روزنامه ارک شماره 5339 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه ارک شماره 5339

صفحه بعد

روزنامه ارک شماره 5339

روزنامه ارک شماره 5339

‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫تالش برای تحقق رضذ ‪ 1‬درصذی اقتصبد‬ ‫کطَر در سبل ایٌذُ‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫*دٍضٌبِ ‪ 62‬هْر ‪ 01* 0011‬اکتبر ‪ 00 *6160‬ربیع االٍل‬ ‫یبدداضت ّبی رٍز‬ ‫*هذیرهسئَل ‪ -‬هحوّذ اضراقی‬ ‫*همساوسازی حقوق بازوشستگان‬ ‫گَیا قرحی ه هَه ّوساًسازی حمَق تازًطستگشاى‬ ‫تا ضاغل ی هکرح رست‪ .‬ریی قرح ترری تػَیه ً ازهٌو‬ ‫تاه ی تَ خِ هی تاضو‪ .‬هی تَرى گفت وِ تػَیه ریی‬ ‫قرح خسٍ رلورهات رمشر ز ریشی ٍ پش شطشگش شری رز‬ ‫لررهگررتی رًثَُ تازًطستگاى تشاهش شی رخشتشوشاػشی ٍ‬ ‫وطَهیا ه ه یف رمرر تطواه خَرّو هرت‪.‬‬ ‫*بورس‬ ‫رز رهرٍز تکَه هَلشت تشَهت تشؼشلش شک ضشو‪ .‬گشَیشا‬ ‫ّوف ترهسی غحت ٍ سمن رقاػشات هشٌشتشطشرُ رز‬ ‫سَی سازهاى ذیرتف هی تاضو‪ .‬ههَه تشَهت تشایشو‬ ‫گفت وِ ًَػی تازره تطواه هی هٍ ‪ .‬وشایی اى ّشن‬ ‫سْام واهخاًدات ٍ هوسسات غٌؼتی ٍ تداهی رسشت‬ ‫وِ لاًًَا ه تَهت پذیررتِ ضوُ رًو‪ .‬رگر هشَخشَ یشت‬ ‫ریی تازره رلتػا ی تا رغَل ٍ لَرػو هرتَقِ ریدا ضَ‬ ‫ٍ رؼال ت ًوایوا هؼاهات تَهسشی حشالشت ػشا ی ٍ‬ ‫قث ؼی ٍ سَ ٍزیاى هؼاهات تِ ًت دِ رًتخاب هؼشاهلشِ‬ ‫گررى تستگی خَرّو رضت‪ٍ .‬لی ه ریررى ا تس اهی رز‬ ‫هوسسات پذهرتِ ضوُ ه تَهت رؼال ت قث ؼشی سشَ‬ ‫اٍهی ًورهًو ٍ تا تررٌوّایی سَ اٍه ًطاى ر ُ هشی‬ ‫ضًَو‪ .‬تٌاترریی ه تازره سْام ػوُ ووی رز هشوسشسشات‬ ‫خریو ٍررٍش هی ضًَو ٍ ػوُ ری وِ رهری سشْشام‬ ‫هوسساتا غ ر سَ اٍه رهًوا ّو طِ هشبشثشًَشاى ٍ‬ ‫ًاهرؾ اى تازره تَهتا هی تاضٌو‪.‬‬ ‫*برجام‬ ‫رخرری ترخام هاًغ ست اتی ریررى تِ توشه رتشوشی هشی‬ ‫ضَ ‪ .‬ههماتل ریی هحوٍ یت ریررى رز تخطی تشحشریشن‬ ‫ّای رهرتىا هّا ٍ ه تداهت خْاًی ازر تر هی گر ‪.‬‬ ‫ؾوٌا اهریىا ٍ وطَه ّای غرتی ّشوشررُ رز ٍرّشوشِ‬ ‫سترسی ریررى تِ غٌؼت تَل و توه رتوی خاقر خوشغ‬ ‫هی ضًَو‪ .‬غرب ٍ اهریىا خَرّاى رح ا ترخام ّستٌشو‪.‬‬ ‫ٍلت ریررى ً س ترری حل هطىات تحرتن ػشالشوشٌشو‬ ‫حل ریی هؼؿل هی تاضٌو‪ .‬گَیا قررش شی تشرری رحش شا‬ ‫ترخام ووی خسشاهت ٍ غشورلشت یزم رهًشو تشا‬ ‫رٍؾاع لاتل وٌترل رستا تا هطىل هر حل ًشوشایشو ٍ‬ ‫هر م هر رز تحرین هّایی تخطٌو‪.‬‬ ‫*اثار باستاوی ووساز‬ ‫رز هوهٌی پرس وى ه ضْر ضوا رثر تشاسشتشاًشی ٍخشَ‬ ‫ره ؟ قرف تا سا گی گفت ًورهتن ٍلی رهتشن هشی‬ ‫سازین‪ .‬ه ریررى ػالوٌورى تِ تسهگٌوایی تووى ّشای‬ ‫خ الی ّخاهٌط اى ٍ ساساً اىا ّرچِ رز زیر زهش شی ه‬ ‫هی ریو ٍ رز هٍی زه ی پ ور هی ضشَ ا تشایشی ٍ ًشام‬ ‫ًسثت هی ٌّو‪ .‬ه حم مت تشرری ررشسریشص رلشتشوره‬ ‫ایٌوُ ریوُ ٍ اههاى خَ تِ ض َُ ػَرم رریثاًِ تشاهیش‬ ‫سازی هطبَل هی تاضٌو‪ .‬ریی تاهی سازی ّا ه پایشاى‬ ‫ّر گسرهش هرتَـ تِ وطف ٍرلؼی یا هٍغ شی اثشاه‬ ‫تاستاًی تا تحریف ّای اضىاه یوُ هی ضَ ‪ .‬رلثتِ ریی‬ ‫هٍش سالْا ست وِ ستوایِ یَْ یاى غْ ًَ ستا ً س‬ ‫هی تاضو‪ .‬گَیا غْ ًَ ست ّا ّن هوتشْشاسشت تشرری‬ ‫رثثات رلتوره ررٌّگ ٍتووى یَْ یت تِ ساخت رًشَرع‬ ‫اثاه تطىل ٍ ضوایل تاستاًیارلورم هشی وشٌشٌشو ٍ ه‬ ‫هَرؾغ هٌسه تا ٍهُ ّای لویوی لرره هی ّشٌشوا ٍ‬ ‫ه زهاًْای یزم‪ ,‬تَس لِ ػشَرهشل ذیشرتشف وطشف ٍ‬ ‫هؼرری هی ًوایٌو‪ .‬ریی ًَع تررٌو ّا ٍ رلورهات ًشَػشی‬ ‫ز ی ٍ هٍؽ ررٌّگی هحسَب هی ضًَوا وِ تشایشو‬ ‫هتَلف گر ًوا ررطاگری ضًَو ٍ ػاهل ی هرتَقشِا رز‬ ‫قرق لاًًَی هحاووِ ٍ هَه هدازرت لررهگ رًو‪.‬‬ ‫*ثروت مقامات‬ ‫رگر هماهی رز قریک حمَق هیارتی ثشرٍتشی تشوسشت‬ ‫اٍه ٍ تىث ر ور ا واه لاًًَی ور ُ رست‪ٍ .‬لی رگر تا‬ ‫رستفا ُ رز همام ٍ رخت اهرت اضىاه ٍپشٌشْشاى هشمشام ٍ‬ ‫رقاػات خَ سو رستفا ُ ًوَ ٍ تِ پشَل ٍ پلشِ ری‬ ‫ست یارتا رز ًظرػرفا ضرع ٍ لشاًشَىا تشِ رهشَه‬ ‫خاف لاًَى هثا هت ور ُ ٍ تایو ه هشمشاتشل لشاًشَى‬ ‫پاسخگَ تاضو‪ .‬لت ه ریی هَره ؾرٍهی ٍ هف و هی‬ ‫تاضو‪ .‬هس وگی تایٌگًَِ هَره تخطی رز ضفاف سازی‬ ‫رهَه ٍ سالن سازی خاهؼِ هحسَب هشی ضشَ ا یزم‬ ‫ریخرر رست‬ ‫هحرهبًِ بَدى اهَال هسئَالى‬ ‫تصوین هجلس ّطتن است‬ ‫همیه صفحه‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫‪ *0001‬سبل سی ٍ یکن ( اٍتَزبیریٌجی ایل )* ضوبرُ (سبیی)‪ 1 * 9115 :‬صفحِ ‪61111‬ریبل ایویل ‪ً ark.tabriz@yahoo.com :‬طبًی الکترًٍیکی ‪:‬سبیت اختصبصی رٍزًبهِ ارک یب ‪www.arkonline.ir‬‬ ‫احتوبل افسایص دٍببرُ هَارد کرًٍب در کطَر‪،‬‬ ‫ٍاکسی بِ تٌْبیی بیوبری را کٌترل ًویکٌذ‬ ‫هخبر‪ :‬طرحّبی ًیوِتوبم احیبی‬ ‫دریبچِ ارٍهیِ ببیذ تکویل ضَد‬ ‫همیه صفحه‬ ‫ارزیبببى یًَسکَ چْبر کبرٍاًسرای‬ ‫اررببیجبىضرقی را بررسی کردًذ‬ ‫همیه صفحه‬ ‫صفحه ‪8‬‬ ‫جَسپ بَرل‪ :‬ارٍپب ّیچ ًقطِ دٍهی‬ ‫هقببل ایراى ًذارد‬ ‫جسئیبت ببزگطبیی هذارس از اببى‪،‬داًص‬ ‫اهَزاى هطوَل حضَر در هذارس‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫صفحه ‪4‬‬ ‫احتوبل افسایص دٍببرُ هَارد کرًٍب در کطَر‪،‬‬ ‫ٍاکسی بِ تٌْبیی بیوبری را کٌترل ًویکٌذ‬ ‫سرٍیس خثری‪ -‬هی س هروس هویریشت تش شوشاهی ّشای ٍرگش شر ٍزرهت‬ ‫تْورضت هتاهُ رحتوال ترٍز هَج ضطن ت واهی ورًٍا ه وطشَها رلشسرم‬ ‫هػایت هَره تْورضتی ه وٌاه ٍروس ٌاس َىا تَزیغ ٍروسی پاسشتشَه ه‬ ‫رًطگاُ ّای ػلَم پسضىیا هکالؼات ه ست رًدام هتشاهُ رثشرتشخشطشی‬ ‫ٍروسیّای ورًٍا رز خولِ س ٌَراهم ٍ ‪ ...‬تَؾ ح ر ‪ .‬وتر هحوشوهشْشوی‬ ‫گَیا گفت‪ :‬هتاهُ هَج ضطن پ صت ٌیّا ریی رست وِ ریی رحتوال ٍخشَ‬ ‫ره ‪ّ .‬رچِ خلَ هیهٍینا رز اًدایی وِ رهین تِ رػل سرها ًس یشه تشر‬ ‫هیضَین ٍ ه ػ ی حال زًوگی ه رز حام هاًٌو رًشص اهشَزرى وشِ تشِ‬ ‫هوهسِ هیهًٍو ٍ رًطدَیاى وِ تِ رًطگاُ هیهًٍو ٍ ضرریف ریٌچشٌش شٌشی‬ ‫تاػث هیضَ وِ هَره ت واهی هدو ر اغاز ضَ ‪ٍ.‬ی ررسٍ ‪ :‬رلثتِ ه ریشی‬ ‫زه ٌِ ػَرهل هتؼو ی هَثرًو وِ هیتَرًٌو ریی هَج هر تشا خشای هشوشىشی‬ ‫واّص ٌّو؛ رٍل رز ّوِ تحث ٍروسی رست‪ .‬رگر هَج پٌدن تا ریی ضوت‬ ‫سٌگ ی ٍخَ رضتا تٌاتِ ٍ ػاهل تَ ؛ یىی ریٌىِ تا سَیِ خشویشوی رز‬ ‫ٍیرٍت وٍَیو‪ ۰۱‬هَرخِ تَ ین یؼٌی سَیِ لتا وِ چٌویی تشررتشر لشوهت‬ ‫سرریت ت طتر ٍ ّوچٌ ی ت واهیزریی ت طتر رضتِ رست‪ٍ .‬م ریٌىِ زهشاًشی‬ ‫وِ ریی هَج ضرٍع ضوا ٌَّز ٍروس ٌاس َى ه وطَه هااًکَه وِ ظشرف‬ ‫ٍ هاُ رخ ر رٍج گررتِا رٍج ًگررتِ تَ ‪ .‬روٌَى ظرف حورلشل یشه هشاُ‬ ‫رخ ر ههٍز ت ص رز یه ه ل َى ز ٍروسی تسهیک ضوُ وشِ ریشی خشَ ش‬ ‫هٌدر تِ واّص هَره رتتا تِ ت واهی هیضَ ا رها رگرریی تػَه هر رضشتشِ‬ ‫تاض ن وِ تٌْاٍروسی هی تَرًو تاػث وٌترل ریی ت واهی ضشَ اتشِ تش شررّشِ‬ ‫هرتِرین‪.‬گَیا ر رهِ ر ‪ٍ :‬روسی تِ تٌْایی ًو تَرًو ریی ت واهی هر وشٌشتشرل‬ ‫وٌوا تلىِ هوٌاههػایت تَغ ِ ّای تْورضتی تَیشهُ هػشایشت رسشتشفشا ُ‬ ‫رزهاسها ضستٍضَی ستّااػوم حؿَه هرختواػاتی وِ ؾشرٍهتشی‬ ‫ترری اًْاٍخَ ًوره ٍػَرهل یگر هیتَرًوهَثرتاضوٍریی هَره وٌاه ّشن‬ ‫هؼٌی ٍهفَْم پ ور هیوٌو‪ٍ.‬ی ررسٍ ‪ :‬هَؾَع یگری وِ خ لی تاث رگذره‬ ‫رستاریی رست وِ ههح فّای پررز حام تایوس ستنّای تشْشَیشِ ری تشِ‬ ‫ًحَهٌاسثی تاضووِ هاًغ تِ چرخص هاهوى ٍیرٍت تَیهُ ه رؿشاّشای‬ ‫کبّص زهبى صذٍر کبرت سَخت‬ ‫سرٍیس خثری‪ -‬سخٌگَی ضروت هلی پخشص رشررٍه ُ‬ ‫ّای ًفتی رز رتکال واهت ّای سَخشت غشا ه ضشوُ ٍ‬ ‫هَخَ ه تاخِ ّای هؼکلِ پس رز گذضت ‪ ۶‬هاُ خثر ر‬ ‫ٍ گفت‪ :‬ه حال حاؾر زهاى غوٍه واهت ّای سَخت‬ ‫واّص یارتِ رست‪.‬راقوِ واّی گفت‪ :‬ریی ررریٌو تشِ هٍز‬ ‫ضوُ ٍ تِ هحؽ ریٌىِ رر هخَرست خَ هر ه پشلش شس‬ ‫‪ ۰۱+‬ثثت هی وٌو ‪ ۰۱‬هٍز زهاى ررریشٌشو غشوٍه وشاهت‬ ‫قَل هی وطو وِ ضاهل هرستی ازهایشی ًشاخشاا هرسشتشی‬ ‫ازهایی ضروت هلی پخصا ضخػی سشازی رقشاػشات‬ ‫واهت سَخت ٍ ًْایتا پاوت گذرهی واهت رست ٍ تشا‬ ‫زهاًی وِ واهت تحَیل ر رهُ پست هی ضَ حوٍ ر ‪ ۰۱‬هٍز زهاى هی تر ‪ٍ.‬ی تا ت اى ریٌشىشِ ه حشال حشاؾشر‬ ‫غوٍه واهت سَخت تِ هٍز رست ٍ تِ هحؽ ریٌىِ هالىاى خَ هٍ ه خَرست خَ هر ثثت هی وٌٌو هی تَرًٌو‬ ‫تِ ساهاًِ ‪ www.epolice.ir‬هررخؼِ ٍ ررریٌو هر هطاّوُ وٌٌوا ر رهِ ر ‪ :‬ه ریی ساهاًِ توام هشررحشل غشوٍه‬ ‫واهت سَخت هج ضوُ ٍ زهاًی وِ واهت غا ههی ضَ هاله خَ هٍ هی تشَرًشو پشس رز غشوٍه وشاهت‬ ‫سَخت ٍ تؼ ی تاهوو پستی اى ه سایت هذوَه تا هررخؼِ تِ تاخِ پستی هطخع ٍ تِ ّشوشررُ هشورهن هشَه‬ ‫ً از ًسثت تِ هیارت واهت خَ رلورم وٌو‪.‬سخٌگَی ضروت هلی پخص رررٍه ُ ّای ًفتی تا ت اى ریٌىِ هالىاى‬ ‫خَ هٍ پس رز گذضت یه ّفتِ رز ثثت هخَرست خَ هی تَرًٌو تا هررخؼِ تِ ساهاًِ هذوَه ررریشٌشو غشوٍه‬ ‫واهت هر تِ قَه واهل هطاّوُ وٌٌوا گفت‪ :‬توام واهت ّایی وِ رز سال ّای لثل تا ‪ ۶‬هاِّ رخ ر ه تاخِ هؼکلِ‬ ‫ر رهُ پست لرره رضتِ تؼ ی تىل ف ضوُ رها رز ریی تِ تؼو واهت ّایی وِ ت ص رز ‪ ۶‬هاُ ه تاخِ هؼکلِ تالشی هشی‬ ‫هاًو رتکال هی ضَ لذر رز ّوَقٌاى ػسیس تماؾا رهین وِ ًسثت تِ هیارت واهت ّای غا ه ضوُ رلورم وٌٌو‪.‬‬ ‫تستِ تاضو‪ .‬رزقرف یگر هَؾَع تس اه هْن ریی رست وِ زهاًی هیتَرً شن‬ ‫پ صت ٌی وٌ ن وِ رقاػات واری رضتِ تاض ن‪ .‬رقاػات ها هتاهُ ت واهی‬ ‫وٍَیو‪ ۰۱‬تِ ‪ ۰۱‬تا ‪ ۰۱‬هٍز ایٌوُ هحوٍ هیضَ ‪ .‬تٌاترریی رگر تشخشَرّش شن‬ ‫ت ص رزاى هرپ صت ٌی وٌ نا ریی پ صت ٌی هثتٌی ترضَرّو ػلوی ً ست‪ٍ.‬ی‬ ‫گفت‪ٍ :‬روسی پاستَه هدَزّای خَ هررزسازهاى غذرٍ رهٍ هیارشت ٍ ه‬ ‫ترًاهِ ٍروس ٌاس َى وطَهی لررهگررتِ ٍلررهرست ّن ترری سٌ شی تشایی‬ ‫‪ ۰۱‬سال ّن ترری سٌ ی ‪ ۰۰‬تا ‪ ۰۱‬سال هَه رستشفشا ُ لشررههش شگش شر ‪ .‬ریشی‬ ‫ٍروسی ه رًطگاُ ّای ػلَم پسضىی تَزیغ ضوُ ٍّ چ هٌؼی ترری رستفا ُ‬ ‫رزاى ٍخَ ًوره ٍ هرخت اه هر م لررههی گ ر ‪.‬گَیا گفت‪ :‬هریی زهش شٌشِ‬ ‫چٌویی هکالؼِ ه ست رًدام رست‪ .‬یىی یگر رز هکالؼاتی وشِ رزسشَی‬ ‫هؼاٍى تحم مات ٍرٌاٍهی ٍزرهت تْورضت هحال رًدام رستا هسشکشح‬ ‫تس اه رهزضوٌوی رست ٍهٌتطرهیضَ ‪ .‬تاش هاریی رست وِ ریی هکالؼات‬ ‫هر خوغ اٍهی ور ُا تاّن همایسِ وٌ ن ٍ هغَهت ً از هتاهُ ریٌىشِ ایشا‬ ‫یزم رست وِ رر یىِ ٍروسی تسهیک ور ُا یه ًشَتشت یشگشرتشرریشص‬ ‫ٍروسی تسهیک ضَ یا ًِا تػو ن هیگ رین‪.‬گَیا گفت‪ :‬تَغ ِ هاریی رست‬ ‫وِ وواواى تایو وٍَیو‪ ۰۱‬هر خوی تگ رین‪ .‬حتی رگر وسی تستص هٌفشی‬ ‫تاضوا رگر ػاین یگرش تِ ًفغ وٍَیو تاضوا تایوحتوا تا ریی پ ص رشرؼ‬ ‫ّوىاهرى پسضه خلَ هًٍو ٍ ت واهی هر هَه هاحظِ لرره ٌّو ٍ ضشایشو‬ ‫ه ترخی هَره یزم تِ تىرره تست تاضو وِ تستِ تِ تطخش شع پشسضشه‬ ‫رست‪ .‬رغَی وسی وِ تا ریی ػاین هررخؼِ هیوٌوا ضایو یىثاه ٍیسیشتشص‬ ‫وفایت ًىٌو ٍ ً از تاضو وِ پسضه رز حال ػوَهی ت واهش ه ًَتتّای‬ ‫تؼوی چِ تِ غَهت هدازی ٍ چِ تشِ غشَهت حؿشَهی رقشاع پش شور‬ ‫وٌو‪ٍ.‬ی گفت‪ :‬رز حوٍ یىسالًٍش شن گشذضشتشِ تشاوشٌشَى هشَره ی رز‬ ‫اًفلَاًسری رػلی وِ ّر سالِ تِ غَهت گستر ُ ضاّو اى تشَ یشنا تشِ‬ ‫غَهت ون ٍ ًا ه هطاّوُ ور ین وِ رلثتِ هػایت سشتشَهرلشؼشوشل ّشای‬ ‫تْورضتی ه تَرًو یىی رز هْوتریی ػَرهل پ طگ ری رز اًفلَاًسری رػشلشی‬ ‫تاضو ٍ ه وٌاه اى ٍروس ٌاس َى اًفلَاًسر لرره ره ‪.‬‬ ‫هحرهبًِ بَدى اهَال هسئَالى تصوین هجلس ّطتن است‬ ‫سرٍیس خثری ‪-‬هی س هدلس ضَهری رساهی گفت‪ :‬رز ٍزرهت رهَه خاهخِ هی خَرّ ن وشِ‬ ‫ه ریی ضرریف حسات ٍ ه هرستای حفظ رهٌ ت ٍ ثثات هٌکمِ ؾوی رًشدشام رلشورهشات یزما‬ ‫هَرؾغ حى واًِ ٍ ػالاًِ خوَْهی رساهی ریررى هر رؼایًِ هٌؼىس ٍ پ گ ری وٌٌو‪.‬‬ ‫تِ گسرهش ریسٌاا هحووتالر لال ثاف ت اى ور ‪ :‬هٌکمِ غرب اس شا رهشرٍز ه ضشرریشف تسش شاه‬ ‫حساسی لرره ره ا قرح ّای پ چ وُ ری ترری هگ ر ور ى وطَهّای هٌکمِ ه خٌگ ّشای‬ ‫رخلی ه خریاى رست‪ّ .‬وچٌ ی رختاف ررىٌی ه اى وطَهّای هٌکمِ ترری خلَگ ری رز تشِ‬ ‫ٍلَع پ َستی ّوىاهی ّای رلتػا ی ٍ ریدا غلح پایوره ه سررسر هٌکمِ ه سشتشَه وشاه‬ ‫اهریىا ٍ ً رٍّای ٍرتستِ تِ اًْا لرره ره ‪ٍ.‬ی ه ر رهِ گفت‪ :‬رز ٍزرهت هحترم رهَه خشاهخشِ‬ ‫هی خَرّ ن وِ ه ریی ضرریف حسات ٍ ه هرستای حفظ رهٌ ت ٍ ثثات هٌکمِ ؾشوشی رًشدشام‬ ‫رلورهات یزما هَرؾغ حى واًِ ٍ ػالاًِ خوَْهی رساهی ریررى هر رؼایًِ هٌؼىس ٍ پ گ شری‬ ‫وٌٌو‪.‬هی س هدلس ضَهری رساهی ه ر رهِ رظْاه ور ‪ :‬رررهس وى سالشرٍز اغشاز رهشاهشت ٍ‬ ‫ٍییت حؿرت غاحه رلسهاى (ػح) هر تِ تواهی ػورلت خَیاىا حم مت قلثاى ٍ هسشلشوش شی‬ ‫خْاى تثریه ٍ تٌْ ت هی گَین‪ .‬ریی هٍز ػ و ره و ٍ رًتظاه ترری ترلررهی ػورلت ه سررسشر‬ ‫خْاى ٍ رز ت ی تر ى تاهیىیا ظلن ٍ ًاػورلتی رست‪ .‬تواهی ػالن ه سایِ حؿشَه رهشام زهشاى‬ ‫(ػح) تِ اسایص ٍ هرحتی ست خَرٌّو یارتا رى ضاءرهلل‪ ٍ .‬رز ضر ستوگررى ٍ چپاٍلگررى هّا‬ ‫خَرٌّو ضوا ساهتی ٍ تؼد ل ه ظَْه اى حؿرت هر رز خورًٍو هتؼال هسالت رهم‪.‬‬ ‫هی س هدلس تػریح ور ‪ :‬ه خػَظ هکالثی وِ ه هٍزّای رخ ر توٍى ترهسی لش شک ه‬ ‫ترخی هساًِ ّا رًتطاه یارت تَؾ حاتی یزم رست وِ تایو تگَین وِ هدلشس یشاز ّشن تشرری‬ ‫هحرهاًِ تَ ى رهَرل هسئَیى ّ چ هػَتِ ری ًورضتِ رستا ررریٌو تػَیه لاًَى ه هشدشلشس‬ ‫واها هطخع رست ٍ ًوایٌوگاى ه ریی خػَظ تػو وی ًگررتِ رًوا ریی تػو ن هرتَـ تشِ‬ ‫هدلس ّطتن رست ٍ ه ررایٌو یگری ترهسی ٍ تػَیه ضوُ رست‪.‬‬ ‫هٌظَم یبدداضت‬ ‫ایٌجِ لیک‬ ‫*هذیرهسئَل ‪-‬هحوّذ اضراقی‬ ‫رش ه ریی ا ی چ خ ه گَتَه لَغا‬ ‫لرُ اغاج ا ل ن رٍلَب یَغًَلَغا‬ ‫رٍهُ ن لر ٍره رش ه ر ى گوتَهپوٍهیه‬ ‫تویًَاه ٍره لرُ رغاج رى یَغًَوٍهیه‬ ‫رًساى ٍره یر ریٌدِ ل ه ُ گَل و وی یر‬ ‫گئویط سِ سئَگی ی ی سَز و وی یر‬ ‫ریٌدِ ا رم یَلورض ٌی گئچ ٌویره‬ ‫رٍهن لری ریطلریلِ سئَیٌویره‬ ‫ا رم ٍره یر رً طاًور ه ریلوریاه‬ ‫یًَگَل ریطی تَهٍضوهٍب اغ ری ره‬ ‫گَتَه ا رم یَل رٍستًَوُ رش و وی یر‬ ‫گوزل رٍز ُ ال ٌواه ص لاش و وی یر‬ ‫هخبر‪ :‬طرحّبی ًیوِتوبم احیبی‬ ‫دریبچِ ارٍهیِ ببیذ تکویل ضَد‬ ‫سرٍیس خثری ‪-‬هؼاٍى رٍل هی س خوَْهی تر رتوام ٍ‬ ‫تىو ل رلورهات ٍ قرحّای ً وِتوام ٍ سخت ررشسرهی‬ ‫رح ای هیاچِ رهٍه ِ رز خولِ قرحّای رًتمال اب رز‬ ‫حَؾِ ّای اتریس ٍ رلورهات هحمک وشٌشٌشوُ تشثشثش شت‬ ‫هیاچِ رهٍه ِ تا پایاى رهسال تاو و ور ‪.‬‬ ‫هؼاٍى رٍل هی س خوَْهیا هحشوشو هشخشثشر گشفشت‪:‬‬ ‫رح ای هیاچِ رهٍه ِ تٌْا غوغِ هشر م رسشتشاى ّشای‬ ‫حَزُ ریی هیاچِ ًثَ ُ تلىِ خَرست ػوشَهشی هشلشت‬ ‫ریررى رست وِ ریی هیاچِ هر سرهایِ هشلشی هشی رًشو‬ ‫ؾوی اًىِ رثررت هخرب زیست هح کی خطه ضوى‬ ‫ریی هیاچِ هیتَرًو وطَه هر تا اس هّا ٍ هطشىشات‬ ‫زیا ی هَرخِ وٌو‪.‬هؼاٍى رٍل هی س خوَْهی ّوچٌ ی‬ ‫تر رتوام ٍ تىو ل رلورهات ٍ قرحّای ًش شوشِ تشوشام ٍ‬ ‫سخت ررسرهی رح ای هیاچِ رهٍه ِ رز خولِ قرحّشای‬ ‫رًتمال اب رز حَؾِّای اتریس ٍ رلورهات هحمک وٌٌوُ‬ ‫تثث ت هیاچِ رهٍه ِ تا پشایشاى سشال خشاهی تشاوش شو‬ ‫ور ‪.‬هخثر ررسٍ ‪ :‬ستگاُّای رخرریی هَظفٌو ًسثت تشِ‬ ‫رًدام تؼْورت خَ هتاهُ رح ای هیاچِ رهٍهش شِ تشِ‬ ‫قَه واهل ػول وٌٌو‪.‬‬ ‫ٍی ه تخص یگری رز سخٌاى خَ تا تش شاى ریشٌشىشِ‬ ‫تحررى ووثَ اب ٍ خطىسالی رز تحررىّای هْشن ه‬ ‫خْاى رستا ر رهِ ر ‪ :‬ریررى تِ ل ل هَلؼ ت خبررر ایی‬ ‫ٍ لرره رضتی ه ٍؾؼ ت خطه ٍ ً شوشِ خطشه تشا‬ ‫هخاقررتی هٍترٍ رست وِ رلثتِ تا هشویشریشت هػشرف‬ ‫تْ ٌِ هٌاتغ اب هی تَرى تا ریی هسالِ هماتلِ ور ‪.‬هشؼشاٍى‬ ‫رٍل هی س خوَْهی ّوچٌ ی ٍزرهت ً رٍ هر هشىشلشف‬ ‫ور تا ّوىاهی ٍزرهت خْشا وطشاٍهزیا سشازهشاى‬ ‫حفاظت هح ف زیست ٍ ت رخاًِ ستا رح ای هیشاچشِ‬ ‫رهٍه ِ ظرف ‪ّ ۰‬فتِ ایٌوُ ؾوی اسش شه ضشٌشاسشی رز‬ ‫ٍؾؼ ت رؼلی هیاچِ رهٍه ِ ٍ هًٍو رخرری قرح ّشای‬ ‫رح ای ریی هیاچشِ گشسرهش خشاهشؼشی هطشتشوشل تشر‬ ‫هرّىاهّای ػولی ترری تػو نگ ری تِ خشلشسشِ اتشی‬ ‫رهریِ وٌو‪.‬‬ صفحه 1 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫* دوشنبه‬ ‫* ‪ 62‬مهر‬ ‫* ‪ 01‬اکتبر‬ ‫* ‪00‬ربیع االول‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫‪9115‬‬ ‫* شماره (سایی)‪:‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫‪0011‬‬ ‫‪6160‬‬ ‫‪0001‬‬ ‫* صفحه ‪6‬‬ ‫هجلس یبسدّن درببرُ هحزهبًِ بَدى اهَال هسٍَالى هصَبِای ًداشتِ است‬ ‫‪‬‬ ‫سیاست‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪-‬سییغ ٔدّغ ؿ‪ٛ‬سای اػالٔی ٌفز‪ٔ :‬دّغ یبصد‪ ٓٞ‬دسثبس‪ٔ ٜ‬حشٔب٘‪ ٝ‬ث‪ٛ‬دٖ أج‪ٛ‬اَ‬ ‫ٔؼ‪ٚٛ‬الٖ ٔل‪ٛ‬ث‪ ٝ‬ای ٘ذاؿش‪ ٝ‬اػز‪.‬‬ ‫ایٗ سلٕیٓ ٔشث‪ٛ‬ط ث‪ٔ ٝ‬دّغ ‪ٞ‬ـشٓ اػز ‪ ٚ‬دس فشای‪ٙ‬ذ دیٍشی ثشسػی ‪ ٚ‬سل‪ٛ‬یت ؿذ‪ ٜ‬اػز‪ٔ .‬حٕذ‬ ‫ثبلش لبِیجبف ٌفز‪ :‬ایٗ س‪ٚ‬ص عیذ أیذ ‪ ٚ‬ا٘شظبس ثشای ثشلشاسی عذاِز دس ػشاػش خ‪ٟ‬جبٖ ‪ ٚ‬اص ثجیجٗ‬ ‫ثشدٖ سبسیىی‪ ،‬ظّٓ ‪٘ ٚ‬بعذاِشی اػز‪ .‬سٕبٔی عبِٓ دس ػبی‪ ٝ‬ظ‪ٟٛ‬س أبْ صٔبٖ (عجح ثج‪ ٝ‬اػجبیجؾ ‪ٚ‬‬ ‫ساحشی دػز خ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬ذ یبفز ‪ ٚ‬اص ؿش ػشٍٕشاٖ ‪ ٚ‬چذب‪ٍِٚ‬شاٖ س‪ٞ‬ب خ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬جذ ؿجذ‪ .‬سیجیجغ ٔجدجّجغ‬ ‫ؿ‪ٛ‬سای اػالٔی ثب اؿبس‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ا٘شـبس ٔغبِجی دس ٔ‪ٛ‬سد ؿفبفیز أ‪ٛ‬اَ ٔؼ‪ٚٛ‬الٖ ثذ‪ ٖٚ‬ثشسػی دلجیجک اص‬ ‫ػ‪ٛ‬ی سػب٘‪ٞ ٝ‬ب ٌفز‪ٔ :‬دّغ یبصد‪ ٓٞ‬دسثبس‪ٔ ٜ‬حشٔب٘‪ ٝ‬ث‪ٛ‬دٖ أ‪ٛ‬اَ ٔؼ‪ٚٛ‬الٖ ‪ٞ‬یچ ٔل‪ٛ‬ث‪ ٝ‬ای ٘ذاؿجشج‪ٝ‬‬ ‫اػز‪ .‬فشای‪ٙ‬ذ سل‪ٛ‬یت لب٘‪ ٖٛ‬دس ٔدّغ وبٔال ٔـخق اػز ‪٘ ٚ‬جٕجبیج‪ٙ‬جذٌجبٖ دس ایجٗ خلج‪ٛ‬ف‬ ‫سلٕیٕی ٍ٘شفش‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ٕ٘بی‪ٙ‬ذ‪ٔ ٜ‬شدْ س‪ٟ‬شاٖ دس ٔدّغ یبدا‪ٚ‬س ؿذ‪ :‬ایٗ سلٕیٓ ٔشث‪ٛ‬ط ث‪ٔ ٝ‬دّغ ‪ٞ‬ـشٓ اػز ‪ ٚ‬دس فشایج‪ٙ‬جذ‬ ‫دیٍشی ثشسػی ‪ ٚ‬سل‪ٛ‬یت ؿذ‪ ٜ‬اػز‪ٚ.‬ی اص اکحبه سػب٘‪ ٝ‬خ‪ٛ‬اػز دس ثیبٖ ٔغبِت دلز ثیـشجشی‬ ‫داؿش‪ ٝ‬ثبؿ‪ٙ‬ذ ‪ٛٔ ٚ‬ض‪ٛ‬عبر سا دغ اص ثشسػی وبفی اعال سػب٘ی و‪ٙٙ‬جذ‪.‬سیجیجغ ٔجدجّجغ ؿج‪ٛ‬سای‬ ‫اػالٔی دس عیٗ حبَ ٌفز‪ :‬اِجش‪ ٝ‬ثبیؼشی اص سٕبْ فعبالٖ سػب٘‪ ٚ ٝ‬خجشٍ٘بساٖ و‪ ٝ‬ثب ثشسػی‪ٞ‬بی دلیجک‬ ‫دس ایٗ خل‪ٛ‬ف س‪ٚ‬ؿ‪ٍٙ‬شی ‪ ٚ‬سفع اث‪ٟ‬بْ ٕ٘‪ٛ‬د٘ذ سـىش و‪.ٓٙ‬‬ ‫ایزاى بب دقت هسبئل هٌطقِ را رصد هیکٌد‬ ‫‪‬‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪-‬ػخ‪ٍٛٙ‬ی ‪ٞ‬یبر سئیؼ‪ٔ ٝ‬جدجّجغ‬ ‫سبویذ وشد‪ :‬خٕ‪ٟٛ‬سی اػالٔی ایشاٖ ‪ ٚ‬دػجشجٍجب‪ٜ‬‬ ‫دیذّٕبػی ثب دلز ٔؼبئُ ‪ ٚ‬سح‪ٛ‬الر ٔج‪ٙ‬جغجمج‪ ٝ‬سا‬ ‫سکذ وشد‪ ٚ ٜ‬ثش سحشوبر دؿٕٗ ث‪ٚ ٝ‬یجظ‪ ٜ‬سطیجٓ‬ ‫ک‪ٟ‬ی‪٘ٛ‬یؼشی وبٔال اؿشاف داسد‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬ضاسؽ ایؼ‪ٙ‬ب‪ ،‬ػیذ ٘ظبْ اِجذیجٗ ٔج‪ٛ‬ػج‪ٛ‬ی دس‬ ‫حبؿی‪ ٝ‬خّؼ‪ ٝ‬عّ‪ٙ‬ی ٔدّغ دس خٕع خجججش٘جٍجبساٖ‬ ‫ضٕٗ سـشیح خّؼ‪ ٝ‬غیشعّ‪ٙ‬ی ٔجدجّجغ ؿج‪ٛ‬سای‬ ‫اػالٔی ثیبٖ وشد‪ :‬دس عی ٔب‪ٜٞ‬ب ‪ٞ ٚ‬فش‪ٞٝ‬بی اخجیجش‬ ‫دس ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬غشه اػیب ‪ٔ ٚ‬خل‪ٛ‬کب دس ‪ٕٞ‬ؼجبیجٍجی‬ ‫وـ‪ٛ‬سٔبٖ سح‪ٛ‬الر ‪ ٚ‬اسفبلبر ٔشعذدی ثج‪ٚ ٝ‬لج‪ٛ‬‬ ‫دی‪ٛ‬ػز و‪ ٓٞ ٝ‬اص ٍ٘ب‪ٔ ٜ‬شدْ ‪ ٓٞ ٚ‬اص ٔ‪ٙ‬ظش ػیبػز خبسخی حبئض ا‪ٕٞ‬یز اػز ‪ِ ٚ‬زا أش‪ٚ‬ص اص ‪ٚ‬صیش أ‪ٛ‬س‬ ‫خبسخ‪ ٝ‬دع‪ٛ‬ر ؿذ سب دس خّؼ‪ ٝ‬غیشعّ‪ٙ‬ی ٔدّغ ؿ‪ٛ‬سای اػالٔی حض‪ٛ‬س یبفش‪ ٚ ٝ‬یه سحّیُ وجّجی دس‬ ‫خل‪ٛ‬ف ٔؼبئُ ‪ ٚ‬سح‪ٛ‬الر ث‪ٚ ٝ‬ل‪ ٛ‬دی‪ٛ‬ػش‪ ٝ‬دس ػیبػز خبسخی ‪ ٚ‬الذأبسی و‪ ٝ‬دػشٍب‪ ٜ‬دیذّٕجبػجی دس‬ ‫ٔمبثُ ایٗ سح‪ٛ‬الر ا٘دبْ داد‪ ٜ‬اػز ثشای ٕ٘بی‪ٙ‬ذٌبٖ سـشیح و‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫جَسپ بَرل‪ :‬ارٍپب ّیچ ًقشِ دٍهی در هقببل ایزاى ًدارد‬ ‫رٍابط ایزاى ٍ عزبستبى بِ ًفع کل هٌطقِ است‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪ -‬خ‪ٛ‬ػخ ث‪ٛ‬سَ ٔؼ‪ َٚٛ‬ػیبػز خبسخی اسحبدی‪ ٝ‬اس‪ٚ‬دجب دس‬ ‫یه ٘ـؼز خجشی اعالْ وشد اٌش دیذّٕبػی ثجب ایجشاٖ دس ٔج‪ٛ‬سد ثجشخجبْ‬ ‫ؿىؼز ثخ‪ٛ‬سد‪ ،‬اسحبدی‪ ٝ‬اس‪ٚ‬دب ث‪٘ ٝ‬مـ‪ ٝ‬د‪ ْٚ‬فىش ٕ٘یو‪ٙ‬ذ‪.‬اسیـّٓ دؼز ث‪ٛ‬سَ‬ ‫ٌفز‪ :‬صٔبٖ ثبصٌـز ث‪ٔ ٝ‬یض ٔزاوش‪ ٜ‬اػز‪ٕ٘ ٗٔ .‬یخ‪ٛ‬ا‪ ٓٞ‬ث‪٘ ٝ‬مـ‪ ٝ‬د‪ ْٚ‬فىش‬ ‫و‪ ٓٙ‬صیشا ٘مـ‪ ٝ‬د‪ٔٚ‬ی و‪ ٝ‬دس سل‪ٛ‬س ٔٗ اػز‪ ،‬عشحی خ‪ٛ‬ه ٘خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ثج‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ٔؼ‪ َٚٛ‬ػیبػز خبسخی اسحبدی‪ ٝ‬اس‪ٚ‬دب دس ادأ‪ٌ ٝ‬فز‪ :‬صٔبٖ ث‪ ٝ‬ایشاٖ فـجبس‬ ‫‪ٚ‬اسد ٔی و‪ٙ‬ذ سب ث‪ٔ ٝ‬زاوشار ثبص ٌشدد ‪ ٚ‬د‪ِٚ‬ز خذیذ ایجشاٖ صٔجبٖ وجبفجی‬ ‫ثشای ثشسػی ٔذاسن ‪ ٚ‬سـىیُ یه سیٓ خذیذ داؿش‪ ٝ‬اػز‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ٔذعی ؿذ س‪ٟ‬شاٖ ٘‪ ٝ‬س‪ٟٙ‬ب صٔب٘ی سا ثشای ٔزاوشار غیش ٔؼشمیٓ خج‪ٛ‬د ثجب‬ ‫أشیىب ٔـخق ٘ىشد‪ ٜ‬اػز ثّى‪ ٝ‬ایٗ وـ‪ٛ‬س حشی ث‪ ٝ‬یه چبسچ‪ٛ‬ه صٔب٘ی ثشای ٔزاوشار ا‪ِٚ‬ی‪ ٝ‬دس ثش‪ٚ‬وؼجُ دجبیججج‪ٙ‬جذ ٘ججج‪ٛ‬د‪ٜ‬‬ ‫اػز‪ٚ .‬ی دس ایٗ خل‪ٛ‬ف ٌفز‪ ٗٔ :‬أبد‪ ٜ‬دزیشؽ اٖ‪ٞ‬ب دس ثش‪ٚ‬وؼُ ‪ٞ‬ؼشٓ‪ .‬أب ٔب ثبیذ دس ٔ‪ٛ‬سد ایٗ ٔؼبِ‪ ٝ‬کج‪ٛ‬س ثبؿیجٓ صیجشا‬ ‫ٕ٘یس‪ٛ‬ا٘یٓ ؿىؼز ثخ‪ٛ‬سیٓ‪ .‬ث‪ٌ ٝ‬ضاسؽ ایش٘ب‪ ،‬ایٗ س‪ٚ‬ص‪ٞ‬ب دس اػشب٘‪ ٝ‬اص ػشٌیشی د‪ٚ‬س خذیذ ٔزاوشار ‪ٚ‬یٗ‪ ،‬أجشیجىجب‪ ،‬اس‪ٚ‬دجب ‪ٚ‬‬ ‫ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬ؿب‪ٞ‬ذ سفز ‪ ٚ‬أذ‪ٞ‬بی ثؼیبس دیذّٕبر ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬ػیبػشٕذاسا٘ی اػز و‪ ٝ‬اص عشیک دیذّٕبػی دیذا ‪ ٚ‬د‪ٟٙ‬بٖ دس سالؽ ثشای سجبثجیجش‬ ‫ٌزاسی دس ایٗ ٔؼیش ‪ٞ‬ؼش‪ٙ‬ذ‪.‬اص یه ػ‪ ٛ‬ثشخی ػیبػشٕذاساٖ ‪ٕٞ‬چ‪ ٖٛ‬خ‪ٛ‬ػخ ث‪ٛ‬سَ ‪ ٚ‬ا٘شیى‪ٛٔ ٝ‬سا ٔؼج‪ َٚٛ‬ػجیجبػجز خجبسخجی‬ ‫اسحبدی‪ ٝ‬اس‪ٚ‬دب ‪ٔ ٚ‬عب‪٘ٚ‬ؾ‪ ،‬سافبئُ ٌش‪ٚ‬ػی ٔذیش وُ اطا٘غ ثیٗ إِّّی ا٘شطی اسٕی ‪ٔ ٚ‬مبٔبر س‪ٚ‬ػی دس سالؽ ‪ ٚ‬سایجض٘جی ٔجیجبٖ‬ ‫س‪ٟ‬شاٖ ‪ ٚ‬غشه ث‪ٚ ٝ‬یظ‪ٚ ٜ‬اؿ‪ٍٙ‬شٗ ‪ٞ‬ؼش‪ٙ‬ذ سب ‪ٞ‬ش چ‪ ٝ‬ػشیعشش د‪ٚ‬س دیٍشی اص ٔزاوشار ‪ٚ‬یٗ ثشٌضاس ‪ ٚ‬اص س‪ٙ‬ؾ ‪ٞ‬ب ٔیبٖ عشفیٗ وجبػجشج‪ٝ‬‬ ‫ؿ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬دس ػ‪ٛ‬ی دیٍش حبٔیبٖ س‪ٙ‬ؾ صایی دس ٔ‪ٙ‬غم‪ ٚ ٝ‬خ‪ٟ‬بٖ ثب ػفش‪ٞ‬بی ٔخشّ دس سمال ثشای سحمک س‪ٚ‬یجب‪ٞ‬جبی دج‪ٛ‬ؿجبِجی خج‪ٛ‬د‬ ‫‪ٞ‬ؼش‪ٙ‬ذ‪.‬دس ایٗ ٔیبٖ‪ ،‬سطیٓ ک‪ٟ‬ی‪٘ٛ‬یؼشی ‪ ٚ‬ػشٔذاساٖ ‪ ٚ‬حبٔیب٘ؾ ثب عشح ‪ٞ‬ب ‪٘ ٚ‬مـ‪ٞ ٝ‬بی ا٘حشافی خ‪ٛ‬د دس سمال ‪ٞ‬ؼش‪ٙ‬ذ د‪ِٚ‬جشجٕجشداٖ‬ ‫دٔ‪ٛ‬وشار وبخ ػفیذ سا ثشای اسخبر ٔ‪ٛ‬ضعی ػخز سش ‪ ٚ‬أبد‪ ٜ‬ؿذٖ ثشای ا٘چ‪ ٝ‬ک‪ٟ‬ی‪٘ٛ‬یؼز ‪ٞ‬ب ٘مـ‪ ٚ ٝ‬ثش٘بٔ‪ٔB " ٝ‬ی خ‪ٛ‬ا٘ج‪ٙ‬جذ‪،‬‬ ‫سحز فـبس لشاس د‪ٙٞ‬ذ‪.‬‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪ -‬سئیغ ػبثک وٕیؼی‪ ٖٛ‬أ‪ٙ‬یز ّٔی ٔدّغ ٌفز‪ :‬غشه حشی اٌش ث‪ ٝ‬ظجب‪ٞ‬جش‬ ‫اص س‪ٛ‬افک ثیٗ ایشاٖ ‪ ٚ‬عشثؼشبٖ اػشمجبَ و‪ٙ‬ذ‪ ،‬أب ػیبػز ا٘‪ٟ‬ب سفشل‪ ٚ ٝ‬عذْ ثجشلجشاسی ساثجغج‪ٝ‬‬ ‫خ‪ٛ‬ه ثیٗ ایشاٖ‪ ،‬وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬بی ٔ‪ٙ‬غم‪ ٚ ٝ‬خ‪ٟ‬بٖ اػالْ اػز‪.‬عالءاِذیٗ ثش‪ٚ‬خشدی سئیغ اػجججک‬ ‫وٕیؼی‪ ٖٛ‬أ‪ٙ‬یز ّٔی ‪ ٚ‬ػیبػز خبسخی دس اد‪ٚ‬اس ٔدّغ ؿ‪ٛ‬سای اػجالٔجی دس ٌجفجشجٍج‪ٛ‬‬ ‫ثب خجشٍ٘بس ٔ‪ٟ‬ش ثش ٍ٘ب‪ٔ ٜ‬ثجز وـ‪ٛ‬سٔبٖ ٘ؼجز ث‪ ٝ‬س‪ٛ‬ػع‪ ٝ‬س‪ٚ‬اثظ ثب وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬جبی ‪ٞ‬جٕجؼجبیج‪ٚ ٝ‬‬ ‫خ‪ٟ‬بٖ اػالْ سبویذ وشد ‪ٌ ٚ‬فز‪ :‬ػیبػز خٕ‪ٟٛ‬سی اػالٔی ایشاٖ اص اثشجذا داؿجشجٗ ساثجغج‪ٝ‬‬ ‫خ‪ٛ‬ه ثب ‪ٕٞ ٕٝٞ‬ؼبیٍبٖ ‪ ٚ‬وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬بی خ‪ٟ‬بٖ اػالْ ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬اػز‪ٚ.‬ی ادأ‪ ٝ‬داد‪ :‬عشثؼشبٖ ٘یض ثج‪ٝ‬‬ ‫خبعش ‪ٚ‬خ‪ٛ‬د حشٔیٗ ؿشیفیٗ دس ایٗ وـ‪ٛ‬س ‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬یٗ اسسجبعی و‪ ٝ‬ثبیذ ثج‪ ٝ‬عج‪ٛ‬س عجججیجعجی‬ ‫خ‪ٛ‬ه ثبؿذ‪٘ ،‬مؾ ‪ٚ‬یظ‪ٜ‬ای دس ایٗ ػیبػز داسد‪.‬ثش‪ٚ‬خشدی سلشیح وشد‪ :‬س‪ٚ‬اثظ د‪ٚ‬خب٘ج‪ ٝ‬ثیٗ‬ ‫ایشاٖ ‪ ٚ‬عشثؼشبٖ ثب ‪ٚ‬ػبعز ٘خؼز ‪ٚ‬صیش عشاق دس ٔدٕ‪ ٛ‬س‪٘ٚ‬ذ ٔثجشی سا عی وشد‪ ٜ‬اػز‪.‬‬ ‫ٕ٘بی‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬ػبثک ٔشدْ دس ٔدّغ ؿ‪ٛ‬سای اػالٔی افض‪ٚ‬د‪ٕٞ :‬ب٘غ‪ٛ‬س و‪ٚ ٝ‬صیش ٔحششْ أ‪ٛ‬س خبسخ‪٘ ٝ‬یض اعالْ وشد٘ذ‪ ،‬ث‪٘ ٝ‬ظش ٔیسػذ ثب س‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ٔ ٝ‬دٕ‪ٛ‬ع‪ٝ‬‬ ‫ؿشایظ ٔ‪ٙ‬غم‪ ،ٝ‬ایٗ س‪ٚ‬یذاد ثش‪ٛ‬ا٘ذ ث‪٘ ٝ‬فع ٔ‪ٙ‬بفع ّٔی د‪ ٚ‬وـ‪ٛ‬س ‪ ٚ‬خ‪ٟ‬بٖ اػالْ ثبؿذ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ دس خل‪ٛ‬ف ٘مؾ د‪ ٚ‬وـ‪ٛ‬س دس سبٔیٗ أ‪ٙ‬یز ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬سبویذ وشد‪ :‬عجیعشبً ثب س‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪٘ ٝ‬مـی و‪ ٝ‬خٕ‪ٟٛ‬سی اػالٔی ایشاٖ اص یه عشف ‪ٚ‬‬ ‫عشثؼشبٖ دس عشف دیٍش ایفب ٔیو‪ٙ‬ذ‪ ،‬ساثغ‪ٙٔ ٝ‬غمی ثیٗ د‪ ٚ‬وـ‪ٛ‬س ٔیس‪ٛ‬ا٘ذ سبثیش ٔثجشی دس وُ ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬داؿش‪ ٝ‬ثبؿذ‪.‬‬ ‫ثش‪ٚ‬خشدی ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ دس خل‪ٛ‬ف خ‪ ًٙ‬سحٕیّی عّی‪ّٔ ٝ‬ز یٕٗ ٘یض ٌفز‪ٔ :‬ب دی‪ٛ‬ػش‪ ٝ‬عشفذاس حُ ٔـىُ یٕٗ ث‪ٛ‬دیٓ ‪ٕٛٞ ٚ‬اس‪ ٜ‬ثش ٔزاوشار یٕ‪ٙ‬ی‬ ‫ یٕ‪ٙ‬ی ثشای دبیبٖ ٔحبکش‪ ،ٜ‬خ‪ ٚ ًٙ‬عّٕیبر عّی‪ٔ ٝ‬شدْ ٔظّ‪ ْٛ‬ایٗ وـ‪ٛ‬س و‪ ٝ‬ثیؾ اص ‪ ۶‬ػبَ دس ٔحبکش‪ٞ ٜ‬ؼش‪ٙ‬ذ‪ ،‬سبویذ وشدیٓ‪.‬‬‫ایٗ وبسؿ‪ٙ‬بع ٔؼبئُ ثیٗإُِّ ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ دس خل‪ٛ‬ف ‪ٚ‬او‪ٙ‬ؾ احشٕبِی غشه ث‪ ٝ‬حل‪ َٛ‬س‪ٛ‬افک ثیٗ ایشاٖ ‪ ٚ‬عشثؼشبٖ ٘یض ٌفز‪ :‬ک‪ٟ‬ی‪٘ٛ‬جیجؼجز ‪ٞ‬جب‪،‬‬ ‫أشیىبیی‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬اٍّ٘یؼی‪ٞ‬ب‪ٕٛٞ ،‬اس‪ ٜ‬ػیبػشـبٖ سخشیت س‪ٚ‬اثظ وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬بی اػالٔی ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬اػز‪ .‬حشی اٌش ث‪ ٝ‬ظب‪ٞ‬ش اص ایٗ س‪ٚ‬یذاد اػشمجبَ و‪ٙٙ‬جذ‪ ،‬أجب‬ ‫ػیبػز ا٘‪ٟ‬ب سفشل‪ ٚ ٝ‬عذْ ساثغ‪ ٝ‬خ‪ٛ‬ه ثیٗ ایشاٖ ‪ ٚ‬وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬بی اػالٔی اػز‪.‬‬ ‫هعبٍى سیبسی ٍسارت خبرجِ‪:‬‬ ‫ارٍپب پس اس خزٍج اهزیکب اس بزجبم اقداهی ًکزد‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪ٔ -‬عب‪ ٖٚ‬ػیبػی ‪ٚ‬صیجش‬ ‫أ‪ٛ‬س خبسخ‪ ٝ‬دس دیجذاس ثجب دثجیجشوجُ‬ ‫‪ٚ‬صاسر خبسخ‪ ٝ‬اسشیؾ ٌجفجز‪ :‬اس‪ٚ‬دجب‬ ‫دغ اص خش‪ٚ‬ج أشیىب اص ثشخبْ الجذاْ‬ ‫ٔ‪ٛ‬ثشی ٘ىشد‪ٚ .‬صاسر أج‪ٛ‬س خجبسخج‪ٝ‬‬ ‫خٕ‪ٟٛ‬سی اػالٔی ایشاٖ‪ ،‬د‪ٙ‬دٕیٗ د‪ٚ‬س‬ ‫ٌفشٍ‪ٞ ٛ‬بی ػیبػی خٕ‪ٟٛ‬سی اػالٔی‬ ‫ایشاٖ ‪ ٚ‬اسشیؾ ث‪ ٝ‬سیبػز عّی ثجبلجشی‬ ‫ٔعب‪ ٖٚ‬ػیبػی ‪ٚ‬صاسر أج‪ٛ‬س خجبسخج‪ٝ‬‬ ‫وـ‪ٛ‬سٔبٖ ‪ ٚ‬دیشش ال‪٘ٚ‬ؼىی دثیش وُ ‪ٚ‬صاسر أ‪ٛ‬س خبسخ‪ ٝ‬اسشیؾ دس س‪ٟ‬شاٖ ثشٌضاس ؿذ‪.‬‬ ‫ٔعب‪ ٖٚ‬ػیبػی ‪ٚ‬صیش أ‪ٛ‬س خبسخ‪ ٝ‬دس ایٗ دیذاس ثب اؿبس‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬دیـی‪ ٝٙ‬ع‪ٛ‬ال٘ی س‪ٚ‬اثظ‪ ،‬اٖ سا ػجشٔجبیج‪ٝ‬‬ ‫اسصؿٕ‪ٙ‬ذی ثشای ٔ‪ٙ‬بػجبر د‪ ٚ‬وـ‪ٛ‬س دا٘ؼز‪ .‬ثبلشی دس ثخؾ ٔشث‪ٛ‬ط ث‪ٔ ٝ‬ؼبئُ ٔ‪ٙ‬غجمج‪ ،ٝ‬ضجٕجٗ‬ ‫ٔش‪ٚ‬س اخشیٗ سح‪ٛ‬الر دس یٕٗ ‪ ٚ‬افغب٘ؼشبٖ ‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬یٗ سالؽ ‪ٞ‬بی وـ‪ٛ‬سٔبٖ ثجشای وجٕجه ثج‪ٝ‬‬ ‫وب‪ٞ‬ؾ ٔـىالر سلشیح وشد‪ٔ :‬شدْ یٕٗ د‪ٙ‬ح ػبَ اػز و‪ ٝ‬سحز ؿذیذسشیٗ حٕالر ٘ظجبٔجی‬ ‫لشاس داس٘ذ ‪ ٚ‬اص ثعذ ا٘ؼب٘ی ا٘شظبس ٔی س‪ٚ‬د ثشای س‪ٛ‬ل فدبیع دس حبَ ا٘دبْ‪ ،‬وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬بیی اس‪ٚ‬دبیجی‬ ‫الذاْ خذی و‪ٙٙ‬ذ‪ٔ .‬عب‪ ٖٚ‬ػیبػی ‪ٚ‬صیش أ‪ٛ‬س خبسخ‪ ٝ‬ثب سلشیح ثش دبیج‪ٙ‬ذی وـ‪ٛ‬سٔبٖ ث‪ ٝ‬سعج‪ٟ‬جذار‬ ‫خ‪ٛ‬د افض‪ٚ‬د ‪ :‬اس‪ٚ‬دب ثعذ اص خش‪ٚ‬ج أشیىب اص ثشخبْ اٌش چ‪ ٝ‬اص س‪ٛ‬افک خبسج ٘ـذ أب الذاْ ٔج‪ٛ‬ثجش ‪ٚ‬‬ ‫عّٕی دس چبسچ‪ٛ‬ه سع‪ٟ‬ذار خ‪ٛ‬د ا٘دبْ ٘ذاد‪.‬ال‪٘ٚ‬ؼىی ٘یض ثب سلشیح ثش لذٔز س‪ٚ‬اثجظ ایجشاٖ ‪ٚ‬‬ ‫اسشیؾ خبعش٘ـبٖ ػبخز‪ ،‬احششاْ ‪ ٚ‬دسن ٔشمبثُ‪ ،‬اساد‪ ٜ‬ثشای ‪ٕٞ‬ىبسی سا ٘ضد ٔشدْ د‪ ٚ‬وـج‪ٛ‬س‬ ‫٘‪ٟ‬بدی‪ ٝٙ‬ػبخش‪ ٝ‬اػز‪ .‬دثیشوُ ‪ٚ‬صاسر أ‪ٛ‬س خبسخ‪ ٝ‬اسشیؾ ٘یض دس ایٗ ٘ـؼز ضجٕجٗ اؿجبس‪ ٜ‬ثج‪ٝ‬‬ ‫ظشفیز لبثُ س‪ٛ‬خ‪ٛٔ ٝ‬خ‪ٛ‬د دس س‪ٚ‬اثظ الشلبدی د‪ ٚ‬وـ‪ٛ‬س‪ ،‬سٕبیُ ؿشوز ‪ٞ‬جبی اسجشیـجی ثجشای‬ ‫حض‪ٛ‬س دس ثبصاس ایشاٖ سا ٔ‪ٛ‬سد ساویذ لشاس داد‪.‬ال‪٘ٚ‬ؼىی دس ٔ‪ٛ‬ض‪ ٛ‬افغب٘ؼشبٖ ثب سبویذ ثجش دسن‬ ‫ٍ٘شا٘ی ‪ٞ‬بی خٕ‪ٟٛ‬سی اػالٔی ایشاٖ س‪ٛ‬ػظ وـ‪ٛ‬سؽ‪ٔ ،‬یضثجب٘جی وـج‪ٛ‬سٔجبٖ اص دج‪ٙ‬جب‪ٞ‬جدج‪ٛ‬یجبٖ‬ ‫افغب٘ؼشب٘ی سا ٔ‪ٛ‬سد لذسدا٘ی لشاس داد‪.‬‬ ‫تبکید ٍسیز اهَر خبرجِ بز پبیبٌدی تین هذاکزُ کٌٌدُ‬ ‫بِ قبًَى ّستِای هجلس‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪ -‬عض‪ ٛ‬وٕیؼی‪ ٖٛ‬أ‪ٙ‬یز ّٔی دسثبس‪٘ ٜ‬جظجش‬ ‫‪ٚ‬صیش أ‪ٛ‬س خبسخ‪ ٝ‬دس ساثغ‪ ٝ‬ثب ادأ‪ٔ ٝ‬جزاوجشار احجیجبی‬ ‫ثشخبْ ٌفز‪ :‬البی أیشعجذاِ‪ٟ‬یبٖ سبویذ وشد و‪ ٝ‬ایشاٖ ثج‪ٝ‬‬ ‫لب٘‪ ٖٛ‬الذاْ سا‪ٞ‬جشدی ثشای ِغ‪ ٛ‬سحشیٓ ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬کجیجب٘جز اص‬ ‫حم‪ٛ‬ق ّٔز ایشاٖ دبیج‪ٙ‬ذ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ثج‪ٛ‬د‪.‬ؿج‪ٟ‬جشیجبس حجیجذسی‬ ‫عض‪ ٛ‬وٕیؼی‪ ٖٛ‬أ‪ٙ‬یز ّٔی ‪ ٚ‬ػیبػز خبسخی ٔجدجّجغ‬ ‫ؿجج‪ٛ‬سای اػججالٔججی دس ٌججفججز ‪ٌٚ‬جج‪ ٛ‬ثججب خجججججش٘ججٍججبس‬ ‫دبسِٕب٘ی خجشٌضاسی سؼ‪ٙ‬یٓ‪ ،‬دسثبس‪٘ ٜ‬ـؼز غیشعّ‪ٙ‬ی کجح‬ ‫أش‪ٚ‬ص خب٘‪ّٔ ٝ‬ز ٌفز‪٘ :‬ـؼز أش‪ٚ‬ص ثجب حضج‪ٛ‬س الجبی‬ ‫أیشعجذاِ‪ٟ‬یبٖ ‪ ٚ‬ثب دػش‪ٛ‬س وبس ثشسػی اخشیجٗ سجحج‪ٛ‬الر‬ ‫ٔ‪ٙ‬غم‪ٝ‬ای ث‪ٚ ٝ‬یظ‪ٔ ٜ‬شص‪ٞ‬بی وـ‪ٛ‬س ثب ‪ٕٞ‬ؼبیٍبٖ ثشٌضاس ؿذ‪.‬‬ ‫ٕ٘بی‪ٙ‬ذٌبٖ دس ایٗ ٘ـؼز ٘مغ‪٘ ٝ‬ظشاسی داؿش‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬خٕع ث‪ٙ‬ذی ایٗ ث‪ٛ‬د وج‪ٚ ٝ‬صاسر خجبسخج‪ ٝ‬دس‬ ‫ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬دیذّٕبػی ث‪ ٝ‬ؿىُ فعبَسشی ث‪ٔ ٝ‬ؼبئُ ٔ‪ٙ‬غم‪ٝ‬ای ‪ٚ‬س‪ٚ‬د و‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬سکذ دلیکسشی اص ‪ٚ‬ضجعجیجز‬ ‫ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬داؿش‪ ٝ‬ثبؿذ ‪ ٚ‬ثب اػشفبد‪ ٜ‬اص ظشفیز ‪ٕٞ‬ؼبیٍبٖ ٘ؼجز ث‪ ٝ‬سم‪ٛ‬یز ثجبر ‪ ٚ‬أ‪ٙ‬یز دس ٔج‪ٙ‬جغجمج‪ٝ‬‬ ‫الذاْ و‪ٙ‬ذ‪ .‬عض‪ ٛ‬وٕیؼی‪ ٖٛ‬أ‪ٙ‬یز ّٔی ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ دسثبس‪٘ ٜ‬ظش أیشعجذاِ‪ٟ‬یبٖ دس ساثغ‪ ٝ‬ثب سجحج‪ٛ‬الر‬ ‫اخیش دس افغب٘ؼشبٖ خبعش٘ـبٖ وشد‪ :‬سئیغ دػشٍب‪ ٜ‬دیذّٕبػی دس ساثغ‪ ٝ‬ثب افغب٘ؼشبٖ سلشیجح وجشد‬ ‫و‪ ٝ‬خٕ‪ٟٛ‬سی اػالٔی سح‪ٛ‬الر ایٗ وـ‪ٛ‬س سا ث‪ ٝ‬دلز سکذ ٔی و‪ٙ‬ذ ٔ‪ٙ‬ش‪ٟ‬جب ا٘جچج‪ ٝ‬ثجشای ایجشاٖ‬ ‫ا‪ٕٞ‬یز داسد‪ٔ ،‬شدْ افغب٘ؼشبٖ اػز ‪ ٚ‬دس ایٗ ساػشب سفشبس عبِجبٖ اػز و‪ٔ ٝ‬جحج‪ٛ‬س سلجٕجیجٕجبر‬ ‫خٕ‪ٟٛ‬سی اػالٔی لشاس ٔیٌیشد ٘‪ ٝ‬ؿعبس‪ٞ‬بی ایٗ ٌش‪ .ٜٚ‬حیذسی ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ دسثبس‪٘ ٜ‬ظش ‪ٚ‬صیش أج‪ٛ‬س‬ ‫خبسخ‪ ٝ‬دس ساثغ‪ ٝ‬ثب ادأ‪ٔ ٝ‬زاوشار احیبی ثشخبْ ‪٘ ٚ‬ح‪ ٜٛ‬سعبُٔ ایشاٖ ثب اطا٘غ ثیٗ إِّّی ا٘جشطی‬ ‫اسٕی ٌفز‪ :‬البی أیشعجذاِ‪ٟ‬یبٖ سبویذ وشد و‪ ٝ‬ایشاٖ ث‪ ٝ‬لب٘‪ ٖٛ‬الذاْ سا‪ٞ‬جشدی ثشای ِغ‪ ٛ‬سحشیٓ‪ٞ‬جب‬ ‫‪ ٚ‬کیب٘ز اص حم‪ٛ‬ق ّٔز ایشاٖ‪ ،‬دبیج‪ٙ‬ذ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ث‪ٛ‬د‪ٚ .‬ی افض‪ٚ‬د‪ٚ :‬صیش أ‪ٛ‬س خبسخ‪ ٝ‬ضٕٗ سـىش اص‬ ‫ٔدّغ ثبثز سل‪ٛ‬یت لب٘‪ٞ ٖٛ‬ؼش‪ٝ‬ای‪ ،‬دیبْ ایٗ لب٘‪ ٖٛ‬سا ثشای عشف‪ٞ‬بی ٔمبثُ وبٔالً لبثُ فج‪ٟ‬جٓ‬ ‫ع‪ٛٙ‬اٖ وشد ‪ ٚ‬سبویذ وشد و‪ ٝ‬ایٗ لب٘‪ ٖٛ‬لذسر عُٕ سیٓ ٔزاوش‪ ٜ‬و‪ٙٙ‬ذ‪ ٜ‬سا ثبصسش وشد‪ ٜ‬اػز‪.‬‬ ‫گشارش‬ ‫ضزٍرت هحکَهیت ًقض قَاًیی‬ ‫بییالوللی تَسط رصین صْیًَیستی‬ ‫سطیٓ ک‪ٟ‬ی‪٘ٛ‬یؼشی ثب ٘بدیذ‪ٌ ٜ‬شفشٗ ل‪ٛ‬ا٘یٗ ثیٗ إِّّی ٘‪ ٝ‬س‪ٟٙ‬ب ثش٘بٔ‪ٞ ٝ‬ؼش‪ٝ‬ای خ‪ٛ‬د سا ثج‪ ٝ‬دجیجؾ‬ ‫ٔیثشد ثّى‪ ٝ‬ثب الذأبر سش‪ٚ‬سیؼشی عّی‪ ٝ‬ثش٘بٔ‪ ٝ‬کّح أیض ‪ٞ‬ؼش‪ ٝ‬ای خٕ‪ٟٛ‬سی اػالٔی ل‪ٛ‬ا٘یجٗ سا‬ ‫صیش دب ٔیٌزاسد‪ .‬دس چ‪ٙ‬یٗ ؿشایغی ا٘شظبس ٔیس‪ٚ‬د و‪ٝ‬اطا٘غ اص ا٘فعبَ خبسج ؿذ‪ ٚ ٜ‬ث‪ٚ ٝ‬ظبیج‬ ‫خ‪ٛ‬د دس لجبَ اعضب عُٕ و‪ٙ‬ذ‪ .‬سافبئُ ٌش‪ٚ‬ػی‪ٔ ،‬ذیشوُ اطا٘غ ثیٗإِّّی ا٘جشطی اسجٕجی ثج‪ٝ‬‬ ‫سبصٌی دس ٔلبحج‪ ٝ‬ثب ‪ٚ‬ثٍب‪ ٜ‬ا٘شطی ای‪ٙ‬شّید‪ٙ‬غ دس ٔج‪ٛ‬سد عجّجز ا٘جفجعجبَ اطا٘جغ دس ثجشاثجش‬ ‫فعبِیز ‪ٞ‬بی ‪ٞ‬ؼش‪ ٝ‬ای سطیٓ اؿغبٍِش لذع ٌفش‪ ٝ‬اػز‪ :‬دِیُ س‪ٚ‬ؿ‪ٙ‬ی ‪ٚ‬خ‪ٛ‬د داسد‪ .‬ساثغج‪ٔ ٝ‬جب ثجب‬ ‫اػشائیُ ثش اػبع ساثغ‪ٝ‬ای اػز و‪ ٝ‬ثب وـ‪ٛ‬سی داسیٓ و‪ ٝ‬عض‪ ٛ‬اٖدیسی ٘یؼز‪ .‬اػشائیُ ‪ٞ‬شٌجض‬ ‫ایٗ دیٕبٖ سا أضب ٘ىشد‪ ٜ‬اػز‪ .‬لضب‪ٚ‬ر ٕ٘یو‪ ٓٙ‬و‪ ٝ‬ایٗ خ‪ٛ‬ه یب ثذ اػز‪ .‬أیذ‪ٚ‬اسْ اٖ‪ٞ‬ب ایٗ‬ ‫دیٕبٖ سا أضب و‪ٙٙ‬ذ صیشا ٔٗ ث‪ ٝ‬خ‪ٟ‬ب٘ی ث‪ٛ‬دٖ ایٗ ٔعب‪ٞ‬ذ‪ ٜ‬اعشمبد داسْ أب اٖ‪ٞ‬ب سلٕیٓ ث‪ ٝ‬چج‪ٙ‬جیجٗ‬ ‫وبسی ٘ذاس٘ذ‪ٚ .‬لشی وـ‪ٛ‬سی چ‪ٙ‬یٗ وبسی ٕ٘یو‪ٙ‬ذ‪ٔ ،‬یضاٖ ثبصسػی ٔب ٔحذ‪ٚ‬د ث‪ ٝ‬چیض‪ٞ‬بیی اػز‬ ‫و‪ ٝ‬اعالْ ٔیو‪ٙٙ‬ذ ‪ٔ ٚ‬ب ث‪ ٝ‬چ‪ٙ‬ذ ٔىبٖ ٔیس‪ٚ‬یٓ ‪ ٚ‬ساػشیاصٔبیی ٔیو‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫وبظٓ غشیت اثبدی ػفیش ایشاٖ ٘ضد ػبصٔبٖ ‪ٞ‬بی ثیٗ إِّّی دس ‪ٚ‬یٗ دس ‪ٚ‬او‪ٙ‬ؾ ثج‪ ٝ‬اظج‪ٟ‬جبسار‬ ‫ٔذیشوُ اطا٘غ ثیٗ إِّّی ا٘شطی اسٕی دسخل‪ٛ‬ف دِیُ ػى‪ٛ‬ر دس ثشاثش ثش٘جبٔج‪ٞ ٝ‬ؼجشج‪ ٝ‬ای‬ ‫سطیٓ اػشائیُ‪ ،‬ثب ا٘شـبس س‪ٛ‬ییشی ٘‪ٛ‬ؿز‪ :‬فبیذ‪ ٜ‬عض‪ٛ‬یز دس ٔعب‪ٞ‬ذ‪ ٜ‬عذْ اؿبع‪ ٚ ٝ‬اخشای وجبٔجُ‬ ‫دبدٔبٖ‪ٞ‬بی اطا٘غ چیؼز؟‬ ‫چٍ‪ٔ ٝ٘ٛ‬یس‪ٛ‬اٖ اطا٘غ سا ث‪ ٝ‬ع‪ٛٙ‬اٖ یه ٘‪ٟ‬بد خذی‪ ،‬حشف‪ٝ‬ای ‪ ٚ‬ثیعشف دیذ‪ ،‬دس حجبِجی وج‪ٝ‬‬ ‫اخشای سطیٓ دبدٔب٘ی خ‪ٛ‬د سا ثغ‪ٛ‬س ثشاثش ‪ ٚ‬عبدال٘‪ ٝ‬ثشای سٕبٔی اعضبیؾ د٘جججبَ ٘جٕجی وج‪ٙ‬جذ؟‬ ‫ػى‪ٛ‬ر ‪ ٚ‬غفّز دس ثشاثش ثش٘بٔ‪ٞ ٝ‬ؼش‪ ٝ‬ای اػشاییُ دیبْ ٔ‪ٙ‬فی ث‪ ٝ‬اعضبی اٖ دی سی ٔجی فجشػجشجذ‬ ‫ٔج‪ٙ‬ی ثش ایٗ و‪ ٝ‬عض‪ٛ‬یز دس ٔعب‪ٞ‬ذ‪ٔ ٜ‬ؼب‪ٚ‬ی اػز ثب دزیشؽ ل‪ٛ‬ی سجشیجٗ ساػجشجی اصٔجبیجی ‪ٚ‬‬ ‫٘ظبسر‪ ،‬دس حبِی و‪ ٝ‬ثیش‪ٔ ٖٚ‬ب٘ذٖ اص اٖ ث‪ٔ ٝ‬ع‪ٙ‬بی س‪ٞ‬بیی اص ‪ٞ‬شٌ‪ ٝ٘ٛ‬سع‪ٟ‬ذ ‪ ٚ‬ا٘جشجمجبد ‪ ٚ‬حجشجی‬ ‫دسیبفز دبداؽ اػز!‪.‬‬ ‫ػشاٖ سطیٓ ک‪ٟ‬ی‪٘ٛ‬یؼشی ثبس‪ٞ‬ب ایشاٖ سا س‪ٟ‬ذیذ وشد‪ٜ‬ا٘ذ ‪ ٚ‬سش‪ٚ‬سیؼٓ د‪ِٚ‬شی سا دس لججبَ کج‪ٙ‬جعجز‬ ‫‪ٞ‬ؼش‪ٝ‬ای ایشاٖ دس دیؾ ٌشفش‪ٝ‬ا٘ذ‪ .‬الذأبر سطیٓ اؿغبٍِش لذع ٘مض اؿىبس ل‪ٛ‬ا٘یٗ ثیٗ إِجّجُ‬ ‫اػز‪ .‬الذأبر سطیٓ ک‪ٟ‬ی‪٘ٛ‬یؼشی اص خّٕ‪ ٝ‬عّٕیبر خشاثىبسا٘‪ ٝ‬دس ساػیؼبر ‪ٞ‬ؼش‪ ٝ‬ای ٘جغج‪ٙ‬جض‬ ‫سالؿی ‪ِٙٛٞ‬بن ثب ‪ٞ‬ذف ث‪ ٝ‬اسؾ وـیذٖ ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬دس خشیبٖ ٔزاوشار ث‪ٟ‬بس أؼبَ ثج‪ٛ‬د‪ .‬عجال‪ٜٚ‬‬ ‫ثشایٗ ایٗ سطیٓ سبو‪ ٖٛٙ‬چ‪ٙ‬ذیٗ دا٘ـٕ‪ٙ‬ذ ‪ٞ‬ؼش‪ ٝ‬ای وـ‪ٛ‬سٔبٖ سا سش‪ٚ‬س وشد‪ ٜ‬اػز و‪ ٝ‬اخشیٗ اٖ‬ ‫سش‪ٚ‬س ؿ‪ٟ‬یذ ٔحؼٗ فخشی صاد‪ ٜ‬دا٘ـٕ‪ٙ‬ذ ثشخؼش‪ٞ ٝ‬ؼش‪ ٝ‬ای اػز‪.‬‬ ‫س‪ٚ‬یىشد ٔ‪ٙ‬فعال٘‪ ٝ‬اطا٘غ دس لجبَ فعبِیش‪ٟ‬بی ‪ٞ‬ؼش‪ٝ‬ای سطیٓ ک‪ٟ‬ی‪٘ٛ‬یؼشی دس حجبِجی اػجز وج‪ٝ‬‬ ‫ٔغبثک اػبع٘بٔ‪ ٝ‬اطا٘غ‪ ،‬ایٗ ٘‪ٟ‬بد ثیٗ إِّّی عال‪ ٜٚ‬ثش ‪ٚ‬ظیف‪٘ ٝ‬ظبسسی خ‪ٛ‬د‪ٔ ،‬ج‪ٛ‬ظج اػجز اص‬ ‫ظشفیز‪ٞ‬بی خ‪ٛ‬د ثشای کیب٘ز اص داؿش‪ٞ ٝ‬بی ‪ٞ‬ؼش‪ ٝ‬ای اعضب الذاْ وشد‪ ٚ ٜ‬خذؿ‪ ٝ‬ثج‪ ٝ‬ا٘ج‪ٟ‬جب سا‬ ‫دیٍیشی و‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫أب ٌش‪ٚ‬ػی دس ٔلبحج‪ ٝ‬اخیش خ‪ٛ‬د دس خل‪ٛ‬ف الذأبر خشاثىبسا٘‪ ٝ‬دس ساػیؼبر ایشاٖ ٌجفجشج‪ٝ‬‬ ‫اػز‪ :‬حبدث‪ٝ‬ای دس اٖ خب سخ داد‪ ٜ‬اػز ‪ ٚ‬دس ٘شید‪ ٝ‬اٖ حبدث‪ ،ٝ‬ثشخی اص سد‪ٟ‬یضار ٔب اػجیجت‬ ‫دیذ‪ ٜ‬اػز‪ .‬لغعب ٔب ٘بساحشی اٖ‪ٞ‬بیی و‪ ٝ‬د‪ٚ‬ػز داس٘ذ ؿب‪ٞ‬ذ اٖ ثبؿذ و‪ٔ ٝ‬ذیشوُ ثٍ‪ٛ‬یذ وج‪ٝ‬‬ ‫ایٗ وـ‪ٛ‬س یب اٖ وـ‪ٛ‬س چ‪ٙ‬یٗ الذأی سا ا٘دبْ داد‪ ،ٜ‬دسن ٔیو‪ٙ‬یٓ‪ ٗٔ .‬چ‪ٙ‬یٗ ‪ٚ‬ظیف‪ٝ‬ای ٘جذاسْ‬ ‫‪ٞ ٚ‬شٌض چ‪ٙ‬یٗ ‪ٚ‬ظیف‪ٝ‬ای ٘خ‪ٛ‬ا‪ ٓٞ‬داؿز‪.‬‬ ‫٘فشبِی ث‪ٙ‬ز‪٘ ،‬خؼز ‪ٚ‬صیش سطیٓ ک‪ٟ‬ی‪٘ٛ‬یؼشی دس ػفش اخیش خ‪ٛ‬د ث‪ ٝ‬أشیىب کجشاحجشجب ایجشاٖ سا‬ ‫س‪ٟ‬ذیذ وشد س‪ٟ‬ذیذ‪ٞ‬بیی و‪ ٝ‬سبو‪ ٖٛٙ‬خبٔع‪ٟ٘ ٚ ٝ‬بد‪ٞ‬بی ثیٗ إِّّی ث‪ ٝ‬اٖ ‪ٚ‬او‪ٙ‬ؾ ٘ـبٖ ٘ذاد‪ ٜ‬ا٘ذ‪.‬‬ ‫ایٗ ٔمبْ ک‪ٟ‬ی‪٘ٛ‬یؼز دس دیذاس ثب ثبیذٖ سا‪ٞ‬جشد خذیذ ادعبیی خ‪ٛ‬د سا عّجیج‪ ٝ‬ایجشاٖ اسائج‪ ٝ‬داد‪.‬‬ ‫سا‪ٞ‬جشدی س‪ٟ‬ذیذأیض و‪ٔ ٝ‬مبٔبر ک‪ٟ‬ی‪٘ٛ‬یؼشی اٖ سا ٔشی ثب ‪ٞ‬ضاساٖ خشاحز ٘بٔیجذ‪ ٜ‬ا٘جذ‪ .‬ایجٗ‬ ‫سا‪ٞ‬جشد ؿبُٔ ٔمبثّ‪ ٝ‬ثب خٕ‪ٟٛ‬سی اػالٔی اص عشیک سشویت الذأبر وج‪ٛ‬چجه ثجی ؿجٕجبس دس‬ ‫خج‪ٟٞٝ‬بی ٔشعذد‪ ،‬اص خّٕ‪٘ ٝ‬ظبٔی ‪ ٚ‬دیذّٕبسیه ث‪ ٝ‬خبی یه حّٕ‪ ٝ‬ثضسی ‪ ٚ‬ؿذیذ اػز‪.‬‬ ‫ٔدیذ سخز س‪ٚ‬ا٘چی ػفیش ‪ٕ٘ ٚ‬بی‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬دائٓ ایشاٖ دس ػبصٔبٖ ُّٔ ٔشحذ دس ٘بٔ‪ ٝ‬ای ث‪ ٝ‬سئیغ د‪ٚ‬س‪ٜ‬‬ ‫ای ؿ‪ٛ‬سای أ‪ٙ‬یز ٘‪ٛ‬ؿز‪ :‬عی ٔب‪ٜٞ‬بی ٌزؿش‪ ،ٝ‬سعذاد ‪ ٚ‬ؿذر س‪ٟ‬ذیذار سجحجشیجه أجیجض ‪ٚ‬‬ ‫ٔبخشاخ‪ٛ‬یب٘‪ ٝ‬سطیٓ اػشائیُ ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬س ٔذا‪ ْٚ‬افضایؾ یبفش‪ ٚ ٝ‬ث‪ ٝ‬ػغح ‪ٞ‬ـذاس د‪ٞ‬ج‪ٙ‬جذ‪ ٜ‬ای سػجیجذ‪ٜ‬‬ ‫اػز‪ .‬اخشیٗ ٔ‪ٛ‬سد اٖ اص ػ‪ٛ‬ی سئیغ ػشبد اسسؾ ایٗ سطیٓ ک‪ٛ‬سر ٌشفش‪ ٝ‬و‪ ٝ‬س‪ٟ‬ذیجذ وجشد‪ٜ‬‬ ‫اػز؛ عشح ‪ٞ‬بی عّٕیبسی عّی‪ ٝ‬ثش٘بٔ‪ٞ ٝ‬ؼش‪ ٝ‬ایشاٖ دس حبَ ٌؼششؽ اػز ‪ ٚ‬عّٕیجبر ثجشای اص‬ ‫ثیٗ ثشدٖ س‪ٛ‬ا٘بیی‪ٞ‬بی ایشاٖ دس عشک‪ٞٝ‬بی ٔخشّ ‪ ٚ‬دس ‪ٞ‬ش صٔبٖ ادأ‪ ٝ‬خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ یبفز‪.‬‬ ‫دس ایٗ ٘بٔ‪ ٝ‬أذ‪ ٜ‬اػز‪ :‬اعششاضبر ٔب ث‪ ٝ‬س‪ٟ‬ذیذ‪ٞ‬بی لجّی ایٗ سطیٓ دس ػبَ ‪ ۰۲۰۲‬عجی ٘جبٔج‪ٝ‬‬ ‫‪ٞ‬بی ‪ ۲‬ف‪ٛ‬سی‪ ۲۰ ،ٝ‬ا‪ٚ‬سیُ‪ ۰۲ ،‬ا‪ٚ‬ر ‪ ۲۱ ٚ‬ػذشبٔجش ث‪ ٝ‬ؿ‪ٛ‬سای أ‪ٙ‬یز ػبصٔبٖ ُّٔ ٔ‪ٙ‬عىغ ؿذ‪ٜ‬‬ ‫اػز‪.‬‬ ‫چ‪ٙ‬یٗ س‪ٟ‬ذیذ‪ٞ‬بی ػیؼشٕبسیه کشیح ‪ ٚ‬اؿىبس سطیٓ اػشائیُ عّی‪ ٝ‬یىی اص اعضجبی ٔج‪ٛ‬ػجغ‬ ‫ػبصٔبٖ ُّٔ ٔشحذ‪٘ ،‬مض فبحؾ حم‪ٛ‬ق ثیٗ إُِّ‪ ،‬ث‪ٚ ٝ‬یظ‪ٔ ٜ‬بد‪ٙٔ ۱( ۰ ٜ‬ـ‪ٛ‬س ُّٔ ٔشحذ اػجز‪.‬‬ ‫ایٗ ‪ٚ‬العیز و‪ ٝ‬سطیٓ اػشائیُ ث‪ ٝ‬سذا‪ ْٚ‬اص ثیٗ ثشدٖ لبثّیز ‪ٞ‬بی ایشاٖ ادأ‪ٔ ٝ‬جی د‪ٞ‬جذ‪ ،‬ثجذ‪ٖٚ‬‬ ‫‪ٞ‬یچ ؿه ‪ ٚ‬ؿج‪ ٟٝ‬ای ثبثز ٔی و‪ٙ‬ذ و‪ ٝ‬ایٗ سطیٓ ٔؼئ‪ َٛ‬حٕالر سش‪ٚ‬سیؼشی عّی‪ ٝ‬ثش٘بٔ‪ٞ ٝ‬ؼشج‪ٝ‬‬ ‫ای کّح أیض ٔب دس ٌزؿش‪ ٝ‬ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬اػز‪.‬‬ ‫ثب س‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ػبثم‪ ٝ‬ؿ‪ ْٛ‬ؿی‪ٜٞٛ‬بی ثیثجبر و‪ٙٙ‬ذ‪ ٜ‬سطیٓ اػشائیُ دس ٔ‪ٙ‬غم‪ٕٞ ٚ ٝ‬چ‪ٙ‬یٗ عجٕجّجیجبر‬ ‫ٔخفیب٘‪ ٝ‬ثش ضذ ثش٘بٔ‪ٞ ٝ‬ؼش‪ ٝ‬ای ایشاٖ‪ ،‬ثبیؼشی ثب ایٗ سطیٓ ثشای سج‪ٛ‬لج ‪ٞ‬جٕج‪ ٝ‬سج‪ٟ‬جذیجذار ‪ٚ‬‬ ‫سفشبس‪ٞ‬بی اخالَ ٌشا٘‪ ٝ‬اٖ ثشخ‪ٛ‬سد ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫حٕالر د‪ٟٙ‬بٖ ‪ ٚ‬اؿىبس ث‪ ٝ‬ثش٘بٔ‪ ٝ‬کّح أیض ‪ٞ‬ؼش‪ٝ‬ای ایشاٖ ‪ ٚ‬س‪ٟ‬ذیذ‪ٞ‬بی ثیؿشٔب٘‪ ٝ‬ایجٗ سطیجٓ‬ ‫ثبیذ س‪ٛ‬ػظ وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬ب ‪ٔ ٚ‬دبٔع ثیٗ إِّّی ٔحى‪ ْٛ‬ؿ‪ٛ‬د چشا و‪ٕٟٔ ٝ‬جشجشیجٗ خجغجش حجّٕج‪ ٝ‬ثج‪ٝ‬‬ ‫سبػیؼبر ‪ٞ‬ؼش‪ ٝ‬ای ایدبد اػیت خذی ‪٘ ٚ‬ـز ٔ‪ٛ‬اد سادی‪ ٛ‬اوشی‪ ٛ‬اػز و‪ٔ ٝ‬ی س‪ٛ‬ا٘ذ ثجبعجب ثج‪ٝ‬‬ ‫خغش ا٘ذاخشٗ خبٖ ‪ٞ‬ضاساٖ ٘فش ؿ‪ٛ‬د‪ .‬دس چ‪ٙ‬یٗ ؿشایغی ا٘شظبس ٔیس‪ٚ‬د اطا٘غ ث‪٘ ٝ‬مؾ کیجب٘جشجی‬ ‫خ‪ٛ‬د عُٕ وشد‪ ٚ ٜ‬دس لجبَ الذأبر ٔخشه ‪ ٚ‬ایزایی عّی‪ ٝ‬ثش٘بٔ‪ٞ ٝ‬ؼش‪ ٝ‬ای ایشاٖ الذاْ و‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫عببس سادُ هشکیٌی‪:‬‬ ‫اطالعبت غلطی بِ علی اف دادُاًد‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی ‪ -‬ػخ‪ٍٛٙ‬ی وٕیؼی‪ ٖٛ‬أ‪ٙ‬یز ّٔی ‪ ٚ‬ػیبػز خبسخی ٔدّجغ‬ ‫ؿ‪ٛ‬سای اػالٔی ایشاٖ ثب سبویذ ثش ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ایشاٖ دس خظ ٔمذْ ٔجبسص‪ ٜ‬ثجب لجبچجبق‬ ‫ٔ‪ٛ‬اد ٔخذس اػز‪ٌ ،‬فز‪ :‬اٌش سالؽ ‪ٞ‬بی ایشاٖ عّی‪ ٝ‬لبچبق ٔ‪ٛ‬اد ٔخذس ‪ٚ‬خ‪ٛ‬د‬ ‫٘ذاؿز‪ ،‬وُ اس‪ٚ‬دب ‪ ٚ‬لفمبص ٌشفشبس سجعبر ٔ‪ٛ‬اد ٔخذس ٔی ؿذ٘ذ‪.‬‬ ‫ٔحٕ‪ٛ‬د عجبع صاد‪ٔ ٜ‬ـىی‪ٙ‬ی دس ‪ٚ‬او‪ٙ‬ؾ ث‪ ٝ‬ادعب‪ٞ‬بی سعدت ثشاٍ٘جیجض خجذیجذ‬ ‫اِ‪ٟ‬بْ عّی اف سییغ خٕ‪ٟٛ‬س ارسثبیدبٖ عّی‪ ٝ‬خٕ‪ٟٛ‬سی اػالٔی ایشاٖ ٌفجز‪:‬‬ ‫اص اظ‪ٟ‬بسار ٔ‪ٙ‬شؼت ث‪ ٝ‬البی اِ‪ٟ‬بْ عّی اف ٔشبػفٓ؛ الثذ اعالعبر غّغجی ثج‪ٝ‬‬ ‫دشصیذ٘ز خٕ‪ٟٛ‬سی ارسثبیدبٖ داد‪ ٜ‬ا٘ذ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ثب سبویذ ثش ای‪ٙ‬ى‪٘ ٝ‬جبیذ ثیٗ د‪ّٔ ٚ‬ز ‪ ٓٞ‬ویؾ ‪ٔ ٚ‬ؼّٕبٖ ؿجىجبف ایجدجبد‬ ‫ؿ‪ٛ‬د‪ٌ ،‬فز‪ :‬ثشخی اظ‪ٟ‬بسار عّی‪ ٝ‬حؼٗ ‪ٕٞ‬د‪ٛ‬اسی ‪ٞ ٚ‬جٕجؼجبیجٍجی اػجز‪.‬‬ ‫ٔشاػفب٘‪ ٝ‬ثذخ‪ٛ‬ا‪ٞ‬بٖ د‪ّٔ ٚ‬ز ٔؼّٕبٖ د٘جبَ ؿىبف ثیٗ د‪ ٚ‬وـ‪ٛ‬س اػجالٔجی ‪ٚ‬‬ ‫‪ٕٞ‬ؼبی‪ٞ ٝ‬ؼش‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی سالؿ‪ٟ‬بی خٕ‪ٟٛ‬سی اػالٔی ایشاٖ عّی‪ ٝ‬لبچبق ٔ‪ٛ‬اد ٔخذس سا دس د٘یجب ثجی‬ ‫٘ظیش خ‪ٛ‬ا٘ذ ‪ ٚ‬سبویذ وشد و‪ ٝ‬اٌش غیش اص ایٗ ث‪ٛ‬د وُ اس‪ٚ‬دب ‪ ٚ‬لفمجبص ٌجشفجشجبس‬ ‫سجعبر ٔ‪ٛ‬اد ٔخذس ٔی ؿذ‪.‬‬ ‫ػخ‪ٍٛٙ‬ی وٕیؼی‪ ٖٛ‬أ‪ٙ‬یز ّٔی ‪ ٚ‬ػیبػز خبسخی ٔدّغ ثب ثجیجبٖ ایجٗ وج‪ٝ‬‬ ‫ایشاٖ ‪ٞ‬ضاساٖ ؿ‪ٟ‬یذ ‪ٔ ٚ‬دش‪ٚ‬ح دس سا‪ٔ ٜ‬جبسص‪ ٜ‬ثب لبچبق ٔ‪ٛ‬اد ٔخذس سمذیٓ وشد‪ٜ‬‬ ‫اػز‪ ،‬خبعش٘ـبٖ وشد‪ :‬ایشاٖ دس خظ ٔمذْ ٔجبسص‪ ٜ‬ثب لبچبق ٔ‪ٛ‬اد ٔخجذس لجشاس‬ ‫داسد‪ ،‬ثش ‪ٕٞ‬یٗ اػبع دس وـ‪ٛ‬سٔبٖ ل‪ٛ‬ا٘یٗ ویفشی ؿذیذی دس حج‪ٛ‬ص‪ٔ ٜ‬ج‪ٛ‬اد‬ ‫ٔخذس ‪ ٚ‬دس ساػشبی ثبصداس٘ذٌی ‪ٚ‬ضع ؿذ‪ ٜ‬اػز‪.‬‬ ‫عجبع صاد‪ ٜ‬دس دبیبٖ یبدا‪ٚ‬س ؿذ‪ :‬س‪ٞ‬جش ٔعظٓ ا٘ماله اػالٔی دس اػشفجشجبئجبر‪،‬‬ ‫اػشفبد‪ ٚ ٜ‬حُٕ ‪٘ ٚ‬مُ ٔ‪ٛ‬اد ٔخذس سا حشاْ اعالْ وشد‪ ٜ‬ا٘ذ‪.‬‬ ‫تَافق سئَل ٍ ٍاشٌگتی بزای ّوکبری درخصَص‬ ‫پَلّبی بلَکِ شدُ ایزاى در کزُ جٌَبی‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی ‪ٚ -‬صیشداسایی وش‪ ٜ‬خ‪ٛٙ‬ثی ‪ٚ ٚ‬صیش خضا٘‪ٝ‬داسی أشیىب سج‪ٛ‬افجک‬ ‫وشد٘ذ و‪ ٝ‬دسخل‪ٛ‬ف داسایی ‪ٞ‬بی ثّ‪ٛ‬و‪ ٝ‬ؿذ‪ ٜ‬ایشاٖ دس وجش‪ ٜ‬ثجب یجىجذیجٍجش‬ ‫‪ٕٞ‬ىبسی و‪ٙٙ‬ذ‪.‬ث‪ٌ ٝ‬ضاسؽ ایؼ‪ٙ‬ب ث‪٘ ٝ‬مُ اص خجشٌضاسی ی‪ٟ٘ٛ‬بح‪٘ ً٘ٛٞ ،‬بْ وی‬ ‫‪ٚ‬صیش داسایی وش‪ ٜ‬خ‪ٛٙ‬ثی ‪ ٚ‬خب٘ز یّٗ ‪ٚ‬صیش خضا٘‪ٝ‬داسی أشیىب دس ‪ٚ‬اؿ‪ٍٙ‬جشجٗ‬ ‫ثب یىذیٍش دیذاس ‪ ٚ‬دسثبس‪ٔ ٜ‬ؼبئُ الشلبدی د‪ٚ‬خب٘ج‪ ٚ ٝ‬ثیٗإِّّی ثحب ‪ ٚ‬سجبدَ‬ ‫٘ظش وشد٘ذ‪.‬ث‪ٙ‬بثش اعالْ ‪ٚ‬صاسر داسایی وش‪ ٜ‬خ‪ٛٙ‬ثی‪ ،‬د‪ ٚ‬عشف دس ایجٗ دیجذاس‬ ‫س‪ٛ‬افک وشد٘ذ و‪ ٝ‬ث‪ٕٞ ٝ‬ىبسی ثب یىذیٍش دسخل‪ٛ‬ف د‪ َٛ‬ثّ‪ٛ‬و‪ ٝ‬ؿذ‪ ٜ‬ایشاٖ دس‬ ‫ثب٘ه‪ٞ‬بی وش‪ٜ‬ای ادأ‪ ٝ‬د‪ٙٞ‬ذ‪.‬ث‪ٌ ٝ‬ضاسؽ ی‪ٟ٘ٛ‬بح‪ ،‬ػئ‪ َٛ‬ث‪ ٝ‬د٘جبَ اٖ اػز و‪ٝ‬‬ ‫اص یه وب٘بَ ػ‪ٛ‬ئیؼی ٔ‪ٛ‬سد حٕبیز ‪ٚ‬اؿ‪ٍٙ‬شٗ دس خ‪ٟ‬ز اػشفبد‪ ٜ‬اص ثخـی اص‬ ‫ایٗ د‪ َٛ‬ثشای فش‪ٚ‬ؽ الالْ ثـشد‪ٚ‬ػشب٘‪ ٝ‬ؿشوز ‪ٞ‬بی ػ‪ٛ‬ئیؼی ث‪ ٝ‬ایشاٖ اػشفجبد‪ٜ‬‬ ‫و‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬ض‪ ٛ‬د‪ َٛ‬ثّ‪ٛ‬و‪ ٝ‬ؿذ‪ ٜ‬ایشاٖ دس حؼبه‪ٞ‬بی ثب٘ىی وش‪ٜ‬ای و‪ ٝ‬ثخؾ عٕجذ‪ٜ‬‬ ‫اٖ ث‪ ٝ‬دِیُ ثذ‪ٞ‬ی ٘فشی ػئ‪ َٛ‬ث‪ ٝ‬س‪ٟ‬شاٖ اػز‪ٔ ،‬ذسی اػز و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬یجه ٔؼجئّج‪ٝ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬سد ٔ‪ٙ‬بلـ‪ٔ ٝ‬یبٖ د‪ ٚ‬وـ‪ٛ‬س سجذیُ ؿذ‪ ٜ‬اػز‪.‬‬ صفحه 2 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫* دوشنبه‬ ‫* ‪ 62‬مهر‬ ‫* ‪ 01‬اکتبر‬ ‫* ‪00‬ربیع االول‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫‪9115‬‬ ‫* شماره (سایی)‪:‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫ًواد اعتواد الکتشًٍیکی تشای ‪ 9172‬کسه ٍ کاس اًالیی‬ ‫دس ارستایجاى ضشقی صادس ضذ‬ ‫‪0011‬‬ ‫‪6160‬‬ ‫‪0001‬‬ ‫* صفحه ‪1‬‬ ‫‪‬‬ ‫استانها‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی ‪ٔ -‬سیطوُ اضتجبعبت ‪ ٚ‬ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬ضی اعالفبت اشضثبیجبٖ قطلی ٌفتۺ یىی اظ ف‪ٛ‬أُ‬ ‫ٔ‪ ٟٓ‬ت‪ٛ‬ؾق‪ ٝ‬تهجبضت اِىتط‪٘ٚ‬یىی‪ ،‬ایهجبز افتٕبز ‪ ٚ‬اعٕی‪ٙ‬بٖ زض ٔیبٖ وبضثطاٖ ذسٔبت اِىتط‪٘ٚ‬یىهی‬ ‫اؾت و‪ ٝ‬ثطای ‪ٞ ۲‬عاض ‪ ۷۱۹ ٚ‬وؿت ‪ ٚ‬وبض ا٘الیٗ زض اؾتبٖ ٕ٘بز افتٕبز اِىتط‪٘ٚ‬یىهی ایه‪ٙ‬هٕهبز‬ ‫نبزض قس‪ ٜ‬اؾت‪ٔ.‬حٕس فطظاز اؽ‪ٟ‬بض وطزۺ تبییس وؿت ‪ ٚ‬وبض ای‪ٙ‬تط٘تی ت‪ٛ‬ؾظ یه ٔ‪ٛ‬ؾؿ‪ٔ ٚ ٝ‬طوع‬ ‫حبِج‪ ،‬ثیکتطیٗ تبحیط زض ٔطاجق‪ ٚ ٝ‬افتٕبز ذطیساضاٖ ث‪ ٝ‬وؿت ‪ ٚ‬وبض ای‪ٙ‬تط٘تی ضا زاضز ‪ٚ.‬ی ازأه‪ٝ‬‬ ‫زازۺ افغبی ٕ٘بز افتٕبز اِىتط‪٘ٚ‬یىی ثطای ‪ٚ‬ه ؾبیت ‪ٞ‬بی تجبضی ثب ‪ٞ‬سف لب٘ه‪٘ٛ‬هٕه‪ٙ‬هس وهطزٖ ‪ٚ‬‬ ‫چبضچ‪ٛ‬ه ز‪ٞ‬ی ث‪ ٝ‬فقبِیت وؿت ‪ ٚ‬وبض‪ٞ‬بی ای‪ٙ‬تط٘تی ٔ‪ٛ‬ضز ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬اؾت‪.‬فطظاز ا‪ٞ‬هٕهیهت وؿهت ‪ٚ‬‬ ‫وبض‪ٞ‬بی ا٘الیٗ ضا ثطای ت‪ٛ‬ؾق‪ ٝ‬ج‪ٛ‬أـ ‪ ٚ‬اقتغبَ دبیساض زض ؾغح ج‪ٛ‬أـ أط‪ٚ‬ظی ضا غیطلبثُ ا٘ىهبض‬ ‫زا٘ؿت ‪ٌ ٚ‬فتۺ ٔکبغُ ٔرتّف اشضثبیجبٖ قطلی ثطای فقبِیت زض حه‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬وؿهت ‪ ٚ‬وهبض‪ٞ‬هبی‬ ‫ا٘الیٗ اؾتمجبَ ذ‪ٛ‬ثی زاض٘س‪ٚ.‬ی افع‪ٚ‬زۺ زض قطایظ ذبل ٘بقی اظ قی‪ٛ‬ؿ ‪ٚ‬یط‪ٚ‬ؼ وط‪٘ٚ‬ب و‪ٙٔ ٝ‬هجهط‬ ‫ث‪ ٝ‬تقغیّی ٔىطض ٔطاوع تجبضی ‪ ٚ‬ثبظضٌب٘ی ٔیق‪ٛ‬ز‪ ،‬فط‪ٚ‬قٍب‪ٜٞ‬بی ای‪ٙ‬تط٘تی ٔ‪ ٟٓ‬تطیٗ ثؿتهط ثهطای‬ ‫ضفـ ٘یبظ‪ٞ‬بی تجبضی عیف ظیبزی اظ جبٔق‪ ٝ‬اؾت ‪ ٚ‬اظ ایٗ ض‪ ٚ‬ؾبٔب٘س‪ٞ‬ی ؾبیت‪ٞ‬بی تهجهبضی زض‬ ‫وک‪ٛ‬ض ٔ‪ٛ‬حطتطیٗ ٌبْ ثطای ایجبز فضبی تجبضت اِىتط‪٘ٚ‬یىی اؾت‪.‬‬ ‫گشاًفشٍضی سیطِ دس قیوتگزاسی ٍاحذّای تَلیذی داسد‬ ‫‪‬‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی ‪ٔ -‬سیطوُ تقعیطات حى‪ٔٛ‬تی اشضثبیجبٖقطلی ٌفتۺ ضیک‪ ٝ‬فٕس‪ٔ ٜ‬کىالت ٔطث‪ٛ‬ط ثه‪ٝ‬‬ ‫ٌطا٘فط‪ٚ‬قی زض ثبظاض‪ ،‬ث‪ ٝ‬لیٕتٌصاضی اج‪ٙ‬بؼ ‪ ٚ‬وبال‪ٞ‬ب اظ ؾ‪ٛ‬ی ‪ٚ‬احس‪ٞ‬بی ت‪ِٛ‬یسی ثط ٔیٌطزز‪ .‬ؾیساحهس‬ ‫ی‪ٛ‬ظثبقی زض جّؿ‪ ٝ‬وٕیت‪ ٝ‬حم‪ٛ‬لی تقعیطات حى‪ٔٛ‬تی اشضثبیجبٖ قطلی افع‪ٚ‬زۺ ثب ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ایه‪ٙ‬هىه‪ٔ ٝ‬ه‪ٙ‬هکه‬ ‫لیٕت ٌصاضی‪ٚ ،‬احس‪ٞ‬بی ت‪ِٛ‬یسی ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س ‪ ٚ‬ثط اؾبؼ ؾیبؾت‪ٞ‬بی اثالغی ؾبظٔبٖ تقعیطات حهىه‪ٔٛ‬هتهی‪،‬‬ ‫و‪ٙ‬تطَ ثبیس اظ ٔ‪ٙ‬ک ا٘جبْ ق‪ٛ‬ز ث‪ٙ‬بثطایٗ ٌکت‪ٞ‬بی ٔکتطن ثبظضؾی اظ ایٗ ‪ٚ‬احس‪ٞ‬ب ا٘جبْ ٔیق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ثب تبویس ثط ِع‪ ْٚ‬زض ا‪ِٛٚ‬یت لطاض ٌطفتٗ ثبظضؾی اظ ‪ٚ‬احس‪ٞ‬بی ت‪ِٛ‬یسی اظ ؾ‪ٛ‬ی ٌکت‪ٞ‬بی ٔکهتهطن‬ ‫اؽ‪ٟ‬بض زاقتۺ ثط٘بٔ‪ ٝ‬ضیعی ‪ٞ‬بی الظْ زض ایٗ ظٔی‪ ٝٙ‬ثبیس ا٘جبْ ‪ ٚ‬السأبت ضط‪ٚ‬ضی اتربش ق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ٔسیطوُ تقعیطات حى‪ٔٛ‬تی اشضثبیجبٖقطلی ٌفتۺ ٌکت‪ٞ‬بی ٔکتطن ثبیس لیهٕهت ٌهصاضی ‪ ٚ‬ؾه‪ٛ‬ز‬ ‫حبقی‪ٝ‬ای ایجبز قس‪ ٜ‬زض ‪ٚ‬احس‪ٞ‬بی ت‪ِٛ‬یسی ضا و‪ ٝ‬ثرف فٕس‪ٔ ٜ‬کىالت ٔطث‪ٛ‬ط ث‪ٌ ٝ‬طا٘فط‪ٚ‬قی ‪ٞ‬هب ضا ثه‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬ج‪ٛ‬ز ٔیا‪ٚ‬ضز‪ ،‬و‪ٙ‬تطَ و‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫یهه‪ٛ‬ظثههبقههی‪ ،‬ثههط٘ههبٔهه‪ ٝ‬ضیههعی فهه‪ٛ‬ضی ‪ ٚ‬قههط‪ٚ‬ؿ ایههٗ ثههبظضؾههی ‪ٞ‬ههب ضا ذهه‪ٛ‬اؾههتههبض قههس ‪ ٚ‬ازأهه‪ٝ‬‬ ‫زازۺ ثطاؾبؼ ثط٘بٔ‪ ٝ‬ضیعی ا٘جبْ قس‪ٌ ،ٜ‬کت‪ٞ‬بی ٔکتطن ایٗ ٘‪ٟ‬بز ‪ ٚ‬ؾبظٔبٖ ن‪ٙ‬قت‪ٔ ،‬قسٖ ‪ ٚ‬تجبضت ثه‪ٝ‬‬ ‫ن‪ٛ‬ضت ٔؿتٕط زض ثبظاض حض‪ٛ‬ض یبفت‪ ٚ ٝ‬لیٕت‪ٞ‬ب ضا و‪ٙ‬تطَ ‪ ٚ‬ثب ٔترّفبٖ ثطذ‪ٛ‬ضز ذ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬س وطز‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی یبزا‪ٚ‬ضی وطزۺ ض‪٘ٚ‬س ثبظضؾی ٌکت‪ٞ‬ب اظ ثبظاض ثبیس ‪ٞ‬ط ض‪ٚ‬ظ ثب جسیت ثیکتط ازأ‪ ٝ‬یبثس‪.‬‬ ‫هیضّای تجاسی ارستایجاىضشقی دس تَسعِ صادسات فعال ضًَذ‬ ‫‪ 7۱‬هعذى سیلیس دس ارستایجاى غشتی فعال است‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ -‬ؾطدطؾت ؾبظٔبٖ ن‪ٙ‬قت‪ٔ ،‬قسٖ ‪ ٚ‬تهجهبضت‬ ‫اشضثبیجبٖقطلی ثب ت ویس ثط ثط٘بٔ‪ٔ ٝ‬ح‪ٛ‬ضی ث‪ٙٔ ٝ‬ؾ‪ٛ‬ض تؿطیهـ ‪ٚ‬‬ ‫تؿ‪ٟ‬یُ فطای‪ٙ‬س نبزضات‪ٌ ،‬فتۺ ٔیع‪ٞ‬بی تهجهبضی اؾهتهبٖ زض‬ ‫ت‪ٛ‬ؾق‪ ٝ‬نبزضات ث‪ ٝ‬وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬بی ‪ٕٞ‬ؿبی‪ ٝ‬فقبَ ق‪٘ٛ‬س‪ .‬غهالٔهقهّهی‬ ‫ضاؾتی افع‪ٚ‬زۺ أؿبَ ٔیعاٖ نبزضات اؾتبٖ ث‪ٛ‬یػ‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬هبی‬ ‫‪ٕٞ‬ؿبی‪٘ ،ٝ‬ؿجت ث‪ ٝ‬ؾبَ ٌصقت‪ ٝ‬افعایف زاقت‪ ٝ‬اؾت‪ٚ.‬ی افهع‪ٚ‬زۺ‬ ‫ث‪ ٝ‬زِیُ ٔحس‪ٚ‬زیت وط‪٘ٚ‬بیی جّؿبت ٔیع‪ٞ‬بی تجهبضی وهٕهتهط‬ ‫ثطٌعاض ٔی قس أب ث‪ٙٔ ٝ‬ؾ‪ٛ‬ض ججطاٖ ایٗ أط‪ ،‬جّؿبت ترههی ٔیع‪ٞ‬بی تجبضی ثب جسیت ‪ ٚ‬ل‪ٛ‬ت تهسا‪ْٚ‬‬ ‫ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س یبفت‪ ،‬ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬ضیى‪ ٝ‬عی ز‪ٞ ٚ‬فت‪ٌ ٝ‬صقت‪ ٝ‬جّؿبتی ثب ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ؿ ٔیع‪ٞ‬بی تجبضی وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬بی اضٔ‪ٙ‬ؿهتهبٖ‬ ‫‪ ٚ‬فطاق ثطٌعاض قس‪ ٜ‬اؾت‪.‬ؾطدطؾت ؾبظٔبٖ ن‪ٙ‬قت‪ٔ ،‬قسٖ ‪ ٚ‬تجبضت اشضثبیجهبٖ قهطلهی‪ ،‬ازأه‪ ٝ‬زازۺ‬ ‫ؾبظٔبٖ ن‪ٙ‬قت‪ٔ ،‬قسٖ ‪ ٚ‬تجبضت اؾتبٖ ث‪ٙٔ ٝ‬ؾ‪ٛ‬ض ایجبز یه ض‪ٚ‬ی‪ ٝ‬تؿ‪ٟ‬یُ ٌط ‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬یٗ تؿطیـ زض أهط‬ ‫نبزضات أبز‪ ٜ‬زف‪ٛ‬ت اظ ٔسیطاٖ ؾبظٔبٖ ت‪ٛ‬ؾق‪ ٝ‬نبزضات ایطاٖ اؾت‪ٚ.‬ی ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬فطاق ٔهقهٕه‪ٛ‬ال‬ ‫جع‪ٔ ٚ‬مبنس ا‪ َٚ‬نبزضاتی اؾتبٖ اؾت‪ ،‬ذبعط ٘کبٖ وطز ۺ ثب تسا‪ ْٚ‬ت‪ٛ‬ؾق‪ ٝ‬نبزضات ث‪ ٝ‬ایٗ وکه‪ٛ‬ض ثهبیهس‬ ‫ایٗ ض‪٘ٚ‬س حفؼ ق‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬اظ ٔعیت ٘عزیىی ث‪ٔ ٝ‬طظ‪ٞ‬بی ایٗ وک‪ٛ‬ض ث‪ ٝ‬فه‪ٙ‬ه‪ٛ‬اٖ فهطنهت نهبزضاتهی ثه‪ٟ‬هط‪ٜ‬‬ ‫ثطز‪.‬ضاؾتی ثب اقبض‪ ٜ‬اقتطاوبت التهبزی‪ ،‬اجتٕبفی ‪ ٚ‬فط‪ٍٙٞ‬ی وک‪ٛ‬ضٔبٖ ثب فطاق ث‪ ٝ‬ف‪ٛٙ‬اٖ ٔهعیهت ‪ٞ‬هبی‬ ‫ٔ‪ٌ ،ٟٓ‬فتۺ ‪ ٕٝٞ‬وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬بی ‪ٕٞ‬ؿبی‪ ٚ ٝ‬ثبظاض‪ٞ‬بی التهبزی ا٘‪ٟ‬ب اظ جّٕ‪ ٝ‬تطوی‪ ،ٝ‬فطاق ‪ ٚ‬ض‪ٚ‬ؾهیه‪ ٝ‬حهبئهع‬ ‫ا‪ٕٞ‬یت ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س‪ٚ.‬ی اضبف‪ ٝ‬وطزۺ ثب ‪ٚ‬ج‪ٛ‬ز ٔحس‪ٚ‬زیت ‪ٞ‬بی وط‪٘ٚ‬بیی ‪ٔ ٚ‬ؿس‪ٚ‬زیت ٔهطظ‪ٞ‬هب زض ٔه‪ٛ‬الهقهی‪،‬‬ ‫نبزاضت وبال‪ٞ‬بی تجبضی ث‪ ٝ‬وک‪ٛ‬ض فطاق اظ ضقس ذ‪ٛ‬ثی ثطذ‪ٛ‬ضزاض ث‪ٛ‬ز‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ -‬ضییؽ ؾبظٔبٖ ن‪ٙ‬قت‪ٔ ،‬هقهسٖ ‪ ٚ‬تهجهبضت‬ ‫اشضثبیجبٖ غطثی ٌفتۺ ‪ٔ ۱۶‬قسٖ ؾیهّهیهؽ زض ایهٗ اؾهتهبٖ‬ ‫فقبِیت ٔی و‪ٙ‬س و‪ ٝ‬ؽطفیت اؾترطاد اؾٕی ا٘‪ٟ‬ب زض ؾهبَ ثه‪ٝ‬‬ ‫‪ٞ ۲۶۲‬عاض تٗ ٔی ضؾس‪ .‬غالٔطضب ثبثبیی افع‪ٚ‬زۺ شذیط‪ ٜ‬لهغهقهی‬ ‫ایٗ ٔقبزٖ‪ٔ ۱۴ ،‬یّی‪ٞ ۲۴۸ ٚ ٖٛ‬عاض تهٗ ثه‪ٛ‬ز‪ ٚ ٜ‬یهه ‪ٚ‬احهس‬ ‫فطا‪ٚ‬ضی ؾیّیى‪ٔ ٖٛ‬تبَ ٘یع ثطای ت‪ِٛ‬یس ایٗ ٔبز‪ ٜ‬زض اشضثبیجهبٖ‬ ‫غطثی فقبِیت زاضز‪ٚ.‬ی اضبف‪ ٝ‬وطزۺ زض ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬ظضاثبز ق‪ٟ‬طؾتهبٖ‬ ‫ذ‪ٛ‬ی‪ ،‬یه ٔقسٖ ؾیّیؽ زضج‪ ٝ‬یه ثب اؾترطاد اؾٕی ؾبال٘‪ ٝ‬ثیف اظ ‪ٞ ۱۶‬عاضتٗ ‪ ٚ‬شذیط‪ ٜ‬لهغهقهی ‪۲‬‬ ‫ٔیّی‪ٞ ۲۴۲ ٚ ٖٛ‬عاض تٗ ثب ذّ‪ٛ‬ل ‪ ۹۹‬زضنسی ‪ٚ‬ج‪ٛ‬ز زاضز و‪ ٝ‬ؽطفیت ثؿیبض ثبالیی ثطای ؾطٔبی‪ٌ ٝ‬صاضی‬ ‫‪ ٚ‬ت‪ِٛ‬یس ؾیّیى‪ٔ ٖٛ‬تبَ زاضز‪.‬ضییؽ ؾبظٔبٖ ن‪ٙ‬قت‪ٔ ،‬قسٖ ‪ ٚ‬تجهبضت اشضثهبیهجهبٖ غهطثهی ازأه‪ ٝ‬زازۺ‬ ‫ٔسیطاٖ ایٗ ٔقسٖ ٘یع زض ضاؾتبی جّ‪ٌٛ‬یطی اظ ذبْ فط‪ٚ‬قی ٔ‪ٛ‬از ٔقس٘ی اؾتبٖ دهؽ اظ ایهجهبز ‪ٚ‬احهس‬ ‫فطا‪ٚ‬ضی ‪ ٚ‬زا٘‪ ٝ‬ث‪ٙ‬سی‪ ،‬زض نسز ایجبز ‪ٚ‬احس ت‪ِٛ‬یس ؾیّیى‪ٔ ٖٛ‬تبَ ثب جهصه ؾهطٔهبیه‪ٌ ٝ‬هصاض ذهبضجهی‬ ‫‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س‪.‬ثبثبیی ٌفتۺ الظٔ‪ ٝ‬اجطای ایٗ ٔ‪ٕٞ ٟٓ‬ىبضی ‪ٕٞ ٚ‬ت ‪ ٕٝٞ‬جب٘ج‪ ٝ‬زؾتٍب‪ٞ ٜ‬بی ز‪ِٚ‬تی‪ ،‬ثهب٘هىهی ‪ٚ‬‬ ‫ثرف ذه‪ٛ‬نی اؾت‪ٚ.‬ی افع‪ٚ‬زۺ ثب اجطای ایٗ عطح فال‪ ٜٚ‬ثط جّ‪ٌٛ‬یطی اظ ذط‪ٚ‬د اضظ ‪ ٚ‬ذبْ فهط‪ٚ‬قهی‬ ‫ث‪ ٝ‬حس نبزضات‪ ،‬اضظ ا‪ٚ‬ضی ‪ ٚ‬ایجبز ظ٘جیط‪ ٜ‬اضظـ ثطای ایٗ ٔبز‪ٔ ٜ‬قس٘ی فطا‪ٔ ٓٞ‬ی ق‪ٛ‬ز‪ٓٞ.‬او‪٘ ٖٛٙ‬هیهبظ‬ ‫وک‪ٛ‬ض ث‪ ٝ‬ؾیّیى‪ٔ ٖٛ‬تبَ ‪ٞ ۱۶‬عاض تٗ اؾت و‪ ٝ‬اظ ذبضد وک‪ٛ‬ض ‪ٚ‬اضز ٔیق‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬زض ن‪ٛ‬ضت ضا‪ ٜ‬ا٘ساظی ‪ٚ‬‬ ‫ث‪ٟ‬ط‪ ٜ‬ثطزاضی اظ ‪ٚ‬احس‪ٞ‬بی فطا‪ٚ‬ضی ؾیّؽ ثره‪ٛ‬ل ؾیّیى‪ٔ ٖٛ‬تبَ زض زاذُ ‪ ٓٞ‬اظ ‪ٚ‬اضزات ؾیّیهىه‪ٖٛ‬‬ ‫ٔتبَ ٔ‪ٛ‬ضز ٘یبظ وک‪ٛ‬ض ‪ ٓٞ‬اظ ذط‪ٚ‬د اضظ اظ وک‪ٛ‬ض ثغ‪ٛ‬ض چکٍٕیطی جّ‪ٌ ٛ‬یطی ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س قس‪.‬‬ ‫گضاسش‬ ‫اخشیی ٍضعیت هعادى ارستایجاى ضشقی‪ ،‬سْن‬ ‫استاى اص هس سًَگَى تِ دسستی تعییی ضَد‬ ‫فض‪ٞ ٛ‬یئت ٔسیط‪ ٜ‬ذب٘‪ٔ ٝ‬قسٖ اشضثبیجبٖ قطلی ٌفتۺ نحجت‪ٞ‬بیهی‬ ‫اظ ذیّی ‪ٚ‬لت دیف ا٘جبْ ٔیق‪ٛ‬ز و‪ٔ ٝ‬قسٖ ٔؽ ؾ‪ٔ ٍٖٛ٘ٛ‬تقّهک ثه‪ٝ‬‬ ‫ذ‪ٛ‬ز اشضثبیجبٖ ق‪ٛ‬ز‪ِٚ ،‬ی زض فُٕ قب‪ٞ‬س ‪ٞ‬یچٍه‪٘ٛ‬ه‪ ٝ‬فهٕهّهىهطزی‬ ‫٘یؿتیٓ؛ تحمک ایٗ أط ٘یبظٔ‪ٙ‬س یه حطوت ‪ٛٞ‬قٕ‪ٙ‬سا٘‪ ٚ ٝ‬زض فیٗ حبَ‬ ‫اؾبؾی اؾت تب ؾ‪ ٟٓ‬اشضثبیجبٖ اظ ؾ‪ ٍٖٛ٘ٛ‬ث‪ ٝ‬زضؾهتهی تهقهیهیهٗ ‪ٚ‬‬ ‫تقطیف ق‪ٛ‬ز‪ٔ.‬حٕس ٘هیطی اؽ‪ٟ‬بض وطزۺ ثرف لبثُ ت‪ٛ‬ج‪ٟ‬ی اظ التهبز‬ ‫ٔمب‪ٔٚ‬تی ٔب اظ ٔؿیط ٔقبزٖ ٔحمک ٔی ق‪ٛ‬ز؛ ‪ِٚ‬ی ٔتبؾفب٘ه‪ ٝ‬زض ؾهغهح‬ ‫والٖ ث‪ٚ ٝ‬یػ‪ ٜ‬زض اؾتبٖ ٔب ایٗ أط ٔ‪ٛ‬ضز ت‪ٛ‬ج‪ٔ ٝ‬ؿئ‪ٛ‬الٖ لطاض ٍ٘هطفهته‪ٝ‬‬ ‫اؾت‪ٚ.‬ی ازأ‪ ٝ‬زازۺ ث‪ ٝ‬زِیُ ایٗو‪ٔ ٝ‬ؿئ‪ٛ‬الٖ ‪ ٚ‬ؾطٔبی‪ٌ ٝ‬صاضاٖ اؾتب٘ی‬ ‫ث‪ٛٔ ٝ‬ض‪ٛ‬ؿ ٔقبزٖ ‪ ٚ‬فقبِیت ‪ٞ‬بی ٔقس٘ی ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬الظْ ٘هساض٘هس‪ٔ ،‬هقهبزٖ‬ ‫اؾتبٖ زض قبٖ ‪ ٚ‬جبیٍب‪ ٜ‬ذ‪ٛ‬ز لطاض ٍ٘طفت‪ٔ ٚ ٝ‬ب قب‪ٞ‬سیٓ و‪ ٝ‬زض ؾهغهح‬ ‫اؾتبٖ ٔقبزٖ اضظقٕ‪ٙ‬س ٔب ضا قطوت‪ٞ‬بی ذبضد اظ اؾتبٖ ث‪ٟ‬ط‪ ٜ‬ثهطزاضی‬ ‫ٔی و‪ٙٙ‬س ‪ ٚ‬ایٗ أط ٘کبٍ٘ط فسْ ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ؽطفیت‪ٞ‬بی اؾتب٘ی اؾت؛ اظ‬ ‫ایٗ ض‪ ٚ‬ثبیس ٔؿئ‪ٛ‬الٖ ‪ٚ‬لت اؾتبٖ‪ ،‬ث‪ ٝ‬ح‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬ن‪ٙ‬بیـ ٔقس٘ی ‪ ٚ‬وؿهت ‪ٚ‬‬ ‫وبض ٔقبزٖ ا‪ٞ‬تٕبْ ‪ٚ‬یػ‪ٜ‬ای زاقته‪ ٚ ٝ‬زض ا‪ِٚ‬ه‪ٛ‬یهت ‪ٞ‬هبی فهىهطی ‪ٚ‬‬ ‫ثط٘بٔ‪ٝ‬ضیعی اٖ‪ٞ‬ب لطاض ٌیطز‪ٚ.‬ی افع‪ٚ‬زۺ جب زاضز ؾطٔبی‪ٌٝ‬هصاضاٖ ایهٗ‬ ‫اؾتبٖ ٘یع ثط ض‪ٚ‬ی ٔقبزٖ ت‪ٛ‬ج‪ٚ ٝ‬یػ‪ ٜ‬زاقت‪ ٝ‬ثبق‪ٙ‬س؛ چطاو‪ ٝ‬قطوت‪ٞ‬بی‬ ‫نبحت٘بْ ذبضجی‪ ،‬ثط ض‪ٚ‬ی ایٗ ٔقبزٖ ؾطٔبی‪ٌ ٝ‬صاضی وهطز‪ ٜ‬ا٘هس ‪ٚ‬‬ ‫ایٗ أط ٘کبٖ ٔیز‪ٞ‬س و‪ ٝ‬لغقبً فقبِیت ٔقس٘ی زض ایٗ اؾتهبٖ ته‪ٛ‬جهیه‪ٝ‬‬ ‫التهبزی زاضز‪ٚ.‬ی ثب ثیبٖ ایٗو‪ ٝ‬اشضثبیجبٖ قطلی یىی اظ اؾتبٖ‪ٞ‬بی‬ ‫ٔؿتقس ث‪ِ ٝ‬حبػ ٔقس٘ی اؾت‪ٌ ،‬فتۺ اٌط ٔقبزٖ اؾتهبٖ ثه‪ ٝ‬زضؾهتهی‬ ‫ٔ‪ٛ‬ضز ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬لطاض ٌیطز‪ ،‬قب‪ٞ‬س ت‪ٛ‬ؾق‪ ٝ‬وؿت ‪ ٚ‬وبض زض ح‪ٛ‬ظ‪ٔ ٜ‬قبزٖ ثه‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬یػ‪ ٜ‬زض ٔ‪ٙ‬بعک ٔحط‪ ْٚ‬ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ ث‪ٛ‬ز‪٘.‬هیطی ضٕٗ تکطیح ؽطفیت‪ٞ‬بی‬ ‫ٔقس٘ی اؾتبٖ‪ ،‬اؽ‪ٟ‬بض وطزۺ اشضثبیجبٖ قهطلهی ثهط ض‪ٚ‬ی وهٕهطثه‪ٙ‬هس‬ ‫وب٘یعایی اِخ ‪ٞ -‬یٕبِیب لطاض ٌطفت‪ ٝ‬اؾت‪ ،‬دتب٘ؿیُ‪ٞ‬بی ثعضی فهّهعی‬ ‫اظ جّٕ‪ٔ ٝ‬ؽ ‪ِٛٔ -‬یجسٖ ‪ ٚ‬عال زض ایٗ اؾتبٖ ‪ٚ‬ج‪ٛ‬ز زاضز و‪ ٕٝ٘ٛ٘ ٝ‬اٖ‬ ‫ٔؽ ا٘جطز‪ٔ ،‬ؽ ‪ِٛٔ -‬یجسٖ ؾ‪ٔ ،ٍٖٛ٘ٛ‬ؽ ٔعضف‪ ،ٝ‬عالی ا٘هسضیهبٖ‪،‬‬ ‫عالی ٔعضف‪ ٝ‬قبزی ‪ ... ٚ‬ث‪ٛ‬ز‪ ٜ‬و‪ٔ ٝ‬هتهبؾهفهب٘ه‪ ٝ‬تهمهطیهجه ًب اظ عهطیهک‬ ‫قطوت‪ٞ‬بی غیط ث‪ٔٛ‬ی ‪ ٚ‬ذبضجی ث‪ٟ‬ط‪ٜ‬ثطزاضی ٔیق‪٘ٛ‬هس ‪ ٚ‬ؾهطٔهبیه‪ٝ‬‬ ‫ٌصاضاٖ ث‪ٔٛ‬ی جب زاضز ث‪ ٝ‬ایٗ فطن‪ٚ ٝ‬اضز ق‪٘ٛ‬س‪.‬ایٗ فهقهبَ ٔهقهس٘هی‬ ‫تهطیح وطزۺ اشضثبیجبٖ قطلی ث‪ِ ٝ‬حبػ ت‪ٛٙ‬ؿ ‪ ٚ‬وٕیت دتب٘ؿیُ ‪ٞ‬هبی‬ ‫ٔقس٘ی زض ضز‪ٞ ٜ‬بی ا‪ َٚ‬وک‪ٛ‬ضی لطاضزاضز؛ ‪ِٚ‬ی ث‪ِ ٝ‬هحهبػ ته‪ٛ‬ؾهقه‪ٝ‬‬ ‫ٔقبزٖ ‪ ٚ‬ن‪ٙ‬بیـ ٔقبزٖ‪ ،‬اؾتبٖ‪ٞ‬بیی ٘ؾیط وطٔبٖ‪ ،‬انف‪ٟ‬بٖ ‪ ٚ‬ذهطاؾهبٖ‬ ‫٘ؿجت ث‪ ٝ‬اشضثبیجبٖ دیکی ٌفت‪ٝ‬ا٘س؛ ث‪ٙ‬بثطایٗ اظ ِحبػ ت‪ٛ‬ؾقه‪ٔ ٝ‬هقهبزٖ‬ ‫اؾتبٖ زض جبیٍب‪ ٜ‬قبیؿت‪ٔ ٚ ٝ‬غّ‪ٛ‬ثی لطاض ٍ٘طفت‪ٝ‬اؾت؛ أیس‪ٚ‬اضیٓ ٔب ٘یع‬ ‫قب‪ٞ‬س حٕبیت ٔؿئ‪ٛ‬الٖ وک‪ٛ‬ض ‪ ٚ‬اؾتبٖ زض ح‪ٛ‬ظ‪ٔ ٜ‬قسٖ اظ اوتکبف تهب‬ ‫ث‪ٟ‬ط‪ ٜ‬ثطزاضی ق‪ٛ‬یٓ‪ٚ.‬ی ثب اقبض‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬اذطیٗ ‪ٚ‬ضقیت ٔهقهبزٖ اؾهتهبٖ‪،‬‬ ‫ٌفتۺ ‪ٚ‬ضقیت ٔقبزٖ زض ز‪ِٚ‬ت لجّی چ‪ٙ‬ساٖ ٔ‪ٙ‬بؾت ٘ج‪ٛ‬ز‪ ٜ‬اؾت؛ ثه‪ٝ‬‬ ‫ع‪ٛ‬ضیو‪ ٝ٘ ٝ‬ت‪ٟٙ‬ب قب‪ٞ‬س ‪ٞ‬یچ ٔؿبفستی اظ ؾ‪ٛ‬ی ز‪ِٚ‬ت ثطای ٔقهبزٖ ‪ٚ‬‬ ‫ث‪ٟ‬ط‪ ٜ‬ثطزاضاٖ ٘ج‪ٛ‬زیٓ‪ ،‬ثّى‪ ٝ‬قطایظ ‪ ٚ‬فطن‪ ٝ‬ثطای فقبِیت ٔقهس٘هىهبضاٖ‬ ‫ؾرت ‪ ٚ‬ت‪ ًٙ‬تط قس‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ز‪ٚ.‬ی اضبف‪ ٝ‬وطزۺ تحطیٓ‪ٞ‬بی فّی‪ ٝ‬وکه‪ٛ‬ض‪،‬‬ ‫ٔ‪ٙ‬جط ث‪ ٝ‬وب‪ٞ‬ف نبزضات ‪ ٚ‬ثبظاض فط‪ٚ‬ـ ‪ٚ‬احس‪ٞ‬بی ٔقهس٘هی قهس‪ٚ ٜ‬‬ ‫ز‪ِٚ‬ت لجُ ٘یع ثطای تبٔیٗ ثرکی اظ وؿطی ث‪ٛ‬زج‪ ٝ‬فکبضی ٔضهبفهف‬ ‫ثطای ٔقس٘ىبض ‪ٚ‬اضز وطز و‪٘ ٝ‬تیج‪ ٝ‬ایٗ ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ؿ وب‪ٞ‬ف أبض ٔهقهبزٖ‬ ‫فقبَ قس‪.‬فض‪ٞ ٛ‬یئت ٔسیط‪ ٜ‬ذب٘‪ٔ ٝ‬قسٖ اؾتهبٖ ٌهفهتۺ أهیهس‪ٚ‬اضیهٓ‬ ‫ؾیبؾت ‪ٞ‬بی اقتجب‪ ٜ‬ز‪ِٚ‬ت لجُ زیٍط تىطاض ٘که‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬ضهٕهٗ زضن‬ ‫قطایظ فقبالٖ ‪ ٚ‬ث‪ٟ‬ط‪ ٜ‬ثطزاضاٖ ‪ ٚ‬ؾطٔبی‪ٌ ٝ‬صاضاٖ ٔقهس٘هی‪ ،‬ظٔهیه‪ٙ‬ه‪ٚ ٝ‬‬ ‫قطایظ ثطای فقبِیت ‪ٞ‬بی ٔقس٘ی ثیکتط قهس‪ ٚ ٜ‬زیهس حهٕهبیهتهی زض‬ ‫ذه‪ٛ‬ل ٔقبزٖ ایجبز ق‪ٛ‬ز ‪.‬ی ثب اقبض‪ ٜ‬ث‪ٚ ٝ‬ج‪ٛ‬ز حس‪ٚ‬ز ‪ٔ ۷۴۴‬هقهسٖ‬ ‫زاضای دط‪ٚ‬ا٘‪ ٝ‬ث‪ٟ‬ط‪ ٜ‬ثطزاض زض اشضثبیجبٖ قطلی‪ٔ ،‬تهصوهط قهسۺ اظ ایهٗ‬ ‫تقساز حس‪ٚ‬ز ‪ٚ ۳۴۴‬احس فقبَ ث‪ٛ‬ز‪ ٚ ٜ‬حس‪ٚ‬ز ٘هف اٖ تقغیُ ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬هس؛‬ ‫‪ِٚ‬ی ا٘تؾبض ٔیض‪ٚ‬ز ثب ض‪ٚ‬ی وبض أسٖ ز‪ِٚ‬ت جسیس تقغیهّهی ٔهقهبزٖ‬ ‫ٔت‪ٛ‬لف قس‪ ٚ ٜ‬قطایظ ثطای ضا‪ ٜ‬ا٘ساظی ٔجسز ٔقبزٖ ضاوس ‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬یٗ‬ ‫ت‪ٛ‬ؾق‪ ٝ‬اوتکبفبت ‪ ٚ‬تؿ‪ٟ‬یُ وبض‪ٞ‬بی ازاضی ٔقس٘ىبضاٖ ‪ ٚ‬ضفـ ٔ‪ٛ‬ا٘ـ ‪ٚ‬‬ ‫ٔکىالت ا٘‪ٟ‬ب ث‪ٔ ٝ‬ق‪ٙ‬بی ‪ٚ‬القی اجطایی ق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ایٗ فقبَ ٔقس٘ی انّی تطیٗ ٔ‪ٛ‬ا٘ـ ٔقبزٖ ضا‪ٛ٘ ،‬ؿ ٍ٘ب‪ ٜ‬ز‪ِٚ‬ت ث‪ ٝ‬ثحج‬ ‫ٔقسٖ فسْ ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬وبفی ث‪ٔ ٝ‬ب٘‪ٙ‬س ؾبیهط قهبذه‪ٞ ٝ‬هبی نه‪ٙ‬هقهتهی ‪ٚ‬‬ ‫تحطیٓ ‪ٞ‬بی حبوٓ زض وک‪ٛ‬ض ف‪ٛٙ‬اٖ وطز ‪ٌ ٚ‬فتۺ ٔتهبؾهفهب٘ه‪ٞ ٝ‬کهت‬ ‫ؾبَ‪ٍ٘ ،‬طـ ث‪ ٝ‬ثرف ٔقبزٖ ‪ ٚ‬نبزضات اٖ ٍ٘طـ حٕبیتی ٘جه‪ٛ‬ز‪ٚ ٜ‬‬ ‫ز‪ِٚ‬ت ٘یع ث‪ ٝ‬جبی حٕبیت‪ ،‬فکبض ٔضبفف ‪ٚ‬اضز ٔیوطز وه‪ ٝ‬قهب‪ٞ‬هس‬ ‫تقغیّی لبثُ ت‪ٛ‬ج‪ٔ ٝ‬قبزٖ و‪ٛ‬چه ث‪ٛ‬زیٓ؛ چطاو‪ٔ ٝ‬هقهبزٖ وه‪ٛ‬چهه‬ ‫وک‪ٛ‬ض اوخطا ثرف ذه‪ٛ‬نی ث‪ٛ‬ز‪ ٚ ٜ‬ثب و‪ٛ‬چىتطیٗ فکبض ثه‪ ٝ‬ؾهٕهت‬ ‫تقغیّی ٔی ض‪٘ٚ‬س‪ٚ.‬ی زض دبؾد ث‪ٚ ٝ‬ضقیت ٔؽ ؾ‪ ،ٍٖٛ٘ٛ‬اؽ‪ٟ‬بض وطزۺ‬ ‫اٌط عطح‪ٞ‬بی ت‪ٛ‬ؾق‪ٝ‬ای ؾ‪ ٍٖٛ٘ٛ‬ث‪ ٝ‬زضؾتی ‪ٔ ٚ‬ت‪ٙ‬بؾت ثب دهتهب٘ؿهُ ‪ٚ‬‬ ‫ؽطفیت ٔقسٖ ا٘جبْ ق‪ٛ‬ز‪ ٝ٘ ،‬ت‪ٟٙ‬ب زض ق‪ٟ‬طؾتبٖ ‪ٚ‬ضظلبٖ ثّى‪ ٝ‬زض ٔ‪ٙ‬غم‪ٝ‬‬ ‫٘طخ ثیىبضی وب‪ٞ‬ف ٔییبثس؛ اظ ایٗ ض‪ ٚ‬ثبیس ؾیبؾتی ث‪ ٝ‬وبض ٌهطفهته‪ٝ‬‬ ‫ق‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬اضظـ افع‪ٚ‬ز‪ ٜ‬ایٗ ٔقسٖ ثب چکٓ ا٘ساظ ته‪ٛ‬ؾهقه‪ ٝ‬دهبیهساض زض‬ ‫ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬زیس‪ ٜ‬ق‪ٛ‬ز‪.‬فض‪ٞ ٛ‬یئت ٔسیط‪ ٜ‬ذب٘‪ٔ ٝ‬قسٖ اؾتبٖ ثهب اقهبض‪ ٜ‬ثه‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬ضقیت نبزضات ٔ‪ٛ‬از ٔقس٘ی‪ ،‬تهطیح وطزۺ ٔقبزٖ غیطفّعی ٔهب ثه‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬یػ‪ ٜ‬ؾ‪ ًٙ‬تعئی‪ٙ‬ی ث‪ ٝ‬ن‪ٛ‬ضت و‪ٛ‬ح لبثّهیهت نهبزضات زاض٘هس وه‪ٝ‬‬ ‫تطا‪ٚ‬ضتٗ‪ٔ ،‬طٔطیت ‪ٔ ٚ‬طٔط اظ ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬اؾترطاد ٔیق‪ٛ‬ز؛ ثب‪ٚ‬ج‪ٛ‬ز ایٗو‪ٝ‬‬ ‫قطایظ تحطیٓ ‪ٞ‬ب ‪ٚ‬ضقیت ضا ثطای نبزضات ؾرت تط وطز‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ز‪ ،‬أهب‬ ‫نبزضات اٖ‪ٞ‬ب ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬ض وبُٔ ٔت‪ٛ‬لف ٘کس‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ساُ اّی ٍ هٌطقِ اصاد تجاسی هطالثات هشدم اسدتیل است‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ٕ٘ -‬بی‪ٙ‬س‪ٔ ٜ‬طزْ اضزثیُ‪٘ ،‬یط‪ٕ٘ ،‬یٗ ‪ ٚ‬ؾطفیٗ زض ٔجّؽ‬ ‫ق‪ٛ‬ضای اؾالٔی ٌفتۺتىٕیُ دط‪ٚ‬غ‪ ٜ‬ضا‪ ٜ‬ا‪ ٗٞ‬اضزثیُ‪ٔ-‬یب٘‪ ،ٝ‬ضا‪ ٜ‬ا٘ساظی‬ ‫ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬اظاز تجبضی ‪ ٚ‬ن‪ٙ‬قتی ‪ ٚ‬احساث ثبضا٘ساظ ضیّی ٔغبٖ اظ ٔغبِجبت‬ ‫انّی ٔطزْ اظ ضئیؽ جٕ‪ٟٛ‬ضی زض ؾفط ث‪ ٝ‬اؾتبٖ اضزثیُ اؾت‪ .‬نسیف‬ ‫ثسضی افع‪ٚ‬زۺؾفط ضئیؽ جٕ‪ٟٛ‬ضی ث‪ ٝ‬اؾتبٖ اضزثیُ ‪ٕٞ‬ب٘‪ٙ‬س ؾبیط‬ ‫ٔمبْ ‪ٞ‬بی ضؾٕی فطنت ثعضٌی اؾت و‪ ٝ‬ثبیس زض ج‪ٟ‬ت ت‪ٛ‬ؾق‪ٚ ٝ‬‬ ‫اجطای عطح ‪ٞ‬بی ظیطؾبذتی اؾتبٖ ٔ‪ٛ‬ضز ت‪ٛ‬ج‪ٚ ٝ‬یػ‪ ٜ‬لطاض ٌیطز‪ٚ.‬ی‬ ‫اؽ‪ٟ‬بض وطزۺ تىٕیُ ثعضٌطا‪ٞ ٜ‬بی اضزثیُ‪ -‬ؾطچٓ ‪ٕ٘ ،‬یٗ‪ -‬اؾتبضا‪،‬‬ ‫اضزثیُ‪ٔ -‬کٍیٗ ق‪ٟ‬ط‪ ،‬اضزثیُ‪ -‬دبضؼ اثبز‪ٌ ،‬طٔی‪ -‬اضزثیُ‪ٌ ،‬طٔی ‪-‬‬ ‫ثیّ‪ ٝ‬ؾ‪ٛ‬اض ‪٘ ٚ‬یط‪ -‬ؾطاه اظ زیٍط ٔغبِجبت ٔطزْ ‪ٕ٘ ٚ‬بی‪ٙ‬سٌبٖ اؾتبٖ اظ‬ ‫ضئیؽ جٕ‪ٟٛ‬ضی اؾت‪ٕ٘.‬بی‪ٙ‬س‪ٔ ٜ‬طزْ اضزثیُ‪٘ ،‬یط‪ٕ٘ ،‬یٗ ‪ ٚ‬ؾطفیٗ زض‬ ‫ٔجّؽ ق‪ٛ‬ضای اؾالٔی ازأ‪ ٝ‬زازۺزض ثحج ن‪ٙ‬بیـ ت‪ِٛ‬یسی ‪ ٓٞ‬ذ‪ٛ‬اؾت‪ٝ‬‬ ‫ٔب ایٗ اؾت تؿ‪ٟ‬یالتی اظ ٔ‪ٙ‬بثـ ّٔی زض اذتیبض ن‪ٙ‬بیـ ٔ‪ٛ‬ج‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬ن‪ٙ‬بیـ‬ ‫لبثُ اجطا اذتهبل زاز‪ ٜ‬ق‪ٛ‬ز ضٕٗ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ؾطٔبی‪ٌ ٝ‬صاضی ٔجسز اظ‬ ‫ؾ‪ٛ‬ی قطوت ‪ٞ‬بی ؾطٔبی‪ٌ ٝ‬صاضی ایٕسض‪ ٚ ٚ‬ایسض‪ ٓٞ ٚ‬ا٘جبْ ق‪ٛ‬ز‪ٚ.‬ی‬ ‫افع‪ٚ‬زۺ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ زض ایٗ ؾفط ؾقی ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ وطز تىٕیُ ن‪ٙ‬بیـ ت‪ِٛ‬یس‬ ‫ف‪ٛ‬الز اؾف‪ٙ‬جی و‪ ٝ‬اذیطا وّ‪ ًٙ‬ظ٘ی قس ٘یع زض ا‪ِٛٚ‬یت لطاض‬ ‫ثٍیطز‪.‬ثسضی ثیبٖ وطزۺ أیس اؾت ٔغبِجبت انّی ٔطزْ اؾتبٖ اظ ز‪ِٚ‬ت‬ ‫تحمک یبثس چطا و‪ ٝ‬ظیطؾبذت ‪ٞ‬بی الظْ ثطای ثطذی اظ عطح ‪ٞ‬ب فطا‪ٓٞ‬‬ ‫قس‪ ٚ ٜ‬ثب یه ج‪ٟ‬ف ‪ ٚ‬اضاز‪ ٜ‬ل‪ٛ‬ی ٔی ت‪ٛ‬اٖ ایٗ عطح ‪ٞ‬ب ضا ث‪ ٝ‬ؾطا٘جبْ‬ ‫ضؾب٘س‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ٌفتۺتىٕیُ دط‪ٚ‬غ‪ ٜ‬ضا‪ ٜ‬ا‪ ٗٞ‬اضزثیُ‪ٔ-‬یب٘‪ ٚ ٝ‬عطح اتهبَ اٖ ث‪ٝ‬‬ ‫قجى‪ ٝ‬ضیّی جٕ‪ٟٛ‬ضی اشضثبیجبٖ اظ عطیک دبضؼ اثبز ٔغبٖ لغقی‬ ‫اؾت ‪ ٚ‬ثطای اجطایی قسٖ اٖ تالـ ٔی ق‪ٛ‬ز‪.‬ثسضی افع‪ٚ‬زۺ ٔغبِقبت‬ ‫فبظ ا‪ َٚ‬أتساز عطح ضا‪ ٜ‬ا‪ ٗٞ‬اضزثیُ ث‪ ٝ‬دبضؼ اثبز ٔغبٖ ا٘جبْ ‪ ٚ‬اجطای‬ ‫اٖ زض ؾبَ ‪ ۱۴۴۴‬دیف ثی‪ٙ‬ی قس‪ ٜ‬اؾت‪ ،‬ضٕٗ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬اتهبَ اٖ ث‪ٝ‬‬ ‫ساصگاسی تا کن اتی تْتش اص هْاجشت اص اصفْاى است‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی ‪ٔ -‬قب‪ ٚ ٖٚ‬فض‪ٞ ٛ‬یبت ٔسیط‪ ٜ‬اه‬ ‫ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬ای انف‪ٟ‬بٖ ٌفتۺ ؾبظٌبضی ثب وٓاثهی ضا‬ ‫ثجبی ٔ‪ٟ‬بجطت اظ انف‪ٟ‬بٖ ت‪ٛ‬نی‪ٔ ٝ‬ی و‪ٙ‬یهٓ ظیهطا‬ ‫دسیس‪ ٜ‬فط‪٘ٚ‬کؿت ظٔیٗ‪ ،‬ت‪ٟٙ‬ب ذبل ایهٗ اؾهتهبٖ‬ ‫٘یؿت‪ .‬ثبثه اثطا‪ٞ‬یٕی‪ ،‬افع‪ٚ‬زۺ ق‪ٟ‬ط‪ٞ‬بی ٔ‪ ٟٓ‬ایطاٖ‬ ‫‪ٚ‬ضقیتی ث‪ٟ‬تط اظ انف‪ٟ‬بٖ ٘ساض٘س ‪ ٚ‬الظْ اؾت ثجبی‬ ‫ٔ‪ٟ‬بجطت‪ ،‬فط‪ ًٙٞ‬ؾبظٌبضی ثب وهٓ اثهی ضا فهطا‬ ‫ثٍیطیٓ‪ٚ .‬ی ذبعط٘کبٖ وطزۺ ٘رؿتیٗ فط‪٘ٚ‬کهؿهت‬ ‫ظٔیٗ زض اؾتبٖ ثیٗ ا‪ٚ‬اذط ز‪ ٚ ۶۴ ٝٞ‬ا‪ٚ‬ایُ ز‪ ۷۴ ٝٞ‬زض زقت ٔ‪ٟ‬یهبض ثه‪ٛ‬له‪ٛ‬ؿ دهیه‪ٛ‬ؾهت‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ازأ‪ ٝ‬زازۺ فط‪٘ٚ‬کؿت ظٔیٗ ‪ٔ ،‬ؿبِ‪ ٝ‬أط‪ٚ‬ظ ‪ ٚ‬زیط‪ٚ‬ظ ٘یؿت ‪ ٚ‬ؾبَ ‪ٞ‬ب ٔهغهطح ثه‪ٛ‬ز‪ٚ ٜ‬‬ ‫‪ٞ‬کساض اٖ ٘یع ثبض‪ٞ‬ب زاز‪ ٜ‬قس‪ ٜ‬اؾت‪.‬اثطا‪ٞ‬یٕی ٌفتۺ ٘طخ فط‪٘ٚ‬کؿت زض ثطذی اظ ٘همهبط‬ ‫وک‪ٛ‬ض ث‪ ۱۸ ٝ‬ؾب٘تی ٔتط ٘یع ضؾیس‪ ٜ‬اؾت‪ .‬فض‪ٞ ٛ‬یبت ٔسیط‪ ٜ‬اه ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬ای انف‪ٟ‬بٖ تبویس‬ ‫وطزۺ ایطاٖ ثیکتطیٗ ٔیعاٖ ث‪ٟ‬ط‪ٚ ٜ‬ضی اظ اثر‪ٛ‬اٖ ‪ٞ‬ب ‪ٙٔ ٚ‬بثـ اثی ظیط ظٔی‪ٙ‬ی ضا ٘ؿهجهت ثه‪ٝ‬‬ ‫زیٍط وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬بی ز٘یب زاضز‪ٚ.‬ی ثب اقبض‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ؾبال٘‪ٔ ۶ ٝ‬یّیبضز ٔهتهطٔهىهقهت اضهبفه‪ٝ‬‬ ‫ثطزاقت اظ ٔ‪ٙ‬بثـ اثی اؾتبٖ ضخ ٔی ز‪ٞ‬س‪ٌ ،‬فتۺ اظ ‪ٔ ۳۵‬حس‪ٚ‬ز‪ٔ ٜ‬ت‪ِٛ‬ی اؾتبٖ انهفه‪ٟ‬هبٖ‬ ‫‪ٞ‬کت ٔحس‪ٚ‬ز‪ ٜ‬اظاز‪ٔ ۱۷ ،‬حس‪ٚ‬ز‪ٕٛٙٔ ٜ‬ف‪ٔ ۱۴ ٚ ٝ‬حس‪ٚ‬ز‪ ٜ‬ث‪ٚ ٝ‬ضقیت ٕٔ‪ٛٙ‬فه‪ ٝ‬ثهحهطا٘هی‬ ‫ضؾیس‪ ٜ‬اؾت‪.‬اثطا‪ٞ‬یٕی تهطیح وطزۺ انف‪ٟ‬بٖ‪ -‬ثطذ‪ٛ‬اض ‪ -‬ؾٍعی ‪٘ ٚ‬جف اثبز اظ ثحطا٘هی‬ ‫تطیٗ ٘مبط اؾتبٖ اؾت و‪ ٝ‬دسیس‪ ٜ‬فط‪٘ٚ‬کؿت ضا زض ایٗ ٘مبط اظ ز‪ ۶۴ ٝٞ‬تبوه‪ٙ‬ه‪ ٖٛ‬زاضیهٓ‪.‬‬ ‫اثطا‪ٞ‬یٕی اظ افت ٔیعاٖ اثر‪ٛ‬اٖ ‪ٞ‬ب تب ‪ ۷۴‬زضنس ذجط زاز ‪ٌ ٚ‬فتۺ ‪ٔ ۱۱‬یّیبضز ٔتطٔىهقهت‬ ‫اه تبو‪ ٖٛٙ‬ثه‪ٛ‬ضت تجٕیقی اظ ٔ‪ٙ‬بثـ اؾتبٖ انف‪ٟ‬بٖ اضبف‪ ٝ‬ثطزاقت قهس‪ ٜ‬اؾهت‪.‬فضه‪ٛ‬‬ ‫‪ٞ‬یبت ٔسیط‪ ٜ‬اه ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬ای انف‪ٟ‬بٖ ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ فط‪ٚ‬ـ دؿبه ‪ ٚ‬اه ضا أطی لب٘‪٘ٛ‬ی ذ‪ٛ‬ا٘س‬ ‫‪ٌ ٚ‬فتۺ عجک لب٘‪٘ ٖٛ‬ح‪ ٜٛ‬ت‪ٛ‬ظیـ فبزال٘‪ ٝ‬اه‪ ،‬حک ٘ؾبضت ‪ ٚ‬اه ث‪ٟ‬ب ٔکرم قهس‪ ٜ‬وه‪ٝ‬‬ ‫زضأس اٖ ٘یع ث‪ ٝ‬حؿبه ذعا٘‪ٚ ٝ‬اضیع ‪ ٚ‬ثط دبی‪ٔ ٝ‬ه‪ٛ‬ثبت قه‪ٛ‬ضای فهبِهی اه‪ٞ ،‬هعیه‪ٙ‬ه‪ٝ‬‬ ‫جبیٍعی‪ٙ‬ی دؿبه ثجبی اه ذبْ زضیبفت ٔی ق‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬أطی لب٘‪٘ٛ‬ی اؾت‪.‬‬ ‫قجى‪ ٝ‬ضیّی جٕ‪ٟٛ‬ضی اشضثبیجبٖ ٘یع زض ثط٘بٔ‪ ٝ‬وبضی لطاض زاضز‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ضا‪ ٜ‬ا٘ساظی ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬اظاز تجبضی ‪ ٚ‬ن‪ٙ‬قتی اضزثیُ ‪ ٚ‬ثبضا٘ساظ ضیّی‬ ‫ضا اظ زیٍط ٔغبِجبت ٔطزْ اظ ضئیؽ جٕ‪ٟٛ‬ضی ف‪ٛٙ‬اٖ وطز ‪ٚ‬‬ ‫ٌفتۺعطح ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬اظاز تجبضی ‪ ٚ‬ن‪ٙ‬قتی لبثّیت اجطایی دیسا وطز‪ ٜ‬زض‬ ‫حبَ حبضط ظیطؾبذت ‪ٞ‬بی الظْ ثطای ضا‪ ٜ‬ا٘ساظی ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬اظاز تجبضی‬ ‫زض اؾتبٖ فطا‪ ٓٞ‬قس‪ ٚ ٜ‬أیس اؾت ضا‪ ٜ‬ا٘ساظی اٖ زض ؾبَ ت‪ِٛ‬یس‪،‬‬ ‫دکتیجب٘ی‪ٞ‬ب ‪ٔ ٚ‬ب٘ـ ظزایی ‪ٞ‬ب ث‪ ٝ‬ض‪٘ٚ‬ک التهبزی ‪ ٚ‬اقتغبَ زض ٔ‪ٙ‬غم‪ٙٔ ٝ‬جط‬ ‫ق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫استاًذاسخَصستاى‪ :‬اجشای طشح فاضالب اَّاص ضذت گشفتِ است‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی ‪-‬اؾتهب٘هساض‬ ‫ذ‪ٛ‬ظؾتبٖ ثب ثهیهبٖ ایه‪ٙ‬هىه‪ٝ‬‬ ‫اجههطای عههطح فههبضههاله‬ ‫ا‪ٛٞ‬اظ قست ٌطفته‪ ٝ‬اؾهت‬ ‫ٌفتۺ اظ ثط٘بٔ‪ ٝ‬ثّ‪ٙ‬س ٔهست‬ ‫زض ثرهف فهبضهاله وه‪ٝ‬‬ ‫‪ٕٞ‬بٖ ؾهبذهت ‪ ٚ‬ایهجهبز‬ ‫قجى‪ ٝ‬فبضاله ٔغٕئٗ زض‬ ‫ا‪ٛٞ‬اظ اؾت ٘جبیس غبفُ قس‪.‬‬ ‫نبزق ذّیّیبٖ ثیبٖ وطزۺ ذ‪ٛ‬قجرتب٘‪ ٕٝٞ ٝ‬زؾتٍب‪ٞ ٜ‬بی ٔطث‪ٛ‬ع‪ ٝ‬دبی وبض أس‪ ٜ‬ا٘س‬ ‫‪ ٚ‬زض ‪ ۲‬ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬و‪ٛ‬تب‪ٔ ٜ‬ست ‪ٔ ٚ‬یبٖ ٔست وبض ث‪ٟ‬ج‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬ؾق‪ ٝ‬قجى‪ ٝ‬فبضاله ‪ ٚ‬زفـ‬ ‫اه‪ٞ‬بی ؾغحی زض ا‪ٛٞ‬اظ زض حبَ ا٘جبْ اؾت‪ٚ .‬ی ٌفتۺ أهب وهبض انهّهی ‪ٚ‬‬ ‫وّیسی ؾبذت قجى‪ ٝ‬فبضالثی ٔغٕئٗ زض ا‪ٛٞ‬اظ اؾت و‪ ٝ‬زض ثّ‪ٙ‬س ٔست ا٘جبْ ٔی‬ ‫ق‪ٛ‬ز‪.‬اؾتب٘ساض ذ‪ٛ‬ظؾتبٖ ازأ‪ ٝ‬زازۺ ث‪ٟ‬ج‪ٛ‬ز قطایظ فبضاله قه‪ٟ‬هط ا‪ٞ‬ه‪ٛ‬اظ ‪ ٚ‬زفهـ‬ ‫اه ‪ٞ‬بی ؾغحی زض و‪ٛ‬تب‪ٔ ٜ‬ست زض حبَ ا٘جبْ اؾت تب ‪ٚ‬لبیقی و‪ ٝ‬زض ؾبَ ‪ٞ‬هبی‬ ‫اذیط ضخ زاز‪ ٜ‬اؾت زیٍط اتفبق ٘یفتس ‪ ٚ‬زض ٔیبٖ ٔست دط‪ٚ‬غ‪ ٜ‬ت‪ٛ‬ؾق‪ ٚ ٝ‬ثه‪ٟ‬هؿهبظی‬ ‫قجى‪ ٝ‬فبضاله ا‪ٛٞ‬اظ زض عی ‪ ۲‬ؾبَ ث‪ ٝ‬اتٕبْ ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ضؾیس ‪ ٚ‬ایٗ عطح زض ؾهبیهط‬ ‫ق‪ٟ‬ط‪ٞ‬بی زیٍط اؾتبٖ ٘یع ز٘جبَ ٔی ق‪ٛ‬ز‪.‬ذّیّیبٖ ثب اقبض‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬حسالُ ا٘هتهؾهبض‬ ‫ٔطزْ زاقتٗ ٔحیظ ظ٘سٌی ٔ‪ٙ‬بؾت اؾت افع‪ٚ‬زۺ ‪ٚ‬ؽیف‪ ٝ‬اثفب ‪ ٚ‬ق‪ٟ‬طزاضی ایٗ اؾت‬ ‫و‪ ٝ‬ثب ‪ٕٞ ٓٞ‬ب‪ ًٙٞ‬ثبق‪ٙ‬س ‪ٔ ٚ‬کىالت ثرف فبضاله ا‪ٛٞ‬اظ ‪ ٚ‬اؾتبٖ ضا ثهطعهطف‬ ‫و‪ٙٙ‬س‪.‬اؾتب٘ساض ذ‪ٛ‬ظؾتبٖ ازأ‪ ٝ‬زازۺ ٔکىالت زض ثرف فبضاله ا‪ٛٞ‬اظ ‪ ٚ‬اؾهتهبٖ‬ ‫چ‪ٙ‬س ؾبَ اؾت و‪ ٝ‬ث‪ٚ ٝ‬ج‪ٛ‬ز أس‪ ٚ ٜ‬تجسیُ ث‪ ٝ‬ثحطاٖ قس‪ ٜ‬اؾت‪ ،‬ایٗ غفّت ‪ٞ‬ب زض‬ ‫چ‪ٙ‬س ؾبَ اذیط ث‪ ٝ‬زِیُ ثی تسثیطی ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬ا٘فقبِی و‪ ٝ‬زض ز‪ِٚ‬ت ‪ٚ‬لت ثه‪ٛ‬ز‪ ٜ‬ایهجهبز‬ ‫قس‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫تالش تشای تحقق سضذ ‪ ۸‬دسصذی‬ ‫اقتصاد کطَس دس سال ایٌذُ‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی ‪ -‬ضئیؽ ؾبظٔبٖ ٔسیطیت ‪ ٚ‬ثط٘بٔ‪ٝ‬ضیعی‬ ‫اشضثبیجبٖ قطلی ثب اقبض‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬اثالک ثرک‪ٙ‬بٔه‪ ٝ‬ثهط٘هبٔه‪ٚ ٝ‬‬ ‫ث‪ٛ‬زج‪ ۱۴۴۱ ٝ‬وک‪ٛ‬ض‪ ،‬تحمک ضقس ‪۸‬زضنسی التههبز ضا‬ ‫اظ جّٕ‪ ٝ‬ج‪ٟ‬تٌیطی ‪ٞ‬بی اؾبؾی ز‪ِٚ‬هت زض تهس‪ٚ‬یهٗ‬ ‫ث‪ٛ‬زج‪ ٝ‬افالْ وطز‪ .‬زا‪ٚ‬ز ث‪ٟ‬ج‪ٛ‬زی اؽ‪ٟ‬بض وطزۺ ز‪ِٚ‬ت زض‬ ‫قطایغی ا‪ِٚ‬یٗ الیح‪ ٝ‬ث‪ٛ‬زج‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ز ضا تس‪ٚ‬یٗ ٔیو‪ٙ‬س وه‪ٝ‬‬ ‫التهبز وک‪ٛ‬ض ثب اؾیت‪ٞ‬بی جسی ض‪ٚ‬ثط‪ ٚ‬اؾت‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی افع‪ٚ‬زۺ زض التهبز والٖ‪ٕٟٔ ،‬تطیهٗ ٔهقهیهبض‪ ،‬ضقهس‬ ‫الههتهههههبزی ثههّهه‪ٙ‬ههسٔههست اؾههت‪ .‬اٌههطچهه‪ ٝ‬تههبوهه‪ٙ‬هه‪ٖٛ‬‬ ‫ؾطٔبی‪ٌٝ‬صاضی‪ٞ‬بی فؾیٕی زض ثرف ‪ٞ‬هبی ٔهرهتهّهف‬ ‫وک‪ٛ‬ض ا٘جبْ قس‪ ٜ‬اؾت‪ِ ،‬یىٗ ث‪ ٝ‬تقجهیهط ٔهمهبْ ٔهقهؾهٓ‬ ‫ض‪ٞ‬جطی ذغبی زض ٔحبؾجبت زض چه‪ٙ‬هس ؾهبَ اذهیهط ‪ٚ‬‬ ‫تٕطوع نطف ثط ٔصاوطات ثه‪ ٝ‬جهبی دهطزاذهتهٗ ثه‪ٝ‬‬ ‫ؽطفیت ‪ٞ‬بی وک‪ٛ‬ض‪ ،‬ضقس‪ٞ‬بی ٔت‪ٛ‬ؾظ ثب ض‪٘ٚ‬س وب‪ٙٞ‬س‪ٚ ٜ‬‬ ‫دط٘‪ٛ‬ؾبٖ ‪ٕٞ‬طا‪ ٜ‬ثب ٘باعٕی‪ٙ‬ب٘ی ضا ضلٓ ظز‪ ٚ ٜ‬ظٔی‪ ٝٙ‬ضا ثطای‬ ‫ٔکبضوت جسی ٔطزْ زض التهبز فطا‪٘ ٓٞ‬ىطز‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫ث‪ٟ‬ج‪ٛ‬زی تهطیح وطزۺ وؿطی ث‪ٛ‬زج‪ ٝ‬ؾ‪ٛٙ‬اتی ‪ ٚ‬جهجهطاٖ‬ ‫اٖ اظ ٔحُ افعایف دبی‪ ٝ‬د‪ِٛ‬ی‪ ،‬وب‪ٞ‬ف اضظـ د‪ّٔ َٛ‬هی‬ ‫‪ ٚ‬افعایف ٔؿتٕط ٘طخ اضظ ‪ ٚ‬ایجبز ت‪ٛ‬ضْ‪ٞ‬بی ا٘تؾهبضی ‪ٚ‬‬ ‫ثیا٘ضجبعی زض ٘ؾبْ د‪ِٛ‬ی ‪ ٚ‬ثب٘ىی زض و‪ٙ‬بض تحطیٓ‪ٞ‬هبی‬ ‫ؽبِٕب٘‪ ٝ‬ثبفج قس‪ ٜ‬اؾت و‪ ٝ‬التهبز وکه‪ٛ‬ض اظ حهجهبت‬ ‫وبفی ثطذ‪ٛ‬ضزاض ٘جبقس‪.‬ضئیهؽ ؾهبظٔهبٖ ٔهسیهطیهت ‪ٚ‬‬ ‫ثط٘بٔ‪ ٝ‬ضیعی اشضثبیجبٖ قطلهی یهبزا‪ٚ‬ض قهسۺ قهطایهظ‬ ‫ثی حجبتی التهبز ٘بقی اظ ج‪ٟ‬ف ٘هطخ اضظ ‪ ٚ‬افهعایهف‬ ‫فعای‪ٙ‬س‪ ٜ‬ت‪ٛ‬ضْ‪ ،‬قطایظ ٘بٔؿبفسی ضا ثطای ت‪ِٛ‬یسو‪ٙٙ‬سٌبٖ‬ ‫‪ ٚ‬ؾطٔبی‪ٌ ٝ‬صاضاٖ التهبزی ث‪ٛ‬ج‪ٛ‬ز ا‪ٚ‬ضز‪ ٜ‬اؾت ‪ ٚ‬ایهٗ‬ ‫٘‪ٛ‬ؾب٘بت ثبفج وب‪ٞ‬ف اٍ٘هیهع‪ٔ ٜ‬کهبضوهت ٔهطزْ زض‬ ‫التهبز ٔی ق‪ٛ‬ز‪.‬ث‪ٟ‬ج‪ٛ‬زی ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬هیهٗ ثه‪ٔ ٝ‬ه‪ٛ‬اضزی ٔهخهُ‬ ‫وب‪ٞ‬ف قسیس ٔیعاٖ فط‪ٚ‬ـ ٘فت ‪ ٚ‬ثطٌکت زضأس‪ٞ‬بی‬ ‫٘فتی‪ٔ ،‬حس‪ٚ‬ز قسٖ ٔمبنس نبزضاتی وک‪ٛ‬ض‪ ،‬فه‪ٛ‬اضو‬ ‫٘بقی اظ قی‪ٛ‬ؿ وط‪٘ٚ‬ب ‪ ٚ‬ذکهىهؿهبِهی‪٘ ،‬هبلهم ثه‪ٛ‬زٖ‬ ‫ثب٘ه‪ٞ‬بی اعالفبتی فضبی وؿت ‪ ٚ‬وهبض‪ ،‬ثه‪ٟ‬هط‪ٚ ٜ‬ضی‬ ‫ٔ‪ٙ‬فی ‪ ٚ‬فسْ تقبزَ‪ٞ‬بی ثرکی ‪ ٚ‬فضبیی اقبض‪ ٜ‬وطز‪.‬‬ ‫سشاب‪ ،‬ضْشستاًی کِ کوتشیی تغییش‬ ‫کاستشی اساضی اًجام گشفتِ است‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی ‪ -‬ضئیؽ ؾهبظٔهبٖ جه‪ٟ‬هبز وکهب‪ٚ‬ضظی‬ ‫اشضثبیجبٖ قطلی ثب ثیبٖ ایٗو‪ ٝ‬ؾطاه‪ ،‬ق‪ٟ‬طؾتب٘ی اؾت‬ ‫و‪ ٝ‬وٕتطیٗ ٔیعاٖ وبضثطی اضاضی وکهب‪ٚ‬ضظی زض اٖ‬ ‫ضخ زاز‪ ٜ‬اؾت‪ٌ ،‬فتۺ حتی زض زاذُ ظٔیٗ‪ٞ‬بی ذهبِهی‬ ‫ٔحس‪ٚ‬ز‪ ٜ‬ق‪ٟ‬طؾتبٖ‪ ،‬وکت ؾیت ظٔی‪ٙ‬ی ا٘جبْ ٔیٌهیهطز‬ ‫ِصا اظ تغییطوبضثطی اٖ و‪ٙٔ ٝ‬جـ زضأهس ٔهبِهی اؾهت‪،‬‬ ‫جّ‪ٌٛ‬یطی ث‪ ٝ‬فُٕ ٔیایس‪.‬‬ ‫اوجط فتحی زض جّؿ‪ٝ‬ای ثهب ٔهسیهطاٖ أه‪ٛ‬ض اضاضهی ‪ٚ‬‬ ‫ج‪ٟ‬بزوکب‪ٚ‬ضظی ق‪ٟ‬طؾتبٖ ‪ٞ‬ب‪ ،‬ضٕٗ تبویس ثط ثهطذه‪ٛ‬ضز‬ ‫جسی تط ثب ٔقضُ تغییط وبضثطی اضاضهی وکهب‪ٚ‬ضظی‪،‬‬ ‫ٌفتۺ ٔؿئ‪ِٛ‬یت اجتٕبفی ایجبه ٔیو‪ٙ‬س تهب ثهطذه‪ٛ‬ضز‬ ‫قسیستط ‪ ٚ‬جسیتط ثب تغییط وبضثطی اضاضی وکهب‪ٚ‬ضظی‬ ‫ا٘جبْ ٌیطز ظیطا زض ن‪ٛ‬ضت ازأ‪ ٝ‬ایٗ ض‪٘ٚ‬س‪ ،‬زض ایه‪ٙ‬هس‪ٜ‬‬ ‫ت‪ٛ‬ا٘بیی تبٔیٗ أ‪ٙ‬یت غصایی جبٔق‪ ٝ‬ثب ٔکهىهُ اؾهبؾهی‬ ‫ٔ‪ٛ‬اج‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س قس‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی افع‪ٚ‬زۺ ‪ٞ‬ط چمسض التهبز ض‪ٚ‬ؾتبیی ت‪ٛ‬ؾقه‪ ٝ‬یهبثهس ‪ٚ‬‬ ‫اضظـ ظٔیٗ ث‪ِ ٝ‬حبػ ایجبز زضأس ثطای وکب‪ٚ‬ضظاٖ ثبال‬ ‫ثبقس‪ ،‬ذ‪ٛ‬ز وکب‪ٚ‬ضظاٖ اظ تهغهیهیهط وهبضثهطی اضاضهی‬ ‫وکب‪ٚ‬ضظی ٕٔب٘قت ث‪ ٝ‬فُٕ ذ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬س ا‪ٚ‬ضز‪.‬‬ ‫فَتیّای تصادفات دسٍى ضْشی صًجاى دس ‪ ۱‬هاُ ًخست اهسال ‪ ۱‬دسصذ کاّص یافت‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی ‪ -‬ضییؽ ازاض‪ ٜ‬أ‪ٛ‬ظـ ‪ ٚ‬فهط‪ٞ‬ه‪ٙ‬هً‬ ‫تطافیه دّیؽ ضا‪ٛٞ‬ض فطٔب٘س‪ٞ‬ی ا٘هتهؾهبٔهی اؾهتهبٖ‬ ‫ظ٘جبٖ ٌفتۺ ِجب٘جبذتٍبٖ ٘بقی اظ ‪ٚ‬ل‪ٛ‬ؿ تهبزفهبت‬ ‫ضا٘‪ٙ‬سٌی زض‪ ٖٚ‬ق‪ٟ‬طی ایٗ اؾتبٖ عی ‪ٔ ۶‬ب‪٘ ٜ‬رهؿهت‬ ‫أؿبَ زض ٔمبیؿ‪ ٝ‬ثب ٔست ٔکبث‪ ٝ‬دبضؾهبَ ‪ ۶‬زضنهس‬ ‫وب‪ٞ‬ف ٘کبٖ ٔی ز‪ٞ‬س‪ .‬ؾط‪ٔ ًٙٞ‬حٕسحؿٗ ذّجی‪،‬‬ ‫افع‪ٚ‬زۺ ایٗ تقساز جبٖ ثبذت‪٘ ٝ‬هبقهی اظ تههبزفهبت‬ ‫زض‪ ٖٚ‬ق‪ٟ‬طی ظ٘جبٖ زض ٔمبیؿ‪ ٝ‬ثب ٔست ٔکبث‪ ٝ‬دبضؾبَ‪ ،‬یه ٘فط وٕتط قس‪ ٜ‬اؾت‪ٚ.‬ی تهقهساز‬ ‫ف‪ٛ‬تی‪ٞ‬بی تهبزفبت ضا٘‪ٙ‬سٌی ظ٘جبٖ زض ‪ٔ ۶‬ب‪٘ ٝٞ‬رؿت دبضؾبَ ‪ ۹۹‬ضا ‪٘ ۲۴‬فط افالْ وطز ‪ٚ‬‬ ‫اؽ‪ٟ‬بض زاقتۺ ثیکتطیٗ فّت ‪ٚ‬ل‪ٛ‬ؿ ح‪ٛ‬ازث ضا٘‪ٙ‬سٌی زض‪ ٖٚ‬ق‪ٟ‬طی زض ایٗ اؾتبٖ فسْ ته‪ٛ‬جه‪ٝ‬‬ ‫ضا٘‪ٙ‬سٌبٖ ث‪٘ ٝ‬مغ‪ٔ ٝ‬مبثُ جّ‪ ٚ ٛ‬اغّت ٘یع ث‪ ٝ‬ذبعط اؾتفبز‪ ٜ‬اظ تّفٗ ‪ٞ‬هٕهطا‪ ٜ‬اؾهت‪،‬ذهّهجهی‬ ‫افع‪ٚ‬زۺ ضاوت یه زؾتٍب‪ٛٔ ٜ‬ت‪ٛ‬ضؾیىّت زض ق‪ٟ‬ط ظ٘جبٖ‪ ،‬حیٗ فج‪ٛ‬ض اظ ؾطفت وب‪ ٜ‬تهقهجهیه‪ٝ‬‬ ‫قس‪ ٜ‬زض وٕطث‪ٙ‬سی ج‪ٛٙ‬ثی ٘عزیه ؾیّ‪ ٛ‬ث‪ ٝ‬فّت ثط‪ ٓٞ‬ذ‪ٛ‬ضزٖ تقبزَ ‪ٚ‬ؾیّ‪٘ ٝ‬مّی‪ ٝ‬ذه‪ٛ‬ز ثهب‬ ‫یه زؾتٍب‪ ٜ‬ذ‪ٛ‬زض‪ٚ‬ی جطحمیُ دبضن قس‪ ٜ‬زض و‪ٙ‬بض ذیبثبٖ ث‪ ٝ‬قست ثطذ‪ٛ‬ضز وطز‪ ٚ ٜ‬حبزح‪ٝ‬‬ ‫تّد ‪ ٚ‬ذ‪٘ٛ‬ی‪ٙ‬ی ضا ضلٓ ظز‪ٚ.‬ی‪ ،‬ازأ‪ ٝ‬زازۺ ایٗ ٔ‪ٛ‬ت‪ٛ‬ضؾ‪ٛ‬اض ف‪ٛ‬ت قس‪ ٜ‬زضنحه‪ٙ‬ه‪ ٝ‬تههبزف ثه‪ٝ‬‬ ‫فّت فسْ ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬جّ‪ ٚ ٛ‬ضا٘‪ٙ‬س‪ ٜ‬جطحمیُ ٘یع ث‪ ٝ‬ذبعط ایجبز ؾس ٔقجط زضحطیهٓ تهمهبعهـ ثه‪ٝ‬‬ ‫ن‪ٛ‬ضت ‪ ۵۴‬ث‪ٔ ۵۴ ٝ‬مهط زایٗ حبزح‪ ٝ‬ضا٘‪ٙ‬سٌی ق‪ٙ‬بذت‪ ٝ‬قس٘س‪.‬ضییؽ ازاض‪ ٜ‬أ‪ٛ‬ظـ ‪ ٚ‬فط‪ٙٞ‬هً‬ ‫تطافیه دّیؽ ضا‪ٛٞ‬ض فطٔب٘س‪ٞ‬ی ا٘تؾبٔی اؾتبٖ ظ٘جبٖ ٌفتۺ ث‪ٙٔ ٝ‬ؾ‪ٛ‬ض دیکٍیطی اظ حه‪ٛ‬ازث‬ ‫ضا٘‪ٙ‬سٌی ثبیس ‪ ٓٞ‬فبثطیٗ ‪ ٓٞ ٚ‬ضا٘‪ٙ‬سٌبٖ ‪ٚ‬ؾبیظ ٘مّی‪ ،ٝ‬ل‪ٛ‬ا٘یٗ ضا ثسلت ضفبیت و‪ٙٙ‬س چطاوه‪ٝ‬‬ ‫و‪ٛ‬چىتطیٗ غفّت ح‪ٛ‬ازث تّد ‪٘ ٚ‬بٌ‪ٛ‬اضی ضا ضلٓ ٔی ظ٘س‪.‬ذّجی تهطیح وطزۺ ثهط اؾهبؼ‬ ‫لب٘‪ٔ ٚ ٖٛ‬مطضات ضا‪ٕٙٞ‬بیی ‪ ٚ‬ضا٘‪ٙ‬سٌی‪ ،‬فبثطیٗ دیبز‪ ٜ‬ثطای فج‪ٛ‬ضاظفطو ذیبثبٖ‪ٔ ،‬ىهّهف ثه‪ٝ‬‬ ‫ضفبیت ل‪ٛ‬ا٘یٗ ‪ٔ ٚ‬حُ‪ٞ‬بی زض ٘ؾط ٌطفت‪ ٝ‬قس‪ ٜ‬دُ ظیطٌصض ‪ ٚ‬ض‪ٌٚ‬صض ‪ٔٚ‬حُ‪ٞ‬بی ذظوکهی‬ ‫قس‪ٞ ٜ‬ؿت‪ٙ‬س ‪ ٚ‬زض ضٕٗ ضا٘‪ٙ‬سٌبٖ ‪ٚ‬ؾبیظ ٘مّی‪٘ ٝ‬یع زضلجبَ لب٘‪ٔٚ ٖٛ‬همهطضات ضا‪ٞ‬ه‪ٙ‬هٕهبیهی ‪ٚ‬‬ ‫ضا٘‪ٙ‬سٌی ثبیس احؿبؼ ٔؿ‪ٛ‬وِیت ثیکتطی وطز‪ ٚ ٜ‬ل‪ٛ‬ا٘یٗ ضاثسلت ضفبیت وطز‪ ٚ ٜ‬ث‪ ٝ‬حهمه‪ٛ‬ق‬ ‫فبثطیٗ احتطاْ ثیکتطی لبئُ ق‪٘ٛ‬س‪.‬‬ صفحه 3 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫* دوشنبه‬ ‫* ‪ 62‬مهر‬ ‫* ‪ 01‬اکتبر‬ ‫* ‪00‬ربیع االول‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫‪9115‬‬ ‫* شماره (سایی)‪:‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫‪0011‬‬ ‫‪6160‬‬ ‫‪0001‬‬ ‫* صفحه ‪0‬‬ ‫افشایص مزگ و میز جهانی سل تزای اولین تار در ‪ ۵۱‬سال گذضته‬ ‫‪‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫مالکان خودرو تغییز ادرس‬ ‫خود را در ‪ ۴۴‬ساعت اعالم کنند‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ٔ -‬ؼب‪ ٖٚ‬ارتٕبػی پّهیهؽ ضا‪ٞ‬ه‪ٛ‬ض ٘هبرهب‬ ‫ٌفت‪ٔ ۳‬بِىبٖ ذ‪ٛ‬زض‪ ٚ‬ثبیس تغییط ازضؼ ٔحُ ؾى‪٘ٛ‬ت ‪ٚ‬‬ ‫تغییط قٕبض‪ ٜ‬تّفٗ ‪ٕٞ‬طا‪ ٜ‬ذ‪ٛ‬ز ضا زض ‪ ۱۱‬ؾبػت ث‪ ٝ‬پهّهیهؽ‬ ‫اػالْ و‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫ؾط‪ ًٙٞ‬ػیٗ اهلل ر‪ٟ‬ب٘ی افع‪ٚ‬ز‪ٔ ۳‬بِىبٖ ذ‪ٛ‬زض‪ٞٚ‬ب ثطاؾبؼ‬ ‫ل‪ٛ‬ا٘یٗ ٔ‪ٛ‬ظف ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س حتٕب تغییط ازضؼ ٔ‪ٙ‬عَ ٔؿهىه‪٘ٛ‬هی‬ ‫ذ‪ٛ‬ز ضا اظ عطیک ٔطارؼ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬زفبتط پهّهیهؽ ‪ٔ ،۵۲‬هطاوهع‬ ‫قٕبض‪ٌ ٜ‬صاضی ‪ ٚ‬ازاضات ضا‪ٕٙٞ‬بیی ‪ ٚ‬ضا٘‪ٙ‬سٌی اؾهتهبٖ ‪ٚ‬‬ ‫ق‪ٟ‬طؾتبٖ ‪ٞ‬ب اػالْ و‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬اػالْ ٘ىطزٖ ازضؼ رسیس ثطای ٔبِىبٖ‬ ‫ذ‪ٛ‬زض‪ ٚ‬ػ‪ٛ‬الجی زض پی زاضز‪ٌ ،‬فت‪ ۳‬افهطاز ثهطای اػهالْ‬ ‫ازضؼ رسیس ثبیس ٔهساضن احهطاظ ‪ٞ‬ه‪ٛ‬یهت ‪ ٚ‬وهبضت‬ ‫ق‪ٙ‬بؾبیی ذ‪ٛ‬ز ضا ث‪ٕٞ ٝ‬طا‪ ٜ‬زاقت‪ ٝ‬ثبق‪ٙ‬س تب زض ؾبٔب٘‪ ٝ‬ضا‪ٛٞ‬ض‬ ‫حجت ق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ٔؼب‪ ٖٚ‬ارتٕبػی پّیؽ ضا‪ٛٞ‬ض افع‪ٚ‬ز‪ ۳‬چ‪ٙ‬ب٘چ‪ ٝ‬ثطای ٔبِىهبٖ‬ ‫ذ‪ٛ‬زض‪ٔ ٚ‬کىّی پیف ثیبیس‪ ،‬ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ٔخبَ تصبزف وهطز‪ٜ‬‬ ‫‪ ٚ‬اظ صح‪ ٝٙ‬تصبزف ٔت‪ٛ‬اضی ق‪ٛ‬ز‪ ،‬زض ص‪ٛ‬ضتی وه‪ ٝ‬ایهٗ‬ ‫فطز ق‪ٙ‬بؾبیی ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬ازضؼ ‪ٚ‬ی ٔطارؼ‪ ٝ‬قهس‪ٔ ٚ ٜ‬هته‪ٛ‬ره‪ٝ‬‬ ‫ق‪ٛ‬یٓ ازضؼ ایٗ فطز تغییط وطز‪ ٜ‬أهب زض ایهٗ ظٔهیه‪ٙ‬ه‪ٝ‬‬ ‫اعالػی ٘ساز‪ ،ٜ‬زض تصٕیٓ ٌیطی ٔطارغ لضهبیهی ثؿهیهبض‬ ‫تبحیطٌصاض ث‪ٛ‬ز‪ ٚ ٜ‬ػ‪ٛ‬الت ذ‪ٛ‬ثی ثطای فطز ٘ر‪ٛ‬ا‪ٞ‬س زاقت‪.‬‬ ‫ؾط‪ ًٙٞ‬ر‪ٟ‬ب٘ی ٌفت‪ ۳‬ػسْ اعالع ازضؼ رهسیهس زض‬ ‫ص‪ٛ‬ضت اضتىبه رطْ‪٘ ،‬کبٖ ز‪ٙٞ‬س‪ ٜ‬ػسْ ‪ٕٞ‬طا‪ٞ‬ی ٔبِهه‬ ‫ذ‪ٛ‬زض‪ ٚ‬زض ارطای لب٘‪ ٖٛ‬اؾت ‪ ٚ‬اظ ؾ‪ٛ‬ی زیٍط ‪ٞ‬ط ٌه‪٘ٛ‬ه‪ٝ‬‬ ‫ٔىبتجبت ‪ ٚ‬پیبٔه ‪ٞ‬بی ٔطتجظ ث‪ ٝ‬ل‪ٛ‬ا٘یٗ ضا‪ٞ‬ه‪ٙ‬هٕهبیهی ‪ٚ‬‬ ‫ضا٘‪ٙ‬سٌی ث‪ٚ ٝ‬ی اضؾبَ ٘ر‪ٛ‬ا‪ٞ‬س قس‪ ،‬ثطایٗ اؾبؼ ت‪ٛ‬صهیه‪ٝ‬‬ ‫ٔی ق‪ٛ‬ز ‪ٕٛٞ‬ع‪ٙ‬بٖ حتٕب ازضؼ رسیس ٔ‪ٙ‬هعَ ‪ ٚ‬قهٕهبض‪ٜ‬‬ ‫تّفٗ ‪ٕٞ‬طا‪ ٜ‬ذ‪ٛ‬ز ضا زض ؾبٔب٘‪ٞ ٝ‬بی ضا‪ٞ‬ه‪ٛ‬ض ثهط‪ٚ‬ظضؾهب٘هی‬ ‫و‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫تجهیش ‪ ۵۱۱‬کتاب درسی ته ‪QR‬کد‪،‬‬ ‫نحوه استفاده اس تارکدها‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ -‬أؿبَ ثطای ٘رؿتیٗ ثهبض وهتهبه ‪ٞ‬هبی‬ ‫زضؾی زض ‪ٔ ٕٝٞ‬مبعغ تحصیّی ٔز‪ٟ‬ع ث‪ ٝ‬ضٔعی‪ٞٝٙ‬بی ؾطیغ‬ ‫پبؾد (ثبضوس‪ٞ‬بی ‪ٛٞ‬قٕ‪ٙ‬س) قس‪ٜ‬ا٘س ‪ ٚ‬ثه‪ ٝ‬ایهٗ تهطتهیهت‬ ‫أىبٖ زؾتطؾی ث‪ٔ ٝ‬حت‪ٛ‬ای تىٕیّی أ‪ٛ‬ظقی اظ عهطیهک‬ ‫ٌ‪ٛ‬قی تّفٗ ‪ٕٞ‬طا‪ ٜ‬ثطای زا٘فأ‪ٛ‬ظاٖ فطا‪ ٓٞ‬قس‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫ثب ا‪ٚ‬د ٌطفتٗ ‪ٌٕٝٞ‬یطی وط‪٘ٚ‬ب ‪ ٚ‬تؼغیّی ٔساضؼ اظ ؾهبَ‬ ‫ٌصقت‪ ،ٝ‬أ‪ٛ‬ظـ غیطحض‪ٛ‬ضی اظ عطیک فضبی ٔزبظی ث‪ٝ‬‬ ‫ػ‪ٛٙ‬اٖ أ‪ٛ‬ظـ ربیٍعیٗ زض رطیبٖ اؾت‪ .‬زض ایٗ ٔهیهبٖ‬ ‫ٌ‪ٛ‬قی ‪ٞ‬بی تّفٗ ‪ ٚ‬ؾیؿهتهٓ ‪ٞ‬هبی ضایهب٘ه‪ ٝ‬ای ثه‪ ٝ‬رهع‬ ‫رسایی٘بپصیط أ‪ٛ‬ظـ اِىتط‪٘ٚ‬یه تجسیُ قس‪ٜ‬ا٘س‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ظاضت أ‪ٛ‬ظـ ‪ٚ‬پط‪ٚ‬ضـ اظ ؾهبَ ٌهصقهته‪ ٝ‬الهساْ ثه‪ٝ‬‬ ‫ضا‪ ٜ‬ا٘ساظی پّتفطْ اذتصبصی أ‪ٛ‬ظـ تحت ػ‪ٛٙ‬اٖ قجىه‪ٝ‬‬ ‫قبز وطز‪ .‬ؾبظٔبٖ پػ‪ٞٚ‬ف ‪ ٚ‬ثط٘بٔ‪ ٝ‬ضیعی أ‪ٛ‬ظقهی ٘هیهع‬ ‫ٔت‪ٙ‬بؾت ؾبظی ٔحت‪ٛ‬ای زضؾی ‪ٚ‬یػ‪ ٜ‬ز‪ٚ‬ضاٖ وط‪٘ٚ‬هب ضا زض‬ ‫زؾت‪ٛ‬ضوبض لطاض زاز ‪ٔ ٚ‬ز‪ٟ‬ع وطزٖ وتبه‪ٞ‬بی زضؾهی ثه‪ٝ‬‬ ‫وی‪ٛ‬اضوس‪ٞ‬ب ضا زض ضاؾتبی تم‪ٛ‬یت ٔهحهته‪ٛ‬ای أه‪ٛ‬ظقهی‬ ‫ػّٕیبتی وطز‪.‬‬ ‫ضٔعی‪ ٝٙ‬ؾطیغ پبؾد یب ‪ ،QR CODE‬ثبضوسی ز‪ ٚ‬ثؼسی‬ ‫اؾت و‪ ٝ‬وبضثط‪ٌٛ ،‬قی ‪ٕٞ‬طا‪ ٜ‬ضا ٔؿتمیٓ ثه‪ٔ ٝ‬هحهته‪ٛ‬ای‬ ‫ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع زض زؾت ثطضؾی اػٓ اظ ایٕهیهُ‪ٚ ،‬ه ؾهبیهت‪،‬‬ ‫فیّٓ‪ ،‬ػىؽ‪ ،‬ا٘یٕکیٗ‪ ،‬وتبه اِىتط‪٘ٚ‬یه ‪ ٚ‬غیط‪ٔ ٜ‬تهصهُ‬ ‫ٔیو‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫‪ ۹۲۱‬وتبه زض ز‪ٚ‬ض‪ٜٞ‬بی اثتسایی‪ٔ ،‬ت‪ٛ‬ؾغ‪ ٝ‬ا‪ ٚ َٚ‬ز‪ٚ ْٚ‬‬ ‫‪ ۵۰۱‬وتبه زض قبذ‪ ٝ‬ف‪ٙ‬ی ‪ ٚ‬حطف‪ ٝ‬ای ‪ ٚ‬وبضزا٘هف زاضای‬ ‫ضٔعی‪ٞ ٝٙ‬بی ؾطیغ پبؾد ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س‪ .‬ث‪ ٝ‬ػجبضت زیهٍهط تهٕهبْ‬ ‫زض‪ٚ‬ؼ ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬اثتسایی‪ ،‬تٕبْ زض‪ٚ‬ؼ ز‪ٚ‬ض‪ٔ ٜ‬ته‪ٛ‬ؾهغه‪ ٝ‬ا‪،َٚ‬‬ ‫تٕبْ زض‪ٚ‬ؼ ٔت‪ٛ‬ؾغ‪ ٝ‬ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬ز‪٘ ْٚ‬هظهطی ‪ ۵۰۱ ٚ‬وهتهبه‬ ‫اصّی زض قبذ‪ ٝ‬ف‪ٙ‬ی‪ٚ‬حطف‪ٝ‬ای ‪ ٚ‬وبضزا٘ف ث‪ ٝ‬وی‪ٛ‬اضوس‪ٞ‬ب‬ ‫ٔز‪ٟ‬ع قس‪ ٜ‬ا٘س ‪ ٚ‬لطاض اؾت ایٗ ٔحته‪ٛ‬ا‪ٞ‬هب ٔهته‪ٙ‬هبؾهت ثهب‬ ‫پیکطفت ثط٘بٔ‪ ٝ‬زضؾی زا٘فأ‪ٛ‬ظاٖ ث‪ٝ‬ض‪ٚ‬ظضؾب٘ی ق‪٘ٛ‬س‪.‬‬ ‫ثطای اؾتفبز‪ ٜ‬اظ ضٔعی‪ ٝٙ‬ؾطیغ پبؾد‪ ،‬الظْ اؾت اثتسا ٘هطْ‬ ‫افعاض ‪QR CODE‬ذ‪ٛ‬اٖ ضا ٘صت ‪ ٚ‬ضا‪ٜ‬ا٘ساظی و‪ٙ‬هیهس‪.‬‬ ‫ز‪ٚ‬ضثیٗ تّفٗ ‪ٕٞ‬طا‪ ٜ‬ذ‪ٛ‬ز ضا ث‪ ٝ‬ضٔعی‪ ٝٙ‬ؾطیغ پبؾهد ٔه‪ٛ‬ضز‬ ‫٘ظط زض صفح‪ ٝ‬وتبه ٘عزیه و‪ٙ‬یس تب تص‪ٛ‬یط ‪ٚ‬اضحی اظ‬ ‫ثبضوس حجت ق‪ٛ‬ز‪ .‬ثط ایٗ اؾبؼ اعالػبت ٔ‪ٛ‬ضز ٘ظط زضؼ‬ ‫ٔطث‪ٛ‬ع‪ ٝ‬و‪ ٝ‬زض ؾبیت ضقس ثهبضٌهصاضی قهس‪ ٜ‬اؾهت ثه‪ٝ‬‬ ‫ص‪ٛ‬ضت زؾت‪ٝ‬ث‪ٙ‬سی ٕ٘بیف زاز‪ٔ ٜ‬یق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ -‬ؾبظٔبٖ ر‪ٟ‬ب٘ی ث‪ٟ‬ساقت )‪(WHO‬زض یه ٌعاضـ رسیس اػالْ وطز وه‪ٝ‬‬ ‫ثطای ا‪ِٚ‬یٗ ثبض زض ‪ ۵۱‬ؾبَ ٌصقت‪ٔ ،ٝ‬طی ‪ٔ ٚ‬یط ر‪ٟ‬ب٘ی ؾُ زض ؾبَ ‪ٔ ۰۲۰۲‬یالزی ثه‪ ٝ‬زِهیهُ‬ ‫‪ٌ ٕٝٞ‬یطی و‪ٚٛ‬یس‪ ۵۲-‬افعایف یبفت‪ ٝ‬اؾت‪ .‬زض ٌعاضـ رسیس ؾبظٔبٖ ر‪ٟ‬ب٘ی ث‪ٟ‬ساقت أهس‪ٜ‬‬ ‫اؾت زض ؾبَ ‪ٔ ۵.۱ ،۰۲۰۲‬یّی‪٘ ٖٛ‬فط ثط احط ؾُ ربٖ ذ‪ٛ‬ز ضا اظ زؾت زاز٘س و‪٘ ٝ‬ؿجت ثه‪۵.۱ ٝ‬‬ ‫ٔیّی‪ٛٔ ٖٛ‬ضز ٔطی ٘بقی اظ ایٗ ثیٕبضی ثبوتطیبیی زض ؾبَ لجُ افعایف یبفت‪ ٝ‬اؾت‪ .‬ثهط اؾهبؼ‬ ‫ایٗ ٌعاضـ‪ ،‬اظ ؾبَ ‪ ، ۰۲۲۱‬ایٗ ثطای ا‪ِٚ‬یٗ ثبض اؾت و‪ ٝ‬قب‪ٞ‬س افعایف ؾبال٘‪ٔ ٝ‬هطی ‪ٔ ٚ‬هیهط‬ ‫٘بقی اظ ؾُ زض ؾطاؾط ر‪ٟ‬بٖ ‪ٞ‬ؿتیٓ‪.‬‬ ‫وبضق‪ٙ‬بؾبٖ ٔؼتمس٘س ٔیعاٖ ٔ‪ٙ‬بثغ پعقىی و‪ ٝ‬ؾبَ ٌصقت‪ ٝ‬ثطای ٔمبثّ‪ ٝ‬ثب و‪ٚٛ‬یس ؾطٔبی‪ٌ ٝ‬صاضی‬ ‫قس ‪ ٚ‬اذتالَ زض زضٔبٖ پعقىی زض ع‪ َٛ‬ایٗ ‪ٌ ٕٝٞ‬یطی‪ٍٕٞ ،‬ی اظ ػ‪ٛ‬أُ افعایف ٔهطی ‪ٚ‬‬ ‫ٔیط ٘بقی اظ ؾُ ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س‪ .‬زوتط تسض‪ٚ‬ؼ از‪ٞ‬ب٘‪ٌ ْٛ‬جطیؿ‪ٛ‬ؼ ٔسیط وُ ؾبظٔبٖ ر‪ٟ‬ب٘ی ث‪ٟ‬ساقت‬ ‫زض ثیب٘ی‪ ٝ‬ای اػالْ وطز‪ ۳‬ایٗ ٌعاضـ تبییسی اؾت ثط ٍ٘طا٘ی ‪ٞ‬بی ٔب ٔج‪ٙ‬ی ثط ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬اذتالَ زض‬ ‫اضائ‪ ٝ‬ذسٔبت ث‪ٟ‬ساقتی ضط‪ٚ‬ضی ث‪ ٝ‬زِیُ ‪ٌ ٕٝٞ‬یطی ٔی ت‪ٛ‬ا٘س ؾبَ ‪ٞ‬ب پیکطفت زض ٔهجهبضظ‪ ٜ‬ثهب‬ ‫ؾُ ضا ٔؼى‪ٛ‬ؼ و‪ٙ‬س‪ٚ .‬ی افع‪ٚ‬ز‪ ۳‬ایٗ ذجط ‪ٞ‬کساض ز‪ٙٞ‬س‪ ٜ‬ای اؾت و‪ ٝ‬ثبیس ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ یه ظ٘هً‬ ‫ذغط ر‪ٟ‬ب٘ی زض ٘ظط ٌطفت‪ ٝ‬ق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫امنیت غذایی مزدم تحت تاثیز پاندمی کووید ‪ ۵۱‬قزار گزفت‬ ‫‪‬‬ ‫افشایص ‪ ۵۱‬درصدی تلفات قزظ تزنج در کطور‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ -‬ؾطپطؾت ٔؼب‪٘ٚ‬ت ث‪ٟ‬ساقت زا٘کٍب‪ ٜ‬ػّ‪ ْٛ‬پهعقهىهی‬ ‫ایطاٖ‪٘ ،‬ؿجت ث‪ ٝ‬ت‪ٟ‬سیس أ‪ٙ‬یت غصایی ٔطزْ زض پب٘سٔی و‪ٚٛ‬یس ‪ٞ ۵۲‬کساض‬ ‫زاز‪.‬ؾیس ٔحٕس عجبعجبیی ٌفت‪ ۳‬أ‪ٙ‬یت غصایی ث‪ٔ ٝ‬ؼ‪ٙ‬بی زؾتطؾی ‪ٞ‬هٕه‪ٝ‬‬ ‫افطاز یه ربٔؼ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬غصای وبفی ‪ ٚ‬ؾبِٓ ثطای زاقتٗ ظ٘سٌی ؾهبِهٓ ‪ٚ‬‬ ‫فؼبَ ‪ٕٛٞ‬اض‪ ٜ‬اظ ا‪ ٓٞ‬زغسغ‪ٞٝ‬بی ز‪ِٚ‬ت ‪ٞ‬ب ث‪ٛ‬ز‪ ٜ‬اؾت و‪ ٝ‬ػ‪ٛ‬أُ ٔتهؼهسز‬ ‫التصبزی‪ ،‬ارتٕبػی‪ ،‬فط‪ٍٙٞ‬ی ثطاٖ ٔ‪ٛ‬حط اؾت‪ٚ.‬ی افع‪ٚ‬ز‪ ۳‬یىی زیٍط اظ‬ ‫ػ‪ٛ‬أُ احط ٌصاض ثط ایٗ أط قطایظ الّیٕی‪ ،‬وٓ اثی ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬تجهغ اٖ ثهط‪ٚ‬ظ‬ ‫ذکىؿبِی اؾت و‪ ٝ‬ثطای ثطلطاضی أ‪ٙ‬یت غصایی زض ایٗ ز‪ٚ‬ضاٖ‪ ،‬ثبیس قی‪ ٜٛ‬ت‪ٟ‬ی‪ ،ٝ‬ت‪ِٛ‬یس ‪ٔ ٚ‬صطف ٔ‪ٛ‬از غصایهی‬ ‫ضا ث‪ ٝ‬ؾٕت ثط٘بٔ‪ٞٝ‬بی غصایی پبیساض ؾ‪ٛ‬ق زاز‪.‬عجبعجبیی ازأ‪ ٝ‬زاز‪ ۳‬ثط٘بٔ‪ٞٝ‬بی غصایی پبیساض‪ ،‬ثط٘بٔ‪ٞٝ‬بیی ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س‬ ‫و‪ ٝ‬ثب وٕتطیٗ‪ ،‬احطات ظیؿت ٔحیغی ث‪ ٝ‬تحمک أ‪ٙ‬یت غصا ‪ ٚ‬تغصی‪ ٝ‬وٕه ‪ ٚ‬ظ٘سٌی ؾبِٓ ضا ثطای ٘ؿهُ ‪ٞ‬هبی‬ ‫حبضط ‪ ٚ‬ای‪ٙ‬س‪ ٜ‬فطا‪ٔ ٓٞ‬یو‪ٙ‬س‪ٚ.‬ی افع‪ٚ‬ز‪ ۳‬ثط٘بٔ‪ٞٝ‬بی غصایی پبیساض اظ ٘ظط فط‪ٍٙٞ‬ی لبثُ لج‪ ،َٛ‬اظ ٘ظط التصهبزی‬ ‫ٔ‪ٙ‬صفب٘‪ٔ ٚ ٝ‬مط‪ ٖٚ‬ث‪ ٝ‬صطف‪ ،ٝ‬لبثُ زؾتطؼ ثطای ‪ ٚ ٕٝٞ‬حبفظ ‪ٔ ٚ‬طالت ت‪ٛٙ‬ع ظیؿتی ‪ ٚ‬او‪ٛ‬ؾیؿتٓ ‪ٞ‬ؿهته‪ٙ‬هس وه‪ٝ‬‬ ‫ثطای تبٔیٗ أ‪ٙ‬یت غصایی ‪ ٚ‬ارطای ثط٘بٔ‪ ٝ‬غصایی پبیساض ٘یبظ ث‪ٔ ٝ‬کبضوت ‪ٔ ٚ‬ساذالت ‪ ٕٝٞ‬رهب٘هجه‪ ٝ‬ای ‪ٞ‬هٕه‪ٝ‬‬ ‫ؾبظٔبٖ ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬اضٌبٖ‪ٞ‬بی زذیُ زض ایٗ أط اؾت‪.‬‬ ‫افشایص ارتثاط دوستانه کطورها تزای ریطه کنی کزونا در جهان ضزوری است‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪-‬ؾبظٔبٖ پعقىی لب٘‪٘ٛ‬ی وک‪ٛ‬ض اػالْ‬ ‫وطز‪ ۳‬أبض تّفبت ٔؿٕ‪ٔٛ‬یت ثهب لهطل ثهط٘هذ وه‪ٝ‬‬ ‫ثیکتطیٗ ٔیعاٖ تّفبت ٘بقی اظ ؾٓ ضا زض ثط ٔیٌیهطز‪،‬‬ ‫زض پ‪ٙ‬ذ ٔب‪٘ ٜ‬رؿت ؾبَ ربضی ‪٘ ۱۰۱‬فط ث‪ٛ‬ز‪ ٜ‬و‪ ٝ‬زض‬ ‫ٔمبیؿ‪ ٝ‬ثب ٔست ٔکبث‪ ٝ‬ؾبَ لجُ ‪ ۹۱‬زضصس ثیکتط قس‪ٜ‬‬ ‫اؾت‪ .‬ث‪٘ ٝ‬مُ اظ ؾبظٔبٖ پعقىی لب٘‪٘ٛ‬ی‪ ٕٝٞ ،‬ؾهبِه‪ٝ‬‬ ‫زض وک‪ٛ‬ض تؼسازی اظ افطاز ث‪ ٝ‬زِیُ ٔؿٕ‪ٔٛ‬یهت رهبٖ‬ ‫ذ‪ٛ‬ز ضا اظ زؾت ٔی ز‪ٙٞ‬س‪ٔ ،‬ؿٕ‪ٔٛ‬یت ‪ٞ‬بیی و‪ٌ ٝ‬هب‪ٜ‬‬ ‫اظ ؾط ثی اعالػی ‪ ٚ‬یب ثی ت‪ٛ‬ر‪ٟ‬هی ثه‪ٞ ٝ‬کهساض‪ٞ‬هبی‬ ‫اضائ‪ ٝ‬قس‪ ٜ‬زض ذص‪ٛ‬ل ٔصطف ثطذی زاض‪ٞٚ‬ب ‪ٛٔ ٚ‬از ‪ ٚ‬یب اؾتفبز‪٘ ٜ‬بزضؾت اظ ‪ٚ‬ؾبیُ ٌطٔبیکی اتفبق ٔی‬ ‫افتس ‪ ٚ‬تؼسازی اظ ‪ٕٛٞ‬ع‪ٙ‬بٖ ضا ث‪ ٝ‬وبْ ٔطی ٔی وکب٘س‪.‬‬ ‫تّفبت ٔؿٕ‪ٔٛ‬یت و‪ ٝ‬قبُٔ ٔ‪ٛ‬اضزی ‪ٕٞ‬چ‪ٔ ٖٛ‬ؿٕ‪ٔٛ‬یت ثب ٌبظ ٔ‪ٛٙ‬وؿیسوطثٗ‪ٔ ،‬ؿٕ‪ٔٛ‬یت زاض‪ٚ‬یی ‪ ٚ‬یهب‬ ‫ٔؿٕ‪ٔٛ‬یت ثب ؾٓ (لطل ثط٘ذ‪ ،‬ؾیب٘‪ٛ‬ض‪ ،‬ؾطه ‪ )... ٚ‬اؾت‪ ،‬زض پ‪ٙ‬ذ ٔب‪٘ ٝٞ‬رؿت ؾبَ ربضی ٔ‪ٙ‬زط ث‪ٔ ٝ‬طی‬ ‫‪٘ ۲۰۰‬فط قس‪ ٜ‬و‪ ٝ‬ثیکتطیٗ اٖ ثب ‪ ۱۱۲‬ف‪ٛ‬تی ٔطث‪ٛ‬ط ث‪ٔ ٝ‬ؿٕ‪ٔٛ‬یت ثب ؾٓ ث‪ٛ‬ز‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫أبض تّفبت ٔؿٕ‪ٔٛ‬یت زض ایٗ ٔست ٘ؿجت ث‪ٔ ٝ‬ست ٔکبث‪ ٝ‬ؾبَ لجُ اظ اٖ ‪ ۱.۱‬زضصس افعایف یبفت‪ ٝ‬اؾت‪.‬‬ ‫زض ایٗ ٌعاضـ ثب اضائ‪ ٝ‬أبض‪ٞ‬بی ؾبظٔبٖ پعقىی لب٘‪٘ٛ‬ی وک‪ٛ‬ض اظ ٔ‪ٛ‬اضز ٔؿٕ‪ٔٛ‬یت زض پ‪ٙ‬ذ ٔب‪ ٝٞ‬أؿبَ ‪ٚ‬‬ ‫ؾبَ ٌصقت‪ٍ٘ ،ٝ‬ب‪ٞ‬ی ٘یع ث‪ ٝ‬ثطذی پط‪٘ٚ‬س‪ٞ ٜ‬بی اضربػی ث‪ ٝ‬اظٔبیکٍب‪ ٜ‬ؾٓ ق‪ٙ‬بؾی لب٘‪٘ٛ‬ی ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ زاقهت‬ ‫و‪٘ ٝ‬کبٖ ٔی ز‪ٞ‬س چٍ‪ ٝ٘ٛ‬زض ثطذی ٔ‪ٛ‬اضز و‪ٛ‬چه تطیٗ ؾ‪ ُٟ‬اٍ٘بضی ‪ ٚ‬غفّت ٔ‪ٛ‬رت ٔطی افهطاز ثهط‬ ‫احط ٔؿٕ‪ٔٛ‬یت قس‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ٚ -‬ظیط ث‪ٟ‬هساقهت‪ ،‬زضٔهبٖ ‪ ٚ‬أه‪ٛ‬ظـ‬ ‫پعقىی ثب تبویس ثط ضط‪ٚ‬ضت افعایف اضتجهبط ز‪ٚ‬ؾهتهب٘ه‪ٝ‬‬ ‫وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬ب ثطای ضیک‪ ٝ‬و‪ٙ‬ی وط‪٘ٚ‬ب زض ر‪ٟ‬بٖ‪ٌ ،‬فت‪ٔ ۳‬هطزْ‬ ‫‪ ٕٝٞ‬وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬ب ثبیس ؾبِٓ ثبق‪ٙ‬س‪ .‬ث‪ٟ‬طاْ ػهیهٗ اِهّه‪ٟ‬هی زض‬ ‫٘کؿت ؾفطای وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬بی ا‪ٞ‬سا و‪ٙٙ‬س‪ٚ ٜ‬اوؿٗ و‪ٚٛ‬یس‪۵۲‬‬ ‫‪ ٚ‬تؼسازی اظ ٔسیطاٖ وُ ‪ٚ‬ظاضت أ‪ٛ‬ض ذهبضره‪ ٝ‬وه‪ ٝ‬زض‬ ‫ٔحُ ایٗ ‪ٚ‬ظاضترب٘‪ ٝ‬ثطٌعاض قس‪ ،‬ضٕٗ ذ‪ٛ‬قبٔسٌ‪ٛ‬یی ث‪ٝ‬‬ ‫ٕ٘بی‪ٙ‬سٌبٖ ؾفبضترب٘‪ٞ ٝ‬بی وکه‪ٛ‬ض‪ٞ‬هبی ز‪ٚ‬ؾهت ثهطای‬ ‫حض‪ٛ‬ض زض ایٗ رّؿ‪ ٝ‬اظ‪ٟ‬بض وطز‪ ۳‬ذ‪ٛ‬قحبَ ‪ٞ‬ؿتیٓ و‪ ٝ‬ایٗ وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬ب زض قطایظ ذبل وط‪٘ٚ‬ب ‪ٔ ٚ‬ه‪ٛ‬اضز‬ ‫زیٍط ث‪ ٝ‬ایطاٖ وٕه وطز٘س؛ ٔب ایٗ أط ضا زض حبفظ‪ ٝ‬تبضیری ذ‪ٛ‬ز حفظ ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ وطز‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ذبعط‪ ٜ‬ذیّی ذ‪ٛ‬ثی اظ قٕب ثطای وٕه ‪ٞ‬بیی و‪ ٝ‬زض ظٔی‪ٚ ٝٙ‬اوؿٗ ث‪ٔ ٝ‬ب ا٘زبْ زازیس‪،‬‬ ‫زض ش‪ٔ ٗٞ‬طزْ ایطاٖ ایزبز قس‪ ٜ‬اؾت‪ٌ ،‬فت‪ٕٞ ۳‬ب٘غ‪ٛ‬ض و‪ٔ ٕٝٞ ٝ‬ی زا٘‪ٙ‬س ‪ٕٞ‬یک‪ ٝ‬اضتجبط ثیٗ رٕ‪ٟ‬ه‪ٛ‬ضی‬ ‫اؾالٔی ایطاٖ ‪ ٚ‬قٕب زیطی‪ ٝٙ‬ث‪ٛ‬ز‪ ٜ‬اؾت؛ ٔب ؾبَ ‪ٞ‬بی ظیبزی اؾت و‪ ٝ‬ثب ‪ ٓٞ‬اضتجبط زاضیٓ ‪ ٚ‬زض قطایهظ‬ ‫وط‪٘ٚ‬ب ایٗ اضتجبعبت ٘عزیه تط قس‪ ٜ‬اؾت‪ .‬ػیٗ اِّ‪ٟ‬ی ازأ‪ ٝ‬زاز‪ ۳‬أط‪ٚ‬ظ‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬زِیُ قی‪ٛ‬ع ثیٕبضی وهط‪٘ٚ‬هب‬ ‫زض ز٘یب الظْ اؾت و‪ ٝ‬وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬ب ثیکتط ث‪٘ ٓٞ ٝ‬عزیه قس‪ ٚ ٜ‬ثب یىسیٍط اضتجبط ز‪ٚ‬ؾتب٘‪ ٝ‬ثطٌعاض و‪ٙٙ‬س تهب‬ ‫ایٗ ثیٕبضی زض ر‪ٟ‬بٖ ضیک‪ ٝ‬وٗ ق‪ٛ‬ز‪ٚ .‬ظیط ث‪ٟ‬ساقت تصطیح وطز‪ٕٞ ۳‬ب٘غ‪ٛ‬ض و‪ٔ ٕٝٞ ٝ‬ی زا٘یس ؾالٔت‬ ‫ثطای ٔطزْ ذیّی ٔ‪ ٟٓ‬اؾت ‪ ٚ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬افطاز زض چ‪ ٝ‬وک‪ٛ‬ضی ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س ‪ٞ‬یچ تفب‪ٚ‬تی زض ایٗ أط ایزبز ٘هٕهی‬ ‫و‪ٙ‬س؛ ٔطزْ ‪ ٕٝٞ‬وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬ب ثبیس ؾبِٓ ثبق‪ٙ‬س‪ ،‬زض ‪ٕٞ‬یٗ ضاؾتب ٔب ثبیس ث‪ ٝ‬یىسیٍط وٕه وطز‪ ٜ‬تب ؾهالٔهت‬ ‫ضا ثطای ٔطزْ وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬بی ذ‪ٛ‬ز ایزبز و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫تیص اس ‪ ۷‬هشار دانصاموس تا اسیه تینایی در کطور مطغول تحصیل هستند‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪-‬ضیهیهؽ ؾهبظٔهبٖ أه‪ٛ‬ظـ ‪ٚ‬‬ ‫پط‪ٚ‬ضـ اؾتخ‪ٙ‬بیی وک‪ٛ‬ض ٌفهت‪ٞ ۰ ۳‬هعاض ‪۲۲ ٚ‬‬ ‫زا٘ف أ‪ٛ‬ظ ثب اؾیت ثی‪ٙ‬بیی زض وکه‪ٛ‬ض ٔکهغه‪َٛ‬‬ ‫تحصیُ ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ؾیس ر‪ٛ‬از حؿی‪ٙ‬ی زض ٘کؿت ذجطی ث‪ٙٔ ٝ‬بؾهجهت‬ ‫ض‪ٚ‬ظ ر‪ٟ‬ب٘ی ػصبی ؾفیهس افهع‪ٚ‬ز‪ ۳‬ض‪ٚ‬ظ ػصهبی‬ ‫ؾفیس اثتسا ثطای أس ‪ ٚ‬قس ٘بثی‪ٙ‬بیبٖ ثىبض ٌهطفهته‪ٝ‬‬ ‫قس تب زضن ثیکتطی اظ ‪ٕٞ‬عیؿتی ثب افطاز زاضای‬ ‫اؾیت ثی‪ٙ‬بیی ثسؾت ایس‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ثههب ثههیههبٖ ایهه‪ٙ‬ههىهه‪ٞ ٝ‬کههت ٌههط‪ ٜٚ‬زا٘ههف‬ ‫أ‪ٛ‬ظاٖ تحت پ‪ٛ‬قف ؾبظٔبٖ أ‪ٛ‬ظـ ‪ ٚ‬پط‪ٚ‬ضـ‬ ‫اؾتخ‪ٙ‬بیی لطاض زاض٘س‪ ،‬افع‪ٚ‬ز‪ ۳‬یىی اظ ایٗ ٌط‪ٜٞٚ‬ب‪،‬‬ ‫زا٘ف أ‪ٛ‬ظاٖ ثب اؾیت ثی‪ٙ‬بیی ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س‪ٕٞ .‬چه‪ٙ‬هیهٗ‬ ‫زا٘ف أ‪ٛ‬ظاٖ ا‪ٚ‬تیؿٓ‪ ،‬زاضای اذتالَ ٌهفهتهبض ‪ٚ‬‬ ‫ظثبٖ ‪ ٚ‬وٓ ت‪ٛ‬ر‪٘ ٝ‬یع تحت پ‪ٛ‬قف ایٗ ؾهبظٔهبٖ‬ ‫‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س‪.‬ضیهیهؽ ؾهبظٔهبٖ أه‪ٛ‬ظـ ‪ ٚ‬پهط‪ٚ‬ضـ‬ ‫اؾتخ‪ٙ‬بیی ٌفت‪ ۳‬تالـ قس‪ ٜ‬ضقت‪ٞ ٝ‬هبی فه‪ٙ‬هی ‪ٚ‬‬ ‫حطف‪ ٝ‬ای ‪ ٚ‬وبضزا٘ف ٔ‪ٛ‬ضز ت‪ٛ‬ره‪ ٝ‬لهطاض ٌهیهطز‪.‬‬ ‫ثطایٗ اؾبؼ ضقت‪ٞٝ‬بی ٔ‪ٛ‬ؾیمی ‪ ٚ‬وبٔپی‪ٛ‬تط ثهطای‬ ‫زا٘ف أ‪ٛ‬ظاٖ زض ‪ٙٞ‬طؾتبٖ ‪ٞ‬بی اؾتخه‪ٙ‬هبیهی ٘هظهط‬ ‫ٌطفت‪ ٝ‬قس‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫حؿی‪ٙ‬ی ازأ‪ ٝ‬زاز‪ٕٞ ۳‬چ‪ٙ‬یٗ ثط٘بٔ‪ٝ‬ای ث‪٘ ٝ‬بْ ٘‪ٟ‬ضت‬ ‫ٔکبضوت ّٔی ت‪ٛ‬اٖ افعایی ایزبز قس تب تز‪ٟ‬یعات‬ ‫‪ٚ ٚ‬ؾبیُ أ‪ٛ‬ظقی ‪ ٚ‬وهٕهه أه‪ٛ‬ظقهی زا٘هف‬ ‫افشایص ‪ ۵۱۱‬میلیونی»وام اسدواج «‬ ‫سوجین روستایی و عطایزی دهه ضصتی‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ٔ -‬هؼهب‪ٖٚ‬‬ ‫أهه‪ٛ‬ض ظ٘ههبٖ ‪ ٚ‬ذههب٘هه‪ٛ‬از‪ٜ‬‬ ‫ضئیؽ رهٕه‪ٟ‬ه‪ٛ‬ض ٌهفهت‪۳‬‬ ‫ثطای ظ‪ٚ‬ریٗ ض‪ٚ‬ؾتبیهی ‪ٚ‬‬ ‫ػکبیطی ز‪ ٝٞ‬قصتی و‪ ٝ‬تب‬ ‫پبیبٖ ؾبَ ‪ ۵۱۲۲‬اظز‪ٚ‬اد‬ ‫و‪ٙٙ‬س ‪ٔ ۵۲۲‬یّی‪ ٖٛ‬ته‪ٔٛ‬هبٖ‬ ‫‪ٚ‬اْ ػال‪ ٜٚ‬ثط ‪ٚ‬اْ اظز‪ٚ‬اد‬ ‫زض ٘ظط ٌطفت‪ ٝ‬قس‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫ا٘ؿی‪ ٝ‬ذعػّی ٔؼب‪ ٖٚ‬أ‪ٛ‬ض ظ٘بٖ ‪ ٚ‬ذب٘‪ٛ‬از‪ ٜ‬ضئیؽ رهٕه‪ٟ‬ه‪ٛ‬ض زض ایهیهٗ‬ ‫ٌطأی زاقت ض‪ٚ‬ظ ر‪ٟ‬ب٘ی ظ٘بٖ ض‪ٚ‬ؾتبیی ‪ ٚ‬پ‪ٙ‬زٕیٗ ‪ٕٞ‬بیف ّٔی ٘مهف‬ ‫افطی‪ٙ‬ی ظ٘بٖ ض‪ٚ‬ؾتبیی ‪ ٚ‬ػکبیطی زض ت‪ٛ‬ؾؼ‪ ٝ‬پبیساض و‪ ٝ‬ثب حض‪ٛ‬ض ؾهیهس‬ ‫ر‪ٛ‬از ؾبزاتی ٘ػاز ‪ٚ‬ظیط ر‪ٟ‬بز وکب‪ٚ‬ضظی ‪ ٚ‬رٕؼی اظ ظ٘بٖ ض‪ٚ‬ؾتبیهی ‪ٚ‬‬ ‫ػکبیطی وک‪ٛ‬ض ثطٌعاض قس‪ ،‬اظ‪ٟ‬بض وطز‪٘ ۳‬طخ ثبؾ‪ٛ‬ازی ‪ ٚ‬تهحهصهیهالت‬ ‫تىٕیّی زض ض‪ٚ‬ؾتب‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬ػکبیط ض‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬ضقس اؾت ‪ ٚ‬ث‪ ۱۹ ٝ‬زضصس ٘عزیهه‬ ‫قس‪ ٜ‬اؾت ‪٘ ٚ‬طخ ثیىبضی زض ض‪ٚ‬ؾتب‪ٞ‬ب ثؿیبض وب‪ٞ‬ف زاقت‪ ٝ‬اؾت‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی افع‪ٚ‬ز‪ ۳‬ثبظٔب٘سٌبٖ اظ تحصیُ ‪ ٚ‬تطن تهحهصهیهُ زض ػکهبیهط ‪ٚ‬‬ ‫ض‪ٚ‬ؾتبییبٖ ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع ٔ‪ٕٟ‬ی اؾت و‪ ٝ‬ثبیس ث‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ثی ث‪ ٝ‬اٖ پطزاذت‪ ٝ‬ق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ٔؼب‪ ٖٚ‬أ‪ٛ‬ض ظ٘بٖ ‪ ٚ‬ذب٘‪ٛ‬از‪ ٜ‬ضئیؽ رٕ‪ٟٛ‬ض ازأ‪ ٝ‬زاز‪ ۳‬ث‪ ٝ‬ایهٗ ٔه‪ٙ‬هظه‪ٛ‬ض‬ ‫ذ‪ٛ‬اثٍب‪ٞ ٜ‬بی قجب٘‪ ٝ‬ض‪ٚ‬ظی‪ ،‬ض‪ٚ‬ؾتب ٔطوعی ‪ ٚ‬أه‪ٛ‬ظـ ٔهزهبظی اظ‬ ‫السأبتی اؾت و‪ ٝ‬ا٘زبْ قس‪ ٚ ٜ‬أىب٘بتی ٔب٘‪ٙ‬س ٌ‪ٛ‬قی ‪ٛٞ‬قٕ‪ٙ‬س ‪ ٚ‬تجّت‬ ‫زض اذتیبض زا٘فأ‪ٛ‬ظاٖ ‪ ٚ‬زا٘کز‪ٛ‬یبٖ ػکبیطی لطاض ٌطفت‪ ٝ‬اؾت‪.‬‬ ‫ذعػّی تصطیح وطز‪ ۳‬ػکبیط ‪ ٚ‬ض‪ٚ‬ؾتبییبٖ ؾطٔبی‪ٞٝ‬بی وک‪ٛ‬ض ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س و‪ٝ‬‬ ‫ظطفیت‪ٞ‬بی ف‪ٛ‬قاِؼبز‪ٜ‬ای زاض٘س ‪ٔ ٚ‬یت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س زض ت‪ِٛ‬هیهس‪ ،‬وکهب‪ٚ‬ضظی ‪ٚ‬‬ ‫ص‪ٙ‬بیغ زؾتی ثبػج حطوت ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬ؾؼ‪ ٝ‬وک‪ٛ‬ض ق‪٘ٛ‬هس تهب وکه‪ٛ‬ض ضا ثه‪ٝ‬‬ ‫ربیٍب‪ ٜ‬ذ‪ٛ‬ز ثطؾب٘‪ٙ‬س‪ٚ .‬ی افع‪ٚ‬ز‪ ٗٔ ۳‬قب‪ٞ‬س ٘کبط ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬إ٘‪ٙ‬سی زض ظ٘هبٖ‬ ‫ض‪ٚ‬ؾتبیی ث‪ٛ‬ز‪ ٜ‬اْ ‪ ٚ‬ت‪ِٛ‬یس ص‪ٙ‬بیغ ذبٍ٘ی‪ ،‬زؾتی ‪ ٚ‬ذهطز ض‪ٚ‬ؾهتهب‪ٞ‬هب ‪ٚ‬‬ ‫ػکبیط زض زؾت ظ٘بٖ اؾت‪ ،‬ایٗ ‪ٕٞ‬ت ‪ ٚ‬اضاز‪ ٚ ٜ‬رسیت ثطای اؾتهفهبز‪ٜ‬‬ ‫اظ زؾتط٘ذ ثؿیبض افتربضافطیٗ اؾت‪.‬‬ ‫گشارش‬ ‫نوجوان من افسزده است‬ ‫یا درونگزا؟‬ ‫یه ض‪ٚ‬ا٘ک‪ٙ‬بؼ ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ۵۱ ٝ‬ؾبٍِی ؾٗ قط‪ٚ‬ع اذتالالت ض‪ٚ‬ا٘هی‬ ‫اؾت ‪ ٚ‬تٕبْ ثیٕبضی‪ٞ‬بی ض‪ٚ‬ا٘ی اظ ‪ ۵۱‬ؾبٍِی اغبظ ٔیق‪٘ٛ‬س أهب زض‬ ‫اغّت ٔ‪ٛ‬اضز ٘بق‪ٙ‬بذت‪ ٚ ٝ‬زضٔبٖ ٘کس‪ ٜ‬ثبلی ٔیٔب٘‪ٙ‬س‪ ،‬زضثهبض‪ ٜ‬تهفهب‪ٚ‬ت‬ ‫افؿطزٌی ‪ ٚ‬زض‪ٌ ٖٚ‬طایی ٘‪ٛ‬ر‪ٛ‬ا٘بٖ ٌفت‪ ۳‬ایٗ تفب‪ٚ‬ت ضا زض ٔؼیبض‪ٞ‬هب‬ ‫‪٘ ٚ‬کب٘‪ٞٝ‬بی افؿطزٌی ٔیت‪ٛ‬اٖ رؿتز‪ ٛ‬وطز چهطاوه‪ ٝ‬زض تهؼهطیهف‬ ‫افؿطزٌی صحجت اظ ‪ٞ‬طٌ‪ ٝ٘ٛ‬تغییط زض فطز ٔیق‪ٛ‬ز أب زض ذه‪ٛ‬ز فهط‪ٚ‬‬ ‫ضفتٗ فطز زض‪ٌٖٚ‬طا‪ ،‬رع ‪ٚ‬یػٌی‪ٞ‬بی ؾبِیب٘‪ ٝ‬ا‪ٔ ٚ‬حؿ‪ٛ‬ه ٔیق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫قج‪ ٓٙ‬عّ‪ٛ‬ػی‪ ،‬اظ‪ٟ‬بض وطز‪ ۳‬اغبظ ٘‪ٛ‬ر‪ٛ‬ا٘ی ‪ ٚ‬ثّ‪ٛ‬ؽ ‪ٕٞ‬عٔبٖ ثب ایٗ ز‪ٚ‬ض‪ٜ‬‬ ‫اؾت و‪ٛ٘ ٝ‬ر‪ٛ‬اٖ ز‪ٚ‬ؾت زاضز ا‪ٚ‬لبت ظیبزی ضا ت‪ٟٙ‬ب ثبقس ‪ ٚ‬ایٗ ٔؿبِ‪ٝ‬‬ ‫تب ا٘ساظ‪ٜ‬ای عجیؼی اؾت‪ .‬اٌط ایٗ ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬ثب ٘کب٘‪ٞٝ‬بی افؿطزٌی ‪ٕٞ‬هطا‪ٜ‬‬ ‫ق‪ٛ‬ز حتٕب ثبیس ذب٘‪ٛ‬از‪ٜٞ‬ب ثطای حُ ایٗ ٔؿبِ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ض‪ٚ‬ا٘ک‪ٙ‬بؼ ‪ٔ ٚ‬کب‪ٚ‬ض‬ ‫ٔطارؼ‪ ٝ‬و‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫ایٗ ض‪ٚ‬ا٘ک‪ٙ‬بؼ ا٘س‪ ،ٜٚ‬اقه‪ٌ ،‬طی‪٘ ،ٝ‬بأیسی‪ ،‬وب‪ٞ‬ف اٍ٘یع‪ ٜ‬فؼبِیهت‪،‬‬ ‫ذؿتٍی ٔسا‪ ٚ ْٚ‬ا٘طغی تحّیُ ضفت‪ ،ٝ‬ا٘ع‪ٚ‬ای ارتهٕهبػهی ‪ ٚ‬اضتهجهبط‬ ‫ضؼیف ثب زیٍطاٖ‪ ،‬اػتٕبز ث‪٘ ٝ‬فؽ پبییٗ ‪ ٚ‬احؿبؼ ٌ‪ٙ‬ب‪ ،ٜ‬ظ‪ٚ‬زض٘زی ‪ٚ‬‬ ‫تاسگطایی مدارس در مهز امار‬ ‫کزونا را افشایطی نکزد‬ ‫أ‪ٛ‬ظاٖ اؾتخ‪ٙ‬بیی تبٔیٗ ق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬زا٘ف أ‪ٛ‬ظاٖ ‪ ۵۲۱‬لّٓ ‪ٚ‬ؾهبیهُ‬ ‫‪ ٚ‬تز‪ٟ‬یعات زض ٌط‪ٜٞٚ‬بی ‪ٞ‬فت ٌب٘‪٘ ٝ‬یبظ زاض٘هس‪،‬‬ ‫یبزا‪ٚ‬ض قس‪ ۳‬اظ ایٗ ‪ ۵۲۱‬لّٓ ثیف اظ ‪ٚ ۹۱‬ؾیّ‪ ٝ‬ثه‪ٝ‬‬ ‫ٌط‪ ٜٚ‬اؾیت ثی‪ٙ‬بیی ٔطث‪ٛ‬ط ٔی ق‪ٛ‬ز‪ .‬ثغ‪ٛ‬ض ٔهخهبَ‬ ‫زض ٌط‪٘ ٜٚ‬بثی‪ٙ‬بیبٖ ٘‪ٛ‬ت تیىط ‪ٔ ۱۱‬یّیه‪ ٖٛ‬ته‪ٔٛ‬هبٖ‬ ‫اؾت و‪ٛٔ ٝ‬ضز ت‪ٛ‬ر‪ ٝ‬لطاض ٔی ٌیطز‪.‬‬ ‫مددجویان پطت نوتت »مسکن«‬ ‫تا ‪ ۴‬سال اینده خانه دار میضوند‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجهطی‪ٔ -‬هؼهب‪ٖٚ‬‬ ‫أ‪ٛ‬ض ٔکبضوت ‪ٞ‬بی ٔطزٔی‬ ‫ؾبظٔبٖ ث‪ٟ‬عیؿهتهی وکه‪ٛ‬ض‬ ‫اػالْ وطز و‪ٞ ۵۱۲ ٝ‬هعاض‬ ‫ٔسزره‪ٛ‬ی پکهت ٘ه‪ٛ‬ثهت‬ ‫زضیبفت ٔؿىٗ زض لهبِهت‬ ‫عطح ؾبذت ؾبال٘‪ ٝ‬یهه‬ ‫ٔیّی‪ٚ ٖٛ‬احهس ٔؿهىه‪٘ٛ‬هی‬ ‫ز‪ِٚ‬ت‪ ،‬صبحت ٔؿىٗ ٔی ق‪٘ٛ‬س‪ .‬ش‪ٚ‬اِفمبض یعزإ٘‪ٟ‬ط زض ٘کهؿهتهی ثهب‬ ‫ذجطٍ٘بضاٖ زض ذص‪ٛ‬ل السأبت ص‪ٛ‬ضت ٌطفت‪ ٝ‬زض حه‪ٛ‬ظ‪ٔ ٜ‬ؿهىهٗ‬ ‫ٔسزر‪ٛ‬یی‪،‬ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬قجرتب٘‪ ٝ‬ر‪ٟ‬کی زض ثحج ؾبذت ٔؿىٗ زض‬ ‫چ‪ٙ‬س ؾبَ اذیط قىُ ٌطفت‪ ٝ‬اؾت‪ٌ ،‬فت‪ٞ ۵۱۲ ۳‬عاض ٔسزره‪ٛ‬ی پکهت‬ ‫٘‪ٛ‬ثت زضیبفت ٔؿىٗ زض لبِت عطح ؾبذت ؾبال٘‪ ٝ‬یه ٔیّی‪ٚ ٖٛ‬احهس‬ ‫ٔؿى‪٘ٛ‬ی ز‪ِٚ‬ت ٔطزٔی صبحت ٔؿىٗ ٔیق‪٘ٛ‬س‪ .‬اظ ایٗ تهؼهساز ‪۵۰۲‬‬ ‫‪ٞ‬عاض ذب٘‪ٛ‬اض ؾبوٗ زض ق‪ٟ‬ط‪ٞ‬ب ‪ٞ ۱۲ ٚ‬عاض ٔسزر‪ ٛ‬ؾهبوهٗ ض‪ٚ‬ؾهتهب‪ٞ‬هب‬ ‫‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س‪ٚ .‬ی ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ایٗ ثط٘بٔ‪ ٝ‬چه‪ٟ‬هبضؾهبِه‪ ٝ‬اؾهت وه‪ ٝ‬زض اٖ‬ ‫تؿ‪ٟ‬یالت ثب٘ىی اضظاٖ لیٕت ثب وبضٔعز ‪ ۱‬زضصس ‪ ٚ‬تبٔیٗ ثهرهکهی اظ‬ ‫ؾ‪ ٟٓ‬ا‪ٚ‬ضز‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ص‪ٛ‬ضت وٕه ثالػ‪ٛ‬ض‪ ،‬اػٕبَ ٔؼبفیت اظ پهطزاذهت‬ ‫‪ٞ‬عی‪ٞ ٝٙ‬بی صس‪ٚ‬ض پط‪ٚ‬ا٘‪ ،ٝ‬حک ا٘کؼبثبت اه‪ ،‬ثطق‪ٌ ،‬بظ ‪ ٚ‬فبضهاله ‪ٚ‬‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ ذسٔبت ٘ظبْ ٔ‪ٟٙ‬سؾی ‪ ٚ‬ظٔیٗ ضایٍبٖ ٔه‪ٛ‬اضزی اؾهت وه‪ٝ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬ضز حٕبیت زض ایٗ ثحج اؾت‪ ،‬اظه‪ٟ‬هبض وهطز‪ ۳‬ایهٗ ‪ٚ‬احهس‪ٞ‬هب زض‬ ‫ق‪ٟ‬ط‪ٞ‬بی ظیط ‪ٞ ۵۲۲‬عاض ٘فط ‪ ٚ‬ض‪ٚ‬ؾتب‪ٞ‬ب ثب ٔح‪ٛ‬ضیت ث‪ٙ‬یبز ٔؿهىهٗ ‪ ٚ‬زض‬ ‫ق‪ٟ‬ط‪ٞ‬بی ثبالی ‪ٞ ۵۲۲‬عاض رٕهؼهیهت ثهب ٔهحه‪ٛ‬ضیهت ‪ٚ‬ظاضت ضا‪ٚ ٜ‬‬ ‫ق‪ٟ‬طؾبظی ‪ ٚ‬اظ عطیک وبضٌعاضاٖ شیُ اٖ ‪ٚ‬ظاضترب٘‪ ٝ‬احساث ٔیق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬فت‪ٔ ٝ‬ؼب‪ ٖٚ‬أ‪ٛ‬ض ٔکبضوت ‪ٞ‬بی ٔطزٔی ؾبظٔبٖ ث‪ٟ‬عیؿتی‪ ،‬اظ اثتسای‬ ‫تکىیُ ؾبظٔبٖ ث‪ٟ‬عیؿتی تبو‪ٞ ۵۱۹ ٖٛٙ‬عاض ‪ٚ‬احهس ٔؿهىه‪٘ٛ‬هی ثهطای‬ ‫ٔسزر‪ٛ‬یبٖ ‪ٚ‬ارس قطایظ تبٔیٗ قس‪ ٚ ٜ‬ػّٕیبت ؾبذت ‪ٞ ۹۱‬عاض ‪ٚ‬احهس‬ ‫‪ ٓٞ‬زض ؾبَ ربضی زض حبَ تؿ‪ٟ‬یٌُطی اؾت و‪ ٝ‬ثرف ػٕهس‪ ٜ‬اٖ تهب‬ ‫پبیبٖ ؾبَ تح‪ٛ‬یُ ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س قس‪.‬‬ ‫حؿبؼ قسٖ‪ ،‬افعایف ثیلطاضی ‪ ٚ‬ذکٓ ‪ ٚ‬ت‪ٙ‬فط‪ ،‬اقىبَ زض اضتجبط ثهب‬ ‫زیٍطاٖ‪ ،‬غیجت ‪ٞ‬بی ٔىطض اظ ٔسضؾ‪ ٚ ٝ‬ػسْ ا٘زبْ تىبِیف‪ ،‬تهٕهطوهع‬ ‫ضؼیف ثط ض‪ٚ‬ی ٔغبِت‪ ،‬اذتالَ ػٕس‪ ٜ‬زض ذ‪ٛ‬اه ‪ ٚ‬ذ‪ٛ‬ضان‪ ،‬افهىهبض‬ ‫‪ ٚ‬ضفتبض زاَ ثط ذ‪ٛ‬زوکی‪ ،‬ؾرٗ ٌفتٗ ‪ ٚ‬تالـ زض ضاؾتبی ضفتهٗ اظ‬ ‫ٔ‪ٙ‬عَ ضا اظ رّٕ‪٘ ٝ‬کب٘‪ٞٝ‬بی افؿطزٌی زض و‪ٛ‬زوبٖ ‪ٛ٘ ٚ‬ر‪ٛ‬ا٘بٖ زا٘ؿت‬ ‫‪ ٚ‬افع‪ٚ‬ز‪ٛ٘ ۳‬ر‪ٛ‬ا٘ی ‪ ٚ‬ؾبَ ‪ٞ‬بی ا‪ِٚ‬ی‪ ٝ‬ثّ‪ٛ‬ؽ ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬حؿبؾهی اظ ظ٘هسٌهی‬ ‫اؾت و‪ ٝ‬زض اٖ تح‪ٛ‬الت ظیبزی ضخ ٔیز‪ٞ‬س‪ ،‬ثطای ثؿیبضی ایٗ ز‪ٚ‬ض‪ٜ‬‬ ‫‪ٞ‬یزبٖ اٍ٘یع ‪ ٚ‬ثطای ثؿیبضی ‪ٕٞ‬طا‪ ٜ‬ثب اؾتطؼ ‪ٞ ٚ‬هطاؼ اؾهت‪ .‬زض‬ ‫ثطذی اظ ایٗ ٔ‪ٛ‬اضز اٌط احؿبؾبت ٔسیطیت ٘ک‪٘ٛ‬س‪ٙٔ ،‬زط ث‪ ٝ‬ثیهٕهبضی‬ ‫ض‪ٚ‬حی ض‪ٚ‬ا٘ی زض ٘‪ٛ‬ر‪ٛ‬ا٘بٖ ٔیق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ضقس ق‪ٙ‬بذتی زض ایزبز ا٘ؼغبف پصیطی ش‪ٛ٘ ٗٞ‬ر‪ٛ‬اٖ ثطای ٔمبثّ‪ٝ‬‬ ‫ثب چبِف ‪ٞ‬هبی أهط‪ٚ‬ظی ضا زاضای ا‪ٞ‬هٕهیهت زا٘ؿهت ‪ ٚ‬تصهطیهح‬ ‫وطز‪ ۳‬تط‪ٚ‬یذ ثط٘بٔ‪ٞ ٝ‬بی ث‪ٟ‬ساقتی ثطای ٘‪ٛ‬ر‪ٛ‬ا٘بٖ ٘‪ٝ‬ت‪ٙ‬ه‪ٟ‬هب ٔه‪ٙ‬هزهط ثه‪ٝ‬‬ ‫افعایف ؾغح ؾالٔت ا٘‪ٟ‬ب زض و‪ٛ‬تب‪ٔ ٜ‬ست ثّى‪ ٝ‬زض زضاظ ٔست ٔ‪ٙ‬زط‬ ‫ث‪ ٝ‬پیکطفت التصبز ربٔؼ‪ٔ ٝ‬یق‪ٛ‬ز‪ ،‬زض ‪ٚ‬الغ پیکٍیطی ثب اٌب‪ٞ‬ی ث‪ٟ‬هتهط‬ ‫ا٘زبْ ٔیق‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬ایٗ ث‪ ٝ‬اٖ ٔؼ‪ٙ‬ب اؾت و‪ ٝ‬فطز اظ ‪ٕٞ‬بٖ اثتسا ثب ػهالئهٓ‬ ‫ظ‪ٚ‬ز‪ٍٙٞ‬بْ اثتال ث‪ ٝ‬ثیٕبضی ‪ ٚ‬ػالئٓ ثیٕبضی ض‪ٚ‬ا٘ی اق‪ٙ‬بیی زاقت‪ ٝ‬ثبقس‪.‬‬ ‫زض ایٗ ضاثغ‪ٔ ٝ‬ؼّٕبٖ ‪ٚ ٚ‬اِسیٗ ٔیت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س ٔ‪ٟ‬بضت‪ٞ‬بی ظ٘سٌهی ضا ثه‪ٝ‬‬ ‫٘‪ٛ‬ر‪ٛ‬ا٘بٖ ثطای ٔمبثّ‪ ٝ‬ثب چبِف‪ٞ‬بی ض‪ٚ‬ظٔط‪ٔ ٜ‬سضؾ‪ ٚ ٝ‬ذب٘ه‪ ٝ‬أه‪ٛ‬ظـ‬ ‫ز‪ٙٞ‬س‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬فت‪ ٝ‬عّ‪ٛ‬ػی‪ ،‬ثطای وٕه ث‪ ٝ‬پیکٍیطی اظ اذهتهالالت ض‪ٚ‬ا٘هی ‪ٚ‬‬ ‫ثیٕبضی ‪ٞ‬ب زض ٔیبٖ ٘‪ٛ‬ر‪ٛ‬ا٘بٖ ‪ ٚ‬ر‪ٛ‬ا٘بٖ ثبیس اظ ؾ‪ٙ‬یٗ ا‪ِٚ‬ی‪ ٝ‬ثطای و‪ٙ‬تهطَ‬ ‫‪ ٚ‬ث‪ٟ‬ج‪ٛ‬ز ثیٕبضی‪ٞ‬بی ض‪ٚ‬ا٘ی تالـ وطز‪.‬‬ ‫ایٗ ض‪ٚ‬ا٘ک‪ٙ‬بؼ زض ازأ‪ ٝ‬ؾر‪ٙ‬بٖ ذ‪ٛ‬ز‪ٌ ،‬فت‪ ۳‬حٕبیت ض‪ٚ‬ا٘ی ارتٕبػی‬ ‫اظ ٘‪ٛ‬ر‪ٛ‬اٖ زض ٔسضؾ‪ ٚ ٝ‬ؾبیط ٔ‪ٛ‬لؼیت ‪ٞ‬بی ارتٕبػی زض رّ‪ٌٛ‬یطی اظ‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی ‪ -‬ض‪٘ٚ‬س ٘ع‪ِٚ‬ی أبض وط‪٘ٚ‬ب زض وکه‪ٛ‬ض ثه‪ٝ‬‬ ‫ع‪ٛ‬ض وّی ٘کبٖ ٔی ز‪ٞ‬س و‪ ٝ‬ثبظٌکبیی ٔساضؼ حهسالهُ‬ ‫ثبػج ایزبز ت‪ٙ‬کی زض أبض‪ٞ‬ب ٘کس‪ٕٞ ٚ ٜ‬یٗ ٘کب٘ه‪ ٝ‬لهبثهُ‬ ‫تأُ ‪ ٚ‬ذ‪ٛ‬ثی اؾت‪.‬‬ ‫ایٗ ض‪ٚ‬ظ‪ٞ‬ب ‪ٚ‬اوؿی‪ٙ‬بؾی‪ ٖٛ‬زا٘ف أ‪ٛ‬ظاٖ ٌط‪ ٜٚ‬ؾ‪ٙ‬ی ‪ ۵۰‬تب‬ ‫‪ ۵۱‬ؾبَ زض حبَ پیٍیطی اؾت‪ .‬عجک اذطیٗ أبض ٔطث‪ٛ‬ط‬ ‫ث‪ ٝ‬ؾبَ تحصیّی ‪ ۵۹۲۲-۵۱۲۲‬ثهیهف اظ ‪ٔ ۱‬هیهّهیه‪ٖٛ‬‬ ‫زا٘فأ‪ٛ‬ظ زض ؾ‪ٙ‬یٗ ‪ ۵۰‬تب ‪ ۵۱‬ؾبَ زض حهبَ تهحهصهیهُ‬ ‫‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س‪ .‬حبال ٔؿئ‪ٛ‬الٖ ‪ٚ‬ظاضت ث‪ٟ‬ساقت ٔؼتمهس ‪ٞ‬ؿهته‪ٙ‬هس‬ ‫ثطای ضؾیسٖ ث‪ٚ ٝ‬اوؿی‪ٙ‬بؾی‪ ۰۲ ٖٛ‬زضصس رٕؼیت وکه‪ٛ‬ض‬ ‫‪ ٚ‬ػج‪ٛ‬ض اظ پب٘سٔی وط‪٘ٚ‬ب الظْ اؾت و‪ ٝ‬زا٘فأ‪ٛ‬ظاٖ ٘یهع‬ ‫‪ٚ‬اوؿی‪ ٝٙ‬ق‪٘ٛ‬س ‪ ٚ‬اظ ؾ‪ٛ‬ی زیٍط ٔؿهئه‪ٛ‬الٖ أه‪ٛ‬ظـ ‪ٚ‬‬ ‫پط‪ٚ‬ضـ ٘یع ثطای ثبظٌکبیی ٔهساضؼ ‪ ٚ‬ثهبظٌکهت ثه‪ٝ‬‬ ‫أ‪ٛ‬ظـ حض‪ٛ‬ضی ثط اٖ اصطاض زاض٘س‪.‬‬ ‫‪ٞ‬ط چ‪ٙ‬س عطح ‪ٚ‬اوؿی‪ٙ‬بؾی‪ ٖٛ‬زا٘فأ‪ٛ‬ظاٖ ‪ ۵۰‬تب ‪ ۵۱‬ؾبِه‪ٝ‬‬ ‫و‪ ٝ‬اظ ‪ٟٔ ۵۱‬طٔب‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ص‪ٛ‬ضت ضؾٕی زض ٔهطاوهع رهبٔهغ‬ ‫ؾالٔت ‪ٚ‬ظاضت ث‪ٟ‬ساقت اغبظ قهس زض حهبَ حهبضهط‬ ‫اذتیبضی ‪ ٚ‬ثب اربظ‪ٚ ٜ‬اِسیٗ اؾت أب ت‪ٛ‬صهیه‪ ٝ‬قهس‪ ٜ‬وه‪ٝ‬‬ ‫زا٘ف أ‪ٛ‬ظاٖ ‪ٚ ٚ‬اِسیٗ ث‪ ٝ‬ایٗ عطح ثپی‪٘ٛ‬س٘س ‪ٚ ٚ‬اوؿهٗ‬ ‫زض ٘ظط ٌطفت‪ ٝ‬قس‪ ٜ‬ثطای ایٗ ٌط‪ ٜٚ‬ؾ‪ٙ‬ی ؾی‪ٛٙ‬فبضْ اؾهت‪.‬‬ ‫اِجت‪ٔ ۱۲۲ ٝ‬هطوهع تهزهٕهیهؼهی ‪ٚ‬اوؿهیه‪ٙ‬هبؾهیه‪ ٖٛ‬ثهطای‬ ‫زا٘فأ‪ٛ‬ظاٖ زض ؾطاؾط وک‪ٛ‬ض ٘یع پیفثی‪ٙ‬ی قس‪ ٜ‬اؾت تب‬ ‫‪ٚ‬اِسیٗ ثطای ا٘تربه ٔحُ ‪ٚ‬اوؿی‪ٙ‬بؾی‪ ٖٛ‬حک ا٘هتهرهبه‬ ‫زاقت‪ ٝ‬ثبق‪ٙ‬س‪ٌٛ .‬زضظی ؾهطپهطؾهت زفهتهط ؾهالٔهت ‪ٚ‬‬ ‫ت‪ٙ‬سضؾتی ‪ٚ‬ظاضت أ‪ٛ‬ظـ ‪ ٚ‬پهط‪ٚ‬ضـ زضثهبض‪ ٜ‬اذهطیهٗ‬ ‫‪ٚ‬ضؼیت ‪ٚ‬اوؿی‪ٙ‬بؾی‪ ٖٛ‬زا٘ف أ‪ٛ‬ظاٖ ث‪ ٝ‬ذجطٍ٘هبض ٔه‪ٟ‬هط‬ ‫ٌفت‪ ۳‬تب ض‪ٚ‬ظ ٌصقت‪ ،ٝ‬چه‪ٟ‬هبض ٔهیهّهیه‪ٞ ۵۲۲ ٚ ٖٛ‬هعاض‬ ‫زا٘فأ‪ٛ‬ظ ‪ٚ‬اوؿٗ ضا زضیبفت وطز‪ٜ‬ا٘س‪ .‬یؼ‪ٙ‬ی ثیف اظ ‪۱۲‬‬ ‫زضصس زا٘ف أ‪ٛ‬ظاٖ ‪ٚ‬اوؿی‪ ٝٙ‬قس٘س‪ .‬زض ض‪ٚ‬ظ‪ٞ‬بی ‪ٚ ۰۵‬‬ ‫‪ٟٔ ۰۰‬طٔب‪ ٜ‬عطح ِى‪ٌٝ‬یطی ‪ٚ‬اوؿی‪ٙ‬بؾی‪ ٖٛ‬زا٘هف أه‪ٛ‬ظاٖ‬ ‫ارطا قس‪ٌٛ .‬زضظی ثیبٖ وطز‪ ۳‬أیسٔبٖ ایهٗ اؾهت وه‪ٝ‬‬ ‫تؼساز زا٘فأ‪ٛ‬ظاٖ ‪ٚ‬اوؿی‪ ٝٙ‬قس‪ ٜ‬زض وک‪ٛ‬ض ث‪ ٝ‬ضلهٓ ‪۰۲‬‬ ‫زضصس زض ٔزٕ‪ٛ‬ع ثطؾس‪.‬‬ ‫اؾیت‪ٞ‬بی ض‪ٚ‬ا٘ی ‪ ٚ‬ارتٕبػی ا٘‪ٟ‬ب ثؿیبض ٔ‪ٛ‬حط ‪ ٚ‬زاضای ا‪ٕٞ‬یت اؾهت‪.‬‬ ‫ثطای ضؾیسٖ ث‪ٞ ٝ‬سف پیکٍیطی ‪ ٚ‬و‪ٙ‬تطَ ثیهٕهبضی ‪ٞ‬هبی ض‪ٚ‬ا٘هی زض‬ ‫٘‪ٛ‬ر‪ٛ‬ا٘بٖ ثبیس أىب٘بت الظْ ثطای أ‪ٛ‬ظـ وبضو‪ٙ‬بٖ ث‪ٟ‬ساقتی فطا‪ٞ‬هٓ‬ ‫ق‪ٛ‬ز تب ا٘‪ٟ‬ب زض ق‪ٙ‬بؾبیی ‪ٔ ٚ‬سیطیت اذهتهالالت ض‪ٚ‬ا٘هی ٘ه‪ٛ‬ره‪ٛ‬ا٘هبٖ‬ ‫ؾطػت ثیکتطی زاقت‪ ٝ‬ثبق‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ث‪ٚ ٝ‬اِسیٗ ت‪ٛ‬صی‪ ٝ‬وطز‪ ۳‬ثطای افهعایهف اٌهب‪ٞ‬هی ٘ه‪ٛ‬ره‪ٛ‬ا٘هبٖ اظ‬ ‫قی‪ٞ ٜٛ‬بی ٔطالت اظ ؾالٔت ض‪ٚ‬ا٘هی ذه‪ٛ‬ز (ذه‪ٛ‬زٔهطالهجهتهی) ثهبیهس‬ ‫أ‪ٛ‬ظـ‪ٞ‬بیی ثطای ‪ٚ‬اِسیٗ ‪ٔ ٚ‬ؼّٕبٖ زض ضاؾتبی افعایف ٔ‪ٟ‬بضت‪ٞ‬هبی‬ ‫اضتجبعی ٘‪ٛ‬ر‪ٛ‬ا٘بٖ زاز‪ ٜ‬ق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫‪ٚ‬اِسیٗ ثبیس ٌ‪ٛ‬ـ ق‪ٛٙ‬ای ٘‪ٛ‬ر‪ٛ‬اٖ ثبق‪ٙ‬س تب ٘‪ٛ‬ر‪ٛ‬اٖ زض ذب٘‪ ٝ‬احؿهبؼ‬ ‫أ‪ٙ‬یت و‪ٙ‬س ‪ ٚ‬قی‪ ٜٛ‬ضفتبض ثب ٘‪ٛ‬ر‪ٛ‬اٖ ضا أ‪ٛ‬ظـ ثجی‪ٙٙ‬س تب ثهته‪ٛ‬ا٘ه‪ٙ‬هس ثهب‬ ‫حؿبؼ تطیٗ ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬ظ٘سٌی فطز ٔ‪ٛ‬ار‪ ٟٝ‬ذ‪ٛ‬ه ‪ ٚ‬پهطحهٕهطی زاقهته‪ٝ‬‬ ‫ثبق‪ٙ‬س‪.‬‬ صفحه 4 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫* دوشنبه‬ ‫* ‪ 62‬مهر‬ ‫* ‪ 01‬اکتبر‬ ‫* ‪00‬ربیع االول‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫‪9115‬‬ ‫* شماره (سایی)‪:‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫‪0011‬‬ ‫‪6160‬‬ ‫‪0001‬‬ ‫* صفحه ‪9‬‬ ‫عیٌکی کِ خَاب الَدگی سرتازاى را ردیاتی هی کٌذ‬ ‫‪‬‬ ‫فرهنگ ‪ ،‬هنر و فن اوری‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ -‬اضتف اٍّ٘یؽ لهس زاضز ػی‪ٙ‬ه ‪ٞ‬بیی ضا اظٔبیف و‪ٙ‬س و‪ ٝ‬ذع‪ٛ‬اه اِع‪ٛ‬زٌعی یعب‬ ‫اضغطاه ؾطثبظاٖ ضا ضزیبثی ٔیو‪ٙ‬س‪.‬ث‪٘ ٝ‬مُ اظ تٍّطاف‪ ،‬زض ا‪ٚ‬ایُ ‪ٞ‬فت‪ٌ ٝ‬صقت‪ ٝ‬ؾطثبظاٖ اٍّ٘یؿعی ثع‪ٝ‬‬ ‫ػ‪ٛٙ‬اٖ ثرکی اظ اظٔبیف ج‪ ًٙ‬افعاض اضتف ؾبال٘‪ ،ٝ‬عیفی اظ ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬ضی‪ٞ‬بی ج‪ٍٙ‬ی ٔرتّع ضا تؿعت‬ ‫وطز٘س‪.‬‬ ‫یىی اظ ٔ‪ٛ‬اضز اظٔبیف ػی‪ٙ‬ىی ث‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬ثرکی اظ ؾیؿتٓ ٘ظبضت ثط ضفتبض ضا تکىیعُ ٔعی ز‪ٞ‬عس‪ .‬ایعٗ‬ ‫ػی‪ٙ‬ه ثب ضنس ثعضی قسٖ ٔطزٔه چکٓ‪ ،‬اؾتفبز‪ ٜ‬اظ اعالػبت ثی‪ٔٛ‬تطیه زاز‪ٜٞ‬بیی ٔب٘‪ٙ‬س ذؿتٍی‪،‬‬ ‫اؾتطؼ‪ ،‬ح‪ٛ‬اؼ پطتی‪ ،‬اٌب‪ٞ‬ی ٔحیغی وبضثط ضا ضزیبثی ٔیو‪ٙ‬س‪ .‬ایٗ اثعاض‪ٞ‬ب چکٕبٖ ؾطثعبظاٖ ضا زض‬ ‫ٔیساٖ ج‪ ًٙ‬ضنس ٔیو‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫جؽ تجؽ ٔسیط تحمیک ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬ؾؼ‪ ٝ‬زض قطوت ‪EXO Insights‬ثب ‪ٕٞ‬ىبضی قطوعت ‪Adhawk‬‬ ‫(ت‪ِٛ‬یس و‪ٙٙ‬س‪ ٜ‬ػی‪ٙ‬ه) ج‪ٟ‬ت زؾتیبثی ث‪ ٝ‬چکٓ ا٘ساظ ضفتبضی ‪ ٚ‬فیعی‪ِٛٛ‬غیىی ‪ٕٞ‬ىبضی ٔیو‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬فت‪ ٝ‬ا‪ ٚ‬ػی‪ٙ‬ه ٔصو‪ٛ‬ض ٔج‪ٟ‬ع ث‪ ٝ‬یه ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬ضی جسیس ضزیبثی چکٓ اؾت و‪ ٝ‬ثطای ٘عرعؿعتعیعٗ ثعبض‬ ‫ثطاؾبؼ ز‪ٚ‬ضثیٗ‪ٞ‬بی ٔبز‪ ٖٚ‬لطٔع ت‪ٛ‬ؾؼ‪ ٝ‬یبفت‪ ٝ‬اؾت‪ .‬تجؽ زض ایٗ ثبض‪ٔ ٜ‬یٌ‪ٛ‬یسۺ ایٗ ثساٖ ٔؼ‪ٙ‬ب اؾعت‬ ‫و‪ ٝ‬ػی‪ٙ‬ه‪ٞ‬ب زض ٔأ‪ٛ‬ضیت ‪ٞ‬بی ٔرتّ ٔب٘‪ٙ‬س ٔیساٖ ج‪ ًٙ‬لبثُ اعٕی‪ٙ‬بٖ تط ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س ‪ ٚ‬جطیبٖ ٔعسا‪ٔٚ‬عی‬ ‫اظ زاز‪ ٜ‬فطا‪ٔ ٓٞ‬یو‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫تطخیص سریع کرًٍا تا فٌاٍری ازهایطگاُ رٍی تراضِ‬ ‫‪‬‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ -‬اؾتبضتبح أٍب اپتیىؽ لطاض اؾت زؾتٍب‪ ٜ‬تکریم ؾطیعغ وعط‪٘ٚ‬عب ضا وع‪ ٝ‬تع‪ٛ‬ؾعظ‬ ‫ٔححممبٖ أطیىبیی ؾبذت‪ ٝ‬قس‪ ٜ‬ضا تجبضیؾبظی و‪ٙ‬س‪ ،‬زؾتٍب‪ٞ‬ی و‪ ٝ‬زض اٖ اظ ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬ضی اظٔبیکعٍعب‪ٞ‬عی‬ ‫ض‪ٚ‬ی تطاق‪ ٝ‬اؾتفبز‪ ٜ‬قس‪ ٜ‬اؾت‪ .‬ایٗ پّتفطْ اظٔبیکٍب‪ ٜ‬ض‪ٚ‬ی تطاق‪ ٝ‬و‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ؾظ ٔحممبٖ زا٘کٍب‪ ٜ‬تعٍععاؼ‬ ‫زض اؾتیٗ ایجبز قس‪ ٜ‬اؾت ٔیت‪ٛ‬ا٘س ٔمبزیط وٕی ‪ٚ‬یط‪ٚ‬ؼ ضا زض یه ٕ٘‪ ٝ٘ٛ‬تکریم ز‪ٞ‬س‪ ،‬یه تطاقع‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬احس ٔیت‪ٛ‬ا٘س ز‪ٜٞ‬ب یب حتی نس‪ٞ‬ب ثیٕبض ضا ؾطیغ تط ‪ ٚ‬ثب ‪ٞ‬عی‪ ٝٙ‬وٕتطی ٘ؿجت ث‪ ٝ‬ض‪ٚ‬ـ ‪ٞ‬عبی اظٔعبیعف‬ ‫فؼّی اظٔبیف و‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ضی چٗ اؾتبز زا٘کىس‪ٟٙٔ ٜ‬سؾی ثطق ‪ ٚ‬وبٔپی‪ٛ‬تط زا٘کىس‪ٟٙٔ ٜ‬سؾی وبوطَ زض ایٗ ذه‪ٛ‬ل ٌفتۺ ثع‪ٝ‬‬ ‫جبی ای‪ٙ‬ى‪ٔ ٝ‬جتالیبٖ ث‪ ٝ‬وط‪٘ٚ‬ب ضا ث‪ ٝ‬ثیٕبضؾتبٖ ‪ٞ‬ب ثجطیٓ ‪ ٚ‬زض ٔ‪ٙ‬بعک ز‪ٚ‬ضافعتعبز‪ ٜ‬ا٘عجعبْ چع‪ٙ‬عیعٗ وعبضی‬ ‫أىبٖپصیط ٘یؿت‪ٔ ،‬یت‪ٛ‬ا٘یٓ ثیٕبضؾتبٖ ضا ث‪ ٝ‬ذب٘‪ٔ ٝ‬طزْ ٔ‪ٙ‬تمُ و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫ایٗ تیٓ تحمیمبتی‪ ٕٝ٘ٛ٘ ،‬ا‪ِٚ‬ی‪ٝ‬ای اظ پّتفطْ تکریهی ضا ثب ‪ٞ‬سف ػطضع‪ ٝ‬اٖ ثع‪ ٝ‬ثعبظاض ایعجعبز وعطز‪ٜ‬‬ ‫اؾت‪ٔ ،‬حممبٖ ثیف اظ ‪ٞ‬فت ؾبَ ض‪ٚ‬ی ایٗ پّتفطْ وبض وطز‪ٜ‬ا٘س ‪ ٚ‬زض ٔمبِ‪ ٝ‬جسیسی و‪ ٝ‬زض ‪Applied‬‬ ‫‪ٙٔPhysics Review‬تکط قس‪ ،ٜ‬ض‪ٚ‬ـ ذ‪ٛ‬ز ضا ثب ؾبیط ض‪ٚ‬ـ‪ٞ‬بی پیکطفت‪ ٝ‬اظٔبیکی ٔمبیؿ‪ ٝ‬وطز٘س‪.‬‬ ‫زض ایٗ ثطضؾی ٔحممبٖ اؾتبضتبح أٍب اپتیىؽ )‪ٔ(Omega Optics‬ؿتمط زض اؾتیٗ ٘یع ٔکعبضوعت‬ ‫زاقت‪ٙ‬س‪ ،‬قطوتی و‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ؾظ چٗ تاؾیؽ قس‪ ٜ‬تب ض‪ٚ‬ی ؾبذت اجعای از‪ٚ‬ات ف‪ٛ‬ت‪٘ٛ‬یه وبض و‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫َّش هصٌَعی علل شًتیکی ترٍز تیواریّا را هطخص هیکٌذ‬ ‫اهکاى ترهین پَست افراد هسی تا افسایص تحرک سلَلّای تٌیادی‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ -‬زا٘کٕ‪ٙ‬ساٖ زا٘کٍعب‪ ٜ‬ثع‪ٟ‬عساقعت‬ ‫ی‪ٛ‬تب( )‪ ٚUtah Health‬قطوت ظیؿتفع‪ٙ‬عب‪ٚ‬ضی‬ ‫فبثطیه( )‪Fabric Genomics‬زض ٔغبِؼع‪ ٝ‬ای‬ ‫ث‪ ٝ‬ض‪ٞ‬جطی ثیٕبضؾتبٖ و‪ٛ‬زوبٖ ضازی( )‪Rady‬زض‬ ‫ؾٗ زیٍ‪ٌ ٛ‬عاضـ زاز٘س و‪ ٝ‬ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬ضی ٔعجعتع‪ٙ‬عی ثعط‬ ‫‪ٛٞ‬ـ ٔه‪ٛٙ‬ػی اٖ‪ٞ‬ب ٔیت‪ٛ‬ا٘س ثب زلت ‪ ٚ‬ؾعطػعت‬ ‫ثبال اذتالالت ٘بزض غ٘تیىی زض وع‪ٛ‬زوعب٘عی وع‪ٝ‬‬ ‫قسیسا ثیٕبض ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س ضا تکریم ز‪ٞ‬س‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اظ ؾبی‪ٙ‬ؽزیّی‪ ،‬ایٗ یبفت‪ٞٝ‬ب و‪ ٝ‬زض ٔجّ‪ٝ‬ی "‪ٙٔ"Genomic Medicine‬تکط قس‪ ٜ‬اؾت‬ ‫اظ قط‪ٚ‬ع ٔطحّ‪ ٝ‬جسیسی زض ػّٓ پعقىی ذجط ٔیز‪ٞ‬س و‪ ٝ‬زض اٖ ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬ضی ث‪ ٝ‬پعقىبٖ زض تکریعم‬ ‫ػُّ انّی ثیٕبضی وٕه ٔیو‪ٙ‬س تب ‪ٞ‬طچ‪ ٝ‬ظ‪ٚ‬زتط زضٔبٖ ٔ‪ٙ‬بؾت ضا اغبظ و‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫ٔبضن یب٘سَ( )‪ ،Mark Yandell‬یىی اظ ٘‪ٛ‬یؿ‪ٙ‬سٌبٖ ایٗ ٔمبِ‪ٔ ٝ‬یٌ‪ٛ‬یسۺ ایٗ ٔغبِؼع‪٘ ٝ‬عمعغع‪ٝ‬‬ ‫ػغ لبثُ ت‪ٛ‬ج‪ٟ‬ی اؾت و‪٘ ٝ‬کبٖ ٔیز‪ٞ‬س چٍ‪ ٝ٘ٛ‬ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬ضی‪ٞ‬بی ٔجت‪ٙ‬ی ثط ‪ٛٞ‬ـ ٔه‪ٛٙ‬ػی ٔیت‪ٛ‬ا٘عس‬ ‫ٍ٘‪ٟ‬ساضی اظ ثیٕبضاٖ ضا ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬ض لبثُ ت‪ٛ‬ج‪ٟ‬ی ث‪ٟ‬ج‪ٛ‬ز ثرکس‪.‬‬ ‫یب٘سَ اؾتبز غ٘تیه ا٘ؿب٘ی زض زا٘کٍب‪ ٜ‬ی‪ٛ‬تب ‪ٔ ٚ‬کب‪ٚ‬ض ػّٕی فبثطیه اؾت‪.‬‬ ‫زض تٕبْ ج‪ٟ‬بٖ‪ ،‬ؾبال٘‪ ٝ‬حس‪ٚ‬ز ‪ٞ‬فت ٔیّی‪ٛ٘ ٖٛ‬ظاز ثب اذتالالت غ٘تیىی جسی ٔعتع‪ِٛ‬عس ٔعی قع‪٘ٛ‬عس‪.‬‬ ‫ظ٘سٌی ایٗ و‪ٛ‬زوبٖ ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬ض ٔؼٕ‪ َٛ‬زض ثرف ٔطالجت‪ٞ‬بی ‪ٚ‬یػ‪ ٜ‬اغبظ ٔیق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ -‬پػ‪ٞٚ‬کٍطاٖ غاپع‪ٙ‬عی زض پعط‪ٚ‬غ‪ٜ‬‬ ‫جسیسی‪ ،‬زِیُ ٘بت‪ٛ‬ا٘ی ؾّ‪َٞٛ‬بی ثع‪ٙ‬عیعبزی افعطاز‬ ‫ٔؿٗ زض تطٔیٓ پ‪ٛ‬ؾت ضا ثعطضؾعی وعطز‪ ٜ‬ا٘عس ‪ٚ‬‬ ‫ضا‪ٞ‬جطزی ثطای ثطعطف وطزٖ ایٗ ٔکعىعُ اضا ع‪ٝ‬‬ ‫زاز‪ٜ‬ا٘س‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اظ ٔسیىبَاوؿپطؼ‪ ،‬اٌطچ‪ ٝ‬پصیطفتعٗ ایعٗ‬ ‫ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع زق‪ٛ‬اض اؾت أب ثب افعایف ؾٗ‪ ،‬تغعیعیعطات‬ ‫ثؿیبضی زض ثسٖ ٔب ضخ ٔعی ز‪ٞ‬عس‪ .‬یعىعی اظ ایعٗ‬ ‫تغییطات‪ ،‬ت‪ٛ‬ا٘بیی ثبظؾبظی پ‪ٛ‬ؾت اؾت‪ .‬پع‪ٛ‬ؾعت‬ ‫پیط ث‪ ٝ‬ا٘ساظ‪ ٜ‬پ‪ٛ‬ؾت ج‪ٛ‬اٖ‪ ،‬ػّٕعىعطز ذع‪ٛ‬ثعی زض‬ ‫ث‪ٟ‬ج‪ٛ‬ز ظذٓ‪ٞ‬ب ٘ساضز‪.‬‬ ‫ثب ‪ٚ‬ج‪ٛ‬ز ایٗ‪ٔ ،‬ىب٘یؿٓ‪ٞ‬بی ٔ‪ِٛ‬ى‪ِٛ‬ی ‪ ٚ‬ؾّ‪ِٛ‬ی ظٔی‪ٝٙ‬ؾبظ ایٗ أط‪ ،‬تب حس ظیبزی ٘بق‪ٙ‬بذت‪ٔ ٝ‬ب٘س‪ٜ‬ا٘س‪ .‬پػ‪ٞٚ‬کعٍعطاٖ‬ ‫غاپ‪ٙ‬ی زض حبَ حبضط‪ٔ ،‬ىب٘یؿٕی ضا ثطای ت‪ٛ‬ضیح ػّت ایٗ ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع ‪٘ ٚ‬ح‪ ٜٛ‬ثطعطف وعطزٖ اٖ قع‪ٙ‬عبؾعبیعی‬ ‫وطز‪ٜ‬ا٘س‪ .‬پػ‪ٞٚ‬کٍطاٖ زا٘کٍب‪ ٜ‬پعقىی ‪ ٚ‬ز٘سا٘پعقىی ت‪ٛ‬وی‪(TMDU) ٛ‬زض یه پط‪ٚ‬غ‪ ٜ‬جسیس ٘کبٖ زاز‪ٜ‬ا٘عس‬ ‫و‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ا٘بیی ؾّ‪َٞٛ‬بی ث‪ٙ‬یبزی پ‪ٛ‬ؾت ثطای تطٔیٓ پ‪ٛ‬ؾت اؾیت زیس‪ٕٔ ٜ‬ىٗ اؾت ثب ت‪ٛ‬ا٘بیی ا٘‪ٟ‬عب زض حعطوعت‬ ‫وطزٖ ث‪ ٝ‬ؾٕت ٔحُ اؾیتزیس‪ٔ ٜ‬طتجظ ثبقس‪.‬‬ ‫ؾّ‪َٞٛ‬بی ث‪ٙ‬یبزی پ‪ٛ‬ؾت و‪ ٝ‬ؾّ‪َٞٛ‬بی ث‪ٙ‬یبزی وطاتی‪ٛٙ‬ؾیت( )‪٘keratinocyte‬یع ٘بٔیس‪ٔ ٜ‬یق‪٘ٛ‬س‪ٔ ،‬ؿئ‪ِٛ‬عیعت‬ ‫ثبظؾبظی پ‪ٛ‬ؾت ‪ ٚ‬ثؿتٗ ظذٓ ضا عی فطای‪ٙ‬س اپیتّیبِیعاؾی‪ٔ ٖٛ‬جسز( )‪re-epithelialization‬ثط ػ‪ٟ‬س‪ ٜ‬زاض٘س‪.‬‬ ‫تَلیذ پارچِ ای کِ حس هی کٌذ!‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ٌ -‬ط‪ٞٚ‬ی اظ ٔحممبٖ ‪ ٚMIT‬ؾ‪ ٛ‬س پبضچ‪ٝ‬‬ ‫‪ٛٞ‬قٕ‪ٙ‬سی اثساع وطز‪ٜ‬ا٘س و‪ٔ ٝ‬یت‪ٛ‬ا٘س حؽ و‪ٙ‬س ‪٘ ٚ‬ؿجعت‬ ‫ث‪ ٝ‬حطوبت وؿی و‪ ٝ‬اٖ ضا پ‪ٛ‬قیس‪ٚ ،ٜ‬او‪ٙ‬ف ٘کبٖ ز‪ٞ‬س‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اظ اٍ٘جت‪ ،‬ایٗ پبضچ‪٘ ٝ‬طْ ضثبتیه ا‪ٔٚ‬ع‪ٙ‬عی فعیعجعط‬ ‫)‪٘(OmniFiber‬بْ ٌطفت‪ٔ ٚ ٝ‬عطوعع اٖ یعه وعب٘عبَ‬ ‫ت‪ٛ‬ذبِی زاضز و‪ ٝ‬اجبظ‪ٔ ٜ‬یز‪ٞ‬س یه ‪ٚ‬اؾغ‪ٔ ٝ‬بیعغ زض اٖ‬ ‫جبث‪ ٝ‬جب ق‪ٛ‬ز‪ .‬فیجط ٔصو‪ٛ‬ض ثب وٕه ‪ٛٞ‬ای فکطز‪ٔ ٜ‬یت‪ٛ‬ا٘س‬ ‫ذٓ ق‪ٛ‬ز‪ ،‬حبِت وکؿب٘ی زاقت‪ ٝ‬ثبقس ‪ ِِٝٛ ٚ‬ق‪ٛ‬ز‪ .‬ث‪ ٝ‬ایعٗ‬ ‫تطتیت پبضچ‪ٔ ٝ‬صو‪ٛ‬ض ٔیت‪ٛ‬ا٘س ثعبظذع‪ٛ‬ضز حؿعی ‪ٚ‬العؼعی‬ ‫فطا‪ ٓٞ‬و‪ٙ‬س ‪ ٚ‬زض ٘تیج‪ٔ ٝ‬کبث‪ ٝ‬یه ٔعب‪ٞ‬عیعچع‪ٔ ٝ‬هع‪ٙ‬ع‪ٛ‬ػعی‬ ‫ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ث‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫اِجت‪ ٝ‬فیجط‪ٞ‬بی ٔب‪ٞ‬یچ‪ٔ ٝ‬ه‪ٛٙ‬ػی ایس‪ ٜ‬جسیعسی ٘عیعؿعتع‪ٙ‬عس‪.‬‬ ‫تحمیمبت زیٍطی و‪ ٝ‬زض ‪MIT‬ا٘جبْ قس‪٘ ٜ‬عیعع ثع‪ ٝ‬ایعٗ‬ ‫ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع پطزاذت‪ٝ‬ا٘س‪ .‬ثب ایٗ ‪ٚ‬ج‪ٛ‬ز ٘ىت‪ٔ ٝ‬تٕبیع ا‪ٙٔٚ‬ی فعیعجعط‬ ‫اٖ اؾت و‪ ٝ‬ثطای تغییط قىُ ٘یبظٔ‪ٙ‬س ٌطٔب ٘عیعؿعت‪ .‬ثع‪ٝ‬‬ ‫‪ٕٞ‬یٗ زِیُ وبضأسی ثیکتطی زاضز ظیطا زاؽ قسٖ ثیف اظ‬ ‫حس پ‪ٛ‬ؾت یه چبِف ٘ر‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ث‪ٛ‬ز‪ .‬ػال‪ ٜٚ‬ثط اٖ پعبضچع‪ٝ‬‬ ‫ٔعایبی زیٍطی ٘یع زاضز ‪ٔ ٚ‬ی ت‪ٛ‬اٖ اٖ ضا اظ ٔع‪ٛ‬از اضظاٖ‬ ‫لیٕت ت‪ٟ‬ی‪ ٝ‬وطز‪.‬‬ ‫ٔحممبٖ ٔؼتمس٘س ایٗ پبضچ‪ ٝ‬زض ای‪ٙ‬س‪ ٜ‬زض ِجبؼ‪ٞ‬ب ثع‪ ٝ‬وعبض‬ ‫ٌطفت‪ٔ ٝ‬ی ق‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬ث‪ٚ ٝ‬ضظقىبضاٖ ‪ ٚ‬ذ‪ٛ‬ا٘ع‪ٙ‬عسٌعبٖ وعٕعه‬ ‫ٔیو‪ٙ‬س ت‪ٙ‬فؽ ذ‪ٛ‬ز ضا ث‪ٟ‬تط و‪ٙ‬تطَ و‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫زیٍط وبضثطز جبِت ایٗ پبضچ‪ ٝ‬اٖ اؾت و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬فطز وٕه‬ ‫ٔیو‪ٙ‬س پؽ اظ اثتالء ث‪ ٝ‬یه ثیٕبضی ت‪ٙ‬فؿی ٔب٘‪ٙ‬س وع‪ٚٛ‬یعس‬ ‫‪ ،۰۹‬ثت‪ٛ‬ا٘س اٍِ‪ٛ‬ی ت‪ٙ‬فؽ عجیؼی ذ‪ٛ‬ز ضا ز‪ٚ‬ثبض‪ ٜ‬ثبظیبثس‪.‬‬ ‫پرداخت تلیت هترٍی هسکَ‬ ‫تا فٌاٍری ضٌاسایی چْرُ‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذعجعطی‪-‬‬ ‫قععجععىعع‪ ٝ‬زض حععبَ‬ ‫ٌؿتعطـ ٔعتعط‪ٚ‬ی‬ ‫ٔؿى‪ ٛ‬ض‪ٚ‬ظ ٌصقت‪ٝ‬‬ ‫ؾیؿتٓ پطزاذت ثعب‬ ‫اؾتفبز‪ ٜ‬اظ ف‪ٙ‬عب‪ٚ‬ضی‬ ‫ق‪ٙ‬بؾبیی نع‪ٛ‬ضت‬ ‫ضا ضا‪ ٜ‬ا٘ساظی وطز‪ .‬ث‪٘ ٝ‬مُ اظ ض‪ٚ‬یتطظ‪ ،‬ایٗ ؾیؿتٓ زض ثیعف‬ ‫اظ ‪ ۰۴۱‬ایؿتٍب‪ ٜ‬فطا‪ ٓٞ‬قس‪ ٚ ٜ‬ث‪ٌ ٝ‬عفعتع‪ٔ ٝ‬عمعبٔعبت ثعطای‬ ‫٘رؿتیٗ ثبض زض ج‪ٟ‬بٖ اجطا ٔیق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ٔؿى‪ ٛ‬ثب جٕؼیت ‪ٔ ۰۰.۷‬یّی‪٘ ٖٛ‬فط یىعی اظ ثععضٌعتعطیعٗ‬ ‫ؾیؿتٓ ‪ٞ‬بی ٘ظبضت ‪ٚ‬یس ‪ٛ‬یی ج‪ٟ‬بٖ ضا زض اذعتعیعبض زاضز‪.‬‬ ‫پیف اظ ایٗ ٘یع ٔمبٔبت ق‪ٟ‬ط اظ ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬ضی ق‪ٙ‬بؾبیعی چع‪ٟ‬عط‪ٜ‬‬ ‫ثطای اجطای لط٘غی‪ ٝٙ‬و‪ٚٛ‬یس ‪ ۰۹‬اؾتفبز‪ ٜ‬وطز‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ز٘س‪.‬‬ ‫او‪ ٖٛٙ‬ا٘‪ٟ‬ب ث‪ٔ ٝ‬ؿبفطاٖ ق‪ٟ‬طی أىبٖ ٔیز‪ٙٞ‬س تب ثب وٕعه‬ ‫ؾیؿتٕی ث‪٘ ٝ‬بْ «فیؽ پی )‪ٞ»(Face Pay‬عیع‪ٙ‬ع‪ ٝ‬ؾعفعط‬ ‫ذ‪ٛ‬ز ضا ثپطزاظ٘س‪ .‬ایٗ ؾیؿتٓ ٔج‪ٟ‬ع ث‪ ٝ‬ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬ضی قع‪ٙ‬عبؾعبیعی‬ ‫چ‪ٟ‬ط‪ ٜ‬قبُٔ ز‪ٚ‬ضثیٗ ‪ٞ‬بیی اؾت وع‪ ٝ‬زض ٔعحعُ زض‪ٞ‬عبی‬ ‫ٌطزاٖ ٘هت قس‪ٜ‬ا٘س‪.‬‬ ‫ٔبوؿیٓ ِیىؿ‪ٛ‬ت ٔسیط ثرف حُٕ ‪٘ ٚ‬معُ ٔؿعىع‪ ٛ‬زض‬ ‫ثیب٘ی‪ٝ‬ای زض ایٗ ثبض‪ٔ ٜ‬یٌ‪ٛ‬یسۺ ٔؿى‪٘ ٛ‬رؿتعیعٗ قع‪ٟ‬عط زض‬ ‫ج‪ٟ‬بٖ اؾت و‪ ٝ‬ایٗ ؾیؿتٓ ضا زض چ‪ٙ‬یٗ ٔمیبؾی ٔسیعطیعت‬ ‫ٔیو‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬فت‪ٚ ٝ‬ی اؾتفبز‪ ٜ‬اظ فیؽ پی ا٘تربثی اؾعت ‪ ٚ‬زیعٍعط‬ ‫ض‪ٚ‬ـ ‪ٞ‬بی پطزاذت ‪ٞ‬عی‪ ٝٙ‬ؾفط ٘یع ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬بٖ زض ٔتعط‪ ٚ‬ایعٗ‬ ‫ق‪ٟ‬ط اضا ‪ٔ ٝ‬یق‪٘ٛ‬س‪.‬‬ ‫ٔؿبفطاٖ ق‪ٟ‬طی لجُ اظ اؾتفبز‪ ٜ‬اظ ؾیؿتٓ ثبیس تهب‪ٚ‬یط ذ‪ٛ‬ز‬ ‫ضا اضا ‪ ٚ ٝ‬ثب اؾتفبز‪ ٜ‬اظ اپّیىیکٗ ٔؿىع‪ٔ ٛ‬عتعط‪ ٚ‬اٖ ضا ثعب‬ ‫وبضت‪ٞ‬بی حُٕ ‪٘ٚ‬مُ ‪ ٚ‬ثب٘ىی قاٖ ٔطتجظ و‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫وبضثطاٖ ثجت قس‪ ٜ‬زض ؾیؿتٓ ثطای اؾتفبز‪ ٜ‬اظ فعیعؽ پعی‬ ‫وبفی اؾت ث‪ ٝ‬ز‪ٚ‬ضثی‪ٙ‬ی و‪ ٝ‬زض ٔحُ زض‪ٚ‬اظ‪ٌ ٜ‬طزاٖ ٘هعت‬ ‫قس‪ٍ٘ ،ٜ‬ب‪ ٜ‬و‪ٙٙ‬س‪ٕٞ .‬چ‪ٙ‬یٗ ث‪ٌ ٝ‬فت‪ٔ ٝ‬مبٔبت حعٕعُ ‪٘ٚ‬عمعُ‬ ‫ق‪ٟ‬طی اعالػبت ٔؿبفطاٖ ضٔعٌصاضی ٔیق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ّطذار پسضکاى ًسثت تِ هصرف رٍزاًِ اسپیریی ترای جلَگیری از حولِ قلثی‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪-‬وبضٌط‪ ٜٚ‬ذسٔبت پیکعٍعیعطا٘ع‪ٝ‬‬ ‫أطیىب ت‪ٛ‬نی‪ ٝ‬وطز‪ ٜ‬اؾت افطازی و‪ ٝ‬زض ٔؼطو‬ ‫ذغط ثیٕبضی لّجی ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س‪ٔ ،‬هطف اؾپیطیٗ ثب زظ‬ ‫وٓ ضا ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ قی‪ ٜٛ‬پیکٍیطا٘‪ ٝ‬قط‪ٚ‬ع ٘ى‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اظ ٘ی‪ٛ‬ی‪ٛ‬ضن تبیٕع وعبضٌعط‪ ٜٚ‬ذعسٔعبت‬ ‫پیکٍیطا٘‪ ٝ‬أطیىب ت‪ٛ‬نی‪ ٝ‬وطز‪ ٜ‬اؾت افطازی وع‪ٝ‬‬ ‫زض ٔؼطو ذغط ثیٕبضی لّجی ‪ٞ‬ؿتع‪ٙ‬عس‪ٔ ،‬هعطف‬ ‫اؾپیطیٗ ثب زظ وٓ ضا ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ قی‪ ٜٛ‬ی پیکٍیطا٘‪ٝ‬‬ ‫قط‪ٚ‬ع ٘ى‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫ایٗ ت‪ٛ‬نی‪ ٝ‬ثطای افطاز زض ز‪ٞ ٝٞ‬عبی ‪۵۱ ٚ ۴۱‬‬ ‫ظ٘سٌی ٔ‪ٛ‬ثط اؾت و‪ٔ ٝ‬حتٕال پعقه اٖ‪ٞ‬عب زظ‬ ‫پبییٗ اؾپیطیٗ ضا ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ض‪ٚ‬ـ پیکٍیطا٘‪ ٝ‬ثعطای‬ ‫ایکبٖ تج‪ٛ‬یع وطز‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫ایٗ وبضٌط‪ٕٞ ٜٚ‬چ‪ٙ‬یٗ ‪ٞ‬کعساض ٔعی ز‪ٞ‬عس افعطاز‬ ‫ثبالی ‪ ۶۱‬ؾبَ زض ن‪ٛ‬ضتی و‪ ٝ‬تب و‪ ٖٛٙ‬حعّٕع‪ ٝ‬ی‬ ‫لّجی ٘ساقت‪ ٝ‬ا٘س ٘جبیس اؾپیطیٗ ثب زظ پبییٗ ضا ثع‪ٝ‬‬ ‫ػ‪ٛٙ‬اٖ قی‪ ٜٛ‬زضٔب٘ی قط‪ٚ‬ع و‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫وبضٌط‪ ٜٚ‬ذسٔبت پیکٍیطا٘‪ ٝ‬أعطیعىعب زض ایعٗ‬ ‫اٍازُ هَسیقی ایراًی از چارچَب‬ ‫هرزّای جغرافیایی فراتر رفتِ است‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ٔ -‬سیطوُ فط‪ًٙٞ‬‬ ‫‪ ٚ‬اضقبز اؾالٔی اشضثبیجبٖقعطلعی‬ ‫ٌفتۺ ا‪ٚ‬اظ‪ ٜ‬ظطافعت ‪ ٚ‬ظیعجعبیعی‬ ‫ٔ‪ٛ‬ؾیمعی ایعطا٘عی اظ چعبضچع‪ٛ‬ه‬ ‫ٔطظ‪ٞ‬بی جغطافیبیی ایٗ ٔطظ ‪ ٚ‬ثع‪ْٛ‬‬ ‫فطاتط ضفت‪ ٚ ٝ‬ق‪ٟ‬طتی ج‪ٟ‬ب٘ی یعبفعتع‪ٝ‬‬ ‫اؾت‪ .‬ؾیسلبؾٓ ٘بظٕی زض حبقعیع‪ٝ‬‬ ‫ثطٌعاضی ٘رؿتیٗ ٘کؿت پػ‪ٞٚ‬کی‬ ‫ا‪ٚ‬اظ ایطا٘ی زض تعجعطیعع ثعب ثعیعبٖ‬ ‫ای‪ٙ‬ى‪ٛٔ ٝ‬ؾیمی ایطا٘ی اظ غ‪ٙ‬یتطیٗ ٔ‪ٛ‬ؾیمی‪ٞ‬بی ج‪ٟ‬بٖ اؾت‪ ،‬افع‪ٚ‬زۺ ایعٗ‬ ‫ٔ‪ٛ‬ؾیمی انیُ ‪ ٚ‬فبذط زضثطٌیط٘س‪ ٜ‬تطا٘‪ٞٝ‬ب‪ ،‬چىبٔ‪ٞٝ‬عب‪ ،‬زؾعتعٍعب‪ٞ‬ع‪ٟ‬عب ‪ٚ‬‬ ‫ا‪ٚ‬اظ‪ٞ‬بیی اؾت و‪ ٝ‬ثط ٔح‪ٛ‬ض ٘ظٕی ذبل زض یه ٔجٕ‪ٛ‬ػ‪ ٝ‬لطاض ٌطفتع‪ٝ‬‬ ‫اؾت‪ٚ.‬ی اظ‪ٟ‬بض زاقتۺ ایٗ ‪ٚ‬یػٌی ‪ٞ‬بی ٔ‪ٛ‬ؾیمی ایطا٘ی ٔ‪ٛ‬جت ذعّعک‬ ‫اثبضی ٔی ق‪ٛ‬ز و‪ٔ ٝ‬تبثط اظ زض‪ٙٞ ٖٚ‬طٔ‪ٙ‬س اؾت ‪ ٚ‬غعبِعت ثع‪ٛ‬زٖ ثعؼعس‬ ‫ض‪ٚ‬حب٘ی ایٗ ٘‪ٛ‬ع اظ ٔ‪ٛ‬ؾیمی ‪ ٚ‬ا‪ٚ‬اظ‪ ،‬اٖ ضا اظ زیٍط ‪ٚ‬جع‪ٔ ٜٛ‬ع‪ٛ‬ؾعیعمعی‬ ‫ج‪ٟ‬بٖ ٔتٕبیع وطز‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫ٔسیطوُ فط‪ ٚ ًٙٞ‬اضقبز اؾالٔی اشضثبیجبٖ قطلی ٌفعتۺ یعىعی اظ‬ ‫ٔ‪ٙ‬بثغ شی لیٕت ٔ‪ٛ‬ؾیمی ‪ٞ‬ط وک‪ٛ‬ض‪ ،‬ا‪ًٞٙٞ‬ب‪٘ ،‬غٕبت ‪ ٚ‬تعطا٘ع‪ٞ ٝ‬عبیعی‬ ‫اؾت و‪ ٝ‬زض ٘مبط ٔرتّ اٖ ّٕٔىت ذ‪ٛ‬ا٘س‪ٔ ٜ‬یق‪ٛ‬ز ‪ٞ ٚ‬ط ّٔتی ثب ایٗ‬ ‫ٌ‪ٞٛ‬ط ‪ٕٞ‬عاز ذ‪ٛ‬ز ق‪ٙ‬بذت‪ٔ ٝ‬یق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫٘بظٕی‪ ،‬ثب اقبض‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ثطٌعاضی ٘رؿتیٗ ٘کؿت پػ‪ٞٚ‬کی ا‪ٚ‬اظ ایعطا٘عی زض‬ ‫تجطیع‪ ،‬ازأ‪ ٝ‬زازۺ ایٗ ٘کؿت پػ‪ٞٚ‬کی ٌبْ ٔثجتی زض ج‪ٟ‬عت قع‪ٙ‬عبذعت‪،‬‬ ‫تم‪ٛ‬یت ‪ ٚ‬تؼٕیک ایٗ ‪ٙٞ‬ط اؾت‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬عاضـ ایط٘ب‪٘ ،‬رؿتیٗ ٘کؿت پػ‪ٞٚ‬کی ا‪ٚ‬اظ ایطا٘ی أط‪ٚ‬ظ ثب حضع‪ٛ‬ض‬ ‫جٕؼی اظ اؾبتیس‪ ،‬ػاللٕ‪ٙ‬ساٖ ‪ ٚ‬فؼبالٖ ‪ ٚ‬پػ‪ٞٚ‬کٍطاٖ ح‪ٛ‬ظ‪ٛٔ ٜ‬ؾیمی زض‬ ‫ٔجٕ‪ٛ‬ػ‪ ٝ‬فط‪ٍٙٞ‬ی ‪ٙٞ‬طی تطثیت ثطٌعاض قس‪.‬‬ ‫ذه‪ٛ‬ل ث‪ٔ ٝ‬غبِؼبت اذیط اقبض‪ٔ ٜ‬عی وع‪ٙ‬عس وع‪ٝ‬‬ ‫٘کبٖ ٔی ز‪ٞ‬س قط‪ٚ‬ع اؾتفبز‪ ٜ‬اظ اؾعپعیعطیعٗ ثع‪ٝ‬‬ ‫ن‪ٛ‬ضت ض‪ٚ‬ظا٘‪ ،ٝ‬ذغط ذ‪٘ٛ‬عطیععی زض زؾعتعٍعب‪ٜ‬‬ ‫ٌ‪ٛ‬اضـ ‪ٔ ٚ‬غع ضا زضثطذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س زاقت‪ .‬ایٗ ذغط ثب‬ ‫افعایف ؾٗ‪ ،‬ثبالتط ٔیض‪ٚ‬ز‪.‬‬ ‫ثطای ٔست ‪ٞ‬ب ‪ ،‬پعقىبٖ ثطای جّ‪ٌٛ‬یطی اظ ا‪ِٚ‬یٗ‬ ‫حّٕ‪ ٝ‬لّجی‪ ،‬ثطای ثیٕبضاٖ ذ‪ٛ‬ز اؾپیطیٗ تعجع‪ٛ‬یعع‬ ‫ٔی وطز٘س‪ .‬أب زوتط ز‪٘ٚ‬بِس ْ‪ِٛ .‬یس ج‪٘ٛ‬ع ‪ ،‬ض یؽ‬ ‫ا٘جٕٗ لّت أطیىب ٌفت‪ ٝ‬اؾتۺ زض قطایغی وع‪ٝ‬‬ ‫افطاز لبزض ث‪ ٝ‬و‪ٙ‬تطَ ػ‪ٛ‬أُ ذغطؾبظ ٔب٘‪ٙ‬عس فکعبض‬ ‫ذ‪ ٖٛ‬ثبال ‪ ٚ‬زاض‪ٞٚ‬بیی ٔب٘‪ٙ‬س اؾتبتیٗ ثطای وب‪ٞ‬عف‬ ‫وّؿتط‪ٞ َٚ‬ؿت‪ٙ‬س‪ٔ ،‬هطف اؾعپعیعطیعٗ تعفعب‪ٚ‬ت‬ ‫ظیبزی ایجبز ٘ر‪ٛ‬ا‪ٞ‬س وطز‪.‬‬ ‫»اهیرکثیر در خَى«‬ ‫تِ زٍدی اهادُ پخص هی ضَد‬ ‫ؾععط‪ٚ‬یععؽ ذععجععطی‪ٔ -‬ؿععتعع‪ٙ‬ععس‬ ‫أیطوجیط زض ذ‪ ٖٛ‬ث‪ ٝ‬وبضٌطزا٘ی‬ ‫ؾجبز ثبؽ قیری أبز‪ ٜ‬پعرعف‬ ‫ٔی ق‪ٛ‬ز‪ .‬ثع‪٘ ٝ‬عمعُ اظ ض‪ٚ‬اثعظ‬ ‫ػٕ‪ٔٛ‬ی پط‪ٚ‬غ‪ ،ٜ‬تهع‪ٛ‬یعطثعطزاضی‬ ‫ٔؿت‪ٙ‬س أیطوجعیعط زض ذع‪ ٖٛ‬ثع‪ٝ‬‬ ‫وبضٌطزا٘ی ؾجبز ثبؽ قیری ثع‪ٝ‬‬ ‫پبیبٖ ضؾیس‪ ٚ ٜ‬ثعع‪ٚ‬زی أعبز‪ٜ‬‬ ‫پرف ٔی ق‪ٛ‬ز‪ .‬زض ایٗ ٔؿت‪ٙ‬س ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬ض وبٔال اذتعهعبنعی ثع‪ٚ ٝ‬لعبیعغ‬ ‫تبضیری ػعَ تب وکت‪ ٝ‬قسٖ ٔیطظا تمی ذعبٖ ‪ٔ ٚ‬ؿعبیعُ ؾعیعبؾعی ‪ٚ‬‬ ‫اجتٕبػی ‪ٚ‬ی ٔی پطزاظز‪ .‬ضا‪ٚ‬یبٖ تبضید ایٗ ٔؿت‪ٙ‬س ذؿط‪ٔ ٚ‬عؼعتعضعس ‪ٚ‬‬ ‫ؾی اهلل أی‪ٙ‬یبٖ ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س و‪ ٝ‬چطذ‪ ٝ‬تىبّٔی زاؾتبٖ ضا ض‪ٚ‬ایت ذع‪ٛ‬ا‪ٞ‬ع‪ٙ‬عس‬ ‫وطز‪ .‬ثرف ػظیٕی اظ ایٗ ٔؿت‪ٙ‬س زض اث‪ٙ‬ی‪ٞ ٝ‬بی تبضیری ق‪ٟ‬عط وعبقعبٖ‬ ‫ته‪ٛ‬یطثطزاضی قس‪ ٜ‬اؾت ‪ ٚ‬ثع‪ٚ‬زی أبز‪ ٜ‬پرف ٔی ق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ػ‪ٛ‬أُ ؾبذت فیّٓ ٔؿت‪ٙ‬س أیطوجیط زض ذ‪ ٖٛ‬ػجبضتا٘س اظ وبضٌعطزاٖ‪،‬‬ ‫ت‪ٟ‬ی‪ ٝ‬و‪ٙٙ‬س‪ ٚ ٜ‬فّیٕ‪ٙ‬بٔ‪ ٝ‬اظ ؾجبز ثبؽ قیری‪ٛ٘ ،‬یؿ‪ٙ‬سٌعبٖۺ ػعّعی انعغعط‬ ‫ظ‪ٞ‬یطی تجبض ‪ ٚ‬ؾیس‪ ٌُ ٜ‬اییٗ ػّ‪ٛ‬ی‪ ٚ ٖٛ‬ؾیسٔحٕسحؿیٗ ٔیعطػعٕعبزی‬ ‫ض‪ٚ‬اثظ ػٕ‪ٔٛ‬ی ایٗ ٔجٕ‪ٛ‬ػ‪ٞ ٝ‬ؿت‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ ضضب ٘‪ٛ‬ض‪ٚ‬ظی زض ٘مف أیطوجیط‪ٔ ،‬ؿؼ‪ٛ‬ز فعسایعی زض ٘عمعف‬ ‫٘بنطاِسیٗ قب‪ ٜ‬لبجبض‪ٔ ،‬حؿٗ ت‪ٛ‬وّی زض ٘مف ٔیطظا العبذعبٖ ٘ع‪ٛ‬ضی‪،‬‬ ‫ٔ‪ٟ‬یٗ احٕسی زض ٘مف ٔ‪ٟ‬سػّیب‪ ،‬فبعٕ‪ ٝ‬ؾبزات ٔطنؼی زض ٘مف ػعت‬ ‫اِس‪ ،ِٝٚ‬قیطیٗ ٌی‪ ٜٛ‬چیٗ زض ٘مف ٔب‪ ٜ‬ؾّغبٖ ثعب٘ع‪ ،ٛ‬قعىع‪ ٜٛ‬ؾعبزات‬ ‫قبعط حؿی‪ٙ‬ی زض ٘مف جیطاٖ‪ ،‬احؿبٖ ٔتمی وبقب٘ی زض ٘مف حعبجعت‬ ‫اِس‪ ٚ ِٝٚ‬ثبلطذبٖ ضا اث‪ٛ‬اِفضُ ضحیٕی اظ جّٕ‪ ٝ‬ثبظیٍعطاٖ ایعٗ فعیعّعٓ‬ ‫‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س‪ٕٞ .‬چ‪ٙ‬یٗ أیطػّی ض یؿی‪ّٔ ،‬ی‪ٙ‬ب ٔعحعٕعسی ‪ ٚ‬ایعسا جعسوعی‬ ‫ثبظیٍطاٖ ذطزؾبَ ایٗ ٔؿت‪ٙ‬س ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫کتاتخاًِ سیار رٍستایی ضْرستاى چاراٍیواق افتتاح ضذ‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ -‬وتبثعرعب٘ع‪ ٝ‬ؾعیعبض ض‪ٚ‬ؾعتعبیعی‬ ‫چبضا‪ٚ‬یٕبق زض ٔطاؾٕی ثعب حضع‪ٛ‬ض فعطٔعب٘عساض‪،‬‬ ‫ٔؿئ‪ٛ‬الٖ اؾتب٘ی ‪ ٚ‬ق‪ٟ‬طؾتب٘ی زض اذطیٗ ض‪ٚ‬ظ اظ‬ ‫‪ٞ‬فت‪ّٔ ٝ‬ی و‪ٛ‬زن افتتبح قس‪.‬‬ ‫ٔسیطوُ وب٘‪ ٖٛ‬پعط‪ٚ‬ضـ فعىعطی وع‪ٛ‬زوعبٖ ‪ٚ‬‬ ‫٘‪ٛ‬ج‪ٛ‬ا٘بٖ اؾتبٖ اشضثبیجبٖ قعطلعی زض ٔعطاؾعٓ‬ ‫افتتبح وتبثرب٘‪ ٝ‬ؾیبض ض‪ٚ‬ؾتبیی چبضا‪ٚ‬یٕعبق ثعیعبٖ‬ ‫وطزۺ افتتبح ایٗ وتبثرب٘‪ ٝ‬ؾیبض ‪ٞ‬عسیع‪ ٝ‬ای ثعطای‬ ‫و‪ٛ‬زوبٖ ‪ٛ٘ ٚ‬ج‪ٛ‬ا٘بٖ ض‪ٚ‬ؾتب‪ٞ‬بی چبضا‪ٚ‬یعٕعبق ثع‪ٝ‬‬ ‫ٔ‪ٙ‬بؾجت ‪ٞ‬فت‪ّٔ ٝ‬ی و‪ٛ‬زن اؾعت‪.‬ػعّعی ثعیع‪ٙ‬عف‬ ‫افع‪ٚ‬زۺ پؽ اظ ذطیس ذ‪ٛ‬زض‪ ٚ‬اضیؿبٖ ت‪ٛ‬ؾظ ث‪ٙ‬یعبز‬ ‫ػّ‪ٛ‬ی ‪ ٚ‬تح‪ٛ‬یُ اٖ ث‪ ٝ‬وب٘‪ٔ ،ٖٛ‬طاحُ تکىیعُ ‪ٚ‬‬ ‫ضا‪ ٜ‬ا٘ساظی اٖ ثب حٕبیت ٔؼب‪٘ٚ‬ت ت‪ٛ‬ؾؼ‪ٔ ٝ‬سیطیت‬ ‫‪ٙٔ ٚ‬بثغ وب٘‪ ٖٛ‬وک‪ٛ‬ض ت‪ٛ‬ؾظ وب٘‪ ٖٛ‬اشضثعبیعجعبٖ‬ ‫قطلی ن‪ٛ‬ضت ٌطفت‪ٚ.‬ی اضبف‪ ٝ‬وعطزۺ قعب‪ٞ‬عس‬ ‫‪ٕٞ‬طا‪ٞ‬ی ‪ ٚ‬وٕه ‪ ٕٝٞ‬جب٘ج‪ ٝ‬ث‪ٙ‬یبز ػّ‪ٛ‬ی ‪ٟ٘ ٚ‬بز ‪ٚ‬‬ ‫اثبزا٘ی ‪ ٚ‬پیکطفت چبضا‪ٚ‬یٕبق ‪ ٚ‬فطٔعب٘عساضی زض‬ ‫ضا‪ ٜ‬ا٘ساظی ایٗ ٔجٕ‪ٛ‬ػ‪ ٝ‬ث‪ٛ‬زیٓ ‪ ٚ‬ایعٗ اتعحعبز ‪ٚ‬‬ ‫‪ٕٞ‬سِی ٔ‪ٛ‬جت ثطزاقتٗ لسْ ‪ٞ‬بی فط‪ٍٙٞ‬ی ثؼسی‬ ‫زض ایٗ ق‪ٟ‬طؾعتعبٖ ذع‪ٛ‬ا‪ٞ‬عس قعس‪ٚ .‬ی اظع‪ٟ‬عبض‬ ‫أیس‪ٚ‬اضی وطز ثب قط‪ٚ‬ع فؼبِیت‪ٞ‬بی ایٗ وتبثرب٘‪ٝ‬‬ ‫ؾبَ ای‪ٙ‬س‪ ٜ‬قعب‪ٞ‬عس ثعطٌععاضی ٔع‪ٟ‬عط‪ٚ‬اض‪ٚ ٜ‬یعػ‪ٜ‬‬ ‫و‪ٛ‬زوبٖ ‪ٛ٘ ٚ‬ج‪ٛ‬ا٘بٖ تحت پ‪ٛ‬قف وتبثرب٘‪ ٝ‬ؾیبض‬ ‫ض‪ٚ‬ؾتبیی چبضا‪ٚ‬یٕبق ثبقعیعٓ‪.‬ضؾع‪ َٛ‬یعؼعمع‪ٛ‬ثعی‪،‬‬ ‫فیلن چیٌی ظرف ‪ ۱۱‬رٍز چْارهیی فیلن پرفرٍش دًیا ضذ‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی ‪٘-‬جطز زضیبچ‪ ٝ‬چبٍ٘جیٗ ث‪ ٝ‬چ‪ٟ‬بضٔیٗ فیّٓ ٔ‪ٛ‬فک ز٘یب‬ ‫زض ؾبَ ‪ ۰۱۰۰‬ثسَ قس‪.‬ث‪٘ ٝ‬مُ اظ ‪ٚ‬ضایتی‪ ،‬فیّٓ چی‪ٙ‬ی ٘جطز زضیعبچع‪ٝ‬‬ ‫چبٍ٘چیٗ زض ز‪ٔٚ‬یٗ اذط ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬اوطا٘ف زض چیٗ‪ ،‬چ‪ٟ‬بضٔیٗ فعیعّعٓ‬ ‫پطفط‪ٚ‬ـ أؿبَ زض ؾطاؾط ج‪ٟ‬بٖ قس‪.‬ایٗ فیّٓ ثب وؿت ‪ٔ ۰۱۹‬یّیع‪ٖٛ‬‬ ‫زالض زض تؼغیالت ض‪ٚ‬ظ ّٔی‪ ،‬زض حبِی و‪ ٝ‬اوطا٘ف ضا اظ ‪ ۳۱‬ؾپتبٔجعط‬ ‫قط‪ٚ‬ع وطز‪ ،ٜ‬زض ٔجٕ‪ٛ‬ع ‪ٔ ۶۳۳‬یّی‪ ٖٛ‬زالض فط‪ٚ‬ذت‪ ٝ‬اؾعت‪.‬ثع‪ ٝ‬ایعٗ‬ ‫تطتیت ایٗ فیّٓ اظ افؿب٘‪ ٝ‬قبً٘‪-‬چی زیع٘عی وع‪ ٝ‬تعبوع‪ٙ‬ع‪۴۱۰ ٖٛ‬‬ ‫ٔیّی‪ ٖٛ‬زالض زض ؾطاؾط ج‪ٟ‬بٖ فط‪ٚ‬ذت‪٘ ٝ‬یع جّ‪ ٛ‬افتبز‪ ٜ‬اؾت‪ٌٛ .‬زظیال زض ثطاثط و‪ ٓٞ ً٘ٛ‬زض ؾطاؾط ز٘عیعب‬ ‫‪ٔ ۴۶۸‬یّی‪ ٖٛ‬زالض فط‪ٚ‬ذت‪.‬ت‪ٟٙ‬ب ػ‪ٙ‬ب‪ٚ‬یٗ اوطاٖ قس‪ ٜ‬ؾبَ ‪ ۰۱۰۰‬و‪ ٝ‬ثیکتط اظ قبٍ٘چی فط‪ٚ‬ذت‪ ٝ‬ا٘عس ؾعالْ‪،‬‬ ‫ٔبٔبٖ ثب فط‪ٚ‬ـ ‪ٔ ۸۰۰‬یّی‪ ٖٛ‬زالض‪F ۹ ،‬ثب فط‪ٚ‬ـ ‪ٔ ۷۰۷‬یّی‪ ٖٛ‬زالض ‪ ٚ‬وبضاٌب‪ ٜ‬چی‪ٙ‬عی ‪ ۳‬ثعب فعط‪ٚ‬ـ ‪۶۸۶‬‬ ‫ٔیّی‪ ٖٛ‬زالض ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س‪.‬ایٗ فیّٓ زضثبض‪ ٜ‬ل‪ٟ‬طٔب٘بٖ چی‪ٙ‬ی زض ا‪ِٚ‬یٗ ض‪ٚ‬ظ‪ٞ‬بی ج‪ ًٙ‬وط‪ ٜ‬اؾت و‪ ٝ‬زض جکٗ‪ٞ‬بی‬ ‫ؾبال٘‪ٝ‬ای و‪ ٝ‬اظ یىٓ اوتجط زض چیٗ قط‪ٚ‬ع ٔیق‪ٛ‬ز اوطاٖ قس ‪ ٚ‬ؾ‪ٛ‬ز لبثُ ت‪ٛ‬ج‪ٟ‬ی ‪ ٓٞ‬وؿت وطز‪.‬‬ ‫فطٔب٘ساض چبضا‪ٚ‬یٕبق ٘یع زض ایٗ ٔطاؾٓ ثب اقبض‪ ٜ‬ثع‪ٝ‬‬ ‫ا‪ٕٞ‬یت فؼبِیت ‪ٞ‬بی فط‪ٍٙٞ‬ی ثعطای وع‪ٛ‬زوعبٖ ‪ٚ‬‬ ‫٘‪ٛ‬ج‪ٛ‬ا٘بٖ‪ ،‬ت‪ٛ‬ؾؼ‪ ٝ‬ایٗ فؼبِیعت ‪ٞ‬عب ضا زض وع‪ٙ‬عبض‬ ‫پط‪ٚ‬غ‪ٞ ٜ‬بی ػٕطا٘ی أطی ضط‪ٚ‬ضی ػع‪ٙ‬ع‪ٛ‬اٖ ‪ ٚ‬اظ‬ ‫السأبت اضظقٕ‪ٙ‬س وب٘‪ ٚ ٖٛ‬ث‪ٙ‬یبز ػّع‪ٛ‬ی زض ایعٗ‬ ‫ظٔی‪ ٝٙ‬تکىط وطز‪.‬‬ ‫سراضپس‬ ‫ساالد پیازچِ ٍ سیه زهیٌی‬ ‫*الٌازاضراقی‬ ‫هَاد الزم‪:‬‬ ‫ؾیت ظٔی‪ٙ‬ی ‪ ۴‬ػسز‪ ،‬پیبظچ‪ ٝ‬ذطز‪ ٜ‬قس‪ ۰۱ ٜ‬ػسز‪ ،‬ق‪ٛ‬یس‬ ‫ذطز قس‪ ۳ ٜ‬لبقک غصا ذ‪ٛ‬ضی‪ ،‬ذیبض ق‪ٛ‬ض ذعطز قعس‪ٜ‬‬ ‫‪ٌ ۰۱۱‬طْ‪ ،‬ض‪ٚ‬غٗ ظیت‪ ٖٛ‬ث‪ٔ ٝ‬مساض الظْ‪ ،‬ؾطوع‪ ٚ ٝ‬اه‬ ‫ِیٕ‪ ٛ‬ث‪ٔ ٝ‬مساض الظْ‪ٕ٘ ،‬ه ‪ ٚ‬فّفُ ث‪ٔ ٝ‬مساض الظْ‬ ‫طرز تْیِ‪:‬‬ ‫اثتسا ؾیت ظٔی‪ٙ‬ی ‪ٞ‬ب ضا اه پع وطز‪ ٚ ٜ‬ذطز ٔی و‪ٙ‬عیعٓ‪.‬‬ ‫ؾپؽ ؾیت ظٔی‪ٙ‬ی‪ ،‬پیبظچ‪ ،ٝ‬ق‪ٛ‬یس‪ ،‬ذیبضق‪ٛ‬ض‪ٕ٘ ،‬ه ‪ٚ‬‬ ‫فّفُ ضا ثب ‪ٔ ٓٞ‬رّ‪ٛ‬ط ٔی و‪ٙ‬یٓ‪ .‬زض ظعطف زیعٍعطی‬ ‫ض‪ٚ‬غٗ ظیت‪ ،ٖٛ‬اه ِیٕ‪ ٚ ٛ‬اه غ‪ٛ‬ض‪ ٜ‬ضا ثب ‪ٔ ٓٞ‬عرعّع‪ٛ‬ط‬ ‫وطز‪ ٚ ٜ‬ث‪ٛٔ ٝ‬از اضبف‪ٔ ٝ‬ی و‪ٙ‬یٓ‪ .‬ؾعبالز ضا زض ظعطف‬ ‫ٔ‪ٛ‬ضز ٘ظط ضیرت‪ ٚ ٝ‬ثب ق‪ٛ‬یس ‪ ٚ‬پیبظچ‪ ٝ‬تعییٗ ٔی و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫* ثطای ؾؽ ٔی ت‪ٛ‬ا٘یٓ اظٔرّ‪ٛ‬ط ٔبؾت چعىعیعس‪ٚ ٜ‬‬ ‫ؾؽ ٔبی‪٘ٛ‬ع اؾتفبز‪ ٜ‬و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫* ٔی ت‪ٛ‬ا٘یٓ ٔبوبض‪٘ٚ‬ی ٘یع ث‪ ٝ‬ؾبالز اضبف‪ ٝ‬و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫رضا یسداًی ترای سریال‬ ‫»سرجَخِ «خَاًذ‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ -‬ضضب یعزا٘ی لغؼ‪ ٝ‬ت‪ٟٙ‬بْ ٘صاض ضفیعک ضا‬ ‫ثطای ؾطیبَ ؾطج‪ٛ‬ذ‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ا٘س‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اظ ض‪ٚ‬اثظ ػٕ‪ٔٛ‬ی ؾطیبَ‪ ،‬ضضب یعزا٘عی تعیعتعطاغ‬ ‫ؾطیبَ ؾطج‪ٛ‬ذ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ت‪ٟ‬ی‪ٝ‬و‪ٙٙ‬سٌی اث‪ٛ‬اِفضُ نعفعطی ‪ٚ‬‬ ‫وبضٌطزا٘ی احٕس ٔؼظٕی ضا ذ‪ٛ‬ا٘س‪.‬‬ ‫ت‪ٝٙ‬اْ ٘صاض ضفیک ثب قؼطی اظ حؿیٗ ؾّیعٕعب٘عی تع‪ٛ‬ؾعظ‬ ‫ث‪ٟ‬ط‪ٚ‬ظ پبیٍبٖ ت‪ٙ‬ظیٓ قس‪ ٚ ٜ‬یعزا٘ی ٘یع ذع‪ٛ‬ا٘ع‪ٙ‬عسٌعی ‪ٚ‬‬ ‫ا‪ٍٙٞ‬ؿبظی اٖ ضا ثطػ‪ٟ‬س‪ ٜ‬زاضز‪ .‬ا‪ ٚ‬پؽ اظ ذب٘‪ ٝ‬أعٗ ‪ٚ‬‬ ‫تط‪ٚ‬ض ذبٔ‪ٛ‬ـ ؾ‪ٔٛ‬یٗ ‪ٕٞ‬ىبضی ذ‪ٛ‬ز ضا ثعب نعفعطی ‪ٚ‬‬ ‫ٔؼظٕی تجطث‪ٔ ٝ‬یو‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫زضاْ جبؾ‪ٛ‬ؾی اجتٕبػی ؾطج‪ٛ‬ذ‪ٛ٘ ٝ‬قت‪ ٝ‬حؿیٗ أعیعط‬ ‫ج‪ٟ‬ب٘ی ثع‪ٚ‬زی اظ قجى‪ ٝ‬ؾ‪ ٝ‬ؾیٕب ض‪ٚ‬ی ا٘تٗ ٔیض‪ٚ‬ز‪.‬‬ ‫چاج رهاى »هی هْذی ارر یسدی ّستن«‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪-‬‬ ‫ضٔبٖ ٘‪ٛ‬ج‪ٛ‬اٖ ٔٗ‬ ‫ٔ‪ٟ‬سی اشضیعزی‬ ‫‪ٞ‬ؿععتععٓ ٘عع‪ٛ‬قععتعع‪ٝ‬‬ ‫‪ٞ‬بزی حىیٕیعبٖ‬ ‫ٔ‪ٙ‬تکط قس‪.‬‬ ‫ایععٗ وععتععبه زض‬ ‫‪ ۰۷۸‬نفعحع‪ٚ ٝ‬‬ ‫ز‪ٚ‬‬ ‫زض‬ ‫٘ؿر‪ ٝ‬اِىتط‪٘ٚ‬یىی ‪ ٚ‬وبغصی ت‪ٛ‬ؾظ ٘کط نبز ٔع‪ٙ‬عتعکعط‬ ‫قس‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫زض ٔؼطفی ٔٗ ٔ‪ٟ‬سی اشضیعزی ‪ٞ‬ؿتعٓ تع‪ٛ‬ؾعظ ٘عبقعط‬ ‫چ‪ٙ‬یٗ أس‪ ٜ‬اؾتۺ ایٗ اثط زاؾتبِٖ ز‪ٛ٘ ٚ‬ج‪ٛ‬اٖ ث‪٘ ٝ‬بْ‪ٞ‬بی‬ ‫حؿی‪ٙ‬ؼّی ‪ ٚ‬و‪ٛ‬چهػّی اؾت و‪ ٝ‬زض ز‪ ۳۱ ٝٞ‬ظ٘سٌعی‬ ‫ٔیو‪ٙٙ‬س‪ .‬اٖ‪ٞ‬ب ثطای ضؾب٘سٖ یه چٕساٖ أعب٘عتعی ثع‪ٝ‬‬ ‫‪ٕٞ‬طا‪ ٜ‬یىی اظ اق‪ٙ‬ب‪ٞ‬بیکبٖ و‪ ٝ‬ضا٘‪ٙ‬س‪ ٜ‬وعبٔعیع‪ ٖٛ‬اؾعت‬ ‫ضا‪ٞ‬ی ت‪ٟ‬طاٖ ٔیق‪٘ٛ‬س‪.‬‬ ‫ایٗ ز‪ٛ٘ ٚ‬ج‪ٛ‬اٖ عی ح‪ٛ‬ازثی زض تع‪ٟ‬عطاٖ ثعب ٔع‪ٟ‬عسی‬ ‫اشضیعزی ٘‪ٛ‬یؿ‪ٙ‬س‪ ٜ‬و‪ٛ‬زن ‪ٛ٘ ٚ‬ج‪ٛ‬اٖ اق‪ٙ‬ب ٔی قع‪٘ٛ‬عس‪.‬‬ ‫اق‪ٙ‬بیی اٖ‪ٞ‬ب ثب اتفبق‪ٞ‬بی ػجیجی ‪ٕٞ‬طا‪ٔ ٜ‬عی قع‪ٛ‬ز تعب‬ ‫جبیی و‪ ٝ‬ث‪ٔ ٝ‬جّؽ ق‪ٛ‬ضای ّٔی ‪ ٚ‬وبخ ؾّغ‪ٙ‬تعی قعب‪ٜ‬‬ ‫٘یع ٔیض‪٘ٚ‬س‪.‬‬ ‫‪ٞ‬بزی حىیٕیبٖ ٔت‪ِٛ‬س ‪ ٚ ۰۳۵۷‬ا‪ ُٞ‬یععز اؾعت‪ .‬اظ ا‪ٚ‬‬ ‫تبو‪ ٖٛٙ‬اثبضی ٔب٘‪ٙ‬سۺ ثطج لحغی‪ ،‬ثعطج ٘عبظ‪ ،‬ذع‪ٛ‬اه‬ ‫پّ‪ ،ًٙ‬پؿت ع‪ٟ‬طاٖ‪ ،‬ثبؽ ذطٔبِ‪ ،ٛ‬ت‪ ٍٝٙ‬ظاؽ‪ ٌُ ،‬ا٘بض‪ٞ‬ب‬ ‫ضا ثبز ٔیثطز ‪ ٚ‬ثبز ؾطخ ٔ‪ٙ‬تکط قس‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫اعالم فراخَاى تخص رقاتتی سی ٍ ّفتویی جطٌَارُ هَسیقی فجر‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ -‬فطاذ‪ٛ‬اٖ ثرف ضلبثتی ؾی ‪ٞ ٚ‬فتٕیٗ جک‪ٛٙ‬اض‪ٛٔ ٜ‬ؾیمی فجط ثع‪ ٝ‬نع‪ٛ‬ضت ثعبوعالْ ‪ٚ‬‬ ‫ثیوالْ زض ثرف‪ٞ‬بی ٔ‪ٛ‬ؾیمی (زؾتٍب‪ٞ‬ی‪ٛ٘ ،‬احی‪ ،‬والؾیه غطثی‪ ،‬تّفیمی‪ ،‬پبح‪ٔ ،‬ؼبنط ‪ ٚ‬اضوؿتطاَ‬ ‫ایطاٖ‪ ،‬و‪ٛ‬زن) ‪٘ ٚ‬بقط ثطٌعیس‪ٙٔ ٜ‬تکط قس‪.‬فطاذ‪ٛ‬اٖ ثرف ضلبثتی ؾی ‪ٞ ٚ‬فتٕیٗ جک‪ٛٙ‬اض‪ٛٔ ٜ‬ؾیمی فجعط‬ ‫ث‪ ٝ‬ن‪ٛ‬ضت ثبوالْ ‪ ٚ‬ثیوالْ زض ثرف‪ٞ‬بی ٔ‪ٛ‬ؾیمی (زؾتٍب‪ٞ‬ی‪ٛ٘ ،‬احی‪ ،‬والؾیه غطثی‪ ،‬تّفیمی‪ ،‬پبح‪،‬‬ ‫ٔؼبنط ‪ ٚ‬اضوؿتطاَ ایطاٖ‪ ،‬و‪ٛ‬زن) ‪٘ ٚ‬بقط ثطٌعیس‪ٙٔ ٜ‬تکط قس‪.‬ث‪٘ ٝ‬مُ اظ ض‪ٚ‬اثظ ػٕ‪ٔٛ‬ی ا٘جٕٗ ٔ‪ٛ‬ؾیمی‬ ‫ایطاٖ‪ ،‬ثب اػالْ زثیطذب٘‪ ٝ‬ؾی ‪ٞ ٚ‬فتٕیٗ جک‪ٛٙ‬اض‪ٛٔ ٜ‬ؾیمی فجط ‪ ،‬فطاذ‪ٛ‬اٖ ثرف ضلبثتی ث‪ ٝ‬ن‪ٛ‬ضت ثبوالْ‬ ‫‪ ٚ‬ثیوالْ زض ثرف ‪ٞ‬بی ٔ‪ٛ‬ؾیمی (زؾتٍب‪ٞ‬ی‪ٛ٘ ،‬احی‪ ،‬والؾیه غطثی‪ ،‬تّفعیعمعی‪ ،‬پعبح‪ٔ ،‬عؼعبنعط ‪ٚ‬‬ ‫اضوؿتطاَ ایطاٖ‪ ،‬و‪ٛ‬زن) ‪٘ ٚ‬بقط ثطٌعیس‪ٙٔ ٜ‬تکط قس‪.‬نبحجبٖ اثبض اظ پب٘عز‪ ٓٞ‬اثبٖ ٔعب‪ٔ ٜ‬عی تع‪ٛ‬ا٘ع‪ٙ‬عس‪،‬‬ ‫تٕبٔی اِج‪ٞ¬ْٛ‬بی ن‪ٛ‬تی و‪ ٝ‬زاضای ٔج‪ٛ‬ظ اظ زفتط ٔ‪ٛ‬ؾیمی ‪ٚ‬ظاضت فط‪ ٚ ًٙٞ‬اضقبز اؾالٔی ‪ ٚ‬ؾعبیعط‬ ‫٘‪ٟ‬بز‪ٞ‬بی ضؾٕی ث‪ٛ‬ز‪ ٚ ٜ‬زضثبظ‪ ٜ‬ظٔب٘ی ‪ٟٔ ۰‬طٔب‪ ۰۳۹۸ ٜ‬تب ‪ٟٔ۰‬طٔب‪ ۰۴۱۱ ٜ‬ث‪ ٝ‬ن‪ٛ‬ضت فیعیىی ‪ ٚ‬یب زیجیتعبَ‬ ‫ٔ‪ٙ‬تکط ٌطزیس‪ ،ٜ‬تب پبیبٖ ‪ٚ‬لت چ‪ٟ‬بضق‪ٙ‬ج‪ ۰ ٝ‬زیٕب‪ ۰۴۱۱ ٜ‬ثطاؾبؼ اػالْ فطاذ‪ٛ‬اٖ ‪ ٚ‬ثب ٔطاجؼ‪ ٝ‬ثع‪ ٝ‬ؾعبیعت‬ ‫جک‪ٛٙ‬اض‪ ٜ‬ث‪٘ ٝ‬کب٘ی ‪ٔfajrmusicfestival.com‬طاحُ ثجت ٘بْ ذ‪ٛ‬ز ضا ا٘جبْ ز‪ٙٞ‬س‪.‬‬ صفحه 5 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫* دوشنبه‬ ‫* ‪ 62‬مهر‬ ‫* ‪ 01‬اکتبر‬ ‫* ‪00‬ربیع االول‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫‪9115‬‬ ‫* شماره (سایی)‪:‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫‪0011‬‬ ‫‪6160‬‬ ‫‪0001‬‬ ‫* صفحه ‪2‬‬ ‫ادب ّیات‬ ‫دستور زبان ترکی‬ ‫تورکجه دیل بیلگیسی‬ ‫*دکتر حسیه محمدزادٌ صدیق‬ ‫ُئچ‪ ٚ‬سب‪ ٚ٨ٛ ٦٧‬اسد‪...٥‬‬ ‫‪ .1‬قالیبالضمیص سوجًزکلر‬ ‫ثئٔ‪ ٠ٌٔ٨ٓ ٠‬دئ٘‪٨٨ٓ ٠‬ی ً‪ ٦‬دئ‪ٔ٘٨٨‬ش‪ ،‬هبٓ‪٨‬الجالصالضال٘ال‪٨‬الص‬ ‫سوصج‪ًٔٞ‬شد‪٧‬شٓش ‪ ٝ‬دُ‪٨‬ط‪٧ ٠٘ٔ٨‬بٓ‪٨ٜ‬ض ‪٧‬وس‪ ٟ‬د‪٧ ٙ‬وس‪،٠٧ٝ‬‬ ‫سوصج‪ًٔٞ‬ش‪ ٚ٧‬هبسض‪٨ٔ٨‬وصس‪ٜ٧‬ب ثبؿص‪٨ٛ‬ش‪۳‬‬ ‫ٗ‪٨‬ظبّ‪ ۳‬اؿض‪ ٚ٨ٛ٥‬س‪ ٞ٧ٞ‬اخ‪٨‬ش‪٧ ،‬ئش آالشال‪٨‬ال‪ٜ‬الذا‪٧ ٙ‬البسالب‬ ‫ُئذس‪ ٚ٨ٗ ،‬دس‪ ٚ٨ٟٛ‬س‪ ٙٞ٧ٞ‬هبس٘بم‪ ،‬اج‪ ٦‬سوص‪ ،‬آٔال‪٦‬‬ ‫ا‪٧‬بهٔ‪ ،٦‬دد‪ ،٠ٜٛ ٟ‬آ‪ ٠ٜ٨‬ثبخ٘بم‪ ،‬اچ‪٨‬الن اؿال‪٨‬الش‪ ،‬د‪٧‬الْ‬ ‫سوً٘ی‪ ،‬د‪٧‬جٔ‪ ٦‬ثبضٔ‪١ ،٦‬ال٘الذا‪ ٙ‬ا‪ٝ‬صام ًالشد‪٧‬سال‪٦‬‬ ‫‪٧‬بخ‪ ،ٚ٨‬ه‪٨‬ض‪ ٖ٧‬س‪ ٠ٜ‬دئ‪٨٨‬شٕ ُٔ‪ ٖ٨ٜ٨‬س‪ ٚ‬ائط‪٨‬ز‪ ،‬اؿالض‪٥‬‬ ‫د‪ٞ٧ ٦ٔ٧‬خذ‪ٝ‬س‪ ،‬هبض‪٨‬ن ا‪ ٠ٔ٧‬د‪ ٟٝ‬د‪ٞ٧ٝ‬سٗالبم‪ ،‬ا‪ٝ‬سُال‪٦‬‬ ‫‪ٛ‬بص‪٧‬ی‪ ،‬اع ُوص ‪. ... ٝ‬‬ ‫‪.2‬اولچًلً – اییاقلی‬ ‫دئ‪ٔ٘٨٨‬ش‪ ٚ٧‬چ‪ٞ‬خ‪ٛٞ‬ذا اوٓچ‪ ٝ ٞ‬ا‪٧ٝ‬بمدا ‪ٝ‬اسد‪٧‬ش‪ .‬ث‪ٛٞ‬صسا‬ ‫اوٓچ‪ – ٞ‬ا‪٧ٝ‬بهٔ‪ ٦‬دئ‪ٔ٘٨٨‬ش دئ‪٨ٔ٨٨‬ش‪ .‬هالبٓال‪٨‬الجالصالضال٘ال‪٨‬الص‬ ‫ثال‪٨‬الالچال‪٨‬الال٘ال‪٨‬الالذ‪ُ ٟ‬الٔالال‪ ٚ‬ا‪٧ٝ‬الالبهالصس‪٧‬الال‪ ٚ‬ثال‪٨‬الالش چالال‪ٞ‬خالال‪،ٞ‬‬ ‫ا‪ٛ‬صٗس‪٨‬ضد‪٧‬شالس ‪٧ ٝ‬بٓ‪ٜ‬ال‪٨‬الض ‪٧‬البددا هالبٓال٘البم ا‪٧‬الچال‪ٙٞ‬‬ ‫اسس‪٨‬ش‪٨ٔ٧‬شالس‪.‬‬ ‫ا‪ ٦ٌ٧‬س‪ٞ٧ٞ‬م ث‪٨‬ش ً‪ٜ‬ذ‪ ،ٟ‬ا‪ٝ‬دا ٗ‪ٜ‬ذ‪)۴ ۳( ٟ‬‬ ‫ا‪٧‬ذا‪ ٙ‬ا‪ٔ٧‬ذ‪ ٙ‬ث‪٨‬ش ‪ٛ‬بٗبص ا‪ٞٛٝ‬دا ض‪٨‬غب‪ ٙ‬ه‪٘٧ٞ‬بص (‪)۴ ۳‬‬ ‫ا‪ٗٝ‬ب‪-‬ا‪ٗٝ‬ب‪ ،‬دو‪ٛ‬ذ‪ٝ‬ى ٗ‪ٗٞ‬ب (‪)۳ ۳‬‬ ‫ػٔ‪-٦‬ػٔ‪ ،٦‬ا‪٘ٓٝ‬بدٓ‪)۳ ۳( ٦‬‬ ‫س‪ٜ‬ذ‪ ٙ‬حشًز‪ ،‬حوذ‪ ٙ‬ثشًز (‪)۱ ۱‬‬ ‫س‪ ٚ‬اؿب ٗ‪ ٚ‬اؿب‪ ،‬ه‪ ٖ٨ً ٞٛٞ٧ٞ‬سبؿب (‪)۴ ۴‬‬ ‫ادإ ‪ٝ‬اسد‪٧‬ش اداٗصس‪ ٚ٧‬ثبخط‪ ٦‬د‪٧‬ش‬ ‫ادإ ‪ٝ‬اسد‪٧‬ش د‪ٜ٧‬ذ‪٧‬شٗ‪٠‬س‪٧ ٚ‬بخط‪ ٦‬د‪٧‬ش (‪)۴ ۳ ۳‬‬ ‫‪ .3‬داویطیق بیچیمیىدٌ ایالن دئییملر‬ ‫ث‪٨‬ش دبسا دئ‪ٔ٘٨٨‬ش‪ ،‬دا‪٨ٛ‬ط‪٨‬ن حبٓ‪ٜ٨‬ذاد‪٧‬شالس‬ ‫د‪ ٠٧ ٟٝ‬دئذ‪ٔ٧‬ش ثال‪٧ٞ‬ال‪ٜ‬ال‪ ٙٞ‬اُالش‪٧‬الذ‪٧‬الش‪ ،‬دئالذ‪١ ۳٥‬البسإ‬ ‫د‪ٝ‬صد‪ٝ‬سً‪٦‬؟‬ ‫ٗص‪ ٖ٨٧‬اؿب‬ ‫ دد‪ ٦ٜٗ ٟ‬ه‪ٞ‬سدا ‪ٝ‬ئشٗ‪.٠‬‬‫ ه‪ٞ‬سخ٘ب ثبال ‪ٝ‬ئشٗشٕ‪.‬‬‫‪ .4‬بیر واغیل ی یا ایالی وتیجٍسی‬ ‫ثؼض‪ ٦‬دئ‪ٔ٘٨٨‬ش‪ ،‬ث‪٨‬ش ‪ٛ‬بؿ‪٧ ٝ ْ٨‬ب ا‪ٝ‬ال‪ ٝ ٥‬حالبدطال‪ٛ ٠‬ال‪٨‬ال‪ٚ‬‬ ‫‪ٛ‬ش‪٨‬ج‪٠‬س‪ ٦٘٨ً ٦‬دئ‪٨ٔ٨٨‬ش‪۳‬‬ ‫داػ‪ٞ‬ا ‪ٞ٧‬سهب‪ ٙ‬ا‪ٝ‬سش‪ٛٞ‬ذ‪ ٟ‬ا‪٧‬ذ‪٥‬‬ ‫‪ ٤٧‬اسِ‪٤٧ ٖ٨‬‬ ‫دد‪ٟ‬س‪ًٞ ٚ٨‬س ائٔ‪ٗ٠‬ی‬ ‫‪ .5‬جملٍ بیچیمیىدٌ ایالن‬ ‫ث‪٨‬ش چ‪ٞ‬ت دئ‪ٔ٘٨٨‬ش ج٘ٔ‪ ٠‬ث‪٨‬چ‪ ٦٘٨‬حبٓ‪ٜ٨‬ب ُٔ٘‪٨‬طٔش‬ ‫‪٧‬ئش آش‪ٜ٨‬ذا‪٧ ٙ‬بسب ُئذ‪٧‬ش‬ ‫س‪ ٦ٔٔ٨‬ا‪ ٠ٔ٧‬ا‪ٝ‬ص ه‪٨‬ضاسد‪٧‬ش‬ ‫اسد‪ٝ ٥‬اس‬ ‫ثبض‪ُٞ ٦‬سا س‪٨‬ش‪٨٧ٟ‬ش‪...‬‬ ‫اضعار ترکی ضُریار‬ ‫**‬ ‫‪ٓ١‬چ‪ ٦‬خبال چب‪٧‬ذا دبٓشبس ‪ٝٞ٧‬اسد‪٥‬‬ ‫ٗٓ٘ٓذ صبدم داٗصس‪ ٦ٜ٧‬س‪ٝٞ‬اسد‪٥‬‬ ‫‪١‬ئچ ث‪٘ٔ٨‬ضد‪٧‬ی داؿذ‪ ،٥‬داضذ‪ ،٥‬د‪ٝٝ‬اسد‪٥‬‬ ‫‪١‬ش‪٧‬ب‪ُٔ ٙ‬ذ‪ ٥‬ض‪٨‬صؽ اس‪٨‬ت‪ ،‬اضبسد‪٧‬ن‬ ‫آص‪ ٠ٛ ،ٟ‬خ‪ٕٞ‬ش ؿ٘س‪٨‬ض‪-‬ؿ٘س‪٨‬ض ‪٧‬بضبسد‪٧‬ن‬ ‫**‬ ‫ض‪٨‬خ االسصٕ ٗٔ‪ٜ‬بجبس‪ ٦‬د‪ ٠٨٧‬سد‪٥‬‬ ‫ٗٓطَذسح‪ٓ ٖ٨‬جّبد‪ ٠٨٨ُ ٦ٛ ٟ‬سد‪٥‬‬ ‫ٗطْذاجٔ‪ ٦‬ث‪ٕٞ‬ص ثبضصس‪ ٠٨٧ ٥‬سد‪٥‬‬ ‫ث‪٨‬ض خ‪ٕٞ‬ض‪ٞ‬د‪ٝ‬م خ‪٨‬شار ا‪ٕٓٝ‬س‪ ،ٙٞ‬س‪ ٥ٕٞ‬ا‪ٕٓٝ‬س‪ٙٞ‬‬ ‫کشم ائَٔ٘ٓض‪١ ،‬ش ‪ٕٞٛ‬الجبم‪ ،‬ه‪ ٥ٕٞ‬ا‪ٓٝ‬س‪ٙٞ‬‬ ‫**‬ ‫ٗٔی ‪٨ٛ‬بص ‪ٝ‬س‪ٛ‬ذ‪ ٚ٨ٔ٧‬سبالسد‪٥‬‬ ‫اس‪ ٚ٨‬چبد‪ٞ‬ح هئ‪٨‬وبج‪٨‬ذا‪ ٙ‬چبالسد‪٥‬‬ ‫ه‪٨‬شه‪ ٦‬سٌ‪ُ ٚ٨‬ذ‪٧‬ی ثبض‪ ٚ٨‬االسد‪٥‬‬ ‫د‪ٕٝ‬الئ‪٨‬ب ه‪٨‬ضالس اچ‪٨‬خ د‪ٜ‬جش‪ٟ‬‬ ‫د‪ٜ‬جش‪ٓ ٟ‬شد‪ُ ٠ٛ ٟ‬وصّ ٗ‪ٜ‬ظش‪ٟ‬‬ ‫**‬ ‫ح‪٨‬ذسثبثب‪ًٜ ،‬ذ‪ ٚ٧‬س‪ ٙٞ٧ٕٞ‬س‪ٞ‬سب‪ٛ‬ذا‬ ‫ه‪٨‬ض‪ٜٔ٨ُٔ-‬ش‪ ،‬ح‪ٜ‬ب‪-‬د‪ٔ٨‬ش‪ ٠‬سبسب‪ٛ‬ذا‬ ‫ث‪ ٠ٜ٨ُٔ َ٨‬داٗ‪ٜ‬ب‪ ٙ‬آ٘ب اسب‪ٛ‬ذا‬ ‫ٗ‪ ٖ٨ٜ‬د‪ ٟ‬ا‪ ٕٝ‬ه‪٨‬ضالس‪ٛٝ‬ذا ُوص‪ٝ ٕٝ‬اس‬ ‫ػبض‪٨‬وصس‪ ٚ٧‬سبصالس‪ٜ٧‬ذا سوص‪ٝ ٕٝ‬اس‬ ‫**‬ ‫ح‪٨‬ذسثبثب‪ ،‬ث‪ٞ‬الخصس‪٧ ٚ٧‬بسد‪٨‬ض‪٥‬‬ ‫ث‪ٕٞ‬سشب‪ٛ‬صس‪ ُّٕٞ ٚ٧‬ثٓسٓش‪ ،٥‬هبسد‪٨‬ض‪٥‬‬ ‫چشچ‪ٔ٨‬ش‪ ٚ٧‬اؽ ‪ٛ‬بثبس‪ ،٦‬سبهو‪٨‬ض‪٥‬‬ ‫ا‪ٜ٧‬ذ‪ ٥‬د‪ٝ ٟ‬اس داٗبؿ‪٘٨‬ذا‪ ،‬داد ‪ٝ‬ئشس‬ ‫ا‪٧‬شِ‪ُ ٚ٨‬ئذ‪ُٕٔٛٞ ٙ‬ش‪٘٧‬ذ‪٧ ٙ‬بد ‪ٝ‬ئشس‬ ‫**‬ ‫عالهم امینی‬ ‫دده قورقود‬ ‫فضولی‬ ‫خیابانی‬ ‫شهریار‬ ‫واغیل‬ ‫تًلکً‪ ,‬تًلکً‪ ,‬تًوبکی‬ ‫ُئچ‪ ٚ‬سب‪ ٚ٨ٛ ٦٧‬اسد‪...٥‬‬ ‫ه‪ٞ‬سدا جب‪ٝ‬اه ‪ٝ‬ئشد‪ -۳٥‬ه‪ٞ‬سد اؿب‪١ ,‬ئچ اج‪٨‬وص‪٘ٛ‬الب‪.‬‬ ‫ث‪ٞ‬سا س‪ ٚ‬دئ‪٧ ٚ٨‬ئش دئ‪٨‬ال‪٨‬الْ‪١ .‬البٗال‪٨‬ال٘ال‪٨‬الض اجال‪٨‬ال‪ ٚ‬دا‪ٙ‬‬ ‫ا‪ٓٝ‬ج‪٨٨‬ی‪ .‬س‪ُ ٚ‬وس‪ – ٙ‬ه‪٧ٞ‬ش‪ٝ‬م دئ‪ ,ْ٨٨‬ث‪٨‬الش دالبسچالب‬ ‫اؽ داضذ‪ .٥‬ا‪ ٝ‬داش ث‪٨‬ض‪ ٥‬آذادا‪ ,٦٘٨ً ٙ‬س‪ٜ‬ال‪ ٦‬د‪ٟ‬‬ ‫آالالالذاد‪٧‬الالالجالالالذ‪ .٥‬ات سالالالبٗالالالب‪ ,ٟ‬سالالالبٗالالالب‪...ٟ‬‬ ‫ه‪ٞ‬سد‪ ٙٝ‬ه‪ٞ‬الؿ‪ ٦‬ث‪ٞ‬ص‪ٝ‬ضذ‪ ,ٝ‬ا‪٧‬سشذ‪ ٥‬س‪ٌٓٞ‬ال‪ ٞ‬ثالبثالب‪٧‬الب‬ ‫جب‪ٝ‬اه ‪ٝ‬ئشس‪ ,ٚ٨‬ه‪ ٙٞٛٞ٧ٞ‬ثبض‪ٚ٨‬دا‪ ٙ‬ث‪٨‬ش سس ُٔذ‪ .٥‬ث‪ٙٞ‬الس ‪١‬بٗ‪٨‬س‪ ٦‬هبچ‪٨‬ت ُ‪٨‬ضٓ‪ٜ‬ذ‪ .٥‬ث‪٨‬ش ‪٧‬الئالٌال‪ ٠‬د‪ٛٝ‬ال‪ٞ‬ص‬ ‫سبدذ‪ٔ٨‬ش‪ ٦‬ا‪ ٠ٔ٧‬ه‪٧ٞ٧ٞ‬ب د‪ٝ‬ضذ‪ .ٝ‬د‪ٞٛٝ‬ص‪ ٙٝ‬ا‪٧‬بؿ‪ ٦‬ا‪ ٝ‬هذس اؿش‪٨٘٧‬طذ‪ ,٦ً ٥‬ا‪٧‬بؿب هبٓخب ث‪٨٘ٔ٨‬شد‪ .٥‬ه‪ٞ٧ٞ‬داً‪ ٦‬الس‬ ‫ث‪ٛٞ‬ب ثبخ‪٨‬ت ُ‪ٞٓٞ‬ضذ‪ٓٝ‬ش‪ .‬د‪ٞٛٝ‬ص اؿص‪٧‬ب‪-‬اؿص‪٧‬ب دئذ‪ -۳٥‬هبسداشالس‪ ,‬ثس‪ ,‬س‪٨‬ض ث‪ٞ‬سدا ‪ ٠ٛ‬هب‪٨٧‬ش‪٧‬شس‪٨ٜ٨‬ضسال‪ٓٞ‬الٌال‪ٞ‬‬ ‫ثبثب جب‪ٝ‬اه ‪ٝ‬ئشد‪١ -۳٥‬ئچ س‪ٞ‬س‪ٝ‬ض٘ب‪ ,‬د‪ٞٛٝ‬ص هبسداش‪ ,‬س‪ ٚ٨ٜ‬ثبض‪ٜ٨‬ب ُٔ‪ ٚ‬ث‪٨‬ض‪ ٖ٧‬د‪ ٟ‬ثبض‪٨٘٨‬ضا ُٔ‪٨‬ت‪ُ .‬الْ ثالش‪٥‬‬ ‫ُوسى ث‪ ٞ‬ث‪٨‬ش دبسچب اص داش دا‪١‬ب ‪١‬ب‪ٛ‬س‪ ٦‬اخ٘بؿ‪ ٦‬ث‪ ٞ‬س‪ٞ‬سا سبالجبم‪..‬ث‪ ٞ‬صاٗب‪ ٙ‬ه‪ ٙٞٛٞ٧ٞ‬ثالبضال‪٨‬ال‪ ٚ‬دا‪ ٙ‬ثال‪٨‬الش‬ ‫د‪ٛٝ‬و‪ّٞ‬دا‪٘ٛ‬ب ائط‪٨‬ذ‪ٔ٧‬ذ‪ .٥‬ث‪ٙٞ‬الس آش‪٨‬س‪ ٦‬دا هبچ‪٨‬ت ُ‪٨‬ضٓ‪ٜ‬ذ‪ .٥‬ث‪٨‬ش ثو‪ٞ٧‬ى ا‪ُٞ ٦٧‬س‪ٓٝ‬ش‪ ٞ‬ا‪ ٠ٔ٧‬ه‪ ٙٞٛٞ٧ٞ‬د‪٧‬ج‪ٜ٨‬ال‪٠‬‬ ‫د‪ٝ‬ضذ‪ .ٝ‬ا‪ٗٞ٧ ٦٧‬طبم ا‪٧‬ذ‪١ ,٥‬ئچ ‪٧‬ئش‪ ٥‬اص‪٠٘ٔ٧‬د‪ ,٥‬سئض ا‪٧‬بؿب د‪ٝ‬سد‪ ,ٝ‬س‪ٞ‬ىٓش‪ ٦ٜ٧‬هبثبسسالذ‪ ,٥‬اجال‪٨‬الن ٓال‪-٦‬‬ ‫اج‪٨‬نٓ‪١ ٦‬ش عشک‪ُ ٠‬وص ُضد‪٧‬شد‪ .٥‬ه‪ٞ٧ٞ‬داً‪٦‬الس‪ُ ٥‬وس‪ٝ‬ه داّ ا‪٧‬بمالس‪ ٥‬ا‪ٝ‬سش‪ ٠‬هبٓخذ‪ُ ,٥‬الوص ٓالش‪٧‬ال‪ٜ‬ال‪٦‬‬ ‫ثشٓذ‪٧‬ت ه‪٨‬طو‪٨‬شد‪ -۳٥‬دئ‪ُ ٚ٨٨‬وس‪ ٕٝ‬ث‪ٞ‬سداً‪ ٦‬ه‪٧ٞ‬ش‪ٝ‬ؿ‪١ ٞ‬ب‪ٛ‬س‪٨ٜ٨‬ض ‪٧‬ئذ‪٨ٜ٧‬ضه‪ٞ٧ٞ‬داً‪٦‬الس‪ ٚ٧‬د‪٧‬الٔال‪ ٦‬سال‪ٞ‬سال‪ٓٞ‬الذ‪.ٝ‬‬ ‫س‪ ٌٞٓٞ‬ثبثب ا‪٧‬ش‪٧ ٦ٟٓ‬ئش‪٨٨٧‬ت‪ ,‬ه‪ٞ‬سخب‪-‬ه‪ٞ‬سخب دئذ‪ -۳٥‬ا ا‪ ٦٧‬هلل‪ ,‬ث‪٨‬ض ه‪٧ٞ‬ش‪ٝ‬م ‪٧‬ئ٘٘‪٨‬طال‪٨‬الی‪ .‬سال‪ُ ٚ‬الوسد‪٧ٝ‬ال‪ٙٞ‬‬ ‫ه‪٧ٞ‬ش‪ٝ‬م دئ‪ ,ْ٨٨‬ث‪٨‬ش اؽ داضذ‪ .٥‬س‪ ٦ٜ‬آذادا‪ ,٦٘٨ً ٙ‬ث‪٨‬ض‪ ٥‬د‪ ٟ‬آذاد‪٧‬ت ث‪ٞ‬سا سبٓ‪٨‬ت‪١ .‬ئچ اج‪٨‬وص‪٘ٛ‬ب‪ .‬ث‪ٞ‬سدا‪ٙ‬‬ ‫‪ ٠ٛ‬س‪ ٚ‬چ‪٨‬خب ث‪ٔ٨‬جیس‪ ٠ٛ ,ٚ‬د‪ ٟ‬ث‪٨‬ض‪.‬ا‪ ٦٧‬س‪ ٌٞٓٞ‬ثبثب‪ ٚ٨ٛ‬سوص‪ُٞٓٞ ٠ٛٝ‬ه‪ ,‬س‪٨‬چشاد‪ ,٦ً ٥‬ه‪ٞ٧ٞ‬دا‪ ٙ‬چ‪٨‬خس‪٨‬ال‪,ٚ‬‬ ‫اٗالالب ثالالبجالالبسٗالالبد‪ .٥‬چالال‪ٛٞ‬الالٌالال‪ ٦‬هالال‪٧ٞ‬الال‪ ٞ‬چالال‪ٞ‬ت دس‪٧‬الال‪ ٚ‬ا‪٧‬الالذ‪ .٥‬االجسالال‪٨‬الالض هالالبٓالال‪٨‬الالت سالال‪ٓٞ‬الالٌالال‪٧ٞ‬الال‪ ٠‬دئالالذ‪۳٥‬‬ ‫‪ -‬س‪ ٌٞٓٞ‬ثبثب‪ ,‬ثس‪ ٠ٛ ,‬ائ‪٨ٔ٨‬ی ً‪ ,٦‬ث‪ٞ‬سدا‪ ٙ‬چ‪٨‬خبهش‪ ٌٞٓٞ‬ثبثب جب‪ٝ‬اه ‪ٝ‬ئشد‪ ٚٗ -۳٥‬د‪ ٟ‬ث‪٨٘ٔ٨‬شٕ‪ ....‬اسد‪ٝ ٥‬اس‬ ‫پادضاَان ترک ایران(اققًیًولً)‬ ‫ادإ اص ض٘بس‪ ٣‬هجْ‪...‬‬ ‫هشاػظ٘ب‪ ٙ‬دس ‪ٛ‬خسش‪ٓ ٚ٨‬طٌشًط‪ ٦‬س‪ٞ٘٨‬س ث‪ ٠‬ا‪ٛ‬بس‪ ٦ٓٞ‬عالص‪٧‬ال‪ ٠‬داس سالذالب‪ٟ‬‬ ‫س‪ٞ٘٨‬س ث‪ٞ‬د ‪ ٝ‬دس ٓطٌشًط‪ ٦‬ثؼذ‪ ٥‬س‪ٞ٘٨‬س ث‪ ٠‬س‪ٞ‬س‪ٛ ٖ١ ٠٧‬بٕ ا‪ ٝ‬دس ٗال‪٨‬الب‪ٙ‬‬ ‫ث‪ٞ‬د‪ .‬هشاػظ٘ب‪ ٙ‬ثؼذ‪١‬ب دس ‪ٛ‬جشد ا‪ِٞٛ‬س‪ ٠٧‬ضشًز ًشد‪ .‬سال‪٨‬ال٘ال‪ٞ‬س ثال‪ ٠‬دالبس‬ ‫خذٗبر س‪١‬جش امه‪١ٞٔٛٞ٧ٞ‬ب ٓوت اٗ‪٨‬ش ثذ‪ ٝ‬ثخط‪٨‬ذ ‪ ٝ‬سالشسالبسالش اسا ال‪٦‬‬ ‫د‪٧‬بسثٌش سا س‪ ٥ٝ ّٞ٨‬سبخز ‪ ٝ‬ث‪ ٠‬ا‪ ٚ٧‬سشس‪٨‬ت د‪٧‬بسثٌش سب ‪١‬لشبد سبّ دس‬ ‫اص ا‪ٗ ٙ‬شًض س‪٨‬بس‪ ٦‬امه‪١ٞٔٛٞ٧ٞ‬ب ث‪ٞ‬د‪ .‬دس اص ٗشٍ س‪ٞ٘٨‬س ٗ‪ٜ‬بصػبر دس‬ ‫سشصٗ‪١ ٚ٨‬ب‪ٗ ٥‬ص‪٨‬جز صد‪ ٟ‬خب‪ٝ‬س ‪ٛ‬ضد‪٧‬ی اداٗ‪٧ ٠‬البکالز‪ .‬هالشاػالظال٘الب‪ ٙ‬ثال‪٠‬‬ ‫خب‪ٛ‬ذا‪ ٙ‬س‪ٞ٘٨‬س ‪ٝ‬کبداس ثبه‪ٗ٦‬ب‪ٛ‬ذ‪ ُٞ ،‬ا‪ ٠ٌٜ٧‬ح٘ب‪٧‬ز ضب‪١‬شت س‪ٞ‬د چ‪ٜ‬ذا‪ٛ‬ال‪٦‬‬ ‫ثشا‪ ٥‬ا‪ٛ ٝ‬ذاضز ‪ ٝ‬سب حذ‪ٝ‬د‪ٞٗ ٥‬ججبر کشاسس‪٨‬ذ‪ٗ ٙ‬شٍ ا‪ ٝ‬سا کالشا‪١‬الٖ‬ ‫سبخز‪ .‬هشاػظ٘ب‪ ٙ‬دس صٗب‪ٓ ٙ‬طٌشًط‪٢٨‬ب‪ ٥‬س‪ُ٠‬ب‪ ٠ٛ‬ضب‪١‬شت ث‪ ٠‬ارسثب‪٧‬جب‪ٙ‬‬ ‫ػٔ‪ ٠٨‬هشا‪ٞ٧‬سق هشاه‪٨٘١ ٞٔٛٞ٧ٞ‬ط‪ ٠‬دس ً‪ٜ‬بس س‪ٞ٘٨‬س‪٧‬ب‪ ٙ‬ج‪ِٜ‬ال‪٨‬الذ‪ .‬اُالشچال‪٠‬‬ ‫هشا‪ٞ٧‬سق دس اؿبص ‪ٛ‬خسش‪ٓ ٚ٨‬طٌشًط‪ٗ ٦‬شد اٗب اسٌ‪ٜ‬ذسث‪٨‬الی د‪ٗٝ‬ال‪٨‬ال‪ٚ‬‬ ‫کشص‪ٛ‬ذ ‪ ٝ‬جب‪ٛ‬ط‪ ٥ٝ ٚ٨‬ضذ ‪ ٝ‬سشا‪ٛ‬جبٕ ا‪ ٚ٧‬هشاػظ٘الب‪ ٙ‬ثال‪ٞ‬د ًال‪ ٠‬دالس اص‬ ‫س‪ٓ ٚ٨ٗٞ‬طٌشًط‪ ٦‬ضب‪١‬شت دس اسصس‪ ٕٝ‬ثطذر صخ٘‪ ٦‬ضذ ‪ ٝ‬ثش اطالش ا‪ٙ‬‬ ‫شاه اسماعیل‬ ‫رتبیت‬ ‫یکصد َسار لغات ترکی‬ ‫در فارسی‬ ‫ترکی حکایٍ لر‬ ‫واخًش مه دئیلم‬ ‫دس ا‪ٝ‬ر ‪ ۱۳۴۱‬دسُزضز‪.‬‬ ‫دس اص ٗشٍ هشاػظ٘ب‪ ،ٙ‬خب‪ٛ‬ذا‪ ٙ‬حبً٘‪ ٠‬امه‪١ٞٔٛٞ٧ٞ‬ب ثال‪ٗ ٠‬الذر ‪٧‬الی‬ ‫د‪ُ ٠١‬شکشبس اضلشِ‪ٛ ٝ ٦‬بثسبٗب‪ٛ ٦ٛ‬بش اص ٗ‪ٜ‬بصػبر ‪ ٝ‬دسب‪٧‬س ث‪ ٦‬دالب‪٧‬الب‪ٙ‬‬ ‫ضذ‪ٛ‬ذ‪ .‬دس ا‪ٗ ٚ٧‬ذر د‪ ٝ‬س‪ ٚ‬اص کشص‪ٛ‬ذا‪ ٙ‬ػظ٘ب‪ ٙ‬ث‪٨‬ی‪ٛ ،‬خسز ػٔ‪٦‬ثال‪٨‬الی‬ ‫(ٗش‪ٞ‬ک‪ ٦‬ث‪ ٠‬سبّ ‪ ٝ ) ۱۳۴۱‬سذس ح٘ض‪ ٟ‬ث‪٨‬ی (ٗش‪ٞ‬کال‪ ٦‬ثال‪ ٠‬سالبّ ‪)۱۳۳۳‬‬ ‫سصش ًشد‪ٛ‬ذ ٗ‪٨‬شاص دذسضب‪ ٙ‬سا حلظ ‪ ٝ‬حشاسز ًال‪ٜ‬ال‪ٜ‬الذ‪ٓ ،‬ال‪٨‬الٌال‪ ٚ‬دس‬ ‫جٔ‪٨ُٞ‬ش‪ ٥‬اص س‪٢‬بج٘بر ج‪٢‬ب‪ٛ‬طب‪ٛ ٟ‬بًبٕ ٗب‪ٛ‬ذ‪ٛ‬ذ ‪ ٝ‬سشا‪ٛ‬جبٕ ٗشصشکالبسطالب‪ٙ‬‬ ‫ث‪ٛ ٠‬بح‪ ٠٨‬ث‪ ٚ٨‬د‪٧‬بسثٌش ‪ ٝ‬اسص‪ٛ‬جب‪٘ٛ‬حذ‪ٝ‬د ضذ‪ .‬دس اص ا‪ ٙ‬ثش سش جب‪ٛ‬ط‪٨‬ال‪ٜ‬ال‪٦‬‬ ‫ث‪ ٚ٨‬ض‪٨‬خ حس‪ ،ٚ‬کشص‪ٛ‬ذ د‪ِ٧‬ش هشاػظ٘ب‪ ٝ ،ٙ‬ج‪٢‬ب‪٨ِٛ‬ش‪ ،‬دسش ػالٔال‪ ٦‬ثال‪٨‬الی‪،‬‬ ‫اخشصف اکشبد‪.‬ا‪ ٝ‬بع دس اص ٗشٍ ضب‪١‬شت ثذسش ضذ ‪ ٝ‬جال‪٢‬الب‪ٛ‬الِال‪٨‬الشدس‬ ‫ج‪ َٜ‬ثب ج‪٢‬ب‪ٛ‬طب‪ ٟ‬هشاه‪ ٞٔٛٞ٧ٞ‬ضٌسالز خال‪ٞ‬سد اٗالب ا‪ٝ‬ص‪ ٙٝ‬حسال‪ ٚ‬دسالش‬ ‫ً‪ٞ‬چٌشش ػٔ‪ ٦‬ث‪٨‬ی صٔح‪ٜ‬بٗ‪ ٠‬سا ‪ٛ‬ذز‪٧‬شکز ‪ ٝ‬ج‪ َٜ‬ثب ج‪٢‬ب‪ٛ‬طب‪ ٟ‬سا اداٗال‪٠‬‬ ‫داد‪.‬سشا‪ٛ‬جبٕ ا‪ ٚ٧‬حس‪ ٚ‬ث‪ٞ‬د ً‪ ٠‬دس سبثسشب‪ ۱۳۱۴ ٙ‬اٗذ سا ٗشصشف ضذ ‪ٝ‬‬ ‫دس ساس ام ه‪١ٞٔٛٞ٧ٞ‬ب هشاس ُشکز‪.‬ا‪ٝ‬ص‪ ٙٝ‬حسال‪ ٚ‬سال‪ٞ‬ا‪ٛ‬سالز هالذسر ‪ٝ‬‬ ‫اػشجبس امه‪١ٞٔٛٞ٧ٞ‬ب سا ثذ‪٧‬طب‪ ٙ‬ثبصُشدا‪ٛ‬ذ‪ٞٗ ٥ٝ .‬کن ضذ هٔ٘الش‪ ٝ‬حصال‪ٚ‬‬ ‫ً‪٨‬لب دس سبحْ دجٔ‪ ٝ ٠‬ه‪ ٞٓٞ٧ٞ‬حصبس دس سبحْ س‪ٝ‬د ًٌٔ‪٨‬ز سا سسخ‪٨‬ش‬ ‫ً‪ٜ‬ذ‪ .‬دس ‪ٛ‬خسش‪ٓ ٚ٨‬طٌشًط‪ ٦‬ث‪ُ ٠‬شجسشب‪ ٙ‬هٔؼ‪ ٠‬ضالبثال‪٨‬ال‪ ٚ‬هالشاحصالبس سا‬ ‫اوص هب‪ ٚ٨ٛ‬اوص‪ ٝ‬اَٗش ‪ ۳‬ا‪٧‬ط‪٨‬ن ‪ ،‬چ‪٨‬شام‬ ‫********************************************‬ ‫اوص‪ٝ ٥‬اسد‪ ، ٥‬ثبض‪ٞ٧ ٦‬ت ‪ ۳‬س‪ٞ‬س‪ ٠٧ٝ‬س‪ٞ‬خ‪ٞ‬ال‪ ٙ‬ه‪ٞ‬سد‬ ‫********************************************‬ ‫اوص‪ٝ ٥‬اسد‪ُ ، ٥‬و‪ٞ٧ ٞٛ‬ت ‪ً ۳‬وِٓ‪٠‬‬ ‫********************************************‬ ‫‪ٝ‬اسٓ‪ ٚ٨ٛ ٦‬آ‪ٜ٨‬ذ‪ٞ٧ ، ٟ‬خس‪ ٙٞٓٞ‬د‪ٜ٨ٔ٧‬ذ‪ ۳ ٟ‬د‪ّٞ‬‬ ‫********************************************‬ ‫‪ٝ‬ا‪ ٥‬دٓد‪ٝ ٟ‬ا‪ ، ٥‬دبدبؿ‪ ٖ٨‬اؿبجذا هبٓذ‪ ۳ ٥‬اؿبجذا ه‪ٞ‬س‪ٞ٧ٝ‬ه هبال‪ ٙ‬ه‪ٞ‬ص هبث‪٨‬ـ‪٦‬‬ ‫********************************************‬ ‫‪ٝٝ‬سد‪ٝ‬هجب‪ ٙ‬ض‪٨‬ط‪٨‬ش‪ ۳‬د‪ٞ‬سس‪ٞ‬م‬ ‫********************************************‬ ‫‪٧ٝ‬ض‪١‬ب ‪٧ٝ‬ضال ا‪ٝ‬چب‪ ٙ‬ه‪ٞ‬ش ‪ ،‬چ‪٨‬چی ا‪ٝ‬سش‪ ٠‬ا‪ٝ‬چب‪ ٙ‬ه‪ٞ‬ش ‪ ،‬اوص‪ ٝ‬اوص‪ ٠ٛٝ‬هٔج‪٨‬ش‬ ‫س‪ٞ‬خ‪ٞ‬س ‪ ،‬ا‪٧‬چٓش‪٧‬س‪ٜ٨‬ذ‪ ٟ‬ثب‪٨ٛ‬ز س‪ًٞٞ‬س ‪ ۳‬اس‪٥‬‬ ‫********************************************‬ ‫خب‪ ٙ‬ثبال ‪ ،‬ا‪٧‬طٔش٘‪ ٠‬سٓ‪ ٚ‬اصاالس ‪ ،‬ا‪٧‬طٔشسٓ‪ ٚ‬چ‪ٞ‬خبالس ‪ ۳‬ث‪ٖ٨ٔ٨‬‬ ‫********************************************‬ ‫خب‪ ٖ٨ٛ‬ا‪٧ٝ‬ب‪ٛ‬ذ‪ ، ٥‬جبٗب دا‪٧‬ب‪ٛ‬ذ‪ ، ٥‬جبٕ س‪ٜ٨‬ذ‪ ، ٥‬هب‪ٛ‬ب ث‪٧ٞ‬ب‪ٛ‬ذ‪ٛ ۳ ٥‬بس‬ ‫********************************************‬ ‫‪٧‬بؿب ثبسسب‪ ٙ‬د‪ٞ‬ص‪ٝ‬الس ‪ ،‬داضب ثبسسب‪ ٙ‬ه‪٨‬ش‪٧‬صس ‪ُٞ ۳‬صُ‪ ، ٞ‬ا‪ٜ٧‬ب‬ ‫ٗص‪ُٞ ٚ٨ٛ‬ص‪ ٙٞٛٝ‬اؿال‪٦‬‬ ‫ هبساس‪ ٦‬ث‪٨‬ش ‪ٛ‬ال‪ ٟٞ‬سال‪٦‬‬‫‪ٝ‬اس ا‪٧‬ذ‪ .٥‬ا‪ٝ‬ضبم ثٓالشى‬ ‫‪ٛ‬بخ‪ٞ‬ضصٗ‪٨‬طذ‪ُٛٞ ،٥‬ال‪ٞ‬‬ ‫ُ‪ٛٞ‬ذ‪٧ ٙ‬ب‪ٝ‬االض‪٨‬شد‪.٥‬ث‪٨‬ش‬ ‫ُ‪ ٙٞ‬ا‪ٝ‬ضبؿ‪٨‬ال‪ ٚ‬حالبٓال‪٦‬‬ ‫الح خبساثصضالذ‪ٗ.٥‬الص‬ ‫د‪ٝ‬س‪ٝ‬ه ا‪ٝ‬ضبؿ‪ ٚ٨‬ثبض‪ٜ٨‬ب‬ ‫د‪ٝ‬ال‪ٛ‬الالذ‪ ٝ ٥‬ا‪ٝ‬ص‪ٛٝ‬الال‪ٞ‬‬ ‫ُالالالو‪٧‬الالال‪ ٠‬سالالال‪ٞ‬سالالال‪ٞ‬ه‬ ‫دئذ‪ ۳٥‬دالش‪ٝ‬سد‪٧‬الِالبسا‬ ‫ٗ‪ ٖ٨ٜ‬ث‪ ٞ‬ػض‪٧‬الض ‪ٛ‬ال‪ٗ ٟٞ‬ال‪٠‬‬ ‫سحٖ ائٔ‪ ،٠‬ا‪ ٞٛٝ‬سبؿبٓز‪،‬‬ ‫ا‪٧ ٙٞٛٝ‬ئش‪ ٖ٨ٜٗ ٠ٜ٧‬جب‪ ٦٘٨ٛ‬اّ‪ ٚٗ .‬د‪٨ٛٝ‬ب‪٧ ٚ٨ٛ‬بخطال‪٧ ٦‬البٗالب‪ٛ‬ال‪٨‬ال‪ُ ٚ‬الوسٗال‪ٞ‬ضالٖ‪ٗ.‬الص‬ ‫‪٧‬بٓ‪ٞ‬اسا‪ٛ‬ذا ح‪٨‬بط دا دا‪ٛ‬ب دا ثبض‪ُٝٞ ٦ٜ٨‬د‪ٝ‬ضب (س‪ ٞ‬هبث‪ٜ٨‬ب) س‪ٞ‬خ‪ٞ‬ه س‪ ٞ‬ا‪٧‬الچال‪٨‬الشٗال‪٨‬الص‪.‬‬ ‫ُ‪ٝٞ‬د‪ٝ‬ش ًئچ‪٨‬ش دا‪ٛ‬ب‪ ٚ٨ٛ‬ثبض‪ٜ٨‬ب‪ .‬ح‪ٞ٨‬ا‪ ٙ‬ثبض‪ ٦ٜ٨‬ا‪٧ ٝ‬ب‪ٛ‬ب ث‪٧ ٞ‬ب‪ٛ‬ب سشد‪ ٠‬د‪ ٟ‬سشد‪ ٠‬د‪ ٟ‬ائال‪٧ٞ‬ال‪ٚ‬‬ ‫هبد‪٨‬س‪ٜ٨‬ذا‪ ٙ‬ا‪٧‬چش‪ً ٥‬ئچ‪٨‬ش‪ٗ.‬ص ثبض‪ ٚ٨‬هبٓذ‪٧‬ش‪٧‬ت ػج‪٨‬ج‪ ٠‬هش‪٧‬ج‪ ٠‬ث‪٨‬ش ضئ‪ُ ٦‬الوس‪ٝ‬س‪ .‬ائٔال‪٠‬‬ ‫ث‪٨ٔ٨‬ش ً‪ ،٦‬آص‪ ٟ‬ا‪ ٙٞٛٝ‬د‪ٝ‬ػبس‪ ٦ٜ٨‬هج‪ ّٞ‬ائذ‪٧‬ت‪ ،‬ػضسائ‪ُٛٞ ٦ٔ٨‬ذس‪٧‬الت ًال‪ ،٦‬ا‪ٛٝ‬ال‪ٙٞ‬‬ ‫جب‪ ٦ٜ٨ٛ‬آس‪ٗ.ٚ٨‬ص ه‪ٞ‬سخ‪ٞ‬س‪ٛٞ‬ذا‪ ٙ‬ث‪٨‬ش ُ‪ٞ‬ض‪ ٠٧ ٠‬س‪٨‬خ‪٨ٔ٨‬ت اسال‪ - ٠‬اسال‪ ٠‬دئال‪٨‬ال‪٨‬الش‪٧۳‬الب‬ ‫ػضساػ‪ٝ ْ٨‬آص‪ ،ٟ‬ث‪ٔ٨‬ص‪ٛ ،ٟ‬بخ‪ٞ‬ش ٗ‪ ٚ‬دئ‪ ،ٖٔ٨‬ثبت ث‪ ٞ‬ا‪ٝ‬ضبهذ‪٧‬ش‪.‬‬ ‫یکصد هزار لغات‬ ‫اداٗ‪ ٠‬اص ض٘بس‪ ٣‬هجْ‪...‬‬ ‫هُشُشٗبم‪ ۴‬احش٘بالً ه‪ٞ‬سبسٗبم (‪ ۴‬س٘بٕ ًشد‪ ، ٙ‬خالصظ‬ ‫ترکی در فارسی‬ ‫ضذ‪ ۴ ) ٙ‬ث‪ٗ ٦‬صشف ‪ ،‬ث‪ٌ٨‬بس (‪ )۱‬؛ ث‪ ٠‬اػشجبس ا‪٧‬ال‪ٜ‬الٌال‪٠‬‬ ‫ثؼذ اص س٘بٕ ًشد‪ ٙ‬چ‪٨‬ض‪ ٥‬ا‪ٛ‬شا ً‪ٜ‬بس ٗ‪ ٝ ٖ٨٢ٛ ٦‬ثال‪٦‬‬ ‫ٗصشف ٗ‪ٗ ٦‬ب‪ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫هُشُٔؾ‪ ۴‬ه‪ٔٞ‬سٔ‪ٔٞ‬م ‪ ۴‬ه‪ٞ‬ر (ٗجبسى ‪ ،‬د‪ٓٝ‬ز ‪ ،‬ثخالز)‬ ‫ٓ‪ٞ‬م (اى) ‪ٗ ۴‬جبسً‪ ، ٦‬خجسش‪ ، ٠‬د‪ٓٝ‬الز ٗال‪ٜ‬الذ‪ ٥‬؛‬ ‫هشٔؾ خب‪٨ٛ‬ب‪ ۴ ٙ‬سٔسٔ‪ ٠‬ا‪ ٥‬اص دالبدضالب‪١‬الب‪ ٙ‬سالشى دس‬ ‫ًشٗب‪ ٙ‬دس هش‪١ ٙ‬لشٖ ‪١‬جش‪۳٥‬‬ ‫‪ٞٛ‬س‪ٝ‬ص ‪ ٝ‬هشٔؾ ضب‪ ٝ ٟ‬ؿ‪٨‬ش‪ ٟ‬ث‪ًِٜ ٠‬بع خٔ‪ٞ‬س‪ ٦‬سبخش‪ٜ‬ذ… ‪ /‬سبس‪٧‬خ ؿبصا‪٦ٛ‬‬ ‫ُهشُٔ٘ص‪/‬ر‪ ۴‬ه‪ٔٞ‬س‪ٔٞ٘ٓٔٞ‬ش‪ ۴‬ه‪ٞ‬س‪(ّٞ‬ه‪ٞ‬س‪٘ٓٞ‬بم ‪ ۴‬س٘بٕ ضذ‪ٞٗ )ٙ‬ش (اى ٗج‪ ۴ )ّٞ٢‬س٘بٕ ضذ‪ ، ٟ‬اثال‪ٚ‬‬ ‫اسشائ‪ ْ٨‬ث‪ ٚ‬سٔج‪ٞ‬م اص اٗشا‪ ٥‬سٔغب‪ ٙ‬عـشّ ث‪َ٨‬‬ ‫هجب‪ ۴‬هبجب ‪ ۴‬هب (هبه ‪ ،‬ظشف) جب (اى) ‪ ۴‬ا‪ٛٝ‬ذ ‪ ،‬ظشف ‪ ،‬هبه (‪)۹،۱۲‬‬ ‫هُچبّم ‪ ٝ‬هچبم ‪ ۴‬ه‪ٕٞ‬چبم ‪ ۴‬ه‪ٕٞ‬چ چبم ‪ ۴‬ه‪ٕٞ‬چ (د‪ٞٔ٢‬ا‪ )ٙ‬چبم (کشث‪ ، ٠‬دسضز) ‪ ۴‬ثضسٍ د‪ٞٔ٢‬ا‪ ، ٙ‬ه‪٥ٞ‬‬ ‫‪ ، ٌْ٨١‬دسضز ‪ ، ٌْ٨١‬س‪ٞ‬ا‪ٛ‬ب ؛ ه‪ٞ‬چبهصٗب ‪ ۴‬د‪ ٝ‬ث‪٨‬ش‪١ ٦‬ب‪ ٥‬ح٘بس‪ ، ٦‬ح٘بس‪ِٜ٘١ ۳ ٠‬ب‪ ٙ‬س‪ ٠٘١ٞ‬چالبثالی‬ ‫‪ٝ‬س‪ٛ‬ذ‪ٛ‬ذ ‪ٝ‬هچبم×دسش‪٨‬بسا‪ ٙ‬س‪ٞ‬چ‪ ٙٞ‬سش‪ ٠٘١ ٝ‬ثبالچبم‪ً ُْ /‬طش‪٦‬‬ ‫هذؿ‪ ۴ٚ‬هبداؿب‪ ۴ ٙ‬هبدا (ثص ‪ ،‬خغش) ؿب‪( ٙ‬اى) ‪ ۴‬خغش‪ٛ‬بى ‪ ،‬دشثص ‪ ٠ً ،‬اص ا‪ ٙ‬ث‪ ٠‬اضالشالجالب‪ٗ ٟ‬الؼال‪ٜ‬الب‪٥‬‬ ‫ٗ٘‪ٜٞ‬ع ‪ ٝ‬ؿ‪٨‬ش ٗجبص اسش‪ٜ‬جبط ٗ‪ًٜٜ ٦‬ذ ‪ ،‬ؿذؿ‪ٗ( ٚ‬ؼش) ؛ هبدا آ٘بم ‪ ۴‬ثص‪ً ٥‬س‪ ٦‬سا ث‪ ٠‬جب‪ ٙ‬خالش‪٧‬الذ‪، ٙ‬‬ ‫هبدآ‪ ۴ ٦‬دٔشثص‬ ‫هِش‪ ۴‬ه‪ٕ٨‬ش ‪ٛ ۴‬بص ‪ ٝ‬ػط‪ ، ٟٞ‬ج‪ٜ‬جب‪ٛ‬ذ‪ ٙ‬ثذ‪ ٙ‬ثوصذ ػط‪ ٟٞ‬؛ هشس‪ ۴ ٦‬ه‪ٕ٨‬شس‪ ۴ ٦‬هش د‪ٜ١‬ذ‪ ، ٟ‬ه‪٨‬ش‪٧‬ط٘ب ‪ً ۴‬الشضال٘ال‪٠‬‬ ‫اداٗ‪ ٠‬داسد‬ ‫(‪ ، )ٕ.ٟ‬ه‪٨‬شجب‪٘ٛ‬بم ‪ٛ ۴‬بص ‪ ٝ‬ػط‪ً ٟٞ‬شد‪ ، ٙ‬ه‪ٕ٨‬شچ‪ ٝ ْ٨‬ه‪ٕ٨‬شٓ‪ ۴ ٦‬ػط‪ُ ٟٞ‬ش‪...‬‬ ‫سسخ‪٨‬ش ًشد ‪ ٝ‬ر‪ٝ‬آوذس‪١‬ب‬ ‫سا اص خالبٓالذال‪ٞ‬ر اخالشاع‬ ‫ًشد‪ .‬ا‪ٝ‬ص‪ ٙٝ‬حسال‪ ٚ‬دس‬ ‫‪ٞٛ‬اٗجش ‪ٞٗ ۱۳۴۱‬کن ضالذ‬ ‫دس ‪٧‬الالی ضالالجالال‪٨‬الالخالال‪ٙٞ‬‬ ‫ج‪٢‬ب‪ٛ‬طب‪ ٟ‬هشاه‪ ٞٔٛٞ٧ٞ‬سا ث‪٠‬‬ ‫‪١‬الال٘الالشا‪ ٟ‬کالالشص‪ٛ‬الالذا‪ٛ‬الالص‬ ‫ٗح٘ذ‪ ٝ ٥‬اثال‪٧ٞ‬ال‪ٞ‬سالق‬ ‫ؿبکِٔ‪٨‬شًشد‪ ٝ ٟ‬ا ٘حصّ اٗذشاس‪ٞ‬س‪ ٥‬ا‪ٛ‬ب‪ٛ‬شا ٗ‪ٞ‬جت ضال‪ٞ‬د‪ .‬دالس اص ا‪ٙ‬‬ ‫‪ٞٛ‬ثز اث‪ٞ‬سؼ‪٨‬ذ س‪ٞ٘٨‬س‪ ٥‬ث‪ٞ‬د ً‪ ٠‬ث‪ ٠‬ث‪٢‬ب‪ٛ ٠ٛ‬جبر حس‪ٜ‬ؼٔ‪ ٦‬کشص‪ٛ‬ذ ج‪٢‬الب‪ٛ‬طالب‪ٟ‬‬ ‫ً‪ ٠‬دس ج‪ َٜ‬ثب امه‪١ٞٔٛٞ٧ٞ‬باصا‪ً٘ ٝ‬ی خ‪ٞ‬اسش‪ ٠‬ث‪ٞ‬د‪ٓ ،‬طٌش خ‪ٞ‬د سا ثال‪٠‬‬ ‫س٘ز ؿشه حشًز داد‪ ٟ‬ث‪ٞ‬د‪.‬سذب‪ ٟ‬س‪ٞ٘٨‬س‪ ٥‬ث‪ ٠‬سؿٖ اکض‪ ٝ ٦ٛٝ‬سال‪ٞ‬ا‪ ٙ‬ا‪ٙ‬‬ ‫دس ‪٧‬ی ٗ‪ٞ‬هؼ‪٨‬ز ثحشا‪ ٦ٛ‬هشاس ُشکز‪ .‬چ‪ ٙٞ‬اص ‪٧‬ی س‪ ٞ‬سشٗب‪ ٥‬سالخالز‬ ‫صٗسشب‪ ٙ‬ارسثب‪٧‬جب‪ ٙ‬ؿ‪٨‬شهبثْ سحال٘الْ ثال‪ٞ‬د‪ٝ‬اص سال‪ ٥ٞ‬د‪٧‬الِالش سا‪١ ٟ‬الب‪٥‬‬ ‫سذاسًبس‪ ٦‬اص خشاسب‪ ٙ‬س‪ٞ‬سظ ا‪ٝ‬ص‪ ٙٝ‬حس‪ ٚ‬ثسش‪ ٠‬ضذ‪ ٟ‬ث‪ٞ‬د‪ .‬اث‪ٞ‬سؼال‪٨‬الذ دس‬ ‫دضز ٗـب‪ٗ ٙ‬حبصش‪ ٟ‬ضذ‪ ٝ ٟ‬دس اص سحْ٘ صذٗبر س‪ ٝ ٚ٨ِٜ‬ضذ‪٧‬ذ ثال‪٠‬‬ ‫اداٗ‪ ٠‬داسد‬ ‫اسبسر دساٗذ‪...‬‬ ‫بیلمجٍ‬ ‫ػض‪٧‬ض‪ُ ،ٖ٧٥‬و‪ٞ٧ ٥‬سدا‪،‬‬ ‫چ٘‪ٞ٧ ٚ‬سدا‪ُ ،‬و‪ٞ٧ ٥‬سدا‪.‬‬ ‫‪٧‬بسا ه‪ٞ‬سثب‪ً ٙ‬سشٕ‪،‬‬ ‫ث‪٠ٜ٨‬س‪ ٚ٨‬ه‪ٞ‬سسب ث‪ٞ‬سدا‪.‬‬ ‫*************‬ ‫ا‪ٝ‬ص‪ ٕٝ‬هبسا‪،‬‬ ‫ٗئ‪ً ٦‬وًذ‪ ،ٝ‬ا‪ٝ‬ص‪ ٕٝ‬هبسا‪.‬‬ ‫ٗ‪ ٚ‬س‪ ٠ٜ‬خبئ‪ ٚ‬ثبخسبٕ‪،‬‬ ‫ه‪ ٥ٞ‬ا‪ٓٝ‬س‪ ٙٞ‬ا‪ٝ‬ص‪ ٕٝ‬هبسا‪.‬‬ ‫*************‬ ‫ػض‪٧‬ض‪٧ ،ٖ٧‬بخب‪ ٙ‬هبسا‪،‬‬ ‫ثبض‪ ٚ٨‬اؽ‪٧ ،‬بخب‪ ٙ‬هبسا‪.‬‬ ‫‪٧‬بخب‪ ٙ‬هبسا ُوسٗ‪،ٖ٨٧٠‬‬ ‫ا‪٧ ٠ٜٗ ٥‬بخب‪ ٙ‬هبسا‪.‬‬ ‫*************‬ ‫ٗ‪ ٚ‬ػبض‪٨‬ن‪ ،‬اوص‪٧ ٕٝ‬بسا‪،‬‬ ‫خ‪ٞ‬ش ُٔ‪ ٠‬سوص‪٧ ٕٝ‬بسا‪.‬‬ ‫‪ ٠ٛ‬دئ‪ ٖ٨٨‬هج‪ ّٞ‬ا‪ٓٝ‬س‪،ٙٞ‬‬ ‫ه‪ٞ‬سثب‪ ٙ‬د‪٧‬ش ُوص‪٧ ٕٝ‬بسا‪.‬‬ ‫*************‬ ‫ثبؿب ُ‪٨‬شد‪ ٖ٧‬هبٗ‪٨‬طب‪،‬‬ ‫س‪ٛ ٞ‬ئ‪ٔ٨‬س‪٧ ٚ٨‬ب‪٨٘ٛ‬طب‪.‬‬ ‫خذإ صجشٓ‪٨‬ی ‪ٝ‬ئشس‪،ٚ٨‬‬ ‫‪٧‬بس‪ٜ٧‬ذا‪ ٙ‬ا‪٧‬ش‪٨٘ٔ٧‬طب‪.‬‬ ‫ستارخان‬ ‫رپوین اعتصامی‬ ‫اتا بابا سًزلری‬ ‫آص‪ٟ‬دا‪ ٙ‬ا‪ٝ‬ص‪ ٠ٛ ٠٨٨٘ٓٝ‬اوٓ‪ٞ٧ ٕٞ‬خذ‪ٝ‬س‪.‬‬ ‫ًس‪(٦‬ث‪٘٨‬بس‪ ٠ً )٥‬اٗ‪٨‬ذش سا اص خذا هغغ ‪ٌٛ‬شد‪٨ٗ٦٘ٛ ٟ‬شد‪.‬‬ ‫****************************‬ ‫ار آ٘بٗ‪٨‬ص اخ‪٨‬ش چٌ‪٨‬ش‪.‬‬ ‫هجْ اص ا‪ ٠ٌٜ٧‬است سا ثخشد اخ‪ٞ‬سش سا ٗ‪٦‬سبصد‪.‬‬ ‫****************************‬ ‫اسبٗ‪ ٚ٨‬اوٓ٘‪ٜ٨ُ ٠‬ذ‪ ٙ‬ه‪ٞ‬سخ٘‪٨‬شإ‪ ،‬ه‪ٞ‬سخ‪٨‬شإ ػضسائ‪ ْ٨‬هبد‪ ٦٘٨‬سب‪٨٨ٛ‬ب‪.‬‬ ‫اص ٗشٍ دذسٕ ‪٦٘ٛ‬سشسٖ ‪،‬سشسٖ اص ا‪ ٚ٧‬اسز ً‪ ٠‬ػضسائ‪ ْ٨‬دس خب‪٠ٛ‬إ سا‬ ‫ثط‪ٜ‬بسذ‪.‬‬ ‫****************************‬ ‫ار آ٘بؿب جب‪١‬بّ ‪ٓٞ٧‬ص‪،‬ه‪٨‬ض آ٘بؿب ه‪ٞ‬جب‪.٦ٛ‬‬ ‫ج‪ٞ‬ا‪ ٙ‬سا ثشا‪ ٥‬خش‪٧‬ذ است ثلشسز ‪ ٝ‬د‪٨‬ش سا ثشا‪ ٥‬دخشش(ػش‪ٝ‬س)‪.‬‬ ‫****************************‬ ‫اس‪ ٦‬ار ا‪ ٠ٔ٧‬ثبؿصسب‪٘١ ٙ‬ش‪ َٛ‬ا‪٘ٓٝ‬بسب ‪ ٖ١‬خ‪ ٥ٞ‬ا‪ٝ‬الس‪.‬‬ ‫د‪ ٝ‬است سا ً‪ٌ٧ ٠‬جب ثج‪ٜ‬ذ‪ ٥‬اُش ‪ ٖ١‬س‪ٛ َٛ‬ط‪ٛٞ‬ذ ‪ ٖ١‬خ‪٨ٗ ٖ١ ٥ٞ‬ط‪ٛٞ‬ذ‬ ‫****************************‬ ‫اداٗ‪ ٚ٨‬اؿض‪ٜ٧‬ذا‪ ٙ‬سوص آ‪٨‬ش‪.‬‬ ‫اص د‪١‬ب‪ ٙ‬ادٕ حشف ٗ‪ً٦‬طذ‪.‬‬ ‫****************************‬ ‫اع س‪ٞ٧ٞ‬م ‪٧‬بسبس ‪ٞ٧‬خ‪ٞ‬دا داس‪ُٞ ٥‬س‪ ٟ‬س‪.‬‬ ‫ٗشؽ ُشس‪ ٠ٜ‬دس خ‪ٞ‬اه اسص‪٨ٗ ٙ‬ج‪ٜ٨‬ذ‪.‬‬ ‫****************************‬ ‫تبریسدٌ لقب یئرمک قایداالری‬ ‫ُئچ‪ ٚ‬سب‪ ٚ٨ٛ ٦٧‬اسد‪...٥‬‬ ‫سبس‪ ٥‬هٔ‪٦‬خب‪ ٙ‬حب ‪٨‬ش جب‪ٝ‬اه ا‪٘ٓٝ‬بهذا ‪ ٝ‬جال‪٨‬ال‪ٜ‬السال‪ٓ ٦‬الغال‪٨‬اللال‪ٓ ٠‬الش‬ ‫دئٌ٘ذ‪ ،ٟ‬حٔ٘‪ ٠‬سبصا‪ٛ‬ذا س‪ ٥ٞ‬س‪ٞ‬س٘بهذا ‪٨ٗ ٝ‬شصا ثبدإ ضب‪١‬ذشسشٔ‪ٌ٨‬الذ‪،ٟ‬‬ ‫ادالس‪ ٥‬د‪ٔٔ٧‬ش‪ ٟ‬د‪ٝ‬ض‪ٞ‬ه‪.‬‬ ‫تبریسدٌ لقب یئرمک قایداالری‬ ‫حبج‪ ٦‬اث‪ٓٞ‬وبس‪ ٖ٨‬جب‪ٝ‬ا‪ ٙ‬د‪٨‬ط‪ٝ ٠‬س‪ ٥‬حوً‪ٗٞ‬الشال‪ ٦‬ا‪ٔ٧‬ال‪ٗ ٠‬ال‪ٞ‬خالبٓاللالز‬ ‫ُوسششٌٗذ‪ ٟ‬سب‪٨ٜ٨ٛ‬ت‪ .‬حبج‪ ٦‬اث‪ٓٞ‬وبس‪ ٖ٨‬جب‪ٝ‬ا‪ ٦ٔٔ٨ٗ ،ٙ‬حال‪ًٞ‬ال‪ٗٞ‬الز‬ ‫داؿ‪٨‬ص‪ٛ‬ذا‪ ٙ‬س‪ٛٞ‬شا سجش‪٧‬ضد‪ ٟ‬ض‪٢‬ش ا‪ٛ‬ج‪ ٠ٜ٨ٜٗٞ‬داخ‪ ْ٨‬ا‪ٓٝ‬ال‪ٞ‬س‪ .‬ثال‪٨‬الشُال‪ٙٞ‬‬ ‫س‪ٞ‬د‪ٞ‬سُ‪٠‬چ‪ٔ٨‬ش‪ ٥‬ث‪٨‬ش ‪٧‬ئش‪٨٧ ٟ‬ـ‪٨‬ش ا‪ٛٝ‬صسا دا‪٨ٛ‬طس‪ ،ٚ٨‬دئ‪٨‬ال‪٨‬الش‪ٗ ۳‬ال‪ٔ١ ٚ‬ال‪٠‬‬ ‫ا‪ُٛٞ ٦ٌ٧‬ذ‪ ٝ‬س‪٨‬بسش‪ ٠‬داخ‪ ْ٨‬ا‪ٞ٘ٓٝ‬ضبٕ‪ ،‬اٗ٘ب ا‪ٜ٧‬ذ‪ ٥‬ث‪ٔ٨‬ال‪٨‬الشٕ ‪٧‬البص‪٧‬الن‬ ‫چشچ‪ ٠ٛ ْ٨‬چٌ‪٨‬ش‪.‬‬ ‫ه‪٨‬ضالسا ‪ ٝ‬اس‪ٝ‬ادالسا کبٗ‪ ْ٨‬ا‪٧‬چ‪ٜ٨‬ذ‪ ٟ‬اد ه‪ٞ٧ٞ‬سالس ‪ٛ ٝ‬بٗ‪ٞ‬س‪ٗ ٦‬سبٓ‪ٓ٠‬ش ثبػض ا‪ٞٓٝ‬س ا‪ ٝ‬اد کبٗ‪ٔ٨‬ذ‪٘١ ٝ ٙ‬سب‪٧‬بالسدا‪ ٙ‬ه‪٨‬شاؿب چ‪٨‬خ٘بس‪.ٚ٨‬‬ ‫چ‪ٞ‬خ‪ٞ‬دا هبد‪ٜ٧‬صسدا ا‪ٝ‬ال‪ ٙ‬خ‪٨‬صٔزٓش ‪ ٝ‬ظب‪٨١‬شد‪٨ٛ ٦ًٟ‬طب‪ٛ‬صس‪ ٥‬ا‪ٛٝ‬صس‪ٓ ٚ٧‬وج‪ ٦‬ا‪ٞٓٝ‬س‪.‬‬ ‫ٗظٔ‪ ٚ‬د‪ٜ٨‬ش‪ًٞ ٦‬ثب‪ُ ،ٙ‬ض‪ ٚ٧ ٟ‬کبع‪ ،٦‬سوصثبص ‪ٛ‬شُ‪٨‬ض‪ ،‬چ‪ٞ‬د‪ٞ‬س سٌ‪ ،٠ٜ٨‬چئش‪ ،٠٨ٔٓٞ١ ٥‬خبٓٔ‪ ٦‬س‪ٞ‬سا‪ ٝ ٙ‬ػب‪٧‬ط‪ ،٠‬خذجج‪ً ،٠‬ص‪ٛ‬شش‪ ،‬هال‪ٞ‬سدٓال‪ٞ‬‬ ‫ًبالى‪ ،‬ضٔخش‪ ٝ ٠‬ثئٔ‪ٜ‬چ‪ٓ ٦‬وتٓش ‪١‬ش ٗحٔٔ‪٠‬د‪ ٟ‬د‪٨‬س سب‪٨ٜ٘٨ٛ‬ص‪١،‬ب‪ ٥‬سبال‪ ٝ ٙ‬ح‪٨‬بس‪٨‬ض اس‪ٝ‬ادالسا دئ‪٨ٔ٨٨‬ش‪.‬‬ ‫ارسثب‪٧‬جب‪ٛ‬ذا ػ‪٨ٗٞٗٞ‬شذ‪ ٟ‬سحو‪٨‬ش ائذ‪ ٙ‬ادالس ‪ ٝ‬ج‪ٜ٨‬س‪ٓ ٦‬غ‪٨‬ل‪ٓ٠‬ش‪ ٚ٧‬چ‪ٞ‬خ‪٨ً ٞ‬ط‪ٓ٦‬ش حبهذا دئ‪٨ٔ٨٨‬ش ‪ ٝ‬ؿئ‪٨‬شر ‪ٛ ٝ‬بٗ‪ٞ‬س ٗسبٓ‪ٓ٠‬ش‪ ٥‬ثبػالض‬ ‫ا‪ٞٓٝ‬س اس‪ٝ‬ادالس حبهذا اص سوص چ‪٨‬خبسسس‪ٜ٨‬صس‪ .‬ث‪ٞ ٞٗ ٞ‬ع اس‪ٝ‬ادالس‪ ٚ٧‬ائ‪ٞ‬د‪ ٟ‬هبٓ‪٨‬ت ‪ًٞ ٝ‬چ‪ ٠٧٠‬چ‪٨‬خ٘بٗبس‪ُٞ ٚ٨‬سشش‪٧‬ش‪.‬‬ ‫‪١‬ش ‪٧‬ئشد‪ ٟ‬اس‪ٝ‬ادالسدا‪ ٙ‬اص دا‪٨ٛ‬ط‪٨ٔ٨‬ش‪ ،‬ا‪ٝ‬دا اس‪ٝ‬ادالس‪ ٚ٧‬ح‪ٞ‬ه‪ٞ‬ه‪ ٙٞٛٞ‬ا‪٘ٓٝ‬بٗبؿ‪٨ٛ ٚ٨‬طب‪ٝ ٙ‬ئش‪٧‬ش‪ .‬س‪ٞ‬سًٔش‪ ٚ٧‬سبس‪٧‬خ‪ٜ٨‬ذ‪ ٟ‬اس‪ٝ‬ادالس ‪٠٘١‬ضال‪٠‬‬ ‫ً‪٨‬ط‪ٓ٦‬شٓ‪ ٠‬ثشاثش سب‪٨ٔ٨٧‬تالس ‪ ٝ‬ث‪ٞ‬دا س‪ٞ‬سىٓش‪ ٚ٧‬اسِ‪ ٦‬ا‪ٜ٧‬ب‪ٛ‬ج‪ٜ٨‬ذا‪٧ ٙ‬ؼ‪ ٦ٜ‬ضبٗب‪٨ٛ‬ضٗذ‪ ٝ ٙ‬ائْ ا‪ٝ‬ثب ً‪ٓٞ‬ش‪ٞ‬س‪ٛٝ‬ذ‪٨ُٔ ٙ‬شٗ‪٨‬ص‪ ،‬اٗال٘الب ‪١‬الش‬ ‫‪٧‬ئشد‪ ٟ‬س‪ٞ‬سًٔش ض‪٢‬شٓشد‪٧ ٟ‬بضبٗبؿب ثبضص‪٨٧‬جصس ‪٧‬ب‪ٝ‬اش ‪٧‬ب‪ٝ‬اش اس‪ٝ‬ادالس‪ ٚ٧‬حبه‪ ٦‬اصآ‪٨‬ت‪ً .‬ئچ٘‪٨‬طذ‪ ٟ‬سجش‪٧‬ض ض‪٢‬ش‪ٜ٧‬ذ‪٨ً ٟ‬ط‪ٓ٦‬ش اوصٓش‪ٚ٧‬‬ ‫اسد‪ٝ ٥‬اس‬ ‫ؿئ‪٨‬شسٔ‪ ٦‬سب‪٨ٛ‬شذ‪٧‬شٗبم ا‪ٝ‬چ‪ ٙٞ‬اس‪ٝ‬ادالس‪ ٥‬اصادٓ‪٨‬وذا‪ٗ ٙ‬حش‪ ٕٝ‬ائذ‪٧‬جٔش‪....‬‬ صفحه 6 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫قیوت الَهیٌیَم بِ باالتریی سطح تاریخ رسید‬ ‫* دوشنبه‬ ‫‪0011‬‬ ‫* ‪ 62‬مهر‬ ‫‪6160‬‬ ‫* ‪ 01‬اکتبر‬ ‫‪0001‬‬ ‫* ‪00‬ربیع االول‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫‪9115‬‬ ‫* شماره (سایی)‪:‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫* صفحه ‪7‬‬ ‫‪‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ -‬لیٕت ‪ٞ‬ط تٗ اِ‪ٔٛ‬ی‪ٙ‬ی‪ ْٛ‬ثطای ا‪ِٚ‬یٗ ثبض اظ ؾبَ ‪ ۰۳۳۲‬تب و‪ ٖٛٙ‬اظ ‪ ۰۰۰۳۳‬زالض‬ ‫ٌصقت تب ضقس ایٗ ٔب‪ ٜ‬ذ‪ٛ‬ز ضا ث‪ ٝ‬ثیف اظ ‪ ۰۰‬زضنس ثطؾب٘س‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اظ ضاقبت‪ٛ‬زی‪ ،‬لیٕت ‪ٞ‬ط تٗ اِ‪ٔٛ‬ی‪ٙ‬ی‪ ْٛ‬ثطای ا‪ِٚ‬یٗ ثبض اظ ؾبَ ‪ ۰۳۳۲‬تب و‪ٙ‬ا‪ ٖٛ‬اظ ‪۰۰۰۳۳‬‬ ‫زالض ٌصقت تب ضقس ایٗ ٔب‪ ٜ‬ذ‪ٛ‬ز ضا ث‪ ٝ‬ثیف اظ ‪ ۰۰‬زضنس ثطؾب٘س‪.‬‬ ‫لیٕت ‪ٞ‬ط تٗ اِ‪ٔٛ‬ی‪ٙ‬ی‪ ْٛ‬و‪ ٝ‬اظ اٖ زض ؾبذت ‪ ٕٝٞ‬چیع‪ ،‬اظ ل‪ٛ‬عی ٘‪ٛ‬قبث‪ٌ ٝ‬طـت‪ ٝ‬تب تاطاقا‪ٞ ٝ‬ابی‬ ‫وبٔپی‪ٛ‬تطی‪ ،‬اؾتفبز‪ٔ ٜ‬یق‪ٛ‬ز‪ ،‬زض اذطیٗ ٔعبٔو ایٗ ‪ٞ‬فت‪ ۰.۰ ٝ‬زضنس جا‪ٟ‬اف واطز ‪ ٚ‬ثا‪ٝ‬‬ ‫‪ ۰۰۰۳۳‬زالض ضؾیس‪ .‬لیٕت پیفذطیس ‪ٔ ۰‬ب‪ٞ ٝٞ‬ط تٗ اِ‪ٔٛ‬ی‪ٙ‬ی‪ ْٛ‬زض ث‪ٛ‬ضؼ ِ‪ٙ‬سٖ‪ ،‬ثطای ِحظبتی تاب‬ ‫‪ ۰۰۰۰۰‬زالض ‪ ٓٞ‬ثبال ضـت‪.‬‬ ‫ج‪ٟ‬ف لیٕت اِ‪ٔٛ‬ی‪ٙ‬ی‪ ْٛ‬ثبعث قس تب ؾ‪ٟ‬بْ قطوت‪ٞ‬بیی و‪ ٝ‬زض ن‪ٙ‬عت اِ‪ٔٛ‬ی‪ٙ‬ی‪ ْٛ‬ؾطٔبی‪ٌٝ‬صاضی‬ ‫وطز‪ٜ‬ا٘س ثبال ثط‪ٚ‬ز‪ .‬ؾ‪ٟ‬بْ ٌط‪ ٜٚ‬ایاٖ پوؼ و‪ ٝ‬ثرف عٕس‪ ٜ‬ؾ‪ٟ‬بْ ؼ‪ َٛ‬اِا‪ٔٛ‬ایا‪ٙ‬ایا‪ ْٛ‬ض‪ٚ‬ؾایا‪،ٝ‬‬ ‫ض‪ٚ‬ؼاَ ضا زض اذتیبض زاضز ‪ ۰.۰۳‬زضنس زض ث‪ٛ‬ضؼ ٔؿى‪ ٛ‬ج‪ٟ‬ف وطز‪.‬‬ ‫ؾ‪ٟ‬بْ ض‪ٚ‬ؼاَ ‪ ٓٞ‬زض ث‪ٛ‬ضؼ قبٍ٘‪ٟ‬بی ‪ ۵.۰۰‬زضنس ج‪ٟ‬ف وطز‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫زض ‪ٔ ۳‬ب‪ٌ ٜ‬صقت‪ ٝ‬لیٕت اِ‪ٔٛ‬ی‪ٙ‬ی‪ ْٛ‬ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬ض پی‪ٛ‬ؾت‪ ٝ‬ضقس وطز‪ ٜ‬اؾت ‪ ٚ‬اظ غا٘‪ٛ‬ی‪ ٝ‬و‪ ٝ‬لیٕت ‪ٞ‬ط تاٗ‬ ‫اٖ حس‪ٚ‬ز ‪ ۰۰۳۳۳‬زالض ث‪ٛ‬ز ‪ ۵۳‬زضنس ٌطاٖتط قس‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫تٌَع هَاد هعدًی ایراى بِ ‪ ۱۰‬هَرد افسایص یافتِ است‬ ‫‪‬‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ -‬ضییؽ ؾبظٔبٖ ظٔیٗق‪ٙ‬بؾی ‪ ٚ‬اوتکبـب ٔعس٘ی وک‪ٛ‬ض ٌفت‪ ۴‬زض ٌصقت‪ ٝ‬عا‪ٙ‬ا‪ٛ‬اٖ ٔای قاس‬ ‫حس‪ٚ‬ز ‪ٔ ۵۲‬بز‪ٔ ٜ‬عس٘ی زض ایطاٖ ‪ٚ‬ج‪ٛ‬ز زاضز و‪ ٝ‬ایٗ عسز زض حبَ حبضط ث‪ ۲۰ ٝ‬اـعایف یبـت‪ ٝ‬اؾت‪.‬‬ ‫عّیطضب ق‪ٟ‬یسی زض اییٗ اؼبظ عّٕیب اجطایی پط‪ٚ‬غ‪ ٜ‬تح‪ َٛ‬زض ثرف ظٔیٗق‪ٙ‬بؾی ‪ ٚ‬اواتاکابـاب شذابیاط‬ ‫ٔعس٘ی ذطاؾبٖ ج‪ٛٙ‬ثی اـع‪ٚ‬ز‪ ۴‬تعساز ثؿیبض ظیبزی اظ ٔ‪ٛ‬از ٔعس٘ی زض وک‪ٛ‬ض ٔب ‪ٚ‬ج‪ٛ‬ز زاضز ‪ ٚ‬زض واُ وکا‪ٛ‬ض‬ ‫ٌؿتطـ ظیبزی زاضیٓ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ٌفت‪ ۴‬اٌط ث‪٘ ٝ‬مک‪ٔ ٝ‬عبزٖ لسیٕی ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬و‪ٙ‬یٓ ٔت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ قس زض ‪ٙٔ ۰۰‬غم‪ ٝ‬وک‪ٛ‬ض ٌصقتٍبٖ ٔب وابض‬ ‫ٔعس٘ىبضی ضا ا٘جبْ ٔیزاز٘س و‪٘ ٝ‬کبٖ ٔی ز‪ٞ‬س ٔعسٖ زض ایٗ وک‪ٛ‬ض ذبؾتٍب‪ ٜ‬ذبل ذ‪ٛ‬ز ضا زاقتا‪٘ ٚ ٝ‬اٍاب‪ٜ‬‬ ‫‪ٚ‬یػ‪ٜ‬ای ث‪ ٝ‬اٖ ث‪ٛ‬ز‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫ٔعب‪ٚ ٖٚ‬ظیط ن‪ٙ‬عت‪ٔ ،‬عسٖ ‪ ٚ‬تجبض ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ث‪ٔ ٝ‬عبزٖ ثیکتط ؾغحی ث‪ٛ‬ز‪ ٜ‬اؾت اـاع‪ٚ‬ز‪ ۴‬ثاطاؾابؼ‬ ‫أبض ٔ‪ٛ‬ج‪ٛ‬ز شذبیط ظٔیٗق‪ٙ‬بؾی وک‪ٛ‬ض حس‪ٚ‬ز ‪ٔ ۵۳‬یّیبضز تٗ اؾت ‪ِٚ‬ی زض حمیمت حس‪ٚ‬ز ‪ ۰۳‬تب ‪ٔ ۰۳‬یّایابضز‬ ‫تٗ شذیط‪ ٜ‬زض وک‪ٛ‬ض ‪ٚ‬ج‪ٛ‬ز زاضز‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ٌفت‪ ۴‬حس‪ٚ‬ز ‪ ۵۰‬زضنس اظ ایٗ ٔیعاٖ ث‪ٔ ٝ‬هبِ ؾبذتٕب٘ی اظ جّٕ‪ ٝ‬قٗ‪ ،‬الق‪ٔ ،ٝ‬بؾ‪ ٚ ٝ‬ا٘‪ٛ‬ا ؾا‪ٙ‬اً ‪ٞ‬اب‬ ‫تعّک زاضز‪ ،‬حس‪ٚ‬ز ‪ ۰۳‬تب ‪ ۰۰‬زضنس ث‪ ٝ‬شذبیط ـّعی ‪ ٚ‬ثمی‪ ٝ‬ؼیطـّعی اؾت و‪ ٝ‬ثب ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ثا‪ٔ ٝ‬ا‪ٛ‬لاعایات ذابل‬ ‫ظٔیٗق‪ٙ‬بؾی وک‪ٛ‬ض أبض زضؾتی زض اذتیبض ٘ساضیٓ‪.‬‬ ‫رضد ‪۲۵‬درصدی هبادالت تجاری با ّوسایگاى‬ ‫احتواال حقَق کارهٌداى بِ صَرت پلکاًی ‪ ۰۱‬تا ‪ ۰۱‬درصد افسایص هییابد‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ -‬ؾر‪ٍٛٙ‬ی ٌٕطن اظ ثبظٌکت عطثؿتابٖ‬ ‫ث‪ٔ ٝ‬مبنس نبزضاتی ایطاٖ اقبض‪ ٜ‬وطز ‪ٌ ٚ‬افات‪ ۴‬زض ٘ایإا‪ٝ‬‬ ‫٘رؿت ؾبَ جبضی ثیف اظ ‪ٔ ۰۳‬یّی‪ ٖٛ‬تٗ وبال ثا‪ ٝ‬اضظـ‬ ‫‪ٔ ۰۰‬یّیبضز ‪ٔ ۰۲۲ ٚ‬یّی‪ ٖٛ‬زالض ثیاٗ ایاطاٖ ‪ ۰۰ ٚ‬وکا‪ٛ‬ض‬ ‫‪ٕٞ‬ؿبی‪ٔ ٝ‬جبزِ‪ ٝ‬قس و‪٘ ٝ‬ؿجت ث‪ٔ ٝ‬س ٔکبث‪ ٝ‬پبضؾبَ اظ ٘ظاط‬ ‫اضظـ ‪ ۰۰‬زضنس ضقس زاقت‪ ٝ‬اؾت‪ .‬ؾیس ض‪ٚ‬ح اِ‪ِ ٝ‬غیافای‬ ‫اظ‪ٟ‬بض زاقت‪ ۴‬زض ٘یٕ‪٘ ٝ‬رؿت أؿبَ تجبض ایطاٖ ثاب ‪۰۰‬‬ ‫وک‪ٛ‬ض ‪ٕٞ‬ؿبی‪ٔ ۰۳ ٝ‬یّی‪ٞ ۰۰۰ ٚ ٖٛ‬عاض ‪ ۳۵۲ ٚ‬تٗ وابال ثا‪ٝ‬‬ ‫اضظـ ‪ٔ ۰۰‬یّیبضز ‪ٔ ۰۲۲ ٚ‬یّی‪ٞ ۰۰ ٚ ٖٛ‬عاض ‪ ۰۰ ٚ‬زالض ث‪ٛ‬ز و‪ ۵۳ ٝ‬زضنس ‪ٚ‬ظٖ ‪ ۰۳ ٚ‬زضنس اضظـ واُ‬ ‫تجبض ‪ٔ ۵‬ب‪ ٝٞ‬ا‪ ۰۰۳۳ َٚ‬ضا ث‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ز اذتهبل زاز٘س‪ٚ .‬ی ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ایٗ ٔیعاٖ تجبض ثب وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬ابی‬ ‫‪ٕٞ‬ؿبی‪ ٝ‬زض ٔمبیؿ‪ ٝ‬ثب ٘یٕ‪٘ ٝ‬رؿت ؾبَ لجُ ‪ ۰۳‬زضنس زض ‪ٚ‬ظٖ ‪ ۰۰ ٚ‬زضنس زض اضظـ ضقس ضا ٘کبٖ ٔای‬ ‫ز‪ٞ‬س‪ ،‬تهطی وطز‪ ۴‬زض ایٗ ٔس ‪ٔ ۰۳‬یّی‪ٞ ۳۳۵ ٚ ٖٛ‬عاض تٗ ث‪ ٝ‬اضظـ ‪ٔ ۰۰‬یّیبضز ‪ٔ ۲۳۰ ٚ‬یّیا‪۵۰۰ ٚ ٖٛ‬‬ ‫‪ٞ‬عاض ‪ ۰۵۳ ٚ‬زالض وبال ث‪ ٝ‬ج‪ٟ‬بٖ نبزض قس‪ ٜ‬و‪ٔ ۰۵ ٝ‬یّی‪ٞ ۲۳ ٚ ٖٛ‬عاض ‪ ۰۳۰ ٚ‬تٗ ث‪ ٝ‬اضظـ ‪ٔ ۰۰‬یّایابضز ‪ٚ‬‬ ‫‪ٔ ۰۰۲‬یّی‪ٞ ۰۰۲ ٚ ٖٛ‬عاض ‪ ۰۰۳ ٚ‬زالض ٔتعّک ث‪ ٝ‬وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬بی ‪ٔ ٓٞ‬طظ ثب ایطاٖ ث‪ٛ‬ز‪ ٜ‬اؾت ‪ ٚ‬قبُٔ ‪ ۵۳‬زضناس‬ ‫‪ٚ‬ظٖ ‪ ۰۰.۰ ٚ‬زضنس اضظـ وبال‪ٞ‬بی نبزضاتی وک‪ٛ‬ض ٔی ق‪ٛ‬ز‪ .‬ؾر‪ٍٛٙ‬ی ٌٕطن ذابعاط٘کابٖ واطز‪۴‬‬ ‫نبزضا ایطاٖ ث‪ ٝ‬وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬بی ‪ٕٞ‬ؿبی‪ ٝ‬زض ٘یٕ‪٘ ٝ‬رؿت أؿبَ ٘ؿجت ث‪ٔ ٝ‬س ٔکبث‪ ٝ‬ؾبَ لاجاُ اظ ِاحابػ‬ ‫‪ٚ‬ظ٘ی ‪ ۰۰‬زضنس ‪ ٚ‬اظ ِحبػ اضظـ ‪ ۰۰‬زضنس اـعایف زاقت‪ ٝ‬اؾت‪ٚ .‬ی زض ذه‪ٛ‬ل ٔیعاٖ نبزضا ثا‪ٝ‬‬ ‫‪ٞ‬ط یه اظ وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬بی ‪ٕٞ‬ؿبی‪ ٝ‬تهطی وطز‪ ۴‬عطاق ثب ؾ‪ٔ ٝ‬یّیبضز ‪ٔ ۲۰۳ ٚ‬یّی‪ ،ٖٛ‬تطوی‪ ٝ‬ثب ‪ٔ ۰‬یّیبضز ‪۰۳۲ ٚ‬‬ ‫ٔیّی‪ ،ٖٛ‬أبضا ثب ‪ٔ ۰‬یّیبضز ‪ٔ ۰۰۰ ٚ‬یّی‪ ،ٖٛ‬اـؽب٘ؿتبٖ ثب ‪ٔ ۳۳۳‬یّی‪ ٚ ٖٛ‬پبوؿتبٖ ثب ‪ٔ ۰۰۰‬یّی‪ ٖٛ‬زالض‪ ،‬پا‪ٙ‬اج‬ ‫ٔمهس نبزضا وبال‪ٞ‬بی ایطا٘ی زض وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬بی ‪ٕٞ‬ؿبی‪ ٝ‬ث‪ٛ‬ز٘س‪.‬‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ -‬ضییؽ ؾابظٔابٖ ثاط٘ابٔا‪ٚ ٝ‬‬ ‫ث‪ٛ‬زج‪ٌ ٝ‬فت‪ ۴‬حم‪ٛ‬ق وبضٔ‪ٙ‬ساٖ ثا‪ ٝ‬نا‪ٛ‬ض‬ ‫پّىب٘ی اـعایف ٔییبثس‪ ،‬یع‪ٙ‬ی ٕٔىٗ اؾت ثا‪ٝ‬‬ ‫حم‪ٛ‬ق‪ٞ‬بی پبییٗ تب ثیف اظ ‪ ۰۳‬زضناس ‪ٞ‬آ‬ ‫ضطیت ثر‪ٛ‬ضز‪ ،‬أب وؿب٘ی و‪ ٝ‬چا‪ٙ‬اسیاٗ ثابض‬ ‫اـعایف حم‪ٛ‬ق زاقت‪ٝ‬ا٘س ٕٔىٗ اؾت وٕتطیٗ‬ ‫زضنس ضا زض اـعایف زاقت‪ ٝ‬ثبق‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ٔؿع‪ٛ‬ز ٔیطوبظٕی زض ٔطاؾٓ ت‪ٛ‬زیع ‪ٔ ٚ‬عبضـ‪ٝ‬‬ ‫ضئیؽ پیکیٗ ‪ ٚ‬جسیس ‪ٞ‬یب عبٔاُ نا‪ٙ‬اس‪ٚ‬ق‬ ‫ت‪ٛ‬ؾع‪ّٔ ٝ‬ی‪ ،‬اـع‪ٚ‬ز‪ٔ ۴‬کىّای وا‪ ٝ‬زض وکا‪ٛ‬ض‬ ‫‪ٚ‬ج‪ٛ‬ز زاضز ایٗ اؾت و‪ٔ ٝ‬ب زض یه چطذ‪ٙٔ ٝ‬فی لطاض ٌطـتیٓ‪ٔ .‬طتت ت‪ٛ‬ضْ ایجبز ٔیق‪ٛ‬ز‪ ،‬ثاب اـاعایاف‬ ‫ت‪ٛ‬ضْ‪ ،‬حم‪ٛ‬ق‪ٞ‬ب ضا ظیبز ٔیو‪ٙ‬یٓ ‪ ٚ‬ثطای تأیٗ ٔبِی اٖ پبی‪ ٝ‬پ‪ِٛ‬ی اـعایف ٔییبثس‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی اضبـ‪ ٝ‬وطز‪ ۴‬اـعایف پبی‪ ٝ‬پ‪ِٛ‬ی ثبعث اـعایف ٘مسی‪ٍٙ‬ی ‪ ٚ‬ثبال ضـتٗ ٔیعاٖ ٘مسی‪ٍٙ‬ی ثبعث ت‪ٛ‬ضْ ثیکتاط‬ ‫ٔیق‪ٛ‬ز‪ .‬یع‪ٙ‬ی ‪ ۰۳‬زضنس ث‪ ٝ‬حم‪ٛ‬ق وبضٔ‪ٙ‬س اضبـ‪ٔ ٝ‬یو‪ٙ‬یٓ‪ ،‬أب ‪ ۰۳‬زضنس ت‪ٛ‬ضْ ثطای عٕ‪ٔ ْٛ‬طزْ زضؾت‬ ‫ٔیق‪ٛ‬ز‪ .‬ایٗ چطذ‪ ٝ‬زضؾت ٘یؿت‪.‬‬ ‫ضییؽ ؾبظٔبٖ ثط٘بٔ‪ ٚ ٝ‬ث‪ٛ‬زج‪ ٝ‬زض ازأ‪ ٝ‬اـع‪ٚ‬ز‪ ۴‬لطاض ٘یؿت ‪ ۰۳ ٕٝٞ‬زضنس اـعایف حم‪ٛ‬ق زاقت‪ ٝ‬ثابقا‪ٙ‬اس‪.‬‬ ‫ثبیس ث‪ ٝ‬یه حبِت اعتساَ ثطؾیٓ‪ .‬یه ث‪ ٓٞ ٝ‬ضیرتٍی زض حم‪ٛ‬ق‪ٞ‬ب زاضیٓ‪ .‬زض ثطذی ٔ‪ٛ‬اضز ثب ت‪ٛ‬جا‪ ٝ‬ثا‪ٝ‬‬ ‫ٔه‪ٛ‬ث‪ٞٝ‬بیی و‪ٌ ٝ‬طـت‪ٝ‬ا٘س اـعایف‪ٞ‬بی لبثُ ت‪ٛ‬ج‪ٟ‬ی زاقت‪ٝ‬ا٘س ‪ ٚ‬أط‪ٚ‬ظ ثطذی وبضٔ‪ٙ‬ساٖ اظ تؿا‪ٟ‬ایاو ‪ٚ‬‬ ‫حم‪ٛ‬ق ثبالیی ثطذ‪ٛ‬ضزاض ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س‪ ،‬أب وؿی و‪ ٝ‬تحهیُ وطز‪ ٜ‬اؾت ‪ ٚ‬تبظ‪ ٜ‬اؾترساْ قس‪ ٜ‬حم‪ٛ‬ق پابیایا‪ٙ‬ای‬ ‫زضیبـت ٔیو‪ٙ‬س‪ .‬ثبیس زض ٔس ز‪ ٚ‬یب ؾ‪ ٝ‬ؾبَ ایٗ ٔؿئّ‪ ٝ‬ضا حُ و‪ٙ‬یٓ ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬یه حبِت عبزال٘‪ٝ‬ای ثطؾیٓ‪.‬‬ ‫اٍلَیت ٍزارت صوت صادرات ٍ تٌظین بازار است‬ ‫هیساى هصرف اب ضرب یک خاًَادُ‬ ‫ایراًی در رٍز چقدر است؟‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ -‬یه ذب٘‪ٛ‬از‪ ٜ‬چ‪ٟ‬بض ٘فط‪ ٜ‬ایطا٘ی حاس‪ٚ‬ز‬ ‫‪ِ ۰۳‬یتط ثبالتط اظ ؾطا٘‪ٔ ٝ‬هطؾ ج‪ٟ‬ب٘ی اه ٔهطؾ ٔای‬ ‫و‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫یه ذب٘‪ٛ‬از‪ ٜ‬چ‪ٟ‬بض ٘فط‪ ٜ‬ایطا٘ی زض ض‪ٚ‬ظ ‪ِ ۵۰۳‬ایاتاط اه‬ ‫ٔهطؾ ٔیو‪ٙ‬س‪ ،‬ثط ایٗ اؾبؼ حس‪ٚ‬ز ‪ِ ۰۳‬یتط ثابالتاط اظ‬ ‫ٔهطؾ ج‪ٟ‬ب٘ی ٔهطؾ زاضز‪.‬‬ ‫ٔیعاٖ ؾطا٘‪ ٝ‬اه تجسیسپصیط ؾبال٘ا‪ ٝ‬وکا‪ٛ‬ض اظ ٔایاعاٖ‬ ‫حس‪ٚ‬ز ‪ٞ ۰۰‬عاض ٔتط ٔىعت ث‪ ٝ‬اظای ‪ٞ‬اط ٘افاط زض ؾابَ‬ ‫‪ ،۰۰۳۳‬ث‪ ٝ‬حس‪ٚ‬ز یه ‪ٞ‬عاض ‪ٔ ۰۳۳ ٚ‬تطٔىعت ث‪ ٝ‬اظای ‪ٞ‬اط‬ ‫٘فط زض ؾبَ ‪ ،۰۰۳۰‬تمّیُ یبـت‪ ٚ ٝ‬زض ن‪ٛ‬ض ازأا‪ ٝ‬ایاٗ‬ ‫ض‪٘ٚ‬س‪ٚ ،‬ضعیت زض ای‪ٙ‬س‪ ٜ‬ث‪ٔ ٝ‬طاتت حبزتط ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س قس‪.‬‬ ‫ثب ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ث‪ٔ ٝ‬یعاٖ ٔ‪ٙ‬بثع اه ‪ ٚ‬ؾطا٘ا‪ٔ ٝ‬هاطؾ‪ ،‬ایاطاٖ اظ‬ ‫جّٕ‪ ٝ‬وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬بیی اؾات وا‪ ٝ‬ثاب وإاجا‪ٛ‬ز ـایاعیاىای‬ ‫اه ٔ‪ٛ‬اج‪ ٝ‬اؾت‪ ،‬ایٗ ٌط‪ ٜٚ‬اظ وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬ب زض ؾابَ ‪۰۳۰۰‬‬ ‫ثب وٕج‪ٛ‬ز ـیعیىی اه ٔ‪ٛ‬اج‪ٔ ٝ‬ای قا‪٘ٛ‬اس‪ .‬ایاٗ ثاساٖ‬ ‫ٔع‪ٙ‬بؾت و‪ ٝ‬ایٗ وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬ب‪ ،‬حتی ثب ثبالتطیاٗ ضا٘اسٔابٖ ‪ٚ‬‬ ‫ث‪ٟ‬ط‪ٚ ٜ‬ضی ٕٔىٗ زض ٔهطؾ اه‪ ،‬ثطای تأیٗ ٘یبظ ذ‪ٛ‬ز‪،‬‬ ‫اه وبـی زض اذتیبض ٘ر‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬س زاقت‪.‬‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ٔ -‬عب‪ ٖٚ‬عطح ‪ ٚ‬ثاط٘ابٔا‪ٚ ٝ‬ظیاط‬ ‫نٕت ٌفت‪ ۴‬ثط٘بٔا‪ٞ ٝ‬ابی وا‪ٛ‬تاب‪ٔ ٜ‬اس ایاٗ‬ ‫‪ٚ‬ظاضترب٘‪ ٝ‬ثب ا‪ِٛٚ‬یت نبزضا ‪ ،‬ضـع ٔ‪ٛ‬ا٘ع ت‪ِٛ‬ایاس‬ ‫‪ ٚ‬ت‪ٙ‬ظیٓ ثبظاض تعییٗ قس‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اظ ‪ٚ‬ظاض نٕت‪ ،‬ؾیس ٔ‪ٟ‬سی ٘ایابظی ثاب‬ ‫اقبض‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ؾبذتبض ثط٘بٔ‪ٞٝ‬ب ‪ ٚ‬پابیاف پاط‪ٚ‬غ‪ٞ ٜ‬ابی‬ ‫‪ٚ‬ظاض ن‪ٙ‬عت‪ٔ ،‬عسٖ ‪ ٚ‬تجبض اظ‪ٟ‬بض وطز‪ ۴‬ثاب‬ ‫ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ض‪ٚ‬یىطز تعایایاٗ قاس‪ ،ٜ‬ثاط٘ابٔا‪ٞ ٝ‬ابی‬ ‫‪ٚ‬ظاضترب٘‪ ٝ‬زض پ‪ٙ‬ج ؾغا قابٔاُ ثاط٘ابٔا‪ٞ ٝ‬ابی‬ ‫و‪ٛ‬تب‪ٜٔ‬س ‪ ،‬ثط٘بٔ‪ٞ ٝ‬بی تح‪ َٛ‬ث‪ٙ‬یابزیاٗ ثاب ثابظ‪ٜ‬‬ ‫ظٔب٘ی ٔیبٖٔس ‪ ٚ‬ثّ‪ٙ‬سٔس ‪ ،‬ثط٘بٔ‪ٞٝ‬بی ثراکای‬ ‫(زض ح‪ٛ‬ظ‪ٞ ٜ‬بی ن‪ٙ‬عات‪ٔ ،‬اعاسٖ ‪ ٚ‬ثابظضٌاب٘ای‬ ‫زاذّی)‪ ،‬ثط٘بٔ‪ٞ ٝ‬بی اؾتب٘ی ‪ ٚ‬ق‪ٟ‬طؾاتاب٘ای ‪ ٚ‬زض‬ ‫٘‪ٟ‬بیت ثط٘بٔ‪ٞٝ‬بی ثیٗاِإاّاّای (ثا‪ ٝ‬تافاىایاه‬ ‫وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬بی ‪ٞ‬سؾ ‪ ٚ‬ا‪ِٛٚ‬یتزاض) ثط٘بٔ‪ٝ‬ضیعی قس‪ٜ‬‬ ‫اؾت و‪ ٝ‬ایٗ ؾبذتبض ث‪ٔ ٝ‬عب‪٘ٚ‬ت ‪ٞ‬ابی ؾاتابزی‪،‬‬ ‫ضوؾبی ؾبظٔبٖ ‪ٞ‬بی ن‪ٙ‬عت ؾاطاؾاط وکا‪ٛ‬ض ‪ٚ‬‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ ؾبظٔبٖ‪ٞ‬بی ‪ٚ‬اثؿت‪ ٝ‬اثوغ قس‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫ٔااعااب‪ ٖٚ‬عااطح ‪ ٚ‬ثااط٘اابٔاا‪ٚ ٝ‬ظیااط ناا‪ٙ‬ااعاات‬ ‫ذبعط٘کبٖوطز‪ ۴‬ثط٘بٔ‪ٞٝ‬بی تح‪ َٛ‬ث‪ٙ‬یبزی ثب ‪ٞ‬سؾ‬ ‫انوح ؾبظ‪ٚ‬وبض‪ٞ‬بی ثرف‪ٞ‬بی ٔرتّؿ ن‪ٙ‬عت‪،‬‬ ‫ٔعسٖ ‪ ٚ‬تجبض ‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬یٗ ثؿاتاطؾابظی ثاطای‬ ‫حٕىطا٘ی ‪ٛٞ‬قٕ‪ٙ‬س پیفثی‪ٙ‬ی قس‪ٜ‬ا٘س‪.‬‬ ‫٘یبظی زض ازأ‪ ٝ‬ثب تبویس ثط ای‪ٙ‬ى‪ٕٞ ٝ‬ا‪ ٝ‬الاسأاب‬ ‫‪ٚ‬ظاض ن‪ٙ‬عت ٔت‪ٙ‬بؾت ثب ‪ٞ‬ط ؾغا زض لابِات‬ ‫پط‪ٚ‬غ‪ٞ ٜ‬ابی ٔکارام زض یاه ؾاجاس پاط‪ٚ‬غ‪ٜ‬‬ ‫ؾبظٔب٘س‪ٞ‬ی قس‪ ٜ‬اؾت‪ ،‬ثیابٖ واطز‪ٔ ۴‬اسیاطیات‬ ‫پط‪ٚ‬غ‪ٞ ٜ‬ب ثط اؾبؼ ٔ‪ٙ‬ک‪ٛ‬ض پط‪ٚ‬غ‪ ٜ‬ته‪ٛ‬یت قاس‪ٚ ٜ‬‬ ‫ضا‪ٞ‬جطی ووٖ ٔسیط ؾجس پط‪ٚ‬غ‪ ،ٜ‬زض تاعابٔاُ ثاب‬ ‫ٔعب‪٘ٚ‬ت ‪ٞ‬بی ؾتبزی ‪ٔ ٚ‬سیطاٖ زـابتاط ٔاطثا‪ٛ‬عا‪ٝ‬‬ ‫ا٘جبْ قس‪ٔ ٚ ٜ‬سیطاٖ پط‪ٚ‬غ‪ ٜ‬السأب الظْ ثاطای‬ ‫تحمک ا‪ٞ‬ساؾ پط‪ٚ‬غ‪ٞ ٜ‬ابی ٔاصوا‪ٛ‬ض ضا ا٘اجابْ‬ ‫ٔی ز‪ٙٞ‬س‪ .‬ث‪ٌ ٝ‬فت‪٘ ٝ‬یبظی‪ٔ ،‬سیط ‪ٞ‬ط پط‪ٚ‬غ‪ٔ ٜ‬ىّاؿ‬ ‫اؾت ٌعاضـ پیکطـات پاط‪ٚ‬غ‪ ٜ‬ضا ثا‪ ٝ‬نا‪ٛ‬ض‬ ‫ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬ای زض ؾبٔب٘‪ ٝ‬اِاىاتاط‪٘ٚ‬ایاىای ٔاسیاطیات‬ ‫پط‪ٚ‬غ‪ٞ ٜ‬بی ‪ٚ‬ظاض ن‪ٙ‬عت‪ٔ ،‬عسٖ ‪ ٚ‬تجبض ثجت‬ ‫و‪ٙ‬س ‪ ٚ‬ث‪ٙٔ ٝ‬ظ‪ٛ‬ض اعٕی‪ٙ‬بٖ اظ ض‪٘ٚ‬س اجاطای عاطح‪،‬‬ ‫عّٕىطز پط‪ٚ‬غ‪ٜٞ‬ب زض جّؿب پبیف ثط٘بٔ‪ٔ ٝ‬ا‪ٛ‬ضز‬ ‫اضظیبثی لطاض ٔیٌیطز‪.‬‬ ‫کاّص قیوت لبٌیات تٌْا در فرٍضگاُ ّای زًجیرُ ای‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ -‬ؾر‪ٍٛٙ‬ی ا٘جٕٗ ن‪ٙ‬بیع ِج‪ٙ‬ی‬ ‫اظ اجطای وب‪ٞ‬اف ‪ ۰۳‬زضناسی لایإات ‪۰‬‬ ‫ٔحه‪ِ َٛ‬ج‪ٙ‬ی زض ـط‪ٚ‬قٍب‪ٞ ٜ‬بی ظ٘اجایاط‪ ٜ‬ای‬ ‫ذجط زاز‪ .‬ؾیس ٔحٕس ضضب ث‪ٙ‬ی عجب ؾرا‪ٙ‬اٍا‪ٛ‬ی‬ ‫ا٘جٕٗ ن‪ٙ‬بیع ِج‪ٙ‬ی‪ ،‬اظ اجاطای واب‪ٞ‬اف ‪۰۳‬‬ ‫زضنسی لیٕت ؾ‪ٔ ٝ‬حه‪ِ َٛ‬ج‪ٙ‬ی ذاجاط زاز ‪ٚ‬‬ ‫ٌفت‪ٞ ۴‬آ اوا‪ٙ‬ا‪ ٖٛ‬ؾا‪ٔ ٝ‬احاها‪ِ َٛ‬اجا‪ٙ‬ای‬ ‫قیط٘بیّ‪٘ٛ‬ی‪ ،‬پ‪ٙ‬یط ی‪ ٛ‬اؾ ‪ٌ ۰۳۳‬طٔی ‪ٔ ٚ‬ابؾات‬ ‫ؾبز‪ ٜ‬ز‪٘ ٚ ٚ‬یٓ ویّ‪ٛ‬یی ثب اعٕابَ واب‪ٞ‬اف ‪۰۳‬‬ ‫زضنسی زض ـط‪ٚ‬قٍب‪ٞ ٜ‬بی ظ٘جیاط‪ ٜ‬ای ‪ ٚ‬تاب‬ ‫حس‪ٚ‬زی زض ثطذی ذطز‪ ٜ‬ـط‪ٚ‬قی ‪ٞ‬ب ‪ٔ ٚ‬ؽبظ‪ٞ ٜ‬ب‬ ‫زض حبَ عطض‪ ٝ‬اؾت ‪ ٚ‬زض ٔجٕا‪ٔ ٛ‬کاىاّای‬ ‫‪ٚ‬ج‪ٛ‬ز ٘ساضز‪ .‬ا‪ ٚ‬اـع‪ٚ‬ز‪ ۴‬زض ؾغ ذطز‪ ٜ‬ـط‪ٚ‬قی‪،‬‬ ‫روزنامه ارک‬ ‫م الف ‪ 53//0441‬شبستر‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شبستر‬ ‫اٌ‪ٟ‬ی ٔ‪ٛ‬ض‪ٔ ٛ‬بز‪ ۰ ٜ‬لب٘‪ٔٚ ٖٛ‬بز‪۰۰‬ائیٗ ٘بٔ‪ ٝ‬لب٘‪ ٖٛ‬تعییٗ تىّیؿ ‪ٚ‬ضعیت ثجتی ‪ ٚ‬اضاضی ‪ٚ‬ؾبذتٕب٘‪ٟ‬بی ـبلس ؾ‪ٙ‬س ضؾٕی‬ ‫ثطاثط ضای قٕبض‪ٞ ۰۰۳۳۰۳۵۰۰۰-۰۰۳۳۵۳۰۳۰۳۰۰۳۳۰۳۰۲ ۴ٜ‬یب ا‪ٛٔ َٚ‬ض‪ ٛ‬لب٘‪ ٖٛ‬تعییٗ تىّیؿ ‪ٚ‬ضعیت ثجتی اضاضی ‪ ٚ‬ؾبذتٕب٘‪ٟ‬بی‬ ‫ـبلس ؾ‪ٙ‬س ضؾٕی ٔؿتمط زض ‪ٚ‬احس ثجتی ح‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬ثجت ّٔه قجؿتط تهطـب ٔبِىب٘‪ ٝ‬ثؤعبضو ٔتمبضی ازاض‪ ٜ‬ا‪ٚ‬لبؾ ‪ ٚ‬أ‪ٛ‬ض ذیطی‪ ٝ‬ق‪ٟ‬طؾتبٖ‬ ‫قجؿتط زض قکساً٘ یه ثبه ذب٘‪ ٝ‬ث‪ٔ ٝ‬ؿبحت ‪ٔ ۰۳۰۰۰۵‬تطٔطثع پون ‪ ۰۳۳۵‬ـط عی اظ ‪ -۰۰‬انّی ‪ٚ‬الع زض قجؿتط ث‪ٔ ٝ‬ؿبحت ‪۰۳۰۰۰۵‬‬ ‫ٔتطٔطثع ذطیساضی اظ ٔبِه ضؾٕی ٔطح‪ ْٛ‬البی اِ‪ٟٛ‬ضزی حٕع‪ ٜ‬ظاز‪ٔ ٜ‬حطظ ٌطزیس‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫ِصا ث‪ٙٔ ٝ‬ظ‪ٛ‬ض اعو عٕ‪ٔ ْٛ‬طاتت زض ز‪ٛ٘ ٚ‬ثت ث‪ ٝ‬ـبنّ‪ ۰۰ ٝ‬ض‪ٚ‬ظ اٌ‪ٟ‬ی ٔیک‪ٛ‬ز زض ن‪ٛ‬ضتی و‪ ٝ‬اقربل ٘ؿجت ث‪ ٝ‬نس‪ٚ‬ض ؾ‪ٙ‬س ٔابِاىایات‬ ‫ٔتمبضی اعتطاضی زاقت‪ ٝ‬ثبق‪ٙ‬س ٔی ت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س اظ تبضید ا٘تکبض ا‪ِٚ‬یٗ اٌ‪ٟ‬ی ث‪ٔ ٝ‬س ز‪ٔ ٚ‬ب‪ ٜ‬اعتطاو ذ‪ٛ‬ز ضا ث‪ ٝ‬ایٗ ازاض‪ ٜ‬تؿّیٓ ‪ ٚ‬پؽ اظ اذص‬ ‫ضؾیس‪ ،‬ظطؾ ٔس یه ٔب‪ ٜ‬اظ تبضید تؿّیٓ اعتطاو‪ ،‬زازذ‪ٛ‬اؾت ذ‪ٛ‬ز ضا ث‪ٔ ٝ‬طاجع لضبئی تمسیٓ ٕ٘بی‪ٙ‬س‪.‬ثاسیا‪ٟ‬ای اؾات زض نا‪ٛ‬ض‬ ‫ا٘مضبی ٔس ٔصو‪ٛ‬ض ‪ ٚ‬عسْ ‪ٚ‬ن‪ َٛ‬اعتطاو عجک ٔمطضا ؾ‪ٙ‬س ٔبِىیت نبزض ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س قس‪.‬‬ ‫‪ *۰۰۰۵‬تبضید ا٘تکبض ٘‪ٛ‬ثت ا‪ * ۰۰۳۳۰۳۳۰۰۳ ۴َٚ‬تبضید ا٘تکبض ٘‪ٛ‬ثت ز‪۰۰۳۳۰۳۳۰۰۵ ۴ْٚ‬‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شبستر‪ -‬میرصابر موسوی افشار‬ ‫گسارش‬ ‫سْن یاراًِ پٌْاى در اقتصاد‪،‬‬ ‫هعادل ‪ ۶۴‬درصد از ًقدیٌگی کطَر‬ ‫ؾبَ ٌصقت‪ ٝ‬زض ٔجٕ‪ٞ ۰.۵ ٛ‬عاض ‪ٞ‬عاض ٔیّیبضز ت‪ٔٛ‬بٖ یبضا٘‪ ٝ‬پ‪ٟٙ‬بٖ زض وک‪ٛ‬ض ت‪ٛ‬ظیع قس‪ ٜ‬و‪ٝ‬‬ ‫ایٗ ضلٓ ٔعبزَ ‪ ۰۵‬زضنس اظ حجٓ ٘مسی‪ٍٙ‬ی وک‪ٛ‬ض زض ؾبَ ‪ ۳۳‬ث‪ٛ‬ز‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫ایطاٖ زض جٕع ثعضٌتطیٗ پطزاذتو‪ٙٙ‬سٌبٖ یبضا٘‪ ٝ‬ا٘طغی زض ج‪ٟ‬بٖ اؾات‪ .‬زض حابِای وا‪ٝ‬‬ ‫ٔجٕ‪ ٛ‬یبضا٘‪ ٝ‬ا٘طغی پطزاذت قس‪ ٜ‬زض ج‪ٟ‬بٖ زض ؾبَ ‪ٔ ۰۳۰۳‬یوزی‪ ،‬وٕی ثایاف اظ ‪۰۲۰‬‬ ‫ٔیّیبضز زالض ث‪ٛ‬ز‪ ،ٜ‬ایطاٖ زض ٔجٕ‪ ٛ‬ؾبَ ٌصقت‪ٔ ٝ‬یوزی ‪ٔ ۰۳.۵‬یّیبضز زالض یبضا٘‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ثراف‬ ‫ا٘طغی پطزاذت وطز‪ ٜ‬اؾت و‪٘ ٝ‬کبٖ ٔیز‪ٞ‬س ثیف اظ ‪ ۰۵‬زضنس اظ یبضا٘‪ ٝ‬ا٘طغی پاطزاذات‬ ‫قس‪ ٜ‬زض ج‪ٟ‬بٖ ؾ‪ ٟٓ‬ایطاٖ اؾت‪.‬‬ ‫ٌعاضـ تفطیػ ث‪ٛ‬زج‪ ٝ‬ؾبَ ‪٘ ۳۳‬یع ٘کبٖ ٔیز‪ٞ‬س ایطا٘ی‪ٞ‬ب ثیف اظ ‪ٞ ۰.۵‬عاض ‪ٞ‬عاض ٔایاّایابضز‬ ‫ت‪ٔٛ‬بٖ یبضا٘‪ ٝ‬پ‪ٟٙ‬بٖ زضیبـت وطز‪ٜ‬ا٘س و‪ ٝ‬اظ ایٗ ٔیعاٖ ‪ٞ ۰.۰‬عاض‪ٞ‬عاض ٔیّیبضز ت‪ٔٛ‬بٖ ٔطث‪ٛ‬ط ثا‪ٝ‬‬ ‫ثرف‪ٞ‬بی ٔرتّؿ ا٘طغی اظ ٌبظ عجیعی تب ـطا‪ٚ‬ضز‪ٜٞ‬بی ٘فتی ‪ ٚ‬اه ‪ ٚ‬ثطق اؾت‪.‬‬ ‫زض ‪ٚ‬الع حس‪ٚ‬ز ‪ ۳۳‬زضنس اظ یبضا٘‪ ٝ‬پ‪ٟٙ‬ب٘ی و‪ ٝ‬زض ؾبَ ٌصقت‪ ٝ‬زض ایاطاٖ پاطزاذات قاس‪ٜ‬‬ ‫ٔطث‪ٛ‬ط ث‪ ٝ‬ثرف ا٘طغی اؾت‪.‬‬ ‫زض ایٗ ٔیبٖ ٌبظ عجیعی ثب ؾ‪ٕٟ‬ی ‪ ۵۰‬زضنسی ثبالتطیٗ یبضا٘‪ ٝ‬ضا ث‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ز اذاتاهابل زاز‪ٜ‬‬ ‫ثعضی اظ ٔؽبظ‪ ٜ‬زاضاٖ حبضط ث‪ ٝ‬ذطیس ایاٗ ؾا‪ٝ‬‬ ‫لّٓ ٔحه‪ِ َٛ‬ج‪ٙ‬ی‪ ،‬ث‪ ٝ‬ؾجت وب‪ٞ‬ف ؾ‪ٛ‬ز ٘یؿت‪ٙ‬س‬ ‫‪ٌ ٚ‬ب‪ٞ‬ی ثطذی ٔؽبظ‪ ٜ‬زاضاٖ زض زضیبـات الاوْ‬ ‫ٔمب‪ٔٚ‬ت ٔی و‪ٙٙ‬س و‪ ٝ‬ثب ‪ٕٞ‬ب‪ٙٞ‬اٍای ‪ ٚ‬اعاو‬ ‫ضؾب٘ی ث‪ ٝ‬ان‪ٙ‬بؾ‪ ،‬ا٘تظبض ٔی ض‪ٚ‬ز و‪ٔ ٝ‬ؽبظ‪ٞ ٜ‬اب‬ ‫‪ٕٞ‬ىبضی الظْ ضا زاقت‪ ٝ‬ثبق‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ث‪ٙ‬ی عجب ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ایٗ ؾ‪ ٝ‬لّٓ ٔحه‪ِ َٛ‬ج‪ٙ‬ای‬ ‫ضا عٕستب وبضذب٘‪ٞ ٝ‬بی ثعضی ت‪ِٛ‬یس ٔی و‪ٙٙ‬س‪،‬‬ ‫ٌفت‪ ۴‬وب‪ٞ‬ف ؾ‪ٛ‬ز ‪ ۰۳‬زضنس ثط ایٗ ؾ‪ ٝ‬لّٓ اظ‬ ‫ؾ‪ٛ‬ی وبضذب٘‪ٞ ٝ‬ب اعٕبَ قس‪ ٚ ٜ‬تا‪ٙ‬ا‪ٟ‬اب ثاطذای‬ ‫ٔؽبظ‪ ٜ‬زاضاٖ اظ ٌطـتٗ ایٗ ٔحه‪ٛ‬ال أاتا‪ٙ‬اب‬ ‫ٔی و‪ٙٙ‬س‪ ،‬أب عجک ثطضؾای ‪ٞ‬ابی ٔایاسا٘ای اظ‬ ‫ـط‪ٚ‬قٍب‪ٞ ٜ‬بی ظ٘جیط‪ ٜ‬ای ٔرتّؿ‪ ،‬وب‪ٞ‬ف ٘طخ‬ ‫وبٔو زض ایٗ ؾ‪ ٝ‬لّٓ ضعبیت قس‪ ٚ ٜ‬ـط‪ٚ‬قاٍاب‪ٜ‬‬ ‫‪ٞ‬بی ظ٘جیط‪ ٜ‬ای ‪ٕٞ‬ىبضی ث‪٘ ٝ‬ؿجت ذا‪ٛ‬ثای زض‬ ‫عطض‪ ٝ‬ایٗ ٔحه‪ٛ‬ال زاقت‪ ٝ‬ا٘س‪.‬‬ ‫ؾر‪ٍٛٙ‬ی ا٘جٕٗ ن‪ٙ‬بیع ِج‪ٙ‬ی ثب اقبض‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ىا‪ٝ‬‬ ‫وب‪ٞ‬ف ‪ ۰۳‬زضنسی ٘طخ ؾ‪ٔ ٝ‬حها‪ِ َٛ‬اجا‪ٙ‬ای‬ ‫ثطای حٕبیت اظ ز‪ٞ‬ه ‪ٞ‬بی ٔحط‪ ْٚ‬زض ٘اظاط‬ ‫ٌطـت‪ ٝ‬قس‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫هیساى هصرف اب ضرب یک خاًَادُ‬ ‫ایراًی در رٍز چقدر است؟‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ -‬یه ذب٘‪ٛ‬از‪ ٜ‬چ‪ٟ‬بض ٘فط‪ ٜ‬ایطا٘ی حاس‪ٚ‬ز‬ ‫‪ِ ۰۳‬یتط ثبالتط اظ ؾطا٘‪ٔ ٝ‬هطؾ ج‪ٟ‬ب٘ی اه ٔهطؾ ٔای‬ ‫و‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫یه ذب٘‪ٛ‬از‪ ٜ‬چ‪ٟ‬بض ٘فط‪ ٜ‬ایطا٘ی زض ض‪ٚ‬ظ ‪ِ ۵۰۳‬ایاتاط اه‬ ‫ٔهطؾ ٔیو‪ٙ‬س‪ ،‬ثط ایٗ اؾبؼ حس‪ٚ‬ز ‪ِ ۰۳‬یتط ثابالتاط اظ‬ ‫ٔهطؾ ج‪ٟ‬ب٘ی ٔهطؾ زاضز‪.‬‬ ‫ٔیعاٖ ؾطا٘‪ ٝ‬اه تجسیسپصیط ؾبال ٘ا‪ ٝ‬وکا‪ٛ‬ض اظ ٔایاعاٖ‬ ‫حس‪ٚ‬ز ‪ٞ ۰۰‬عاض ٔتط ٔىعت ث‪ ٝ‬اظای ‪ٞ‬اط ٘افاط زض ؾابَ‬ ‫‪ ،۰۰۳۳‬ث‪ ٝ‬حس‪ٚ‬ز یه ‪ٞ‬عاض ‪ٔ ۰۳۳ ٚ‬تطٔىعت ث‪ ٝ‬اظای ‪ٞ‬اط‬ ‫٘فط زض ؾبَ ‪ ،۰۰۳۰‬تمّیُ یبـت‪ ٚ ٝ‬زض ن‪ٛ‬ض ازأا‪ ٝ‬ایاٗ‬ ‫ض‪٘ٚ‬س‪ٚ ،‬ضعیت زض ای‪ٙ‬س‪ ٜ‬ث‪ٔ ٝ‬طاتت حبزتط ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س قس‪.‬‬ ‫ثب ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ث‪ٔ ٝ‬یعاٖ ٔ‪ٙ‬بثع اه ‪ ٚ‬ؾطا٘ا‪ٔ ٝ‬هاطؾ‪ ،‬ایاطاٖ اظ‬ ‫جّٕ‪ ٝ‬وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬بیی اؾات وا‪ ٝ‬ثاب وإاجا‪ٛ‬ز ـایاعیاىای‬ ‫اه ٔ‪ٛ‬اج‪ ٝ‬اؾت‪ ،‬ایٗ ٌط‪ ٜٚ‬اظ وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬ب زض ؾابَ ‪۰۳۰۰‬‬ ‫ثب وٕج‪ٛ‬ز ـیعیىی اه ٔ‪ٛ‬اج‪ٔ ٝ‬ای قا‪٘ٛ‬اس‪ .‬ایاٗ ثاساٖ‬ ‫ٔع‪ٙ‬بؾت و‪ ٝ‬ایٗ وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬ب‪ ،‬حتی ثب ثبالتطیاٗ ضا٘اسٔابٖ ‪ٚ‬‬ ‫ث‪ٟ‬ط‪ٚ ٜ‬ضی ٕٔىٗ زض ٔهطؾ اه‪ ،‬ثطای تأیٗ ٘یبظ ذ‪ٛ‬ز‪،‬‬ ‫اه وبـی زض اذتیبض ٘ر‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬س زاقت‪.‬‬ ‫تَرم شاپی هٌفی تر ضد‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪٘ -‬طخ ت‪ٛ‬ضْ ؾ‪ٔٛ‬یٗ التهبز ثعضی ج‪ٟ‬ابٖ‬ ‫ث‪ٙٔ ٝ‬فی ‪ ۳.۰‬زضنس ضؾیس‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اظ تطیسی‪ ًٙ‬او‪ٔٛ٘ٛ‬یىؽ‪ٔ ،‬تا‪ٛ‬ؾاظ ٘اطخ تا‪ٛ‬ضْ‬ ‫غاپٗ زض ‪ٔ ۰۰‬ب‪ٙٔ ٜ‬ت‪ٟ‬ی ث‪ ٝ‬اٌ‪ٛ‬ؾت ثب ‪ ۳.۰‬زضنس وب‪ٞ‬اف‬ ‫٘ؿجت ث‪ٔ ٝ‬ب‪ ٜ‬لجُ ث‪ٙٔ ٝ‬فی ‪ ۳.۰‬ضؾیس و‪ ٝ‬ایٗ ضلٓ‪ ،‬یىی اظ‬ ‫وٕتطیٗ ت‪ٛ‬ضْ ‪ٞ‬بی ثجت قس‪ ٜ‬زض ایٗ وک‪ٛ‬ض عای ‪ٞ‬کات‬ ‫ٔب‪ ٜ‬اذیط ث‪ٛ‬ز‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫زض ثیٗ ثرف‪ٞ‬بی ٔرتّؿ‪ ،‬اه ‪ ٚ‬ثطق ثب ت‪ٛ‬ضْ ٔ‪ٙ‬فی ‪۵.۵‬‬ ‫زضنسی ثیکتطیٗ تبثیط ضا زض ٘ع‪ِٚ‬ای قاسٖ ٘اطخ تا‪ٛ‬ضْ‬ ‫زاقت‪ ٝ‬اؾت ‪ ٚ‬پؽ اظ ایٗ ثاراف ٘ایاع ٔاطالاجات ‪ٞ‬ابی‬ ‫زضٔب٘ی ثب ت‪ٛ‬ضْ ٔ‪ٙ‬فی ‪ ۳.۰‬زضنسی ‪ ٚ‬اضتجبعب ثاب تا‪ٛ‬ضْ‬ ‫‪ ۳.۳‬زضنس لطاض زاض٘س‪ .‬اظ ؾ‪ٛ‬ی زیٍط ٘یع ثیکتطیٗ تا‪ٛ‬ضْ‬ ‫ٔطث‪ٛ‬ط ث‪ِٛ ٝ‬اظْ ٔ‪ٙ‬عَ ثب ‪ ۰.۳‬زضنس ث‪ٛ‬ز‪ ٜ‬اؾت ‪ ٚ‬پاؽ اظ‬ ‫ایٗ ثرف‪ ،‬اه ‪ ٚ‬ثطق ثب ‪ ۰.۰‬زضنس لطاض زاض٘س‪.‬‬ ‫ثب٘ه ٔطوعی غاپٗ ثب ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ث‪٘ ٝ‬طخ ت‪ٛ‬ضْ پبییٗ ‪ ٚ‬وٕجا‪ٛ‬ز‬ ‫٘یط‪ٚ‬ی وبض زض ز‪ٚ‬ضا‪ٞ‬ی ؾرتی ثطای تعییٗ ٔؿیاط ایا‪ٙ‬اس‪ٜ‬‬ ‫ؾیبؾت ‪ٞ‬بی پ‪ِٛ‬ی ذ‪ٛ‬ز لطاض ٌطـت‪ ٝ‬اؾت‪ .‬ؾیبؾات ‪ٞ‬ابی‬ ‫ا٘جؿبعی ثب٘ه ٔطوعی غاپٗ زض حبَ حبضط ثعضیتطیاٗ‬ ‫ثؿت‪ٔ ٝ‬حطن زض ثیٗ وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬بی ج‪ٟ‬بٖ ٔحؿ‪ٛ‬ه ٔیقا‪ٛ‬ز‬ ‫‪ ٚ‬او‪ ٖٛٙ‬ثطذی اظ التهبززا٘بٖ ثب ا٘تمبز اظ ایاٗ ؾایابؾات‬ ‫ذ‪ٛ‬اؾتبض تؽییط ض‪ٚ‬ی‪ ٝ‬و‪٘ٛٙ‬ی ایٗ وک‪ٛ‬ض قس‪ٜ‬ا٘س‪.‬‬ ‫تَلید ‪ ۱۱‬درصد هحصَالت کطاٍرزی بر عْدُ زًاى است‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ٔ -‬عب‪ ٖٚ‬أ‪ٛ‬ظـ ‪ ٚ‬تط‪ٚ‬یج ‪ٚ‬ظاض‬ ‫ج‪ٟ‬بز وکب‪ٚ‬ضظی ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ثیف اظ ‪ ۳۳‬زضناس‬ ‫ـعبِیت ‪ٞ‬بی ٔطث‪ٛ‬ط ث‪ ٝ‬زاْ ‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬یاٗ ‪ ۰۳‬زضناس‬ ‫ـعبِیت‪ٞ‬بی ٔطث‪ٛ‬ط ث‪ ٝ‬ظضاعت ‪ ٚ‬ثبؼجب٘ی ت‪ٛ‬ؾظ ظ٘بٖ‬ ‫ض‪ٚ‬ؾتبیی ا٘جبْ ٔی ق‪ٛ‬ز‪ٌ ،‬فت‪ ۴‬ت‪ِٛ‬یس ‪ ۲۳‬زضناس‬ ‫ٔحه‪ٛ‬ال وکب‪ٚ‬ضظی ثب ض‪ٚ‬ـ ؾ‪ٙ‬تی ثط ع‪ٟ‬س‪ ٜ‬ظ٘بٖ‬ ‫ض‪ٚ‬ؾتبیی اؾت‪.‬‬ ‫زوتط عّی اواجاط ٔا‪ٛ‬یاسی زض ٔاطاؾآ أضابی‬ ‫تفب‪٘ٓٞ‬بٔ‪ٔ ٝ‬عب‪٘ٚ‬ت ت‪ٛ‬ؾع‪ ٝ‬ض‪ٚ‬ؾتبیی ‪ٙٔ ٚ‬بعک ٔحط‪ْٚ‬‬ ‫‪ٔ ٚ‬عب‪٘ٚ‬ت أ‪ٛ‬ض ظ٘بٖ ‪ ٚ‬ذب٘‪ٛ‬از‪ ٜ‬و‪ ٝ‬ثب حض‪ٛ‬ض زواتاط‬ ‫ا٘ؿی‪ ٝ‬ذععّی ٔعب‪ ٖٚ‬ضییؽ جٕ‪ٟٛ‬ضی زض أ‪ٛ‬ض ظ٘بٖ‬ ‫‪ ٚ‬ذب٘‪ٛ‬از‪ ٜ‬ثطٌعاض قس‪ ،‬اظ‪ٟ‬بض زاقت‪ ۴‬أط‪ٚ‬ظ چا‪ٟ‬ابض‬ ‫ٔیّی‪ٞ ۰۳۳ ٚ ٖٛ‬عاض ٘فاط زض وکا‪ٛ‬ض ثا‪ٟ‬اط‪ ٜ‬ثاطزاض‬ ‫وکب‪ٚ‬ضظی ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س و‪ ٝ‬ثب توـ ‪ ٚ‬پکتىابض أا‪ٙ‬ایات‬ ‫ؼصایی ضا ضلٓ ٔی ظ٘‪ٙ‬س و‪ ٝ‬ثؿیبضی اظ ا٘ابٖ ظ٘ابٖ‬ ‫‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س‪ٚ .‬ی ازأ‪ ٝ‬زاز‪ ۴‬ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬ض وّی جٕعیات ظ٘ابٖ‬ ‫ض‪ٚ‬ؾتبیی ‪ ٚ‬عکبیطی‪ٔ ۰۳ ،‬یّی‪٘ ٖٛ‬فط اؾت و‪ ٝ‬ثابِاػ‬ ‫ثط ‪ ۰۰.۰‬جٕعیت وک‪ٛ‬ض ضا قبُٔ ٔی ق‪٘ٛ‬س ‪ ٚ‬اظ ایٗ‬ ‫تعساز حس‪ٚ‬ز ‪ ۳۰‬زضنس ثبؾ‪ٛ‬از ‪ٔ ۵ ٚ‬یّی‪٘ ٖٛ‬فاط زض‬ ‫ؾٗ ‪ ۰۲‬ؾبَ ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ٔعب‪ ٖٚ‬أ‪ٛ‬ظـ ‪ ٚ‬تط‪ٚ‬یج ‪ٚ‬ظاض ج‪ٟ‬بز وکاب‪ٚ‬ضظی‬ ‫تبویس وطز‪ ۴‬ثیف اظ ‪ ۳۳‬زضنس ـعبِیت ‪ٞ‬بی ٔطثا‪ٛ‬ط‬ ‫اؾت‪ .‬ثعس اظ اٖ پ‪ٙ‬ج ـطا‪ٚ‬ضز‪ ٜ‬انّی ٘فت ‪ ٚ‬ؾ‪ٛ‬ذت ‪ٛٞ‬ایی ثب ؾ‪ٕٟ‬ی ‪ ۰۰‬زضناسی لاطاض‬ ‫زاض٘س‪.‬‬ ‫وبال‪ٞ‬بی اؾبؾی أب ـمظ حس‪ٚ‬ز ‪ ۰۰‬زضنس اظ یبضا٘‪٘ ٝ‬مسی ضا ث‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ز اذتهبل زاز‪ ٜ‬ا٘اس ‪ٚ‬‬ ‫ؾ‪ ٟٓ‬اه ‪ ٚ‬ثطق ٘یع زض ٔجٕ‪ ٛ‬وٕی ثیف اظ یه زضنس ضا ٘کبٖ ٔیز‪ٞ‬س‪.‬‬ ‫ثب ایٗ حؿبه‪ ،‬یبضا٘‪ ٝ‬پ‪ٟٙ‬ب٘ی و‪ ٝ‬زض ؾبَ ‪ ۳۳‬ثطای ٌبظ عجیعی پطزاذت قس عاسزی ٔاعابزَ‬ ‫‪ٞ ۳۲۳‬عاض ٔیّیبضز ت‪ٔٛ‬بٖ اؾت و‪ ٝ‬ثیف اظ ‪ٞ‬ط چیع ث‪ ٝ‬زِیُ عسْ ضعبیت اٍِ‪ٛ‬ی ٔهاطؾ زض‬ ‫ثرف ذبٍ٘ی‪ ،‬ـطؾ‪ٛ‬ز‪ ٜ‬ث‪ٛ‬زٖ ‪ٚ‬ؾبیُ ٌطٔبیکی اظ ٔ‪ٛ‬ت‪ٛ‬ضذب٘‪ٞٝ‬ب ٌطـتا‪ ٝ‬تاب ثارابضی ‪ٞ‬اب ‪ٚ‬‬ ‫ثبظز‪ٞ‬ی پبییٗ ٘یط‪ٌٚ‬ب‪ٜٞ‬بی ثطق حطاضتی وک‪ٛ‬ض اؾت‪.‬‬ ‫زض ثرف ـطا‪ٚ‬ضز‪ٜٞ‬بی ٘فتی ٘یع و‪ٞ ۰۳۳ ٝ‬عاض ٔیّیبضز ت‪ٔٛ‬بٖ یبضا٘‪ ٝ‬پ‪ٟٙ‬بٖ زضیابـات واطز‪،ٜ‬‬ ‫عسْ اـعایف لیٕت ایٗ ـطا‪ٚ‬ضز‪ٜٞ‬بی زض ؾبَ‪ٞ‬بی اذیط زض ٔمبثُ اـعایف لیٕت ج‪ٟ‬ب٘ی اٖ‬ ‫ثبعث قس‪ ٜ‬تب ز‪ِٚ‬ت ٔجج‪ٛ‬ض ث‪ ٝ‬پطزاذت ٔبث‪ٝ‬اِتفب‪ ٚ‬ایٗ لیٕت ث‪ ٝ‬پبالیکاٍاب‪ٞ ٜ‬ابی وکا‪ٛ‬ض‬ ‫ثبقس‪.‬‬ ‫اٌطچ‪ ٝ‬ایٗ اعساز ث‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬زی ذ‪ٛ‬ز ثؿیبض ثعضی ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س أب ظٔب٘ی و‪ ٝ‬اٖ ضا ثب اعاساز واوٖ‬ ‫ث‪ٛ‬زج‪ ٚ ٝ‬عّٕىطز اٖ زض ؾبَ ٌصقت‪ٔ ٝ‬مبیؿ‪ ٝ‬و‪ٙ‬یٓ عٕک ـبجع‪ٔ ٝ‬کرم ٔیق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫‪ٞ ۰.۵‬عاض‪ٞ‬عاض ٔیّیبضز ت‪ٔٛ‬بٖ زض ‪ٚ‬الع ‪ ۰.۰‬ثطاثط عّٕٕىطز ث‪ٛ‬زج‪ ٝ‬عٕ‪ٔٛ‬ی ز‪ِٚ‬ت زض ؾبَ ‪۳۳‬‬ ‫اؾت‪ٕٞ .‬چ‪ٙ‬یٗ ایٗ عسز چیعی ٔعبزَ ‪ ۰۵‬زضنس اظ حجٓ ٘مسی‪ٍٙ‬ی وک‪ٛ‬ض زض ؾبَ ٌصقتا‪ٝ‬‬ ‫ث‪ ٝ‬قٕبض ٔیض‪ٚ‬ز‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬عاضـ ایط٘ب‪ ،‬ثطاؾبؼ تطاظ ؾبَ ‪ٔ ،۳۳‬هطؾ ـعّی ا٘طغی وک‪ٛ‬ض ٔعبزَ ‪ٔ ۵.۰‬یّی‪ ٖٛ‬ثکى‪ٝ‬‬ ‫٘فت زض ض‪ٚ‬ظ اؾت و‪ ٝ‬چ‪ٙ‬بٖچ‪ ٝ‬ثط٘بٔ‪ٞٝ‬بی ث‪ٟ‬ی‪ٝٙ‬ؾبظی ا٘جبْ ق‪ٛ‬ز‪ ،‬لبثّیت نطـ‪ٝ‬جا‪ٛ‬یای ‪۰۳‬‬ ‫زضنسی ٔهطؾ ا٘طغی ‪ٚ‬ج‪ٛ‬ز ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س زاقت‪.‬‬ ‫زض ع‪ َٛ‬ز‪ٞٝٞ‬بی اذیط عطض‪ ٝ‬ا٘طغی ا‪ِٚ‬ی‪ ٝ‬وک‪ٛ‬ض ث‪ٝ‬ع‪ٛ‬ض ٔت‪ٛ‬ؾظ ؾبِیب٘‪ ٝ‬ؾا‪ ٝ‬زضناس ضقاس‬ ‫زاقت‪ ٚ ٝ‬ثب ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ضقس ت‪ِٛ‬یس ٘بذبِم زاذّی ٔ‪ٛ‬جت ض‪٘ٚ‬س اـعایکی قس ٔهطؾ ا٘اطغی‬ ‫ا‪ِٚ‬ی‪ ٝ‬قس‪ ٜ‬اؾت‪ .‬زض حبِی و‪ ٝ‬قس ٔهطؾ ا٘طغی ج‪ٟ‬بٖ زض ع‪ َٛ‬ز‪ٞٝٞ‬بی ٌصقت‪ ٝ‬ض‪٘ٚ‬اس‬ ‫ث‪ ٝ‬زاْ ‪ ٚ‬عی‪ٛ‬ض وک‪ٛ‬ض ت‪ٛ‬ؾاظ ظ٘ابٖ ض‪ٚ‬ؾاتابیای ‪ٚ‬‬ ‫عکبیطی ‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬یٗ ‪ ۰۳‬زضنس ـعبِیت ‪ٞ‬بی ٔطث‪ٛ‬ط‬ ‫ث‪ ٝ‬ظضاعت ‪ ٚ‬ثبؼجب٘ی ت‪ٛ‬ؾظ ظ٘بٖ ض‪ٚ‬ؾتبیی ا٘جبْ ٔی‬ ‫ق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫وب‪ٞ‬کی زاقت‪ ٝ‬اؾت‪.‬‬ ‫قس عطض‪ ٝ‬ا٘طغی زض ایطاٖ ثیف اظ ؾ‪ ٝ‬ثطاثط ٔت‪ٛ‬ؾظ ج‪ٟ‬ب٘ی اؾت ‪ ٚ‬ایطاٖ اظ ٘ظاط ٔایاعاٖ‬ ‫عطض‪ ٝ‬ا٘طغی ٘عزیه ث‪ ٝ‬وک‪ٛ‬ض إِبٖ اؾت أب قس ٔهطؾ ا٘طغی ایطاٖ ‪ ۵‬ثطاثط اِإابٖ‬ ‫اؾت‪.‬‬ ‫ایٗ زض قطایغی اؾت و‪ٔ ٝ‬یعاٖ ت‪ِٛ‬یس ٘بذبِم إِبٖ ثب ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬قبذم ثاطاثاطی لاسض‬ ‫ذطیس ثیف اظ ؾ‪ ٝ‬ثطاثط ‪ ٚ‬ثس‪ ٖٚ‬زض ٘ظط ٌطـتٗ ایٗ قبذم ‪ ۵‬ثطاثط ایطاٖ اؾت ‪ ٚ‬ایٗ اعاساز‬ ‫٘کبٖ ٔیز‪ٞ‬س ٔهطؾ ا٘طغی زض ایطاٖ زض ذسٔت ثرف ؼیطٔ‪ِٛ‬س اؾت‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫ًشبًی النتشًٍینی سٍصًبهِ اسک‬ ‫سبیت سٍصًبهِ ‪www.arkonline.ir‬‬ ‫ایویل سٍصًبهِ‪ark.tabriz@yahoo.com9‬‬ ‫ایویل هذیشهسئَل‪eshraghimo@gmail.com 9‬‬ ‫هذیش اجشائی‪ 9‬هعصَهِ حجبصی‬ ‫هجشی سبیت سٍصًبهِ‪ 9‬سبًبص اششاقی‬ ‫هذیش هسئَل ٍصبحب اهتیبص‪ 9‬هحوذ اششاقی‬ ‫سشدبیش‪ 9‬سبًلی اششاقی‬ ‫تبسیس ‪ - 0261 9‬صهیٌِ اًتشبس ‪ 9‬فشٌّگی ‪ٌّ -‬شی ‪ -‬ادبی ‪ -‬علوی‬ ‫مذپستی‪ - 4052536129‬تلفی‪24301608 - 24310803 )130(9‬‬ ‫تلفبمس‪ - 24301605 9‬شوبسُ ّوشاُ ‪180330455719‬‬ ‫ًشبًی ‪ 9‬تبشیض خیبببى اصادی‪ -‬خیبببى هبساالى ًشسیذُ بِ هیذاى فذک‬ ‫دفتش سٍصًبهِ اسک ‪ -‬چبپخبًِ‪ 9‬پشًیبى تبشیض‬ ‫* دوشنبه ‪62‬مهر ‪ 01 * 0011‬اکتبر ‪00 *6160‬ربیع االول ‪ *0001‬سال سی و یکم ( اوتوزبیرینجی ایل )* شماره (سایی)‪ 9115 :‬صفحه ‪ * 1‬ورزش و گردشگری‬ ‫ابْبم دس صهبى بشگضاسی فیٌبل جبم حزفی‬ ‫ػشییغ خجشی‪ -‬صمربن‬ ‫ثشگضاسی فریرىربل جربم‬ ‫حزفی َىًص مـرخرق‬ ‫وـذٌ اػت‪.‬‬ ‫مشحرٍ دیم مؼربثرمرب‬ ‫جبم حزفی فًتجبل ایشان‬ ‫لشػٍ وـری ؿرذ‪ .‬ایره‬ ‫مشحرٍ لشاس اػت سیصَبی ‪ ۹‬ی ‪ ۲۸‬غثبن ثشگضاس ؿًد‪.‬‬ ‫ایه مؼبثمب مشحرٍ ثٍ مشحرٍ جرً میسید تب ثٍ تذسیج تیمَبی لیگ‬ ‫دػتٍ ایل ی ػپغ لیگ ثشتش یاسد سلبثت میؿًوذ‪.‬‬ ‫ایه دس حبلی اػت وٍ َىًص صمبن پبیبن ایه سلبثت َرب ی ثرشگرضاسی‬ ‫فیىبل مـخق ویؼت‪ .‬امیشحؼیه سیؿىه مؼئرًل مؼربثرمرب جربم‬ ‫حزفی دس ایه خلًف ثٍ سادیً تُشان گفتۺ صمبن پبیبن جبم حزفی‬ ‫ثٍ صمبن پبیبن لیگ ثشتش ثؼتگی داسد‪ .‬اگش لیگ تب لجل اص خرشداد ی‬ ‫ؿشیع پىجشٌ فیفبدی ی اسدیَبی تیم مری تمبم ؿًد میتًاویم فریرىربل‬ ‫جبم حزفی سا َم ثشگضاس وىیم‪ .‬دس ایش ایه کًس فریرىربل ایاخرش‬ ‫خشداد یب ایایل تیش ثشگضاس خًاَذ ؿذ‪.‬‬ ‫هس سًَگَى هقببل هقبٍهت البشص پیشٍص شذ‬ ‫ػشییغ خجشی‪ -‬تیم مغ ػًوگًن اص َفتٍ پىجم لیگ ثشترش‬ ‫فًتؼبل ممبثل حشیف خًد تیم ممبیمت الجشص ‪ ۳‬ثش ‪ ۲‬پریرشیص‬ ‫میذان ؿذ‪ .‬دیذاس تیم َبی مغ ػًوگًن ی ممبیمت الجشص دس‬ ‫ػبله یسصؿی ثذین تمبؿبگش ؿُیذ پًسؿشیفی تجشیرض غاربص‬ ‫ؿذ‪ .‬دس ویمٍ وخؼت ایه ثبصی تیم مُمبن تًػر ػررریرش رب‬ ‫اثًالمبػمی ثٍ گل ایل دػت یبفت ی دس ادامٍ حمیذ احمذی‬ ‫ثبصیىه مغ ػًوگًن وتیجٍ سا ثٍ تؼبیی وـبوذ‪.‬‬ ‫قْشهبًی ایشاى دس سقببتّبی تنَاًذٍی جبم فجش‬ ‫حضَس تین هلی ٌّذببل ایشاى‬ ‫دس تَسًوٌت چْبسجبًبِ قطش‬ ‫ػشییغ خجشی‪ -‬تیم مری َىذثبل وـًسمبن لرشاس اػرت غثربن مربٌ‬ ‫امؼبل دس تًسومىت چُبسجبوجٍ لطش ؿشوت وىذ‪.‬‬ ‫تیم مری َىذثبل ایشان لشاس اػت جُرت غمربدٌ ػربصی خرًد ثرشای‬ ‫حضًسی لذستمىذ دس مؼبثمب َىذثبل لُشمبوی غػیب دس تًسومرىرتری‬ ‫چُبسجبوجٍ ثٍ میضثبوی لطش ؿشوت وىذ‪.‬‬ ‫ایه تًسومىت ثب حضًس تیمَبی وًیت‪ ،‬ػشثؼتبن ی وـرًس مریرضثربن‬ ‫ثشگضاس خًاَذ ؿذ ی ثٍ طًس لطغ میتًاوذ‪ ،‬دیرذاسَربی ترذاسوربتری‬ ‫ثؼیبس خًثی ثشای تیم مری َىذثبل وـًسمبن ثٍ حؼربه غیرذ‪ .‬ایره‬ ‫تًسومىت تذاسوبتی اص ‪ ۹‬غثبنمبٌ ثٍ مذ یه َفتٍ ثشگضاس میؿًد‪.‬‬ ‫تیم َىذثبل وـًسمبن ثب مبوًئل مًوتبیب فشوبوذص ػشمشثی جذیذ خًد تب‬ ‫وىًن ‪ ۲‬اسدی ثشگضاس وشدٌ ی ثٍ وظش میسػذ ثب پبیبن مشحرٍ ػرًم اص‬ ‫دیس سفت لیگ ثشتش وٍ اص ‪ ۲۴‬تب ‪ ۲۷‬مُش مبٌ پیگیشی میؿًد‪ ،‬ػًمیه‬ ‫اسدیی تیم مری ویض ثشگضاس ؿًد‪.‬‬ ‫تیم مری َىذثبل ایشان ثبیذ ثشای ثیؼتمیه دیسٌ سلبثتَربی َرىرذثربل‬ ‫لُشمبوی مشدان غػیب وٍ اص ‪ ۲۸‬دی تب ‪ ۲۲‬ثُمه ثٍ میضثبوی ػرشثؼرتربن‬ ‫اوجبم میؿًد‪ ،‬خًد سا غمبدٌ وىذ‪ .‬ایه مؼبثمب پیؾ اص ایه لشاس ثًد‬ ‫ثٍ میضثبوی ایشان ثشگضاس ؿًد امب ؿشای وشیوبیی‪ ،‬میضثبوی سا اص ایرشان‬ ‫گشفت‪.‬‬ ‫مبسگبُ تَلیذ سفبل هلنبى‬ ‫‪ 81‬دسصذ پیششفت داسد‬ ‫ػشییغ خجشی‪ -‬سییغ اداسٌ میشار فشَىگی‪ ،‬گشدؿگشی ی کىربیرغ‬ ‫دػتی مرىبن گفتۺ ػبخت ی تجُیض وبسگبٌ کىبیغ دػرتری ترًلریرذ‬ ‫ػفبل ی مجؼمٍ ایه ؿُش ‪ ۹۸‬دسکذ پیـشفت فیضیىی داسد‪.‬‬ ‫یحیذ خبدمی افضیدۺ ثب تًجٍ ثٍ کذیس مجًص تاػیغ ی پریرـرشفرت‬ ‫مىبػت ایه وبسگبٌ وٍ اص ػًی ؿشوت تؼبیوی داؽ یًوبس سیػتربی‬ ‫مالػشاه ایجبد ؿذٌ اػت‪ ،‬ثٍ صیدی ی ثب حضًس مذیشان اػرتربوری ی‬ ‫مؼًیین ؿُشػتبن افتتبح ی ثٍ ثُشٌثشداسی می سػذ‪.‬‬ ‫یی حمبیت اص تؼبیوی َبی وًپب ی تشییج غمًصؽ کىبیغ دػرتری سا‬ ‫جضی ایلًیت َبی میشار فشَىگی‪ ،‬کىبیغ دػرتری ی گرشدؿرگرشی‬ ‫مرىبن ثشؿمشد وٍ ثب َمىبسی مذیشیت تؼبین‪ ،‬وبس ی سفبٌ اجتمبػری‬ ‫ؿُشػتبن ثشای تشییج ایه کىبیغ فؼبل ی تمًیت می ؿًد‪.‬‬ ‫خبدمی ادامٍ دادۺ تًػؼٍ َمىبسیَبی دی جبوجٍ ثیه ایه دی وُربد دس‬ ‫ساػتبی حمبیت اص طشحَبی تؼبیوی ػرشمربیرٍ گرزاسی دس حرًصٌ‬ ‫گشدؿگشی ی کىبیغدػتی ثٍ اوجبم می سػذ‪.‬‬ ‫یی گفتۺ ثب تًجٍ ثٍ ظشفیتَبی ثبلمًٌ ؿُشػتبن مرىبن دس حرًصٌ‬ ‫طشحَبی اؿتربل سیػتبیی ی حمبیت ی اػتمجبل ػشمربیرٍ گرزاسان دس‬ ‫ایه صمیىٍ‪ ،‬اػتجبسا مـبال خبوگی ی اػتجبسا تًػرؼرٍ سیػرتربیری‬ ‫فشکت ؿىًفبیی ی خًدوفبیی فؼبین کىبیغدػتی سا فشاَرم ورشدٌ‬ ‫اػت‪ .‬خبدمی ا بفٍ وشدۺ دس غیىذٌ وضدیه ومبیـگبٌ تًاومىذیَربی‬ ‫حبکل اص ظشفیت َبی مـبال خبوگی ثب َمرىربسی مـرترشن اداسٌ‬ ‫تؼبین‪ ،‬وبس ی سفبٌ اجتمبػی دس محل ومربیـرگربَری اداسٌ مریرشار‬ ‫فشَىگی‪ ،‬گشدؿگشی ی کىبیغ دػتی ؿُشػتبن مرىبن ثشگضاس خًاَذ‬ ‫ؿذ‪.‬‬ ‫طًلی وىـیذ وٍ تیم ممبیمت الجشص تًػ اثًالفضل افظررری‬ ‫ثٍ گل دیم خًد دػت یبفت تب ویمٍ ایل ثب وتیجٍ ‪ ۲‬ثش یه ثٍ‬ ‫ػًد تیم مُمبن خبتمٍ یبثذ‪ .‬ثب ؿشیع ویمٍ دیم ؿبگشدان ثری‬ ‫ام ثبصی ػشػتی ی تُبجمی تشی سا ثٍ ومبیؾ گزاؿرترىرذ ی‬ ‫حمیذ احمذی ثشای دیمیه ثبس تًاوؼت گل تؼبیی سا ثٍ ثمش‬ ‫ثشػبوذ‪ .‬تیم مغ ػًوگًن دس ادامٍ تًػ ػریش ب اکرررشی‬ ‫گل ػًم خًد سا ثٍ دػت غیسد تب ایه ثبصی سا ثب وتیجٍ ‪ ۳‬ثرش‬ ‫‪ ۲‬ثٍ پبیبن ثشػبوذ‪ .‬محمذ وبظم الـشیؼٍ ػشمشثی تریرم مررری‬ ‫فًتؼبل وـًسمبن اص وضدیه وبظش ایه ثبصی ثرًد ی فرشَربد‬ ‫فخیم وبپیتبن ملذیم تیم مغ اص سیی ػىً َبی ػبلره ثرٍ‬ ‫تمبؿبی ایه دیذاس وـؼت‪ .‬دایسی ایه ثبصی سا حرمریرذس رب‬ ‫لذػی‪ ،‬س ب پًسؿبیگبن‪َ ،‬بدی اػمبػیری‪ ،‬یًػف افضرل ی‬ ‫مىًچُش وظشی ثٍ ػىًان وبظش دایسی ثش ػُذٌ داؿتىذ‪.‬‬ ‫تیم مغ ػًوگًن ثب ایه وتیجٍ ‪ ۲۲‬امتیبصی ؿذ ی ثٍ کرًس‬ ‫مًلت ثب تفب ل گل ثیـتش وؼجت ثٍ تیم ػه ایر ثرٍ کرذس‬ ‫جذیل لیگ ثشتش فًتؼبل ثبؿگبٌ َبی وـًس کؼًد وشد‪.‬‬ ‫ػشییغ خجشی‪ -‬دس پبیبن ػیییىرمریره‬ ‫دیسٌ مؼبثمب ثیهالمرری تىًاورذی جربم‬ ‫فجش‪ ،‬ایشان ثش ػىًی لُشمبوی ایؼتربد ی‬ ‫تشویٍ ی پبوؼتبن ویض دس ستجٍ َبی ثؼرذی‬ ‫لشاس گشفتىذ‪.‬‬ ‫ػیی یىمیه دیسٌ مؼبثمب ثیهالمررررری‬ ‫تىًاوذی جبم فجش دس گرشیٌ مرشدان دس‬ ‫َتل پبسػیبن اػتمالل تُشان ثشگضاس ؿذ‪.‬‬ ‫ایه دیسٌ اص سلبثتَرب ثرب حضرًس ‪۲۷۲‬‬ ‫تىًاوذیوبس اص ‪ ۹‬وـًس ایشان‪ ،‬اسمىؼتبن‪،‬‬ ‫افربوؼتبن‪ ،‬پبوؼتبن‪ ،‬ترشوریرٍ‪ ،‬سیػریرٍ‪،‬‬ ‫ػشاق‪ ،‬لجىبن ی َىذ ی دس َـت یصن ‪-۵۴‬‬ ‫‪ -۸۷ ،-۸۸ ،-۷۴ ،-۶۸ ،-۶۳ ،-۵۸ ،‬ی‬ ‫‪ +۸۷‬ویرًگشم پیگیشی میؿًد‪.‬‬ ‫دس پبیبن ایره سییرذاد ثریره الرمررررری‪،‬‬ ‫تىًاوذیوبسان ایشاوی ثرب وؼرت َـرت‬ ‫مذال طال ی ‪ ۲۸۸۴‬امتیبص تًاوؼترىرذ جربم‬ ‫لذیمی تشیه تًسومىت تىًاوذی سا ثربیی‬ ‫ػش ثجشوذ‪ًَ ،‬گًپًؿبن تشویٍ ثرب وؼرت‬ ‫ػٍ مذال ومشٌ ی ‪ ۲۶۸‬امتیبص ثش ػرىرًی‬ ‫وبیت لُشمبوی ایؼتبدوذ ی پبوؼتبن ثب یه‬ ‫ومشٌ ی ‪ ۵۹‬امتیبص ػىًان ػًمی سا وؼرت‬ ‫وشد‪.‬‬ ‫تیم َبی افربوؼتبن (دی مذال ثرشورض ی ‪۵۸‬‬ ‫امتیبص)‪ ،‬سیػیٍ (یه ثشوض ی ‪ ۲۶‬امرتریربص)‪،‬‬ ‫َىذ (ثذین مذال ی ‪ ۲۸‬امرتریربص)‪ ،‬ػرشاق‬ ‫(ثذین مذال ی ‪ ۹‬امتیبص)‪ ،‬لرجرىربن (ثرذین‬ ‫مذال ی پىج امتیبص) ی اسمىرؼرتربن (ثرذین‬ ‫مذال ی امتیبص) ثٍ تشتیت دس سدٌ چُبسم تب‬ ‫وُم لشاس گشفتىذ‪.‬‬ ‫ششایط هبْن تین فَتببل هبشییسبصی تبشیض بشای ششٍع لیگ‬ ‫ػشییغ خجشی‪ -‬سلبثت َبی لیگ دػتٍ ایل ثربؿرگربٌ َربی‬ ‫وـًس جبم غصادگبن اص امشیص ؿىجٍ غابص میؿًد امب ؿرشایر‬ ‫تیم فًتجبل مبؿیه ػبصی تجشیض ثٍ دلیل ثؼتٍثًدن پىجشٌ ومل ی‬ ‫اوتمبی ‪ ،‬دس َبلٍای اص اثُبم لشاس داسد‪ .‬ثب یاگزاسی مبلىیرت‬ ‫تیم فًتجبل مبؿیه ػبصی اص محمذس ب صورًصی ثرٍ یرًورغ‬ ‫لشثبوی‪ ،‬وـمىؾ َبی مبلی ثیه ایه دی وفش اص َمبن اثترذای‬ ‫یاگزاسی ادامٍ داؿتٍ ی تب امشیص َىًص َریر مـرىررری دس‬ ‫ساػتبی غمبدٌ ػبصی ایه تیم لذیمی غرسثبیجبن ثٍ ورتریرجرٍ‬ ‫وُبیی مىجش وـذٌ اػت‪ .‬پشداخت ثذَری َربی ثربصیرىرىربن‬ ‫داخری ی خبسجی مبؿیه ػبصی محل اخترالف دی مربلره‬ ‫جذیذ ی لذیم ایه ثبؿگبٌ اػت وٍ متبػفبوٍ طی مربٌ َربی‬ ‫اخیش ثٍ محل مىبلـٍ ایه دی دس فضبَبی مجبصی ی حمریرمری‬ ‫تجذیل ؿذٌ اػت تب ثب وذاوموبسی دی ؿخق حمیمی‪ ،‬مبَیت‬ ‫حمًلی یىی اص پشًَاداستشیه تیم َبی فرًترجربل ترجرشیرض ی‬ ‫غرسثبیجبن ی لذیمی تیم فًتجبل ؿمبل اشه وـًس ثب خرطرش‬ ‫جذی مًاجٍ ؿًد‪ .‬متبػفبوٍ طی مبٌ َبی اخیش َریر الرذام‬ ‫تبثیشگزاس اص ػًی مبلىبن لذیم ی جذیذ‪ ،‬مؼًیین اػتبوی ی‬ ‫َیب فًتجبل غرسثبیجبن ؿشلی ثشای حل ی فلرل مرً رًع‬ ‫وـذٌ اػت تب امشیص دس حبلیىٍ تىُب ‪ ۲۴‬ػبػت تب ایلیه ثبصی‬ ‫مبؿیه ػبصی دس لیگ دػتٍ ایل ثبؿگبٌ َبی وـرًس ثربلری‬ ‫مبوذٌ اػت‪ ،‬ی ؼیت ایه تیم وبمؼرًم ی تیشٌ ی تبس ؿًد‪.‬‬ ‫اسصیبببى یًَسنَ چْبس مبسٍاًسشای ارسببیجبىششقی سا بشسسی مشدًذ‬ ‫ػشییغ خجشی‪ -‬مذیشول میشار فشَىرگری‪ ،‬گرشدؿرگرشی ی‬ ‫کىبیغ دػتی غرسثبیجبن ؿشلی گفتۺ ییظگیَبی وبلرجرذی ی‬ ‫مؼتىذا چُبس وبسیاوؼشای تبسیخی اػتبن ترًػر اسصیربثربن‬ ‫یًوؼىً ‪ -‬ایىًمًع ثٍ مىظًس ثجت جُبوی ایه غثبس ثرشسسػری‬ ‫ؿذ‪.‬‬ ‫احمذ حمضٌ صادٌ‪ ،‬افضیدۺ ایه الذام دس ساػتبی ثرجرت جرُربوری‬ ‫وبسیاوؼشاَبی تبسیخی یبم مشوذ‪ ،‬خًاجٍ وظش جرفب‪ ،‬جمبل غثربد‬ ‫میبوٍ ی گًیجٍ ثل اص ػًی ثربصسػربن ػربصمربن یرًوؼرىرً ‪-‬‬ ‫ایىًمًع اوجبم ؿذ‪.‬‬ ‫یی اظُبس داؿتۺ دس ایه ساػتب حؼبم مُذی ی چبن ثریرىربن اص‬ ‫اسصیبثبن ػبصمبن یًوؼىً‪-‬ایىًمًع ثٍ َرمرشاٌ مرحرمرذحؼره‬ ‫طبلجیبن مـبیس یصیرش مریرشار فرشَرىرگری‪ ،‬گرشدؿرگرشی ی‬ ‫کىبیغدػتی ی ملطفی پًسػری مذیشول دفتش ثجت غثبس‪ ،‬حفظ‬ ‫ی احیبی میشار مؼىًی ی طجیؼی دس سیصَبی ‪ ۲۳‬ی ‪ ۲۴‬مرُرش اص‬ ‫ایه وبسیاوؼشاَب ثبصدیذ وشدوذ‪.‬‬ ‫حمضٌ صادٌ‪ ،‬ثب ثیبن ایىىٍ وبسیاوؼشاَبی یبم مشوذ‪ ،‬خًاجٍ ورظرش‬ ‫جرفب‪ ،‬جمبل غثبد میبوٍ ی گًیجٍ ثل وبمرضد ثرجرت جرُربوری دس‬ ‫فُشػت یًوؼىً َؼتىذ‪ ،‬ادامٍ دادۺ ‪ ۵۶‬وبسیاوؼرشای ایرشان دس‬ ‫فُشػت یًوؼىً وبمضد ثجت جُبوی َؼتىذ وٍ اص ایره ترؼرذاد‬ ‫چُبس وبسیاوؼشا دس غرسثبیجبن ؿشلی یالغ ؿذٌ اوذ‪.‬‬ ‫اص وـًسمبن تبوىًن ‪ ۲۶‬اثش دس فُشػت یًوؼىً ثجت ؿذٌ اورذ‬ ‫وٍ اص ایه تؼذاد مجمًػٍ وریؼبَبی غرسثبیجبن ی ثبصاس تجشیض اص‬ ‫اػتبن غرسثبیجبن ؿشلی َؼتىذ‪.‬‬ ‫ػبصمبن غمًصؿی‪ ،‬ػرمی ی فشَىگی مرل متحذ (یرًوؼرىرً) دس‬ ‫چُبسم وًامجش ‪ ۲۹۴۶‬تاػیغ ؿذ ی دس ؿبوضدَم وًامرجرش ‪،۲۹۴۶‬‬ ‫چُل ی ؿؾ وـًس اص جمرٍ ایشان اػبػىبمٍ غن سا امضب وشدوذ‪.‬‬ ‫تَسعِ ّونبسیّب ٍ تعبهل هعبًٍت گشدشگشی ٍ ًیشٍی اًتظبهی ارسببیجبى ششقی‬ ‫ػشییغ خجشی‪ -‬مؼبین گشدؿگشی غرسثبیجبن ؿرشلری اص‬ ‫تًػؼٍ َمىبسی َب ی تؼبمل ایه مؼبیوت ی ویشیی اورترظربمری‬ ‫اػتبن خجش داد‪.‬‬ ‫ثٍگضاسؽ سیاث ػمًمی اداسٌ ورل مریرشار فرشَرىرگری‪،‬‬ ‫گشدؿگشی ی کىبیغدػتی غرسثبیجبن ؿشلی‪ ،‬ػریش ب ثبیرشام‬ ‫صادٌ ثٍ مىبػجت َفتٍ ویشیی اوتظبمی ثب فشمبوذَی اورترظربمری‬ ‫اػتبن ثٍ َمشاٌ اػضبی تـىل حشفٍای یاحذَبی پزیشایری‪،‬‬ ‫مجتمغ َبی گشدؿگشی ی ػفشٌخبوٍ َبی ػرىرتری دیرذاس ی‬ ‫گفتیگً وشد‪.‬‬ ‫مؼبین گشدؿگشی غرسثبیجبن ؿشلی دس ایه دیرذاس رمره‬ ‫لذسداوی اص َمىبسیَبی مؼتمش ویشیی اوتظبمی اػرتربن دس‬ ‫ساػتبی تبمیه امىیت ی تؼُیل امًس فرؼربلریرتری یاحرذَربی‬ ‫گشدؿگشی اػتبن‪ ،‬گفتۺ سیوک دیثبسٌ ی تؼُیل فرؼربلریرت‬ ‫یاحذَبی گشدؿگشی اػتبن ویبصمىذ مـبسوت َمرٍ جربورجرٍ‬ ‫دػتگبٌ َب اػت وٍ دس ایه ساػتب ویشیی اورترظربمری اػرتربن‬ ‫َمًاسٌ َمىبسیَبی مًثش ی مؼتمشی داؿتٍ اػت‪.‬‬ ‫ای ادامٍ دادۺ ثب َمىبسی َبی ویشیی اوتظبمری اػرتربن سیورذ‬ ‫ثشخًسد ثب َشگًوٍ جشائم تؼشیغ پیذا وشدٌ ی دس ساػرتربی‬ ‫تًػؼٍ ایه َمىبسی اجشای گـت َبی ترفیرمری مـرترشن‬ ‫تـىل حشفٍای یاحذَبی پزیشایی‪ ،‬ػفشٌخبوٍَبی ػىتری ی‬ ‫مجتمغ َبی گشدؿگشی ی ویشیی اوتظبمی دس دػرترًس وربس‬ ‫لشاس گشفتٍ اػت‪.‬‬ ‫ثبیشام صادٌ اظُبس داؿتۺ َمچىیه اص دیرگرش ثرشوربمرٍ َربی‬ ‫مـتشن ایه اداسٌ ی ویشیی اوتظبمی اػرتربن مری ترًان ثرٍ‬ ‫غؿىبػبصی فؼبین ویشیی اوتظبمی ؿرُرشػرتربن ثرب جرشائرم‬ ‫فؼبلیت َبی گشدؿگشی ی جرًگیشی اص استرىربه مرجرذد‬ ‫جشائم مزوًس اص طشیک مشاجغ لبوًوی اؿبسٌ وشد‪.‬‬ ‫جْبى ٍسصش‬ ‫شنست سٌگیی ایٌتش هقببل التضیَ دس سشیا‬ ‫ػشییغ خجشی‪ -‬مذافغ ػىًان لُشمبوی ػشی غ ایتبلیب ثرشاثرش یترضیرً‬ ‫متحمل ؿىؼتی ػىگیه ؿذ‪.‬دس ادامٍ دیذاسَبی َفتٍ َـتم ػرشی غ‬ ‫ایتبلیب‪ ،‬دس یىی اص حؼبع تشیه دیذاسَبی ایه َفتٍ تیم فًتجبل یتضیً‬ ‫دس یسصؿگبٌ المپیبوً ثٍ ملبف مذافغ ػىًان لُشمبوی ایه سلبثتَرب‪،‬‬ ‫ایىتشمیالن سفت وٍ ایه دیذاس ثب ثرشترشی ػرٍ ثرش یره ؿربگرشدان‬ ‫مبئًسیتؼیً ػبسی خبتمٍ یبفت‪ .‬ثب ایه وتیجٍ ایىتش تب ستجٍ ػًم جرذیل‬ ‫پبییه غمذ ی یتضیً ثٍ سدٌ پىجم جذیل کؼًد وشد‪.‬‬ ‫صذسًشیٌی هَقت هیالى بب مبهبنی دساهبتیل‬ ‫ػشییغ خجشی‪-‬میالن دس دیذاسی وٍ اثتذا ثب ‪ ۲‬گل ػمرت ثرًد ثرٍ‬ ‫ثشتشی سػیذ تب ثب یه ثبصی ثیـتش وؼجت ثٍ وبپًلی مًلتب کرذسوـریره‬ ‫ػشی غ ایتبلیب ؿًد‪َ .‬فتٍ َـتم سلبثتَبی ػشی غ ایتبلیب ثب دیرذاس ‪۲‬‬ ‫تیم غر میالن ی َالع یسیوب اص ػبػت ‪۲۵‬ۺ‪ ۲۲‬دلیمٍ ثٍ یلت ترُرشان‬ ‫پیگیشی ؿذ وٍ دس پبیبن تیم میضثبن ثب وتیجٍ ػٍ ثرش ‪ ۲‬ثرٍ پریرشیصی‬ ‫سػیذ‪ .‬میالن ثب ایه پیشیصی ؿیشیه اص یه ثبصی ثیرـرترش وؼرجرت ثرٍ‬ ‫وبپًلی ثب ‪ ۲۲‬امتیبص کذسوـیه ؿذ ی یسیوب ثب َـت امتیبص دس جبیرگربٌ‬ ‫دیاصدَم لشاس گشفت‪.‬‬ ‫هبتیبس دلیخت دس ساداس چلسی‬ ‫ػشییغ خجشی‪-‬تیم فًتجبل چررؼری للرذ داسد مرذافرغ َرررىرذی‬ ‫یًیوتًع سا جزه وىذ‪.‬تیم فًتجبل چرؼی للذ داسد دس فلل ومل ی‬ ‫اوتمبی دفبع خًد سا تمًیت وىذ ی دس َمیه صمیىٍ مبتیبع دلیخرت‬ ‫مذافغ َرىذی یًیوتًع جذیتشیه گضیىٍ محؼًه میؿًد‪.‬‬ ‫ثٍ ومل اص وبلچً مشوبتً‪ ،‬ثبؿگبٌ چرؼی ثشای جزه دلیخت ثب میرىرً‬ ‫سایًی مذیش ثشوبمٍ ایه ثبصیىه تمبع گشفرترٍ اػرت‪ .‬ثربسػرررًورب ی‬ ‫مىچؼتشػیتی َم ثٍ جزه دلیخت ػاللٍمىذ َؼتىذ‪ .‬ثرب ایره یجرًد‬ ‫جذایی ایه ثبصیىه اص یًیوتًع غػبن ویؼت‪ ،‬صیشا ثىذ فؼخ لرشاسداد‬ ‫‪ ۲۵۸‬میریًن یًسییی داسد‪ .‬دلیخت دس تبثؼرتربن ‪ ۲۸۲۹‬اص غطاورغ‬ ‫ساَی یًیوتًع ؿذ‪.‬‬ ‫ًوبیٌذُ مشُ جٌَبی بِ ًیوِ ًْبیی لیگ‬ ‫قْشهبًبى اسیب صعَد مشد‬ ‫ػشییغ خجشی‪-‬مشحرٍ یه چُبسم وُبیی لیگ لُشمبوبن غػریرب دس‬ ‫مىطمٍ ؿشق ایه لبسٌ ثب ثشگضاسی یه دیذاس پیگیشی ؿذ‪ .‬مشحرٍ یه‬ ‫چُبسم وُبیی لیگ لُشمبوبن غػیب دس مرىرطرمرٍ ؿرشق ایره لربسٌ ثرب‬ ‫ثشگضاسی ثبصی تیم َبی پًَبوگ اػتیرشص وشٌ جرىرًثری ی وربگرًیرب‬ ‫گشامپًع طاپه پیگیشی ؿذ‪ .‬ایه ثبصی دس اوتُب ثب وتیجٍ ‪ ۳‬ثشکفرش ثرٍ‬ ‫ػًد پًَبوگ اػتیرشص ومبیىذٌ وشٌ جىًثی ثٍ اتمبم سػیذ‪ .‬گرل َربی‬ ‫ایه ثبصی سا لیم ػبوگ َیًه ‪ ۲‬ثبس ی لی ػئًوگ مً ثٍ ترشتریرت دس‬ ‫دلبیک ‪ ۷۸ ،۵۳‬ی ‪ ۹۵‬ثشای پًَبوگ اػتیرشص ثٍ ثمش سػبوذوذ‪ .‬وشٌایَب‬ ‫ثب پیشیصی ممبثل ومبیىذٌ طاپه ثٍ مشحرٍ ویمٍ وُبیی لیگ لرُرشمربوربن‬ ‫غػیب سػیذوذ‪ .‬دیمیه تیم کؼًد وىىذٌ ثٍ مشحرٍ ویمٍ وُربیری لریرگ‬ ‫لُشمبوبن غػیب دس مىطمٍ ؿشق ثب ثشگضاسی دیذاس تیمَبی چًمرجرًن‬ ‫مًتًسص ی ایلؼبن َیًوذای وشٌ جىًثی مـخق خًاَذ ؿذ‪.‬‬ ‫اهْبل ٍام مشًٍب تب پبیبى ‪0311‬‬ ‫ػشییغ خجشی‪ -‬ػض اهلل شابمی ثب اػالم ػضًیت یصاس میرشار‬ ‫فشَىگی‪ ،‬گشدؿگشی ی کىبیغ دػتی دس ػتبد مری مذیشیت ورشیورب‪،‬‬ ‫اص امُبل یام وشیوب تب پبیبن ػبل ‪ ۲۴۸۸‬خجش داد‪.‬‬ ‫ػض اهلل شابمی دس تًئیتش خجش دادۺ دس ػتبد وشیوب ػضً ؿرذم‪ .‬دس‬ ‫جرؼٍ امشیص (ؿىجٍ ‪ ۲۴‬مُشمبٌ) اػتمُبل یام َبی دسیربفرتری مرشاورض‬ ‫گشدؿگشی تب پبیبن ‪ ۲۴۸۸‬ی مفبکبحؼبه مبلیربتری غوربن ترب غخرش‬ ‫غرسمبٌ ثٍ تلًیت سػیذ‪.‬‬ ‫یصیش میشار فشَىگی‪ ،‬گشدؿگشی ی کىبیغ دػتی دس ایایل تـىریرل‬ ‫ػتبد مری وشیوب ثٍ ػىًان یىی اص اػضب دس جرؼب حب ش میؿذ‪ ،‬امب‬ ‫تمشیجب اص میبوٍ ػبل ‪ ۹۹‬ایه ػضً َیا دیلت ثٍ ػتبد وشیوب دػرً‬ ‫وـذ‪َ .‬شچىذ وبسؿىبػبن ایه یصاستخبوٍ دس ومیتٍَبی صیشمجرمرًػرٍ‬ ‫ػتبد مری وشیوب ػضًیت داؿتٍ ی پیگیش مطبلجب ثًدوذ‪.‬‬ ‫فؼبین گشدؿگشی مؼتمذوذ ػضًیت ی حضرًس ورذاؿرتره یصاس‬ ‫میشار فشَىگی‪ ،‬گشدؿگشی ی کىبیغ دػتی دس کحه اکری ػرتربد‬ ‫مری وشیوب‪ ،‬پیگیشی ثؼیبسی اص مطبلجب سا ثٍ تؼًیک اوذاختٍ ی حرتری‬ ‫ػًءثشداؿتَبیی سا دس ثٍ وتیجٍ سػبوذن ی اجشای ثشخی ملًثب ثٍ‬ ‫یجًد غیسدٌ اػت وٍ اص جمرٍ غن َرب یترً ؿرذن کرذیس ییرضای‬ ‫گشدؿگشی دس کحه ػتبد مری وشیوب ثب یجًد تبییذ دس ومیتٍ َربی‬ ‫صیشمجمًػٍ َبی ایه ػتبد ثًد وٍ پغ اص یه ػبل پریرگریرشی‪ ،‬ثرٍ‬ ‫تبصگی تلًیت ؿذٌ اػت‪.‬‬ ‫َمچىیه ثشخی فؼبین گشدؿگشی مؼتمذوذ ػتبد مری وشیوب اص اثتذای‬ ‫تـىیل‪ ،‬ثشوبمٍ دسػتی ثشای ػفشَبی داخری ی تؼییه پشیترىرل َربی‬ ‫ثُذاؿتی دس ػفش ی َمچىیه ساٌوبسی ثشای جرجرشان خؼربس َربی‬ ‫یاسدؿذٌ ثٍ کىؼت گشدؿگشی وذاؿرترٍ ی ثرذین دسیربفرت ورظرش‬ ‫وبسؿىبػی‪ ،‬تلمیم َبیی سا گشفتٍ وٍ خؼبس مبلری ی جربوری غن‬ ‫ثیـتش ثًدٌ اػت‪ .‬تبویذ کشف ثش ممىًػیت ػفش ی تؼطیرری مـربارل‬ ‫گشدؿگشی‪ ،‬ثذین اسائٍ ساٌ وبس اص جمرٍ ایشادَبیی ثًد وٍ فؼربین ی‬ ‫کبحجبن وؼتیوبسَبی گشدؿگشی ثٍ ایه ػتبد یاسد وشدٌاوذ‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه ارک

روزنامه ارک 5376

روزنامه ارک 5376

شماره : 5376
تاریخ : 1400/09/10
روزنامه ارک 5375

روزنامه ارک 5375

شماره : 5375
تاریخ : 1400/09/09
روزنامه ارک 5374

روزنامه ارک 5374

شماره : 5374
تاریخ : 1400/09/08
روزنامه ارک 5373

روزنامه ارک 5373

شماره : 5373
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه ارک 5372

روزنامه ارک 5372

شماره : 5372
تاریخ : 1400/09/06
روزنامه ارک 5371

روزنامه ارک 5371

شماره : 5371
تاریخ : 1400/09/04
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!