬ل تا ًاال‪١‬ایی ‪ٛ‬ظیط تط‪ٛ‬ح صح‬ ‫‪ٛ‬سیضز یکع‪ٝ‬زۺ ٗا ‪١‬یچ ٗحس‪ٝ‬زی ی زض ‪ٝ‬ص‪ٝ ّٞ‬خ‪ ٟٞ‬حاصرْ‬ ‫یظ کط‪ٝ‬ـ کطا‪ٝ‬ضز‪١ٟ‬ای ‪ٛ‬ل ی ‪ٛ‬سیضیٖ‪.‬‬ ‫ٗسیطػاْٗ قطً ٗٔی ‪ٛ‬ل ییرطی‪ ٙ‬یکرع‪ٝ‬زۺ صرازضیت ‪ٝ‬‬ ‫کط‪ٝ‬ـ ‪ٛ‬ل تطیؾاؼ ه‪ٞ‬یػسی زض خ‪٢‬ا‪ ٙ‬ی‪ٛ‬دإ ٗیقر‪ٞ‬ز ‪ٝ‬‬ ‫صازضیت ‪ٛ‬ل ٗا ‪ٛ‬یع ٗؿ ث‪ٜ‬ی یظ ه‪ٞ‬یػس تاظیض ‪ٛ‬یؿ ‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی زضتاض‪ ٟ‬یح ٘اّ ‪ٝ‬خ‪ٞ‬ز ٗ‪ٜ‬اتغ ‪١‬یسض‪ًٝ‬طت‪ٞ‬ضی زض ذرعض‬ ‫‪ُ ٖ١‬ل ۺ زض ذعض ؾاذ اضی ت‪ٛ ٠‬إ چآر‪ٞ‬ؼ زیضیرٖ ًر‪٠‬‬ ‫تایس ٗطیحْ یً کاکی ا‪ ٙ‬تٌ٘یْ ق‪ٞ‬ز ‪ ٝ‬پؽ یظ ترؼریریر‪ٚ‬‬ ‫زهین شذایط ا‪ٗ ٙ‬یت‪ٞ‬ی‪ ٙ‬ا‪ ٙ‬ضی زض اٗاض‪١‬ای ضؾ٘ی ٗ‪ٜ‬راترغ‬ ‫‪١‬یسض‪ًٝ‬طت‪ٞ‬ضی ًک‪ٞ‬ض ت‪ ٠‬حؿاب ا‪ٝ‬ضز‪.‬‬ ‫ذدؿ ‪٢ٗ٠‬ط یکع‪ٝ‬زۺ قؼاض ییطی‪ ٙ‬زض یضتثاط تا ‪٘١‬رؿرایرِرا‪،ٙ‬‬ ‫تؼاْٗ ؾاظ‪ٛ‬س‪ ٟ‬تدای ضهات تاظزیض‪ٛ‬س‪ ٟ‬یؾ ‪ ٝ‬ؾ‪ٜٗ ٖ٢‬راترغ‬ ‫‪ٛ‬ل ‪ُ ٝ‬اظ زض ذعض زض چاضچ‪ٞ‬ب ضغیٖ حو‪ٞ‬هی ٗر‪ٞ‬خر‪ٞ‬ز‬ ‫یؾ ‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی ُل ۺ ٌٗ٘‪ ٚ‬یؾ تحث‪١‬ای ًاضقر‪ٜ‬راؾری زضتراض‪ٟ‬‬ ‫ؾاذ اض چآ‪ٞ‬ؼ ٗغطح قس‪ ٟ‬تاقس‪ ،‬یٗا ‪١‬یچُ‪ٗ ٠ٛٞ‬رصیًرط‪ٟ‬‬ ‫ٗکرصی زضتاض‪ ٟ‬یی‪ ٚ‬ؾاذ اض ص‪ٞ‬ضت ‪ِٛ‬طکر ر‪ٗ ٝ ٠‬رورسیض‬ ‫شذایط ا‪ٜٞ١ ٖ١ ٙ‬ظ ضؾ٘ا یػ ٕ ‪ٛ‬کس‪ ٟ‬یؾ ‪.‬‬ ‫ٗحؿ‪ ٚ‬ذدؿ ‪٢ٗ٠‬ط زضتاض‪ ٟ‬اذطی‪ ٚ‬ذثط‪١‬ا یظ ٗرصیًرط‪ ٟ‬ترا‬ ‫قطً ‪١‬ای چی‪ٜ‬ی تطیی ت‪ٞ‬ؾؼ‪ٗ ٠‬یسی‪١ٙ‬ای ‪ٛ‬ل ری ُرلر ۺ‬ ‫ٗصیًط‪ ٟ‬تا قطً ‪١‬ای چی‪ٜ‬ی تطیی ت‪ٞ‬ؾؼ‪ٗ ٠‬یسی‪١ٙ‬ای ‪ٛ‬ل ی‬ ‫زض حاّ ی‪ٛ‬دإ یؾ ً‪ ٠‬پؽ یظ حص‪ ّٞ‬ت‪ ٠‬ت‪ٞ‬یکن ‪ٛ‬ر‪٢‬رایری‬ ‫خعئیات ا‪ ٙ‬ضی یػ ٕ ٗیً‪ٜ‬یٖ‪.‬‬ ‫اعالم ًشخ اسص بذٍى رکش ًام صشافی هوٌَع شذ‬ ‫ؾط‪ٝ‬یؽ ذثطی‪ً -‬ا‪ ٙٞٛ‬صطیکا‪ ٙ‬ییطی‪ ٙ‬زض یع ػریر‪ ٠‬یی‬ ‫یػ ٕ ًطزۺ یػ ٕ ‪ ٝ‬ی‪ ٛ‬کاض ‪ٛ‬طخ یضظ تس‪ ٙٝ‬شًط ٗ‪ٜ‬رثرغ ‪ٝ‬‬ ‫‪ٛ‬إ صطیکی ٗ٘‪ٜٞ‬ع یؾ ‪ ٝ‬قطً ‪١‬ای صطیکری زیضیی‬ ‫ٗد‪ٞ‬ظ ٗ‪ٞ‬ظق ت‪ ٠‬یػ ٕ ‪ٛ‬طخ یضظ ‪١‬ؿ ‪ٜ‬س‪.‬‬ ‫زض یع ػی‪ً ٠‬ا‪ ٙٞٛ‬صطیکا‪ ٙ‬ذغاب ت‪ ٠‬یکطیز حوریروری ‪ٝ‬‬ ‫حو‪ٞ‬هی کؼاّ زض ح‪ٞ‬ظ‪ٛ ٟ‬کط ‪ٛ‬طخ یضظ‪ ،‬اٗس‪ ٟ‬یؾ ۺ ‪ٛ‬رظرط‬ ‫ت‪ ٠‬یػ ٕ ‪ٛ‬طخ یضظ ت‪ٞ‬ؾظ یقرال کاهس صر حریر ‪ٝ‬‬ ‫ییداز یٓ ‪٢‬اب زض تاظیض یضظ ت‪ٜٗ ٠‬ظر‪ٞ‬ض ؾر‪ٞ‬ء یؾر رلراز‪،ٟ‬‬ ‫تسی‪ٜٞ‬ؾیٔ‪ ٠‬ت‪ ٠‬یع ع ‪ ٠٘١‬یقرال حویوی ‪ ٝ‬حرور‪ٞ‬هری‬ ‫کؼاّ زض ح‪ٞ‬ظ‪ ٟ‬ی‪ٛ‬ر رکراض ‪ٛ‬رطخ یضظ ٗری ضؾرا‪ٛ‬رس ‪ٝ‬کرن‬ ‫زؾ ‪ٞ‬ضیٓؼْ٘‪١‬ای صازض‪ ،ٟ‬قطً ‪١‬ای صطیکی زیضیی ٗد‪ٞ‬ظ یظ تا‪ٛ‬ی ٗطًعی ٗ‪ٞ‬ظق ت‪ ٠‬یػ ٕ ‪ٛ‬رطخ یضظ زض‬ ‫ٗحْ صطیکی ‪ ٝ‬یا عطم زیِط ‪١‬ؿ ‪ٜ‬س‪.‬‬ ‫ت‪ٜ‬اتطیی‪ ٚ‬یػ ٕ ‪ ٝ‬ی‪ ٛ‬کاض ‪ٛ‬طخ یضظ ت‪١ ٠‬ط ‪ٛ‬ح‪ ،ٞ‬تس‪ ٙٝ‬شًط ٗ‪ٜ‬ثغ ‪ٛ ٝ‬إ صطیکی یظ ٗصازین ‪ٛ‬کط یًراشیره تر‪ ٠‬هصرس‬ ‫یضطیض ت‪ ٠‬ؿیط ت‪ٞ‬ز‪ٓ ،ٟ‬صی تا ٗ رٔلی‪ ٚ‬تطذ‪ٞ‬ضز ها‪ٛٞٛ‬ی ذ‪ٞ‬ی‪١‬س قس‪.‬‬ ‫ؾط‪ٝ‬یؽ ذثطی‪ -‬ؾطپطؾ ٗسیطی ‪٘١‬ا‪ٜ١‬رِری‬ ‫یٗ‪ٞ‬ض ُاظضؾا‪ٛ‬ی قطً ٗٔی ُراظ ییرطی‪ ٙ‬یػر ٕ‬ ‫ًطز ً‪ ۷۶ ٠‬زضصس یظ ٗک طًا‪ ٙ‬ترف ذا‪ٛ‬رِری‪،‬‬ ‫قاْٗ یکعییف ُاظت‪٢‬ا ‪٘ٛ‬یق‪ٛٞ‬س‪.‬‬ ‫ؾیسخ ّ ‪ٞٛ‬ضٗ‪ٞ‬ؾ‪ٞ‬ی تا یػ ٕ یی‪ ۷۶ ٠ٌٜ‬زضصرس‬ ‫یظ ٗک طًا‪ ٙ‬ترف ذا‪ِٛ‬ی‪ ،‬قاْٗ یکعییف ُاظت‪٢‬ا‬ ‫‪٘ٛ‬ی ق‪ٛٞ‬س‪ ،‬یظ‪٢‬اض ًطزۺ تط یؾاؼ ٗص‪ٞ‬ت‪ ٠‬خرسیرس‬ ‫‪١‬یئ ‪ٝ‬ظیطی‪ ،ٙ‬خس‪ٓٝ‬ی ‪ ۲۱‬پٌٔا‪ٛ‬ی تطیی ترؼرطکر‪٠‬‬ ‫خسیس ُاظ تؼیی‪ ٚ‬قس‪ ٠ً ٟ‬ؾ‪ ٠‬پٔ‪ٛ ٠‬رؿر ترس‪ٙٝ‬‬ ‫تـییط تؼطک‪ُ ٠‬اظ ‪١‬ؿ ‪ٜ‬س ‪ ٝ‬یظ پٔ‪ ۰ ٠‬تا ‪ٗ ،۲۱‬رثرٔرؾ‬ ‫ُاظت‪٢‬ای ‪١‬ط پٔ‪ ۰۴ ،٠‬زضصس ‪ٛ‬ؿث ت‪ ٠‬پٔر‪ ٠‬هرثرْ‪،‬‬ ‫یضاک‪ٗ ٠‬ی ق‪ٞ‬ز‪ .‬عثن یػ ٕ ‪ٝ‬ظیضت ‪ٛ‬رلر ‪ٝ ،‬ی‬ ‫یزیٗ‪ ٠‬زیزۺ تط یؾاؼ تثصرط‪ ۸ ٟ‬هرا‪ٛ‬ر‪ ٙٞ‬تر‪ٞ‬زخر‪،٠‬‬ ‫ُاظت‪٢‬ای ٗک طًا‪ٛ‬ی ً‪ ٠‬ظیط پ‪ٞ‬قف ً٘ی ‪ ٠‬یٗرسیز‬ ‫یٗإ ذ٘ی‪ٜ‬ی ‪ ٝ‬ؾاظٗا‪ ٙ‬ت‪٢‬عیؿ ری هرطیض زیض‪ٛ‬رس ‪ٝ‬‬ ‫ٗصطف ا‪١ ٙ‬ا زض حس ٗ ؼاضف یؾر ‪ ،‬ضییرِرا‪ٙ‬‬ ‫ذ‪ٞ‬ی‪١‬س ت‪ٞ‬ز‪ .‬ؾطپطؾ ٗسیطی ‪٘١‬ا‪ِٜ١‬ی یٗر‪ٞ‬ض‬ ‫ُاظضؾا‪ٛ‬ی قطً ٗٔی ُراظ ییرطی‪ ٙ‬زض پرایرا‪ٙ‬‬ ‫ُل ۺ یً‪ ۵۴ ٜٙٞ‬زضصس یظ ُاظ ت‪ٓٞ‬یسی ًکر‪ٞ‬ض‪،‬‬ ‫ت‪ٞ‬ؾظ ‪ ۱۵‬زضصس ٗک طًا‪ ٙ‬پطٗصطف زض ترررف‬ ‫ذا‪ِٛ‬ی ٗصطف ٗیق‪ٞ‬ز ً‪ ٠‬زض ‪ٝ‬یهغ‪ ،‬تیرکر رطیر‪ٚ‬‬ ‫ٗیعی‪ ٙ‬یاضی‪ ٠ٛ‬پ‪٢ٜ‬ا‪ ٙ‬ی‪ٛ‬طغی ضی زضیاک ٗیً‪ٜٜ‬س‪ .‬یظ‬ ‫یی‪ ٚ‬ض‪ ٝ‬تطیی ییداز ػسیٓ یخ ٘اػری ‪ ٝ‬تر‪ٞ‬ظیرغ‬ ‫ػازال‪ ٠ٛ‬یی‪ ٚ‬ی‪ٛ‬طغی پاى‪ ،‬تا ٗص‪ٞ‬ت‪١ ٠‬یئ ز‪ٓٝ‬ر‬ ‫تطیی ٗک طًا‪ ٙ‬پطٗصرطف ‪ ٝ‬ترسٗصرطف ُراظ‪،‬‬ ‫خطی٘‪١ ٠‬ایی زض ‪ٛ‬ظط ُطک ‪ ٠‬قرس‪ ٟ‬یؾر ًر‪ ٠‬یظ‬ ‫یت سیی اشضٗا‪ ،ٟ‬هاتٔی یخطی زیضز‪.‬‬ ‫‪ ۸‬سال حاکویت لیبشالی فقیش سا فقیشتش ٍ داسا سا داساتش کشد‬ ‫ؾط‪ٝ‬یؽ ذثطی‪ٗ -‬ؼا‪ ٙٝ‬ضئیؽ خ٘‪ٞ٢‬ضی ‪ ٝ‬ضییؽ ؾراظٗرا‪ٙ‬‬ ‫تط‪ٛ‬اٗ‪ ٠‬ضیعی ‪ ٝ‬ت‪ٞ‬زخ‪ ٠‬تا تیا‪ ٙ‬یی‪ ٠ٌٜ‬زض ‪ ۸‬ؾاّ ُصق ‪ ٠‬کاصرٔر‪٠‬‬ ‫عثواتی یکعییف پیسی ًطز کویط‪ ،‬کویطتط قس ‪ ٝ‬زیضی‪ ،‬زیضیتط قرس‬ ‫یکع‪ٝ‬زۺ تلٌط ٓیثطیّ ‪١‬عی‪١ ٠ٜ‬ای ؾ‪ِٜ‬ی‪ٜ‬ی ت‪ً ٠‬ک‪ٞ‬ض تح٘یْ ًطز‬ ‫یٗا حاال تا ح٘ای ٗطزٕ ‪ ٝ‬تلٌط ٗا ٗی ت‪ٞ‬ی‪ٛ‬یٖ ُط‪١ٟ‬ا ضی تراظ‬ ‫ذ‪ٞ‬ی‪١‬یٖ ًطز‪.‬‬ ‫ت‪ُ ٠‬عیضـ یظ ٗطًع یع ع ضؾا‪ٛ‬ی‪ ،‬ض‪ٝ‬یتظ ػ٘‪ٗٞ‬ی ‪ ٝ‬یٗ‪ٞ‬ض تی‪ٚ‬‬ ‫یْٓ٘ٔ ؾاظٗا‪ ٙ‬تط‪ٛ‬اٗ‪ ٝ ٠‬ت‪ٞ‬زخ‪ ،٠‬ؾیسٗؿؼ‪ٞ‬ز ٗیطًاظ٘ی ٗؼرا‪ٙٝ‬‬ ‫ضئیؽ خ٘‪ٞ٢‬ض ‪ ٝ‬ضئیؽ ؾاظٗا‪ ٙ‬تط‪ٛ‬راٗر‪ ٝ ٠‬تر‪ٞ‬زخر‪ ٠‬ضر٘ر‪ٚ‬‬ ‫تثطیی کطی ضؾیس‪ ٙ‬پ‪ٜ‬دٖ اشض ٗا‪ ٟ‬ؾرآرط‪ٝ‬ظ صرس‪ٝ‬ض کرطٗرا‪ٙ‬‬ ‫تاضیری حضطت یٗإ ذ٘ی‪ٜ‬ی (ض‪ٗ )ٟ‬ث‪ٜ‬ی تط تکٌیْ تؿیح ٗؿ ضؼلی‪ُ ٚ‬ل ۺ ‪١‬ط خا تؿیح ‪ ٝ‬ض‪ٝ‬حریر‪ ٠‬تؿریردری‬ ‫حاًٖ قس‪ٗ ٟ‬کٌ ت تطعطف ‪ً ٝ‬اض‪١‬ا تا ؾطػ ٗ‪ٜ‬اؾه ض‪ ٝ‬ت‪ ٠‬خٔ‪ ٞ‬ضک ‪ ٠‬یؾ ‪ٗ .‬یطًاظ٘ی تصطیح ًطزۺ قٌط‬ ‫‪ ٝ‬ؾپاؼ یظ ذسی‪ٛٝ‬س ٗ ؼاّ ً‪٘١ ٠‬چ‪ٜ‬ی‪ ٚ‬ض‪١‬ثطی ضی تط ٗا ُ٘اضز ‪ ٝ‬یی‪ ٚ‬چ‪ٜ‬ی‪ ٚ‬تصیطتی ت‪ ٠‬ذطج زیز‪ٛ‬س ‪ ٝ‬یی‪ُٛٞ ٚ‬ر‪٠‬‬ ‫ؾیاؾ ِعیضی ًطز‪ٛ‬س ‪٢ٛ ٝ‬آی ً‪ ٠‬حضطت یٗإ (ض‪ً )ٟ‬اق ‪ٜ‬س یٗط‪ٝ‬ظ‪ ٟ‬قدط‪ ٟ‬ا‪ ٙ‬زض ؾغح خ‪٢‬ا‪ ٙ‬زیس‪ٗ ٟ‬ی ق‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی تا یقاض‪ ٟ‬ت‪ ٠‬ت‪ٞ‬ی‪ٜ٘ٛ‬سی ‪١‬ای تؿیح‪ ،‬یکع‪ٝ‬زۺ زض ح‪ٞ‬ظ‪١ ٟ‬ای زکاػی‪ ،‬تؿیح قا‪ٌ١‬اض‪١‬رای ترعضُری زیقر ا‪ٙ‬‬ ‫چیعی ً‪ ٠‬خ‪ َٜ‬ضی ت‪ ٠‬پیط‪ٝ‬ظی ضؾا‪ٛ‬س ض‪ٝ‬حی‪ ٠‬تعضٍ تؿیدی ت‪ٞ‬ز ‪ ٝ‬خ‪٢‬ا‪ً ٙ‬لط چ‪ ٠‬قطم ‪ ٝ‬ؿطب تا ‪٘١‬ر‪ ٠‬ظرٔرٖ‬ ‫‪١‬ایی ً‪ً ٠‬طز‪ٛ‬س زض تطیتط تؿیح ظی‪ ٞٛ‬ظز‪ٛ‬س ‪ ٝ‬قٌؿ ذ‪ٞ‬ضز‪ٛ‬س‪.‬‬ ‫ٗؼا‪ ٙٝ‬ضئیؽ خ٘‪ٞ٢‬ضی ذاعط‪ٛ‬کا‪ً ٙ‬طزۺ یی‪ ٚ‬یٗ‪ٜ‬ی حاًٖ زض ًک‪ٞ‬ض ٗط‪ ٙٞ١‬حض‪ٞ‬ض ‪ٛ‬یط‪١ٝ‬ای ٗطزٗی ‪ٗ ٝ‬ؼ‪ٜٞ‬ی‬ ‫یؾ ‪٘١ ٝ‬ی‪ ٚ‬ض‪ٝ‬حی‪ ٠‬زض حاّ ُؿ طـ زض خطیا‪ٗ ٙ‬وا‪ ٗٝ‬یؾ ح ٘ا پیط‪ٝ‬ظی خطیا‪ٗ ٙ‬وا‪ ٗٝ‬ضی ‪ ٖ١‬زض پری‬ ‫ذ‪ٞ‬ی‪١‬س زیق ‪.‬‬ ‫ٗیطًاظ٘ی تا تیا‪ ٙ‬یی‪ ٠ٌٜ‬ض‪ٝ‬حی‪ ٠‬ییثاض ‪ٗ ٝ‬ؼ‪ٜٞ‬ی تؿیدی قِل ی ‪١‬ا ذٔن ٗی ً‪ٜ‬س‪ ،‬یازا‪ٝ‬ض قسۺ زض ػطص‪ٛ ٠‬ظاٗری‬ ‫زض ػطض‪ ٠‬ػٔ٘ی ‪ ٝ‬زض ػطص‪١ ٠‬ای خ‪٢‬ازی تلٌط ٗا ٗی ت‪ٞ‬ی‪ٛ‬یٖ تؿیح ًاض‪١‬ای تعضُی ضی ذٔن ًرطز‪١ ،ٟ‬ر٘ریر‪ٚ‬‬ ‫تلٌط ٗی ت‪ٞ‬ی‪ٛ‬س ؾثه حْ ٗکٌ ت یه صازی ًک‪ٞ‬ض ‪ ٖ١‬تک‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫روزنامه ارک‬ ‫م الف ‪ 498‬میانه‬ ‫»اگهی مسایده اتومبیل«‬ ‫ت‪ٞٗ ٠‬خه پط‪ٛٝ‬س‪ ٟ‬یخطیئی ً ؾ‪ ٗ ۲۰۴۴۴۴0۴۶ ٠‬کٌٔ‪ ٠‬زض یزیض‪ ٟ‬ثث یؾ‪ٜ‬از ‪ ٝ‬یٗ ى ٗیا‪ (٠ٛ‬قؼث‪ ٠‬یخطیء) صازض‪ ٠ٓ ٟ‬ذا‪ٛ ٖٛ‬اظی پعقٌی کطظ‪ٛ‬س کطیس‪ٝ ٙٝ‬‬ ‫ػٔی‪ٗ ٠‬طح‪ ٕٞ‬اهای حاٗس ٗ‪٢‬طپط‪ٝ‬ضی کطظ‪ٛ‬س ت‪٢‬ط‪ٝ‬ظ ت‪ ٠‬ق٘اض‪ٔٗ ٟ‬ی ‪ٝ(۲۵00۹۵0۰۹۲‬ضیث ٗطح‪ٛ ٕٞ‬اٗثطز‪ ٠ً ٟ‬ػثاضت‪ٜ‬س یظۺ ‪ -۲‬ذا‪ٛ ٖٛ‬ی ٗ‪٢‬طپرط‪ٝ‬ضی کرطظ‪ٛ‬رس‬ ‫حاٗس ت‪ ٠‬ق٘اض‪ٔٗ ٟ‬ی ‪ -۱ ۲۵۱۲۴۱۲۱۴۲‬ذا‪ٛ ٖٛ‬اظی پعقٌی کطظ‪ٛ‬س کطیس‪ ٙٝ‬ت‪ ٠‬ق٘اض‪ٔٗ ٟ‬ی ‪ -0 ۲۵00۹۰۸۸0۶‬اهای ت‪٢‬ط‪ٝ‬ظ ٗ‪٢‬طپط‪ٝ‬ضی کطظ‪ٛ‬س ٗح٘ستروری‬ ‫ت‪ ٠‬ق٘اض‪ٔٗ ٟ‬ی ‪ ،) ۲۵0۱۰۴۱۶۶۲‬ذا‪ٛ ٖٛ‬اظی پعقٌی (تؿ ا‪ٌٛ‬اض) ت‪ ٠‬یؾ ‪ٜ‬از ؾ‪ٜ‬س یظز‪ٝ‬یج ق٘اض‪ ۲0۹۵9۴۲9۲۰-0۲۶۹۷ ٟ‬ت‪ٜ‬ظی٘ی زک طذا‪ ٠ٛ‬یظز‪ٝ‬یج قر٘راض‪ٟ‬‬ ‫‪ٗ ۰۵‬یا‪ ٠ٛ‬تطیی ‪ٝ‬ص‪٢ٗ ّٞ‬طی‪ ٠‬ذ‪ٞ‬ز ت‪ٗ ٠‬ثٔؾ ؾی ‪١ ٝ‬ل ٗیٔیاضز ‪ ٝ‬ؾیصس ‪ ٝ‬پ‪ٜ‬دا‪ٗ ٠ٛ ٝ ٟ‬یٔی‪ ٝ ٙٞ‬ز‪ٝ‬یؿ ‪ ٝ‬چ‪١ ْ٢‬عیض ضیاّ ت‪ ٠‬ی‪ٛ‬ض٘إ حو‪ٞ‬م ز‪ ٓٝ‬ی ٗ ؼٔو‪٠‬‬ ‫یهسیٕ ت‪ ٠‬زضذ‪ٞ‬یؾ صس‪ٝ‬ض یخطیئی‪ ٠‬ػٔی‪ٛ ٠‬اٗثطزُا‪ٞ٘ٛ ٙ‬ز‪ ٠ً ٟ‬پط‪ٛٝ‬س‪ ٟ‬یخطیئی ً ؾ‪ ٠‬ک‪ٞ‬م زض ‪ٝ‬یحس یخطیی یؾ‪ٜ‬از ضؾ٘ی یی‪ ٚ‬یزیض‪ ٟ‬تکٌیْ قرس‪ ٟ‬یؾر ‪.‬‬ ‫ٗ‪ٞ‬ضز تاظزیق قس‪ٗ ٝ ٟ‬عییس‪ ٟ‬ػثاضت یؾ یظۺ‬ ‫قکسی‪ َٛ‬یی زؾ ِا‪ ٟ‬ذ‪ٞ‬زض‪ٝ‬ی ؾ‪ٞ‬یضی پطییس ‪GLXI‬ز‪ُ ٝ‬ا‪ ٠ٛ‬ؾ‪ٞ‬ظ ٗسّ ‪ ۲0۸۷‬ت‪ ٠‬ض‪ َٛ‬ؾلیس ت‪ ٠‬ق٘اض‪ ٟ‬ی‪ ٛ‬ظاٗی ‪ ۲۲ ٙ 0۷۵‬ییطی‪ 0۵ ٙ‬تر‪ ٠‬قر٘راض‪ٟ‬‬ ‫قاؾی ‪ ٠ً S ۲۰۲۱۱۸۷۷۴۰۰۹۴‬زیضیی ز‪ ٝ‬تیٌ‪ ٠‬ض‪ َٛ‬یظ هؿ٘ ‪١‬ای ظیط زضب خٔ‪ ٞ‬ؾ٘ ضیؾ ‪،‬ز‪ٗ ٝ‬ح‪ٞ‬ض ‪ ٝ‬تؼسیز ؾیٔ‪ٜ‬سض چ‪٢‬راض ‪ُِٔ ٝ‬یط ػروره‬ ‫ؾ٘ ضیؾ زیضیی ض‪ٗ َٛ‬ی تاقس ت‪ٛ ٠‬إ اهای حاٗس ٗ‪٢‬طپط‪ٝ‬ضی ً‪ ٠‬تطیتط ‪ٛ‬ظطی‪ٞٗ ٠‬ضخ ‪ً ۲۰۴۴9۴۸9۱0‬اضق‪ٜ‬اؼ زیزُؿر رطی ‪ ٝ‬صر‪ٞ‬ضت ٗردرٔرؽ‬ ‫تاظزیق یٗ‪ٞ‬یّ ٗ‪ٜ‬و‪ٞٗ ّٞ‬ضخ ‪۲۰۴۴9۴۸9۲۸‬قکسی‪ َٛ‬ذ‪ٞ‬زض‪ٝ‬ی ٗ‪ٞ‬ص‪ٞ‬ف ت‪ٗ ٠‬ثٔؾ قکصس ٗیٔی‪ ٙٞ‬ضیاّ یضظیاتی ‪ ٝ‬هی٘ ُصیضی ُطزیس‪ ٟ‬یؾ ‪.‬‬ ‫قکسی‪ َٛ‬ذ‪ٞ‬زض‪ٝ‬ی ٗ‪ٞ‬ص‪ٞ‬ف زض هثاّ عٔه(ٗ‪٢‬طی‪)٠‬تؿ ا‪ٌٛ‬اض ‪ ٝ‬حو‪ٞ‬م ز‪ ٓٝ‬ی ‪ ٝ‬ؾایط ‪١‬عی‪١ ٠ٜ‬ای ها‪ٛٞٛ‬ی ٗ ؼٔو‪ ٠‬تاظزیق ‪ ٝ‬یظ عطین ٗعییس‪ ٟ‬ت‪ ٠‬کرط‪ٝ‬ـ‬ ‫ٗی ضؾس‪ .‬ذ‪ٞ‬زض‪ٝ‬ی ک‪ٞ‬م تطیتط ‪ٛ‬ظطی‪ً ٠‬اضق‪ٜ‬اؼ زیزُؿ طی ت‪ ٠‬قطح ک‪ٞ‬م یضظیاتی ‪ ٝ‬هی٘ ُصیضی ُطزیس‪ ٟ‬یؾ ‪.‬‬ ‫خٔؿ‪ٗ ٠‬عییس‪ ٟ‬یظ ؾاػ ‪ ٠ٛ‬صثح یٓی ز‪ٝ‬یظز‪ ٟ‬ظ‪٢‬ط ض‪ٝ‬ظ ز‪ٝ‬ق‪ٜ‬ث‪ٞٗ ٠‬ضخ تیؿ ‪ ٝ‬ز‪ ٕٝ‬اشض ٗا‪ ٟ‬ؾاّ یی ‪١‬عیض ‪ ٝ‬چ‪٢‬اضصس زض ٗحْ یخطیی ثث یؾ‪ٜ‬از ٗیا‪٠ٛ‬‬ ‫‪ٝ‬یهغ زض ؾاذ ٘ا‪ ٙ‬یزیض‪ ٟ‬ثث یؾ‪ٜ‬از ‪ ٝ‬یٗ ى ٗیا‪-٠ٛ‬قؼث‪ ٠‬یخطیء ت‪ ٠‬ازضؼ ٗیا‪-٠ٛ‬ذیاتا‪ ٙ‬ؾطاؾیاب‪-‬ذیاتا‪ ٙ‬ق‪٢‬یس ‪ٛ‬طی٘ا‪ ٘١ ٙ‬ی قط‪ٝ‬ع ٗی ق‪ٞ‬ز‪ٗ .‬رعییرس‪ٟ‬‬ ‫ٗاّ ٗ‪ٜ‬و‪ٞٗ ّٞ‬ص‪ٞ‬ف(ذ‪ٞ‬زض‪ٝ‬ی ک‪ٞ‬م)یظ ٗثٔؾ پای‪ً ٠‬اضق‪ٜ‬اؾی قکصس ٗیٔی‪ ٙٞ‬ضیاّ قط‪ٝ‬ع ‪ ٝ‬ت‪ ٠‬تاالتطی‪ ٚ‬هی٘ پیک‪٢ٜ‬از قس‪ ٟ‬یظ عطف ذطیسیضی‪ ٙ‬کط‪ٝ‬ذر ر‪٠‬‬ ‫ذ‪ٞ‬ی‪١‬س قس‪ٗ .‬عییس‪ ٟ‬ت‪ ٠‬ص‪ٞ‬ضت حض‪ٞ‬ضی ‪ ٝ‬کط‪ٝ‬ـ ‪ٛ‬یع ً ً ت‪ ٠‬ص‪ٞ‬ضت ‪ٛ‬وسی ٗی تاقس‪ .‬قطً زض ٗعییس‪ٜٞٗ ٟ‬ط ت‪ ٠‬پطزیذ ز‪ ٟ‬زضصرس یظ ٗرثرٔرؾ پرایر‪٠‬‬ ‫ًاضق‪ٜ‬اؾی ت‪ ٠‬حؿاب ؾپطز‪ ٟ‬ثث ‪ ٝ‬حض‪ٞ‬ض ذطیسیض یا ‪٘ٛ‬ای‪ٜ‬س‪ ٟ‬ها‪ٛٞٛ‬ی ی‪ ٝ‬زض خٔؿ‪ٗ ٠‬عییس‪ ٟ‬یؾ ‪ .‬تط‪ٛ‬س‪ٗ ٟ‬عییس‪ٌٔٗ ٟ‬ق یؾ ٗا ت‪ ٠‬یٓ لا‪ٝ‬ت ٗثٔؾ کط‪ٝ‬ـ ضی‬ ‫ظطف ٗست پ‪ٜ‬ح ض‪ٝ‬ظ یظ تاضید ٗعییس‪ ٟ‬ت‪ ٠‬حؿاب ص‪ٜ‬س‪ٝ‬م ثث ت‪ٞ‬زیغ ‪٘ٛ‬ایس ‪ ٝ‬زض ص‪ٞ‬ضتی ً‪ ٠‬ظطف ٗ‪ٗ ٔ٢‬وطض‪ٗ ،‬ا‪ٛ‬س‪ ٟ‬کط‪ٝ‬ـ ضی ت‪ ٠‬حؿاب ؾپطز‪ ٟ‬ثثر‬ ‫‪ٝ‬یضیع ‪ٌٜٛ‬س‪ٗ ،‬ثٔؾ ٗصً‪ٞ‬ض هاتْ یؾ طزیز ‪ٛ‬ث‪ٞ‬ز‪ ٝ ٟ‬ت‪ ٠‬حؿاب ذعی‪ٝ ٠ٛ‬یضیع ذ‪ٞ‬ی‪١‬س قس‪ .‬زض یی‪ ٚ‬ص‪ٞ‬ضت‪ ،‬ػ٘ٔیات کط‪ٝ‬ـ یظ زضخ‪ ٠‬یػ ثاض ؾراهرظ ‪ٗ ٝ‬رعییرس‪ٟ‬‬ ‫تدسیس ٗی ُطزز‪ .‬ض٘‪ٜ‬اً تس‪١‬ی ‪١‬ای ٗآیاتی ‪ ٝ‬ػ‪ٞ‬یضض ق‪٢‬طزیضی تا تاضید ٗعییس‪ ٟ‬یػٖ یظ یی‪ ٠ٌٜ‬ضهٖ هغؼی ا‪٢ٛ‬ا ٗؼٔ‪ ٕٞ‬قس‪ ٟ‬یا ‪ٛ‬کس‪ ٟ‬تاقس ‪٘١ ٝ‬چ‪ٜ‬ی‪ ٚ‬حن‬ ‫ٗعییس‪ ٟ‬ظییس تط ٗثٔؾ ٗعییس‪ ٟ‬ت‪ ٠‬ػ‪٢‬س‪ ٟ‬ذطیسیض ٗی تاقس‪.‬ض٘‪ٜ‬اً ذطیسیضی‪ٗ ٙ‬ی ت‪ٞ‬ی‪ٜٛ‬س تا ‪٘١‬ا‪ِٜ١‬ی الظٕ هثْ یظ ٗعییس‪ ٟ‬یظ ‪ٝ‬ضؼی ذ‪ٞ‬ز‪ٝ‬ضی ٗ‪ٞ‬ص‪ٞ‬ف ‪ٝ‬یهرغ‬ ‫زض ٗیا‪-٠ٛ‬ذیاتا‪ً ٙ‬کا‪ٝ‬ضظی‪ًٞ -ٙ‬چ‪ ٠‬ت‪ٜ‬یازی‪ -‬پ ى ‪ ۵‬تاظزیس ‪٘ٛ‬ای‪ٜ‬س‪ .‬الظٕ ت‪ ٠‬شًط یؾ زض ص‪ٞ‬ضت ‪ٝ‬خ‪ٞ‬ز ‪ٝ‬خ‪ٗ ٠‬اظیز حاصْ یظ کط‪ٝ‬ـ ‪ٝ‬خ‪ ٟٞ‬پطزیذ ری‬ ‫ٗ‪ٞ‬ض‪ٞ‬ع کطیظ ‪ ۶‬ت‪ٜ‬س یٓق ٗاز‪ ۲۱۲ ٟ‬ائی‪ٛ ٚ‬اٗ‪ ٠‬یخطی یظ ٗحْ ٗاظیز هاتْ پطزیذ ٗی تاقس ‪ ٝ‬چ‪ٜ‬ا‪ٛ‬چ‪ ٠‬ت‪ٗ ٠‬اّ ٗ‪ٞ‬ضز ٗعییس‪ ٟ‬زض خٔؿ‪ ٠‬ذطیسیض پیسی ‪ٛ‬ک‪ٞ‬ز ٗاّ‬ ‫ٗ‪ٞ‬ضز ٗعییس‪ ٟ‬تا زضیاک حن یالخطی ‪ ٝ‬حن ٗعییس‪ ٟ‬ت‪ ٠‬هی٘ ی ً‪ٗ ٠‬عییس‪ ٟ‬یظ ا‪ ٙ‬قط‪ٝ‬ع ٗی ق‪ٞ‬ز ت‪ ٠‬تؿ ا‪ٌٛ‬اض ‪ٝ‬یُصیض ذ‪ٞ‬ی‪١‬س قس ‪ٗ ٝ‬عییس‪ ٟ‬تدسیس ‪ٛ‬ررر‪ٞ‬ی‪١‬رس‬ ‫ُطزیس‪.‬عآثی‪ٗ ٚ‬ی ت‪ٞ‬ی‪ٜٛ‬س زض ض‪ٝ‬ظ ‪ ٝ‬ؾاػ تؼیی‪ ٚ‬قس‪ ٟ‬زض ٗحْ حاضط ‪ ٝ‬زض ذطیس قطً ‪٘ٛ‬ای‪ٜ‬س‪.‬ذ‪ٞ‬زض‪ٝ‬ی ٗر‪ٞ‬صر‪ٞ‬ف زض ازضؼۺ ٗریرا‪ٛ‬ر‪-٠‬ذریراترا‪ٙ‬‬ ‫ًکا‪ٝ‬ضظی‪ًٞ -ٙ‬چ‪ ٠‬ت‪ٜ‬یازی‪ -‬پ ى ‪ٗ ۵‬ی تاقس‪ .‬چ‪ٜ‬ا‪ٛ‬چ‪ ٠‬ض‪ٝ‬ظ ٗعییس‪ٗ ٟ‬صازف تا تؼغیٔی ؿیط ٗ طهث‪ ٠‬تاقس ض‪ٝ‬ظ تؼس یظ تؼغیْ خٔؿ‪ٗ ٠‬عییس‪ ٟ‬زض ‪٘١‬ا‪ٌٗ ٙ‬را‪ٙ‬‬ ‫‪ ٝ‬ظٗا‪ ٙ‬تطُعیض ذ‪ٞ‬ی‪١‬س قس‪.9‬‬ ‫‪ *۱9۰۲۷‬تاضید ی‪ ٛ‬کاضۺ ‪۲۰۴۴9۴۹9۴۸‬‬ ‫سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان میانه‪ -‬فرشید فرج زاده‬ ‫اگْی هفقَدی‬ ‫دفتشچِ بْشُ بشداسی یک حلقِ چاُ بشوااسُ‬ ‫پشٍاًِ‪ ۸0۷ :‬بٌاهْای خاًوْا صّشا‪ -‬لایاال‪-‬‬ ‫هشین ّوگی هاّیاس ٍاقع دس سٍستای تااصُ‬ ‫کٌذ پاییی اص تَابع شْشستاى هیاًِ هافاقاَد‬ ‫گشدیذُ اص دسجِ اعتباس ساقظ هی باشذ‪514/2 .‬‬ ‫ششایظ بخشَدگی سَد اقساط ٍام‬ ‫ؾط‪ٝ‬یؽ ذثطی‪-‬تا‪ٛ‬ی ٗطًعی ‪ٛ‬ح‪ٗ ٟٞ‬حاؾث‪ ٝ ٠‬ترؼریریر‪ٚ‬‬ ‫ٗیعی‪ ٙ‬ترک‪ٞ‬زُی ترکی یظ ؾر‪ٞ‬ز ٗؿر ر رط زض یهؿراط‬ ‫تؿ‪٢‬ی ت زض ص‪ٞ‬ضت تاظپطزیذ هثْ یظ ؾطضؾیس ضی تر‪٠‬‬ ‫قثٌ‪ ٠‬تا‪ٌٛ‬ی ًک‪ٞ‬ض یت ؽ ًطز‪.‬‬ ‫عثن ٗص‪ٞ‬ت‪ ٠‬ق‪ٞ‬ضیی پ‪ ٝ ّٞ‬یػر رثراض‪ ،‬زض صر‪ٞ‬ضتری ًر‪٠‬‬ ‫ٗک طی ٗثازضت ت‪ ٠‬تؿ‪ٞ‬ی‪ ٠‬پیف یظ ٗ‪ٞ‬ػس ت٘إ یا هؿر٘ر ری‬ ‫یظ تس‪١‬ی ذ‪ٞ‬ز ً‪ٜ‬س‪ ،‬تا‪ٛ‬ی ‪ٞٗ ٝ‬ؾؿ‪ ٠‬یػ ثاضی ؿیطترا‪ٛ‬رٌری‬ ‫ٗ‪ٞ‬ظق یؾ حسیهْ ‪ ۹۴‬زضصس ؾ‪ٞ‬ز ٗؿ رط زض یهؿراط‬ ‫ظ‪ٝ‬زپطزیذ ضی ٗ ‪ٜ‬اؾه تا تاهی٘ا‪ٛ‬س‪ ٟ‬تا ؾطضؾیس هؿرظ یرا‬ ‫یهؿاط پطزیذ قس‪ ٟ‬تر‪ ٠‬ػر‪ٜ‬ر‪ٞ‬ی‪ ٙ‬پرازیـ تر‪ٗ ٠‬کر رطی‬ ‫تطُطزی‪ٛ‬س‪ .‬تط یی‪ ٚ‬یؾاؼ تا ‪١‬سف ییداز ‪ٝ‬حست ض‪ٝ‬یر‪ ٠‬زض‬ ‫یخطیی ٗلاز تثصط‪ٗ ۰ ٟ‬از‪ ۹ ٟ‬ؾیاؾ ‪١‬ای پ‪ٓٞ‬ی‪ ،‬یػ ثراضی‬ ‫‪ٛ ٝ‬ظاضتی ‪ٛ‬ظإ تا‪ٌٛ‬ی ًک‪ٞ‬ض ‪٘١ ٝ‬چ‪ٜ‬ی‪ ٚ‬تؿ‪٢‬ریرْ یخرطیی‬ ‫حٌٖ ک‪ٞ‬م‪ٛ ،‬ح‪ٗ ٟٞ‬حاؾث‪ ٝ ٠‬تؼیی‪ٗ ٚ‬یرعی‪ ٙ‬ترررکر‪ٞ‬زُری‬ ‫ترکی یظ ؾ‪ٞ‬ز ٗؿ ط زض یهؿاط تؿ‪٢‬ریر ت زض صر‪ٞ‬ضت‬ ‫تاظپطزیذ هثْ یظ ؾطضؾیس زض خرٔرؿر‪۲۰۴۴.۴۶.۲۰ ٠‬‬ ‫ً٘یؿی‪ٗ ٙٞ‬وطضیت ‪ٛ ٝ‬ظاضت ٗ‪ٞ‬ؾؿات یػ ثراضی ترا‪ٛ‬ری‬ ‫ٗطًعی ٗغطح ‪ٞٗ ٝ‬ضز تاییس هطیض ُطک ‪.‬‬ ‫قایا‪ ٙ‬شًط یؾ تاظپطزیذ یهؿاط تؿ‪٢‬ی ت یػرغرایری‬ ‫هثْ یظ ؾطضؾیس صطکا زض ص‪ٞ‬ضتی ٗکر٘ر‪ٗ ّٞ‬رحراؾرثر‪٠‬‬ ‫ترک‪ٞ‬زُی ترکی یظ ؾ‪ٞ‬ز ٗیق‪ٞ‬ز ً‪ٗ ٠‬رثرٔرؾ پرطزیذر‬ ‫قس‪ ٟ‬حسیهْ ٗؼازّ ٗثٔؾ یی هؿظ ًاْٗ ت‪ٞ‬ز‪ ٝ ٟ‬ت‪ٗ ٠‬ست‬ ‫حسیهْ یی ٗا‪ ٟ‬ظ‪ٝ‬زتط یظ ؾطضؾیس هؿظ تر‪ ٠‬ترا‪ٛ‬ری یرا‬ ‫ٗ‪ٞ‬ؾؿ‪ ٠‬یػ ثاضی ؿیطتا‪ٌٛ‬ی پطزیذ ق‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫ششایظ جذیذ ٍسٍد هَقت خَدسٍّای سَاسی‬ ‫ّوشاُ هسافش اعالم شذ‬ ‫ؾط‪ٝ‬یؽ ذثطی‪-‬یظ ؾ‪ٞ‬ی ُر٘رطى ییرطی‪ ،ٙ‬تر‪٠‬‬ ‫ٗ‪ٜ‬ظ‪ٞ‬ض خٔ‪ُٞ‬یطی یظ تط‪ٝ‬ظ تررٔرلرات زض حر‪ٞ‬ظ‪ٟ‬‬ ‫ذ‪ٞ‬زض‪١ٝ‬ای ذاضخی‪ ،‬قطییظ خسیس ‪ٝ‬ض‪ٝ‬ز ٗ‪ٞ‬ه‬ ‫ذ‪ٞ‬زض‪١ٝ‬ای ؾ‪ٞ‬یضی ‪٘١‬طی‪ٗ ٟ‬ؿاکط یػ ٕ قس‪.‬‬ ‫ت‪ُ ٠‬عیضـ ُ٘طى خ٘‪ٞ٢‬ضی یؾ ٗی ییطی‪ ،ٙ‬تر‪٠‬‬ ‫ٗ‪ٜ‬ظ‪ٞ‬ض خٔ‪ُٞ‬یطی یظ تط‪ٝ‬ظ تررٔرلرات زض حر‪ٞ‬ظ‪ٟ‬‬ ‫ذ‪ٞ‬زض‪١ ٝ‬ای ذاضخی ً‪ ٠‬تح ض‪ٝ‬ی‪ُ ٠‬صض ٗ‪ٞ‬ه‬ ‫‪ٝ‬یضز ًک‪ٞ‬ض ٗی ق‪ٛٞ‬س‪١ ،‬ر٘رچر‪ٜ‬ریر‪ ٚ‬زض خر‪٢‬ر‬ ‫یکعییف یثط ترکی ‪ ٝ‬یع٘ی‪ٜ‬ا‪ ٙ‬زض تض٘ی‪ ٚ‬تاظُک ‪ ٝ‬ذط‪ٝ‬ج یی‪ ٚ‬ذ‪ٞ‬زض‪١ٝ‬ا یظ ًک‪ٞ‬ض زض ٗ‪١ ٔ٢‬رای‬ ‫ها‪ٛٞٛ‬ی تؼیی‪ ٚ‬قس‪٘١ ٝ ٟ‬چ‪ٜ‬ی‪ ٚ‬زض خ‪ ٢‬یکعییف تاظزیض‪ٛ‬سُی زض ترٔق‪١‬ای یح ٘آی‪ ،‬زض یخرطیی‬ ‫ٗاز‪ ۲۴ ٟ‬ها‪ ٙٞٛ‬یٗ‪ٞ‬ض ُ٘طًی ‪ٗ ٝ‬از‪ ۷۰ ٟ‬ایی‪ٛ ٚ‬اٗ‪ ٠‬یخطییی ا‪ ،ٙ‬یظ تاضید صس‪ٝ‬ض ییر‪ ٚ‬ترررکر‪ٜ‬راٗر‪٠‬‬ ‫تضاٗی‪ ٚ‬زضیاک ی خ‪ ٢‬ذ‪ٞ‬زض‪١ٝ‬ای ؾ‪ٞ‬یضی ت‪ ٠‬قطح شیْ تؼیی‪ ٝ ٚ‬ضػای ٗ‪ٞ‬یضز یػ ٕ قس‪ ٟ‬تاًیرس‬ ‫ٗیق‪ٞ‬زۺ‬ ‫‪- ۲‬یذص تض٘ی‪ ٚ‬خ‪ ٢‬ذ‪ٞ‬زض‪ٝ‬ی ؾ‪ٞ‬یضی ‪٘١‬طی‪ٗ ٟ‬ؿاکطی‪ ٚ‬ییطی‪ٛ‬ی ‪ ٝ‬ؿیط ییطی‪ٛ‬ی ٗویٖ ذراضج ترطیی‬ ‫ض‪ٝ‬ی‪ٝ ٠‬ض‪ٝ‬ز ٗ‪ٞ‬ه ٗؼازّ حو‪ٞ‬م ‪ٝ‬ض‪ٝ‬زی ‪ ٝ‬ؾ‪ ٠‬تطیتط یضظـ تؼیی‪ٗ ٚ‬یق‪ٞ‬ز‪ .‬خ‪ٗ ٢‬حاؾرثر‪ ٠‬یضظـ‬ ‫ُ٘طًی ‪ ٝ‬حو‪ٞ‬م ‪ٝ‬ض‪ٝ‬زی ت‪ٗ ٠‬یعی‪ٝ ٙ‬یهؼی یهسیٕ تط یؾاؼ ؾ‪ٞ‬یتن ‪ٗ ٝ‬ؿ ‪ٜ‬سیت یت ؿی یظ ؾ‪ٞ‬ی زک رط‬ ‫یضظـ ضط‪ٝ‬ضت زیضز‪.‬‬ ‫‪١- ۱‬ط ُ‪ٝ ٠ٛٞ‬یُصیضی ‪ ٝ‬ذطیس ‪ ٝ‬کط‪ٝ‬ـ ذ‪ٞ‬زض‪١ٝ‬ای ‪ٝ‬ض‪ٝ‬ز ٗ‪ٞ‬ه قس‪ ٟ‬ؿیطها‪ٛٞٛ‬ی ت‪ٞ‬ز‪ٗ ٝ ٟ‬ک٘ر‪ّٞ‬‬ ‫ٗصازین هاچام یؾ ‪.‬‬ ‫‪- 0‬ذ‪ٞ‬زض‪١ ٝ‬ای ‪ٝ‬ض‪ٝ‬ز ٗ‪ٞ‬ه قس‪ ٟ‬زض ٗ‪ ٔ٢‬تطزز صطکا زض یذ یاض ٗآی ذ‪ٞ‬زض‪ ٝ‬هطیض ُرطکر ر‪ٝ ٠‬‬ ‫تطزز ‪ ٝ‬یؾ لاز‪ ٟ‬یظ ا‪ ٙ‬ت‪ٞ‬ؾظ زیض‪ٛ‬س‪ ٟ‬پط‪ٝ‬ی‪ُ٘ ٠ٛ‬طًی یٌٗا‪ ٙ‬پصیط ذ‪ٞ‬ی‪١‬س ت‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫‪- ۰‬پصیطـ زضذ‪ٞ‬یؾ ‪ ،‬ی‪ٛ‬دإ تکطیلات ُ٘طًی ‪ ٝ‬صس‪ٝ‬ض پط‪ٝ‬ی‪ ٝ ٠ٛ‬ح ی پیِیطی ت٘سیرس پرط‪ٝ‬ی‪ٛ‬ر‪٠‬‬ ‫‪ٝ‬ض‪ٝ‬ز ٗ‪ٞ‬ه صازض‪ ،ٟ‬ت‪ٜ‬إ ‪ ٝ‬ت‪ٞ‬ؾظ ‪ًٝ‬یْ صاحه ًاال‪ ،‬تا ت‪ٞ‬خ‪ ٠‬ت‪ ٠‬ػسٕ پیف تیر‪ٜ‬ری ٗر‪ٞ‬ضر‪ٞ‬ع زض‬ ‫ها‪ ٙٞٛ‬یٗ‪ٞ‬ض ُ٘طًی ‪ ٝ‬ایی‪ٛ ٚ‬اٗ‪ ٠‬یخطییی ا‪ ٙ‬ت‪١ ٠‬یچ ‪ٝ‬خ‪ٞٗ ٠‬ض‪ٞ‬ػی ‪ٛ‬سیق ‪ ٝ ٠‬هاتْ پصیطـ ‪ٛ‬یؿ ‪.‬‬ ‫‪- ۵‬پؽ یظ یت٘إ ٗ‪ ٔ٢‬تؼیی‪ ٚ‬قس‪ ٟ‬زض پط‪ٝ‬ی‪ٝ ٠ٛ‬ض‪ٝ‬ز ٗ‪ٞ‬ه پیِیطی ‪ ٝ‬یهسیٗات الظٕ ت‪ٜٗ ٠‬ظ‪ٞ‬ض یػراز‪ٟ‬‬ ‫ذ‪ٞ‬زض‪ ٝ‬ت‪ ٠‬ذاضج یظ ًک‪ٞ‬ض ‪ ٝ‬عطح پط‪ٛٝ‬س‪ ٟ‬زض ٗطخغ هضایی ت‪ٞ‬ؾظ ُ٘طى صازضً‪ٜ‬ر‪ٜ‬رس‪ ٟ‬پرط‪ٝ‬ی‪ٛ‬ر‪٠‬‬ ‫‪ٝ‬ض‪ٝ‬ز ٗ‪ٞ‬ه یٓعیٗی ‪ ٝ‬تاًیس ٗیق‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫‪- ۶‬یهسیٕ خ‪ٝ ٢‬ض‪ٝ‬ز ٗ‪ٞ‬ه ذ‪ٞ‬زض‪١ٝ‬ای ؾ‪ٞ‬یضی ‪٘١‬طی‪ٗ ٟ‬ؿاکطی‪ ٚ‬ییطی‪ٛ‬ی ‪ ٝ‬ؿیط ییطی‪ٛ‬ی ٗویٖ ذراضج‬ ‫ً‪ ٠‬تح خ‪ٞ‬یظ ػث‪ٞ‬ض تی‪ ٚ‬یٓ٘ٔٔی ‪ٝ‬یضز ًک‪ٞ‬ض ٗیق‪ٛٞ‬س ٗا‪ٜٛ‬س ُصق ‪ ٠‬یػ٘اّ ذ‪ٞ‬ی‪١‬س قس‪.‬‬ ‫روزنامه ارک‬ ‫م الف ‪ 5846‬مرند‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مرند‬ ‫اُ‪٢‬ی ٗ‪ٞ‬ض‪ٞ‬ع ٗاز‪ 0 ٟ‬ها‪ٗٝ ٙٞٛ‬از‪۲0‬ائی‪ٛ ٚ‬اٗ‪ ٠‬ها‪ ٙٞٛ‬تؼیی‪ ٚ‬تٌٔیق ‪ٝ‬ضؼی ثث ی ‪ ٝ‬یضیضی ‪ٝ‬ؾاذ ٘ا‪٢ٛ‬ای کاهس ؾ‪ٜ‬س ضؾ٘ی‬ ‫تطیتط ضیی ق٘اض‪ٟ‬ۺ ‪١ ۲۰۴۴9۴۷9۲۸-۲۰۴۴۶۴0۴۰۴۴۵۴۴۲۵۸0‬یات ٗ‪ٞ‬ض‪ٞ‬ع ها‪ ٙٞٛ‬تؼیی‪ ٚ‬تٌٔیق ‪ٝ‬ضؼی ثث ی یضیضی ‪ ٝ‬ؾاذ ٘ا‪٢ٛ‬ای کاهس ؾ‪ٜ‬س ضؾ٘ی ٗؿ وط زض ‪ٝ‬یحس ثث ی ح‪ٞ‬ظ‪ ٟ‬ثرثر‬ ‫ٗٔی ٗط‪ٛ‬س تصطکات ٗآٌا‪ ٠ٛ‬ت ٗؼاضض ٗ واضی اهای ٗح٘س حس‪ٝ‬زی کطظ‪ٛ‬سۺ ٗح٘سحؿ‪ ٚ‬تک٘اض‪ ٟ‬ق‪ٜ‬اؾ‪ٜ‬اٗ‪٠‬ۺ ‪ ۲۱۲۰‬صازض‪ ٟ‬یظ ؾٔ٘اؼ زض قکسی‪ َٛ‬یٌثاب ذرا‪ٛ‬ر‪( ٠‬تکرطط یٓرحرام تر‪٠‬‬ ‫ٗدا‪ٝ‬ض ؿطتی) ت‪ٗ ٠‬ؿاح ‪ ٗ ۲0۴9۲۵‬طٗطتغ ت‪ ٠‬پ ى ‪ ۶۹‬کطػی یظ ‪ -۲۸۹۲‬یصٔی ٗلط‪ٝ‬ظ ‪ٗ ٝ‬دعی قس‪ ٟ‬یظ پ ى ‪ ۲۵‬کطػی یظ ‪ -۲۸۹۲‬یصٔی ‪ٝ‬یهغ زض ٗط‪ٛ‬س ترف ‪ ۲۵‬تثطیع ذطیرسیضی یظ‬ ‫ٗآی ضؾ٘ی اهای حؿی‪ ٚ‬یزضیؿی ٗحطظ ُطزیس‪ ٟ‬یؾ ‪ٓ .‬صی ت‪ٜٗ ٠‬ظ‪ٞ‬ض یع ع ػ٘‪ٗ ٕٞ‬طیته زض ز‪ٞٛ ٝ‬ت ت‪ ٠‬کاصٔ‪ ۲۵ ٠‬ض‪ٝ‬ظ اُ‪٢‬ی ٗیک‪ٞ‬ز زض ص‪ٞ‬ضتی ً‪ ٠‬یقرال ‪ٛ‬ؿث ت‪ ٠‬صرس‪ٝ‬ض ؾر‪ٜ‬رس‬ ‫ٗآٌی ٗ واضی یػ طیضی زیق ‪ ٠‬تاق‪ٜ‬س ٗی ت‪ٞ‬ی‪ٜٛ‬س یظ تاضید ی‪ ٛ‬کاض ی‪ٓٝ‬ی‪ ٚ‬اُ‪٢‬ی ت‪ٗ ٠‬ست ز‪ٗ ٝ‬ا‪ ٟ‬یػ طیض ذ‪ٞ‬ز ضی ت‪ ٠‬یی‪ ٚ‬یزیض‪ ٟ‬تؿٔیٖ ‪ ٝ‬پؽ یظ یذص ضؾیس‪ ،‬ظطف ٗست یی ٗا‪ ٟ‬یظ تراضیرد‬ ‫تؿٔیٖ یػ طیض‪ ،‬زیزذ‪ٞ‬یؾ ذ‪ٞ‬ز ضی ت‪ٗ ٠‬طیخغ هضائی توسیٖ ‪٘ٛ‬ای‪ٜ‬س‪.‬تسی‪٢‬ی یؾ زض ص‪ٞ‬ضت ی‪ٛ‬وضای ٗست ٗصً‪ٞ‬ض ‪ ٝ‬ػسٕ ‪ٝ‬ص‪ ّٞ‬یػ طیض عثن ٗوطضیت ؾ‪ٜ‬س ٗآٌی صازض ذ‪ٞ‬ی‪١‬س قس‪.‬‬ ‫‪ *۰9۲۰۶‬تاضید ی‪ ٛ‬کاض ‪ٞٛ‬ت ی‪ّٝ‬ۺ ‪ *۲۰۴۴9۴۹9۴۸‬تاضید ی‪ ٛ‬کاض ‪ٞٛ‬ت ز‪ٕٝ‬ۺ ‪۲۰۴۴9۴۹9۱۰‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان مرند‪ -‬محرم کنعانی‬ ‫روزنامه ارک‬ ‫م الف ‪ 5845‬مرند‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مرند‬ ‫اُ‪٢‬ی ٗ‪ٞ‬ض‪ٞ‬ع ٗاز‪ 0 ٟ‬ها‪ٗٝ ٙٞٛ‬از‪۲0‬ائی‪ٛ ٚ‬اٗ‪ ٠‬ها‪ ٙٞٛ‬تؼیی‪ ٚ‬تٌٔیق ‪ٝ‬ضؼی ثث ی ‪ ٝ‬یضیضی ‪ٝ‬ؾاذ ٘ا‪٢ٛ‬ای کاهس ؾ‪ٜ‬س ضؾ٘ی‬ ‫تطیتط ضیی ق٘اض‪ٟ‬ۺ ‪١ ۲۰۴۴9۴۸9۴0-۲۰۴۴۶۴0۴۰۴۴۵۴۴۲۷۵۲‬یات ٗ‪ٞ‬ض‪ٞ‬ع ها‪ ٙٞٛ‬تؼیی‪ ٚ‬تٌٔیق ‪ٝ‬ضؼی ثث ی یضیضی ‪ ٝ‬ؾاذ ٘ا‪٢ٛ‬ای کاهس ؾ‪ٜ‬س ضؾ٘ی ٗؿ وط زض ‪ٝ‬یحس ثث ی ح‪ٞ‬ظ‪ ٟ‬ثرثر‬ ‫ٗٔی ٗط‪ٛ‬س تصطکات ٗآٌا‪ ٠ٛ‬ت ٗؼاضض ٗ واضی اهای ٗح٘س حس‪ٝ‬زی کطظ‪ٛ‬سۺ ٗح٘سحؿ‪ ٚ‬تک٘اض‪ ٟ‬ق‪ٜ‬اؾ‪ٜ‬اٗ‪٠‬ۺ ‪ ۲۱۲۰‬صازض‪ ٟ‬یظ ؾٔ٘اؼ زض قکسی‪ َٛ‬یٌثاب ذا‪ٛ‬ر‪( ٠‬تکرطط یٓرحرام تر‪٠‬‬ ‫ٗدا‪ٝ‬ض ؿطتی) ت‪ٗ ٠‬ؿاح ‪ ٗ ۲۲۶9۸۴‬طٗطتغ ت‪ ٠‬پ ى ‪ ۷۴‬کطػی یظ ‪ -۲۸۹۲‬یصٔی ٗلط‪ٝ‬ظ ‪ٗ ٝ‬دعی قس‪ ٟ‬یظ پ ى ‪ ۲۰‬کطػی یظ ‪ -۲۸۹۲‬یصٔی ‪ٝ‬یهغ زض ٗط‪ٛ‬س ترف ‪ ۲۵‬تثطیع ذطیرسیضی یظ‬ ‫ٗآی ضؾ٘ی اهای حؿی‪ ٚ‬یزضیؿی ٗحطظ ُطزیس‪ ٟ‬یؾ ‪ٓ .‬صی ت‪ٜٗ ٠‬ظ‪ٞ‬ض یع ع ػ٘‪ٗ ٕٞ‬طیته زض ز‪ٞٛ ٝ‬ت ت‪ ٠‬کاصٔ‪ ۲۵ ٠‬ض‪ٝ‬ظ اُ‪٢‬ی ٗیک‪ٞ‬ز زض ص‪ٞ‬ضتی ً‪ ٠‬یقرال ‪ٛ‬ؿث ت‪ ٠‬صرس‪ٝ‬ض ؾر‪ٜ‬رس‬ ‫ٗآٌی ٗ واضی یػ طیضی زیق ‪ ٠‬تاق‪ٜ‬س ٗی ت‪ٞ‬ی‪ٜٛ‬س یظ تاضید ی‪ ٛ‬کاض ی‪ٓٝ‬ی‪ ٚ‬اُ‪٢‬ی ت‪ٗ ٠‬ست ز‪ٗ ٝ‬ا‪ ٟ‬یػ طیض ذ‪ٞ‬ز ضی ت‪ ٠‬یی‪ ٚ‬یزیض‪ ٟ‬تؿٔیٖ ‪ ٝ‬پؽ یظ یذص ضؾیس‪ ،‬ظطف ٗست یی ٗا‪ ٟ‬یظ تراضیرد‬ ‫تؿٔیٖ یػ طیض‪ ،‬زیزذ‪ٞ‬یؾ ذ‪ٞ‬ز ضی ت‪ٗ ٠‬طیخغ هضائی توسیٖ ‪٘ٛ‬ای‪ٜ‬س‪.‬تسی‪٢‬ی یؾ زض ص‪ٞ‬ضت ی‪ٛ‬وضای ٗست ٗصً‪ٞ‬ض ‪ ٝ‬ػسٕ ‪ٝ‬ص‪ ّٞ‬یػ طیض عثن ٗوطضیت ؾ‪ٜ‬س ٗآٌی صازض ذ‪ٞ‬ی‪١‬س قس‪.‬‬ ‫‪ *۰9۲۰۷‬تاضید ی‪ ٛ‬کاض ‪ٞٛ‬ت ی‪ّٝ‬ۺ ‪ *۲۰۴۴9۴۹9۴۸‬تاضید ی‪ ٛ‬کاض ‪ٞٛ‬ت ز‪ٕٝ‬ۺ ‪۲۰۴۴9۴۹9۱۰‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان مرند‪ -‬محرم کنعانی‬ صفحه 7 ‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫ًطبًی الکتزًٍیکی رٍسًبهِ ارک‬ ‫سبیت رٍسًبهِ ‪www.arkonline.ir‬‬ ‫ایویل رٍسًبهِ‪ark.tabriz@yahoo.com9‬‬ ‫ایویل هذیزهسئَل‪eshraghimo@gmail.com 9‬‬ ‫هذیز اجزائی‪ 9‬هعصَهِ حجبسی‬ ‫هجزی سبیت رٍسًبهِ‪ 9‬سبًبس اضزاقی‬ ‫هذیز هسئَل ٍصبحت اهتیبس‪ 9‬هحوذ اضزاقی‬ ‫سزدثیز‪ 9‬سبًلی اضزاقی‬ ‫تبسیس ‪ - 0261 9‬سهیٌِ اًتطبر ‪ 9‬فزٌّگی ‪ٌّ -‬زی ‪ -‬ادثی ‪ -‬علوی‬ ‫کذپستی‪ - 4052536129‬تلفی‪24301608 - 24310803 )130(9‬‬ ‫تلفبکس‪ - 24301605 9‬ضوبرُ ّوزاُ ‪180330455719‬‬ ‫ًطبًی ‪ 9‬تجزیش خیبثبى اسادی‪ -‬خیبثبى هبراالى ًزسیذُ ثِ هیذاى فذک‬ ‫دفتز رٍسًبهِ ارک ‪ -‬چبپخبًِ‪ 9‬پزًیبى تجزیش‬ ‫* دوشنبه ‪ 8‬اذر ‪ 92 * 0011‬نوامبر ‪ 92 *9190‬ربیع الثانی ‪ *0002‬سال سی و یکم ( اوتوزبیرینجی ایل )* شماره (سایی)‪ 4230 :‬صفحه ‪ * 8‬ورزش و گردشگری‬ ‫تینّبی داٍری دیذارّبی ّفتِ ّفتن‬ ‫لیگ ثزتز فَتجبل‬ ‫ؾط‪٤ٚ‬ؽ ذثط‪ -٢‬اؾأ‪ ٣‬زا‪ٚ‬ضاٖ لضا‪ٚ‬ا و‪ٙٙ‬س‪ ٜ‬زض ز‪٤‬ساض‪ٞ‬ا‪ٞ ٢‬قفقتق‪ٝ‬‬ ‫‪ٞ‬فتٓ ِ‪ ً٥‬تطتط ف‪ٛ‬تثاَ اظ ؾ‪ ٢ٛ‬وٕ‪٥‬ت‪ ٝ‬زا‪ٚ‬ضاٖ فسضاؾ‪ ٖٛ٥‬اعزْ قس‪.‬‬ ‫ت‪ٌ ٝ‬عاضـ فسضاؾ‪ ٖٛ٥‬ف‪ٛ‬تثاَ‪ ،‬ت‪ٞ ٓ٥‬ا‪ ٢‬زا‪ٚ‬ض‪ ٢‬لضا‪ٚ‬ا وق‪ٙ‬ق‪ٙ‬قس‪ ٜ‬زض‬ ‫‪ٞ‬فت‪ٞ ٝ‬فتٓ ضلاتت ‪ٞ‬ا‪ ً٥ِ ٢‬تطتط ف‪ٛ‬تثاَ زض ا‪ٔ ٗ٤‬ؿاتماا ت‪ ٝ‬قطح ظ‪٤‬ط‬ ‫‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س‪* :‬دوشنبه ‪ ۸‬اذر‬ ‫پ‪٥‬ىاٖ – ٌُ ٌ‪ٟ‬ط ؾ‪٥‬طجاٖ‪ٔ :‬حٕسحؿ‪ ٗ٥‬تطات‪٥‬اٖ – أ‪٥‬طٔحقٕقس زا‪ٚ‬ز‬ ‫ظاز‪ – ٜ‬ت‪ ٕٟٗ‬عثساِّ‪ – ٣ٟ‬فطظاز ٔ‪ٙ‬ص‪ٛ‬ض‪٘ ٢‬اظط‪ٔ :‬ؿع‪ٛ‬ز ٔطاز‪٢‬‬ ‫٘فت اتازاٖ – اؾتمزَ‪ٔ :‬حٕسضضا اوثط‪٤‬اٖ – عّ‪ٔ ٣‬ق‪٥‬قطظاتق‪٥‬قٍق‪– ٣‬‬ ‫ٔحؿٗ ؾّاا٘‪ – ٣‬احٕس ٔحٕس‪٘ ٢‬اظط‪٘ :‬ازض جعفط‪٢‬‬ ‫ؾپا‪ٞ‬اٖ – ٘ؿاج‪ٔ ٣‬اظ٘سضاٖ‪ :‬أ‪٥‬طعطب تطال‪ – ٣‬فقط‪ٞ‬قاز ٔقط‪ٚ‬جق‪– ٣‬‬ ‫فط‪ٞ‬از فط‪ٞ‬ازپ‪ٛ‬ض – ‪ٚ‬ح‪٥‬س ظٔا٘‪٘ ٣‬اظط‪٤ :‬ساهلل ج‪ٟ‬ا٘ثاظ‪٢‬‬ ‫ٔؽ ضفؿ‪ٙ‬جاٖ – ‪ٛٞ‬ازاض ت‪ٟ‬طاٖ‪ٔ :‬طتض‪ٙٔ ٣‬ص‪ٛ‬ض‪٤‬اٖ – حؿٗ ظ‪ٟ‬ق‪٥‬قط‪٢‬‬ ‫– أ‪ ٗ٥‬ظا‪ٞ‬س‪ – ٢‬حؿ‪ ٗ٥‬ظٔا٘‪٘ ٣‬اظط‪ :‬ؾع‪٥‬س تاحا‪٣٤‬‬ ‫پطؾپ‪٥ِٛ‬ؽ – ٘فت ٔؿجس ؾّ‪ٕ٥‬اٖ‪ :‬و‪ٛ‬پاَ ٘اظٕ‪ – ٣‬ؾع‪٥‬س لاؾٕق‪– ٣‬‬ ‫ٔحٕسعّ‪ ٣‬پ‪ٛ‬ضٔتم‪ٟٔ – ٣‬س‪ٔ ٢‬طجا٘عاز‪٘ ٜ‬اظط‪ :‬اؾٕاع‪ ُ٥‬صف‪٥‬ط‪٢‬‬ ‫*سه شنبه ‪ ۹‬اذر‬ ‫پس‪٤‬س‪ٔ ٜ‬ک‪ٟ‬س – فجط ق‪٥‬طاظ‪ :‬ؾعاز ‪ٚ‬فاپ‪٥‬ک‪ – ٝ‬ا‪ٛ٤‬ب نزٔعاز‪ – ٜ‬حؿ‪ٗ٥‬‬ ‫ٌّک‪ٔ – ٣ٙ‬ؿع‪ٛ‬ز حم‪٥‬م‪٘ ٣‬اظط‪ٔ :‬حٕسضضا فزح‬ ‫اِ‪ ْٛ٥ٙ٥ٔٛ‬اضان – ش‪ٚ‬ب ا‪ ٗٞ‬اصف‪ٟ‬اٖ‪ :‬ؾ‪٥‬سضضا ٔ‪ٟ‬س‪ – ٢ٚ‬أ‪٥‬طضضقا‬ ‫اق‪ٛ‬ضٔا‪ٞ‬ا٘‪ٔ – ٣‬حٕسصاِح عطب اتاز‪ – ٢‬وٕ‪ ُ٥‬نزٔ‪٣‬‬ ‫٘اظط‪ :‬عّ‪٥‬طضا ‪٤‬عزا٘‪٣‬‬ ‫ف‪ ٛ‬ز ذ‪ٛ‬ظؾتاٖ – تطاوت‪ٛ‬ض تثط‪٤‬ع‪٤ :‬اؾط ‪ٕٞ‬طً٘ – ضح‪ ٓ٥‬حاج‪ّ٥‬ق‪– ٛ‬‬ ‫احس ؾّاا٘‪ – ٣‬ا‪ٕ٤‬اٖ و‪٥ٟ‬ف ٘اظط‪ :‬حؿ‪ ٗ٥‬ذا٘ثاٖ‬ ‫فَتسبلیست تجزیشی ّفت سًذاًی‬ ‫جزاین غیزعوذ را اساد کزد‬ ‫ؾط‪٤ٚ‬ؽ ذثط‪ -٢‬فط‪ٞ‬از فر‪ ،ٓ٥‬واپ‪٥‬تاٖ ت‪ ٓ٥‬ف‪ٛ‬تؿاَ ٔقؽ ؾق‪٘ٛ‬قٍق‪ٖٛ‬‬ ‫‪ٚ‬ضظلاٖ ‪ ٚ‬عض‪ ٛ‬ت‪ ٣ّٔ ٓ٥‬ف‪ٛ‬تؿاَ وک‪ٛ‬ضٔاٖ‪ ،‬ظٔ‪ ٝٙ٥‬اظاز‪ٞ ٢‬فت ٘فط اظ‬ ‫ظ٘سا٘‪٥‬اٖ جطا‪ ٓ٤‬ن‪٥‬طعٕس ضا فطا‪ ٓٞ‬وطز‪ .‬فط‪ٞ‬از فر‪ ٓ٥‬ض‪ٚ‬ظ قق‪ٙ‬قثق‪ ٝ‬زض‬ ‫‪٤‬ه ٌفت ‪ ٢ٌٛ ٚ‬ذثط‪ ٢‬زض ا‪ ٗ٤‬تاض‪ٌ ٜ‬فت‪ :‬اظ ٔسا‪ٞ‬ا لثُ ت‪ ٝ‬فقىقط‬ ‫چ‪ ٗ٥ٙ‬واض‪ ٢‬ت‪ٛ‬زْ ‪ ٚ‬ذ‪ٛ‬قحاَ ‪ٞ‬ؿتٓ و‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ا٘ؿتٓ زَ ذقا٘ق‪ٛ‬از‪ٞ ٜ‬قا‪٢‬‬ ‫ظ٘سا٘‪٥‬اٖ اظاز قس‪ ٜ‬ضا قاز و‪.ٓٙ‬‬ ‫‪ ٢ٚ‬ذایط٘کاٖ وطز‪ :‬اظ ‪ ٓٞ ٕٝٞ‬ت‪ٞ٣ٕ٥‬ا ‪ٚ ٚ‬ضظقىاضاٖ اشضتقا‪٤‬قجقاٖ‬ ‫قطل‪ ٣‬زع‪ٛ‬ا ٔ‪ ٣‬و‪ ٓٙ‬تا زض ا‪ ٗ٤‬واض ذ‪٥‬ط ‪ ٚ‬ذقساپؿق‪ٙ‬قسا٘ق‪ ٝ‬ققطوقت‬ ‫و‪ٙٙ‬س‪ .‬قٕاض‪ٞ ٜ‬فت ت‪ٔ ٓ٥‬ؽ ؾ‪ ٍٖٛ٘ٛ‬و‪ ٝ‬زض ظٔ‪ٔ ٗ٥‬ؿاتم‪ٕٛٞ ٝ‬اض‪ ٜ‬تقا‬ ‫ٌُ ‪ٞ‬ا‪ ٢‬ز‪٤‬س٘‪ ٣‬ذ‪ٛ‬ز زَ ‪ٛٞ‬ازاضاٖ ضا قاز وطز‪ ٜ‬اؾت‪ ،‬ذاضج اظ ٌ‪ٛ‬ز‬ ‫٘‪٥‬ع ٌُ ٔ‪ ٣‬واضز ‪ ٚ‬تا ا‪ ٗ٤‬واض ا٘ؿاٖ ز‪ٚ‬ؾتا٘‪ ،ٝ‬ذ‪ٛ‬قحاِ‪ ٣‬ضا تقط ِقه‬ ‫ظ٘سا٘‪٥‬اٖ اظازقس‪ ٚ ٜ‬ذا٘‪ٛ‬از‪ ٢ٜ‬چکٓا٘تظاض ا٘‪ٟ‬ا ا‪٤‬جاز وطز‪.‬‬ ‫افشایص توبیل ثِ سیبرت در ًَرٍس ‪0310‬‬ ‫ؾط‪٤ٚ‬ؽ ذثط‪ٔ -٢‬عا‪ٌ ٖٚ‬طزقٍط‪ٚ ٢‬ظاضا ٔق‪٥‬قطاث فقط‪ٞ‬ق‪ٙ‬قٍق‪،٣‬‬ ‫ٌطزقٍط‪ ٚ ٢‬ص‪ٙ‬ا‪٤‬ع زؾت‪ ٣‬تا ت‪٥‬اٖ ا‪ ٗ٤‬و‪ٔ ٝ‬حس‪ٚ‬ز‪٤‬ت‪ٞ‬ا‪ ٢‬ؾفقط یق‪٣‬‬ ‫ز‪ ٚ‬ؾاَ ٌصقت‪ٛٔ ٝ‬جه تماضا‪ ٢‬ا٘ثاقت‪ ٝ‬ؾفط قس‪ ٜ‬اؾت‪ٌ ،‬فت‪ :‬ا‪٤‬قٗ‬ ‫تماضا‪ ،‬تٕا‪ ُ٤‬ت‪ ٝ‬ظ‪٤‬اضا زض ٘‪ٛ‬ض‪ٚ‬ظ ‪ ۱۴۲۱‬ضا افعا‪٤‬ف زاز‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫عّ‪ ٣‬اصغط قاِثاف‪٥‬اٖ اظ‪ٟ‬اض وطز‪ :‬ا‪ ٗ٥ِٚ‬جّؿ‪ ٝ‬ؾتاز اجطا‪٤‬ق‪ ٣‬ذقسٔقاا‬ ‫ؾفط ضا زض ذطاؾاٖ ضض‪ ٢ٛ‬اناظ وطز‪ ،ٓ٤‬چطا و‪ ٝ‬عقز‪ ٜٚ‬تقط تقحقج‬ ‫ٔع‪٤ٛٙ‬ت ت‪ ٝ‬زِ‪ ُ٥‬حض‪ٛ‬ض تاضٌا‪ّٔ ٜ‬ى‪ٛ‬ت‪ ٣‬حضطا ضضقاع) ‪ ٚ‬قق‪ٛ‬ق‬ ‫ظا طاٖ تطا‪ ٢‬حض‪ٛ‬ض زض ا‪ ٗ٤‬جا‪ٍ٤‬ا‪ ٜ‬ا‪ ٗ٤‬اؾتاٖ اٍِ‪٤ٛ‬ق‪ ٣‬تقطا‪ ٢‬تقٕقاْ‬ ‫وک‪ٛ‬ض ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ت‪ٛ‬ز ‪ٛٔ ٚ‬اضز ٌفت‪ ٝ‬قس‪ِ ٜ‬ع‪ ْٚ‬تط٘أق‪ ٝ‬ض‪٤‬قع‪ ٢‬زلق‪٥‬قک زض‬ ‫ح‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬ؾفط ضا ٔضاع ٔ‪٣‬و‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫‪ ٢ٚ‬ازأ‪ ٝ‬زاز‪ :‬تا ق‪ )ٛ٥‬پا٘سٔ‪ ٣‬وط‪٘ٚ‬ا اٌط چ‪ ٝ‬ؾتاز ذسٔاا ؾقفقط زض‬ ‫وک‪ٛ‬ض تعا‪٘ ُ٥‬کس‪ ٜ‬ت‪ٛ‬ز‪ ،‬أا ت‪ٚ ٝ‬اؾا‪ ٝ‬وا‪ٞ‬ف حجٓ واض‪ ،‬فعاِ‪٥‬ت اٖ‬ ‫٘‪٥‬ع وٕتط قس‪ ٜ‬ت‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬او‪ ٖٛٙ‬زض قطا‪٤‬ا‪ ٣‬لطاض ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ق‪٥‬قٓ ٌقطفقت وق‪ٝ‬‬ ‫ؾفط‪ٞ‬ا اظ ظٔاٖ لثُ وط‪٘ٚ‬ا ت‪٥‬کتط ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬قس ققس وق‪ ٝ‬ا‪٤‬قٗ ٔؿقهّق‪ ٝ‬تق‪ٝ‬‬ ‫‪ٕٞ‬ا‪ ٣ٍٙٞ‬ت‪٥‬کتط‪٥٘ ٢‬اظ زاضز‪.‬‬ ‫ض ‪٥‬ؽ ؾتاز ذسٔاا ؾفط وک‪ٛ‬ض ذایط٘کاٖ وطز‪ :‬ترف ٌطزقٍقط‪٢‬‬ ‫اظ ٔ‪ٙ‬ظط التصاز‪ ٚ ٢‬ظ‪٤‬طؾاذت‪ ٣‬اظ جّٕ‪٥٘ ٝ‬قط‪ ٢ٚ‬ا٘ؿقا٘ق‪ ٣‬تق‪ ٝ‬ققسا‬ ‫اؾ‪٥‬ه ز‪٤‬س‪ ٜ‬اؾت ‪ ٚ‬اضا ‪ ٝ‬تٕ‪٥ٟ‬ساا ظ‪٤‬طؾاذت‪ ٣‬ت‪ ٝ‬تزقق‪ٔ ٣‬ضقاعق‬ ‫٘‪٥‬اظ زاضز‪.‬‬ ‫قاِثاف‪٥‬اٖ تاو‪٥‬س وطز‪ :‬تٕ‪٥ٟ‬سات‪ ٣‬و‪ ٝ‬تا‪٤‬س ا٘س‪٤‬ک‪٥‬س‪ ٜ‬ق‪ٛ‬ز فمط ٔطت‪ ٛ‬ت‪ٝ‬‬ ‫ح‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬ظا طاٖ زاذّ‪٥٘ ٣‬ؿت‪ ،‬ظ‪٤‬طا پؽ اظ ‪ٔ ۰۲‬ا‪ ٜ‬تؿت‪ ٝ‬ت‪ٛ‬زٖ ٔطظ‪ٞ‬قا‪ ،‬اظ‬ ‫ؾطٌ‪٥‬ط‪ ٢‬صس‪ٚ‬ض ض‪ٚ‬از‪٤‬س‪ ،‬تماضا‪ ٢‬ظ‪٤‬از‪ ٢‬ضا ا‪٤‬جاز وطز‪ ٜ‬اؾقت‪٢ٚ .‬‬ ‫‪٤‬ازا‪ٚ‬ض قس‪ :‬تا ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ت‪ٓٞ ٝ‬ظٔا٘‪ٙٔ ٣‬اؾثت‪ٞ‬ا‪ٔ ٢‬ا‪ ٜ‬ضجه‪ ،‬ققعقثقاٖ ‪ٚ‬‬ ‫ع‪٥‬س ٘‪ٛ‬ض‪ٚ‬ظ تماضا‪ ٢‬ؾفط ظا طاٖ زاذّ‪ ٚ ٣‬ذاضج‪ ٣‬ضا افعا‪٤‬ف ذق‪ٛ‬ا‪ٞ‬قس‬ ‫زاز‪.‬‬ ‫ٔعا‪ٌ ٖٚ‬طزقٍط‪ٚ ٢‬ظاضا ٔق‪٥‬قطاث فقط‪ٞ‬ق‪ٙ‬قٍق‪ٌ ،٣‬قطزققٍقط‪ٚ ٢‬‬ ‫ص‪ٙ‬ا‪٤‬عزؾت‪ ٣‬تصط‪٤‬ح وطز‪ :‬تطاؾاؼ ٌعاضـ‪ٞ‬ا‪ ٢‬زض‪٤‬افت‪ ٣‬اظ تقطذق‪٣‬‬ ‫ٕ٘ا‪ٙ٤‬سٌ‪ٞ ٣‬ا‪ ٢‬ا‪٤‬طاٖ زض وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬ا‪ ٢‬پاوؿتقاٖ‪ٞ ،‬ق‪ٙ‬قس ‪ ٚ‬وکق‪ٛ‬ض‪ٞ‬قا‪٢‬‬ ‫حاق‪ ٝ٥‬ذّ‪٥‬ج فاضؼ اؾمثاَ ذ‪ٛ‬ت‪ ٣‬ضا اظ ؾفط ت‪ ٝ‬ا‪٤‬طاٖ زض پ‪٥‬ف زاض‪.ٓ٤‬‬ ‫پبیبى کبر تکَاًذٍ سًبى ایزاى در هسبثقبت‬ ‫اسادجْبى ثب طالی «سّزا ضیذایی»‬ ‫ؾط‪٤ٚ‬ؽ ذثط‪ -٢‬واض‪ٚ‬اٖ تى‪ٛ‬ا٘س‪ ٚ‬ا‪٤‬طاٖ زض ٔؿاتقمقاا اظاز‬ ‫ج‪ٟ‬اٖ و‪ ٝ‬زض عطتؿتاٖ تطٌعاض قس‪ ،‬تقا ٔقساَ یقز‪ ٢‬ظ‪ٞ‬قطا‬ ‫ق‪٥‬سا‪ ٣٤‬ت‪ ٝ‬واض ذ‪ٛ‬ز پا‪٤‬اٖ زاز‪.‬‬ ‫ٔؿاتماا تى‪ٛ‬ا٘س‪ ٚ‬اظاز ظ٘اٖ ج‪ٟ‬اٖ و‪ ٝ‬زض عطتؿتاٖ تقطٌقعاض‬ ‫ٔ‪٣‬ق‪ٛ‬ز تا ‪٤‬ه ٔساَ یز تطا‪ ٢‬واض‪ٚ‬اٖ ا‪٤‬طاٖ ‪ٕٞ‬طا‪ ٜ‬قس‪.‬‬ ‫ظ‪ٞ‬طا ق‪٥‬سا‪ ٣٤‬زض ‪ٚ‬ظٖ ٔ‪ٙ‬ف‪ ۷۵ ٣‬و‪ٌّٛ٥‬طْ ت‪ ٝ‬ز‪٤‬قساض ٘ق‪ٟ‬قا‪٤‬ق‪٣‬‬ ‫صع‪ٛ‬ز وطز ‪ ٚ‬ت‪ٔ ٝ‬صاف ٔاضٌاض‪٤‬تا تّ‪٥‬ع٘‪٥‬او‪ٚٛ‬ا اظ ض‪ٚ‬ؾ‪ ٝ٥‬ضفت‬ ‫‪ ٚ‬پؽ اظ تؿا‪ ۱۱ ٢ٚ‬تط ‪ ۱۱‬زض پا‪٤‬اٖ ضا٘س ؾق‪ ،ْٛ‬تقا أقتق‪٥‬قاظ‬ ‫درخطص هلی پَش فَتسبل ایزاى‬ ‫در لیگ پزتغبل ثب ‪ 3‬گل‬ ‫ؾط‪٤ٚ‬ؽ ذثط‪ -٢‬حؿ‪٥‬قٗ‬ ‫ی‪٥‬ث‪ ٣‬تاظ‪٤‬ىٗ ا‪٤‬طا٘‪ ٣‬ت‪٥‬قٓ‬ ‫ف‪ٛ‬تؿاَ ت‪ٙ‬ف‪٥‬ىا تا ت‪ ٝ‬حقٕقط‬ ‫ضؾا٘سٖ چ‪ٟ‬اض ٌُ ققه‬ ‫زضذکققا٘قق‪ ٣‬زض ِقق‪٥‬ققً‬ ‫پطتغاَ زاقت‪.‬‬ ‫زض ‪٤‬ى‪ ٣‬اظ تاظ‪ٟ٤‬ا‪ٞ ٢‬فت‪ٝ‬‬ ‫ز‪ ٓٞ‬اظ ز‪ٚ‬ض ٘رؿت ِ‪ ً٥‬ف‪ٛ‬تؿاَ پطتغاَ ت‪ ٓ٥‬ت‪ٙ‬ف‪٥‬ىا ت‪ٔ ٝ‬صقاف‬ ‫ت‪ ٖٛ٘ ٓ٥‬اِ‪ٛ‬اضؼ ضفت و‪ ٝ‬ا‪ ٗ٤‬تاظ‪ ٢‬تا ٘ت‪٥‬ج‪ ٝ‬پطٌُ ‪ ۵‬تقط ‪ ۱‬تق‪ٝ‬‬ ‫ؾ‪ٛ‬ز ت‪ٙ‬ف‪٥‬ىا تٕاْ قس‪ .‬زض ا‪ٔ ٗ٤‬ؿاتم‪ ٝ‬حؿ‪ ٗ٥‬ی‪٥‬ث‪ٔ ٣‬قّق‪ ٣‬پق‪ٛ‬ـ‬ ‫ا‪٤‬طا٘‪ ٣‬ت‪ ٓ٥‬ت‪ٙ‬ف‪٥‬ىا ‪ ٓٞ‬تاظ‪ ٢‬وطز ‪ ٚ‬تقا عقٕقّقىقطز‪ ٢‬زضذکقاٖ‬ ‫ت‪ٛ‬ا٘ؿت چ‪ٟ‬اض ٌُ اظ ‪ٞ‬فت ٌُ ت‪ٕ٥‬ف ضا ‪ٚ‬اضز زض‪ٚ‬اظ‪ ٜ‬حط‪٤‬ق‬ ‫و‪ٙ‬س‪ .‬ی‪٥‬ث‪ ٣‬زض زلا‪٤‬ک ‪ ۵۵ ٚ ۵۷ ،۱۵ ،۱۴‬تطا‪ ٢‬ت‪ٙ‬ف‪٥‬ىا ٌّع٘‪ ٣‬وطز‬ ‫تا ت‪ٙ‬ف‪٥‬ىا تا ‪ ۰۴‬أت‪٥‬اظ تعس اظ اؾپ‪ٛ‬ضت‪ٙ٥‬قً زض ضز‪ ٜ‬ز‪ ْٚ‬جقس‪َٚ‬‬ ‫ِ‪ ً٥‬پطتغاَ لطاض تٍ‪٥‬طز‪.‬‬ ‫یز‪ ٣٤‬پ‪٥‬ط‪ٚ‬ظ قس تا ت‪٘ ٝ‬کاٖ یز زؾت ‪٤‬اتس‪.‬‬ ‫ق‪٥‬سا‪ ٣٤‬جٕع‪ ٝ‬تا تطتط‪ ٢‬اِ‪ٙ‬ا ٔ‪٥‬ط‪ٛ٥٘ٚ‬ن‪٥٘ ،‬ى‪٥‬تا ٌزؾ‪٤ٛٙ‬ق اظ‬ ‫وط‪ٚ‬اؾ‪ ،٣‬اِ‪ٙ‬ا وط‪٤ٛ٤‬چق‪ٙ‬قىق‪ ٛ‬اظ ض‪ٚ‬ؾق‪٥‬ق‪ ٚ ٝ‬اِق‪٥‬قا‪ ٜ‬پقا‪ َٚ‬اظ‬ ‫اٍّ٘ؿتاٖ ضا‪ٔ ٣ٞ‬ثاضظ‪ٟ٘ ٜ‬ا‪ ٣٤‬قس‪ ٜ‬ت‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫تس‪ ٗ٤‬تطت‪٥‬ه واض‪ٚ‬اٖ ا‪٤‬طاٖ تا ته ٔساَ یقز‪ ٢‬قق‪٥‬قسا‪٤‬ق‪ٚ ٣‬‬ ‫ز‪ ٚ‬تط٘ع ّٔ‪٥‬ىا ٔ‪٥‬طحؿ‪ ٚ ٣ٙ٥‬و‪ٛ‬حط اؾاؾ‪ ٝ‬زض ا‪ٔ ٗ٤‬ؿاتماا تق‪ٝ‬‬ ‫واض ذ‪ٛ‬ز پا‪٤‬اٖ زاز‪.‬‬ ‫ؾققعقق‪٥‬ققس‪٘ ٜ‬صققط‪ ،٢‬نققعَ ؾققّققاققا٘قق‪٘ ،٣‬ققا‪ٞ‬قق‪٥‬ققس وقق‪٥‬ققا٘قق‪،٣‬‬ ‫٘طٌؽ ٔ‪٥‬ط٘‪ٛ‬ضاِّ‪ ٚ ٣ٟ‬ظ‪ٙ٤‬ه اؾٕاع‪٥٘ ٣ّ٥‬ع اظ ز‪ٚ‬ض ٔؿاتقمقاا‬ ‫حصف قس٘س‪.‬‬ ‫‪ٞ‬سا‪٤‬ت ا‪٘ ٗ٤‬فطاا ضا ٔ‪ٟ‬ط‪ ٚ‬وٕطا٘‪ ٚ ٣‬ض‪٤‬حقا٘ق‪ ٝ‬فق‪ ٛ‬ز‪ ٢‬تق‪ٝ‬‬ ‫تطت‪٥‬ه ت‪ ٝ‬ع‪ٛٙ‬اٖ ؾطٔطت‪ٔ ٚ ٣‬طت‪ ٣‬تطع‪ٟ‬س‪ ٜ‬زاقت‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ٔؿاتماا اظاز ل‪ٟ‬طٔا٘‪ ٣‬ج‪ٟ‬اٖ تى‪ٛ‬ا٘س‪ ۰۲۰۱ ٚ‬ظ٘اٖ‪G ۴ ،‬تق‪ٛ‬ز‬ ‫‪ ٚ‬ت‪٘ ٝ‬فطاا ا‪ َٚ‬تا ؾ‪ ْٛ‬ت‪ ٝ‬تطت‪٥‬ه ‪ ۱۴.۴۲ ٚ ۰۴ ،۴۲‬أت‪٥‬اظ زض‬ ‫ضاؾتا‪ ٢‬افعا‪٤‬ف ض٘ى‪ ًٙ٥‬إِپ‪٥‬ى‪ ٣‬تعّک ٔ‪٥ٌ٣‬طز‪.‬‬ ‫پبراٍسًِثزداری قْزهبًی جْبى؛‬ ‫اسکٌذرسادُ ثِ هذال طال رسیذ‬ ‫ؾط‪٤ٚ‬ؽ ذقثقط‪ٔ-٢‬قّق‪ ٣‬پق‪ٛ‬ـ‬ ‫پاضا‪ٚ‬ظ٘‪ ٝ‬تطزاض‪ ٢‬ا‪٤‬طاٖ ٔ‪ٛ‬فقک تق‪ٝ‬‬ ‫وؿه ٔساَ یز‪ ٢‬ضلاتت ‪ٞ‬قا‪٢‬‬ ‫ل‪ٟ‬طٔا٘‪ ٣‬ج‪ٟ‬اٖ ا‪٤‬قٗ ضققتق‪ ٝ‬زض‬ ‫زؾت‪ ۲۲ ٝ‬و‪ٌّٛ٥‬طْ ج‪ٛ‬ا٘اٖ قس‪.‬‬ ‫ت‪ٙ‬ا ت‪ ٝ‬اعزْ فسضاؾ‪ٚ ٖٛ٥‬ضظـ ‪ٞ‬ا‪ ٢‬جا٘قثقاظاٖ ‪ٔ ٚ‬قعقّق‪ِٛ‬ق‪٥‬قٗ‪،‬‬ ‫ٔؿاتماا ل‪ٟ‬طٔا٘‪ ٣‬ج‪ٟ‬اٖ ‪ٚ‬ظ٘‪ٝ‬تطزاض‪ ۰۲۰۱ ٢‬ت‪٥ٔ ٝ‬عتا٘ق‪ ٣‬وکق‪ٛ‬ض‬ ‫ٌطجؿتاٖ زض ضز‪ ٜ‬ج‪ٛ‬ا٘اٖ اظ قکٓ اشض ٔا‪ ٜ‬اناظ قس ‪ ٚ‬ؾقعق‪٥‬قس‬ ‫اؾى‪ٙ‬سضظاز‪ ٜ‬ز‪ٕ٘ ٗ٥ٔٚ‬ا‪ٙ٤‬س‪ ٜ‬وک‪ٛ‬ضٔاٖ زض زؾت‪ ۲۲ ٝ‬و‪ٌّٛ٥‬طْ ت‪ٝ‬‬ ‫ض‪ ٢ٚ‬ترت‪ ٝ‬ضفت‪ .‬ا‪ ٚ‬زض حطوت ا‪ٛٔ َٚ‬فک ت‪ٟٔ ٝ‬قاض ‪ٚ‬ظ٘ق‪۱۴۲ ٝ‬‬ ‫و‪ٌّٛ٥‬طٔ‪ ٣‬قس ‪ ٚ‬زض حطوت ز‪٘ ْٚ‬ق‪٥‬قع تق‪ٛ‬ا٘ؿقت ‪ٚ‬ظ٘ق‪۱۷۲ ٝ‬‬ ‫و‪ٌّٛ٥‬طٔ‪ ٣‬ضا ٔ‪ٟ‬اض و‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ٕ٘ا‪ٙ٤‬س‪ ٜ‬وک‪ٛ‬ضٔاٖ زض حطوت ؾ‪ ْٛ‬ذ‪ٛ‬ز اظ ٔق‪ٟ‬قاض ‪ٚ‬ظ٘ق‪۱۰۰ ٝ‬‬ ‫و‪ٌّٛ٥‬طٔ‪ ٣‬تاظٔا٘س تا تا ضو‪ٛ‬ضز ‪ ۱۷۲‬و‪ٌّٛ٥‬طْ ٔ‪ٛ‬فک ت‪ ٝ‬وؿقه‬ ‫ع‪ٛٙ‬اٖ ل‪ٟ‬طٔا٘‪ٔ ٚ ٣‬ساَ یز‪ٔ ٢‬ؿاتماا ق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫کست هذال طال تَسط ٍسًِثزدار هعلَل‬ ‫در قْزهبًی جْبى‬ ‫ؾط‪٤ٚ‬ؽ ذثط‪ -٢‬زض ا‪ ٗ٥ِٚ‬ض‪ٚ‬ظ اظ ضلاتت‪ٞ‬ا‪ ٢‬پاضا‪ٚ‬ظ٘‪ٝ‬تطزاض‪ ٢‬ل‪ٟ‬طٔا٘‪ ٣‬جق‪ٟ‬قاٖ‬ ‫و‪ ٝ‬زض ٌطجؿتاٖ زض حاَ تطٌعاض‪ ٢‬اؾت‪ٕ٘ ،‬ا‪ٙ٤‬س‪ ٜ‬ا‪٤‬طاٖ زض زؾت‪ ۲۲ ٝ‬و‪ٌّٛ٥‬طْ‬ ‫ٔ‪ٛ‬فک ت‪ ٝ‬وؿه ٔساَ یز قس‪ .‬زض ٘رؿت‪ ٗ٥‬ض‪ٚ‬ظ اظ ضلاتت‪ٞ‬ا‪ ٢‬پاضا‪ٚ‬ظ٘‪ ٝ‬تقطزاض‪٢‬‬ ‫ل‪ٟ‬طٔا٘‪ ٣‬ج‪ٟ‬اٖ و‪ ٝ‬زض ٌطجؿتاٖ زض حاَ تطٌعاض‪ ٢‬اؾت‪ ،‬ؾع‪٥‬س اؾى‪ٙ‬سضظاز‪ ٜ‬زض زؾت‪ ۲۲ ٝ‬و‪ٌّٛ٥‬طْ ت‪ ٝ‬ض‪ ٢ٚ‬ترت‪ ٝ‬ضفقت ‪ ٚ‬زض‬ ‫حطوت ا‪ٛٔ َٚ‬فک ت‪ٟٔ ٝ‬اض ‪ٚ‬ظ٘‪۱۴۲ ٝ‬و‪ٌّٛ٥‬طٔ‪ ٣‬قس‪ .‬ا‪ ٚ‬زض حطوت ز‪ ْٚ‬ت‪ٛ‬ا٘ؿت ‪ٚ‬ظ٘‪۱۷۲ ٝ‬و‪ٌّٛ٥‬طٔ‪ ٣‬ضا ٔ‪ٟ‬اض و‪ٙ‬س‪٘ .‬قٕقا‪٤‬ق‪ٙ‬قس‪ٜ‬‬ ‫ا‪٤‬طاٖ زض حطوت ؾ‪ ْٛ‬اظ ٔ‪ٟ‬اض ‪ٚ‬ظ٘‪ ۱۰۰ ٝ‬و‪ٌّٛ٥‬طٔ‪ ٣‬تاظٔا٘س‪ .‬اؾى‪ٙ‬سضظاز‪ ٜ‬تا ضو‪ٛ‬ضز ‪۱۷۲‬و‪ٌّٛ٥‬طْ ٔ‪ٛ‬فک ت‪ ٝ‬وؿه ٔساَ یقز‪٢‬‬ ‫ل‪ٟ‬طٔا٘‪ ٣‬ج‪ٟ‬اٖ قس‪ٕٞ .‬چ‪ ٗ٥ٙ‬احؿاٖ ص‪ٛ‬ض‪ ،٢‬ز‪ٍ٤‬ط ٕ٘ا‪ٙ٤‬س‪ ٜ‬ا‪٤‬طاٖ‪ ،‬زض زؾت‪۴۱ ٝ‬و‪ٌّٛ٥‬طْ ت‪ ٝ‬ض‪ ٢ٚ‬ترت‪ ٝ‬ضفت ‪ ٚ‬تقا ٔق‪ٟ‬قاض ‪ٚ‬ظ٘ق‪ٝ‬‬ ‫‪۱۲۰‬و‪ٌّٛ٥‬طْ زض حطوت ؾ‪ ْٛ‬زض جا‪ٍ٤‬ا‪ٞ ٜ‬فتٓ لطاض ٌطفت‪ .‬ضلاتت‪ٞ‬ا‪ ٢‬پاضا‪ٚ‬ظ٘‪ٝ‬تطزاض‪ ٢‬ل‪ٟ‬طٔا٘‪ ٣‬جق‪ٟ‬قاٖ زض ز‪ ٚ‬ضز‪ ٜ‬ؾق‪ٙ‬ق‪٣‬‬ ‫ج‪ٛ‬ا٘اٖ ‪ ٚ‬تعضٌؿا ٖ اظ ض‪ٚ‬ظ ق‪ٙ‬ث‪ ٝ‬قف اشض زض ٌطجؿتاٖ اناظ قس‪ ٚ ٜ‬ت‪ٔ ٝ‬سا ‪٤‬ه ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬ازأ‪ ٝ‬زاضز‪.‬‬ ‫هسجذ جبهع تجزیش‬ ‫ؾط‪٤ٚ‬ؽ ذثط‪ٔ-٢‬ؿجس جأع تثط‪٤‬ع ‪٤‬ى‪ ٣‬اظ ت‪ٙ‬قا‪ٞ‬قا‪ ٢‬تقاض‪٤‬قرق‪٣‬‬ ‫ق‪ٟ‬ط تثط‪٤‬ع اؾت‪ .‬ا‪ٔ ٗ٤‬ؿجس و‪ ٝ‬زض وتاب‪ٞ‬ا‪ ٢‬تاض‪٤‬رق‪ ٣‬اظ اٖ‬ ‫ت‪ٝ‬ع‪ٛٙ‬اٖ «جأع وث‪٥‬ط‪٥٘ ٢‬ع ٘اْ تطز‪ ٜ‬قس‪ ،ٜ‬اظ اتقتقسا‪ ٢‬تقاؾق‪٥‬قؽ‬ ‫ٔؿجس جأع ق‪ٟ‬ط تثط‪٤‬ع ت‪ٛ‬ز‪ ٚ ٜ‬تاظاض تثط‪٤‬ع‪ٌ ،‬طزاٌطز اٖ قىقُ‬ ‫ٌطفت‪ ٝ‬اؾت‪ٔ .‬ؿجس جأع تثط‪٤‬ع ٔطت‪ ٛ‬ت‪ ٝ‬ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬ؾّجق‪ٛ‬لق‪٥‬قاٖ تقا‬ ‫ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬لاجاض اؾت ‪ ٚ‬زض تثط‪٤‬ع‪ ،‬ذ‪٥‬اتاٖ ق‪٥ٟ‬س ٔا‪ٟ‬ط‪ٚ ٢‬الع قس‪ٚ ٜ‬‬ ‫ا‪ ٗ٤‬احط زض تاض‪٤‬د ‪ ۱۷‬ز‪ ۱۵۱۲ ٢‬تا قٕاض‪ ٜ‬حثت ‪ ۱۵۱‬تق‪ ٝ‬عق‪ٙ‬ق‪ٛ‬اٖ‬ ‫‪٤‬ى‪ ٣‬اظ احاض ّٔ‪ ٣‬ا‪٤‬طاٖ ت‪ ٝ‬حثت ضؾ‪٥‬س‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫پیشینه‬ ‫لس‪٣ٕ٤‬تط‪ ٗ٤‬ترف اٖ قثؿتاٖ ‪ٚ‬ؾ‪٥‬ع‪ ٣‬اؾت اظ تاق ‪ٌٙ ٚ‬ثس‪ٞ‬ا‪٣٤‬‬ ‫تطفطاظ ؾت‪ٖٞٛ‬ا‪ٞ ٢‬کتٌ‪ٛ‬ـ اجط‪ ٢‬وق‪ ٝ‬ظ‪٤‬ق‪ٙ‬قت تقرقف اٖ‬ ‫ٌ تط‪ٞ ٢‬ا‪ ٢‬ظط‪ٞ ٚ ٤‬ق‪ٙ‬قطٔق‪ٙ‬قسا٘ق‪ ٝ‬ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬ض‪ٚ‬از‪٤‬قاٖ عٔقمقاضٖ‬ ‫ؾّج‪ٛ‬ل‪٥‬اٖ اؾت‪ٔ .‬ؿجس جأقع زض ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬ا‪٤‬قّقرقا٘قاٖ ٔقغق‪َٛ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬ضزت‪ٛ‬ج‪ ٚ ٝ‬تعٕ‪٥‬ط ت‪ٛ‬ز‪ ٚ ٜ‬ترف‪ٞ‬ا‪ ٣٤‬ت‪ ٝ‬اٖ افع‪ٚ‬ز‪ ٜ‬قس‪ ٜ‬اؾقت‪.‬‬ ‫ٔحطاب ضف‪٥‬ع ٌ تط‪ ٢‬قس‪٤ ،ٜ‬ازٌاض اٖ ز‪ٚ‬ض‪٣ٔ ٜ‬تاقس‪ .‬زض ز‪ٚ‬ض‪ٜ‬‬ ‫حى‪ٔٛ‬ت اق ل‪ّٞٛ٘ٛ٤ٛ‬ا زض اشضتا‪٤‬جاٖ ٌ‪ٙ‬ثس‪ ٢‬ضف‪٥‬قع ٔقع‪٤‬قٗ تق‪ٝ‬‬ ‫ا٘‪ٛ‬ا) واق‪٥‬ىاض‪ٞ٢‬ا‪ٔ ٢‬عطق ت‪ٚ ٝ‬ؾ‪ ّٝ٥‬ؾّج‪ٛ‬ققا‪ ٜ‬ت‪ٞ ٍٓ٥‬قٕقؿقط‬ ‫ا‪ٚ‬ظ‪ ٖٚ‬حؿٗ زض ترف قٕاِ‪ ٣‬اٖ احساث قس‪ ٜ‬و‪ٞ ٝ‬ق‪ٙ‬ق‪ٛ‬ظ ‪ٞ‬قٓ‬ ‫پا‪ٞٝ٤‬ا ‪ٌٛ ٚ‬ق‪ٞٝ‬ا‪ ٣٤‬اظ واق‪٣‬واض‪ٞ٢‬ا‪ ٢‬اٖ تال‪ٔ٣‬ا٘س‪ ٜ‬اؾت‪ .‬زض‬ ‫ظٔ‪ِٗ٥‬طظ‪ ٜ‬ؾاَ ‪ٞ ۱۱۱۵‬جط‪ ٢‬و‪ ٝ‬تؿ‪٥‬اض‪ ٢‬اظ ت‪ٙ‬ا‪ٞ‬ا‪ ٢‬تثط‪٤‬ع اؾ‪٥‬ه‬ ‫ز‪٤‬س‪ ،‬ا‪ٔ ٗ٤‬ؿجس ٘‪٥‬ع اظ ذطات‪ ٣‬زض ٔص‪ٕ٘ ٖٛ‬ا٘س‪ٔ .‬ؿجس فعّق‪ ٣‬تقا‬ ‫پا‪ٞ ٝ٤‬ا‪ٔ ٢‬ت‪ ٚ ٗ٥‬پ‪ٛ‬قف تاق ‪ ٚ‬چکٕ‪ ٝ‬تعس اظ ظِقعقِق‪ ٝ‬زض ا‪ٚ‬ا‪٤‬قُ‬ ‫ثبیزى صذر را اس دٍرتوًَذ پس گزفت‬ ‫ؾط‪٤ٚ‬ؽ ذثط‪-٢‬تا‪٤‬طٖٔ‪٥٘ٛ‬د تا پ‪٥‬ط‪ٚ‬ظ‪ ٢‬تط ت‪ّٝ٥‬فّس صقسض جقس‪ َٚ‬ضا‬ ‫ذ‪ ٣ّ٥‬ظ‪ٚ‬ز اظ ز‪ٚ‬ضتٕ‪٘ٛ‬س پؽ ٌطفت‪.‬‬ ‫زض ازأ‪ٞ ٝ‬فت‪ ٝ‬ؾ‪٥‬عز‪ ٓٞ‬ضلاتت ‪ٞ‬ا‪ ٢‬ت‪٘ٛ‬سؾّ‪ٍ٥‬ا ‪٤‬ه تاظ‪ ٢‬تطٌعاض ققس‪.‬‬ ‫زض ا‪ ٗ٤‬ز‪٤‬ساض تا‪٤‬طٖٔ‪٥٘ٛ‬د ٔ‪٥‬عتاٖ ت‪ّٝ٥‬فّس ت‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬ت‪ ٝ‬ؾرت‪ ٚ ٣‬تا ‪٤‬ه ٌُ‬ ‫ت‪ ٝ‬پ‪٥‬ط‪ٚ‬ظ‪ ٢‬زؾت پ‪٥‬سا وطز‪ .‬تا‪٤‬طٖ تا ا‪ ٗ٤‬پ‪٥‬ط‪ٚ‬ظ‪ ۵۱ ٢‬أت‪٥‬قاظ‪ ٢‬ققس ‪ٚ‬‬ ‫ذ‪ ٣ّ٥‬ؾط‪٤‬ع صسض جس‪ َٚ‬ضز‪ٜ‬ت‪ٙ‬س‪ ٢‬ضا اظ ز‪ٚ‬ضتٕ‪٘ٛ‬س پؽ ٌطفت‪.‬‬ ‫زض ضز‪ ٜ‬ز‪ ْٚ‬ز‪ٚ‬ضتٕ‪٘ٛ‬س تا ‪ ۵۲‬أت‪٥‬اظ لطاض زاضز‪.‬‬ ‫ضکست خبًگی یٍَُ ثزاثز اتبالًتب‬ ‫ؾط‪٤ٚ‬ؽ ذثط‪٘ٚٛ٤-٢‬ت‪ٛ‬ؼ زض ازأ‪ ٝ‬ض‪٘ٚ‬س ضع‪ ٥‬ذ‪ٛ‬ز تطاتط اتا ٘قتقا‬ ‫٘‪٥‬ع قىؿت ذ‪ٛ‬ضز‪ٞ .‬فت‪ ٝ‬چ‪ٟ‬اضز‪ ٓٞ‬ضلاتت ‪ٞ‬ا‪ ٢‬ؾط‪A ٢‬ا‪٤‬قتقاِق‪٥‬قا تقا‬ ‫تطٌعاض‪٤ ٢‬ه ز‪٤‬ساض ازأ‪٤ ٝ‬افت و‪ ٝ‬زض اٖ ‪٘ٚٛ٤‬ت‪ٛ‬ؼ زض ذقا٘ق‪ ٝ‬تق‪ٝ‬‬ ‫ز‪٤‬ساض اتا ٘تا ضفت ‪ ٚ‬تا ‪٤‬ه ٌُ تاذت‪.‬تا٘‪ ٢ٛ‬پ‪٥‬ط و‪ ٝ‬تعس اظ قىؿت‬ ‫چ‪ٟ‬اض تط صفط تطاتط چّؿ‪ ٣‬زض ِ‪ ً٥‬ل‪ٟ‬طٔا٘اٖ ت‪ ٝ‬ز٘ثاَ تقاظٌکقت تق‪ٝ‬‬ ‫ض‪٘ٚ‬س پ‪٥‬ط‪ٚ‬ظ‪ ٢‬ت‪ٛ‬ز‪ ،‬زض زل‪٥‬م‪ ۰۲ ٝ‬زض‪ٚ‬اظ‪ ٜ‬ذ‪ٛ‬ز ضا تاظ ققس‪ ٜ‬ز‪٤‬قس‪ .‬ا‪٤‬قٗ‬ ‫ز‪٤‬ساض زض ٘‪ٟ‬ا‪٤‬ت تا تطتط‪٤ ٢‬ه تط صفط اتا ٘تا ت‪ ٝ‬پا‪٤‬اٖ ضؾ‪٥‬س‪.‬‬ ‫پیزٍسی پز گل لیَرپَل در لیگ ثزتز اًگلیس‬ ‫ؾط‪٤ٚ‬ؽ ذثط‪ٛ٥ِ-٢‬ضپ‪ ٚ َٛ‬اضؾ‪ٙ‬اَ حط‪٤‬فا٘کاٖ ضا زض ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬ؾ‪٥‬قعز‪ٞ‬قٓ‬ ‫ِ‪ ً٥‬تطتط ا٘ىّ‪٥‬ؽ قىؿت زاز٘س‪ .‬زض ازأ‪ ٝ‬ز‪٤‬ساض‪ٞ‬ا‪ٞ ٢‬فت‪ ٝ‬ؾ‪٥‬عز‪ٞ‬قٓ‬ ‫ِ‪ ً٥‬تطتط اٍّ٘‪٥‬ؽ چ‪ٙ‬س ز‪٤‬ساض تطٌعاض قس و‪ ٝ‬زض ‪٤‬ى‪ ٣‬اظ ا‪ ٗ٤‬تاظ‪ٞ٢‬ا‬ ‫ت‪ٛ٥ِ ٓ٥‬ضپ‪ َٛ‬تا چ‪ٟ‬اض ٌُ ٔ‪ٛ‬فک قس ؾا‪ٚ‬ت‪ٕٟ‬پت‪ ٖٛ‬ضا ققىقؿقت ز‪ٞ‬قس‪.‬‬ ‫ز‪ ٍٛ٤‬غ‪ٚ‬تا پطتغاِ‪ ٣‬ز‪ ٚ‬تاض‪٤ٚ ،‬طغ‪ ُ٤‬فاٖ زا‪٤‬ه ٔسافع ‪ّٙٞ‬س‪ ٚ ٢‬ت‪٥‬اٌق‪ٛ‬‬ ‫اِىا٘تاضا تطا‪ ٢‬لطٔع‪ٞ‬ا ٌّع٘‪ ٣‬وطز٘س‪ .‬زض ز‪ٍ٤‬ط ز‪٤‬ساض اضؾ‪ٙ‬اَ تقطاتقط‬ ‫٘‪ٛ٥‬واؾُ لعط٘ک‪ ٗ٥‬تا ز‪ ٌُ ٚ‬ت‪ ٝ‬تطتط‪ ٢‬ضؾ‪٥‬س‪ٌ .‬اتط‪ ٚ ُ٤‬ت‪ٛ‬وا‪ ٛ٤‬ؾاوقا‬ ‫تطا‪ ٢‬ت‪ٛ‬پچ‪ٞ ٣‬ا‪ِٙ ٢‬سٖ ٌّع٘‪ ٣‬وطز٘س‪.‬‬ ‫دٍرتوًَذ هَقتب جبی ثبیزى را در صذر گزفت‬ ‫ؾط‪٤ٚ‬ؽ ذثط‪-٢‬ت‪ٛ‬ض‪ٚ‬ؾ‪٥‬ا ز‪ٚ‬ضتٕ‪٘ٛ‬س تا تطز‪ ٢‬و‪ ٝ‬تطاتط ‪ِٚ‬فؿث‪ٛ‬ضی تق‪ٝ‬‬ ‫زؾت ا‪ٚ‬ضز ٔ‪ٛ‬لتا جا‪ ٢‬تا‪٤‬طٖ ٔ‪٥٘ٛ‬د ضا زض صسض جقس‪ َٚ‬ضز‪ ٜ‬تق‪ٙ‬قس‪٢‬‬ ‫ت‪٘ٛ‬سؾّ‪ٍ٥‬ا ٌطفت‪ .‬زض ازأ‪ٞ ٝ‬فت‪ ٝ‬ؾ‪٥‬عز‪ ٓٞ‬ت‪٘ٛ‬سؾّ‪ٍ٥‬ا ‪ ۴‬ز‪٤‬ساض تطٌقعاض‬ ‫قس‪ .‬زض حؿاؼ تط‪ ٗ٤‬تاظ‪ ٢‬ت‪ٛ‬ض‪ٚ‬ؾ‪٥‬ا ز‪ٚ‬ضتٕ‪٘ٛ‬س ٔ‪ٕٟ‬اٖ ‪ِٚ‬قفقؿقثق‪ٛ‬ضی‬ ‫ت‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬ا٘ؿت تا ٘ت‪٥‬ج‪ ٝ‬ؾ‪ ٝ‬تط ‪٤‬ه ت‪ ٝ‬پ‪٥‬ط‪ٚ‬ظ‪ ٢‬زؾت پ‪٥‬سا و‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫تطا‪ ٢‬ز‪ٚ‬ضتٕ‪٘ٛ‬س زض ا‪ ٗ٤‬تاظ‪ ٢‬أط‪ ٜ‬چاٖ‪ٔ ،‬اِٗ ‪ ٚ‬اضِ‪ٞ ًٙ٥‬اِ‪ٙ‬س ٌّع٘ق‪٣‬‬ ‫وطز٘س‪ .‬ز‪ٚ‬ضتٕ‪٘ٛ‬س تا پ‪٥‬ط‪ٚ‬ظ‪٢‬ا‪ ٢‬و‪ ٝ‬زض ا‪ ٗ٤‬تاظ‪ ٢‬ت‪ ٝ‬زؾت ا‪ٚ‬ضز تا ‪۵۲‬‬ ‫أت‪٥‬اظ ٔ‪ٛ‬لتا ت‪ ٝ‬صسض جس‪ َٚ‬ضز‪ٜ‬ت‪ٙ‬س‪ ٢‬صع‪ٛ‬ز وطز اِثقتق‪ ٝ‬زض صق‪ٛ‬ضا‬ ‫پ‪٥‬ط‪ٚ‬ظ‪ ٢‬تا‪٤‬طٖ ا٘‪ٟ‬ا ز‪ٚ‬تاض‪ ٜ‬ت‪ ٝ‬صسض تطٔ‪ٌ٣‬طز٘س‪.‬‬ ‫ثبسگطت ارسٌبل ثِ هسیز سجش ثب گلشًی‬ ‫ستبرُّبی جَاى‬ ‫ؾط‪٤ٚ‬ؽ ذثط‪-٢‬ت‪ ٓ٥‬ف‪ٛ‬تثاَ اضؾ‪ٙ‬اَ تا زضذکف تاظ‪٤‬ى‪ٙ‬اٖ ج‪ٛ‬اٖ ذ‪ٛ‬ز‬ ‫ٔ‪ٛ‬فک قس اظ ؾس ٘‪ٛ٥‬واؾُ ٌصقت‪ ٚ ٝ‬ز‪ٚ‬تاض‪ ٜ‬ت‪ٔ ٝ‬ؿ‪٥‬ط پ‪٥‬ط‪ٚ‬ظ‪ٞ٢‬ا‪ ٢‬لثّ‪٣‬‬ ‫تطٌکت‪ ٚ ٝ‬تاذت ت‪ٛ٥ِ ٝ‬ضپ‪ َٛ‬ضا فطأ‪ٛ‬ـ و‪ٙ‬س‪ .‬ت‪٥‬قٓ ‪ٞ‬قا‪ ٢‬اضؾق‪ٙ‬قاَ ‪ٚ‬‬ ‫٘‪ٛ٥‬واؾُ تطٌعاض و‪ٙٙ‬س‪ ٜ‬ا‪ ٗ٥ِٚ‬تاظ‪ٞ ٢‬فت‪ ٝ‬ؾ‪٥‬عز‪ ٓٞ‬ضلاتت‪ٞ‬ا‪ِ ٢‬ق‪٥‬قً‬ ‫تطتط ف‪ٛ‬تثاَ اٍّ٘‪٥‬ؽ ت‪ٛ‬ز٘س و‪ ٝ‬زض پا‪٤‬اٖ ت‪ٛ‬پچ‪ٞ٣‬ا‪ِٙ ٢‬سٖ تا ‪ ٌُ ۰‬تق‪ٝ‬‬ ‫تطتط‪ ٢‬ضؾ‪٥‬س٘س‪.‬‬ ‫اهضبی ‪ 11‬قزارداد جذه گزدضگزاى‬ ‫عزاقی ثِ ایزاى در قبلت تَر‬ ‫حى‪ٔٛ‬ت لاجاض ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬ؾط حؿ‪ٙ٥‬مّ‪٣‬ذاٖ ز٘ثّ‪ ٣‬حاوٓ ‪ٚ‬لت تثط‪٤‬ع‬ ‫ت‪ٙ‬ا قس‪ٜ‬اؾت ‪ ٚ‬اظ احاض ٔ‪ ٟٓ‬ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬لاجاض‪٣ٔ ٝ٤‬تاقس‪.‬‬ ‫موقعیّتۺ ٔؿجس جأع تثط‪٤‬ع و‪ ٝ‬ت‪ٔ ٝ‬ؿجس جٕع‪٥٘ ٝ‬ع ٔقعقط‪ٚ‬ف‬ ‫اؾت‪ ،‬زض ا٘ت‪ٟ‬ا‪ ٢‬تاظاض تثط‪٤‬ع ‪ ٚ‬ضّع ج‪ٛٙ‬ت‪ ٣‬صحٗ ٔسضؾ‪ ٝ‬یاِث‪ّٝ٥‬‬ ‫‪ ٚ‬ت‪ٔ ٗ٥‬ؿجس حجتا ؾزْ ‪ٔ ٚ‬ؿجس ٔ‪٥‬طظا اؾقٕقاعق‪٥‬قُ ذقاِق‪ٝ‬‬ ‫ا‪ٚ‬نّ‪ٚ ٣‬الع اؾت ‪٤ ٚ‬ى‪ ٣‬اظ لس‪٣ٕ٤‬تط‪ ٗ٤‬ات‪ ١ّ٥ٙ‬تاض‪٤‬ر‪ ٣‬ا‪ ٗ٤‬قق‪ٟ‬قط‬ ‫ت‪ٝ‬قٕاض ٔ‪ ٣‬ا‪٤‬س‪ .‬تاض‪٤‬د ت‪ٙ‬ا ‪٘ ٚ‬اْ تا٘‪ ٣‬ا‪ ١ّ٥ِّٚ‬اٖ ٔقعقّق‪٘ ْٛ‬ق‪٥‬قؿقت‪،‬‬ ‫عسّ‪ ٜ‬ا‪ ٢‬اٖ ضا اظ ٔؿاجس صسض اؾزْ ٔ‪٣‬زا٘‪ٙ‬س‪ .‬پقاض‪ ٜ‬ا‪ ٢‬ز‪٤‬قٍقط‬ ‫ت‪ٙ‬ا‪ ٢‬لس‪ ٣ٕ٤‬ضا ت‪ ٝ‬ز‪ٚ‬ض‪ ٠‬ؾّج‪ٛ‬ل‪٥‬اٖ ٘ؿثت ٔ‪٣‬ز‪ٙٞ‬س‪.‬‬ ‫ز ‪٤‬ه ا‪ٛ٤‬ا٘ق‪ ٝ‬تق‪ٛ‬ز‪ِٚ ،‬ق‪٣‬‬ ‫پالن مسجدۺ ٔؿجس جٕع‪ ٝ‬تثط‪٤‬ع لث ً‬ ‫تعساً ت‪ ٝ‬ز‪ ٚ‬ا‪ٛ٤‬ا٘‪ ٝ‬تثس‪ ُ٤‬قس ‪ ٚ‬اظ جّٕ‪ٔ ٝ‬ؿاجس‪ ٢‬اؾت و‪ ٝ‬ض‪ٚ‬ـ‬ ‫ؾاذت واخ اذتصاص‪ ٣‬ف‪٥‬ط‪ٚ‬ظاتاز ضا اؾاؼ واض لطاض زاز‪ ٚ ٜ‬تق‪ٝ‬‬ ‫ٔؿاجس ا‪٤‬طا٘‪ٔ ٣‬عط‪ٚ‬فا٘س‪.‬‬ ‫اقذام عولیبتی ثزای افشایص اًگیشُ‬ ‫سزهبیِگذاراى در گزدضگزی دریبیی‬ ‫ؾط‪٤ٚ‬ؽ ذثط‪ٔ -٢‬عا‪ٌ ٖٚ‬طزقٍط‪ٚ ٢‬ظاضا ٔ‪٥‬طاثفط‪،٣ٍٙٞ‬‬ ‫ٌطزقٍط‪ ٚ ٢‬ص‪ٙ‬ا‪٤‬عزؾت‪ٌ ٣‬فت‪ :‬تا‪٤‬قس زض ض‪٘ٚ‬قس تق‪ٛ‬ؾقعق‪ٝ‬‬ ‫ٌطزقٍط‪ ٢‬زض‪٤‬ا‪ ٣٤‬وک‪ٛ‬ض‪ٕٞ ،‬عٔاٖ و‪ ٝ‬اؾ‪ٙ‬از تا زؾتق‪ ٣‬زض‬ ‫حاَ تس‪ ٗ٤ٚ‬اؾت؛ السأاا عّٕ‪٥‬ات‪ ٣‬تا ض‪٤ٚ‬قىقطز افقعا‪٤‬قف‬ ‫اٍ٘‪٥‬ع‪ ٜ‬ؾطٔا‪ٌٝ٤‬صاضاٖ ترف ذص‪ٛ‬ص‪ ٣‬ص‪ٛ‬ضا پص‪٤‬طز‪.‬‬ ‫ت‪ٌ ٝ‬عاضـ ٌط‪ ٜٚ‬فط‪ ٣ٍٙٞ‬ا‪٤‬ط٘ا اظ ض‪ٚ‬اتطعٕ‪ٔٛ‬ق‪ٔ ٣‬قعقا‪٘ٚ‬قت‬ ‫ٌطزقٍط‪ٚ ٢‬ظاضا ٔق‪٥‬قطاث فقط‪ٞ‬ق‪ٙ‬قٍق‪ٌ ،٣‬قطزققٍقط‪ٚ ٢‬‬ ‫ص‪ٙ‬ا‪٤‬ع زؾت‪ ٣‬عّ‪٣‬اصغط قاِثاف‪٥‬اٖ‪ ،‬زض ٘کؿت ‪ٚ‬ت‪٥‬ق‪ٙ‬قاض‪ٔ ٢‬ق‪٥‬قع‬ ‫ترصص‪ ٣‬ت‪ٛ‬ؾع‪ٌ ٝ‬طزقٍط‪ ٢‬زض‪٤‬ا‪ٌ ٣٤‬قفقت‪ :‬زض فقطا‪٤‬ق‪ٙ‬قس‬ ‫ت‪ٛ‬ؾع‪ٌ ٝ‬طزقٍط‪ ٢‬زض‪٤‬ا‪ ٣٤‬اٌط ظٔاٖ ظ‪٤‬از‪ ٢‬ضا صطف ت‪ٟ‬ق‪٥‬ق‪ٝ‬‬ ‫ؾ‪ٙ‬س٘‪٤ٛ‬ؿ‪ ٚ ٣‬تم‪٤ٛ‬ت اؾ‪ٙ‬از تا زؾت‪ ٣‬و‪ٓ٥ٙ‬؛ اظ پکتق‪٥‬قثقا٘ق‪ٚ ٣‬‬ ‫جْبى ٍرسش‬ ‫حٕا‪٤‬ت فعاِ‪٥‬ت ترف ذص‪ٛ‬ص‪ ٣‬جا ٔ‪ٔ ٣‬ا٘‪.ٓ٥‬‬ ‫‪ ٢ٚ‬افع‪ٚ‬ز‪ :‬اٌطچ‪ ٝ‬زاضا ت‪ٛ‬زٖ ٘مک‪ ٝ‬ضا‪ ٜ‬فعاِ‪٥‬ت زض لاِه ؾق‪ٙ‬قس‬ ‫‪ٕٞ‬ىاض‪ ٢‬ت‪ٛ‬ؾع‪ٌ ٝ‬طزقٍط‪ ٢‬اِقعأق‪ ٣‬اؾقت‪ ،‬زض ؾقاذقتقاض‬ ‫پ‪٥‬چ‪٥‬س‪ ٜ‬ازاض‪٘ ٢‬ثا‪٤‬س ت‪٤ ٝ‬ه تاض‪ ٜ‬زض جؿتج‪ ٢ٛ‬ضا‪ٜ‬حُ ٔق‪ٛ‬ضز‬ ‫٘ظط ت‪ٛ‬ز‪ .‬تّى‪٥٘ ٝ‬اظ اؾت ‪ٕٞ‬عٔاٖ و‪ ٝ‬السأاا ظ‪٤‬طت‪ٙ‬ا‪ ٣٤‬ازاض‪٢‬‬ ‫ظْ پ‪٥‬ف ٔ‪٣‬ض‪ٚ‬ز؛ السأاا اجطا‪ ٣٤‬تا ‪ٞ‬سف ا‪٤‬جاز پق‪٤ٛ‬قا‪٤‬ق‪٣‬‬ ‫زض ح‪ٛ‬ظ‪ٌ ٜ‬طزقٍط‪ ٢‬زض‪٤‬ا‪ ٣٤‬ت‪ ٝ‬جط‪٤‬اٖ ت‪٥‬افتس‪.‬‬ ‫قاِثاف‪٥‬اٖ تا اقاض‪ ٜ‬ت‪ ٝ‬ا‪ٙ٤‬ى‪ ٝ‬یثک اذص ٘ظط ‪ ٚ‬تطضؾق‪ ٣‬ققطا‪٤‬قط‬ ‫فعاِ‪٥‬ت ترف ذص‪ٛ‬ص‪ ٣‬زض تؿتط ٌطزقٍط‪ ٢‬زض‪٤‬ا‪٣٤‬؛ عّقت‬ ‫وا‪ٞ‬ف اٍ٘‪٥‬ع‪ ٜ‬فعا ٖ ا‪ ٗ٤‬ح‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬زض ترف ؾطٔا‪ٌٝ٤‬قصاض‪ٚ ٢‬‬ ‫حٕا‪٤‬ت اظ پط‪ٚ‬غ‪ٜٞ‬ا‪ٔ ٢‬طت‪ٛ‬ی‪ ٝ‬زض حاَ تطضؾ‪ ٣‬اؾت‪٤ ،‬قازا‪ٚ‬ض‬ ‫قس‪ :‬زض تعأُ تا ترف ذص‪ٛ‬ص‪ٌ ٣‬طزققٍقط‪ ٢‬زض‪٤‬قا‪٤‬ق‪ٚ ٣‬‬ ‫پ‪٥‬کثطز السأاا اجطا‪ٞ ٣٤‬ط چ‪ٙ‬س و‪ٛ‬چه ‪ٛٔ ٚ‬ضز‪ ،٢‬اٍ٘‪٥‬قع‪ٜ‬‬ ‫فعاِ‪٥‬ت زض ا‪ ٗ٤‬ظٔ‪ ٝٙ٥‬ضا افعا‪٤‬ف ذ‪ٛ‬ا‪ ٓ٥ٞ‬زاز‪.‬‬ ‫ؾط‪٤ٚ‬ؽ ذثط‪ -٢‬تعساز ‪ ۰۲‬لطاضزاز ‪ٕٞ‬ىاض‪ ٢‬تطا‪ٚ ٢‬ض‪ٚ‬ز ٌطزقٍطاٖ‬ ‫عطال‪ ٣‬ت‪ٔ ٝ‬ک‪ٟ‬س زض لاِه ت‪ٛ‬ض‪ٞ‬ا‪ٚ ٢‬ض‪ٚ‬ز‪ ٢‬زض حاق‪ٞ ٝ٥‬قٕقا‪٤‬قف ؾق‪ٝ‬‬ ‫ض‪ٚ‬ظ‪ ٜ‬فعا ٖ ٌطزقٍط‪ ٢‬ا‪٤‬طاٖ ‪ ٚ‬عطاق أضا ققس‪ٞ.‬قٕقا‪٤‬قف فقعقا ٖ‬ ‫ٌطزقٍط‪ ٢‬ا‪٤‬طاٖ ‪ ٚ‬عطاق ی‪ ٣‬ؾ‪ ٝ‬ض‪ٚ‬ظ زض ق‪ٟ‬ط ٔک‪ٟ‬س تا حضق‪ٛ‬ض ‪۰۲‬‬ ‫ٕ٘ا‪ٙ٤‬س‪ ٜ‬اظ اغا٘ؽ ‪ٞ‬ا‪ٌ ٢‬طزقٍط‪ ٢‬عطال‪ ٣‬فعاَ زض حق‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬ؾقفقط تق‪ٝ‬‬ ‫ا‪٤‬طاٖ‪ٕ٘ ،‬ا‪ٙ٤‬سٌا٘‪ ٣‬اظ ‪ٚ‬ظاضا ذاضج‪ٚ ٚ ٝ‬ظاضا ٔق‪٥‬قطاث فقط‪ٞ‬ق‪ٙ‬قٍق‪٣‬‬ ‫تطٌعاض قس‪ .‬اٌطچ‪ ٝ‬زض ی‪ ٣‬ا‪ ٗ٤‬ؾ‪ ٝ‬ض‪ٚ‬ظ ٘کؿت‪ٞ‬ا‪ٔ ٢‬رتّف‪ ٣‬تقطٌقعاض‬ ‫قس أا ت‪٥‬کتط‪ ٗ٤‬ظٔاٖ ت‪ ٝ‬تحج‪ٞ‬ا‪B ۰B ٢‬ت‪ٔ ٗ٥‬س‪٤‬قطاٖ اغا٘قؽ ‪ٞ‬قا‪٢‬‬ ‫ا‪٤‬طا٘‪ ٚ ٣‬عطال‪ٌ ٣‬صقت‪٘ .‬ت‪٥‬ج‪ ٝ‬اٖ ٘‪٥‬ع أضا‪ ٢‬حس‪ٚ‬ز ‪ ۰۲‬لطاضزاز ٔ‪٥‬اٖ‬ ‫ا٘‪ٟ‬ا قس لطاضزاز‪ٞ‬ا‪ ٣٤‬و‪ ٝ‬تاعج ٔ‪ ٣‬قق‪ٛ‬ز تقا زض ض‪ٚ‬ظ‪ٞ‬قا‪ ٢‬ا‪٤‬ق‪ٙ‬قس‪ٜ‬‬ ‫ٌطزقٍطاٖ عطال‪ ٣‬ت‪٥‬کتط‪ ٢‬تا ت‪ٛ‬ض ‪ ٚ‬ؾاظٔاٖ ز‪ ٣ٞ‬قس‪ ٜ‬ت‪ ٝ‬ا‪٤‬طاٖ ت‪٥‬ا‪ٙ٤‬س‪.‬‬ ‫ٔثسا ا‪ ٗ٤‬ؾأا٘س‪ ٣ٞ‬ا٘جاؾت و‪ ٝ‬زض ض‪ٚ‬ظ‪ٞ‬ا‪ٌ ٢‬صقت‪ ٝ‬صس‪ٚ‬ض ض‪ٚ‬از‪٤‬قس‬ ‫ٌطزقٍط‪ ٢‬ت‪ٛ‬ؾط ز‪ِٚ‬ت ا‪٤‬طاٖ اظاز قس‪ .‬أقا تقا ا‪٤‬قٗ ققط وق‪ٝ‬‬ ‫ٌطزقٍطاٖ ‪ٚ‬ض‪ٚ‬ز‪ٚ ٢‬اوؿ‪ ٝٙ٥‬قس‪ ٜ‬تاق‪ٙ‬س ‪٤‬ا تؿت ا٘‪ٟ‬ا ٔ‪ٙ‬ف‪ ٣‬تاقس ‪ ٚ‬اظ‬ ‫لثُ ٘‪٥‬ع ‪ٞ‬تُ قاٖ ضا ضظض‪ ٚ‬وطز‪ ٜ‬تاق‪ٙ‬س‪ .‬ت‪ٙٔ ٗ٥ٕٞ ٝ‬ظ‪ٛ‬ض تکقىقُ ‪ٞ‬قا‪٢‬‬ ‫ٌطزقٍط‪ ٢‬اؾتاٖ ذطاؾاٖ ضض‪ ٢ٛ‬زضصسز تطٌعاض‪ ٢‬ا‪ٞ ٗ٤‬قٕقا‪٤‬قف‬ ‫تطأس٘س تا تت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س ض‪ ٢ٚ‬تقاظاض عقطاق ‪٤ٚ‬قػ‪ ٜ‬تقط وقاض وق‪ٙ‬ق‪ٙ‬قس‪ .‬زض‬ ‫ا‪ ٗ٤‬تاض‪ٔ ٜ‬جتث‪ ٣‬احٕس‪ ٢‬عض‪ ٛ‬وٕ‪٥‬ت‪ٌ ٝ‬طزقٍط‪ٔ ٢‬جٕقع تکقرق‪٥‬ق‬ ‫ٔصّحت ٘ظاْ‪ ،‬عض‪ ٛ‬وٕ‪٥‬ت‪ ٝ‬ف‪ ٣ٙ‬ازاض‪ ٜ‬وُ ٔ‪٥‬طاث فط‪ٞ‬ق‪ٙ‬قٍق‪ ٣‬اؾقتقاٖ‬ ‫ذطاؾاٖ ضض‪ٌ ٢ٛ‬فت‪ :‬ؾ‪ ٝ‬وک‪ٛ‬ض ‪ٞ‬سف ا‪ٔ ٝ٥ِٚ‬ا عطاق ‪ ٚ‬پاوؿتقاٖ ‪ٚ‬‬ ‫عٕاٖ ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س‪ .‬عطاق ا‪ ٗ٥ِٚ‬تاظاض ا‪٤‬طاٖ زض ح‪ٛ‬ظ‪ٌ ٜ‬طزققٍقط‪ٚ ٢‬ض‪ٚ‬ز‪٢‬‬ ‫اؾت چ‪ ٖٛ‬ت‪٥‬کتط‪ٔ ٗ٤‬ؿافط ضا ٔ‪٣‬فطؾتس‪ .‬فعاَ ٌطزقٍط‪ ٢‬زض حق‪ٛ‬ظ‪ٜ‬‬ ‫ت‪ٛ‬ض‪ٞ‬ا‪ٚ ٢‬ض‪ٚ‬ز‪ ٢‬ت‪٥‬اٖ وطز‪ :‬زض ٌاْ ا‪ ،َٚ‬ض‪ ٢ٚ‬ؾقأقا٘قس‪ٞ‬ق‪ ٣‬ظا قطاٖ‬ ‫عطال‪ ٣‬واض قس‪ .‬ظا طاٖ عطال‪ ٣‬تا و‪ ٖٛٙ‬ت‪ ٝ‬ص‪ٛ‬ضا ا٘فطاز‪ ٢‬ت‪ ٝ‬ا‪٤‬طاٖ ‪ٚ‬‬ ‫ق‪ٟ‬ط ٔک‪ٟ‬س ٔ‪٣‬أس٘س ‪ ٚ‬زض أاوٗ ن‪٥‬ط ٔجاظ ؾى‪٘ٛ‬ت زاقت‪ٙ‬قس‪ٞ .‬قٕق‪ٝ‬‬ ‫اتفالات‪ ٣‬و‪ ٝ‬تطا‪ ٢‬ا‪٤‬طا٘‪ٞ٣‬ا ‪ ٚ‬عطال‪ٞ٣‬ا زض ٔک‪ٟ‬س پ‪٥‬ف ٔ‪٣‬أس ت‪ ٝ‬ا‪٤‬قٗ‬ ‫زِ‪ ُ٥‬ت‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬ص‪ٛ‬ضا ن‪٥‬طٔجاظ زض أاو‪ ٣ٙ‬و‪ ٝ‬تا‪٥٤‬س‪٘ ٝ٤‬ساضز ٔؿتمقط‬ ‫ٔ‪ ٣‬قس٘س ‪ٕٔ ٚ‬ىٗ ت‪ٛ‬ز زچاض ٔکىُ ت‪ٟ‬ساقت‪٤ ٣‬ا أ‪٥ٙ‬ت‪ ٣‬قق‪٘ٛ‬قس‪ .‬ا‪٤‬قٗ‬ ‫‪ٚ‬ضع‪٥‬ت ٘ا‪ٙٞ‬جاض ت‪ٛ‬ز‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه ارک

روزنامه ارک 5417

روزنامه ارک 5417

شماره : 5417
تاریخ : 1400/10/29
روزنامه ارک 5416

روزنامه ارک 5416

شماره : 5416
تاریخ : 1400/10/28
روزنامه ارک 5415

روزنامه ارک 5415

شماره : 5415
تاریخ : 1400/10/27
روزنامه ارک 5414

روزنامه ارک 5414

شماره : 5414
تاریخ : 1400/10/26
روزنامه ارک 5413

روزنامه ارک 5413

شماره : 5413
تاریخ : 1400/10/25
روزنامه ارک 5412

روزنامه ارک 5412

شماره : 5412
تاریخ : 1400/10/23
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!