روزنامه ارک شماره 5375 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه ارک شماره 5375

صفحه بعد

روزنامه ارک شماره 5375

روزنامه ارک شماره 5375

‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫هسدم کدام استبى ثیشتس‬ ‫سجبهی شدًد؟‬ ‫استبًداز اذزثبیجبى شسقی‪ :‬ایجبد کبزخبًِ‬ ‫ًَاٍزی اٍلَیت استبى است‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫صفحِ‪3‬‬ ‫*سِ شٌجِ ‪9‬اذز ‪ًَ 01* 0011‬اهجس ‪ 00 *0100‬زثیع الثبًی ‪ *0000‬سبل سی ٍ یکن ( اٍتَشایکیٌجی ایل )* شوبزُ (سبیی)‪ 8 * 5035 :‬صفحِ ‪01111‬زیبل ایویل ‪ً ark.tabriz@yahoo.com :‬شبًی الکتسًٍیکی ‪:‬سبیت اختصبصی زٍشًبهِ ازک یب ‪www.arkonline.ir‬‬ ‫یبدداشت ّبی زٍش‬ ‫قبلیجبف‪:‬‬ ‫*هدیسهسئَل ‪ -‬هحوّد اشساقی‬ ‫* اصالحبت سزیع فعبلیت ثیشتز السم دارد‬ ‫اسصیبثی وبس‪ٞ‬بی د‪ِٚ‬ت اص عشق ٔختّف ٔاماذ‪ٚ‬س ٔای‬ ‫ثبؿذ ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬تغییشات ٔـ‪ٟٛ‬د دس ا‪ ٚ‬بع ػایابػای ‪ٚ‬‬ ‫التصبدی وـ‪ٛ‬س ‪ٔ ٚ‬شدْ ثؼذاص ٌزؿت ػ‪ٔ ٝ‬ب‪ ٜ‬اص اغابص‬ ‫وبس د‪ِٚ‬ت سا‪ ،‬یىی اص اػبٖ تشیٗ سا‪ٞ ٜ‬ابی اسصیابثای‬ ‫فؼبِیت د‪ِٚ‬ت ٔی ت‪ٛ‬اٖ ؿٕشد‬ ‫‪ ٚ‬ؼیت وؼت ‪ ٚ‬وبس‪ٞ‬بی و‪ٛ‬چه‪ ،‬ا‪ ٚ‬بع صا‪ٙ‬ابیاغ‪،‬‬ ‫ادأاا‪ ٝ‬ثاایااىاابسی‪ ،‬تااذا‪ٔ ْٚ‬اا‪ٟ‬اابجااشت‪ ،‬اػااتاإااشاس‬ ‫ٌشا٘ی‪ ،‬غیجت ٘ظبست د‪ِٚ‬تی دس چ‪ٟ‬بسٔیاٗ ٔاب‪ ٜ‬وابس‬ ‫د‪ِٚ‬ت ػیضد‪ ٓٞ‬دس ثبصاس‪٘ ،‬ـبٖ ٔی د‪ٞ‬اذ وا‪ ٝ‬د‪ِٚ‬ات‬ ‫جذیذ ٘یبصٔ‪ٙ‬ذ فؼبِیت ثیـتش ‪ٔ ٚ‬وثشتش ٔی ثبؿذ‬ ‫* رًٍک التصبدی عبهل تَسعِ گزدشگزی‬ ‫است‬ ‫ػ‪ٛ‬أُ دخیُ دس ص‪ٙ‬ؼت ٌشدؿاٍاشی‪ ،‬احؼابع ٔای‬ ‫و‪ٙٙ‬ذ و‪ ٝ‬ثشای ػبدی ػبصی ‪ ٚ‬حتی افضایؾ س‪٘ٚ‬اک دس‬ ‫ػشص‪ ٝ‬وؼت ‪ ٚ‬وبس‪ٞ‬بی فؼبَ دس ص‪ٙ‬ؼت ٌشدؿٍاشی‪،‬‬ ‫ثبیذ الذأبت حٕبیتی‪ ،‬اص ػ‪ٛ‬ی ٘‪ٟ‬بد‪ٞ‬بی ٔشتجظ د‪ِٚ‬تای‬ ‫ا٘مبْ ؿ‪ٛ‬د‬ ‫ٕٔىٗ اػت ایٗ احؼبع تب حذ‪ٚ‬دی صبدق ثبؿذ ‪ِٚ‬ی‬ ‫ث‪ٙ‬غش ٔی سػذ‪ ،‬س‪٘ٚ‬ک التصبدی اصّی تشیٗ ػبُٔ ت‪ٛ‬ػؼ‪ٝ‬‬ ‫ص‪ٙ‬ؼت ٌشدؿٍشی و‪ ٝ‬ػٕال دس سؿذ فؼبِیت صبحجابٖ‬ ‫وؼت ‪ ٚ‬وبس‪ٞ‬بی ایاٗ صا‪ٙ‬اؼات ٔاوثاش ٔای ثابؿاذ‬ ‫‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬یٗ ثبػث ٔای ؿا‪ٛ‬د‪ ،‬وا‪ٔ ٝ‬ایاضاٖ وإای ‪ٚ‬‬ ‫ویفی ٔصشف و‪ٙٙ‬ذٌبٖ خذٔبت ‪ ٚ‬ت‪ِٛ‬یاذات ػاشصا‪ٝ‬‬ ‫ٌشدؿٍشی ثاغا‪ٛ‬س ػإاّای ‪ٔ ٚ‬احاؼا‪ٛ‬ع تاغایایاش‬ ‫یبثذ‬ ‫ٕ‪ٙ‬ب سػبیت اػتذاَ دس ٘شخ لیٕت ‪ٞ‬بی خاذٔابت ‪ٚ‬‬ ‫وبز‪ٞ‬بی ٌشدؿٍشی ٘یض ٔی ت‪ٛ‬ا٘ذ دس تغییاش وابسواشد‬ ‫وؼت ‪ ٚ‬وبس‪ٞ‬ب دس ایٗ صٔی‪ٔ ٝٙ‬وثش ‪ٚ‬الغ ؿا‪ٛ‬د یاؼا‪ٙ‬ای‬ ‫‪ٚ‬لتی س‪٘ٚ‬ک التصبدی وب‪ٞ‬ؾ ٔی یبثذ‪ ،‬لیٕت‪ٟ‬اب ثامابی‬ ‫افضایؾ ثبیذ وب‪ٞ‬ؾ یبثذ‬ ‫* ّئیت هذاکزُ ثزجبم ثبید صبحت اختیییبر‬ ‫ّن ثبشد‬ ‫ٌش‪ٔ ٜٚ‬زاوش‪ ٜ‬و‪ٙٙ‬ذ‪ ٜ‬ثشجبْ أبد‪ ٜ‬اػضاْ ثا‪ٚ ٝ‬یاٗ ٔای‬ ‫ثبؿذ أیذ اػت ایٗ ٌش‪ ٜٚ‬ثت‪ٛ‬ا٘ذ ٔزاوشات سا ثا‪ٙ‬احا‪ٛ‬‬ ‫ٔغّ‪ٛ‬ه‪ ،‬یىؼش‪ٕ٘ ٜ‬بیذ‬ ‫اعالػبت ٔشث‪ٛ‬ط ث‪ ٝ‬اػضب ٌاش‪ٔ ٜٚ‬ازاواش‪٘ ،ٜ‬ـابٖ اص‬ ‫اٌب‪ٞ‬ی اػضب داسد‪ٙٔ ،‬ت‪ٟ‬ب ‪ٚ‬صاست أ‪ٛ‬س خبسجا‪ ،ٝ‬ثاشای‬ ‫افضایؾ لذست تصٕیٓ ٌیشی ٌش‪ ،ٜٚ‬ثبیذ ٘ؼاجات ثا‪ٝ‬‬ ‫افضایؾ حذ‪ٚ‬د ٔؼئ‪ِٛ‬یت ‪ ٚ‬اختیابس ٌاش‪٘ ٜٚ‬ایاض الاذاْ‬ ‫ٕ٘بیذ ؼف لذست تصٕیٓ ٌیشی ٌب‪ٞ‬ب ث‪ ٝ‬اعبِ‪ ٚ ٝ‬یاب‬ ‫ؿىؼت ٔزاوشات ٔ‪ٙ‬مش ٔی ؿ‪ٛ‬د‬ ‫تساش دزیبچِ ازٍهیِ ‪۶۶‬‬ ‫سبًتیهتس کبّش یبفت‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪ٔ -‬ذیشػبُٔ ؿشوت اه ٔ‪ٙ‬اغاما‪ ٝ‬ای‬ ‫ارسثبیمبٖ غشثی ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬تشاص دسیبچ‪ ٝ‬اس‪ٔٚ‬ایا‪ ٝ‬ثا‪ٝ‬‬ ‫یه ‪ٞ‬ضاس ‪ٔ ۲۷۰ ٚ‬تش ‪ ۵۶ ٚ‬ػب٘تی ٔتش سػایاذ‪ ٜ‬اػات‪،‬‬ ‫ٌفتۺ تشاص ایٗ دسیبچ‪ ٝ‬دس ٔمبیؼ‪ ٝ‬ثب ٔذت ٔـبث‪ ٝ‬ػابَ‬ ‫ٌزؿت‪ ۶۶ ٝ‬ػب٘تی ٔتش وب‪ٞ‬اؾ یابفاتا‪ ٝ‬اػات یابػاش‬ ‫س‪ٞ‬جشدیٗ ‪ ٚ‬اظ‪ٟ‬بس داؿتۺ ‪ٚ‬ػؼت دسیبچ‪ ٝ‬اس‪ٔٚ‬ایا‪ٞ ٝ‬آ‬ ‫او‪ ٖٛٙ‬ث‪ ٝ‬یه ‪ٞ‬ضاس ‪ ۷۷۷ ٚ‬ویّ‪ٔٛ‬تش ٔشثغ سػیذ‪ ٜ‬اػات‬ ‫و‪ ٝ‬دس ٔمبیؼ‪ ٝ‬ثب ػبَ ٌزؿت‪ ٝ‬ثیؾ اص یه ‪ٞ‬ضاس ‪۶۸۳ ٚ‬‬ ‫ویّ‪ٔٛ‬تش ٔشثغ وب‪ٞ‬ؾ یبفت‪ ٝ‬اػت ‪ٚ‬ی ثب اػالْ ایا‪ٙ‬اىا‪ٝ‬‬ ‫دسیبچ‪ ٝ‬اس‪ٔٚ‬ی‪ ٝ‬حذ‪ٚ‬د ‪ٔ ۲‬ایاّایابسد ‪ٔ ۴۵۰ ٚ‬ایاّایا‪ٖٛ‬‬ ‫ٔتشٔىؼت اه داسد‪ ،‬افض‪ٚ‬دۺ حمٓ اه دسیبچ‪ ٝ‬اس‪ٔٚ‬یا‪ٝ‬‬ ‫دس ٔذت ٔـبث‪ ٝ‬ػبَ ٌزؿت‪ ٝ‬ثیؾ اص ‪ٔ ۴‬یّیبسد ‪۵۸۰ ٚ‬‬ ‫ٔیّی‪ٔ ٖٛ‬تشٔىؼت ث‪ٛ‬د و‪ ٝ‬تمشیجب ٘صف ؿاذ‪ ٜ‬اػات اص‬ ‫اثااتااذای ػاابَ اثاای جاابسی ٔاایااضاٖ ثاابسؽ ‪ٞ‬ااب دس‬ ‫ارسثبیمبٖغشثی ثیؾ اص ‪ ۲۵‬دسصذ وب‪ٞ‬ؾ یبفت‪ ٝ‬اػت‬ ‫عشح ‪ٞ‬بی ا٘تمبَ اه ث‪ ٝ‬دسیبچ‪ ٝ‬اس‪ٔٚ‬ی‪ ٝ‬دس اػتب٘‪ ٝ‬ث‪ٟ‬اش‪ٜ‬‬ ‫ثشداسی اػت و‪٘ ٝ‬مؾ ثؼضایی دس احایابی اٖ ایافاب‬ ‫خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ وشد‬ ‫هسدم کدام استبى ثیشتس‬ ‫سجبهی شدًد؟‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪-‬تبص‪ ٜ‬تشیٗ أابس‪ٞ‬اب٘ـابٖ‬ ‫ٔید‪ٞ‬ذ و‪ ٝ‬دس اثبٖ ػبَ جبسی ‪ٞ ۱۰۱‬ضاس‬ ‫‪ ۷۱۶ ٚ‬احشاص ‪ٛٞ‬یت دس ػبٔب٘ا‪ ٝ‬سػامابْ‬ ‫ص‪ٛ‬ست ٌشفت‪ ٝ‬اػت و‪ ٝ‬ت‪ٟ‬شا٘ی ‪ٞ‬ب ثب ثیؾ‬ ‫اص ‪ٞ ۱۹‬ضاس ٔ‪ٛ‬سد‪ ،‬دس صذس ِیؼت ػمبٔی‬ ‫ؿذ‪ٞ ٜ‬ب دس وـ‪ٛ‬س ایؼتبد‪ ٜ‬ا٘اذ دس اثابٖ‬ ‫ػبَ جبسی‪ ،‬تؼذاد ‪ٞ ۷۹‬ضاس ‪ ۱۳۸ ٚ‬ثاجات‬ ‫٘بْ اص ػ‪ٛ‬ی ػشٔبی‪ٌ ٝ‬ازاساٖ حاب اش دس‬ ‫ثبصاس ػشٔبی‪ ٝ‬دس ػبٔب٘ا‪ ٝ‬ػامابْ صا‪ٛ‬ست‬ ‫ٌشفت‪ ٚ ٝ‬تؼذاد احشاص ‪ٛٞ‬یت ؿذ‪ٜٞ‬ب ٘یض ثاب‬ ‫ػج‪ٛ‬س اص ‪ٞ ۱۰۰‬ضاس ػ‪ٟ‬بٔذاس دس ایٗ ٔب‪ ٜ‬ثا‪ٝ‬‬ ‫‪ٞ ۱۰۱‬ضاس ‪ٛٔ ۷۱۶ ٚ‬سد سػیذ‪ ٜ‬اػات زصْ‬ ‫ث‪ ٝ‬روش اػت‪ ،‬ثش اػبع أبس ٔ‪ٙ‬تـش ؿاذ‪،ٜ‬‬ ‫دس ٔ‪ٟ‬ش ٔب‪ ٜ‬أؼبَ تؼذاد ثجت ٘بْ دس ػبٔب٘‪ٝ‬‬ ‫ػمبْ ‪ٞ ۹۴‬ضاس ‪ ٚ ۱۱۹ ٚ‬تاؼاذاد احاشاص‬ ‫‪ٛٞ‬یت ؿذ‪ٜٞ‬ب ٘یض ‪ٞ ۱۲۱‬ضاس ‪ٔ ۶۲۳ ٚ‬ا‪ٛ‬سد‬ ‫ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬اػت ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ تؼذاد ٘فشات ثجت ٘ابْ‬ ‫ؿذ‪ ٜ‬دس ػبٔب٘‪ ٝ‬ػمابْ دس اثابٖ ٔاب‪ ٜ‬ثا‪ٝ‬‬ ‫زصد کسًٍبیی هسبفساى َّایی ثب‬ ‫کد هلی ٍ اعوبل هوٌَعیتّبی َّشوٌد‬ ‫اه‪ ،‬اقتصبد ٍ جوعیت سِ اٍلَیت کشَز ّستٌد‬ ‫اصالحبت سسیع فعبلیت ثیشتس الشم دازد‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫هجتوعّبی اه هعدًی ثب توسکص ثس خَاص‬ ‫دزهبًی دز ازدثیل ثبید زًٍق گیسد‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫ّئیت هراکسُ ثسجبم ثبید صبحت اختیبز ّن ثبشد‬ ‫زًٍق اقتصبدی عبهل تَسعِ گسدشگسی است‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫ّویی صفحِ‬ ‫ثبقسی‪ :‬ثب ازادُ جدی ثسای لغَ تحسین‬ ‫ّبی غیسقبًًَی ٍازد هراکسات ٍیی شدین‬ ‫هٌظَم یبدداشت‬ ‫ثسقسازی هستوسی اش کبزافتبدگی‬ ‫غیسحضَزی اًجبم هیشَد‬ ‫صفحِ ‪4‬‬ ‫صفحِ ‪2‬‬ ‫اه‪ ،‬اقتصبد ٍ جوعیت سِ اٍلَیت کشَز ّستٌد‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪ -‬سئیغ ٔمّغ ثب اؿبس‪ ٜ‬ػ‪ٛ ٛٔ ٝ‬ع التصبد‪ ،‬جإاؼایات ‪ٚ‬‬ ‫اه ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ا‪ِٛٚ‬یت ‪ٞ‬بی وـ‪ٛ‬س ٌفتۺ أش‪ٚ‬ص ٔب دس وـ‪ٛ‬س ػا‪ٔ ٝ‬ـاىاُ‬ ‫داسیٓ و‪ ٝ‬ثبیؼتی ثب ا‪ِٛٚ‬یت ث‪ ٝ‬اٖ سػیذٌی وشد ٔحٕذثبلش لبِیجبف سئیاغ‬ ‫ٔمّغ ؿ‪ٛ‬سای اػالٔی اظ‪ٟ‬بس داؿتۺ داؿتٗ س‪ٚ‬حی‪ٔ ٝ‬یذا٘ی ‪ ٚ‬ج‪ٟ‬بدی ثشای‬ ‫پیٍیشی ٔ‪ٛ ٛ‬ػبت دس صحٗ ٔمؼُ‪ ،‬ثؼیبس ٔ‪ ٟٓ‬اػت ‪ ٚ‬ایٗ ظشفایات دس‬ ‫ل‪ٛ‬ا ‪ٚ‬ج‪ٛ‬د داسد و‪ ٝ‬ثت‪ٛ‬ا٘یٓ عشح تح‪ ،َٛ‬ػبختبس التصبدی سا ‪ٞ‬إا‪ ٝ‬لا‪ٛ‬ا ثا‪ٝ‬‬ ‫ص‪ٛ‬ست ٔـتشن ثب یىذیٍش پیٍیشی وشد‪ ٚ ٜ‬اٖ سا استمب د‪ٞ‬یٓ‬ ‫‪ٚ‬ی افض‪ٚ‬دۺ ٕ٘یت‪ٛ‬ا٘یٓ ثٍ‪ٛ‬ییٓ و‪ ۶۰ ٝ‬یب ‪ٔ ۷۰‬ـىُ دس وـ‪ٛ‬س ‪ٚ‬جا‪ٛ‬د داسد‪،‬‬ ‫ثّى‪ٔ ٝ‬ـىالت ٔتؼذدی اػت‪ ،‬اِجت‪ ٝ‬ثبیذ ثب ‪ٕٞ‬ذِی ػ‪ ٝ‬ل‪ ٜٛ‬ث‪ٚ ٝ‬یظ‪ ٜ‬دس ساع‬ ‫ل‪ٛ‬ا ث‪ ٝ‬ف‪ٔ ٟٓ‬ـتشن دس ٔ‪ٛ ٛ‬ػبت ثشػیٓ تب ثت‪ٛ‬ا٘یٓ ثش ٔـىالت فبئک ایایآ‬ ‫ٕٗ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬زصْ اػت ث‪ ٝ‬ف‪ٔ ٟٓ‬ـتشن دس ا‪ِٛٚ‬یت‪ٞ‬ب ثشػیٓ‬ ‫سئیغ ٔمّغ ؿ‪ٛ‬سای اػالٔی تصشیح وشدۺ أش‪ٚ‬ص ٔب دس وـ‪ٛ‬س ػ‪ٔ ٝ‬ـىُ‬ ‫داسیٓ و‪ ٝ‬ثبیؼتی ثب ا‪ِٛٚ‬یت ث‪ ٝ‬اٖ سػیذٌی وشد و‪ٔ ٝ‬ـىُ ا‪ٔ ،َٚ‬ـاىاُ‬ ‫التصبدی ‪ ٚ‬ػپغ ٔـىُ اه ‪ ٚ‬جٕؼیت اػت ایٗ دس حبِی اػت وا‪ ٝ‬دس‬ ‫ثشخی اص ٘مبط وـ‪ٛ‬س ‪ ٚ‬دس ثشخی س‪ٚ‬ػتب‪ٞ‬ب ثب تب٘ىش اه ؿاشه ثا‪ ٝ‬ا٘ا‪ٟ‬اب‬ ‫ٔی سػب٘‪ٙ‬ذ ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ دس ثحث جٕؼیت ‪ ٓٞ‬ثحث ٔا‪ٛ‬اِایاذ‪ٔ ،‬ا‪ٟ‬ابجاشت ‪ٚ‬‬ ‫اختالف عجمبتی ٔغشح اػت و‪ٔ ٝ‬تاػفب٘‪ٞ ٝ‬ش س‪ٚ‬ص ایٗ اختاالف عاجامابتای‬ ‫ثیـتش ؿذ‪ ٚ ٜ‬ؿب‪ٞ‬ذ اٖ ‪ٞ‬ؼتیٓ و‪ ٝ‬ایٗ ٘بتشاصی‪ٞ‬ب و‪ ٝ‬صائیذ‪ ٜ‬تصٕیٕبت ‪ٕٞ‬ا‪ٝ‬‬ ‫ٔبػت وـ‪ٛ‬س سا دچبس ٘بتشاصی وشد‪ ٜ‬اػت‬ ‫‪ٚ‬ی ٌفتۺ ‪ٚ‬لتی ٔؼئ‪ٛ‬زٖ اص حُ ٔـىالت التصبدی حشف ٔی ص٘‪ٙ‬ذ ثبیاذ‬ ‫دس وـ‪ٛ‬س ت‪ِٛ‬یذ ثش‪ٚ‬ت و‪ٙ‬ذ اٌش ت‪ِٛ‬یذ ثش‪ٚ‬ت ثب تصٕیٓ‪ٞ‬بی ٔب ایمبد ٘ـا‪ٛ‬د‬ ‫ٔـىالت التصبدی ‪٘ ٚ‬مذی‪ٍٙ‬ی ِمبْ ٌؼیخت‪ٟٔ ٓٞ ٝ‬بس ٕ٘ی ؿ‪ٛ‬د‬ ‫لبِیجبف تبویذ وشدۺ ثاشای ٘اظابست دلایاک ٘ایابصٔا‪ٙ‬اذ ؿافابف ػابصی‪،‬‬ ‫‪ٛٞ‬ؿٕ‪ٙ‬ذػبصی ‪ٔ ٚ‬شدٔی ػبصی ‪ٞ‬ؼتیٓ اٌش ایٗ وبس سا ث‪ ٝ‬دسػاتای ا٘امابْ‬ ‫د‪ٞ‬یٓ خش‪ٚ‬جی اٖ وبسأذػبصی ٘ظبْ حىٕشا٘ی اػت‬ ‫‪ٚ‬ی ادأ‪ ٝ‬دادۺ ثحای و‪ ٝ‬تحت ػ‪ٛٙ‬اٖ ػ‪ٛ‬ت ص٘ی ٔغشح ؿذ دس ‪ٚ‬الغ ٔجابسص‪ٜ‬‬ ‫ثب فؼبد اص عشیک حٕبیت اص افـبو‪ٙٙ‬ذٌبٖ فؼبد ث‪ٛ‬د ‪ ۵۵‬دسصذ فؼبد دس د٘یب‬ ‫تفىیه ‪ٞ‬ش اػتبٖ حبوی اص اٖ اػت وا‪ٝ‬‬ ‫پ‪ٙ‬ج اػتبٖ ت‪ٟ‬شاٖ ثب ‪ٞ ۱۹‬ضاس ‪ٔ ۶۰۵ ٚ‬ا‪ٛ‬سد‪،‬‬ ‫وشٔبٖ ثب ‪ٛٔ ۵۸۲۸‬سد‪ ،‬اصف‪ٟ‬بٖ ثاب ‪۵۲۸۵‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬سد‪ ،‬خشاػبٖ س ‪ٛ‬ی ثب ‪ٔ ۴۹۰۲‬ا‪ٛ‬سد ‪ٚ‬‬ ‫خا‪ٛ‬صػاتاابٖ ثااب ‪ٔ ۴۰۵۹‬اا‪ٛ‬سد دس صااذس‬ ‫ثیـتشیٗ ثجت ٘بْ ؿذ‪ٞ ٜ‬ب دس واُ وـا‪ٛ‬س‬ ‫لشاس داس٘ذ اص ػ‪ٛ‬یای دیاٍاش ثاش اػابع‬ ‫أبس‪ٞ‬ب‪ ،‬پ‪ٙ‬ج اػتبٖ و‪ٍٟ‬یّ‪ٛ‬ی‪ ٚ ٝ‬ث‪ٛ‬یشاحٕذ‬ ‫ثب ‪ ،۳۵۸‬خشاػبٖ ج‪ٛٙ‬ثی ثب ‪ ،۵۰۶‬ػٕ‪ٙ‬بٖ ثاب‬ ‫‪ ،۵۸۹‬چ‪ٟ‬بسٔحبَ ‪ ٚ‬ثختیابسی ثاب ‪ٚ ۵۹۰‬‬ ‫اسدثیُ ثب ‪ٛٔ ۵۹۴‬سد دس ا٘تا‪ٟ‬ابی ِایاؼات‬ ‫وٕتشیٗ ثجت ٘بْ ؿذ‪ٜٞ‬ب دس ػبٔب٘‪ ٝ‬ػامابْ‬ ‫دس ثیٗ ػبیش اػتبٖ ‪ٞ‬ب لشاس داس٘ذ زصْ ثا‪ٝ‬‬ ‫روش اػت‪ ،‬ػبٔب٘‪ ٝ‬ػمبْ ػبٔاب٘ا‪ ٝ‬جابٔاغ‬ ‫ثجت اعالػبت ٔـتشیبٖ‪ ،‬ثشای اِىتش‪٘ٚ‬یه‬ ‫وشدٖ ‪ ٚ‬خ‪ٛ‬دوبس وشدٖ فاشایا‪ٙ‬اذ جإاغ‬ ‫ا‪ٚ‬سی ‪ٔ ٚ‬ذیشیت اعالػبت ٔـتشیبٖ اػت‬ ‫‪ ٚ‬ػّٕیبتی ؿذٖ ایٗ ػبٔب٘‪ ٝ‬ثبػث افضایاؾ‬ ‫دلت‪ ،‬ػشػت ‪ ٚ‬ث‪ٟ‬ش‪ٚ ٜ‬سی دس صٔی‪ ٝٙ‬جٕاغ‬ ‫ا‪ٚ‬سی اعالػبت ‪ ٚ‬اسائ‪ ٝ‬خذٔبت ػٕ‪ٔٛ‬ای‬ ‫‪ ٟٓٔ ٚ‬تش اص ‪ ،ٕٝٞ‬یىپبسچٍی ػبٔب٘‪ٞ ٝ‬بی‬ ‫اعالػبتی ؿذ‪ ٜ‬اػت‬ ‫اص ‪ٕٞ‬یٗ عشیک وـف ؿذ‪ ٜ‬اػت ‪ ٚ‬تا‪ٙ‬ا‪ٟ‬اب ‪ ۴۵‬دسصاذ فؼابد اص عاشیاک‬ ‫دػتٍب‪ٜٞ‬بی د‪ِٚ‬تی دس د٘یب وـف ٔیؿ‪ٛ‬د دس ایٗ صٔی‪ ٝٙ‬ل‪ٛ‬ا٘یٗ ٔ‪ٕٟ‬ای دس‬ ‫‪ ٕٝٞ‬وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬بی د٘یب ‪ٚ‬ج‪ٛ‬د داسد و‪ ٝ‬ثبیذ دس وـ‪ٛ‬س ٔب ٘یض دس ایاٗ صٔایا‪ٙ‬ا‪ٝ‬‬ ‫لب٘‪ٍ٘ٛ‬زاسی ؿ‪ٛ‬د‬ ‫سئیغ ٔمّغ تبویذ وشدۺ ‪ ۷‬دػتٍب‪ٔ ،ٜ‬ؼئ‪٘ َٛ‬ظبست ثاش اجاشای لا‪ٛ‬ا٘ایاٗ‬ ‫‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ؛ یىی اص ٔ‪ٙ‬ىشات ثضسی دس وـ‪ٛ‬س‪ ،‬اجشا٘ـذٖ لب٘‪ ٚ ٖٛ‬یب ثاذ اجاشا‬ ‫وشدٖ اٖ اػت‬ ‫لبِیجبف ثب تاویذ ثش ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬اٌش اص خص‪ٛ‬صی ػبصی‪ ،‬فؼبد ثیش‪ٔ ٖٚ‬ی ایذ ثبیذ‬ ‫ٔ‪ٛ‬سد ثشسػی لشاس ٌیشد‪ٌ ،‬فتۺ اٌش اص اثتذا ایٗ فؼبد ثشسػی ٔی ؿذ ؿب‪ٞ‬ذ‬ ‫شث‪ ٝ‬خ‪ٛ‬سدٖ ث‪ ٝ‬ثیت إِبَ ٘ج‪ٛ‬دیٓ اٌش جّ‪ٛ‬ی فؼبد دس ایٗ ٔشحّ‪ٌ ٝ‬شفاتا‪ٝ‬‬ ‫٘ـ‪ٛ‬د‪ ،‬فؼبد ث‪ ٝ‬ثخؾ ػیبػی ‪ ٚ‬سلبثت ‪ٞ‬بی ا٘تخبثبتی تؼشی پیذا ٔیو‪ٙ‬ذ و‪ٝ‬‬ ‫ازٖ ؿب‪ٞ‬ذ ‪ٞ‬ؼتیٓ ثشخی افشاد فضبی غیشاخاللی ایمبد ٔیو‪ٙٙ‬ذ و‪ٌ ٝ‬ا‪ٛ‬یاب‬ ‫‪ٔ ٕٝٞ‬ؼئ‪ٛ‬زٖ ٔفؼذ ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ‪ ،‬دس حبِی و‪ ٝ‬ایٗ وبسؿبٖ غّظ ‪ ٚ‬غیاشاخااللای‬ ‫اػت ‪ٚ‬ی ثش ا‪ٕٞ‬یت ٔ‪ٛ ٛ‬ع داسایی‪ٞ‬بی غیشٔ‪ِٛ‬ذ دس التصبد تبویذ واشد ‪ٚ‬‬ ‫ادأ‪ ٝ‬دادۺ ایٗ داسایی‪ٞ‬ب دس ‪ ٕٝٞ‬ػبصٔبٖ‪ٞ‬ب ‪ٟ٘ ٚ‬بد‪ٞ‬بی د‪ِٚ‬تی ‪ ٚ‬غیاشد‪ِٚ‬اتای‬ ‫‪ٚ‬ج‪ٛ‬د داسد ‪ ٚ‬ثبیذ ثب وبس ػیؼتٕی ایٗ داسایی‪ٞ‬بی غیشٔ‪ِٛ‬ذ ث‪ ٝ‬داسایی ٔ‪ِٛ‬اذ‬ ‫تجذیُ ؿ‪ٛ‬د‬ ‫سئیغ ٔمّغ ؿ‪ٛ‬سای اػالٔی ثش ا‪ٕٞ‬یت ٘ظبست ٔ‪ٙ‬ؼمٓ ‪ٕٞ ٚ‬ب‪ٔ ًٙٞ‬ایابٖ‬ ‫ٔمّغ ‪ ٚ‬ل‪ ٜٛ‬لضبیی‪ ٝ‬تاویذ وشد ‪ٌ ٚ‬فتۺ دس ٔمّغ ثؼیبسی اص ٌضاسؽ‪ٞ‬اب‬ ‫دس لبِت ٔبد‪ ۲۳۴ ٜ‬أبد‪ٔ ٜ‬ی ؿ‪ٛ‬د ‪ٔ ٚ‬ب ایٗ ؿىبیت ‪ٞ‬ب سا ث‪ ٝ‬لا‪ ٜٛ‬لضابیایا‪ٝ‬‬ ‫اسجبع ٔی د‪ٞ‬یٓ و‪ ٝ‬ثبیذ ثب ا‪ِٛٚ‬یت سػیذٌی ؿ‪ٛ‬د أب ٔاتابػافاب٘ا‪ٌ ٝ‬اب‪ٞ‬ای‬ ‫ا‪ٚ‬لبت اتفبق خبصی سخ ٕ٘ی د‪ٞ‬ذ ‪ ٚ‬سػیذٌی ٕ٘ی ؿ‪ٛ‬د‬ ‫لبِیجبف ادأ‪ ٝ‬دادۺ اٌش ث‪ ٝ‬د٘جبَ ‪ٕٞ‬ب‪ٍٙٞ‬ی اثشثخؾ ٔیابٖ لا‪ ٜٛ‬لضابیایا‪ٚ ٝ‬‬ ‫ٔمّغ ‪ٞ‬ؼتیٓ‪ ،‬پیـ‪ٟٙ‬بد ٔیو‪ ٓٙ‬یه وٕیؼی‪ٔ ٖٛ‬ـتشن ٔذا‪ٔ ٚ ْٚ‬ؼاتإاش‬ ‫ثیٗ ٔمّغ ‪ ٚ‬ل‪ ٜٛ‬لضبیی‪ ٝ‬ؿىُ ٌیشد تب پیٍیشی‪ٞ‬ب سا ا٘امابْ د‪ٞ‬اذ ‪ ٚ‬دس‬ ‫٘‪ٟ‬بیت ثبیذ خش‪ٚ‬جی ایٗ وٕیؼی‪ٔ ٖٛ‬ـتشن دس جّؼبتی و‪ ٝ‬ثیٗ ٔمّاغ ‪ٚ‬‬ ‫ل‪ ٜٛ‬لضبیی‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ص‪ٛ‬ست ٔـتشن تـىیُ ٔی ؿ‪ٛ‬د‪ ،‬اسائ‪ ٝ‬ؿ‪ٛ‬د‬ ‫اغبش ثبشزسی ٍ ًظبزت ثس تَشیع‬ ‫کبالّبی اسبسی‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪-‬عشح ثبصسػی ‪٘ ٚ‬ظبست وبز‪ٞ‬بی اػبػای‬ ‫اص أش‪ٚ‬ص د‪ٚ‬ؿ‪ٙ‬ج‪ ٝ‬س‪ٞ‬ـتٓ ارسٔب‪ ٜ‬دس ػغح خشد‪ٜ‬فش‪ٚ‬ؿی‪ٞ‬اب‬ ‫‪ ٚ‬ص‪ٙ‬بیغ ت‪ِٛ‬یذو‪ٙٙ‬ذ‪ ٜ‬دس ‪ٚ‬احذ‪ٞ‬بی ت‪ِٛ‬یذی ػشاػش وـ‪ٛ‬س ثب‬ ‫حض‪ٛ‬س ‪ٚ‬صیش ج‪ٟ‬بد وـب‪ٚ‬سصی اغابص ؿاذ ‪ٚ‬صیاش جا‪ٟ‬ابد‬ ‫وـب‪ٚ‬سصی ٌفتۺ ٘ظبست ‪ ٚ‬ثبصسػی ٔیذا٘ی اص ٌزؿت‪ٞ ٝ‬آ‬ ‫ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬أب أش‪ٚ‬ص وُ ص٘میش‪ ٜ‬ت‪ِٛ‬یذ تاب ػاش ا‪ ٝ‬دس اخاتایابس‬ ‫‪ٚ‬صاست ج‪ٟ‬ابد وـاب‪ٚ‬سصی لاشاس ٌاشفاتا‪ ٝ‬اػات ػایاذ‬ ‫ج‪ٛ‬اد ػبداتی ٘ظاد اظ‪ٟ‬بس داؿتۺ ایٗ س‪ٚ‬ی‪ ٝ‬دس د٘ایاب ‪ٞ‬آ‬ ‫‪ٚ‬ج‪ٛ‬د داسد‪ ،‬اجشای ایٗ وبس ثبػث اسأؾ ثبصاس ٔی ؿا‪ٛ‬د‪،‬‬ ‫‪ٚ‬صاست ج‪ٟ‬بد وـب‪ٚ‬سصی و‪ٔ ٝ‬ت‪ِٛ‬ی تا‪ِٛ‬ایاذ اػات خا‪ٛ‬د‬ ‫دغذغ‪ ٝ‬ت‪ٛ‬صیغ ‪ ٚ‬ثبصاسسػب٘ی سا ٘یض داسد تصشیاح واشدۺ اص‬ ‫ایٗ پغ ٔب ؿب‪ٞ‬ذ ایٗ ٘خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ ث‪ٛ‬د و‪ ٝ‬ثیٗ دػتٍب‪ٞ ٜ‬اب دس‬ ‫ایٗ ٔؼائّا‪ ٝ‬ثاحااای ثابؿاذ‪ ،‬ثاب ایاٗ اتافابق‪ ،‬جابٔاؼا‪ٝ‬‬ ‫وـب‪ٚ‬سصی ت‪ٛ‬ػؼ‪ٔ ٝ‬ی یبثذ ‪ٚ‬صیش ج‪ٟ‬بد وـاب‪ٚ‬سصی ٌافاتۺ‬ ‫‪ٕٞ‬بٖ ٌ‪ ٝ٘ٛ‬و‪ ٝ‬پیؾ اص ایٗ ث‪ٟ‬ش‪ٜ‬ثشداساٖ ثخؾ وـاب‪ٚ‬سصی‬ ‫اص خب٘‪ٛ‬اد‪ٚ ٜ‬صاست ج‪ٟ‬بد وـب‪ٚ‬سصی ث‪ٛ‬د٘ذ أش‪ٚ‬ص وؼاب٘ای‬ ‫و‪ ٝ‬دس ت‪ٛ‬صیغ ٔ‪ٛ‬ادغزایی ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ‪ ،‬جض ایٗ خب٘‪ٛ‬اد‪ٔ ٜ‬حؼ‪ٛ‬ه‬ ‫ٔی ؿ‪٘ٛ‬ذ ایٗ ٔمبْ ٔؼ‪ َٚٛ‬افض‪ٚ‬دۺ ٔب ‪ٚ‬ظیف‪ ٝ‬خ‪ٛ‬د ٔی دا٘یآ‬ ‫ثت‪ٛ‬ا٘یٓ أ‪ٙ‬یت پبیذاس ٔ‪ٛ‬اد غزایی ٔشدْ سا دس ػشیغ تاشیاٗ‬ ‫صفحِ ‪8‬‬ ‫صٔبٖ ٕٔىٗ ‪ ٚ‬ثب ویفیت تشیٗ ٔحص‪ٛ‬زت ػبِٓ سا ثب لیٕت‬ ‫ٔ‪ٙ‬بػت ‪ٚ ٚ‬الؼی ‪ ٚ‬ثب حزف دززٖ تبٔیٗ و‪ٙ‬یآ ‪ٚ‬ی ادأا‪ٝ‬‬ ‫دادۺ سئیغ جٕ‪ٟٛ‬سی دس اثتذای د‪ِٚ‬ت دػاتا‪ٛ‬س ‪ٚ‬یاظ‪ ٜ‬ای‬ ‫داد٘ذ ‪ ٚ‬ث‪ٔ ٝ‬جبحث ٌزؿت‪ ٝ‬پبیبٖ داد٘ذ و‪ ٝ‬ثاش اػابع اٖ‪،‬‬ ‫ثبصسػی ‪٘ ٚ‬ظبست ث‪ٚ ٝ‬صاست ج‪ٟ‬بد وـب‪ٚ‬سصی ‪ٚ‬اٌزاس ؿ‪ٛ‬د‬ ‫‪ ٚ‬فشٔب٘ذ‪ٞ‬ی ‪ٚ‬احذی دس ایٗ ػشص‪ ٝ‬اتفبق ثایافاتاذ تاب ثا‪ٝ‬‬ ‫پبیذاسی ‪٘ ٚ‬ظٓ ثیـتشی ثیب٘مبٔذ‬ ‫ػبداتی ٘ظاد ا بف‪ ٝ‬وشدۺ ‪٘ ۶۲۸‬فش اص ٘بظشیٗ ‪ٚ‬صاست صٕت‬ ‫سػٕب ث‪ٚ ٝ‬صاست ج‪ٟ‬بد وـب‪ٚ‬سصی ٔ‪ٙ‬تمُ ؿذ٘ذ ‪ ٚ‬تؼضیاشات‬ ‫٘یض دس و‪ٙ‬بس ایٗ ٌش‪ ٜٚ‬لشاس ٌشفت‪ ٝ‬اػت‬ ‫‪ٚ‬ی تصشیح وشدۺ ٘یش‪ٞٚ‬بی ثبصسػی ؿىُ ٌشفت‪ ٝ‬دس واُ‬ ‫وـ‪ٛ‬س ثبزی ‪ٞ ۶‬ضاس ٘فش ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ و‪ٔ ٝ‬ب ایٗ ٔا‪ ٛ‬ا‪ٛ‬ع سا تاب‬ ‫ػغح اػتب٘ذاسد پیؾ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ ثشد ث‪ ٝ‬وإاه ٘ایاش‪ٞٚ‬ابی‬ ‫ٔشدٔی و‪ ٝ‬دس ٔحالت ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ‪ ،‬تخّفبت ٌضاسؽ ٔی ؿا‪ٛ‬د‬ ‫تب ٔیضاٖ تخّفبت ث‪ ٝ‬حذالُ ثشػذ‬ ‫اًب حوزهتی‬ ‫*هدیسهسئَل ‪-‬هحوّد اشساقی‬ ‫اٍشبق اٍلدٍ دئییشیلز ایشلز ثَتَى‬ ‫اسبى ایشلز چوًَه اٍالر چتیی دٍیَى‬ ‫اٍشبق اٍلدٍ اًب اٍالر ایکی ًفز‬ ‫اًب ثبال ثبشالیبرالر ایکی سفز‬ ‫اٍشبق اٍالر اغیزلًَبق اًبسیٌب‬ ‫اًب اٍالر لًَبلچی اٍس ثبالسیٌب‬ ‫اًب اٍالى ثبالسیٌب تبًزی اٍالر‬ ‫اٍشبغیٌب یٍَا اٍى ثبغزی اٍالر‬ ‫اًب ثبال یبشبیبرالر سئَگی ایلِ‬ ‫اٍسٍى ایللز یبرایبرالر ٍئزگی ایلِ‬ ‫یبراًیشیی هعجشُ سی ثَلًَبللیک‬ ‫ایستز ثَ ایش ثبشبریمال چَخ اٍیبللیک‬ ‫یبشبییشیی چبیی اخبر ثَ ایشیلِ‬ ‫تبًزی ثبخیت اویًَز ثَ ایشیلِ‬ ‫اًبالریی ایشلزی ٍار تبًزی کیوی‬ ‫ثئلِ دیزکی یئزلزی ٍار تبًزی کیوی‬ ‫زصد کسًٍبیی هسبفساى َّایی ثب کد هلی‬ ‫ٍ اعوبل هوٌَعیتّبی َّشوٌد‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪ -‬سییغ ػبصٔبٖ ‪ٛٞ‬اپیإابیای وـا‪ٛ‬سی‬ ‫اػالْ وشدۺ ثب ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ث‪ٚ ٝ‬اوؼی‪ٙ‬بػی‪ ٖٛ‬ثخؾ اػظإای اص‬ ‫جبٔؼ‪ ٚ ٝ‬اثالؽ دػت‪ٛ‬ساِؼُٕ جذیذ اص ػ‪ٛ‬ی ػتابد ٔاّای‬ ‫ٔمبثّ‪ ٝ‬ثب وش‪٘ٚ‬ب اص اثتذای ارس ٔب‪ ٜ‬افشادی و‪ٚ ٝ‬اوؼایا‪ٙ‬ا‪ٝ‬‬ ‫٘ـذ‪ٜ‬ا٘ذ‪ٕ٘ ،‬ی ت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ اص ‪ٛٞ‬اپیٕب ثاشای ػافاش‪ٞ‬ابی خا‪ٛ‬د‬ ‫اػتفبد‪ ٜ‬و‪ٙٙ‬ذ ‪ٔ ٕٝٞ ٚ‬ؼبفشاٖ اص عشیک وذّٔیؿبٖ سصذ‬ ‫ٔیؿ‪٘ٛ‬ذ اص اثتذای ارس ٔب‪ ٜ‬أؼبَ پش‪ٚ‬تىُ‪ٞ‬بی وش‪٘ٚ‬بیی‬ ‫ثشای ػفش‪ٞ‬بی داخّی ‪ٚ‬خبسجی ‪ ٚ‬ثؼیبسی اص اص‪ٙ‬بف ‪ٚ‬‬ ‫ٔـبغُ اػالْ ؿذ‪ٔٚ‬حذ‪ٚ‬دیت ‪ٞ‬ب ‪ٔ ٚ‬إا‪ٙ‬ا‪ٛ‬ػایات ‪ٞ‬ابی‬ ‫‪ٛٞ‬ؿٕ‪ٙ‬ذ وش‪٘ٚ‬بیی ٔختص ‪ٚ‬اوؼی‪٘ ٝٙ‬ـذ‪ٜٞ‬ب اثالؽ ؿذ تاب‬ ‫‪ٞ‬ش وؼی و‪ٚ ٝ‬اوؼٗ ٘ضد‪٘ ٜ‬ت‪ٛ‬ا٘ذ اص ثؼیبسی اص خاذٔابت‬ ‫‪ ٚ‬أىب٘بت ث‪ٟ‬ش‪ٙٔ ٜ‬ذ ؿ‪ٛ‬د ٔحٕذ ٔحٕذی ثخؾ سیایاغ‬ ‫ػبصٔبٖ ‪ٛٞ‬اپیٕبیی وـ‪ٛ‬سی اظ‪ٟ‬بس وشدۺ ثب ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ایاٗ‬ ‫و‪ ٝ‬ثخؾ اػظٕی اص ٔشدْ ‪ٞ‬ش د‪ ٚ‬دص ‪ٚ‬اوؼاٗ خا‪ٛ‬د سا‬ ‫دسیبفت وشد‪ٜ‬ا٘ذ‪ ،‬ثش اػبع وذ ّٔیؿبٖ ‪ ٚ‬ػبٔب٘‪ٝ‬ای و‪ٝ‬‬ ‫اص عشیک ‪ٚ‬صاست ث‪ٟ‬ذاؿت‪ ،‬دسٔبٖ ‪ ٚ‬أ‪ٛ‬صؽ پاضؿاىای‬ ‫دس اختیبس ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬حُٕ ‪٘ ٚ‬مُ لشاس ٌشفت‪ ٝ‬اػات‪ ،‬سصاذ‬ ‫ٔیؿ‪٘ٛ‬ذ ‪ ٕٝٞ ٚ‬ثّیت ‪ٞ‬بیی و‪ ٝ‬فش‪ٚ‬خت‪ ٝ‬ؿاذ‪ ٚ ٜ‬صابدس‬ ‫خ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬ذ ؿذ ثش ایٗ اػبع اػت ‪ٚ‬ی خبعاش٘ـابٖ واشدۺ‬ ‫اِجت‪ٔ ٕٝٞ ٝ‬مٕ‪ٛ‬ػ‪ ٝ‬ص‪ٙ‬ؼت ‪ٛٞ‬ا٘‪ٛ‬سدی اص س‪ٚ‬ص ٘اخاؼات‬ ‫وش‪٘ٚ‬ب سػبیت پش‪ٚ‬تىّ‪ٟ‬بی ث‪ٟ‬ذاؿتی سا دس دػتا‪ٛ‬س وابس‬ ‫خ‪ٛ‬د لشاس داد‪ ٚ ٜ‬ثبیذ اص اٖ ‪ٞ‬ب لذسدا٘ی وشد چاشا وا‪ٝ‬‬ ‫‪ٕٛٞ‬اس‪ ٜ‬یىی اص ث‪ٟ‬تشیٗ ثخؾ ‪ٞ‬بی وـ‪ٛ‬س اص ٘ظش سػبیت‬ ‫ایٗ پش‪ٚ‬تىُ‪ٞ‬ب ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬اػت سییغ ػبصٔبٖ ‪ٞ‬ا‪ٛ‬اپایإابیای‬ ‫وـ‪ٛ‬سی افض‪ٚ‬دۺ ‪ ٕٝٞ‬ایشزیٗ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬اطا٘غ‪ٞ‬بی ‪ٛٞ‬اپیٕبیی‬ ‫ٔ‪ٛ‬ظف ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ اص عشیک ػبٔب٘‪ٛٔ ٝ‬سد ٘ظاش ٔؼابفاشاٖ سا‬ ‫سصذ و‪ٙٙ‬ذ تب ثّیت ‪ٛٞ‬اپیٕب دس اختیبس افشادیى‪ٚ ٝ‬اوؼ‪ٙ‬ای‬ ‫دسیبفت ٘ىشد‪ ٜ‬ا٘ذ‪ ،‬لشاس ٍ٘یشد ‪ ٚ‬ثش ایٗ اػبع اص ػافاش‬ ‫‪ٛٞ‬ایی ٔؼبفشاٖ ‪ٚ‬اوؼی‪٘ ٝٙ‬ـذ‪ ٜ‬جّ‪ٌٛ‬یشی خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ‬ صفحه 1 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫*سه شنبه‬ ‫* ‪9‬اذر‬ ‫* ‪ 01‬نوامبر‬ ‫* ‪00‬ربیع الثانی‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪5035 :‬‬ ‫* اوتوزبیرایکینجی ایل‬ ‫اسواػیلی‪ :‬هجلس اًمالبی بایذ بِ فىش دّهّای پاییی جاهؼِ باضذ‬ ‫‪0011‬‬ ‫‪0100‬‬ ‫‪0000‬‬ ‫* صفحه ‪0‬‬ ‫‪‬‬ ‫سیاست‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪-‬سئیغ وویؼیَى اجشوبػی هجلکغ‬ ‫ؿَسای اػالهی اص سلَیت طشح سؼییکی سکىکلکیک‬ ‫وبسؿٌبػبى ثیوِ وـبٍسصی خکجکش داد ٍ گکفکز‪۷‬‬ ‫هجلغ اًمالثی ثبیذ ثِ فىش دّهّبی دبییی جبهؼکِ‬ ‫ثبؿذ‪.‬ثِ گضاسؽ ایؼٌب ٍلی اػوبػیلی ًوبیٌذُ هکشدم‬ ‫گشهی دس هجلغ ؿَسای اػالهی دس هکلکلکجکی دس‬ ‫کفحِ ؿخلی خَد دس سَئیکشکش ًکَؿکز‪ ۷‬خکذا سا‬ ‫ؿبوشم سٍص گزؿشِ طشح سؼییی سىلی وبسؿٌبػبى‬ ‫ثیوِ وـبٍسصی وِ ثیؾ اص نٌذیی ّضاس ًفش ّؼشٌکذ‬ ‫سای لبطغ اٍسد‪.‬اىؿبءاهلل طی ّفشِ ایٌذُ ثیوِ وبسگشاى ػبخشوبًی وِ جبهؼِ اهکبسی ‪ّ ۳۶۶‬کضاس‬ ‫ًفشی داسًذ سا ًْبیی خَاّین وشد‪.‬هجلغ اًمالثی ثبیذ ثکِ فکىکش دّکه ّکبی دکبیکیکی جکبهکؼکِ‬ ‫ثبؿذ‪ً.‬وبیٌذگبى هجلغ ؿَسای اػالهی سٍص گزؿشِ طشح سؼییی سىلکیک وکبسؿکٌکبػکبى ثکیکوکِ‬ ‫وـبٍسصی سا ثشسػی وشدُ ٍ ثِ هٌظَس سبهیی ًظش ؿَسای ًگکْکجکبى اککالحکبسکی دس اى اػکوکبل‬ ‫وشدًذ‪.‬ثشاػبع اکالحبر اًجبم ؿذُ دس هبدُ ٍاحذُ ایی طشح دٍلز هکىکلک اػکز اص سکبسیک‬ ‫سلَیت ایی لبًَى وبسؿٌبػبى ثیوِ وـبٍسصی سا ثِ کَسر لشاسداد وبس هؼیی ػبهبًذّی وٌذ‪.‬‬ ‫بالشی‪ :‬با اسادُ جذی بشای لغَ تحشین ّای غیشلاًًَی ٍاسد هزاوشات ٍیی ضذین‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪ -‬ػلی ثبلشی وکٌکی‬ ‫هزاوشُ وٌٌذُ اسؿذ ایشاى دس اػشبًِ‬ ‫دٍس جذیذ هزاوشار ٍیی گفز ثکب‬ ‫اسادُ جذی ٍ سذاسن لکَی ثکشای‬ ‫لغَ سحشین ّبی غیشلبًًَی ٍ ظبلوبًِ‬ ‫ٍاسد گفزٍگَّب ؿذُایکن‪ .‬ثکبلکشی‬ ‫ایی هللکت سا دکغ اص دیکذاس ثکب‬ ‫سٍػبی ّیبرّبی نیی ٍ سٍػیکِ ٍ‬ ‫اًشیىِ هَسا هؼبٍى دثیش ول ػشٍیغ‬ ‫الذام خبسجی اسحکبدیکِ اسٍدکب وکِ‬ ‫سیبػز وویؼیَى هـششن ثشجبم سا‬ ‫ثشػْذُ داسد هلشح وشد‪ٍ .‬ی گفز‪۷‬‬ ‫لجل اص اغبص دٍس جذیذ گفزٍگَّب سایضًیّبیی ثب ثشخی اص طشف ّبی ؿشوز وٌٌکذُ دس هکزاوکشار‬ ‫داؿشین‪ .‬سٍص گزؿشِ ٍ اهشٍص ّیبر ّبی وبسؿٌبػی ایشاى ثب ّیبرّبی وبسؿکٌکبػکی سٍػکیکِ ٍ نکیکی‬ ‫جلؼبر هفیذی سا داؿشٌذ‪ .‬اهشٍص ّن ػفشای سٍػیِ ٍ نیی وِ سٍػبی ّیبرّبی سٍػیکِ ٍ نکیکی دس‬ ‫گفز ٍگَّبی نْبس ثِ ػالٍُ یه ثب ایشاى ّؼشٌذ دیذاسی سا ثب هی دس هحل ًوکبیکٌکذگکی جکوکْکَسی‬ ‫اػالهی ایشاى ًضد ػبصهبى ّبی ثییالوللی هـشمش دس ٍیی داؿشٌذ‪.‬‬ ‫ثبلشی افضٍد وِ دس ایی جلؼبر ثحث ّبی هخشل ٍ هفیذی سا ثب دٍ طکشف سٍػکی ٍ نکیکی ثکشای‬ ‫اهبدگی اغبص گفزٍگَّبی ایشاى ٍ نْبسثِػالٍُ یه دس دٍس جذیذ گفزٍگَّب وِ ّـشکن ارس دس‬ ‫ٍیی اغبص خَاّذ ؿذ داؿشین‪.‬‬ ‫ٍی سلشیح وشد‪ ۷‬جوَْسی اػالهی ایشاى ثب یه اسادُ جذی ٍ سذاسن لَی ثشای لغکَ سکحکشیکن ّکبی‬ ‫غیشلبًًَی ٍ ظبلوبًِ ٍاسد گفزٍگَّب ؿذُ اػز‪ .‬سشویت ّیبر جوَْسی اػالهی ایشاى ًـکبى دّکٌکذُ‬ ‫ایی ػضم ٍ جذیز جوَْسی اػالهی ایشاى ثشای ثشداؿشی گبم ّبی جذی دس صهیٌِ لکغکَ سکحکشیکن ّکبی‬ ‫غیشلبًًَی ٍ ظبلوبًِ اهشیىبیی ّب ػلیِ هلز ایشاى داسد‪.‬‬ ‫هؼبٍى ػیبػی ٍصیش اهَس خبسجِ اثشاص اهیذٍاسی وشد وِ ایی گفزٍگَّب ثِ طَس هَثکش ثکشای سکبهکیکی‬ ‫ّذف جوَْسی اػالهی ایشاى دس صهیٌِ لغَ ایی سحشینّب ًمؾ داؿشِ ثبؿذ‪.‬‬ ‫ثبلشی دس خلَف هذر صهبى دٍس جذیذ هزاوشار ٍیی ثیبى داؿز‪ ۷‬دس ایی دٍس اص گکفکز ٍگکَّکب‬ ‫سوشوض ٍ اٍلَیز اکلی ثش هَضَع لغَ سحشین ّب خَاّذ ثَد ٍ لبػذسب دٍسُ صهبًکی ثکشای ایکی دٍس اص‬ ‫گفزٍگَّب سا ًویؿَد دیؾثییٌی وشد‪ٍ .‬ی ثب ایی حبل افضٍد وِ دس جلؼِ نـن اًذاص اسی ایی دٍس اص‬ ‫گفزٍگَّب هَسد ثحث ّیبر ّبی هخشل لشاس خَاّذ گشفز ٍ ثِ احشوبل لَی نکبسنکَه ٍ دٍسُ‬ ‫صهبًی ایی دٍسُ اص گفزٍگَّب هـخق خَاّذ ؿذ‪.‬‬ ‫گضاسش‬ ‫تضویی پایبٌذی؛ ساُ خشٍج‬ ‫اص بی بست هزاوشات ٍیی‬ ‫خشٍ یىجبًجِ ٍ ثیهؼئَحًِ اهشیىب اص ثشجبم ٍ ثی ػولی طشفّبی اسٍدبیی جکوکْکَسی‬ ‫اػالهی ایشاى سا ثش اى داؿشِ سب دسکذد دػشیبثی ثِ ضوبًز ٍ سَافمی دس ٍیکی ثکبؿکذ وکِ‬ ‫ثشای ّشگًَِ ًمض سؼْذار ثشجبهی اص ػَی طشف ّبی همبثل سبٍاى ٍ ثْکبیکی دس ًکظکش‬ ‫گشفشِ ؿَد‪ .‬سفشبسّبی اهشیىب ٍ اسٍدب ثبػث ؿذُ ایشاى اػشوبد خَد سا ثکِ اهضکبی ثکذٍى‬ ‫ضوبًز اًْب دس دبی لشاسداد ثشجبم اص دػز ثذّذ‪ .‬ثش اػبع سئَسی ثکبصی ّکب ایکشاى دس‬ ‫هزاوشاسی وِ لشاس اػز سب ػبػبسی دیگش ثب دیذلوبرّکبی اسؿکذ گکشٍُ ‪ ۴+۱‬دس ّکشکل‬ ‫وَثَسی ٍیی ثشگضاس ؿَد ثِ دًجبل اّشهی اػز وِ طشفّبی ثشجبم سا ثِ اجکشای ایکی‬ ‫سَافک هشؼْذ ٍ ثشای ًمض اى ثْبیی دس ًظش گیشد‪ .‬نیضی ؿجیِ ثِ یه سَافک سکجکبسی وکِ‬ ‫ًمض اى هی سَاى دیبهذّبیی دس دیؾ داؿشِ ثبؿذ‪.‬اص ًظش ایشاى اؿشجبّبر گکزؿکشکِ ًکجکبیکذ‬ ‫سىشاس ؿَد ٍ اػضبی ثشجبم اهَخشِاًکذ وکِ ثکِ وکذام طکشف ّکب هکی سکَاى اػکشکوکبد‬ ‫وشد‪ .‬دیذلوبرّبی اسؿذ گشٍُ ‪ ۴+۱‬ایشاى ٍ اسحبدیِ اسٍدب دس فبکلِ فشٍسدیی سکب خکشداد‬ ‫گزؿشِ ؿؾ دٍس دس دبیشخز اسشیؾ گشدّن اهذًذ سب دسثبسُ احیبی هفبد ثکشجکبم ٍ لکغکَ‬ ‫سحشینّب ػلیِ ایشاى گفزٍگَ وٌٌذ‪ .‬ػلی ثبلشی وٌی هزاوشُوٌٌذُ اسؿذ ایشاى وکِ ثکشای‬ ‫ؿشوز دس دٍس ثؼذی هزاوشار ثِ ٍیی ػفش وشدُ هؼشمذ اػز وِ غشه دس ثکشجکبم دثکِ‬ ‫دساٍسد ٍ سالؽّبی لجلی ثشای اص ثیی ثشدى ؿىبف اػشوبد ثیی طکشف ّکبی هکزاوکشار‬ ‫ّؼشِ ای ػوذس ًب ثِ ایی دلیل ؿىؼز خَسدُ اػز وِ غشه ّش سَافمی سا ککشفک ًب ثکؼکٌکَاى‬ ‫ػىَیی سثجیز ؿذُ ثشای اػوبل فـبس ثیـشش ثِ ایشاى دس ًظش هیگیشد‪ٍ.‬ی هیگَیذ سجشثِ ثِ‬ ‫سخٌگَی دٍلت‪ :‬دیپلواسی دسدٍلت هشدهی دس خذهت هٌافغ هلی است‬ ‫‪‬‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪-‬ػلی ثْبدسی جْشهی ثب ساویذ ثش ایٌکىکِ‬ ‫دیذلوبػی دس دٍلز هشدهی دس خذهز هٌبفغ هلی اػکز‬ ‫ػٌَاى داؿز‪ ۷‬ثب لشاسداد گبصی ػِجکبًکجکِ ثکیکی ایکشاى‬ ‫سشووٌؼشبى ٍ ارسثبیجبى هؼبدل گبص دٌک اػکشکبى ایکشاى‬ ‫سبهیی خَاّذ ؿذ‪.‬ػلی ثْبدسی جْشهی ػخٌگَی دٍلز‬ ‫ثب اؿبسُ ثِ لشاسداد گبصی ػِ جبًجکِ هکیکبى وـکَسهکبى‬ ‫سشووٌؼشبى ٍ جوَْسی ارسثبیجبى سلشیح وشد‪ ۷‬هکیکذاى‬ ‫سٍاثط خبسجی دیگش هحذٍد ثکِ نکٌکذ وـکَس خکبف‬ ‫ًیؼز‪ٍ.‬ی دس ایی ثبسُ دس کفحِ ؿخلی خَد دس سَییشش‬ ‫ًَؿز‪۷‬دیذلوبػی دسدٍلز هشدهی دس خذهز هٌبفغ هلکی‬ ‫اػز‪.‬ثب لشاسداد گبصی ػِ جبًجِ ثیی ایشاى سشووٌؼشبى ٍ ارسثبیجبى وِ ًشیجِ ًگکبُ هکشکَاصى ثکِ ّکوکِ‬ ‫ظشفیز ّب دس ػیبػز خبسجی اػز هؼبدل گبص دٌ اػشبى ایشاى سبهیی خَاّذ ؿذ‪.‬ثکب ًکگکبُ ٍیکظُ ثکِ‬ ‫ّوؼبیگبى هیذاى سٍاثط خبسجی دیگش هحذٍد ثِ نٌذ وـَس خبف ًیؼز‪.‬لشاسداد ػِ جبًجکِ ػکَاح‬ ‫گبص اص سشووٌؼشبى ثِ جوَْسی ارسثبیجبى اص خبن جوَْسی اػالهی ایشاى ثب حضَس ایزاهلل سئیکؼکی‬ ‫ٍ الْبم ػلی اف سٍػبی جوَْس ایشاى ٍ ارسثبیجبى دس حبؿیِ اجالع اوَ ثِ اهضب سػیذ‪.‬‬ ‫هجلس اهادُ سفغ هَاًغ بشای استفادُ اص‬ ‫ظشفیت ایشاًیاى خاسج اص وطَس است‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪ً -‬بیت سییغ هجلغ ؿَسای اػالهی وِ ثِ هٌظَس ؿکشوکز دس‬ ‫کذٍ نْل ٍ ػَهیی اجالع ثیی الوجبلغ جْبًی ثِ هبدسیذ ػفکش وکشدُ اػکز‬ ‫گفز‪ ۷‬هجلغ اهبدُ سفغ هَاًغ ثشای اػشفبدُ هللَه اص ظشفیز ایشاًیبى خکبس اص‬ ‫وـَس اػز‪ .‬ػلی ًیهصاد ثوشیی دس دٍهیی سٍص ػفش خَد ثِ هبدسیذ ثب ایکشاًکیکبى‬ ‫همین وـَس اػذبًیب ٍ سجبس ایشاًی دیذاس ٍ ٍ گفز ٍگَیی ککوکیکوکبًکِ دکیکشاهکَى‬ ‫ثشسػی هـىالر ایشاًیبى ٍ ّوچٌیی ثشسػی اثؼبد هخشل فؼبلیز ّبی الشلبدی ٍ‬ ‫فشٌّگی هیبى ایشاى ٍ اعدبًیب داؿز‪.‬دس ایی دیذاس وِ دس هحل ػفبسر ایکشاى دس‬ ‫هبدسیذ ثشگضاس ؿذ اثشذا سؼذادی اص ایشاًیبى همین اص جولکِ فکؼکبحى حکَصُ ّکبی‬ ‫هخشل سجبسی ٍ گشدؿگشی ضوی اؿبسُ ثِ ثشخی هـىالر اص جکولکِ ًکمکل ٍ‬ ‫اًشمبحر ثبًىی ٍ هحذٍدیز ّبی جذیذ ایجبد ؿذُ اص ػَی گشٍُ الکذام هکبلکی‬ ‫ثؼشِ ؿذى حؼبه ایشاًیبى هـىالر دیؾ سٍی کبدس وٌٌذگبى ثشای ثبصگشداًذى‬ ‫تین هتخصص ٍ اًمالبی اص حمَق هلت ایشاى‬ ‫دس بشجام دفاع خَاٌّذ وشد‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪ -‬ػضَ وویؼیَى کٌبیغ هجلغ ؿَسای اػالهی ثب ثیکبى ایکی وکِ‬ ‫ثبیذ ساُ ّبی دٍس صدى لَاًیی ثشجبم سا ثؼز گفز‪ ۷‬سین هشکخکلکق ٍ اًکمکالثکی‬ ‫دٍلز ػیضدّن اص حمَق هلز ایشاى دس ثشجبم دفبع خَاٌّذ وشد‪ .‬یَػک داٍدی‬ ‫اظْبس داؿز‪ ۷‬سین هشخلق ٍ جَاى اًمالثی ثشای اًجکبم هکزاوکشار ّؼکشکِ ای‬ ‫سـىیل ؿذُ اػز ٍ ًؼجز ثِ سػیذى ثِ ساّىبس ًْبیی ٍ ػَدهٌذ ثشای وـکَسهکبى‬ ‫دس هَضَع ثشجبم هؼشمذ ٍ دغذغِ داسًذ ٍ ضشٍسر داسد وِ اص ایی سین حوکبیکز‬ ‫ؿَد سب ثشَاًین ثیـششیی دػشبٍسد اص ایی هزاوشار هحمک ؿَد‪ٍ.‬ی اداهِ داد‪ ۷‬للؼب ثب‬ ‫سـىیل سین جذیذ هزاوشار ّؼشِ ای اثشىبس ٍ خاللیز اص اى ایشاى خَاّذ ثَد ٍ‬ ‫ثب ؿٌبخشی وِ ایی سین اص طشف همبثل داسًذ یمیٌب طَسی ٍاسد هزاوشار خَاّکٌکذ‬ ‫ؿذ وِ طشف ّبی همبثل ّوچَى هزاوشار لجلی هؼیشی ثشای دٍس صدى لَاًکیکی‬ ‫ثشجبم ًذاؿشِ ثبؿٌذ ٍ ایی هَضَع یىی اص اٍلَیز ّبی ثشای هب هکحکؼکَه هکی‬ ‫ؿَد‪.‬داٍدی سبویذ وشد‪ ۷‬ثشجبم دس طَل ػبل ّبی گزؿشکِ ًکشکَاًؼکز دػکشکبٍسد‬ ‫هب ًـبى دادُ وِ غشه ثِ دًجبل اجشای یه سَافک ًیؼز ثلىِ ثِ دًجبل اى اػز وِ ثب اػالم‬ ‫یه سَافک دس حبلیىِ ًظش ػوَم سا جلت هیوٌذ ثِ ّش ؿیَُ هوىی ثِ کَسر هخفیکبًکِ‬ ‫سَافک سا اجشا ًىٌذ‪ .‬ثب سجشثِ ای وِ هب داسین غشثی ّبی ػذغ الذاهکبسکی سا ثکشای ػکَء‬ ‫اػشفبدُ اص طشح ثشجبم دس دیؾ هیگیشًذ سب ایشاى سا ٍاداس وٌٌذ دس حَصُّبیی غیشهشسجط ثب‬ ‫هؼئلِ ّؼشِای اهشیبصاسی سا ٍاگزاس وٌذ‪ .‬دس ًشیجِ هشدم ایشاى ًِ ثِ ایی فشایٌذ (هزاوکشار‬ ‫ٍیی) ٍ ًِ ثِ ًشیجِ اى اػشوبد ًذاسًذ‪.‬ثشجبم وِ دغ اص ‪ ۴۱‬ػبل هزاوشار ثییالوللی فـشدُ‬ ‫دس سبسی ‪ ۳۱‬سیشهبُ ‪ ۴۱( ۴۱۶۱‬طٍئیِ ‪ )۳۶۴۲‬هٌؼمذ ؿذ هیسَاًؼز اهیکذی سا دس جکْکبى‬ ‫خؼشِ اص ػیبػز ّبی سجبٍصوبساًِ غشه صًذُ وٌذ ٍ فلل جذیذی دس سٍاثط ثیی الولکلکی‬ ‫ثبؿذ؛ اهب ایی دػشبٍسد ثشای ػذُای وَنه وِ هٌبفغ خَد سا اص طشق ًبهـشٍع دس جکْکبى‬ ‫دًجبل هیوٌٌذ خَؿبیٌذ ًجَد ٍ اص اى ثِ ػٌَاى اّشهی ثشای فـبس ثیـشش ػلیِ ایشاى اػکشکفکبدُ‬ ‫ؿذ‪.‬دًٍبلذ سشاهخ سییغ جوَْسی اهشیىب دس اسدیجْـز هبُ ػبل ‪ ۴۱۶۴‬وـکَسؽ سا اص‬ ‫ثشجبم خبس وشدُ ٍ ثشخالف لَاًیی ثییالوللی ٍ ثب ًمض للؼٌبهِ ‪ ۳۳۱۴‬ؿَسای اهکٌکیکز‬ ‫ػبصهبى هلل هشحذ ّوِ سحشین ّبی سفغ ؿذُ ثِ ٍاػلِ ایی سَافک سا ػکلکیکِ هکلکز ایکشاى‬ ‫ثبصگشداًذ‪.‬اٍ دغ اص سـَیک ػبیش طشف ّبی ثشجبم ثِ خشٍ اص ایی سَافک وَؿکیکذ سکب ثکب‬ ‫طشح الذاهبر هخشه سَافک ّؼشِای ایشاى سا ثِ طَس وبهل اص ثیی ثجشد‪ .‬دٍلز ٍی دبسػبل‬ ‫ًبهِای سا ثِ ؿَسای اهٌیز اسائِ داد ٍ ثب ادػبی خَد خَاًذُ وِ ٌَّص هـبسوزوٌکٌکذُ دس‬ ‫ثشجبم اػز خَاػشبس اػوبل هىبًیؼن هبؿِ ٍ ثبصگشداًذى سوبم سحشینّبی دیـیی ؿکَسای‬ ‫اهٌیز ػلیِ ایشاى ؿذ‪ّ .‬شنٌذ ایی دسخَاػز ثب هخبلفز اػضبی ؿَسای اهٌیز هَاجِ ؿکذ‬ ‫اهب فـبسّبی ًبؿی اص اػوبل ٍ سـذیذ سحشینّبی یىجبًجِ اجشای ثشجبم سا هخشل وشد‪.‬الجشکِ‬ ‫ػبدُلَحبًِ اػز وِ ایی هـىالر سا کشفبً ثِ دٍلز سشاهخ ٍ وبسصاس فـبس حذاوثشی ٍی‬ ‫ًؼجز دّین‪ .‬سالؽّبی هذاٍم ایبحر هشحذُ ثشای هحشٍم وشدى ایشاى اص ّشگًَِ هکٌکبفکغ‬ ‫الشلبدی ثِ هٌظَس وبّؾ فؼبلیزّبی ّؼشِای ایی وـَس دس ٍالغ دػشىؾّبی هخولکی‬ ‫سا اص دػزّبی نذًی دٍلز لجلی ایبحر هشحذُ ثیشٍى اٍسداًچٌبى وِ جَ ثبیذى سئکیکغ‬ ‫جوَْسی اهشیىب وِ اص هٌشمذاى خشٍ دًٍبلذ سشاهخ اص ثشجبم اػز ٍ دیؾ اص دیشٍصی دس‬ ‫اًشخبثبر ٍػذُ ثبصگـز ایی وـَس ثِ ثشجبم سا هلشح وشدُ ثَد ٌَّص الذام جذی دس ایی‬ ‫صهیٌِ کَسر ًذادُ اػز‪ .‬اص ًظش وبسؿٌبػبى اگشنِ اهشیىب دسخلکَف ثکبصگـکز ثکِ‬ ‫ثشجبم اثشاص سوبیل وشدُ اهب ثِ دلیل سشع اص فـبسّبی سطین کْیًَیؼشی ٍ اص دػکز دادى‬ ‫»اگْی فشاخَاى هٌالصِ«‬ ‫ضواسُ ‪1400-70‬‬ ‫ضشوت گاص استاى ارسبایجاى ضشلی دس ًظش داسد پشٍطُ اجشای ًشدُ وطی ایستگگگاُ ّگای‬ ‫‪ T.B.S‬ضْشستاى بٌاب سا اص طشیک ساهاًگِ تگذاسوگات الگىگتگشًٍگیگه دٍلگت بگِ‬ ‫ادسس‪ ّwww.setadiran.ir:‬بشگضاس ٍ بِ پیواًىاس ریصالح ٍاگزاس ًوایذ‪.‬‬ ‫بذٍى هٌظَس اص ولیِ ضشوتْا ٍ پیواًىاساى ریصالح داسای حذالل پایِ ‪ 5‬تاسیسات ٍ تجْیضات اص‬ ‫ساصهاى هذیشیت ٍ بشًاهِ سیضی وطَس ٍ گَاّیٌاهِ تاییذ صالحیت ایوٌی پیواًىاساى اص ٍصاست‬ ‫تؼاٍى‪ ،‬واس ٍ سفاُ اجتواػی ٍ با تَاًایی تْیِ تضویی ضشوت دس فشایٌذ اسجاع واس طبک اییگی‬ ‫ًاهِ تضویی هؼاهالت دٍلتی بِ هبلغ ‪( 550/000/000‬پاًصذ ٍ پٌجاُ هیلیَى سیال) دػَت هگی‬ ‫ًوایذ‪.‬‬ ‫حذاوثش تا ‪ 10‬سٍص پس اص اًتطاس ًَبت دٍم ایی اگْی‪ ،‬اػالم اهادگگی وگتگبگی خگَد سا‬ ‫ٍ فشم ّای تىویل ضذُ پشسطٌاهِ اسصیابی‪ ،‬تصَیش هذاسن ٍ هستٌذات هٌذسج دس فشم اسصیابی سا‬ ‫اص طشیک ساهاًِ تذاسوات الىتشًٍیىی دٍلت اسسال ًوایٌذ‪.‬‬ ‫ضوٌا دس اسٌاد هٌالصِ تَصیؼی‪ ،‬تاسیخ تحَیل پاوات ٍ گطایص پیطٌْادات لیذ گشدیگذُ اسگت‪.‬‬ ‫هٌالصِ گشاى بایذ دس ساهاًِ تذاسوات الىتشًٍیىی دٍلت ثبت ًام ٍ گَاّی اهضای الىتشًٍیىی سا‬ ‫دسیافت ًوایٌذ‪.‬‬ ‫دٍسًگاس‪041-34447089:‬‬ ‫تلفی‪041-34448095 ٍ 34496274:‬‬ ‫سٍابط ػوَهی ضشوت گاص استاى ارسبایجاى ضشلی‬ ‫‪*1/450‬ضٌاسِ اگْی‪* 1224327:‬تاسیخ اًتطاسًَبت اٍل‪* 1400/09/07 :‬اًتطاس ًَبت دٍم‪ 1400/09/09:‬سٍصًاهِ اسن‬ ‫اسص ثِ ػبهبًِ ًکیکوکب‬ ‫لککلککغ دککشٍاصّککبی‬ ‫هؼشمین هیبى ایشاى ٍ‬ ‫اػککذککبًککیککب ٍ اخککز‬ ‫گَاّکیکٌکبهکِ ّکبی‬ ‫ساًٌذگی ثکِ ثکیکبى‬ ‫ًککمککلککِ ًککظککشار ٍ‬ ‫دیذگبُ ّکبی خکَد‬ ‫جْز ثْجَد ّکشنکِ‬ ‫ثککیککـککشککش ظککشفککیککز‬ ‫اسصؿوٌذ ّوَطکٌکبى‬ ‫همین خبس اص وـَس دس سَػؼِ هٌبػجبر دٍ وـَس دشداخشٌذ‪ً .‬بیت سییغ هجلغ‬ ‫ؿَسای اػالهی ًیض دس اداهِ ضوی دبػخگَیی ثِ دشػؾ ّبی اًبى ثکشاهکبدگکی‬ ‫وبهل هجلغ ٍ ػبیش دػشگبُّبی اجشایی ریشثط دس اسائِ ساّىبسّبی سمکٌکیکٌکی ٍ‬ ‫اجشایی وـَس ثشای سفغ هـىالر ٍ هَاًغ ٍ اػشفبدُ هللَه اص ظکشفکیکز فکشاٍاى‬ ‫ّوَطٌبى همین خبس اص وـَس سبویذ وشد‪.‬‬ ‫صیبدی ثشای وـَسهبى ثِ ّوشاُ داؿشکِ‬ ‫ثبؿذ نشا وِ طشف ّبی اسٍدکبیکی ٍ‬ ‫اهشیىب ثب ثکذػکْکذی ّکبی هکىکشسدس‬ ‫ثشجبم اجشای اى سا صیش ػَال ثکشدًکذ‬ ‫اهب دس هزاوشار ّؼشِ ای اخکیکش ایکی‬ ‫سین هشخلق دس سکالؽ ّؼکشکٌکذوکِ‬ ‫ضوبًشْبی اجشایی لَی اصطشف همبثل‬ ‫گشفشِ ؿَد ٍثب ساػشی اصهبیی ٍ لکغکَ‬ ‫سحکشیکوکْکب ثکبػکث احکیکبی ثکشجکبم‬ ‫ؿًَذ‪.‬ػضَ وویؼیَى کٌبیغ هکجکلکغ‬ ‫ؿَسای اػالهی سبویذ وشد‪ ۷‬اگش دس دٍسُ ّبی گزؿشِ ؿبّکذ سکیکن سکخکلکلکی‬ ‫هٌؼجن ثَدین یمیٌب ثٌذّبی لَی سشی دس لشاسداد ثشجبم ًگبسؽ هی ؿذ اهکب ایکی‬ ‫اسفبق ًیفشبد ٍ ؿبّذ ضؼ دس ثشجبم ثَدین ٍ ؿىل وبس ثِ کَسسی ثَد وِ فکمکط‬ ‫ایشاى ثِ ػٌَاى یىی اص ػول وٌٌذگبى ثِ هفبد ثشجبم ثَد ٍ طشف ّبی همبثل ّیک‬ ‫گًَِ هؼئَلیشی دس لجبل اى ًذاؿشٌذ ٍ اص ػَی دیگش ایی سین جَاى ٍ هشکخکلکق‬ ‫وِ ػبصم هزاوشار هی ؿًَذ سب ‪ ۵‬ارسهبُ اص حمَق هلز ایشاى دفبع وٌٌذ اًؼجکبم‬ ‫ٍ سَاًبیی وبفی ثشای ثیبى خَاػشِ ّبی هلز ایشاى اص طشف همبثل سا داسًذ‪.‬‬ ‫ًفَر خَد دس هٌلمِ اػیبی غشثی (خبٍسهیبًِ) ٍػذُ خَد سا ػولی ًویوٌذ‪.‬ایضان ثیجیکَ‬ ‫وبسؿٌبع ػیبػی ػبوی لٌذى هؼشمذ اػز ثبیذى ٍاّکوکِ داسد وکِ دسککَسر اػکلکبی‬ ‫اهشیبصار ثِ ایشاى ػشاًجبم جوَْسیخَاّبى اٍ سا ؿىؼز دٌّذ‪ .‬دس ّویی دیًَذ ًفشبلی ثٌز‬ ‫ًخؼزٍصیش سطین کْیًَیؼشی ًؼجز ثِ دٍسًوبی وبّؾ سحشین ّب دس ًشیکجکِ هکزاوکشار‬ ‫ٍیی اثشاص ًگشاًی وشد‪ٍ.‬ی دس ایی خلَف ثب طشح اسْبهبر ّویـگی ٍ سىکشاسی ػکلکیکِ‬ ‫ثشًبهِ ّؼشِای کلحاهیض ایشاى دس اػشبًِ هزاوشار ٍیی هذػی ؿذ‪ ۷‬اػشائیل ًگشاى اػکز‬ ‫وِ ایشاى ثب وبّؾ سحشینّب دس هزاوشار هجذد ّؼشِای ثب لذسرّبی جکْکبًکی اص دکَل‬ ‫ثبداٍسدُای ثشخَسداس ؿَد اهب ثِ اًذاصُ وبفی دشٍطُّبی داسای دشبًؼیل ػبخز ثکوکت سا‬ ‫هشَل ًىٌذ‪.‬ثٌز دس اظْبسار سلَیضیًَی ثِ وبثیٌِ خَد گفز‪ ۷‬ثضٍدی هزاوشار ثکش ػکش‬ ‫هَضَع ّؼشِای ثیی ایشاى ٍ لذسرّبی جْبًی دس ٍیی اغبص هیؿَد‪ .‬اػشائیل اص اهبدگی‬ ‫ثشای سفغ سحشین ّب ٍ اجبصُ سٍاًِ ؿذى هیلیبسدّب (دحس) ثِ ایشاى دس اصای هحذٍدیز ّکبی‬ ‫ساضیًىٌٌذُ دس حَصُ ّؼشِای ثؼیبس ًگشاى اػز‪ .‬ایی دیبهی اػز وِ هب ثِ ّش ؿىلی نکِ‬ ‫ثِ اهشیىبییّب ٍ نِ ثِ دیگش وـَسّبی هزاوشُوٌٌذُ ثب ایشاى هیدّین‪.‬‬ ‫ضادهْش‪ :‬اص ّن اوٌَى جلَی ضیَع سَیِ‬ ‫جذیذ وشًٍا گشفتِ ضَد‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪-‬یه ػضَ‬ ‫وککوککیککؼککیککَى اهککَصؽ ٍ‬ ‫سحمیمبر هجلغ ثب اؿبسُ ثِ‬ ‫هـبّذُ ػَیِ جذیذ وشًٍکب‬ ‫دس ثشخی اص وـکَسّکب اص‬ ‫هؼئَلیی خَاػز وِ اص ّن‬ ‫اوٌَى جلَی ٍسٍد ٍ ؿیَع‬ ‫ایی ػکَیکِ اص وکشًٍکب سا‬ ‫ثگیشًذ‪.‬اهبًملی ؿکبدهکْکش‬ ‫ػٌَاى وکشد‪ ۷‬ایکی ػکَیکِ‬ ‫جذیذ هَجت ًگشاًی ثؼیبسی اص وـَسّب ؿذُ اػز ایی ًگشاًکی‬ ‫ثشای وـَس هب ّن ٍجَد داسد وِ ثش ّویی اػبع هؼئَلیی حکَصُ‬ ‫ثْذاؿز ٍ دسهبى ثبیذ سذاثیشی اسخبر وٌٌکذ وکِ هکشدم دس ایکی‬ ‫خلَف ًگشاًی ًذاؿشِ ثبؿٌذ ٍ ثِ یه اطویٌبى خبطکشی دػکز‬ ‫دیذا وٌٌذ‪ٍ.‬ی افضٍد‪ ۷‬ػالهز سٍاى اًؼبى ّب ثؼیبس حبئکض اّکوکیکز‬ ‫اػز ثٌبثشایی الذاهبر ٍ سذاثیش ثبیذ ثِ گًَِ ای ثکبؿکذ وکِ سٍاى‬ ‫هشدم دنبس اػیت ًـَد ٍ ًگشاًی ّبی هشدم سفغ ؿَد سذاثکیکش ٍ‬ ‫الذاهبر سفغ ایی ًگشاًی ٍ همبثلِ ثب ایی ػَیِ جذیذ ًیض هـکخکق‬ ‫اػز جلَگیشی اص دشٍاص وـَسّبیی وِ ؿیَع ایی ػَیِ جکذیکذ‬ ‫دس اى ّب هـبّذُ ؿذُ اػز سػبیز سًٍذ لشًکلکیکٌکِ ٍ یکب الکضام‬ ‫هؼبفشیی ٍسٍدی ثِ وـَس ثِ داؿشی اصهکبیکؾ هکٌکفکی )‪(pcr‬‬ ‫ٍ وبسر ٍاوؼی هیسَاًذ اص جولِ ایی الذاهبر ثبؿذ‪ً.‬وبیٌذُ هشدم‬ ‫گٌجذوبٍٍع ّوچٌیی ثیبى وشد‪ ۷‬هشدم ثِ اًذاصُ وبفی گکشفکشکبسی‬ ‫داسًذ ٍ دیگش ًجبیذ ؿبّذ هـىالر ؿیَع ایی ػَیِ جکذیکذ ّکن‬ ‫ثبؿٌذ ثِ ّش حبل ٍصاسر ثْذاؿز ٍ دسهبى ثبیذ ثب الذاهبر خکَد‬ ‫هَجت اطویٌبى ثخـی ثِ هشدم ثـَد دس غیش ایکٌکلکَسر ٍ دس‬ ‫کَسسی وِ الذاهبر حصم اًجبم ًـَد ؿبّذ گشفشبسی ٍ هـىالر‬ ‫دس ایی حَصُ خَاّین ثَد دغ اص ّن اوٌَى ثبیذ جلَی ؿیَع ایی‬ ‫ػَیِ سا ثگیشین‪.‬‬ ‫سفغ تحشینّا ّذف هزاوشُ‬ ‫با غشب است‬ ‫ػشٍیکغ خکجکشی‪ -‬ػضکَ‬ ‫وویؼیَى اهٌکیکز هکلکی ٍ‬ ‫ػیبػز خبسجکی هکجکلکغ‬ ‫گفکز‪ ۷‬هکب ثکشای سکاهکیکی‬ ‫صیبدُخَاّیّبی ّؼکشکِ ای‬ ‫غشه هزاوشُ ًوکی وکٌکیکن‬ ‫ثلىِ ثشای نگًَگکی لکغکَ‬ ‫سحشینّب ٍ هحذٍدیزّب هزاوشُ هیوٌین‪.‬اثشاّکیکن سضکبیکی ػضکَ‬ ‫وویؼیَى اهٌیز هلی ٍ ػیبػز خبسجی هجلغ ؿَسای اػالهکی دس‬ ‫گفشگَ ثب خجشًگبس فبسع اظْبس داؿز‪ ۷‬اًچِ دس هزاوشار ثکشای هکب‬ ‫اکبلز داسد ساهیی هٌبفغ هلی وـَسهبى اػز؛ ثش ایی اػبع ّکذف‬ ‫اص ایی هزاوشار سفغ سحشین ّبی ظبلوبًِ غشه ػکلکیکِ هکلکز ایکشاى‬ ‫اػشَی افضٍد‪ ۷‬هب ثشای ساهیی صیبدُخَاّیّبی ّؼشِای غشه هزاوشُ‬ ‫ًویوٌین ثلىِ ثشای نگًَگی سحشینّب ٍ هحذٍدیز ّکب هکزاوکشُ‬ ‫هی وٌین‪ً.‬وبیٌذُ دؿشؼشبى اثشاص وشد‪ ۷‬ثبیذ ثِ ایی ًىشِ سکَجکِ داؿکز‬ ‫وِ ٍضؼیز اهشٍص هب دس هزاوشار لبثل لیبع ثب ػکبل ‪ً ۶۳‬کیکؼکز؛‬ ‫اهشٍص ًظبم اػالهی دس اٍ الشذاس اػز ٍ دیـشفکز ّکبی ّؼکشکِ ای‬ ‫اهشٍص ثؼیبس ثیـشش ٍ ثْشش اص ػبل ‪ ۶۳‬اػز لزا هکزاوکشُ وکٌکٌکذگکبى‬ ‫لَیسش اص دٍسُّبی گزؿشِ ٍاسد هزاوشار هیؿًَذ‪.‬سضبیی گکفکز‪۷‬‬ ‫لشاس ًیؼز دس ایی هزاوشار ثب طشف اهشیىکبیکی هکزاوکشُ داؿکشکِ‬ ‫ثبؿین هزاوشُ وٌٌذگبى ّن ثبیذ سَجِ داؿشِ ثبؿٌذ وِ ثکِ ًکفکغ هکب‬ ‫ًیؼز وِ ثب اهشیىبییّب هزاوشُ وٌین‪ .‬ػبثمِ ًـبى دادُ وِ ًجبیذ ثکِ‬ ‫هزاوشار خَؽ ثیی ثَد لزا سکوکشوکض هؼک ٍحى وـکَس ثکبیکذ ثکش‬ ‫خٌثیػبصی سحشین ّب ثبؿذ‪.‬ػضَ وویؼیَى اهٌیز هلی ٍ ػکیکبػکز‬ ‫خبسجی هجلغ سلشیح وشد‪ ۷‬للؼبً هزاوشُ وٌٌذگبى اص حوبیز ّوِ‬ ‫گشٍُّب ٍ طی ّبی هخشل ػیبػی ثشخَسداس ّؼشٌذ ٍ ًوبیٌکذگکبى‬ ‫وـَسهبى ثبیذ دس نبسنَه لبًَى الذام ساّجشدی ثشای لغَ سحشینّب‬ ‫هزاوشُ وٌٌذ‪.‬‬ صفحه 2 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫*سه شنبه‬ ‫* ‪9‬اذر‬ ‫* ‪ 01‬نوامبر‬ ‫* ‪00‬ربیع الثانی‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪5035 :‬‬ ‫* اوتوزبیرایکینجی ایل‬ ‫‪0011‬‬ ‫‪0100‬‬ ‫‪0000‬‬ ‫* صفحه ‪0‬‬ ‫‪‬‬ ‫استانها‬ ‫هسیطعبهل کشتبضگبُ تجطیع‪ :‬اظ کشتبض زامّبی اثستی ثب جسیت جلَگیطی هیشَز‬ ‫ػش‪٣‬یغ خثشی ‪ٝ -‬ذیشفا‪ ٘ٝ‬ػاص‪ٝ‬ا‪ّ ٟ‬ـتاسٕا‪ ٥‬ک‪٢‬قتی ؿ‪٨‬شداسی تثشیض ٕیپ‪ :‬تحا اجحشای عحش‬ ‫کیا‪١‬پ اص دا‪٧ٛ‬ای ‪ٝ‬اد‪ ٥‬دسکذد ٍغـ ػ‪٤‬دج‪٤‬یی تشخی اىشاد تشای رتح دا‪ٝ ٛ‬اد‪ ٥‬اتؼتح‪٧ ٠‬ؼحتحیح‪۰ٜ‬‬ ‫ّشی‪ٍ ٜ‬ذستی اىض‪٣‬د‪ :‬تشای ج‪ٕ٤ٚ‬یشی اص اتاله ‪ٍ٣‬پ شحیح‪ٞ‬حا‪١‬حْحاسا‪ٍ ٣ ٟ‬لحاتحا‪٧ ،ٟ‬ح‪ٞ‬ح‪ ٦‬س‪٣‬ص‪1 ٥‬‬ ‫ٕش‪ ٥٣‬دا‪ٝ‬پضؿْی اص ػافپ چ‪٨‬اس ‪١ ٣‬ی‪ ٜ‬کثح تا ات‪ٞ‬ا‪ّ ٛ‬ـتاس ‪ٞ٧ ٣‬چ‪٢‬ی‪ ٠‬اص ػافپ ‪ ۴۹‬تا ‪ 1۴‬فلحش‬ ‫‪ٝ‬ـن‪ ٗ٤‬ػ‪ٕ ٤١٤‬شاىی دا‪٧ ٛ‬ای ‪ٝ‬اد‪ٝ ٥‬ی تاؿ‪٢‬ذ تا ‪ٝ‬ا‪١‬ـ اص رتح دا‪٨ٝ‬ای ‪ٙ٤ٝ‬ذ‪٤ٕ ،‬ػی‪٢‬حذ ‪ٕ ٣‬حا‪٧٣‬حای‬ ‫اتؼت‪ ٣ ٠‬ت‪ٚ‬یؼ‪ ٦‬تاسداس ؿ‪١٤‬ذ‪٣۰‬ی تا اؿاس‪ ٥‬ت‪ٝ ٦‬ضشات رتح دا‪ٝ ٛ‬اد‪ ٥‬اص ‪ٝ‬شد‪ ٛ‬خ‪٤‬اػپ تا اص خشیذاسی‬ ‫دا‪٧ ٛ‬ای ‪ٝ‬اد‪ ٥‬خ‪٤‬دداسی ّ‪٢٢‬ذ تا دس ای‪٢‬ذ‪ّٞ ٥‬ث‪٤‬د ٕ‪٤‬ؿپ شیؾ ‪١‬یایذ‪۰‬‬ ‫‪ٝ‬ذیشفا‪ّ ٘ٝ‬ـتاسٕا‪ ٥‬تثشیض خاعش‪١‬ـا‪ّ ٟ‬شد‪ّ :‬یییپ ٍی‪ٞ‬پ ٕ‪٤‬ؿپ ٕ‪٤‬ػی‪٢‬ذ ‪ٕ ٣‬ا‪ٝ ٣‬اد‪١ ٥‬ؼثپ تح‪٦‬‬ ‫ٕ‪٤‬ػا‪٤ٕ ٣ ٦ٙ‬ػی‪٢‬ذ ‪١‬ش شایی‪ ٠‬تش ‪ٝ‬ی تاؿذ ‪ ٣‬ف‪٤‬اٍه رتح دا‪ٝ ٛ‬اد‪ ٣ ٥‬اتؼت‪ ٠‬جثشا‪١ ٟ‬اشزیش اػپ‪۰‬‬ ‫‪٣‬ی اؽ‪٨‬اس ّشد‪ :‬دس ّـتاسٕا‪ ٥‬ک‪٢‬قتی ؿ‪٨‬شداسی تثشیض ّـتاس ّ‪ٚ‬ی‪ ٦‬دا‪٧ ٛ‬ای ‪ٝ‬اد‪ ٥‬ىَظ تا ٕح‪٤‬ا‪٧‬حی‬ ‫دّتش دا‪ٝ‬پضؿِ ‪ ٣‬رّش ف‪ٚ‬پ حزه ‪ ٣‬دس ک‪٤‬ست فذ‪ ٛ‬اتؼت‪٢‬ی ا‪ْٝ‬ا‪ ٟ‬شزیش ‪ٝ‬ی تاؿذ‪۰‬‬ ‫ّـتاسٕا‪ ٥‬ک‪٢‬قتی ؿ‪٨‬شداسی تثشیض تا تشخ‪٤‬سداسی اص ‪ ۴۴‬اػغث٘ ‪ٝ‬جضا تحشای ‪١‬حٖح‪٨‬حذاسی ٕحا‪٣ ٣‬‬ ‫ٕ‪٤‬ػی‪٢‬ذ‪ٝ ،‬یذا‪ ٟ‬دا‪ ٛ‬س‪٣‬تاص تا ؽشىیپ ‪٧ 1‬ضاس ‪ ۰۶۶ ٣‬ساع دا‪ ٣ ٛ‬ا‪١‬ثاس ف‪٤ٚ‬ى‪ ٦‬اص ‪١‬ؾش حج‪ّ ٜ‬ـحتحاس ‪٣‬‬ ‫ؽشىیپ ‪ ٣‬ػیؼت‪ ٜ‬ک‪٢‬قتی ػ‪ٝ٤‬ی‪ّ ٠‬ـتاسٕا‪ ٥‬تضسٓ ّـ‪٤‬س اػپ‪۰‬‬ ‫‪‬‬ ‫ػش‪٣‬یغ خثشی ‪ٝ -‬ذیشّ٘ ت‪٨‬ضیؼتی ارستایجا‪ٟ‬ؿشٍی اؿاس‪ ٥‬تش ای‪ ٦ْ٢‬تقذاد اىشاد ‪ٝ‬ق‪ ٗ٤ٚ‬تحتحپ شح‪٤‬ؿحؾ‬ ‫اػتا‪٧ ۹۷ ٟ‬ضاس ‪١ ۶۶۶ ٣‬یش اػپ‪ٕ ،‬یپ‪ :‬إش اص ‪ٙ‬تاػ ‪ٝ‬ق‪ٙ٤ٚ‬یپ عثَ‪٦‬ت‪٢‬ذی ّ‪٢‬ی‪ٝ ،ٜ‬یضا‪ٝ ٟ‬ق‪ٙ٤ٚ‬یپ جؼح‪ٞ‬حی‬ ‫حشّتی دس ّ٘ ّـ‪٤‬س ‪ ۱۶۰۴‬دسکذ اػپ ّ‪ ٦‬ای‪ٝ ٠‬یضا‪ ٟ‬دس اػتا‪ ۴۹۰۷۱ ٟ‬اػپ‪۰‬ىشٕ٘ کتاه‪ٝ ،‬ذیحشّح٘‬ ‫ت‪٨‬ضیؼتی اػتا‪ ٟ‬ا‪ٝ‬ش‪٣‬ص دس ‪١‬ـؼپ خثشی ت‪٢ٝ ٦‬اػثپ ‪ٝ‬ق‪ٙ٤ٚ‬ی‪ ٠‬اؽ‪٨‬اس داؿپ‪ :‬ؿقاس ٕشا‪ٝ‬یذاؿپ ‪٧‬یت‪ٝ ٦‬قح‪ٚ‬ح‪ٗ٤‬‬ ‫شیؾ ت‪ ٦‬ػ‪٤‬ی د‪١‬یای ىشإیش ‪ ٣‬دػتشع شزیش ‪ ٣‬شایذاس تقذ اص تی‪ٞ‬اسی تا س‪٧‬ثشی ‪ٝ ٣‬ـحاسّحپ اىحشاد داسای‬ ‫‪ٝ‬ق‪ٙ٤ٚ‬یپ ‪١‬ا‪ٖٝ‬زاسی ؿذ‪ ٥‬اػپ‪٣۰‬ی تا تیا‪ ٟ‬ای‪٧ ٦ْ٢‬ش س‪٣‬ص ای‪٧ ٠‬یت‪ٝ ٦‬ختق ت‪ ٦‬یحِ ‪ٝ‬ح‪٤‬عح‪٤‬ؿ دس ‪ٝ‬ح‪٤‬سد‬ ‫‪ٝ‬ق‪ٙ٤ٚ‬یپ اػپ‪ٕ ،‬یپ‪ :‬ای‪ ٠‬ف‪٢‬ا‪٣‬ی‪ ٠‬ت‪ ٦‬ک‪٤‬ست د‪٣‬ؿ‪٢‬ث‪ 8 ٦‬ارس ‪ٝ‬ا‪ ٥‬اىشاد داسای ‪ٝ‬ق‪ٙ٤ٚ‬حیحپ‪ ،‬سىحـ ‪ٝ‬ح‪٤‬ا‪١‬حـ ‪٣‬‬ ‫دػتشعشزیشی‪ ،‬ػ‪٦‬ؿ‪٢‬ث‪ ۷ ٦‬ارس ‪ٝ‬ا‪ ٥‬تْشی‪ ٜ‬اىشاد داسای ‪ٝ‬ق‪ٙ٤ٚ‬یپ دس جا‪ٝ‬ق‪ ٦‬اخالً ‪ٝ‬ذاس‪ ،‬چ‪٨‬اسؿ‪٢‬ث‪ ۴۶ ٦‬ارس‬ ‫‪ٝ‬ا‪ ٥‬اىشاد داسای ‪ٝ‬ق‪ٙ٤ٚ‬یپ‪ٝ ،‬ـاسّپ ىشإیش ‪ ٣‬شایذاس‪ ،‬ش‪٢‬جـ‪٢‬ث‪ ۴۴ ٦‬ارس‪ٝ‬ا‪ ٥‬اىشاد داسای ‪ٝ‬ق‪ٙ٤ٚ‬یپ‪ ،‬خا‪٤١‬اد‪٣ ٥‬‬ ‫جا‪ٝ‬ق‪ ،٦‬ج‪ٞ‬ق‪ ۴1 ٦‬ارس ‪ٝ‬ا‪ ٥‬اىشاد داسای ‪ٝ‬ق‪ٙ٤ٚ‬یپ‪ٝ ،‬غا‪ٙ‬ث‪ٕ٦‬شی ‪ ٣‬اجشای ٍا‪ ٟ٤١‬ح‪ٞ‬ایپ اص حَ‪ٝ ً٤‬قح‪ٚ‬ح‪،ٟ،٤‬‬ ‫ؿ‪٢‬ث‪ ۴۴ ٦‬ارس ‪ٝ‬ا‪ ٥‬اىشاد داسای ‪ٝ‬ق‪ٙ٤ٚ‬یپ‪ ،‬خ‪٤‬د ؿْ‪٤‬ىایی‪ ،‬ػاص‪ٝ‬ا‪٧ٟ‬ای ‪ٝ‬شد‪٨١ٛ‬اد‪ ،‬یْـ‪٢‬ث‪ ۴۱ ٦‬ارس‪ٝ‬حا‪ ٥‬اىحشاد‬ ‫داسای ‪ٝ‬ق‪ٙ٤ٚ‬یپ‪ ،‬تی‪ ٣ ٦ٞ‬ػال‪ٝ‬پ ىشإیش اػپ‪۰‬‬ ‫حوبیت اظ صٌبیع ٍ شطکتّبی صبزضاتهحَض‪،‬‬ ‫اٍلَیت اصلی هسیطیت اشضثبیجبىشطقی است‬ ‫استبًساض‪ٍ :‬ضعیت اشتغبل زض‬ ‫اشضثبیجبىغطثی هغلَه ًیست‬ ‫استبًساض اشضثبیجبى شطقی‪ :‬ایجبز‬ ‫کبضذبًِ ًَاٍضی اٍلَیت استبى است‬ ‫ػش‪٣‬یغ خثشی ‪ -‬اػتا‪١‬ذاس ارستایجا‪ ٟ‬ؿشٍحی‪ ،‬ایحجحاد‬ ‫ّاسخا‪٤١ ٦١‬ا‪٣‬سی سا یْی اص ا‪٤ٙ٣‬یپ‪٧‬ای اػتا‪ ٟ‬فح‪٢‬ح‪٤‬ا‪ٟ‬‬ ‫ّشد ‪ٕ ٣‬یپ‪ :‬تایذ استثاط ‪ٝ‬ق‪٢‬اداسی تی‪ ٠‬شاسُ ف‪ٚ‬ح‪٣ ٜ‬‬ ‫ى‪٢‬ا‪٣‬سی ‪ٝ ٣‬شاّض سؿذ اص یِ ػ‪٨١ ٣ ٤‬حاد‪٧‬حای تحخحؾ‬ ‫خل‪٤‬کی ‪ٝ‬ا‪٢١‬ذ اتاً تاصسٕا‪١‬ی ‪ ٣‬خا‪ ٦١‬ک‪٢‬قپ ‪ٝ ٣‬قذ‪ ٟ‬اص ػ‪٤‬ی دیٖش ؿْ٘ تٖیشد‪ ۰‬فاتذی‪ ٠‬خشّ‪ٕ ٛ‬حیحپ‪:‬‬ ‫شاسُ ف‪ ٣ ٜٚ‬ى‪٢‬ا‪٣‬سی ‪ٝ ٣‬شاّض سؿذ تایذ یْی اص ‪َ١‬ؾ‪٧‬ای اک‪ٚ‬ی سا دس ای‪ٝ ٠‬ؼیش ف‪٨‬ذ‪ ٥‬داس تحاؿح‪٢‬حذ‪٣۰‬ی‬ ‫اؽ‪٨‬اس داؿپ‪ :‬اکال ػاختاس ت‪٤‬دج‪ ٦‬تا ‪٧‬ذه سؿذ اٍتلادی‪ ،‬اص دمذم‪٧٦‬ای د‪ٙ٣‬پ ػیضد‪ ٜ٧‬اػحپ ّح‪٦‬‬ ‫‪،‬ص‪ ٦ٝ‬ای‪ ٠‬ا‪ٝ‬ش‪ ،‬استَای ػش‪ٝ‬ای‪ٕ٦‬زاسی ‪ ٣‬اؿتناٗ اػپ‪٣۰‬ی اىض‪٣‬د‪ :‬تخؾ ‪ٞ٨ٝ‬ی اص تتٌَ ای‪٧ ٠‬ذه ‪ٝ‬ح‪٨‬ح‪،ٜ‬‬ ‫تش ف‪٨‬ذ‪ ٥‬شاسُ‪٧‬ای ف‪ ٣ ٜٚ‬ى‪٢‬ا‪٣‬سی ‪ٝ ٣‬شاّض سؿذ اػپ ‪ ٣‬تش ای‪ ٠‬اػاع‪َ١ ،‬ؾاىشی‪٢‬ی ای‪ٝ ٠‬شاّض دس ‪ٝ‬ؼیحش‬ ‫سؿذ ‪ ٣‬ت‪٤‬ػق‪ ٦‬اٍتلادی اػتا‪ ٟ‬یْی اص ا‪٤ٙ٣‬یپ‪٧‬ای ‪ٝ‬اػپ‪۰‬اػتا‪١‬ذاس ارستایجا‪ ٟ‬ؿشٍی اىض‪٣‬د‪ :‬شاسُ فح‪ٚ‬ح‪ٜ‬‬ ‫‪ ٣‬ى‪٢‬ا‪٣‬سی اػتا‪ ٟ‬تایذ تشای ا‪١‬جا‪ ٛ‬ای‪ ٠‬سػا‪ٙ‬پ ػ‪ٖ٢‬ی‪َ١ ،٠‬ـ‪ ٦‬سا‪ ٣ ٥‬ػ‪٢‬ذ چـ‪ٜ‬ا‪١‬ذاص ت‪٨‬ی‪ّ ٦‬حشد‪ ٣ ٥‬دس ا‪،ٟ‬‬ ‫‪ٝ‬ا‪٤ٝ‬سیپ ‪ ٦ٞ٧‬تخؾ‪٧‬ا اف‪ ٜ‬اص دػتٖا‪٧ ٥‬ای اجشایی‪ ،‬دا‪١‬ـٖا‪ ،٥‬ک‪٢‬قپ ‪ ٣‬تخؾ خلح‪٤‬کحی سا تحقحشیحو‬ ‫ّ‪٢‬ذ‪ ۰‬خشّ‪ ٛ‬اىض‪٣‬د‪ :‬إش ت‪ ٦‬ک‪٤‬ست جذی ‪ ٣‬تا ‪ٖ١‬ا‪٧‬ی ‪ ٤١‬دس ای‪ ٠‬فشک‪٣ ٦‬اسد ؿ‪٤‬ی‪ ٜ‬تا یِ تت‪ ٗ٤‬اػحاػحی‬ ‫دس اّ‪٤‬ػیؼت‪٤١ ٜ‬ا‪٣‬سی ‪ ٣‬ى‪٢‬ا‪٣‬سی اػتا‪ ٟ‬س‪٣‬ت‪ ٦‬س‪ ٣‬خ‪٤‬ا‪٧‬ی‪ ٜ‬ؿذ‪٣۰‬ی ٕیپ‪ :‬اػتیاد‪ ٥‬اص ایح‪ ٠‬ؽحشىحیحپ ‪٧‬حای‬ ‫ٍا‪١٤١‬ی ‪ٝ‬ی ت‪٤‬ا‪١‬ذ دس تتٌَ اّ‪٤‬ػیؼت‪٤١ ٜ‬ا‪٣‬سی اػتا‪ ٟ‬ت‪ ٦‬ف‪٤٢‬ا‪ ٟ‬یْی اص ا‪٧‬ذاه ‪ٝ‬یا‪ٟٝ‬ذت ت‪٤‬ػق‪ ٦‬اٍتلادی‬ ‫‪٤ٝ‬ثش تاؿذ‪۰‬سئیغ شاسُ ف‪ ٣ ٜٚ‬ى‪٢‬ا‪٣‬سی ارستایجا‪ ٟ‬ؿشٍی ‪ ٜ٧‬دس ای‪١ ٠‬ـؼپ تا اسائ‪ٕ ٦‬ضاسؿی اص تاسیخچ‪٦‬‬ ‫تاػیغ ای‪ ٠‬شاسُ ‪ ٣‬ىقا‪ٙ‬یپ‪٧‬ا ‪ ٣‬اٍذا‪ٝ‬ات ا‪ٕ ،ٟ‬یپ‪ :‬دس حاٗ حاعش ‪ٝ 1۶‬شّض سؿذ ‪٣‬اتؼت‪ ٦‬تح‪ ٦‬شحاسُ‬ ‫ف‪ ٣ ٜٚ‬ى‪٢‬ا‪٣‬سی دس ‪َ١‬اط ‪ٝ‬خت‪ٚ‬و اػتا‪ ٟ‬ىقا‪ٙ‬یپ ‪ٝ‬یّ‪٢٢‬ذ‪۰‬‬ ‫استبًساض اضزثیل‪ :‬کشبٍضظی ثب ضٍال فعلی‬ ‫ثِ تَلیس ثطٍت هٌجط ًویشَز‬ ‫ػش‪٣‬یغ خثشی ‪ -‬اػتا‪١‬ذاس اسدتی٘ ٕیپ‪ :‬إش ا‪٧‬ح‪٢‬حٔ سؿحذ ىحقح‪ٚ‬حی‬ ‫ّـا‪٣‬سصی اػتا‪ ٟ‬ت‪ ٦‬ای‪ ٠‬س‪٣‬اٗ شیؾ تش‪٣‬د‪ ،‬ت‪ ٦‬ت‪ٙ٤‬یذ ثش‪٣‬ت ‪٢ٝ‬جش ‪١‬خ‪٤‬ا‪٧‬ذ‬ ‫ؿذ‪ ۰‬ػیذ حا‪ٝ‬ذ فا‪ٚٝ‬ی دس دیذاس تا تـْ٘‪٧‬ا ‪١ ٣‬ح‪ٞ‬حایح‪٢‬حذٕحا‪ ٟ‬تحخحؾ‬ ‫ّـا‪٣‬سصی اػتا‪ ٟ‬اؽ‪٨‬اس ّشد‪ :‬تشای ت‪ٙ٤‬یذ ثش‪٣‬ت ‪ ٣‬اسصؽ اىحض‪٣‬د‪ ٥‬دس‬ ‫تخؾ ّـا‪٣‬سصی ‪١‬یاص ت‪ ٦‬اٍذا‪ٝ‬ات تت‪ٙ٤‬ی اػپ ‪ ٣‬تایذ تنییشات اػحاػحی‬ ‫دس ؿی‪٧٥٤‬ای ت‪ٙ٤‬یذ ک‪٤‬ست ٕیشد‪۰‬‬ ‫‪٣‬ی تل‪ٞ‬ی‪ ٜ‬ػاصی دس ح‪٤‬ص‪ّ ٥‬ـا‪٣‬سصی تا ‪ٝ‬ـاسّپ ّحاسؿح‪٢‬حاػحا‪٣ ٟ‬‬ ‫ىقا‪ّ ٟ،‬ـا‪٣‬سصی سا ٕا‪ٝ‬ی تشای اىضایؾ ثش‪٣‬ت دس ای‪ ٠‬تخؾ ‪ ٣‬ػحایحش‬ ‫ح‪٤‬ص‪٧ ٥‬ای ‪ ٜ٨ٝ‬اػتا‪ ٟ‬دا‪١‬ؼپ ‪ ٣‬تیا‪ّ ٟ‬شد‪:‬ىقا‪ ٟ،‬ای‪ ٠‬ح‪٤‬ص‪ ٥‬اؿشاىحیحپ‬ ‫تیـتشی ‪١‬ؼثپ ت‪ٝ ٦‬ؼائ٘ داس‪١‬ذ ‪ ٣‬تایذ تا تخؾ‪٧‬ای د‪ٙ٣‬تی تشای تل‪ٞ‬یح‪ٜ‬‬ ‫ػش‪٣‬یغ خثشی ‪ -‬اػتا‪١‬ذاس ارستایجا‪ ٟ‬مشتی تا اؿاس‪ ٥‬ت‪ٙ ٦‬ض‪ٛ٣‬‬ ‫ت‪٤‬ج‪ ٦‬ت‪ ٦‬ایجاد ىشکپ ‪٧‬ای ؿن‪ٚ‬ی ٕیپ‪٣ :‬عقیپ اؿحتحنحاٗ‬ ‫دس اػتا‪ٝ ٟ‬غ‪٤ٚ‬ب ‪١‬یؼپ ‪ ٣‬تا ‪ ٦ٞ٧‬ت‪٤‬ا‪ ٟ‬تحشای تح‪٨‬حثح‪٤‬د ایح‪٠‬‬ ‫‪٣‬عقیپ تالؽ ‪ٝ‬ی ّ‪٢‬ی‪ٝ ۰ٜ‬ت‪ٞ‬ذکادً ‪ٝ‬قتح‪ٞ‬حذیحا‪ ٟ‬اىحض‪٣‬د‪:‬‬ ‫د‪ٙ٣‬پ ػیضد‪ ٜ٧‬تا ا‪٤ٙ٣‬یپ ٍشاس داد‪ ٟ‬ایجاد تؼتش‪٧‬ای اؿتنحاٗ‬ ‫جذیذ ‪ ٣‬سؿذ اٍتلادی دس ّـ‪٤‬س‪ ،‬ػقی داسد ‪ٝ‬ـْالت ای‪ ٠‬تخؾ سا تشعشه ّ‪٢‬ذ‪٣۰‬ی تا اؿاس‪ ٥‬ت‪ ٦‬ایجحاد‬ ‫ک‪٢‬ذ‪٧ ً٣‬ای افتثاسی اص ػاٗ ای‪٢‬ذ‪ ٥‬دس اػتا‪٧ ٟ‬ا اعاى‪ّ ٦‬شد‪ :‬اص ػاٗ ای‪٢‬ذ‪ ٥‬تا ‪٣‬اسیض تخـی اص دسا‪ٝ‬ذ‪٧‬ای‬ ‫اػتا‪ ٟ‬دس ای‪ ٠‬ک‪٢‬ذ‪ ً٣‬افتثاسی ‪٧ ٣‬ضی‪ّ ٦٢‬شد ا‪ ٟ‬دس خ‪٤‬د اػتا‪ ٟ‬ؿا‪٧‬ذ ؿتاب دس س‪١٣‬ذ سؿذ اٍتحلحادی ‪٣‬‬ ‫اتادا‪١‬ی ارستایجا‪ ٟ‬مشتی خ‪٤‬ا‪٧‬ی‪ ٜ‬ت‪٤‬د‪۰‬اػتا‪١‬ذاس ارستایجا‪ ٟ‬مشتی تا ٍذسدا‪١‬حی اص ‪٧‬ح‪ٞ‬حشا‪٧‬حی اکح‪٢‬حاه ‪٣‬‬ ‫تاصاسیا‪ ٟ‬اػتا‪ ٟ‬دس س‪١٣‬ذ اجشای ‪ٝ‬تذ‪٣‬دیپ ‪٧‬ای ّش‪١٣‬ایی تیا‪ّ ٟ‬شد‪ :‬تا ‪٤٧‬ؿ‪٢ٞ‬ذػاصی س‪١٣‬حذ ‪ٝ‬حَحات‪ٚ‬ح‪ ٦‬تحا‬ ‫تی‪ٞ‬اسی ّ‪٣٤‬یذ ‪ ۴۷‬دس اػتا‪ ٣ ٟ‬تشچیذ‪ ٥‬ؿذ‪ ٟ‬تیـتش ‪ٝ‬تذ‪٣‬دیپ ‪٧‬ا‪ ،‬ؿا‪٧‬ذ سىـ تشخی اص ‪ٝ‬ـْالت دس س‪١٣‬ذ‬ ‫ىقا‪ٙ‬یپ ‪٧‬ای اک‪٢‬اه ‪ ٣‬تاصاسیا‪ ٟ‬خ‪٤‬ا‪٧‬ی‪ ٜ‬ت‪٤‬د‪ٝ۰‬قت‪ٞ‬ذیا‪ ٟ‬تا تاّیذ تش عش‪٣‬ست ا‪١‬تَاٗ ک‪٤٢‬ه ا‪،‬یح‪٢‬حذ‪ ٥‬تح‪٦‬‬ ‫خاسج اص ؿ‪٨‬ش‪٧‬ا ‪ٝ ٣‬ت‪ٞ‬شّض ّشد‪ ٟ‬ا‪٨١‬ا ادا‪ ٦ٝ‬داد‪ٝ :‬ـْالت ‪٤ٝ ٣‬ا‪١‬ـ ا‪١‬تَاٗ ک‪٤٢‬ه ا‪،‬یح‪٢‬حذ‪ ٥‬تح‪ٝ ٦‬حْحا‪ٟ‬‬ ‫‪ٝ‬ـخلی‪ ،‬تشسػی ‪٤ٝ ٣‬ا‪١‬ـ ا‪ ٟ‬ت‪٤‬ػظ ‪ٝ‬قا‪١٣‬پ ا‪٤ٝ‬س ‪ٞ٧‬ا‪ٖ٢٧‬ی اٍتلادی ‪ٝ ٣‬قا‪١٣‬پ ‪٧‬ح‪ٞ‬حا‪٧‬ح‪٢‬حٖحی ا‪ٝ‬ح‪٤‬س‬ ‫ف‪ٞ‬شا‪١‬ی اػتا‪١‬ذاسی شیٖیشی خ‪٤‬ا‪٧‬ذ ؿذ‪۰‬ت‪ٕ ٦‬ضاسؽ ایش‪١‬ا‪ ،‬دس ای‪ ٠‬ج‪ٚ‬ؼ‪ ٦‬افضای اتاً اک‪٢‬اه اس‪ٝ٣‬ی‪١ ٦‬یض تح‪٦‬‬ ‫تیا‪ٝ ٟ‬ـْالت ح‪٤‬ص‪٧ ٥‬ای ‪ٝ‬شت‪٤‬ط ت‪ ٦‬خ‪٤‬د ششداخت‪٢‬ذ‪۰‬اؿتناٗ دس ارستایجا‪ ٟ‬مشتی تیـتش ت‪ ٦‬ک‪٤‬ست ىلح‪ٚ‬حی‬ ‫ت‪٤‬د‪ ٣ ٥‬تا س‪ّ ٌ١٣‬ـا‪٣‬سصی دس ىل٘ تاتؼتا‪ٝ ،ٟ‬یضا‪ ٟ‬تیْاسی ‪١‬یض ّا‪٧‬ؾ ‪ٝ‬ی یاتذ ‪ٙ٣‬ی دس ىل‪ ٗ٤‬شحایحیحض ‪٣‬‬ ‫ص‪ٝ‬ؼتا‪ ،ٟ‬تیْاسی اىضایؾ ‪ٝ‬ی یاتذ‪۰‬‬ ‫ػاصی دس ای‪ ٠‬تخؾ ‪ٝ‬ـاسّپ داؿت‪ ٦‬تاؿ‪٢‬ذ‪۰‬‬ ‫فا‪ٚٝ‬ی ح٘ ‪ٝ‬ـْالت اٍتلادی ‪ ٣‬اىضایؾ دسا‪ٝ‬ذ‪٧‬ای ‪ٝ‬شد‪ ٛ‬سا اص ج‪ٚٞ‬ح‪٦‬‬ ‫ا‪٧‬ذاه ‪ ٜ٨ٝ‬د‪ٙ٣‬پ ف‪٤٢‬ا‪ّ ٟ‬شد ‪ٕ ٣‬یپ‪ :‬تحشای سىحـ ىحَحش تحَح‪٤‬یحپ‬ ‫ّـا‪٣‬سصی اػتا‪ ٟ‬اص ج‪ ٦ٚٞ‬ا‪٤ٙ٣‬یپ ‪٧‬ای ‪ ٜ٨ٝ‬ت‪٤‬د‪ ٣ ٥‬تا سىـ ‪ٝ‬ـحْحالت‬ ‫ت‪٤‬ػق‪ ٦‬ای ای‪ ٠‬تخؾ‪ ،‬ح‪٤‬ص‪٧ ٥‬ای ک‪٢‬قپ ‪ٕ ٣‬شدؿٖشی ‪١‬یض ‪٢ٝ‬تیحـ ‪ٝ‬حی‬ ‫ؿ‪٤‬د‪۰‬اػتا‪١‬ذاس اسدتی٘ ‪ٝ‬ذیشیپ ‪٢ٝ‬اتـ اتی دس ‪ٝ‬لاسه ّـا‪٣‬سصی سا ‪١‬یحض‬ ‫‪٤ٝ‬سد تاّیذ ٍشاس داد ‪ ٣‬اىض‪٣‬د‪ :‬تایذ اػتیاد‪ ٥‬اص س‪٣‬ؽ‪٧‬ای ‪٤١‬ی‪ ٣ ٠‬اػتیاد‪٥‬‬ ‫ت‪٨‬ی‪ ٦٢‬اص اب‪٧‬ای صیشص‪ٝ‬ی‪٢‬ی ‪٨١‬ادی‪ ٦٢‬ؿذ‪ ٣ ٥‬ج‪ٕ٤ٚ‬یشی اص ‪٧‬ذس سىپ اب‬ ‫دس ّـپ ‪ٝ‬ذ ‪١‬ؾش ٍشاس ٕیشد‪۰‬‬ ‫‪٣‬ی تا اؿاس‪ ٥‬ت‪ ٦‬ت‪٤‬صیـ تزس ‪٨١ ٣‬اد‪٧ ٥‬ای دا‪ٝ‬حی تح‪ ٦‬فح‪٢‬ح‪٤‬ا‪ ٟ‬یحْحی اص‬ ‫‪٤ٝ‬ع‪٤‬فات داسای ا‪ٞ٧‬یپ دس تخؾ ّـحا‪٣‬سصی ‪ ٣‬دا‪ٝ‬حی خح‪٤‬اػحتحاس‬ ‫‪ٝ‬ـاسّپ تـْ٘ ‪٧‬ای ّـا‪٣‬سصی دس اتخار سا‪ْ٧‬اس‪٧‬ای ‪٢ٝ‬اػه دس ای‪٠‬‬ ‫خل‪٤‬ف ؿذ‪۰‬دس ای‪ ٠‬دیذاس افضای تـْ٘ ‪٧‬ا ‪ٞ١ ٣‬ای‪٢‬ذٕا‪ّ ٟ‬ـحا‪٣‬سصا‪ٟ‬‬ ‫اػتا‪ٝ ٟ‬ؼائ٘ ‪ٝ ٣‬ـْالت ای‪ ٠‬تخؾ سا تیا‪ّ ٟ‬شد‪ ٣ ٥‬خ‪٤‬اػتاس ‪ٝ‬ؼافذت‬ ‫گسلّبی هَجَز زض ظًجبى ثب ّوکبضی زاًشوٌساى‬ ‫استبى شٌبسبیی شسُ است‬ ‫ػش‪٣‬یغ خثشی ‪ٝ-‬ذیشّ٘ تتشا‪ ٟ‬اػتا‪ ٟ‬ص‪١‬جا‪ ٟ‬تا اؿحاس‪٥‬‬ ‫ت‪ ٦‬ای‪ ٦ْ٢‬ت‪ٞ٧ ٦‬پ دا‪١‬ـ‪٢ٞ‬ذا‪ ٟ‬دا‪١‬ـٖا‪٨٧‬ای ف‪ ٛ٤ٚ‬شحایح‪٣ ٦‬‬ ‫ص‪١‬جا‪ ٟ‬اٍذا‪ٝ‬اتی دس ؿ‪٢‬اػایی ٕؼ٘ ‪٧‬ای ص‪ٙ‬حضح‪ٙ‬ح‪ ٦‬ا‪١‬حجحا‪ٛ‬‬ ‫ٕشىت‪ ٦‬اػپ‪ٕ ،‬یپ‪ :‬ص‪١‬جا‪ ٟ‬جض‪ ٣‬ؿ‪٨‬ش‪٧‬حای ‪ٝ‬حغحش دس‬ ‫ّـ‪٤‬س اػپ ّ‪ ٦‬حشائ‪ٕ ٜ‬ؼ٘‪٧‬ا سا ‪ٝ‬ـخق ‪ ٣‬ا‪ ٟ‬سا تح‪٦‬‬ ‫‪ٝ‬شاّض ریلال ؿ‪٨‬شداسی ‪ ٣‬اداس‪ ّ٘ ٥‬سا‪ ٣ ٥‬ؿ‪٨‬شػحاصی‬ ‫افال‪ّ ٛ‬شد‪ ٥‬اػپ‪ ۰‬کیی ا‪ّ ٦ٙ‬شا‪ٝ‬تی اىض‪٣‬د‪ :‬تش ای‪ ٠‬اػاع‬ ‫ت‪ ٦‬ای‪ 1 ٠‬دػتٖا‪ ٥‬تاّیذ ؿذ‪ ٥‬اػپ ّ‪ ٦‬دس حشائ‪ٕ ٜ‬ؼح٘‬ ‫‪٧‬ای تقیی‪ ٠‬ؿذ‪ّٞ ٥‬تشی‪ ٠‬ػاخپ ‪ ٣‬ػاص‪٧‬ا داؿت‪ ٦‬تاؿ‪٢‬ذ ‪٣‬‬ ‫دس ک‪٤‬ست ا‪١‬جا‪١ ٛ‬یض ای‪ ٜ٨ٝ ٠‬تش اػاع ‪ٝ‬تاػثحات ‪،‬ص‪ٛ‬‬ ‫تاؿذ‪ ۰‬ای‪ٝ ٠‬ؼ‪ ٗ٣٤‬تا تاّیذ تش ای‪ ٦ْ٢‬دس ص‪ٝ‬ی‪ ٦٢‬ص‪ٙ‬ض‪ ٦ٙ‬تش‪١‬ا‪٦ٝ‬‬ ‫‪٧‬ای خ‪٤‬تی دس اػحتحا‪ ٟ‬ا‪١‬حجحا‪ ٛ‬ؿحذ‪ ٥‬اػحپ‪ ،‬اؽح‪٨‬حاس‬ ‫داؿپ‪ٝ :‬غا‪ٙ‬قات ‪٣‬ػیقی ا‪١‬جا‪ٕ ٛ‬شىت‪ّ ٦‬ح‪ ٦‬دس کح‪٤‬ست‬ ‫تش‪٣‬ص ص‪ٙ‬ض‪ ٣ ٦ٙ‬تا ‪ْٞ٧‬اسی ‪ٞ٧ ٣‬شا‪٧‬ی ‪ٝ‬حشد‪ّ ٛ‬ح‪ٞ‬حتحشیح‪٠‬‬ ‫چا‪ٙ‬ؾ ‪ٝ ٣‬ـْالت سخ خ‪٤‬ا‪٧‬ذ داد‪۰‬‬ ‫ّشا‪ٝ‬تی اىض‪٣‬د‪ :‬ا‪١‬تؾاس تش ای‪ ٠‬اػپ ّ‪ٝ ٦‬شد‪ ٛ‬دس حح‪٤‬اد‬ ‫ا‪ٝ‬ادٕی ‪،‬ص‪ ٛ‬سا داؿت‪ ٦‬تاؿ‪٢‬ذ ‪ ٣‬ای‪١ ٠‬ح‪٤‬ؿ ‪ٝ‬حا‪١‬ح‪٤‬س‪٧‬حا سا‬ ‫دس ‪٢ٝ‬اصٗ خ‪٤‬د ت‪ٞ‬شی‪٢٢ّ ٠‬ذ تا ص‪ٝ‬ا‪ ٟ‬تحش‪٣‬ص ححادثح‪ ٦‬ای‪،‬‬ ‫خ‪١٤‬ؼشدی خ‪٤‬د سا حیؼ ّشد‪ ٣ ٥‬دس ‪٣‬اٍـ خ‪٤‬د سا ای‪ٞ‬ح‪٠‬‬ ‫ّ‪٢٢‬ذ‪۰‬‬ ‫ای‪ٝ ٠‬ؼ‪ ٗ٣٤‬تا اؿاس‪ ٥‬ت‪ ٦‬ای‪ٞٝ ٦ْ٢‬حاسػحپ دس ایح‪١ ٠‬ح‪٤‬ؿ‬ ‫ت‪ٞ‬شی‪٧ ٠‬ا دس ‪٢ٝ‬ضٗ اص ػ‪٤‬ی خحا‪١‬ح‪٤‬اد‪٧ ٥‬حا ‪ٝ‬حی تح‪٤‬ا‪١‬حذ‬ ‫ّ‪ٞ‬تشی‪ ٠‬چا‪ٙ‬ؾ ‪ٝ ٣‬ـْالت سا دس تش‪٣‬ص حادثح‪ ٦‬ىحشا‪٧‬ح‪ٜ‬‬ ‫ّ‪٢‬ذ‪ ،‬ادا‪ ٦ٝ‬داد‪ :‬تالؽ دس ساػتای ‪٨١‬ادی‪ ٦٢‬ػاصی ىش‪ٔ٢٧‬‬ ‫ای‪٢ٞ‬ی ‪ ٣‬ا‪٤ٝ‬صؽ تا تشٕضاسی ‪ٝ‬ا‪٤١‬س‪٧‬ای خا‪٤١‬ادٕی اثحاس‬ ‫ت‪٨‬تشی سا ت‪ ٦‬د‪١‬ثاٗ داسد‪۰‬‬ ‫اشضثبیجبى شطقی ‪ّ 79‬عاض هعلَل زاضز‪ /‬ثبال ثَزى ثیوبضاى ضٍاًی‬ ‫هعهی اظ هیبًگیی کشَضی‬ ‫گعاضش‬ ‫زغسغِ عبزیاًگبضی ترل بت ضاًٌسگی‬ ‫زض تجطیع‬ ‫‪٨١‬ادی‪١ ٦٢‬ـذ‪ ٟ‬ىش‪ ٔ٢٧‬سا‪٢١‬ذٕی‪ ،‬تشخ‪٤‬سد ػ‪ٚ‬یحَح‪ ٦‬ای تحا سا‪١‬ح‪٢‬حذٕحا‪ٟ‬‬ ‫‪ٝ‬تخ‪ٚ‬و ‪١ ٣‬اّاىی ت‪٤‬د‪ ٟ‬اف‪ٞ‬اٗ ‪١‬ؾاست ‪ٍ ٣‬ا‪٤ٝ ،ٟ٤١‬جه فادیا‪ٖ١‬حاسی‬ ‫تخ‪ٚ‬یات سا‪٢١‬ذٕی دس تثشیض ‪ ٣‬تش‪٣‬ص سا‪ ٥‬ت‪٢‬ذا‪٧ٟ‬ای ع‪١،٤‬ی دس خیاتا‪٧ٟ‬ا‬ ‫‪ّ ٣‬ـیذ‪ ٥‬ؿذ‪ ٟ‬ا‪ ٟ‬ت‪٤ّ ٦‬چ‪ ٦‬شغّ‪٤‬چ‪٧ ٦‬ای ؿ‪٨‬ش ؿذ‪ ٥‬اػپ‪ ۰‬ىش‪ٔ٢٧‬‬ ‫سا‪٢١‬ذٕی کتیح ت‪ ٦‬خ‪٤‬دی خ‪٤‬د دس جا‪ٝ‬ق‪ ٦‬ایجاد ‪ٞ١‬ی ؿ‪٤‬د ‪ ٣‬تشای جا‬ ‫اىتاد‪ ٟ‬ا‪٣ ،ٟ‬عـ ٍ‪٤‬ا‪١‬ی‪، ٠‬ص‪ ٛ‬ا‪،‬جشا اجحتح‪٢‬حاب ‪١‬حاشحزیحش اػحپ ّح‪٦‬‬ ‫خ‪٤‬ؿثختا‪ ٦١‬ای‪ٞ٧ ،ٜ٨ٝ ٠‬ض‪ٝ‬ا‪ ٟ‬تا اختشاؿ خ‪٤‬دس‪ ٣ ٣‬اىضایؾ تقذاد ا‪١‬ح‪٨‬حا‬ ‫دس ؿ‪٨‬ش‪٧‬ا‪ ،‬ت‪٨‬ی‪ ٣ ٦‬تشای اجشای دٍیٌ دس اختیاس عاتغا‪ٍ ٟ‬حا‪١‬ح‪ٍ ٟ٤‬حشاس‬ ‫ٕشىپ‪١۰‬خؼتی‪٤ٍ ٠‬ا‪١‬ی‪ ٠‬سا‪ٞ٢٧‬ایی ‪ ٣‬سا‪٢١‬ذٕی ‪٣‬یظ‪ ٥‬ات‪ٝ٤‬ثی٘ ‪٧‬ا دس ج‪٨‬ا‪ٟ‬‬ ‫دس ػاٗ ‪ٝ ۴8۶۰‬یالدی تشاتش تا ػاٗ ‪٧ ۴1۱۱‬جشی ؿ‪ٞ‬ؼی ثثپ ؿذ ّ‪٦‬‬ ‫ششچ‪ٍ ٜ‬ش‪ٝ‬ض ‪١‬ا‪ ٛ‬داؿپ ‪ ٣‬تش اػاع ا‪ ٟ‬حض‪٤‬س ػ‪١ ٦‬یش دس حی‪ ٠‬حشّحپ‬ ‫خ‪٤‬دس‪ ٣‬ا‪ٙ‬ضا‪ٝ‬ی ت‪٤‬د ّ‪ ٦‬یْی تشای سا‪٢١‬ذٕی ‪ ٣‬یْی تشای حیؼ اتحؾ‬ ‫ت‪٤‬د ‪ ٣‬یْی شیؾ اص ات‪ٝ٤‬ثی٘ ‪ٝ‬ی د‪٣‬یذ ‪ ٣‬حشّپ خ‪٤‬دس‪ ٣‬سا ‪٧‬ـذاس ‪ٝ‬ی‬ ‫داد‪١۰‬خؼتی‪ ٠‬ایی‪١ ٠‬ا‪ ٦ٝ‬سا‪ٞ٢٧‬ایی ‪ ٣‬سا‪٢١‬ذٕی ‪٣‬یظ‪ ٥‬ات‪ٝ٤‬ثی٘ دس ایحشا‪ ٟ‬دس‬ ‫ػاٗ ‪٢ٝ ۴۴۶۹‬تـش ؿذ ّ‪ 1 ٦‬ػاٗ شغ اص اجثاسی ؿحذ‪ٕ ٟ‬ح‪٤‬ا‪٧‬حیح‪٢‬حا‪ٝ‬ح‪٦‬‬ ‫سا‪٢١‬ذٕی ت‪٤‬د‪ ،‬ا‪ٝ‬ا ‪ٝ‬تاػیا‪ ٦١‬ت‪ ٦‬سم‪ٕ ٜ‬زؿپ ححذ‪٣‬د یحِ ٍحش‪ ،ٟ‬ایح‪٠‬‬ ‫ٍ‪٤‬ا‪١‬ی‪ ٠‬ت‪ ٦‬ع‪٤‬س ّا‪ ٘ٝ‬اجشا ‪ٞ١‬ی ؿ‪٤‬د ‪ ٣‬ا‪ٝ‬ش‪٣‬ص إش د‪٣‬ستی‪٧ ٠‬ای ّ‪٢‬تش‪ٙ‬ی‬ ‫‪ ٣‬حض‪٤‬س ىیضیْی ش‪ٚ‬یغ ‪١‬ثاؿذ ؿایذ تت‪٤‬ا‪ٕ ٟ‬یپ ّ‪٧ ٦‬یچ ّذا‪ ٛ‬اص ای‪٠‬‬ ‫ٍ‪٤‬ا‪١‬ی‪ ٠‬اجشا ‪ٞ١‬ی ؿ‪٤‬د‪۰‬تش‪٣‬ص ای‪٣ ٠‬عقیپ‪ ،‬تثقات صیادی تح‪٣ ٦‬یحظ‪ ٥‬دس‬ ‫ص‪١‬ذٕی ؿ‪٨‬شی ؿ‪٤ٚ‬ک ‪ ٣‬شیچیذ‪ ٥‬ا‪ٝ‬ش‪٣‬صی داسد ّ‪ ٦‬تذ‪ ٟ٣‬ؿِ ایحجحاد‬ ‫سٌس تَسعِ ذَظستبى ثب اعتجبضی ثبلغ ثط‪ّ 360‬عاض هیلیبضز ضیبل تصَیت شس‬ ‫ػش‪٣‬یغ خثشی ‪ -‬اػتا‪١‬ذاس خ‪٤‬صػتا‪ ٟ‬تا اؿاس‪ ٥‬ت‪ ٦‬تذ‪٣‬ی‪ ٣ ٠‬تل‪٤‬یه ػ‪٢‬ذ تح‪٤‬ػحقح‪ ٦‬اػحتحا‪ٕ ٟ‬حیحپ‪:‬‬ ‫افتثاسی تا‪ٙ‬ل تش ‪٧ ۴۶۶‬ضاس ‪ٝ‬ی‪ٚ‬یاسد سیاٗ دس ای‪ ٠‬ػ‪٢‬ذ تشای ح٘ ‪ٝ‬ـْالت خ‪٤‬صػتا‪ ٟ‬دس ‪ٝ‬ذت ص‪ٝ‬حا‪ٟ‬‬ ‫ػ‪ ٦‬ػاٗ دس ‪١‬ؾش ٕشىت‪ ٦‬ؿذ‪ ٥‬اػپ‪ ۰‬کادً خ‪ٚ‬ی‪ٚ‬یا‪ ٟ‬تیا‪ّ ٟ‬شد‪ :‬دس ػ‪٢‬ذی ّ‪ ٦‬تذ‪٣‬ی‪ ٠‬ؿذ‪ ٥‬اػپ ایجاد‬ ‫‪٧ ۴۰۶‬ضاس ؿن٘ شیؾ تی‪٢‬ی ؿذ‪ ٦ّ ٥‬تشای تتٌَ ای‪٧ ٜ٨ٝ ٠‬ـپ ‪٧‬ضاس ‪ٝ‬ی‪ٚ‬یاسد سیاٗ دس ‪١‬ؾش ٕحشىحتح‪٦‬‬ ‫ؿذ‪ ٥‬اػپ‪۰‬اػتا‪١‬ذاس خ‪٤‬صػتا‪ ٟ‬اؽ‪٨‬اس داؿپ‪ :‬تالىاک‪ ٦ٚ‬تقذ اص تـْی٘ د‪ٙ٣‬پ‪١ ،‬خؼتی‪ ٠‬ػیش اػتا‪١‬ی سییغ ج‪٤٨ٞ‬سی تح‪ ٦‬خح‪٤‬صػحتحا‪ٟ‬‬ ‫ا‪١‬جا‪ ٛ‬ؿذ دس حا‪ٙ‬یْ‪٤٢٧ ٦‬ص ؿشایظ د‪ٙ٣‬پ تشای تقیی‪ٝ ٠‬ل‪٤‬تات ٍث٘ اص ػیش ىشا‪١ ٜ٧‬ث‪٤‬د‪۰‬خ‪ٚ‬ی‪ٚ‬یا‪ ٟ‬ادا‪ ٦ٝ‬داد‪ :‬تا ت‪٤‬ج‪ ٦‬ت‪ٝ ٦‬ـْالتحی ّح‪٦‬‬ ‫اػتا‪ ٟ‬خ‪٤‬صػتا‪ ٟ‬اص ٕزؿت‪ ٦‬تا ا‪٨١‬ا دسٕیش ت‪٤‬د‪ ٥‬یِ ‪ٝ‬ا‪ّ ٥‬اس تش‪١‬ا‪ ٦ٝ‬سیضی تشای شش‪٣‬ط‪٧ ٥‬ا ‪ ٣‬عش ‪٧‬ایی تشای شیـشىپ اػتا‪ ٟ‬ت‪٨‬ی‪ ٦‬ؿحذ‬ ‫‪ّ ٣‬تاتچ‪ ٦‬ای تا افتثاسات ‪ٝ‬ـخق دس ای‪ ٠‬ساتغ‪ ٦‬ت‪٨‬ی‪ ٦‬ؿذ ‪ ٣‬دس ت‪٨‬شا‪ ٟ‬تا حض‪٤‬س ‪٣‬صیشا‪ٝ ٟ‬خت‪ٚ‬و ‪ٝ ٣‬قا‪ ٟ٣‬ا‪ ٗ٣‬سیحیحغ جح‪ٞ‬ح‪٨‬ح‪٤‬سی‬ ‫تشسػی ؿذ‪۰‬اػتا‪١‬ذاس خ‪٤‬صػتا‪ ٟ‬ادا‪ ٦ٝ‬داد‪ :‬خ‪٤‬ؿثختا‪ ٦١‬دس ‪١‬ـؼپ ‪٧ 1‬یت‪ٍ ٦‬ث‪ٚ‬ی ّ‪ ٦‬تا حض‪٤‬س ‪ٝ‬قا‪ ٟ٣‬ا‪ ٗ٣‬سییغ ج‪٤٨ٞ‬سی ‪٣ ٣‬صیشا‪٣ ٟ‬‬ ‫ػتاد ىش‪ٝ‬ا‪ ٟ‬ا‪ٝ‬ا‪(ٛ‬س‪ )٥‬تشٕضاس ؿذ شش‪٣‬ط‪٧ ٥‬ای ‪ٝ‬ـخق ؿذ‪ ٥‬تشای اػتا‪ ٟ‬خ‪٤‬صػتا‪ ٟ‬ت‪ ٦‬تل‪٤‬یه سػیذ‪۰‬‬ ‫اگْی هعایسُ هطحلِ زٍم‬ ‫شْطزاضی ذبهٌِ ثِ استٌبز هجَظ شوبضُ ‪ 50/247‬تبضید ‪ 1400/07/21‬شَضای هحتطم اسالهی شْط‬ ‫ٍ ثطاسبس قیوت گصاضی کبضشٌبس ضسوی زازگستطی زض ًظط زاضز؛ اهَضات ًگْساضی ٍ ثهْهطُ‬ ‫ثطزاضی ٍ عطضِ ٍ فطٍش هساٍم گبظ فشطزُ ‪ CNG‬زض جبیگبُ گبظ عجیعی ذَز ضا ثِ هست سِ سهبل‬ ‫شوسی اظ عطیق اًتشبض اگْی هعایسُ ٍ هتقبضیبى ٍاجس شطایظ ٍاگصاض ًوبیس‪ .‬هتقبضیبى هی تَاًٌهس‬ ‫جْت کست اعالعبت ثیشتط ٍ زضیبفت اسٌبز شطکت زض هعایسُ زض هْلت تعییی شسُ ثِ زثیهطذهبًهِ‬ ‫شْطزاضی ٍ یب ثِ زضگبُ ایٌتطًتی ‪ www.khamene.ir‬هطاجعِ ًوَزُ ٍ یب ثب شهوهبضُ تهله هی‬ ‫‪ 04142464333‬زاذلی ‪ 2‬توبس حبصل فطهبیٌس‬ ‫حسی ش بئی هقسم‪ -‬سطپطست شْطزاضی ذبهٌِ‬ ‫‪ *5/63‬م الف‪*1400/436:‬تبضید اًتشبضهطحلِ زٍم‪ًَ -‬ثت اٍل‪*1400/09/02:‬هطحلِ زٍم‪ًَ -‬ثت زٍم‪*1400/09/09:‬ضٍظًبهِ اضک‬ ‫‪ٝ‬ؼ‪ ٟ،٣٤‬اػتا‪ ٟ‬دس تَ‪٤‬یپ تخؾ ّـا‪٣‬سصی ‪ ٣‬سىحـ ‪ٝ‬ح‪٤‬ا‪١‬حـ تح‪ٙ٤‬حیحذ‬ ‫ّ‪٢٢‬ذٕا‪ ٟ‬ای‪ ٠‬تخؾ ؿذ‪١‬ذ‪۰‬‬ ‫سا‪ ٥‬ت‪٢‬ذا‪٧ ٟ‬ای ع‪١،٤‬ی ‪ ٣‬فادی ؿذ‪ ٟ‬تخ‪ٚ‬یات سا‪٢١‬ذٕی اص ‪ ٜ٨ٝ‬تحشیح‪٠‬‬ ‫ا‪٨١‬اػپ‪ ۰‬تش ای‪ ٠‬اػاع تشاىیِ دس تثشیض ‪١‬یض ‪ٞ٧‬ا‪٢١‬ذ دیٖش ّال‪١‬ـ‪٨‬ش‪٧‬حا‬ ‫‪ٝ‬ق‪ ٗ٤ٚ‬ف‪ٚ‬پ ‪٧‬ای صیادی اػپ ّ‪ ٦‬اص ا‪ ٟ‬ج‪ٝ ٦ٚٞ‬ی ت‪٤‬ا‪ ٟ‬ت‪ ٦‬ىحش‪٧‬ح‪٢‬حٔ‬ ‫م‪ٚ‬ظ سا‪٢١‬ذٕی‪ ،‬ػذ ‪ٝ‬قثش‪ ،‬شاسُ د‪٣‬ت‪ ،٦ٚ‬ت‪ٍ٤‬و دس ‪ْٝ‬ا‪٧ ٟ‬ای ‪٢ٞٝ‬ح‪٤‬ؿ‪،‬‬ ‫‪٣‬ج‪٤‬د ‪ٝ‬ناص‪٧ ٥‬ا‪ ،‬دىاتش تجاسی ‪ٝ ٣‬غه ‪٧‬ا دس حاؿیح‪ ٦‬خحیحاتحا‪٧ ٟ‬حای‬ ‫‪ٝ‬شّضی ؿ‪٨‬ش‪ ،‬تشخ‪٤‬سد ػ‪ٚ‬یَ‪ ٦‬ای ش‪ٚ‬یغ‪١ ،‬ث‪٤‬د شاسّی‪ ،ٔ٢‬خیاتا‪٧ ٟ‬حای‬ ‫ت‪ ٣ ٔ٢‬تی ّیییپ ‪ ٣‬اجشای عش ‪٧‬ای ف‪ٞ‬شا‪١‬ی دس ‪٧‬ش ػافپ اص س‪٣‬ص‬ ‫اص ػ‪٤‬ی ؿ‪٨‬شداسی ‪ ٣‬دیٖش دػتٖحا‪٧ ٥‬حای خحذ‪ٝ‬حات سػحا‪ ٟ‬اؿحاس‪٥‬‬ ‫ّشد‪ٕ۰‬ـپ ّ‪٤‬تا‪٧‬ی دس خیاتا‪٧ ٟ‬ای تثشیض‪ ،‬ت‪٣ ٦‬یظ‪ ٥‬دس تاىپ ‪ٝ‬حشّحضی‬ ‫ؿ‪٨‬ش‪ ٦ٞ٧ ،‬ای‪ ٠‬تخ‪ٚ‬یات سا ج‪٤ٚ‬ی چـ‪ ٜ‬ا‪١‬ؼا‪ ٟ‬ت‪ٞ١ ٦‬ایؾ ‪ٝ‬ی ٕزاسد ‪٣‬‬ ‫‪ٝ‬ـْ٘ تشاىیِ دس تثشیض ‪٧‬ش س‪٣‬ص تذتش اص ٍث٘ ‪ٝ‬ی ؿح‪٤‬د ‪ٝ ٣‬ؼح‪ٟ،٣٤‬‬ ‫‪ٝ‬شت‪٤‬ع‪١ ٦‬یض دس ای‪ ٠‬استثاط ت‪ ٦‬جشی‪ّ ٦ٞ‬شد‪ ٟ‬تحشخحی اص خح‪٤‬دس‪٧٣‬حای‬ ‫‪ٝ‬تخ‪ٚ‬و ‪ ٣‬سا‪٢١‬ذٕا‪ ٟ‬ا‪٨١‬ا تؼ‪٢‬ذ‪ٝ ٥‬ی ّ‪٢٢‬ذ ‪ ٣‬ت‪١ ٦‬ؾش ‪ٝ‬ی سػذ ّ‪ ٦‬تش‪١‬ا‪ٝ‬ح‪٦‬‬ ‫‪ٝ‬ذ‪ ٣ ٟ٣‬جذی تشای ىش‪ ٔ٢٧‬ػاصی سا‪٢١‬ذٕی دسػپ ‪٣‬ج‪٤‬د ‪١‬ذاسد‪۰‬‬ ‫ػذ ‪ٝ‬قثش فا‪ٞ٨ٝ ٘ٝ‬ی دس ایجاد تشاىیِ دس خیاتا‪٧ ٟ‬ا ‪ ٣‬حتی اتح‪٤‬تحا‪ٟ‬‬ ‫‪٧‬ای تثشیض اػپ ّ‪ ٦‬اص ػ‪٤‬ی تشخی ‪ٝ‬ناص‪ ٥‬داسا‪٣ ٣ ٟ‬ا‪١‬تی ‪٧‬ا ایجاد ‪ٝ‬حی‬ ‫ؿ‪٤‬د ‪ٝ ٣‬تاػیا‪ ٦١‬دس تشخ‪٤‬سد تا ای‪ٝ ٠‬ـْ٘ ‪١‬یض فح‪٤‬ا‪ٝ‬ح٘ ؿح‪٨‬حشداسی ‪٣‬‬ ‫ش‪ٚ‬یغ ػ‪ٚ‬یَ‪ ٦‬ای ف‪ٝ ٘ٞ‬ی ّ‪٢٢‬ذ ‪ٞ٧ ٣‬ی‪ ٠‬ا‪ٝ‬ش ‪٤ٝ‬جه ؿحذ‪ ٥‬تحا ‪ٝ‬حنحاص‪٥‬‬ ‫داسا‪٣ ٣ ٟ‬ا‪١‬تی ‪٧‬ا‪ ،‬تخـی اص خیاتا‪ ٣ ٟ‬شیاد‪ ٥‬س‪٧٣‬ا سا اص ا‪ ٟ‬خ‪٤‬د تذا‪١‬ح‪٢‬حذ‬ ‫‪ ٣‬تشایـا‪ ٟ‬ایجاد تشاىیِ ‪ ٣‬سا‪ ٥‬ت‪٢‬ذا‪١ ٜ٨ٝ ٟ‬یؼپ‪۰‬تقیی‪١ ٠‬ـذ‪ ٟ‬ػافپ ‪٣‬‬ ‫ص‪ٝ‬ا‪ٝ ٟ‬ـخق تشای تخ‪ٚ‬ی‪ ٦‬تاس دس ‪ٝ‬شاّض شخؾ ‪٤ٝ‬اد مزایی ‪ٍ٣‬غحقحات‬ ‫خ‪٤‬دس‪ ٣‬دس خیاتا‪٧ ٟ‬ای داسایی ‪ ٣‬ا‪ٝ‬ا‪( ٛ‬حذىاک٘ ‪ٝ‬یذا‪َ١٤ٍ ٟ‬ا تا ‪١‬لو‬ ‫سا‪٤ٝ )٥‬جه سا‪ ٥‬ت‪٢‬ذا‪٧ ٟ‬ای ع‪١،٤‬ی دس ای‪ ٠‬خیاتا‪٧ ٟ‬حا ‪ٝ‬حی ؿح‪٤‬د ‪٣‬‬ ‫‪ٝ‬تاػیا‪ ٦١‬تشخ‪٤‬سدی ‪١‬یض دس ای‪ ٠‬استثاط ا‪١‬جا‪ٞ١ ٛ‬ی ؿ‪٤‬د ‪ّ ٣‬اس م‪ٚ‬ظ ایح‪٠‬‬ ‫‪ٝ‬ناص‪ ٥‬داسا‪ ٣ ٟ‬سا‪٢١‬ذٕا‪ ،ٟ‬ت‪ ٦‬س‪٣‬ی‪ ٦‬س‪٣‬صا‪ ٦١‬تثذی٘ ؿذ‪ٝ ٣ ٥‬حشد‪ ٛ‬فحادی‬ ‫تایذ تا‪٣‬ا‪٧ ٣ ٟ‬ضی‪ ٦٢‬ای‪ ٠‬تشاىیِ سا تپشداص‪١‬ذ‪ّ۰‬اسؿ‪٢‬اػا‪ٝ ٟ‬حی ٕح‪٤‬یح‪٢‬حذ‬ ‫ا‪١‬تؾاس اص ش‪ٚ‬یغ سا‪٤٧‬س دس ای‪٤ٝ ٠‬اسد‪ ،‬تشخ‪٤‬سد عثٌ ٍحا‪١‬ح‪ ٣ ٟ٤‬افح‪ٞ‬حاٗ‬ ‫ٍا‪ ٟ٤١‬ف‪ٚ‬ی‪ٝ ٦‬تخ‪ٚ‬یا‪ ٟ‬اػپ ا‪ٝ‬ا چیضی ّ‪ ٦‬دس ای‪ ٠‬استثاط دیذ‪ٝ ٥‬ی ؿح‪٤‬د‬ ‫ػش‪٣‬یغ خثحشی‬ ‫ ‪ٝ‬ححححححقححححححا‪ٟ٣‬‬‫‪ٞ٧‬ا‪ٖ٢٧‬ی ا‪ٝ‬ح‪٤‬س‬ ‫اٍححححتححححلححححادی‬ ‫اػحححتحححا‪١‬حححذاسی‬ ‫ارستایجا‪ٟ‬ؿشٍی تا تاّیذ تش ای‪ ٦ْ٢‬ح‪ٞ‬ایپ اص ک‪٢‬ایحـ ‪٣‬‬ ‫ؿشّپ ‪٧‬ای کادسات ‪ٝ‬ت‪٤‬س‪ ،‬ا‪٤ٙ٣‬یپ اک‪ٚ‬ی ‪ٝ‬ذیحشیحپ‬ ‫اسؿذ اػتا‪ ٟ‬اػپ‪ٕ ،‬یپ‪ :‬تا ص‪ٝ‬حا‪١‬حی ّح‪ ٦‬کحادسات ‪٣‬‬ ‫اسصا‪٣‬سی اتیاً ‪١‬یاىتذ ثش‪٣‬ت ‪ٚٝ‬ی اىحضایحؾ ‪١‬حخح‪٤‬ا‪٧‬حذ‬ ‫یاىپ‪ٝ۰‬ت‪ٞ‬ذ ّال‪ٝ‬ی اؽ‪٨‬اس ّشد‪ :‬تحا حح‪ٞ‬حایحپ اص ایح‪٠‬‬ ‫ؿشّپ ‪٧‬ا‪١ ،‬خثٖا‪ ٣ ٟ‬دا‪١‬ؾ ا‪٤ٝ‬ختٖا‪ ٟ‬دا‪١‬ـٖا‪٧‬حی دس‬ ‫‪ٝ‬ؼیش اؿتناٗ ٍشاس ‪ٝ‬ی ٕیش‪١‬ذ‪٣۰‬ی ادا‪ ٦ٝ‬داد‪ :‬دس ػاٗ‪٧‬حای‬ ‫ٕزؿت‪ ٦‬ک‪٢‬ایـ ا‪٤ٙ٣‬یپ داس ارستایجا‪ ٟ‬ؿشٍی احلا ؿحذ‪٥‬‬ ‫ّ‪ ٦‬تشاػاع ا‪ ۴۱ ٟ‬ک‪٢‬قپ دس اػتا‪ ٟ‬ؿ‪٢‬اػایی ؿذ‪ّ ٥‬ح‪٦‬‬ ‫تایذ ‪٤ٝ‬سد ح‪ٞ‬ایپ ٍشاس ٕیش‪١‬ذ‪ّ۰‬حال‪ٝ‬حی اعحاىح‪ّ ٦‬حشد‪:‬‬ ‫د‪ٙ٣‬پ تش‪١‬ا‪٤١ ٦ٝ‬یغ ‪١‬یؼپ؛ تحخحؾ خلح‪٤‬کحی تحایحذ‬ ‫تش‪١‬ا‪ ٦ٝ‬سیضی ّشد‪ ٣ ٥‬د‪ٙ٣‬پ تؼ‪٨‬ی٘ ٕشی ‪ ٣‬س‪٣‬ا‪ ٟ‬ػحاصی‬ ‫ّ‪٢‬ذ‪٣۰‬ی تا تیا‪ ٟ‬ای‪ ٦ْ٢‬اىضایحؾ کحادسات ‪ٝ ٣‬حشا‪٣‬دات‬ ‫اٍتلادی اػتا‪٧ ٟ‬ای ‪ٝ‬شصی تا ّـ‪٤‬س‪٧‬ای شحیحشا‪ٝ‬ح‪ ٟ٤‬اص‬ ‫تش‪١‬ا‪٧ ٦ٝ‬ای ا‪٤ٙ٣‬یپ داس د‪ٙ٣‬پ اػپ‪ ،‬اىض‪٣‬د‪ٝ :‬حذیحشیحپ‬ ‫اسؿذ اػتا‪ ٟ‬اص تش‪١‬ا‪٧ ٦ٝ‬ای تخؾ خل‪٤‬کی دس ساػحتحای‬ ‫اىضایؾ ت‪ٙ٤‬یذ ‪ ٣‬کادسات ح‪ٞ‬ایپ ‪ٝ‬یّ‪٢‬ذ‪۰‬‬ ‫‪٣‬ی اعاى‪ّ ٦‬شد‪ :‬ػا‪ٝ‬ا‪ ٟ‬د‪٧‬ی ‪ٍ٤ٝ‬پ ‪ ٣‬ت‪ٚ‬ح‪٢‬حذ‪ٝ‬حذت ‪ٝ‬حشص‬ ‫‪٤١‬سد‪٣‬ص دس ا‪٤ٙ٣‬یپ تش‪١‬ا‪٧ ٦ٝ‬ای اػحتحا‪١‬حی ٍحشاس داسد ‪٣‬‬ ‫شی‪ٞ‬ا‪ْ١‬اس ا‪١ ٟ‬یض ‪ٝ‬ـحخحق ؿحذ‪ ٣ ٥‬تحاصٕـحایحی ‪ٝ‬حشص‬ ‫خذاىشی‪١ ٠‬یض ‪٤ٝ‬سد تاّیذ اػپ‪۰‬‬ ‫ت‪ٕ ٦‬ضاسؽ ایؼ‪٢‬ا ت‪ َ٘١ ٦‬اص س‪٣‬اتظ ف‪ٝ٤ٞ‬حی اػحتحا‪١‬حذاسی‬ ‫ارستایجا‪ ٟ‬ؿشٍی‪ّ ،‬ال‪ٝ‬ی تا اؿاس‪ ٥‬ت‪ ٦‬ای‪ٝ ٦ْ٢‬حتحاػحیحا‪١‬ح‪٦‬‬ ‫‪٣‬عقیپ ت‪ٙ٤‬یذ ‪١‬اخا‪ٙ‬ق داخ‪ٚ‬ی اػتا‪ٍ ٟ‬ات٘ ٍث‪١ ٗ٤‬یؼحپ‪،‬‬ ‫ٕیپ‪ :‬استَای اسصؽ اىشی‪٢‬ی ک‪٢‬ایـ اػتا‪ ٟ‬تؼیحاس ‪ٝ‬ح‪٨‬ح‪ٜ‬‬ ‫اػپ ‪١ ٣‬ثایذ ىَظ ت‪ ٦‬د‪١‬ثاٗ ایجاد اؿتناٗ تیـتش کح‪٢‬حایحـ‬ ‫ت‪٤‬د‪ ،‬ت‪ ٦ْٚ‬تایذ اىضایؾ ت‪ٙ٤‬یذ ‪١‬اخا‪ٙ‬ق داخح‪ٚ‬حی‪ ،‬اسصؽ‬ ‫اىض‪٣‬د‪ ٣ ٥‬کادسات ‪ ٜ٧‬ت‪ ٦‬ع‪٤‬س جذی د‪١‬ثاٗ ؿ‪٤‬د‪۰‬‬ ‫عقو حض‪٤‬س ‪١‬یش‪٧٣‬ای سا‪ٞ٢٧‬ایی سا‪٢١‬ذٕی دس ػافحات ؿح‪ٚ‬ح‪٤‬ک ایح‪٠‬‬ ‫خیاتا‪٧ ٟ‬ا ‪ ٣‬فذ‪ ٛ‬تشخ‪٤‬سد تا سا‪٢١‬ذٕا‪ٝ ٟ‬تخ‪ٚ‬و دس ای‪ ٠‬ص‪ٝ‬ی‪ ٦٢‬اػپ ّح‪٦‬‬ ‫‪١‬یاص ت‪ ٦‬تاص‪ٖ١‬شی ‪ ٣‬تقثی‪ ٦‬د‪٣‬ستی‪٧ ٠‬ای ‪ْٝ‬ا‪١‬یض‪ ٥‬ثثپ تخ‪ٚ‬و دس خحیحاتحا‪ٟ‬‬ ‫‪٧‬ای ػغح ؿ‪٨‬ش داسد‪١۰‬ثایذ ىشا‪٤ٝ‬ؽ ؿ‪٤‬د ّ‪ ٦‬چـ‪ ٜ‬ش‪٤‬ؿی اص تخ‪ٚ‬یحات‬ ‫سا‪٢١‬ذٕی ت‪ ٦‬تیـتش ؿذ‪ٕ ٣ ٟ‬ؼتشؽ ای‪ ٠‬تخ‪ٚ‬یات ‪٢ٝ‬جش ‪ٝ‬ی ؿح‪٤‬د ‪ ٣‬اص‬ ‫ای‪ ٠‬س‪ ،٣‬تخ‪ٚ‬و اص ٍ‪٤‬ا‪١‬ی‪ ٠‬دس ‪٧‬ش ‪َ١‬غ‪ ٦‬تایذ تخ‪ٚ‬و ‪ٝ‬تؼ‪٤‬ب ؿ‪٤‬د ‪ ٣‬ای‪٠‬‬ ‫س‪٣‬ی‪١ ٦‬ؼثپ ت‪ْٝ ٦‬ا‪ ٟ‬تخ‪ٚ‬و ‪ ٣‬ؿخق ‪ٝ‬تخ‪ٚ‬و ‪١‬ثایذ تنییش ّ‪٢‬ذ‪۰‬‬ ‫ا‪ٙ‬ثت‪ٝ ٦‬ؼ‪ ٟ،٣٤‬ؿ‪٨‬شی ‪١‬یض تایذ اص داد‪ٝ ٟ‬ج‪٤‬ص ت‪ ٦‬تشخی ؿحنح٘ ‪٧‬حا دس‬ ‫خیاتا‪٧ ٟ‬ای ؿ‪٤ٚ‬ک خ‪٤‬دداسی ّ‪٢٢‬ذ ّ‪ٝ ٦‬تاػیا‪ ٦١‬دس ایح‪ٝ ٠‬ح‪٤‬اسد ‪١‬حیحض‬ ‫ػ‪ٚ‬یَ‪ ٦‬ای سىتاس ؿذ‪ٝ ٣ ٥‬غه شضؿْا‪ٕ ،ٟ‬اساط‪٧‬ا ‪ْٝ ٣‬حا‪٧ ٟ‬حای اسایح‪٦‬‬ ‫د‪٢٧‬ذ‪ ٥‬خذ‪ٝ‬ات خ‪٤‬دس‪٣‬یی‪ٝ ،‬شاّض شخؾ ‪٤ٝ‬اد مزایی ‪ ٣‬دیٖحش ؿحنح٘‬ ‫‪٧‬ای تشاىیِ صا دس حاؿی‪ ٦‬خیاتا‪٧ ٟ‬ای ىاٍذ شاسّی‪ ٣ ٔ٢‬ؿ‪٤ٚ‬ک ‪ٝ‬جح‪٤‬ص‬ ‫ىقا‪ٙ‬یپ ٕشىت‪ ٦‬ا‪١‬ذ‪۰‬‬ ‫دس ای‪ٝ ٠‬یا‪٧ ،ٟ‬ش چ‪٢‬ذ اجشای عش ‪٧‬ای ص‪٣‬ج ‪ ٣‬ىشد ‪ٝ ٣‬حْحا‪١‬حیحض‪ ٥‬تح‪٦‬‬ ‫ف‪٤٢‬ا‪ ٟ‬سا‪ ٥‬چاس‪ ٥‬تشای ّا‪٧‬ؾ تشاىیِ‪ ،‬دس تشخی اص خیاتا‪٧ ٟ‬ا تشاىیِ‬ ‫سا تا حذ‪٣‬دی ّا‪٧‬ؾ داد‪ ،٥‬ا‪ٝ‬ا ‪٤ٝ‬جه ا‪١‬تَاٗ تشاىیِ ت‪ ٦‬خیاتا‪٧ ٟ‬حای‬ ‫حاؿی‪ ٦‬عش ‪٤ّ ٣‬چ‪٧ ٦‬ا ؿذ‪ ٥‬اػپ؛ اص ایح‪ ٠‬س‪ٕ ٣‬حش‪ٕ ٥‬ـحایحی اص‬ ‫تشاىیِ تثشیض ‪١‬یاص ت‪ٝ ٦‬غا‪ٙ‬ق‪ ٣ ٦‬اجشای عش ‪٧‬ایی تا ّاسایحی تحیحـحتحش‬ ‫داسد‪۰‬‬ ‫اگْی زعَت هجوع عبزی ٍ فَق العبزُ اًجوی صٌ ی کبضفطهبئی‬ ‫زفبتط هشبٍضُ شغلی ٍ کبضیبثی ّبی غیطزٍلتی اشضثبیجبى شطقی‬ ‫ثِ استٌبز هبزُ ‪ 131‬قبًَى کبض ٍ ثٌس ‪ 2‬هبزُ ‪ 7‬ائیی ًبهِ چگًَگی تشکیل ‪ ،‬حسٍز ٍظبیف ٍ اذتیبضات اًجوی ّهبی‬ ‫صٌ ی ٍ کبًًَْبی هطثَط هصَه هَضخ ‪ّ 89/03/08‬یات ٍظیطاى ‪ ،‬اًجوی صٌ ی ثب عٌَاى فَق زض هطحلِ تجسیهس‬ ‫هجوع عوَهی هی ثبشس ‪ .‬لصا ثب تَجِ ثِ ایٌکِ هجوع عوَهی فَق العبزُ ٍ عبزی اًجوی صٌ ی کبضفطهبئی زفهبتهط‬ ‫هشبٍضُ شغلی ٍ کبضیبثی ّبی غیطزٍلتی اشضثبیجبى شطقی ثشطح زستَض جلسِ هشطٍحِ شیهل زض ههَضذهِ‬ ‫‪ 1400/10/08‬ضٍظ چْبضشٌجِ سبعت ‪ 11‬زض هحل سبلی سلَی ٍاقع زض کَی ٍلی اهط ‪ ،‬هجتوع ضفبّی سلَی ثطگهعاض‬ ‫ذَاّس شس اظ کلیِ اعضبی زاضای اعتجبض اًجوی صٌ ی جْت حضَض زض ایی هجوع زعَت هی گطزز حضَض ثهْهن‬ ‫ضسبًٌس ‪ .‬ثسیٌَسیلِ اظ کلیِ کبضفطهبیبى ٍاجس شطایظ عضَ اًجوی صٌ ی زعَت هی شَز زض صَضت تهوهبیهل ثهِ‬ ‫کبًسیساتَضی ّیبت هسیطُ ٍ ثبظضسبى ‪ ،‬اظ تبضید اًتشبض ایی اعالعیِ ظطف یک ّ تِ اظ تبضید زضج اگْی زضذَاست‬ ‫کتجی ذَز ضا ثِ ّوطاُ هساضک هٌسضج زض اسبسٌبهِ ثِ ًشبًی زفتط اًجوی ٍاقع زض تجطیع ذیبثبى هصلی(اضک جسیس )‬ ‫‪ ،‬سبذتوبى اضاظ ‪ ،‬عجقِ ‪ ٍ 3‬یب ثِ اعضبی ّیات هسیطُ تحَیل ٍ یب ثِ شوبضُ ‪ 04135535453‬زٍضًَیس ًوبیٌس ‪.‬‬ ‫زستَض جلسِ هجوع عوَهی فَق العبزُ ‪ ( :‬اظ سبعت ‪ 11‬لغبیت ‪ 12‬ظْط )‬ ‫‪ -1‬اصالح ٍ تغییط اسبسٌبهِ‬ ‫زستَض جلسِ هجوع عوَهی عبزی ‪ ( :‬اظ سبعت ‪ 12‬لغبیت ‪ 13‬ظْط )‬ ‫‪ -1‬گعاضش عولکطز ّیبت هسیطُ ٍ ثبظضس اًجوی‬ ‫‪ -2‬اًتربثبت ّیبت هسیطُ ٍ ثبظضسبى اصلی ٍ علی الجسل‬ ‫ّیئت هسیطُ اًجوی صٌ ی ٍ کبضفطهبئی زفبتط هشبٍضُ شغلی‬ ‫ٍ کبضیبثی ّبی غیطزٍلتی اشضثبیجبى شطقی‬ ‫‪*1/457‬تبضید اًتشبض*اًتشبض‪ 1400/09/09:‬ضٍظًبهِ اضک‬ صفحه 3 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫* سه شنبه‬ ‫* ‪ 9‬اذر‬ ‫* ‪ 01‬نوامبر‬ ‫* ‪ 00‬ربیع الثانی‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪5035 :‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫افصایص ‪ ۰۹‬دزصدی کطفیات لًاشم خًدزیَای سسقتی‬ ‫‪0011‬‬ ‫‪0100‬‬ ‫‪0000‬‬ ‫* صفحه ‪0‬‬ ‫‪‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪ -‬سئیغ پلیغ اگبّی ًبخب ثب اؿبسُ ثِ اخشای عشش ػِ سٍصُ هجبسصُ ثب ػابسلابى‬ ‫ٍػبیل ًملیِ دس اثبى‪ ،‬اص افضایؾ ‪ ۰۹‬دسکذی ػغص وـفیبت لَاصم ٍ هطتَیبت خَدسٍ دس ایی‬ ‫عشش ًؼجت ثِ عشش لجلی خجش داد‪.‬ػشداس هطوذ لٌجشی سئیغ پلیغ اگبّی ًبخب اظْبس داؿات‬ ‫ایی عشش ثب ّذف ؿٌبػبیی ٍ دػتگیشی ػبسلبى ٍػبیل ًملیِ دس اثبى ػبل خبسی دس اػتبىّبی‬ ‫ّذف ثِ هشضلِ اخشا دساهذ‪ٍ.‬ی افضٍد دس هذت اخشای عشش‪ ۲۲۲ ،‬دػتگبُ خاَدسٍ ٍ ‪۶۲۱‬‬ ‫دػتگبُ هَتَسػیلىت ثِ ّوشاُ ‪ّ۲‬ضاس ٍ ‪ ۶۰۱‬للن لَاصم ٍ هطتَیبت خاَدسٍ وـاش ؿاذ ٍ‬ ‫تؼذادی اص ػبسلبى وِ ثیـتش اًبى ػبثمِ داس ثَدًذ‪ً ،‬یض دػتگیش ٍ ثشای عای هاشاضال لابًاًَای‬ ‫تطَیل هشاخغ لضبئی ؿذًذ‪.‬سئیغ پلیغ اگبّی ًبخب ثب اؿبسُ ثِ افضایؾ ‪ ۰۹‬دسکذی ػاغاص‬ ‫وـفیبت لَاصم ٍ هطتَیبت خَدسٍ ًؼجت ثِ عشش لجلی تلشیص وشد ػاَاهال هاتاؼاذدی دس‬ ‫هَفمیت ایی عشش ًمؾ داؿتِ اػت وِ اص خولِ اى هی تَاى ثِ ّواىابسی هاٌابػات ػاَاهال‬ ‫تدؼغ والًتشی ّب ٍ تؼبهل ػبصًذُ کٌَف اؿبسُ وشد‪.‬لٌجشی ّوسٌیای واٌاتاشل ثابصاس ّابی‬ ‫غیشسػوی خشیذ ٍ فشٍؽ وبال سا گبم هْوی دس لغغ صًدیشُ ػشلت داًؼت ٍ تبویذ واشد دس‬ ‫کَستی وِ ػبسق ًتَاًذ وبالی ػشلتی سا ثِ فشٍؽ ثشػبًذ ٍ ّشگًَِ اهىبى خشیذ ٍ فشٍؽ اص‬ ‫هبلخش ًیض ػلت ؿَد‪ ،‬ػوال اهبس ٍلَع ػشلت ًیض وبّؾ هییبثذ‪.‬‬ ‫بیطتس وًشادان بُاز امسال اش مادزان‬ ‫‪ ۹۹‬تا ‪ ۹۲‬سالٍ متًلد ضدٌاود‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪ -‬ثٌبثشاهبسهٌتـش ؿذُ اصػَی هشوض اهابس‬ ‫ایشاى‪ ،‬دسضبلی اغلت هَالیذ ثْابسػابل گازؿاتاِ(‪،)۰۰‬اص‬ ‫هبدساى ‪ ۲۶‬تب ‪ ۲۰‬ػبلِ هتَلذ ؿذُ ثَدًذوِ ثیـتاشهاَالایاذ‬ ‫ثْبس اهؼبل (‪ )۶۴۹۹‬اص هبدساى ‪ ۸۹‬تب ‪ ۸۴‬ػابلاِ ثاِ دًایاب‬ ‫اهذُ اًذ‪.‬هغبثک ثباهبسهٌتـش ؿاذُ اصػاَی هاشواضاهابس‬ ‫ایشاى‪ ،‬دس ثْبس ػبل خبسی اغلت هَالیذ یؼٌی ‪ّ ۱۰‬اضاسٍ‬ ‫‪ ۴۵‬وَدن اصهبدساى ٍ ‪ّ ۲۲‬ضاسٍ ‪ ۰۵۸‬وَدن اص پاذساى‬ ‫‪ ۸۹‬تب ‪ ۸۴‬ػبلِ هتَلذ ؿذُاًذ‪.‬اگشزِ اغلت هَالیذ هاتاَلاذ‬ ‫ؿذُ دسثْبس اهؼبل ّوبًٌذ ثْبس ‪ ۰۰‬اصپذساى ‪ ۸۹‬تب ‪ ۸۴‬ػبلِ‬ ‫هتَلذ ؿذُاًذ اهبایی اهبسدسهَسدهبدساى هتفابٍت اػات‪،‬‬ ‫ثغَسیىِ دسضبلی اغلت هَالیذ ثْبس ػبل لجل یاؼاٌای ‪۵۲‬‬ ‫ّضاس ٍ ‪ ۲۶‬وَدن اصهبدساى ‪ ۲۶‬تب ‪ ۲۰‬ػبلِ هتَلذ ؿذُاًذ‬ ‫وِ ثیـتش هَالیذ ثْبس اهؼبل (‪)۶۴۹۹‬یؼٌی ‪ّ ۱۰‬اضاسٍ ‪۴۵‬‬ ‫وَدن اصهبدساى ‪ ۸۹‬تب ‪ ۸۴‬ػبلِ ثِ دًیب اهذُ اًاذ‪.‬دسٍالاغ‬ ‫ثیـتش هَالیذ ثْبساهؼبل ثتشتیت اص هبدساى ‪ ۸۹‬تب ‪ ۸۴‬ػابلاِ‪،‬‬ ‫‪ ۲۶‬تب ‪ ۲۰‬ػبلِ‪ ۲۹ ،‬تب ‪ ۲۴‬ػبلِ ٍ ‪ ۸۶‬تب ‪ ۸۰‬ػبلِ ٍ اص پذساى‬ ‫‪ ۸۹‬تب ‪ ۸۴‬ػبلِ‪ ۸۶ ،‬تب ‪ ۸۰‬ػبلِ‪ ۲۶ ،‬تب ‪ ۲۰‬ػبلِ ٍ ‪ ۴۹‬تب ‪۴۴‬‬ ‫ػبلِ هتَلذ ؿذُ اًذ‪.‬اصػَی دیگشاگشًگبّی ثِ اهابسّابی‬ ‫زْبسػبل گزؿتِ( ‪ ۰۱‬تب ‪ )۰۰‬ثیٌذاصین‪ ،‬دسضابلای اصػابل‬ ‫‪ ۰۱‬تب ‪ ۰۲‬اغلت هَالیذ اص هبدساى ‪ ۲۶‬تب ‪ ۲۰‬ػبلاِ هاتاَلاذ‬ ‫ؿذُاًذ وِ ایی اهبسثشای ػبل ‪ ۰۰‬ثاباخاتاالف ضاذٍدا‬ ‫‪ ۸۵۹۹‬وَدن ًؼجت ثِ هَالیذ هتَلذ ؿذُ اص هابدساى ‪۲۶‬‬ ‫تب ‪ ۲۰‬ػبل ثِ هبدساى ‪ ۸۹‬تب ‪ ۸۴‬ػبلِ هؼغَف هی ؿاَد‪.‬ثاب‬ ‫ایٌطبل عی زْبسػبل اخیش یؼٌی اصػبل ‪ ۰۱‬تب ‪ّ ۰۰‬واَاسُ‬ ‫ثیـتشهَالیذ اصپذساى ‪ ۸۹‬تب ‪ ۸۴‬ػبلِ هتَلذ ؿذُاًذ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫بسقسازی مستمسی اش کازافتادگی‬ ‫غیسحضًزی اوجام میضًد‬ ‫اخر زضایتوامٍ اش یالدیه بسای حضًز‬ ‫فسشودان دز مدازس قاوًوی ویست‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪ -‬هذیشول هؼتوشیّبی ػبصهبى تبهیی اختوابػای‬ ‫گفت اهىبى اسائِ خذهبت ثشلشاسی هؼتوشی اصوبسافتابدگای ثاِ‬ ‫کَست غیشضضَسی فشاّن ؿذ‪ً .‬بّیذضیذسی افضٍد ثب تَخِ ثاِ‬ ‫ؿشایظ خبف ضبون ثش خبهؼِ دس پی ؿیَع ٍیشٍع وشًٍب‪ ،‬ضشٍست تَػؼِ خذهبت غایاشضضاَسی ثاب‬ ‫ّذف استمبی سضبیت ضذاوثشی هخبعجیی‪ ،‬وبّؾ هشاخؼبت ثیوِ ؿذگابى ٍهؼاتاواشی ثاگایاشاى ثاِ‬ ‫ٍاضذّبی اخشایی ٍ ؿفبف ػبصی اهَس اخاشایای هاَخات ؿاذ‪،‬ثاشلاشاسی غایاشضضاَسی هؼاتاواشی‬ ‫اصوبسافتبدگی ثِ دلیل ؿشایظ ٍیظُ ثیوِؿذگبًی وِ ثِ ػلت ٍلَع ضبدثِ ًبؿی اص وبس یب ثشٍص ثایاوابسی‬ ‫ثخـی اص تَاًبیی خؼوی خَد سا اص دػت هیدٌّذ‪ ،‬ثِ ػٌَاى ثشًبهِ اٍلَیت داس ضَصُ تؼْذات ثلٌذهذت‬ ‫دس دػتَس وبس لشاس گیشفتِ ٍ ثب پیگیشی ّبی هؼتوش ایی هْن اص اٍل ارس هبُ ػبل خبسی ػولیابتای ؿاذ‪.‬‬ ‫ٍی اداهِ داد اوٌَى پغ اص تبییذ اصوبسافتبدگی ثیوِؿذُ تَػظ وویؼیَى ّبی پضؿىی هَضاَع هابدُ‬ ‫‪ ۰۶‬لبًَى‪ ،‬کذٍس ضىن ثشلشاسی هؼتوشی اصوبسافتبدگی ثِ کَست وبهال غیشضضَسی اص عشیک ػبهابًاِ‬ ‫خذهبت غیشضضَسی ػبصهبى تبهیی اختوبػی ثِ ًـبًی ‪es.tamin.ir‬هیؼش ؿذُ اػت‪.‬ضیذسی افاضٍد‬ ‫دس ػشٍیغ غیشضضَسی ثشلشاسی هؼتوشی اصوبسافتبدگی‪ ،‬اًَاع تؼْذات لبًًَی پیؾ ثیٌی ؿذُ دس هبدُ‬ ‫‪ ۵۹‬لبًَى اسائِ هی ؿَد‪ .‬ثِ کَستیىِ توبهی اضىبم ثشلشاسی هاشثاَط ثاِ غاشاهات ًاماق هاماغاَع‪،‬‬ ‫اصوبسافتبدگی خضیی‪ ،‬اصوبسافتبدگی ولی ًبؿی اص وبس ٍ اصوبسافتبدگی ولی غیشًبؿی اص وبس‪ ،‬اص عاشیاک‬ ‫ایی ػشٍیغ اًدبم ٍ توبهی هشاضل اخشای فشایٌذ ثِ هخبعت اػالم هی ؿَد‪ .‬هذیشول هؼتاواشی ّابی‬ ‫ػبصهبى تبهیی اختوبػی خبعشًـبى وشد ثیوِ ؿذگبًی وِ عجک ًظش پضؿه هاؼابلاح غایاشلابثال ػاالج‬ ‫تـخیق دادُ هیؿًَذ‪ ،‬زٌبًسِ عجک ًظش وویؼیَىّبی پضؿىی هبدُ ‪ ۰۶‬لبًَى تبهیی اختوبػی تَاًابیای‬ ‫خَد سا وال یب ثؼضب اص دػت دادُ ثبؿٌذ دس گشٍُّبی صیش لشاس خَاٌّذ گشفت‪.‬‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪-‬هذیشول اسصیبثی ػولىشد ٍ سػیاذگای‬ ‫ثِ ؿىبیبت ٍصاست اهَصؽ ٍ پشٍسؽ دسثابسُ لابًاًَای‬ ‫ثَدى یب ًجَدى اخز سضبیت ًبهِ ثاشخای اص هاذاسع اص‬ ‫ٍالذیی ثشای ضضَس داًؾاهَصاى دس هذسػِ تَضیطبتی داد‪.‬‬ ‫هطوذضؼیی وفشاؿی؛ دس خلَف اخز سضبیت ًبهِ اص ػَی ثشخی هذاسع اص ٍالذیی ثشای ضضَس‬ ‫داًؾ اهَصاى دس هذسػِ‪ ،‬اظْبس وشد ّایار دػاتاَسالاؼاوالای هاجاٌای ثاش اخاز سضابیاتاٌابهاِ اص‬ ‫ٍالذیی ثشای ضضَس داًؾ اهَصاى ثِ هذاسع اثالؽ ًـذُ اػت‪ ،‬لزا ایی هَضَع ٍخابّات لابًاًَای‬ ‫ًذاسد‪.‬‬ ‫ٍی افضٍد ثب تَخِ ثِ ایی وِ ػتبد هلی هجبسصُ ثب وشًٍب هخبلفتی ثب ثبصگـابیای هاذاسع ًاذاسد‪ ،‬لازا‬ ‫ضشٍستی ًیض ثش اخز گَاّی ٍ سضبیت ًبهِ اص ٍالذیی ٍخَد ًخَاّذ داؿت‪.‬‬ ‫وفشاؿی ثب تاویذ ثش ایی وِ ثشای ضضَس داًؾ اهَصاى دس ػبػبت خبسج اص ثشًبهاِ دسػای هلاَه‬ ‫هبًٌذ ؿشوت دس اسدٍّب ٍ فؼبلیت ّبی فَق ثشًبهِ‪ ،‬سضبیت ًبهِ ًایابص اػات‪ ،‬اداهاِ داد هاذاسع‬ ‫هَظش ثِ اخشای وبهل پشٍتىلّبی ثْذاؿتی ّؼتٌذ تب خبًَادُّب ًیض ثب اساهؾ ثتَاًٌذ فشصًذاى خاَد‬ ‫سا ثِ هذسػِ ثفشػتٌذ‪.‬‬ ‫هذیشول اسصیبثی ػولىشد ٍ سػیذگی ثِ ؿىبیبت اهَصؽ ٍ پشٍسؽ گفت ّشگًَِ ؿىبیبتی دسثبسُ‬ ‫اخز سضبیت ًبهِ اص ػَی هذاسع اص عشیک ػبهبًِ ‪shekayat.medu.ir‬ظاشف هاذت ‪ ۶۹‬سٍص‬ ‫پیگیشی ٍ پبػخ اى دادُ هیؿَد‪.‬‬ ‫خطس بستسی ضدن دز ابتالی دیم بٍ کسیوا ‪ ۰۹‬دزصد کمتس است‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪ً-‬تبیح یه هغبلؼِ خذیاذ ًـابى‬ ‫هی دّذ‪ ،‬افشادی وِ ثشای دٍهیی ثبس ثاِ واشًٍاب‬ ‫هجتال هی ؿًَذ‪ً ،‬ؼجت ثِ ثبس اٍل اثاتاال ثاِ ایای‬ ‫ثیوبسی ‪ ۰۹‬دسکذ ووتش اضتوابل داسد واِ دس‬ ‫ثیوبسػتبى ثؼتشی ؿًَذ یب ثش اثش اثاتاال ثاِ ایای‬ ‫ثیوبسی خبى خَد سا اص دػت ثذٌّذ‪.‬‬ ‫هطممبى دس ایی هغبلؼِ اهَاج ّوِ گیشی واشًٍاب‬ ‫سا وِ دس ثْبس ‪ ۲۹۲۹‬ثِ لغش سػیذ ٍ ّوسٌیی دٍ‬ ‫هَج پـت ػش ّن دس ثْبس ٍ صهؼاتابى ‪ ۲۹۲۶‬سا‬ ‫ثشسػی وشدًذ‪ .‬اًْب دسیبفتٌذ ثیوبساًی وِ ثاشای‬ ‫ثبس دٍم ثِ وٍَیذ هجتاال ؿاذُ اًاذ‪ً ،‬ؼاجات ثاِ‬ ‫فعالیت مسکص پصضکی حج ی شیازت َالل‬ ‫احمس دز سًزیٍ ی عساق‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪ -‬خذهبت پضؿىی دس دسهابًاگابُ ّابی‬ ‫هشوض پضؿىی ضح ٍ صیبست ّالل اضوش دس زْبس ؿاْاش‬ ‫ًدش‪ ،‬وشثال‪ ،‬وبظویی ٍ دهـک اًدابم های ؿاَد‪.‬عابّاش‬ ‫دسٍدی هؼبٍى هشوض پضؿىی ضح ٍ صیبست ّالل اضاواش‬ ‫گفت اص سٍص گزؿتِ اسائِ خذهبت دس ًدش ؿشٍع ؿذُ‬ ‫ٍ عجک تَافکّب ثب ػبصهبى ضح ٍ صیبست‪ ،‬فاؼابلایات ّابی‬ ‫ّالل اضوش ثلَست ػشپبیی ٍ پیؾ ثیوبسػتابًای اػات‪.‬‬ ‫خذهبت پشػتبسی‪ ،‬تاطات ًاظاش‪ ،‬اوؼایاظى دسهابًای‪،‬‬ ‫تضسیمبت‪ ،‬گر گیشی‪ ،‬پبًؼوبى‪ ،‬ثخیِ ٍ ًاَاس لالات دس‬ ‫دسهبًگبُّبی ّالل اضوش اًدبم های ؿاَد‪.‬دسٍدی اداهاِ‬ ‫داد اگش ثیوبسی ًیبص ثِ خذهبتی ثیؾ اص ایی ضذ سا داؿتِ‬ ‫ثبؿذ‪ ،‬ثِ ثیوبسػتبى ّبی ػشاق هٌتمال خاَاّاذ ؿاذ‪ .‬دس‬ ‫کَستی وِ صائشاى ثِ ثیوبسی وشًٍب هـىاَن ثابؿاٌاذ‪،‬‬ ‫تؼت ‪ ،PCR‬وبس ّبی اٍلیِ ٍ تاداَیاض داسٍ کاَست‬ ‫هیگیشد ٍ اگش ثِ ثؼتشی ًیبص ثَد‪ ،‬ثِ ثیوبسػتبىّبی ػشاق‬ ‫هٌتمل خَاٌّذ ؿذ‪.‬ثب تَخِ ثِ تَافک ّالل اضوش ثب ػبصهبى‬ ‫ضح ٍ صیبست‪ ۱ ،‬ارس اٍلیی گاشٍُ پاضؿاه‪ ،‬پاشػاتابس‪،‬‬ ‫ًیشٍّبی ‪ ،IT‬اداسی ٍ تىٌؼیی ّاب ثاشای پاَؿاؾ ػاِ‬ ‫دسهبًگبُ ًدش‪ ،‬وشثال ٍ وبظویی اػاضام ؿاذًاذ‪ّ .‬االل‬ ‫اضوش اهشٍص ّن ثشای تىویل وبدس دسهبى‪ً ،‬یشٍّابیای سا‬ ‫اػضام وشد‪.‬پیؾ اص ظَْس داػؾ‪ّ ،‬الل اضوش دسهابًاگابُ‬ ‫فؼبل ٍ ؿجبًِسٍصی دس ػَسیِ داؿت ٍ دس ضبل ضبضش ثاش‬ ‫اػبع هزاوشاتی وِ ثب هؼبٍى ٍصیش ثْذاؿت ػَسیِ اًدبم‬ ‫ؿذ‪ ،‬دس کَست اػضام صائشاى‪ ،‬هشوض پاضؿاىای ضاح ٍ‬ ‫صیبست ّالل اضوش دسهبًگبّای دس دهـاک ساُ اًاذاصی‬ ‫خَاّذ وشد‪.‬‬ ‫اذعان دیست ی دضمه دزبازٌ اوجام یاکسیىاسیًن جمعی مسدم ایسان‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪ٍ -‬صیش ثْذاؿت‪ ،‬دسهبى ٍ اهَصؽ پضؿىی تبویذ‬ ‫وشد اهشٍص دٍػت ٍ دؿوی دسثبسُ ٍاوؼیٌبػیَى خوؼای هاشدم‪،‬‬ ‫ارػبى هی وٌٌذ‪ ،‬ثب اسادُ الْی ٍ ّوت دٍلت ٍ هلت تَاًؼاتایان ٍ‬ ‫ؿذ‪.‬ثْشام ػیای الالاْای ٍصیاش ثاْاذاؿات‪ ،‬دسهابى ٍ اهاَصؽ‬ ‫پضؿىی ًَؿت ٍلتی دس سٍصّبی ًخؼت ٍصاست گافاتایان ثاِ‬ ‫ػوتی ضشوت هی وٌین وِ وؼی دس کش ًوبًذ ٍ ثدبی ایاٌاىاِ‬ ‫هشدم هٌتظش هب ثوبًٌذ هب هٌتظش اًْب هیهبًین تب ثب اضتشام ٍاوؼایاٌاِ‬ ‫ؿبى وٌین ثشخی تلَس وشدًذ وِ اسصٍّبیوبى سا ثیبى هیوٌین ٍ‬ ‫اهشٍص دٍػت ٍ دؿوی ارػبى هی وٌٌذ وِ ثب اسادُ الْی ٍ ّوت دٍلت ٍ هلت تَاًؼتین ٍ ؿاذ‪.‬ثاِ گاضاسؽ‬ ‫ٍصاست ثْذاؿت‪ ،‬تب وٌَى ‪ ۸۲‬هیلیَى ٍ ‪ّ ۶۴۵‬ضاس ٍ ‪ ۱۶۲‬اصهبیؾ تـخیق وٍَیذ‪ ۶۰‬دس وـَس اًدبم ؿذُ‬ ‫اػت‪ّ.‬وسٌیی تب وٌَى ‪ ۶۵‬هیلیَى ٍ ‪ّ ۴۹۲‬ضاس ٍ ‪ً ۴۱‬فش دُص اٍل‪ ۴۱ ،‬هیلیَى ٍ ‪ّ ۶۶۹‬ضاس ٍ ‪ً ۸۰۶‬فش دُص دٍم ٍ‬ ‫‪ّ ۰۱۵‬ضاس ٍ ‪ً ۰۸۶‬فش‪ ،‬دُص ػَم ٍاوؼی وشًٍب سا تضسیک وشدُ اًذ ٍ هدوَع ٍاوؼی ّابی تاضسیاک ؿاذُ دس‬ ‫وـَس ثِ ‪ ۶۹۴‬هیلیَى ٍ ‪ّ ۲۲۱‬ضاس ٍ ‪ ۸۵۲‬دُص سػیذ‪.‬دس ؿجبًِ سٍص گزؿتِ ‪ّ ۲۵۵‬ضاس ٍ ‪ ۶۴‬دُص ٍاوؼی واشًٍاب‬ ‫دس وـَس تضسیک ؿذُ اػت‪.‬‬ ‫ػفًَتّبی اٍلیِ ‪ ۰۹‬دسکذ ووتش دس هاؼاشم‬ ‫خغش اثتال ثِ ثیوبسی ؿذیذ وشًٍب یب هشی ًبؿای‬ ‫اص ایی ثیوبسی لشاس داسًذ‪.‬‬ ‫یبفتِ ّبی ایی هغبلؼِ وِ ثب ّوىابسی هاطامامابى‬ ‫ٍصاست ثْذاؿت ػوَهی ٍ وبلح پضؿىی ٍایال‬ ‫وشًل لغش اًدبم ؿذ‪ ،‬ؿَاّذی سا اسائِ هیدٌّاذ‬ ‫وِ ػفًَت هدذد ثِ وشًٍب ًبدس ٍ ضتی اثاتاالی‬ ‫دٍثبسُ ثِ ٍضؼیت ؿذیذ ایای ثایاوابسی ًابدستاش‬ ‫اػت‪.‬‬ ‫هطممبى دس ایی هغبلؼِ وِ دس ًـشیاِ پاضؿاىای‬ ‫ًیَاًگلٌذ هٌتـش ؿذ‪ ،‬ثیؾ اص ‪ّ ۸۶۸‬ضاس ًفش سا وِ‬ ‫تسدد تاکسی ی مًتًزسیکلتَای‬ ‫کازبساتًزی اش سال ‪ ۱۲۹۱‬ممىًع میضًد‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪ -‬سئیغ هشوض هالای‬ ‫َّا ٍ تغییش اللین ػابصهابى هاطایاظ‬ ‫صیؼت اص هوٌَػیت تشدد تبوؼی ّاب‬ ‫ٍ هَتَسػیىلت ّبی وابسثاشاتاَسی‬ ‫ثشاػبع ائیی ًبهِ اکالضی هؼابیاٌاِ‬ ‫فٌی اص ػبل ‪ ۶۴۹۶‬دس والًـْشّابی‬ ‫دس اٍلَیت الَدگی خجش داد‪.‬هطوذهْذی هیشصایی لوی اظْبس واشد‬ ‫هؼوَالً ٍلتی ٍاسد فلل ػشد ػبل هیؿَین الاَدگای ّاَا ثایاـاتاش‬ ‫هیؿَد‪ .‬ػلت ایی هْن ثشٍدت َّا ٍ ػذم تخلیِ الَدگیّبی تَلیذی‬ ‫اػت‪ّ .‬شزمذس ػشهب ؿشٍع ؿَد پبیذاسی خَی ٍ ػذم ٍصؽ ثابد ٍ‬ ‫ثبسًذگی سا داؿتِ ثبؿین الَدگی ثیـتش هیؿَد‪ٍ.‬ی اداهِ داد هاٌابثاغ‬ ‫تَلیذ وٌٌذُ الَدگی ٍ خشٍج الَدگی ٍ تَْیِ َّا دٍ ػبهال ثابثات‬ ‫هوثش دس الَدگی اػت‪..‬هیشصایی لوی تبویذ وشد ؿْشّبی هب هتفبٍت‬ ‫ّؼتٌذ‪ .‬ػوذُ ػْن ػبهل الَدگی ثشخی ؿْشّب هبًٌذ تْشاى هشثَط ثاِ‬ ‫هٌبثغ هتطشن اػت‪ .‬دس ثشخی ؿْشّبی کٌؼتی ػْن هٌبثغ ثبثت ثیـتاش‬ ‫اص هٌبثغ هتطشن اػت‪ .‬ؿْش اکفْبى ٍ اسان ؿشایظ ثاذیای کاَست‬ ‫اػت ٍ دس ثشخی ؿْشّب هبًٌذ اَّاص ًایاض پاذیاذُ گاشد ٍ غاجابس سا‬ ‫داسین‪ٍ.‬ی اداهِ داد ػوذتبً دس ؿؾ هبُ دٍم ػبل ٍ ثخلَف ػِ هابُ‬ ‫اخش ػبل هٌبثغ هتطشن دیضلی ثیـتشیی ػْن سا دس تَلیذ االیٌذُّب ٍ‬ ‫رسات هؼلک دس تْشاى داسًذ‪ .‬ثِ ػجبستی یه ػَم اص الَدگیّب هشثَط‬ ‫ثِ تشدد ٍػبیل ًملیِ دیضل اػت‪.‬سئیغ هشوض هلی َّا ٍ تغییاش الالایان‬ ‫ػبصهبى ضفبظت اص هطیظ صیؼت تلشیص وشد هؼبیٌاِ فاٌای ًاماـای‬ ‫اػبػی داسد‪ .‬هطیظ صیؼت دسثبسُ خَدسٍّابی کافاش‪ ،‬هاداَصّابی‬ ‫صیؼت هطیغی الصم سا هی دّذ ٍ اػتبًذاسد االیاٌاذگای یاَسٍ ‪ ۶‬سا‬ ‫دسثبسُ اًْب اػوبل هیوٌذ‪.‬‬ ‫گصازش‬ ‫کدام داوصامًشان بسای حضًز‬ ‫دز مدزسٍ بایدگًاَی پصضکی‬ ‫ازائٍ کىىد؟‬ ‫هغبلؼبت اخیش ًـبى هی دّذ ثشًبهِ هؼتوش سٍصاًِ ؿابهال ٍسصؽ‪،‬‬ ‫اًَاع ػشگشهیّب‪ ،‬ػبػت خَاه هٌظن ٍ وبّؾ صهبى اػتافابدُ اص‬ ‫تدْیضات دیدیتبلی‪ ،‬دس ثْجَد خلاک ٍ خاَی افاشاد ٍ افاضایاؾ‬ ‫ػالهت سٍاًی دس دٍساى پبًذهای واشًٍاب هاَثاش اػات‪ٍ .‬صاست‬ ‫اهَصؽ ٍ پشٍسؽ دس دػتَسالؼولی خغبه ثِ داًؾاهَصاى تبویذ‬ ‫وشد وِ دس صهبى ّوِگیشی ٍیشٍع وشًٍب‪ ،‬ثاشای داؿاتای یاه‬ ‫هذسػِ ایوی ٍ ثذٍى وٍَیذ ‪ّ ۶۰‬ش یه اص هب ثِ ػٌَاى یه ػفایاش‬ ‫ػالهت ٍظیفِ داسین اکَل ثْذاؿتی سا سػبیت وشدُ ٍ ثش اػاوابل‬ ‫پشٍتىل ّبی ثْذاؿتی دس هذسػِ ًظبست ٍ ػبیشیی سا ثِ سػابیات‬ ‫لَاػذ ثْذاؿتی تشغیت وٌین‪.‬‬ ‫ثِ گضاسؽ ایؼٌب‪ٍ ،‬صاست اهَصؽٍپشٍسؽ ٍ ٍصاست ثْذاؿت دس‬ ‫«دػتَسالؼول پیـگیشی ٍ وٌتشل وٍَیذ ‪ ۶۰‬دس هاذاسع‪ٍ ،‬یاظُ‬ ‫هذیشاى » وِ اخیشا تْیِ ٍ هٌتـش ؿذُ اػت ثش ضاشٍست سػابیات‬ ‫ًىبت ریل اص ػَی داًؾاهَصاى ًیض تبویذ وشدُاًذ‬ ‫اکَل ولی دس پیـگیشی ٍ وٌتشل واٍَیاذ ‪ ۶۰‬ػاجابست اًاذ اص‬ ‫ٍاوؼیٌبػیَى ّوگبًی‪ ،‬ؿؼتٍؿَی هشتت ٍ کطیاص دػات ّاب‪،‬‬ ‫سػبیت فبکلِ فیضیىی هٌبػت‪ ،‬اػتفابدُ اص هابػاه ٍ سػابیات‬ ‫ثْذاؿت تٌفؼی‪ ،‬تَْیِ هٌبػت‪ ،‬خَدداسی اص اًتـبس ؿابیاؼابت دس‬ ‫هَسد وٍَیذ‪ ،‬هـبسوت ّوگبًی دس هجبسصُ ثب وٍَیذ ‪۶۰‬‬ ‫ثشای سػبیت فبکلِ گزاسی اختوبػی ثِ زِ ًىبتای ثابیاذ تاَخاِ‬ ‫وشد؟‪ -‬فبکلِ فیضیىی خَد سا ثب ػبیشیی ضفظ وٌین‪.‬‬ ‫ تَخِ داؿتِ ثبؿین دس والع ثِ گًَِ ای ثٌـیٌین واِ ثاب ػابیاش‬‫ّوىالػی ّبی خَد دس توبهی خْبت ضذالل ‪ ۶.۶‬هاتاش فابکالاِ‬ ‫داؿتِ ثبؿین‪.‬‬ ‫ اص ّش گًَِ تدوغ دس داخل هذسػِ (ضیبط‪ ،‬وبسگبُ‪ً ،‬وبصخبًاِ‪،‬‬‫وتبثخبًِ ٍ ‪ )...‬خَدداسی وٌین‪ .‬ضذالل ‪ ۶.۶‬هتش فبکلِ سا سػابیات‬ ‫وٌین‪ -.‬اص تشددّبی غیشضشٍسی دس داخل هذسػِ خَدداسی وٌین‪.‬‬ ‫ دس کَست هـبّذُ فشد داسای ػالئن ٍ هـىَن ثِ وشًٍب‪ ،‬اص اٍ‬‫فبکلِ گشفتِ ٍ ثِ هؼئَلیی هذسػِ اعالع دّین‪.‬‬ ‫ دس ٌّگبم ٍسٍد ٍ خشٍج اص هذسػِ هشالت ثبؿین تب ضذالل ‪۶.۶‬‬‫هتش اص ثمیِ فبکلِ داؿتِ ثبؿین‪.‬‬ ‫ اًدبم فؼبلیت ّبی ٍسصؿی فشٌّگی‪ ،‬یب ثِ کَست اًفشادی ٍ یاب‬‫دس گشٍُ ّبی ضذاوثش ‪ً ۶۶‬فشُ‪ ،‬ثب سػبیت فبکلِ گزاسی دس هطیظ‬ ‫ّبی ثبص ثالهبًغ اػت‪.‬‬ ‫سػبیت ًىبت ثْذاؿتی دس ػشٍیغ هذسػِ‬ ‫دس کَستی وِ ثشای سفتی ثِ هذسػِ اص ػشٍیغ اػتفبدُ هی وٌین‪،‬‬ ‫ثِ ًىبت صیش تَخِ وٌین‬ ‫ دس ػشٍیغ ضذالل تؼذاد افشاد ػَاس ؿًَذ‪.‬‬‫ اص ٍاوؼیٌِ ثَدى ساًٌذُ ػشٍیغ هغوئی ؿَین‪.‬‬‫ اگش فشدی هجتال یب هـىَن داسای ػالئن ثیوبسی دس ػاشٍیاغ‬‫ٍخَد داسد‪ ،‬ػَاس ػشٍیغ ًـَین‪ -.‬افشادی وِ ثاِ ّاش یاه اص‬ ‫ثیوبسی ّبی صیش هجتال ّؼتٌذ‪ ،‬ثشای ضضَس دس هاذسػاِ ثابیاذ اص‬ ‫پضؿه هؼتوذ گَاّی ثگیشًذ ثیوبساى ثب ثیوبسی صهیٌِای ثیاوابسی‬ ‫للجی‪ -‬ػشٍلی‪ ،‬ثیوبسیّبی وجذی‪ ،‬ثیوبسیّبی ولیَی‪ ،‬فـبسخاَى‬ ‫ثبال‪ ،‬دیبثت ٍاثؼتِ ثِ اًؼَلیی‪ ،‬ثیوبسیّبی تٌفؼی صهیٌِ ای‪ ،‬اػان‬ ‫ضىاسایی ‪َ ۲۴‬صاز ی ‪ ۰۹۹‬مبتال‬ ‫بٍ ایدش دز کطًز‬ ‫ثیی ‪ ۲۲‬فَسیِ ‪ ۲۹۲۹‬تاب ‪ ۲۲‬اٍسیال ‪ ۲۹۲۶‬ثاِ‬ ‫وٍَیذ‪ ۶۰ -‬الَدُ ؿذُ ثَدًذ‪ ،‬ثشسػی واشدًاذ‪.‬‬ ‫هطممبى ّضاس ٍ ‪ً ۸۹۹‬فش سا ؿٌبػبیی وشدًذ واِ‬ ‫هدذد ثِ وٍَیذ‪ ۶۰-‬الَدُ ؿذُ ثَدًذ ٍ اًْب سا‬ ‫امادگی کمیتٍ امداد بسای ایجاد ‪َ ۰۹۹‬صاز‬ ‫ضغل دز سال ‪۱۲۹۱‬‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪ -‬هاؼابٍى‬ ‫ضمَلی ٍ اهاَس هادالاغ‬ ‫وویتِ اهذاد اهبم خویٌی اص‬ ‫اهبدگی ثٌیبد ثشای ایادابد‬ ‫‪ّ ۶۹۹‬ضاس ؿغل دس ػابل‬ ‫‪ ۶۴۹۶‬ثب اختلبف ثَدخِ‬ ‫‪ّ ۶۹‬ضاس هیلیبسد تاَهابًای‬ ‫خجش داد‪.‬خؼفش کجبغیبى هؼبٍى ضمَلی ٍ اهَس هدلغ واوایاتاِ اهاذاد‬ ‫اظْبس وشد فلؼفِ تبػیغ وویتِ اهذاد اهبم خویٌی (سُ) سػیذگای ثاِ‬ ‫اهَس ًیبصهٌذاى ٍ هطشٍهیی اػت وِ تَػظ ضضشت اهبم دس ‪ ۶۴‬اػفٌذ‬ ‫ػبل ‪ ۶۸۶۵‬یؼٌی ‪ ۲۲‬سٍص پغ اص تـىیل ًظبم خوَْسی اػالهی ایدبد‬ ‫ؿذُ اػت‪.‬کجبغیبى گفت وویتِ اهذاد اهبم خویٌای هاذافاغ ضاماَق‬ ‫هطشٍهیی دس هدلغ ؿَسای اػالهی دس ٍضغ لَاًیی‪ ،‬ثَدخِ ٍ تؼییای‬ ‫ثَدخِّبی ػٌَاتی ول وـَس ٍ ػبیش اهَسی وِ هشثَط ثِ لاَایاص ٍ‬ ‫هَضَػبتی وِ دس هدلغ ؿَسای اػالهی پیگیشی ٍ سکذ هی ؿاَد‪،‬‬ ‫ّؼتین‪ٍ.‬ی گفت وویتِ اهذاد دس ػبل گزؿتِ ثشای ایادابد اؿاتاغابل‬ ‫ضذٍد ‪ّ ۸۹۹‬ضاس ًفش ؿغل ایدبد وشدُ اػت ٍ اهیذ داسین تب دس ػابل‬ ‫خبسی ‪ّ ۶۹۹‬ضاس ؿغل ایدبد وٌین ٍ اص اى ػٌَاى ًىبت ثشخؼاتاِ دس‬ ‫وویتِ ی اهذاد اهذاد یبد خَاّین وشد‪.‬کجابغایابى اداهاِ داد هؼائلاِ‬ ‫هؼبفیتّبی خبًَادُ ّبی تدت پَؿؾ وویتِ اهذاد اص ّاضیاٌاِ ّابی‬ ‫کذٍس اًـؼبثبت ثشق‪ ،‬اه‪ ،‬گبص ٍ ّضیٌِ پشٍاًِ ػبختوبًی ثشای یىجبس‪،‬‬ ‫ػبهبًذّی ػىًَتگبُ ّبی سٍػتبیی دس خْت تبهیی هؼىی ثشای الـبس‬ ‫ون دساهذ وِ دس ثَدخِی ػبل ‪ ۶۴۹۹‬ػِ ّضاس هیلیبسد تَهبى ثَدخاِ‬ ‫تخلیق دادُ ؿذُ وِ دس ایی هؼئلِ وویتِ اهاذاد پایاـاشٍ اػات ٍ‬ ‫الذاهبت خَثی کَست گشفتِ اػت‪.‬‬ ‫همبٍم ثِ دسهبى ٍ زبلی صیبد‬ ‫ثیوبساى ثب ًمق ایوٌی ثیوبساى تطت دسهبى ثب وَستیىَاػتشٍئیذ ثِ‬ ‫هیضاى ثیؾ اص ‪ ۶۲٫۶‬هیلی گشم پشدًیضٍلَى دس سٍص ثایاؾ اص دٍ‬ ‫ّفتِ‪ ،‬ؿیوی دسهبًی‪ ،‬ثذخیویّب ٍ پیًَذ اػضب‬ ‫داًؾ اهَصاى هجتال ثِ فلح هغضی ثب ًبتَاًی ضشوتی دس دػات ّاب‪،‬‬ ‫هطذٍدیت ثیٌبیی ؿذیذ‪ ،‬وَدوبى رٌّی ٍ اٍتیؼن ٍ زٌذ هؼلَلیتی‬ ‫وِ تَاًبیی خَدهشالجتی هؼتمل هثل ؿؼتی دػت ّب ٍ ًاگاْاذاسی‬ ‫هبػه ًذاسًذ‪.‬‬ ‫داًؾ اهَصاى دس کَست اثتال ثِ وشًٍب زِ وٌٌذ؟‬ ‫اگش ثِ وٍَیذ ‪ ۶۰‬هجتال ؿذین‬ ‫ دس کَستی ّش یه اص ػالئن ثیوبسی ّبی تٌفؼای ٍ واشًٍاب سا‬‫داسین ثِ هذسػِ ًشٍین ٍ هَضَع سا ثِ اعالع هؼئاَلایای هاذسػاِ‬ ‫ثشػبًین‪ -.‬دس کَستی وِ ثِ وٍَیذ ‪ ۶۰‬هجتال ؿذین‪ ،‬پغ اص ثْاجاَد‬ ‫ثشای ثبصگـت ثِ هذسػِ الصم اػت هَسد اسصیبثی پضؿه هؼاتاواذ‬ ‫لشاس ثگیشین‪.‬‬ ‫اکَل ثْذاؿت فشدی سا ثِ دلت سػبیت وٌین‬ ‫ اص دػت دادى‪ ،‬سٍثَػی ٍ ثغل وشدى یىذیگش پشّیض وٌین‪.‬‬‫ ضتوب اص هبػه اػتفبدُ وٌین‪.‬‬‫ اص ٍػبیل خَد (خَدوبس‪ ،‬هذاد‪ ،‬وتبه‪ ).... ،‬اػتفبدُ ٍ اص تاجابدل‬‫ٍػبیلهبى ثب ػبیش ّوىالػیّب خَدداسی وٌین‪.‬‬ ‫ ثِ عَس هشتت ٍ کطیص دػتّبی خَد سا ثب اه تویض ٍ کبثاَى‬‫هبیغ ثـَیین‪ -.‬دس کَست اهىبى ثِ ّوشاُ خَد هطلَل ضذػفًَای‬ ‫وٌٌذُ دػت داؿتِ ثبؿین‪ -.‬دووِ ّبی اػبًؼَس سا ثاب دػاتاوابل‬ ‫وبغزی ٍ یب دػتىؾ فـبس دّین‪ٌّ -.‬گبم ػغؼِ یب ػشفِ وشدى اص‬ ‫دػتوبل وبغزی اػتفبدُ وٌین ٍ دس کَستی وِ دػتوبل ًذاسین ثاب‬ ‫لؼوت داخلی اسًح دّبى ٍ ثیٌی خَد سا ثپَؿبًایان‪ -.‬اص تاوابع‬ ‫دػتّب ثب زـن‪ ،‬ثیٌی ٍ دّبى لجل اص ؿؼتی یب ضذػفاًَای دػات‬ ‫خَدداسی وٌین‪ -.‬دس ًوبصخبًِ‪ ،‬اص هْش ٍ ػدبدُ ؿاخالای خاَد‬ ‫ػشٍیغ خجشی ‪ --‬سییغ هشوض هذیشیت ثیاوابسی ّابی‬ ‫ٍصاست ثْذاؿت‪ ،‬دسهبى ٍ اهَصؽ پضؿىی گفات ‪۴۲‬‬ ‫ّضاس ٍ ‪ ۰۸۸‬هَسد هجتال ثاِ ایای ثایاوابسی دس وـاَس‬ ‫ؿٌبػبیی ؿذُ اػت‪ .‬هطوذ هْذی گَیب افضٍد افاضایاؾ‬ ‫دسکذ اثتالی صًبى ثِ ایذص یه هؼئلاِ خاذی اػات ٍ‬ ‫سًٍذ ّوِ گیشی ایی ثیوبسی دس هاشداى یاه تافابٍت‬ ‫زـوگیش ثب صًبى داسد ٍ اگش هشالجت ٍ دسهبى سا ثِ دلات‬ ‫دًجبل ًىٌین ٍ دػتَسات ثْذاؿتی سا سػابیات ًـاَد‪،‬‬ ‫ػَالت خجشاى ًبپزیشی ثَخَد هی ایاذ‪ٍ.‬ی گافات دس‬ ‫اثتذای ؿیَع ایذص دس وـَس دٍ تب پٌح دسکذ هَاسد اثتال‬ ‫ثِ ایی ثیوبسی دس صًبى ایشاًی داؿتین وِ اهاشٍص ثاِ ‪۸۲‬‬ ‫دسکذ افضایؾ یبفتِ اػت‪ّ ۶۴.‬ضاس ٍ ‪ً ۲۶۹‬فش هجاتاال ثاِ‬ ‫ػفًَت اذ ای ٍی دس وـَس تخویی صدُ های ؿاَدٍی‬ ‫اظْبس داؿت اوٌَى دس وـَس ‪ّ ۶۴‬ضاس ٍ ‪ً ۲۶۹‬فش هجتاال‬ ‫ثِ ػفًَت اذ ای ٍی دس وـَس تخویی صدُ هی ؿَد ٍ‬ ‫‪ّ ۴۲‬ضاس ٍ ‪ ۰۸۸‬هَسد اثتال ثِ ایی ػفًَت سا ؿاٌابػابیای‬ ‫وشدین ٍ تبوٌَى ‪ّ ۲۹‬ضاس ٍ ‪ً ۲۲۴‬فش خبى خاَد سا اص‬ ‫دػت داًذ ٍ ‪ّ ۱‬ضاس ٍ ‪ً ۲۲۶‬فش ثِ هشوض هشالجت دسهابى‬ ‫هشاخؼِ ًىشدًذ‪.‬گَیب تلشیص وشد ّوسٌیی ‪ّ ۲۲‬اضاس ٍ‬ ‫‪ ۱۲۴‬هجتال ثِ ػفًَت اذ ای ٍی اوٌَى صًذُ ٍ ‪ّ ۶۶‬اضاس‬ ‫ٍ ‪ً ۲۹۹‬فش ًیض تطت دسهبى ّؼتٌذ‪ّ ۶۴ ،‬ضاس ًفش اص اًاْاب‬ ‫ًیض دسهبًـبى هَفمیت اهیض ثَدُ ٍ تؼاذاد ػالاَل ّابی‬ ‫دفبػی ثذى اًْب ثِ اًذاصُ وبفی اػت ٍ ایای اعاوایاٌابى‬ ‫خبعش سا ثِ هب هی دّذ وِ دسهابى هاٌابػات دسیابفات‬ ‫وشدًذ‪.‬سییغ هشوض هذیشیات ثایاوابسی ّابی ٍصاست‬ ‫ثْذاؿت اظْبس داؿت ظشف یه هبُ گزؿتِ ‪ّ ۴۹‬اضاس‬ ‫هَسد اصهبیؾ سفتبسّبی پشخغش ثاب اهاَصؽ ٍ اعاالع‬ ‫سػبًی ثِ هشدم اًدبم دادین تب وؼبًی وِ دس هؼشم اثتال‬ ‫ثِ ایی ػفًَت اذ ای ٍی ٍ ایاذص ّؼاتاٌاذ‪ ،‬صٍدتاش‬ ‫ؿٌبػبیی ٍ تطت هشالجت ٍ دسهبى لشاس ثگیشًذ‪.‬‬ ‫اػتفبدُ وٌین‪ -.‬تب ضذاهىبى ٍػبیل اضابفای ٍ غایاشضاشٍسی ثاِ‬ ‫هذسػِ ًجشین‪ -.‬دس کَست اهىبى‪ ،‬گر هبطیه ٍایت ثشد ؿخلی‬ ‫خَد سا ثِ هذسػِ ثجشین‪.‬‬ ‫زٌذ ًىتِ دسثبسُ خَساویّب‬ ‫ تَخِ داؿتِ ثبؿین دس صهبى ّوِ گیشی واشًٍاب‪ ،‬ثاَفاِ هاذاسع‬‫تؼغیل اػت‪.‬‬ ‫ ثِ ّوشاُ خَد خَساوی ثِ هذسػِ ثجشین‪.‬‬‫ اص دػت ثِ دػت وشدى هَاد غزایی ثب ّوىالاػای ّابی خاَد‬‫خَدداسی وٌین‪ -.‬دس عَل سٍص ضتوب اه ثاٌاَؿایان‪( .‬اص لایاَاى‬ ‫ؿخلی خَدهبى اػتفبدُ وٌین‪).‬‬ ‫ اص خشیذ هَاد غزایی فلِای ٍ ثبص اص دػتفشٍؿبى خَدداسی وٌین‪.‬‬‫ضذػفًَی هطیظ ٍ تَْیِ َّا‬ ‫ دس صهبى ضذػفًَی وشدى هذسػِ‪ً ،‬جبیذ دس هطلی وِ دس ضابل‬‫ضذػفًَی ؿذى اػت ضضَس داؿتِ ثبؿین‪.‬‬ ‫ تَخِ داؿتِ ثبؿین وِ دس والع‪ً ،‬وبصخبًِ ٍ ػابیاش اتابق ّابی‬‫هذسػِ ثبیذ پٌدشُ ثبص ؿًَذُ ثِ هٌظَس تَْیِ ّاَا ٍخاَد داؿاتاِ‬ ‫ثبؿذ‪.‬‬ صفحه 4 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫* سه شنبه‬ ‫* ‪ 9‬اذر‬ ‫* ‪ 01‬نوامبر‬ ‫* ‪ 00‬ربیع الثانی‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪5035 :‬‬ ‫‪0011‬‬ ‫‪0100‬‬ ‫‪0000‬‬ ‫* اوتوزایکینجی ایل‬ ‫* صفحه ‪5‬‬ ‫هعرفی ‪ ۰۳۳+Chiron Super Sport‬بَگاتی‬ ‫پْپاد ساخت چیی ازهایص َّاضٌاسی دریایی را تکویل کرد‬ ‫وف‪ٚ‬یه غثفی‪ -‬زیٗ ت‪ ٝ‬تاقٌی پ‪ٟ‬پاؼی ت‪٘ ٝ‬اْ ‪ٚ‬ی‪ ۰۰ ًِ٘ٛ ًٙ‬ت‪ِٛ‬یؽ وفؼ‪ ٜ‬و‪ ٝ‬لفاـ اوت تفای ‪ٛٞ‬اٌ‪ٙ‬داودی‬ ‫ؼـیایی ٔ‪ٛ‬ـؼ اوتفاؼ‪ ٜ‬لفاـ تٍیفؼ ‪ ٚ‬تؽیٗ ٔ‪ٙ‬ظ‪ٛ‬ـ یه ٔأ‪ٛ‬ـیت اقٔایٍی ٘یک ا٘داْ ؼاؼ‪ ٜ‬اوت‪ .‬ت‪٘ ٝ‬مُ اق ودی‬ ‫خی تی اٖ‪ ،‬ایٗ پ‪ٟ‬پاؼ پف‪ٚ‬اقی ـا تفای تفـوی ٌفایظ اتف‪ٞ‬ای الیا٘‪ٛ‬وی ‪٘ ٚ‬یک ‪ٚ‬ضؼیت ؼٔا ‪٘ ٚ‬یک ٔیکاٖ ـع‪ٛ‬تت‬ ‫تف ـ‪ٚ‬ی ؼـیا ا٘داْ ؼاؼ‪ .‬اق خّٕ‪ ٝ‬ؼیٍف تطمیمات ا٘داْ ٌؽ‪ ٜ‬ؼـ ضیٗ ایٗ پف‪ٚ‬اق ٔیت‪ٛ‬اٖ ت‪ ٝ‬و‪ٙ‬دً ٔیؽاٖ‪ٞ‬ای‬ ‫تاؼ وغطی ‪ ٚ‬تفغی ٔتغیف‪ٞ‬ای ؼغیُ ؼـ پیً تی‪ٙ‬ی ‪ٚ‬ضؼیت اب ‪ٞ ٚ‬د‪ٛ‬ا اٌداـ‪ ٜ‬ودفؼ‪ .‬ؼـ عد‪ َٛ‬فدفاید‪ٙ‬دؽ‬ ‫ٔأ‪ٛ‬ـیت‪ ،‬تٕاْ ویىتٓ‪ٞ‬ای پ‪ٟ‬پاؼ ‪ٚ‬ی‪ ۰۰ ًِ٘ٛ ًٙ‬ؼـ ٌفایظ غ‪ٛ‬تی لفاـ ؼاٌت‪ٙ‬ؽ ‪ٔ ٕٝٞ ٚ‬طٕ‪ِٞٝٛ‬ا ت‪ ٝ‬غ‪ٛ‬تدی‬ ‫واـ ٔیوفؼ٘ؽ‪ .‬ایٗ پ‪ٟ‬پاؼ و‪ ٝ‬ؼـ اـتفاع تاال تا وفػت قیاؼ ػُٕ ٔیو‪ٙ‬ؽ ؼاـای ویىتٓ‪ٞ‬ای لداتدُ اػدتدٕداؼ‪،‬‬ ‫ػّٕىفؼ ایٕٗ ‪ ٚ‬اوتمفاـ ـاضت ‪ ٚ‬واـأؽ اوت و‪ ٝ‬اٖ ـا لاؼـ ٔیواقؼ غ‪ٛ‬اوت‪ٞ ٝ‬ای ٔتد‪ٙ‬د‪ٛ‬ع ٍٔدتدفیداٖ ـا‬ ‫تفا‪ٚ‬ـؼ‪ ٜ‬و‪ٙ‬ؽ‪ .‬ایٗ پ‪ٟ‬پاؼ ٍٔا‪ٞ‬ؽات غ‪ٛ‬ؼ ـا تا وٕه تد‪ٟ‬یکات پیٍففت‪ ٝ‬ـصؽ فضایی‪ ،‬ؼـیایی ‪ ٚ‬واضّی ا٘داْ‬ ‫ؼاؼ‪ .‬ایٗ پ‪ٟ‬پاؼ تا اوتفاؼ‪ ٜ‬اق ٔطٕ‪ِٞٝٛ‬ای ٌ‪ٙ‬اوایی ‪ٛٞ‬اٌ‪ٙ‬اوی ٔفتثظ ٘صه ٌؽ‪ ٜ‬تف ـ‪ٚ‬ی غ‪ٛ‬ؼ‪ ،‬ت‪ٛ‬ا٘ىت یده‬ ‫ـصؽ ‪ٛٞ‬اٌ‪ٙ‬اوی ؼـیایی خأغ‪ ،‬ز‪ٙ‬ؽ ػأّی‪ ،‬ز‪ٙ‬ؽ تؼؽی ‪ ٚ‬تا ‪ٚ‬ض‪ٛ‬ش تاال ا٘داْ تدؽ‪ٞ‬دؽ‪ .‬ا٘ددداْ ٔد‪ٛ‬فدک ایدٗ‬ ‫ٔأ‪ٛ‬ـیت ٌأی ـ‪ ٚ‬ت‪ ٝ‬خّ‪ ٛ‬تفای زیٗ تفای ـا‪ ٜ‬ا٘ؽاقی یه ویىتٓ ـصؽ ‪ٛٞ‬اتفؼ تا تىی‪ ٝ‬تف پ‪ٟ‬پاؼ اودت‪ .‬ؼـ‬ ‫‪ٕٞ‬یٗ ضاَ‪ ،‬زیٗ اق ایٗ عفیک ٔیت‪ٛ‬ا٘ؽ ت‪ٟ‬ف‪ ٜ‬تفؼاـی ٌىتفؼ‪ ٜ‬تفی اق ؼـیا تفای پیٍٍیفی ‪ ٚ‬ودا‪ٞ‬دً تدالیدا‬ ‫ا٘داْ تؽ‪ٞ‬ؽ ‪ٕٞ ٚ‬س‪ٙ‬یٗ اتکاـ‪ٞ‬ای ف‪ٙ‬ی خؽیؽ ‪ ٚ‬ؼلیمی ـا تفای اـائ‪ ٝ‬غؽٔات خ‪ٟ‬ا٘ی ‪ٛٞ‬اٌ‪ٙ‬اوی ففا‪ ٓٞ‬و‪ٙ‬ؽ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫فرهنگ ‪ ،‬هنر و فن اوری‬ ‫ّفتِ ایٌذُ اخریی خَرضیذ‬ ‫گرفتگی سال ‪ ۰۳۰۲‬رخ هیدّذ‬ ‫وف‪ٚ‬یه غثفی‪ -‬اغفیٗ غ‪ٛ‬ـٌیؽٌففتٍی واَ ‪ ۶۰۶۰‬ؼـ‬ ‫تاـیع ز‪ٟ‬اـْ ؼوأثف ٔماـٖ تدا ‪ ۰۴‬اؾـ ‪ٞ ۰۳۰۰‬دددفی‬ ‫غ‪ٛ‬ـٌیؽی ـظ غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ ؼاؼ و‪ ٝ‬اق ٘‪ٛ‬ع غ‪ٛ‬ـٌیؽٌففدتدٍدی‬ ‫وأُ غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ ت‪ٛ‬ؼ ‪ ٚ‬ؼـ ٘یٕىف‪ ٜ‬خ‪ٛٙ‬تی قٔیٗ لاتدُ ـ‪ٚ‬یدت‬ ‫غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ ت‪ٛ‬ؼ‪.‬‬ ‫ت‪٘ ٝ‬مُ اق ٌدتک ‪ ،۴۲۰‬اغفیٗ غ‪ٛ‬ـٌیؽ ٌدففدتدٍدی وداَ‬ ‫‪ ۶۰۶۰‬ؼـ تاـیع ز‪ٟ‬اـْ ؼوأثف ٔماـٖ تدا ‪ ۰۴‬اؾـ ‪۰۳۰۰‬‬ ‫ـظ غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ ؼاؼ‪ٔ .‬فؼْ ؼـ ٘یٓوف‪ ٜ‬خ‪ٛٙ‬تی ٔیتد‪ٛ‬ا٘د‪ٙ‬دؽ ایدٗ‬ ‫غ‪ٛ‬ـٌیؽ ٌففتٍی ـا ت‪ ٝ‬ص‪ٛ‬ـت وأُ یا خکئی ٍٔدا‪ٞ‬دؽ‪ٜ‬‬ ‫و‪ٙٙ‬ؽ‪.‬‬ ‫غ‪ٛ‬ـٌیؽ ٌففتٍی قٔا٘ی اتفاق ٔیافتؽ و‪ٔ ٝ‬دا‪ ٜ‬ؼـ یده‬ ‫غظ ٔىتمیٓ تیٗ غ‪ٛ‬ـٌیؽ ‪ ٚ‬قٔیٗ لفاـ ٔیٌیفؼ‪ .‬ایٗ ٘ط‪ٜٛ‬‬ ‫لفاـٌیفی ت‪ٔ ٝ‬ا‪ ٜ‬اخاق‪ٔ ٜ‬یؼ‪ٞ‬ؽ تا تا ٔىؽ‪ٚ‬ؼ وفؼٖ ودأدُ‬ ‫یا خکئی اق ٘‪ٛ‬ـ غ‪ٛ‬ـٌیؽ ـ‪ٚ‬ی قٔیٗ وای‪ ٝ‬تیا٘ؽاقؼ‪ .‬اففاؼی‬ ‫و‪ ٝ‬ؼـ ٔفوک وای‪ٔ ٝ‬ا‪ ٜ‬ق٘ؽٌی ٔیو‪ٙٙ‬ؽ‪ٍٔ ،‬ا‪ٞ‬ؽ‪ٔ ٜ‬یو‪ٙ‬د‪ٙ‬دؽ‬ ‫و‪ ٝ‬اوٕاٖ تاـیه ٔیٌ‪ٛ‬ؼ ‪ٌ ٚ‬ا‪ٞ‬ؽ یه غى‪ٛ‬ف ودأدُ‬ ‫‪ٞ‬ىت‪ٙ‬ؽ‪.‬‬ ‫أا ت‪ٟٙ‬ا ٔىاٖ ـ‪ٚ‬ی قٔیٗ و‪ ٝ‬غ‪ٛ‬ـٌیؽ ٌففتٍی وأدُ ؼـ‬ ‫اٖ ؼـ ز‪ٟ‬اـْ ؼوأثف لاتُ ٍٔا‪ٞ‬ؽ‪ ٜ‬غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬دؽ تد‪ٛ‬ؼ‪ ،‬لدغده‬ ‫خ‪ٛٙ‬ب اوت‪.‬‬ ‫ٔفؼْ فمظ ؼـ ز‪ٙ‬ؽ ٔىاٖ اق خّٕ‪ ٝ‬و‪ٙ‬ت ‪ّٞ‬د‪ٙ‬دا‪٘ ،‬دأدیدثدیدا‪،‬‬ ‫ِى‪ٛ‬ت‪ ،ٛ‬اففیمای خ‪ٛٙ‬تی‪ ،‬خکایف خد‪ٛ‬ـخدیدای خد‪ٙ‬د‪ٛ‬تدی ‪ٚ‬‬ ‫خکایف ‪ٞ‬ا‪ٚ‬ایی(وا٘ؽ‪ٚ‬یر)‪ ،‬خکایف وف‪ٚ‬قت‪ ،‬خکایف فاِىّ‪ٙ‬ؽ‪،‬‬ ‫ٌیّی‪٘ ،‬ی‪ٛ‬قیّ‪ٙ‬ؽ ‪ ٚ‬اوتفاِیا ٔی ت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ؽ اغدفیدٗ غد‪ٛ‬ـٌدیدؽ‬ ‫ٌففتٍی أىاَ ـا ت‪ ٝ‬ص‪ٛ‬ـت خکئی ٍٔا‪ٞ‬ؽ‪ ٜ‬و‪ٙٙ‬ؽ‪.‬‬ ‫اق ا٘دایی و‪ٙٔ ٝ‬غم‪ ٝ‬تطت پ‪ ًٌٛ‬ایٗ غ‪ٛ‬ـٌیؽ ٌففتٍی‪،‬‬ ‫تکـی ‪ٚ ٚ‬ویغ غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ ت‪ٛ‬ؼ‪ ،‬ایٗ غ‪ٛ‬ـٌیؽ ٌففتٍی لدثدُ‪،‬‬ ‫ؼـ ضیٗ ‪ ٚ‬تؼؽ اق عّ‪ٛ‬ع یا غف‪ٚ‬ب غ‪ٛ‬ـٌیؽ ؼـ ٔ‪ٙ‬اعک ؾودف‬ ‫ٌؽ‪ ٜ‬ـظ غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ ؼاؼ‪ .‬ایٗ تؽاٖ ٔؼ‪ٙ‬اوت و‪ ٝ‬تی‪ٙٙ‬ؽٌاٖ تفای‬ ‫ؼیؽٖ ایٗ غ‪ٛ‬ـٌیؽ ٌففتٍی تایؽ ؼیؽ ‪ٚ‬اضطی اق افدک ؼـ‬ ‫‪ٍٙٞ‬اْ عّ‪ٛ‬ع یا غف‪ٚ‬ب غ‪ٛ‬ـٌیؽ ؼاٌت‪ ٝ‬تاٌ‪ٙ‬ؽ‪.‬‬ ‫ٌفت‪ٙ‬ی اوت و‪٘ ٝ‬اوا تٕ‪ٟ‬یؽاتی ـا تفای پػً ق٘دؽ‪ ٜ‬ایدٗ‬ ‫ـ‪ٚ‬یؽاؼ اوٕا٘ی اق لغه خ‪ٛٙ‬ب ‪ ٚ‬اق یػساِی عثیدؼدی تد‪ٝ‬‬ ‫٘اْ ی‪٘ٛ‬ی‪Union) (ٖٛ‬ا٘داْ ؼاؼ‪ ٜ‬اودت‪ .‬ایدٗ ‪ٚ‬الدؼد‪ ٝ‬ؼـ‬ ‫ی‪ٛ‬تی‪ٛ‬ب ‪ٚ ٚ‬ب وایت ٘اوا ت‪ ٝ‬ص‪ٛ‬ـت ق٘ؽ‪ ٜ‬پػً غد‪ٛ‬ا‪ٞ‬دؽ‬ ‫ٌؽ‪٘ .‬اوا اػالْ وفؼ‪ ٜ‬اوت و‪ ٝ‬ایٗ پػً ق٘ؽ‪ ٜ‬ؼـ واػدت‬ ‫‪ ۰۰‬صثص ٌ‪ٙ‬ث‪ ۰۴ ٝ‬اؾـ ت‪ٚ ٝ‬لت ایفاٖ اغاق غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ ٌدؽ ‪ٚ‬‬ ‫غ‪ٛ‬ـٌیؽ ٌففتٍی ٘یٓ واػت په اق اٖ اغاق ٔیٌد‪ٛ‬ؼ ‪ٚ‬‬ ‫ٔفضّ‪ ٝ‬غ‪ٛ‬ـٌیؽ ٌففتٍی وأُ ؼـ واػت ‪ ۰۰:۰۳‬اغداق‬ ‫ٔی ٌ‪ٛ‬ؼ‪ٔ .‬ؽت قٔاٖ ‪ ٚ‬ع‪ َٛ‬غ‪ٛ‬ـٌیؽ ٌففتٍی وأُ یه‬ ‫ؼلیم‪ ۸۳ ٚ ٝ‬ثا٘ی‪ ٝ‬غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ ت‪ٛ‬ؼ‪.‬‬ ‫سراضپس‬ ‫ساخت ضیطِای سختتر‬ ‫از الواس!‬ ‫هصرف ٍیتاهیی دی التْاب ریِ‬ ‫ًاضی از کرًٍا را کاّص هیدّذ‬ ‫وف‪ٚ‬یه غثفی‪ -‬یه ٔغاِؼ‪ ٝ‬خؽیؽ ٍ٘داٖ ٔدی ؼ‪ٞ‬دؽ‪،‬‬ ‫ٌىُ غاصی اق ‪ٚ‬یتأیٗ ؼی و‪ ٝ‬تؽ‪٘ ٖٚ‬ىػ‪(OTC) ٝ‬‬ ‫ت‪ ٝ‬فف‪ٚ‬ی ٕ٘ی ـوؽ‪ٔ ،‬ی ت‪ٛ‬ا٘ؽ تا اِت‪ٟ‬اب ـید‪٘ ٝ‬داٌدی اق‬ ‫وّ‪ٞ َٛ‬ای ایٕ‪ٙ‬ی ٔثاـق‪ ٜ‬و‪ٙ‬ؽ‪.‬‬ ‫ت‪٘ ٝ‬مُ اق پایٍا‪ ٜ‬ای‪ٙ‬تف٘تی پاوىتاٖ اتکـ‪ٚ‬ـ‪ ،‬تدطدمدیدمدات‬ ‫ٍ٘اٖ ٔیؼ‪ٞ‬ؽ ‪ٚ‬یتأیٗ ؼی یه ٔىا٘یىٓ غأ‪ٛ‬ی و‪ٙٙ‬ؽ‪ ٜ‬تفای اِت‪ٟ‬اب ؼاـؼ و‪ٔ ٝ‬یت‪ٛ‬ا٘ؽ تدفای ودا‪ٞ‬دً‬ ‫اِت‪ٟ‬اب ؼـ و‪ٚٛ‬یؽ‪ٌ ۰۴-‬ؽیؽ ٔوثف تاٌؽ‪.‬‬ ‫تا ایٗ ضاَ‪ ،‬لثُ اق اوتفاؼ‪ ٜ‬اق ‪ٚ‬یتأیٗ ؼی تفای ؼـٔاٖ و‪ٚٛ‬یؽ‪ ۰۴-‬یا وایف تیٕاـی ‪ٞ‬دای تد‪ٙ‬دفدىدی‪ ،‬تد‪ٝ‬‬ ‫اقٔایً ‪ٞ‬ای تاِی‪ٙ‬ی ٘یاق اوت‪ٔ .‬طمماٖ ‪ٕٞ‬س‪ٙ‬یٗ ٘ىثت ت‪ٔ ٝ‬صفف تیً اق ٔمؽاـ ت‪ٛ‬صی‪ٌ ٝ‬ؽ‪ٚ ٜ‬یدتدأدیدٗ‬ ‫ؼی تفای خّ‪ٌٛ‬یفی اق ػف‪٘ٛ‬ت و‪ٚٛ‬یؽ‪ٍٞ ۰۴-‬ؽاـ ٔی ؼ‪ٙٞ‬ؽ‪.‬‬ ‫ٔطمماٖ تا اٌىاـ وفؼٖ ٘ط‪ ٜٛ‬ػّٕىفؼ ایٗ ‪ٚ‬یتأیٗ تفای وا‪ ًٞ‬اِت‪ٟ‬اب تیً اق ضؽ ٘اٌی اق وّ‪َٞٛ‬ای‬ ‫ایٕ‪ٙ‬ی‪ ،‬ؼـ ضاَ ت‪ ٝ‬اٌتفان ٌؿاٌتٗ ٌ‪ٙ‬اغتی ؼـ ٔ‪ٛ‬ـؼ زٍ‪ٍ٘ٛ‬ی وٕه ‪ٚ‬یتأیٗ ؼی ت‪ ٝ‬وا‪ ًٞ‬اِتد‪ٟ‬داب‬ ‫ؼـ ٔ‪ٛ‬اـؼ ٌؽیؽ و‪ٚٛ‬یؽ‪ٞ ۰۴-‬ىت‪ٙ‬ؽ‪ .‬ایٗ ٔغاِؼ‪ ٝ‬خؽیؽ و‪ ٝ‬ت‪ٍٔ ٝ‬اـوت ت‪ٛ‬وظ ٔطممداٖ ؼاٍ٘دٍدا‪ ٜ‬پدفؼ‪ٚ‬‬ ‫أفیىا ‪ٔ ٚ‬ووى‪ّٔ ٝ‬ی ت‪ٟ‬ؽاٌت )‪(NIH‬اٍّ٘یه ا٘داْ ٌؽ‪ ٜ‬اوت‪ٍ٘ ،‬اٖ ٔیؼ‪ٞ‬ؽ زٍ‪ ٝ٘ٛ‬یه ٔتات‪ِٛ‬یدت‬ ‫فؼاَ ‪ٚ‬یتأیٗ ؼی ‪ٛ٘ ٝ٘ -‬ػی و‪ ٝ‬تؽ‪٘ ٖٚ‬ىػ‪ ٝ‬پکٌه ت‪ ٝ‬فف‪ٚ‬ی ٔی ـوؽ ‪ -‬ؼـ تىىیٗ اِت‪ٟ‬داب ؼـ تدؽٖ‬ ‫‪ٍٙٞ‬اْ تف‪ٚ‬ق ػف‪٘ٛ‬ت‪ٞ‬ایی ٔا٘‪ٙ‬ؽ و‪ٚٛ‬یؽ‪٘ ۰۴-‬مً ؼاـؼ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫وف‪ٚ‬یه غثفی‪ -‬تا غ‪ٛ‬ؼـ‪ٚ‬ی خؽیؽ ٌف‪ ٜٚ‬غ‪ٛ‬ؼـ‪ٚ‬واقی ت‪ٌٛ‬اتی تیٍتف اٌ‪ٙ‬ا ٌ‪ٛ‬یؽ‪.‬‬ ‫ت‪٘ ٝ‬مُ اق ٔ‪ٛ‬ت‪ٛ‬ـ ‪ٚ‬اٖ؛ واغت یه ت‪ٌٛ‬اتی ٌیف‪ ٖٚ‬تا وفػت ‪ٔ ۴۰۳‬ایُ تف واػت (ضدؽ‪ٚ‬ؼ ‪۳۸۴‬‬ ‫ویّ‪ٔٛ‬تف تف واػت) واـ اوا٘ی ٘ث‪ٛ‬ؼ‪ .‬ؼـوت اوت و‪ٌ ٝ‬یف‪ ٖٚ‬یىی اق ت‪ٛ‬إ٘‪ٙ‬ؽتفیٗ غ‪ٛ‬ؼـ‪ٞ ٚ‬دای‬ ‫قٔیٗ اوت‪ ،‬أا ت‪ ٝ‬غاعف اٖ‪ ،‬ت‪ٌٛ‬اتی ٔدث‪ٛ‬ـ ٌؽ تىیاـی اق لغؼات ـا ؼ‪ٚ‬تاـ‪ٟٙٔ ٜ‬ؽوی و‪ٙ‬ؽ تا تد‪ٝ‬‬ ‫ایٗ ـو‪ٛ‬ـؼ ؼـ وفػت ؼوت یاتؽ‪ .‬تفای ت‪ٛ‬ضیص ؼلیک ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬زمؽـ واـ تفای عفاضی غد‪ٛ‬ؼـ‪ٚ‬ی‬ ‫‪ ۴۰۰+Chiron Super Sport‬ت‪ٌٛ‬اتی ا٘داْ ٌؽ‪ ٜ‬اوت‪ ،‬ف‪ٟ‬فوتی اق تده تده اخدکای‬ ‫خؽیؽ یا تغییف یافت‪ٚ ٝ‬خ‪ٛ‬ؼ ؼاـؼ‪ .‬ضدٓ ا٘ث‪ ٜٛ‬تغییفات ٔ‪ٛ‬ـؼ ٘یاق ٍ٘اٖ ٔیؼ‪ٞ‬دؽ ود‪ ٝ‬وداق٘دؽٌداٖ‬ ‫‪ٞ‬ایپفاوپفت‪ٞ‬ا تایؽ تفای ـویؽٖ ت‪ ٝ‬ـو‪ٛ‬ـؼ‪ٞ‬ای خؽیؽ تالی قیاؼی و‪ٙٙ‬ؽ‪ .‬خد‪ٟ‬دً اق ٌدیدف‪ٖٚ‬‬ ‫ٔؼٕ‪ِٛ‬ی ت‪ ۴۰۰+Chiron Super Sport ٝ‬تمفیثاً ت‪ ٝ‬ا٘ؽاق‪ ٜ‬فاصّ‪ٚ ٝ‬یف‪ ٖٚ‬تا ٌیف‪ ٖٚ‬ؼـ وداَ‬ ‫‪ ۶۰۰۲‬اوت‪ .‬ت‪ٌٛ‬اتی قٔاٖ قیاؼی ـا صفف اصالش ‪ٛٞ‬ای غ‪ٛ‬ؼـ‪ٚ‬ی ٌیف‪ ٖٚ‬و‪ٛ‬پف اوپدفت ‪۴۰۰‬‬ ‫پالن وفؼ‪ .‬ففا٘ه ‪ٞ‬یُ ٔؼا‪ٔ ٖٚ‬ؽیف عفاضی ت‪ٌٛ‬اتی ؼـ ایٗ تاـ‪ٔ ٜ‬یٌ‪ٛ‬یؽ‪ :‬خّد‪ٛ‬ی غد‪ٛ‬ؼـ‪ ٚ‬اق‬ ‫تالعٓ ‪ٞ‬ای ٔضف خّ‪ٌٛ‬یفی وفؼ‪ ٚ ٜ‬اق خفیاٖ ‪ٛٞ‬ا ؼـ اعفاف غ‪ٛ‬ؼـ‪ ٚ‬اعٕی‪ٙ‬اٖ ضاصُ ٔی ود‪ٙ‬دؽ‪.‬‬ ‫غ‪ٛ‬ؼـ‪ٚ‬ی ‪ ۴۰۰+Chiron Super Sport‬یه ٌٍفتی ؼـ ٔ‪ٟٙ‬ؽوی اوت ‪ٔ ٚ‬دا ٍٔدتدالدا٘د‪ٝ‬‬ ‫ٔ‪ٙ‬تظفیٓ تثی‪ٙ‬یٓ و‪ ٝ‬ت‪ٌٛ‬اتی ؼـ ای‪ٙ‬ؽ‪ ٜ‬ز‪ ٝ‬غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ وفؼ‪.‬‬ ‫وف‪ٚ‬یه غثفی‪ -‬تد‪ ٝ‬ق‪ٚ‬ؼی قٔداٖ غدؽاضدافدظدی تدا‬ ‫لاب ‪ٞ‬ای ضدیٓ تّدفدٗ ‪ٞ‬دٕدفا‪ ٜ‬فدفا ٔدی ـودؽ قیدفا‬ ‫ؼإٍ٘‪ٙ‬ؽاٖ ٔ‪ٛ‬فک ت‪ ٝ‬واغت ٌیٍ‪ٝ‬ای وػتتف اق إِان‬ ‫عثیؼی ٌؽ‪ٜ‬ا٘ؽ‪.‬‬ ‫ت‪٘ ٝ‬مُ اق ؼیّیٔیُ‪ ،‬ایٗ ٔاؼ‪ٛٔ ٜ‬و‪ ْٛ‬ت‪ٌ ٝ‬یٍ‪ ٝ‬وفت‪ٙ‬ی تاالتفیٗ ـوا٘ایی ضفاـتی ـا ؼـ ٔیاٖ تٕاْ ٌیٍ‪ٞٝ‬ای‬ ‫ٌ‪ٙ‬اغت‪ٌ ٝ‬ؽ‪ ٜ‬ؼاـاوت ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬وظ ٔطمماٖ ؼاٍٍ٘ا‪ ٜ‬خیّیٗ( )‪Jilin‬زیٗ واغت‪ٌ ٝ‬ؽ‪ ٜ‬اوت‪.‬‬ ‫اٖ‪ٞ‬ا ایٗ ٌیٍ‪ ٝ‬ـا تا لفاـ ؼاؼٖ ت‪ٛ‬ج‪ٞ‬ای تاوی( )‪buckyballs‬تطت فٍاـ ‪ ٚ‬ؼٔای ٌؽیؽ ایداؼ وفؼ٘ؽ‪.‬‬ ‫ت‪ٛ‬ج تاوی‪ ،‬یه ٔ‪ِٛ‬ى‪ َٛ‬وف‪ٚ‬ی تا ففٔ‪ ۲۰C َٛ‬اوت و‪ ٝ‬اق وفتٗ واغت‪ٌ ٝ‬ؽ‪ ٚ ٜ‬ظا‪ٞ‬فی ٍٔداتد‪ ٝ‬یده‬ ‫ت‪ٛ‬ج ف‪ٛ‬تثاَ ت‪ٛ‬غاِی ؼاـؼ‪ٕٝ٘ٛ٘ .‬ای و‪ ٝ‬ؼـ تص‪ٛ‬یف قیف ٍٔا‪ٞ‬ؽ‪ٔ ٜ‬یو‪ٙ‬یؽ ؼـ فٍاـ ‪ٌ ۴۰‬یٍاپاوىداَ ‪ ٚ‬ؼـ‬ ‫ؼٔای ‪ٞ‬کاـ ‪ ۸۴۸ ٚ‬ؼـخ‪ ٝ‬فاـ٘‪ٟ‬ایت(‪ ۸۴۰‬ؼـخ‪ ٝ‬وا٘تیٌفاؼ) تٍىیُ ٌؽ‪ ٜ‬اوت‪ .‬اٌفز‪ ٝ‬وداغدت اٖ ؼـ‬ ‫ؼٔا‪ٞ‬ای تاالتف ‪ ٚ‬پاییٗتف ٘یک أىاٖپؿیف اوت‪.‬‬ ‫وػتی ت‪ ٝ‬ؼوت أؽ‪ ٜ‬ضؽ‪ٚ‬ؼ ‪ٌ ۰۰۰‬یٍاپاوىاَ ت‪ٛ‬ؼ و‪ ٝ‬اق یىی اق وػتتفیٗ ٌیٍ‪ٞٝ‬ای ٌ‪ٙ‬اغدتد‪ٌ ٝ‬دؽ‪ٜ‬‬ ‫و‪٘ٛٙ‬ی وػتتف اوت ‪ ٚ‬په اق وفتٗ ‪AM-III‬ؼـ ـتث‪ ٝ‬ؼ‪ ْٚ‬لفاـ ٔیٌیفؼ‪ .‬یی‪ٍٛٙ‬ی فدی( ‪Yingwei‬‬ ‫)‪Fei‬اق ٔ‪ٛ‬وى‪ ٝ‬ػّ‪ ْٛ‬واـٍ٘ی ؼـ ‪ٚ‬اٌ‪ٍٙ‬تٗ ‪ٛ٘ ٚ‬یى‪ٙ‬ؽ‪ ٜ‬ایٗ ٔماِ‪ٔ ٝ‬یٌ‪ٛ‬یؽ‪ :‬واغت ٌدیدٍد‪ ٝ‬ای تدا ایدٗ‬ ‫‪ٚ‬یمٌی‪ٞ‬ای ٔ‪ٙ‬طصفت‪ٝ‬ففؼ ـا‪ ٜ‬ـا تفای واـتفؼ‪ٞ‬ای خؽیؽ تاق ٔی و‪ٙ‬ؽ‪ .‬ؼٔای ٘ىثتا پایید‪ٙ‬دی ود‪ٔ ٝ‬دا تدفای‬ ‫واغت ایٗ ٌیٍ‪ ٝ‬اوتفاؼ‪ ٜ‬وفؼیٓ أىاٖ ت‪ِٛ‬یؽ ا٘ث‪ ٜٛ‬اٖ ـا ففا‪ٔ ٓٞ‬یو‪ٙ‬ؽ‪.‬‬ ‫اختالل در ساعت بذى باعث بیواریّای التْابی هیضَد‬ ‫وف‪ٚ‬یه غثفی‪ٔ-‬طمماٖ واِح وّغ‪ٙ‬تی خفاضداٖ‬ ‫ؼـ ایفِ‪ٙ‬ؽ( )‪RCSI‬ؼـ ٔغاِؼ‪ ٝ‬اغیفٌاٖ اق اـتثاط‬ ‫ٔیاٖ اغتالَ ؼـ واػت تؽٖ ‪ ٚ‬اتتال ت‪ ٝ‬تیٕاـی‪ٞ‬ای‬ ‫اِت‪ٟ‬اتی غثف ؼاؼ‪ٜ‬ا٘ؽ‪ .‬ت‪٘ ٝ‬مُ اق تی اٖ‪ ،‬تطمدیدمدات‬ ‫خؽیؽ ٔطمماٖ واِح وّغ‪ٙ‬تی خفاضاٖ ؼـ ایفِد‪ٙ‬دؽ‬ ‫٘مً اغتالَ ؼـ واػت تؽٖ ‪ ٚ‬ایداؼ اِت‪ٟ‬داب ؼـ‬ ‫وّ‪َٞٛ‬ای ایٕ‪ٙ‬ی ـا ٍ٘اٖ ٔیؼ‪ٞ‬ؽ‪.‬‬ ‫واػت قیىتی تؽٖ ـیتٓ‪ٞ‬ای ‪ ۶۳‬واػدتد‪ ٝ‬ایددداؼ‬ ‫ٔی و‪ٙ‬ؽ و‪ ٝ‬ایٗ واـ ا٘ىاٖ ـا وآِ ٍ٘‪ٔ ٝ‬یؼاـؼ ‪ٚ‬‬ ‫وثه ‪ٕٞ‬ا‪ٍٙٞ‬ی تؽٖ ا‪ ٚ‬تدا زدفغد‪ ٝ‬ـ‪ٚ‬ق ٌده‬ ‫ٔی ٌ‪ٛ‬ؼ‪ .‬یىی اق ایٗ وداـ‪ٞ‬دا‪ ،‬تد‪ٙ‬دظدیدٓ ـیدتدٓ‬ ‫وّ‪َٞٛ‬ای ایٕ‪ٙ‬ی تؽٖ ت‪٘ ٝ‬اْ ٔاوف‪ٚ‬فال‪ٞ‬ا اوت‪.‬‬ ‫‪ٍٙٞ‬أی و‪ ٝ‬ایٗ ـیتٓ وّ‪ِٛ‬ی ت‪ ٝ‬ؼِدیدُ ٔد‪ٛ‬اـؼی‬ ‫ٔا٘‪ٙ‬ؽ اٍِ‪ٞٛ‬ای ٘أ‪ٙ‬ظٓ ؼـ غ‪ٛ‬ـؼٖ‪ ،‬غ‪ٛ‬اتدیدؽٖ یدا‬ ‫ٌیفت واـی ٔػتُ ٔی ٌد‪ٛ‬ؼ‪ ،‬ایدٗ ودّد‪ٞ َٛ‬دا‬ ‫ٔ‪ِٛ‬ى‪ٞ َٛ‬ایی ت‪ِٛ‬یؽ ٔی و‪ٙٙ‬ؽ و‪ ٝ‬تاػث اِدتد‪ٟ‬داب‬ ‫ٔیٌ‪٘ٛ‬ؽ ‪ ٚ‬ایٗ أف ٔی ت‪ٛ‬ا٘ؽ تد‪ ٝ‬تدیدٕداـی ‪ٞ‬دای‬ ‫اِت‪ٟ‬اتی ٔکٔٗ ٔا٘‪ٙ‬دؽ تدیدٕداـی لدّدثدی‪ ،‬زدالدی‪،‬‬ ‫اـتفیت‪ ،‬ؼیاتت ‪ ٚ‬وفعاٖ ٔد‪ٙ‬دددف ٌدؽ‪ ٚ ٜ‬تدف‬ ‫ت‪ٛ‬ا٘ایی ففؼ تفای ٔثاـق‪ ٜ‬تا ػف‪٘ٛ‬دت ٘دیدک تداثدیدف‬ ‫تٍؿاـؼ‪.‬‬ ‫ؼـ ایٗ ٔغاِؼ‪ٔ ،ٝ‬طمماٖ ایٗ وّ‪َٞٛ‬دای ایدٕد‪ٙ‬دی‬ ‫وّیؽی ت‪٘ ٝ‬اْ ٔاوف‪ٚ‬فال‪ٞ‬ا ـا ؼـ اقٔایٍٍا‪ ٚ ٜ‬ؼـ‬ ‫ٌفایظ ضض‪ٛ‬ـ ‪ ٚ‬ػؽْ ضض‪ٛ‬ـ واػت تؽٖ ٔد‪ٛ‬ـؼ‬ ‫تفـوی لفاـ ؼاؼ٘ؽ‪.‬‬ ‫ٔطمماٖ ؼـیافت‪ٙ‬ؽ و‪ٔ ٝ‬اوف‪ٚ‬فال‪ٞ‬ا تدؽ‪ ٖٚ‬وداػدت‬ ‫تؽٖ‪ٌّٛ ،‬وک تىیاـ تیٍتفی ٔصفف ٔیود‪ٙ‬د‪ٙ‬دؽ ‪ٚ‬‬ ‫وفیغتف اق وّ‪َٞٛ‬ای عدثدیدؼدی اٖ ـا تدددکید‪ٝ‬‬ ‫وف‪ٚ‬یه غدثدفی‪ٔ -‬دؽیدفودُ‬ ‫فددف‪ٞ‬دد‪ٙ‬ددً ‪ ٚ‬اـٌدداؼ اوددالٔددی‬ ‫اؾـتایداٖ ٌفلی ٌدفدت‪ :‬تدایدؽ‬ ‫أ‪ٛ‬قی ‪ٞ‬ای غد‪ٛ‬ؼ ـا ٔدغداتدک‬ ‫لا٘ف‪ٞ‬ای ‪ٞ‬د‪ٙ‬دفی ‪ ٚ‬تداقاـ وداـ‬ ‫ٔ‪ٙ‬غثک و‪ٙ‬یٓ ؼـ غیف اید‪ٙ‬دصد‪ٛ‬ـت‬ ‫ؼاً٘ أ‪ٛ‬قاٖ تا ٕ٘ف‪ ٜ‬ی تاال فاـؽ‬ ‫اِتطصیُ ٌؽ‪ ٜ‬أا ت‪ ٝ‬ؼـؼ تداقاـ‬ ‫واـ ٘ػ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ غ‪ٛ‬ـؼ زفا و‪ ٝ‬ؼـ تیف‪ ٖٚ‬اق فضدای أد‪ٛ‬قی ایدٗ ‪ٞ‬د‪ٙ‬دف‬ ‫ٔ‪ٙ‬مفض ٌؽ‪ ٜ‬یا خایٍا‪ ٜ‬غ‪ٛ‬ؼ ـا اق ؼوت ؼاؼ‪ ٜ‬اوت‪ .‬ویؽ لاوٓ ٘اظٕدی‪،‬‬ ‫‪ٞ‬فتٓ اؾـ ٔا‪ ٜ‬ؼـ ٔفاوٓ افتتاش اوت‪ٛ‬ؼی‪ ٛ‬صؽاٌؿاـی ‪ٙٞ‬فوتاٖ ‪ٙٞ‬دف‪ٞ‬دای‬ ‫قیثا ٔدیدفن اظد‪ٟ‬داـ ودفؼ‪ :‬ؼـ خدّدىداتدی ود‪ ٝ‬تدا ‪ٞ‬دٕدىداـاٖ ‪ٚ‬‬ ‫ٔؽیفاٖ ‪ٙٞ‬فوتاٖ ‪ٞ‬ا ؼاٌتیٓ ت‪ ٝ‬ایٗ ٘تید‪ ٝ‬ـودیدؽیدٓ ود‪ ٝ‬ا‪ِٚ‬د‪ٛ‬یدت ٔدا‬ ‫ت‪ٛ‬وؼ‪ٝ‬ی ‪ٙٞ‬فوتاٖ اوت و‪ ٝ‬ایٗ ت‪ٛ‬وؼ‪ ٝ‬ت‪ٟٙ‬ا ت‪ٔ ٝ‬ؼ‪ٙ‬ی ت‪ٛ‬ودؼد‪ ٝ‬ی ودٕدی‬ ‫٘یىت؛ اٌف ت‪ٛ‬وؼ‪ٝ‬ی وٕی ؼـ ـٌؽ ‪ ٚ‬اـتمای ‪ٙٞ‬فخ‪ٛ‬یاٖ وٕىی ٘ى‪ٙ‬دؽ‪،‬‬ ‫اـقٌی ٘ؽاـؼ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی اؼأ‪ ٝ‬ؼاؼ‪ٔ :‬ا ؼـ اؼاـ‪ ٜ‬وُ فف‪ ٚ ًٙٞ‬اـٌاؼ اوالٔی تالی ٔیو‪ٙ‬یدٓ‬ ‫تا فضای ‪ٙٞ‬فوتاٖ ـا اق ٘ظف وػت افکاـی‪ ،‬وٕی ‪ ٚ‬ویفی اـتما ؼاؼ‪ٚ ٜ‬‬ ‫اق اواتیؽ ‪ٔ ٚ‬فتیاٖ ت‪٘ٝ‬اْ ایٗ ض‪ٛ‬ق‪ ٜ‬ؼـ وغص ٌ‪ٟ‬ف اوتفاؼ‪ ٜ‬و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی افک‪ٚ‬ؼ‪ٚ :‬ظیف‪ٝ‬ای ‪ ٓٞ‬ت‪ ٝ‬ػ‪ٟ‬ؽ‪ٜ‬ی ا‪ِٚ‬یای ؼا٘دً أد‪ٛ‬قاٖ اودت؛ ٔدا‬ ‫‪ٙٞ‬فوتاٖ ؼ‪ِٚ‬تی ‪ٞ‬ىتیٓ أا ‪ٚ‬الؼیت ایٗ اوت و‪ ٝ‬اٌف تػ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ تف اودان‬ ‫ل‪ٛ‬ا٘یٗ ‪ ٚ‬زاـز‪ٛ‬ب ‪ٞ‬ای أ‪ٛ‬قی ‪ ٚ‬پف‪ٚ‬ـی پیً تف‪ٚ‬یٓ ت‪٘ ٝ‬دتدیددد‪ ٝ‬ی‬ ‫ٔغّ‪ٛ‬تی ٘ػ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ ـویؽ ‪ ٚ‬اٌف ‪ ٓٞ‬اق اوتاؼ ؼـخ‪ ٝ‬یه اوتفاؼ‪ ٜ‬ود‪ٙ‬دیدٓ‪،‬‬ ‫‪ٞ‬کی‪ٞٝٙ‬ای قیاؼی غ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽ ؼاٌت و‪ ٝ‬اق ٘ظف أ‪ٛ‬قی ‪ ٚ‬پف‪ٚ‬ـی ضف‪ٚ‬ـی‬ ‫٘یىت؛ اق و‪ٛ‬ی ؼیٍف اٌف ؼ‪ٚ‬وت ؼاـیٓ تا ‪ٙٞ‬فوتاٖ‪ٞ‬ای ٔا ؼـ وغص ‪ٚ‬‬ ‫ٌاٖ ؼاً٘ أ‪ٛ‬قاٖ ت‪ٛ‬ؼ‪ ٚ ٜ‬ؼـ اـتمای تطصیّی ‪ ٚ‬فضدای وداـی ا٘د‪ٟ‬دا‬ ‫ٔ‪ٛ‬ثف تاٌؽ‪ ،‬تایؽ أىا٘ات ت‪ٟ‬تفی ففا‪ ٓٞ‬وفؼ‪.‬‬ ‫وف‪ٚ‬یه غثفی‪ -‬وفیاَ أ‪ٙ‬یتی ضؽ ت‪ ٝ‬واـٌفؼا٘ی اتفا‪ٞ‬یٓ ٌدیدثدا٘دی ‪ٚ‬‬ ‫ت‪ٟ‬ی‪ٝ‬و‪ٙٙ‬ؽٌی ػّیفضا خالِی ٔؽتی اوت و‪ ٝ‬وّیؽ غ‪ٛ‬ـؼ‪ ٜ‬اوت‪.‬‬ ‫وفیاَ ضؽ ـا اتفا‪ٞ‬یٓ ٌیثا٘ی واـٌفؼا٘ی ٔیو‪ٙ‬ؽ ‪ ٚ‬تاقیٍفاٖ ٔػتّدفدی‬ ‫اق خّٕ‪ ٝ‬ضىاْ ٔ‪ٙ‬ظ‪ٛ‬ـ‪ ،‬ت‪ٟ‬اـ‪ ٜ‬ویاٖ افٍاـ‪ ،‬وؼیؽ ز‪ٍٙ‬دیدکیداٖ‪ٔ ،‬دفتضدی‬ ‫اوٕاػیُ واٌی ‪ ٚ‬ؼـ اٖ تاقی ٔیو‪ٙٙ‬ؽ‪.‬ؼـ ایٗ وفیاَ تالی ٌدؽ‪ ٜ‬اق‬ ‫خاٖ ٌؿٌتٍی ‪ ٚ‬تالی ٘یف‪ٞٚ‬ای أ‪ٙ‬یتی ؼـ خ‪ٟ‬ت ضدفدظ أد‪ٙ‬دیدت ‪ٚ‬‬ ‫اـأً خأؼ‪ ٝ‬تص‪ٛ‬یف ٌ‪ٛ‬ؼ‪.‬ت‪ٟ‬ی‪ ٝ‬و‪ٙٙ‬ؽٌی ایٗ ٔدٕ‪ٛ‬ػد‪ ٝ‬تد‪ ٝ‬ػدّدیدفضدا‬ ‫خالِی و‪ ٝ‬پیًتف ت‪ٕٞ ٝ‬فا‪ ٜ‬ق٘ؽ‪ٜ‬یاؼ ضٕیؽ اغ‪٘ٛ‬ؽی ت‪ٟ‬ی‪ ٝ‬وفیاَ ؼ‪ِٚ‬دت‬ ‫ٔػفی ‪ ٚ‬فیّٓ‪ٞ‬ای ٔا‪ٛٞ‬ـا ‪ ٚ‬ـ‪ٚ‬ق و‪ ْٛ‬ـا ػ‪ٟ‬ؽ‪ٜ‬ؼاـ ت‪ٛ‬ؼ‪ ،ٜ‬ودپدفؼ‪ٌ ٜ‬دؽ‪ٜ‬‬ ‫اوت‪.‬ایٗ وفیاَ ؼـ فضایی أ‪ٙ‬یتی واغتد‪ٌ ٝ‬دؽ‪ ٜ‬اودت ‪ ٚ‬اق ؼیدٍدف‬ ‫وفیاَ ‪ٞ‬ایی اوت و‪ ٝ‬ایٗ ـ‪ٚ‬ق‪ٞ‬ا ویٕافیّٓ تفای تد‪ ٝ‬تصد‪ٛ‬یدف وٍدیدؽٖ‬ ‫تالی ‪ٞ‬ای ٔأ‪ٛ‬ـاٖ أ‪ٙ‬یتی وٍ‪ٛ‬ـ ت‪ ٝ‬ت‪ِٛ‬یؽ ٔیـوا٘ؽ‪.‬ایٗ ـ‪ٚ‬ق‪ٞ‬ا ودفیداَ‬ ‫وفخ‪ٛ‬غ‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬واـٌفؼا٘ی اضٕؽ ٔؼظٕی‪٘ ،‬د‪ٛ‬یىد‪ٙ‬دؽٌدی ودیدؽضىدیدٗ‬ ‫أیفخ‪ٟ‬ا٘ی ‪ ٚ‬ت‪ٟ‬ی‪ ٝ‬و‪ٙٙ‬ؽٌی ات‪ِٛ‬فضُ صففی ؼیٍدف ودفیداَ أد‪ٙ‬دیدتدی‬ ‫اختٕاػی تّ‪ٛ‬یکی‪ ٖٛ‬اوت و‪ ٝ‬اق ٌثى‪ ٝ‬و‪ ٝ‬ویٕا پػً ٔیٌ‪ٛ‬ؼ‪.‬اتدفا‪ٞ‬دیدٓ‬ ‫ٌیثا٘ی پیً اق ایٗ وفیاَ تّ‪ٛ‬یکی‪٘ٛ‬ی ٘د‪ٛ‬ا ـا واـٌفؼا٘ی وفؼ‪ ٜ‬ت‪ٛ‬ؼ‪.‬‬ ‫ضصتویی اًیویطی دیسًی گیطِ را گرفت‪،‬‬ ‫ضرٍع اکراى فیلن »خاًِ گَچی«‬ ‫وف‪ٚ‬یه غثفی ‪-‬افى‪ ٖٛ‬خؽیؽتفیٗ ا٘یٕیٍٗ ؼیدک٘دی ؼـ ضداِدی‬ ‫ٔ‪ٛ‬فک ٌؽ و‪ٌ ٝ‬یٍ‪ ٝ‬وی‪ٕٙ‬ا‪ٞ‬ای أفیىا ـا اق اٖ غ‪ٛ‬ؼ و‪ٙ‬ؽ و‪ ٝ‬فیّدٓ‬ ‫خؽیؽ ـیؽِی اوىات تا تاقی ِیؽی ٌاٌا ٘یک ـا‪ٞ‬ی وی‪ٕٙ‬ا‪ٞ‬ا ٌؽ‪.‬‬ ‫ت‪٘ ٝ‬مُ اق ‪ٚ‬ـایتی‪ ،‬ا٘یٕیٍٗ افى‪ٌ ٖٛ‬صتٕیٗ ا٘یٕیٍٗ تاـیع وٕپا٘ی‬ ‫ؼیک٘ی‪ ،‬تا اوفاٖ ؼـ وی‪ٕٙ‬ا‪ٞ‬ای أفیىا ؼـ تؼغیالت ٌىدفٌدؿاـی‬ ‫ٔ‪ٛ‬فک ٌؽ تا صؽـ ٌیٍ‪ ٝ‬ـا ت‪ ٝ‬غ‪ٛ‬ؼ اغتصاَ ؼ‪ٞ‬ؽ‪.‬‬ ‫ایٗ ا٘یٕیٍٗ ٔ‪ٛ‬قیىاَ و‪ ٝ‬تا ت‪ٛ‬ؼخ‪ٔ ۰۶۰ ٝ‬یّی‪ ٖٛ‬ؼالـی وداغدتد‪ٝ‬‬ ‫ٌؽ‪ ٚ ٜ‬اق ز‪ٟ‬اـٌ‪ٙ‬ث‪ ٝ‬اوفاً٘ ـا ؼـ ‪ ۴۴۸۰‬واِٗ وی‪ٕٙ‬ا ٌف‪ٚ‬ع وفؼ‪،‬‬ ‫ؼـ ـ‪ٚ‬ق ٘ػىت ‪ٔ ۱.۸‬یّی‪ ٖٛ‬ؼالـ فف‪ٚ‬غت ‪ ٚ‬ؼـ ٘‪ٟ‬ایت تدا فدف‪ٚ‬ی‬ ‫‪ٔ ۳۰.۴‬یّی‪ ٖٛ‬ؼالـی ؼـ ‪ ۸‬ـ‪ٚ‬ق‪ ،‬ا‪ِٚ‬یٗ اغف ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬اودفا٘دً ـا تد‪ٝ‬‬ ‫پایاٖ تفؼ‪.‬‬ ‫ت‪ ٝ‬ایٗ تفتدیده تد‪ٝ‬‬ ‫صدددؽـٍ٘دددیددد‪ٙ‬دددی‬ ‫ٌىاـزدیداٖ ـ‪ٚ‬ش‪:‬‬ ‫افتفالیف غداتدٕد‪ٝ‬‬ ‫ؼاؼ‪ٌ ٜ‬ؽ ‪ ٚ‬ایٗ فیّٓ‬ ‫ـؼ‪ ٜ‬ؼ‪ ْٚ‬فف‪ٚ‬ی ـا‬ ‫تددا فددف‪ٌٚ‬ددی ‪۶۳.۸‬‬ ‫ٔیّی‪ ٖٛ‬ؼالـی اق اٖ غ‪ٛ‬ؼ وفؼ‪ٞ .‬فز‪ٙ‬ؽ ٘ىثت ت‪ٞ ٝ‬فت‪ ٝ‬فف‪ٚ‬ی ایدٗ‬ ‫فیّٓ وا‪ٍٞ‬ی ‪ ۳۳‬ؼـصؽی ـا تدفت‪ ٝ‬وفؼ‪ ،‬أا تاق‪ ٓٞ‬فف‪ٌٚ‬ی لداتدُ‬ ‫لث‪ َٛ‬ـا ت‪٘ ٝ‬اْ غ‪ٛ‬ؼ ثثت وفؼ‪.‬‬ ‫تا اوفاٖ فیّٓ خؽیؽ ـیؽِی اوىات یؼ‪ٙ‬ی غا٘‪ٌٛ ٝ‬زی ایٗ فیّٓ ؼـ‬ ‫خایٍا‪ ٜ‬و‪ ْٛ‬خؽ‪ َٚ‬فف‪ٚ‬ی لفاـ ٌففت ‪ ٚ‬ایٗ ٔ‪ٛ‬لؼیت ـا تا فف‪ٚ‬ی‬ ‫‪ٔ ۰۳.۶‬یّی‪ ٖٛ‬ؼالـی اق ٕ٘ایً ؼـ ‪ ۴۳۱۱‬واِٗ وی‪ٕٙ‬ا وىه ودفؼ‪.‬‬ ‫ایٗ فف‪ٚ‬ی ت‪ٟ‬تفیٗ افتتاضی‪ ٝ‬تفای یه فیّٓ ؼـاْ ؼـ ؼ‪ٚ‬ـاٖ ودف‪٘ٚ‬دا‬ ‫ـا اق اٖ غ‪ٛ‬ؼ وفؼ‪.‬‬ ‫هَاد الزم‪:‬‬ ‫ِث‪ٛ‬ی پػت‪ ٚ ٝ‬ـ٘ؽ‪ٌ ٜ‬ؽ‪ِ ۰ ٜ‬ی‪ٛ‬اٖ‪ ،‬وّٓ لفٔدک یده ؼ‪ْٚ‬‬ ‫ِی‪ٛ‬اٖ‪ ،‬ویه قٔی‪ٙ‬ی پػت‪ ٚ ٝ‬غفؼ ٌؽ‪ِ ۰ ٜ‬ی‪ٛ‬اٖ‪ٛٞ ،‬یح ‪۴‬‬ ‫ػؽؼ‪ ،‬پیاق ‪۴‬ػؽؼ‪ ،‬ویف ‪ ۰‬ػؽؼ‪ ،‬و‪ٙ‬ىف‪٘ٚ‬ػ‪ٛ‬ؼ فف٘دٍدی ‪۰‬‬ ‫ِی‪ٛ‬اٖ‪ ،‬وه ٔای‪٘ٛ‬ک ت‪ٔ ٝ‬مؽاـ القْ‪ٕ٘ ،‬ه ‪ ٚ‬فدّدفدُ تد‪ٝ‬‬ ‫ٔمؽاـ القْ‬ ‫طرز تْیِ‪:‬‬ ‫اتتؽا پیاق ‪ٞ‬ا ـا غالِی غفؼ وفؼ‪ ٚ ٜ‬وفظ ٔی و‪ٙ‬یٓ‪ .‬ویف‬ ‫‪ٛٞ ٚ‬یح ‪ٞ‬ا ـا ـ٘ؽ‪ٔ ٜ‬ی و‪ٙ‬یٓ‪ .‬وپه ِث‪ ،ٛ‬ودّدٓ لدفٔدک‪،‬‬ ‫ویه قٔی‪ٙ‬ی‪ٛٞ ،‬یح‪ ،‬پیاق وفظ ٌدؽ‪ ،ٜ‬ودیدف ‪٘ ٚ‬دػد‪ٛ‬ؼ‬ ‫ففٍ٘ی ـا تا ‪ٔ ٓٞ‬ػّ‪ٛ‬ط ٔی و‪ٙ‬یٓ‪ .‬تفای ایٗ و‪ ٝ‬وداالؼ‬ ‫اب ٘ی‪ٙ‬ؽاقؼ ‪ ۸‬ؼلیم‪ ٝ‬لثُ اق وف‪ ٚ‬وه ٔای‪٘ٛ‬ک‪ٕ٘ ،‬ده ‪ٚ‬‬ ‫فّفُ ـا ت‪ٛٔ ٝ‬اؼ افک‪ٚ‬ؼ‪ ٚ ٜ‬غ‪ٛ‬ب ٔػّ‪ٛ‬ط ٔی و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫ٔیو‪ٙٙ‬ؽ ‪ ٚ‬اق تیٗ ٔیتف٘ؽ‪ .‬ا٘‪ٟ‬ا ‪ٕٞ‬س‪ٙ‬یٗ ؼـیافت‪ٙ‬دؽ‬ ‫و‪ ٝ‬ؼـ ٔیت‪ٛ‬و‪ٙ‬ؽـی‪ٔ ،‬ىیف‪ٞ‬ایی ود‪ ٝ‬تد‪ٛ‬ودظ اٖ‬ ‫ٌّ‪ٛ‬وک تفای ت‪ِٛ‬یؽ ا٘فلی تیٍتف تدکی‪ٔ ٝ‬ی ٌد‪ٛ‬ؼ‪،‬‬ ‫ؼـ ٔاوف‪ٚ‬فال‪ٞ‬ای تدؽ‪ ٖٚ‬وداػدت تدؽٖ تىدیداـ‬ ‫ٔتفا‪ٚ‬ت اوت و‪ ٝ‬ایٗ أف ت‪ ٝ‬ت‪ِٛ‬یؽ ٌ‪ٞٝ٘ٛ‬ای فؼاَ‬ ‫اوىیمٖ( )‪ROS‬و‪ ٝ‬اِت‪ٟ‬اب ـا تیٍتف ٔیود‪ٙ‬د‪ٙ‬دؽ‪،‬‬ ‫ٔ‪ٙ‬دف ٔیٌ‪ٛ‬ؼ‪.‬‬ ‫اهَزش درٍس بایذ هطابق بازار کار باضذ‬ ‫وف‪ٚ‬یه غثفی‪ -‬ؼفتف ٔ‪ٛ‬ویمی ٔؼا‪٘ٚ‬ت ‪ٙٞ‬فی ‪ٚ‬قاـت فدف‪ٞ‬د‪ٙ‬دً ‪ ٚ‬اـٌداؼ‬ ‫اوالٔی ؼـ اتاٖ ٔد‪ٛ‬ق ‪ ۸۳۰‬ته ا‪ ۶۸ ٚ ًٙٞ‬اِث‪ ْٛ‬ـا صاؼـ وفؼ‪ ٜ‬اوت‪.‬‬ ‫ت‪٘ ٝ‬مُ اق ـ‪ٚ‬اتظ ػٕ‪ٔٛ‬ی ؼفتف ٔ‪ٛ‬ویمی‪ ،‬أاـ وٕی ٔد‪ٛ‬ق‪ٞ‬ای ؼفتف ٔ‪ٛ‬ویمدی‬ ‫‪ٚ‬قاـت فف‪ ٚ ًٙٞ‬اـٌاؼ اوالٔی ؼـ ض‪ٛ‬ق‪ ٜ‬ته ا‪ًٞٙٞ‬ا ‪ ٚ‬اِث‪ْٞٛ‬ا اػدالْ‬ ‫ٌؽ‪.‬‬ ‫اِث‪ ْٛ‬غیاَ ؼَ اثف ػّی ‪ٕٞ‬ایی‪ ،‬اِث‪ ْٛ‬ت‪ٟٙ‬ایی اثف ضىیٗ خدؼدفدفی‪ ،‬اِدثد‪ْٛ‬‬ ‫ز‪ّٙ‬ی و‪ٛ‬ذ ت‪ ٝ‬غ‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ؽٌی أیٗ الایی ‪ ٚ‬ا‪ٍٙٞ‬ىاقی أیٗ ‪ٌ ٚ‬اِی‪ٙ‬دا الدایدی‪،‬‬ ‫اِث‪ ْٛ‬أاْ ـضا (ع) ت‪ ٝ‬غ‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ؽٌی ػثاؼ ٔطٕؽی ‪ ٚ‬ا‪ٍٙٞ‬ىداقی ‪ ٚ‬تد‪ٙ‬دظدیدٓ‬ ‫ویؽخالَ ٔطٕؽی‪ ،‬اِث‪ ْٛ‬خا‪ٚ‬ؼا٘‪ٞٝ‬ای ٔ‪ٛ‬ویمی ٔاق٘ؽـاٖ (‪ )۰۰‬اثف اوٕاػیُ‬ ‫*الٌازاضراقی‬ ‫ًوایص هجوَعِ اثار دٍ ٌّرهٌذ‬ ‫فیلوساز در تبریس‬ ‫یک سریال اهٌیتی دیگر کلیذ خَرد‬ ‫هجَز ‪ ۰۴۳‬تک اٌّگ صادر ضذ‬ ‫ساالد لبَ ٍ کلن قرهس‬ ‫ػثؽی‪ ،‬اِث‪ْٞٛ‬ای ‪ٕٛٙٞ‬ا تدا‬ ‫ػغاـ ‪ٛٔ ٚ‬ال٘دا اثدف ضىدٗ‬ ‫اوؽقاؼ‪ ،ٜ‬اِث‪ٔ ْٛ‬ثُ ت‪ ٛ‬اثف‬ ‫ٔی‪ٙ‬دا ودفیدٕدی ‪ ٚ‬اِدثد‪ْٛ‬‬ ‫وفً٘ ت‪ ٝ‬ضافظ اثف ػدّدی‬ ‫ـوتٕیاٖ اق خّٕد‪ ٝ‬اثداـی‬ ‫‪ٞ‬ىت‪ٙ‬ؽ ود‪ ٝ‬ؼـ ایدٗ ٔدا‪ٜ‬‬ ‫ٔد‪ٛ‬ق ا٘تٍاـ ٌففت‪ٙ‬ؽ‪.‬‬ ‫تفای ایٗ اثاـ صففا ٔدد‪ٛ‬ق‬ ‫ا٘تٍاـ صاؼـ ٌؽ‪ ٚ ٜ‬قٔداٖ‬ ‫ا٘تٍاـ اٖ ؼـ اغتیاـ ٔاِه اثف اوت‪.‬‬ ‫اغاز اکراى اًالیی بستِ فیلن کَتاُ‬ ‫»‪ ۲۳۱‬دقیقِ از یک قرى «از ‪ ۲۳‬ارر‬ ‫وف‪ٚ‬یه غثفی‪ -‬تىت‪ ٝ‬فیّٓ و‪ٛ‬تا‪ ۰۰۸ ٜ‬ؼلیم‪ ٝ‬اق یه لدفٖ اق ـ‪ٚ‬ق‬ ‫ز‪ٟ‬اـٌ‪ٙ‬ث‪ ۰۰ ٝ‬اؾـ ت‪ٛ‬وظ ٔ‪ٛ‬وى‪ٙٞ ٝ‬ف ‪ ٚ‬تدددفتد‪ ٝ‬اودفاٖ ا٘دالیدٗ‬ ‫ٔیٌ‪ٛ‬ؼ‪ .‬ت‪٘ ٝ‬مُ اق ـ‪ٚ‬اتظ ػٕ‪ٔٛ‬ی ٔ‪ٛ‬وى‪ٙٞ ٝ‬ف ‪ ٚ‬تدفت‪ ،ٝ‬تىت‪ ٝ‬فیدّدٓ‬ ‫و‪ٛ‬تا‪ ۰۰۸ ٜ‬ؼلیم‪ ٝ‬اق یه لفٖ و‪ٌ ٝ‬أُ ‪ ۲‬اثف ود‪ٛ‬تدا‪ ٜ‬اودت‪ ،‬اق‬ ‫واػت ‪ ۰۱‬ـ‪ٚ‬ق ز‪ٟ‬اـٌ‪ٙ‬ث‪ ۰۰ ٝ‬اؾـ ؼـ صفط‪ ٝ‬اغتصاصدی ‪ٞ‬د‪ٙ‬دف ‪ٚ‬‬ ‫تدفت‪ ٝ‬ؼـ وایت ‪ٞ‬اٌ‪ٛ‬ـ ت‪ ٝ‬ص‪ٛ‬ـت ا٘الیٗ اوفاٖ ٔیٌ‪ٛ‬ؼ‪.‬‬ ‫‪ ۲‬فیّٓ و‪ٛ‬تا‪ ٜ‬ا٘ثاـ واغت‪ ٝ‬ضىیٗ تفنخ‪ٛ‬ی‪ ،‬ضفف‪ ٜ‬واغت‪ ٝ‬ق‪ٞ‬دفا‬ ‫تفوٕ‪ ،ّٛٙ‬تؼؽی واغت‪ ٝ‬وؼیؽ صاؼلی وفاـ‪ٚ‬ؼی‪٘ ،‬یىدتدٗ وداغدتد‪ٝ‬‬ ‫ػّی ٔیا٘دی‪ ،‬ـاضا٘ا واغت‪ ٝ‬واظٓ ؼاٍ٘ی ‪ ٗٔ ٚ‬ا‪٘ ٚ‬یىتدٓ وداغدتد‪ٝ‬‬ ‫پ‪ٛ‬یا ٔأما٘ی پیً اق ایٗ ؼـ لاِه تىت‪ ۰۰۸ ٝ‬ؼلیم‪ ٝ‬اق یده لدفٖ‬ ‫ا‪ٚ‬اغف ت‪ ۴۴ ٕٟٗ‬ؼـ وی‪ٕٙ‬ا‪ٞ‬ای ‪ٙٞ‬ف ‪ ٚ‬تدفت‪ ٝ‬ـ‪ٚ‬ی پفؼ‪ ٜ‬ـفت‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ؼ‪.‬‬ ‫وف‪ٚ‬یه غثفی‪ -‬اییٗ تدّیُ اق ت‪ ٚ ٕٟٗ‬ت‪ٟ‬فاْ اـن ‪ٚ‬‬ ‫ٕ٘ایً اثاـ ایٗ ؼ‪ٙٞ ٚ‬فٔ‪ٙ‬ؽ فیّٕىاق ؼـ تثفیدک تدفٌدکاـ‬ ‫ٔیٌ‪ٛ‬ؼ‪ .‬ایٗ اییٗ ٘‪ ٚ ٟٓ‬ؼ‪ ٓٞ‬اؾـٔا‪ ۰۳۰۰ ٜ‬واػت ‪۰۲‬‬ ‫اِی ‪ ۰۸‬ؼـ ٔدتٕغ فف‪ٍٙٞ‬ی وی‪ٕٙ‬ایی ‪ ۶۶‬ت‪ ٕٟٗ‬تدثدفیدک‬ ‫تفٌکاـ ٔیٌ‪ٛ‬ؼ‪.‬‬ ‫٘مؽ ‪ ٚ‬تفـوی اثاـ ایٗ ؼ‪ ٚ‬فیّٕىاق خ‪ٛ‬اٖ اق ؼیٍف تف٘أ‪ٝ‬‬ ‫‪ٞ‬ای ایٗ اییٗ اوت‪.‬‬ ‫اییٗ یاؼ ٌؽ‪ ٜ‬تا ‪ٕٞ‬ىاـی اؼاـ‪ ٜ‬وُ فف‪ ٚ ًٙٞ‬اـٌداؼ‬ ‫اوالٔی اوتاٖ‪ ،‬ا٘دٕٗ وی‪ٕٙ‬اٌفاٖ اؾـتایدداٖ ٌدفلدی‪،‬‬ ‫غا٘‪ ٝ‬وی‪ٕٙ‬ای ٔىت‪ٙ‬ؽ تثفیک‪ ،‬ا٘دٕٗ پ‪ٛ‬یإ٘ایی اؾـتایداٖ‬ ‫ٌفلی‪ ،‬تىیح ‪ٙٞ‬فٔ‪ٙ‬ؽاٖ اوتاٖ ‪ ٚ‬ا٘دٕٗ وی‪ٕٙ‬ای خ‪ٛ‬ا٘داٖ‬ ‫ایفاٖ ؼفتف تثفیک تفٌکاـ ٔیٌ‪ٛ‬ؼ‪.‬‬ ‫ٌفت‪ٙ‬ی اوت ت‪ٟ‬فاْ ‪ ٚ‬ت‪ ٕٟٗ‬اـن ؼ‪ٙٞ ٚ‬فٔ‪ٙ‬ؽ فیدّدٕدىداق‬ ‫تثفیکی ‪ٞ‬ىت‪ٙ‬ؽ و‪ ٝ‬ؼـ واَ ‪ٞ‬ای اغیف ٔ‪ٛ‬فک ت‪ ٝ‬ؼـیدافدت‬ ‫ز‪ٙ‬ؽیٗ خایک‪ ٜ‬خ‪ٟ‬ا٘ی ٌؽ‪ٜ‬ا٘ؽ‪.‬‬ ‫»عسیس«هٌتطر ضذ‬ ‫وف‪ٚ‬یه غدثدفی‪ -‬ـٔداٖ‬ ‫ػکیک ٘‪ٌٛ‬ت‪ ٝ‬وؼیؽ ٘دددفدی‬ ‫ٔ‪ٙ‬تٍف ٌؽ‪.‬‬ ‫ت‪ ٝ‬ؼـ ٔؼففدی ا٘دتدٍداـات‬ ‫وتاب ٘دیدىدتداٖ اق ایدٗ‬ ‫ـٔاٖ ‪ ۶۸۶‬صفط‪ٝ‬ای أؽ‪ٜ‬‬ ‫اوت‪ :‬ػکیک ا‪ِٚ‬دیدٗ ـٔداٖ‬ ‫وؼیؽ ٘دفی‪ ،‬یه ػاٌما٘‪ٝ‬‬ ‫اختٕاػی اوت ود‪ ٝ‬ضد‪َٛ‬‬ ‫ٔدددطددد‪ٛ‬ـ پدددیدددفق٘دددی‬ ‫غ‪ٛ‬یٍٔفب‪ ،‬و‪ ٝ‬تا ٘‪ ٜٛ‬غ‪ٛ‬ؼ‪ ،‬ؼـ غا٘‪ٝ‬ای ؼ‪ٚ‬عثدمد‪ ٝ‬ؼـ‬ ‫یىی اق ٔطالت لؽیٕی ت‪ٟ‬فاٖ ق٘ؽٌی ٔیو‪ٙ‬ؽ‪ٌ ،‬دىدُ‬ ‫ٌففت‪ ٝ‬اوت‪ٔ .‬ىتاخف‪ٞ‬ای خؽیؽ ایدٗ پدیدفقٖ‪ ،‬زد‪ٟ‬داـ‬ ‫ؼغتف ؼاٍ٘د‪ٞ ٛ‬ىت‪ٙ‬ؽ ‪ ٚ‬ضض‪ٛ‬ـ اٖ‪ٞ‬ا ٔ‪ٙ‬دف ت‪ ٝ‬ضد‪ٛ‬اؼثدی‬ ‫ٔیٌ‪ٛ‬ؼ و‪ ٝ‬ؼاوتاٖ ـا پیً ٔیتفؼ‪ٛ٘ .‬یى‪ٙ‬ؽ‪ ٜ‬وؼی تا تدا‬ ‫ـ‪ٚ‬ایت غاعفاتی اق پیفقٖ و‪ ٕٝٞ ٝ‬ا‪ ٚ‬ـا ػدکیدک صدؽا‬ ‫ٔی ق٘‪ٙ‬ؽ‪ ،‬پّی اق ٌؿٌدتد‪ ٝ‬تد‪ ٝ‬ضداَ قؼ‪ ٚ ٜ‬یداؼا‪ٚ‬ـی‬ ‫و‪ٙ‬ؽ ضض‪ٛ‬ـ اففاؼ وإِ‪ٙ‬ؽ ؼـ و‪ٙ‬اـ ٘ىُ خ‪ٛ‬اٖ‪ ٝ٘ ،‬ت‪ٙ‬د‪ٟ‬دا‪،‬‬ ‫اِکأا وىاِت ا‪ٚ‬ـ ٘یىت‪ ،‬تّى‪ ٝ‬ؼـ تىیداـی اق ٔد‪ٛ‬اـؼ‪،‬‬ ‫تدفتیاتً ـا‪ٌٍ ٜ‬اوت‪ .‬پفؼاغتٗ تد‪ ٝ‬ضداَ ‪ٞ ٚ‬د‪ٛ‬ای‬ ‫ٔداِه ٔؿ‪ٞ‬ثی ‪ٔ ٚ‬فاوٓ ایی‪ٙ‬ی‪ ،‬اق ؼیٍف ‪ٚ‬یمٌی ‪ٞ‬دای‬ ‫ایٗ ـٔاٖ اوت و‪ٛ٘ ٝ‬یى‪ٙ‬ؽ‪ ،ٜ‬اق تدفتیات ٌػصی غ‪ٛ‬ؼ‬ ‫ؼـ ایٗ قٔی‪ ٝٙ‬ت‪ٟ‬ف‪ ٜ‬تفؼ‪ ٜ‬اوت‪.‬‬ ‫فیّٓ و‪ٛ‬تا‪ ۶۳ ٜ‬ؼلیم‪ٝ‬ای ـاضا٘دا تد‪ٝ‬‬ ‫واـٌفؼا٘ی واظٓ ؼاٍ٘ی ؼـتداـ‪ٜ‬‬ ‫ؼغتف ته تیفا٘ؽاق و‪ٛ‬ـی ت‪٘ ٝ‬داْ‬ ‫ـاضا٘ا اوت و‪ ٝ‬تد‪ٛ‬ا٘ىدتد‪ ٝ‬اودت‬ ‫تؼؽاؼ قیاؼی اق ٘یف‪ٞٚ‬دای ؼاػدً‬ ‫ـا ت‪ٞ ٝ‬الوت تفوا٘ؽ‪.‬‬ ‫‪ ٓٞ‬ز‪ٙ‬یٗ ٘یىدتدٗ وداغدتد‪ ٝ‬ػدّدی‬ ‫ٔیا٘دی و‪ٔ ٝ‬دؽت قٔداٖ اٖ ‪۰۸‬‬ ‫ؼلیم‪ ٝ‬اوت‪ ،‬ؼـتاـ‪ ٜ‬ؼغتفی ت‪٘ ٝ‬اْ ٔمٌاٖ اوت و‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬ؼ٘ثاَ ـا‪ٞ‬دی‬ ‫تفای غف‪ٚ‬ج اق ایفاٖ ٔی ٌفؼؼ ‪ ٚ‬ؼـ ػیٗ ضاَ پیدفٔدفؼی تد‪٘ ٝ‬داْ‬ ‫ـوتٓ ؼـ ضاَ ق٘ؽ‪ ٍٝ٘ ٜ‬ؼاٌتٗ ایفاٖ اوت‪.‬‬ ‫فیّٓ و‪ٛ‬تا‪ ۰۸ ٜ‬ؼلیم‪ٝ‬ای ا٘ثاـ اثف ضىدیدٗ تدفن خد‪ٛ‬ی ؼاودتداٖ‬ ‫واـٌف‪ٞ‬ای افغا٘ىتا٘ی اوت و‪ ٝ‬غیفلا٘‪٘ٛ‬ی ‪ٚ‬اـؼ وٍ‪ٛ‬ـ ٌؽ‪ٜ‬ا٘دؽ ‪ٚ‬‬ ‫ؼـ یه ا٘ثاـ ضایؼات واغؿ ٍٔغ‪ َٛ‬ت‪ ٝ‬واـ ‪ٞ‬ىت‪ٙ‬ؽ تا ایدٗ ود‪ ٝ‬ؼـ‬ ‫تیٗ اٖ‪ٞ‬ا لتّی ـلٓ ٔیغ‪ٛ‬ـؼ ‪ ٕٝٞ ٚ‬ـا ت‪ ٝ‬زاًِ ٔیوٍا٘ؽ‪.‬‬ صفحه 5 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫*سه شنبه‬ ‫* ‪9‬اذر‬ ‫* ‪ 01‬نوامبر‬ ‫* ‪00‬ربیع الثانی‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪5075 :‬‬ ‫* اوتوزبیرایکینجی ایل‬ ‫‪0011‬‬ ‫‪0100‬‬ ‫‪0000‬‬ ‫* صفحه ‪6‬‬ ‫عالهم امینی‬ ‫ادب ّیات‬ ‫دستور زبان ترکی‬ ‫تورکجه دیل بیلگیسی‬ ‫*دکتس حسیه محمدشادٌ صدیق‬ ‫ٌئسٗ سب‪ ٗ٥٘ ٣٤‬اضز‪٢‬‬ ‫الو‪ ٗ٥‬ث‪ٛ٘ٛ‬زا لئ‪٥‬س ائشٕ‪٥٤٣ِٝ‬ه و‪ٞ ٣‬ط اوِاسا‪٘ٛ‬ا‪ٖٛ‬‬ ‫ا٘ب ز‪ٚ‬ضاب‪٥‬ا‪ٙ‬اساٖ ثابضاماب ا‪٤‬اىا‪٥‬ا‪ٙ‬ادا‪ ٣‬زضخا‪ِ ٝ‬ا‪٣‬‬ ‫ز‪ٚ‬ضالالض‪٢‬زا ‪ٚ‬اضز‪٤‬ط‪.‬‬ ‫ٔثال ز‪ٛ٤‬اٖ ِغبر اِشطن ز‪ ٜ‬و‪ ٣‬سىٍا‪٥‬اع ‪ٞ‬ادابِا‪٣‬‬ ‫ضعطِط اضاسا‪٥‬ا‪ٙ‬اسا‪ ،‬اضاببا‪٥‬اسا وا‪ ٣‬ثا‪ٙ‬اس‪٤‬اٗ ‪ٞ‬اط‬ ‫ٔصطاعس‪ٙ٥‬سا ث‪٥‬ط ا٘ب ز‪ٚ‬اضق ‪ ٚ‬ا‪٤‬ىا‪ ٣‬ناطعا‪ ٣‬ز‪ٚ‬اضاق‬ ‫‪ٚ‬اضز‪٤‬ط‪:‬‬ ‫(‪)۱+۱(+)۱+۱‬‬ ‫(ٌئد‪ + ٝ‬ز‪ٚ‬ض‪ٚ‬ه) ‪٤( +‬اض‪ٚ‬ض ‪ +‬ائطز‪)ٓ٤‬‬ ‫(لبضا ‪ +‬ل‪٥‬ع‪( + )ُ٤‬ثاض‪ٌ + ٚ‬اضز‪)ْٚ‬‬ ‫(لبس‪٥‬ک ‪٤ +‬بب‪( + )٣‬ل‪ٛ‬ضا ‪ٌ +‬اضز‪)ْٚ‬‬ ‫(لب‪٤‬ب ‪ٌ +‬اض‪ٚ‬ه) ‪( +‬ثبل‪ + ٛ‬ابس‪)٢‬‬ ‫‪٤ ٚ‬ب ‪ ٗ٥ٕٞ‬وشبثساٖ ٘مُ ا‪ِ٘ٛٚ‬بٖ اضبب‪٥‬سا و‪ ٣‬ث‪ٙ‬اس‪٤‬اٗ‬ ‫‪ٞ‬ط ٔصطاعس‪ٙ٥‬سا ث‪٥‬ط ا٘ب ز‪ٚ‬ضاق ‪ ٚ‬ث‪٥‬اط ناطعا‪ ٣‬ز‪ٚ‬ضاق‬ ‫‪ٚ‬اضز‪٤‬ط‪:‬‬ ‫(‪۲+)۱+۲‬‬ ‫(لبضز‪ + ٛ٘ٚ‬ا‪ٙ٤‬د‪ + )ٛ‬سبب‪ٕٙ٥‬بٖ‪،‬‬ ‫(س‪ٛ‬ظب‪ٔ + ٛ٘ٛ‬ب٘د‪ + )ٛ‬سئع‪،ٕٗٙ٤‬‬ ‫(ث‪ِٕٛ‬بز‪٤‬ک ‪ + )ٍٝٙ٘ +‬سئ‪ٕٗٙ٤ٛ‬‬ ‫(ث‪ٍِّٝ٥‬ط ‪ +‬ا٘‪٤+ )٣‬ئ‪٥‬طِط‪.‬‬ ‫ٔصطاعالضزا ‪٤‬ئط االٖ ‪ٞ‬ط ث‪٥‬ط نطع‪ ٣‬ز‪ٚ‬ضاق‪ ،‬ضاعاط‪٤‬اٗ‬ ‫ا‪ ٚ ٝٙ٥ٍٙٞ‬ض‪٤‬شٕ‪ ٝٙ٥‬ا‪٤ٚ‬غ‪ ٖٛ‬ا‪ِٛٚ‬ض‪.‬‬ ‫ثعضبً ث‪٥‬ط ضعط‪ٔ ٗ٤‬صطاع‪٥‬الض‪ ٗ٥٘٢‬خ‪ٛ‬ض‪ ٜ‬ثا‪ ٝ‬خا‪ٛ‬ض‪ٜ‬‬ ‫ز‪ٚ‬ضالالض‪ ٢‬ا‪ِٛٚ‬ض‪.‬‬ ‫ٔثال لبضاخب ا‪ٚ‬بالٖ ز‪ٛ٤‬ا٘‪ٙ٥‬ساٖ ٘مُ ائاشاس‪٤‬اٍا‪٥‬إا‪٥‬اع‬ ‫اضبب‪٥‬سا و‪ ٣‬ث‪ٙ‬س‪ ٜ‬زلز ‪٤‬ئش‪٥‬ط‪:ٗ٤‬‬ ‫‪٤‬ب‪٤‬الب‪ٌ + ٣‬اظ‪+ َٜ‬سذ‪ِٝ‬ط (‪1=)۲+۱+۲‬‬ ‫‪٤‬بببض ‪٤‬بب‪٥‬ص‪+‬لبض سذ‪ِٝ‬ط (‪1=)۳+۳‬‬ ‫ل‪ٛ‬اللسا ‪ +‬اِش‪ + ٗ٥‬و‪ٛ‬د‪ِٝ‬ط (‪1=)۲+۱+۲‬‬ ‫‪ٚ‬اهلل زِجط‪ +‬س‪ٙ‬س‪ ٜ‬ا‪ٚ‬الض (‪]۹[ 1=)۳+۳‬‬ ‫ٌاض‪٘ٚ‬س‪ ٌٛٚ‬و‪ ٣ٕ٥‬ث‪ٛ‬ضازا ا‪٤‬ى‪ٙ٥‬د‪ ٚ ٣‬زوضز‪٘ٚ‬ادا‪ٛ‬‬ ‫ٔصطاعالضزا ‪٤‬بِ‪٥ٙ‬ع ا٘ب ز‪ٚ‬ضاق ‪ٚ‬اضز‪٤‬ط‪ ،‬الو‪ ٗ٥‬ث‪٥‬ط‪ٙ٤‬د‪٣‬‬ ‫‪ ٚ‬ا‪ٚ‬زاا‪٘ٛ‬ااداا‪ٔ ٛ‬صااطاعااالضزا ثاا‪٥‬ااط ا٘ااب ز‪ٚ‬ضاق‬ ‫ث‪٥‬ط نطع‪ ٣‬ز‪ٚ‬ضاق ٌاظ‪ ٜ‬زٌ‪٥‬اط ‪ ٚ‬ثااِاٍا‪ٛ‬سا‪ ٛ‬ثائّا‪ٝ‬‬ ‫ا‪ِٛٚ‬ض‪:‬ثا‪ٛ‬سا‪ ٖٛ‬ثا‪ ٛ‬حابَ الض‪ٔ ٢‬اطابِاعا‪ ٝ‬ائاس‪٤‬ات‬ ‫اضاضس‪٤‬طٔبق‪ ،‬ث‪ ٛ‬و‪٥‬س‪٥‬ه زضس‪ ٗ٥‬حا اّا‪ ٝ‬سا‪٥‬ا‪ٙ‬اس‪ٜ‬‬ ‫اضز‪ٚ ٢‬اض‬ ‫زٌ‪ّ٥‬س‪٤‬ط‪...‬‬ ‫ایمبن ایلٍ گئتدی‬ ‫* شُسیبز‬ ‫‪٤‬غس‪ ٢‬ذ‪٥‬ط ‪ ٚ‬ثطوز سفط‪ ٜ‬س‪ ، ٗ٥‬احسب٘‪ٌ ّٝ٥‬ئشس‪٢‬‬ ‫أٗ ‪ -‬أبّ٘‪٥‬ک زا ‪ٛ٤‬و‪ ٖٛ‬ثببالز‪ ، ٢‬ا‪ٕ٤‬ب٘‪ٌ ّٝ٥‬ئشس‪٢‬‬ ‫ث‪٥‬ه‪-‬ذبٖ ا‪ِٕٚ‬بظسبزئ‪ ٝ٥‬ضز‪٤‬ه ا‪ٚ‬الخبق و‪ٙ‬س‪٥ٕ٤‬ع اثبز‬ ‫ا‪ ٚ‬ذبضاه و‪ٙ‬س ز‪ٚ ٜ‬الوٗ ‪ ،‬ائّ‪ ٝ‬ث‪٥‬ه ذب٘‪ٌ ّٝ٥‬ئشس‪٢‬‬ ‫( س‪ ) ّٛ٥‬زا‪٤‬ط ا‪ٚ‬الِ‪ٞ ، ٣‬ط٘‪ ٝ‬زٌ‪٥‬طٔبٖ ‪٥٤‬غ‪٥‬طس‪٢‬‬ ‫إٔب ذبِص ‪ -‬سٕ‪٥‬ع ا‪٘ٚ‬الضزا ‪ ،‬زٌ‪٥‬طٔب٘‪ٌ ّٝ٥‬ئشس‪٢‬‬ ‫ٔسشجس سّطب٘‪ ٣‬سبِس‪ٚ‬ق ‪ ،‬و‪ ٣‬ا‪ٚ‬ال ذّم‪٥ٕ٥‬ع اظاز‬ ‫س‪٘ٛ‬طا ثبذس‪٤‬ک و‪ ٣‬اظازِ‪٥‬ک زا ا‪ ٚ‬سّطب٘‪ٌ ّٝ٥‬ئشس‪٢‬‬ ‫ث‪٥‬ط ( ثّ‪ ٣‬لطثبٖ ) ا‪ِٛٚ‬ه ا‪ٙ٤‬س‪ ٢‬ث‪٥‬ع‪ ٗ٥ٔ ٜ‬ثّ‪ ٣‬لطثبٖ‬ ‫إٔب ( ذّعز ‪ٚ‬ئطٖ ) ا‪ َٚ‬ث‪٥‬ط ثّ‪ ٣‬لطثب٘‪ٌ ّٝ٥‬ئشس‪٢‬‬ ‫ز‪ٚ‬ظ ٔسّٕب٘‪ ٝ‬زئ‪٥٥‬طز‪٤‬ه ‪ ،‬ل‪ٛ‬الب‪ ٣‬س‪ٛ‬وّ‪ٛ‬ز‪ ٢‬ثسثرز‬ ‫ا‪ٙ٤‬س‪ ٢‬ثبخ ‪ٌ ،‬اض و‪ ٣‬ا‪ ٚ‬ز‪ٚ‬ظِ‪ٛ‬ن ز‪ٔ ، ٜ‬سّٕب٘‪ٌ ّٝ٥‬ئشس‪٢‬‬ ‫‪ٚ‬ئطٔ‪ ( ٝ‬بثط) زئس‪ ، ٢‬ا‪ ٚ‬ز‪ِٕٚ‬ب ‪ -‬نس‪ٙ‬دب٘‪ ٣‬اذ‪٘ٛ‬سا‬ ‫ابع‪٥ٕ٤‬عزاٖ زاز ‪ ،‬ا‪ َٚ‬ز‪ِٕٚ‬ب ‪ -‬نس‪ٙ‬دب٘‪ٌ ّٝ٥‬ئشس‪٢‬‬ ‫زئس‪ ٢‬ا٘سب٘‪٥ٕ٥‬ع اظز‪٤‬ط ‪ٞ ،‬بٔ‪ ٣‬ا٘سبٖ ٌطن ا‪ِٚ‬س‪ٖٛ‬‬ ‫إٔب ا٘سبّ٘‪٥‬م‪٥ٕ٥‬عزا ‪ ،‬ا‪ ٚ‬اظ ا٘سب٘‪ٌ ّٝ٥‬ئشس‪٢‬‬ ‫ث‪ ٛ‬لسض ( زنشط ) ‪ ( ٚ‬اسشبز) ِ‪ ، ٝ‬ث‪٥‬ط حم‪ ٝ‬زبسبٖ ‪ٛ٤‬خ‬ ‫حک ‪ٚ‬ئطّ٘ط ( د‪٥‬ش‪٥ٔ ) ٣ٍ٥‬عا لّٕساٖ ‪ٌ ّٝ٤‬ئشس‪٢‬‬ ‫ث‪٥‬ع‪ ٜ‬ث‪٥‬ط ز‪ ٗ٤‬لبال ث‪٥ّٕ٥‬طس‪٥ٔ ٢‬طاص ‪ ،‬ث‪٥‬طز‪ ٜ‬ث‪ ٛ‬ا‪٤‬طاٖ‬ ‫ز‪ٌ ٗ٤‬ئس‪٘ ٜ‬س‪ ٜ‬زئس‪ : ٢‬سه ٌئشٕ‪ ٝ‬ضْ‪ ،‬ا‪٤‬طا٘‪ٌ ّٝ٥‬ئشس‪٢‬‬ ‫ا‪٤‬سش‪ ٝ‬ز‪٤‬ه لب٘ال ‪ٚٛ٤‬اق اوِى‪٥ٔ ٝ‬ع‪ِ ٗ٤‬ى‪ ٝ‬س‪ ، ٗ٥‬إٔب‬ ‫اوِى‪٥ٔ ٝ‬ع ذبِص اوظ‪ِ ٢‬ى‪ ٝ‬ا‪ِٛٚ‬ه لب٘‪ٌ ّٝ٥‬ئشس‪٢‬‬ ‫‪ٛ٤‬ضلب٘‪ ٣‬ا‪ٚ‬بط‪ ٢‬لبدب٘سا ‪ ،‬زئس‪ٔ ٢‬ال٘صطاِس‪ٗ٤‬‬ ‫٘‪ ّٝ٥‬س‪ ٗ٥‬ز‪ّ٥‬ذبب‪٥‬س‪ ، ٢‬ا‪ٚ‬بط‪ ٚ‬زا ‪ٛ٤‬ضلب٘‪ٌ ّٝ٥‬ئشس‪٢‬‬ ‫‪ٞ‬ب‪ٚ‬ا ا٘سبٕ٘‪ ٣‬ث‪ٛ‬ب‪ٛ‬ض ثبش ‪ -‬ثبضب ٌبظ وطث‪٥ٙ‬ه ا‪ِٕٛٚ‬ش‬ ‫‪٤‬ئُ ز‪ ٜ‬اسٕ‪٥‬ط ‪ ،‬ائّ‪ ٝ‬ث‪٥‬ط ‪٤ ،‬ئُ ز‪ ٜ‬سّ‪ٕ٥‬ب٘‪ٌ ّٝ٥‬ئشس‪٢‬‬ ‫س‪ ، ٛ‬وطج زٖ وّ‪ٛ‬ض ا‪ ٣ٌّ ّٝ٤‬ث‪ ٛ‬دبسّ‪ ٣‬زٔ‪٥‬طزٖ‬ ‫ٌاض‪ ٜ‬سٗ ضب‪ ٜ‬س‪ ٢ٛ‬سه زطٕ‪ ٝ٘ ٝ‬ع‪ٛٙ‬ا٘‪ٌ ّٝ٥‬ئشس‪٢‬؟‬ ‫سطو‪ ٣‬ا‪ِٕٛٚ‬ش لسبٗ ‪ ،‬ز‪ٛ٤‬ا٘‪٥ٕ٥‬عزاٖ زا ذجط ‪ٛ٤‬خ‬ ‫ض‪ٟ‬ط‪٤‬بض‪ ٗ٤‬ز‪ ٣ّ٤‬ز‪ٚ ٜ‬ا‪ ٢‬زئ‪ ، ٝ٥‬ز‪ٛ٤‬ا٘‪ٌ ّٝ٥‬ئشس‪٢‬‬ ‫فضولی‬ ‫دده قورقود‬ ‫خیابانی‬ ‫شهریار‬ ‫وبغیل‬ ‫پبدشبَال پیىٍ چی‬ ‫ٌئسٗ سب‪ ٗ٥٘ ٣٤‬اضز‪...٢‬‬ ‫ل‪٥‬ع اسبس‪ٙ٥‬ب ز‪ٛ‬خ ‪٤‬بِ‪ٛ‬اضز‪ ٢‬و‪ ، ٝ‬ا‪ ٚ‬زض‪٤ٚ‬طّط‪ٞ ٢‬ا‪٥‬ار‬ ‫ا‪ِٕٚ‬بسب ث‪٥‬ط ٌ‪ّٛ٘ٛ‬و‪ ٝ‬ائا‪٤ٛ‬إا‪٥‬اع‪ ٜ‬لا‪٘ٛ‬ابق ٌاشا‪٥‬اط ‪.‬‬ ‫‪٤‬ط‪ ٣‬زبض – ٘بزبض ٌئس‪٤‬ات زض‪٤ٚ‬طاّاط‪ ٢‬ائا‪٤ٛ‬ا‪ٙ‬ا‪ٝ‬‬ ‫ٌش‪٥‬طز‪. ٢‬و‪٥‬ط‪ ٗ٥٘ ٣‬ل‪٥‬ع‪ٌٛ ٗ٥٘ ٢‬ظ‪ ٢‬ثابالخاب زاخ‬ ‫ا‪٤‬س‪ ٢‬ا‪ٚ‬ز‪ٚ‬ض و‪ ، ٝ‬ائ‪ ٛ‬ضئ‪ّ٥‬ط‪ ٣ٙ٤‬ز‪ٚ‬ظ٘س‪ ٜ‬ث‪٥‬ط اظ اواط‪٢‬‬ ‫ل‪ٕٛ٤ٛ‬ضس‪. ٢‬‬ ‫زض‪٤ٚ‬طّط ا‪٤‬سط‪٥ٌ ٢‬طٖ و‪ ٣ٕ٥‬ائ‪ ٜٛ‬زلشّ‪ ٣‬ثبذس‪٤‬الض ذ‪ٛ‬ش ٌّس‪ٙ٤‬سٖ س‪ٛ‬ضاائ‪ ٛ‬ابحاجا‪ ٣‬زئاس‪: ٢‬زض‪٤ٚ‬اص‬ ‫لبضزاضالض ائ‪٥ٕ٤ٛ‬ع ٘ئد‪ ٝ‬ز‪٤‬ط ؟ ذ‪ٛ‬ض‪ٛ٘ٛ‬ظا ٌّ‪٥‬طٔ‪ ٣‬؟زض‪٤ٚ‬ص ل‪٥‬ع‪ٌٛ ٗ٤‬ظ‪ ٖٛ٘ٚ‬زخ ِ‪٥‬ى‪٥‬ا‪ٙ‬ا‪ ٝ‬اضابض‪ٚٚ ٜ‬ضٔابق‬ ‫ا‪ٚ‬ز‪ ٖٛ‬زئس‪: ٢‬ائ‪٥ٙ٤ٛ‬ع ز‪ٛ‬خ لط‪ٍٙ‬س‪٤‬ط ‪ ،‬أب ث‪٥‬طخ‪ ٝ‬ع‪٥‬ج‪ٚ ٣‬اض ‪ .‬ثبخبس‪ ٣‬ث‪٥‬ط ثبالخب اٌّ‪٥‬س‪٤‬ط ‪.‬‬ ‫سئع ل‪٥‬ع خ‪ٛ‬اه ‪ٚ‬ئطز‪ ٢‬و‪ ٝ‬ثبخب٘‪ ٗ٥‬اٌط‪ ٢‬ا‪ِٕٚ‬بب‪ٙ٥‬ب ثبذٕب ‪ ،‬س‪ٛ‬سش‪ ٣‬ز‪ٚ‬ظ ز‪٥‬ر‪٥‬ط ‪.‬‬ ‫زض‪٤ٚ‬طّط ث‪٥‬ط اظ ا‪ٚ‬س‪ٛ‬ضا٘ساٖ س‪٘ٛ‬طا ل‪٥‬ع ا‪٘ٚ‬الضزاٖ ذجط اِس‪ ٢‬و‪ ، ٝ‬ا‪ٚ‬ض‪ ٜ‬و‪٥٘ ٣‬ع ٘‪ ٝ‬ا‪٤‬ساشا‪٤ ٝ‬ا‪٥‬اطسا‪٤ ٝ‬ائإاىا‪ٝ‬‬ ‫حبضطال‪. ٓ٥٤‬‬ ‫ضب‪ٌٛ ٜ‬ضز‪ ٢‬و‪ ٝ‬و‪٥‬ط‪ ٗ٥٘ ٣‬ح‪٥‬ط‪ٙ٥‬س‪ ٜ‬ث‪٥‬ط ار ‪ ،‬ذ‪ ٣ّ٥‬س‪ٛ٤ٛ‬لالض‪ٚ ٢‬اض ‪ ،‬ا‪ٚ‬ز‪ٚ‬ض و‪ ، ٝ‬زئس‪:٢‬ث‪٥‬ط ائّ‪ ٝ‬ضئ ٌئشا‪٥‬اط‬ ‫و‪ ٝ‬ا‪٤‬س‪ ٣ٙ٥‬ئ‪ٛ‬ظ‪ٛٔٚ‬ظ ‪٤ ٝ٤‬ه ‪ ،‬ا‪ٚ‬ضسب – س‪ ٣ٙ٥‬س‪ٛ٤ٛ‬لالض‪٥ٙ٤‬ع ‪ ،‬ل‪٥‬طاب‪ ٣٘ ٣‬زا اس‪٥ٙ٥‬ع ‪.‬‬ ‫ل‪٥‬ع ا‪ ٚ‬سبعز ٌش‪٥‬ط‪٤‬ت ا‪ٚ‬ضسبِ‪٥‬غب ث‪٥‬ط ‪٤‬ئٕ‪٥‬ص ل‪ٛ٤ٛ‬ه زئس‪: ٢‬ا‪٤‬س‪ ٣ٙ٥‬ئ‪ٛ‬ظ‪ٛ٘ٚ‬ظ ‪ ، ٗ٥٤ ٝ٤‬س‪ٔٛ‬الض‪ٙ٤‬ا‪ ٣‬سا‪٤ٛ‬ا‪ٛ‬لاالضا‬ ‫‪ٚ‬ئط‪ ، ٗ٤‬لبث‪٥‬غ‪ ٣٘ ٣‬زا اس‪٥ٕ٥‬ع ‪٤ ٝ٤‬ط ‪.‬‬ ‫دبزضب‪ ٜ‬ل‪٥‬ع‪ ٗ٤‬عمّ‪ ٝٙ٥‬سعدت ائّ‪٥٤ ٝ‬ت زئس‪ ، ٢‬انط‪ ٗ٤‬زئس‪. ٢‬ضب‪ٞ‬ال ‪ٚ‬ظ‪٤‬ط ل‪٥‬عزاٖ ز‪ٛ‬خ ضاض‪٥ِ ٣‬ک ائّا‪٤ ٝ‬ا‪٥‬ات‬ ‫لب‪٤‬شس‪٤‬الض ‪ِٚ .‬سا لبثبلالض‪ٙ٤‬ب ث‪٥‬ط د‪ ٝٙ٥‬ز‪ ٣‬ز‪٥‬رس‪. ٢‬‬ ‫ضب‪ ٜ‬ائط‪٥‬شٕ‪٥‬طس‪ ٢‬و‪ ٝ‬ث‪ ٛ‬د‪ ٝٙ٥‬ز‪ ٣‬ز‪ ٜ‬ز‪ٛ‬خ عم‪ ٣ّّ٥‬و‪٥‬ط‪٥‬س‪٤‬ط ا‪ٚ‬ز‪ٚ‬ض و‪ ٝ‬ا‪٤ ٖٛ٘ٚ‬ب٘‪ٙ٥‬ب زبسب٘سا ضب‪ ٜ‬اِ‪ ٣ٙ٥‬ثابضا‪٥‬ا‪ٙ‬اب‬ ‫اضز‪ٚ ٢‬اض‬ ‫ل‪٤ٛ‬س‪ ٢‬د‪ ٝٙ٥‬ز‪ ٣‬خ‪ٛ‬اه ا‪ٚ‬الضاق اِ‪ ٣ٙ٥‬ز‪ٚٚ ٝٙ٥ّ٤‬ضز‪....٢‬‬ ‫اشىبیی بب مشبَیس اذزببیجبن‬ ‫صفًیبن‬ ‫ازأ‪ ٝ‬اظ ضٕبض‪ ٠‬لجُ‪....‬‬ ‫دس اظ ‪ ،٢ٚ‬ف‪٥ٔ ٣‬طظا ثب ٘بْ ضب‪ ٜ‬سّ‪ٕ٥‬بٖ زض ز‪ٚ‬ض‪ٜ‬ا‪ ٢‬و‪ ٝ‬ظ‪ٚ‬اَ ساط‪٤‬اع‬ ‫ف‪٤ٛ‬بٖ د‪٥‬ص ض‪ ٚ‬ث‪ٛ‬ز ث‪ ٝ‬سرز ٘طسز‪ .‬ث‪ ٝ‬سسض‪٤‬ح ٘ف‪ٛ‬ش عّٕب‪ ٢‬ز‪ٙ٤‬ا‪ ٣‬زض‬ ‫أ‪ٛ‬ض وط‪ٛ‬ض‪ٌ ٢‬سشطش ‪٤‬بنز ‪ ٚ‬زض ز‪ٚ‬ض‪ ٠‬ضب‪ ٜ‬سّطبٖ حس‪ ٗ٥‬ث‪ ٝ‬ا‪ٚ‬ج ذ‪ٛ‬ز‬ ‫ضس‪٥‬س‪ .‬السأبر ٔ‪٥‬ط‪٤ٚ‬س ‪ ٚ‬دسطش ٔحٕ‪ٛ‬ز ض‪ٞ‬جطاٖ انغب٘بٖ بّداب‪٤‬ا‪ ٣‬زض‬ ‫ض‪ٛ‬ضش عّ‪ ٝ٥‬حى‪ٔٛ‬ز ٔطوع‪ ٢‬ث‪٘ ٝ‬ش‪٥‬د‪ ٝ‬ضس‪٥‬س ‪ ٚ‬زض ‪۹۹۲۴‬ق ر ‪ْ۹2۱۱‬‬ ‫ا ف‪ٟ‬بٖ ث‪ ٝ‬سسر‪٥‬ط ٔحٕ‪ٛ‬ز زض أس ‪ ٚ‬ثط سرز سّاطا‪ٙ‬از ا‪٤‬اطاٖ ساىا‪٥‬ا‪ٝ‬‬ ‫ظز‪.‬حى‪ٔٛ‬ز ف‪٤ٛ‬بٖ ثطز‪٥‬س‪ ٜ‬ضس أب ثطذ‪ ٣‬ثبظٔب٘اسٌابٖ اٖ ز‪ٚ‬زٔابٖ‬ ‫ٔب٘‪ٙ‬س س‪ٕٟ‬بست ز‪ ،ْٚ‬عجبس س‪ ٚ ْٛ‬اسٕبع‪ ُ٥‬س‪ ْٛ‬سالش‪ٞ‬ب‪٘ ٣٤‬ابٔا‪ٛ‬ناک‬ ‫ثطا‪ ٢‬ثبظ‪٤‬بث‪ ٣‬لسضر ا٘دبْ زاز٘س‪٘( .‬بزضضب‪ ٜ‬انطبض) سطا٘دبْ ثب ‪ٚ‬اضز ضسٖ‬ ‫٘بزض ٔ‪٥‬طظا انطبض* زض عط ‪ ١‬س‪٥‬بسز ا‪٤‬طاٖ ثا‪ ٝ‬عا‪ٙ‬ا‪ٛ‬اٖ ثابظٌاطزا٘اسٖ‬ ‫حى‪ٔٛ‬ز ث‪ ٝ‬ف‪٤ٛ‬بٖ ‪ ٚ‬ضىسز زازٖ انغبٖ‪ٞ‬ب‪ ،‬ذ‪ٛ‬ز ثب ٘بْ ٘بزضضب‪ ٜ‬انطبض‬ ‫ثط سرز سّط‪ٙ‬ز ا‪٤‬طاٖ خّ‪ٛ‬س وطز (‪۹۹۳1‬ق ر ؟ْ)‪.‬سّط‪ٙ‬ز افا‪٤ٛ‬ابٖ‬ ‫شاه اسماعیل‬ ‫رتبیت‬ ‫یکصد هزار لغات‬ ‫ازأ‪ ٝ‬اظ ضٕبض‪ ٠‬لجُ‪....‬‬ ‫‪،‬‬ ‫ٌصاضشٗ‬ ‫ظطف‬ ‫=‬ ‫(لبثالٔبق‬ ‫لبثال‬ ‫لبثّٕ‪ =ٝ‬لبثالٔب =‬ ‫ترکی در فارسی‬ ‫ثبض ‪ ٚ‬ث‪ ٝٙ‬خٕع وطزٖ) ‪ٔ +‬اب (ان) = ٔاواط‪ٚ‬ف ‪،‬‬ ‫وبضذب٘‪ ١‬و‪ٙ‬سط‪ٚ‬سبظ‪ ، ٢‬اظ ظط‪ٚ‬ف اضذعذب٘‪ٝ‬‬ ‫لبث‪ٛ‬ن= لبث‪٥‬ک = ٘ب‪ٚ‬زا٘‪ ٣‬ثط و‪ٙ‬بض‪ٞ ٜ‬اب‪ ٢‬ثابْ ثاطا‪٢‬‬ ‫خٕع ضسٖ اه ثبضاٖ زضاٖ ‪ٞ ٚ‬سا‪٤‬ز ثا‪ ٝ‬ظٔا‪٥‬اٗ ‪،‬‬ ‫لبث‪ ٚ َٛ‬لبث‪ٛ‬ض ٘‪٥‬ع أس‪ ٜ‬اسز (‪.)۹۱‬‬ ‫‪ = ٣‬لبح (لبدٕبق ‪ ٚ‬لبدبٔبق = ثسشاٗ ‪ ،‬زض‬ ‫لبد‪ =ٛ‬لبد ْ‬ ‫‪( ٢‬ان) = ‪ٚ‬س‪ ١ّ٥‬ثسشٗ ‪ ،‬زض ‪ ،‬زض‪ٚ‬اظ‪ ٜ‬؛ ٔصسض لبدٕبق زض ٔع‪ٙ‬ب‪ٌ ٢‬ابظ ٌاطناشاٗ زض ا اُ‬ ‫ثسشٗ) ‪ْ +‬‬ ‫لبضدٕبق اسز ‪٘ ٚ‬جب‪٤‬س ثب ا‪ٔ ٗ٤‬صسض اضشجب‪ ٜ‬ض‪ٛ‬ز‪ .‬لبد‪ٛ‬ز‪ = ٣‬زضثبٖ ‪ ،‬لبد‪ٛ‬ز‪ ٣‬ثبض‪ = ٣‬ضئ‪٥‬س زضثابٖ ‪ٞ‬اب‬ ‫زض ز‪ٚ‬ض‪ ٠‬لبخبض‪ ، ٝ٤‬عبِ‪ ٣‬لبد‪ ، ) ۹۱( )ْ.ٜ( ٛ‬سرش‪ ٝ‬لبد‪ ٛ‬وطزٖ = زض (لبد‪ )ٛ‬ضا سرش‪ ٝ‬وطزٖ ‪ ،‬ذب٘‪٘ ٝ‬طا‪٥‬اٗ‬ ‫وطزٖ ‪ ،‬سبوٗ وطزٖ عطب‪٤‬ط ‪ ِٝ ،‬وطزٖ ‪ … :‬ظ‪٤‬ط زىٕ‪ ١‬ا‪ ٗ٤‬حضطار ‪ ،‬سرش‪ ٝ‬لبد‪ ٛ‬ضاس٘اسرباطثاعزٌا‪٣‬‬ ‫خالَ اَ احٕس‬ ‫لبد‪ٛ‬لمبد‪ْ٥‬ک = لبح (لبدٕبق =ٌطنشٗ ‪ٌ ،‬بظ ٌطنشٗ) ‪ +‬ا‪٤‬ک (ان) =ٌ‪٥‬ط‪ ، ٜ‬ز‪ ٚ‬سى‪ ٝ‬ز‪ٛ‬ه و‪ ٝ‬اظ ‪ٚ‬سا‬ ‫ث‪ ٣ٔ ُ ٚ ٟٓ‬ض‪٘ٛ‬س ‪ ٚ‬سط ‪ ٚ‬زسش‪ٟ‬ب زض ٔ‪٥‬بٖ ا٘س‪ ٚ‬لطاض ٔ‪٥ٌ ٣‬طز ‪ ،‬ز‪ٛ‬ث‪ ١‬اعساْ ؛ زض لبد‪ٛ‬ق لطاض زازٖ =‬ ‫ٔ‪ٛ‬ضز سحم‪٥‬ط ‪ ٚ‬س‪ٙ‬ج‪ٔ ٚ ٝ٥‬سرط‪ ٜ‬لطاض زازٖ (‪)۱۴،۹‬‬ ‫لبد‪٥‬سٖ= ٔصسض خعّ‪ ٣‬نبضس‪ ٣‬سبذش‪ ٝ‬ضس‪ ٜ‬اظ ٔصسض سطو‪ ٣‬لبدٕبق (= ثع‪ٚ‬ض ‪٤‬ب ث‪ ٣‬ذجط زا‪٥‬اع‪ ٢‬ضا اظ‬ ‫زسز وس‪ ٣‬زضا‪ٚ‬ضزٖ) ؛ اِجش‪ ٝ‬زض ا ُ ا‪ٔ ٗ٤‬صسض لبضدٕبق ث‪ٛ‬ز‪ ٜ‬اسز‪.‬‬ ‫لبر= ال ‪ ٚ‬سب‪ٞ ٢‬ط ز‪٥‬ع‪ ،‬ال‪ ، ٝ٤‬زنع‪ ، ٝ‬ذ اس‪ ، ٛ‬ذٓ ‪ ،‬و‪ٙ‬بض (‪ )۱،۲‬؛ لبر ظزٖ = ذٓ ضسٖ ‪ ٚ‬سعو‪٥‬آ ‪،‬‬ ‫لبسٕبق = لبس‪ ٣‬وطزٖ ‪ ،‬لبسالٔبق = ال‪ ٝ٤‬ال‪ ٝ٤‬ز‪٥‬سٖ ِجبس ‪٤‬ب ٘بٖ‪ ،‬لبس‪٥‬طس‪٤‬طٔبق=ث‪ ٟٓ‬ظزٖ‪:‬ض‪ٚ‬ظ‪٘ ٢‬طسز‬ ‫ازأ‪ ٝ‬زاضز‬ ‫ذ‪ٛ‬ا‪٤ ، ٓٞ‬بِم‪٥‬ع س‪ ٗ٥ٙ‬لبس‪ٙ٥‬سا*‪ ٓٞ‬سٗ ل‪ْٛ‬د‪ٛ‬ظزبالضسبٖ ‪ ٗٔ ٓٞ‬زبذ‪٥‬ط ا‪٤‬سطٔٗ‪...‬‬ ‫ٔطّکٌطا ث‪ٛ‬ز‪ .‬ضب‪ٔ ٜ‬طاز ‪ٔ ٚ‬طزْ ٔط‪٤‬س ا‪ ٚ‬ث‪ٛ‬ز٘س‪ ،‬ضب‪ ٜ‬اسٕبع‪٥‬اُ ٔااساس‬ ‫دبزضب‪ ٣ٞ‬ف‪ ،٢ٛ‬ضب‪ ٜ‬س‪ٕٟ‬بست‪ ،‬سثج‪٥‬ز و‪ٙٙ‬س‪ ٠‬اٖ ‪ ٚ‬ز‪ٚ‬ض‪ ٠‬ضاب‪ ٜ‬عاجابس‬ ‫ز‪ٚ‬ض‪ ٠‬ا‪ٚ‬ج الشساض ا٘بٖ ث‪ٛ‬ز‪٥ٞ .‬ئز ز‪ِٚ‬ز ‪٤‬ب ض‪ٛ‬ضا‪ ٢‬أطا‪ ٢‬عبِا‪ ٣‬ضساجا‪،ٝ‬‬ ‫خب٘م‪ٔ( ٣‬دّس ٔطب‪ٚ‬ض‪ ٠‬حى‪ٔٛ‬ش‪ ،)٣‬زض سبٔبٖ وبض‪ٞ‬ب ‪ٚ ٚ‬وا‪٥‬اُ ٘افاس‬ ‫٘ف‪٥‬س ‪ٕٞ‬ب‪ ٖٛ٤‬زض ب‪٥‬به ضب‪ ٜ‬أ‪ٛ‬ض ضا ازاض‪٣ٔ ٜ‬وطز٘س‪ .‬زاز ‪ ٚ‬ساشاس واُ‬ ‫ٔبِ‪٥‬بر ثط ع‪ٟ‬س‪ٚ ٠‬ظ‪٤‬ط (ّٔمت ث‪ ٝ‬اعشٕبزاِس‪ ِٝٚ‬زض ضاس ز‪ٛ٤‬ا٘سبالض‪ٚ )٢‬‬ ‫أ‪ٛ‬ض ٔبِ‪ ٣‬ظ‪٤‬ط ٘وط ٔسش‪ٛ‬ن‪٣‬إِٕبِه‪ ،‬وبضٌب‪ٞ ٜ‬ب‪ ٢‬سّط‪ٙ‬شا‪ ٣‬ظ‪٤‬اط ٘اواط‬ ‫ث‪ٛ٥‬سبر ‪ ٚ‬سطى‪٥‬الر حطْ ظ‪٤‬ط ٘وط ذ‪ٛ‬اخٍبٖ ظٍ٘ا‪ٌ ٚ ٣‬اطخا‪ ٣‬ثا‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫حى‪ ٓ٥‬ثبض‪ٙٔ ،٣‬دٓ ثبض‪ٔ ،٣‬ع‪٥‬طإِٕبِه‪ٔ ،‬أ‪ٛ‬ضاٖ ضطاثرب٘‪ٔ ٚ ٝ‬ا‪ٟ‬اطزاض‬ ‫اعضب‪ ٢‬حطْ ث‪ٛ‬ز٘س ‪ ٚ‬سض زض ضاس سطى‪٥‬الر لضاب‪٤‬ا‪٘ ٚ ٣‬ابظاط ثاط‬ ‫لبض‪٣‬اِمضبر ‪ ٚ‬ض‪٥‬د االسالْ ث‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬زض ا‪ٚ‬اذط ز‪ٚ‬ض‪ ٠‬افا‪ ٢ٛ‬ز‪٤‬ا‪ٛ‬اٖ‬ ‫ث‪ٔ ٣ٍ٥‬مبْ سض ضا ث‪ ٝ‬زسز ا‪ٚ‬ضز‪ .‬ز‪ٛ٤‬ا٘ا‪٥‬ابٖ‪ ،‬ثا‪٥‬اٍاّاطثا‪٥‬اٍا‪ٞ ٣‬اب‪ٚ ،‬‬ ‫حىٕطا٘بٖ ا‪٤‬بالر زض سبٔبٖز‪ٞ‬ا‪ ٣‬ا‪ٚ‬ضابز ظ‪٤‬اط ٘اواط ضاب‪ ٜ‬ذاسٔاز‬ ‫ف‪٤ٛ‬ابٖ‬ ‫ٔ‪ ٣‬وطز٘س‪.‬اظ ظٔب٘‪ ٣‬و‪ ٝ‬دطسغبِ‪ٞ٣‬ب ثط ‪ٞ‬طٔع سسّ ‪٤‬بنش‪ٙ‬س ض‪ٚ‬اث‬ ‫ثب اض‪ٚ‬دبئ‪٥‬بٖ ٕ٘ب‪٤‬بٖ سط ضس‪ٔ .‬سبئُ سدبض‪ٚ ،٢‬خا‪ٛ‬ز زضإاٗ ٔطاشاطن ا‬ ‫عثٕب٘‪ ٣‬ا اظ ٔ‪ٟٓ‬سط‪ ٗ٤‬ع‪ٛ‬أُ ثطلطاض‪ ٢‬ض‪ٚ‬اث ث‪ٛ‬ز ث‪ ٝ‬سسض‪٤‬ح ‪ّٙٞ‬اس‪ٞ ٢‬اب‪،‬‬ ‫ٌئسٗ سب‪ ٗ٥٘ ٣٤‬اضز‪٢‬‬ ‫ن‪ِٛ‬ىّ‪ٛ‬ض‪٤‬ه ا‪٘ٛ٤ٚ‬الض‪٥ٕ٤‬ع‪ ٗ٤‬سب‪ ٣٤‬ز‪ٛ‬خ‪ -‬ز‪ٛ‬ذس‪ٚ‬ض‪ .‬ثا‪٘ٛ‬االض‪٤‬اٗ ثا‪٥‬اط‬ ‫س‪٥‬طاس‪ ٣‬اوظَ ث‪٥‬ط ‪٤‬ئط ‪٤‬ب ثاٍِ‪ ٝ‬ز‪ ٜ‬ث‪٥‬ط س‪٥‬طاس‪ ٣‬زا ث‪ٛ‬س‪ ٖٛ‬اشضثاب‪٤‬ادابٖ زا‬ ‫ا‪ٙ٤ٚ‬ب٘‪٥‬ط‪ .‬ساظ ل‪ٛٔٛ٘ٛ‬ظ ا‪ٚ‬الٖ ا‪ٚ‬ضبق ا‪٘ٛ٤ٚ‬الض‪ٙ٤‬ساٖ ثا‪٥‬اط سا‪٥‬اطاسا‪ ٣‬لا‪٥‬اع‬ ‫ا‪٘ٛ٤ٚ‬الض‪ ،٢‬ث‪٥‬ط س‪٥‬طاس‪ ٣‬ا‪ٚ‬بالٖ ا‪٘ٛ٤ٚ‬الض‪ ،٢‬لابال٘ا‪ ٣‬زا لا‪٥‬اع‪ -‬ا‪ٚ‬باالٖ‬ ‫ا‪٘ٛ٤ٚ‬الض‪٤‬س‪٤‬طالض‪ .‬ض‪ٟ‬طز‪ ٜ‬ا‪ٙ٤ٚ‬ب٘بٖ ا‪٘ٛ٤ٚ‬الضزاٖ ا‪٤‬بق خ‪٥‬ع‪٤‬ک (زا‪ٞ‬اب زا‪ٛ‬خ‬ ‫ل‪٥‬ع ا‪ٛ٘ٛ٤ٚ‬ز‪٥ٌ ٚ )ٚ‬اعِاٗ داب٘اح ( زا‪ٞ‬اب زا‪ٛ‬خ ا‪ٚ‬باالٖ ا‪٤ٚ‬ا‪٘ٛ‬ا‪ٛ‬ز‪) ٚ‬‬ ‫ا‪٘ٛ٤ٚ‬الض‪ ٗ٥ٙ٤‬از‪ ٣ٙ٤‬زىٕه ا‪ٚ‬الض‪.‬‬ ‫ا‪ٚ‬ضبلّ‪٥‬مساٖ ٌ‪ٙ‬دّ‪ ٝ٥٥‬ازز‪ ٓ٤‬ل‪٤ٛ‬بٖ ا‪ٙ٤‬سب٘الض اسب‪ -‬ثابثاب سااظِاط‪٤‬ا‪ٙ‬ا‪٣‬‬ ‫او‪٤‬طٕ٘‪ ٝ٤ ٝ‬ثبضال‪٥٤‬طالض‪ٌٙ .‬دّط ‪٤‬ئ‪ ٣ٙ‬ا‪ ٚ ٖٛ٤ٚ‬ساضّ٘ط‪ ٜ‬لابسا‪٥‬االضاق سااضٖ‬ ‫٘غٕ‪ِ ٝ‬ط‪ ٣ٙ٤‬ا‪ٚ‬ذ‪ٛ٤ٛ‬ه‪ ،‬س‪ -٢ٛ‬ز‪ّ٘ٛ٤ٚ‬طز‪ ٜ‬ذبِک ضلصّط‪ٙ٤‬ا‪ ٣‬ا‪٤ٚ‬ا‪ٙ‬اب‪٤‬ا‪٥‬ات‪،‬‬ ‫ذبِک ٔب‪ ٣ٙٞ‬الض‪٤ ٢‬ب ذ‪ٛ‬ز س‪ٛ‬ضو‪ِٛ‬ط‪ ٢‬ا‪ٚ‬ذ‪ٛ٤ٛ‬ه‪،‬زئط‪٥‬سِا‪٤ ٣‬ابض‪٤‬طاالضا‬ ‫لبس‪٥ّ٥‬ط الض‪.‬‬ ‫ا‪ٚ‬ضسب ‪٤‬بضّ‪٥‬الض ث‪ٛ‬س‪ ٖٛ‬زا٘‪٥‬ط‪٥‬مالض‪ٙ٤‬سا اسب‪ -‬ثبثب سااظِاط‪٤‬ا‪ٙ‬ا‪ ٣‬لا‪ِٛ‬اال٘ا‪٥‬ات‬ ‫زئط‪٥‬سِ‪ ٣‬ساضّ٘طز‪ٌ ٜ‬اض‪ٛ٘ٚ‬ضِط‪ .‬ا‪٘ٚ‬الض ا‪٤‬طّ‪٤ ٝ‬طن زئط‪٥‬سِ‪ ٣‬أه ٘غٕا‪ٝ‬‬ ‫ِط‪ ٣ٙ٤‬ز‪ ٜ‬ا‪ٚ‬ذ‪ٛ٤ٛ‬ضالض‪ .‬ث‪ ٛ‬زوٕ٘س‪ ٜ‬ا٘سالض‪ ،‬سا‪ٛ٤‬ضّط ‪...ٚ‬زا‪ٞ‬ب ز‪ٛ‬خ ل‪ِٛ‬ال٘‪٥ّ٥‬ط‪.‬‬ ‫ل‪ٛ‬خبِ‪٥‬ک زوٕ٘‪ٙ٥‬س‪ ٜ‬ز‪ ٜ‬اِم‪٥‬طالض‪ ،‬لبضب‪٥‬طالض‪ ،‬ز‪ٚ‬عبالض ‪ِ ٝٙ٘ ٚ‬ط‪ِ ٜٛ٘ ٗ٤‬ط‪ ٝٙ٤‬زئس‪٤‬ىّط‪ ٢‬زاسشب٘الض زا‪ٞ‬ب ز‪ٛ‬خ ا‪ِٛٚ‬ض‪.‬‬ ‫ث‪ٛ‬س‪٤ ٖٛ‬بضبٔ‪ ٣ٙ٥‬ن‪ِٛ‬ىّ‪ٛ‬ضالضال ‪٤‬بضب‪٥٤‬ت‪ ،‬عأط‪ ٖٛ٘ٚ‬س‪٘ٛ٘ٛ‬ب زبسبٖ ا‪ٙ٤‬سبٖ‪ ،‬اوِس‪٘ٛ٤ٚ‬س‪٤ ٜ‬ئ‪ ٝٙ‬ز‪ ٜ‬ن‪ِٛ‬ىّ‪ٛ‬ضالضال س‪ٛ‬دطابب ‪ٚ‬ئط‪٥ّ٤‬ط‪٤ .‬ائا‪ٙ‬ا‪ ٝ‬ز‪ٜ‬‬ ‫ائط‪٥‬شس‪٥ٕ٥٥٤‬ع ا‪ّ٤‬ه ن‪ِٛ‬ىّ‪ٛ‬ضالض‪٤ ٗ٤‬بضاز‪٤‬د‪٥‬س‪ ٣‬ا‪ٚ‬الٖ لبز‪ٙ٤‬الض‪ ٗ٤‬سس‪ٛ٤ ٣‬وسّ‪٥‬ط‪ .‬ا‪٘ٚ‬الض ث‪٥‬ط ظأب٘الض واضد‪ ٝ‬ث‪٥‬ط‪٤‬سا‪ ٣‬ا‪ٚ‬الٖ خاب٘سا‪٥‬اع‬ ‫ٌا‪ٚ‬ز‪ ٝ٤ ٜ‬ا‪ٚ‬ذطب‪٥٤‬ت ابال‪٥٤‬طالض‪.‬‬ ‫اسذب٘‪٥‬ب‪ٞ٣٤‬ب‪ ،‬اٍّ٘‪٥‬س‪ٞ٣‬ب ‪ ٚ‬ض‪ٚ‬س‪ٞ‬ب ٘ا‪٥‬اع ثاب‬ ‫ا‪٤‬طاٖ ض‪ٚ‬اثط‪ ٣‬ثطلطاض وطز٘س‪ٔ .‬ا‪ٟ‬آ ساط‪٤‬اٗ‬ ‫زبسب‪ ١‬ا‪٤‬طاٖ خّ‪٥ٌٛ‬ط‪ ٢‬اظ اضغبَ خاعا‪٤‬اط‬ ‫ا‪٤‬طا٘‪ ٚ ٣‬وطا٘‪ٞ ٝ‬ب‪ ٢‬خ‪ٛٙ‬ث‪ ٣‬ذّا‪٥‬اح نابضس‬ ‫س‪ٛ‬س اض‪ٚ‬دبئ‪٥‬بٖ ث‪ٛ‬ز ضٕٗ ا‪ٙ٤‬ى‪ ٝ‬اض‪ٚ‬دبئ‪٥‬ابٖ‬ ‫زض ا‪٤‬اٗ ضا‪ ٜ‬الااسأابر ٘اواابٔا‪ ٣‬ا٘اداابْ‬ ‫ٔ‪ ٣‬زاز٘س‪.‬نط‪ ٚ ًٙٞ‬سٕسٖ ا‪٤‬طا٘‪ ٣‬زض ز‪ٚ‬ض‪٠‬‬ ‫ف‪ ٝ٤ٛ‬ث‪ ٝ‬ضى‪ٛ‬نب‪ ٣٤‬لابثاُ ٔاالحاوا‪ ٝ‬ا‪٢‬‬ ‫ضس‪٥‬س‪ .‬ض‪ٟ‬ط‪ٞ‬ب‪ٔ ٣٤‬ب٘‪ٙ‬س ا ف‪ٟ‬ابٖ‪ ،‬لاع‪٤ٚ‬اٗ‪،‬‬ ‫سجط‪٤‬ع‪ ،‬وطٔبٖ (س‪ٛ‬س ٌ‪ٙ‬حعّ‪ ٣‬ذبٖ)‪ ،‬ض‪٥‬طاظ ‪ٔ ٚ‬ط‪ٟ‬س س‪ٛ‬سع‪ ٚ ٝ‬اثبزا٘ا‪٣‬‬ ‫نطا‪ٚ‬ا٘‪٤ ٣‬بنش‪ٙ‬س‪.‬اٌطز‪ ٝ‬ثس‪٥‬بض‪ ٢‬اظ از‪٤‬جبٖ ‪ ٚ‬زا٘طٕ‪ٙ‬ساٖ ا‪٤‬طا٘‪ ٣‬ضا‪ ٣ٞ‬زضثابض‬ ‫ٌ‪ٛ‬ضوب٘‪٥‬بٖ ‪ٙٞ‬س ا ٔط‪ٚ‬خبٖ نط‪ ٚ ًٙٞ‬سٕسٖ ا‪٤‬طا٘‪ ٚ ٣‬ظثابٖ نابضسا‪ ٣‬زض‬ ‫ضج‪ ٝ‬لبض‪ ٜ‬ا ضس٘س أب زض ا‪٤‬طاٖ ٘‪٥‬ع ‪ٙٞ‬طٔ‪ٙ‬ساٖ ث‪ ٝ‬ذّاک ااابض خاب‪ٚ‬زا٘ا‪ ٝ‬ا‪٢‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬نک ضس٘س و‪ ٝ‬زض ٔعٕبض‪٘ ،٢‬مبض‪ ،٣‬ذ‪ٛ‬ض‪٤ٛٙ‬س‪ ،٣‬وشبهسبظ‪ٙ ،٢‬عز‬ ‫نطش‪ٙٔ ،‬س‪ٛ‬خبر ث‪٤ٚ ٝ‬ژ‪ ٜ‬اثط‪٤‬طٓ‪ ،‬سفبَ سبظ‪ ،٢‬نّعوبض‪٘ ٢‬إا‪٘ٛ‬ا‪ٞ ٝ‬اب‪٢‬‬ ‫خب‪ٚ‬زا٘‪ٝ‬ا‪ ٢‬زض سبض‪٤‬د ‪ٙٞ‬ط ثطط‪ ٢‬ث‪٤ ٝ‬بزٌبض ٌصاضش‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫اتب بببب سًشلسی‬ ‫ا‪ٚ‬سب‪٤‬سا ث‪ٛ‬ضسالٖ ٘‪ ٝ‬ز‪٤‬ط ‪ ،‬ل‪٤ٛ‬ط‪ٚ‬ب‪ ٖٛ‬ل‪٥‬سبٖ ٘س‪٤‬ط ‪ ،‬ث‪٥‬ط ل‪ََٕٙ٥٤ ٛ٘ٛ٤ٛ‬ع ‪ ،‬ل‪٥‬طذ‪٣ٙ٥‬‬ ‫ل‪٥‬طاٖ ٘‪ ٝ‬ز‪٤‬ط ‪ :‬ل‪ٛ‬ضز ‪ ،‬خب٘ب‪ٚ‬اض‬ ‫********************************************‬ ‫ا‪ٚ‬سب‪٤‬سا ز‪ٚ‬ض‪ٚ‬ه ث‪٥‬ط و‪٥‬ط‪ ، ٣‬اِ‪ٙ٥‬س‪ ٜ‬س‪ٙ‬س‪٤‬ط ض‪٥‬ط‪ ، ٣‬س‪ٙ‬سَٖ ث‪٥‬ط اَر ا‪٤‬سشطْ ‪٤ ٝ٘ ،‬ب‪٣٤‬‬ ‫ٌاضَض ‪ ٝ٘ ،‬ل‪٥‬ط‪ٌ : ٣‬اث‪ِ ٝ‬ه‬ ‫********************************************‬ ‫ا‪ٚ‬سب‪٤‬ساٖ ٌئسٖ و‪٥‬ط‪ ، ٣‬اِ‪ٙ٥‬س‪ ٜ‬زٔ‪٥‬ط ض‪٥‬ط‪ ، ٣‬زئ‪٥٥‬ط ٔ‪ ٝٙ‬ث‪٥‬ط ار ٌا٘سض ‪ٝ٘ ،‬‬ ‫ائطوه ا‪ِٚ‬س‪ ٝ٘ ٖٛ‬ز‪٤‬ط‪٣ٔ ٌٝ :٣‬‬ ‫********************************************‬ ‫ا‪ْٚ‬سب‪ ٢‬لب‪٤‬ب ‪ ،‬ث‪ٛ‬سب‪ ٢‬لب‪٤‬ب ‪ ،‬ا‪ْٚ‬ضسبس‪ٙ٥‬سا زازِ‪ ٣‬دب‪٤‬ب‪ٌ :‬اظ‬ ‫********************************************‬ ‫ا‪ٚ‬س‪ٛ‬ضٔ‪ٛ‬ضس‪ ْٚ‬سىى‪٥‬س‪ ، ٜ‬ا‪ٚ‬ض‪ ٓ٥٤ ٜ‬سه سى‪ ٝ‬ز‪ٌ ، ٜ‬ا‪٤‬سَٖ ث‪٥‬ط إِب ز‪ٚ‬ضس‪، ٚ‬‬ ‫ث‪٥‬ط ل‪٥‬ع‪ّ٘ ُ٤‬جَى‪٥‬س‪ٌ٘ٛ : ٜ‬ص‬ ‫********************************************‬ ‫ا‪٤ٚ‬ب٘ب لبذ ‪ ،‬ث‪٤ٛ‬ب٘ب لبذ ‪ ،‬ا‪٤‬س‪ٙ٥‬س‪ ٜ‬ا‪ٚ‬زال ا‪ٚ‬خبق ‪ :‬س‪ٙ‬س‪٤‬ط‬ ‫********************************************‬ ‫ا‪٤ٚ‬بٖ زَذَط ‪ ،‬ث‪٤ٛ‬بٖ زذَط ‪ ،‬ا‪٤‬س‪ٙ٥‬س‪ ٜ‬اسّ‪ ٣‬زبدبض ‪ٌ :‬اظ‬ ‫********************************************‬ ‫وگبَی گرزا بٍ فًلکلًز دز ادبیبت اذزببیجبن‬ ‫ستارخان‬ ‫یکصد َصاز لغبت تسکی‬ ‫دز فبزسی‬ ‫بیلمجٍ‬ ‫ا‪ ٢‬ز‪٥‬مس‪ ٢‬لبزض اِال‪ٜ‬‬ ‫سمص‪٥‬ط‪ ٝ٘ ٓ٤‬زض اِال‪ٜ‬‬ ‫‪٤‬ب ٔ‪ ٓ٥ٙ‬س‪٣ٕ٥ٌِٛٚٛ‬‬ ‫‪٤‬ب ٔ‪ ٣ٙ‬ئ‪ِٛ‬س‪ٚ‬ض اِال‪ٜ‬‬ ‫***‬ ‫اغ إِب ل‪٥‬ع‪ ُ٤‬إِب‬ ‫٘‪ٕ٥‬س‪ ٝ٤ ٝ‬ز‪ٚ‬ظ‪ َٚ‬إِب‬ ‫ز‪٥‬طو‪ ٗ٥‬اَ ٘د‪٥‬ت ا‪ِٚ‬س‪ٖٛ‬‬ ‫ثس ا ‪ٌ ُ٥‬اظ‪ َٜ‬إِب‬ ‫***‬ ‫عع‪٤‬ع‪ ٓ٤‬ادبض ٔ‪٣ٙ‬‬ ‫ٌ‪ َٛ‬ائّ‪ ٝ‬ادبض ٔ‪٣ٙ‬‬ ‫ائُ ‪ِ٘ٛٛ٤‬سا ا‪٤‬شٕ‪٥‬طٓ‬ ‫ا‪٤‬ش‪٥‬طٖ سبدبض ٔ‪٣ٙ‬‬ ‫***‬ ‫اخ‪٥‬ربٖ زاضن ا‪٤‬سشط‬ ‫لبض س‪ٛ‬وٗ و‪ٛ‬ضن ا‪٤‬سشط‬ ‫ظبِ‪ ٗ٥ٕ٥‬ئ‪٥٤ ٗ٤ٚ‬رٕبق‬ ‫ث‪٥‬ط ثا‪ٛ٤‬ن ا‪ٚ‬ض‪ ٜ‬ی ا‪٤‬سشط‬ ‫رپوین اعتصامی‬ ‫ٔصبحج‪ ٗ٥‬ثبه ا‪ٌٛ ، ّٝ٤‬ضٖ زس‪ٞ ٗ٥‬بث‪. ّٝ٥‬‬ ‫( س‪ ٛ‬ا‪ َٚ‬ثٍ‪ ٛ‬ثب و‪٥‬بٖ ز‪ٚ‬سش‪ ٗٔ– ٣‬اٍ٘‪ ٝ‬ثٍ‪ ٓ٤ٛ‬و‪ ٝ‬س‪ ٛ‬و‪٥‬سش‪).٣‬‬ ‫*************************‬ ‫اهلل زاب‪ٙ٥‬ب ثبذبض لبض ‪ٚ‬ضض ‪.‬‬ ‫(ذب‪٘ٚ‬س ث‪ٞ ٝ‬ط وس‪ ٣‬ث‪ ٝ‬ا٘ساظ‪٥ِ ٜ‬بلشص ٔ‪٥‬س‪ٞ‬س‪ ،‬ذال‪٤‬ک ‪ٞ‬طز‪ ٝ‬ال‪٤‬ک ‪).‬‬ ‫*************************‬ ‫سبضاال سبضاال لبِٕبذساٖ ‪ ،‬ل‪٥‬عاضا ل‪٥‬عاضا ا‪ِٕٚ‬بخ ‪٤‬بذط‪٥‬س‪.٢‬‬ ‫(ٔطی سطخ ث‪ ٝ‬اظ ظ٘سٌ‪ ٗ٥ٍٙ٘ ٣‬اسز ‪).‬‬ ‫*************************‬ ‫‪ٞ‬ط٘‪ ٝ‬سبالض سبٖ اض‪ٚٛ‬ا ‪ ،‬ا‪ٚ‬زا ز‪٥‬ربض لبض‪ٛ‬ل‪ٚٛ‬ا‬ ‫(سمط‪٤‬جب ‪ٞ ،‬طز‪ ٝ‬و‪ ٣ٙ‬ثر‪ٛ‬ز و‪ٌ – ٣ٙ‬ط ‪٥٘ ٕٝٞ‬ه ‪ ٚ‬ثس ‪٤‬ب و‪). ٣ٙ‬‬ ‫*************************‬ ‫ثبالِ‪ ٣‬لبضلب ثبَ ‪ٕ٤‬ع ‪.‬‬ ‫( ‪ ٕٝٞ‬ز‪٥‬ع ثطا‪ ٢‬ثس‪ٞ ٝ‬ب )‬ ‫*************************‬ ‫ل‪٥‬ع‪ ٢‬ا‪ٚ‬الٖ ل‪٥‬طٔ‪٥‬ع‪ ٢‬ز‪ٕ٥ٌ ٖٚ‬ع‬ ‫(‪ ٕٝٞ‬ز‪٥‬ع ثطا‪ ٢‬زذشط ‪ٞ‬ب )‬ ‫*************************‬ ‫ل‪٥‬ع لبِس‪ٚ‬لدب ل‪٥‬ع‪٤‬ال ز‪٘ٚ‬ط‬ ‫( زذشط ‪ٞ‬طز‪ ٝ‬زض ذب٘‪ ٝ‬دسض ثب٘س اضظضص ظ‪٤‬بز ٔ‪٥‬ط‪ٛ‬ز!!)‬ ‫*************************‬ ‫تسکی حکبیٍ لس‬ ‫قبضی ایلٍ خًزیش‬ ‫لس‪ ٓ٤‬ظأبٖ الضزا‪ ،‬لبض‪ ٗ٥٘٣‬ح‪٥‬طا‪٥‬ا‪ٙ‬اس‪ ٜ‬ثا‪٥‬اط‬ ‫ذ‪ٛ‬ض‪ٚ‬ظ ‪ٚ‬اض‪٤‬س‪ .٢‬ث‪٥‬ط ٌ‪ ٖٛ‬ح‪٥‬طس‪ ٜ‬ائط‪ِٙٝ‬طوٗ‪،‬‬ ‫ذ‪ٛ‬ض‪ٚ‬ظ ث‪٥‬ط (لبضا د‪ )َٛ‬سبد‪٥‬اط‪ .‬ذا‪ٛ‬ض‪ٚ‬ظ دا‪ِٛ‬ا‪ٛ‬‬ ‫ز‪ٕ٤‬س‪ٙ٥٥٤‬س‪ٌٛ ٜ‬س‪ٛ‬ض‪ٚ‬ه ح‪٥‬طا‪٥‬اٗ ا‪ٚ‬ضسابسا‪٥‬ا‪ٙ‬اب‬ ‫ل‪ٛ٤ٛ‬ض ‪ ٚ‬ثب٘الٔببب ثبضال‪٥٤‬ط‪ :‬ل‪ٛ‬ل‪ِٛٛ‬ل‪ ٛ‬ث‪٥‬اط ز٘ا‪ٝ‬‬ ‫د‪ َٛ‬سبدٕ‪٥‬طبْ! لبض‪ ٣‬ازاْالض‪ٌ٘ٛ ٣ٙ٤‬س‪ٜ‬ضز‪،٢‬‬ ‫د‪ ِٛٛ‬ذ‪ٛ‬ض‪ٚ‬ظزاٖ اِس‪٤‬الض‪.‬ذ‪ٛ‬ض‪ٚ‬ظ ‪٤‬ئ‪ ٝٙ‬ثب٘الز‪:٢‬‬ ‫ل‪ٛ‬ل‪ِٛٛ‬ل‪ ،ٛ‬لبض‪ٛٔ ٝٙٔ ٣‬حشبج ا‪٥ٕ٤‬ص‪.‬لبض‪ ٣‬ازاْالض‪ٙ٤‬ب زئس‪ :٢‬ادبض‪ ٗ٤‬ذا‪ٛ‬ض‪ٚ‬ظ‪ٖٚ‬‬ ‫د‪ ِٛ٘ٛٛ‬لب‪٤‬شبض‪.ٗ٤‬ذ‪ٛ‬ض‪ٚ‬ظ د‪ ِٛٛ‬اِ‪٥‬ت ‪٤‬ئ‪ ٝٙ‬ثب٘الٔببب ثبضالز‪ :٢‬ل‪ٛ‬ل‪ِٛٛ‬ل‪ ،ٛ‬لبض‪ٔ ٣‬ا‪ٙ‬اسٖ‬ ‫ل‪ٛ‬ضذٕ‪ٛ‬ش!لبض‪٤ ٣‬ئ‪ ٝٙ‬ا‪ٚ‬ظ ازاْالض‪ٙ٤‬ب زئس‪ :٢‬ث‪ ٛ‬ذ‪ٛ‬ض‪ٚ‬ظ ٔ‪ٙ‬ا‪ ٣‬سا‪ٙ‬اٍا‪ٌ ٝ‬اشا‪٥‬اطز‪.٢‬‬ ‫ٌئس‪ ،ٗ٤‬ثبض‪ ٣ٙ٥‬وس‪ ،ٗ٥‬ث‪٥‬ط‪٥‬ط‪٤‬ت د‪ ّٚٛ٥‬ا‪ٚ‬سش‪ ٝ٘ٛ‬ل‪ .ٖٛ٤ٛ‬ا‪ٝ٥٥٤ ٛ٘ٚ‬خ‪٤ٝ‬آ‪.‬ذا‪ٛ‬ض‪ٚ‬ظ‪ٖٚ‬‬ ‫ثبض‪ ٣ٙ٥‬وس‪ٙ‬س‪ ٜ‬ا‪٤ ٚ‬ئ‪ ٝٙ‬ثطوسٖ ثب٘ال‪٥٤‬ت زئس‪ :٢‬ل‪ٛ‬ل‪ِٛٛ‬ل‪ ٝ٘ ٛ‬ا‪٤‬اشا‪ ٣‬دا‪٥‬اسابلإا‪٥‬اص!‬ ‫ذ‪ٛ‬ض‪ٚ‬ظ‪ ٖٚ‬ثبض‪ ٣ٙ٥‬وس‪ٙ‬سٖ س‪٘ٛ‬طا لبظا٘ب سبِ‪٥‬ت ث‪٥‬ط‪٥‬ط‪٤‬ت ِاط‪ .‬ذا‪ٛ‬ض‪ٚ‬ظ لابظا٘اسا زا‬ ‫ثب٘الز‪ ٢‬ل‪ٛ‬ل‪ِٛٛ‬ل‪ ٝ٘ ،ٛ‬ا‪٤‬سش‪ ٣‬حبٔبٔسبز‪٤‬ط!د‪ ّٚٚٛ٥‬ث‪٥‬ط ث‪ٛ٤ٛ‬ن ٘‪ٕ٥‬اسا‪٤ ٝ‬ا‪ ٝ‬زاىا‪٥‬ات‬ ‫ذ‪ٛ‬ض‪ٚ‬ظ‪ ٚ‬ا‪ٚ‬سش‪ ٝ٘ٛ‬ل‪٤ٛ‬س‪ٚ‬الض‪ .‬ذ‪ٛ‬ض‪ٚ‬ظ ٘الز‪ ٝ٘ :٢‬ابدب ساذا‪ ٝ‬ز‪٤‬اط!لابضا‪ ٣‬ذا‪ٛ‬ض‪ٚ‬ظ‪ٚ‬‬ ‫دبضزبال‪٥٤‬ت ‪٤‬ئٕ‪ ٝ٤ٝ‬ثبضالز‪ .٢‬ا‪ ٛ٘ٚ‬زئ‪٥٤ ٝٙ٥‬ت ا‪ٚ‬زا٘سا ذ‪ٛ‬ض‪ٚ‬ظ ثب٘االز‪٘ :٢‬ا‪ ٝ‬زاضخاب‬ ‫و‪ٛ‬ز‪ٝ‬ز‪٤‬ط!‪..‬ذ‪ٛ‬ض‪ٚ‬ظ د‪ ّٚٛ٥‬لبض‪٤‬ط‪٥‬ک لبض‪ ٗ٥٘ ٣‬لبض٘‪ٙ٥‬ب ز‪ٚ‬ضا‪ٙ‬اس‪ ٜ‬ثا‪٥‬اط ز‪ ٜ‬ثاب٘االز‪:٢‬‬ ‫ل‪ٛ‬ل‪ِٛٛ‬ل‪ِ ٝ٘ ٛ‬ئ‪ ٕٟٝ‬زض‪ ٜ‬ز‪٤‬ط!لبض‪ ٣‬ا‪ ٚ‬لسض ‪٤‬ئس‪ ٢‬و‪ ،٣‬لابض٘ا‪ ٣‬دابضساالز‪ .٢‬ذا‪ٛ‬ض‪ٚ‬ظ‬ ‫لبض‪ ٗ٥٘٣‬لبض٘‪ٙ٥‬ساٖ ز‪٥‬ر‪٥‬ت ثب٘الز‪ :٢‬ل‪ٛ‬ل‪ِٛٛ‬ل‪ ،ٛ‬لبض‪ ٗ٥٘٣‬لبض٘‪٥٤ ٣‬طس‪ّ٥‬س‪ٔ !٢‬ا‪ٙ‬ا‪٥‬آ‬ ‫خب٘‪ ٓ٥‬ل‪ٛ‬ضسبضز‪!٢‬‬ صفحه 6 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫* سه شنبه‬ ‫* ‪ 9‬اذر‬ ‫* ‪ 01‬نوامبر‬ ‫* ‪ 00‬ربیع الثانی‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪5035 :‬‬ ‫‪0011‬‬ ‫‪0100‬‬ ‫‪0000‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫* صفحه ‪3‬‬ ‫افشایش ‪ ۳۳‬درصدی عزضٍ گًشت قزمش در کشتارگاٌ َای رسمی کشًر‬ ‫‪‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫سش‪ٝ‬یس خجش ‪ٗ-‬وبیس‪ ٠‬ػٌ٘ٔشد ًطتبسُب‪١ٟ‬ب سس٘ج ًط‪ٞ‬س دس ٗ‪٢‬ش ‪ ۵۸۴۴‬ثب ٗب‪ٗ ٟ‬طبث‪ ٠‬سربّ‬ ‫۽۽‪ٛ ۵۷‬طب‪ ٙ‬د‪ٜ١‬ذ‪ ٟ‬اکضایص ‪ ۷۷‬دسغذ ٗوذاس ػشؾ‪ُٞ ٠‬ضت هشٗض دس ًطتبسُب‪١ٟ‬ب سسر٘رج‬ ‫ًط‪ٞ‬س است‪ .‬ث‪ٛ ٠‬وْ اص ٗشًض اٗبس ایشا‪ ،ٙ‬ثش اسبس اٗبسُیش ای‪ٗ ٚ‬شًض‪ٝ ،‬ص‪ُ ٙ‬ر‪ٞ‬ضرت هرشٗرض‬ ‫ػشؾ‪٠‬ضذ‪ ٟ‬ا‪ٞٛ‬اع دإ‪١‬ب رثحضذ‪ ٟ‬دس ًطتبسُب‪١ٟ‬ب سس٘ج ًط‪ٞ‬س دس ٗر‪٢‬رش ‪ ۵۸۴۴‬خر٘رؼرب‬ ‫‪۴۴‬ۼ‪ ۹۶.‬ت‪ُ ٚ‬ضاسش ضذ‪ ٠ً ،ٟ‬س‪ُٞ ٖ٢‬ضت ُب‪ُٞ ٝ ٝ‬سبٓ‪ ٠‬ثیص اص سبیش ا‪ٞٛ‬اع دإ ث‪ٞ‬د‪ ٟ‬است‪.‬‬ ‫ثش اسبس ‪ٛ‬تبیح ای‪ ٚ‬اٗبسُیش ‪ُٞ ،‬ضت ُب‪ُٞ ٝ ٝ‬سبٓ‪ ٠‬ثب ‪.۶۷۶‬ۼ‪ ۶‬ت‪ ۹۷.۷ ،ٚ‬دسغذ اص ‪ٝ‬ص‪ًْ ٙ‬‬ ‫ُ‪ٞ‬ضت هشٗض ػشؾ‪ ٠‬ضذ‪ ٟ‬سا ث‪ ٠‬خ‪ٞ‬د اختػبظ داد‪ ٟ‬است‪ُٞ .‬ضت ُ‪ٞ‬سل‪ٜ‬ذ ‪ ٝ‬ثرش‪ ٟ‬ثرب ۽ۼ‪۶۴.۵‬‬ ‫ت‪ ،ٚ‬ثض ‪ ٝ‬ثضؿبٓ‪ ٠‬ثب ‪ ۷.۸۸۴‬ت‪ ٝ ،ٚ‬سبیش ا‪ٞٛ‬اع دإ ثب ۽‪۷‬۽ ت‪ ،ٚ‬ث‪٠‬تشتیت ‪.۶‬ۼ‪ ۷‬دسغذ ‪ ٝ‬ۼ‪ ۵.‬دسغرذ‬ ‫اص ‪ٝ‬ص‪ُٞ ًْ ٙ‬ضت هشٗض ػشؾ‪ ٠‬ضذ‪ ٟ‬سا ث‪ ٠‬خ‪ٞ‬د اختػبظ داد‪ٟ‬ا‪ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫ٗوبیس‪ ٠‬ػٌ٘ٔشد ًطتبسُب‪١ٟ‬ب سس٘ج ًط‪ٞ‬س دس ٗ‪٢‬ش ‪ ۵۸۴۴‬ثب ٗب‪ٗ ٟ‬طبث‪ ٠‬سبّ ۽۽‪ٛ ۵۷‬طب‪ٙ‬د‪ٜ١‬ذ‪ٟ‬‬ ‫اکضایص ‪ ۷۷‬دسغذ ٗوذاس ػشؾ‪ُٞ ٠‬ضت هشٗض دس ًطتبسُب‪١ٟ‬ب سس٘ج ًط‪ٞ‬س است‪ٗ .‬ورذاس‬ ‫ػشؾ‪ُٞ ٠‬ضت دس ٗ‪٢‬ش ‪ٛ ۵۸۴۴‬سجت ث‪ٗ ٠‬ب‪ٗ ٟ‬طبث‪ ٠‬سبّ ۽۽‪ ۵۷‬ثشا ُ‪ٞ‬سل‪ٜ‬ذ ‪ ٝ‬ثرش‪ ۹۴ ٟ‬دسغرذ‪،‬‬ ‫ثشا ثض ‪ ٝ‬ثضؿبٓ‪ ٠‬ۺ‪ ۵‬دسغذ‪ ،‬ثشا ُب‪ُٞ ٝ ٝ‬سبٓ‪ ٠‬ۺ‪ ۶‬دسغذ‪ ،‬ثشا ُب‪ٗٝ‬یص ‪ ٝ‬ثچ‪ُ٠‬ب‪ٗٝ‬یص ‪۷۷‬‬ ‫دسغذ اکضایص‪ ٝ ،‬ثشا ضتش ‪ ٝ‬ثچ‪٠‬ضتش ‪ ۶‬دسغذ ًب‪١‬ص داضت‪ ٠‬است‪.‬‬ ‫اجزای طزحَای اشتغال‬ ‫ریستایی سزعت میگیزد‬ ‫سش‪ٝ‬یس خجش ‪ٝ -‬صیش تؼب‪ً ،ٙٝ‬بس ‪ ٝ‬سکرب‪ ٟ‬اخرتر٘ربػرج‬ ‫ُلت۾ ثیص اص ‪١ ۵۵‬ضاس ٗیٔیبسد ت‪ٗٞ‬ب‪ٜٗ ٙ‬بثغ ثشا تر‪ٞ‬سرؼر‪٠‬‬ ‫اضتـبّ س‪ٝ‬ستبیج ثب ‪ٌ٘١‬بس دستِب‪١ٟ‬ب اخشایج ػ٘ٔیبتج‬ ‫خ‪ٞ‬ا‪١‬ذ ضذ ً‪ ٠‬ثب تطون ا‪ ،ٙ‬اخشا ای‪ ٚ‬قشح‪١‬ب سرشػرت‬ ‫خ‪ٞ‬ا‪١‬ذ ُشکت‪.‬‬ ‫ث‪ٛ ٠‬وْ اص ‪ٝ‬صاست تؼب‪ً ،ٙٝ‬بس ‪ ٝ‬سکب‪ ٟ‬اخت٘بػج‪ ،‬حدت اهلل‬ ‫ػجذآٌ٘ٔج دس ‪ٛ‬طست ‪ ٖ١‬ا‪ٛ‬ذیطج تسرشیرغ دس اخرشا‬ ‫هب‪ ٙٞٛ‬ح٘بیت اص ت‪ٞ‬سؼ‪ ٝ ٠‬ایدبد اضتـبّ نبیذاس دس ٗ‪ٜ‬ربقرن‬ ‫س‪ٝ‬ستبیج ‪ ٝ‬ػطبیش اا‪٢‬بس داضت۾ دس آِ‪١ٞ‬رب خرذیرذ‬ ‫ایدبد اضتـبّ‪ ،‬س‪ٝ‬یٌشد‪١‬ب ٗتلب‪ٝ‬ت است ‪ٛ ٝ‬ظبٕ ‪ٛ‬ظبست ‪ٝ‬‬ ‫ً‪ٜ‬تشّ قشح ‪١‬ب دس ح‪ٞ‬ص‪ٗ ٟ‬طبؿْ س‪ٝ‬ستبیج ‪ٛ‬یض ًبساٗرذترش‬ ‫خ‪ٞ‬ا‪١‬ذ ث‪ٞ‬د‪.‬‬ ‫‪ ٝ‬تبًیذًشد۾ ‪٘١‬چ‪ٜ‬ی‪ ٚ‬ا‪ٛ‬تظبس داسیٖ ث‪٢‬رش‪ٝ ٟ‬س ًربس ‪ٝ‬‬ ‫ًبساٗذ دس ح‪ٞ‬ص‪ ٟ‬اضتـبّ س‪ٝ‬ستبیج اص ای‪ ٚ‬قشیرن ‪ٛ‬ریرض‬ ‫اکضایص یبثذ‪.‬‬ ‫سشنشست ٗؼب‪ٛٝ‬ت ت‪ٞ‬سؼ‪ً ٠‬بساکشی‪ٜ‬ج ‪ ٝ‬اضتـبّ ‪ٛ‬یض دس ای‪ٚ‬‬ ‫‪ٛ‬طست ُلت۾ ثب ار‪ ٙ‬س‪١‬جش ٗؼظٖ ا‪ٛ‬واله اسالٗج دس سربّ‬ ‫ۺ۽ ث‪ٜٗ ٠‬ظ‪ٞ‬س ًب‪١‬ص ‪ٛ‬شخ ثیٌبس ٗ‪ٜ‬بقن ‪١‬ذف ‪ً٘ ٝ‬رترش‬ ‫ثشخ‪ٞ‬سداس‪ٗ ،‬جٔؾ یی ‪ٛ ٝ‬یٖ ٗیٔیبسد دالس اص ٗ‪ٜ‬بثغ غ‪ٜ‬رذ‪ٝ‬م‬ ‫ت‪ٞ‬سؼ‪ٔٗ ٠‬ج ‪ٗ ٝ‬ؼبدّ سیبٓج ا‪ ٙ‬دس اختیبس ایر‪ً ٚ‬ربسُرش‪ٟٝ‬‬ ‫ٗٔج ثب اػؿب ٗطخع هشاس داد‪ ٟ‬ضذ‪.‬‬ ‫ٗط٘‪ٞ‬د ًشی٘ج ثیشا‪ٛٞٛ‬ذ تػشیح ًشد۾ دس ‪ٝ‬صاست تؼرب‪ٙٝ‬‬ ‫ًبس ‪ ٝ‬سکب‪ ٟ‬اخت٘بػج‪ ،‬ث‪ ٠‬د‪ٛ‬جبّ ػبسؾ‪ ٠‬یربثرج دس ٗسریرش‬ ‫ًبسُش‪ٔٗ ٟٝ‬ج اضتـبّ س‪ٝ‬ستبیج ‪ ٝ‬کشای‪ٜ‬ذ‪١‬ب ا‪١ ٙ‬ستیٖ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫سش‪ٝ‬یس خجش ‪ -‬سخ‪ ِٜٞ‬ضشًت ٗٔج نخص کشا‪ٝ‬سد‪١ٟ‬ب ‪ٛ‬رلرترج‬ ‫ایشا‪ ٙ‬اص اؿبص ثجت ‪ٛ‬بٕ ًبست‪١‬ب س‪ٞ‬خت آ٘ث‪ٜ‬ج اص اٗش‪ٝ‬ص خجش داد ‪ٝ‬‬ ‫ُلت۾ ثجت ‪ٛ‬بٕ ثشا ًبست س‪ٞ‬خت آ٘ث‪ٜ‬ج ً‪ ٠‬ثؼذ اص ح٘ٔ‪ ٠‬سبیجرش‬ ‫ث‪ ٠‬سبٗب‪ٞ١ ٠ٛ‬ض٘‪ٜ‬ذ س‪ٞ‬خت هکغ ضذ‪ ٟ‬ث‪ٞ‬د‪ ،‬اص سشُشکت‪ ٠‬ضذ‪.‬‬ ‫کبق٘‪ً ٠‬ب‪١‬ج ثب اضبس‪ ٟ‬ث‪ ٠‬ای‪ ٠ٌٜ‬غرذ‪ٝ‬س ًربست سر‪ٞ‬خرت آر٘رثر‪ٜ‬رج‬ ‫اٌٗب‪ ٙ‬نزیش است‪ ،‬اکض‪ٝ‬د۾ ث‪ ٠‬دٓیْ ‪ٝ‬هل‪ ٠‬ایدبد ضذ‪ ٟ‬ثر‪ ٠‬دٓریرْ حر٘ٔر‪٠‬‬ ‫سبیجش ث‪ ٠‬سبٗب‪ٞ١ ٠ٛ‬ض٘‪ٜ‬ذ س‪ٞ‬خت دس ‪ ۸‬اثرب‪ٗ ٙ‬رب‪ ،ٟ‬صٗرب‪ ٙ‬غرذ‪ٝ‬س‬ ‫ًبست‪١‬ب س‪ٞ‬خت ثیطتش ضذ‪ ٟ‬است‪.‬‬ ‫‪ ٝ‬اداٗ‪ ٠‬داد۾ دس حبّ حبؾش ا‪ٞٓٝ‬یت غذ‪ٝ‬س ًبست‪١‬رب سر‪ٞ‬خرت‪،‬‬ ‫خ‪ٞ‬دس‪١ٝ‬ب ُبص‪ٝ‬ئیْ س‪ ٝ ٞ‬خ‪ٞ‬دس‪١ٝ‬ب ػ٘‪ٗٞ‬ج ث‪ٜ‬ضی‪ٜ‬ج است‪.‬‬ ‫ًب‪١‬ج ثب تبًیذ ثش ای‪ ٠ٌٜ‬کبغٔ‪ ٠‬ثی‪ ٚ‬دسخ‪ٞ‬است تب غذ‪ٝ‬س ًبست س‪ٞ‬خت تب نیص اص ای‪ ٚ‬ث‪ً٘ ٠‬تش اص یری ٗرب‪ٟ‬‬ ‫سسیذ‪ ٟ‬ث‪ٞ‬د‪ُ ،‬لت۾ ثب ت‪ٞ‬خ‪ ٠‬ث‪ٝ ٠‬هل‪ ٠‬نیص اٗذ‪ ٟ‬اً‪ ٜٙٞ‬غذ‪ٝ‬س ًبست س‪ٞ‬خت‪ ،‬حذاًثش ‪ ۸۹‬س‪ٝ‬ص‪ ٟ‬ا‪ٛ‬دبٕ خ‪ٞ‬ا‪١‬ذ‬ ‫ضذ‪ .‬ثؼذ اص ح٘ٔ‪ ٠‬سبیجش ث‪ ٠‬سبٗب‪ٞ١ ٠ٛ‬ض٘‪ٜ‬ذ س‪ٞ‬خت دس ‪ ۸‬اثب‪ٗ ٙ‬ب‪ ،ٟ‬استجبـ ثی‪ ٚ‬سبٗب‪ٞ١ ٠ٛ‬ض٘‪ٜ‬ذ ثب نٔیس ‪۵۴+‬‬ ‫هکغ ضذ‪ ٟ‬ث‪ٞ‬د ً‪ ٠‬ای‪ٞٗ ٚ‬ؾ‪ٞ‬ع ثبػث ضذ تب ثجت ‪ٛ‬بٕ ثشا ًبست س‪ٞ‬خت آ٘ث‪ٜ‬ج ٗت‪ٞ‬هق ض‪ٞ‬د‪.‬‬ ‫کدام اقالم خًراکی بیشتزیه افشایش قیمت‬ ‫را در ماٌ گذشتٍ داشتٍ اود؟‬ ‫سش‪ٝ‬یس خجرش ‪-‬‬ ‫دس ُرش‪ٛ ٟٝ‬رب‪ٝ ٙ‬‬ ‫ؿالت‪ ،‬اهالٕ ثش‪ٛ‬ح‬ ‫ایررشا‪ٛ‬ررج دسخرر‪٠‬‬ ‫یی ثب ‪ ۹.۵‬دسغذ‪ ،‬سضت‪ ٠‬اش ثب ‪ ۸.۶‬دسغذ ‪ ٝ‬ضیشی‪ٜ‬رج خطری ثرب ‪۸.۴‬‬ ‫دسغذ ثیطتشی‪ ٚ‬اکضایص هی٘ت سا ‪ٛ‬سجت ث‪ٗ ٠‬ب‪ ٟ‬هجْ داضت‪٠‬ا‪ٛ‬ذ‪ .‬ث‪ٛ ٠‬رورْ اص‬ ‫ٗشًض اٗبس ایشا‪ ،ٙ‬دس اثب‪ٗ ٙ‬ب‪ ۵۸۴۴ ٟ‬تـییشات ٗرتر‪ٞ‬سرف هریر٘رت اهرالٕ‬ ‫خ‪ٞ‬ساًج ٗ‪ٜ‬تخت ثشا ُش‪١ٟٝ‬ب ٗختٔق ًبال‪١‬ب خ‪ٞ‬ساًج دس ٗ‪ٜ‬ربقرن‬ ‫ض‪٢‬ش ًط‪ٞ‬س ث‪ ٠‬ضشح صیش است۾‬ ‫ًاى ٍ غالت‪ :‬دس ای‪ُ ٚ‬ش‪ ،ٟٝ‬اهالٕ ثش‪ٛ‬ح ایرشا‪ٛ‬رج دسخر‪ ٠‬یری ثرب ‪۹.۵‬‬ ‫دسغذ‪ ،‬سضت‪ ٠‬اش ثب ‪ ۸.۶‬دسغذ ‪ ٝ‬ضیشی‪ٜ‬ج خطی ثب ‪ ۸.۴‬دسغذ ثیطتشی‪ٚ‬‬ ‫اکضایص هی٘ت سا ‪ٛ‬سجت ث‪ٗ ٠‬ب‪ ٟ‬هجْ داضت‪٠‬ا‪ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫گَشت قرهس‪ ،‬سفیذ ٍ فراٍردُّای اىّا‬ ‫دس ای‪ُ ٚ‬ش‪ ،ٟٝ‬اهالٕ ٗشؽ ٗبضی‪ٜ‬ج ثب ۼ‪.‬ۻ دسغذ ‪ٗ ٝ‬ب‪١‬ج هرضّ اال ثرب ۽‪.‬ۺ‬ ‫دسغذ ثیطتشی‪ ٚ‬اکضایص هی٘ت سا ‪ٛ‬سجت ث‪ٗ ٠‬ب‪ ٟ‬هجْ داضت‪٠‬ا‪ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫لبٌیات‪ ،‬تخن هرغ ٍ اًَاع رٍغی‬ ‫دس ای‪ُ ٚ‬ش‪ ،ٟٝ‬ثیطتشی‪ ٚ‬اکضایص هی٘ت ‪ٛ‬سجت ث‪ٗ ٠‬ب‪ ٟ‬هجْ ٗشث‪ٞ‬ـ ثر‪ ٠‬نر‪ٜ‬ریرش‬ ‫سش‪ٝ‬یس خجش ‪ -‬سئیرس‬ ‫سرربصٗررب‪ ٙ‬سا‪١‬ررذاس ‪ٝ‬‬ ‫حْ٘ ‪ٛ ٝ‬وْ خبد‪ ٟ‬ا اص‬ ‫تشخیع ‪ ۶۶۵۶‬دستِرب‪ٟ‬‬ ‫ًرربٗرریرر‪ ٙٞ‬دسررت د‪ٕٝ‬‬ ‫‪ٝ‬اسداتررج ‪ ٝ‬ضرر٘رربس‪ٟ‬‬ ‫ُزاس ۼ‪۷‬۽ دستِب‪ ٟ‬اص‬ ‫ا‪٢ٛ‬ب خجش داد‪.‬‬ ‫داسی‪ٞ‬ش اٗرب‪ٛ‬رج دسثربس‪ٟ‬‬ ‫تشخیع ًبٗی‪١ ٙٞ‬ب ‪ٝ‬اسداتج اص ُر٘رشى اار‪٢‬ربس ًرشد۾ ثرب تر‪ٞ‬خر‪ ٠‬ثر‪٠‬‬ ‫نیِیش ‪١‬بیج ً‪ ٠‬داضت‪ ٠‬ایٖ ‪ً ٝ‬بسُش‪١ٟٝ‬ب ٗطتشًج ً‪ ٠‬ثی‪ً ٚ‬بسُش‪١ٟٝ‬رب‬ ‫ٗختٔق ثشُضاس ًشد‪ ٟ‬ایٖ‪ ،‬س‪ٛٝ‬ذ تشخیع ًبٗی‪١ٙٞ‬ب اص ُ٘شى اکضایص یبکت‪٠‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ ٝ‬اکض‪ٝ‬د۾ تب ً‪ ۶۶۵۶ ٜٙٞ‬دستِب‪ ٟ‬اص ُ٘شى تشخیع ضذ‪ ٟ‬است ًر‪ ٠‬ۼ‪۷‬۽‬ ‫دستِب‪ ٟ‬ا‪ ٙ‬ض٘بس‪ُ ٟ‬زاس ضذ‪ٗ ٝ ٟ‬بثوج دس غق ض٘بس‪ُ ٟ‬زاس ‪١‬ست‪ٜ‬ذ‪.‬‬ ‫بُزٌ مىدی کارفزمایان‬ ‫اس دی سال معافیت حق بیمٍ‬ ‫سش‪ٝ‬یس خجش ‪ً -‬بسکشٗبیب‪ٗ ٙ‬ج ت‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬ذ دس اصا تاٗی‪ٛ ٚ‬ریرش‪ً ٝ‬ربس‬ ‫خذیذ ٗ‪ٞ‬سد ‪ٛ‬یبص خ‪ٞ‬د اص ثی‪ ٚ‬کبسؽ آتطػیال‪ ٙ‬ثب ٗذسى ًبسض‪ٜ‬بسج ث‪٠‬‬ ‫ثبال ث‪ٗ ٠‬ذت د‪ ٝ‬سبّ اص ٗضایب ٗؼبکیت حن ثی٘‪ ٠‬س‪ً ٖ٢‬بسکشٗب ثر‪٢‬رش‪ٟ‬‬ ‫ٗ‪ٜ‬ذ ض‪ٛٞ‬ذ‪.‬‬ ‫‪ٝ‬صاست ًبس دس چ‪ٜ‬ذ سبّ ُزضت‪ ٠‬قشح ٗط‪ٞ‬م ثی٘‪ ٠‬ا سا ثرب ‪١‬رذف‬ ‫رٍزًاهِ ارک‬ ‫م الف ‪ 36220636‬شبستر‬ ‫ادارُ ثبت اسٌاد ٍ اهالک حَزُ ثبت هلل شبستر‬ ‫اُ‪٢‬ج ٗ‪ٞ‬ؾ‪ٞ‬ع ٗبد‪ ۷ ٟ‬هب‪ٗٝ ٙٞٛ‬بد‪۵۷‬ائی‪ٛ ٚ‬بٗ‪ ٠‬هب‪ ٙٞٛ‬تؼیی‪ ٚ‬تٌٔیق‬ ‫‪ٝ‬ؾؼیت ثجتج ‪ ٝ‬اساؾج ‪ٝ‬سبخت٘ب‪٢ٛ‬ب کبهذ س‪ٜ‬ذ سس٘ج‬ ‫ثشاثش سا ض٘بس‪ٟ‬۾ ۺ‪۷‬ۼ‪۴۷۴۸۴۵۷۴۴۶‬ۺ‪-۵۸۴۴‬ۻ‪0۵‬ۼ‪١ ۵۸۴۴0۴‬یبت ا‪ّٝ‬‬ ‫ٗ‪ٞ‬ؾ‪ٞ‬ع هب‪ ٙٞٛ‬تؼیی‪ ٚ‬تٌٔیق ‪ٝ‬ؾؼیت ثجتج اساؾج ‪ ٝ‬سبخت٘ب‪٢ٛ‬ب کبهذ‬ ‫س‪ٜ‬ذ سس٘ج ٗستوش دس ‪ٝ‬احذ ثجتج ح‪ٞ‬ص‪ ٟ‬ثجت ٗٔی ضجسترش تػرشکربت‬ ‫ٗبٌٓب‪ ٠ٛ‬ثالٗؼبسؼ ٗتوبؾج اهب خ‪٢‬ب‪ِٛ‬یش سؾ‪ٞ‬ا‪ٛ‬ج ضجستش کرشص‪ٛ‬رذ۾‬ ‫اثشا‪١‬یٖ ثط٘بس‪ ٟ‬ض‪ٜ‬بس‪ٜ‬بٗ‪٠‬۾ ‪۵‬۽‪ ۵‬غبدس‪ ٟ‬اص ضجستش دس ضرطرذا‪ٛ‬رَ یری‬ ‫هکؼ‪ ٠‬صٗی‪ٗ ٚ‬ضس‪ٝ‬ػج ث‪ٗ ٠‬سبحت ۼۻ‪۶۵0‬۽‪ٗ ۷‬تشٗشثرغ ترطرت نرالى‬ ‫کشػج ‪ ۶۹۵۵‬اص ‪ -۹۵‬اغٔج ‪ٝ‬اهغ دس ضجستش ‪ٝ‬اهغ دس ارسثبیدب‪ ٙ‬ضشهج‬ ‫خشیذاس اص ٗبٓی سس٘ج اهب ی‪ٞ‬سق سؾ‪ٞ‬ا‪ٛ‬ج ٗرطرشص ُرشدیرذ‪ٟ‬‬ ‫است‪ٓ .‬زا ث‪ٜٗ ٠‬ظ‪ٞ‬س اقالع ػ٘‪ٗ ٕٞ‬شاتت دس د‪ٞٛ ٝ‬ثت ث‪ ٠‬کبغٔ‪ ۵۹ ٠‬س‪ٝ‬ص‬ ‫اُ‪٢‬ج ٗیط‪ٞ‬د دس غ‪ٞ‬ستج ً‪ ٠‬اضخبظ ‪ٛ‬سجت ث‪ ٠‬غذ‪ٝ‬س س‪ٜ‬ذ ٗبٌٓریرت‬ ‫ٗتوبؾج اػتشاؾج داضت‪ ٠‬ثبض‪ٜ‬ذ ٗج ت‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬ذ اص تبسیخ ا‪ٛ‬تطبس ا‪ٓٝ‬ی‪ ٚ‬اُ‪٢‬ج‬ ‫ث‪ٗ ٠‬ذت د‪ٗ ٝ‬ب‪ ٟ‬اػتشاؼ خ‪ٞ‬د سا ث‪ ٠‬ای‪ ٚ‬اداس‪ ٟ‬تسٔیٖ ‪ ٝ‬نرس اص اخرز‬ ‫سسیذ‪ ،‬اشف ٗذت یی ٗب‪ ٟ‬اص تبسیخ تسٔیٖ اػرترشاؼ‪ ،‬دادخر‪ٞ‬اسرت‬ ‫خ‪ٞ‬د سا ث‪ٗ ٠‬شاخغ هؿبئج توذیٖ ‪٘ٛ‬بی‪ٜ‬رذ‪.‬ثرذیر‪٢‬رج اسرت دس غر‪ٞ‬ست‬ ‫ا‪ٛ‬وؿب ٗذت ٗزً‪ٞ‬س ‪ ٝ‬ػذٕ ‪ٝ‬غ‪ ّٞ‬اػتشاؼ قجرن ٗرورشسات سر‪ٜ‬رذ‬ ‫ٗبٌٓیت غبدس خ‪ٞ‬ا‪١‬ذ ضذ‪.‬‬ ‫۽‪ *۹0۹‬تبسیخ ا‪ٛ‬تطبس ‪ٞٛ‬ثت ا‪ّٝ‬۾ ‪0۶۷‬ۼ‪۵۸۴۴0۴‬‬ ‫تبسیخ ا‪ٛ‬تطبس ‪ٞٛ‬ثت د‪ٕٝ‬۾ ۽‪0۴‬۽‪۵۸۴۴0۴‬‬ ‫رئیس ادارُ ثبت اسٌاد ٍ اهالک شبستر‬ ‫هیرصابر هَسَی افشار‬ ‫***********************************‬ ‫رٍزًاهِ ارک‬ ‫م الف ‪ 895‬هیاًِ‬ ‫اگْی هادُ ‪ 5‬قاًَى ٍهاد‪35‬ائیی ًاهِ قاًَى تعییی تنلیف‬ ‫ٍضعیت ثبتی اراضی ٍساختواًْای فاقذ سٌذ رسوی‬ ‫ثشاثش اساء غبدس‪١ ٟ‬یبت ٗ‪ٞ‬ؾ‪ٞ‬ع هب‪ٗ ٙٞٛ‬زً‪ٞ‬س‪ٗ ...‬ستوش دس ‪ٝ‬احذ ثجترج‬ ‫تشً٘ب‪ٛ‬چب تػشکبت ٗبٌٓب‪ ٠ٛ‬ثالٗؼبسؼ ٗتوبؾیب‪ٗ ٙ‬رطرشص ُرشدیرذ‪ٟ‬‬ ‫است‪ٓ .‬زا ٗطخػبت ٗتوبؾیب‪ ٝ ٙ‬اٗالى ٗ‪ٞ‬سد توبؾب ث‪ ٠‬ضشح صیرش ثر‪٠‬‬ ‫ٗ‪ٜ‬ظ‪ٞ‬س اقالع ػ٘‪ ٕٞ‬دس د‪ٞٛ ٝ‬ثت ث‪ ٠‬کبغٔ‪ ۵۹ ٠‬س‪ٝ‬ص اُ‪٢‬ج ٗریرطر‪ٞ‬د دس‬ ‫غ‪ٞ‬ستج ً‪ ٠‬اضخبظ ‪ٛ‬سجت ث‪ ٠‬غذ‪ٝ‬س س‪ٜ‬ذ ٗبٌٓیت ٗتوبؾیب‪ ٙ‬اػتشاؾج‬ ‫داضت‪ ٠‬ثبض‪ٜ‬ذ ٗج ت‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬ذ اص تبسیخ ا‪ٛ‬تطبس ا‪ٓٝ‬ی‪ ٚ‬اُ‪٢‬ج ث‪ٗ ٠‬رذت د‪ٗ ٝ‬رب‪ٟ‬‬ ‫اػتشاؼ خ‪ٞ‬د سا ث‪ ٠‬اداس‪ ٟ‬ثجت اس‪ٜ‬بد ‪ ٝ‬اٗالى تشً٘ب‪ٛ‬چب تسرٔریرٖ ‪ٝ‬‬ ‫نس اص اخز سسیذ‪ ،‬اشف ٗذت یی ٗب‪ ٟ‬اص تبسیخ تسرٔریرٖ اػرترشاؼ‪،‬‬ ‫دادخ‪ٞ‬است خ‪ٞ‬د سا ث‪ٗ ٠‬شاخغ هؿبئج توذیٖ ‪٘ٛ‬بی‪ٜ‬ذ‪.‬‬ ‫‪ -۵‬اهب حس‪ٞٛ ٚ‬س‪ٝ‬ص کشص‪ٛ‬ذ۾ ضٌشآ‪ٗ ،٠‬توبؾج ‪ٗ ٝ‬تػرشف ٗرورذاس‬ ‫ضطذا‪ َٛ‬یی هکؼ‪ ٠‬ثبؽ اص نالى ۻ‪ -۵‬اغٔج ثخص ۽‪ -۷‬تجشیض ‪ٝ‬اهرغ‬ ‫دس س‪ٝ‬ستب ‪ٝ‬س‪ٌٛ‬ص ث‪ٗ ٠‬سبحت ‪۴‬ۼۼ‪ٗ ۵۶‬تشٗشثغ‪ ،‬ح‪ٞ‬ص‪ ٟ‬ثجرت ٗرٔری‬ ‫تشً٘ب‪ٛ‬چب اثتیبػج اص ٗبٌٓی‪ ٚ‬سس٘ج اهب حبخج ضرٌرشآر‪ٛ ٠‬ر‪ٞ‬س‪ٝ‬‬ ‫ثٌالس‪٠‬۾ ۺۺ‪۴۴۴۴‬ۼ‪۵۵۸۸۴۸۴۵‬ۺ۽‪%۵۷‬‬ ‫ۺ‪ *۶0۸۵‬تبسیخ ا‪ٛ‬تطبس ‪ٞٛ‬ثت ا‪ّٝ‬۾ ۽‪0۴‬۽‪۵۸۴۴0۴‬‬ ‫تبسیخ ا‪ٛ‬تطبس ‪ٞٛ‬ثت د‪ٕٝ‬۾ ‪0۶۸‬۽‪۵۸۴۴0۴‬‬ ‫رئیس ادارُ ثبت اسٌادٍاهالک ترمواًچای‪-‬حسی ترمیاى‬ ‫اغاس ثبت وام کارت سًخت المثىی‬ ‫تس‪٢‬یْ دس خرزه ‪ٝ‬‬ ‫اسررتررخررذإ کرربسؽ‬ ‫آرررترررطرررػررریرررال‪ٙ‬‬ ‫دا‪ٛ‬طِب‪١‬ج ‪ ٝ‬تطرشى‬ ‫ثخطج ث‪ ٠‬ثبصاس ًبس ث‪٠‬‬ ‫اخشا دسا‪ٝ‬سد‪ ٟ‬است‪.‬‬ ‫ثرر‪ ٠‬د‪ٛ‬ررجرربّ ضرریرر‪ٞ‬ع‬ ‫‪ٝ‬یش‪ٝ‬س ًش‪ٛٝ‬رب‪ ،‬ایر‪ٚ‬‬ ‫قشح ثب س‪ٝ‬یٌشد ح٘بیت اص ًبساکشی‪ٜ‬ب‪ ٝ ٙ‬غبحجب‪ً ٙ‬ست ‪ً ٝ‬بس‪١‬رب‬ ‫اسیت دیذ‪ ٟ‬اص ًش‪ٛٝ‬ب ‪ ٝ‬تط‪ٞ‬ین ًبسکشٗبیب‪ً ٙ‬بسُب‪١ٟ‬ب تر‪ٓٞ‬ریرذ ‪ٝ‬‬ ‫ایشا‪ٛ‬ج نبست‪ٞ‬سیض‪ ٟ‬ثب ‪ ۸.۹‬دسغذ‪ً ،‬ش‪ ٟ‬نبست‪ٞ‬سیض‪ً( ٟ‬ش‪ ٟ‬حیر‪ٞ‬ا‪ٛ‬رجب ثرب ‪۸.۶‬‬ ‫دسغذ ‪ ٝ‬د‪ٝ‬ؽ نبست‪ٞ‬سیض‪ ٟ‬ثب ‪ ۷.۸‬دسغذ ث‪ٞ‬د‪ ٟ‬است‪٘١ .‬چ‪ٜ‬ی‪ ٚ‬دس ای‪ُ ٚ‬ش‪ٟٝ‬‬ ‫س‪ٝ‬ؿ‪ٛ ٚ‬جبتج خبٗذ ثب ‪ -۵ .۸‬دسغذ ‪ ٝ‬س‪ٝ‬ؿ‪ٗ ٚ‬بیغ ثب ‪ -۴.۸‬دسغذ ثیصتشی‪ٚ‬‬ ‫ًب‪١‬ص هی٘ت سا ‪ٛ‬سجت ث‪ٗ ٠‬ب‪ ٟ‬هجْ داضت‪ ٠‬ا‪ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫هیَُ ٍ خشنبار‬ ‫دس ای‪ُ ٚ‬ش‪ ،ٟٝ‬ثیطتشی‪ ٚ‬اکضایص هی٘ت ‪ٛ‬سجت ث‪ٗ ٠‬رب‪ ٟ‬هرجرْ ٗرشثر‪ٞ‬ـ ثر‪٠‬‬ ‫ٓی٘‪ٞ‬تشش ثب ‪ ۸.۹‬دسغذ ‪ ٞٔ١ ٝ‬ثب ‪ ۸.۷‬دسغذ است‪٘١ .‬چ‪ٜ‬ی‪ ٚ‬دس ای‪ُ ٚ‬ش‪ٟٝ‬‬ ‫نشتوبّ ثب ۼ‪ -۶۶.‬دسغذ ‪ٞٗ ٝ‬ص ثب ‪ -۸.۵‬دسغذ ثیصتشی‪ً ٚ‬ب‪١‬ص هی٘ت سا‬ ‫‪ٛ‬سجت ث‪ٗ ٠‬ب‪ ٟ‬هجْ داضت‪ ٠‬ا‪ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫سبسیجات ٍ حبَبات‪ :‬دس ای‪ُ ٚ‬ش‪ ،ٟٝ‬ثیصتشی‪ ٚ‬اکضایص هی٘ت ‪ٛ‬سرجرت‬ ‫ث‪ٗ ٠‬ب‪ ٟ‬هجْ ٗشث‪ٞ‬ـ ث‪ُٞ ٠‬خ‪ ٠‬کش‪ِٛ‬ج ثب ‪ ۷۷.۹‬دسغذ‪ ،‬کٔلْ دٓ٘‪ ٠‬ا ثب ‪.۵۹‬ۼ‬ ‫دسغذ ‪ ٝ‬سیت صٗی‪ٜ‬ج ثب ‪ ۵۶.۴‬دسغذ ٗجثبضذ‪٘١ .‬چ‪ٜ‬ی‪ ٚ‬دس ایر‪ُ ٚ‬رش‪ٟٝ‬‬ ‫‪ٞ١‬یح کش‪ِٛ‬ج ثب ‪ -۶۸.۹‬دسغذ ‪ ٝ‬خیبس ثب ‪.۸‬ۺ‪ -‬ثیطتشی‪ً ٚ‬ب‪١‬ص هی٘رت سا‬ ‫‪ٛ‬سجت ث‪ٗ ٠‬ب‪ ٟ‬هجْ داضت‪ ٠‬ا‪ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫قٌذ ٍ شنر‪ ،‬اشاهیذًیّا ٍ سایر خَرامیّا‬ ‫دس ای‪ُ ٚ‬ش‪ ،ٟٝ‬ثیصتشی‪ ٚ‬اکضایص هی٘ت ‪ٛ‬سجت ث‪ٗ ٠‬ب‪ ٟ‬هجْ ٗشث‪ٞ‬ـ ثر‪ ٠‬سه‬ ‫ُ‪ٞ‬خ‪ ٠‬کش‪ِٛ‬ج ثب ‪ ۵۷.۷‬دسغذ ‪ ٝ‬سس ُ‪ٞ‬خ‪ ٠‬کش‪ِٛ‬ج ثب ‪ ۹.۵‬دسغذ است‪.‬‬ ‫‪ ۲۲۲۲‬کامیًن یارداتی دست دیم تزخیص شد‬ ‫سئیس سبصٗب‪ ٙ‬سا‪١‬ذاس ‪ ٝ‬حْ٘ ‪ٛ ٝ‬وْ خبد‪ٟ‬ا اداٗ‪ ٠‬داد۾ س‪ٛٝ‬رذ اخرشایرج‬ ‫دستِب‪١ ٟ‬بیج ً‪ ٠‬ثبیذ ٗد‪ٞ‬ص‪١‬ب سا ثذ‪ٜ١‬ذ‪ ،‬تسر‪٢‬ریرْ ضرذ‪ ٟ‬اسرت‪ .‬سربصٗرب‪ٙ‬‬ ‫استب‪ٛ‬ذاسد‪ٞٗ ،‬ؾ‪ٞ‬ع دسیبکت ُ‪ٞ‬ا‪١‬ج اسوبـ‪ُ٘ ،‬رشى‪ٗ ،‬رطریرف صیسرت ‪ٝ‬‬ ‫ً٘ی ًشد‪ ٟ‬ا‪ٛ‬ذ تب ثت‪ٞ‬ا‪ٛ‬یٖ س‪ٛٝ‬ذ ثسیبس سشیغتش سا ثشا تشخیع ًبٗی‪١ٙٞ‬ب‬ ‫دس نیص ثِیشیٖ‪.‬‬ ‫‪ ٝ‬خبقش‪ٛ‬طب‪ً ٙ‬شد۾ تلب‪ٛ ٖ١‬بٗ‪ ٠‬س‪ ٠‬خب‪ٛ‬ج‪ ٠‬ا ٗریرب‪ٝ ٙ‬صاست ‪ٛ‬رلرت‪ ،‬سا‪ٝ ٟ‬‬ ‫غ٘ت دس خػ‪ٞ‬ظ ‪ٛ‬ر‪ٞ‬سربص ‪ٛ‬رب‪ُٝ‬رب‪ ٙ‬خربد‪ ٟ‬ا اص ٗرطرْ تر‪ٓٞ‬ریرذات‬ ‫خ‪ٞ‬دس‪ٝ‬سبصا‪ ٙ‬داخٔج ث‪ ٠‬اٗؿب سسیذ‪ ٟ‬است تب ‪۹‬ۺ‪١ ۵‬ضاس ‪ٛ‬ب‪ُٝ‬ب‪ٗ ٙ‬سربکرش ‪ٝ‬‬ ‫ثبس اص ای‪ٗ ٚ‬طْ ‪ٞٛ‬سبص ض‪ٞ‬د‪.‬‬ ‫ٗؼب‪ٝ ٙٝ‬صیش سا‪ ٝ ٟ‬ض‪٢‬شسبص دس خػ‪ٞ‬ظ اٗبس ًبٗی‪١ٙٞ‬ب ‪ٝ‬اسداترج دنر‪ٞ‬‬ ‫ضذ‪ ٟ‬دس ُ٘شًبت ًط‪ٞ‬س ُلت۾ ثش اسبس اٗبس ُر٘رشى ایرشا‪ ،ٙ‬ۺ ‪١‬رضاس‬ ‫‪ٛ‬ب‪ُٝ‬ب‪ ٙ‬تب ً‪ٝ ٜٙٞ‬اسد ُ٘شًبت ضذ‪ ۶۶۵۶ ٠ً ٟ‬تشخیع ضذ‪ٗ ٝ ٟ‬بثرورج دس‬ ‫ُ٘شًبت دس حبّ قج ًشد‪ ٙ‬کشای‪ٜ‬ذ تشخیع ‪١‬ست‪ٜ‬ذ‪.‬‬ ‫خذٗبتج ث‪ ٠‬استلبد‪ ٟ‬اص ‪ٛ‬یش‪ً ٝ‬بس خذیذ اداٗ‪ ٠‬نیذا ًشد‪.‬‬ ‫ای‪ ٚ‬قشح دس ‪ٝ‬اهغ دس ساستب اخشا ٗبد‪۵ ٟ‬ۻ هب‪ ٙٞٛ‬ثرش‪ٛ‬ربٗر‪ ٠‬ضرطرٖ‬ ‫ت‪ٞ‬سؼ‪ٞٗ ٠‬ؾ‪ٞ‬ع ٗؼبکیت ًبسکشٗبیب‪ ٙ‬اص نشداخت حرن ثریر٘ر‪ ٠‬سر‪٢‬رٖ‬ ‫ًبسکشٗب دس هجبّ ث‪ً ٠‬بسُیش ‪ٛ‬یش‪ً ٝ‬ربس خرذیرذ اص ثریر‪ ٚ‬دا‪ٛ‬رص‬ ‫اٗ‪ٞ‬ختِب‪ ٙ‬دا‪ٛ‬طِب‪١‬ج ػ٘ٔیبتج ضذ‪ٗ ٝ ٟ‬کبثن ضی‪ٛ ٟٞ‬بٗ‪ ٠‬اخشایرج ایر‪ٚ‬‬ ‫قشح‪ ،‬حن ثی٘‪ ٠‬س‪ً ٖ٢‬بسکشٗب ثشا ثٌبسُیش ‪١‬رش ترؼرذاد ‪ٛ‬ریرش‪ٝ‬‬ ‫خذیذ کبسؽ آتطػیْ ث‪ٗ ٠‬ذت د‪ ٝ‬سبّ ت‪ٞ‬سف ‪ٝ‬صاست ًبس ث‪ ٠‬حسربه‬ ‫ًبسکشٗب ‪ٝ‬اسیض ٗج ض‪ٞ‬د‪.‬‬ ‫ٗط‪ٞ‬م ثی٘‪ٝ ٠‬خ‪٢‬ج ٗؼبدّ حن ثی٘‪ ٠‬س‪ً ٖ٢‬بسکشٗب ث‪ ٠‬ػال‪ ٟٝ‬س‪ ٠‬دسغذ‬ ‫س‪ ٖ٢‬ثی٘‪ ٠‬ثیٌبس است ً‪ٗ ٠‬ب‪١‬ب‪ ٠ٛ‬ث‪ ٠‬حسبه ًبسکشٗب ‪ٝ‬اسیض ٗج ض‪ٞ‬د‪.‬‬ ‫رٍزًاهِ ارک‬ ‫م الف ‪ 36220669‬شبستر‬ ‫اگْی فقذاى سٌذ هالنیت‬ ‫ضطذا‪ َٛ‬صٗی‪ ٚ‬چ‪٢‬بسدی‪ٞ‬اس ض٘بس‪ٟ‬۾ ‪۶‬ۼۼ کشػج اص ‪ -۹۵‬اغٔج ثخص ۺ‪ ۵‬تجشیض ‪ٝ‬اهغ دس ضجسرترش دس دکرترش ۼۺ‪۵‬‬ ‫غلط‪ ۵۶۶ ٠‬ریْ ض٘بس‪ٟ‬۾ ‪۷۵۴‬ۼ‪ ۶‬اٗالى آٌتش‪ٛٝ‬یٌج‪ -‬ث‪ٜ‬بٕ اهب ٗط٘ذػٔج ػبهْ ضجِب‪١‬ج ثجت ‪ٝ ٝ‬سه‪ٗ ٠‬بٌٓیت ا‪ٙ‬‬ ‫ثط٘بس‪ ٟ‬سشیبّ۾ ‪۸‬۽‪۷۸‬۽‪ ۸‬غبدس ‪ ٝ‬تسٔیٖ ضذ‪ ٟ‬قج ‪ٝ‬اسد‪ ٟ‬ض٘بس‪ٟ‬۾ ۼۻۼۼ‪0۶-‬۽‪ٜٗ ۵۸۴۴0‬ؿٖ ث‪ ٠‬ثشٍ استط‪٢‬بدی‪ٗ ٠‬بٓی‬ ‫ادػب کوذا‪ ٙ‬س‪ٜ‬ذٗبٌٓیت ٗضث‪ٞ‬س دس اثش اسجبه ًطج ضذ‪ ٝ ٟ‬توبؾب غذ‪ٝ‬س س‪ٜ‬ذ ٗبٌٓیت آ٘ث‪ٜ‬ج ‪ٞ٘ٛ‬د‪ٓ ٟ‬زا ٗشاتت‬ ‫دس اخشا ٗبد‪ -۵۶۴ ٟ‬ائی‪ٛ ٚ‬بٗ‪ ٠‬هب‪ ٙٞٛ‬ثجت دس یی ‪ٞٛ‬ثت اُ‪٢‬ج ٗیط‪ٞ‬د ‪١ ٝ‬ش ًس ادػب ‪ٛ‬سجت ث‪ٞ‬خ‪ٞ‬د ‪ٝ‬سه‪ٗ ٠‬بٌٓیت‬ ‫یب ا‪ٛ‬دبٕ ‪١‬شُ‪ٗ ٠ٛٞ‬ؼبٗٔ‪ ٠‬سا ‪ٛ‬ضد خ‪ٞ‬د سا داسد ٗیت‪ٞ‬ا‪ٛ‬ذ اػتشاؼ خ‪ٞ‬د سا ًتجب ث٘ذت ‪ ۵۴‬س‪ٝ‬ص نس اص ا‪ٛ‬تطبس اُ‪٢‬ج ٗضثر‪ٞ‬س‬ ‫ث‪ ٠‬اداس‪ ٟ‬ثجت ضجستش تسٔیٖ ‪٘ٛ‬بیذ ثذی‪٢‬ج است نس اص ا‪ٛ‬وؿب ٗذت هب‪ٛٞٛ‬ج ثػذ‪ٝ‬س س‪ٜ‬ذ ٗبٌٓیت آ٘ث‪ٜ‬ج اهذإ خ‪ٞ‬ا‪١‬رذ‬ ‫ضذ ‪ ٝ‬ث‪ ٠‬اػتشاؾبت ‪ٝ‬اسد‪ ٟ‬دس خبسج اص ٗذت هب‪ٛٞٛ‬ج تشتیت اثش داد‪ٛ ٟ‬خ‪ٞ‬ا‪١‬ذ ضذ‪.‬‬ ‫‪ *7086‬تاریخ اًتشار‪3622029029 :‬‬ ‫رئیس ٍاحذ ثبت اسٌاد ٍ اهالک شبستر‪ -‬هیرصابر هَسَی افشار‬ ‫قبض گاس ‪ ۴‬درصد اس مشتزکان‬ ‫پزمصزف چُار بزابز میشًد‬ ‫سش‪ٝ‬یس خجش ‪ -‬خرشیر٘ر‪ٗ ٠‬طرترشًرب‪ ٙ‬نرشٗػرشف ‪ٝ‬‬ ‫ثذٗػشف ُبص قجیؼج اص اثتذا ارسٗب‪ ٟ‬اؿبص ضذ‪ ٠ً ٟ‬ثرش‬ ‫ای‪ ٚ‬اسبس هجؽ ُبص ‪ ۸‬دسغذ ٗطتشًب‪ ٙ‬نشٗػشف چ‪٢‬بس‬ ‫ثشاثش ٗج ض‪ٞ‬د‪١ .‬یئت ‪ٝ‬صیشا‪ ٙ‬دس ‪ٛ‬طسترج ثر‪ ٠‬نریرطر‪ٜ‬ر‪٢‬ربد‬ ‫ٗطتشى ‪ٝ‬صاستخب‪١٠ٛ‬ب ‪ٛ‬لت ‪ٛ ٝ‬یش‪ ٝ ٝ‬ث‪ ٠‬است‪ٜ‬بد ث‪ٜ‬رذ ( ب‬ ‫تجػش‪ ٟ‬ۼ ٗبد‪ٝ ٟ‬احذ‪ ٟ‬هب‪ ٙٞٛ‬ث‪ٞ‬دخ‪ً ۵۸۴۴ ٠‬رْ ًطر‪ٞ‬س‪،‬‬ ‫ایی‪ٛٚ‬بٗ‪ ٠‬اخشایج ث‪ٜ‬ذ یبدضذ‪ ٟ‬دس ثخص ُبص سا تػر‪ٞ‬یرت‬ ‫ًشد‪ .‬قجن ای‪ ٚ‬ایی‪ٛٚ‬بٗ‪ٗ ٠‬طتشًب‪ُ ٙ‬بص قرجریرؼرج ثرخرص‬ ‫خب‪ِٛ‬ج ً‪ٗ ٠‬ػشف ُبص ا‪٢ٛ‬ب دس د‪ٝ‬س‪ ٟ‬صٗب‪ٛ‬ج ۺ‪ ۵‬اثب‪ٗٙ‬رب‪ٟ‬‬ ‫تب ‪ ۵۹‬اسل‪ٜ‬ذٗب‪١ ٟ‬ش سبّ‪ٛ ،‬سجت ث‪ ٠‬د‪ٝ‬س‪ٗ ٟ‬طبث‪ ٠‬سبّ نریرص‬ ‫ًب‪١‬ص یبثذ‪ ،‬ث‪ ٠‬اصا ‪١‬ش یی ‪ٝ‬احرذ دسغرذ ًرب‪١‬رص‪،‬‬ ‫ٗط٘‪ ّٞ‬تخلیق (نبداش غشک‪٠‬خ‪ٞ‬یجب ٗؼبدّ سر‪ٝ ٠‬احرذ‬ ‫دسغذ ‪ ٝ‬تب سوق ‪ ۸۹‬دسغذ دس ُبصث‪٢‬ب غ‪ٞ‬ستطرسربه‬ ‫د‪ٝ‬س‪ ٟ‬خ‪ٞ‬ا‪ٜ١‬ذ ضذ‪.‬‬ ‫بزقزاری بیمٍ حًادث مشتزکیه‬ ‫خاوگی ی تجاری‬ ‫سش‪ٝ‬یس خرجرش ‪-‬‬ ‫ثرریرر٘رر‪ ٠‬حرر‪ٞ‬اد‬ ‫ٗطتشًب‪ ٙ‬خب‪ِٛ‬ج ‪ٝ‬‬ ‫ترردرربس ثررب سکررغ‬ ‫ٗطررررٌررررالت ‪ٝ‬‬ ‫نرریررِرریررش ‪١‬ررب‬ ‫غ‪ٞ‬ست ُشکت‪ ،٠‬ثشهشاس ضذ‪ .‬ثب نیِیش ‪١‬ب غ‪ٞ‬ست ُشکت‪٠‬‬ ‫‪ ٝ‬ثشُضاس س‪ ٠‬د‪ٝ‬س ٗ‪ٜ‬بهػ‪ ٝ ٠‬دس ‪٢ٛ‬بیت خٔسبت ٗترؼرذد‬ ‫ثب ضشًت‪١‬ب ثی٘‪ُ٠‬زاس‪ ،‬هشاسداد ثی٘‪ ٠‬ح‪ٞ‬اد ٗطتشًی‪ٚ‬‬ ‫خب‪ِٛ‬ج ‪ ٝ‬تدبس ٗیب‪ ٙ‬ضشًت ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬یش ث‪٘ٛ ٠‬ربیر‪ٜ‬رذُرج اص‬ ‫ضشًت ‪١‬ب ت‪ٞ‬صیغ سشاسش ًط‪ٞ‬س ثب ضشًت ثریر٘ر‪ ٠‬د‬ ‫ٗ‪ٜ‬ؼوذ ضذ‪ .‬ثشای‪ ٚ‬اسبس‪ ،‬اص اثتذا ‪١‬لرتر‪ ٠‬خربس س‪ٛٝ‬رذ‬ ‫ا‪ٛ‬توبالت اقالػبت ٗیب‪ ٙ‬د‪ ٝ‬ضشًت‪ ،‬ثشسسج نش‪ٛٝ‬رذ‪١ ٟ‬رب‪،‬‬ ‫ٗست‪ٜ‬ذات ‪ ٝ‬نشداخت خسبسات ضش‪ٝ‬ع ضذ‪ ٟ‬است‪.‬‬ ‫الصٕ ث‪ ٠‬رًش است ٗطتشًب‪ٗ ٙ‬جت‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬ذ ‪٘١‬چ‪ٜ‬ب‪ ٙ‬ث‪ٜٗ ٠‬ظر‪ٞ‬س‬ ‫ثجت ٗست‪ٜ‬ذات خ‪ٞ‬د دس ای‪ ٚ‬صٗیر‪ٜ‬ر‪ ٠‬اص قرشیرن سربٗرب‪ٛ‬ر‪٠‬‬ ‫‪https://bime.tavanir.org.ir‬اهذإ ‪٘ٛ‬بی‪ٜ‬ذ‪.‬‬ ‫م الف ‪ 36220673‬شبستر‬ ‫اگْی تحذیذ حذٍد اختصاصی‬ ‫تطذیذ حذ‪ٝ‬د ضطذا‪ َٛ‬یی هکؼ‪ ٠‬صٗی‪ٗ ٚ‬ضس‪ٝ‬ػج ث‪ ٠‬نالى ثجتج ‪۹‬ۺۺ‪ ۶‬کشػج اص س‪ َٜ‬۽‪ -۶‬اغٔج ‪ٝ‬اهغ دس سیس ثخص ۺ‪ ۵‬ترجرشیرض‬ ‫ث‪ٜ‬بٕ اهب خ٘طیذ ٗکٔت صاد‪ ٟ‬ػٔیطب‪١‬ج کشص‪ٛ‬ذ۾ ن‪ٜ‬دؼٔج دس ٗ‪ٞ‬سخ‪٠‬۾ ‪ ۵۸۴۴0۵۴0۴۵‬سبػت ‪ ۵۴‬غجح ٗکبثن ٗبد‪۵۸( ٟ‬ب هب‪ ٙٞٛ‬ثجت ضش‪ٝ‬ع ‪ٝ‬‬ ‫ث‪ ٠‬ػْ٘ خ‪ٞ‬ا‪١‬ذ اٗذ ثذی‪ٜٞ‬سیٔ‪ ٠‬ث‪ًٔ ٠‬ی‪ ٠‬غبحجب‪ ٙ‬اٗالى ٗدب‪ٝ‬س ‪ ٝ‬غبحجب‪ ٙ‬حو‪ٞ‬م استلبهج اخکبس ٗیِشدد تب دس ٗ‪ٞ‬هغ تؼیی‪ ٚ‬ضذ‪ ٟ‬حؿر‪ٞ‬س‬ ‫ث‪ ٖ٢‬سسب‪ٜٛ‬ذ‪ .‬اػتشاؼ ٗدب‪ٝ‬سی‪ ٝ ٚ‬غبحجب‪ ٙ‬حو‪ٞ‬م استلبهج ً‪ ٠‬دس ٗ‪ٞ‬هغ ٗوشس دس ٗطْ حبؾش ‪ٛ‬جبض‪ٜ‬ذ ٗکبثن ٗبد‪۶۴( ٟ‬ب هب‪ ٙٞٛ‬ثجرت ترب ‪۷۴‬‬ ‫س‪ٝ‬ص اص تطذیذ حذ‪ٝ‬د نزیشکت‪ ٠‬خ‪ٞ‬ا‪١‬ذ ضذ ‪ٗ ٝ‬کبثن ٗبد‪( ٟ‬ۺۼ ب ائی‪ٛ ٚ‬بٗ‪ ٠‬هب‪ ٙٞٛ‬ثجت ٗؼتشؼ ثبیذ اشف ٗذت یی ٗب‪ ٟ‬اص تربسیرخ تسرٔریرٖ‬ ‫اػتشاؼ ث‪ ٠‬اداس‪ ٟ‬ثجت‪ ،‬دادخ‪ٞ‬است ث‪ٗ ٠‬شاخغ ریػالح هؿبیج توذیٖ ‪ ٝ‬ثشٍ سسیذ ا‪ ٙ‬سا ث‪ ٠‬ای‪ ٚ‬ادس‪ ٟ‬تسٔیٖ ‪٘ٛ‬بیذ‪ .‬دس ؿیش ایر‪ ٚ‬غر‪ٞ‬ست‬ ‫ٗتوبؾج ثجت ‪ ٝ‬یب ‪٘ٛ‬بی‪ٜ‬ذ‪ ٟ‬هب‪ٛٞٛ‬ج ‪ٗ ٝ‬ج ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬ذ ث‪ ٠‬دادُب‪ٗ ٟ‬شاخؼ‪ُٞ ٝ ٠‬ا‪١‬ج ػذٕ توذیٖ دادخ‪ٞ‬است سا دسیبکت ‪ ٝ‬ث‪ ٠‬اداس‪ ٟ‬ثجت تسرٔریرٖ‬ ‫‪٘ٛ‬بیذ‪ ٝ .‬اداس‪ ٟ‬ثجت ثذ‪ ٙٝ‬ت‪ٞ‬خ‪ ٠‬ث‪ ٠‬اػتشاؼ ػ٘ٔیبت ثجتج سا ثب سػبیت ٗوشسات اداٗ‪ ٠‬خ‪ٞ‬ا‪١‬ذ داد‪.‬‬ ‫‪ *7087‬تاریخ اًتشار‪3622029029 :‬‬ ‫رئیس ادارُ ثبت اسٌاد ٍ اهالک شبستر‪ -‬هیرصابر هَسَی افشار‬ ‫رٍزًاهِ ارک‬ ‫م الف ‪3245‬‬ ‫اگْی هَضَع هادُ ‪ 5‬قاًَى ٍ هادُ ‪ 35‬اییی ًاهِ قاًَى تعییی تنلیف ٍضعیت اراضی ٍ ساختواًْای فاقذ‬ ‫سٌذ رسوی‬ ‫ۻ‪0۵‬ۼ‪۹۸-۵۸۴۴0‬ۺ‪۵۸۴۴0۵۴۸0۶0۶‬‬ ‫نیش‪ ٝ‬اُ‪٢‬ج ض٘بس‪0۸– ۵۸۴۴0۵۴۸0۶0۶۹۴۸ ٟ‬ۼ‪ ٝ ۸۴۴0‬ثشاثش اسا غبدس‪١ ٟ‬یئت ٗ‪ٞ‬ؾ‪ٞ‬ع هب‪ ٙٞٛ‬تؼیی‪ ٚ‬تٌٔیق ‪ٝ‬ؾؼیرت ثرجرترج‬ ‫اساؾج ‪ ٝ‬سبخت٘ب‪٢ٛ‬ب کبهذ س‪ٜ‬ذ سس٘ج ٗستوش دس ‪ٝ‬احذ ثجتج تجشیض تػشف ٗبٌٓب‪ ٝ ٠ٛ‬ثالٗؼبسؼ ٗتوبؾیب‪ٗ ٙ‬طشص ُشیذ‪ ٟ‬است ٓزا‬ ‫ٗطخػبت ٗتوبؾیب‪ ٝ ٙ‬اٗالى ٗ‪ٞ‬سد توبؾب ثطشح ریْ ث‪ٜٗ ٠‬ظ‪ٞ‬س اقالع ػ٘‪ ٕٞ‬دس د‪ٞٛ ٝ‬ثت ث‪ ٠‬کبغٔ‪ ۵۹ ٠‬س‪ٝ‬ص اُ‪٢‬ج ٗریرطر‪ٞ‬د دس‬ ‫غ‪ٞ‬ستج ً‪ ٠‬اضخبظ ‪ٛ‬سجت ث‪ ٠‬غذ‪ٝ‬س س‪ٜ‬ذ ٗبٌٓیت ٗتوبؾیب‪ ٙ‬اػتشاؾج داضت‪ ٠‬ثبض‪ٜ‬ذ ٗج ت‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬ذ اص تبسیخ ا‪ٛ‬تطبس ا‪ٓٝ‬ی‪ ٚ‬اُر‪٢‬رج ثر‪٠‬‬ ‫ٗذت ‪ٗ ۶‬ب‪ ٟ‬اػتشاؼ خ‪ٞ‬د سا ث‪ ٠‬اداس‪ ٟ‬ثجت اس‪ٜ‬بد ‪ ٝ‬اٗالى ٗطْ تسٔیٖ ‪ٝ‬سسیذ اخز ‪٘ٛ‬بی‪ٜ‬ذ‪ٗ .‬ؼتشؼ ثبیذ اشف یٌ٘رب‪ ٟ‬اص تربسیرخ‬ ‫تسٔیٖ اػتشاؼ ٗجبدست ث‪ ٠‬توذیٖ دسخ‪ٞ‬است ث‪ ٠‬دادُب‪ ٟ‬ػ٘‪ٗٞ‬ج ٗطْ ‪٘ٛ‬بیذ ‪ُٞ ٝ‬ا‪١‬ج توذیٖ دادخ‪ٞ‬است سا ث‪ ٠‬اداس‪ ٟ‬ثجرت ٗرطرْ‬ ‫تط‪ٞ‬یْ د‪١‬ذ دس ای‪ ٚ‬غ‪ٞ‬ست اهذاٗبت ثجت ٗ‪ ًّٞٞ‬ث‪ ٠‬اسائ‪ ٠‬حٌٖ هکؼج دادُب‪ ٟ‬است دس غ‪ٞ‬ستج ً‪ ٠‬اػتشاؼ دس ٗ‪ٔ٢‬ت هرب‪ٛ‬ر‪ٛٞ‬رج‬ ‫‪ٝ‬اغْ ‪ِٛ‬شدد یب ٗؼتشؼ ُ‪ٞ‬ا‪١‬ج توذیٖ دادخ‪ٞ‬است ث‪ ٠‬دادُب‪ ٟ‬ػ٘‪ٗٞ‬ج ٗطْ سا اسائ‪ٌٜٛ ٠‬ذ اداس‪ ٟ‬ثجت ٗطْ ٗجبدست ث‪ ٠‬غذ‪ٝ‬س س‪ٜ‬ذ‬ ‫ٗبٌٓیت ٗی‪ٜ٘‬بیذ ‪ ٝ‬غذ‪ٝ‬س س‪ٜ‬ذ ٗبٌٓیت ٗب‪ٛ‬غ اص ٗشاخؼ‪ٗ ٠‬تؿشس ث‪ ٠‬دادُب‪ٛ ٟ‬یست‬ ‫اگْی از بخش ‪ 3‬تبریس‬ ‫‪ -۵‬اهب ػیسج ػ٘‪ٞ‬صاد‪ ٟ‬کشص‪ٛ‬ذ ٗط٘ذ هبسٖ ث‪ ٠‬ش ش ‪۹‬ۺۺ‪۴‬ۻ ًذٗٔج ۼۻ‪۴۸۵‬ۻ‪۴‬ۻ‪ ۵۷‬ضطذا‪ َٛ‬یٌجبه سبخت٘ب‪ ٙ‬ثر٘رسربحرت‬ ‫‪0۷۴‬۽‪ٗ ۸‬تش ٗشثغ ٗلش‪ٝ‬ص اص نالى‪۹۷‬ۺ‪ ۶‬اغٔج ثخص ‪ ۵‬تجشیض‬ ‫‪ -۶‬اهب ی‪ٞ‬سق ػٔج اًجش ‪ٝ‬کب کشص‪ٛ‬ذ سٔی٘ب‪ ٙ‬ث‪ ٠‬ش ش‪ً ۶۸۵۵‬ذٗٔج ۺ‪۸۶۹۴‬ۺۺۻ‪ ۵۷‬ضطذا‪ َٛ‬یٌجبه سبخت٘ب‪ ٙ‬ث٘سربحرت‬ ‫‪۹0۵۴‬ۻ ٗتش ٗشثغ ٗلش‪ٝ‬ص اص نالى ‪۹۷‬ۺ‪ ۶‬اغٔج ثخص ‪۵‬تجشیض‬ ‫‪ -۷‬اهب ی‪ٞ‬سق ػٔج اًجش ‪ٝ‬کب کشص‪ٛ‬ذ سٔی٘ب‪ ٙ‬ث‪ ٠‬ش ش‪ً ۶۸۵۵‬ذٗٔج ۺ‪۸۶۹۴‬ۺۺۻ‪۵۷‬ضطذا‪ َٛ‬یٌجبه سبخت٘ب‪ ٙ‬ثر٘رسربحرت‬ ‫‪۴‬۽‪ٗ ۶۶۸0‬تش ٗشثغ ٗلش‪ٝ‬ص اص نالى ‪۹۷‬ۺ‪۶‬اغٔج ثخص ‪ ۵‬تجشیض‬ ‫اگْی از بخش ‪ 4‬تبریس‬ ‫‪ -۸‬خب‪ ٖٛ‬صی‪ٞ‬س یبدُبس دیض‪ٛ‬به کشص‪ٛ‬ذ نش‪ٝ‬یض ث‪ ٠‬ش ش ‪۴۵‬ۼ‪۸‬۽ ًذٗٔج ‪۵‬ۻ‪۸‬ۼۺ‪۵۴‬ۻ‪ ۵۷‬ضطذا‪ َٛ‬یٌجبه سبخت٘ب‪ ٙ‬ث٘رسربحرت‬ ‫‪۵0۶۵‬ۺ ٗتش ٗشثغ ٗلش‪ٝ‬ص اص نالى‪۷‬ۻ‪ ۷‬کشػج اص ‪ ۷۴۷۸‬اغٔج ثخص ‪ ۶‬تجشیض‬ ‫‪ -۹‬اهب ًشیٖ ؿلبس کشص‪ٛ‬ذ ػٔج حسی‪ ٚ‬ث‪ ٠‬ش ش ‪ً ۷۵۷‬ذٗٔج ۽ۻ‪۹۶۹۴‬ۼ‪۵‬ۻ‪ ۵‬ضطذا‪ َٛ‬یٌجبه سبخرتر٘رب‪ ٙ‬ثر٘رسربحرت‬ ‫‪0۶۸‬ۺۼ ٗتش ٗشثغ ٗلش‪ٝ‬ص اص نالى ‪ ۶‬کشػج اص ۼ‪۷۷۴‬اغٔج ثخص ‪۶‬تجشیض‬ ‫ۺ‪ -‬اهب ٗط٘‪ٞ‬د سبػذ هش‪ ٟ‬ثبثب کشص‪ٛ‬ذ ‪ٛ‬وج ث‪ ٠‬ش ش ‪ً۸۹۹‬ذٗٔج ‪۶‬۽‪۶‬ۺ۽۽ۼ‪۵‬ۻ‪ ۵‬ضطذا‪ َٛ‬یٌجبه سبخرتر٘رب‪ ٙ‬ثر٘رسربحرت‬ ‫ۻ‪۷0۷‬ۺ ٗتش ٗشثغ ٗلش‪ٝ‬ص اص نالى ‪ ۵۸۴‬کشػج ‪ ۷۹۸۴‬اغٔج ثخص‪ ۶‬تجشیض‬ ‫اگْی از بخش ‪ 6‬تبریس‬ ‫ۻ‪ -‬خب‪ٛ ٖٛ‬شُس صاسع ‪ٛ‬ژاد ض‪٢‬شى کشص‪ٛ‬ذ اًجش ث‪ ٠‬ش ش ۺۺ‪ً ۶‬ذٗٔج ‪۶‬ۼۼۼۺ‪۴‬ۼۻ‪ ۵۷‬س‪ ٠‬دا‪ٗ َٛ‬طربع اص ضرطرذا‪ٛ‬رَ‬ ‫یٌجبه سبخت٘ب‪ ٙ‬ث٘سبحت ‪۵‬ۺ‪0‬۽ۻ ٗتش ٗشثغ ٗلش‪ٝ‬ص اص نالى ۼ‪۵‬ۺۺ اغٔج ثخص ‪۸‬تجشیض‬ ‫ۼ‪ -‬خب‪ ٖٛ‬کبق٘‪ ٠‬صاسع ‪ٛ‬ژاد ض‪٢‬شى کشص‪ٛ‬ذ اًجش ث‪ ٠‬ش ش‪۸‬ۼ‪ً ۵‬ذٗٔج ‪۷۵‬ۺ‪۶۶‬ۻۺۻ‪ ۵۷‬س‪ ٠‬دا‪ٗ َٛ‬طبع اص ضطذا‪ َٛ‬یٌجربه‬ ‫رٍزًاهِ ارک‬ ‫سبخت٘ب‪ ٙ‬ث٘سبحت ‪۵‬ۺ‪0‬۽ۻ ٗتش ٗشثغ ٗلش‪ٝ‬ص اص نالى ۼ‪۵‬ۺۺاغٔج ثخص ‪ ۸‬تجشیض‬ ‫۽‪ -‬اهب ن‪ٜ‬ب‪ ٟ‬ػٔج صاسع نش‪ ٟ‬ػی‪ ٞ‬ؾیب‪ ٙ‬کشص‪ٛ‬ذ ػبٓیطب‪ ٙ‬ث‪ ٠‬ش ش ۼ۽‪ً ۸‬ذٗٔج ‪۵‬ۻۻۼ‪۵۹‬ۼ۽‪ ۹۵‬ضطذا‪ َٛ‬یٌجبه سبخت٘ب‪ٙ‬‬ ‫ث٘سبحت ‪۵‬ۺ‪۵0‬ۺ ٗتش ٗشثغ ٗلش‪ٝ‬ص اص نالى ۼ‪۶‬ۼ کشػج اص۽‪۷‬ۺۺ اغٔج ثخص ‪۸‬تجشیض‬ ‫‪ -۵۴‬اهب ؿالٗطسی‪ ٚ‬حسی‪ ٚ‬صاد‪ ٟ‬کشص‪ٛ‬ذ ی‪ٞ‬سلؼٔج ث‪ ٠‬ش ش ‪ً ۸۵۴‬ذٗٔج ‪۴۸‬ۼۻ‪۵‬ۼ۽‪۴۸‬ۺ ضطذا‪ َٛ‬یرٌرجربه سربخرتر٘رب‪ٙ‬‬ ‫ث٘سبحت ۼ‪۷0۴‬ۼ ٗتش ٗشثغ ٗلش‪ٝ‬ص اص نالى ۺ‪۸‬ۺۺ اغٔج ثخص ‪۸‬تجشیض‬ ‫‪ -۵۵‬اهب ثیبت ػشکب‪ٛ‬ج هشاخب‪ ٞٔٛ‬کشص‪ٛ‬ذ ایبص ث‪ ٠‬ش ش ‪۷۵‬ۺ‪ً ۵‬ذٗٔج ‪۴۴۵۵‬۽ۻۼ۽‪ ۹۵‬ضطذا‪ َٛ‬یٌجبه سبخت٘ب‪ ٙ‬ث٘رسربحرت‬ ‫‪۴0۶۷‬ۼ ٗتش ٗشثغ ٗلش‪ٝ‬ص اص نالى۽۽ کشػج ۻ‪۸‬ۺۺ اغٔج ثخص‪ ۸‬تجشیض‬ ‫‪-۵۶‬خب‪ٗ ٖٛ‬ؼػ‪ ٠ٗٞ‬غلشصاد‪ ٟ‬کشص‪ٛ‬ذ خؼلش ث‪ ٠‬ش ش ‪۸‬۽ۺ‪ً۹‬ذٗٔج ‪۹‬ۼ‪۷‬ۻۼ‪۶‬۽‪۶۷‬ۺ س‪ ٠‬دا‪ٗ َٛ‬طبع اص ضطذا‪ َٛ‬یٌجبه سبخت٘ب‪ٙ‬‬ ‫ث٘سبحت ‪ٗ ۵۸0۸۴‬تش ٗشثغ ٗلش‪ٝ‬ص اص نالىۻۻ کشػج اص ‪۶‬ۻۻۺ اغٔج ثخص‪ ۸‬تجشیض‬ ‫‪ -۵۷‬اهب ‪ٛ‬ػشت ؿلبس کشص‪ٛ‬ذ حسی‪ ٚ‬ث‪ ٠‬ش ش ‪۹‬۽۽ۺ ًذٗٔج ‪۴۹۴‬ۼ۽ۼۼ‪۴‬ۻ‪۵‬س‪ ٠‬دا‪ٗ َٛ‬طبع اص ضرطرذا‪ٛ‬رَ یرٌرجربه‬ ‫سبخت٘ب‪ ٙ‬ث٘سبحت ‪ٗ ۵۸0۸۴‬تش ٗشثغ ٗلش‪ٝ‬ص اص نالى ۻۻ کشػج ‪۶‬ۻۻۺاغٔج ثخص‪ ۸‬تجشیض‬ ‫‪ -۵۸‬خب‪ ٖٛ‬حبخی‪ ٠‬سس‪ ّٞ‬صاد‪ ٟ‬کشص‪ٛ‬ذ ٗیش ػٔج ث‪ ٠‬ش ش ۼۼ‪۵۷‬۽ ًذٗٔج ‪۵‬۽‪۶۸۷‬۽‪۷‬ۻ‪ ۵۷‬ضطرذا‪ٛ‬رَ یرٌرجربه سربخرتر٘رب‪ٙ‬‬ ‫ث٘سبحت ‪ٗ ۹۹‬تش ٗشثغ ٗلش‪ٝ‬ص اص نالى ‪ ۵۸۶‬کشػج ۼ‪۹‬ۼۺ اغٔج ثخص ‪ ۸‬تجشیض‬ ‫‪ -۵۹‬خب‪ٛ ٖٛ‬شُس هٔج ن‪ٞ‬س ُ‪ٞ‬س‪ ٟ‬دسم کشص‪ٛ‬ذ ػٔج اًجش ث‪ ٠‬ش ش ‪۶‬ۼ‪ً ۵‬ذٗٔج ‪ ۵۹۴۵۶۹۹۶۸۵‬ضطذا‪ َٛ‬یٌجبه سبخرتر٘رب‪ٙ‬‬ ‫ث٘سبحت ۺۺ‪ٗ ۵۷۸0‬تش ٗشثغ ٗلش‪ٝ‬ص اص نالى ۺ‪۴۴‬ۻاغٔج ثخص‪ ۸‬تجشیض‬ ‫ۺ‪ -۵‬اهب ػٔیشؾب ثٔ‪ًٞ‬ج سش‪ٛ‬ذ کشص‪ٛ‬ذ ٗط٘ذ سؾب ث‪ ٠‬ش ش ‪۵۵‬ۼ‪ً ۷‬ذٗٔج ۻ‪۶‬۽ۻۺۼۼ‪۷‬ۻ‪ ۵‬ضطذا‪ َٛ‬یٌجربه سربخرتر٘رب‪ٙ‬‬ ‫ث٘سبحت ۺ‪ٗ ۹۹0۸‬تش ٗشثغ ٗلش‪ٝ‬ص اص نالى ۽‪۵۴‬ۻاغٔج ثخص ‪۸‬تجشیض‬ ‫اگْی از بخش ‪ 7‬تبریس‬ ‫ۻ‪ -۵‬اهب غ٘ذ اٗیش ٗ‪ٜٞ‬س کشص‪ٛ‬ذ ػٔج اًجش ث‪ ٠‬ش ش ۽ۻ‪ً ۷۴‬ذٗٔج ‪۵‬ۼ‪۴‬۽ۺ‪۹‬ۻۻ‪ ۵۷‬س‪ ٠‬دا‪ٗ َٛ‬طبع اص ضطرذا‪ٛ‬رَ یرٌرجربه‬ ‫سبخت٘ب‪ ٙ‬ث٘سبحت ۺۼ ٗتش ٗشثغ ٗلش‪ٝ‬ص اص نالى ۼ‪۴۴‬ۼ اغٔج ثخص ‪۹‬تجشیض‬ ‫ۼ‪ -۵‬اهب ػبدّ اٗیش ٗ‪ٜٞ‬س کشص‪ٛ‬ذ ػٔج اًجش ث‪ ٠‬ش ش ‪ً ۵۹۶‬ذٗٔج ‪۷‬ۺ۽ۺۻ‪۷‬۽ۻ‪ ۵۷‬س‪ ٠‬دا‪ٗ َٛ‬طبع اص ضرطرذا‪ٛ‬رَ یرٌرجربه‬ ‫سبخت٘ب‪ ٙ‬ث٘سبحت ۺۼ ٗتش ٗشثغ ٗلش‪ٝ‬ص اص نالى ۼ‪۴۴‬ۼاغٔج ثخص ‪ ۹‬تجشیض‬ ‫۽‪ -۵‬اهب ًشٕ ؿالٗج ٗت‪ٜ‬ن کشص‪ٛ‬ذ ٗط٘ذ حسی‪ ٚ‬ث‪ ٠‬ش ش ‪۵‬ۺ‪۸۶‬۽ ًذٗٔج ‪۵‬۽‪۸‬ۼ‪۸۵۶‬ۻ‪ ۵۷‬ضطذا‪ٛ‬رَ یرٌرجربه سربخرتر٘رب‪ٙ‬‬ ‫ث٘سبحت ۺ‪0۶‬ۺ‪ٗ ۸‬تش ٗشثغ ٗلش‪ٝ‬ص اص نالى ‪ ۶‬کشػج‪۴۵۸‬۽ اغٔج ثخص ‪ ۹‬تجشیض‬ ‫‪ -۶۴‬اهب سالٕ سؾبن‪ٞ‬س کشص‪ٛ‬ذ سشخؼٔج ث‪ ٠‬ش ش ‪۵‬ۼ‪ً۵‬ذٗٔج ۺ‪۴‬۽‪۶۵‬ۼۼۺ‪۷‬ۺضطذا‪ َٛ‬یٌجبه سبخرتر٘رب‪ ٙ‬ثر٘رسربحرت‬ ‫‪ٗ ۸۴0۷۹‬تش ٗشثغ ٗلش‪ٝ‬ص اص نالى ‪۴‬۽کشػج اص ‪۴۵۸‬۽ اغٔج ثخص ‪۹‬تجشیض‬ ‫اگْی از بخش ‪8‬تبریس‬ ‫‪ -۶۵‬اهب خؼلش تلٌش کشص‪ٛ‬ذ حس‪ ٚ‬ث‪ ٠‬ش ش ‪۵‬۽ ًذٗٔج ‪۹۵‬ۼۼۻۻ‪۹۵‬ۺ‪ ۵‬ضطذا‪ َٛ‬یٌجبه سبخت٘ب‪ ٙ‬ث٘سبحت ‪0۵۴‬ۻۺ‪۵‬‬ ‫ٗتش ٗشثغ ٗلش‪ٝ‬ص اص نالى ‪ ۵۷۶‬اغٔج ثخص ۼ تجشیض‬ ‫‪ *۵0۸۸۶‬تبسیخ ا‪ٛ‬تطبس ‪ٞٛ‬ثت ا‪0۶۸ ّٝ‬ۼ‪ *۵۸۴۴0۴‬تبسیخ ا‪ٛ‬تطبس ‪ٞٛ‬ثت د‪ ٕٝ‬۽‪0۴‬۽‪۵۸۴۴0۴‬‬ ‫علی پَر‪ -‬سرپرست ادارُ ثبت اسٌاد ٍ اهالک هرمسی تبریس‬ صفحه 7 ‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫ًشبًی النتشًٍینی سٍصًبهِ اسک‬ ‫سبیت سٍصًبهِ ‪www.arkonline.ir‬‬ ‫ایویل سٍصًبهِ‪ark.tabriz@yahoo.com9‬‬ ‫ایویل هذیشهسئَل‪eshraghimo@gmail.com 9‬‬ ‫هذیش اجشائی‪ 9‬هعصَهِ حجبصی‬ ‫هجشی سبیت سٍصًبهِ‪ 9‬سبًبص اششاقی‬ ‫هذیش هسئَل ٍصبحت اهتیبص‪ 9‬هحوذ اششاقی‬ ‫سشدثیش‪ 9‬سبًلی اششاقی‬ ‫تبسیس ‪ - 0261 9‬صهیٌِ اًتشبس ‪ 9‬فشٌّگی ‪ٌّ -‬شی ‪ -‬ادثی ‪ -‬علوی‬ ‫مذپستی‪ - 4052536129‬تلفی‪24301608 - 24310803 )130(9‬‬ ‫تلفبمس‪ - 24301605 9‬شوبسُ ّوشاُ ‪180330455719‬‬ ‫ًشبًی ‪ 9‬تجشیض خیبثبى اصادی‪ -‬خیبثبى هبساالى ًشسیذُ ثِ هیذاى فذک‬ ‫دفتش سٍصًبهِ اسک ‪ -‬چبپخبًِ‪ 9‬پشًیبى تجشیض‬ ‫* سه شنبه ‪ 9‬اذر ‪ 01 * 0011‬نوامبر ‪ 00 *0100‬ربیع الثانی ‪ *0000‬سال سی و یکم ( اوتوزبیرینجی ایل )* شماره (سایی)‪ 5035 :‬صفحه ‪ * 8‬ورزش و گردشگری‬ ‫ثبصگشت ٍسصشنبس هذال اٍس سشاثی‬ ‫اص هسبثقبت پشٍسش اًذام سٍهبًی‬ ‫سرررس‪ ٚ‬رررر ی ر ر رررس ی‪-‬ی‬ ‫‪ٚ‬زششىهزیسس بی یپرر ی شی‬ ‫وسبی٘شهٖیبس٘صیٔسهبمره ی‬ ‫سف‪ ٝ‬ی یپرس‪ٚ‬ز ی ٘رد ْی‬ ‫ز‪ٔٚ‬رره٘رری یبرر‪ ٝ‬یش دٌرره‪ٞ‬ر ی‬ ‫بهشٌشتی‪ٚ‬یٔ‪ٛ‬زدی ستمر رهَی‬ ‫ٔرسدْ ی‪ ٚ‬یٔسرالر‪ٛ‬الٖ یلرس زی‬ ‫ٌسفت‪.‬یب‪ٟ‬س‪ٚ‬شیتهبه٘یی‪ٚ‬زششىهزیسس بییدزیٔسهبمه ی سف‪ٝ‬ی ی ‪NPC‬‬ ‫ز‪ٔٚ‬ه٘یی‪۲۲۲۴‬یو‪ٝ‬ی شی‪۴۲‬یتهی‪۴۱‬ی٘‪ ٔ ٛ‬سیبسٌص زیشد یٔر‪ٛ‬فرک یبر‪ ٝ‬یوسربی‬ ‫ع‪ٖ ٛٙ‬یس‪ْٛ‬یشد‪.‬یتهبه٘ییل‪ٟ‬سٔهٖیّٔییپ‪ ٛ‬یزشت‪ٝ‬یبد٘سهش ی‪ ٚ‬یپرس‪ٚ‬ز ی‬ ‫٘د ْیپ ی شی ٗیٔمهْی ‪َٚ‬یٔسهبمره ی‪ ۲۲۴۶‬یرر رٗ ی‪ ٚ‬یٔرمرهْ یسر‪ْٛ‬ی‬ ‫ٔسهبمه یر‪ٟ‬ه٘یی‪۲۲۴۱‬یٔىص هیز یب‪ٝ‬ی ‪ٛ‬دی تظهصید د‪ٜ‬یب‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫هعشفی ثشتشیی مبساتِ مبّبی‬ ‫ارسثبیجبى ششقی دس ارسشْش‬ ‫سس‪ ٚ‬رر ی ر رس ی‪ -‬یبرسترس رٗی‬ ‫وهز ت‪ ٝ‬یوره‪ٞ‬ره یاذزبره رزرهٖی‬ ‫شسلییدزیس هیو ر‪ٛ‬ور‪ٛ‬شر رٗی‬ ‫هس‪ٛ‬د یٔش ضیشد٘د‪.‬‬ ‫ٔسهبمه یوهز ت‪ٝ‬یدزید‪ٚ‬یبر ر ی‬ ‫ٔسد ٖ ی‪ ٚ‬یش٘رهٖ یدز یاذزشر‪ٟ‬رسی‬ ‫بسٌص زیشدی‪ ٚ‬یدز یپره رهٖ یتر رٓی‬ ‫یاله هٖیٔمهْیل‪ٟ‬سٔه٘ری یز ی‬ ‫ٔ صبهٖیدزیٌس‪ٜٚ‬یبه٘‪ٖ ٛ‬ی‪ٚ‬یت ٓیوّ سیدزیب‬ ‫شیاٖی ‪ٛ‬دیوسد٘د‪.‬ی‪ٚ‬زششىهز ٖیبستسی ٗیزلهبتی‪ٞ‬هیب‪ٝ‬یٔسهبمه یوهز ت‪ٝ‬ی‬ ‫ل‪ٟ‬سٔه٘ییوش‪ٛ‬زیو‪ٝ‬یدزیب‪ٕٟٗ‬یٔه‪ٜ‬یبسٌص زیٔییش‪ٛ‬دیز ‪ٜ‬ی هفت‪ٙ‬د‪.‬‬ ‫حضَس تین هلی فَتسبل ایشاى‬ ‫ثب ًبظن الششیعِ دس ایتبلیب قطعی شذ‬ ‫سس‪ ٚ‬ری س ‪-‬یسسپسستیوٕ ت‪ٝ‬یف‪ٛ‬تسهَیٌفتۺیت ٓیّٔری یفر‪ٛ‬تسرهَی‬ ‫س ٖیبهی‪ٞ‬د تیس دٔحٕدی٘هظٓی ِشس ع‪ٝ‬یدزیبهش یتدز وهتییبهی ترهِر رهی‬ ‫هضسیٔییش‪ٛ‬د‪.‬یت ٓیّٔییف‪ٛ‬تسهَی س ٖیع کیبس٘هٔ‪ٝ‬ی شیپ یتع ٗیشرد‪ٜ‬ی‬ ‫به دیز‪ٚ‬ش‪ٞ‬ه ی‪۲۹‬ی‪ٚ‬ی‪۶۲‬یاذزیدزید د ز‪ٞ‬ه ییتد زوهتییدزیوش‪ٛ‬زی تهِ رهی‬ ‫ب‪ٝ‬یٔظهفیت ٓیّٔیی ٗیوش‪ٛ‬زیبس‪ٚ‬د‪.‬‬ ‫٘هٔش ضیب‪ٛ‬دٖی‪ٚ‬ضع تیوٕ ت‪ٝ‬یف‪ٛ‬تسهَیعیی‪ٞ‬فت‪ٝ‬ی‪ٞ‬ره یٌررشرتر‪ ٝ‬ی‪ٚ‬ی‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٗ ٙ‬یبالتىّ فییوهدزیف‪ٙ‬ییبهعجیشدیتهی ب‪ٟ‬هٔهتییدزیلغعری یبر‪ٛ‬دٖی‬ ‫سفسی س ٖیب‪ٝ‬ی تهِ هیٔغسحیش‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫یش٘رد‪ ٜ‬یبرهش یبره ی رس ٖ یز ی‬ ‫ٗیدزی هِیی ستیو‪ٝ‬ی تهِ هی تییپ‬ ‫‪ٕٞ‬ه‪ًٙٞ‬یوسد‪ٜ‬ی‪ٚ‬یفدز س ‪ٖٛ‬یف‪ٛ‬ت هَی‪ٓٞ‬یِ ستیوّی ی‪ ٚ‬ی‪ ۲۵‬ی٘رفرس‪ ٜ‬یز ی‬ ‫بس یطد‪ٚ‬زیز‪ ٚ‬د دیب‪ٝ‬یسفهز ی تهِ هیفسستهد‪ٜ‬ی ست‪.‬‬ ‫سهٖی ط‪ِٛ‬ییو‪ٝ‬ی‪ٞ‬فت‪ٝ‬یٌرشت‪ٝ‬یب‪ٝ‬یع‪ٖ ٛٙ‬یسسپسستیوٕ رتر‪ ٝ‬یفر‪ٛ‬تسرهَی‬ ‫٘ت هبیشد‪،‬یدزبهز‪ٜ‬یا س ٗی‪ٚ‬ضع تی ٗیبهش یتد زوهتی یبر‪ ٝ‬یز د ر‪ٛ‬ی‬ ‫ت‪ٟ‬س ٖ ٌفتۺیبهش ‪ٟ‬ه یتد زوهتییبهی تهِ هیبسلس زی‪ٚ‬ی٘‪ٟ‬ه ییشرد‪ ٜ‬ی سرت‪.‬ی‬ ‫ت ٓیّٔیی‪۲۸‬یاذزیب‪ٝ‬ی تهِ هی عص ْیٔییش‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ط‪ِٛ‬یی فص‪ٚ‬دۺیٔهیبهیاله ی٘هظٓی ِشس ع‪ٝ‬یلس زد دید ز ٓ‪،‬یت ٓیبرس ی رٗی‬ ‫بهش ی‪ٞ‬هیبهی٘هظٓی ِشس ع‪ٝ‬یب‪ٝ‬ی تهِ هی عص ْیٔییش‪ٛ‬د‪.‬ی تی یِر رسرت یتر رٓی‬ ‫عالْیشد‪ٜ‬ی‪ٚ‬یوهزیزر ستسیدزی هَی ٘زهْی ست‪.‬‬ ‫‪ ٚ‬ی‪ٕٞ‬چ‪ٗ ٙ‬یدزی ظ‪ٛ‬صی‪ٚ‬ضع تیت ٓی ٔ د ی رهدا‪ٚ‬ز یشردۺ یبرعرد ی شی‬ ‫بهشٌشتیت ٓیّٔیی شی تهِ ه‪،‬ی هی٘شستیرد یبس یتشى ُیت ٓ یش رسی‬ ‫‪۲۶‬ی‪ٚ‬یش سی‪۴۹‬یسهَی ‪ٓ ٞ ٛ‬ید شت‪ .‬ی رٗ ید‪ ٚ‬یتر رٓ یدز یور‪ٙ‬رهز یتر رٓی‬ ‫بصزٌسهالٖیبه دیٔىُٕی‪ٓٞ‬یبهش‪ٙ‬دی‪ٚ‬یبهیفّسف‪ٝ‬ی‪ ٚ‬دی رسورت یور‪ٙ‬ر‪ٙ‬رد‪.‬ی‬ ‫ظسفی د وخسید‪ٚ‬یٔه‪ٜ‬یا ‪ٙ‬د‪ٜ‬ی ٗیت ٓی‪ٞ‬هیتشى ُیٔییش‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫گشدشگشی دسیبیی ثیی ایشاى ٍ عوبى‬ ‫ملیذ هی خَسد‬ ‫سس‪ ٚ‬ری س ‪-‬یٔد سوُیٔ س ثیفس‪ٍٙٞ‬یی‪ٚ‬یٌسدشٍس یسر رسرترهٖ ی‪ٚ‬ی‬ ‫بّ‪ٛ‬رستهٖی شیاغهشیٌسدشٍس یدز ه ییب ٗی س ٖی‪ٚ‬یعٕهٖ ی ر رس ید د ی‪ٚ‬ی‬ ‫ٌفتۺی س یبهیٔعه‪ٖٚ‬ی‪ٚ‬ش سیٌسدشٍس یررّرسر‪ٝ‬ی ی یز یدز ی ظر‪ٛ‬صی‬ ‫ٌسدشٍس یدز ه یید شت ٓ‪،‬ی ٗیس هیٌسدشٍس یب‪ٝ‬یط‪ٛ‬ز ی٘ ٓیز‪ٚ‬ش‪ٜ‬ی‬ ‫هی هیز‪ٚ‬ش‪ٜ‬یدزی عس فی ّ ذیفهزسی ٘زهْیٔییش‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫عّ سضهیرالَیش ییٔد سوُیٔ س ثیفس‪ٍٙٞ‬یی‪ٚ‬یٌسدشٍس یس سترهٖ ی‪ٚ‬ی‬ ‫بّ‪ٛ‬رستهٖ‪،‬یدزی ظ‪ٛ‬صیأهدٌییپر س ی ٗ ی سرترهٖ یبرس ی ضر‪ٛ‬زی‬ ‫ٌسدشٍس ٖیٌفتۺییٔهیدزی‪ٕٞ‬هٖی هْیوس‪٘ٚ‬هی‪ٓٞ‬یبهیزعه تیپس‪ٚ‬تىرُی ی‪ٞ‬ره ی‬ ‫ب‪ٟ‬د شتییپر س یٌسدشٍسیب‪ٛ‬د ٓ‪،‬ی ٔهیدزی هْیپسرهورس‪٘ٚ‬ره یلرس ز ی سرتی‬ ‫تفهله یتهش‪ٜ‬ی یب فتدی‪ٚ‬ی سهسیٔٗی ٗ ی سرت یور‪ ٝ‬ی ره یسر‪٘ٛ‬رهٔریی‬ ‫ٌسدشٍس یدزیپ ی ‪ٓ ٞ ٛ‬ید شت‪.‬ی‪ ٚ‬یبهیب هٖی ‪ٙ‬ى‪ٝ‬ی ٔسهَیپری شید‪ٚ‬ی‬ ‫سهَیلس زی ستی٘‪ٛ‬ز‪ٚ‬شٌه‪ٜ‬ی‪ٞ‬هیز یدزیسغحی ستهٖید شت‪ٝ‬یبهشر رٓ‪ ،‬یٌرفرتۺی‬ ‫لس زیبسی ٗی ستیو‪ٝ‬ی‪۴۲۴‬ی٘‪ٛ‬ز‪ٚ‬شٌه‪ٜ‬یدزیسغحی ستهٖید‪ٚ‬بهز‪ٜ‬یفعهَ یشر‪ٛ‬دی‬ ‫و‪ٝ‬یب شتسیدزیٔ هد یش‪ٟ‬س‪ٞ‬هی ‪ٙٞ ٛ‬دیب‪ٛ‬د‪ٔ.‬د سوُیٔ س ثیفرس‪ٞ‬ر‪ٙ‬رٍری ی‪ٚ‬ی‬ ‫ٌسدشٍس یس ستهٖی‪ٚ‬یبّ‪ٛ‬رستهٖی شیاغهشیٌسدشٍس یدز ه ییب ٗی رس ٖی‬ ‫‪ٚ‬یعٕهٖی سید دی‪ٚ‬یٌفتۺی س یبهیٔعه‪ٖٚ‬ی‪ٚ‬ش سیٌسدشٍس یررّرسر‪ٝ‬ی ی ی‬ ‫ز دز ظ‪ٛ‬صیٌسدشٍس یدز ه یید شت ٓ‪،‬وهز یو‪ٝ‬ی ره یبرهز یاٖ یز ی‬ ‫وّ دیشد ٓی ٔه ی٘رهٔر‪ٛ‬فرک یبر‪ٛ‬د ی‪ ٚ‬ی رهال یلرس ز ی سرت ید‪ٚ‬برهز‪ ٜ‬یشرس‪ ٚ‬ی‬ ‫و‪.ٓ ٙ‬رالَیش ییبهی شهز‪ٜ‬یب‪ٝ‬ی ‪ٙ‬ى‪ٝ‬ی ٗیس هیٌسدشٍس یبر‪ ٝ‬یطر‪ٛ‬ز ی‬ ‫٘ ٓیز‪ٚ‬ش‪ٜ‬ی هی هیز‪ٚ‬ش‪ٜ‬یدزی عس فی ّ ذیفهزسی ٘زهْیٔییش‪ٛ‬دیٌفرتۺ یدزی‬ ‫ٗیشىُی شیٌسدشٍس ی زت هطی ‪ٛ‬بییب ٗیوش‪ٛ‬ز‪ٞ‬ه ی هش ‪ ٝ‬ی رّر رذی‬ ‫فهزسیب‪ٝ‬ی ظ‪ٛ‬صیعٕهٖیو‪ٝ‬یٔ دایی طّییرهب‪ٟ‬هزی‪ٚ‬یٔسدْی ستهٖیس ستهٖی‪ٚ‬ی‬ ‫بّ‪ٛ‬رستهٖیبس یسفسیب‪ٝ‬یعٕهٖی ستی‪ٚ‬ر‪ٛ‬دید زد‪.‬‬ ‫‪ 5‬سمبثضى ارسثبیجبىششقی‬ ‫ثِ اسدٍی تین هلی دعَت شذًذ‬ ‫سررس‪ ٚ‬ررر ی ر ررس ی‪ -‬یدب ر ررس ی‪ ٞ‬ر رره ید‪ٚ‬رررس رر‪ ٝ‬یسرر‪ ٛ‬ز ی‬ ‫اذزبه زهٖیشسلیی شیدع‪ ٛ‬ی‪۶‬یزوهبصٖی ستهٖیب‪ ٝ‬ی زد‪ ٚ‬یتر رٓی‬ ‫ّٔیید‪ٚ‬رس ‪ٝ‬یس‪ ٛ‬ز یدزیزشت‪ٝ‬ی ستمهٔتی سید د‪.‬ی‬ ‫٘هطسی‪ٛٞ‬ش هز‪،‬یبهیب هٖی ‪ٙ‬ى‪ٝ‬ی زد‪ ٚ‬یت ٓیّٔی د‪ٚ‬رس ‪ٝ‬یس‪ ٛ‬ز ی‬ ‫دزیزشت‪ٝ‬ی ستمهٔتیب‪ٝ‬ییش‪ٚ‬د یدزیرص س‪ٜ‬یلشٓیبسٌص زیٔییش‪ٛ‬د‪،‬ی‬ ‫فص‪ٚ‬د ۺی سع دیطفسش د‪،ٜ‬یب‪ٟٙ‬هْی ّ ّی ی سرس‪ٚ‬شره‪ٞ‬ری‪ ،‬ی سرٗی‬ ‫س فی ِ‪ٟ‬ییدزیزد‪ٜ‬یس‪ٙ‬ییبصزٌسهالٖی‪ ٚ‬عّییِ ب ی‪ ٚ‬یا رد رٗی‬ ‫عّ هز یدزیزد‪ٜ‬یس‪ٙ‬یی ٔ دی‪ٚ‬یز حه٘‪ٝ‬ی هت‪٘ٛ‬یی٘ رص یدز یبر ر ی‬ ‫به٘‪ٖ ٛ‬یزد‪ٜ‬یس‪ٙ‬ییبصزٌسهالٖیب‪ٝ‬ی ٗی زد‪ٚ‬یدع‪ ٛ‬یشد٘د‪.‬‬ ‫دب سی‪ ٞ‬ه ید‪ٚ‬رس ‪ٝ‬یس‪ ٛ‬ز یاذزبه زهٖ یشرسلری ی رهدا‪ٚ‬ز ی‬ ‫وررسدۺی ٔسررعرر‪ٛ‬د ی ررهورری یزوررهبررصٖ یزد‪ ٜ‬یسرر‪ٙ‬رری ی ٔ ر ردی شی‬ ‫اذزبه زهٖیغسبیی٘ صیب‪ٝ‬ی ٗی زد‪ٚ‬یدع‪ ٛ‬یشد‪ٜ‬ی ست‪.‬‬ ‫پیشٍصی شگفت اًگیض ٍفبیی‬ ‫هقبثل هشد شوبسُ یل اسٌَمش جْبى‬ ‫سس‪ ٚ‬ری س ‪ّٔ-‬ی یپر‪ ٛ‬ی‬ ‫س‪ٛٙ‬وسی س ٖیٔ‪ٛ‬فکیشدیٔرسدی‬ ‫شٕهز‪ٜ‬ی هی س‪ٛٙ‬وسیر‪ٟ‬هٖیز ی‬ ‫شىستید‪ٞ‬د‪.‬ی س ٗی‪ٚ‬فه ریی‬ ‫ّٔییپ‪ ٛ‬ی س‪ٛٙ‬وسی س ٖیور‪ٝ‬ی‬ ‫دزیزلهبتی‪ٞ‬ره یلر‪ٟ‬رسٔره٘ریی‬ ‫٘رررٍرررّرررسرررترررهٖ ی ‪(UK‬‬ ‫)‪Championship‬شسوتیوسد‪ٜ‬ی ستیدزیٔس ّ‪ٝ‬ی ‪ َٚ‬ی رٗی‬ ‫زلهبتی‪ٞ‬هیب‪ٝ‬یٔظهفیپهً٘یر‪ٖٛ‬یض‪ٚ‬ی)‪(Pang Junxu‬زفرت ی‪ٚ‬ی‬ ‫ت‪٘ ٛ‬ستیبهی٘ت ز‪ٝ‬ی‪۶‬یبسی‪۱‬یب‪ٝ‬یپ س‪ٚ‬ش یبسسد‪.‬یّٔییپر‪ ٛ‬ی سر‪ٙ‬ر‪ٛ‬ورسی‬ ‫س ٖیدز هِییدزی ٗیٔسهبمه یشسوتیوسد‪ٜ‬ی ستیور‪ ٝ‬ی ‪ ٚ‬یدزی‬ ‫ز٘ى ‪ًٙ‬ی‪۶۶‬یر‪ٟ‬هٖیلس زید زد‪.‬ی دزیٔس ّ‪ٝ‬ید‪ْٚ‬ی رٗ یٔسرهبرمره ی‬ ‫ّٔییپ‪ ٛ‬ی س‪ٛٙ‬وسی س ٖ ب‪ٝ‬یٔظهفیٔهزنیسّ ی یٔرسد یشرٕرهز‪ٜ‬ی‬ ‫هی‪ ٚ‬ىیی شیلدزتٕ‪ٙ‬دتس ٗی س‪ٛٙ‬وسیبهش ٖیر‪ٟ‬هٖ یزفرت‪ .‬ی رٗی‬ ‫زلهبتیو‪ٝ‬ی هیش‪ٝ ٙ‬یپ ٍ س یشد‪ٜ‬یب‪ٛ‬دیبهیپ س‪ٚ‬ش ی س ٗی‪ٚ‬فه ریی‬ ‫په هٖی هفت‪.‬یپ ی شی ٗی س ٗی‪ٚ‬فه ییدزیزلهبت‪ٟ‬ره ی ٘رتر رهبریی‬ ‫ٔستسشیإِهٖی‪۲۲۲۲‬یدزیٔ‪ٕٟ‬تس ٗیزلهبتی ‪ٛ‬دیب‪ٝ‬یٔظهفیسرترهز‪ٜ‬ی‬ ‫س‪ٛٙ‬وسیر‪ٟ‬هٖ ع‪ٙ‬ییز‪٘ٚ‬ی ُیسهِ ‪ ٖ ٛ‬یزفتی‪ٚ‬یٔ‪ٛ‬فکیشدیبهی٘ت رزر‪ٝ‬ی‬ ‫لهعس ی‪۵‬یبسیطفسیب‪ٝ‬یپ س‪ٚ‬ش یبسسدی‪ٚ‬یشٍفتییسهشیش‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫‪ ٚ‬یع‪ٖ ٛٙ‬ید شتۺیسع دیفم ‪،ٝ‬یپ شىس‪ ٛ‬یت س ص یسسپسستریی‬ ‫ت ٓیّٔیید‪ٚ‬رس ‪ٝ‬یس‪ ٛ‬ز ی س ٖیدزی زد‪ ٚ‬یلشٓیز یبرسعر‪ٟ‬رد‪ٜ‬ی‬ ‫د زد‪.‬‬ ‫‪ ٚ‬ی هدا‪ٚ‬ز یوسدۺی زد‪ ٚ‬یت رٓ یٔرّری ید‪ٚ‬ررس ر‪ ٝ‬یسر‪ ٛ‬ز ی‬ ‫وش‪ٛ‬زٔهٖیدزیزشت‪ٝ‬ی ستمهٔرت ی ش ی‪ ۴۱‬یاذز یٔره‪ ٜ‬یررهز یترهی‬ ‫س‪ ْٛ‬د یب‪ٝ‬یٔ صبه٘ری یررص رس‪ ٜ‬یلشرٓ یبرسٌرص ز یٔریی یشر‪ٛ‬د ی‪ٚ‬ی‬ ‫د‪ٚ‬رس ‪ٝ‬یس‪ ٛ‬ز ٖیبه دید‪ ٚ‬شد‪ٓٞ‬یاذزیٔه‪ٜ‬یسهَیرهز ی ر‪ٛ‬د یز ی‬ ‫ب‪ٝ‬یوهدزف‪ٙ‬ییت ٓیدزیوٕپیت ٓی‪ٞ‬ه یّٔییٔعسفییو‪ٙٙ‬د‪.‬‬ ‫اذزبه زهٖیشسلیی شیلغبی‪ٞ‬ه ید‪ٚ‬رس ‪ٝ‬یس‪ ٛ‬ز یوش‪ٛ‬زٔرهٖی‬ ‫ٔحس‪ٛ‬بیٔییش‪ٛ‬دی‪ٚ‬یت ٓی‪ٞ‬ه یاٖی شیل ُیپتس‪ٚ‬شر رٕری یسرهَی‬ ‫‪ٞ‬ه یع‪ٛ‬ال٘یی ى‪ٝ‬یتهشی‪ٚ‬یپسرٕد زی ٗیزشت‪ٝ‬ی‪ٚ‬زششییدز یلرهز‪ٜ‬ی‬ ‫اس هیب‪ٛ‬د‪ٜ‬ی ٘د ‪.‬ی فس‪ٛ‬سیو‪ٝ‬ی٘ ستیبهی ٘حالَیت رٓ ید‪ٚ‬ررس ر‪ٝ‬ی‬ ‫س‪ ٛ‬ز یپتس‪ٚ‬ش ٕییت س صی شیس‪ ٛ‬ی ٗ یٔرزرترٕرس ی‪ ٚ‬یسر رری‬ ‫ٕٔ‪ٛٙ‬ع تیت ٕد ز ی سف‪ٝ‬ی یت‪ٛ‬سظیش‪ٟ‬رسد ز یبره یٔظر‪ٛ‬بر‪ٝ‬ی‬ ‫ش‪ٛ‬ز یش‪ٟ‬سیششٓ‪،‬یت س صیب‪ٝ‬یع‪ٙ‬ر‪ ٖ ٛ‬یلرغرب ی ‪ َٚ‬ید‪ٚ‬ررس ر‪ٝ‬ی‬ ‫س‪ ٛ‬ز یدزی س ٖی‪ٚ‬یلهز‪ٜ‬یو‪ٟٗ‬ی شی ٗیٔص ت ی٘سر ری ی‪ٚ‬زششریی‬ ‫ٔحس‪ْٚ‬یشد‪.‬ی(عىریازش ‪) ٛ‬‬ ‫دسٍاصُثبى تشامتَس‬ ‫دس ثیی ثْتشیی دسٍاصُثبًبى اسیب‬ ‫سس‪ ٚ‬ر ی ر رس ی‪ٔ-‬رحرٕردزضرهی‬ ‫هز دز‪ ٚ‬ش‪ٜ‬یبهٖیت ٓیترس ورتر‪ٛ‬زی‬ ‫٘هٔصدی ٘ت هبیب‪ٟ‬تس ٗ یدز‪ ٚ‬ش‪ٜ‬ی یبرهٖی‬ ‫هضسیدزیِ ًیل‪ٟ‬رسٔره٘رهٖ یسرهَی‬ ‫‪۲۲۲۴‬یاس هیشد‪.‬یِ ًیل‪ٟ‬رسٔره٘رهٖی‬ ‫اس هیدزیسهَی‪۲۲۲۴‬ی‪ٞ‬فت‪ٝ‬یٌرشتر‪ٝ‬ی‬ ‫بهیل‪ٟ‬سٔه٘ییت ٓیف‪ٛ‬ت هَی ِ‪ٟ‬الَیعسبستهٖی هتٕ‪ٝ‬ی هفت‪.‬ع رک یز‪َ ٚ‬ی‬ ‫‪ٞ‬سیسهَیپری شیپه هٖی ٗیزلهبتی‪ٞ‬هیو‪ٙ‬فدز س ‪ٖٛ‬یف‪ٛ‬ت هَیاس هیدزی‬ ‫٘ظسس‪ٙ‬زییب‪ٝ‬ی ٘ت هبیب‪ٟ‬تس ٗیبهش ى‪ٙ‬هٖی‪ٞ‬سی غ‪ٛ‬ط یٔریی یپرسد شدی‬ ‫و‪ٝ‬یدزی ‪ٗ ِٚ‬ی٘ظسس‪ٙ‬زی‪،‬ی ‪AFC‬ب‪ٝ‬ی ٘ت هبیبستس ٗیدز‪ ٚ‬ش‪ ٜ‬یبرهٖی‬ ‫هضسیدزیِ ًیل‪ٟ‬سٔه٘هٖی شیٍ٘ه‪ٜ‬یوهزبس ٖی ‪ٛ‬دیپسد تر‪ ٝ‬ی سرتی‬ ‫و‪ٝ‬یدزیب ٗی ٗی سهٔیی٘هْی هیدز‪ ٚ‬ش‪ٜ‬یبهٖ ی رس ٘ری ی٘ر رص ید رد‪ٜ‬ی‬ ‫ٔییش‪ٛ‬د‪ٔ.‬حٕدزضهی هز یدز‪ ٚ‬ش‪ٜ‬یبهٖیت ٓیتس وت‪ٛ‬زیو‪ٝ‬یدزی رٗی‬ ‫زلهبتی‪ٞ‬هیعّٕىسدی ‪ٛ‬بیید شتیدزی ٗی٘ظسس‪ٙ‬زییبه دیبهیسره رسی‬ ‫دز‪ ٚ‬ش‪ٜ‬یبه٘هٖ زلهبتیو‪ٙ‬د‪.‬ی هز یدزی‪۷‬ید د ز یو‪ٝ‬یبس یت ٕ ی‬ ‫دزی ٗیزلهبتی‪ٞ‬هی ٘زهْید د‪ٛٔ ،‬فکیب‪ٝ‬یح تی‪۵‬یوّ ٗیش ت یشرد ی‪ٚ‬ی‬ ‫ت‪ٟٙ‬هی‪۱‬یٌُیدز هفتیوسد‪.‬ی ‪ٚ‬یدزی‪۷۹‬یدزطدیٔ‪ٛ‬لرعر رتی ی‪ٞ‬ره ی٘ر رصی‬ ‫عىری ِعُٕی ‪ٛ‬بیی٘شهٖید د‪ٜ‬یتهیبهی ٗیأهزیدزیب رٗ یبر‪ٟ‬رترس رٗی‬ ‫ٌّس‪ٞ‬ه ی هضسیدزیِ ًیل‪ٟ‬سٔه٘هٖیاس هی‪۲۲۲۴‬یلس زیٌ سد‪.‬‬ ‫ثشتشی پشگل هس سًَگَى هقبثل فشدٍس‬ ‫سس‪ ٚ‬ری س ‪-‬ت ٓیف‪ٛ‬تسهَیٔریس‪ٍٖٛ٘ٛ‬یدزید د ز یپسٌُیبهی٘ت ز‪ٝ‬ی‪۷‬یبرسی‬ ‫هیٔمهبُیفسد‪ٚ‬سیلٓیب‪ٝ‬یپ س‪ٚ‬ش یزس د‪.‬یت ٓی‪ٞ‬ه یٔریس‪ٍٖٛ٘ٛ‬ی‪ٚ‬زشلهٖ ی‪ٚ‬ی‬ ‫فسد‪ٚ‬سیلٓیدزیرهزر‪ٛ‬بید د ز‪ٞ‬ه ی‪ٞ‬فت‪ٝ‬ید‪ ٚ‬شد‪ٓٞ‬یِ رً یبرسترس یفر‪ٛ‬تسرهَی‬ ‫وش‪ٛ‬زیدزیسهِٗیپ‪ٛ‬زشس فییت س صیب‪ٝ‬یٔظهفی‪ٓٞ‬یزفت‪ٙ‬د یور‪ ٝ‬ی رٗ ید رد ز یبرهی‬ ‫پ س‪ٚ‬ش ی‪۷‬یبسی هیٔریس‪ٍٖٛ٘ٛ‬یب‪ٝ‬یپه هٖیزس د‪.‬یشهٌسد ٖی ٕ دیبییغٓ یور‪ٝ‬ی‬ ‫دزی‪ٞ‬فت‪ٝ‬ی‪ٞ‬ه ی سیعّٕىسدی ‪ٛ‬بیید شت‪ٝ‬ی ٘د‪ ،‬یدز ی برترد ی رٗ یبرهش ی‪ٞ‬رٓی‬ ‫عّٕىسدیب‪ٟ‬تس ی٘س تیب‪ٝ‬ی س فی ز ئ‪ٝ‬یوسد٘دی‪ٚ‬یت‪٘ ٛ‬ست‪ٙ‬دیبهیٌُی ‪ٞ‬ه یش‪ٚ‬دی‪ٍٙٞ‬هْی ‪ٛ‬دیز یب‪ٝ‬یپ س‪ٚ‬ش یدزیٔظهفیبره یفرسد‪ٚ‬س یلرٓی‬ ‫٘صد هیو‪ٙٙ‬د‪.‬یت ٓیٔریس‪ٍٖٛ٘ٛ‬یبهیبسدیٔمهبُیت ٓیفسد‪ٚ‬سیلٓی‪۲۹‬ی ٔت هش یشد ‪ ٚ‬ب‪ ٝ‬زد‪ٜ‬ید‪ْٚ‬یطع‪ٛ‬دیوسد ‪ٚ‬یت ٓیفسد‪ٚ‬سیلٓیبه ی‪۴۶‬ی‬ ‫ٔت هشیب‪ ٝ‬دز‪ٜ‬ی٘‪ٟٓ‬یرد‪َٚ‬یِ ًیبستسیف‪ٛ‬تسهَیبهشٍه‪ٜ‬ی‪ٞ‬ه یوش‪ٛ‬زیسم‪ٛ‬طیوسد‪.‬ی‬ ‫هسجذ استبدشبگشد‪ ،‬تٌْب اثش ثِجبهبًذُ اص دٍسُ چَپبًی دس تجشیض‬ ‫سس‪ ٚ‬ری س ‪-‬دزیش‪ٟ‬سیت س صیب‪ٝ‬ی‪ ٚ‬سغ‪ٝ‬یٔ‪ٛ‬لعر رت یسر رهسری ی‪ٚ‬ی‬ ‫ٔر‪ ٞ‬ییعییعر‪ َٛ‬یترهز رخ یٔسرهررد یفره رس ی‪ ٚ‬یبره یٔرعرٕرهز ی‬ ‫تحس ٗیبس ٍ٘ ص یب‪ٙ‬هیشد‪ٜ‬ی ستیو‪ٝ‬یدزی هَی هضسی ٗیش‪ٟ‬سیز یب‪ٝ‬ی‬ ‫ٔ‪ٟ‬دیٔسهردیتهز ییت د ُیوسد‪ٜ‬ی ست‪ٔ.‬سزرد ی سرترهدشرهٌرسدی‬ ‫ٔتعّکیب‪ٝ‬ید‪ٚ‬ز‪ٜ‬یر‪ٛ‬په٘هٖ‪،‬ی ىیی شیٔسهردیلد ٕییش‪ٟ‬سیت س صی ستی‬ ‫و‪ٝ‬یدزی هبهٖیفسد‪ٚ‬سیی ٗیش‪ٟ‬سی‪ ٚ‬لسیشد‪ٜ‬ی ست‪.‬‬ ‫ب‪ٙ‬ه ی ‪ٝ ِٚ‬یاٖیت‪ٛ‬سظی ٔ س سٗیر‪ٛ‬په٘ییّٔمبیب‪ٝ‬یعالءی ِد رٗ یدزی‬ ‫سهَی‪۷۱۲‬ی‪ٞ‬زس یلٕس یسه ت‪ٝ‬یشد‪ٜ‬ی‪ٚ‬یب‪ٝ‬ی٘هْی هٖیٔا‪ ،َٛ‬ی رعر‪ٙ‬ریی‬ ‫سّ ٕهٖ‪،‬ی٘‪ ٛ‬د‪ٜ‬ی‪ٞ‬الو‪ ٛ‬هٖ‪،‬یٔ‪ٛ‬س‪ْٛ‬یشد‪ٜ‬ی ستی‪ٚ‬یب‪ٝ‬ی‪ٗ ٕٞ‬یدِ ُیب‪ٝ‬ی‬ ‫عت هزی٘هْیبه٘یی‪ٚ‬ی هٖ‪،‬یعد‪ٜ‬ی یاٖیز یسّ ٕه٘ ‪ٝ‬ی‪ٚ‬یبس ی یعرالئر ر‪ٝ‬ی‬ ‫٘هٔ د‪ٜ‬ی ٘د‪.‬ی‪ٚ‬ر‪ٝ‬یتسٕ ‪ٝ‬یٔسزدیب‪ٝ‬ی ٗیعّتی ستیو‪ٝ‬یوت ر ر‪ٝ‬ی ی‪ٞ‬ره ی‬ ‫د ُی‪ٚ‬یٔ‪ٙ‬دزره ید ‪ ٛ‬ز‪ٞ‬ه ی رهزد یاٖ‪ ،‬یبر‪ ٝ‬ی رظ یعر رد ی‬ ‫ط سفی‪،‬ی غهطیٔعس‪ٚ‬فید‪ٚ‬ز‪ٜ‬ی ّ ه٘یی‪ٚ‬ی ىیی شیشرهٌرسد ٖ ی ‪ٚ‬ی‬ ‫٘‪ٛ‬شت‪ٝ‬یشد‪ٜ‬یو‪ٝ‬یب‪ٝ‬یٔسزدی ستهدی‪ٚ‬یشهٌسدی٘ صیش‪ٟ‬س ی هفت‪ٝ‬ی ست‪.‬‬ ‫دزیب‪ٙ‬ه یٔسزد‪،‬یٌ‪ ٙ‬دیبصزیی‪ٚ‬یعهقی‪ٞ‬هی‪ٚ‬یپه ‪ٝ‬ی‪ٞ‬ره یاررس یدزی‬ ‫ع ٗیسهدٌیی‪ٚ‬یدزیلسٕتیپه یعهقی‪ٞ‬ه یٌ‪ ٙ‬رد‪ ،‬یعر رهز ی ی‪ٞ‬ره ی‬ ‫بسٓی ی ِس ٕٗی ِس ٓ‪،‬یٔهشهء ‪،‬ی هیعّیی( )یٔدد‪،‬ی ِّ‪ٟٓ‬یطّریی‬ ‫عّیٔحٕدی‪ٚ‬یاَیٔحٕد ٘‪ٛ‬شت‪ٝ‬یشد‪ٜ‬ی ست‪.‬‬ ‫ی‬ ‫دزیب س‪ٖٚ‬ید ‪ ٛ‬زیشٕهِییٔسزد‪،‬یس‪ًٙ‬یٔسٔس ‪ٙ‬یی٘ظبیشرد‪ ٜ‬یور‪ٝ‬ی‬ ‫تهز خیتعٕ سی‪ٚ‬ی٘هْیٔسٔتٍسیب‪ٝ‬یع‪ٛ‬زیبسرست‪ٝ‬یب‪ٝ‬ی ظی٘ستعّ کیبس یاٖی‬ ‫٘م یبست‪ٝ‬ی ست‪.‬یب‪ٙ‬ه یٔسزدیدزیشٔهٖیع هسیٔ سش ی٘ه بی ِسّغ‪ٝٙ‬‬ ‫ٔسٔتیوّییشد‪ٜ‬ی‪ٚ‬یٔسٔتی‪ٞ‬ه ید ٍس یدزیسهَی‪ ۴۲۹۵‬ی‪ٞ‬رزرس ی‬ ‫ت‪ٛ‬سظی هدیٔ سش یٔحٕدعّیی ‪٘ ٚ‬سس یلس ر‪ٝ‬ید غی ‪ ٚ‬یدز یسرهَی‬ ‫‪۴۶۶۸‬ی شیعسفی هدیٔحٕدی زدب ّی ط‪ٛ‬ز یٌسفت‪ٝ‬ی ست‪.‬‬ ‫تاریخچه مسجذ استادشاگرد تبریز‬ ‫بسزسیی‪ٞ‬هی‪ٚ‬یٔغهِعه ی٘شهٖیٔیید‪ٞ‬دیو‪ٝ‬ی ٗیٔسزدیدزیشٔهٖی ٔ رسی‬ ‫سٗیر‪ٛ‬پهٖیّٔمبیب‪ٝ‬یعالء ِد ٗیسه ت‪ٝ‬یشرد‪ ٜ‬ی سرت ی‪ ٚ‬یبره٘ریی‬ ‫سه تیاٖیوسیی٘ ‪ٛ‬دیرصیش خی سٗیر‪ٛ‬په٘ییفسش٘دیت ٕ‪ٛ‬زته ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ٗیٔسزدیز یب‪ٝ‬ی فت هزیسّ ٕهٖی شی٘‪ ٛ‬دٌرهٖ یرر‪ٙ‬رٍر رص ی رهٖی‬ ‫ٔا‪،َٛ‬یٔسزدیسّ ٕهٖی٘هْیٌر ز یوسد‪.‬ی ِ ت‪ٝ‬یبس یی‪ٞ‬هی ٗیٔسزردی‬ ‫ز یعالئ ‪ٝ‬یٔیی ‪٘ ٛ‬د٘د‪.‬یٌفت‪ٝ‬یٔییش‪ٛ‬دیو‪ٝ‬یتهیلر رُ ی ش یسرهَ ی‪۷۱۲‬ی‬ ‫ٔسزدیسّ ٕه٘ ‪ٝ‬ی یدزی ٗیٔحُی‪ٚ‬ر‪ٛ‬دید شتیو‪ٝ‬یعییشِصِر‪ٝ‬ی ی ی‬ ‫ب‪ٝ‬وّیی‪ ٚ‬س ٖی‪ٚ‬ی ٗیٔسزدیره ٍص ٗیاٖیشد‪.‬‬ ‫ی‬ ‫هجتوعّبی اه هعذًی ثب توشمض ثش خَاص‬ ‫دسهبًی دس اسدثیل ثبیذ سًٍق گیشد‬ ‫سس‪ ٚ‬ری س ‪-‬یٔد سوُییٔ س ثییفس‪ٍٙٞ‬ی‪،‬یٌرسدشرٍرس ی‪ٚ‬ی‬ ‫ط‪ٙ‬ه سیی دستیی ستهٖی زدبر رُ یٌرفرتۺ یبره رد یبره یبرسٌرص ز ی‬ ‫رش‪ ٛٙ‬ز‪ٜ‬ی‪ٞ‬ه یٌسدشٍس یدزی ‪ٛ‬ش‪ ٜ‬یابی ی‪ٞ‬ره یٔرعرد٘ری ی‪ٚ‬ی‬ ‫تشس حی ‪ ٛ‬صیدزٔه٘یی ٗیٔزٕ‪ٛ‬ع‪ٝ‬ی‪ٞ‬ره‪ ،‬یدز یشٔر ر‪ٙ‬ر‪ ٝ‬یز‪٘ٚ‬رکی‬ ‫ابدزٔه٘ییپصشىییدزی ٗی ستهٖیٌهْیبسد ز ٓ‪.‬یی‬ ‫٘هدزیفال یی فص‪ٚ‬دۺیابی‪ٞ‬ه یٌسْیٔعد٘ییب‪ٝ‬یع‪ٖ ٛٙ‬ی طّییتس ٗی‬ ‫‪ٚ‬یٔ‪ٙ‬حظسب‪ٝ‬یفسدتس ٗیبس٘دیٌسدشٍس ی رٗ ی سرترهٖ ی سرت ی‪ٚ‬ی‬ ‫دزطدیبهال یی شیٌسدشٍس ٖیبه ی ٘رٍر رص‪ ٜ‬ی سرترفرهد‪ ٜ‬ی ش ی رٗی‬ ‫ٔىه٘ه یب‪ٝ‬یٔ‪ٙ‬غم‪ٝ‬یسفسیٔییو‪ٙٙ‬د‪.‬ی‪ ٚ‬یب هٖیوسدۺی ٔزتٕرسی ی‪ٞ‬ره ی‬ ‫ابدزٔه٘ییٔ‪ٛ‬ت‪ٛ‬زیٔحسنیٌسدشٍسد ی‪ٞ‬ست‪ٙ‬دیو‪ٝ‬یبه دیتال ی‬ ‫ش‪ٛ‬دیبهیط ه٘تی شی ٗیبس٘د‪ ،‬ی سرترهٖ ی زدبر رُ یبر‪ ٝ‬ی رىری ی شی‬ ‫لغبی‪ٞ‬ه یٔ‪ٟٓ‬یٌسدشٍس ی ٗی ر‪ٛ‬ش‪ ٜ‬یدز یسرغرح یٔرّری ی‪ٚ‬ی‬ ‫ب ٗی ِّّٕییت د ُیش‪ٛ‬د‪.‬ی ٔد سوُییٔ س ثییفس‪ٍٙٞ‬ی‪،‬یٌسدشٍس ی‬ ‫‪ٚ‬یط‪ٙ‬ه سییدستیی ستهٖی زدب ُی ضهف‪ٝ‬یوسدۺیدزید‪ٚ‬ز‪ٜ‬یپسهورس‪٘ٚ‬رهی‬ ‫به دیدزیشٔ ‪ٝٙ‬یٔعسفیی ‪ ٛ‬صیابی‪ٞ‬ه یدزٔه٘یی‪ٚ‬یپ ست ی‪ٞ‬ره ی‬ ‫سىییلدْیبسد ز ٓی‪ٚ‬یبهی فظیبس٘دیابی‪ٞ‬ه یدزٔه٘ی‪،‬ی ‪ ٕٞ‬رتی‬ ‫ٌسدشٍس ی ستهٖیز یبهالیب س ٓ‪.‬‬ ‫جْبى ٍسصش‬ ‫ثًَذس لیگب؛ ثبیشلَسمَصى‬ ‫ثِ سدُ سَم صعَد مشد‬ ‫سس‪ ٚ‬ری س ‪ٞ-‬فت‪ٝ‬یس صد‪ٓٞ‬یزلهبتی‪ٞ‬ه یف‪ٛ‬ت هَیاِرٕرهٖ‪ ،‬یبر‪٘ٛ‬ردسی‬ ‫ِ ٍهیبهیلس زیٌسفتٗیبه سِ‪ٛ‬زو‪ٛ‬شٖیدزیزد‪ٜ‬یس‪ْٛ‬یرد‪َٚ‬یب‪ٝ‬یپه هٖیزس د‪.‬ی‬ ‫ا س ٗیبهش ی شی‪ٞ‬فت‪ٝ‬یس صد‪ٓٞ‬یزلهبتی‪ٞ‬ه یف‪ٛ‬ت هَیإِهٖیدزیشس غریی‬ ‫بسٌص زیشدیو‪ٝ‬یت ٓیف‪ٛ‬ت هَ به رسِر‪ٛ‬زور‪ٛ‬شٖ یبره یبرسترس ی‪ ۶‬یبرس ی رهی‬ ‫بس بس ال ص ی هیپّ‪ٝ‬یطع‪ٛ‬دیوسدی‪ٚ‬یب‪ٝ‬یزد‪ٜ‬یس‪ ْٛ‬یررد‪ َٚ‬یزفرت یترهی‬ ‫ره یفس ‪ٛ‬زییز یبٍ سد‪.‬یبهیپه هٖیزلهبتی‪ٞ‬ه ی‪ٞ‬فت‪ٝ‬یس صد‪ٓٞ‬یب‪٘ٛ‬ردسی‬ ‫ِ ٍه‪،‬یت ٓی‪ٞ‬ه به سٖیٔ‪ ٘ٛ‬خ‪ ،‬د‪ٚ‬زتٕ‪٘ٛ‬دی‪ ٚ‬به سِ‪ٛ‬زو‪ٛ‬شٖیدزیزد‪ ٜ‬ی‪ٞ‬ره ی‬ ‫‪َٚ‬یتهیس‪ْٛ‬یلس زیٌسفت‪ٙ‬د‪.‬‬ ‫ثٌضهب اص سمَسد ّبًشی گزشت‬ ‫سس‪ ٚ‬ری س ‪-‬ستهز‪ٜ‬یفس ٘س‪ ٛ‬یزئهَیٔهدز دیزو‪ٛ‬زدیٌّص٘یی سغر‪ٛ‬ز‪ٜ‬ی‬ ‫ف‪ٛ‬ت هَیفس ٘س‪ٝ‬یز یشىست‪.‬وس ٓیب‪ٙ‬صٔهیستهز‪ٜ‬یفس ٘س‪ ٛ‬یت ٓیف‪ٛ‬ت هَیزئرهَی‬ ‫ٔهدز دیٔ‪ٛ‬فکیشدیدزیرس هٖیپ س‪ٚ‬ش یت ٓی ‪ٛ‬دیٔمهبُیس‪ ٛ‬ره یٌرُ ی ‪َٚ‬ی‬ ‫ت ٓیا٘چّ‪ٛ‬تییز یب‪ٝ‬یحٕسیبسسه٘دی‪ٚ‬ی٘م یٔ‪ٕٟ‬ییز یدزیبستس یزئرهِریی ی‪ٞ‬رهی‬ ‫ٔمهبُیس‪ ٛ‬هی فهیو‪ٙ‬د‪ٗ .‬یستهز‪ٜ‬ی‪۶۶‬یسهِ‪ٝ‬یو‪ٝ‬یدزیر‪ٙ‬دیسهَیٌررشرتر‪ ٝ‬ی‪ٚ‬ی‬ ‫پری شیرد ییوس ست ه٘‪ٛ‬یز‪٘ٚ‬هِد‪ٚ‬ی شیزئهَیٔهدز دیدزیٌّص٘ی یأرهز ی‬ ‫دز شهٖیز ی شی ‪ٛ‬دیح تیوسد‪ٜ‬ی ستی‪ٚ‬ی‪ٞ‬سیسهَیٌُی‪ٞ‬ره یش رهد یز ی‬ ‫بس یو‪ٟ‬ىشه٘یی‪ٞ‬هیب‪ٝ‬یحٕسیٔییزسه٘دیبهیٌّص٘ییٔمهبُیس‪ ٛ‬هی هیزو‪ٛ‬زدی‬ ‫ز یب‪ٝ‬ی٘هْی ‪ٛ‬دیوسد‪.‬یوس ٓیب‪ٙ‬صٔهیبهیٌّص٘ییدزید د زیزئهَیٔهدز دیٔمهبُی‬ ‫س‪ ٛ‬هیبهی‪۶۶۴‬یٌُیشد‪ٜ‬یب‪ٝ‬یع‪ٖ ٛٙ‬یٌّصٖیتس ٗیبهش ىٗیفس ٘س‪ ٛ‬یتهز خ یدزی‬ ‫زلهبتی‪ٞ‬ه یبهشٍه‪ٞ‬ییدستی هفتی‪ٚ‬ی شیت س ی‪ٞ‬ه٘س ی سرغر‪ٛ‬ز‪ ٜ‬یسرهبرکی‬ ‫ف‪ٛ‬ت هَیفس ٘س‪ٝ‬یع ‪ٛ‬زیوسد‪.‬یوس ٓیب‪ٙ‬صٔهی و‪ٖٛٙ‬یبهی‪۴۴‬یٌُیشد‪ٜ‬یدز یطردزی‬ ‫رد‪َٚ‬یٌّص٘هٖیالِ ٍهی٘ صی ض‪ٛ‬زید زد‪.‬‬ ‫پیشٍصی پَستَ دس حضَس ‪ 81‬دقیقِای طبسهی‬ ‫سس‪ ٚ‬ری س ‪ -‬ت ٓیف‪ٛ‬ت هَیپ‪ٛ‬زت‪ٛ‬یدزیِ ًیبرسترس یپرسترارهَ ی ش یسردی‬ ‫‪ ٚ‬ت‪ٛ‬ز هیٌ ٕهز یٌرشت‪.‬‬ ‫دزی ىیی شید د ز‪ٞ‬ه ی‪ٞ‬فت‪ٝ‬ید‪ ٚ‬شد‪ٓٞ‬یزلهبتی‪ٞ‬ه یِ ًیبستس یپسترارهَ‪،‬ی‬ ‫ت ٓیف‪ٛ‬ت هَیپ‪ٛ‬زت‪ٛ‬یب‪ٝ‬یٔظهفی‪ ٚ‬ت‪ٛ‬ز هیٌ ٕهز یزفتی‪ٚ‬یبهی سهبی‪ ۲‬یبرسی‬ ‫هی س فی ‪ٛ‬دیز یشىستید د‪.‬یٔ‪ٟ‬د یعهزٔیی شی بتد یدزیتسور ربی‬ ‫پ‪ٛ‬زت‪ٛ‬ی ض‪ٛ‬زید شتی‪ٚ‬یدل م‪ٝ‬ی‪۴۹۹۲‬یتع‪ ٛ‬ضیشد‪.‬‬ ‫ِ‪ٛ‬ئ رید هشی‪ٚ‬ی ‪ّ ٘ ٚ‬س‪ٖٛ‬یب‪ٝ‬یتست بیدزیدله کی‪۶۸‬ی‪ٚ‬ی‪ ۵۹‬یبرس یپر‪ٛ‬زتر‪ٛ‬ی‬ ‫ٌّص٘ییوسد٘د‪.‬یپ‪ٛ‬زت‪ٛ‬یبهی‪۶۲‬ی ٔت هشیدزیطدزیرد‪ َٚ‬یزلرهبرتی ی‪ٞ‬ره یلرس زی‬ ‫د زد‪.‬یدزید ٍسیبهش یِ ًیپستاهَ‪،‬یعّییعّ ر ر‪ٛ‬ز‪ ،‬یٔر‪ٟ‬رهررٓ ی رس ٘ریی‬ ‫ٔهز ت ٕ‪ٛ‬یدزیرس هٖیبستس ی‪۲‬یبسیطفسیت ٕ یٔمهبُیفرس رس یز‪ ٚ‬یٌرُی‬ ‫د‪ْٚ‬یتهح سٌر زیب‪ٛ‬دی‪ٚ‬ی غه ییو‪ٝ‬یب‪ٝ‬یٌُیت د ُیشدیز یٌسفت‪.‬‬ ‫‪ 2‬اهتیبص ثِ حسبه سئبل هبدسیذ ٍاسیض شذ‬ ‫سس‪ ٚ‬ری س ‪-‬ت ٓیف‪ٛ‬ت هَیزئهَیٔهدز دی‪ٞ‬فت‪ٝ‬یپه٘صد‪ٓٞ‬یزلرهبرتی ی‪ٞ‬ره ی‬ ‫الِ ٍه ی س ه٘ هیز یبهیپ س‪ٚ‬ش یپشتیسسیٌر شت‪.‬‬ ‫دزی‪ٞ‬فت‪ٝ‬یپه٘صد‪ٓٞ‬یزلهبتی‪ٞ‬ه یالِ ٍه ی س ه٘ هیت ٓیف‪ٛ‬ت هَیزئهَیٔرهدز ردی‬ ‫دزید د ز ی هٍ٘ییبهی٘ت ز‪ٝ‬ی‪۲‬یبسی هی شیسدیس‪ ٛ‬هیٌرشت‪.‬‬ ‫بتد یز فهئُیٔ سیدزیدل م‪ٝ‬ی‪۴۲‬یس‪ ٛ‬هیز یپ ی ٘د رت‪ ،‬ی ٔره یٌرُی ی‪ٞ‬ره ی‬ ‫دله کی‪۶۲‬ی‪ٚ‬ی‪۸۷‬یب‪ٙ‬صٔهی‪ٚ‬ی‪ ٙ ٚ‬س ‪ٛ‬سیز یب‪ٝ‬یبستس یزئهَیٔهدز دید د‪.‬‬ ‫زئهَیٔهدز دیبهی ٗیپ س‪ٚ‬ش ی‪۶۶‬ی ٔت هش یشدی‪ٚ‬یره رٍره‪ ٜ‬ی ر‪ٛ‬د یز یدزی‬ ‫طدزیرد‪َٚ‬یالِ ٍهیٔستحىٓیوسد‪.‬یس‪ ٛ‬هی‪ٓٞ‬یبهی‪۲۸‬ی ٔرتر رهش‪ ،‬یرر‪ٟ‬رهزْی‬ ‫ست‪.‬‬ ‫جضئیبت سفشّبی هشدم دس ّشت هبُ گزشتِ‬ ‫سس‪ ٚ‬ر ی س ‪-‬ی‬ ‫بسی سهسیا س ٗی‬ ‫أهز‪ٞ‬ه یٔ‪ٙ‬ترشرسی‬ ‫شد‪ ٜ‬یترسدد‪ٞ‬ره ی‬ ‫ب ٗ ی سرتره٘ری یدزی‬ ‫‪ٞ‬شتیٔه‪ ٜ‬ی ر رسی‬ ‫٘س ت یبر‪ ٝ‬یسرهَی‬ ‫ٌرشت‪ ٝ‬ی فرص ر ی‬ ‫هفت‪ٝ‬ی ٔهیسفس‪ٞ‬ه ی‬ ‫ٔسدْیدزیابهٖیٔه‪ٜ‬یوه‪ ٞ‬یلهبُیت‪ٛ‬ر‪ٟ‬یی٘س تیب‪ٝ‬یٔ‪ٟ‬سیٔه‪ٜ‬ید شت‪ٝ‬ی ست‪.‬‬ ‫دزی‪ٞ‬شتیٔه‪ٝٞ‬ی ٔسهَی‪ٚ‬ضع تیسفس‪ٞ‬ه یرهد‪ٜ‬ی یٔسدْیبهشی‪ٞ‬رٓ یز‪٘ٚ‬ردی‬ ‫فص شیی٘س تیب‪ٝ‬یسهَیٌرشت‪ٝ‬ید شت‪ٝ‬ی ٔهیأهزیتسددیدزیابهٖیٔه‪ٜ‬ی٘س تی‬ ‫ب‪ٝ‬یٔه‪ٜ‬یٌرشت‪ٝ‬یوه‪ ٞ‬ی هفت‪ٝ‬ی ست‪.‬یبسی سهسیأهز‪ٞ‬ه یٔسوصیٔد رس رتی‬ ‫ز ‪ٜ‬ی‪ٞ‬ه یوش‪ٛ‬زی شیتحّ ُی‪ٚ‬ضع تیتسددیدزیابهٖیٔه‪ٜ‬ی ٔسهَیب ی شی‪۵۵‬ی‬ ‫ٔ ّ ‪ٖٛ‬یتسددیب ٗی سته٘یی تفهقی فتهد‪ٜ‬یو‪ٝ‬ی٘س تیب‪ٝ‬یٔ‪ٟ‬سیٔه‪ٜ‬یسهَیررهز ی‬ ‫‪ٞ‬شتیدزطدیوه‪ ٞ‬ی هفت‪ٝ‬ی ٔهی‪ٗ ٕٞ‬یأهزیدزیل هسیبهیابهٖ یٔره‪ ٜ‬یسرهَی‬ ‫ٌرشت‪ٝ‬ی‪۴۹‬یدزطدی فص یپ د یوسد‪ٜ‬ی ست‪.‬‬ ‫ِ ت‪ٝ‬یتسددیب ٗی سته٘ییوُی‪ٚ‬سه ُی٘مّ ‪ٝ‬یدزی‪ٞ‬شتیٔه‪ٝٞ‬ی ٔسهَیٔزٕ‪ٛ‬عرهی‬ ‫ب‪ٝ‬ی‪۱۲۷‬یٔ ّ ‪ٖٛ‬ی‪ٚ‬ی‪۲۹۷‬ی‪ٞ‬ص زی‪ٚ‬ی‪۱۸‬ی‪ٚ‬س ّ‪ٝ‬ی٘مّ ‪ٝ‬یزس د‪ٜ‬ی ستیو‪ٝ‬ی٘سر رتی‬ ‫ب‪ٝ‬ی‪ٗ ٕٞ‬یأهزیدزی‪ٞ‬شتیٔه‪ٜ‬یسهَیٌرشت‪ٝ‬ی‪ٞ‬شتیدزطدی فص ی رهفرتر‪ٝ‬ی‬ ‫ست‪.‬ی‪ٕٞ‬چ‪ٗ ٙ‬یس‪ٟٓ‬ی‪ٚ‬سه ُی٘مّ ‪ٝ‬یس هی‪ٚ‬یس‪ٗ ٍٙ‬ی٘ ص یدز یلر رهس یبرهی‬ ‫‪ٗ ٕٞ‬یبهش‪ٜ‬یشٔه٘ییدزیسهَیٌرشت‪ٝ‬یز‪٘ٚ‬دیز‪ٚ‬یب‪ٝ‬یزشدی‪۹‬ی‪ٚ‬یر‪ٟ‬هزیدزطد ی‬ ‫ز یتزسب‪ٝ‬یوسد‪ٜ‬ی ست‪.‬‬ ‫دزی‪ٞ‬شتٕ ٗیٔه‪ٜ‬ی ٔسهَیتسددیب ٗی سته٘ییز‪٘ٚ‬د یپه رد ز یز یترزرسبر‪ٝ‬ی‬ ‫وسد‪ٜ‬ی ستی‪ٚ‬یدزی ٗیٔ هٖیب شتس ٗیتسددی‪ٚ‬یسفس‪ٞ‬ه یٔسدْیب‪ٝ‬ید‪ْٚ‬یابهٖی‬ ‫ٔه‪ٜ‬یبهید‪ٚ‬یٔ ّ ‪ٖٛ‬ی‪ٚ‬ی‪۸۸‬ی‪ٞ‬ص زی‪ٚ‬ی‪۱۸۷‬ی‪ٚ‬س ّ‪ٝ‬ی٘مّ ‪ٝ‬ی‪ ٚ‬یورٕرترس رٗ یاٖ یبر‪ٝ‬ی‬ ‫ا س ٗیز‪ٚ‬شی ٗیٔه‪ٜ‬یبهی هیٔ ّ ‪ٖٛ‬ی‪ٚ‬ی‪۶۹۱‬ی‪ٞ‬ص زی‪ٚ‬ی‪۲۲۹‬ی‪ٚ‬س ّ‪ٝ‬ی٘مّ ‪ٝ‬یبرسی‬ ‫ٔیٌسدد‪.‬‬ ‫ی‬ ‫بسی سهسیأهز‪ٞ‬ه یٔ‪ٙ‬تشسیشد‪ٜ‬ی شیتسددیب ٗی سته٘ییابهٖ یٔره‪ ٜ‬ی ٔسرهَ‪،‬ی‬ ‫‪ٕٝٞ‬ی ستهٖی‪ٞ‬هیز‪٘ٚ‬دیز‪ٚ‬یب‪ٝ‬یزشدی فص شییز ید شت‪ٝ‬ی ٘د ی‪ ٚ‬یدز ی رٗ یبر رٗی‬ ‫ب شتس ٗی فص یسفس‪ٞ‬هی٘س تیب‪ٝ‬یٔد یٔشهب‪ٝ‬یسهَیٌرشت‪ٝ‬یٔسب‪ٛ‬ط یبر‪ٝ‬ی‬ ‫ستهٖی‪ٞ‬ه یلٓ‪،‬یٌّستهٖ‪،‬ی س سهٖیزض‪ ٛ‬ی‪ٚ‬ی س سهٖیشٕهِییب‪ٝ‬یتست ربی‬ ‫دزطدیزشدیبسٔیٌسدد ی‪ٚ‬ی‬ ‫ی‬ ‫بهی‪۶۱‬یدزطد‪،‬ی‪۶۴‬یدزطد‪،‬ی‪۶۲‬یدزطدی‪ٚ‬ی‪۲۹‬ی‬ ‫وٕتس ٗی فص یتسددی٘س تیب‪ٝ‬یابهٖیٔه‪ٜ‬یسهَیٌررشرتر‪ ٝ‬یٔرسبر‪ٛ‬ط یبر‪ٝ‬ی‬ ‫ش٘زهٖ‪،‬یس ستهٖی‪ٚ‬یبّ‪ٛ‬رستهٖی‪ٚ‬یاذزبه زهٖیشسلییب‪ٝ‬یتست بیبهی فص ر ی‬ ‫ر‪ٟ‬هزیدزطد ‪،‬یش یدزطد ی‪ٚ‬ی‪ٞ‬شتیدزطد یب‪ٛ‬د‪ٜ‬ی ست‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه ارک

روزنامه ارک 5417

روزنامه ارک 5417

شماره : 5417
تاریخ : 1400/10/29
روزنامه ارک 5416

روزنامه ارک 5416

شماره : 5416
تاریخ : 1400/10/28
روزنامه ارک 5415

روزنامه ارک 5415

شماره : 5415
تاریخ : 1400/10/27
روزنامه ارک 5414

روزنامه ارک 5414

شماره : 5414
تاریخ : 1400/10/26
روزنامه ارک 5413

روزنامه ارک 5413

شماره : 5413
تاریخ : 1400/10/25
روزنامه ارک 5412

روزنامه ارک 5412

شماره : 5412
تاریخ : 1400/10/23
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!