روزنامه ارک شماره 5342 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه ارک شماره 5342

صفحه بعد

روزنامه ارک شماره 5342

روزنامه ارک شماره 5342

‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫‪ 22۹2‬دسصذ جوعیت ارسببیجبى ششقی‬ ‫اص گبص بْشُ هٌذ ّستٌذ‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫*پٌجشٌبِ ‪ 92‬هْش ‪ 90* 0011‬اکتبش ‪ 00 *9190‬سبیع االٍل‬ ‫یبدداشت ّبی سٍص‬ ‫*هذیشهسئَل ‪ -‬هحوّذ اششاقی‬ ‫*باید باا راه اه داو م ص داحا او‬ ‫غیه دجازدقابله شوم‬ ‫هٌٍب ثبضی اق اوتت ّبی اختوبعی ٍ هجتمثِ خبهوبوِ‪،‬‬ ‫غَؼ هفؼم ّىتٌؽ‪ .‬اگف ففٌّگ ّوبی فوفّوتوػوتوگوی‬ ‫هفؼهی ‪ ،‬وٌت ّبی غَه‪ ،‬اغمقتبی‪ ،‬اؼیبى ٍ قَاًوتوی‬ ‫ًجبٌؽ‪ ،‬اکثفیت هفؼم هی تَاًٌؽ‪ ،‬گوفاُ ًٌَؽ ٍ خبهبوِ‬ ‫ـا الَؼُ وبقًؽ‪ .‬هىئَلی کِ غَؼ هوبهوَـ ًوتوبـی ٍ‬ ‫ومهت ثوبقاـ اووت‪ ،‬ااوْوبـ کوفؼُ کوِ ؼـ ثوبقاـ‬ ‫هطَّالی غتف هدبق ؼاغلی ٍغوبـخوی ؼـ ثوبوضوی‬ ‫ففٌٍگبُ ّبی هبتجف ٍ غتف هبتجف ثب قتوت ّبی گوفاى‪،‬‬ ‫اـائِ هی ٌَؼ‪ .‬هىلوب‪ ،‬عؽُ ای ًىجت ثِ تْتِ ٍ عوفهوِ‬ ‫هَاؼ ٍ هطَّالی ؼاـٍئی‪ ،‬غؿائی ٍ ثْؽاٌتی هجبؼـی‬ ‫هی ٍـقًؽ‪ .‬ایٌکبـ‪ ،‬ثبیؽ ثب ًتبـی‪ ،‬کوٌوتوفل ٍ هوَاًو‬ ‫خؽی هَاخِ ٌَؼ‪ ،‬ؼـ غتف ایٌَّـی ثبقاـ هوػوتود ٍ‬ ‫هفؼم هتضفـ هی گفؼًؽ‪.‬‬ ‫ِفف گکاـٌبتی اق ایی قجتد کِ ثتٍتف ثِ ااْبـ ٍخَؼ‬ ‫ٍ تجلتغبی هتوبًؽ‪ ،‬اق هىئَلتی هووىوبی هوفتوجوظ ثوب‬ ‫ًتبـی ثف تَلتؽ‪ ،‬عفهِ هَاؼ ٍ هطَّالی ؼاـٍئوی ٍ‬ ‫غؿائی ٍ ثْؽاٌتی‪ ،‬هَـؼ اًتتبـ ًتىت‪ .‬قیفا ایی قجوتود‬ ‫هىئَلتی ثبیؽ ثفغَـؼ ثب تػل بی ـایح ثبقاـ قوبعو ٍ‬ ‫عود گفایبًِ ثبٌٌؽ‪ .‬اگف ایٌگًَِ وبقهبًْب ؼـ تػلو وبی‬ ‫ٍ هتػل تی خؽی ثفغَـؼ ًکٌٌؽ‪ ،‬اق ٍابیف وبقهوبًوی‬ ‫عؽٍل کفؼُ ٍ ثبعث ٌتَع ٍ ًْبؼیٌِ ٌؽى توػولو وبی‬ ‫هی ًٌَؽ ٍ ًب غَؼ اگبُ ثوفؼم اوتت هی ـوبًٌؽ‪.‬‬ ‫*طهح ساداندهی فضای دجازی‬ ‫اق قؽین گ تِ اًؽ ِمش هولکوت غوَیوً غىوفٍاى‬ ‫ؼاًٌؽ‪ .‬ثبایٌکِ ؼیگف ؼـ ؼٍـاى هؽـى ٍ پىوت هوؽـى‬ ‫ّبی هتَالی‪ ،‬ایٌگًَِ گ تِ ّبی وٌتی‪ ،‬ـًگ ثبغتِ اًوؽ‬ ‫ٍ هثد وبیف ه بّتن کموت ‪ ،‬هؽـى ٌوؽُ اًوؽ‪ٍ ،‬لوی‬ ‫هی تَاى گ ت کِ خْت ِؽٍـ ؼوتَـ البود ّب تبثو‬ ‫اَِل ؼهَکفاوی اؼاـی ٍ وتبوی ٌؽُ اًؽ‪.‬‬ ‫عفش وبهبًؽّی هَوَم ثِ (ِتوبًوتاـاووب ؼـ ضوَقُ‬ ‫قبًًَگؿاـی‪ ،‬اق ؾّی ًگفاى ًوبیٌؽُ ایی تَلوتوؽ ٍ ثوِ‬ ‫عفضی خٌدبلی ؼـ هدله تجؽید ٌؽُ اوت‪.‬‬ ‫اضتوبال هجتکفیی ایی عفش ثکعن غَؼ ًتت غتف ؼاـًوؽ‬ ‫ٍهی غَاٌّؽ ؼـ اِمش فضبی هدبقی تبثتف ثگؿاـًؽ‪.‬‬ ‫ثبٍـ ایی اوت کِ ٍهبتت فضبی هدبقی ؼـ هسبیىوِ‬ ‫ثب ؼیگف اوتت ّبی اختوبعوی ٍ اقوتوّوبؼی ؼاـای‬ ‫اّوتت ٍ فَـیت ًوی ثبٌؽ‪ً .‬وبیٌؽگبى هجتکوف عوفش‬ ‫یبؼ ٌؽُ‪ ،‬ضتوب‪ ،‬اّوتت ٍ فَـیت کبوتی ّبی هَخوَؼ‬ ‫ؼـ اهَـ تغؿیِ‪ ،‬ثْؽاٌت‪ ،‬هىکی ٍ ـکوَؼ کىوت ٍ‬ ‫کووبـّووب ٍ اًووَاع اوووتووت ّووبی ًووبٌووی اق ایووی‬ ‫هٍکمی خبهبِ ـا ـِؽ هی کٌٌؽ‪ .‬ثبٍـ ایی اوت کوِ‬ ‫ًوبیٌؽگبى هدله ثب ّف هتکاى ـای ٍ اعتجوبـی ؼاـًوؽ‪،‬‬ ‫ّفکؽام ثِ تفتتجی‪ ،‬ثبیؽ پتگتف ضد هوبوضومی فوَ‬ ‫الؿکف ثبٌٌؽ‪ .‬ثی ت بٍتی ؼـ ایی ـاوتب‪ ،‬غتف قبثد قجَل ٍ‬ ‫اغوبْ ًبپؿیف اوت‪ .‬خبهبِ هَاخِ ثب تَـم‪ ،‬گوفاًوی‪،‬‬ ‫فىبؼ ٍ تجبًی ٍ اغتمن خوبی ووکوَی ٍ اـاهوً‬ ‫ًتىت‪ .‬اگف ّف ـٍق اوتجی ٌٌبووبئوی ٍ ـفو ًٍوَؼ‪،‬‬ ‫وفعت ـٌؽ اًْب خبهبِ ـا ثتؽـیح علتد ٍ ًبکبـاهؽ تف‬ ‫غَاّؽ کفؼ‪.‬‬ ‫افضایش هختصش کشًٍب دس ‪ 0‬استبى‬ ‫وفٍیه غجفی ‪-‬هببٍى ؼـهبى ٍقاـی ثْؽاٌت ثب ثتوبى‬ ‫ایٌکِ ـًٍؽ افکایٍی هػتّفی ؼـ هَاـؼ ثفٍق کفًٍب ؼـ‬ ‫زْبـ اوتبى ؼیؽُ ٌؽُ‪ ،‬گ ت الجتِ ایی ـًٍؽ افوکایٍوی‬ ‫هػتّف ثِ هبٌبی پت ٌٍن کفًٍب ًتىت‪.‬ؼکتف قوبوون‬ ‫خبى ثبثبیی گ ت فبم ـًٍؽ ـٍ ثوِ افوکایوً غوتولوی‬ ‫هػتّفی ؼـ ثفغی اوتبى ّب هبًٌؽ الجوفق‪ ،‬کوفؼووتوبى‪،‬‬ ‫هبقًؽـاى ٍ گتمى ؼاـین‪ ،‬اهب ٍاقبتت ایی اوت کِ ایوی‬ ‫ـًٍؽ افکایٍی هػتّف ثِ هبٌبی پتو ٌوٍون کوفًٍوب‬ ‫ًتىت‪ٍ.‬ی افکٍؼ ثٌبثفایی ـًٍؽ افکایٍی ؼـ ایی اوتبىّب‬ ‫هػتّف اوت کِ اىٌبءاهلل ثب هؽاغمی القم اهتؽٍاـین‬ ‫هتَقف ٌَؼ‪.‬خبىثبثبیی ؼـثبـُ ٍهبتت ثتووبـی قوبـذ‬ ‫وتبُ ؼـ کٍَـ ًتک گ ت هَاـؼ ثتوبـی قبـذ وتوبُ ؼـ‬ ‫کٍَـ ٍخَؼ ؼاـؼ‪ ،‬اهب ایٌغَـ ًتىت کِ افکایٍی ثوبٌوؽ‬ ‫ٍ ثتوبـی ـٍ ثِ کبًّ ثَؼُ اوت‪.‬‬ ‫کذام ببًکّب کبست اعتببسی ‪ ۷‬هیلیًَی‬ ‫هیدٌّذ؟‬ ‫همین صفحه‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫‪ *0001‬سبل سی ٍ یکن ( اٍتَصبیشیٌجی ایل )* شوبسُ (سبیی)‪ 8 * 2109 :‬صفحِ ‪91111‬سیبل ایویل ‪ً ark.tabriz@yahoo.com :‬شبًی الکتشًٍیکی ‪:‬سبیت اختصبصی سٍصًبهِ اسک یب ‪www.arkonline.ir‬‬ ‫هَج ششن کشًٍب دس اببى قطعی است ‪،‬‬ ‫ٍاسدات ٍاکسی تب ‪ 081‬هیلیَى دُص اداهِ داسد‬ ‫حجن اه دسیبچِ اسٍهیِ‬ ‫ًصف شذ‬ ‫همین صفحه‬ ‫دُّب اثش تبسیخی ٍ فشٌّگی‬ ‫هشگییشْش ثبت هلی هیشَد‬ ‫همین صفحه‬ ‫صفحه ‪8‬‬ ‫خضشیبى‪ :‬هجلس دس حزف ساًت قضبت ٍ‬ ‫ًوبیٌذگبى هصون است‬ ‫تعییی خط فقش بَهی ‪،‬قیوتگزاسی‬ ‫سبذ ّضیٌِ خبًَاسّب بش اسبس ششایط اًْب‬ ‫صفحه ‪4‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫هَج ششن کشًٍب دس اببى قطعی است ‪،‬‬ ‫ٍاسدات ٍاکسی تب ‪ 081‬هیلیَى دُص اداهِ داسد‬ ‫وفٍیه غجفی‪ٍ -‬قیف ثْؽاٌت گ ت غٌَجػتبًِ تبکٌَى ‪ ۸24‬هتلتَى ؼق‬ ‫ٍاکىی ٍاـؼ کٍَـ ٌؽُ اوت کِ ّوسٌبى تب اٍاوظ اثبى هبُ اؼاهِ ؼاـؼ ٍ‬ ‫ثِ عَـ قغ ثِ ‪ ۸۱4‬هتلتَى ؼق غَاّؽ ـوتؽ‪.‬ؼکتف ثْفام عتی اللوْوی ٍقیوف‬ ‫ثْؽاٌت‪ ،‬ؼـهبى ٍ اهَقی پکٌکی گ ت هب ایی ًگفاًی ـا ؼاـین ٍ هوی‬ ‫ؼاًتن کِ قغبب ایدبؼ غَاّؽ ٌؽ؛ الجتِ هب اهبؼگی کبهد ثوفای هوجوبقـُ ثوب‬ ‫ثتوبـی کفًٍب ؼـ هَج ٌٍن ـا ؼاـین‪ ،‬ؼـ ّوتی ـاوتب اکٌَى ثتوبـوتبى ّوب‬ ‫اق ًتف ٍهبتت ؼاـٍیی‪ ،‬ؼوتگبُ ّبی تٌ ىی ؼـ اهبؼُ ثبی ّىتٌؽتب ثتَاًتن‬ ‫ثب ایی ثتوبـی هجبـقُ کٌتن‪ٍ.‬قیف ثْؽاٌت اؼاهِ ؼاؼ ثِ هفؼم عکیک توَِوتوِ‬ ‫هی کٌتن ضتوب پفٍتکد ّبیی کِ ثِ اًْب عبؼی کفؼُ این ـا ـعبیت کٌٌوؽ‪.‬‬ ‫عتی اللْی اؼاهِ ؼاؼ غٌَجػتبًِ ؼـ کٍَـ هب‪ ،‬هفؼم ی ضفکت خْوبؼی‬ ‫ثی ًتتفی ـا ـقن قؼًؽ کِ اهفٍق وبقهبى ّبی ثتی الوللی تبدت کفؼُ اًوؽ‬ ‫کِ زِ ات بقی افتبؼُ اوت کِ ضدن ٍاکىتٌبوتَى ؼـ ایفاى تب ایوی اًوؽاقُ‬ ‫ـٌؽ کفؼُ اوت‪.‬‬ ‫اق هفؼاؼ هبُ تبکٌَى ضؽٍؼ ‪ 74‬هتلتَى ؼق ٍاکىوی توکـیوق ٌوؽُ اووت‪.‬‬ ‫اگفهی غَاوتتن فسظ اق وتىتن ّبی غَؼ اوت بؼُ کٌتن قغبوب یو ووبل‬ ‫قهبى القم ثَؼ اهب ثب تمی ٍ ضفکت ّبی هفؼهی ٍ ثِ ِطٌِ اهؽى اًوْوب‬ ‫ٍاکىتٌبوتَى ثب ایی وفعت ؼـ ضبل اًدبم اوت‪ٍ.‬ی ااْبـ کفؼ اکٌَى ؼـ‬ ‫تکـیق ؼق اٍل ثِ ‪ 7۵‬ؼـِؽ ٍؼـؼٍؼق ثِ ضؽٍؼ ‪ 2۵‬ؼـِؽ ـوتؽُ ایون کوِ‬ ‫تب ‪ ۱4‬ؼـِؽفبِلِ ؼاـین‪،‬ثٌبثفایی پفٍتکد ّب ّوووسوٌوبى ثوبیوؽ ـعوبیوت‬ ‫ًٌَؽ‪ٍ.‬قیف ثْؽاٌت عٌَاى کفؼ غٌَجػتبًِ تبکٌوَى ‪ ۸24‬هوتولوتوَى ؼق‬ ‫ٍاکىی ٍاـؼ کٍَـ ٌؽُ اوت کِ ّوسٌبى تب اٍاوظ اثبى هبُ اؼاهِ ؼاـؼ ٍ‬ ‫ثِ عَـ قغ ثِ ‪ ۸۱4‬هتلتَى ؼق غَاّؽ ـوتؽ‪ .‬اق ًتف هتوکاى ٍاکىوی اِوم‬ ‫ًگفاى ًتىتتن ٍ ثِ اًؽاقُ کبفی ٍاـؼ ٌؽُ ٍ هی ٌَؼ؛ زَى خبى هفؼم ثفای‬ ‫هب غتلی اّوتت ؼاـؼ ثِ ٍاـؼای ٌتبه ؼاؼُ ٍ ّفزسؽـ القم ثبٌؽ ٍاـؼای‬ ‫ـا اؼاهِ هی ؼّتن‪.‬عتی اللْی گ ت عمٍُ ثف ٍاکىی ثفکت کِ ‪ 2‬تب ‪ 0‬هوبُ‬ ‫گؿٌتِ تبیتؽ ٌؽُ اوت اهفٍق ٍاکىی ّبی ـاقی‪ ،‬وتٌبلى ٍ فػفا ّون ثوِ‬ ‫تَلتؽ ـوتؽُ اًؽ ٍ فکف هی کٌن ؼـ ایٌؽُ ثب افکایً تَلتؽ ّتر ًگفاًوی ؼـ‬ ‫لضٍم پشداخت سَد سْبهذاساى اص سبهبًِ سجبم‪،‬‬ ‫اًتقبد اص پشداخت سَد شستب اص طشیق ببًک‬ ‫وفٍیه غجفی‪ -‬عضوَ ّوتوبی ـیوتوىوِ‬ ‫هدله ثف لکٍم پفؼاغت وَؼ وْبهؽاـاى اق‬ ‫عفیق وبهبًِ ودبم تبکتؽ ٍ اعومم کوفؼ‬ ‫ٌىتب وَؼ وْبهؽاـاى ـا اق ٌوبوت ثوبًو‬ ‫ـفبُ هی پفؼاقؼ‪ .‬ؼـ ٌفایظ کفًٍوب ثوِ زوِ‬ ‫ؼلووتوود هووفؼم ـا ثووِ ثووبً و ّووب پووبن‬ ‫هی ؼّتؽ؟هطىی ؼٌَّی عضَ ّتبی ـیتىِ‬ ‫ٍ ًوبیٌؽُ تْفاى ؼـ هدولوه ؼـ ِو وطوِ‬ ‫ٌػّی غَؼ ؼـ تَیتتف ًٌَت‬ ‫ٍقیف قجلی اقتّبؼ ؼـ پبوع ثِ پتگتفیّبیون‬ ‫ٍعؽُ ؼاؼُ ثَؼ ّوِ ٌفکتّوبی ثوَـووی‬ ‫هکلف ثِ پفؼاغت وَؼ وْبهؽاـاى اق ودبم ًٌَؽ؛ اهب ضبال غجف ـوتؽُ کِ ٌىتب وَؼ وْبهوؽاـاى ـا اق‬ ‫ٌبت ثبً ـفبُ هیپفؼاقؼ‪ .‬ؼـ ٌفایظ کفًٍب ثِ زِ ؼلتد هفؼم ـا ثِ ثبً ّب پبن هیؼّتؽ؟‬ ‫ثب عجؽالوکی ٍقیف تببٍى‪ ،‬کبـ ٍ ـفبُ اختوبعی ِطجت کفؼم ایٍبى ًتک قجَل ؼاٌت ٍ قفاـ ٌؽ توسوىوتون‬ ‫وَؼ ٌىتب اق عفیق ودبم اًدبم ٌَؼ‪ .‬عجق ثفـویّبین هتبو بًِ اق ٌْفیَـ پبـوبل تب ٌْفیَـ اهىوبل‪ ،‬اق‬ ‫هتبى ‪ٌ 094‬فکتی کِ اعمعتِ تسىتن وَؼ ـا هٌتٍف کفؼُاًؽ‪ّ ،‬وسٌبى ‪ٌ 272‬فکوت‪ٍ ،‬اـیوک ووَؼ ـا اق‬ ‫عفیق ودبم اًدبم ًؽاؼُ یب ًػَاٌّؽ ؼاؼ‪.‬‬ ‫ثب تَخِ ثِ اضفاق َّیت اکثفیت وْبهؽاـاى ثبقاـ وفهبیِ ٌبهد ‪ 22‬هتلتَى ً وف ؼـ وودوبم‪ ،‬القم اووت‬ ‫غبًؽٍقی ٍقیف اقتّبؼ هٍکد ـا ثِ َِـی ثٌتبؼیی ضد کٌؽ‪.‬‬ ‫ٍاکىتٌبوتَى ًؽاٌتِ ثبٌتن‪ٍ.‬ی ثتبى کفؼ اهتؽٍاـین ثب تمی خووبوی ؼـ‬ ‫ایٌؽُ هفگ ٍ هتف ـا ثِ ضؽاقد ثفوبًتن‪ .‬ضؽٍؼ ‪ ً 224‬ف اق کبؼـ ومهت هب‬ ‫ثِ غبعف ایثبـگفی ّب ثِ ٌْبؼی ـوتؽًؽ کِ ثِ غبًَاؼُ اًْوب توجوفیو ٍ‬ ‫تىلتت هی گَین‪ ،‬ایی اهف ًٍبى ؼٌّؽُ ایی اوت کِ هوب یو ضوکوَهوت‬ ‫هفؼهی ّىتتن ٍ ایی هفؼم ّىتٌؽ کِ تب پبی خبى ثفای ثکـگ ٌؽى کٍوَـ‬ ‫تمی هی کٌٌؽ‪ٍ.‬قیف ثْؽاٌت تّفیص کفؼ ایی فبخبِ ثوکـگوی کوِ ؼـ‬ ‫کٍَـ ات ب افتبؼ‪ً ،‬کبتی ـا کِ ؼـ گؿٌتِ ثِ اًْب تَخِ ًؽاٌتتن ٍ یوب ثوِ‬ ‫ؼلتد تجلتغبی ؼٌوٌبى ثِ اًْب فکف ًوی کفؼین ـا ثِ هب گٌَکؼ کفؼ؛ اًسوِ‬ ‫کِ هىلن اوت ٍ ؼـ تبـیع پبیؽاـ غَاّؽ هبًؽ تومی ثوی ٍقو وِ کوبؼـ‬ ‫ومهت ؼـ ایی فبخبِ ثَؼ‪ .‬ؼـ ٌفایغی کِ ؼـ ثىوتوبـی اق کٍوَـّوبی‬ ‫پتٍففتِ کِ اؼعبی توؽى‪ ،‬ایثبـ ٍ فؽاکبـی ؼاـًؽ‪ ،‬ثىتبـی اق ثتوبـاى ـٍی‬ ‫قهتی هبًؽُ ٍ غؽهبی ثِ اًْب اـائِ ًٍؽ کبؼـ ومهت هب ثب ضؽاکثف تومی‬ ‫اق ّوِ اففتتْب ثفای غؽهت ثِ هفؼم اوت بؼُ کفؼًؽ‪.‬عتی الولوْوی عوٌوَاى‬ ‫کفؼ ؼـ هَج پٌدن ثتوبـی ثب ضدن ثبالیی اق ثتوبـاى کِ ٌبّؽ ثَؼین ضتی‬ ‫ی ثتوبـ ّن ثؽٍى تػت ًوبًؽ‪ .‬یبؼهبى ثبٌؽ کِ هب ـٍقاًوِ ٌوبّوؽ ‪744‬‬ ‫هفگ ٍ هتفؼـ کٍَـ ثَؼین کِ ایی تبؽاؼ ًٍبى ؼٌّؽُ تبؽاؼ قیبؼ ثوتوووبـ‬ ‫ثىتفی ؼـ ثتوبـوتبى ّب ثَؼ؛ ایی تمی کبؼـوومهوت ووتوَؼًوی اووت؛‬ ‫ّوبًغَـکِ هب ّوَاـُ خبً ٍبًی ّبؼـ ؼفبع هسؽن ـا یبؼ هی کٌتن تومی‬ ‫ٌجبًِ ـٍقی ایی عکیکاى ّن ؼـ تبـیع ثجت غَاّؽ ٌؽ‪ٍ.‬ی تّفیص کوفؼ‬ ‫ؼـ هَهَع ٍاکىتٌبوتَى اهفٍق ثِ ضؽٍؼ ‪ 7۵‬هتلتَى تکـیق ـوتؽیون؛ ایوی‬ ‫وفعت غفثی ّب ـا کبهم ٌگ ت قؼُ کفؼُ اوت‪ .‬ؼـ ّ وتوِ گوؿٌوتوِ ‪۱‬‬ ‫هتلتَى ٍ ‪ّ 044‬کاـ ؼق تکـیق یبٌی هببؼل خوبتت کد اهبـای ٍ ؼٍ ثوفاثوف‬ ‫خوبتت کَیت ٍ قغف ـا ٌبّؽ ثَؼین؛ اًْب عی زٌوؽهوبُ گوؿٌوتوِ اؼعوب‬ ‫ؼاٌتٌؽ کِ کد کٍَـ غَؼ ـا ٍاکىتٌِ کفؼُ اًؽ اهب هب ؼـ ی ّ وتوِ ایوی‬ ‫اهبـ ـا ثِ ثجت ـوبًؽین؛ ایی اهف تٌْب ثِ ؼلتد ضوبیت هفؼم هوطوسوق ٌوؽ‪،‬‬ ‫ّفخب کِ ثِ هفؼم هتکی ٌَین هَفق غَاّوتون ثوَؼ‪ ،‬اگوف ؼـ کوبـّوبی‬ ‫اقتّبؼی ّن هفؼم ـا ثِ ِطٌِ ثتبٍـین‪ ،‬هَفق غَاّتن ٌؽ‪.‬‬ ‫کذام ببًکّب کبست اعتببسی ‪ ۷‬هیلیًَی هیدٌّذ؟‬ ‫وفٍیه غجفی ‪-‬ؼـضبلتکِ وِ هبُ اق تکلتف ثبً هفککی ثِ پٌح ثبً هلی‪ِ ،‬بؼـای‪ ،‬تدبـی‪ ،‬هلوت‬ ‫ٍ ـفبُ کبـگفاى هجٌی ثف ِؽٍـ کبـی ـفبّی ثب ضؽاکثف وسف ّ ت هتلتَى تَهبى هیگؿـؼ‪ ،‬گکاـیّب‬ ‫ضبکی اق اى اوت کِ تٌْب ؼٍ ثبً هلی ٍ تدبـی ایی کبـی اعتجبـی ـا ثِ هتسبهتبى اـائِ هیؼٌّؽ‪.‬‬ ‫ؼـ اٍاید تتفهبُ وبل خبـی ثبً هفککی ؼـ ـاوتبی افکایً قؽـی غفیؽ اقٍبـ هػتلف خبهبِ ٍ ثْجَؼ‬ ‫ففایٌؽ تبهتی هبلی قًدتفُ تَلتؽ‪ٌ ،‬تَُ ًبهِ اعغبی کبـی ـفبّی ٍ تبهتی هبلی قًدتفُ تَلتؽ ـا ثوِ پوٌوح‬ ‫ثبً هلی ایفاى‪ ،‬هلت‪ِ ،‬بؼـای ایفاى‪ ،‬تدبـی ٍ ـفبُ کبـگفاى اثمغ کفؼ کِ ثف ایی اوبن ّف ی اق‬ ‫ثبً ّبی ًبم ثفؼُ ٌؽُ هیتَاًٌؽ ضؽاقد ‪ّ 244‬کاـ فسفُ کبـی ثفای کلتِ اٌػبَ ضستسی توب ووسوف‬ ‫ّ ت هتلتَى تَهبى اق خولِ ؼاـًؽگبى وْبم عؽالت کِ تبکٌَى ّتر هتکاى اق وْبم غَؼ ـا ً فٍغتِاًؽ ٍ‬ ‫کلتِ وفپفوتبى غبًَاـ کِ ضؽاقد یکی اق یبـاًِّبی ًسؽی یب هبتٍتی ـا ؼـیبفت هیکٌوٌوؽ‪ ،‬ثوب ووسوف‬ ‫ففؼی هببؼل ّ ت هتلتَى تَهبى ِبؼـ کٌٌؽ‪.‬ؼـ ایی قهتٌِ‪ ،‬وْبم عؽالت ثف اوبن اـقی یبثی ضوؽاکوثوف‬ ‫‪ ۰4‬ؼـِؽ قتوت ـٍق وْبم هؿکَـٍ ضىبهّبی یبـاًِ ًسؽی ٍهبتٍتی عجق اعمم وبقهبى ّؽفوٌؽوبقی‬ ‫یبـاًِّب ٍ ثب ؼـ ًتف گففتی کىَـای هفثَط ثِ اقىبط ٍامّبی پفؼاغت ٌؽُ قجلی‪ ،‬هی تَاًؽ ثوِ عوٌوَاى‬ ‫ٍثتسِّبی قبثد قجَل اق هٍتفی گففتِ ٌَؼ‪ّ.‬وسٌتی‪ ،‬هْلت ثبقپفؼاغت اعتجبـ اعغبیی ثِ تٍػتُ ثبً‬ ‫ضؽاکثف ‪ ۸۱‬هبُ اوت کِ اعتجبـ کبـی ـفبّی ثفای غفیؽ کبال ٍ غؽهبی ؼـ ففٌٍگبُ ّوب ٍ پوؿیوفًوؽُ‬ ‫کبـی عی قفاـؼاؼ اعمهی تَوظ ثبً ّبی عبهد ٍ عفف قفاـؼاؼ ؼـ وبهبًِ ـفبّی ایفاًتبى اهکبًپوؿیوف‬ ‫اوت ٍ تفاکًٌّبی هبلی ؼیگف زَى ثفؼاٌت ٍخِ ٍ اًتسبل ٍخِ اق کبـی هکثَـ هدبق ًتوىوت‪ .‬عومٍُ‬ ‫ثفایی‪ً ،‬فظ وَؼ تىْتمی کبـی ـفبّی ‪ ۸۱‬ؼـِؽ ٍ هْلت ثبقپفؼاغت اى ًتک ‪ ۸۱‬هبِّ اووت کوِ ثوب‬ ‫اضتىبه وَؼ ی هتلتَى ٍ ‪ّ 244‬کاـ تَهبى ثف هجلغ ّ ت هتلتًَی کبـی ـفبّی ّف ی اق ؼـیوبفوت‬ ‫کٌٌؽگبى ایی کبـی ثبیؽ هبّبًِ تسفیجب ‪ّ 0۵۱‬کاـ تَهبى ثپفؼاقًؽ‪.‬ؼـ اغف‪ً ،‬کتِ ضبئف اّوتت ؼـ ایی قهتٌِ‬ ‫ایی اوت کِ ـًٍؽ ؼـیبفت کبـی اعتجبـی ـفبّی اق ثبً ّبی ًبم ثفؼُ ٌؽُ کبهم غتفضضَـی اوت ٍ‬ ‫هتسبهتبى ؼـیبفت ایی اق ثبً ّبی تدبـی ٍ هلی ثبیؽ اپلتکٍتیّبی قهفؼ ٍ ایَا هفاخبِ کٌٌؽ‪.‬‬ ‫هٌظَم یبدداشت‬ ‫دًیب‬ ‫*هذیشهسئَل ‪-‬هحوّذ اششاقی‬ ‫قبـیٍتت ؼًٍتبهتک تبًتٌوتف اغ قبـا‬ ‫ثتلتٌوتف ؼٍهبًؽا گئؽیفی ائد ّبـا‬ ‫ثبقاـؼا وبتتفی یبالًسی یبالًتی‬ ‫قَیَـٍ ثتلوتتی ثئلتٌِ پبالًتی‬ ‫ؼٍغفًٍَ االى یَظ ؼٍغفٍزَ اقالتت‬ ‫ؼٍق یَلؽا اقاى زَظ گَق اًٍَ قبـالتت‬ ‫ثتلوتتی اٍتؽٍغَ ثَؼاغی کىتفی‬ ‫ثتلٌلف ؼایبًتت قَـغَؼاى اوتفی‬ ‫ثتلتگتی اقلتغی غىتِ لت گتتفیت‬ ‫زَغلَغَ اغتٌی ائد ایسفُ ایتتفیت‬ ‫ثتلتکی عسد ایلِ ایٍلؽى یبـیتبـ‬ ‫ثتلتوی عغتلىتک ایٍلؽى قبـیتبـ‬ ‫ثتلتکلِ ائد ٍاـی قَـًٍَه وبغمًبـ‬ ‫عسد ایلِ پتىلتگتی یَلمـی ثبغمًبـ‬ ‫حجن اه دسیبچِ اسٍهیِ ًصف شذ‬ ‫وفٍیه غجفی ‪-‬هؽیفعبهد ٌفکت اه هوٌوغوسوِ ای‬ ‫اؾـثبیدبىغفثی گ ت ضدن اه ؼـیبزِ اـٍهتِ ثوب ‪2‬‬ ‫هتلتبـؼ ٍ ‪ 0۵4‬هتلتَى هتفهکبت فبلی ًىجت ثوِ هوؽی‬ ‫هٍبثِ وبل گؿٌتِ ًّف ٌؽُ اوت‪ .‬یبووف ـّوجوفؼیوی‬ ‫افکٍؼ ّن اکٌَى ضدن اه ؼـیبزِ اـٍهتِ ثب تَخِ ثوِ‬ ‫کبًّ ثبـًؽگی ٍ ضدن ـّوبووبقی ثوِ ووووت ایوی‬ ‫ؼـیبزِ ثتً اق ‪ 2‬هتلتبـؼ هتف هکبت کووتوف اق هوؽی‬ ‫هٍبثِ وبل قجد اوت‪ٍ.‬ی اؼاهِ ؼاؼ تفاق ؼـیبزِ اـٍهتوِ‬ ‫ؼـ ضبل ضبهف ثِ ّکاـ ٍ ‪ 27۸‬هتف اق ووغوص ؼـیوبّوبی‬ ‫اقاؼ ـوتؽُ کِ ایی هسؽاـ ثتً اق ‪ ۰2‬ووبًوتوی هوتوف‬ ‫کوتف اق تفاق ؼـیبزِ ؼـ هسبیىِ ثب هؽی هٍبثِ وبل قجود‬ ‫اوت‪.‬هؽیفعبهد ٌفکت اه هٌغسِای اؾـثبیدبىغفثوی‬ ‫ثب اٌبـُ ثِ کبًّ ّکاـ ٍ ‪ 74۸‬کوتولوَهوتوفی ٍووبوت‬ ‫ؼـیبزِ اـٍهتِ ًتک ااْبـ ؼاٌت ّون اکوٌوَى ٍووبوت‬ ‫ؼـیبزِ اـٍهتِ ثِ ّکاـ ٍ ‪ 777‬کتلَهتف هوفثو کوبّوً‬ ‫یبفتِ ٍ ایی ؼـ ضبلی اوت وبل گؿٌتِ ّوتی هَق ایوی‬ ‫ٍوبت ثبالی وِ ّکاـ ‪ 074‬هتف هفث ثجت ٌؽُ اوت‪.‬‬ ‫ـّجفؼیی اهبفِ کفؼ ضدن اه پٍت ‪ ۸0‬وؽ هػوکًوی‬ ‫ثکـگ اوتبى عجق اغفیی پبیً اًدبم ٌؽُ ‪ 22‬ؼـِوؽ‬ ‫کوتف اق قهبى هٍبثِ وبل گؿٌتِ اوت‪ٍ.‬ی ثب تبکتؽ ثوف‬ ‫ایووٌووکووِ ّوون اکووٌووَى تووٌووْووب ‪ 24‬ؼـِووؽ هووػووبقى‬ ‫وؽ اؾـثبیدبىغفثی ؼاـای اه اوت‪ ،‬گ ت کوبّوً‬ ‫ضدن ؾغبیف ثففی ٍ کبًّ ٌؽیؽ ثبـًؽگیّبی ثوْوبـُ‬ ‫هَخت کبًّ ٌؽیؽ ضدن اه ٍـٍؼی ثوِ هوػوبقى‬ ‫وؽّب ٌؽُ کِ ًتبق اوت ؼـ ایی ٌفایظ هّفف ثْتٌِ اق‬ ‫هٌبث اثی ؼـ ؼوتَـ کبـ قوفاـ گوتوفؼ‪.‬ـّوجوفؼیوی ؼـ‬ ‫غََّ هتکاى وْوتِ ضق اثِ ؼـیوبزوِ اـٍهوتوِ ّون‬ ‫گ ت اهىبل ّن اق اٍاوظ ؼی هبُ ثب ضضَـ هببٍى اٍل‬ ‫ـیته خوَْـ ؼـ تْفاى خلىِ ٍیمُ وتبؼ اضتبی ؼـیبزِ‬ ‫اـٍهتِ تٍکتد غَاّؽ ٌؽ تب ثب تَخِ ثِ هتکاى ثبـًؽگوی‬ ‫ٍ ٌفایظ اه ٍ َّایی هسؽاـ ضق اثوِ ایوی ؼـیوبزوِ‬ ‫هٍػُ ٌَؼ‪.‬ثِ گکاـی ایفًوب‪ ،‬هوتوکاى ثوبـی ّوب ؼـ‬ ‫اؾـثبیدبى غفثی اق اثتؽای وبل اثی خبـی (اٍل هوْوف‬ ‫وبل گؿٌتِا تبکٌَى ‪ 279.۱‬هتلیهتف ثجت ٌوؽُ اووت‬ ‫ؼـ ضبلی کِ هتکاى ثبـی ؼـ هؽی هٍبثِ وبل گوؿٌوتوِ‬ ‫ضؽٍؼ ‪ 2۱۸.0‬هتلیهتف ثَؼ‪.‬‬ صفحه 1 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫* پنجشنبه‬ ‫* ‪ 92‬مهر‬ ‫* ‪ 90‬اکتبر‬ ‫* ‪00‬ربیع االول‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫‪2109‬‬ ‫* شماره (سایی)‪:‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫تاکید ایساى بس تدٍیی قاًَى اساسی سَزیِ بدٍى دخالت خازجی‬ ‫‪0011‬‬ ‫‪9190‬‬ ‫‪0001‬‬ ‫* صفحه ‪9‬‬ ‫بسای تَقف پیطسفت ّستِای ایساى ّس کازی الشم باضد اًجام هیدّین‬ ‫‪‬‬ ‫سیاست‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪-‬هـبٍس اسؿذ ٍصیش اهَس خبسخِ خوَْسی اػالهی ایشاى دس دیذاس ثب ًوبیٌیذُ ٍییظُ‬ ‫دثیشول ػبصهبى هلل دس اهَس ػَسیِ ثش تذٍیی لبًَى اػبػی ایی وـَس ثذٍى دخبیت خیبسخیی اص‬ ‫ًشیک گفت ٍگَّبی هلی تبویذ وشد‪ .‬ػلی اکغش خبخی ثب پتشػَى ًوبیٌذُ ٍیظُ دثیش ول ػبصهیبى‬ ‫هلل دس اهَس ػَسیِ پیشاهَى ًـؼت ؿـن وویتِ لبًَى اػبػی ایی وـَس ویِ دس طًیَ دس حیبل‬ ‫ثشگضاسی اػت‪ ،‬دیذاس ٍ گفت ٍگَ وشد‪.‬‬ ‫دس ایی دیذاس پتشػَى هوی هثجت خَاًذى ایی دٍس اص گفتگَ ّب‪ ،‬تبویذ وشد‪ :‬گفتگَّبی ػبصًیذُ‬ ‫هیبى هؼبسهِ ٍ دٍیت ػَسیِ ؿىل گشفتِ اػت ٍ اهیذ اػت دس ایی دٍس اص گفتیگیَ ّیب ؿیبّیذ‬ ‫پیـشفت ثبؿین‪.‬‬ ‫هـبٍس اسؿذ ٍصیش اهَس خبسخِ هوی اػتمجبل اص ًتبیح هثجت ًـؼت ؿـن وویتیِ لیبًیَى اػیبػیی‬ ‫ػَسیِ‪ ، .‬ثش حوبیت خوَْسی اػالهی ایشاى اص تالؽ ّبی ًوبیٌذُ ٍیظُ ػیبصهیبى هیلیل دس اهیَس‬ ‫ػَسیِ تبویذ وشد‪ :‬تذٍیی لبًَى اػبػی ػَسیِ ثبیذ ثذٍى دخبیت خبسخی اص ًشیک گفتگَی ّیبی‬ ‫هلی ػَسیِ ؿىل ثگیشد ٍ هب دس لبیت فشهت اػتبًِ اص ایی فشایٌذ حوبیت هی وٌین‪.‬‬ ‫خبخی ّوچٌیی ثش یضٍم سفغ تحشین ّبی ظبیوبًِ ػلیِ هشدم ػَسیِ تلشی داؿتِ ٍ اص ػبصهبى هیلیل‬ ‫هتحذ خَاػت دس خزه ووه ّبی ثـش دٍػتبًِ ٍ اسائِ تؼْیال ثشای ثیبصػیبصی اییی وـیَس‬ ‫تالؽ وٌذ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪ً-‬وبیٌذُ سطین کْیًَیؼتی دس ػبصهبى هلل دس خلؼِ ای دس ؿَسای اهٌیت ادػبّبییی سا‬ ‫ػلیِ ثشًبهِ ّؼتِ ای ایشاى ٍ ًمؾ اى دس هٌٌمِ هٌشح وشد‪.‬گیالد اِسداى ػفیش سطین کْیًَیییؼیتیی دس‬ ‫ػبصهبى هلل دس خلؼِ ای دس ؿَسای اهٌیت ثب هٌشح وشدى ادػبّبیی ػلیِ ایشاى گفت‪ :‬دس حیبییی ویِ‬ ‫ثؼوی اص اػوبی ؿَسای اهٌیت ٌَّص دس گِل ػمذُ ی هذ اػشائیلیـبى گیش وشدُ اًذ‪ ،‬تْیذییذ اکیلیی‬ ‫ػلیِ اهٌیت خْبًی دس حبل تَػؼِ اػت‪ .‬ایشاى ثِ پیـشٍی ثِ ػوت ّذف تجذیل ؿذًؾ ثِ وـَسی دس‬ ‫اػتبًِ ّؼتِ ای ؿذى پیؾ هی سٍد‪ٍ.‬ی ادػب وشد‪ :‬حىَهت ایشاى اؿىبسا ثِ تخٌی اص تؼْیذا ثیییی‬ ‫ایوللی اؽ دس صهیٌِ غٌی ػبصی ٍ رخیشُ ػبصی اٍساًیَم فلضی ٍ تحمیک ٍ تَػؼِ پیؾ سفتِ اداهیِ هیی‬ ‫دّذ‪ ،‬دس حبیی وِ اص [فؼبییت] اطاًغ ثیی ایوللی اًشطی اتوی هوبًؼت هی وٌیذ‪ .‬اییشاى اص هیزاویشا‬ ‫دیپلوبتیه ثشای ٍلت خشیذى اػتفبدُ هی وٌذ تب ثتَاًذ اٍساًیَم سا تب ًضدیه ثِ حذ تؼلیحب [اتیویی]‬ ‫غٌی ػبصی وٌذ‪ ،‬دس حبیی وِ داًؾ ّؼتِ ای الصم سا ّن وؼت هی وٌذ ٍ ایی ّیچ گبُ ثبصگـت پزیش‬ ‫ًیؼت‪.‬اسداى ّوچٌیی ادػبّبیی ػلیِ ًمؾ ایشاى دس هٌٌمِ هٌشح ٍ ایشاى سا ثِ اؿبػِ هشی‪ٍ ،‬ییشاًیی ٍ‬ ‫ثی ثجبتی دس هٌٌمِ هتْن وشد وِ ثِ ادػبی ٍی ثِ دًجبل تَػؼِ یه ّظهًَی ؿیؼی دس ػشاػش خبٍسهیبًِ‬ ‫اػت ٍ تشٍسیؼن سا ثِ ػشاػش خْبى کبدس هی وٌذ‪.‬اٍ دس اداهِ ایی ادػبّب هٌشح وشد‪ :‬ثگزاسیذ ٍاهی‬ ‫ثگَین وِ اػشاییل ساّىبسی دیپلوبتیه سا تشخی هی دّذ‪ ،‬ساّىبسی وِ ٍالغ اص تجذیل ؿذى ایشاى ثِ‬ ‫وـَسی دس اػتبًِ ّؼتِ ای ؿذى خلَگیشی وٌذ‪.‬‬ ‫خضسیاى‪ :‬هجلس دز حرف زاًت قضات ٍ ًوایٌدگاى هصون است‬ ‫ساشهاى هلل‪ :‬تحسین ّای دازٍیی اهسیکا علیِ ایساى ًقض حقَق بطس است‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪-‬ػخٌگَی وویؼیَى اکل ًَد‪ ،‬دسثبسُ حزف ساًیت لویب‬ ‫ثشای ٍویل ؿذى دس خشیبى ثشسػی ًشح تؼْیل‪ ،‬گفت‪ :‬ثیش اػیبع هلیَثیِ‬ ‫هدلغ لوب ّوچٌبى هی تَاًٌذ ٍویل ؿًَذ اهب دیگش ساًتی ًذاسًیذ ٍ ثیبییذ‬ ‫چَى ػبیش افشاد دس اصهَى ؿشوت وشدُ ٍ حذ ًلبه ًوشُ سا وؼت وٌٌیذ ٍ‬ ‫اص هیبًجشّبی لبًًَی دیگش خجشی ًیؼت‪ .‬ػلی خوشیبى گفت‪ :‬هدلغ دس ًیشح‬ ‫تؼْیل کذٍس هدَصّبی وؼت ٍ وبس دس پی هجبسصُ ثب تؼبسم هٌیبفیغ ثیَد ٍ‬ ‫ثشای ّویی‪ّ ،‬ن اختیبس تؼییی ظشفیت سا اص ٍوال گشفت ٍ ّن ساًت ًوبیٌذگیبى‬ ‫ٍ لوب ثشای ٍویل ؿذى سا حزف وشد‪.‬ػخٌگَی وویؼیَى اکل ‪ ۹۳‬افضٍد‪:‬‬ ‫ًوبیٌذگبى هدلغ هؼبیِ ؿخلی ثب اکٌبف یب الـبس هختلف هبًٌذ ٍوال ًذاسد‪،‬‬ ‫ثلىِ فمی دس هجبسصُ ثب ساًت خذی ّؼتٌذ ٍ حزف ساًت خَد ًوبیٌذگبى گَاُ ایی هَهَع اػت‪.‬خوشیبى خبًشًـبى وشد‪ :‬ثشای‬ ‫لوب چَى ػبیش الـبس احتشام لبئل ّؼتین اهب ایی دییل ًویؿَد وِ تؼبسم هٌبفغ اًْب سا دس ایی هَهَع ًبدیذُ ثگیشین‪ .‬سٍیِ تب‬ ‫پیؾ اص هلَثِ هدلغ ثِ ایی کَس ثَد وِ لوب هیتَاًؼتٌذ ثؼذ اص ثبصًـؼتِ ؿذى ثذٍى ؿشوت دس اصهَى‪ٍ ،‬وبیت ویٌیٌیذ‬ ‫وِ ایی هَهَع ثب تَخِ ثِ اؿٌبیی لوب ثب فشایٌذّب ٍ همبهب لوبیی‪ ،‬هـىالتی ایدبد وشدُ ثَد‪ .‬یؼٌی ثشخی اص اییی لویب‬ ‫وِ ٍویل ؿذُ ثَدًذ اص سٍاثی خَد ثشای پیؾ ثشدى پشًٍذُّب اػتفبدُ هیوشدًذ‪ٍ.‬ی اداهِ داد‪ :‬ساًت ثِ ٍخَد اهذُ ثشای لوب‬ ‫ّن ثِ ػذایت هشثِ هیصد ٍ ّن ػبیش ٍوال وِ ػبین وبس هیوشدًذ سا تحت تبثیش لشاس هیداد‪ .‬ثشای ّویی هیدیلیغ ًؼیجیت ثیِ‬ ‫حزف ایی ساًت ٍ اهتیبص ٍیظُ الذام وشد‪ٍ.‬ی ػٌَاى وشد‪ :‬ثش اػبع ًشح هدلغ لوب ّوچٌبى هیتَاًٌذ ٍویل ؿًَذ اهب دیگیش‬ ‫ساًتی ًذاسًذ ٍ ثبیذ هثل ثمیِ افشاد دس اصهَى ؿشوت وشدُ ٍ حذ ًلبه ًوشُ سا وؼت وٌٌذ ٍ دیگش اص هیبىثشّبی لبًًَی خجیشی‬ ‫ًیؼت‪ً.‬وبیٌذُ هشدم تْشاى دس هدلغ یبصدّن گفت‪ :‬ثشخی اص حوالتی وِ ایی سٍصّب ػلییِ تلیَییت ًیشح تؼیْیییل کیذٍس‬ ‫هدَصّبی وؼت ٍ وبس کَس هیگیشد ثِ دییل هٌبفؼی اػت وِ ثِ خٌش افتبدُ دس غیش ایی کَس دییلی ًذاسد ػلیِ ًشحی وِ‬ ‫اًحلبس سا اص هـبغل ٍ ثبصاس خذهب حمَلی ثش هیداسد ایی ّوِ حولِ کَس گیشد‪.‬‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪ -‬ػبصهبى هلل دس گضاسؿی تبویذ وشد وِ تحشین ّبی اهشیىیب ػیلیییِ اییشاى‬ ‫ثبػث ًمن حمَق ثـش دس استجبى ثب ثشخی ثیوبساى دس ایشاى هی ؿَد‪.‬خوؼی اص وبسؿٌبػیبى ٍ‬ ‫گضاسؿگشاى ٍیظُ ػبصهبى هلل دس اهَس حمَق ثـش دس گضاسؿی ثب اؿبسُ ثِ هـىالتی وِ ثشخی‬ ‫ثیوبساى دس ایشاى ثشای دػتشػی ثِ داسٍ ٍ تدْیضا دسهبًی هَسد ًیبص خَد دس ًتیدیِ تیحیشیین‬ ‫ّبی اهشیىب ثب اى هَاخٌْذ‪ ،‬تبویذ وشدًذ وِ ایی تحشین ّب هبًغ ثشخَسداسی ایی ثییویبساى اص‬ ‫حمَق ثـش‪ ،‬ثِ ٍیظُ حک ػالهت هی ؿَد‪.‬دس ایی گضاسؽ ثِ ٍیظُ ثِ تلویین ییه ؿیشویت‬ ‫داسٍػبصی ػَئذی ثشای یغَ اسػبل هحوَیِ ثبًذّبی پضؿىی خَد ثِ ایشاى ثِ دیییل تیحیشیین‬ ‫ّبی اهشیىب اؿبسُ ؿذُ اػت‪ .‬ایی ثبًذّب ثشای هشالجت اص ثیوبساى هجتال ثِ ای‪.‬ثیی (ییه ًیَع‬ ‫ثیوبسی ًبدس پَػتی) اػتفبدُ هی ؿَد ٍ تٌْب تَییذ وٌٌذُ ایی ًَع اص ثیبًیذّیب ییه ؿیشویت‬ ‫ػَئذی اػت وِ پیؾ اص ایی ًیض کبدسا هحلَال خَد ثِ ایشاى سا ثِ دییل تحشین هتَلف‬ ‫وشدُ ثَد‪.‬ایی وبسؿٌبػبى دس اداهِ اٍسدُ اًذ‪ :‬تحشین ّبی اهشیىب ػجت ؿذُ اػت تب وَدوبى ٍ ػبیش افشاد هجتال ثِ ایی ثیوبسی دس ایشاى ًتَاًٌیذ‬ ‫اص حک ػالهت خَد ثْشُ هٌذ ؿًَذ‪ .‬هوبًؼت اص دػتشػی افشاد ثِ تدْیضا دسهبًی‪ً ،‬من اصادی اًؼبى ّب ثشای ثشخَسداسی اص حیک ػیالهیت‬ ‫ثَدُ ٍ دس کَستی وِ ثِ دسد ٍ سًح ثیـتش اًْب هٌدش ؿَد وبهال غیش اًؼبًی اػت‪ ،‬حتی اگش غیش ػوذ ثبؿذ‪.‬وبسؿٌبػبى ػبصهیبى هیلیل دس اییی‬ ‫گضاسؽ دییل ثِ ٍخَد اهذى ایی ٍهؼیت ثشای ثشخی ثیوبساى دس ایشاى سا تحشین ّبی اهشیىب ٍ تشع ؿشوت ّب ٍ ثبًیه ّیبی خیبسخیی اص‬ ‫هدبصا ٍ الذاهب تٌجیْی ًْبدّبی اهشیىبیی دس کَس تؼبهل ثب ایشاى ػٌَى وشدُ ٍ یبدساٍس ؿذًذ‪ :‬ایی دس حبیی اػت وِ اهیشییىیب اػیالم‬ ‫وشدُ اػت کبدسا تدْیضا پشؿىی ٍ داسٍ ثِ ایشاى ػلی سغن تحشین ّب ػلیِ ایی وـَس ثال هبًغ اػت‪ .‬وبسؿٌبػبى ػبصهبى هلل ّوچٌییی ثیب‬ ‫اثشاص تبػف ًؼجت ثِ تلوین ؿشوت ػَئذی هزوَس ٍ دٍیت ایی وـَس ثشای ّوىبسی ثب تحشین ّبی اهشیىب‪ ،‬اى سا ًیمین تیؼیْیذا ثیییی‬ ‫ایوللی ثشای توویی اخشای حمَق ثـش داًؼتٌذ ٍ دس اداهِ تلشی وشدًذ‪ :‬ایی تٌْب یه ًوًَِ اص ثؼیبس هَاسدی اػت وِ ثش صًذگی ّضاساى فیشد‪،‬‬ ‫ؿبهل وَدوبى تبثیش هی گزاسد ٍ دییل اکلی اى ٍخَد تحشین ػلیِ وـَس هملذ ٍ تشع اص هدبصا ؿذى تَػی اهشیىب اػت‪.‬‬ ‫حسیٌی‪ :‬اگس بِ جاى ّن بیفتین‪ ،‬دضوی بس ها چیسُ هیضَد‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪ -‬هیؼیبٍى پیبسییویبًیی‬ ‫سئیغخوَْسی گفت‪ :‬اگش هیخَاّین‬ ‫پیـشفت وٌین ٍ تَػؼِ پیذا وٌین ثبییذ‬ ‫ثییِ خییبی وـییوییىییؾ ٍ ًییضاع‪،‬‬ ‫دػتثِدػت ّن دّین‪ .‬اهب اگش ثِ خبى‬ ‫ّن ثیفتین هؼیف هیؿَین ٍ دؿوی ثش‬ ‫هب چیشُ هیؿَد‪.‬ػیذهحویذ حؼیییٌیی‬ ‫اظْبس وشد‪ :‬اگش هب دسػت ػول وٌیین‬ ‫ٍ سفتبس هب ثِ گًَِای ثبؿذ وِ اهت ٍاحذُ ثبؿین‪ ،‬دًیب ثِ هب چـن خَاٌّذ دٍخت ٍ اص هب دسع‬ ‫خَاّذ گشفت‪ٍ.‬ی افضٍد‪ :‬اگش ثِ خبی ًضاع‪ ،‬وـوىؾ ٍ دسگیشی‪ ،‬ایِ اًوب ایوَهٌَى اِخیَٓ سا‬ ‫هتدلی وٌین ٍ دس سفتبس ٍ گفتبسهبى اى سا ًـبى دّین هؼلیویبًیبى دییگیش ّین ییبد خیَاّیٌیذ‬ ‫گشفت‪.‬حؼیٌی تبویذ وشد‪ :‬چشا ثبیذ ثشخی هلت ّبی هؼلوبى ثب ّن دسگیش ؿًَذ ٍ ثِ خیبى ّین‬ ‫ثیفتٌذ‪ ،‬هبًٌذ دسگیشیّبیی وِ گبّی دس افغبًؼتبى ٍ ػشاق ٍ ػَسیِ هی ثیٌین‪ .‬ایی چییضی اػیت‬ ‫وِ دؿوی هی خَاّذ‪.‬هؼبٍى پبسیوبًی سئیغ خوَْس گفت‪ :‬حتی هب اگیش اییی اییب سا ّین‬ ‫ًذاؿتین ػمل حىن هی وشد وِ اگش هیخَاّین پیـشفت وٌین ٍ تَػؼِ پیذا وٌین ثبیذ ثِ خیبی‬ ‫وـوىؾ ٍ ًضاع‪ ،‬دػت ثِ دػت ّن دّین‪ .‬اهب اگش ثِ خبى ّن ثیفتین هؼیف هیؿَین ٍ دؿوی‬ ‫ثش هب چیشُ هی ؿَد‪ٍ.‬ی افضٍد‪ :‬هب اهتی ٍ هلتی ّؼتین وِ هی تَاًین توذى ػبص ثبؿین ٍ ایٌْب ؿؼبس‬ ‫ٍ حشف ًیؼت‪ .‬دس گزؿتِ هی ثیٌیذ چِ داًـوٌذاى‪ ،‬حىیوبى ٍ ثضسگبًی داسین وِ ٌَّص ّین ثیِ‬ ‫اًْب افتخبس هی ؿَد‪.‬حؼیٌی یبداٍس ؿذ‪ :‬حوش اهبم‪ّ ،‬فتِ ٍحذ سا ًبهیگیزاسی ویشدًیذ ٍ‬ ‫خوَْسی اػالهی ّن اى سا ثب لذس پیگیشی هی وٌذ ٍ ثِ گًَِ ای ًیؼت وِ ثگَیین ؿؼبس هی‬ ‫دّین‪ .‬حتی سّجش اًماله ّن فشهَدًذ ثشخی اص ایی ؿیؼیبًی وِ تفشلِ ایدبد هی وٌٌذ ٍ ثِ خیبی‬ ‫ّفتِ ٍحذ ثحث ّفتِ ثشائت سا هٌشح هی وٌٌذ‪ ،‬ؿیؼِ اًگلیؼی ّؼتٌذ‪.‬حؼیٌی دس اداهِ ثب اثالؽ‬ ‫ػالم سئیغ خوَْس ثِ ؿشوت وٌٌذگبى هشاػن‪ ،‬تبویذ وشد‪ :‬حدتاالػالم ٍایوؼلویی سئییؼیی‬ ‫ثؼیبس ػاللِ هٌذ ّؼتٌذ دس ایی گًَِ هحبفل ٍ هشاػن هختلف دس ؿْشّبی هیخیتیلیف ؿیشویت‬ ‫وٌٌذ‪.‬‬ ‫گصازش‬ ‫افَل اعتباز اهسیکا‬ ‫دز اذّاى هسدم ایساى‬ ‫یبفتِ ّبی یه ًظشػٌدی وِ اخیشا هٌتـش ؿذُ حبوی اص ثیی‬ ‫اػتوبدی گؼتشدُ افىبس ػوَهی ایشاى ثِ ػیبػتّب ٍ الذاهب‬ ‫دٍیت اهشیىب ثَیظُ ثب ػٌبیت ثِ تدشثِ تَافیک ّؼیتیِ ای دس‬ ‫ػبلّبی اخیش اػت‪.‬‬ ‫ثش اػبع ًظشػٌدی هـتشن داًـیگیبُ هیشییلیٌیذ ٍ هیشویض‬ ‫افىبسػٌدی ایشاى پَل )‪ (Iran Poll‬هشدم ایشاى اص اییبال‬ ‫هتحذُ سٍیگشداى ؿذُ ٍ ثِ ػیبػت خذیذ خوَْسی اػالهیی‬ ‫دس ًگبُ ثِ ؿشق دیذ هثجت داسًذ‪ .‬ایی ًظشػٌدی دسثبصُ صهبًی‬ ‫‪ ۰۳‬اٍ تب ‪ ۹‬ػپتبهجش اص ًشیک تلفی ٍ ایٌتشًت اًدیبم ؿیذُ ٍ‬ ‫ًـبى هی دّذ حوبیت هشدهی اص تَافک ّؼتِای وبّؾ یبفیتیِ‬ ‫اػت‪.‬‬ ‫ًظشػٌدی خذیذ چِ هیگَیذ؟‬ ‫ایی ًظش ػٌدی ایجتِ هَهَػب هتٌَػی سا دس هؼیشم ػیَال‬ ‫اص هخبًجیی خَد لشاس دادُ اػت ثب ایی حبل ثخؾ هْیویی اص‬ ‫اى دس صهیٌِ تَافک ّؼتِای ٍ سٍیىشد اهشیىب دس لجبل ایشاى ٍ‬ ‫تَافک ّؼتِ ای لبثل اػتٌبػت‪.‬‬ ‫ثش اػبع ایی ًظشػٌدی ووتش اص ًیوی اص ‪ ۱۳۳۱‬ؿشوت وٌٌذُ‬ ‫گفتِاًذ وِ ثِ ؿذ یب تب حذٍدی ثشخبم سا تبییذ هیویٌیٌیذ‪،‬‬ ‫دس حبیی وِ ایی سلن دس ػبل ‪ً ۶۳۱۲‬ضدیه ثیِ ‪ ۵۷‬دسکیذ‬ ‫ثَد‪ ۶۵ .‬دسکذ اص پبػخ دٌّذگبى گفتٌذ وِ ثِ ؿذ هخبیف‬ ‫ایی تَافک ّؼتٌذ‪ .‬تمشیجب دٍػَم پبػخ دٌّذگبى گفتِ اًذ ویِ‬ ‫حتی اگش ٍاؿٌگتی ثِ تَافمی وِ تشاهپ دس ػبل ‪ ۶۳۱۵‬اص اى‬ ‫خبسج ؿذ‪ ،‬ثبصگشدد تب حذی ثؼیذ یب ثؼیبس ثؼیذ اػت ویِ ثیِ‬ ‫تؼْذاتؾ دس ایی تَافک ػول وٌذ‪.‬‬ ‫تٌْب یه ػَم اص پبػخدٌّذگبى گفتٌذ وِ ٍاؿٌگتی تب حذی‬ ‫هحتول یب ثؼیبس هحتول اػت وِ اص ثشخبم پیشٍی وٌذ‪.‬‬ ‫دس حبیی وِ ‪ ۶۵‬دسکذ اص ؿشوتوٌٌذگبى گفتٌذ وِ ایشاى ٍ‬ ‫ایبال هتحذُ ثبیذ ّش دٍ ثشای ثبصگـت ثِ ثیشخیبم ًیشهیؾ‬ ‫ًـبى دٌّذ ‪ ۷۶‬دسکذ گفتٌذ وِ ایشاى ثبییذ لیبًیؼیبًیِ سٍی‬ ‫خَاػتِّبیؾ پبفـبسی وٌذ ٍ اص ًشیک اسٍپبییّب ٍاؿٌگتی سا‬ ‫ثِ پزیشؽ اًْب هدبه وٌذ‪.‬‬ ‫ایی دس حبیی اػت وِ ‪ ۱۲‬دسکذ هیگَیٌذ وِ تْشاى حیتیی‬ ‫ًجبیذ ثشای احیبی تَافک تالؽ ویٌیذ‪ .‬دس اییی ًیظیشػیٌیدیی‬ ‫ّوچٌیی دس هَسد تلَسا اص ایبال هتحذُ‪ ۵۷ ،‬دسکیذ اص‬ ‫پبػخ دٌّذگبى ػٌَاى وشدًذ وِ تلَس اى ّیب ًؼیجیت ثیِ‬ ‫اصالحیِ طسح ضفافیت اهَال هسٍَالى دز دستَز کاز قساز هیگیسد‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪ -‬ػوَ وویؼیَى اختوبػی هدلیغ‬ ‫ؿَسای اػالهی اص تیذٍییی اکیالحیییِ ًیشح دٍ‬ ‫فَسیتی دس صهیٌِ ؿفبفیت اهَال هؼئَالى خجش داد ٍ‬ ‫گفت‪ :‬دس کَس تلَیت ایی اکالحیِ‪ ،‬هیبدُ ‪۷‬‬ ‫ایی ًشح دس هَسد هحشهبًِ ثَدى اهیَال هؼیٍَالى‬ ‫حزف هیؿَد‪ .‬ػلی ثبثبیی وبسًبهی گفت‪ :‬هدلغ‬ ‫یبصدّن دسثبسُ هحشهبًِ ثَدى اهَال هؼٍَالى ّیییچ‬ ‫هلَثِ ای ًذاؿتِ اػت‪ٍ.‬ی ثب ثیبى ایٌىیِ فیشاییٌیذ‬ ‫تلَیت لبًَى دس هدلغ هـخق اػت‪ ،‬گیفیت‪:‬‬ ‫ًوبیٌذگبى هدلیغ ییبصدّین دس اییی خلیَف‬ ‫تلویوی ًگشفتٌذ ٍ سییغ هدلغ ؿَسای اػالهیی‬ ‫ّن دس یىی اص خلؼب اخیش هدلغ دس ًٌک خَد اص ایی هَهَع اػالم ثشائت وشد‪ً.‬وبیٌذُ هشدم‬ ‫ػبسی دس هدلغ ؿَسای اػالهی افضٍد‪ :‬تلَیت ایی اکالحیِ هیبًیغ اص ثیشٍص فؼیبد ٍ ساًیت‬ ‫احتوبیی هیؿَد ٍ اػتوبد ػوَهی هشدم ثِ هؼٍَالى سا تمَیت هی وٌذ‪ً .‬بیت سییغ وویؼیییَى‬ ‫اختوبػی هدلغ ثب تبویذ ثش یضٍم پشّیض اص هؼبئل حبؿیِ ای اظْبس وشد‪ :‬اهَال هؼیٍَالى ثیبییذ‬ ‫ّوبًٌذ ثمیِ هشدم ؿفبف ثبؿذ ٍ خی وـی ثیی هشدم ٍ هؼیٍَالى ٍخیَد ًیذاسد ٍ اص اػیبع‬ ‫ایی هشصثٌذی ًبدسػت اػت‪.‬ثبثبیی وبسًبهی ثب ثیبى ایٌىِ دس حیبل تیذٍییی اکیالح ًیشح دٍ‬ ‫فَسیتی دس صهیٌِ ؿفبفیت اهَال هؼٍَالى ّؼتن‪ ،‬گفت‪ :‬خوغ اٍسی اهوب ثشای اییی ًیشح ثیِ‬ ‫پبیبى سػیذُ ٍ اهبدُ ثبسگزاسی دس ػبهبًِ هدلغ اػت‪ .‬دس ایی اکالحیِ لشاس اػت هبدُ ‪ً ۷‬شح‬ ‫وِ ثِ هحشهبًِ ثَدى اهَال ٍ داسایی ّبی اهَال هؼٍَالى اؿبسُ داسد‪ ،‬حزف ؿَد‪.‬‬ ‫ًوبیٌذُ هشدم ػبسی تلشی وشد‪ً :‬ظبم خوَْسی اػالهی ثش هجٌبی اکَل ٍ اسصؽ ّبیی ؿیىیل‬ ‫گشفتِ وِ ّوِ هب هلضم ثِ سػبیت اسصؽ ّبی اى ّؼتین‪.‬‬ ‫ثِ گضاسؽ ایشًب‪ً ،‬جک اکل ‪ ۱۹۶‬لبًَى اػبػی سػیذگی ثِ اهَال ثشخی اص هؼئَالى حبوویییتیی‪،‬‬ ‫لجل ٍ ثؼذ اص دٍسُ تلذی هؼٍَییت تَػی اًْب روش ؿذُ ٍ ثشایی اػبع ثبیذ داسایی همبم هؼظن‬ ‫سّجشی‪ ،‬سییغ خوَْس‪ ،‬هؼبًٍبى سییغ خوَْس‪ٍ ،‬صیشاى ٍ ّوؼش ٍ فشصًذاى اًبى لجل ٍ ثیؼیذ اص‬ ‫خذهت‪ ،‬تَػی سییغ لَُ لوبییِ سػیذگی ؿَد وِ ثش خالف حک‪ ،‬افضایؾ ًیبفتِ ثبؿذ‪.‬‬ ‫اهشیىب تبحذی ًبهٌلَه ( ‪ ۹.۹‬دسکذ) یب ثؼیبس ًبهیٌیلیَه (‬ ‫‪ ۵۷.۹‬دسکذ) ثَدُ اػت‪.‬‬ ‫ػالٍُ ثش ایی ثؼیبسی اص ایشاًیبى ّشگًَِ اهیذٍاسی ًؼجیت ثیِ‬ ‫وبّؾ ػیبػت خلوبًِ ثبیذى دس لجبل اییشاى سا اص دػیت‬ ‫دادُاًذ‪.‬‬ ‫دس پبػخ ثِ ایٌىِ ػیبػتّبی ثبیذى دس لیجیبل اییشاى سا دس‬ ‫همیبع کفش (وبهال خلوبًِ) تب ‪( ۱۳‬وبهال دٍػتبًِ) چگیًَیِ‬ ‫اسصیبثی هیوٌٌذ‪ ۲۵ ،‬دسکذ دس هحذٍدُ کفش تب چْبس ًیویشُ‬ ‫دادًذ‪ .‬دس ٍالغ اص ّش ػِ ًفش‪ ،‬یه ًفش ػیبػتّبی ثیبییذى سا‬ ‫وبهال خلوبًِ داًؼتٌذ‪.‬‬ ‫یبفتِّبی ایی ًظشػٌدی ّوچٌیی ًـبى هی دّذ وِ ‪ ۵۲‬دسکذ‬ ‫اص پبػخ دٌّذگبى هؼتمذًذ وِ ٍاؿٌگتی اص اًفدبسّبی اخیییش‬ ‫دس تبػیؼب ّؼتِای ًٌٌض هٌلغ ثَدُ اػت‪.‬‬ ‫‪ ۵۷‬دسکذ گفتٌذ وِ اهشیىب اص تشٍس داًـوٌیذاى ّؼیتیِ ای‬ ‫ایشاى تَػی سطین اػشائیل‪ ،‬اًالع داؿتِ ٍ ‪ ۵۰‬دسکذ گفتیٌیذ‬ ‫وِ اهشیىب حتی اص حولِ داػؾ دس ػشاق هٌلغ ثَدُ اػت‪.‬‬ ‫چرا افکار عمومی ایران به ایه وتیجه رسیده است؟‬ ‫دس هفَْم ػیبػت خبسخی ٍ افىبس ػوَهی تبثیشا غیش لبثیل‬ ‫اًىبسی ثش یىذیگش هیگزاسًذ‪ .‬اص ػَیی تیحیَال ٍ ًیَع‬ ‫تؼبهال وـَسّب ٍ ثبصیگشاى لذس ‪ ،‬خْت دٌّذُ ثِ افیىیبس‬ ‫ػوَهی ّؼتٌذ ٍ اص ػَیی دیگش سّجشاى وـیَسّیب ٍ اکیَال‬ ‫فشایٌذ تلوین ػبصی ٍ تلوین گیشی ًویتَاًذ ثذٍى ػٌبییت‬ ‫ثِ خَاػت ٍ ًظش هشدم ٍ افىبس ػوَهی تذٍییی ؿیذُ ٍ دس‬ ‫پیؾ گشفتِ ؿَد‪.‬‬ ‫هشٍسی ثش ًَع ٍ ًحَُ ثشخَسد وـَسّبی غشثیی ثیَییظُ دس‬ ‫هبخشای تَافک ّؼتِ ای افىبس ػوَهی سا ثِ ؿذ ًؼجیت ثیِ‬ ‫غشثیّب ثذثیی وشدُ اػت‪.‬‬ ‫افىبس ػوَهی ایشاى ؿبّذ ّؼتٌذ ویِ ثیؼیذ اص ییه دٍسُ‬ ‫هزاوشا ًَالًی ٍ ًفؼگیش ٍ اًؼمبد تَافک ثشخبم هٌیوین ثیِ‬ ‫لٌؼٌبهِ ‪ ۶۶۰۱‬ؿَسای اهٌیت ػبصهبى هلل هتحذ‪ ،‬غیشثیی ّیب‬ ‫اصّوبى اغبص دس فشایٌذ اخشای ایی تَافک وبسؿىٌی ویشدًیذ‪.‬‬ ‫دٍسُ سیبػت خوَْسی تشاهپ ّشچٌذ دٍسُ ػبختبسؿىٌی ٍ‬ ‫ثی لبًًَی ػلٌی اهشیىبیی ّب دس صهیٌِ ّبی هختلف ثَد ثب ایی‬ ‫حبل اهشیىبی تشاهپ دس لجبل ایشاى ػیبػت خلوبًیِ ای سا‬ ‫دس پیؾ گشفت‪.‬‬ ‫اص ایی خْت اهشٍص ثشخبم ثشای هشدم ایشاى ثیییؾ اص اًیىیِ‬ ‫یه تَافک حمَلی ثبؿذ‪ ،‬یه تدشثِ تبسیخی اػت‪ ،‬تیدیشثیِ‬ ‫ای تبسیخی ّوبًٌذ وَدتبی ‪ ۶۵‬هشداد‪ .‬اهشیىب دس اثتذای هلی‬ ‫ؿذى کٌؼت ًفت‪ ،‬اص دٍیت هلذق حوبیت ویشد‪ ،‬اهیب اییی‬ ‫ػیبػت ًِ ثِ دییل حوبیت اص حمَق ایشاى‪ ،‬ثلىِ ثشای تیحیت‬ ‫فـبس لشاس دادى اًگلیغ ثشای ثِ سػویت ؿٌبختی هٌبفغ ًفیتیی‬ ‫اهشیىب ثَد‪ٍ .‬لتی وِ اهشیىب اص تاهیی هٌیبفیغ خیَد تیَػیی‬ ‫اًگلیغ هٌوئی ؿذ‪ ،‬اص حوبیت هلذق دػیت ثیشداؿیت ٍ‬ ‫ثؼتشّبی وَدتبی ‪ ۶۵‬هشداد سا فشاّن وشد‪.‬‬ ‫تَافک ّؼتِای وِ ثشای هشدم ایشاى ًَیذ ثخؾ ثْیجیَد ٍهیغ‬ ‫التلبد وـَس ثَد‪ ،‬پغ اص هذتی وَتبُ ٍ ثب تیغیییییش سئیییغ‬ ‫خوَْس اهشیىب ًمن ؿذ ٍ تحشین ّبی ثی سحوبًیِ ای ویِ‬ ‫ػفشُ ّبی هشدم ایشاى سا وَچه وشدُ‪ ،‬ثبصگـت‪ ،‬ثب اییٌیىیِ‬ ‫خوَْسی اػالهی ثِ توبهی هفبد تَافک ّؼتِ ای پبیجٌذ ثَد اهب‬ ‫دًٍبیذ تشاهپ سئیغ خوَْس پیـیی اهشیىب ثذٍى دییلی هَخِ‬ ‫اص ایی تَافک خبسج ؿذ‪ ،‬تشاهپ ًمبه اص چیْیشُ اهیشییىیبی‬ ‫ػْذؿىی ثشداؿت‪ ،‬ػیبػتّبی ثبیذى ًیض ثِ هشدم ایشاى ًـبى‬ ‫داد وِ ّوبًگًَِ وِ پیؾ اص ایی دس تبسیخ وـَسهبى اتیفیبق‬ ‫افتبدُ ًوی تَاى ثِ اهشیىب‪ ،‬ػیبػت ّب ٍ تَافمیبتیؾ اػیتیویبد‬ ‫وشد‪.‬ثبسان اٍثبهب دس دٍسُ سیبػت خوَْسی خَد تیَاًؼیت‬ ‫ثخـی اص اػتوبد خْبًی ثِ اهشیىب سا ثبصگشداًذ‪ ،‬اهب تیویبهیی‬ ‫اًچِ اٍثبهب ثذػت اٍسدُ ثَد تَػی دًٍبیذ تیشاهیپ ثیِ ثیبد‬ ‫سفت‪ .‬اًتظبس هیسفت وِ سیبػت خوَْسی خیَ ثیبییذى ویِ‬ ‫پیؾ اص ایی هؼبٍى اٍثبهب ثَدُ دس ساػتبی خلت اػتوبد ثیبؿیذ‪.‬‬ ‫اهب ػیبػت خبسخی ثبیذى تذاٍم تشاهپ ٍ ًفی سٍییِ اٍثیبهیب‬ ‫اػت‪ .‬تَافک ثشخبم حبکل ‪ ۱۳‬ػبل سایضًیّبی ػیبػی هیییبى‬ ‫خوَْسی اػالهی ثب اهشیىب ٍ ًشفّبی هختلف ثییایولیلیی‬ ‫ثَد وِ سئیغخوَْس اهشیىب ثِ ػبدگی اص اى خبسج ؿیذ ٍ‬ ‫ثبیذى ّن اص ػول ثِ تؼْذا خَد ػشثبص صدُ ٍ دس ػیی حیبل‬ ‫طػت ًلجىبساًِ ثِ خَد گشفتِ اػت‪.‬‬ ‫ػبثمِ سفتبس اهشیىب حبوی اص اى اػت وِ ایی وـَس ّویـیِ‬ ‫ثِ اػبًی اخالق سا فذای هٌبفغ هی وٌذ‪ ،‬ثِ ّیچ تؼْذی پبیجٌذ‬ ‫ًویهبًذ ٍ لبثل اػتوبد ًیؼت‪.‬‬ ‫ّشچٌذ ایٌشٍیىشد هوىی اػت دس وَتبُ هذ ًتبیدی داؿتِ‬ ‫ثبؿذ ٍیی دس ًْبیت اػتجبس وـَسّب سا ًضد افىبس ػوَهی صییش‬ ‫ػَال ثشدُ ٍ وـَس ػْذ ؿىی سا دس هؼشم ثیی اػیتیویبدی‬ ‫افىبس ػوَهی لشاس هیدّذ اص ایی خْت تدشثِ ثشخبم پشدُ اص‬ ‫چْشُ غیشلبثل اػتوبد اهشیىب دس ثشاثش هشدم اییشاى ثیشداؿیتیِ‬ ‫اػت‪ .‬اگش اهشیىب ٍالؼب ثِ دًجبل دیپلوبػی ٍ تؼبهل ثیب اییشاى‬ ‫اػت ثبیذ دس ػول ًـبى دّذ وِ سٍیىشداى ثب گزؿتِ تغیییش‬ ‫وشدُ اػت‪.‬‬ ‫تسْیل فضای کسب ٍ کاز‪ ،‬کسسی بَدجِ‬ ‫زا کاّص هیدّد‬ ‫ػشٍیغ خجشی ‪ -‬ػوَ وویؼیَى ثشًبهِ ٍ ثَدخِ هدلغ ؿیَسای اػیالهیی‬ ‫گفت‪ :‬ثب ایدبد تحشن دس التلبد ٍ تؼْیل ٍ سًٍک ثخـی ثِ فوبی وؼت ٍ‬ ‫وبس هی تَاى ثخـی اص وؼشی ثَدخِ سا خجشاى وشد‪ .‬خؼفش لبدسی گفت‪ :‬ثیب‬ ‫تَخِ ثِ ؿشایی تحشیوی دساهذّبی هبیی ٍ ًفتی وـَس هحذٍد اػت‪ .‬دس ایی‬ ‫ٍهؼیت ؿبّذ ّؼتین وِ هدلغ ٍ دٍیت ّن ثؼیح ؿذًذ تب ّضیٌِّبی دٍیت‬ ‫سا افضایؾ دٌّذ ثب ایی ٍهؼیت‪ ،‬تذٍیی الیحِ ثَدخیِ ثیذٍى وؼیشی‪ ،‬ویبس‬ ‫ثؼیبس ػخت ٍ دؿَاس اػت‪.‬ػوَ وویؼیَى ثشًبهِ ٍ ثَدخیِ ٍ هیحیبػیجیب‬ ‫هدلغ تبهیی هبیی اص ًشیک هبییب تَسهی سا ثذتشیی ؿىل ٍ ؿیَُ الیتیلیبد‬ ‫وـَس داًؼت ٍ ػٌَاى وشد‪ :‬اگش ایی سٍؽّب تَخیِ التلبدی ٍ ػلوی داؿتیِ‬ ‫ثبؿذ ثبیذ دس ػبیش وـَسّب ّن ؿبّذ اخشای اى ثبؿین‪ .‬ثبیذ ایی سٍؽّیب دس‬ ‫وـَس هحذٍد ؿَد ٍ ًوبیٌذگبى ّضیٌِّبی اهبفی ایدبد ًىٌٌذ صیشا ایی الذام‬ ‫فمشا سا فمیشتش ٍ وـَس سا اص ًظش التلبدی ثب هـىل هَاخِ هیی ویٌیذ‪.‬لیبدسی‬ ‫گفت‪ :‬ثشای خجشاى وبّؾ دساهذّبی ًفتی ثبیذ ثِ ػوت تْبتش ثب خشیذاساًیی‬ ‫ثشٍین وِ حبهشًذ دس اصای دسیبفت ًفت‪ ،‬هَاد اٍییِ ٍ ویبالّیبی اػیبػیی‬ ‫تحَیل دٌّذ ثب ایی سٍیِ چٌیی اهىبًی ثِ ٍخَد هیایذ تب اص ایی ًشیک ثخـی‬ ‫اص ّضیٌِ ّبی دٍیت دس ثَدخِ تبهیی ؿَد‪ٍ.‬ی افضٍد‪ٍ :‬الؼیت ایی اػیت ویِ‬ ‫تذٍیی ثَدخِ ثذٍى دساهذّبی ًفتی وبس دؿَاسی اػت دس ایی ٍهؼیت ثبیذ‬ ‫ثِ دًجبل ایدبد تحشن دس التلبد ٍ تؼْیل فوبی وؼت ٍ وبس سًٍک ثبؿین تیب‬ ‫دٍیت ثتَاًذ اص هحل ایی سًٍک وؼت دساهذ وٌذ‪.‬لبدسی افضایؾ ًیش ّیبی‬ ‫هبییبتی سا ثذتشیی ؿىل وؼت دساهذ ػٌَاى وشد ٍ گیفیت‪ :‬هیبییییب ثیش‬ ‫خبًِّبی خبیی ٍ خَدسٍّبی یَوغ وِ اص ػَی هدلغ تلَیت ؿذ الیذام‬ ‫هْوی اػت وِ دٍیت ثبیذ دس دػتَس وبس خَد لشاس دّذ اگیش چیِ لیذس‬ ‫هبًَس دٍیت دس ایی ثخؾ صیبد ًجَدُ ٍ هٌبثغ حبکل اص اى لبثل تَخِ ًییؼیت‬ ‫اهب دس ایی ؿشایی ّن ثِ تَػؼِ التلبد ووه هیوٌذ‪ٍ.‬ی ثب اؿبسُ ثِ ػخیٌیبى‬ ‫سییغ خوَْسی ثشای وبّؾ هبییبتی تَییذ وٌٌذگبى اص ‪ ۶۷‬دسکیذ ثیِ ‪۱۳‬‬ ‫دسکذ گفت‪ :‬سلن صیبدی ثشای وبّؾ هؼبفیت تَییذ ًیؼت ایی ًَع ویبّیؾ‬ ‫هبییب ‪ ،‬هی تَاًذ هٌدش ثِ تحشن دس تَییذ ؿیذُ ٍ دساهیذّیبی دٍییت سا‬ ‫افضایؾ دّذ‪.‬‬ ‫ضسایط تحسیوی کطَز یک فسصت بسای تَلید‬ ‫کٌٌدگاى داخلی است‬ ‫ػشٍیغ خیجیشی ‪ -‬هیؼیبٍى‬ ‫تَػؼِ هذییشییت ٍ هیٌیبثیغ‬ ‫ٍصاس وـَس گفت‪ :‬ؿشایی‬ ‫تحشیوی وـَس یه فشکت‬ ‫ثشای تَییذ وٌٌذگبى داخلیی‬ ‫ٍ ثَهی ػیبصی تیَییییذا‬ ‫اػت‪ .‬اثیًَیبییت ؿیفیمیت‬ ‫هؼبٍى ٍصیش وـَس دس اییی‬ ‫ًـؼت گفت‪ :‬ثب تَخِ ثِ ًیبص‬ ‫ػبصهبى ثجت احیَال وـیَس‬ ‫ثشای تاهیییی ‪ ۱۳‬هیییلیییَى‬ ‫وبس هلی ٍػذُ دادُ ؿذُ ثِ هشدم ٍ تاهیی هیبًگیی ‪ ۰‬هیلیَى ػبییبًِ هیَسد‬ ‫ًیبص وـَس ثب تَخِ ثِ تاویذا همبم هؼظن سّجشی ثبیذ دسخْت حویبییت اص‬ ‫تَییذا داخلی ٍ ثَهی وشدى ٍ لٌغ ٍاثؼتگی ثِ خبسج اص وـَس اص تیَاى ٍ‬ ‫ظشفیت ؿشوت ّبی داًؾ ثٌیبى ٍ ظشفیت کٌبیغ ایىتشًٍیىی ٍصاس دفبع ٍ‬ ‫پـتیجبًی ًیشٍّبی هؼل اػتفبدُ الصم ثِ ػول ایذ‪.‬ؿفمت افضٍد‪ٍ :‬صاس دفبع‬ ‫ثب تَخِ ثِ ظشفیت ّبی ثَهی کٌؼتی ٍ ػلوی تَاًبیی ثبالیی دس تبهیی ثِ هَلغ‬ ‫وبس هلی هَسد ًیبص هشدم ػضیض وـَسهبى داسد ٍ دس ایی ػشکِ ٍسٍد توبهی‬ ‫ًخجگبى ٍ ؿشوت داسای ظشفیت هشٍسی اػت‪ٍ.‬ی تبهیی ثِ هیَلیغ ویبس‬ ‫هلی ؿْشًٍذاى ػضیض وـَسهبى سا اهشی هشٍسی خَاًذ ٍ گفت‪ :‬دس ایی ثؼتش‬ ‫ظشفیت ّب ٍ تَاًوٌذی ّبی هٌبػجی دس وـَس ثِ خلیَف دس هیدیویَػیِ‬ ‫ٍصاس دفبع ٍخَد داسد وِ اهیذ ثش ایی اػت ثب ّن افضاییی ظیشفیییت ّیبی‬ ‫داخلی ػبالًِ ثِ سلن تَییذ ػِ هیلیَى وبس هلی دس وـَس ثشػین‪.‬‬ صفحه 2 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫* پنجشنبه‬ ‫* ‪ 92‬مهر‬ ‫* ‪ 90‬اکتبر‬ ‫* ‪00‬ربیع االول‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫‪2109‬‬ ‫* شماره (سایی)‪:‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫‪ ۰۱‬جرم اٍل در ارربایجاىشرقی از کن تحول بَدى هردم خبر هیدّذ‬ ‫‪0011‬‬ ‫‪9190‬‬ ‫‪0001‬‬ ‫* صفحه ‪1‬‬ ‫‪‬‬ ‫استانها‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی ‪ٔ -‬بعبب‪ ٖٚ‬لضببیبی ضئبیبؽ وبُ‬ ‫زازٌؿتطی اشضثبیدبٖقطلی ٌفت‪ ۰۸ :‬خبطْ ا‪َٚ‬‬ ‫اؾتبٖ اشضثبیدبٖ قطلی اظ وٓ تحُٕ ثب‪ٛ‬زٖ ٔبطزْ‬ ‫ذجط ٔی ز‪ٞ‬س ِصا اظ تٕبٔبی ٔبتب‪ِٛ‬بیببٖ فبط‪ٞ‬ب‪ٙ‬بٍبی‬ ‫زضذ‪ٛ‬اؾت ٔیو‪ٔ ،ٓٙ‬طزْ ضا اظ اؾیت‪ٞ‬بی خطْ ‪ٞ‬بب‬ ‫اٌب‪ ٜ‬ؾبظ٘س تب ٔدطْ ‪ ٚ‬خطْ وب‪ٞ‬ف یبثس‪.‬‬ ‫ععیع أٗ اِّ‪ٟ‬ی زض خّؿ‪ ٝ‬تىطیٓ ‪ٔ ٚ‬عبضف‪ ٝ‬ض‪ٚ‬ؾببی‬ ‫لسیٓ ‪ ٚ‬خسیس زازٌؿتطی ‪ٞ‬کتط‪ٚ‬ز‪ ،‬اظب‪ٟ‬ببض وبطز‪:‬‬ ‫زؾتٍب‪ ٜ‬لضبیی ‪ٞ‬کتط‪ٚ‬ز ثب ‪ٕٞ‬ىبضی ٔطزْ ‪ ٚ‬وبزض ازاضی‪ٛٔ ،‬فک عُٕ وطز‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی افع‪ٚ‬ز‪ :‬ضیبؾت زازٌؿتطی ثبیس پیکط‪ ٚ‬وبض‪ٞ‬بی عبْ إِ‪ٙ‬فع‪ ٝ‬ضیبؾت لجّی زض ذسٔت ضؾب٘ی ثب‪ٝ‬‬ ‫ٔطزْ ثبقس ‪ ٚ‬ایٗ ذ‪ٛ‬اؾت‪ ٝ‬اظ لبعی ٕ٘‪ ٝ٘ٛ‬وک‪ٛ‬ضی یه ذ‪ٛ‬اؾت‪ٔ ٝ‬طزٔی اؾت‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ٌفت‪ :‬لضبت ثبیس ٔبز‪ ۰۰۲ ٜ‬ضا زض ثطذ‪ٛ‬ضز ثب ٔطزْ زض زؾت‪ٛ‬ض وبض لطاض ز‪ٙٞ‬س تبب ٔبدبٕب‪ٛ‬عب‪ٝ‬‬ ‫لضبیی ‪ٕٞ‬طا‪ ٜ‬ثب ٔطزْ ‪ ٚ‬ثطای ٔطزْ ثبلی ثٕب٘س‪ .‬أٗ اِّ‪ٟ‬ی اظ ٔرت‪ ٝٔٛ‬قسٖ ‪ٞ ۵۵‬بعاض پبط‪٘ٚ‬بس‪ ٜ‬زض‬ ‫زازٌؿتطی ‪ٞ‬کتط‪ٚ‬ز زض چ‪ٟ‬بض ؾبَ ٌصقت‪ ٝ‬ذجط زاز‪.‬‬ ‫ٍزارت ًفت سْویِ گاز ًیرٍگاُّای تبریس ٍ سٌْذ را قطع کردُ است‬ ‫‪‬‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی ‪ -‬عض‪ٞ ٛ‬یبت ضئیؿ‪ٔ ٝ‬دّؽ ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ٚ ٝ‬ظاضت ٘فت ؾ‪ٕٟ‬ی‪ٌ ٝ‬بظ ٘یط‪ٌٚ‬ب‪ٜٞ‬بی تبجبطیبع ‪ٚ‬‬ ‫ؾ‪ٟٙ‬س ضا لغع وطز‪ ٜ‬اؾت‪ٌ ،‬فت‪ :‬ثبیس ایٗ ٔه‪ٛ‬ث‪ِ ٝ‬غ‪ ٛ‬ق‪ٛ‬ز‪ .‬ض‪ٚ‬ح ال ٔتفىطاظاز ذغبه ثب‪ٚ ٝ‬ظیبط ٘بفبت‬ ‫اظ‪ٟ‬بض زاقت‪ :‬زض تبثؿتبٖ أؿبَ زؾت‪ٛ‬ضاِعُٕ عدیجی ت‪ٛ‬ؾظ یىی اظ ٔسیطاٖ قطوت ّٔی ٌبظ ایطاٖ نببزض‬ ‫قس و‪ ٝ‬زض اٖ ٔهطف ٌبظ ٘یط‪ٌٚ‬ب‪ٞ ٜ‬بی حطاضتی وک‪ٛ‬ض تعییٗ قس‪ ٚ ٜ‬ت‪ٟٙ‬ب ٔهبطف ٌببظ ز‪٘ ٚ‬بیبط‪ٌٚ‬بب‪ٜ‬‬ ‫حطاضتی تجطیع ‪ ٚ‬ؾ‪ٟٙ‬س زض اؾتبٖ اشضثبیدبٖ قطلی نفط اضظیبثی قس‪ ٜ‬اؾت‪ ،‬ث‪ ٝ‬ایٗ ٔع‪ٙ‬ب و‪ ٝ‬ض‪ٚ‬ظا٘ب‪ ٝ‬یبه‬ ‫ٔیّی‪ٞ ۰۸۸ ٚ ٖٛ‬عاض ِیتط ٔبظ‪ٚ‬ت ثبیس ٔهطف و‪ٙٙ‬س و‪ٔ ٝ‬عبزَ پتب٘ؿیُ ‪ ۰۵۸‬تٗ ٌ‪ٌٛ‬بطزی اؾبت وب‪ ٝ‬زض‬ ‫‪ٛٞ‬ای تجطیع ذبِی و‪ٙٙ‬س و‪ ٝ‬زض عی اٖ ‪ ۰۸‬تب ‪ٚ ۵۸‬احس ایٗ ق‪ٟ‬ط ضا اِ‪ٛ‬ز‪ٜ‬تط ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س وطز‪.‬‬ ‫ٕ٘بی‪ٙ‬س‪ٔ ٜ‬طزْ تجطیع ‪ ٚ‬اشضق‪ٟ‬ط ‪ ٚ‬اؾى‪ ٛ‬زض ٔدّؽ ق‪ٛ‬ضای اؾالٔی ازأ‪ ٝ‬زاز‪ :‬ایٗ اتفبق زض حبِی افتبز‪ ٜ‬و‪ٝ‬‬ ‫ؾبَ ٌصقت‪ٔ ٝ‬ب ث‪ٕٞ ٝ‬طا‪ٕ٘ ٜ‬بی‪ٙ‬سٌبٖ تجطیع ث‪ٚ ٝ‬ظیط ٘فت اؾجک خّؿ‪ٝ‬ای ثطٌعاض وطز‪ ٚ ٜ‬ایبٗ ٔب‪ٛ‬عب‪ٛ‬ا ضا‬ ‫ٔغطح وطزیٓ‪ ،‬أب ٔتاؾفب٘‪ٚ ٝ‬ی ٌفت و‪ٔ ٝ‬ب ای‪ٙ‬دب زضنس وک‪ٛ‬ضی ضا حؿبه ٔیو‪ٙ‬یٓ ‪ٕ٘ ٚ‬یت‪ٛ‬ا٘یٓ اؾتببٖ‬ ‫ضا زض ٘ظط ثٍیطیٓ‪.‬ایٗ ٕ٘بی‪ٙ‬س‪ٔ ٜ‬طزْ زض ٔدّؽ یبظز‪ ٓٞ‬اظ‪ٟ‬بض وطز‪ٔ :‬طزْ تجطیع ثب ای‪ٙ‬ى‪ٔ ٝ‬هطف ٌببظقببٖ‬ ‫وٓ قس‪ ٜ‬اؾت‪ ،‬أب ث‪ ٝ‬خبی ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬تک‪ٛ‬یک ق‪٘ٛ‬س‪ ،‬ت‪ٙ‬جی‪ ٝ‬قس٘س‪ .‬اظ ؾ‪ٛ‬ی زیٍط ٔهطف وُ ٌبظ زض اؾتبٖ ‪۲۲‬‬ ‫‪ٔ ۰۵ ٚ‬یّی‪ٔ ٖٛ‬تطٔىعت زض ض‪ٚ‬ظ ث‪ٛ‬ز‪ ٜ‬اؾت‪ ،‬و‪ ٝ‬اظ ایٗ ٔیبٖ ‪ٔ ۰ ٚ ۲‬یّی‪ٔ ٖٛ‬تطٔىعت ثطای ایٗ ز‪٘ ٚ‬یبط‪ٌٚ‬بب‪ٜ‬‬ ‫ث‪ٛ‬ز‪ ٜ‬اؾت و‪ ٝ‬اظ عطق زیٍط خجطاٖ وطز‪ٜ‬ا٘س‪.‬‬ ‫‪ 22۹۹‬درصذ جوعیت ارربایجاى شرقی از گاز بْرُ هٌذ ّستٌذ‬ ‫طرح جاهع هذیریت شْری در شْرداریّای ارربایجاى غربی اجرا هیشَد‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ٔ -‬سیط ث‪ٟ‬ط‪ ٜ‬ثطزاضی قبطوبت ٌببظ اؾبتببٖ‬ ‫اشضثبیدبٖ قطلی ثب اقبض‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ایٗ قطوت ثب اخبطای ‪۲۰‬‬ ‫‪ٞ‬عاض ‪ ۰۹۵ ٚ‬ویّ‪ٔٛ‬تط قجى‪ٌ ٝ‬بظضؾب٘ی ‪٘ ٚ‬هت ‪ٞ ۷۰۵‬بعاض ‪ٚ‬‬ ‫‪ ۵۵‬ا٘کعبه ٌبظ زض اؾتبٖ ث‪ ٝ‬یه ٔیّی‪ٞ ۵۸۸ ٚ ٖٛ‬عاض ٔکتطن‬ ‫ذسٔبت ٔی ز‪ٞ‬س‪ٌ ،‬فت‪ :‬عطیت ٘ف‪ٛ‬ش ٌبظ زض اؾتبٖ ث‪۹۹۹۵ ٝ‬‬ ‫ضؾیس‪ ٜ‬اؾت‪ .‬ذؿط‪ ٚ‬اضیبٖ پ‪ٛ‬ض ٌفبت‪ :‬تکبىبیبُ وببضٌبط‪ٜٚ‬‬ ‫اذتهبنی‪ ،‬تس‪ٚ‬یٗ ثط٘بٔ‪ٞٝ‬بی عّٕیبتی‪ ،‬پبیف ثبط٘ببٔب‪ٞ ٝ‬ببی‬ ‫اخطایی ‪ ٚ‬ث‪ٟ‬ج‪ٛ‬ز ٔؿتٕط‪ ،‬اظ ض‪ٚ‬یىطز‪ٞ‬بی أؿببَ قبطوبت زض‬ ‫وب‪ٞ‬ف ‪ٞ‬سضضفت ٌبظ عجیعی ٔی ثبقس‪ٚ.‬ی افع‪ٚ‬ز‪ :‬وّی‪ ٝ‬تاؾیؿبت‪ ،‬تد‪ٟ‬یعات ‪ ٚ‬قجى‪ٞ ٝ‬بی ٌببظضؾبب٘بی‪،‬‬ ‫ٔغبثک اؾتب٘ساضز ‪ٞ‬بی ف‪ٙ‬ی ‪ ٚ‬ؾیؿتٕی زض ز‪ٚ‬ض‪ٞ ٜ‬بی ظٔب٘ی ٔعیٗ ‪ٞ‬ط ؾبَ‪ ،‬ث‪ٙٔ ٝ‬ظ‪ٛ‬ض حه‪ َٛ‬اعٕبیب‪ٙ‬ببٖ اظ‬ ‫عسْ ‪ٞ‬سضضفت ٌبظ زض ثرف تاؾیؿبت ‪ ٚ‬تد‪ٟ‬یعات‪ٛٔ ،‬ضز ثبظضؾی ‪ ٚ‬اضظیبثی لطاض ٔی ٌیط٘س‪.‬اضیبٖ پب‪ٛ‬ض‬ ‫تهطیح وطز‪ :‬ث‪ٟ‬ی‪ٝٙ‬ؾبظی ٔهطف ؾ‪ٛ‬ذت ‪ ٚ‬ذبٔ‪ٛ‬قی ث‪ٛٔ ٝ‬لع ‪ٞ‬یتط‪ٞ‬ب زض ایؿتٍب‪ٜٞ‬بی تمّیُ فکببض ٌببظ‪،‬‬ ‫٘کتیبثی ز‪ٚ‬ض‪ٜ‬ای اتهبالت ٌبظ‪ ،‬خٕعا‪ٚ‬ضی قیط‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬عّٕه ‪ٞ‬بی ثس‪ ٖٚ‬اؾتفبز‪ ،ٜ‬ثبطضؾبی ‪ ٚ‬وبب‪ٞ‬بف‬ ‫احتٕبَ ‪ٞ‬طٌ‪ ٝ٘ٛ‬ذغبی ا٘ساظ‪ٌٜ‬یطی زض ؾیؿتٓ‪ٞ‬بی ٔکتطویٗ عٕس‪ ٚ ٜ‬خعء ثرکی اظ السأبت ٔب‪ٟ‬بٓ زض‬ ‫وب‪ٞ‬ف ‪ٞ‬سضضفت ٌبظ عجیعی اظ عطیک تد‪ٟ‬یعات ‪ ٚ‬تبؾیؿبت ٌبظ ٔیثبقس‪ٚ.‬ی ٌفت‪ :‬یبىبی زیبٍبط اظ‬ ‫پبضأتط‪ٞ‬بی ٔ‪ٛ‬ثط زض افعایف ٔیعاٖ ٌبظ‪ٞ‬بی ٌٕکس‪ٚ ،ٜ‬خ‪ٛ‬ز ا٘کعبثبت غیطٔدبظ اؾت وب‪ ٝ‬زض ضاؾبتببی‬ ‫نیب٘ت اظ ٔ‪ٙ‬بثع ّّٔی‪ ،‬حم‪ٛ‬ق عٕ‪ٔٛ‬ی ‪ ٚ‬ایٕ‪ٙ‬ی خبٖ ٔطزْ‪ ،‬السأبت لب٘‪٘ٛ‬ی ٔطث‪ٛ‬ط ث‪ ٝ‬ثبظضؾی‪ ،‬ق‪ٙ‬بؾبیی ‪ٚ‬‬ ‫ثطذ‪ٛ‬ضز لضبیی ثب ٔترّفیٗ زاضای ا٘کعبثبت غیط ٔدبظ ث‪ ٝ‬عُٕ ٔی ایس‪ٔ.‬سیط ث‪ٟ‬ط‪ ٜ‬ثطزاضی ٌببظ اؾبتببٖ‪،‬‬ ‫ذبعط٘کبٖ وطز‪ :‬زض و‪ٙ‬بض السأبت ایٗ قطوت زض ظٔی‪ ٝٙ‬وب‪ٞ‬ف ‪ٞ‬سضضفت ٌبظ عجیعی اظ عطیک تاؾیؿبت‬ ‫‪ ٚ‬تد‪ٟ‬یعات‪ ،‬ا٘تظبض ثط ایٗ اؾت ٔکتطویٗ ثب اعٕبَ ٔسیطیت ٔهطف ‪ ٚ‬حصف ٔهبضف غبیبطعبط‪ٚ‬ض‪ ،‬زض‬ ‫پیکٍیطی اظ اتالف ا٘طغی ٌبظ ‪ٕٞ‬طا‪ٕٞ ٚ ٜ‬یبض ایٗ قطوت ثبق‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ٔ -‬سیطوُ زفتط أ‪ٛ‬ض ق‪ٟ‬طی ‪ٚ‬‬ ‫ق‪ٛ‬ضا‪ٞ‬بی اؾتب٘ساضی اشضثبیدبٖ غطثی ٌفبت‪:‬‬ ‫عطح خبٔع ٔسیطیت ق‪ٟ‬طی و‪ ٝ‬ثطای اضتبمببی‬ ‫ویفیت ذبسٔببت تبس‪ٚ‬یبٗ قبس‪ ،ٜ‬زض ‪ٞ‬بٕب‪ٝ‬‬ ‫ق‪ٟ‬طزاضی ‪ٞ‬بی اؾبتببٖ اخبطایبی ٔبی قب‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ؾیسٔحٕس عبثسی زض اییٗ ٔعبطفبی قب‪ٟ‬بطزاض‬ ‫خسیس ق‪ٟ‬ط زیعج زیع ذب‪ٛ‬ی افبع‪ٚ‬ز‪ٞ :‬بسف‬ ‫عطح خبٔع ٔسیطیت ق‪ٟ‬طی‪ ،‬ایدبز ‪ ٓٞ‬افعایبی‬ ‫زض ؾبذتبض ازاضی زؾتٍب‪ٞ ٜ‬بی اخطایی وکب‪ٛ‬ض‬ ‫ث‪ٛ‬ز‪ ٜ‬و‪ ٝ‬ایٗ ‪ ٓٞ‬افعایی ‪ٕٞ‬طا‪ ٜ‬ثب ‪ٚ‬حست ض‪ٚ‬یب‪ٝ‬‬ ‫قىُ ٔیٌیطز ‪ٙٔ ٚ‬دط ث‪ ٝ‬اضائ‪ ٝ‬ذسٔبت ز‪ٞ‬ی ذ‪ٛ‬ه ث‪ٔ ٝ‬طزْ ٔی ق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی اعبف‪ ٝ‬وطز‪ :‬ایٗ عطح ٌبٔی ٔ‪ ٟٓ‬زض ضاؾتبی اضتمبی ویفیت ذسٔبت ق‪ٟ‬طزاضی ‪ٞ‬بؾبت وب‪ ٝ‬ثببیبس‬ ‫ا‪ٞ‬تٕبْ ‪ٚ‬یػ‪ ٜ‬ای ثطای اخطای اٖ زاقت‪ ٝ‬ثبقیٓ‪.‬‬ ‫ٔسیطوُ زفتط أ‪ٛ‬ض ق‪ٟ‬طی ‪ ٚ‬ق‪ٛ‬ضا‪ٞ‬بی اؾتب٘ساضی اشضثبیدبٖ غطثی ازأ‪ ٝ‬زاز‪ٛٔ :‬ع‪ٛ‬ا ث‪ٛ‬زخ‪ ،ٝ‬یبىبی اظ‬ ‫ٔ‪ٕٟ‬تطیٗ زغسغ‪ٞ ٝ‬بی ٔسیطیت ق‪ٟ‬طی اؾت و‪ ٝ‬ایٗ ث‪ٛ‬زخ‪ ٝ‬ثبیس ٔغبثک ثب ظطفیبت قب‪ٟ‬بط‪ٞ‬بب تبس‪ٚ‬یبٗ ‪ٚ‬‬ ‫ٔه‪ٛ‬ه ق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫عبثسی ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ ثط ا‪ِٛٚ‬یت ث‪ٙ‬سی اخطای عطح‪ٟ‬بی عٕطاٖ ق‪ٟ‬طی ٔغبثک ث‪ٛ‬زخ‪ ٝ‬تبویس وطز ‪ٌ ٚ‬فت‪ :‬ایبٗ‬ ‫أط ٔی ت‪ٛ‬ا٘س زض ٔحط‪ٔٚ‬یت ظزایی ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬ؾع‪ ٝ‬ظیطؾبذت‪ٟ‬بی ق‪ٟ‬ط‪ٞ‬ب ثؿیبض ٔفیس ‪ٛٔ ٚ‬ثط ثبقس‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬عاضـ ایط٘ب‪ ،‬زض ایٗ اییٗ فیط‪ٚ‬ظ احٕس٘ػاز ث‪ ٝ‬ع‪ٛٙ‬اٖ ق‪ٟ‬طزاض خسیس ق‪ٟ‬ط زیعج زیبع ٔبعبطفبی ‪ ٚ‬اظ‬ ‫ذسٔبت ٔطتضی ؾجحب٘‪ٛ‬ضزی ؾطپطؾت ؾبثک ایٗ ق‪ٟ‬طزاضی لسضزا٘ی قس‪.‬‬ ‫زیعج زیع زض ق‪ٟ‬طؾتبٖ ذ‪ٛ‬ی ‪ٚ‬الع قس‪ ٚ ٜ‬ثیف اظ ‪ٞ‬کت ‪ٞ‬عاض ‪٘ ۵۸۸ ٚ‬فط خٕعیت زاضز‪.‬‬ ‫گسارش‬ ‫خشکسالی‪،‬‬ ‫ًوک بر زخن دریاچِ ارٍهیِ‬ ‫تب ‪ٕٞ‬یٗ یه ؾبَ لجُ ‪ٚ‬ععیت زضیبچ‪ ٝ‬اض‪ٔٚ‬ی‪ ٝ‬تمطیجب تثجیت قس‪ ٜ‬ثب‪ٛ‬ز‬ ‫‪ ٚ‬افک احیبی اٖ ض‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬ض‪ٚ‬ق‪ٙ‬ی ٔی ضفت أب ثب وب‪ٞ‬ف ثبضقب‪ٟ‬بب‪ ،‬أبیبس‬ ‫٘دبت ایٗ پ‪ ٟٝٙ‬اثی زض حبَ ضً٘ ثبذتٗ اؾت‪.‬تب چکٓ وبض ٔی و‪ٙ‬س‪،‬‬ ‫اه ٘یؿت ‪ .‬ثب ذف ذف اظاض ز‪ٙٞ‬س‪ ٜ‬قىؿتٗ الی‪ٞ ٝ‬بی ٘بظن ٕ٘ه‬ ‫زض ظیط پبیٓ‪ ،‬ث‪ ٝ‬ؾٕت وکتی ظً٘ ظز‪ ٜ‬ای ٔی ض‪ ْٚ‬و‪ ٝ‬ؾبِ‪ٟ‬ب اؾت ث‪ٝ‬‬ ‫ٌُ ٘کؿت‪.ٝ‬ای‪ٙ‬دب ٘بٔف ث‪ٙ‬سض قطفرب٘‪ ٝ‬اؾت‪ .‬اِجت‪ ٝ‬ت‪ٟٙ‬ب ض‪ٚ‬ی تبثّ‪ٞٛ‬بیبی‬ ‫و‪ ٝ‬و‪ٙ‬بض خبز‪ٔ ٜ‬ب ضا ث‪ ٝ‬ؾٕت ؾبحُ ‪ٞ‬سایت وطز‪ ٜ‬ا٘س‪ .‬أب زضیبچ‪ ٝ‬ای‬ ‫پیسا ٘یؿت‪.‬ض‪ٚ‬ی اؾىّ‪ ٝ‬ای و‪ ٝ‬ؾى‪ٛ‬ت ثط اٖ ؾبی‪ ٝ‬ا٘ساذت‪ ٝ‬لبسْ ٔبی‬ ‫ظ٘ٓ ‪ .‬نسای پ‪ٛ‬ؾیسٌی چ‪ٛ‬ه ‪ٞ‬ب ذجط اظ فطؾ‪ٛ‬زٌی پبی‪ٞ ٝ‬ب ٔی ز‪ٞ‬بس‪.‬‬ ‫لسْ ‪ٞ‬ب ضا اضاْ تط ٔی و‪ ٓٙ‬تب ث‪ ٝ‬ؾط٘‪ٛ‬قت زضیبچ‪ ٝ‬اض‪ٔٚ‬ی‪ ٝ‬ثی‪ٙ‬سیکبٓ ‪...‬‬ ‫دریاچه ای که کوچک می شود‬ ‫زضیبچ‪ ٝ‬اض‪ٔٚ‬ی‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ع‪ٛٙ‬اٖ ثعضٌتطیبٗ زضیببچب‪ ٝ‬زاذبّبی ایبطاٖ ‪ ٚ‬اظ‬ ‫ٔ‪ٟٓ‬تطیٗ ‪ ٚ‬ثب اضظـتطیٗ او‪ٛ‬ؾیؿتٓ‪ٞ‬بی اثی خ‪ٟ‬بٖ ث‪ ٝ‬قٕبض ٔیایبس‪.‬‬ ‫ح‪ٛ‬ع‪ ٝ‬اثطیع زضیبچ‪ ٝ‬اض‪ٔٚ‬ی‪ٚ ٝ‬الع زض قٕبَ غطه ایطاٖ ثب ٔؿبحت ‪۵۰‬‬ ‫‪ٞ‬عاض ‪ ۰۵۷ ٚ‬ویّ‪ٔٛ‬تط ٔطثع یىی اظ ‪ ۷‬ح‪ٛ‬ع‪ ٝ‬اثطیع انّی وک‪ٛ‬ض اؾت‪.‬‬ ‫ایٗ ح‪ٛ‬ع‪ ٝ‬ثیٗ اؾتبٖ ‪ٞ‬بی اشضثبیدبٖ غطثی‪ ،‬اشضثبیبدببٖ قبطلبی ‪ٚ‬‬ ‫وطزؾتبٖ لطاض زاضز‪.‬ا‪ٚ‬اؾظ ز‪ ۰۸ ٝٞ‬ث‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬ظٔعٔ‪ٞ ٝ‬بیبی اظ ذکبه‬ ‫قسٖ زضیبچ‪ ٝ‬اض‪ٔٚ‬ی‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ع‪ٛٙ‬اٖ ثعضٌتطیٗ زضیبچ‪ ٝ‬ق‪ٛ‬ض خ‪ٟ‬بٖ ث‪ٌٛ ٝ‬ـ‬ ‫ضؾیس‪ .‬ثستطیٗ ثرف ایٗ ذجط ایٗ ث‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬اٌط ایٗ زضیببچب‪ ٝ‬ذکبه‬ ‫ق‪ٛ‬ز ت‪ٛ‬فب٘‪ٟ‬بی ٌطز ‪ ٚ‬غجبض أبٖ ا‪ٞ‬بِی ‪ٕٞ‬د‪ٛ‬اض ‪ ٚ‬حتی پبیترت ٘کی‪ٙ‬بٖ‬ ‫ضا ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ثطیس ‪ ٚ‬ثیف اظ ‪ٔ ۰۸‬بیبّبیب‪٘ ٖٛ‬بفبط ا‪ٚ‬اض‪ٔ ٜ‬بی قبس٘بس‪.‬‬ ‫أب ٔبخطا خسی ٌطفت‪٘ ٝ‬کس‪ .‬قبیس ‪ ٓٞ‬زیطتط اظ اٖ ثب‪ٛ‬ز وب‪ ٝ‬ثبتب‪ٛ‬اٖ‬ ‫خّ‪ٛ‬ی ثحطاٖ ضا ٌطفت‪ٞ .‬ط چ‪ ٝ‬و‪ ٝ‬ث‪ٛ‬ز‪ ،‬پیف ثی‪ٙ‬ی ‪ٞ‬ب ث‪ٚ ٝ‬العیتی تّبد‬ ‫تجسیُ قس‪.‬قطفرب٘‪٘ ٝ‬بْ ث‪ٙ‬سضی زض ق‪ٟ‬طؾتبٖ قجؿتط اؾت‪ .‬ث‪ٙ‬سضٌبب‪ٞ‬بی‬ ‫و‪ ٝ‬ثب ‪ٞ‬تُ ثعضی ‪ ٚ‬اؾىّ‪ٞ ٝ‬بی تبضیری ‪ ،‬ض‪ٚ‬ظٌبضی ث‪ ٝ‬لب‪ َٛ‬ا‪ٞ‬ببِبی‬ ‫ثط‪ٚ‬ثیبیی زاقت‪.‬أب حبَ ا٘چ‪ٔ ٝ‬ی ثی‪ٙ‬یٓ ٘‪ ٝ‬اثبی زضیبب ثبّبىب‪ ٝ‬افبمبی‬ ‫ٌؿتطز‪ ٜ‬اظ ذبن ق‪ٛ‬ض اؾت‪ .‬ؾى‪ٛ‬تی عدیت ثط ٔحیظ حبىبٕبفبطٔبب‬ ‫اؾت ‪ ٚ‬ثب زیسٖ الق‪ ٝ‬پ‪ٛ‬ؾیس‪ ٜ‬پط٘س‪ ٜ‬ای ثط ثؿتط زضیبچ‪ ،ٝ‬غٓ ٘بیبع ثبط‬ ‫ؾى‪ٛ‬ت افع‪ٚ‬ز‪ٔ ٜ‬ی ق‪ٛ‬ز‪.‬احٕسی‪ ،‬عىبؼ ‪ ٚ‬ذجطٍ٘بض لسیٕی ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬ثب‬ ‫چ‪ٙ‬س عىؽ ذبعط‪ ٜ‬اٍ٘یع ث‪ ٝ‬اؾتمجبَ ٔب أس‪ٔ ٚ ٜ‬بی ٌب‪ٛ‬یبس ‪٘ :‬بٕبی‬ ‫ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ ث‪ ٝ‬زیسٖ ایٗ ‪ٚ‬ععیت عبزت و‪ٙ‬یٓ‪ٛٙٞ .‬ظ ‪ ٓٞ‬أیس‪ٚ‬اضیٓ ٔبثبُ‬ ‫‪ٕٞ‬یٗ عىؿ‪ٟ‬ب ض‪ٚ‬ظٌبضی حبَ ث‪ٙ‬سض‪ ،‬ذ‪ٛ‬ـ ق‪ٛ‬ز‪.‬ته‪ٛ‬یط ٔؿبثمبت ق‪ٙ‬ب‪،‬‬ ‫قج‪ٟ‬بی چطاغب٘ی ‪ٞ‬تُ‪ ،‬ا٘ج‪ٔ ٜٛ‬طزْ زض نف لبیم‪ٟ‬بی تفبطیبحبی‪ٌ ،‬بُ‬ ‫ٔبِی ‪ِ ٚ‬دٗ زضٔب٘ی ؾبِٕ‪ٙ‬ساٖ زض ؾبحُ قطفرب٘‪ ،ٝ‬وکتی ‪ٞ‬بی پبط اظ‬ ‫ٔؿبفط ث‪ ٝ‬لسضی زَ اٍ٘یع اؾت و‪ ٝ‬اٍ٘بض نسایف زض ٌ‪ٛ‬ـ ازْ ٔبی‬ ‫پیچس ‪ ٚ‬ذبعط‪ٞ ٜ‬ب ظ٘س‪ٔ ٜ‬ی ق‪ٛ‬ز‪.‬ا‪ٔ ٚ‬ی ٌ‪ٛ‬یس‪ :‬ؾبَ ‪ ۵۰‬ث‪ٛ‬ز وب‪ ٝ‬پبؽ‬ ‫ض‪ٚ‬ی زضیبچ‪ ٝ‬قط‪ٚ‬ا قس ‪ ٚ‬ضفت‪ ٝ‬ضفت‪ ٝ‬اه اظ ؾبحُ فبنبّب‪ٌ ٝ‬بطفبت‪.‬‬ ‫تمطیجب ‪ ۰۸‬ؾبَ ثعس زیٍط ضٔمی زض ث‪ٙ‬سض ٘بٕبب٘بس‪ ٜ‬ثب‪ٛ‬ز وب‪ٔ ٝ‬بیبعثببٖ‬ ‫ٌطزقٍطاٖ ق‪ٛ‬ز‪ .‬وٓ وٓ تعساز ٔؿبفطاٖ ث‪ ٝ‬چ‪ٙ‬س ‪٘ ۰۸‬بفبط اظ اؾبتببٖ‬ ‫ذ‪ٛ‬زٔبٖ اٖ ‪ ٓٞ‬زض ض‪ٚ‬ظ‪ٞ‬بی اذط ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬ضؾیس ‪ .‬ا‪ٞ‬بِی ‪ٞ‬بٓ اظ ضوب‪ٛ‬ز‬ ‫ذؿت‪ ٝ‬قس٘س ‪ ٚ‬ؾطاغ قغّ‪ٟ‬بی زیٍطی ضفت‪ٙ‬س‪ .‬ذیبّبی ‪ٞ‬بب ٔب‪ٟ‬ببخبطت‬ ‫وطز٘س ‪ ٚ‬اظ ث‪ٙ‬سض ت‪ٟٙ‬ب ٘بٔف ٔب٘س‪.‬زضیب ذبِی اظ اه ‪ ٚ‬ؾبحُ ذبِی اظ‬ ‫ٔؿبفطضحٕبّ٘‪ ٛ‬زض ق‪ٟ‬طؾتبٖ عدت قیط ض‪ٚ‬ظٌبضی ثطای ذ‪ٛ‬ز ق‪ٟ‬طتبی‬ ‫خ‪ٟ‬ب٘ی زاقت‪.‬زض ز‪ ۵۸ ٝٞ‬پبی ٌطزقٍطاٖ زاذّی ‪ ٚ‬ذبضخی حتی زض‬ ‫فه‪ َٛ‬ؾطز ؾبَ اظ اٖ و‪ٛ‬تب‪ٕ٘ ٜ‬ی قس‪.‬اشضثیً‪ ،‬ز‪ٞ‬یبض ضحٕبّ٘‪ٔ ٛ‬بی‬ ‫ٌ‪ٛ‬یس‪ :‬وکتی ‪ٞ‬ب ای‪ٙ‬دب پ‪ٔ ّٟٛ‬ی ٌطفت‪ٙ‬س ‪ٞ ٚ‬یب‪ٛٞ‬ی ٔؿبفطاٖ‪ ،‬ظ٘بسٌبی‬ ‫ا‪ٞ‬بِی ض‪ٚ‬ؾتب ضا ض‪٘ٚ‬ک ٔی زاز‪ .‬ایبْ تعغیالت‪ ،‬پبضو‪ٟ‬ب ‪ ٚ‬پالغ‪ٞ‬ب‪ ،‬أبوبٗ‬ ‫البٔتی ‪ٔ ٚ‬غبظ‪ٞ ٜ‬ب پط ٔی قس اظ ٔؿبفطاٖ ‪ٞ ٚ‬ط وؽ لهس ضفتٗ ثب‪ ٝ‬اٖ‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ -‬ؾطپطؾت ٔسیطیت ت‪ٛ‬ؾع‪ ٝ‬وبضافطی‪ٙ‬ی ‪ ٚ‬اقتغبَ ازاض‪ٜ‬‬ ‫وُ تعب‪ ،ٖٚ‬وبض ‪ ٚ‬ضفب‪ ٜ‬اختٕبعی اؾتبٖ اضزثیُ‪ ،‬وُ اعتجبض تؿ‪ٟ‬یالت‬ ‫اضظاٖ لیٕت ٔکبغُ ذبٍ٘ی زض ؾبَ خبضی ضا ‪ٔ ۰۰۸‬یّیبضز ضیبَ اعالْ‬ ‫وطز‪.‬‬ ‫صٌَف اصفْاى برای ٍاکسیٌاسیَى یک ّفتِ فرصت دارًذ‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی ‪ -‬ضییؽ اتببق انب‪ٙ‬ببف ٔبطوبع‬ ‫اؾتبٖ انبفب‪ٟ‬ببٖ اظ ٔب‪ٟ‬بّبت یبه ‪ٞ‬بفبتب‪ ٝ‬ای‬ ‫‪ٚ‬اوؿبیبب‪ٙ‬بببؾببیب‪ ٖٛ‬انبب‪ٙ‬بببف‪،‬ثببظاضیبببٖ ‪ٚ‬ض‪ٚ‬ؾبببی‬ ‫اتحبزی‪ٞ ٝ‬بی اؾتبٖ ثطای ‪ٚ‬اوؿیب‪ٙ‬ببؾبیب‪ ٖٛ‬عبّبیب‪ٝ‬‬ ‫ثیٕبضی و‪ٚٛ‬یس‪ ۰۹‬ذجط زاز‪ .‬ضؾ‪ َٛ‬خب‪ٟ‬بب٘بٍبیبطی‬ ‫افع‪ٚ‬ز‪ :‬یىی اظ ٔه‪ٛ‬ثبت ؾتبز اؾتبب٘بی وبط‪٘ٚ‬ببزض‬ ‫ٔبب‪ٛ‬ضز ‪ٚ‬اوؿببیبب‪ٙ‬بببؾببیبب‪ ٖٛ‬انبب‪ٙ‬بببف اؾببت ‪ٚ‬اظ‬ ‫ا٘بٖ تمبعبٔب‪ٙ‬بسیبٓ ثبطای ایب‪ٙ‬بىب‪ٔ ٝ‬بدبسز ثب‪ٝ‬‬ ‫تعغیّی وکیس‪٘ ٜ‬ک‪٘ٛ‬س تٕبٔی وؿج‪ ٝ‬ث‪ٕٞ ٝ‬طا‪ ٜ‬وبضو‪ٙ‬بٖ ذ‪ٛ‬ز ظطف ٔبست یبه ‪ٞ‬بفبتب‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬اوؿی‪ ٝٙ‬ق‪٘ٛ‬س‪ٚ.‬ی افع‪ٚ‬ز‪ :‬ثعساظایٗ ٔ‪ّٟ‬ت یه‪ٞ‬فبتب‪ ٝ‬ای‪ ،‬تبٕببْ ‪ٚ‬احبس‪ٞ‬ببی نب‪ٙ‬بفبی‬ ‫تهث‪ٝ‬ته ثبظضؾی ٔیق‪٘ٛ‬س ‪ ٚ‬اٌط ‪ٚ‬احس ن‪ٙ‬فی یب وبضو‪ٙ‬بٖ تحت پ‪ٛ‬قبف اٖ نب‪ٙ‬بف‬ ‫‪ٚ‬اوؿٗ ٘عز‪ ٜ‬ثبقس‪ ،‬عّیطغٓ ٔیُ ثبع‪ٙ‬ی اٖ ضا ٔ‪ٟ‬ط‪ٔ ْٛٔٚ‬یو‪ٙ‬یٓ‪.‬ضییؽ اتبق ان‪ٙ‬بف ٔطوع‬ ‫اؾتبٖ انف‪ٟ‬بٖ تهطیح وطز‪ :‬اِجت‪ ٝ‬ضاعی ث‪ ٝ‬تعغیّی‪ٞ‬بی خٕعی ٘یؿتیٓ ‪ ٚ‬ث‪ٕٞ ٝ‬یبٗ زِبیبُ‬ ‫اضائ‪ ٝ‬ذسٔبت ث‪ ٝ‬وؿج‪ ٝ‬اظ ایٗ ث‪ ٝ‬ثعس ثب اضائ‪ ٝ‬وبضت ‪ٚ‬اوؿٗ ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ثب‪ٛ‬ز‪ٚ.‬ی ازأب‪ ٝ‬زاز‪:‬‬ ‫تبو‪ ٖٛٙ‬اتحبزی‪ٞٝ‬ب ‪٘ ٚ‬یع زؾتٍب‪ٜٞ‬بی ز‪ِٚ‬تی لب٘‪ٕٙ٘ٛ‬سی ذ‪ٛ‬ز ضا ثبثت وطز‪ٜ‬ا٘س أب زض ثحث‬ ‫‪ٛٞ‬قٕ‪ٙ‬س ؾبظی پط‪ٚ‬تىُ‪ٞ‬ب ‪ٚ‬اوؿٗ ظزٖ الظْ اؾت ظیطا وؿج‪ ٝ‬پبؽ اظ قبیب‪ٛ‬ا وبط‪٘ٚ‬بب‬ ‫ظیبٖ ‪ٞ‬بی فطا‪ٚ‬ا٘ی زیس٘س‪.‬خ‪ٟ‬بٍ٘یطی تبویس وطز‪ٔ :‬ب ثب افطاز لب٘‪ٌ ٖٛ‬طیعی و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ؾبالٔبت‬ ‫ذ‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬خبٔع‪ِ ٝ‬غٕ‪ٔ ٝ‬یظ٘‪ٙ‬س اظ ایٗ پؽ ٔ‪ٛ‬ضزی ثطذ‪ٛ‬ضز ٔیو‪ٙ‬یٓ ‪ ٚ‬زیٍط تعغیّبی یبه‬ ‫ن‪ٙ‬ف ضا ٘ر‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ زاقت‪ٚ.‬ی ثیبٖ زاقت‪ :‬اظ ایٗ پؽ اضائ‪ ٝ‬ذسٔبت زض ضاثغ‪ ٝ‬ثب تبٕبسیبس‬ ‫پط‪ٚ‬ا٘‪ ٝ‬یب زضذ‪ٛ‬اؾت پط‪ٚ‬ا٘‪ ٚ ٝ‬خبث‪ ٝ‬خبیی ٔحُ وؿت ‪ ٚ‬اؾتعالْ اخبظ‪ ٜ‬فبعببِبیبت فبمبظ‬ ‫ثب اضائ‪ ٝ‬وبضت ‪ٚ‬اوؿٗ ٔمس‪ٚ‬ض اؾت‪.‬ثبط اؾببؼ أببض ٔب‪ٙ‬بتبکبط‪ ٜ‬اظ ؾب‪ٛ‬ی زا٘کبٍبب‪ٜ‬‬ ‫عّ‪ ْٛ‬پعقىی اؾتبٖ انف‪ٟ‬بٖ ‪ ٓٞ‬ای‪ٙ‬ه یه ‪ٞ‬عاض ‪ ۰۵۵ ٚ‬ثیٕبض ٔجتال ث‪ ٝ‬وط‪٘ٚ‬ب زض ٔطاوبع‬ ‫زضٔب٘ی اؾتبٖ ث‪ ٝ‬خع وبقبٖ ‪ ٚ‬اضاٖ ‪ ٚ‬ثیسٌُ ثؿتطی ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س و‪ ٝ‬اظ ایٗ تعساز ‪ ۲۰۰‬ثبیبٕببض‬ ‫زض ثرف ٔطالجت‪ٞ‬بی ‪ٚ‬یػ‪ٍٟ٘ ٜ‬ساضی ٔیق‪٘ٛ‬س‪.‬‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی ‪ -‬ث‪ٌ ٝ‬عاضـ ذجطٍ٘بض ا‪ٞ‬طأط‪ٚ‬ظ‪ ،‬زوتبط‬ ‫ٔحٕس ٔ‪ٟ‬سی فبعُ ٔسیط عبُٔ ٔدتٕع ٔؽ ا٘دبطز زض‬ ‫زیساضثبضئیؽ ٔطوع أ‪ٛ‬ظـ ف‪ٙ‬ی ‪ٚ‬حطف‪ ٝ‬ای ا‪ٞ‬ط عبٕبٗ‬ ‫تبویس ثط خبیٍب‪ ٜ‬أ‪ٛ‬ظـ ‪ٞ‬بی ٔ‪ٟ‬بضتی خ‪ٟ‬ت ت‪ٛ‬ا٘بٕب‪ٙ‬بس‬ ‫ؾبظی قبغّیٗ اظ‪ٟ‬بض زاقت‪٘ :‬یط‪ٞٚ‬ببی قببغبُ زض‪ٞ‬بط‬ ‫ٔدٕ‪ٛ‬ع‪ ٚ ٝ‬زض ظٔبٖ ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ثط‪ٚ‬ظ قسٖ تبدب‪ٟ‬بیبعات‪،‬‬ ‫زؾتٍب‪ٟٞ‬ب‪ ،‬ف‪ٙ‬ب‪ٚ‬ضی‪ٟ‬ب ٘یبظٔ‪ٙ‬س أ‪ٛ‬ظـ ‪ ٚ‬ثط‪ٚ‬ظضؾب٘ی ذ‪ٛ‬ز‬ ‫ذ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬س ث‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬ایٗ ذجط ‪ٚ ٚ‬ظبیف شاوط ‪ٞ‬ط ٔدٕ‪ٛ‬ع‪ٔ ٝ‬ی‬ ‫ثبقس و‪ ٝ‬ثطای پطؾ‪ ُٙ‬ذ‪ٛ‬زأ‪ٛ‬ظـ ‪ٞ‬بی الظْ ضا ثط٘ببٔب‪ٝ‬‬ ‫ضیعی ‪ٚ‬اخطا وب‪ٙ‬ب‪ٙ‬بس‪ٚ.‬ی زضازأب‪ ٝ‬افبع‪ٚ‬ز‪ٔ:‬بب٘بیببظٔب‪ٙ‬بس‬ ‫ز‪ٚ‬ض‪ٞ ٜ‬بی ٔ‪ٟ‬بضتی ثه‪ٛ‬ضت عُٕ ٔبحب‪ٛ‬ض‪ٞ‬ؿبتبیبٓ وب‪ٝ‬‬ ‫قبغّیٗ ایٗ ٔدتٕع ثعس اظعی ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬أ‪ٛ‬ظقی ثت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س اثط‬ ‫ثرکی ایٗ أ‪ٛ‬ظق‪ٟ‬ب ضازضت‪ِٛ‬یس‪،‬تعٕیطات ‪ٔٚ‬سیطیت زض‬ ‫ٔدتٕع ٘کبٖ ز‪ٙٞ‬س‪ِ .‬صا ثبیؿتی ثط٘بٔ‪ ٝ‬ضیبعی وببٔبُ ‪ٚ‬‬ ‫ٔ‪ٙ‬ؿدٕی ثیٗ عطفیٗ ن‪ٛ‬ضت ٌیطزتبثت‪ٛ‬ا٘یٓ ثبا٘دبْ ز‪ٚ‬ض‪ٜ‬‬ ‫‪ٞ‬بی ٔ‪ٛ‬ضز ٘یبظ ثبظذ‪ٛ‬ضزاٖ ضازضٔدتٕع ٘کبٖ ز‪ٞ‬س‪.‬‬ ‫یک تی رٍغی ًباتی خارج از شبکِ‬ ‫در ارربایجاىشرقی کشف شذ‬ ‫ؾ‪ٛ‬ی زضیببچب‪ ٝ‬ضا ٔبی وبطز‪ ،‬ضحبٕبب٘بّب‪ٔ ٛ‬بیبعثببٖ ا‪ِٚ‬بف ثب‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬دبی حطفف و‪ٔ ٝ‬ی ضؾس‪ ،‬ؾى‪ٛ‬ت ٔی و‪ٙ‬س‪.‬زضؾت ٔثُ ؾبحّی‬ ‫و‪ ٝ‬و‪ٙ‬بضـ ایؿتبز‪ ٜ‬ایٓ‪.‬ث‪ٟ‬تط اؾت ثٍ‪ٛ‬یٓ‪.‬ؾبحّی و‪ ٝ‬ث‪ٛ‬ز‪.‬ض‪ٚ‬حی یىی‬ ‫اظ ؾطٔبی‪ٌ ٝ‬صاضاٖ ح‪ٛ‬ظ‪ٌ ٜ‬طزقٍطی وک‪ٛ‬ض ‪ ،‬ثب تالـ فطا‪ٚ‬اٖ زض ز‪ٝٞ‬‬ ‫‪ٙٔ ۵۸‬غم‪ٌ ٕٝ٘ٛ٘ ٝ‬طزقٍطی ضحٕبّ٘‪ ٛ‬ضا ث‪ ٝ‬ته‪ٛ‬یت ‪ٞ‬بیببت ‪ٚ‬ظیبطاٖ‬ ‫ضؾب٘س‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ز‪.‬اؾیؿبت ‪ ٚ‬ظیطؾبذت‪ٟ‬بی ثؿیبضی زض ٔ‪ٙ‬غم‪ ٝ‬ایبدببز وبطز‪ٜ‬‬ ‫و‪ ٝ‬ؾبِ‪ٟ‬با ؾت ذبن ٔی ذ‪ٛ‬ضز ‪ ٚ‬ذبن ٔی ق‪ٛ‬ز‪ .‬اٍ٘بض ٘‪ ٝ‬اٍ٘بض وب‪ٝ‬‬ ‫ض‪ٚ‬ظی وکتی ‪ٞ‬بیکبٖ پط اظ ٔؿبفط ث‪ٛ‬ز‪.‬ثب ا‪ ٚ‬زض و‪ٙ‬بض یىی اظ ثرک‪ٟ‬ببی‬ ‫انّی عطح ٌطزقٍطی اـ ٌفتٍ‪ٔ ٛ‬ی و‪ٔ .ٓٙ‬ی ٌ‪ٛ‬یبس‪ :‬اٌبط ایبٗ‬ ‫ظیطؾبذت‪ٟ‬ب ضا أط‪ٚ‬ظ ثر‪ٛ‬ا‪ٞ‬یس ایدبز و‪ٙ‬یس حتی ‪ٔ ۰۸۸‬یّیبضز ت‪ٔٛ‬بٖ ‪ٓٞ‬‬ ‫وبفی ٘یؿت‪ .‬ثب پؿط‪ٚ‬ی ؾطیع زضیبچ‪ ،ٝ‬ؾطٔبی‪ٔ ٝ‬ب ‪ ٓٞ‬ثبط ثببز ضفبت‪.‬‬ ‫زیٍط خع ٕ٘ىعاضی و‪ٌ ٝ‬ب‪ ٚ ٜ‬ثیٍب‪ٌ ٜ‬طز‪ٞ‬بی ق‪ٛ‬ض ‪ ٚ‬تّد اظ اٖ ثطٔبی‬ ‫ذیعز‪ ،‬چیعی زیس‪ٕ٘ ٜ‬ی ق‪ٛ‬ز‪.‬یىی اظ ض‪ٚ‬ؾتبئیبٖ ٔی ٌ‪ٛ‬یس‪ :‬چ‪ٙ‬س نبس‬ ‫‪ٞ‬ىتبض اضاعی وکب‪ٚ‬ضظی ا‪ٞ‬بِی زض ٔدب‪ٚ‬ضت ‪ٕٞ‬یٗ ؾبحُ‪ ،‬ثبب قب‪ٛ‬ض‬ ‫قسٖ اه چب‪ٟٞ‬ب ث‪ ٝ‬ثیبثبٖ تجسیُ قس‪ ٜ‬اؾبت‪ .‬وببضقب‪ٙ‬ببؾببٖ خب‪ٟ‬ببز‬ ‫وکب‪ٚ‬ضظی ٌفت‪ٙ‬س ث‪ ٝ‬خبی ٔحه‪ٛ‬الت لجّی پؿت‪ ٝ‬ثىبضیس‪ .‬أب اٖ ‪ٞ‬بٓ‬ ‫خ‪ٛ‬اه ٕ٘ی ز‪ٞ‬س‪.‬‬ ‫اعتبار تسْیالت ارزاىقیوت هشاغل خاًگی در سال جاری ‪ ۳۳۱‬هیلیارد ریال است‬ ‫انغط ٔ‪ٙ‬بف ظاز‪ٟٔ ۲۰ ٜ‬طٔب‪ ٜ‬ثب اعالْ خعئیبت ‪٘ ٚ‬ح‪ ٜٛ‬پطزاذت‬ ‫تؿ‪ٟ‬یالت ٔکبغُ ذبٍ٘ی ٌفت‪ :‬زض ؾبَ خبضی ز‪ ٚ‬ثب٘ه ت‪ٛ‬ؾع‪ ٝ‬تعب‪ٖٚ‬‬ ‫‪ ٚ‬ضفب‪ ٜ‬وبضٌطاٖ ‪ٚ‬ظیف‪ ٝ‬پطزاذت تؿ‪ٟ‬یالت ایٗ ح‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬ضا ثط ع‪ٟ‬س‪ ٜ‬زاض٘س‬ ‫‪ٔ ٚ‬تمبعیبٖ ث‪ٛ٘ٝ‬ثت ثط اؾبؼ ثجت٘بْ زض ؾبٔب٘‪ ٝ‬ای‪ٙ‬تط٘تی ٔکبغُ ذبٍ٘ی‬ ‫‪٘ ٚ‬ظط زؾتٍب‪ ٜ‬ترههی ث‪ ٝ‬ثب٘ه ٔعطفی ٔیق‪٘ٛ‬س‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ع‪ٛٙ‬اٖ وطز‪ :‬وُ اعتجبض ؾبَ خبضی ٔکبغُ ذبٍ٘ی ‪ٔ ۰۰۸‬یّیبضز‬ ‫ضیبَ اؾت و‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ظیع ق‪ٟ‬طؾتب٘ی اٖ ثط اؾبؼ قبذم ‪ٞ‬بی ٔه‪ٛ‬ه‬ ‫ق‪ٛ‬ضای ثط٘بٔ‪ ٝ‬ضیعی اؾتبٖ اظ خّٕ‪ ٝ‬تعساز خٕعیت ‪٘ ٚ‬طخ ثیىبضی‬ ‫اؾت‪.‬ؾطپطؾت ٔسیطیت ت‪ٛ‬ؾع‪ ٝ‬وبضافطی‪ٙ‬ی ‪ ٚ‬اقتغبَ ازاض‪ ٜ‬وُ تعب‪،ٖٚ‬‬ ‫وبض ‪ ٚ‬ضفب‪ ٜ‬اختٕبعی اؾتبٖ اضزثیُ ثب اقبض‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ؾ‪ٔ ٟٓ‬کبغُ ذطز ‪ٚ‬‬ ‫ذبٍ٘ی زض التهبز اؾتبٖ تهطیح وطز‪ :‬زض ضاؾتبی حٕبیت اظ ایٗ‬ ‫ٔکبغُ ا‪ِٛٚ‬یت پطزاذت تؿ‪ٟ‬یالت اضظاٖ لیٕت ثب عطح ‪ٞ‬بی پیکطاٖ ‪ٚ‬‬ ‫پکتیجبٖ اؾت‪.‬‬ ‫دٍرُ ّای اهَزشی ٍیصُ جْت اثر بخشی‬ ‫اهَزشْا در تَلیذ‪ ،‬تعویرات ٍ هذیریت در‬ ‫هجتوع هس اًجرد برگسار هی شَد‬ ‫ٔ‪ٙ‬بفظاز‪ ٜ‬تهطیح وطز‪٘ :‬ظبضت ثط ٔتمبعیبٖ ث‪ٟ‬ط‪ٙٔ ٜ‬س اظ تؿ‪ٟ‬یالت ثعس‬ ‫اظ یه ٔب‪ ٜ‬ت‪ٛ‬ؾظ وٕیت‪٘ ٝ‬ظبضت ق‪ٟ‬طؾتبٖ ا٘دبْ ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س قس ‪ ٚ‬ثب‬ ‫وؿب٘ی و‪ ٝ‬تؿ‪ٟ‬یالت ضا زض ذبضج اظ وؿت ‪ٚ‬وبض ذ‪ٛ‬ز ‪ٞ‬عی‪ ٝٙ‬وطز‪ٜ‬‬ ‫ثبق‪ٙ‬س عجک ٔمطضات لب٘‪٘ٛ‬ی ثطذ‪ٛ‬ضز ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س قس‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ذبعط٘کبٖ وطز‪ :‬وؿب٘ی و‪ ٝ‬اظ تؿ‪ٟ‬یالت ٔکبغُ ذبٍ٘ی ؾبَ ‪ٞ‬بی‬ ‫ٔبعی اؾتفبز‪ ٜ‬وطز‪ ٜ‬ثبق‪ٙ‬س‪ٕ٘ ،‬ی ت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س ٔدسزاً اظ تؿ‪ٟ‬یالت ثطذ‪ٛ‬ضزاض‬ ‫ق‪٘ٛ‬س‪ٍٔ ،‬ط ٔب‪ٞ‬یت عطح ذ‪ٛ‬ز ضا ث‪ ٝ‬قىُ وؿت ‪ٚ‬وبض پکتیجبٖ تغییط‬ ‫ز‪ٙٞ‬س‪.‬‬ ‫ؾطپطؾت ٔسیطیت ت‪ٛ‬ؾع‪ ٝ‬وبضافطی‪ٙ‬ی ‪ ٚ‬اقتغبَ اؾتبٖ اضزثیُ ٌفت‪ :‬ثب‬ ‫ته‪ٛ‬یت لب٘‪ ٖٛ‬ایدبز ‪ ٚ‬حٕبیت اظ ٔکبغُ ذبٍ٘ی زض ٔدّؽ اظ ؾبَ‬ ‫‪ ٚ ۰۹‬ثب تکىیُ ؾتبز ؾبٔب٘س‪ٞ‬ی ٔکبغُ ذبٍ٘ی زض ‪ٚ‬ظاضت تعب‪ ،ٖٚ‬وبض‬ ‫‪ ٚ‬ضفب‪ ٜ‬اختٕبعی ‪ٞ ۲۰‬عاض ٔد‪ٛ‬ظ ٔکبغُ ذبٍ٘ی تبو‪ ٖٛٙ‬زض اؾتبٖ‬ ‫اضزثیُ نبزض قس‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫دستگاُّای هربَطِ از ًَساى قیوت کاال در خَزستاى جلَگیری کٌٌذ‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی ‪ -‬اؾتب٘ساض‬ ‫ذببب‪ٛ‬ظؾبببتببببٖ ٌبببفبببت‪:‬‬ ‫زؾتٍب‪ٞ ٜ‬بی ٔطث‪ٛ‬غ‪ ٜ‬شذبیبط‬ ‫وبالی اؾبؾی زض اؾتبٖ ضا‬ ‫ث‪ٌٝ٘ٛ ٝ‬ای ت‪ٙ‬ظیٓ و‪ٙٙ‬س وب‪ٝ‬‬ ‫ثب ٘‪ٛ‬ؾبٖ ‪ ٚ‬یب افعایف لیٕت‬ ‫وببال‪ٞ‬بب ٔب‪ٛ‬اخب‪٘ ٝ‬کب‪ٛ‬یببٓ‪.‬‬ ‫نبزق ذّیّیبٖ ثیبٖ وطز‪ :‬ثبب‬ ‫تهٕیٕبتی و‪ ٝ‬زض ؾغحّٔی‬ ‫ٌطفت‪ٔ ٝ‬یق‪ٛ‬ز قب‪ٞ‬س ایدببز‬ ‫اضأف زض ثبظاض ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ ث‪ٛ‬ز تب أىبٖ پکتیجب٘ی اظ ت‪ِٛ‬یس و‪ٙٙ‬س‪ٔ ٚ ٜ‬هطف وب‪ٙ‬ب‪ٙ‬بس‪ٜ‬‬ ‫ضا ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬ض ‪ٕٞ‬عٔبٖ زاقت‪ ٝ‬ثبقیٓ ‪.‬اؾتب٘ساض ذ‪ٛ‬ظؾتبٖ ثب تبویس ثط خّ‪ٌٛ‬یطی اظ تالعبٓ‬ ‫لیٕت وبال‪ٞ‬ب افع‪ٚ‬ز‪ :‬ضئیؽ خٕ‪ٟٛ‬ضی زؾت‪ٛ‬ض زاز‪ ٜ‬اؾت تب ثب و‪ٙ‬تطَ لیٕبت ‪ٞ‬بب ثب‪ٝ‬‬ ‫ٔطزْ ثیف اظ ایٗ فکبض ‪ٚ‬اضز ٘ک‪ٛ‬ز‪.‬ضئیؽ ؾبظٔبٖ خب‪ٟ‬ببز وکبب‪ٚ‬ضظی ذب‪ٛ‬ظؾبتببٖ‬ ‫ٌفت‪ :‬اظ اثتسای ٔ‪ٟ‬طٔب‪ ٜ‬تبو‪٘ ٖٛٙ‬ؿجت ث‪ٔ ٝ‬ست ٔکبث‪ ٝ‬پبضؾبَ ٔیعاٖ خ‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ضیبعی‬ ‫‪ٞ‬کت زضنس ضقس زاقت‪ ٝ‬اؾت‪.‬ذساضحٓ أیطی ظاز‪ ٜ‬افع‪ٚ‬ز‪ :‬تالـ زاضیبٓ تبب زض‬ ‫قطایظ وٕج‪ٛ‬ز ٔطغ اظ اؾتبٖ ‪ٞ‬بی ‪ٕٞ‬د‪ٛ‬اض ٔطغ ٔ‪ٛ‬ضز ٘یبظ ضا تأیبٗ وب‪ٙ‬بیبٓ‪ٚ.‬ی ثبب‬ ‫اقبض‪ ٜ‬ث‪ٚ ٝ‬ععیت ت‪ِٛ‬یس ترٓ ٔطغ زض اؾتبٖ ازأ‪ ٝ‬زاز‪ٚ ۰۲ :‬احس ت‪ِٛ‬یس ترٓ ٔطغ زض‬ ‫اؾتبٖ ‪ٚ‬خ‪ٛ‬ز زاضزو‪ ٝ‬ض‪ٚ‬ظا٘‪ ۲۸ ٝ‬تٗ ت‪ِٛ‬یس زاض٘س ایٗ زض حبِی اؾت و‪ ٝ‬ض‪ٚ‬ظا٘‪۰۵۷ ٝ‬‬ ‫تٗ ٔیعاٖ ٔهطف ترٓ ٔطغ زض ذ‪ٛ‬ظؾتبٖ اؾت‪.‬‬ ‫أیطی ظاز‪ ٜ‬اظ‪ٟ‬بضزاقت‪ :‬ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ظؾتبٖ ‪ٚ‬اضز و‪ٙٙ‬س‪ ٜ‬ترٓ ٔطغ اؾت ثب‪ٝ‬‬ ‫‪ٕٞ‬یٗ زِیُ لیٕت ایٗ وبال زض اؾتبٖ تبثع لیٕت وک‪ٛ‬ضی اؾت‪.‬‬ ‫ضئیؽ ؾبظٔبٖ خ‪ٟ‬بز وکب‪ٚ‬ضظی اؾتبٖ ٌفت‪ :‬ث‪ ٝ‬ز٘جبَ ایدبز پب‪ٙ‬بح ‪ٚ‬احبس ثبعضی‬ ‫ن‪ٙ‬عتی ت‪ِٛ‬یس ترٓ ٔطغ زض اؾتبٖ ‪ٞ‬ؿتیٓ تب ث‪ ٝ‬ذظ ت‪ِٛ‬یس اعبف‪ ٝ‬ق‪٘ٛ‬س‪.‬‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی ‪ٔ -‬عب‪٘ ٖٚ‬ظبضت ‪ ٚ‬ثببظضؾبی ؾببظٔببٖ‬ ‫ن‪ٙ‬عت‪ٔ ،‬عسٖ ‪ ٚ‬تدبضت اشضثبیدب٘کطلی ٌفبت‪ :‬یبه‬ ‫تٗ ض‪ٚ‬غٗ ٘جبتی ذبضج اظ قجى‪ ٝ‬عطع‪ ٝ‬زضاؾتبٖ وکبف‬ ‫‪ٚ ٚ‬احس ٔترّف ث‪ ٝ‬پطزاذت ‪ٔ ۲۰۸‬یّی‪ ٖٛ‬ضیبَ خبطیبٕب‪ٝ‬‬ ‫ٔبببحبببىببب‪ ْٛ‬قبببس‪.‬یببب‪ٛ‬ؾبببف پببببیبببساضافبببع‪ٚ‬ز‪:‬ثبببب‬ ‫ثط٘بٔ‪ ٝ‬ضیعی ‪ٞ‬بی ا٘دبْ قس‪ ،ٜ‬ضنس ؾیؿتبٕبی فبعببالٖ‬ ‫تدبضی زض ایٗ ؾبٔب٘‪ٞٝ‬ب ث‪ٚ ٝ‬یػ‪ ٜ‬زض ثرف عٕس‪ ٜ‬فط‪ٚ‬قی‬ ‫‪ ٚ‬قطوت ‪ٞ‬بی پرف وبال‪ٞ‬بی اؾبؾی ٔکٕ‪ َٛ‬ثجت زض‬ ‫ؾبٔب٘‪ٞٝ‬ب‪ ،‬ثب خسیت ز٘جبَ ٔیق‪ٛ‬ز‪ٚ.‬ی ٌفت‪ :‬زض فطای‪ٙ‬بس‬ ‫ثبظضؾی ‪ٞ‬بی ٔیسا٘ی ‪ ٚ‬ؾیؿتٕی اظ ‪ٚ‬احس‪ٞ‬بی پرف‪ ،‬ثب‪ٝ‬‬ ‫زِیُ ترّف عطع‪ ٝ‬ذبضج اظ قجى‪ ٝ‬ض‪ٚ‬غبٗ ٘بجببتبی زض‬ ‫احدبْ ٔرتّف‪ ،‬پط‪٘ٚ‬س‪ ٜ‬ترّفبتی ثطای ‪ٚ‬احس ٔتبربّبف‬ ‫تکىیُ ‪ ٚ‬پؽ اظ عی ٔطاحُ لب٘‪٘ٛ‬ی ضؾیسٌی‪ ،‬ث‪ٔ ٝ‬یعاٖ‬ ‫‪ٔ ۲۰۸‬یّی‪ ٖٛ‬ضیبَ خطیٕ‪ ٝ‬قس‪ٔ.‬عب‪٘ ٖٚ‬ظبضت ‪ ٚ‬ثببظضؾبی‬ ‫ؾبظٔبٖ نٕت اؾتبٖ‪ ،‬تهطیح وطز‪ :‬السأبت ٘بظببضتبی‬ ‫ایٗ ؾبظٔبٖ زض ضاؾتبی نیبب٘بت اظ حبمب‪ٛ‬ق ٔهبطف‬ ‫و‪ٙٙ‬سٌبٖ ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬بٖ ثب خسیت ‪ ٚ‬ثب اؾبتبفببز‪ ٜ‬اظ تب‪ٛ‬اٖ ‪ٚ‬‬ ‫ظطفیت ‪ ٕٝٞ‬زؾتٍب‪ٞ ٜ‬بی ٘ظببضتبی اؾبتبب٘بی زض حببَ‬ ‫پیٍیطی ث‪ٛ‬ز‪ ٚ ٜ‬ثب ٔترّفبٖ ‪ٚ‬فک ل‪ٛ‬ا٘یبٗ ‪ٔٚ‬بمبطضات ثب‪ٝ‬‬ ‫قست ثطذ‪ٛ‬ضز ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س قس‪.‬‬ ‫اصالحیِ‬ ‫در اگْی هسایذُ عوَهی یک هررحلرِ ای‬ ‫(ًَبت سَم) ادارُ کل فرٌّگ ٍ ارشاد اسالهی‬ ‫ارربایجاى شرقی چاپ شذُ در رٍزًاهِ ارک‬ ‫بِ شوارُ ‪ ۹۳3۰‬هَرخِ ‪ ۰3۱۱0۱0041‬در‬ ‫جذٍل بٌذ ‪ ۰۱‬تحت عٌَاى سالی سیٌوا فلسطیری‬ ‫اًررشی ٍ ا‬ ‫درصذ ّسیٌِ حاهل ّرای‬ ‫‪ ۰۱۱‬درصذ هی باشذ کِ بذیی ٍسیلرِ اصرالح‬ ‫هی گردد‪۹‬‬ ‫راّکار باغذاراى زًجاى برای هقابلِ با خشکسالی‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی ‪ٔ -‬سیط أ‪ٛ‬ض ثببغبجبب٘بی‬ ‫ؾبظٔبٖ خ‪ٟ‬بزوکب‪ٚ‬ضظی اؾتبٖ ظ٘بدببٖ‬ ‫ٌفت‪ :‬ت‪ٛ‬ؾع‪ ٝ‬ثبغبت پؿت‪ ٝ‬خببیبٍبعیبٗ‬ ‫ٔ‪ٙ‬بؾجی ثطای وکت خبِبیبعی ‪ ٚ‬ؾببیبط‬ ‫ثبغبت زض قطایظ فعبّبی اؾبت‪ٔ.‬بظبفبط‬ ‫ی‪ٛ‬ؾفیپ‪ٛ‬ض اظ‪ٟ‬بض وطز‪ :‬وکب‪ٚ‬ضظ ‪ٚ‬اثؿتب‪ٝ‬‬ ‫ث‪ ٝ‬ظٔیٗ اؾت ‪ ٚ‬اظ عطیک وکبت أبطاض‬ ‫ٔعبـ ٔیو‪ٙ‬س؛ ‪ِٚ‬ی زض قطایبظ فبعبّبی‬ ‫ٕ٘ی ت‪ٛ‬اٖ أیبسی ثب‪ ٝ‬وؿبت ؾب‪ٛ‬ز اظ‬ ‫وکب‪ٚ‬ضظی زاقت ‪ ٚ‬ثطای ثط‪ٖٚ‬ضفت اظ ایٗ قطایظ‪٘ ،‬یبظ ث‪ ٝ‬خبیٍعی‪ٙ‬ی ٔحه‪ٛ‬التی زاضیٓ تب ثبب‬ ‫وٕتطیٗ ٔمساض ٔهطف اه‪ ،‬ا‪ٚ‬ضز‪ ٜ‬ذ‪ٛ‬ثی ثطای وکب‪ٚ‬ضظ ‪ ٚ‬ثبغساض زض پی زاقت‪ ٝ‬ثبقس‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ث‪ ٝ‬ثط٘بٔ‪ٞٝ‬بی تساضن زیس‪ ٜ‬قس‪ ٜ‬ثطای ٔمبثّ‪ ٝ‬ثب قطایظ وٓاثی اقبض‪ ٜ‬وطز ‪ ٚ‬افع‪ٚ‬ز‪ :‬ث‪٘ ٝ‬ظط‬ ‫وبضق‪ٙ‬بؾبٖ زض ثطذی ٔ‪ٙ‬بعک اؾتبٖ ظ٘دبٖ ث‪ٚٝ‬یػ‪ ٜ‬ق‪ٟ‬طؾتبٖ ٔب‪ٜ٘‬کبٖ خببیبٍبعیب‪ٙ‬بی ثببغببت‬ ‫ٔحه‪ َٛ‬پؿت‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬خبی ؾبیط ثبغبت ‪ٔ ٚ‬حه‪ٛ‬الت خبِیعی و‪ٔ ٝ‬هطف اه ثبالیبی زاضز‪ ،‬زض‬ ‫زؾت‪ٛ‬ض وبض لطاض ٌطفت‪ ٝ‬اؾت‪.‬ایٗ ٔؿئ‪ َٛ‬ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ؾع‪ ٝ‬ثیض‪ٚ‬ی‪ ٝ‬وکبت ٔبحبهب‪ٛ‬التبی‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ ٖٛ‬پؿت‪٘ ٝ‬یع ٕٔىٗ اؾت تجعبت ذ‪ٛ‬ثی ٘ساقت‪ ٝ‬ثبقس‪ ،‬تهطیح وطز‪ :‬ا‪ ًٙٞ‬ت‪ٛ‬ؾع‪ ٝ‬زض ایٗ‬ ‫ذه‪ٛ‬ل ٘جبیس ؾطعت ثبالیی زاقت‪ ٝ‬ثبقس‪ .‬زض حبَ حبعط ٔؿبحت ثبغبت پؿت‪ ٝ‬زض وُ اؾتبٖ‬ ‫‪ٞ ۰۰۰‬ىتبض اؾت و‪ ٝ‬اظ ایٗ ٔمساض ‪ٞ ۰۵‬ىتبض ثبض‪ٚ‬ض ‪ ٚ‬ثمی‪ ٝ‬زض ٔطحّ‪ٟ٘ ٝ‬بَ ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س؛ ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ثب‪ٝ‬‬ ‫خسیس ث‪ٛ‬زٖ ثط٘بٔ‪ ٝ‬پؿت‪ٝ‬وبضی زض اؾتبٖ‪ ۵۸ ،‬زضنس ثبغبت وکت قس‪ٙٔ ٜ‬ؿدٓ ‪ ٚ‬یىسؾت ‪ٚ‬‬ ‫یىپبضچ‪ ٚ ٝ‬زض لغعبت التهبزی ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س‪ٚ.‬ی ث‪ ٝ‬ت‪ِٛ‬یس ‪ ٚ‬نبزضات پؿت‪ ٝ‬اظ اؾتبٖ اقبض‪ ٜ‬وبطز ‪ٚ‬‬ ‫یبزا‪ٚ‬ض قس‪ :‬عجک أبض ق‪ٟ‬طؾتبٖ ظ٘دبٖ ‪ٔ ٚ‬ب‪ٙٞ‬کبٖ‪ ،‬ت‪ِٛ‬یس ٔحه‪ َٛ‬پؿت‪ ٝ‬زض ثببغببت ثببض‪ٚ‬ض‬ ‫حس‪ٚ‬ز ‪ ۷۵‬تٗ ث‪ٛ‬ز‪ .‬اِجت‪ ٝ‬زض ٔطحّ‪ ٝ‬ا‪ِٚ‬ی‪ ٝ‬ثبضز‪ٞ‬ی ثبغبت ‪ٞ‬ؿتیٓ ‪ٔ ٚ‬حه‪ َٛ‬ثطزاقبت قبس‪ ٜ‬اظ‬ ‫ثبغبت اغّت زض زاذُ اؾتبٖ ٔهطف زاضز ‪ ٚ‬أبض ٔکرم ‪ ٚ‬لبثبُ اتبىببیبی اظ نببزضات‬ ‫ٔحه‪٘ َٛ‬ساضیٓ‪.‬‬ صفحه 3 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫* پنجشنبه‬ ‫* ‪ 92‬مهر‬ ‫* ‪ 90‬اکتبر‬ ‫* ‪ 00‬ربیع االول‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪2109 :‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫پیص بیىی بارش بزف ی باران در محًرَای ‪ ۲۱‬استان کطًر‬ ‫‪0011‬‬ ‫‪9190‬‬ ‫‪0001‬‬ ‫* صفحه ‪0‬‬ ‫‪‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫جشییات پزداخت یام بٍ مذدجًیان کمیتٍ‬ ‫امذاد‪،‬تسُیالت کارگطایی در صذر‬ ‫سطییس ذجطی‪ -‬مسیطفبمل غىسیً اماساز یزیات ثاب‬ ‫افال خعئیبت یا َبی پطزاذتی ثٍ مسزخًیبن ّامایاتاٍ‬ ‫امساز‪ ،‬گیت‪۶‬اظ اثتسای سبل تب پبیبن ضُطیًض‪ ،‬ثایاطاتاطیاه‬ ‫تقساز یا َبی پطزاذتی مطثًط ثٍ تسُیالت ّبضگطابیای‬ ‫ثًزٌ است‪.‬فلی فبضًضی اىعیز‪ ۶‬ایاه یا َاب زض ٍابلات‬ ‫تسُیالت ّبضگطبیی‪ ،‬مسْه‪ ،‬اضتنبل ی ذاًزّایابیای‪،‬‬ ‫زضمبن ی ىطَىگی ثٍ مسزخًیبن اذتػابظ پایاسا ّاطزٌ‬ ‫است‪.‬یی تبّیس ّطز‪ ۶‬اظ اثتسای سبل خابضی تاب پابیابن‬ ‫ضُطیًض مبٌ‪َ ۲۱ ،‬عاض ی ‪ ۱۱۲‬ىَطٌ یا ّبضگطبیی ثٍ مجلال‬ ‫‪ ۰۱۲‬میلیبضز تًمبن اظ غىسیً امساز یزیت ی َماچاىایاه‬ ‫‪َ ۲۵‬عاض ی ‪ ۲۰۲‬ىَطٌ یا ویع ثٍ مجلل ‪ ۲۰۳‬میلیبضز تًمبن اظ‬ ‫سًی ثبوَِبی فبمل ثٍ مسزخًیبن پطزاذت ضسٌ است‪.‬‬ ‫مسیط فبمل غىسیً امساز یزیت اظ پطزاذت ‪ ۳۰۲۲‬ىَاطٌ‬ ‫یا یزیقٍ مسْه ثٍ اضظش ‪ ۵۴‬میلیبضز تاًمابن اظ ساًی‬ ‫غىسیً امساز یزیت ذجط زاز ی گیت‪َ ۶‬مچىیه عی ایاه‬ ‫مست ‪ ۱۲۲‬یا مسْه ویع ثٍ مجلل ‪ ۳‬میلیبضز تًمبن اظ سًی‬ ‫ثبوِ َبی فبمل ترػیع یابىاتاٍ اسات‪.‬فابضاًضی ثاٍ‬ ‫تسُیالت اضتنبل ی ذًزّیبیی اضبضٌ ّطز ی گایات‪۳ ۶‬‬ ‫َعاض ی ‪ ۲۰۰‬ىَطٌ یا اضتنبل ثب افتجبض ‪ ۲۱۱‬میلیبضز تاًمابن‬ ‫تًسظ غىسیً امساز ی ‪ ۲۱۱۲‬ىَطٌ یا ویعثاٍ ماجالال ‪۱۳‬‬ ‫میلیبضز تًمبن تًسظ ثبوَِب ثٍ مسزخًیبن تحت پًضاص‬ ‫اذتػبظ پیسا ّطزٌ است‪.‬یی زض ذػاًظ پاطزاذات‬ ‫تسُیالت حًظٌ مسْه ویع اىعیز‪ ۶‬اظ اثتسای سبل خبضی تب‬ ‫پبیبن ضُطیًضمبٌ ‪َ ۲۲‬عاضی ‪ ۴۲‬ی ىَطٌ یا ثٍ ماجالال ‪۲۲۱‬‬ ‫میلیبضز تًمبن اظسًی غىسیً امساز یزیت ثٍ مسزخًیبن‬ ‫تحت پًضص ّمیتٍ امسازپطزاذت ضسٌ است‪.‬مسیطفبمال‬ ‫غىسیً امساز یزیت گیت‪ ۶‬زضحًظٌ زضمبن ی ىطَىاگای‬ ‫ویع ثٍ تطتیت ‪ ۲۱۱۲‬ی ‪ ۲۱۲۵‬ىَطٌ یا َط ّسا ثب افتجبض ‪۵‬‬ ‫میلیبضز تًمبن ثٍ مسزخًیبن اضائٍ ضسٌ اسات‪.‬یی اؽاُابض‬ ‫زاضت‪ ۶‬زض مدمًؿ یا َبی پطزاذت ضسٌ عی ایه ماست‬ ‫‪َ ۲۲۱‬عاض ی ‪ ۱۱۵‬ىَطٌ اظسًی غىسیً اماساز یزیات ی‬ ‫ثبوَِب ثب افتجبض یُْعاض ی ‪ ۲۲‬میلیبضز تًمبن ثًزٌ است‪.‬‬ ‫سطییس ذجطی‪ -‬ضئیس مطّع اعالفبت ی ّىتطل تطاىیِ ضاًَض وبخب گیت‪ ۶‬ثط اساب افاال‬ ‫َبی سبظمبن ًَاضىبسی پیص ثیىی می ضًز اذط َیتٍ زض محًضَبی ‪ ۲۱‬استبن ّطاًض ضابَاس‬ ‫ثبضش ثطه ی ثبضان ثبضیم‪.‬سطَىگ احمس ضیطاوی زض گیت ی گً ثب ذجطوگبض مُط ثاب اضابضٌ ثاٍ‬ ‫افال پیص ثیىی َبی سبظمبن ًَاضىبسی اؽُبض ّطز‪ ۶‬اظ ضیظ پىدطىجٍ ایه َیتٍ ثابضش ثاطه ی‬ ‫ثبضان زض اّثط محًضَبی استبن َبی مبظوسضان‪ ،‬اشضثبیدبن ضطٍی‪ ،‬اضزثیل‪ ،‬تُطان‪ ،‬الجطظ ی ثابضش‬ ‫ثبضان زض اّثط محًضَبی استبنَبی ذطاسبن ضضًی‪ ،‬سمىبن‪ ،‬گلستبن‪ ،‬ذطاسبن ضمبلی‪ ،‬ظودبن‪،‬‬ ‫ٍعییه ی گیالن پیص ثیىی ضسٌ است‪.‬‬ ‫ثٍ گیتٍ ضئیس مطّع اعالفبت ی ّىتطل تطاىیِ ضاًَض وبخب ثط ایه اسب ضطایظ مىابساجای زض‬ ‫پبیبن ایه َیتٍ ثطای مسبىطت زض خبزٌای ّطًض ذػًغبً زض استبنَبی ضمبلی ّطاًض یخاًز‬ ‫وساضز‪.‬‬ ‫یی اىعیز‪ ۶‬چىبوچٍ َمًعىبن زض ایه ایب ٍػس سیط ضطیضی زاضواس زظ اسات ماست ظمابن‬ ‫ثیطتطی ثطای ضسیسن ثٍ مَػس زض وؾط ثگیطوس ی ثب تًخٍ ثٍ ضطایظ ثبضوسگی ی لنعوسگی خبزٌَب‬ ‫ضفبیت احتیبط ثیطتط ی ضفبیت ىبغلٍ عًلی ثیطتط ثب ذًزضی خلًیی ثٍ ماىاؾاًض اخاتاىابه اظ‬ ‫تػبزىبت تًغیٍ میضًز‪.‬‬ ‫اسامی افزاد ممىًع الخزیج در ساماوٍ ثبت مه بٍ ریس است‬ ‫‪‬‬ ‫سطییس ذجطی‪ -‬ضئیس سبظمبن ثجت اسىبز ّطًض‪ ۶‬اسابمای اىاطاز‬ ‫ممىًؿ الرطیج زض سبمبوٍ ثجت مه ثٍ ضیظ است ی اىطاز میتًاوىاس‬ ‫ثب مطاخقٍ ثٍ ایه زضگبٌ اظ یضقیت ممىًؿ الرطیخی ذاًز اگابٌ‬ ‫ضًوس‪.‬شثیح اهلل ذساییبن گیت‪ ۶‬زض زضگبٌ الْتطیویْی ثاجات ماه‬ ‫مطرع است ٍّ چٍ اىطازی ممىًؿ الرطیج َستىس ی ّبمال َام‬ ‫اعالفبت ایه زضگبٌ ثطیظ است ی اىطاز ثب مطاخقٍ ثٍ ایه زضگبٌ اظ‬ ‫ممىًؿ الرطیخی ذًز میتًاوىس مغلـ ضًوس ی ویبظی ثٍ استقال اظ‬ ‫سبظمبن ثجت ویست‪.‬ضئیس سبظمبن ثجت اسىبز ی اماالُ ّطاًض‬ ‫اىعیز‪َ ۶‬مچىیه َطّسی ثب مطاخقٍ ثٍ سبمبوٍ ثجت مه میتًاوس اعالفبت مطثًط ثٍ امالُ ثجتی‪ ،‬ضطّتَب ی‬ ‫وطبنَبی ثجت ضسٌ ی َمچىیه َمٍ ذسمبت ثجتی ضا ٍّ اضائٍ میزَیم اظ ایه سبمبوٍ زضیبىت ّىس‪.‬سرىگاًی‬ ‫ًٌٍ ٍضبییٍ َمچىیه اؽُبض زاضت‪ ۶‬ممىًؿ ّطزن ثٍ ّبضگیطی ٍضبت زض امط یّبلت‪ ،‬محطی ّطزن خبمقٍ اظ‬ ‫اىطازی است ٍّ سبلَبی سبل تدطثٍ ّست ّطزوس ی میتًاوىس ذسمبت ضبیبوی اضائٍ زَىس ی اگط ٍطاض اسات‬ ‫اغالحبتی زضمًضز یّبلت غًضت گیطز ثبیس ثب ّمِ ًٌٍ ٍضبییٍ‪ ،‬زیلت ی ّبوًن یّال زیحٍ خبمقی زض‬ ‫ایه ذػًظ تُیٍ ضًز ٍّ َم ًٍاویه ثٍ ضیظ ی َم وًاٍع امط ثطعطه ضًز‪.‬‬ ‫تعییه خط فقز بًمی ‪،‬قیمتگذاری سبذ َشیىٍ خاوًارَا بز اساس ضزایط اوُا‬ ‫ضزایط باسگطایی مذارس دارای ‪ ۰۳۳‬داوص امًس ی باالتز در اباوماٌ‬ ‫سطییس ذجطی‪ -‬ضییس مطّع پبیص ىَط ّمیتٍ امساز اظ عطاحای‬ ‫مسل ثًمی تقییه ذظ ىَط تًسظ ّمیتٍ امساز ذجط زاز ی گایات‪۶‬‬ ‫زض ثرص ىَط ذًضاّی ی ىَط میطذاًضاّای ثاطای ایلایاه ثابض‬ ‫استبوساضزسبظی خسیسی زض ّمیتٍ امساز متاىابسات ثاب ضاطایاظ‬ ‫ذبوًازٌَب ضْل گطىتٍ است ی اّىًن ایه سجس‪ ،‬استبواساضزسابظی‬ ‫ی ٍیمتگیطی می ضًز‪.‬اثطاَیم ثبمجبوی گیت‪ ۶‬زض ثاراص ىاَاط‬ ‫ذًضاُ ی ىَط میطذًضاُ ثطای ایلیه ثابض اساتابواساضزسابظی‬ ‫خسیسی زض ّمیتٍ امساز متىبست ثب ضطایظ ذبوًازٌ َب ضاْال گاطىاتاٍ اسات ی اّاىاًن ایاه ساجاس‬ ‫استبوساضزسبظی ی ٍیمتگیطی میضًز ی حسیزا حساٍل مجلل مًضز ویبظ یِ ویط زض ثرص ذًضاُ ّاٍ‬ ‫ثبیس زاضتٍ ثبضس ثٍ غًضت اوالیه زض ‪ ۲۴۱۱‬وَغٍ ّطًض تًلیس ی مطرع میضًز‪.‬یی ثب ثایابن ایاىاْاٍ‬ ‫ثطاسب ایه مسل ظیط سبذت زظ ثٍ َمطاٌ سیستم وط اىعاضی اوالیىی ىطاَم ضسٌ است ٍّ ثٍ تیْیِ‬ ‫َط مىغٍَ متیبیت است‪ ،‬ازامٍ زاز‪ٍ ۶‬یمت سجسی ٍّ تًلیس میضًز اظ خىس ّبضثطزی است؛ ذظ ىَاطی‬ ‫ٍّ ثتًاوس زض حًظٌ فملیبت ی اخطا‪ ،‬ىَیط ضا اظ میط ىَیط تیْیِ ّىس ی ّبضثطز زاضتٍ ثبضس‪ .‬ثطای ایلایاه‬ ‫ثبض زض ّطًض ایه ثستط ىطاَم ضسٌ تب ذظ ىَط َط ذبوًازٌای زض َط مًٍقیت مْبوی ٍّ ظوسگی می ّىاس‪،‬‬ ‫مطرع ضًز‪ .‬زض ایه مسل ثًمی ایىگًوٍ ویست ٍّ ذظ ىَطی ضا زض وؾط ثگیطیم ی ان ضا مطمًل َاماٍ‬ ‫ثسین تًخٍ ثٍ تیبیتُبی مىغٍَ ای ثساویم‪ ،‬ثلٍْ ثطای َط ذبوًازٌای حساٍلَبیی زض حاًظٌ ذاًضاُ ی‬ ‫میطذًضاُ مطرع ی استبوساضزسبظی ضسٌ است‪ .‬ىطایىس ایه مسل ثط اسب مغبلقبت فلمی ی ثطمجىابی‬ ‫وؾط ورجگبن عطاحی ضسٌ است ی اسبتیس ثطخستٍ اٍتػبزی وسجت ثٍ ایه ماسل واؾاطات ذاًز ضا اضائاٍ‬ ‫میزَىس‪.‬ضئیس مطّع پبیص ىَط ّمیتٍ امساز اؽُبض ّطز‪ ۶‬زض غًضتی ٍّ ایه مسل وُبیی ضًز‪ ،‬ثاطای َاط‬ ‫ذبوًازٌ ثطمجىبی ان حساٍلَب افال میّىیم ٍّ ذبوًازٌ ویبظ ثٍ چٍ اٍالمی ی چٍ مجلنی زاضز تاب ثاتاًاواس‬ ‫حساٍل ظوسگی ذًز ضا ازاضٌ ّىس‪.‬‬ ‫سطییس ذجطی‪-‬سرىگًی یظاضت امًظش ی پطیضش زض‬ ‫امط ثبظگطبیی مساض ثب ضابضٌ ثاٍ ایاىاْاٍ زض ىابظ ایل‬ ‫ثبظگطبیی حسیز ‪ ۱۲‬زضغس زاوص امًظان مىبعٌ ضیستبیی‬ ‫ی فطبیطی ی زاوص امًظان ضبذٍ مُبضتی ىَظ زض زضی‬ ‫مُبضتی تحت پًضص امًظش حضًضی ٍاطاض گاطىاتاىاس‪،‬‬ ‫زضثبضٌ ثبظگطبیی مساض زض ىبظ زی ٍّ اظ اثاتاسای اثابن‬ ‫امبظ می ضًز تًضیحبتی اضائٍ ّطز‪.‬فالایاطضاب ّاماطئای‬ ‫مساض اؽُبض ّطز‪ ۲۵ ۶‬مبٌ یٍیٍ امًظضی زض ّطًض ماب ی‬ ‫اوچٍ ثٍ فىًان ثعضگتطیه اذتالل امًظضی زض زویب اظ ان وب ثطزٌ ضس ثطای سیستم اماًظضای ثسایابض‬ ‫اظاضزَىسٌ ثًز ی خطیبن یبزگیطی ضا متًٍو ّطز ی ٍسضی ثٍ ان اسیات ظز‪ .‬وابگاعیاط ثاٍ سامات‬ ‫امًظشَبی مدبظی ضیی ایضزیم ٍّ زض ایه مسیط تجقبت امًظش مدبظی ی اىت ّیییت یبزگایاطی‬ ‫ضا َم ضبَس ثًزیم‪.‬یی اىعیز‪ ۶‬زض تمب زویب ثبظگطبیی‪ ،‬ضییْطز مبلت ثًز ی ثستاٍ ثاًزن ماساض ضا‬ ‫اسیتظا میزاوستىس‪ .‬ایه فَیسٌ زض مدبمـ ثیهالمللی ًٍت گطىت ٍّ محیظَبی ماسضساٍ ثابیاس اظ‬ ‫عطیٌ ثُجًز ی اضتَبی ضطایظ تًُیٍ ّال َب‪ّ ،‬بَص تقساز زاوصامًظان ی حیاؼ ىابغالاٍ گاصاضی‬ ‫ىیعیْی ایمه ضًوس ی ضطایظ ثطای امًظش حضًضی مُیب ضًز‪.‬سرىگًی یظاضت امًظش ی پطیضش‬ ‫زض امط ثبظگطبیی مساض ثب اضبضٌ ثٍ َمسًیی وگبٌ یظاضت ثُساضت ی یظاضت امًظش ی پطیضش ٍّ‬ ‫زمسمٍ تقلیم ی تطثیت زاضتىس گیت‪ ۶‬زض وُبیت ثٍ ایه وتیدٍ ضسیسیم ٍّ ثٍ تسضیح ثٍ سمت ثبظگطبیی‬ ‫حطّت ّىیم ی ثٍ َمیه زلیل زض ایلیه ٍس ثب َمْبضی زی یظاضتربوٍ زستًضالقملَابی ثاُاساضاتای‬ ‫تسییه ی چُبضزَم ضُطیًض مبٌ سبل خبضی پطیتْلَبی ثُساضتی ثبظگطبیی مساض اظ سًی یظاضت‬ ‫ثُساضت اثالک ضس ی امًظش ی پطیضش ویع ان ضا ثٍ مساض اضسبل ّطز ٍّ ثٍ مقىبی ایاه ثاًز ّاٍ‬ ‫سیستم زضمبوی ی وؾب امًظضی ّطًض ثبظگطبیی مساض ضا زض ایلًیت ٍطاض زازٌ است‪.‬‬ ‫پًکی استخًان بیماری خامًضی کٍ َیچ عالیمی وذارد‬ ‫سطییس ذجطی‪ -‬یظیاط ثاُاساضات‪ ،‬زضمابن ی‬ ‫امًظش پعضْی‪ ،‬ضمه تبّیس ثط وَص ی اَمیت‬ ‫پًّی استرًان ثط ّیییت ظوسگی اوسبن‪ ،‬ان ضا‬ ‫ثیمبضی ذبمًضی فاىاًان ّاطز ّاٍ تاب ثاطیظ‬ ‫ضْستگی‪ ،‬ثٍ عًض مقمًل َی فالئم ی وطبوٍ ای‬ ‫اظ ذًز ثطیظ ومی زَس‪ .‬ثُطا فایاه الالاُای زض‬ ‫پیبمی وًضت‪ ۶‬خُبن امطیظ ثب تمبمی ماؾابَاط ی‬ ‫زستبیضزَبی پیسا ی پىُبن ذًز ىطغت ی چبلاص‬ ‫َبی ىطایاوی ضا پیص ضیی ظوسگی ثطط ٍطاض زازٌ‬ ‫است‪ .‬اظ یِ سً اىعایص تسُیالت اختامابفای‪،‬‬ ‫تًلیس ضیظ اىعین فلم ی ىىبیضی‪ ،‬ثُجًز الگًَابی‬ ‫افشین بز ‪َ ۶۰۷‬شار وفز در مزسَای‬ ‫کطًر پایص سالمت ضذوذ‬ ‫سطییس ذجطی‪- -‬ضئیس سبظمابن اماساز ی وادابت اظ‬ ‫مطثبلگطی ی پبیص سالمت ‪َ ۳۱۲‬اعاض ی ‪ ۱۰۵‬مسابىاط‬ ‫یضیزی زض مجبزی مطظی ضسمی ّطًض ثٍ مىؾًض ّىاتاطل‬ ‫ضیًؿ ثیمبضی ّطیوب ذجط زاز‪ .‬مُسی یلای پاًض ضاماه‬ ‫تبّیس ثط تسای اخطای عطح ّىتطل ثُساضتی مسبىطان زض‬ ‫مجبزی مطظی ّطًض گیت‪ ۶‬ایه عطح ثب َمْبضی یظاضت‬ ‫ثُساضت‪ ،‬زضمبن ی امًظش پعضْی اظ ‪ ۱۲‬اسیىسمابٌ ‪۵۵‬‬ ‫امبظ ضسٌ ی تب غجح امطیظ ‪ ۱۴‬مُطمبٌ ‪َ ۳۱۲ ،۲۰۲۲‬عاض ی‬ ‫‪ ۱۰۵‬ویط اظ مسبىطان ّىتطل ی مطثابلاگاطی ضاسٌ اواس‪.‬یی‬ ‫اىعیز‪ ۶‬زض ایه مست ‪َ ۲۲۰‬عاض ی ‪ ۱۲۲‬مًضز تست ىاًضی‬ ‫ی ‪َ ۴۳‬عاض ی ‪ ۳۰۲‬مًضز تست پی سای اض اظ مسابىاطان‬ ‫مطًُْ ثٍ ّطیوب گطىتٍ ضسٌ ی ‪ ۱۲۱‬ویط اظ مسبىطان ویاع‬ ‫ثٍ غًضت مًٍت ٍطوغیىٍ ضسٌ اوس‪.‬ضئیس سبظمبن امساز ی‬ ‫ودبت گیت‪ ۶‬ایه عطح ثب مطبضّت ‪ ۰۳۲‬ویطیی فملیبتای‬ ‫زض ‪ ۲۲‬استبن زض حبل اخطاست‪.‬ی ثط اساب ماقایابضَابی‬ ‫ٍغقی تطریػی‪َ ۲۱ ،‬عاض ی ‪ ۱۲۴‬ثیمبض خسیس ماجاتاال ثاٍ‬ ‫ًّییس‪ ۲۵‬زض ّطًض ضىبسبیی ضس ٍّ یِ َاعاض ی ‪۳۴۱‬‬ ‫ویط اظ اوُب ثستطی ضسوس‪.‬‬ ‫ظوسگی ی زستطسی ثٍ ضیش َابی زضمابوای ی‬ ‫زاضیَبی خسیس مًخت اىعایص ضبذع امیس ثاٍ‬ ‫ظوسگی ی حطّت خًامـ ثٍ سمت سابلاماىاسی‬ ‫ضسٌ ی زض مَبثل ثٍ زلیل تنییط زض سجِ ظوسگی‪،‬‬ ‫استیبزٌ اظ تنصیٍ امبزٌ ی میط اضگبویِ‪ ،‬فابزات‬ ‫ملظ ی مػطه ىطایضزٌ َابی اسایات ضسابن‪،‬‬ ‫زیضی اظ عجیقت ی اپبضتمبن وطایاىای‪ّ ،‬ابَاص‬ ‫تحطُ ىیعیْی‪ ،‬مػطه ضی ثٍ گستطش ثاطذای‬ ‫ىطایضزٌ َبی زاضییی وؾیط استطیییسَاب‪ ،‬تابثایاط‬ ‫اىعایص تًلیس ی مًاخٍُ ثب ازیىسٌ َبی محیغای‪،‬‬ ‫َمگی مًخت تىعل ّیییت ظوسگای ذػاًغاب‬ ‫تخفیف بیمٍ ضخص ثالث خًدیر با تعًیض پالک‬ ‫حذف ومیضًد‬ ‫سطییس ذجطی‪ -‬مقبین اختمبفای ی‬ ‫ىطَىگ تطاىیِ پلیس ضاًَض وابخاب‬ ‫گیت‪ ۶‬ضبیقٍ حصه ترییو ثایاماٍ‬ ‫ضرع ثبلث ذًزضیَب ثب تنایایاط یاب‬ ‫تقًیض پالُ‪ّ ،‬صه محض است‪.‬‬ ‫اذیطاً ضبیقٍای زض ىضابی مادابظی‬ ‫مغطح ضسٌ ٍّ ثب تنییط پالُ ذًزضیَب ترییو ثیمٍ ضرع ثبلث اظ‬ ‫ثیه می ضیز ی زیثبضٌ اظ غیط ضطیؿ می ضًز‪ ،‬زض َمیه ضاستب سطَىگ‬ ‫فیه اهلل خُبوی اؽُبض زاضت‪ ۶‬عجٌ ٍبوًن پالُ َابیای ّاٍ ثایاص اظ‬ ‫یْسبل استیبزٌ وطًز‪ ،‬ثب حیؼ سًاثٌ ثٍ ویط زیگطی مىتَل می ضًز‪.‬‬ ‫مقبین اختمبفی ی ىطَىگ تطاىیِ پلیس ضاًَض وبخب تػاطیاح ّاطز‪۶‬‬ ‫عجٌ ٍبوًن ىطزی ٍّ چىسیه پالُ ىِ ضسٌ زاضتٍ ثبضس‪ ،‬ایه پاالُ‬ ‫َب ثٍ غًضت تیْیِ ضسٌ ی اظاز زض اذتیبض مطاّع تقًیض پالُ ماب‬ ‫َستىس ی اگط ظیط یِ سبل ثبضس پالُ متقلٌ ثٍ یی زض مطّع ضامابضٌ‬ ‫گصاضی یب تقًیض پالُ‪ ،‬ثٍ ذًزضیی ایطبن اذتػبظ پیسا می ّىاس‬ ‫امب ثبزی یْسبل ممْه است پالُ زیگطی ترػیع یبثس‪ .‬وابگایاتاٍ‬ ‫ومبوس غطىب زض مطاّع ضمبضٌ گصاضی مستَط زض ّبضذبوٍ پالُ خسیاس‬ ‫ثٍ ذًزضی وػت میضًز تب زض تحًیل ذًزضی َب ثٍ مطتطیابن تساطیاـ‬ ‫گطزیسٌ ی َی یٍیٍ ای ضخ وسَس‪.‬یی اىعیز ‪ ۶‬ترییو فس ذسابضت‬ ‫زض ثیمٍ وبمٍ ضرع ثبلث متقلٌ ثٍ مبلِ یسیلٍ وَلیٍ (غبحت پاالُ‬ ‫اوتؾبمی یسیلٍ وَلیٍ) است ی ثط اسب مَطضات ثیمٍ ضاراع ثابلاث‪،‬‬ ‫مبلْیه یسبیل وَلیٍ مًتًضی ظمیىی می تًاوىس سبثٍَ تارایایاو فاس‬ ‫ذسبضت ثیمٍ وبمٍ ضرع ثبلث پالُ ٍجلی ذًز ضا َمعمبن ثب اواتاَابل‬ ‫مبلْیت یب َط ظمبن پس اظ ان ثٍ یسیلٍ وَلیٍ زیگط اظ َمبن وًؿ ( مثاال‬ ‫سًاضی ثٍ سًاضی) ٍّ متقلٌ ثٍ ذًز‪َ ،‬ماساط‪ ،‬یالاسیاه ی یاب ایزز‬ ‫ثالیاسغٍ اوُب ثبضس اوتَبل زَىس‪.‬‬ ‫گشارش‬ ‫فاجعٍای بٍوام مًتًرسیکلتَای فزسًدٌ‪،‬‬ ‫دی ضزط السم بزای تعییه فزسًدگی خًدریَا‬ ‫حبز ٍّ ثطاسب اییهوبمٍ اخطایی مبزٌ ‪ٍ ۴‬ابواًن َاًای پابُ‪،‬‬ ‫مالُ اسَبط اوًاؿ ذًزضیَب مقبیىٍ ىىی است‪ ،‬ایه پطسص مغاطح‬ ‫میضًز ٍّ ایب ایه اییه وبمٍ ضمبوت اخاطایای وایاع زاضز یاِ‬ ‫ّبضضىب میگًیس‪ ۶‬ضاَْبض اضائٍ ضسٌ زض اییهوبمٍ خسیس ّبضامس‬ ‫است امب وؾبضت ثط مطاّع مقبیىٍ ىىی ی ضغس مقبیىٍ ىىی ذاًزضیَاب‬ ‫زی ضطط زظ خُت اخطای مغلًه ایه ایایاه وابماٍ ی تاقایایاه‬ ‫ذًزضیَبی ىطسًزٌ است‪ٍ.‬بوًن ًَای پبُ زض حبلای ثاب َاسه‬ ‫اغلی ّبَص الًزگی ًَا زض سبل ‪ ۵۲‬ثٍ تػًیت ضسیس ٍّ مبزٌ ‪۴‬‬ ‫ان ثٍَمیه مىؾًض تمبمی اضربظ حَیَی ی حًٍَی مبلِ یسبیال‬ ‫وَلیٍ مًتًضی افم اظ سجِ‪ ،‬ویمٍسىگیه‪ ،‬سىگیه‪ ،‬مًتًضسیْلت ضا‬ ‫مْلو ّطزٌ است ٍّ یسبیل وَلیٍ ذًز ضا پس اظ ضسیسن ثٍ ساه‬ ‫ىطسًزگی اظ ضزٌ ذبضج ّىىس امب سبل گصضتٍ ثطاساب اساتاقاال‬ ‫زیًان فسالت ازاضی اظ ضًضای وگُجبن اثغبل ضس‪ .‬زض ایایاه وابماٍ‬ ‫ٍسیم مبزٌ ‪ٍ ۴‬بوًن ًَای پبُ مالُ اساَابط ذاًزضیَاب‪ ،‬ساه‬ ‫ىطسًزگی ذًزضی ثًز زضحبلیٍّ ثطاساب ایایاه وابماٍ اخاطایای‬ ‫خسیس ایه مبزٌ ٍّ زض ذطزاز مبٌ سبل خبضی تػًیت ضس‪ ،‬ماالُ‬ ‫اسَبط اوًاؿ ذًزضیَب مقبیىٍ ىىی است‪.‬زض اییهوبمٍ خسیس زی واًؿ‬ ‫سه مطظ ىطسًزگی ی سه ىطسًزگی ثطای اوًاؿ یسابیال واَالایاٍ‬ ‫تقطیو ضسٌ است ی ثٍ ایهتطتیت ظمبویٍّ یسیلٍ وَلیٍ ثٍ سه ماطظ‬ ‫ىطسًزگی یقىی سىی ٍّ یسبیل وَلیٍ مًتًضی ثٍ فلت عًل فمط ی‬ ‫میعان ّبضّطز‪ ،‬زچبض اىت فملْطزی ی ایمىی میضسس‪ ،‬وایابظماىاس‬ ‫مطاٍجت ی تقمیطات ثیطتط است ی ثبیس تقساز زىقبت مقابیاىاٍ ىاىای‬ ‫سبزوٍ ی َعیىٍ َبی تطزز ان اىعایص یبثس َمچىیه زض ایه اییهوبمٍ‬ ‫خسیس‪ ،‬یسیلٍ وَلیٍ مًتًضی ٍّ ثسین تًخاٍ ثاٍ حاس ساه ماطظ‬ ‫ىطسًزگی‪ ،‬پس اظ زی زیضٌ متًالی مىسضج زض خاسیل ساه ماطظ‬ ‫ىطسًزگی ی تقساز زىقبت اودب مقبیىٍ ىىی اوًاؿ یسابیال واَالایاٍ‬ ‫مًتًضی‪ ،‬وتًاوس گًاَی مقبیىٍ ىىی مقتجط اذص ّىس ثٍفىًان یسایلاٍ‬ ‫وَلیٍ مًتًضی ىطسًزٌ مطرع ی مطمًل محسیزیت­ َبی مبزٌ ‪۴‬‬ ‫ٍبوًن ًَای پبُ می ضًز‪.‬ثُعاز اضداقای زض گایات ی گاً ثاب‬ ‫ایسىب‪ ،‬ضمه ثیبن ایىٍْ ضاَْبض اضائٍ ضسٌ زض اییهوبمٍ مبزٌ ‪ٍ ۴‬بوًن‬ ‫ًَای پبُ مجىی ثط تقییه ىطسًزگی ذًزضیَب ثاطاساب اواداب‬ ‫مقبیىٍ ىىی‪ ،‬ضیضی ّبضامس است‪ ،‬تػطیح می ّاىاس‪ ۶‬واؾابضت ثاط‬ ‫مطاّع مقبیىٍ ىىی ی ضغس مقبیىٍ ىىی ذاًزضیَاب زی ضاطط زظ‬ ‫خُت اخطای مغلًه ایه اییهوبمٍ ی تقییه ذًزضیَبی ىاطساًزٌ‪،‬‬ ‫اظ ضزٌ ذاابضج ّااطزن یااب مااحااسیز ی ماامااىااًؿ ّااطزن تااطزز‬ ‫انَب است‪.‬ایه فضً سبثٌ ّبضگطیٌ ملی ّبَص الًزگی َاًای‬ ‫ّالوطُطَب میگًیس‪ ۶‬مب اظ ظیطسبذتَبی زظ خاُات اخاطایای‬ ‫ّطزن اییهوبمٍ مبزٌ ‪ٍ ۴‬بوًن ًَای پبُ زض ذػاًظ تاقایایاه‬ ‫ىطسًزگی ذًزضیَب ثطاسب مالُ ماقابیاىاٍ ىاىای زض ّطاًض‬ ‫ثطذًضزاضیم چطاٍّ َم مطاّع مقبیىٍ ىىی زض سطاسط ّطًض ىاقابل‬ ‫َستىس ی َم ظیاطسابذات َابی ماًضز وایابظ خاُات اساتایابزٌ‬ ‫اظ سیستمَبی ضغس مْبویعٌ ذًزضیَبی ىبٍس مقبیىٍ ىىی زض ضُطَب‬ ‫ثٍییشٌ ّالوطُطَب ىطاَم است‪ ،‬ثب ایه حبل اضبضٌ ثٍ چىس اضْبل یاب‬ ‫ثٍ وًفی اسیت زض اخطای ایه اییهوبمٍ ضطیضی اسات ّاٍ زظ‬ ‫است خُت اخطای مغلًه ایه اییهوبمٍ ضىـ ضًوس‪.‬ثٍ گیاتاٍ ایاه‬ ‫ّبضضىب ‪ ،‬یْی اظ مطْالتی ٍّ ثط سط ضاٌ اساَابط ذاًزضیَابی‬ ‫ىطسًزٌ ثط مجىبی مقبیىٍ ىىی ٍطاض زاضز‪ ،‬ترلیبتی است ٍّ گبَی زض‬ ‫مطاّع مقبیىٍ ىىی غًضت میگیطز ی مىدطثٍ غسیض گًاَای َابی‬ ‫ارسال پیامک تبلیغاتی اس ضمارٌ ضخصی‬ ‫تخلف است‬ ‫ثطای سبلمىسان ضسٌ است‪.‬اظ خملٍ اثبض ضً ایه‬ ‫تنییط گستطزٌ زض سجِ ظوسگی ثطاط‪ ،‬اىاعایاص‬ ‫مًاضز ثیمبضی پًّی استرًان است‪ ۱۲ .‬اّتجط ثاٍ‬ ‫ضیظ خُبوی استئًپطیظ تسمیٍ ی اذتػبظ یبىتٍ تب‬ ‫تبّیسی ثط وَص یاَمیت ایه ثیمبضی ثط ّیییات‬ ‫ظوسگی ثطط ثبضس‪.‬‬ ‫بیمٍ سوان خاوٍ دار مطالبٍ جذی‬ ‫در میان سوان است‬ ‫سااطییااس ذااجااطی‪ -‬ضئاایااس‬ ‫ىطاّسیًن ظوبن ی ذبوًازٌ مدلس‬ ‫ضًضای اسالمی گیت‪ ۶‬ثیمٍ ظوابن‬ ‫ذبوٍ زاض مغبلاجاٍ ای خاسی زض‬ ‫میبن ظوبن ضسٌ است ی اظ َمایاه‬ ‫خُت مْلییم پبسد مىبسجای ثاٍ‬ ‫ایه مغبلجٍ مطزمی زض وؾط زاضتٍ ثبضیم‪.‬ىابعاماٍ ٍابسام پاًض ضئایاس‬ ‫ىطاّسیًن ظوبن ی ذبوًازٌ مدلس ضًضای اسالمی وًضت‪ ۶‬ثیماٍ ظوابن‬ ‫ذبوٍ زاض یْی اظ مًضًفبتی است ٍّ اظ سبل َب پیص مغطح ضاسٌ ی‬ ‫َمًاضٌ زض ضقبضَبی اوتربثبتی‪ ،‬ثاطوابماٍ َابی تاًساقاٍ ی مػاًثابت‬ ‫ثًزخٍای زض وؾط گطىتٍ می ضًز امب َمچىبن مسئلٍای ثط ظمیه مابواسٌ‬ ‫است‪.‬پس اظ گصضت سبل َب عطح مًضًؿ ثیمٍ ظوبن ذبوٍ زاض تًساظ‬ ‫مسئًزن ی فس تحٌَ ان‪ ،‬ضبَس َستیم مغبلجٍ ثیمٍ ظوبن ذابواٍ زاض‪،‬‬ ‫مغبلجٍ ای خسی زض میبن ظوبن ضسٌ است ی اظ َمیه خُت ماْالایایام‬ ‫پبسری مىبست ثٍ ایه مغبلجٍ مطزمی زض وؾط زاضتٍ ثبضیم‪ .‬ایه ثایاماٍ‪،‬‬ ‫اگطچٍ مًضًفی مُم ی ٍبثل تًخٍ ی زض ضاستبی حمبیت اظ ضان ذبوٍ‬ ‫زاضی ی ظوبن ذبوٍ زاض اسات اماب اظ اثاتاسا مسایاط ان ثاٍ ذاًثای‬ ‫عطاحی وطسٌ ی َمیه امط ویع مطْالت فسیسٌ ای ضا زض ىطایىس تحَاٌ‬ ‫ی اخطا ایدبز ّطزٌ است‪.‬امسبل زض ىطاّسیًن ظوبن ی ذبوًازٌ مدالاس‬ ‫عی خلسبت متقسز ثب ّبضضىبسبن ماطّاع پاشیَاص َابی مادالاس‪،‬‬ ‫سىبضیًَبیی خُت تحٌَ ثُیىٍ ثیمٍ ظوبن ذبوٍ زاض عطاحی ضاس ی َاط‬ ‫سىبضیً مًضز ثطضسی ی تاسٍایاٌ ٍاطاض گایاطز‪.‬ضیظ گاصضاتاٍ ماَاطض‬ ‫ضس ثطاسب مالحضبت مغطح ضسٌ‪ ،‬یاْای اظ ساىابضیاًَاب تاًساظ‬ ‫ّبضضىبسبن مطّع پشیَص َبی مدلس زض خلسبت اتی تاْامایال ی‬ ‫وُبیی سبظی ضًز‪.‬‬ ‫وبمقتجط میضًز‪ .‬ظمبوی ٍّ مالُ ىطسًزگی ذًزضیَب ضا ماقابیاىاٍ‬ ‫ىىی ٍطاض میزَیم‪ ،‬چىیه ترلیبتی ظمیىٍ ای ضا ایادابز مای ّاىاس‬ ‫تب ثطذی ذًزضیَبی ىطسًزٌ ثتًاوىس ثٍوحًی گًاَی مقبیىاٍ ىاىای‬ ‫اذص ّىىس ی اظ ضمًل ىطسًزگی ذبضج ضًوس‪.‬‬ ‫اضدقی ازامٍ میزَس‪ ۶‬ثب یخًز ایىٍْ ظیطسبذت وؾبضت ثط مقبیاىاٍ‬ ‫ىىی ذًزضیَب زض ّطًض مًخًز است امب متبسیبوٍ َاىاًظ اظ ایاه‬ ‫ظیطسبذت ثٍزضستی استیبزٌ ومیضًز‪ .‬ضغس مْبویعٌ ذاًزضیَابی‬ ‫ىبٍس مقبیىٍ ىىی اظ سبل ‪ ۵۴‬زض ضُط تُطان ّمبثیص اخطا میضًز امب‬ ‫زض سبیط ضُطَب َىًظ ثٍغًضت غس زض غسی اودب ومای ضاًز ی‬ ‫ثطذی ضُطَب ثٍ غًضت محسیز ی تىُب ثطاسب ؽطىیت استقاالمای‬ ‫ٍّ تًسظ پلیس ضاًَض تقییه ضسٌ ذًزضیَب ضا ثٍلحبػ زاضتاه یاب‬ ‫وساضته مقبیىٍ ىىی ضغس میّىىس‪ .‬ثٍَمیه خُت تب ظمبوای ّاٍ ثاط‬ ‫مقبیىٍ ىىی ذًزضیَبیی ٍّ زض سغح ضُط تطزز میّىىس‪ ،‬واؾابضت‬ ‫ّبىی یخًز وساضتٍ ثبضس فمال ومیتًان ىطسًزگی ثسیبضی اظ ایاه‬ ‫ذًزضیَب ضا مطرع ی تقییه ّطز‪.‬اضدقی َماچاىایاه اظ واحاًٌ‬ ‫وؾبضت ثط مقبیىٍ ىىی مًتًضسیْلتَب اوتَبز میّىس ی مای گاًیاس‪۶‬‬ ‫ثطاسب امبض مطّع مقبیىٍ ىىی تُطان‪ ،‬سبزوٍ ‪ ۲۲۲‬فاسز گاًاَای‬ ‫مقبیىٍ ىىی ثطای مًتًضسیْلتَب غبزض میضًز ایه زض حبلایاسات‬ ‫ٍّ ‪َ ۰۲۲‬عاض مًتًضسیْلت زض سغح ضُط تُطان تطزز میّىىس ٍّ‬ ‫سُم ‪ ۲۲‬زضغسی زض اوتطبض شضات ماقالاٌ زاضواس‪ .‬ثایاطاتاط ایاه‬ ‫مًتًضسیْلتَب ّبضثطاتًضی ی ىطسًزٌاوس امب میثیىیم ٍّ سابزواٍ‬ ‫تىُب ‪ ۲۲۲‬مًتًضسیْلت گًاَی مقبیىٍ ىىی اذص میّاىاىاس ی ایاه‬ ‫یقىی ىبخقٍ یقىی َی وؾبضت ی ّىتطلی ثط مًتًضسیْلتَبیی ّاٍ‬ ‫زض سغح ضُط تطزز می ّىىس‪ ،‬یخًز وساضز‪.‬زثیط اسجٌ ّمیتاٍ ىاىای‬ ‫غسیض مدًظَبی ذًزضییی سبظمبن حایابؽات ماحایاظ ظیسات‬ ‫میاىعایس‪ ۶‬اگط ٍطاض است اییهوبمٍ مبزٌ ‪ٍ ۴‬ابواًن َاًای پابُ‬ ‫ثٍزضستی اخطا ضًز ثبیس وؾبضت ّبىی ی مْبویعٌ ثط ماقابیاىاٍ ىاىای‬ ‫مًتًضسیْلتَب ویع غًضت پصیطز تب ضاواىاسگابن مالاع ثاٍ اذاص‬ ‫سطییس ذجطی‪ -‬عجٌ مػًثٍ ّمیسیًن تىؾیم ماَاطضات‬ ‫اضتجبعبت‪ ،‬اضسبل پیبمَِبی تجلینبتی اظ ضامابضٌ َابی‬ ‫ضرػی ممىًؿ ثًزٌ ی ضگاًزتاًضی ثاب اساتایابزٌ اظ‬ ‫سبمبوٍ َبی ًَضمىس ایه سیمّبضت َب ضا ضاىابسابیای ی‬ ‫مسسیز می ّىس‪.‬‬ ‫سیس محمس امبمی مسیطّل زىتط واؾابضت ثاط ذاسمابت‬ ‫اضتجبعی ی ىىبیضی اعالفبت ضگاًزتاًضی گایات‪ ۶‬زض‬ ‫مًضز پیبمِ َبی تجلینبتی مطتطّبن ثبیس تًخٍ ّىىس ّاٍ‬ ‫زضیبىت پیبمِ َبی تجلینبتی ثاطای مطاتاطّابن َایا‬ ‫َعیىٍای وساضز ی ضایگبن محبسجٍ میضًز‪.‬‬ ‫یی ازامٍ زاز‪ ۶‬وْتٍ زیگط اوٍْ ثب میط ىقبلسبظی پیبماِ‬ ‫تجلینبتی‪ ،‬پیبمِ محتًایی ٍّ مطتطُ فضً ان اسات‬ ‫مسسیز ومی ضًز‪ ،‬چاطا ّاٍ ایاه زی واًؿ پایابماِ‪،‬‬ ‫سبمبوٍَبی خساگبوٍای زاضوس پس ثب مایاط ىاقابل سابظی‬ ‫پیبمَِبی تجلینبتی‪ ،‬پیبمَِبی محتًایی ٍّ مطاتاطُ‬ ‫ذًزش زض اوُب فضً ضسٌ است‪ٍ ،‬غـ ورًاَس ضس‪.‬‬ ‫مسیطّل زىتط وؾبضت ثط ذسمبت اضتجابعای ی ىاىابیضی‬ ‫اعالفبت ضگًزتًضی زضثبضٌ اضسبل پیبمِ تجلینبتی زض‬ ‫ثطذی سابفات َابی وابماتاقابضه‪ ،‬ثایابن ّاطز‪ ۶‬اگاط‬ ‫سطضمبضٌَبی تجلینبتی‪ ،‬زض سبفبت میطمتقبضه ضجبوٍضیظ‬ ‫پیبمِ اضسبل ّىىس‪ ،‬ضگاًزتاًضی ثاب اواُاب ثاطذاًضز‬ ‫میّىس‪ .‬امب گبَی ضمبضٌ َبی ضرػی ترلو ّاطزٌ ی‬ ‫پیبمِ تجلینبتی اضسبل میّىىس‪ ،‬ضگًزتًضی ثاط اساب‬ ‫ًٍاویه ی مَطضات مًخًز ومی تاًاواس ثاط ظمابن اضسابل‬ ‫پیبمِ َبی ضرػی وؾبضتی زاضتٍ ثبضس‪ ،‬امب ثب استیبزٌ اظ‬ ‫سبمبوٍَبی وؾبضتی ٍّ زاضز ی ضیالَبیی ّاٍ تاقاطیاو‬ ‫ّطزٌ است‪ ،‬سیمّبضتَابی ضاراػای ماتارالاو ضا‬ ‫ضىبسبیی ی اوُب ضا مسسیز میّىس‪.‬‬ ‫گًاَی مقبیىٍ ىىی ضًوس‪َ .‬طچىس زض اییهوبمٍ خسیس مبزٌ ‪ٍ ۴‬ابواًن‬ ‫ًَای پبُ ثٍ ثطذی محسیزیت َب ثطای ماًتاًضسایاْالات َابی‬ ‫ىطسًزٌ اظ خملٍ ممىًفیت تطزز مًتًضسیْلتَبی ّابضثاطاتاًضی‬ ‫زض ثطذی ضُطَب اظ اثتسای سبل ‪ ۲۰۲۲‬اضبضٌ ضسٌ است‪.‬اضدقی زض‬ ‫ثرص زیگطی اظ غحجت َبی ذًز ثٍ مقضل ّابتابلایاسات َابی‬ ‫اخبضٌای ویع اضبضٌ میّىس ی میگًیس‪ ۶‬متابسایابواٍ مسابلاٍ اخابضٌ‬ ‫ّبتبلیست (ٍغقٍ ای ٍّ میعان ازیىسگی ذاًزضیَاب ضا ّابَاص‬ ‫میزَس) خُت اذص گًاَی مقبیىٍ ىىی اسیت ی ترلیی است ّاٍ‬ ‫ثبیس َطچٍ ظیزتط ثب ان ثطذًضز ضًز امب اىعایص تاقاساز زىاقابت‬ ‫سبزوٍ مقبیىٍ ىىی ذًزضیَب عجٌ اییهوبمٍ خسیاس مابزٌ ‪ٍ ۴‬ابواًن‬ ‫ًَای پبُ‪ ،‬ثٍوؾط می ضسس ٍّ اظ ضیوٌ چىیه ّست ی ّابضَابی‬ ‫میطٍبوًوی خلًگیطی ّىس چًن ضاوىسگبن عی سبل َبی گصضتٍ ٍّ‬ ‫تىُب یِثبض زض سبل ملع ثٍ اودب مقبیىٍ ىىی ثًزوس ی ایه ٍغقٍ ضا‬ ‫ثب ٍیمت حسیز ‪َ ۱۲۲‬عاض تًمبن اخبضٌ میّطزوس امب اىعایص تقاساز‬ ‫زىقبت مقبیىٍ ىىی ثبفث میضًز اخبضٌ زی تاب چاُابض ماطتاجاٍ ای‬ ‫ّبتبلیست عی سبل غطىٍ اٍتػبزی وساضتٍ ثابضاس ی ضاواىاسگابن‬ ‫تطمیت ضًوس ٍّ حسیز ‪ ۱‬میلیًن تًمبن َعیىٍ ی یِ ّبتابلایاسات‬ ‫استبوساضز ذطیساضی ّىىس ی ثٍ مست پىح تب ضص سابل اظ اخابضٌ‬ ‫ّبتبلیست زض امبن ثمبوىس‪.‬‬ صفحه 4 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫* پنجشنبه‬ ‫* ‪ 92‬مهر‬ ‫* ‪ 90‬اکتبر‬ ‫* ‪ 00‬ربیع االول‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪:‬‬ ‫‪0011‬‬ ‫‪9190‬‬ ‫‪0001‬‬ ‫* صفحه ‪2‬‬ ‫هَبایل ّای پیکسل با باتری ‪ ۴۲‬ساعتِ رًٍوایی شذًذ‬ ‫‪‬‬ ‫‪2109‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫تَلیذ رباتّای هَرچِای هتصل شًَذُ برای عبَر از هَاًع‬ ‫فرهنگ ‪ ،‬هنر و فن اوری‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خثشی‪ ٌٌُٛ -‬اص جذیذزشیٗ ػشی ٔ‪ٛ‬تایُ خیىؼُ ت‪٘ ٝ‬اْ‪ٞ‬ای خیىؼُ ‪ ٚ ۶‬خیىؼُ‪ ۶‬خیش‪ ٚ‬تیا‬ ‫تازشی ‪ ۰۲‬ػاػس‪ ٚ ٝ‬خیـشفس‪ٝ‬زشیٗ د‪ٚ‬ستیٗ دس ایٗ ٔجٕ‪ٛ‬ػ‪ ٝ‬س‪ٕ٘ٚ‬ایی وشد‪.‬‬ ‫ت‪٘ ٝ‬مُ اص دیّی ٔیُ‪ ،‬ایٗ دػسٍا‪ٜٞ‬ا تا زشاؿ‪ٞٝ‬ای ٌ‪ ٌُٛ‬ز‪ٙ‬ؼ‪ٛ‬س ػاخس‪ ٝ‬ؿذ‪ٜ‬ا٘ذ و‪٘ ٝ‬خؼسیٗ زشاؿ‪ٞٝ‬یای‬ ‫عشاحی ؿذ‪ ٜ‬ز‪ٛ‬ػظ ایٗ ؿشور تا زٕشوض س‪ٚ‬ی ‪ٛٞ‬ؽ ٔل‪ٛٙ‬ػی ‪ٞ‬ؼس‪ٙ‬ذ‪ .‬ػال‪ ٜٚ‬تش اٖ دس ػشی جذیذ‬ ‫خیىؼُ ػیؼسٓ ػأُ ا٘ذس‪ٚ‬یذ ‪ ۵۰‬ت‪ ٝ‬واس سفس‪ ٝ‬اػر‪.‬‬ ‫ٔـخلاذ خیىؼُ ‪ ۶‬خش‪ ٚ‬تا خیىؼُ‪ ۶‬زمشیثاً یىؼاٖ اػر أا ٕ٘ایـٍش تضسیزش تا سفشؽ سییر ‪۵۰۲‬‬ ‫‪ٞ‬شزض داسد‪ .‬د‪ٚ‬ستیٗ‪ٞ‬ای خـسی دػسٍا‪٘ ٜ‬یض ؿأُ یه ِ‪ٙ‬ض زّ‪ ٝ‬ف‪ٛ‬ز‪ ٛ‬اػر‪.‬‬ ‫لیٕر خای‪ ٝ‬ایٗ د‪ ٚ‬دػسٍا‪ ۱۵۵ ٜ‬خ‪٘ٛ‬ذ (خیىؼُ ‪ ۹۲۵ ٚ )۶‬خ‪٘ٛ‬ذ (خیىؼُ ‪ ۶‬خش‪ )ٚ‬اػالْ ؿذ‪ ٜ‬اػیر‪ٞ .‬یش‬ ‫د‪ ٚ‬دػسٍا‪ ٜ‬اص ‪ ۰۹‬اوسثش تا عیف سً٘‪ٞ‬ای ٔخسّفی ت‪ ٝ‬تاصاس ػشض‪ٔ ٝ‬یؿ‪٘ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫ٌ‪ ٌُٛ‬ادػا ٔیو‪ٙ‬ذ دس دػسٍا‪ٞ ٜ‬ای جذیذ یىداسچٍی ت‪ٟ‬سشی تیٗ ػخر افضاس ‪٘ ٚ‬یشْ افیضاس ؿیىیُ‬ ‫ال زاص‪ ٜ‬تشای ٔ‪ٛ‬تایُ دس٘ظش ٌشفس‪ ٝ‬ؿذ‪ ٜ‬اػر‪ .‬حؼیٍیش اکیّیی‬ ‫ٌشفس‪ ٝ‬اػر‪ٕٞ .‬چ‪ٙ‬یٗ لاتّیر ‪ٞ‬ای وأ ً‬ ‫د‪ٚ‬ستیٗ ‪ٍٔ ۱۲‬اخیىؼّی اػر ‪ٔ ٚ‬یز‪ٛ‬ا٘ذ ‪ ۵۱۲‬دسکذ ٘‪ٛ‬س تیـسشی ٘ؼثر ت‪٘ ٝ‬ؼخ‪ٞٝ‬ای لثّی خیىؼُ سا‬ ‫دسیافر و‪ٙ‬ذ‪ .‬ایٗ تذاٖ ٔؼ‪ٙ‬ا اػر و‪ ٝ‬ػىغ ‪ٞ‬ای ثثر ؿذ‪ ٜ‬تا ایٗ د‪ٚ‬ستیٗ جضئیاذ ت‪ٟ‬یسیشی داس٘یذ ‪ٚ‬‬ ‫سً٘‪ٞ‬ا ٘یض دسخـاٖزش ‪ٞ‬ؼس‪ٙ‬ذ‪ .‬دس و‪ٙ‬اس ایٗ د‪ٚ‬ستیٗ ِ‪ٙ‬ض ا‪ِٚ‬سشا‪ٚ‬ایذ ٘له ؿذ‪ ٜ‬اػر‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خثشی‪ٛٔ -‬سچ‪ٞٝ‬ا تشای ػث‪ٛ‬س اص دس‪ٜٞ‬ای ػشیض خّی اص تذٖ‪ٞ‬ای ٔسلُ ت‪ٔ ٓٞ ٝ‬یی ػیاص٘یذ ‪ٚ‬‬ ‫‪ٕٞ‬یٗ أش اِ‪ٟ‬اْ تخؾ ٔحمماٖ تشای ز‪ِٛ‬یذ ستاذ‪ٞ‬ای ٔ‪ٛ‬سچ‪ٝ‬ای ٔسلُ ؿ‪٘ٛ‬ذ‪ ٜ‬ت‪ٛ‬د‪ ٜ‬اػر‪.‬‬ ‫ت‪٘ ٝ‬مُ اص ٘ی‪ٛ‬اعّغ‪ ،‬ستاذ‪ٞ‬ای ٔ‪ٛ‬سچ‪ٝ‬ای ٔزو‪ٛ‬س خغ اص ازلاَ ت‪ ٝ‬یىذیٍش خُ‪ٞ‬ای ػشیضی سا زـىیییُ‬ ‫ٔید‪ٙٞ‬ذ و‪ ٝ‬ػّٕیاذ أذاد ‪٘ ٚ‬جاذ سا زؼ‪ٟ‬یُ ٔیو‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ایٗ ستاذ‪ٞ‬ای چ‪ٟ‬اسخای ٔ‪ٛ‬سچ‪ٝ‬ای ٔیز‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ ‪ٍٙٞ‬اْ ػث‪ٛ‬س اص صٔیٗ ‪ٞ‬ای ٘ا‪ٕٛٞ‬اس‪ ،‬اص ٔ‪ٛ‬ا٘غ تیا تیش‪٘ٚ‬یذ ‪ٚ‬‬ ‫تش٘أ‪ٞٝ‬ای أذاد ‪٘ ٚ‬جاذ سا تا ٔ‪ٛ‬فمیر دس ٔ‪ٙ‬اعک کؼهاِؼث‪ٛ‬س اجشا و‪ٙٙ‬ذ‪ .‬ز‪ِٛ‬یذ ایٗ ستاذ‪ٞ‬ا تا ‪ٞ‬ضی‪ ٝٙ‬وٓ‬ ‫‪ ٚ‬تا اػسفاد‪ ٜ‬اص چاخٍش‪ٞ‬ای ػ‪ ٝ‬تؼذی ٕٔىٗ اػر‪.‬‬ ‫اتؼاد ‪ٞ‬ش یه اص ایٗ ستاذ‪ٞ‬ا ‪ ۵۱‬زا ‪ ۰۲‬ػا٘سیٕسش ت‪ٛ‬د‪ ٚ ٜ‬داسای تازشی ِیسی‪ – ْٛ‬خّیٕشی‪ ،‬یه سیضخشداص٘ذ‪،ٜ‬‬ ‫یه حؼٍش ػثه ٘‪ٛ‬سی ‪ ٚ‬یه حؼٍش ِٕؼی ٔغ‪ٙ‬اعیؼی ‪ٞ‬ؼس‪ٙ‬ذ و‪ ٝ‬اص ا٘‪ٟ‬ا تشای ٔؼیشیاتی ‪ ٚ‬ؿ‪ٙ‬اػیاییی‬ ‫ٔ‪ٛ‬ا٘غ اػسفاد‪ٔ ٜ‬یؿ‪ٛ‬د‪ .‬ستاذ ‪ٞ‬ای ٔزو‪ٛ‬س اص حؼٍش‪ٞ‬ای ِٕؼی ٔغ‪ٙ‬اعییؼیی تیشای ؿی‪ٙ‬یاػیاییی دییٍیش‬ ‫ستاذ‪ٞ‬ای ٔ‪ٛ‬سچ‪ٝ‬ای ‪ ٚ‬خی‪٘ٛ‬ذ دادٖ تذٖ خ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬ا٘‪ٟ‬ا دس لاِه یه ص٘جیش‪ ٜ‬اػسفاد‪ٔ ٜ‬یو‪ٙٙ‬ذ‪ .‬اص ایٗ عشیک‬ ‫خُ‪ٞ‬ایی تشای ػث‪ٛ‬س اص ؿىاف‪ٞ‬ا ‪ٛٔ ٚ‬ا٘غ ٔشزفغ ایجاد ٔیؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫اص ایٗ س‪ٚ‬ؽ ٔیز‪ٛ‬اٖ تشای حُٕ اؿیای ػ‪ٍٙ‬یٗ ‪ ٓٞ‬اػسفاد‪ ٜ‬وشد‪ .‬اص ستاذ‪ٞ‬ای یادؿذ‪ٔ ٜ‬یی زی‪ٛ‬اٖ تیشای‬ ‫اوسـاف فضا‪٘ ،‬ظاسذ تش ‪ٚ‬ضؼیر ٔحیظ صیؼر ‪ٔ ٚ‬غاِؼ‪ ٝ‬تش س‪ٚ‬ی حـشاذ ‪ ٓٞ‬اػسفاد‪ ٜ‬وشد‪.‬‬ ‫ترهین غضرٍف هفصلی بِ کوک هٌْذسی بافت تَسط هحققاى کشَر‬ ‫»پچ پَشیذًی َّشوٌذ «ایراًی در اهریکا بِ ثبت رسیذ‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خثشی‪ٔ -‬حمماٖ وـ‪ٛ‬س عی اصٔیایـیی‬ ‫تا اػسفاد‪ ٜ‬اص ‪ٞ‬یذس‪ٚ‬طَ ‪ٞ‬ای خیّیی ػیاویاسییذی‬ ‫ٔحس‪ٛ‬ی ػّ‪ َٛ‬ت‪ ٝ‬زشٔیٓ تافر غضش‪ٚ‬ف ٔفلیّیی‬ ‫‪ ٚ‬ت‪ ٝ‬وٕه ٔ‪ٟٙ‬ذػی تافر سػیذ٘ذ‪.‬‬ ‫غضش‪ٚ‬ف ٔفلّی تافسی فالذ ػش‪ٚ‬ق خی‪٘ٛ‬یی تیا‬ ‫زشاوٓ ػّ‪ِٛ‬ی ا٘ذن اػر‪ .‬ت‪ٕٞ ٝ‬یٗ دِیُ زی‪ٛ‬اٖ‬ ‫خ‪ٛ‬دزشٔیٕی وٕی خیغ اص تیش‪ٚ‬ص اػیییه ییا‬ ‫تیٕاسی ‪ٞ‬ای فشػایـی داسد‪ٔ .‬ی‪ٟ‬ی‪ٙ‬یذػیی تیافیر‬ ‫غضش‪ٚ‬ف تا ‪ٞ‬ذف عشاحی ػاخساس‪ٞ‬ای ٔل‪ٛٙ‬ػی‬ ‫تا واسوشد تی‪ِٛٛ‬طیه ‪ ٚ‬خل‪ٛ‬کیاذ ٔىا٘ییىیی‬ ‫ٔ‪ٙ‬اػه عشاحی ؿذ‪ ٜ‬ا٘ذ‪ ،‬زا تش ٔحذ‪ٚ‬دیر‪ٞ‬ای ٔ‪ٛ‬ج‪ٛ‬د تشای دسٔاٖ ضایؼاذ غضش‪ٚ‬فی غّث‪ ٝ‬و‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫‪ٞ‬یذس‪ٚ‬طَ‪ٞ‬ایی و‪ ٝ‬تشای ٔ‪ٟٙ‬ذػی تافر غضش‪ٚ‬ف عشاحی ٔیی ؿی‪٘ٛ‬یذ تیاییذ زی‪ٛ‬اٖ تیاصافیشیی‪ٙ‬یی‬ ‫خل‪ٛ‬کیاذ تی‪ِٛٛ‬طیىی ‪ ٚ‬فیضیىی ٔازشیىغ خاسج ػّ‪ِٛ‬ی غضش‪ٚ‬ف سا داؿس‪ ٝ‬تاؿ‪ٙ‬ذ‪ .‬ت‪ٔ ٝ‬ی‪ٙ‬یظی‪ٛ‬س‬ ‫عشاحی تؼسشی ٔ‪ٙ‬اػه تشای ٔ‪ٟٙ‬ذػی تافر غضش‪ٚ‬ف‪ٔ ،‬حمماٖ وـ‪ٛ‬س‪ ،‬عیی خیظ‪ٞٚ‬ـیی ‪٘ ۰‬ی‪ٛ‬ع‬ ‫ٔسفا‪ٚ‬ذ اص ‪ٞ‬یذس‪ٚ‬طَ ‪ٞ‬ای اِماو‪ٙٙ‬ذ‪ ٜ‬غضش‪ٚ‬ف تا لاتّیر اصادػاصی و‪ٙ‬یسیشَ ؿیذ‪ ٜ‬داس‪ ٚ‬تیش خیایی‪ٝ‬‬ ‫اِظی‪ٙ‬اذ ػ‪ِٛ‬فاز‪ ٚ ٝ‬ویس‪ٛ‬صاٖ )‪(chitosan‬عشاحی ‪ ٚ‬خل‪ٛ‬کیاذ ا٘‪ٟ‬ا سا ٔمایؼ‪ ٝ‬وشد٘ذ‪.‬‬ ‫٘سایج ایٗ خظ‪ٞٚ‬ؾ و‪ ٝ‬دس ٔجّ‪Chemical Engineering Journal ٝ‬ت‪ ٝ‬چاج سػیذ‪ ٜ‬اػر‪،‬‬ ‫٘ـاٖ داد‪ ،‬ازلاَ تی‪ِٛٛ‬طیه وسى‪ َٛ‬تا اِظی‪ٙ‬اذ ػ‪ِٛ‬فاز‪ٙٔ ٝ‬جش ت‪ ٝ‬ایجاد ػیاخیسیاسی تیا خیاییذاسی‬ ‫ٔىا٘یىی تا زش ٔیؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خثشی‪ -‬خچ خ‪ٛ‬ؿیذ٘ی ‪ٛٞ‬ؿٕ‪ٙ‬ذ ػاخیسی‪ ٝ‬ؿیذ‪ٜ‬‬ ‫ز‪ٛ‬ػظ ٔحمماٖ وـ‪ٛ‬س دس اداس‪ ٜ‬ثثر اخسشاػاذ أشیىیا‬ ‫‪USPTO‬ت‪ ٝ‬ثثر سػیذ‪.‬‬ ‫ت‪٘ ٝ‬مُ اص خظ‪ٞٚ‬ـٍشاٖ خظ‪ٞٚ‬ـٍا‪ ٜ‬ؿیٕی ‪ٔ ٚ‬ی‪ٟ‬ی‪ٙ‬یذػیی‬ ‫ؿیٕی ایشاٖ‪ٔ ،‬حمماٖ ایٗ خظ‪ٞٚ‬ـٍا‪ ،ٜ‬تشای ا‪ِٚ‬یییٗ تیاس‬ ‫دس وـ‪ٛ‬س ٔ‪ٛ‬فک ت‪ ٝ‬ثثر اخسشاع ف‪ٙ‬یا‪ٚ‬سی ػیاخیر خیچ‬ ‫خ‪ٛ‬ؿیذ٘ی ‪ٛٞ‬ؿٕ‪ٙ‬ذ دس اداس‪ ٜ‬ثثر اخسشاػیاذ أیشییىیا‬ ‫‪USPTO‬ؿذ٘ذ‪.‬‬ ‫حؼٍش ‪ٛٞ‬ؿٕ‪ٙ‬ذ ػاخس‪ ٝ‬ؿذ‪ ٜ‬تی‪ ٝ‬کی‪ٛ‬سذ ییه خیچ‬ ‫خ‪ٛ‬ؿیذ٘ی‪ ،‬لادس ت‪ ٝ‬ا٘اِیض ‪ٕٞ‬ضٔاٖ تای‪ٔٛ‬اسوش‪ٞ‬یای ٔی‪ٟ‬یٓ‬ ‫ػشق اص جّٕ‪ٌّٛ ٝ‬وض‪ ،‬وساذ‪ ،‬وّشایذ‪ٔ ٚpH ،‬یضاٖ زؼشیک ت‪ ٝ‬ک‪ٛ‬سذ غیش ز‪ٟ‬اجٕی ‪ ٚ‬تا حؼاػیر ‪ٌ ٚ‬ضیی‪ٙ‬یؾ‬ ‫خزیشی تا اػر‪.‬‬ ‫لیٕر تؼیاس خاییٗ (وٕسش اص ‪ ۲.۲۰‬د س)‪ ،‬واسایی تا ‪ ،‬ػ‪ِٟٛ‬ر واستشی‪ ،‬اػسفاد‪ ٜ‬اص ف‪ٙ‬ا‪ٚ‬سی زّفٗ ‪ٛٞ‬ؿٕ‪ٙ‬ذ ‪ٛٔ ٚ‬اد‬ ‫عثیؼی ‪ ٚ‬د‪ٚ‬ػسذاس ٔحیظ صیؼسی چ‪ ٖٛ‬واغز ‪٘ ٚ‬خ دس عشاحی ‪ ٚ‬ػاخر حؼٍش ‪ ٚ‬اسائ‪ٔ ٝ‬ذِی ٔثس‪ٙ‬ی تش ای‪ٙ‬سیش٘یر‬ ‫اؿیا اص دیٍش ٔضایای سلاتسی ‪ ٚ‬خاف ایٗ خچ خ‪ٛ‬ؿیذ٘ی ‪ٛٞ‬ؿٕ‪ٙ‬ذ ‪ٞ‬ؼس‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫٘سایج ٔ‪ٙ‬سج اص ٔغاِؼاذ ٔیذا٘ی ت‪ ٝ‬خ‪ٛ‬تی ٔ‪ٛ‬یذ واسایی تا ی خچ خ‪ٛ‬ؿیذ٘ی ‪ٛٞ‬ؿٕ‪ٙ‬ذ ػاخسی‪ ٝ‬ؿیذ‪ ٚ ٜ‬خیسیا٘ؼیییُ‬ ‫واستشدی تا ی اٖ دس زـخیق‪ٞ‬ای خضؿىی‪ ،‬خ‪ٛ‬د خایـی ‪ٚ‬ضؼیر ػالٔسی ‪ ٚ‬ػ‪ٙ‬جؾ ػّٕىشد ‪ٚ‬سصؿی اػر‪.‬‬ ‫خچ خ‪ٛ‬ؿیذ٘ی ‪ٛٞ‬ؿٕ‪ٙ‬ذ دس ساػسای خایاٖ ٘أ‪ٔ ٝ‬مغغ واسؿ‪ٙ‬اػی اسؿذ ػی‪ٙ‬ا اسد ٖ ‪ ٚ‬زحر سا‪ٕٙٞ‬ایی دوسش حیأیذ‬ ‫ٌُ ٔحٕذی لا٘غ ٔذیش ٌش‪ ٜٚ‬زحمیمازی تی‪ٛ‬خّسفشْ ‪ٞ‬ای ٘ا٘‪ٛ‬حؼٍش ‪ ٚ‬دوسش ٔشیٓ ‪ٚ‬ث‪ٛ‬ق دس خظ‪ٞٚ‬ـٍا‪ ٜ‬ؿیییٕیی ‪ٚ‬‬ ‫ٔ‪ٟٙ‬ذػی ؿیٕی ایشاٖ ت‪ ٝ‬ا٘جاْ سػیذ‪ ٜ‬اػر‪.‬‬ ‫تَلیذ هاسک غَاصی َّشوٌذ‬ ‫برای کاّش خطرات زیراب‬ ‫بیگاًگاى‪ ،‬جْاى ها را در ازهایشگاُ ساختِاًذ!‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خثشی‪-‬ا‪ٚ‬ی ِ‪ٛ‬ب ػساس‪ٜ‬ؿ‪ٙ‬اع دا٘ـٍیا‪ٜ‬‬ ‫‪ٞ‬اس‪ٚ‬اسد ٘ظشی‪ ٝ‬جذیذی دس ٔی‪ٛ‬سد چیٍی‪٘ٛ‬یٍیی‬ ‫خیذایؾ ج‪ٟ‬اٖ ٔا داسد‪.‬ت‪٘ ٝ‬مُ اص ای ای‪ ،‬ؿیاییذ‬ ‫اتشا‪ٞ‬اْ(ا‪ٚ‬ی) ِ‪ٛ‬ب( )‪Avi Loeb‬سا تـ‪ٙ‬اػیییذ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی زاو‪ ٖٛٙ‬زیسش ا‪ َٚ‬خثش‪ٞ‬ایی ت‪ٛ‬د‪ ٜ‬و‪ ٝ‬دس ٔی‪ٛ‬سد‬ ‫زٕذٖ‪ٞ‬ای تیٍا٘‪ٔ ٝ‬غشح ؿذ‪ ٜ‬اػر ‪ ٚ‬اخشیٗ ا٘‪ٟ‬ا‬ ‫ت‪ ٝ‬ایٗ خثش تاصٔیٌشدد و‪ ٝ‬تیٍاٍ٘اٖ حذالیُ زیا‬ ‫‪ ۰۲۲۲‬ػاَ ای‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬ت‪ ٝ‬خیاْ‪ٞ‬ای ٔا خاػخ ٕ٘ید‪ٞ‬ی‪ٙ‬یذ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ ایٗ احسٕاَ سا ٔغشح وشد‪ ٜ‬ت‪ٛ‬د وی‪ٝ‬‬ ‫جشْ ٔیاٖ ػساس‪ٜ‬ای ٔ‪ٛ‬ػ‪ ْٛ‬تی‪ ٝ‬ا‪ٔٚ‬ی‪ٛ‬أی‪ٛ‬ا ییه‬ ‫فضاخیٕای تیٗ ػساس‪ٜ‬ای ت‪ٛ‬د‪ ٜ‬اػر ‪ٞ ٚ‬یٕیچی‪ٙ‬یییٗ‬ ‫الذاْ ت‪ ٝ‬سا‪ ٜ‬ا٘ذاصی یه تش٘أ‪ ٝ‬جیذییذ تی‪٘ ٝ‬یاْ‬ ‫خش‪ٚ‬ط‪ٌ ٜ‬اِیّ‪ ٝ‬تشای جؼسج‪ٛ‬ی ؿ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ فیضیىیی اص‬ ‫تیٍاٍ٘اٖ ‪ ٚ‬ف‪ٙ‬ا‪ٚ‬سی ‪ٞ‬یای اییجیاد ؿیذ‪ ٜ‬زی‪ٛ‬ػیظ‬ ‫زٕذٖ‪ٞ‬ای تیٍا٘‪ ٝ‬اػر‪.‬‬ ‫دس ‪ٞ‬ش حاَ‪ٚ ،‬لسی کحیثیر اص تیییٍیا٘یٍیاٖ ‪ٚ‬‬ ‫فضایی‪ٞ‬ا ٔی ؿی‪ٛ‬د‪ ،‬ا‪ٚ‬ی ِی‪ٛ‬ب ییه چی‪ٟ‬یش‪ٜ‬‬ ‫ج‪ٙ‬جاِی دس ایٗ صٔی‪ ٝٙ‬اػر‪ .‬او‪ ٖٛٙ‬ا‪ ٚ‬تا ٘یظیشیی‪ٝ‬‬ ‫جذیذی دس ٔ‪ٛ‬سد ج‪ٟ‬اٖ ‪ ٚ‬ص٘ذٌی تیییٍیا٘یٍیاٖ‪،‬‬ ‫د‪ٚ‬تاس‪ ٜ‬خثشػاص ؿذ‪ ٜ‬اػر ‪ ٚ‬ایٗ تاس یه ٘یظیشیی‪ٝ‬‬ ‫تؼیاس ػجیه سا ٔغشح وشد‪ ٜ‬اػر‪.‬‬ ‫دس ٔماِ‪ ٝ‬ای و‪ ٝ‬دس ٔجّ‪ ٝ‬ػا٘سیفیییه أیشییىیٗ‬ ‫تَلیذ هستٌذ رٍایی »ًَای جاى«‬ ‫در هراغِ اغاز شذ‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خثشی‪ -‬غ‪ٛ‬اکی ع‪٘ ٛ‬ی دس صییشاب تیا ٘یفیغ‬ ‫حثغ ؿذ‪ ٜ‬خغشاذ صیادی داسد ‪ ٚ‬تشای حُ ایٗ ٔـیىیُ‬ ‫یه ٔاػه ک‪ٛ‬سذ تشای زؼأُ سایا٘‪ ٝ‬غ‪ٛ‬اکی تا ویاستیش‬ ‫ز‪ِٛ‬یذ ؿذ‪ ٜ‬اػر‪.‬‬ ‫ت‪٘ ٝ‬مُ اص ٘ی‪ٛ‬اعّغ‪ ،‬ایٗ ٔاػه وی‪ ٝ‬ا‪ٚ‬وؼیأیا ٘یاْ داسد‬ ‫ز‪ٛ‬ػظ یه ؿشور ایساِیایی ز‪ِٛ‬یذ ؿذ‪ٔ ٚ ٜ‬سـىُ اص ییه‬ ‫ی‪ ٝ‬ػیّیى‪٘ٛ‬ی ٘شْ اػر و‪ٌ ٝ‬فسٍ‪ ٛ‬تا واستش سا اص عیشییک‬ ‫چ‪ٟ‬ش‪ٚ ٜ‬ی تا اػسفاد‪ ٜ‬اص د‪ ٚ‬ت‪ٙ‬ذ داسای خاکیر وـیؼیا٘یی‬ ‫ٕٔىٗ ٔیو‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ایٗ ٘ماب ت‪ٌٝ٘ٛ ٝ‬ای ز‪ِٛ‬یذ ؿذ‪ ٜ‬وی‪ٔ ٝ‬یی زی‪ٛ‬اٖ ػییی‪ٙ‬یه‬ ‫غ‪ٛ‬اکی سا دس صیش اٖ تش س‪ٚ‬ی چـیٕیاٖ لیشاس داد ‪ ٚ‬دس‬ ‫داخُ اٖ ٘یض د‪ٔ ٚ‬اط‪ َٚ‬اِىسش‪٘ٚ‬یىی لاتُ جاتجیاییی لیشاس‬ ‫داسد و‪ٞ ٝ‬ش یه دس ٘ضدیىی ٌی‪٘ٛ‬ی‪ٞ ٝ‬یای ویاستیش لیشاس‬ ‫ٔی ٌیش٘ذ ‪ ٚ‬داسای حؼٍش‪ٞ‬ایی ‪ٞ‬ؼس‪ٙ‬ذ و‪ٔ ٝ‬سغیش‪ٞ‬ایی ٔا٘‪ٙ‬ذ‬ ‫ػٕک‪ ،‬دٔای اب‪ ،‬صٔاٖ غ‪ٛ‬ع‪ٚٝ‬سی‪ ،‬ػشػیر کیؼی‪ٛ‬دی‬ ‫٘ض‪ِٚ‬ی ‪ ٚ‬ؿساب سا ا٘ذاص‪ٌٜ‬یشی ٔیو‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬ ‫٘ماب یادؿذ‪ٔ ٜ‬یز‪ٛ‬ا٘ذ ضشتاٖ لّه ‪ٔ ٚ‬یضاٖ اوؼیظٖ خی‪ٖٛ‬‬ ‫واستش سا اص عشیک حؼٍش ٘‪ٛ‬سی خ‪ٛ‬د ا٘ذاص‪ٌٜ‬ییشی وی‪ٙ‬یذ‪.‬‬ ‫یه لاتّیر دیٍش ایٗ ٘میاب ا٘یذاص‪ٌ ٜ‬یییشی صا‪ٚ‬یی‪ ٝ‬ػیش‬ ‫غ‪ٛ‬اکاٖ اػر و‪ ٝ‬اعالع اص اٖ تشای ؿ‪ٙ‬اٌشاٖ ٔؼیاتیمیاذ‬ ‫حشف‪ٝ‬ای ٔفیذ ‪ ٟٓٔ ٚ‬اػر‪.‬‬ ‫ایٗ داد‪ٜٞ‬ا اص اػسخ‪ٛ‬اٖ‪ٞ‬ای ٌ‪ ٝ٘ٛ‬ػث‪ٛ‬س وشد‪ ٚ ٜ‬تی‪ ٝ‬دس‪ٖٚ‬‬ ‫ٌ‪ٛ‬ؽ داخّی ا٘ؼاٖ ٔ‪ٙ‬سمُ ؿذ‪ ٚ ٜ‬تشای ؿی‪ٙ‬یاٌیشاٖ لیاتیُ‬ ‫ؿ‪ٙ‬یذٖ ٔیؿ‪٘ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫لاتّیر‪ٞ‬ای ک‪ٛ‬زی ایٗ ٘ماب‪ٞ‬ا سا ٔیز‪ٛ‬اٖ اص عشییک ییه‬ ‫تش٘أ‪ ٝ‬ا٘ذس‪ٚ‬یذ‪ ،‬ای ا‪ ٚ‬اع تش س‪ٚ‬ی چ‪ٟ‬اس حاِر زی‪ٙ‬یظیییٓ‬ ‫وشد‪.‬‬ ‫حاِر ػاور ز‪ٟٙ‬ا تشای ضثظ داد‪ٜٞ‬ا تی‪ ٝ‬ویاس ٔیی س‪ٚ‬د‪.‬‬ ‫حاِر ‪ٞ‬ـذاس فمظ دس ک‪ٛ‬سذ فشازش سفسٗ اص اػسا٘‪ٞٝ‬ای اص‬ ‫خیؾ زؼییٗ ؿذ‪ ٜ‬تا واستش اسزثاط تشلشاس ٔیوی‪ٙ‬یذ‪ ،‬حیاِیر‬ ‫ٌح و‪ ٝ‬دس اٖ ‪ٞ‬ـذاس‪ٞ‬ا ‪ ٚ‬ػایش خاسأیسیش‪ٞ‬یای اص خیییؾ‬ ‫ا٘سخاب ؿذ‪ٞ ٜ‬ش ‪ ۵۱‬ثا٘ی‪ ٝ‬یه تاس تیاٖ ٔیؿ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬حیاِیر‬ ‫خأ‪ٛ‬ؽ و‪ ٝ‬دس لاِه اٖ داد‪ٜٞ‬ا ضثظ ٔیؿ‪ٛ‬د‪ ،‬أا چییضی‬ ‫تیاٖ ٕ٘یؿ‪ٛ‬د‪ .‬لیٕر ایٗ ٔحل‪ ۵۵۶۲ َٛ‬د س اػر‪.‬‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خثیشی‪ٔ -‬یذییش ویا٘ی‪ٖٛ‬‬ ‫فش‪ٍٙٞ‬ی ‪ٞ‬ی‪ٙ‬یشی ٘یثیی اویشْ(ف)‬ ‫ٔشاغ‪ٌ ٝ‬فر‪ :‬ز‪ِٛ‬یذ ٔؼیسی‪ٙ‬یذ ٘ی‪ٛ‬ای‬ ‫جاٖ و‪ ٝ‬لاسیاٖ ٔؼٕش سا ت‪ ٝ‬زلی‪ٛ‬ییش‬ ‫ٔیوـذ‪ ،‬دس ایٗ وا٘‪ ٖٛ‬اغاص ؿذ‪.‬‬ ‫ٔییجیییییذ وییشیییٕییی افییض‪ٚ‬د‪ :‬ایییٗ‬ ‫ٔؼس‪ٙ‬ذ س‪ٚ‬ایسی اص ٔیاٖ ػای‪ ٝ‬س‪ٚ‬ؿیٗ‬ ‫ِحظ‪ٞ ٝ‬ای سفس‪ ٝ‬ی ٔ‪ٙٔٛ‬ا٘ی ٌٕ‪ٙ‬اْ ‪ٚ‬‬ ‫خش‪ٚ‬سد‪ٟٔ ٜ‬ش خش‪ٚ‬سدٌاس اػر؛ اِحا٘ی تشأذ‪ ٜ‬اص ػی‪ٛ‬دای جیاٖ ‪ٚ‬لیسیی‬ ‫ت‪ٙ‬ذٌاٖ اص ػش ؿ‪ٛ‬ق تا سحیٕی ػخٗ ٔیٌ‪ٛ‬ی‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫یاػش ػغاس‪ٛ٘ ،‬یؼ‪ٙ‬ذ‪ ٚ ٜ‬واسٌشداٖ ایٗ فیّٓ ٔؼس‪ٙ‬ذ ٘یض تیاٖ وشد‪ :‬دس ٔیاٖ‬ ‫خظ‪ٞٚ‬ؾ ‪ٞ‬ای ایٗ ػاِیاٖ ز‪ٛ‬ػظ اػازییذ ٔیحیسیشْ فیٗ لیشائیر دستیاس‪ٜ‬‬ ‫ػ‪ٙ‬ر‪ٞ‬ای حشف‪ٝ‬ای لشائر لشاٖ‪،‬جای خشداخسٗ ت‪ٔ ٝ‬ىسه لیشائیر ‪ٞ‬یای‬ ‫ت‪ٔٛ‬ی ‪ ٚ‬ػ‪ٙ‬سی خاِی اػر؛ ٘‪ٛ‬ای خیشلاسیا٘ی و‪ ٝ‬تا سفسٗؿاٖ اِحیاٖ ؿیاٖ‬ ‫٘یض اص ٔیاٖ ٔیس‪ٚ‬د‪ .‬سحیٓ خاوی اػساد ‪ ٚ‬دا‪ٚ‬س تیٗإِّّی لشاٖ ویشییٓ‬ ‫ٔـا‪ٚ‬س ػاِی ز‪ِٛ‬یذ ایٗ ٔؼس‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬ػیان جا‪ٚ‬یذ ٔذیش زل‪ٛ‬یشتیشداسی اٖ‬ ‫سا تش ػ‪ٟ‬ذ‪ ٜ‬داس٘ذ‪ٔ .‬ؼس‪ٙ‬ذ دس ‪ ۰۲‬دلیم‪ ٚ ٝ‬ت‪ ٝ‬ک‪ٛ‬سذ س‪ٚ‬اییی دس ویا٘ی‪ٖٛ‬‬ ‫فش‪ٍٙٞ‬ی ‪ٙٞ ٚ‬شی ٘ثی اوشْ(ف) ٔشاغ‪ ٝ‬ز‪ٟ‬ی‪ٔ ٝ‬یؿ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬ػی‪ٛ‬أیُ اٖ تی‪ٝ‬‬ ‫جایجای وـ‪ٛ‬س ػفش خ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬ذ وشد‪.‬‬ ‫ػغاس‪ٛ٘ ،‬یؼ‪ٙ‬ذ‪ ٚ ٜ‬واسٌشداٖ ایٗ فیّٓ ٔؼسی‪ٙ‬یذ زیاوی‪ٙ‬ی‪٘ ٖٛ‬ی‪ٛ‬یؼی‪ٙ‬یذٌیی‬ ‫غزا‪ٞ‬ای ارستایجاٖ‪ ،‬یی ‪ٞ‬ای ٔادسا٘‪ ،ٝ‬ػ‪ٟٙ‬ذ ‪ٔ ٚ‬فاخش ارستایجیاٖ سا‬ ‫دس ػ‪ٛ‬اتک واسی خ‪ٛ‬د ثثر وشد‪ ٚ ٜ‬ػال‪ ٜٚ‬اٖ ٌذایاٖ س‪ ٜ‬و‪ٛ‬ی جالَ ‪ٚ‬‬ ‫ٔؼس‪ٙ‬ذ خان خان سا ٘یض ٘‪ٛ‬یؼ‪ٙ‬ذٌی ‪ ٚ‬واسٌشدا٘ی وشد‪ ٜ‬اػر‪.‬‬ ‫‪ٙٔScientific American‬سـش ؿذ‪ ٜ‬اػیر‪،‬‬ ‫ا‪ٚ‬ی ِ‪ٛ‬ب ایٗ ٌٕا٘‪ ٝ‬سا ٔغشح وشد‪ ٜ‬اػیر وی‪ٝ‬‬ ‫ج‪ٟ‬اِٖ اػشاسأیض ٔا ٔیز‪ٛ‬ا٘ذ دس اصٔیایـیٍیا‪ٞ‬یی‬ ‫ز‪ٛ‬ػظ یه زٕذٖ خیـشفس‪ ٝ‬اص جا٘ه تیییٍیا٘یٍیاٖ‬ ‫ؿىُ ٌشفس‪ ٝ‬تاؿذ‪.‬‬ ‫سراشپس‬ ‫سَتالچ‬ ‫*الٌازاشراقی‬ ‫هَاد الزم‪:‬‬ ‫تش٘ج یه د‪ِ ْٚ‬ی‪ٛ‬اٖ‪ ،‬اسد تش٘ج ‪ ۰‬لاؿک غیزا خی‪ٛ‬سی‪،‬‬ ‫ؿىش ‪ِ ۵‬ی‪ٛ‬اٖ‪ٚ ،‬ا٘یُ یه د‪ ْٚ‬لیاؿیک چیای خی‪ٛ‬سی‪،‬‬ ‫ٕ٘ه ٘‪ٛ‬ن لاؿک چای خ‪ٛ‬سی‪ ،‬خأ‪ٌ ۰۲۲ ٝ‬شْ‪ ،‬ؿیش ‪۵‬‬ ‫ِیسش‪ ،‬اب ‪ِ ۰‬ی‪ٛ‬اٖ‬ ‫طرز تْیِ‪:‬‬ ‫اتسذا تش٘ج سا خ‪ٛ‬ب ؿؼس‪ ٚ ٝ‬دساب ‪ٕ٘ ٚ‬ه خیغ ٔیی‬ ‫و‪ٙ‬یٓ‪ .‬ػدغ تش٘ج سا س‪ٚ‬ی حشاسذ لشاس ٔی د‪ٞ‬یییٓ زیا‬ ‫وأال تدضد‪ .‬دس ظشف دیٍشی اسد ‪ ٚ‬ؿیییش سا خی‪ٛ‬ب‬ ‫ٔخّ‪ٛ‬ط وشد‪ ٚ ٜ‬ت‪ ٝ‬تش٘ج اضاف‪ٔ ٝ‬ی و‪ٙ‬یٓ‪ٔ ٓٞ .‬ی ص٘یییٓ‬ ‫زا تج‪ٛ‬ؿذ ‪ ٚ‬تؼذ خأ‪ ،ٝ‬ؿىش ‪ٚ ٚ‬ا٘یُ سا اضاف‪ٔ ٝ‬ی و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫‪ٞ‬ش اص ٌا‪ٞ‬ی ‪ٔ ٓٞ‬ی ص٘یٓ زا ز‪ٍ٘ ٝ‬یشد ‪ ٚ‬تؼذ اص ‪ ۵۱‬دلیم‪ٝ‬‬ ‫اص س‪ٚ‬ی حشاسذ تش ٔی داسیٓ‪ٔ .‬ای‪ ٝ‬سا دس ظیشف ‪ٞ‬یای‬ ‫ٔ‪ٛ‬سد ٘ظش سیخس‪ ٚ ٝ‬اجاص‪ٔ ٜ‬ی د‪ٞ‬یٓ زا ػشد ؿ‪٘ٛ‬ذ‪ .‬ػدغ‬ ‫ت‪ٔ ٝ‬ذذ ‪ ۰۲‬دلیم‪ ٝ‬دس فش لشاس ٔی د‪ٞ‬یٓ زیا س‪ٚ‬ی ا٘ی‪ٟ‬یا‬ ‫عالیی ؿ‪ٛ‬د‪ .‬ػ‪ٛ‬زالچ سا ٘یٕ‪ٌ ٝ‬شْ یا ػیشد ػیش‪ٔ ٚ‬یی‬ ‫و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫* زشجیحا دس ظشف ‪ٞ‬ای ػفاِی ٔی سیضیٓ‪.‬‬ ‫* ػ‪ٛ‬زالچ یىی اص دػش‪ٞ‬ای وـ‪ٛ‬س زشوی‪ٔ ٝ‬ی تاؿذ‪.‬‬ ‫ًوایشگاُ تخصصی کتابْای اهَزشی‬ ‫ٍ لَازم التحریر در تبریس‬ ‫‪ ۴‬جایسُ جشٌَارُ ایرٍاى‬ ‫برای فیلن کَتاُ ایراًی‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خثشی‪ -‬خُشػ‪ ٝ‬تش٘ذ‪ٜ‬‬ ‫ج‪ٛ‬ایض ت‪ٟ‬سشیٗ فیّٓ ‪ ٚ‬ت‪ٟ‬سیشییٗ‬ ‫وییاسٌییشداٖ اص جـیی‪ٙ‬یی‪ٛ‬اس‪ٜ‬‬ ‫تیٗ إِّّی فیّٓ و‪ٛ‬زا‪ ٜ‬اییش‪ٚ‬اٖ‬ ‫ؿذ‪.‬‬ ‫فیّٓ و‪ٛ‬زا‪ ٜ‬خُشػی‪ ٝ‬تیا ػی‪ٙ‬ی‪ٛ‬اٖ‬ ‫تیٗإِّّیی ‪DeathNight‬‬ ‫‪Girl‬تیی‪٘ ٝ‬یی‪ٛ‬یؼیی‪ٙ‬ییذٌییی ‪ٚ‬‬ ‫واسٌشدا٘ی ػیّیی دادسع ‪ٚ‬‬ ‫ز‪ٟ‬ی‪ٝ‬و‪ٙٙ‬ذٌی أیشٔ‪ٟ‬ذی خ‪ٛ‬س‪ٚ‬صیشی اخیشا ت‪ ٝ‬خایاٖ سػیذ‪ ٚ ٜ‬تیشداؿیسیی‬ ‫اصاد اص داػسا٘ی و‪ٛ‬زا‪ٛ٘ ٜ‬ؿس‪ ٝ‬ا٘س‪ٛ‬اٖ چخ‪ٛ‬ف اػر‪.‬‬ ‫ٔلغفی خش‪ٚ‬یٗ‪ ،‬ت‪ٙ‬فـ‪ ٝ‬سیاضی‪ٔ ،‬ؼیٗ ضشاتی‪٘ ،‬ؼییٓ ٔی‪ٟ‬یٕیا٘یذ‪ٚ‬ػیر‪،‬‬ ‫ػشفاٖ وشیٓخاٖص٘ذ‪ ،‬ؿی‪ٛ‬ا تخـی ‪ٞ ٚ‬ذی‪ ٝ‬سض‪ٛ‬ا٘یفش تیاصییٍیشاٖ اییٗ‬ ‫فیّٓ و‪ٛ‬زا‪ٞ ٜ‬ؼس‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫اص جّٕ‪ ٝ‬ػ‪ٛ‬أُ ایٗ فیّٓ و‪ٛ‬زا‪ٔ ٜ‬ی ز‪ٛ‬اٖ ت‪ ٝ‬ؿ‪ٟ‬یشاْ ٘یجیاسییاٖ (ٔیذییش‬ ‫فیّٕثشداسی)‪ٟٔ ،‬ذی ػؼذی (زذ‪ٚ‬یٗ)‪ ،‬ػ‪ٟ‬یال ٌیّیؼیسیا٘یی (ا٘یسیخیاب‬ ‫تاصیٍش)‪ٟٔ ،‬ذی ػّی‪ٙ‬می خ‪ٛ‬س (عشاح کح‪ِ ٚ ٝٙ‬ثاع)‪ ،‬ػؼیذ ا‪ٞ‬ی‪ٙ‬یٍیش‪ٞ‬یا‬ ‫(عشاح چ‪ٟ‬ش‪ٜ‬خشداصی)‪ٟٔ ،‬ذی جٕـیذیاٖ (کذاٌزاس)‪ ،‬ؿ‪ٟ‬اب سضاییی‬ ‫(کذاتشداس)‪ٔ ،‬حٕذ ‪ٚ‬احذی ‪ ٚ‬ا٘ا‪ٞ‬یسا خ‪ٛ‬اج‪ٝ‬خ‪ٛ‬س (ٌش‪ ٜٚ‬واسٌشدا٘یی)‪،‬‬ ‫ٔحٕذسضا دادسع (ٔذیش ز‪ِٛ‬یذ) ‪ ٚ‬ؿی‪ٛ‬ا تخـی (ػىاع) اؿاس‪ ٜ‬وشد‪.‬‬ ‫جـ‪ٛٙ‬اس‪ ٜ‬فیّٓ و‪ٛ‬زا‪ ٜ‬ایش‪ٚ‬اٖ ا‪ِٚ‬یٗ حض‪ٛ‬س تیٗإِّّی خُشػ‪ ٝ‬اػر وی‪ ٝ‬اص‬ ‫‪ ۵۱‬زا ‪ ۵۹‬اوسثش دس د‪ ٚ‬تخؾ تیٗإِّّی ‪ّٔ ٚ‬ی تشٌضاس ؿذ ‪ٟٓٔ ٚ‬زیشییٗ‬ ‫ج‪ٛ‬ایض تخؾ تیٗإُِّ سا ت‪ ٝ‬ایٗ فیّٓ ایشا٘ی اخسلاف داد‪.‬‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خثشی‪ -‬ػ‪ٔٛ‬یٗ ٕ٘ایـٍا‪ ٜ‬زخللیی ویسیاب‬ ‫‪ٞ‬ای أ‪ٛ‬صؿی ‪ -‬وٕه أ‪ٛ‬صؿی ‪ِٛ ٚ‬اصْ اِسحشییش دس‬ ‫ٕ٘ایـٍا‪ ٜ‬تیٗ إِّّی زثشیض دایش ؿذ‪ ٜ‬اػر‪.‬‬ ‫دس ایٗ ٕ٘ایـٍا‪ ٜ‬فؼا ٖ ایٗ ک‪ٙ‬ؼیر اص اػیسیاٖ ‪ٞ‬یای‬ ‫ارستایجاٖ ؿشلی‪ ،‬ارستایجاٖ غشتی ‪ ٚ‬ز‪ٟ‬شاٖ دس صٔیی‪ٙ‬ی‪ٝ‬‬ ‫‪ٞ‬ای ا٘‪ٛ‬اع ٔحل‪ ٛ‬ذ فش‪ٍٙٞ‬ی‪ ،‬ا٘سـاساذ‪ٛٔ ،‬ػیؼیاذ‬ ‫ػّٕی‪،‬أ‪ٛ‬صؿی ‪ ٚ‬خذٔازی‪ ،‬زذسیغ ‪ٔ ٚ‬ـا‪ٚ‬س‪ ،ٜ‬وسیاب‬ ‫‪ٞ‬ای وٕه دسػی‪ ،‬و‪ٙ‬ى‪ٛ‬سی‪ِٛ ،‬اصْ اِسحشیش‪ ،‬أ‪ٛ‬صؽ‬ ‫ٔ‪ٟ‬اسذ ‪ٞ‬ای ز‪ٙ‬ذخ‪ٛ‬ا٘ی ‪ ٚ‬زم‪ٛ‬یر حافظ‪ ،ٝ‬چاج ‪٘ ٚ‬ـیش‪،‬‬ ‫خذٔاذ تیٕ‪ ٝ‬ای حض‪ٛ‬س داس٘ذ‪.‬‬ ‫ایٗ ٕ٘ایـٍا‪ ٜ‬زا خایاٖ ٔ‪ٟ‬شٔا‪ ٜ‬اص ػاػر ‪ ۵۱‬زیا ‪ ۰۵‬دس‬ ‫ػاِ‪ٟٙ‬ای ارستایجاٖ ‪ ٚ‬ػساسخاٖ ٕ٘ایـٍا‪ ٜ‬تیٗ اِیٕیّیّیی‬ ‫زثشیض تشای تاصدیذ ػالل‪ٙٔ ٝ‬ذاٖ دایش اػر‪.‬‬ ‫»هحوذ رسَل اهلل«‬ ‫هجیذی از ایفیلن پخش هیشَد‬ ‫»تک تیراًذاز «بِزٍدی اکراى اًالیی هیشَد‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خثشی‪ -‬اوشاٖ ا٘الیٗ فیّٓ ػییی‪ٙ‬یٕیاییی‬ ‫زهزیشا٘ذاص اص چ‪ٟ‬اسؿ‪ٙ‬ث‪ ۱ ٝ‬اتأٖا‪ ٜ‬دس خیّیسیفیشْ‬ ‫فیٌّٓشدی اغاص خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ‪.‬‬ ‫ت‪٘ ٝ‬مُ اص س‪ٚ‬اتظ ػٕ‪ٔٛ‬ی خش‪ٚ‬ط‪ ،ٜ‬فیّٓ ػییی‪ٙ‬یٕیاییی‬ ‫زهزیشا٘ذاص ت‪ ٝ‬واسٌیشدا٘یی ػیّیی غیفیاسی ‪ٚ‬‬ ‫ز‪ٟ‬ی‪ ٝ‬و‪ٙٙ‬ذٌی اتشا‪ٞ‬یٓ اکغشی‪ ،‬تیا خیاییاٖ اویشاٖ‬ ‫ػٕ‪ٔٛ‬ی دس ػییی‪ٙ‬یٕیا‪ٞ‬یای وـی‪ٛ‬س تی‪ ٝ‬کی‪ٛ‬سذ‬ ‫اخسلاکی دس فیٌّٓشدی اوشاٖ ا٘الیٗ خی‪ٛ‬ا‪ٞ‬یذ‬ ‫ؿذ‪.‬‬ ‫فیّٕسهزیشا٘ذاص ز‪ٛ‬ا٘ؼس‪ ٝ‬ػیٕشؽ تّ‪ٛ‬سیٗ ت‪ٟ‬یسیشییٗ‬ ‫فیّٓ اص ٍ٘ا‪ّٔ ٜ‬ی ‪ ٚ‬جایض‪ ٜ‬ت‪ٟ‬سشیٗ جّ‪ٜٞٛ‬ای ‪ٚ‬ییظ‪ٜ‬‬ ‫ٔیذا٘ی سا دس ػی ‪ٕٟ٘ ٚ‬یٗ جـ‪ٛٙ‬اس‪ ٜ‬فجش وؼیه‬ ‫و‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ایٗ فیّٓ ػی‪ٕٙ‬ایی تشؿی و‪ٛ‬زا‪ ٜ‬اص ص٘ذٌی ػیشداس‬ ‫ؿ‪ٟ‬یذ ػثذاِشػ‪ َٛ‬صسیٗ زهزییشا٘یذاص تیشجؼیسی‪ٝ‬‬ ‫‪ٞ‬ـر ػاَ ج‪ ًٙ‬زحٕیّی اػر‪.‬‬ ‫وأثیض دیشتاص‪ ،‬أییشسضیا د ‪ٚ‬سی‪ ،‬ػیّیی سضیا‬ ‫وٕاِی‪ ،‬ػثذاِشضا ٘لیاسی‪ ،‬حؼیییٗ خی‪ٛ‬سییذ‪،ٜ‬‬ ‫اػٕاػیُ خّج‪ ،‬حؼیٗ ؿشیفیی ‪ ... ٚ‬زیشویییه‬ ‫تاصیٍشاٖ ایٗ فیّٓ ػی‪ٕٙ‬ایی سا زـىیُ ٔی د‪ٞ‬ی‪ٙ‬یذ‬ ‫و‪ ٝ‬اوشاٖ ا٘الیٗ اٖ دس خّسفشْ فیّیٓ ٌیشدی تی‪ٝ‬‬ ‫٘ـا٘ی ‪filmgardi.com‬اص زاسیخ ‪ ۱‬اتأٖا‪ ٜ‬تش‬ ‫تؼسش ای‪ٙ‬سش٘ر تشای ػالل‪ٙٔٝ‬ذاٖ اغاص خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ‪.‬‬ ‫ایٗ فیّٓ ٘‪ٛ‬س‪ٚ‬ص أؼاَ ت‪ٕٞ ٝ‬شا‪ ٜ‬یذ‪( ٚ‬یىی دیٍیش‬ ‫اص فیّٓ‪ٞ‬ای جـ‪ٛٙ‬اس‪ ٜ‬فجش ‪ )۰۵‬تشای ٘خؼسییٗ تیاس‬ ‫اص زّ‪ٛ‬یضی‪ٕ٘ ٖٛ‬ایؾ داد‪ ٜ‬ؿذ ‪ ٚ‬عثک اػالْ سیییغ‬ ‫ٔشوض زحمیماذ کذا ‪ ٚ‬ػیٕا خیشتییی‪ٙ‬ی‪ٙ‬یذ‪ ٜ‬زیشییٗ‬ ‫فیّٓ ػی‪ٕٙ‬ایی ٘‪ٛ‬س‪ٚ‬ص ‪ ۵۲۲۲‬دس زّ‪ٛ‬یضیی‪ ٖٛ‬تیا ‪۱۵‬‬ ‫دسکذ ٔخاعه ت‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫تازُتریی البَم ارسالى کاهکار هٌتشر شذ‬ ‫تاراًتیٌَ از داریَ ارجٌتَ جایسُ گرفت‪ ،‬فیلن بعذی ٍسترى اسپاگتی است؟‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خثشی‪-‬اسػالٖ وأىاس اص ا‪ٍٙٞ‬ؼیاصاٖ ‪٘ ٚ‬ی‪ٛ‬اص٘یذٌیاٖ‬ ‫تاػاتم‪ٛٔ ٝ‬ػیمی وـ‪ٛ‬سٔاٖ دس زاص‪ ٜ‬زشیٗ فؼاِییر اجیشاییی خی‪ٛ‬د‬ ‫الذاْ ت‪ ٝ‬ا٘سـاس یه اِث‪ ْٛ‬جذیذ تا ػ‪ٛٙ‬اٖ ٘‪ٛ‬ػساِجیا وشد‪ ٜ‬اػر‪.‬‬ ‫زاص‪ ٜ‬زشیٗ اِث‪ ْٛ‬اسػالٖ وأىاس ٘‪ٛ‬اص٘ذ‪ ٚ ٜ‬ا‪ٙٞ‬یٍیؼیاص ؿی‪ٙ‬یاخیسی‪ٝ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬ػیمی وـ‪ٛ‬سٔاٖ تا ػ‪ٛٙ‬اٖ ٘‪ٛ‬ػساِجیا خیؾ س‪ٚ‬ی ؿ‪٘ٛٙ‬ذٌاٖ لیشاس‬ ‫ٌشفر‪ .‬اسػالٖ وأىاس ٘‪ٛ‬اص٘ذ‪ٚ ٜ‬ی‪ٚ ٚ ِٗٛ‬ی‪ ، ٛ‬ػأش٘یذ فیمییی‪ٝ‬‬ ‫صاد‪ٛ٘ ٜ‬اص٘ذ‪ٚ ٜ‬ی‪ِٙٛ‬ؼُ‪ ،‬ػیا‪ٚ‬ؽ وأىاس (خا یؾ ٘‪ٟ‬یاییی کیذا)‪،‬‬ ‫ف‪ٟ‬یٕ‪ ٝ‬س‪ ٜ‬س‪ٚ‬اٖ (‪ٚ‬یشاػساس ‪ٔ ٚ‬سشجٓ)‪ ،‬ػؼیذ حؼیٗ خ‪ٙ‬ا‪ٞ‬ی (ٌشافیؼر) ‪ ٚ‬سضا ػیّی‪ٛ‬ی (ػیىیاع) ٌیش‪ٜٚ‬‬ ‫اجشایی ایٗ اِث‪ ْٛ‬سا زـىیُ ٔی د‪ٙٞ‬ذ‪ .‬اسػالٖ وأىاس دستاس‪ ٜ‬ایٗ اِث‪ٛ٘ ْٛ‬ؿس‪ ٝ‬اػر‪ :‬اػیٓ اییٗ اِیثی‪ْٛ‬‬ ‫سا ٘‪ٛ‬ػساِجیا ٌزاؿسٓ‪ٞ .‬شچ‪ٙ‬ذ ایٗ وّٕ‪ٔ ٝ‬ؼادَ دلیمی دس صتاٖ فاسػی ٘ذاسد‪ٔ .‬ا تشای غٓ غشتر‪ ،‬افؼی‪ٛ‬ع‬ ‫ٌزؿس‪ ،ٝ‬دِس‪ٍٙ‬ی ‪ٔ ٚ‬ا٘‪ٙ‬ذ ا٘‪ٟ‬ا وّٕاذ ٔخسّف ت‪ ٝ‬واس ٔی تیشییٓ‪ .‬ویّیٕی‪ٚ ٝ‬احیذی وی‪ ٝ‬دستیشٌیییش٘یذ‪ٜ‬‬ ‫زٕاْ ٔؼا٘ی تاؿذ ٘ذاسیٓ‪٘ .‬اْ ٘‪ٛ‬ػساِجیا سا ا٘سخاب وشدْ چ‪ ٖٛ‬ایٗ اثش تیشای خی‪ٛ‬دْ ییادا‪ٚ‬س خیاعیشاذ‬ ‫ٌزاؿس‪ ٝ‬اػر‪ٛ٘ .‬ػساِجیا یه ػٕف‪٘ٛ‬ی اػر و‪ ٝ‬دس اٖ ‪ٞ‬ش ٔ‪ٔٚٛ‬اٖ اػٓ‪ٔ ،‬ضٕ‪ٔ ٚ ٖٛ‬ف‪ٟ‬ی‪ ْٛ‬خی‪ٛ‬دؽ سا‬ ‫داسد‪ ٚ .‬دس اخش اص ‪ ٕٝٞ‬ػضیضا٘ی و‪ ٝ‬دس ایٗ ٔؼیش ٔشا یاسی داد‪ٜ‬ا٘ذ کٕیٕا٘‪ ٝ‬زـىش ٔیو‪.ٓٙ‬‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خثشی‪ -‬و‪ٛ‬ئ‪ٙ‬سیٗ زاسا٘سی‪ ٛٙ‬و‪ ٝ‬دس جـ‪ٛٙ‬اس‪ ٜ‬فیّیٓ سْ‬ ‫جایض‪ ٜ‬یه ػٕش دػسا‪ٚ‬سد ‪ٙٞ‬شی سا اص داسی‪ ٛ‬اسج‪ٙ‬س‪ٌ ٛ‬شفیر‪،‬‬ ‫ػ‪ٛٙ‬اٖ وشد ‪ٛٙٞ‬ص ‪ٞ‬یچ ایذ‪ٜ‬ای دستاس‪ ٜ‬فیّٓ تؼذیاؽ ٘ذاسد‪.‬‬ ‫ت‪٘ ٝ‬مُ اص ‪ٚ‬سایسی‪ ،‬و‪ٛ‬ئ‪ٙ‬سیٗ زاسا٘سی‪ ٛٙ‬دیش‪ٚ‬ص ػ‪ٝ‬ؿ‪ٙ‬ث‪ ۰۲ ٝ‬اوسیثیش‬ ‫دس جـ‪ٛٙ‬اس‪ ٜ‬فیّٓ سْ جایض‪ ٜ‬یه ػٕش دػسا‪ٚ‬سد ‪ٙٞ‬یشی سا اص‬ ‫داسی‪ ٛ‬اسج‪ٙ‬س‪ ٛ‬اػساد فیّٓ ‪ٞ‬ای زشػ‪ٙ‬ان ایساِیییاییی دسییافیر‬ ‫وشد‪ٚ .‬ی دس خاػخ ت‪ ٝ‬خثشٍ٘اساٖ دستاس‪ ٜ‬فیییّیٓ تیؼیذی اؽ‬ ‫ٌفر‪ٛٙٞ :‬ص ٕ٘یدا٘ٓ ٔیخ‪ٛ‬ا‪ ٓٞ‬چ‪ ٝ‬واس و‪.ٓٙ‬‬ ‫ایٗ واسٌشداٖ ‪ ۰‬س‪ٚ‬ص خیـسش ‪ ٓٞ‬ت‪ٔ ٝ‬جشی ؿثى‪ ٝ‬اییسیاِیییاییی‬ ‫ٌفس‪ ٝ‬ت‪ٛ‬د یه وساب ٘مذ فیّٓ ‪ ٚ‬احسٕا ً یه ػشیاَ زّ‪ٛ‬یضی‪٘ٛ‬ی تؼاصد أا خیؾ اص اٖ للیذ داسد ییه‬ ‫وٕذی تؼاصد! ‪ٚ‬ی دس ٌفسٍ‪ ٛ‬تا سییغ جـ‪ٛٙ‬اس‪ ٜ‬فیّٓ سْ ‪ ٓٞ‬اص یه خش‪ٚ‬ط‪٘ ٜ‬أـخق حشف صد وی‪ٞ ٝ‬یٓ‬ ‫وٕذی ت‪ٛ‬د ‪ ٓٞ ٚ‬دس ظا‪ٞ‬ش یه ‪ٚ‬ػسشٖ اػداٌسی اػر‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی افض‪ٚ‬د‪ٔ :‬ـسالا٘‪ٙٔ ٝ‬سظش اػر و‪ ٝ‬تس‪ٛ‬ا٘ذ واس تؼذیاؽ سا ؿش‪ٚ‬ع و‪ٙ‬ذ چ‪ٔ ٖٛ‬ؼسمذ اػر ػاخر اٖ تؼیاس‬ ‫ػشٌشْ و‪ٙٙ‬ذ‪ ٜ‬خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ت‪ٛ‬د ‪ ٚ‬ؿخلیر‪ٞ‬ای ٔسفا‪ٚ‬زی تا صتاٖ‪ٞ‬ای ٔسفا‪ٚ‬ذ دس اٖ کحثر ٔیو‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خثشی‪ -‬فیّٓ ٔحٕذ سػ‪ َٛ‬اهلل (ف) ػیاخیسی‪ٝ‬‬ ‫ٔجیذ ٔجیذی ت‪ٙٔ ٝ‬اػثر ‪ٞ‬فس‪ٚ ٝ‬حذذ ‪ ٚ‬دس اػیسیا٘ی‪ٝ‬‬ ‫ػاِش‪ٚ‬ص ٔیالد خیأثش(ف) اص ؿثى‪ ٝ‬ای فیییّیٓ خیخیؾ‬ ‫ٔیؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ت‪٘ ٝ‬مُ اص س‪ٚ‬اتظ ػٕ‪ٔٛ‬ی ؿثى‪ ٝ‬ایفیّٓ‪ ،‬فیّیٓ ٔیحیٕیذ‬ ‫سػ‪َٛ‬اهلل(ف) خ‪ٙ‬جـ‪ٙ‬ث‪ٔ ۰۵ ،ٝ‬ی‪ٟ‬یش ٔیا‪ ٜ‬ػیاػیر ‪۰۰‬‬ ‫اص وا٘اَ فاسػی ایٗ ؿثى‪ ٝ‬س‪ٚ‬ی ا٘سٗ ٔیس‪ٚ‬د‪.‬‬ ‫ی ‪ٚ‬لایغ خیییؾ اص زی‪ِٛ‬یذ‬ ‫ایٗ فیّٓ و‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬س‪ٚ‬ایر زاسیخ ِ‬ ‫خیأثش اػالْ زا د‪ٚ‬اصد‪ٜ‬ػاٍِی ایـیاٖ ٔیی خیشداصد‪ ،‬دس‬ ‫صٔاٖ ػاخر ‪ ٚ‬اوشاٖ تا ‪ٚ‬او‪ٙ‬ؾ‪ٞ‬ای ٔ‪ٛ‬افک ‪ٔ ٚ‬خیاِیف‬ ‫ج‪ٟ‬ا٘ی تؼیاسی س‪ٚ‬ت‪ٝ‬س‪ ٚ‬ؿذ‪.‬‬ ‫ٔحٕذ سػ‪َٛ‬اهلل(ف) سا ٔجیذ ٔجیذی دس ػاَ‪ٞ‬ای ‪۹۵‬‬ ‫زا ‪ ٚ ۵۰‬تا ‪ٕٞ‬شا‪ٞ‬ی چ‪ٟ‬ش‪ٜٞ‬ای تیٗإِّّی ویاسٌیشدا٘یی‬ ‫وشد‪ٚ .‬یس‪ٛ‬سی‪ ٛ‬اػس‪ٛ‬ساس‪ ،ٚ‬ای‪.‬اس‪.‬سحٕاٖ‪ٔ ،‬یّظٖ ویشویا‬ ‫وّظاو‪ٛ‬یچ‪ٔ ،‬ایىُ ا‪ٚ‬وا٘ش ‪ ٚ‬اػىاذ ای‪.‬ا٘یذسػی‪ ٖٛ‬اص‬ ‫ٔ‪ٟٓ‬زشیٗ ػی‪ٕٙ‬اٌشاٖ ٔغشح حاضش دس زیٓ ز‪ِٛ‬یییذ اییٗ‬ ‫فیّٓ ػی‪ٕٙ‬ایی ت‪ٛ‬د٘ذ‪.‬‬ ‫فیّٓ ٔحٕذ سػ‪ َٛ‬اهلل دس ؿ‪ٟ‬شن ػی‪ٕٙ‬ایی خیأثش اػظٓ‬ ‫و‪ ٝ‬دس ‪ ۱۱‬ویّ‪ٔٛ‬سشی ؿ‪ٟ‬ش لٓ لشاس داسد‪ ،‬ػاخیسی‪ ٝ‬ؿیذ‪.‬‬ ‫ػّیشضا ؿجاع ٘‪ٛ‬سی دس ٘مؾ ػثذإِیغیّیه‪ٔ ،‬ی‪ٟ‬یذی‬ ‫خاوذَ دس ٘مؾ ات‪ٛ‬عاِه‪ٔ ،‬حؼٗ ز‪ٙ‬یاتی‪ٙ‬یذ‪ ٜ‬دس ٘یمیؾ‬ ‫ػأ‪ٛ‬ئُ‪ٔ ،‬ی‪ٙ‬ا ػادازی دس ٘مؾ أ‪ ٝٙ‬ت‪ٙ‬ر ‪ٞٚ‬یه‪ ،‬ػیاس‪ٜ‬‬ ‫تیاذ دس ٘مؾ حّیٕ‪ ٝ‬ػؼذی‪ ،ٝ‬داسیی‪ٛ‬ؽ فیش‪ٞ‬ی‪ٙ‬یً دس‬ ‫٘مؾ ات‪ٛ‬ػفیاٖ‪ ،‬سػ‪ٙ‬ا اصادی‪ٚ‬س دس ٘یمیؾ اْ جیٕیییُ‪،‬‬ ‫٘ؼشیٗ ٘لشزی دس ٘مؾ تشو‪ ،ٝ‬حٕیذسضا زاج د‪ِٚ‬ر دس‬ ‫٘میؾ حیٕیض‪ ٜ‬اصجیّٕی‪ ٝ‬تیاصییٍیشاٖ فیییّیٓ ٔیجیییذ‬ ‫ٔجیذی ‪ٞ‬ؼس‪ٙ‬ذ‪.‬‬ صفحه 5 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫* پنجشنبه‬ ‫* ‪ 92‬مهر‬ ‫* ‪ 90‬اکتبر‬ ‫* ‪00‬ربیع االول‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫‪2109‬‬ ‫* شماره (سایی)‪:‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫‪0011‬‬ ‫‪9190‬‬ ‫‪0001‬‬ ‫* صفحه ‪6‬‬ ‫ادب ّیات‬ ‫دستور زبان ترکی‬ ‫تورکجه دیل بیلگیسی‬ ‫*دکتر حسیه محمدزادٌ صدیق‬ ‫ُئچ‪ ٚ‬سب‪ ٚ٨ٛ ٦٧‬اسد‪...٥‬‬ ‫‪٧ ٝ‬ب ‪ً ٚ٨٘١‬تبثذا‪ٛ ٙ‬وْ ا‪ٛٞٓٝ‬ب‪ ٙ‬اضبؿ‪٨‬ذا ً‪ ٦‬ث‪ٜ‬یذ‪٧‬ی‪ٚ‬‬ ‫‪١‬ش ٗصشاػس‪ٜ٨‬ذا ث‪٨‬ش ا‪ٛ‬ب د‪ٝ‬سام ‪ ٝ‬ث‪٨‬یش کیشػی‪ ٦‬د‪ٝ‬سام‬ ‫‪ٝ‬اسد‪٧‬ش‪:‬‬ ‫(‪3+)2+3‬‬ ‫(هبسد‪ + ٞٛٝ‬ا‪ٜ٧‬ج‪ + )ٞ‬سبؿ‪ٜ٘٨‬ب‪،ٙ‬‬ ‫(ت‪ٞ‬صؿ‪ٗ + ٞٛٞ‬ب‪ٛ‬ج‪ + )ٞ‬سئض‪،ٜٚ٘٧‬‬ ‫(ث‪٘ٓٞ‬بد‪٧‬ن ‪ + )٠ِٜٛ +‬سئ‪ٜٚ٘٧ٞ‬‬ ‫(ث‪ٓ٠ِٔ٨‬ش ‪ +‬ا‪٧+ )٦ٛ‬ئ‪٨‬شٓش‪.‬‬ ‫ٗصشاػالسدا ‪٧‬ئش اال‪١ ٙ‬ش ث‪٨‬ش کشػ‪ ٦‬د‪ٝ‬سام‪ ،‬ضؼیش‪٧‬ی‪ٚ‬‬ ‫ا‪ ٝ ٠ٜ٨ِٜ١‬س‪٧‬ت٘‪ ٠ٜ٨‬ا‪٧ٝ‬ـ‪ ٙٞ‬ا‪ٞٓٝ‬س‪.‬‬ ‫ثؼضبً ث‪٨‬ش ضؼش‪ٗ ٚ٧‬صشاػ‪٨‬الس‪ ٚ٨ٛ٥‬ج‪ٞ‬س‪ ٟ‬ثی‪ ٠‬جی‪ٞ‬س‪ٟ‬‬ ‫د‪ٝ‬ساهالس‪ ٥‬ا‪ٞٓٝ‬س‪.‬‬ ‫ٗثال هبساجب ا‪ٝ‬ؿال‪ ٙ‬د‪ٞ٧‬ا‪ٜ٨ٛ‬ذا‪ٛ ٙ‬ویْ ائیتیذ‪٧‬یِی‪٨‬ی٘ی‪٨‬یض‬ ‫اضبؿ‪٨‬ذا ً‪ ٦‬ث‪ٜ‬ذ‪ ٟ‬دهت ‪٧‬ئت‪٨‬ش‪:ٚ٧‬‬ ‫‪٧‬ب‪٧‬الؿ‪ُ + ٦‬اص‪+ ّٟ‬تپ‪ٓ٠‬ش (‪8;)3+2+3‬‬ ‫‪٧‬بؿبس ‪٧‬بؿ‪٨‬ص‪+‬هبس سپ‪ٓ٠‬ش (‪8;)4+4‬‬ ‫ه‪ٞ‬الهذا ‪ +‬آت‪ًٞ + ٚ٨‬پ‪ٓ٠‬ش (‪8;)3+2+3‬‬ ‫‪ٝ‬اهلل دٓجش‪ +‬س‪ٜ‬ذ‪ ٟ‬ا‪ٝ‬الس (‪<1= 8;)4+4‬‬ ‫ُاس‪ٛٝ‬ذ‪ ٦٘٨ً ُٞٝ‬ث‪ٞ‬سادا ا‪ٜ٨ٌ٧‬ج‪ ٝ ٦‬دوسد‪ٛٝ‬یجی‪ٞ‬‬ ‫ٗصشاػالسدا ‪٧‬بٓ‪٨ٜ‬ض ا‪ٛ‬ب د‪ٝ‬سام ‪ٝ‬اسد‪٧‬ش‪ ،‬الً‪ ٚ٨‬ث‪٨‬ش‪ٜ٧‬ج‪٦‬‬ ‫‪ ٝ‬ا‪ٝ‬چ‪ٛٞ‬ج‪ٗ ٞ‬صشاػالسدا ث‪٨‬ش ا‪ٛ‬ب د‪ٝ‬سام ‪ ٝ‬ث‪٨‬ش کیشػی‪٦‬‬ ‫د‪ٝ‬سام ُاص‪ ٟ‬دُ‪٨‬ش ‪ ٝ‬ثآِ‪ٞ‬س‪ ٞ‬ثئٔ‪ ٠‬ا‪ٞٓٝ‬س‪:‬‬ ‫(‪3+)2+3‬‬ ‫ث‪ٞ‬ت‪ ٙٞ‬ث‪ ٞ‬حبّ الس‪ٗ ٥‬طبٓؼ‪ ٠‬ائذ‪٧‬ت اساضذ‪٧‬شٗبم‪ ،‬ثی‪ٞ‬‬ ‫ً‪٨‬چ‪٨‬ی دسس‪ ٚ٨‬حاصٔ‪٠‬س‪ٜ٨‬ذ‪ ٟ‬دُ‪ٔ٨‬ذ‪٧‬ش‪.‬‬ ‫ث‪ ٞ‬حبّ الس د‪ ْ٧‬ث‪٨٘٨ِٔ٨‬ضد‪ ٟ‬ا‪ٝ‬ال‪ ٙ‬چیٌی‪٨‬یٖ ًی‪٨‬ی٘ی‪٦‬‬ ‫چ‪ٞ‬خ ث‪ٞ‬س‪ٝ‬ض‪ٞ‬م ‪ ٝ‬ا‪ٜ٧‬ج‪ ٠‬سج‪ٓ٠٨‬ش داضی‪٧ ٦‬ی‪٨‬یش‪ ،‬ثی‪٨‬یش‬ ‫ٓ‪ٞ‬هبس‪٧‬تٖ جذ‪ ٖ٨ً ٦ٓٝ‬او‪٧‬ش‪٠ٟ٘ٛ‬س‪ ٝ ٦‬اساضذ‪٧‬ش ٗبس‪٦‬‬ ‫چ‪ٞ‬خ حاصٔ‪ ٝ ٠‬دهت ا‪٧‬ست‪٨٧٠‬ش‪.‬‬ ‫ث‪ ٞ‬ا‪٧‬س‪ ٠‬د‪٨٘٨ٔ٧‬ض‪ ٚ٧‬آتصبه‪ ٦‬ث‪٨‬ش د‪ ْ٧‬ا‪ٓٝ‬ی٘یبسی‪٨‬ی‪ٜ‬یذا‪ٙ‬‬ ‫ُٔ‪٨‬ت چ‪٨‬خ‪٨‬ش‪.‬‬ ‫ائٔ‪ ٠‬ث‪ٞ‬سادا د‪٨٘٨ٔ٧‬ضد‪١ ٟ‬جب اوٓچ‪ٓٞ‬ش‪ٛ٥‬ی‪٨‬ی‪ ٚ‬ا‪١‬ی٘ی‪٨‬یتی‪٦‬‬ ‫ا‪٧‬ذ‪ٜ٧‬الض٘بهذاد‪٧‬ش‪.‬‬ ‫‪١‬جب اوٓچ‪ٓٞ‬ش‪ ٥‬ائٔٔش‪٨٘٧‬ض‪ ٚ٧‬طج‪٨‬ؼ‪ ٝ ٦‬ؿش‪٧‬ض‪ٞٗ ٥‬س‪٨‬و‪٦‬‬ ‫ا‪ٛ‬ال‪٨٧‬ط‪ ٦‬هب‪ٜ٧‬بؿ‪٘٨ً ٦‬ی‪ ٦‬تیبس‪٧‬یخی‪٨‬ی٘ی‪٨‬یضد‪ ٟ‬ی‪٢‬ی‪ٞ‬س‬ ‫ائییتیی٘یی‪٨‬ییص ‪١ ٝ‬ییش صاٗییب‪ ٙ‬اوص ا‪١‬یی٘یی‪٨‬ییتیی‪٨‬یی‪ٜ‬یی‪ ٦‬د‪ٟ‬‬ ‫سبخالٗ‪٨‬طذ‪٧‬ش‪.‬‬ ‫ا‪ٝ‬خ‪ٞ‬ج‪ٞ‬الس‪ ٚ٧‬اوٓچ‪ٓٞ‬ش‪٧‬ی‪ ٚ‬ثیآیِی‪ٓٞ‬یش‪٧‬ی‪ٜ‬یذ‪ ٟ‬ا‪ٝ‬ال‪ٙ‬‬ ‫د‪ٝ‬ساهالس‪ ٥‬دا‪١‬ب ‪٨٧‬ـجبٕ ث‪٨‬ش ضٌ‪ٔ٨‬ذ‪٘٨ٜٗ ٟ‬یسی٘ی‪ٓ ٠‬یش‪٥‬‬ ‫ا‪ٝ‬چی‪ ،ٙٞ‬ثی‪ ٞ‬د‪ٝ‬ساهیالس‪ٗ ٥‬یخیتیٔیق جیذ‪ٓٝ‬یٔیشد‪ٟ‬‬ ‫اسد‪ٝ ٥‬اس‬ ‫ُاستشِٗ‪ ٠‬چبٓ‪٨‬طبجبؿبٕ‪...‬‬ ‫اشعبر ترکی شُریبر‬ ‫**‬ ‫ضجبع خبّ ا‪ْٝ‬ؿٔ‪ ٙٞٛٞ‬ثبً‪ ٦‬س‪ْٞ‬هت‪٦‬‬ ‫داٗذا ه‪ٞ‬سا‪ ٙ‬س٘ب‪ٝ‬اس‪ ،٥‬صحجت‪٦‬‬ ‫‪٧‬بد‪٘٧‬ذاد‪ ٥‬ضسٔ‪ ٦‬هذ‪ ،٥‬هبٗت‪٦‬‬ ‫جا‪ ٚ٨ُ ٠٘٘ٛ‬ت‪ ٦٧ْٞ‬دو‪ٛ‬ذ‪٧ ،٥‬ب ا‪ْٓٝ‬ذ‪٥‬‬ ‫‪ ٠ٜٛ‬ه‪٨‬ض‪ ٚ٧‬ثخت ا‪ٜ٧‬بس‪ً ٦‬ب ا‪ْٓٝ‬ذ‪٥‬‬ ‫**‬ ‫ح‪٨‬ذسثبثب‪ ٠ٜٛ ،‬ه‪٨‬ض‪ُ ٚ٧‬اصٓش‪٥‬‬ ‫سخط‪ٜ‬ذ‪ ٚ٨ٛ ٟ‬ض‪٨‬ش‪-ٚ٧‬ض‪٨‬ش‪ ٚ٧‬ساصٓش‪٥‬‬ ‫تشً‪ ٦‬دئذ‪ ٖ٧‬ا‪ْٝ‬خ‪ٞ‬س‪ٛٞ‬الس اوصٓش‪٥‬‬ ‫ث‪ٔ٨‬س‪ٜٔ٨‬ش ً‪ ،٦‬ادإ ُئذس‪ ،‬اد هبالس‬ ‫‪٧‬بخط‪-٦‬پ‪٨‬سذ‪ ٙ‬اؿ‪٨‬ضدا ث‪٨‬ش داد هبالس‬ ‫**‬ ‫‪٧‬بص هبثبؿ‪ُْٛٞ ُْٙٞ ٦‬ئ‪ ٦٨‬دو‪َٜ٧‬ذ‪ٟ‬‬ ‫ً‪ٜ‬ذ ا‪ٝ‬ضبؿ‪ ٦‬هبس ُ‪ْٞ‬هلل س‪ ٚ٨‬سا‪َٜ٧‬ذ‪ٟ‬‬ ‫ً‪ْٞ‬سًچ‪ٓ ٦‬ش داؿذا ً‪ْٞ‬سى ص‪َٜ٧ْٝ‬ذ‪ٟ‬‬ ‫ٗ‪ ٖ٨ٜ‬س‪ٝ‬ح‪ ،ٕٞ‬ا‪ ٠ٔ٧‬ث‪ ْٙٞٔ٨‬ا‪ْٝ‬سداد‪ٝ‬س‬ ‫ً‪٨ٔ٢‬ی ً‪ ٚ٨٘٨‬ثبت‪٨‬ت‪ ،‬هبٓ‪٨‬ت‪ ،‬هبسداد‪ٝ‬س‬ ‫**‬ ‫هبس‪ ٠ٜٛ ٥‬ا‪ٝ‬صادا‪ٛ‬ذا ا‪٧‬ط‪٦ٜ٨‬‬ ‫ُ‪ ْٙٞ‬ث‪ٞٓٞ‬تذا اَ‪٨٧‬شسد‪ ٥‬تط‪٦ٜ٨‬‬ ‫ه‪ٞ‬سد ه‪ْٞ‬جبٓ‪٨‬ت‪ ،‬چٌذ‪٧‬ش‪ٛ‬ذ‪ ٟ‬د‪٧‬ط‪٦ٜ٨‬‬ ‫س‪ْٞ‬س‪ ٥‬هبٓخ‪٨‬ت‪ ،‬د‪ْٝ‬الئ‪٨‬ذا‪ ٙ‬اضبسد‪٥‬‬ ‫ثب‪٧‬ذاالس‪ ٚ٧‬س‪ْٞ‬ت‪ ٦‬اض‪٨‬ت‪ ،‬داضبسد‪٥‬‬ ‫**‬ ‫خجّ‪ ٠‬سٔطب‪ ٙ‬ػّ٘‪ ٠‬د‪٧‬ط‪ ٚ٨‬ه‪٨‬سبسد‪٥‬‬ ‫ٗال ثبهش ػٖ ا‪ٝ‬ؿٔ‪ ٦‬تئض ٗ‪٨‬سبسد‪٥‬‬ ‫ت‪ٜ‬ذ‪٧‬ش ‪٧‬ب‪٨ٛ‬ت‪ ،‬ت‪ْٞ‬سس‪ ٦‬ائ‪ ٥ٞ‬ثبسبسد‪٥‬‬ ‫چب‪٧‬ذا‪٨٘٨ٛ‬ض اسس‪ ٚ٨‬ا‪ْٝ‬ست‪ ٠‬هب‪ٜ٧‬بسد‪٥‬‬ ‫ه‪ْٝٞ‬سهبٗ‪٨‬ض سبج ا‪٧‬چ‪ٜ٨‬ذ‪ ٟ‬ا‪ٜ٧ْٝ‬بسد‪٥‬‬ ‫**‬ ‫عالهم امینی‬ ‫فضولی‬ ‫دده قورقود‬ ‫خیابانی‬ ‫شهریار‬ ‫وبغیل‬ ‫شاه اسماعیل‬ ‫رتبیت‬ ‫یکصد َسار لغبت ترکی‬ ‫در فبرسی‬ ‫تًلکً‪ ,‬تًلکً‪ ,‬تًوبکی‬ ‫ُئچ‪ ٚ‬سب‪ ٚ٨ٛ ٦٧‬اسد‪...٥‬‬ ‫ُٔ‪١ ٚ٨‬بٗ‪٨٘٨‬ض ث‪٨‬ش ‪٧‬ئشد‪٧ ٟ‬بخط‪٨‬جیب کی‪٨‬یٌی‪٨‬یشٓطیی‪,‬‬ ‫ُییاسى ثیی‪٨‬ییش ‪٧‬یی‪ ّٞ‬تییبپییب ثیی‪٨‬ییٔییش‪٧‬ییٌیی٘یی‪٦‬‬ ‫‪١‬ش‪ ٟ‬ث‪٨‬ش طشکذ‪ ٟ‬ا‪ٝ‬ت‪ٞ‬س‪ٝ‬ه ک‪٨ٌ٨‬شٓط٘‪ ٠٨‬ثبضالد‪ .٥‬اٗب ‪٠ٛ‬‬ ‫هذس ک‪٨ٌ٨‬شٓطذ‪ٓ٥‬شس‪ ,٠‬ث‪٨‬ش ‪ ّٞ٧‬تبپب ثی‪٨‬یٔی٘ی‪ ٠‬د‪ٓ ٥‬یش‪.‬‬ ‫اخ‪٨‬شدا ‪١‬بٗ‪٨‬س‪ٞ٧ ٦‬س‪ٓٝ‬ذ‪١ .ٝ‬ش‪ ٟ‬ث‪٨‬ش طشکذ‪ ٟ‬ئی‪ٞ‬صا‪ٛ‬ی‪٨‬یت‬ ‫‪٧‬بتذ‪ ,٥‬ا‪ٛ‬جبم ت‪ ٌٞٓٞ‬ثبثب ‪٧‬بت٘بد‪ ,٥‬ک‪٨ٌ٨‬ش ائٔ‪٨‬ی‪٨‬یشد‪٥‬‬ ‫ً‪ ,٦‬ث‪٨‬ش ًٔی تبپس‪ ,ٚ٨‬ث‪ ٙٞ‬الس‪١ ٚ٧‬بٗ‪٨‬س‪ ٦ٜ٨‬ا‪ ٦٧‬هی‪٨‬یشسی‪٨‬ی‪ ,ٚ‬ا‪ٝ‬ص‪ ٝ‬د‪ ٟ‬ا‪ٛٝ‬ی‪ ٙٞ‬آی‪٨‬ی‪ ٚ‬د‪ ٙ‬هی‪ٞ‬ستیبسسی‪٨‬ی‪.ٚ‬‬ ‫ا‪ ُٞٛٞ ٝ‬ا‪ٛٝ‬الس اج هبٓذ‪٥‬الس‪ ,‬صبثبح‪٨‬س‪ ٦‬دا اج هبٓذ‪٥‬الس‪ .‬ا‪ٝ‬چ‪ٛٞ‬ج‪ ُٞٛٞ ٞ‬ت‪ُ ٌٞٓٞ‬اسد‪ ٝ‬دا‪١‬ب د‪ٝ‬سا ث‪٨٘ٔ٨‬یش‪,‬‬ ‫اجیی‪٨‬یی‪ ٚ‬دا‪ ٙ‬ا‪ٓٝ‬ییجییی‪٧ .‬یی‪ٓٞ‬ییذاش الس‪٧‬یی‪ٜ‬یی‪ ٦‬ثییبضیی‪٨‬یی‪ٜ‬ییب تیی‪ٞ‬پییالد‪ .٥‬ا‪ٝ‬ص‪ٛٝ‬یی‪ ٞ‬ا‪ٛٝ‬ییالسا تیی‪ٞ‬تیی‪ٞ‬ه دئییذ‪:٥‬‬ ‫ هبسداشالس‪ُ ,‬اس‪ٝ‬سس‪ٞٛٞ‬ص ‪١‬بٗ‪٨٘٨‬ض اج‪ ٚ٨‬دا‪ ٙ‬ا‪ٞٓٝ‬س‪ٝ‬ى‪١ .‬بٗ‪٨٘٨‬ض‪ ٚ٧‬ا‪٨٘٨٨٘ٓٝ‬ضد‪ٛ‬س‪٧ ,٠‬ئ‪ ٠ٜ‬د‪ ٟ‬ث‪٨‬یش‪٧‬ی٘ی‪٨‬یض‪٧‬ی‪ٚ‬‬‫ا‪٧ ٦٨٘ٓٝ‬بخط‪٨‬ذ‪ .٥‬ه‪ ٚٗ ٙٞ٧ٞ‬ثی‪٨‬یش ٗیب‪١‬ی‪ٜ‬ی‪ ٦‬ا‪ٝ‬خی‪٧ٞ‬ی‪١ ,ٕٞ‬یش ًی‪٨‬ی٘ی‪٨‬ی‪ ٚ‬اد‪ ٥‬اخی‪٨‬یشا د‪ٝ‬ضیسی‪ ,٠‬ا‪ٛٝ‬ی‪ٞ‬‬ ‫‪٧‬ئ‪٨‬ی‪ٓٞ٧.‬ذاش الس‪١ ٚ٨ٜ٧‬بٗ‪٨‬س‪ ٦‬ث‪ٛٞ‬ب ساض‪ ٦‬ا‪ٓٝ‬ذ‪ .ٝ‬ت‪ ٌٞٓٞ‬ا‪٧‬بؿب هبٓخ‪٨‬ت ا‪ٝ‬خ‪ٗٞ‬بؿب ثبضالد‪ُ .٥‬یاس ‪ٛ‬ی‪ ٠‬جی‪ٞ‬س‬ ‫ا‪ٝ‬خ‪ٞ٧ٞ‬ست‪ ,ٌٞٓٞ‬ت‪ ,ٌٞٓٞ‬ت‪ٛٞ‬جٌ‪,٦‬ه‪٧ٞ‬ش‪ٝ‬م ا‪ٝ‬ست‪ٛٞٓ ٠‬جٌ‪.٦‬ا‪ ٦٧‬اخ٘بم‪,‬د‪ٞٛٝ‬ص تی‪ٞ‬خی٘یبم‪,‬هی‪ٞ‬سد ئی‪ٞ‬ال‪ٝٝ‬ش‪,‬‬ ‫چبهوبّ چب‪ٝٝ‬ش‪,‬ا‪٧‬ال‪ ٙ‬هبٗچ‪,٦‬ت‪٨‬سجبؿب چب‪ٛ‬بم‪,‬ث‪٨‬ض ا‪ٛٝ‬ب ه‪ٛٞ‬بم‪١.‬بٗ‪ ٦‬ث‪٨‬ش‪-‬ث‪٨‬ش‪ ٚ٨ٛ٥‬ا‪ٝ‬ص‪ٛٝ‬ی‪ ٠‬ثیبخیذ‪ .٥‬تی‪ٓٞ‬یٌی‪ٞ‬‬ ‫ا‪ٝ‬ص‪ ٞٛٝ‬ا‪٨٨٧‬ب ت‪ٞ‬ت‪ٞ‬ه دئذ‪ -:٥‬ا ا‪ ٦٧‬هلل‪ ,‬س‪ ٚ‬ث‪٨ٔ٨‬شس‪ ,٦ً ٚ‬ث‪٨‬ض ث‪ٞ‬سدا ‪ ٠ٛ‬س‪ ٞ‬تبپبجبؿ‪٨‬ن ا‪٧‬چی‪ ٠ٛ ,‬اسپب‪ ,‬ث‪ٞ‬ؿذا‬ ‫تبپبجبؿ‪٨‬ن ا‪ٓٝ‬چی‪ .‬ا‪ٛٝ‬ب ُاس‪ ٟ‬د‪ ٟ‬ث‪٨‬ض‪ ٟ‬چب‪ٛ‬بم سبخالٗبم الص‪ ٖ٧‬دئ‪ٛ ٚٗ .ْ٨٨‬ـ٘‪ ٦ٜ‬ا‪ٝ‬خ‪ٞ‬د‪ٚٗ .ٕٝ‬د‪ ٙ‬دئی٘یی‪,‬‬ ‫س‪٨‬ضد‪٧ ٙ‬ئ٘ی‪.‬ا‪ٛٝ‬الس تاً‪ٞٓٞ‬ه ت‪٨‬سجبؿب‪٧ ٦ٛ‬ئذ‪ٓ٥‬ش‪.‬ا‪ ٦٧‬دئذ‪ -:٥‬ت‪ ٌٞٓٞ‬ثبثب‪ ,‬ث‪ٙٞ‬دا‪ ٙ‬ث‪٨‬ش ضئ‪ ٦‬ا‪٘ٓٝ‬بد‪ .٥‬ثی‪٨‬یش‬ ‫د‪ ٟ‬ا‪ٝ‬خ‪.ٞ‬ت‪ ٌٞٓٞ‬ا‪ٝ‬خ‪ٗٞ‬بؿب ثبضالد‪:٥‬ت‪ ,ٌٞٓٞ‬ت‪ ,ٌٞٓٞ‬ت‪ٛٞ‬جٌ‪,٦‬ه‪٧ٞ‬ش‪ٝ‬م ا‪ٝ‬ست‪ٛٞٓ ٠‬جٌی‪.٦‬ا‪٧‬ی‪ ٦‬اخی٘یبم‪,‬د‪ٛٝ‬ی‪ٞ‬ص‬ ‫تیی‪ٞ‬خییی٘یییبم‪,‬هییی‪ٞ‬سد ئییی‪ٞ‬ال‪ٝٝ‬ش‪,‬چیییبهیییویییبّ چیییب‪ٝٝ‬ش‪,‬ا‪٧‬ییال‪ ٙ‬هیییبٗیییچییی‪,٦‬ثییی‪٨‬یییشجییی‪ ٠‬داٗیییجییی‪.٦‬‬ ‫اسد‪ٝ ٥‬اس‬ ‫‪٧‬ئ‪١ ٠ٜ‬بٗ‪ ٦‬ث‪٨‬ش‪-‬ث‪٨‬ش‪ ٚ٨ٛ٥‬ا‪ٝ‬ص‪ ٠ٛٝ‬ثبخذ‪....٥‬‬ ‫پبدشبَبن ترک ایران(تیمًریبن)‬ ‫د‪ٝ‬دٗب‪ٗ ٦ٛ‬ـ‪ ّٞ‬تجبس ث‪ٞ‬د‪ٛ‬ذ‪ .‬ث‪٨ٜ‬ب‪ِٛ‬ضاس ا‪ ٚ٧‬د‪ٝ‬دٗب‪ ٙ‬ت‪ٞ٘٨‬س ُ‪ٞ‬سًب‪ٛ‬ی‪ ٦‬ثی‪ٞ‬د‬ ‫ً‪ ٠‬دس اس‪٨‬ب‪٨ٗ ٥‬ب‪ ٦ٗ ٠ٛ‬ص‪٧‬ست ‪ ٝ‬س٘شه‪ٜ‬ذ پب‪٧‬تختص ث‪ٞ‬د‪ .‬اٗی‪٨‬یش تی‪٨‬ی٘ی‪ٞ‬س‬ ‫ًط‪ٞ‬س‪ُ ٥‬ستشد‪ ٝ ٟ‬د‪ٓٝ‬ت‪ ٦‬ستشٍ ا‪٧‬جبد ًیشد ‪ ٝ‬سیشصٗی‪٨‬ی‪ ٚ‬کیشاس‪ٝ‬د‬ ‫(ٗب‪ٝ‬ساءآ‪٢ٜ‬ش) سا ث‪ٗ ٠‬وبٗ‪ ٦‬اص ا‪٨٘١‬ت سسب‪٨ٛ‬ذ ً‪ ٠‬تب ا‪ ٙ‬صٗیب‪١ ٙ‬ی‪٨‬یچیِیب‪ٟ‬‬ ‫ثذا‪ ٙ‬پب‪ٛ ٠٧‬شس‪٨‬ذ‪ ٟ‬ث‪ٞ‬د‪ .‬ا‪ٗ ٝ‬شص‪١‬ب‪ ٥‬خ‪ٞ‬د سا ‪ٛ‬خست دس سشتبسیش اسی‪٨‬یب‪٥‬‬ ‫ٗ‪٨‬ب‪ ٝ ٠ٛ‬ا‪ِٛ‬ب‪ ٟ‬سشتبسش خشاسب‪ ٝ ٙ‬ا‪ِٛ‬ب‪ ٠٘١ ٟ‬ثخص‪١‬ب‪ ٥‬ا‪٧‬شا‪ ٝ ٙ‬ػث٘یب‪ٛ‬ی‪٦‬‬ ‫‪ ٝ‬ثخص ‪١‬ب‪ ٦٧‬اص ‪ٜ١‬ذ‪ٝ‬ستب‪ُ ٙ‬ستشد‪ ٝ .‬چ‪ ٙٞ‬کت‪ٞ‬حبت ت‪ٞ٘٨‬س ث‪٨‬طتش ج‪ٜ‬یجی‪٠‬‬ ‫‪ٞ٧‬سش ‪١ ٝ‬ج‪ ٕٞ‬داضت تب تسخ‪٨‬ش ‪ٝ‬اهؼ‪ ٦‬ؿبٓت ًط‪ٞ‬س‪١‬ب ثبص ث‪ ٠‬ص‪ٝ‬د‪ ٥‬اص‬ ‫تصشف ت‪ٞ٘٨‬س‪٧‬ب‪ ٙ‬ث‪٨‬ش‪ ٙٝ‬ضذ‪ .‬ثب ا‪ ٚ٧‬حبّ کشاس‪ٝ‬د ٗذت‪ٗ ٦‬شًض د‪ٓٝ‬ت‪ ٦‬ضیذ‬ ‫ً‪ ٠‬ث‪٨‬طتش ا‪٧‬شا‪ ٝ ٙ‬اکـب‪ٛ‬ستب‪ ٙ‬سا اکض‪ ٙٝ‬ثش ‪ٝ‬ال‪٧‬ت ٗب‪ٝ‬ساءآ‪٢ٜ‬ش دسثشُ‪٨‬یش‪ٛ‬یذ‪ٟ‬‬ ‫ث‪ٞ‬د‪ِٜ١ .‬بٗ‪ً ٠ً ٦‬ط‪ٞ‬س‪١‬ب‪ُ ٥‬ستشد‪ ٟ‬ت‪ٞ٘٨‬س‪ ٥‬تجض‪٧ ٠٧‬بکت د‪ٝ‬س‪١ ٟ‬شج ‪ٝ‬‬ ‫ٗشج پ‪٨‬ص اٗذ‪ .‬ث‪ٗ ٠‬حض ا‪ ٠ٌٜ٧‬ت‪ٞ٘٨‬س ٗشد‪ ،‬تشًب‪ ٙ‬ػث٘ب‪ ٝ ٦ٛ‬اّ جال‪٧‬ش‬ ‫‪ ٝ‬تشً٘ب‪ٛ‬ب‪ ٙ‬دسصذد تصشف ًط‪ٞ‬س‪١‬ب‪ ٥‬اصدستسکت‪ ٠‬خی‪ٞ‬د ثیشاٗیذ‪ٛ‬یذ‪.‬‬ ‫ثبا‪ ،٠٘١ ٚ٧‬کشص‪ٛ‬ذا‪ ٙ‬ت‪ٞ٘٨‬س ٗ‪ٞ‬کن ضذ‪ٛ‬ذ ً‪ ٠‬ض٘بّ ا‪٧‬شا‪ ٙ‬سا دس ٗذت ‪٧‬ی‬ ‫سذ‪ ٟ‬ج‪٢‬ت خ‪ٞ‬د ‪ِٛ‬ب‪١‬ذاس‪ٛ‬ذ‪ ٦ٓٝ .‬ا‪ٛ‬ب‪ ٙ‬ث‪٨‬طتش ثب ‪ٌ٧‬ذ‪ِ٧‬ش دس ًط٘یٌیص‬ ‫ترکی حکبیٍ لر‬ ‫عبغیلی سئرچٍ‬ ‫ث‪ٞ‬د‪ٛ‬ذ‪ .‬سشا‪ٛ‬جبٕ ضب‪١‬شخ ٗ‪ٞ‬کن ضذ ً‪ٜٗ ٠‬بهطبت اه‪ٞ‬إ خی‪ٞ‬دساتیب حیذ‪٥‬‬ ‫سکغ ‪ ٝ‬هذست ‪ ٝ‬اػتجبس ًط‪ٞ‬س سا ‪٢ِٛ‬ذاس‪ًٜ ٥‬ذ‪ ٦ٓٝ.‬پی اصٗیشٍ ا‪ٝ‬‬ ‫ٗ٘بٌٓص ث‪ ٠‬هس٘ت‪١‬ب‪ًٞ ٥‬چیتش ٗجضا ضذ ‪ ٝ‬ث‪ ٚ٨٘١ ٠‬سجت صل‪٧ٞ‬یب‪ٙ‬‬ ‫‪ ٝ‬اٗشا‪ ٥‬ض‪٨‬جب‪ ٦ٛ‬ا‪٢ٛ‬ب سا ث‪ٗ ٠‬تصشکبت خ‪ٞ‬د پ‪ٞ٨‬ست ًشد‪ٛ‬یذ‪ .‬ثیبا‪٧‬ی‪ٜ‬یحیبّ‬ ‫خب‪ٛ‬ذا‪ ٙ‬ت‪ٞ٘٨‬س‪ ٥‬اص ٗ‪٨‬ب‪ٛ ٙ‬شکت ‪ٞٛ ٝ‬ادُب‪ ٙ‬ت‪ٞ٘٨‬س چ‪ٜ‬ذ‪ ٥‬پستش کشٗب‪ٛ‬ش‪ٝ‬ا‪٦٧‬‬ ‫خ‪ٞ‬دساث‪ٜ١ ٠‬ذ‪ٝ‬ستب‪ ٙ‬ثشد‪ٛ‬ذ‪ٝ‬د‪ٓٝ‬ت سٔسٔ‪ُٞ ٠‬سًب‪٨ٛ‬ب‪ٜ١ ٙ‬ذساث‪٨ٜ‬بد ُزاسد‪ٛ‬ذ‬ ‫ً‪ ٠‬اس‪ٝ‬پبئ‪٨‬ب‪ ٙ‬ا‪ ٙ‬سا اٗپشات‪ٞ‬س‪ٗ ٥‬ـ‪ٜ١ ٦ٓٞ‬ذ ‪٧‬ب ٗـ‪ً ّٞ‬ج‪٨‬ش ٗ‪ٛ٦‬بٗ‪ٜ‬ذ‪.‬‬ ‫سلسلٍ تیمًریبن‬ ‫اٗ‪٨‬شا‪ً ٝ ٙ‬سب‪ ٙ‬خب‪ٛ‬ذا‪ ٙ‬ت‪ٞ٘٨‬س‪ ٝ ٥‬سبّ ‪١‬یب‪ ٥‬حیٌی٘یشا‪ٛ‬ی‪ ٦‬ا‪١ ٙ‬یب اص‬ ‫ا‪ٚ٧‬هشاس‪ٛ‬ذ‪:‬‬ ‫ت‪ٞ٘٨‬س (‪ .١ 807 – 771‬م) (‪).ٕ 1405 - 1370‬‬ ‫خٔ‪ ْ٨‬سٔطب‪ .١ 812 – 807( ٙ‬م‪).ٕ 1410 - 1405( ).‬‬ ‫ضب‪١‬شخ (‪ .١ 850 – 807‬م‪).ٕ 1447 - 1405( ).‬‬ ‫ببیسىقر میرزا‬ ‫آؾ ث‪ .١ 853 – 850( َ٨‬م‪).ٕ 1449 - 1447( ).‬‬ ‫ػجذآٔط‪٨‬ق (‪ .١ 854 – 853‬م‪).ٕ 1450 - 1449( ).‬‬ ‫ػجذاهلل (‪ .١ 855 – 854‬م‪).ٕ 1451 - 1450( ).‬‬ ‫‪٧‬بصدا ‪٨٧‬ـبس ‪٧‬ئ٘‪ ، ٦ٜ٨٧ ٠‬چ‪ٞ‬خ سئ‪َٞ‬س ا‪ٝ‬ص اٗ‪٨٨٧ ، ٦ٜ٨٧ ٠‬ت ‪٧‬بتبس ‪٧‬بصادَى ‪ ٠ٛ ،‬د‪٧‬ش‬ ‫اد‪ ٥‬تبپ‪ُ ٚ٨‬اسَى ‪ :‬هبس‪٧‬طوب‬ ‫********************************************‬ ‫‪٧‬بصد‪٧‬و‪ ٚ٨‬ا‪ٝ‬خ‪٧ٞ‬ب‪٘ٛ‬بص ‪ :‬هٖٔ ‪ ،‬ه٘‪٨‬ص ‪ ،‬دو‪٧‬ج‪٠‬‬ ‫********************************************‬ ‫‪٧‬بص‪ُ ٚ٧‬ئ‪ٜ٨٨‬ش ‪ ،‬ه‪٨‬ط‪ ٚ٨‬س‪ٛٞ٧ٞ‬بس ‪ :‬اؿبج ‪٧‬ئذد‪ ٥‬دَٓ‪ ٦ٌٔ٨‬ت‪ٞ‬خ٘بم ‪ ،‬ث‪ ٞٛٞ‬ث‪ٚ٧ ٠٘ٔ٨‬‬ ‫اخ٘بم ‪ :‬ثبش‬ ‫********************************************‬ ‫‪٧‬ئذد‪ ٥‬ا‪ًٞٝ‬ص‪ٝ ٕٝ‬اس ‪ ،‬دَس‪ٔ٧‬ش‪ٜ٧‬ذَ‪ ٙ‬ث‪٨‬ش ج‪ٞ‬ت چبس‪٧‬ن چ‪٨‬خ٘بص ‪ :‬ه‪ٞ‬سثبؿب‬ ‫********************************************‬ ‫‪٧‬ئٌ‪ ٠‬صاؿذا ا‪ٝ‬ت‪ٞ‬ص ا‪ ٦ٌ٧‬ه‪ٞ‬ض‪ ٙٞٛٞ‬ث‪٨‬ش ثبضچ‪ ٦‬س‪ٝ ٦‬اس ‪ :‬اؿ‪٨‬ض ‪ ،‬د‪٧‬طٔش ‪ ،‬د‪ْ٧‬‬ ‫********************************************‬ ‫‪٧‬ئ٘‪٨‬ش ا‪٧‬ط٘‪٨‬ش ُئج‪ُٛٞ ٠‬ذ‪ٝ‬ص ا‪٧‬طٔ‪٨‬ش ‪ :‬چ‪ٞ‬ال ‪ ،‬چبؽ‬ ‫********************************************‬ ‫‪٧‬ئش آتذا چ‪ ٞٔٓٞ‬ه‪ٞ‬د‪ٝ‬م ‪ :‬س‪ٞ‬ؿب‪ ، ٙ‬اوٓ‪ٞ‬‬ ‫********************************************‬ ‫‪٧‬ئش آتذا چ‪٧ ٞٔٓٞ‬بتبس ‪ :‬س‪ٞ‬ؿب‪ٙ‬‬ ‫********************************************‬ ‫‪٧‬ئش آتذا ُ‪ٞٗٞ‬ش ً٘ش ‪٧ :‬ئشآت‪ٜ٨‬ذا اخب‪٢ً ٙ‬ش‪٧‬ض س‪٧ ٞ٧ٞ‬ئش آتذا ًأً‪ٞ‬‬ ‫********************************************‬ ‫سئیشچی‪ ٠‬ثیبالسی‪٨‬یال‬ ‫ُ‪ٔ٧ٞ‬شد‪ُ ٟ‬ض‪٧‬شد‪ٝ ٥‬‬ ‫ا‪ٛٝ‬ییییییییییییییییییییییب‬ ‫ُییض‪٧‬ییت‪،‬د‪ٝ‬ال‪ٛ‬یی٘ییبم‬ ‫‪...ٝ‬ا‪٧ٝ‬شد‪٧‬شد‪٥‬‬ ‫ا‪ٛٝ‬ییب ثییئٔیی‪ ٠‬سیی‪ٔ٧ٞ‬یی‪٠‬‬ ‫‪٨٧‬شد‪١ ٦ً ٥‬بساالسدا‬ ‫د‪ ٙ ٟ‬چیی‪ٞ‬خییذ‪ٝ‬س‬ ‫‪١،‬بساالس ه‪ٞ‬خ٘بٓ‪٨‬ذ‪٧‬ش‬ ‫‪١،‬بسالس ه‪٘ٛٞ‬بٓ‪٨‬ذ‪٧‬ش ‪ٝ‬‬ ‫‪١‬بساالس ائ‪ ٞ‬تی‪٨‬یٌی٘ی‪٠‬‬ ‫ٓ‪٨‬ذ‪٧‬یشثیئٔی‪ ٠‬دا‪ٛ‬ی‪٨‬یطیب‬ ‫دا‪٨ٛ‬طب ُئیذ‪٧‬یشد‪٧‬یٔیش‬ ‫ً‪٧ ٦‬ئش ا‪ٝ‬ست‪ٛٞ‬ذ‪ ٟ‬ث‪٨‬ش‬ ‫ادإ ُ‪ٞ‬سد‪ٓٝ‬ش!‬ ‫ا‪ٛٝ‬ذا ا‪ٛ‬ب س‪ ٦‬دئذ‪:٥‬ثبال ‪١‬شصاٗب‪ُٞ ٙ‬سد‪ ٙٝ‬س‪٧ُٞ ٚ‬ذ‪ُ ٟ‬یئیذ‪ٓ ٟ‬ی‪ ٦‬ثی‪٨‬یش ادإ ا‪ٟ‬‬ ‫‪ٔ٧‬ذ‪ ٥‬ث‪ ٦ً ْ٨‬ا‪٧‬ست‪٨‬ش داش ُ‪ٞ‬ت‪ٞ‬سس‪ ٙٞ‬س‪ ُٙٞٛٞ ٦ٜ‬هبسا ائ‪ ٠ٔ٨‬س‪ ٚ٨‬ا‪ٛٝ‬ذا س‪ ٚ‬د‪ٝ‬سٗب‬ ‫دا‪١‬ب تئض هبا سشئچ‪ ٠‬ثبخ‪٨‬ت ا‪ٛ‬بس‪ٜ٨‬ب دئذ‪:٦ً ٥‬ا‪ٛ‬ب ثٌٔ‪ ٠‬ا‪ ٝ‬داض‪ ٦‬هبثبهذا‪ُٞ ٙ‬ت‪ٞ‬س‪ٝ‬ه‬ ‫ا‪ٛٝ‬ذا ‪ٛ‬ئج‪٠‬؟‬ ‫ا‪ٛ‬ب ث‪٨‬ش ثبالس‪ٜ٨‬ب ثبخ‪٨‬ت ث‪٨‬ش ا‪ٝ‬ص‪ ٠ٛٝ‬دئذ‪:٥‬ثبال دا‪١‬ب ث‪٨‬ض ا‪٧‬ش‪٘ٔ٧‬بٓ‪٨٨‬ن س‪ ٝٝٞٓٞ٧ ٚ‬تبپذ‪٧‬ی‪ٚ‬‬ ‫دا‪٧ ٟ‬بضب‪٧‬ص س‪ ٠ٜ‬چت‪ ٚ٨‬ا‪٘ٓٝ‬بصاتبثبثبالس دئ‪٨‬جٔش ً‪ ٦‬ػبؿ‪ ْ٨‬ػبؿ‪ٔ٨‬ذا‪ ٙ‬ا‪ٝ‬تِ‪ٛٞ‬ذ‪ٝ‬س‪.‬‬ ‫یکصد هزار لغات‬ ‫اداٗ‪ ٠‬اص ض٘بس‪ ٣‬هجْ‪...‬‬ ‫هش‪ ;ٟ‬هبسا ; س‪٨‬ب‪ ، ٟ‬ثضسٍ ‪ٝ ،‬سی‪٨‬یغ ‪ ،‬هی‪ ٥ٞ‬ر هیش‪ٟ‬‬ ‫هش‪ٝ‬ت (;ًطی س‪٨‬ب‪ ، )ٟ‬هش‪ ٟ‬ثبؽ (; ثبؽ ‪ٝ‬س‪٨‬غ) ‪،‬‬ ‫ترکی در فارسی‬ ‫هش‪ ٟ‬تِ‪/ٚ٨‬ت ‪ ٝ‬هش‪ ٟ‬تٌ‪ ; ٚ٨‬هبسا (ثبخ‪ :‬هش‪ + )ٟ‬تِ‪٨‬ی‪ٚ‬‬ ‫(‪ ; )ٕ.ٟ‬ضب‪١‬ضاد‪٨ٛ ٟ‬ش‪ٜٗٝ‬ذ ‪ ،‬اص اٗشا‪ ٥‬سبٗب‪٦ٛ‬‬ ‫هش‪ ٟ‬س‪ٞ‬س‪/ ٙ‬ت; هبسا (س‪٨‬ب‪ + )ٟ‬س‪ٞ‬س‪( ٙ ٟ‬سی‪ٞ‬اس‪; )ٟ‬‬ ‫س‪ٞ‬اس‪ ٣‬س‪٨‬ب‪ ، ٟ‬س‪ٞ‬اس اٗ‪ ، ٠ّ٨ٜ‬سش‪ٗ َٜ١‬حبکظ‪ ٚ٨‬هبکٔ‪ٝ ٠‬‬ ‫سا‪:ٟ‬اخشا‪ ٙ‬چ‪٢‬ش‪ ٟ‬هشاس‪ٞ‬س‪ ٙ‬خط خ‪ٞ‬ا‪١‬ذ ضیذ×ثی‬ ‫ً‪ ٠‬خبّ ت‪ ٞ‬س‪ ٟ‬هبکٔ‪ٞٗ٤‬س ص‪ٛ‬ذ‪ٗ/‬حس‪ ٚ‬تاث‪٨‬ش‬ ‫هش‪ ٟ‬ه‪/ٞٔٛٞ٧ٞ‬ت; هبسا (س‪٨‬ب‪ + )ٟ‬ه‪ُٞ( ٙٞ٧ٞ‬سل‪ٜ‬ذ) ‪( ٞٓ +‬اى ٌٗٔ‪ٜٗ ; )٦‬ص‪ٞ‬ه ث‪ُٞ ٠‬سلی‪ٜ‬یذ سی‪٨‬یب‪، ٟ‬‬ ‫چ‪ ٙٞ‬ص‪ٞ‬ست ُ‪ٞ‬سل‪ٜ‬ذ س‪٨‬ب‪ ٟ‬ثش ث‪٨‬شم ‪١‬ب‪٧‬طب‪ ٙ‬ث‪ٞ‬د‪ ،‬سٔسٔ‪ ٠‬ا‪ ٥‬اص تشً٘‪ٜ‬ب‪ 100 ٠ً ٙ‬سبّ (‪ 780‬تیب ‪874‬‬ ‫‪.ٟ‬م) ثش ضشم اس‪٨‬ب‪ ٥‬صـ‪٨‬ش ‪ ٝ‬ض٘بٓـشث‪ ٦‬ا‪٧‬شا‪ ٙ‬حٌ‪ٗٞ‬ت ًشد‪ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫هضّام; هبصام ; هبصاخ ; هبص‪ٝ‬خ ; هبص (اص اه‪ٞ‬إ تشى) ‪ +‬ا‪ٝ‬خ (دسٗؼ‪ٜ‬ب‪ ٥‬ا‪ ٝ ْ٧‬خیب‪ٛ‬ی‪ ، ٠‬ا‪ٝ‬ا ا‪ٝ‬خ ;‬ ‫اثبد‪ ٥‬داسا‪ ٥‬س‪ ٠‬ه‪٧ ٕٞ‬ب خب‪ ; )٠ٛ‬ا‪ ْ٧‬هبص ‪ ،‬ه‪ ٕٞ‬هبص ‪ ،‬هبص دختش آپ است‪ٛٞ‬وب (اکشاس‪٨‬به) ثی‪ٞ‬د ‪ ٝ‬ضیب‪٧‬یذ‬ ‫ه‪ ٕٞ‬هبص ٗ‪ٜ‬تست ث‪ ٠‬ا‪ٜ٧ٝ‬ذ ر ثبخ‪ :‬هض‪ ، ٚ٧ٝ‬هلوبص ‪ ،‬خضس‬ ‫هِضِّ; ه‪ْ٨‬ض‪ ; ْْ٧‬سشخ اص ‪١‬شچ‪٨‬ض ‪ ،‬ثص‪ٞ‬ست پس‪ٛٞ‬ذدسا‪ٛ‬ت‪٢‬ب‪ً٘ٔ ٥‬بت ‪ٗ:‬ب‪ ٦١‬هضّ اال‪،‬هضٓجبش‪،‬هضّ اسسال‪ٙ‬‬ ‫ِهضِٓجبش; ه‪ْ٨‬ض‪( ْْ٧‬طال) ‪ +‬ثبش (سش ‪ً ،‬ال‪ً; )ٟ‬ال‪ ٟ‬طالئ‪ ، ٦‬صل‪١ ٠٧ٞ‬بئ‪ ٠ً ٦‬دس ًال‪١ ٟ‬ب‪٧‬طب‪ٛ 12 ٙ‬طب‪ٙ‬‬ ‫صس ث‪ٛ ٠‬طب‪ٗ 12 ٤ٛ‬ؼص‪ ٕٞ‬داضت‪ٜ‬ذ ‪١ ٝ‬ست‪ ٤‬اصٔ‪ ٦‬حٌ‪ٗٞ‬ت صل‪ ٠٧ٞ‬سا تطٌ‪ ٦ٗ ْ٨‬داد‪ٛ‬ذ‪.‬‬ ‫هض‪-1ٚ٧ٝ‬هبصْ‪ٗ ; َٚ٨٧ٝ‬ؼشثٌبسْپ‪ ، َٚ٨‬ض‪٢‬ش ػ٘ذ‪ٛ ٣‬ضد‪٧‬ی ًبسپ‪)ٕ.ٟ( ٚ٨‬‬ ‫‪ -2‬هبص‪ ; ْٚ٨٧ْٝ‬هبص (دختشاکشاس‪٨‬به ‪ٝ‬ث‪ٜ‬ب ً‪ٜٜ‬ذ‪ ٣‬هض‪ + )ٚ٧ٝ‬ا‪( ٙٞ٧ٝ‬ثبص‪ ; )٥‬تلشجِب‪ ٟ‬هبص دختش اکشاس‪٨‬یبه‬ ‫( ‪ ، ) 2‬ه‪ ٕٞ‬هبص ً‪ ٠‬ضب‪٧‬ذ ٗ‪ٜ‬تست ث‪ ٠‬هبص دختش آپ است‪ٛٞ‬وب ثبض‪ٜ‬ذ ثش ٗ‪ٜ‬طو‪ٝ ٤‬س‪٨‬ؼ‪ ٦‬حبًٖ ث‪ٞ‬د‪ ٟ‬ا‪ٛ‬یذ ‪ ٝ‬اص‬ ‫اداٗ‪ ٠‬داسد‬ ‫‪ٛ‬بٕ ‪١‬ب‪ ٥‬جـشاک‪٨‬بئ‪ ٦‬ثب ا‪ٛ ٚ٧‬بٕ ٗ‪ ٦‬ت‪ٞ‬ا‪ُ ٙ‬ستشدُ‪ ٦‬حٌ‪ٗٞ‬ت ا‪٢ٛ‬ب سا ض‪ٜ‬بخت‪....‬‬ ‫اث‪ٞ‬سؼ‪٨‬ذ ‪-‬سٔطب‪ ٙ‬حس‪٨‬ی‪ٚ‬‬ ‫ثب‪٧‬وشا دس ‪١‬شات ‪-‬سٔطب‪ٙ‬‬ ‫اح٘ذ ‪-‬سٔطب‪ٗ ٙ‬حی٘ی‪ٞ‬د‬ ‫ا‪ ٚ٧‬سٔیسیٔی‪ ٠‬ثی‪ ٠‬دسیت‬ ‫اٗشا‪ ٥‬ض‪٨‬جب‪ٗ ٦ٛ‬ی‪ٜ‬یویش‬ ‫ضذ‪.‬‬ ‫تیمًر گًرکبوی‬ ‫تیمًر لىگ‬ ‫ت‪ٞ٘٨‬س دس ت‪ٞ‬اثغ س٘شه‪ٜ‬ذ دس تشًستب‪ ( ٙ‬اس‪٨‬ب‪ٗ ٥‬شًض‪ ٥‬کؼٔ‪ -) ٦‬دس ‪736‬‬ ‫م ‪ ٕ 1335 /‬د‪٧‬ذ‪ ٟ‬ث‪ ٠‬ج‪٢‬ب‪ُ ٙ‬ط‪ٞ‬د ‪ ٝ‬خ‪ ٦ٔ٨‬ص‪ٝ‬د دس س‪ٞ‬اسًبس‪ ٝ ٥‬تی‪٨‬یش‬ ‫ا‪ٛ‬ذاص‪٢ٗ ٥‬بست ‪٧‬بکت‪ .‬پذسش تشاؿب‪ ،٥‬اص ج‪ِٜ‬ج‪٧ٞ‬ب‪ ٙ‬ا‪ ْ٧‬ثیشال ثی‪ٞ‬د‬ ‫ً‪ ٠‬طب‪٧‬ل‪٠‬اش دس ا‪ٞٛ ٚ٧‬اح‪ ٦‬اص هذست ‪ٛ ٝ‬ل‪ٞ‬ر ٗحٔ‪ ٦‬ثشخ‪ٞ‬سداس ثی‪ٞ‬د‪ٛ‬یذ‪.‬‬ ‫دس ‪ 761‬م ‪ ،ٕ 1360 /‬کشد‪ ٥‬ث‪ٛ ٠‬بٕ تـٔن ت‪ٞ٘٨‬س‪ ،‬اص ‪ٞٛ‬ادُب‪ ٙ‬جـتیب‪ ،٥‬اص‬ ‫تشًستب‪ ٙ‬ث‪ٗ ٠‬ب‪ٝ‬ساءآ‪٢ٜ‬ش ٓطٌش ًط‪٨‬ذ‬ ‫حبج‪ ٦‬ثشال ً‪ ٠‬دکبع اص ض‪٢‬ش ًص ‪ -‬ثؼذ‪١‬ب ض‪٢‬ش سجض خ‪ٞ‬ا‪ٛ‬ذ‪ ٟ‬ضذ ‪ -‬سا‬ ‫دس ٗوبثْ ا‪٢ٗ ٚ٧‬بجٖ دض‪ٞ‬اس ‪٧‬بکت‪ ،‬دکبع اص ‪ٝ‬ال‪٧‬ت سا ث‪ ٠‬پسیش تیشاؿیب‪٥‬‬ ‫اداٗ‪ ٠‬داسد‬ ‫‪٧‬ؼ‪ ٦ٜ‬ت‪ٞ٘٨‬س ُ‪ٞ‬سًب‪ ٙ‬سپشد ‪...‬‬ ‫بیلمجٍ‬ ‫ا‪ٝٝ‬چ‪ٞ‬الس ا‪ ٝٝ‬ت‪ٞ‬ت٘بس‪،ٚ٨‬‬ ‫چبخ٘بؿ‪ ٦‬ه‪ ٝٞ‬ت‪ٞ‬ت٘بس‪.ٚ٨‬‬ ‫س‪ٝٝ ٦ٜ‬سا‪ ٙ‬ا‪ٝٝ‬چ‪،ٙٞٛٞ‬‬ ‫ه‪ٓٞ‬الس‪ ٥‬ت‪ ٝٞ‬ت‪ٞ‬ت٘بس‪.ٚ٨‬‬ ‫*************‬ ‫ػض‪٧‬ض‪ُٛٞ ،ٖ٧‬ذ‪ ٟ‬د‪ٝ‬ضش‪،‬‬ ‫ًآِ‪ ُٙٞ ٠٧٠‬د‪ ٟ‬د‪ٝ‬ضش‪.‬‬ ‫‪ُٛٞ ٠ٛ‬ب‪ٌ١‬بس ث‪ٜ‬ذ‪،ٖ٧ٟ‬‬ ‫ُ‪ٛٞ‬ب‪ُٛٞ ٖ٨١‬ذ‪ ٟ‬د‪ٝ‬ضش‪.‬‬ ‫*************‬ ‫پ‪ٜ‬جش‪ٟ‬د‪ ٙ‬داش ُٔ‪٨‬ش‪،‬‬ ‫خ٘بس ُاصد‪٧ ٙ‬بش ُٔ‪٨‬ش‪.‬‬ ‫س‪ٝ ٠ٜٗ ٦ٜ‬ئشس‪ٓ٠‬ش‪،‬‬ ‫آال‪١‬بدا خ‪ٞ‬ش ُٔ‪٨‬ش‪.‬‬ ‫*************‬ ‫ثبصاس خ‪ٜ٨‬بس‪٨‬ض ا‪٘ٓٝ‬بص‪،‬‬ ‫داؿالس الالس‪٨‬ض ا‪٘ٓٝ‬بص‪.‬‬ ‫آال‪ ٟ‬اتسب ث‪ٜ‬ذ‪ٟ‬س‪،ٚ٨‬‬ ‫ثبض‪ ٦‬ثالس‪٨‬ض ا‪٘ٓٝ‬بص‪.‬‬ ‫*************‬ ‫ُٔ‪ُ ٚ٨‬ئذى چب‪ ٥‬ا‪٧‬چی‪،‬‬ ‫پبسچبٓ‪٨‬وذا‪ ٙ‬د‪ ٙٝ‬ث‪٨‬چی‪.‬‬ ‫ث‪٨‬ش ا‪ٔ٧‬وبس ثبؿالٗبؿب‪،‬‬ ‫هشا‪ُ ٙ‬ت‪٨‬ش ا‪ٛ‬ذ ا‪٧‬چی‪.‬‬ ‫ستارخان‬ ‫رپوین اعتصامی‬ ‫اتب بببب سًزلری‬ ‫ث‪ٞ‬س‪ٛٞٛ‬ذا‪ ٙ‬ت‪ٞ‬تسب‪ ٙ‬جب‪ ٦ٛ‬چ‪٨‬خبس‪.‬‬ ‫اُش دٗبش سا ثِ‪٨‬ش‪ ٥‬جب‪ٛ‬ص دس ٗ‪٦‬ا‪٧‬ذ‪.‬‬ ‫****************************‬ ‫ث‪ ُٙٞٛٞ ٞ‬صبثبؿ‪ ٦‬دا ‪ٝ‬اس‪.‬‬ ‫اٗش‪ٝ‬ص کشدا‪ ٖ١ ٦٧‬داسد‪.‬‬ ‫****************************‬ ‫ث‪٨‬ش ثبض‪ٝ ٦‬اس ٗ‪ ٚ٨‬سئ‪ٞ‬داس‪.٦‬‬ ‫‪٧‬ی سش داسد ‪١ ٝ‬ضاس س‪ٞ‬دا‪.‬‬ ‫****************************‬ ‫ث‪٨‬شٓ‪٨‬ی ‪١‬بسدا د‪٧‬شٓ‪٨‬ی ا‪ٝ‬سدا‪.‬‬ ‫‪ٌ٧‬ذٓ‪١ ٦‬شجب ً‪ ٠‬ثبضذ ص‪ٛ‬ذُ‪ ٦‬ا‪ٛ‬جبست‪.‬‬ ‫****************************‬ ‫ث‪٨‬چبم ‪ٝٝ‬سسب‪ ٙ‬هب‪ ٦ٛ‬چ‪٨‬خ٘بص‪.‬‬ ‫چبه‪ ٞ‬ثض‪ ٦ٛ‬خ‪ٛٞ‬ص دس ‪٦٘ٛ‬ا‪٧‬ذ‪ًٜ( .‬ب‪ ٠٧‬اص ػصجب‪٨ٛ‬ت)‬ ‫****************************‬ ‫‪١‬بٗ‪٨‬س‪ ٦‬ث‪٨‬ش ثئض‪ ٚ٧‬ه‪٨‬شاؿ‪٨‬ذ‪.٥‬‬ ‫سش‪ٝ‬ت‪ً ٠٧ ٠‬شثبس‪٠‬‬ ‫****************************‬ ‫تبس‪٧ ٥‬بصا‪ ٦ٛ‬ث‪ٜ‬ذ‪ ٟ‬پ‪ٞ‬صا ث‪ ٠٘ٔ٨‬ص‪.‬‬ ‫سش‪ٞٛ‬ضت سا ‪٦٘ٛ‬ض‪ٞ‬د تـ‪٨٨‬ش داد‪.‬‬ ‫****************************‬ ‫ت‪ ٠٧ٌٞٓٞ‬دئذ‪ٔ٧‬ش ‪١‬ب‪ ٦ٛ‬ضب‪١‬ذ‪ ٙٝ‬دئذ‪ ٥‬ه‪٧ٞ‬ش‪ٝ‬ؿ‪.ٕٞ‬‬ ‫ث‪ ٠‬س‪ٝ‬ثب‪ُ ٠١‬لت‪ ٚ‬ضب‪١‬ذت ً‪٠٨‬؟ ُلت‪ :‬دٗجٖ‪.‬‬ ‫****************************‬ ‫تبریسدٌ لقب یئرمک قبیداالری‬ ‫ُئچ‪ ٚ‬سب‪ ٚ٨ٛ ٦٧‬اسد‪...٥‬‬ ‫ا‪٧ ٝ‬ض‪٧‬ذ اث‪ٗ ٚ‬ؼب‪ ٚ٨ٛ٠٧ٝ‬ه‪ٞ‬ض‪ٛٞٛٞ‬ذا‪ ٙ‬ا‪٧‬ش‪٨ٔ٧‬ش ‪ ٝ‬اٗبٕ حس‪ ٚ٨ٜ٨‬طشکی‪٨‬ی‪ٜ‬ی‪٠‬‬ ‫ُٔ‪٨‬ش‪ .‬ض‪٨‬ؼ‪ ٠‬کش‪ٜ٨ِٜ١‬ذ‪ ٟ‬د‪ٝ‬ض٘ب‪ٛ‬ذا‪ ٙ‬ا‪٧‬ش‪٧‬ال‪ ٙ‬اداٗالس حش ادال‪٨ٛ‬شالس‪.‬‬ ‫تجش‪٧‬ضد‪ ٟ‬حش ٓوج‪ٝ ٦‬اس ‪ ٝ‬حش س‪ ٙٞٓٝ‬ا‪ٜ٧ٝ‬ب‪٧‬ب‪ٛ‬السا ث‪ٓ ٞ‬یویت ‪ٝ‬ئیش‪٧‬یٔی‪٨‬یش‪.‬‬ ‫تبریسدٌ لقب یئرمک قبیداالری‬ ‫ث‪٨‬ش دکؼ‪ ٠‬ػبض‪ٞ‬سا ُ‪ ٞٛٞ‬ضجئ‪ ٠‬چ‪٨‬خبسدا‪ٛ‬ذا‪ ،‬ث‪٨‬ش اتٔ‪٨ُ ٦‬ش‪٧‬ش ٗ‪٨‬ذا‪ٛ‬ب ا‪ٝ‬جب‬ ‫س ا‪ٛ ٠ٔ٧‬ؼش‪ ٟ‬چٌ‪٨‬ش دئ‪٨٨‬ش ٗ‪ ٚ‬ح‪ٞ‬سسٕ ا‪ٝ‬سادا ا‪ٝ‬ضبهالس‪ ٥‬ا‪ ٠ٔ٧‬ضجئ‪٢‬ی‪٠‬‬ ‫تبٗبضب‪٧‬ب ُٔ‪ ٚ‬ث‪٨‬شهبد‪ ٚ٧‬دئ‪٨٨‬ش ا‪ ٥‬هبسداش ُئت ا‪٧‬ش‪٧ ٥‬یئیشد‪١ ٟ‬ی‪ٞ‬س‬ ‫(ا‪٧‬ت سس‪ ٦‬چ‪٨‬خبسد) ث‪ٞ‬سادا ٗ‪ ٖ٨ٜ‬ا‪ٝ‬ضبهالس‪ ٖ٧‬ه‪ٞ‬سخبسالس‪.‬‬ ‫ث‪٨‬ش ٗحٔٔ‪ ٠‬د‪ ،ٟ‬ه‪ٗٞ‬بسثبص‪ ،‬ه‪ٞ‬ش ثبص‪ ،‬ج٘بّ ثبص ‪ ٝ‬ثئٔ‪٠‬ج‪ٓ ٠‬ویت ٓیش ‪١‬یش‬ ‫ًس‪ ٚ٨‬اد‪ٜ٧‬ب ‪٧‬بپ‪٨‬ط‪٨‬ش ا‪ ٝ‬اداٗ‪٦‬اػتجبسدا‪ ٙ‬سبٓ‪٨‬ش ‪ ٝ‬ال‪٦٧‬ثبٓ‪ ٦‬تب‪٨ٛ‬تذ‪٧‬ش‪٧‬ش‪.‬‬ ‫ت‪ٞ‬سى ٗ‪ٔٔ٨‬تٔش اساس‪ٜ٨‬ذا ض‪ٞ‬خٔ‪ٞ‬م ‪٨ٗ ٝ‬شت ا‪ ٦ٔ١‬ا‪٘ٓٝ‬به‪ ٚ٨‬دس‪٧‬ی‪ً ٚ‬یاًیٔیش‪ٝ ٥‬اسد‪٧‬یش‪ٗ .‬یبٓیال‪ٛ‬صیشآیذ‪٧‬ی‪ ٚ‬اوص‪ ٝ‬ثیا‪٧‬ی‪ٞ‬ى ثی‪٨‬یش‬ ‫س‪٘٨‬ج‪ّٞ‬د‪ٝ‬س‪.‬‬ ‫ٗ‪ ٚ٨‬ا‪ ْ٧‬ث‪ٛٞ‬ذا‪ ٙ‬هبثبم سٔطب‪ٗ ٙ‬بح٘‪ٞ‬د ؿض‪ ٚ٨ٛ٥ٞٛ‬سبسا‪ٜ٨٧‬ذا ث‪٨‬ش دٓخی ‪ٝ‬اس‪٧‬ذ‪ ٥‬ػشه تبس‪٧‬خچ‪ٓ ٦‬ش‪ ٥‬ا‪ ٙٞٛٝ‬اد‪ ٚ٧‬طٔحی ‪٧‬بص‪٧‬جالس‬ ‫‪ ٝ‬ػج‪٨‬ذ صاًب‪ ٦ٛ‬ا‪ٛٝ‬ب ُ‪ ٦ٓ٠٘ٓٞ‬ساصٓش ‪٨ٛ‬سجت ‪ٝ‬ئش‪٧‬ت‪ ،‬کبس الس دٓوی ساص‪ ٙٝ‬ا‪ ٙٞٛٝ‬اد‪ٜ٧‬ذا‪ُ ٙ‬اتی‪ٞ‬س‪ٝ‬ثیٔیش‪ .‬سیٔیطیب‪ٗ ٙ‬یبحی٘ی‪ٞ‬د‬ ‫ؿضجٔ‪ٜٛ٠‬ذ‪ ٟ‬طٔحی ُ‪ ٦ٓ٠٘ٓٞ‬ساصٓشٓ‪ ٠‬ا‪ُٓٞ ٞٛٝ‬ذ‪ٝ‬سه ؿضج‪ ٚ٨‬س‪ٞ٧ٞ‬داسد‪.٥‬‬ ‫ٓوت ‪ٝ‬ئشٗی اصْ د‪ ٟ‬ض‪ٞ‬خٔ‪ٞ‬م ا‪ٝ‬چ‪ ٙٞ‬ت‪ٞ‬سًٔش اساس‪ٜ٨‬ذا ‪١‬ش ‪٧‬ئشد‪ٝ ٟ‬اسد‪٧‬ش‪ .‬ث‪ٓ ٞ‬وتٓش ‪ ٝ‬ادالس ‪١‬ش ‪ٛ‬س‪ٔ٨‬ذ‪ ٟ‬دئ‪٨٨‬ط‪٨ٔ٨‬یش ‪ ٝ‬تیض‪ ٟ‬ادالس‬ ‫تبپ‪٨ٔ٨‬ش‪ ،‬اٗ٘ب هب‪٧‬ذا ‪٧‬ئش‪ٜ٧‬ذ‪ ٟ‬هبٓ‪٨‬ش‪.‬‬ ‫‪١‬ش ادإ اوٓ‪ٜ‬ذ‪ ٟ‬ا‪ ٙٞٛٝ‬اد‪ ٥‬دا ثبت‪٨‬ش ‪ ٝ‬تٌج‪ ٠‬ا‪ ٝ‬ادالس هبٓ‪٨‬شالس ً‪ ٦‬ث‪٨‬ش خ‪٨‬صٔت اسبس‪ٜ٨‬ذا ‪٧‬بسا‪٨ٛ‬جالس‪.‬‬ ‫ٗثٔ‪ ٚ‬سبس‪ ٥‬هٔ‪٦‬خب‪ ٙ‬ج‪ٜ٨‬س‪ٓ ٦‬ط‪٨‬ل‪ ٠‬دئٌ٘ٔ‪ ٠‬تب‪٨ٜ٨ٛ‬ت ‪ ٝ‬ػسٌشا‪٧ ٦ٔٛ‬بال‪ٛ‬چ‪٨ٔ٨‬وال (ػسٌشا‪ ٙ‬ض٘بّ ارسثب‪٧‬جب‪ٛ‬ذا ‪٧‬ئش اد‪ ٥‬د‪٧‬یش)‪ ،‬ا‪ٛٝ‬یالس‬ ‫اوٓ‪ٞ‬ه ُئذ‪٧‬جٔش‪ ،‬اٗ٘ب ا‪ٜ٧‬ذ‪١ ٥‬ش ً‪ ٖ٨‬ا‪٧‬ستش ث‪٨‬ش ج‪ٜ٨‬س‪ٓ ٦‬ط‪٨‬ل‪ ٠‬دئس‪ ٚ٨‬ا‪ ٞٛٝ‬سبس‪ ٥‬هٔ‪٦‬خب‪ٛ‬ب ‪٨ٛ‬سجت ‪ٝ‬ئش‪٧‬یش ‪٧ ٝ‬یبال‪ٛ‬یچی‪٨‬یٔی‪٨‬ین حیبهیذا‬ ‫اسد‪ٝ ٥‬اس‬ ‫ُ‪ ٦ٓ٠٘ٓٞ‬ساصٓش ػسٌشا‪٧ ٦ٔٛ‬ب ‪٨ٛ‬سجت ‪ٝ‬ئش‪٨ٔ٧‬ش‪....‬‬ صفحه 6 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫* پنجشنبه‬ ‫* ‪ 92‬مهر‬ ‫* ‪ 90‬اکتبر‬ ‫* ‪ 00‬ربیع االول‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪:‬‬ ‫‪0011‬‬ ‫‪9190‬‬ ‫‪0001‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪2109‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫* صفحه ‪7‬‬ ‫‪ ۷۹‬درصد نیاس صنعت دارو در داخل کشور تولید هیشود‬ ‫اقتصادی‬ ‫ًلٍییخؽجل ‪ -‬خه‪،‬بٍىخٍمیلخٓوس خثسب خثسیسبىخ‬ ‫ایٌىِخ ‪۹۷‬خؿکٓـخًیبمخٌٓس‪،‬س خؿاکٍ خؿک خؿاؽسکخ‬ ‫َ یـخهیخَُؿ‪،‬خگف ۺخاگلخاییخهسیسناى خًسبؽس خ‬ ‫ؿاؽکخاًزبمخًِـُخثَؿ‪،‬خثبیـخاکمخمیسبؿ خٓسل خ‬ ‫ٍاکؿایخؿاکٍخهیُـ‪.‬خثِخًمکخامخٍماکیخ ٓسوس ‪،‬خ‬ ‫خ‬ ‫هْـ ٓبؿلیخًیبکوی ؿکخهلاًنخایسبم خثسِخ خوسبکخ‬ ‫رٌَِاکُ فبکهىی ثبخ ِلیظخٍض‪،‬ی خٓسٌس‪،‬س خ‬ ‫ؿاکٍ‪،‬خاظْبکخولؿۺخ‪۹۷‬خؿکٓـخًیبمخٌٓس‪،‬س خؿاکٍخ‬ ‫ؿکخؿاؽکخ َ یـخهیخَُؿ‪.‬خاگلخاییخهیناىخًبؽ خؿاؽکخاًزبمخًِـُخثَؿ‪،‬خثبیـخاکمخمیبؿ خٓسل خ‬ ‫ٍاکؿایخؿاکٍخهیخ ُـ‪.‬خٍ خگف ۺخثلا خایٌىِخًِخؿکٓـخثبلیخهبًـُخ جـیکخثسِ خًسبؽس خؿاؽسکخ‬ ‫ثَِؿ‪،‬خالتٔبؿخٌٓ‪ ،‬خؿاکٍخثبیـخؿکخهٌیلخًلهبیِخگقاک خؿکخثؾَخ غمیکخٍخ سًَس‪،‬سِ خعسلوس خ‬ ‫وٌـ‪.‬خه‪،‬بٍىخاهَکخٌٓبیعخٍمیلخ ٓو ؽبعلًِبىخولؿۺخثیِتلییخهنی خّبخؿکخعَمُخ اهسیسی خهسَاؿخ‬ ‫اٍ یِخهَکؿخًیبمخاییخٌٓ‪ ،‬خؿکخوَِکخٍرَؿخؿاکؿخوِخثبخآالطخًبؽتبکخالتٔبؿ خایی خٓسٌس‪،‬س خ‬ ‫ّبخثْلُهٌـخُـ‪.‬خ‬ ‫خ‬ ‫هی َاىخامخاییخهنی خ‬ ‫خ‬ ‫ًلٍییخؽجل ‪-‬خه‪،‬بٍىخهٌىیخٍخًبؽتوبىخ‬ ‫امخاعتوبلخ وـیـخهْل خمهسبى خحسجس خ خًسبمخ‬ ‫ًلپلًتبىخؽبًَاکخؿکخًبهبًِخهلیخاهالنخٍخ‬ ‫اًىبىخثلخاًبىخًظلخًتبؿخمب یخّوبٌّگسیخ‬ ‫التٔبؿ خًلاىخلَا‪،‬خؽجلخؿاؿ‪.‬‬ ‫هغوَؿخهغوسَؿماؿُ خهس‪،‬سبٍى خهٌسىسی خٍخ‬ ‫ًبؽتوبى‪،‬خؿکخؽَّٔخهْل خحج خًسبم خؿکخ‬ ‫ًبهبًِخهلیخاهالنخٍخاًىسبى خگسفس ۺ خثسلخ‬ ‫اًبىخمهبًجٌـ خپیِیی‪ ،‬خپسبیسبى خهسْسلهسبُخ‬ ‫هْل خحج خًبمخًلپلًتبىخؽبًَاکخؿکخًبهبًسِخ‬ ‫هلیخاهالنخٍخاًىبىخ ‪،‬یییخُـ‪.‬خصٌـخّفتِخ‬ ‫گقُتِخهىب جِخا خثبخؿثیلؽبًِخًتسبؿ خًسلاىخ‬ ‫لَاخ(ًتبؿخمب یخّوبٌّگیخالتٔبؿ خًلاىخلَا)خثلا خ وـیـخاییخهْل خؿاُتیسن‪ .‬خمیسلا خُسلایسظ خایسزسبهخ‬ ‫هیوٌـخ بخثبخهْل خثیِتل خاییخالـامخاًزبمخَُؿخٍخؿکاییخؽَّٔخهٌتظلخًتیزِخٌّتین‪.‬‬ ‫خ‬ ‫ه‪،‬بٍىخهٌىیخٍخًبؽتوبىخثبخ بویـخثلخایٌىِخثبخ وـیـخهْل خحج خًبمخًلپلًتبىخؽبًَاکخؿکخًسبهسبًسِ خهسلسیخ‬ ‫اهالنخٍخاًىبىخثلا خؿکدخاعالمبیخَّیتیخٍخًىًَتی‪،‬خاعال خکًبًیخهٌبًتخاًزبمخؽَاّسـ خُسـ‪ ،‬خؿکخ‬ ‫ؽَّٔخاعتوبلخمـمخهِبکو خهلؿمخؿکخؿکدخاعالمبیخؽَؿخؿکخًبهبًِخامالمخولؿۺخثل خاًسبى خلسبًسَىخ‬ ‫(هبؿُخ‪۵۵‬خهىلکخلبًَىخهب یبیخّب خهٌتمین)خافلاؿ خوِخاعالمبیخؽَؿخکاخؿکخًبهبًِخهلیخاهالنخٍخاًىسبىخ‬ ‫ؿکدخًىٌٌـ‪،‬خٍاعـخیبخٍاعـّب خاًْبخثِخمٌَاىخٍاعـخؽب یخ لمیخٍخهِوَلخپلؿاؽ خهب یبیخهیخَُؿ‪.‬‬ ‫هغوَؿماؿُخاؿاهِخؿاؿۺخٍاعـّب خؽب یخثِخًبمهبىخاهَکخهب یب یخثلا خاؽقخهب یبیخه‪،‬لفیخؽَاٌّـخُـ‪.‬‬ ‫ًلٍیسی خؽسجسل خ‪ -‬خهسـیسلمسبهسک خُسلوس خ‬ ‫وِتیلاًیخؿکیب خؽنکخگف ۺخثبخظلفی خوبهکخ‬ ‫اهبؿُخعوکخاًسَا خوسباّسب خٓسبؿکا سی خٍخ‬ ‫ٍاکؿا یخؿکخهٌغمِخؿکیسب خؽسنک خٌّستسیسن خٍخ‬ ‫ووجَؿ خؿکخاییخمهیٌِخًـاکین‪.‬خ‬ ‫ثِخًمکخامخکٍاثظخموَهسی خوِستسیسلاًسیخ ؿاٍٍؿخ‬ ‫فتی ثبخثیبىخایٌىِخثلؽیخُجْسِ خافسىسٌسیخ خّسبخ‬ ‫ًٌج خثِخ َاًوٌـ خّب خعوکخٍخًمک خؿکیسبیسیخ‬ ‫وَِکخؿکخؿکیب خؽنکخالـاهسی خیسیسلًسبمًسـُخ‬ ‫اً ‪،‬خ ٔلیظخولؿۺخوِتیلاًیخؿکیبییخؽنکخثبخ‬ ‫َاىخعوکخ‪۰۲۲‬خّناکخ یخاًَا خوباخٍخّوضٌییخؿکخاؽتیبکخؿاُتیخ‪۶‬خّناکخ ‪TEU‬وبًستسیسٌسل خهس‪،‬سوسَ سی‪،‬خ‬ ‫یؾضب یخٍخ َْیِخؿاکخثبخظلفی خٍخاهبؿگیخوبهکخعوکخاًَا خوباّب خٓبؿکا یخٍخٍاکؿا یخؿکخهسٌسغسمسِخ‬ ‫ؿکیب خؽنکخکاخاًزبمخهیخؿّـ‪.‬‬ ‫ٍ خثبخ بویـخثلخایٌىِخاییخُلو خوِتیلاًیخعیخللاکؿاؿ خمولیب یخثبخًبمهبىخ ًَ‪،‬سِ خ سزسبکی خایسلاىخ‬ ‫هَظفخثِخاًزبمخ‪۶‬خ فملُخًفلخؿکیبییخٍخعوکخوبا خوبًتیٌل خؿکخؿکیب خؽنکخُـُ خاًس ‪ ،‬خافسنٍؿۺ خثسلخ‬ ‫اًبىخاییخللاکؿاؿ‪،‬خوِتیلاًیخؿکیب خؽنکخعیخثلًبهِخا خهٌظنخٍخمالٍُخثلخف‪،‬ب ی خه‪،‬وَلخؽَؿخؿکخرْ خ‬ ‫ٌْیکخّلخصِخثیِتلخاهلخٓبؿکایخٍخٍاکؿایخوَِک‪،‬خ‪۶‬خًفلخهبّیبًِخکاخامخثٌبؿکخاًن ی‪،‬خاهیلاثبؿخٍخًَُْلخثسِخ‬ ‫ثٌبؿکخکًٍیخهبؽبسخوباخٍخاًتبکاؽبىخٍخّوضٌییخثٌـکخاوتبئَخلنالٌتبىخَٓکیخؽَاّـخؿاؿ‪.‬‬ ‫هـیلمبهکخوِتیلاًیخؿکیب خؽنکخاؿاهِخؿاؿۺخثِخییلخامخایی‪،‬خوِتیلاًیخؿکیب خؽنکخام خثسٌسبؿک خاًستسبکا خٍخ‬ ‫فلیـًٍىٌبکخًینخثلخاًبىخًیبمخٓبعجبىخوباخًفلّب خٓبؿکا یخثِخثٌبؿکخیبؿخُـُخهٌغمِخکاخاًزبمخهیخؿّـ‪.‬‬ ‫‪ ۰۵۱‬تا ‪ ۰۵۱‬هشار هیلیارد توهاى کوبود نقدینگی در صنعت دارین‬ ‫دستورالعول خزید حوایتی سعفزاى‬ ‫ابالغ شد‬ ‫اگهی هفقودی‬ ‫بزگ سبش خودرو سواری کوئیک هاچ بک بشموماره‬ ‫انتظاهی‪ :‬ایزاى‪۷6۹ -0۱‬ص‪ 40‬بشواره هموتمور‪:‬‬ ‫‪ M ۰۵۷۰۷۰0۹1‬و شممومماره شمماسممی‪:‬‬ ‫‪ NAPX۰۰۰AAM ۰۱01۹۰۰‬هفقود گزدیده اس‬ ‫درجه اعتبار ساقط هی باشد‪.‬‬ ‫م الف ‪ 222‬اهر‬ ‫اگهی فقدان سند هالنیت‬ ‫‪‬‬ ‫هیچ کوبودی بزای حول کاال در دریای خشر ندارین‬ ‫احتوال تودید ههلت سهاى ثبت نام در ساهانه هلی اهالک و اسکاى‬ ‫ًلٍییخؽجل ‪-‬خه‪،‬بٍىخٍمیلخرْبؿخوِسبٍکم خام خاثسال خ‬ ‫ؿًتَکا ‪،‬وکخؽلیـخعوبیتیخممفلاىخؽجلخؿاؿخٍخگف ۺ خ‪۹۵‬خ‬ ‫ؿکٓـخممفلاىخؿًیبخؿکخایلاىخ َ یـخهیخَُؿخاهبخًْنخهسب خامخ‬ ‫ثبماکخاییخهغَٔلخ ٌْبخ‪۵‬خؿکٓـخاً ‪.‬‬ ‫اًوبمیکخلبؿک خفلخثبخاُبکُخثِخایٌىِخؿًتَکا ‪،‬وک خؽسلیسـخ‬ ‫عوبیتیخممفسلاى خ‪ ۰۵۲۲‬خؿیسلٍم خ سًَسظ خٍمیسل خرسْسبؿخ‬ ‫وِبٍکم خاثال خُـ‪،‬خگف ۺخثلخایی خاًسبى خهسب خممسفسلاىخ‬ ‫ٓبؿکا یخًگییخکاخثبخپبیِخلیوتیخ‪۰۲‬خهیلیسَى خٍ خ‪ ۵۲۲‬خّسناکخ‬ ‫َهبىخؽلیـاک خهیخوٌین‪.‬‬ ‫ٍ خثبخاُبکُخثِخایٌىِخاییخلیو خلجالًخؿک خُسَکا خلسیسوس خ‬ ‫گقاک خهغَٔایخاًتلا ویهخ ‪،‬یییخُـُخثَؿ‪،‬خافنٍؿۺخهسبخ‬ ‫امخؿٌٍُجِخّفتِخلجکخؽلیـخممفلاىخکاخؿکخًِخاًتبىخؽلاًبىخ‬ ‫کضَ ‪،‬خؽلاًبىخرٌَثیخٍخؽلاًبىخُوب یخُلٍ خولؿین‪.‬‬ ‫ه‪،‬بٍىخٍمیلخرْبؿخوِبٍکم خثبخاُبکُخثِخًمبیٔسی خوسِ خؿکخ‬ ‫عَمُخؿًتِخثٌـ ‪،‬خٌٓبیعخ ىویلیخٍخمًزیلُخ َمیعخممفلاىخ‬ ‫ٍرَؿخؿاکؿ‪،‬خگف ۺخ‪۹۵‬خؿکٓـخممفلاىخرسْسبى خؿک خایسلاىخ‬ ‫َ یـخهیخَُؿخؿکخعب یخوِخًْنخثبماکخهبخووتلخامخ‪۵‬خؿکٓـخ‬ ‫اً خٍخثِخّوییخرْ خاهٌبل‪،‬خًبلخپبیبًیخؽلیـخاًفس‪،‬سب سیخ‬ ‫اییخهغَٔلخؽَاّـخثَؿخٍخثلا خًبلخایٌـُخهبخثلًبهِخّبیسیخ‬ ‫ؿکخعَمُخثْجَؿخٌٓبیعخثٌتِخثٌـ ‪،‬خٌٓبیعخ ىویلیخٍخ َمیعخ‬ ‫عال خًلػخؽَاّینخؿاُ ‪.‬‬ ‫هـیلمبهکخًبمهبىخهلون خ ‪،‬بٍىخکًٍتبییخّوسضسٌسیسی خامخ‬ ‫ٌظینخَُّوٌـخثبماکخهغَٔایخوِبٍکم خؽسجسل خؿاؿ خٍخ‬ ‫گف ۺخهبخؿکخعَمُخ َ یـخ اهیی خٍ خ سَمیسع خهسغسٔسَایخ‬ ‫وِبٍکم خثبخهِىالیخمیبؿ خهَارِخٌّتینخثِخعَک خوسِخ‬ ‫وِبٍکماىخهبخؿکخُلایظخؿَُاکخثْتلییخٍخثبویفی خ سلیسیخ‬ ‫هغَٔلخکاخ َ یـخهیخوٌٌـخاهبخٌّگبمخ َمیعخٍخفلٍٍخاىخثبخ‬ ‫هِىالیخثٌیبکخمیبؿ خهَارِخٌّتٌـ‪.‬‬ ‫خلبؿک خفلخثبخاُبکُخثِخایٌىِخؿااىخٍخٍاًغِخّب خهسغسٔسَلخ‬ ‫وِبٍکمخکاخؽلیـاک خٍخامخاىخاًتفبؿُخمیبؿ خهی خوسٌسٌسـ‪،‬خ‬ ‫گف ۺخامخًَ خؿیگلخاییخهغَٔایخثبخًلػخّب خگنا خثِخ‬ ‫ؿً خ َ یـوٌٌـگبىخهیخکًـخوِخاییخکٍیِخثسبیسـ خآسالطخ‬ ‫َُؿ‪.‬‬ ‫تکذیب اعالم قیوتهای جدید خودرو‬ ‫ًلٍییخؽجل ‪ -‬خکئییخًبمهبىخگٌتلٍخٍخًًَبم خٌٓبیعخایلاىخؽسجسلخ‬ ‫هٌتِلخُـُخثِخًمکخامخؽَؿخکاخهجٌیخثلخامالمخلیو خّب خرـیـخؽَؿکٍخثسِخ‬ ‫مٍؿ خ ىقیتخولؿ‪.‬خالب خهغٌیخٓب غیخًیبخؿکخهٔبعجِخاؽتٔبٓیخثبخ‬ ‫ؽجلًگبک گلٍُخالتٔبؿ خؽجلگناک خٓـاخٍخًیوب افنٍؿۺخثلاًبى خکٍالخ‬ ‫ه‪،‬وَل‪،‬خهتَ یخامالمخلیو خؽَؿکٍّب‪،‬خَُکا خکلبث خاً خٍخهبخؿکخاییخ‬ ‫ثبکُخهٌئَ یتیخًـاکین‪.‬‬ ‫ٍ خگف ۺخثلاًبىخکٍیِخا خوِخَُکا خکلبثس خؿک خاؽسل خّسل خفٔسکخ‬ ‫لیو خّبخکاخامالمخهیخوٌـخهبخلیو خًلػخ َکمخثؾِیخؿکخثؾَخّب خهؾتلفخؽَؿکٍخٍخلغ‪،‬بی خکا خثسِ خثسبًسهخ‬ ‫هلون خامالمخولؿینخوِخثبًهخهلون خپیخامخثلکًیخّب خؽَؿخؿکخّوِخهَ فِخّب خ َکم‪،‬خًلػخًْبیی خ سَکمخ‬ ‫ثؾِیخکاخثِخَُکا خکلبث خامالمخؽَاّـخولؿخٍخاییخَُکاخثلخاًبىخاییخًلػخامالهیخؿکخهَکؿخلیو خؽسَؿکٍخ‬ ‫ٔوینخگیل خؽَاّـخولؿ‪.‬‬ ‫الب خٓب غیخافنٍؿۺخّلخا فبلیخوِخؿکثبکُخلیو خؽَؿکٍخهیخافتـخثبخامالمخثبًهخهلون خٍ خ سًَسظ خُسَکا خ‬ ‫کلبث خؽَاّـخثَؿخٍخاییخیهخلبمـُخه‪،‬وَلخاً خٍخثٌـُخّنخؿکخاییخثبکُخّیشخلیـخمهبًیخثلا خلیو خؽسَؿکٍخ‬ ‫امالمخًىلؿُخام‪.‬خ‬ ‫ًلٍییخؽجل ‪-‬خه‪،‬بٍىخعلط خٍ خثسلًسبهسِ خٍمیسلخ‬ ‫ٓو خثبخثیبىخایٌىِخ سبهسیسی خهسب سی خٍاعسـّسب خ‬ ‫َ یـ خامخصب َخّب خاییخثؾَخاً ‪ ،‬خگسفس ۺخ‬ ‫عـٍؿخ‪۰۵۲‬خ بخ‪۰۵۲‬خّناکخهیلیبکؿخ َهبى خوسوسجسَؿخ‬ ‫ًمـیٌگیخؿکخثؾَخٌٓ‪ ،‬خؿاکین‪.‬‬ ‫ثِخًمکخامخٓـاخٍخًیوب‪،‬خًیـخهسْسـ خًسیسبم خؿکخ‬ ‫ثلًبهِخگف خٍخگَ خٍیوُخؽجل خُجىِخؿٍخًیوسبخ‬ ‫اظْبکخولؿۺخثبخ َرِخثِخًیبمخ‪۶۵۲‬خّسناک خهسیسلسیسبکؿخ‬ ‫َهبًیخثؾَخٌٓ‪ ،‬خثِخ ٌْسیسالی‪ ،‬خثسل خاًسبىخ‬ ‫گناکٍخثبًهخهلوسن خًسلهسبیسِ خؿک خگسلؿٍخ‬ ‫پلؿاؽ خُـُخثسِ خعسَمُ خٓسٌس‪،‬س خؿک خلسب ستخ‬ ‫ٌْیالیخعـٍؿخ ‪۵۳۵‬خّناکخهیلیبکؿخ َهسبى خثسَؿُخ‬ ‫اً ‪.‬‬ ‫ه‪،‬بٍىخعلطخٍخثلًبهِخٍماکیخٓو خثبخثیبىخایٌىسِخ‬ ‫اهییخهب یخٍاعـّب خ َ یـ خامخصب َخّب خایسیخ‬ ‫ثؾَخاً ‪،‬خاضبفِخولؿۺخثسیسَ خام خ‪ ۵۲‬خؿکٓسـخ‬ ‫هِىالیخثؾَخٌٓ‪ ،‬خهلثَطخثِخ اهیسی خهسب سیخ‬ ‫اً ‪.‬خًْنخثؾَخٌٓ‪ ،‬خؿکخ ٌْیالی خثسبًسىسیخ‬ ‫ًبلخ‪۹۹‬خفمظخ‪۳۲‬خؿکٓـخوکخ ٌْیالیخثبًه خّسبخ‬ ‫ثَؿُخاً خؿکخعب یخوِخثلخاًبىخلبًَى خثسلًسبهسِخ‬ ‫ُِنخ ًَ‪ِ،‬خاییخکلنخثبیـخؿکخپبیبىخثلًبهِخثسِ خ‪۵۲‬خ‬ ‫ؿکٓـخ ٌْیالیخثلًـخوِخاوسٌسَى خ ‪ ۰۲‬خؿکٓسـخ‬ ‫وٌلخهٌبثعخهب یخؿاکین‪.‬خاییخووجَؿخهٌبثعخهَرستخ‬ ‫‪،‬غیلیخثٌگبُخّبخٍخوبَّخظلفی خ َ یـخٍخاُتغبلخ‬ ‫اىّبخُـُخاً ‪.‬‬ ‫خ‬ ‫ًیبم خگف ۺخامخ‪۳۷۰‬خّناکخهیلیبکؿخ َهبًیخوِ خؿکخ‬ ‫َُخهبُخًؾٌ خاهٌبلخامخثسبًسهخ خّسب خؿکیسبفس خ‬ ‫ولؿُخاین‪،‬خ‪۰۹۲‬خّناکخهیلیبکؿخ َهبىخثلا خًلهسبیسِخ‬ ‫ؿکخگلؿٍخثؾَخٌٓ‪ ،‬خثَؿُخاً خؿکخعب یخوِخ‬ ‫ثبخ َرِخثِخًلػخ َکم‪،‬خًمـیٌگیخهَکؿخًیبمخهسب خؿکخ‬ ‫اییخثؾَخیىْناکخّناکخهیلیبکؿخ َهبى خاًس خ سبخ‬ ‫ثتَاًینخظلفی خّب خًبلخگقُتِخؽسَؿ خکا خفس‪،‬سبلخ‬ ‫ًگْـاکین‪.‬‬ ‫ًلٍیی خؽجل ‪-‬خ‬ ‫ؿثسسیسسل خوسسبًسسَىخ‬ ‫اًسسزسسوسسیخ خّسسب خ‬ ‫ٓسسسسسٌسسسسسفسسسسسیخ‬ ‫وسسبهسسیسسًَسسـاکاىخ‬ ‫امالم خوسلؿ خوسِخ‬ ‫عـٍؿخ‪۰۵‬خؿکٓـخ‬ ‫امخوبهیسَىخ خّسب خ‬ ‫کًَثیخهبًـُخؿکخگولنخّب خوَِکخؿکخُسلایسغسی خوسِخ‬ ‫هْل خلضبییخیهخهبُخثِخپبیبىخکًیـُخاًس خ سلؽسیسْخ‬ ‫ُـُخاً خاهبخؿکخّفتِخایٌـُخوبهیًَـاکاىخؽجلّب خؽَثیخ‬ ‫ؿکخاییخمهیٌِخؽَاٌّـخٌُیـ‪.‬‬ ‫ثِخگناکٍخایٌٌب‪،‬خهبُخگقُتِ خؿک خرسلیسبى خثسبمؿیسـّسب خ‬ ‫هٌئَاىخؿًتگبُخلضبییخامخگولنخّب خوَِکخهِؾْخ‬ ‫ُـخوِخعـٍؿخَُخّناکخؿًتگبُخوبهیَىخٍاکؿا یخؿً خ‬ ‫ؿٍمخؿکخگولنخّسب خوِسَک خکًسَه خوسلؿُ خاًس خ ٍخ‬ ‫لؽیْخًویخَُؿخؿکخاییخکاًتبخرلٌبیخهتس‪،‬سـؿ خثسیسیخ‬ ‫ًوبیٌـگبىخوبهیًَـاکاى‪ ،‬خؿًستسگسبُ خلضسبیسی خٍ خؿیسگسلخ‬ ‫ؿًتگبُخّب خارلاییخهتَ یخامخرولِخگوسلن‪ ،‬خًسبمهسبىخ‬ ‫کاّـاک ‪،‬خٍماکیخٌٓ‪، ،‬خه‪،‬ـى خٍ خ سزسبکی‪ ،‬خثسبًسهخ‬ ‫هلون خٍ‪...‬خثلگناکخُـخٍخًْبیتبًخهٌئَاىخؿًتگبُخلضبییخ‬ ‫امالمخولؿًـخوِخهٌئَاىخهتَ یخ بخیهخهبُخفلٓ خثلا خ‬ ‫لؽیْخاییخوبهیَىخّبخؿاکًـخٍخوبهیًَـاکاىخثبیـخثتَاًٌسـخ‬ ‫ّلصِخًلی‪،‬تلخثِخؽَؿکٍییخوِخًفبکٍخؿاؿُخاًـ‪ ،‬خؿًس خ‬ ‫پیـاخوٌٌـخ بخکًٍـخًًَبم خًبٍگبىخًلی‪،‬تلخاًزبمخَُؿ‪.‬‬ ‫اعوـخولیویخ‪-‬خؿثیل خوسبًسَى خاًسزسوسیخ خّسب خٓسٌسفسیخ‬ ‫وبهیًَـاکاى‪ -‬خؿکخگف خٍگَخثبخایٌٌبخثبخاُبکُخثسِ خایسٌسىسِخ‬ ‫هْل خیهخهبِّخ ‪،‬یییخُـُخثلا خ لؽیْخوبهیَى خّسب خ‬ ‫کًَثیخهبًـُخؿکخگولوبیخوَِکخثِخپبیبىخکًیـُخاًس ‪،‬خ‬ ‫اظْبکخولؿۺخ بخوسٌسَى خًسْسبیستس ًب خعسـٍؿ خ‪ ۰۵‬خؿکٓسـ خامخ‬ ‫وبهیَىخّب خکًَثیخ لؽیْخُـُخاًـخٍخثلا خ سلؽسیسْخ‬ ‫هبثمیخاىخّبخهِىال یخٍرَؿخؿاکؿخوِخاهیـٍاکینخؿکخّفتِخ‬ ‫ایٌـُخعکخٍخفٔکخَُؿخٍخُبّـخ ٌلیسع خؿک خایسی خکًٍسـخ‬ ‫ثبُین‪.‬‬ ‫درخواست فزوشندگاى لواسم خانگی اس ساسهاى حوایت‬ ‫ًلٍییخؽجل ‪-‬خکئییخا غبؿیِخفلٌٍُـگبىخ َاممخ‬ ‫ؽبًگیخ ْلاىخثبخاُبکُخثِخافنایَخلیو خاؽسیسل خامخ‬ ‫ًَ خثلؽیخ َ یـوٌٌـگبى‪،‬خامخًبمهبى خعسوسبیس خ‬ ‫هٔل خوٌٌـگبىخٍخ َ یـخوٌٌـگبىخؽَاً خوسِخ‬ ‫َ یـخوٌٌـگبىخ یٌ خًِخًتًَِخلسیسوس ‪ ،‬خُسبهسکخ‬ ‫لیو خؿکهخوبکؽبًِ‪،‬خموـُخفسلٍُسی خٍ خلسیسوس خ‬ ‫هٔل خوٌٌـُخکاخثِخًبمهبىخعوبی خاکائسِ خٍ خایسیخ‬ ‫یٌ خؿکخًبهبًِخ‪۰۰۵‬خثبکگقاک خَُؿ‪.‬‬ ‫اوجلخپبمٍویخخثبخثیبىخایٌىِخؿکخّفتِّب خگسقُستسِخ‬ ‫خ‬ ‫ثلؽیخامخُلو خّب خ َاممخؽبًگی‪،‬خهغسٔسَایخ‬ ‫ؽَؿخامخرولِخاربقخگبم‪،‬خیؾضبلخٍخفلینک‪،‬خهبُیسیخ‬ ‫جبًَِییخٍخییلُخکاخثییخ‪۵‬خ سب خ‪ ۰۲‬خؿکٓسـ خگسلاىخ‬ ‫ولؿًـ‪،‬خ ٔلیظخولؿۺخا جتِخ َ یـوٌٌسـگسبى خثسلا خ‬ ‫افنایَخلیو خثبیـخامخعلیکخًبمهبىخعوبی خالسـامخ‬ ‫وٌٌـخٍخلیو خرـیـخثبیـخامخًسَ خایسی خًسبمهسبىخ‬ ‫امالمخَُؿ‪.‬‬ ‫اییخؿکخعب یخاً خوِخثِخگفتِخٍ خؿکخصْبک خًسبلخ‬ ‫گقُتِخًبمهبىخعوبی خلیو خّب خؿلیک خکا خکٍ خ‬ ‫ًبهبًِخ‪۰۰۵‬خثبکگقاک خًىلؿُخاً ‪.‬‬ ‫کئییخا غبؿیِخفلٌٍُـگبىخ َاممخؽبًگیخثسب خثسیسبىخ‬ ‫گشارش‬ ‫اداره اقتصاد ایزاى بدوى خلق پول‬ ‫چگونه اهکاىپذیز است؟‬ ‫ثْویخاکهبى التٔبؿؿاىخه‪،‬تمـخاً خاگسل خؿٍ س خؿک خًسبل خایسٌسـُخ‬ ‫ًیبً خ ًَ‪ِ،‬خٍخایزبؿخ غلنخؿکخالتٔبؿخکاخؿکخپیَخثگیسلؿ‪ ،‬خاؿاکُخ‬ ‫التٔبؿخایلاىخثـٍىخؽلکخپَل‪،‬خثبخکٍٍّبییخاهىبىخپقیلخاً ‪.‬خ‬ ‫خ‬ ‫ثْویخاکهبى ٓبعتخًظلخالتٔبؿ خٍخاًتبؿخؿاًِگبُخؿکخٍاوسٌسَ خثسِخ‬ ‫ًؾٌبىخکئییخًبمهبىخثلًبهِخٍخثَؿرِخؿکثبکُخهـیلی خالتٔبؿخهٌْسب خ‬ ‫ؽلکخپَل اظْبکخؿاُ ۺخثبیـخؿیـخؿٍ خٍخعبووی خهیخؽسَاّسـ خؿکخ‬ ‫ًبلخ‪۰۵۲۰‬خ فلایٌـخ ًَ‪ِ،‬خالتٔبؿ خؿاُتِخثبُـخیبخّویسی خٍضس‪،‬سیس خ‬ ‫وزـاکخٍخهلینخف‪،‬لیخاؿاهِخیبثـ؟خؿٍ خؿکخثَؿرِخًسبل خایسٌسـُ خ‪۰.۰‬خ‬ ‫لیلیَىخکیبلخثلا خثَؿرِخّب خمولاًیخؿیـُخاً ‪،‬خاهبخّنخؿکخؿٍ س خ‬ ‫الب خکٍعبًیخٍخّنخؿٍ خّب خلجک‪،‬خضلیتخ غمکخثَؿرِخمسوسلاًسیخ‬ ‫ثٌیبکخونخثَؿُخاً ‪.‬‬ ‫ؿکخعب یخوِخیىیخامخهْوتلییخؿیـیِخّبخؿکخوَِکخرسجسلاى خوٌسل خ‬ ‫ثَؿرِخاً ‪،‬خهٌ‪َ،‬ؿخهیلوبظوی کئییخًبمهبىخثلًبهِخٍخثَؿرِخصٌسـخ‬ ‫کٍمخپیَخگف ۺخهبُخگقُتِخاٍ ییخهبّیخثَؿخوِخپلؿاؽ خّبییخثـٍىخ‬ ‫ؽلکخپَلخاًزبمخؿاؿینخٍخاهیـٍاکینخثتَاًینخؿکخهبُخّب خا یخّوییخًَ خ‬ ‫هـیلی خکاخؿکخپیَخثگیلین‪.‬‬ ‫هْنخاییخاً خوِخًیبً خؿٍ خ ًَ‪ِ،‬خالتٔبؿ خاً خیبخکیبض ؟‬ ‫ؿکخّوییخمهیٌِخثْویخاکهبىخؿکخگف خٍگَخثبخایلًبخ بویـخولؿۺخوَِکخ‬ ‫روزناهه ارک‬ ‫‪۰۲۵0۵0۵۸۰۶-۰۵۲۲0۷0۰۷‬خ‬ ‫ًٌـخهب ىی خُِـاًگخیهخثبهخؿوبىخ غ خپالنخ‪۰‬خفلمیخخامخخ‪-۳۳۷۰‬خآلیخٍالع خؿک خ خاّسلخ‬ ‫ثؾَخ‪-۰۲‬خ جلینخؿکخؿفتلرلـخ‪۵۲‬خخٓفغِخ‪۰۶۰‬خفیکخُوبکُۺخ‪۸۰۸۹‬خثِخًبمخالب خاًو‪،‬یکخثْبک خحج خ‬ ‫ٍخٓبؿکخگلؿیـُ‪،‬خث‪،‬ـاخُِـاًگخخثبلیوبًـُخثلاثلخًٌـخخُوبکُۺخ‪۷۰۷۸۹-۷۳0۹0۰۸‬خؿفتلؽسبًسِ خ‪-۳۳‬خ‬ ‫اّلخثِخالبیبىخمنیخخا ِخٍخمنینا ِخاوجل خمًگخهلهخاًتمبلخخلغ‪،‬یخیبفتِخٍخالب خمنیخا ِخخاوجل خ‬ ‫مًگخهلهخثلاثلخگَاّیخعٔلخٍکاح خُوبکُۺخ‪۳۰۹-۸۵0۰-۸۵0۳0۰۹‬خخُ‪،‬جِخاٍلخؿاؿگبُخموَهی‪-‬خ‬ ‫عمَلیخاّلخفَیخٍخٍکاثخخعییخا فَیخایِبىخمجبک ٌـخامۺخ‪-۰‬خًیٌبخخاوجل خمًگخهلهخ‪-۰‬خمغبا ِخ‬ ‫اوجل خمًگخهلهخفلمًـاىخهتَفیخخ‪-۳‬خؽبًنخهلضیِخٌُْبم خگلؿُخًٌگخ(ّوٌل)خخ‪-۵‬خفلًسگسیسنخ‬ ‫کًزجلخ(هبؿکخهتَفی)خه‪،‬لفیخُـُخاًـخٍخؽبًنخّبخهلضیِخٌُْبم خگلؿُخًٌگخٍخفلًگیسن خکًسزسجسلخ‬ ‫ًْنخااکثخخؽَؿخکاخثلاثلخًٌـخُوبکُۺخ‪۵۵۰۷-۸۹0۰0۵‬خؿفتلؽبًِخخ‪-۰۷‬خاّلخثِخفلمًـاى خ خهستسَفسیخ‬ ‫اًتمبلخلغ‪،‬سی خؿاؿُ خاًسـ خٍ خالسب خ خمسغسبا سِ خاوسجسل خثسلاثسل خؿاؿًسبهسِ خُسوسبکُۺ خ‪-۹۶0۸0۰۵‬‬ ‫‪۹۶۲۹۹۷۵۵۶۰۸۲۰۰۵۵‬خُ‪،‬جِخ‪۵‬خَُکا خخعکخاؽتال خهزتوعخاهبمخؽویٌیخفَی خٍ خ سٌسْسب خٍکحسِخ‬ ‫ه‪،‬لفیخُـُخؽبًنخهلضیِخٌُْبم خخگلؿُخًٌگخثِخمٌَاىخهبؿکخایِبىخخهیخثبُسـ خ خوسِ خثس‪،‬سـا خثسِخ‬ ‫ایٌىِخ َ یـخوٌٌـگبىخثبیـخ یٌ خًِخًتًَِخلیوس ‪،‬خ‬ ‫ُبهکخلیو خؿکهخوبکؽبًِ‪ ،‬خمسوسـُ خفسلٍُسی خٍخ‬ ‫لیو خهٔل خوٌٌـُخکاخثِخًبمهبىخعوبی خاکائِ خٍخ‬ ‫هبخّنخامخًظلخًلمخافناک خٍخّنخًؾ خافناک خ َاًبییخّبییخؿاکؿ خوسِخ‬ ‫عتیخؿکخَٓکیخثلؿاُتِخًِـىخ غلینخّب‪،‬خثتَاًـخثسـٍى خؽسلسک خپسَلخ‬ ‫ؽَؿخکاخاؿاکُخوٌـ‪.‬خاهبخهْنخاییخاً خوِخًیسبًس خؿٍ س خ سًَس‪،‬سِخ‬ ‫التٔبؿ خاً خیبخکیبض خالتٔبؿ ؟‬ ‫اییخاًتبؿخؿاًِگبُخؿکخؽَّٔخًؾٌبىخهیلوبظویخهجٌیخثلخایسی خوسِخ‬ ‫ؿکخًبلخایٌـُخاٍکاقخثـّیخهٌتِلخًویوٌین‪،‬خگف ۺخا جتِخاًتِبکخاٍکاقخ‬ ‫خ‬ ‫ثـّیخثلا خ بهییخّنیٌِخّب خؿٍ خٍخعمَقخوبکهٌـاىخثِخُىلیخوسِخ‬ ‫بخااىخثَؿُ‪،‬خوبکخاُتجبّیخاً ‪.‬خاهبخاگسل خاٍکاق خثسـّسی خًسِ خثسلا خ‬ ‫ّنیٌِخّب خربک خثلىِخثلا خهَاکؿخمولاًیخهٌتِلخَُؿ‪،‬خؿکخؿًیبخکایسذخ‬ ‫ّبخاییخوبکخکاخهیوٌٌـ‪.‬‬ ‫خ‬ ‫ٍخهلًَمخاً خٍخؿٍ خ‬ ‫ٍ خاؿاهِخؿاؿۺخضوٌبخهبخؿکخالتٔبؿهبىخفلاکخهب یب یخًٌگیٌیخؿاکینخوسِخ‬ ‫عـٍؿخیهخ لیلیَىخکیبلخثلاٍکؿخهیخَُؿ‪.‬خّوضسٌسیسی خؿاکایسیخ خّسب خ‬ ‫میبؿ خ غ خوٌتللخؿٍ خاً خوِخهیخ َاى خاًسْسب خکا خثسِ خثسؾسَخ‬ ‫ؽَٔٓیخٍال‪،‬یخٍاگقاکخٍخایزبؿ خؿکاهسـ خوسلؿ‪ .‬خصسَى خؿک خاوسخسلخ‬ ‫وَِکّبخؿٍ خّبخوَصهخُـُخٍخ ٌْبخًمَخًیبًتگقاک خٍخًظبک یخ‬ ‫ؿاکًـ‪،‬خاماؿکاُخٍخًیلٍگبُخًویخًبمًـ‪.‬خاهبخثؾَخّب خؿٍ تیخهسب خثسلا خ‬ ‫هَاکؿ خوِخمولىلؿُبىخهِؾْخًیٌ ‪،‬خکؿیفخثَؿرِخؿاکًسـ خوسِخ‬ ‫ّنیٌِخّب خؿٍ خکاخًٌگییخهیخوٌـ‪،‬خثـٍىخاییخوِخؿٍ خ َاىخ بهییخ‬ ‫اىخکاخؿاُتِخثبُـ‪.‬‬ ‫اکهبىخثبخاُبکُخثِخ بهییخ‪۷۲‬خؿکٓـخهٌبثعخهب یخًلهبیِخگقاک خؿًیب خامخ‬ ‫علیکخثَکىخٍخثبماکخًلهبیِخعجکخاهبکّب خرـیـ‪،‬خامخایسی خوسِ خایسیخ‬ ‫ُبؽْخؿکخایلاىخ ٌْبخ‪۵‬خؿکٓـخاً ‪،‬خاًتمبؿخولؿخٍ خگسفس ۺ خاؽسیسلاخ‬ ‫الب خکضبییخه‪،‬بٍىخالتٔبؿ خکئییخروَْکخگفتِخاًـ‪،‬خثبیـخثبخ بًییخ‬ ‫ُلو خّب خًْبهیخمبمخرـیـخپَلخّب خًلگلؿاىخؿکخربه‪ِ،‬خوِ خثسِخ‬ ‫ًو خف‪،‬ب ی خ ّب خًَؿاگلاًِخٍخهؾلهخًظیلخؽلیـ خهٌسىسی خٍ خاکمخ‬ ‫هیخ کًٍـخرقهخولؿ‪.‬خاییخکٍیىلؿخثب خفسلٍٍ خاٍکاق خثسْسبؿاک خثسلا خ‬ ‫هَرتخؿاؿًبهِخُوبکُۺخ‪۹۸۲۹۹۷۵۰۳۰۸۲۲۲۹۹-۹۸0۰0۰۸‬خخؿاؿکىخخُ‪،‬جِخعمَلیخاّلخعسىسن خثسِخ‬ ‫ا نامخخثِخ ٌظینخًٌـخکًویخًٌج خثِخًِخؿاًگخعجمِخاٍلخپالنخ‪-۳۳۷۰0۰‬خخآلیخثسِ خًسبم خالسب خ‬ ‫ثْلٍمخفلُبؿخؿاؿُخُـُخگِخ غ خپالنخ‪۸‬خفلمیخامخ‪۰‬خفلمیخامخخ‪-۳۳۷۰‬خآلیخًٌـخهب ىی خ خثسِخ‬ ‫ًبمخًبهجلؿُخٓبؿکخگلؿیـُ‪،‬خالب خخًیٌبخخاوجل خثبخخاکائِخاًتِْبؿیِخهغلیخخثبًضسوسبم خؿکؽسَاًس خخ‬ ‫ٍاکؿُخخُوبکُۺخ‪۰۲۵0۵0۵۹۹۸-۹۹0۵0۰۵‬خثبخخاؿمب خفمـاىخًٌـخهب ىی خهنثَک خؿک خاحسل خًسبهس‪،‬سلسَمخ‬ ‫مبضب خًٌـخهب ىی خا وخٌیخًٌج خثِخپالنخاؽیلخًوَؿُ‪،‬خخاییخاؿاکُخؿکارلا خهبؿُخ‪-۰۰۲‬خآالطخ‬ ‫هَاؿ خامخائییخًبهِخلبًَىخحج خٍخ جٔلُخّب خفیکخاىخالـامخثِخاًتِبکخاگْیخفمـاى خًسوسَؿُ‪ ،‬خ سقاخ‬ ‫ّلویخًٌج خثِخهلهخهَکؿخاگْیخه‪،‬بهلِخا خاًزبمخؿاؿُخخیبخهـمیخٍرَؿخًٌـخهب ىی خًنؿخؽسَؿخ‬ ‫هیخثبُـخخهیخخ َاًـخامتلإخؽَؿخکاخوتجبخضویخخاکائِخآکخًٌـخهب ىی خیبخخًٌـخ خهس‪،‬سبهلسِ‪ ،‬خؿکخ‬ ‫هـیخخؿُخکٍمخخپیخامخخاًتِبکخاگْیخثِخاؿاکُخخحج خهغکخخ ٌلینخًوبیـخؿکخخَٓکیخخمـمخٍٓسَلخ‬ ‫امتلإخظل خخهْل خهملکخٍخیبؿکخَٓکیخمـمخاکائِخخآکخخًٌـخهب ىی خخیبخًٌسـ خهس‪،‬سبهلسِ خثسبخخ‬ ‫ٍرَؿخخٍَٓلخخامتلإ‪،‬خاؿاکُخخحج خخًٌـخخهب ىی خا وخٌیخکاخهغبثکخهملکایخٓبؿکخخٍخثِخهتمبضیخ‬ ‫ٌلینخؽَاّـخولؿخٍخثِخخامتلإخخٍاکؿُخؿکخؽبکدخامخهَمـخ ل یتخخاحلخخؿاؿُخًؾَاّـخُـ‪.‬خ‬ ‫‪ *34343‬تاریخ انتشار‪24//4/3421 :‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و اهالک اهر‪ -‬ابراهین نوری‬ ‫خبزهای خوش بزای کاهیوىداراى‬ ‫و کاهیوىهای رسوبی هانده در گوزک‬ ‫اییخ یٌ خؿکخًبهبًِخ‪۰۰۵‬خثبکگقاک َُؿ‪،‬خ ٔلیظخ‬ ‫ولؿۺخؿکخصْبکخًبلخگقُتِخاییخا فبقخًیفتبؿُ‪ ،‬خاهسبخ‬ ‫هبخامخًبمهبىخؿکؽَاً خؿاکینخوِخاییخالـامخاًزبمخ‬ ‫َُؿ‪.‬‬ ‫پبمٍوی ؿکثبکُخؿ یکخاییخؿکؽَاً ‪،‬خگف ۺخٍلتیخ‬ ‫گلاًفلٍُسی خهسیخ خُسَؿ‪،‬خ ؿک خًسغسظ خمسلضسِ خثسبخ‬ ‫ؽلؿُخفلٍُبىخثلؽَکؿخهیخَُؿخٍخه‪،‬وَاًخاییخعسَکخ‬ ‫ثلؿاُ خهیخَُؿخوِخهغبمُ ؿاکاى خگسلاىخ خفسلٍُسیخ‬ ‫هیخوٌٌـ‪.‬خثٌبثلاییخهبخثلا خُفب خًبم خؽسَاًستسبکخ‬ ‫اکائِخ یٌ خلیو خّبخٌّتین‪.‬خامخعل خؿیگل‪،‬خثسـٍىخ‬ ‫یٌ خلیو ‪،‬خهٔل خوٌٌسـُ خّسن خثسلا خؽسلیسـخ‬ ‫وبا خهَکؿخًیبمخؽَؿخًلؿکگنخاً ‪.‬‬ ‫پلٍهُخّب خًیوِخ وبمخؿکخثَؿرِخًبلخایٌـُخهٌبفب یخًـاکؿ‪.‬خایٌْبخاًوَخ‬ ‫اٍکاقخثـّیخًیٌ خٍخثِخؿ یکخ َاىخفٌیخٍخارلایی خهسَرسَؿ‪ ،‬خؿٍ س خ‬ ‫هیخ َاًـخًیبً خّب خاًگینُیخثلا خ ىویکخعلطخّب خًیسوسِ خ سوسبمخ‬ ‫ا ؾبفخوٌـ‪.‬‬ ‫اٍکاقخثْبؿاکخثلا خ ىویکخعلطخّب خًیوِخ وبم‬ ‫اییخاًتبؿخؿاًِگبُخثِخًبمهبىخثلًبهِخٍخثَؿرِخ َٓیِخولؿ‪ ،‬خّسوسبًسٌسـخ‬ ‫ؿٍکاىخرٌگخهَاکؿ خهِؾْخَُؿخٍخثِخٍماک ؾبًِخّب خالستسٔسبؿ خ‬ ‫هخکخًیلٍ‪،‬خکاُخٍخُْلًبم خٍخًف خارسبمُ خؿّسٌسـ خثسلا خ سىسوسیسکخ‬ ‫علطخّب خًیوِخ وبمخؽَؿ‪،‬خاٍکاقخثْبؿاکخؿکخهَاکؿخهِؾْ خهسٌستسِسلخ‬ ‫وٌٌـ‪.‬‬ ‫ثِخگفتِخاٍ‪،‬خاییخُیَُخًِخ ٌْبخؽلکخپَلخ لمیخًویخَُؿ‪،‬خثلىِ خوسٌستسللخ‬ ‫ًمـیٌگیخهَرَؿخؿکخربه‪ِ،‬خاً خٍخالب خکئسیسٌسی خّسن خؿک خؿٍکاىخ‬ ‫اًتؾبثبیخگفتٌـخثبیـخمهیٌِخا خفلاّنخوٌینخ ب خثسَکى خاثسناک خثسلا خ‬ ‫بهییخهٌبثعخثٌگبُخ ّب خالتٔبؿ خثبُـخٍخاییخکٍٍخّن خثسبمسج خکُسـخ‬ ‫التٔبؿ خٍخّنخایزبؿخاُتغبلخهیخَُؿ‪.‬‬ ‫روزناهه ارک‬ ‫م الف ‪ 023/‬هرند‬ ‫اداره ثبت اسناد و اهالک حوزه ثبت هلل هرند‬ ‫اگْیخهَضَ خهبؿُخ‪۳‬خلبًَىخٍهبؿ‪ ۰۳‬ائییخًبهِخلبًَىخ ‪،‬یییخ ىلیفخٍض‪،‬ی خحجتیخٍخاکاضیخًٍبؽتوبًْب خفبلـخًٌـخکًوی‬ ‫ثلاثلخکا خُوبکُۺخ‪۰۵۲۲0۲۵0۰۰-۰۵۲۲۶۲۳۲۵۲۲۵۲۲۰۰۵۰‬خّیبیخهَضَ خلبًَىخ ‪،‬یییخ ىلیفخٍض‪،‬ی خحجتیخاکاضیخٍخًبؽستسوسبًسْسب خ‬ ‫فبلـخًٌـخکًویخهٌتملخؿکخٍاعـخحجتیخعَمُخحج خهلهخهلًـخ ٔلفبیخهب ىبًِخثاله‪،‬بکٕخهتمبضیخالب خهیلعٌسی خًسزسبؿ خفسلمًسـۺخ‬ ‫هیلًزبیخثِوبکُخٌُبًٌبهِۺخ‪۲‬خٓبؿکُخامخهلًـخؿکخُِـاًگخیىجبهخؽبًِخثِخهٌبع خ‪۷۵0۷۳‬خخهتلهلثعخثِخپالنخ‪ ۰۲۹۷۸‬خفسلمسی خام خ‪-۵۹‬خ‬ ‫آلیخهفلٍمخٍخهزن خُـُخامخپالنخ‪۰۲۷۰‬خفلمیخامخ‪-۵۹‬خآلیخٍالعخؿکخؿینریىبىخثؾَخ‪۰۵‬خ جلینخخؽلیـاک خامخهب هخکًوی خالسب خ‬ ‫ملیخاعٌبًیخٍخُلیهخهغلمخگلؿیـُخاً ‪.‬خ‬ ‫قاخثِخهٌظَکخاعال خموَمخهلا تخؿکخؿٍخًَث خثِخفبٓلِخ‪۰۵‬خکٍمخاگْیخهیَِؿخؿکخَٓک یخوِخاُؾبّخًٌج خثِخٓـٍکخًٌـخهسب سىسیس خ‬ ‫هتمبضیخامتلاضیخؿاُتِخثبٌُـخهیخ َاًٌـخامخ بکیؼخاًتِبکخاٍ ییخاگْیخثِخهـیخؿٍخهبُخامتلإخؽَؿخکاخثِخاییخاؿاکُخ ٌلینخٍخپیخامخاؽقخ‬ ‫کًیـ‪،‬خظل خهـیخیهخهبُخامخ بکیؼخ ٌلینخامتلإ‪،‬خؿاؿؽَاً خؽَؿخکاخثِخهلارعخلضبئیخ مـینخًوبیٌـ‪.‬ثـیسْسی خاًس خؿک خٓسَکیخ‬ ‫اًمضب خهـیخهقوَکخٍخمـمخٍَٓلخامتلإخعجکخهملکایخًٌـخهب ىی خٓبؿکخؽَاّـخُـ‪.‬خ‬ ‫‪*۵0۰۰۳‬خخ بکیؼخاًتِبکخًَث خاٍلۺخ‪۰۵۲۲0۲۷0۰۹‬‬ ‫بکیؼخاًتِبکخًَث خؿٍمۺخ‪۰۵۲۲0۲۸0۰۵‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و اهالک شهرستان هرند‪ -‬هحرم منعانی‬ صفحه 7 ‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫ًشبًی الکترًٍیکی رٍزًبهِ ارک‬ ‫سبیت رٍزًبهِ ‪www.arkonline.ir‬‬ ‫ایویل رٍزًبهِ‪ark.tabriz@yahoo.com9‬‬ ‫ایویل هسیرهسئَل‪eshraghimo@gmail.com 9‬‬ ‫هسیر اجرائی‪ 9‬هعصَهِ حجبزی‬ ‫هجری سبیت رٍزًبهِ‪ 9‬سبًبز اشراقی‬ ‫هسیر هسئَل ٍصبحب اهتیبز‪ 9‬هحوس اشراقی‬ ‫سرزبیر‪ 9‬سبًلی اشراقی‬ ‫تبسیس ‪ - 0261 9‬زهیٌِ اًتشبر ‪ 9‬فرٌّگی ‪ٌّ -‬ری ‪ -‬ازبی ‪ -‬علوی‬ ‫کسپستی‪ - 4052536129‬تلفی‪24301608 - 24310803 )130(9‬‬ ‫تلفبکس‪ - 24301605 9‬شوبرُ ّوراُ ‪180330455719‬‬ ‫ًشبًی ‪ 9‬تبریس ذیبببى ازازی‪ -‬ذیبببى هبراالى ًرسیسُ بِ هیساى فسک‬ ‫زفتر رٍزًبهِ ارک ‪ -‬چبپربًِ‪ 9‬پرًیبى تبریس‬ ‫* پنجشنبه ‪ 92‬مهر ‪ 90 * 0011‬اکتبر ‪ 00 *9190‬ربیع االول ‪ *0001‬سال سی و یکم ( اوتوزبیرینجی ایل )* شماره (سایی)‪ 2109 :‬صفحه ‪ * 8‬ورزش و گردشگری‬ ‫ببًَاى ّبکی رٍی ید ایراى فیٌبلیست شسًس‬ ‫ػشییغ خثشی‪ -‬تیپ مبی‬ ‫اػٌیت َاًی سیی یلخ‬ ‫تاوًان ًـًسمان تًاوؼت‬ ‫تیپ اماسات سا ‪ ۴‬تش صلللش‬ ‫ؿٌؼت دَذ ی تٍ کیلىلال‬ ‫سهاتتَای اصاد املاسات‬ ‫ساٌ پیذا ًىذ‪.‬‬ ‫دس دیمیه سیص اص مؼاتوات تاؿگاَی اماسات‪ ،‬تیپ مبی َلاًلی سیی‬ ‫یخ تاوًان ایشان ًٍ تا حمایت تاؿگاٌ کشماویٍ دس ایه مؼاتوات حضًس‬ ‫پیذا ًشدٌ اػت‪ ،‬تًاوؼت اماسات سا تا وتیجٍ ‪ ۴‬تش صلش ؿٌؼت دَذ‪.‬‬ ‫کشدا دی تیپ ایشان ی سیػیٍ ػاػت ‪ 0‬صثح دس پیؼت یلخ دتلی ملال‬ ‫دیذاس کیىال سا تشگضاس خًاَىذ ًشد تا تٌبیق هُشمان ایه مؼلاتلولات‬ ‫مـخص ؿًد‪ .‬تیپ مبی اهایان ویض تشای ًؼه ستثٍ پىجپ یا ؿـلپ تلا‬ ‫اماسات دیذاس خًاَذ ًشد‪.‬‬ ‫جسایی حویس بَحوساى از تین تراکتَر!‬ ‫ػشییلغ خلثلشی‪َ -‬لاکلثلی‬ ‫دکاػی تاتجشتٍ تلشاًلتلًسی َلا‬ ‫تصمیپ تٍ پایان َمٌاسی خلًد‬ ‫تا ػشخپًؿان تثشیضی گشکت‪.‬‬ ‫حمیذ تًحمذان ًٍ اخثاس ضلذ‬ ‫ی وویضی دستلاسٌ جلذایلی اؽ‬ ‫مغشح ؿذٌ تًد‪ ،‬تا اوتـاس اػتًسی دس صل ٍ ایىؼتاگشامی خًد خلثلش‬ ‫اص پایان َمٌاسی تا تیپ تشاًتًس تثشیض داد‪.‬‬ ‫ذبًِ تکبًی زر تین هلی فَتسبل‪،‬‬ ‫فقط ‪ 5‬ببزیکی جبم جْبًی ببقی هبًسًس‬ ‫ػشییغ خثشی‪ -‬مـخص ؿذن اػامی تیپ مبی کًتؼال ایلشان تلشای‬ ‫تشگضاسی تاصی تذاسًاتی تا ایتالیا حاًی اص پًػت اوذاصی ایه تلیلپ‬ ‫تؼذ اص مؼاتوات جام جُاوی اػت‪.‬‬ ‫تیپ مبی کًتؼال ایشان دس اخشیله سیصَلای ػلال ‪ ۲۳۲۰‬دیلذاسی‬ ‫تذاسًاتی تا تیپ مبی ایتالیا تشگضاس میًىذ‪ .‬ایله مؼلاتلولٍ سیص ‪۲۳‬‬ ‫دػامثش (‪ ۲۹‬ارس) تشگضاس خًاَذ ؿذ‪.‬‬ ‫اوتـاس لیؼت تاصیٌىان دػًت ؿذٌ تٍ تیپ مبی کًتؼال ایشان تٍ مىظًس‬ ‫تشپایی اسدیی دی سیصٌ اص ‪ ۱‬تا ‪ ۰۳‬اتان اػت‪.‬‬ ‫دس کُشػت جذیذ تیپ مبی‪ ،‬تىُا ‪ ۶‬تاصیٌه ًلٍ ایلشان سا دس جلام‬ ‫جُاوی ‪َ ۲۳۲۰‬مشاَی میًشدوذ‪ ،‬حضًس داسولذ ًلٍ ایله ولللشات‬ ‫ػثاستىذ اص ػؼیذ احمذػثاػی‪ ،‬عاَا وؼمتیان‪ ،‬م مذ ؿجلشی‪ ،‬مؼلبلپ‬ ‫ایالدهثاد‪ ،‬تاهش م مذی ی ػبیشضا سکیؼی پًس‪.‬‬ ‫ایه تاصیٌىان تٍ جض احمذػثاػی ی ایالدهثاد کشصلت صیلادی تلشای‬ ‫تاصی دس جام جُاوی پیذا وٌشدوذ‪.‬‬ ‫ػایش تاصیٌىان َپ ػاتوٍ حضًس دس تیپ َای پایٍ ی حلتلی اسدیَلای‬ ‫هثبی تیپ مبی سا داسوذ ی حاال ایه کشصت سا خًاَىذ داؿت تلا وؼلل‬ ‫تؼذی تیپ مبی تضسگؼاالن ایشان سا تـٌیل تذَىذ‪.‬‬ ‫اػامی تاصیٌىان دػًت ؿذٌ تٍ اسدیی تیپ مبی تٍ ایه ؿشح اػت‪:‬‬ ‫ػاالس اهاپًس‪ ،‬ػؼیذ مًمىی ی م مذحؼیه دسخـاوی (مغ ػًوگًن)‬ ‫‪ ،‬مُذی ًشیمی‪ ،‬مؼؼًد یًػق‪ ،‬ػؼیذ احمذػثاػی ی مشاد ولارلشی‬ ‫(گیتی پؼىذ ی ػ اَان)‪ ،‬ػبیشضا سکیؼی پًس‪ ،‬تُضاد ػظیلملی‪ ،‬مؼلبلپ‬ ‫ایالدهثاد‪ ،‬ػیىا پشًاع ی م مذ ؿجلشی (ًلشاج اللًولذ)‪ ،‬تلُلشیص‬ ‫ػظیمی ی ػُیل جامذی (موایمت الثشص)‪ ،‬ػبی سحیمی ی ػیىا ممثیىی‬ ‫(کشؽ اسا)‪ً ،‬امثیض گمشًی (کًالد صسوذ) ی عاَا ولؼلملتلیلان‪ ،‬تلاهلش‬ ‫م مذی ی ػبیشضا جًان (ػه ایچ)‪.‬‬ ‫تیپ ًشاج الًوذ تا پىج مبی پًؽ‪ ،‬تیـتشیه تاصیٌه سا دس ولخلؼلتلیله‬ ‫اسدیی تیپ مبی ایشان تؼذ اص جام جُاوی دس اختیاس داسد‪.‬‬ ‫زُّب اثر تبریری ٍ فرٌّگی هشگییشْر‬ ‫ثبت هلی هیشَز‬ ‫ػشییغ خثشی‪ -‬سئیغ اداسٌ میشاث کشَىگی ‪ ،‬گشدؿگشی ی صىایلغ‬ ‫دػتی مـگیهؿُش اص تـٌیل پشیوذٌ تشای حثت دٌَا احش تلاسیلخلی ی‬ ‫کشَىگی ایه ؿُشػتان دس سدیق مبی خثشداد‪ ، .‬ایماوؼلبلی ایلملاولی‬ ‫اکضید‪ :‬ایه احاس ؿامل یسویتاکی‪ ،‬تاصی خًسخًس‪ ،‬تاصی گشیَی وثؾ‬ ‫تیذاوا‪ ،‬تاصی گشیَی هیؾ مذٌ‪ ،‬ؿزای ؿًمه ًتٍ ػی‪ ،‬ؿلیلالن پلبلً‪،‬‬ ‫گضوٍ اؿی‪ ،‬تضتاؿی‪ ،‬تًالؽ ایتی اؿی‪ ،‬وان ًًمٍ‪ ،‬تاصی دسیمٍ اؿاج‬ ‫دس عایلٍ گیٌبً‪ ،‬تاصی ػاچما اؿاج دس عایلٍ گیٌبً‪ ،‬تاصی گشیَی‬ ‫حثت اجشای چی ایصوذی تا گًن ػالذی‪ ،‬تاصی گلشیَلی ی حلثلت‬ ‫اجشای ( ػًتً ػًمی)‪ ،‬خیاس ًىچًتٍ‪ ،‬دسختان اسدیاج ًىلچلًتلٍ‪،‬‬ ‫اتگشم مًئیل‪ ،‬اتگشم هلیلىلشجلٍ‪ ،‬اتلگلشم هلًتلًسػلًیلی‪ ،‬اولگلًس‬ ‫مـگیهؿُش‪ ،‬دسخت گشدیی اوذصم ی دسخت گشدیی حصاس اػت‪.‬‬ ‫یی دس تیان ػمبٌشد حًصٌ میشاثکلشَلىلگلی ی یلگلان حلللارلت‬ ‫مـگیهؿُش ویض ارُاسًشد‪ :‬تـٌیل ‪ ۰۳‬پشیوذٌ تشای تاصیَای تًمی ی‬ ‫م بی دس ساػتای حثت دس کُشػت احاس وامبمًع میشاثکشَىلگلی ی‬ ‫حثت ػٍ مًسد دسختان گشدی دس سیػتای اواس‪ ،‬هـالم تىگ ی حلاتلپ‬ ‫مـٍ ػی دس کُشػت میشاث عثیؼی ًـًس دس ویمٍ وخؼت ػال اوجلام‬ ‫ؿذٌ اػت‪.‬ای تا اؿاسٌ تٍ ًاسؿىاػی ی تشسػی میذاولی ‪ 5۳‬ملًسد اص‬ ‫اػتؼالمات دس تخؾ میشاث کشَىگی تیان ًلشد‪ :‬دس حلًصٌ یلگلان‬ ‫حلارت ویض دس ‪ ۶‬ماٌ وخؼت امؼال ؿاَذ پىج مًسد سکغ تصلشف ی‬ ‫تجایص اکشاد اص احاس تاسیخی تا َمٌاسی ملولام هضلایلی ی ولیلشیی‬ ‫اوتظامی ی دػتگیشی ػٍ ولش تًػظ ویشیی اوتظامی دس هـالم تلىلگ‬ ‫مـگیه مشًضی تا االت ی ادیات حلاسی تًدیپ‪.‬‬ ‫پٌجرُ ًقل ٍ اًتقبالتی تراکتَر بِ زٍزی ببز هیشَز‬ ‫ػشییغ خثشی‪ -‬مـایس تاؿگاٌ تشاًتًس تا تیان ایىٌٍ علبله‬ ‫تمام تاصیٌىان خاسجی ایه تاؿگاٌ پشداخت ؿذٌ‪ ،‬گلت‪ :‬تلٍ‬ ‫صیدی پىجشٌ وول ی اوتوال تشاًتًس تاص خًاَذ ؿذ‪.‬‬ ‫حضَر زًبى تکَاًسٍی ایراى‬ ‫زر هسببقبت ازاز عربستبى‬ ‫ػشییغ خثشی‪-‬تیپ مبی‬ ‫تًٌاوذیی صوان ایشان دس‬ ‫مؼاتوات اصاد ػشتؼلتلان‬ ‫ؿشًت خًاَذ ًشد‪.‬‬ ‫ایه پیٌاسَا ‪ ۴‬تا ‪ ۶‬ارس‬ ‫تللٍ مللیللضتللاوللی سیللا‬ ‫ػشتؼتان تشگضاس خلًاَلذ‬ ‫ؿذ‪.‬هشاس اػت‪ ،‬تمامی مثاحج کىی مشتًط تٍ حضلًس دس ایله‬ ‫مؼاتوات هشاس اػت دس جبؼٍ ًمیتٍ کىی تشسػی ؿًد‪.‬‬ ‫پیٌاسَای کًم داسای املتلیلاص دس سدٌ تلىلذی اللمل لیلٌلی‬ ‫تًٌاوذیًاسان اػت‪ .‬تیپ صوان تًٌاوذیی ًـًسمان تٍ تاصگلی‬ ‫دس مؼاتوات جام کجش ی پیٌاسَای اصاد اػیا تٍ وتایلج خلًتلی‬ ‫دػت یاکت اما تؼذاد اوذى تیپَای ؿشًت ًىىلذٌ ملًجله‬ ‫ؿذ تا مبیپًؿان ایشان م ی جذی دس ایه سییذاد وخًسوذ‪.‬‬ ‫مُشی ًمشاوی َذایت تیپ مبی تًٌاوذیی صوان ایشان سا تشػُذٌ‬ ‫داسد‪ .‬یی پغ اص ؿٌؼت تٌلًاولذیی ایلشان دس اللمل لیلی‬ ‫تاسدیگش اص ػًی ًمیتٍ کىی کذساػیًن دس پؼت خًد اتواء ؿذ‪.‬‬ ‫ًَؿىگ وصیشصادٌ اکضید‪ :‬تاؿگاٌ مغالثٍ تلملام تلاصیلٌلىلان‬ ‫خاسجی ًٍ تاػج تؼتٍ ؿذن پىجشٌ وول ی اوتولال تلشاًلتلًس‬ ‫ؿذٌ تًدوذ سا تا احتؼاب ػًد پىج دسصذ دیشًشد پشداخلت‬ ‫ًشد‪ .‬مـایس تاؿگاٌ کشَىگی‪ ،‬یسصؿی ی اهتصادی تلشاًلتلًس‬ ‫خاعشوـان ًشد‪ :‬تاصیٌلىلان ملولیلپ اسیپلا پلًلـلان سا دس‬ ‫ًـًسَای اوگبؼتان‪ ،‬کشاوؼٍ ی ػًئیغ دسیاکت ًشدٌ اولذ ی‬ ‫تالکاصبٍ مًضًع سا تٍ اعالع کیلا سػاوذٌ ی تائیلذیلٍ اسػلال‬ ‫ًشدٌاوذ اما ‪ ۲‬تاصیٌه دیگش تٍ دلیل اهامت دس املشیلٌلای‬ ‫جىًتی ی تا ػىایت تٍ ػیؼتپ تاوٌی تشصیل ی پشی ًلٍ مل لل‬ ‫اهامت اوُاػت‪ ،‬تاؿگاٌ سا مؼغل وگٍ داؿتٍاوذ‪.‬‬ ‫وصیشصادٌ ػىًان ًشد‪ :‬تا تًجٍ تٍ اختالف ػاػت تیه ایشان ی‬ ‫امشیٌای جىًتی‪ ،‬مذیشػامل ی امًس تیه اللملبلل تلاؿلگلاٌ‪،‬‬ ‫مؼمًالً ؿهَا تا یًالی ایه ‪ ۲‬تاصیٌه ص ثت میًىلىلذ ی‬ ‫پیگیشیَای الصم سا اوجام میدَىذ‪.‬‬ ‫شکست تین هلی ّبکی رٍی ید اقبیبى‬ ‫زر تَرًوٌت اهبرات‬ ‫ػشییغ خثشی‪-‬تیپ مبی َاًی سیی یخ ایشان دی دیذاس خلًد‬ ‫دس تًسومىت اماسات سا تا ؿٌؼت پـت ػش گزاؿت‪.‬‬ ‫تیپ َاًی سیی یخ اهایان ایشان دس ایللیله تلاصی خلًد دس‬ ‫تًسومىت اماسات تشاتش تیپ مبی سیػیٍ ته تٍ ؿٌؼت ‪ 5‬تلش ‪۲‬‬ ‫داد‪ .‬مبی پًؿان ًـًسمان دس دیمیه دیذاس خلًد تلشاتلش تلیلپ‬ ‫ػتاسگان ویض ‪ ۹‬تش یی ؿٌؼت خًسد‪ .‬ایه وتایج دس حالی سهلپ‬ ‫خًسد ًٍ تیپ مبی تاوًان دس ایه تًسومىت صاحه دی پیلشیصی‬ ‫تشاتش تیپ َای اماسات ی سیػیٍ ؿذ‪.‬‬ ‫‪ 14‬ببزیکی بِ ارزٍی تین فَتببل اهیس ایراى زعَت شسًس‬ ‫یاػیه ػبماوی اص ػ اَان اصلُان‬ ‫ػبیشضا سضایی‪ ،‬امیشحؼیه حؼیه صادٌ‪ ،‬امیشػبی صادهلی ی‬ ‫ػث ان خاهاوی اص اػتوالل تُشان‬ ‫ػامان کالح‪ ،‬م مذ مُذی م ثی ی ػبیشضلا ًلًؿلٌلی اص‬ ‫پیٌان تُشان‬ ‫م مذجًاد ًیا اص پذیذٌ مـُذ‬ ‫م مذ مُذی احمذی اص ولت مؼجذ ػبیمان‬ ‫م مذ حؼیه صیاسی ی امیذ حامذی کش صىؼت ولت اتادان‬ ‫م مذامیه حضتایی ی ػبیشضا تاییٍ کًالد خًصػتان‬ ‫ػشییغ خثشی‪ -‬ػشمشتی تیپ کًتثال امیذ ایشان ‪ ۲5‬تاصیلٌله‬ ‫سا تٍ اسدیی امادٌ ػاصی ایه تیپ دػًت ًشد‪.‬‬ ‫تٍ وول اص ػایت سػمی کذساػیًن‪ ،‬مُلذی ملُلذیی ًلیلا‪،‬‬ ‫ػشمشتی تیپ مبی صیش ‪ ۲۰‬ػال اػامی تاصیٌىان دػًت ؿلذٌ‬ ‫تٍ اسدی سا تٍ ؿشح صیش اػالم ًشد‪.‬‬ ‫ػیىا ػثذالبُی اص ماؿیه ػاصی تثشیض‬ ‫م مذ خذاتىذٌ لً‪ ،‬ػبغاوی مُش‪ ،‬میالد ًلش اص ریب اَله‬ ‫اصلُان‬ ‫مُذی لمًچی‪ ،‬اسیا تشصگش ی کشصان داوا اص کجش ػ اػی ؿیشاص‬ ‫حؼیه وخًدًاس اص گل گُشػیشجان‬ ‫یًوغ اًثشپًس اص مغ سکؼىجان‬ ‫سضا ًاخؼاص اص مغ ؿُش تاتی‬ ‫مُذی َاؿپ وظاد اص مبًان تىذس اوضلی‬ ‫مؼاتوات موذماتی اػیا دس سدٌ ػىی صیش ‪ ۲۰‬ػلال تلا ‪۰۳‬‬ ‫اتاوماٌ دس ؿُش دیؿىثٍ ادامٍ خًاَذ داؿت‪.‬‬ ‫تیپ مبی کًتثال صیش ‪ ۲۰‬ػلال ًـلًسملان دس گلشیٌ ‪B‬تلا‬ ‫تیپَای تاجیٌؼتان‪ ،‬و ال ی لثىان تٍ سهاتت میپشداصد‪.‬‬ ‫گرزشگری‪ ،‬رکی هْن زر سیبستّبی زٍلت برای تقَیت زیپلوبسی‬ ‫ػشییغ خثلشی‪-‬صیلش ملیلشاث کلشَلىلگلی‪ ،‬گلشدؿلگلشی ی‬ ‫صىایغ دػتی تا تیان ایىٌٍ گشدؿگشی امشیص اص مصلادیلن تلاسص‬ ‫دی بماػی ػمًمی اػت‪ ،‬گلت‪ :‬حتما ػیاػتَای دیلت اهای‬ ‫سئیؼی توًیت دی بماػی ػمًمی اػت ًٍ گشدؿلگلشی یلی‬ ‫سًه مُپ ان اػت‪.‬تٍگضاسؽ میشاثاسیا تٍوول اص ایشوا‪ ،‬وـؼت‬ ‫مـتشى مُىذع ػیذػضت اهلل ضشؿامی یصیش میشاثکشَىلگلی‪،‬‬ ‫گشدؿگشی ی صىایغ دػتی‪ ،‬حؼیه امیشػثذالبُیان یصیلش املًس‬ ‫خاسجٍ‪ ،‬ی تُشام ػیهالبُی یصیش تُذاؿت‪ ،‬دسملان ی املًصؽ‬ ‫پضؿٌی رُش امشیص دیؿىثٍ ‪ ۲۶‬مُشماٌ ‪ ۰۴۳۳‬دس ػلاخلتلملان‬ ‫ؿماسٌ یی یصاست امًس خاسجٍ تشگضاس ؿذ‪.‬مُىذع ضشؿاملی‬ ‫دس ایه وـؼت گلت‪ :‬دس َلتٍَای گزؿتٍ یاًؼیىاػیًن ػًامل‬ ‫مشتثظ تا گشدؿگشی ًبیذ صدٌ ؿذ ی ایه سیوذ تٍػشػت سی تلٍ‬ ‫اتمام اػت‪.‬یصیش میشاثکشَىگی‪ ،‬گشدؿگشی ی صىایلغ دػلتلی‬ ‫اکضید‪ :‬حذید ‪ ۲۳‬ماٌ اػت صذیس ییضای گشدؿگشی ملتلًهلق‬ ‫ؿذٌ اػت ی تا تًجٍ تٍ اَمیت گشدؿگشی‪ ،‬انؿاءاهلل تا سػایت‬ ‫پشیتٌل َا تتًاویپ گشدؿگشی سا دس ًـًس اص ػش تلگلیلشیلپ‪.‬ای‬ ‫تصشیح ًشد‪ :‬صذیس اسصؽ َلای کلشَلىلگلی ملا اص علشیلن‬ ‫گشدؿگشی اوجام میؿًد‪ .‬اگش صمیىٍَای الصم دس ًـلًس تلٍ‬ ‫دسػتی کشاَپ ؿًد دس ایىذٌ وضدیی ؿاَذ اص ػشگیشی صذیس‬ ‫سیادیذ گشدؿگشی دس َمٍ حًصٌ َلا خلًاَلیلپ تلًد‪.‬حؼلیله‬ ‫امیشػثذالبُیان یصیش امًس خاسجٍ گلت‪ :‬اص تشولاملٍ َلای ملُلپ‬ ‫دیلت ػیضدَپ دس ػشصٍ ػیاػت خاسجی ی دی بماػی ػمًمی‬ ‫تًػؼٍ گشدؿگشی دس ػشصٍ َای مختبق اص جمبٍ گشدؿگشی‬ ‫ػالمت‪ ،‬گشدؿگشی صیاستی‪ ،‬گشدؿگشی ػام ی دیگش حًصٌَا‬ ‫اػت‪.‬ای اکضید‪ :‬ما دس ایه جبؼٍ جمغ ؿذٌ ایلپ ًلٍ دس ملًسد‬ ‫توًیت گشدؿگشی دس ًـًس ی سکلغ ملًاولغ ان سایلضولی ی‬ ‫گلت یگً ًىیپ‪ .‬سیون گلشدؿلگلشی دس ًـلًس ػلالیٌ تلش‬ ‫اسصایسی یی اهذام ماوذگاس کشَىگی اػت ی ان ؿاءاهلل تتًاویپ‬ ‫اهذامات خًتی دس ایه صمیىٍ اوجام دَیپ‪.‬‬ ‫تغییر ًرخ ّتلّب زر رٍزّبی ایٌسُ‬ ‫ػشییغ خثشی‪ -‬سییغ جامؼٍ َتبذاسان ایشان اص تـییش وشخ َتلَا دس سیصَای‬ ‫ایىذٌ ی َمچىیه احتمال اسصی ؿذن ًشایٍ اتام تشای مؼاکشان خاسجی خلثلش‬ ‫داد‪.‬جمـیذ حمضٌصادٌ گلت‪ :‬موشس ؿذ تخـىامٍ مشتًط تٍ وشخ َلتلل َلا دس‬ ‫سیصَای ایىذٌ اتالؽ ؿًد‪َ.‬تلَا َش ػال دس مُشماٌ وشخَا سا متىاػه تا تلًسم‬ ‫اکضایؾ میدَىذ ًٍ اػتثاس ییػالٍ داسد‪ .‬دس مُشماٌ ‪ ۹۹‬جامؼٍ َتبذاسان ولشخ‬ ‫اهامت سا تا ‪ ۰۳‬دسصذ اکضایؾ داد‪ ،‬دسحالی ًٍ ت ت تاحیش ًشیوا ی تًسم‪ ،‬مؼیـت مشدم ت ت تاحیش هشاس داؿت ی تٍ گلللتلٍ‬ ‫َتبذاسان دسصذ اهامت دس ایه اماًه تٍ صیش ‪ ۰۳‬دسصذ سػیذٌ تًد‪ .‬تا ایه حال‪ ،‬سییغ جامؼٍ َتبذاسان ایشان ملؼلتلولذ اػلت‪:‬‬ ‫گشاوی ػبت مشاجؼٍ وٌشدن مشدم تٍ َتل ویؼت‪ .‬تبٌٍ یجًد تشخی م ذیدیتَا دس َتل‪ ،‬مشدم سا تٍ ػمت خاوٍَای اجاسٌای‬ ‫میًـاوذ‪ ،‬یگشوٍ هیمت ًشایٍ َمیه خاوٍَا چىذتشاتش َتلَا اػت‪.‬جامؼٍ حشکٍای َتبذاسان ایشان َمچىیه دستاسٌ اسصی ؿذن‬ ‫وشخ َتلَا تشای مؼاکشان خاسجی تٍ تًاکنَایی سػیذٌ ًٍ ؿٌل ی و ًٌ ان سا اػالم میًىذ‪.‬حمضٌصادٌ اص پیگیشی مؼاکلیلت‬ ‫مالیات تش اسصؽاکضیدٌ َتلَای چُاس ی پىجػتاسٌ ویض خثش داد ی یادایس ؿذ‪َ :‬تلَای یی تا ػٍػتاسٌ ی ػایش مشاًض اهامتلی‪،‬‬ ‫مـمًل مؼاکیت مالیات اسصؽاکضیدٌ ؿذٌاوذ ًٍ اص تاسیخ ‪ ۰۲‬دیماٌ امؼال اجشایی خًاَذ ؿذ‪.‬‬ ‫جْبى ٍرزش‬ ‫هسی از رًٍبلسٍ جلَ زز‬ ‫ػشییغ خثشی‪ -‬کًم ػتاسٌ پاسی ػه طسمه تا دتل مواتل الی ضیلگ‬ ‫اص سًًسد سیوالذی ػثًس ًشد‪ .‬تیپ کًتثال پلاسی ػله طسمله ؿله‬ ‫گزؿتٍ دس مشحبٍ گشیَی لیگ هُشماوان اسیپا میضتان الی ضیگ تلًد‬ ‫ًٍ تا وتیجٍ ‪ ۰‬تش ‪ ۲‬تٍ پیشیصی سػیذ‪.‬‬ ‫دس ایه تاصی لیًول مؼی اػغًسٌ اسطاوتیىی دتل ًلشد تلا سًلًسدی‬ ‫جذیذ تٍ وامؾ حثت ًىذ ی اص سهیه ػىتی اؽ یؼلىلی ًلشیؼلتلیلاولً‬ ‫سیوالذی ػثًس ًىذ‪.‬‬ ‫مؼی تذین احتؼاب گل َای پىالتی تٍ ػذد ‪ ۶5۴‬گل دس ‪ ۹۴۳‬تلاصی‬ ‫سػیذ ًٍ اص سًًسد تؼذاد تمام گل َای سیوالذی تلذین احلتلؼلاب‬ ‫پىالتی َا تا ‪ ۶5۰‬گل دس ‪ ۰۳0۰‬تاصی ػثًس ًشد‪.‬‬ ‫الثتٍ تؼذاد گل َای سیوالذی تا احتؼاب پىالتی َا تؼیاس تیـتش اص تؼذاد‬ ‫گل َای مؼی اػت ی اص ایه حیج تُتشیه گبضن تاسیخ کًتثال اػت‪.‬‬ ‫برزیل هیسببى قْرهبًی ٍالیببل‬ ‫ببشگبُّبی جْبى شس‬ ‫ػشییغ خثشی‪-‬مؼاتوات یالیثال هُشماوی تاؿگاٌَای مشدان جلُلان‬ ‫تٍ میضتاوی ؿُش تتیپ تشصیل تشگضاس میؿًد‪.‬‬ ‫مؼاتوات یالیثال هُشماوی تاؿگاٌَای مشدان جُان اص ‪ ۰۱‬تا ‪ ۲۰‬ارس تا‬ ‫حضًس ‪ ۶‬تیپ تٍ میضتاوی ؿُش تتیپ تشصیل تشگضاس میؿًد‪ .‬ایه پىجمیه‬ ‫تاس اػت ًٍ ؿُش تتیپ میضتاوی ایه مؼاتوات سا تش ػُذٌ گشکتٍ اػت‪.‬‬ ‫کًالد ػیشجان ایشاویان ًٍ تٍتاصگی هُشمان اػیا ؿذٌ اػت دس ایله‬ ‫سهاتتَا ؿشًت خًاَذ ًشد‪.‬‬ ‫ػادا ًشیصیشی تشصیل هُشمان امشیٌای جىًتی دس ػالَای ‪ ۲۳۰۹‬ی‬ ‫‪ ،۲۳۲۳‬صاًؼا لُؼتان هُشمان اسیپا‪ ،‬تشوتیىً ایتالیا وایههُشمان اسیپلا‪،‬‬ ‫یًپیػیان ػهخًان اسطاوتیه وایههُشمان املشیلٌلا جلىلًتلی دس‬ ‫ػالَای ‪ ۲۳۰۹‬ی ‪ ۲۳۲۳‬ی تًتاتٍ کًویی هُشمان تشصیل پىج تیپ دیگش‬ ‫ؿشًتًىىذٌ دس ایه سهاتتَا َؼتىذ‪.‬‬ ‫لیگ تشتش یالیثال ایشان اص دیم اتان اؿاص میؿًد ی ویپکصل وخؼلت‬ ‫مؼاتوات َلذَپ ارس تٍ پایان میسػذ‪.‬‬ ‫کًالد ػیشجان دس ویپکصل تایذ دس مؼاتوات تاؿگاٌَای جلُلان تلٍ‬ ‫میذان تشید‪.‬‬ ‫بٌسهب‪ 9‬بب شبیستگی پیرٍز شسین‬ ‫ػشییغ خثشی‪-‬مُاجپ سئال مادسیذ اص ومایؾ خًد ی َلپ تلیلملی‬ ‫َایؾ تشاتش ؿاختاس ساضی اػت ی اتشاص امیذیاسی ًشد ًٍ دسخـؾ‬ ‫ًٌُـاوی َا ادامٍ داؿتٍ تاؿذ‪.‬‬ ‫تٍ وول اص اع‪ً ،‬شیپ تىضما دس دیذاس تشاتش ؿاختاس َپ دسخـیذ ی تلٍ‬ ‫ػىًان تُتشیه تاصیٌه میذان اوتخاب ؿذ‪.‬‬ ‫تىضما دس ؿثی ًٍ سئال ‪ 5‬گل تٍ حمش سػاوذ یی گل صد ی یی پلاع‬ ‫گل داد‪.‬‬ ‫ای تؼذ اص تاصی گلت‪ :‬تؼیاس تؼیاس مُمی تشای ما تًد ی تا ؿایؼتگی تٍ‬ ‫پیشیصی دػت پیذا ًشدیپ‪ .‬گل َای صیادی صدیپ ی مُپ تش ایلىلٌلٍ‬ ‫دسیاصٌ ما تاص وـذ‪ .‬امیذیاسم ًٍ ایه سیوذ ادام داؿتٍ تاؿذ‪.‬‬ ‫تىضما ادامٍ داد‪ :‬ؿاختاس تیپ خًتی اػت‪ .‬اوُا دس ‪ ۰5‬دهیوٍ وخؼت ملا‬ ‫سا ت ت کـاس هشاس دادوذ‪ .‬ایه پیشیصی پاداؿی تشای َمٍ تیپ تًد‪.‬‬ ‫ای دستاسٌ دسخـؾ ییىیؼیًع گلت‪ :‬ای یی تاصی جًان اػلت املا‬ ‫اػتؼذاد تضسگی داسد ی تا ؿایؼتگی ایه جایگاٌ سا تٍ دػلت ایسدٌ‬ ‫اػت‪ .‬ای ًمی صیادی تٍ تیپ می ًىذ‪ .‬امیذیاسم ًٍ دسخـؾ ای دس‬ ‫کصل جاسی تا پایان ادامٍ پیذا ًىذ‪.‬‬ ‫ائییًبهِ صسٍر ٍیسای گرزشگری‬ ‫ًَشتِ شس‬ ‫ػشییغ خثشی‪ -‬یصیش میشاث کشَىگی گلت‪ :‬ائیهوامٍ صذیس ییضای‬ ‫گشدؿگشی تا سػایت دهین پشیتٌلَا تًػظ یصاست میشاث کشَىگی‬ ‫وًؿتٍ ؿذ تا تا جًاوه ایمىی تاال اجشا ؿًد‪.‬‬ ‫ػضتاهلل ضشؿامی یصیش میشاث کشَىگی‪ ،‬صىایغ دػتی ی گشدؿگلشی‬ ‫پغ اص تشگضاسی وـؼت تا یصیش امًس خاسجٍ ی یصیش تلُلذاؿلت دس‬ ‫صل ٍ مجاصی خًد وًؿت‪ :‬پغ اص جبؼات متؼذد حلاًلملیلتلی ی‬ ‫ًاسؿىاػی‪ ،‬تا تشگضاسی جبؼٍ امشیص مه تا یصسای املًس خلاسجلٍ ی‬ ‫تُذاؿت ی دسمان ی امًصؽ پضؿٌی‪ ،‬صذیس ییضای گشدؿگلشی اص‬ ‫ػش گشکتٍ میؿًد‪.‬‬ ‫ائیهوامٍ ایه مًضًع تا سػایت دهین پشیتٌلَا تًػظ یصاستخاوٍ ملا‬ ‫وًؿتٍ ؿذ ی تا جًاوه ایمىی تاال اجشا خًاَذ ؿذ‪ .‬دس ماٌ گزؿتلٍ تلا‬ ‫پیگیشی یصاستخاوٍ ی َماَىگی خًب ػتاد ًشیوا ی ؿلخلص اهلای‬ ‫دًتش ػیهالبُی‪ ،‬تٍ عًس ییظٌ یاًؼیىاػیًن ػًامل گلشدؿلگلشی دس‬ ‫دػتًس ًاس هشاس گشکت‪.‬‬ ‫مه اص تمام َمٌاسان خًدم ی صىًف دسگیش تا گشدؿگشی خاسجلی‬ ‫تواضا می ًىپ تا َمٍ یجًد ی جذیت دس اجشای دهین پلشیتلٌلل َلا‬ ‫مشاهثت ًىىذ ی اجاصٌ َیچگًوٍ تیاحتیاعی ی ؿلبت اص ایه ملًضلًع‬ ‫سا وذَىذ‪ .‬ما هغه گشدؿگشی جُاوی َؼتیپ‪ .‬متاػلاولٍ ػلبلی سؿلپ‬ ‫مضیت َای تاسیخی عثیؼی‪ ،‬صیاستی‪ ،‬ػلالملت‪ ،‬املًصؿلی ی ػلایلش‬ ‫جارتٍَا‪َ ،‬شگض دس موام تشخًسد دس ػغح جُاوی وثًدٌایپ ی تیملاسی‬ ‫ًشیوا َپ دس عًل ایه مذت مضیذ تش ػبت ؿذ‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه ارک

روزنامه ارک 5376

روزنامه ارک 5376

شماره : 5376
تاریخ : 1400/09/10
روزنامه ارک 5375

روزنامه ارک 5375

شماره : 5375
تاریخ : 1400/09/09
روزنامه ارک 5374

روزنامه ارک 5374

شماره : 5374
تاریخ : 1400/09/08
روزنامه ارک 5373

روزنامه ارک 5373

شماره : 5373
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه ارک 5372

روزنامه ارک 5372

شماره : 5372
تاریخ : 1400/09/06
روزنامه ارک 5371

روزنامه ارک 5371

شماره : 5371
تاریخ : 1400/09/04
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!