روزنامه ارک شماره 5341 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه ارک شماره 5341

صفحه بعد

روزنامه ارک شماره 5341

روزنامه ارک شماره 5341

‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫تجبر ایزاى ٍ تزکیِ بزای گستزش‬ ‫ّوکبریّبی تجبری بزًبهِ داضتِ ببضٌذ‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫*چْبرضٌبِ ‪ 82‬هْز ‪ 81* 0011‬اکتبز ‪ 01 *8180‬ربیع االٍل‬ ‫یبدداضت ّبی رٍس‬ ‫*هذیزهسئَل ‪ -‬هحوّذ اضزاقی‬ ‫*استاودارجدید‬ ‫خجش خَؽ ایٌىِ اػتبًذاس جذیذ ارسثبیهجهبى ؿهشلهی‬ ‫هٌصَه ؿذ‪ .‬اػتبًذاس لجلی جٌبه الهبی دوهتهش پهَس‬ ‫هبوذی سئیغ پیـیی داًـگهبُ تهجهشیهض ٍ اػهتهبًهذاس‬ ‫جذیذ جٌبه البی خهشم اص ػهشداساى ػهبثهک ػه هبُ‬ ‫ّؼتٌذ‪.‬‬ ‫اهیذٍاسی ایی اػت وِ ٍصاست وـَس هٌبثؼی اص اػتبى‪،‬‬ ‫دساختیبس داسد وِ وبسگضاساى خَدسا اص هیبى ؿخصیت‬ ‫ّبی اًْب ثشگضیٌذ‪.‬‬ ‫دسایی همطغ ٍ ًمطِ ػطف تغییش ٍ تؼَیض ههمهبههبت‪،‬‬ ‫لضٍهب اص صحوبت اػتبًذاس لجلی تـىش هی ؿَد ٍ ثهشای‬ ‫اػتبًذاس جذیذ تجشیه گفت ٍ اسصٍی تَفیک خذههت‬ ‫وشد‪.‬‬ ‫اّبلی ارسثبیجبى ًیض‪ ،‬هثل هشدم ػبیهش اػهتهبًهْهب‪ ،‬ثهِ‬ ‫اًتخبه اػتبًذاس ٍ ػبیش همبهبت ولیذی اّویت لبئلٌهذ‪.‬‬ ‫صیشا اًتظبس داسًذ دس ساع اهَس اػتبى ٍ ؿْهشّهبیـهبى‪،‬‬ ‫افشاد وبساهذ‪ ،‬وبسی ٍ ػاللوٌذ لشاس گیهشًهذ‪ .‬یهؼهٌهی‬ ‫همبهبت هْن طَسی اًتخبه ؿًَذ وِ ثتَاًٌذ ٍظهبیهف‬ ‫خَدسا ثیؾ اص حذ هؼوَل ػبصهبًی ٍ ثهٌهفهغ ههشدم ٍ‬ ‫هبل وبسؿبى اًجبم دٌّذ‪.‬‬ ‫لبثل روش اػت وِ‪ ،‬همبهبت اػهتهبًهْهبی ههغهفهَل ٍ‬ ‫هْجَسی هثل اػتبى ارسثبیجبى ؿشلی‪،‬هؼوَال‪ ،‬ثؼهذ اص‬ ‫ؿشٍع وبس‪ ،‬هتَجِ هی ؿًَذ‪ ،‬وِ ثبیذ هذام ثب جهذیهت‬ ‫توبم پیگیش اػتیفبی حمَق هؼلن اؿىبس ٍ پٌْبى اػتبى‬ ‫ّب ٍ هشدم هبل هاهَسیتـبى‪ ،‬دس هجبسی اداسی‪ ،‬هبلهی‬ ‫ٍ حمَلی ثبؿٌذ‪.‬‬ ‫اگش ایی وبسّب پیگیشی ٍوبسػبصهبًیـبى ثطَس جهذی‪،‬‬ ‫سٍؿٌی ٍ ػؼی توبم اًجبم گیشد‪ ،‬خهذههبتـهبى‪ً،‬هَفهک‪،‬‬ ‫هطلَه ٍ ؿبیؼتِ خَد ٍ هشدم ٍ اػتبى ریشثط خَاّذ‬ ‫ثَد وؼت خَاٌّذ وشد‪ ٍ .‬اػتبى دس ههذت خهذههت‬ ‫اًْب پیـشفت ثخَد خَاّذ دیذ‪ٍ .‬گشًِ خذهبت ػبدی‬ ‫اداسی‪ ٍ ،‬فشصت ػَصی تلمی خَاّذ ؿذ‪.‬‬ ‫لبثل روش اػت وهِ دس گهزؿهتهِ‪ ،‬تهبسیها اػهتهبى‬ ‫ارسثهبیههجهبى ؿههشلهی‪ ،‬دٍساى ّهبی فهؼههبل ٍ ههیههش‬ ‫فؼبل هتؼذدی هی تَاى دیذ ٍاسصیبثی وهشد ٍػهمهت‬ ‫هبًذگی ّبی فبحؾ هجوَػِ اػتبى سا حهبصهل دٍسُ‬ ‫ّبی یش فؼبل ًؼجت داد‪.‬‬ ‫ضوٌب ا لت پشٍطُ ّبی هْن ٍ صیشثٌبئی اػتبى ثبپیـٌْبد‬ ‫ٍ پیىیشی ّبی فؼبلیی ٍ خبسج اص ثشًبهِ ٍ ثَدجِ ّهبی‬ ‫ػبدی ایجبد ٍاجشا ؿذُ اًذ‪.‬‬ ‫*تاییدیه های طالبان‬ ‫طبلجبى ثؼذاص ثیؼت هغلَثیت ٍ وٌبسُ گیشی اص لهذست‪،‬‬ ‫هجذدا ثِ وـَس ثی دفبع افغبًؼتبى هؼلط ؿذًذ‪.‬‬ ‫ایی اتفبق هثل یه صلضلِ ًبگْبًهی ثهَلهَؽ پهیهَػهت‬ ‫ٍ یه هلت ظبّشا ًجبت یبفتِ سا ثؼذ اص ثیؼت اصادی‬ ‫ظبّشی گشفتبس ػبخت‪.‬‬ ‫ٍالؼیبت پـهت پهشدُ ههشثهَ ثهِ ایهی ٍالهؼهِ‪ ،‬اص‬ ‫لببظ ػیبػت هلی‪ ،‬ثیی الوللی ٍ اػتؼوبس ًَ ًب هؼهلهَم‬ ‫اػت‪ٍ .‬لی اًچِ وِ اؿىبس اػت‪ ،‬ایی اػت وِ ػهذُ‬ ‫ای اص هٌبثغ ًب ّوگَى ٍضؼیت اخیش ٍ فؼلی طبلجبى سا‬ ‫تبییذ هی وٌٌذ‪.‬‬ ‫دٍلت ّبی اهشیىب‪ ،‬اهبسات‪ ،‬پبوؼتبى‪ ،‬چهیهی‪ ،‬ایهشاى‪،‬‬ ‫سٍػیِ ٍ تشویِ‪ّ ،‬شوذام ثٌبَی ٍ دس حهذی ثهٌهفهغ‬ ‫طبلجبى ؿؼبس هی دٌّذ ٍ الذام ههی وهٌهذ‪ ۲٠ .‬وـهَس‬ ‫ثشٍتوٌذ دًیب ( گشٍُ جی ‪ّ ) ۲٠‬ن ظبّهش ثهشای ههشدم‬ ‫افغبًؼتبى ووه هبلی هؼیی وشدًذ‪ .‬جبلت اػت وِ اص‬ ‫سّجشاى ػٌی هٌبطک جٌَه ؿشلی ّن‪ ،‬دس ایی ثب طبلجبى‬ ‫صذاّبی هؼبػذ ثلٌذ هی ؿَد‪.‬‬ ‫گَیب هثل لذیوی‪ ،‬ػیبػت پذس ٍ هبدس ًذاسد‪ ،‬تؼجیش هی‬ ‫ؿَد‪ .‬یؼٌی حىَهت خَد خَاًذُ طبلجبى‪ ،‬ثبایی ایٌْوهِ‬ ‫ثبًی‪ ،‬حبهی‪ ،‬چشا سفت ٍ چشا اهذ ٍ حبهیبى ٍ ثهبًهیهبى‬ ‫اى دس هٌطمِ ثذًجبل چِ اّذاف ٍ اسصٍّبی وهَتهبُ ٍ‬ ‫ثلٌذی ّؼتٌذ‪ .‬ظبّشا هْبس هْبجشت اصّذفْهبی ههذت‬ ‫اػت وِ دس حبل ٍلَع ٍ ؿیَع هی ثبؿذ‪.‬‬ ‫کبّص اسیب بِ هعیطت هزدم‬ ‫بب حذف ارس ‪ 0811‬تَهبًی‬ ‫همیه صفحه‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫‪ *0001‬سبل سی ٍ یکن ( اٍتَسبیزیٌجی ایل )* ضوبرُ (سبیی)‪ 2 * 1100 :‬صفحِ ‪81111‬ریبل ایویل ‪ً ark.tabriz@yahoo.com :‬طبًی الکتزًٍیکی ‪:‬سبیت اختصبصی رٍسًبهِ ارک یب ‪www.arkonline.ir‬‬ ‫ایزاى ّیچگبُ هیش هذاکزُ را تزک ًکزدُ است‪،‬‬ ‫بزای هذاکزات ًتیجِ هحَر اهبدگی دارین‬ ‫ایزاى در جبیگبُ ًخست هببرسُ‬ ‫بب هَاد هخذر‬ ‫همیه صفحه‬ ‫کطف هحل حفبری غیزهجبس‬ ‫در جبدُ قذین تبزیش‪-‬سٌْذ‬ ‫همیه صفحه‬ ‫صفحه ‪8‬‬ ‫ایزاى هبیل ًیست تببدل سًذاًیبى بِ‬ ‫هذاکزات ّستِ ای گزُ بخَرد‬ ‫هٌظَم یبدداضت‬ ‫فعبلیت هطبغل اس اٍل اببى هطزٍط‬ ‫بِ دریبفت دس اٍل ٍاکسی کزًٍبست‬ ‫صفحه ‪4‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫ایزاى ّیچگبُ هیش هذاکزُ را تزک ًکزدُ است‪،‬‬ ‫بزای هذاکزات ًتیجِ هحَر اهبدگی دارین‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪ -‬سئیغ جوَْس ثب دػَت اص ّوهِ وؼهبًهی وهِ ٍاوؼهی‬ ‫ًضدُ اًذ ثشای تضسیک ٍاوؼی‪ ،‬تبویذ وشد وِ دس ٍاوؼیٌبػهیهَى ّهذف ههب‬ ‫الٌبع اػت تب اججبس‪.‬ثِ گضاسؽ ایؼٌب‪ ،‬حجت االػالم ٍالوهؼهلهوهیهی ػهیهذ‬ ‫اثشاّین سییؼی ‪،‬اظْبس وشد‪ً :‬مطِ هـتشن ّوِ هشدم ایشاى ایی اػهت وهِ‬ ‫ایشاى ّوَاسُ ثب ػضت‪ ،‬ثبلٌذُ ٍ ثشخَسداس اص پیـشفت ثبؿذ‪ٍ.‬ی اداههِ داد‪:‬‬ ‫اٍلَیت هب ٍاوؼیٌبػیَى ػوَهی اػت‪ .‬ثیؾ اص‪ 0٠‬دسصذ دٍص اٍل ٍاوؼی‬ ‫تضسیک ؿذُ ٍ اى ؿبء اهلل پیؾ اص ا بص فصل ػشهب ّویی ههمهذاس دٍص دٍم‬ ‫صدُ هی ؿَد‪ .‬دس ثخؾ دسهبًی ٍ اجشایی ٍ ًیشٍّبی هؼلح اهبدگی ثهشای‬ ‫همبثلِ ثب وشًٍب ٍجَد داسد‪ً .‬جبیذ دس هَج احتوبلی هٌفؼل ثبؿین‪ ،‬ثلىِ ثهبیهذ‬ ‫پیؾ ثیٌی ٍ پیـگیشی الصم داؿتِ ثبؿین تب ؿبّذ فشاگهیهشی ههَج ثهؼهذی‬ ‫احتوبلی ًجبؿین‪.‬هشدم حتی اگش دٍ دٍص ٍاوؼی صدُ ثبؿٌذ‪ ،‬پشٍتىل ّهب سا‬ ‫سػبیت وٌٌذ تب ؿبّذ ؿشایط ثذی ثشای وـَس ًجبؿین‪.‬سییؼی ثب اؿهبسُ ثهِ‬ ‫ایٌىِ ثِ اًچِ گفتین ػول وشدین تب تلفبت وـَس صیبد ًهجهبؿهذ ‪،‬تصهشیهح‬ ‫وشد‪ :‬اص ّوِ وؼبًی وِ ٍاوؼی ًضدُ اًذ دػَت هی وٌن‪ٍ ،‬اوؼی ثهضًهٌهذ‪.‬‬ ‫ّوِ هشدم ثبیذ تَجیِ ٍ الٌبع ؿًَذ تب ٍاوؼی ثضًٌذ‪ّ .‬ذف هب الٌبع اػت تهب‬ ‫اججبس‪.‬سییؼی دس اداهِ ثب ثیبى ایٌىِ دٍلت هب هشدهی اػت ٍ ّوَاسُ ثب هشدم‬ ‫استجب خَاّین داؿت‪ ،‬گفت‪ :‬حتی دس ؿشایط وشًٍبیی ثب سػبیت ؿهشایهط‬ ‫ثب هشدم دیذاس داسین‪ .‬استجب هب ثب هشدم ثؼیبس هْن اػت‪ .‬ثبیذ دس جوغ هشدم‬ ‫ثَد‪.‬استجب هب ثب هشدم لطغ ًوی ؿَد‪ .‬ثِ ٍصسا گفتِ ام ثب ههشدم دس استهجهب‬ ‫ثبؿٌذ‪ٍ .‬لتی ثِ هبالت هی سٍم‪ ،‬هی ثیٌن هؼبیل خهیهلهی صٍد حهل ههی‬ ‫ؿَد‪.‬ثشخی گشفتبسی ّب ثخبطش ایی اػت وِ پشٍطُ ّب سّب ؿهذُ ٍ دچهبس‬ ‫فشػَدگی ؿذُ اًذ‪.‬سییغ جوَْس گفت‪ :‬اػتبًذاس ‪ٍ ،‬صیش ٍ هؼبٍى اجشایهی‬ ‫سیبػت جوَْسی هؼئَل پیگیشی طشح ّبی اػتبًی ّؼتٌذ‪ .‬هی گهفهتهِ ام‬ ‫صهبى پشٍطُ ّب هؼلَم ثبؿذ ٍ حتی تبثلَ صدُ ؿَد تب هـهخهص ؿهَد چهِ‬ ‫صهبًی طشح ّب تىویل هی ؿَد‪.‬هب پیگیشی هیوٌین تب طشح ّهب تهىهوهیهل‬ ‫ؿَد‪.‬سییؼی دسثبسُ ثشًبهِ دٍلت ثشای هزاوشات ّؼتِ ای ٍ سفغ تبشین ّهب‬ ‫‪ ،‬اظْبس وشد‪ :‬هب وبس التصبد همبٍهتی سا دًجبل هی وٌین ٍ ػفشُ هشدم سا ثهِ‬ ‫بین پیک ضطن کزًٍب در کطَر ‪ 1 ،‬ضلع کٌتزل کٍَیذ‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪ -‬دثیش وویتِ ػلوی وـَسی وشًٍب ثب ثیبى ایٌىهِ‬ ‫سػبیت ثْذاؿت ؿخصی‪ ،‬سػبیت پشٍتىلّب ثِ صَست جوؼهی‬ ‫ٍ ٍاوؼیٌبػیَى ػِ ضلغ جلَگیشی اص ثشٍص وهشًٍهب ههبهؼهَه‬ ‫هی ؿًَذ‪ ،‬گفت‪ :‬ثب تَجِ ثِ ػذم سػبیت هَاصیی ثْهذاؿهتهی دس‬ ‫ثشخی هٌبطک ٍ ایٌىِ ٌَّص ثِ ایوٌی جوؼی ًشػیذیهن‪ ،‬ههوهىهی‬ ‫اػت پیه ؿـن سا تجشثِ وٌین‪.‬دوتش حویذسضب جوبػتی گفت‪:‬‬ ‫اهیذ هب ایی اػت وِ ثب ٍاوؼیٌبػیَى ٍ ثب اًجبم پهشٍتهىهل ّهبی‬ ‫ثْذاؿتی ثب ووه هشدم‪ ،‬ثتَاًین تب حذٍدی ایی پیه سا ثگزساًین‪ ،‬اهب ثب تَجِ ثِ ػذم سػهبیهت ههَاصیهی‬ ‫ثْذاؿتی دس ثشخی هٌبطک ٍ ایٌىِ ٌَّص ثِ ایوٌی جوؼی ًشػیذین‪ ،‬هوىی اػت پیه ؿـن سا تجشثِ وٌین‪.‬‬ ‫الجتِ اگش پیه ؿـن ایجبد ّن ؿَد ثب تَجِ ثِ ػشػت ٍاوؼیٌبػیَى‪ ،‬هوىی اػت خؼبسات صیبىثبسی وهِ‬ ‫دس پیه پٌجن داؿتین‪ ،‬ثِ اى صَست خؼبسات سا ًذاؿتِ ثبؿین‪ّ .‬شچٌذ وِ هب دس فصل پبییض ّؼهتهیهن ٍ‬ ‫فصَل ػشد‪ ،‬فصَلی ّؼتٌذ وِ ایی ٍیشٍعّب هیتَاًٌذ ثیـتش فؼبلیت وٌٌذ‪ .‬ثٌبثشایی اص ًظش اه ٍ َّا ّهن‬ ‫ثبیذ دلت وٌین وِ فؼبلیت ٍیشٍعّب هیتَاًذ ثیـتش ثبؿذ ٍ دسگیشی ثیـتشی سا دس افشاد جبهؼِ ثِ ٍجهَد‬ ‫اٍسًذ‪.‬جوبػتی گفت‪ :‬حبل ّش یه اص اییّب اگش سػبیت ًـَد‪ ،‬هیتَاًذ دلیلی ثبؿذ وِ پبًذهی وهٌهتهشل‬ ‫ًـَد ٍ دس ایی صَست ؿبّذ پیه خَاّین ثَد‪ .‬حبل هتبػفبًِ گضاسؿبتی داسین اص ؿْشّبیی وِ الجتِ اػن‬ ‫ًویثشم وِ هشدم الذاهبت ثْذاؿتی سا سػبیت ًویوٌٌذ‪ ،‬هبػه ًویصًٌذ ٍ‪ ...‬حبل دس چٌیی جبهؼِای اگش‬ ‫ٍاوؼی ّن تضسیک وٌیذ‪ ،‬ثبص ّن یه ثبصٍی پیـگیشی هـىل داسد ٍ اص اًجبیی وِ سػبیت پشٍتىلّهبی‬ ‫ثْذاؿتی ًمص داسد‪ ،‬هٌجش ثِ گشدؽ ٍیشٍع ؿذُ ٍ پیه ّبیی سا خَاّین داؿت وِ اص اًجب ثهِ ػهبیهش‬ ‫هٌبطک وـَس ػشایت هیوٌذ‪ .‬ثِ ّش حبل ٍاوؼیٌبػیَى هب ٌَّص ثِ اًذاصُ وبفی ًیؼت ٍ ٌَّص ثهِ ایهوهٌهی‬ ‫جوؼی هَسد ًظش ًویسػین ٍ ایی دس حبلیؼت وِ دس ثؼیبسی هٌبطک پشٍتىلّب سا سػبیت ًوهی وهٌهٌهذ ٍ‬ ‫هٌجش ثِ گؼتشؽ ثیوبسی هیؿَد‪.‬‬ ‫هزاوشات گشُ ًوی صًین‪ ،‬اهب ایشاى ّیچگبُ هیض هزاوشُ سا تهشن ًهىهشدُ‬ ‫اػت‪ .‬هب دسثبسُ هزاوشات ًتیجِ هبَس اهبدگی داسین ٍ اهبدگهی طهشف‬ ‫همبثل‪ ،‬لغَ تبشین ّب خَاّذ ثَد‪ .‬الذاهبت دس حبل حبضش تهَػهط ٍصاست‬ ‫خبسجِ دس حبل اًجبم اػت‪ .‬هب ثِ اًچِ گفتِ این پبیهجهٌهذ ثهَدُ ٍ جهذی‬ ‫ّؼتین‪ٍ ،‬لی ثبیذ جذیت سا دس طشف همبثل ّن ثجیٌن‪.‬‬ ‫ٍی دسثبسُ ثشًبهِ دٍلت ثشای حزف اسص‪ ۴۲٠٠‬تَهبًی ‪،‬گفت‪ :‬پهَلهی وهِ‬ ‫تبوٌَى پشداخت ؿذُ اػت ثجبی اًىِ ثِ ػفشُ ههشدم ثهشٍد‪ ،‬ثهِ جهیهت‬ ‫دالالى سفتِ اػت وِ ثبیذ ایی سًٍذ اصالح ؿَد تب پَل ثِ جیت هشدم ثشٍد‬ ‫ٍ دس ػفشُ هشدم ظبّش ؿَ‪،‬د ٍلی ایٌىبس سا ثب بفلگیشی هشدم دًجهبل ًهوهی‬ ‫وٌین ٍ هشدم سا ثی اطالع ًوی گزاسین ٍ ثهِ ثهبصاس ؿهَن ٍاسد ًهوهی‬ ‫وٌین‪.‬وبسؿٌبػبى دس حبل ثشسػی ایی هؼالِ ّؼتٌذ‪ .‬هب هشدم ٍ ثهبصاس سا دس‬ ‫جشیبى تصوین خَد هی گزاسین‪ .‬اصالح ایی هؼالِ اص ثشًبهِ ّهبی دٍلهت‬ ‫اػت ٍ دس ٍلت هٌبػت‪ ،‬هشاتت سا ثِ اطالع ههشدم ههی سػهبًهیهن‪ ،‬صیهشا‬ ‫هـبسوت هشدم ؿش هَفمیت دٍلت اػت‪ٍ.‬ی ثب ثیبى ایٌىِ اٍلهَیهت ههب‬ ‫وـَسّبی ّوؼبیِ اػت‪ ،‬تصشیح وشد‪ :‬ثب ایی حبل ثب ّوِ وـَسّب تؼهبههل‬ ‫خَاّین وشد‪ .‬وـَسّبی هٌطمِ ثشای استجب التصبدی ٍ تجبسی ثهب ایهشاى‬ ‫هصون ّؼتٌذ هب ّن ثبیذ فؼبلیت هضبػف داؿتِ ثبؿین‪ .‬اًچِ وِ تهبوهٌهَى‬ ‫اًجبم ؿذُ اػت وبفی ًیؼت ٍ هب سا ساضی ًویوٌذ‪ .‬ثٌبثشایی ثبیذ فؼبلهیهت‬ ‫خَد سا گؼتشؽ دّین‪.‬سئیغ جوَْس ثب ثیبى ایٌىِ پیگیهشی دیه هلهوهبػهی‬ ‫التصبدی الصم اػت‪ ،‬گفت‪ :‬دس دیذاسّبی خَد ثب اػضبی ؿهبًهگهْهبی یهب‬ ‫دیذاس ثب ّیبت ّبی هختلف دس تْشاى ثذٍى اػتثٌب ّهوهِ اػهالم اههبدگهی‬ ‫هیوشدًذ وِ ثب ایشاى استجب التصبدی داؿتِ ثبؿٌذ‪ .‬اًْب اص وبالی ایهشاًهی‬ ‫اػتمجبل هیوشدًذ ٍ تَلیذوٌٌذُ هب ثذاًذ ثبصاس ثؼیبس خَثی دس هٌطمِ داسد‪.‬‬ ‫هی دیذاسی ثب ػفشای وـَسهبى دس هٌطمِ خَاّن داؿهت تهب دس صههیهٌهِ‬ ‫دی لوبػی التصبدی فؼبل ؿَین‪.‬سئیؼی دس پبیبى اػالم وشد‪ :‬دس اػتبًِ صهذ‬ ‫سٍصگی دٍلت ٍی گضاسؿی اص تصویوبت ٍ الذاهبت اًجبم ؿذُ دٍلت ثهِ‬ ‫هشدم اسائِ خَاّذ ؿذ‪.‬‬ ‫کبّص اسیب بِ هعیطت هزدم بب حذف ارس ‪ 0811‬تَهبًی‬ ‫ػشٍیغ خجشی ‪ً-‬بیت سییغ وویؼیَى ثبصاس پَل ٍ ػشهبیِ اتبق ثبصسگبًی ثب اؿبسُ ثِ تجؼبت ػشضهِ اسص‬ ‫‪ ۴۲٠٠‬تَهبًی ٍ ایجبد ساًت ٍ فؼبد التصبدی‪ ،‬گفت‪ :‬حزف اسص ‪ ۴۲٠٠‬تَهبًی ثب تَصیغ وبالّب ثِ لیهوهت‬ ‫هٌبػتتش اص اػیت ثِ هؼیـت هشدم ٍ جبهؼِ جلَگیشی هیوٌذ‪ .‬ػجبع اسگَى تصشیح وشد‪ :‬تَصیغ اسص‬ ‫ثب ًشخ ‪ ۴۲٠٠‬تَهبًی ثشای افشادی وِ ثِ اى دػتشػی داسًذ هٌبفغ ساًتی ثؼیبسی سا ثِ ّوشاُ داؿتِ اػهت‪،‬‬ ‫دس صَستی وِ ّذف اى تَصیغ وبالّبی اػبػی ثب لیوت هٌبػت ثشای هصشف وٌٌهذگهبى ثهَد‪ٍ.‬ی ثهب‬ ‫اؿبسُ ثِ ایٌىِ ػبل ‪ ۷0‬اسص ‪ ۴۲٠٠‬تَهبًی ثشای توبم وبالّب تصَیت ؿذ‪ ،‬خبطشًـبى وشد‪ :‬ایهی سًٍهذ اص‬ ‫ّوبى ا بص هَجت خشٍج ػشهبیِ ثؼیبسی اص وـَس ؿذ وِ هؼٍَالى ًیض ثشای وبّؾ تبثیشات تصهوهیهن‬ ‫ًبدسػت ثِ هشٍس وبالّبی هختلف سا اص لیؼت دسیبفت اسص ‪ ۴۲٠٠‬تَهبًی خبسج وشدًذ‪.‬اسگَى ثب اؿهبسُ‬ ‫ثِ ایٌىِ دس ػبل جبسی ّـت هیلیبسد تَهبى اسص دادُ ؿذُ اػت‪ ،‬اظْبس داؿت‪ :‬اسص چٌذ ًشخی ثِ اّذاف‬ ‫هثجتی وِ دًجبل هیوشد دػت ًیبفت ٍ حزف اى اص اػیت ّبی ثیـتش ثِ وـَس جلَگیشی هی وٌهذ‪.‬ایهی‬ ‫فؼبل التصبدی تبویذ وشد‪ :‬حزف اسص ‪ ۴۲٠٠‬تَهبًی ٍ سػیذى ثِ ًشخ ٍاحذ ثشای هجبدالت ثِ ًفهغ ّهوهِ‬ ‫وـَس اػت ٍ هی تَاًذ ثب هطبلؼبت وبسؿٌبػی ثِ دسػتی ایی یبساًِ سا دس اختیبس الـبس هختلف ثهِ ٍیهظُ‬ ‫طجمِ ّذف لشاس دّذ‪ٍ.‬ی ‪،‬تصشیح وشد‪ :‬فؼبالى التصبدی ثؼیبسی ثب حزف اسص ‪ ۴۲٠٠‬تهَههبًهی ههَافهک‬ ‫ّؼتٌذ‪ ،‬اسص ته ًشخی ووه ؿبیبى تَجْی ثِ فؼبالى التصبدی ٍ التصبد وـَس هیىٌذ‪.‬سییغ جوَْسی‬ ‫گفت‪ :‬تب اهشٍص جلؼبت هتؼذدی دس ػتبد التصبدی دٍلت ثشای ثهشسػهی ایهی ههَضهَع داؿهتهِ ایهن‪.‬‬ ‫ثبالتصبدداًبى خبسج اص هجوَػِ دٍلت ّن سایضًی ٍ ثبث ٍ تجبدل ًظش ؿذ‪ .‬ؿبّذ ثهَدیهن پهَل ػهفهشُ‬ ‫هشدم‪،‬دسجیت چٌذدالل سفت‪.‬ثبیذایی هَضَع طَسی اصالح ؿَد وِ پَل دسجیت ههشدم ثهشٍد ٍ دس‬ ‫ػفشُ هشدم ظبّش ؿَد‪.‬ایت اهلل ػیذ اثشاّین سییؼی تبویذ وشد‪ :‬ایی وبس ضشٍست داسد اهب ثب بفلهگهیهشی‬ ‫اًجبم ًخَاّین داد ٍ هشدم سا ًؼجت ثِ اى ثی اطالع ًخَاّین گزاؿت ٍ ؿَن ثِ ثبصاس ایجبد ًخهَاّهیهن‬ ‫وشد‪ّ.‬وِ جَاًت ػٌجیذُ هیؿَد ثِ طَسی وِ ثبصاس ٍ هشدم دس جشیبى ایی تصوین لشاس هیگیشد‪.‬‬ ‫گیلئی‬ ‫*هذیزهسئَل ‪-‬هحوّذ اضزاقی‬ ‫گیلئیلیین ٍٍّبًذاوی چیٌلی دى‬ ‫اگٌی ثبؿی ا ضی ثیشًی اییلی دى‬ ‫ثبؿبسهبدی ایـلوگی لجیٌذُ‬ ‫وشًٍبًی اٍیٌبداى الیٌذُ‬ ‫خؼتِ ائتذی ثیلش ثیلوض دًٍیبًی‬ ‫ٍئشدی اولَهِ چَخلَ یبصثک اًؼبًی‬ ‫ایـی گاسى ثبؿبسهبػب ثئلِ اٍالس‬ ‫ثیلیٌوِ ییش ایـیی ػًََ ًئجِ اٍالس‬ ‫ثئؾ هیلیًَب اصلبلیشی اولی لش‬ ‫یَصهیلیًَب یبخیی ا شی چىی لش‬ ‫چیٌلی گشن خشجیی ٍئشُ دًیبًیی‬ ‫دا یذیت دیش اهٌیتیی اًؼبًیی‬ ‫چیٌلی گشن ثیلِ خطب ائذیت دیش‬ ‫وشًٍبیال اًؼبًالسا جفب ائذیت دیش‬ ‫ثئلِ اٍلؼب دًیب گلش اوصًٍِ‬ ‫ّبهی ثبخبس ثلی لشیی ػاصًٍِ‬ ‫‪6۴٠٠0٠00۲1‬‬ ‫ایزاى در جبیگبُ ًخست هببرسُ‬ ‫بب هَاد هخذر‬ ‫ػشٍیغ خجشی ‪ٍ-‬صیش وـَس ثب ثیبى ایٌىِ اهشیهىهب دس‬ ‫هَضَع تَػؼِ لبچبق هَاد هخذس ههتهْهن اػهت‪ ،‬اههب‬ ‫ثبصخَاػت ّن ًوی ؿَد؛ گفهت‪ :‬ایهشاى دس جهبیهگهبُ‬ ‫ًخؼت هجبسصُ ثب هَاد هخذس اػت‪.‬احوذ ٍحیذی افضٍد‪:‬‬ ‫هجبسصُ ثب هَادهخذس ثشای جوَْسی اػالههی ایهشاى اص‬ ‫اّویت ثؼیبس ثبالیی ثشخَسداس اػت ٍ تمذین ‪ّ ۳‬هضاس ٍ‬ ‫‪ ۰٠٠‬ؿْیذ ٍ ‪ّ 6۲‬ضاس جبًجبص ایی اّویت سا چِ دس ثهؼهذ‬ ‫جْبًی ٍ چِ دس ػطح هلی ًـبى هیدّذ ضوی ایهٌهىهِ‬ ‫ػتبد هجبسصُ ثب هَادهخذس ثب حضَس سئیغ جوَْس ٍ ‪6۲‬‬ ‫ػبصهبى تـىیل هی ؿَد وهِ ًـهبى دّهٌهذُ اّهوهیهت‬ ‫جوَْسی اػالهی ایشاى ثهِ ایهی ههَضهَع اػهت‪ٍ.‬ی‬ ‫گفت‪ :‬ایی هَضَع اًمذس ثشای ایشاى هْن اػت وهِ اص‬ ‫چٌذ دِّ گزؿتِ توبم هَاصیی حمَلی ٍ ؿشػی خَدؽ‬ ‫سا ثشای همبثلِ ثهب ایهی ثهالی خهبًهوهبًؼهَص ثهِ وهبس‬ ‫گشفت‪.‬البی ٍحیذی افضٍد‪ :‬الجتِ التصبد هَادهخذس ًیهض‬ ‫ثش وؼی پَؿیذُ ًیؼت ٍ وؼبًی وِ اص ایهی الهتهصهبد‬ ‫هٌتفغ هیؿًَذ ثِ ساحتی اى سا وٌبس ًخَاٌّذ گهزاؿهت‬ ‫ٍ دس ٍالغ جشیبى هبفیبیی یه التصبد پهشسًٍهمهی سا اص‬ ‫لجل اى وؼت هی وٌذ ثهٌهبثهشایهی ثهِ ساحهتهی اص اى‬ ‫ًوی گزسد‪ٍ.‬ی اداهِ داد‪ :‬الجتِ ایی جهبی ػهَال اػهت‬ ‫ثبًه ّبی جْبًی وِ ادػبی ؿفبفیت هیوهٌهٌهذ ههگهش‬ ‫هی ؿَد دساهذ حبصل اص ایهی الهتهصهبد پهشسًٍهک دس‬ ‫ثبًهّب ًگْذاسی هی ؿَد‪ ،‬اهب ّیچ ثشخهَسدی ثهب اى‬ ‫صَست ًگیشد هگش ایٌىِ وؼبًی وِ اص ایی ساُ دساههذ‬ ‫وؼت هی وٌٌذ دساهذ حبصل اص اى سا ثهِ صهَست‬ ‫دػتی یب ثب گًَی حول وٌٌذ‪ٍ.‬صیش وـَس افضٍد‪ :‬طجیؼهی‬ ‫اػت وِ هب ثِ ایی لضبیب ثذثیی ثبؿین ٍ ایی هَضهَع اص‬ ‫اًتمبد ّبی جذی هبػت پغ ایی پَلّبیی وِ دس داخل‬ ‫ثبًهّبی جْبًی هیچشخذ ٍ ثِ ساحتی دػت ثِ دػت‬ ‫هیؿَد چشا ثشخَسد ًویؿَد؟‬ صفحه 1 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫* چهارشنبه‬ ‫* ‪ 82‬مهر‬ ‫* ‪ 81‬اکتبر‬ ‫* ‪01‬ربیع االول‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫‪1100‬‬ ‫* شماره (سایی)‪:‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫‪0011‬‬ ‫‪8180‬‬ ‫‪0001‬‬ ‫* صفحه ‪8‬‬ ‫اهشیکب‪ 2‬هزاکشات اضبفی دس بشٍکسل ضشٍسی ًیست‬ ‫‪‬‬ ‫سیاست‬ ‫سشٍیس خجشی‪-‬سخٌگَی ٍصاست خبسخِ اهشیىرب اػر م‬ ‫وشد وِ ثشتضاسی هزاوشات ثشٍوسل هیبى ایشاى ٍ اتهبدیِ‬ ‫اسٍپب ضشٍسی ًیس ‪.‬ثِ تضاسش ایسٌب‪ ،‬ثِ ًمل اص سٍیحشص‪ً ،‬ذ‬ ‫پشایس‪ ،‬سخٌگَی ٍصاست خبسخِ اهشیىب اػ م ورشد ورِ‬ ‫ثشتضاسی هزاوشات هیبى ایشاى ٍ اتهبدیرِ اسٍپرب پریرص اص‬ ‫اغبص هزاوشات ّسحِای دس ٍیی ضشٍسی ًو ثبضذ‪ً.‬ربثریر‬ ‫هبسشال ‪ ،‬سخٌگَی وویسیرَى اسٍپرب سٍص دٍضرٌرجرِ ثرِ‬ ‫خجشتضاسی فشاًسِ تفحِ ثَد وِ دس سٍص پٌحضٌجرِ دیرذاسی‬ ‫هیبى ایشاى ٍ اتهبدیِ اسٍپب ثشتضاس ًخَاّذ ضذ‪.‬اػ م ثشتضاس ًطذى تف ٍتَّبی ایشاى ٍ اسٍپرب اص‬ ‫سَی اتهبدیِ اسٍپب دس حبل هطشح ضذ وِ سؼیذ خطیتصادُ‪ ،‬سخٌگَی ٍصاست خبسخِ وطَسهبى‬ ‫دس ًطس خجشی اهشٍصش دس ساثطِ ثب تف ٍتَّربی ایرشاى ٍ اترهربدیرِ اسٍپرب ٍ اداهرِ ایری‬ ‫تف ٍتَّب دس ثشٍوسل تف ‪ :‬تف ٍتَّب ثیی ایشاى ٍ اتهبدیِ اسٍپب ثِ ػٌَاى ّوبٌّگ ورٌرٌرذُ‬ ‫هزاوشات ثشخبم اًدبم ضذُ اس ٍ ایی هزاوشات لشاس اس ط سٍصّبی ات دس ثشٍوسرل اداهرِ‬ ‫پیذا وٌذ‪ .‬ثبیذ اخبصُ دّین وِ ایی هزاوشات دس هسیش خَد اداهِ پیذا وٌذ ٍ دس ایٌذُ ثِ ًرمرطرِ ٍ‬ ‫هسیشی پیص خَاّذ سف وِ خضئیبت ثیطحشی سا دس هَسد اى ثیبى خَاّین وشد‪.‬‬ ‫سلیوی‪ 2‬دٍلت قبل هجلس سا دٍس صدُ است‬ ‫سشٍیس خجشی‪ -‬یه ػضَ ّیبت سئیسِ هدلس ضَسای اس هر‬ ‫تف ‪ :‬دٍل لجل لشاسدادی ثب اسصش ‪ ۵.۱‬هیرلریرَى یرَسٍ ثرب دٍ‬ ‫ضشو وبًبدای ٍ فشاًسَی ثذٍى اط ع هدلس هٌؼمذ ورشدُ ٍ‬ ‫هدلس سا دٍس صدُ اس ‪.‬‬ ‫ثِ تضاسش ایسٌب‪ ،‬ػلیشضب سلیو دس خلسِ ػلٌ اهشٍص (سِ ضٌجرِ‬ ‫هدلس ضَسای اس ه ٍ ثؼذ اص لرشائر ترضاسش وروریرسریرَى‬ ‫الحػبدی دسثبسُ ػولىشد سبصهبى اهَس هبلیبت وطَس دس ًهَُ تْیِ‬ ‫ٍ اخشای طشح خبهغ هبلیبت دس اخطبسی تف ‪ :‬طرجرک اغرل ‪۷۷‬‬ ‫لبًَى اسبس ثبیذ توبه لشاسدادّب دس هدلس هَسد ثشسس لرشاس‬ ‫تیشد اهب البیبى ثب ضشو ّبی خبسخ ّوهرَى ضرشور ّربی‬ ‫وبًبدای ٍ فشاًسَی لشاسدادّبی سا هٌؼمرذ ورشدُ ٍ ثرِ اطر ع‬ ‫هدلس ًشسبًذًذ‪ .‬اًْب هدلس سا دٍس صدًذ ٍ ضاى هدلس سا حفظ ًىشدًذ‪.‬‬ ‫ٍی اداهِ داد‪ :‬تخلفبت غَست تشفحِ اص خولِ ایی وِ ثب ضشو ّبی وبًبدای ٍ فشاًسَی لشاسداد ‪ ۵.۱‬هیلیَى یَسٍی ثسحِ ضذُ‬ ‫ٍ ‪ّ ۵۱‬ضاس هیلیبسد تشفحِ اًذ ثبیذ ایی اػحجبسات دس ههل هَسد ًظش ّضیٌِ ه ضذ اهب البیبى دس ههل دیگشی خض هػَثِ هردرلرس‬ ‫ضَسای اس ه ّضیٌِ وشدًذ‪ .‬ثبیذ هطخع ضَد وِ ایی پَ ّب ودب سفحِ اس ثِ ًظشم ایی خال دس وویسیَى الحػربدی ٍخرَد‬ ‫داسد‪.‬‬ ‫ایی ػضَ ّیبت سئیسِ هدلس ضَسای اس ه اضبفِ وشد‪ :‬البیبً وِ هَضَع ههشهبًِ ٍ غیشههشهبًِ سا پیص ه وطٌذ وسبًر‬ ‫ّسحٌذ وِ ّوِ چیض دس دٍلحطبى ههشهبًِ ثَد وِ اص خولِ اى ه تَاى ثِ لشاسداد تَتب اضبسُ وشد‪ .‬اغل دٍل لجل ههشهبًِ ثرَد‬ ‫ٍ حبال دیگشاى سا هحْن ه وٌٌذ اًْب خذای هسبئل ههشهبًِ ثَدًذ هل ػضیض ثذاًٌذ دٍل لجل هسبئل هشتجط ثب سربصهربى اهرَس‬ ‫هبلیبت سا ههشهبًِ ه داًس ٍ اص هدلس هخف ه وشد حبال ثب پیگیشی ّبی وویسیَى الحػبدی هَضَع سٍضی ضذُ اس ‪.‬‬ ‫سشٍیس خجشی‪ٍ -‬صیش اهَس خبسخِ ایشاى دس تف ٍتَی تلفٌ ثب دثیشول سربصهربى هرلرل‬ ‫هحهذ تف ‪ :‬ایشاى هَضَع صًذاًیبى سا دس لبلت اًسبًذٍسحبًِ ه داًذ ٍ هبیل ًریرسر ایری‬ ‫هَضَع ثِ هزاوشات ّسحِ ای تشُ ثخَسد‪ .‬حسیی اهیش ػجذاللْریربى ٍصیرش اهرَس خربسخرِ‬ ‫ایشاى ثب اًحًَیَ تَتشش دثیشول سبصهبى هلل هحهذ ثِ غَست تلفٌ ثِ تف ٍ تَ ٍ تجبد‬ ‫ًظش پشداخ ‪ٍ.‬صیش اهَس خبسخِ وطَسهبى دس ایی تف ٍتَ ثب اضبسُ ثِ الذاهبت تشٍسیسح‬ ‫داػص دس افغبًسحبى دس سٍصّبی تزضحِ‪ً ،‬سج ثِ ٍضؼی افغبًسحبى اثشاص ًگشاًر ورشد ٍ‬ ‫ثیبى داض ‪ ،‬تهشوبت تشٍسیسح ٍ ّذف لشاس دادى ًوبص تضاساى دس وٌبس حشو هردرذد‬ ‫اٍاستبى افغبًسحبً ‪ ،‬هسئَلی سبصهبى هلل ٍ دثیشول اى سا دس ایی صهیٌِ ثریرص اص پریرص‬ ‫وشدُ اس ‪.‬اهیش ػجذاللْیبى خَاسحبس الذام خذی دثیشول سبصهبى هلل دس تَلف ٍ همبثلِ ثرب‬ ‫تشٍسیسن دس افغبًسحبى ضذ‪.‬تَتشش اظْبس داض ‪ :‬سبصهبى هلل هحهذ ضوی ترذاٍم اسسرب‬ ‫ووه ّبی ثطشدٍسحبًِ خَد ثِ افغبًسحبى‪ ،‬ثش تطىیل دٍلح فشاتیش وِ ضبهل ّوِ الَام ٍ اللی ّبی افغبًسحبً ثبضذ تبویذ داسد‪.‬دس اداهرِ ایری‬ ‫تف ٍتَ اهیش ػجذاللْیبى ثِ ثشتضاسی وٌفشاًس هٌطمِ ای افغبًسحبى دس تْشاى اضبسُ ٍ ثیبى داض ‪ ،‬لشاس اس ایی وٌفشاًس ثرب حضرَس ٍصسای‬ ‫اهَس خبسخِ وطَسّبی ّوسبیِ افغبًسحبى ثشتضاس ضَد‪ٍ.‬صیش اهَس خبسخِ وطَسهبى دس ایی توبس تلفٌ ثِ هزاوشات ّسحِ ای ًیض اضبسُ ورشد ٍ‬ ‫اظْبسداض ‪ ،‬هزاوشات اخیش هؼبٍى سیبس ٍصاست اهَس خبسخِ ثب اًشیىِ هَسا هثج ثَدُ اس ٍ دس ّفحِ ایٌذُ دس ثشٍوسل ثِ ایی تفحگَ ّرب‬ ‫اداهِ خَاٌّذ داد ٍ خوَْسی اس ه ایشاى اص هزاوشات وِ ًحبیح ػول هلوَس داضحِ ثبضذ حوبی ه وٌذٍ چٌبًرهرِ اػضربی ثرشخربم ثرِ‬ ‫تؼْذات وبهل خَد ػول وٌٌذ ایشاى ًیض ثِ تؼْذات خَد ثبص خَاّذ تط ‪.‬اهیش ػجذاللْیبى ثب اضبسُ ثِ هَضَع تجبد صًذاًیبى افضٍد‪ :‬هب هَضرَع‬ ‫صًذاًیبى سا دس لبلت اًسبًذٍسحبًِ ه داًین ٍ هبیل ًیسحین ایی هَضَع ثِ هزاوشات ّسحِ ای تشُ ثخَسد‪ٍ.‬صیش اهَس خبسخِ ّوهٌیی اص تَترشش‬ ‫ثشای سفش ثِ وطَسهبى دػَت ثِ ػول اٍسد‪.‬تَتشش ضوی اثشاص اهیذٍاسی ثشای هَفمی هزاوشات ّسحِ ای اظْبس داض ‪ ،‬سبصهبى هلل ّوَاسُ‬ ‫اص ثشخبم حوبی وشدُ ٍ پس اص خشٍج تشاهپ‪ ،‬دًجب ساّ ثشای ثبصتشداًذى ٍضؼی ثِ صهبى لجل اص خشٍج اهشیىب اص ثشخبم ثَدُ اس ‪.‬‬ ‫سشٍیس خجشی‪ -‬سئیس وویسیَى ثشًبهِ ٍ ثَدخِ هدلس تف ‪ :‬دٍل سٍحبً ثرب وسرشی‬ ‫ثَدخِ‪ ،‬اسحمشاؼ اص ثبًه هشوضی‪ ،‬حشاج اٍساق ٍ افضایص ًرمرذیرٌرگر سرفرشُ هرشدم سا‬ ‫وَچه وشد‪.‬حویذسضب حبخ ثبثبی سئیس وویسیَى ثشًبهِ ٍ ثَدخِ هردرلرس ضرَسای‬ ‫اس ه تف ‪ :‬ػولىشد دٍل تزضحِ ػبهل ٍضؼی فؼل الحػبدی اس ‪ ،‬دس ‪ ۶‬هبُ تزضحِ‬ ‫پبیِ پَل ثِ ضذت افضایص یبفحِ اس ‪ٍ.‬ی وسشی ثرَدخرِ دس سرب ‪ ۵۵۱۱ ٍ ۵۵۱۱‬سا‬ ‫صهیٌِسبص تَسم هَخَد خَاًذ ٍ تف ‪ :‬فشٍش ثذٍى ضبثطِ اٍساق هطبسو ٍ اداسُ وطَس ثب‬ ‫اٍساق دس دٍل تذثیش‪ً ،‬حبیح ٍخیو سا ثشای الحػبد وطَس دس پ داضحِ اس ‪ .‬ثِ تًَرِ ای‬ ‫وِ دٍل هشده ثبیذ تب ‪ ۱‬سب ایٌذُ هبّبًِ ‪ّ ۵۱‬ضاس هیلیبسد تَهبى ثبث اٍساقّبی فشٍخحِ‬ ‫ضذُ‪ ،‬پشداخ وٌذ‪.‬سئیس وویسیَى ثشًبهِ ٍ ثَدخِ هدلس‪ ،‬وبّص تَلیذ‪ٍ ،‬ضؼی ٍخین ثَسس‪ ،‬هیذاى داسی ثبًهّب دس ثرَسس سا اص ػرَاهرل‬ ‫افضایص ًشخ تَسم دس سب ّبی اخیش خَاًذ‪ٍ.‬ی تػشیح وشد‪ :‬ػذم اخشای لَاًیی هػَه هدلس دس سب ّبی اخیش ٍضؼی اضحغب سا ٍخینتش وشدُ‬ ‫اس ثِ ػٌَاى هثب یه ٍ ًین هیلیبسد دالس ثَدخِ ثشای اضحغب دس سٍسحبّب اخحػبظ یبفحِ ثَد وِ تب اهشٍص ایی ثرَدخرِ ترخرػریرع دادُ ًطرذُ‬ ‫اس ‪.‬حبخ ثبثبی افضایص ًمذیٌگ ٍ ػذم هذیشی اى سا اص ػَاهل هْن ضىل تیشی تَسم دس سفشُ هشدم خَاًذ ٍ تف ‪ :‬دٍل لرجرل دس لرجرب‬ ‫اغ ح سبخحبس ثَدخِ ث تَخِ ثَد ثب سبخحبس ثَدخِ وًٌَ ًو تَاى دس ساسحبی اغ ح ٍضؼی الحػبدی الذام وشد‪ٍ.‬ی تػشیح ورشد‪ :‬سربخرحربس‬ ‫ثَدخِ ثبیذ اغ ح ضذُ ٍ هٌبثغ ثَدخِ ضفبف ٍ هػبسف ثَدخِ ػبدالًِ ضَد‪.‬‬ ‫اداسُ کل هٌببغ طبیؼی ٍ ابخیضداسی استبى ارسببیجبى ضشقی‬ ‫اگْی هضایذُ ‬ ‫اداسُ کل هٌببغ طبیؼی ٍ ابخیضداسی استبى ارسببیجبى ضشقی دس ًظش داسد دسختبى ًْبلستبًْبی ضبهذاساى ‬ ‫جلفب‪ -‬قشخالس هشًذ‪ -‬قضلجِ هیذاى‪ -‬قَسیگل ٍ ائل گلی سا بِ ضشح جذٍل ریل بب جضئیبت هٌذسج دس اسٌبد ‬ ‫هضایذُ بب بْشُ گیشی اص سبهبًِ تذاسکبت الکتشًٍیکی دٍلت ( ‪ ٍ ) setadiran.ir‬باب ضاوابسُ هاضایاذُ ‬ ‫‪ 9000000910000001‬بِ صَست الکتشًٍیکی بِ فشٍش بشسبًذ‪.‬‬ ‫صهبى اًتطبس دس سبیت ‪ 9200001011‬سبػت ‪00200‬‬ ‫هْلت دسیبفت اسٌبد هضایذُ‪ 9200001011 2‬سبػت ‪90200‬‬ ‫ببصدیذ اص تبسیخ ‪ 9200000000‬تب تبسیخ ‪ 9200000001‬اص سبػت ‪ 90200‬تب سبػت ‪90200‬‬ ‫اخشیی هْلت اسسبل پیطٌْبد قیوت تب سبػت ‪91200‬هَسخِ ‪9200000090‬‬ ‫صهبى ببصگطبیی سبػت ‪90200‬هَسخِ ‪9200000090‬‬ ‫صهبى اػالم بِ بشًذُ سبػت‪ 902002‬هَسخِ ‪9200000099‬‬ ‫سدیف‬ ‫ًَع ٍ گًَِ‬ ‫هٌطقِ‬ ‫تؼذاد(اصلِ)‬ ‫دسصذ‬ ‫قیوت سٍص پبیِ‬ ‫‪9‬‬ ‫صٌَبش‪ -‬اقبقیب‪ -‬صببى گٌجطک‬ ‫ضبهذاساى جلفب‬ ‫‪91022‬‬ ‫‪10‬دسصذ‬ ‫‪0009109/00000‬‬ ‫‪009019/0000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫صٌَبش‬ ‫قشخالس هشًذ‬ ‫‪101‬‬ ‫‪900‬دسصذ‬ ‫‪102/201020000‬‬ ‫‪12/02100200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫صٌَبش‪ -‬اقبقیب‪ -‬صببى گٌجطک‬ ‫قضلجِ هیذاى‬ ‫‪900‬‬ ‫‪/0‬دسصذ‬ ‫‪9011/00000000‬‬ ‫‪9110/000000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫صٌَبش ‬ ‫قَسیگل‬ ‫‪1/‬‬ ‫‪ 900‬دسصذ‬ ‫‪90101000/0000‬‬ ‫‪91001000/00‬‬ ‫‪1‬‬ ‫صٌَبش‪ -‬صببى گٌجطک‬ ‫ائل گلی‬ ‫‪20‬‬ ‫‪ 10‬دسصذ‬ ‫‪22102000000‬‬ ‫‪2201200000‬‬ ‫ضوٌب سػبیت هَاسد ریل الضاهی هی ببضذ‪2‬‬ ‫‪ -9‬بشگضاسی هضایذُ اص طشیق سبهبًِ تذاسکبت الکتشًٍیکی دٍلت هی ببضذ ٍ کلیِ فشایاٌاذ ‬ ‫هضایذُ ضبهل خشیذ ٍ دسیبفت اسٌبد هضایذُ(دس صَست ٍجَد ّضیٌِ هشبَطِ)‪ ،‬پاشداخات ‬ ‫تضویی ضشکت دس هضایذُ(ٍدیؼِ)‪ ،‬اسسبل پیطٌْبد قیوت‪ ،‬ببصگطبیی پبکبت‪ ،‬اػالم بِ بشًاذُ‪ ،‬‬ ‫ٍاسیض ٍجِ هضایذُ ٍ تحَیل کبال دس بستش سبهبًِ اص ایی طشیق اهکبى هی ببضذ‪.‬‬ ‫‪ -1‬پیطٌْبد هی گشدد بب تَجِ بِ تٌَع کبالّبی هطشح ضذُ دس هضایذُ قبل اص اسائِ پیطٌْبد اص ‬ ‫اقالم هَضَع هضایذُ ببصدیذ بِ ػول اٍسیذ‪.‬‬ ‫‪ -0‬ػالقوٌذاى بِ ضشکت دس هضایذُ هی ببیست جْت ثبت ًبم ٍ دسیبفت گَاّی الکتشًٍیکی‬ ‫(تَکی) بب ضوبسُ ّبی ریل توبس حبصل ًوبیٌذ‪.‬‬ ‫هشکض پطتیببًی ٍ ساّبشی سبهبًِ‪019-29102 2‬‬ ‫ اطالػبت توبس دفبتش ثبت ًبم سبیش استبًْب دس سبیت سبهبًِ (‪ )www.setadiran.ir‬بخص ثبت ‬ ‫ًبم‪ 0‬پشٍفبیل هضایذُ گش هَجَد هی ببضذ‪.‬‬ ‫‪*90219‬ضٌبسِ اگْی‪ * 9100001 2‬تبسیخ اًتطبسًَبت اٍل‪* 92000010112‬اًتطبس ًَبت دٍم‪92000010102‬سٍصًبهِ اسک ‬ ‫‪‬‬ ‫ایشاى هبیل ًیست تببدل صًذاًیبى بِ هزاکشات ّستِ ای گشُ بخَسد‬ ‫دٍلت سٍحبًی بب استقشاض اص ببًک هشکضی سفشُ هشدم سا کَچک کشد‬ ‫هبلغ تضویی‬ ‫گفتٍگَی سابشت هبلی بب هقبهبت اسضذ اهبسات دسببسُ ایشاى‬ ‫ ‬ ‫سشٍیس خجشی‪ -‬اهشیىب دس اهَس ایرشاى‬ ‫دس سفش ثِ اهبسات هرحرهرذُ ػرشثر ثرب‬ ‫همبهبت اسضذ ایی وطَس دیذاس ورشد ٍ‬ ‫دسثبسُ هسبئل هخحلف اص خولِ ثرشًربهرِ‬ ‫ّسحِای ایشاى دس هٌطرمرِ ترفر ٍترَ‬ ‫وشدًذ‪.‬‬ ‫سفبست اهشیىب دس اهبسات هحهذُ ػشث‬ ‫دس غفهِ تَییحشش ًَض ‪ :‬ساثشت هبل‬ ‫ًوبیٌذُ ٍیژُ اهشیىب دس اهرَس ایرشاى ٍ‬ ‫دًیل ثٌبین لبئن همبم دسحیبس ٍصیرش اهرَس‬ ‫خبسخِ اهشیىب دس اهَس ضرجرِ خرضیرشُ‬ ‫ػشثسحبى ٍ ضیخ طهٌَى ثری صایرذ ا‬ ‫ًْیبى هطبٍس اهٌی هل اهبسات هحهذُ ػشث ٍ اًَس لشلبش ٍصیش هطبٍس اهبسات دیذاس ٍ دسثبسُ ترؼرْرذ‬ ‫هطحشووبى ثِ ساّىبسّبی دیپلوبتیه ثشای چبلصّبی اهٌیح هٌطمِ اص خولِ فؼبلی ّبی ّسحِای ایشاى‬ ‫تف ٍتَ وشدًذ‪.‬‬ ‫هحشهبًِ بَدى اهَال هسئَالى هصَه هجوغ تطخیص هصلحت ًظبم بَد‬ ‫سشٍیس خجشی‪ -‬یه ًوبیٌذُ هدلس ّطحن ضَسای اس ه ترفر ‪:‬‬ ‫ههشهبًِ ثَدى اهَا هسئَالى هػَه هدوغ تطخیع ًظربم ثرَد ًرِ‬ ‫هدلس ّطحن‪.‬ههوذخَاد اسیی هٌص‪،‬اظْبس وشد‪ :‬هری دس هردرلرس‬ ‫ّطحن ًبیت سییس وویسیَى فشٌّگ ثَدم ٍ طشاحبى ایی طشح ػوذتب‬ ‫دس وویسیَى حمَل ثَدًذ‪ .‬فىش ه وٌن ههورذ دّرمربى ورِ االى‬ ‫هؼبٍى حمَل سئیس خوَْس اس ‪ ،‬اص ػٌبغش اغل ایی طشح ثَد‪.‬‬ ‫ٍی دس اداهِ تف ‪ :‬طشح اػ م اهَا هسئَالى ثِ دًجب ایی ثرَد ورِ‬ ‫هسئَالى اهَا خَد سا لجل اص پزیشش هسئَلی ٍ اتروربم اى اػر م‬ ‫وٌٌذ‪ .‬دس ٍالغ ّذف خلَتیشی اص ساً ‪،‬فسبد ٍ دس دٍسُ هسئرَلریر‬ ‫ثَد‪ّ .‬ذف دیگش ایی طشح ًظبست ػبهِ هشدم ثش اهَا هسئَالى ثَد‪.‬‬ ‫اسیی هٌص ثب ثیبى ایٌىِ ایی طشح پس اص تػَیت دس هدلس ّطحن ثِ ضَسای ًگْجبى اسخبع ضذ‪ ،‬تف ‪ :‬ضَسای ًرگرْرجربى اى‬ ‫طشح سا هغبیش ثب ضشع ٍ لبًَى اسبس داًس ٍ اى سا ثِ هدلس ثبصتشدادًذ اهب هدلس ثِ ًظش خَد اغشاس داض ٍ ثٌبثشایی طرشح‬ ‫ثِ هدوغ تطخیع هػله اسخبع ضذ اهب ثشای هذت طَالً دس ًَث ثشسس هبًذ ٍ دس ًْبی هدوغ اى سا تبییذ وشد الجحرِ ثرب‬ ‫حفظ ههشهبًِ ثَدى اهَا هسئَالى‪ .‬هی فىش ه وٌن ایی طشح سشاًدبم دس صهبى سیبس ّبضو سفسٌدبً ثش هدوغ تطخریرع‬ ‫هػله ٍ دس دٍسُ ًْن هدلس تبییذ ضذ‪.‬‬ ‫ گضاسش‬ ‫دیپلوبسی اقتصبدی ابضاس‬ ‫اثش کشدى تحشینّب‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫هَثش بشای بی‬ ‫ ‬ ‫دٍل سیضدّن دیپلوبس الحػبدی سا اص اٍلَیحْبی خرَد دس‬ ‫حَصُ سیبس خبسخ اػ م وشدُ اس ‪ .‬تَخِ خذی ثِ ایری‬ ‫سٍیىشد ٍ تذاٍم اى ه تَاًذ تشُ تطبی هٌبسجبت ایرشاى دس‬ ‫سٍاثط خبسخ ضذُ ٍ تهشینّبی ظبلوبًِ ػلیِ وطرَسّربساثرِ‬ ‫طَس هَثشی ث اثرش ٍ الرحرػربد ایرشاى ساترهرشیرن ًربپرزیرش‬ ‫وٌذ‪ .‬اسحفبدُ اص هفَْم ٍػجبست دیپلوبس الحرػربدی طر‬ ‫سب ّبی اخیش دس ادثیبت سیبس ٍ سیبسر خربسخر ایرشاى‬ ‫تسحشش یبفحِ اس ‪ .‬یى اص هَضَػبی وِ وبسضٌبسربى دس‬ ‫اسیت ضٌبس دسحگبُ سیبس خبسخ ثشاى ارػبى ه وٌرٌرذ‬ ‫غلجِ سٍیىشد سیبس ٍ اهٌیح ثش سٍیىشدّبی الحػبدی اسر ‪.‬‬ ‫ثب ایی حب ط سبلْبی اخیش ت شّبی دس صهیٌِ تغیریرش ایری‬ ‫سٍیىشد غَست تشفحِ اس وِ اص اى خولِ ه تَاى ثِ تغییش‬ ‫سبخحبس ٍصاست اهَس خبسخِ ٍ ساُ اًذاصی هؼبًٍ دیپلوربسر‬ ‫الحػبدی دس دٍل تزضحِ اضبسُ وشد‪.‬ػ ٍُ ثش ایی ط یى‬ ‫دٍ سب اخیش هَضَع تهشن ٍ ت ش ثیطحش سفبستخبًِ ّرب ٍ‬ ‫ًوبیٌذت ّبی ایشاى دس صهیٌِ ّوىربسی ّربی الرحرػربدی ٍ‬ ‫تدبسی ٍ اػضام سایضًْبی ثبصستبً ثِ وطَسّباصدیگش ًوَدّب‬ ‫ٍ ًطبًِ ّبی تغییشات دس سٍیىشدور ى دسرحرگربُ سریربسر‬ ‫خبسخ ثِ ضوبس ه سٍد‪.‬ط سب ّبی اخیش اهشیىب ثرب ثرْرشُ‬ ‫تیشی اص ظشفی ّب ٍ اثضاسّبی هحٌَػ وِ داضحِ تهشین سا ثِ‬ ‫ػٌَاى اثضاس هَثشی ثشای تٌجیِ وطَسّبی غیشّوسَ ٍ هسحرمرل‬ ‫دس پیص تشفحِ اس ‪ .‬ایشاى ط چْبس دِّ اخیش ته طریرف‬ ‫تسحشدُ ای اص اًَاع تهشیوْبی الحػبدی ثَدُ اس ثِ طَسی‬ ‫وِ ضجىِ تسحشدُ ٍ تَ دس تَی اص تهشینّب ػلیِ ایشاى اػوب‬ ‫ضذُ اس ثب ایی حب اص صهبى سیبس خوَْسی اٍثبهب ثِ ثْبًِ‬ ‫ثشًبهِ ّسحِ ای ایشاى تهشینّب ػلیِ ایرشاى سرور ٍ سرَی‬ ‫َّضوٌذاًِای یبف ‪ّ .‬ش چٌذ ایشاى ٍ ترشٍُ ‪ ۵+۱‬دس سرب‬ ‫‪ ۵۱۵۱‬تَافک ّسحِ ای سا اهضب وشدًذ ٍ ثٌب ضذ دس اصای سفرغ‬ ‫ًگشاً ّبی ّسحِ ای طشفْبی غشث ‪ ،‬تهشیوْربی الرحرػربدی‬ ‫ایشاى ثشطشف ضَد‪ .‬ثب ایی حب اص ّوبى اثحذا هؼلَم ضرذ ورِ‬ ‫غشثیْب ٍ هطخػباهشیىب حبضش ًیسحٌذ اص اثضاس تهشیرن ػرلریرِ‬ ‫ایشاى دس ثشداسًذ‪.‬تذاٍم ایی سیبس ثِ ًَػ ایی تفىرش سا‬ ‫دس ایشاى تمَی وشد وِ ثبیذ چبسُای اسبس ثشای همبثلرِ ثرب‬ ‫تهشینّب اًذیطیذُ ضَد‪ .‬ثخط اص ایی ساّجشد طجیؼحب ثرب دسٍصا‬ ‫وشدى الحػبد سلن ه خَسد وِ ػوذتب ثش اسحفبدُ اص هرٌربثرغ‬ ‫دسٍى صا تبویذ داسد ثب ایی حب سوی دٍم وربساهرذی ایری‬ ‫سیبس ثشٍى تشا ثَدى اى اس اص ایی خْ دیرپرلروربسر‬ ‫الحػبدی ًمص ث ثذیل دس خٌث وشدى تهشین ثرِ ػرٌرَاى‬ ‫یه اثضاس فطبس ثش هل ایشاى حبئض اّوی اس ‪.‬تبویذ سّرجرش‬ ‫هؼظن اًم ه ثش ضشٍست تهمک دیپلوبس الحػبدی دس اٍلیی‬ ‫دیذاس ثب ّیبت دٍل سیضدّن ًطبى دٌّذُ خبیگبُ ٍ اّوریر‬ ‫ایی همَلِ دس سیبس خبسخ ایشاى ٍ ضشٍست پشداخحری ثرِ‬ ‫اى اس ‪ .‬ایطبى دس ایی خلسِ هَضَع الحػبد سا ثرِ ػرٌرَاى‬ ‫هْوحشیی اٍلَی وطَس هؼشف ٍ ثش لضٍم تفىیه ثیی هسریرش‬ ‫حل هطى ت الحػبدی اص هَضَع ضشٍست سفغ تهشینّب ٍ‬ ‫افضایص تهشن وطَس دس حَصُ دیپلوبس الحرػربدی هرَسد‬ ‫تبویذ لشاس دادُ ٍ تػشیح وشدًذ وِ ایری سٍیرىرشد ًرجربیرذ‬ ‫هٌهػش ثِ چٌذ وطَس وِ ثِ غَست یه سیبس فشاهٌطمِای‬ ‫دًجب ضَد‪.‬دٍل سیضدّن ػ ٍُ ثش ت شّب ٍ پیگیشیّب ثشای‬ ‫سفغ تهشین ّبی ظبلوبًِ‪ ،‬سٍیىرشدی الرحرػربدهرهرَس سا دس‬ ‫اٍلَی سٍاثط خبسخ خَد لشاس دادُ اس ‪ .‬اسٌبد ثبالدسرحر‬ ‫اص خولِ سٌذ چطن اًذاص ثیس سبلِ وطَس ًیض ثبصیگشی فؼرب‬ ‫ٍ تاثیشتزاس دس فضبی الحػبد خْبً دس ػیی حفظ اسصش ّرب‬ ‫ٍ اسهبى ّبی ًظبم تبویذ داسًذ‪ .‬ایی ساّجشد دس دسرحرَس وربس‬ ‫دسحگبُ دیپلوبس دٍل سیضدّن لشاس تشفحِ اس ‪.‬ثِ ترفرحرِ‬ ‫سیذًظبم الذیی هَسَی‪ ،‬سخٌگَی ّیئ سئیسِ هدلس‪ ،‬یىر‬ ‫اص هجبحث هْن هطشح ضذُ دس خلسِ غیشػلٌ سٍص سِ ضٌرجرِ‪،‬‬ ‫ضشٍست سٍاثط تدبسی ثب ّوسبیگبى ثرَدُ اسر چرشا ورِ‬ ‫ًوبیٌذتبى هدلس دس صهبى سای اػحوبد ثِ ٍصسا ًریرض تراوریرذ‬ ‫وشدُ ثَدًذ وِ ثبیذ اص ظشفی دیپلوبس الحػبدی ثِ خرَثر‬ ‫اسحفبدُ ضَد ٍ اهیشػجذاللْیبى دس ایی ثبسُ ّن تَضیهبت اسائِ‬ ‫داد‪.‬ثش اسبس اظْبسات ٍصیش اهَس خبسخِ دس ساسحبی ترهرمرک‬ ‫دیپلوبس الحػبدی لشاس اس ثِ صٍدی ‪ ۵۱‬سایضى ثربصستربًر‬ ‫تَسط ٍصاست اهَس خبسخِ ٍ ثب ّوبّرٌرگر دسرحرگربُ ّربی‬ ‫ری سثط اًحخبه ضًَذ تب یه دیپلوبس فؼب ٍ پرَیربیر دس‬ ‫صهیٌِ الحػبدی ثِ خػَظ دس هٌطمِ ٍ ثب وطَسّبی ّوسبیرِ‬ ‫ضىل ثگیشد‪ٍ.‬صیش اهَس خبسخِ چٌذی پیص ّن دیرپرلروربسر‬ ‫الحػبدی سا ثخص لبثل تَخْ اص ثشًبهِ ّربی ٍصاست اهرَس‬ ‫خبسخِ ػٌَاى وشد ٍ یبداٍسضذ‪ :‬دٍل سیضدّن ضوی تَخرِ‬ ‫ثِ هزاوشُ حىیوبًِ دس لبلرت سریربسر خربسخر هرحرَاصى‬ ‫ٍَّضوٌذ‪ ،‬دیپلوبس الحػبدی ٍ پیگیشی اهرَس ایری حرَصُ‬ ‫ثشای تبهیی ًیبصّب ٍ هٌبفغ هل ایشاى‪ ،‬فبسؽ اص ًحبیح هزاورشات‬ ‫سا ثِ غَست خذی دس دسحَس وبس ٍصاست اهَس خبسخِ لرشاس‬ ‫دادُ اس ‪.‬ای اهلل سیذ اثشاّین سئیرسر ‪ ،‬سئریرس خرورْرَس‬ ‫وطَسهبى ّن چٌذ سٍص پیص ثب اضبسُ ثِ فؼب ضذى دیپلوبسر‬ ‫الحػبدی‪ ،‬تف وِ دٍل ایی هَضرَع سا ثرب خرذیر دس‬ ‫دسحَس وبس داسد ٍ ّوىبسی ثب ّوسبیگبى ٍ افرضایرص سرْرن‬ ‫ایشاى دس تدبست هٌطمِای اص اّوی صیبدی ثشخَسداس اس ٍ‬ ‫هؼحمذین ه تَاى حدن وًٌَ تجبدالت الحػبدی سا ثِ ساححر‬ ‫ثِ دٍ ثشاثش افضایص داد‪.‬لشاس دادى دیپلوربسر الرحرػربدی دس‬ ‫اٍلَی ّبی سیبس خبسخ ثشای دسرحرشسر ثریرطرحرش ثرِ‬ ‫ثبصاسّبی خبسخ ‪ ،‬ت ش ثشای خزه سشهبیِ تزاسی هسحمین‬ ‫خبسخ ٍ اثشتزاسی ثش لَاًیی ثیی الولل دس ساسحبی پیطرجرشد‬ ‫هٌبفغ هل ه تَاًذ ثِ ثْجَد الحػبد داخل ٍ فرشاّرن سربصی‬ ‫ثسحشّبی هَسدًیبص ثشای تسحشش تؼبهل ثب الرحرػربد خرْربًر‬ ‫ووه وٌذ‪.‬دیپلوبس الحػبدی فؼب ه تَاًذ حشو ایرشاى‬ ‫سا دس هسیش ثْجَد الحػبد داخل تسْیل وٌذ ٍ سفبُ ٍ ثرشٍت‬ ‫ػوَه ایدبد وشدُ ٍ ػ ٍُ ثش ایی اػرحروربد خرْربى سا دس‬ ‫ّوگشای ثب وطَسهبى تمَی وٌذ‪ .‬تدشثِ خْبً ًطربى دادُ‬ ‫وِ تدبست ٍ الحػبد ػبهل ّوگشای ٍ غلح ثیرطرحرش سٍاثرط‬ ‫پبیذاس ثییالولل اس ‪ .‬اص ایی طشیک ثهشاىّبی وِ ثب هرٌربثرغ‬ ‫ههذٍد داخل لبثل حل ًیسحٌذ ثِ تذسیح وبّص ه یبثٌذ‪.‬‬ صفحه 2 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫* چهارشنبه‬ ‫* ‪ 82‬مهر‬ ‫* ‪ 81‬اکتبر‬ ‫* ‪01‬ربیع االول‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫‪1100‬‬ ‫* شماره (سایی)‪:‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫هاُ جاسی ‪ً ۰۴‬فش دس ارستایجاى ضشلی دچاس گاصگشفتگی ضذًذ‬ ‫‪0011‬‬ ‫‪8180‬‬ ‫‪0001‬‬ ‫* صفحه ‪1‬‬ ‫ساصهاى تاصسسی دسغذد سفغ هَاًغ اداسی تش سش ساُ ٍاحذّای تَلیذی است‬ ‫‪‬‬ ‫استانها‬ ‫غییس‪ٝ‬یییع خییثییسی ‪ -‬غییگیی‪ٜ‬ییِیی‪ٞ‬ی ا‪ٝ‬زضا‪ٛ‬ییع‬ ‫اذزتایجا‪ ٙ‬ؾسهی ُلت‪ ۷‬اش اتیتیدای ٗی‪٢‬یس ٗیا‪ٟ‬‬ ‫غاّجازی تا اٗس‪ٝ‬ش‪ ،‬تؼداد ‪ٛ ۱۴‬یلیس تی‪ ٠‬دٓیدیْ‬ ‫ٗػ٘‪ٗٞ‬دت تا ٗ‪ًٞٛٞ‬ػدد ًست‪ ٚ‬دز اغتا‪ ٙ‬تی‪ٞ‬غی‬ ‫ا‪ٝ‬زضا‪ٛ‬ع ت‪ٗ ٠‬ساًص دزٗا‪ٛ‬ی ا‪ٛ‬تواّ یاکت‪ٜ‬ید‪ٝ .‬حیدید‬ ‫ؾییادی ‪ٛ‬ییدییا اػی ٕ ًییسد‪ ۷‬تییا غییسدؾیید‪١ ٙ‬یی‪ٞ‬ا‬ ‫تایػتی ؾ‪٢‬س‪ٛٝ‬دا‪ ٠ٓٞٓ ٙ‬تگازی ‪ ٝ‬د‪ٝ‬دًیؽ ‪١‬یای‬ ‫ٗ‪ٜ‬اشّ خ‪ٞ‬د زا چی ًسد‪ ٝ ٟ‬اش خس‪ٝ‬ج ای٘‪ُ ٚ‬یاش‬ ‫ًؿ‪ٜ‬د‪ٛ ٝ ٟ‬اٗسئی ٗ‪ًٞٛٞ‬ػدد اط٘د‪ٜ‬ا‪ ٙ‬حاقْ ًسد‪ٝ.‬ی تا اؾاز‪ ٟ‬ت‪ ٠‬ػ ئٖ ٗػ٘‪ٗٞ‬دت تا ٗی‪ٛٞ‬ی‪ًٞ‬ػیدید‬ ‫ًست‪ ،ٚ‬اکص‪ٝ‬د‪ ۷‬ػ ئ٘ی چ‪ ٙٞ‬غسدزد‪ ،‬غسُدج‪ ،٠‬ضؼق ‪ ٝ‬تیحآی‪ ،‬ت‪ٞ٢‬ع ‪ ٝ‬اغتلساؽ‪ ،‬ػدٕ تؼادّ ‪ٝ‬‬ ‫ًا‪١‬ؽ ‪ٞ١‬ؾدازی دز اثس ٗػ٘‪ٞ‬یت تا ٗ‪ًٞٛٞ‬ػدد ًست‪ ٚ‬دز اکساد ایجاد ؾد‪ ٝ ٟ‬اُیس اهیدإ کی‪ٞ‬زی‬ ‫تسای ‪ٛ‬جات اکساد ٗػ٘‪ ٕٞ‬ؾد‪ ٟ‬ا‪ٛ‬جإ ‪ِٛ‬دسد‪ٗ ،‬سٍ زا ت‪ ٠‬د‪ٛ‬ثاّ خ‪ٞ‬ا‪١‬د داؾت‪ٝ.‬ی اظ‪٢‬از اٗدید‪ٝ‬ازی‬ ‫ًسد‪ ۷‬ت‪ ٠‬دٓدْ تی احتداطی دز اغتلاد‪ ٟ‬اش ‪ٝ‬غایْ ُسٗایؿی طی ز‪ٝ‬ش‪١‬ای ًس‪ٛٝ‬ایی‪ُ ،‬رز ٗیسدٕ تی‪٠‬‬ ‫تد٘ازغتا‪ٛ ٙ‬دلتد‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫غس‪ٝ‬یع خثسی ‪ٗ -‬دیس ًْ تاشزغی اغتا‪ ٙ‬اذزتایجا‪ ٙ‬ؾسهی تا اؾاز‪ ٟ‬ت‪ ٠‬ایجاد دکتس ح٘ایت اش ت‪ٓٞ‬یدید دز‬ ‫غاشٗا‪ ٙ‬تاشزغی ًْ ًؿ‪ٞ‬ز ُلت‪ ۷‬دز ای‪ ٚ‬زاغتا ت‪ ٠‬ؾ‪ٜ‬اغایی ٗ‪ٞ‬ا‪ٛ‬غ ‪ ٝ‬چآؿ‪٢‬ای ادازی تس غس زا‪ٝ ٟ‬احد‪١‬ای‬ ‫ت‪ٓٞ‬ددی پسداخت‪ٞٗ ٝ ٠‬ا‪ٛ‬غ ادازی زا زکغ ٗیً‪ٜ‬دٖ‪ .‬ػٔی ًسٗی خاطس‪ٛ‬ؿا‪ً ٙ‬سد‪ ۷‬تدؽ اش یی د‪ ٠١‬اغت ًی‪٠‬‬ ‫غاشٗا‪ ٙ‬تاشزغی ح٘ایت اش ت‪ٓٞ‬دد ‪ ٝ‬ایجاد اؾتـاّ زا پدِدس ت‪ٞ‬د‪ ٝ ٟ‬ه‪ ٟٞ‬هضاید‪ ٖ١ ٠‬اش شٗا‪ٛ‬ی ًی‪ ٠‬ا‪ٓٝ‬ی‪ٞ‬ییت‬ ‫اقٔی ًؿ‪ٞ‬ز ٗػائْ اهتکادی ت‪ٞ‬د‪ٗ ٝ ٟ‬وإ ٗؼظٖ ز‪١‬ثسی دز ‪ٛ‬اِٗرازی غاّ ‪١‬ا ت‪ ٠‬اٗس ز‪ٛٝ‬ن اهتکاد؛ ت‪ٓٞ‬یدید‬ ‫‪ٗ ٝ‬ا‪ٛ‬غ شدایی ت‪٢‬ا داد‪ ٟ‬ا‪ٛ‬د ت‪ ٠‬ح٘ایت اش ت‪ٓٞ‬دد ‪ ٝ‬ایجاد اؾتـاّ پسداخت‪ ٠‬اغت‪ٝ.‬ی ُلت‪ ۷‬ت‪ٜ‬ا تی‪ ٠‬اقیْ ‪۴۴۱‬‬ ‫ها‪ ٙٞٛ‬اغاغی ‪ ٝ‬ها‪ ٙٞٛ‬تؿٌدْ غاشٗا‪ ٙ‬تاشزغی ًْ ًؿ‪ٞ‬ز ت٘إ دغتِا‪١ٟ‬ای اجسایی ًؿ‪ٞ‬ز ٗؿی٘ی‪ ّٞ‬اٗیس‬ ‫‪ٛ‬ظازت ‪ ٝ‬تاشزغی غاشٗا‪ ٙ‬تاشزغی ًْ ًؿ‪ٞ‬ز ‪١‬ػت‪ٜ‬د ‪١ ٝ‬س جایی ً‪ ٠‬د‪ٓٝ‬ت حتیی ‪ٛ‬یدیٖ دزقید دز ا‪ٙ‬‬ ‫حض‪ٞ‬ز داؾت‪ ٠‬تاؾد غاشٗا‪ ٙ‬تاشزغی ‪ٛ‬دص دز ا‪ٛ‬جا حض‪ٞ‬ز دازد‪ً.‬سٗی دز تاشدید ‪ٛ ٝ‬ظازت اش ای‪ ٚ‬ؾیسًیت‬ ‫ک‪ٞ‬الدی تا ٗطٔ‪ٞ‬ب خ‪ٞ‬ا‪ٛ‬د‪ٝ ٙ‬ضؼدت ؾسًت اش ٓحاظ کؼآدت؛ ٗ‪ٞ‬اد ا‪ٓٝ‬د‪ ٝ ٠‬خس‪ٝ‬جی ٗحک‪ٞ‬الت ‪٘١‬چ‪ٜ‬دی‪ٚ‬‬ ‫جٔ‪ُٞ‬دسی اش اغدث‪٢‬ا ‪ ٝ‬چآؽ ‪١‬ای شیػت ٗحدطی تاًدد ًسد‪ ۷‬ای‪ ٚ‬ؾسًت ‪ٛ‬ثاید اش ٓحاظ ٗػائْ شیػیت‬ ‫ٗحدطی ت‪ ٠‬اغده تثدیْ ؾ‪ٞ‬د شیسا دز ‪ٛ‬صدیٌی ؾ‪٢‬س ‪ٝ‬اهغ ؾد‪ ٟ‬اغت‪ٝ.‬ی ً٘ث‪ٞ‬د کضا تسای تی‪ٞ‬غیؼی‪ ٠‬ایی‪ٚ‬‬ ‫ٗج٘‪ٞ‬ػ‪ ٠‬ت‪ٓٞ‬ددی زا ٗؿٌْ خ‪ٞ‬ا‪ٛ‬د ‪ ٝ‬اکص‪ٝ‬د‪ ۷‬تاید ت٘ٔی ازاضی ‪٘١‬ج‪ٞ‬از ا‪ٞٓٝ‬یت ًازی ؾسًت تاؾد ًی‪٠‬‬ ‫ٗا ‪ً٘ ٖ١‬ی خ‪ٞ‬ا‪١‬دٖ ًسد تا تحث ت‪ٞ‬غؼ‪ ٠‬دز غسیؼتسی‪ ٚ‬شٗا‪ ٙ‬اتلام تدلتد‪.‬‬ ‫تجاس ایشاى ٍ تشویِ تشای گستشش ّوىاسیّای تجاسی تشًاهِ داضتِ تاضٌذ‬ ‫‪۴۶۰‬غٌذٍق خشد صًاى سٍستایی دس ارستایجاى غشتی فؼالیت هی وٌٌذ‬ ‫غییس‪ٝ‬یییع خییثییسی‪ -‬زایییص‪ ٙ‬تییاشزُییا‪ٛ‬ییی‬ ‫غسً‪ٜ‬ػ‪ِٓٞ‬سی تسًد‪ ٠‬دز تثسیص ُیلیت‪ ۷‬تیجیاز‬ ‫ایسا‪ ٝ ٙ‬تسًد‪ ٠‬تسای ُػتسؼ ‪١‬ی٘یٌیازی ‪١‬یای‬ ‫تجازی تس‪ٛ‬اٗ‪ ٠‬داؾت‪ ٠‬تاؾ‪ٜ‬د‪ .‬طا‪١‬س دیی‪ٜ‬یِیدیْ دز‬ ‫دیداز تا زضا ًاٗی ػض‪١ ٞ‬دات زئیدیػی‪ ٠‬اتیام‬ ‫تثسیص ض٘‪ ٚ‬اتساش خسغ‪ٜ‬دی اش حض‪ٞ‬ز دز اتیام‬ ‫تثسیص‪ٝ ،‬ج‪ٞ‬د تد٘ازی ًس‪ٛٝ‬ا زا یٌیی اش دالییْ‬ ‫ًا‪١‬ؽ تثادّ ‪ ٝ‬پریسؼ ‪١‬دات ‪١‬ای تجازی تدی‪ٚ‬‬ ‫د‪ ٝ‬طسف دا‪ٛ‬ػتی‪ُ ٝ ٠‬یلیت‪١ ۷‬یٖ اًی‪ٜ‬ی‪ ٙٞ‬تیا‬ ‫تاشُؿایی ٗسش‪١‬ا‪ ،‬اٌٗا‪ ٙ‬اػصإ ‪ ٝ‬پریسؼ ‪١‬دیات‬ ‫‪ٝ‬ج‪ٞ‬د دازد‪ٝ.‬ی دز خک‪ٞ‬ـ ٗؿٌ ت ٗسش تاشزُا‪ٛ ٙ‬دص ُلت‪ ۷‬هطؼاً ای‪ٗ ٚ‬ؿٌ ت زا ت‪ٗ ٠‬واٗات ا‪ٌٛ‬یازا‬ ‫ٗ‪ٜ‬توْ ًسد‪ ٝ ٟ‬خ‪ٞ‬اغتاز حْ ا‪ ٙ‬خ‪ٞ‬ا‪١‬دٖ ت‪ٞ‬د‪.‬دی‪ِٜ‬دْ تس ضس‪ٝ‬زت ًػه اط ػات الشٕ ت‪ٞ‬غ تجیاز د‪ٝ‬‬ ‫طسف تاًدد ًسد‪ُ ٝ ٟ‬لت‪ٞٛ ۷‬ػی ‪ِٛ‬ا‪ ٝ ٟ‬تس‪ٛ‬اٗ‪ ٠‬زیصی ً‪ٞ‬تا‪ٗ ٟ‬دت تسای تجازت د‪ٝ‬غ‪ٞ‬ی‪ٝ ٠‬ج‪ٞ‬د دازد ً‪٠‬‬ ‫تجاز تاید تا تـددس ‪ِٛ‬سؼ خ‪ٞ‬د‪ ،‬دز پی تس‪ٛ‬اٗ‪ ٠‬زیصی تٔ‪ٜ‬دٗدت دز ای‪ ٚ‬زاغتا تاؾ‪ٜ‬د‪ٝ.‬ی ‪٘١‬چ‪ٜ‬د‪ ٚ‬تیس ٓیص‪ٕٝ‬‬ ‫ت ؼ تسای حْ ٗؿٌ ت ٗ‪ ٖ٢‬تجازی تد‪ ٚ‬د‪ً ٝ‬ؿ‪ٞ‬ز اش ج٘ٔ‪ٗ ٠‬ؿٌْ ‪ٛ‬وْ ‪ ٝ‬ا‪ٛ‬تواّ پ‪ٗ ٝ ّٞ‬ؿٌْ کیویدا‪ٙ‬‬ ‫اط ػات الشٕ اش ه‪ٞ‬ا‪ٛ‬د‪ٗ ٝ ٚ‬وسزات تد‪ ٚ‬تجاز د‪ ٝ‬طسف تاًدد ًسد‪.‬دز ای‪ ٚ‬جٔػ‪ٗ ٠‬وسز ؾد دز زاغیتیای‬ ‫اکصایؽ ‪ٌ٘١‬ازی‪١‬ای اهتکادی تد‪ ٚ‬د‪ً ٝ‬ؿ‪ٞ‬ز‪ ،‬جٔػات ‪ٝ‬تد‪ٜ‬ازی د‪ ٝ‬طسک‪ ٠‬تد‪ ٚ‬تجاز ‪ ٝ‬قاحثیا‪ ٙ‬قی‪ٜ‬یاییغ‬ ‫تسُصاز ؾد‪٘١ ٝ ٟ‬چ‪ٜ‬د‪ٗ ٚ‬ودٗات تثادّ ‪١‬دات‪١‬ای تجازی تد‪ ٚ‬طسکد‪ ٚ‬کسا‪ ٖ١‬ؾ‪ٞ‬د‪.‬زضا ًاٗی ‪ٛ‬دص دز ایی‪ٚ‬‬ ‫دیداز تا اػ ٕ اٗادُی تسای ‪ٌ٘١‬ازی ‪١‬ای ‪ ٠٘١‬جا‪ٛ‬ث‪ ٝ ٠‬د‪ٝ‬غ‪ٞ‬ی‪ُ ٠‬لت‪ ٖ١ ۷‬اًی‪ٜ‬ی‪ ٙٞ‬غیسٗیایی‪ُ ٠‬یرازا‪ٙ‬‬ ‫تسًد‪٠‬ای دز اغتا‪١ٙ‬ای ٗگتٔق ‪ ٝ‬ت‪ ٠‬خک‪ٞ‬ـ اغتا‪ ٙ‬اذزتایجا‪ ٙ‬ؾسهی ٗؿـ‪ ّٞ‬کؼآدت ‪١‬ػت‪ٜ‬د ًی‪ ٠‬اتیام‬ ‫تثسیص دز ایجاد ای‪ ٚ‬زاتط‪ ٠‬د‪ ٝ‬غ‪ٞ‬ی‪ٛ ،٠‬وؽ ٗوثسی داؾت‪ ٠‬اغت‪ٝ.‬ی اکص‪ٝ‬د‪ ۷‬دز غاّ‪١‬ای ‪ٛ‬ی‪ ٠‬چی‪ٜ‬یدا‪ ٙ‬د‪ٝ‬ز‪،‬‬ ‫حجٖ تجازت د‪ً ٝ‬ؿ‪ٞ‬ز ت‪ ٠‬تدؽ اش ‪ٗ ۰۰‬دٔد‪ ٙٞ‬دالز زغدد‪ ٟ‬ت‪ٞ‬د ً‪ٗ ٠‬ؿٌ ت ٗ‪ٞ‬ج‪ٞ‬د غثه ؾد تا ای‪ ٚ‬زهٖ‬ ‫ت‪١ ٠‬دف تجازت ‪ٗ ۰۴‬دٔدازد دالزی تد‪ ٚ‬د‪ً ٝ‬ؿ‪ٞ‬ز‪ٛ ،‬سغد‪.‬ػض‪١ ٞ‬دات زئدػ‪ ٠‬اتام تثسیص ‪ٝ‬ج‪ٞ‬د تحسیٖ ‪١‬یا‬ ‫زا اش ج٘ٔ‪ٗ ٠‬ؿٌ ت ٗ‪ٞ‬ج‪ٞ‬د دز تجازت تد‪ ٚ‬د‪ً ٝ‬ؿ‪ٞ‬ز دا‪ٛ‬ػت‪ُ ٝ ٠‬لت‪ٖ٢ٗ ۷‬تسی‪ٗ ٚ‬ؿٌْ دز تجازت تدی‪ٚ‬‬ ‫د‪ً ٝ‬ؿ‪ٞ‬ز‪ٗ ،‬ؿٌْ ‪ٛ‬وْ ‪ ٝ‬ا‪ٛ‬تواّ پ‪ ّٞ‬اغت‪.‬‬ ‫غس‪ٝ‬یع خثسی‪ٗ -‬دیس ‪٘١‬ا‪ِٜ١‬ی ‪ ٝ‬تس‪ٝ‬یی غیاشٗیا‪ٙ‬‬ ‫ج‪٢‬اد ًؿا‪ٝ‬زشی اذزتایجا‪ ٙ‬ؿستی ُلیت‪ ۷‬تیاًی‪ٜ‬ی‪ٙٞ‬‬ ‫‪ ۴۳۱‬ق‪ٜ‬د‪ٝ‬م خسد ش‪ٛ‬ا‪ ٙ‬ز‪ٝ‬غتایی تسای حی٘یاییت اش‬ ‫اؾتـاّ ‪ ٝ‬تاشازٗحک‪ٞ‬الت ز‪ٝ‬غتایی دز غطح اغیتیا‪ٙ‬‬ ‫تؿٌدْ ؾد‪ ٟ‬اغت‪ .‬تدتا اح٘دیا‪ ٙ‬اکص‪ٝ‬د‪ ۷‬اػضیای ‪١‬یس‬ ‫ق‪ٜ‬د‪ٝ‬م تا ت‪ٞ‬ج‪ ٠‬ت‪ ٠‬ؾسای ‪ٞٗ ٝ‬هؼیدیت ٗی‪ٜ‬یطیوی‪ ٠‬ای‬ ‫د‪ٝ‬ز‪١ ٟ‬ای اٗ‪ٞ‬شؾی ًازاکسی‪ٜ‬ی ‪ ٝ‬د‪ٝ‬ز‪١ٟ‬ای ٗ‪٢‬ازتیی‪،‬‬ ‫چ‪ ٙٞ‬حػاتدازی ‪ ٝ‬تػ‪٢‬دِٔسی ‪ ٝ‬د‪ٝ‬ز‪١ ٟ‬ای تگککی‬ ‫تگؽ ًؿا‪ٝ‬زشی زا ُرزا‪ٛ‬د‪ ٟ‬ا‪ٛ‬د‪ٝ.‬ی اداٗی‪ ٠‬داد‪ ۷‬د‪ٝ‬‬ ‫ق‪ٜ‬د‪ٝ‬م ح٘ایت اش ت‪ٞ‬غؼ‪ ٠‬کؼآدت‪١‬ای ًؿا‪ٝ‬زشی ‪ٛ‬دص دز ؾ‪٢‬سغتا‪ ٙ‬از‪ٗٝ‬د‪ ٝ ٠‬غٔ٘اظ ایجاد ؾید‪ ٟ‬اغیت‬ ‫ً‪ ٠‬ق‪ٜ‬د‪ٝ‬م ؾ‪٢‬سغتا‪ ٙ‬از‪ٗٝ‬د‪ ٠‬اش ق‪ٜ‬د‪ٝ‬م‪١‬ای ٗ‪ٞ‬کن ش‪ٛ‬ا‪ ٙ‬ز‪ٝ‬غتایی اغت ً‪ٗ ٠‬تؿٌْ اش ‪ ۱۲‬ق‪ٜ‬د‪ٝ‬م خیسد‬ ‫تا ‪ٛ ۴۲۴۴‬لس ػض‪ ٞ‬ت‪ٞ‬د‪ ٠ً ٟ‬دازای غسٗای‪٠‬ای دز حد‪ٝ‬د یی ٗدٔدازد ‪ٗ ۵۴۴ ٝ‬دٔد‪ ٙٞ‬ت‪ٗٞ‬ا‪ ٙ‬اغت ‪ ٝ‬ق‪ٜ‬د‪ٝ‬م‬ ‫ؾ‪٢‬سغتا‪ ٙ‬غٔ٘اظ ‪ٛ‬دص تا ‪ ۴۳‬ق‪ٜ‬د‪ٝ‬م خسد ‪ٛ ۲۴۱ ٝ‬لس ػض‪ ٞ‬تا غسٗای‪ٗ ۰۴۴ ٠‬دٔد‪١ ۳۴۴ ٝ ٙٞ‬یصاز تی‪ٗٞ‬یا‪ٙ‬‬ ‫ٗؿـ‪ ّٞ‬کؼآدت اغت‪ٗ.‬دیس ‪٘١‬ا‪ِٜ١‬ی ‪ ٝ‬تس‪ٝ‬ی غاشٗا‪ ٙ‬ج‪٢‬اد ًؿا‪ٝ‬زشی اذزتایجا‪ ٙ‬ؿستی اداٗ‪ ٠‬داد‪ ۷‬ش‪ٛ‬ا‪ٙ‬‬ ‫ز‪ٝ‬غتایی دز ای‪ ٚ‬ق‪ٜ‬د‪ٝ‬م ‪١‬ا تا ً٘ی پع ا‪ٛ‬داش‪١‬ای خسد خ‪ٞ‬د ‪ٝ‬تا اغتلاد‪ ٟ‬اش تػ‪٢‬د ت ًیٖ تی‪٢‬یس‪ ٟ‬دز‬ ‫ایجاد اؾتـاّ ‪ً ٝ‬ا‪١‬ؽ کوس تسای خا‪ٞٛ‬از ز‪ٝ‬غتایی ‪ٛ‬وؽ تػصایی داز‪ٛ‬د‪.‬اح٘دیا‪ ٙ‬اش اجسای طسح پیس‪ٝ‬زؼ‬ ‫ُدا‪١‬ا‪ ٙ‬داز‪ٝ‬یی ت‪ ٠‬خک‪ٞ‬ـ ُْ ٗح٘دی دز ‪ ۲‬ؾ‪٢‬سغتا‪ ٙ‬ت‪ ٠‬تؼداد ‪ ۴۱‬غایت تا ‪١‬دف ت‪ٞ‬ا‪ٜ٘ٛ‬دغاشی ش‪ٛ‬ا‪ٙ‬‬ ‫ز‪ٝ‬غتایی ‪ ٝ‬ػؿایسی ‪ٛ ٝ‬دص ‪ ۳‬غایت دز چ‪٢‬از ؾ‪٢‬سغتا‪ ٙ‬دز خک‪ٞ‬ـ کس‪ َٜ١‬ت‪ٓٞ‬دد ٗحک‪ُٞ ّٞ‬ا‪١‬ی ؾد‪ٟ‬‬ ‫ت‪ٞ‬غ ش‪ٛ‬ا‪ ٙ‬اغتا‪ ٙ‬خثس داد‪ٝ.‬ی تا اؾاز‪ ٟ‬ت‪ ٠‬تس‪ٛ‬اٗ‪١٠‬ای ػ٘ٔداتی ‪ٝ‬احد اٗ‪ٞ‬ز ش‪ٛ‬ا‪ ٙ‬ز‪ٝ‬غتایی ‪ ٝ‬ػؿیاییسی دز‬ ‫غاّ ‪ُ ۴۱۴۴‬لت‪ ۷‬اجسای پس‪ٝ‬ض‪ٔٗ ٟ‬ی تس‪ٝ‬ی کس‪ َٜ١‬ت‪ٓٞ‬دد ‪ٗ ٝ‬کسف ٗحک‪ٞ‬الت ُ‪ٞ‬ا‪١‬ی ؾید‪ ،ٟ‬پیس‪ٝ‬ض‪ٟ‬‬ ‫ٗٔی ت‪ٞ‬ا‪ٜ٘ٛ‬دغاشی ش‪ٛ‬ا‪ ٙ‬ز‪ٝ‬غتایی ‪ ٝ‬ػؿایسی تس اغاظ ش‪ٛ‬جدس‪ ٟ‬ازشؼ ُدا‪١‬ا‪ ٙ‬داز‪ٝ‬یی‪ ،‬اجسای پس‪ٝ‬ض‪ٔٗ ٟ‬یی‬ ‫ت‪٢‬ث‪ٞ‬د تـری‪ ٠‬جاٗؼ‪ ٠‬ش‪ٛ‬ا‪ ٙ‬ز‪ٝ‬غتایی ‪ ٝ‬ایجاد تاؿچ‪١ ٠‬ای غ ٗت خا‪ِٛ‬ی‪ ،‬پس‪ٝ‬ض‪ ٟ‬تی‪ٞ‬غیؼی‪ٛ ٠‬ی‪ٞ‬ؿیا‪ٛ‬یدازی ‪ٝ‬‬ ‫‪٘١‬چ‪ٜ‬د‪ ٚ‬اجسای طسح ت‪ٞ‬ا‪ٜ٘ٛ‬دغاشی ش‪ٛ‬ا‪ ٙ‬ز‪ٝ‬غتایی ‪ ٝ‬ػؿایسی دز ت‪ٓٞ‬دد کسا‪ٝ‬زد‪١ٟ‬ای ش‪ٛ‬ث‪ٞ‬ز ػػیْ ‪ٛٝ‬یدیص‬ ‫تسُصازی د‪ٝ‬ز‪١ٟ‬ای اٗ‪ٞ‬شؾی تس‪ٝ‬یجی ‪٢ٗ ٝ‬ازتی دز غاّ جازی اش ا‪ ٖ١‬تس‪ٛ‬اٗ‪١٠‬ای ػ٘ٔداتی غیاشٗیا‪ ٙ‬دز‬ ‫ح‪ٞ‬ش‪ ٟ‬ش‪ٛ‬ا‪ ٙ‬ز‪ٝ‬غتایی ‪ ٝ‬ػؿایسی اغت‪.‬‬ ‫اداسُ ول فشٌّگ ٍ اسضاد اسالهی ارستایجاى ضشلی‬ ‫اگْی هضایذُ ػوَهی یه هشحلِ ای(ًَتت سَم)‬ ‫اداسُ ول فشٌّگ ٍ اسضاد اسالهی ارستایجاى ضشلی دس ًظش داسد تِ استٌاد هادُ ‪ 5‬لاًَى تٌظین همشسات هالی دٍلت(‪ ٍ ) 2‬ائیی ًاهِ اجشایی اى تشخیی اص‬ ‫فضاّای فشٌّگی ٍ ٌّشی دساختیاس خَد دس ضْشستاى ّای خسشٍضاُ‪ ،‬اسىَ‪ ،‬تثشیض‪ ،‬هشًذ‪ ،‬سشاب‪ّ ،‬ادیطْش‪ٍ ،‬سصلاى‪ّ ،‬شیس‪ ،‬اّش‪ ،‬تٌاب‪ ،‬ارسضْش‪ ،‬ػجثطیییش‪،‬‬ ‫هلىاى سا تِ ضشح جذٍل صیش تِ اضخاظ حمیمی ٍ حمَلی غیشدٍلتی داسای غالحیت فٌی ٍاخاللی الصم ٍ داسای هجَص فؼالیت اص هشاجغ لاًیًَیی تػیَست‬ ‫اجاسُ سِ سالِ ٍاگزاس ًوایذ‪.‬‬ ‫هضایذُ گضاس‪ 3‬اداسُ ول فشٌّگ ٍ اسضاد اسالهی استاى ارستایجاى ضشلی‬ ‫دسغذ ّضیٌِ حاهلْای اًشطی ٍ اب‬ ‫لیوت پایِ سِ سالِ(سیال)‬ ‫ًَع تؼییی اجاسُ‬ ‫ػٌَاى هحل‬ ‫سدیف‬ ‫‪۴‬‬ ‫طثمِ ّوىف هجتوغ فشٌّگی ٍ ٌّشی خسشٍضاُ‬ ‫‪ 5۴‬دسغذ‬ ‫‪21۰0۴۴۴0۴۴۴‬‬ ‫سِ سالِ‬ ‫‪2‬‬ ‫سالی ًوایص هجتوغ فشٌّگی ٍ ٌّشی اسىَ‬ ‫‪ 5۴‬دسغذ‬ ‫‪2110۴۴۴0۴۴۴‬‬ ‫سِ سالِ‬ ‫‪1‬‬ ‫هحل ػشضِ هحػَالت فشٌّگی ٍ ٌّشی اسضاد خیاتاى ضْیذ تْطتی‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2۴۶0۴۴۴0۴۴۴‬‬ ‫سِ سالِ‬ ‫‪۰‬‬ ‫سالی دٍ هٌظَسُ هجتوغ فشٌّگی ٍ ٌّشی هشًذ‬ ‫‪ 5۴‬دسغذ‬ ‫‪۰120۴۴۴0۴۴۴‬‬ ‫سِ سالِ‬ ‫‪5‬‬ ‫سالی دٍ هٌظَسُ هجتوغ فشٌّگی ٍ ٌّشی سشاب‬ ‫‪ 5۴‬دسغذ‬ ‫‪2520۴۴۴0۴۴۴‬‬ ‫سِ سالِ‬ ‫‪۶‬‬ ‫سالی دٍ هٌظَسُ هجتوغ فشٌّگی ٍ ٌّشی ّادیطْش‬ ‫‪ 5۴‬دسغذ‬ ‫‪12۰0۴۴۴0۴۴۴‬‬ ‫سِ سالِ‬ ‫‪0‬‬ ‫سالی دٍ هٌظَسُ هجتوغ فشٌّگی ٍ ٌّشی ٍسصلاى‬ ‫‪ 5۴‬دسغذ‬ ‫‪۴210۴۴۴0۴۴۴‬‬ ‫سِ سالِ‬ ‫‪1‬‬ ‫سالی دٍ هٌظَسُ هجتوغ فشٌّگی ٍ ٌّشی ّشیس‬ ‫‪ 5۴‬دسغذ‬ ‫‪1۴۶0۴۴۴0۴۴۴‬‬ ‫سِ سالِ‬ ‫‪2‬‬ ‫سالی دٍ هٌظَسُ هجتوغ فشٌّگی ٍ ٌّشی اّش‬ ‫‪ 5۴‬دسغذ‬ ‫‪۰120۴۴۴0۴۴۴‬‬ ‫سِ سالِ‬ ‫‪۴۴‬‬ ‫سالی سیٌوا فلسطیی‬ ‫‪ 5۴‬دسغذ‬ ‫‪۴0۴1۴0۴۴۴0۴۴۴‬‬ ‫سِ سالِ‬ ‫‪۴۴‬‬ ‫تَفِ هجتوغ سیٌوایی ‪ 22‬تْوی‬ ‫‪-‬‬ ‫‪02۴0۴۴۴0۴۴۴‬‬ ‫سِ سالِ‬ ‫‪۴2‬‬ ‫سالی سیٌوا ًاجی دسهجتوغ سیٌوایی ‪ 22‬تْوی تثشیض‬ ‫‪ 5۴‬دسغذ‬ ‫‪۰012۴0۴۴۴0۴۴۴‬‬ ‫سِ سالِ‬ ‫‪۴1‬‬ ‫سالی ًوایص استاد غیاهی دس هجتوغ سیٌوایی ‪ 22‬تْوی تثشیض‬ ‫‪ 5۴‬دسغذ‬ ‫‪2011۴0۴۴۴0۴۴۴‬‬ ‫سِ سالِ‬ ‫‪۴۰‬‬ ‫سالی دٍ هٌظَسُ هجتوغ فشٌّگی ٍ ٌّشی تٌاب‬ ‫‪ 5۴‬دسغذ‬ ‫‪۴210۴۴۴0۴۴۴‬‬ ‫سِ سالِ‬ ‫‪۴5‬‬ ‫سالی ًوایص هجتوغ فشٌّگی ٍ ٌّشی ارسضْش‬ ‫‪ 5۴‬دسغذ‬ ‫‪2۴0۴۴۴0۴۴۴‬‬ ‫سِ سالِ‬ ‫‪۴۶‬‬ ‫سالی ًوایص هجتوغ فشٌّگی ٍ ٌّشی ػجثطیش‬ ‫‪ 5۴‬دسغذ‬ ‫‪2۴۶0۴۴۴0۴۴۴‬‬ ‫سِ سالِ‬ ‫‪۴0‬‬ ‫سالی هجتوغ فشٌّگی ٍ ٌّشی هلىاى‬ ‫‪ 5۴‬دسغذ‬ ‫‪۴1۴0۴۴۴0۴۴۴‬‬ ‫سِ سالِ‬ ‫لیوت پیطٌْادی‬ ‫ًحَُ ضشوت دس هضایذُ‪ 3‬ضواًتٌاهِ تاًىی هؼتثش ٍ ٍاسیض ٍجِ ضواًت ًاهِ تِ سپشدُ تِ ًام اداسُ ول فشٌّگ ٍ اسضاد اسالهی ارستایجاى ضشلی‬ ‫هحل دسیافت اسٌاد ٍ تحَیل پیطٌْادّا‪ 3‬ساهاًِ تذاسوات الىتشًٍیىی دٍلت تِ ًطاًی ‪http://setadiran.ir/‬‬ ‫صهاى اًتطاس دس سایت‪ ۴۰۴۴0۴0021 3‬تا ‪ ۴۰۴۴0۴10۴1‬هْلت دسیافت اسٌاد هضایذُ‪3‬تا تاسیخ ‪۴۰۴۴0۴10۴1‬‬ ‫هْلت تاصدیذ‪ ۴۰۴۴0۴0022 3‬تا ‪۴۰۴۴0۴10۴۴‬‬ ‫اخشیی هْلت اسائِ پیطٌْاد‪ ۴۰۴۴0۴10۴1 3‬ساػت ‪ ۴۴‬غثح‬ ‫صهاى اػالم تشًذُ‪ ۴۰۴۴0۴10۴2‬ساػت ‪۴۰3۴۴‬‬ ‫صهاى تاصگطایی ‪ ۴۰۴۴0۴10۴2‬ساػت ‪ ۴۴‬غثح‬ ‫تشای دسیافت ٍ تحَیل اسٌاد تِ ادسس فَق هشاجؼِ فشهاییذ‪.‬‬ ‫تِ پیطٌْادّای فالذ اهضاء‪ ،‬فالذ سپشدُ‪ ،‬سپشدُ ّای هخذٍش‪ ،‬سپشدُ ّای ووتش اص هیضاى همشس ٍ پیطٌْادّایی وِ پس اص هذت همشس ٍاغل ضَد هطلما تشتییه‬ ‫اثش دادُ ًخَاّذ ضذ‪(.‬اغل ضواًتٌاهِ یا فیص ًمذی تِ واسپشداصی اداسُ ول تحَیل گشدد‪ .‬دس ضوی هثلغ ضواًت ًاهِ ‪5‬دسغذ لیوت پایِ است‪).‬‬ ‫ضشایط ضشوت دس هضایذُ‪3‬‬ ‫ضشوت ّای پیطٌْاد دٌّذُ ٍ اضخاظ حمیمی داسای سصٍهِ واسی هشتثط تا لثَل ضشایط هضایذُ ٍ اسائِ هستٌذات ٍ اسٌاد هثثتِ صیش هی تَاًٌذ دس هیضاییذُ‬ ‫ضشوت وٌٌذ‪ .‬تاییذ غالحیت اخاللی ٍ فٌی تَسط وویتِ هضایذُ اداسُ ول ٍ دس غَست لضٍم دسگشٍُ ساختاس ٍفٌاٍسی ّای ًَیی اداسُ ول تشسسی هی ضَد ٍ‬ ‫اداسُ ول دس اًتخاب ٍ سد پطٌْادات هخیش هی تاضذ‪.‬‬ ‫ضشوت ّای پیطٌْاد دٌّذُ‪3‬‬ ‫الف) هذاس ٍ ثثت ٍ اساسٌاهِ ضشوت‪ ،‬ضشایط هضایذُ هْشٍ اهضاء ضذُ تَسط ضشوت‪ ،‬اگْی اخشیی تغییشات ضشوت دس سٍصًاهِ سسوی ٍ فیص پشداختی تیاتیت‬ ‫سپشدُ ضشوت دس هضایذُ ٍ ساتمِ فؼالیت دس حَصُ فشٌّگ ٍ ٌّش تا اسائِ هجَصّا ب) هثلغ پیطٌْادی‬ ‫اضخاظ حمیمی‪3‬‬ ‫الف) ضاهل اطالػات ضخػی(اٍساق َّیت) واست هلی ٍ ضٌاسٌاهِ‪ ،‬ضشایط هضایذُ اهضا ضذُ تَسط ضخع‪ ،‬فیص پشداختی تاتت سپشدُ ضشوت دس هضاییذُ ٍ‬ ‫دس غَست داسا تَدى اسٌادی هثٌی تش حسی اًجام واس ٍ یا گَاّی تطَیمی‪ -‬حسی ساتمِ وسه ٍ واس ٍ ساتمِ فؼالیت دس حَصُ فشٌّگ ٍ ٌّش تا اسائِ هجیَصّیا‬ ‫ب) هثلغ پیطٌْادی‬ ‫‪ * ۴0۰21‬تاسیخ اًتطاس‪* ۴۰۴۴0۴0021 3‬سٍصًاهِ اسن‬ ‫سشپشست داًطگاُ ػلَم پضضىی‬ ‫تثشیض هؼشفی ضذ‬ ‫غس‪ٝ‬یع خثسی ‪ -‬دًتس ت‪ٛ ٚ٘٢‬ویپ‪ٞ‬ز تا حیٌیٖ ‪ٝ‬شییس‬ ‫ت‪٢‬داؾت‪ ،‬دزٗا‪ ٝ ٙ‬اٗ‪ٞ‬شؼ پصؾٌی ت‪ ٠‬ػ‪ٜٞ‬ا‪ ٙ‬غسپسغت‬ ‫دا‪ٛ‬ؿِا‪ ٟ‬ػٔ‪ ٕٞ‬پصؾٌی ‪ ٝ‬خدٗات ت‪٢‬یداؾیتیی دزٗیا‪ٛ‬یی‬ ‫تثسیص ٗ‪ٜ‬ک‪ٞ‬ب ؾد‪ .‬دز ای‪ ٚ‬حٌٖ خطیاب ًی‪ٛ ٠‬ػیگی‪٠‬‬ ‫آٌتس‪ٛٝ‬دی ا‪ ٙ‬ز‪ٝ‬ش غ‪ ٠‬ؾ‪ٜ‬ث‪ ٠‬دز اختداز ایس‪ٛ‬ا هساز ُسکت‬ ‫خطاب ت‪ ٠‬دًتس ‪ٛ‬وی پ‪ٞ‬ز اٗد‪ ٟ‬اغت‪ ۷‬تا زػایت ٗوسزات‬ ‫ها‪ٛٞٛ‬ی ‪ ٝ‬ؾسػی دز ا‪ٛ‬جإ ‪ٝ‬ظایق ٗح‪ ٠ٓٞ‬تا اتیٌیاّ تی‪٠‬‬ ‫خدا‪ٛٝ‬د ٗتؼاّ ح٘ایت ‪ ٝ‬پؿتدثا‪ٛ‬ی د‪ٓٝ‬ت ٗسدٗی‪ ،‬کػیاد‬ ‫غتدص ‪ ٝ‬ػدآت ٗحی‪ٞ‬ز ‪ ٝ‬تیا اغیتیلیاد‪ ٟ‬اش ‪ٛ‬یدیس‪١ٝ‬یای‬ ‫ٗتگکف‪ٗ ،‬تؼ‪٢‬د ‪ ٝ‬ا‪ٛ‬و تی دز تحون ای‪ ٚ‬زغآت خطدس‬ ‫ٗ‪ٞ‬کن ‪ٞٗ ٝ‬ید تاؾدد‪.‬‬ ‫دًتس ‪ٛ‬وی پ‪ٞ‬ز ٗتگکف تد‪ٞ٢‬ؾی ‪ ٝ‬اش پصؾٌا‪ ٙ‬خی‪ٞ‬ؼ‬ ‫‪ٛ‬إ تثسیص اغت‪.‬‬ ‫فؼاالى التػادی اسدتیل ضٌاسِ واالّا سا دس ساهاًِ تجاست ثثت وٌٌذ‬ ‫غس‪ٝ‬یع خثسی ‪ٗ -‬ؼا‪ٛ ٙٝ‬ظازت ‪ ٝ‬تاشزغیی غیاشٗیا‪ٙ‬‬ ‫ق‪ٜ‬ؼت‪ٗ ،‬ؼد‪ ٝ ٙ‬تجازت اغتا‪ ٙ‬ازدتدْ تیس ضیس‪ٝ‬زت‬ ‫ثثت ؾ‪ٜ‬اغ‪ً ٠‬اال‪١‬ای ت‪ٓٞ‬ددی ‪ٝ ٝ‬ازداتی دز غیاٗیا‪ٛ‬ی‪٠‬‬ ‫تجازت اش غ‪ٞ‬ی کؼاال‪ ٙ‬اهتکادی ای‪ ٚ‬اغتیا‪ ٙ‬تیاًیدید‬ ‫ًسد‪ .‬ی‪ٞ‬غق ؾ‪٢‬ثاشزاد‪ُ ٟ‬لت‪ ۷‬کؼاال‪ ٙ‬اهتکادی ٗٔیصٕ‬ ‫‪١‬ػت‪ٜ‬د ً‪ ٠‬ؾ‪ٜ‬اغ‪ ٠‬ت٘اٗی ًاال‪١‬یای ٗی‪ٞ‬زد اؾیاز‪ ٟ‬دز‬ ‫ها‪ ٙٞٛ‬زا اش تد‪ٝ ٝ‬ز‪ٝ‬د ‪ ٝ‬یا ت‪ٓٞ‬دد تا غطیح ػیسضی‪ ٠‬دز‬ ‫غاٗا‪ ٠ٛ‬تجازت ثثت ًی‪ٜ‬ی‪ٜ‬ید‪ٝ.‬ی اکیص‪ٝ‬د‪ٗ ۷‬یسًیص‪١‬یای‬ ‫ٗؿ٘‪ ّٞ‬اجسای طسح ؾ‪ٜ‬اغ‪ً ٠‬اال ٗ‪ٞ‬ض‪ٞ‬ع ٗاد‪ ۴۰ ٟ‬ها‪ٗ ٙٞٛ‬ثازش‪ ٟ‬تا هیاچیام ًیاال ‪ ٝ‬ازش ٗیا‪ٛ‬ی‪ٜ‬ید‬ ‫‪ٝ‬احد‪١‬ای ت‪ٓٞ‬ددی‪ ،‬ق‪ٜ‬لی ‪ ٝ‬ق‪ٜ‬ؼتی‪ٞٓ ،‬اشٕ خا‪ِٛ‬ی‪ً ،‬دق‪ً ،‬لؽ ‪ ٝ‬پ‪ٞ‬ؾاى ٗیت‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬د ت‪ ٠‬ق‪ٞ‬زت‬ ‫زایِا‪ٛ ٙ‬ػثت ت‪ ٠‬دزیاکت ؾ‪ٜ‬اغ‪ً ٠‬اال اش غاٗا‪ٞٗ ٠ٛ‬زد ‪ٛ‬ظس اهدإ ‪٘ٛ‬ای‪ٜ‬د‪ٗ.‬ؼا‪ٛ ٙٝ‬ظازت ‪ ٝ‬تیاشزغیی‬ ‫غاشٗا‪ ٙ‬ق‪ٜ‬ؼت‪ٗ ،‬ؼد‪ ٝ ٙ‬تجازت اغتا‪ ٙ‬ازدتدْ یادا‪ٝ‬ز ؾد‪ ۷‬کؼاال‪ ٙ‬اهتکادی ٗیت‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬د تا ‪ٛ‬إ‪ٞٛ‬یػی‬ ‫دز غاٗا‪ ٠ٛ‬جاٗغ تجازت‪ ،‬پع اش تازُرازی ‪ٛ‬وؽ دز غاٗا‪ ٠ٛ‬جاٗغ تجازت تا ‪٘١‬ا‪ٛ ٙ‬إ ًازتیسی ‪ٝ‬‬ ‫زٗص ػث‪ٞ‬ز ‪ٝ‬ازد غاٗا‪ ٠ٛ‬ؾ‪ٜ‬اغ‪ً ٠‬اال ؾ‪ٛٞ‬د ‪ٛ ٝ‬ػثت ت‪ ٠‬ثثت اط ػات ٗ‪ٞ‬زد ‪ٛ‬دیاش اهیدإ ًی‪ٜ‬ی‪ٜ‬ید‪ٝ.‬ی‬ ‫‪٘١‬چ‪ٜ‬د‪ ٚ‬تا اؾاز‪ ٟ‬ت‪ ٠‬اغتلاد‪ ٟ‬اش اغاٗی خازجی تس غسدزب تسخی اش کس‪ٝ‬ؾِا‪١ٟ‬ا تدا‪ً ٙ‬سد‪ ۷‬اغتلیاد‪ٟ‬‬ ‫اش ‪١‬سُ‪ ٠ٛٞ‬ػ‪ٜٞ‬ا‪ٛ ٝ ٙ‬ؿا‪ ٙ‬تجازی خازجی یا تثٔدـات خ ف ‪ٝ‬اهغ ٗ٘‪ٜ‬ی‪ٞ‬ع اغیت ‪ ٝ‬دز قی‪ٞ‬زت‬ ‫ٗؿا‪١‬د‪ ٟ‬تا ٗتگٔلا‪ ٙ‬تس اغاظ ها‪ ٙٞٛ‬تسخ‪ٞ‬زد خ‪ٞ‬ا‪١‬د ؾد‪.‬زئدػا‪ ٙ‬اتحادیی‪١ ٠‬یای ٓی‪ٞ‬اشٕ قی‪ٞ‬تیی ‪ٝ‬‬ ‫تک‪ٞ‬یسی‪ ،‬پ‪ٞ‬ؾاى‪ ،‬دخدا‪ٛ‬دات‪ٞٓ ،‬اشٕ خا‪ِٛ‬ی‪ٞٓ ،‬اشٕ یدًی‪ُٞ ،‬ؾی ٗ‪ٞ‬تایْ ‪ ٝ‬تثٔت دز اداٗی‪ ٠‬دز‬ ‫ٗ‪ٞ‬زد طسح ؾ‪ٜ‬اغ‪ ٠‬داز ًسد‪ ٝ ٙ‬ز‪ِ١‬دسی ًاال‪١‬ا‪ ،‬ؾ‪ٜ‬اغایی ‪ ٝ‬تیاشزغیی اش ا‪ٛ‬یثیاز‪١‬یا‪ٗ ،‬یسًیص‪١‬یای‬ ‫‪٢ِٛ‬دازی ًاال ‪ ٝ‬قحتغ‪ٜ‬جی ‪٢ِٛ‬دازی ُصازؾی ازائ‪ً ٠‬سد‪ٛ‬د‪.‬غاٗا‪ ٠ٛ‬ؾ‪ٜ‬اغ‪ً ٠‬اال اش غاّ ‪۴۰۶۳‬‬ ‫دز زاغتای ؾلاف غاشی اغ‪ٜ‬اد تجازی ‪ًٜ ٝ‬تسّ هاچام ًاال ت‪ٜٗ ٠‬ظ‪ٞ‬ز ایجاد ؾ‪ٜ‬اغ‪ٜ‬اٗ‪ ،٠‬ؾی‪ٜ‬یاغی‪ٝ ٠‬‬ ‫ًد ز‪ِ١‬دسی تسای ًاال‪١‬ای ُس‪١ ٟٝ‬دف زا‪ٟ‬ا‪ٛ‬داشی ؾد‪ ٟ‬اغت‪.‬‬ ‫جَاص تاسیس طشح ّای غٌؼتی تذٍى پیطشفت فیضیىی‬ ‫دس صًجاى تؼلیک هی ضَد‬ ‫غس‪ٝ‬یع خثسی‪ٗ -‬ؼا‪ ٙٝ‬اٗ‪ٞ‬ز قی‪ٜ‬یاییغ غیاشٗیا‪ٙ‬‬ ‫ق٘ت ش‪ٛ‬جا‪ُ ٙ‬لت‪ ۷‬ج‪ٞ‬اش‪١‬ای تیاغیدیع قیادز‬ ‫ؾد‪ ٠ً ٟ‬طی یٌػاّ اخدس کاهد پدؿسکت کدصییٌیی‬ ‫تاؾ‪ٜ‬د ‪ ،‬ت‪ ٠‬ق‪ٞ‬زت غدػت٘ی دز ش‪ٛ‬جا‪ ٙ‬تؼٔدن ٗیی‬ ‫ؾ‪ٛٞ‬د‪ .‬ػٔی ً ‪ٛ‬تسی ُلت‪ ۷‬دز زاغتیای تی‪٢‬یثی‪ٞ‬د‬ ‫کضای ًػه ‪ً ٝ‬از ‪ ٝ‬اکصایؽ دهت ‪ ٝ‬ؾلاکدت دز‬ ‫اط ػات ‪ ٝ‬اٗاز طسح ‪١‬ای دز دغیت اجیسا‪ ،‬تیس‬ ‫اغاظ اػ ٕ ‪ٝ‬شازت ق‪ٜ‬ؼت‪ٗ ،‬ؼید‪ ٝ ٙ‬تیجیازت‬ ‫ج‪ٞ‬اش تاغدع طسح‪١‬ای تا پدؿسکت زاًد تیؼیٔیدین‬ ‫ٗیؾ‪ٞ‬د‪ٝ.‬ی اکص‪ٝ‬د‪ ۷‬دز ای‪ ٚ‬زاغتا ت‪ٗ ٠‬تواضدا‪ٔ٢ٗ ٙ‬ت ‪ ۰۴‬ز‪ٝ‬ش‪ ٟ‬داد‪ ٟ‬ؾد‪ ٟ‬اغت ً‪ ٠‬دز غاٗا‪ ٠ٛ‬ت‪٢‬یدی‪ٚ‬‬ ‫یاب ت‪ ٠‬ز‪ٝ‬ش زغا‪ٛ‬ی ا‪ٛ‬جإ د‪ٜ١‬د دز ؿدس ای‪ ٚ‬ق‪ٞ‬زت ٗج‪ٞ‬ش قادز‪ ٟ‬تؼٔدن خ‪ٞ‬ا‪١‬د ؾد‪.‬‬ ‫ٗؼا‪ ٙٝ‬اٗ‪ٞ‬ز ق‪ٜ‬ایغ غاشٗا‪ ٙ‬ق‪ٜ‬ؼت‪ٗ ،‬ؼد‪ ٝ ٙ‬تجازت ش‪ٛ‬جا‪ ٙ‬تا اؾاز‪ ٟ‬ت‪ٝ ٠‬ضؼیدیت طیسح ‪١‬یای دز‬ ‫دغت اجسای ق‪ٜ‬ؼتی ‪ ٝ‬ق‪ٜ‬ایغ ٗؼد‪ٛ‬ی اغتا‪ُ ٙ‬لت‪ ٖ١ ۷‬اً‪ ۰۰۲ ٜٙٞ‬طسح دز اغتا‪ ٙ‬تیا پیدیؿیسکیت‬ ‫کدصیٌی تاالی ‪ ۱۴‬دزقد ‪ ۶۴ ٝ‬طسح تا پدؿسکت کدصیٌی تاالی ‪ ۴۴‬دزقد ‪ٝ‬ج‪ٞ‬د دازد‪.‬‬ ‫ً ‪ٛ‬تسی تکسیح ًسد‪ ۷‬حجٖ غسٗای‪ُ ٠‬رازی پدؽ تد‪ٜ‬ی ؾد‪ ٟ‬تسای طسح‪١‬ای تا پدؿسکت تاالی ‪۴۴‬‬ ‫دزقد تآؾ تس ‪١ ۴۰‬صاز ٗدٔدازد زیاّ ٗیتاؾد ً‪ ٠‬پدؽ تد‪ٜ‬ی ٗیُسدد شٗد‪ ٠ٜ‬اؾتـاّ ‪١ ۱‬یصاز ‪۲۶۴ ٝ‬‬ ‫‪ٛ‬لس دز اغتا‪ ٙ‬کسا‪ُ ٖ١‬سدد‪ٝ.‬ی دز خک‪ٞ‬ـ ‪ٝ‬ضؼدت ٗ‪ٞ‬ج‪ٞ‬د قد‪ٝ‬ز ج‪ٞ‬اش‪١‬ای تاغدع دز اغیتیا‪ٙ‬‬ ‫خاطس ‪ٛ‬ؿا‪ ٙ‬غاخت‪ ۷‬تاً‪ ٜٙٞ‬دز غطح اغتا‪١ ٙ‬صاز ‪ٞٗ ۴۳۰ ٝ‬زد ج‪ٞ‬اش تاغیدیع قیادز ؾید‪ً ٟ‬ی‪٠‬‬ ‫غسٗای‪ُ ٠‬رازی پدؽ تد‪ٜ‬ی ؾد‪ ٟ‬تسای ای‪ ٚ‬طسح‪١‬ا تآؾ تس ‪١ ۴۲۴‬صاز ٗدیٔیدیازد زییاّ ٗیی تیاؾید ‪ٝ‬‬ ‫اؾتـآصایی پدؽ تد‪ٜ‬ی ؾد‪ ٟ‬ای‪ ٚ‬طسح‪١‬ا ‪١ ۱۱‬صاز ‪ٛ‬لس اغت‪.‬‬ ‫وَتاّی هتَلیاى تحشاى الَدگی َّا دس اغفْاى لاتل تؼمیه است‬ ‫غس‪ٝ‬یع خثسی ‪ -‬دادغتا‪ ٙ‬ػ٘‪ٗٞ‬ی ‪ ٝ‬ا‪ٛ‬و ب اقیلی‪٢‬یا‪ٙ‬‬ ‫ُلت‪ًٞ ۷‬تا‪١‬ی ٗػ‪ٝٞ‬ال‪ ٙ‬دز شٗد‪ ٠ٜ‬تحسا‪ ٙ‬آ‪ٞ‬دُی ‪١‬ی‪ٞ‬ا‬ ‫اش ٗکادین تسى ‪ٝ‬ظایق ها‪ٛٞٛ‬ی ‪ ٝ‬هاتْ تؼودیه اغیت‪.‬‬ ‫ز‪ٝ‬ات ػ٘‪ٗٞ‬ی دادُػتسی ًْ اقل‪٢‬ا‪ ،ٙ‬ػٔی اقل‪٢‬یا‪ٛ‬یی‬ ‫اکص‪ٝ‬د‪ٛ ۷‬ظازت تس ای‪ٞٗ ٚ‬ض‪ٞ‬ع دز ح‪ٞ‬ش‪ ٟ‬پدیؿیِیدیسی اش‬ ‫‪ٝ‬ه‪ٞ‬ع جسٕ دادغسای ٗسًص اغتا‪ ٙ‬اغت ً‪ ٠‬تی‪ ٠‬قی‪ٞ‬زت‬ ‫‪ٝ‬یط‪ ٟ‬پدِدسی خ‪ٞ‬ا‪١‬د ؾد‪ٝ.‬ی اظ‪٢‬از داؾیت‪ ۷‬دغیتیِیا‪ٟ‬‬ ‫هضایی دز ‪ ۰‬غاّ ُرؾت‪ ٠‬ت‪ ٠‬ق‪ٞ‬زت جدی دز ٗی‪ٞ‬ضی‪ٞ‬ع‬ ‫ٗواتٔ‪ ٠‬تا االی‪ٜ‬دُی‪١‬ای ٗحدطی ‪ ٝ‬آ‪ٞ‬دُی ‪ٞ١‬ا ‪ٝ‬ز‪ٝ‬د داؾت‪ ٝ ٠‬دغت‪ٞ‬زات هاطؼی اش حدث تسخی‪ٞ‬زد‬ ‫تا ق‪ٜ‬ایغ االی‪ٜ‬د‪ً ،ٟ‬ازُا‪١ٟ‬ای ت‪ٓٞ‬دد شؿاّ ‪ ٝ‬ت‪ٞ‬غؼ‪ ٠‬ؿدسها‪ٛٞٛ‬ی غ‪َٜ‬تسی‪١‬ا ‪ًٞ ٝ‬ز‪١ٟ‬یای ُیو ‪ٝ‬‬ ‫اجسپصی ‪ٛ‬دص قادزؾد‪ ٟ‬اغت‪ .‬دادغتا‪ ٙ‬ػ٘‪ٗٞ‬ی ‪ ٝ‬ا‪ٛ‬و ب اقل‪٢‬ا‪ ٙ‬اش ز‪ٝ‬ی‪ ٠‬جازی دز دغتِا‪١ٟ‬یای‬ ‫ٗت‪ٓٞ‬ی ً‪ ٠‬پع اش ایجاد ؾسای تحسا‪ٛ‬ی آ‪ٞ‬دُی ‪ٞ١‬ا یا ‪ٖ١‬شٗا‪ ٙ‬تا ا‪ٗ ٙ‬ک‪ٞ‬تیاتیی زا تی‪ ٠‬قی‪ٞ‬زت‬ ‫‪ٛ‬اهف اجسا ٗیً‪ٜٜ‬د‪ ،‬ا‪ٛ‬تواد ًسد‪ٝ.‬ی خاطس‪ٛ‬ؿا‪ً ٙ‬سد‪ ۷‬اش ؾ‪٢‬سی‪ٞ‬زٗا‪ ٟ‬ت‪ٗ ٠‬ساجغ اغتا‪ٛ‬ی‪ ،‬ؾ‪٢‬سدازی ‪ٝ‬‬ ‫ؾ‪ٞ‬زای ؾ‪٢‬س ات ؽؾد‪ ٟ‬اغت ً‪ ٠‬ػ ‪ ٟٝ‬تس اهداٗات شیست‪ٜ‬ایی تایػتی تا ٓحاظ ‪ٛ‬ظس ًازؾ‪ٜ‬یاغیا‪ٝ ٙ‬‬ ‫ت‪٠‬ق‪ٞ‬زت ػٔ٘ی تو‪ٞ‬یٖ تاش‪١ٟ‬ای شٗا‪ٛ‬ی ً‪ٗ ٠‬ػتؼد اغتوساز ؾسای ج‪ٞ‬ی ‪ ٝ‬تی‪ ٠‬تیثیغ ا‪ ٙ‬اکیصاییؽ‬ ‫آ‪ٞ‬دُی ‪ٞ١‬ا ‪١‬ػت‪ٜ‬د‪ ،‬ت‪٢‬د‪ٗ ٝ ٠‬ک‪ٞ‬تات ٗت‪ٜ‬اغه تا ؾسای هثْ اش ایجاد تحیسا‪ ٙ‬اجیساییی ؾی‪ٞ‬د تیا‬ ‫ٗگاطسات ‪ ٝ‬تاثدسات تس غ ٗت ؾ‪٢‬س‪ٛٝ‬دا‪ ٙ‬ت‪ ٠‬حداهْ ٌٗ٘‪ ٚ‬تسغد‪.‬‬ صفحه 3 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫* چهارشنبه‬ ‫* ‪ 82‬مهر‬ ‫* ‪ 81‬اکتبر‬ ‫* ‪ 01‬ربیع االول‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫‪1100‬‬ ‫* شماره (سایی)‪:‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫ادامٍ تجُیش لثاس مامًران پلیس تٍ دیرتیه‪،‬‬ ‫یاگذاری ‪ ۰۴۴۴‬دیرتیه در فاس ایل‬ ‫‪0011‬‬ ‫‪8180‬‬ ‫‪0001‬‬ ‫* صفحه ‪0‬‬ ‫تاد ی تاران در تزخی استانَای کطًر‪ /‬کاَص دما تا ‪ ۰۴‬درجٍ در وًار ضمالی‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی‪ -‬ضئیؽ پلیؽ پیکگیطی ًبرب اظ ازاهِ ارطای َطح تزْیع هاهَضاى ػولیابتاو ٍ‬ ‫هیساًو پلیؽ ثِ زٍضثیی الجؿِ ذجط زاز‪.‬‬ ‫ؾطزاض هْسی هؼهَم ثیگو زضثبضُ ثطضؾو ّبی نَضت گطفتِ ثطای تزْیع الجاؿاِ پالایاؽ ثاِ‬ ‫زٍضثیی‪ ،‬اظْبض وطزۺ زض ضاؾتبی تزْیع پلیؽ ثِ فٌبٍضی‪ ،‬الساهبتو ثبیس اًزابم هاو قاس ٍ زض‬ ‫ّویی ضاؾتب َطحو تحت ػٌَاى هزْع وطزى هاهَضاى ثِ زٍضثیی الجؿِ زض زؾتَض وبض ًایاطٍی‬ ‫اًتظبهو لطاض گطفت ٍ ثرف اٍل اى وِ ٍاگصاضی حسٍز ‪ ۰۴۴۴‬زٍضثیی ثَز‪ ،‬اًزبم قس‪.‬‬ ‫هؼهَم ثیگو گفتۺ ثطضؾو هیساًو نَضت گطفت ٍ ثبظذَضزگیطی اًزبم قس وِ ثجیٌین تبحیاط‬ ‫ایی زٍضثیی ثط هاهَضیت‪ ،‬نیبًت اظ وبضوٌبى‪ ،‬اؾتبًساضزؾبظی ضفتبض ٍ ًظبضت هیساًو ثاِ هاِ‬ ‫قىل ثَزُ اؾت وِ ثبظذَضز اى هخجت ثَز‪ .‬ثرف زٍم ػولیبتو قس ٍ زض حبل اًزبم اؾت‪.‬‬ ‫ضئیؽ پلیؽ پیکگیطی ًبرب ازاهِ زازۺ الجتِ ایی َطح هطحلِ ثِ هطحلِ نَضت ذَاّس گطفت ٍ‬ ‫َجیؼو اؾت وِ تب اًتْبی وبض وِ ّوِ هبهَضاى ػولیبتو ٍ هیساًو هزْع ثِ زٍضثیی الجؿِ قًَس‪،‬‬ ‫ازاهِ پیسا هو وٌس تب ًْبیو قَز‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫عزضٍ مًاد غذاییِ تدین مجًس در‬ ‫فزیضگاٌَای لًکس تا قیمتُای تاال‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی‪ -‬ضئیؽ ؾبظهبى غصا ٍ زاضٍ ثب ثیبى ایٌاىاِ‬ ‫هتبؾفبًِ قبّسین زض ثؿیبضی اظ فطٍقگابُ ّابی ثاعضی‪،‬‬ ‫هَاز اضایکو ثْساقتو ٍ هَاز غصایو ٍاضزاتو وِ هازاَظ‬ ‫ٍاضزات ًسازین‪ ،‬ػطیِ هو قًَس‪ ،‬گفتۺ ایی وبالّاب زض‬ ‫فطٍقگبُ ّبی ثعضی ٍ لَوؽ ثب لایاوات ثابال ػاطیاِ‬ ‫هوقَز ٍ ثؿیبضی اظ اًْب وبالی اؾیت ضؾابى ؾاالهات‬ ‫اؾت‪.‬زوتط هحوسضیب قبًِؾبظگفتۺ ٍالؼیت هَیَع ضا‬ ‫ثبیس ثپصیطین وِ زض وکَض هب اًچٌبى وِ قبیؿتِ اؾت ثاِ‬ ‫همَلِ ایوٌو غصا پطزاذتِ ًکسُ اؾت ٍ ثحج اهاٌایات ٍ‬ ‫وویت غصا وِ ٍظاضت رْبز وکبٍضظی تَلیات زاضز ٍ‬ ‫فؼبلیت هووٌس ٍ زض ظهیٌِ تَلیس ٍ ٍاضزات ٍظبیف ذاَز‬ ‫ضا اًزبم هو زّس‪ .‬زض ظهیٌِ ایوٌو وِ ٍظاضت ثاْاساقات‬ ‫ٍظبیفو زاضز ذیلو ذیلو وبض زاضین الجتِ ظحوبت ؾبلیبى‬ ‫گصقتِ ضا ًبزیسُ ًووگیطین ثلىِ هَیَع ثؿیبض هابلاف‬ ‫ثطاًگیع ٍ حؿبؼ اؾت‪.‬قبًِ ؾبظ افعٍزۺ هتبؾفبًِ قبّسیان‬ ‫زض ثؿیبضی اظ فطٍقگابُ ّابی ثاعضی‪ ،‬هاَاز اضایکاو‬ ‫ثْساقتو ٍ هَاز غصایو ٍاضزاتاو واِ هازاَظ ٍاضزات‬ ‫ًسازین (هَى زض زاذل تَلیس هوقس)‪ ،‬ػطیِ هیکَز‪ .‬ایی‬ ‫وبالّب زض فطٍقگبُ ّبی ثعضی ٍ لَوؽ ثب لیاوات ثابال‬ ‫ػطیِ هو قَز ٍ ثؿیبضی اظ اًْب وبالی اؾایات ضؾابى‬ ‫ؾالهت اؾت‪.‬ضئیؽ ؾبظهبى غصا ٍ زاضٍ ثبتبویس ثط لاعٍم‬ ‫ًظبضتّب‪ ،‬ثیبى وطزۺ هب ثیکتط ثبیس ثط ثحج ثطًسؾبظی وبض‬ ‫وٌین ٍ نٌبیغ یوی اػتجبضی وِ ثِ لاحابِ ثاطًاسؾابظی‬ ‫ثطایکبى حبنل هوقَز اظ اى َطف اگط اتفبلو ثایافاتاس‬ ‫تْسیس انلو ایی ثبقس وِ ثطًسقبى هرسٍـ ذَاّس قاس‬ ‫ٍ اػتجبض ثطًسقبى وبؾتِ هیکَز‪ .‬ایی هْن تاطیای ػابهالاو‬ ‫اؾت وِ قطوت ّبی ثعضی ٍ نٌبیغ انلو واِ ؾاْان‬ ‫ثعضگو زض تبهیی هَاز غاصایاو زاضًاس ضا زض ضاؾاتابی‬ ‫ؾیبؾتّبی ؾالهت هحَض ثب ذَز ّوطاُ وٌین‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی‪ -‬ضئیؽ هطوع هلو پیفثیٌو ٍ هسیطیت ثحطاى هربَطات ٍیغ َّا یوی اقبضُ ثِ ثبضًسگاو‬ ‫زض ثطذو اؾتبىّبی وکَض تب پبیبى ّفتِ ربضی‪ ،‬اظ وبّف زهب تب ‪ ۰۴‬زضرِ زض ًَاض قوبلو ٍ ٍضٍز ؾابهابًاِ‬ ‫ثبضقو رسیس ثِ وکَض اظ ّفتِ ایٌسُ ذجط زاز‪.‬نبزق ییبییبى اظْبضوطزۺ اظ اهطٍظ تب پٌزکٌجِ (‪ ۷۷‬تب ‪ ۷۹‬هْط)‬ ‫زض اؾتبىّبی اشضثبیزبى غطثو ٍ اشضثبیزبى قطلو‪ ،‬اضزثیل‪ ،‬اؾتبىّبی ؾبحلو ذعض‪ ،‬ذاطاؾابى قاوابلاو ٍ‬ ‫قوبل ذطاؾبى ضیَی ثبضًسگو‪ ،‬گبّو ضػس ٍ ثطق ٍ ٍظـ ثبز قسیس هَلت پیفثیٌو هوقَز‪ٍ.‬ی ثب ثایابى‬ ‫ایٌىِ فطزا ٍ پٌزکٌجِ (‪ ۷۹ ٍ ۷۸‬هْط) ثب ًفَش رطیبًبت ؾطز قوبلو‪ ،‬وبّف ‪ ۵‬تب ‪ ۰۴‬زضرِای زهاب زض ًاَاض‬ ‫قوبلو وکَض ٍ تکسیس ثبضـ زض اؾتبىّبی ؾبحلو ذعض ٍ قوبل قطق ضخ هوزّس‪ ،‬گفتۺ زضیبی ذعض ًیاع‬ ‫َو ایی هست هَاد ذَاّس ثَز‪.‬ثِ گفتِ ضئیؽ هطوع هلو پیفثیٌو ٍ هسیطیت ثحطاى هربَطات ٍیغ ّاَا‪،‬‬ ‫فطزا ٍ پٌزکٌجِ (‪ ۷۹ ٍ ۷۸‬هْط) زض ثرفّبیو اظ اؾتبى ّبی وطزؾتبى‪ ،‬ظًزبى‪ ،‬لعٍیی‪ ،‬الجطظ ٍ تاْاطاى ًایاع‬ ‫ثبضـ هَضز اًتظبض اؾت ٍ َو ایی هست زض اضتفبػبت ٍ ًمبٌ ؾطزؾیط اؾتبىّبی ٍالغ زض ًَاض قوبلو وکَض‬ ‫ثبضـ ثطف ضخ ذَاّس زاز‪ٍ.‬ی زض ازاهِ ذبَطًکبى وطزۺ ضٍظ روؼِ (‪ ۰۴‬هْط) زض ثطذو ًمبٌ اؾاتابى ّابی‬ ‫ٍالغ زض قطق‪ ،‬رٌَه قطق ٍ هطوع وکَض ثبضـ پطاوٌسُ پیفثیٌو هوقَز ّوچٌیی ضٍظ قٌجِ (‪ ۰‬اثابى) ثاب‬ ‫ٍضٍز ؾبهبًِ ثبضقو رسیس ثِ وکَض زض قوبل غطه‪ ،‬غطه‪ ،‬ؾَاحل غطثو ذعض ٍ اؾتبىّبی لعٍیی‪ ،‬الجطظ ٍ‬ ‫تْطاى ثبضـ ضخ ذَاّس زاز‪.‬‬ ‫فعالیت مطاغل اس ایل اتان مطزیط تٍ دریافت دس ایل یاکسه کزیواست‬ ‫تاسگطایی مدارس یاتستٍ تٍ ضزایظ یسارت امًسش ی پزیرش ‪ /‬لشیم احتیاط در تاسگطاییَا‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی‪ -‬ثطاؾبؼ اَالػیِای واِ‬ ‫اتبق انٌبف ایطاى نبزض وطزُ‪ ،‬فاؼابلایات‬ ‫توبم هکبغل ثِ ٍیػُ هکبغلو وِ هکاواَل‬ ‫گطٍُ ّبی فاؼابلایات هابزُ( ‪ ) ۰۰‬لابًاَى‬ ‫اقبهیسًو ٍ ذَضاوو هو قًَس‪ ،‬اظ اثتسای‬ ‫اثبى هبُ ؾبلربضی‪ ،‬هکطٌٍ ثِ زضیابفات‬ ‫حسالل یه زظ ٍاوؿی ثِ قبغالى زض ایی‬ ‫نٌَف ٍ وؿتٍوبضّب ذَاّس ثَز‪.‬‬ ‫ثِ گعاضـ ضٍظ زٍقٌجِ ایطًب اظ اتبق انٌبف ایطاى‪ ،‬ایی اتبق زض اَالػیِای اػالم وطز وِ پیطٍ ههاَثابت‬ ‫ثیؿت ٍ ؾَهیی رلؿِ لطاضگبُ ػولیبتو ؾتبز هلو هسیطیت وطًٍب توبم انٌبف ٍ افاطاز قابغال زض اى‬ ‫هَظف ّؿتٌس تب پبیبى هْطهبُ حسالل یه زظ اظ ٍاوؿی وطًٍب ٍ زض ظهبى همطض ًیع زظ زٍم ضا زضیابفات‬ ‫وٌٌس‪.‬ثط اؾبؼ ایی اَالػیِ‪ ،‬نسٍض ٍ توسیس پطٍاًِ وؿت‪ ،‬وبضت هجبقط ٍ ّوچٌیی وابضت ثاْاساقات‬ ‫ثطای توبم قبغالى زض ٍاحسّبی نٌفو‪ ،‬هٌٌَ ثِ اًزبم ٍاوؿیٌبؾیَى اؾت ٍ ثٌبثطایی یطٍضی زاضز توبم‬ ‫انٌبف زض اًزبم ایی اهط هْن تب پبیبى هْط هبُ تؼزیل وٌٌس‪.‬‬ ‫فؼبلیت توبم هکبغل ثِ ٍیػُ هکبغلو وِ هکوَل گطٍُ ّبی فؼبلیت هابزُ(‪ ) ۰۰‬لابًاَى اقابهایاسًاو ٍ‬ ‫ذَضاوو هو قًَس‪ ،‬اظ اثتسای اثبى هبُ ؾبلزبضی‪ ،‬هکطٌٍ ثِ زضیبفت حسالل یه زظ ٍاوؿی ثِ قبغالى‬ ‫زض ایی نٌَف ٍوؿت ٍوبضّب ذَاّس ثَز‪.‬‬ ‫ّوچٌیی اظ اٍل اثبى هبُ ؾبلزبضی نسٍض ٍ توسیس توبم هزَظّبی هطثٌَ ثِ فؼبلیت وؿت ٍوبضّاب‪ ،‬اظ‬ ‫رولِ وؿت ٍوبضّبی ذهَنو ٍػوَهو ٍذسهبت زٌّسگبى‪ً ،‬ظیط ضاًٌسگبى اًَاع ًبٍگبى حول ًٍمل‬ ‫ثبض ٍ هؿبفط ( زضٍى قْطی ٍثطٍى قْطی)‪ ،‬هٌٌَ ثِ ٍاوؿیٌبؾیَى حسالل زظ اٍل ٍ ازاهاِ فاؼابلایات‬ ‫هکطٌٍ ثِ ٍاوؿیٌبؾیَى زظ زٍم ربهؼِ ّسف هَضز ًظط‪ ،‬حساوخط تب پبیبى ثْوی هبُ ‪ ۰۰۴۴‬اؾت‪.‬‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی‪ -‬زثیط وویتِ ػلوو وکَضی وٍَیس ‪ ۰۹‬گفاتۺ‬ ‫ایی ظهبى ثِ قطایٍ ثؿتگو زاضز ٍ ثبیس ثاجایاٌایان ایاب ٍظاضت‬ ‫اهَظـ ٍ پطٍضـ هو تَاًس قطایٍ هَضز لاعٍم ضا زض تاوابم‬ ‫هساضؼ زض ؾُح ول وکَض ایزبز وٌس یب ذیط‪.‬زوتط حویسضیب‬ ‫روبػتو گفتۺ یىو اظ هجبحخو وِ اهطٍظ هاَضز ثاحاج لاطاض‬ ‫گطفت‪َّ ،‬قوٌس وطزى هحسٍزیتّبؾت وِ ثط اؾبؼ ثاطًابهاِ‬ ‫ضیعی وِ زض هؼبًٍت ػلوو ضیبؾت روْاَضی اًازابم قاسُ‪،‬‬ ‫هَضز اضظیبثو لطاض گطفت‪ .‬هَیَع زٍم وِ زضثبضُ اى ثحج قس‪ ،‬ثحج ثبظگکبیو هساضؼ ٍ هاطاواع‬ ‫ػلوو ٍ زاًکگبّو ثَز وِ ثطًبهِ ضیعی ّب زض ایٌزب هَضز اضظیبثو لطاض گطفت‪ّ .‬وچٌایای زض ظهایاٌاِ‬ ‫زاضٍّبی گیبّو ٍ ضٍـّبی تکریهو ٍ تؿت ّبی غطثبلگطی وطًٍب ثَز واِ هاَضز ثاحاج لاطاض‬ ‫گطفت‪ٍ.‬ی گفتۺ اهطٍظ ًتبیزو وِ زض زًیب زضثبضُ هگًَگو ثبظگکبیو ٍ قطایُو وِ ثابیاس ٍراَز‬ ‫زاقتِ ثبقس‪ ،‬هَضز اضظیبثو لطاض گطفت‪ .‬یىؿطی قطایٍ هطثٌَ ثِ هؿَالى ٍ هطزم اؾت ٍ یىؿطی ّن‬ ‫قطایُو اؾت وِ ٍظاضت اهَظـ ٍ پطٍضـ ثتَاًس فطاّن وٌس تب ثتَاًین ثابظگکابیاو ّاب ضا تؿاطیاغ‬ ‫وٌین‪ٍ.‬ی افعٍزۺ ثِ ّط حبل ثبظگکبیوّب اگط اًزبم ًکَز‪ ،‬هوتَاًس ثبػج ایزبز اقىبالتو زض اهاَظـ‬ ‫ٍ ؾالهت ضٍاى وَزوبى قَز‪ .‬ثحج ٍاوؿیٌبؾیَى‪ ،‬ثحج الساهبت ثْساقاتاو زض هاساضؼ اػان اظ‬ ‫گصاقتی هبؾه زض اذتیبض ثچِّب‪ ،‬ایزبز فبنلِگصاضی ٍ اهىبًبت رْت قؿتٍقَی زؾت ّاب ٍ‪...‬‬ ‫هَضز تَرِ اؾت‪.‬روبػتو ازاهِ زازۺ زض ػیی حبل ثبظگکبیوّب ثبیس ثب تؼساز ون ضٍظّب اًزبم قَز‪ .‬اى‬ ‫ّن ثسٍى ایٌىِ الساهبت ٍ اهَظـ ّبی هزبظی تؼُیل قَز‪ .‬ثِ ػٌَاى هخبل ثبظگکابیاو اظ یاه ضٍظ‬ ‫زضّفتِ اغبظ قَز ٍ ثط اؾبؼ پطٍتىلّبیو وِ اهَظـ ٍ پطٍضـ ٍ ثب ووهوویتِ ػالاواو اًازابم‬ ‫هوزٌّس وِ هو تَاًٌس ثب ووه هزبهغ ػلوو الساهبت ضا اًزبم زّاٌاس تاب ثاِ تاسضیاذ ثاِ ؾاوات‬ ‫ثبظگکبیوّب ضٍین‪ .‬الجتِ ایی هَاضز ثِ ثحج ٍاوؿیٌبؾیَى ٍ ضػبیت هَاضز ثْساقتو ٍاثؿتِ اؾت‪.‬‬ ‫تًسیع یاکسه اوفلًاوشای ایزاوی در داریخاوٍَا در اوتظار اتالغ قیمت‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی‪-‬هسیطول ازاضُ زاضٍ ٍ هَاز تحت وٌتطل ؾبظهبى غصا ٍ زاضٍ زضثبضُ ظهبى تَظیغ ٍاوؿی‬ ‫اًفلَاًعای تَلیس زاذلو‪ ،‬تَییح زاز‪.‬زوتط حیسض هحوسی گفتۺ اهؿبل ٍاوؿی اًفلَاًاعا زض وکاَض‬ ‫هْبض تَلیسوٌٌسُ زاضز‪ ،‬یؼٌو زٍ تبهییوٌٌسُ ٍاضزاتو زاضز ٍ زٍ تبهییوٌٌسُ تَلیس زاذل‪ٍ.‬ی افاعٍزۺ هاب‬ ‫حسٍز ‪ ۷.۵‬هیلیَى زظ ضا اظ تبهییوٌٌسُ ذبضرو تبهیی وطزین وِ ‪ ۰.۵‬هیلیَى اى ٍاضز وکَض قسُ ٍ یه‬ ‫هیلیَى اى ّن زض حبل ٍضٍز اؾت وِ ثِ ظٍزی ٍاضز هو قَز‪.‬هحاواسی ازاهاِ زازۺزضػایای حابل زٍ‬ ‫تبهیی وٌٌسُ تَلیس زاذلو ّن زاضین وِ ذساضا قىط اٍلیی ثبض اؾت تَلیسقبى اًازابم قاسُ ٍٍاضزثابظاض‬ ‫هوقَز‪ .‬الجتِ پبضؾبل ّن یىو اظ تَلیسوٌٌسگبى ٍاوؿی اًفلَاًعا‪ٍ،‬اوؿی تَلیس وطزُ ثَز‪ ،‬اهبثطای هُبلؼبت ثبلیٌو ثَزوِ اهؿبل ٍاضزثبظاض هوقَز‪.‬هحوسی‬ ‫گفتۺ تَلیسوٌٌسگبى زاذلو ٍاوؿی اًفلَاًعا اهؿبل ‪ّ ۷۴۴‬عاض زظ اهبزُ وطزًس وِ لطاض اؾت ظطف ّفتِ ایٌسُ ثِ هبتحَیل زٌّس‪ .‬الجتِ ایی تَلیسوٌٌسگبى‬ ‫ثِ هب لَل زازُ ثَزًس وِ ‪ ۰.۵‬تب زٍ هیلیَى ٍاوؿی اًفلَاًعا ثِ هب تحَیل زٌّس وِ اگط قطایٍ ثبظاض هؿبػس ثبقس ٍ تبهیی وٌٌس‪ ،‬ایی هیعاى ضا ثِ هب هوزّاٌاس‪.‬‬ ‫الجبلو ٍاضزاتوّب ّن ٍاضز هوقَز‪.‬هحوسی گفتۺ اظ ایی تؼساز ٍاوؿی اًفلَاًعا‪ ،‬حسٍز یه هیلیَى ٍ ‪ّ ۸۴۴‬عاض زظ اظ ؾَی هؼابًٍات ثاْاساقات ٍ ثاِ‬ ‫نَضت ضایگبى‪ ،‬زض َطح ٍاوؿیٌبؾیَى ػوَهو ثطای گطٍُّبی زض هؼطو ذُط ٍ ثب ضیؿه ثبال ههطف هوقَز وِ قبهل ظًبى ثبضزاض‪ ،‬ؾبلوٌساى ثبالی ‪۵۵‬‬ ‫ؾبل‪ ،‬ثیوبضاى ذبل ٍ نؼتالؼالد ٍ ؾبیط گطٍُّبیو وِ َجک اػالم هؼبًٍت ثْساقت ثِ ػٌَاى زض هؼطو ذُط ثطٍظ ضؾبًو هوقًَس‪ّ ،‬ؿتٌس‪.‬‬ ‫پىجمیه محمًلٍ ‪۶‬میلیًن دسی یاکسه‬ ‫کزیوا یارد کطًر ضد‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی‪ -‬ثیؿت ٍّکتویی هحوَلِ ٍاوؿی وطًٍاب‬ ‫تْیِ قسُ اظ ؾَی روؼیت ّاللاحوط حبٍی ‪ ۶‬هیلیَى زُظ‬ ‫ٍاوؿی‪ ،‬اهطٍظ ؾِ قٌجِ؛ ثیؿات ٍ ّافاتان هاْاطهابُ زض‬ ‫فطٍزگبُ اهبم ذویٌو (ضُ) ثِ ٍظاضت ثْساقات تاحاَیال‬ ‫زازُ قس‪.‬زوتط وطین ّوتو ضییؽ روؼیت ّالل احوط ثب‬ ‫تبویس ثط ایٌىِ تالـّب ثطای ٍاضزات ٍاوؿی ّاواچاٌابى‬ ‫ازاهِ زاضز گفتۺ ثب ّوطاّو ٍ ّوىبضی ذَه هؿئَلایای‬ ‫زض زؾتگبُ ّبی وکَض ٍ هسیطیت هاؼابٍى اٍل ضئایاؽ‬ ‫روَْض‪َ ،‬و ‪ ۰۴‬ضٍظ گصقتِ روؼایات ّاالل احاواط ‪۵‬‬ ‫هحوَلِ ثِ هیعاى ‪ ۰۴‬هیلیَى زُظ ٍاوؿی وطًٍب ٍاضز وکَض‬ ‫وطز‪.‬‬ ‫ٍی افعٍزۺ روؼیت ّاللاحوط زض هزوَع اظ اضزیجْکات‬ ‫هبُ تبوٌَى‪ ۸۷ ،‬هیلیَى ٍ ‪ّ ۰۹۴‬عاض زُظ ٍاوؿی ثِ وکاَض‬ ‫ٍاضز وطزُ اؾت‪.‬‬ ‫وطین ّوتو ثب ثیبى ایٌىِ ٍاوؿیّبی ٍاضزاتو ّوچٌبى اظ‬ ‫ًَع ؾیٌَفبضم اؾات‪ ،‬گافاتۺ ٍاوؿای ّابی ٍاضزاتاو‬ ‫ّاللاحوط اظ ًَع ؾیٌَفبضم ٍ هؼوَال ثب تبضید اًاماًابی‬ ‫هست زاض اؾت وِ االى ّن هحاواَالاِ ّابی اذایاط زض‬ ‫اًجبضّبی ٍظاضت ثْساقت ثطای ٍاوؿیاٌاِ واطزى ّاواِ‬ ‫ّوٌََبى زپَ قسُ ٍ تمطیجب تب االى ثِ اًساظُ ول روؼیات‬ ‫ایطاى‪ّ ،‬اللاحوط ٍاوؿی ٍاضز وطزُ اؾت‪.‬‬ ‫یاکسیىاسیًن سثه کاَص مزگ دیاتتیَای مثتال‬ ‫تٍ کزیوا ضدٌ است‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی‪ -‬ضئایاؽ اًازاوای‬ ‫زیبثت ایطاى گفتۺ ثیوبضاى هجتال ثاِ‬ ‫زیبثت زض وکَض تَرِ ثیکاتاطی ثاِ‬ ‫ٍاوؿیٌبؾیَى وطًٍب زاقتٌس ٍ ایی اهط‬ ‫ثبػج وبّف هطی ایی ثیوابضاى ثاط‬ ‫احط اثتال ثِ ایی ثیوبضی قاسُ اؾات‪.‬‬ ‫اؾساهلل ضرت افعٍزۺ ثیف اظ ّکت هیلیَى ًفط زض وکَض هجتال ثِ زیبثت‬ ‫ّؿتٌس وِ ووتط اظ ‪ ۰۴‬زضنس اًْب ثِ زیبثت ًَع یه هاجاتاال ثاَزُ ٍ‬ ‫افطاز هجتال ثِ زیبثت ًَع ‪ ۷‬ثیف اظ زیبثتو ّبی ًَع یه ثِ وطًٍب هجتال‬ ‫قسُ ٍ حتو هٌزط ثِ هطی ٍ هیط ًیع قس‪ٍ.‬ی اظْبض زاقتۺ ثاط اؾابؼ‬ ‫هُبلؼبت اًزبم قسُ‪ ۷۷ ،‬زضنس لطثبًیبى وطًٍب هجتال ثِ زیبثات ثاَزًاس‬ ‫وِ ثب افعایف ٍاوؿیٌبؾیَى‪ ،‬ایی اهبض وبّف هحؿَؾو زاقت ٍ الجتاِ‬ ‫ػالٍُ ثط تعضیک ٍاوؿی اًْب ثبیس ثاب ضػابیات زؾاتاَضالاؼاوال ّابی‬ ‫ثْساقتو‪ ،‬اظ ؾالهت ذَز هطالجت ثیکتطی وٌٌس‪.‬ضئیؽ اًزوی زیابثات‬ ‫ایطاى تهطیح وطزۺ ایی ثیوبضاى ثبیس ضٍظاًِ هٌس ثبض لٌس ذَى ذاَز ضا‬ ‫وٌتطل وٌٌس‪ ،‬زضیبفت هزسز ًؿرِ ثطای زاضٍّبی ذَز ٍ اًچِ هوىای‬ ‫اؾت‪ ،‬الظم ثبقس زض زاضٍّب یب ضغین غصایو ذَز اًازابم زّاٌاس ٍ ثاب‬ ‫اضائِ زٌّسُ ذسهبت زضهبًو ذَز توبؼ ثگیاطًاس‪.‬ثاِ گافاتاِ ضرات‪،‬‬ ‫هجتالیبى ثِ زیبثت ثبیس ثب زٍض وطزى اؾتطؼ ٍ تطؼ اظ ذَز ٍ ًَقیاسى‬ ‫وبفو اه‪ ،‬زهبی ثسى ذَز ضا وٌتطل ٍ تَنیِ ّبی ثْساقتو ضا زًاجابل‬ ‫وٌٌس‪ ،‬اًْب ّوچٌیی ثِ ََض هطتت ثبیس زؾت ّبی ذَز ضا ثب نبثَى ٍ‬ ‫اه ثکَیٌس یب اظ هحلَل ّبی یسػفًَو وٌٌسُ اؾتافابزُ واٌاٌاس‪ٍ.‬ی‬ ‫تبویس وطزۺ زیبثتو ّب ثبیس اظ توبؼ ًعزیه ثب افطاز ثیاوابض ذاَززاضی‬ ‫وطزُ ٍ اگط وؿو ثیوبض اؾت‪ ،‬ؾطفِ یب ػُؿِ هو وٌس‪ ،‬اظ ٍی زٍضی‬ ‫وٌٌس‪ ،‬اگط ثِ ػالین تٌفؿو هجتال ّؿتٌس‪ ،‬زض ذبًِ ثوبًٌس ٍ زیگاطاى ٍ‬ ‫اضائِ زٌّسگبى ذسهبت زضهبًو ضا اظ ایی قطایٍ هُلغ وٌٌس‪.‬‬ ‫گشارش‬ ‫مزگ پىُان سمیه در ایزان؛ حاصل خطکسالی‬ ‫ی تزداضت تیرییٍ ابَای سیزسمیىی‬ ‫ثرفّبی ٍؾیؼو اظ وکَض اظ اُفت ؾفطُّبی ظیطظهیٌو اه تبحیاط‬ ‫گطفتِ ٍ للت زقت ّب زض ثحطاى ذکىؿبلو ٍ ثوتَرْو اًؿبى ّاب‬ ‫هبن هبن قسُ اؾت؛ نحجت اظ پسیاسُ ای ذاعًاسُ ثاِ ًابم‬ ‫فطًٍکؿت ٍ هطی پٌْبى ظهیی زض ایطاى اؾت وِ حیبت ضا تْسیاس‬ ‫هووٌس‪ .‬اذیطا ضئیؽ ؾبظهبى ظهیی قٌبؾو ٍ اواتاکابف هاؼاسًاو‬ ‫وکَض ثب ثیبى ایٌىِ هیعاى اثو وِ زضٍى ظهیی فطٍ هوضٍز ثب هیاعاى‬ ‫اه اؾترطاد قسُ هتٌبؾت ًیؿت‪ ،‬اظْبض وطز وِ ّویی اهط ثبػاج‬ ‫ثطٍظ پسیسُ فطًٍکؿت زض ّوِ ربی وکَض ثِرع اؾتبىّبی گیالى‬ ‫ٍ هبظًسضاى قسُ اؾت‪.‬فطًٍکؿت ثِ هؼٌو فطٍ ضیعـ ٍ یب ًکاؿات‬ ‫ؾُح ظهیی اؾت وِ ثِ ػلتّبی هتفبٍتو زض همیبؼ ثعضی ضٍی‬ ‫هو زّس‪.‬فطًٍکؿت ظهیی وِ وبّف هٌبثغ اه ظیطظهیٌو اظ ػالال‬ ‫انلو اى اؾت‪ ،‬هحسٍز ثِ ایطاى ًیؿت‪ ،‬اهب وکَضهابى ثایاکاتاطیای‬ ‫هیعاى ثْطٍُضی اظ اثرَاى ّب ٍ هٌبثغ اثو ظیط ظهیاٌاو ضا زاضزایای‬ ‫پسیسُ وِ وبّف هٌبثغ اه ظیطظهیٌو اظ ػلل انالاو اى اؾات‪،‬‬ ‫هحسٍز ثِ ایطاى ًیؿت‪ ،‬اهب وکَضهبى ثیکتطیی هیعاى ثْاطُ ٍضی اظ‬ ‫اثرَاىّب ٍ هٌبثغ اثو ظیط ظهیٌو ضا ًؿجت ثِ زیگط وکَضّبی زًیاب‬ ‫زاضز ٍ زض ًتیزِ‪ ،‬هیبًگیی هیعاى فطًٍکؿت ظهیی زض ایطاى ثطاؾابؼ‬ ‫ثطذو تحمیمبت‪ ،‬ؾبالًِ ثِ ثیف اظ ‪ ۷۵‬ؾبًتیوتط هو ضؾاس‪.‬ثاِ ٍالاغ‬ ‫ػلل هتؼسزی ّوچَى تطاون ٍ اظ زؾت ضفتی اه زض اثاراَاى‪،‬‬ ‫ظّىکو ذابن ّابی الاو‪ ،‬اؾاتاراطاد هاؼاسًاو ظیاطظهایای‪،‬‬ ‫تحىین َجیؼو ظهیی‪ ،‬فطٍهبلاِ ّاب ٍ شٍه یاراچابل ضا ثاطای‬ ‫فطًٍکؿت ظهیی شوط وطزُ اًس اهب ثِ ثبٍض وبضقٌبؾبى‪ ،‬ػلت انلاو‬ ‫پیکطٍی ایی پسیسُ زض وکَض هب ثِ ثطزاقت ّبی ثیف اظ حاس اظ‬ ‫هٌبثغ ظیطظهیٌو اه ٍ هسیطیت ًبزضؾت هٌبثغ اثو ثطهو گطزز‪.‬‬ ‫فطًٍکؿت ظهیی زض هُبلؼبت ظهییقٌبؾو وِ اظ اى ثاِ ػاٌاَاى‬ ‫هطی پٌْبى ظهیی یبز هو قَز ٍ پیبهسّبی اى اظ ایازابز قاىابف‬ ‫ّبی هبضپیچ ٍ ػویک زض زقتّب ثِ اؾیت ّابی قاْاطی ضؾایاسُ‬ ‫اؾت‪ّ ،‬ن اوٌَى ظیطؾبذت ّبی قْطی ٍ ثطٍى قْطی‪ ،‬ضاّاْاب ٍ‬ ‫زیگط ظیط ؾبظُّب ضا تْسیس هووٌس‪.‬ثِ ٍالغ ایای پاسیاسُ راجاطاى‬ ‫ًبپصیط ذؿبضات ؾبیط پسیسُ ّبی َجیؼو ّوچَى ظلعلِ یب ؾایااله‬ ‫ضا تکسیس هو وٌس‪ ،‬احبض فطٌّگو ٍ ثبؾتبًو ضا اظ ثایای هاو ثاطز‪،‬‬ ‫وکبٍضظی ضا ًبثَز هو وٌس‪ ،‬هٌبَک قْطی ٍ ضٍؾتبیو ضا زضگایاط‬ ‫ٍ راابزُ ّااب ٍ ؾاایااؿااتاان ّاابی حااواال ٍ ًااماال ضا تاارااطیاات‬ ‫هووٌس‪ّ.‬وچٌیی‪ ،‬فطًٍکؿت ػالٍُ ثط تجؼبت هحیٍ ظیؿتو‪ ،‬اؾیت‬ ‫ّبی الفتهبزی‪ ،‬ارتوبػو ٍ فطٌّگو زاضزثب فاطًٍکاؿات زیاگاط‬ ‫اهىبى تغصیِ اهّبی ظیطظهیٌو ٍرَز ًساضز ٍ پبیساضی ظهیی ّان‬ ‫اظ ثیی هوضٍز‪ .‬اظ زؾت ضفتی ظهیی ثِ هؼٌو اظ زؾت ضفتی اهٌایات‬ ‫غصایو‪ ،‬اظ ثیی ضفتی تَلیس ٍ افعایف هْبرطت ٍ ؾبیط تجؼبت هٌفاو‬ ‫ارتوبػو ٍ التهبزی اؾت‪ .‬گفتِ قسُ اؾت وِ اٍلیی فاطًٍکاؿات‬ ‫هٌُمِ ای زض ایطاى ؾبل ‪ ۰۶‬زض زقت ضفؿٌزبى ضخ زاز ٍ ؾاپاؽ‬ ‫زقتّبی هکْس‪ّ ،‬وساى‪ ،‬وطهبى‪ ،‬فبضؼ‪ ،‬اضان زضگیط قسًس‪.‬‬ ‫زض اؾتبى انفْبى ًیع ًرؿتیی فطًٍکؿت ظهایای اٍاذاط زّاِ ‪۶۴‬‬ ‫تب اٍایل زِّ ‪ ۷۴‬زض زقت هْیبض ثَلَع پیاَؾات ٍ زقات ّابی‬ ‫هْیبضقوبلو‪ ،‬انفْبى‪ ،‬ثطذَاض ٍ قْطیب رعٍ زقتّبی هواٌاَػاِ‬ ‫اػالم قسًس‪.‬تساٍم ذکىؿبلو‪ ،‬وبّف ثبضًسگو ٍ ثاطزاقات ثاو‬ ‫ضٍیِ اظ هٌبثغ اه ظیطظهیٌو زض زِّ ّبی اذیط ثبػاج قاسُ اؾات‬ ‫وِ اظ ‪ ۶۴۶‬زقت زض وکَض ثیف اظ ‪ ۰۴۴‬زقت هوٌَػِ قًَس ٍ زض‬ ‫حبلو وِ ایی زقتّب زهبض ٍیؼیت لطهع قسُاًس‪ ،‬ثمیِ زقات ّاب‬ ‫حداقل سمان وگُداری معتادان متجاَز تاید‬ ‫‪ ۲‬سال تاضد‪ ،‬وٍ سٍ ماٌ‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی‪ -‬زثیطوال ؾاتابز‬ ‫هجبضظُ ثب هَاز هرسض اػاالم واطز‬ ‫وِ ثطاؾبؼ اهابضّابی ضؾاواو‬ ‫ؾبظهبى هلل‪ ۹۴ ،‬زضنس وکفیبت‬ ‫تطیبن رْبى‪ ۷۷ ،‬زضنس هطفایای‬ ‫رْبى ٍ ‪ ۷۴‬زضنس ّطٍییی رْبى‬ ‫هطثٌَ ثِ روَْضی اؾالهو ایطاى اؾت‪.‬ؾطزاض هَهٌو گافاتۺ ثاطای‬ ‫روَْضی اؾالهو ایطاى ّن فطلو ًساضز وِ ایی هَاز هرسض ثاراَاّاس‬ ‫وسام رَاى ٍ وسام اًؿبى اظ اًؿبًْبی ّوٌَع واطُ ظهایای ضا هاَضز‬ ‫اؾیت لطاض زّس ٍ لبَؼبًِ ثب ّوِ اًَاع لبهبق هَاز هرسض ثطذَضز هو‬ ‫قَز‪ .‬ثِ گفتِ ٍی‪ ،‬ثطاؾبؼ اهبضّبی ضؾوو ؾبظهبى هلل‪ ۹۴ ،‬زضناس‬ ‫وکفیبت تطیبن رْبى‪ ۷۷ ،‬زضنس هطفیی رْبى ٍ ‪ ۷۴‬زضنس ّطٍییای‬ ‫رْبى هطثٌَ ثِ روَْضی اؾالهو ایطاى اؾت‪ .‬ایٌْب یه ػسز ًیؿت ٍ‬ ‫پکت اى هزبّستْب ٍ ربًفکبًیْبی فطاٍاًو ًاْافاتاِ اؾات‪ .‬هاَهاٌاو‬ ‫ذبَطًکبى وطزۺ زض ‪ ۶‬هبِّ اٍل اهؿبل ثایاف اظ ‪۰۴۴۴‬زضگایاطی ثاب‬ ‫لبهبلچیبى ٍ اقطاض نَضت گطفتِ وِ َو اًْب ‪ً ۰‬فط اظ فطظًاساى ایای‬ ‫ؾطظهیی ثِ قْبزت ضؾیاسًاس ٍ ثایاف اظ ‪ً ۰۴‬افاط ّان هازاطٍح‬ ‫قسًس‪ .‬هَهٌو زض ازاهِ ثب ثیبى ایٌىِ زض ؾبل گصقتِ ثبالتاطیای هایاعاى‬ ‫وکفیبت هَاز هرسض زض تبضید ایطاى ٍ رْبى هطثٌَ ثاِ ایاطاى ثاَز‪،‬‬ ‫افعٍزۺ ‪ ۰۰۷۷‬تی اًَاع هَاز هرسض زض ؾبل گصقتِ وکف قس‪ .‬زض ََل‬ ‫هست ثؼس اظ پیطٍظی اًماله اؾالهو لطیت ثِ ‪ ۰۴۴۴‬قْیس ٍ ثیاف اظ‬ ‫‪ّ ۰۷‬عاض هزطٍح ٍ ربًجبظ تمسین قسُ ٍ ایای ًکابى هاو زّاس واِ‬ ‫روَْضی اؾالهو ایطاى ثِ ًوبیٌسگو اظ رْبى زض حبل هجبضظُ ثاب ایای‬ ‫پسیسُ قَم اؾت‪.‬زثیطول ؾتبز هجبضظُ ثب هَاز هرسض اظْبض وطزۺ ایاطاى‬ ‫ًِ هجساء تَلیس اؾت ٍ ًِ همهس ههطف ٍ ّوچٌیی تاٌاْاب وکاَض زض‬ ‫هؿیط تطاًعیت هَازهرسض ّن ًیؿت‪.‬‬ ‫ًیع قطایٍ هٌبؾجو ًساضًس‪.‬ثط اؾبؼ تؼبضیفو وِ اظ ؾاَی ٍظاضت‬ ‫ًیطٍ اػالم قسُ اؾت‪ ،‬زقت ّبی اثو ّط هٌُمِ ثط اؾابؼ هایاعاى‬ ‫اُفت ووو ٍ ویفو ؾفطُّبی ظیطظهیٌو ثِ ؾِ زؾاتاِ زقات ّابی‬ ‫اظاز‪ ،‬هوٌَػِ ٍ ثحطاًو زؾتِ ثٌسی هو قاَز واِ زؾاتاِ ثاٌاسی‬ ‫هوٌَػِ ٍ ثحطاًو یؼٌو ؾُح اه ثََِض زائن زض ایی زقت پبیایای‬ ‫هوضٍز‪ّ.‬ن اوٌَى ثطًبهِّبیو هبًٌس َطح احیب ٍ تاؼابزل ثاراکاو‬ ‫اه ّبی ظیطظهیٌو زض وکَض ثِ ارطا گصاقتِ قسُ اؾت وِ تاساٍم‬ ‫تعضیک اػتجبض ثِ ایی َطح ّب ٍ ػولایابتاو قاسى اًاْاب اّاوایات‬ ‫زاضز‪.‬یىو اظ ثحطاًو تطیی هٌبَاک وکاَض اظ ًاظاط فاطًٍکاؿات‪،‬‬ ‫زقت ّبی اؾتبى انفْابى اؾات؛ ایای اؾاتابى ‪ ۰۵‬زقات زاضز‬ ‫ٍ افااعایااف هکااوااگاایااط ثااطزاقاات اه اظ ؾُاافااطُ ّااب ٍ‬ ‫اثرَاىّبی ظیطظهیٌو ثبػج قسُ اؾت وِ ‪ ۷۷‬زقت زض ٍیؼیات‬ ‫ًبهٌبؾجو اظ ًظط شذبئط اثو لطاض گایاطًاس ٍ ّاطگاًَاِ تاَؾاؼاِ‬ ‫ثْطُثطزاضی ٍ ثطزاقت رسیس زض اًْب ثوٌظَض تؼبزل ثرکو ثِ هٌبثغ‬ ‫اثو‪ ،‬هوٌَع قَز‪.‬ثؿیبضی اظ وبضقٌبؾبى هْوتطیی زلیل فطًٍکؿات‬ ‫ظهیی زض اؾتبى انفْبى ضا ذکىو ظایٌسُ ضٍز ٍ ػالات انالاو‬ ‫ذکىؿبلو ضا ًِ تغییط اللین ثلىِ ضفتبضّبی اًؿبًو هاو زاًاٌاس‪ .‬ثاب‬ ‫تغصیِ ًکسى اثرَاىِ زقت انفْبى ٍ ثطزاقتّبیو واِ فاعایاٌاسُ‬ ‫قسُ اًس‪ ،‬هیعاى فطًٍکؿت زض قْط انفْبى حسٍز ‪ ۰۶‬ؾابًاتایاواتاط‬ ‫اؾت وِ ظثبًِّبی اى ٍاضز قْط قسُ ٍ لؿوتّابی هاطواعی ٍ‬ ‫ثبفت تبضیرو قْط ضا ًیع تحت تبحیط لطاض زازُ اؾت ثِ ٍیاػُ ایای‬ ‫وِ ؾبظُ ّبی تبضیرو ثِ زلیل لسهت ٍ حؿبؾیتاو واِ زاضًاس زض‬ ‫نف اٍل اؾیتّبی ًبقو اظ فطًٍکؿت لطاض هوگیطًس‪.‬زض رٌَه‬ ‫انفْبى زض پبضن هلو والُ لبیو‪ ،‬یه قىبف ػظین ایزبز قسُ‬ ‫وِ ًکبًسٌّسُ افت قسیس ؾفطُ ّبی اه ظیاط ظهایاٌاو اؾات‪.‬ثاِ‬ ‫ثیبى ثبثه اثطاّیوو هؼبٍى ٍ ػًَ ّیبت هسیطُ اه هاٌاُاماِ ای‬ ‫انفْبى‪ ،‬ؾبالًِ ‪ ۶‬هیلیبضز هتطهىؼت ایبفِ ثطزاقت اظ هٌبثاغ اثاو‬ ‫ظیطظهیٌو اؾتبى ضخ هو زّس ٍ هیعاى اثرَاى ّب تب ‪ ۷۴‬زضنس افات‬ ‫‪ ۰۴‬درصد داوص امًسان استثىایی‬ ‫حضًری مدرسٍ می ریود‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی ‪-‬هؼبٍى ٍظیط اهَظـٍپطٍضـ گفتۺ اظ‬ ‫اثتسای هْطهبُ هساضؼ اؾاتاخاٌابیاو واِ حاساواخاط ‪۵۴‬‬ ‫زاًفاهَظ زاضًس ثِنَضت حًَضی ثبظگکبیو قاسًاس‪.‬‬ ‫ثبتَرِثِ روؼیت پبییی اوخط هساضؼ اؾتخٌبیو ‪ ۵۴‬زضنس‬ ‫ول زاًفاهَظاى اؾتخٌبیاو ثاِ ناَضت حًاَضی زض‬ ‫هساضؼ هکغَل ثِ تحهیل ّؿتٌس ٍ ثطای ثبظگکبیو ثْتط‬ ‫هساضؼ تبوٌَى ‪ ۰۴‬هیلیبضز تَهبى اػاتاجابض ثاِ هاساضؼ‬ ‫اؾتخٌبیو اذتهبلیبفتِ اؾت‪.‬زوتط ؾیس رَاز حؿایاٌاو‬ ‫گفتۺ زض ؾبل ربضی ٍ ػلوضغن هکىالت ؾبهبًِ ؾیواب‬ ‫ثیف اظ ‪ ۸۴‬زضنس اظ زاًفاهَظاى اؾتخٌبیو زض قاجاىاِ‬ ‫قبز ػًَ ّؿتٌس ٍ ػالٍُ ثط اهَظـّبی حًاَضی اظ‬ ‫اهَظـ ّبی هزبظی ًیع ثْطُهٌس هوقًَاس‪ٍ.‬ی گافاتۺ‬ ‫گعاضـ اؾتبى ّب ًکبى هوزّس اؾتمجابل زاًاف اهاَظاى‬ ‫اؾتخٌبیو ٍ ذبًَازُ ّبی اًبى اظ ثبظگکبیو هساضؼ ذَه‬ ‫ثَزُ ٍ ثبیس ثِهطٍض همسهبت اهَظـ حًَضی ثبلیوبًاسُ‬ ‫زاًف اهَظاى اؾتخٌبیو ضا ًیع فطاّن وٌیان‪.‬هاؼابٍى ٍظیاط‬ ‫گفتۺ ؾبظهبى اهَظـ ٍپطٍضـ اؾتخاٌابیاو ػاالٍُ ثاط‬ ‫اػتجبضات اذتهبنو ‪ ۰۸۰‬هیلیبضز تَهبى اػتجبضات زیاگاط‬ ‫ًیع زاضز وِ تبوٌَى ‪ ۷۹‬زضنس اى ترهیمیبفتِ اؾت ٍ‬ ‫ثبتَرِ ثِ قطایٍ ذبل هساضؼ اؾتخٌبیو اظواوایاؿایاَى‬ ‫اهَظـ هزلؽ ذَاؾتِ قس ایی تاراهایاهاْابثایاکاتاط‬ ‫قَز‪ٍ.‬ی افعٍزۺ ثبتَرِثِ ههاَثاِ تافاَیاى اذاتایابض‬ ‫اهَظـٍپطٍضـ اؾتخٌبیو اظوویؿیَى اهَظـ هزالاؽ‬ ‫ذَاؾتِ قس توبهو ثَزرِ اهَظـٍپطٍضـ اؾاتاخاٌابیاو‬ ‫ثِ نَضت هؿتمل اذتهبل یبثس‪ٍ.‬ی گافاتۺاػاتاجابضات‬ ‫تؼلینٍتطثیت زاًفاهَظاى اؾتخٌبیو زض توبم زًیب ‪ ۵‬تب ‪۰۴‬‬ ‫ثطاثط ثیکتط اظ اػتجبضات تؼلینٍتطثیت زاًفاهَظاى ػبزی‬ ‫اؾت ٍ اظ اػًبی وویؿیَى اهَظـ ذَاؾتِ قس پیگیاط‬ ‫افعایف اػتجبضات ؾبظهبى اهَظـٍپطٍضـ اؾاتاخاٌابیاو‬ ‫ثبقٌس‬ ‫زاضًس وِ هٌُمِ انفْبى‪ -‬ثطذَاض ‪ -‬ؾگاعی ٍ ًازاف اثابز اظ‬ ‫ثحطاًو تطیی ًمبٌ اؾتبى ّؿتٌس‪ .‬یىپبضهِ ثَزى زقت انفاْابى ‪-‬‬ ‫ثطذَاض زض هؿیط قبّیی قْط‪ ،‬ذویٌو قْط‪ ،‬زٍلت اثبز ٍ حاجایات‬ ‫اثبز‪ ،‬توطوع روؼیت ثیف اظ یه ٍ ًین هیلیَى ًفط‪ ،‬اؾتمطاض ثایاف‬ ‫اظ ‪ّ ۶‬عاض احط تبضیرو ٍ هیطاث فاطّاٌاگاو ٍ ‪ّ ۸۰۵‬اعاض ٍاحاس‬ ‫هؿىًَو اظ رولِ زالیل اّویت ثبالی هَیَع فطًٍکؿت زض ایای‬ ‫زقت اؾت‪.‬ثْطام ًبزی ػًَ وبضگطٍُ فطٍ ًکؿت اتبق ثبظضگبًو‬ ‫انفْبى ّن هؼتمس اؾت وِ ذُط ترلیِ وبهل اثراَاى ّابی ایای‬ ‫هٌُمِ ثسٍى تغصیِ ٍ ًبقو اظ فطًٍکؿت ظهیای ثاِ ذهاَل زض‬ ‫هٌُمِ ثطذَاض تب ؾبل ‪ ۰۰۴۹‬رسی اؾت ٍ اگط ثِ هطظ ‪ ۷‬هتط ثاطؾاس‬ ‫ثبیس قْط انفْبى ضا ضّب وطز‪.‬زض ّویی حبل‪ ،‬ثطذو وابضقاٌابؾابى‬ ‫ؾبظُ ثِ ایطًب گفتِ اًس وِ ثیکتط پلّبی تبضیرو انفْبى ثاِ زلایال‬ ‫لطاضگیطی ضٍی اثطفت ثب ػوکّبی هرتلف ٍ ّوچٌیی هیساى ًمف‬ ‫رْبى ثب احبض ثو ًظیطی هَى هؿزس قید لُفاهلل‪ ،‬هؿازاس اهابم‪،‬‬ ‫ػوبضت ػبلو لبپَ ٍ ؾطزض ثبظاض لیهطیِ ثِ زلیل یربهت ٍ ٍؾؼت‬ ‫ظیبز اثطفتو وِ ثط اى ثٌب قسُاًس‪ ،‬تحت تبحیط ػَاضو فطًٍکاؿات‬ ‫لطاض زاضًس ٍ قست گطفتی فطًٍکؿتّب هوتَاًس ثطای احبض هیاطاث‬ ‫فطٌّگو انفْبى تْسیس رسی ثبقس‪.‬‬ صفحه 4 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫* چهارشنبه‬ ‫* ‪ 82‬مهر‬ ‫* ‪ 81‬اکتبر‬ ‫* ‪ 01‬ربیع االول‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪:‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫* صفحه ‪1‬‬ ‫‪0011‬‬ ‫‪8180‬‬ ‫‪0001‬‬ ‫»فبکس کبن «در کىبر مًوتبص ایفًن خًدریی ثزقی تًلیذ میکىذ‬ ‫تًلیذ ثبتزی پزقذرت ثزای خًدریَبی ثزقی مسبثقٍای‬ ‫‪‬‬ ‫‪1100‬‬ ‫فرهنگ ‪ ،‬هنر و فن اوری‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ -‬عطاحی ‪ ٚ‬عطض‪ ٝ‬ثبسطی‪ٞ‬بی دطلسضر و‪ٝ‬‬ ‫ثش‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س ثطز ذ‪ٛ‬زض‪ٞٚ‬بی ثطلی ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬ذهو‪ٛ‬ل ذو‪ٛ‬زض‪ٞٚ‬وبی‬ ‫ٔؿبثم‪ٝ‬ای ضا اـعایف ز‪ٙٞ‬س ثب س‪ ِٛ‬س ثبسطی جسیسی ثب ووبسوس‬ ‫ٔشفب‪ٚ‬ر ٕٔىٗ قس‪ ٜ‬اؾز‪ .‬ث‪٘ ٝ‬مُ اظ ٘ ‪ٛ‬اعّؽ‪ٔ ،‬وحوموموبٖ‬ ‫اٍّ٘ ؿی اظ ٘‪ٛ‬عی وبسس جسیس ٔ‪ٛ‬ؾ‪ ْٛ‬ث‪eLNO ٝ‬اؾشفوبز‪ٜ‬‬ ‫وطز‪ٜ‬ا٘س و‪ ٝ‬ثب اؾشفبز‪ ٜ‬اظ اٖ زض ثبسطی ذ‪ٛ‬زض‪ٞٚ‬بی ثوطلوی‬ ‫ثطز ا٘‪ٟ‬ب اـعایف ٔییبثس‪ .‬ا٘شظبض ٔیض‪ٚ‬ز س‪ ِٛ‬س ایٗ ثبسطی‪ٞ‬ب ظطؾ چ‪ٙ‬س ؾبَ ای‪ٙ‬س‪ ٜ‬اؼبظ ق‪ٛ‬ز‪ .‬زض وبسس‬ ‫ایٗ ثبسطی‪ٞ‬ب اظ سطو ت ِ ش ‪ ٚ ْٛ‬اوؿ س ٘ ىُ اؾشفبز‪ ٜ‬قس‪ٛٔ ٚ ٜ‬از یبزقس‪ ٜ‬زض لبِت الی‪ٞٝ‬بی ٔجعا زض‬ ‫و‪ٙ‬بض ‪ ٓٞ‬لطاض ٔیٌ ط٘س‪ .‬ظطـ ز ایٗ سطو ت ثطای شذ ط‪ ٜ‬ؾبظی ا٘طغی ‪ ۰۲‬زضنس ث کشط اظ وبسس‪ٞ‬وبی‬ ‫ـعّی ٔب٘‪ٙ‬س ‪ ۲۰۰NMC‬اؾز و‪ ٝ‬زض سطو ت اٖ اظ ‪ ۲۲‬زضنس ٘ ىُ‪ ۰۲ ،‬زضنس وجبِز ‪ ۰۲ ٚ‬زضنس‬ ‫ٔ‪ٍٙٙ‬ع اؾشفبز‪ ٜ‬قس‪ ٜ‬اؾز‪ .‬چطذ‪ ٝ‬عٕط ع‪ٛ‬ال٘ی ‪ٔ ٚ‬مب‪ٔٚ‬ز زض ثطاثط ٌطْ قسٖ اظ جّٕ‪ٔ ٝ‬عایبی زیوٍوط‬ ‫ایٗ ثبسطی اؾز‪ .‬ؾّ‪َٞٛ‬بی اؾش‪ٛ‬ا٘‪ ٝ‬ای ایٗ ثبسطی ثب ٔ‪ٛ‬ـم ز ثوط ض‪ٚ‬ی ثوطذوی ذو‪ٛ‬زض‪ٞٚ‬وبی ثوطلوی‬ ‫ٔؿبثم‪ٝ‬ای ٘هت قس‪ٜ‬ا٘س ‪ ٚ‬عّٕىطز ٔغّ‪ٛ‬ثی زاقش‪ٝ‬ا٘س‪ .‬ا٘شظبض ٔیض‪ٚ‬ز ایٗ ثبسطی‪ٞ‬ب ثط ض‪ٚ‬ی ذ‪ٛ‬زض‪ٞٚ‬بی‬ ‫دطٔهطؾ قبؾی ثّ‪ٙ‬س ‪٘ ٓٞ‬هت ق‪٘ٛ‬س‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ -‬قطوز ـبوؽ وبٖ ثعضٌشطیٗ وبضذب٘‪٘ٛٔ ٝ‬شبغ ایف‪ ٖٛ‬زض سبی‪ٛ‬اٖ اظ سو‪ِٛ‬و وس ؾو‪٘ ٝ‬و‪ٛ‬‬ ‫ذ‪ٛ‬زض‪ٚ‬ی ثطلی قبُٔ یه اس‪ٛ‬ث‪ٛ‬ؼ‪ ،‬یه ذ‪ٛ‬زض‪ٚ‬ی قبؾی ثّ‪ٙ‬س ‪ ٚ‬یه ذ‪ٛ‬زض‪ٚ‬ی ٔعٕو‪ِٛ‬وی ذوجوط زاز‪ٜ‬‬ ‫اؾز‪ .‬ث‪٘ ٝ‬مُ اظ ث عی‪ٙ‬ؽ ای‪ٙ‬ؿبیسض‪ ،‬لطاض اؾز ض‪ٕ٘ٚ‬بیی اظ ایٗ ذ‪ٛ‬زض‪ٞٚ‬بی ثطلی عی چ‪ٙ‬س ؾبعز ایو‪ٙ‬وس‪ٜ‬‬ ‫ا٘جبْ ق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ثط اؾبؼ ‪ٚ‬یسئ‪ٛ‬یی و‪ ٝ‬ثب ‪ٞ‬سؾ ٔعطـی ذ‪ٛ‬زض‪ٞٚ‬بی ٔصو‪ٛ‬ض ٔ‪ٙ‬شکط قس‪ ،ٜ‬ؾساٖ ٔکىی س‪ ِٛ‬وسی ـوبووؽ‬ ‫وبٖ زاضای چطاغ‪ٞ‬بی ثبضیىی اؾز و‪ ٝ‬زض عطو ذ‪ٛ‬زض‪ ٚ ٚ‬زض جّ‪ ٚ ٛ‬عمت اٖ وک س‪ ٜ‬قوس‪ ٜ‬ا٘وس‪ .‬زض‬ ‫عطاحی ایٗ ذ‪ٛ‬زض‪ ٚ‬اظ س‪ ِٛ‬سار قطوز‪ٞ‬بیی ٔب٘‪ٙ‬س ـطاضی اِ‪ٟ‬بْ ٌطـش‪ ٝ‬قس‪ ٜ‬اؾز‪.‬‬ ‫ـبوؽ وبٖ زض ق‪ٟ‬طی‪ٛ‬ض ٔب‪ ٜ‬اظ ذطیس وبضذب٘‪ ٝ‬قطوز ٘‪ٛ‬دبی اضزاؾش‪ٛٔ ٖٛ‬س‪ٛ‬ضظ زض ا‪ٞٚ‬بی‪ ٛ‬ثوب دوطزاذوز‬ ‫‪ ٖٛ ّ ٔ ۰۳۲‬زالض ذجط زاز‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬اظ ‪ٕٞ‬بٖ ظٔبٖ ٌٕب٘‪ ٝ‬ظ٘ی‪ٞ‬ب زض ٔ‪ٛ‬ضز ثط٘بٔ‪ ٝ‬ضیعی ـبوؽ ووبٖ ثوطای‬ ‫س‪ ِٛ‬س ذ‪ٛ‬زض‪ٞٚ‬بی ثطلی اـعایف یبـش‪ ٝ‬ث‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫لطاض اؾز ایٗ قطوز سبی‪ٛ‬ا٘ی ع ؿ ٌؿشطز‪ٜ‬ای اظ ذ‪ٛ‬زض‪ٞٚ‬بی ثطلی ضا س‪ ِٛ‬س و‪ٙ‬س‪ ،‬أب ‪ٞ‬و‪ٙ‬و‪ٛ‬ظ زض ایوٗ‬ ‫ٔ‪ٛ‬ضز جعئ بر ـ‪ٙ‬ی ـطا‪ٚ‬ا٘ی ٔ‪ٙ‬شکط ٘کس‪ ٜ‬اؾز‪ .‬ـبوؽ وبٖ ‪ٕٞ‬چ‪ ٗ ٙ‬زض حبَ ‪ٕٞ‬ىبضی ثب قطوز ـ ؿىوط‬ ‫یه قطوز ٘‪ٛ‬دبی زیٍط زض ح‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬س‪ ِٛ‬س ذ‪ٛ‬زض‪ٞٚ‬بی ثطلی اؾز و‪ ٝ‬ا٘شظبض ٔیض‪ٚ‬ز سب ؾوبَ ‪ ۰۲۰۳‬ثو‪ٝ‬‬ ‫س‪ ِٛ‬س ٔحه‪ٛ‬السی ٔ‪ٙ‬جط ق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫سىجش میشان اسیذی ی قلیبیی ثًدن محلًلَب ثب دستگبٌ ایزاوی‬ ‫پزیتئیه راثط اصلی میبن سزکًه اشتُب ی چبقی است‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ٔ -‬حممبٖ زض یوه قوطووز‬ ‫زا٘ف ث‪ ٙ‬بٖ ٔ‪ٛ‬ـک ث‪ ٝ‬س‪ ِٛ‬س زؾشٍب‪ٞ‬ی قس٘س وو‪ٝ‬‬ ‫ٔ عاٖ اؾ سی ‪ ٚ‬لّ بیی ثو‪ٛ‬زٖ ٔوحوّو‪ٞ َٛ‬وب ضا‬ ‫ٔکرم ٔی و‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اظ ٔعب‪٘ٚ‬ز عّٕوی ‪ ٚ‬ـو‪ٙ‬وب‪ٚ‬ضی‪ ،‬عوّوی‬ ‫زیّٕمب٘ی ٔسیطعبُٔ یه قطوز زا٘ف ث‪ٙ‬و وبٖ‬ ‫ث‪ ٝ‬س‪ ِٛ‬س ٔحه‪ٛ‬الر ‪ ٚ‬دکش جوب٘وی سوروهوهوی‬ ‫اظٔبیکٍب‪ٞ ٜ‬بی دػ‪ٞٚ‬کی ‪ ٚ‬ن‪ٙ‬وعوشوی ؾوطاؾوط‬ ‫وک‪ٛ‬ض اقبض‪ ٜ‬وطز ‪ٌ ٚ‬فزن ثب س‪ٛ‬ؾع‪ ٝ‬زا٘ف ـ‪ٙ‬ی ‪ ٚ‬ث‪ٔٛ‬یؾبظی سج‪ ٟ‬عار ـ‪ٙ‬ب‪ٚ‬ضا٘‪ ٚ ٝ‬سروهوهوی زض‬ ‫ح‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬اظٔبیکٍب‪ٞ‬ی ثط ایٗ اؾبؼ ا‪ٞ‬ساـی ٔثُ ق‪ٙ‬بؾبیی ٘ بظٔ‪ٙ‬سی‪ٞ‬بی اظٔبیکٍب‪ٞ ٜ‬وبی عوّوٕوی‪،‬‬ ‫دػ‪ٞٚ‬کی ‪ ٚ‬ن‪ٙ‬عشی وک‪ٛ‬ض‪ ،‬سأ ٗ سج‪ ٟ‬عار اظٔبیکٍب‪ٞ‬ی ایطاٖؾبذز زض زؾش‪ٛ‬ض وبض لطاض ٌطـز‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی اـع‪ٚ‬زن زض ایٗ قطوز ذسٔبسی ٔب٘‪ٙ‬س ٘هت ‪ ٚ‬ضا‪ٜ‬ا٘ساظی‪ ،‬سأ ٗ لغعبر یسوی‪ ،‬أ‪ٛ‬ظـ عّٕی‬ ‫‪ ٚ‬وبضثطزی‪ ،‬اؾشب٘ساضزؾبظی ‪ ٚ‬وبِ جطاؾ ‪ ٖٛ‬سج‪ ٟ‬عار د کطـش‪ ٝ‬اظٔبیکٍب‪ٞ‬ی زض ح‪ٛ‬ظ‪ٜٞ‬بی ق وٕوی‬ ‫‪ٟٙٔ ٚ‬سؾی ق ٕی‪ٔ ،‬شبِ‪ٛ‬ضغی‪ ،‬دّ ٕط‪٘ ،‬فز ‪ٌ ٚ‬بظ ‪ ٚ‬دشط‪ٚ‬ق ی ‪ ٚ‬ؼ ط‪ ٜ‬قط‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬ـعبِ ز وطزیٓ‪.‬‬ ‫ٔسیط قطوز زا٘ف ث‪ ٙ‬بٖ ٌفزن ایٗ قطوز ـ‪ٙ‬ب‪ٚ‬ض ث‪ ٝ‬سبظٌی س‪ٛ‬ا٘ؿز ذسٔبر ذ‪ٛ‬ز ضا زض حو‪ٛ‬ظ‪ٜ‬‬ ‫سعٕ ط ‪ٍٟ٘ ٚ‬ساضی سج‪ ٟ‬عار اظٔبیکٍب‪ٞ‬ی ث‪ ٝ‬یه ثط٘س ثسَ وطز‪ ٚ ٜ‬سجو‪ٟ‬و وعار اظٔوبیکوٍوب‪ٞ‬وی‬ ‫دطوبضثطز ضا ثب اؾشفبز‪ ٜ‬اظ ـ‪ٙ‬ب‪ٚ‬ضی ض‪ٚ‬ظ ‪ٚ‬اضز ‪ ٚ‬زؾشٍب‪ٞ ٜ‬بی ٌعاضـٌط زاز‪ ٜ‬زض ح‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬اِىشط‪ٚ‬ق ٕی‬ ‫س‪ ِٛ‬س و‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪٘ -‬شبیج یه ٔغبِع‪ ٝ‬جوسیوس ٘کوبٖ زاز‪ٜ‬‬ ‫اؾز و‪ ٝ‬چٍ‪ ٝ٘ٛ‬اظ زؾز زازٖ یه دط‪ٚ‬سئ ٗ ووّو وسی‬ ‫ٔیس‪ٛ‬ا٘س اقش‪ٟ‬بی ؾ طی٘بدصیط ‪ ٚ‬چبلی ضا زض ٔو‪ٛ‬ـ ‪ٞ‬وب‬ ‫ایجبز و‪ٙ‬س‪ .‬ث‪٘ ٝ‬مُ اظ دبیٍب‪ ٜ‬ای‪ٙ‬شط٘شی ٘ ‪ٛ‬اعّؽ‪ ،‬زض ٔو وبٖ‬ ‫ثؿ بضی اظ د کطـز ‪ٞ‬بی عّٕی جبِت و‪ ٝ‬زض ٔ‪ٛ‬ضز چبلی‬ ‫‪٘ ٚ‬ح‪ٔ ٜٛ‬مبثّ‪ ٝ‬ثب اٖ ٔی ث ‪ٔ ،ٓ ٙ‬عٕ‪ٛ‬ال ؾط ‪ ٚ‬وّو‪ ٝ‬یوه‬ ‫‪ٛٞ‬ضٔ‪ٔ ٖٛ‬طوعی زض س‪ٙ‬ظ ٓ اقش‪ٟ‬ب اقىبض ٔی ق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫او‪ ٖٛٙ‬یه ٔغبِع‪ ٝ‬جسیس‪ ،‬ثطذوی اظ ؾو وؿوشوٓ ‪ٞ‬وبی‬ ‫ٔ‪ِٛ‬ى‪ِٛ‬ی ‪ٚ‬ضای عّٕىطز ایٗ ‪ٛٞ‬ضٔ‪ ٖٛ‬ث‪٘ ٝ‬وبْ ِوذوشو وٗ ضا‬ ‫اقىبض ٔی ؾبظز ‪٘ ٚ‬کبٖ ٔی ز‪ٞ‬س و‪ ٝ‬چٍ‪ ٝ٘ٛ‬ـمساٖ ایوٗ‬ ‫‪ٛٞ‬ضٔ‪ٔ ٖٛ‬یس‪ٛ‬ا٘س اقش‪ٟ‬بی ؾ طی ٘بدصیط ‪ ٚ‬چبلی ٘بقی اظ اٖ ضا زض ٔ‪ٛ‬ـ ‪ٞ‬ب ایجبز و‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ِذش ٗ‪ٛٞ ،‬ضٔ‪٘ٛ‬ی اؾز و‪ ٝ‬س‪ٛ‬ؾظ ؾّ‪ٞ َٛ‬بی چطثی س‪ ِٛ‬س ٔی ق‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬ع ؿ ‪ٚ‬ؾ عی اظ عّٕىوطز‪ٞ‬وب ضا زض ثوسٖ‬ ‫ا٘جبْ ٔی ز‪ٞ‬س و‪ ٝ‬انّی سطیٗ ا٘‪ٟ‬ب س‪ٙ‬ظ ٓ اقش‪ٟ‬ب اؾز‪ .‬ایٗ وبض ث‪ٚ ٝ‬اؾغ‪ ٝ‬ثطلطاضی اضسجبط ثب ٘بح ‪ٝ‬ای اظ ٔؽوع ثو‪ٝ‬‬ ‫٘بْ ‪ ٞ‬ذ‪ٛ‬سبالٔ‪ٛ‬ؼ ن‪ٛ‬ضر ٔیٌ طز ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬قرم أىبٖ ٔیز‪ٞ‬س سب ٔش‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ق‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ا٘ساظ‪ ٜ‬وبـی ؼوصا ذو‪ٛ‬ضز‪ٜ‬‬ ‫اؾز أب ایٗ ضاثغ‪ٔ ٝ‬یس‪ٛ‬ا٘س زض اـطاز ٔجشال ث‪ ٝ‬چبلی اظ ث ٗ ثط‪ٚ‬ز‪.‬‬ ‫اٌطچ‪ ٝ‬ث کشط ث‪ٛ‬زٖ ؾّ‪ٞ َٛ‬بی چطثی زض ثسٖ‪ ،‬ث‪ٔ ٝ‬ع‪ٙ‬بی ثبالسط ث‪ٛ‬زٖ ؾغح ِذش ٗ اؾز أب ایٗ ِع‪ٔٚ‬ب ثو‪ٔ ٝ‬وعو‪ٙ‬وبی‬ ‫ؾطو‪ٛ‬ه اقش‪ٟ‬ب ٘ ؿز‪ .‬ؾ ٍ‪ٙ‬بَ ‪ٞ‬بی ِذش ٗ زض ایٗ ٌ‪ٛٔ ٝ٘ٛ‬اضز ٕ٘ی س‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س سبث ط ٔغّ‪ٛ‬ثی زاقش‪ ٝ‬ثبق‪ٙ‬س ظیطا ٌ ط٘وس‪ٜ‬‬ ‫‪ٞ‬بی ِذش ٗ زض ٔؽع اٖ ع‪ٛ‬ض و‪ ٝ‬ثبیس ـعبَ ٕ٘ی ق‪٘ٛ‬س ‪ٛٔ ٚ‬جت ٔی ق‪٘ٛ‬س و‪ ٝ‬دطذ‪ٛ‬ضی ‪ ٚ‬اـعایف ‪ٚ‬ظٖ ازأ‪ ٝ‬یبثوس‪.‬‬ ‫ایٗ ٔ‪ٛ‬ض‪ ٛ‬ث‪ ٝ‬ع‪ٛٙ‬اٖ ٔمب‪ٔٚ‬ز ِذش ٗ ق‪ٙ‬بذش‪ٔ ٝ‬ی ق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫مک ثًک َبی ‪ ۴۱‬ی ‪ ۴۱‬ایىچی اپل‬ ‫عزضٍ شذ‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ -‬ادُ اظ ضایب٘‪ٞ ٝ‬وبی ٔوه ثو‪ٛ‬ن دوط‪ٚ‬ی‬ ‫جسیس ‪ ۰۲ ٚ ۰۰‬ای‪ٙ‬چی ذ‪ٛ‬ز ض‪ٕ٘ٚ‬بیی وطز‪ ٜ‬و‪ ٝ‬اظ جوّٕو‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬یػٌی ‪ٞ‬بی ا٘‪ٟ‬ب حصؾ ٘‪ٛ‬اض ِٕؿی اظ نفوحو‪ ٝ‬ووّو وس ‪ٚ‬‬ ‫اـع‪ٚ‬زٖ د‪ٛ‬ضر اچ زی اْ ای ‪ ٚ‬ووبضر ذو‪ٛ‬اٖ اؼ زی‬ ‫اؾز‪ .‬ث‪٘ ٝ‬مُ اظ ٘و و‪ٛ‬اعوّوؽ‪ ،‬ؾو‪ ٝ‬دو‪ٛ‬ضر ‪USB-C‬‬ ‫‪ ۰Thunderbolt‬ثطای ایٗ ٔه ث‪ٛ‬ن ‪ٞ‬ب زض ٘ظط ٌطـش‪ٝ‬‬ ‫قس‪ ٚ ٜ‬ل ٕز ؾبز‪ٜ‬سطیٗ ٔسَ ایٗ ِخ سبح ‪ٞ‬ب ‪ ۰۲۲۲‬زالض‬ ‫‪ ٚ‬ل ٕز ٌطاٖسطیٗ ٔسَ ا٘‪ٟ‬ب ‪ ۲۲۲۲‬اعوالْ قوس‪ ٜ‬اؾوز‪.‬‬ ‫ٌطاٖسطیٗ ٔسَ ٔه ث‪ٛ‬ن زاضای ٕ٘بیکٍط ‪ ۰۲‬ایو‪ٙ‬وچوی‪،‬‬ ‫سطاق‪ٔ ۰M ٝ‬ىؽ قبُٔ ‪ٞ ۰۲‬ؿشو‪ٞ ۳۰ ٚCPU ٝ‬ؿوشو‪ٝ‬‬ ‫ٌطاـ ىی‪ٍ ٌ ۲۰ ،‬بثبیز حبـظ‪ ٝ‬ضْ ‪ ۸ ٚ‬سطاثبیز حوبـوظو‪ٝ‬‬ ‫‪SSD‬اؾز‪.‬ثطای ٔه ث‪ٛ‬ن ‪ٞ‬بی یوبزقوس‪ ٜ‬ز‪ ٚ‬سوطاقو‪ٝ‬‬ ‫جسیس اْ ‪ ۰‬دط‪ ٚ ٚ‬اْ ‪ٔ ۰‬ىؽ سو‪ِٛ‬و وس قوس‪ ٜ‬اؾوز‪ .‬ادوُ‬ ‫ٔی ٌ‪ٛ‬یس ثب اؾشفبز‪ ٜ‬اظ ایٗ سطاق‪ٞٝ‬ب‪ ،‬عّٕىطز ضایوب٘و‪ٞ ٝ‬وبی‬ ‫ٔه ث‪ٛ‬ن ثؿ بض ث‪ٟ‬شط قس‪ ٜ‬اؾوز‪ .‬ادوُ زض ٌوصقوشو‪ ٝ‬اظ‬ ‫سطاق‪ٞٝ‬بی ای‪ٙ‬شُ ‪ ٚ‬ای اْ زی زض ایٗ ِخ سبح ‪ٞ‬ب اؾوشوفوبز‪ٜ‬‬ ‫ٔیوطز‪ .‬ادُ س‪ ِٛ‬س سطاق‪ ٝ‬اْ ‪ ۰‬ضا اظ ؾبَ لجُ اؼبظ ووطز ‪ٚ‬‬ ‫ایٗ سطاق‪ٞ ٝ‬ب ثط ض‪ٚ‬ی ضایب٘‪ٞٝ‬بی اضظاٖ ل ٕز سط ٔه ث‪ٛ‬ن‬ ‫ایط ٘هت قس٘س‪ٔ.‬ه ث‪ٛ‬ن دط‪ٞٚ‬بی جسیس زض ضً٘ ‪ٞ‬وبی‬ ‫٘مط‪ ٜ‬ای ‪ ٚ‬ذبوؿشطی عطض‪ ٝ‬قس‪ ٜ‬ا٘س‪ .‬سطاق‪ ٝ‬اْ ‪ ۰‬دوط‪ ٚ‬زض‬ ‫ز‪ٔ ٚ‬سَ ‪ٞ‬کز ‪ٞ‬ؿش‪ٝ‬ای ‪ ٚ‬ز‪ٞ ٜ‬ؿش‪ٝ‬ای س‪ ِٛ‬وس ٔوی قو‪ٛ‬ز ‪ٚ‬‬ ‫دطزاظقٍط ٌطاـ ىی ا٘‪ٟ‬ب ‪ٞ ۰۲‬ؿش‪ٝ‬ای اؾز‪ .‬سوطاقو‪ ٝ‬اْ ‪۰‬‬ ‫ٔىؽ ‪ ٓٞ‬ز‪ٞ ٜ‬ؿش‪ٝ‬ای ث‪ٛ‬ز‪ ٚ ٜ‬زاضای ‪ٞ‬ؿش‪ٌ ٝ‬طاـ وىوی ‪۳۰‬‬ ‫‪ٞ‬ؿش‪ٝ‬ای اؾز‪.‬زلز ٕ٘بیکٍط‪ٞ‬بی ٔه ث‪ٛ‬ن ‪ ۰۰‬ایو‪ٙ‬وچوی‬ ‫جسیس ‪ ۳۲۰۰‬زض ‪ ۰۲۲۰‬د ىؿُ ث‪ٛ‬ز‪ ٚ ٜ‬سطاوٓ د ىؿّی ا٘‪ٟ‬ب‬ ‫٘ ع ث‪ ۰۰۰ ٝ‬د ىؿُ زض ‪ٞ‬ط ای‪ٙ‬چ ٔیضؾس‪٘ .‬طخ سوبظ‪ ٜ‬ؾوبظی‬ ‫نفح‪ ٝ‬ایٗ ٕ٘بیکٍط‪ٞ‬ب ‪ٞ ۰۰۲‬طسع اؾز‪ٔ .‬ه ث‪ٛ‬ن ‪ٞ‬وبی‬ ‫ٔصو‪ٛ‬ض زاضای ضْ‪ٞ‬بی ‪ٍ ٌ ۲۰ ٚ ۳۰ ،۰۲‬بثوبیوز ثو‪ٛ‬ز‪ٚ ٜ‬‬ ‫ثبسطی ‪ٚ ۲۲‬ار ؾبعشی ا٘‪ٟ‬ب ثطای ‪ ۰۲‬ؾوبعوز سوٕوبقوبی‬ ‫‪ٚ‬یسئ‪ ۰۰ ٚ ٛ‬ؾبعز ‪ٚ‬ثٍطزی ٔ‪ٙ‬بؾت اؾز‪ .‬حبـظ‪ ٝ‬اؼ اؼ‬ ‫زی ایٗ ٔه ث‪ٛ‬ن ‪ٞ‬ب اظ ‪ٍ ٌ ۰۰۰‬بثبیز سب ‪ ۸‬سطاثبیز زض‬ ‫٘‪ٛ‬ؾبٖ اؾز‪ٕ٘ .‬بیکٍط ٔه ث‪ٛ‬ن ‪ٞ‬بی ‪ ۰۲‬ای‪ٙ‬چی ٘و وع اظ‬ ‫زلز ‪ ۳۰۰۲‬زض ‪ ۰۰۳۰‬د ىؿُ ثطذ‪ٛ‬ضزاض٘س‪ .‬ثوبسوطی ‪۰۲۲‬‬ ‫‪ٚ‬ار ؾبعشی ا٘‪ٟ‬ب ثطای ‪ ۰۰‬ؾبعز سٕبقبی ‪ٚ‬یوسئو‪۰۰ ٚ ٛ‬‬ ‫ؾبعز ‪ٚ‬ثٍطزی ٔ‪ٙ‬بؾت اؾز‪.‬‬ ‫جشىًارٌ چک پذیزای‬ ‫»اه‪ ،‬ثبد‪ ،‬خبک‪ ،‬وبن «شذ‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ٔ -‬ؿش‪ٙ‬س اه‪ ،‬ثبز‪ ،‬ذوبن‪٘ ،‬وبٖ ؾوبذوشو‪ٝ‬‬ ‫ٔ‪ٟ‬سی ظٔبٖد‪ٛ‬ض و بؾطی ث‪ ٝ‬جک‪ٛٙ‬اض‪ٜ‬ای زض وک‪ٛ‬ض چوه‬ ‫ضا‪ ٜ‬د سا وطز‪ٔ .‬ؿش‪ٙ‬س اه‪ ،‬ثبز‪ ،‬ذبن‪٘ ،‬بٖ ؾبذش‪ٔ ٝ‬و‪ٟ‬وسی‬ ‫ظٔبٖ د‪ٛ‬ض و بؾطی ث‪ ٝ‬ث ؿز ‪ ٚ‬د‪ٙ‬جٕ ٗ جکو‪ٙ‬و‪ٛ‬اض‪ ٜ‬ـو وّوٓ‬ ‫ٔؿش‪ٙ‬س ج ‪ٟ‬ال‪ٚ‬ا ضا‪ ٜ‬یبـز‪.‬ایٗ جک‪ٛٙ‬اض‪ ٜ‬اظ ‪ ۰‬سب ‪ ۲‬اثبٖ ثطاثوط‬ ‫ثب ‪ ۰۲‬سب ‪ ۳۰‬اوشجط زض جٕ‪ٟٛ‬ضی چه ثطٌعاض ٔیق‪ٛ‬ز وو‪ٝ‬‬ ‫یىی اظ ٔعشجطسطیٗ جک‪ٛٙ‬اض‪ٜٞ‬بی اض‪ٚ‬دبؾز‪.‬‬ ‫ٔؿش‪ٙ‬س اه‪ ،‬ثبز‪ ،‬ذبن‪٘ ،‬بٖ له‪ٝ‬ای ذ‪ٛ‬ـ اه ‪ ٚ‬ضً٘ ‪ٚ‬‬ ‫ِغ ؿ زضثبض‪ ٜ‬ظ٘سٌی اث‪ٛ‬اِفضُ ‪ ٚ‬ؾشبیوف؛ ز‪ ٚ‬وو‪ٛ‬زن‬ ‫ـ‪ٟ‬طجی اؾز و‪ ٝ‬زض د چ ‪ ٚ‬سبه ؾط٘‪ٛ‬قز ٔحىٓ ایؿشوبز‪ٜ‬‬ ‫‪ ٚ‬ظ٘سٌی ٔشفب‪ٚ‬سی ضا سجطث‪ٔ ٝ‬یو‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫وشبوٍَبی حیبت در سیبرٌ سحل‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪-‬یه ٔوغوبِوعو‪ٝ‬‬ ‫جسیس ٘کبٖ زاز‪ ،ٜ‬ض‪ٚ‬زذب٘‪ٞ ٝ‬وبی‬ ‫ٔ‪ٛ‬ج‪ٛ‬ز زض لٕط ظحُ ٔی س‪ٛ‬ا٘ٗ ث‪ٝ‬‬ ‫ٔبٔ‪ٛ‬ضیز اسی ٘بؾب زضثبض‪ ٜ‬ظٔو وٗ‬ ‫ق‪ٙ‬بؾی ‪ ٚ‬ثطضؾی ح بر زض ایوٗ‬ ‫ؾ بض‪ ٜ‬وٕه و‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اظ زیّیٔ ُ‪ ،‬ثوطضؾوی ‪ٞ‬وب‬ ‫٘کبٖ ٔیز‪ٞ‬س ض‪ٚ‬زذب٘‪ٞٝ‬بی س شبٖ‪ ،‬س‪ٟٙ‬ب لٕط ظحُ عٕ کسوط اظ اٖ چو وعی‬ ‫اؾز و‪ ٝ‬سه‪ٛ‬ض ٔیقس ‪ٔ ٚ‬یس‪ٛ‬ا٘س ث‪٘ ٝ‬بؾب زض جؿز‪ٚ‬ج‪ٛ‬ی ٘کب٘‪ٞٝ‬بی ح بر‬ ‫وٕه و‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ثطضؾی ‪ٞ‬ب ٘کبٖ ٔی ز‪ٙٞ‬س‪ ،‬ثط اؾبؼ زاز‪ٜٞ‬بی ثسؾز أس‪ ٜ‬زض ؾغوح لوٕوط‬ ‫س شبٖ ٘‪ٛ‬احی ‪ٚ‬ؾ عی ٔب٘‪ٙ‬س سذ‪ٞ ٝ‬وبی قوٗ ‪ٔ ٚ‬وبؾو‪ ٚ ٝ‬زضیوبیوی اظ ٔو‪ٛ‬از‬ ‫‪ ٞ‬سض‪ٚ‬وطث‪ٙ‬ی ث‪ ٝ‬چکٓ ٔیذ‪ٛ‬ضز‪ .‬ووب‪ٚ‬ـ ‪ٞ‬وبی ٘و‪ٛ‬یوٗ ذوجوط اظ وکوؿ‬ ‫ض‪ٚ‬زذب٘‪ٝ‬ای عٕ ک زض س شبٖ لٕط ؾ بض‪ ٜ‬ظحُ زاز‪ ٜ‬اؾز‪.‬‬ ‫سبیشبٖ ز‪ ٗ ٔٚ‬لٕط ثعضی ٔ‪ٙ‬ظ‪ ٝٔٛ‬قٕؿی اؾز؛ ؾشبض‪ ٜ‬ق‪ٙ‬بؾبٖ ث‪ ٝ‬ؾطدطؾشوی‬ ‫ٔحممبٖ زا٘کٍب‪ ٜ‬وطُ٘ ٘مک‪ ٝ‬ض‪ٚ‬زذب٘‪ٞٝ‬ب ‪ ٚ‬ؾطقبذ‪ٞٝ‬بی س شوبٖ ضا ثوطضؾوی‬ ‫وطز٘س ‪ٔ ٚ‬کرم وطز٘س و‪ ٝ‬قىُ ض‪ٚ‬زذب٘‪ٞٝ‬ب ٔی س‪ٛ‬ا٘س اعالعبر ث کشوطی‬ ‫زض ٔ‪ٛ‬ضز عٕک ا٘‪ٟ‬ب یب ا٘چ‪ ٝ‬زض ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬ضخ زاز‪ ٜ‬اؾز اضائ‪ ٝ‬ز‪ٞ‬س‪.‬‬ ‫٘بؾب سهٕ ٓ زاضز‪ ،‬عی ٔأ‪ٛ‬ضیز جسیسی ‪ٚ‬ث‪ ٝ‬وٕه ووب‪ٚ‬قوٍوط دوط٘وس‪ٜ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬ؾ‪ ْٛ‬ث‪ ٝ‬زضاٌ‪ٖٛ‬ـالی لٕط سبیشبٖ ضا ثطضؾی و‪ٙ‬س؛ ایٗ ووب‪ٚ‬قوٍوط ثوس‪ٖٚ‬‬ ‫چطخ‪ ،‬ث‪ ٝ‬ا٘ساظ‪ ٜ‬وب‪ٚ‬قٍط ٔطید٘‪ٛ‬ضز و‪ٙ‬جىب‪ٚ‬ی اؾز ‪ ٚ‬ا٘وطغی ‪ٞ‬ؿوشو‪ ٝ‬ای‬ ‫اؾشفبز‪ٔ ٜ‬یو‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫حفظ ثىبَبی سىگی ثب پًششَبی وبوًیی اثگزیش‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ٔ-‬حوموموبٖ‬ ‫ایطا٘ی ٔو‪ٛ‬ـوک ثو‪ ٝ‬سو‪ِٛ‬و وس‬ ‫دوو‪ٛ‬قووف ‪ٞ‬ووبی ٘ووب٘وو‪ٛ‬ی‬ ‫اثٍطیعی قس٘وس وو‪ٔ ٝ‬وی‬ ‫س‪ٛ‬اٖ اظ ا٘‪ٟ‬ب زض ؾطأ ه ‪ٚ‬‬ ‫ث‪ٙ‬ب‪ٞ‬بی ؾ‪ٍٙ‬ی اؾشفبز‪ ٜ‬وطز‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اظ ٔعب‪٘ٚ‬ز عّٕی ‪ٚ‬‬ ‫ـ‪ٙ‬ب‪ٚ‬ضی‪ٔ ،‬حٕس ضوطؼوبٔوی‬ ‫عض‪ ٞ ٛ‬بر ٔوسیوط‪ ٜ‬یوه‬ ‫قطوز س‪ ِٛ‬س و‪ٙٙ‬س‪ ٔ ٜ‬ىط‪٘ ٚ‬طْاـعاض ٌفزن د‪ٛ‬قف‪ٞ‬بی ٘ب٘‪ٛ‬ؾبذشوبض اؾوبٖ‬ ‫سٕ عق‪٘ٛ‬س‪ ٚ ٜ‬اه ٌطیع اظ ٘ب٘‪ٛ‬شضار اوؿ س س شب٘ ‪ ْٛ‬س‪ ِٛ‬س قس‪ ٜ‬ا٘س ‪ ٚ‬ثوطای‬ ‫اؾشفبز‪ ٜ‬زض ؾغ‪ ٛ‬جصثی ثب ذ‪ٛ‬ال جّ‪ ٌٛ‬طی اظ ٘ف‪ٛ‬ش اه ث‪ ٝ‬عٕک ٔهبِوح‬ ‫ث‪ ٝ‬وبض ٔی ض‪٘ٚ‬س‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی اـع‪ٚ‬زنجّ‪ ٌٛ‬طی اظ سرطیت ث‪ٙ‬ب‪ٞ‬بی ؾ‪ٍٙ‬ی ‪ ٚ‬ؾ ٕب٘ی ث‪ ٝ‬زِ ُ عسْ ٘فو‪ٛ‬ش‬ ‫عٕمی اه ‪ ٚ‬عسْ سؽ ط ضطیت ا٘جؿبط ‪ ٚ‬ا٘مجبو ثب زٔب‪ ،‬عسْ ایجبز د‪ٛ‬ؾوشو‪ٝ‬‬ ‫‪ ٚ‬جّ‪ ٌٛ‬طی اظ ق‪ٛ‬ض‪ ٜ‬ظزٖ ثط ذالؾ ٔحه‪ٛ‬الر ضظی‪ٙ‬ی‪ٔ ،‬مب‪ٔٚ‬ز زض ثوطاثوط‬ ‫اقع‪ٔ ٝ‬ب‪ٚ‬ضاء ث‪ٙ‬فف ٘‪ٛ‬ض ذ‪ٛ‬ضق س‪ٔ ،‬مب‪ٔٚ‬ز زض ثطاثط سوؽو و وطار ض٘وٍوی ‪ٚ‬‬ ‫ظب‪ٞ‬طی ‪ ٚ‬جّ‪ ٌٛ‬طی ضً٘ دطیسٌی اظ ٔ‪ٟٓ‬سطیٗ ‪ٚ‬یػٌی‪ٞ‬بی ایٗ ٘وب٘و‪ٛ‬شض‪ٜ‬‬ ‫اؾز‪ .‬ایٗ ٔسیط عبُٔ ازأ‪ ٝ‬زازن أىبٖ س‪ٙ‬فؽ زض ٔهبِح‪ ،‬جوّو‪ٌٛ‬و وطی اظ‬ ‫جصه عٕ ک اِ‪ٛ‬زٌی‪ٞ‬ب ثط ض‪ٚ‬ی ؾغح‪ ،‬عسْ ٘ بظ ث‪ ٝ‬سٕ عوبضی ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬ای ‪ٚ‬‬ ‫نطؾ ‪ٞ‬عی‪ ٝٙ‬ثبال ثطای ٔ‪ٛ‬از ق‪ٛ‬ی‪ٙ‬س‪ ٚ ٜ‬لبثّ ز اؾبٖ سٕ ع ق‪٘ٛ‬سٌی اظ جّٕو‪ٝ‬‬ ‫ٔعیز ‪ٞ‬بی د‪ٛ‬قف اه ٌطیع ٘ب٘‪ ٛ‬اؾز‪.‬‬ ‫اشىبیی کًدکبن ثب رییذادَبی فزَىگی مًجت مُبرتافشایی میشًد‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ٔ -‬سیطوُ ـط‪ٞ‬و‪ٙ‬وً ‪ ٚ‬اضقوبز‬ ‫اؾالٔی اشضثبیجبٖقوطلوی ٌوفوزن اقو‪ٙ‬وبیوی‬ ‫و‪ٛ‬زوبٖ ‪ٛ٘ ٚ‬ج‪ٛ‬ا٘بٖ ثب ض‪ٚ‬یساز‪ٞ‬بی ـوط‪ٞ‬و‪ٙ‬وٍوی‬ ‫ٔ‪ٛ‬جت ٔ‪ٟ‬بضراـعایی ٘ؿُ‪ٞ‬بی ثعسی ٔیق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ؾ سلبؾٓ ٘بظٕی‪ ،‬زض ٔطاؾٓ اذششبٔو و‪ ٝ‬ؾوی ‪ٚ‬‬ ‫چ‪ٟ‬بضٔ ٗ جک‪ٛٙ‬اض‪ ٜ‬ث ٗ إِوّوّوی ـو وّوٓ ‪ٞ‬وبی‬ ‫و‪ٛ‬زوبٖ ‪٘ ٚ‬و‪ٛ‬جو‪ٛ‬ا٘وبٖ‪ ،‬اـوع‪ٚ‬زن ثوبیوس سوالـ‬ ‫وطز س‪ ٛٙ‬ض‪ٚ‬یساز‪ٞ‬بی ـط‪ٍٙٞ‬ی ‪ٞ ٚ‬و‪ٙ‬وطی زض‬ ‫اؾشبٖ ‪ ٚ‬سجطیع ث کشط ق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی اظ‪ٟ‬بض وطزن ظ٘سٌی زض ظیؿز ثو‪ٔٛ‬وی وو‪ٝ‬‬ ‫زاضای س‪ ٛٙ‬ـعبِ ز ‪ٞ‬بی ـط‪ٍٙٞ‬ی ‪ٙٞ‬طی اؾوز‬ ‫ث‪ٟ‬شط ث‪ٛ‬ز‪ ٚ ٜ‬ایٗ ٔ‪ٟ‬بضر ثبیس ثو‪٘ ٝ‬ؿوُ ثوعوس ‪ٚ‬‬ ‫و‪ٛ‬زوبٖ ‪ٛ٘ ٚ‬ج‪ٛ‬ا٘بٖ أ‪ٛ‬ظـ زاز‪ ٜ‬ق‪ٛ‬ز چطاو‪ٝ‬‬ ‫ق‪ٟ‬طی و‪ ٝ‬زض اٖ ض‪ٚ‬یساز‪ٞ‬بی ـط‪ٍٙٞ‬ی ‪ٞ‬و‪ٙ‬وطی‬ ‫ـطا‪ٚ‬اٖ ثبقس‪ ،‬ظ٘سٌی ٔشفب‪ٚ‬ر سطی لبثُ سجطثو‪ٝ‬‬ ‫اؾز‪.‬‬ ‫ٔسیطوُ ـط‪ ٚ ًٙٞ‬اضقبز اؾالٔی اشضثبیوجوبٖ‬ ‫قطلی‪ٌ ،‬فزن ایٗ جک‪ٛٙ‬اض‪ ٜ‬ـطنز ٔؽوشو‪ٙ‬وٕوی‬ ‫اؾز سب و‪ٛ‬زوبٖ ‪ٛ٘ ٚ‬ج‪ٛ‬ا٘بٖ ثب زیسٖ اثبض ثطسوط‬ ‫ایٗ ٌط‪ ٜٚ‬ؾ‪ٙ‬ی ذ‪ٛ‬ز ضا زض جبیٍب‪ ٜ‬زا‪ٚ‬ضی ٘و وع‬ ‫ٔحه ثع٘‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫کبرگبٌ امًسشی مستىذسبسی ثب رییکزد‬ ‫ثزرسی مسبئل ی تحًالت مىطقٍای‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ -‬ضئ ؽ حو‪ٛ‬ظ‪ٜ‬‬ ‫‪ٙٞ‬طی اشضثوبیوجوبٖ قوطلوی اظ‬ ‫ثطٌعاضی ووبضٌوب‪ ٜ‬أو‪ٛ‬ظقوی‬ ‫ٔؿش‪ٙ‬سؾبظی ثب ض‪ٚ‬یىوطز عوط‬ ‫ٔؿبئُ ‪ ٚ‬سح‪ٛ‬الر ٔ‪ٙ‬وغومو‪ ٝ‬ای‬ ‫ذجط زاز‪.‬‬ ‫ؾ سٔحٕسحؿ وٗ ثوالؼوی زض‬ ‫جٕ ذجط٘وٍوبضاٖ زض سوجوطیوع‬ ‫اظ‪ٟ‬بض وطزن ایٗ ‪ٚ‬ضوکبح أ‪ٛ‬ظقی ثب حض‪ٛ‬ض ؾ‪ ُ ٟ‬وطیٕوی ٔؿوشو‪ٙ‬وسؾوبظ‬ ‫ح‪ٛ‬ظ‪ٔ ٜ‬مب‪ٔٚ‬ز ث‪ٕٞ ٝ‬ز ح‪ٛ‬ظ‪ٙٞ ٜ‬طی اؾشبٖ زض سجطیع ثطٌعاض ٔیق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی اـع‪ٚ‬زن ض‪ٚ‬یىطز ایٗ وبضٌب‪ ٜ‬أ‪ٛ‬ظقی عط ٔؿبئُ ‪ ٚ‬سح‪ٛ‬الر ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬ای‬ ‫ثطای ‪ٙٞ‬طج‪ٛ‬یبٖ ضقش‪ٔ ٝ‬ؿش‪ٙ‬سؾبظی ث‪ ٝ‬ن‪ٛ‬ضر ضایٍبٖ ثطٌعاض ٔیق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ضئ ؽ ح‪ٛ‬ظ‪ٙٞ ٜ‬طی اؾشبٖ زض ازأ‪ ٝ‬اـع‪ٚ‬زن ایٗ ‪ٚ‬ضوکبح ثو‪ٞ ٝ‬وٕوز حو‪ٛ‬ظ‪ٜ‬‬ ‫‪ٙٞ‬طی ‪ ٚ‬ثب ‪ٕٞ‬ىبضی ٔطوع ـط‪ٍٙٞ‬ی ‪ٙٞ‬طی ق‪ ٟ‬س ‪ٞ‬بسؿ ‪ٔ ٚ‬طوع ـوط‪ٞ‬و‪ٙ‬وٍوی‬ ‫ضؾب٘‪ٝ‬ای ض‪ٚ‬اق سجطیع ض‪ٚ‬ظ جٕع‪ٟٔ ۳۲( ٝ‬طٔب‪ )۰۰۲۲ ٜ‬ضاؼ ؾبعز ‪ ۲‬نوجوح‬ ‫ثطٌعاض ٔیق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ٌفش‪ٙ‬ی اؾز‪ ،‬عاللٕ‪ٙ‬ساٖ ث‪ ٝ‬حض‪ٛ‬ض زض ایٗ وبضٌب‪ ٜ‬أ‪ٛ‬ظقی ٔیسو‪ٛ‬ا٘و‪ٙ‬وس ثوب‬ ‫قٕبض‪ ٜ‬سّفٗ ‪ ۲۰۰۳۰۰۰۰۰۰۰‬سٕبؼ ٌطـش‪ ٚ ٝ‬ثجز٘بْ ٕ٘بی‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫٘بظٕی ثب ث وبٖ ایو‪ٙ‬وىو‪ ٝ‬ووط‪٘ٚ‬وب ٔوجوبَ ٘وساز‬ ‫ق‪ٟ‬ط‪٘ٚ‬ساٖ ث کشطی اظ ایٗ ض‪ٚ‬یساز ثو‪ٟ‬وط‪ٔ ٜ‬و‪ٙ‬وس‬ ‫ق‪٘ٛ‬س‪ ،‬ازأ‪ ٝ‬زازن ایجبز ایٗ ـطنز ‪ ٚ‬ـضوب زض‬ ‫ق‪ٟ‬ط اسفبق ٔجبضوی ث‪ٛ‬ز‪ ٚ ٜ‬أ وس اؾوز وو‪ ٝ‬ثوب‬ ‫‪ٕٞ‬ز ٘‪ٟ‬بز‪ٞ‬بی ـط‪ٍٙٞ‬ی ‪ ٚ‬ا٘جٕٗ ‪ٞ‬بی ـط‪ٍٙٞ‬ی‬ ‫‪ٙٞ‬طی سجطیع ‪ ٚ‬عٕ‪ٙٞ ْٛ‬طٔ‪ٙ‬ساٖ ایٗ عطن‪ ٝ‬س‪ٙ‬و‪ٛ‬‬ ‫‪ ٚ‬سعسز ض‪ٚ‬یساز‪ٞ‬ب اـعایف یبثوس سوب زض اٖ ‪ٞ‬وب‬ ‫ؾشبض‪ٞ ٜ‬بیی ثسضذک‪ٙ‬س و‪ ٝ‬ای‪ٙ‬س‪ ٜ‬ـط‪ٙٞ ٚ ًٙٞ‬وط‬ ‫اؾشبٖ ضا ض‪ٚ‬قٗ و‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی یبزا‪ٚ‬ضی وطزن اٌط ـطنشی ـوطا‪ٞ‬وٓ قو‪ٛ‬ز‬ ‫سب و‪ٛ‬زوبٖ‪ٛ٘ ،‬ج‪ٛ‬ا٘بٖ ‪ ٚ‬ج‪ٛ‬ا٘بٖ اظ ٔ‪ٟ‬بضر ‪ٞ‬بی‬ ‫ـط‪ٍٙٞ‬ی ث‪ٟ‬ط‪ ٌ ٜ‬ط٘وس ثو‪ ٝ‬عو‪ٛ‬ض لوغو ایو‪ٙ‬وس‪ٜ‬‬ ‫زضذکب٘ی ضا زض ح‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬ـط‪ٙٞ ٚ ًٙٞ‬ط ٔ‪ٙ‬غمو‪ٚ ٝ‬‬ ‫اؾشبٖ قب‪ٞ‬س ذ‪ٛ‬ا‪ ٓ ٞ‬قس‪.‬‬ ‫فزاخًان »مسبثقٍ رادیً تئبتز«‬ ‫جشىًارٌ تئبتز فجز مىتشز شذ‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ -‬ـطاذ‪ٛ‬اٖ ثوروف‬ ‫ٔؿبثم‪ ٝ‬ضازی‪ ٛ‬سوئوبسوط چو‪ٟ‬وّوٕو وٗ‬ ‫جک‪ٛٙ‬اض‪ ٜ‬ث ٗ إِّّی سوئوبسوط ـوجوط‬ ‫ٔ‪ٙ‬شکط قس‪ .‬ث‪٘ ٝ‬مُ اظ ض‪ٚ‬اثظ عٕ‪ٔٛ‬ی‬ ‫ازاض‪ ٜ‬وُ ‪ٙٞ‬ط‪ٞ‬بی ٕ٘بیکی‪ ،‬ثوروف‬ ‫ضازی‪ ٛ‬سئبسط ثب ٔکبضوز ازاض‪ ٜ‬ووُ‬ ‫‪ٙٞ‬ط‪ٞ‬بی ٕ٘بیکی ضازیو‪ ٚ ٛ‬ضازیو‪ٛ‬‬ ‫ٕ٘بیف ثب ‪ٞ‬سؾ ٔ عثب٘ی اظ عو وؿ‬ ‫ٔش‪ ٛٙ‬سطی اظ اثبض ٕ٘بیکی ‪ ٚ‬ث‪ٟ‬ط‪ٜٙٔ‬سی اظ ظطـ ز‪ٞ‬بی وٓ٘ظو وط ضازیو‪ ٛ‬زض‬ ‫س‪ ِٛ‬س ‪ ٚ‬عطض‪ ٝ‬اثبض ٕ٘بیکی‪ ،‬زض چ‪ ٗ ّٕٟ‬جک‪ٛٙ‬اض‪ ٜ‬ث ٗ إِّّی سوئوبسوط ـوجوط‬ ‫ثطٌعاض ٔیق‪ٛ‬ز‪ .‬س‪ ِٛ‬س‪ ،‬دکش جب٘ی‪ٞ‬ب ‪ٔ ٚ‬ب٘ ظزایی‪ٞ‬ب‪ٚ ،‬حسر ‪ٕٞ ٚ‬سِی‪ ،‬نّوح‬ ‫ج‪ٟ‬ب٘ی‪ ،‬ازث بر و‪ ٟٗ‬دبضؾی ‪ٔ ٚ‬عطـی ٘‪ٛ‬اثػ ‪ ٚ‬چ‪ٟ‬ط‪ٜٞ‬بی ٔ‪ٛ‬ـک ا٘ومواله زض‬ ‫‪ ٕٝٞ‬عطن‪ٞ ٝ‬ب اظ ض‪ٚ‬یىطز‪ٞ‬بی ایٗ ثرف زض جک‪ٛٙ‬اض‪ ٜ‬أؿبَ اؾز‪ .‬اذوطیوٗ‬ ‫ٔ‪ّٟ‬ز اضائ‪ ٝ‬اثبض ‪ ٚ‬ثجز سمبضب زض ایٗ ثرف‪ ۰۰ ،‬اشض ٔب‪ ٜ‬اؾز‪ٞ .‬وٕوچو‪ٙ‬و وٗ‬ ‫عالل‪ٙٔ ٝ‬ساٖ ث‪ ٝ‬قطوز زض ثرف ٔؿبثم‪ ٝ‬ضازی‪ ٛ‬سئبسط ٔیس‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س ثب ٔطاجعو‪ ٝ‬ثو‪ٝ‬‬ ‫ؾبیز جک‪ٛٙ‬اض‪ ٜ‬ث ٗ إِّّی سئبسطـجط ٘ؿجز ث‪ ٝ‬اضائ‪ٔ ٝ‬وساضن الظْ ‪ ٚ‬ثوجوز‬ ‫سمبضبی حض‪ٛ‬ض زض جک‪ٛٙ‬اض‪ ٜ‬الساْ ‪ ٚ‬قطایظ ‪ ٚ‬ض‪ٛ‬اثوظ قوطووز زض ایوٗ‬ ‫ثرف ‪ ٚ‬اعالعبر سىٕ ّی ٔغبِع‪ ٝ‬و‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫امزیکبییَب ثٍ تمبشبی ثىیبمیه میوشیىىذ‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی ‪-‬ا٘ ٕ کٗ ؾ ‪ٕٙ‬بیی ثو‪ٙ‬و وبٔو وٗ ثو‪ٝ‬‬ ‫ز‪ٚ‬اظز‪ ٗ ٕٞ‬جک‪ٛٙ‬اض‪ ٜ‬ث ٗ إِّّی ـو وّوٓ ٔؿوشوموُ‬ ‫ی‪ٛ ٘ٛ‬ضؾبَ ضا‪ ٜ‬یبـز‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اظ ض‪ٚ‬اثظ عٕ‪ٔٛ‬ی عٕبضیبض‪ ،‬ـ ّٓ ؾ و‪ٙ‬وٕوبیوی‬ ‫ا٘ ٕ کٗ ث‪ ٙ‬بٔ ٗ ث‪ ٝ‬سو‪ٟ‬و و‪ ٝ‬وو‪ٙ‬و‪ٙ‬وسٌوی ٔهوغوفوی‬ ‫حؿٗ اثبزی ‪ ٚ‬وبضٌطزا٘ی ٔحؿوٗ عو‪ٙ‬وبیوشوی ثو‪ٝ‬‬ ‫ز‪ٚ‬اظز‪ ٗ ٕٞ‬جک‪ٛٙ‬اض‪ ٜ‬ث ٗ إِّّی ـو وّوٓ ٔؿوشوموُ‬ ‫ی‪ٛ ٘ٛ‬ضؾبَ ضا‪ ٜ‬یبـز‪.‬ـ ّٓ ؾ ‪ٕٙ‬بیی ا٘ ٕ کٗ ث‪ ٙ‬بٔ ٗ‬ ‫و‪ ٝ‬زض جک‪ٛٙ‬اض‪ ٜ‬ث ٗإِّّی ـ ّٓ و‪ٛ‬زوبٖ انفو‪ٟ‬وبٖ‬ ‫ا‪ٛٔ ٗ ِٚ‬ـم ز ‪ٞ‬بی ذ‪ٛ‬ز ضا اؼبظ ووطز ایو‪ٙ‬وه ثو‪ٝ‬‬ ‫ن‪ٛ‬ضر ضؾٕی ث‪ ٝ‬ز‪ٚ‬اظز‪ ٗ ٕٞ‬جک‪ٛٙ‬اض‪ ٜ‬ث ٗإِّّوی‬ ‫ـ ّٓ ٔؿشمُ ی‪ٛ ٘ٛ‬ضؾبَ ضا‪ ٜ‬یبـز‪.‬‬ ‫ایٗ جک‪ٛٙ‬اض‪ ٜ‬و‪ ٝ‬اظ ؾوبَ ‪ ۰۲۲۲‬ووبض ذو‪ٛ‬ز ضا‬ ‫اؼبظ وطز‪ٞ ٜ‬ط ؾبِ‪ ٝ‬زض یه وکو‪ٛ‬ض اض‪ٚ‬دوبیوی یوب‬ ‫سزاشپش‬ ‫خًراک ثبدمجبن فبوتشی‬ ‫*الىبساشزاقی‬ ‫مًاد السم‪:‬‬ ‫ٌ‪ٛ‬قز چطخ وطز‪ٌ ۰۲۲ ٜ‬طْ‪ ،‬ثبزٔجبٖ ‪ ۰‬عسز‪ ،‬ؾ وت‬ ‫ظٔ ‪ٙ‬ی ‪ ۰‬عسز‪ ،‬د بظ ‪ ۰‬عسز‪ ،‬ضه ٌ‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ـطٍ٘ی ث‪ٔ ٝ‬مساض‬ ‫الظْ‪ ،‬ض‪ٚ‬ؼٗ ظیش‪ ٖٛ‬ث‪ٔ ٝ‬مساض الظْ‪ ،‬ظعفطاٖ ثو‪ٔ ٝ‬وموساض‬ ‫الظْ‪ٕ٘ ،‬ه ‪ ٚ‬ـّفُ ث‪ٔ ٝ‬مساض الظْ‬ ‫طزس تُیٍ‪:‬‬ ‫اثشسا یىی اظ د بظ‪ٞ‬ب ضا زاذُ ٌ‪ٛ‬قز ض٘س‪ ٜ‬ووطز‪ ٚ ٜ‬ثوب‬ ‫ٕ٘ه ‪ ٚ‬ـّفُ ذ‪ٛ‬ه ‪ٚ‬ضظ ٔی ز‪ .ٓ ٞ‬ثبزٔوجوبٖ‪ ،‬ؾو وت‬ ‫ظٔ ‪ٙ‬ی ‪ ٚ‬د بظ ضا د‪ٛ‬ؾز ٌطـش‪ ٚ ٝ‬حّم‪ ٝ‬حّم‪ٔ ٝ‬ی وو‪ٙ‬و وٓ‪.‬‬ ‫ٌ‪ٛ‬قز ضا ث‪ ٝ‬ا٘ساظ‪ ٚ ٜ‬قىُ حّم‪ٞ ٝ‬بی ؾ ت ظٔ ‪ٙ‬ی زض‬ ‫ٔی ا‪ٚ‬ضیٓ‪ .‬ؾذؽ ؾجعیجبر ‪ٌٛ ٚ‬قز ضا ز‪ٚ‬ض لوبِوت‬ ‫ٔ‪ٛ‬ضز ٘ظط و‪ٙ‬بض ‪ٔ ٓٞ‬ی چ ‪ .ٓ ٙ‬ثبلی ٔ‪ٛ‬از ضا ث‪ ٝ‬نو‪ٛ‬ضر‬ ‫ٍ٘ ‪ٙ‬ی زضقز ذطز وطز‪ٚ ٚ ٜ‬ؾظ لبِوت ٔوی ضیوعیوٓ‪.‬‬ ‫ضه‪ ،‬ض‪ٚ‬ؼٗ ظیش‪ ،ٖٛ‬ظعفطاٖ‪ٕ٘ ،‬وه ‪ ٚ‬ـوّوفوُ ضا زض‬ ‫ٔمساضی اه ٔرّ‪ٛ‬ط وطز‪ ٚ ٜ‬ض‪ٚ‬ی ٔ‪ٛ‬از ٔوی ضیوعیوٓ‪.‬‬ ‫ؾذؽ ض‪ٚ‬ی لبِت ضا ثب ـ‪ٛ‬یُ اِ‪ٔٛ ٙ ٔٛ‬ی د‪ٛ‬قب٘س‪ ٚ ٜ‬زض‬ ‫ـط ‪ ۰۸۲‬زضج‪ ٝ‬ؾب٘ش ٍطاز ثو‪ٔ ٝ‬وسر ‪ ۰‬ؾوبعوز لوطاض‬ ‫ٔی ز‪.ٓ ٞ‬‬ ‫* ٔی س‪ٛ‬ا٘ ٓ ثؿش‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬شائم‪ ٝ‬اـطاز اظ از‪ٚ‬ی‪ٞ ٝ‬بی ٔروشوّوؿ‬ ‫اؾشفبز‪ ٜ‬و‪.ٓ ٙ‬‬ ‫کتبثخبوٍ سیبر »خبوٍداران‬ ‫کتبهخًان« راٌ اوذاسی میشًد‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ -‬ا٘جٕٗ ذب٘‪ٝ‬زاضاٖ ووشوبه ذو‪ٛ‬اٖ ثوب‬ ‫ٔکبضوز ٔعب‪٘ٚ‬ز ـط‪ٍٙٞ‬ی ق‪ٟ‬طزاضی ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬د‪ٙ‬ج سجطیوع‬ ‫الساْ ث‪ ٝ‬ضا‪ ٜ‬ا٘ساظی یه وشبثرب٘‪ ٝ‬ؾ بض سحوز عو‪ٙ‬و‪ٛ‬اٖ‬ ‫وشبثرب٘‪ ٝ‬ؾ بض ذب٘‪ ٝ‬زاضاٖ وشبه ذ‪ٛ‬اٖ زض ؾغوح قو‪ٟ‬وط‬ ‫سجطیع وطز‪ٜ‬ا٘س‪ .‬اِ‪ٟ‬بْ لبؾٕ بٖ‪ٔ ،‬سیط ا٘جٕٗ ذب٘و‪ ٝ‬زاضاٖ‬ ‫وشبهذ‪ٛ‬اٖ زض ٌفز‪ ٌٛٚ‬ثب ایؿ‪ٙ‬ب اظ‪ٟ‬بض وطزن وشبثرب٘‪ٝ‬‬ ‫ؾ بض ذب٘‪ٝ‬زاضاٖ وشبهذ‪ٛ‬اٖ یه وبض ٔکبضوشوی ثو وٗ‬ ‫ٔعب‪٘ٚ‬ز ـط‪ٍٙٞ‬ی ق‪ٟ‬طزاضی ٔ‪ٙ‬غمو‪ ٝ‬دو‪ٙ‬وج ‪ ٚ‬ا٘وجوٕوٗ‬ ‫ذب٘‪ ٝ‬زاضاٖ وشبثورو‪ٛ‬اٖ اؾوز وو‪ ٝ‬لوطاض قوس‪ ٜ‬اؾوز‬ ‫سج‪ ٟ‬عار ؾرز اـعاضی س‪ٛ‬ؾظ ق‪ٟ‬طزاضی ‪ ٚ‬ووبض‪ٞ‬وبی‬ ‫٘طْ اـعاضی ‪ ٚ‬اجطایی سو‪ٛ‬ؾوظ ا٘وجوٕوٗ ذوب٘و‪ ٝ‬زاضاٖ‬ ‫وشبه ذ‪ٛ‬اٖ ا٘جبْ ق‪ٛ‬ز‪ٚ .‬ی ازأ‪ ٝ‬زازن اظ یوه ؾوبَ‬ ‫د ف عط وشبثرب٘‪ ٝ‬ؾ بض ضا ث‪ ٝ‬ق‪ٟ‬طزاضی اضائ‪ ٝ‬وطز‪ٚ ٜ‬‬ ‫ل‪ٌ َٛ‬طـش‪ ٝ‬ث‪ٛ‬زیٓ و‪ ٝ‬یه اس‪ٛ‬ث‪ٛ‬ؼ ثو‪ٞ ٝ‬وٕوطا‪ ٜ‬سوٕوبْ‬ ‫أىب٘بر ؾرز اـعاضی چ‪ ٖٛ‬وبٔوذو و‪ٛ‬سوط‪ ،‬ووشوبثوساض‪،‬‬ ‫وشبه‪ٔ ،‬جّٕبٖ ‪ ٚ‬ؾ ؿشٓ ٌطٔبیف ‪ ٚ‬ؾطٔبیف زض اذش بض‬ ‫ٔب لطاض ز‪ٙٞ‬س ‪ٟ٘ ٚ‬بیشب ثعس اظ یه ؾوبَ ز‪٘ٚ‬وسٌوی‪ ،‬ثو‪ٝ‬‬ ‫سبظٌی ٔعب‪٘ٚ‬ز ـط‪ٍٙٞ‬ی ق‪ٟ‬طزاضی ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬د‪ٙ‬ج یىی اظ‬ ‫اس‪ٛ‬ث‪ٛ‬ؼ‪ٞ‬بی قطوز ‪ٚ‬احس ضا ث‪ٕٞ ٝ‬طا‪ ٜ‬یه ضا٘‪ٙ‬وس‪ ٜ‬ثو‪ٝ‬‬ ‫ایٗ أط اذشهبل زاز‪ ٜ‬اؾز‪ٚ .‬ی ٌوفوزن ـوعوال ایوٗ‬ ‫اس‪ٛ‬ث‪ٛ‬ؼ ثغ‪ٛ‬ض وبُٔ ث‪ٔ ٝ‬ب سح‪ٛ‬یُ زاز‪٘ ٜ‬کس‪ٚ ٜ‬زض ٔطحّ‪ٝ‬‬ ‫سج‪ ٟ‬ع قسٖ ث‪ٛ‬ز‪ٚ ٜ‬لطاضاؾز ثبایٗ اس‪ٛ‬ث‪ٛ‬ؼ ث‪ٔ ٝ‬حّ‪ٞٝ‬بی‬ ‫سجطیعضـش‪ٚ ٝ‬ث‪ ٝ‬عالل‪ٙٔٝ‬ساٖ وشبه أب٘ز ثس‪.ٓ ٞ‬‬ ‫»یوًم ‪« ۲‬در صذر ثبکسافیس‬ ‫ثیهالمللی ایستبد‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ -‬لؿٕز ز‪ ْٚ‬ـ وّوٓ ‪٘ٚ‬و‪ٔ ْٛ‬وحوهو‪َٛ‬‬ ‫ؾ‪٘ٛ‬ی س‪ٛ‬ا٘ؿز زض ثبوؽ اـ ؽ اذط ‪ٞ‬فش‪ ٝ‬ث ٗإِوّوّوی‬ ‫لسضسٕ‪ٙ‬س ظب‪ٞ‬ط ق‪ٛ‬ز ‪ ٖٛ ّ ٔ ۲۰.۳ ٚ‬زالض ثفط‪ٚ‬قس‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اظ ‪ٚ‬ضایشی‪ ،‬ثب ازأو‪ ٝ‬ـوط‪ٚ‬ـ ‪٘ٚ‬و‪ ۰ ْٛ‬زض ثوبظاض‬ ‫ج‪ٟ‬ب٘ی‪ ،‬ـط‪ٚ‬ـ وُ ث ٗإِّّی ایٗ ـ ّٓ اثطل‪ٟ‬طٔب٘وی ثو‪ٝ‬‬ ‫‪ ٖٛ ّ ٔ ۰۸۳.۲‬زالض ضؾ س‪ .‬ایٗ ـ ّٓ زض اذط ‪ٞ‬فش‪ٝ‬ای و‪ٝ‬‬ ‫ٌصقز ‪ٚ‬اضز ‪ ۰۰‬ثبظاض ث ٗإِّوّوی جوسیوس اظ جوّٕو‪ٝ‬‬ ‫ثبظاض‪ٞ‬بی ٔ‪ٕٟ‬ی ٔب٘‪ٙ‬س ثطیشب٘ ب‪ ،‬ایشبِ وب‪ ،‬اؾوذوب٘و وب‪ ،‬ووط‪ٜ‬‬ ‫ج‪ٛٙ‬ثی ‪ٙٞ ٚ‬س قس‪ .‬ایٗ ـ ّٓ زض ض‪ٚ‬ظ‪ٞ‬بی ای‪ٙ‬س‪ٕٞ ٜ‬چ‪ٗ ٙ‬‬ ‫‪ٚ‬اضز ثبظاض‪ٞ‬بی ـطا٘ؿ‪ ٚ ٝ‬إِبٖ ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س قس ‪ ٚ‬ثعس اظ اٖ‬ ‫زض ٘‪ٛ‬أجط ث‪ ٝ‬اؾشطاِ ب ‪ ٚ‬زض زؾبٔجط ث‪ ٝ‬غادٗ ٔیضؾس‪.‬‬ ‫ـ ّٓ ظٔب٘ی ثطای ٔطزٖ ٘ ؿز ؾبذش‪ ٝ‬اْجیاْ ‪ ٚ‬ایبٖ ثوب‬ ‫اوطاٖ ث ٗ إِّّی س‪ٛ‬ؾظ ی‪ٛ ٘ٛ‬ضؾبَ س‪ٛ‬ا٘ؿز ث‪ ٝ‬عّٕىطز‬ ‫ث ٗإِّّی ذ‪ٛ‬ه ذ‪ٛ‬ز ازأ‪ ٝ‬ز‪ٞ‬س‪.‬‬ ‫أطیىبیی ثطٌعاض ٔیق‪ٛ‬ز أب ٔطوعیز اٖ قو‪ٟ‬وط‬ ‫٘ ‪ٛ‬ی‪ٛ‬ضن أطیىبؾز و‪ ٝ‬ض‪ٚ‬ظ‪ٞ‬بی ‪ ۳۲ ٚ ۰۲‬اوشجط‬ ‫ثطاثط ثب ‪ ۲‬سب ‪ ۸‬اثبٖ ٔب‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ن‪ٛ‬ضر ا٘الیٗ ثوطٌوعاض‬ ‫ٔی ق‪ٛ‬ز‪.‬د ف اظ ایٗ ـ ّٓ ؾ ‪ٕٙ‬بیوی ثو‪ٙ‬و وبٔو وٗ زض‬ ‫جک‪ٛٙ‬اض‪ٞ ٜ‬بی ث ٗ إِّّی ا٘ ٕ کٗ ‪ ٚ‬وبضس‪ ٖٛ‬ؾئو‪َٛ‬‬ ‫(ؾ ىبؾ ‪ ،)۰۲۰۰‬ظ‪ٔٚ‬ب زض ٘و وجوطیو‪ ،ٝ‬وو‪ٚٛ‬سو‪ ٛ‬زض‬ ‫سب٘عا٘ ب ‪ ٚ‬ا٘ ٕبـ ّٓ زض وک‪ٛ‬ض اشضثبیجبٖ ا٘وشوروبه‬ ‫قس‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬زض سب٘عا٘ ب ثط٘س‪ ٜ‬ث‪ٟ‬شطیٗ ـ ّٓ زاؾشب٘ی ‪ٚ‬‬ ‫ثط٘س‪ ٜ‬ث‪ٟ‬شطیٗ وبضاوشط ا٘ ٕ کٗ قس‪.‬‬ صفحه 5 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫* چهارشنبه‬ ‫* ‪ 82‬مهر‬ ‫* ‪ 81‬اکتبر‬ ‫* ‪01‬ربیع االول‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫‪1100‬‬ ‫* شماره (سایی)‪:‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫‪0011‬‬ ‫‪8180‬‬ ‫‪0001‬‬ ‫* صفحه ‪2‬‬ ‫عالهم امینی‬ ‫ادب ّیات‬ ‫دستور زبان ترکی‬ ‫تورکجه دیل بیلگیسی‬ ‫*دکتر حسیه محمدزاده صدیق‬ ‫ٌئچٗ سب‪ ٗ٥٘ ٣٤‬اسد‪...٢‬‬ ‫اتبالس سکص‪ ِٛٛ٤ ٚ‬ا‪ّ٤‬ر‪ ،ٝ‬ا٘سرب٘رالسا دسس ‪ ٚ‬او‪٤‬ر‪ٛ‬د‬ ‫‪ٚ‬ئش‪ّ٤‬ش ‪ٌ ٚ‬ئشچىّش ث‪ّ٥‬ذ‪٤‬ش‪ّ٤‬ش ‪ ٚ‬الو‪ ٗ٥‬دئر‪٥‬ر‪٥‬رٕرّرش‪٤‬رٗ‬ ‫‪ ِٛٛ٤‬ا‪ ّٝ٤‬ث‪٥‬ش ا٘الْ‪ ،‬اوصَ لبِ‪٥‬ت ا‪٤‬چ‪ٙ٥‬ذ‪٤ ٜ‬ربدا ٌرکصَ‬ ‫ث‪٥‬ش ا٘الت‪ ٓ٥‬ا‪ ّٝ٤‬ث‪ّ٥‬ذ‪٤‬ش‪ّ٤‬ش‪.‬‬ ‫دئ‪ ٓ٥٥‬ا‪ ّٝ٤‬اسٌ‪ ٖٛ٘ٛ‬فشل‪٣‬‬ ‫اسٌ‪ ٛ‬ائّ‪ ٝ‬ث‪٥‬ش سکصد‪ٚ‬س و‪٤ ٣‬بِ‪٥ٙ‬ض ث‪٥‬ش ا‪٤‬ش ‪ ٚ‬ث‪٥‬ش پئشر‪ٝ‬‬ ‫ادأالس‪ ٢‬اساس‪ٙ٥‬ذا ا‪٤‬شّ‪ٙ‬ش‪ .‬ث‪٘ٛ‬السا اسٌ‪ ٛ‬دئ‪ٕ٥٥‬ر‪ ٣‬د‪ٜ‬‬ ‫دئٕه ا‪ٚ‬الس‪.‬‬ ‫ٔ‪٥‬خبَ‪ :‬و‪٥‬الس ل‪ٛ٤ٛ‬س‪ ،‬ضب‪٤‬ع!‪ ،‬اف‪ ٝ‬ائّٕ‪ ،ٝ‬تبثرّر‪ٛ‬سربٖ!‪،‬‬ ‫ائ‪ٙ‬ذ ا‪ِٚ‬ذ‪.ٚ‬‬ ‫‪٤‬بِ‪٥ٙ‬ض ٌئشچه ‪ ٚ‬ورکن ا٘رالٔرالسدا ا‪٤‬شرّر‪٘ ٝ‬رٗ‬ ‫دئ‪ّٕ٥٥‬ش‪ .٢‬ثبشمب د‪ّ٤‬ر‪ ٝ‬چربو‪٤‬رشٔره ا‪ٚ‬الس‪ .‬ثربشرمرب‬ ‫دئ‪ّٕ٥٥‬ش‪ ٢‬چبو‪٤‬شٔه ا‪ِٕٚ‬بص‪.‬‬ ‫ا‪٘ٚ‬السا ‪ٞ‬ش د‪٤‬رّرذ‪ٌ ٜ‬رشن ائرش ا٘رالْ= ٔرمربدَ‬ ‫تبپ‪ّ٥‬س‪.ٗ٥‬‬ ‫ت‪ٛ‬سوز‪٥ٔٝ‬ضد‪ ٜ‬ا‪٤ ٝٙ٥ٔ ٖٚ‬بخ‪ ٗ٥‬دئ‪ٚ ٓ٥٥‬اسد‪٤‬ش‪ .‬ثربشرمرب‬ ‫د‪ّّ٤‬ش ث‪ ٛ‬ثبخ‪ٕ٥‬ذاٖ ت‪ٛ‬سوز‪٥ٔٝ‬ضدٖ چر‪ٛ‬خ ٌرئرش‪ ٢‬د‪ٜ‬‬ ‫د‪٤‬شِش‪.‬‬ ‫تک هجالی قوشغوالر‬ ‫ثئّ‪٥ِٝ‬ىّ‪ ٝ‬ثحج ِش‪٥ٕ٤‬ضد‪ ٜ‬شمش‪٥ٕ٤‬ض‪ ٗ٤‬ر‪ٛ‬ت ‪ٞ‬زربِر‪٣‬‬ ‫لبِ‪٥‬جالس‪ ٗ٥٘٢‬ثکٍِ‪ِٛ‬ش‪ ّٝ٤‬تب٘‪٥‬ش ا‪ِٚ‬ذ‪ٛ٘ٚ‬ص‪.‬‬ ‫اصّ‪ٙ٥‬ذ‪ٞ ٜ‬زب اوِچ‪ِٛ‬ش‪ٙ٤‬ذ‪ٞ ،ٜ‬ش اوِرچر‪٘ٛ‬ر‪ ٖٛ‬اوص‪٘ٚ‬ر‪ٝ‬‬ ‫ٔخص‪ٛ‬ص ثکٍِ‪ٛ‬س‪ٚ ٛ‬اسد‪٤‬ش‪.‬‬ ‫ث‪ ٛ‬ثکٍِ‪ ٖٛ٘ٛ‬ث‪٥‬شِشذ‪٘ ٣ٍ٤‬مظ‪ ٝ٤ٝ‬د‪ٚ‬ساق دئ‪٥٥‬رش‪٤‬ره‪.‬‬ ‫ٔخبَ ا‪ٚ‬چ‪ ٖٛ‬اِت‪ٞ ٣‬زبِ‪ ٣‬اوِرچر‪٘ٛ‬ر‪ ٖٛ‬ا٘ربد‪ٚ‬ساغر‪٣‬‬ ‫‪ ،3 +3‬سىٍ‪٥‬ض ‪ٞ‬زبِ‪ ٣‬اوِچ‪ ٖٛ٘ٛ‬ا٘رب د‪ٚ‬ساغر‪،4 +4 ٣‬‬ ‫ا‪ٞ ٖٚ‬ررزرربِرر‪ ٣‬اوِررچرر‪٘ٛ‬رر‪ ٖٛ‬ا٘ررب د‪ٚ‬ساغرر‪،5 +5 ٣‬‬ ‫ا‪ ٖٚ‬ا‪٤‬ى‪ٞ ٣‬زبِ‪ ٣‬اوِچ‪ ٖٛ٘ٛ‬ا٘ب د‪ٚ‬ساغ‪ ٚ 6+6 ٣‬ا‪ٖٚ‬‬ ‫دوسد ‪ٞ‬ررررزرررربِرررر‪ ٣‬اوِررررچرررر‪٘ٛ‬رررر‪ ٖٛ‬ا٘ررررب‬ ‫د‪ٚ‬ساغ‪ 7+7 ٣‬ثکٍِ‪ِٛ‬ش‪ٙ٤‬ذ‪ ٜ‬و‪ ٣‬ث‪٥‬شِشٗ‬ ‫٘مغ‪ٝ‬د‪٤‬ش‪.‬‬ ‫الو‪ ٗ٥‬ث‪ٛ٘ٛ‬دا لئ‪٥‬ذ ائتٕ‪٥٤٣ِٝ‬ه و‪ٞ ٣‬ش اوِچ‪ ٖٛ٘ٛ‬ا٘ب‬ ‫د‪ٚ‬ساغ‪ٙ٥‬ذاٖ ثبشمب ا‪٤‬ى‪ٙ٥‬ز‪ ٣‬دسر‪ِٝ‬ر‪ ٣‬د‪ٚ‬سالرالس‪ ٢‬دا‬ ‫‪ٚ‬اسد‪٤‬ش‪.‬‬ ‫ٔخال د‪ٛ٤‬اٖ ِغبت اِتشن د‪ ٜ‬و‪ ٣‬سىٍر‪٥‬رض ‪ٞ‬رزربِر‪٣‬‬ ‫شمشِش اساس‪ٙ٥‬ذا‪ ،‬اشبغ‪٥‬ذا و‪ ٣‬ث‪ٙ‬ذ‪ٞ ٗ٤‬ش ٔصشاعس‪ٙ٥‬ذا‬ ‫ث‪٥‬ش ا٘ب د‪ٚ‬اسق ‪ ٚ‬ا‪٤‬ى‪ ٣‬فشع‪ ٣‬د‪ٚ‬اساق ‪ٚ‬اسد‪٤‬ش‪:‬‬ ‫(‪)2+2(+)2+2‬‬ ‫(ٌئز‪ + ٝ‬د‪ٚ‬س‪ٚ‬ه) ‪٤( +‬کس‪ٚ‬س ‪ +‬ائشد‪)ٓ٤‬‬ ‫(لبسا ‪ +‬ل‪٥‬ض‪( + )ُ٤‬ثکس‪ٌ + ٚ‬کسد‪)ْٚ‬‬ ‫(لبت‪٥‬ک ‪٤ +‬بغ‪( + )٣‬ل‪ٛ‬سا ‪ٌ +‬کسد‪)ْٚ‬‬ ‫(لب‪٤‬ب ‪ٌ +‬کس‪ٚ‬ه) ‪( +‬ثبل‪ + ٛ‬اغذ‪ ...)٢‬اسد‪ٚ ٢‬اس‬ ‫اشعار ترکی شهریار‬ ‫**‬ ‫‪ٛٔٛ٤‬ستب٘‪ٌ ٣‬ک‪٤‬چه‪ ٣ٌِّٛ ،‬ث‪٤ِٛ‬بسد‪٤‬ک‬ ‫چبلم‪٥‬شذ‪٤‬ش‪٤‬ت‪ ،‬س‪ٙ٥‬ب٘الس‪ ٗ٤‬س‪٤ِٛ‬بسد‪٤‬ک‬ ‫ا‪ٙ٤ِٚ‬بٔبلذاٖ ث‪٥‬شر‪ٍٔ ٝ‬ش د‪٤ِٚ‬بسد‪٤‬ک؟‬ ‫عّ‪٤ ٝٙٔ ٣‬بش‪ ُ٥‬اش‪٥‬ک ‪ٚ‬ئشسد‪٢‬‬ ‫اسضب ٔ‪ٛ٘ ٝٙ‬س‪ٚ‬صٌ‪ ٣ِِٛ‬دسسد‪٢‬‬ ‫**‬ ‫٘‪ِٛ‬س‪ٚ‬ص عّ‪ ٣‬خشٔ‪ٙ‬ذ‪ ََٚ ٜ‬س‪ِٛ‬سسد‪٢‬‬ ‫ٌب‪ٞ‬ذاٖ ‪٤‬ئ‪ٛٙ‬ه‪ ،‬و‪ِِٛ‬شّش‪ ٢‬و‪ِٛ‬سسد‪٢‬‬ ‫داغذاٖ دا ث‪٥‬ش چ‪ِٛ‬ثبٖ ا‪٤‬ت‪ِٛٞ ٣‬سسد‪٢‬‬ ‫ا‪٘ٚ‬ذا‪ٌ ،‬کسدٖ‪ ،‬ا‪ٚ‬الخ ا‪٤‬بخ سبخالد‪٢‬‬ ‫داغب ثبخ‪٥‬ت‪ ،‬ل‪ٛ‬الخالس‪ ٗ٤‬شبخالد‪٢‬‬ ‫**‬ ‫اخشبْ ثبش‪٘ ٣‬بخ‪٥‬ش‪ٙ٤‬بٖ ٌّ‪ٙ‬ذ‪ٜ‬‬ ‫ل‪ِٛ‬د‪ٚ‬خالس‪ ٢‬چى‪٥‬ت‪ٚٚ ،‬ساد‪٤‬ک ث‪ٙ‬ذ‪ٜ‬‬ ‫٘بخ‪٥‬ش ٌئچ‪٥‬ت‪ٌ ،‬ئذ‪٤‬ت‪٤ ،‬ئت‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬و‪ٙ‬ذ‪ٜ‬‬ ‫ح‪ٛ٥‬ا٘الس‪ ٢‬چ‪ّ٥‬پبق ٔ‪٥ٙ٥‬ت‪ ،‬ل‪ِٚٛ‬اسد‪٤‬ک‬ ‫سکص چ‪٥‬خسب‪٤‬ذ‪ ،٢‬س‪ٌ ٝٙ٥‬ش‪٤‬ت‪ ،‬س‪ِٚٛ‬اسد‪٤‬ک‬ ‫**‬ ‫‪٤‬بص ٌئز‪ ٝ‬س‪ ٣‬چب‪٤‬ذا س‪ٛ‬الس شبس‪ّ٤‬ذاس‬ ‫دا ‪-‬لَ‪ِ ٝ٥‬ش سئّذ‪ ٜ‬اش‪٥‬ت خبس‪ّ٤‬ذاس‬ ‫لبساّ٘‪٥‬مذا ل‪ٛ‬سد‪ٌ ٖٚ‬کص‪ ٢‬پبس‪ّ٤‬ذاس‬ ‫ا‪٤‬تش‪ٌ ،‬کسد‪ ،ِٖٚ‬ل‪ٛ‬سد‪ ٢‬سئچ‪٥‬ت‪ ،‬ا‪ٚ‬الشذ‪٢‬‬ ‫ل‪ٛ‬سددا‪ٌ ،‬کسد‪ ،ْٖ ٚ‬لبِخ‪٥‬ت‪ٌ ،‬ذ‪٤‬ىذٖ اشذ‪٢‬‬ ‫**‬ ‫ل‪٥‬ش ٌئز‪ ٝ‬س‪ ٣‬عکِ‪ِ ٝ‬ش‪ ٗ٤‬ا‪ِٚ‬تبغ‪٣‬‬ ‫وتّ‪ّ٥‬ش‪ ٗ٤‬ا‪ِٚ‬ت‪ٛ‬ساغ‪٤ ،٣‬بتبغ‪٣‬‬ ‫ث‪ٛ‬خبس‪٤‬ذا ‪٤‬ب٘بس ا‪ِٚ‬ت‪٤ ٖٛ‬ب٘بغ‪٣‬‬ ‫شجچش‪ ٜ‬س‪٥ٌ ،٣‬شدوب٘‪ ،٣‬ا‪٤‬ذ‪ ٜ‬س‪٣‬‬ ‫و‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬ثبسبس ٌ‪ِِِٛٛ‬ه – دا٘‪٥‬شٕبق سس‪٣‬‬ ‫***‬ ‫فضولی‬ ‫دده قورقود‬ ‫خیابانی‬ ‫شهریار‬ ‫واغیل‬ ‫شاه اسماعیل‬ ‫رتبیت‬ ‫یکصد هسار لغات ترکی‬ ‫در فارسی‬ ‫تولکو‪ ,‬تولکو‪ ,‬تووبکی‬ ‫ٌئچٗ سب‪ ٗ٥٘ ٣٤‬اسد‪...٢‬‬ ‫ٌّ‪ٞ ٗ٥‬بٔ‪٥ٕ٥‬ض ث‪٥‬ش ‪٤‬ئشد‪٤ ٜ‬بخش‪٥‬زرب فر‪٥‬رىر‪٥‬رشِشره‪,‬‬ ‫ٌررکسن ثرر‪٥‬ررش ‪٤‬رر‪ َٛ‬ترربپررب ثرر‪٥‬ررّررش‪٤‬ررىررٕرر‪٣‬‬ ‫‪ٞ‬ش‪ ٜ‬ث‪٥‬ش عشفذ‪ ٜ‬ا‪ٚ‬ت‪ٛ‬س‪ٚ‬ه ف‪٥‬ى‪٥‬شِشٕ‪ ٝ٥‬ثبشالد‪ .٢‬أب ٘‪ٝ‬‬ ‫لذس ف‪٥‬ى‪٥‬شِشذ‪ِ٢‬شس‪ ,ٝ‬ث‪٥‬ش ‪ َٛ٤‬تبپب ثر‪٥‬رّرٕر‪ ٝ‬د‪ِ ٢‬رش‪.‬‬ ‫اخ‪٥‬شدا ‪ٞ‬بٔ‪٥‬س‪ٛ٤ ٣‬س‪ِٚ‬ذ‪ٞ .ٚ‬ش‪ ٜ‬ث‪٥‬ش عشفذ‪ ٜ‬ئر‪ٛ‬صا٘ر‪٥‬رت‬ ‫‪٤‬بتذ‪ ,٢‬ا٘زبق ت‪ِٛ‬ى‪ ٛ‬ثبثب ‪٤‬بتٕبد‪ ,٢‬ف‪٥‬ى‪٥‬ش ائّ‪٥‬ر‪٥‬رشد‪٢‬‬ ‫و‪ ,٣‬ث‪٥‬ش وّه تبپس‪ ,ٗ٥‬ث‪ ٖٛ‬الس‪ٞ ٗ٤‬بٔ‪٥‬س‪ ٣ٙ٥‬ا‪ ٣٤‬لر‪٥‬رشسر‪٥‬رٗ‪ ,‬ا‪ٚ‬ص‪ ٚ‬د‪ ٜ‬ا‪٘ٚ‬ر‪ ٖٛ‬اِر‪٥‬رٗ دٖ لر‪ٛ‬ستربسسر‪٥‬رٗ‪.‬‬ ‫ا‪ ٌٛ٘ٛ ٚ‬ا‪٘ٚ‬الس اد لبِذ‪٢‬الس‪ ,‬صبثبح‪٥‬س‪ ٣‬دا اد لبِذ‪٢‬الس‪ .‬ا‪ٚ‬چ‪٘ٛ‬ز‪ ٌٛ٘ٛ ٛ‬ت‪ِٛ‬ى‪ٌ ٛ‬کسد‪ ٚ‬دا‪ٞ‬ب د‪ٚ‬سا ث‪٥ّٕ٥‬رش‪,‬‬ ‫اررر‪٥‬ررٗ داٖ ا‪ِٚ‬ررزرره‪٤ .‬رر‪ِٛ‬ررذا الس‪٤‬رر‪ٙ‬رر‪ ٣‬ثرربشرر‪٥‬رر‪ٙ‬ررب ترر‪ٛ‬پررالد‪ .٢‬ا‪ٚ‬ص‪٘ٚ‬رر‪ ٛ‬ا‪٘ٚ‬ررالسا ترر‪ٛ‬ترر‪ٛ‬ه دئررذ‪:٢‬‬ ‫ لبسدا الس‪ٌ ,‬کس‪ٚ‬سس‪ٛ٘ٛ‬ص ‪ٞ‬بٔ‪٥ٕ٥‬ض ار‪ ٗ٥‬داٖ ا‪ِٛٚ‬س‪ٚ‬ن‪ٞ .‬بٔ‪٥ٕ٥‬ض‪ ٗ٤‬ا‪٥ٕ٥٥ِٕٚ‬ضد٘س‪٤ ,ٝ‬ئ‪ ٝٙ‬د‪ ٜ‬ث‪٥‬رش‪٤‬رٕر‪٥‬رض‪٤‬رٗ‬‫ا‪٤ ٣٥ِٕٚ‬بخش‪٥‬ذ‪ .٢‬ل‪ ٗٔ ٖٛ٤ٛ‬ثر‪٥‬رش ٔرب‪ٞ‬ر‪ٙ‬ر‪ ٣‬ا‪ٚ‬خر‪٤ٛ‬ر‪ٞ ,ْٛ‬رش ور‪٥‬رٕر‪٥‬رٗ اد‪ ٢‬اخر‪٥‬رشا د‪ٚ‬شرسر‪ ,ٝ‬ا‪٘ٚ‬ر‪ٛ‬‬ ‫‪٤‬ئ‪٥‬ه‪ِٛ٤.‬ذا الس‪ٞ ٗ٥ٙ٤‬بٔ‪٥‬س‪ ٣‬ث‪٘ٛ‬ب ساض‪ ٣‬ا‪ِٚ‬ذ‪ .ٚ‬ت‪ِٛ‬ى‪ ٛ‬ا‪٤‬بغب لبِخ‪٥‬ت ا‪ٚ‬خ‪ٔٛ‬بغب ثبشالد‪ٌ .٢‬رکس ٘ر‪ ٝ‬رر‪ٛ‬س‬ ‫ا‪ٚ‬خ‪ٛ٤ٛ‬ست‪ِٛ‬ى‪ ,ٛ‬ت‪ِٛ‬ى‪ ,ٛ‬ت‪٘ٛ‬جى‪,٣‬ل‪٤ٛ‬ش‪ٚ‬ق ا‪ٚ‬ست‪ِ٘ٛ ٝ‬جى‪.٣‬ا‪ ٣٤‬اخٕبق‪,‬د‪ٛ٘ٚ‬ص تر‪ٛ‬خرٕربق‪,‬لر‪ٛ‬سد ئر‪ٛ‬ال‪, ٚٚ‬‬ ‫چبلمبَ چب‪, ٚٚ‬ا‪٤‬الٖ لبٔچ‪,٣‬ت‪٥‬سجبغب چب٘بق‪,‬ث‪٥‬ض ا‪٘ٚ‬ب ل‪٘ٛ‬بق‪ٞ.‬بٔ‪ ٣‬ث‪٥‬ش‪-‬ث‪٥‬ش‪ ٗ٥٘٢‬ا‪ٚ‬ص‪٘ٚ‬ر‪ ٝ‬ثربخرذ‪ .٢‬تر‪ِٛ‬رىر‪ٛ‬‬ ‫ا‪ٚ‬ص‪ ٛ٘ٚ‬ا‪٥٥٤‬ب ت‪ٛ‬ت‪ٛ‬ه دئذ‪ -:٢‬ا ا‪ ٣٤‬هلل‪ ,‬سٗ ث‪٥ّ٥‬شسٗ و‪ ,٣‬ث‪٥‬ض ث‪ٛ‬سدا ٘‪ ٝ‬س‪ ٛ‬تبپبربغ‪٥‬ک ا‪٤‬چه‪ ٝ٘ ,‬اسپب‪ ,‬ث‪ٛ‬غذا‬ ‫تبپبربغ‪٥‬ک ا‪ِٚ‬چه‪ .‬ا‪٘ٚ‬ب ٌکس‪ ٜ‬د‪ ٜ‬ث‪٥‬ض‪ ٜ‬چب٘بق سبخالٔبق الص‪ ٓ٤‬دئ‪٘ ٗٔ .ُ٥٥‬غٕ‪ ٣ٙ‬ا‪ٚ‬خ‪ٛ‬د‪ٗٔ .ْٚ‬دٖ دئرٕره‪,‬‬ ‫س‪٥‬ضدٖ ‪٤‬ئٕه‪.‬ا‪٘ٚ‬الس تکو‪ِٛٛ‬ه ت‪٥‬سجبغب٘‪٤ ٣‬ئذ‪ِ٢‬ش‪.‬ا‪ ٣٤‬دئذ‪ -:٢‬ت‪ِٛ‬ى‪ ٛ‬ثبثب‪ ,‬ث‪ٖٛ‬داٖ ث‪٥‬ش شئ‪ ٣‬ا‪ِٕٚ‬بد‪ .٢‬ثر‪٥‬رش‬ ‫د‪ ٜ‬ا‪ٚ‬خ‪.ٛ‬ت‪ِٛ‬ى‪ ٛ‬ا‪ٚ‬خ‪ٔٛ‬بغب ثبشالد‪:٢‬ت‪ِٛ‬ى‪ ,ٛ‬ت‪ِٛ‬ى‪ ,ٛ‬ت‪٘ٛ‬جى‪,٣‬ل‪٤ٛ‬ش‪ٚ‬ق ا‪ٚ‬ست‪ِ٘ٛ ٝ‬جىر‪.٣‬ا‪٤‬ر‪ ٣‬اخرٕربق‪,‬د‪٘ٚ‬ر‪ٛ‬ص‬ ‫ترر‪ٛ‬خرررٕررربق‪,‬لررر‪ٛ‬سد ئررر‪ٛ‬ال‪, ٚٚ‬چررربلرررمررربَ چرررب‪, ٚٚ‬ا‪٤‬ررالٖ لررربٔرررچررر‪,٣‬ثررر‪٥‬رررشرررر‪ ٝ‬دأرررزررر‪.٣‬‬ ‫اسد‪ٚ ٢‬اس‬ ‫‪٤‬ئ‪ٞ ٝٙ‬بٔ‪ ٣‬ث‪٥‬ش‪-‬ث‪٥‬ش‪ ٗ٥٘٢‬ا‪ٚ‬ص‪ ٝ٘ٚ‬ثبخذ‪....٢‬‬ ‫پادشاهان ترک ایران(اققویوولو)‬ ‫اداْ اص شٕبس‪ ٠‬لجُ‪...‬‬ ‫سشا٘زبْ دس پبئ‪٥‬ض ‪907‬ق‪ ْ1501/‬اسٕبع‪ ُ٥‬صف‪ ٢ٛ‬و‪ ٝ‬د‪ ٚ‬سبَ لرجرُ اص‬ ‫ال‪٥ٞ‬زبٖ ثبصٌشت‪ ٝ‬ث‪ٛ‬د ‪ ٚ‬ثب استفبد‪ ٜ‬اص ٘ف‪ٛ‬ر ٔز‪ٞ‬ج‪ ٣‬خ‪ٛ‬د ت‪ٛ‬ا٘ست‪ ٝ‬ث‪ٛ‬د عذ‪ٜ‬‬ ‫ص‪٤‬بد‪ ٢‬اص ر‪ٍٙ‬ز‪٤ٛ‬بٖ تشوٕبٖ سا ث‪ ٝ‬د‪ٚ‬س خ‪ٛ‬د رٕع و‪ٙ‬ذ ‪ٚ‬تجش‪٤‬ض پب‪٤‬تخت‬ ‫اق ل‪ّٞٛ٘ٛ٤ٛ‬ب سا ث‪ ٝ‬اشغبَ خ‪ٛ‬د دسا‪ٚ‬سد‪.‬شب‪ٜ‬اسٕبع‪ ُ٥‬دس تبثسرتربٖ سربَ‬ ‫ثمذ وشٔبٖ‪ ،‬فبسس ‪ ٚ‬عشاق عزٓ ‪ ٚ‬دس فبصّ‪ ٝ‬سبِ‪ٟ‬ب‪913–14 ٢‬ق‪–08/‬‬ ‫‪ ْ1507‬د‪٤‬بسثىش ‪ ٚ‬دس پبئ‪٥‬ض ‪914‬ق‪ ْ1508/‬ث‪ٗ٥‬اِ‪ٟٙ‬ش‪ ٗ٤‬سا تسخ‪٥‬رش ورشد‪.‬‬ ‫سشا٘زبْ ثب ٔشی ٔشاد اخش‪ ٗ٤‬سّغبٖ اقل‪ ّٛ٘ٛ٤ٛ‬ث‪ٛ‬د و‪ ٝ‬سم‪ ٣‬داشت ثب‬ ‫وٕه عخٕب٘‪ٞ ٣‬ب د‪ٚ‬ثبس‪ ٜ‬تبد ‪ ٚ‬تخت سا ثبصپس ٌ‪٥‬رشد‪ ،‬ا‪٤‬رٗ سرّرسرّر‪ٝ‬‬ ‫ٔ‪ٙ‬مشض شذ‪.‬‬ ‫دس حى‪ٔٛ‬ت‪ٞ‬ب‪٘ ٣٤‬ظ‪٥‬ش اقل‪ّٞٛ٘ٛ٤ٛ‬ب و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ص‪ٛ‬ست اتحبد‪٤‬ر‪ ٝ‬سر‪٥‬ربسر‪٣‬‬ ‫لجب‪ٛٔ ُ٤‬ر‪ٛ‬د‪٤‬ت داشت‪ٙ‬ذ (‪ٕٞ‬چ‪ ٖٛ‬لشال‪ّٞٛ٘ٛ٤ٛ‬ب ‪ ٚ‬حتر‪ ٣‬تر‪٥‬رٕر‪ٛ‬س‪٤‬ربٖ)‪،‬‬ ‫ثب س‪ٛ٥‬سغبِ‪ٟ‬ب‪ ٢‬عظ‪ ٣ٕ٥‬اص د‪٤‬ذٌب‪ ٜ‬حم‪ٛ‬ق ٔ‪ٙ‬غم‪ٝ‬ا‪ ٚ ٢‬أت‪٥‬ربصات ٔرغرّرک‬ ‫ٔ‪ٛ‬ار‪ٞ ٝ‬ست‪ٍٙٞ .ٓ٥‬بٔ‪ ٣‬و‪ٙٔ ٝ‬بعک رذ‪٤‬ذ تحت سّغ‪ ٝ‬د‪ِٚ‬ت دسٔ‪٣‬أرذ‪،‬‬ ‫٘‪ٛ‬اح‪ ٣‬پ‪٥‬ش‪ ٗ٥‬حىبْ ٔحّ‪ ٣‬ث‪ ٝ‬ص‪ٛ‬ست س‪ٛ٥‬سغبَ ث‪ ٝ‬ا٘بٖ ثرشٌشرت داد‪ٜ‬‬ ‫ترکی حکایه لر‬ ‫اوزووه ایشلیر‬ ‫ٔ‪٣‬شذ‪٤.‬مم‪ٛ‬ه ‪ ٚ‬احٕذ اقل‪ ّٛ٘ٛ٤ٛ‬س‪٥‬بست تضم‪٥‬ف س‪ٛ٥‬سغبَ‪ٞ‬ب سا دس‬ ‫پ‪٥‬ش ٌشفت‪ٙ‬ذ‪ .‬لبض‪ ٣‬صف‪٣‬اِذ‪ ٗ٤‬ع‪٥‬س‪ ٣‬سب‪ٚ‬ر‪ٚ ٣‬ص‪٤‬ش ‪٤‬مم‪ٛ‬ه دس ترال‬ ‫ثشا‪ ٢‬رّ‪٥ٌٛ‬ش‪ ٢‬اص سشذ ٘ظبْ س‪ٛ٥‬سغبَ‪ٛٔ ،‬اص‪ ٚ ٗ٤‬ضبثغ‪ٞٝ‬ب‪ ٢‬خر‪ٛ‬د سا‬ ‫دس دسر‪ ٝ‬ا‪ َٚ‬عّ‪ ٝ٥‬صبحجبٖ س‪ٛ٥‬سغبَ ‪ٞ‬ب‪ ٢‬ور‪ٛ‬چره ‪ٔ ٚ‬رتر‪ٛ‬سرظ سا‪ٜ‬‬ ‫ا٘ذاخت‪ .‬ا‪ ٗ٤‬تال سا‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬رب‪٘ ٣٤‬جشد ‪ ٚ‬لبض‪ ٣‬ع‪٥‬سر‪ ٣‬پرس اص ٔرشی‬ ‫‪٤‬مم‪ٛ‬ه ت‪ٛ‬سظ أشا‪ ٢‬سد‪ ٜ‬ثبال ث‪ ٝ‬لترُ سسر‪٥‬رذ‪.‬ترال ثرشا‪ ٢‬ترمر‪٤ٛ‬رت‬ ‫حبوٕ‪٥‬ت ٔشوض‪ٔ ٚ ٢‬جبسص‪ ٜ‬عّ‪ ٝ٥‬صبحجبٖ س‪ٛ٥‬سغبَ دس صٔبٖ احٕذث‪ً٥‬‬ ‫تزذ‪٤‬ذ شذ و‪ ٝ‬ا‪ ٗ٤‬عُٕ خشٓ اششاف‪٥‬ت ٔمتذس ٘ظربٔر‪ ٣‬سا عرّر‪٥‬ر‪ ٝ‬ا‬ ‫ثشاٍ٘‪٥‬خت ‪ ٚ‬ا‪٥٘ ٚ‬ض پس اص ‪ٞ‬فت ٔب‪ ٜ‬حى‪ٔٛ‬ت دس ٘جشد ثب أ‪٥‬شاٖ ٔرترٕرشد‬ ‫وشت‪ ٝ‬شذ‪.‬‬ ‫ٔ‪٥‬ضاٖ ٔبِ‪٥‬بت ٔحص‪ٛ‬الت وشب‪ٚ‬سص‪ٔ ٢‬ىبٖ ث‪ٔ ٝ‬ىبٖ ‪ ٚ‬صٔربٖ ثر‪ ٝ‬صٔربٖ‬ ‫فشق ٔ‪٣‬وشد‪ ٜ‬است‪ .‬دس صٔبٖ ا‪ٚ‬ص‪ ٖٚ‬حسٗ دس اوخش ٔ‪ٙ‬بعک ٔبِ‪٥‬بت پر‪ٙ‬رذ‬ ‫‪٤‬ه ‪٤‬ب خٕس اص ٔحص‪ٛ‬الت وشب‪ٚ‬سص‪ ٢‬سا‪٤‬ذ ث‪ٛ‬د‪ .‬لب٘ر‪٘ ٖٛ‬ربٔر‪ ٝ‬حسرٗ‬ ‫پبدشب‪ ٜ‬دس صٔبٖ ا‪ٚ‬ص‪ ٖٚ‬حسٗ تذ‪ ٗ٤ٚ‬شذ ‪ٞ ٚ‬ذ اص اٖ ٘ظبْٔ‪ٙ‬ذ سبختٗ‬ ‫ٔبِ‪٥‬بت‪ٞ‬ب ث‪ٛ‬د‪.‬الرشْ ثب ت‪ٛ‬ر‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ستٕ‪ ٣‬و‪ ٝ‬ثش س‪ٚ‬ستب‪٥٤‬بٖ س‪ٚ‬ا ٔ‪٣‬شذ‪ ،‬د‪ٚ‬س‬ ‫اص ر‪ ٗٞ‬ث‪ٛ‬د و‪ ٝ‬ت‪ٙ‬ظ‪ٕ٥‬بت ا‪ٚ‬ص‪ ٖٚ‬حسٗ ٔ‪ٛ‬سد پز‪٤‬ش عٕ‪ ْٛ‬لشاس ٌ‪٥‬شد ‪ٚ‬‬ ‫حذ‪ٚ‬د ‪٤‬ىصذسبَ ثمذ دس اوخش ٔ‪ٙ‬بعک ٌشفتٗ خٕس ‪٤‬ب ا٘ذو‪ ٣‬وٕتش اص‬ ‫‪٤‬بش‪ ُ٥‬تبغ‪ٚ ٓ٥‬اس ‪ ،‬اَ ل‪٥‬شٔ‪٥‬ض‪ ٢‬ا‪ٚ‬تبغ‪ ، ٓ٥‬ث‪ٛ‬ص پبِتبس‪ٕ٤‬ذا ‪ٌ ،‬ک‪ ٢‬ل‪ٛ‬سشبغ‪: ٓ٥‬‬ ‫لبسپ‪٥‬ض‬ ‫********************************************‬ ‫‪٤‬بتب٘ذا ‪ٛٔٛ٤‬س‪٤ ٚ‬بتبس ‪ ،‬اَت‪ ٗ٥‬ت‪ٛ‬ختبلب سبتبس ‪ ،‬و‪ ٓ٥‬ا‪٤‬ست‪ ٝ‬س‪ ٝ‬ت‪ٛ‬تس‪ ، ٖٛ‬ت‪٥‬ىب٘الس‪٢‬‬ ‫اِ‪ ٝٙ٥‬ثبتبس ‪ :‬و‪٥‬شپ‪٣‬‬ ‫********************************************‬ ‫‪٤‬بتبس ‪٤‬بتبٕٔبص ‪ ،‬د‪ٚ‬ساس د‪ٚ‬سإٔبص ‪ ،‬ث‪٥‬ش لبس‪٤‬ش ٌئتَٕس‪ ٝ‬اتبْ ٌئذَٕ٘ض ‪ :‬ثبشٕبق‬ ‫********************************************‬ ‫‪٤‬بخش‪ٌ ٣‬کصَ ‪ٞ‬بٔ‪٥٥‬ب ثبخ‪٥‬ش ‪ ،‬ا‪ٚ‬ص‪ ٝ٘ٚ‬ثبخب٘‪٤ ٣‬ب٘ذ‪٤‬ش‪٤‬ش ‪٤‬بخ‪٥‬ش ‪ٌ٘ٛ :‬ش‬ ‫********************************************‬ ‫‪٤‬ب‪٤‬ذا ات ا‪ٙ٤ٚ‬بداس ‪ ،‬ل‪٥‬شذا د‪ٚ‬شش لبپ‪٥‬السا ‪ ،‬د‪ : ٝ٥َّٕٙ٤‬لبس‪٤‬شمب‬ ‫********************************************‬ ‫‪٤‬ب‪٤‬ذا د‪٘ٚ‬بس ‪ ،‬ل‪٥‬شذا اَس‪٥٤‬ش ‪ :‬ل‪ٛ‬س‪ٚ‬د ‪ ،‬ل‪ٛ‬س‪ٚ‬ت‬ ‫********************************************‬ ‫‪٤‬ب‪٤‬ذا ٌئ‪َٙ٥٥‬ش ‪ ،‬ل‪٥‬شذا س‪٘ٛ٤ٛ‬بس ‪ :‬اغبد‬ ‫********************************************‬ ‫‪٤‬ب‪٤‬ذا ٌّش ‪ ،‬ل‪٥‬شذا ٌئذَس ‪ :‬ث‪ٛ‬ثج‪ٛ‬‬ ‫********************************************‬ ‫‪٤‬ب‪٤‬ذا ‪٥٤‬غبس ‪ ،‬ل‪٥‬شذا ‪َ٥٥٤‬ش ‪ :‬لبس‪٤‬شمب‬ ‫********************************************‬ ‫ث‪٥‬ش ٌر‪ ٖٛ‬اسثربه ٘رئرچر‪ٝ‬‬ ‫ا‪٤‬شّ‪٥٥‬رٗ ٌرتر‪٥‬رش‪٤‬رت ور‪٣‬‬ ‫ثبغچبس‪ٙ٥‬ذا اغبد اوٕره‬ ‫ا‪ٚ‬چ‪. ٖٛ‬ا‪٤‬شّر‪٥‬ر‪٥‬ر‪ٙ‬رّرش ا‪٤‬شر‪ٝ‬‬ ‫ثبشالد‪٤‬الس‪.‬‬ ‫اسثبه د‪ٚ‬س‪ٚ‬ه ا‪٘ٚ‬رالس‪٤‬رٗ‬ ‫ثبش‪ ٣‬ا‪ٚ‬ست‪ ٚ ٝ‬ا‪٘ٚ‬الس چرب‪٢‬‬ ‫چ‪ٛ‬سن حربضر‪٥‬رشال‪٤‬رشد‪٢‬‬ ‫ث‪٥‬شد‪ ٖ ٜ‬داس‪٤‬خٕرب د‪ٚ‬تر‪ٛ‬ه‬ ‫ا‪٤‬شّ‪ّٙ٥‬ش‪ ٢‬چبغ‪٥‬شه ا‪٘ٚ‬رالسا‬ ‫س‪ٛ‬ص ث‪ٛ‬خچبس‪٥‬رٗ اچر‪٥‬رت‬ ‫ثئّ‪ ٝ‬س‪ ّٝ٤ٛ‬د‪:٢‬‬ ‫ٔٗ ٌئذ‪٤‬شْ ث‪ ٛ‬اغبررالس‪٢‬‬ ‫اورررررٕرررررره اخشررررربٔررررررب وررررر‪٥‬ررررررىرررررر‪ ٣‬سرررررر‪٥‬ررررررض‪٤‬ررررررٗ‬ ‫ا‪٤‬شرر‪٥‬ررضد‪ ٢‬ا‪٤ ٜ‬ررش تررئررض لرر‪ٛ‬سترربسسرربص ٌررئررذ‪ ٜ‬ثرر‪٥‬ررّررشسرر‪٥‬ررضاسثرربه سرر‪ٛ‬ص‪٘ٚ‬رر‪ٛ‬‬ ‫دئ‪٥‬ت ا‪٘ٚ‬الس‪ ٗ٤‬پ‪ٚ ِٛ٘ٛٛ‬ئش‪٤‬ت وئذد‪ ٢‬س‪٘ٛ‬شا ث‪ٛ‬سو‪٤ ٛ‬بد‪ٙ٤‬ذاٖ چ‪٥‬خٕبلب ٌ‪ٛ‬س‪ ٜ‬لب‪٤‬ذ‪٢‬‬ ‫‪ ٚ‬ا‪٤‬شرر‪٥‬رر‪ٙ‬ررّررش ا‪٤‬ررچرر‪٥‬رر‪ٙ‬ررذ‪ ٜ‬ثرر‪٥‬ررش لرر‪ٛ‬رررب ورر‪٥‬ررشرر‪٥‬رر‪٤ ٝ‬رربخرر‪٥‬رر‪ٙ‬ررالررشرر‪٥‬ررت‬ ‫دئذ‪ ٢‬و‪:٣‬‬ ‫عٕ‪ ٣‬اخ‪ ٣‬س‪ ٗ٥ٙ‬ثئُ چ‪ ٝ‬سحش ‪٤‬بس‪ ٢‬و‪ٌ ٗ٥ٕ٥‬ئذ‪٤‬شد‪ ٢‬ت‪ٛ‬پشالب ا‪٤‬ر‪ٙ‬رذ‪ٞ ٢‬ربٔر‪٥‬رسر‪٣‬‬ ‫ٌئذ‪٤‬شل‪ٛ‬رب و‪٥‬ش‪ ٣‬دئذ‪ ٢‬و‪ ٣‬عٕ‪ ٗ٥‬ا‪ِٚ‬س‪ ٖٛ‬ثئّچ‪ ٝ‬سحش س‪ ٝٙ‬ا‪٤‬شرّر‪٥‬رشد‪ ٢‬ا‪٤‬ر‪ٙ‬رذ‪٢‬‬ ‫ا‪ٚ‬ص‪ ٝ٘ٚ‬ا‪٤‬شّ‪٥‬ش اخ‪.‬‬ ‫یکصد هزار لغات‬ ‫ادأ‪ ٝ‬اص شٕبس‪ ٠‬لجُ‪...‬‬ ‫ُلشُغ; ل‪ُٛ‬س‪ُٚ‬ق ; ل‪ُٛ‬س ُ‪( ٚ‬ل‪ٛ‬س‪ٔٚ‬بق ; خشه شذٖ) ‪+‬‬ ‫ترکی در فارسی‬ ‫ق (ان) ; خشه ‪ ،‬ث‪٥‬ىبس ‪ ،‬ظرش خربِر‪:)2( ٣‬‬ ‫ثشعبلچ‪ ٝ‬و‪ٛ‬ص‪ ٠‬لشغ سا ث‪ٍٙ‬ش × ‪٤‬ه لربه عرمربْ ‪ٚ‬‬ ‫ث‪٥‬ست ثشمبه ثج‪ / ٗ٥‬شفبئ‪٣‬‬ ‫لُشُق; ل‪ِٛ‬س‪ٚ‬ق ; ل‪ِٛ‬س‪( ٚ‬ل‪ِٛ‬س‪ٔٚ‬بق ; حفبظت وشدٖ ‪،‬‬ ‫حٕب‪٤‬ت وشدٖ ‪ٔ ،‬شالجرت ورشدٖ) ‪ +‬ق (ان) ;‬ ‫حشاست ‪ ،‬حفبظت ‪ٍٟ٘ ،‬جب٘‪ٔ ، ٣‬شالجت ؛ لرشق صدٖ‬ ‫;وٕ‪ ٗ٥‬صدٖ ‪ ٚ‬پبئ‪٥‬ذٖ ‪ ،‬لرشلرچر‪٘ ; ٣‬رٍر‪ٟ‬رجربٖ ‪ٚ‬‬ ‫اسى‪ٛ‬ست‪:‬‬ ‫ٌفتٓ‪ :‬لشلچ‪ٌ ٣‬شت‪ ٝ‬ا‪ ٢‬ا‪ ٢‬عشک أب ‪ٛ٤‬ست دَ‬ ‫‪٥٤‬الق سّغبٖ چ‪ ٖٛ‬ث‪ٛ‬د ‪ ،‬لشالق چ‪ٛ‬پب٘‪ ٣‬است ا‪٢ِٛٛٔ /ٗ٤‬‬ ‫لشل‪ ;٣‬ل‪ِ٥‬ش(ل‪ِ٥‬شٔبق ; تبس ‪ٔ ٚ‬بس وشدٖ) ‪ +‬ل‪( ِ٣‬ان) ; تبس ‪ٔ ٚ‬بس و‪ٙٙ‬ذ‪ ، ٜ‬اص پش٘ذٌبٖ شىبس‪٢‬‬ ‫لشل‪٥‬ض; ل‪ِ٥‬شل‪ِ٥‬ض; ‪ -1‬ل‪ِ٥‬شخ ل‪ِ٥‬ض ; ل‪٥‬شخ (چ‪ + )ُٟ‬ل‪ِ٥‬ض (دختش) ; چ‪ ُٟ‬دختش‬ ‫‪ -2‬ل‪ِ٥‬ش (و‪ٙ‬بس) ‪ +‬ل‪ِ٥‬ض (دختش) ; دختش غش‪٤‬ت ‪ ٚ‬د‪ٚ‬س ؛ ل‪ِ٥‬ش دس ٔم‪ٙ‬ب‪ٔ ٢‬زو‪ٛ‬س دس رب‪ٞ‬ب‪ ٢‬د‪ٍ٤‬ش ‪ ٓٞ‬أرذ‪ٜ‬‬ ‫است‪ :‬ل‪ِ٥‬شاق (و‪ٙ‬بس) ‪ ٚ‬ل‪ِ٥‬ش٘ب (ِج‪ ٝ‬ثبْ)‬ ‫اص ال‪ٛ‬اْ تشن اس‪٥‬ب‪٥ٔ ٢‬ب٘‪ ٝ‬و‪ ٝ‬رٕ‪ٟٛ‬س‪ ٢‬لشل‪٥‬ضستبٖ ثبصٔب٘ذ‪ ٜ‬اص ا٘‪ٟ‬بست‪.‬‬ ‫لَشُِک‪/‬ت; لبسِ‪ِ٥‬ک ; لبس (ثش ) ‪٥ِ +‬ک (ان وخشت) ; رب‪ ٢‬ثشف‪ ، ٣‬ثشف‪ ، ٣‬اص ال‪ٛ‬اْ تشن و‪ ٝ‬اص سربَ‬ ‫‪٥ٔ 766‬الد‪ ٢‬ا‪٥ٕٞ‬ت ‪٤‬بفت‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬سّسّ‪ ١‬ا‪ ًّ٤‬خب٘‪٥‬بٖ سا دس تشوستبٖ تشى‪ ُ٥‬داد٘ذ‪.‬‬ ‫لُش٘بق ‪ ٚ‬لِش٘بق (‪ ; ) 1‬ل‪ٛ‬س٘بق ‪ ٚ‬ل‪ِ٥‬ش٘بق ; ل‪ٛ‬س (ل‪ٛ‬سٔبق ; چ‪٥‬ذٖ ‪ ،‬فشا‪ ٓٞ‬وشدٖ) ‪٘ +‬بق (ان) ; ث‪ٙ‬رذ ‪ٚ‬‬ ‫ثسبط چ‪ٙٙ٥‬ذ‪ ، ٜ‬و‪٥ٙ‬ضن ؛ اِجت‪ ٝ‬لِش٘بق (; ل‪ِ٥‬ش٘بق) سا ٔ‪ ٣‬ت‪ٛ‬اٖ اص ل‪ِ٥‬ش (ثبخ‪ :‬لش) دس ٔم‪ٙ‬ب‪ ٢‬و‪٥ٙ‬ضن شر‪ٛ‬خ‬ ‫ادأ‪ ٝ‬داسد‬ ‫‪ ٚ‬عش‪ٌ ٜٛ‬ش ‪ ٓٞ‬دا٘ست ‪....‬‬ ‫اٖ ‪ٞ‬رٕرچر‪ٙ‬ربٖ ثرشلرشاس‬ ‫ثر‪ٛ‬د‪ .‬دس ا‪٤‬رٗ د‪ٚ‬س‪ ٜ‬ثرر‪ٝ‬‬ ‫تذس‪٤‬ذ ا‪٥ٕٞ‬ت ا‪٤‬شاٖ دس‬ ‫تزبست ر‪ٟ‬ب٘‪ ٣‬ثرش احرش‬ ‫ثبصشذٖ سا‪ ٜ‬دس‪٤‬ب‪ٙٞ ٣٤‬رذ‬ ‫اص عش‪٤‬ک دٔبغ‪ ٝ‬رر‪ٙ‬ر‪ٛ‬ثر‪٣‬‬ ‫افش‪٤‬مب ‪ ٚ‬دسٌر‪٥‬رش‪٤‬ر‪ٟ‬رب‪٢‬‬ ‫ٔررذا‪٘ ْٚ‬ررظرربٔرر‪ ٣‬ثرر‪٥‬ررٗ‬ ‫ت‪ٕٛ٥‬س‪٤‬بٖ ‪ ٚ‬د‪ِٚ‬ت ‪ٞ‬ب‪ ٢‬تشوٕب٘بٖ دس غشه وٕشً٘ شذ‪ ،‬چر‪ ٝ‬ا‪ٚ‬ضرب‬ ‫ٔتغ‪٥‬ش داخّ‪ ٣‬ا‪ ٗ٤‬د‪ِٚ‬ت‪ٞ‬ب ٔ‪ٛ‬ا٘م‪ ٣‬ثش سش سا‪ٔ ٜ‬فب‪ ٓ٥ٞ‬التصبد سر‪٥‬ربسر‪ٚ ٣‬‬ ‫ٔالحظبت تزبس‪ٔ ٢‬ب‪ٚ‬سا‪ٙٔ ٢‬غم‪ٝ‬ا‪ ٢‬ا‪٤‬زبد وشد‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ش‪ٙ‬بخت ٔب اص ٘ظبْ پ‪ َٛ‬سا‪٤‬ذ د‪ِٚ‬ت اقل‪ ّٛ٘ٛ٤ٛ‬دست وٓ دس ٔر‪ٙ‬ربعرک‬ ‫ششق ا٘بت‪ ،٣ِٛ‬اص ٌضاس ‪ٞ‬ب‪ ٣٤‬است و‪ ٝ‬دس صٔبٖ سّغربٖ سرّر‪٥‬رٓ ا‪َٚ‬‬ ‫عخٕب٘‪ ٣‬دس ا‪ٙٔ ٗ٤‬بعک ضجظ شذ‪ ٜ‬است‪٤ :‬ه الچ‪ ٝ‬عخٕرب٘ر‪ ٣‬دس صٔربٖ‬ ‫اق ل‪ّٞٛ٘ٛ٤ٛ‬ب ٔمبدَ ثب س‪ ٝ‬لشار‪ ٝ‬الچ‪ ٝ‬ث‪ٛ‬د و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬دس‪٘ ٓٞ‬ر‪٥‬رض شر‪ٟ‬رشت‬ ‫داشت‪٤ .‬ه ت‪ٙ‬ى‪ٔ ٝ‬سب‪ ٢ٚ‬ثب د‪ ٚ‬الچ‪ ٝ‬عخٕب٘‪٤ٚ ٣‬ه شب‪ٞ‬ش‪ٚ‬ل‪( ٣‬تحش‪٤‬ف‬ ‫ادأ‪ ٝ‬داسد‬ ‫شذ‪ ٜ‬شب‪ٞ‬شخ‪ٔ )٣‬مبدَ شش الچ‪ ٝ‬عخٕب٘‪ ٣‬ث‪ٛ‬د‪....‬‬ ‫بیلمجه‬ ‫عض‪٤‬ض‪ ،ٓ٤‬دا د‪ٚ‬ص‪ِٚ‬س‪،ٖٛ‬‬ ‫‪ِٛ٤‬السا دا د‪ٚ‬ص‪ِٚ‬س‪.ٖٛ‬‬ ‫ٔ‪٤ ٣ٙ‬بسداٖ ائذ٘‪،ٗ٥‬‬ ‫ا‪ٚ‬ص‪٤ ٝ٘ٚ‬ب د‪ٚ‬ص‪ِٚ‬س‪.ٖٛ‬‬ ‫*************‬ ‫‪ٞ‬ئ‪ٞ ٣‬کٌ‪ِٛ‬س‪ٞ ،ٖٛ‬کٌ‪ِٛ‬س‪.ٖٛ‬‬ ‫لبتّ‪ ٣‬داغالس سکو‪ِٛ‬س‪.ٖٛ‬‬ ‫اسص‪ ٣٘- ٢‬ثض‪ٜ‬د٘‪،ٗ٥‬‬ ‫ا‪ ٖٚ‬ثبسٔبغ‪ ٣‬تکو‪ِٛ‬س‪.ٖٛ‬‬ ‫*************‬ ‫ا‪ ٢‬ائّ‪٘ ،٣ٔٝ‬بٔشد‪،ٗ٤‬‬ ‫دادٔب عبٔ‪٘ ٗ٥‬بٔشد‪.ٗ٤‬‬ ‫ٔشد‪ ٜ‬ث‪ ٛ‬رب٘‪ ٓ٥‬ل‪ٛ‬سثبٖ‪،‬‬ ‫س‪ٙ٥‬س‪ ٗ٥‬ثئّ‪٘ ٣‬بٔشد‪.ٗ٤‬‬ ‫*************‬ ‫داغذا د‪ٚ‬ساٖ ا‪ٚٚ‬چ‪،ٖٛ٘ٛ‬‬ ‫ث‪ ٖٛٙ٤ٛ‬ث‪ٛ‬ساٖ ا‪ٚٚ‬چ‪.ٖٛ٘ٛ‬‬ ‫اِ‪ ٣‬ر ل‪ ِٛٛ‬ل‪ٛ‬س‪ٚ‬س‪،ٖٛ‬‬ ‫س‪ٚٚ ٣ٙ‬ساٖ ا‪ٚٚ‬چ‪.ٖٛ٘ٛ‬‬ ‫*************‬ ‫اِ‪ ٗ٥‬خ‪ٙ٥‬ب ت‪ٛ‬تٕبس‪،ٗ٥‬‬ ‫ثبتس‪ ٗ٥‬لب٘ب ت‪ٛ‬تٕبس‪.ٗ٥‬‬ ‫ٔ‪ٙ‬س‪٥‬ض ائ‪ ٛ‬ت‪٥‬ىٗ ‪٤‬ئشد‪،ٜ‬‬ ‫ائ‪ ٗ٤ٛ‬ث‪ٙ‬ب ت‪ٛ‬تٕبس‪.ٗ٥‬‬ ‫ستارخان‬ ‫رپوین اعتصامی‬ ‫اتا بابا سوزلری‬ ‫ا‪٤‬الٖ ‪ٞ‬ش ‪٤‬ئش‪ ٜ‬اٌش‪ٌ ٢‬ذس‪ ،‬ا‪ٚ‬ص ‪ٚٛ٤‬اس‪ٙ٥‬ب د‪ٚ‬ص ٌذس‪.‬‬ ‫ٔبس ‪ٞ‬ش وزب و‪ ٝ‬وذ ثش‪ ، ٜ‬خ‪ ٝ٘ٛ‬خ‪ٛ‬د ساست ٔ‪٥‬ش‪.ٜ‬‬ ‫****************************‬ ‫ا‪ٚ‬ص ٌ‪ٛ‬ص‪ٙ٤‬ذ‪ ٜ‬د‪٤‬شٌ‪ٌٛ ٣‬سٔ‪ٛ‬س ‪ ،‬ا‪ٚ‬صٌ‪ ٗ٥٘ ٝ‬و‪ٙ٥‬ذ‪ ٜ‬ت‪ٛ‬و‪ٌٛ ٛ‬س‪ٚ‬س‪.‬‬ ‫ت‪٥‬ش سا دس چشٓ خ‪ٛ‬د ٕ٘‪٣‬ث‪ٙ٥‬ذ ‪ ٛٔ ٣ِٚ‬سا دس چشٓ د‪ٍ٤‬ش‪٣ٔ ٢‬ث‪ٙ٥‬ذ‪.‬‬ ‫****************************‬ ‫ا‪ ٣ِٚ‬د‪ٚ‬س‪ٚ‬ح ٔشد‪ ٜ‬ش‪٥‬ش‪ٚٛ٤ٛ٤ ٢‬س‪.‬‬ ‫ٔشد‪ ٜ‬ثّ‪ٙ‬ذ شذ‪ ٜ‬داس‪ٔ ٜ‬شد‪ٜ‬ش‪ٛ‬س س‪ ٚ‬غسُ ٔ‪٥‬ذ‪.ٜ‬‬ ‫****************************‬ ‫ا‪ َٚ‬لبسداشّ‪٥‬غ‪ ٢ٛ‬حبثت ائّ‪ ٝ‬س‪ٛ‬سا اسث ‪٥ٔ ٚ‬شاث ا‪٤‬ست‪ٝ‬‬ ‫ا‪ َٚ‬ثشادس‪٤‬ت‪ ٛ‬حبثت وٗ ثمذ ادعب‪ ٢‬اسث ثىٗ‪.‬‬ ‫****************************‬ ‫ثبغذا اس‪٤‬ه ‪ٚ‬اس‪٤‬ذ‪ ٢‬سالْ عّ‪٥‬ه ‪ٚ‬اس‪٤‬ذ‪ ،٢‬ثبغذاٖ اس‪٤‬ه ل‪ٛ‬ست‪ِٛ‬ذ‪ٚ‬‬ ‫سالْ عّ‪٥‬ه ل‪ٛ‬ست‪ِٛ‬ذ‪.ٚ‬‬ ‫تبصٔب٘‪ ٣‬و‪ ٝ‬س‪ٛ‬د ٔ‪٥‬شسذ د‪ٚ‬ست است‪.‬‬ ‫****************************‬ ‫ث‪ٛ‬س٘‪٤ ٛ‬ئّّ‪ ٣‬د‪٤‬ش‪.‬‬ ‫دٔبغش ثبد داسد‪.‬‬ ‫****************************‬ ‫ث‪ٛ‬س٘‪٘ٛ‬ذاٖ ت‪ٛ‬تسبٖ رب٘‪ ٣‬چ‪٥‬خبس‪.‬‬ ‫اٌش دٔب سا ثٍ‪٥‬ش‪ ٢‬رب٘ش دس ٔ‪٣‬ا‪٤‬ذ‪.‬‬ ‫****************************‬ ‫تبریسده لقب وئرمک قایداالری‬ ‫ٌئچٗ سب‪ ٗ٥٘ ٣٤‬اسد‪...٢‬‬ ‫تجش‪٤‬ضد‪ ٜ‬ث‪٘ٛ‬الس دا‪ٞ‬ب ِمت سب‪٥ّٕ٥٤‬ش‪ِ .‬مت ا‪ ٚ‬ادالسا دئ‪٥‬ر‪٥‬رّر‪٥‬رش ور‪٣‬‬ ‫ادأ‪ ٗ٥‬ع‪٥‬ج‪ٌ ٗ٥‬کستشس‪ .ٗ٥‬س‪ٙ٘ٛ‬ت‪ ٣‬التصبد‪٤‬بت اساداٖ ٌئتذ‪٤‬رىرزر‪ٝ‬‬ ‫ثئّ‪ِ ٝ‬متِش اساداٖ ٌئذ‪٤‬ش‪.‬ثمض‪ِ ٣‬متِش تىز‪ ٝ‬ث‪٥‬ش ص‪ٙ‬مت ‪ ٚ‬ح‪٥‬رشفر‪ٝ‬‬ ‫تبریسده لقب وئرمک قایداالری‬ ‫صبحبثالس‪ ٗ٥ٙ٤‬اساس‪ٙ٥‬ذا ٔم‪ٙ‬ب ‪ٚ‬ئش‪٤‬ش‪ .‬خبِچبچ‪٣‬الس‪ ،‬ثبشٕبلرچر‪ ٣‬الس‪،‬‬ ‫ش‪ٛ‬فشِش ‪ ٚ‬ا‪٤‬ش‪ ٢‬ص‪ٙ‬فِش‪ ٗ٤‬ا‪٤‬چ‪ٙ٥‬ذ‪ ٜ‬ثمض‪ِ ٣‬متِرش ا‪ ٚ‬صر‪ٙ‬رف دٖ‬ ‫ل‪٥‬شالذا ٔم‪ٙ‬ب ‪ٚ‬ئشٔض ‪ ٚ‬ا‪٤‬شّ‪ٕٙ‬ض‪ .‬چ‪٘ٛ‬ى‪ ٛ‬ا‪ ٚ‬حشف‪٥٘ٝ‬رٗ اصرغرالحرالس‪٢‬‬ ‫ِمت ا‪ِٛٚ‬س ‪ ٚ‬ا‪ ٚ‬اصغالحالس‪ٞ٢‬بٔ‪٣‬ث‪ّٕ٥‬ضِش‪ٞ .‬کوٕب‪ٚ‬اس ٔحّّ‪ٝ‬س‪ٙ٥‬رذ‪ٜ‬‬ ‫ا‪ٙ٤‬مالثذاٖ لبثبق ثئش چشن حس‪ٚ ٗ٥‬اس‪٤‬ذ‪ .٢‬فش ت‪ٛ‬خ‪٤ٛ‬ب٘الس ‪ٞ‬ش‬ ‫ا‪ ٖٚ‬ثئش ٔ‪ ٗ٥‬ا‪ ٍّٕٝ٤‬ث‪٥‬ش لبثبَ دئ‪٥٥‬شِش‪.‬‬ ‫فش وشخب٘بالس‪ٙ٤‬ذا ‪ٞ‬ش فش ت‪ٛ‬خ‪٤ٛ‬بٖ ٌ‪٘ٛ‬ذ‪ ٜ‬ا‪ ٖٚ‬ثئش ٔ‪ ٗ٥‬ا‪ّٕ٤‬ه سبِٕبغب ‪٤‬م‪ ٣ٙ‬لبتٕبالسا ا‪ ٖٚ‬ثئش ٔ‪ ٗ٥‬د‪ٚٚ ٌٖٛٚ‬سٔبغب ٔزج‪ٛ‬س‬ ‫ا‪ِٛٚ‬سد‪ .ٚ‬ث‪٘ٛ‬ب لبثبَ سبِٕبق دئ‪٥٥‬شد‪ّ٤‬ش‪.‬‬ ‫ا‪ٚ‬شبلالس ‪٤‬بس‪ ٓ٤‬لبثبَ سبِ‪٥‬شد‪٤‬الس‪ٞ .‬ش لبثبَ دوسد چشن سب‪٥ّ٥٤‬شد‪ .٢‬حس‪ ٗ٥‬ثئش چشن ٌ‪٘ٛ‬ذ‪ ٜ‬ث‪٥‬ش لبثبَ ‪ ٚ‬ث‪٥‬رش چرشن ا‪٤‬رّرٕره‬ ‫سبِ‪٥‬شد‪ .٢‬ا‪ ٖٛ٘ٚ‬اِ‪ ٣‬س‪ٛ‬سعتّ‪٤ ٚ ٣‬ئٍ‪ ٗ٥‬ا‪ِٚ‬ذ‪ٚ‬غ‪٘ٛ‬ب حس‪ ٗ٥‬ثئش چشن ادالٕ٘‪٥‬شذ‪.٢‬ارسثب‪٤‬زب٘‪ ٗ٥‬و‪ٙ‬ذِش‪ٙ٤‬ذ‪ٜ‬د‪ِ ٜ‬رمرت ‪ٚ‬اس‪ ،‬أرٕرب‬ ‫تجش‪٤‬ضد‪ ٜ‬ا‪ٚ‬الٖ ٔم‪ٙ‬بدا دئ‪ .ُ٥٥‬و‪ٙ‬ذ‪ِ٣ّ٤‬ش ع‪٥ٔٛٔٛ‬تذ‪ ٜ‬ادأالس‪ ٢‬ح‪ٛ٥‬ا٘السا ا‪ٚ‬خشبد‪٤‬ت ‪ ٚ‬ح‪ٛ٥‬اٖ اد‪ ٗ٤‬ث‪٥‬ش ادأ‪ ٗ٥‬اد‪ٙ٤‬ب ‪٤‬بپ‪٥‬شذ‪٤‬ش‪٤‬رشالس‪.‬‬ ‫ٔخّٗ ث‪٥‬ض‪ٕٔ ٚٚ‬ذ‪ ،‬وئچ‪ ٣‬وش‪ ،ٓ٤‬ا‪٤‬ت خّ‪ ٚ ُ٥‬ث‪ِ ٛ‬متِش تجش‪٤‬ضد‪ ٜ‬د‪ ٜ‬دئ‪٥ّ٥٥‬ش‪ ،‬إٔب تحم‪٥‬ش ائتٕه ٔم‪ٙ‬بدا ا‪ِٛٚ‬س‪ .‬ث‪٥‬ش حبِذا و‪ ٣‬و‪ٙ‬ذِشد‪ٜ‬‬ ‫سبد‪ ٜ‬ث‪٥‬ش اد و‪ ٗ٥ٕ٥‬ا‪٤‬شّ‪٥ٙ‬ش‪ .‬و‪ٙ‬ذِشد‪ ،ٜ‬و‪ٙ‬ذ و‪ِٛ‬ت‪ٛ‬س‪ ٝ٘ٚ‬ا‪٤ٚ‬غ‪ِ ٖٛ‬متِش ‪ٚ‬اس ٔخّٗ ٘بخ‪٥‬شچ‪ ٣‬ل‪٥‬ض‪٘( ٢‬بخ‪٥‬شچ‪ ٣‬ل‪٥‬ض‪٤ ٢‬ئش‪٤‬ىّ‪ٙ٤ٝ‬ذ‪ ٜ‬اسپرب‬ ‫چکس‪٤ ٝٙ٥ٌٜ‬ئش‪٤‬ىّش)‪ٌ ،‬کص‪ ٚ‬لب٘س‪٥‬ض احٕذ (اسپب چکس‪ ٣ٌ ٜ‬دا پئ‪٥ٙ‬ش‪ٌ ،‬کتر‪ٛ‬س دا ا‪ّ٤‬ر‪ ٝ‬اص احرٕرذ‪ ،‬ا‪ ٢‬اال ٌرکص اال ٌرکص‬ ‫احٕذ)‪.‬شٕش‪ ،‬حشّٔ‪٤ ،ٝ‬ض‪٤‬ذ‪ ،‬عٕش ‪ ٚ‬ث‪ِ ٛ‬متِش ا‪ ٚ‬ادأالسا ل‪ِٛٛ٤ٛ‬س و‪ ٣‬عبش‪ٛ‬سا ‪ ٚ‬تبس‪ٛ‬عب ٌ‪ّ٘ٛ‬ش‪ٙ٤‬ذ‪ ٜ‬وشثال ‪ٚ‬الم‪ٝ‬س‪ٙ٥‬ر‪٥‬رٗ شرجرئر‪ٟ‬ر‪٥‬رٗ‬ ‫چ‪٥‬خبسدا٘ذا ا‪٘ٚ‬الس أبْ حس‪ ٗ٥ٙ٥‬د‪ٚ‬شٕب٘الس‪ ٗ٥ٙ٤‬س‪ ِٖٛٚ‬ا‪ٙ٤ٚ‬ب‪٥٤‬شالس – ش‪٥ٕ٥‬ش س‪٤‬ضب‪ ،‬عٕش لّ‪٤ ،٣‬ض‪٤‬ذ عسىش‪ ،‬حشّٔ‪ ٝ‬ربثجربس‪ ،‬خر‪ِٛ‬ر‪٣‬‬ ‫اسد‪ٚ ٢‬اس‬ ‫خّ‪ٚ ُ٥‬وشثال ‪ٚ‬الم‪ٝ‬س‪ٙ٥‬ذ‪ ٜ‬حش س‪٤‬بح‪ ٣‬چ‪ٛ‬خ ٔش‪ٟٛ‬سد‪ٚ‬س‪...‬‬ صفحه 6 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫* چهارشنبه‬ ‫* ‪ 82‬مهر‬ ‫* ‪ 81‬اکتبر‬ ‫* ‪ 01‬ربیع االول‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪:‬‬ ‫‪0011‬‬ ‫‪8180‬‬ ‫‪0001‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪1100‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫* صفحه ‪7‬‬ ‫ابالغ افسایش ‪ ۰۱‬درصذی قیوت الستیک سبک ٍ سٌگیی‬ ‫اقتصادی‬ ‫ؾط‪ٝ‬یؽ ذجطی‪ -‬ا‪ٛ‬ج٘‪ ٚ‬ص‪ٜ‬لی ص‪ٜ‬ؼت تبیط اٗط‪ٝ‬ظ زض ‪ٛ‬ربٗر‪٠‬‬ ‫ای ذطبه ث‪ ٠‬قطًت ‪١‬بی ػر‪ ٞ‬ا‪ٛ‬ج٘‪ ٚ‬اػ٘ربّ اکرعایرف‬ ‫هل٘ت ‪ ۱۸‬زضصسی ضا اػ ٕ ًطز‪.‬‬ ‫حس‪ٝ‬ز یی ٗب‪ ٟ‬پلف ؾر‪ِٜٞ‬ی ا‪ٛ‬ج٘‪ ٚ‬تبیط ذجط اظ اکعایرف‬ ‫‪ ۰۵‬زضصسی هل٘ت تبیط زاز؛ اٗب پؽ اظ ایر‪ٜ‬رٌر‪ ٠‬ؾربظٗرب‪ٙ‬‬ ‫ح٘بیت ٗصطف ً‪ٜٜ‬سُب‪ ٝ ٙ‬ت‪ٓٞ‬لسً‪ٜٜ‬سُب‪ ٙ‬اظ ا‪ٛ‬ج٘‪ ٚ‬تربیرط‬ ‫زضذ‪ٞ‬اؾت ًطز تب اؾ‪ٜ‬بز ٗطتجط ثب چطایی اکعایف هل٘ت ضا‬ ‫اضائ‪ًٜ ٠‬س ث کبصٔ‪ ٠‬ا‪ٛ‬ج٘‪ ٚ‬اظ تص٘لٖ ذ‪ٞ‬ز ثطای اػ٘بّ ُطا‪ٛ‬ی ػوت ‪ٛ‬کل‪ٜ‬ی ًطز‪.‬‬ ‫ثب ای‪ ٚ‬حبّ ا‪ٛ‬ج٘‪ ٚ‬ص‪ٜ‬لی ص‪ٜ‬ؼت تبیط اٗط‪ٝ‬ظ زض ‪ٛ‬بٗ‪٠‬ای ذطبه ث‪ ٠‬قطًت‪١‬بی ػر‪ ٞ‬ا‪ٛ‬ج٘‪ ٚ‬اػر٘ربّ‬ ‫اکعایف هل٘ت ‪ ۱۸‬زضصسی ضا اػ ٕ ًطز‪ .‬زض ای‪ٛ ٚ‬بٗ‪ ٠‬اٗس‪ ٟ‬اؾت‪ :‬ثب ت‪ٞ‬ج‪ ٠‬ث‪ٗ ٠‬ص‪ٞ‬ث‪١ ٠‬لرت ٗرسیرط‪ٟ‬‬ ‫ا‪ٛ‬ج٘‪ ٚ‬اکعایف هل٘ت تبیط زض ز‪ٗ ٝ‬طحٔ‪ ٠‬ث‪ ٠‬قطح ظیط اػ٘بّ ٗیُطزز‪.‬‬ ‫‪ .۰‬تبیط‪١‬بی ؾ‪ٞ‬اضی ضازیبّ ‪ٗ ٙٝ ٝ‬ج٘‪ٞ‬ػبً ‪ ۱۸‬زضصس اکعایف ٗطحٔ‪ ٠‬ا‪ ۲۸ ّٝ‬زضصس ‪ٗ ٝ‬رطحٔر‪ ٠‬ز‪ٕٝ‬‬ ‫‪ ۰۸‬زضصس‪ . ۲ .‬تبیط‪١‬بی ثبیبؼ ‪ ٝ‬ضازیبّ ‪ٛ‬ل٘‪ ٠‬ؾ‪ِٜ‬ل‪ ٚ‬ؾ‪ِٜ‬ل‪ً ٝ ٚ‬کب‪ٝ‬ضظی ٗرجر٘ر‪ٞ‬ػر ًب ‪ ۰۸‬زضصرس‬ ‫ٗطحٔ‪ ٠‬ا‪ ۱۸ ّٝ‬زضصس ‪ٗ ٝ‬طحٔ‪ ٠‬ز‪ ۰۸ ٕٝ‬زضصس‪.‬‬ ‫اظ ؾ‪ٞ‬ی زیِط حس‪ٝ‬ز ‪ٗ ۱.۱‬لٔل‪ ٙٞ‬کوط‪ ٟ‬ث‪ ٠‬اضظـ ‪١ ۲۰۰‬رعاض ‪ٝ‬‬ ‫‪ٗ ۵۸۸‬لٔلبضز ت‪ٗٞ‬ب‪ ٙ‬اظ چی‪١‬بی ٗجبزٓ‪٠‬ای ‪ٝ‬ص‪ ّٞ‬قس‪ ٟ‬اؾت ًر‪٠‬‬ ‫اظ ‪ٛ‬ظط تؼساز ‪ٗ ٝ‬جٔؾ ث‪ ٠‬تطتلت ‪ ۲۱.۰ ٝ ۱.۰‬زضصس اکعایف زاضز‪.‬‬ ‫زض ً‪ٜ‬بض چی‪١‬بی ‪ٝ‬ص‪ٓٞ‬ی ٗؼبزّ ‪١ ۰۸۹‬عاض کوط‪ ٟ‬چی ثطُکرت‬ ‫ذ‪ٞ‬ضز‪ ٠ً ٟ‬اظ ‪ٛ‬ظط تؼساز چی‪١‬بی ثطُکتی زض ٗوبیؿ‪ ٠‬ثب ٗب‪ ٟ‬هجْ‬ ‫ث‪ ٠‬تطتلت ‪ ۰.۰‬زضصس ًب‪١‬ف ‪ ٝ‬اظ ‪ٛ‬ظط ٗجٔرؾ ‪ٛ‬رلرع پر‪ٜ‬رج زضصرس‬ ‫اکعایف زاقت‪ ٠‬اؾت‪٘١ .‬چ‪ٜ‬ل‪ ٚ‬زض ای‪ٗ ٚ‬س زض اؾرترب‪ ٙ‬تر‪٢‬رطا‪ٙ‬‬ ‫حس‪ٝ‬ز ‪ٗ ۲.۲‬لٔل‪ ٙٞ‬کوط‪ ٟ‬چی ث‪ ٠‬اضظـ ثبٓؾ ثط ‪١ ۰۲۰‬عاض ‪۵۸۸ ٝ‬‬ ‫ٗلٔلبضز ت‪ٗٞ‬ب‪ٗ ٙ‬جبزٓ‪ ٠‬قس‪ ٠ً ٟ‬ثلب‪ِٛ‬ط صسض‪ٛ‬کل‪ٜ‬ی اؾتب‪ ٙ‬ت‪٢‬رطا‪ ٙ‬زض‬ ‫ٗجبزٓ‪ ٠‬چی زض ؾطح ًک‪ٞ‬ض اؾت‪.‬‬ ‫چی‪١‬بی ‪ٝ‬ص‪ ّٞ‬قس‪ ٟ‬زض ت‪٢‬طا‪ ٙ‬حس‪ٝ‬ز ز‪ٗ ٝ‬لٔل‪ ٙٞ‬کوط‪ ٟ‬ث‪ ٠‬اضظـ‬ ‫حس‪ٝ‬ز ‪١ ۰۰۲‬عاض ‪ٗ ۹۸۸ ٝ‬لٔلبضز ت‪ٗٞ‬ب‪ ٝ ٙ‬چری ‪١‬ربی ثرطُکرتری‬ ‫ٗؼبزّ ‪١ ۰۹۰‬عاض کوط‪ ٟ‬ث‪ ٠‬اضظـ ثلف اظ ‪١ ۰۰‬عاض ‪ٗ ۱۸۸ ٝ‬لرٔرلربضز‬ ‫ت‪ٗٞ‬ب‪ُ ٙ‬عاضـ قس‪ ٟ‬اؾت‪ .‬ػ ‪ ٟٝ‬ثط ای‪ ٚ‬زض ق‪٢‬طی‪ٞ‬ض ٗب‪ ٟ‬زض ًرْ‬ ‫ًک‪ٞ‬ض ٗؼبزّ ‪١ ۱۰۱‬رعاض کورط‪ ٟ‬چری ثر‪ ٠‬اضظـ حس‪ٝ‬ز ‪١ ۱۸‬ررعاض‬ ‫‪ٗ ۲۸۸ ٝ‬لٔلربضز ت‪ٗٞ‬ب‪ ٙ‬ث‪ ٠‬زالیْ ًؿطی یرب کرورررسا‪ٗ ٙ‬ر‪ٞ‬جرر‪ٞ‬زی‬ ‫ثطُکرت ذ‪ٞ‬ضز‪ ٟ‬اؾت ً‪ ٠‬اظ ‪ٛ‬ظط تؼساز ‪ ٝ‬اضظـ ‪۹۱.۰ ٝ ۹۱.۰‬‬ ‫زضصس اظ ًْ چی‪١‬بیثطُکتی ث‪ ٠‬زالیرْ ًؿرطی یرب کرورسا‪ٙ‬‬ ‫ٗ‪ٞ‬ج‪ٞ‬زی ث‪ٞ‬ز‪ ٟ‬اؾت‪.‬‬ ‫تَزیع ‪ ۲۵۲‬هسار تی برًج با ًرخ هصَب در بازار‬ ‫ؾط‪ٝ‬یؽ ذجطی‪ -‬هبئٖ ٗروربٕ ثربظضُرب‪ٛ‬ری‬ ‫ز‪ٓٝ‬تی ُلت‪ :‬اظ اثتسای اٗؿبّ ‪١ ۲۵۹‬رعاض‬ ‫ت‪ ٚ‬ثط‪ٛ‬ج اػٖ اظ ‪١‬ر‪ٜ‬رسی پربًؿرترب‪ٛ‬ری ‪ٝ‬‬ ‫تبیٔ‪ٜ‬سی ثب ‪ٛ‬طخ ٗص‪ٞ‬ه زض ثربظاض تر‪ٞ‬ظیرغ‬ ‫قس‪ ٟ‬اؾت‪.‬‬ ‫حؿ‪ ٚ‬ح‪ٜ‬ب‪ ٙ‬هبئٖ ٗوبٕ ثبظضُب‪ٛ‬ی ز‪ٓٝ‬تی ثرب‬ ‫اقبض‪ ٟ‬ث‪ ٠‬ای‪ ٠ٌٜ‬ثبظضُب‪ٛ‬ی ز‪ٓٝ‬رتری ٗرجرطی‬ ‫شذبیط ضا‪١‬جطزی ًک‪ٞ‬ض اؾت اظ‪٢‬بض ًطز‪ :‬ثبظضُب‪ٛ‬ی ز‪ٓٝ‬تی تبثغ تص٘ل٘ب ‪ٝ‬ظاض ج‪٢‬ربز‬ ‫ًکب‪ٝ‬ضظی اؾت ‪ٞ٘١ ٝ‬اض‪ ٟ‬ث‪ٜ‬بثط ٗلعا‪ ٙ‬اػ ٗی اهسإ ث‪ ٠‬ت‪ٞ‬ظیغ ٗی ً‪ٜ‬س‪.‬‬ ‫ا‪ ٝ‬اکع‪ٝ‬ز‪ :‬اظ اثتسای اٗؿبّ تبً‪١ ۲۵۹ ٜٙٞ‬عاض ت‪ ٚ‬ثط‪ٛ‬ج اػٖ اظ ‪ٜ١‬سی تبیٔ‪ٜ‬سی ‪ ٝ‬پبًؿتب‪ٛ‬ری‬ ‫ثب ‪ٛ‬طخ ٗص‪ٞ‬ه ت‪ٞ‬ظیغ قس‪ ٟ‬اؾت‪.‬‬ ‫ح‪ٜ‬ب‪ ٙ‬هل٘ت ‪١‬ط ًلٔ‪ ٞ‬ثط‪ٛ‬ج تبیٔ‪ٜ‬سی ثطای ٗصطف ً‪ٜٜ‬س‪ ٟ‬ضا ‪١ ۰۲‬عاض ‪ ۵۸۸ ٝ‬ت‪ٗٞ‬ب‪ٜ١ ٙ‬رسی‬ ‫ضا ‪١ ۰۰‬عاض ‪ ۵۸۸ ٝ‬ت‪ٗٞ‬ب‪ ٝ ٙ‬پبًؿتب‪ٛ‬ی ضا ‪١ ۲۸‬عاض ‪ ۵۸۸ ٝ‬ت‪ٗٞ‬ب‪ ٙ‬اػ ٕ ًطز‪.‬‬ ‫ای‪ٗ ٚ‬وبٕ ٗؿئ‪ ّٞ‬ثب ثلب‪ ٙ‬ای‪ ٠ٌٜ‬ثط‪ٛ‬بٗ‪ ٝ ٠‬ؾلبؾت ُصاضی ت‪ٞ‬ظیغ ثط‪ٛ‬ج زؾت ‪ٝ‬ظاض جر‪٢‬ربز‬ ‫ًکب‪ٝ‬ضظی اؾت ُلت‪ :‬اظ اثتسای ٗ‪٢‬ط ت‪ٞ‬ظیغ ‪١ ۰۵۸‬عاض ت‪ ٚ‬ثط‪ٛ‬ج زض زؾتر‪ٞ‬ض ًربض هرطاض‬ ‫ُطکت‪ ٠‬اؾت ‪ٞ٘١ ٝ‬اض‪ٗ ٟ‬حس‪ٝ‬زیت ‪ٜٞ٘ٗ ٝ‬ػلتی زض ٗلعا‪ ٙ‬ػطض‪ٝ ٠‬جر‪ٞ‬ز ‪ٛ‬رساضز ثر‪١ ٠‬رط‬ ‫ٗلعا‪ٛ‬ی ً‪ ٠‬اػ ٕ ً‪ٜٜ‬س ثبظضُب‪ٛ‬ی ز‪ٓٝ‬تی ٗ‪ٞ‬ظق ث‪ ٠‬ت‪ٞ‬ظیغ ذ‪ٞ‬ا‪١‬س ث‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫هبئٖ ٗوبٕ ثبظضُب‪ٛ‬ی ز‪ٓٝ‬تی ازاٗ‪ ٠‬زاز‪ :‬ث‪ٜ‬بثط کطای‪ٜ‬رس ‪ ٝ‬ایرلر‪ٛ ٚ‬ربٗر‪ ٠‬ضا‪١‬رجرطزی شذربیرط‬ ‫اؾتطاتػیی ث‪ ٠‬ػ‪ٜٞ‬ا‪ ٙ‬شذبیط ‪ ٝ‬ت‪ٜ‬ظلٖ ثبظاض ٗ‪ٞ‬ضز اؾتلبز‪ ٟ‬هطاض ٗی ُلطز‪.‬‬ ‫ؾط‪ٝ‬یؽ ذجطی‪ٗ -‬ؼب‪ٗ ٙٝ‬ؿٌ‪ ٝ ٚ‬ؾبذت٘ب‪ٝ ٙ‬ظیط ضا‪ ٝ ٟ‬ق‪٢‬رطؾربظی‬ ‫ُلت‪ٗ :‬طحٔ‪ٛ ٠‬رؿت حجت‪ٛ‬بٕ ططح ؾبذت چ‪٢‬بض ٗرلرٔرلر‪ٝ ٙٞ‬احرس‬ ‫ٗؿٌ‪ٛٞ‬ی اظ اٗط‪ٝ‬ظ (چ‪٢‬بضق‪ٜ‬ج‪ )٠‬اؿبظ ٗیق‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫ٗح٘‪ٞ‬ز ٗح٘‪ٞ‬ز ظاز‪ ٟ‬اکع‪ٝ‬ز‪ٗ :‬توبضلب‪ ٙ‬یی ٗب‪ ٟ‬کطصت زاض‪ٛ‬س تب زض‬ ‫ؾبٗب‪ ٠ٛ‬جسیس ث‪ ٠‬ازضؼ ‪ٗwww.saman.mrud.ir‬رطاجرؼر‪ٝ ٠‬‬ ‫حجت ‪ٛ‬بٕ ً‪ٜٜ‬س‪ٝ .‬ی اکع‪ٝ‬ز‪ :‬حجت ‪ٛ‬بٕ زض ق‪٢‬ط‪١‬بیی ا‪ٛ‬جبٕ ٗی ق‪ٞ‬ز ًر‪٠‬‬ ‫تبً‪ ٜٙٞ‬تبٗل‪ ٚ‬ظٗل‪ ٚ‬قس‪ ٟ‬اؾت‬ ‫تؼ‪٢‬س ز‪ٓٝ‬ت ؾبذت ؾبٓلب‪ ٠ٛ‬یی ٗلٔل‪ٝ ٙٞ‬احس ٗؿٌ‪ٛٞ‬ی اؾرت ًر‪٠‬‬ ‫‪ ۲/۲‬هیلیارد دالر داخلیسازی در ًیوه ًخست ‪ ۰۴۱۱‬هحقق شذ‬ ‫ؾط‪ٝ‬یؽ ذجطی‪ٗ -‬ؼب‪ ٙٝ‬اٗ‪ٞ‬ض ص‪ٜ‬بیرغ ‪ٝ‬ظاض‬ ‫ص‪ٜ‬ؼت ٗؼس‪ ٝ ٙ‬تجبض ُلت‪ُ :‬عاضـ‪١‬ربی‬ ‫ا‪ٓٝ‬ل‪ ٠‬ضؾلس‪ ٟ‬اظ اؾتب‪١ ٙ‬ب حبًی اؾت زض ‪ٛ‬لر٘ر‪٠‬‬ ‫‪ٛ‬رؿت اٗؿبّ ‪ٗ ۲.۲‬لٔل‪ ٙٞ‬زالض زاذٔی ؾربظی‬ ‫ٗحون قس‪ ٟ‬اؾت‪٢ٗ .‬سی صبزهی ‪ٛ‬لربضًری زض‬ ‫ٗطاؾٖ پ‪ٜ‬ج٘ل‪ٗ ٚ‬لع ترصصی تؼ٘لن ؾربذرت‬ ‫زاذْ زض ص‪ٜ‬ؼت ذ‪ٞ‬زض‪ ٝ‬زض ٗرحرْ ؾربظٗرب‪ٙ‬‬ ‫ُؿتطـ ‪ٞٛ ٝ‬ؾبظی ص‪ٜ‬ربیرغ ایرطا‪( ٙ‬ایرسض‪)ٝ‬‬ ‫اکع‪ٝ‬ز‪ :‬ثطای ؾبّ ‪ ۰۰۸۸‬زاذٔی ؾبظی ؾ‪ٗ٠‬لٔلبضز ‪ٗ ۰۸۸ ٝ‬لٔل‪ ٙٞ‬زالضی اهر ٕ ُرٔر‪ُٞ‬رب‪١‬ری‬ ‫ثط‪ٛ‬بٗ‪٠‬ضیعی قس‪ ٟ‬اؾت‪ٝ .‬ی ثب اقبض‪ ٟ‬ث‪ ٠‬ثط‪ٛ‬بٗ‪ٗ ۱.۵ ٠‬لٔلبضز زالضی زاذٔی ؾربظی زض ؾربّ ‪۹۹‬‬ ‫ذبطط‪ٛ‬کب‪ً ٙ‬طز‪ :‬ثب ا‪ٛ‬جبٕ ثطضؾی ‪١‬بی ‪٢ٛ‬بیی ‪ٗ ۲‬لٔلبضز زالض اظ اهساٗب ‪ ٝ‬ؾطٗبی‪ُ٠‬صاضی‪١‬ربی‬ ‫ا‪ٛ‬جبٕ قس‪ ٟ‬تبیلس قس‪ ٟ‬اؾت ‪ ٝ‬ثط ای‪ ٚ‬اؾبؼ ؾبّ ُصقت‪ ٠‬حس‪ٝ‬ز ‪ ۰۸‬زضصس ثط‪ٛ‬بٗ‪١ ٠‬رب زض ایر‪ٚ‬‬ ‫ثرف تحون یبکت‪ .‬صبزهی ‪ٛ‬لبضًی یبزا‪ٝ‬ض قس‪ :‬ؾبذت زاذْ یٌی اظ پط‪ٝ‬غ‪١ٟ‬بیی ث‪ٞ‬ز ً‪ ٠‬زض‬ ‫ؾبّ ‪ ۹۰‬زض ًک‪ٞ‬ض ض‪٘ٛٝ‬بیی قس ‪ ٝ‬زض ‪ٛ‬ل٘‪ ٠‬ز‪٘١ ٕٝ‬ب‪ ٙ‬ؾبّ زض هبٓت ٗلع‪١‬بی ؾربذرت زاذرْ‬ ‫ٗ‪ٞ‬ضز پلِلطی هطاض ُطکت‪ .‬زض ؾبّ ‪ ۹۹‬ثطای ‪ ۲۰۰‬اه ٕ ُٔ‪ُٞ‬ب‪١‬ی ص‪ٜ‬ؼت ثطـ زاؾترب‪ٛ‬ری زض‬ ‫‪ٛ‬ظط ُطکت‪ ٠‬قس‪ .‬ای‪ٗ ٚ‬وبٕ ٗؿ‪ ّٝٞ‬اظ ضقس ‪ ۰.۰‬زضصسی زض ص‪ٜ‬ؼت ًک‪ٞ‬ض زض ؾبّ ‪ٗ ۹۹‬رطربثرن‬ ‫اٗبض ثب‪ٛ‬ی ٗطًعی ذجط زاز ‪ ٝ‬اکع‪ٝ‬ز‪ٗ :‬طبثن اٗبض ثب‪ٛ‬ی ٗطًعی زض ؾ‪ٗ ٠‬ب‪ٛ ٠١‬رؿرت اٗؿربّ‬ ‫ضقس ‪ ۱.۰‬زضصسی ‪ٗ ٝ‬طبثن اٗبض ٗطًع اٗبض ایطا‪ ٙ‬ضقس ‪ ۵.۵‬زضصسی زض ُط‪ ٟٝ‬ص‪ٜ‬ؼت ٗحون‬ ‫قس‪ٝ .‬ی ازاٗ‪ ٠‬زاز‪ :‬زض ‪ٛ‬ل٘‪ٛ ٠‬رؿت اٗؿبّ ضقس ‪ ۲‬زضصسی ‪ ٝ‬ؾ‪١ ٠‬عاض ‪ ۱۸۸‬کوط‪ ٟ‬پط‪ٝ‬ا‪١ ٠ٛ‬ربی‬ ‫ث‪٢‬ط‪ ٟ‬ثطزاضی ٗحون قس ً‪ ٠‬اقتـبّ ای‪ ٚ‬پط‪ٝ‬ا‪١٠ٛ‬ب ثب ضقس ‪ ۲۸‬زضصسی ث‪١ ۰۰ ٠‬عاض قـْ ٗؿتولٖ‬ ‫زض ثرف ص‪ٜ‬ؼت ضؾلس‪.‬‬ ‫ریزوامٍ ارک‬ ‫م الف ‪ 335‬میاوٍ‬ ‫»اگهی تحدید حدید اختصاصی «قاوًن تعییه تکلیف ‪....‬‬ ‫زض اجطای زؾت‪ٞ‬ض تجصط‪ٗ ٟ‬بز‪ ۰۱ ٟ‬هب‪ ٙٞٛ‬تؼلل‪ ٚ‬تٌٔلق ‪ٝ‬ضؼلت اضاضی ‪ ٝ‬ؾبذت٘ب‪٢ٛ‬بی کبهس ؾ‪ٜ‬س ضؾ٘ی ٗص‪ٞ‬ه ‪ٗ ۰۱۹۸0۹0۲۱‬جٔؽ ق‪ٞ‬ضای اؾ ٗری‬ ‫هؿ٘تی اظ اٗ ى ‪ٝ‬اهؼ‪ ٠‬زض ح‪ٞ‬ظ‪ ٟ‬حجتی تطً٘ب‪ٛ‬چبی ً‪ ٠‬تحسیس حس‪ٝ‬ز ‪ٛ‬کس‪ ٟ‬ا‪ٛ‬س ث‪ ٠‬قطح شیْ اُ‪٢‬ی ٗی ُطزز‪ -۰ .‬اهبیب‪ ٙ‬ػرٔری ‪ٗ ٝ‬ر‪ٞ‬ؾری ‪١‬رط ز‪ٝ‬‬ ‫ضحل٘ی کطظ‪ٛ‬سا‪ : ٙ‬حلسض ٗتوبضی ‪ٗ ٝ‬تصطف قکسا‪ َٛ‬یی هطؼ‪ ٠‬ظٗل‪ٗ ٚ‬عض‪ٝ‬ػی ((ؾ‪١ ٖ٢‬ط ًسإ ؾ‪ ٠‬زا‪ٗ َٛ‬کبع اظ قکسا‪ )) َٛ‬پ ى ‪ ۰۰۱‬کطػی‬ ‫اظ ‪ – ۰۰‬اصٔی ثرف ‪ ۱۹‬تجطیع ‪ٝ‬اهغ زض ض‪ٝ‬ؾتبی ‪ٝ‬ض‪ٛ‬رٌرف ثر‪ٗ ٠‬ؿربحرت ‪ٗ ۰۰۲۵‬رترط ٗرطثرغ ثر‪ً ٠‬ر رؾر‪ٝ ۰۱۹۹۰۰۰۰۸۰۸۰۰۸۸۸۲۰۸ : ٠‬‬ ‫‪ -۲ ۰۱۹۹۰۰۰۰۸۰۸۰۰۸۸۸۲۰۰‬اهبیب‪ ٙ‬ػٔی ‪ٞٗ ٝ‬ؾی ‪١‬ط ز‪ ٝ‬ضحل٘ی کطظ‪ٛ‬سا‪ : ٙ‬حلسض ٗتوبضی ‪ٗ ٝ‬تصطف قکسا‪ َٛ‬یی هطؼ‪ ٠‬ظٗرلر‪ٗ ٚ‬رعض‪ٝ‬ػری‬ ‫((ؾ‪١ ٖ٢‬ط ًسإ ؾ‪ ٠‬زا‪ٗ َٛ‬کبع اظ قکسا‪ )) َٛ‬پ ى ‪ ۰۰۰‬کطػی اظ ‪ – ۰۰‬اصٔی ثرف ‪ ۱۹‬تجطیع ‪ٝ‬اهغ زض ض‪ٝ‬ؾتبی ‪ٝ‬ض‪ٌٛ‬ف ث‪ٗ ٠‬ؿربحرت ‪۲۰۱۰۰‬‬ ‫ٗتط ٗطثغ ث‪ ً ٠‬ؾ‪۰۱۹۹۰۰۰۰۸۰۸۰۰۸۸۸۲۲۱۹ ٝ ۰۱۹۹۰۰۰۰۸۰۸۰۰۸۸۸۲۱۰ : ٠‬‬ ‫‪ -۱‬اهبیب‪ ٙ‬ػٔی ‪ٞٗ ٝ‬ؾی ‪١‬ط ز‪ ٝ‬ضحل٘ی کطظ‪ٛ‬سا‪ : ٙ‬حلسض ٗتوبضی ‪ٗ ٝ‬تصطف قکسا‪ َٛ‬یی هطؼ‪ ٠‬ظٗل‪ٗ ٚ‬عض‪ٝ‬ػی ((ؾ‪١ ٖ٢‬ط ًسإ ؾ‪ ٠‬زا‪ٗ َٛ‬کربع‬ ‫اظ قکسا‪ )) َٛ‬پ ى ‪ ۰۰۵‬کطػی اظ ‪ – ۰۰‬اصٔی ثرف ‪ ۱۹‬تجطیع ‪ٝ‬اهغ زض ض‪ٝ‬ؾتبی ‪ٝ‬ض‪ٛ‬رٌرف ثر‪ٗ ٠‬ؿربحرت ‪ٗ ۰۲۵۰‬رترط ٗرطثرغ ثر‪ً ٠‬ر رؾر‪: ٠‬‬ ‫‪۰۱۹۹۰۰۰۰۸۰۸۰۰۸۸۸۲۰۵ ٝ ۰۱۹۹۰۰۰۰۸۰۸۰۰۸۸۸۲۰۰‬‬ ‫‪ -۰‬اهبیب‪ ٙ‬ػٔی ‪ٞٗ ٝ‬ؾی ‪١‬ط ز‪ ٝ‬ضحل٘ی کطظ‪ٛ‬سا‪ : ٙ‬حلسض ٗتوبضی ‪ٗ ٝ‬تصطف قکسا‪ َٛ‬یی هطؼ‪ ٠‬ظٗل‪ٗ ٚ‬عض‪ٝ‬ػی ((ؾ‪١ ٖ٢‬ط ًسإ ؾ‪ ٠‬زا‪ٗ َٛ‬کبع اظ‬ ‫قکسا‪ )) َٛ‬پ ى ‪ ۰۰۱‬کطػی اظ ‪ – ۰۰‬اصٔی ثرف ‪ ۱۹‬تجطیع ‪ٝ‬اهغ زض ض‪ٝ‬ؾتبی ‪ٝ‬ض‪ٛ‬رٌرف ثر‪ٗ ٠‬ؿربحرت ‪ٗ ۰۵۵۲۱‬رترط ٗرطثرغ ثر‪ً ٠‬ر رؾر‪: ٠‬‬ ‫‪۰۱۹۹۰۰۰۰۸۰۸۰۰۸۸۸۲۰۱ ٝ ۰۱۹۹۰۰۰۰۸۰۸۰۰۸۸۸۲۲۰۲‬‬ ‫‪ -۵‬اهبیب‪ ٙ‬ػٔی ‪ٞٗ ٝ‬ؾی ‪١‬ط ز‪ ٝ‬ضحل٘ی کطظ‪ٛ‬سا‪ : ٙ‬حلسض ٗتوبضی ‪ٗ ٝ‬تصطف قکسا‪ َٛ‬یی هطؼ‪ ٠‬ظٗل‪ٗ ٚ‬عض‪ٝ‬ػی ((ؾ‪١ ٖ٢‬ط ًسإ ؾ‪ ٠‬زا‪ٗ َٛ‬کبع اظ‬ ‫قکسا‪ )) َٛ‬پ ى ‪۰۰۰‬کطػی اظ ‪ – ۰۰‬اصٔی ثرف ‪ ۱۹‬تجطیع ‪ٝ‬اهغ زض ض‪ٝ‬ؾرتربی ‪ٝ‬ض‪ٛ‬رٌرف ثر‪ٗ ٠‬ؿربحرت‪ٗ ۲۱۱۸۱‬رترط ٗرطثرغ ثر‪ً ٠‬ر رؾر‪: ٠‬‬ ‫‪ ۰۱۹۹۰۰۰۰۸۰۸۰۰۸۸۸۲۱۰ ٝ ۰۱۹۹۰۰۰۰۸۰۸۰۰۸۸۸۲۱۱‬تبضید تحسیس حس‪ٝ‬ز ‪ ۰۰۸۸0۸۰0۲۲ :‬تحسیس حس‪ٝ‬ز اٗ ى ک‪ٞ‬م زض ض‪ٝ‬ظ ٗ‪٢‬ل‪ٗ ٠ٜ‬رطربثرن‬ ‫ٗوطاض اظ ؾبػت ‪ ۰‬آی ‪ ۰۰‬ثؼس اظ ظ‪٢‬ط زض ٗحْ ‪ٝ‬ه‪ٞ‬ع اٗ ى ٗ‪ٞ‬ص‪ٞ‬ف ث‪ ٠‬ػْ٘ ذ‪ٞ‬ا‪١‬س اٗس ‪ ٝ‬ثسی‪ٝ ٚ‬ؾلٔ‪ ٠‬ث‪ ٠‬صبحجب‪ ٙ‬اٗ ى ٗجرب‪ٝ‬ض ‪ٗ ٝ‬ربٓرٌرلر‪ٚ‬‬ ‫اذطبض ٗی ق‪ٞ‬ز زض ٗ‪ٞ‬ػس ٗوطض زض ٗحْ ‪ٝ‬ه‪ٞ‬ع ٗٔی حبضط تب طجن ٗوطاض ‪ٛ‬ؿجت ث‪ ٠‬تحسیس پ ً‪٢‬بی ک‪ٞ‬م اهسإ ُطزز ‪ ٝ‬اقربصی ًر‪ٛ ٠‬ؿرجرت ثر‪٠‬‬ ‫حس‪ٝ‬ز ‪ ٝ‬حو‪ٞ‬م اضتلبهی ٗٔی اػتطاضی زاض‪ٛ‬س اظ تبضید ت‪ٜ‬ظلٖ ص‪ٞ‬ضت٘جٔؽ تحسیس حس‪ٝ‬ز ث‪ٗ ٠‬س یی ٗب‪ ٟ‬اػتطاض ‪ ٝ‬ظطف ‪ٗ۰‬ب‪ ٟ‬اظ تبضید تؿرٔرلرٖ‬ ‫اػتطاض زازذ‪ٞ‬اؾت توسیٖ زازُب‪ ٟ‬صبٓح‪ٞ٘ٛ ٠‬ز‪ُٞ ٝ ٟ‬ا‪١‬ی ا‪ٛ‬طا ث‪ ٠‬ای‪ ٚ‬ازاض‪ ٟ‬تؿٔلٖ ‪٘ٛ‬بی‪ٜ‬س ‪ ۸‬زض ؿلط ای‪ ٚ‬ص‪ٞ‬ض ثطاثط ٗوطاض اهسإ ذ‪ٞ‬ا‪١‬س قس ‪.‬‬ ‫‪ *۲0۱۹۱‬تبضید ا‪ٛ‬تکبض‪۰۰۸۸0۸۰0۲۰ :‬‬ ‫حسه ترکیان‪ -‬رئیس ادارٌ ثبت اسىاد ی امالک ترکماوچای‬ ‫ریزوامٍ ارک‬ ‫م الف ‪ 3966‬مرود‬ ‫ادارٌ ثبت اسىاد ی امالک حًزٌ ثبت ملک مرود‬ ‫اُ‪٢‬ی ٗ‪ٞ‬ض‪ٞ‬ع ٗبز‪ ۱ ٟ‬هب‪ٗٝ ٙٞٛ‬بز‪۰۱‬ائل‪ٛ ٚ‬بٗ‪ ٠‬هب‪ ٙٞٛ‬تؼلل‪ ٚ‬تٌٔلق‬ ‫‪ٝ‬ضؼلت حجتی ‪ ٝ‬اضاضی ‪ٝ‬ؾبذت٘ب‪٢ٛ‬بی کبهس ؾ‪ٜ‬س ضؾ٘ی‬ ‫ثطاثط ضای ق٘بض‪١ ۰۰۸۸0۸۱0۰۱-۰۰۸۸۱۸۱۸۰۸۸۵۸۸۰۱۰۹ :ٟ‬رلرب‬ ‫ٗ‪ٞ‬ض‪ٞ‬ع هب‪ ٙٞٛ‬تؼلل‪ ٚ‬تٌٔلق ‪ٝ‬ضؼلت حجتی اضاضی ‪ ٝ‬ؾبذت٘ب‪٢ٛ‬بی کبهس‬ ‫ؾ‪ٜ‬س ضؾ٘ی ٗؿتوط زض ‪ٝ‬احس حجتی ح‪ٞ‬ظ‪ ٟ‬حجت ٗٔی ٗرط‪ٛ‬رس تصرطکرب‬ ‫ٗبٌٓب‪ ٠ٛ‬ث ٗؼبضض ٗتوبضی اهبی ػٔی کتح آ‪٢‬ی حب‪ٛ‬ی کطظ‪ٛ‬س‪ٗ :‬حر٘رس‬ ‫ثک٘بض‪ ٟ‬ق‪ٜ‬بؾ‪ٜ‬بٗ‪ ۰۹۰۵ :٠‬صبزض‪ ٟ‬اظ ٗرط‪ٛ‬رس زض قرکرسا‪ٛ‬رَ یرٌرجربه‬ ‫ؾبذت٘ب‪ ٙ‬ث‪ٗ ٠‬ؿبحت ‪ٗ ۰۰0۵۸‬تطٗطثغ ث‪ ٠‬پ ى ‪ ۲۹۰۱‬کطػری اظ ‪-۰۰‬‬ ‫اصٔی ٗلط‪ٝ‬ظ ‪ٗ ٝ‬جعی قس‪ ٟ‬اظ پ ى ‪ ۵۵۰‬کطػی اظ ‪ -۰۰‬اصٔی ‪ٝ‬اهرغ‬ ‫زض اضزًٔ‪ ٞ‬ثرف ‪ ۰۵‬تجطیع ذطیساضی اظ ٗبٓی ضؾ٘ی اهبی ٗلطا‪ٝ‬ؾط‬ ‫کبط٘ی ٗحطظ ُطزیس‪ ٟ‬اؾت‪ٓ .‬صا ث‪ٜٗ ٠‬ظ‪ٞ‬ض اط ع ػ٘‪ٗ ٕٞ‬طاتت زض ز‪ٝ‬‬ ‫‪ٞٛ‬ثت ث‪ ٠‬کبصٔ‪ ۰۵ ٠‬ض‪ٝ‬ظ اُ‪٢‬ی ٗلک‪ٞ‬ز زض ص‪ٞ‬ضتی ً‪ ٠‬اقربل ‪ٛ‬ؿجرت‬ ‫ث‪ ٠‬صس‪ٝ‬ض ؾ‪ٜ‬س ٗبٌٓلت ٗتوبضی اػتطاضی زاقت‪ ٠‬ثبق‪ٜ‬س ٗی تر‪ٞ‬ا‪ٛ‬ر‪ٜ‬رس اظ‬ ‫تبضید ا‪ٛ‬تکبض ا‪ٓٝ‬ل‪ ٚ‬اُ‪٢‬ی ث‪ٗ ٠‬س ز‪ٗ ٝ‬ب‪ ٟ‬اػتطاض ذر‪ٞ‬ز ضا ثر‪ ٠‬ایر‪ٚ‬‬ ‫ازاض‪ ٟ‬تؿٔلٖ ‪ ٝ‬پؽ اظ اذص ضؾلس ظطف ٗس یی ٗب‪ ٟ‬اظ تبضید تؿٔلٖ‬ ‫اػتطاض زازذ‪ٞ‬اؾت ذ‪ٞ‬ز ضا ث‪ٗ ٠‬طاجغ هربئی توسیٖ ‪٘ٛ‬بی‪ٜ‬س‪.‬ثرسیر‪٢‬ری‬ ‫اؾت زض ص‪ٞ‬ض ا‪ٛ‬وربی ٗس ٗصً‪ٞ‬ض ‪ ٝ‬ػسٕ ‪ٝ‬ص‪ ّٞ‬اػتطاض طرجرن‬ ‫ٗوطضا ؾ‪ٜ‬س ٗبٌٓلت صبزض ذ‪ٞ‬ا‪١‬س قس‪.‬‬ ‫‪*۰0۰۰۰‬تبضید ا‪ٛ‬تکبض ‪ٞٛ‬ثت ا‪۰۰۸۸0۸۰0۰۲ :ّٝ‬‬ ‫تبضید ا‪ٛ‬تکبض ‪ٞٛ‬ثت ز‪۰۰۸۸0۸۰0۲۰ :ٕٝ‬‬ ‫رئیس ثبت اسىاد ی امالک شهرستان مرود‬ ‫محرم کىعاوی‬ ‫‪‬‬ ‫اؼاز هرحله ًخست ثبتًامِ هتقاضیاى ‪ ۴‬هیلیَى ٍاحذ هسکًَی از اهرٍز‬ ‫تعذاد چکهای برگشتی کن شذ‪ ،‬هبلػها زیاد‬ ‫ؾط‪ٝ‬یؽ ذجطی‪ -‬اٗبض ثب‪ٛ‬ی ٗطًعی زضثبض‪ ٟ‬چی‪١‬بی ثطُکرتری‬ ‫زض قک٘ل‪ٗ ٚ‬ب‪ ٟ‬اٗؿبّ ‪ٛ‬کب‪ٗ ٙ‬یز‪١‬س ً‪ ٠‬زض ای‪ٗ ٚ‬ب‪ٗ ٟ‬رؼربزّ ‪۰۸۹‬‬ ‫‪١‬عاض کوط‪ ٟ‬چی ثطُکت ذ‪ٞ‬ضز‪ ٠ً ٟ‬اظ ‪ٛ‬ظط تؼرساز ٗرؼربزّ ‪۰.۰‬‬ ‫زضصس ًب‪١‬ف ‪ ٝ‬اظ ‪ٛ‬ظط ٗجٔؾ ‪ٛ‬لع ث‪ٗ ٠‬لعا‪ ۵ ٙ‬زضصس اکعایف زاقتر‪٠‬‬ ‫اؾت‪ .‬تبظ‪ ٟ‬تطی‪ ٚ‬اٗبضی ً‪ ٠‬ثب‪ٛ‬ی ٗطًعی اظ جرطیرب‪ٗ ٙ‬رجربزال‬ ‫چی ٗ‪ٜ‬تکط ًطز‪ ٟ‬اؾت ‪ٛ‬کب‪ٗ ٙ‬ی ز‪١‬س ً‪ ٠‬زض قر‪٢‬رطیر‪ٞ‬ض ؾربّ‬ ‫جبضی حس‪ٝ‬ز ‪ٗ ۰.۱‬لٔل‪ ٙٞ‬کوط‪ ٟ‬چی ث‪ ٠‬اضظـ حس‪ٝ‬ز ‪١ ۲۰۹‬عاض ‪ٝ‬‬ ‫‪ٗ ۹۸۸‬لٔلبضز ت‪ٗٞ‬ب‪ٗ ٙ‬جبزٓ‪ ٠‬قس‪ ٠ً ٟ‬اظ ‪ٛ‬ظط تؼساز ‪ٗ ٝ‬جٔؾ ث‪ ٠‬تطترلرت‬ ‫‪ ۲۱.۵ ٝ ۵.۵‬زضصس اکعایف یبکت‪ ٠‬اؾت‪.‬‬ ‫افسایش ‪ ۱۰‬درصذی صادرات به کشَرهای عضَ اکَ‬ ‫ؾط‪ٝ‬یؽ ذجطی‪ -‬ؾر‪ِٜٞ‬ی ُ٘طى اظ اکعایف ‪ ۰۰‬زضصسی صبزضا ًک‪ٞ‬ضٗب‪ ٙ‬ث‪ً ٠‬ک‪ٞ‬ض‪١‬ربی ػرر‪ٞ‬‬ ‫ؾبظٗب‪ٌ٘١ ٙ‬بضی‪١‬بی اهتصبزی اً‪ ٞ‬زض ‪ٛ‬ل٘‪ٛ ٠‬رؿت اٗؿبّ ذجط زاز ‪ُ ٝ‬لت‪ :‬تجبض ایطا‪ ٙ‬ثب اًر‪ ٞ‬اظ‬ ‫‪ٗ ۰۵‬لٔل‪ ٙٞ‬ت‪ُ ٚ‬صقت‪ .‬اهبی ؾلس ض‪ٝ‬ح آ‪ٓ ٠‬طللی اکع‪ٝ‬ز‪ :‬تجبض ایطا‪ ٙ‬ثب اػربی اً‪ ٞ‬زض قرف ٗرب‪١‬ر‪٠‬‬ ‫اثتسایی ؾبّ ‪ٗ ۰۵ ,۰۰۸۸‬لٔل‪١ ۱۸۰ ٝ ٙٞ‬عاض ت‪ً ٚ‬بال ث‪ ٠‬اضظـ ‪١‬لت ٗلٔلبضز ‪ٗ ۲۵۵ ٝ‬لٔل‪ ٙٞ‬زالض ث‪ٞ‬ز ًر‪٠‬‬ ‫ضقس ‪ ۱۰‬زضصسی زض ‪ٝ‬ظ‪ ۱۸ ٝ ٙ‬زضصسی زض اضظـ ًبالی تجبزّ قس‪ ٟ‬ضا ‪ٛ‬ؿجت ث‪ٗ ٠‬س ٗکبث‪ ٠‬قرب‪١‬رس‬ ‫ث‪ٞ‬زیٖ‪.‬‬ ‫‪ٝ‬ی ُلت‪ :‬اظ ٗج٘‪ٞ‬ع ‪ٗ ۰۵‬لٔل‪١ ۱۸۱ ٝ ٙٞ‬عاض ‪ ۹۰۱ ٝ‬ت‪ً ٚ‬بالی تجبزّ قس‪ٗ ۰۲ ٟ‬لٔل‪١ ۰۰۰ ٝ ٙٞ‬رعاض ‪ٝ‬‬ ‫‪ ۰۱۹‬ت‪ً ٚ‬بال ث‪ ٠‬اضظـ چ‪٢‬بض ٗلٔلبضز ‪ٗ ۵۵۵ ٝ‬لٔل‪١ ۰۲۱ ٝ ٙٞ‬عاض ‪ ۰۰۲ ٝ‬زالض ؾ‪ ٖ٢‬صبزضا ًک‪ٞ‬ضٗرب‪ٙ‬‬ ‫ث‪ ٠‬اً‪ ٞ‬ث‪ٞ‬ز ‪ ٝ‬ز‪ٗ ٝ‬لٔل‪١ ۰۲۰ ٝ ٙٞ‬عاض ‪ ۰۰ ٝ‬ت‪ ٚ‬ث‪ ٠‬اضظـ ز‪ٗ ٝ‬لٔلبضز ‪ٗ ۰۸۸ ٝ‬لٔل‪١ ۰۸۱ ٝ ٙٞ‬رعاض ‪۹۲۹ ٝ‬‬ ‫زالض ‪ٛ‬لع ؾ‪ٝ ٖ٢‬اضزا اظ ‪ً ۹‬ک‪ٞ‬ض ػر‪ ٞ‬اً‪ ٞ‬ث‪ ٠‬ایطا‪ ٙ‬ث‪ٞ‬ز‪ ٟ‬اؾت‪.‬‬ ‫ٓطللی اکع‪ٝ‬ز‪ :‬صبزضا ًک‪ٞ‬ضٗب‪ ٙ‬ث‪ ٠‬اػربی اً‪ ٞ‬ثلف اظ پ‪ٜ‬ج ثطاثط ‪ٝ‬اضزا اظ ٓحبظ ‪ٝ‬ظ‪ٛ‬ی ‪ٛ ٝ‬عزیی ثر‪٠‬‬ ‫‪ ۰.۰‬ثطاثط اظ ٓحبظ اضظـ اؾت ‪ ٝ‬تطاظ تجبضی ًک‪ٞ‬ضٗب‪ ٙ‬ثب اػربی اً‪ ٞ‬زض ‪ٛ‬ل٘‪ٛ ٠‬رؿت اٗؿبّ ٗرخرجرت‬ ‫یی ٗلٔلبضز ‪ٗ ۰۵۵ ٝ‬لٔل‪ ٙٞ‬زالض ث‪ٞ‬ز‪ ٟ‬اؾت ‪ ٝ‬صبزضا ث‪ ٠‬اً‪ ٞ‬زض ای‪ٗ ٚ‬س ‪ٛ‬ؿجت ث‪ٗ ٠‬س ٗکربثر‪۹۰ ٠‬‬ ‫زضصس اظ ٓحبظ ‪ٝ‬ظ‪ ۰۰ ٝ ٙ‬زضصس اظ ٓحبظ اضظـ ضقس زاقت‪ ٠‬اؾت‪.‬‬ ‫ریزوامٍ ارک‬ ‫م الف ‪ 3226‬مرود‬ ‫مته اگهی مسایدٌ اتًمبیل‬ ‫ث٘‪ٞ‬جت پط‪ٛٝ‬س‪ ٟ‬اجطائی ً ؾ‪۰۰۸۸۸۸۲۵۸ :٠‬یی زؾتِب‪ ٟ‬ؾر‪ٞ‬اضی پرطایرس‬ ‫ثک٘بض‪ ٟ‬ا‪ٛ‬تظبٗی‪۱۵ :‬ایطا‪۰۹۱ٙ‬ط‪ ۲۰‬ث‪ ٠‬ض‪ٛ َٛ‬وط‪ ٟ‬ای‪ٗ -‬سّ ‪ٗ ۰۱۰۰‬تؼٔرن ثر‪٠‬‬ ‫اهبی اث‪ٞ‬آلرْ ٗحج‪ٞ‬ثی حبٓج ً‪ ٠‬طجن ‪ٛ‬ظط ًبضق‪ٜ‬بؼ ضؾر٘ری ثر‪ٗ ٠‬رجرٔرؾ‬ ‫‪ ۰۸۸0۸۸۸0۸۸۸‬ضیبّ ٗؼبزّ ‪١‬لتبز ٗلٔل‪ ٙٞ‬ت‪ٗٞ‬ب‪ ٠ً ٙ‬زض هجبّ طرٔرت ذرب‪ٛ‬رٖ‬ ‫صسیو‪ٗ ٠‬ح٘‪ٞ‬زیب‪ ٙ‬ثبظزاقت ‪ ٝ‬اضظیربثری قرس‪ ٟ‬ض‪ٝ‬ظ قر‪ٜ‬رجر‪ٗ ٠‬ر‪ٞ‬ضذر‪:٠‬‬ ‫‪ ٝ ۰۰۸۸0۸۰0۲۲‬اظ ؾبػت ‪ ۹‬صجح آی ‪ ۰۲‬زض ازاض‪ ٟ‬حجت اؾ‪ٜ‬ربز ‪ ٝ‬اٗر ى‬ ‫ٗط‪ٛ‬س ( قؼج‪ ٠‬اجطائلب ) ‪ٝ‬اهغ زض ذلبثب‪ ٙ‬طبٓوب‪ٛ‬ی ض‪ٝ‬ثط‪ٝ‬ی ازاض‪ٗ ٟ‬ررربثرطا‬ ‫هسیٖ ا ظ ططین ٗعایس‪ ٟ‬ث‪ ٠‬کط‪ٝ‬ـ ٗی ضؾس ٗعایس‪ ٟ‬اظ ٗجٔرؾ ‪۰۸۸0۸۸۸0۸۸۸‬‬ ‫ضیبّ قط‪ٝ‬ع ‪ ٝ‬ث‪ ٠‬ثبالتطی‪ ٚ‬هل٘ت پلک‪٢ٜ‬بزی ‪ٛ‬وسا کط‪ٝ‬ذت‪ ٠‬ذ‪ٞ‬ا‪١‬س قرس‪ً.‬رٔرلر‪٠‬‬ ‫‪١‬عی‪١ ٠ٜ‬بی هب‪ٛٞٛ‬ی ث‪ ٠‬ػ‪٢‬س‪ ٟ‬ثط‪ٛ‬س‪ٗ ٟ‬عایس‪ ٟ‬اؾت ‪ٛ ٝ‬لٖ ػکط ‪ ٝ‬حن ٗعایس‪ٛ ٟ‬وسا‬ ‫‪ٝ‬ص‪ ّٞ‬ذ‪ٞ‬ا‪١‬س قس‪ .‬ض٘‪ٜ‬ب چ‪ٜ‬ب‪ٛ‬چ‪ ٠‬ض‪ٝ‬ظ ٗعایس‪ ٟ‬تؼطلْ ضؾ٘ی اػ ٕ ُرطزز‪.‬‬ ‫ٗعایس‪ ٟ‬ض‪ٝ‬ظ ازاضی ثؼس اظ تؼطلٔی زض‪٘١‬ب‪ ٙ‬ؾبػت ‪ٌٗ ٝ‬ب‪ ٙ‬ثطُرعاض ذر‪ٞ‬ا‪١‬رس‬ ‫قس‪٘١ .‬چ‪ٜ‬ل‪ ٚ‬ثطاثط ٗبز‪ ۰۱۱ ٟ‬هب‪ ٙٞٛ‬ائل‪ٛ ٚ‬بٗ‪ ٠‬اجطا قطًت زض ٗعایس‪ٗ ٟ‬ر‪ٜ‬ر‪ٞ‬ط‬ ‫ث‪ ٠‬پطزاذت ز‪ ٟ‬زضصس اظ ٗجٔؾ پبی‪ً ٠‬بضق‪ٜ‬بؾی ث‪ ٠‬حؿربه ؾردرطز‪ ٟ‬حرجرت ‪ٝ‬‬ ‫حر‪ٞ‬ض ذطیساض یب ‪٘ٛ‬بی‪ٜ‬س‪ ٟ‬هب‪ٛٞٛ‬ی ا‪ ٝ‬زض جٔؿ‪ٗ ٠‬عایس‪ ٟ‬اؾت ثرط‪ٛ‬رس‪ٗ ٟ‬رعایرس‪ٟ‬‬ ‫ٌٗٔق اؾت ٗبث‪ ٠‬آتلب‪ٗ ٝ‬جٔؾ کط‪ٝ‬ـ ضا ظطف ٗرس ‪ ۵‬ض‪ٝ‬ظ اظ تربضیرد‬ ‫ٗعایس‪ ٟ‬ث‪ ٠‬حؿبه ص‪ٜ‬س‪ٝ‬م حجت ت‪ٞ‬زیغ ‪٘ٛ‬بیس‪ ٝ .‬زض ص‪ٞ‬ضتلٌ‪ ٠‬ظطف ٗ‪٢‬رٔرت‬ ‫ٗوطض ٗب‪ٛ‬س‪ ٟ‬کط‪ٝ‬ـ ضا ث‪ ٠‬حؿبه ؾدطز‪ ٟ‬حجت ‪ٝ‬اضیع ‪ٌٜٛ‬س‪ٗ .‬جٔؾ ٗصً‪ٞ‬ض هربثرْ‬ ‫اؾتطزاز ‪ٛ‬ج‪ٞ‬ز‪ ٝ ٟ‬ث‪ ٠‬حؿبه ذعا‪ٝ ٠ٛ‬اضیع ذ‪ٞ‬ا‪١‬س قس زض ای‪ ٚ‬ص‪ٞ‬ض ػ٘ٔلرب‬ ‫کط‪ٝ‬ـ اظ زضج‪ ٠‬اػتجبض ؾبهط ‪ٗ ٝ‬عایس‪ ٟ‬تجسیس ٗی ُطزز‪.‬‬ ‫‪ *۰0۰۰۹‬تبضید ا‪ٛ‬تکبض‪۰۰۸۸0۸۰0۲۰ :‬‬ ‫رئیس ثبت اسىاد ی امالک شهرستان مرود‪-‬محرم کىعاوی‬ ‫زض ‪ ۰۸۸‬ق‪٢‬ط ظٗل‪ٞٗ ٚ‬ضز ‪ٛ‬ظط ا‪ ٙ‬تبٗل‪ ٚ‬قس‪ ٟ‬اؾت‪.‬‬ ‫ٗلعا‪ ٙ‬ا‪ٝ‬ضز‪ ٟ‬ا‪ٓٝ‬ل‪ ٠‬زض ططح ٗؿٌ‪ٔٗ ٚ‬ی ‪ٗ ۰۸‬لٔل‪ ٙٞ‬ت‪ٗٞ‬ب‪ٗ ٝ ٙ‬رلرعا‪ٙ‬‬ ‫‪ٝ‬إ زضیبکتی ٗتوبضلب‪ٗ ۰۵۸ ٙ‬لٔل‪ ٙٞ‬ت‪ٗٞ‬ب‪ ٙ‬ث‪ٞ‬ز؛ اٗب پلک‪٢ٜ‬ربز ‪ٝ‬ظاض‬ ‫‪ٝ‬‬ ‫ضا‪ ٝ ٟ‬ق‪٢‬طؾبظی زض ای‪ ٚ‬ططح ای‪ ٚ‬اؾت ًر‪ ٠‬ػرسز تؿر‪٢‬رلر‬ ‫ًبضٗعز ا‪ٗ ٙ‬تلب‪ ٝ‬ثبقس ‪ ٝ‬ثط اؾبؼ ُرط‪ ٟٝ‬زضاٗرسی ‪ ٝ‬تر‪ٞ‬ا‪ٙ‬‬ ‫ذب‪ٞٛ‬اض‪١‬ب ت‪ٜ‬ظلٖ قس‪ ٟ‬اؾت‪ .‬ثط ای‪ ٚ‬اؾبؼ هطاض اؾت پلک‪٢ٜ‬بز ‪ٝ‬ظاض‬ ‫اػطبیری‬ ‫ضا‪ ٝ ٟ‬ق‪٢‬طؾبظی زضثبض‪ٗ ٟ‬لعا‪ ٙ‬ا‪ٝ‬ضز‪ٗ ٟ‬توبضی ‪ ٝ‬تؿ‪٢‬ل‬ ‫‪ٗ ۰۸۸‬لٔل‪ ٙٞ‬ت‪ٗٞ‬ب‪ٛ‬ی زض ق‪٢‬ط‪١‬ب اٗط‪ٝ‬ظ زض ق‪ٞ‬ضای ػبٓی پ‪ ّٞ‬ثطضؾری‬ ‫ق‪ٞ‬ز‪ .‬زض ا‪ٓٝ‬ل‪ٗ ٚ‬طحٔ‪ ٠‬اظ حجت ‪ٛ‬بٕ ٗؿٌ‪ٗ ۰ ٚ‬لٔل‪ٝ ٙٞ‬احرسی تر٘ربٕ‬ ‫‪ ۱۰‬اؾتب‪ ٝ ٙ‬ق‪٢‬ط‪١‬بیی ً‪ ٠‬ظٗل‪ ٚ‬زض ا‪٢ٛ‬ب تبٗل‪ ٚ‬قس‪ ٟ‬اؾت ‪ ٝ‬اٗرٌرب‪ٙ‬‬ ‫حجت ‪ٛ‬بٕ ‪ٝ‬ج‪ٞ‬ز زاضز قطًت زاز‪ ٟ‬ذ‪ٞ‬ا‪ٜ١‬س زاقت‪.‬‬ ‫‪ٛ‬رؿتل‪ ٚ‬جٔؿ‪ ٠‬ق‪ٞ‬ضای ػبٓی ٗؿٌ‪ ٚ‬زض ‪٢ٗ ۰۰‬طٗرب‪ ٟ‬ثرب حرر‪ٞ‬ض ‪ٝ‬‬ ‫ضیبؾت ایت اهلل ؾلس اثطا‪١‬لٖ ضئلؿی ثطُعاض قس‪ .‬ضؾتٖ هربؾر٘ری‬ ‫‪ٝ‬ظیط ضا‪ ٝ ٟ‬ق‪٢‬طؾبظی ثؼس اظ ای‪ ٚ‬جٔؿ‪ُ ٠‬لت‪ :‬هب‪ ٙٞٛ‬ج‪٢‬ف ت‪ٓٞ‬رلرس‬ ‫ٗؿٌ‪ ٠ً ٚ‬ث‪ ٠‬تبظُی ت‪ٞ‬ؾط ضیلؽ ج٘‪ٞ٢‬ضی اث ؽ قس زض تربٗرلر‪ٚ‬‬ ‫‪ٛ‬لبظ ٗؿٌ‪ً ٚ‬ک‪ٞ‬ض ثؿلبض ٗ‪ٞ‬حط اؾت ‪ ٝ‬تکٌلْ ق‪ٞ‬ضای ػبٓی ٗؿٌر‪ٚ‬‬ ‫‪ٞٗ ٝ‬ا‪ٛ‬غ ٗ‪ٞ‬ج‪ٞ‬ز زض ضا‪ ٟ‬اجرطای‬ ‫ث‪ ٠‬ضیبؾت ضیلؽ ز‪ٓٝ‬ت ٗکٌ‬ ‫ت‪ٓٞ‬لس ا‪ٛ‬ج‪ٗ ٟٞ‬ؿٌ‪ ٚ‬ضا ثطططف ٗیً‪ٜ‬س ‪ ٝ‬ث‪ ٠‬ظ‪ٝ‬زی ‪ٝ‬اضز اجطای کربظ‬ ‫‪ٛ‬رؿت ؾبذت ‪ ٝ‬ؾبظ‪١‬ب ذ‪ٞ‬ا‪١‬لٖ قس‪.‬‬ ‫پرداخت ‪ ۰۱‬هسار هیلیارد ریال به اشتؽال ٍ تَلیذ ازهحل هذفوٌذی یاراًه‬ ‫ؾررط‪ٝ‬یررؽ ذررجررطی‪ٗ -‬ررسیررطػرربٗررْ ؾرربظٗررب‪ٙ‬‬ ‫‪١‬سک٘‪ٜ‬سؾبظی یبضا‪١٠ٛ‬ب ُلت‪ :‬ثطاؾبؼ ترجرصرط‪ٟ‬‬ ‫‪ ۰۰‬هب‪ ٙٞٛ‬ث‪ٞ‬زج‪ ٠‬اظ ٗحْ ٗ‪ٜ‬بثغ زضاٗسی ؾبظٗب‪ٙ‬‬ ‫‪١‬سک٘‪ٜ‬سؾبظی یبضا‪١٠ٛ‬ب ‪١ ۰۰‬عاض ‪ٗ ۱۱۲ ٝ‬لرٔرلربضز‬ ‫ضیبّ ث‪ٝ ٠‬ظاضترب‪١٠ٛ‬ب ‪ ٝ‬ؾبظٗب‪١ ٙ‬ب ثرطای اجرطای‬ ‫ٗص‪ٞ‬ثب زض ح‪ٞ‬ظ‪ ٟ‬اقتـبّ ‪ ٝ‬ت‪ٓٞ‬رلرس پرطزاذرت‬ ‫قس‪ ٟ‬اؾت‪ .‬ث‪ٛ ٠‬وْ اظ ؾبظٗب‪١ ٙ‬رسکر٘ر‪ٜ‬رسؾربظی‬ ‫یبضا‪١٠ٛ‬ب اٗلس حبجتی اکع‪ٝ‬ز‪ :‬ای‪ ٚ‬ضهٖ ث‪ٗ ٠‬ؼب‪ٛٝ‬ت‬ ‫ػٔ٘ی ‪ ٝ‬ک‪ٜ‬ب‪ٝ‬ضی ضئلؽ ج٘‪ٞ٢‬ض ‪ٝ‬ظاض ج‪٢‬بز ًکب‪ٝ‬ضظی ‪ٝ‬ظاض صر‪ٜ‬رؼرت ٗرؼرس‪ٝ ٙ‬‬ ‫تجبض ‪ٝ‬ظاض ضا‪ ٝ ٟ‬ق‪٢‬ط ؾبظی ‪ٝ‬ظاض تؼب‪ً ٙٝ‬بض ‪ ٝ‬ضکب‪ ٟ‬اجت٘بػی ‪ٝ‬ظاض ‪ٛ‬رلرت‬ ‫زا‪ٛ‬کِب‪ ٟ‬ک‪ٜ‬ی ‪ ٝ‬حطک‪٠‬ای ؾبظٗب‪ ٙ‬ک‪ٜ‬ی ‪ ٝ‬حطک‪٠‬ای ‪ٝ‬ظاض اٗ‪ٞ‬ظـ ‪ ٝ‬پرط‪ٝ‬ضـ ‪ٝ ٝ‬ظاض‬ ‫ٗلطاث کط‪ِٜ١‬ی ‪ُ ٝ‬طزقِطی پطزاذت قس‪ٝ .‬ی زض تکطیح پطزاذت‪١‬ب اظ ای‪ ٚ‬ضزیق ثر‪٠‬‬ ‫ٗؼب‪ٛٝ‬ت ػٔ٘ی ‪ ٝ‬ک‪ٜ‬ب‪ٝ‬ضی ضئلؽ ج٘‪ٞ٢‬ض ػ‪ٜٞ‬ا‪ً ٙ‬طز‪ٗ ۹۰۹ :‬لٔلبضز ضیبّ ث‪ٗ ٠‬ؼب‪ٛٝ‬ت ػٔ٘ی ‪ٝ‬‬ ‫ک‪ٜ‬ب‪ٝ‬ضی ضئلؽ ج٘‪ٞ٢‬ضی پطزاذت قس ً‪ ٠‬ثب احتؿبه ‪ٝ‬اضیعی هجْ ث‪ٗ ٠‬جٔؾ ؾ‪١ ٠‬عاض چ‪٢‬ربض‬ ‫ٗلٔلبضز ضیبّ زض ٗج٘‪ٞ‬ع ؾ‪١ ٠‬عاض ‪ٗ ۹۱۱‬لٔلبضز ضیبّ ث‪ ٠‬ص‪ٞ‬ض ت٘ٔی زاضایی‪١‬ب ثر‪ ٠‬ایر‪ٚ‬‬ ‫ٗؼب‪ٛٝ‬ت تب ث‪ ٠‬اٗط‪ٝ‬ظ پطزاذت قس‪ ٟ‬اؾت‪ٗ .‬سیطػبْٗ ؾبظٗب‪١ ٙ‬سک٘‪ٜ‬سی یبضا‪ٛ‬ر‪١ ٠‬رب اکرع‪ٝ‬ز‪:‬‬ ‫چ‪٢‬بض ‪١‬عاض ‪ٗ ۰۹۱ ٝ‬لٔلبضز ضیبّ اظ ای‪ ٚ‬ضزیق ث‪ٝ ٠‬ظاض ج‪٢‬بز ًکب‪ٝ‬ضظی پطزاذرت قرس‬ ‫ً‪ ٠‬ثب احتؿبه ضهٖ ‪ٝ‬اضیعی هجْ ث‪ٗ ٠‬جٔؾ ‪١ ۰۱‬عاض ‪ٗ ۰۰‬لٔلبضز ضیبّ زض ٗج٘‪ٞ‬ع ث‪١ ۲۸ ٠‬رعاض‬ ‫‪١ ۹۰۸ ٝ‬عاض ٗلٔلبضز ضیبّ ث‪ ٠‬ای‪ٝ ٚ‬ظاضترب‪ ٠ٛ‬اظ ٗحْ ٗ‪ٜ‬بثغ ؾبظٗب‪١ ٙ‬سک٘‪ٜ‬سؾبظی یبضا‪١ ٠ٛ‬رب‬ ‫‪ٝ‬اضیع قس‪ ٟ‬اؾت‪.‬‬ ‫ریزوامٍ ارک‬ ‫م الف ‪ 96//0632‬شبستر‬ ‫ادارٌ ثبت اسىاد ی امالک حًزٌ ثبت ملک شبستر‬ ‫اُ‪٢‬ی ٗ‪ٞ‬ض‪ٞ‬ع ٗبز‪ ۱ ٟ‬هب‪ٗٝ ٙٞٛ‬بز‪۰۱‬ائل‪ٛ ٚ‬بٗ‪ ٠‬هب‪ ٙٞٛ‬تؼلل‪ ٚ‬تٌٔلق ‪ٝ‬ضؼلت حجتی ‪ ٝ‬اضاضی ‪ٝ‬ؾبذت٘ب‪٢ٛ‬بی کبهس ؾ‪ٜ‬س ضؾ٘ی‬ ‫ثطاثط ضای ق٘بض‪ ٝ ۰۰۸۸0۸۰0۸۰-۰۰۸۸۱۸۱۸۰۸۰۱۸۸۲۰۱۲ :ٟ‬ضای اص حی ‪١ ۰۸۸0۰0۲۲-۲۱۱۱‬لب ا‪ٞٗ ّٝ‬ض‪ٞ‬ع هب‪ ٙٞٛ‬تؼلل‪ ٚ‬تٌٔلق ‪ٝ‬ضؼلت حجتی اضاضی ‪ ٝ‬ؾبذت٘ب‪٢ٛ‬بی کربهرس ؾر‪ٜ‬رس‬ ‫ضؾ٘ی ٗؿتوط زض ‪ٝ‬احس حجتی ح‪ٞ‬ظ‪ ٟ‬حجت ٗٔی قجؿتط تصطکب ٗبٌٓب‪ ٠ٛ‬ث ٗؼبضض ٗتوبضی اهبی ی‪ٞ‬ؾق ضاؾتِ‪ ٞ‬کطظ‪ٛ‬س‪ :‬ثبیطإ ثک٘بض‪ ٟ‬ق‪ٜ‬بؾ‪ٜ‬بٗ‪ ۰۲۱ :٠‬صبزض‪ ٟ‬اظ قجؿتط زض قکسا‪ َٛ‬یی‬ ‫هطؼ‪ ٠‬ظٗل‪ٗ ٚ‬عض‪ٝ‬ػی ث‪ٗ ٠‬ؿبحت ‪ٗ ۲۰۱۸0۹۵‬تطٗطثغ ٗلط‪ٝ‬ظ ‪ٗ ٝ‬جعی قس‪ ٟ‬اظ پ ى ‪ -۱۹‬اصٔی ثرف ‪ -۰۱‬تجطیع ذطیساضی اظ اهبی اًجط اؾسظاز‪ٗ ٟ‬حطظ ُطزیس‪ ٟ‬اؾت‪ٓ .‬صا ث‪ٜٗ ٠‬ظ‪ٞ‬ض اط ع‬ ‫ػ٘‪ٗ ٕٞ‬طاتت زض ز‪ٞٛ ٝ‬ثت ث‪ ٠‬کبصٔ‪ ۰۵ ٠‬ض‪ٝ‬ظ اُ‪٢‬ی ٗلک‪ٞ‬ز زض ص‪ٞ‬ضتی ً‪ ٠‬اقربل ‪ٛ‬ؿجت ث‪ ٠‬صس‪ٝ‬ض ؾ‪ٜ‬س ٗبٌٓلت ٗتوبضی اػتطاضی زاقت‪ ٠‬ثبق‪ٜ‬س ٗی ت‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬س اظ تبضید ا‪ٛ‬تکبض ا‪ٓٝ‬ل‪ ٚ‬اُ‪٢‬ی ث‪٠‬‬ ‫ٗس ز‪ٗ ٝ‬ب‪ ٟ‬اػتطاض ذ‪ٞ‬ز ضا ث‪ ٠‬ای‪ ٚ‬ازاض‪ ٟ‬تؿٔلٖ ‪ ٝ‬پؽ اظ اذص ضؾلس ظطف ٗس یی ٗب‪ ٟ‬اظ تبضید تؿٔلٖ اػتطاض زازذ‪ٞ‬اؾت ذ‪ٞ‬ز ضا ث‪ٗ ٠‬طاجغ هربئی توسیٖ ‪٘ٛ‬بی‪ٜ‬س‪.‬ثسی‪٢‬ی اؾت زض‬ ‫ص‪ٞ‬ض ا‪ٛ‬وربی ٗس ٗصً‪ٞ‬ض ‪ ٝ‬ػسٕ ‪ٝ‬ص‪ ّٞ‬اػتطاض طجن ٗوطضا ؾ‪ٜ‬س ٗبٌٓلت صبزض ذ‪ٞ‬ا‪١‬س قس‪.‬‬ ‫‪ *۵0۵۰‬تبضید ا‪ٛ‬تکبض ‪ٞٛ‬ثت ا‪ *۰۰۸۸0۸۰0۲۰ :ّٝ‬تبضید ا‪ٛ‬تکبض ‪ٞٛ‬ثت ز‪۰۰۸۸0۸۰0۰۵ :ٕٝ‬‬ ‫رئیس ادارٌ ثبت اسىاد ی امالک شبستر‪ -‬میرصابر مًسًی افشار‬ ‫ریزوامٍ ارک‬ ‫م الف ‪ 96//064/‬شبستر‬ ‫ادارٌ ثبت اسىاد ی امالک حًزٌ ثبت ملک شبستر‬ ‫اُ‪٢‬ی ٗ‪ٞ‬ض‪ٞ‬ع ٗبز‪ ۱ ٟ‬هب‪ٗٝ ٙٞٛ‬بز‪۰۱‬ائل‪ٛ ٚ‬بٗ‪ ٠‬هب‪ ٙٞٛ‬تؼلل‪ ٚ‬تٌٔلق ‪ٝ‬ضؼلت حجتی ‪ ٝ‬اضاضی ‪ٝ‬ؾبذت٘ب‪٢ٛ‬بی کبهس ؾ‪ٜ‬س ضؾ٘ی‬ ‫ثطاثط اضای ق٘بض‪ُ ٟ‬ب‪١ ۰۰۸۸0۸۰0۰۰- ۲۲۲۰ ٝ ۲۲۰۸ ٝ ۲۲۱۹ ٝ ۲۲۱۱ ٝ ۲۲۲۱ ٝ ۲۲۲۱ ٝ ۰۰۸۸۱۸۱۸۰۸۰۱۸۸۲۲۲۲ :ٙ‬لب ا‪ٞٗ ّٝ‬ض‪ٞ‬ع هب‪ ٙٞٛ‬تؼلل‪ ٚ‬تٌٔلق ‪ٝ‬ضؼلت حجتی اضاضری ‪ٝ‬‬ ‫ؾبذت٘ب‪٢ٛ‬بی کبهس ؾ‪ٜ‬س ضؾ٘ی ٗؿتوط زض ‪ٝ‬احس حجتی ح‪ٞ‬ظ‪ ٟ‬حجت ٗٔی قجؿتط تصطکب ٗبٌٓب‪ ٠ٛ‬ث ٗؼبضض ٗتوبضلب‪ ٙ‬اهبیب‪ٛ :ٙ‬بصط ‪ ٝ‬ضضب ‪٢ٗ ٝ‬سی ‪ ٝ‬صبثط ‪ٗ ٝ‬ح٘ساؾ٘بػلْ ‪ ٝ‬ذب‪ ٖٛ‬اػظٖ‬ ‫‪ِ٘١‬ی ق‪٢‬طتب ‪ٞ١‬ق٘‪ٜ‬س کطظ‪ٛ‬سا‪ٗ ٙ‬طح‪ ٕٞ‬ثل‪ٞ‬ى ‪ ٝ‬ذب‪ ٖٛ‬صبحت ‪ٛ‬لی کٌط ؾللسی کطظ‪ٛ‬س‪ٗ :‬طح‪ ٕٞ‬ػع آ‪٘١ ٠‬ؿط ٗطح‪ ٕٞ‬ثل‪ٞ‬ى صس‪ٝ‬ض ؾ‪ٜ‬س ٗبٌٓلت ‪١‬طًسإ ‪ٛ‬ؿجت ث‪ ٠‬ؾ‪ ٖ٢‬االضث ذ‪ٞ‬ز‬ ‫اظ قکسا‪ َٛ‬یی هطؼ‪ ٠‬ظٗل‪ٗ ٚ‬عض‪ٝ‬ػی ث‪ٗ ٠‬ؿبحت ‪ٗ ۰۹۹۰0۰۰‬تطٗطثغ هؿ٘تی اظ پ ى ‪١‬بی‪ ۰۰۱ ٝ ۰۰۵ :‬کطػی اظ ‪ -۰۲‬اصٔی ‪ٝ‬اهغ زض ؾللسً٘ط ثرف ‪ -۰۱‬ترجرطیرع ذرطیرساضی اظ‬ ‫ططین اضث ٗطح‪ ٕٞ‬ثل‪ٞ‬ى ‪ٞ١‬ق٘‪ٜ‬س ٗحطظ ُطزیس‪ ٟ‬اؾت‪ٓ.‬صا ث‪ٜٗ ٠‬ظ‪ٞ‬ض اط ع ػ٘‪ٗ ٕٞ‬طاتت زض ز‪ٞٛ ٝ‬ثت ث‪ ٠‬کبصٔ‪ ۰۵ ٠‬ض‪ٝ‬ظ اُ‪٢‬ی ٗلک‪ٞ‬ز زض ص‪ٞ‬ضتی ً‪ ٠‬اقربل ‪ٛ‬ؿجت ثر‪ ٠‬صرس‪ٝ‬ض ؾر‪ٜ‬رس‬ ‫ٗبٌٓلت ٗتوبضی اػتطاضی زاقت‪ ٠‬ثبق‪ٜ‬س ٗی ت‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬س اظ تبضید ا‪ٛ‬تکبض ا‪ٓٝ‬ل‪ ٚ‬اُ‪٢‬ی ث‪ٗ ٠‬س ز‪ٗ ٝ‬ب‪ ٟ‬اػتطاض ذ‪ٞ‬ز ضا ث‪ ٠‬ای‪ ٚ‬ازاض‪ ٟ‬تؿٔلٖ ‪ ٝ‬پؽ اظ اذص ضؾلس ظطف ٗس یی ٗب‪ ٟ‬اظ تربضیرد‬ ‫تؿٔلٖ اػتطاض زازذ‪ٞ‬اؾت ذ‪ٞ‬ز ضا ث‪ٗ ٠‬طاجغ هربئی توسیٖ ‪٘ٛ‬بی‪ٜ‬س‪.‬ثسی‪٢‬ی اؾت زض ص‪ٞ‬ض ا‪ٛ‬وربی ٗس ٗصً‪ٞ‬ض ‪ ٝ‬ػسٕ ‪ٝ‬ص‪ ّٞ‬اػتطاض طجن ٗوطضا ؾ‪ٜ‬س ٗبٌٓلت صبزض ذ‪ٞ‬ا‪١‬س قس‪.‬‬ ‫‪ *۵0۵۲‬تبضید ا‪ٛ‬تکبض ‪ٞٛ‬ثت ا‪ *۰۰۸۸0۸۰0۲۰ :ّٝ‬تبضید ا‪ٛ‬تکبض ‪ٞٛ‬ثت ز‪۰۰۸۸0۸۰0۰۵ :ٕٝ‬‬ ‫رئیس ادارٌ ثبت اسىاد ی امالک شبستر‪ -‬میرصابر مًسًی افشار‬ ‫ریزوامٍ ارک‬ ‫م الف ‪ 3225‬مرود‬ ‫اگهی فقدان سىد مالکیت‬ ‫اهبی حجلت ذٔلٔی ُٔؼصاضی ض٘‪ ٚ‬تؿٔلٖ ز‪ٝ‬ثطٍ اؾتک‪٢‬بزی‪ ٠‬تصسین قرس‪ٟ‬‬ ‫‪ٝ‬اضز‪ ٟ‬ث‪ ٠‬ق٘بض‪ ٟ‬زضذ‪ٞ‬اؾت‪ ۰۰۸۸0۸۰0۰۲-۰۰۸۸۲۰۰۸۰۸۸۵۸۸۹۰۱۰ :‬اػر ٕ‬ ‫‪ٞ٘ٛ‬ز‪ ٟ‬ا‪ٛ‬س ؾ‪ٜ‬س ٗبٌٓلت قکسا‪ َٛ‬یی ثبه ذب‪ً ٠ٛ‬ر‪ ٠‬ترحرت پر ى ‪۲۸۰۰‬‬ ‫کطػی اظ ‪ -۰۹‬اصٔی ‪ٝ‬اهغ زض زیعجلٌب‪ ٙ‬ثرف ‪ ۰۵‬تجطیع ث‪ٗ ٠‬ؿبحت ‪۲۲۱0۱۸‬‬ ‫ٗتطٗطثغ زض صلح‪ ۵۵ ٠‬زکتط جٔس ‪ ۰۰۰‬شیْ حجرتری ‪ ۰۸۰۵۰‬ثر‪ٛ ٠‬ربٕ اهربی‬ ‫تبض‪ٝ‬یطزی ٗوسؼ ‪ٛ‬ػاز حجت ‪ ٝ‬ؾ‪ٜ‬س ٗبٌٓلت ا‪ ٙ‬ثکر٘ربض‪ ٟ‬ؾرطیربّ‪۹۱۹۰۲۰ :‬‬ ‫صبزض ‪ ٝ‬تؿٔلٖ ُطزیس‪ ٟ‬اؾت‪ .‬ثؼسا ت٘بٗی ٗ‪ٞ‬ضز حجت ثطاثط ‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬ؾ‪ٜ‬س هرطرؼری‬ ‫‪ ۰۰0۰۸0۲۸-۰۰۹۸۹‬زکتطذب‪ٗ ۰۰ ٠ٛ‬ط‪ٛ‬س زض حن اهبی حجلت ذٔلٔی ُٔؼصاضی‬ ‫ا‪ٛ‬توبّ هطؼی یبکت‪ ٠‬اؾت ؾدؽ ت٘بٗی ٗ‪ٞ‬ضز حجت ثطاثط ؾ‪ٜ‬س ض‪١‬ر‪ٜ‬ری قر٘ربض‪:ٟ‬‬ ‫‪ٞٗ ۲۱۵۱۵‬ضخ ‪ ۰۱۹۲0۰۲0۰۰‬زکتطذب‪ ٠ٛ‬اؾ‪ٜ‬بز ضؾ٘ی ق٘بض‪ ۰۰ :ٟ‬ق‪٢‬ط ٗرط‪ٛ‬رس‬ ‫اؾتب‪ ٙ‬اشضثبیجب‪ ٙ‬قطهی ً‪ ٠‬ث‪ٛ ٠‬لغ تؼب‪ٛٝ‬ی ٗبٓی ‪ ٝ‬اػتجبضی ػؿٌطی‪ ٠‬ث‪ٗ ٠‬رجرٔرؾ‬ ‫‪ ۰0۸۰۰0۸۰۸0۸۸۸‬ضیبّ حجت ُطزیس‪ ٟ‬اؾت ثؼسا ؾ‪ٜ‬س ا‪ٓٝ‬ل‪ ٠‬پ ى ک‪ٞ‬م آصًط‬ ‫ث‪ ٠‬ػٔت حبثجبئی ٗلو‪ٞ‬ز ُطیس‪ٛ ٝ ٟ‬بٗجطز‪ ٟ‬زضذ‪ٞ‬اؾت صس‪ٝ‬ض ؾ‪ٜ‬س ٗبٓرٌرلرت‬ ‫آ٘خ‪ٜ‬ی ‪ٞٛ‬ثت ز‪ٞ٘ٛ ٕٝ‬ز‪ٓ ٟ‬صا ٗطاتت ث‪ ٠‬اؾت‪ٜ‬بز ٗبز‪ -۰۲۸ ٟ‬ائل‪ٛ ٚ‬بٗ‪ ٠‬هب‪ ٙٞٛ‬حرجرت‬ ‫زض یی ‪ٞٛ‬ثت اُ‪٢‬ی ٗلک‪ٞ‬ز تب چ‪ٜ‬ب‪ٛ‬چ‪ً ٠‬ؿی ٗسػی ‪ٝ‬ج‪ٞ‬ز ؾ‪ٜ‬س ٗبٌٓلت ‪ٛ‬رعز‬ ‫ذ‪ٞ‬ز ‪ ٝ‬یب ا‪ٛ‬جبٕ ٗؼبٗٔ‪ٛ ٠‬ؿجت ث‪ٔٗ ٠‬ی ٗصً‪ٞ‬ض ثبقس اظ تبضید ا‪ٛ‬تکبض ای‪ ٚ‬اُ‪٢‬ری‬ ‫ث‪ٗ ٠‬س ز‪ ٟ‬ض‪ٝ‬ظ اػتطاض ذ‪ٞ‬ز ضا ض٘‪ ٚ‬اضائ‪ ٠‬اصْ ؾ‪ٜ‬س ٗبٌٓلت ث‪ ٠‬ایر‪ ٚ‬ازاض‪ٟ‬‬ ‫تؿٔلٖ تب ‪ٝ‬کن ٗوطضا ػْ٘ ُطزز ثسی‪٢‬ی اؾت چ‪ٜ‬ب‪ٛ‬چ‪ ٠‬ظطف ٗرس ٗرورطض‬ ‫اػتطاضی ‪ٝ‬اصْ ‪ٛ‬ک‪ٞ‬ز ‪ ٝ‬یب زض ص‪ٞ‬ض اػتطاض اصْ ؾ‪ٜ‬س اضائ‪ِٛ ٠‬رطزز ؾر‪ٜ‬رس‬ ‫ٗبٌٓلت آ٘خ‪ٜ‬ی طجن ٗوطضا ث‪ٗ ٠‬توبضی تؿٔلٖ ذ‪ٞ‬ا‪١‬س قس‪.‬‬ ‫‪ *۰0۰۲۸‬تبضید ا‪ٛ‬تکبض‪۰۰۸۸0۸۰0۲۰ :‬‬ ‫رئیس ادارٌ ثبت اسىاد ی امالک شهرستان مرود‪ -‬محرم کىعاوی‬ ‫ریزوامٍ ارک‬ ‫م الف ‪ 3226‬مرود‬ ‫اگهی تحًیل سىد مالکیت‬ ‫ذب‪ ٖٛ‬کبط٘‪ ٠‬ح٘لسی ‪ ٝ‬ػٔلطضب ثبثبئی احسی اظ ‪ٝ‬ضاث حؿ‪ ٚ‬ثبثبئی ثطاثط ُ‪ٞ‬ا‪١‬ری حصرط ‪ٝ‬ضاحرت‬ ‫‪ ۰۱0۰۰0۲‬حو‪ٞ‬هی تبضید ‪ ۰۰0۲0۱‬قؼج‪ ٠‬ز‪ ٕٝ‬حو‪ٞ‬هی زازُب‪ ٟ‬ػ٘‪ٗٞ‬ی ٗط‪ٛ‬س ض٘‪ ٚ‬تؿٔلٖ زضذ‪ٞ‬اؾتی‬ ‫ث‪ ٠‬ق‪ٜ‬بؾ‪ ۰۰۰۸۰۵۰۱۰-۰۰۸۸0۱0۲۰ :٠‬اػ ٕ ‪ٞ٘ٛ‬ز‪ ٟ‬ا‪ٛ‬س ً‪ ٠‬قکسا‪ َٛ‬ؾ‪ٜ‬س ٗبٌٓرلرت ثر‪ ٠‬ؾرطیربّ‪:‬‬ ‫‪ٗ ۰۸۰۹۲۸‬طث‪ٞ‬ط ث‪ ٠‬پ ى ‪ ۲۸‬کطػی اظ ‪ -۲۹۰۵‬اصٔی ‪ٝ‬اهغ زض ٗط‪ٛ‬س ثرف ‪ ۰۵‬تجطیع (ز‪ٗ ٝ‬ر‪ٞ‬ضز‬ ‫ثبظزاقت زائٖ ً‪ -۰ :٠‬ث٘‪ٞ‬جت زؾت‪ٞ‬ض ق٘بض‪ٗ ۰۱۹۰۸۰۹۸۰۰۰۸۸۸۱۰۹۲ :ٟ‬ر‪ٞ‬ضخ ‪۰۱۹۰0۰۲0۲۱‬‬ ‫صبزض‪ ٟ‬اظ ‪ٝ‬احس اجطای اؾ‪ٜ‬بز ضؾ٘ی ٗط‪ٛ‬س ث‪ٛ ٠‬لغ اجطا ثطای ٗبٌٓلت حؿ‪ ٚ‬ثربثربئری زض هرجربّ‬ ‫تؼساز ز‪ٝ‬یؿت ‪ ٝ‬پ‪ٜ‬جب‪ ٟ‬ؾٌ‪ ٠‬ت٘بٕ ث‪٢‬بض اظازی ثب‪ٛ‬ر٘بٕ ؾی ٗخوبّ ط ی ‪ ۰۰‬ػلبض اصْ ‪ ۵ ٝ‬زضصس‬ ‫اجطایی ثبظزاقت ٗی ثبقس ‪ ٝ‬ث٘‪ٞ‬جت زؾت‪ٞ‬ض ق٘بض‪۰۱۹۰0۰۲0۲۱-۰۱۹۰۸۰۹۸۰۰۰۸۸۸۲۰۹۲ :ٟ‬‬ ‫صبزض‪ ٟ‬اظ ‪ٝ‬احس اجطای اؾ‪ٜ‬بز ضؾ٘ی ٗط‪ٛ‬س ث‪ٛ ٠‬لغ اجطا ثطای ٗبٌٓلت حؿ‪ ٚ‬ثربثربئری زض هرجربّ‬ ‫تؼساز ز‪ٝ‬یؿت ‪ ٝ‬پ‪ٜ‬جب‪ ٟ‬ؾٌ‪ ٠‬ت٘بٕ ث‪٢‬بض اظازی ثب‪ٛ‬ر٘بٕ ؾی ٗخوبّ ط ی ‪١‬جس‪ ٟ‬ػلبض اصرْ ‪۵ ٝ‬‬ ‫زضصس اجطایی ثبظزاقت ٗی ثبقس‪ -۲ .‬ثبظزاقت ق٘بض‪ٞٗ ۰۱۱0۰۵0۰۸۲ :ٟ‬ضخ ‪ ۰۱۰۵0۸۵0۸۰‬ثر‪٠‬‬ ‫ٗجٔؾ ‪ ۱۸۸0۸۸۸0۸۸۸‬حجت قس‪ ٟ‬اؾت) زض یس ػجبؼ ثبثبئی کطظ‪ٛ‬س‪ٗ :‬لٌبئلْ ث‪ ٠‬ق٘بض‪ ٟ‬قر‪ٜ‬ربؾر‪ٜ‬ربٗر‪:٠‬‬ ‫‪ٗ ۲۰۸۸‬ی ثبقس ‪ ٝ‬ثؼسا ثطاثط اذطبض ق٘بض‪ ۰۰۸۸0۰0۱-۰۰۸۸۰۵۱۸۰۸۸۵۸۸۱۲۹۹ :ٟ‬ث‪ ٠‬ػجبؼ ثبثبئی‬ ‫کطظ‪ٛ‬س‪ٗ :‬لٌبئلْ ث‪ ٠‬ق٘بض‪ ٟ‬ق‪ٜ‬بؾ‪ٜ‬بٗ‪ ۲۰۸۸ :٠‬اػ ٕ تح‪ٞ‬یْ ؾ‪ٜ‬س ٗبٌٓلت ک‪ٞ‬م آصًط ث‪ٛ ٠‬ربٕ حؿر‪ٚ‬‬ ‫ثبثبئی اضؾبّ ُطزیس‪ ٠ً ٟ‬ایکب‪ ٙ‬اظ تح‪ٞ‬یْ ؾ‪ٜ‬س ٗبٌٓلت ٗصً‪ٞ‬ض زض ٗس هب‪ٛٞٛ‬ی ذ‪ٞ‬ززاضی ‪ٞ٘ٛ‬ز‪ٟ‬‬ ‫ا‪ٛ‬س ٓصا ٗطاتت ثبؾت‪ٜ‬بز تجصط‪ٗ ۱ ٟ‬بز‪ -۰۲۸ ٟ‬ائل‪ٛ ٚ‬بٗ‪ ٠‬هب‪ ٙٞٛ‬حجت زض یی ‪ٞٛ‬ثت اُ‪٢‬ی ٗی ق‪ٞ‬ز تب‬ ‫چ‪ٜ‬ب‪ٛ‬چ‪ً ٠‬ؿی ٗسػی ‪ٝ‬ج‪ٞ‬ز ؾ‪ٜ‬س ٗبٌٓلت ‪ٛ‬عز ذ‪ٞ‬ز ‪ ٝ‬یب ا‪ٛ‬جبٕ ٗؼبٗٔ‪ٛ ٠‬ؿجت ث‪ٔٗ ٠‬ی ٗصً‪ٞ‬ض ثربقرس‬ ‫اظ تبضید ا‪ٛ‬تکبض ای‪ ٚ‬اُ‪٢‬ی ث‪ٗ ٠‬س ز‪ ٟ‬ض‪ٝ‬ظ اػتطاض ذ‪ٞ‬ز ضا ض٘‪ ٚ‬اضائ‪ ٠‬اصْ ؾ‪ٜ‬س ٗبٌٓلت ث‪ ٠‬ایر‪ٚ‬‬ ‫ازاض‪ ٟ‬تؿٔلٖ تب ‪ٝ‬کن ٗوطضا ػْ٘ ُطزز ثسی‪٢‬ی اؾت چ‪ٜ‬ب‪ٛ‬چ‪ ٠‬ظطف ٗس ٗوطض اػتطاضی ‪ٝ‬اصرْ‬ ‫‪ٛ‬ک‪ٞ‬ز ‪ ٝ‬یب زض ص‪ٞ‬ض اػتطاض اصْ ؾ‪ٜ‬س ٗبٌٓلت اضائ‪ِٛ ٠‬طزز ؾ‪ٜ‬س ٗبٌٓلت آ٘خ‪ٜ‬ی طجن ٗوطضا ث‪٠‬‬ ‫ٗتوبضی تؿٔلٖ ذ‪ٞ‬ا‪١‬س قس‪ *۰0۰۲۲ .‬تبضید ا‪ٛ‬تکبض‪۰۰۸۸0۸۰0۲۰ :‬‬ ‫رئیس ادارٌ ثبت اسىاد ی امالک شهرستان مرود‪ -‬محرم کىعاوی حسیه خلیفٍ‬ صفحه 7 ‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫ًطبًی النترًٍینی رٍزًبهِ ارک‬ ‫سبیت رٍزًبهِ ‪www.arkonline.ir‬‬ ‫ایویل رٍزًبهِ‪ark.tabriz@yahoo.com9‬‬ ‫ایویل هذیرهسئَل‪eshraghimo@gmail.com 9‬‬ ‫هذیر اجرائی‪ 9‬هعصَهِ حجبزی‬ ‫هجری سبیت رٍزًبهِ‪ 9‬سبًبز اضراقی‬ ‫هذیر هسئَل ٍصبحت اهتیبز‪ 9‬هحوذ اضراقی‬ ‫سردثیر‪ 9‬سبًلی اضراقی‬ ‫تبسیس ‪ - 0261 9‬زهیٌِ اًتطبر ‪ 9‬فرٌّگی ‪ٌّ -‬ری ‪ -‬ادثی ‪ -‬علوی‬ ‫مذپستی‪ - 4052536129‬تلفی‪24301608 - 24310803 )130(9‬‬ ‫تلفبمس‪ - 24301605 9‬ضوبرُ ّوراُ ‪180330455719‬‬ ‫ًطبًی ‪ 9‬تجریس خیبثبى ازادی‪ -‬خیبثبى هبراالى ًرسیذُ ثِ هیذاى فذک‬ ‫دفتر رٍزًبهِ ارک ‪ -‬چبپخبًِ‪ 9‬پرًیبى تجریس‬ ‫* چهارشنبه ‪ 82‬مهر ‪ 81 * 0011‬اکتبر ‪ 01 *8180‬ربیع االول ‪ *0001‬سال سی و یکم ( اوتوزبیرینجی ایل )* شماره (سایی)‪ 1100 :‬صفحه ‪ * 2‬ورزش و گردشگری‬ ‫هسبثقبت هَتَرسَاری اًذرٍ ضوبلغره‬ ‫در خذاافریی ثرگسار هیضَد‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪ -‬سییغ‬ ‫ّیبر هَسَسػدَاسی ٍ‬ ‫اسَهجیل ساًی هٌطمِ اصاد‬ ‫اسع گفزۺ ًخدؼدشدیدی‬ ‫دٍسُ هؼدددبثدددمدددبر‬ ‫هددَسددَسػددَاسی اًددذسٍ‬ ‫کَّؼشبى (ؿیدت صًدی‬ ‫حشفِ ای ٍیظُ ؿوبلغشه‪ّ ،‬فشن اثبى هبُ ػدبلدجدبسی ثدِ هدیدضثدبًدی‬ ‫خذاافشیی ثشگضاس هی ؿَد‪ .‬حبهذ خبى هشادی سٍص دٍؿٌجِ دس گفدز‬ ‫ٍ گَ ثب ایشًب افضٍدۺ ایی هؼبثمبر ثب حرَس ‪ ۵۲‬هَسَسػَاس حشفدِ ای‬ ‫اص ‪ ۶‬اػشبى ارسثبیجبى ؿشلی‪ ،‬ارسثبیجبى غشثدی‪ ،‬اسدثدیدل‪ ،‬صًدجدبى‪،‬‬ ‫لضٍیی ٍ کشدػشبى دس هحذٍدُ سٍػشبی کدشیـدبى دس خدذاافدشیدی‬ ‫ثشگضاس خَاّذ ؿذ‪.‬‬ ‫ٍی ّذ اص ثشگضاسی ایی هؼبثمبر سا ایجبد ؿَس ٍ ًـبط اجشوبػدی‬ ‫ثشؿوشد ٍ گفزۺ ثشًبهِ سیضی ثشای ثشگضاسی دٍسُ ّبی ثؼدذی ایدی‬ ‫هؼبثمبر ثِ کَسر کـَسی ٍ ثیی الوللی دس حبل اًجبم اػز‪.‬‬ ‫پٌجویی دٍرُ هسبثقبت‬ ‫پرش ثب است تجریس خبتوِ یبفت‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪ -‬دٌجویی دٍسُ هؼبثمبر دشؽ ثب اػت سجشیض ثب هؼشفی‬ ‫ًفشار ٍ اػتّبی ثشسش دس ثبؿگبُ ػَاسکبسی ػشبسخبى ثِ کبس خدَد‬ ‫دبیبى داد‪.‬ایی دٍسُ اص هؼبثمبر ثِ هٌبػجز ّفشدِ سدشثدیدز ثدذًدی ٍ‬ ‫ٍسصؽ ٍ گشاهیذاؿز یبد ٍ خبطشُ حؼیی دَسؿدبد دس چدْدبس سدُ‬ ‫سـَیمی‪ ،‬سدُ اػت یب ػَاسکبس هجشذی ٍ سدُ ‪E‬اصاد ثشگضاس ؿدذ ٍ‬ ‫ًشبیج صیش ثِ دػز اهذۺ دس سدُ سـَیمی ثبثک اکغشی ثب اػت دیگَ‬ ‫اص ثبؿگبُ طالداس ػلوذاس‪ ،‬هجیی دلذاسی ثب اػت سئَدٍس اص ثدبؿدگدبُ‬ ‫ػشبسخبى‪ ،‬اهیذ حذادی ثب اػت طیک اص ثبؿگبُ ػشبسخبى ٍ ػدبس‬ ‫گلـی صادُ ثب اػت ػٌْذ اص ثبؿگبُ ػٌْذ ثِ سشسیت ػٌبٍیدی اٍل سدب‬ ‫چْبسم سا کؼت کشدًذ‪ .‬ساهیی خَسؿیذی ثب اػت طیدک ثدبؿدگدبُ‬ ‫ػشبسخبى‪ ،‬دشّبم ًظشی ثب اػت سبیشبى اص ثبؿگبُ ػٌْذ ٍ جدَاد سضدب‬ ‫دَس ثب اػت سئَدٍس اص ثبؿگبُ ػشبسخبى ًفشار ثشسش سدُ هجشذی ؿذًذ‬ ‫ٍ دس سدُ ‪E‬اصاد ػیٌب اکجشصادُ ثب اػت صاًَسی اص ثدبؿدگدبُ طدالداس‬ ‫ػلوذاس اٍل ؿذ‪.‬‬ ‫رمبثسى تین ضْر جذیذ سٌْذ فبتح ًخستیی تَر دٍچرخِ سَاری هرًذ ضذ‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪ً -‬خؼشیی سَس دٍچشخِ ػَاسی جَاًبى هشًذ‬ ‫ثب لْشهبًی دَسیب یؼمَثی اص سین ػوشاى ؿْش جذیذ ػٌْدذ ثدِ‬ ‫دبیبى سػیذ‪.‬‬ ‫دس هجوَع ػِ هشحلِ ایی سَس ‪ ۲‬سٍصُ کدِ ثدب حردَس ‪۵۶‬‬ ‫ٍسصؿکبس دس لبلت ‪ ۱۱‬سین ثشگضاس ؿذ دَسیب یؼمَثی سکبثدضى‬ ‫سین ؿشکز ػوشاى ؿْش جذیذ ػٌْذ لْشهبى اًفشادی سَس ٍ‬ ‫پبیبى رقبثتّبی تنَاًذٍ ازاد اسیب‬ ‫ثب قْرهبًی زًبى ایراى‬ ‫ػدددشٍیدددغ خدددجدددشی‪-‬‬ ‫سلبثز ّبی سکَاًدذٍ اصاد‬ ‫اػیب کِ ثِ هیضثبًی سدْدشاى‬ ‫ثشگضاس ؿذ ثب لْشهبًی سیدن‬ ‫صًبى ایشاى ثِ اسوبم سػیذ‪.‬‬ ‫ػَهیدی دٍسُ هؼدبثدمدبر‬ ‫ثیی الوللی سکدَاًدذٍ اصاد‬ ‫اػیب دس گشٍُ صًبى ثب حرَس ‪ ۱۳۸‬سکَاًذٍکدبس اص ‪ ۶‬کـدَس‬ ‫اسدى‪ ،‬افغبًؼشبى‪ ،‬ایشاى‪ ،‬دبکؼشبى‪ ،‬سٍػیِ ٍ ٌّذ دس ّشل دبسػیبى‬ ‫اػشمالل سْشاى ثشگضاس ؿذ‪.‬‬ ‫هؼبثمبر دس اٍصاى ‪ٍ -۷۳ ،-۶۷ ،-۶۲ ،-۵۷ ،-۵۳ ،-۴۹ ،-۴۶‬‬ ‫‪ +۷۳‬کیلَگشم دیگیشی ؿذ‪.‬‬ ‫دس دبیبى ایی دٍسُ اص سلبثزّبی سدیدن هدٌدشدخدت سدکدَاًدذٍ‬ ‫کـَسهبى دس گشٍُ صًبى ثب کؼت ّفز هذال طال‪ ،‬یک ًمشُ ٍ‬ ‫‪ ۹۳۱‬اهشیبص ثش ػکَی لْشهبًی ایؼشبد‪ .‬سٍػیِ ثدب کؼدت یدک‬ ‫هذال طال‪ ،‬یک ًمشُ ٍ ‪ ۱۸۷‬اهشیبص کبح ًبیت لْشهبًی سا ثبالی‬ ‫ػش ثشد ٍ ٌّذ ثب کؼت دٍ هذال ثشًض ٍ ‪ ۵۷‬اهشیبص ػَم ؿذ‪.‬‬ ‫قْرهبًی پرّبم هقصَدلَ ٍ تیوص در لیگ ضطرًج اسپبًیب‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪ -‬هؼبثمبر ؿطشًج لیگ اػذبًیب ثب لْشهبًدی‬ ‫سین کبػشب کبلیذا کِ دشّبم هملَد سا دس اخشیبس داسد‪ ،‬ثدِ‬ ‫دبیبى سػیذ‪.‬‬ ‫دس چبسچَه هؼبثمبر ؿطشًج لیگ اػذدبًدیدب ٍ دس دٍس‬ ‫دبیبًی ایی سلبثز ّب‪ ،‬اػشبدثضس دشّبم هملَدلَ کدِ دس‬ ‫سشکیت سین کبػشب کبلیذا لشاس داسد همبثدل اػدشدبدثدضس‬ ‫ػبسیی ثِ کبس خَد دبیبى داد‪.‬‬ ‫دس دبیبى ایی دٍسُ اص سلبثز ّب‪ ،‬سین کبػشب کبلیذا ثب ًشیجِ ‪ ۳.۵‬ثش ‪ ۲.۵‬دیشٍص ؿذ ٍ دس هجدودَع ثدب‬ ‫‪ ۱۲‬اهشیبص کذسًـیی جذٍل سدُ ثٌذی ؿذ‪ .‬ثذیی سشسیت کبػشبکب لیذا لْشهبى لیگ ؿطشًج اػذبًیدب‬ ‫ؿذ‪ .‬دَیب ایذًی دیگش ؿطشًج ثبص ایشاًی حبضش دس لیگ اػذبًیب کِ ثشای سین ػیال ثبصی هدی کدشد‬ ‫دس دٍس دبیبًی همبثل اػدشدبد ثدیدی الدودلدلدی کـدَس ددشسدغدبل کدبحدت یدک اهدشدیدبص ؿدذ‪.‬‬ ‫سین ػیال دس ایی دٍس ‪ ۵‬ثش ‪ ۱‬دیشٍص ؿذ ٍ ثب ‪ ۱۱‬اهشیبص ًبیت لْشهبًی هؼبثمبر سا اص اى خَد کشد‪.‬‬ ‫مطف هحل حفبری غیرهجبز‬ ‫در جبدُ قذین تجریس‪-‬سٌْذ‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪ -‬فشهبًذُ یگبى حفبظز هیشاصفشٌّگی‪ ،‬گشدؿگدشی‬ ‫ٍ کددٌدددبیددغ دػددشددی ارسثددبیدددجددبى ؿدددشلددی اص کـدددف‬ ‫هحل حفبسی ٍ اثضاساالر غیش هجبص دس جبدُ لذین سجشیض‪-‬ػٌْذ خجدش‬ ‫داد‪.‬‬ ‫ثِگضاسؽ سٍاثطػوَهی اداسُکل هیشاص فشٌّگی‪ ،‬گدشدؿدگدشی ٍ‬ ‫کٌبیغ دػشی ارسثبیجبى ؿشلی‪ ،‬ػشٌّگ کبظن داداؿی ضوی اػالم‬ ‫ایی خجش گفزۺ ثِ دًجبل گضاسؿبر هشدهی هجٌی اًدجدبم ػدودلدیدبر‬ ‫حفبسی غیشهجبص دس جبدُ لذیوی سجشیض‪-‬ػٌْذ‪ ،‬طی ػولیبسی جدبهدغ‬ ‫ًیشٍی یگبى حفبظز هیشاص فشٌّگی‪ ،‬هحل هدَسدًدظدش ؿدٌدبػدبیدی‬ ‫ؿذ‪.‬‬ ‫فشهبًذُ یگبى حفبظز هیشاصفشٌّگی‪ ،‬گشدؿگشی ٍ کٌبیدغ دػدشدی‬ ‫ارسثبیجبى ؿشلی اداهِ دادۺ طی ایی ػولیبر‪ ،‬هحل حفبسی ثِ ػدودک‬ ‫‪ ۱۲‬هشش کِ ثب دَؿؾ هخلَف اػششبس ؿذُ ثَد دس اساضی ایی جدبدُ‬ ‫کـف ٍ اثضاساالر هَسد اػشفبدُ ضجط ؿذ‪.‬‬ ‫اٍ اظْبس داؿزۺ فشد یب افشاد خبطی ثِ ّوشاُ اثضاساالر دیـشفشِ الذام‬ ‫ثِ ایی ػول کشدُاًذ کِ ؿٌبػبیی ایی افشاد ٍ اسجبع ثِ هشاجغ لبًًَی‬ ‫دس دػشَس کبس لشاس داسد‪.‬‬ ‫داداؿی گفزۺ ّن اػشبًیّبی هحششم هیسَاًٌذ دس کَسر هـدبّدذُ‬ ‫ّشگًَِ سخلف دس حَصُ هیشاص فشٌّگی‪ ،‬هشاست سا ثب سوبع ؿودبسُ‬ ‫‪ ، ۲۹۶۶۲‬هشکض دیبم یگبى حدفدبظدز ٍصاسر هدیدشاص فدشّدٌدگدی‪،‬‬ ‫گشدؿگشی ٍ کٌبیغدػشی کـَس‪ ،‬اطالع دٌّذ‪.‬‬ ‫کبحت دیشاّی لشهض (سکبثضى ثشسش دس هؼیشّبی کَّؼدشدبى‬ ‫ؿذ‪.‬‬ ‫دس ایی سَس ػلی احوذی اص اػشوبد کبالی یضد ٍ ًیوب ًبطدمدی‬ ‫اص سین فَالد هجبسکِ ػذبّبى اکفْدبى ثدِ سدشسدیدت ػدٌدَاى‬ ‫ّبی دٍم ٍ ػَم دس ثخؾ اًفشادی اص اى خَد کشدًذ‪.‬‬ ‫ثش ایی اػبع دس هجوَع اهشیبصار سیوی‪ ،‬سین اػشوبد کبال یضد‬ ‫ثب ‪ ۲‬ػبػز ٍ ‪ ۴۹‬دلیمِ ٍ ‪ ۱۱‬طبًیِ اٍل ؿدذ‪ ،‬سدیدن هدجدبسکدِ‬ ‫ػذبّبى ثب ‪ ۲‬ػبػز ٍ ‪ ۴۹‬دلیمِ ٍ ‪ ۳۷‬طبًیِ همبم دٍم سا کؼت‬ ‫کشد ٍ سین ػوشاى ػٌْذ سجشیض ثب ‪ ۲‬ػبػز ٍ ‪ ۵۲‬دلیمِ ٍ ‪۱۹‬‬ ‫طبًیِ دس جبیگبُ ػَم لشاس گشفز‪.‬‬ ‫‪ ۱۱‬سین ػذبّبى اکفْبى‪ ،‬ثبالثبى چبثْبس‪ ،‬ؿشکز ػوشاى ؿْدش‬ ‫جذیذ ػٌْذ‪ّ ،‬یئز دٍچدشخدِ ػدَاسی لدضٍیدی‪ّ ،‬دیدئدز‬ ‫دٍچشخِ ػَاسی فبسع‪ّ ،‬یئز دٍچشخِ ػدَاسی خدشاػدبى‬ ‫سضَی‪ ،‬هغ سفؼٌجبى‪ ،‬اػشوبد کبالی یضد‪ ،‬کشافی کدبیدبی‬ ‫اسع‪ّ ،‬یئز دٍچشخِػَاسی هشًذ ٍ سین سکذاًِ هشًذ دس ایی‬ ‫سَس حرَس داؿشٌذ‪.‬‬ ‫ثرتری هلیپَش میل ثَمسیٌگ ایراى‬ ‫هقبثل رٍسیِ‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪ -‬دس اغدبص‬ ‫هؼبثمبر جدْدبًدی کدیدک‬ ‫ثَکؼیٌدگ ٍاکدَ کدِ اص‬ ‫اهشٍص دس ؿْش جضلَ ایشدبلدیدب‬ ‫اغبص ؿذ اٍلیی ثشد ثشای سین‬ ‫هلی ایشاى سلن خَسد‪.‬‬ ‫ثِ گضاسؽ ایؼٌب‪ ،‬ایشبلدیدب دس‬ ‫ٍصى ‪ -۷۱‬کیلَگشم سؿشِ فَل کٌشبکز‪ ،‬کبثش جْبًیبًی همدبثدل‬ ‫ًوبیٌذُ سٍػیِ کبحت ثشسشی ؿذ ٍ ثِ دٍس ثؼذی سلبثدشدْدب ساُ‬ ‫یبفز‪.‬‬ ‫ٍی دٍس دٍم ثب حشیدفدی اص فدٌدالًدذ سٍثدشٍ خدَاّدذ ؿدذ‪.‬‬ ‫دس اداهِ ایی سلبثشْب اهیذ احوذی کفب دس ٍصى ‪ -۵۱‬کیلَ گدشم‬ ‫سؿشِ فَل کٌشبکز ثب حشیف سشکیِ سٍثدشٍ هدی ؿدَد‪ .‬اهدیدذ‬ ‫صسیٌجَیی دس ٍصى ‪ -۵۷‬کیلَگشم گشم سؿشِ کیٍاى ثب حشیف‬ ‫لْؼشبًی هلب هی دّذ ٍ ػجبع ػجذالْی اسدٌْبیدی دس ٍصى‬ ‫‪ -۵۱‬کیلَ گشم سؿشِ کی ٍاى ثب حشیفی اص ثالسٍع سٍ دس سٍ‬ ‫هی ؿَد‪.‬‬ ‫پیرٍزی تین هلی تٌیس ایراى در اٍلیی ثبزی هسبثقبت دیَیس مبح‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪ -‬سین هلی سٌیغ ایشاى دس اٍلیی ثبصی هؼبثمبر‬ ‫دیَیغ کبح گشٍُ چْبس ثِ دیشٍصی سػیذ‪.‬‬ ‫سین هلی سٌیغ ایشاى دس اٍلیی ثبصی هؼبثمبر دیدَیدغ کدبح‬ ‫گشٍُ چْبس اػیب هَفک ثِ ؿکؼز حشیفؾ ؿذ‪.‬‬ ‫دس اٍلیی دیذاس هشحلِ گشٍّی‪ ،‬سین ایشاى ثب لدشلدیدضػدشدبى ثدِ‬ ‫سلبثز دشداخز کِ دس دٍ ثدبصی اًدفدشادی ٍ یدک ثدبصی‬ ‫دًٍفشُ حشیفؾ سا ؿکؼز داد‪.‬‬ ‫ثبصی اًفشادی اٍلۺ ػیٌب همیوی ‪ -۲‬هیشگیبص اص لشلیضػشبى کفش‬ ‫ثبصی اًفشادی دٍمۺ حویذسضب ًذا ‪ - ۲‬کشیؼشبًَ کفش‬ ‫ثبصی دًٍفشُۺ اهیش حؼیی ثبدی ٍ ًذا ‪ -۲‬سین لشلیضػشبى کفش‬ ‫سین هلی ایشاى ثب سین ّبی کبهجَ ‪ ،‬یوی ٍ لشلیضػشبى ّن گشٍُ اػز ٍ اص ایی گدشٍُ دٍ سدیدن ثدِ‬ ‫هشحلِ دلی ا کؼَد هیکٌذ‪.‬‬ ‫ثبزدیذ از اهبمی تبریخی ٍ تفریحی اررثبیجبى غرثی ‪ 18۹4‬درصذ‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪-‬هذیشکل هیشاص فشّدٌدگدی‪ ،‬گدشدؿدگدشی ٍ‬ ‫کٌبیغ دػشی ارسثبیجبى غشثی گفزۺ ثبصدیذ اص اهبکی سبسیخدی‬ ‫ٍ سفشیحی اػشبى دس ًیوِ اٍل اهؼبل ‪ ۲۹.۵‬دسکذ افضایؾ یبفدشدِ‬ ‫اػز‪.‬‬ ‫جلیل ججبسی افضٍدۺ ‪ّ ۹۱۲‬ضاس ٍ ‪ً ۴۲۴‬فش اص هشاکض سفشیحدی ٍ‬ ‫گشدؿگشی اػشبى دس ػبل جبسی ثبصدیذ کشدُ اًذ‪.‬‬ ‫ٍی اداهِ دادۺ دس ‪ ۶‬هبِّ اٍل اهؼبل ‪ّ ۶۸‬ضاس ٍ ‪ً ۵۳۸‬دفدش دس‬ ‫هشاکض البهشی اػشبى البهز داؿشِاًذ دس حبلی کِ ایدی سلدن دس‬ ‫هذر هـبثِ ػبل گزؿشِ ثشاثش ثب ‪ّ ۵۸‬ضاس ٍ ‪ً ۹۹۸‬فش ثَد‪.‬‬ ‫هذیشکل هیشاص فشٌّگی‪ ،‬کدٌدبیدغ دػدشدی ٍ گدشدؿدگدشی‬ ‫ارسثبیجبى غشثی ثیبى کشدۺ البهز طجز ؿذُ هشثَط ثِ ّدشدل ‪،‬‬ ‫ّشلادبسسوبى‪ ،‬هْوبىدزیش ٍ ٍاحذّبی ثَمگشدی اػشبى ثَدُ ٍ‬ ‫ثِ دلیل ؿیَع کشًٍب ّدیدگ گدًَدِ الدبهدشدی دس کدودخ ّدب‪،‬‬ ‫هْوبىػشاّبی دٍلشی ثِ طجز ًشػیذُ اػز‪.‬‬ ‫ٍی ثب ثیبى ایٌکِ غیش اص ایبم سؼطیلی هَصُ ّب‪ ،‬طی ػدبل جدبسی‬ ‫‪ّ ۷۷‬ضاس ًفش اص هَصُ ّبی اػشبى ثبصدیذ داؿشٌذ‪ ،‬گفزۺ هطبلؼِ ٍ‬ ‫اجشای ایجبد ‪ ۱۶‬ػٌَاى هَصُ دس اػشبى دس حبل اًجبم اػز‪.‬‬ ‫ججبسی ثب اؿبسُ ثِ ضشس ٍاسد ؿذُ دس ایبم کدشًٍدب ثدِ اهدبکدی‬ ‫البهشی ٍ ّشل ّب افضٍدۺ دس ایبم کشًٍب ضشیت اؿغبل ّشل ّب دس‬ ‫اػشبى ثِ ‪ ۱۲‬دسکذ سػیذُ اػز‪.‬‬ ‫ٍی ثب اؿبسُ ثِ الذاهبر هْن گشدؿگشی دس اػشبى طی چدْدبس‬ ‫ػبل گزؿشِ گفزۺ ساُ اًذاصی ‪ٍ ۵۶‬احذ الدبهدشدی ٍددزیدشایدی‬ ‫سفشیحی‪ ۶۷ ،‬دفششهؼبفشسی‪ ،‬کذٍس ‪ ۱۴‬گَاّیٌبهِ فدؼدبلدیدز دس‬ ‫حَصُ ػالهز‪،‬ثشگضاسی جـٌَاسُ ّب ٍ ًوبیـگبّْبی هدلدی ٍ‬ ‫هحلی اص جولِ الذاهبر اًجبم ؿذُ دس اػشبى ثَدُ اػز‪.‬‬ ‫ارسثبیجبى غشثی داسای ‪ ۱۷۲۲‬اطش‪ ،‬ثٌب‪ ،‬هحَطِ ٍ سذِ سدبسیدخدی‬ ‫اػز کِ دس سدیف اطبس هلی طجز ؿذُ اًذ‪.‬‬ ‫ظشفیز البهشی ارسثبیجبى غشثی دس حبل حبضش ‪ّ ۲‬ضاس ٍ ‪۲۶۶‬‬ ‫اسبق ثب دٌج ّضاس ٍ ‪ ۳۳۵‬سخز اػز‪.‬‬ ‫مبرٍاًسراّبی »فرسفج« ٍ »تبج اثبد« چطن اًتظبر ارزیبثبى یًَسنَ‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪ -‬هؼبٍى هیشاص فشٌّگی اداسُ کدل هدیدشاص‬ ‫فشٌّگی‪ ،‬گشدؿگشی ٍ کٌبیغ دػشی اػشبى ّوذاى گدفدزۺ‬ ‫اسصیبثبى یًَؼکَ طی سٍص ایٌذُ دس اػدشدبى حردَس ددیدذا‬ ‫خَاٌّذ کشد ٍ اص دٍ کبسٍاًؼشای فشػفج سَیؼشکبى ٍ سدب‬ ‫اثبد ؿْشػشبى ثْبس ثبصدیذ هیکٌٌذ‪.‬‬ ‫ػیذُ هشین هخشبسیهَػَی دس حبؿیِ ثبصدیذ خجشًگبساى اص‬ ‫کبسٍاًؼشای فشػفج سَیؼشکبى ثب اؿبسُ ثِ ایٌکِ ػبل ‪۱۹۷۹‬‬ ‫اٍلیی اطش اص کـَس دس فْشػز اطبس جْبًی طجز ؿذُ اػدز‪،‬‬ ‫اظْبس کشدۺ ایی اطبس ؿبهل هجوَػِ صیگَسار چغبصًدجدیدل‪،‬‬ ‫سخز جوـیذ ٍ هجوَػِ ًمؾ جْبى اکفْبى ثَد ٍ سب ػدبل‬ ‫جبسی ‪ ۲۶‬اطش ثِ کـَس ایشاى سؼلک دیذا کشدُ اػز‪.‬‬ ‫ٍی ثب اؿبسُ ثِ ایٌکِ اهیذٍاسین ثب ساییذ اسصیدبثدبى یدًَؼدکدَ‬ ‫کبسًٍؼشاّبی فشػفج سَیؼشکبى ٍ سب اثبد ؿْشػشبى ثدْدبس‬ ‫دس ایی فْشػز لشاس ثگیشًذ‪ ،‬افضٍدۺ ثشخی اص اطبس ثِ کَسر‬ ‫هجوَػِای دس فْشػز اطبس جْبًی لشاس گدشفدشدِ اًدذ کدِ‬ ‫هجوَػِ ثبؽ ّبی ایشاًی ٍ هجوَػِ لٌَار ایدشاًدی اص ایدی‬ ‫دػز ّؼشٌذ‪.‬‬ ‫هخشبسیهَػَی اضبفِ کشدۺ دشًٍذُای کِ دس حبل حدبضدش‬ ‫ثشای طجز کبسٍاًؼشاّبی ػجبػی ثِ یًَؼکَ هؼشفی ؿذُ ًیدض‬ ‫اص ایی صهشُ اػز ٍ ‪ ۵۶‬کبسٍاًؼشای ایشاًی اص کدل کـدَس‬ ‫هؼشفی ٍ کبًذیذا ؿذُاًذ کِ اص اػشبى ّوذاى ًیض دٍ دشًٍدذُ‬ ‫دس اى لشاس داسد‪.‬‬ ‫جْبى ٍرزش‬ ‫هطعل الوپیل زهستبًی پنی رٍضی ضذ‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪-‬هـؼل الوذیک صهؼشبًی ددکدی ثدب اػدشدشام ّدبی‬ ‫ػیبػی ثِ هیضثبًی چیی سٍؿی ؿذ‪.‬‬ ‫ثِ گضاسؽ ایؼٌب ٍ ثِ ًمل اص اػشبس‪ ،‬هـؼل الوذیک ثبصیْبی صهؼشبًدی‬ ‫ایٌذُ دس دکی دس یًَبى سٍؿی ؿذ‪ .‬ایی هشاػن ثب حردَس ؿدشکدز‬ ‫کٌٌذگبى دس اػششام ثِ اّذای ثبصی ّب ثِ چیی ّوشاُ ؿذ‪.‬‬ ‫ّوشاُ ثب اػششاضبر سظبّشکٌٌذگبى ػلیِ چیی ‪ ،‬هـؼل الوذیک ثدشای‬ ‫ثبصی ّبی صهؼشبًی دس دکی سٍؿی ؿذ‪ّ .‬وبًطدَس کدِ سدلدَیدضیدَى‬ ‫دٍلشی یًَبى ‪ًERT‬ـبى داد‪ ،‬هـؼل سٍص دٍؿٌجِ ثب کوک ایٌِ همؼش‬ ‫ٍ اؿؼِ خَسؿیذ دس هحل ثبػشبًی الوذیب سٍؿی ؿذ‪.‬‬ ‫ایی ثبصیْب اص ‪ ۴‬سب ‪ ۲۲‬فَسیِ ‪ ۲۲۲۲‬ثشگضاس هی ؿَد‪.‬‬ ‫هْبجن ارسٌبل ثِ رمَرد ‪ 111‬گل‬ ‫زدُ رسیذ‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪-‬هْبجن اسػٌبل ثب گلضًی دس دیذاس ثشاثش کدشیؼدشدبل‬ ‫دبالع ثِ سکَسد ‪ ۲۲۲‬گل صدُ دس دٍساى فَسجبل خَد سػیذ‪.‬‬ ‫ثِ گضاسؽ ایؼٌب ٍ ثِ ًدمدل اص سدلدگدشا ‪ ،‬دس اخدشیدی دیدذاس اص‬ ‫چْبسچَه ّفشِ ّـشن لیگ ثشسش اًدگدلدیدغ‪ ،‬دٍ سدیدن اسػدٌدبل ٍ‬ ‫کشیؼشبل دبالع ثِ هلب ّن سفشٌذ کِ ایی دیذاس ثب سؼبٍی دٍ ثدش‬ ‫دٍ ثِ دبیبى سػیذ‪.‬الکؼالًذس الکبصر یکی اص گلْبی سیوؾ سا ثِ طوش‬ ‫سػبًذ سب ثِ سکَسد ‪ ۲۲۲‬گل صدُ دس دٍساى فَسجبل خَد ثشػذ کِ اص‬ ‫ایی سؼذاد ‪ ۱۲۹‬گل ثشای لیَى‪ ۶۸ ،‬گل ثشای اسػٌبل ٍ ‪ ۳‬گل ثدشای‬ ‫فشاًؼِ ثِ طوش سػبًذُ اػز‪.‬سَدچی ّبی لٌذى سَاًؼشدٌدذ ثدب گدل دس‬ ‫طبًیِّبی دبیبًی اص ؿکؼز ثشاثش کشیؼشبل دبالع فشاس کٌٌذ‪.‬‬ ‫رقن سیتی ثرای فرٍش استرلیٌگ‬ ‫ثِ ثبرسلًَب‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪-‬هٌچؼشش ػیشی ثشای فشٍؽ ػشبسُ ًیوکز ًـیی خَد‬ ‫ثِ ثبسػلًَب ‪ ۸۲‬هیلیَى یَسٍ هی خَاّذ ٍ ایی ثبػض ؿذُ سب ایی اًشمبل‬ ‫غیش هوکی ؿَد‪.‬‬ ‫ثِ گضاسؽ ایؼٌب ٍ ثِ ًمل اص هبسکب‪ ،‬سحین اػششلیٌگ ثبصیکٌدی اػدز‬ ‫کِ ثبسػلًَب ثشای سمَیز خط حولِ خَد اٍ سا دس ًظش گشفشِ اػز‪.‬‬ ‫اػششلیٌگ سب ػب ‪ ۲۲۲۳‬ثب هٌچؼشش ػیشی لشاسداد داسد‪ .‬ثبٍجَد اًدکدِ‬ ‫ایی ثبصیکی ثِ خبطش دسخـؾ فَدى جبیگبُ خَد سا دس سدشکدیدت‬ ‫اکلی ػیشیضى ّب اص دػز دادُ اػز ثب ایی حبل ػدشاى ثدبؿدگدبُ ثدِ‬ ‫ساحشی حبضش ثِ فشٍؽ ایی ثبصیکی ًیؼشٌذ‪.‬‬ ‫هبسکب دس اداهِ سلن فشٍؽ اػششلیٌگ سا اػالم کشد ٍ ًَؿزۺ ػدشاى‬ ‫ػیشی ثشای فشٍؽ اػششلیٌگ ثِ ثبسػلًَب ‪ ۸۲‬هیلیَى یَسٍ هی خَاٌّذ‬ ‫ٍ ایی ثبػض هی ؿَد سب احشوبل ایی اًشمبل ثؼیبس ثؼیذ ثبؿذ‪.‬‬ ‫ثبسػلًَب ثِ خبطش هـکالر هبلی ًشَاًؼز هؼی سا حفظ کٌذ ٍ ثؼیبس‬ ‫ثؼیذ ٍ دٍس اص اًشظبس اػز کِ ثدشدَاًدذ ایدی سلدن سا ثدشای جدزه‬ ‫اػششلیٌگ ًیوکز ًـیی دشداخز کٌذ‪.‬‬ ‫هٌچؼشش ػیشی جضٍ طشٍسوٌذسشیی ثبؿگبُ ّبی اسٍدبیدی اػدز ٍ ثدِ‬ ‫ّویی خبطش ثِ ساحشی ثبصیکٌبى خَد سا ثب سلن ّبی دبییدی اص دػدز‬ ‫ًوی دّذ ٍ ایی کبس اثی اًبسی ّب سا ػخز کشدُ اػز‪.‬‬ ‫هطنالت گردضگری رٍستبی اهٌذ‬ ‫زًجبى تسْیل ضذ‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪ -‬هذیشکدل هدیدشاص فدشّدٌدگدی‪ ،‬گدشدؿدگدشی ٍ‬ ‫کٌبیغ دػشی صًجبى گفزۺ ثب حرَس دادػشدبى ٍ هدذیدشاى اجدشایدی‬ ‫دػشگبُّبی هخشلف هَاًغ ٍ هـکالر گشدؿگشی هٌطمِ اهٌذ صًجبى‬ ‫ثشسػی‪ ،‬هبًغ صدایی ٍ سؼْیل ؿذ‪.‬اهیشاسجوٌذ افضٍدۺطشح گشدؿگشی‬ ‫دس هٌطمِ اهٌذ ثب سفغ ًَالق ٍاؿکبالر هَجَد هی سدَاًدذ اػدشدجدبس‬ ‫ثبالیی سا ثشای اػشبى داؿشِ ثبؿذ کِ ثبیذثبّوکبسی دػدشدگدبّدْدبی‬ ‫اجشایی دس خلَف صیشػبخزّب ٍ دػشَسالؼولّبی لبًًَی هیؼش ٍ‬ ‫صهیٌِ فؼبلیز ثخؾ خلَکی دس ایی دشٍطُ فشاّن ؿَد سب ػدشهدبیدِ‬ ‫گزاساى ثبّوز ٍسالؽ هربػف دسایی هؼیشحشکز کٌٌذ‪ٍ.‬ی اضبفِ‬ ‫کشدۺ اجشای طشح ّبی گشدؿگشی ػالٍُ ثش ایجبد اؿشغبل دبیذاس دس‬ ‫ؿْش صًجبى هَجت هبًذگبسی ثیـشش گشدؿگشاى دس اػشدبى خدَاّدذ‬ ‫ؿذ کِ یکی اص هٌبطک حبئضاّویز ٍداسای دشبًؼیلّبی ثبال دس جزه‬ ‫گشدؿگش‪ ،‬ایجبد اؿشغبل‪ ،‬ػشهبیِ گزاسی ٍ سَػؼِ گشدؿگشی هٌطمدِ‬ ‫ًوًَِ گشدؿگشی اهٌذ دس ؿْش صًجبى اػدز‪.‬ثدِ گدفدشدِ اسجدودٌدذ‪،‬‬ ‫جبرثِ ّبی گشدؿگشی دس اػشبى هبًٌذ هٌطمدِ اهدٌدذ ثدب سدَجدِ ثدِ‬ ‫ٍیظگی ّبی خبف ٍ جزاثیزّبی کِ داسد هیسَاًذ گشدؿگدشاى سا‬ ‫ثِ ػوز خَد جزه کٌذ ٍ ّش هیضاى ایی جبرثِ گشدؿگشی هشدٌدَع‪،‬‬ ‫هٌحلشثِفشد ٍ جزاه سدش ثدبؿدذ اص لدذسر ثدبالسدشی دس حدَصُ‬ ‫گشدؿگشی ثشخَسداس خَاّذ ثَد صیشا دساهذ حبکل اص ایی کٌؼدز‬ ‫ثِػشػز دس حبل گؼششؽ اػز ٍ ایی اهشهیسَاًذ گدبهدی ثدضس‬ ‫ثشای ایی هٌطمِ ثبؿذ‪ٍ.‬ی اظْبس داؿزۺ ٍسٍد ػشهبیِگزاساى ثدخدؾ‬ ‫خلَکی دس اجشای طشحّبی هخشلف ثٍِیظُ گشدؿگشی سًٍدک ٍ‬ ‫سَػؼِ الشلبدی ایی اػشبى سا ثیؾ اص گزؿشِ ؿشبه هیدّذ ّوچٌیی‬ ‫اًجبم ایی طشح ظشفیزّبی ثیثذیلی دسحَصُّبی گشدؿگشی داسد‬ ‫ٍ ػشهبیِگزاسی دس ایی اهش چـناًذاص ثْششی سا سلن هیصًذ‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه ارک

روزنامه ارک 5376

روزنامه ارک 5376

شماره : 5376
تاریخ : 1400/09/10
روزنامه ارک 5375

روزنامه ارک 5375

شماره : 5375
تاریخ : 1400/09/09
روزنامه ارک 5374

روزنامه ارک 5374

شماره : 5374
تاریخ : 1400/09/08
روزنامه ارک 5373

روزنامه ارک 5373

شماره : 5373
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه ارک 5372

روزنامه ارک 5372

شماره : 5372
تاریخ : 1400/09/06
روزنامه ارک 5371

روزنامه ارک 5371

شماره : 5371
تاریخ : 1400/09/04
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!