روزنامه ارک شماره 5338 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه ارک شماره 5338

صفحه بعد

روزنامه ارک شماره 5338

روزنامه ارک شماره 5338

‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫حذف عَارضی اسادراُ تجزیش ‪ -‬سٌْد‬ ‫هَجت رضبیت هزدم هیشَد‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫*یکشٌجِ ‪ 52‬هْز ‪ 01* 0011‬اکتجز ‪ 01 *5150‬رثیع االٍل‬ ‫*هدیزهسئَل ‪ -‬هحوّد اشزاقی‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی ‪-‬ؾبظهبى اعقىی لبًًَی وکَض افرالم‬ ‫وطز‪ ۸‬تلفبت هؿوَه ت وِ قبهل هرَاضزی ّرورچرَى‬ ‫هؿوَه ت ثب گبظ هٌَوؿ سوطثی‪ ،‬هؿوَه ت زاضٍیی ٍ‬ ‫یب هؿوَه ت ثب ؾن (لطل ثطًج‪ ،‬ؾ بًَض‪ ،‬ؾرطه ٍ ‪)...‬‬ ‫اؾت‪ ،‬زض اٌج هبِّ ًرؿت ؾبل جبضی هٌجط ثِ هرطی‬ ‫‪ً ۷۵۰‬فط قسُ وِ ث کتطیی اى ثب ‪ ۳۴۷‬فَتی هرطثرَط ثرِ‬ ‫هؿوَه ت ثب ؾن ثَزُ اؾت‪ .‬ؾبظهبى اعقىی لربًرًَری‬ ‫وکَض‪ّ ،‬وِ ؾبلِ زض وکَض تقسازی اظ افطاز ثرِ زلر رل‬ ‫هؿوَه ت جبى ذَز ضا اظ زؾت هی زٌّس‪ ،‬هؿوَه رت‬ ‫ّبیی وِ گبُ اظ ؾطثی اعالفی ٍ یب ثری ترَجرْری ثرِ‬ ‫ّکساضّبی اضائِ قسُ زض ذهرَل ههرطف ثرطذری‬ ‫زاضٍّب ٍ هَاز ٍ یرب اؾرترفربزُ ًربزضؾرت اظ ٍؾربیرل‬ ‫گطهبیکی اتفبق هی افتس ٍ تقسازی اظ ّوَعٌربى ضا ثرِ‬ ‫وبم هطی هی وکبًس‪ .‬زض ایی گعاضـ ثب اضائِ اهبضّبی‬ ‫ؾبظهبى اعقىی لبًًَی وکَض اظ هَاضز هؿوَه رت زض‬ ‫اٌج هبِّ اهؿبل ٍ ؾبل گصقتِ‪ً ،‬گبّی ً ع ثرِ ثرطذری‬ ‫اطًٍسُ ّبی اضجبفی ثِ اظهبیکگبُ ؾن قٌبؾی لبًرًَری‬ ‫ذَاّ ن زاقت وِ ًکبى هی زّس چگرًَرِ زض ثرطذری‬ ‫هَاضز وَچه تطیی ؾْل اًگبضی ٍ غفرلرت هرَجرت‬ ‫هطی افطاز ثط اثط هؿوَه ت قسُ اؾت‪.‬‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫ًقشِ راُ جبهع هقبثلِ ثبکزًٍب تدٍیی شَد‬ ‫عبدیاًگبری‪ ،‬خطزًبک است‬ ‫اقتصبد هٌبست ایزاى‬ ‫هزگ ‪ً ۰15‬فز طی ‪ 2‬هبِّ اهسبل‬ ‫ثِ دلیل هسوَهیت‬ ‫همین صفحه‬ ‫‪ *0001‬سبل سی ٍ یکن ( اٍتَسثیزیٌجی ایل )* شوبرُ (سبیی)‪ 5 * 2115 :‬صفحِ ‪51111‬ریبل ایویل ‪ً ark.tabriz@yahoo.com :‬شبًی الکتزًٍیکی ‪:‬سبیت اختصبصی رٍسًبهِ ارک یب ‪www.arkonline.ir‬‬ ‫سزهقبلِ‬ ‫ثحث اًتربه التهبز هٌبؾت ثطای ایطاى ؾبثمِ عَالًی‬ ‫زاضز‪ .‬التهبز ؾٌتی ایطاى اظ ؾبل ّبی زٍض ون ٍ ثر رف‬ ‫وکبٍضظی ثَزُ اؾت‪ .‬ؽبّطا ثرطای ایرطاى‪ ،‬ثرب اه ٍ‬ ‫َّای ثِ عَض هتَؾظ ً وِ ذکه ‪ ،‬التهبز فوسُ جرع‬ ‫وکبٍضظی ًوی تَاًؿت ثبقس‪ .‬ثٌبثطایی تب نسؾبل ا ف‬ ‫زضوٌبض ؾبیط فقبل ت ّبی فطفی التهبزی فوسُ هرطزم‬ ‫ایطاى ضٍؾتبئی ثَزُ ٍ ثِ وکبٍضظی اقتغبل زاقتِ اًس‪.‬‬ ‫ثب ضقس اًَاؿ نٌبیـ ‪ ،‬فلَم ٍ فٌَى زض زً ب ٍ ثىبضگ طی‬ ‫تسضیجی اًْب زض ایطاى‪ ،‬گطایف ثِ ؾبیط ضقرترِ ّربی‬ ‫التهبزی ٍ نٌقتی زضوٌبضوکبٍضظی ٍ زیرگرط ضقرترِ‬ ‫ّبی ؾٌتی التهبزی هغطح گطزیس ‪.‬‬ ‫ثتجـ ایی تغ طات اظ قف زِّ ا ف ‪ًَ ،‬فی توبیرل ثرِ‬ ‫گعیٌف اًَاؿ ضقتِ ّبی انلی ٍفرطفری الرترهربز ‪،‬‬ ‫نٌقت ٍ تجبضت ً ع هغطح گطزیس‪ .‬گعیٌِ ّبی فورسُ‬ ‫هغطح زضایی هَضز‪ ،‬وکبٍضظی ‪ ،‬نٌبیـ ثؿتِ ثرٌرسی ‪،‬‬ ‫هًَتبغ اًَاؿ هحهَالت ‪ ،‬تَل س هَاز ٍ ترجرْر رعات‪،‬‬ ‫نٌبیـ فلعی‪ ،‬نٌبیـ لَاظم ذبًىری ‪ ،‬گرطزقرىرطی ‪،‬‬ ‫نٌبیـ زؾتی ثَزُ ٍ ّؿت‪ .‬ثطای ّطوسام اظ ضقتِ ّبی‬ ‫یبز قسُ هحبؾی ٍهقبیجی هغطح هی ثبقس‪ ً .‬وِ ذکه‬ ‫ثَزى اه ٍ َّای ایطاى‪ ،‬زض گصقتِ ‪ ،‬ؾطهبیِ گرعاضی‬ ‫زض وکبٍضظی ضا ثب تطزیس ضٍثطٍ ٍ ضٍی وطز ثِ نٌبیرـ‬ ‫ؾٌگ ی ٍ ؾجه ضا هغلَه هی ًوَز‪ ٍ ،‬حرطورت ثرِ‬ ‫ؾَی گطزقگطی ضا‪ ،‬ثب تَجِ ثِ اقتغبلعایی ظیبز ٍ ً ربظ‬ ‫ووتط ثِ فَاهل زیگط ؾطهبیِ گعاضی ‪ٍ ٍ ،‬جَز جبشثرِ‬ ‫ّبی تَضیؿتی هحلی‪ ،‬ضٍیىطزی هوفک ترطؾر رن هری‬ ‫ًوَز‪ .‬حبلت تئَضیه فَق‪ ،‬تمطیجب اهطٍظ ّرن هرغرطح‬ ‫اؾت‪ .‬ثب ایٌىِ ضًٍس تحَالت التهربزی ٍ ؾرطهربیرِ‬ ‫گعاضی ثرف ّبی زٍلتی ٍ ذهرَنری زضایرطاى اظ‬ ‫توبیالت ٍ الگَّبی ذبنی تجقر رت ورطزُ اؾرت ‪،‬‬ ‫التهبزی ایطاى تبحسٍزی زض ٍضق ت فبزی ؾ بؾی ٍ‬ ‫التهبزی هٌبؾت اؾت‪ٍ .‬لی ثب تغ طات اٍضبؿ ؾ بؾی‬ ‫‪ ،‬التهبزی ٍ نٌقتی زً ب ‪ ،‬لعٍم اًجبم تغ ط زض ٍضق ت‬ ‫نٌبیـ وکَض ً ع احؿبؼ هی قَز ٍ لعٍهب هَضز تَجرِ‬ ‫ؾطهبیِ گعاضاى زٍلتی ٍ ذهَنی لطاضهی گ طز‪ .‬ثربٍض‬ ‫ایی اؾت وِ زضایی همغـ ترَجرِ ثرِ ضقرس نرٌربیرـ‬ ‫الىتطًٍ ه ثبیس ث ف اظا ف هَضز فٌبیرت هرسیرطیرت‬ ‫والى وکَض ٍ اّبلی ؾطهبیِ ‪ ،‬فلن ‪ ،‬فٌربٍضی ٍ اًرَاؿ‬ ‫حطف ٍنٌبیـ لطاضگ طز‪ .‬فالٍُ ثط هَاضز فرَق ار رف‬ ‫اضظیبثی ثبظاض زاذلی ٍ قٌبؾبئی ٍ اّتوبم جرسی ثرطای‬ ‫گؿتطـ ثبظاضّبی جسیس ذبضجی زض حْرت ترَؾرقرِ‬ ‫نٌبیـ ٍ تَف ک ٍالقی اًْب ًمف تق ی زاضز‪.‬‬ ‫کزًٍب ‪ّ ۰11‬شار کبرگز‬ ‫را در کشَر ثیکبر کزد‬ ‫جشایز دریبچِ ارٍهیِ ثَاسطِ‬ ‫کبّش اه ثْن چسجیدُ اًد‬ ‫همین صفحه‬ ‫راُاًداسی گشت هشتزک یگبى حفبظت هیزاث‬ ‫فزٌّگی ٍ عَاهل اًتظبهی در هلکبى‬ ‫همین صفحه‬ ‫صفحه ‪8‬‬ ‫توبم تحزینّبی داخلی‬ ‫را در ایی دٍلت ثزهیدارین‬ ‫جشئیبت ثبسگشبیی هدارس اس اثبى‪،‬داًش‬ ‫اهَساى هشوَل حضَر در هدارس‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫صفحه ‪4‬‬ ‫ًقشِ راُ جبهع هقبثلِ ثبکزًٍب تدٍیی شَد‬ ‫عبدیاًگبری‪ ،‬خطزًبک است‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی‪ -‬ضئ ؽ جوَْض گفت‪ ۸‬فبزیاًگبضی هی ترَاًرس ترجرقربت‬ ‫ذغطًبوی زاقتِ ثبقس ثٌبثطایی اظ هرطزم ترمربضرب هری ورٌرن زض ورٌربض‬ ‫ٍاوؿ ٌبؾ َى‪ ،‬ق ًَُبهِّبی ثْساقتی ضا ّن ثب زلت ضفبیت وٌٌس‪.‬‬ ‫حجت االؾالم ؾ س اثطاّ ن ضئ ؿی زض جلؿِ ؾتبز هلی همبثلِ ثرب ورطًٍرب ثرب‬ ‫اقبضُ ثِ زؾتبٍضزّبی هْن زض تَل س ٍ ٍاضزات ٍاوؿری ورطًٍرب‪ ،‬گرفرت‪۸‬‬ ‫ٍظاضت ثْساقت‪ ،‬زضهبى ٍ اهَظـ اعقرىری ثربیرس اظ ٍاوؿری ترَلر رس‬ ‫قطوتّبی زاذلی حوبیت وٌس تب هحهَالت اًبى ثب و ف ت الظم ثِ ثبظاض‬ ‫فطضِ قَز‪.‬‬ ‫ضئ ؽ جوَْض ثب لسضزاًی اظ وکَضّبیی وِ زض اضؾبل ٍاوؿری ثرِ ایرطاى‬ ‫ّوىبضی هی وٌٌس‪ ،‬گفت‪ ۸‬اظ ّوِ وکَضّبیی وِ ٍاوؿی اضؾبل وطزُ اًرس‬ ‫ثٍِیػُ اظ وکَض چ ی نو وبًِ لسضزاًی هی وٌن ٍ هرقرترمرسم ایرٌرگرًَرِ‬ ‫ّوىبضیّبی اًؿبىزٍؾتبًِ ّوَاضُ ثبیس ث ی وکَضّبی زٍؾت ٍ هرٌرغرمرِ‬ ‫ازاهِ ا سا وٌس‪.‬ضئ ؿی ثب ث بى ایٌىِ ازاهِ ضاُ همبثلِ ثب ث وبضی وطًٍب ً بظهرٌرس‬ ‫تسٍیی ًمکِضاُ جبهـ اؾت‪ ،‬گفت‪ ۸‬زض ایی ًمکرِ ضاُ ثربیرس ّرورِ هرَاضز‬ ‫ثْساقتی‪ ،‬اجتوبفی‪ ،‬التهبزی ٍ زضهبًی ثِ عَضزل ک لحبػ قَز تب ثب ضٍقی‬ ‫وطزى ٍضـ ایٌسُ‪ ،‬هب ضا اظ الساهبت اًفقبلی زض ثطاثط ق َؿ ث وبضی ذربضج‬ ‫وٌس‪.‬‬ ‫ضئ ؽ جوَْض زض ازاهِ ثب تبو س ثط ایٌىِ ٍاوؿ ٌبؾ َى اظ ضاُّبی ا کگ طی‬ ‫اؾت اهب وبفی ً ؿت‪ ،‬گفت‪ ۸‬فبزیاًگبضی هی تَاًس تجقربت ذرغرطًربوری‬ ‫زاقتِ ثبقس ثٌبثطایی اظ هطزم تمبضب هی وٌرن زض ورٌربض ٍاوؿر رٌربؾر رَى‪،‬‬ ‫ق ًَُبهِّبی ثْساقتی ضا ّن ثب زلت ضفبیت وٌٌس‪.‬‬ ‫ضئ ؿی ثب اقبضُ ثِ لعٍم ضفبیت وبهل انَل ثْساقتی زض ضًٍس ثربظگکربیری‬ ‫هساضؼ‪ ،‬زاًکگبُّب‪ٍ ،‬ضظقگبُ ّب ٍ ًوبظ جوقِ‪ ،‬گفت‪ ۸‬هؿئَالى هطثَعِ زض‬ ‫ضًٍس ایی ثبظگکبییّب ثبیس ثطًبهِضیعیّب ٍ ًؾبضتّبی الظم ضا اًجبم زٌّس‬ ‫تب ؾالهت هطزم ثِ ذغط ً فتس‪.‬ضئ رؿری ثرب تربور رس ثرط اّرور رت الرٌربؿ‬ ‫هصزف سَخت هبسٍت در تجزیش ثبید کبّش یبثد‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی‪ -‬فطهبًساض تجرطیرع ثرط وربّرف‬ ‫ههطف ؾَذت هبظٍت زض ایی قرْرط تربور رس‬ ‫وطز‪.‬هْسٍی فطهبًساض تجطیع زض جلؿِ وبضگرطٍُ‬ ‫وبّف الَزگی َّای تجطیع‪ ،‬گفت‪ ّ ۸‬چ یره‬ ‫اظ زؾتگبُّب ًجبیس ًؿجت ثِ لبًَى ّرَای اربن‬ ‫ثیتَجِ ثبقٌس ٍ ٍؽ فِ توبم زؾتگبُّب زض ایری‬ ‫لبًَى هکرم قسُ اؾت‪.‬‬ ‫اٍ ذَاؾتبض ثطذَضز جسی هحر رظ ظیؿرت ثرب‬ ‫ٍاحس ّبی االیٌسُ قس ٍ افعٍز‪ ۸‬زضنس الَزگی‬ ‫حبنل اظ هبظٍت ثبال ثَزُ ٍ ثرف لبثل تَجْی اظ الَزگی قْط تجطیع ًبقی اظ ههطف ؾَذرت‬ ‫هبظٍت زض ً طٍگبُ حطاضتی ّؿت وِ ثبیس توبم تالـ جْت تبه ی ؾَذت ابن ایری ًر رطٍگربُ‬ ‫اًجبم گ طز‪.‬‬ ‫اٍ ثب تبو س ثط ایی وِ ًجبیس زض هطاوع ثعضی جوق تی اظ ؾَذت هبظٍت اؾترفربزُ قرَز‪ ،‬گرفرت‪۸‬‬ ‫هبق ی االت ٍ ذَزضٍ ّبی فطؾَزُ‪ ،‬االیٌسُ ٍ حتی هبق یاالت ؾٌگ ی ثِ ضاحتی زاذرل قرْرط‬ ‫تطزز هیوٌٌس وِ لبثل لجَل ً ؿت‪.‬‬ ‫زض ابیبى ایی جلؿِ همطض قس تب ثِ هٌؾَض افعایف اؾتمجبل اظ حول ٍ ًمل فوَهی‪ ،‬تَؾقِ ووری ٍ‬ ‫و فی اتَثَؼّبی زضٍى قْطی تَؾظ ؾبظهبى اتَثَؾطاًی قْطزاضی هَضز تَجِ لطاض گ طز‪.‬‬ ‫گفتٌی اؾت زض اجطای هبزُ ‪ ۳۱‬لبًَى َّای ابن‪ ،‬ثبیس هسیطیت ً طٍگبُ حرطاضتری الرساهربت ٍ‬ ‫توْ سات الظم ضا جْت وبّف االیٌسگی اى هجوَفِ اًجبم زّس ٍ زض نرَضت فرسم الرسام‪،‬‬ ‫ؾبظهبى حفبؽت هح ظ ظیؿت الساهبت الظم لبًًَی ضا هس ًؾط لطاض زّس‪.‬‬ ‫افىبض فوَهی ٍ اعالؿ ضؾبًی ثِ هَلـ ٍ زل ک زض ظه ٌِ ثر روربضی ورطًٍرب‪،‬‬ ‫گفت‪ ۸‬ؾ بؾت هب زض ایی هَضز الٌبفی اؾت ًِ اججبضی ٍ ثط ایی ثبٍض ّؿت ن‬ ‫وِ ثب تج ی ٍ ضٍقٌگطی هی تَاى افتوبز هطزم ضا جلت ٍ اًربى ضا ّرورطاُ‬ ‫وطز‪.‬ضئ ؿی ّوچٌ ی ابؾرگَیی ثِ قجْبت هغرطح زض فضربی هرجربظی‬ ‫زضثبضُ زضهبى وطًٍب ضا ضطٍضی زاًؿت ٍ گفرت‪ ۸‬زاًکرگربُ ّربی فرلرَم‬ ‫اعقىی ثبیس ثرکی ضا ثطای ابؾد فلوی ٍ هٌغمی ثِ قجْبتی ورِ هرغرطح‬ ‫هیقَز‪ ،‬اذتهبل زٌّس‪.‬‬ ‫ضئ ؽ جوَْض ثب تبو س هجسز ثط وٌتطل زل ک ٍضٍز ٍ ذطٍج زض هرطظّرب ٍ‬ ‫فطٍزگبُّبی ث ی الوللی وکَض‪ ،‬اؽْبض زاقت‪ ۸‬اؾتبًساضاى اؾتبىّبی هرطظی‬ ‫ٍ هؿئَالى هطثَعِ ثبیس ٍضٍز ٍ ذطٍج اظ وکَض ضا ثِ زلت وٌتطل وٌٌس ٍ‬ ‫ٍضٍز ثِ وکَض حتوبً ثب ٍاوؿ ٌبؾ َى ّوطاُ ثبقس‪.‬‬ ‫ضئ ؿی ثب اقبضُ ثِ ایٌىِ وبّف هحسٍزیتّبی وطًٍبیی ثبیس ثرب ضرَاثرظ‬ ‫ّوطاُ ثبقس‪ ،‬گفت‪ ۸‬ؾ ط ًعٍلی ث وبضی ثب اجطای عطح قْ رس ؾرلر روربًری‪،‬‬ ‫اهَظـ فوَهی ٍ ضفبیت ق ًَُبهِ ّبی ثْساقرتری اظ قرطایرظ وربّرف‬ ‫هحسٍزیتّب اؾت وِ ثبیس ثِ اًْب تَجِ قَز‪.‬‬ ‫ضئ ؿی تَجِ ثِ اهَظـ فوَهی ضا زض وٌبض اعالؿضؾبًی زل ک ٍ هؿرترورط‬ ‫ضطٍضی زاًؿت ٍ گفت‪ ۸‬زاًکگبّ بى ٍ نبحجبى تطیجَى ًمف هرْروری زض‬ ‫ایی ظه ٌِ زاضًس ٍ زض ظه ٌِ اثطثرکی ٍاوؿی‪ ،‬الظم اؾت هرطاورع فرلروری‬ ‫ٍ زاًکگبّی ثِ عَض هؿتوط ضنس فلوی ٍ اػٍّکی وٌٌس؛ چطا وِ الساهبت‬ ‫ایٌسُ هٌَط ثِ ًتبیج ایی اػٍّفّب اؾت‪.‬‬ ‫ضئ ؽ جوَْض ّوچٌ ی ثب لسضزاًی اظ ّوىبضیّبی گؿتطزُ ٍ ؾبظًسُ ًبجب‬ ‫ثب ؾتبز هلی همبثلِ ثب وطًٍب گفت‪ ً ۸‬طٍی اًتؾبهی الساهبت اًتؾبهی‪ ،‬اهٌ رتری‬ ‫ٍ اجتوبفی ؾبظًسُای زض ؾطاؾط وکَض زاضز ٍ ّوىبضیّبی هرفر رسی ثرب‬ ‫ؾتبز هلی همبثلِ ثب وطًٍب زاضز وِ اظ تالـ ّوِ ایری فرعیرعاى لرسضزاًری‬ ‫هیوٌن‪.‬‬ ‫کزًٍب ‪ّ ۰11‬شار کبرگز را در کشَر ثیکبر کزد‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی ‪ -‬هقبٍى زث طول ذبًِ وبضگط ایطاى گفت‪ ۸‬ق َؿ ٍیطٍؼ وطًٍب هَجت اظ ث ی ضفتری وؿرت ٍ‬ ‫وبض ‪ّ ۷۹۹‬عاض وبضگط زض وکَض قسُ اؾت‪.‬‬ ‫حؿی نبزلی زض ه بًسٍاه ثب ث بى ایٌىِ ایی تقساز وبضگط زض ایی ایبم اظ هعایبی ث وِ ث ىبضی ثطذرَضزاض قرسُ‬ ‫اًس‪ ،‬اؽْبض زاقت‪ ۸‬ذبًِ وبضگط ایطاى زض ضاؾتبی حمَق وبضگطاى فالٍُ ثط ا گ طی هغبلجبت اًبى‪ ،‬تقْساتی زاضز‬ ‫وِ اضایِ اهَظـ ّبی الظم اظ جولِ اًْبؾت‪.‬‬ ‫ٍی ثب ث بى ایٌىِ اهَظـّبی وَتبُ هست زض زُّب ضقتِ ثطای افضب ثطگعاض هیقَز‪ ،‬افعٍز‪ ۸‬ؾبل گصقتِ هرست‬ ‫ایی اهَظـّب ‪ّ ۰۲۹‬عاض ًفط ؾبفت ثَز ٍ اهؿبل ّن ثب تَجِ ثِ قطایظ وطًٍبیی زض ثؿتط فضبی هرجربظی ‪۳۷۳‬‬ ‫ّعاض ًفط ؾبفت ثجت قسُ اؾت‪.‬‬ ‫هقبٍى زث طول ذبًِ وبضگط ایطاى ثب ث بى ایٌىِ ثِ فلت اؾتمجبل افضب‪ ،‬ثطگعاضی زٍضُّبی اهَظقی ازاهرِ زاضز‪،‬‬ ‫اؽْبض زاقت‪ ۸‬اهَظـ ّبی هجبظی و ف ت اهَظـ حضَضی ضا ًساضز ٍ زٍضُّبی فولی ّن ثِ تبذ ط افتربزُ ٍ‬ ‫زض وٌبض اهَظـّبی وَتبُ هست‪ ،‬زض زاًکگبُ فلوی وبضثطزی قْطّبی لعٍیی‪ ،‬ذطهسضُ ٍ ضفؿٌجبى تحهر رل‬ ‫افضب زض همغـ وبضزاًی ضایگبى اؾت ٍ حتی فطظًساى افضبی ذبًِ ً ع هکوَل ترف ف هیقًَس‪.‬‬ ‫هقبٍى زث طول ذبًِ وبضگط ایطاى زض ضاثغِ ثب ٍاوؿ ٌبؾ َى وبضگطاى ّن گفت‪ ۸‬ذبًِ وبضگط ایطاى زض ایی ضاؾترب‬ ‫ثِ ووه زٍلت قتبفتِ ٍ ضٍظاًِ ‪ً ۶۹۹‬فط اظ وبضگطاى نٌَف هرتلف زض ذبًِ وبضگط تْطاى ٍاوؿ ٌِ هیقًَس‪.‬‬ ‫نبزلی‪ ،‬ثب ث بى ایٌىِ ایی ضًٍس ّوچٌبى ازاهِ زاضز‪ ،‬افعٍز‪ّ ۸‬وچٌ ی او پّبیی ثب اؾتمطاض زض هرترطٍ ٍ جربّربی‬ ‫زیگط وبضگطاى ضا ٍاوؿ ٌِ هیوٌٌس‪.‬‬ ‫‪ ۰‬ه ل َى ‪ّ ۱۱۳‬عاض ًفط ثِ نَضت غ طاججبضی (اظاز) فضَ ذبًِ وبضگط ایطاى ّؿتٌس‪.‬‬ ‫هقبٍى زث طول ذبًِ وبضگط ایطاى ثِهٌؾَض افتتبح زفتط ًوبیٌسگی ذبًِ وبضگط اشضثبیجبى غطثی ثرِ هر ربًرسٍاه‬ ‫ؾفط وطزُ اؾت ؛ ثب افتتبح ًوبیٌسگی ذبًِ وبضگط ه بًسٍاه تقساز ایی ذبًِّب ثِ ‪ ۴۳‬ققجِ ٍ زفتط ًوبیٌسگی زض‬ ‫ؾطاؾط وکَض ضؾ س‪.‬‬ ‫هٌظَم یبدداشت‬ ‫ائلیی حقی‬ ‫*هدیزهسئَل ‪-‬هحوّد اشزاقی‬ ‫ائل ی حمی یئ ل طی زیٌو طی‬ ‫ائلِ ث ل وی اغ ط یبت ت ث لو طی‬ ‫ث لو طی وی گَجلَ ائل زیط تَضن ائلی‬ ‫زیل لط ایچطُ گَجلَ زیل زیط تَضن زیلی‬ ‫تبضید ثَیَ حوون ائسیت زیط چَخ ائلِ‬ ‫ی ِ لِ ً ت چَخ اولى ِ چَخ یئطُ‬ ‫ائل گطن زیط گئچو ک ٌی تبً ب‬ ‫گَج لطیٌی ثبقبضزیمجب اضی ب‬ ‫یبذکی زئ ل‪ ،‬ائل اوظًٍَ‪ ،‬اًٍَزا‬ ‫یبذکی زیطوی ائل اوظًٍَ‪ ،‬لَضٍیب‬ ‫یبذکی زئ ل یبالًالضا الساًب‬ ‫ایف زى لبال الی لَلَ ثبغالًب‬ ‫جشایز دریبچِ ارٍهیِ ثَاسطِ کبّش اه ثْن‬ ‫چسجیدُ اًد‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی ‪-‬هسیط ول حفبؽرت هرحر رظ ظیؿرت‬ ‫اشضثبیجبى غطثی گفت‪ ۸‬هْرورترطیری چربلرف ظیؿرت‬ ‫هح غی اؾتبى اشضثبیجبى غطثی چبلف اه ٍ وربّرف‬ ‫قسیس ؾغح تطاظ زضیبچِ اضٍه ِ ثِ ذهَل زض یره‬ ‫ؾبل گصقتِ اؾت وِ ایی هکىل ظیؿت هح غی ذرغرط‬ ‫تَل س ضیعگطزّبی ًوىی ضا زض هٌغرمرِ افرعایرف زازُ‬ ‫اؾت‪.‬‬ ‫هْطاى ًؾطی افعٍز‪ ۸‬زض حبل حبضط اضترفربؿ زضیربچرِ‬ ‫اضٍه ِ ًؿجت ثِ ؾبل گصقتِ حسٍز ‪ ۴۳‬ؾبًتی وربّرف‬ ‫ا سا وطزُ اؾت ٍ اظ ًؾط ؾغح ً ع ‪ ۳۲۰۱‬و لَهتط هطثرـ‬ ‫اظ ؾغح ظیط اه زضیبچِ اضٍه ِ وبؾتِ قسُ ٍ ثرط ایری‬ ‫اؾبؼ ً ع حسٍز ‪ ۰‬ه ل بضز هتطهىقت ً ع اظ حجرن اه‬ ‫زضیبچِ اضٍه ِ وبؾتِ قسُ اؾت‪ٍ.‬ی ثبث بى ایرٌرىرِ ثرب‬ ‫تَجِ ثِ ٍضق ت ثحطاًی هَجَز الظم اؾت تساث ط ثطای‬ ‫حفؼ ایی ًگ ی ف طٍظُ ای وکَضهبى زض ؾرغرح هرلری‬ ‫اًجبم ٍ اجطایی قَز‪ ،‬گفت‪ ۸‬ثطاؾبؼ هَاضز اقبضُ قسُ‬ ‫ثطٍظ احتوبلی تَفبى ّبی گطزٍغجبض ًوىی هری ترَاًرس‬ ‫اثطات ؾَئی ثط جَاهـ اًؿبًی ٍ حبق ِ زضیبچِ زاقرترِ‬ ‫ثبقس‪.‬ایی همبم هؿئَل گفت‪ ۸‬ثرِ زلر رل وربّرف اه‬ ‫زضیبچِ اضٍه ِ زض حبل حبضط جعایط ثِ ّن چؿج رسُ ٍ‬ ‫هَجت ثبتاللی قسى هؿ طّب قسُ ٍ هبهرَضیری اربضن‬ ‫هلی زضیبچِ اضٍه ِ ثطای تطزز ٍ فعیوت ثِ جرعایرط ثرب‬ ‫اؾتفبزُ اظ لبیک هَتَضی ثب هکىالت فسیسُ ای ضٍثرطٍ‬ ‫قسُ اًس‪ .‬وِ ایی هؿئلِ هی تَاًس حرطاؾرت اظ جرعایرط‬ ‫زضیبچِ اضٍه ِ ٍ گًَِ ّبی ًبزض ح بت ٍحرف ضا ثرِ‬ ‫ذغط اًساظز‪ .‬هسیط ورل حرفربؽرت هرحر رظ ظیؿرت‬ ‫اشضثبیجبى غطثی گفت‪ ۸‬ثب تَجِ ثِ حفط ترًَرل وربًری‬ ‫ؾ ت ٍ وبًبل اًتمبل اه اظ عطیک ضٍزذربًرِ گرساض ٍ‬ ‫هٌغمِ حفبؽت قسُ ٍ افالم قسى اى ترَؾرظ قرَضای‬ ‫فبلی هح ظ ظیؿت وکَض اٍال ً بظ اؾت ا گ طی ّربی‬ ‫الظم ثطای اتوبم ایی اطٍغُ ثعضی اًجبم قَز ٍ زض ازاهِ‬ ‫ً طٍّب ٍ اهىبًبت هَضز ً بظ ثِ هٌؾَض حفؼ تًَل‪ ،‬وبًبل‬ ‫ٍ اه هٌتمل قسُ ثِ ثؿتط زضیبچِ اضٍه ِ فطاّن ‪ ،‬تب ّ چ‬ ‫گًَِ زؾتاًساظی ٍ ثطزاقت غ طهجبظ اظ هؿ ط اًرترمربل‬ ‫اه اًجبم ًکَز‪.‬‬ صفحه 1 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫* یکشنبه‬ ‫* ‪ 52‬مهر‬ ‫* ‪ 01‬اکتبر‬ ‫* ‪01‬ربیع االول‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫‪2115‬‬ ‫* شماره (سایی)‪:‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫یه همام اسضذ اسٍپایی= ایشاى ٌَّص اهادُ اصسشگیشی هزاوشات ٍیی ًیست‬ ‫‪0011‬‬ ‫‪5150‬‬ ‫‪0001‬‬ ‫* صفحه ‪5‬‬ ‫‪‬‬ ‫سیاست‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪ -‬یه ٔمبْ اسؿذ اس‪ٚ‬پبیی ٔذػی ؿذ و‪ ٝ‬ایشاٖ ‪ٛٙٞ‬ص أبد‪ ٜ‬ثبصٌـت ثت‪ٔ ٝ‬تزاوتشاه‬ ‫‪ٚ‬یٗ ٘یؼت‪.‬ث‪ٌ ٝ‬ضاسؽ ایؼ‪ٙ‬ب‪ ،‬ث‪٘ ٝ‬مُ اص س‪ٚ‬یاشص‪ ،‬یه ٔمبْ اسؿذ اسؿذ ااحبدی‪ ٝ‬اس‪ٚ‬پب ث‪ ٝ‬ؿتش دتبؽ‬ ‫٘ـذٖ ٘بٔؾ ثب اؿبس‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ػمیذ‪ٚ ٜ‬ی ا‪ٟ‬شاٖ ثشای ثبصٌـت ث‪ٚ ٝ‬یتٗ ‪ ٚ‬ثت‪ ٝ‬پتبیتبٖ سػتب٘تذٖ‬ ‫ٔزاوشاه وبٔال ٔلٕٓ اػت ث‪ ٝ‬جٕؼی اص خجشٍ٘بساٖ ٌفت‪ ۹‬اٖ‪ٞ‬ب ‪ٛٙٞ‬ص أتبد‪ ٜ‬اتؼتبٔتُ دس ‪ٚ‬یتٗ‬ ‫٘یؼا‪ٙ‬ذ‪.‬ایٗ ٔمبْ ثب اؿبس‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬إبیُ ‪ٞ‬یبه ایشا٘ی ثشای ٌفت‪ ٌٛٚ‬ثب ااحبدی‪ ٝ‬اس‪ٚ‬پب دس ثش‪ٚ‬وؼُ ٌتفتت‪۹‬‬ ‫اٖ‪ٞ‬ب اکشاس داؿا‪ٙ‬ذ و‪ٕ٘ ٝ‬یخ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬ذ کشدب ثشای کحجت وشدٖ ث‪ٌ ٝ‬فتت ‪ٌٚ‬ت‪ ٛ‬ثتپتشداص٘تذ‪ .‬اٖ ‪ٞ‬تب‬ ‫ٔیخ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬ذ و‪ٌ ٝ‬فت ‪ٌٞٛٚ‬ب ٘ایج‪ ٝ‬ػّٕی داؿا‪ ٝ‬ثبؿذ ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬ا‪ٛ‬ادک ثشػ‪ٙ‬ذ و‪ ٝ‬چٍ‪ ٝ٘ٛ‬ثشجتبْ سا احتیتب‬ ‫و‪ٙٙ‬ذ‪.‬ایٗ ٔمبْ ااحبدی‪ ٝ‬اس‪ٚ‬پب ٔاللبه دس ثش‪ٚ‬وؼُ سا ایذ‪ٜ‬ای خ‪ٛ‬ه خ‪ٛ‬ا٘ذ ‪ ٚ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ وشد و‪ ٝ‬طشدتیتٗ‬ ‫دشکت ایٗ سا خ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬ذ یبدت و‪ ٝ‬ثب یىذیٍش ٔاٗ ٔ‪ٛ‬ج‪ٛ‬د سا و‪ ٝ‬اص ٔب‪ ٜ‬ط‪ٚ‬ئٗ س‪ٚ‬ی ٔیض اػت‪ ،‬ثشسػتی‬ ‫وشد‪ ٚ ٜ‬دسخل‪ٛ‬ف ػ‪ٛ‬االای و‪ٕٔ ٝ‬ىٗ اػت ثشای ایٓ ٔتزاوتش‪ ٜ‬وت‪ٙ‬ت‪ٙ‬تذ‪ ٜ‬جتذیتذ ایتجتبد ؿت‪ٛ‬د‬ ‫ؿفبف ػبصی و‪ٙٙ‬ذ‪ٚ.‬ی ٌفت‪ ۹‬ث‪ٌٕ ٝ‬ب٘ٓ ٔب دسحبَ ‪ٕٛٞ‬اس وشدْ ثیـاش ؿشایط ثشای سػیذٖ ث‪ٔ ٝ‬ملذ‬ ‫٘‪ٟ‬بیی ‪ -‬و‪ٚ ٝ‬یٗ اػت ‪ٞ -‬ؼایٓ‪ .‬ا٘اظبص داسْ ایٗ ٔ‪ ٟٓ‬ث‪ ٝ‬ص‪ٚ‬دی اافبق ثیفاذ‪.‬‬ ‫ٔزاوشاه احیبی ا‪ٛ‬ادک ‪ٞ‬ؼا‪ٝ‬ای دس ‪ٚ‬یٗ ثب س‪ٚ‬ی وبس أذٖ د‪ِٚ‬ت جذیذ ایشاٖ ج‪ٟ‬ت ثشسػتی ‪ٞ‬تبی‬ ‫الصْ دؼال ٔا‪ٛ‬لف ؿذ‪ ٜ‬اػت‪ .‬ایشاٖ اثشاص أبدٌی وشد‪ ٜ‬اػت و‪ ٝ‬ثب إبْ ؿذٖ ایٗ ثشسػی‪ٞ‬ب‪ ،‬صٔتبٖ‬ ‫ٔمشس اغبص د‪ٚ‬س ‪ٞ‬فآ ایٗ ٔزاوشاه ثب ‪ٕٞ‬ب‪ٍٙٞ‬ی طشف‪ٞ‬بی ٔمبثُ ا٘جبْ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ‪.‬‬ ‫عثک عشح هجلس؛ ساصهاى ّا هَظف تِ ضفاف ساصی هالی هسٍَالى ّستٌذ‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪ -‬ػخ‪ٍٛٙ‬ی وٕیؼی‪ ٖٛ‬اکُ ٘‪ٛ‬دْ ٔجّغ ؿ‪ٛ‬سای اػالٔی ٌفت‪۹‬‬ ‫ثشاػبع طشح ٔجّغ ػبصٔبٖ ‪ٞ‬ب ٔ‪ٛ‬ظف‪ٙ‬ذ‪ ،‬اطالػبه ٔبِی ‪ ٚ‬الالبدی ٔؼ‪ٚٛ‬الٖ سا‬ ‫دس ػبٔب٘‪ ٝ‬ل‪ ٜٛ‬لضبئی‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬اؿاشان ثٍزاس٘ذ ‪ٔ ٚ‬حشٔب٘‪ ٝ‬ث‪ٛ‬دٖ اٖ ٔ‪ ٛٙ‬ث‪ٔ ٝ‬لت‪ٛ‬ثت‪ٝ‬‬ ‫ٔجٕغ اـخیق ٔلّحت ٘ظبْ اػت‪ .‬ػّی خضشیبٖ ٌفت‪ ۹‬دس س‪ٚ‬ص‪ٞ‬بی ٌزؿات‪ٝ‬‬ ‫ؿبیؼبای ٔج‪ٙ‬ی ثش ال‪ٛ‬یت لب٘‪٘ٛ‬ی دس ٔجّغ ثشای ٔحشٔب٘‪ٔ ٝ‬ب٘ذٖ أ‪ٛ‬اَ ٔؼت‪ٚٛ‬الٖ‬ ‫ٔ‪ٙ‬اـش ؿذ‪ ٜ‬و‪ ٝ‬ثب ‪ٚ‬الؼیت ٔبجشا‪ ،‬دشػ‪ًٞٙ‬ب دبکّ‪ ٝ‬داسد‪ .‬چشا و‪ ٝ‬طجک اکُ ‪۰۳۱‬‬ ‫لب٘‪ ٖٛ‬اػبػی سػیذٌی ث‪ ٝ‬أ‪ٛ‬اَ ثشخی اص ٔؼ‪ٚٛ‬الٖ حبوٕیای‪ ،‬لجُ ‪ ٚ‬ثؼذ اص د‪ٚ‬س‪ٜ‬‬ ‫الذی ٔؼ‪ِٚٛ‬یت ا‪ٛ‬ػط ا٘‪ٟ‬ب روش ؿذ‪ ٚ ٜ‬ثشایٗ اػبع ثبیذ داسایی ٔمبْ ٔتؼتظتٓ‬ ‫س‪ٞ‬جشی‪ ،‬سییغ جٕ‪ٟٛ‬سی‪ٔ ،‬ؼب‪٘ٚ‬بٖ سییغ جٕ‪ٟٛ‬سی‪ٚ ،‬صیشاٖ ‪ٕٞ ٚ‬ؼش ‪ ٚ‬دشص٘ذاٖ ا٘بٖ لجُ ‪ ٚ‬ثؼذ اص خذٔت‪ ،‬ا‪ٛ‬ػط سیتیتغ لت‪ٜٛ‬‬ ‫لضبیی‪ ٝ‬سػیذٌی ؿ‪ٛ‬د و‪ ٝ‬ثش خالف حک‪ ،‬ادضایؾ ٘یبدا‪ ٝ‬ثبؿذ‪.‬ػخ‪ٍٛٙ‬ی وٕیؼی‪ ٖٛ‬اکُ ٘‪ٛ‬دْ ٔجّغ ادض‪ٚ‬د‪ٕ٘ ۹‬بی‪ٙ‬ذٌبٖ ٔتجتّتغ‬ ‫‪ٞ‬ـآ دس اسدیج‪ٟ‬ـت ٔب‪ ٜ‬ػبَ ‪ ۰۲۸۰‬ج‪ٟ‬ت اؼشی ایٗ اکُ لب٘‪ ٖٛ‬اػبػی ث‪ ٝ‬دیٍش ٔؼ‪ٚٛ‬الٖ‪ ،‬لب٘‪٘ٛ‬ی سا ث‪ ٝ‬ال‪ٛ‬یت سػب٘ذ٘ذ و‪ ٝ‬ثت‪ٝ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬جت اٖ إبْ ٔمبٔبه ‪ ٚ‬وبسٌضاساٖ وـ‪ٛ‬سی اػٓ اص ؿ‪ٟ‬شداس‪ ،‬سییغجٕ‪ٟٛ‬سی‪ٚ ،‬صسا‪ٕ٘ ،‬بی‪ٙ‬ذٌبٖ ٔجّغ‪ ،‬دشٔب٘ذاساٖ ‪ ... ٚ‬ثتبیتذ‬ ‫أ‪ٛ‬اَ خ‪ٛ‬د سا ث‪ ٝ‬ل‪ ٜٛ‬لضبئی‪ ٝ‬اػالْ و‪ٙٙ‬ذ‪ٚ.‬ی ػ‪ٛٙ‬اٖ وشد‪ ۹‬پغ اص سدت ‪ ٚ‬ثشٌـت ٔیبٖ ٔجّغ ‪ ٚ‬ؿ‪ٛ‬سا ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬دِیُ اکشاس ٔتجتّتغ‬ ‫ؿ‪ٛ‬سای اػالٔی‪ ،‬ایٗ ٔل‪ٛ‬ث‪ ٝ‬ثشای اؼییٗ اىّیف ث‪ٔ ٝ‬جٕغ اـخیق ٔلّحت ٘ظبْ اسػبَ ؿذ ‪ ٚ‬پغ اص ‪ ۲‬ػبَ ٔؼى‪ٛ‬ه ٔب٘ذٖ اٖ‬ ‫دس اثبٖ ٔب‪ ٜ‬ػبَ ‪ ۰۲۸۳‬ایٗ ٔل‪ٛ‬ث‪ٔ ٝ‬جّغ ثب اکالحبای ‪ٕٞ‬چ‪ ٖٛ‬ادض‪ٚ‬دٖ لیذ ٔحشٔبٍ٘ی ث‪ ٝ‬ابییذ ٔجٕغ اـخیق ٔلّحت ٘تظتبْ‬ ‫سػیذ‪ٕ٘.‬بی‪ٙ‬ذ‪ٔ ٜ‬شدْ ا‪ٟ‬شاٖ ثب اؿبس‪ ٜ‬ث‪ٔ ٝ‬بد‪ ۴ ٜ‬ایٗ لب٘‪ ٖٛ‬و‪ ٝ‬دس ٔجٕغ ث‪ ٝ‬اٖ اِحبق ؿذ‪ ،‬ا‪ٛ‬ضتیتح داد‪ ۹‬ثتش اػتبع اٖ دت‪ٟ‬تشػتت‬ ‫داسایی‪ٞ‬بی ادشاد ٔـٕ‪٘ ٚ َٛ‬یض اػ‪ٙ‬بد ‪ ٚ‬اطالػبه ٔشث‪ ٛ‬ث‪ ٝ‬اٖ ث‪ ٝ‬جض دس ٔ‪ٛ‬اسدی و‪ ٝ‬دس ایٗ لب٘‪ ٚ ٖٛ‬اییٗ٘بٔ‪ ٝ‬ریُ اٖ اؼییٗ ؿتذ‪ٜ‬‬ ‫اػت‪ٔ ،‬حشٔب٘‪ ٝ‬ث‪ٛ‬د‪ ٚ ٜ‬دس اٖ ثشای ادـب ‪ ٚ‬ا٘اـبس اٖ ٔجبصاه اؼییٗ ؿذ‪.‬خضشیبٖ ادأ‪ ٝ‬داد‪ ۹‬ایٗ لب٘‪ ٖٛ‬دس ارسٔب‪ ٜ‬ػبَ ‪ ۰۲۸۳‬ثتشای‬ ‫اجشا اثالؽ ؿذ ‪ ٚ‬ثشاػبع ٔبد‪ ۵ ٜ‬ایٗ لب٘‪ ٖٛ‬ل‪ ٜٛ‬لضبئی‪ٛٔ ٝ‬ظف ٔیؿذ‪ ،‬حذاوثش دس ٔذه ‪ٔ ۵‬ب‪ ٜ‬پغ اص الصْ االجتشاشؿتذٖ ایتٗ‬ ‫لب٘‪ ،ٖٛ‬اییٗ٘بٔ‪ ٝ‬اجشایی اٖ سا ا‪ٟ‬ی‪ ٚ ٝ‬پغ اص ااییذ سییغ ل‪ ٜٛ‬لضبئی‪ ٝ‬اثالؽ و‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫گضاسش‬ ‫حشف ّای ضذ ٍ ًمیض‬ ‫اصسشگیشی هزاوشات ٍیی‬ ‫یه س‪ٚ‬ص٘بٔ‪ ٝ‬أبساای ثب اؿبس‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ػفش ٔؼب‪ٔ ٖٚ‬ؼئ‪ َٛ‬ػیبػت خبسجی ااحبدی‪ ٝ‬اس‪ٚ‬پب ث‪ ٝ‬ایتشاٖ‬ ‫دسثبس‪ ٜ‬اصػشٌیشی ٔزاوشاه احیبی ا‪ٛ‬ادک ‪ٞ‬ؼا‪ٝ‬ای دس ‪ٚ‬یٗ‪ ،‬ث‪٘ ٝ‬مُ اص ػخ‪ٍٛٙ‬ی ااتحتبدیت‪ٝ‬‬ ‫اس‪ٚ‬پب ٔطشح وشد و‪ ٝ‬سایض٘ی ‪ٞ‬ب دس ا‪ٟ‬شاٖ دسثبس‪ ٜ‬اص ػشٌیشی ٔزاوشاه‪ ،‬دؼال ثتی ٘تاتیتجت‪ٝ‬‬ ‫ٔب٘ذ‪ٜ‬ا٘ذ‪.‬ث‪ٌ ٝ‬ضاسؽ ایؼ‪ٙ‬ب‪ ،‬س‪ٚ‬ص٘بٔ‪ ٝ‬أبساای ٘ـ‪ٙ‬بَ ٔیٌ‪ٛ‬یذ‪ ،‬دیذاس ٔمبٔبه ااحبدی‪ ٝ‬اس‪ٚ‬پتب ‪ٚ‬‬ ‫ایشاٖ ٘ا‪ٛ‬ا٘ؼا‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ا‪ٛ‬ادک ثش ػش ثبص‪ ٜ‬صٔب٘ی اص ػشٌیشی ٔزاوشاه احیبی ا‪ٛ‬ادک ‪ٞ‬ؼتات‪ ٝ‬ای دس‬ ‫‪ٚ‬یٗ ٔ‪ٙ‬جش ؿ‪ٛ‬د أب د‪ ٚ‬طشف طی س‪ٚ‬ص‪ٞ‬بی اای دس ثش‪ٚ‬وؼُ ٘ـؼای خت‪ٛ‬ا‪ٞ‬ت‪ٙ‬تذ داؿتت اتب‬ ‫سایض٘ی ‪ٞ‬بی ثیـاشی ا٘جبْ د‪ٙٞ‬ذ‪.‬پیاش اػاب٘‪ ٛ‬ػخ‪ٍٛٙ‬ی ػش‪ٚ‬یغ الذاْ خبسجی ااحبدی‪ ٝ‬اس‪ٚ‬پتب‬ ‫دس ایٗ ثبس‪ٌ ٜ‬فت‪ ۹‬ػفش ا٘شیى‪ٛٔ ٝ‬سا ٔؼب‪ٔ ٖٚ‬ؼئ‪ َٛ‬ػیبػت خبسجی ااحبدی‪ ٝ‬اس‪ٚ‬پب ث‪ ٝ‬ات‪ٟ‬تشاٖ‬ ‫و‪ ٝ‬سیبػت جّؼبه وٕیؼی‪ٔ ٖٛ‬ـاشن ثشجبْ دس ؿؾ د‪ٚ‬س اخیش ٔزاوشاه ‪ٚ‬یٗ سا ٘یتض ثتش‬ ‫ػ‪ٟ‬ذ‪ ٜ‬داؿا‪ ٝ‬اػت‪ ،‬ثش «د‪ٛ‬سیت اص ػشٌیشی ٔزاوشاه ابویذ داؿت‪.‬‬ ‫اػاب٘‪ ٛ‬ثب ٌفاٗ ایٗ و‪ٔ ٝ‬ب ٔ‪ٙ‬اظش پبػخ ایشا٘ی‪ٞ‬ب‪ٞ‬ؼایٓ‪ ،‬ادض‪ٚ‬د و‪ ٝ‬ج‪ٛ‬صح ث‪ٛ‬سَ ٕ٘بی‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬اسؿذ‬ ‫‪ٔ ٚ‬ؼئ‪ َٛ‬ػش‪ٚ‬یغ الذاْ خبسجی ااحبدی‪ ٝ‬اس‪ٚ‬پب ثشای ٔبٔ‪ٛ‬سیای ٔا‪ٙ‬بظش ثب ٔبٔ‪ٛ‬سیت ٔت‪ٛ‬سا دس‬ ‫ا‪ٟ‬شاٖ‪ ،‬ث‪ٚ ٝ‬اؿ‪ٍٙ‬اٗ ػفش وشد‪ ٜ‬اػت‪.‬ث‪ٌ ٝ‬فا‪ ٝ‬اػاب٘‪« ،ٛ‬ج‪ٛ‬صح ث‪ٛ‬سَ ٘یض ث‪ ٝ‬ػت‪ٟ‬تٓ خت‪ٛ‬د ثت‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬اؿ‪ٍٙ‬اٗ سدا‪ ٝ‬اػت اب ثب ا٘ا‪٘ٛ‬ی ثّی‪ٙ‬ىٗ‪ٚ ،‬صیش خبسج‪ ٝ‬أشیىب دسثبس‪ ٜ‬ا‪ٛ‬ادک ‪ٞ‬ؼا‪ٝ‬ای ایتشاٖ‬ ‫دیذاس ‪ٌ ٚ‬فت‪ ٌٛٚ‬و‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ا‪ ٚ‬دس ایٗ ثبس‪ ٜ‬اظ‪ٟ‬بس وشد‪ ۹‬ثبیذ ٔ‪ٙ‬اظش ٘ایج‪ٔ ٝ‬زاوشاه ثبؿیٓ‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬ضاسؽ ایؼ‪ٙ‬ب‪ ،‬ػّی ثبلشی ٔؼب‪ ٖٚ‬ػیبػی ‪ٚ‬صاسه أ‪ٛ‬س ختبسجت‪ ٝ‬وـت‪ٛ‬سٔتبٖ اختیتشا دس‬ ‫ٔاللبه ثب ا٘شیى‪ٛٔ ٝ‬سا ثب ابویذ ثش ایٗ و‪ ٝ‬ایشاٖ ‪ٕٛٞ‬اس‪ ٜ‬ثبثت وش‪ ٜ‬و‪ ٝ‬یه ثبصیٍش ٔؼتئت‪َٛ‬‬ ‫دس ػشک‪ ٝ‬ثیٗإِّّی اػت‪ ،‬دس حبِی و‪ ٝ‬سدابس طشف ٔمبثُ ٘ـبٖ ٔید‪ٞ‬ذ و‪ ٝ‬ثب ٔؼت‪ِٚٛ‬تیتت‬ ‫پزیشی دبکّ‪ٔ ٝ‬ؼ‪ٙ‬بداسی داسد‪ ،‬الشیح وشد‪ٞ ۹‬ش طشف و‪ٔ ٝ‬ؼ‪ِٚٛ‬یت پزیشی ثتیتـتاتشی اص‬ ‫پاضیٌیاى ادػاّای تاصُ ػلیاف ػلیِ ایشاى ٍ اسهٌستاى سا تىزیه وشد‬ ‫‪‬‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪٘-‬خؼت‪ٚ‬صیش اسٔ‪ٙ‬ؼتاتبٖ اات‪ٟ‬تبٔتبه اتبص‪ٜ‬‬ ‫سئیغ جٕ‪ٟٛ‬س ارسثبیجبٖ ػّیت‪ ٝ‬ایتشاٖ ‪ ٚ‬اسٔت‪ٙ‬تؼتاتبٖ سا‬ ‫اىزیت وشد‪.‬ث‪ٌ ٝ‬ضاسؽ ایؼ‪ٙ‬ب ث‪٘ ٝ‬تمتُ اص ختجتشٌتضاسی‬ ‫اػپ‪ٛ‬ا‪ٙ‬یه‪٘ ،‬یى‪ َٛ‬پبؿی‪ٙ‬یبٖ‪٘ ،‬خؼتت ‪ٚ‬صیتش اسٔت‪ٙ‬تؼتاتبٖ‪،‬‬ ‫ادػب‪ٞ‬بی اخیش اِ‪ٟ‬بْ ػّی اف‪ ،‬سئیغ جٕ‪ٟٛ‬س ارسثبیجبٖ سا‬ ‫اىزیت وشد‪ .‬ػّیاف أش‪ٚ‬ص دس جتّتؼت‪ ٝ‬ؿت‪ٛ‬سای ػتشاٖ‬ ‫وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬بی ٔؼامُ ٔـاشن اِتٕت‪ٙ‬تبدتغ دس لتبِتت یته‬ ‫و‪ٙ‬فشا٘غ ‪ٚ‬یذئ‪ٛ‬یی ادػب وشد‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د‪ ۹‬اسٔ‪ٙ‬ؼابٖ ث‪ٔ ٝ‬تذه ‪۲3‬‬ ‫ػبَ ثب اجب٘ی ایشاٖ اص ٔ‪ٙ‬بطک اؿغبِی لجّی ارسثبیجبٖ ثتشای‬ ‫لبچبق ٔ‪ٛ‬اد ٔخذس ث‪ ٝ‬اس‪ٚ‬پب اػافبد‪ٔ ٜ‬یوشد‪.‬سئیغ جٕ‪ٟٛ‬س ارسثبیجبٖ ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ ٔذػی ؿذ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د‪ ۹‬ادضایتؾ‬ ‫ؿذیذ حجٓ ‪ٞ‬ش‪ٚ‬ئیٗ ا‪ٛ‬لیف ؿذ‪ ٜ‬پغ اص و‪ٙ‬اشَ ارسثبیجبٖ ثش اؼذادی اص ٔ‪ٙ‬بطک اؿغبِی‪ ،‬حبوی اص ایتٗ‬ ‫أش اػت‪٘.‬یى‪ َٛ‬پبؿی‪ٙ‬یبٖ‪٘ ،‬خؼت ‪ٚ‬صیش اسٔ‪ٙ‬ؼابٖ دس ایٗ ثبس‪ٌ ٜ‬فت‪ٔ ۹‬یخ‪ٛ‬ا‪ ٓٞ‬خبطش٘ـبٖ و‪ ٓٙ‬وت‪ٔ ٝ‬تب‬ ‫ثط‪ٛ‬س ثؼیبس ا‪ٍٙ‬با‪ ًٙ‬ثب ٘‪ٟ‬بد‪ٞ‬بی ا٘اظبٔی ایشاٖ ‪ٕٞ‬ىبسی وشد‪ ٚ ٜ‬ث‪ ٝ‬ؿىُ ثؼیبس ٔ‪ٛ‬ثشی ثب لبچتبق ٔت‪ٛ‬اد‬ ‫ٔخذس ٔجبسص‪ٔ ٜ‬یو‪ٙ‬یٓ‪ٕٞ ٗٔ .‬چ‪ٙ‬یٗ ٔی ا‪ٛ‬ا٘ٓ اسلبٔی سا اسائ‪ ٝ‬و‪ ٓٙ‬و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬خ‪ٛ‬ثی ٔیضاٖ ٘تبوتبْ ٌتزاؿتاتٗ‬ ‫ػّٕیبه لبچبق ٔ‪ٛ‬اد ٔخذس ‪ ٚ‬وـف ‪ ٚ‬ضجط ٔ‪ٛ‬اد ٔخذس سا ٘ـبٖ ٔی د‪ٙٞ‬ذ‪.‬‬ ‫توام تحشینّای داخلی سا دس ایی دٍلت تشهیداسین‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪ٔ-‬ؼب‪ ٖٚ‬الالبدی سئیغ جٕ‪ٟٛ‬س ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬دؼال ٔـىُ‬ ‫ثضسی وـ‪ٛ‬س احشیٓ ‪ٞ‬بی داخّی اػت‪ٌ ،‬فت‪ ۹‬ث‪ِ ٝ‬طف خذا‪٘ٚ‬ذ دس ایتٗ‬ ‫د‪ِٚ‬ت إبْ ایٗ احشیٓ‪ٞ‬ب سا ثشٔیداسیٓ‪ٔ.‬حؼٗ سضبیی خ‪ٛ‬د ثت‪ ٝ‬اػتاتبٖ‬ ‫خ‪ٛ‬صػابٖ‪ ،‬اظ‪ٟ‬بس وشد‪ ۹‬ؿشوت ‪ٞ‬بی ثضسی ٔؼتاتمتش دس خت‪ٛ‬صػتاتبٖ ‪ٚ‬‬ ‫ػبصٔبٖ اه ‪ ٚ‬ثشق ثبیذ اؼ‪ٟ‬ذاه ٔؼئ‪ِٛ‬یت اجإبػی‪ ،‬اِ‪ٛ‬دٌی ٔتحتیتط‬ ‫صیؼت ‪ ٚ‬اسصؽ ادش‪ٚ‬د‪ ٜ‬سا ٘ؼجت ث‪ٔ ٝ‬شدْ ػُٕ و‪ٙٙ‬ذ؛ ٔابػفب٘‪ ٝ‬ثت‪ ٝ‬دِتیتُ‬ ‫ػذْ ػُٕ ث‪ ٝ‬اؼ‪ٟ‬ذاه اص ػ‪ٛ‬ی ثؼیبسی اص ایٗ ؿشوت‪ٞ‬ب‪ٙٔ ،‬تبثتغ وتبدتی‬ ‫ثشای أ‪ٛ‬س صیشث‪ٙ‬بیی ٔب٘‪ٙ‬ذ اه ‪ ٚ‬دبضاله ‪ٚ‬ج‪ٛ‬د ٘ذاسد‪.‬ث‪ٌ ٝ‬ضاسؽ ایؼ‪ٙ‬تب‪،‬‬ ‫‪ٚ‬ی ادض‪ٚ‬د‪ ۹‬ثب یه صِضِ‪ ٝ‬و‪ٛ‬چه ثیؾ اص یه ‪ٞ‬ضاس ‪ٚ‬احذ ٔؼىت‪٘ٛ‬تی دس‬ ‫اػابٖ خ‪ٛ‬صػابٖ دچبس اػیت جذی ؿذ‪ٜ‬ا٘ذ ‪ ٚ‬حای سا‪ ٜ‬س‪ٚ‬ػابیی دسػای‬ ‫ثشای وٕهسػب٘ی ‪ٚ‬ج‪ٛ‬د ٘ذاسد‪ٔ.‬ؼب‪ ٖٚ‬الالبدی سئیغ جٕ‪ٟٛ‬س ٌفت‪٘ ۹‬خؼایٗ ٔؼبِ‪ ٝ‬ای و‪ ٝ‬ثبیذ دس خ‪ٛ‬صػابٖ پیٍیتشی ؿت‪ٛ‬د ایتٗ اػتت وت‪ٝ‬‬ ‫ؿشوت‪ٞ‬بی ثضسی‪ ،‬اؼ‪ٟ‬ذاه خ‪ٛ‬د سا ػّٕی و‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬ ‫سضبیی دس خل‪ٛ‬ف ‪ٚ‬ضؼیت ٔ‪ٙ‬بطک صِضِ‪ٝ‬صد‪ ٜ‬خ‪ٛ‬صػابٖ‪ ،‬ثیبٖ وشد‪ ۹‬ثشا‪ٚ‬سد‪ٞ‬ب دس حبَ ا٘جبْ اػت ‪ ٚ‬ثبیذ ػشیؼب ایٗ ثشا‪ٚ‬سد‪ٞ‬ب اإبْ یبثذ ‪٘ ٚ‬ایجت‪ٝ‬‬ ‫اٖ دس اخایبس ٔب لشاس ثٍیشد ‪ ٚ‬اٖ سا دس ‪ٞ‬یبه د‪ِٚ‬ت ‪ ٚ‬ػابد الالبدی طشح خ‪ٛ‬ا‪ ٓٞ‬وشد‪ .‬حجت االػالْ سئیؼی ػ‪ٛٙ‬اٖ وشد و‪ ٝ‬حإب ثت‪ٔ ٝ‬تشدْ‬ ‫وٕه ٔیو‪ٙ‬یٓ ‪ ٚ‬اجبص‪ٕ٘ ٜ‬ید‪ٞ‬یٓ ٔشدْ دس س٘ج ‪ ٚ‬صحٕت ث‪ ٝ‬ػش ثجش٘ذ‪ .‬ث‪ٔ ٝ‬حض اػالْ ٔیضاٖ خؼبسه ‪ٚ‬اسدؿذ‪ٛٔ ،ٜ‬ض‪ٛ‬ع سا د٘جبَ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ وشد‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ثب اؿبس‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬س‪٘ٚ‬ذ کبدساه ‪ٚ ٚ‬اسداه وبال دس ث‪ٙ‬ذس أبْ(س‪ ،)ٜ‬الشیح وشد‪ ۹‬دؼال ٔـىُ ثضسی وـ‪ٛ‬س احشیٓ‪ٞ‬بی داخّی اػت؛ احشیتٓ ‪ٞ‬تبی‬ ‫داخّی ‪ ۰3‬ثشاثش أشیىب اػت‪ .‬ث‪ِ ٝ‬طف خذا‪٘ٚ‬ذ دس ایٗ د‪ِٚ‬ت إبْ ایٗ احشیٓ‪ٞ‬ب سا ثشٔیداسیٓ‪ٔ.‬ؼب‪ ٖٚ‬الالبدی سئیغ جٕ‪ٟٛ‬س ادض‪ٚ‬د‪ ۹‬ثتشختی اص‬ ‫ایٗ احشیٓ ‪ٞ‬ب ٔذیشیای ‪ ٚ‬ثشخی ٔشث‪ ٛ‬ث‪ٔ ٝ‬مشساه غّط ‪ٞ‬ؼا‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬ثشخی ل‪ٛ‬ا٘یٗ ٘یض ٔب٘غ ا‪ِٛ‬یذ ‪ ٚ‬ایجبد اؿاغبَ ‪ٞ‬ؼا‪ٙ‬ذ ث‪ٙ‬بثشایٗ ٔمبثّ‪ ٝ‬ثب احشیٓ ‪ٞ‬تبی‬ ‫داخّی جض‪٘ ٚ‬خؼایٗ وبس‪ٞ‬بی ٔب اػت و‪ ٝ‬وبس ثشای ثشداؿاٗ ایٗ احشیٓ‪ٞ‬ب اغبص ؿذ‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫خ‪ٛ‬د ٘ـبٖ د‪ٞ‬ذ‪ ،‬ث‪ٔ ٝ‬یض ٔزاوش‪٘ ٜ‬ضدیىاش اػت‪.‬ثبلشی ثب اؿبس‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ایٗ و‪ ٝ‬ثشای ایشاٖ دػایبثتی‬ ‫ث‪٘ ٝ‬ابیج ّٕٔ‪ٛ‬ع دس ٔزاوشاه ‪ٚ‬یٗ ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ػیت داسد‪ ،‬الشیح وشد‪ ۹‬ایشاٖ ثشای ٔتزاوتشاه‬ ‫جذی و‪٘ ٝ‬ایج‪ ٝ‬اٖ ا‪ٛ‬ادک ػّٕی ‪ ٝ٘ ٚ‬ا‪ٛ‬ادک وبغزی ثبؿذ‪ٕٛٞ ،‬اس‪ ٜ‬أبد‪ ٜ‬اػتت‪.‬ػتال‪ ٜٚ‬ثتش‬ ‫ایٗ‪ٛٔ ،‬ض‪ٛ‬ع ٔزاوشاه احیبی ا‪ٛ‬ادک ‪ٞ‬ؼا‪ٝ‬ای دس ‪ٚ‬یٗ اص ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ػبه ٔ‪ٛ‬سد ٌتفتت ‪ٌٚ‬ت‪ٛ‬ی‬ ‫ا٘ا‪٘ٛ‬ی ثّی‪ٙ‬ىٗ ‪ٚ‬صیش أ‪ٛ‬س خبسج‪ ٝ‬أشیىب ثب ‪ٕٞ‬ابیب٘ؾ اص سطیٓ ک‪ٟ‬ی‪٘ٛ‬تیتؼتاتی‪ ،‬ػتشثؼتاتبٖ‬ ‫ػؼ‪ٛ‬دی ‪ ٚ‬أبساه ٔاحذ‪ ٜ‬ػشثی دس چ‪ٙ‬ذ س‪ٚ‬ص اخیش دس ‪ٚ‬اؿ‪ٍٙ‬اٗ ثت‪ٛ‬د‪ ٜ‬اػتت‪.‬لتذسه ‪ٞ‬تبی‬ ‫ج‪ٟ‬ب٘ی اص جّٕ‪ ٝ‬أشیىب‪ ،‬دس ٔب‪ٞ ٜ‬بی ٌزؿا‪ ٝ‬ؿؾ د‪ٚ‬س ٔزاوشاه پیشأ‪ ٖٛ‬احتیتبی ات‪ٛ‬ادتک‬ ‫‪ٞ‬ؼا‪ ٝ‬ای دس ‪ٚ‬یٗ سا ثشٌضاس وشد٘ذ‪ .‬ایٗ ٔزاوشاه ٔیبٖ ایشاٖ ‪ ٚ‬دیٍش اػضبی وتٕتیتؼتیت‪ٖٛ‬‬ ‫ٔـاشن ثشجبْ ‪ ٚ‬ثب حض‪ٛ‬س أشیىب دسٔحُ ٔزاوشاه ثشٌضاس ؿذ‪ .‬اِجا‪ ٝ‬ایشاٖ ‪ ٚ‬أتشیتىتب‬ ‫ٔزاوشاه ٔؼامیٕی ٘ذاؿا‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬ا‪ٟٙ‬ب اص طشیک ٕ٘بی‪ٙ‬ذٌتبٖ دیتٍتش وـت‪ٛ‬س‪ٞ‬تبی حتبضتش دس‬ ‫ٔزاوشاه دس جشیبٖ ٔ‪ٛ‬اضغ یىذیٍش لشاس ٔی ٌشدا‪ٙ‬ذ‪.‬ثشٌضاسی د‪ٚ‬س ‪ٞ‬فآ ایٗ ٔزاوشاه اب‬ ‫پغ اص اـىیُ د‪ِٚ‬ت ػیذ اثشا‪ٞ‬یٓ سئیؼی‪ ،‬سئیغ جٕ‪ٟٛ‬س وـ‪ٛ‬سٔبٖ ث‪ ٝ‬ابخیش ادتاتبد‪ .‬صٔتبٖ‬ ‫دلیک اص ػشٌیشی ٔزاوشاه ٔـخق ٘یؼت‪ ،‬أب ایشاٖ اخیشا ‪ٓٞ‬صٔبٖ ثب ثشٌتضاسی ٘ـتؼتت‬ ‫ػبال٘‪ٔ ٝ‬جٕغ ػٕ‪ٔٛ‬ی ػبصٔبٖ ُّٔ ٌفا‪ ٝ‬و‪ ٝ‬ایٗ ٔزاوشاه ٔی ا‪ٛ‬ا٘ذ دس ای‪ٙ‬ذ‪٘ ٜ‬تضدیته اص‬ ‫ػش ٌشدا‪ ٝ‬ؿ‪ٛ‬د‪ٔ .‬زاوشاه ‪ٚ‬یٗ دس ایٗ ساػاب پیؾ ٔی س‪ٚ‬د و‪ ٝ‬ثا‪ٛ‬ا٘ذ اص طتشیتک التذأتباتی‬ ‫‪ٕٞ‬ب‪ ًٙٞ‬ؿذ‪ٛٔ ،ٜ‬جت ثبصٌـت د‪ٚ‬جب٘ج‪ ٝ‬أشیىب ‪ ٚ‬ایشاٖ ث‪ ٝ‬پبیج‪ٙ‬ذی وبُٔ ث‪ ٝ‬ا‪ٛ‬ادک ‪ٞ‬ؼتات‪ٝ‬‬ ‫ای ؿ‪ٛ‬د‪.‬ثّی‪ٙ‬ىٗ پیؾاش ثب اؿبس‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ایٗ و‪ ٝ‬أشیىب للذ داسد ٔزاوشاه ‪ٚ‬یٗ اص ػتشٌتشدتات‪ٝ‬‬ ‫ؿ‪٘ٛ‬ذ ‪ ٚ‬ثبصٌـای د‪ٚ‬جب٘ج‪ ٝ‬ثب ایشاٖ ث‪ ٝ‬پبیج‪ٙ‬ذی ث‪ ٝ‬ا‪ٛ‬ادک ٔیؼش ؿ‪ٛ‬د‪ٔ ،‬طشح وشد‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د دشکتت‬ ‫ث‪٘ ٝ‬ایج‪ ٝ‬سػب٘ذٖ ٔزاوشاه ‪ ٚ‬اص ػشٌیشی پبیج‪ٙ‬ذی ٘بٔحذ‪ٚ‬د ٘یؼت‪.‬خجشٍ٘بس س‪ٚ‬ص٘تبٔت‪ٚ ٝ‬اَ‬ ‫اػاشیت ط‪ٚ‬س٘بَ ث‪٘ ٝ‬مُ اص یه ٔ‪ٙ‬جغ اٌب‪ٔ ٜ‬ذػی ؿذ ایشاٖ ٔؼب‪ٔ ٖٚ‬ؼئ‪ َٛ‬ػیبػت ختبسجتی‬ ‫ااحبدی‪ ٝ‬اس‪ٚ‬پب سا دس ػفش اخیشؽ ث‪ ٝ‬ا‪ٟ‬شاٖ ٔطّغ ػبخا‪ ٝ‬اػت و‪ ٝ‬دس حتبَ اتىتٕتیتُ اتیتٓ‬ ‫ٔزاوشا‪ ٜ‬و‪ٙٙ‬ذ‪ ٜ‬خ‪ٛ‬د ثشای اص ػشٌیشی ٔزاوشاه ‪ٚ‬یٗ اػت‪.‬ثت‪ٌ ٝ‬تضاسؽ ایؼت‪ٙ‬تب‪ ،‬الس٘تغ‬ ‫٘‪ٛ‬سٔٗ خجشٍ٘بس س‪ٚ‬ص٘بٔ‪ٚ ٝ‬اَ اػاشیت ط‪ٚ‬س٘بَ دسثبس‪ ٜ‬اصػشٌیشی ٔزاوشاه ‪ٚ‬یٗ دس کفتحت‪ٝ‬‬ ‫ا‪ٛ‬ییاشؽ ٘‪ٛ‬ؿت‪ ۹‬طجک ٌفا‪ ٝ‬یه ٔ‪ٙ‬جغ ٔطّغ‪ ،‬ایشاٖ ث‪ ٝ‬ا٘شیى‪ٛٔ ٝ‬سا ٔؼب‪ٔ ٖٚ‬ؼئت‪ َٛ‬ػتیتبػتت‬ ‫خبسجی ااحبدی‪ ٝ‬اس‪ٚ‬پب و‪ ٝ‬اخیشا ث‪ ٝ‬ا‪ٟ‬شاٖ ػفش وشد‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د‪ٌ ،‬فا‪ ٝ‬اػت دس حبَ ٘‪ٟ‬بیتی ػتبصی‬ ‫الذأبه دس ساػابی اىٕیُ وشدٖ ایٓ ٔزاوش‪ ٜ‬و‪ٙٙ‬ذ‪ٜ‬اؽ ٔیثبؿذ ‪ ٚ‬ثش الٕیٕتـتبٖ ثتشای‬ ‫ثبصٌـت ث‪ٔ ٝ‬زاوشاه ‪ٚ‬یٗ ٘یض ابویذ وشد‪ٜ‬ا٘ذ‪ٛ٘.‬سٔٗ ث‪٘ ٝ‬مُ اص ایٗ ٔ‪ٙ‬جغ ٔطّغ وب ٘بٔی اص ا‪ٚ‬‬ ‫ثشد‪٘ ٜ‬ـذ‪ ،ٜ‬ادض‪ٚ‬د‪ ۹‬اٖ ‪ٞ‬ب[ایشاٖ] وبٔال دس ثبصٌـت ث‪ٔ ٝ‬زاوشاه ‪ٚ‬یٗ ثتشای ختباتٕت‪ ٝ‬دادٖ‬ ‫(اىٕیُ) ٔزاوشاه ‪ٚ‬یٗ ٔلٕٓ ‪ٞ‬ؼا‪ٙ‬ذ‪.‬خجشٍ٘بس ‪ٚ‬اَ اػاشیت ط‪ٚ‬س٘بَ ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ ث‪٘ ٝ‬تمتُ اص‬ ‫ایٗ ٔ‪ٙ‬جغ ا‪ٚ‬سد‪ ٜ‬اػت‪ٔ ۹‬زاوشاه ثب ایشاٖ دس پبیبٖ اواجش دس ثش‪ٚ‬وؼُ دمط ٔیتبٖ ااتحتبدیت‪ٝ‬‬ ‫اداسُ ول اهَصش ٍ پشٍسش استاى ارستایجاى ضشلی‬ ‫فشاخَاى هٌالصِ ػوَهی یه هشحلِ ای‬ ‫اداسُ ول اهَصش ٍ پشٍسش استاى ارستایجاى ضشلی دس ًظش داسد تؼذاد ‪ 5;8‬دستگاُ تثلت داًص اهَصی سا تا‬ ‫تشگضاسی هٌالصِ تِ ضشح صیش اص عشیک ساهاًِ تذاسوات الىتشًٍیىی دٍلت تِ صَست ًمذی خشیذاسی ًوایذ‪ .‬ولیِ‬ ‫هشاحل تشگضاسی هٌالصِ اص دسیافت اسٌاد هٌالصِ تا اسائِ پیطٌْاد هٌالصِ گشاى ٍ تاصگطایی پاوتْا اص عرشیرک‬ ‫ساهاًِ تذاسوات الىتشًٍیىی دٍلت(ستاد) تِ ادسس=‪ www.setadiran.ir‬اًجام خَاّذ ضذ ٍ الصم است هٌالصِ‬ ‫گشاى دس صَست ػذم ػضَیت لثلی هشاحل ثثت ًام دس سایت هزوَس ٍ دسیافت گَاّی اهضای الىتشًٍیىی سا‬ ‫جْت ضشوت دس هٌالصِ هحمک ساصًذ‪.‬‬ ‫سدیف‬ ‫ضواسُ هٌالصِ دس ساهاًِ ستادایشاى‬ ‫هَضَع هٌالصِ‬ ‫هثلغ تشاٍسد اٍلیِ(سیال)‬ ‫هثلغ تضویی ضشوت دس هٌالصِ(سیال)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5٧٧٧٧٧٧4٧7٧٧٧٧48‬‬ ‫خشیذ ‪ 5;8‬دستگاُ تثلت داًص اهَصی‬ ‫‪4٧0٧٧٧0٧٧٧0٧٧٧‬‬ ‫‪8٧٧0٧٧٧0٧٧٧‬‬ ‫هَضَع هٌالصِ= خشیذ تثلت داًص اهَصی‬ ‫الف= صهاى اٍلیی اًتطاس اگْی اسسال تِ صفحِ االى ػوَهی= ‪ 47٧٧0٧:057‬ساػت ‪49=٧٧‬‬ ‫ب= هْلت دسیافت اسٌاد = ‪ 47٧٧0٧:05:‬ساػت ‪4<=٧٧‬‬ ‫ج= هْلت اسسال پاوت ّای پیطٌْاد=<‪ 47٧٧0٧;0٧‬ساػت ‪4;=٧٧‬‬ ‫د= صهاى تاصگطایی پاوتْا= ‪ 47٧٧0٧;044‬ساػت ‪٧<=٧٧‬‬ ‫ّضیٌِ چاج اگْی تشػْذُ تشًذُ هٌالصِ هی تاضذ‪.‬‬ ‫سایش اعالػات ٍ جضئیات هشتَط تِ هٌالصِ دس اسٌاد ٍ ضشایظ ػوَهی ٍ اختصاصی هٌذسج هی تاضذ وِ جرض‬ ‫الیٌفه لشاسداد خَاّذ تَد‪.‬‬ ‫اضخاظ حمیمی‪0‬حمَلی عشف لشاسداد تایذ داسای هجَص فؼالیت هؼتثش اص هشاجغ لاًًَی ریشتظ تاضٌذ‪.‬‬ ‫اسسال ًوًَِ واال الضاهی است‪ّ(.‬ضیٌِ اسسال ٍ ػَدت واال تشػْذُ هٌالصِ گشاى است)‬ ‫اعالػات تواس دستگاُ هٌالصِ گضاس جْت دسیافت اعالػات تیطتش دس خصَظ اسٌاد هٌالصِ= ادسس= تثشیرض‪-‬‬ ‫خیاتاى استص جٌَتی‪ -‬خیاتاى ًیشٍی اًتظاهی‪ -‬عثمِ اٍل‪ -‬اتاق ‪ -44٧‬واسضٌاسی اهَس لشاسدادّا ترلرفری‬ ‫‪685<٧5:7‬‬ ‫اداسُ پطتیثاًی ٍ سفاُ اداسُ ول‬ ‫اهَصش ٍ پشٍسش استاى ارستایجاى ضشلی‬ ‫<‪*4074‬ضٌاسِ اگْی= ‪ * 45٧:7;5‬تاسیخ اًتطاسًَتت اٍل= ‪* 47٧٧0٧:057‬اًتطاس ًَتت دٍم=‪47٧٧0٧:058‬سٍصًاهِ اسن‬ ‫اس‪ٚ‬پب ‪ ٚ‬ایشاٖ ا٘جبْ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ‪ .‬ایشاٖ ٔزاوشاه د‪ٚ‬جب٘ج‪ ٝ‬دیٍشی خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ داؿت‪ .‬ایذ‪ٜ‬ای و‪ٝ‬‬ ‫ٔطشح اػت‪ ،‬پشداخاٗ ث‪ ٝ‬إبٔی ٔاٗ‪ٞ‬بی س‪ٚ‬ص ٔیض دس ‪ٚ‬یٗ ث‪ٙٔ ٝ‬ظ‪ٛ‬س ؿفبفػبصی اٖ‪ٞ‬تب ثتب‬ ‫ایٓ جذیذ ایشاٖ اػت ‪ ٚ‬اٖ‪ٞ‬ب ػ‪ٛ‬االه ٔاؼذدی دس ایٗ ثبس‪ ٜ‬خ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬ذ داؿت‪.‬ا٘شیى‪ٛٔ ٝ‬سا و‪ٝ‬‬ ‫اخیشا ث‪ٙٔ ٝ‬ظ‪ٛ‬س سایض٘ی ‪ٞ‬ب پیشأ‪ ٖٛ‬اص ػشٌیشی ٔزاوشاه احیبی ا‪ٛ‬ادک ‪ٞ‬ؼا‪ٝ‬ای ثت‪ ٝ‬ات‪ٟ‬تشاٖ‬ ‫أذ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د‪ ،‬ثب ػّی ثبلشی ٔؼب‪ ٖٚ‬ػیبػی ‪ٚ‬صیش أ‪ٛ‬س خبسج‪ ٝ‬وـ‪ٛ‬سٔبٖ دیتذاس وتشد‪.‬س‪ٚ‬ص٘تبٔت‪ٝ‬‬ ‫أبساای ٘ـ‪ٙ‬بَ دس ایٗ ثبس‪ٌ ٜ‬ضاسؽ داد‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د‪ ،‬دیذاس ٔمبٔبه ااحبدی‪ ٝ‬اس‪ٚ‬پب ‪ ٚ‬ایشاٖ ٘ات‪ٛ‬ا٘ؼتات‪ٝ‬‬ ‫ث‪ ٝ‬ا‪ٛ‬ادک ثش ػش ثبص‪ ٜ‬صٔب٘ی اص ػشٌیشی ٔزاوشاه احیبی ا‪ٛ‬ادک ‪ٞ‬ؼا‪ٝ‬ای دس ‪ٚ‬یٗ ٔ‪ٙ‬جش ؿت‪ٛ‬د‬ ‫أب د‪ ٚ‬طشف طی س‪ٚ‬ص‪ٞ‬بی اای دس ثش‪ٚ‬وؼُ ٘ـؼای خ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬ذ داؿت اب سایض٘ی‪ٞ‬بی ثیـتاتشی‬ ‫ا٘جبْ د‪ٙٞ‬ذ‪٘.‬ـ‪ٙ‬بَ ث‪٘ ٝ‬مُ اص پیاش اػاب٘‪ ٛ‬ػخ‪ٍٛٙ‬ی ػش‪ٚ‬یغ الذاْ خبسجی ااحبدی‪ ٝ‬اس‪ٚ‬پتب دس‬ ‫ایٗ ثبس‪ ٜ‬ا‪ٚ‬سد‪ ٜ‬اػت‪ ۹‬ػفش ا٘شیى‪ٛٔ ٝ‬سا ٔؼب‪ٔ ٖٚ‬ؼئ‪ َٛ‬ػیبػت خبسجی ااحتبدیت‪ ٝ‬اس‪ٚ‬پتب ثت‪ٝ‬‬ ‫ا‪ٟ‬شاٖ و‪ ٝ‬سیبػت جّؼبه وٕیؼی‪ٔ ٖٛ‬ـاشن ثشجبْ دس ؿؾ د‪ٚ‬س اخیش ٔزاوشاه ‪ٚ‬یتٗ سا‬ ‫٘یض ثش ػ‪ٟ‬ذ‪ ٜ‬داؿا‪ ٝ‬اػت‪ ،‬ثش د‪ٛ‬سیت اص ػشٌیشی ٔزاوشاه ابویذ داؿت‪.‬‬ ‫ثبلشی ٘یض دس دیذاس ثب ٔ‪ٛ‬سا ثب اؿبس‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ایٗ و‪ ٝ‬ثشای ایشاٖ دػایبثی ث‪٘ ٝ‬تاتبیتج ٔتّتٕت‪ٛ‬ع دس‬ ‫ٔزاوشاه ‪ٚ‬یٗ ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ػیت داسد‪ ،‬الشیح وشد‪ ۹‬ایشاٖ ثشای ٔزاوشاه جذی و‪٘ ٝ‬ایتجت‪ ٝ‬اٖ‬ ‫ا‪ٛ‬ادک ػّٕی ‪ ٝ٘ ٚ‬ا‪ٛ‬ادک وبغزی ثبؿذ‪ٕٛٞ ،‬اس‪ ٜ‬أبد‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫سسیذى تِ پَضص ‪ :٧‬دسصذی ٍاوسی گَاُ ّوت جْادی دٍلت سیضدّن است‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪-‬ػخ‪ٍٛٙ‬ی ‪ٚ‬صاسه خبسج‪ ٝ‬دس خل‪ٛ‬ف ایاش ٌضی‪ٙ‬ـی ثتشختی‬ ‫سػب٘‪ٞ ٝ‬ب اص اظ‪ٟ‬بساه ‪ٚ‬ی دس صٔی‪ ٝٙ‬لشاداد ٔـبسوت سا‪ٞ‬جشدی ایشاٖ ‪ ٚ‬چیتٗ ‪ٚ‬‬ ‫‪ٚ‬اسداه ‪ٚ‬اوؼٗ ا‪ٛ‬ضیحبای اسای‪ ٝ‬وتشد‪ .‬اداس‪ ٜ‬وتُ اطتالع سػتب٘تی ‪ ٚ‬أت‪ٛ‬س‬ ‫ػخ‪ٍٛٙ‬یی ‪ٚ‬صاسه أ‪ٛ‬س خبسج‪،ٝ‬ػؼیذ خطیت صاد‪ ٜ‬ػخ‪ٍٛٙ‬ی ‪ٚ‬صاسه خبسجت‪ٝ‬‬ ‫اظ‪ٟ‬بس داؿت‪ ۹‬امشیجب ثیؾ اص ‪ ۷3‬دسکذ ‪ٚ‬اوؼٗ ‪ٚ‬اسد ؿذ‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬وـ‪ٛ‬س‪ ،‬اص چیٗ ‪ٚ‬‬ ‫دیٍش وـ‪ٛ‬س‪ٞ‬ب‪ ،‬طی ٘ضدیه ث‪ ٝ‬د‪ٔ ٚ‬ب‪ٌ ٜ‬زؿا‪ ٚ ٝ‬اغبص ث‪ ٝ‬وبس د‪ِٚ‬تت جت‪ٙ‬تبه‬ ‫البی دواش سئیؼی ٔحمک ؿذ‪ ٜ‬اػت‪ ،‬و‪ ٝ‬دس پشا‪ ٛ‬دس ا‪ِٛٚ‬یتت ا‪ ٚ َٚ‬دت‪ٛ‬سی‬ ‫لشاس ٌشداٗ ‪ٚ‬اسداه ‪ٚ‬اوؼٗ اص ػ‪ٛ‬ی سئیغ جٕ‪ٟٛ‬س ٔحاشْ ‪ ٚ‬د‪ِٚ‬ت ػیضد‪ٞ‬تٓ‬ ‫ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬اػت‪.‬‬ ‫ػخ‪ٍٛٙ‬ی ‪ٚ‬صاسه أ‪ٛ‬س خبسج‪ ٝ‬ابویذ وشد‪ ۹‬سػیذٖ ثت‪ ٝ‬ػتمتف ‪ ۶3‬دسکتذ‬ ‫‪ٚ‬اوؼی‪ٙ‬بػی‪ ٖٛ‬جبٔؼ‪ ٝ‬طی وٕاش اص د‪ٔ ٚ‬ب‪ ،ٜ‬خ‪ٛ‬د ث‪ٟ‬اشیتٗ ٌت‪ٛ‬ا‪ ٜ‬اص ‪ٞ‬تٕتت ‪ٚ‬‬ ‫ج‪ٟ‬بدی اػت و‪ ٝ‬دس د‪ِٚ‬ت ػیضد‪ ٓٞ‬ک‪ٛ‬سه ٌشدا‪ ٝ‬اػت‪.‬‬ ‫خطیت صاد‪ ٜ‬سػیذٖ سلٓ ‪ٚ‬اسداه ‪ٚ‬اوؼٗ اب ‪ٞ‬فا‪ ٝ‬ا‪ َٚ‬اثبٖ ث‪ ٝ‬ثیؾ اص ‪ٔ ۰۲3‬یّی‪ ٖٛ‬د‪ٚ‬ص سا ‪ٕٞ‬ت ثی ٘ظیش دس د‪ِٚ‬ت ػیضد‪ ٓٞ‬دا٘ؼتت وت‪ٝ‬‬ ‫دس و‪ٙ‬بس ا‪ِٛ‬یذ پشاداخبس داخّی‪ ،‬سلٓ ابٔیٗ ‪ٚ‬اوؼٗ سا ثؼیبس ثیؾ اص ایٗ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ وشد‪.‬‬ ‫ػخ‪ٍٛٙ‬ی ‪ٚ‬صاسه أ‪ٛ‬س خبسج‪ ٝ‬دس پبیبٖ ابویذ وشد‪ ۹‬د‪ٚ‬ثشاثش ؿذٖ ػفبسؽ خشیذ طی ‪ٞ‬فا‪ٞ ٝ‬بی ا‪ َٚ‬س‪ٚ‬ی وبس أذٖ د‪ِٚ‬ت ػتیتضد‪ٞ‬تٓ‪،‬‬ ‫پیؾ ثی‪ٙ‬ی ‪ ٚ‬ابٔیٗ ‪ٚ‬اوؼٗ ثشای ػ‪ٙ‬یٗ صیش ‪ ۰۷‬ػبَ‪ ،‬ؿىؼا‪ ٝ‬ؿذٖ ٔىشس سو‪ٛ‬سد ‪ٚ‬اسداه ‪ٞ‬فاٍی ‪ٔ ٚ‬ب‪ٞ‬ب٘‪ ٚ ،ٝ‬ثشداؿا‪ ٝ‬ؿذٖ ٔتحتذ‪ٚ‬دیتت‬ ‫ػ‪ٙ‬ی ‪ٚ‬اوؼی‪ٙ‬بػی‪ ،ٖٛ‬اص جّٕ‪ ٝ‬اح‪ٛ‬اله ٔشث‪ ٛ‬ث‪ٚ ٝ‬اوؼٗ دس د‪ِٚ‬ت ػیضد‪ ٓٞ‬ث‪ٛ‬د و‪ ٕٝٞ ٝ‬الـبس ٔشدْ ثب چـٓ خ‪ٛ‬د ؿب‪ٞ‬ذ اٖ ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬ا٘ذ‪.‬‬ ‫گشٍُ ّای سیاسی ها تؼْذ الصم سا ًسثت تِ اًچِ وِ تِ هشدم هؼشفی وشدًذ ًذاسًذ‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪ -‬سئیغ وٕیؼی‪ ٖٛ‬أ‪ٛ‬سداخّی وـ‪ٛ‬س ‪ ٚ‬ؿت‪ٛ‬سا‪ٞ‬تب دس ٔتجتّتغ‬ ‫ؿ‪ٛ‬سای اػالٔی ابویذ وشد‪ٔ ۹‬ابػفب٘‪ ٝ‬احضاه ‪ٌ ٚ‬ش‪ٞ ٜٚ‬بی ػیبػی ٔب اؼ‪ٟ‬ذ الصْ‬ ‫٘ؼجت ث‪ ٝ‬ثش٘بٔ‪ٞ ٝ‬بیی و‪ ٝ‬ث‪ٔ ٝ‬شدْ ٔؼشدی وشد٘ذ ٘ذاس٘ذ ‪ ٚ‬ث‪ ٌٝ٘ٛ ٝ‬ای ػٕتُ ٔتی‬ ‫و‪ٙٙ‬ذ و‪ٛ٘ ٝ‬ػی دشاس س‪ٚ‬ث‪ ٝ‬جّ‪ ٛ‬اػت‪ٔ.‬حٕذ کبِح ج‪ٛ‬وبس ثیبٖ وشد‪ٞ ۹‬ش یته اص‬ ‫احضاه ػیبػی و‪ ٝ‬اـىیُ ٔی ؿ‪ٛ‬د داسای اػبػ‪ٙ‬بٔ‪ ٝ‬ای ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬و‪ ٝ‬اثؼبد ٔخاتّتف‬ ‫ػیبػی‪ ،‬اجإبػی‪ ،‬دش‪ٍٙٞ‬ی ‪ ٚ‬الالبدی ص٘ذٌی ٔشدْ سا دسثشٌشدا‪ ٚ ٝ‬ثش٘بٔ‪ ٝ‬ای‬ ‫ثشای ‪ٞ‬ش یه اص ایٗ اثؼبد داس٘ذ‪ٔ .‬شدْ ٘یض ثش اػبع ثش٘بٔ‪ٞ ٝ‬ب ‪ ٚ‬اػتبػت‪ٙ‬تبٔت‪ٞ ٝ‬تش‬ ‫جشیب٘ی ث‪ ٝ‬اٖ ‪ٞ‬ب س‪ٚ‬ی ٔی ا‪ٚ‬س٘ذ‪ٚ.‬ی دس ادأ‪ ٝ‬اظ‪ٟ‬بس وشد‪ ۹‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬جشیتبٖ ‪ٞ‬تبی‬ ‫ػیبػی دمط ث‪ ٝ‬ثؼذ ػیبػت ثپشداص٘ذ لبثُ لج‪٘ َٛ‬یؼت ثّى‪ ٝ‬اٌش ٔی خ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬ذ دس ػشک‪ ٝ‬ػیبػت ٔ‪ٛ‬دک ثبؿ‪ٙ‬ذ ثبیذ ثشای ‪ ٕٝٞ‬اثؼبد ص٘تذٌتی‬ ‫ٔشدْ ثش٘بٔ‪ ٝ‬داؿا‪ ٝ‬ثبؿ‪ٙ‬ذ‪ .‬ثش٘بٔ‪ٞ ٝ‬بی ا٘بٖ دس ایٗ اثؼبد ٘ـبٍ٘ش دیذٌب‪ ٚ ٜ‬خط ٔـی اٖ حضه یب جشیبٖ ٔی ثبؿذ‪ .‬دس ایٗ حتبِتت ٔتشدْ‬ ‫ا٘اخبه خ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬ذ وشد ‪ ٚ‬اص حضه ٔ‪ٛ‬سد ابییذ خ‪ٛ‬د حٕبیت ٘یض ٔی و‪ٙٙ‬ذ‪ٕ٘.‬بی‪ٙ‬ذ‪ٔ ٜ‬شدْ یضد دس ٔجّغ ؿت‪ٛ‬سای اػتالٔتی التشیتح وتشد‪۹‬‬ ‫ٕٔىٗ یه اـىّی أش‪ٚ‬ص دس حبوٕیت ٘ج‪ٛ‬د‪ ٚ ٜ‬دس حىٕشا٘ی جبیٍب‪ٚ ٜ‬یظ‪ٞ ٜ‬بی ٘ذاؿا‪ ٝ‬ثبؿذ‪ٔ .‬ثال دس ٔجّغ ٕ٘بی‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬وٕی داؿا‪ ٝ‬ثتبؿتذ‬ ‫یب دس د‪ِٚ‬ت حض‪ٛ‬س ٘ذاؿا‪ ٝ‬ثبؿذ أب ٕٔىٗ اػت یه س‪ٚ‬صی وبس و‪ٙٙ‬ذ ‪ ٚ‬ثش٘بٔ‪ٞ ٝ‬بی خ‪ٛ‬د سا ث‪ ٌٝ٘ٛ ٝ‬ای ا‪ٙ‬ظیٓ و‪ٙٙ‬ذ و‪٘ ٝ‬تظتش ٔتشدْ سا‬ ‫جّت وشد‪ٟ٘ ٚ ٜ‬بیاب ‪ٚ‬اسد حىٕشا٘ی ‪ٔ ٚ‬ؼبئُ اجشایی ؿ‪٘ٛ‬ذ‪.‬ساثط‪ ٝ‬یه حضه ثب لذسه ‪ٔ ٚ‬شدْ ٔ‪ ٛٙ‬ث‪ ٝ‬ایٗ اػت دس د‪ٚ‬س‪ ٜ‬ای وت‪ ٝ‬دس‬ ‫حبوٕیت ‪ٞ‬ؼا‪ٙ‬ذ ‪ٔ ٚ‬شدْ ث‪ ٝ‬اٖ ‪ٞ‬ب سای ٔی د‪ٙٞ‬ذ چٍ‪ ٝ٘ٛ‬ػُٕ خ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬ذ وشد‪ .‬اٌش ػّٕىشد ا٘بٖ دس ساػابی ثش٘بٔ‪ٞ ٝ‬ب‪ ،‬ا‪ٞ‬ذاف ‪ ٚ‬ػیتبػتت‬ ‫‪ٞ‬بیـبٖ ثبؿذ ‪ٔ ٚ‬طبِجبه ٔشدْ سا پبػخ د‪ٙٞ‬ذ ٔشدْ ثبس دیٍش اٖ ‪ٞ‬ب سا ا٘اخبه ٔی و‪ٙٙ‬ذ أب اٌش ای‪٘ ٍٝ٘ٛٙ‬جبؿذ ٔشدْ اٖ ‪ٞ‬ب سا وت‪ٙ‬تبس ٔتی‬ ‫ٌزاس٘ذ‪ٚ.‬ی دس ادأ‪ ٝ‬ابویذ وشد‪ٔ ۹‬ابػفب٘‪ ٝ‬احضاه ‪ٌ ٚ‬ش‪ٞ ٜٚ‬بی ػیبػی ٔب اؼ‪ٟ‬ذ الصْ ٘ؼجت ث‪ ٝ‬ا٘چ‪ ٝ‬و‪ ٝ‬ث‪ٔ ٝ‬شدْ ٔؼشدی وشد٘ذ ٘ذاس٘ذ ‪ٚ‬‬ ‫ث‪ ٌٝ٘ٛ ٝ‬ای ػُٕ ٔی و‪ٙٙ‬ذ و‪ ٝ‬دشاس س‪ٚ‬ث‪ ٝ‬جّ‪ ٛ‬اػت‪ .‬اٌش د‪ِٚ‬ای سا اـىیُ داد٘ذ یب دشدی سا دس ساع د‪ِٚ‬ت ٘ـب٘ذ٘ذ ‪ ٚ‬یب ٔجّؼی اـىیتُ‬ ‫ؿذ و‪ ٝ‬اص وبسأذی الصْ ثشخ‪ٛ‬سداس ٘ج‪ٛ‬د‪ ٜ‬دس ادأ‪ ٝ‬ػؼی ٔی و‪ٙٙ‬ذ خ‪ٛ‬دؿبٖ سا اص ایٗ دػاب‪ٚ‬سدؿبٖ جذا و‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬ صفحه 2 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫* یکشنبه‬ ‫* ‪ 52‬مهر‬ ‫* ‪ 01‬اکتبر‬ ‫* ‪01‬ربیع االول‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫‪2115‬‬ ‫* شماره (سایی)‪:‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫کاّص ‪ ۰۱‬دزصدی بستسیّای کسًٍایی دز اذزبایجاى ضسقی‬ ‫ًسبت بِ اٍج هَج پٌجن‬ ‫‪0011‬‬ ‫‪5150‬‬ ‫‪0001‬‬ ‫* صفحه ‪1‬‬ ‫‪‬‬ ‫استانها‬ ‫ؾطٍیؽ ذبطی ‪ -‬هسیط فطٍُ پیکگیطی نظ بیواضی ّای ٍنفیط زنًکگاُ فلَم پعقوْو توبوطیوع نظ‬ ‫ّاّف ‪ ۰۱‬زضنسی بؿتطیّای ّطًٍای زض اشضبایزاى قطٍ ًؿبر بِ نٍد هَد پٌزن بیووواضی‬ ‫ذبط زنز‪.‬زّتط ؾیویی ذیاط ظنزُ نؽْاض ّطز ضٍظنًِ بِ عَض هیاًگیی نظ ‪ ۴۱۱۱‬تؿر ّطًٍای ّوِ‬ ‫زض نؾتاى نًزام ه فیطز‪ ۲۷ ،‬زضنس هَنضز‪ ،‬هخبر فعنضـ ه قًَس‪.‬‬ ‫بِ فعنضـ نیؿٌا‪ٍ ،‬ی نىعٍز نٌَّى ّاّف تقسنز ىَت ّای ًاق نظ ّطًٍا‪ ،‬چوٌوسنى هوحوؿوَؼ‬ ‫ًبَزُ ٍ هیاًگیی ضٍظنًِ نظ ‪ً ۲۴‬یط بِ ‪ً ۰۰‬یط ضؾیسُ نؾر نها نظ ّیتِ ات ‪ ،‬قاّس ّاّف چکوگویوط‬ ‫اهاض زض نیی ذهَل ًیع ذَنّین بَز‪.‬‬ ‫ٍی زض نزنهِ با نقاضُ بِ تعضیٌ زظّای نٍل ٍ زٍم تواه ٍنّؿی ّای ّطًٍا زض ؾوغوا نؾوتواى‪،‬‬ ‫فیر ‪ ۲۲‬زضنس نظ ّ روقیر نؾتاى تاٌَّى زظ نٍل ٍنّؿی ذَز ضن زضیاىر ّطزُنًس‪.‬‬ ‫ذیاط ظنزُ نظ ٍنّؿیٌاؾیَى ‪ ۷۷‬زضنسی روقیر باالی ‪ ۰۱‬ؾال نؾتاى ذبط زنز ٍ نىعٍز تاّوٌوَى‬ ‫‪ ۲۴.۰‬زضنس زنًف اهَظنى ‪ ۰۲‬تا ‪ ۰۷‬ؾالِ نؾتاى ًیع تاٌَّى زظ نٍل ٍنّؿوی ّوطًٍوای ذوَز ضن‬ ‫زضیاىر ّطزًس‪.‬‬ ‫ٍجَد ‪ّ ۰۱‬صازٍ ‪ً ۰۲۱‬فس ًابیٌادزاذزبایجاى ضسقی‬ ‫ؾطٍیؽ ذبطی ‪ -‬هقاٍى توَنًوبوروکو‬ ‫بْعیؿت اشضبایزاى قطٍو فویور زض‬ ‫اشضبایزاى قطٍ ‪ّ ۰۱‬عنضٍ ‪ً ۰۲۱‬ویوط‬ ‫نىطنز با هکْالت ًابیٌای قٌاؾای قسُ‬ ‫نؾر‪.‬برک هقاٍى تَنًبرک بْعیؿتو‬ ‫اشضبایزاى قطٍ فیور ‪ ۰۲‬زضنوس‬ ‫نىطنز تحر پَقف بْعیؿت نؾوتواى ضن‬ ‫نىطنز با هکْوالت بویوٌوایو تکوْویو‬ ‫ه زٌّس ٍ ‪ ۲۲‬زضنس نظ نىطنز قٌاؾایو‬ ‫قسُ هطز ه باقٌس‪.‬‬ ‫نٍ نىعٍز زض ضنؾتای حووایور نظ نیوی‬ ‫‪‬‬ ‫نىطنز بطنی ‪ً ۴۳‬یط هؿْی تْیِ قسُ نؾر‪.‬‬ ‫نٍفیر زض ظهیٌِ نتکتنال ّن بطنی ‪ً ۲۷۰‬یط نیزاز نقتنال قسُ نؾر ٍ عبٌ ٍاًَى ‪ ۴‬زضنوسی ‪ً ۰۲‬ویوط‬ ‫تَنًؿتِ نًس زض نزنضنت نؾترسنم قًَسِّ نیی ضٍن بِ فلر ب تَرْ بِ نیی ٍاًَى بؿیاض ًاچیع نؾر‪.‬‬ ‫حرف عَازضی اشادزاُ تبسیص ‪ -‬سٌْد هَجب زضایت هسدم هیضَد‬ ‫سسهایِگرازی دز صٌعت اذزبایجاىغسبی اهسال‪ ۱۸‬دزصد افصایص یافت‬ ‫ؾطٍیؽ ذبطی‪ -‬ضییؽ هزووـ ًوووایوٌوسفواى‬ ‫اشضبایزاى قطٍ زض هزلؽ قوَضنی نؾوالهو‬ ‫فیر حصه فَنضض اظنزضنُ تبطیع ‪ -‬ؾْوٌوس‬ ‫هَرب ضضایر هطزم ه قَز لصن نًتؾاض زنضیون‬ ‫پیواًْاض عطح تیاّن الظم ضن زض نیوی هوَضز بوا‬ ‫هؿٍَالى نًزام زّس‪ .‬هحوسحؿیی ىوطّوٌوگو‬ ‫نؽْاض ّطز تیاّن هقََل با پیواًْاض عوطح زض‬ ‫ذهَل فَنضض هَضز زضذَنؾر بَزُ ٍ نظ‬ ‫هؿٍَالى قْطؾتاى ٍ ىطهاًسنض هحتطم نؾَْ ه‬ ‫ذَنّین ِّ نیی تیاّن ضن با پویووواًوْواض عوطح‬ ‫پیگیطی ٌٌّس‪ٍ.‬ی ذاعطًکاى ّطز ها ًیع پیف نظ نیی نفالم اهازف ّطزین ّوِ زض نوَضت تویواّون‬ ‫ّاضقٌاؾ ‪ ،‬هٌغَ ‪ ،‬هٌهیاًِ ٍ زضؾر‪ّ ،‬اضّای هطبَط بِ تْطنى ٍ رلوب هوَنىوَور قوطّور هوازض‬ ‫ترهه قْطّای رسیس نیطنى ٍ ٍظنضت ضنُ ٍ هؿائ زیگط ضن پیگیط باقین‪ً.‬وایٌسُ هطزم تبطیع‪ ،‬نؾَْ ٍ‬ ‫اشضقْط زض هزلؽ قَضنی نؾاله یازاٍض قس تالـ قَز فَنضض نتَباى تبطیع ؾٌْس حصه قوسُ ٍ‬ ‫بِ ّط نَضت ٍ بِ ّط زلیل نفط نیی نهْاى بِ ٍرَز ًیاهس بقس نظ ٍضٍزی قْطُ نًوسیکوِ ٍ قوْوطُ‬ ‫ّای نٌقت ٍ زض نٍنؾظ نتَباى نیی فَنضض نیزاز قَز‪.‬ىطٌّگ فیر فوَنضضو زض نیوی نوَضت‬ ‫عَضی باقس ِّ نٍنؾظ اظنزضنُ ٍطنض فیطز تا تطزز عطىیی ضن قاه ًکَز ٍ قاه ذَزضٍّای قَز ِّ بِ‬ ‫تبطیع یا ؾٌْس فعیور ه ٌٌّس‪.‬‬ ‫ؾطٍیؽ ذبطی‪ -‬ضییؽ ؾاظهاى نوٌوقور‪ ،‬هوقوسى ٍ‬ ‫تزاضت اشضبایزاىمطب فیر زض ‪ ۲‬هاُ نٍل نهؿوال‪،‬‬ ‫هیعنى ؾطهایِ فصنضی زض نؾتاى ‪ ۱۷‬زضنوس نىوعنیوف‬ ‫یاىتِ ٍ بِ ‪ّ ۱۰‬عنض ٍ ‪ ۴۱۳‬هیلیاضز ضیال ضؾیوسُ نؾور‪.‬‬ ‫مالهطضا بابای نىعٍز نظ نبتسنی ؾال راضی تا پوایواى‬ ‫قْطیَض‪ ،‬یِ ّعنض ٍ ‪ ۰۷‬ىَطُ رَنظ تاؾیؽ ٍ تَؾوقوِ‬ ‫بطنی ٍنحسّای نٌقت زض اشضبایزاى موطبو نوازض‬ ‫قسُ نؾر‪ٍ.‬ی نضاىِ ّطز با بوْوطُ بوطزنضی نظ نیوی‬ ‫ٍنحسّا بطنی ‪ّ ۲۱‬عنض ٍ ‪ً ۰۴۲‬یط ظهیٌِ نقتنال هؿتَین‬ ‫ىطنّن ذَنّس قس‪.‬ضییؽ ؾاظهاى نٌقر‪ ،‬هقسى ٍ تزاضت اشضبایزاىمطب فیر فوولوْوطز ؾوطهوایوِ‬ ‫فصنضی زض برف نٌقت نؾتاى ًؿبر بِ ‪ ۲‬هاِّ ؾال فصقتِ نظ لحاػ نسٍض رَنظ تاؾیؽ ٍ توَؾوقوِ‬ ‫بیف نظ ‪ ۳۱‬زضنس ٍ نظ لحاػ نیزاز ظهیٌِ نقتنال ًیع ‪ ۳۲‬زضنس نىعنیف زنقتِ نؾر‪.‬بابای بویواى ّوطز‬ ‫اشضبایزاىمطب با تَرِ بِ قطنیظ رنطنىیای ٍ ّن هطظی با ّکَضّای نضٍپای ‪ٍ ،‬رَز پوایواًوِ ّوای‬ ‫هطظی ٍ زؾتطؾ اؾاى بِ باظنضّای بالََُ نٍضنؾیا ٍ حت ّکَضّای ّوؿایِ ٍ ّوچٌیی بطذَضزنضی نظ‬ ‫بعضفتطیی هٌغَِ اظنز تزاضی ّکَض بطنی نًزام ٍنضزنت اؾاى هَنز نٍلیِ ٍ هاقیی االت هوَضز ًویواظ‬ ‫ٍنحسّا هٌاؾبتطیی ٍ بْتطیی هٍَقیر ؾطهایِ فصنضی ضن زنضز‪.‬بِ فعنضـ نیطًا‪ ،‬زض حال حاضط ‪ّ ۲‬وعنض ٍ‬ ‫‪ٍ ۳۰‬نحس نٌقت با حزن ؾطهایِ فصنضی ‪ّ ۷۳‬عنض ٍ ‪ ۲۱‬هیلیاضز ضیال ٍ نقتنالعنی هؿتَین ٍ پایسنض بطنی‬ ‫‪ّ ۰۱‬عنض ٍ ‪ً ۲۲۰‬یط زض اشضبایزاىمطب هکنَل بِ ىقالیر نؾر‪.‬‬ ‫گصازش‬ ‫کازکسد پاییی عصای سفید دز ضْس‬ ‫هٌاسب ساشی ًطدُ تبسیص‬ ‫ّالًکْط تبطیع بِ زلی فسم هٌاؾب ؾاظی هحیظ قوْوطی‪ ،‬هویوعبواى‬ ‫ذَب بطنی ًابیٌایاى ًیؿر ٍ فالٍُ بط اى‪ّ ،‬ی فًَِ ىضای ؾبع ٍ یوا‬ ‫پاضّ هرهَل نىطنز ًابیٌا زض نیی ّالًکْط ٍرَز ًسنضز‪ .‬ؾالّوای‬ ‫هتوازی نؾر ِّ ًابیٌایاى نظ فسم هٌاؾب ؾاظی قْطی ضًذ ه بوطًوس‬ ‫نها هتاؾیاًِ تاٌَّى نٍسنم ضضایر برک بطنی ؾَْلر ضىر ٍ اهوس‬ ‫ًابیٌایاى زض ؾغا قْط نًزام ًگطىتِ ٍ فالٍُ بط فسم هٌاؾوب ؾواظی‬ ‫هحیظ قْطی بطنی نىطنز هقلَل ٍ بِ ذهَل ًابیٌایاى‪ّ ،‬یو فوًَوِ‬ ‫ىضای ؾبع ٍ یا پاضّ هرهَل نیی نىطنز ًیع زض ّالًکْوط توبوطیوع‬ ‫ٍرَز ًسنضز‪.‬زض حال حاضط ‪ّ ۰۱‬عنض ٍ ‪ً ۰۲۱‬یط زض ؾوغوا نؾوتواى‬ ‫اشضبایزاى قطٍ ‪ ،‬زنضنی ًاتَنً ّای بیٌای ّؿتٌس ِّ زض نیی هویواى‪،‬‬ ‫هٌاؾب ؾاظی هحیظ بطنی هقلَلیی ٍ ًابیٌایاى‪ّ ،‬وَنضُ بِ فٌَنى یْو‬ ‫نظ هْنتطیی زمسمِّای نیی ٍکط هغطح قسُ نؾر‪.‬‬ ‫هسیط ّ بْعیؿت نؾتاى اشضبایزاى قطٍو زض فویور ٍ فوَ بوا‬ ‫ذبطًگاض هْط فیر زض حال حاضط بالل بط ‪ّ ۷۷‬عنض ًیط نظ نىطنز زچاض‬ ‫ًاتَنً تحر پَقف بْعیؿت نؾتاى ه باقٌس ِّ نظ نیی توقوسنز ‪۰۱‬‬ ‫ّعنض ٍ ‪ً ۰۲۱‬یط (هقازل ‪ ۰۳‬زضنس) ضن نىطنز زنضنی ًاتَنً ّای بیٌایو‬ ‫تکْی ه زٌّس‪.‬ىطف نحاه نزنهِ زنز زض ؾغا ّکَض تقسنز ‪۲۱۱‬‬ ‫ّعنض ٍ ‪ً ۴۰۲‬یط نظ نىطنز زنضنی اؾیب بیٌای تحر پَقوف ؾواظهواى‬ ‫بْعیؿت ه باقٌس ِّ ‪ ۲.۰‬زضنس نظ نیی تقسنز هوطبوَط بوِ نؾوتواى‬ ‫اشضبایزاى قطٍ ه باقٌس‪ٍ.‬ی بیاى ّطز ؾاظهاى بْعیؿت بط نؾواؼ‬ ‫رایگاُ حٍََ ٍ ضؾالر ذَز زض چْاضچَ ٍواًوَى حوووایور نظ‬ ‫حًََ هقلَالى‪ ,‬فْسُ زنض پیگیطی ضًٍس نرطنی ٍَنًویوی حوووایوتو‬ ‫هطتبظ با نىطنز هقلَل ه باقس ِّ بط نیی نؾاؼ توواهو فوطٍُ ّوای‬ ‫زنضنی هقلَلیر نظ رولِ نىطنز ًابیٌا ٍ ّن بیٌا بط نؾاؼ ًَؿ ٍ قوست‬ ‫هقلَلیر‪ ,‬ؾغا فولْطز‪ ,‬هحسٍزیرّا ٍ ًیاظّای ذَز‪ ,‬نظ ذوسهوات‬ ‫ترهه نیی ؾاظهاى بْطُ هٌس ه باقٌس‪.‬‬ ‫ؾاظهاى بْعیؿت بط نؾاؼ رایگاُ حوَوٍَو ٍ ضؾوالور ذوَز زض‬ ‫چْاضچَ ٍاًَى حوایر نظ حًََ هقلَالى‪ ،‬فْسُ زنض پیگیطی ضًٍس‬ ‫نرطنی ٍَنًیی حوایت هطتبظ با نىطنز هقلَل نؾر‬ ‫نحاه نىعٍز ؾاظهاى بْعیؿت ذسهات هرتلی ضن زض حَظُ بیٌایو‬ ‫نضنئِ ه ًوایس نّن نیی ذسهات فباضتٌس نظ ذسهات پیکگیطی نظ نًَنؿ‬ ‫هقلَلیر ّا (عطح پیکگیطی نظ تٌبل چکن ٍ نرطنی بطًاهِّای افواُ‬ ‫ؾاظی زض ذهَل (پیکگیطی نظ نًَنؿ هوقولوَلویور ّوا) بوا ّوسه‬ ‫تکریم بِ هٍَـ ًَایم بیٌای ٍ نضراؿ بِ ّوٌوگوام نىوطنز هوبوتوال‪،‬‬ ‫تَنًوٌسؾاظی ىطز ًابیٌا با نضنئِ ذسهات تَنًبرک بِ هٍَـ زض هوطنّوع‬ ‫ذاًَنزُ ٍ َّزُ ًابیٌای ظیط قف ؾال ٍ ؾایط هطنّع توروهوهو ‪،‬‬ ‫نضنئِ ٍؾای ّوِ تَنًبرک (نظ ٍبی فهای ؾییس‪ ,‬ؾوافور ّوای‬ ‫فَیا ٍ بطی ‪ ,‬تزْیعنت ؾرر نىعنضی ٍ ًطم نىعنضی هواًوٌوس ضنیواًوِ‪,‬‬ ‫بطرؿتِ ًگاض ٍ ًوطم نىوعنضّوای هوطبوَعوِ)‪ ،‬نروطنی عوطح ّوای‬ ‫تَنًوٌسؾاظی ًابیٌایاى ٍ ّن بیٌایاى‪ ،،‬نرطنی بطًاهِّا ٍ رکٌَنضُّوای‬ ‫ٌّطی زض ظهیٌِ ققط‪ ,‬هَؾیَ ٍ تئاتط با حضَض فطٍُّای هوروتولوو‬ ‫زنضنی هقلَلیر نظ رولِ نىطنز ًابیٌا ٍ ّن بیٌا‪.‬‬ ‫هسیطّ بْعیؿت نؾتاى اشضبایزاى قطٍ نزنهِ زنز فالٍُ بوط نیوی‬ ‫نهْاى حوایر ّای هال هکتو بط پطزنذر ّوِ ّعیٌِ هقیکت یوا‬ ‫هؿتوطی‪ّ ،‬وِ ّعیٌِ تحهیل بِ زنًف اهوَظنى زنضنی اؾویوب‬ ‫بیٌای ‪ّ ,‬وِ ّعیٌِ تکَیَ بِ زنًکزَیاى ًوابویوٌوا ٍ ّون بویوٌوای‬ ‫زنًکگاُ ّای زٍلت ٍ پطزنذر قْطیِ تحهیل ًابیٌایواى قوامو بوِ‬ ‫تحهی زض زنًکگاُ اظنز ٍ هوؾؿات میط زٍلت ًیع بطنی نىطنز ًابیوٌوا‬ ‫ٍ ّن بیٌای تحر پَقف ىطنّن قسُ نؾر‪.‬‬ ‫ٍی فیر برف فوسُ نی نظ ذوسهوات ؾواظهواى بوِ نىوطنز زنضنی‬ ‫هقلَلیر نظ رولِ اؾیب زیسفاى بیٌای ًیع زض ٍالب ذسهات بطًواهوِ‬ ‫تَنًبرک هبتٌ بط راهقِ ٍ با نؾتیازُ نظ ؽطىیرّای نرتواف نفن نظ‬ ‫ؾاظهاىّای میط زٍلت ‪ ,‬فطٍُّای هحل ذَزیاض ٍ تؿْیلگطنى ىقوال‬ ‫زض قبِْ ذسهات قْطی ٍ ضٍؾتای نضنئِ ه قَز‪.‬‬ ‫نحاه بیاى ّطز زض نیی بطًاهِ اهَظـ ذاًَنزُ ّوای ؾواّوی زض‬ ‫هٌاعٌ قْطی ٍ ضٍؾتای زض ذهَل ننَل تَنًبرک ٍ هطنٍوبوتو ‪,‬‬ ‫حوایر نظ عطح ّای ذَز نقتنال هاًٌس نٌسًٍّای هالو ذوطز ٍ‬ ‫نقتنال نؾتاز‪-‬قافطزی‪ ,‬تَؾقِ بطًاهِّای ىطٌّگ ‪ٍ-‬ضظق بِ ٍیوػُ‬ ‫ٍضظـ ّای بَه ٍ نضتباط هوحط با هؿئَالى هحل زض ؾغا ضٍؾتاّوا‬ ‫ٍ قْطّا رْر ىطنّن ؾاظی نهْاًات هَضز ًیواظ هوقولوَالى نًوزوام‬ ‫ه قَز‪.‬‬ ‫ٍی زض پاؾد بِ ؾَنل ذبطًگاض هْط زض ضنبغِ با نٍسنهات ٍ بطًاهِّوای‬ ‫ؾاظهاى بْعیؿت بطنی هٌاؾب ؾاظی قْطی بطنی نىطنز ًابیٌا تَضویوا‬ ‫زنز هٌاؾب ؾاظی هحیظ ظًسف نىطنز زچاض هقلَلیور‪ ،‬بویوکوتوط بوا‬ ‫هٌاؾب ؾاظی ىضاّای قْطی ٍ هقابط قٌاذتِ ه قَز زض حال ّوِ‬ ‫بِ هٌؾَض بطنبط ؾاظی ىطنر ّا ٍ تَنًوٌس ؾاظی ٍنٍق نىوطنز زچواض‬ ‫ًاتَنً ‪ ،‬هَنًـ ًگطق حت نظ نّویر بیکتطی زض هَایؿوِ بوا هوَنًوـ‬ ‫ىیعیْ بطذَضزنضًس زض ّویی ضنبغِ افاُ ؾاظی راهوقوِ بوووٌوؾوَض‬ ‫اقٌای با تَنًوٌسی ّای نىطنز ًابیٌا ٍ اهَظـ ضٍـ ّوای نوحویوا‬ ‫نضتباط با نیی نىطنز نظ هْوتطیی بطًاهِّای ؾاظهاى بِ قواض ه ضٍز ِّ‬ ‫با تْیِ بط ؽطىیرّای ترهه ٍ نضتبواط ّوای ضؾواًوِ نی زًوبوال‬ ‫ه قَز‪.‬‬ ‫تسدد خَدزٍ دز هبادی ٍزٍدی ٍ خسٍجی استاى ازدبیل افصایص یافت‬ ‫ؾطٍیؽ ذبطی‪ -‬هسیطّ ضنّسنضی ٍ حو ٍ ًَ رازُ نی نؾتاى‬ ‫نضزبی فیر تطزز ذَزضٍ زض هبازی ٍضٍزی ٍ ذطٍر نیی نؾتاى‬ ‫زض ًیوِ ًرؿر ؾال ًؿبر بِ هست هکابِ پاضؾال نىعنیف یاىر‪.‬‬ ‫ّلین نهلل ٍحٍَو نىعٍز زض ‪ ۲‬هاُ ؾال راضی بیف نظ ‪ ۲‬هیلیَى تطزز‬ ‫ذَزضٍ زض هبازی ٍضٍزی ٍ ذطٍر نؾتاى نضزبی تَؾظ ؾاهاًِ ّای‬ ‫َّقوٌس ضنّسنضی حبر قسُ نؾر‪ٍ.‬ی با نقاضُ بِ ىقال بَزى ‪ ۷۳‬ؾاهاًِ‬ ‫تطزز قواض ٍ ‪ ۴۲‬ؾاهاًِ حبر ترلیات فبَض ٍ هطٍض ؾطفر زض ضنُّای‬ ‫نضتباع نؾتاى نضزبی بیاى ّطز زضًیوِ ًرؿر ؾال بیکتطیی تطزز بِ‬ ‫تطتیب زض هحَض نضتباع نضزبی ‪ -‬اؾتاضن ٍ بالقْؽ ٍ نضزبی ‪ -‬هناى‬ ‫بِ حبر ضؾیسُ نؾر‪ٍ.‬ی هیاًگیی ؾطفر زض ضنُ ّای نضتباع نؾتاى‬ ‫نضزبی زض نیی هست ضن ‪ّ ۷۰‬یلَهتط بط ؾافر فٌَنى ّطز ٍ نزنهِ زنز‬ ‫زض نیی هست ؾِ هیلیَى ٍ ‪ّ ۲۱۱‬عنض ترلو ؾطفر میطهزاظ زض ضنُ‬ ‫ّای نضتباع نؾتاى نضزبی حبر قسُ نؾر‪.‬هسیطّ ضنّسنضی ٍ حو‬ ‫ٍ ًَ رازُ نی نؾتاى نضزبی نؽْاض ّطز بیکتطیی ترلو ؾطفر‬ ‫میطهزاظ زض ‪ ۲‬هاُ نهؿال بِ تطتیب زض رازُ بطنى ‪ٍ -‬طُ اماد زض هؿیط‬ ‫پاضؼ اباز‪ ،‬هکگیی قْط ‪ٌّ -‬گطلَ ٍ رازُ فطه ‪ -‬بیلِ ؾَنض حبر‬ ‫قسُ نؾر‪ٍ.‬حٍَ قٌاؾای ًاٍفاى باضی با تٌاغ نضاى میطهزاظ ٍ‬ ‫بطزنقر پالُ ٍ ؾطفر ذَزضٍّای فبَضی ضن نظ ٍابلیر ّای هْن‬ ‫ؾاهاًِ تَظیی حیی حطّر فٌَنى ّطز ٍ نىعٍز رازُ ّای نؾتاى بِ‬ ‫نیی ؾیؿتن هزْع ّؿتٌس‪.‬نٍ نضاىِ ّطز زض ‪ ۲‬هاُ نهؿال بیف نظ ‪۲۳۲‬‬ ‫ّعنض ترلو تَؾظ ‪ ۲‬ؾاهاًِ ىقال تَظیی حیی حطّر )‪(WIM‬زض‬ ‫رازُ ّای نؾتاى حبر قسُ ٍ رْر نفوال ٍاًَى بِ پلیؽ ضنُ ّکَض‬ ‫نضؾال قسُ نؾر‪ٍ.‬ی نضتَای نیوٌ ضنُ ّا ٍ َّقوٌسؾاظی رازُ ّای‬ ‫نؾتاى ضن نظ نٍلَیر ّای نزنضُ ّ ضنّسنضی بطقوطز ٍ‬ ‫فیر ٍضقیر حو ٍ ًَ ّاال ٍ هایحتاد فوَه هطزم زض نؾتاى‬ ‫ّاهال فازی بَزُ ٍ نیی هْن بسٍى ّی هکْل زض حال نًزام نؾر‪.‬‬ ‫ابیازی سیاز باغّای استاى اصفْاى تا اخس هْس اداهِ دازد‬ ‫ؾطٍیؽ ذبطی ‪ -‬ضییؽ نزنضُ هسیطیر بحوطنى‬ ‫ٍ ّاّف هراعطنت ؾاظهاى رْاز ّکواٍضظی‬ ‫ننیْاى فیر ابیاضی ؾیاض باکّای زض هقطو‬ ‫ذکْ نیی نؾتاى ِّ نظ هاُّای فطم نهؿال ٍ‬ ‫با ّسه حیؼ زضذتاى اماظ قسُ بَز توا اذوط‬ ‫هْط نزنهِ زنضز‪ .‬فباؾقل روکیسی نىعٍز بیکتط‬ ‫اًْا زض قْطؾتاى ّوای لوٌوزواى‪ ،‬ىوالٍضرواى‪،‬‬ ‫ذویٌ قْط‪ً ،‬زو اباز‪ ،‬ننیْاى ٍ هوبواضّوِ‬ ‫ٍطنض زنضًس‪ٍ.‬ی نزنهِ زنز ابطؾاً ّای نهؿال با‬ ‫تَرِ بِ ٍؾقر ذکْؿال ٍ ّاّف چکوگیط باضـّا بیف نظ ؾال ّوای فوصقوتوِ ٍ‬ ‫نىعٍى بط چْاض ّعنض هَضز بَز‪ .‬ضییؽ نزنضُ هسیطیر بحطنى ٍ ّاّف هراعطنت ؾاظهواى‬ ‫رْاز ّکاٍضظی ننیْاى ذاعطًکاى ّطز ذکْ ضٍزذاًِ ظنیٌسُ ضٍز زض یوِ ؾوال‬ ‫نذیط ؾبب اؾیب بِ پَقف فیاّ ٍ زضذتاى قسُ نؾر ٍ تسنٍم نیی هقض بوِ ضوطض‬ ‫ّکاٍضظی ٍ بامسنضی زض نؾتاى ذَنّس قس‪.‬روکیسی نؽْاضزنقر ذکْو ضٍزذواًوِ‬ ‫ظنیٌسُ ضٍز ٍ ذکْؿال ؾالّای نذیط فالٍُ بط ذؿاضنت هؿتَین زض ظهیٌوِ توَلویوسنت‬ ‫مصنی ‪ّ ،‬اّف زضاهس ّکاٍضظنى ٍ بامسنضنى ٍ نظ بیی ضىتی ؾطهایِ بْطُ بطزنضنى ضن زض‬ ‫پ زنقتِ نؾر‪ٍ.‬ی نضاىِ ّطز نیزاز ّعیٌِ ىطنر ؾطهایِ (ضَّز ؾطهایوِ زض بوروف‬ ‫بسٍى نیزاز نضظـ نىعٍزُ ٍ تَلیس)‪ ،‬نیزاز ّعیٌِ ّای ظیؿر هحیغ هتطتوب بوِ زلویو‬ ‫ّکر ًْطزى ٍ بْطُ بطزنضی نظ ذاُ ٍ نظ زؾر ضىتی ىطنرّای نقتنال هؿوتوَویون ٍ‬ ‫میط هؿتَین بِزلی ّاّف ىقالیرّا نظ زیگط ظیاىّای ذکْؿال زض نؾتواى ننویوْواى‬ ‫نؾر‪ .‬ضییؽ نزنضُ هسیطیر بحطنى ٍ ّاّف هراعطنت ؾاظهاى رْاز ّکاٍضظی ننیْاى‬ ‫فیر بغَض ّل پیاهسّای ظیؿر هحیغ هخو فوطز ٍ موبواض‪ ،‬ىوطؾوایوف ذواُ‪،‬‬ ‫ىطًٍکؿر ظهیی‪ ،‬هباحج بْسنقت ‪ ،‬نىعنیف بیواضی ّای اىات ًبات ٍ زنهو ٍ نقوافوِ‬ ‫اى‪ ،‬احاض ضٍنً نرتواف ‪ ،‬ؾیاؾ ٍ نهٌیت ذکْؿال نؾر‪.‬‬ ‫ٍی نظ ضنًٌسفاى ذَنؾر فالٍُ بط ضفایر ىانلِ عَل بَیػُ زض‬ ‫ىهَل باضًسف ٍ ضفایر ؾطفر هغوئٌِ نظ ّطفًَِ ؾبَر ّای‬ ‫میطهزاظ ٍ ترلیات حازحِ ؾاظ زض رازُ ّا پطّیع ٌٌّس تا قاّس ٍٍَؿ‬ ‫حَنزث ًافَنض ًباقین‪.‬‬ ‫استاًداز خَشستاى‪ :‬شلصلِ اًدیکا باید بِ فسصت تبدیل ضَد‬ ‫ؾووطٍیووؽ ذووبووطی ‪-‬‬ ‫نؾووتوواًووسنض ذووَظؾووتوواى‬ ‫فیر ظلوعولوِ نًوسیوْوا‬ ‫فوالٍُ بوط ٍنضز اٍضزى‬ ‫ذؿوواضت بووافووج قووس‬ ‫هحطٍهیرّای نیی هٌغَِ‬ ‫اقْاض قَز زض ًوتویوزوِ‬ ‫بایس ٍٍَؿ ظلعلِ ٍ تبقوات‬ ‫اى ضن بِ ىطنر توبوسیو‬ ‫ٌّین‪ .‬نازً ذولویولویواى‬ ‫نؽْاضزنقر نیی ذؿاضتّا بایس ربطنى قَز ٍ بطًاهِ ضیعی بطنی بطعطه ّوطزى‬ ‫هحطٍهیر ّا نًزام فیطز‪ٍ.‬ی نىعٍز بٌابطنیی بایس ٍضـ هَرَز ضن هسیطیر ّوطزُ‬ ‫ٍ ذؿاضت ّای ًاق نظ ظلعلِ ٍ هحطٍهیر ظزنی بطعطه قسُ ٍ زض یِ هؿویوط‬ ‫ضٍ بِ تَؾقِ حطّر ٌّین‪.‬ذلیلیاى با تاّیس بطلعٍم ًگاُ ضنّبطزی بِ نیی هوٌوغوَوِ‬ ‫فیر بقس نظ ٍٍَؿ ظلعلِ ‪ ،‬هؿئَالى شیطبظ ٍنضز هٌغَِ قسُ ٍ ذؿاضتّای الظم‬ ‫ضن بطاٍضز ّطزًس ٍ زض حال حاضط زض هطحلِ نؾْاى هٍَر هطزم بِ ؾط ه بطیون‬ ‫ِّ بایس با ؾطفر بیکتطی نًزام قَز ٍ بقس نظ اى بِ نؾْاى زنئن تبسی ه قَز‪.‬‬ ‫نؾتاًسنض ذَظؾتاى بیاى ّطز بایس نظنیی ىطنر نؾتویوازُ ّوطزُ ٍ عوطح ّوای‬ ‫َّچِ ظٍزباظزُ زض ّکاٍضظی ٍ زنهپطٍضی ضن بِ نًزام بطؾواًویون‪ٍ.‬ی فویور‬ ‫بطنی نؾْاى هٍَر فکایط ٍ اؾیب زیسفاى زض ٍطنضفاُ عطح تْیِ قوسُ ٍ نظ‬ ‫هح نفتباضنت نؾتاً هبلن نذتهال یاىتِ نؾر ِّ ًیاظهٌس تهَیب نظ ؾوَی‬ ‫ّیات زٍلر نؾر‪.‬‬ ‫نؾتاًسنض ذَظؾتاى نزنهِ زنز بطاٍضز نٍلیِ ذؿاضت ظلعلِ نًسیْا یوِ ّوعنض ٍ‬ ‫‪ ۲۰۱‬هیلیاضزضیال نؾر ِّ ذؿاضنت هؿْی ضن زض بطًو فیطز‪.‬‬ ‫‪ ۰۰۱‬کیلَهتس اش خط اًتقال گاش‬ ‫دٍشدٍشاى ‪ -‬اّس اهادُساشی ضد‬ ‫ؾطٍیؽ ذبطی ‪ -‬هسیط هٌغَِ ّکر فولیات نًتَال فاظ‬ ‫نظ نًزام باظضؾ ‪ ،‬پیگطنً تویعٌٌّسُ ٍ اهوازُ ؾواظی‬ ‫حسٍز ‪ّ ۰۰۱‬یلَهتط نظ ذغَط لَلوِ ‪ ۲۱ ٍ ۰۱‬نیوٌو‬ ‫زٍظزٍظنى ‪ -‬نّط ذبط زنز‪ .‬ىیطٍظ ذسنی ضٍظ قٌوبوِ زض‬ ‫فیر ٍ فَی با تاّیس بط نًزام نیی فولیات بِ هٌوؾوَض‬ ‫نىعنیف ضنًسهاى ٍ پایسنضی قبِْ نًتَال فواظ‪ ،‬فویور‬ ‫پوویووگووطنً و ذووغووَط نًووتووَووال فوواظ ‪(Pipeline‬‬ ‫)‪Inspection Gauge‬زض نیی هٌغَِ فولویواتو زض‬ ‫ضنؾتای ٍؽایو ٍاًًَ ٍ ؾاظهاً هحَلِ تحَی فاظ با‬ ‫قطنیظ نؾتاًسنضز ٍ ؾالن رْر قبِْ ّا ٍ ههطه‪ ،‬زض‬ ‫ٍالب زٍ بطًاهِ ظهاى بٌوسی قوسُ ٍبواضفوایور زٍویوٌ‬ ‫زؾتَضنلقو ٍ نؾتاًسنضزّا بِ پایاى ضؾویوس‪ٍ.‬ی نىوعٍز‬ ‫هْوتطیی تاحیط نیی فولیات تویعًوَزى‪،‬ظزٍزى ضؾَبات‬ ‫رسنض ٍ ؾغَح زنذل لَلِ ٍ ذاضد ًوَزى ضوایوقوات‪،‬‬ ‫نرؿام نحتوال زنذ لَلِ ٍ هیقواًوات لوَولوِ روْور‬ ‫تحَی فاظعبیق باقطنیظ نؾتاًسنضزه باقس‪.‬ذسنی بِ‬ ‫ٍرَز پیچیسف ّا ٍ هحسٍزیر ّای ّاّف ىکاض بوِ‬ ‫زلی ههاضه هٌکقب نظ ذغَط لَلِ هوصّوَض نقواضُ‬ ‫ٍ نؽْاض ّطز فولیات هصَّض بِ زلی لَپ بَزى ّط ‪۲‬‬ ‫ذظ ‪ ۲۱ ٍ ۰۱‬نیٌ زض ًَاط هرتلو ٍ ٍرَز تاؾیؿاتو‬ ‫ِّ هحسٍزیر زض حسنٍ ىکاض ٍضٍزی زنضًس (نًکقوا‬ ‫ًیطٍفاُ ّطیؽ) ًیاظبِ اهازُ ؾاظی قوطنیوظ ذوظ بوط‬ ‫نؾاؼ ٍضقیر ٍ قطنیظ حاّن زنقتِ ِّ نیی هْون بوِ‬ ‫ذَب زض فولیات ىًَ نًزام قس‪ٍ.‬ی‪ ،‬نًزام پیوگوطنًو‬ ‫(تویعّاضی ٍاهازُ ؾاظی)ضن هَرب نىعنیف ضوطیوب‬ ‫نعویٌاى پایسنض ٍ هؿتَ فاظ زض تحَی ؾَذر پواُ‬ ‫بِ ههطه ٌٌّسُ ّاٍپایف هؿتوط ؾوالهور ٍنیوووٌو‬ ‫ذغَط لَلِ زضظهاى پیِ ههطه فٌَنى ّطز‪.‬‬ ‫استاًداز‪ :‬پسٍضُ سبصُ هیداى جاذبِ‬ ‫گسدضگسی هْن ضْس شًجاى است‬ ‫ؾطٍیؽ ذبطی ‪ -‬نؾتاًسنض ظًزاى فیر ظهاى نىوتوتواح‬ ‫نیی پطٍغُ تَؾظ زؾتگاُ هتَل نهط هکروم ذوَنّوس‬ ‫قس ِّ نهیسٍنضین زض نؾطؿ ٍٍور بوِ فوٌوَنى رواشبوِ‬ ‫فطزقگطی قْط هقطى قَز‪ .‬هحؿی نىکاضچ نىوعٍز‬ ‫فوطنى قْطی یْ نظ نٍلَیتْای ّاضی نؾتاى هحؿَ‬ ‫ه قَز ِّ زض نَضت ًبَز اى‪ً ،‬و تَنى رای بْتوط‬ ‫بطنی ظیؿتی تبسی ّطز‪.‬‬ ‫ٍی با بیاى نیٌِْ ّویی هؿالِ هْن بطنی قْطؾتاى ّوای‬ ‫نؾتاى ًیع ضخ ذوَنّوس ٍ زض بواظزیوسّوای هویوسنًو‬ ‫ٍضقیر فوطنى قْطی بطضؾ ذَنّس قس‪ ،‬نضاىِ ّطز‬ ‫ّطفع ًبایس ًؿبر بِ فولْطز ّاضی ضضایر زنقور ٍ‬ ‫زض ٍنٍـ ٍاًـ بَز‪ ،‬بلِْ ّویکِ بایس فیر فَب ّؿتین ٍ‬ ‫با نًطغی هضافو تالـ ّطز‪.‬نؾتاًوسنض ظًوزواى نزنهوِ‬ ‫زنز نیی ‪ ۲‬پطٍغُ بِ لحاػ ىٌ ٍ لزؿتویوْو هکوْو‬ ‫ذان ًسنضًس ٍ بیکتطیی هؿالِ بِ ّواٌّگ بیی برک‬ ‫با زؾتگاّْای نرطنی زیگط باظ ه فطزز ِّ بایس نیوی‬ ‫ّاضّا بِ ؾطفر نًزام فیطز‪.‬‬ ‫نىکاضچ با تاّیس بط نیٌِْ ًبایس بِ زلی فسم ّواٌّگ‬ ‫بیی برک پطٍغُ ضنّس بواًس‪ ،‬نزنهِ زنز زض ظهاى حاضط‬ ‫ّاضفاُ پطٍغُ هطبَط بِ ؾوبوعُ هویوسنى ىوقوال نؾور ٍ‬ ‫نٍلَیر هی ًیع نیی نؾر ًرَنّن فصنقر حتو یوِ‬ ‫ضٍظ بِ زالی ىٌ ٍ میطىٌ پطٍغُ میطىوقوال قوَز‪ٍ.‬ی‬ ‫تهطیا ّطز حت زض نَضت بطٍظ زالی ىٌ ًیع نیوی‬ ‫پطٍغُ ّا بطضؾ ٍ نرطنی اى قتا زنزُ ذَنّوس قوس‬ ‫تا نیی پطٍغُ ّا زض هست تقییی قسُ بِ پایاى بطؾس‪.‬‬ ‫زئیس اتاق اصٌاف‪ :‬اصالح قیوت ًاى دز ّوداى ضسٍزی است‬ ‫ؾطٍیؽ ذبطی ‪ -‬ضئیؽ نتاً ننوٌواه‬ ‫ّوسنى با نقاضُ بِ نىعنیف ّعیٌوِ ّوای‬ ‫تَلیس ًاى ذَنؾتاض ننالح ٍیوور نیوی‬ ‫هازُ مصنی زض قْطؾتاى ّووسنى قوس‪.‬‬ ‫حؿیی هحطنب نؽْاض زنقر ّعیٌِّای‬ ‫پرر ًاى نىعنیف چکوگیوطی زنقوتوِ‬ ‫بِعَضی ِّ فسم تنییط ٍیوور ًواى بوا‬ ‫تَرِ بِ تَضم باال ًگطنً ّای ضن بوطنی‬ ‫نیی نٌو زض نٍتهازی ًبَزى تَلیس ًاى‬ ‫نیوووزووواز ّوووطزُ ٍ هوووقووواـ ٍ‬ ‫ظًسف ذاًَنزُ نیی ٍکط ظحوتْف ضن بِ چالف ّکاًسُ نؾر‪ٍ.‬ی نضواىوِ ّوطز نىوعنیوف‬ ‫چٌسیی بطنبطی ٍیور هَنز نٍلیِ هاًٌس ذویطهایِ‪ ،‬حو ٍ ًَ ‪ ،‬زؾتوعز ّاضفطی ٍ بویوووِ ٍ‬ ‫ا ‪ ،‬بطً‪ ،‬فاظ ٍ نراضُ بْای ٍنحس نٌی ‪ ،‬باظًگطی ٍ ننالح ٍیور ًاى ضن نرتٌا ًواپوصیوط‬ ‫ّطزُ نؾر‪.‬ضئیؽ نتاً ننٌاه ّوسنى با تاّیس بط نیٌِْ ننالح ٍیور ًاى ٍ ٍنٍوقو ؾواظی‬ ‫ًطخ اى با ًگاُ حوایت هغالبِ رسی ذباظنى نؾر‪ ،‬فیر نیی هَضَؿ ه توَنًوس هوَروب‬ ‫تاهیی حًََ ههطهٌٌّسفاى ٍ نضتَای ّیییر ًاى‪ ،‬رلَفیطی نظ توقوغویولو ذوَزؾوطنًوِ‬ ‫ًاًَنی ّا‪ّ ،‬اّف نو ّای نًتؾاض ذطیس‪ ،‬نىعنیف ظهاى پرر ًاى‪ ،‬هتوٌواؾوب ؾواظی ٍظى‬ ‫چاًِ ٍ بْبَز حزن ًاى ٍ حت ّاّف ىطٍـ اضز ٍ حصه زالالى نظ چطذِ ًاى ضن بِ ّووطنُ‬ ‫زنقتِ باقس‪.‬هحطنب با نقاضُ بِ نیٌِْ بحج اضز ٍ ًاى پیچیسف ذان زنضز‪ ،‬نظ هؿوئوَالى‬ ‫نؾتاى ذَنؾر هغالبات نٌو ًاًَنیاى ضن بطضؾ ٍ پاؾر هٌغَ بِ اى بسٌّس ِّ هٌزط بوِ‬ ‫تاهیی ًؾط ىقاالى نیی فطنِ ٍ حیؼ حًََ ههطه ٌٌّسفاى قَز‪ .‬بوِ تواظفو نؾوتواًوسنض‬ ‫ّوسنى زض ّاضفطٍُ تٌؾین باظنض با قطط ٍ قطٍع زضذَنؾر نتحازیِ ًاًَنیاى ضن پصیطىر ٍ‬ ‫فیر با ننالح ٍیور ًاى بِ قطط نذص هزَظ نظ هطّع(تْطنى) هَنىٌ ّؿتین نها ّیییر ًواى‬ ‫ًیع بایس بْبَز یابس ٍ هَرب ضضایر ههطه ٌٌّسفاى قَز‪.‬‬ صفحه 3 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫* یکشنبه‬ ‫* ‪ 52‬مهر‬ ‫* ‪ 01‬اکتبر‬ ‫* ‪01‬ربیع االول‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫‪2115‬‬ ‫* شماره (سایی)‪:‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫‪0011‬‬ ‫‪5150‬‬ ‫‪0001‬‬ ‫* صفحه ‪0‬‬ ‫اهادهباش بیوارستاى ها برای هوج ضطن کرونا‬ ‫ ‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ٚ -‬ظیط ث‪ٟ‬ساقت ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ٝ‬‬ ‫تٕ‪ٟ‬یسات الظْ ثطای ٔ‪ٛ‬د قکٓ ورط‪٘ٚ‬رب زض‬ ‫وک‪ٛ‬ض زیس‪ ٜ‬قس‪ ٜ‬اؾت‪ٌ ،‬فت‪ ۸‬أیس‪ٚ‬اضیٓ ثرب‬ ‫‪ٚ‬اوؿی‪ٙ‬بؾی‪ ٖٛ‬ظیبزی و‪ ٝ‬ا٘زربْ قرس‪ ٚ ٜ‬ثرب‬ ‫ضػبیتی و‪ٔ ٝ‬طزْ ٔیو‪ٙٙ‬س‪ٛٔ ،‬د ثؼسی ٘ؿجت‬ ‫ث‪ٛٔ ٝ‬د لجُ ؾجىتط ثبقس‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬عاضـ ایؿ‪ٙ‬ب‪ ،‬ث‪ٟ‬طاْ ػیٗ اِّر‪ٟ‬ری ٌرفرت‪۸‬‬ ‫ثطای ٔ‪ٛ‬د قکٓ وط‪٘ٚ‬ب ‪ ٓٞ‬تٕ‪ٟ‬یسات الظْ ضا‬ ‫ا٘زبْ زاز‪ ٜ‬ایٓ ‪ ٓٞ ٚ‬ثیٕبضؾتبٖ ‪ٞ‬ربیرٕربٖ زض‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫حبَ أبز‪ٜ‬ثبـ ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی افع‪ٚ‬ز‪ٕٞ ۸‬چ‪ٙ‬یٗ پطؾ‪ ،ُٙ‬پعقىبٖ‪ ،‬پطؾتبضاٖ ‪ ٚ‬وٕیت‪ٞٝ‬بی ػّٕی زض حبَ أبزٌی ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س ‪ٚ‬‬ ‫ثب تزطثیبتی و‪ ٝ‬اظ ٌصقت‪ ٝ‬زاقتیٓ ٍ٘طا٘ی اظ ٘ظط زضٔبٖ ‪ٚ‬ر‪ٛ‬ز ٘ساضز‪.‬‬ ‫ػیٗ اِّ‪ٟ‬ی تبویس وطز‪ ۸‬أیس‪ٚ‬اضیٓ ثب ‪ٚ‬اوؿی‪ٙ‬بؾی‪ ٖٛ‬ظیبزی و‪ ٝ‬ا٘زبْ قس‪ ٚ ٜ‬ضػبیرتری ور‪ٔ ٝ‬رطزْ‬ ‫ٔیو‪ٙٙ‬س ٔ‪ٛ‬د ثؼسی ٘ؿجت ث‪ٛٔ ٝ‬د لجّی ؾجهتط ثبقس‪.‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫خودروسازاى ارتقای جدی را در دستور ‬ ‫کار قرار دهند‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ٔ -‬ؼب‪٘ ٖٚ‬ظبضت ‪ ٚ‬ثبظضؾی أ‪ٛ‬ض ت‪ِٛ‬ریرس ‪ٚ‬‬ ‫ت‪ٛ‬ؾؼ‪ ٝ‬ؾبظٔبٖ ثبظضؾی وُ وک‪ٛ‬ض ٌفت‪ ۸‬ذر‪ٛ‬زض‪ٚ‬ؾربظاٖ‬ ‫‪ٕٞ‬عٔبٖ ثب حُ ٔکىالت ربضی ثبیس اضتمبی رسی ضا زض‬ ‫زؾت‪ٛ‬ض وبض ذ‪ٛ‬ز لطاض ز‪ٙٞ‬س‪.‬غالٔؼجبؼ غالٔؼّی تطوی زض‬ ‫٘کؿت ٔؼب‪٘ٚ‬بٖ ‪ ٚ‬وبضق‪ٙ‬بؾبٖ ؾبظٔبٖ ثبظضؾی وُ وک‪ٛ‬ض‬ ‫ثب ٔسیطػبُٔ‪ٔ ،‬ؼب‪٘ٚ‬بٖ ‪ ٚ‬وبضق‪ٙ‬بؾبٖ ٌط‪ ٜٚ‬ن‪ٙ‬ؼتری ایرطاٖ‬ ‫ذ‪ٛ‬زض‪ ٚ‬افع‪ٚ‬ز‪ٔ ۸‬کىالت ربضی ‪ ٚ‬ض‪ٚ‬ظٔط‪ ٜ‬ذر‪ٛ‬زض‪ٚ‬ؾربظاٖ‬ ‫ٔب٘‪ٙ‬س ذ‪ٛ‬زض‪ٞٚ‬بی وف ‪٘ ٚ‬بلم ث‪ٛ٘ ٝ‬ػی حُ ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س قس‪،‬‬ ‫أب ا٘تظبض زاضیٓ و‪ ٝ‬تیییطات ث‪ٙ‬یبزی ‪ ٚ‬اضتمبی ررسی زض‬ ‫٘ظبٔبت ٔ‪ٛ‬ر‪ٛ‬ز ذ‪ٛ‬زض‪ٚ‬ؾبظاٖ ‪ ٚ‬ر‪ٟ‬ف اؾبؾی زض ت‪ِٛ‬ریرس‬ ‫قىُ ٌیطز تب ا٘تظبضات اؾبؾی اظ ایٗ ن‪ٙ‬ؼت پبؾد زاز‪ٜ‬‬ ‫ق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی اضبف‪ ٝ‬وطز‪ ۴۷ ۸‬ق‪ٟ‬طی‪ٛ‬ض زض ٔحُ ؾبظٔربٖ ثربظضؾری‬ ‫وُ وک‪ٛ‬ض‪ ،‬رّؿ‪ٝ‬ای ثب ذ‪ٛ‬زض‪ٚ‬ؾبظاٖ زاقتیٓ و‪ ٝ‬زض اٖ‬ ‫رّؿ‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬زض‪ٚ‬ؾبظاٖ ثطای الساْ ر‪ٟ‬بزی اػالْ أربزٌری‬ ‫وطز٘س أط‪ٚ‬ظ ‪ ٓٞ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ قس و‪ٞ ۱۱ ٝ‬رعاض زؾرترٍرب‪ ٜ‬اظ‬ ‫ذ‪ٛ‬زض‪ٞ ٚ‬بی ٘بلم‪ ،‬تزبضی قس‪ ٜ‬و‪ ٝ‬ثب زض ٘ظرط ٌرطفرترٗ‬ ‫افعایف ت‪ِٛ‬یس ذ‪ٛ‬زض‪٘ ،ٚ‬کبٖ ٔیز‪ٞ‬س السأبت ر‪ٟ‬بزی زض‬ ‫ن‪ٙ‬ؼت ذ‪ٛ‬زض‪ٚ‬ؾبظی قىُ ٌطفت‪ ٝ‬اؾت‪.‬‬ ‫تطوی ٌفت‪ ۸‬ثب افرعایرف تر‪ِٛ‬ریرس ٔکرىرالت زیرٍرط‬ ‫ذ‪ٛ‬زض‪ٚ‬ؾبظاٖ ٔب٘‪ٙ‬س ٘مسی‪ٍٙ‬ی ‪ ٓٞ‬حُ ٔیق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی افع‪ٚ‬ز‪ ۸‬ؾبظٔبٖ ثبظضؾی وُ وک‪ٛ‬ض ث‪ ٝ‬ػ‪ٙ‬ر‪ٛ‬اٖ ٔرطررغ‬ ‫٘بهط و‪٘ ٝ‬ظبضت‪ٞ‬بی ترههی ‪ ٓٞ‬ا٘زبْ ٔی ز‪ٞ‬رس ثرطای‬ ‫ضفغ ٔکىالت زض و‪ٙ‬بض ذ‪ٛ‬زض‪ٚ‬ؾبظاٖ لرطاض زاضز ضرٕرٗ‬ ‫ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ثطای انالح ٘ظبْ لیٕت ٌرصاضی ‪ٔ ٚ‬ر‪ٛ‬ضر‪ٛ‬ػربت‬ ‫ٔطتجظ ثب ق‪ٛ‬ضای ضلبثت ‪ٞ ٚ‬رٕرچر‪ٙ‬ریرٗ ‪ٞ‬رٕرب‪ٞ‬ر‪ٙ‬رٍری ثرب‬ ‫زؾتٍب‪ٜٞ‬بی زیٍط ٔب٘‪ٙ‬س ٌٕطن ‪ ٚ‬ثرب٘ره ‪ٞ‬رب أربزٌری‬ ‫زاضیٓ ث‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬زض‪ٚ‬ؾبظاٖ وٕه و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫بارش باراى و کاهص دها در نیوه ضوالی کطور‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ -‬ضئیؽ ٔطوع ّٔی پیفثی‪ٙ‬ی ‪ٔ ٚ‬سیطیت ثحطاٖ ٔربعطات ‪ٚ‬ضغ ‪ٛٞ‬ا ضٕٗ اقبض‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬فؼربِریرت‬ ‫ؾبٔب٘‪ ٝ‬ثبضقی زض ٘یٕ‪ ٝ‬قٕبِی‪ ،‬اظ وب‪ٞ‬ف زٔبی ایٗ ٔ‪ٙ‬بعک عی ض‪ٚ‬ظ‪ٞ‬بی پبیب٘ی ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬ربضی ذجط زاز‪.‬‬ ‫نبزق ضیبییبٖ زض ٌفت ‪ ٌٛ ٚ‬ثب ایؿ‪ٙ‬ب ضٕٗ اقبض‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬تحّیُ اذطیٗ ٘مک‪ٞٝ‬بی پیفیبثی ‪ٛٞ‬اق‪ٙ‬بؾری اهر‪ٟ‬ربض‬ ‫وطز‪ٟٔ ۴۳ ٚ ۴۲( ۸‬ط) زض ثرف‪ٞ‬بیی اظ اؾتبٖ‪ٞ‬بی ٌیالٖ‪ٔ ،‬بظ٘سضاٖ‪ ،‬اضزثیُ‪ ،‬قٕبَ اؾتبٖ‪ٞ‬ربی اشضثربیرزربٖ‬ ‫غطثی ‪ ٚ‬اشضثبیزبٖ قطلی ‪ ٚ‬اضتفبػبت اِجطظ اثط٘بوی ‪ ٚ‬ثبضـ ذفیف ثبضاٖ پیفثی‪ٙ‬ی ٔیق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ازأ‪ ٝ‬زاز‪ ۸‬اظ ثؼساظه‪ٟ‬ط ز‪ٚ‬ق‪ٙ‬ج‪ ٚ ٝ‬عی ؾ‪ٝ‬ق‪ٙ‬ج‪ٟٔ ۴۵ ٚ ۴۴( ٝ‬ط) زض ٘‪ٛ‬احی قٕبَ غطه‪ ،‬ؾر‪ٛ‬احرُ زضیربی‬ ‫ذعض ‪ ٚ‬اضتفبػبت اِجطظ ضقس اثط‪ ،‬ثبضـ پطاو‪ٙ‬س‪ٌ ٜ‬ب‪ٞ‬ی ضػس‪ٚ‬ثطق ‪ٚ ٚ‬ظـ ثبز قسیس ٔ‪ٛ‬لت ا٘تظبض ٔیض‪ٚ‬ز‪.‬‬ ‫ضئیؽ ٔطوع ّٔی پیفثی‪ٙ‬ی ‪ٔ ٚ‬سیطیت ثحطاٖ ٔربعطات ‪ٚ‬ضغ ‪ٛٞ‬ا افع‪ٚ‬ز‪ ۸‬تسا‪ ْٚ‬ایٗ قطایظ چ‪ٟ‬بضق‪ٙ‬رجر‪۴۶( ٝ‬‬ ‫ٔ‪ٟ‬ط) ثب قست ثیکتط ثطای ٘‪ٛ‬احی شوط قس‪ ٚ ٜ‬ثرف ‪ٞ‬بیی اظ ذطاؾبٖ قٕبِی ٔ‪ٛ‬ضز ا٘تظبض اؾرت ‪ ٚ‬ثریرکریر‪ٙ‬ر‪ٝ‬‬ ‫فؼبِیت ؾبٔب٘‪ ٝ‬ثبضقی زض اؾتبٖ‪ٞ‬بی ؾبحّی زضیبی ذعض ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ث‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬فت‪ٚ ٝ‬ی‪ ،‬زض ض‪ٚ‬ظ‪ٞ‬بی پبیب٘ی ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬ربضی‪ ،‬ثطای ٘یٕ‪ ٝ‬قٕبِی وک‪ٛ‬ض ض‪٘ٚ‬س وب‪ٞ‬ف زٔرب ا٘رترظربض ٔری ض‪ٚ‬ز‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ أط‪ٚ‬ظ (‪ٟٔ ۴۲‬ط) زض ٘‪ٛ‬اض قطلی وک‪ٛ‬ض ‪ ٚ‬اظ فطزا تب چ‪ٟ‬بضق‪ٙ‬ج‪ ۴۳( ٝ‬تب ‪ٟٔ ۴۶‬رط) زض ثرطذری ٘ر‪ٛ‬احری‬ ‫غطه‪ ،‬ر‪ٛٙ‬ه غطه ‪ ٚ‬اؾتبٖ ‪ٞ‬بی ؾبحّی ذّیذ فبضؼ ‪ٚ‬ظـ ثبز قسیس ٔ‪ٛ‬لت ‪ ٚ‬زض ٔ‪ٙ‬بعک ٔؿترؼرس ذریرعـ‬ ‫ٌطز ‪ ٚ‬ذبن پیفثی‪ٙ‬ی ٔیق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫جسئیات بازگطایی هدارس از اباى‪/‬دانص اهوزاى هطوول حضور در هدارس‬ ‫کاهص هسینه درهاى ‪ ۴۴‬هیلیوى بیوه ضده در دستور کار وزارت رفاه‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ -‬ؾر‪ٍٛٙ‬ی ‪ٚ‬ظاضت أ‪ٛ‬ظـ ‪ ٚ‬پط‪ٚ‬ضـ زض أرط‬ ‫ثبظٌکبیی ٔساضؼ‪ ،‬رعئیبت ‪٘ ٚ‬ح‪ ٜٛ‬ثبظٌکبیی ٔساضؼ زض اثربٖ‬ ‫ٔب‪ ٜ‬ضا اػالْ وطز‪.‬‬ ‫ػّیطضب وٕطئی اه‪ٟ‬بض وطز‪ ۸‬زض ٔ‪ٟ‬طٔب‪ ٜ‬قب‪ٞ‬س ثبظٌکبیی تسضیزی‬ ‫ٔساضؼ ض‪ٚ‬ؾتبیی ‪ ٚ‬ػکبیطی ث‪ٛ‬زیٓ‪ٕٞ .‬چ‪ٙ‬یٗ ٔرزر‪ٛ‬ظ فرؼربِریرت‬ ‫ٔسیطیت قس‪ٌ ٚ ٜ‬ط‪ ٜٚ‬ث‪ٙ‬سی قس‪ ٜ‬زا٘ف أ‪ٛ‬ظاٖ ا‪ َٚ‬اثتسایری ثر‪ٝ‬‬ ‫ٔ‪ٙ‬ظ‪ٛ‬ض اق‪ٙ‬بیی ثب ٔؼّٓ ‪ٔ ٚ‬حیظ ٔسضؾ‪ ٝ‬نبزض قس‪ٔ .‬ساضؼ ف‪ٙ‬ی ‪ٚ‬‬ ‫حطف‪ ٝ‬ای ‪ ٚ‬وبضزا٘ف ٘یع ثطای زض‪ٚ‬ؼ ٔ‪ٟ‬بضتی ‪ ٚ‬وبضٌب‪ٞ‬ی ٔزبظ ث‪ ٝ‬فؼبِیت ‪ ٚ‬ثبظٌکبیی حض‪ٛ‬ضی ث‪ٛ‬ز٘س‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی افع‪ٚ‬ز‪ ۸‬ثطای اثبٖ ٔب‪ ٜ‬ثط٘بٔ‪ ٝ‬ثط ایٗ اؾت و‪ ٝ‬ثب ت‪ٛ‬ر‪ ٝ‬ث‪ٌ ٝ‬ؿترطـ قرطایرظ ثر‪ٟ‬رساقرتری ‪ ٚ‬تر‪ٛ‬ؾرؼر‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬اوؿی‪ٙ‬بؾی‪ ٖٛ‬زض وک‪ٛ‬ض ‪ ٚ‬حتی ‪ٚ‬اوؿی‪ٙ‬بؾی‪ ٖٛ‬زا٘ف أ‪ٛ‬ظاٖ‪ ،‬ثبظٌکبیی ٔساضؼ ق‪ٟ‬طی ٘یع اغبظ ق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ؾر‪ٍٛٙ‬ی ‪ٚ‬ظاضت أ‪ٛ‬ظـ ‪ ٚ‬پط‪ٚ‬ضـ زض أط ثبظٌکبیی ٔساضؼ ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ٚ ٝ‬اوؿی‪ٙ‬بؾی‪ ٖٛ‬زا٘ف أ‪ٛ‬ظاٖ‬ ‫قطط ثبظٌکبیی ٔساضؼ ٘ج‪ٛ‬ز‪ ٜ‬اؾت‪ ،‬أب ثب ت‪ٛ‬ؾؼ‪ ٝ‬ایٗ ض‪٘ٚ‬س فضبی ث‪ٟ‬تطی ایزبز ٔی ق‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬زا٘ف أ‪ٛ‬ظاٖ‬ ‫ٔت‪ٛ‬ؾغ‪ ٝ‬ا‪ ،َٚ‬ز‪ٙٞ ٚ ْٚ‬طؾتب٘ی ‪ٞ‬ب قطایظ ث‪ٟ‬تطی ذ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬س زاقت ٌفت‪ ۸‬ث‪ ٝ‬ایٗ تطتیت زض ٘یٕ‪ ٝ‬ا‪ َٚ‬اثبٖ ٔب‪ٜ‬‬ ‫ٔساضؼ وٓ رٕؼیت ق‪ٟ‬طی و‪ ٝ‬قطایغکبٖ اضظیبثی قس‪ ،ٜ‬ثرکی اظ فؼبِیت ‪ٞ‬ربی ذر‪ٛ‬ز ضا ثر‪ ٝ‬نر‪ٛ‬ضت‬ ‫حض‪ٛ‬ضی اغبظ ذ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬س وطز‪.‬وٕطئی افع‪ٚ‬ز‪ ۸‬زض ٘یٕ‪ ٝ‬ز‪ ْٚ‬اثبٖ ٔب‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ؾبیط ٔساضؼ ثبلی ٔب٘س‪ٔ ٜ‬ی ضؾریرٓ‪.‬‬ ‫ٔب زض ایٗ ٔؿیط فطنت زاضیٓ و‪ ٝ‬ثبظ ‪ ٓٞ‬قطایظ ضا اضظیبثی و‪ٙ‬یٓ ‪ ٚ‬اٌط الظْ اؾت زض ٔز‪ٛ‬ظ‪ٞ‬ب ترزرسیرس‬ ‫٘ظط وطز‪ ٚ ٜ‬یب زض نس‪ٚ‬ض ا٘‪ٟ‬ب تؿطیغ و‪ٙ‬یٓ و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬قطایظ وّی وک‪ٛ‬ض ‪ ٚ‬ض‪٘ٚ‬س ت‪ٛ‬ؾؼ‪ٚ ٝ‬اوؿی‪ٙ‬بؾی‪ ٖٛ‬ثبظ ٔری‬ ‫ٌطزز‪ٚ.‬ی ازأ‪ ٝ‬زاز‪ ۸‬أیس زاضیٓ ثط اؾبؼ اٍِ‪ٕٞ ٚ ٛ‬ب‪ٍٙٞ‬ی و‪ ٝ‬ثب ‪ٚ‬ظاضت ث‪ٟ‬ساقت زاضیٓ زض ز‪ٞ‬ر‪ ٝ‬ؾر‪ْٛ‬‬ ‫اثبٖ قب‪ٞ‬س ثبقیٓ ٔساضؼ ثعضی ٔب ثرکی اظ فؼبِیت ‪ٞ‬بیکبٖ ضا ث‪ ٝ‬ن‪ٛ‬ضت حض‪ٛ‬ضی ‪ٔ ٚ‬ساضؼ و‪ٛ‬چره‬ ‫‪ ٕٝٞ‬فؼبِیت قبٖ ضا ث‪ ٝ‬ن‪ٛ‬ضت حض‪ٛ‬ضی اضائ‪ٔ ٝ‬ی ز‪ٙٞ‬س ‪ ٚ‬زا٘ف أ‪ٛ‬ظاٖ اظ أ‪ٛ‬ظـ ثربوریرفریرت ترطی‬ ‫ثطذ‪ٛ‬ضزاض ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ٚ -‬ظیط تؼب‪ ،ٖٚ‬وبض ‪ ٚ‬ضفب‪ ٜ‬ارتٕبػی ٌفرت‪۸‬‬ ‫وب‪ٞ‬ف ‪ٞ‬عی‪ ٝٙ‬زضٔبٖ ‪ٔ ۲۲‬یّی‪٘ ٖٛ‬فط ثریرٕر‪ ٝ‬قرس‪ ٜ‬تر ٔریرٗ‬ ‫ارتٕبػی زض زؾت‪ٛ‬ض وبض ایٗ ‪ٚ‬ظاضترب٘‪ ٝ‬لرطاض زاضز‪ٔ.‬رطورع‬ ‫ض‪ٚ‬اثظ ػٕ‪ٔٛ‬ی ‪ ٚ‬اعالع ضؾب٘ی ‪ٚ‬ظاضت تؼب‪ ،ٖٚ‬وبض ‪ ٚ‬ضفرب‪ٜ‬‬ ‫ارتٕبػی‪٘ ،‬کؿت وٕیؿی‪ ٖٛ‬ث‪ٟ‬ساقت ‪ ٚ‬زضٔبٖ ٔزّرؽ ثرب‬ ‫حزت اهلل ػجسإِّىی ‪ٚ‬ظیط تؼب‪ ،ٖٚ‬وبض ‪ ٚ‬ضفب‪ ٜ‬ارتٕبػی ‪ٚ‬‬ ‫ٔیط‪ٞ‬بقٓ ٔ‪ٛ‬ؾ‪ٛ‬ی ٔسیط ػبُٔ ؾبظٔبٖ ت ٔیٗ ارتٕربػری ثر‪ٝ‬‬ ‫ٔ‪ٙ‬ظ‪ٛ‬ض اضائ‪ ٝ‬ثط٘بٔ‪ٞٝ‬بی ایٗ ‪ٚ‬ظاضترب٘‪ ٝ‬زض حر‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬ؾرالٔرت‬ ‫ثطٌعاض قس‪ٚ.‬ظیط تؼب‪ ،ٖٚ‬وبض ‪ ٚ‬ضفب‪ ٜ‬ارتٕبػی ٌفت‪ ۸‬اضتجبعبتٕبٖ ضا ثب ٔزّؽ افعایف ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یرٓ زاز ‪ٚ‬‬ ‫ٔغبِجبت ٕ٘بی‪ٙ‬سٌبٖ زض ح‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬ا٘تربثی‪ ٝ‬ضا ضؾیسٌی ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ وطز‪ٚ.‬ی ازأر‪ ٝ‬زاز‪ ۸‬ایر‪ٙ‬رىر‪ ٝ‬ررّرؿربت‬ ‫ترههی ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ػی زض ٔ‪ٛ‬ضز ٘ظبْ ثیٕ‪ ٝ‬ای‪ ،‬قؿتب ‪ ٚ‬ؾطٔبی‪ٌ ٝ‬صاضی ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬ث‪ٟ‬رساقرت ‪ ٚ‬زضٔربٖ ضا زض‬ ‫وٕیؿی‪ ٖٛ‬ث‪ٟ‬ساقت ‪ ٚ‬زضٔبٖ زاقت‪ ٝ‬ثبقیٓ السأی ٔوحط اؾت ‪ ٚ‬زض رّؿ‪ٔ ٝ‬ؼبضف‪ٛٔ ٝ‬ؾ‪ٛ‬ی ٔرسیرطػربٔرُ‬ ‫ت ٔیٗ ارتٕبػی ت ویس وطزیٓ و‪ ٝ‬قؿتب ٔتؼّک ث‪ ٝ‬ت ٔیٗ ارتٕبػی اؾت ‪ ٚ‬ثبیس ثب اٖ ‪ٕٞ‬ب‪ ًٙٞ‬ثربقرس ‪ٚ‬‬ ‫٘یبظ ٘یؿت ذ‪ٛ‬ز ضا ظیطٔزٕ‪ٛ‬ػ‪ٚ ٝ‬ظیط ثسا٘س ‪ ٚ‬ت ویس وطزیٓ تب ظٔب٘ی و‪ٔ ٝ‬سیطػبُٔ ت ٔیٗ اررترٕربػری‬ ‫ٔ‪ٙ‬ه‪ٛ‬ه ٘کس‪ٚ ٜ‬اضز وبض قؿتب ٘ک‪ٛ‬یٓ ‪ٔ ٚ‬سیطػبُٔ ثبیس ضئیؽ قؿتب ضا تؼییٗ و‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ػجسإِّىی ثب یبزا‪ٚ‬ضی ای‪ٙ‬ى‪ ۲ ٝ‬ضا‪ٞ‬جطز ضا زض ح‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬ث‪ٟ‬ساقت ‪ ٚ‬زضٔبٖ زض ت ٔیٗ ارتٕبػری پریرٍریرطی‬ ‫ٔیو‪ٙ‬یٓ ‪ ٚ‬ثط٘بٔ‪ٞٝ‬بی تفهیّی اٖ ضا زض ٘کؿت‪ٞ‬بی ای‪ٙ‬س‪ ٜ‬اضائ‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ وطز‪ٌ ،‬فت‪ ۸‬ػساِت زض اضائر‪ٝ‬‬ ‫ذسٔبت ث‪ٟ‬ساقتی ضا ٔ‪ٛ‬ضز ت‪ٛ‬ر‪ ٝ‬لطاض زازیٓ ‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬یٗ ‪ٔ ۱‬ح‪ٛ‬ض زض ح‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬ػرساِرت زض ذرسٔربت ضا‬ ‫پیٍیطی ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ وطز ‪ ٚ‬ثبیس ثؿتط ٔ‪ٙ‬بؾت ثطای ذسٔبتضؾب٘ی ضا فطا‪ ٓٞ‬و‪ٙ‬یٓ؛ یىی اظ ثط٘بٔر‪ٞ ٝ‬رب ایرٗ‬ ‫اؾت و‪ ٝ‬پط‪ٚ‬غ‪ٜٞ‬بیی و‪ ٝ‬قط‪ٚ‬ع قس‪٘ ٚ ٜ‬یٕ‪ ٝ‬وبض‪ ٜ‬ض‪ٞ‬ب قس‪ ٜ‬ضا ث‪ ٝ‬ؾطػت تىٕیُ و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫دار هیضوند‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫سال اینده خانه‬ ‫هددجویاى کویته اهداد تا ‪ ۴‬‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪-‬لبئٓ ٔمبْ وٕیت‪ ٝ‬أساز ثب اقبض‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ثط٘بٔ‪ ٝ‬ز‪ِٚ‬ت ثطای ؾبذت ؾبال٘‪ ٝ‬یه ٔیّی‪ٔ ٖٛ‬ؿىرٗ‪،‬‬ ‫ٌفت‪ ۸‬ثب اذتهبل ‪ٞ ۱۴۰‬عاض ٔؿىٗ ث‪ٔ ٝ‬سزر‪ٛ‬یبٖ‪ ،‬تٕبٔی ذب٘‪ٛ‬از‪ٜٞ‬بی وٕیت‪ ٝ‬أساز تب ‪ ۲‬ؾربَ ایر‪ٙ‬رس‪ٜ‬‬ ‫ذب٘‪ ٝ‬زاض ٔی ق‪٘ٛ‬س‪ٔ .‬هغفی ذبوؿبض ل‪ٟ‬ط‪ٚ‬زی افع‪ٚ‬ز‪ ۸‬ضفغ ٔکىالت ٘یبظٔ‪ٙ‬ساٖ زض ظٔی‪ٞٝٙ‬بی ٔرتّف ثر‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬یػ‪ٔ ٜ‬ؿىٗ اظ ‪ٚ‬هبیف حبوٕیتی اؾت و‪ ٝ‬ث‪ٕٞ ٝ‬یٗ ٔ‪ٙ‬ظ‪ٛ‬ض احساث ؾبال٘‪ ٝ‬یه ٔیّی‪ٔ ٖٛ‬ؿىٗ تب چر‪ٟ‬ربض‬ ‫ؾبَ ای‪ٙ‬س‪ ٜ‬اظ ؾ‪ٛ‬ی ز‪ِٚ‬ت پیف ثی‪ٙ‬ی قس‪ ٜ‬اؾت‪ٚ.‬ی ثب اقبض‪ ٜ‬ث‪ٕٞ ٝ‬ىبضی ذ‪ٛ‬ه ز‪ِٚ‬ت ثب ورٕریرتر‪ ٝ‬أرساز‬ ‫ثطای یبضیضؾب٘ی ث‪ٔ ٝ‬سزر‪ٛ‬یبٖ‪ ،‬ازأ‪ ٝ‬زاز‪ ۸‬ذ‪ٛ‬قجرتب٘‪ ٝ‬زض ز‪ِٚ‬ت رسیس ثط٘بٔ‪ٞٝ‬بی ثؿیربض ذر‪ٛ‬ثری ثرطای‬ ‫وٕه ث‪٘ ٝ‬یبظٔ‪ٙ‬ساٖ ‪ ٚ‬ضفغ ٔکىالت انّی ‪ ٚ‬اؾبؾی ا٘بٖ عطحضیعی قس‪ ٜ‬اؾت‪ .‬زض ‪ٕٞ‬یٗ ضاؾرترب ‪۱۴۰‬‬ ‫‪ٞ‬عاض ‪ٚ‬احس ٔؿىٗ زض ع‪ َٛ‬چ‪ٟ‬بض ؾبَ ث‪ٔ ٝ‬سزر‪ٛ‬یبٖ وٕیت‪ ٝ‬أساز اذتهبل یبفت‪ ٝ‬اؾت ‪ ٚ‬ؾبال٘‪ٞ ۷۰ ٝ‬عاض ‪ٚ‬احس ثرطای رربٔرؼر‪ٞ ٝ‬رست ؾربذرتر‪ ٝ‬ذر‪ٛ‬ا‪ٞ‬رس‬ ‫قس‪.‬لبئٓ ٔمبْ وٕیت‪ ٝ‬أساز ثط ضط‪ٚ‬ضت ‪ٕٞ‬ىبضی ٔطزْ‪ ،‬ذیطاٖ ‪ٟ٘ ٕٝٞ ٚ‬بز‪ٞ‬ب زض ؾبذت ٔؿىٗ ٔسزر‪ٛ‬یبٖ تبویس ‪ ٚ‬ذبعط٘کبٖ وطز‪ ۸‬تىی‪ٌٝ‬ب‪ ٜ‬انّی ورٕریرتر‪ٝ‬‬ ‫أساز ٔطزْ ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س ‪ ٚ‬ذ‪ٛ‬قجرتب٘‪ٔ ٝ‬طزْ زض ‪ ٕٝٞ‬ثط٘بٔ‪ٞٝ‬ب‪ ،‬وٕیت‪ ٝ‬أساز ضا ‪ٕٞ‬طا‪ٞ‬ی وطز‪ٜ‬ا٘س‪.‬ذبوؿبض اه‪ٟ‬بض وطز‪ ۸‬ثب احساث ‪ٞ ۱۴۰‬عاض ‪ٚ‬احس‪ٔ ،‬کرىرُ ٔؿرىرٗ‬ ‫تٕبْ ٔسزر‪ٛ‬یبٖ حُ ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س قس ‪ ٕٝٞ ٚ‬ا٘بٖ زض پبیبٖ چ‪ٟ‬بض ؾبَ‪ ،‬ذب٘‪ٝ‬زاض ٔیق‪٘ٛ‬س‪.‬‬ ‫تا ‪ ۳‬سال اینده ضبکه هلی اطالعات ‬ ‫خواهین داضت‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ٚ-‬ظیط اضتجبعبت ‪ ٚ‬فر‪ٙ‬رب‪ٚ‬ضی اعرالػربت‬ ‫ٌفت‪ ۸‬تب ؾ‪ ٝ‬ؾبَ ای‪ٙ‬س‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬قىُ وربٔرُ قرجرىر‪ٔ ٝ‬رّری‬ ‫اعالػبت ضا ٔحمک ٔیو‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫زوتط ػیؿی ظاضع پ‪ٛ‬ض افع‪ٚ‬ز‪ ۸‬قجى‪ٔ ٝ‬رّری اعرالػربت ثر‪ٝ‬‬ ‫ٔؼ‪ٙ‬بی لغغ زؾتطؾی ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬تط٘ت ر‪ٟ‬ب٘ی ٘یؿت ثرّرىر‪ ٝ‬ثر‪ٝ‬‬ ‫ٔؼ‪ٙ‬بی اٖ اؾت و‪ ٝ‬زض وک‪ٛ‬ض یه قجىر‪ ٝ‬پرط هرطفریرت‬ ‫زاقت‪ ٝ‬ثبقیٓ تب ‪ٞ‬ط ‪ٚ‬لت ثر‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ ث‪ ٝ‬اضتجبعبت ثیٗ اِرٕرّرُ‬ ‫ٔطتجظ ق‪ٛ‬یٓ‪ ،‬اظ حساوخط هطفیت ذ‪ٛ‬زٔبٖ اؾتفبز‪ ٜ‬و‪ٙ‬یٓ ‪ٚ‬‬ ‫تزطث‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ثی زض ای‪ٙ‬س‪ ٜ‬زاقت‪ ٝ‬ثبقیٓ‪ٚ.‬ی اضبف‪ ٝ‬ورطز‪ٔ ۸‬رب‬ ‫هطفیت‪ٞ‬بی ثؿیبض ذ‪ٛ‬ثی زض ت‪ِٛ‬یس ٔحه‪ٛ‬الت ٔطتجرظ ثرب‬ ‫ح‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬اضتجبعبت زض وک‪ٛ‬ض زاضیٓ تز‪ٟ‬یعاتی ٔب٘ر‪ٙ‬رس ٔر‪ٛ‬زْ‬ ‫ا٘تٗ تب تز‪ٟ‬یعات قجى‪ ٝ‬ا٘تمبَ ا٘‪ٛ‬اع ؾ‪ٛ‬ئی ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬تز‪ٟ‬یعات‬ ‫‪ ٚ‬الی‪ٞ ٝ‬بی ٔرتّفی و‪ٚ ٝ‬الؼب ٔبیر‪ ٝ‬افرتررربض اؾرت‪ٚ.‬ظیرط‬ ‫اضتجبعبت ٌفت‪ ۸‬ت‪ٛ‬إ٘‪ٙ‬سی ‪ٞ‬بی ظیبزی زض وک‪ٛ‬ض ‪ٚ‬رر‪ٛ‬ز‬ ‫زاضز ‪ٔ ٚ‬ی ق‪ٛ‬ز اظ اٖ اؾتفبز‪ ٜ‬وطز ‪ ٚ‬ثطای ت‪ٛ‬ؾؼ‪ ٝ‬قجرىر‪ٝ‬‬ ‫ّٔی اعالػبت زض وک‪ٛ‬ض نبزضات ایٗ ٔحه‪ٛ‬الت ضا ٘یرع‬ ‫ث‪ ٝ‬وک‪ٛ‬ض ‪ٞ‬بی زیٍط زاضیٓ ‪ ٚ‬أط‪ٚ‬ظ قرب‪ٞ‬رس ٔرحرهر‪ٛ‬الت‬ ‫ایطا٘ی زض ثبظاض ‪ٞ‬بی ذبضری ‪ٞ‬ؿتیٓ ‪ ٚ‬وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬بی ذبضری‬ ‫‪ٕٞ ٚ‬ؿبی‪٘ ٝ‬یع اظ ٔحه‪ٛ‬الت ٔب زضحبَ حبضرط اؾرترفربز‪ٜ‬‬ ‫ٔی و‪ٙٙ‬س‪.‬البی ظاضع پ‪ٛ‬ض افع‪ٚ‬ز‪ ۸‬قجى‪ٔ ٝ‬رّری اعرالػربت‪،‬‬ ‫عطحی ثعضی اؾت و‪ ٝ‬ثرف‪ٞ‬بیی اظ اٖ زض ‪ ۶‬ؾبَ اذیط‬ ‫ارطا قس‪ ٜ‬اؾت ‪٘ ٚ‬عزیه ث‪ ۱۳ ٝ‬تب ‪ ۲۰‬زضنس پریرکرطفرت‬ ‫زاقت‪ ٝ‬ایٓ‪.‬‬ ‫اقداهات الزم بعد از برگطت کارت‬ ‫ و برگه سبس خودرو‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذرجرطی‪ -‬ضئریرؽ ٔرطورع‬ ‫قٕبض‪ٌ ٜ‬صاضی پّیرؽ ضا‪ٞ‬ر‪ٛ‬ض ٘ربررب‬ ‫ٌفت‪ٕٛٞ ۸‬ع‪ٙ‬بٖ ثبیس حتٕرب تریریریرط‬ ‫ازضؼ ٔؿى‪٘ٛ‬ی ذ‪ٛ‬ز ضا ث‪ ٝ‬پرّریرؽ‬ ‫اعررالع ز‪ٞ‬رر‪ٙ‬ررس‪.‬ؾررط‪ٞ‬رر‪ٙ‬ررً ػررّرری‬ ‫ٔحرٕرسی افرع‪ٚ‬ز‪ ۸‬ثرؼرس اظ ذرطیرس‬ ‫ذ‪ٛ‬زض‪ ،ٚ‬وبضت ‪ ٚ‬ؾ‪ٙ‬س ذ‪ٛ‬زض‪ ٚ‬اظ عطیک پؿت ث‪ٙٔ ٝ‬عَ ٔبِره ذر‪ٛ‬زض‪ٚ‬‬ ‫اضؾبَ ٔیق‪ٛ‬ز‪ٚ .‬ی ازأ‪ ٝ‬زاز‪ ۸‬وبضت ‪ ٚ‬ؾ‪ٙ‬س ذر‪ٛ‬زض‪ٞٚ‬ربی نرفرط‪ ،‬ثر‪ٝ‬‬ ‫ن‪ٛ‬ضت پؿتی ث‪ٙٔ ٝ‬بظَ ٔبِىبٖ اضؾبَ ٔیق‪ٛ‬ز تب احطاظ ؾى‪٘ٛ‬ت ق‪٘ٛ‬س‪،‬‬ ‫پؿت ‪ ۴‬ثبض زیٍط ث‪ ٝ‬ازضؼ ٔطارؼ‪ٔ ٝ‬ی و‪ٙ‬س‪ ،‬زض ن‪ٛ‬ضت ٘جر‪ٛ‬ز ٔربِره‬ ‫زض ٔ‪ٙ‬عَ‪ ،‬وبضت ذ‪ٛ‬زض‪ ٚ‬ثطٌکتی ٔحؿ‪ٛ‬ه ٔیق‪ٛ‬ز‪ٔ.‬حٕسی ازأ‪ ٝ‬زاز‪۸‬‬ ‫ٌب‪ٔ ٜ‬تمبضیبٖ ازضؼ ذ‪ٛ‬ز ضا اقتجب‪ٞ‬ی شوط ٔی ور‪ٙ‬ر‪ٙ‬رس ور‪ ٝ‬زض ایرٗ‬ ‫قطایظ ٘یع وبضت ذ‪ٛ‬زض‪ ٚ ٚ‬ثطٌ‪ ٝ‬ؾجع ثطٌکت ٔی ذ‪ٛ‬ضز‪ٚ.‬ی تربوریرس‬ ‫وطز‪ ۸‬ث‪ٟ‬تط اؾت ٔتمبضیبٖ ٔحُ ؾى‪٘ٛ‬ت ذ‪ٛ‬ز ضا ث‪ ٝ‬ن‪ٛ‬ضت قفربت ‪ٚ‬‬ ‫‪ٚ‬اضح زض ؾبیت پّیؽ ضا‪ٛٞ‬ض ٘برب شوط و‪ٙٙ‬س‪ .‬ثرطذری ٔرترمربضریربٖ‪،‬‬ ‫ازضؼ ٔحُ ؾى‪٘ٛ‬ت ضا ث‪ ٝ‬اقتجب‪ ٜ‬اػالْ ٔیو‪ٙٙ‬س ‪ٙٔ ٚ‬زط ث‪ ٝ‬ثرط ٌکرت‬ ‫وبضت ذ‪ٛ‬زض‪ٔ ٚ‬یق‪ٛ‬ز‪ .‬ؾط‪ٔ ًٙٞ‬حٕسی افع‪ٚ‬ز‪ ۸‬زض ن‪ٛ‬ضتی و‪ ٝ‬ازاض‪ٜ‬‬ ‫پؿت ث‪٘ ٝ‬کب٘ی شوط قس‪ٔ ٜ‬طارؼ‪ ٝ‬و‪ٙ‬س ‪ ٚ‬ثرب پرطؼ ‪ ٚ‬رر‪ ٛ‬اظ ا‪ٞ‬ربِری‬ ‫ؾبذتٕبٖ ٔت‪ٛ‬ر‪ ٝ‬ق‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬نبحت ذ‪ٛ‬زض‪ ٚ‬ث‪ٔ ٝ‬ؿبفطت ضفرتر‪ ٝ‬یرب ثرطای‬ ‫ٔستی ٘یؿت‪ ،‬ز‪ ٚ‬ثبض زیٍط ث‪٘ ٝ‬کب٘ی شوط قس‪ٔ ٜ‬طارؼ‪ٔ ٝ‬ی ور‪ٙ‬رس ‪ ٚ‬زض‬ ‫ن‪ٛ‬ضتی و‪ ٝ‬فطز حض‪ٛ‬ض ٘ساقت ثطای ا‪ ٚ‬یبززاقتی ٌصاقت‪ ٚ ٝ‬اػالْ ٔی‬ ‫ق‪ٛ‬ز و‪ٔ ٝ‬ساضن ذ‪ٛ‬زض‪ٚ‬ی فطز زض ثبر‪ٔ ٝ‬ؼغّی پؿت اؾت ‪ ٚ‬ث‪ٔ ٝ‬ست‬ ‫ؾ‪ٔ ٝ‬ب‪ ٜ‬زض اٖ رب ٍ٘‪ٟ‬ساضی ٔی ق‪ٛ‬ز‪.‬ضئیؽ ٔطوع قٕبض‪ٌ ٜ‬صاضی پّیؽ‬ ‫ضا‪ٛٞ‬ض ازأ‪ ٝ‬زاز‪ ۸‬چ‪ٙ‬ب٘چ‪ ٝ‬فطز ثؼس اظ ٌصقت ؾ‪ٔ ٝ‬ب‪ٔ ٜ‬طارؼ‪٘ ٝ‬ىطز یره‬ ‫ثبض زیٍط ث‪٘ ٝ‬کب٘ی اػالْ قس‪ٔ ٜ‬طارؼ‪ٔ ٝ‬ی ق‪ٛ‬ز ترب ٔرساضن ذر‪ٛ‬زض‪ٚ‬‬ ‫تح‪ٛ‬یُ زاز‪ ٜ‬ق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ گسارش‬ ‫برابری جنسیتی کالهی بسرگ‬ ‫ بر سر زناى است؟‬ ‫ٔکب‪ٚ‬ض ٔؼب‪ ٖٚ‬أ‪ٛ‬ض ظ٘بٖ ‪ ٚ‬ذب٘‪ٛ‬از‪ ٜ‬ضئیؽ رٕ‪ٟٛ‬ضی‪ ،‬ثب تربوریرس ثرط‬ ‫ِع‪ ْٚ‬ت‪ٛ‬ر‪ٔ ٝ‬ؿئ‪ٛ‬الٖ ث‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ؾؼ‪ ٚ ٝ‬تؿ‪ٟ‬یُ ‪ٚ‬ضظـ ‪ٍٕٞ‬ب٘ی ثطای ظ٘بٖ‪،‬‬ ‫ٌفت‪ ۸‬ثب ت‪ٛ‬ر‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬قطایظ فط‪ٍٙٞ‬ی ‪ ٚ‬ارتٕبػری ‪٘ ٚ‬ر‪ٛ‬ع حرزربه‪،‬‬ ‫ػفبت ‪ ٚ‬حیب زض ظ٘بٖ ‪ ٚ‬زذتطاٖ ایطا٘ی‪ ،‬أىبٖ ا٘رزربْ ثؿریربضی اظ‬ ‫فؼبِیت ‪ٞ‬بی تفطیحی ‪ٚ ٚ‬ضظقی ثطای ا٘‪ٟ‬ب زض ؾغح ٔؼبثط ػرٕر‪ٔٛ‬ری‬ ‫‪ٚ‬ر‪ٛ‬ز ٘ساضز‪ ،‬اظ ایٗ ض‪ٔ ٚ‬ؿئ‪ٛ‬الٖ ثبیس زض ضاؾتبی ت‪ٛ‬ؾؼ‪ٌ ٚ ٝ‬ؿتطـ‬ ‫فضب‪ٞ‬بی تفطیحی ‪ٚ ٚ‬ضظقی ؾبِٓ ثطای ظ٘بٖ الساْ وطز‪ ٚ ٜ‬فطا‪ٚ‬ا٘ری‬ ‫ٔىب٘‪ٟ‬بی ‪ٚ‬ضظقی ‪ ٚ‬تفطیحی ثطای ظ٘بٖ زض زؾت‪ٛ‬ض وبض لطاض ٌیطز تب‬ ‫ظ٘بٖ ‪ ٚ‬زذتطاٖ ثت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س ث‪ ٝ‬ضاحتی تفطیح ور‪ٙ‬ر‪ٙ‬رس‪.‬تر‪ٛ‬ضاٖ ‪ِٚ‬ری ٔرطاز‬ ‫‪ٕٞ‬عٔبٖ ثب اغبظ ‪ٞ‬فت‪ّٔ ٝ‬ی ؾالٔت ظ٘بٖ ایطا٘ی‪ ،‬اه‪ٟ‬بض ورطز‪ ۸‬ظ٘ربٖ‬ ‫ٔؿّٕبٖ ایطا٘ی ث‪ ٝ‬زِیُ ٘‪ٛ‬ع پ‪ٛ‬قف ‪ ٚ‬ض‪ٚ‬اثرظ اررترٕربػری ذر‪ٛ‬ز‬ ‫ٕ٘یت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س زض ‪ٞ‬ط ربیی ‪ٚ‬ضظـ و‪ٙٙ‬س ‪ ٚ‬ثب ت‪ٛ‬ر‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬قرطایرظ ذربل‬ ‫ٔحزج‪ ٝ‬ث‪ٛ‬زٖ‪ ،‬ثبیس أىب٘بت تفطیح ‪ٚ ٚ‬ضظـ ‪ٞ‬رٕرٍرب٘ری ثرطایکربٖ‬ ‫فطا‪ ٓٞ‬ق‪ٛ‬ز‪ٚ.‬ی ازأ‪ ٝ‬زاز‪ ۸‬اٌطچ‪ ٝ‬زض حربَ حربضرط أرىرب٘ربت ‪ٚ‬‬ ‫فضب‪ٞ‬بی ٔؼس‪ٚ‬زی ثطای ‪ٚ‬ضظـ ‪ٍٕٞ‬ب٘ی ‪ ٚ‬تفطیح ظ٘بٖ ‪ٚ‬ر‪ٛ‬ز زاضز‬ ‫أب ایٗ أىب٘بت ثطای ػٕ‪ ْٛ‬وٓ ‪ ٚ‬ثبلی أىرب٘ربت ٘ریرع ٘ریربظٔر‪ٙ‬رس‬ ‫پطزاذت ‪ٞ‬عی‪ ٝٙ‬اؾت ‪ ٚ‬ایٗ زضحبِی اؾت و‪ٔ ٝ‬ب ٘یبظ ث‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ؾؼ‪ ٝ‬ایرٗ‬ ‫أىب٘بت زض تٕبْ ٘مبط وک‪ٛ‬ض اػٓ اظ ٘مبط قر‪ٟ‬رطی ‪ ٚ‬ض‪ٚ‬ؾرتربیری‬ ‫زاضیٓ‪ .‬زض ‪ٚ‬الغ ‪ٚ‬ضظـ ‪ٍٕٞ‬ب٘ی ‪ ٚ‬حطف‪ ٝ‬ای ثطای ظ٘ربٖ ثربیرس زض‬ ‫زؾت‪ٛ‬ض وبض ٔؿئ‪ِٛ‬یٗ ثبقس چطاو‪ ٝ‬ؾالٔت رؿرٓ ‪ ٚ‬ض‪ٚ‬ح ‪ ٚ‬ض‪ٚ‬اٖ‬ ‫ظ٘بٖ زض ٌط‪ٚ ٚ‬ضظـ اؾت‪.‬ایٗ ربٔؼ‪ ٝ‬ق‪ٙ‬بؼ‪ ،‬ؾالٔت ذرب٘ر‪ٛ‬از‪ٚ ٜ‬‬ ‫ربٔؼ‪ ٝ‬ضا زض ٌط‪ ٚ‬پطزاذتٗ ث‪ٔ ٝ‬ؿبئُ ظ٘بٖ زا٘ؿت ‪ ٚ‬افرع‪ٚ‬ز‪ ۸‬ظ٘ربٖ‬ ‫٘مف تؼییٗ و‪ٙٙ‬س‪ ٜ‬ای زض تطثیت فطظ٘ساٖ زاض٘س ‪ ٚ‬اظ ؾر‪ٛ‬ی زیرٍرط‬ ‫٘مف ٔح‪ٛ‬ضی زض‪ ٖٚ‬ذب٘‪ٛ‬از‪٘ ٜ‬یع ثط ػ‪ٟ‬س‪ ٜ‬ظ٘بٖ اؾت‪ .‬زض ایٗ ضاؾرترب‬ ‫ثطای اضتمبء ؾغح ؾالٔت ظ٘بٖ ٘یبظٔ‪ٙ‬س ػُٕ ‪ ٝ٘ ٚ‬حطت ‪ٞ‬ؿتیٓ‪ .‬زض‬ ‫‪ٚ‬الغ ‪ٞ‬ط ؾبِ‪ ٝ‬زؾتٍب‪ٜٞ‬بی ٔرتّف ٔ‪ٛ‬هفا٘س زض ‪ٞ‬فت‪ ٝ‬ؾالٔت ظ٘بٖ‬ ‫ایطا٘ی زضثبض‪ ٜ‬السأبت ‪ ٚ‬عطح ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬ثط٘بٔ‪ٞٝ‬بی ذ‪ٛ‬ز زض ایٗ ظٔریر‪ٙ‬ر‪ٝ‬‬ ‫ٌعاضـ وبض ز‪ٙٞ‬س ‪ ٚ‬ثٍ‪ٛ‬ی‪ٙ‬س و‪ ٝ‬ثطای ؾالٔت ظ٘بٖ چ‪ ٝ‬الرسأربتری‬ ‫ا٘زبْ زاز‪ٜ‬ا٘س؟‪ٔ.‬کب‪ٚ‬ض ٔؼب‪ ٖٚ‬أ‪ٛ‬ض ظ٘بٖ ‪ ٚ‬ذب٘‪ٛ‬از‪ ٜ‬ضئیؽ رٕ‪ٟٛ‬ضی‪،‬‬ ‫زض ازأ‪ ٝ‬ثب اقبض‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬اثؼبز ٔرتّف ؾالٔت ثطای ظ٘بٖ ‪ِ ٚ‬رع‪٘ ْٚ‬رٍرب‪ٜ‬‬ ‫‪ ٕٝٞ‬رب٘ج‪ ٝ‬عطح‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬ثط٘بٔ‪ٞٝ‬بی زؾتٍب‪ٜٞ‬بی ٔرتّف ث‪ ٝ‬ایٗ اثرؼربز‪،‬‬ ‫تهطیح وطز‪ ۸‬ؾالٔت ثب أ‪ٙ‬یت ‪ٕٞ‬طا‪ ٜ‬اؾرت ‪ ٚ‬اظ ایرٗ ض‪ ٚ‬اٌرط‬ ‫ؾالٔت ظ٘بٖ ٔرتُ ق‪ٛ‬ز زض ‪ٚ‬الغ أ‪ٙ‬یت ا٘‪ٟ‬ب ٔررترُ قرس‪ ٜ‬اؾرت‪.‬‬ ‫ؾالٔت اثؼبز ٔرتّفی اػٓ اظ رؿٕی‪ ،‬ض‪ٚ‬ا٘ی‪ ،‬ػبعفی ‪ ...ٚ‬زاضز ‪ ٚ‬اظ‬ ‫ایٗ ض‪ٔ ٚ‬ب ٘یبظٔ‪ٙ‬س یه ثط٘بٔ‪ ٝ‬ضیعی ‪ ٕٝٞ‬رب٘ج‪ٍ٘ ٝ‬ط ‪ٔ ٚ‬رّری ثرطای‬ ‫ؾالٔت ظ٘بٖ ‪ٞ‬ؿتیٓ‪ .‬ایٗ ثط٘بٔ‪ ٝ‬ضیعی ّٔی ثبیس زض ضاؾتبی ؾالٔرت‬ ‫‪ ٚ‬أ‪ٙ‬یت ظ٘بٖ ‪ ٚ‬ذب٘‪ٛ‬از‪ ٜ‬ثبقس ‪ ٚ‬ثت‪ٛ‬ا٘س زؾتٍب‪ٜٞ‬ب ‪ٚ ٚ‬ظاضترب٘‪ٞ ٝ‬ربی‬ ‫ٔطتجظ ضا زض ارطا ‪ٕٞ‬طا‪ ٜ‬ذ‪ٛ‬ز و‪ٙ‬س‪.‬ایٗ فؼبَ حم‪ٛ‬ق ظ٘بٖ زض ازأر‪ٝ‬‬ ‫ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ثط٘بٔ‪ ٝ‬ضیعی زض ضاؾتبی ؾالٔت ظ٘بٖ ثبیس ‪ ٕٝٞ‬رب٘رجر‪ٝ‬‬ ‫ٍ٘ط ثبقس‪ ،‬ثب ٘مس عطح تکىیُ ‪ٚ‬ظاضترب٘‪ٝ‬ای ثطای ذب٘‪ٛ‬از‪ ٚ ٜ‬ظ٘ربٖ‬ ‫ٌفت‪ ۸‬ث‪ ٝ‬زِیُ ثیٗ ثرکی ثر‪ٛ‬زٖ ٔؿربئرُ ظ٘ربٖ‪ ،‬تکرىریرُ یره‬ ‫‪ٚ‬ظاضترب٘‪ ٝ‬ثطای ظ٘بٖ وبض ٘بنحیح ‪٘ ٚ‬بوربضأرس اؾرت‪ ،‬چرطاور‪ٝ‬‬ ‫ٔؿبئُ ظ٘بٖ ثیٗ ثرکی ‪ٔ ٚ‬طتجظ ث‪ٚ ٝ‬ظاضترب٘‪ٞ ٝ‬بی ٔرتّف اؾرت‪.‬‬ ‫ث‪ٕٞ ٝ‬یٗ زِیُ ثطای ث‪٘ ٝ‬تیز‪ ٝ‬ضؾیسٖ ثؼضی اظ عطح ‪ٞ‬ب زض اضتجبط ثرب‬ ‫ظ٘بٖ ‪ ٚ‬ذب٘‪ٛ‬از‪ ٜ‬چ‪ٙ‬س ‪ٚ‬ظاضترب٘‪ٔ ٝ‬ؿ‪ِٛ‬یت ‪ٞ‬بی ٔتفرب‪ٚ‬ت ثرط ػر‪ٟ‬رس‪ٜ‬‬ ‫ذ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬س زاقت‪ِٚ.‬ی ٔطاز زض ثرف زیٍط ؾر‪ٙ‬بٖ ذ‪ٛ‬ز ثب اقربض‪ ٜ‬ثر‪ٝ‬‬ ‫ا‪ٕٞ‬یت ؾالٔت ض‪ٚ‬اثظ ثیٗ فطزی ‪ ٚ‬تبحیط ؾالٔت ر‪ٙ‬ؿی ثط ؾالٔت‬ ‫پلیس پیطنهادی برای افسایص هبلغ جریوههای ‬ ‫ ‬ ‫رانندگی نداده است‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ -‬ضییؽ پّیرؽ‬ ‫ضا‪ٕٙٞ‬بیی ‪ ٚ‬ضا٘ر‪ٙ‬رسٌری ٘ربررب‬ ‫ٔیٌ‪ٛ‬یس و‪ ٝ‬ایٗ پّیرؽ ‪ٞ‬ریر‬ ‫پیک‪ٟٙ‬بزی زض ذه‪ٛ‬ل افعایف‬ ‫ٔجّغ رطیٕ‪ٞ ٝ‬بی ضا٘‪ٙ‬سٌری ثر‪ٝ‬‬ ‫ز‪ِٚ‬ت ٘ساز‪ ٚ ٜ‬زض ػریرٗ حربَ‬ ‫ٔؼتمس اؾرت ور‪ ٝ‬ثربیرس یره‬ ‫ثبظٍ٘طی زض ضلٓ رطائٓ حبزح‪ ٝ‬ؾبظ ا٘زبْ ق‪ٛ‬ز‪.‬ثطاثط لب٘‪ٞ ٖٛ‬ط ؾ‪ ٝ‬ؾربَ‬ ‫یىجبض أىبٖ افعایف ٘طخ رطایٓ ضا٘‪ٙ‬سٌری زض وکر‪ٛ‬ض ‪ٚ‬رر‪ٛ‬ز زاضز‪،‬‬ ‫افعایکی و‪ٌ ٝ‬طچ‪ ٝ‬زؾتٍب‪ٞ ٜ‬بی ٔرتّف اظ رّٕ‪ ٝ‬پّیؽ زض ٔر‪ٛ‬ضز اٖ‬ ‫پیک‪ٟٙ‬بز ز‪ٙٞ‬س‪ٞ ٜ‬ؿت‪ٙ‬س؛ أب زض ٘‪ٟ‬بیت ایٗ ز‪ِٚ‬ت اؾت و‪ ٝ‬ثبیس تیییط زض‬ ‫ضلٓ رطائٓ ضا٘‪ٙ‬سٌی ضا ٔه‪ٛ‬ه و‪ٙ‬س‪ .‬ثب ایٗ ‪ٚ‬ر‪ٛ‬ز أب ثیف اظ ؾ‪ ٝ‬ؾربَ‬ ‫اؾت و‪ ٝ‬افعایف ٔحؿ‪ٛ‬ؾی زض ضلٓ رطائٓ ضا٘‪ٙ‬سٌی ا٘زبْ ٘کس‪ ٚ ٜ‬ت‪ٟٙ‬ب‬ ‫ٔجّیی پ‪ٙ‬ذ زضنسی ث‪ ٝ‬ضلٓ وّی رطائٓ افع‪ٚ‬ز‪ ٜ‬قس‪ ٜ‬و‪ ٝ‬اٖ ‪ ٓٞ‬ؾ‪ٕٟ‬ی‬ ‫اؾت و‪ ٝ‬لب٘‪ٍ٘ٛ‬صاض ثطای وٕه ث‪ ٝ‬ؾبظٔبٖ ث‪ٟ‬عیؿتی وک‪ٛ‬ض زض ٘رظرط‬ ‫ٌطفت‪ ٝ‬اؾت‪ .‬زض ایٗ قطایظ أب ث‪٘ ٝ‬ظط ٔی ضؾس ور‪ ٝ‬ضلرٓ ثرطذری اظ‬ ‫رطائٓ ثبظزاض٘سٌی ذ‪ٛ‬ز ضا اظ زؾت زاز‪ ٚ ٜ‬الظْ اؾت ثبظٍ٘طی زض اٖ‬ ‫ن‪ٛ‬ضت پصیطز‪ ،‬زض ‪ٕٞ‬یٗ ضاؾتب ٘یع ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع ضا اظ ؾطزاض ؾریرس ورٕربَ‬ ‫‪ٞ‬بزیب٘فط‪ ،‬ضییؽ پّیؽ ضا‪ٛٞ‬ض ٘برب پیٍیطی وطزیٓ‪ .‬ا‪ ٚ‬پربؾرد ثر‪ ٝ‬ایرٗ‬ ‫پطؾف ضا ثب تحّیُ تهبزفبت ضا٘‪ٙ‬سٌی اغبظ وطز ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬ایؿر‪ٙ‬رب ٌرفرت‪۸‬‬ ‫یىی اظ ‪ٚ‬هبیف پّیؽ ضا‪ٕٙٞ‬بیی ‪ ٚ‬ضا٘‪ٙ‬سٌی تزعی‪ ٚ ٝ‬تحّیُ تهبزفبت‬ ‫‪ ٚ‬ا٘ضجبط ثرکی زض تطافیه اؾت‪ٔ .‬تبؾفب٘‪ ٝ‬ثطاثط أبض‪ٞ‬بی ضؾٕی ور‪ٝ‬‬ ‫اظ ؾ‪ٛ‬ی پعقىی لب٘‪٘ٛ‬ی اػالْ قس‪ ٜ‬اؾت‪ ،‬ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬ض ٔیبٍ٘یٗ ض‪ٚ‬ظی ‪ ۲۰‬تب‬ ‫‪٘ ۲۵‬فط زض تهبزفبت ضا٘‪ٙ‬سٌی ربٖ ذ‪ٛ‬ز ضا اظ زؾت ٔری ز‪ٞ‬ر‪ٙ‬رس ور‪ٝ‬‬ ‫ػ‪ٛ‬أّی ٘ظیط ؾطػت ‪ ٚ‬ؾجمت غیطٔزبظ‪ ،‬ذؿتٍی ‪ ٚ‬ذ‪ٛ‬اه اِر‪ٛ‬زٌری‪،‬‬ ‫نحجت ثب تّفٗ ‪ٕٞ‬طا‪ ... ٚ ٜ‬ثیکتطیٗ ٘مف ضا زض ‪ٚ‬ل‪ٛ‬ع اٖ زاض٘س‪.‬‬ ‫ذب٘‪ٛ‬از‪ ،ٜ‬افع‪ٚ‬ز‪ ۸‬تبویس ل‪ٛ‬ا٘یٗ وک‪ٛ‬ض ‪ ٚ‬قطع ثط اظز‪ٚ‬اد زائٓ اظ ایرٗ‬ ‫ض‪ ٚ‬اؾت و‪ ٝ‬ضاثغ‪ ٝ‬ر‪ٙ‬ؿی ؾبِٓ اظ ٔکىالت ‪ ٚ‬ثیٕبضی‪ٞ‬بی رؿٕری‬ ‫‪ ٚ‬ر‪ٙ‬ؿی ‪ ٚ‬ض‪ٚ‬ا٘ی ثطای ظ٘بٖ ‪ٔ ٚ‬طزاٖ رّ‪ٌٛ‬یطی ور‪ٙ‬رس‪ .‬اظ ؾر‪ٛ‬ی‬ ‫زیٍط ضاثغ‪ ٝ‬ػبعفی ؾبِٓ زض اظز‪ٚ‬اد زائٓ ثبػج ٔری قر‪ٛ‬ز فضربی‬ ‫أ‪ٙ‬ی ثطای فطظ٘سا‪ٚ‬ضی قىُ ٌیطز‪.‬‬ ‫زض اظز‪ٚ‬اد زائٓ ظ‪ٚ‬ریٗ ته‪ٛ‬یط ض‪ٚ‬ق‪ٙ‬ی اظ ای‪ٙ‬س‪ ٚ ٜ‬أیس ث‪ ٝ‬ایر‪ٙ‬رس‪ٜ‬‬ ‫زاض٘س ‪ ٚ‬ضاثغ‪ ٝ‬ر‪ٙ‬ؿی ؾبِٓ زض اظز‪ٚ‬اد زائٓ ثبض‪ٚ‬ضی ؾربِرٓ ‪ ٚ‬ثری‬ ‫ذغط ضا ث‪ ٝ‬ز٘جبَ زاضز‪ٚ.‬ی ثب اقبض‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ؾرت قسٖ اظز‪ٚ‬اد ث‪ ٝ‬زِریرُ‬ ‫ؾرتٍیطی‪ٟ‬بی ثیف اظ ا٘ساظ‪ٚ ٜ‬اِسیٗ ‪ ٚ‬تبحیط اٖ زض تبذریرط اظز‪ٚ‬اد‬ ‫‪ ٚ‬ض‪ٚ‬اثظ ٘بایٕٗ ٔیبٖ زذتطاٖ ‪ ٚ‬پؿطاٖ‪ ،‬ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ثرکی اظ ایرٗ‬ ‫افعایف ؾٗ اظز‪ٚ‬اد ػّیطغٓ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬زض ر‪ٛ‬ا٘بٖ ٘یبظ ث‪ ٝ‬اظز‪ٚ‬اد ‪ٚ‬رر‪ٛ‬ز‬ ‫زاضز؛ ث‪ٔ ٝ‬ؿبِ‪ٔ ٝ‬ؿئ‪ِٛ‬یت ٌطیعی ر‪ٛ‬ا٘بٖ ثربظ ٔری ٌرطزز‪ ،‬ازأر‪ٝ‬‬ ‫زاز‪ ۸‬ثرف زیٍط اٖ ٘یع ث‪ٔ ٝ‬ؿبئُ فط‪ٍٙٞ‬ی ‪ ٚ‬ؾرت ٌیط‪ٞ‬بی ثیرف‬ ‫اظ حس ثطای اغبظ ظ٘سٌی ٔکتطن ثبظ ٔی ٌرطزز‪ .‬قربیرس ػرٕرس‪ٜ‬‬ ‫ٔکىالت زض ثحج افعایف ؾٗ اظز‪ٚ‬اد ث‪ٔ ٝ‬جبحج فط‪ٍٙٞ‬ری ‪٘ ٚ‬ر‪ٝ‬‬ ‫التهبزی ثبظ ٌطزز‪.‬‬ ‫ایٗ تزُٕ ٌطایی ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬تؼبضو ٔیبٖ ذ‪ٛ‬اؾت ثعضٌتط‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬رر‪ٛ‬ا٘ربٖ‬ ‫ٔب٘ؼی ثط ؾط ضا‪ ٜ‬اظز‪ٚ‬اد اؾت‪ .‬ػّیطغٓ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ر‪ٛ‬ا٘بٖ ز‪ٚ‬ؾت زاض٘رس‬ ‫اظز‪ٚ‬اد ضا ؾبز‪ ٜ‬ثطٌعاض و‪ٙٙ‬س‪ٚ ،‬اِسیٗ ؾ‪ ًٙ‬ا٘ساظی‪ٞ‬بیی ٔیو‪ٙٙ‬رس‪.‬‬ ‫ر‪ٛ‬ا٘بٖ ز‪ٚ‬ؾت زاض٘س اظز‪ٚ‬اد ضا ؾبز‪ ٜ‬ثطٌعاض و‪ٙٙ‬س وٕبایر‪ٙ‬رىر‪ ٝ‬زض‬ ‫اضتجبعبت غیط زائٓ ثطذی ر‪ٛ‬ا٘بٖ ٘یع قب‪ٞ‬س ایٗ ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع ‪ٞ‬ؿتیٓ ور‪ٝ‬‬ ‫ث‪ ٝ‬زِیُ ؾبز‪ ٜ‬ث‪ٛ‬زٖ ایٗ ض‪ٚ‬اثظ ر‪ٛ‬ا٘بٖ ث‪ ٝ‬ؾٕت ایٗ ض‪ٚ‬اثظ ٔیض‪٘ٚ‬س‪.‬‬ ‫اِجت‪ ٝ‬ایٗ ضاثغ‪ ٝ‬ثیٗ ظٖ ‪ٔ ٚ‬طز اٌط زائٕی تؼطیف ٘کر‪ٛ‬ز ٔری تر‪ٛ‬ا٘رس‬ ‫اؾیت ‪ٞ‬بی رؿٕی‪،‬ر‪ٙ‬ؿی‪ ،‬ض‪ٚ‬ا٘ی ‪ ٚ‬ػبعفی ذ‪ٛ‬ز ضا ثطای عطفیٗ ‪ٚ‬‬ ‫فطظ٘ساٖ حبنُ اظ ایٗ ض‪ٚ‬اثظ ثط ربی ثٍصاضز‪ٚ.‬ای ٔرطزا تربوریرس‬ ‫وطز‪ ۸‬فط‪٘ ًٙٞ‬بنحیح ثعضی تط‪ٞ‬ب اظز‪ٚ‬اد ضا تزٕالتی ورطز‪ٚ ٜ‬‬ ‫زض ضا‪ ٜ‬اظز‪ٚ‬اد ر‪ٛ‬ا٘بٖ اظ عطق ٔرتّف ٔخُ ٔ‪ٟ‬طی‪ٔ ،ٝ‬ربضد ػط‪ٚ‬ؾی‬ ‫‪ ٚ‬ر‪ٟ‬یعی‪ ٝ‬ؾ‪ ًٙ‬ا٘ساظی ٔیق‪ٛ‬ز‪ .‬ث‪٘ ٝ‬ظطْ ایٗ ٔؿبِ‪ ٝ‬ثیکتط فط‪ٍٙٞ‬ری‬ ‫‪ ۹‬ضهرستاى قرهس و ‪ ۵۰۵‬ضهرستاى ابی ‬ ‫در کطور‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی ‪-‬عجک اذطیٗ ضً٘ ثر‪ٙ‬رسی ورط‪٘ٚ‬ربیری‬ ‫ق‪ٟ‬ط‪ٞ‬ب‪٘ ،‬ؿجت ث‪ٞ ٝ‬فت‪ٌ ٝ‬صقت‪ ،ٝ‬ز‪ ٚ‬ق‪ٟ‬ط ث‪ ٝ‬ق‪ٟ‬ط‪ٞ‬بی لطٔرع‬ ‫وک‪ٛ‬ض اضبف‪ ٝ‬قس ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬ایٗ تطتیت او‪ ۷ ٖٛٙ‬قر‪ٟ‬رطؾرتربٖ‬ ‫وک‪ٛ‬ض زض ‪ٚ‬ضؼیت لطٔع لطاض زاض٘رس‪ٞ .‬رٕرچر‪ٙ‬ریرٗ ‪۶۰۴‬‬ ‫ق‪ٟ‬طؾتبٖ ٘بض٘زی ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س‪.‬ث‪ٌ ٝ‬عاضـ ایؿر‪ٙ‬رب‪ ،‬ثرط اؾربؼ‬ ‫ضً٘ث‪ٙ‬سی وط‪٘ٚ‬بیی ‪ٟٔ ۴۲‬ط ‪ ۶۲۰۰‬و‪ ٝ‬زض اپرّریرىریرکرٗ‬ ‫ٔبؾه ٔ‪ٙ‬تکط قس‪ ٓٞ ،ٜ‬او‪ ٖٛٙ‬ق‪ٟ‬طؾتبٖ‪ٞ‬ربی اقر‪ٙ‬ر‪ٛ‬یر‪،ٝ‬‬ ‫ث‪ٛ‬وبٖ‪ ،‬پیطا٘ک‪ٟ‬ط‪ ،‬ؾطزقت زض اشضثبیزبٖ غطثی‪ ،‬اؾت‪ٟ‬جبٖ‬ ‫زض فبضؼ‪ ،‬ؾ‪ٙٙ‬سد زض وطزؾتبٖ‪ ،‬پب‪ ،ٜٚ‬ر‪ٛ‬ا٘ط‪ٚ‬ز ‪ ٚ‬ؾطپرُ‬ ‫ش‪ٞ‬به زض وطٔب٘کب‪ ٜ‬زض ‪ٚ‬ضؼیت لطٔع ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س‪.‬ث‪ٙ‬بثطایٗ عجک‬ ‫اذطیٗ أبض‪ ،‬او‪ ۷ ٖٛٙ‬ق‪ٟ‬طؾتبٖ زض ‪ٚ‬ضؼیت لطٔع‪۶۰۴ ،‬‬ ‫ق‪ٟ‬طؾتبٖ زض ‪ٚ‬ضؼیت ٘بض٘رزری‪ ۴۴۶ ،‬قر‪ٟ‬رطؾرتربٖ زض‬ ‫‪ٚ‬ضؼیت ظضز ‪ ۶۰۳ ٚ‬ق‪ٟ‬طؾتبٖ زض ‪ٚ‬ضؼیرت اثری لرطاض‬ ‫زاض٘س‪.‬اؾبٔی ‪ ٚ‬ضً٘ث‪ٙ‬سی ق‪ٟ‬ط‪ٞ‬ب ضا ٔیت‪ٛ‬ا٘یس اظ ایر‪ٙ‬رزرب‬ ‫ٔکب‪ٞ‬س‪ ٜ‬و‪ٙ‬یس‪ٕٞ.‬چ‪ٙ‬یٗ ثط اؾبؼ اػالْ ‪ٚ‬ظاضت ث‪ٟ‬ساقرت‪،‬‬ ‫تب ه‪ٟ‬ط ض‪ٚ‬ظ ٌصقت‪ٔ ٝ‬زٕ‪ٛ‬ع ثیٕبضاٖ و‪ٚٛ‬یس‪ ۶۷‬زض وک‪ٛ‬ض‬ ‫ث‪ٔ ۳ ٝ‬یّی‪ٞ ۵۴۳ ٚ ٖٛ‬عاض ‪٘ ۷۰۲ ٚ‬فط ضؾیس‪ٔ ٚ ٜ‬رتربؾرفرب٘ر‪ٝ‬‬ ‫‪ٞ ۶۴۱‬عاض ‪٘ ۴۷۳ ٚ‬فط ٘یع تب ایٗ ثبظ‪ ٜ‬ظٔب٘ی ربٖ ذ‪ٛ‬ز ضا ث‪ٝ‬‬ ‫زِیُ ایٗ ثیٕبضی زض وک‪ٛ‬ض اظ زؾت زاز‪ٜ‬ا٘س‪.‬‬ ‫تب ه‪ٟ‬ط ض‪ٚ‬ظ ٌصقت‪ٔ ۳ ٝ‬یّی‪ٞ ۴۷۲ ٚ ٖٛ‬عاض ‪٘ ۷۶۶ ٚ‬رفرط اظ‬ ‫ثیٕبضاٖ ٘یع ث‪ٟ‬ج‪ٛ‬ز یبفت‪ ٚ ٝ‬یب اظ ثیٕبضؾتربٖ ‪ٞ‬رب ترطذریرم‬ ‫قس‪ٜ‬ا٘س‪.‬‬ ‫ثط اؾبؼ اػالْ ‪ٚ‬ظاضت ث‪ٟ‬ساقت‪ ،‬تب ‪ ۴۲‬ؾبػت ٌرصقرتر‪ٝ‬‬ ‫زض وک‪ٛ‬ض‪ٔ ۲۵ ،‬یّی‪ٞ ۵۶۱ ٚ ٖٛ‬عاض ‪٘ ۴۳۶ ٚ‬رفرط زظ ا‪َٚ‬‬ ‫‪ٚ‬اوؿٗ وط‪٘ٚ‬ب ‪ٔ ۴۴ ٚ‬یّی‪ٞ ۶۶۴ ٚ ٖٛ‬عاض ‪٘ ۳۱۴ ٚ‬فط ٘یع زظ‬ ‫ز‪ ْٚ‬ضا تعضیک ورطز‪ ٜ‬ا٘رس‪ .‬ثرط ایرٗ اؾربؼ ٔرزرٕر‪ٛ‬ع‬ ‫‪ٚ‬اوؿٗ‪ٞ‬بی تعضیک قس‪ ٜ‬زض وک‪ٛ‬ض ث‪ٔ ۵۰ ٝ‬یّی‪۳۴۷ ٚ ٖٛ‬‬ ‫‪ٞ‬عاض ‪ ۵۷۲ ٚ‬زظ ضؾیس‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫اؾت ‪ ٚ‬ثبیس ضفغ ق‪ٛ‬ز‪ٞ .‬ط ٔؿیطی ثطای انرالح ثر‪ ٝ‬الرساْ ‪ٞ ٚ‬رط‬ ‫السأی ث‪ ٝ‬ثط٘بٔ‪ ٝ‬احتیبد زاضز ‪ٔ ٚ‬ب ثبیس زض ایٗ ضاؾتب ثط٘بٔر‪ ٝ‬زاقرتر‪ٝ‬‬ ‫ثبقیٓ‪.‬‬ ‫‪ِٚ‬ی ٔطاز ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ثؼضب ظ‪ٚ‬ریٗ پؽ اظ اظز‪ٚ‬اد ٘یع تٕبیرّری ثر‪ٝ‬‬ ‫فطظ٘سا‪ٚ‬ضی ٘ساض٘س ‪ ٚ‬یب ث‪ ٝ‬زاقتٗ یه فطظ٘س اوتفب ٔی ور‪ٙ‬ر‪ٙ‬رس‪ ،‬ثرب‬ ‫تبویس ثط ضط‪ٚ‬ضت فطا‪ ٓٞ‬وطزٖ قطایظ فرىرطی ‪ ٚ‬فرط‪ٞ‬ر‪ٙ‬رٍری ‪ٚ‬‬ ‫التهبزی الظْ ثطای ؾالٔت ثبض‪ٚ‬ضی ظ٘بٖ ‪ ٚ‬رّ‪ٌٛ‬یرطی اظ ؾرمرظ‬ ‫ر‪ٙ‬یٗ‪ ،‬ازأ‪ ٝ‬زاز‪ ۸‬ؾمظ ر‪ٙ‬یٗ زض‪ٚ‬الغ لتُ ٘فؽ اؾت چطاو‪ٚ ٝ‬لرتری‬ ‫ثچ‪ٝ‬ای قىُ ٔیٌیطز پتب٘ؿیُ تجسیُ قسٖ ث‪ ٝ‬یه ا٘ؿبٖ وبٔرُ ضا‬ ‫زاضز‪ .‬وؿی ثطای پیکٍیطی اظ ثبضزاضی زؾت ظ‪ٚ‬ریٗ ضا ٘رجرؿرتر‪ٝ‬‬ ‫اؾت أب ظٔب٘ی و‪٘ ٝ‬غف‪ ٝ‬ثؿت‪ٔ ٝ‬یق‪ٛ‬ز ؾمظ اٖ ٘غف‪ ٝ‬حرک ٔربزض ‪ٚ‬‬ ‫پسض ٘یؿت چطاو‪ ٝ‬اٖ ٘غف‪ ٝ‬ا٘ؿبٖ ٔؿتمّی اؾت و‪ ٝ‬ثر‪ ٝ‬أرب٘رت زض‬ ‫‪ٚ‬ر‪ٛ‬ز ٔبزض اؾت‪ .‬اظ عطفی ٕ٘یت‪ٛ‬اٖ تبحیط ٔکىالت فرط‪ٞ‬ر‪ٙ‬رٍری ‪ٚ‬‬ ‫التهبزی ضا ثط وب‪ٞ‬ف تٕبیُ ث‪ ٝ‬فطظ٘سا‪ٚ‬ضی ٘بیس‪ٌ ٜ‬طفت‪ .‬ثبیس ثرط‬ ‫ض‪ٚ‬ی ایٗ ٔؿبئُ وبض وطز ‪ ٚ‬ز‪ِٚ‬ت ٔ‪ٛ‬هرف اؾرت تؿر‪ٟ‬ریرالت ‪ٚ‬‬ ‫قطایظ ظ٘سٌی ‪ ٚ‬ذب٘‪ٞٝ‬بی ایٕٗ ضا ثطای فطظ٘سا‪ٚ‬ضی ذرب٘ر‪ٛ‬از‪ٞ ٜ‬رب‬ ‫فطا‪ ٓٞ‬و‪ٙ‬س‪.‬‬ صفحه 4 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫* یکشنبه‬ ‫* ‪ 52‬مهر‬ ‫* ‪ 01‬اکتبر‬ ‫* ‪01‬ربیع االول‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫‪2115‬‬ ‫* شماره (سایی)‪:‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫‪0011‬‬ ‫‪5150‬‬ ‫‪0001‬‬ ‫* صفحه ‪2‬‬ ‫اصمایش ػادٌای کٍ صیال عقل سا ‪ 5‬ػال صیدتش تشخیض میدَذ‬ ‫یاتغ اج تک اج چت سا سمضگزاسی می کىذ‬ ‫‪‬‬ ‫فرهنگ ‪ ،‬هنر و فن اوری‬ ‫ؾطییؽ ذثطی‪ -‬یاتؽ اج اکىًن تٍ کاضتطاوف اجااظٌ‬ ‫می زَس تاضیرچٍ چ ذًز ضا تٍ ق ز یک الیٍ امىیتی‬ ‫اضافی ی اوتراتی تٍ عًض ؾط تٍ ؾاط )‪(end to end‬‬ ‫ضمع گصاضی ی اظ حؿاب ذًز محافظ کىىس‪ ،.‬ایه پیاا‬ ‫ضؾان متؼلق تٍ فیؽ تًک اػال کطز تٍ کاضتطان ؾیؿتم‬ ‫ػامزَای ‪iOS‬ی اوسضییس اجاظٌ میزَس تک اج چ‬ ‫َای ذًز ضا کٍ زض گًگز زضاظی یا ای کلًز شذایاطٌ‬ ‫میقًز‪ ،‬ضمعگصاضی کىىس‪ .‬یاتؽ اج ازػا میکىس َیچ ؾطییؽ پیا ضؾان جُاوی زیگطی زض چىیه‬ ‫ؾغحی امىی فطاَم ومیکىس‪.‬ایه ییػگی ورؿ تطای افطازی اضائٍ میقًز کٍ اذطیه وؿرٍ اج ضا‬ ‫اؾت ازٌ میکىىس‪ .‬کاضتطان تا ضطتٍ ضیی گعیىٍ جسیس ضمعگصاضی ؾطتٍ ؾط تک اج زض تىظیمات اج‬ ‫بازض تٍ فؼالؿاظی ایه باتلی َؿتىس‪.‬اظ افطازی کٍ ایه ییػگی ضا فؼا کىىس‪ ،‬ذًاؾتٍ میقاًز تاا تاا‬ ‫ضمع یا کس ضمعگصاضی قسٌ اظ تک اج محافظ کىىس‪.‬یاتؽ اج ازػا میکىس فؼالؿاظی ایه ؾیؿتم‬ ‫وٍ تٍ قطک ی تٍ تُیٍ کىىسگان ؾطییؽ تک اج اجاظٌ ومیزَس چ َای کاضتط ضا ترًاوىس یا تاٍ‬ ‫ضمع ان زؾ یاتىس‪.‬‬ ‫ػشکًب طثیعی تًمًسَای ػشطاوی تا واوً رسات‬ ‫ؾطییؽ ذثطی‪ -‬محققان تًاوؿتٍ اوس اظ وااواًشضات‬ ‫اؾیسَای وًکللیک تٍ ػىًان یک ؾطکًب کىاىاسٌ‬ ‫عثیؼی تًمًض َای ؾطعاوی اؾت ازٌ کىىس‪.‬تٍ وقاز اظ‬ ‫‪ ،medicalxpress‬تحقیقات وکان زازٌ اؾ کٍ‬ ‫تطذی اظ اؾیس َای وًکالالایاک‪ ،‬مااواىاس ‪،RNA‬‬ ‫‪DNA‬ی مًل ً َای مطتًعٍ‪ ،‬میتًاوىس اظجاملاٍ‬ ‫ضیـ َای زضماوی ماًثاط تایامااضی زض ماحایاظ‬ ‫اظمایکگاٌ اؾ کٍ اظ ایه ضیـَا تطای تاُاثاًز‬ ‫زضمان تیماضی َای ماوىس ؾطعان ی تایامااضی َاای‬ ‫غوتی ی ی ػطیبی می تًان اؾت ازٌ کطز‪.‬اؾیسَای وًکللیک زضماوی )‪(TNA‬تاٍ عاًض تاالاقاًٌ‬ ‫می تًاوس تٍ ػىًان اتعاض‪ ،‬زاضی یا یاکؿه تطای زضمان‪ ،‬پیکگیطی یا تکریام قاطایاظ زض ؾاغاح‬ ‫غوتی ی مًضز اؾت ازٌ بطاضگیطوس‪.‬چاوگی جاوی چه‪ ،‬اؾتاز جطاحی ی ظیؿ قىاؾی مًل اًلای ی‬ ‫ؾلًلی زض کالج پعق ی تیلًض مؼتقس اؾ ‪ :‬زض حا حاضط‪ ،‬تؼساز اوگک قماضی اظ ‪َTNA‬اا‬ ‫تطای کاضتطزَای تالیىی تاییس قسٌ اوس‪ ،‬اما تا ایه حا ‪ ،‬پیکطف زض ایه حًظٌ محسیز اؾ ‪ ،‬ظیاطا‬ ‫‪َTNA‬ا تٍ عًض مؼمً زض اضگاویؿمَای ظوسٌ تٍ ؾرتی اضائٍ میقًوس‪.‬اؾیسَاای واًکالالایاک‬ ‫َىگا یضیز تٍ تسن تا مًاوغ متؼسزی اظ جملٍ اوسیتلیا ضیتطی میقًوس کٍ زؾتاطؾای تاٍ ان َاا‬ ‫محسیز میقًز‪.‬کاَف تًظیغ مغلًب اؾیسَای وًکللیک‪ ،‬احتثاؼ کثس‪ ،‬تطذیم کلیٍ ی تجماغ‬ ‫غیط مىتظطٌ زض تاف اظ زیگط مک التی اؾ کٍ اوسیتلیا َا تطاثط َضم ؾطیغ اوعیمی تاٍ زواثاا‬ ‫ذًاَىس زاق ‪.‬اوسیتلیا )‪(TNA‬میتًاوىس ؾیؿتم ایمىی تسن ضا فؼا ی ػًاضو جاوثی قسیسی‬ ‫ایجاز کىىس‪.‬‬ ‫داوؼتىی َای علمی جاله‬ ‫ایا میساوؿتیس گىجکک ‪ 3500‬پط زض تسوف زاضز کٍ مای‬ ‫تًاوس زضؾطز تطیه ضیظ حطاضت تسوف ضا تٍ ‪ 41‬تطؾاوىس‬ ‫ایا میساوؿتیس زؾتگاٌ تى ؽ کطیکًزیز تٍ گًوٍ ای کاٍ‬ ‫می تًاوىس ‪ 1‬ؾاػ تسین تى ؽ زض ظیط اب تماوىس‬ ‫ایا میساوؿتیس زاوکمىسان مؼتقسوس َؿتٍ ؾیاٌ چالٍ َاا اظ‬ ‫یک اتم َم کًچ تط اؾ‬ ‫ایا میساوؿتیس ػل چکمک ظزن ؾتاضٌ َاا جاً ظمایاه‬ ‫اؾ وٍ ذًز ؾتاضٌ‬ ‫ایا میساوؿتیس ی ی اظ ػًامز تؿیاض مُم تی ذًاتی اؾت ازٌ‬ ‫تیف اظ حس بىس ی ق ط می تاقس‬ ‫ایا می زاوؿتیسکٍ اؾ یمًَاَم اظیرچا اؾاتا اازٌ مای‬ ‫کىىسمىتُاتطای محافظ اظغصازضمقاتز ید ظزگی؟‬ ‫ایا میساویس قیکیٍ یک مایغ ای اؾا کاٍ تاٍ کاىاسی‬ ‫حطک می کىس؟‬ ‫ایا میساوؿتیس ؾاالوٍ ؾٍ میلیًن متط م ؼه چًب ناطف‬ ‫چًب َای غصا ذًضی زض چیه میکًز؟‬ ‫ایا میساویس تمسن جیطف بسیمی تطیه تاماسن ی قاُاط‬ ‫وکیىی اوؿان اؾ حسیز ‪َ 6‬عاض ؾا بسم زاضز؟‬ ‫ایا میساوؿتیس کٍ ضیظاوٍ تغًض متًؾظ ‪ 12‬وًظاز تٍ پسض ی‬ ‫مازض اقتثاَی تحًیز زازٌ می قًوس؟‬ ‫ایامیساوؿاتایاس؟ تاٍ عاًضماتاًؾاظ َاطاوؿاان زضعاً‬ ‫ػمطذًزحسیز ‪َ27‬عاضکیلًگط غصامهطف می اىاس کاٍ‬ ‫تقطیثاتطاتطتایظن ‪ 6‬فیز اؾ ‪.‬‬ ‫ایا میساوؿتیس کٍ تٍ عًض متًؾظ قما ضیظی پاىاج َاعاض‬ ‫کلمٍ نحث می ىیس کٍ َکتاز زضنس ان تاا ذاًزتاان‬ ‫اؾ ؟؟؟؟‬ ‫ایا می زاویس کٍ کًتیسن ؾط تاٍ زیاًاض‪150‬کاالاطی زض‬ ‫ؾاػ مهطف می کىس؟‬ ‫ایا میزاویس زض ؾاذ تطج ای ز ‪ 2/5‬میلیًن پیچ ی مُاطٌ‬ ‫تٍ کاض ضفتٍ اؾ‬ ‫ایا میساوؿتیس کٍ مًضچٍ َا یبتی زضاثط ؾم پاقی میمیطواس‬ ‫یا یبتی کٍ اظ اضت اػی ؾقًط می ىىس تا پُلًی ضاؾ تاٍ‬ ‫ظمیه می افتىس‬ ‫ایا میساوؿتیس اوگًض تىُا میًٌ ایی ؾ کٍ اضظـ غصایای‬ ‫ان تؼس اظ ذکک قسن ظیازتط می قًز‬ ‫ایا می زاوؿتیس کٍ ایلیه اؾ ىااؼ زض ایاطان زض ؾاا‬ ‫‪ 1269‬قمکی چاج قسٌ اؾ‬ ‫ایا میساوؿتیس کًؾٍ می تًاوس تا فانلٍ ‪ 50‬کیلًمتطی ضا‬ ‫حؽ کىس ‪.‬‬ ‫ایا میساوؿتیس فتحؼلی قاٌ باجاض ‪ 108‬تا تچٍ زاقا کاٍ‬ ‫‪ 60‬تاى ان پؿط ی ‪ 48‬ان زذتط تًز‬ ‫ایا میساوؿتیس ؾؽ مایًوعتٍ زلیز تطکیه ذانی کٍ زاضز‬ ‫زضکى طاوؿُای ػلمی تٍ ػىًان ؾم کثس مؼطفی میکًز؟!!‬ ‫ایا میساویس للًواضزی زاییىچی می تًاوؿ َمعمان تا یک‬ ‫زؾ ذًز تىًیؿس ی تا زؾ زیگط وقاقی کىس‬ ‫ایا میساویس ظوثًض ػؿز ‪ 2‬مؼسٌ زاضز ی ای تاطای جاماغ‬ ‫ایضی ػؿز ی زیگطی تطای َضم غصا‬ ‫ایا میساویس تا پیکطف ػلم َىًظ تطای زاوکمىسان ؾاذتاه‬ ‫ػؿز ککف وکسٌ اؾ‬ ‫ایا میساویس اگط اکؿیػن ًَا تیکتط تًز حکطات تعضگتط ی‬ ‫یک ؾىجابک تٍ اوساظٌ یک قاَیه میکس‬ ‫ایا میساویس الک پک َا اظ عطیق مقؼس ذًز ویع وا اؽ‬ ‫می ککىس!‬ ‫ایا میساویس ػقطب میتًاوس ؾٍ ؾا تسین غاصا ظواسگای‬ ‫کىس‬ ‫ایا میساویس ذًضزن کاًَ ماوغ ضیعـ ی ؾ یس قسن مًَاا‬ ‫میگطزز‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ؾطییؽ ذثطی‪-‬زاوکمىسان یک اظمایف ذًن ؾازٌ تًؾؼٍ زازٌاوس کٍ میتًاوس تا پىج ؾاا باثاز اظ‬ ‫ظًُض ػالئم‪ ،‬تیماضی ظیا ػقز ضا تکریم زَس‪ .‬کاضقىاؾان الماوی میگًیىس‪ ،‬تٍ کماک اظماایاف‬ ‫ؾازٌ ذًن میتًان تیماضی ظیا ػقز ضا ‪ 5‬ؾا ظیزتط تکریم زاز‪َ.‬ىگامی کٍ ایلایاه ػاالئام ظیا‬ ‫ػقز ظاَط میقًز‪ ،‬تیماضان زچاض اؾیه مغعی میقًوس‪ ،‬اما زاوکمىسان میگًیىس ماما اه اؾا تاٍ‬ ‫ظیزی تتًاوىس ایه تیماضی ضا ظیز تکریم زَىس‪.‬ایه امط مىجط تٍ زضمان ؾطیغتط تیماضان میقاًز ی تاٍ‬ ‫کىس قسن یضؼی کمک میکىس‪.‬زاوکمىسان مطکع الماوی تیماضیَای ػهثی میگًیىس کٍ اکىًن ؾٍ‬ ‫وکاوگط ظیؿتی ضا قىاؾایی کطزٌاوس کٍ مم ه اؾ تٍ ػىًان ػالم َکساضزَىسٌای تاقس کاٍ وکاان‬ ‫میزَس فطز اظ ایه تیماضی ضوج می تطز‪.‬تطاؾاؼ اماضَای مًجًز‪ ،‬زض اوگلیؽ حسیز ‪َ 850‬اعاض وا اط‬ ‫مثتال تٍ ظیا ػقز َؿتىس ی ‪ 6.2‬میلیًن و ط زض ایاالت متحسٌ اظ ایه تیماضی ضوج میتطوس‪.‬ػًامز ظیاازی‬ ‫زض قطیع ظیا ػقز اظ جملٍ ؾه‪ ،‬یضؼی ؾالمتی ی قیًٌ ظوسگی مًثط َؿتىس‪ ،‬تىاتطایه افعایف ذغاط‬ ‫تٍ ایه مؼىا ویؿ کٍ فطز بغؼاً زچاض ظیا ػقز می قًز‪.‬تا ایه حا ‪َ ،‬کساض ایلیٍ زض مًضز افعایف ذغط‬ ‫می تًاوس اظ اتتال تٍ ظیا ػقز جلًگیطی کطزٌ یا ان ضا تٍ تاذیط تیىساظز ظیطا تٍ افطاز اجااظٌ مای زَاس‬ ‫تطای َطگًوٍ مک ز تُساقتی‪ ،‬اظ جملٍ فکاض ذًن تاال یا ؾغح کلؿتطی تٍ زوثا زضمان تاقىس؛ ػالیٌ‬ ‫تط ایه تٍ اوُا زض انالح قیًٌ ظوسگی ذًز اظ عطیق یضظـ مىظم ی تغصیٍ ؾالم کمک میکىس‪.‬‬ ‫دسمان دسد مضمه تذین قشص مُؼَکِه ی عًاسض جاوثی‬ ‫ؾطییؽ ذثطی‪ -‬محققان زاوکگاٌ "الوس" )‪(Lund‬زض ؾًئس‬ ‫ضیـ قثیٍؾاظی کامال جسیسی ایجاز کطزٌاوس کٍ زض ان تاا‬ ‫کاق می طیال تطیز َای فًق وااظک زض ماغاع مای تاًان‬ ‫زضزَای قسیس ضا تؿ یه زاز‪.‬‬ ‫تٍ گعاضـ ایؿىا ی تٍ وقز اظ ؾایاىاؽ زیالای‪ ،‬ایاه ضیـ تاٍ‬ ‫نًضت مًثط ی قرهیؾاظی قسٌ تٍ تؿ ایاه زضز کاماک‬ ‫میکىس ی ػًاضو جاوثی زاضیَای مؿ ه ضا وساضز‪.‬وتایج ایاه‬ ‫تحقیقات کٍ تط ضیی مًـَا اوجا قسٌ اؾا زض ماجلاٍ ی‬ ‫"‪"Science Advances‬تٍ چاج ضؾیسٌ اؾا ‪.‬کاماثاًز‬ ‫زضمان َای تسین ػًاضو جاوثی تطای زضزَای عًالوی مست تط کی ی ظوسگی تیماضان اثط میگصاضز‪ .‬تیماضان‬ ‫تسین اؾت ازٌ اظ مؿ ه زض اوجا فؼالی َای ضیظمطٌ زچاض مک ز میقًوس‪ .‬زضمانَای ضس زضز ؾىتی کٍ زض‬ ‫حا حاضط مًضز اؾت ازٌ بطاض میگیطوس زضز ضا کاَف میزَىس اما زض ػیه حا تط حًاؼ ی ػمل اطز شَاىای‬ ‫افطاز اثط میگصاضوس ی ذغط باتز تًجٍ اػتیاز تٍ زاضی ضا ویع زض پی زاضوس‪.‬زضز َمچىیه َعیىٍَای باتز تاًجاُای‬ ‫تطای جامؼٍ زاضز‪ .‬تط عثق گعاضـ َای اذیط زض حسیز َک زضنس جمؼی اماطیا اا اظ زضز ماعماه ضواج‬ ‫میتطوس‪.‬گطیَی اظ محققان تٍ ضَثطی یىؽ قًئىثًضگ )‪ ،(Jens Schouenborg‬اؾتاز وًضیفیعیًلاًغی اظ‬ ‫زاوکگاٌ الوس‪ ،‬ضیقی تطای مقاتلٍ تا زضز تا اؾت ازٌ اظ می طیال تطیز تؿیاض واظک ی ؾااظگااض تاا تاسن ایاجااز‬ ‫کطزوس‪.‬پطیفؿًض قًئىثًضگ تًضیح میزَس‪ :‬ایه ال تطیزَا تؿیاض وط تًزٌ ی تطای مغع مىاؾثىس‪ .‬اظ انَا تاطای‬ ‫فؼا کطزن مطاکع کىتط زضز زض مغع اؾت ازٌ میقًز تسین ان کٍ ؾلً َای ػهثی کاٍ مؿالاً ػاًاضو‬ ‫جاوثی َؿتىس‪ ،‬فؼا قًوس‪ .‬زض ایه ضیـ زؾتٍای اظ ال تطیزَای فًق واظک زضین مغع بطاض میگیطز ی ؾاساؽ‬ ‫گطیَی اظ ال تطیزَا کٍ تاػث تؿ یه زضز تسین ػًاضو جاوثی قسٌاوس اوتراب میقًوس‪.‬‬ ‫یافتٍَای جذیذ دستاسٌ طوًم ییشیع کشیوا‬ ‫ؾطییؽ ذثطی‪-‬محققان زض مغالؼاات ذاًز تاا‬ ‫یک ضیـ جسیس غوً ییطیؼ کطیوا ضا ماًضز‬ ‫تطضؾی بطاض زازٌ ی اعالػات جسیسی ضا زضتااضٌ‬ ‫ان اضائٍ زازوس‪.‬گطیَی اظ محققان اظ ماًؾاؿاٍ‬ ‫ضیتطت کد زض تطلیه ی مًؾؿٍ ماکؽ پاالواک‬ ‫تطای ػلم تاضید تکط‪ ،‬ضیـ جاسیاسی ضا تاطای‬ ‫تطایضز ؾطیغ مؿیط َای تٍ ضیظ غواً ؾااضؼ‪-‬‬ ‫کًی‪ 2-‬ومًوٍ تطزاضی قاسٌ ضا تاا اؾاتا اازٌ اظ‬ ‫ضیـَای فیلًزیىامی ی اضائٍ میزَىس‪.‬‬ ‫قماضـ ضیظاوٍ مًاضز جسیس کًییس‪ 19-‬مثىاایای‬ ‫تطای اضظیاتی یضؼی َمٍ گیطی اؾ ی تاطای‬ ‫تهمیم گیطی اگاَااواٍ زض ماًضز ماساذاالت‬ ‫ػمًمی ضطیضی اؾ ‪ .‬تا ایه حا ایاه تاؼاساز‬ ‫مًضز تطاؾاؼ وتایج اظمایف تکریهی ماباثا‬ ‫اؾ ی تىاتطایه تٍ اؾتطاتاػی انالای اظماایاف‬ ‫تؿتگی زاضز؛ اما اؾتاطاتاػی َاای اظماایاف اظ‬ ‫مىغقٍ ای تٍ مىغقٍ زیگط ماتا اایت اؾا ی تاا‬ ‫گصق ظمان تٍ قست تغییط کطزٌ اؾ ‪ ،‬تىاتطایه‬ ‫تاثیط زبیق انَا تط تؼساز تکریم َاای ضیظاواٍ‬ ‫جسیس زقًاض اؾ ؛ تىاتطایه تطایضز بًیتطی اظ‬ ‫تؼساز افطاز تاظٌ الًزٌ تطای وظاضت َاماٍ گایاط‬ ‫ضطیضی اؾ ‪.‬‬ ‫تٍ مىظًض تطایضز تُتط میعان الاًزگای جاسیاس‪،‬‬ ‫محققان ضیـ محاؾثاتی جسیسی ضا تًؾؼٍ زازٌ‬ ‫ی اظمایف کطزٌ اوس کٍ مکرهات مًبتی قیاًع‬ ‫ییطیؼ ضا نطفا اظ تًالی غوًمی ی تاضید وماًواٍ‬ ‫گیطی انَا اؾتىثاط میکىس‪ .‬اظ اوجا کاٍ غواً‬ ‫ییطیؾی ظیطتىای یک فطایاىاس جاُاف ماسای‬ ‫اؾ ‪ ،‬تغییطات تًالی ان زض عاً ظماان وایاع‬ ‫گؿتطـ ان ضا زض جمؼی زوثا میکىس‪.‬‬ ‫ػشاشپض‬ ‫اػتیک تًقلمًن‬ ‫*الىاصاششاقی‬ ‫مًاد الصم‪:‬‬ ‫ؾیىٍ تًبلمًن ‪ 2‬ت ٍ‪ ،‬پیاظ بطمع ‪ 1‬ػسز‪ ،‬باضچ ‪ 4‬ػاسز‪،‬‬ ‫ؾثعی مؼغط تٍ مقساض الظ ‪ ،‬پىیط فتا تٍ مقساض الظ ‪ ،‬ؾؽ‬ ‫بطمع تىس تٍ مقساض الظ ‪ ،‬اب لیمً تٍ مقساض الظ ‪ ،‬کاطٌ‬ ‫اب قسٌ تٍ مقساض الظ ‪ ،‬پًزض ؾیاط تاٍ ماقاساض الظ ‪،‬‬ ‫ومک ی فل ز تٍ مقساض الظ‬ ‫طشص تُیٍ‪:‬‬ ‫اتتسا اب لیمً‪ ،‬کطٌ‪ ،‬پًزض ؾیط‪ ،‬ومک ی فل ز ضا تا َام‬ ‫مرلًط کطزٌ ی ؾیىٍ َای تًبلمًن ضا تٍ ان اغکتٍ می‬ ‫کىیم‪ .‬ؾسؽ تًبلمًن َا ضا گطیز کطزٌ ی َط اظ گاَای‬ ‫اظ ؾؽ می ظویم‪ .‬باضچ ضا یضبٍ ای ذطز کطزٌ ی َماطاٌ‬ ‫کطٌ ی ؾؽ بطمع ضیی حطاضت مالیم ؾطخ می کىایام‪.‬‬ ‫ضیی ی ی اظ تًبلمًن َا پىیط فتا‪ ،‬باضچ ؾطخ قسٌ‪ ،‬پیاظ‬ ‫حلقٍ قسٌ ی ؾثعی مؼغط گصاقتٍ ی تًبلمًن تؼاسی ضا‬ ‫ضیی اوُا می گصاضیم‪ .‬یک ؾید چًتی ضا زض ان فاطی‬ ‫می کىیم تا ق ز ذًز ضا ح ظ کىس‪ .‬ؾاساؽ َاماطاٌ‬ ‫ؾیه ظمیىی ؾطخ قسٌ ی ؾؽ زلرًاٌ ؾطی می کىیم‪.‬‬ ‫* َىگا گطیز َط اظ گاَی اظ مرلًط کطٌ می ظویم‪.‬‬ ‫پًػت؛ سیایت فشاتاسیخی اص ػىتَا‬ ‫ی اییهَای خطٍ ارستایجان‬ ‫اوذاصٌگیشی ػطح اکؼیظن خًن تا دػتگاٌ ایشانػاخت‬ ‫ؾطییؽ ذثطی‪ -‬امایاط ضفااَای اؾا اًئای‪،‬‬ ‫مسیطػامز ایه قطک زاوف تىیان تا تیان ایى ٍ‬ ‫تاکىًن َ محهً زاوف تىیان ایه قطکا‬ ‫زض حًظٌ ؾالم تجاضیؾااظی قاسٌ اؾا ‪،‬‬ ‫ی ی اظ ایه زؾتگاٌ َا ضا زؾتاگااٌ اواگاکاتای‬ ‫ؾىجف اکؿیػن زاوؿا کاٍ زض تکارایام‬ ‫اکؿیػن اقثاع ذًن کاضتطز زاضز‪.‬یی اظاُااض‬ ‫کطز‪ :‬ایه محهً َمچىیه زض زیضان َاماٍ‬ ‫گیطی ییطیؼ کاطیواا تاا تکارایام ؾاغاح‬ ‫اکؿیػن ذاًن تایامااضان زض ماطاباثا َاای‬ ‫تیماضؾتاوی ی ذاوگی‪ ،‬تٍ کمک تیماضان اماسٌ‬ ‫اؾ ‪.‬پکتیثاوی تا یک ؾا پاؽ اظ فاطیـ ی‬ ‫پکتیثاوی ‪ 10‬ؾالٍ‪ ،‬بیم ضبااتاتای وؿاثا تاٍ‬ ‫ومًوٍ َای یاضزاتی اظ معایای ایاه ماحاهاً‬ ‫اؾ ‪.‬عثق اػال مطکع اعالع ضؾاوی ماؼاایوا‬ ‫ػلمی‪ ،‬میعان ویاظ ککًض تٍ ایه محهً ‪ 100‬تا‬ ‫‪َ 150‬ااعاض زؾااتااگاااٌ زض ؾااا اؾا ‪ ،‬امااا‬ ‫چالف َایی ماوىس یاضزات ی باچاق محهًالت‬ ‫تی کی ی ‪ ،‬تراف ػاماسٌ ای اظ تااظاض ایاه‬ ‫محهً زاوف تىیان زض ککًض ضا تح الکؼااع‬ ‫بطاض زازٌ کٍ ظطفی تاًلایاسی ضا تاا یجاًز‬ ‫ظطفی اؾمی کامز تطای تًلیس‪ ،‬تاٍ ‪َ20‬اعاض‬ ‫زؾتگاٌ زض ؾا کاَف زازٌ اؾ ‪.‬‬ ‫تثشیض میضتان وخؼتیه وشؼت پظیَشی ایاص ایشاوی اػت‬ ‫ؾطییؽ ذثطی‪ -‬مسیطکز فطَاىاو ی اضقااز‬ ‫اؾالمی اشضتایجانقطبی اظ تطگعاضی ورؿتایاه‬ ‫وکؿ پػیَکی ایاظ ایطاوی زض تثطیع ذثط زاز‪.‬‬ ‫ضیاتظ ػمًمی ایه ازاضٌ ؾیاسبااؾام وااظامای‬ ‫گ ‪ :‬ایه وکؿ تا حضًض جمؼی اظ اؾاتایاس‪،‬‬ ‫ػالبمىسان ی فؼااالن ی پاػیَکاگاطان حاًظٌ‬ ‫مًؾیقی زض مجمًػٍ فطَىگی َىاطی تاطتایا‬ ‫تطگعاض میقًز‪.‬‬ ‫یی افعیز‪ :‬مًؾیقی ایطاوی ی ی اظ غىای تاطیاه‬ ‫مًؾیقی َای جُان اؾ ی ایاظٌ ظاطافا ی‬ ‫ظیثایی ان اظ چاضچًب مطظَای جغاطافایاایای‬ ‫ایه مطظ ی تً فطاتط ضفتٍ ی قُطتی جُاوی یافتٍ‬ ‫اؾ ‪.‬‬ ‫واظمی تهطیح کطز‪ :‬ایه مًؾیقی انیز ی فاذط‬ ‫زضتطگیطوسٌ تطاوٍ َا ی چ امٍَا ی زؾتگاٌ َا ی‬ ‫ایاظَایی اؾ کٍ تط محًض وظمی ذاال زض‬ ‫یک مجمًػٍ بطاض گطفتٍ ی ماًجاه ذالاق‬ ‫اثاضی میقًوس کٍ متاثط اظ زضین َىطمىس اؾ‬ ‫ی غاله تًزن تؼس ضیحاوی ایه وًع اظ مًؾیقای‬ ‫ی ایاظ‪ ،‬ان ضا اظ زیگط یجًٌ مًؾیقی جاُاان‬ ‫متمایع میؾاظز‪.‬‬ ‫مسیطکز فطَىو ی اضقاز اؾالمی اؾتان تاکیاس‬ ‫کطز‪ :‬ی ی اظ مىاتغ شی بیم ماًؾایاقای َاط‬ ‫ککًض‪ ،‬اَىوَا ی وغمات ی تطاوٍَایای اؾا‬ ‫مجمًعٍداػتان تًی گشم شکًفٍَای تادام دستاسٌ‬ ‫پیامثش(ص) چاج شذ‬ ‫ؾطییؽ ذثطی‪ -‬مجمًػٍزاؾتان تًی گط ق ًفٍَای تازا تا گاطزایضی‬ ‫مجیس بیهطی تا محًضی قرهی پیامثط اکط (ل) تًؾاظ اواتاکااضات‬ ‫ؾًضٌ مُط مىتکط ی ضاَی تاظاض وکط قسٌ اؾ ‪.‬ضیاتظ ػاماًمای اواتاکااضات‬ ‫ؾًضٌ مُط‪ ،‬مجمًػٍزاؾتان تًی گط ق ًفٍَای تازا تا گطزایضی مجیاس‬ ‫بیهطی تا محًضی قرهی پیامثط اکط (ل) تًؾظ اوتکاضات ؾًضٌ مُط‬ ‫مىتکط ی ضاَی تاظاض وکط قسٌ اؾ ‪.‬ایهکتاب زضتطزاضوسٌ ‪ 11‬زاؾتان کاًتااٌ‬ ‫اؾ کٍ تًؾظ مجیس بیهطی اوتراب ی جمغایضی قسٌاوس‪َ .‬ط کاسا اظ‬ ‫زاؾتان َا تٍ ظوسگی ی ؾیطٌ پیامثط اؾال حضطت محمس (ل) پطزاذاتاٍ ی‬ ‫تطذی اظ انَا ضیای َای کًتاَی َؿتىس اظ ظوسگی امطیظ ما؛ ضیای َایی‬ ‫کٍ تاضید اوقضا وساضوس ی تا امطیظ تٍ قیًٌَای مرتلاف تااضَاا ان َاا ضا‬ ‫قىیسٌایم‪.‬مجمًػٍ پیفضی زضتطگیطوسٌ زاؾتان َای تاطگاعیاسٌ جکاىاًاضٌ‬ ‫زاؾتانوًیؿی ذاتم اؾ ‪ .‬ایه جکىًاضٌ َط ؾا تا محًضی حضطت ضؾً‬ ‫(ل) تطگعاض میقًز ی امؿا َم قکمیه زیضٌ ذًز ضا پک ؾط گصاقاتاٍ‬ ‫اؾ ‪.‬‬ ‫کٍ زض وقاط مرتلف ان مامالا ا ذاًاواسٌ‬ ‫می قًز ی َط ملتی تا ایه گًَط َاماعاز ذاًز‬ ‫قىاذتٍ میقًز‪.‬‬ ‫یی تطگعاضی ورؿتیه وکؿ پاػیَکای ایاظ‬ ‫ایطاوی ضا گا مبثتی زض جُ قىاذ ‪ ،‬تقًیا‬ ‫ی تؼمیق ایه َىط تطقمطز‪.‬‬ ‫تیتشاط پایاوی دسخت گشدی مىتشش شذ‪،‬‬ ‫تًضیح علیشضا قشتاوی‬ ‫ؾطییؽ ذثطی‪ -‬مًؾیقی تایاتاطاغ‬ ‫پایاوی فیلم ؾیىمایی زضذ گطزی‬ ‫تٍ کااضگاطزاوای ماحاماسحؿایاه‬ ‫مُسییان ی ذًاوىسگای ػالایاطضاا‬ ‫بطتاوی پیف ضیی مراعاثاان باطاض‬ ‫گطف ‪.‬مًؾیاقای تایاتاطاغ فایالام‬ ‫ؾاایااىاامااایاای زضذ ا گااطزی تااا‬ ‫کاضگطزاوی محمسحؿیه مُسییان‪ ،‬تطاوٍ ضیظتٍ تماوی ی ذًاوىسگی ػلیطضاا‬ ‫بطتاوی مىتکط قس‪.‬ػلیطضا بطتاوی زض تًضیحات ایه پطیغٌ وًقتٍ اؾ ‪ :‬فیلام‬ ‫ؾیىمایی زضذ گطزی کٍ َم اکىًن زض حا اکطان ػاماًمای اؾا تاٍ‬ ‫کاضگطزاوی محمس حؿیه مُسییان ی تُیٍکىىسگی مهغ ی احمسی ؾاذتٍ‬ ‫قسٌ اؾ ‪ .‬مًؾیقی مته ایه فیلم ضا حثیه ذعایی فط ؾاذتٍ ی تیتطاغ پایاوای‬ ‫تا قؼطی اظ ضیظتٍ تماوی ی ذًاوىسگی ایىجاواه تاٍ اجاطا زض اماسٌ کاٍ‬ ‫امیسیاض تیان کىىسٌ احًا یابؼی فیلم تاقس‪.‬‬ ‫دیىامیت تا وًسیص‪ ۱۰۴۱‬سیی پشدٌ میماوذ‪/‬عشضٍ وؼخٍ خاوگی دسػال تعذ‬ ‫ؾطییؽ ذثطی ‪-‬تُیٍ کىىسٌ فیلام ؾایاىاماایای‬ ‫زیىامی تا اقاضٌ تٍ ازامٍ اؾتقثا مراعاثاان اظ‬ ‫فیلم تاکیس کطز اکطان ایه فیلم ؾیاىاماایای تاا‬ ‫وًضیظ ‪ 1401‬ازامٍ ذًاَس زاق ‪.‬ؾیاساتاطاَایام‬ ‫ػامطیان تُیٍکىىسٌ فیلم ؾیىمایی زیىاامایا تاٍ‬ ‫کاضگطزاوی ؾیسمؿؼًز اعیاتای تاًضایاح زاز‪:‬‬ ‫َسف اظ اکطان زیىامی احیای ؾیىماَا تاًز ی‬ ‫یابؼ ًا َم ایه َسف محقق قس‪ .‬مىاتای تاط ؾاط‬ ‫ؾیىمازاضان ویؿ اما ػل تاٍ مایاسان اماسن‬ ‫فیلم َای زیگط َم اوگیعٌ ای تاًز کاٍ فاطیـ‬ ‫ذًب زیىامی تطای ؾاایاط نااحاثاان اثااض‬ ‫تٍ یجًز ایضز‪ .‬امیسیاض زض ازامٍ ضاٌ تاٍ فایالام‬ ‫زیىامی تیمُطی وکًز ی تٍ ضاحتای ان ضا اظ‬ ‫چطذٍ اکطان کىاض وگصاضوس‪.‬یی ازامٍ زاز‪َ :‬ىًظ‬ ‫َمٍ مراعثان زیىامی ایه فیلم ضا وسیسٌ اواس ی‬ ‫عثق اماض تا امطیظ تىُا ‪َ 700‬عاض و ط مًفاق تاٍ‬ ‫تماقای فیلم قسٌاوس‪ .‬ایه فیلم تاا ‪ 2‬مایالایاًن‬ ‫مراعه ظطفی اکاطان زاضز ی تاٍ ضاحاتای‬ ‫میتًاوس ایه میعان مراعه ضا زض ؾاله ؾیاىاماا‬ ‫زاقتٍ تاقس‪ .‬تٍ َمیه زلایاز اظ ؾایاىاماازاضان‬ ‫میذًاَم کٍ فطامًـ و ىىس زیىامی تًز کاٍ‬ ‫ؾیىماَا ضا اکطان کطز ی ایاه یاباؼایا بااتاز‬ ‫کتمان ویؿ ‪.‬ایه تُیٍکىىسٌ ؾیىاماا زض پاایاان‬ ‫تاکیس کطز‪ :‬فیلم زیىامی زض ؾا ‪ 1400‬تاىاُاا‬ ‫زض ؾاله ؾیىما اکطان میقًز ی تا وًضیظ ‪1401‬‬ ‫ضیی پطزٌ می ماوس‪ .‬تؼس اظ ان تطای یضیز فیالام‬ ‫تٍ قث ٍ ومایف ذاوگی تهمیمگیطی ذًاَایام‬ ‫کطز‪ .‬فیلم ؾیىمایی زیىامی تىُا فیلمای اؾا‬ ‫کٍ ایه اجاظٌ ضا زاضز تا ظماوی کٍ فاطیـ زاضز‬ ‫ضیی پطزٌ تماوس ی ایه امتیاظی تاًز کاٍ تاطای‬ ‫اکطان فیلم زض وظط گطفتٍ قسٌ اؾ ‪.‬‬ ‫ؾیىما بسؼ حًظٌ َىطی اشضتایجانقطبی زض ذایااتاان‬ ‫اما ذمیىی تثطیع‪ ،‬میعتان فؼاالن حًظٌ فطَىو‪َ ،‬ىط ی‬ ‫ضؾاوٍ اؾ ؛ َمٍ تطای تجلیز اظ ػًامز فیلم پاًؾا‬ ‫(زضی) ی تماقای ان امسٌ اوس‪ ،‬ومایف فیلم کٍ تاماا‬ ‫می قًز‪َ ،‬مٍ زض ایه و تٍ کٍ وثایس تماقای ان ضا اظ‬ ‫زؾ زاز‪ ،‬مت ق القً َؿتاىاس‪ .‬چاُاطٌ َاای جاًان‬ ‫فطَىگی‪َ ،‬ىطی یضؾاوٍ ای تثطیع زض التی ؾیىما باسؼ‬ ‫زض مقاتز تىط‪ ،‬مىتظط حضاًض تاطازضان اضک یزیاگاط‬ ‫ػًامز فىی ی تاظیگطی فیلم پًؾ َؿتىس کٍ پؽ اظ ‪2‬‬ ‫ؾا ‪ ،‬اجاظٌ اکطان زضؾیىماَاای ظیاطپاًقاف حاًظٌ‬ ‫َىطی ضا گاطفاتاٍ اؾا ؛اماطیظ‪ ،‬ضیظذاانای تاطای‬ ‫ؾیىمای اشضتایجان اؾ ؛ ؾیىماگطان ایه ذاغاٍ‪،‬جاان‬ ‫زیتاضٌ ای گطفتٍ اوس ی تًلیس ی ومایف پًؾ ‪ ،‬پاؽ اظ‬ ‫حیًان‪ ،‬اظ ایؿتازگی تُطا ی تُمه ی زیؾتان قاان زض‬ ‫مؿیط پطؾىگالخ َىط َ تم ذثط می زَس‪ .‬تُطا ی تُمه‬ ‫اضک تٍ ؾازگی َمیکٍ زض مقاتز تىط ییاػٌ ػا ااؾای‬ ‫حاضط می قًوس ی تا ػالبٍ مىاسان حاًظٌ ؾایاىاماا ی‬ ‫اثاضقان‪ ،‬ػ ؽ یازگاضی می گایاطواس؛ جاماؼای اظ‬ ‫حاضطان تٍ نًضت گطیَی یا ّت ی تا ػاًاماز فایالام‬ ‫پًؾ ػ ؽ می گیطوس ی ػ اؾان ذثاطی وایاع ایاه‬ ‫نحىٍ َا ضا تطای ثث ی زضج زض ضؾاوٍ َا‪ ،‬ق اض مای‬ ‫کىىس‪ .‬قًض ی َیجان ػجیثی زض التی ؾیىما بسؼ تثطیع‬ ‫مًج می ظوس؛ َمٍ زیؾ زاضوس زض ؾالاه قامااضٌ ‪2‬‬ ‫ظیزتط تاظ قًز تا تتًاوىس تٍ تماقای فیلمی تىکیىىس کاٍ‬ ‫ضیای گط ؾى َا ی اییاه َاای زیااضقاان اؾا ؛‬ ‫تماقای فیلمی تا ته مایٍ َای فطَىو تًمی ی ماحالای‬ ‫زض ؾالىی تا اؾتاوساضزَای ضیظ‪ ،‬زض ػهاط یاک ضیظ‬ ‫پاییعی‪ ،‬لصت ترف ی ذاعطٌ اوگیع اؾ ‪ .‬زض ؾاله کٍ‬ ‫تاظ می قًز‪َ ،‬مٍ تٍ ؾطػ زض نىسلی َایکان جاای‬ ‫می گیطوس ی مجطی می طیفه تٍ زؾ ی تط ضیی ؾاه‪،‬‬ ‫اظ ییػگی َای فیلم ی تالـ َای کاضگاطزان‪ ،‬تاُایاٍ‬ ‫کىىسٌ‪ ،‬تاظیگطان ی زیگط ػًامز پًؾ تطای تُیاٍ ان‬ ‫ؾره می گًیس؛ وًت تٍ تاطازضان اضک مای ضؾاس؛‬ ‫تُطا اضک عثق مؼمً تا نمیمی ی ن ای قىاذاتاٍ‬ ‫قسٌ اـ َمطاٌ تا محمسضضا مهثاحی‪ ،‬تُیٍ کىىسٌ‪ ،‬تاط‬ ‫تاالی ؾه می ضیز؛ یبتی ای اظ ضطیضت حاماایا اظ‬ ‫فیلم پًؾ تٍ ػىًان وماز ؾیىمای محلی مای گاًیاس؛‬ ‫جمؼی ی ساضچٍ ای ضا تکًیق می کىىس‪.‬‬ ‫تُطا اضک اظ زقًاضی ؾاذ فیلم زض اؾتان َاا تاٍ‬ ‫زلیز ؾاذتاض تمطکعگطای حًظٌ فطَىو ی َاىاط زض‬ ‫پایتر می گًیس ی اظ جمؼی حاضط می ذًاَس کاٍ‬ ‫تا حمای اظ ای ی زیؾتاوف‪ ،‬زؾ اواان ضا زض ایاه‬ ‫مؿیط پط پیچ ی ذم تگیطوس ی وگصاضوس تیطبی ضا کٍ اوان‬ ‫تطای اػتالی َىط َ تم زض تثطیع ی اشضتاایاجاان تالاىاس‬ ‫کطزٌ اوس‪ ،‬تط ظمیه تی تس؛ پایان َط جملٍ ی ػثاضت ایتاا‬ ‫کف ظزوُای ماماتاس اظ ؾاًی حضااض زواثاا مای‬ ‫قًز‪ .‬تُطا می گًیس کٍ پًؾ تٍ ػىًان واراؿاتایاه‬ ‫تجطتٍ فیلم تلىسقان‪ ،‬ضیای گط فطَىو‪ ،‬ؾاىا َاا‪،‬‬ ‫افؿاوٍ َا یاییه َای ذغٍ اشضتایجان اؾ ی ضطیضت‬ ‫زاضز کٍ َمٍ تا تثلیغ ان تٍ ق ز چُطٌ تٍ چاُاطٌ‪ ،‬تاٍ‬ ‫ضیوق َط چٍ تیکتط ؾیىمای محلای ایاه قاُاط یزیااض‬ ‫کمک کىىس؛ای کٍ َمًاضٌ زض تیه مراعثاوف تاسلایاز‬ ‫ییػگی َای ذالبی ی قرهیتی َمچًن ؾازگای‪،‬تای‬ ‫ت لف تًزن‪،‬نمیمی ی ی طوگی اـ قىاذتٍ میکاًز‪،‬‬ ‫اظ تاظیگطان فایالام پاًؾا ‪،‬حااضاط زضؾاالاه‪،‬تاطای‬ ‫حضًضزضتاالی ؾه زػًت می ىس‪.‬‬ صفحه 5 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫* یکشنبه‬ ‫* ‪ 52‬مهر‬ ‫* ‪ 01‬اکتبر‬ ‫* ‪01‬ربیع االول‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫‪2115‬‬ ‫* شماره (سایی)‪:‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫‪0011‬‬ ‫‪5150‬‬ ‫‪0001‬‬ ‫* صفحه ‪6‬‬ ‫ادب ّیات‬ ‫دستور زبان ترکی‬ ‫تورکجه دیل بیلگیسی‬ ‫*دکتر حسیه محمدزاده صدیق‬ ‫ٌئچٗ سب‪ ٗ٥٘ ٣٤‬اسد‪...٢‬‬ ‫خبن دب‪٤‬ب چ‪٘ٛ‬ى‪ ٣‬اوصِش س‪ٛ‬س‪،ٜٓٔ‬‬ ‫اال‪ ٓ٥٤‬د‪٥‬بٔ‪ ٗ٥‬ثبد صجبداٖ‬ ‫*‬ ‫وج‪ٛ‬د چطٕ‪ ٣‬ث‪٣‬سحٓ ائشذ‪ٍ٘ ٢‬ب‪،ٗ٥ٞ‬‬ ‫عبض‪٥‬مالس‪ٌ ٗ٤‬ا‪ ٝ٤‬چ‪٥‬خبسسذ‪ ٢‬ا‪ٗ٥ٞ‬‬ ‫س‪ٛ‬سد‪ٌ ْٚ‬شد٘‪ٙ٥‬ذٖ ص‪ِٚ‬ف س‪٥‬ب‪،ٗ٥ٞ‬‬ ‫ث‪٥‬ش خ‪ٛ‬اه ‪ٚ‬ئشٔ‪ٝ‬د‪ ٢‬اغذاٖ‪ ،‬لبساداٖ‪،‬‬ ‫سئ‪ٛ‬د‪ ٓ٥ٍ٤‬ث‪ٙ‬ذ‪ ٜٝ٘‬د‪ٚ‬ضشث‪ ٝ‬خذٔز‪،‬‬ ‫لبد‪ٙ٥‬ذا ل‪ َٛ‬ا‪ِٕٚ‬بق خب٘‪ٕ٥‬ب ٔ‪ٙ‬ز‬ ‫ٌاس‪ ٜ‬ا‪٤‬ذ‪ ٓ٤‬س‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬ث‪ٔ ٢ٛ‬حجز‪،‬‬ ‫ا‪٤‬سش‪ٝ‬د‪ ٓ٥ٍ٤‬ث‪ٛ‬د‪ٚ‬سسٗ ث‪ٚ٣‬فبداٖ‪،‬‬ ‫*‬ ‫٘ذ‪ ٣ٕ٤‬ح‪ٛ‬س‪ ٝ٘ٛٙ‬ا‪ِٕٛٚ‬ضذ‪ٚ‬س عبض‪٥‬ک‪،‬‬ ‫او‪ ّٝ٤‬ث‪٥‬ش عبض‪٥‬ک و‪ ٓ٥‬ل‪ِ٘ٛٚٛ‬ذ‪ ٜ‬صبدق‬ ‫وشٔ‪ ٝ٘ ٝ‬لذ‪ٜ‬س دٌ‪ّ٥‬س‪ ٝ‬ال‪٥٤‬ک‪،‬‬ ‫عبس ائشٕض ٌاصِ‪ ٓ٥‬ضب‪ٞ‬الس‪ٌ ٢‬ذاداٖ‪.‬‬ ‫ثئّ‪٥ِ ٝ‬ىّ‪ٌ ٝ‬اس‪ٚ‬س‪ٚ‬ن و‪ٞ ٣‬دب اوِچ‪ِٛ‬ش‪ٙ٤‬ذٖ ث‪ٛ‬سا‪ٖٛ‬‬ ‫ضبعشِش اسشفبد‪ ٜ‬ائشٕ‪٥‬طذ‪٤‬شِش‪.‬‬ ‫د‪٥ٕ٥ّ٤‬ضد‪ ٜ‬سه ‪ٞ‬دبِ‪ ٣‬اوِچ‪ِٛ‬اش‪ ،‬خا‪ٛ‬ر ‪ٞ‬ادابِا‪٣‬‬ ‫اوِچ‪ِٛ‬ش‪ٌ ٜ‬اس‪ ٜ‬دا‪ٞ‬ب ٌئ‪٥ٙ‬صد‪٤‬ش‪.‬‬ ‫اوِچ‪ِٛ‬ش ‪ ٚ‬ا‪٘ٚ‬السا عب‪٤‬ذ ثاِاٍا‪ِٛ‬اش‪ ٢‬اضابغا‪٥‬اذاوا‪٣‬‬ ‫خذ‪ِٚ‬ذ‪ ٜ‬سسٓ ائشٕ‪٥‬ط‪٥‬ه‪:‬‬ ‫‪ٛ٤‬خبس‪٤‬ذا و‪ ٣‬خذ‪ ٣ِٚ‬اخشصبسال ‪ٚ‬ئاشٔاه ا‪ٚ‬چا‪ٖٛ‬‬ ‫ا‪ٚ‬چ‪٘ٛ‬د‪ ٛ‬لسٕ‪ٔ ٗ٥‬خاشاّاف ثااِاٍا‪ِٛ‬اش‪٤‬ا‪ٙ‬ا‪ ٣‬لائا‪٣‬‬ ‫ائشٕ‪ٝ‬د‪٤‬ه‪.‬‬ ‫ث‪ ٛ‬لسٕذ‪ٞ 5 ٜ‬دبداٖ چ‪ :ٛ‬ا‪ٚ‬الٖ ‪ٞ‬اش ثااِا‪ ْٛ‬اوص‪ٚ‬‬ ‫ا‪٤‬ى‪ ٣‬ثاٍِ‪ ٝ٤ٛ‬ثاِ‪٘ٛ‬ش‪ٔ ،‬ثبَ ا‪ٚ‬چ‪ ٖٛ‬ا‪ ٖٚ‬ث‪٥‬ش ‪ٞ‬ادابِا‪٣‬‬ ‫ثئّ‪ ٝ‬ثاِ‪٘ٛ‬ش‪:‬‬ ‫(‪)3+8(;)3+4+4‬‬ ‫(‪)8+3(;)4+4+3‬‬ ‫اسد‪ٚ ٢‬اس‬ ‫(‪...)7+4(;)4+7(;)4+3+4‬‬ ‫اشعار ترکی شهریار‬ ‫داضّ‪ ٣‬ث‪ٛ‬ال‪ :‬داش‪-‬ل‪٘ٛٔٛ‬بٖ د‪ِِٕٚ‬بس‪!ٗ٥‬‬ ‫ثبخچبالس‪ ٢‬سبسإِبس‪ ،ٗ٥‬س‪ِِٕٛ‬بس‪!ٗ٥‬‬ ‫ا‪ِٚ‬سداٖ وئچٗ اسّ‪ ٣‬س‪ٛ‬س‪ٛ‬ص ا‪ِٕٚ‬بس‪!ٗ٥‬‬ ‫د‪ :ٝٙ٤‬ث‪ٛ‬ال‪ ،:‬خ‪٥‬ش‪ ٖٚ‬ا‪ِِٚ‬س‪ ٖٛ‬اخبسسبٖ‬ ‫افمّش‪ ٜ‬خُٕبس‪-‬خُٕبس ثبخبسسبٖ‬ ‫**‬ ‫ح‪٥‬ذس ثبثب‪ ،‬داغ‪ ،ٗ٥‬داض‪ ،ٗ٥‬سش‪ ٜ‬س‪٣‬‬ ‫و‪٥ّٟ‬ه ا‪ِٚ‬خ‪ٛ‬س‪ ،‬داِ‪٥‬س‪ٙ٥‬ذا فش‪ ٜ‬س‪٣‬‬ ‫ل‪ٛ‬ص‪ٚ‬الس‪ ٗ٤‬اغ‪ ،٣‬ث‪ِٛ‬ص‪ ،٢‬لش‪ ٜ‬س‪٣‬‬ ‫ث‪٥‬ش ٌئذ‪٤‬ذ‪ ٓ٤‬داغ‪-‬دس‪ِ ٜ‬ش ا‪ٚ‬ص‪٣٘ٚ‬‬ ‫ا‪ِٚ‬خ‪٤ٛ‬ئذ‪ :ٓ٤‬چ‪ِٛ‬ثبٖ‪ ،‬ل‪٥‬شش ل‪ٛ‬ص‪٣٘ٚ‬‬ ‫**‬ ‫ح‪٥‬ذس ثبثب‪ ،‬س‪٤ ٣ِٛ‬ئش‪ ٗ٤‬د‪ِٚ‬ص‪ِ٘ٚ‬ذ‪ٜ‬‬ ‫ث‪ٛ‬ال‪ :‬لئ‪٥ٙ‬ش چب‪ ٢‬چٕ‪ٌ ٗ٥ٙ‬اص‪٘ٚ‬ذ‪ٜ‬‬ ‫ث‪ٛ‬الغ ا‪ِٚ‬س‪ ٣‬ا‪ِٚ‬صَس س‪ ٖٛ٤ٛ‬ا‪ِٚ‬ص‪ِ٘ٚ‬ذ‪ٜ‬‬ ‫ٌاصَ ل‪ٛ‬ضالس ا‪ِٚ‬سداٖ ٌّ‪٥‬ت‪ٌ ،‬ئچّّش‬ ‫خّ‪ٛ‬سّ‪ِٛ٥‬ه‪ ،‬ث‪ٛ‬الخذاٖ س‪ ٛ‬ا‪٤‬چّّش‬ ‫**‬ ‫ث‪٥‬چ‪ ٗ٥‬ا‪ِٚ‬سش‪ ،٣‬س‪٘ٛ‬ج‪ َٛ‬ث‪٥‬چٗ ا‪ِٚ‬ساخالس‬ ‫ا‪ ّٝ٤‬ث‪ ُ٥‬و‪ ،٣‬ص‪ِِٚ‬ف‪ ٣‬داساس داساخالس‬ ‫ضىبسچ‪٥‬الس ث‪ّ٥‬ذ‪٤‬شچ‪ ٣ٙ٥‬س‪ِٛ‬ساخالس‬ ‫ث‪٥‬چ‪ ٗ٥‬چ‪ّ٥‬ش ا‪٤‬شا٘الس‪ ٗ٤‬ا‪٤‬چّّش‬ ‫ث‪٥‬ش‪ٛٞ‬ضال٘‪٥‬ت‪ ،‬س‪ِٙ٘ٛ‬بٖ د‪ٚ‬س‪ٚ‬ه‪ ،‬ث‪٥‬چّّش‬ ‫**‬ ‫ح‪٥‬ذسثبثب‪ ،‬و‪ٙ‬ذ‪ ٣ٌِ٘ٛ ٗ٤‬ثبسب٘ذا‬ ‫ا‪ٚ‬ضبلالس‪ ٖٚ‬ضبٔ‪ ٗ٥‬ئ‪ٛ٥٥‬ه‪٤ ،‬بسب٘ذا‬ ‫ا‪ ٢‬ث‪ِٛٛ‬سذاٖ چ‪٥‬خ‪ٛ‬ه‪ ،‬لبش‪ٌ-‬اص اسب٘ذا‬ ‫ث‪٥‬ضدٖ د‪ ٜ‬ث‪٥‬ش سٗ ا‪ِ٘ٚ‬السا لصّ‪ ٝ‬د‪ٜ‬‬ ‫لصّ‪٥ٔ ٝ‬ضد‪ ٜ‬چ‪ٛ‬خّ‪ ٣‬غٓ ‪ ٚ‬غصّ‪ ٝ‬د‪ٜ‬‬ ‫****‬ ‫لبس‪ٌ ٝٙ٘ ٢‬ئد‪٘ ٝ‬بغ‪ ُ٥‬د‪َٙ٥٤‬ذ‪ٜ‬‬ ‫و‪ِِٛ‬ه لبِخ‪٥‬ت‪ ،‬لبح‪-‬ثبخب٘‪ ٣‬دو‪َٙ٤‬ذ‪ٜ‬‬ ‫ل‪ٛ‬سد ٌئچ‪ ٗ٥ٙ٥‬ض‪ٍِِِٛٛٙ‬س‪ٙ٥٤ ٖٛ‬ذ‪ٜ‬‬ ‫ٔٗ لب‪٥٤‬ذ‪٤‬ت‪ ،‬ث‪٥‬شد‪ ٜ‬ا‪ٚ‬ضبق ا‪ِِٚ‬ئ‪٥‬ذ‪ٓ٤‬‬ ‫ث‪٥‬ش ٌ‪ َِٛ‬اچ‪٥‬ت‪ ،‬ا‪ِ٘ٚ‬ذاٖ س‪ِٛ‬سا س‪ِِٛ‬ئ‪٥‬ذ‪ٓ٤‬‬ ‫**‬ ‫عّٕ‪ ٝ‬خب٘‪ ٗ٥‬ثبَ ثّّ‪ ٝ‬س‪ ٝ٥٤ ٗ٥‬سد‪ٓ٤‬‬ ‫س‪ِٙ٘ٛ‬بٖ د‪ٚ‬س‪ٚ‬ه‪ ،‬ا‪ِٚ‬س د‪ ٝ٥٥ٌ ٣ِٔٛ٘ٚ‬سد‪ٓ٤‬‬ ‫ثبخچبالسدا س‪٥‬ش‪ ٣ٍَٙٙ٤‬د‪ ٝ٥٤‬سد‪ٓ٤‬‬ ‫ا‪ ٢‬اوص‪ ٣ٔٚ‬ا‪ ِٚ‬اصد‪٤‬شٖ ٌ‪ِّ٘ٛ‬ش‪!ٓ٤‬‬ ‫عالهم امینی‬ ‫فضولی‬ ‫دده قورقود‬ ‫خیابانی‬ ‫رتبیت‬ ‫شهریار‬ ‫واغیل‬ ‫تولکو‪ ,‬تولکو‪ ,‬تووبکی‬ ‫ٌئچٗ سب‪ ٗ٥٘ ٣٤‬اسد‪...٢‬‬ ‫ائّ‪ ٝ‬ث‪ٚ ٛ‬اخز ل‪ ٖٛ٘ٛ٤ٛ‬ثبض‪ٗ٥‬داٖ سس ٌّذ‪.....٢‬‬ ‫س‪ِٛ‬ى‪ ٛ‬دئذ‪٥ٌ -:٢‬ضِ‪ٙ‬ه‪ٌ ,‬اسن ث‪ ٛ‬و‪٥‬إاذ‪ٞ ٢‬اش‬ ‫ا‪ٚ‬چ‪ ٛ‬ث‪٥‬ش و‪٘ٛ‬دذ‪٥ٌ ٜ‬ضِ‪ٙ‬ذ‪ِ٢‬ش‪ .‬ث‪٥‬ش اص وئچٕ‪٥‬اطاذ‪,٢‬‬ ‫ث‪٥‬ش د‪ٌ ٜ‬اسد‪ِٚ‬ش ث‪٥‬ش ضئ‪ ٣‬سبدذ‪ّ٥‬ش‪ ٣‬ا‪ ّٝ٤‬ل‪٤ٛ٤ٛ‬ب د‪ٚ‬ضذ‪.ٚ‬‬ ‫ثبخذ‪ ٢‬الس ل‪٤ٛ٤ٛ‬ب د‪ٚ‬ضٗ چبلمبِاذ‪ .٢‬سا‪ِٛ‬اىا‪ ٛ‬ا‪٘ٚ‬اب‬ ‫ثبخ‪٥‬ت ٌ‪ِٛ‬ذ‪ .ٚ‬ث‪ ٛ‬دا سا‪ِٛ‬اىا‪ ٛ‬ثابثابٌا‪٥‬اُ وا‪٥‬إا‪٣‬‬ ‫اِذإ٘‪٥‬طذ‪ .٢‬سبٔبح‪ ٗ٥ٙ٥‬ئ‪ٛ‬خ‪ٖٛ‬داٖ ا‪ٚ‬ص‪ ٛ٘ٚ‬ل‪٤ٛ٤ٛ‬ب سبِٕ‪٥‬طذ‪...٢‬‬ ‫س‪ِٛ‬ى‪ ٛ‬ثشندٖ دئذ‪ - :٢‬چبلمبَ لبسداش‪ ,‬خ‪ٛ‬ش ٌّٕ‪٣‬سٗ‪ ,‬ثئص ٌش‪٥‬شٔ‪٣‬سٗ چبلمابَ سا‪ِٛ‬اىا‪ ٛ‬ثابثاب٘ا‪٣‬‬ ‫ٌاس‪ٚ‬ه ثبغ‪٥‬شد‪ - :٢‬اخٕبق‪-‬اخٕبق دا٘‪٥‬طٕب‪ ,‬چى‪ ُ٥‬ا‪٤ٚ‬ب٘ب ٌاس‪.ْٚ‬‬ ‫ل‪٤ٛ‬ش‪ٚ‬ق ا‪ٚ‬ص‪٘ٛٔٚ‬ذ‪.ٚ‬س‪ِٛ‬ى‪ ٛ‬ثبثب خب‪ٚ‬اه ‪ٚ‬ئشد‪ - :٢‬ا‪ ٢‬اخٕبق خبلمبَ‪ٞ ,‬ئچ اخ‪٥‬مالٕ٘ب‪ .‬ا‪ ٚ‬ل‪٤ٛ‬ش‪ٚ‬ق دئا‪٥‬ا‪٥‬اُ‪,‬‬ ‫ث‪٥‬ش دبسچب اغ داضذ‪ .٢‬س‪ ٣ٙ‬اِذاداٖ و‪ ٣ٙٔ ,٣ٕ٥‬د‪ ٜ‬اِذاد‪٤‬ت ث‪ٛ‬سا سبِ‪٥‬ت‪...‬‬ ‫ا‪ٙ٤‬ذ‪ٞ ٢‬بٔ‪٥ٕ٥‬ض ث‪ٛ‬سدا اخ‪ٗ٥‬داٖ ل‪٥‬ش‪٤‬الخبغ‪٥‬ک‪ – .‬چبلمبَ د‪ٚ‬داقالس‪ ٣ٙ٤‬ث‪ٛ‬ص‪ٚ‬ه اغالٔبغب ثبضالد‪ .٢‬ث‪ ٛ‬صأابٖ‬ ‫ل‪ ٖٛ٘ٛ٤ٛ‬ثبض‪ ٗ٥‬داٖ ث‪٥‬ش ٌ‪ٛ‬س‪ِٚ‬ش‪ ٛ‬ائط‪٥‬ذ‪ّ٤‬ذ‪ .٢‬س‪ِٛ‬ى‪ ٛ‬ثبثب چبلمبال دئذ‪ -:٢‬اخٕبق‪-‬اخٕبق اغال‪٥٤‬ات ثابش‪-‬‬ ‫ٌاص‪ٛٔٚ‬ص‪ ٚ‬ادبسٔب‪ .‬ل‪ ٖٛ٘ٛ٤ٛ‬ثبض‪ٙ٥‬ذا سس‪ -‬و‪ٚ ٢ٛ‬اس‪٥ٌ ٌُ ....‬ضِ‪ٙ‬ه‪ٌ ,‬اسن ا‪ٙ٤‬ذ‪ ٢‬ل‪٘ٛ‬ابغا‪٥‬إا‪٥‬اض وا‪٥‬آ‬ ‫ا‪ٚ‬الخبق چى‪٥ّ٥‬ت ث‪٥‬ش و‪٘ٛ‬دذ‪٥ٌ ٜ‬ضِ‪ٙ‬ذ‪ِ٢‬ش‪.‬ث‪٥‬ش اص وئچٕ‪٥‬طذ‪ ,٢‬ث‪٥‬ش ر‪ٚ‬سثب ل‪ٛ٤ٛ‬داو‪ ٣‬داض‪ ٣‬ل‪٤ٛ‬ش‪ٚ‬ق حسابه‬ ‫ائّ‪٥٥‬ت اس‪ّ٥‬ذ‪ ,٢‬ضبدذ‪ّ٥‬ش‪ ٣‬ا‪ ّٝ٤‬ل‪ ٖٛ٘ٛ٤ٛ‬د‪٤‬ج‪ ٝٙ٥‬د‪ٚ‬ضذ‪ .ٚ‬ل‪-َٛ‬لبث‪٥‬شغبس‪ ٣‬اص‪٥ّٕ٤‬ص حبِذا ‪٤‬ائاش دٖ لابِاخا‪٥‬ات‬ ‫ل‪٤ٛ‬ش‪ٚ‬غ‪ ٖٛ‬ا‪ٚ‬سش‪ ٝ٘ٛ‬خ‪ٔٛ‬ذ‪ .ٚ‬ثبخذ‪ ٢‬و‪ ,٣‬ل‪٤ٛ‬ش‪ٚ‬ق ٘‪ٌ ٝ‬ض‪٤‬ش ث‪ ,ٛ‬ث‪٥‬ش اغ داش ا‪٥ٕ٤‬ص‪ .‬اخ‪٥‬کِ‪-٣‬اخ‪٥‬ک ِا‪ ٣‬ا‪ٚ‬‬ ‫طشف‪ ,ٝ‬ث‪ ٛ‬طشف‪ ٝ‬ثبخٕبغب ثبضالد‪ ,٢‬و‪٘ٛ‬د‪ ٝ‬ل‪٥‬س‪٥ّٕ٥‬ص س‪ِٛ‬ى‪ ,ٛ٘ٛ‬چبلمبِ‪ ,٣‬س‪٥‬سجبغب٘‪ ,٣‬ث‪٥‬ش د‪ ٜ‬ا‪٤‬ال٘‪ٌ ٣‬اسد‪.ٚ‬‬ ‫ل‪ٛ‬سد ثبغ‪٥‬شد‪ٛ٤ -:٢‬خسب‪ ,‬ث‪ٛ‬سداو‪ ٣‬ل‪٤ٛ‬ش‪ٚ‬غ‪ ٛ‬س‪٥‬ض ‪٤‬ئٕ‪٥‬س‪٥ٙ٥‬ضچبلمبَ ل‪ٛ‬سخ‪ٛ‬س‪ٖٛ‬داٖ سا‪ِٛ‬اىا‪٘ٛ‬ا‪ ٖٛ‬ثاا‪٤‬اش‪٘ٚ‬ا‪ٝ‬‬ ‫اسد‪ٚ ٢‬اس‬ ‫ل‪٥‬س‪ّ٥‬ذ‪ .٢‬س‪ِٛ‬ى‪ ٛ‬ل‪٤ٛ‬ش‪ٚ‬غ‪٤ ٛ٘ٛ‬ئش‪ ٜ‬سبِال‪٥٤‬ت ل‪ٛ‬القالس‪ ٣ٙ٤‬ا‪٤‬ش‪ ٣ِٜ‬ئ‪ٛ‬صاسذ‪....٢‬‬ ‫پادشاهان ترک ایران(اققویوولو)‬ ‫اداْ اص ضٕبس‪ ٠‬لجُ‪...‬‬ ‫الخشْ ثب س‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬سشٕ‪ ٣‬و‪ ٝ‬ثش س‪ٚ‬سشب‪٥٤‬بٖ س‪ٚ‬ا ٔ‪٣‬ضذ‪ ،‬د‪ٚ‬س اص ر‪ ٗٞ‬ثا‪ٛ‬د‬ ‫و‪ ٝ‬س‪ٙ‬ظ‪ٕ٥‬بر ا‪ٚ‬ص‪ ٖٚ‬حسٗ ٔ‪ٛ‬سد دز‪٤‬شش عٕ‪ ْٛ‬لشاس ٌا‪٥‬اشد ‪ ٚ‬حاذ‪ٚ‬د‬ ‫‪٤‬ىصذسبَ ثعذ دس اوثش ٔ‪ٙ‬بطک ٌشفشٗ خٕس ‪٤‬ب ا٘ذو‪ ٣‬وإاشاش اص اٖ‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬بٖ ثشلشاس ث‪ٛ‬د‪ .‬دس ا‪ ٗ٤‬د‪ٚ‬س‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬سذس‪٤‬ح ا‪٥ٕٞ‬ز ا‪٤‬شاٖ دس سادابسر‬ ‫خ‪ٟ‬ب٘‪ ٣‬ثش اثش ثبصضذٖ سا‪ ٜ‬دس‪٤‬ب‪ٙٞ ٣٤‬ذ اص طش‪٤‬ک دٔبغ‪ ٝ‬خ‪ٛٙ‬ث‪ ٣‬افش‪٤‬اماب ‪ٚ‬‬ ‫دسٌ‪٥‬ش‪ٟ٤‬ب‪ٔ ٢‬ذا‪٘ ْٚ‬ظبٔ‪ ٣‬ث‪ ٗ٥‬س‪ٕٛ٥‬س‪٤‬بٖ ‪ ٚ‬د‪ِٚ‬ز‪ٞ‬اب‪ ٢‬ساشوإاب٘ابٖ دس‬ ‫غشه وٕشً٘ ضذ‪ ،‬چ‪ ٝ‬ا‪ٚ‬ضب ٔشغ‪٥‬ش داخّ‪ ٣‬ا‪ ٗ٤‬د‪ِٚ‬ز‪ٞ‬ب ٔ‪ٛ‬ا٘ع‪ ٣‬ثش سش‬ ‫سا‪ٔ ٜ‬فب‪ ٓ٥ٞ‬الشصبد س‪٥‬بس‪ٔ ٚ ٣‬الحظبر سدبس‪ٔ ٢‬ب‪ٚ‬سا‪ٙٔ ٢‬طم‪ٝ‬ا‪ ٢‬ا‪٤‬دابد‬ ‫وشد‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د‪.‬ض‪ٙ‬بخز ٔب اص ٘ظبْ د‪ َٛ‬سا‪٤‬ح د‪ِٚ‬ز اقل‪ ّٛ٘ٛ٤ٛ‬دسز وٓ دس‬ ‫ٔ‪ٙ‬بطک ضشق ا٘بس‪ ،٣ِٛ‬اص ٌضاسش‪ٞ‬ب‪ ٣٤‬اسز و‪ ٝ‬دس صٔبٖ سّطبٖ ساّا‪٥‬آ‬ ‫ا‪ َٚ‬عثٕب٘‪ ٣‬دس ا‪ٙٔ ٗ٤‬بطک ضجط ضذ‪ ٜ‬اسز‪٤ :‬ه الچ‪ ٝ‬عثٕب٘‪ ٣‬دس صٔبٖ‬ ‫اق ل‪ّٞٛ٘ٛ٤ٛ‬ب ٔعبدَ ثب س‪ ٝ‬لشاخ‪ ٝ‬الچ‪ ٝ‬ث‪ٛ‬د و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬دس‪٘ ٓٞ‬ا‪٥‬اض ضا‪ٟ‬اشر‬ ‫داضز‪٤ .‬ه س‪ٙ‬ى‪ٔ ٝ‬سب‪ ٢ٚ‬ثب د‪ ٚ‬الچ‪ ٝ‬عاثإاب٘ا‪٤ ٚ ٣‬اه ضاب‪ٞ‬اش‪ٚ‬لا‪٣‬‬ ‫(سحش‪٤‬ف ضذ‪ ٜ‬ضب‪ٞ‬شخ‪ٔ )٣‬عبدَ ضص الچ‪ ٝ‬عثٕب٘‪ ٣‬ث‪ٛ‬د‪ٕٞ.‬چ‪ٛ٘ ٗ٥ٙ‬ع‪٣‬‬ ‫شاه اسماعیل‬ ‫یکصد هسار لغات ترکی‬ ‫در فارسی‬ ‫سى‪٘ ٝ‬مش‪ٜ‬ا‪ ٢‬س‪ٚ‬اج داضز و‪ٚ ٝ‬صٖ ٔع‪٥‬بس اٖ ‪ٌ 4/6‬شْ (‪٤‬اب ‪ٌ 5/2‬اشْ)‬ ‫ث‪ٛ‬د ‪ ٚ‬ا‪ ٗ٤‬سى‪٥٘ ٝ‬ض س‪ٙ‬ى‪٘ ٝ‬بٔ‪٥‬ذ‪٣ٔ ٜ‬ضذ‪ .‬سى‪ٞٝ‬ب‪ ٣٤‬ثب ‪ٚ‬صٖ ٘صاف‪٤ ،‬اه‬ ‫چ‪ٟ‬بسْ ‪٤ ٚ‬ه ‪ٞ‬طشٓ ساىا‪ٔ ٝ‬ازوا‪ٛ‬س ٘ا‪٥‬اض ٔا‪ٛ‬خا‪ٛ‬د ثا‪ٛ‬د‪ .‬دس صٔابٖ‬ ‫اق ل‪ّٞٛ٘ٛ٤ٛ‬ب دس و‪ٙ‬بس چ‪ٙ‬ذ سى‪ ٝ‬سا‪٤‬ح س‪ٙ‬ى‪ ،ٝ‬د‪ٙ٤‬بس ث‪ ٝ‬خصا‪ٛ‬ظ د‪٤‬ا‪ٙ‬ابس‬ ‫سجش‪٤‬ض‪ ٢‬دس خش‪٤‬بٖ ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬اسز‪.‬اق ل‪ّٞٛ٘ٛ٤ٛ‬ب سى‪ ٝ‬طال‪ ٣٤‬ثا‪ٚ ٝ‬صٖ ‪٤‬اه‬ ‫ٔثمبَ ضشع‪٤ ٣‬ع‪ ٣ٙ‬حذ‪ٚ‬د ‪ٌ 3/4‬شْ ضشه ٔ‪٣‬وشد٘ذ و‪ ٝ‬ثا‪ ٝ‬احاشإابَ‬ ‫ٔعبدَ ثب اضشف‪ٔ ٣‬صش‪ ٢‬ث‪ٛ‬د‪ٜ‬اسز‬ ‫دس اص اضٕحالَ لشال‪ّٞٛ٘ٛ٤ٛ‬ب ‪ ٚ‬فاشاح ا‪٤‬اشاٖ‪٘ ،‬ا‪ ٝ‬سا‪ٙ‬ا‪ٟ‬اب ساخاشاٍاب‪ٜ‬‬ ‫اقل‪ّٞٛ٘ٛ٤ٛ‬ب ث‪ ٝ‬ضشق (سجش‪٤‬ض) ٔ‪ٙ‬شمُ ضذ‪ ،‬ثّى‪ ٝ‬فش‪ ًٙٞ‬ا‪٤‬شا٘‪ ٣‬ثش ضا‪٥‬ا‪ٜٛ‬‬ ‫حى‪ٔٛ‬ز ‪ ٚ‬فش‪ ًٙٞ‬اٖ ‪ٞ‬ب ساث‪٥‬شار ثسضا‪ٌ ٣٤‬زاضاز‪ .‬دس د‪ٚ‬س‪ ٜ‬ا‪ٚ‬ص‪ٖٚ‬‬ ‫حسٗ س‪٤‬بسز د‪ٛ٤‬اٖ (‪ٚ‬ص‪٤‬ش)‪ٔ ،‬سش‪ٛ‬ف‪ ٣‬إِٕبِه‪ٔ ،‬حاشس ‪ٔ ٚ‬ا‪٥‬اشاخا‪ٛ‬س‬ ‫سّط‪ٙ‬ش‪ ٣‬س‪ٛ‬سط ٔشصذ‪٤‬بٖ ا‪٤‬شا٘‪ ٣‬اداس‪٣ٔ ٜ‬ضذ‪.‬سجش‪٤‬اض دس فابصاّا‪ ٝ‬ثا‪٥‬اٗ‬ ‫سّط‪ٙ‬ز خ‪ٟ‬ب٘طب‪ ٜ‬لشال‪ ٚ ّٛ٘ٛ٤ٛ‬سّط‪ٙ‬ز ا‪ٚ‬ص‪ ٖٚ‬حسٗ ‪ ٚ‬دسش ا‪٤ ٚ‬اعاما‪ٛ‬ه‬ ‫اقل‪ ّٛ٘ٛ٤ٛ‬اص ٔشاوض عٕذ‪ٙٞ ٜ‬ش وشبهاسا‪ٔ ٚ ٣٤‬عٕبس‪ ٢‬ثا‪ٛ‬د‪ .‬اص اثا‪ٙ‬ا‪٥‬ا‪ٝ‬‬ ‫د‪ٚ‬س‪ ٜ‬ا‪ٚ‬ص‪ ٖٚ‬حسٗ ث‪ ٝ‬غ‪٥‬ش اص ٔشٔز ٔسدذ خبٔع اصف‪ٟ‬بٖ‪ ،‬چ‪٥‬ض‪ ٢‬ثابلا‪٣‬‬ ‫ٕ٘ب٘ذ‪٤ .ٜ‬ى‪ ٣‬اص سبخشاٖ ‪٥٘ٚ‬ض‪ ٢‬و‪ ٝ‬حذ‪ٚ‬د سبَ ‪ ْ1510‬اص سجاش‪٤‬اض د‪٤‬اذٖ‬ ‫وشد‪ ،ٜ‬ثبغ ‪ ٚ‬لصش ‪ٞ‬طز ث‪ٟ‬طز ‪ ٚ‬سب‪٤‬ش اث‪ ٝ٥ٙ‬ا‪٤‬اٗ ضا‪ٟ‬اش سا سا‪ٛ‬صا‪٥‬اف‬ ‫ا‪ٚ‬ص‪ ٖٚ‬ا‪ٚ‬ص‪ ٖٚ‬سا‪ٛ٤‬دِش ‪ ،‬ثئّ‪ ٣‬ثبغّ‪ ٣‬ا‪٥ٍ٤‬ذِش ‪ :‬لبسغ‪ ٣‬ل‪ٛٔٛ‬‬ ‫********************************************‬ ‫ا‪ٚ‬ص‪ ٖٚ‬لبٔ‪٥‬ص ‪ ،‬اغض‪٤‬ال ‪٤‬بد‪٥‬ص ‪ ،‬ا‪ٚ‬سش‪ ٛ‬دئط‪٥‬ه ‪ ،‬داِ‪ ٣‬دئط‪٥‬ه ‪ :‬س‪ٛ‬سه‬ ‫ا‪ٚ‬ص‪ ٖٚ‬ل‪٥‬ض ا‪ٚ‬صا٘بس ‪ ،‬ا‪ٚ‬ص‪ ٝ٘ٚ‬و‪ٙ٤ٛ‬ه لبصا٘بس ‪ :‬لبٔ‪٥‬ص‬ ‫********************************************‬ ‫ا‪ٚ‬ص‪ ٖٚ‬ل‪٥‬ض ا‪ٚ‬صا٘بس ‪ٞ ،‬ش سب٘الس ثَضَ٘ش ‪ :‬سبسٔبضک‬ ‫********************************************‬ ‫ا‪ٚ‬ص‪ ٖٚ‬س‪ٛ‬غذ‪ٚ‬س ‪ٛٔٛ٤‬سسب ‪ ،‬ث‪ِٛ‬ذ‪ٚ‬س ‪٤‬ب‪ ٢‬ا‪ٙ٥٤‬ذا ‪ :‬ل‪٤ ، ٖٛٞٛ‬ئٕ‪٥‬ص‬ ‫********************************************‬ ‫اوص‪ ٚ‬اوص‪ٌ ٝ٘ٚ‬اْ لبصاس ‪ :‬دأد‪٣‬‬ ‫********************************************‬ ‫اوص‪ ٚ‬لبسا ‪ ،‬ساص‪ ٚ‬اغ ‪٤ :‬بص‪ ٢‬وشد‪٥‬ح ا‪ٚ‬سش‪ٝ‬‬ ‫********************************************‬ ‫اوص‪ ٚ‬لبصا٘بس ‪ ،‬ائّ‪ ٝ‬ثبغ‪٥‬طالس ‪ :‬اس‪٢‬‬ ‫********************************************‬ ‫اوص‪ ٚ‬س‪ٛ‬وّ‪ ، ٛ‬ا‪ِ٘ٚ‬ذاٖ ا‪ِٚ‬الٖ س‪ٛ‬ن س‪ٛ‬ص ‪ ،‬ا‪ِ٘ٚ‬ذاٖ ا‪ِٚ‬الٖ س‪ٛ‬وّ‪ : ٛ‬س‪ٛ٤ِٛ‬ق ‪ ،‬خ‪ٛ‬خ‪ٝ‬‬ ‫********************************************‬ ‫اوص‪ٛ٤ ٚ‬خذ‪ٚ‬س ‪٤‬ب٘‪ٕ٥‬ذا ‪ ،‬ل‪ٛ‬س‪ٛ‬س‪ٚ ٛ‬اس ائ‪ٕ٤ٛ‬ذ‪ ، ٜ‬ثبخ‪٥‬شاْ ا‪ ٚ‬ل‪ٛ‬س‪٤ٛ‬ب ‪ ،‬ائط‪٥‬ذ‪٤‬ت‬ ‫ٌاس‪ٚ‬سَْ الح اوص‪ٌ : ٛ٘ٚ‬اس‪ٍ٘ٚ‬چ ‪ٌ ،‬اس‪٘ٚ‬ش‪ ٛ‬ثبغ‪٣‬‬ ‫********************************************‬ ‫ترکی حکایه لر‬ ‫قو ش باز‬ ‫د‪ٛ‬صل‪ٌٙ ٖٛ‬ح ا‪ٚ‬غالٖ ا‪ٕ٤‬بْ سضب ( )‪ ٗ٤‬حشٔ‪٥ٌ ٝٙ٥‬ش‪٤‬ت‪ ،‬ح‪ٛ‬ض ل‪٥‬شاغ‪ٙ٥‬ذا ا‪ٚ‬س‪ٛ‬س‪ٚ‬ه‬ ‫ثبض‪ ٣ٙ٥‬اِّش‪ ٝٙ٤‬اِذ‪٤.٢‬بد‪ٙ٤‬ب ٌّ‪ٙ‬ذٖ ا‪ٚ‬ضبلّ‪٥‬غذاٖ اسبس‪ ٣‬ا‪ّ٤‬ا‪ ٝ‬لا‪ٛ‬ش سابخاال‪٤‬ا‪٥‬ات‪،‬‬ ‫ا‪ٚ‬چ‪ٛ‬سد‪ٚ‬ه‪ ،‬ا‪ٙ٤ٚ‬بسٕ‪٥‬طذ‪.٢‬ا‪ٙ٤‬ذ‪٢‬ا‪٤‬س‪ ٝ‬سئ‪ٛ‬د‪ ٣ٍ٤‬ل‪٥‬ض‪٤‬اٗ اسابسا‪ :٣‬لا‪ٛ‬ش الس‪٤‬اٗ‬ ‫ث‪ٛ‬ساخسبٖ ٔ‪ ٓ٥ٙ‬ل‪٥‬ض‪ٕ٤‬ب ائّچ‪ ٣‬د‪ٚ‬سا ث‪ ّٝ٥‬سسٗ‪ .‬دئٕ‪٥‬طذ‪٤‬ف‪٥‬ىاش‪ ٜ‬خا‪ٔٛ‬ا‪ٛ‬ه ٘ا‪ ٝ‬ائاذ‪ٜ‬‬ ‫خٍ‪ ،٣ٙ٥‬ل‪ٛ‬ش ِشدٖ ٘ئد‪ ٝ‬ا‪٤‬ش‪ّٕ٤‬بس‪ ،٣ٙ٥‬ا‪٘ٚ‬الس‪ ٢‬و‪ ٕٝ٥‬سبدط‪٥‬شٔبس‪ ٣ٙ٥‬د‪ٚ‬ض‪ ٝ٘ٛ‬ث‪ّٕ٥‬ا‪ٝ‬‬ ‫‪٥٤‬شد‪.٢‬ث‪٥‬ش اٖ دا ‪ ،‬حشْ د‪ ٜ‬ا‪ٚ‬الٖ ل‪ٛ‬ش ِش‪ ٗ٤‬لاب٘ابد ساس ِاش‪ ٢‬ا‪ّ٤‬ا‪ ٝ‬فا‪٥‬اىا‪٥‬اشدٖ‬ ‫چ‪٥‬خذ‪.٢‬سئ‪ٙ٤ٛ‬شوٗ ٌ‪ِٔٛٛ‬س‪٥٘ ٝ‬ت ‪٤‬ب ا‪ٕ٤‬بْ سضاب‪ ،‬لا‪ٛ‬ش ِاش‪٤‬إا‪ ٣‬سا‪ٙ‬ا‪ ٝ‬أاب٘از‬ ‫سبد‪٥‬ط‪٥‬ش‪٤‬شاْ د‪ ،ٝ٤‬ل‪ٛ‬ش ِش‪ٌ ٢‬ش‪٥‬ش‪٤‬ت حشٔذ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ساخٕبق ا‪٤‬چ‪ ،ٗ٥‬ائ‪ ٝٙ٤ٛ‬سابس‪٤ ٢‬ا‪ٛ‬ال‬ ‫د‪ٚ‬ضذ‪.ٚ‬‬ ‫یکصد هزار لغات‬ ‫ادأ‪ ٝ‬اص ضٕبس‪ ٠‬لجُ‪...‬‬ ‫لُجچ‪ٛ‬س‪ ٚ‬لجد‪ٛ‬س ‪ ٚ‬لذچ‪ٛ‬س ; ؟‪ٔ ،‬ابِا‪٥‬ابر ‪ ،‬اص ا٘ا‪ٛ‬ا‬ ‫ترکی در فارسی‬ ‫ٔبِ‪٥‬بر ‪ٞ‬ب غ‪٥‬ش اص ‪٤‬بسب ‪ ٚ‬لالٖ‪:‬‬ ‫‪ ٚ‬اٖ لذچ‪ٛ‬س و‪ ٝ‬او‪ ٖٛٙ‬ثحىٓ ‪٤‬بساب‪ ٢‬ثاضسی ٔا‪٣‬‬ ‫سشب٘‪ٙ‬ذ ‪٘ ،‬سشذ٘ذ‪ ٚ ٢‬او‪ ٓٞ ٖٛٙ‬ثحىٓ ‪٤‬بسک اص دا‪ٙ‬اح‬ ‫وس ٕ٘‪٥ٌ ٣‬ش٘ذ ‪ /‬سسبئُ خ‪ٛ‬اخ‪٘ ٝ‬ص‪٥‬ش‬ ‫لجشاق; ل‪ِ٥‬جشاق; ل‪ِٛ٥‬ساق; ل‪ٛ٥‬سا (لا‪٥‬ا‪ٛ‬سأابق ; ٘ابص‬ ‫وشدٖ ‪ ،‬خشأبٖ سفشٗ ‪ ،‬چسز ‪ ٚ‬چبثه سفشٗ) ‪ +‬اق‬ ‫(ان) ; چبالن ‪ ،‬سشحبَ ‪ ،‬فعّبَ ‪ ،‬د‪٥‬چ‪٥‬ذ‪ ٚ ٜ‬سبث‪٥‬ذ‪ٜ‬‬ ‫لجشغ‪ ;ٝ‬لبث‪ِ٥‬شلب ; لبه (‪ِ٤ + )ْ.ٜ‬ش (ان) ‪ +‬لب (ان) ; لبه ضذ‪ ، ٜ‬اسىّز ضاذ‪ ، ٜ‬دا‪ٟ‬اّا‪ ٢ٛ‬ثاذٖ ‪،‬‬ ‫اسشخ‪ٛ‬اٖ د٘ذ‪ ٜ‬د‪ ، ّٟٛ‬اسشخ‪ٛ‬اٖ ‪ٞ‬ب‪ ٢‬لفس‪ ٝ‬س‪)1( ٝٙ٥‬‬ ‫لذبٖ; لبدبٖ ; ٘‪ٛ‬ع‪ ٣‬سشاص‪ ٚ‬ثشا‪ ٢‬ثبس‪ٞ‬ب‪ ٢‬س‪ ، ٗ٥ٍٙ‬ثبسى‪ ، َٛ‬د‪ٞ‬خذا ‪ ٚ‬غ‪٥‬بص اِّغبر ا٘شا ساشوا‪ٔ ٣‬ا‪٣‬‬ ‫دا٘ذ ‪ ،‬وذبٖ ‪ٛ٘ ٓٞ‬ضش‪ ٣ٔ ٝ‬ض‪ٛ‬د (‪ )19،27‬؛ ث‪٘ ٝ‬ظش ٕ٘‪ ٣‬سسذ و‪ ٝ‬اص ٔصذس لبدبٔبق (; ثسشٗ) ثبضذ‪ .‬اٌش‬ ‫سشو‪ ٣‬ثبضذ س‪٤‬ط‪ ٝ‬اش ٔعّ‪٥٘ ْٛ‬سز‪:‬‬ ‫‪٤‬ى‪ ٣‬د‪٤‬جب فش‪ ٚ‬س‪٤‬ضد ثشصٔ‪٤ × ٝ‬ى‪ ٣‬د‪ٙ٤‬بس ثشس‪ٙ‬دذ ث‪ ٝ‬وذبٖ‪ /‬ع‪ٙ‬صش‪ ٢‬ثّخ‪٣‬‬ ‫لذالٖ; لبدالٖ ; لبح (لبدٕبق ; لبد‪٥‬ذٖ) ‪+‬الٖ (ان) ; لبد‪ٙ‬ذ‪ٌ ، ٜ‬بص ص٘‪ٙ‬ذ‪ ، ٜ‬داّا‪ٙ‬اً (‪ )25‬؛ ثاب‪::‬‬ ‫لبفال٘ى‪ ، ٜٛ‬الٖ دس ا٘ش‪ٟ‬ب‪ ٢‬اسبٔ‪ ٣‬ثعض‪ ٣‬ح‪ٛ٥‬ا٘بر د‪ٍ٤‬ش ‪ ٓٞ‬د‪٤‬ذ‪ ٣ٔ ٜ‬ض‪ٛ‬د‪ :‬ا‪٤‬الٖ ‪ ،‬خئ‪٥‬الٖ (خئ‪٥‬شاٖ) ‪،‬‬ ‫سشالٖ‪.‬‬ ‫ُلذُض; ل‪ِٛ‬د‪ٛ‬ص; ل‪ِٛ‬ح (ثب‪ ::‬خ‪ٛ‬ه) ‪ٚ +‬ص (ان) ; ضبد‪٤‬ب٘‪ ، ٝ‬اص سبص‪ٞ‬ب ‪ٚ ،‬خ‪ ٝ‬سسٕ‪ ١٥‬ا‪ ٗ٤‬سبص ضب‪٤‬ذ ثخبطاش‬ ‫ا‪٤‬دبد سش‪ٚ‬س ‪ ٚ‬ضبد‪ ٢‬اسز (‪ )1‬؛ ٔ‪ ٢ِٛٛ‬دس ضعش‪ ٢‬سشو‪ٌ ٣‬فش‪ ٝ‬اسز‪ ٓٞ :‬سٗ ل‪ِٛ‬د‪ٛ‬ص چبالسسبٖ ‪ٞ ،‬آ‬ ‫ادأ‪ ٝ‬داسد‬ ‫ٔٗ چبخ‪٥‬ش ا‪٤‬چشٔٗ (‪ ٓٞ( )16‬س‪ ٛ‬ل‪ٛ‬د‪ٛ‬ص ٘‪ٛ‬اص‪ ٗٔ ٓٞ ٢‬ضشاه ٘‪ٛ‬ضٓ!)‪...‬‬ ‫٘اإاا‪ٛ‬د‪ ٜ‬اسااز‪ .‬خاإااساا‪ٝ‬‬ ‫٘اااظااابٔااا‪ٔ ٣‬ااا‪ٛ‬خااا‪ٛ‬د‬ ‫دس س‪ٛ‬ح لابدا‪ ٣‬ساشا‪ٚ ٢‬‬ ‫سبس‪٤‬خ اِشسُ ‪ ٚ‬إِّا‪ٛ‬ن‬ ‫طااجااش‪ ٢‬واا‪ ٝ‬دس ساابَ‬ ‫‪874‬ق‪ ْ1470/‬ساحاش‪٤‬اش‬ ‫ضذ‪ ٜ‬اص اثابس ساز‪ٞ‬ا‪٥‬ات‬ ‫ضااااذ‪ ٜ‬ا‪٤‬ااااٗ د‪ٚ‬س‪ٜ‬‬ ‫ٔ‪ ٣‬ثبض‪ٙ‬ذ‪.‬دسثبس حىبْ سشوٕبٖ دس سجش‪٤‬ض دس س‪ٚ‬صٌبس‪ ٢‬وا‪٘ ٝ‬اٍابسٌاش‪٢‬‬ ‫‪ٞ‬شار ث‪ ٝ‬دِ‪ ُ٥‬ا‪ٚ‬ضب اضفش‪ ٝ‬س‪٥‬بس‪ ٣‬دس لّٕش‪ ٚ‬ضشل‪ ٣‬س‪ٕٛ٥‬س‪٤‬ابٖ س‪ ٚ‬ثا‪ٝ‬‬ ‫اف‪ٌ َٛ‬زاضش‪ ٝ‬ث‪ٛ‬د اص ‪ٙٞ‬ش وشبه اسا‪ ٣٤‬حٕب‪٤‬ز ضب‪٤‬ب٘‪ ٣‬ث‪ ٝ‬عإاُ ا‪ٚ‬سد‪.‬‬ ‫ف‪ ٣‬إِثُ ‪٤‬عم‪ٛ‬ه ث‪٥‬ه سب دب‪٤‬بٖ عٕش خ‪ٛ‬د د‪ٚ‬ساشاذاس فاش‪ٞ‬ا‪ٙ‬اً ا‪٤‬اشاٖ‬ ‫ثبل‪ٔ٣‬ب٘ذ‪ .‬خطش٘بوشش‪ ٗ٤‬دضٕٗ اق ل‪ّ٘ٛ٤ٛ‬ا‪ٞٛ‬اب دس ا‪٤‬اٗ سا‪ ٜ‬اساحابد‪٤‬ا‪ٝ‬‬ ‫سشوٕب٘بٖ لشال‪ ّٛ٘ٛ٤ٛ‬ث‪ٛ‬د؛ ث‪ٙ‬بثشا‪ٚ ٗ٤‬لشا‪ ٣‬سا‪٥‬إا‪ٛ‬س ‪ٚ‬اسد صاحا‪ٙ‬ا‪ ٝ‬ضاذ‬ ‫‪ٚ‬لشا‪ٛ٤‬سف ‪ ٚ‬د‪ٍ٤‬ش سوسب‪ ٢‬لشالا‪٤ٛ‬ا‪٘ٛ‬اّا‪ ٛ‬ثاب ‪ ٢ٚ‬اص دس خصا‪ٔٛ‬از‬ ‫دسأذ٘ذ‪ ،‬س‪ٞ‬جش اقل‪ّٞٛ٘ٛ٤ٛ‬ب ث‪ ٝ‬س‪ٕٛ٥‬س ّٔحک ضذ ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬خذٔز ا‪ ٚ‬دسأذ‬ ‫ادأ‪ ٝ‬داسد‬ ‫(‪٥ٔ 1399‬الد‪...)٢‬‬ ‫بیلمجه‬ ‫ا‪ٚ‬سبلذا ا‪٤‬ذه خبِچب‪،‬‬ ‫و‪ ٓ٥‬لبسال‪٤‬ب‪ ،‬و‪ ٓ٥‬اچب؟‬ ‫ل‪ٛ‬سثبٖ ا‪٤ ِْٛٚ‬بس‪ٕ٤‬ب‪،‬‬ ‫ٌ‪ِٛ‬ذ‪ٚ‬س‪ٌ ٜ‬ا‪ ّْٛ٤‬اچب‪.‬‬ ‫*************‬ ‫أش‪ٚ‬د اغبخ‪ٞ ٣‬بچب‪،‬‬ ‫ث‪ٛ‬داغ‪ٙ٥‬ذا ٌ‪ َٛ‬اچب‪.‬‬ ‫ا‪٤ ٚ‬بسا ل‪ٛ‬سثبٖ ا‪،ِْٛٚ‬‬ ‫د‪ٙ٤‬ذ‪٤‬ش‪ ٜ‬وا٘‪ َٛ‬اچب‪.‬‬ ‫*************‬ ‫عبض‪٥‬مٓ‪ ،‬ث‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬دادا‪،‬‬ ‫ِج‪ٙ٥‬ذٖ ث‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬دادا‪.‬‬ ‫‪٤‬ئش‪٥‬طسٗ اوص‪٤ ٖٚ‬ئش‪٥‬ص‪،‬‬ ‫‪٤‬ئش‪٥‬طٕض ث‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬دادا‪.‬‬ ‫*************‬ ‫ٔٗ عبض‪٥‬ک‪ ،‬د‪ٚ‬ساٖ ادا‪،‬‬ ‫اخبٖ س‪ ،ٛ‬د‪ٚ‬ساٖ ادا‪.‬‬ ‫س‪ ٝٙ‬ل‪ٛ‬سثبٖ ا‪ ٢‬ا‪ٚ‬غ‪،َٛ‬‬ ‫‪٤‬ب٘‪ٙ٥‬ذا د‪ٚ‬سا٘بدا‪.‬‬ ‫*************‬ ‫اِ‪ٙ٥‬ذٖ ا‪٤‬چذ‪ ٓ٤‬ثبدا‪،‬‬ ‫عأش‪ ٖٚ‬ا‪ِٚ‬س‪ ٖٛ‬ص‪٤‬بدا‪.‬‬ ‫خذأب چ‪٤ :ٛ‬بِ‪ٛ‬اسّاْ‪،‬‬ ‫سبِٕبس‪ ٗ٥‬س‪٤ ٣ٙ‬بدا‪.‬‬ ‫ستارخان‬ ‫رپوین اعتصامی‬ ‫اتا بابا سوزلری‬ ‫ا‪٤‬ش‪ ٢‬ا‪ٚ‬س‪ٛ‬ساق د‪ٚ‬ص دا٘‪٥‬طبق‬ ‫وح ثط‪ ،ٗ٥‬ساسز صحجز وٗ‪.‬‬ ‫****************************‬ ‫ا‪٤‬طّ‪ ٗ٤ ٝ‬دٔ‪٥‬ش‪ ،٢‬دبس ثبسٕبص‬ ‫ا‪ ٣ٙٞ‬و‪ ٝ‬وبس و‪ٙ‬ذ صً٘ ٕ٘‪ ٣‬ص٘ذ‬ ‫****************************‬ ‫ا‪ٚ‬ص‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬صوّ‪ ، ٣‬ا‪٤‬چ‪ ٣‬س‪ ٝ‬صوّ‪٣‬‬ ‫ص‪ٛ‬سر ثضن ضذ‪ ،ٜ‬داخّص و‪ٛ‬د ‪،‬دِ‪ِٟٗ‬‬ ‫****************************‬ ‫ا‪ٚ‬دا ٌّٕ‪٥‬سٗ س‪٤ٛ‬ب ؟‬ ‫ث‪ ٝ‬اسص أذ‪ٜ‬ا‪٤ ٢‬ب اه؟ث‪ ٝ‬خ‪ ًٙ‬أذ‪٤ ٢‬ب صّح؟ اسص; خ‪،ًٙ‬‬ ‫اه; صّح‬ ‫****************************‬ ‫ل‪٘ٛ‬ط‪ ٛ‬ل‪٘ٛ‬ط‪ٛ‬داٖ سحش ا‪٤ٚ‬بٕ٘بغ‪ ٣‬اوسٌ‪ ٝ٘ ٝ‬س‬ ‫‪ٕٞ‬سب‪ ٝ٤‬اص ‪ٕٞ‬سب‪ ،ٝ٤‬صجح ث‪٥‬ذاس ضذٖ سا ‪٤‬بد ٔ‪٥ٌ٣‬شد‪.‬‬ ‫****************************‬ ‫و‪ٛ‬س اال‪ٞ‬ذاٖ ٘‪ ٝ‬ا‪٤‬سشش ‪ ،‬ا‪٤‬ى‪ٌٛ ٣‬ص ث‪٥‬ش‪ ٢‬اٌش‪ ٢‬ث‪٥‬ش‪ ٢‬د‪ٚ‬ص‪.‬‬ ‫و‪ٛ‬س اص خذا چ‪٥ٔ ٣‬خ‪ٛ‬اد د‪ٚ‬سب چطٓ ‪٤‬ى‪ ٣‬وح ‪٤‬ه سبِٓ‪.‬‬ ‫****************************‬ ‫ا‪٤‬ز ‪ٛٞ‬سس وش‪ٚ‬اٖ وئچش‬ ‫خ‪ٛ‬اه اثّ‪ٟ‬بٖ خبٔ‪ٛ‬ض‪ ٣‬اسز‬ ‫****************************‬ ‫تبریسده لقب وئرمک قایداالری‬ ‫ٌئچٗ سب‪ ٗ٥٘ ٣٤‬اسد‪...٢‬‬ ‫لبخبس دو‪ٚ‬س‪٘ٚ‬ذ‪ ٜ‬سجش‪٤‬ض ض‪ٟ‬ش‪ٙ٤‬ذ‪ ٜ‬لبسا ٔ‪ّّ٥‬ز ضب‪ٞ‬الس‪ ٚ ٗ٤‬ضاب‪ٞ‬اضاد‪ِ ٜ‬اش‪٤‬اٗ اداسا‪٥‬اٗ‬ ‫تبریسده لقب وئرمک قایداالری‬ ‫چ‪٥‬خبسد‪٤‬ت ‪ٞ‬ش ادأب ث‪٥‬ش ٌ‪ ٣ِِٕٝٛ‬اد ل‪ٛ٤ٛ‬سالس ‪ ٚ‬ث‪ِٛ٤ ٛ‬ذاٖ ٘بال‪٤‬اک ادأاالس‪ ٢‬وا‪٣‬‬ ‫٘بحبق ‪٤‬ئش‪ ٜ‬د‪ٚ َٛ‬ئش‪٤‬ت ط‪ٙ‬ط‪ ٣ِٝٙ‬ادالس اِ‪٥‬جالس‪ ،‬س‪ٙ‬م‪٥‬ذ ‪ٚ‬سحم‪٥‬ش ائذ‪٤‬شِش‪.‬‬ ‫ٔثّٗ س‪ٛ‬سٕبس اِذ‪( ِٝٚ‬ث‪ ٛ‬ادال ث‪٥‬ش و‪٥‬شبه ‪٤‬بص‪٥ّ٤‬ت)‪ٔ ،‬فسذإِٕبِ‪٥‬ه‪ .‬فض‪ َٛ‬اِاذ‪ٚ‬اِا‪،ٝ‬‬ ‫رِ‪ ُ٥‬اِسّطبٖ ‪ٚ‬عّ‪ ٣‬اوجش د‪ٞ‬خذا چش٘ذ دش٘ذ ٔمبِ‪ِٝ‬ش‪ٙ٤‬ذ‪ ٜ‬چ‪ٛ‬خّ‪ ٛ‬ثئّ‪ٌِ٘ٛٛ ٝ‬ح ِمت ِاش‬ ‫‪٤‬بساد‪٤‬ش ‪٤ ٚ‬بص‪٤‬ش‪ ٝ٘ٛٔٛ٘ .‬ا‪ٚ‬چ‪ٔ :ٖٛ‬عط‪ٛ‬ق اِسّط‪ٔ ،ٝٙ‬حج‪ٛ‬ه اِاذ‪ٚ‬اِا‪ ،ٝ‬عاض‪٤‬اض اال‪٤‬ابِا‪،ٝ‬‬ ‫خ‪ٛ‬ضٍُ خّ‪ٛ‬ر‪ ،‬لط‪ ًٙ‬حض‪ٛ‬س‪ّٛٔ ،‬س إِّه‪.‬ضب‪ٞ‬ضاد‪٘ ٜ‬بدس ٔ‪٥‬شصا فشحعّ‪ ٣‬ضب‪ٜٛ٘ ٗ٥ٞ‬س‪ ٣‬سبس‪٤‬خ ‪ ٚ‬خغشاف‪٥‬ب‪ ٢‬داساِسّط‪ ٝٙ‬سجاش‪٤‬اض‬ ‫و‪٥‬شبث‪ٙ٥‬ذا ِمتِش‪ ٢‬ا‪ٚ‬الٖ ادأالسداٖ دا٘‪٥‬ط‪٥‬ش‪ .‬وش‪ ٓ٤‬ض‪٥‬ش‪ ٜ‬ا‪٥ّٔ ٚ ٢‬ده حبلذا ‪٤‬بص‪٤‬الٖ سبس‪٤‬خ و‪٥‬شبثالس‪ٙ٤‬ذا ث‪ ٛ‬ل‪٘ٛ‬ذاسٔب ِامات ِاشدٖ‬ ‫صاحجز ا‪ِٛ٘ٛٚ‬س‪ .‬وش‪ ٓ٤‬ض‪٥‬ش‪ ٜ‬ا‪٘ ٢‬بصشاِذ‪ ٗ٤‬ضب‪ ٗ٥ٞ‬سشا‪ ٗ٥ٙ٥٤‬دِخى‪ِ ٣ٌِِٕٝٛ ٣‬مت ‪٤‬بسادٔبلال ض‪ٟ‬شر سبد‪٥‬ت‪.‬‬ ‫‪٤‬ئش‪ٌّٙ ٢‬ذ‪ ٜ‬ثئّ‪ٔ ٝ‬سخش‪ ٜ‬ا‪ٚ‬چ‪ ٖٛ‬دئ‪ ّٗ٥٥‬ادالس حاو‪ٔٛ‬شّ‪ٛٔ ٝ‬خبِفز ٌاسششٔه ٔع‪ٙ‬بدا د‪٤‬ش ‪ ٚ‬فش‪ ٣ٍٙٞ‬س‪ٙ‬م‪٥‬ذ حئسبه ا‪ِٛٚ‬س‪.‬‬ ‫ٔطش‪ٚ‬ط‪ ٝ‬ا‪ّّ٤‬ش‪ٙ٤‬ذ‪٤ ٜ‬ب‪ٚ‬اش ‪٤‬ب‪ٚ‬اش ا‪ٚ‬س‪ٚ‬دب دا ا‪ِٚ‬ذ‪ٚ‬غ‪ ٛ‬لب‪٤‬ذادا فبٔئّ‪ ٣‬ادالس ده ا‪ِٛ٘ٛٚ‬س ‪ ٚ‬ا‪٥ٍ٤‬شٔ‪٣‬ا‪ٔ ُ٤‬طش‪ٚ‬ط‪ٝ‬دٖ وئاچا‪ٙ‬اذ‪ ٜ‬سضاب‬ ‫ضب‪ ٜ‬حاو‪ٔٛ‬ش‪٤ ٝ‬ئش‪٥‬ط‪ٙ‬ذٖ س‪٘ٛ‬شا ٔط‪ٟٛ‬س ادأالس‪ِ ٗ٤‬متِش‪ ٢‬خبٖ خبّ٘‪٥‬ک ٘‪٥‬طب٘‪ ٚ ٣‬الص‪ ٓ٤‬ا‪ِٕٚ‬ب‪٤‬بٖ اسس‪٥‬ک ع‪ٛٙ‬اٖ سب‪٥ّ٥٤‬ش ‪ ٚ‬سسٕ‪ِ٣‬مت‬ ‫‪ٚ‬ئشٔ‪ ٌٝٝ‬س‪ ٖٛ‬ل‪ِٛٛ٤ٛ‬س‪ .‬ا‪ ٚ‬ع‪ٛٙ‬ا٘الس‪٤ ٗ٤‬ئش‪ ٝٙ٤‬دوشش‪ٟٙٔ ،‬ذ‪٤‬س‪ ،‬دش‪ٚ‬فس‪ٛ‬س‪ ،‬سش‪ ،ًٙٞ‬سشس‪٥‬خ‪ ،‬اسشب٘ذاس ‪ ٚ‬ث‪ ٛ‬ساب‪٤‬ابق دا عا‪ٙ‬ا‪ٛ‬ا٘االس‬ ‫چ‪ٛ‬خبِ‪٥‬ش (ٔصذق اِسّط‪ ٝٙ‬ا‪ِٛٚ‬س دوششٔصذق) س‪٘ٛ‬شا‪ٞ‬بٔ‪٣‬ا‪ٚ‬چ‪ ٖٛ‬س‪٥‬د‪ٚ ُّ٥‬ئش‪٥ّ٤‬ش‪.‬‬ ‫س‪٥‬د‪ٔ ٗ٥٘٣ّّ٥‬ش‪ ٣ٙ‬فبسس د‪ٙ٥ّ٤‬ذ‪٤ ٜ‬بص‪٥ّ٤‬ش ‪ ٚ‬س‪٥‬د‪ ٣ّّ٥‬د‪ ٜ‬فبٔئُ اد‪٤ ٢‬بصٔبق ا‪٤‬دجبس‪ ٢‬ا‪ِٛ٘ٛٚ‬س‪ .‬ث‪٥‬ش س‪٥‬شا عبئّ‪ِٝ‬ش اوصِاش‪٤‬ا‪ٙ‬ا‪٤ ٝ‬ابخطا‪٣‬‬ ‫فبٔئُ اد‪ ٢‬سئچ‪٥‬شِش‪ ،‬إٔب لبسا ٔ‪ّّ٥‬ز ث‪٥ّٕ٥‬شد‪ ٢‬فبٔئُ اد‪ ٝ٘ ٢‬دسد‪ ٝٙ٤‬د‪ٝ٤ٜ‬خه‪ .‬ثئّ‪٥ِٝ‬ىّ‪ ٝ‬ث‪٥‬ش چ‪ :ٛ‬عبئّ‪ِ ٝ‬ش‪ ٜ‬س‪٥‬د‪٤ ٣ّّ٥‬بصاٖ اوص‪ٚ‬‬ ‫ا‪٤‬سشذ‪ ٣ٍ٤‬ضا‪ٞ‬شس‪٤ ٣‬بص‪٤‬ش‪ .‬خص‪ٛ‬صب ارسثب‪٤‬دب٘ذا د‪ِٚ‬ز ٔأ‪ٛ‬سالس‪ٙ٤‬ب أش ا‪ِٛ٘ٛٚ‬س س‪٥‬د‪ ٣ّّ٥‬د‪ ٜ‬ضا‪ٞ‬شر ا‪ٚ‬چ‪ٔ ٖٛ‬طّک فبسس ٔع‪ٙ‬ابِا‪٣‬‬ ‫وّٕ‪ِٝ‬شدٖ ‪٤‬بص‪ّ٤‬س‪ .ٗ٥‬ا‪ ٚ‬اسبساذا دٔا‪٥‬اشچا‪٘ ٣‬ا‪٥‬اٗ ِاماجا‪٥‬اٗ ‪٤‬ابص‪٤‬اشالس ا‪ٞ‬ا‪ٙ‬اٍاش‪ ٢‬سافا‪ٙ‬اٍاچا‪٘ ٣‬ا‪٥‬اٗ ضاا‪ٞ‬اشسا‪٥‬اٗ ‪٤‬ابص‪٤‬اشالس‬ ‫اسد‪ٚ ٢‬اس‬ ‫سصٔ‪...٣‬‬ صفحه 6 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫* یکشنبه‬ ‫‪0011‬‬ ‫* ‪ 52‬مهر‬ ‫‪5150‬‬ ‫* ‪ 01‬اکتبر‬ ‫‪0001‬‬ ‫* ‪01‬ربیع االول‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫‪2115‬‬ ‫* شماره (سایی)‪:‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫* صفحه ‪1‬‬ ‫سقف ضماوتوامٍ برای تعایویَای کارافریه ‪ ۰۳‬میلیارد تًمان ضذ‬ ‫اختالف قیمت ‪ ۲۱‬تا ‪َ ۲۱‬سار تًماوی تخم مرغ تىظیم‬ ‫بازاری ی ازاد!‬ ‫‪‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫سطٍیس ذجطی‪ -‬لیوت ّط ضبًِ ترن هطغ زض هؽبظُّبی سغح ضْط تْطاى ‪ ۵۵‬تب ‪ّ ۰۶‬عاض تَهبى‬ ‫ٍ زض هیبزیی هیَُ ٍ تطُ ثبض ‪ّ ۳۴‬عاض تَهبى است‪.‬‬ ‫ثِ گعاضش ایسٌب‪ ،‬ثط اسبس هطبّسات هیساًی اظ ذطزُ ـطٍضی ّبی سغح ضْط تْرطاى لریرورت‬ ‫ّطضبًِ ترن هطغ ‪ ۴۶‬عسزی ثِ ٍظى زٍویلَگطم ‪ ۵۵‬تب ‪ّ ۰۶‬عاض تَهبى ٍ ّط عسز ترن هطغ ًیرع‬ ‫‪ ۰۲۶۶‬تب ‪۰۶۶۶‬تَهبى است‪.‬‬ ‫زض هیبزیی هیَُ ٍ تطُ ثبض ًیع ّط ضبًِ ترن هطغ ‪ ۴۶‬عسزی تٌظین ثبظاضی ثب لریرورت ‪ّ ۳۴‬رعاض‬ ‫تَهبى ثِ هػطؾ وٌٌسگبى عطضِ هی ضَز‪ .‬ایی یعٌی اذتالؾ لیوت ّط ضبًِ ترررن هرطغ زض‬ ‫هؽبظُّب ٍ هیبزیی هیَُ ٍتطُ ثبض ‪ ۰۰‬تب ‪ّ ۰۱‬عاض تَهبى است‪.‬‬ ‫گفتٌی است وِ ـعبالى غٌعت عیَض اـعایص لیوت ترن هطغ زض هبُّبی اذیط ضا ًبضی اظ زالل‬ ‫ثبظی‪ ،‬ضفبؾ ًجَزى سیستن تَظیع‪ ،‬عسم اثالغ لیوت هػَه ثط اسبس اـعایص ّعیٌِّبی سربل‬ ‫جسیس‪ ،‬ثبال ضـتی ّعیٌِ ّبی تَلیس اه‪ ،‬ثطق‪ ،‬گبظ‪ ،‬وطایِ حول ٍ ًمل ٍ ًظبیط اًرْرب‪ ،‬حرصؾ‬ ‫چٌسیی هیلیَى لغعِ هطغ ترن گصاض اظ اثتسای سبل ٍ زستَضی ثَزى لیوتّب هی زاًٌس‪.‬‬ ‫ریزوامٍ ارک‬ ‫م الف ‪ 625‬میاوٍ‬ ‫اگهی مادٌ ‪ 3‬قاوًن یماد‪33‬ائیه وامٍ قاوًن تعییه تکلیف یضعیت ثبتی اراضی‬ ‫یساختماوهای فاقذ سىذ رسمی‬ ‫ثطاثط اضاء غبزضُ ّیبت هَضَ لبًَى هصوَض هستمط زض ٍاحس حجتی تطووبًچبی تػطـبت هبلىبًِ ثالهرعربضؼ‬ ‫هتمبضیبى هحطظ گطزیسُ است‪ .‬لصا هطرػبت هتمبضیبى ٍ اهالن هَضز تمبضب ثِ ضطح ظیط ثِ هرٌرظرَض اعرال‬ ‫عوَم زض زٍ ًَثت ثِ ـبغلِ ‪ ۰۵‬ضٍظ اگْی هیطَز زض غَضتی وِ اضربظ ًسجت ثِ غسٍض سرٌرس هربلرىریرت‬ ‫هتمبضیبى اعتطاضی زاضتِ ثبضٌس هی تَاًٌس اظ تبضید اًتطبض اٍلیی اگْی ثِ هست زٍ هبُ اعتطاؼ ذرَز ضا ثرِ‬ ‫ازاضُ حجت اسٌبز ٍ اهالن تطووبًچبی تسلین ٍ پس اظ اذص ضسیس‪ ،‬ظطؾ هست یه هربُ اظ تربضیرد تسرلریرن‬ ‫اعتطاؼ‪ ،‬زازذَاست ذَز ضا ثِ هطاجع لضبئی تمسین ًوبیٌس‪.‬‬ ‫‪ -۰‬البی لطثبى ضهضبًی ٍضظلبًی ـطظًس‪ ۴‬ضثعلی هتمبضی ٍ هتػطؾ ضطساًگ یه لغعِ ثبغ‪ ،‬لسوتی اظ پالن‬ ‫ضوبضُ ‪ ۵۴۰‬ـطعی اظ ‪ -۰۰‬اغلی ثرص ‪ -۴۳‬تجطیع ٍالع زض ضٍستبی ٍضظلبى ثِ هسبحت ‪ ۰۴۳۵‬هتطهطثع حرَظُ‬ ‫حجت هله تطووبًچبی اثتیبعی اظ هبله ضسوی سبیط ٍضاث هرطحرَم ضثرعرلری ضهضربًری ثرِ ورالرسرِ‪۴‬‬ ‫‪%۰۴۳۳۰۰۳۳۶۳۶۰۲۶۶۶۰۳۳‬‬ ‫‪ *۰0۴۲۲‬تبضید اًتطبض ًَثت اٍل‪ًَ *۰۳۶۶0۶۱0۰۶ ۴‬ثت زٍم‪۰۳۶۶0۶۱0۰۵ ۴‬‬ ‫رئیس ادارٌ ثبت اسىاد ی امالک شهرستان ترکماوچای‪ -‬حسه ترکیان‬ ‫ریزوامٍ ارک‬ ‫م الف ‪ 626‬میاوٍ‬ ‫اگهی مادٌ ‪ 3‬قاوًن یماد‪33‬ائیه وامٍ قاوًن تعییه تکلیف یضعیت ثبتی اراضی‬ ‫یساختماوهای فاقذ سىذ رسمی‬ ‫ثطاثط اضاء غبزضُ ّیبت هَضَ لبًَى هصوَض هستمط زض ٍاحس حجتی تطووبًچبی تػطـبت هبلىبًِ ثالهرعربضؼ‬ ‫هتمبضیبى هحطظ گطزیسُ است‪ .‬لصا هطرػبت هتمبضیبى ٍ اهالن هَضز تمبضب ثِ ضطح ظیط ثِ هرٌرظرَض اعرال‬ ‫عوَم زض زٍ ًَثت ثِ ـبغلِ ‪ ۰۵‬ضٍظ اگْی هیطَز زض غَضتی وِ اضربظ ًسجت ثِ غسٍض سرٌرس هربلرىریرت‬ ‫هتمبضیبى اعتطاضی زاضتِ ثبضٌس هی تَاًٌس اظ تبضید اًتطبض اٍلیی اگْی ثِ هست زٍ هبُ اعتطاؼ ذرَز ضا ثرِ‬ ‫ازاضُ حجت اسٌبز ٍ اهالن تطووبًچبی تسلین ٍ پس اظ اذص ضسیس‪ ،‬ظطؾ هست یه هربُ اظ تربضیرد تسرلریرن‬ ‫اعتطاؼ‪ ،‬زازذَاست ذَز ضا ثِ هطاجع لضبئی تمسین ًوبیٌس‪.‬‬ ‫‪ -۰‬البی هحوس عجسی ـطظًس‪ ۴‬علی هتمبضی ٍ هتػطؾ ضطساًگ یه لغعِ ظهیی هعضٍعی‪ ،‬لسوتی اظ پالن‬ ‫ضوبضُ ‪ -۰۳‬اغلی ثرص ‪ -۴۳‬تجطیع ٍالع زض ضٍستبی ولْط ثِ هسبحت ‪ ۵۰۰۰‬هتطهطثع حرَظُ حرجرت هرلره‬ ‫تطووبًچبی اثتیبعی اظ هبله ضسوی البی هحسی ـتحی ثِ والسِ‪%۰۳۶۶۰۰۳۳۶۳۶۰۲۶۶۶۶۲۲ ۴‬‬ ‫‪ *۰0۴۲۳‬تبضید اًتطبض ًَثت اٍل‪ًَ *۰۳۶۶0۶۱0۰۶ ۴‬ثت زٍم‪۰۳۶۶0۶۱0۰۵ ۴‬‬ ‫رئیس ادارٌ ثبت اسىاد ی امالک شهرستان ترکماوچای‪-‬حسه ترکیان‬ ‫ریزوامٍ ارک‬ ‫م الف ‪028‬‬ ‫اگهی مًضًع مادٌ ‪ 3‬قاوًن ی مادٌ ‪ 33‬اییه وامٍ قاوًن تعییه‬ ‫تکلیف یضعیت اراضی ی ساختماوهای فاقذ سىذ رسمی‬ ‫‪۰۳۶۶0۰۶۳0۰0۰۶۳۳-۳۶۶0۰0۰۳‬‬ ‫پیطٍ اگْی ضوبضُ ‪ ٍ ۳۶۶0۰0۰۳-۰۳۶۶0۰۶۳0۰0۰۳۰۳‬ثطاثط اضای غبزضُ ّیرئرت‬ ‫هَضَ لبًَى تعییی تىلیؿ ٍضعیت حجتی اضاضی ٍ سبذتوبًْبی ـبلرس سرٌرس‬ ‫ضسوی هستمط زض ٍاحس حجتی تجطیع تػطؾ هبلىبًِ ٍ ثالهعبضؼ هتمبضیبى هحرطظ‬ ‫گطیسُ است لصا هطرػبت هتمبضیبى ٍ اهالن هَضز تمبضب ثططح شیل ثِ هٌظَض‬ ‫اعال عوَم زض زٍ ًَثت ثِ ـبغلِ ‪ ۰۵‬ضٍظ اگْی هریرطرَز زض غرَضتری ورِ‬ ‫اضربظ ًسجت ثِ غسٍض سٌس هبلىیت هتمبضیبى اعتطاضی زاضتِ ثربضرٌرس هری‬ ‫تَاًٌس اظ تبضید اًتطبض اٍلیی اگْی ثِ هست ‪ ۰‬هبُ اعتطاؼ ذَز ضا ثِ ازاضُ حجرت‬ ‫اسٌبز ٍ اهالن هحل تسلین ٍضسیس اذص ًوبیٌس‪ .‬هعتطؼ ثبیس ظطؾ یرىروربُ اظ‬ ‫تبضید تسلین اعتطاؼ هجبزضت ثِ تمسین زضذَاست ثِ زازگبُ عرورَهری هرحرل‬ ‫ًوبیس ٍ گَاّی تمسین زازذَاست ضا ثِ ازاضُ حجت هحل تحَیل زّرس زض ایری‬ ‫غَضت الساهبت حجت هَوَل ثِ اضائِ حىن لغعی زازگبُ است زض غَضتی وِ‬ ‫اعتطاؼ زض هْلت لبًًَی ٍاغل ًگطزز یب هعتطؼ گَاّی تمسین زازذَاست ثِ‬ ‫زازگبُ عوَهی هحل ضا اضائِ ًىٌس ازاضُ حجت هحل هجبزضت ثرِ غرسٍض سرٌرس‬ ‫هبلىیت هیٌوبیس ٍ غسٍض سٌس هبلىیت هبًع اظ هطاجعِ هتضطض ثِ زازگبُ ًیست‬ ‫اگهی از بخش ‪ 3‬تبریس‬ ‫‪ -۰‬ذبًن ضلیِ اهیط گطاهی اًجبضزاى ـطظًس هیطظاالب ثِ ش ش ‪ ۵۳۳۶۳‬ورسهرلری‬ ‫‪ ۰۴۱۶۵۳۰۰۱۲‬ضطساًگ یىجبه سبذتوبى ثوسبحت ‪ ۴۰0۱۱‬هتط هطثع هرفرطٍظی‬ ‫اظ پالن ‪ ۰۰‬ـطعی ‪ ۰۱۵۰‬اغلی ثرص ‪ ۰‬تجطیع‬ ‫اگهی از بخش ‪ 3‬تبریس‬ ‫‪ -۰‬ذبًن ضلیِ حسی پَض زاهی اثبز ـطظًس اوجرط ثرِ ش ش‪ ۲۵۰۰۱‬ورسهرلری‬ ‫‪ ۰۴۱۶۳۲۰۰۰۰‬ضطساًگ یىجبه سبذتوبى ثوسبحت ‪ ۲۵0۳۰‬هتط هطثع هرفرطٍظی‬ ‫اظ پالن ‪ ۳۲۰۱‬اغلی ثرص ‪ ۴‬تجطیع‬ ‫‪ -۴‬البی ثبثه ثطظگط لطذجالغ ـطظًس اثَالفضل ثرِ ش ش ‪ ۰۱۳۰‬ورسهرلری‬ ‫‪ ۰۵۶۰۰۲۰۰۳۶‬سِ زاًگ هطب اظ ضطساًگ یىجبه سبذتوبى ‪ ۰۴0۳۶‬هتط هرطثرع‬ ‫هفطٍظی اظ پالن ‪ ۳۳۳۰‬اغلی ثرص ‪ ۴‬تجطیع‬ ‫‪ -۳‬ذبًن حلیوِ سبجسی ثرطبیص ـطظًرس عرلری ثرِ ش ش ‪ ۰۵۴‬ورسهرلری‬ ‫سقف ‪ ۱۲‬درصذی برای تمذیذ قرارداد اجارٌ مسکه رعایت میضًد؟‬ ‫سطٍیس ذجطی‪ -‬هعبٍى ٍظیط ضاُ اـعایرص ‪ ۳۰‬زضغرسی‬ ‫ّعیٌِ اجبضُ ثْبی هسىی ضا ًطبى زٌّسُ ضىرسرت عرطح‬ ‫تعییی سمؿ ‪ ۰۵‬زضغسی اـعایص اجبضُ ثْب ًساًست‪.‬‬ ‫هحوَز هحوَزظازُ هعبٍى ٍظیط ضاُ ٍ ضرْرطسربظی زض‬ ‫پبسد ثِ ایی سَال وِ ایب هتَسظ اـعایص ‪ ۳۰.۳‬زضغرسی‬ ‫ّعیٌِ اجبضُ ثْب زض تبثستبى ‪ ۰۳۶۶‬ثطای ذبًَاضّربیری ورِ‬ ‫توسیس لطاضزاز زاضتِ اًس‪ً ،‬طبى زٌّرسُ ضرىرسرت عرطح‬ ‫تعییی سمؿ ‪ ۰۵‬زضغسی اـعایص اجبضُ ثْب است‪ ،‬گفرت‪۴‬‬ ‫هػَثِ ستبز هلی وطًٍب زض حىن لبًَى ثَزُ ٍ الظم اجرطا‬ ‫است‪.‬‬ ‫ثط اسبس هػَثِ ایی سرتربز زض ضاسرتربی حروربیرت اظ‬ ‫هستبجطاى‪ ،‬توبهی اجبضُ ًبهِ ّب هػَه ٍ ترورسیرس ضرسُ‬ ‫تلمی هیضًَس هگط اى استخٌبّبی ‪ ۲‬گبًِ شورط ضرسُ زض‬ ‫هػَثِ ستبز هلی؛ اظ عطـی اگط هستبجط ٍ هَجرط ثرب ّرن‬ ‫تَاـک وٌٌس‪ ،‬وسی هبًع اى ًرَاّس ضس‪ ،‬اهب ّیچ هربلرىری‬ ‫ًوی تَاًس هستبجط ذَز ضا هلعم ثِ اـعایص اجبضُ ثْب ثیرص‬ ‫اظ ‪ ۰۵‬زضغس وٌس‪.‬ایی ًوبیٌسُ هطزم زض هجرلرس ضرَضای‬ ‫احتماال حقًق کارمىذان بٍ صًرت پلکاوی‬ ‫‪ ۲۳‬تا ‪ ۰۳‬درصذ افسایص مییابذ‬ ‫سطٍیس ذجطی‪ -‬ضییس سبظهبى ثطًبهِ ٍ ثَزجِ گفت‪ ۴‬حمَق وبضهٌساى ثِ غَضت پلىبًی‬ ‫اـعایص هییبثس‪ ،‬یعٌی هوىی است ثِ حمَقّبی پبییی تب ثیص اظ ‪ ۴۶‬زضغس ّرن ضرطیرت‬ ‫ثرَضز‪ ،‬اهب وسبًی وِ چٌسیی ثبض اـعایص حمَق زاضتِاًس هوىی است ووتطیی زضغرس ضا‬ ‫زض اـعایص زاضتِ ثبضٌس‪« .‬هسعَز هیطوبظوی »زض هطاسن تَزیع ٍ هعبضـِ ضئیس پیطیری ٍ‬ ‫جسیس ّیبت عبهل غٌسٍق تَسعِ هلی‪ ،‬اـعٍز‪ ۴‬هطىلی وِ زض وطَض ٍجَز زاضز ایی است‬ ‫وِ هب زض یه چطذِ هٌفی لطاض گطـتین‪ .‬هطتت تَضم ایجبز هیضرَز‪ ،‬ثرب اـرعایرص ترَضم‪،‬‬ ‫حمَقّب ضا ظیبز هیوٌین ٍ ثطای تاهیی هبلی اى پبیِ پَلی اـعایص هییبثس‪.‬‬ ‫ٍی اضبـِ وطز‪ ۴‬اـعایص پبیِ پَلی ثبعج اـعایص ًمسیٌگی ٍ ثبال ضـتی هیرعاى ًرمرسیرٌرگری‬ ‫ثبعج تَضم ثیطتط هیضَز‪ .‬یعٌی ‪ ۰۶‬زضغس ثِ حمَق وبضهٌس اضبـِ هیوٌین‪ ،‬اهب ‪ ۵۶‬زضغس‬ ‫تَضم ثطای عوَم هطزم زضست هیضَز‪ .‬ایی چطذِ زضست ًیست‪.‬‬ ‫ضییس سبظهبى ثطًبهِ ٍ ثَزجِ زض ازاهِ اـعٍز‪ ۴‬لطاض ًیست ّوِ ‪ ۰۶‬زضغس اـعایرص حرمرَق‬ ‫زاضتِ ثبضٌس‪ .‬ثبیس ثِ یه حبلت اعتسال ثطسین‪ .‬یه ثِ ّن ضیرتگی زض حمَقّب زاضین‪ .‬زض‬ ‫ثطذی هَاضز ثب تَجِ ثِ هػَثِّبیی وِ گطـتِاًس اـعایصّبی لبثل تَجْی زاضرترِ اًرس ٍ‬ ‫اهطٍظ ثطذی وبضهٌساى اظ تسْیالت ٍ حمَق ثبالیی ثطذَضزاض ّسرترٌرس‪ ،‬اهرب وسری ورِ‬ ‫تحػیل وطزُ است ٍ تبظُ استرسام ضسُ حمَق پبییٌی زضیبـت هیوٌس‪ .‬ثبیس زض هرست زٍ‬ ‫یب سِ سبل ایی هسئلِ ضا حل وٌین ٍ ثِ یه حبلت عبزالًِای ثطسین‪.‬‬ ‫ال ذلک پرَل ًرىرٌریرن‪ ٍ ،‬ثرب‬ ‫هعبٍى ضئیس جوَْضی اظْبض زاضت‪ّ ۴‬سؾ ایی است وِ اٍ ً‬ ‫اـعایص حمَق وبضهٌساى ثبعج تَضم ثطای ول جبهعِ ًطَین‪ّ .‬وِ وطَض حرمرَق ثرگریرط‬ ‫ًیستٌس‪ .‬هب ًویتَاًین سْوی وِ ثطای اًْب لبئل هیضَین‪ ،‬اهب عطغِ ضا ثطای ّوِ هطزم ٍ اظ‬ ‫جولِ ذبًَازُ ذَز وبضهٌساى تٌگ ثىٌین‪ .‬سیبست زٍلت ایی است وِ ترب اًرجربیری ورِ‬ ‫هوىی است تَضم ضا هْبض وٌس ٍ سغح ظًسگی هطزم‪ ،‬حتی ذرَز وربضهرٌرساى زٍلرت ضا‬ ‫اسالهی زضثبضُ ضوبًت اجطای زضست هػرَثرِ ترعریریری‬ ‫سمؿ اجبضُ ثْب اـعٍز‪ ۴‬عسم اعال هستبجطاى ًسرجرت ثرِ‬ ‫حمَلی وِ ثطای اى ّب زض هػَثِ ستبز هلی وطًٍب زض ًظط‬ ‫گطـتِ ضسُ هَجت هیضَز‪ ،‬ثطذی اظ هستبجطاى هسربئرل‬ ‫ذَزضبى ضا پیگیطی ًىطزُ ٍ ثب اجبضُ ثْبی پریرطرٌرْربزی‬ ‫هَجط ثب ٍجَز اـعایص ثیص اظ ‪ ۰۵‬زضغرسی هرَاـرمرت‬ ‫وٌٌس‪.‬‬ ‫ٍی زض پبسد ثِ ایی سَال وِ ثسیبضی اظ غبحت ذبًِ ّرب‬ ‫ثِ ثْبًِ ایٌىِ ذَزضبى لػس سىًَت زاضًس‪ ،‬هستربجرط ضا‬ ‫ثیطٍى وطزُ تب ثطای هستبجط جسیس‪ ،‬اظازاًِ ًطخ اجبضُ ثْب‬ ‫تعییی وٌس‪ ،‬ثطای وٌتطل چٌیی هرَاضزی چرِ ترساثریرطی‬ ‫اًسیطیسُ ضسُ است‪ ،‬گفت‪ ۴‬اگط غبحت ذبًِّب سىًَت‬ ‫ذَز ضا ثْبًِای ثطای عسم توسیس لطاض هستبجطاى ورٌرٌرس‪،‬‬ ‫ثبیس تَسظ زستگبُّبی لضبیی ثطضسی ٍ غحت سٌرجری‬ ‫ضَز وِ ٍی هحل زیگطی ثطای سىًَت ًساضتِ ثبضس‪ ،‬اظ‬ ‫عطـی ‪ ۲‬استخٌب ٍ ضطعی وِ ثطای لؽَ توسیس لرطاضزاز زض‬ ‫هػَثِ ستبز وطًٍب شوط ضسُ ثبیس تَسظ هطاجع لضربیری‬ ‫طرح یاردات خًدری سٍ ضىبٍ وُایی می ضًد‬ ‫سطٍیس ذجطی‪ -‬عضَ وویسیَى غٌبیع ٍ هعبزى هجلس گفت‪ ۴‬لطاض است سِ ضٌجِ ّفتِ جبضی‪ ،‬جلسِ وویسیَى‬ ‫غٌبیع ثب حضَض ٍظیط غوت ثطگعاض ٍ جوع ثٌسی ًْبیی زض هَضز اغالح ایطازات عطح ٍاضزات ذَزضٍ اًرجربم‬ ‫ضَز‪.‬علی جسی اظْبض وطز‪ ۴‬اعضبی وویسیَى غٌبیع ٍ هعبزى هجلس زض هَضز ًحَُ اغالح ایرطازات ضرَضای‬ ‫ًگْجبى ثِ عطح ٍاضزات ذَزضٍ ثِ ًتبیجی ضسیسُاًس؛ هٌتْی لطاض ثَز یىطٌجِ ّفتِ گصضتِ ثب حضَض ٍظیط غورت‬ ‫ایی اغالحبت ثطضسی ضَز وِ ثِ زلیل جلسِ زٍلت‪ ،‬جلسِ هجلس لؽَ ضس‪.‬‬ ‫عضَ وویسیَى غٌبیع ٍ هعبزى هجلس اـعٍز‪ ۴‬ثٌبثطایی لطاض ضس سِ ضٌجِ ّفتِ گصضتِ ایی جلسِ ثب حضرَض ٍظیرط‬ ‫ثطگعاض ضَز وِ هجسز ثِ زلیل سفط ثطذی اظ اعضبی وویسیَى ثِ ذبضد اظ وطَض‪ ،‬ایی جلسِ ًیع لؽَ ضس‪.‬‬ ‫ٍی گفت‪ ۴‬زض ًْبیت همطض ضس سِ ضٌجِ ّفتِ جبضی‪ ،‬جلسِ وویسیَى ثب حضَض ٍظیط غوت ثطگعاض ٍ جوع ثٌسی‬ ‫ًْبیی اًجبم ضَز‪ .‬پس اظ اجوب زض هَضز پیطٌْبزت وویسیَى ٍ ضسیسى ثِ یه جوع ثٌسی‪ ،‬هجلس ـَضاً ٍظیرفرِ‬ ‫زاضز وِ عطح ضا هجسز ثِ ضَضای ًگْجبى اضسبل وٌس‪.‬‬ ‫‪ ۰۱۴۳۳۰۱۶۰۰‬سِ زاًگ هطب اظ ضطساًگ یىجبه سبذتوبى ثوسبحت ‪۰۴0۳۶‬‬ ‫هتط هطثع هفطٍظی اظ پالن ‪ ۳۳۳۰‬اغلی ثرص ‪ ۴‬تجطیع‬ ‫اگهی از بخش ‪ 4‬تبریس‬ ‫‪ -۵‬البی ذلیل هحوسیبى اضظیل ـطظًس عجسالْبضن ثِ ش ش‪ ۲۴۳۰۶‬ورسهرلری‬ ‫‪۰۴۱۰۳۰۵۰۵۰‬ضطساًگ یىجبه سبذتوبى ثوسبحت ‪ ۵۱0۰۴‬هتط هطثع هفطٍظی اظ‬ ‫پالن ‪ ۰‬ـطعی ‪ ۳۱۰۵‬اغلی ثرص ‪ ۳‬تجطیع‬ ‫‪ -۰‬البی اغؽط ضرِ ًرْربزی ـرطظًرس اورجرط ثرِ ش ش ‪ ۳۱۴۳۴‬ورسهرلری‬ ‫‪ً۰۴۱۴۳۲۳۶۰۵‬سجت ثِ سِ زاًگ هطب اظ ضطساًگ یىجبه سبذتوبى ثوسبحت‬ ‫‪ ۵۵‬هتط هطثع هفطٍظی اظ پالن ‪ ۴۶‬ـطعی‪ ۰۱۳۳‬اغلی ثرص ‪ ۳‬تجطیع‬ ‫‪ -۱‬ذبًن ذسیجِ هیعضا ذبًی ـطظًس هحرورس ثربلرط ثرِ ش ش‪ ۵۴۲۲‬ورسهرلری‬ ‫‪ ۰۴۱۲۴۰۱۶۰۴‬سِ زاًگ هطب اظ ضطساًگ یىجبه سبذتوبى ثوسبحت ‪ ۵۵‬هترط‬ ‫هطثع هفطٍظی اظ پالن ‪۴۶‬ـطعی ‪ ۰۱۳۳‬اغلی ثرص ‪ ۳‬تجطیع‬ ‫ـرطظًرس هرطاز ثرِ ش ش ‪ ۴۳‬ورسهرلری‬ ‫‪ -۲‬البی هرحرجرعرلری ایروربًری‬ ‫‪۰۵۶۰۳۴۰۳۰۰‬ضطساًگ یىجبه سبذتوبى ثوسبحت ‪ ۰۰۰0۰۱‬هتط هطثع هفرطٍظی‬ ‫اظ پالن ‪ ۴۵‬ـطعی ‪ ۰۰۶۲‬اغلی ثرص ‪ ۳‬تجطیع‬ ‫‪ -۳‬ذبًن هله ؼطیجی ـطظًس ؼالهعلی ثِ ش ش‪ ۱۲۱‬ورسهرلری ‪۵۰۱۳۳۴۳۶۱۱‬‬ ‫ضطساًگ یىجبه سبذتوبى ثوسبحت ‪ ۳۵0۳۰‬هتط هطثع هفطٍظی اظ پالن ـطعری‬ ‫‪ ۰۰۰۲‬اغلی ثرص ‪ ۳‬تجطیع‬ ‫‪ -۰۶‬ذبًن غفیِ حسی پَض ـطظًس ضحین ثِ ش ش‪ ۲۳۴‬وسهلی ‪۰۱۴۳۰۳۰۵۲۴‬‬ ‫ضطساًگ یىجبه سبذتوبى ثوسبحت ‪ ۰۴0۲۵‬هتط هطثع هفطٍظی اظ پرالن ‪۳۵۰‬‬ ‫ـطعی ‪۰۰۴۰‬اغلی ثرص ‪ ۳‬تجطیع‬ ‫‪ -۰۰‬البی عجرسالرِ عربثرسی ـرطظًرس ثرْروری ثرِ ش ش‪ ۰۴۵۵‬ورسهرلری‬ ‫‪۵۰۳۲۱۲۱۰۰۳‬ضطساًگ یىجبه سبذتوبى ثوسبحت ‪ ۰۰۶0۰۴‬هتط هطثع هفرطٍظی‬ ‫اظ پالن ـطعی ‪ ۰۰۳۰‬اغلی ثرص ‪ ۳‬تجطیع‬ ‫‪ -۰۰‬البی ججبض اسوبًی ـطظًرس لرطثربًرعرلری ثرِ ش ش‪ ۰۰۳۶‬ورسهرلری‬ ‫‪۰۰۵۶۳۰۲۳۵۴‬ضطساًگ یىجبه سبذتوبى ثوسبحت ‪ ۲۰0۲۳‬هتط هطثع هرفرطٍظی‬ ‫اظ پالن ـطعی ‪۰۰۳۰‬اغلی ثرص ‪ ۳‬تجطیع‬ ‫‪ -۰۴‬البی عجبس اغؽطیربى هرمرسم ـرطظًرس عرلری ثرِ ش ش‪ ۳۰۴‬ورسهرلری‬ ‫‪۰۱۴۳۰۳۰۳۵۰‬ضطساًگ یىجبه سبذتوبى ثوسبحت ‪ ۰۱0۵۰‬هتط هطثع هفطٍظی اظ‬ ‫پالن ‪ ۰۰۰۳‬اغلی ثرص ‪ ۳‬تجطیع‬ ‫گسارش‬ ‫‪‬‬ ‫سطٍیس ذجطی‪ -‬ثب زستَض ٍظیط تعبٍى‪ ،‬وبض ٍ ضـبُ اجتوبعی سمؿ غسٍض ضوبًت ًبهِ ثطای تعربًٍری ّربی‬ ‫وبضاـطیی پیططٍ ثِ ‪ ۴۶‬هیلیبضز تَهبى اـعایص هی یبثس‪.‬‬ ‫ثِ گعاضش ایسٌب‪ ،‬هستی لجل سیبستّبی اجطایی تطَیک ٍ حوبیت اظ وبضاـطیٌبى پیططٍ ثِ پیطٌرْربز ٍظاضت‬ ‫تعبٍى‪ ،‬وبض ٍ ضـبُ اجتوبعی زض ًطست ّیات ٍظیطاى تػَیت ضس‪.‬هػَثِ ‪ ۰۰‬هبزُای زٍلرت زض ذػرَظ‬ ‫سیبستّبی اجطایی تطَیک ٍ حوبیت اظ وبضاـطیٌبى پیططٍ اهتیبظاتی ّوچَى ضوبًت تسْیالت ایی اـطاز ترب‬ ‫سمؿ ‪ ۵۶‬هیلیبضز تَهبى تَسظ غٌسٍقّبی ضوبًت زٍلتی ٍ لطاض گطـتی زض ـْطست ـعبالى التػبزی هجربظ‬ ‫زض گوطن ضا ثطای اًْب ضبهل هی ضَز‪.‬وبضاـطیی پیططٍ ثِ ضرػی گفتِ هیضَز ورِ وسرت ٍ وربض ضاُ‬ ‫اًساظی ضسُ تَسظ اٍ هَجت اضتمبی ظًجیطُ اضظش غٌعت هطثَط ذَز ضسُ ٍ ثِ سغح هطرػی اظ ضضرس‬ ‫اضتؽبل‪ ،‬ـطٍش ٍ غبزضات زست یبـتِ است‪.‬ضٍظ گصضتِ هجوع عوَهی سبلیبًِ غٌسٍق ضوربًرت سرطهربیرِ‬ ‫گصاضی تعبٍى ثب حضَض ٍظیط تعبٍى‪،‬وبض ٍ ضـبُ اجتوبعی‪ ،‬هعبٍى اهَض تعبٍى ٍ اعضبی ّیات هسیطُ غٌسٍق‬ ‫ٍ هجوع عوَهی ثب ّسؾ ثطضسی عولىطز هبلی سبل ‪ ٍ ۰۴۳۳‬تػَیت ثَزجِ سربل ‪ ۰۳۶۰‬ثرطگرعاض ضرس ٍ‬ ‫غَضتْبی هبلی غٌسٍق ثِ تػَیت ضسیس‪.‬زض جطیبى ثطگعاضی هجوع‪ ،‬ثب زستَض ٍظیط تعربٍى‪ ،‬وربض ٍ ضـربُ‬ ‫اجتوبعی همطض ضس سمؿ ضوبًت ًبهِ ثطای تعبًٍی ّبی وبضاـطیی پیططٍ ثِ هجلػ ‪ ۴۶‬هیلیبضز تَهبى اـرعایرص‬ ‫یبثس‪.‬‬ ‫‪ -۰۳‬البی عجسالِ ضضتجط سمبی ـرطظًرس اسرورعریرل ثرِ ش ش‪ ۳۵۳‬ورسهرلری‬ ‫‪ ۰۵۶۰۵۱۲۰۴۳‬ضطساًگ یىجبه سبذتوبى ثوسبحت ‪ ۰۵۵0۲۳‬هتط هطثع هفرطٍظی‬ ‫اظ پالن ‪۰۰۲۲‬اغلی ثرص ‪ ۳‬تجطیع‬ ‫‪ -۰۵‬البی هیط اثطاّین هَسَی اٍیلک ـطظًس یعمَه ثِ ش ش‪۰۶۱۶۳‬ورسهرلری‬ ‫‪۰۴۱۰۱۶۶۰۳۰‬ضطساًگ یىجبه سبذتوبى ثوسبحت ‪ ۰۶۰0۰۶‬هتط هطثع هفرطٍظی‬ ‫اظ پالن ‪ ۰‬ـطعی ‪ ۰۰۲۳‬اغلی ثرص ‪ ۳‬تجطیع‬ ‫‪ -۰۰‬البی علیطضب یبضی ـطظًس ثْبزض ثِ ش ش ‪ ۰۱۳۲‬ورسهرلری ‪۰۴۲۰۶۶۲۳۳۵‬‬ ‫ًسجت ثِ زٍ زاًگ هطب اظ ضطساًگ یىجبه سبذتوبى ثوسبحت ‪ ۰۲۳‬هتط هطثرع‬ ‫هفطٍظی اظ پالن ‪ ۰۱۳۶‬اغلی ثرص ‪ ۳‬تجطیع‬ ‫‪ -۰۱‬البی حسی یبضی ـطظًس ثْبزض ثِ ش ش‪۲۵۲۴‬ورسهرلری ‪۰۱۶۲۳۰۳۶۳۲‬‬ ‫ًسجت ثِ زٍ زاًگ هطب اظ ضطساًگ یىجبه سبذتوبى ثوسبحت ‪ ۰۲۳‬هتط هطثرع‬ ‫هفطٍظی اظ پالن ‪ ۰۱۳۶‬اغلی ثرص ‪ ۳‬تجطیع‬ ‫‪ -۰۲‬البی حسیی یبضی ـطظًس ثْبزض ثِ ش ش‪ ۲۵۲۰‬ورسهرلری ‪۰۱۶۲۳۰۳۶۴۰‬‬ ‫ًسجت ثِ زٍ زاًگ هطب اظ ضطساًگ یىجبه سبذتوبى ثوسبحت ‪ ۰۲۳‬هتط هطثرع‬ ‫هفطٍظی اظ پالن ‪ ۰۱۳۶‬اغلی ثرص ‪ ۳‬تجطیع‬ ‫‪ -۰۳‬ذبًن ـبعوِ ثبثب ئی ولَجِ ـطظًرس ترمری ثرِ ش ش ‪ ۵۵۰‬ورسهرلری‬ ‫‪ ۰۵۶۰۰۳۳۰۲۰‬ضطساًگ یىجبه سبذتوبى ثوسبحت ‪ ۴۳0۳۴‬هتط هطثع هفرطٍظی‬ ‫اظ پالن ‪ ۱۶۶۰‬اغلی ثرص ‪ ۳‬تجطیع‬ ‫‪ -۰۶‬البی هْسی ذبًعازُ یبؼجستلَ هیطاحوسلَ ـطظًس الجی ثرِ ش ش‪۲۶۰۳‬‬ ‫وسهلی ‪۰۱۶۲۳۶۲۴۵۲‬ضطساًگ یىجبه سبذتوبى ثوسبحت ‪ ۳۵0۳۵‬هترط هرطثرع‬ ‫هفطٍظی اظ پالن ‪ ۱۶۴۰‬اغلی ثرص ‪ ۳‬تجطیع‬ ‫‪ -۰۰‬البی اًتظبض علی پَض ـرطظًرس هسرترعرلری ثرِ ش ش ‪ ۰۴۶‬ورسهرلری‬ ‫‪ ۵۰۱۲۳۳۵۳۰۰‬ضطساًگ یىجبه سبذتوبى ثوسبحت ‪ ۳۱0۲۳‬هتط هطثع هرفرطٍظی‬ ‫اظ پالن‪ ۱۶۰۵‬اغلی ثرص ‪ ۳‬تجطیع‬ ‫اگهی از بخش ‪ 5‬تبریس‬ ‫‪ -۰۰‬البی سربٍت ضضبئی ـطظًس حیسض عرلری ثرِ ش ش‪ ۴۵۵‬ورسهرلری‬ ‫‪ ۰۴۱۳۰۱۶۵۰۱‬ضطساًگ یىجبه سبذتوبى ثوسبحت ‪ ۰۴0۴۵‬هتط هطثع هرفرطٍظی‬ ‫اظ پالن ‪ ۳۶۰۳‬اغلی ثرص ‪ ۵‬تجطیع‬ ‫‪ *۰0۳۶۰‬تبضید اًتطبض ًَثت اٍل ‪ًَ *۰۳۶۶0۶۱0۰۶‬ثت زٍم ‪۰۳۶۶0۶۱0۰۵‬‬ ‫علی پًر‪ -‬سرپرست ادارٌ ثبت اسىاد ی امالک مرکسی تبریس‬ ‫اـعایص ثسّس‪.‬‬ ‫هیطوبظوی ثب اضبضُ ثِ ایٌىِ غٌسٍق تَسعِ هلی یه حطٍت هلی ٍ حطٍت ًسلّبی ایرٌرسُ‬ ‫است گفت‪ٍ ۴‬ظیفِ هب ایی است وِ زض حفظ اى وَضب ثبضین‪ .‬ثبیس تالش وٌین وِ ًِ تٌرْرب‬ ‫اظ اضظش شذبیط اى ون ًطَز ثلىِ هطتجظ ثط اضظش اى اـعٍزُ ضَز‪ّ .‬ن زض ًرَ سرطهربیرِ‬ ‫گصاضیّبیی وِ اًجبم هیزٌّس ٍ ّن زض ٍضٍزی ّبی ثیطتطی ضا ثطای غرٌرسٍق زض ًرظرط‬ ‫ثگیطین‪ .‬تب ّن پطتیجبى عطحّبی اغلی پیططاى التػبزی وطَض ثبضس ٍ ّن ایٌىِ ثتَاًس یه‬ ‫پطتیجبى ذَه ثطای ًسلّبی ایٌسُ ثبضس‪ .‬ایی هَاضز جعٍ هاهَضیتّبی اغلی اسرت ورِ‬ ‫ّیبت عبهل ٍ ّیبت اهٌب ثطای غٌسٍق تَسعِ هلی زض ًظط گطـتِاًس‪.‬‬ ‫ضییس سبظهبى ثطًبهِ ثَزجِ اـعٍز‪ً ۴‬گبُ زٍلت لجلی ایی ثَز وِ ّوبًرغرَض ورِ زض ظهربى‬ ‫ثطذَضزاضی اظ زضاهسّبی هرتلؿ‪ ،‬پَل ٍاضز غٌسٍق هیوٌس زض ـطبضّب ٍ ترٌرگرٌربّربی‬ ‫التػبزی اظ غٌسٍق ثطزاضت وٌس‪.‬‬ ‫هیطوبظوی ثب ثیبى ایٌىِ ثطزاضتّبیی ّن ثطای پطتیجبًی اظ پطٍغُ ّبی هرلری اًرجربم ضرسُ‬ ‫است‪ ،‬اـعٍز‪ ۴‬ثطای هخبل زض ثحج وٌتطل اه ٍ هسیطیت اهّبی ثطٍى هطظی ٍ هْربض ایری‬ ‫اهّب ثطزاضت اًجبم ضسُ وِ وبض پسٌسیسُای ّن است‪.‬‬ ‫ٍی گفت‪ ۴‬ثطزاضتّبیی وِ ثب هجَظ همبم هعظن ضّجطی اًجبمضسُ‪ ،‬ثِ عٌَاى تسْیالت ثرِ‬ ‫زٍلت زازُ ضسُ ٍ ثبیس ثِ غٌسٍق ثطگطت زازُ ضَز‪.‬‬ ‫ضییس سبظهبى ثطًبهِ ثَزجِ اظْبض زاضت‪ ۴‬هب زض ثَزجِ سبل ایٌسُ ثطزاضرت اظ غرٌرسٍق‬ ‫تَسعِ هلی ضا ًسیسُ این‪ .‬ثحج ایی است وِ زض سبل ‪ ۰۳۶۰‬اظ غٌسٍق ثطزاضت ًرىرٌریرن‪،‬‬ ‫ذلک پَل ًىٌین‪ .‬ایی هَاضز جعٍ ثرطٌبهِ ثَزجِ ‪ ۰۳۶۰‬است‪.‬‬ ‫ٍی ذبعط ًطبى وطز‪ ۴‬ثِ جع ثطای حوبیت اظ پطٍغُّب ٍ عطح ّبیی وِ ظیطسبذت ترَسرعرِ‬ ‫التػبزی وطَض ٍ پیططاى التػبز ثبضس اظ غٌسٍق تَسعِ استفبزُ ًوی ضَز‪.‬‬ ‫هیطوبظوی اـعٍز‪ ۴‬ثط اسبس لبًَى ثَزجِ سبل جبضی زٍلت زض ًریرورِ اٍل اهسربل اظ ‪۰۶‬‬ ‫زضغس غٌسٍق تَسعِ استفبزُ وطزُ است‪ .‬هوىی است ًیبظ ثبضس وِ زض ًیوِ زٍم ّن اظ‬ ‫ایی سْن ‪ ۰۶‬زضغس استفبزُ ضَز‪ ،‬اهب هب ثطای سبل ‪ ۰۳۶۰‬ثِ عَض لغع ثِ زًجبل ایی ّسرتریرن‬ ‫وِ هٌبثع غٌسٍق ًِ تٌْب ون ًطَز ثلىِ اـعایص پیسا وٌس‪.‬‬ ‫ثِ گعاضش ایطًب‪ ،‬اهطٍظ ضٌجِ ( ‪ ۰۳‬هْط) هطاسن تَزیع ٍ هعبضـِ ضئیس ّیبت عبهل غرٌرسٍق‬ ‫تَسعِ هلی ثب حضَض هسعَز هیطوبظوی‪ ،‬ضئیس سبظهبى ثطًبهِ ٍ ثَزجِ وطَض زض غٌرسٍق‬ ‫تَسعِ هلی ثطگعاض ضس‪.‬‬ ‫ایت اهلل سیس اثطاّین ضئیسی ّفتِ گصضتِ زض حىوی‪ ،‬هْسی ؼضٌفطی ضا ثِ سوت عضَ ٍ‬ ‫تبییس ضَز ٍ تٌْب ًظط ضرػری اـرطاز هرالن ًرررَاّرس‬ ‫ثَز‪.‬هعبٍى ضْطسبظی ٍظاضت ضاُ اظْربض ورطز‪ ۴‬اگرط ثرب‬ ‫ّسؾ وٌتطل اـعایص اجبضُ ثرْرب ثریرص اظ سرمرؿ ‪۰۵‬‬ ‫زضغسی اظ غسٍض وس ضّگیطی لطاضزازّب جرلرَگریرطی‬ ‫ضَز‪ ،‬ثِ زلیل ذػَغی ثَزى لطاضزازّب‪ ،‬اهىبى اـرعایرص‬ ‫الساهبت ؼیط ضسوی ٍجَز زاضز؛ لصا هستبجطاى ثربیرس ثرِ‬ ‫حمَلی وِ لبًَى ثطای اى ّب هطرع وطزُ اگبُ ثبضرٌرس‬ ‫زض ؼیط ایی غَضت عجیعی است وِ ضبّس اـعایرص ًرطخ‬ ‫اجبضُ ثیص اظ هیعاى تعییی ضسُ ذَاّین ثَز‪.‬‬ ‫اب بستٍبىذی گران ضذ‬ ‫سطٍیس ذجطی‪ -‬زثیرط اًرجروری‬ ‫تَلیسوٌٌسگبى ٍ غبزضوٌٌسگربى‬ ‫اثْبی هعسًی ٍ اضربهریرسًری اظ‬ ‫اـعایص ‪ ۰۵‬زضغسی لیوت اه‬ ‫هعسًی ذجط زاز ٍ زض پری سرَء‬ ‫ثطزاضت اظ غحجرت ّربی یره‬ ‫همبم سبظهبى ؼصا ٍ زاضٍ‪ ،‬زضثربضُ‬ ‫تفبٍت اه هعسًی ثب اه اضبهیسًی تَضیح زاز‪.‬پریروربى ـرطٍّرط‬ ‫اظْبض وطز‪ ۴‬ضص هبُ اٍل سبل ضًٍک ٍ ضص هبُ زٍم سربل ضورَز‬ ‫ایی ثبظاض است‪ .‬اظ اثتسای سبل تالش وطزین لیوت اه ثستِ ثٌسی‬ ‫اـعایص پیسا ًىٌس‪ ،‬چطا وِ ضلیت هحػَل هب اه ضرطه ضرْرطی‬ ‫است وِ زض ‪ ۳۶‬زضغس جؽطاـیبی ایطاى هطزم ثرِ اى زسرترطسری‬ ‫زاضًس‪ .‬ثِ عجبضت زلیک تط تفبٍت ایی غٌعت ثب غٌبیع زیرگرط ایری‬ ‫است وِ هطزم ثطای اى جبیگعیی زاضًس‪.‬اهب ثِ گفتِ ٍی اـرعایرص‬ ‫وطایِ حول ٍ لیوت هَاز اٍلیِ ٍ ّوچٌیی تَضم ثربعرج ضرس ترب‬ ‫اٍاذط تیط هبُ‪ ،‬هیبًگیی اـعایص ‪ ۰۵‬زضغسی لیوت اهّبی ثسرترِ‬ ‫ثٌسی زض احجبم هرتلؿ اجطا ضَز‪.‬ـطٍّط زض ازاهِ زضثبضُ اظْبضات‬ ‫هسیط ول ـطاٍضزُ ّبی ؼصایی ٍ اضبهیسًی سبظهربى ؼرصا ٍ زاضٍ‬ ‫زضثبضُ اه ّبی ثستِ ثٌسی ًیع گفت‪ ۴‬ایی ثطزاضت اظ غحجتّربی‬ ‫البی ععیعی وِ اه هعسًی ّوبى اه ضرطه اسرت‪ ،‬ثرطزاضرت‬ ‫اضتجبّی ثَز ٍ ثِ ًظط هیضسس سَء ثطزاضت ضسُ است‪.‬‬ ‫ریزوامٍ ارک‬ ‫م الف ‪ 632‬میاوٍ‬ ‫اگهی مادٌ ‪ 3‬قاوًن یماد‪33‬ائیه وامٍ قاوًن تعییه تکلیف یضعیت‬ ‫ثبتی اراضی یساختماوهای فاقذ سىذ رسمی‬ ‫ثطاثط اضاء غبزضُ ّیبت هَضَ لبًَى هصوَض هستمط زض ٍاحس حجتی تطووبًچربی‬ ‫تػطـبت هبلىبًِ ثالهعبضؼ هتمبضیبى هحطظ گطزیسُ اسرت‪ .‬لرصا هطرررػربت‬ ‫هتمبضیبى ٍ اهالن هَضز تمبضب ثِ ضطح ظیط ثِ هٌظَض اعال عوَم زض زٍ ًرَثرت‬ ‫ثِ ـبغلِ ‪ ۰۵‬ضٍظ اگْی هیطَز زض غَضتی وِ اضربظ ًسجت ثِ غرسٍض سرٌرس‬ ‫هبلىیت هتمبضیبى اعتطاضی زاضتِ ثبضٌس هی تَاًٌس اظ تبضید اًتطبض اٍلیی اگرْری‬ ‫ثِ هست زٍ هبُ اعتطاؼ ذَز ضا ثِ ازاضُ حجت اسٌبز ٍ اهالن تطووبًچبی تسلیرن‬ ‫ٍ پس اظ اذص ضسیس‪ ،‬ظطؾ هست یه هبُ اظ تبضید تسلین اعتطاؼ‪ ،‬زازذَاسرت‬ ‫ذَز ضا ثِ هطاجع لضبئی تمسین ًوبیٌس‪.‬‬ ‫‪ -۰‬البی جَاز ضحوبًی ـطظًس‪ ۴‬حسیی هتمبضی ٍ هتػطؾ ضطساًگ یه لغرعرِ‬ ‫ثبغ‪ ،‬لسوتی اظ پالن ضوبضُ ‪ ۴۰۱‬ـطعی اظ ‪ -۰۶‬اغلی ثرص ‪ -۴۳‬تجطیع ٍالع زض‬ ‫ضٍستبی غَهعِ علیبء ثِ هسبحت ‪ ۳۳۰۶‬هتطهطثع حَظُ حجت هله تطووربًرچربی‬ ‫اثررترریرربعرری اظ هرربلرره ضسررورری الرربی حسرریرری ضحررورربًرری ثررِ وررالررسررِ‪۴‬‬ ‫‪%۰۴۳۲۰۰۳۳۶۳۶۰۲۶۶۶۶۵۳‬‬ ‫‪ *۰0۴۲۱‬تبضید اًتطبض ًَثت اٍل‪ًَ *۰۳۶۶0۶۱0۰۶ ۴‬ثت زٍم‪۰۳۶۶0۶۱0۰۵ ۴‬‬ ‫رئیس ادارٌ ثبت اسىاد ی امالک شهرستان ترکماوچای‬ ‫ضئیس ّیات عبهل غٌسٍق تَسعِ هلی هٌػَه وطز‪ .‬ثسیی تطتیت ؼضرٌرفرطی ثرِ جربی‬ ‫هطتضی ضْیسظازُ سىبًساض غٌسٍق تَسعِ هلی ذَاّس ضس‪.‬‬ ‫هْسی ؼضٌفطی پیص اظ ایی زض زٍلت ًْن ضئیس سبظهبى تَسعِ تجبضت ٍ زض زٍلت زّن‬ ‫ٍظیط ثبظضگبًی ٍ سپس ٍظیط غٌعت‪ ،‬هعسى ٍ تجبضت ثَز‪.‬‬ ‫زض حىن ضییس جسیس غٌسٍق تَسعِ هلی اهسُ است؛ اًتظبض زاضز ضروری ّرورىربضی ٍ‬ ‫تعبهل ثب سبیط اعضبی هحتطم ٍ اتربش ضاّىبضّبی هٌبست زض پیطجطز اضهبى ّرب ٍ اّرساؾ‬ ‫غٌسٍق ٍ تجسیل ثرطی اظ زاضایی ّبی حبغل اظ ـطٍش ـطاٍضزُّبی ًفتی ٍ گربظی ثرِ‬ ‫حطٍتّبی هبًسگبض‪ ،‬هَلس ٍ سطهبیِّبی ظایٌسُی التػبزی ٍ ًیع غیبًت اظ سْن ًسل ّربی‬ ‫ایٌسُ هجّساًِ ثىَضیس‪.‬‬ ‫ّوچٌیی زض حىوی زیگط‪ ،‬هسعَز هَحسی‪ ،‬اغؽط اثَالحسٌی ّستیبًی‪ ،‬حسیی عیَضلرَ ٍ‬ ‫علیطضب هیطهحوس غبزلی ثِ عٌَاى اعضبی جسیس ّیات عبهل غرٌرسٍق ترَسرعرِ هرلری‬ ‫هٌػَه ضسًس‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫ًشبًی النتزًٍینی رٍسًبهِ ارک‬ ‫سبیت رٍسًبهِ ‪www.arkonline.ir‬‬ ‫ایویل رٍسًبهِ‪ark.tabriz@yahoo.com9‬‬ ‫ایویل هذیزهسئَل‪eshraghimo@gmail.com 9‬‬ ‫هذیز اجزائی‪ 9‬هعصَهِ حجبسی‬ ‫هجزی سبیت رٍسًبهِ‪ 9‬سبًبس اشزاقی‬ ‫هذیز هسئَل ٍصبحت اهتیبس‪ 9‬هحوذ اشزاقی‬ ‫سزدثیز‪ 9‬سبًلی اشزاقی‬ ‫تبسیس ‪ - 0261 9‬سهیٌِ اًتشبر ‪ 9‬فزٌّگی ‪ٌّ -‬زی ‪ -‬ادثی ‪ -‬علوی‬ ‫مذپستی‪ - 4052536129‬تلفی‪24301608 - 24310803 )130(9‬‬ ‫تلفبمس‪ - 24301605 9‬شوبرُ ّوزاُ ‪180330455719‬‬ ‫ًشبًی ‪ 9‬تجزیش خیبثبى اسادی‪ -‬خیبثبى هبراالى ًزسیذُ ثِ هیذاى فذک‬ ‫دفتز رٍسًبهِ ارک ‪ -‬چبپخبًِ‪ 9‬پزًیبى تجزیش‬ ‫* یکشنبه ‪52‬مهر ‪ 01 * 0011‬اکتبر ‪ 9 *5150‬ربیع االول ‪ *0001‬سال سی و یکم ( اوتوزبیرینجی ایل )* شماره (سایی)‪ 2115 :‬صفحه ‪ * 5‬ورزش و گردشگری‬ ‫هذیزعبهل ثبشگبُ‪ 9‬اهبدُ حضَر در‬ ‫هسبثقبت لیگ ثزتز تٌیس رٍی هیش ّستین‬ ‫تین هلی ثذٍى تغییز در ردُ ‪ 11‬جْبى ٍ اٍل اسیب ثبقی هبًذ‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ -‬تیٓ ّٔی ف‪ٛ‬تجبَ ایطاٖ زض رسیسترطیرٗ ضز‪ٜ‬‬ ‫ث‪ٙ‬سی فیفب زض ضز‪ ۲۲ ٜ‬ر‪ٟ‬بٖ ‪ ٚ‬ا‪ َٚ‬اؾیب ثبلی ٔب٘س‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬عاضـ ایؿ‪ٙ‬ب‪ ،‬ثب پبیبٖ زیساض‪ٞ‬بی ّٔی ف‪ٛ‬تجبَ ر‪ٟ‬ربٖ‪ ،‬ضز‪ٜ‬‬ ‫ث‪ٙ‬سی تیٓ ‪ٞ‬بی ّٔی زض ٔب‪ ٜ‬اوتجط ٘یع ٔکرم قس ‪ ٚ‬ثرط ایرٗ‬ ‫اؾبؼ تیٓ ّٔی ف‪ٛ‬تجبَ ایطاٖ ثس‪ ٖٚ‬تغییط ٘ؿجت ث‪ٔ ٝ‬ب‪ ٜ‬لجُ زض‬ ‫ضز‪ ۲۲ ٜ‬ر‪ٟ‬بٖ ‪ ٚ‬ا‪ َٚ‬اؾیب ثبلی ٔب٘س‪.‬‬ ‫قبٌطزاٖ زضاٌبٖ اؾى‪ٛ‬چیچ ثب پریرط‪ٚ‬ظی ثرطاثرط أربضا ‪ٚ‬‬ ‫تؿب‪ٚ‬ی ثطاثط وط‪ ٜ‬ر‪ٛٙ‬ثی ت‪ٛ‬ا٘ؿت‪ٙ‬س زض ٔزٕ‪ٛ‬ع ‪ ۴‬أرتریربظ ثر‪ٝ‬‬ ‫زؾت ثیب‪ٚ‬ض٘س ‪ ٚ‬ربیٍب‪ ٜ‬ذ‪ٛ‬ز ضا حفظ و‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫زض ثیٗ تیٓ ‪ٞ‬بی اؾیبیی غاپٗ ثب ز‪ ٚ‬پّ‪ ٝ‬ؾمر‪ ٛ‬ثر‪ ٝ‬ضز‪۲۲ ٜ‬‬ ‫ضؾیس‪ .‬اؾتطاِیب ٘یع ثب ‪ ۲‬پّ‪ ٝ‬ؾم‪ ٛ‬زض ضز‪ ۴۴ ٜ‬لطاض ٌرطفرت ‪ٚ‬‬ ‫وط‪ ٜ‬ر‪ٛٙ‬ثی ثب یه پّ‪ ٝ‬ؾم‪ٛ‬ض زض ضز‪ ۴۳ ٜ‬ر‪ٟ‬بٖ لطاض ٌطفت تب‬ ‫‪ ۴‬تیٓ ثطتط اؾیب زض ضز‪ ٜ‬ث‪ٙ‬سی فیفب ث‪ ٝ‬ایٗ قىُ ٔکرم قس‪ٜ‬‬ ‫ثبق‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫تیٓ ّٔی ف‪ٛ‬تجبَ ثّػیه ثب ‪ٚ‬ر‪ٛ‬ز ز‪ ٚ‬قىؿت زض ِیً ٔرّرت‬ ‫‪ٞ‬ب ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬بٖ ضز‪٘ ٜ‬رؿت ضا حفظ وطز‪ ٜ‬اؾرت ‪ ٚ‬ثربرترط اظ‬ ‫ثطظیُ ‪ ٚ‬فطا٘ؿ‪ ٝ‬زض نسض لطاض ٌطفت‪ ٝ‬اؾت‪.‬‬ ‫سزهزثی تزامتَر استفبدُ اس ثستگبى خَد در تین را تنذیت مزد‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ٔ -‬سیطػبُٔ ثبقٍب‪ٔ ٜ‬مب‪ٔٚ‬ت تجطیع ثب اقبض‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬اذطیٗ‬ ‫تٕطی‪ٙ‬ب تیٓ ت‪ٙ‬یؽ ض‪ٚ‬ی ٔیع ایٗ ثبقٍب‪ ٜ‬ثطای حض‪ٛ‬ض زض ضلبثت‪ٞ‬ربی‬ ‫ِیً ثطتط‪ٌ ،‬فت‪ ۴‬ثب أبزٌی وبُٔ زض ایٗ ضلربثرت ‪ٞ‬ربی قرطورت‬ ‫ٔیو‪ٙ‬یٓ‪ .‬یبؾط ٘زفظاز‪ ٜ‬افع‪ٚ‬ز‪ ۴‬ثبت‪ٛ‬ر‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ؾیبؾت ث‪ٔٛ‬یٌرطایری زض‬ ‫ثبقٍب‪ٔ ٜ‬مب‪ٔٚ‬ت‪ ،‬ؾؼی ثط ایٗ ث‪ٛ‬ز‪ ٜ‬و‪ ٝ‬ث‪ٟ‬تطیٗ پیر‪ٙ‬رً پر‪ٙ‬رً ثربظاٖ‬ ‫اشضثبیزبٖ قطلی ثطای حض‪ٛ‬ض زض ایٗ ٔؿبثمب ‪ ٚ‬ثرب ٘رظرط قر‪ٟ‬رطاْ‬ ‫ؾطثرکیبٖ ا٘تربه ق‪٘ٛ‬س‪ٚ.‬ی ذبطط٘کبٖ وطز‪ ۴‬اضز‪ٞٚ‬بیی ثؿیبض ذ‪ٛ‬ثی‬ ‫ثطٌعاض وطزیٓ ‪ ٚ‬تب ض‪ٚ‬ظ لجُ اظ اػعاْ ث‪ٔ ٝ‬ؿبثمب ِیً ثطتط‪ ،‬تٕطی‪ٙ‬ب‬ ‫ثؿیبض فکطز‪ ٜ‬ای ضا ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ زاقت ‪ ٚ‬تالـ وطزیٓ ث‪ٟ‬تطیٗ أرىرب٘رب‬ ‫ؾرت افعاضی ٘یع زض اذتیبض ثبظیى‪ٙ‬بٖ ‪ ٚ‬اػضبی وبزضف‪ٙ‬ی تریرٓ لرطاض‬ ‫ثٍیطز‪٘.‬زف ظاز‪ ٜ‬ا بف‪ ٝ‬وطز‪ ۴‬اٌط اتفبق ذبنی ضخ ٘س‪ٞ‬س‪ ،‬پیفثی‪ٙ‬ری‬ ‫ٔب اؾت و‪ ٝ‬ت‪ٟٙ‬ب ٕ٘بی‪ٙ‬س‪ ٜ‬تجطیع زض ایٗ ضلبثت‪ٞ‬ب رع‪ ٚ‬پ‪ٙ‬ذ یب ‪ ۷‬تیٓ ثطتط‬ ‫ٔؿبثمب لطاض ثٍیطز ‪ ٚ‬أیس‪ٚ‬اضیٓ ثؼس اظ ٔس ‪ٞ‬ب ٘بْ تجطیع ٘یع زض ثریرٗ‬ ‫تیٓ‪ٞ‬بی ِیً ثطتطی زیس‪ ٜ‬ق‪ٛ‬ز‪ٔ.‬ؿبثمب ِیً ثطتط ت‪ٙ‬یؽ ض‪ٚ‬ی ٔریرع‬ ‫پؿطاٖ اظ ‪ ۲۲‬تب ‪ٟٔ ۴۱‬طٔب‪ ٜ‬ربضی زض ٔزٕ‪ٛ‬ػ‪ٚ ٝ‬ضظقی ا٘ماله ت‪ٟ‬رطاٖ‬ ‫‪ ٚ‬ثب حض‪ٛ‬ض ‪ ۵۶‬تیٓ ثطٌعاض ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س قس‪.‬‬ ‫الیسَى ٍ فبثیٌیَ هستقین ثِ هبدریذ هیرًٍذ‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ -‬ؾتبضٌبٖ تیٓ ف‪ٛ‬تجبَ ِی‪ٛ‬ضپ‪ َٛ‬ثطای ثبظی ثب اتّتیرىر‪ٛ‬‬ ‫ٔبزضیس ٔؿتمیٓ ث‪ٔ ٝ‬بزضیس ؾفط ٔی و‪ٙٙ‬س‪.‬ثب اػرالْ یر‪ٛ‬ضٌرٗ ورّر‪ٛ‬ح‪،‬‬ ‫ؾطٔطثی تیٓ ف‪ٛ‬تجبَ ِی‪ٛ‬ضپ‪ َٛ‬اٍّ٘یؽ ‪ ۲‬ؾتبض‪ ٜ‬ایٗ تیٓ ِی‪ٛ‬ضپ‪ِٛ‬ی‪ٞ‬رب ضا‬ ‫زض زیساض ٔمبثُ ‪ٚ‬اتف‪ٛ‬ضز زض چبضچ‪ٛ‬ه ‪ٞ‬فت‪ٞ ٝ‬کتٓ ضلبثت‪ٞ‬بی ِریرً‬ ‫رعیط‪ٕٞ ٜ‬طا‪ٞ‬ی ٘ر‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬س وطز ‪ ٚ‬ذ‪ٛ‬ز ضا ثطای ٔؿبثم‪ ٝ‬حؿبؼ زض ‪ٞ‬فت‪ٝ‬‬ ‫ؾ‪ِ ْٛ‬یً ل‪ٟ‬طٔب٘بٖ اض‪ٚ‬پب أبز‪ٔ ٜ‬ی و‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫اِیؿ‪ ٖٛ‬ثىط ‪ ٚ‬فبثی‪ٙ‬ی‪ ۲ ،ٛ‬ؾتبض‪ ٜ‬ثطظیّی تیٓ ف‪ٛ‬تجبَ ِی‪ٛ‬ضپ‪ َٛ‬ثر‪ ٝ‬زِریرُ‬ ‫حض‪ٛ‬ض زض ثبظی ‪ٞ‬بی ٔمسٔبتی ربْ ر‪ٟ‬ب٘ی زض ٔر‪ٙ‬رهرمر‪ ٝ‬أرطیرىربی‬ ‫ر‪ٛٙ‬ثی زیط تط اظ ؾبیط ّٔی پ‪ٛ‬قبٖ ِی‪ٛ‬ضپ‪ َٛ‬ث‪ ٝ‬ایٗ تیٓ ا بف‪ ٝ‬قس٘رس ‪ٚ‬‬ ‫ث‪ٕٞ ٝ‬یٗ زِیُ ثطای زیساض ٔمبثُ اتّتیى‪ٔ ٛ‬بزضیس ٔؿتمیٓ ثر‪ٔ ٝ‬ربزضیرس‬ ‫ذ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬س ضفت ‪ ٚ‬ذ‪ٛ‬ز ضا ثطای ٔهبف ثب تیٓ زی‪ ٌٛٝ‬ؾیٕرئر‪٘ٛ‬ر‪ ٝ‬أربز‪ٜ‬‬ ‫ذ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬س وطز‪.‬‬ ‫تیٓ ف‪ٛ‬تجبَ ِی‪ٛ‬ضپ‪ َٛ‬او‪ ٖٛٙ‬ثب ‪ ۷‬أتیبظ اظ ‪ٔ ۲‬ؿبثم‪ ٝ‬زض ضتج‪ ٝ‬ا‪ٌ َٚ‬رط‪ٜٚ‬‬ ‫ذ‪ٛ‬ز زض ضلبثت‪ٞ‬بی ِیً ل‪ٟ‬طٔب٘بٖ اض‪ٚ‬پب لطاض زاضز‪.‬‬ ‫اتّتیى‪ٔ ٛ‬بزضیس ‪ِ ٚ‬ی‪ٛ‬ضپ‪ َٛ‬ؾ‪ ٝ‬ق‪ٙ‬ج‪ ٝ‬قت اظ ؾبػت ‪ ۲۲۴۴۱‬ث‪ٔ ٝ‬هربف‬ ‫‪ ٓٞ‬ذ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬س ضفت‪.‬‬ ‫ایجبد گزدشگزی شیالت هعیشت‬ ‫رٍستبئیبى را ثْجَد هیثخشذ‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ -‬لبؾٓ ررؼرفرط‪٘ٚ‬رس اهر‪ٟ‬ربض ورطز‪ ۴‬ایرزربز فضربی‬ ‫ٌطزقٍطی زض ٔعضػ‪ ،ٝ‬ثبػج ٔ‪ٟ‬برط ٔؼرىر‪ٛ‬ؼ ٔرطزْ ‪ ٚ‬وؿرت‬ ‫زضأس ایطوکب‪ٚ‬ضظی زض ٔحیط ض‪ٚ‬ؾترب اظ طرطیرک ترؼربٔرُ ٔریربٖ‬ ‫ٌطزقٍطاٖ ‪ ٚ‬افطاز ٔحّی ٔی ق‪ٛ‬ز‪ٚ.‬ی ثیبٖ وطز‪ ۴‬ایزبز ٌطزقٍرطی‬ ‫زض ٔعاضع یب چ‪ٙ‬س ٔ‪ٙ‬ظ‪ٛ‬ض‪ ٜ‬وطزٖ وکب‪ٚ‬ضظی ٔری تر‪ٛ‬ا٘رس ثر‪ ٝ‬ػر‪ٙ‬ر‪ٛ‬اٖ‬ ‫پبؾری ثطای چبِف ‪ٞ‬بی ٔحس‪ٚ‬زو‪ٙٙ‬س‪ ٜ‬الرترهربزی‪ ،‬اررترٕربػری ‪ٚ‬‬ ‫فط‪ٍٙٞ‬ی زض ض‪ٚ‬ؾتب ثبقس ‪ ٚ‬وکب‪ٚ‬ضظاٖ ٔی ت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س ثب ز‪ٙٔ ٚ‬ظ‪ٛ‬ض‪ ٜ‬ورطزٖ‬ ‫اؾترط‪ٞ‬بی وکب‪ٚ‬ضظی ‪ ٚ‬ت‪ِٛ‬یس ٔب‪ٞ‬ی ػال‪ ٜٚ‬ثط ایزبز تر‪ٙ‬ر‪ٛ‬ع تر‪ِٛ‬ریرس‬ ‫ثبػج ض‪٘ٚ‬ک ثرکیسٖ ث‪ ٝ‬ظ٘سٌی التهبزی ‪ ٚ‬ارتٕبػری قر‪٘ٛ‬رس‪ٔ.‬رسیرط‬ ‫قیال ‪ ٚ‬أ‪ٛ‬ض اثعیبٖ ؾبظٔبٖ ر‪ٟ‬بزوکب‪ٚ‬ضظی اشضثبیزبٖ قطلری ثرب‬ ‫ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ٌ ٝ‬طزقٍطی زض ثؿیبضی اظ وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬ب ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ٘یط‪ٚ‬ی ٔ‪ِٛ‬س ‪ٚ‬‬ ‫ٔحطو‪ ٝ‬ضقس التهبزی ق‪ٙ‬بذت‪ٔ ٝ‬یق‪ٛ‬ز افع‪ٚ‬ز‪ ۴‬ثؿیبضی اظ وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬ب ثرب‬ ‫ت‪ٛ‬ؾؼ‪ ٝ‬هطفیت ‪ٞ‬بی ٌطزقٍطی ذ‪ٛ‬ز‪ ،‬هطفیت ‪ٞ‬بی ظیبزی زض ایزربز‬ ‫اقتغبَ ‪ٙٔ ٚ‬جغ زضأس ا بفی ثطای ثؿیبضی اظ ٔطزْ ث‪ٚ ٝ‬رر‪ٛ‬ز ا‪ٚ‬ضز‪ٜ‬‬ ‫ا٘س‪ٚ .‬ی ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬نبحت ٘ظطاٖ ثط ایٗ ثب‪ٚ‬ض٘س و‪ٌ ٝ‬رطزقرٍرطی‬ ‫قیالتی ٔیت‪ٛ‬ا٘س ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ضا‪ٞ‬جطزی رسیس ٘مف ٔ‪ ٚ ٟٓ‬ؾبظ٘س‪ٜ‬ای زض‬ ‫ت‪ٛ‬ؾؼ‪ ٝ‬پبیساض ٔؼیکتی ایفب ٕ٘بیس افع‪ٚ‬ز‪ ۴‬ایزربز ٔرعاضع ٌرطزقرٍرطی‬ ‫قیال زض اؾتبٖ ثب ت‪ٛ‬ر‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬پتب٘ؿیُ ‪ٞ‬بی ٔ‪ٙ‬بطک ٔررترّرف اظ ٘رظرط‬ ‫اضا ی وکب‪ٚ‬ضظی‪ٔ ،‬ی ت‪ٛ‬ا٘س زض رصه ٌطزقٍطاٖ زاذّی ‪ ٚ‬ذبضری‬ ‫ٔ‪ٛ‬حط ث‪ٛ‬ز‪ ٚ ٜ‬ایٗ أط زؾتیبثی ث‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ؾؼ‪ ٝ‬پبیساض ضا أرىربٖ پرصیرط ٔری‬ ‫و‪ٙ‬س‪ .‬رؼفط‪٘ٚ‬س ٌفت‪ ۴‬پؽ اظ ‪ٌٕٝٞ‬یطی ‪ٚ‬یط‪ٚ‬ؼ وط‪٘ٚ‬ب زض ؾرطاؾرط‬ ‫ر‪ٟ‬بٖ ‪ ٚ‬تؼهیّی ٘ؿجی ٌطزقٍطی‪ ،‬ؾّیم‪ٔ ٝ‬طزْ زض ا٘ترربه ٔر‪ٙ‬ربطرک‬ ‫ؾفط تغییط وطز‪ ٚ ٜ‬البٔت زض ض‪ٚ‬ؾتب‪ٞ‬ب‪ٔ ،‬رعاضع ‪ ٚ‬طرجریرؼرت ٌرطزی‬ ‫ربیٍعیٗ ؾفط ث‪ ٝ‬ق‪ٟ‬ط‪ٞ‬بی پطتطزز ‪ٔ ٚ‬طاوع ترزربضی ثرعضی قرس‪ٜ‬‬ ‫اؾت‪.‬‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪-‬ؾطٔطثی تریرٓ فر‪ٛ‬ترجربَ‬ ‫تطاوت‪ٛ‬ض تجطیع ٌفت‪ ۴‬تٕبٔی ایٗ اذجبض ضا‬ ‫تىصیت ٔیو‪ .ٓٙ‬فیط‪ٚ‬ظ وطیٕری اهر‪ٟ‬ربض‬ ‫وطز‪ ۴‬تطاوت‪ٛ‬ض تیٓ ٔؼٕ‪ِٛ‬ی ‪ٚ‬وٕی ٘یؿت‪،‬‬ ‫ثّى‪ ٝ‬تیٕی ٔطزٔی‪ ،‬ضیک‪ٝ‬زاض ‪ٚ‬ثب ‪ٛٞ‬ازاضاٖ‬ ‫ٔیّی‪٘ٛ‬ی اؾت؛ثطذی ثبحطف ‪ٞ‬بی ثچٍب٘‪ٝ‬‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪٘ ٖٛ‬ؿجت زازٖ اضتجبطب فبٔیّی ثر‪ٝ‬‬ ‫افطاز‪،‬ثرس٘رجربَ ایرزربزحربقریر‪ ٝ‬زضتریرٓ‬ ‫‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س‪.‬طی ض‪ٚ‬ظ‪ٞ‬بی اذیط اذجبضی ٔجر‪ٙ‬ری‬ ‫ثطػمس لطاضزاز ثبقٍب‪ ٜ‬تطاوت‪ٛ‬ض ثرب یرىری‬ ‫اظثؿتٍبٖ فیط‪ٚ‬ظوطیٕی ٔ‪ٙ‬تکطقس‪ ٜ‬ث‪ٛ‬زو‪ٝ‬‬ ‫اظیىری اظتریرٕر‪ٟ‬ربی ذر‪ٛ‬ظؾرترب٘ری ثر‪ٝ‬‬ ‫تررطاورررترر‪ٛ‬ض٘رررمررُ ٔررىررربٖ ورررطز‪ٜ‬‬ ‫اؾت‪.‬وطیٕی افع‪ٚ‬ز‪۴‬تٕطی‪ٙ‬ب ضازیط‪ٍٙٞ‬بْ‬ ‫قط‪ٚ‬ع وطزیٓ ‪ٚ‬زضپی اٖ‪ ،‬ترٕرطیر‪ٙ‬رب‬ ‫ثس٘ؿبظی ‪ ٓٞ‬زیرطااربظ‪ٚ‬ایرٗ ٔر‪ ٛ‬ر‪ٛ‬ع‬ ‫ثبػج قس و‪ ٝ‬ثبظی‪ٞ‬بی تساضوربتری ‪ٞ‬رٓ‬ ‫ثطایٕبٖ ؾرت تط ق‪ٛ‬ز ث‪ٌ٘ٛ ٝ‬ر‪ ٝ‬ای ور‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬لتی تٕبْ تیٓ‪ٞ‬ب ثس٘ؿبظی ضا ا٘زربْ زاز‪ٜ‬‬ ‫‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬اضز‪ٚ‬ضفت‪ٙ‬رس‪ ،‬تربظ‪ ٜ‬تریرٓ ترطاورتر‪ٛ‬ض‬ ‫تٕطی‪ٙ‬ب ثس٘ؿبظی ضااابظوطز‪ ٚ‬ظٔرب٘ری‬ ‫‪ ٓٞ‬و‪ ٝ‬ا٘بٖ ثبظی ‪ٞ‬بی ز‪ٚ‬ؾتب٘‪ ٝ‬ضا ا٘رزربْ‬ ‫زاز‪ ٚ ٜ‬تٕبْ وطز٘س‪ٔ ،‬ب ‪ٚ‬اضز ثربظی ‪ٞ‬ربی‬ ‫تساضوبتی قسیٓ‪.‬ث‪ٌ ٝ‬فت‪ٚ ٝ‬ی تطاوت‪ٛ‬ض زض‬ ‫ٔطاحُ أبز‪ٜ‬ؾبظی‪ ،‬یه پّ‪ ٝ‬اظ ؾبیط ضلجب‬ ‫ػمت اؾت‪ ،‬أب زضػیٗ حربَ ایرٗ تریرٓ‬ ‫پط‪ٛٞ‬ازاض‪ ،‬تیٓ زؾت ‪ ٚ‬پبثؿت‪ٝ‬ای زض ِیً‬ ‫ثطتط ٘ر‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ث‪ٛ‬ز‪ٚ‬ضلرجربیری ضاقرىرؿرت‬ ‫ذررر‪ٛ‬ا‪ٞ‬رررسزازوررر‪ٞ ٝ‬ررر‪ٛ‬ازاضاٖ ِرررص‬ ‫ثجط٘س‪.‬وطیٕی ٌفت‪ ۴‬ایٗ ثبظی‪ٞ‬ب ثب تالـ‬ ‫ؾطپطؾت تیٓ تساضن زیس‪ ٜ‬قس ‪ٔٚ‬ب٘یع ثب‬ ‫زاقت‪ٞٝ‬بی و‪٘ٛٙ‬ی ‪ٚ‬اضز ثبظی قسیٓ ‪ ٚ‬زض‬ ‫ازأ‪ٚ ٝ‬اضز ٔؿبثمب ؾ‪ٍٙ‬یٗ ِیرً ثرطترط‬ ‫ٔیق‪ٛ‬یٓ ‪ٚ‬زض ایٗ ٔیبٖ ‪ٛٞ‬ازاضاٖ ثبیس تیٓ‬ ‫ٔ‪ٛ‬ر‪ٛ‬ز ضا ثبتٕبْ ت‪ٛ‬اٖ حٕبیرت ور‪ٙ‬ر‪ٙ‬رس‪،‬‬ ‫چ‪ ٖٛ‬اٖ ٘فطاتی و‪ٔ ٝ‬ی ت‪ٛ‬ا٘ؿتیٓ زض ثبظاض‬ ‫٘مُ ‪ ٚ‬ا٘تمبر نیسو‪ٙ‬یٓ‪ٕٞ،‬یٗ ثبظیى‪ٙ‬بٖ‬ ‫‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ٌفت‪ ۴‬یره ضا‪ ٜ‬ایرٗ اؾرت ور‪ٝ‬‬ ‫ٔباػتجبضتطاوت‪ٛ‬ضضاثط ٔی ٌطزا٘یٓ ‪ٚ‬یب ای‪ٙ‬ى‪ٝ‬‬ ‫ثب‪ٚ‬اضزقسٖ ثر‪ ٝ‬حر‪ٛ‬اقری ضا‪ٞ‬ری ضاطری‬ ‫ٔیو‪ٙ‬یٓ و‪ ٝ‬ذیّی اظ تیٓ‪ٞ‬بی ٔطزٔی طی‬ ‫وطز‪ٜ‬ا٘س ‪٘ ٚ‬بث‪ٛ‬ز قس‪ ٜ‬ا٘سٔخُ تیٓ اؾتمالَ‬ ‫‪۵۳‬‬ ‫ا‪ٞ‬رررررررررررر‪ٛ‬اظورررررررررررر‪ٝ‬‬ ‫‪ٞ‬ررعاض ‪ٞ‬رر‪ٛ‬ازاض زضتررٕررطیرر‪ٙ‬ررب ‪،‬اورر‪ٙ‬رر‪ٖٛ‬‬ ‫ٔؼّ‪٘ ْٛ‬یؿت زضوزبی فر‪ٛ‬ترجربَ وکر‪ٛ‬ض‬ ‫لطاض زاضز‪.‬وطیٕی ا بف‪ ٝ‬وطز‪ٞ ۴‬ر‪ٛ‬ازاضاٖ‬ ‫یمیٗ زاقت‪ ٝ‬ثبق‪ٙ‬س و‪ٔ ٝ‬ب تٕربْ ترالـ ضا‬ ‫ا٘زبْ ٔیز‪ٞ‬یٓ؛ تطاوت‪ٛ‬ض تیٕی ثب ٘یٓ لطٖ‬ ‫تبضیرد ‪ٔ ٚ‬ریرّریر‪ٞ ٖٛ‬رب ػربقرک اؾرت‬ ‫‪ٞ ٚ‬رر‪ٛ‬ازاضاٖ اررربظ‪٘ ٜ‬ررس‪ٞ‬رر‪ٙ‬ررس ػررس‪ ٜ‬ای‬ ‫زاذُقبٖ ضذ‪ ٝٙ‬و‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫تعظین دٍثبرُ اسیب هقبثل ایزاى‪ /‬فَالد طالیی!‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ -‬تیٓ ف‪ٛ‬رز ؾیطربٖ ایطا٘یبٖ ثب قىؿت ز‪ٚ‬ثبض‪ ٜ‬اِرؼرطثری لرهرط ‪ٚ‬‬ ‫وؿت ‪ ۷‬ثطز ٔت‪ٛ‬اِی‪ ،‬ث‪ٔ ٝ‬مبْ ل‪ٟ‬طٔب٘ی ضلبثت‪ٞ‬بی ‪ٚ‬اِیجبَ ثبقٍب‪ٜٞ‬بی ٔطزاٖ اؾریرب‬ ‫زض ؾبَ ‪ ۲۱۲۵‬زؾت یبفت ‪ ٚ‬ر‪ٟ‬ب٘ی قس‪ٔ.‬طحّ‪ٟ٘ ٝ‬بیی ثیرؿرت ‪ٚ‬یرىرٕریرٗ ز‪ٚ‬ض‪ٜ‬‬ ‫ضلبثت‪ٞ‬بی ل‪ٟ‬طٔب٘ی ثبقٍب‪ٞ ٜ‬بی ٔطزاٖ اؾیب ثب چ‪ٟ‬بض زیرساض زض قر‪ٟ‬رط ٘ربذر‪ٖٛ‬‬ ‫ضاتچبؾیٕب تبیّ‪ٙ‬س پیٍیطی قس‪.‬زض زیساض ٘‪ٟ‬بیی تیٓ ف‪ٛ‬رز ؾیطربٖ ٕ٘بی‪ٙ‬سٖ ایطاٖ ث‪ٔ ٝ‬هبف اِؼطثی لهط ضفت ‪ ٚ‬ؾ‪ ٝ‬ثط یره ایرٗ‬ ‫تیٓ ضا قىؿت زاز ‪ ٚ‬ربْ ل‪ٟ‬طٔب٘ی ضا ثبری ؾط ثطز‪ٕ٘ .‬بی‪ٙ‬س‪ ٜ‬ایطاٖ زض ٔطحّ‪ٔ ٝ‬مسٔبتی ‪ ٓٞ‬تیٓ اِؼطثی ضا ؾ‪ ٝ‬ثط یه قرىرؿرت‬ ‫زاز‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ز‪.‬قبٌطزاٖ ؾؼیس ض بیی ؾطٔطثی تیٓ ف‪ٛ‬رز ؾیطربٖ زض ؾت ز‪ ْٚ‬ایٗ ٔؿبثم‪ ۲۳ ٝ‬ثط ‪٘ ۲۵‬تیز‪ ٝ‬ضا ث‪ٕ٘ ٝ‬بی‪ٙ‬س‪ ٜ‬لهط ‪ٚ‬اٌصاض‬ ‫وطز٘س‪ ،‬أب زض ؾت‪ٞ‬بی ا‪ ،َٚ‬ؾ‪ ٚ ْٛ‬چ‪ٟ‬بضْ ث‪ ٝ‬تطتیت ثب أتیبظ‪ٞ‬بی ‪ ۲۳‬ثط ‪ ۲۳ ،۵۳‬ثط ‪ ۲۳ ٚ ۲۴‬ثط ‪ ۲۲‬ث‪ ٝ‬پیط‪ٚ‬ظی ضؾیس٘س تب ؾ‪ ٝ‬ثط‬ ‫یه فبتح ایٗ زیساض ثبق‪ٙ‬س ‪ ٚ‬ؾ‪ٕٟ‬ی‪ ٝ‬ضلبثت‪ٞ‬بی ر‪ٟ‬ب٘ی زضیبفت و‪ٙٙ‬س‪.‬زض ؾت ٘رؿت ایٗ ٔؿبثم‪ٔ ٝ‬زتجی لّری ظاز‪ ٜ‬ثربظیرىرٗ‬ ‫قٕبض‪ ۵۲ ٜ‬ف‪ٛ‬رز اظ ٘بحی‪ٔ ٝ‬چ پب ٔهس‪ ٚ ْٚ‬اظ ظٔیٗ ٔؿبثم‪ ٝ‬ذبضد قس‪.‬ثسیٗ تطتیت تیٓ ف‪ٛ‬رز ؾیطربٖ ثب وؿت ‪ ۷‬ثطز ٔت‪ٛ‬اِی ثر‪ٝ‬‬ ‫ٔمبْ ل‪ٟ‬طٔب٘ی ؾبَ ‪ ۲۱۲۵‬ثبقٍب‪ٜٞ‬بی ٔطزاٖ اؾیب زؾت یبفت تب ‪ٞ‬کتٕیٗ ٕ٘بی‪ٙ‬س‪ ٜ‬ایطاٖ زض ایٗ ضلبثت‪ٞ‬ب زض ٘رؿرتریرٗ حضر‪ٛ‬ض‬ ‫اؾیبیی ٘یع ل‪ٟ‬طٔبٖ ق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ًوبیٌذُ یًَسنَ اس مبرٍاًسزای شبُ عجبسی ّزیس دیذى مزد‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ -‬اضظیبه ‪ ٚ‬وبضق‪ٙ‬بؼ ؾبظٔبٖ ر‪ٟ‬ب٘ی یر‪٘ٛ‬ؿرىر‪ٛ‬‬ ‫زض ضاؾتبی حجت وبض‪ٚ‬ا٘ؿطای قب‪ ٜ‬ػجبؾی ٌ‪ٛ‬یز‪ ٝ‬ثئُ ق‪ٟ‬رطؾرتربٖ‬ ‫‪ٞ‬طیؽ زض ف‪ٟ‬طؾت ٔیطاث ر‪ٟ‬ب٘ی‪ ،‬اٖ ضا ٔ‪ٛ‬ضز ثطضؾی ‪ ٚ‬اضظیبثی‬ ‫لطاض زاز‪ٔ .‬حٕسحؿیٗ طبِجیبٖ؛ ٔکب‪ٚ‬ض ‪ٚ‬ظیط ٔیرطاث فرط‪ٞ‬ر‪ٙ‬رٍری‪،‬‬ ‫ٌطزقٍطی ‪ ٚ‬ن‪ٙ‬بیغ زؾتی ‪ٔ ٚ‬سیط پط‪٘ٚ‬س‪ٞ ٜ‬بی حرجرت رر‪ٟ‬رب٘ری‬ ‫‪ٚ‬ظاض ‪ ،‬حٕع‪ ٜ‬ظاز‪ٔ ٜ‬سیطوُ ٔیطاث فط‪ٍٙٞ‬ی‪ٌ ،‬رطزقرٍرطی ‪ٚ‬‬ ‫ن‪ٙ‬بیغ زؾتی اؾتبٖ ‪ٔ ٚ‬ؼب‪٘ٚ‬یٗ ٔسیطاٖ ‪ ٚ‬وربضقر‪ٙ‬ربؾربٖ ٔریرطاث‬ ‫فط‪ٍٙٞ‬ی اؾتبٖ‪ ،‬ذبوپ‪ٛ‬ض فطٔب٘ساض ق‪ٟ‬طؾتبٖ ‪ٞ‬طیؽ ‪ ٚ‬ذساثرررف‬ ‫فطٔب٘ساضق‪ٟ‬طؾتبٖ ا‪ٞ‬ط ‪ ٚ‬رٕؼی اظ ٔؿ‪ٚٛ‬رٖ اؾتب٘ی ‪ ٚ‬ق‪ٟ‬طؾتب٘ری‬ ‫ا٘زبْ قس‪ٔ.‬کب‪ٚ‬ض ‪ٚ‬ظیط ٔیطاث فط‪ٍٙٞ‬ی‪ٌ ،‬طزقٍطی ‪ ٚ‬نر‪ٙ‬ربیرغ‬ ‫زؾتی ٌفت‪ ۴‬ثبظزیس ٔیسا٘ی اضظیبه ی‪٘ٛ‬ؿى‪ ٛ‬اظ وبض‪ٚ‬ا٘ؿطای قب‪ ٜ‬ػجبؾی ٌ‪ٛ‬یز‪ ٝ‬ثئُ ‪ٞ‬طیؽ ‪ ٚ‬حطیٓ ‪ ٚ‬ػطن‪ ٝ‬اٖ ر‪ٟ‬ت لطاضٌریرطی‬ ‫زض ف‪ٟ‬طؾت ٔیطاث ر‪ٟ‬ب٘ی ی‪٘ٛ‬ؿى‪ ٛ‬ا٘زبْ ٌطفت‪ٔ .‬حٕس حؿٗ طبِجیبٖ اه‪ٟ‬بض وطز‪ ۳۷ ۴‬وبض‪ٚ‬ا٘ؿطا اظ‪ ۲۴‬اؾتبٖ وکر‪ٛ‬ض زض فر‪ٟ‬رطؾرت‬ ‫٘بٔعزی حجت ر‪ٟ‬ب٘ی لطاض ٌطفت‪ ٝ‬و‪ ٝ‬چ‪ٟ‬بض ٔ‪ٛ‬ضز زض اشضثبیزبٖ قطلی اؾت و‪ ٝ‬یىی اظ ایٗ وبض‪ٚ‬ا٘ؿطا‪ٞ‬ب‪ ،‬وبض‪ٚ‬ا٘ؿطای قب‪ ٜ‬ػرجربؾری‬ ‫ٌ‪ٛ‬یز‪ ٝ‬ثئُ ق‪ٟ‬طؾتبٖ ‪ٞ‬طیؽ اؾت و‪ ٝ‬اضظیبه ی‪٘ٛ‬ؿى‪ ٛ‬ثب حض‪ٛ‬ض زض ٔحُ ایٗ وبض‪ٚ‬ا٘ؿطا ٘ؿجت ث‪ ٝ‬ثطضؾی وبض‪ٚ‬ا٘ؿطا ‪ ٚ‬حرطیرٓ ‪ٚ‬‬ ‫ػطن‪ ٝ‬اٖ الساْ وطز و‪ ٝ‬طی أط‪ٚ‬ظ ‪ ٚ‬فطزا تٕبْ چ‪ٟ‬بض وبض‪ٚ‬ا٘ؿطا ٔ‪ٛ‬ضز اضظیبثی لطاض ٔری ٌریرطز‪ٚ.‬ی افرع‪ٚ‬ز‪ ۴‬اظ ترؼرساز ورُ ‪۳۷‬‬ ‫وبض‪ٚ‬ا٘ؿطای زض ف‪ٟ‬طؾت حجت ر‪ٟ‬ب٘ی‪ ،‬ثطضؾی حس‪ٚ‬ز ‪ ۴۳‬وبض‪ٚ‬ا٘ؿطا ت‪ٛ‬ؾط اضظیبه ا‪ َٚ‬ا٘زبْ یبفت‪ ٚ ٝ‬اضظیبثی ثمی‪ ٝ‬وبض‪ٚ‬ا٘ؿرطا‪ٞ‬رب ٘ریرع‬ ‫اابظ قس‪ ٜ‬و‪ ٝ‬یىی اظ ا٘‪ٟ‬ب وبض‪ٚ‬ا٘ؿطای قب‪ ٜ‬ػجبؾی ٌ‪ٛ‬یز‪ ٝ‬ثئُ زض ق‪ٟ‬طؾتبٖ ‪ٞ‬طیؽ زض اشضثبیزبٖ قطلی اؾت‪.‬‬ ‫پزًٍذُ ‪ 65‬اثز اردثیل ثزای ثجت در فْزست اثبر هلی تذٍیی شذ‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ -‬ؾطپطؾت ٔؼب‪٘ٚ‬ت ٔیطاث فط‪ٙٞ‬رٍری‬ ‫اؾتبٖ اضزثیُ ٌفت‪ ۴‬زض ٘یٕ‪٘ ٝ‬رؿت أؿبَ ثرطای ‪۶۷‬‬ ‫احط تبضیری ‪ ٚ‬فط‪ٍٙٞ‬ی ایٗ اؾتبٖ پط‪٘ٚ‬س‪ ٜ‬حجتی تکىیرُ‬ ‫قس‪ ٜ‬اؾت‪.‬ض‪ٚ‬حاهلل ٔحٕسی‪ ،‬ؾرطپرطؾرت ٔرؼرب‪٘ٚ‬رت‬ ‫ٔیطاثفط‪ٍٙٞ‬ی ازاض‪ٜ‬وُ ٔیطاثفط‪ٍٙٞ‬ی‪ٌ ،‬طزقٍرطی‬ ‫‪ ٚ‬ن‪ٙ‬بیغزؾتی اؾتبٖ اضزثیُ ٌفت‪ ۴‬ثب ‪ٞ‬سف تر‪ٛ‬ؾرؼر‪ٝ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬ظ‪ٞ ٜ‬بی اؾتبٖ ٘یع أؿبَ یه ٔ‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬فؼبَ زض اؾرتربٖ‬ ‫ضا‪ٜ‬ا٘ساظی قس‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫ا‪ ٚ‬زض ٔ‪ٛ‬ضز حجت احبض تبضیری ‪ ٚ‬فط‪ٍٙٞ‬ی اؾرتربٖ زض‬ ‫ضزیف ّٔی ثیبٖ وطز‪ ۴‬حجت ‪ٛٔ ۴۴‬ضز اظ احبض ایطٔ‪ٙ‬م‪َٛ‬‬ ‫اؾتبٖ زض ف‪ٟ‬طؾت احبض ّٔی ایرطاٖ زض زؾرت الرساْ‬ ‫اؾت‪ٔ.‬حٕسی تهطیح وطز‪ ۴‬ثطای حجت ‪ٞ‬کت احط اظ اؾتبٖ زض ضزیف احبض طجیؼی ّٔی ٘یع الساْ قس‪ ٚ ٜ‬ؾ‪ٛٔ ٝ‬ضز ٘یع اظ ایٗ احبض‬ ‫زض ٘یٕ‪٘ ٝ‬رؿت أؿبَ ث‪ ٝ‬حجت ضؾیس‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫ا‪ ٚ‬افع‪ٚ‬ز‪ ۴‬حجت ‪ٞ‬کت احط ٔ‪ٙ‬م‪ ۵۱ ، َٛ‬احط ٘بّٕٔ‪ٛ‬ؼ ‪ ٚ‬چ‪ٟ‬بض ٔ‪ٛ‬ضز تؼییٗ حطیٓ احبض تبضیری اؾتبٖ ٘یع زض زؾت الساْ اؾت و‪ ٝ‬ثب‬ ‫حجت ا٘‪ٟ‬ب زض ف‪ٟ‬طؾت احبض ّٔی ظٔی‪ ٝٙ‬ثطای حفبهت ‪ ٚ‬نیب٘ت ‪ٞ‬ط چ‪ ٝ‬ثیکتط ا٘‪ٟ‬ب فطا‪ٔ ٓٞ‬یق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ؾطپطؾت ٔؼب‪٘ٚ‬ت ٔیطاثفط‪ٍٙٞ‬ی ازاض‪ٜ‬وُ ٔیطاثفط‪ٍٙٞ‬ی‪ٌ ،‬طزقٍطی ‪ ٚ‬ن‪ٙ‬بیغزؾتی اؾتبٖ اضزثیُ زض ازأ‪ ٝ‬اظ فرؼربَ ثر‪ٛ‬زٖ‬ ‫‪ ۲۳‬وبضٌب‪ٔ ٜ‬طٔت زض اؾتبٖ ذجطزاز ‪ٌ ٚ‬فت‪ ۴‬ایٗ وبضٌب‪ٜٞ‬ب ثب ‪ٞ‬سف احیب ‪ٔ ٚ‬طٔت احبض تبضیری ‪ٔ ٚ‬یطاثفط‪ٍٙٞ‬ی زض اؾرتربٖ‬ ‫فؼبِیت ٔیو‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫جْبى ٍرسش‬ ‫جبم حذفی پزتغبل‪ /‬ثزد راحت‬ ‫پَرتَ در غیبه طبرهی‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪-‬تیٓ ف‪ٛ‬تجبَ پ‪ٛ‬ضت‪ ٛ‬زض ربْ حصفی پطتغبَ ث‪ ٝ‬ضاحرتری‬ ‫حطیف ذ‪ٛ‬ز ضا قىؿت زاز‪.‬زض چبضچ‪ٛ‬ه ز‪ٚ‬ض ؾ‪ٔ ْٛ‬ؿبثمرب رربْ‬ ‫حصفی پطتغبَ‪ ،‬تیٓ ف‪ٛ‬تجبَ پ‪ٛ‬ضت‪ٔ ٛ‬مبثُ ؾی‪ٙ‬تط٘ؽ لطاض ٌرطفرت ‪ ٚ‬ثرب‬ ‫٘تیز‪ ۳ ٝ‬ثط نفط ث‪ ٝ‬ثطتطی ضؾیس‪.‬ا‪ٚ‬ا٘یّؿ‪ ٚ ٖٛ‬ا‪ِٚ‬ی‪ٛ‬یطا ‪ٞ‬طوساْ ‪ٌ ۲‬رُ‬ ‫ظز٘س ‪ٔ ٚ‬بضتی‪ٙ‬ع زیٍط ٌُ پ‪ٛ‬ضت‪ ٛ‬ضا ث‪ ٝ‬حٕط ضؾب٘س‪ٟٔ.‬سی طربضٔری زض‬ ‫ایٗ ٔؿبثم‪ ٝ‬حض‪ٛ‬ض ٘ساقت‪.‬‬ ‫دٍستِ رًٍبلذٍ جٌجبل افزیذ؛‬ ‫حبلوبى ثِ ّن خَرد اًقذر تَح طال‬ ‫را ثِ هسی دادیذ!‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ -‬ؾتبض‪ ٜ‬اؾجک ٔ‪ٙ‬چؿتطی‪٘ٛ‬بیتس ‪ ٚ‬ی‪٘ٚٛ‬ت‪ٛ‬ؼ ٘ؿرجرت ثر‪ٝ‬‬ ‫پیط‪ٚ‬ظی احتٕبِی ٔؿی زض ٔطاؾٓ ت‪ٛ‬ح طال ‪ٚ‬او‪ٙ‬ف ٘کبٖ زاز‪.‬ثب اػالْ‬ ‫٘بٔعز‪ٞ‬بی ٘‪ٟ‬بیی ت‪ٛ‬ح طالی ‪ٌٕ ،۲۱۲۵‬ب٘‪ ٝ‬ظ٘ی‪ٞ‬ب ٘ؿجرت ثر‪ ٝ‬ثرط٘رس‪ٜ‬‬ ‫احتٕبِی ایٗ ربیع‪ ٜ‬اظ ‪ٕٞ‬بٖ ض‪ٚ‬ظ ا‪ َٚ‬اابظ قس ‪ ٚ‬ثؿیبضی ٔؼتمس ث‪ٛ‬ز٘س‬ ‫و‪ ٝ‬ایٗ ربیع‪ ٜ‬ثبیس ث‪ِ ٝ‬ی‪ٔ ُ٘ٛ‬ؿی ثطؾس ظیطا زض تبثؿتبٖ ل‪ٟ‬طٔبٖ ور‪ٛ‬پرب‬ ‫أطیىب قس‪ ٜ‬اؾت‪ .‬ثطذی ٘یع ٔؼتمس٘س‪ ،‬ر‪ٛ‬ضرریر‪ٙ‬ریر‪ ٛ‬ور‪ ٝ‬زض فهرُ‬ ‫ٌصقت‪ ٓٞ ٝ‬ل‪ٟ‬طٔبٖ ِیً ل‪ٟ‬طٔب٘بٖ اض‪ٚ‬پب قس ‪ ٓٞ ٚ‬ثب ایتبِیب ث‪ ٝ‬ل‪ٟ‬رطٔربٖ‬ ‫ربْ ّٔت ‪ٞ‬ب ضؾیس‪ ،‬ؾعا‪ٚ‬اضتطیٗ ثبظیىٗ ثرطای وؿرت ایرٗ رربیرع‪ٜ‬‬ ‫اؾت‪ .‬ضؾب٘‪ٞٝ‬بی اظ ثطذی چ‪ٟ‬ط‪ٜٞ‬بی زیٍط ٔخُ ث‪ٙ‬عٔب‪ِٛ ،‬ا٘س‪ٚ‬فؿرىری‪،‬‬ ‫وب٘ت‪ ٚ ٝ‬ض‪٘ٚ‬بِس‪٘ ٚ‬یع پطز‪ ٜ‬ثطزاقت‪ٙ‬س ‪ِٚ‬ی ث‪٘ ٝ‬ظط ٔیضؾس طرجرک ازػربی‬ ‫ثطذی ضؾب٘‪ٞ ٝ‬ب‪ٔ ،‬ؿی ثیکتطیٗ قب٘ؽ ضا ثرطای وؿرت ایرٗ رربیرع‪ٜ‬‬ ‫زاضز‪.‬‬ ‫پبتطیه ا‪ٚ‬ضا‪ ،‬ؾتبض‪ ٜ‬ؾبثک ٔ‪ٙ‬چؿتطی‪٘ٛ‬بیتس ‪ ٚ‬ی‪٘ٚٛ‬ت‪ٛ‬ؼ زض ذهر‪ٛ‬ل‬ ‫ایٗ ٔ‪ٛ ٛ‬ع اه‪ٟ‬بض٘ظط وطز ‪ٌ ٚ‬فت‪ ۴‬ث‪٘ ٝ‬ظط ٔٗ ت‪ٛ‬ح طرالی أؿربَ‬ ‫ثبیس ث‪ ٝ‬ثبظیى‪ٙ‬ی ٔخُ وب٘ت‪ ٝ‬یب ر‪ٛ‬ضری‪ٙ‬ی‪ ٛ‬ثطؾس‪ .‬حبِٕبٖ ث‪ٞ ٝ‬رٓ ذر‪ٛ‬ضز‬ ‫و‪ ٝ‬ا٘مسض ت‪ٛ‬ح طال ضا ث‪ٔ ٝ‬ؿی زازیس‪ .‬ا‪ ٚ‬ؾبَ پیف چ‪ ٝ‬چیعی وؿرت‬ ‫وطز؟‬ ‫فبى هبرٍیل رٍی ًیونت رقیت‬ ‫ایزاى اثقب شذ؟‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪-‬ضؾب٘‪ ٝ‬أبضاتی ذجط زاز و‪ ٝ‬احتٕبَ زاضز ؾرطٔرطثری‬ ‫‪ّٙٞ‬سی ض‪ٚ‬ی ٘یٕىت تیٓ ّٔی ایٗ وک‪ٛ‬ض اثمب ق‪ٛ‬ز‪٘.‬کطی‪« ٝ‬اِرّریرذ »‬ ‫أبضا ذجط زاز یبؾط ؾبِٓ ٔسیط تیٓ ّٔی ف‪ٛ‬تجبَ ایٗ وکر‪ٛ‬ض قر‪ٙ‬رجر‪ٝ‬‬ ‫ای‪ٙ‬س‪ ٜ‬ث‪ٕٞ ٝ‬طا‪ ٜ‬فبٖ ٔبض‪ٚ‬یه ؾطٔطثی تیٓ ضا‪ٞ‬ی ؾئ‪ٔ َٛ‬ی قر‪٘ٛ‬رس ترب‬ ‫ثطای زیساض ثؼسی ذ‪ٛ‬ز ٔمبثُ وط‪ ٜ‬ر‪ٛٙ‬ثی أبز‪ ٜ‬ق‪٘ٛ‬س‪.‬‬ ‫پیف اظ ٌفت‪ٔ ٝ‬ی قس ٔبض‪ٚ‬یه اظ ٔطثیٍطی أبضا ثطو‪ٙ‬بض ٔی قر‪ٛ‬ز‬ ‫‪ِٚ‬ی ثب ایٗ ؾفط ث‪٘ ٝ‬ظط ٔی ضؾس ؾطٔطثی ‪ّٙٞ‬سی زض ٔ‪ٙ‬هت ذ‪ٛ‬ز اثرمرب‬ ‫قس‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫أبضا یىی اظ ضلجبی ایطاٖ زض ا٘تربثی ربْ ر‪ٟ‬ب٘ی ‪ ۲۱۲۲‬اؾرت‪ .‬زض‬ ‫ثبظی ضفت قبٌطزاٖ اؾى‪ٛ‬چیچ ثب ٘تیز‪ ٝ‬یه ثرط نرفرط أربضا ضا‬ ‫قىؿت زاز٘س‪.‬‬ ‫راُاًذاسی گشت هشتزک یگبى حفبظت‬ ‫هیزاث فزٌّگی ٍ عَاهل اًتظبهی در هلنبى‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذجطی‪ -‬ضئیؽ ازاض‪ٔ ٜ‬یطاث فط‪ٍٙٞ‬ی‪ٌ ،‬طزقٍطی ‪ ٚ‬ن‪ٙ‬ربیرغ‬ ‫زؾتی ّٔىبٖ ٌفت‪ ۴‬ث‪ ٝ‬ظ‪ٚ‬زی ٌکت‪ٞ‬بی ٔکتطن یٍربٖ حرفربهرت‬ ‫ٔیطاث فط‪ٍٙٞ‬ی ‪ ٚ‬ػ‪ٛ‬أُ ا٘تظبٔی ث‪ٙٔ ٝ‬ظ‪ٛ‬ض حفبهت اظ احبض تبضیررری‬ ‫ضا‪ٜ‬ا٘ساظی ٔیق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫‪ٚ‬حیس ذبزٔی ‪ ٚ‬افع‪ٚ‬ز‪ ۴‬ثب ‪ٕٞ‬ىبضی‪ٞ‬بی ػ‪ٛ‬أُ ا٘تظبٔی قر‪ٟ‬رطؾرتربٖ‪،‬‬ ‫ض‪٘ٚ‬س وکف ‪ ٚ‬ثطذ‪ٛ‬ضز ثب ‪ٞ‬طٌ‪ ٝ٘ٛ‬رطائٓ ٔطث‪ ٛ‬ث‪ٔ ٝ‬یطاثفرط‪ٞ‬ر‪ٙ‬رٍری‬ ‫قس ٌطفت‪ ٝ‬اؾت ‪ٌ ٚ‬کت‪ٞ‬بی ٔکتطن ‪ ٓٞ‬زض ضاؾتبی ت‪ٛ‬ؾؼ‪ ٝ‬ایرٗ‬ ‫‪ٕٞ‬ىبضی‪ٞ‬ب ضا‪ٜ‬ا٘ساظی ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س قس‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ثیبٖ وطز‪ّٔ ۴‬ىبٖ زاضای أبوٗ ‪ ٚ‬اث‪ٙ‬ی‪ٞٝ‬بی تبضیری ٔتؼسزی اؾت‬ ‫و‪ ٝ‬زض ٍ٘‪ٟ‬ساضی ‪ ٚ‬حفبهرت اظ اٖ ‪ٞ‬رب ٔکربضورت ‪ٞ‬رٕر‪ ٝ‬ررب٘رجر‪ٝ‬‬ ‫زؾتٍب‪ٞ ٜ‬ب ط‪ٚ‬ضی اؾت ‪ ٚ‬زض ایٗ ضاؾترب ػر‪ٛ‬أرُ ا٘رترظربٔری ایرٗ‬ ‫ق‪ٟ‬طؾتبٖ تبو‪ٕٞ ٖٛٙ‬ىبضی ‪ٞ‬بی ٔ‪ٛ‬حط ‪ٔ ٚ‬ؿتٕرطی ثرب ازاض‪ٔ ٜ‬ریرطاث‬ ‫فط‪ٍٙٞ‬ی زاقت‪ ٝ‬اؾت‪.‬‬ ‫ذبزٔی اه‪ٟ‬بض زاقت‪ٕٞ ۴‬چ‪ٙ‬یٗ اظ زیٍط ثط٘بٔ‪ٞٝ‬بی ٔکتطن ایٗ ازاض‪ٜ‬‬ ‫‪ ٚ‬فطٔب٘س‪ٞ‬ی ا٘تظبٔی ّٔىبٖ ٔیت‪ٛ‬اٖ ث‪ ٝ‬ثطٌعاضی ز‪ٚ‬ض‪ٞ ٜ‬بی أر‪ٛ‬ظـ‬ ‫ن‪ٙ‬بیغ زؾتی ثطای فؼبرٖ ا٘تظبٔی ق‪ٟ‬طؾتبٖ اقبض‪ ٜ‬وطز‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی افع‪ٚ‬ز‪ّٔ ۴‬ىبٖ ثب زاقتٗ حس‪ٚ‬ز ‪ ۵۲۱‬احط تبضیری ‪ٌ ٚ‬طزقٍطی زض‬ ‫ضزیف ق‪ٟ‬طؾتبٖ‪ٞ‬بی ٔ‪ ٟٓ‬اشضثبیزبٖقطلی اظ ِحبظ ثطذر‪ٛ‬ضزاضی اظ‬ ‫اث‪ٙ‬ی‪ٞٝ‬بی تبضیری لطاض زاضز‪ .‬ث‪ٌ ٝ‬عاضـ ایط٘ب لّؼ‪ ٝ‬ثرته ِیرالٖ‪ ،‬پرُ‬ ‫زذتطاٖ لّیو‪ٙ‬سی‪ ،‬ظیبضتٍب‪ٔ ٚ ٜ‬ح‪ٛ‬ط‪ ٝ‬تبضیری ػّیثالای الرٕر‪ٙ‬ربض‪،‬‬ ‫چکٕ‪ ٝ‬اه ٔؼس٘ی اضپب زض‪ٜ‬ؾی ‪ٙٔ ٚ‬هم‪ٌ ٝ‬رطزقرٍرطی قر‪ٛ‬ضؾر‪ ٛ‬اظ‬ ‫رّٕ‪ ٝ‬احبض تبضیری ّٔىبٖ ث‪ ٝ‬قٕبض ٔیض‪ٚ‬ز‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه ارک

روزنامه ارک 5376

روزنامه ارک 5376

شماره : 5376
تاریخ : 1400/09/10
روزنامه ارک 5375

روزنامه ارک 5375

شماره : 5375
تاریخ : 1400/09/09
روزنامه ارک 5374

روزنامه ارک 5374

شماره : 5374
تاریخ : 1400/09/08
روزنامه ارک 5373

روزنامه ارک 5373

شماره : 5373
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه ارک 5372

روزنامه ارک 5372

شماره : 5372
تاریخ : 1400/09/06
روزنامه ارک 5371

روزنامه ارک 5371

شماره : 5371
تاریخ : 1400/09/04
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!