روزنامه ارک شماره 5305 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه ارک شماره 5305

صفحه بعد

روزنامه ارک شماره 5305

روزنامه ارک شماره 5305

‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫‪045‬هیلیبزد تَهبى بسای طسح ّبی شیسبٌبیی‬ ‫ٍ اه اذزببیجبىضسقی ابالغ ضد‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫کبّص اضتغبل ضْسی دز شهستبى ‪،77‬‬ ‫کبّص ‪ّ444‬صاز ًفسی جوعیت فعبل‬ ‫همین صفحه‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫*یکطٌبِ ‪ 42‬ضْسیَز ‪ 3* 4211‬سپتبهبس ‪ 05 *0104‬هحسم ‪ *4221‬سبل سی ٍ یکن ( اٍتَشبیسیٌجی ایل )* ضوبزُ (سبیی)‪ 6 * 3113 8‬صفحِ ‪01111‬زیبل ایویل ‪ً ark.tabriz@yahoo.com 8‬طبًی الکتسًٍیکی ‪8‬سبیت اختصبصی زٍشًبهِ ازک یب ‪www.arkonline.ir‬‬ ‫سسهقبلِ‬ ‫ضسٍزت تغییس ٍ اصالح قَاًیی ًبکبزاهد‬ ‫*هدیسهسئَل ‪ -‬هحوّد اضساقی‬ ‫ضٍـ ّب ثؼساظ تصَیت عجک ضَاثغی ثِ اجطا گصاقتتِ‬ ‫هی قًَس‪ .‬ثؼضی اظ ضٍـ ّب هؿبئس هطثَعِ ضا حس هی‬ ‫وٌٌس ٍلی ثؼضی اظ اًْب ثسالیس هرتلف اظ اجطا وبهتس‬ ‫ثبظ هیوبًٌس ٍ ضّب هی قًَس‪.‬‬ ‫ؾطًَقت ٍ اثبض ضٍـ ّب‪ ،‬اػن اظ ائیی ًبهِ ّب‪ ،‬لَاًیی‪،‬‬ ‫همطضات ٍ ضٍـ ّب ّطچِ ثبقٌس‪ ،‬ثبیس ثبًحب هرتتتلتف‬ ‫پیگیطی ٍ هَضز اضظیبثی ٍ ػیت یبثی قًَس‪.‬‬ ‫ضٍقْبی تسٍیی ٍاجطای زؾتَضالؼولْبی هؼیَه ًتیتع‪،‬‬ ‫یب ثبیس ذصف قًَس ٍ یتب ثتبیتس ثتطضؾتی ٍ اصتع‬ ‫گطزًس‪ .‬ثبٍض ایی اؾت وِ لَاًیی ٍ ضٍقْب ًیتع‪ ،‬هتثتس‬ ‫هحصَالت ٍ هَاز زاضٍئی‪ ,‬ثْساقتی ٍ صایتی ثتبیتس‬ ‫زاضای تبضید اًمضب هکرصی ثبقٌس‪.‬‬ ‫یؼٌی اگط لَاًیی یب زؾتَضالؼوس ّب هحسٍزیت اػتتتجتبض‬ ‫ًساقتِ ثبقٌس‪ ،‬ػعٍُ ثطایٌىِ اظ حیع اًتفبع هی افتتتٌتس‪,‬‬ ‫حتی هوىی اؾت زض هَاضزی هضط ّن ثبقٌس‪.‬‬ ‫احتوبال ػسُ ای ػلیط ن ثبٍض فَق‪ ،‬زض هَضز لَاًتیتی ٍ‬ ‫همطضات وٌِْ لبئس ثِ تؿبهح ٍ تؿبئس ثبقس‪ٍ .‬لتی ایتی‬ ‫زیسگبُ ثبػث ثطٍظ ثؿیبضی اظ اؾیت ّتبی هتبزی ٍ‬ ‫هؼٌَی هطزم هی ثبقس‪ .‬یؼٌی ثؼضی اظ لَاًیی وْتٌتِ ٍ‬ ‫ًبهٌبؾت ظهبى ٍ قطایظ حبضط‪ ،‬ثجبی هفیس ثَزى هضتط‬ ‫ّن ّؿتٌس‪.‬‬ ‫ٍلی ایی هَضَع ضا ثبیس زض ًظط زاقت وِ ثرتکتی اظ‬ ‫هکىعت‪ ،‬اظ وٌْگی لَاًیی‪ ،‬همطضات ٍ قتیتَُ ّتبی‬ ‫لسیوی ٍ یط هٌبؾت ثب ظهبى‪ً ،‬بقی هتی قتًَتس‪ٍ .‬زض‬ ‫ًتیجۀ اجطای ایٌگًَِ لَاًیی‪ ،‬هطزم اؾیت ّبی هبزی ٍ‬ ‫هؼٌَی هی ثیٌٌس‪.‬‬ ‫ثٌبثطایی ثبظثیٌی ٍ ثْؿبظی قیَُ ّب ٍ لتَاًتیتی اهتطی‬ ‫ضطٍضی ثٌظط هی ضؾس‪ .‬ثِ ػجبضت زیگتط‪ ،‬ثتطضؾتی ٍ‬ ‫اصع ٍ تغییط لَاًیی جبضی جبهتؼتِ‪ ،‬ثتبیتس ثترتف‬ ‫الیٌفه وبض لَای هجطیِ‪ ،‬همٌٌِ ٍ لضبئیِ لطاض گیتطز‪.‬‬ ‫ٍاظ ػَاهس ضقس ٍ تطلی ٍ اصع جبهؼِ تلمی گتطزز‪.‬‬ ‫زض ایتٌتصتتَضت ثؿتیتبضی اظ هکتىتعت ًتبقتی اظ‬ ‫ًب وبضاهسی لَاًیی ٍ همطضات جبهؼِ هتی تتَاًتس اظ‬ ‫هؿیط تغییطٍ اصع ضٍـ ّب حبصس هی قَز‪.‬‬ ‫خسٍج ّسگًَِ ٍاکسی کسًٍب‬ ‫اش ایساى ادعبی کره است‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی ‪ -‬ؾرٌگتَی ؾتبظهتبى تصا ٍ زاضٍ‬ ‫گفت ذطٍج ّطگًَِ ٍاوؿی وطًٍب اظ ایتطاى ازػتبی‬ ‫وصه اؾت ٍ همصَز ٍ اًگیعُ گَیٌسُ اظ ًکتط ایتی‬ ‫هغلت وصه زض قطایظ حتبضتط هکترتس ًتیتؿتت‪.‬‬ ‫ویبًَـ جْبًپَض افعٍز اظْبضات ایکبى وصه هحت‬ ‫ثَزُ ٍ ٌَّظ عطف ضٍؾی هحصَل تَلیس قتسُ اٍلتیتِ‬ ‫ٍاوؿی اؾپَتٌیه الیت تَلیسی قطوت ذصتَصتی‬ ‫ایطاًی ضا ثطای تَلیس اًجَُ تحت لیؿبًؽ تبییس ًتىتطزُ‬ ‫اؾت‪.‬‬ ‫ٍی اظْبض زاقت ٍاوؿی اؾپَتٌیه الیتت ثصتَضت‬ ‫ثچ تؿت یب هحوَلِ اٍلیِ تَلیس قسُ ٍ ّفتِ ّبؾت زض‬ ‫اًتظبض تبییس ًْبیی هَؾؿِ گبهبلیب ضٍؾیِ ثطای ٍضٍز ثتِ‬ ‫چطذِ تَلیس اًجَُ اؾت ٍ ذتطٍج ٍ ٍضٍز ّتط ًتَع‬ ‫ٍاوؿی هؿتلعم هجَظ ؾبظهبى صا ٍ زاضٍ ذَاّس ثتَز‬ ‫وِ چٌیی چیعی تبوٌَى زض هَضز ٍاوؿی ّبی وتطًٍتب‬ ‫اظ جولِ ٍاوؿی اؾتپتَتتٌتیته ٍی صتبزض ًکتسُ ٍ‬ ‫اظْبضات ًبهجطزُ صحت ًساضز‪.‬‬ ‫هحوس وطیویًیب هؼتبٍى لتطاضگتبُ پتسافتٌتس ظیؿتتتی‬ ‫وکَض گفتِ ثط اؾبؼ لطاضزاز ثیی ایطاى ٍ ضٍؾیِ ثتطای‬ ‫تَلیس ٍاوؿی اؾپَتٌیه‪ ،‬تَافک قسُ اؾت وِ ٍاوؿی‬ ‫اؾپَتٌیه زض ایطاى تَلیس ٍ ثِ ضٍؾیِ تحتَیتس قتَزٍ‬ ‫اوٌَى ایی وبض اًجبم هیقَز‪ٍ.‬ی زض گفتت ٍگتَ ثتب‬ ‫یه ًکطیِ‪ ،‬ثب تبویس ثط ایٌىِ ؾتبز هلی همبثلِ ثِ وطًٍتب‬ ‫زض ایطاى اؾتطاتػی ًساضز ٍ لجبجت ثط اقتجبّبت ثبػث‬ ‫هطی ٍ هیط گؿتطزُ قسُ‪ ،‬لطاضزاز ضٍؾیِ ثطای تَلتیتس‬ ‫ٍاوؿی زض ایطاى ضا زضؾت ٍ اؾتطاتػی ذیلی ذتَه‬ ‫زاًؿتِ اؾت‪.‬‬ ‫لصٍم کوک هبلی ٍ پسداخت یبزاًِ‬ ‫بِ هطبغل دز دٍزاى کسًٍب‬ ‫خسٍج ّسگًَِ ٍاکسی کسًٍب اش ایساى‬ ‫ادعبی کره است‬ ‫همین صفحه‬ ‫اصٌبف حَشُ گسدضگسی بسًبهِّبی سفس‬ ‫ازشاى زا بسای پسبکسًٍب طساحی کٌٌد‬ ‫همین صفحه‬ ‫اهسیکب دزک دزستی اش هٌطقِ ٍ هسدم‬ ‫اى بَیژُ ایساى ًدازد‬ ‫هدازس اش اببى هبُ بِ تدزیج ببش هیضًَد‬ ‫اغبش فسٍش تدزیجی سْبم عدالت!‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی ‪ -‬اظ اظازؾبظی ؾْبم ػسالت حسٍز ‪ ۸۰‬هتبُ‬ ‫هی گصضز‪ ،‬پطًٍسُ ًیوِ توبهی وِ ّطچٌس ٍلت یه ثبض یه‬ ‫فصس جسیس ثِ اى اضبفِ هیکَز اهب زض ّیچىسام اظ ایی فصس‬ ‫ّب‪ ،‬هکوَالى اهىبى زؾتطؾتی ثتِ حتک ذتَز ضا ًتساضًتس‬ ‫هحوسػلی زّمبى زٌَّی‪ -‬ضئیؽ ؾبظهبى ثتَضؼ ٍ اٍضاق‬ ‫ثْبزاض اػعم وطز لطاض اؾت فطٍـ ؾْبم ػسالت تتسضیتجتی‬ ‫ا بظ قَز‪ .‬ثِ گفتِ ٍی ثبیس تعـ وطز تب ایی السام ثِ صَضت هبّبًِ ٍ ثب زضصسّبی ون اجطایی قَز‪.‬‬ ‫زّمبى تبویس وطزُ ثَز وِ ثِ ّیچ ػٌَاى الظم ًیؿت وِ یىجبضُ ‪ 0۱‬زضصس اظ ؾْبم ػسالتت اظازؾتبظی‬ ‫قَز‪ ،‬زض ایی ظهیٌِ هی تَاى ثِ هٌظَض جلَگیطی اظ تبثیط هٌفی اى ثط هؼبهعت ثَضؼ زض ّط هطحلِ یته‬ ‫زضصس اظ اى ضا زض ثبظاض اظازؾبظی وٌین‪.‬ضییؽ ؾبظهبى ثَضؼ ٍ اٍضاق ثْبزاض زضهَضز ظهتبى اجتطایتی‬ ‫قسى ثطًبهِ ّبی زض زؾتَض وبض ؾبظهبى ثَضؼ ثطای فطٍـ ؾْبم ػسالت ًیع گفتِ ثَز وِ ظهبى اجطایتی‬ ‫قسى ایی تصویوبت ٍاثؿتِ ثِ ٍضؼیت ثبظاض اؾت‪ّ ،‬ط لحظِ وِ احؿبؼ قَز ایی الساهبت تبثیط هٌفی ضا‬ ‫ثط ثبظاض هی گصاضز اجطای اًْب هتَلف ذَاّس قس‪.‬پؽ اظ صحجت ّبی زّمبى‪ ،‬قطوت ؾپطزُ گتصاضی‬ ‫هطوعی زض اععػیِ ای اػعم وطز وِ اى زؾتِ اظ هکوَالى ؾْبم ػسالتی وِ ؾفبضـ فطٍـ ؾْبم ذَز‬ ‫ضا زض هبُ ّبی گصقتِ زض زضگبُ ّبی الىتطًٍیىی قطوت ّبی وبضگعاضی ٍ یب ؾیؿتن ثبًىی ثجت وطزُ‬ ‫اًس اهب ثب تَجِ ثِ تغییطات لیوتی ایجبز قسُ اظ ضٍظ ثجت ؾفبضـ تبوٌَى‪ ،‬لصس اًصطاف زاضًس‪ ،‬تب تبضیتد‬ ‫تؼییی قسُ ( ‪ 5‬قْطیَضهبُ ‪ )۸۰۱۱‬هْلت زاضًس‪ ،‬ؾفبضـ ّبی ذَز ضا لغَ وٌٌس‪ .‬اععػیِ ای وِ ثِ ًتظتط‬ ‫هیطؾیس ؾؼی زض هٌصطف وطزى هکوَالى زض فطٍـ ؾْبم ػسالت زاقتِ وِ الجتِ ثب تَجتِ ثتِ قتطایتظ‬ ‫حؿبؼ ثبظاض ؾطهبیِ ًیع زٍض اظ اًتظبض ًجَز‪.‬‬ ‫صفحه ‪4‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫لصٍم کوک هبلی ٍ پسداخت یبزاًِ بِ هطبغل‬ ‫دز دٍزاى کسًٍب‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی‪ٍ-‬ظیط تؼبٍى ثب ثیبى ایٌىِ ثیکتط الساهبت صَضت گطفتِ زض‬ ‫قطایظ وطًٍب تبثیط وَتبُ هست زاقتِ اؾت‪ ،‬گفتت زض حتَظُ وؿتت ٍ‬ ‫وبضّب ثبیس چٌس وبض اؾبؾی صَضت گیطز‪ ،‬زض هتَضز هکتب تس ضؾتوتی‪،‬‬ ‫ووهّبی هبلی اًجبم قَز ٍ ثِ اًْب یبضاًِ پطزاذت وٌین؛ ؾبیط وکتَضّتب‬ ‫ًیع ثب قطط حفظ ًیطٍی وبض‪ ،‬ایی السام ضا اًجبم زازًس‪.‬‬ ‫حجتاهلل ػجسالولىی افعٍز هب ثبیس ‪ ۲‬وبض اًجبم هیزازین وِ اًجبم ًکتس‪،‬‬ ‫اهب زض قطایظ وًٌَی ثبیس ثطای اجطای اًْب ثطًبهِضیعی وٌین وِ یتىتی اظ‬ ‫اًْب تىویس ظیطؾبذتّب ثَزُ وِ ثحث ّبی اعتعػتبتتی اظ هتْتوتتتطیتی‬ ‫هلعٍهبت اى اؾت‪.‬‬ ‫ٍی اثطاظ زاقت ّطچٌس زض ٍظاضت وبض‪ ،‬الساهبت ذَثی زض ایتی ظهتیتٌتِ‬ ‫اًجبم قسُ‪ ،‬اهب ثب ایسُالّب فبصلِ زاضز‪ ،‬ثٌبثطایی ثبیس ثب ًمغِ ظًتی ثتِ ایتی‬ ‫هَضَع ثپطزاظین وِ چِ هکىعتی ثطای افطاز ایجبز قسُ ٍ ثبیس ثطای ضفتغ‬ ‫اًْب چِ الساهبتی اًجبم قَز‪.‬‬ ‫ػجسالولىی یبزاٍض قس تبوٌَى ا لت الساهبت صَضت گطفتِ زض قتطایتظ‬ ‫وطًٍب وَتبُ هست ثَزُ‪ّ ،‬وچٌبى وِ زض لبلت اػغبی تؿتْتیتعت ٍام یتب‬ ‫ثؿتِّبی هؼیکتی اًجبم قسُ اؾت‪ ،‬اهب ایی الساهبت ّوچَى هؿىی‪ ،‬تبثتیتط‬ ‫وَتبُ هست زاقتِ اؾت‪ ،‬ثٌبثطایی ثبیس زض قطایظ وًٌَتی ثتب لتسضت ایتی‬ ‫هؿئلِ ضا جسی ٍ ضیکِ ای پیگیطی وٌین ٍ ًجبیس ثِ اى ًگبُ وتَتتبُ هتست‬ ‫زاقتِ ثبقین‪ّ ،‬وچٌبى وِ ٍاوؿیٌبؾیَى الساهی هَثط اؾت‪ ،‬اهب ضاُ حتس ٍ‬ ‫ػعج لغؼی ًیؿت‪.‬‬ ‫ٍی‪ ،‬تصطیح وطز زض حَظُ وؿت ٍ وبضّب ًیع ثبیس چٌس وبض اؾبؾی اًجبم‬ ‫قَز‪ ،‬ثِ ایی صَضت وِ زض هَضز هکب س ضؾوی‪ ،‬ووهّبی هبلی صَضت‬ ‫ثگیطز ٍ الظم اؾت ثطای اًْب یبضاًِ پطزاذت وٌین‪ ،‬ؾبیط وکَضّب ًتیتع ثتب‬ ‫قطط حفظ ًیطٍی وبض ٍ تساٍم ثیوِپطزاظی ثِ ایی اهط هجبزضت ٍضظیسًس‪.‬‬ ‫ػجسالولىی ثیبى زاقت ّوچٌیی تَؾؼِ هکب س وطًٍب زٍؾتت ّتوتچتَى‬ ‫‪ ٍICT‬هکب س ذبًگی‪ ،‬اهَظـ صبحجتبى وؿتت ٍ وتبض ثتطای ازاهتِ‬ ‫صفحه ‪8‬‬ ‫حیبتکبى زض قطایظ وطًٍبیی ٍ تىویس ظًجیطُ اضظـ زض هَضز هحصَالتی‬ ‫وِ هَثط ثَزُ‪ ،‬اهب تحت تبثیط وطًٍب لطاض گطفتتتٌتس‪ ،‬ثتِ ٍیتػُ زض حتَظُ‬ ‫ثبظاضیبثی ٍ فطٍـ‪ ،‬اظ زیگط الساهبتی اؾت وِ ثبیس زض ایی حتَظُ اًتجتبم‬ ‫قَز‪.‬‬ ‫ایی ػضَ وبثیٌِ زٍلت ؾیعزّن‪ ،‬ذبعطًکبى وطز زض ثٌس الف تجتصتطُ ‪۸۱‬‬ ‫لبًَى ثَزجِ ‪ً ۸۰۱۱‬یع هٌبثؼی جْت ضًٍک اقتغبل ٍجَز زاضز وتِ التجتتتِ‬ ‫اذتیبض ّعیٌِ وطز اى ثِ ٍظاضت التصبز ٍ زاضایی هحتَل قتسُ وتِ التسام‬ ‫هٌبؾجی ًجَزُ اؾت‪ ،‬چطاوِ ثِ ثطًبهِضیعی ثطای حَظُ اقتغبل ثبظهیگتطزز‪،‬‬ ‫اهب زض حبل ّوبٌّگی ثب ٍظیط التصبزی ٍ زاضایی ّؿتین وِ یب وعً اى ضا ثِ‬ ‫هب هٌتمس وٌٌس تب ثتَاًین ثطًبهِضیعی ػولیبتی ثطای اى زاقتِ ثبقین یب تعـ‬ ‫وٌین وِ اظ ثرکی اظ ایی هٌبثغ اؾتفبزُ وٌین‪.‬‬ ‫ٍی‪ ،‬افعٍز ّن اوٌَى ثْتطیی هسل ثطای پطزاذت یبضاًِ ٍ ووه هؼیکتتتی‬ ‫ثِ افطاز اؾیت زیسُ اظ وطًٍب اؾتفبزُ اظ ظطفیت وویتِ اهساز اهبم ذوتیتٌتی‬ ‫(ضُ) اؾت‪ ،‬ثسیی صَضت وِ ذبًَازُّبیی وِ ؾطپطؾت اًْب زض اثط وطًٍتب‬ ‫فَت وطزُ اًس‪ ،‬ثبیس تتحتت پتَقتف لتطاض ثتگتیتطًتس‪ ،‬ثتٌتبثتطایتی الظم‬ ‫اؾت ثطای اظهَى ٍؾغ ٍ الساهبت حوبیتی‪ ،‬هٌبثؼی ثِ ایتی ًتْتبز تتعضیتک‬ ‫قَز‪.‬‬ ‫ػجسالولىی‪ ،‬یبزاٍض قس هب زض ؾغح وعى التصبزی ًیبظ زاضین ؾیبؾتّتب‬ ‫ٍ ًگبّوبى زض ػصط وطًٍب ضا تغییط زّین‪ّ ،‬وچٌبى وِ چتیتی زض قتطایتظ‬ ‫قیَع وطًٍب اظ ًطخ ضقس هثجت التصبزی ثطذَضزاض قس‪ ،‬چطاوِ ثب افعایتف‬ ‫صبزضات ضٍیىطز جسیسی زض حَظُ التصبزی اتربش وطز‪.‬‬ ‫ٍظیط تؼبٍى‪ ،‬وبض ٍ ضفبُ اجتوبػی‪ ،‬تبویس وطز ّن اوتٌتَى ثتب اؾتتتمتطاض‬ ‫اهیطػجساللْیبى زض ٍظاضت اهَض ذبضجِ‪ ،‬فطصتت هتٌتبؾتجتی ثتطای ضًٍتک‬ ‫زیپلوبؾی التصبزی ایجبز قسُ اؾت وِ ثبیس زض ؾغح وعى اى ضا پیگیطی‬ ‫وٌین‪ ،‬چطاوِ اظ ایی عطیک هی تَاى ثرف اػظوی اظ تتجتؼتبت التتتصتبزی‬ ‫زٍضاى وطًٍب ضا ثطعطف وطز‪.‬‬ ‫کبّص اضتغبل ضْسی دز شهستبى ‪/77‬کبّص ‪ّ444‬صاز ًفسی جوعیت فعبل‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی ‪ -‬ثطضؾی ّبی هطوع پػٍّف ّبی هجلؽ اظ اهبض ًیطٍی وبض زض ظهؿتبى ‪ً ۹۹‬کبى هتی‬ ‫زّس‪,‬زض هٌبعک قْطی ثیکتط اظهٌبعک ضٍؾتبیی وبّف اقتغبل ضخ زازُ اؾت ٍزضایی ثیی ؾْن وتبّتف‬ ‫اقتغبل ثرف ذسهبت زض هٌبعک قْطی ثیکتط اؾت‪.‬ثطضؾی تطویت قْطی ٍ ضٍؾتبیی وبّف اقتغبل زض‬ ‫ظهؿتبى‪ً ۸0۹۹‬کبى هی زّس وِ زض هٌبعک قْطی ثیکتط اظ هٌبعک ضٍؾتبیی وبّف اقتغبل ضخ زازُ اؾتت‬ ‫ٍ زض ایی ثیی ؾْن وبّف اقتغبل ثرف ذسهبت زض هٌبعک قْطی ثیکتط اؾت‪ّ .‬وچٌیی ثیکتطیی وبّف‬ ‫اقتغبل زض ظهؿتبى ‪ ۸0۹۹‬هطثَط ثِ گطٍُ ؾٌی ‪ ۲5‬تب ‪ 0۰‬ؾبلِ اؾت ظیطا ایی افطاز ؾْن ثبالیی زض ضقتتتِ‬ ‫فؼبلیت ّبی اؾیت زیسُ اظ وطًٍب ضا زاضًس‪ .‬ػعٍُ ثط ایی وبّف تؼساز قب لیی یتطضؾتوتی زض فصتس‬ ‫ظهؿتبى ‪ً ۸0۹۹‬ؿجت ثِ فصس ثْبض ‪۸0۹۹‬ووتط ثَزُ ٍ زض حسٍز ‪ّ 55۲‬عاض ًفط اؾتت ٍ زض حتسٍز ‪۹۱‬‬ ‫زضصس وبّف اقتغبل ثرف ذسهبت زض ظهؿتبى‪ ۸0۹۹‬هطثَط ثِ اقتغبل یطضؾوی اؾت زض حبلتی وتِ‬ ‫زض ؾبیط ثرف ّب‪ ،‬ایی اؾیت پصیطی ًؿجت ثِ ثرف ذسهبت ووتط اؾت‪.‬ثطضؾی ّب ًکبى هی زّتس زض‬ ‫ظهؿتبى ‪ ،۸0۹۹‬تصَیت لبًَى ثَزجِ ‪ ٍ ۸۰۱۱‬تؼییی حسالس زؾتوعز ثطای ؾبل ‪ ۸۰۱۱‬اظ هْوتطیی ػَاهس‬ ‫هاثط ثط ثبظاض وبض ثَزُ اًس‪ .‬ثطضؾی هحتَای لبًَى ثَزجِ ‪ً ۸۰۱۱‬کبى هی زّس وِ اٍالً‪ ،‬هحَضیت اصتلتی‬ ‫لبًَى ثَزجِ ‪ً ۸۰۱۱‬ؿجت ثِ اقتغبلعایی‪ ،‬ضفغ هحطٍهیت ٍ تَجِ ثِ هٌبعک ثب ًطخ ثبالی ثیىبضی اظ عطیتک‬ ‫پطزاذت ٍام ٍ تؿْیعت ثبًىی اؾت ٍ ثطای ایجبز ضقس ٍ تَؾؼِ التصبزی ایی هٌبعک جتْتت گتیتطی‬ ‫هکرصی ًساضز ٍ ثبًیبً‪ ،‬ثب تَجِ ثِ ػولىطز ًبهَفک اجطای ایی ثٌس عی ؾبل ّبی اذیط‪ً ،‬وی تَاى ثِ ایجبز‬ ‫اقتغبل پبیساض اظ ایی عطیک اهیسٍاض ثَز‪.‬اظ ؾَی زیگط حسٍز ‪ 0۹‬زضصس افعایف زض زؾتوعز ؾتبل ‪۸۰۱۱‬‬ ‫ثِ هٌظَض حوبیت اظ ًیطٍی وبض زض قطایظ ضوَز تَضهی ٍ قیَع ٍیطٍؼ وطًٍب‪ ،‬پیف ثیٌی قسُ اؾتت‪،‬‬ ‫اهب ثسیْی اؾت وِ افعایف زؾتوعز هی ثبیؿت زض وٌبض ؾبیط هىبًیعم ّبی حوبیتی (لطاض گیطز تب ثتَاًتس‬ ‫ثط قبذس ّبی ثبظاض وبض تاثیط هثجتی زاقتِ ثبقس ٍ زض یط ایٌصَضت هٌجط ثِ افعایف ّعیٌِ تَلیس ثتطای‬ ‫ثٌگبُ ّبی ذطز‪ ،‬افعایف قب عى یطضؾوی ٍ فبلس ثیوِ ٍ ّوچٌیی اؾترسام ًتیتطٍی وتبض ثتب قتطایتظ‬ ‫زؾتوعز ثؿیبض پبییی ذَاّس قس‪.‬‬ ‫هٌظَم یبدداضت‬ ‫*هدیسهسئَل ‪-‬هحوّد اضساقی‬ ‫ایشینی سئومیین داریخبر‬ ‫ایکچی زى قَضٍقسٍم ًئجِ ؾی‬ ‫ضاضی ؾبى ایکیٌسى زئیِ ؾی‬ ‫زئسی وی لبضالسیت گًََهَ‬ ‫لَتبضیت زوظٍم لِ گَجَهَ‬ ‫زئسین وی ایف گاضهه ٍاضلیک زیط‬ ‫ایکؿیعلیه چتیی لِ زاضلیک زیط‬ ‫ایکلییی اضتیطاض ٍاضیٌی‬ ‫ایکیلِ یبًؿیعض تبضیٌی‬ ‫ثیلیه لِ ایکیی گاض یَضٍلوب‬ ‫یبضاًیف ایکیٌسى ؾٍٍَهب‬ ‫ایکیٌی ؾئَهییی زاضیربض‬ ‫ؾئًَؿِ قٌلیه زُ یبضییبض‬ ‫پسهصسفّبی بسق ًقسُ داغ ضدًد‪ /‬استفبدُ‬ ‫ثسٍتوٌداى اش یبزاًِ بسق ًصف ضد‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی ‪ -‬ؾرٌگَی صٌؼت ثطق گفتت هتیتعاى‬ ‫هصطف ثطلی وِ تَؾظ لکط پط هصطف‪ ،‬هبظاز ثط ‪ ۲‬ثطاثتط‬ ‫الگَی هصطف اؾتفبزُ هیقَز‪ ،‬اظ اثتسای ؾبل ‪ 5‬هیلیتبضز‬ ‫ویلٍَات ؾبػت ترویی ظزُ هیقَز‪.‬هصتغتفتی ضجتجتی‬ ‫هکْسی‪ ،‬ؾرٌگَی صٌؼت ثطق گفت هجلغ هتبظاز ثتطق‬ ‫ثطای هکتطویٌی وِ ‪ ۲‬ثطاثط التگتَی هتٌتغتمتِ‪ ،‬هصتطف‬ ‫زاقتٌس‪ ،‬ثطاثط هتَؾظ ذطیس تضویٌی ثتطق اظ ًتیتطٍگتبُ‬ ‫تجسیسپصیط هحبؾجِ هی قَز یؼٌی ثِ اظای ّط ‪ ۸‬ویلٍَات‬ ‫ؾبػت ‪ ۱۱۱‬تَهبى هحبؾجِ هیقَز‪.‬ؾرٌگَی صٌؼت ثطق‬ ‫ضوی تبویس ثط ایی هؿئلِ تٌْب‪ّ ۱۱۱ ،‬عاض ًتفتط هکتتتطن‬ ‫پطهصطف ّؿتٌس ٍ هیعاى هصطف هبظاز ثط ‪ ۰۱۱‬ویلتٍَات‬ ‫ؾبػت ضا ثب لیوت هتَؾظ ذتطیتس تضتوتیتٌتی ثتطق اظ‬ ‫ًیطٍگبُ ّبی تجسیس پصیط پطزاذت وٌٌس‪ ،‬تتبوتیتس وتطز‬ ‫هیعاى هصطف ثطلی وِ تَؾظ لکط پط هصطف‪ ،‬هبظاز ثط ‪۲‬‬ ‫ثطاثط الگَی هصطف اؾتفبزُ هیقَز‪ ،‬اظ اثتتسای ؾتبل ‪5‬‬ ‫هیلیبضز ویلٍَات ؾبػت ترویی ظزُ هیقَز‪ *.‬هبّبًِ ‪۲.5‬‬ ‫ّعاض هیلیبضز تَهبى اظ یبضاًِ پطزاذتی ثتِ پتطهصتطف ّتب‬ ‫وبؾتِ قسٍی زض ثیبى ایٌىِ پیف اظ اجطای ایی افتعایتف‬ ‫تؼطفِ پط هصطفی‪ ،‬لیوت ّط ویلٍَات ؾبػت اًطغی ثتطق‬ ‫هبظاز ثط ‪ ۲‬ثطاثط الگَ هصطف هؼبزل ‪ 0۱۱‬تتَهتبى ثتَز ٍ‬ ‫اوٌَى ثِ ‪ ۱۱۱‬تَهبى ضؾیسُ اؾت‪ ،‬گفت ثب تَجِ ثِ ایٌىِ‬ ‫لیوت توبم قسُ ثطق زض وکَض ثِ عَض هیبًگیی ثیی ‪۸0۱۱‬‬ ‫تب ‪ ۸۰۱۱‬تَهبى ثَز‪ ،‬لصا هکتطوبى پطهصطف زض گصقتتتِ‪،‬‬ ‫تٌْب ثطای هصطف هبظاز ‪ ۲‬ثطاثط الگَی هصطف‪ ،‬هؼبزل ‪5‬‬ ‫ّعاض هیلیبضز تَهبى اظ جیت ثیت الوبل‪ ،‬یتبضاًتِ زضیتبفتت‬ ‫هیوطزًس‪.‬‬ صفحه 1 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫* یکشنبه‬ ‫* ‪ 42‬شهریور‬ ‫* ‪ 3‬سپتامبر‬ ‫* ‪ 02‬محرم‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪3113 :‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫‪4211‬‬ ‫‪0104‬‬ ‫‪4221‬‬ ‫* صفحه ‪0‬‬ ‫ٍاشٌگتی راّی جساستفادُ از رفتار هحترهاًِ در قبال تْراى ًذارد‬ ‫‪‬‬ ‫سیاست‬ ‫ؾطٍیؽخذیط ‪-‬ؾرٌرَ خٍظاضتخاهَضخذاضخسِ خهساخ‬ ‫هیاىخایٌىِخهتاؾفاًِخهماهاتخفٗلس خاهسطیسىسا خهؿسیسطخ‬ ‫قىؿتخذَضزُخزٍلتخلیل خضاخَ خه خوٌٌس‪،‬ختساوسیسسخ‬ ‫وطز‪:‬خٍاقٌرتیخهساًسخضاّ خخعختطنخاٖتیازختحطیو خ‬ ‫ذَزخٍخاؾتفازُخاظخازهیاتخٍخضفتاضخهحتطهاًِخزض خلسیسالخ‬ ‫تْطاىخًساضز‪.‬خضوعخاَالٔخضؾاً خؾرٌرسَیس خٍظاضتخ‬ ‫اهَضخذاضخِ‪،‬خؾٗیسخذُیبخظازُ خزضخٍاوٌفخهِخالسسامخ‬ ‫ذعاًِخزاض خاهطیىاخزضخلطاضخزازىخًامخچْاضخقْسطًٍسسخ‬ ‫وکَضهاىخزضخفْطؾتختحطینّا خاهطیىاخهِخاتْاهاتخ‬ ‫خ‬ ‫هََّم‪،‬خاْْاضزاقت‪:‬خهتاؾفاًِخهماهاتخفٗل خاهطیىاخهؿیطخقىؿتخذَضزُ خزٍلست خلسیسلس خضا خَس خ‬ ‫ه خ وٌٌس‪ ٍ.‬خازاهِخزاز‪:‬خحاهیاىخٍخواؾیاىختحطینخزضخاهطیىاخخٗیِخاهعاضختحطیوس خذسَز خضا خزض خا سطخ‬ ‫هماٍهتخحساوثط خایطاىخذال خزیسُخاًسخٍخاییخهاضخهاختَؾلخهِخؾٌاضیَّا خّالیٍَز ‪،‬ختسالـ خزاضًسسخ‬ ‫حیاتخهطگطفتِخاظخفًا ختحطیو خضاخهطا خذَزخظًسُخًرِخزاضًس‪.‬‬ ‫ؾرٌرَ خٍظاضتخاهَضذاضخِخافعٍز‪:‬خٍاقٌرتیخهساًسخضاّ خخعختطنخاٖتیساز ختسحسطیسوس خذسَز خٍخ‬ ‫اؾتفازُخاظخازهیاتخٍخضفتاض هحتطهاًِخزضخلیالختْطاىخًساضز‪.‬‬ ‫پَتیی از اداهِ تحرینّای غرب با ٍجَد کرًٍا در ایراى اًتقاد کرد‬ ‫ؾطٍیؽخذیط ‪ٍ-‬الزیویطخپَتییخضئیؽخخوَْض خضٍؾیسِخ‬ ‫هاخاًتمازخاظخؾیاؾتخّا ختحطیو خغطوخٖلیِختْطاى‪،‬خگفت‪:‬خ‬ ‫ایطاىخهِخزلیلخّوِخگیط خوطًٍاخًیاظخهِخوسوسه خزاضز خاهساخ‬ ‫غطوخهحسٍزیتخّا خاٖوالخقسُخزضخهَضزخایطاى خوکسَضخ‬ ‫ضاخلغَخًو خوٌس‪.‬خپَتییخزض خًکسؿست خٖسوسَهس خهسدسوسٕخ‬ ‫التهاز خقطقخزضخهٌسضخٍالز خٍاؾتَنخزض خذساٍض خزٍضخ‬ ‫ضٍؾیِخگفت‪:‬خایطاىخاهطٍظخزضخضاهُِخهاخّوِخگیط خوسطًٍساخ‬ ‫ًیاظخهِخووهخزاضزخاهاخغطوخهحسٍزیتخّا خاٖوالخقسسُخ‬ ‫زضخهَضزخاییخوکَضخضاخلغَخًو خوٌس‪ ٍ.‬خافعٍز‪ :‬خزض خهساضُخ‬ ‫ایطاىخهیخّنخاوٌَى ًو خذَاّنخهِخهؿائلخؾیاؾ خهپطزاظمخ‬ ‫اهاخاییخوکَضخًیاظخهِخووهخزاضزخاهاخّیچیهخاظختسحسطیسنخ‬ ‫ّاخزضخهَضزخاىخوکَضخضاخلغَخًو خوٌٌس‪.‬ضئیؽخخوْسَض خ‬ ‫ضٍؾیِخهاخاًتمازخاظخؾیاؾتخّا خغطو خزض خهسَضز خایسطاىخ ٍخ‬ ‫تحطینخاییخوکَضخگفت‪:‬خحت خهحثخٍخگفتخٍ خگسَ خّسنخ‬ ‫زضخاییخهَضزخًو خوٌٌس‪.‬پَتییخهاخهیساى خایسٌسىسِ خزض خهسَضزخ‬ ‫وکَضّا خزیرطخنحیتخًو خوٌن‪،‬خگفت‪:‬خهِخٌَٖاىخهثالخًٍعٍئالخضاخزضًٓطخهریطیس‪،‬خاگطخهؿائلخؾیاؾ خضاخوٌاضخهرصاضین‪،‬خ خهؿائسلخ‬ ‫اًؿاً خهایسخهَضزختَخِخلطاضخگیطز‪.‬هِخگعاضـخایطًاخاظخهؿىَ هدوٕخالتهاز خقطل خ )‪(EEF‬اظخزٍمختاخچْاضم ؾپتاهیطخ(خ‪۱۱‬ختسا خ‪۱۳‬خ‬ ‫قْطیَض)خ زضخهحََِخزاًکراُخفسضالخقطقخزٍضخزضخٍالزیَؾتَنخزضخحالخهطگعاض خاؾت‪.‬ضئیؽ خخسوسْسَض خضٍؾسیسِ خهساضّسا خهسِخ‬ ‫ذاَط اٖوالختحطینخّا خیىداًیِخٖلیِخایطاىخاظخغطوخاًتمازخٍخهطختساٍمخحوایتخّا خاییخوکَضخاظخهسَایسٕ ختسْسطاى خزض خهسدساهسٕخ‬ ‫هییالولل ختاویسخوطزُخاؾت‪.‬‬ ‫خ‬ ‫گرٍسی بِ دًبال دیذار با رئیس جذیذ سازهاى اًرشی اتوی ایراى است‬ ‫ؾطٍیؽخذیط ‪-‬خقیىِختلَیعیًَ خهلَهیطیخهِخًملخاظخ‪۲‬خهمامخاگاُخاٖالم خوسطز خوسِخ‬ ‫هسیطولخاغاًؽخهییخ الولل خاًطغ خاتو خهِخزًیالخهاللاتخهاخضئیسؽ خخسسیسس خؾساظهساىخ‬ ‫اًطغ خاتو خایطاىخپیفخاظخهطگعاض خًکؿتخٍییخاؾت‪.‬قیىِختلَیعیًَ خهسلسَهسیسطیخ‬ ‫اهطٍظخخوِٗخهِخًملخاظخ‪۲‬خ همامخاگاُخزضخگعاضق خازٖاخوسطز خوسِ خضافسائسل خگسطٍؾس خ‬ ‫هسیطولخاغاًؽخهییخالولل خاًطغ خاتو خهِخزًیالخهاللاتخهاخهحوسس خاؾسالهس خ ضئسیسؽخ‬ ‫خسیسخؾاظهاىخاًطغ خاتو خایطاىخپیفخاظخوٌفطاًؽخٍییخاؾت‪.‬هِخازٖا خهسلسَهسیسطی‪،‬خ‬ ‫اییخزٍخهمامخگفتٌسخوِخهسیطولخاغاًؽخهییالولل خاًطغ خاتو خه خذسَاّسس ختسوسایسلخ‬ ‫خ‬ ‫تْطاىخهطا خهاظگطزاًسىخزؾتطؾ خگؿتطزُخهِخًاْطاىخاغاًؽ‪-‬خوسِ خزض خاٖستسطاو خهسِخ‬ ‫تحطینخّا خاهطیىاخهتَلفخقسُخاؾتخ‪-‬خٍخّوىاض خایطاىخهاخهاظضؾاىخهییخالولل خضاخهَضزخؾٌدفخلطاضخزّس‪.‬زضخهرک خاظخگعاضـخاییخ‬ ‫ضؾاًِخاهطیىای خاهسُخاؾتخحوایت خوِخایطاىخاظخچییخٍخضٍؾیِخزضیافتخه خوٌس‪،‬ختا یط خهٌف خهطختالـخّا خٍاقٌرتیخٍخهطٍوؿلخزضخ‬ ‫تطغیبخایطاىخهطا خهاظگکتخهِخگفترَّا خاحیا خهطخامخزضخهاُخهیالز خخاض خزاقتِخاؾت‪.‬گعاضـخهلَهیطیخزضخاییخهاضُخه خافعایس‪:‬خ‬ ‫پؽخاظخ‪۳‬خ ؾالخاظخگصقتخؾیاؾتخفکاضخحساوثطیسٍلتختطاهپ‪،‬خایطاىخاٍضاًیَمخضاخًعزیهخهِخؾُحختؿلیحاتخغٌس خوسطزُ خاؾست خزضخ‬ ‫حال خوِخالتهازخاىخهاخووهخپىیخٍخهؿىَخًکاًِخّای خاظخ یاتخضاخًکاىخه خ زّس‪.‬زضخحالخحایطخهصاوطاتخزضهساضُ خاحسیسا خهسطخسامخ‬ ‫ؾالخپیفخهِخََضخیىداًیِخاظخهطخامخذاضجخقسخٍخهاخاٖوالختحطینّا خْالواًِخفکاض خحسساوسثسط خ‬ ‫خ‬ ‫هتَلفخقسُخاؾت‪.‬ایاالتخهتحسُخ‪۳‬خ‬ ‫ٖلیِخایطاىخٍاضزخوطز‪،‬خّطچٌسخهِخاشٖاىخهماهاتخاهطیىای خؾیاؾتخفکاضخحساوثط خٖلیِخایطاىخهاخقىؿتخضٍهطٍخقسُخاؾت‪.‬‬ ‫ایراى خَاستار اجرای غیرتبعیض اهیس کٌَاًسیَى هٌع سالح ّای شیویایی شذ‬ ‫ؾطٍیؽخذیط ‪-‬خخظّطاخاضقاز خؾفیطخٍخهٗاٍىخًسوسایسٌسسگس خ‬ ‫زائنخخوَْض خاؾاله خایطاىخزضخؾاظهاىخهلسل خاٖسالم خوسطز‪:‬خ‬ ‫ایطاىخذَاؾتاضخاخطا خواهل‪،‬خهو طخٍخغیسط ختسیسٗسیسى خاهسیسعخ‬ ‫وٌَاًؿیَىخهٌٕخؾالحخّا خقیویای خاؾت‪.‬خ خؾفیطخٍ خهسٗساٍىخ‬ ‫ًوایٌسگ خایطاىخزضخؾاظهاىخهللخهِخٍلتخهحل خزضخؾرسٌساًس خ‬ ‫زضخذهَلختحَالتخذاٍضهیاًِخهاخهَیَٔخپطًٍسُخقیویایس خ‬ ‫ؾَضیِخافعٍز‪ :‬خهسا خزٍهساضُ خحسوسایست خوساهسل خذسَز خضا خاظخ‬ ‫وٌَاًؿیَى خهٌٕخؾالحخّا خقیویای خٍختمَیست خالستسساض خاىخ‬ ‫اٖالمخه خوٌینخٍخهِخٌَٖاىخیهخًَٖخهسافٕخاییخوٌَاًؿسیسَىخ‬ ‫هْن‪،‬خاظخّیچختالق خهطا ختحمکخاّسافخاىخزضیغخًرسَاّسیسنخ‬ ‫وطز‪.‬زیپلواتخاضقسخایطاىخزضخؾاظهساى خهسلسل خایسافسِ خوسطز‪:‬خ‬ ‫هٗالٍُ‪،‬خهاخذَاؾتاضخخْاىخقوَل خوٌَاًؿیَىخهَزُخٍخهٗتمسینخ‬ ‫هطا ختحمکخاییخّسفخاؾاؾ ‪،‬خضغینخاؾطائیلخهایسخهدیَضخقَزخهسٍىخّیچخپیفخقطٌخیاختاذیط خهِخاییخوٌَاًؿیَىخهپیسًَسسز‪.‬ایسطاىخ‬ ‫هٌَٗاىخلطهاً خهعضیخؾالحخّا خقیویای خاؾتفازُخاظخاییخؾالحخّاخضاخهحىَمخه خوٌساضقاز ختهطیحخوطز‪ :‬خایسطاى خهسِ خٖسٌسَاىخ‬ ‫لطهاً خهعضیخاؾتفازُخگؿتطزُخاظخؾالحخقیویای خزضختاضیدخهٗانط‪،‬خاؾتفازُخاظخاییخؾالحْاختَؾٍخّطخوؿ ‪،‬خزضخّطخًمُِخٍختحستخ‬ ‫ّطخقطایُ خضاخقسیساخهحىَمخه خوٌس‪ ٍ.‬خاْْاضخزاقت‪:‬خخوَْض خاؾاله خایطاىخهِخٌَٖاىخیى خاظخاًٖا خفٗال خؾساظهساى خهسٌسٕخ‬ ‫ؾالحخّا خقیویای ‪،‬خهطخاّویتختًوییخفٗالیتخهؿتمل‪،‬خه خَطفاًِخٍخحطفِخا خاییخؾاظهاىختاویسخزاضز‪.‬هٗاٍىخًوایٌسگ خایطاى خزضخ‬ ‫ؾاظهاىخهللخایافِخوطز‪:‬خاییخاهطخزضخضاهُِخهاخهؿائلخهطهٌَخهِخاخطا ختْٗساتخوکَضّا خًَٖخاظخخولِخخوَْض خٖطه خؾَضیِخاظخ‬ ‫اّویتخٍیػُخا خهطذَضزاضخاؾت‪ ٍ.‬خاْْاضخزاقت‪:‬خهاخاظختالـخّا خخس خزٍلتخؾَضیِخزض خاخسطا ختسٗسْسسات خذسَز ختسحستخ‬ ‫وٌَاًؿیَىختمسیطخه خوٌین‪.‬اضقاز خگفت‪:‬خترطیبخواهلخهطًاهِخؾالحخّا خقیویای خؾَضیِخزضخووتطییخظهاىخهوىیخٍخزضخقطایٍخ‬ ‫اؾتثٌای ‪،‬خًکاًسٌّسُخاّویتخاییختالـخّا خزٍلتخؾَضیِخاؾت‪.‬ؾفیطخٍخهٗاٍىخًوایٌسگ خایطاىخزضخؾاظهاىخهللخ‪،‬ختهطیحخوطز خهساخ‬ ‫اظخالسامخاذیطخؾَضیِخزضخاضائِخًَزخٍخؾَهییخگعاضـخهاّاًِخذَزخزضخهَضزخفٗالیتخّا خاىخزضهاضُخترطیبخؾالحخّا خقیویایس خٍخ‬ ‫تاؾیؿاتختَلیسخاًْاخاؾتمیالخه خوٌین‪.‬اییخزیپلواتخخوَْض خاؾاله خایطاىخگفت‪:‬خهاخّوچٌییخالساهاتخخساض خهسطا ختسوسْسیسسخ‬ ‫ًکؿتخهسیطخولخؾاظهاىخهٌٕخؾالحْا خقیویای خٍخٍظیطخاهَضخذاضخِخؾَضیِخٍخّوچٌییخهطگعاض خهیؿتخخٍخپٌدوییخزٍضخضایعً خهاخ‬ ‫تینخاضظیاه خاْْاضًاهِخّاخضاخهثیتخللوسازخه خوٌین‪.‬‬ ‫ٍزرای دٍلت برای بِ حذاقل رساًذى ًااهیذی هردم اّتوام داشتِ باشٌذ‬ ‫ؾطٍیؽخذیط ‪-‬خیهخًَٖخوویؿیَىخاهَضزاذل خوکسَض خٍخ‬ ‫قَضاّاخزضخهدلؽخقَضا خاؾاله ‪،‬ختاویسخوطز‪:‬خاًتسٓساض خهس خ‬ ‫ضٍزخٍظضا خزٍلتخؾیعزّنخاّتوام خالظم خهسطا خهسِ خحسسالسلخ‬ ‫ضؾاًسىخزلؿطز خٍخًااهیس خزضخهطزمخضاخهِخواضخگیطًسس‪.‬احسوسسخ‬ ‫ٖلیطیاهیر خهیاىخوطز‪:‬خهتاؾفاًِخهِخزلیسل خٖسوسلسىسطز خزٍلستخ‬ ‫گصقتِخهطزمخزچاضخه خاٖستسوساز خٍ خزلؿسطز خًؿسیست خهسِخ‬ ‫زٍلتوطزاىخقسُخاًس‪،‬خاًتٓاضخه خضٍز خٍظضا خزٍلست خخسسیسسخ‬ ‫هطًاهِخا خظهاًیٌس خقسُخهاخفطایٌسّا خهکرسم خهسطا خحسلخ‬ ‫هکىالتخهطزمخضاخزًیالخوٌٌسخوِخهطا خهطزمخلساهسل خاضظیساهس خ‬ ‫هاقس‪ ٍ.‬خزضخازاهِخهاخهیاىخایٌىِخٍظضا خزٍلتخهایسخهطًاهِخا خضاخ‬ ‫زًیالخوٌٌسخوِخهطزمخًتیدِختحمکخاىخضاخزضخظًسسگس خضٍظهسطُخ‬ ‫ذَزخهییٌٌس‪،‬خاْْاضخوطز‪:‬خاًتٓاضخه خضٍزخٍظضا خزٍلتخؾیعزّنخ‬ ‫اّتوامخالظمخضاخهطا خونخوطزىخزلؿطز خٍخًااهیس خزضخهطزمخهِخواضخگطفتِخٍخاىخضاخهِخحساللخواّفخزٌّس‪.‬خهِخٖسٌسَاى خهسثسال خزضخ‬ ‫هحثخوٌتطلخهاظاضخاضظخاگطخهٌاخهاقسخّواًٌسخزٍلتخلیلخهرَاٌّسخهاخاضظپاق خزضخهاظاضخنطفاخلیوتخضاخپایییخهیاٍضًسخاهاخلیوتخوساالّساخ‬ ‫هاالخهواًس‪،‬خًتیدِخٖولىطزخاًاىخهاخزٍلتخلیلختفاٍت خًرَاّسخوطز‪ً.‬وایٌسُخهطزمختیطیعخزضخهدلؽخقَضا خاؾاله ‪،‬خهاخهیساى خایسٌسىسِخ‬ ‫هاظاضخاضظخخعخاظخضّرصضختمَیتختَلیسخزاذلخٍخٍالٗ خوطزىخالتهازخوکَضخوٌتطلخًو خقَزخٍخهاخٍالٗ خقسىخالتهازخوکَضخاهىساىخ‬ ‫نازضاتخواالّاخفطاّنخه خقَز‪،‬ختهطیحخوطز‪:‬خاهطٍظخهاخزضختیطیعخواضذاًِخیرچالخؾاظ خضاخزاضینخوِخزضختطویِخًیعختَلسیسس خزاضز‪،‬خ‬ ‫لیوتختوامخقسُختَلیسخیرچالخزضخایطاىخ‪۳۳۳‬خزالضخٍخزضختطویِخ‪۲۳۳‬خزالضخاؾت‪،‬خفلصاخواالی خوِخزضختطویِختَلیسخه خوٌسخهِخٖسطاقخ‬ ‫نازضخه خقَزخٍخٖلتخاییخاهطخهِخٍالٗ خًیَزىخالتهازخوکَضخهاظخه خگطزز‪.‬اییخًَٖخوویؿیَىخاهَضخزاذل خوکَضخٍخقَضاّسا خزضخ‬ ‫ازاهِختاویسخوطز‪:‬خاًتٓاضخه خضٍزخٍظضا خزٍلتخؾیعزّنخزضخضاؾتا خٍالٗ خوطزىخالتهازخوکَضخٍخحوایتخاظختَلیسس خزاذسل خگسامخ‬ ‫هطزاقتِخٍخاهىاىختَلیسخواالّا خنازضاتخهحَضخضاخفطاّنخوٌٌس‪،‬خٍظضا خزٍلتخؾیعزّنخهایسخهطًاهِخذَز خضا خهسطهسیسٌسا ختسحسمسکخ‬ ‫هُالیاتخهطزمخپیفخهیطًسخٍختوامخاضواىخزٍلتخهایسخهؿیحخقًَسختاخهاض خاظخزٍـخهطزمخهطزاضًس‪.‬‬ ‫اهریکا تحرینّایی را علیِ اشخاص ایراًی اعوال کرد‬ ‫‪‬‬ ‫ؾطٍیسؽ خذسیسط خ‪ٍ-‬ظاضت خذسعاًسِخ خزاض خ‬ ‫اهطیىاخاظخاٖوالختحطینخٖلیِخ‪۴‬خایطاًس خهسِخ‬ ‫اتْامخ"تالـخهطا خضهَزىخیهخذیسطًسرساضخ‬ ‫ٍالٕخزضخًیَیَضن"خذیطخزاز‪.‬‬ ‫هِخگعاضـخایؿٌا‪،‬خهِخًملخاظخپایراُ خذسیسط خ‬ ‫زٍ خزیؿسسىسسَضؼ‪ ،‬خٍظاضت خذسسعاًسِخ خزاض خ‬ ‫اهطیىاخهاخنسٍضخهیاًیِخا ‪،‬خاظخاٖوالختحطینخ‬ ‫ٖلیِخ‪۴‬خٖاهل اَالٖات خایطاىخهِخزلیلخاًچسِخ‬ ‫وِخزؾتخزاقتیخزضخَطحخًاوسام خضهسایسفخ‬ ‫ذیطًراضخٍخفٗالخحمَقخهکط خاهطیىایس ‪،‬خ‬ ‫ٌَٖاىخوطزُ‪،‬خزضخلیؿتختحطینخّسا خذسَزخ‬ ‫لطاضخزازُخاؾت‪.‬‬ ‫َیکخهیاًیِخٍظاضتخذعاًِخزاض خاهطیىا‪،‬خٖلیطیاخفطاّاً ‪،‬خهحوَزخذایٗیی‪،‬خاهیسخًَض خٍخویسا خنسازلس ‪،‬خ‬ ‫ّسفختحطینخّا خٍاقٌرتیخلطاضخگطفتِخاًس‪.‬اییختحطینخ ّاخهاٖثخهلَوِخقسى خاهسَال خایسی خاقسرسال خزضخ‬ ‫اهطیىاخٍخخلَگیط خاظختیازلخهال خهیاىخاىخّاخٍخقْطًٍساىخاهطیىای خذَاّسخقس‪.‬‬ ‫ٍزیر اهَر خارجِ‪:‬اهریکا درک درستی از هٌطقِ ٍ هردم اى بَیصُ ایراى ًذارد‬ ‫ؾطٍیؽخذیط ‪-‬خٍظیطخاهَضذاضخِخخوَْض خاؾاله خایطاى خهسا خهسیساىخ‬ ‫اىخهٍِیػُخایطاى خًسساضز‪،‬خ‬ ‫ایٌىِخاهطیىاخزضنخزضؾت خاظخهٌُمِخٍخهطزمخخ خ‬ ‫گفت‪:‬خاهطیىای خ ّاخهایسخهساًٌسخخعخهاخظهاىخاحستسطام‪ ،‬خازو خٍ خهسٌسُسکخ‬ ‫ًو ختَاًٌسخنحیتخوٌٌس‪.‬خازاضُخولخاَالٔخضؾاً خٍخاهَضخؾرسٌسرسَیس خ‬ ‫ٍظاضتخاهَضخذاضخِ‪،‬خّایىَخهاؼ ٍظیطخاهَضخذاضخِخالواىخزضخگفستخ‬ ‫ٍخگَ ختلفٌ خهاخحؿییخاهیطٖیساللْیاى اهازگ خوکَضـخهطا خاًسدسامخ‬ ‫ولیِخالساهاتخهِخهٌَٓضخاضؾالخٍاوؿیخهایَىخته هِخهمهس خایسطاى خضاخ‬ ‫اٖالمخوطز‪ّ.‬ایىَخهاؼخّوچٌییخهاختکىطخاظختؿْیلخاًتمالخاتیأخالواً خ‬ ‫اظخافغاًؿتاىخزضخظهاىختحَالتخاییخوکَض‪،‬خهاخاهیطخٖیساللْیاىخهِختسیسازلخ‬ ‫ًٓطخپطزاذت‪ٍ.‬ظیطخذاضخِخالواىخاغاظخّطچِخؾطیٗتطخگفتخٍخگَّا خ‬ ‫ٍییخضاخذَاؾتاضخقسخٍخهِخاهازگ خوکَضـخهطا خاضتماخّسوسِ خخساًسیسِخ‬ ‫ضٍاهٍخزٍخاًیِختاویسخوطز‪.‬اهیطٖیساللْیاىخًیعخزضخاییخگفست خٍ خگسَ خ‬ ‫تلفٌ خاظخاضتماءخخّوىاض خّا خزٍخاًیِخزضخّوِخحَظُخّاخاؾتمیالخوطزخٍخ‬ ‫اظخالواىخذَاؾتخهطا خًْای خوطزىخهصاوطاتخاًدامخقسُخهطا خاضؾالخ‬ ‫ٍاوؿیخهایَىختهخالسامخوٌس‪ٍ.‬ظیط خاهسَض خذساضخسِ خایسطاى خزٍضٍیس خ‬ ‫اهطیىای خّاخضاخوِخحت خزضخاضؾالخواالّا خزاضٍی خٍخحیات خهساًسٌسسخ‬ ‫ٍاوؿیختَلیس خزضخالواىخًیعخهَإًختحطیو خایدازخوسطزُخ خاًسس‪ ،‬خهسَضزخ‬ ‫اًتمازخلطاضخزاز‪ ٍ.‬خهاخاٖالمخایٌىِخاهطیىای خّاخزضنخزضؾت خاظخهٌُمسِخ‬ ‫اى‪،‬خهِخٍیػُخایطاىخًساضًسخافعٍز‪:‬خاهطیىای خّاخهایسخهساًٌسخخعخهساخ‬ ‫خ‬ ‫ٍخهطزمخخ‬ ‫ظهاىخاحتطام‪،‬خازو خٍ خهسٌسُسک خًسوس خ ختسَاًسٌسس خنسحسیست خوسٌسٌسس خٍخ‬ ‫اییخازهیات خوِخگاُخٍخهیراُخهىاضخه خگیطًسخًِختٌْاخوسوسىس خهسِ خحسلخ‬ ‫هکىالتخًو خوٌسخهلىِخذَزخهؿالِخؾاظخاؾت‪ٍ.‬ظیطخاهَضخذاضخِخایسطاىخ‬ ‫هاخاٖالمخایٌىِخانلخگفتخٍخگَّا خٍییخلاهلخلیَل خاؾست خٍ خاًسدسامخ‬ ‫ه خقَزختاویسخوطز‪:‬خهاخهصاوطُخا خضاخلیَلخزاضینخوِخهِ خضفسٕ خٍالسٗس خ‬ ‫تحطینّاخٍختاهییخحمَقخحمِخایطاىخهٌدطخقَز‪.‬‬ ‫خ‬ ‫شریعتی‪ٍ :‬زرا بایذ دارای رٍحیِ بی بست شکٌی هشکالت باشٌذ‬ ‫ؾطٍیؽخذیط ‪ -‬یهخًَٖخوویؿیَىخٖوطاىخهدلؽخقَضا خاؾاله ‪،‬ختاویسخوطز‪ :‬خاًستسٓساض خهس خضٍزخ‬ ‫ٍظضا خزٍلتخاظخَطیکخضٍـخّا خًَییخٍخفَض خهیخهؿتخّا خهَخَزخزضخحل خهکسىسالت خوکسَض خضاخ‬ ‫هکىٌٌس‪.‬غالهطیاخقطیٗت خهیاىخوطز‪:‬خاٍاییخاًتٓاضخهاخاظخٍظضا خزٍلتخاییخاؾتخوِخهکىالتخهَخَز خضاخ‬ ‫هِخذَه خقٌاؾای خوطزُخٍخهطا خحلخهکىالتخاٍلَیتخهٌس خزاقتِخهاقٌس‪.‬خاهطٍظخوکَضخهسا خهکسىسالتخ‬ ‫فطاٍاً خضٍهطٍؾتخٍخاٍلَیتخهٌس خهطا خحلخٍخپیرسیسط خایسی خهکسىسالت خاظ خاّسوسیست خهسطذسَضزاضخ‬ ‫اؾت‪ً.‬وایٌسُخهطزمخهْکْطخزضخهدلؽخقَضا خاؾاله خزضخازاهِخهاخهیاىخایٌىِخزضخوٌاضخضٍحیِخخسْساز خٍخ‬ ‫اًماله خوِخٍظضاخهایسخزضخذَزختمَیتخوٌٌس‪،‬خضٍحیِخهیخهؿتخقىٌ خًیعخهؿیاضخحائعخاّویتخاؾت‪،‬خاْْاضخوطز‪:‬خٖلتخهؿیاض خاظخهکىالتخهسَخسَزخ‬ ‫هیخهؿتخّای خاؾتخوِخزضخاىخهال خهاًسُخاین‪،‬خٍظضا خخسیسخهایسخهاخضاُخحلخّای خفَض خٍخًَییخاییخهیخهؿتخّاخضاخهکىٌسٌسس خچسطاوسِ خهسا خازاهسِخ‬ ‫ضًٍسّا خلیل خهکىل خحلخًرَاّسخقس‪.‬قطیٗت خزضخپایاىخهاخهیاىخایٌىِخ پاقٌِخاقیلختَفیکخیاخٖسمختَفیکخیهخهسیطختیو خاؾتخوِخهاخاىخواض خهس خ‬ ‫وٌس‪،‬ختهطیحخوطز‪:‬خّطخیهخاظخٍظضاخهایسخزضخاًتهاوخافطاز خوِخلطاضخاؾتخهاخاىخّاخواضخوٌٌسخزلتخالظمخضاخهِخذطجخزٌّس‪،‬خاییختینخهایسخهتکىلخخاظخ‬ ‫افطازخپاوسؾت‪،‬خپطتالـخٍخٖاللِخهٌسخهِخواضخهاقس‪،‬ختاخهتَاًٌسخهؿیطخزضؾت خضاخهطا خذسهتخهِخهطزمخَ خوٌٌس‪.‬‬ ‫گسارش‬ ‫دیپلواسی اقتصادی؛ اٍلَیت دٍلت‬ ‫سیسدّن برای ارتقاء تجارت با جْاى‬ ‫تاویسخاذیطخضّیطخهٗٓنخاًمالوخهطخیطٍضتختحمکخزیپلواؾ خالتهاز خ‬ ‫زضخاٍلییخزیساضخهاخّیاتخزٍلتخؾیعزّنخهَیسخخایراُخٍخاّوسیست خایسیخ‬ ‫همَلِخزضخؾیاؾتخذاضخ خایطاىخٍخیطٍضتخپطزاذتیخهِخاىخزضخؾطیسٕخ‬ ‫تطییخظهاىخهوىیخاؾت‪.‬خحًطتخایتخاهللخذاهٌِخا خزضخایسی خخسلسؿسِخ‬ ‫هَیَٔخالتهازخضاخهِخٌَٖاىخهْوتطییخاٍلَیتخوکَضخهٗطف خٍخهطخلسعٍمخ‬ ‫تفىیهخهییخهؿیطخحلخهکىالتخالتهاز خاظخهَیَٔخیطٍضت خضفسٕخ‬ ‫تحطینخّاخٍخافعایفختحطنخوکَضخزضخحَظُخزیپلوساؾس خالستسهساز خ‬ ‫هَضزختاویسخلطاضخزازًس‪.‬‬ ‫ایکاىخهِخاقاضُخهِخاؾتفازُخاظختوامخْطفیتّا خوکَضخزض خایسی خظهسیسٌسِخ‬ ‫خ‬ ‫تهطیحخوطزًسخوِخاییخضٍیىطزخًیایسخهٌحهطخهِخچٌسخوکسَض خوسِ خهسِخ‬ ‫نَضتخیهخؾیاؾتخفطاخهٌُمِخا خزًیالخقَز‪.‬هطخّوییخاؾاؼ خزٍلستخ‬ ‫ؾیعزّنخزضخوٌاضخازاهِختالـخّاخهطا خهِخًتیدسِ خضؾساًسسى خهسصاوسطاتخ‬ ‫هطخامخٍخپیریط خهٌافٕخخوَْض خاؾسالهس خایسطاى خزض خظهسیسٌسِ خضفسٕخ‬ ‫تحطینخّا خْالواًِ‪،‬خضٍیىطز خالتهازخهحَضخضاخزضخاٍلَیست خزؾستسَضخ‬ ‫واضخضٍاهٍخذَزخهاخوکَضّاخلطاضخزازُخاؾت‪ٍ.‬ظیطخاهَضخذاضخسِ خایسطاىخ‬ ‫ه خگَیسخوِخایطاىخهِخزًیالخاؾتفازُخاظخلسضتخّا خًََْْضخالتسهساز خ‬ ‫اؾت‪،‬ختاخهٗیکتخهطزمخٍختداضتخهییخالوللخضاخاضتماءخهرکسس‪ .‬خحؿسیسیخ‬ ‫اهیطٖیساللْیاىخهاختاویسخهطخانلخؾیاؾتخذاضخ خهتَاظىخهٗتمس خاؾستخ‬ ‫ٍخزضختوامخلاضُّاخ‬ ‫خ‬ ‫وِخؾیاؾتخوکَضخ ًیایسخهطخیهخًمُِخهتوطوعخهاقسخ‬ ‫پَیاخٍخفٗالخهاقس‪.‬اٍخزضخؾرٌاً خزضخهدلؽخقَضا خاؾاله خهاخاقاضُخهسِخ‬ ‫ایٌىِخضٍیىطزخالتهازخهحَضخزضخچٌسخزِّخگصقتسِ خهسط خٍظاضت خاهسَضخ‬ ‫ذاضخِخحاونخًیَزُ‪،‬ختاویسخزاضزخوِخزیپلواؾ خالتهاز خٍ ختسدساضتخ‬ ‫هییخالوللخ‪۴۳‬خزضنسخهطًاهِخؾیاؾتخذاضخ خزٍلتخؾیعزّنخضاختکىیلخ‬ ‫ذَاّسخزاز‪.‬خزضخاییخظهیٌِخهِخگفتِخٍ ‪،‬ختوطوسع خهسط ختسَؾسٗسِ خهسرسفخ‬ ‫ذهَن خنازضاتخغیطخًفت ‪،‬خگطزقرط ‪،‬خاهٌیتخغصای خٍخووهخهِخ‬ ‫اضظخاٍض خذَاّسخهَز‪.‬اییخزضحالیؿتخوِخاؾٌازخهاالزؾتس خاظ خخسولسِخ‬ ‫ؾٌسخچکنخاًساظخهیؿتخؾالِخوکَضخٍخهَیٕخگیط خّا خضّیطخهسٗسٓسنخ‬ ‫اًمالوخزضخًامخگصاض خؾالخّا خاذیطخّنخهاخٌٖاٍییخهرتلفخالتهاز خ‬ ‫ٍخالیتِخفطٌّر خحىایتخاظخزغسغِختَامخهاخهسْسیسَز خضفساُ خخساهسٗسِ خٍخ‬ ‫هاظیرط خفٗالخٍختا یطگصاضخزضخفًا خالتهازخخْاً خزضخٖیسی خحسفسّخ‬ ‫اضظـخّاخٍخاضهاىخّا خًٓامخزاضز‪.‬خ تاویسخهىطضخایکاىخهسط خضّسایس خاظخ‬ ‫فطٍـخهَازخذامخٍخضٍ خاٍضزىخهِختَلیساتختداضتخهحَض خزض خّسوسِخ‬ ‫حَظُخّاخحت خٖلنخٍخفٌاٍض خًکاىخه خزّسخوِخاگطخهرَاّینخوکَضّاخ‬ ‫ضاخهِخ لحاِخاًتراوخاؾتطاتػ ختَؾِٗخا خهِخزٍخزؾتِ خَسطفسساض خزضٍىخ‬ ‫گطای خٍخؾیاؾتخخایرعیٌ خٍاضزاتخٍخوکَضّسا ختسٗساهسل خگسطا خٍخ‬ ‫َطفساضخضاّیطزختَؾِٗخنازضاتختمؿینخهٌس خوٌین‪،‬خضاّیطزختَؾِٗ خا خ‬ ‫ایطاىخزضخلالبخزؾتِخاذیطخلطاضخه خگیطز‪.‬خیٌٗ خگفتواىخوالىخحاونخهطخ‬ ‫ؾاذتاضخالتهازخؾیاؾ خایطاىختَلیسخهطا خهاظاضّا خخْاً خٍ ختسیسسیسلخ‬ ‫قسىخهِخهاظیرط خفٗالخزضخٖطنِخالتهازخؾیاؾ خخْاً خاؾت‪.‬‬ ‫ضیاخًَضیاى‪،‬خضایعىخالتهاز خؾفاضتخایطاىخزض خلسٌسسى خزض خذهسَلخ‬ ‫اهىاًاتخٍخْطفیتخّای خوِخزضخضاؾتا ختحمکخضاّیسطز خزیسپسلسوساؾس خ‬ ‫التهاز خفطاضٍ خزؾتراُخزیپلواؾ خٍخٍظاضتخذاضخِخوکَضهاىخلسطاضخ‬ ‫زاضزخه خگَیس؛خیى خاظخْطفیتخّاخٍخؾطهایِخّا خهؿیساض خذسَو خایسیخ‬ ‫حَظُ‪،‬خهْاخطییخایطاً خّؿتٌسخوِخزضخهطذ خوکَضّا خذاضخ خهمیسنخ‬ ‫هَزُخٍخهاخٖاللِخٍخٖککخهِخوکَضخهازض خذَز‪،‬خزضخوکَضخهطهََِخٍخزضخ‬ ‫ظهیٌِخّا خهتفاٍتخالتهاز خفٗالیتخه خوٌٌس‪.‬خهٌَٗاىخهثال‪،‬خحًَض خٍخ‬ ‫فٗالیتخهالغخهطخ‪۴۳۳‬خّعاضخًفطخایطاً خهمینخهطیتاًیا‪،‬خٖوالخْطفیتخهالسمسَُخ‬ ‫هعضگ خزضخاییخظهیٌِخهحؿَوخه خقًَس‪.‬‬ ‫زضخاییخاضتیاٌخاٍخهٗتمسخاؾتخوِخزٍخظهیٌِخانل خه ختَاًسخزضخذسهتخ‬ ‫هِخهٌافٕخهل خایطاىخهَضزخاؾتفازُخلطاض خگسیسطز‪ .‬خظهسیسٌسِ خاٍل‪ ،‬خخسصوخ‬ ‫هترههییخایطاً خزضخحَظُخّا خالتهاز خزاذل خٍخیسا خاؾستسفسازُ خاظخ‬ ‫تداضوخاًاىخزضخپطٍغُخّا خالتهاز خهییخزٍلت خاًستسمسال خفسی خاٍض خ‬ ‫ّا خًَییخهِخزاذلخاؾت‪.‬خظهیٌِخزٍمخاییخْطفیتخًیعخاؾتفازُخاظخؾطهایِخ‬ ‫گصاض خاًاىخزضخهرفخّا خهرتلفخالتهاز خوکَضهاىخاؾت‪.‬‬ ‫ذَقیرتاًِخزضخهطًاهِخّا خچْاضم‪،‬خپٌدسن خٍ خقسکسن ختسَؾسٗسِ‪ ،‬خؾسٌسسخ‬ ‫چکنخاًساظخ‪۲۳‬ؾالِخٍخاهالغیِخالتهازخهماٍهت خهِخٌَٖاىخاؾٌازخهاالزؾستس خ‬ ‫ًیع‪،‬خهطخاّویتخهَیَٔخایطاًیاىخذاضجخاظخوکَضخٍخاؾتفازُخاظخاًساى خزضخ‬ ‫حَظُخّا خاًتمالخفٌاٍض خٍخخصوخؾطهایِخگصاض خذساضخس ختهسطیسحخ‬ ‫گطزیسُخاؾت‪.‬‬ ‫اظخؾَی خزیرط‪،‬خزضخهطًاهِخّا ختَؾِٗخالتهاز خغالب خوکسَضّسا‪ ،‬خهسِخ‬ ‫هَیَٔخگطزقرط خًیعخاّویتخٍیػُخا خزازُخقسُ خاؾست‪ .‬خزض خٍالسٕ‪،‬خ‬ ‫نٌٗتخگطزقرط خیى خاظخهْوتطییخهرفخّا خالتهازخخْاً خاؾستخ‬ ‫وِخزضخؾالخّا خگصقتِخ(هغیطخاظخزٍضُخقیَٔخهیوساض خوسٍَیسس خ‪،)۱۱‬خ‬ ‫هیکتطییخزضاهسظای خٍخاقتغالخظای خضاخزضخهیاىخنٌایٕخهرتلف خخسْساىخ‬ ‫زاقتِخاؾت‪.‬خ زضخاییخذهَل‪،‬خوکَضخایطاىخهاخخساشهسِ خّسا خهستسٌسَٔخ‬ ‫فطٌّر خٍخَییٗ ‪،‬خاظخْطفیتخهالمَُخهاالی خهسطا ختسَؾسٗسِ خنسٌسٗستخ‬ ‫گطزقرط خهطذَضزاضخه خهاقس‪.‬‬ ‫ًَضیاىخه خگَیس‪،‬خگطزقرط خهصّی خیاخزیٌ خیى خاظخلسیو ختطیی خٍخ‬ ‫پطضًٍکختطییخگطزقرط خّا خگصقتِخٍخحالخحایطخزضؾطاؾطخخْساىخ‬ ‫هحؿَوخه خگطزز‪.‬خاهطٍظُخگطزقرط خهصّی خیاخزیٌ ‪،‬خؾْسن خلساهسلخ‬ ‫تَخْ خاظقواضخگطزقرطاىخضاخزضوکَضّای خوِخظهیٌِخّا خضقسس خٍخ‬ ‫اٖتال خگطزقرط خهصّی خضاخزاضاخّؿتٌسخهِخذسَز خاذستسهسال خزازُخ‬ ‫اؾت‪.‬خهٌَٗاىخهثالخزضخهطیتاًیا‪،‬خهٌاهطخاهاضخضؾو ‪،‬خهالغخهطخؾِخهیسلسیسَى خٍخ‬ ‫ؾیهسخّعاضخهؿلواىخالاهتخزاضًسخوِخهرک خاظخاًاىخقیِٗخه خهاقٌس خٍخ‬ ‫اییخْطفیتخه ختَاًسخؾْنخلاهلختَخْ خزض خنسٌسٗست خگسطزقسرسط خ‬ ‫هصّی خیاخزیٌ خایطاىخزاقتِخهاقس‪.‬خالیتِخٖالٍُخهطخگطزقرط خهصّی خٍخ‬ ‫زیٌ ‪،‬خگطزقرط خزضهاً ‪،‬ختاضیسرس ‪ ،‬خاوسَتسَضیؿسن‪ ،‬خگسطزقسرسط خ‬ ‫زضیای ‪،‬خٍضظق ‪،‬خظهؿتاً ‪،‬خهَمخگطز خٍخضٍؾتای ‪،‬خوسَیسطگسطز خٍخ‬ ‫غیطُخًیعخاظخظیطقاذِخّا خگطزقرط خهحؿَوخه خگسطزًسس خوسِ خزضخ‬ ‫وکَضهاى‪،‬خاظخْطفیتخهاالی خهطذَضزاضخه خهاقٌس‪.‬‬ ‫زیپلواتخوکَضهاىخزضخلٌسىخّوچٌییخهٗتمسخاؾتخوِخیطٍضتختغیسیسطخ‬ ‫زضخهاظاضیاه خؾٌت خواالخٍخهحهَالتخایطاً خًیعخظهیٌِخا خاؾتخوِخزضخ‬ ‫هحثخزیپلواؾ خالتهاز خه خهایؿتخهَضزختَخِخخس خلطاضخگیطز‪.‬خهسِخ‬ ‫گفتِخاٍخهرفخّای خاظخهطاوعخزٍلت خٍخذهَن خوکسَضهساى‪ ،‬خهسُسَضخ‬ ‫ؾٌت خفٗالیتخوطزُخٍخاظخْطفیتخقٌاذتخهاظاضّا خخسیسخٍخّوچٌسیسیخ‬ ‫تغییطاتخهِخهَلٕخهطا خحفّخهاظاضخؾٌت خٍخیاخٍضٍز خهسِ خهساظاض خخسسیسسخ‬ ‫هطذَضزاضخًو خهاقٌس‪.‬‬ ‫هٌَٗاىخهثال‪،‬خزضخؾالخ‪۱۳۱۱‬خوِخهراَطخقطایٍخهاضـخّا خذسَو خزضخ‬ ‫ایطاى‪،‬خوکَضهاىخهاخهاظازخهحهَالتخظضاٖ خٍخهاغ خهَاخِخقسُخهسَز‪،‬خ‬ ‫ٍخاظخَطف خهطیتاًیاخًیعخزضخقطایٍخذطٍجخاظخاتحازیِخاضٍپسا خٍ خوساّسفخ‬ ‫هطاٍزاتخهاخاییخاتحازیِخلطاضخزاقت‪،‬خچٌاًچِخؾیاؾتخّا خهسٌساؾسیس خ‬ ‫هطا خاییخهٌَٓضخاتراشخه خگطزیس‪،‬خاهىاىخحًَضخهحهَالت خظضاٖس خ‬ ‫ٍخهاغ خایطاىخزضخهاظاضخاًرلیؽخفطاّنخهَز‪.‬‬ ‫اظخزیرطخهَاضزخاییخؾیاؾتخّاخه ختسَاى خهسِ خاؾستسفسازُ خاظ خذسُسٌَخ‬ ‫وکتیطاً خوکَضهاىخٍختحَیلخواالخزضخهٌازضخاییخوکَضخخْتخواّفخ‬ ‫ًطخختوامخقسُخاىخٍخّوچٌیی‪،‬خاهىاىخهؿتِخهٌس خهاخاؾتاًساضزخاضٍپسایس خ‬ ‫ٍخحولخٍخًملخاىخهاخواًتیٌطّا خیرچالخزاضخاقاضُخوطز‪.‬خهسیْ خاؾستخ‬ ‫زضخاییخاضتیاٌ‪،‬خنطفخهطذ خّعیٌِخّا خهسطا خهساظاضیساهس خٍ خحًسَضخ‬ ‫زضاظهستخزضخیهخهاظاضخذاضخ ‪،‬خًِخّعیٌِخّا خغسیسطیسطٍض‪ ،‬خهسلسىسِخ‬ ‫ؾطهایِخگصاض خهحؿَوخه خقًَس‪.‬‬ صفحه 2 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫* یکشنبه‬ ‫* ‪ 42‬شهریور‬ ‫* ‪ 3‬سپتامبر‬ ‫* ‪ 02‬محرم‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪3113 :‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫ضطٍضت احساث فبظ زٍم تصفیِذبًِ فبضاله قْطی اّط‬ ‫‪4211‬‬ ‫‪0104‬‬ ‫‪4221‬‬ ‫‪‬‬ ‫استانها‬ ‫* صفحه ‪1‬‬ ‫ػشٍیغ خجشی ‪ -‬کشهبًذاس اّش ثب بًیذ ثش ضشٍست احذاث کبص دٍم صلیِخبًِ کبضاله ؿرْرشی‬ ‫اّش گلتۺ ایشادّبی صلیِ خبًِ کبضاله ؿْشی ب حذٍدی سکرغ ٍ صثربلرِ گربُ اّرش دس حرب‬ ‫ػبهبًذّی اػت‪ .‬چٌذ ّلتِ ای اػت ثَی ًبهغجَػی اًثش هٌبعن ؿْشی اّش سا دسگریرش ٍ ًرلرغ‬ ‫ؿْشًٍذاى اّشی سا ثٌذ اٍسدُ اػت ثِ عَسی ًِ ثَی ًبهغجَع خَاه ٍ خَساى هرشدم اّرش سا‬ ‫گشکتِ ٍ ثب چبلؾ هَاخِ ًشدُ اػت‪ّ.‬لتِ هجل سئیغ دادگؼتشی ٍ دادػتبى ػوَهی ٍ اًواله اّش‬ ‫ثب ـٌیل خلؼِ اضغشاسی ثشای پیگیشی هٌـا ثَی ًبهغجَع دس هٌبعن هختلق ؿْش اّش؛ ثب ؼیریری‬ ‫ضشهاالخل ‪ ۷‬سٍصُ اداسُ اه ٍ کبضاله ٍ ؿْشداسی اّش هٌلق ثِ سکغ هٌـا ثرَی ًربهرغرجرَع‬ ‫ًشدًذ‪ ،‬اهب ثب ا وبم ضشهاالخل دػتگبُ هضبئی ٌَّص ؿْشًٍذاى اّشی ثب ثَی ًبهغجرَع دػرت ٍ‬ ‫پٌدِ ًشم هی ًٌٌذ‪.‬ثشای پیگیشی ًحَُ اهذاهبت اداسُ اه ٍ کبضاله ٍ ؿْشداسی اّش ثرشای سکرغ‬ ‫هٌـا ثَی ًبهغجَع دس ؿْش اّش؛ ثِ ػشاؽ کشهبًذاس ؿْشػتبى اّش سکتِاین ب هغربلرجربت هرشدم اّرش‬ ‫پیگیشی ًٌین‪.‬سػَ خذاثخؾ دس گلتٍگَ ثب خجشًگبس هْش ثب اؿبسُ ثِ پیرگریرشی گرالیرِ ّربی‬ ‫ؿْشًٍذاى اّشی اص ثَی ًبهغجَع دس هٌبعن هختلق ؿْش اّش اظْبس داؿتۺ اخیشاً ثِ ا لبم سئریرغ‬ ‫دادگؼتشی ٍ دادػتبى اّش اص صلیِخبًِ کبضاله ؿْشی ثبصدیذی داؿتین ًِ عجن ٍػذُ دادػتبى‬ ‫اّش؛ ثخـی اص ایشادات صلیِخبًِ کبضاله سکغ ؿذُ اػت‪.‬‬ ‫ٍضٍز ‪ ۰۴‬هیلیَى زٍظ ٍاوؿی وطًٍب تب پبیبى قْطیَض ثِ وکَض‬ ‫‪‬‬ ‫ػشٍیغ خجشی ‪ٍ -‬صیش ثْذاؿت‪ ،‬دسهبى ٍ اهَصؽ پضؿٌی اص ٍسٍد ‪ ۰۴‬هیلیَى دٍص ٍاًؼی ًرشًٍرب رب‬ ‫پبیبى ؿْشیَس ثِ ًـَس خجش داد ٍ گلتۺ اص ّلتِ ایٌذُ ؼذاد هشاًض ٍاًؼیٌبػیَى اکضایؾ هییبثذ‪ .‬ثبصدیذ‬ ‫اص هشًض اهَصؿی دسهبًی ٍ پظٍّـی اهبم خویٌی (سُ)‪ ،‬ثبصدیذ اص ثیوبسػتبى ػرشاه‪ ،‬ثرشسػری اخرشیری‬ ‫ٍضؼیت ًشًٍب ٍ سًٍذ ٍاًؼیٌبػیَى اص هْوتشیی ثشًبهِّبی ثْشام ػییاللْی دس ؿْشػتبى ػشاه ثَد‪.‬‬ ‫ٍی ثؼذ اص ػشاه ثِ جشیض ػلش ًشد ٍ اص هشًض ٍاًؼیٌبػیَى خَاثگبُ گلؼتبى جشیض ٍ هشًض ٍاًؼیٌبػیَى‬ ‫خَدسٍیی ػپبُ ثبصدیذ ًشد‪ٍ.‬صیش ثْذاؿت‪ ،‬دسهبى ٍ اهَصؽ پضؿٌی دس حربؿریرِ ثربصدیرذ اص هرشًرض‬ ‫ٍاًؼیٌبػیَى خَاثگبُ گلؼتبى جشیض گلتۺ سًٍذ ٍاًؼیٌبػیَى اص ّلتِ ایٌذُ ثب اکضایؾ ٍسٍد ٍاًؼی ثرِ‬ ‫ًـَس ٍ ّوچٌیی ثب اکضایؾ ؼذاد هشاًض ٍاًؼیٌبػیَى ػشػت هیگیشد‪.‬‬ ‫ثْشام ػیی اللْی ثب اؿبسُ ثِ ایٌٌِ ًوجَد ٍاًؼٌی ثشای اهیی ًیبص گشٍُ ّبی ّذف ًرذاسیرن‪ ،‬اداهرِ دادۺ‬ ‫دٍلت ثشای ٍاسدات ٍاًؼی خذیت الصم سا داسد ب هیضاى کَ یّبی ًشًٍبیی ثِ حذاهل ثشػذ‪.‬‬ ‫ٍی ثب بًیذ ثش ایٌٌِ ثشای هْبس هَج ؿـن ثبیذ ثخؾ صیبدی اص هشدم ب اثبى هبُ ٍاًؼیٌِ ؿًَذ‪ ،‬اکضٍدۺ ب‬ ‫اخش ّلتِ ایٌذُ ‪ ۹۹‬هیلیَى دٍص ٍاًؼی ًشًٍب ٍاسد ًـَس هیؿَد‪.‬‬ ‫ٍصیش ثْذاؿت‪ ،‬دسهبى ٍ اهَصؽ پضؿٌی اثشاص داؿتۺ ب پبیبى هبُخبسی ‪ ۰۴‬هیلیرَى دٍص ٍاًؼری ٍاسد‬ ‫ًـَس خَاّذ ؿذ ٍ ػشػت ٍاًؼیٌبػیَى اکضایؾ خَاّذ یبکت‪.‬‬ ‫هطوع ایٌسُ پػٍّی زضیبچِ اضٍهیِ جبی ؾتبز احیب ضا هیگیطز‬ ‫‪۷۱۲‬هیلیبضز تَهبى ثطای ططح ّبی ظیطثٌبیی ٍ اه اشضثبیجبىقطلی اثالؽ قس‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪ -‬هؼبٍى ّوبٌّگی اهَس ػرورشاًری اػرتربًرذاس‬ ‫ارسثبیدبى ؿشثی ثب ثیبى ایٌٌِ هشًض ایٌرذُ پرظٍّری دسیربچرِ‬ ‫اسٍهیِ خبی ػتبد احیب سا خَاّذ گشکت‪ ،‬گلتۺ صروریرن ثرِ‬ ‫ؼغیلی ػتبد احیبی دسیبچِ اسٍهیِ دس اٍاخش دٍلت گرزؿرترِ‬ ‫گشکتِ ؿذ‪ .‬ایذیی سحوبًی اکضٍدۺ دس ّویی ساػرترب ثرِ صٍدی‬ ‫هشًض ایٌذُ پظٍّی دسیبچِ اسٍهیِ ا وبم عش ّبی ًیوِ روربم‬ ‫ػتبد احیبی دسیبچِ اسٍهیِ سا پریرگریرشی ًرشدُ ٍ ٍظریرلرِ‬ ‫ّوبٌّگی ثیی دػتگبّی سا ػْذُ داس خَاّذ ثَد‪ٍ.‬ی اضربکرِ‬ ‫ًشدۺ حدت خجبسی هؼبٍى کٌی حلبظت هحیظ صیؼت ارسثبیدبى ؿشثی ًیض عی یی اثالؽ سػروری دس‬ ‫اٍاخش دٍلت گزؿتِ ثِ ػٌَاى سییغ هشًض ایٌذُ پظٍّی دسیبچِ اسٍهیِ هٌصرَه ؿرذُ اػرت‪.‬هرؼربٍى‬ ‫ّوبٌّگی اهَس ػوشاًی اػتبًذاس ارسثبیدبى ؿشثی ثب ثیبى ایٌٌِ عش ّبی اًتوب ثِ دسیربچرِ اسٍهریرِ دس‬ ‫هشحلِ ًْبیی ٍ دس اػتبًِ ثْشُ ثشداسی اػت‪ ،‬اداهِ دادۺ ػبالًِ ثیؾ اص ‪ ۶۵۴‬هیلیَى هتش هٌرؼرت اه اص‬ ‫خٌَه اػتبى ثِ پیٌش دسیبچِ اسٍهیِ هٌتول خَاّذ ؿذ ًِ ایی هیضاى شاص ایی دسیبچِ سا ػبالًِ یی هترش‬ ‫اکضایؾ خَاّذ داد‪.‬ثِ گضاسؽ ایشًب‪ ،‬هشًض ایٌذُ پظٍّی دسیبچِ اسٍهیِ دس ییّضاس ٍ ‪ ۹۴۴‬هتش هشثغ دس‬ ‫هحل هحیظ ثبًی سؿٌبى اسٍهیِ ًِ داسای هحذٍدُ ‪ٌّ ۹۵‬تبسی اػت‪ ،‬احذاث ؿذُ اػت ‪.‬‬ ‫بًٌَى ‪ ۶۴‬هیلیبسد سیب ثشای ایی هشًض ّضیٌِ ؿذُ ٍ حذٍد ‪ ۹۴‬هیلیبسد سیب دیگش ثشای ا وبم ًبهل اى‬ ‫هَسد ًیبص اػت؛ ػولیبت احذاث ػبختوبى اصلی ثِ پبیبى سػیذُ ٍ ثخـی اص ػبلی اختروربػربت خرٌرت‬ ‫هشًض ٌَّص ًیوِ وبم ثبهی اػت‪.‬ایی هشًض دس ساػتبی پیگیشی اّذاف ػتبد احیبی دسیربچرِ اسٍهریرِ ٍ‬ ‫پبیؾ پشٍطُ ّبی احیبی دسیبچِ‪ّ ،‬وبٌّگی دػتگبُ ّبی اخشایی دس احیبی دسیبچِ اسٍهیِ‪ ،‬هرغربلرؼربت‬ ‫پیؾ ثیٌی ایٌذُ دسیبچِ ٍ ثشًبهِ سیضی خْت ساّجشی اى احذاث ؿذُ اػت‪.‬‬ ‫ػشٍیغ خرجرشی‪ -‬سیریرغ ػربصهربى‬ ‫هرررذیرررشیرررت ٍ ثرررشًررربهرررِ سیرررضی‬ ‫ارسثبیدبى ؿشهی اص اثالؽ اػتجبسی ثبلرؾ‬ ‫ثش ‪ ۹۹۷‬هیلیبسد َهبى ثرِ عرش ّربی‬ ‫صیشثٌبیی ٍ ثخؾ اه اػتبى خجرش داد‪.‬‬ ‫داٍٍد ثْجَدی اظْبس ًشدۺ اص سهن ‪۹۹۷‬‬ ‫هیلیبسد َهبًی اػتجبسات صیشػبختری ٍ‬ ‫ثخؾ اه اػتجبسات هربًرَى اػرترلربدُ‬ ‫هتَاصى اص اهٌبًبت ًـَس‪ ،‬هرجرلرؾ ‪۶۹‬‬ ‫هیلیبسد َهبى صشف عرش ّربی ساُ‬ ‫اػتبى ؿبهل ػبخت ثبًذ دٍم ثرضسگرشاُ‬ ‫ػشاه ‪ -‬ثؼتبى اثبد‪ ،‬ثرضسگرشاُ اّرش‪-‬‬ ‫جشیض‪ ،‬خبدُ هشًذ‪ -‬ػِ ساّی ایَاٍؿلی ٍ ثضسگشاُ صَکیبى‪-‬ػلوبع هیؿَد‪.‬‬ ‫ٍی اکضٍدۺ سهن ‪ ۰۰‬هیلیبسد ٍ ‪ ۷۴۴‬هیلیَى َهبى ثشای ٌویل ٍ ایدبد صلیِخبًِ ّبی کبضاله ؼذای اص‬ ‫ؿْشىّبی صٌؼتی ٍ ؿْشّبی جشیض‪ّ ،‬شیغ‪ّ ،‬ـتشٍد ٍ هلٌبى اختصبف هییبثذ‪.‬‬ ‫سییغ ػبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِسیضی ارسثبیدبىؿشهی ػْن حَصُ اه‪ً ،‬ـبٍسصی ٍ ػذػبصی اػرتربى‬ ‫سا اص ایی اػتجبسات ‪ ۶۹‬هیلیبسد َهبى ٍ ؿبهل عش ّبی اثشػبًی ثِ ؿْشػتبىّربی هرشًرذ ٍ هریربًرِ ٍ‬ ‫ػبختوبى اثیبسی ٍ صٌّـی ػذّبی ایذٍؿوَؽ‪ ،‬ػٌْذ‪ ،‬هلؼِ چبی ٍ ػذ پیـبم چبی اػالم ًشد‪.‬‬ ‫ثْجَدی ّوچٌیی خبعشًـبى ًشدۺ ثشای ٌویل خغَط اٍ ب ػَم هغبس ؿْشی جشیض ًیض سهن ‪ ۰۹‬هیلیبسد‬ ‫َهبى دس ًظش گشکتِ ؿذُ اػت‪.‬‬ ‫گعاضـ‬ ‫الَزگی صَتی ٍاًت ثبضّب زض تجطیع‪،‬‬ ‫قْطزاضی ٍضٍز وٌس‬ ‫ػبلیبى صیبدی اػت ًِ ثشخی اهالم ّوبًٌذ هیَُ ٍ ػجضی دس ؿْشّبی‬ ‫هختلق اص خولِ جشیض َػظ ٍاًت ثبسّب دس هحلِّبی هختلق ؿرْرش‬ ‫ثِ کشٍؽ هیسػذ ٍ ثبػج ایدبد الَدگی صَ ی هیؿَد‪ .‬یرٌری اص‬ ‫ًٌب ی ًِ ثِ هبًذى ایی ٍاًت ثبسّب دس ػغح ؿْش ًوی ًشدُ اػرت‬ ‫ًیلیت ثشاثش ٍ هیوت پبییی ًؼجت ثِ هـبصُّب اػت‪.‬‬ ‫اهجب ثشای خشیذ اص ٍاًتیّب دس حبلی اػت ًِ هشدم دائوبً اص ػذ هؼجش‬ ‫ٍ الَدگی صَ ی ایدبد ؿذُ َػظ ثلٌذگَ ّبی ٍاًت ثبسّب گرالیرِ‬ ‫هٌذ ّؼتٌذ‪.‬‬ ‫ایی دس حبلی اػت ًِ دػت کشٍؽّب ٍ ٍاًت ثبسّب ثِ ػرٌرَاى یری‬ ‫ؿـل هشًض ًظبست ٍ ػبهبًذّی هٌحصش ثِ کشد ٍ ٍظریرلرِ ؿرٌربػری‬ ‫ًذاسًذ‪.‬‬ ‫الجتِ ثش اػبع هبًَى ؿْشداسی ایدبد ّشگًَِ الَدگی صَ ی ٍ ػرذ‬ ‫هؼجش خلق هحؼَه هیؿَد‪ .‬عش ّبی هختلق ًیوِ ًبسُای ثرشای‬ ‫حل ایی هؼضل ثبسّب دس جشیض ٍ َػظ ؿْشداسی ٍ ؿرَسای ؿرْرش‬ ‫هغش ؿذُ ٍلی هتاػلبًِ ًتیدِ ثخؾ ًجَدُ اػت‪.‬‬ ‫دس ساػتبی اسصیبثی ایی ثحج ثب چٌذ ؿْشًٍذ گلت گَ ًشدین‪.‬‬ ‫ٍهت ًـٌبػی ٍاًت ثبسّب دس جشیض‬ ‫یی خبًن خَاى دس گلتگَ ثب خجشًگبس هْش گلتۺ ٍاًتیّب ًبًـبى دس‬ ‫ّویی ثلٌذگَّبػت‪ ،‬اگش ثگَیین اریتوبى هیًٌذ ًؼی ثلرٌرذگرَ سا‬ ‫گشکتِ ٍ ثشایـبى اهٌبًبت کشاّن هیًٌذ؟ پغ ثْتش اػت ثگَیرن ًرِ‬ ‫هی اریت ًویؿَم؛ ٍلی ًوی ٍهت ًـٌبع ّؼتٌذ‪ً ،‬بؽ ػبػب ی ًِ‬ ‫چـووبى ٌَّص گشم خَاه اػت دس صذد خشیذ ضبیؼب وبى یب کشٍؽ‬ ‫اهالهـبى ًجبؿٌذ‪.‬‬ ‫یی هشد هؼی ًیض دس پبػخ ثِ ایی ػَا ًِ ایب اص صذای ثلٌرذگرَی‬ ‫ٍاًتیّب گالیِ داسیذ ثِ خجشًگبس هْش گلتۺ ثلِ صجح ٍ ظْش ٍ ػصرش‬ ‫ٍ ؿت ًذاسًذ ّشصهبى ًِ دس هحلِّب هیپیچٌذ صذای ثلٌذگَّبیـبى‬ ‫ًل هحلِ سا ثیذاس هی ًٌذ‪ ،‬ثشای هی ٍاهؼ ًب اصاس دّرٌرذُ اػرت‪ ،‬ثرِ‬ ‫ؿْشداسی هیگَئین‪ ،‬هیگَیذ ثِ هب سثغی ًذاسد خَدؿربى ػربصهربى‬ ‫داسًذ‪ ،‬ثِ ػبصهبى هیگَئین‪ ،‬هیگَیذ پالًـبى سا ثشداسیذ ٍ ثرِ ‪۹۹۴‬‬ ‫ثگَییذ‪ً ،‬بؽ هؼئَلی پیذا ؿَد ٍ ایی هـٌل سا ثشای ّویرـرِ حرل‬ ‫ًٌذ‪.‬‬ ‫دس اداهِ ثِ گلت ٍ گَ ثب یی کشٍؿٌذُ اهالم ٍاًتی پشداختین‪.‬‬ ‫سضب شاثی ثِ خجشًگبس هْش گلتۺ ّوِ کوظ ثلذًذ ثشای هٌغ ؿـل هرب‬ ‫هبًَى ثٌَیؼٌذ‪ً ،‬ؼی ّن ّؼت ثشای اساهؾ ٍ ضویری صًرذگری ٍ‬ ‫ایٌذُ هب هبًَى ثٌَیؼذ؟‬ ‫ٍی گلتۺ ثلِ صذای ثلٌذگَ اریت هیًٌذ ٍلی ثی ًبًی ٍ ثی پرَلری‬ ‫ّن هب سا اریت هیًٌذ‪ .‬چبسُای خض ایی ًبس ًذاسین ؿرورب یری ساُ‬ ‫حل ثِ هب ثگَییذ ب هب اًدبم دّین‪ .‬ثبسّب گلتٌذ ثبصاسچِ دس اختیبس ربى‬ ‫هشاس هیدّین ٍلی کوظ دس حذ حشف ثَد ٍ ػولی ًـذ‪.‬‬ ‫دس ایی ساػتب ثب کشیذٍى ثبثبیی اهذم؛ ػضَ ؿَسای ؿْش جشیض ثِ گلت‬ ‫ٍ گَ پشداختین‪.‬‬ ‫سػیذگی ثِ هؼضل ٍاًت ثبسّب ثشػْذُ ؿْشداسی جشیض اػت‬ ‫ٍی دس گلتگَ ثب خجشًگبس هْش گلتۺ ثحج سػیذگی ثِ ایی هَضَع‬ ‫ثش ػْذُ ی ؿْشداسی اػت ٍ ثش اػبع هبًَى ّشگًَِ هضاحوت ؿـلی‬ ‫ثبیذ سػیذگی ٍ دس صَست ًیبص هَسد ثشخَسد هشاس ثگیشد‪ .‬الرجرترِ دس‬ ‫ساػتبی دؿذؿِ هٌذی ایی هَضَع ػبصهبى هیبدیی ٍ هـبؿل ؿرْرشی‬ ‫ًیض ٍظیلِ اصلی سا ثش گشدى داسد‪.‬‬ ‫تجسیساگْی هعایسُ قْطزاضی اّط( هطحلِ زٍم‪ًَ-‬ثت اٍل)‬ ‫‪۱۰۴۴0۸۴۴۷-۱۰۴۴0۴00۱۰‬‬ ‫هؿتٌسا ثوبزُ ‪ ۱۰‬ائیی ًبهِ هبلی قْطزاضیْب ٍ هجَظ قوبضُ ‪ ۲‬هَضذِ ‪ ۱۰۴۴0۴۷0۷۰‬قَضای اؾالهی قْط اّط ٍ‬ ‫قوبضُ ‪ ۸1۷۱۰‬هَضخ ‪ّ ۱۰۴۴0۴۰0۴1‬یئت تطجیک هصَثبت قَضا‪ ،‬قْطزاضی اّط زض ًظط زاضز اهال ن ذوَز ضا‬ ‫ثکطح شیل اظ ططیک اگْی هعایسُ وتجی ثطاثط همطضات ثِ هتمبضیبى ٍاگصاض ًوبیس‪.‬‬ ‫ضزیف‬ ‫ًَع وبضثطی‬ ‫هتطاغ(هتط هطثغ)‬ ‫هفطٍضی اظ پالن ثجتی‬ ‫قوبضُ لطؼِ‬ ‫لیوت ثِ ضیبل‬ ‫ازضؼ‬ ‫‪۱‬‬ ‫هؿىًَی‬ ‫‪۷۴۴‬‬ ‫‪۰۸۷۰0۸0‬‬ ‫‪۰۰‬‬ ‫‪۰0۰۴۴0۴۴۴0۴۴۴‬‬ ‫اّط ٍالغ زض وَی هؼوبضاى‬ ‫الظم ثِ شوط اؾت اگْی فَق ّوعهبى زض ضٍظًبهِ ّبی وثیط االًتکبض اضن ًیع جْت اطالع ػوَم زضج هیوروطزز‬ ‫ٍ ثطاثط تجصطُ یه هبزُ ‪ ۱۰‬لبًَى قْطزاضیْب ولیِ ّعیٌِ ّبی اگْی ّب ثِ ػْسُ ثطًسُ هوعایوسُ ذوَاّوس‬ ‫ثَز‪.‬‬ ‫‪ -۱‬هتمبضیبى هجلؾ ‪ %۸‬لیوت هجٌبء ضا ثحؿبه قوبضُ ‪ ۴۰۱۴۴۴۴۱۰0۰۴۴۰‬ؾپطزُ قْطزاضی اّط ًعز ثبًه هولوی‬ ‫قؼجِ هطوعی اّط ٍاضیع ٍ فیف هطثَطِ ضا ثِ ضویوِ زضذَاؾت ٍ اػالم هجلؾ پیکٌْبزی زض پبوت ؾطثؿتِ اظ هَضذِ‬ ‫‪ ۱۰۴۴0۴00۱۰‬تباذط ٍلت ازاضی هَضذِ ‪ ۱۰۴۴0۴00۱1‬ثِ جع ضٍظّبی تؼطیل ثِ زثیطذبًِ تحَیل ٍ ضؾویوس‬ ‫زضیبفت زاضًس‪ .‬ثؼس اظ تحَیل پبوت ثِ زثیطذبًِ حک اًصطاف اظ قطوت وٌٌسُ ؾلت ذَاّس قس‪.‬‬ ‫‪ -۷‬ثِ تمبضبی هجْن ٍ هرسٍـ تطتیت اثط زازُ ًرَاّس قس‪.‬‬ ‫‪ّ -۰‬طگًَِ پیکٌْبز ٍ تمبضب هغبیط ثب هتی اگْی هطزٍز اؾت‪.‬‬ ‫‪ -۰‬قْطزاضی زض ضز یب لجَل ّط یه اظ پیکٌْبزات هرتبض اؾت‪.‬‬ ‫‪ -۸‬ثطًسگبى هعایسُ هَظف ّؿتٌس هجلؾ هؿبحت ظهیی ضا ثصَضت یىجب ثِ قْطزاضی پطزاذت ًوبیٌس‪.‬‬ ‫‪ -0‬یه ّفتِ پؽ اظ اذطیی تبضید هٌسضج زض اگْی ثِ هٌعلِ اثالؽ وتجی ثِ قطوت وٌٌسگبى اػن اظ اقوروبل‬ ‫حمیمی ٍ حمَلی ّوچٌیی پیوبًىبضاى هی ثبقس زض صَضت ػسم هطاجؼِ ٍ تؿَیِ حؿبه ضوی ضجط ؾپطزُ ثِ ًفوغ‬ ‫قْطزاضی ثِ تطتیت ثب ًفطات ثؼسی لطاضزاز هٌؼمس ذَاّس قس ٍ قطوت وٌٌسگبى حک ّیچرًَِ اػتطاضی ًرَاٌّس‬ ‫زاقت‪.‬‬ ‫‪ -۲‬قطوت وٌٌسگبى زض اگْی هعایسُ فطم هرصَل اظ ٍاحس اهالن ضا حتوب زضیبفت ًوبیٌس‪.‬‬ ‫‪ -۰‬ؾپطزُ ًفطات زٍم ٍ ؾَم تب اًجبم هؼبهلِ ٍ ػمس لطاضزاز ثب ًفط اٍل هعایسُ هؿتطز ًرَاّس قس‪.‬‬ ‫‪ -1‬هطحلِ زٍم‪ًَ-‬ثت زٍم اظ تبضید ‪ ۱۰۴۴0۴00۷۴‬ضٍظ قٌجِ هجسزا اگْی ذَاّس قس‪.‬‬ ‫‪ -۱۴‬جْت اطالع ثیکتط ثِ قؼجِ اهال ن قْطزاضی هطاجؼِ ٍ یب ثب قوبضُ تلفی ‪ ۴۰۱ –۰۰۷۷۷۱۰۱‬توبؼ حبصل فطهبییس‪.‬‬ ‫ؾطپطؾت قْطزاضی اّط‪ -‬حؿی ظازُ‬ ‫‪*۰0۰۷۴‬م الف‪* ۱۰۷:‬تبضید اًتکبض‪*۱۰۴۴0۴00۱۰:‬ضٍظًبهِ اضن‬ ‫ؾبهبًِ ًظبم پیکٌْبزات زض الجطظ فؼبل قس‬ ‫ػشٍیغ خجشی ‪ -‬هؼبٍى َػؼِ هرذیرشیرت ٍ هرٌربثرغ‬ ‫اػتبًذاسی الجشص اص کؼب ؿذى ػبهبًِ ًظبم پیـٌْبدات دس‬ ‫اػتبًذاسی ٍ کشهبًذاسی ّبی اػتبى خجش داد‪ .‬ػلی ًیبصی‬ ‫اکضٍدۺ ًظبم پیـٌْبدات ثِ ػٌَاى یی ًظبم هغرلرَه ٍ‬ ‫ًبساهذ‪ ،‬هحیغی سا ثشای ثْجَد اهرَس ٍ اػرترلربدُ اص‬ ‫ًظشات هشدم ًٍبسؿٌبػبى ثَخَد هی اٍسد‪ٍ.‬ی گلتۺ‬ ‫ًبسًٌبى‪ ،‬هـتشیبى ٍ وبم اکشادی ًرِ ثرب هردرورَػرِ‬ ‫اداسی دس اس جبط ّؼتٌذ اص ػبلی شیی سدُ ػبصهبًی رب‬ ‫پبییی شیی ػغح اى‪ً ،‬ظشات‪ ،‬ایذُ ّب ٍ پیـرٌرْربدّربی‬ ‫خَد سا دس صهیٌِ حل هـٌالت ٍ ًبسػبیی ّب ٍ ایردربد‬ ‫ثْجَد هؼتوش دس کؼبلیتْبی ػبصهبى اسائِ هی ًرٌرٌرذ‪ٍ.‬ی‬ ‫اظْبس داؿتۺ ػبص ًٍبس ًظبم پیـرٌرْربدات دس هربًرَى‬ ‫خذهبت ًـَسی ٍ ثخـٌبهِ اثالؿی هؼبًٍرت رَػرؼرِ‬ ‫هذیشیت ٍ ػشهبیِ اًؼبًی سییغ خوَْسهجٌی ثش اػتوشاس‬ ‫هذ ّبی هذیشیتی پـتیجبى ـشیح ؿرذُ اػرت‪ً.‬ریربصی‬ ‫خبعش ًـبى ًشدۺ ًظبم پریرـرٌرْربدات یرٌری اصؿرش‬ ‫ٍظبیق دکتش ثشًبهِ سیضی ‪ ،‬ثَدخِ ٍ رحرَ اداسی ٍ‬ ‫الؿی اػت دس خْت ایدبد ؿشایرظ ًربسی پرَیرب ٍ‬ ‫ػبصًذُ دس خْت ػشػت ثخـی ثِ اّذاف ٍ ػریربػرت‬ ‫ّبی ػبصهبًی ًِ هی َاًذ دس ػبیِ هـبسًت هرشدم ٍ‬ ‫ًبسًٌبى دس دػتگبُ ٍ اػتبى هحون ؿَد‪.‬هؼبٍى َػؼرِ‬ ‫هذیشیت ٍ هٌبثغ اػتربًرذاسی الرجرشص اصؿرْرشًٍرذاى ٍ‬ ‫ًبسًٌبى صبحت ًظش ٍ ایذُ دػَت ًشد ب ثب اًؼرٌربع‬ ‫ًظشات ٍ ثشًبهِ ّبی پیـٌْبدّبی ًربسثرشدی خرَد ثرِ‬ ‫ادسعۺ ‪pishnahad.alborz.ir‬هدوَػِ هذیشیتی‬ ‫اػتبى سا ثشای َػؼِ ٍ پیـجشد اّذاف ػبلی ػبصهربى ٍ‬ ‫ّوچٌیی اسایِ ساٌّبسّبی اخشایی ثِ هٌظَس ایدبد صهیٌِ‬ ‫ّبی هٌبػت ؿـلی‪ ،‬کشٌّگی‪ ،‬اهتصبدی ٍ سکبّی یربسی‬ ‫دٌّذ‪.‬‬ ‫اجطای ‪ ۰۴‬زضصس هصَثبت وبضگطٍُ‬ ‫تؿْیل ٍ ضفغ هَاًغ تَلیس زض ظًجبى‬ ‫ثبثبئی اهذم اداهِ دادۺ ثب َخِ ثِ ایدبد هضاحوتّبی صَ ری رَػرظ‬ ‫کشٍؿٌذُ ّبی ٍاًتی ثبیذ ثبصاسچِ ای اکتتب ؿذُ ٍ ایری هـربؿرل دس‬ ‫ثبصاسچِ ػبهبًذّی ؿَد دس ؿیش ایی صَست ثبیذ دػت کشٍؽ ّرب ٍ‬ ‫ٍاًت ثبسّب خوغ اٍسی ؿًَذ‪.‬‬ ‫ٍی اکضٍدۺ ثب َخِ ثِ ایٌٌِ هحل دساهذ ایی خبًَادُ ّرب اص کرشٍؽ‬ ‫ٍاًتی اًْبػت‪ ،‬خوغ اٍسی ایی هـبؿل ثشای هب گضیٌِ اخش اػرت ٍ‬ ‫هب دس الؿین ب ثتَاًین ایی ؿـل سا ثشای ّویـِ ٍ ثِ صرَست خرذی‬ ‫ػبهبًذّی ًٌین‪.‬‬ ‫ثبثبئی اهذم صشیح ًشدۺ پغ اص اًتخبه ؿْشداس خذیذ ًالى ؿرْرش‬ ‫جشیض یٌی اص هغبلجِّب ٍ ًیبصّبی اصلی ؿْش جشیض ػبهبًذّی هـبؿرل‬ ‫ؿْشی ٍ ٍاًت ثبسّب ػٌَاى خَاّذ ؿذ ٍ هَسد پیگیشی خرذی هرشاس‬ ‫خَاّذ گشکت‪.‬‬ ‫ثب َخِ ثِ ؿٌبیبت هٌشس ؿْشًٍذاى اص ایی هَضَع ٍ ضوی هحلَػ‬ ‫داًؼتی حن دػت کشٍؽ ّرب ٍ ٍاًرت ثربسّرب دس ایری ٍضرؼریرت‬ ‫اهتصبدی ًب ثؼبهبى‪ ،‬اًتظبس هی سٍد دػترگربُ ّربی هرترَلری اػرن اص‬ ‫ؿْشداسی‪ ،‬ػبصهبى هیبدیی ٍ هـبؿل ؿْشی‪ ،‬خذهبت هٌبعن ؿْشی ٍ‬ ‫ًیشٍی اًتظبهی کٌشی اػبػی ثشای حل ایی هؼضل ثٌٌٌذ‪.‬‬ ‫ػشٍیغ خجشی ‪-‬سئیغ ػبصهبى صرٌرؼرت‪ ،‬هرؼرذى ٍ‬ ‫دبست اػتبى صًدبى اص اخشای ‪ ۸۴‬دسصرذ هصرَثربت‬ ‫ًبسگشٍُ ؼْیل ٍ سکغ هَاًغ َلیذ دس صًدبى خجش داد‪.‬‬ ‫کـلَسی سئیغ ػبصهبى صٌؼت‪,‬هؼذى ٍ دبست اػرتربى‬ ‫صًدبى گلتۺاص اثترذای اهؼرب ربًرٌرَى ‪۸۴‬دسصرذ‬ ‫هصَثبت ًبسگشٍُ ؼْیل ٍ سکغ هَاًغ َلیذ ایی اػتبى‬ ‫ثشای سکغ هـٌالت ٍاحذّبی َلیذی اخرشایری ؿرذُ‬ ‫اػت‪ .‬اٍ اداهِ دادۺ دس پٌح هبُ ًخؼرت اهؼرب دس ‪۹۹‬‬ ‫خلؼِ ًبسگشٍُ ؼْیل ٍ سکغ هَاًغ َلیذ اػتبى صًدربى‬ ‫‪ ۹۹۸‬هَسد هصَثِ ثرشای حرل هؼربئرل ٍ هـرٌرالت‬ ‫ٍاحذّبی َلیذی داؿتین‪ .‬کـلَسی اداهرِ دادۺ ػرب‬ ‫گزؿتِ ‪ ۹۴۹‬خلؼِ ًبسگشٍُ ؼْیل ٍ سکغ هَاًغ َلیرذ‬ ‫دس اػتبى صًدبى ثشگضاس ؿذ ًِ ‪ ۹۹۹‬هصَثِ صَیت ٍ‬ ‫‪ ۹۶۹‬هصَثِ اخشایی ؿذ‪.‬سئیغ ػبصهبى صٌؼت‪ ،‬هؼذى ٍ‬ ‫دبست اػتبى صًدبى اکرضٍدۺ ثرب ثرشگرضاسی هؼرترورش‬ ‫ًبسگشٍُ ؼْیل ٍ سکغ هَاًغ َلیذ ٍ پریرگریرشی ّربی‬ ‫هؼتوش صَست گشکتِ دس ػب ‪ٍ ۹۴ ،۹۹۹۹‬احذ صٌؼتری‬ ‫ؼغیل دس اػتبى صًدبى ثِ چشخِ َلیذ ثبصگـتٌذ‪.‬‬ ‫‪ ۰۴‬ویلَهتط اظ ثعضگطاُ اضزثیل‪-‬ؾطچن تب پبیبى ؾبل اجطا هیقَز‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪ -‬هذیشًل ساُ ٍ ؿْشػبصی اػتبى اسدثیل گلتۺهغبلؼِ ‪ً ۰۹‬یلَهتش اص ثبًذ دٍم‬ ‫خبدُ اسدثیل – ػشچن دس هشحلِ ًْبیی هشاس گشکتِ ٍ ب پبیبى ػب ‪ً ۹۴‬یلَهتش اى اخشا هی ؿَد‪.‬‬ ‫هحجَه حیذسی اکضٍدۺدس حب حبضش ‪ً ۹۹۵‬یلَهتش اص خبدُ اسدثیل‪ -‬ػشچن ثِ پیوبًٌبس ٍاگزاس‬ ‫ؿذُ ٍ ‪ً ۰۹‬یلَهتش ثبهیوبًذُ ًیض دس هشحلِ ٌویل هغبلؼبت هیثبؿذ‪ٍ.‬ی ثب ثیبى ایٌٌِ هغؼِ اٍ ٍ‬ ‫دٍم ثضسگشاُ اسدثیل –ػشچن ثضٍدی ٌویل هی ؿَد اکضٍدۺثیؾ اص ‪ ۹۹‬دسصذ ػولیبت خبًی‬ ‫هغؼبت اٍ ٍ دٍم ٍ ثیؾ اص ‪ ۹۵‬دسصذ ػولیبت اخشایی ثضسگشاُ اسدثیل – ػشچن ٌویل ؿذُ‬ ‫اػت‪.‬هذیشًل ساُ ٍ ؿْشػبصی اػتبى اسدثیل دسثبسُ پشٍطُ ساُ ػبصی خلخب ر ًلَس ر دسام‬ ‫گلتۺایی پشٍطُ دس دػت ػبخت اػت ٍ ایی خبدُ هؼیشی هـتشى ثیی ‪ ۹‬اػتبى اسدثیل ٍ صًدبى ثِ عَ ‪ً ۵۵‬یلَهتش اػت ًِ اص ایی‬ ‫هؼبکت ‪ً ۹۷.۵‬یلَهتش دس حَصُ اػتحلبظی اػتبى اسدثیل ٍ هبثوی دس حَصُ اػتحلبظی اػتبى صًدبى هیثبؿذ‪.‬هذیشًل ساُ ٍ ؿْشػبصی اػتبى‬ ‫اسدثیل ثب ثیبى ایٌٌِ ػولیبت اخشایی احذاث خبدُ ًشین ‪ -‬اسهَدام ؿْشػتبى ًیش ب پبیبى ػب خبسی ٌویل هی ؿَد اکضٍدۺخبدُ‬ ‫چْبسخغِ سضی‪ -‬اهیشًٌذی ّن ثضٍدی اخشا هی ؿَد‪ٍ.‬ی دسثبسُ احذاث خبدُ ػشػیی‪ -‬الَاسع ثیبى ًشدۺ ػولیبت خبًجشداسی ثِ عَ ‪۶‬‬ ‫ًیلَهتش ٍ احذاث پلّب دس ایی هؼیش ثِ ا وبم سػیذُ ٍ ‪ً ۹.۵‬یلَهتش اص هؼیش ّن اػلبلتسیضی ؿذُ اػت‪.‬‬ ‫اؾتبًساض ذَظؾتبى‪ :‬تؼسازی اظ ؾبوٌبى هٌبطک پط ذطط اَّاظ جب ثِ جب هیقًَس‬ ‫ػشٍیغ خجشی ‪ -‬اػتبًذاس خَصػتبى گلتۺ ؼذادی اص اکشاد ًِ دس پٌِْ خرغرش اّرَاص هرشاس‬ ‫داسًذ خبثدب ٍ ثشای اًْب خبًِ اخبسُ هیؿَد‪ .‬هبػن ػلیوبًی دؿتٌی دس هشاسگبُ هحشٍهریرت‬ ‫صدایی ؿْشػتبى اَّاص ثیبى ًشدۺ ثب ًویتِ اهذاد ًیض صحجت ؿذُ ب ثشای خبًَادُ ّربیری ًرِ‬ ‫صیشپَؿؾ ایی ًْبد ّؼتٌذ ٍ دس ایی هٌبعن ؿبهل حصیشاثبد‪ ،‬هٌجغ اه‪ًَ ،‬ی ا صربکری ٍ‬ ‫ثیؼت هتشی صًذگی هی ًٌٌذ خبًِ اخبسُ ؿَد‪ٍ.‬ی ثب ثیبى ایرٌرٌرِ یرٌرْرضاس ٍ ‪ٍ ۶۸۴‬احرذ‬ ‫هؼًٌَی ثشای خبًَادُ ّبی ػبًی دس ایی هٌبعن دس دػت ػبخت اػت ب خب ثِ خب ؿرًَرذ‪،‬‬ ‫اکضٍدۺ ثب َخِ ثِ ایٌٌِ ػبخت ایی ؼذاد ٍاحذ هؼًٌَی صهبى ثش اػت صوین گشکتِ ؿذ ثشای ػبًٌبى ثب ؿشایظ حؼبع ش خبًرِ اخربسُ‬ ‫ؿَد‪.‬ػلیوبًی دؿتٌی گلتۺ اهیذ اػت ثب ّوٌبسی دػتگبّْب‪ ،‬ػبخت ایی ؼذاد ٍاحذ هؼًٌَی ثب ػشػت ثیـتشی اًدبم ؿَد‪ٍ.‬ی اکضٍدۺ‬ ‫هٌبصلی ًِ دس پٌِْ خغش هشاس داسًذ پغ اص خبثدبیی ػبًٌیی ثبیذ ثب حٌن هضبیی خشیت ؿًَذ ًِ دیگش اکشاد دس اى ػبًی ًـرًَرذ‪.‬دس‬ ‫ػب ّبی اخیش سیضؽ ًَُ ٍ ساًؾ خبًِ ّب ٍ اًلدبس اًـؼبثبت گبص ؿیش هدبص دس هٌبعن پشخغش اَّاص ثِ ٍیظُ هٌجغ اه ثبػج هردرشٍ ٍ‬ ‫ًـتِ ؿذى ؼذادی اص ػبًٌبى هٌغوِ ؿذسثِ ّویی دلیل صوین گشکتِ ؿذ اّبلی ایی هٌبعن دس هٌبص هؼٌری هرْرش اّرَاص خرب ثرِ خرب‬ ‫ؿًَذ‪.‬ػبًٌبى اییهٌبعن ثِ دلیل کبصلِ هؼٌیهْش اَّاص ب ؿْش حبضش ثِ خب ثِ خبیی ًـذًذ‪.‬‬ ‫‪ ۸۰‬قْطن صٌؼتی زض اصفْبى اظ ًؼوت گبظ ثْطُهٌس قسًس‬ ‫ػشٍیغ خجشی ‪-‬هذیشػبهل ؿشگت گبص اػتبى اصلْبى ثب اؿبسُ ثِ ًْضت گبصسػبًی ثِ ٍاحذّربی‬ ‫صٌؼتی دس ایی خغِ گلتۺ بًٌَى ‪ ۵۸‬ؿْشى صٌؼتی اػتبى اص ًؼوت گبص ثْشُهٌذ ؿذُاًذ‪ .‬ػریرذ‬ ‫هصغلی ػلَی اکضٍدۺ اصال ٍ وَیت ؿجٌِ ّبی هَخَد گبصداس ثِ هٌظَس پبیذاسی ٍ اػرترورشاس‬ ‫خشیبى گبصسػبًی اص خولِ ثشًبهِّبی ػب خبسی ؿشًت گبص اصلْبى اػت‪ٍ.‬ی خبعش ًـبى ًرشدۺ‬ ‫دس پٌح ػب اخیش ییّضاس ٍ ‪ٍ ۹۹۶‬احذ صٌؼتی دس اصلْبى گبصسػبًی ؿذُ‪ٍ ۵۹۴ ،‬احذصٌؼتی ًیض‬ ‫دس ثشًبهِ اهؼب هشاس گشکتِ ٍ پیؾ ثیٌی ؿذُ ػبیش ٍاحذّبی صٌؼتی ب پبیبى ػرب ‪ ۹۰۴۹‬اص ایری‬ ‫ًؼوت ثشخَسداس ؿًَذ‪.‬هذیشػبهل ؿشًت گبص اصلْبى ثب ثیبى ایٌٌِ خظ اصلی اًتوب گبص دس ؿْشى صٌؼتی ثبدسٍد ثِ عَ ‪ً ۹‬یلَهرترش‬ ‫اػت‪ ،‬اظْبس داؿتۺ ظشکیت گبصدّی ایی ؿْشى ‪ّ ۹۴‬ضاس هتشهٌؼت اػت ٍ صیشػبختّبی اى ًیض کشاّن ؿذُ اػت‪ٍ.‬ی ثرب اؿربسُ ثرِ‬ ‫ؿجٌِ گبصسػبًی ثِ هٌبعن سٍػتبیی ًغٌض اداهِ دادۺ دس ثحج َػؼِ ؿجٌِ گبصسػبًی دس ایی ؿْشػتبى‪ ،‬کوظ ػِ سٍػتب ٍ یری هرضسػرِ‬ ‫گبصسػبًی ًـذُ اػت ٍ ػلت اى ّن ثُؼذ هؼبکت ثَدُ ٍ هصذ داسین دس ًخؼتیی کشصت ایی ًبس سا اًدبم دّین‪.‬‬ صفحه 3 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫* یکشنبه‬ ‫* ‪ 42‬شهریور‬ ‫* ‪ 3‬سپتامبر‬ ‫* ‪ 02‬محرم‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪3113 :‬‬ ‫تذاٍم بارًذگی در برخی ًقاط کشَر‪ٍ /‬زش باد شذیذ در ًَار شرقی تا ّفتِ ایٌذُ‬ ‫‪4211‬‬ ‫‪0104‬‬ ‫‪4221‬‬ ‫* صفحه ‪2‬‬ ‫السام ثبت تَلیذات دارٍیی در ساهاًِ تیتک ‪/‬هْلت شرکتّای دارٍیی تا اررهاُ‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی‪ -‬هسیطًل پیفثیٌی ٍ ّکساض ؾطیغ ؾبظهبى َّاقٌبؾی ثب اقبضُ ثِ ٍهَع ضگجابض‬ ‫ٍ ضػس ٍ ثطم زض ‪ ۲۱‬اؾتبى ًکَض‪ ،‬اظ تساٍم ایی قطایظ خَی زض ثطذی ًوبط تب پٌح ضٍظ ایٌاسُ‬ ‫ّوچٌیی ٍظـ ثبز قسیس ٍ ذیعـ گطز ٍ ذبى زض ًَاض قطهی ًکَض تب ّلتِ ایٌسُ ذجط زاز‪.‬‬ ‫نبزم ضیبییبى اظْبض ًطز‪ ۶‬زض ثطذی ًوبط قوبل اشضثبیدبى قطهی‪ ،‬اضزثیل‪ ،‬گیالى‪ ،‬هبظًسضاى‪،‬‬ ‫گلؿتبى‪ ،‬ذطاؾبى قوبلی‪ ،‬اضتلبػبت قوبلی ذطاؾبى ضضَی ٍ اضتلبػبت اؾتبى ّابی ظًادابى‪،‬‬ ‫هعٍیی‪ ،‬الجطظ‪ ،‬تْطاى ٍ ؾوٌبى ثبضـ ثبضاى‪ ،‬ضگجبض ٍ ضػس ٍ ثطم ٍ ٍظـ ثبز قسیاس هاَهاتای ٍ‬ ‫ًبّف هحؿَؼ زهب ثٍِیػُ زض ًَاض قوبلی ًکَض پیفثیٌی هیقَز ًِ قست ثبضـ عی ایای‬ ‫هست زض گیالى‪ ،‬هبظًسضاى‪ ،‬گلؿتبى ٍ اضزثیل اؾت‪ٍ.‬ی زض ازاهِ گلت‪ ۶‬ایی قطایظ خَی کاطزا‬ ‫زض ثطذی هٌبعن قوبل اشضثبیدبى قطهی‪ ،‬اضزثیل‪ ،‬گیالى‪ ،‬هبظًسضاى‪ ،‬گلاؿاتابى ٍ اضتالابػابت‬ ‫اؾتبىّبی هعٍیی‪ ،‬الجطظ‪ ،‬تْطاى ٍ ؾوٌبى ضخ ذَاّس زاز‪.‬هسیطًل پیفثیٌی ٍ ّکاساض ؾاطیاغ‬ ‫ؾبظهبى َّاقٌبؾی ثب ثیبى ایٌٌِ زٍقٌجِ‪ ،‬ؾِقٌجِ ٍ چْبضقٌجِ (‪ ۲۳ ٍ ۲۲ ،۲۱‬قْطیَض) زض اضزثیل‬ ‫ٍ ؾَاحل زضیبی ذعض ضقس اثط ٍ ثبضـ پطاًٌسُ پیفثیٌی هیقَز‪ ،‬ذبعطًکبى ًطز‪ ۶‬عی پاٌاح‬ ‫ضٍظ ایٌسُ زض ثطذی ًوبط اضتلبػبت ظاگطؼ هطًعی‪ٍ ،‬هَع ضگجبض ٍ ضػس ٍ ثطم ٍ ٍظـ ثابز‬ ‫قسیس هَهتی هَضز اًتظبض اؾت‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫هذارس از اباى هاُ بِ تذریج باز هیشًَذ‬ ‫پیشٌْاد برگساری هحذٍد ٍ یا تعَیق‬ ‫راّپیوایی اربعیی تا یکسال دیگر‬ ‫ؾطٍیاؽ ذاجاطی‪-‬‬ ‫ضیااایاااؽ گاااطٍُ‬ ‫ٍاًٌف ؾطیغ ًطًٍب‬ ‫گلت‪ّ ۶‬ن پاَقاف‬ ‫ٍاًؿیٌبؾیَى ًکَض‬ ‫هب ٍ ّان ػاطام ثاب‬ ‫هیبًگیی خْبًی کبنلِ زاضز ٍ هغؼب ثِ ػٌَاى ًؿی ًِ زض‬ ‫حَظُ ؾالهت ًبض هی ًٌن ثْتاط اؾات اهؿابل هاطاؾان‬ ‫ضاّپیوبیی اضثؼیی ضا یب ثؿیبض هحسٍز ًطزُ ٍ یب یی ؾابل‬ ‫زیگط ثِ تؼَین ثیٌساظین‪.‬زًتط حویس ؾَضی گلت‪ ۶‬ػَاهل‬ ‫هتؼسزی زض ایی هَکویت ًوف زاقتٌس‪ .‬حضَض هؿتوط زض‬ ‫اؾتبى‪ ،‬انالح زؾتَضالؼول ّبی ثْساقتی ثط پبیِ قاطایاظ‬ ‫ثَهی اؾتبى‪ّ ،‬وٌبضی ثیی ثرکی ذَه ٍ هکبضًت ّوِ‬ ‫ثرفّب‪ ،‬اؾتلبزُ اظ ًیطٍّبی ًوٌی ثؿیح‪ ،‬ؾپبُ‪ ،‬اضتاف‬ ‫ٍ ًیطٍّبی هطزمًْبز‪ ،‬توَیت ثیوبضیابثای کاؼابل‪ً،‬اٌاتاطل‬ ‫تطززّب ثَیػُ تطززّبی هطظی‪ٍ ،‬اًؿیٌبؾیَى حساًثاطی‪،‬‬ ‫کطٌّگؿبظی ٍاهَظـ هطزم ثب ّوٌبضی پیکَایبى زیاٌای‬ ‫اّل تکیغ ٍ ؾٌت‪ ،‬ایدبز هطاضگبُ ػولیبتی ثاب هکابضًات‬ ‫زاًکگبُّبی ػلَم پعقٌی‪ ،‬ضنس ٍ ضّگیطی ًلیِ اکاطاز‬ ‫هجتال‪ ،‬ؾغ ثٌسی ثیوبضاى ثؿاتاطی ثاطای ًابّاف ثابض‬ ‫ثیوبضؾتبىّب ٍ ‪ ...‬ؾجت هَکویت ػولٌطززض اؾتبى ؾیؿتبى‬ ‫ٍ ثلَچؿتبى قس‪.‬ایی اپیسهیَلَغیؿت ثیبى ًطز‪ ۶‬ثایاوابضی‬ ‫ًتیدِ هَاخِ اکطاز ثب ػَاهل ثیوبضی ظا ٍٍیاطٍؼ اؾات‪،‬‬ ‫ّطچوسض تطاًن ٍ کطاٍاًی هَاخِْ ثیکتط ٍ ًٌتطل ًاواتاط‬ ‫ثبقس‪ ،‬احتوبل ایٌٌِ ثیوبضی ٍ اپیسهی گؿتطـ یبثس ثیکتاط‬ ‫ذَاّس ثَز ثِ ّویی هٌظَض الظم اؾت ًِ هؼبزلِ هٌغاوای‬ ‫ثیی ذغط ٍ ؾَزی ًِ هطاض اؾت ثجطین ضا زضًظط ثگیطیان‪.‬‬ ‫اگط ذغطی ًِ هتَخِ هب هیقَز‪ ،‬ثیکتطاظ ثْطُای ثابقاس‬ ‫ًِ هطاض اؾت ثجطین‪ ،‬هغؼب اى اهسام ثبیسهحسٍز یب هتَهق‬ ‫قَز‪ .‬ثبیس اضظیبثی ذغط نَضت گیطزتباگط ذغطی هاطزم‬ ‫ضا تْسیس هی ًٌس اى اهسام ًٌتاطل قاَز‪ّ .‬ان پاَقاف‬ ‫ٍاًؿیٌبؾیَى ًکَض هب ٍ ّن ػطام ثب هیبًگایای خاْابًای‬ ‫کبنلِ زاضز ٍ هغؼب ثِ ػٌَاى ًؿی ًِ زضحَظُ ؾاالهات‬ ‫ًبض هی ًٌن‪ ،‬هؼتوسم ثْتط اؾت اهؿبل هطاؾن ضاّپیوابیای‬ ‫اضثؼیی ضا یب ثؿیبض هحسٍز ًطزُ ٍیب یی ؾبل زیاگاط ثاِ‬ ‫تؼَین ثیٌساظین تب ًظبضت ثیکتطی ثطاپیسهی زاقتِ ثبقین‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی ‪-‬هؼبٍى اهَظـ هتَؾغِ ٍظاضت اهاَظـ ٍ‬ ‫پطٍضـ گلت‪ ۶‬هوطض قسُ اؾات ًاِ قاطایاظ ثابظگکابیای‬ ‫حضَضی هساضؼ اظ اثبى هبُ ثهَضت تسضیدای‪ ،‬اضام ٍ ثاب‬ ‫ًؿت اعویٌبى اظ ؾاالهات زاًاف اهاَظاى اؿابظهایاکاَز‪.‬‬ ‫ػلیطضبًوطئی اکعٍز‪ ۶‬قطٍع کؼبلیت اهَظقی زاًف اهاَظاى‬ ‫اظ اٍل هْط ثِ احتوبل ظیبز ثِ نَضت ؿیط حضَضی ذَاّس ثَز‪ٍ.‬ی ازاهِ زاز‪ ۶‬ثبظگکبیی هساضؼ اظ اثبى‬ ‫هبُ ثب اعویٌبى اظ ؾالهت زاًف اهَظاى اؿبظ هیکَزٍ ثِ تسضیح گؿتطـ هییبثس ٍ حضَض زاًف اهَظاى‬ ‫ٍ اهَظـ ثِ ضٍـّبی هتٌَع حضَضی ٍؿیطحضَضی (تطًیجی) اًدبم هیقَز‪.‬هؼبٍى اهَظـ هتَؾغاِ‬ ‫ٍظاضت اهَظـ ٍ پطٍضـ یبزاٍضقس‪۶‬ثبظگکبیی هساضؼ ؾبل گصقتِ ثط هجٌبی ضًگ ثٌسی قاْاطّاب اظ‬ ‫ًظط قیَع ٍیطٍؼ ًطًٍب ثَز اهب زض حبل حبضط ایی هَضَع تبثغ ضًگثٌسی ًرَاّس ٍ ؾایاؿاتان ّابی‬ ‫اختوبػی زض تالـ ّؿتٌس ًِ ؾغ ؾطایت پصیطی ًطًٍب ضا ثِ ٍاؾغِ کبنلِ گصاضی اختوبػی‪ً ،‬بؾتای‬ ‫اظ اختوبػبت ٍ ٍاًؿیٌبؾیَى ًبّف زٌّس‪ً.‬وطئی ذبعطًکبى ًطز‪ ۶‬هاٌابعان اهاَظقای ًاِ تاطاًان‬ ‫زاًفاهَظ زض اًْب ًوتط اؾت‪ً ،‬الؼ ّبی ثب خوؼیت ًوتط زاضز ٍ اهٌبى کبنلِگصاضی اختوبػای زض‬ ‫هحیظ اهَظقی اًْب ثیکتط اؾت‪ ،‬زض اٍلَیت ثبظگکبیی هطاض هیگیطًس‪ٍ.‬ی ػٌَاى ًطز‪ ۶‬ثٌبثطایی هاساضؼ‬ ‫ثب خوؼیت ًن زض هٌبعن ًن خوؼیت یبپیطاهَى اؾتبىّب‪ ،‬زض ثطذی قْطؾتبىّب ٍ هساضؼ ضٍؾتبیای زض‬ ‫اٍلَیت ثبظگکبیی ّؿتٌس‪ّ ،‬وچٌیی ایٌٌِ اهٌبًبت زیدیتبل زض ایی هٌبعن ًوتط اؾت ٍ ثبیس اهاٌابًابت‬ ‫اهَظقی ثیکتطی ثطای اًْب هْیب قَز‪.‬هؼبٍى اهَظـ هتَؾغِ ٍظاضت اهَظـ ٍ پطٍضـ اظْبض زاقات‪۶‬‬ ‫ثبظگکبیی هساضؼ ثتسضیح اؿبظ هیقَز‪ ،‬حَظُ ؾالهت ٍ ثْساقت اهَظـ ٍ پطٍضـ ثب ّوٌبضی ؾبیط‬ ‫هطاخغ ثْساقتی پؽ اظ ثطضؾی ٍ تبییس اػالم هی ًٌس ًِ ًسام هساضؼ ثب ضػبیت کبنالاِ اخاتاوابػای‪،‬‬ ‫ًبّف تطاًن زاًف اهَظ زض هسضؾِ ٍ ضػبیت ؾبیط پطٍتٌلّبی ثْساقتی ًؿجت ثِ ثبظگکابیای اهاسام‬ ‫ًٌٌس‪.‬‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی‪ -‬ؾرٌگَی ؾتبز هجبضظُ ثب هبچبم ًبال ٍ اضظ تبًیس ًطز‪ ۶‬تب اشض هبُ ثبیس ّوِ قطًت ّاب زض‬ ‫حَظُ تَظیغ ٍ تاهیی زاضٍ اعالػبت هطثَعِ ضا زض ؾبهبًِ تیتی ًِ هطثَط ثِ انبلت زاضٍ اؾت ثجت ًٌٌس‪.‬‬ ‫حویسضضب زّوبًی ًیب‪ ،‬ؾرٌگَی ؾتبز هجبضظُ ثب هبچبم ًبال ٍ اضظ زض قجٌاِ ذاجاط ثاب اقابضُ هابًاَى الاعام‬ ‫ثجت اعالػبت زاضٍیی زض ؾبهبًِ تیتی‪ ،‬اظْبض زاقت‪ ۶‬کطٍضزیی ‪ ۵۴‬ایی هبًَى اثالؽ قس ٍ ػلیطؿن هابًاًَای‬ ‫ثَزى اى ٌَّظ ثِ نَضت ًبهل اخطا ًکسُ اؾت‪.‬‬ ‫ٍی ثب اقبضُ ثِ ؾیط اخطای ایی هبًَى‪ ،‬ذبعطًکبى ًطز‪ ۶‬زض ؾبل ‪ً ۵۴‬یع هدسزاً هبًَى یبز قسُ ٍ ؿایاطهابًاًَای‬ ‫ثَزى ػطضِ ذبضج اظ ثجت زض ؾبهبًِ تیتی اثالؽ قس؛ اهب ًویزاًین چطا اخطایی ًکسُ اؾت؛ ضوی ایاٌاٌاِ‬ ‫زض ثَزخِ ؾبل خبضی ًیع ایی هبًَى اثالؽ ٍ ثط اى تاًیس قسُ؛ ثِ عَضی ًِ زض اى گلتِ قسُ قطًات ّابی‬ ‫تاهیی ٍ تَلیس زاضٍ ثبیس تب پبیبى هْط اعالػبت ذَز ضا زض ؾبهبًِ تیتی ثجت ًٌٌس ٍ ثؼس اظ اى ّاطگاًَاِ‬ ‫پطزاذتّب زض ایی ؾبهبًِ اًدبم قَز‪.‬‬ ‫ؾرٌگَی ؾتبز هجبضظُ ثب هبچبم ًبال ٍ اضظ تاًیس ًطز‪ ۶‬ثابیاس زاضٍّابی تاَلایاس زاذال ٍ ٍاضزاتای زض‬ ‫ؾبهبًِ تیتی ثجت قَز‪ ،‬اهب اظ ؾبل ‪ ۵۱‬تب ًٌَى ایی ًبض ثِ عَض ًبهل اخطا ًکسُ اؾت؛ ایی تٌبلیق اثالؿی‬ ‫ؾتبز هجبضظُ ثب هبچبم ًبال ٍ اضظ اظ ؾبل ‪ ۵۱‬هکرم قسُ اهب هٌتح ثِ ًتیدِ هؼلَهی ًکسُ ًِ اهیاسٍاضیان ثاب‬ ‫حضَض ٍظیط خسیس ثْساقت ایی هکٌالت حل قَز‪.‬‬ ‫راُاًذازی ساهاًِ اشتغال بِ تحصیل فرزًذاى بیوِشذگاى ٍ هستوریبگیراى‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی ‪ -‬ؾطٍیؽ ؿیطحضَضی ٍ الٌتطًٍیاٌای احاطاظ‬ ‫هطاتت اقتـبل ثِ تحهیل کطظًساى شًَض ٍ ثبالی ‪ ۲۵‬ؾابل ؾای‬ ‫ثیوِ قسگبى ٍ هؿتوطی ثگیطاى زض ضاؾتبی تَؾؼِ ؾطٍیؽ ّابی‬ ‫ؿیطحضَضی ٍ ثاْاطُ ثاطزاضی اظ اثاعاضّابی الاٌاتاطًٍایاٌای‬ ‫زضکطایٌسّبی اضائِ ذسهت ثِ هربعجبى ؾبظهبى تبهیی اختاوابػای‬ ‫ضاُ اًساظی قسُ اؾت‪ .‬ازاضُ ًل ضٍاثظ ػوَهی ؾبظهبى تابهایای‬ ‫اختوبػی‪ ،‬ثط ایی اؾبؼ‪ ،‬توبهی ثیوِ قسگبى ٍ هؿتوطی ثگایاطاى‬ ‫ثبظًکؿتِ ٍ اظًبضاکتبزُ ًلی‪ ًِ ،‬زاضای حؿبه ًبضثطی کؼبل زض زضگبُ ذسهبت ؿیطحضَضی ؾبظهبى‬ ‫تبهیی اختوبػی ّؿتٌس‪ ،‬هی تَاًٌس هطاتت اقتـبل ثِ تحهیل کطظًساى شًَض تحت تٌلل ذَز ضا ًاِ‬ ‫ثبالی ‪ ۲۵‬ؾبل ؾی زاضًس‪ ،‬ثهَضت ؿیطحضَضی ٍ اظ عطین ؾطٍیؽ هصًَض اػالم ًٌٌس‪.‬‬ ‫ػالٍُ ثط ثیوِ قسگبى ٍ هؿتوطی ثگیطاى‪ ،‬کطظًساى شًَض ثبالی ‪ ۲۵‬ؾبل ؾی ٍ تحت تٌلل اًْاب‪ ،‬زض‬ ‫نَضت ثجت ًبم ٍ ایدبز حؿبه ًبضثطی زض زضگبُ ذسهبت ؿیطحضَضی ؾبظهبى تبهیی اخاتاوابػای‪،‬‬ ‫هی تَاًٌس ضاؾب ًؿجت ثِ اػالم هطاتت اقتـبل ثِ تحهیل ذَز اظ عطین ؾطٍیؽ هصًَض اهسام ًٌٌس‪.‬‬ ‫ذبعطًکبى هی ؾبظز‪ ،‬اػالم هطاتت اقتـبل ثِ تحهیل ثهَضت ؿیطحضَضی‪ ،‬هٌَط ثِ زضیابکات ًاس‬ ‫ضّگیطی (ًس هدَظ اؾتؼالم گَاّی اقتـبل ثِ تحهیل) تَؾظ هتوبضی اظ ؾبهبًِ اؾتاؼاالم هاسضى‬ ‫تحهیلی ٍظاضت ػلَم‪ ،‬تحویوبت ٍ کٌبٍضی ثِ ًکبًی ایٌتطًتی ‪ ٍhttps://estelam.msrt.ir‬هغبثن‬ ‫ضَاثظ اػالم قسُ زض ؾبهبًِ هصًَض اؾت‪.‬هتوبضیبى ٍاخس قطایظ‪ ،‬ظطف ؾِ هبُ پؽ اظ زضیبکت ًاس‬ ‫ضّگیطی هَنَف‪ ،‬هی ثبیؿت ًؿجت ثِ اػالم اى اظ عطین زضگبُ ؿایاطحضاَضی ؾابظهابى تابهایای‬ ‫اختوبػی اهسام ًٌٌس‪ .‬زض ؿیط ایٌهَضت‪ ،‬اػالم هطاتت اقتـبل ثِ تحهیل ٍ ثْطُ هاٌاسی اظ ذاسهابت‬ ‫هَضز ًظط‪ ،‬هٌَط ثِ زضیبکت هدسز ًس یبزقسُ اظ ؾبهبًِ شی ضثظ ذَاّس ثَز‪.‬‬ ‫پرداخت هستوری ٍ تسْیالت بِ تواهی خاًَادُّای دارای فرزًذ سِ قلَ‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی ‪-‬هسیطًل تَاًوٌسؾبظی ظًبى ٍ‬ ‫ذبًَازُ ثْعیؿتی ًکَض‪ ،‬ذسهبت ایی ؾبظهبى ثِ‬ ‫ذبًَازُ ّبی زاضای کطظًس چٌس هلاَ ضا تکاطیا‬ ‫ًطز‪.‬کبعوِ ػجبؾی اظْبض ًطز‪ ۶‬ؾبظهبى ثْعیؿتای‬ ‫زض ضاؾتبی ؾیبؾت ّبی اثالؿای هاوابم هاؼاظان‬ ‫ضّجطی زض ثرف خواؼایات ٍ ؾایابؾات ّابی‬ ‫تکَیوی کطظًساٍضی ذسهبتی ضا ثِ ذبًَازُّابی‬ ‫زاضای کطظًساى چٌسهلَ اضائِ هیزّس ًِ ‪ّ ۲۲‬عاض‬ ‫ٍ ‪ ۲۳۱‬ذبًَاض چٌس هلَ تحت پَقاف ذاسهابت‬ ‫ؾبظهبى ّؿتٌس ًِ اظ ایی تؼساز‪ ۰۲۰۱ ،‬ذابًاَاض‬ ‫زاضای کطظًس ؾِ هلَ ٍ ثیکتط ٍ ‪ّ ۲۲‬اعاض ٍ ‪۱۳۴‬‬ ‫احراز َّیت خَدرٍّای ًَشوارُ در‬ ‫هراکس تعَیض پالک اًجام ًویشَد‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی‪ -‬ضئیؽ هطًع قوبضُگصاضی پلیؽ ضاَّض‬ ‫گلت‪ ۶‬اظ اهطٍظ احطاظ َّیت ذَزضٍّبی ًاَقاوابضُ زض‬ ‫هطاًع تؼَیض پالى اًدبم ًویقَز ٍ هساضى هطثاَعاِ‬ ‫ثطای احطاظ ؾًٌَت نطک ًب ثبیاس ثاِ ًاوابیاٌاسگای ّابی‬ ‫ذَزضٍؾبظاى اضائِ قَز‪ .‬ؾطٌّگ ػلی هحوسی‪ ،‬اظاْابض‬ ‫ًطز‪ ۶‬احطاظ َّیت ثطای ذَزضٍّبی ًَقوابضُ پایاف اظ‬ ‫ایی زض هطاًع تؼَیض پالى اًدابم های قاس‪ ،‬ثاِ ایای‬ ‫نَضت ًِ زض ظهبى هطاخؼِ اقربل ثاِ ًاوابیاٌاسگای‬ ‫کطٍـ ذَزضٍؾبظاى ثطای تٌویل ٍخِ ٍتحَیل ذَزضٍ‪،‬‬ ‫ًوبیٌسگیّب‪ ،‬هطاخؼًٌٌِسگبى ضا ثِ هطاًع تؼَیض پالى‬ ‫اضخبع هیزازًس تب گَاّی احطاظ ؾاٌاًَات ضازضیابکات‬ ‫ًٌٌس‪.‬ضئیؽ هطًع قوبضُگصاضی پلیؽ ضاَّض اکاعٍز‪ ۶‬ثاب‬ ‫تسثیط ضئیؽ پلیؽ ضاَّض‪ ،‬احطاظ ؾًٌَت تؿْیل قسُ ٍ‬ ‫اکطاز هیتَاًٌس ثبحضَض ًعز ًوبیٌسگیّبی ذَزضٍؾبظاى‪،‬‬ ‫هساضى احطاظ ؾًٌَت اػن اظ ؾٌس هؿًٌَی یب اخبضًُبهِ‬ ‫ضا تحَیل اًْب زٌّس‪ً ،‬وبیٌسگی ّبی ذَزضٍؾابظاى ًایاع‬ ‫هساضى هصًَض ضاثِ نَضت ؾیؿتوی ثِ پلایاؽ ضاّاَض‬ ‫اضخبع هیسٌّس‪ٍ.‬ی تهطی ًطز‪ ۶‬ایی ًبض ثطای تؿاْایال‬ ‫اهَض هتوبضیبى نَضت گطکتِ ٍضًٍسقوبضُگصاضی ثاطای‬ ‫ذَزضٍّبی ًَقوبضُ ؾطیغ تط اظ هجال ناَضت ذاَاّاس‬ ‫گطکت‪.‬‬ ‫ذبًَاض ًیع زاضای کطظًس زٍهلَ ّؿتٌس‪.‬‬ ‫ٍی ثب اقبضُ ثِ قطایغی ًِ ایی ذبًَازُّب ثابیاس‬ ‫زاقتِ ثبقٌس تب تحت پَقف ذسهابت ؾابظهابى‬ ‫هطاض ثگیطًس‪ ،‬گلت‪ ۶‬ثب تَخِ ثِ ًوجَز اػتجابضات‪،‬‬ ‫ثطای ذبًَازُّبی زٍهلَ هیتَاًین ثِ زّیّابی‬ ‫یی تب ؾِ زضاهسی ذسهبتی اضائِ زّین‪ ،‬اهاب زض‬ ‫هَضز ذبًَازُّبی ؾِ هلَ ٍ ثیکتاط هاحاسٍزیات‬ ‫زّی ًساضین ٍ ثِ ًلیِ زّای ّابی زضاهاسی‬ ‫ذسهبت اضائِ هیزّین‪.‬‬ ‫ػجبؾی زض ذهَل هؿتوطی ًِ ایی ذبًَازُّاب‬ ‫زضیبکت هی ًٌٌس ًیاع تاَضایا زاز‪ ۶‬یاٌای اظ‬ ‫پلیس فتا‪ :‬بِ صرافیّای اًالیی خارجی اعتواد‬ ‫ًکٌیذ‪ /‬در صَرت کالّبرداری دسترسی ًذاریذ!‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی‪ -‬ضئایاؽ هاطًاع‬ ‫تکریم ٍ پیکگیاطی اظ خاطایان‬ ‫ؾبیجطی پلیؽ کتب ًبخب ثِ ًابضثاطاى‬ ‫تَنیِ ًطز ًِ ثاِ ناطاکای ّابی‬ ‫اًالیی ذبضخی اػتوبز ًٌٌٌس چاطا‬ ‫ًِ زض نَضت تؼغیلی نطاکای یاب‬ ‫ًالّجطزاضی‪ ،‬زؾتطؾی ثِ هاسیاطاى‬ ‫اًْب زقَاض اؾت‪.‬ؾطٌّگ ػلی هحوس ضخجی ضئیؽ هطًع تکرایام ٍ‬ ‫پیکگیطی اظ خطاین ؾبیجطی پلیؽ کتب ًبخب ثِ هَضاَع زاز ٍ ؾاتاس ثاب‬ ‫نطاکی ّبی اًالیی ذبضخی اقبضُ ٍ اظْبض زاقت‪ً ۶‬بضثطاى ًاجابیاس ثاِ‬ ‫نطاکیّبی اًالیی ذبضخی اػتوبز ًٌٌس چطا ًِ ایی نطاکیّب زض ایاطاى‬ ‫ًوبیٌسگی ًساقتِ ٍ اهٌبى هؿسٍزی حؿبه ًبضثطی ٍ ؾطهبیِ ًبضثاطاى‬ ‫ایطاًی زض ایی نطاکیّب ثِ ثْبًِّبی هرتلق اظخولِ احطاظ َّیت ٍخَز‬ ‫زاضز‪.‬‬ ‫ضئیؽ هطًع تکریم ٍ پیکگیطی اظ خطاین ؾبیجطی پلایاؽ کاتاب ًابخاب‬ ‫تهطی ًطز‪ ۶‬اگط ّطًسام اظ ایی نطاکیّب ثِ ثْبًِ تحطینّبی ظبلوابًاِ‬ ‫اظ اضائِ ذسهت ثِ ًبضثطاى ایطاًی ذَززاضی ًطزُ یب کؼبلیات ذاَز ضا‬ ‫تؼغیل ٍ اهسام ثِ ًالّجطزاضی ًٌٌس اهٌبى قٌبیت ٍ پیگیاطی هضابیای‬ ‫هَضَع ثؿیبض پیچیسُ ذَاّس ثَز ٍ زؾتطؾی ثِ هسیطاى ایی ناطاکای ّاب‬ ‫ثؿیبض زقَاض اؾت‪.‬‬ ‫ٍی گلت‪ ۶‬اکطاز ایی هَضَع ضا هسًظط زاقتِ ثبقٌس ًِ زض ٌّگبم ثجتًبم‬ ‫ٍ اًتوبل ؾطهبیِ ثِ نطاکیّبی ذبضخی احتوبل اظ زؾت ضکتی ؾاطهابیاِ‬ ‫ٍخَز زاضز لصا ّطگع ثِ ایی زؾتِ اظ نطاکی ّب اػتوبز ًٌٌٌس‪.‬‬ ‫گسارش‬ ‫اًتظار تصوینّای جذیذ برای‬ ‫ایوٌی بیشتر جاهعِ از کرًٍا‬ ‫ٍیطٍؼ ًطًٍب تبًٌَى زض خْبى خبى ثیف اظ ‪ ۰.۱‬هیلیَى ًلط ٍ زض‬ ‫ًکَض هب ًیع خبى ثیف اظ ‪ّ ۲۴۳‬عاض ًلط ضا گطکتِ ٍ ایی زض حابلای‬ ‫اؾت ًِ زض ّلتِّبی اذیط اهبض کَتی ضٍظاًِ ثیف اظ ‪ً ۲۴۴‬لاط زض‬ ‫ضٍظ ثَزُ ٍ ایی ٍیطٍؼ ٍ خبهؼِ ّوچٌبى زض اًتظبض تهوایان ّابی‬ ‫هَثط ٍ خسیس ّؿتٌس‪ٍ .‬یطٍؼ ًطًٍب ثب حضَض ثیف اظ ‪ ۲۴‬هابّاِ‬ ‫ذَز زض ایطاى‪ ،‬خبى ثیف اظ ‪ّ ۲۴۳‬عاض ًلط ضا گطکتِ ٍ ّوچٌابى ثاِ‬ ‫ًبض ذَز ازاهِ هیزّس‪ .‬کطایٌس ٍاًؿیٌبؾیَى ًطًٍب زض ًکاَض ثاب‬ ‫تعضین ضٍظاًِ ًعزیی ثِ ‪ ۲۴۴‬تب ‪ّ ۳۴۴‬عاض زظ ازاهاِ زاضز ٍ ایای‬ ‫اهبض زض ثطذی ضٍظّب ثِ ًوتط اظ ‪ّ ۱۴۴‬عاض زظ هیضؾاس‪ً .‬ابّاف‬ ‫ضػبیت پطٍتٌل ّبی ثْساقتی اظ عطف خبهؼِ زض ّلتِّبی اذایاط‬ ‫هٌدط ثِ اکعایف ثیوبضاى ؾطپبیی ٍ پؽ اظ اى‪ ،‬ثیوبضاى ثؿتطی ٍ زض‬ ‫ًتیدِ کَتی ّبی ًطًٍب قس ٍ ّوچٌبى هطزم ًکَضهبى زض اًاتاظابض‬ ‫تهوین ّبی زضؾت‪ ،‬ثِ هَهغ ٍ اخطایی ّؿتٌس‪ّ.‬طچٌس ثیف اظ ‪۱۲‬‬ ‫هیلیَى زظ ٍاًؿی ًطًٍب زض زٍ ًَثت زض ًکَض تعضین قاسُ‪ ،‬اهاب‬ ‫اهبض اکطازی ًِ زٍ ًَثت ٍاًؿی تعضین ًاطزُ اًاس‪ ،‬ثایاف اظ ‪۴‬‬ ‫هیلیَى ًلط اؾت‪ .‬ایی یؼٌی ٌَّظ زضنس هبثل تَخْی اظ اکطاز ثبالی‬ ‫‪ ۲۴‬ؾبل زض ًکَض ًتَاًؿتِاًس ٍاًؿی ثعًٌس‪.‬‬ ‫ًطًٍب ثِ ّوٌبضی ًبهل ًیبظ زاضز‬ ‫هسیطیت ثیوبضی ًٍَیس ‪ً ۲۵‬یبظهٌس ّوٌبضی ٍ ّاواطاّای ّاواِ‬ ‫ثرفّبی زٍلتی‪ ،‬هضبیی ٍ هبًَى گصاضی ٍ الجتِ تَخِ ٍیػُ خبهؼِ‬ ‫اؾت‪ً .‬طًٍب ضا ًوی تَاى ثاب ذاَاّاف ٍ الاتاوابؼ یاب اػاوابل‬ ‫هحسٍزیتّبی هوغؼی ٍ کطنت ؾَظی هسیطیت ًطز‪.‬‬ ‫ّوبى عَض ًِ زض ّوِ تدطثِ ّبی هاجال اظ ایای هکابّاسُ قاس‪،‬‬ ‫هحسٍزیت ّبی ًهق ٍ ًیوِ ًِ گبّی ثب کطنت ثطای ذاطٍج اظ‬ ‫قْطّبیی هبًٌس تْطاى‪ ،‬اػالم هیقَز‪ ،‬اثطثرکی هٌبؾجی زض هؿسٍز‬ ‫ًطزى چطذف ٍیطٍؼ ًطًٍب ًساضز‪.‬‬ ‫ّطچٌس زض حبل حبضط زض ثؿیبضی اظ اؾتبىّب ٍضؼیت ثؿاتاطی ٍ‬ ‫کَتی ّبی ًطًٍب ثِ هلِ هَج پٌدن ضؾیسُ ٍ ثِ ًظط هیضؾس زض حبل‬ ‫ًعٍلی قسى اؾت‪ ،‬اهب ًجبیس اظ ضؾیسى هَج قکن ًطًٍب ؿبکل ثَز ٍ‬ ‫ضطٍضت زاضز ٍظیط خسیس ثْساقت هؼبًٍبى ذَز ٍ ثطًبهِ اخطایای‬ ‫هسیطیت ایی ثیوبضی زض ثرف ّبی ثْساقت ٍ زضهابى ضا اػاالم‬ ‫ًٌس‪ .‬ثب ایی ٍخَز ًگطاًی ّب ثطای ضؾیسى هَج قکان زض اًاتاظابض‬ ‫پیف ثیٌیّبی هٌبؾت اظ عطف هؿئَالى اؾت‪.‬‬ ‫هؿؼَز یًَؿیبى هترهم اپیسهیَلَغی زض ظهیٌِ هَج قکن ًطًٍاب‬ ‫گلت‪ ۶‬اگط ًتَاًین خوؼیت ٍاًؿیٌِ قسُ ضا ثِ ؾطػت ثِ ‪ ۲۴‬تب ‪۳۴‬‬ ‫زضنس ثطؾبًین‪ ،‬ثبیس ًگطاى هَج قکن ثبقین‪ٍ .‬اًؿیاٌابؾایاَى زض‬ ‫ًکَض هب تبثیطی زض تؼساز هجتالیبى ثِ ًطًٍب زض هَج پٌدن ًساقاتاِ‬ ‫اؾت‪ٍ.‬ی ازاهِ زاز‪ ۶‬هَج قکن هبثل پیف ثیٌی ًیؿت ٍ ًابهاال ثاِ‬ ‫ضکتبض هب ثؿتگی زاضز‪ً .‬طًٍب هثل ثبظی قغطًح اؾت ٍ تب ٍهتی ًاِ‬ ‫عطف هوبثل حطًت ًٌٌس‪ً ،‬وی تَاى حطًت ذَزهابى ضا اًادابم‬ ‫ثسّین‪ّ .‬وچٌیی هَج قکن ثِ ایی ثؿتگی زاضز ًِ ؾاَیاِ خاسیاس‬ ‫ًطًٍب چِ ظهبًی ٍاضز ًکَض هب قَز‪ .‬ؾَیِّبیی ًِ اهٌابى ثاوابی‬ ‫ٍیطٍؼ ًطًٍب ضا اکعایف هیزٌّس‪ ،‬اًتربه عجیؼی اًْب ضا اًتارابه‬ ‫هی ًٌٌس‪ .‬ؾَیِ زلتب ثطای ًطًٍب هغلَه ثَز‪ .‬ثٌبثطایی ثابیاس تهاَض‬ ‫ًٌین ًِ ؾَیِ الهجسا ٍاضز هیقَز‪ ،‬اگاطچاِ ؾابظهابى خاْابًای‬ ‫ثْساقت اى ضا ٌَّظ ًگطاى ًٌٌسُ اػالم ًاٌاطزُ اؾات‪.‬یاًَؿایابى‬ ‫اکعٍز‪ ۶‬تٌْب ًبضی ًِ هیتَاًین اًدبم ثسّین‪ ،‬ایی اؾت ًِ ثِ کاٌاط‬ ‫زظ ؾَم ٍاًؿی (ثَؾتط) ًجبقین ٍ ؾطاؽ اکطازی ثطٍین ًِ ثبیاس زظ‬ ‫زٍم ٍاًؿی ضا زضیبکت ًٌٌس‪.‬ایی هترهم اپیسهیَلَغی ثیبى ًطز‪۶‬‬ ‫ؾبظهبى خْبًی ثْساقت هیگَیس اگط هیذاَاّایاس اظ ذاَزتابى‬ ‫هحبکظت ًٌیس‪ ،‬اظ ّوؿبیِتبى هحبکظت ًٌایاس‪ .‬اگاط ‪ ۳۴‬زضناس‬ ‫ضرباالجل بیوِّا برای ًسخًَِیسی‬ ‫الکترًٍیک تا ارر هاُ‬ ‫ذسهبت اضائِ هؿتوطی اؾت ًِ هؿتوطی ّاب اظ‬ ‫حساهل ‪ّ ۵۴۴‬عاض تَهبى ثب تَخِ ثِ ثُؼس ذابًاَاض‬ ‫چٌسهلَّب‪ ،‬تب حساًثط یی هیلیَى ٍ ‪ّ ۲۴۴‬اعاض‬ ‫تَهبى اضائِ هی قَز ایی هؿتوطی تب هجل اظ ؾابل‬ ‫‪ّ ۰۳۵ ،۲۰۴۴‬عاض تَهبى ثَز ًِ ایی ضهان ؾابل‬ ‫‪ ۲۰۴۴‬اکعایف پیسا ًطز‪.‬‬ ‫هستاجراى سال ‪ ۹۹‬هیتَاًٌذ برای دریافت ٍام‬ ‫اجارُ ثبتًام کٌٌذ‬ ‫ؾطٍیؽ ذاجاطی‪ -‬هاؼابٍى‬ ‫هؿٌی ٍ ؾبذتوبى ٍظیط ضاُ‬ ‫ٍ قْطؾبظی گلت‪ ۶‬زض پای‬ ‫ًبهِ ًگبضی ثب ًظبم ثابًاٌای‬ ‫اهٌبى ثجت ًبم ٍام ٍزیاؼاِ‬ ‫ثطای هؿتبخطاى ؾبل ‪ً ۵۵‬یع‬ ‫کااطاّاان قااس‪ .‬هااحااوااَز‬ ‫هحوَزظازُ اکعٍز‪ ۶‬ثطای ثجت ًبم هؿتبخطاى قف هبُ زٍم ؾبل‪ً ۵۵‬یع ثب‬ ‫ًظبم ثبًٌی ًبهًِگبضی قسُ ٍ اًٌَى اثْبم حَظُ ثبًٌی ثطعطف قاسُ‬ ‫اؾت‪ٍ.‬ی اکعٍز‪ ۶‬ثط ایی اؾبؼ زض پی ًبهًِگبضی ٍ زضذَاؾت اظ ًظابم‬ ‫ثبًٌی‪ ،‬اهٌبى ثجت ًبم هطاضزازّبی اخابضُ ؾابل ‪ً ۵۵‬ایاع زض ًاٌابض‬ ‫هطاضزازّبی اخبضُ ‪ ۲۰۴۴‬کطاّن اؾت‪.‬ثِ گلتِ هحوَزظازُ تب چٌس ضٍظ‬ ‫پیف‪ ،‬ؾبهبًِ ثجتًبم کوظ زضذَاؾتّبی هطثَط ثِ هطاضزازّبی اخبضُ‬ ‫ؾبل ‪ ۲۰۴۴‬ضا هیپصیطکت ًِ ایی هکٌل زض ضٍظّبی اذیط ضکاغ قاسُ‬ ‫اؾت‪.‬هؼبٍى ٍظیط ضاُ ٍ قْطؾبظی ثب ثیبى ایٌٌِ ؾوق اػتجبض ٍام ٍزیؼِ‬ ‫هؿٌی ‪ّ ۲۴‬عاض هیلیبضز اؾت‪ ،‬گلت‪ ۶‬هجلؾ اى زض تْطاى ‪ ۳۴‬هیلیَى زض‬ ‫ؾبیط ًالًکْط ‪ ٍ ۰۴‬ثویِ قْطّب ‪ ۱۱‬هیلیَى تَهبى اؾت‪ .‬پیف ثیٌای هاب‬ ‫ایی اؾت ًِ حساهل ثِ ثیف اظ ‪ ۱۴۴‬تب ‪ّ۳۴۴‬عاض ًلط ٍام ٍزیؼِ هؿٌی‬ ‫تؼلن گیطز‪.‬‬ ‫ٍی ثیبى ًطز‪ ۶‬ثیکتط هؿتبخطاى زض ؾبهبًِ ثجت ًبم ضا اًادابم زّاٌاس ٍ‬ ‫هساضى توسیس ٍ ًس ضّگیطی ضا ثِ ؾیؿتن ثبًٌی هؼطکی ًٌٌس‪ .‬اگاط‬ ‫ثتَاًین اظ ؾتبز هوبثلِ ثب ًطًٍب ههَثِ خسیس ثگیطین ظهابى ثاجات ًابم‬ ‫توسیس ذَاّس قس‪.‬‬ ‫خوؼیت ضا ٍاًؿیٌِ ًطزُ ثَزین‪ ،‬هیتَاًؿتیان هاثال اهاطیاٌاب ٍ‬ ‫اضٍپبی ؿطثی هسػی زظ ؾَم ٍاًؿی ثبقین‪ .‬حتی ثطای هحابکاظات‬ ‫ًبزض ثْساقت ٍ زضهبى ثبیس خبهؼِ ضا ٍاًؿیٌِ ًٌین‪.‬‬ ‫هلِ هَج پٌدن زض ثطذی اؾتبىّب اظ زٍض زیسُ هیقَز‬ ‫زض ّلتِ خبضی تؼساز قْطّبی هطهع ًطًٍبیی ثب اًسًی ًبّف ثاِ‬ ‫‪ ۳۴۲‬قْط ضؾیس‪ّ .‬وچٌیی ‪ ۲۲۴‬قْط ثب ٍضؼیت ًبضًدی ٍ ‪ ۳۱‬قاْاط‬ ‫ثب ٍضؼیت ظضز ًطًٍبیی زاضین‪ .‬ثب ایی حبل‪ ،‬ؾیس اثطاّین ضیایاؿای‪،‬‬ ‫ضییؽ خوَْضی زض خلؿِ اذیط ؾتبز هلی هوبثلِ ثب ًطًٍاب گالات‪۶‬‬ ‫گعاضـ ّبی زضیبکت قسُ ٍ هکبّسات ثٌاسُ ٍ ٍظیاط ثاْاساقات‬ ‫حبًی اظ اى اؾت ًِ ٍضؼیت قیَع ثیوبضی ًطًٍب ثِ ّیا ٍخاِ‬ ‫ذَه ًیؿت‪.‬یًَؿیبى‪ ،‬اؾتبز اپیسهیَلَغی زاًکگبُ ػلَم پاعقاٌای‬ ‫تْطاى زض هَضز ًبّکی قسى ضًٍس ثیوبضی زض ثطذی اؾتبىّب ثایابى‬ ‫ًطز‪ً ۶‬وی تَاًین ثطای ًل ًکَض ًؿرِ ٍاحس ثپیچیان‪ .‬زض خابیای‬ ‫هوٌی اؾت اظ ًظط ثیوبضی ًطًٍب زض قبذِ نؼَزی ٍ زض خابیای‬ ‫ًعٍلی ثبقین‪ .‬ذَقجرتبًِ ثط اؾبؼ گعاضـّب زض ًَاحی خاٌاَثای‬ ‫ًکَض اظ خولِ اؾتبىّبی ثَقْط‪ّ ،‬طهعگبى‪ ،‬ؾیؿتبى ٍ ثلَچؿتابى‪،‬‬ ‫ًطهبى ٍ ًَاض قوبلی اظ خولِ اضزثیل‪ ،‬هبظًسضاى‪ ،‬گیالى ٍ گلؿاتابى‬ ‫ٍ اؾتبى ّبی هن‪ ،‬تْطاى‪ ،‬ؾوٌبى ٍ تب حسٍزی یعز‪ ،‬اظ ًاظاط تاؼاساز‬ ‫ثؿتطی ّبی خسیس‪ ،‬هلِ ضا پکت ؾط گصاقتین ٍ زض هطحلِ گاصض اظ‬ ‫هَج پٌدن ّؿتین‪ ،‬اهب زض اؾتبىّبی ؿطه ٍ قوبل ؿاطه ًکاَض‪،‬‬ ‫هتاؾلبًِ ٌَّظ اهبضی اظ ًبّف ًویثیٌین‪.‬‬ ‫ثٌبثطایی‪ ،‬ثب ٍخَز اییًِ ضًٍس ثؿتطی ثیوبضاى ًطًٍب هثجت تب حاسی‬ ‫زض حبل ًعٍلی قسى اؾت‪ ،‬اهب ّوچٌبى ایی ضًٍس زض اؾتابى ّابیای‬ ‫هبًٌس اشضثبیدبى قطهی‪ ،‬اشضثبیدبى ؿطثی‪ ،‬چْبضهحبل ٍ ثرتیابضی‪،‬‬ ‫ذطاؾبى خٌَثی‪ ،‬ظًدبى‪ ،‬هعٍیی‪ً ،‬طزؾتبى‪ً ،‬طهبًکبُ‪ًْ ،‬گیلَیِ ٍ‬ ‫ثَیطاحوس‪ ،‬لطؾتبى‪ ،‬هطًعی ٍ ّوساى نؼَزی اؾت‪.‬‬ ‫ثسٍى قی ًوی تَاى اظ ضؾیسى ؾَیِ خسیس ًطًٍب ًِ ثاب ػاٌاَاى‬ ‫الهجسا اؾن گصاضی قسُ‪ ،‬چکن پَقی ًطز‪ٍ .‬یطٍؼّبی تٌلؿی ثاِ‬ ‫ضاحتی زض ًکَضّب گطزـ هیًٌٌس ٍ تٌْب ؾاس هاحاٌاوای ًاِ‬ ‫هی تَاًس خبهؼِ ضا اظ اًْب ههَى ًٌس‪ٍ ،‬اًؿیٌبؾیاَى گؿاتاطزُ ٍ‬ ‫ؾطٍیؽ ذجاطی ‪-‬‬ ‫هااؼاابٍى ثاایااوااِ ٍ‬ ‫ذسهبت ؾاالهات‬ ‫ؾاابظهاابى ثاایااوااِ‬ ‫ؾااالهاات ایااطاى‪،‬‬ ‫گلت‪ ۶‬اظ لاحابػ‬ ‫اهاابضی زض هاابُ‬ ‫حسٍز ‪ ۰۴۴‬هیلیبضز تَهبى تجبزل هبلای ثاب ثاراف ّابی‬ ‫ؾطپبیی نَضت هیگیطز ًِ ‪ ۰۰۴‬هیلیبضز تَهبى اى ثاِ‬ ‫نَضت الٌتطًٍیی هجبزلِ هیقَز ًِ زض ًل زض ثراف‬ ‫ؾطپبیی زضنس هَکویت هب ثؿیبض ثبالؾت‪.‬زًتاط هاْاسی‬ ‫ضضبیی گلت‪ ۶‬هب اظ ًظط اخطایی زض هیبًِ ضاُ تحون ًؿرِ‬ ‫ًَیؿی الٌتطًٍیی ّؿتین‪ .‬قبذم ًکَضی هب زض ًؿرِ‬ ‫ًَیؿی الٌتطًٍیی ّن اًٌَى حسٍز ‪ ۱۴‬زضناس اؾات‪.‬‬ ‫الجتِ ایی قبذم زض ثرف زٍلتی ٍ ؿیط زٍلاتای هاسضی‬ ‫هتلبٍت اؾت ثِ ًحَی ًِ زض ثرف ذهَنی ثِ عاَض‬ ‫هیبًگیی ‪ ۱۱‬زضنس ٍ زض ثرف زٍلتی ثِ عَض هیابًاگایای‬ ‫حسٍز ‪ ۱۴‬زضنس ایی اهسام اًدبم قسُ اؾت‪ٍ.‬ی اکاعٍز‪۶‬‬ ‫ثیف اظ ‪ ۵۴‬زضنس هطاًع اضائِ زٌّسُ ذسهت ثِ ًؿاراِ‬ ‫ًَیؿی الٌتطًٍیی زؾتطؾی زاضًس‪ .‬الجاتاِ اخاطای ایای‬ ‫عطح زض اؾتبى ّب هتلبٍت اؾت ثاِ عاَضی ثاطذای زض‬ ‫اخطای تب ‪ ۵۳‬زضنس ٍ ثطذای ًاواتاط اظ ‪ ۲۴‬زضناس‬ ‫پیکطکت زاقتِاًس‪.‬‬ ‫ٍی زض پبؾد ثِ ایی ؾَال ًِ ایب هکٌال ظیاطؾابذاتای‬ ‫ثطای ثطذی پعقٌبى زض هغتّب ٍ ثیوبضؾتبى ّاب ٍخاَز‬ ‫زاضز ًِ ًؿجت ثِ اخطای اى هوبًؼت هیًٌٌس‪ ،‬تهاطیا‬ ‫ًطز‪ ۶‬ایی هَضَع ػوستب ثِ ضطیت ًلَش ؾابظهابى ّابی‬ ‫ثیوِگط هطثَط هیقَز‪ .‬زض ًالًکْطی هثل تاْاطاى ًاِ‬ ‫ًوتط اظ ‪ ۲۴‬زضنس هغتّبی ذهَنی‪ ،‬عطف هطاض زاز‬ ‫ثیوِ ّب ّؿتٌس زؾتطؾی ًوتطی ٍخَز زاضز ٍلی زض ؾبیط‬ ‫قْطّبی ًکَض ًِ ثیف اظ ‪ ۵۴‬زضنس پعقاٌابى عاطف‬ ‫هطاض زاز ّؿتٌس ّوٌبضی ثْتط ٍ هغالاَه تاطی ٍخاَز‬ ‫زاقتِ ٍ اًدبم ًؿرِ ًَیؿی الاٌاتاطًٍایای زض زضناس‬ ‫ثؿیبضی اظ هغت ّب اًدبم هیقَز‪ً .‬وغِ ضاؼاق زیاگاط‬ ‫هطاًع زٍلتی ّؿتٌس ًِ ثِ ػلت ثحطاى ًطًٍب ًتَاًؿتاٌاس‬ ‫ظیطؾبذتّبی الظم ضا کطاّن ًٌٌس‪.‬‬ ‫پیکگیطی اؾت‪.‬یًَؿیبى زض ایی ظهیٌِ اظْبض ًطز‪ ۶‬ترویی ایای ًاِ‬ ‫ؾَیِ الهجسا چِ ظهبًی ٍاضز ًکَض هیقَز‪ ،‬زقَاض اؾات ٍ ایای‬ ‫هَضَع ثِ ضکتبضّبی ثویِ هطزم خْبى ٍ ضکتابضّابی هاب ٍ هایاعاى‬ ‫ٍاًؿیٌبؾیَى ًکَضّبی ّوؿبیِ ثؿتگای زاضز ًاِ هاتابؾالابًاِ‬ ‫ًکَضّبی ّوؿبیِ قطم ٍ ؿطه ٍ قوبل ًکَض هب‪ٍ ،‬اًؿیٌبؾیاَى‬ ‫هٌبؾجی ًساضًس ٍ ثٌبثطایی ٍضٍز ایی ًَع اظ ٍیاطٍؼ ًاطًٍاب ًایاع‬ ‫اختٌبه ًبپصیط اؾت‪.‬زض قطایظ کؼلی هْنتطیی هاَضاَع ضػابیات‬ ‫پطٍتٌل ّبی ثْساقتی ثِ عَض حاساًاثاطی ٍ ؾاطػات گاطکاتای‬ ‫ٍاًؿیٌبؾیَى ًطًٍب اؾت‪ .‬اگط ضػبیت پطٍتٌلّبی ثْاساقاتای اظ‬ ‫عطف خبهؼِ ثِ ثبالی ‪ ۴۴‬زضنس ًطؾس‪ٍ ،‬ضؼیت ثیوبضاى ؾطپبیی ٍ‬ ‫ثؿتطی زض ّلتِ پیف ضٍ هوٌی اؾت اظ قبذِ ًعٍلی ذبضج ٍ ضًٍس‬ ‫اکعایکی ثگیطز‪ .‬ایی یؼٌی هَج پٌدن ثب ٍخَز لاواؽ ًاطزى هلاِ‪،‬‬ ‫هوٌی اؾت اظ ًعٍلی قسى ًَتبُ اهسُ ٍ زض ّوبى اٍج ثِ ًاَؾابى‬ ‫ازاهِ ثسّس‪.‬اظ عطکی‪ٍ ،‬اضزات ثیکتط ٍاًؿی ًاطًٍاب ٍ تاَظیاغ ٍ‬ ‫تعضین ثیکتط ٍ ثِ هَهغ هیتَاًس زض ّلتِّب ٍ هبُّبی اتی اظ ثؿتطی‬ ‫ٍ کَت ثِ ػلت ًٍَیس ‪ ۲۵‬پیکگیطی هبثل تَخْی زاقاتاِ ثابقاس‪.‬‬ ‫ّطچٌس زض ضٍظّبیی ثِ ضًَضزّبی تعضین ضٍظاًاِ ثایاف اظ ‪۳۴۴‬‬ ‫ّعاض زظ ٍاًؿی هی ضؾین‪ ،‬اهب ایی هَضَع ًبهال ثِ ؾطػت گطکتی‬ ‫ٍاضزات ٍ ّوچٌیی تَظیغ هٌبؾت ٍ ؾطیغ ثؿتگی زاضز‪.‬‬ صفحه 4 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫* شنبه‬ ‫* ‪ 31‬شهریور‬ ‫* ‪ 2‬سپتامبر‬ ‫* ‪ 04‬محرم‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪3112 :‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫‪3211‬‬ ‫‪0103‬‬ ‫‪3221‬‬ ‫* صفحه ‪3‬‬ ‫چیی ّلی کَپتر هریخی سبخت‬ ‫‪‬‬ ‫فرهنگ ‪ ،‬هنر و فن اوری‬ ‫ؾطٍیؽ ذبطی‪-‬طبک ػىؿی وِ تنظُ هٌتکط قسُ‪ ،‬چیی‬ ‫ًوًَِ ٍلیِ یه ّلی وَپتط هطیری ض ترَؾرؼرِ ز زُ‬ ‫ؾا‪.‬بِ ًمل ظ ضٍیتطظ‪ ،‬طبک زػرنی ؾرنظهرنى ػرلرَم‬ ‫فضنیی چیی‪ ،‬یی وکَض ًوًَِ ٍلریرِ یره برنلرگرطز‬ ‫هیٌینتَضی بط ی فؼنلیاّنی ًظنضتی زض هاهَضیا ّرنی‬ ‫ایٌسُ هطید تَؾؼِ ز زُ ؾا‪.‬‬ ‫یی زضحنلی ؾا وِ چٌس هنُ لبرل یره ورنٍقرگرط‬ ‫ضبنتیه چیٌی ضٍی هطید فطٍز اهسُ ؾا‪ .‬طبک ػىؿی وِ زض ٍب ؾنیا هطوع هلی ػلَم فضرنی‬ ‫چیی هٌتکط قسُ‪ ،‬ظنّط ًوًَِ ٍلیِ ّلی وَپتط هطیری یی وکَض قبنّا ظینزی بِ ًبَؽ (ّلی وَپتط‬ ‫ًنؾن) ز ضز وِ ّن وٌَى زض هطید هکغَل فؼنلیا ؾا‪ .‬طبک طالػنت ؾنظهنى هصوَض ّلی وَپرترط‬ ‫چیٌی بع ضی بط ی فؼنلیاّنی وتکنفی بؼس زض هطید ؾا هن خعئینتی زض یی بنضُ ض ئِ ًکسُ ؾا‪.‬‬ ‫ّلی وَپتط هطیری چیٌی ًیع هنًٌس ًبَؽ ز ض ی ‪ ۷‬پطٍ ًِ بن زٍ تیغِ‪ ،‬یه حؿگط ٍ پنیِ زٍضبریری ٍ ‪۹‬‬ ‫پنیِ ظطیف ؾا‪ .‬هن پٌلّنی ذَضقیسی زض اى زیسُ ًویقَز‪ .‬چیی تدروریرن ز ضز ًرررؿرتریری‬ ‫هاهَضیا ؾطًکیی ز ض بِ هطید ض زض ‪ ۷۵۸۸‬هیالزی ًدنم زّس‪.‬‬ ‫غضرٍف ثیٌی ارترٍز زاًَ را درهبى کرد‬ ‫ؾطٍیؽ ذبطی‪ -‬هحممرنى ؾرَئریرؿری برن‬ ‫وکا غضطٍ بیٌی زض اظهنیکگنُ اى ض‬ ‫بط ی زضهنى اضتطٍظ ظ ًَ زض ‪ ۷‬فرطز خرَ ى‬ ‫ؾتفنزُ وطزًس‪ .‬بِ ًمل ظ تلگرط ‪ ،‬طربرک‬ ‫تحمیمی خسیس هیتَ ى غضطٍ بیرٌری ض‬ ‫بط ی زضهنى اضتطٍظ ظ ًَ ٍ ظ بریری برطزى‬ ‫زضز ؾتفنزُ وطز‪.‬‬ ‫هحممرنى ز ًکرگرنُ برنظل زض ؾرَئریرؽ‬ ‫غضطٍفی ظ بیٌی فطز هبتال برِ اضترطٍظ ض‬ ‫خس ٍ زض اظهنیکگنُ اى ض وکا وطزًرس‬ ‫تن قىل یه الیِ قبیِ پٌىیه قَز‪ .‬چٌیی الیِ ی ض هیتَ ى زض ظ ًَی فطز بِ ونض بطز‪.‬‬ ‫یی ضٍـ ًرؿا ضٍی هَـّن ٍ گَؾفٌس اظهنیف قس ٍ بؿینض هَفمیااهیع بَز‪.‬‬ ‫پؽ ظ اى ضٍـ هصوَض ضٍی یه هطز خَ ى ‪ ۸۹‬ؾنلِ ٍ یه ظى ۻ‪ ۸‬ؾنلِ ًیع اظهنیف قرس‪ّ .‬رط‬ ‫زٍی اًْن زچنض اضتطٍظ ظ ًَی قسیس بَزًس‪.‬‬ ‫زض پنّنی یی زٍ ًفط ؾترَ ىّنی ًنّونٌّگ ٍخَز ز قا وِ فکنض بیکتطی برِ غضرطٍ ّرنی‬ ‫ظ ًَ ٍ ضز هی وطز‪ .‬زض ًتیدِ غضطٍ ظ ًَ ظٍزتط ظ حس ًطهنل فرطؾرَزُ ٍ برِ اضترطٍظ هرٌردرط‬ ‫هیقسًس‪ .‬تٌْن زضهنى زض یی ٍضؼیا ز ضٍّنی ضس لتْنب ٍ خنیگعیی وطزى ظ ًَ ؾا‪.‬‬ ‫بِ ّطحنل غضطٍ ّنی خسیس زض بسى زٍ بیونض هصوَض لط ض گطفا ٍ ؾترَ ىّنی ًنّورنّرٌرگ‬ ‫زض یه ػول خط حی صالح قس‪ .‬یه ؾنل بؼس یی غضطٍ ّوچٌنى ؾنلن بَز ٍ بریرورنض ى ظ‬ ‫ونّف زضز ذبط ز زًس‪ّ .‬وچٌیی بِ گفتِ اًنى یی ػولینت ّیو ػَ ضض خنًبی قسیس ًس قا‪.‬‬ ‫کشف پرٍتئیٌی ثرای درهبى پَکی استخَاى‬ ‫ؾطٍیؽ ذبطی‪ -‬هحممنى ز ًکگنُ ورطًرل زض اهرطیرىرن‬ ‫زضینفتٌس یه پطٍتئیی ؾلَلی وِ ػولىرطز طربریرؼری اى‬ ‫ؾطوَب ؾترَ ىؾنظی ؾا‪ ،‬هیتَ ًس ّس خرسیرسی‬ ‫بط ی زضهنى پَوی ؾترَ ى بنقس‪.‬‬ ‫یی پطٍتئیی ‪SLITRK‬ۺ ًنم ز ضز ٍ زض ؾطح ؾلَلّرنی‬ ‫ؾتئَبالؾا ؾترَ ىؾنظ ینفا هیقَز‪ .‬هطنلؼنت حیَ ًی‬ ‫ًکنى هیزّس هَـ ّنیی وِ فنلس یی پطٍتئریری ّؿرترٌرس‪،‬‬ ‫بنفا ؾترَ ًی بیکتطی ز ضًس‪.‬‬ ‫هحممنى حتونل هیزٌّس زض صَضت هْنض یی پطٍتئیی ّرن‬ ‫بن اًتی بنزی ین ضٍـّنی زیگط‪ ،‬هیتَ ى ؾترَ ى ؾرنظی‬ ‫ض تمَیا وطز ٍ بط ی زضهنى پَوی ؾترَ ى یی پطٍتئیی‬ ‫ض ّس لط ض ز ز‪.‬‬ ‫اًْن بِ زًبنل پطٍتئییّنی زیگطی ّؿتٌس وِ زض ؾلَلّنی‬ ‫ؾتئَبالؾا ؾترَ ى ؾنظ فؼنل ّؿتٌس ترن برترَ ًرٌرس یری‬ ‫ػنضضِ قنیغ ض زضهنى وٌٌس‪.‬‬ ‫زض پَوی ؾترَ ى صطالحن ؾترررَ ى ّرن هرترررلرررل‬ ‫هیقًَس‪ .‬ؾنذتنض هیىطٍؾىَپی ؾترَ ىّن برِ صرَضت‬ ‫الًِ ظًبَضی ؾا‪ .‬هٌنفص ٍ ذنًِّنی ؾترَ ى پَن بؿینض‬ ‫بعضگتط ظ ؾترَ ى ؾنلن ؾا‪ .‬زض یی حنلا ؾترَ ىّرن‬ ‫بِ تسضیح خطم ٍ تط ون ذَز ض ظ زؾا هیزٌّس ٍ بؿیرنض‬ ‫حؿنؼ ٍ قىٌٌسُ هیقًَس‪ .‬ؾتررَ ى ّرن ظ فریربرطّرنی‬ ‫والغى ٍ هَ ز هؼسًی تکىیل قسُ ًس‪.‬‬ ‫کبٍشگر ًبسب از هریخ ًوًَِ ثرداری کرد‬ ‫تلَیسیَى ثرًذ اهبزٍى در راُ ثبزار‬ ‫‪‬‬ ‫ؾطٍیؽ ذبطی‪ -‬قرطورا اهرنظٍى لدرس ز ضز‬ ‫تلَیعیًَی بن بطًس ذَز ض تن وتبط وِ فدل ذطیرس‬ ‫تؼطیالت ؾا‪ ،‬زض اهطیىن ضٍ ًِ بنظ ض وٌس‪.‬‬ ‫یی پطٍغُ زٍ ؾنل زض زؾا طط حی بَزُ ٍ هٌرنبرغ‬ ‫اگنُ ػالم وطزًس تریرن ّرنیری قرنهرل اهرنظٍى‬ ‫زیَ یؿع ٍ ‪Lab‬ۻ‪ ۶۷‬زض طط حی یی ترلرَیرعیرَى‬ ‫ًمف ز قتِ ًس‪ .‬لط ض ؾا یی تلَیعیًَْن ترَؾر‬ ‫قطوتْنی زیگطی قنهل ‪TCL‬تَلیرس قرًَرس ٍ‬ ‫هدْع بِ زؾتینض صَتی لىؿن ذَ ٌّس بَز‪.‬‬ ‫بط ؾنؼ گع ضـ ضٍیتطظ‪ ،‬اهرنظٍى ٍ ذرط ؾرنل‬ ‫گصقتِ تلَیعیَى ‪AmazonBasics‬ض زض ٌّس ػطضِ وطز وِ زض زٍ ًس ظُ ۺۺ یرٌرو ٍ ‪۵‬ۺ یرٌرو‬ ‫بَزًس‪ .‬هسلْنی تلَیعیًَی وِ لط ض ؾا بِ بنظ ض اهطیىن ػطضِ قًَس بیی ۺۺ تن ‪۵‬ۼ یٌو ذَ ٌّس بَز برن‬ ‫یی حنل بنیس هٌتظط طالػنت بیکتطی بَز ٍ زیس این یی زؾتگنّْن ّن هنًٌس تلَیعیًَْنی ػطضرِ قرسُ‬ ‫زض ٌّس هسلْنی ضظ ى لیوا ّؿتٌس‪.‬‬ ‫ًوبیشگبُ »ریٌَتکس ‪« ۰۲۰۲‬اثبى اهسبل ثرگسار هیشَد‬ ‫ؾطٍیؽ ذبطی‪ -‬ؾتنًس ض اشضبنیدنى قرطلری ظ برطگرع ضی‬ ‫ًْویی ًونیکگنُ ًَاٍضی ٍ فٌنٍضی ضبغ ضقیسی ضیٌرَترىرؽ‬ ‫‪ ۷۵۷۶‬ظ ۼ‪ ۶‬تن ‪ ۷۶‬ابنى هؿنل زض تبطیع ذبط ز ز‪.‬‬ ‫هحوسضضن پَضهحوسی زض خلؿِ ّیات خط یی هٌطمِ ٍیرػُ‬ ‫ػلن ٍ فٌنٍضی اشضبنیدنىقطلی‪ ،‬ظْنض ز قا‪ :‬ذَقبرررترنًرِ‬ ‫ًونیکگنُ ضبغ ضقیسی زض زٍضُ ّنی ذیط ظ حرنلرا صرط‬ ‫ًونیکگنّی ذنضج قسُ ٍ بِ بؿترطی برط ی تردرنضی ؾرنظی‬ ‫فٌنٍضی ٍ فطٍـ هحدَالت ز ًف بٌینى تبسیل قسُ ؾا‪.‬‬ ‫ٍی بن قنضُ بِ لس هنتی ًظیط یدنز فیبنظ ض ٍ ولیٌیه صٌؼا‬ ‫وِ ظ زؾتنٍضزّنی ًونیکگنُ ضبغ ضقیسی ؾا‪ ،‬گفا‪ :‬یی ًونیکگنُ بِ قٌنؾٌنهِ ػلوی ؾتنى تبسیرل قرسُ ٍ‬ ‫ّوِ زؾتگنُ ّن بنیس بط ی تس ٍم ٍ تمَیا اى ووه وٌٌس‪ .‬ؾتنًس ض اشضبنیدنىقطلی زض برررف زیرگرطی ظ‬ ‫ؾرٌنى ذَز بن بینى یٌىِ تبسیل ز ًف بِ فٌنٍضی یىی ظ بعضگتطیی هکىالت خنهؼِ ؾا‪ ،‬فعٍز‪ :‬ض ّبرطزّرنی‬ ‫هن زض حَظُّنی ػلن ٍ فٌنٍضی بنیس بِ ؾوا ًینظّنی خنهؼِ بطٍز ٍ ّط ّعیٌِ ی زض یری ظهریرٌرِ برِ هرٌرعرلرِ‬ ‫ؾطهنیِگص ضی بط ی ایٌسُ ؾا‪.‬‬ ‫ٍی بن تاویس بط یٌىِ ًبنیس بِ زًبنل ؾَز ظٍزٌّگنم زض یی حَظُ بنقین‪ ،‬ینزاٍض قس‪ :‬هطٍظ چطخ لتدنز وکرَض‬ ‫بِ بطوا فٌنٍضی هیچطذس ٍ گط تَؾؼِ لتدنز ز ًف بٌینى ٍ فٌنٍضیهحَض خعٍ ٍلَیاّرنی وکرَض ًربرَز‬ ‫هکىالت ظینزی زض ػطصِ لتدنزی بِ ٍخَز هیاهس‪.‬‬ ‫پَضهحوسی بن بینى یٌىِ ؾتفنزُ ظ فٌنٍضی زض ّوِ ػطصِّن ض ّگکنؾا‪ ،‬بینى ز قا‪ّ :‬رورِ زؾرترگرنُ ّرن ٍ‬ ‫هتَلینى ز ضُ هَض خنهؼِ ض بنیس بِ فضنی ًَاٍضی ٍ فٌنٍضی ؾَق زّین ٍ بن ؾتفنزُ ظ ظطفیاّنی یی حَظُ‪،‬‬ ‫هَ ًغ ض ضفغ وٌین‪.‬‬ ‫تَلیذ لجبس َّشوٌذ ثب فٌبٍری ًبًَ ثرای ًظبرت ثر عولکرد قلت‬ ‫ؾطٍیؽ ذبطی‪ -‬هحممرنى ز ًکرگرنُ ض یرؽ برن‬ ‫ؾتفنزُ ظ لین ضؾنًنی ًنًَتیَب وطبی هَفک بِ‬ ‫ؾنذا لبنؼ ّنی َّقوٌسی قسُ ًس وِ بِ طرَض‬ ‫هؿتوط بط ضطبنى للر بیونض ًظنضت ز ضز ٍ ًرَ ض‬ ‫للر )‪(EKG‬هیگریرطز‪ .‬یری لربرنؼ ورنهرال‬ ‫ًؼطن پصیط‪ ،‬ض حا‪ ،‬ؾبه ٍ لرنبرل قرؿرترکرَ‬ ‫ؾا‪ .‬بِ ًمل ظ پنیگرنُ ذربرطی ؾرنیرٌرؽ‪ ،‬زض‬ ‫فٌنٍضی ّنی پیکطفترِ هرطٍظی هرؼرورَال برط ی‬ ‫ًظنضت هؿتوط ػالئوی هنًٌس ضطبنى للر‪ ،‬زهرنی‬ ‫بسى ین گلَوع ذَى‪ ،‬ظ ؾنػا َّقوٌس ین هوبٌس‬ ‫ین ووطبٌسّنیی ؾتفنزُ هیقَز وِ گنّی ونضبرط‬ ‫ض زض حیی ؾتفنزُ بن هکىل هَ خِ هیوٌٌس‪.‬‬ ‫هحممنى ز ًکگنُ ض یؽ بن ّس تَؾرؼرِ لربرنؼ‬ ‫َّقوٌس بن ونضبطز پعقىری یرسُ ی ًرَ ض ئرِ‬ ‫وطزًس ٍ بن ؾتفنزُ ظ ضقرترِ ّرنیری ظ خرٌرؽ‬ ‫ًنًَتیَب وطبی‪ ،‬لبنؼ ّنی َّقوٌسی طرط حری‬ ‫وطزًس وِ ظنّط اى زلیمن هکنبِ پَقرنن ػرنزی‬ ‫ؾا‪ .‬زض ٍ لغ ضقتِ ّنی ضؾنًنی ًنًَتیَب زلیمرن‬ ‫هکنبِ ضقتِّنی هؼوَلی ًد زض تَلیس یی پرنضچرِ‬ ‫َّقوٌس ؾتفنزُ قسُ ًس‪.‬‬ ‫بن ؾتفنزُ ظ یی لبنؼ َّقوٌس هیتَ ى بِ طرَض‬ ‫هؿتوط بط ضطبنى للر ًظنضت ز قا ٍ ًَ ض للرر‬ ‫افتتبح ًخستیی اهَزشگبُ صٌعت چبح در تجریس‬ ‫ؾررطٍیررؽ ذرربررطی‪-‬‬ ‫ّرروررعهررنى بررن ‪۶۶‬‬ ‫قرررْرررطیرررَض‪ ،‬ضٍظ‬ ‫گط هیس قا صٌرؼرا‬ ‫چررن ‪ً ،‬رررررؿررترریرری‬ ‫اهَظقگنُ صرٌرؼرا‬ ‫چن بط ی ٍلیی برنض‬ ‫زض تبطیع فتتنح قس‪.‬‬ ‫ؾیسلنؾن ًنظوی‪ ،‬هسیط ول فطٌّگ ٍ ضقنز ؾالهی اشضبنیدنى قطلی‪،‬‬ ‫زض اییی گط هیس قا ضٍظ هلی صٌؼا چن ٍ گکرنیرف ًرررؿرتریری‬ ‫اهَظقگنُ صٌؼا چن اشضبنیدنى قطلی‪ ،‬ضوی تبطیه ضٍظ صٌؼرا‬ ‫چن بِ تونم زؾا ًسضونض ى ٍ پیکىؿَتنى یی صٌرؼرا زض ؾرترنى‬ ‫گفا‪ :‬هیسٍ ضین صٌؼا چن وِ ًَػی پیف ض ى خطینى فطٌّرگ زض‬ ‫ؾتنى ؾا ضٍظ بِ ضٍظ تَ ًوٌستط قَز‪ٍ .‬ی فعٍز‪ :‬فؼنلیا چنپرنًِ ّرن‬ ‫یدنب هی وطز وِ یی تفنق ؾنل ّن لبل ظ یی هی فرترنز‪ ،‬چرط ورِ‬ ‫تَؾؼِ صٌؼا ٍ تىٌَلَغی زض زًین اًمسض ضٍ بِ پیرکرطفرا ؾرا ورِ‬ ‫ضٍـ ّنی ؾٌتی ٍ ؾتنز قنگطزی خَ ب گَی ًینظ ضٍظ خنهؼِ ًیؿا‪.‬‬ ‫ًنظوی ز هِ ز ز‪ :‬زضؾا ؾا وِ هىنى یی حس ظ تَؾؼِ زض لرسیرن‬ ‫الینم هىنى پصیط ًبَز؛ هن زض یی قط ی خنهؼِ‪ ،‬گط هط وعی ًربرنقرس‬ ‫وِ هْنضت ظ یی وٌس ظ تونم حَظُ ّنی فطٌّگ ٍ ٌّط ػمر ذَ ّریرن‬ ‫هنًس‪ٍ .‬ی فعٍز‪ٍ :‬لی ٍلتی فضنی اهَظقی بنقس ٍ فرطز برؼرس ظ طری‬ ‫زٍضُ ّنیی هسضن الظم ض بگیطز‪ ،‬زض ّط خنی زًین هی تَ ًس بط ؾرنؼ‬ ‫ّونى هسضن ض ئِ ذسهنت وٌس‪ .‬هن زض حنل حنضط گط برَ ّریرن زض‬ ‫صٌؼا چن فطزی ض بِ ونض بگیطین ػالٍُ بط یی وِ بنیس ظ ؾتنز فطز‬ ‫هَضز ًظط بپطؾین بنیس هستی ًیع ٍی ض بِ ونض بگیطین تن ظ تَ ًنیری ٍی‬ ‫هطوئی بنقین‪.‬‬ ‫)‪(EKG‬گطفا‪ .‬ونضبطز یی لبنؼ بریرکرترط زض‬ ‫بیونض ى هبتال بِ ًنض حتی للبی ػطٍلی ؾا‪.‬‬ ‫یی لین ضؾنًن ونهال ؾبه‪ ،‬ض حرا ٍ لرنبرل‬ ‫قؿتکَ ّؿتٌس ٍ بِ ّیو ٍخِ ًؿبا بِ پرَقرنن‬ ‫ػنزی‪ ،‬حؽ هتفنٍتی بِ بیونض ًویزٌّس‪.‬‬ ‫ؾطٍیؽ ذبطی‪ -‬زٍهیی تالـ ونٍقگط ؾتمنهرا برط ی‬ ‫خوغ اٍضی ًوًَِ هَفمیا اهیع بَزُ ؾا‪ .‬ونٍقگط بط ی‬ ‫تنییس ػولینت ػىؽ ّنیی بِ ظهیی ضؾنل وطز‪.‬‬ ‫بِ ًمل ظ بیعیٌؽ یٌؿنیسض‪ ،‬ونٍقگط ؾتمنها ًنؾن پؽ ظ‬ ‫حفط ؾَض ذی زض هٌطمِ ‪Jezero Crater‬هطید ظ اى‬ ‫ذنن اى ًوًَِ بطز ضی وطز‪.‬‬ ‫ونٍقگط بط ی تاییس ًوًَِ بطز ضی‪ ،‬تدنٍیطی ظ ػولریرنت‬ ‫بط ی همط وٌتطل زض ظهیی فطؾتنز وِ ًکنى هیز ز ًرؿتیری‬ ‫لَلِ خوغ اٍضی ًوًَِ اى پط قسُ ؾا‪.‬‬ ‫ًنؾن هیسٍ ض ؾا زض ایٌسُ ًیع ًوًَِ ّرنی بریرکرترطی ظ‬ ‫ذنن ؾینضن خوغ اٍضی وٌس ظیط یی ورنٍقرگرط ‪۹۸‬‬ ‫لَلِ خوغ اٍضی ًوًَِ ّوط ُ ذَز ز ضز‪.‬‬ ‫هحممنى هؼتمسًس گط بِ ًوًَِ ی ظ ؾٌگ ٍ ذنن هٌطمرِ‬ ‫‪Jezero Crater‬هطید زؾا ینبٌس‪ ،‬حتورنال برترَ ًرٌرس‬ ‫ًرؿتیی ًکنًِّنی لسضتوٌس ظ حینت بنؾتنًی زض ؾیرنضُ ض‬ ‫قٌنؾنیی وٌٌس‪ .‬ظیط حرسٍز ۺ‪ ۸.‬هریرلریرنضز ؾرنل لربرل‬ ‫ضٍزذنًِ ی زض یی هٌطمِ خطینى ز قتِ ٍ هرورلرَ ظ اب‬ ‫بَزُ ؾا‪.‬‬ ‫لبتِ یی ًرؿتیی بنضی ًبَز وِ ؾتمنها ؾرؼری ورطز ظ‬ ‫ؾینضُ ًوًَِ بطز ضی وٌس‪ .‬هنُ گرصقرترِ یری ورنٍقرگرط‬ ‫حفطُ ی زض هٌطمِ ی زیگط حفط وطز هن لَلِ خوغ اٍضی‬ ‫ًوًَِ ذنلی هنًس‪ .‬پؽ ظ اى هحممنى ٍ هٌْسؾنى ًنؾرن برِ‬ ‫یی ًتیدِ ضؾیسًس ؾٌگ حفنضی قسُ بِ ٍؾیلِ ونٍقرگرط‬ ‫بِ پَزضی ًطم تبسیل قسُ ظیط بؿینض ضؼیف بَزُ ؾا‪.‬‬ ‫ؾررطٍیررؽ ذرربررطی‪-‬‬ ‫هسیطول تربرلریرغرنت‬ ‫ؾالهی اشضبنیردرنى‬ ‫قطلی گفا‪ّ :‬فتویی‬ ‫وٌگطُ هرلری قرؼرط‬ ‫ضبؼریری زض تربرطیرع‬ ‫بطگع ض هیقَز‪.‬‬ ‫حدا الؾالم حؿی‬ ‫قؼبنًی زض هط ؾن ضًٍونیی ظ پَؾتط فط ذَ ى ّفتویی وٌگطُ هلی قؼرط‬ ‫ضبؼیی وِ بن حضَض حدا الؾالم ٍ لوؿلویی ال ّنقن ًونیٌسُ ٍلری‬ ‫فمیِ زض ؾتنى بطگع ض قس‪ ،‬ظْن وطز‪ :‬قنػط ى بط ی قرطورا زض یری‬ ‫خکٌَ ضُ هیتَ ًٌس ارنض تطوی ٍ فنضؾی ذَز ض بِ زبیطذنًِ ّرفرتروریری‬ ‫وٌگطُ هلی قؼط ضبؼیی ٍ لغ زض هحل ز ضُ ول تبلیغنت ؾالهی ؾترنى‬ ‫زض هیس ى ز ًکؿط ی تبطیع ضؾنل وٌٌس‪.‬‬ ‫ٍی بن بینى ییوِ قنػط ى هیتَ ًٌس حس لل زٍ ٍ حس وثط چْرنض ررط ظ‬ ‫ذَز بِ زبیطذنًِ ضؾنل وٌٌس‪ ،‬ز هِ ز ز‪ :‬یی وٌگطُ تَؾ تربرلریرغرنت‬ ‫ؾالهی اشضبنیدنى قطلی ٍ بن ّوىنضی گطٍُ فطٌّگی هصّبی ایریرٌرِ‬ ‫بطگع ض هیقَز‪ٍ .‬ی بن قنضُ بِ ییوِ هْلا ضؾنل ارنض بِ یی وٌگرطُ‬ ‫تن ‪ ۸۶‬قْطیَضهنُ ؾا‪ ،‬فعٍز‪ :‬ذتتنهیِ وٌگطُ زض قْط بٌنب بطگرع ض ٍ‬ ‫بِ هٌتربنى اى خَ یع ًفیؿی ّس هیقَز‪.‬‬ ‫حدا الؾالم قؼبنًی بن تنویس بط ّویا هَضَع ضبؼیری زض قرىرل‬ ‫گیطی َّیا یط ى ؾالهی‪ ،‬ز هِ ز ز‪ :‬هؿنل بٌرن برط یری ؾرا ورِ‬ ‫ّفتویی وٌگطُ قؼط هلی ضبؼیی بِ ؾوا هَضَػنت هْن فطٌّرگری ٍ‬ ‫ختونػی ضٍظ ؾَق ز زُ قَز‪.‬‬ ‫ولیبط هکنضوا وطزًس ٍ ورترنبرفرطٍقری ّرنی‬ ‫قنیؿتِ ظ تبطیع ‪ ،‬برنًرگ ورترنب ظ تربرطیرع ٍ‬ ‫وتنبفطٍقی پػٍّف ظ هطًس بِ تطتیر بیکترطیری‬ ‫فطٍـ ض ز قتِ ًس‪.‬‬ ‫زض طَل هست بطگع ضی ططح تنبؿتنًِ وتنب زض‬ ‫ؾتنى بیرؿرا ٍ ؾرِ ّرع ض ٍ صرس ٍ چرْرنض‬ ‫ًؿرِ وتنب بِ ضظـ یه هیلریرنضز ٍ پرنًدرس‬ ‫هیلیَى تَهنى فطٍذتِ قس ‪.‬‬ ‫زض یی ططح ػاللِهٌس ى وتنبّنی ػرورَهری‪،‬‬ ‫وَزن ٍ ًَخَ ى ٍ وتنبّنی ز ًکگنّی ض برن‬ ‫‪ ۷۵‬زضصس ترفیف ظ وتنبفطٍقی ّرنی ػضرَ‬ ‫ططح ذطیس ضی وطزًس‪.‬‬ ‫گفتٌی ؾا قف زضصس ظ ول ورترنبرفرطٍقری‬ ‫ّنی وکَض بِ اشضبنیدنى قطلی ذتدنل ز ضز‬ ‫ٍ زض ططح تنبؿتنًِ وتنب ‪ً ۶۹۵۵‬یع پٌرح زضصرس‬ ‫فطٍـ ول وکَض بِ یی ؾتنى ذتدنل یرنفرترِ‬ ‫ؾا‪.‬‬ ‫»رای «ثْتریی فیلن جشٌَارُ کَدک ٍ ًَجَاى »دیَرسیٌِ «ارٍگَئِ شذ‬ ‫ؾررطٍیررؽ ذرربررطی‪-‬فرریررلررن وررَتررنُ ضای بررِ‬ ‫ونضگطز ًی ؾپیسُ بطًدی بطًسُ خنیعُ بْترطیری‬ ‫فیلن وَتنُ ز ؾتنًی ؾی هیری زٍضُ خکرٌرَ ضُ‬ ‫بیی لوللی فیلن وَزن ٍ ًَخَ ى زیَضؾیٌِ زض‬ ‫کتِ کجبثی شوبل‬ ‫*الٌبزاشراقی‬ ‫هَاد الزم‪:‬‬ ‫گَقا چطخ وطزُ ‪۵۵‬ۺ گطم‪ ،‬پینظ ضًسُ قرسُ ٍ اب‬ ‫گطفتِ ‪ ۸‬لنقک غص ذَضی‪ ،‬گَخِ فطًگی ‪ ۹‬ػسز‪ ،‬ضب‬ ‫گَخِ فطًگی ‪ ۷‬لنقک غص ذَضی‪ ،‬تطذَى ‪ ۶‬لنقک غص‬ ‫ذَضی‪ ،‬ظًدبیل ٍ ؾونق بِ همس ض الظم‪ً ،‬وه ٍ فلرفرل‬ ‫بِ همس ض الظم‬ ‫طرز تْیِ‪:‬‬ ‫بتس پینظ‪ ،‬ظًدبیل‪ً ،‬وه ٍ فلفل ض بِ گَقا فعٍزُ ٍ‬ ‫ذَب ٍضظ هی زّین‪ .‬ؾپؽ گَقا ض زض هنّری ترنبرِ‬ ‫پْی وطزُ ٍ گَخِ فطًگی ّنی حلمِ قسُ ض ضٍی اى‬ ‫هی چیٌین‪ .‬زض ظط زیگطی ضٍغی ضیرررترِ ٍ ضب‬ ‫گَخِ فطًگی ض زض اى تفا هی زّین‪ .‬بؼس ترطذرَى‪،‬‬ ‫ًوه ٍ فلفل ض ّوط ُ ووی اب بِ ضب ضرنفرِ هری‬ ‫وٌین‪ٍ .‬لتی هنیِ بدَـ اهس ضٍی گَقا ضیرررترِ ٍ‬ ‫ضٍی حط ضت هی گص ضین‪ .‬همس ضی ؾونق ضٍی گَخِ‬ ‫فطًگی ّن پنقیسُ ٍ زض هنّی ترنبرِ ض هری گرص ضیرن‪.‬‬ ‫حط ضت ض ون هی وٌین تن اب ؾؽ ورن ورن برررنض‬ ‫قسُ ٍ بِ ضٍغی بیفتس‪ .‬بؼس ظ یی وبنب ض برِ ًرس ظُ‬ ‫ّنی زلرَ ُ تىِ تىِ وطزُ ٍ زض ظط هَضز ًظط هری‬ ‫گص ضین‪ .‬وبنب ض بن فلفل ؾبع ٍ حلمِ ّنی لیوَ ترطـ‬ ‫تعییی وطزُ ٍ ّوط ُ وتِ ؾطٍ هی وٌین‪.‬‬ ‫سریبل اًیویشٌی‬ ‫»خبًَادُ کرٍدّب «در راُ است‬ ‫ّفتویی کٌگرُ هلی شعر ارثعیی در تجریس‬ ‫ثرگسار هیشَد‬ ‫ٍاریس ثیش از دٍ هیلیبرد ٍ ّفتصذ هیلیَى ریبل اعتجبر هصرفی استبى در طرح تبثستبًِ کتبه ‪ ۲0۲۲‬ثِ حسبه کتبثفرٍشیّب‬ ‫ؾطٍیؽ ذبطی‪ -‬زٍ هیلینضز ٍ ۻ۽ۼ هیلیَى ضیرنل‬ ‫ػتبنض هدطفی اشضبنیدنىقطلی زض تنبؿتنًِ وتنب‬ ‫‪ ۶۹۵۵‬بِ حؿنب ‪۶‬ۻ ٍ حس وتنبفطٍقی زض ؾترنى‬ ‫ٍ ضیع قس‪ .‬گفتٌی ؾا یی زٍضُ ظ ططح تَظیغ‬ ‫ینض ًِ وتنب ظ ططیک وتنبفطٍقی ّرن برن ػرٌرَ ى‬ ‫تنبؿتنًِ وتنب ‪ ۶۹۵۵‬ظ ًْن تن پنًعزّن هرطز زهرنُ‬ ‫خنضی زض وتنبفطٍقی ّنی ػضَ ططح زض ؾط ؾط‬ ‫وکَض خط قس ٍ ‪۶‬ۻ وتنبفطٍقی ظ ؾتنى ًریرع‬ ‫زض یی ططح هکنضوا وطزًس‪.‬‬ ‫زض یی زٍضُ ۼ‪ ۸‬وتنبفطٍقی ظ تربرطیرع ٍ ‪۷۹‬‬ ‫وتنبفطٍقی ظ قْطؾتنًْنی هلىنى‪ ،‬ػدر قریرط‪،‬‬ ‫هط غِ‪ ،‬بٌنب‪ ،‬چنض ٍیرورنق‪ّ ،‬کرترطٍز‪ ،‬ؾرىرَ‪،‬‬ ‫قبؿتط‪ ،‬هینًِ‪ ،‬هطًس‪ ،‬بؿتنى ابنز‪ ،‬خرلرفرن‪ّ ،‬رط ٍ‬ ‫سراشپس‬ ‫ضٍگَئِ قس‪.‬‬ ‫خکٌَ ضُ هؼتبط بیی لوللری فریرلرن ورَزن ٍ‬ ‫ًَخَ ى زیَضؾیٌِ فْطؾا بطًسگنى ؾری هریری‬ ‫زٍضُ یی خکٌَ ضُ ض ضؾون ػالم وطز ٍ فیرلرن‬ ‫وَتنُ ضای ظ یط ى بِ ورنضگرطز ًری ؾرپریرسُ‬ ‫بطًدی خنیعُ بْتطیی فیلن وَتنُ ز ؾتنًی زٍضُ‬ ‫ؾی م یی خکرٌرَ ضُ ض وؿرر ورطز‪ .‬یری‬ ‫خکٌَ ضُ ظ ۻ‪ ۷‬هطز ز تن ۺ قرْرطیرَض (ۼ‪-۶‬ۼ‪۷‬‬ ‫ٍت هیالزی) زض ضٍگَئِ بطگع ض قس‪.‬‬ ‫خکٌَ ضُ بیی لوللی فیلن ورَزن ٍ ًرَخرَ ى‬ ‫«زیَضؾیٌرِ ‪(Festival Internacional‬‬ ‫‪De Cine Para Niños Y Jóvenes‬‬ ‫) ‪Divercine‬ضٍیس زی بیی لوللی ؾا ورِ‬ ‫ّط ؾنل زض ضٍظّنی پنیرنًری هرطز ز ٍ ٍ یرل‬ ‫قْطیَض بن هَضَع وَزن ٍ ًَخَ ى زض قْرط‬ ‫هًَتِ ٍیرسئرَ زض وکرَض ضٍگرَئرِ برطگرع ض‬ ‫هیقَز‪.‬‬ ‫یی خکٌَ ضُ بن ّس ًونیف تنظُترطیری اررنض‬ ‫بطخؿتِ ؾیٌونیی زض حَظُ وَزن ٍ ًرَخرَ ى‬ ‫بطگع ض هی قَز‪ .‬خکٌَ ضُ بیی لوللی زیَضؾیٌرِ‬ ‫‪ّ ،‬وچٌیی‪ ،‬بن بطگع ضی برفّنی هتٌَع خٌبری‬ ‫زض طَل هست برطگرع ضی خکرٌرَ ضُ ترَظیرغ‬ ‫وٌٌسگنى فیلن ض بط ی ذطیس حمَق ًرورنیرف‬ ‫ارنض وَزن ٍ ًَخَ ى تطغیر هیوٌس‪.‬‬ ‫ؾطٍیؽ ذبطی‪ -‬یه ؾطینل ۻ لؿوتی بن لرتربرنؼ ظ‬ ‫ًیویکی ذنًَ زُ وطٍزّن بن ؾَغُ یىدنًکیی قسى یری‬ ‫گطٍٍُ زُ غنضًکیی بِ ظٍزی ظ تلَیعیَىّنی یٌتطًتری‬ ‫پرف هی قَز‪ .‬ذنًَ زُ پیرکرنترنضیررری ٍ هرحربرَب‬ ‫وطٍزّن هنخط خَیی ّنی ذرَز ض زض یره ؾرطیرنل‬ ‫ًیویکٌی پی هیگیطًس‪.‬‬ ‫ؾطینل ذنًَ زُ وطٍزّن‪ :‬زضذا ذرنًرَ زگری ‪(The‬‬ ‫)‪Croods: Family Tree‬وِ بن لْنم ظ پَینًونیی‬ ‫ذنًَ زُ وطٍزّن‪ :‬ػدط خسیس هحردرَل ؾرنل ‪۷۵۷۵‬‬ ‫ؾتَزیَی زضین ٍضوؽ وِ لؿوا زٍم ظ ًیروریرکری‬ ‫هَفک ذنًَ زُ وطٍزّن )‪(The Croods‬بَز‪ ،‬ؾنذترِ‬ ‫قسُ ‪ ۷۸‬ؾپتنهبط (‪ ۶‬هْط ‪ )۶۹۵۵‬برط ی ٍلریری برنض ظ‬ ‫تلَیعیَى ّنی یٌتطًتی َّلَ ٍ پیىنن پرف هیقرَز؛‬ ‫یی ؾطینل هنخط ّنی زٍ ذنًَ زُ وطٍز ٍ برترطهری ض‬ ‫زًبنل هی وٌس وِ زض فیلن ػدط خسیرس ضلرنبرا اًرْرن‬ ‫تبسیل بِ زٍؾتی قس ٍ حنال ینز هیگیطًس چرطرَض برط‬ ‫تفنٍتّنیکنى غلبِ وطزُ ٍ زض یه هعضػِ ورٌرنض ّرن‬ ‫ظًسگی وٌٌس‪.‬‬ ‫شْرام ًبظری ثرای حسیی‬ ‫علیسادُ اٍاز خَاًذ‬ ‫ؾطٍیؽ ذبطی‪ -‬ذَ ًٌسُ قٌنذتِ قسُ هَؾیمی یط ًری‬ ‫بِ هٌنؾبا ؾنلطٍظ تَلس حؿیی ػلیع زُ اٍ ظ ذَ ًرس ترن‬ ‫قوغ ‪۵‬ۼ ؾنلگی اٌّگؿنظ ٍ ًرَ ظًرسُ پریرکرىرؿرَت‬ ‫وکَضهنى زض ؾنیِ یی زٍؾتی طَالًی ذنهَـ قَز‪.‬‬ ‫بِ ًمل ظ هَض ضؾنًِ ی بطًنهِ‪ ،‬قَ لیِ اٍ ظ یرط ى برِ‬ ‫هٌنؾبا ؾنلطٍظ تَلس ؾتنز حؿیی ػلیع زُ اٍ ظ ذَ ًرس‬ ‫تن قوغ ‪۵‬ۼ ؾنلگی اٌّگؿنظ ٍ ًَ ظًسُ پریرکرىرؿرَت‬ ‫وکَضهنى زض ؾنیِ یی زٍؾتی طَالًی ٍ پطبنض ذنهَـ‬ ‫قَز‪.‬قْط م ًنظطی وِ تٌْن هْونى خکی تَلس وَچه‬ ‫حؿیی ػلیع زُ بَز‪ ،‬بط ی ضفیک زیطیٌف اٍ ظ ذَ ًرس ٍ‬ ‫ٍ ض بط ی لحظنتی هْونى اٍ ظ یط ًی وطز‪.‬‬ ‫حؿیی ػلیع زُ ًیع پؽ ظ فَت وطزى قوغ ترَلرس ‪۵‬ۼ‬ ‫ؾنلگی ـ گفا‪ :‬هطٍظ بط ین ضٍظ غطٍضاهیعی ؾرا‬ ‫ٍ فترنض بعضگی ؾا وِ یىی ظ زیرتطیی ٍ بْتطیری‬ ‫زٍؾتنًن تن یی حس بِ لطف ز ضز ٍ اًمسض یی زٍؾرتری‬ ‫ضظـ ز ضز وِ گط ّط ضٍظ اى ض غبنضضٍبی ورٌریرن ٍ‬ ‫صیغل بسّین‪ ،‬هثل یه هطٍ ضیس زضذکنى هیقَز‪.‬‬ صفحه 5 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫* یکشنبه‬ ‫* ‪ 42‬شهریور‬ ‫* ‪ 3‬سپتامبر‬ ‫* ‪ 05‬محرم‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪3113 :‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫‪4211‬‬ ‫‪0104‬‬ ‫‪4221‬‬ ‫* صفحه ‪4‬‬ ‫عالهم امینی‬ ‫ادب ّیات‬ ‫دستور زبان ترکی‬ ‫تورکجه دیل بیلگیسی‬ ‫*دکتر حسیه محمذزاده صذیق‬ ‫دده قورقود‬ ‫شاعران تبریسی و ارربایجاوی‬ ‫صراف تبریسی‬ ‫استبؼ سػٗ‪،‬ضبعف ٘ؽک ٌفتبـ ‪ ٚ‬ؼِس‪ٛ‬غت‪ٔ ٝ‬فض‪ ْٛ‬ضبج ـضب صفاؾ تجفیک ب ؼـ سبَ ‪ٞ 1271‬دفب لٕفب ؼـ‬ ‫ٔطّ‪ ٝ‬ب ـاست‪ ٝ‬و‪ٛ‬ز‪ ٝ‬تجفیک ؼـ ؼـث‪ٙ‬ؽ ضصبـ ؼیؽ‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬خ‪ٟ‬بٖ ٌط‪ٛ‬ؼ‪.‬ؼـ سٗ ‪ 12‬سبٍِی پؽـ غ‪ٛ‬ؼ ـا اق ؼسنت‬ ‫ؼاؼ ث‪٘ ٝ‬بزبـ ثفاب ٌؿـا٘ؽٖ ق٘ؽٌی ث‪ ٝ‬ضؽُ پؽـش یع‪ٙ‬ی صفّاـی ـ‪ٚ‬ب ا‪ٚ‬ـؼ‪ٔ.‬ؽبق‪ ٜ‬اش ؼـ تیٕسن‪ ٝ‬ب ضنبج‬ ‫سیؽ ضسیٗ ٔیب٘‪ ٝ‬لفاـ ؼاضت‪.‬‬ ‫ؼـ ضیٗ تدبـت‪،‬ث‪ ٝ‬أ‪ٛ‬غتٗ اؼثیبت ـبـسی ‪ ٚ‬عفثی پفؼاغت‪.‬‬ ‫ضبج ـضب صفاؾ ‪ٕٞ‬یط‪ ٝ‬ؼـ ٔطبـُ عّٕی ‪ ٚ‬اؼثی ضفوت ؼاضت ‪ ٚ‬اق سبَ ‪. ٜ 1291‬ق (اق ‪20‬سبٍِی) یىنی‬ ‫اق اعضبب ثفخست‪ ٝ‬ا٘دٕٗ اؼثی صفب ث‪ٛ‬ؼ و‪ ٝ‬خّسبت ا٘دٕٗ ؼـ غب٘‪ٚ ٝ‬ب تطىیُ ٔی ضؽ‪.‬ا‪ٕٞ ٚ‬یط‪ ٝ‬اق ٔطضف‬ ‫اؼیت ٘بٔؽاـ ٔفض‪ِٙ ْٛ‬ىفا٘ی پیص وس‪ٛ‬ت ایٗ ا٘دٕٗ استفبؼ‪ٔ ٜ‬ی ثفؼ‪.‬‬ ‫صفاؾ ؼـ عٕف و‪ٛ‬تب‪ ٜ‬غ‪ٛ‬ؼ ؼـ ضؽ‪ٚ‬ؼ ‪ 2500‬ثیت ضعف سف‪ٚ‬ؼ‪ ٜ‬و‪ ٝ‬عال‪ ٜٚ‬ثف ؼکِیبت‪،‬اضعبـ ٘ؽکب ؼـ ٔ‪ٛ‬ضن‪ٛ‬‬ ‫ضبؼث‪ ٝ‬ب وفثال سف‪ٚ‬ؼ‪ ٜ‬و‪ ٝ‬ضىبیت اق عالل‪ٙٔ ٝ‬ؽب ‪ ٚ‬اظ‪ٟ‬بـ اـاؼت ضبعف ث‪ ٝ‬سبضت ٔمؽس ٔنعنّنٓ ثنکـی‬ ‫ض‪ٟ‬بؼت ضضفت ضسیٗ ٖ عّی( ) ؼاـؼ ‪ ٚ‬ثیص اق ٘صؿ ؼی‪ٛ‬ا٘ص ث‪ٔ ٝ‬فاثی ‪ٔ ٚ‬ؽایص ا‪ ُٞ‬ثیت( )اغتصنبظ‬ ‫یبـت‪ ٝ‬است‪.‬‬ ‫ؼـ ضمیمت صفّاؾ یىی اق ‪ 4‬ضبعف ثکـی ٔفثی‪ ٝ‬سفاب ‪ 150-100‬سبَ اغیف ث‪ٛ‬ؼ‪ ٜ‬است‪.‬ثفغی اق ضبعفاٖ ا‪ٚ‬‬ ‫ـا سعؽب تفوی سفا ‪ ٚ‬ثفغی ؼیٍف ا‪ ٚ‬ـا ثب ٘ظبٔی ٔمبیس‪ ٝ‬وفؼ‪ ٜ‬ا٘ؽ‪.‬‬ ‫ضػصیت اؼثی صفاؾ ز‪ٙ‬بٖ اق عظٕت ‪ ٚ‬اث‪ٟ‬ت ثفغ‪ٛ‬ـؼاـ است و‪ ٝ‬ضعفاب ثعؽ اق ا‪ ٚ‬اق خنّٕن‪ ٝ‬ؼنکِسنفاب‬ ‫ٔعصف عّی الب ‪ٚ‬اضؽ تطت تبثیفش لفاـ ٌفـت‪ٕٞ.ٝ‬س‪ٙ‬یٗ استبؼ ض‪ٟ‬فیبـ اق ا‪ ٚ‬ز‪ٙ‬بٖ ٔتبثف ٌفؼیؽ‪ ٜ‬و‪ ٝ‬ا‪ ٚ‬ـا ثن‪ٝ‬‬ ‫واغیل‬ ‫ٌئسٗ سبیی ٘یٗ اـؼب‪...‬‬ ‫اضبؼیؽا ثعضی ٔیثبِالـ تمؽیٓ ا ؽیفیه‪:‬‬ ‫(‪)5+5‬‬ ‫ٔظّ‪ ٖٛٔٛ‬ا‪ٞ‬ی‪ /‬یئ‪ٙ‬ؽیفـ ضب‪ٞ‬ی!‬ ‫ا ططه ات ا‪ِٕٚ‬بق‪ /‬خیٍف ات ا‪ِٕٚ‬بق‪.‬‬ ‫ؼ‪ ٌٖٛٚ‬ا ُ ایّ‪ /ٝ‬غفٔٗ یئُ ایّ‪.ٝ‬‬ ‫(اتبالـ سوق‪)ٚ‬‬ ‫ثبغیٗ ث‪ ٛ‬لیکیٗ‪ /‬اال ٌوق‪.ٝ٘ٚ‬‬ ‫سطف ٌ‪٘ٛ‬طی‪ٚٚ /‬ـٔ‪ٛ‬ش ا‪ٚ‬ق‪.ٝ٘ٚ‬‬ ‫ستٓ غ‪ٙ‬دفب‪ /‬تبغٕیص ؼیکی‪.ٝٙ‬‬ ‫٘‪ ٝ‬ؼفیت‪ -‬ؼفیت‪ /‬ا‪ٚ‬زبـ ‪ٞ‬ب‪ٚ‬اؼا‬ ‫٘‪ ٝ‬ضکیٗ‪ -‬ضکیٗ‪ /‬ا‪ٚ‬غ‪ٛ‬ـ ی‪ٚٛ‬اؼا‪.‬‬ ‫(ا ُ تفا٘‪ِٝ‬فی‪ٙ‬ؽٖ)‬ ‫تولکو‪ ,‬تولکو‪ ,‬تووبکی‬ ‫ٌئسٗ سبیی ٘یٗ اـؼب‪...‬‬ ‫ا ّ‪ ٝ‬ث‪ٚ ٛ‬اغت ل‪ٛ‬ی‪ ٖٛ٘ٛ‬ثبضیٗؼاٖ سس ٌّؽب‪.....‬‬ ‫ت‪ِٛ‬ى‪ ٛ‬ؼ ؽب‪ٌ -:‬یکِ‪ٙ‬ه‪ٌ ,‬وـن ث‪ ٛ‬ویٕؽب ‪ٞ‬نف‬ ‫ا‪ٚ‬ز‪ ٛ‬ثینف ون‪٘ٛ‬ندنؽ‪ٌ ٜ‬نینکِن‪ٙ‬نؽب ِنف‪ .‬ثنینف اق‬ ‫وئسٕیطؽب‪ ,‬ثیف ؼ‪ٌ ٜ‬وـؼ‪ِٚ‬ف ثیف ضئی تبپپیّتی ایّ‪ٝ‬‬ ‫ل‪ٛ‬ی‪ٛ‬ینب ؼ‪ٚ‬ضنؽ‪ .ٚ‬ثنبغنؽب الـ لن‪ٛ‬ین‪ٛ‬ینب ؼ‪ٚ‬ضنٗ‬ ‫زبلمبِؽب‪ .‬ت‪ِٛ‬ى‪ ٛ‬ا‪٘ٚ‬ب ثبغیت ٌ‪ِٛ‬ؽ‪ .ٚ‬ث‪ ٛ‬ؼا ت‪ِٛ‬ىن‪ٛ‬‬ ‫ثبثبٌیُ ویٕی اِؽإ٘یطؽب‪ .‬تبٔبضی‪ٙ‬یٗ ‪ٛ‬خ‪ٖٛ‬ؼاٖ ا‪ٚ‬ق‪ ٛ٘ٚ‬ل‪ٛ‬ی‪ٛ‬یب سبِٕیطؽب‪...‬‬ ‫ت‪ِٛ‬ى‪ ٛ‬ثفنؼٖ ؼ ؽب‪ - :‬زبلمبَ لبـؼاش‪ ,‬غ‪ٛ‬ش ٌّٕیسٗ‪ ,‬ثئص ٌتیفٔیسٗ زبلمنبَ تن‪ِٛ‬نىن‪ ٛ‬ثنبثنب٘نی‬ ‫ٌوـ‪ٚ‬ه ثبؼیفؼب‪ - :‬اغٕبق‪-‬اغٕبق ؼا٘یطٕب‪ ,‬زىیُ ا‪ٚ‬یب٘ب ٌوـ‪.ْٚ‬‬ ‫ل‪ٛ‬یف‪ٚ‬ق ا‪ٚ‬ق‪٘ٛٔٚ‬ؽ‪.ٚ‬ت‪ِٛ‬ى‪ ٛ‬ثبثب خب‪ٚ‬اه ‪ ٚ‬فؼب‪ - :‬اب اغٕبق خبلمبَ‪ٞ ,‬ئر اخیمالٕ٘ب‪ .‬ا‪ ٚ‬ل‪ٛ‬یف‪ٚ‬ق ؼ نینینُ‪,‬‬ ‫ثیف پبـزب اغ ؼاضؽب‪ .‬س‪ٙ‬ی اِؽاؼاٖ ویٕی‪ٙٔ ,‬ی ؼ‪ ٜ‬اِؽاؼیت ث‪ٛ‬ـا سبِیت‪...‬‬ ‫ای‪ٙ‬ؽب ‪ٞ‬بٔیٕیک ث‪ٛ‬ـؼا اخیٗؼاٖ لیفیالخبؼیک‪ – .‬زبلمبَ ؼ‪ٚ‬ؼاقالـی‪ٙ‬ی ث‪ٛ‬ق‪ٚ‬ه اؼالٔبؼب ثبضالؼب‪ .‬ث‪ ٛ‬قأنبٖ‬ ‫ل‪ٛ‬ی‪ ٖٛ٘ٛ‬ثبضیٗ ؼاٖ ثیف ٌ‪ٛ‬ـ‪ِٚ‬ت‪ ٛ‬ا طیؽیّؽب‪ .‬ت‪ِٛ‬ى‪ ٛ‬ثبثب زبلمبال ؼ ؽب‪ -:‬اغٕبق‪-‬اغٕبق اؼالیینت ثنبش‪-‬‬ ‫ٌوق‪ٛٔٚ‬ق‪ ٚ‬اپبـٔب‪ .‬ل‪ٛ‬ی‪ ٖٛ٘ٛ‬ثبضی‪ٙ‬ؽا سس‪ -‬و‪ٛ‬ب ‪ٚ‬اـ‪ٌ ٌُ ....‬یکِ‪ٙ‬ه‪ٌ ,‬وـن ای‪ٙ‬ؽب ل‪٘ٛ‬نبؼنینٕنینک ونینٓ‬ ‫ا‪ٚ‬الخبق زىیّیت ثیف و‪٘ٛ‬دؽ‪ٌ ٜ‬یکِ‪ٙ‬ؽبِف‪.‬ثیف اق وئسٕیطؽب‪ ,‬ثیف ؾ‪ٚ‬ـثب ل‪ٛ‬ی‪ٛ‬ؼاوی ؼاضی ل‪ٛ‬یف‪ٚ‬ق ضسنبه‬ ‫ا ّییت اتیّؽب‪ ,‬ضبپپیّتی ایّ‪ ٝ‬ل‪ٛ‬ی‪ ٖٛ٘ٛ‬ؼیجی‪ ٝٙ‬ؼ‪ٚ‬ضؽ‪ .ٚ‬ل‪-َٛ‬لبثیفؼبسی اقیّٕیص ضبِؽا ینئنف ؼٖ لنبِنػنینت‬ ‫ل‪ٛ‬یف‪ٚ‬ؼ‪ ٖٛ‬ا‪ٚ‬ست‪ ٝ٘ٛ‬خ‪ٔٛ‬ؽ‪ .ٚ‬ثبغؽب وی‪ ,‬ل‪ٛ‬یف‪ٚ‬ق ٘‪ٌ ٝ‬کیف ث‪ ,ٛ‬ثیف اغ ؼاش ایٕیص‪ .‬اخیکِی‪-‬اخیک ِنی ا‪ٚ‬‬ ‫طفـ‪ ,ٝ‬ث‪ ٛ‬طفـ‪ ٝ‬ثبغٕبؼب ثبضالؼب‪ ,‬و‪٘ٛ‬د‪ ٝ‬لیسیّٕیص ت‪ِٛ‬ى‪ ,ٛ٘ٛ‬زبلمبِی‪ ,‬تیسجبؼب٘ی‪ ,‬ثیف ؼ‪ ٜ‬ایال٘ی ٌوـؼ‪.ٚ‬‬ ‫ل‪ٛ‬ـؼ ثبؼیفؼب‪ -:‬ی‪ٛ‬غسب‪ ,‬ث‪ٛ‬ـؼاوی ل‪ٛ‬یف‪ٚ‬ؼ‪ ٛ‬سیک یئٕیسی‪ٙ‬یکزبلمبَ ل‪ٛ‬ـغ‪ٛ‬س‪ٖٛ‬ؼاٖ تن‪ِٛ‬نىن‪٘ٛ‬ن‪ ٖٛ‬ثنوینف‪٘ٚ‬ن‪ٝ‬‬ ‫اـؼب ‪ٚ‬اـ‬ ‫لیسیّؽب‪ .‬ت‪ِٛ‬ى‪ ٛ‬ل‪ٛ‬یف‪ٚ‬ؼ‪ ٛ٘ٛ‬یئف‪ ٜ‬سبِالییت ل‪ٛ‬القالـی‪ٙ‬ی ایف‪ِٜ‬ی ‪ٛ‬قاتؽب‪....‬‬ ‫ثیّیفْ س‪ٙ‬ی‪ /‬یبالٖ ؼ‪٘ٚ‬یبسبٖ‬ ‫ا‪ِٚ‬یبالـب‪ /‬االٖ ؼ‪٘ٚ‬یبسبٖ‪.‬‬ ‫لبزبٖ ل‪ٛ‬ـت‪ِٕٛ‬بق‪ /‬س‪ٙ‬یٗ اِی‪ٙ‬ؽٖ‬ ‫ؼٔیف لفسّف‪ /‬پ‪ٛ‬قاٖ ؼ‪٘ٚ‬یبسبٖ‪.‬‬ ‫سئ‪ٛ‬ؼیٍیٓ اِؽیٗ‪ٙٔ /‬ی اؼالتؽیٗ‬ ‫ؼو٘‪ٛ‬ه ا‪ٚ‬ق‪ ٌِٗٛ /ٝٔٚ‬ؼ‪٘ٚ‬یبسبٖ‬ ‫سّیٕبٖ تػتیٗ‪ /‬سٗ ‪ٚ‬یفاٖ لیّؽیٗ‬ ‫ؼـ‪ٚ‬یطّف ث‪ٛ‬ی‪ /ٖٛٙ‬ث‪ٛ‬وٗ ؼ‪٘ٚ‬یبسبٖ‪.‬‬ ‫(ی‪٘ٛ‬س أف‪)ٜ‬‬ ‫(‪)3+4+3‬‬ ‫لبـؼاضیٓ‪ ٗٔ /‬ثیف ویسیه‪ /‬عسىفْ‬ ‫ؼ‪ٚ‬ضٕ‪ٗٔ /ّٝٙ‬ؼ‪ ٜ‬سب‪ٚ‬اش‪ /‬ایستفْ‪.‬‬ ‫ٔ‪ٙ‬یٓؼ‪ /ٜ‬ؼأب ـیٕؽا‪ /‬ا‪ٚ‬لبٖ ‪ٚ‬اـ‪،‬‬ ‫ٌوقِفیٓ‪ /‬ا‪ ٚ‬اتطّ‪ /ٝ‬پبـیّؽاـ‪.‬‬ ‫(ا ُ ٔب‪ٙٞ‬یسی)‬ ‫(‪)4+6‬‬ ‫ا٘سب٘ی سئ‪ٛ‬ؼیف‪ /ٖٜ‬اوق غ‪ٛ‬ی‪ٛ‬ؼ‪ٚ‬ـ‬ ‫پیسبؼی وسؽیف‪ /ٖٜ‬اوق س‪ٛ‬ی‪ٛ‬ؼ‪ٚ‬ـ‬ ‫ل‪ٛ‬ـ‪ ٖٛ٘ٚ‬یب٘ی‪ٙ‬ؽا‪ /‬یبشؼا ثب٘بـ‬ ‫(اتبالـ سوق‪)ٚ‬‬ ‫(‪)6+4‬‬ ‫ؼی‪ٛ‬اـب ٘ٓ‪ /‬ا٘سب٘ی ؼٓ ییػبـ‪.‬‬ ‫ایص ثیّ‪٘ٝ‬یٗ‪ /‬ات ا‪ٚ‬ی‪ٙ‬بؼا٘یٗ‪.‬‬ ‫(اتبالـ سوق‪...)ٚ‬‬ ‫فضولی‬ ‫خیابانی‬ ‫شهریار‬ ‫پادشاهان ترک ایران(تیموریان)‬ ‫اـؼب ‪ٚ‬اـ‬ ‫اؼأ‪ ٝ‬اق ضٕبـ‪ ٠‬لجُ‪...‬‬ ‫حکومت شاهرخ‬ ‫ؼـ پب٘کؼ‪ ٜ‬سبَ ثعؽ‪ ،‬ثتؽـیح لؽـت ضنب‪ٞ‬نفظ ؼـ غنبـج اق ٔنفق‪ٞ‬نبب‬ ‫غفاسبٖ ـک‪٘ٚ‬ی یبـت ‪ٚ .‬ب پنس اق ٌنفـنتنٗ ٔنبق٘نؽـاٖ ؼـ ‪ٚ 809‬‬ ‫ٔب‪ٚ‬ـاءاِ‪ٟٙ‬ف ‪ٔ ٚ‬ؽ‪ِٛ‬ستبٖ ؼـ ‪ ،811‬ثف ثّع ‪ ٚ‬تػنبـسنتنبٖ ؼـ ‪ ٚ 812‬ثنف‬ ‫غ‪ٛ‬اـقْ ؼـ ‪ 815‬زیف‪ ٜ‬ضؽ‪ ،‬ؼـ ‪ 817‬عفاق عدٓ ‪ ٚ‬ـبـس ـا اق اسى‪ٙ‬نؽـ‬ ‫ٌفـت ‪ٕٞ ٚ‬ب٘‪ٙ‬ؽ پؽـش ضى‪ٔٛ‬ت ایٗ ٘‪ٛ‬اضی ـا ٔنینبٖ پسنفاٖ ‪٘ ٚ‬ن‪ٜٛ‬‬ ‫‪ٞ‬بیص تمسیٓ وفؼ‪ .‬ؼـ ایٗ ٔؽت ثسیبـب اق ٔؽعیبٖ ضى‪ٔٛ‬ت اق ثنینٗ‬ ‫ــت‪ٙ‬ؽ؛ عٕف ؼـ ‪ 809‬ث‪ ٝ‬ؼست ثفاؼـش اثبثىف وطت‪ ٝ‬ضنؽ ‪ ٚ‬اثنبثنىنف ـا‬ ‫ایؽو‪ٚ( ٛ‬اِی وفٔبٖ) وطت‪ٔ ،‬یفا٘طب‪ ٜ‬ؼـ ‪ 810‬ثن‪ ٝ‬ؼسنت لنفاین‪ٛ‬سنؿ‬ ‫تفوٕبٖ ‪ ٚ‬پیفٔطٕؽ خ‪ٟ‬بٍ٘یف ؼـ ‪ 811‬ث‪ ٝ‬ؼست ‪ٚ‬قیفش پیفعّی تنبق ثن‪ٝ‬‬ ‫لتُ ـسیؽ٘ؽ‪ ،‬غّیُ سّطبٖ ‪ ٓٞ‬ؼـ ‪ 814‬ث‪ٔ ٝ‬فی طجیعی ؼـٌؿضت‪.‬‬ ‫ضب‪ٞ‬فظ و‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ا٘ست‪ ٝ‬ث‪ٛ‬ؼ اق سفقٔی‪ٟٙ‬بب اق ‪ٌ ٓٞ‬سیػت‪ ،ٝ‬لّٕنف‪ ٚ‬تنمنفینجنب‬ ‫یىپبـز‪ ٝ‬اب ـفا‪ ٓٞ‬سبقؼ‪ ،‬ثب ‪ٕٞ‬سبیٍبٖ ‪ ٚ‬ـلیجب٘نص ـ‪ٚ‬اثند ؼ‪ٚ‬سنتنب٘ن‪ٝ‬‬ ‫شاه اسماعیل‬ ‫رتبیت‬ ‫ع‪ٛٙ‬اٖ یىی اق ٘‪ٛ‬اثػ اؼثی اؾـثبیدبٖ ٔ‪ٛ‬ـؼ ستبیص لنفاـ‬ ‫ؼاؼ‪ ٜ‬است‪.‬‬ ‫صفاؾ ٘‪ٔ ٝ‬ب‪ ٜ‬پس اق صؽ‪ٚ‬ـ ـفٔبٖ ٔطنف‪ٚ‬طنینت ؼـ ‪17‬‬ ‫ـثیع اال‪ َٚ‬سبَ ‪ 1325‬ؼـ سٗ ‪ 54‬سبٍِی ث‪ ٝ‬ؼ٘جبَ اثتال ث‪ٝ‬‬ ‫ثیٕبـب اسٓ ؼـ تجفیک زطٓ اق خ‪ٟ‬بٖ ٔی ث‪ٙ‬ؽؼ‪.‬‬ ‫پفیطبٖ غبطفیٓ ثیف طف‪ ٜ‬پف پیر ‪ ٚ‬تبه ایستف‬ ‫عدت ؼی‪ٛ‬ا٘‪ ٝ‬ؼیف ا‪ٚ‬ق لیؽی‪ ٝٙ‬ث‪ٙ‬ؽ ط‪ٙ‬به ایستف‬ ‫ٌّستبٖ ‪ٚ‬خ‪ٛ‬ؼیٓ ضج‪ ٓٙ‬ؼّٕٗ تبپبـ ـ‪٘ٚ‬ک‬ ‫٘ئد‪ ٝ‬ویٓ اثف ـضٕت ثبـضیٗ ا‪ ُٞ‬عؿاه ایستف‬ ‫غیبَ ‪ٚ‬صّیّ‪ ٝ‬ثیف ِطظ‪ ٝ‬ضبؼ ا‪ِٚ‬ؽ‪ ْٚ‬غطب لیّؽیٓ‬ ‫ا‪ ٚ‬ثیف ؼـؼ ‪ ٚ‬ؼٕ‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ؽب ٌّ‪ٛ‬ه ٔ‪ٙ‬ؽٖ ضسبه ایستف‬ ‫ٔطجت ا‪ّٞ‬ی ٔط‪ٙ‬ت ِؿتیٗ ـاضت ث‪ِٛٛ‬ـ خب٘‪ٝ‬‬ ‫‪ٕٞ‬یط‪ ٝ‬اـق‪ٚ‬ب ‪ٞ‬دف ا ؽـ‪٘،‬ی غ‪ٛ‬ـ ‪ ٚ‬غ‪ٛ‬اه ایستف‬ ‫خ‪ ٖٛٙ‬عطک ا‪ٚ‬الٖ ٌ‪٘ٛ‬ؽٖ س‪ٛ‬ـ‪ٚ‬ضٕبق ویٕس‪ ٝ‬اض‪ٛ‬اِیٓ‬ ‫ثّی ؼی‪ٛ‬ا٘‪ ٝ‬ؼٖ عبلُ ‪ٕٞ‬یط‪ ٝ‬اخت‪ٙ‬به ایستف‬ ‫س‪ٛ‬سبٔیص لتّیٕ‪ ٝ‬پیىبٖ ؼٓ ایستف ایس‪ ٝ‬لب٘یٓ‬ ‫سب٘بـسبٖ ویٓ غٕبـ اِ‪ٛ‬ؼ‪ ٜ‬ؼ‪ٚ‬ـ خبْ ضفاه ایستف‬ ‫ا‪ِٛٚ‬ـ ثکْ ٔطجتؽ‪ ٜ‬ضفاه ‪ٚ‬صّیّٗ سف غ‪ٛ‬ش‬ ‫ا‪ ٚ‬وس ویٓ سیع ٔط‪ٙ‬تؽ‪ ٜ‬وو٘‪ٔ َٛ‬فؼیٗ وجبه ایستف‬ ‫ییػیّٕیص ووّ٘‪ ٝٔٛ‬ـضٓ ا یّ‪ ٝ‬ظبِیٓ ا یّٕ‪ٚ ٝ‬یفاٖ‬ ‫ویٓ اوق ٔعٕ‪ٛ‬ـ‪ ٜ‬سیٗ سٗ ثی ٔف‪ٚ‬ت ته غفاه ایستف؟‬ ‫ؼـ أیؽ ا‪ِٛٚ‬ه صفاـ‪ٞ ٝ‬ف ثیف سٕتؽٖ ثست‪ٝ‬‬ ‫یکصذ هسار لغات ترکی‬ ‫در فارسی‬ ‫یکصد هزار لغات‬ ‫اؼأ‪ ٝ‬اق ضٕبـ‪ ٠‬لجُ‪...‬‬ ‫یؽٕ‪ٛ‬ـ; یبؼٕبـ ‪ٚ‬یبؼٕ‪ُٛ‬ـ; یبغ (یبؼٕبق ; ثبـیؽٖ) ‪+‬‬ ‫ترکی در فارسی‬ ‫ٔیِف (ان) ; ثبـاٖ ‪٘ ،‬بْ الب ؛ اِجت‪ ٝ‬ؼـ ٔعن‪ٙ‬نبب ثنبـاٖ‬ ‫ا٘فا ؼـ تفوی‪ ٝ‬ثىبـ ٔی ثف٘ؽ ‪ ٚ‬تفوبٖ اؾـب ثندنبب‬ ‫اٖ یبؼیص(اق ‪ٕٞ‬یٗ ٔصؽـ) استفبؼ‪ٔ ٜ‬ی و‪ٙٙ‬ؽ‪ٔ .‬ثنُ‬ ‫تفوی‪ ٝ‬اب‪ :‬یبؼٕ‪ٛ‬ـؼاٖ لبزبـوٗ ؼ‪ِِٛٚ‬یب ت‪ٛ‬ت‪ِٕٛ‬بق ‪ٚ‬‬ ‫ٔعبؼَ اؾـب اٖ‪ :‬ینبؼنینطنؽاٖ لنبزنینت ؼ‪ِِٚ‬ن‪ٛ‬ینب‬ ‫ؼ‪ٚ‬ضٕه(;اق ثبـاٖ ـ‪ٞ‬یؽٖ ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬تٍفی ٔجتال ضؽٖ)‬ ‫یؽ‪ٙ‬بغ; ییِؽیِ‪ٙ‬بق ; ییِؽیٗ (ییِؽی‪ٕٙ‬بق ; خٕع ضؽٖ ‪ٔ ،‬تفاوٓ ضؽٖ) ‪ +‬اق (ان) ; تدٕع ‪ٌ ،‬نفؼ‪ٞ‬نٕنب نی‬ ‫ٔفؼْ ‪ٔ ،‬طُ تدٕع (‪)27‬‬ ‫یُؽ‪ٛ‬ـ; ی‪ُٛ‬ؼ‪ُٛ‬ـ اق ٔصؽـ ی‪ٛ‬ؼ‪ٛ‬ـٔبق (;غٕیف وفؼٖ) ; غٕیف‪ٚ‬اـ‪ ، ٜ‬ثؽل‪ٛ‬اـ‪ ٚ ٜ‬ضُُ ‪ ، َٚ ٚ‬صفت ٔ‪ٙ‬فنی‬ ‫ثفاب اؼْ ثؽ‪ٞ‬یىُ‬ ‫یم‪ ;ٝ‬یبغب ; ٌفیجبٖ ‪)1( ٌّٛ ،‬‬ ‫یالق; یبالق ; یبال (یبالٔبق ; ِیسیؽٖ) ‪ +‬اق (ان) ; ِیسیؽ٘ی ‪ ،‬سفبَ ضىست‪ ٝ‬و‪ ٝ‬ؼـ اٖ ثفاب سً‬ ‫‪ٌ ٚ‬فث‪ ٝ‬اه ‪ ٚ‬ؼؿا ثؽ‪ٙٞ‬ؽ (‪ )27‬؛ یئالق ; ٘بْ ضب‪ٞ‬ی اق تفوبٖ (‪ :)27‬تفاست ّٔه خن‪ٟ‬نبٖ ‪ ٚ‬تن‪ٛ‬ینی‬ ‫سکاب ث‪ٙ‬ب * زٍ‪ٌٛ ٝ٘ٛ‬یٓ ٔؽش یٕبن ‪ٚ ٚ‬صؿ یالق‪ /‬غبلب٘ی ضیف‪ٚ‬ا٘ی‬ ‫یّپیه; یئّپیه ; سبیجبٖ ‪ ،‬سبیجبٖ ؼـضى‪ ٚ ٝ‬غ‪ٛ‬ؼـ‪)25( ٚ‬‬ ‫یّٕ‪ ;ٝ‬یّ‪ ; ٝٔ ٝ‬قـ‪ ٜ‬ؼاـاب ز‪ٙ‬ؽ تىّ‪ ، ٝ‬لجب ‪ ،‬ثبـا٘ی ‪ ،‬یّٕک (ٔعف) (‪:)1،2‬‬ ‫یّ‪ٛ‬اج; ی‪ٛ‬ال‪ُٚٚ‬ج ; ی‪( َٛ‬ـا‪ + )ٜ‬ا‪ٚٚ‬ج (اٌب‪ ; )ٜ‬ـا‪ ٜ‬ؼاٖ ‪ ،‬ـ‪ٕٙٞ‬ب ‪ ،‬پیبٔجف‪ٔ ،‬طٕ‪ٛ‬ؼ یّن‪ٛ‬اج غن‪ٛ‬اـقٔنی‬ ‫سفیف ‪ ٚ‬ـس‪ َٛ‬ز‪ٍٙ‬یکغبٖ ؼـ ؼـثبـ سّطبٖ ٔطٕؽ غ‪ٛ‬اـقٔطب‪٘ ٚ ٜ‬یک ‪ٚ‬قیف لباٖ ‪:‬‬ ‫اؼأ‪ ٝ‬ؼاـؼ‬ ‫‪ٞ‬ف یه عدٕی ‪ِٚ‬ی ِؽکٌ‪ٛ‬ب × یّ‪ٛ‬اج ض‪ٙ‬بس ت‪ٍٙ‬فب خ‪ٛ‬ب ‪ /‬غبلب٘ی‪...‬‬ ‫ثفلفاـ وفؼ ز‪ٙ‬ب٘ى‪ ٝ‬سفیفا٘ی اق زیٗ‪ٙٞ ،‬ؽ‪ ،‬ضف‪ٚ‬اٖ ‪ ٚ‬ؼضت لپنسنبق ثن‪ٝ‬‬ ‫ؼـثبـ ا‪ ٚ‬أؽ ‪ ٚ‬ــت ؼاضت‪ٙ‬ؽ أب ا‪ٞ ٚ‬یسٍب‪٘ ٜ‬ت‪ٛ‬ا٘ست لؽـت تیٕ‪ٛ‬ـیبٖ ـا‬ ‫ؼـ غبـج اق ٔفق‪ٞ‬بب ایفاٖ ‪ٔ ٚ‬ب‪ٚ‬ـاءاِ‪ٟٙ‬ف تثجیت و‪ٙ‬ؽ‪ .‬ضب‪ٞ‬فظ ثب ‪ٚ‬خن‪ٛ‬ؼ‬ ‫وبٔیبثی ‪ٞ‬بیص ؼـ سبٔبٖ ؼاؼٖ ث‪ ٝ‬أ‪ٛ‬ـ ؼاغّی ‪ ٚ‬اق ثیٗ ثفؼٖ ـلنینجنبٖ ‪،‬‬ ‫پس اق لؽـت ٌفـتٗ تفوٕب٘بٖ لفال‪ٛ‬ی‪ ّٛٙ‬ؼـ اؾـثنبیندنبٖ‪٘ ،‬نتن‪ٛ‬ا٘سنت‬ ‫التؽاـ غ‪ٛ‬یص ـا ؼـ ا٘دب ضفظ و‪ٙ‬ؽ‪.‬‬ ‫ثب ٔفی لفای‪ٛ‬سؿ تفوٕبٖ ؼـ ‪ ،823‬ضب‪ٞ‬فظ ضؽ‪ٚ‬ؼ یه سبَ تجفیک ـا‬ ‫ؼـ اغتیبـ ؼاضت ‪ ٚ‬س‪ ٝ‬ثبـ ٘یک ث‪ ٝ‬اؾـثبیدبٖ ِطىف وطیؽ و‪ ٝ‬اغفیٗ ثبـ‬ ‫ؼـ ‪ 839‬ث‪ٛ‬ؼ ‪ِٚ‬ی ثب ‪ٚ‬خ‪ٛ‬ؼ ایٗ پیف‪ٚ‬قب‪ٞ‬ب‪٘ ،‬ت‪ٛ‬ا٘ست ا٘دب ـا ٔطیع سنبقؼ‬ ‫‪ ٚ‬ز‪ ٖٛ‬اق ثیٓ پسفاٖ لفای‪ٛ‬سؿ ‪ ،‬وسی ضى‪ٔٛ‬ت اؾـثبیدنبٖ ـا ٘نٕنی‬ ‫پؿیفـت ‪ ،‬ضب‪ٞ‬فظ ٔدج‪ٛ‬ـ ضؽ ـمد ث‪ ٝ‬ؾوف ٘بٔص ؼـ غطج‪ٞٝ‬بیی و‪ ٝ‬ؼـ‬ ‫اؾـثبیدبٖ غ‪ٛ‬ا٘ؽ‪ٔ ٜ‬ی ضؽ‪ ،‬ثس‪ٙ‬ؽ‪ ٜ‬و‪ٙ‬ؽ‪ٚ .‬ب ؼـ ا‪ٚ‬اغف عٕف ثنب ضن‪ٛ‬ـشِ‬ ‫سّطبٖ ٔطٕؽ‪ ،‬پسف ثبیس‪ٙ‬مف ‪ ٚ‬ضبوٓ ـب‪ٛٔ ،‬اخ‪ ٝ‬ضؽ ‪ ٚ‬ثب ‪ٚ‬خ‪ٛ‬ؼ ثیٕنبـب‬ ‫‪ ،‬ث‪ ٝ‬تط‪ٛ‬یک ‪ٕٞ‬سفش ٌ‪ٞٛ‬فضبؼاؼب ثیٍٓ‪ ،‬ؼـ ‪ 850‬ث‪ ٝ‬ا٘دب ِطىف وطیؽ‪.‬‬ ‫سّطبٖ ٔطٕؽ ٌفیػت ‪ ٚ‬ضب‪ٞ‬فظ پس اق ‪ 43‬سبَ سنّنطن‪ٙ‬نت‪ ،‬ؼـ ـب‬ ‫ؼـٌؿضت ‪ .‬ض‪ٛ‬ـش سّطبٖ ٔطٕؽ ‪ٔ ٚ‬فی ضب‪ٞ‬نفظ ‪ٔ ،‬ن‪ٛ‬خنت ق‪ٚ‬اَ‬ ‫بیلمجه‬ ‫حیذربابایه سالم‬ ‫ستارخان‬ ‫رپوین اعتصامی‬ ‫سفیع ایٗ غب٘ؽاٖ ضؽ‪.‬‬ ‫وساع طوالوی مذعیان تاج و تخت و دوران افول‬ ‫ؼـ ‪ٚ‬الع ٘کا ا‪ِٚ‬ی‪ ٝ‬ثیٗ ٔؽعیبٖ تبج ‪ ٚ‬تػت تیٕ‪ٛ‬ـب‪ ،‬پس اق ٔفی ‪ٚ‬ب‬ ‫و‪ ٝ‬لفیت سی سبَ ث‪ ٝ‬ط‪ َٛ‬ا٘دبٔیؽ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬ؼ تب اٖ و‪ ٝ‬ؼـ ٘‪ٟ‬بیت ضنب‪ٞ‬نفظ‪،‬‬ ‫ثف تٕبٔی لّٕف‪ ٚ‬تیٕ‪ٛ‬ـب زیف‪ ٜ‬ضؽ ‪ ٚ‬ؼ‪ٚ‬ـا٘ی ‪ٞ‬ف ز‪ٙ‬ؽ و‪ٛ‬تب‪ ٜ‬اق ثجنبت ‪ٚ‬‬ ‫اؼأ‪ ٝ‬ؼاـؼ‬ ‫أ‪ٙ‬یت ـا ث‪ ٝ‬اـٔؽبٖ ا‪ٚ‬ـؼ‪...‬‬ ‫اتا بابا سوزلری‬ ‫*شهریار‬ ‫ضیؽـثبثب ‪ ،‬لف‪ ٜ‬زٕٗ خبؼاسى‬ ‫زِ‪ٚٛ‬ضالـیٗ ٌََّف سسى ‪ ،‬صؽاسى‬ ‫وفثّیب ٌئؽّ٘فیٗ لبؼاسى‬ ‫ؼ‪ِٚ‬ضس‪ ٖٛ‬ث‪ ٛ‬اج ی‪ِِٛ‬س‪ٛ‬قالـیٗ ٌوق‪ِٝ٘ٚ‬‬ ‫تٕؽّ‪ ٖٛ٘ٚ‬ا‪ٚ‬یؽ‪ٚ‬ظ یبالٖ سوق‪ِٝ٘ٚ‬‬ ‫*******************‬ ‫ضیؽـثبثب ‪ ،‬ضیطبٖ ثیکى اقؼیفیت‬ ‫ٔطجتى ا‪ِٚ‬ـوّفؼٖ لبقؼیفیت‬ ‫لف‪ ٌِِٖٛ٘ٛ ٜ‬سف٘‪ٛ‬ضتیٗ یبقؼیفیت‬ ‫سبِیت غّمى ثیف‪-‬ثیفی‪ ٗٙ‬خب٘ی‪ٙ‬ب‬ ‫ثبـیطیؽى ثّطؽیفیت لب٘ی‪ٙ‬ب‬ ‫*******************‬ ‫ٌوق یبضی‪ٙ‬ب ثبغبٖ ا‪ِِٚ‬سب ‪ ،‬لبٖ اغٕبق‬ ‫ا٘سبٖ ا‪ِٚ‬الٖ ثئّی‪ ٝٙ‬تبغٕبق‬ ‫إٔب ضئییؿ و‪ِٛ‬ـ ت‪ٛ‬تؽ‪ٚ‬ؼ‪ ٖٛ‬ث‪ٛ‬ـاغٕبق‬ ‫ث‪ٟ‬طتیٕیک خ‪ ّٟٓٙ‬ا‪ِِٕٚ‬بلؽاؼیف !‬ ‫ؾى ضدّ‪ٔ ٝ‬یک ٔطفّْ ا‪ِِٕٚ‬بلؽاؼیف !‬ ‫*******************‬ ‫غکاٖ یئّى یبـپبغالـى توو‪ٙ‬ؽ‪ٜ‬‬ ‫ث‪ِٛٛ‬ت ؼاؼؽاٖ یئ‪ٙ‬یت ‪ ،‬و‪ٙ‬ؽ‪ ٜ‬زوو‪ٙ‬ؽ‪ٜ‬‬ ‫ضیع االسالْ ٌوقَ سسیٗ زى‪ٙ‬ؽ‪ٜ‬‬ ‫٘یسٍیّّى سوق ا‪ِٚ‬ـوّف‪ ٜ‬ؼَیَفؼى‬ ‫اؼبضالـ ؼا اِال‪ٞ‬ب ثبش اَیَفؼى‬ ‫*******************‬ ‫ؼاضّى ث‪ٛ‬الظ ؼاش‪-‬ل‪٘ٛٔٛ‬بٖ ؼ‪ِِٕٚ‬بسیٗ !‬ ‫ثبغسبالـى سبـإِبسیٗ ‪ ،‬س‪ِِٕٛ‬بسیٗ !‬ ‫ا‪ِٚ‬ـؼاٖ وئسٗ اتّى س‪ٛ‬س‪ٛ‬ق ا‪ِٕٚ‬بسیٗ !‬ ‫ؼی‪ : ٝٙ‬ث‪ٛ‬الظ ‪ ،‬غیف‪ ٖٚ‬ا‪ِِٚ‬س‪ ٖٛ‬اغبـسبٖ‬ ‫اـؼب ‪ٚ‬اـ‬ ‫اـمّف‪ ٜ‬غُٕبـ‪-‬غُٕبـ ثبغبـسبٖ‪...‬‬ ‫اؼؽاْ یٗ ی‪ِٛ‬الـی‪ٙ‬ؽا‪،‬‬ ‫ث‪ٙ‬ؽ ا‪ِٚ‬ؽ‪ ْٚ‬و‪ِٛ‬الـی‪ٙ‬ؽا‪.‬‬ ‫ثیف خ‪ٛ‬ت ل‪ِٛ‬جبق ا‪ٚ‬الیؽیٓ‪،‬‬ ‫یبـیٕیٗ ل‪ِٛ‬الـی‪ٙ‬ؽا‪.‬‬ ‫*******‬ ‫وفو‪ٛ‬ن‪ ٖٚ-‬ی‪ِٛ‬الـی‪ٙ‬ؽا‪،‬‬ ‫زیٕ‪ٝ‬یؽیٓ ٌوِّفی‪ٙ‬ؽ‪.ٜ‬‬ ‫ثیف خ‪ٛ‬ت ل‪ِٛ‬جبق ا‪ٚ‬الیؽیٓ‪،‬‬ ‫یبـیٕیٗ ل‪ِٛ‬الـی‪ٙ‬ؽا‪.‬‬ ‫*******‬ ‫عکیکیٓ‪ ،‬ؼاغ ثبضی‪ٙ‬ؽا‪،‬‬ ‫ث‪ِٛٛ‬ؼ اؼالـ ثبضی‪ٙ‬ؽا‪.‬‬ ‫وبش لجفیٗ لبقیالیؽب‪،‬‬ ‫ا‪ٚ‬ـٌیٕیٗ ثبضی‪ٙ‬ؽا‪.‬‬ ‫*******‬ ‫عکیکیٓ‪ ،‬ا‪ٚ‬خبؼی‪ٙ‬ؽا‪،‬‬ ‫ضبْ یب٘بـ ث‪ٛ‬خبؼی‪ٙ‬ؽا‪.‬‬ ‫ا٘ؽیٓ ث‪ ٛ‬ؼ‪ٚ‬ـ یبـ ٌّ‪،ٝ‬‬ ‫خبٖ ‪ ٚ‬فْ ل‪ٛ‬خبؼی‪ٙ‬ؽا‪.‬‬ ‫*******‬ ‫ٔدّسیٗ ث‪ٛ‬خبؼی‪ٙ‬ؽا‪،‬‬ ‫ضبْ یب٘بـ ا‪ٚ‬خبؼی‪ٙ‬ؽا‪.‬‬ ‫عکـا یُ خب٘یٓ اال‪،‬‬ ‫ا٘بٔیٗ ل‪ٛ‬خبؼی‪ٙ‬ؽا‪.‬‬ ‫ا‪ٚ‬خب ؼاؼؽاٖ اِسبق ؼأب ا‪ ٖٚ‬اَِ‪ٙ‬ف ‪ :‬لبـ‬ ‫********************************************‬ ‫ا‪ٚ‬خب ؼأؽاٖ اِسبق ؼأب لبـ یبؼبـ ‪ :‬اِه‬ ‫********************************************‬ ‫ا‪ٚ‬خبلسیک ثیطَٗ ٘ؽیف ‪ :‬پ‪ٙ‬یف‬ ‫********************************************‬ ‫ا‪ٚ‬زبٖ ثیف ل‪ٛ‬ش ٌفوؽیف ‪ ،‬ایطی یبٔبٖ وّىؽیف ‪ ،‬ؼییفٔب٘ب خبٖ ‪ ٚ‬فیف ‪ ،‬غفٔ‪ٙ‬ؽ‪ٜ‬‬ ‫ٌفوؽیف ‪ :‬و‪ِٛ‬ه‬ ‫********************************************‬ ‫ا‪ٚ‬ذ ثبخی ثیف ثیفی‪ٙ‬ی ل‪ٚٛ‬اـ ‪ :‬خ‪ٛ‬ـاه ایی‪ِ ٝٙ‬فب‬ ‫********************************************‬ ‫ا‪ٚ‬ذ ثبخیییک ‪ ،‬اِی‪ٙ‬ی ؼِیه ‪ :‬زبتٕب ‪ ،‬ل‪ٛ‬ضٕب‬ ‫********************************************‬ ‫ا‪ٚ‬ذ ثبخیییک ا‪ٚ‬ز‪ٛٔٛ‬ق‪٘ٚ‬ؽ‪ ٜ‬ثبؼفب لبـا ‪ :‬ا‪ٚ‬خبق ؼاضالـب‬ ‫********************************************‬ ‫ا‪ٚ‬ذ ث‪ٛ‬الؼی ‪ ،‬ثیفب ضیفیٗ ثیفب اخی ‪ ،‬ا‪ ٚ‬ثیفب ض‪ٛ‬ـ ‪ :‬اؼیک ‪ ،‬ل‪ٛ‬الق ‪ٌ ،‬وق‬ ‫********************************************‬ ‫ا‪ٚ‬ز‪ ٛ‬ثیک‪ ٜ‬یبؼیؽیف ‪ ،‬ا‪ٚ‬ز‪ ٛ‬زیسَه ثبؼیؽیف ‪ ،‬ا‪ٚ‬ز‪ ٛ‬ییؽیت ٌتیفَـ ‪ ،‬ا‪ٚ‬ز‪ٚٚ ٛ‬ـاـ‬ ‫ؼاؼیؽاـ ‪ :‬ایّیٗ ؼوّٕ٘فب‬ ‫********************************************‬ ‫اِال‪ٜ‬ؼاٖ ا‪ٚ‬ق‪ِٕٚ‬یی‪ ٝ٘ ٝ‬اوِ‪ ْٛ‬ی‪ٛ‬غؽ‪ٚ‬ـ‪.‬‬ ‫وسی(ثیٕبـب) و‪ ٝ‬أیؽش ـا اق غؽا لطع ٘ىفؼ‪ٕ٘ ٜ‬یٔیفؼ‪.‬‬ ‫************************‬ ‫ات إِبٔیص اغیف زىیف‪.‬‬ ‫لجُ اق ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬است ـا ثػفؼ اغ‪ٛ‬ـش ـا ٔیسبقؼ‪.‬‬ ‫************************‬ ‫اتبٔیٗ اوِٕ‪ٌ ٝ‬ی‪ٙ‬ؽٖ ل‪ٛ‬ـغٕیفاْ‪ ،‬ل‪ٛ‬ـغیفاْ عکـا یُ لبپیٕی تب٘ییب‪.‬‬ ‫اق ٔفی پؽـْ ٕ٘یتفسٓ ‪،‬تفسٓ اق ایٗ است و‪ ٝ‬عکـا یُ ؼـ غب٘‪ٝ‬اْ ـا‬ ‫ثط‪ٙ‬بسؽ‪.‬‬ ‫************************‬ ‫ات إِبؼب خب‪ٞ‬بَ ی‪ِٛ‬ال‪،‬لیک إِبؼب ل‪ٛ‬خب٘ی‪.‬‬ ‫خ‪ٛ‬اٖ ـا ثفاب غفیؽ است ثففست ‪ ٚ‬پیف ـا ثفاب ؼغتف(عف‪ٚ‬س)‪.‬‬ ‫************************‬ ‫اتی ات ایّ‪ ٝ‬ثبؼالسبٖ ‪ٕٞ‬فً٘ ا‪ِٕٚ‬بسب ‪ ٓٞ‬غ‪ٛ‬ب ا‪ٚ‬الـ‪.‬‬ ‫ؼ‪ ٚ‬است ـا و‪ ٝ‬یىدب ثج‪ٙ‬ؽب اٌف ‪ ٓٞ‬ـً٘ ٘ط‪٘ٛ‬ؽ ‪ ٓٞ‬غ‪ٛ‬ب ‪ٔ ٓٞ‬یط‪٘ٛ‬ؽ‬ ‫************************‬ ‫اؼأیٗ اؼکی‪ٙ‬ؽاٖ سوق اِیف‪.‬‬ ‫اق ؼ‪ٞ‬بٖ اؼْ ضفؾ ٔیوطؽ‪.‬‬ ‫************************‬ ‫اج ت‪ٛ‬ی‪ٛ‬ق یبتبـ ی‪ٛ‬غ‪ٛ‬ؼا ؼاـب ٌ‪ٛ‬ـ‪ ٜ‬ـ‪.‬‬ ‫ٔفغ ٌفس‪ ٝٙ‬ؼـ غ‪ٛ‬اه اـقٖ ٔیجی‪ٙ‬ؽ‪.‬‬ صفحه 6 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫* یکشنبه‬ ‫‪4211‬‬ ‫* ‪ 42‬شهریور‬ ‫‪0104‬‬ ‫* ‪ 3‬سپتامبر‬ ‫‪4221‬‬ ‫* ‪ 02‬محرم‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪3113 :‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫* صفحه ‪2‬‬ ‫نرخ پیطنهادی خریذ تضمینی کلسا ‪ ۵۰‬هسار تومان اعالم ضذ‬ ‫پرداخت تسهیالت تکمیلی صنذوق توسعه ملی‬ ‫ؾطییؽ ذجطی‪ -‬پطزاذت تؿُیالت تٌمیری ثٍ عطح َبی مًضًع هبوًن حمبیت اظ تًؾؼکٍ ی‬ ‫ایدبز اقتـبل پبیساض زض مىبعن ضیؾتبیی ی ػکبیطی ثب اؾتلبزٌ اظ مىبثغ نىسیم تکًؾکؼکٍ مکرکی‬ ‫مهًه قس‪َ.‬مٍ متوبضیبن تؿُیالت ضیبلی نىسیم تًؾؼٍ مری ًٍ تب پبیبن ؾبل ‪ ۰۰۹۹‬اظ محل‬ ‫ایه هبوًن تامیه مبلی قسٌ اوس‪ ،‬میتًاوىس اظ عطین مًؾؿٍ ػبمل اػغب ًىىسٌ تؿُکیکالت ایلکیکٍ‬ ‫(ثبوی تًؾؼٍ تؼبین‪ ،‬پؿت ثبوی ایطان‪ ،‬ثبوی ًکبیضظی ی نىسیم ًبضاکطیىی امیس) حساًثط‬ ‫تب ؾوق ‪ ۰۱‬زضنس تؿُیالت ایلیٍ‪ ،‬تؿُیالت تٌمیری زضیبکت ًىىس‪.‬اؾتلکبزٌ ًکىکىکسگکبن اظ‬ ‫تؿُیالت هبوًن حمبیت اظ تًؾؼٍ ی ایدبز اقتـبل پبیساض زض مىبعن ضیؾتبیکی ی ػککبیکطی ثکب‬ ‫اؾتلبزٌ مىبثغ نىسیم تًؾؼٍ مری ثب مطاخؼٍ ثٍ یٌی اظ مًؾؿبت ػبمل ًٍ زض اثتسا اظ عطین ان‬ ‫تؿُیالت ایلیٍ ضا زضیبکت ًطزٌ اوس؛ میتًاوىس زضذًاؾت زضیبکت تؿُیالت تٌمیری ضا اضائکٍ‬ ‫ًىىس تب پؽ اظ تغجین زضذًاؾت ثب ضًاثظ ی قطایظ پطزاذت تؿُیالت تٌمیکرکی زض اضًکبن‬ ‫اػتجبضی ثبویَب اظ خمرٍ اعمیىبن اظ ثٍ ثُطٌثطزاضی ضؾیسن عطح ظطف مست حکساًکثکط یکی‬ ‫ؾبل ی ؾبیط ضًاثغی ًٍ نىسیم پیف اظ ایه عی کطم مرهًنی ثطای ثبویَب تؼییکه ًکطزٌ‬ ‫اؾت ی َمچىیه زؾتًضالؼمل اثالؿی یظاضت تؼبین‪ً ،‬بض ی ضکبٌ اختمبػی‪ ،‬متىبؾت ثکب مکیکعان‬ ‫پیکطکت پطیغٌ اظ ایه امٌبن ثُطٌمىس قًوس‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫‪‬‬ ‫ؾطییؽ ذجطی‪ -‬یی موبم مؿئًل گلت‪ :‬وکطخ ذکطیکس‬ ‫تضمیىی محهًل زاوٍ ضیؿىی ًرعا زض قًضای هکیکمکت‬ ‫گصاضی محهًالت ًکبیضظی ثطضؾی می قًز‪ .‬مدطی‬ ‫عطح ًکت زاوٍ َبی ضیؿىی یظاضت خُبز ًککبیضظی‬ ‫زض اًَاظ گلت‪ :‬ثطای ؾبل ظضاػکی ‪ ۰۰۱۱-۰۰۱۰‬وکطخ‬ ‫ذطیس تضمیىی زاوٍ ضیؿىی ًرعا ثٍ اظای َط ًیکرکًگکطم‬ ‫‪َ ۰۲۱‬عاض ضیبل ثٍ ایه قًضا پیکىُبز قسٌ اؾت‪.‬‬ ‫ػریطضب مُبخط اکعیز‪ :‬ایه وطخ پیکىُبزی َلتٍ ایىسٌ زض‬ ‫قًضای هیمت گصاضی محهکًالت ًککبیضظی مکًضز‬ ‫ثطضؾی هطاض میگیطز‪.‬‬ ‫یی ازامٍ زاز‪ :‬زض ؾبل ظضاػی ‪َ ۰۰۱۱-۰۰۹۹‬مٍ امٌبوبت ثطای ًکت ًرعا زض ‪َ ۰۲۱‬عاض ٌَتبض کطاَکم قکس‬ ‫یلی ثٍ ػرت ذکٌؿبلی ی ًمجًز اه تىُب ‪َ ۰۳۱‬عاض ٌَتبض ًکت قس‪.‬‬ ‫مدطی عطح ًکت زاوٍ َبی ضیؿىی یظاضت خُبز ًکبیضظی پیف ثیىی ًطز‪ :‬ثب ثُجًز قطایظ اه ی َکًایکی‬ ‫امؿبل ‪َ ۰۲۱‬عاض ٌَتبض زاوٍ ضیؿىی ًرعا زض ًکًض ًکت ًٍ ؾُم ذًظؾتبن ‪َ ۰۱۱‬عاض ٌَتبض ذًاَس ثًز‪.‬‬ ‫پیصبینی رضذ ‪ ۰‬میلیارد یورویی تجارت کطور تا پایان امسال‬ ‫مستاجران سال ‪ ۹۹‬میتواننذ برای دریافت وام اجاره ثبتنام کننذ‬ ‫ؾطییؽ ذجطی‪ -‬مسیطًل زکتکط تکًؾکؼکٍ ذکسمکبت‬ ‫ثبظضگبوی ؾبظمبن تًؾؼٍ تدبضت ثب اقکبضٌ ثکٍ ضیوکس‬ ‫نؼًزی نبزضات ًکًض ثب یخًز تسایم تحطیمَکب ی‬ ‫ًطیوب‪ ،‬گلت‪ :‬ثب تًخٍ ثٍ ایه ثُجًز‪ ،‬پیفثیىی قسٌ ًٍ‬ ‫تب پبیبن ؾبل پىح میریبضز یًضی ضقس زض تدبضت ًکًض‬ ‫وؿجت ثٍ یاضزات ی نبزضات ؾبل ‪ ۹۳‬ضا قبَس ثبقیم‪.‬‬ ‫ایتاهلل ؾیس اثطاَیم ضییؿی ضییؽخمًُضی زض خرؿٍ‬ ‫ؾتبز َمبَىگی اهتهبزی زیلت‪ ،‬اتربش ؾبظیًبضَکبی‬ ‫مىبؾت ی ػمری ثطای تکًؾکؼکٍ ی ضیوکن نکبزضات‬ ‫ؿیطولتی ضا مًضز تبًیس هطاض زاز ی گلت‪ :‬ثبیس ثب اتربش ؾیبؾت َب ی اهسامبت ػمری ی تککًیکوکی ضیوکس‬ ‫تًؾؼٍ نبزضات ؿیطولتی ی ثبظگطزاوی اضظ وبقی اظ نبزاضت ثٍ چطذٍ اهتهبزی ًکًض پیگیطی قًز‪.‬‬ ‫یی ثب اقبضٌ ثٍ لعیم اتربش ضاٌَبضَبی مىبؾت ثطای ضکغ مًاوغ مًخًز زض مؿیط کؼبلیت نبزضًىىسگبن ی‬ ‫تؿُیل کؼبلیت اوبن‪ ،‬تهطیحًطز‪ :‬ثبیس ثٍگًوٍای ثطوبمٍضیعی ی ػمل ًکطز ًکٍ ثکب حکصف مکًاوکغ ی‬ ‫زقًاضیَبی کؼبلیت نبزضًىىسگبن‪ ،‬اوگیعٌَبی الظم ثطای تًؾؼٍ نبزضات توًیت قًز‪.‬‬ ‫زض ایه ظمیىٍ‪« ،‬احؿبن همطی » مسیطًل زکتط تًؾؼٍ ذسمبت ثبظضگبوی ؾبظمبن تکًؾکؼکٍ تکدکبضت زض‬ ‫گلتیگً ثب ذجطوگبض اهتهبزی ایطوب ثب ثیبن ایىٌٍ ایه ؾبظمبن تًؾؼٍ تدبضت ثٍ ػىًان متکًلکی تکدکبضت‬ ‫ًکًض مؿًیلیت پیگیطی ایلبی تؼُسات اضظی ضا زاضز‪ ،‬اظُبض زاقت‪ :‬زض ظمبن یاگصاضی ایه یظیلکٍ اظ‬ ‫ؾًی یظاضت نىؼت‪ ،‬مؼسن ی تدبضت ثٍ ایه وُبز‪ ،‬ؾیبؾتَبی تکًیوی تًنیٍ قس ی ثٍ ػکىکًان اثکعاض‬ ‫ثطای ثُجًز ػمرٌطز مًضز اؾتلبزٌ هطاض گطکت‪.‬‬ ‫یی اکعیز‪ :‬ثب تکٌیل ًمیتٍ اهسام اضظی‪ ،‬ثبظگکت اضظَبی نبزضاتی ثٍ ًکًض تؿطیغ ی تؿُیل قس ی ثکط‬ ‫َمیه اؾبؼ تبًىًن ‪ ۳۵‬زضنس تؼُسات نبزضًىىسگبن ایلب قسٌ اؾت‪.‬‬ ‫ؾطییؽ ذجطی‪ -‬مؼبین مؿٌه ی ؾبذتمبن یظیط ضاٌ‬ ‫ی قُطؾبظی گلت‪ :‬زض پی وبمٍوگبضی ثب وظبم ثبوکٌکی‬ ‫امٌبن ثجتوبم یام یزیؼٍ ثطای مؿتبخطان ؾبل ‪ ۹۹‬ویکع‬ ‫کطاَم قس‪ .‬محمًز محمًزظازٌ زضثبضٌ ثجکت وکبم یام‬ ‫یزیؼٍ هطازازَبی اخبضٌ ؾبل ‪ ،۹۹‬اکعیز‪ :‬ثطای ثجت وبم‬ ‫مؿتبخطان قف مبٌ زیم ؾبل ‪ ۹۹‬ویع ثب وظکبم ثکبوکٌکی‬ ‫وبمٍوگبضی قسٌ ی اًىًن اثُبم حًظٌ ثبوٌی ثکطعکطف‬ ‫قسٌ اؾکت‪ .‬یی اککعیز‪ :‬ثکط ایکه اؾکبؼ زض پکی‬ ‫وبمٍ وگبضی ی زضذًاؾت اظ وظبم ثبوٌی‪ ،‬امٌبن ثکجکت‬ ‫وبم هطاضزازَبی اخبضٌ ؾبل ‪ ۹۹‬ویع زض ًىبض هطاضزازَبی اخبضٌ ‪ ۰۰۱۱‬کطاَم اؾت‪.‬‬ ‫ثٍ گلتٍ محمًزظازٌ تب چىس ضیظ پیف‪ ،‬ؾبمبوٍ ثجتوبم کوظ زضذًاؾتَبی مطثًط ثٍ هطاضزازَبی اخکبضٌ‬ ‫ؾبل ‪ ۰۰۱۱‬ضا میپصیطکت ًٍ ایه مکٌل زض ضیظَبی اذیط ضکغ قسٌ اؾت‪.‬‬ ‫مؼبین یظیط ضاٌ ی قُطؾبظی ثب ثیبن ایىٌٍ ؾوق اػتجبض یام یزیؼٍ مؿٌکه ‪َ ۰۱‬کعاض مکیکرکیکبضز اؾکت‪،‬‬ ‫گلت‪ :‬مجرؾ ان زض تُطان ‪ ۰۱‬میریًن زض ؾبیط ًالوکُط ‪ ۰۱‬ی ثویٍ قُطَب ‪ ۵۲‬میریًن تًمبن اؾکت‪ .‬پکیکف‬ ‫ثیىی مب ایه اؾت ًٍ حساهل ثٍ ثیف اظ ‪ ۵۱۱‬تب ‪َ۰۱۱‬عاض ولط یام یزیؼٍ مؿٌه تؼرن گیطز‪.‬‬ ‫یی ثیبن ًطز‪ :‬ثیکتط مؿتبخطان زض ؾبمبوٍ ثجت وبم ضا اودبم زَىس ی مساضى تمسیس ی ًس ضَگیطی ضا ثکٍ‬ ‫ؾیؿتم ثبوٌی مؼطکی ًىىس‪ .‬اگط ثتًاویم اظ ؾتبز موبثرٍ ثب ًطیوب مهًثٍ خسیس ثگیطیکم ظمکبن ثکجکت وکبم‬ ‫تمسیس ذًاَس قس‪.‬‬ ‫ثٍ گعاضـ ایطوب‪ ،‬ثجتوبم یام یزیؼٍ مؿٌه اظ ‪ ۵۲‬ذطزاز اؿبظ قسٌ اؾت ی َمٍ مؿتاخطان یاخس قطایکظ‬ ‫زضیبکت تؿُیالت ًمی یزیؼٍ مؿٌه ًٍ زض ؾبمبوٍ ‪tem.mrud.ir‬ثجتوبم ًطزٌاوس اًکىکًن ثکبیکس‬ ‫مىتظط پبؾد اؾتؼالم ذًز ثبقس‪.‬‬ ‫افسایص قیمت برنج ایرانی تا ‪ ۶۴‬هسار و ‪ ۰۵۵‬تومان‬ ‫رضذ تولیذ یخچال و لباسضویی‬ ‫در چهار ماهه نخست امسال‬ ‫ؾککطییککؽ ذککجککطی‪-‬‬ ‫ثککطضؾککی امککبضَککبی‬ ‫ضؾککمککی مککىککتکککککطٌ‬ ‫یظاضت نککىککؼککت‪،‬‬ ‫مککؼککسن ی تککدککبضت‬ ‫حککٌککبیککت اظ ضقککس‬ ‫تًلیس یرچبل ی کطیعض ی مبقیه لجبؼقکًیکی ی ًکبَکف‬ ‫تًلیس اوًاع ترًیعیًن زض چُبض مبٍَ ورؿت امؿبل زاضز‪.‬‬ ‫اظ اثتسای امؿبل تب پبیبن تیطمبٌ ‪َ ۲۹۵‬عاض زؾتگبٌ یرچکبل‬ ‫ی کطیعض زض ًکًض تًلیس قس‪ .‬ایه امبض زض موبیؿٍ ثب تًلیس‬ ‫‪َ ۲۰۰‬عاض ی ‪ ۹۱۱‬زؾتگبَی ایه محکهکًالت زض مکست‬ ‫مکبثٍ پبضؾبل‪ ،‬ضقس ‪ ۵۱.۰‬زضنسی وکبن میزَس‪.‬ثطضؾکی‬ ‫امبضَب حبًی اؾت زض ایکه مکست ‪َ ۰۰۱‬کعاض ی ‪۰۱۱‬‬ ‫زؾتگبٌ مبقیه لجبؼقًیی تًؾظ ًبضذبودکبت زاذکرکی‬ ‫تًلیس قس ًٍ حبًی اظ ضقس ‪ ۰۲.۵‬زضنسی زض َمؾىدی‬ ‫ثب پبضؾبل اؾت‪.‬زض مست مکبثٍ پبضؾبل ‪َ ۰۰۲‬عاض ی ‪۰۱۱‬‬ ‫زؾتگبٌ مبقیه لجبؼقًیی زض ًکًض تًلیس قسٌ ثًز‪.‬‬ ‫ثب ایه حبل‪ ،‬ثطذالف مبٌ َبی گصقتٍ ًٍ َکمکًاضٌ امکبض‬ ‫مثجتی ضا زض تًلیس ترًیعیًن قبَس ثًزیم‪ ،‬تب پبیبن تکیکطمکبٌ‬ ‫تًلیس اوًاع ترًیعیًن اکت ‪ ۰.۰‬زضنسی ضا ثجت ًطز‪.‬‬ ‫زض چُبض مبٍَ ورؿت امؿبل قطًتَبی زاذکرکی ‪۰۰۰‬‬ ‫َعاض ی ‪ ۳۱۱‬زؾتگبٌ ترًیعیًن تًلیس ًطزوس‪ ،‬زض حبلی ًٍ‬ ‫ایه امبض زض مست مکبثٍ ؾبل گصقتٍ ‪َ ۰۲۰‬کعاض ی ‪۲۱۱‬‬ ‫زؾککتککگککبٌ ثککًز‪.‬زض ایککه ظمککیککىککٍ‪ ،‬زثککیککط اوککدککمککه‬ ‫تًلیسًىىسگبن لًاظم نًتی ی تهًیطی ًکًض‪ ،‬ؾٍ ػبمل‬ ‫زاذری ی یی ػبمل خُبوی ضا زض ثجت ایکه اککت مکًثکط‬ ‫میزاوس‪.‬محمسضضب قُیسی گلت‪ :‬ثحطان ًمجًز خُکبوکی‬ ‫میٌطیچیپَب ی ثٍییػٌ میٌطیپطیؾؿًضَب ًٍ مـع ؾیؿتم‬ ‫مطًعی ترًیعیًن ثٍ قمبض میضیز‪ ،‬ثط تًلیس ایه محهکًل‬ ‫زض ًکًض تبثیط مىلی زاقتٍ اؾت‪.‬ایه موبم نىلی یکبزایض‬ ‫قس‪ :‬تًلیس ایه هغؼبت َبیتی زض خُبن زض اوکحکهکبض‬ ‫چىس قطًت ذبل اؾت ًٍ انبلتی امطیٌبیی زاقکتکٍ‪،‬‬ ‫امب زض چیه ی ثطذکی زیکگکط اظ ًککًضَکب ثکٍ تکًلکیکس‬ ‫میپطزاظوس‪.‬یی ثیبنزاقت‪ :‬تؼغیالت ًکطیوکبیکی زض زی‬ ‫مطحرٍ‪ ،‬حسیز یی مبٌ اظ ظمبن تًلیس ضا اظ ًبضذبوکدکبت‬ ‫تًلیسًىىسٌ ترًیعیًن گطکت‪ ،‬ایه زض حکبلکی اؾکت ًکٍ‬ ‫هغؼیَبی ثطم ویع ثط ًبضًطز ذغًط تًلیس تکبثکیکطگکصاض‬ ‫قس‪.‬‬ ‫ؾطییؽ ذجطی‪ -‬زض ازامٍ اکعایف هیمت ثطوح اظ‬ ‫ثیف اظ یٌؿبل گصقتٍ تبًىًن‪َ ،‬ط ًیرکً ثکطوکح‬ ‫ایطاوی زض مبٌ گصقتٍ تب ‪َ ۰۲‬عاض ی ‪ ۲۱۱‬تکًمکبن‬ ‫َم کطیـ ضکتٍ اؾت‪.‬‬ ‫مست َبؾت ًٍ امبضَبی ضؾمی ی الجتٍ اوچٍ زض‬ ‫ثبظاض می گصضز‪ ،‬ثیبوگط ضیوس اکعایکی هیمت ثطوح‬ ‫اػم اظ زاذری ی ذبضخی اؾت؛ ثکٍ عکًضی ًکٍ‬ ‫گبَب تب ‪ ۰۱۱‬زضنس ی ثبالتط ویع ضقس هیمکت ان‬ ‫ثجکت قکسٌ اؾکت‪ .‬عکی مکبٌ َکبی اذکیکط اظ‬ ‫ؾطػت ضقس هیمت ثطوح زض موبعؼی ًبؾتٍ قسٌ‬ ‫امب ثٍ َط نًضت ضیوس َمچىبن اکعایککی پکیکف‬ ‫میضیز‪.‬‬ ‫برنج ایرانی ‪ ۲3‬درصد گران شد‬ ‫ثطضؾی امبضی ًٍ اذیطا مطًع امکبض ایکطان زض‬ ‫ضاثغٍ ثب متًؾظ هیمت اهکالم ذکًضاًکی اػکالم‬ ‫ًطزٌ ثًز زض ضاثغٍ ثب ثطوح وکبن میزَس ًٍ َکط‬ ‫ًیرً ثطوح ایطاوی زض مطزازمبٌ امؿکبل ثکٍ عکًض‬ ‫متًؾظ ‪َ ۰۳‬عاض ی ‪ ۲۱۱‬تًمبن کطیـ ضککتکٍ امکب‬ ‫ایه ًبال تب ‪َ ۰۲‬عاض ی ‪ ۲۱۱‬تًمبن َکم هکیکمکت‬ ‫ذًضزٌ اؾت‪ ،‬زض حبلی ًٍ زض مطزاز مبٌ پبضؾکبل‬ ‫َط ًیرً ثطوح ایطاوی ثٍ عًض متًؾظ حکسیز ‪۵۰‬‬ ‫َعاض تًمبن هیمت زاقت ی زض تیطمبٌ امؿکبل ثکٍ‬ ‫‪َ ۰۰‬عاض ی ‪ ۰۰۱۱‬تًمبن ضؾیسٌ ثًز‪.‬‬ ‫ثطایه اؾبؼ‪ ،‬ثطوح ایطاوی زض مکوکبیؿکٍ ثکب ؾکبل‬ ‫گصقتٍ ‪ ۰۵.۹‬ی وؿجت ثٍ تیطمبٌ ‪ ۰.۰‬زضنس گطان‬ ‫قسٌ اؾت‪.‬‬ ‫کطیـ ثطوح ذبضخی تب ثیف اظ ‪َ ۰۱‬عاض تًمبن‬ ‫امب زض مًضز ثطوح ذبضخی ًٍ ػکمکسٌ اککعایکف‬ ‫هیمت ان اظ ظمبن حصف اضظ ‪ ۰۵۱۱‬تًمبن اظ ایه‬ ‫ًبال قطیع ی ازامٍزاض قس امبض اظ ایه حٌکبیکت‬ ‫زاضز ًٍ َط ًیرً زض مطزازمبٌ ؾبل گکصقکتکٍ ثکٍ‬ ‫عًض متًؾظ حسیز ‪َ ۰۳‬عاض ی ‪ ۰۱۱‬تًمبن ثکًزٌ‬ ‫یلی زض تیطمبٌ امؿبل ‪َ ۵۰‬عاض ی ‪ ۳۱۱‬تًمبن ی زض‬ ‫مطزازمبٌ ثٍ ‪َ ۵۲‬کعاض ی ‪ ۰۱۱‬تکًمکبن ضؾکیکسٌ‬ ‫اؾت‪ ،‬ثطوح یاضزاتی تب ًیرًیی ‪َ ۰۱‬عاض ی ‪۳۱۱‬‬ ‫تًمبن َم کطیـ ضکتٍ اؾت‪.‬‬ ‫اعمال نرخ جذیذ ‪ ۰۰۵۵‬تومانی خریذ گنذم پس از ابالغ‬ ‫ؾطییؽ ذجطی‪ -‬مسیطًل َمبَىگکی ذکطیکس‬ ‫زاذری قطًت ثبظضگبوی زیلتی ایطان گکلکت‪:‬‬ ‫پؽ اظ اثالؽ هیمت مهکًه خکسیکس ذکطیکس‬ ‫تضمیىی گىسم‪ ،‬ایه وطخ ثکطای ذکطیکس ؾکبل‬ ‫ظضاػی ایىسٌ اػمبل ذًاَس قس‪.‬‬ ‫ثٍ وول اظ ضیاثظ ػمًمی قکطًکت ثکبظضگکبوکی‬ ‫زیلتی ایطان؛ اهبی مطتضی ؾؼبزتی ًکیکب‪ ،‬زض‬ ‫ذهًل اذطیه تهمیمبت زض حًظٌ هیکمکت‬ ‫ذطیس خسیس گىسم ی اثکالؽ ان ثکطای اخکطا‪،‬‬ ‫اکعیز‪ :‬ثط اؾبؼ هبوًن‪ ،‬قکطًکت ثکبظضگکبوکی‬ ‫زیلتی ایطان مًظق ثکٍ ذکطیکس ی زضیکبککت‬ ‫محهًل تحًیری اظ ًکبیضظان اؾت‪.‬‬ ‫یی ازامٍ زاز‪ :‬قطًت ثبظضگبوی زیلتی ثکب ضاٌ‬ ‫اوساظی مطاًع ذطیس گىسم ایلیه زؾکتکگکبَکی‬ ‫اؾت ًٍ ثب هیمت خسیس ذطیس ی اخکطای ان‬ ‫ؾطیًبض زاضز‪.‬‬ ‫ؾؼبزتی ًیب گلت‪ :‬تب ظمبوی ًکٍ وکبمکٍ اثکالؽ‬ ‫هیمت خسیس ذطیس تضکمکیکىکی ثکٍ قکطًکت‬ ‫ثبظضگبوی زیلتی وطؾس‪ ،‬مب امٌبن تبییکس ان ضا‬ ‫وساضیم‪.‬‬ ‫یی اکعیز‪ :‬پؽ اظ اثالؽ هیمت مهًه خکسیکس‬ ‫ذطیس تضمیىی گىسم‪ ،‬ایه هیمکت ثکطای ؾکبل‬ ‫روزنامه ارک‬ ‫م الف ‪ 0241‬مرند‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مرند‬ ‫اگُی مًضًع مبزٌ ‪ ۰‬هبوًن یمبز‪۰۰‬ائیه وبمٍ هبوًن تؼییه تٌریق یضؼیت ثجتی ی‬ ‫اضاضی یؾبذتمبوُبی کبهس ؾىس ضؾمی‬ ‫ثطاثط ضای قمبضٌ‪َ ۰۰۹۹0۱۹0۰۰-۰۰۹۹۲۱۰۱۰۱۱۲۱۱۰۹۰۰ :‬یبت مًضًع هبوًن تؼیکیکه‬ ‫تٌریق یضؼیت ثجتی اضاضی ی ؾبذتمبوُبی کبهس ؾىس ضؾمی مؿتوط زض یاحس ثجتی حًظٌ‬ ‫ثجت مری مطوس تهطکبت مبلٌبوٍ ثالمؼبضو متوبضی اهبی ؾریمبن محکجکی ًکىکسلکدکی‬ ‫کطظوس‪ :‬ؾرمبن ثکمبضٌ قىبؾىبمٍ‪ ۵۵۵۰ :‬نبزضٌ اظ مطوس زض قکساوگ یٌکجکبه ذکبوکٍ ثکٍ‬ ‫مؿبحت ‪ ۵۵۳0۲۱‬متطمطثغ ثٍ پالى ‪ ۹۳‬کطػی اظ ‪ -۰۲۰۰‬انری ملطیظ ی مدعی قکسٌ اظ‬ ‫پالى ‪ ۰‬کطػی اظ‪ -۰۲۰۰‬انری یاهغ زض مطوس ثرف ‪ ۰۲‬تجطیع ذطیساضی اظ مبلی ضؾمی‬ ‫گسارش‬ ‫قیمت خودرو چرا پیاپی ترمس‬ ‫میبُرد؟‬ ‫یی ًبضقىبؼ ثبظاض ذًزضی ثب اقبضٌ ثٍ قبذمَب ی زالیل اکعایف‬ ‫مسایم هیمت ایه ًبال اظ خمرٍ وطخ اضظ اظُبض زاقت‪ :‬تکحکطیکم َکب‬ ‫َعیىٍ تًلیس ضا ثبال ثطزٌ امب نىؼت ضا هلل وٌطزٌ اؾت‪ .‬ثٍ گلتٍ یی‬ ‫امطیظ نىؼت ذًزضی زضگیط تحطیمَبی زاذری اؾت‪.‬‬ ‫اکعایف هیمت ذًزضی عی ضیظَبی اذیط ثبظ َکم ضًکًضز ظز ثکٍ‬ ‫عًضی ًٍ کوظ زض یی ضیظ هیمت ثطذی اظ ذًزضیَبی زاذری تکب‬ ‫‪ ۰۱‬میریًن تًمبن گطانتط قس‪ .‬ثؿیبضی َبی ایه اککعایکف هکیکمکت‬ ‫وبگُبوی ضا ثٍ ضقس وطخ اضظ گطٌ میظوىس امب ثطذی اظ ًبضقىبؾبن ثط‬ ‫ایه ثبیضوس ًٍ گطاوی اضظ تىُب ػبمل گطاوی ذکًزضیَکبی زاذکرکی‬ ‫ویؿت‪ .‬یهتی مًج اکعایف هیمتَب زض ثبظاض ذًزضی ثٍ هرٍ ضؾکیکس‪،‬‬ ‫قًضای ضهبثت یاضز میسان قس‪ .‬خرؿٍ ضیظ قىجٍ ‪-‬قکم قُطیًضمکبٌ‬ ‫– قًضای ضهبثت زی مهًثٍ مُم زاقت؛ ایل ایىٌٍ ان زؾکتکٍ اظ‬ ‫متوبضیبوی ًٍ زض مطحرٍ ثجتوبم ی پیفکطیـ یخُی یاضیع ًطزوس‬ ‫مکمًل تًضم مًػس تحًیل ذکًزضی وکمکی قکًز ی زیم ایکىکٌکٍ‬ ‫ذًزضیَبیی ًٍ هیمتگصاضی وکسٌاوس‪ ،‬ومیتًاوىکس یاضز مکطحرکٍ‬ ‫پیف کطیـ قًوس‪.‬‬ ‫ًبضقىبؾبن ی ثبظاضیَبی ذًزضی می گکًیکىکس ایکه زی مهکًثکٍ‬ ‫ومی تًاوس تبثیطی هبثل تًخُی زض ضیوس حبل حبضط ثکبظاض ذکًزضی‬ ‫ثگصاضز چطاًٍ مکٌل انری زض وبمتؼبزل ثًزن ػطضٍ ی توکبضکب ی‬ ‫اوحهبض ایه نىؼت اؾت ی ضاَی خع انالح ؾبذتبض وساضز‪.‬‬ ‫دالیل گرانی خودروهای داخلی‬ ‫مُسی زازکط ًبضقىبؼ حًظٌ ذًزضی زض گلتیگً ثب پکػیَککگکط‬ ‫ایطوب زضثبضٌ زالیل ضقس هیمت ذًزضیَبی تًلکیکس زاذکل اظکُکبض‬ ‫زاقت‪ :‬اکعایف هیمت ذًزضی زض ثبظاض وکبت گطکتٍ اظ ضقکس وکطخ‬ ‫زالض اؾت امب ایه ضقس وکطخ اضظ اثکط ضیاوکی ثکط ثکبظاض ذکًزضی‬ ‫گصاقتٍ اؾت ی وٍ اثطگصاضی یاهؼی ثٍ ایه مؼىب ًٍ زض ثبظاض ذًزضی‬ ‫اوتظبض تًضمی ایدبز قسٌاؾت‪.‬‬ ‫یی ازامٍ زاز‪ :‬اضتجبط نىؼت ذًزضیی ًکًض زض تمبم ثرفَکب اظ‬ ‫هغؼٍؾبظی تب تًلیس ثٍ اضظ‪ ،‬ثبػث میقًز ثب َط تکٌکبوکٍ وکطخ اضظ‬ ‫قبَس التُبه زض ثبظاض ذًزضی ثبقیم‪.‬‬ ‫ایه ًبضقىبؼ حًظٌ ذکًزضی اککعیز‪ :‬مکًضکًع مکُکم تکط ذکیکع‬ ‫ذًزضیؾبظان ثطای اظازؾبظی هیمت اؾت‪ .‬زض قطایغی ًٍ هیکمکت‬ ‫یی ذًزضیی زاذری ثٍ ‪ ۰۲۱‬میریًن تًمبن ضؾیسٌ امکب َکىکًظ اظ‬ ‫اظازؾبظی هیمت نحجت میقًز ثبظاض اظ ایه اظازؾبظی اوتظکبض ی‬ ‫ثطزاقت اکعایف هیمت ضا ذًاَس زاقت‪.‬‬ ‫زازکط ثب ثیبن ایىٌٍ ػبمل زیگطی ًٍ ثبػث اکعایف هیمت ذکًزضی‬ ‫زض چىس ضیظ اذیط قسٌ‪ ،‬مًضًع ػطضٍ وکسن ی تبمیکه ثکٍ مکًهکغ‬ ‫ذًزضی ثٍ ثبظاض اؾت‪ ،‬گلت‪ :‬میزاویم ًٍ زض قطایغی ًٍ تکوکبضکب‬ ‫ثیف اظ ػطضٍ ثبقس‪ ،‬هیمتَب ثبال میضیز‪ .‬زض ایه ضیظَب ثکٍ زلکیکل‬ ‫وجًز هغؼبت یسًی زض ذغًط تًلیس‪ ،‬ذًزضیؾبظان وکمکی تکًاوکىکس‬ ‫تؼُسات ذًز ضا ایلب ًىىس‪ .‬زض ایه یضؼیت زض اوکتکُکبی ذکغکًط‬ ‫تًلیس‪ ،‬ذًزضیَبی ویم ؾبذت َم ضی ثٍ اوجبقت اؾت اظ ایکه ضی‬ ‫اوتظبض ثبظاض ثب َمیه ضیوس زض حبل اوجبقت اؾت‪.‬‬ ‫یی تبًیس ًطز‪ :‬تمبم ایه ػًامل زؾت ثٍ زؾت َکم زازٌ اوکس تکب‬ ‫هیمت ذًزضی اکعایف یبثس حبل ایىٌٍ ثطای ایه قطایظ ؾىبضیکًیکی‬ ‫ظضاػکی ایکىککسٌ هککبثکل اخکطا ذکًاَککس ثککًز‪.‬‬ ‫ؾؼبزتی ًیب گلت‪ :‬اظ قطیع ػمریکبت ذکطیکس‬ ‫تضمیىی گىسم تبًىًن ‪ ۰‬میریًن ی ‪َ ۲۵۳‬کعاض‬ ‫ته گىسم ثٍ اضظـ ‪َ ۵۵‬عاض ی ‪ ۳۱۱‬مکیکرکیکبض ز‬ ‫تًمبن اظ ًکبیضظان تحًیل گطکتٍ قسٌ اؾت‪.‬‬ ‫ذبوم اهسؼ پبی گصاض محطظ گطزیسٌ اؾت‪ .‬لصا ثٍ مىظًض اعالع ػمًم مکطاتکت زض زی‬ ‫وًثت ثٍ کبنرٍ ‪ ۰۲‬ضیظ اگُی میکًز زض نًضتی ًٍ اقربل وؿجت ثکٍ نکسیض ؾکىکس‬ ‫مبلٌیت متوبضی اػتطاضی زاقتٍ ثبقىس می تًاوىس اظ تبضید اوتکبض ایلیه اگُی ثٍ مکست‬ ‫زی مبٌ اػتطاو ذًز ضا ثٍ ایه ازاضٌ تؿریم ی پؽ اظ اذص ضؾیس‪ ،‬ظطف مست یی مبٌ اظ‬ ‫تبضید تؿریم اػتطاو‪ ،‬زازذًاؾت ذًز ضا ثٍ مطاخغ هضبئی توسیم ومبیىس‪.‬ثسیُکی اؾکت‬ ‫زض نًضت اووضبی مست مصًًض ی ػسم ینًل اػتطاو عجن موطضات ؾىس مکبلکٌکیکت‬ ‫نبزض ذًاَس قس‪.‬‬ ‫‪ *۰0۹۳‬تبضید اوتکبض وًثت ایل‪۰۰۱۱0۱۲0۰۰ :‬‬ ‫تبضید اوتکبض وًثت زیم‪۰۰۱۱0۱۲0۰۰ :‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان مرند‪ -‬محرم کنعانی‬ ‫اظ پیف تؼییه قسٌ یخًز وساضز‪ .‬یاضزات ذًزضی می تکًاوؿکت اظ‬ ‫تمُیساتی ثبقس ًٍ زض ایه قطایظ ثرکی اظ توبضبی اوکجکبقکتکٍ ضا‬ ‫پبؾد زَس ی ػغف توبضب ضا ًم ًىس‪ .‬اگط ؾیکبؾکت ثکط مکجکىکبی‬ ‫ممىًػیت یاضزات ثطای توًیت تًلیس اؾت‪ ،‬حساهکل ثکبیکس ضیوکس‬ ‫تطذیم هغؼبت ذًزضی تؿُیل ی تؿطیغ قًز ًٍ الجتٍ تکمکبم ایکه‬ ‫اهسامبت ثط ػُسٌ یظاضت نمت اؾت‪.‬‬ ‫ایه ًبضقىبؼ حًظٌ ذًزضی ثب ثکیکبن ایکىکٌکٍ زض حکبل حکبضکط‬ ‫ؾیبؾت َبی اتربش قسٌ ثٍ ؾمت اکعایف هیکمکت ذکًزضی اؾکت‪،‬‬ ‫اظُبض زاقت‪ :‬قبَس ان َؿتیم ًٍ محمًلٍَبی هغؼبت زض گمطى‬ ‫مؼغل تطذیم َؿتىس ی تًان تًلیس ضی ثٍ ًبَف قکسٌ اظ ؾکًی‬ ‫زیگط اخبظٌ کؼبلیت ثٍ قطًتَبیی ًٍ تًان تًلیس مسلَبی خسیکس‬ ‫ذًزضیی چیىی ضا زاضوس‪ ،‬زازٌ ومیقًز ثىبثطایه عجیؼی اؾت ًٍ ثکب‬ ‫یی ػبمل ضقس وطخ اضظ زض یضؼیت ػطضٍ محسیز‪ ،‬هیمت ذًزضی‬ ‫ثبال ثطیز‪ .‬زازکط ثب تبًیس ثط ایىٌٍ ثبظاض ی نىؼت امکطیظ ذکًزضیی‬ ‫ًکًض محهًل زیلت مساذرٍگطا ثٍ خبی زیلت تؿُیلگطا ی وبظط‬ ‫اؾت‪ ،‬گلت‪ :‬تحطیمَب َعیىٍ تًلیس ضا ثبال ثطزٌ امب نىؼت ضا هکلکل‬ ‫وٌطزٌ ی حتی زض ایه مًهؼیت مکٌل ی مبوؼی ثطای تکبمکیکه وکیکبظ‬ ‫نىؼت ذًزضی اظ ذبضج یخًز وساضز ی اظ َط ًکًضی مکی تکًان‬ ‫وؿجت ثٍ تبمیه هغؼبت ی تدُیعات اهسام ًکطز‪ .‬امکطیظ نکىکؼکت‬ ‫ذًزضی زضگیط تحطیمَبی زاذری اؾت‪.‬‬ ‫درِ این انحصار بشکن‬ ‫زض تمبم ثبظاضَبی زویب ػغف توبضب ثب تکؼکسز ػکطضکٍ‪ ،‬ذکبمکًـ‬ ‫میقًز‪ .‬ثبظاض ذًزضیی ایطان َم خسا اظ ایه هبػسٌ ی انکل ثکبظاض‬ ‫ویؿت‪ .‬چىسی پیف قبَس ان ثًزیم ًٍ ثکب اککعایکف گکطیٌ َکبی‬ ‫ذًزضیؾبظی هیمت ثطذی اظ ذًزضیَبی چیىی زض ًکًض حتی تکب‬ ‫‪ ۰۱۱‬میریًن تًمبن َم ًبَف یبکت‪.‬‬ ‫ثىبثطایه اگط ثؿبط ثطذی ضاوتخًیبن ی زالالن خمغ قًز میتکًان‬ ‫رونذ صعودی اقالم خوراکی‪،‬‬ ‫تورم انتظاری بایذ کنترل ضود‬ ‫ؾطییؽ ذجطی‪ -‬عجن گعاضـ َب ضیوس اککعایککی اهکالم‬ ‫ذًضاًی ضطیضی مطزم زض مبٌَبی اذیط ازامٍ یبکتٍ ی زض‬ ‫نًضتی ًٍ ػًامری مبوىس وطخ اضظ ی اوتکظکبضات تکًضمکی‬ ‫وبقی اظ ان ًىتطل وکًز ثط زامىٍ مکٌالت ی گطاوکی َکب‬ ‫ذًاَس اکعیز‪.‬وطخ تًضم زض مبٌَبی اذیط ضیوس اککعایککی‬ ‫زاقتٍ ی نؼًزی ثًزن هیمت ًبال ی ذسمکبت مهکطککی‬ ‫ثطای مبٌَبی اتی زیض اظ شَه ویؿت‪.‬وطخ تکًضم ثکطذکی‬ ‫اهالم ذًضاًی ضطیضی وکبن می زَس ًٍ ضیوس اککعایکف‬ ‫هیمت ذًضاًی ثب وًؾبن قسیس ضیثطی ثکًزٌ ی اوکتکظکبض‬ ‫وؿجت ثٍ ثبال ضکته هیمت َب ثٍ زلیل ثبال ضکته اضظ قکست‬ ‫گطکتٍ اؾت‪َ .‬میه ػبمل ثبػث قسٌ زض مبٌ َکبی اذکیکط‬ ‫هیمت اهالم ذًضاًی ی مهطکی یذسمبت نؼًزی ثبقس‪.‬‬ ‫ضیؿه مبیغ‪،‬قیط‪،‬گًقت گًؾلىسی‪،‬ثطوح یمطؽ یتکرکم‬ ‫مطؽ ًٍ خعء اهکالم ضکطیضی مکحکؿکًه مکی قکًوکس‬ ‫‪،‬هیمتَبی ثبالیی ضا تدطثٍ ًطزٌاوس‪ .‬اکعایف هیمتَب زض‬ ‫عًالوی مست ثبػث میقًز ًٍ ؾُم ایه اهالم زض ؾکجکس‬ ‫مهطکی قُطیوسان ًبَف یبثس ی زض نکًضتکی خکرکًی‬ ‫ضیوس قتبثبن هیمت َب گطکتٍ وکًز زامکىکٍ مککٌکالت ی‬ ‫مؼیکت مطزم ثیکتط تحت الکؼبع هطاض ذًاَس گطککت‪.‬زض‬ ‫ضیظَبی اذیط ویع ضئیؽ خمًُض ثٍ یظضای اهکتکهکبزی ی‬ ‫ؾتبز َمبَىگی اهتهبزی زیلت مبمًضیکت زاز ًکٍ ثکٍ‬ ‫مؼیکت ی تًضم ضؾیسگی ًىىس‪.‬مکٌالت وبقی اظ تحطیم‬ ‫ی وبًبضامسی ؾیبؾت َبی زاذری ًٍ مىدط ثکٍ اککعایکف‬ ‫هیمت اضظ ی چىس ثطاثطی هیمت ًبال ی ذکسمکبت قکسٌ‬ ‫اؾت‪ .‬ایه امط ثٍ قٌبف عجوبتی زامه ظز ثٍ عکًضی ًکٍ‬ ‫عجن گعاضـ مطًع امبض ضطیت خیىی ًٍ مؼیبضی ثکطای‬ ‫اوساظٌ گیطی کبنرٍ عجوبتی اؾت زض مکطزاز مکبٌ ؾکبل‬ ‫‪ ۰۰۱۱‬ثطای ًل ًکًض ثٍ ‪ ۰۱.۱۲‬ضؾیس‪.‬‬ ‫روزنامه ارک‬ ‫م الف ‪ 2۲110341‬شبستر‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شبستر‬ ‫اگُی مًضًع مبزٌ ‪ ۰‬هبوًن یمبز‪۰۰‬ائیه وبمٍ هبوًن تؼییه تٌریق‬ ‫یضؼیت ثجتی ی اضاضی یؾبذتمبوُبی کبهس ؾىس ضؾمی‬ ‫ثطاثط ضای قمبضٌ‪َ ۰۰۱۱0۱۲0۰۲-۰۰۱۱۲۱۰۱۰۱۰۰۱۱۱۰۲۱۲ :‬کیکبت‬ ‫ایل مًضًع هبوًن تؼییه تٌریق یضؼیت ثجتی اضاضی ی ؾبذتمبوُبی‬ ‫کبهس ؾىس ضؾمی مؿتوط زض یاحس ثجتی حًظٌ ثجکت مکرکی قکجکؿکتکط‬ ‫تهطکبت مبلٌبوٍ ثالمؼبضو متوبضی اهبی‪0‬ذبوم ظضیه نکسضا عکت‬ ‫کطظوس‪ ... :‬ثکمبضٌ قىبؾىبمٍ‪ ۱۱۱ :‬نبزضٌ اظ زض قکساوگ یی هکغکؼکٍ‬ ‫ظمیه ثب ؾبذتمبن ویمٍ ًبضٌ اظ اضاضی مکبػی چرٍ ذبوٍ ؾلری ؾکىکگ‬ ‫‪ -۰‬انری ثرف ‪ -۰۲‬تجطیع ثٍ مؿبحت ‪ ۰۰۰۰۲0۰۲‬متطمطثغ ذطیساضی‬ ‫اظ اهبی حمسالٍ ظاضع کطظوس‪ :‬ثیت الٍ محطظ گطزیسٌ اؾت‪.‬‬ ‫لصا ثٍ مىظًض اعالع ػمًم مطاتت زض زی وًثت ثکٍ ککبنکرکٍ ‪ ۰۲‬ضیظ‬ ‫اگُی میکًز زض نًضتی ًٍ اقربل وؿجت ثٍ نسیض ؾىس مبلٌکیکت‬ ‫متوبضی اػتطاضی زاقتٍ ثبقىس می تًاوىس اظ تبضید اوتکبض ایلیه اگُی‬ ‫ثٍ مست زی مبٌ اػتطاو ذًز ضا ثٍ ایه ازاضٌ تؿریم ی پکؽ اظ اذکص‬ ‫ضؾیس‪ ،‬ظطف مست یی مبٌ اظ تبضید تؿریم اػکتکطاو‪ ،‬زازذکًاؾکت‬ ‫ذًز ضا ثٍ مطاخغ هضبئی توسیم ومبیىس‪.‬ثکسیکُکی اؾکت زض نکًضت‬ ‫اووضبی مست مصًًض ی ػسم ینًل اػتطاو عجکن مکوکطضات ؾکىکس‬ ‫مبلٌیت نبزض ذًاَس قس‪.‬‬ ‫‪ *۲0۰۳‬تبضید اوتکبض وًثت ایل‪۰۰۱۱0۱۲0۰۰ :‬‬ ‫تبضید اوتکبض وًثت زیم‪۰۰۱۱0۱۲0۰۱ :‬‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شبستر‬ ‫میرصابر موسوی افشار‬ ‫ثبظاض ضا ثٍ اضامف ضؾبوس ی اضامف ثبظاض َم زض گکطی تکؼکبزل زض‬ ‫ػطضٍ ی توبضب اؾت ی ظمبوی ثبظاض ثٍ تؼبزل میضؾس ًٍ یاثؿتکگکی‬ ‫ثٍ زی قطًت ثبیس ًبَف یبثس‪ .‬زض َمکیکه قکطایکظ امکطیظ ثکبظاض‬ ‫‪ ۰۱‬قطًت ذًزضیؾبظی خسیس ثطای یضیز ثٍ ثبظاض اػالم امبزگی‬ ‫ًطزٌاوس ًٍ ‪ ۰‬قطًت یاضز مطحرٍ اخطا قسٌ ی یب اؾتبوٍ یضیز ثکٍ‬ ‫مطحرٍ تًلیس َؿتىس‪ .‬ثبیس ثٍ ایه وٌتٍ تًخٍ زاقتٍ ثبقیم ًکٍ عکجکن‬ ‫گلتٍَب ظیبن ایه زی ذًزضیؾبظ ثٍ چیعی حسیز ‪ ۳۱‬تب ‪َ ۰۰۱‬کعاض‬ ‫میریبضز تًمبن ضؾیسٌ ی هبػستب ثرکی اظ ایه ظیبن اوجبقتکٍ قکسٌ اظ‬ ‫عطین اکعایف هیمت محهًل خجطان میقًز‪ .‬یضکؼکیکت ایکه زی‬ ‫قطًت ذًزضیؾبظ ی ثبظاض امطیظ ذًزضی اییىٍ تمبم ومکبی ایکدکبز‬ ‫ثیف اظ ‪ ۰‬زٍَ اوحهبض زض نىؼت ذًزضیؾبظی اؾت‪.‬‬ ‫ػرم اهتهبز می گًیس زیلت ثبیس زض خبیگبٌ وظبضت ثکبقکس ی ایکه‬ ‫ثبظاض ضهبثتی اؾت ًٍ تالـ میًىس وظط مکتطی ضا خرت ًىس ی زض‬ ‫ایه ؾبظی ًبض اپکهَبی ذًزضی ی ًیلیت ذسمبت قطًتَب اضتوب‬ ‫می یبثس ی اکعایف هیمت ی تًلیس ًم ًکیکلکیکت مکحکهکًل ثکبظاض‬ ‫اوحهبضی اؾت‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫ًشبًی الکتزًٍیکی رٍسًبهِ ارن‬ ‫سبیت رٍسًبهِ ‪www.arkonline.ir‬‬ ‫ایویل رٍسًبهِ‪ark.tabriz@yahoo.com9‬‬ ‫ایویل هذیزهسئَل‪eshraghimo@gmail.com 9‬‬ ‫هذیز اجزائی‪ 9‬هعصَهِ حجبسی‬ ‫هجزی سبیت رٍسًبهِ‪ 9‬سبًبس اشزالی‬ ‫هذیز هسئَل ٍصبحب اهتیبس‪ 9‬هحوذ اشزالی‬ ‫سزدبیز‪ 9‬سبًلی اشزالی‬ ‫تبسیس ‪ - 0261 9‬سهیٌِ اًتشبر ‪ 9‬فزٌّگی ‪ٌّ -‬زی ‪ -‬ادبی ‪ -‬علوی‬ ‫کذپستی‪ - 4052536129‬تلفی‪24301608 - 24310803 )130(9‬‬ ‫تلفبکس‪ - 24301605 9‬شوبرُ ّوزاُ ‪180330455719‬‬ ‫ًشبًی ‪ 9‬تبزیش خیبببى اسادی‪ -‬خیبببى هبراالى ًزسیذُ بِ هیذاى فذن‬ ‫دفتز رٍسًبهِ ارن ‪ -‬چبپخبًِ‪ 9‬پزًیبى تبزیش‬ ‫* یکشنبه ‪ 42‬شهریور ‪ 3 * 4211‬سپتامبر ‪ 02 *0104‬محرم ‪ *4221‬سال سی و یکم ( اوتوزبیرینجی ایل )* شماره (سایی)‪ 3113 :‬صفحه ‪ * 8‬ورزش و گردشگری‬ ‫عبذاهلل ًبصزی تزاکتَری شذ‬ ‫سشییس خثشی‪ -‬عثذاهلل واغشی مذافع فػل رزضتٍ غىوعوت ووفوت‬ ‫اتادان تٍ تیم فًتثال تشاوتًس تثشیض پیًست‪.‬‬ ‫عثذاهلل واغشی‪ ،‬مذافع فػل رزضتٍ غىعت وفت اتادان تا لوشاسدادی‬ ‫دی سالٍ تٍ تیم تشاوتًس پیًست‪.‬‬ ‫واغشی پس اص ومیصادٌ‪ ،‬دیمیه خشیذ تشاوتًس تشای لیگ تیوسوت ی‬ ‫یىم محسًب میضًد‪.‬‬ ‫تیم تشاوتًس فػل رزضتٍ تا ‪ ۴۵‬امتیاص دس سدٌ چُواس لویوگ توشتوش‬ ‫فًتثال ایشان لشاس رشفت‪.‬‬ ‫هْبجن جَاى در پزسپَلیس هبًذًی شذ‬ ‫سشییس خثشی‪ -‬مُذی مُوذی‬ ‫خاوی مُاجم جًان پشسپًلویوس‬ ‫اص لیست مواصاد سوشخوپوًضوان‬ ‫پایتخت خاسج ضذ‪.‬‬ ‫دس حالی وٍ رفتٍ میضوذ رول‬ ‫محمذی لػذ داسد مُذی خاوی‬ ‫سا وووىوواس تووگووزاسد‪ ،‬امووا وووا‬ ‫مُذی خاوی اص لیست ماصاد پشسپًلیس خاسج ضوذٌ اسوت‪ .‬موُوذی‬ ‫خاوی دس ‪ ٠‬تاصی دیستاوٍ پیص فػل پشسپًلیس سٍ رل صدٌ ی یوه‬ ‫پاس رل َم دادٌ ی دس تمشیىا َم امادٌ وطان دادٌ ی تواعوش ضوذ‬ ‫وادسفىی پشسپًلیس دستاسٌ ای تجذیذ وظش وىذ‪ .‬مُذی خواووی لػوذ‬ ‫داسد تًاوایی خًد سا تٍ وادس فىی پشسپًلیوس وطوان توذَوذ توا دس‬ ‫تاصیَای تیطتشی تتًاوذ دس تشویه سشخپًضان لشاس تگیشد‪.‬‬ ‫پزتببگز ٍسًِ ایزاى بِ عٌَاى ششن بسٌذُ کزد‬ ‫سشییس خثوشی‬ ‫پشتاتگوش یصووٍ‬‫ایشان دس تواصی‬ ‫َای پاسالمپیوه‬ ‫تًویً اص سسیذن‬ ‫تووٍ مووذال ایووه‬ ‫توووواصی َووووا‬ ‫تاصماووذ ‪.‬موشحلوٍ‬ ‫وُایی مساتوموا‬ ‫پشتاب یصوٍ پاسالمپیه دس مادٌ ‪ ۴۴F‬تشرضاس ضذ وٍ سیامه غالوح‬ ‫فشج صادٌ ومایىذٌ وطًسمان تا حشیفان خًد تٍ سلاتت پشداخت‪.‬‬ ‫فشج صادٌ دس پایان ایه مادٌ تا پشتاب ‪ ١٢‬متش ی ‪ ۸٢‬ساوتیموتوش دس سدٌ‬ ‫ضطم لشاس رشفت‪.‬‬ ‫َش سٍ مذال ایه مادٌ تٍ ومایىذران وطًسَای عشتی سسیوذ‪ .‬احوموذ‬ ‫َىذی اص اسدن تا پشتاب ‪ ١٠‬متش ی ‪ ٠۵‬ساوتیمتش لُشمان ضذ ی سووًسد‬ ‫جُان سا ضىست‪ .‬عضیضالوذیوه ووًسی توا ‪ ١١.۵۵‬ی عوثوذالوغوذیوش‬ ‫عثذالشحمان اص لطش تا ‪ ١١.۴۶‬سً ضذ‪.‬‬ ‫افتتبح خبًِ ٍرًی اّز‬ ‫ّوشهبى بب ّفتِ دٍلت‬ ‫سشییس خثشی‪ -‬مذیشوول مویوشا فوشَوىوگوی‪ ،‬روشدضوگوشی ی‬ ‫غىایعدستی ارستایجان ضشلی اص افتتاح خاوٍ یسوی اَش َموضموان توا‬ ‫َفتٍ دیلت خثش داد‪.‬‬ ‫تٍرضاسش سیاتطعمًمی اداسٌول میشا فشَىگوی‪ ،‬روشدضوگوشی ی‬ ‫غىایعدستی ارستایجان ضشلی‪ ،‬خاوٍ یسوی اَش تا حضًس فوشمواووذاس‪،‬‬ ‫ومایىذٌ مشد محتش اَش ی َشیس دس مجلوس ضوًسای اسوالموی ی‬ ‫مذیشول میشا فشَىگی استان دس محل خاوٍ تاسیخوی لواسوم خوان‬ ‫اَشی‪ ،‬افتتاح ضذ‪.‬احمذ حمضٌ صادٌ مذیوشوول مویوشا فوشَوىوگوی‪،‬‬ ‫رشدضگشی ی غىایع دستی ارستایجان ضشلی دس ایه مشاسم تواوویوذ‬ ‫وشدۺ غیاوت اص رىجیىٍَای فشَىگی یظیفٍای َمگاوی است وٍ دس‬ ‫ساس ان‪ ،‬ایه اداسٌ ول تٍ عىًان متًلی اغلی حشاست اص موًاسیوش‬ ‫فشَىگی لشاس داسد ی تا ایجاد صیوشسواخوت َوای الص ی ووگواَوی‬ ‫واسضىاساوٍ دسغذد تحمک ایه َذف مُم است‪ .‬یسوی تافی اص جملوٍ‬ ‫مًاسیش اسصضمىذ واملمًس مىطمٍ لشٌداغ محسًب می ضًد وٍ سال‬ ‫رزضتٍ تا تالش متخػػان ایه حًصٌ‪ ،‬ضُشستان اَش تٍ عىًان ضوُوش‬ ‫ملی یسوی تٍ ثثت سسیذ‪.‬مذیشول میشا فشَىگوی‪ ،‬روشدضوگوشی ی‬ ‫غىایع دستی ارستایجان ضشلی دس ادامٍ تا تیان ایىىوٍ ساٌ اووذاصی ی‬ ‫تُشٌ تشداسی اص خاوٍ یسوی اَش‪ ،‬اص مُم تشیه اَذاف ایه اداسٌ وول‬ ‫دس ساستای غیاوت اص ایه اثش ملی اسصضمىذ استان تًد‪ ،‬رفتۺ پس اص‬ ‫ثثت اَش تٍ عىًان ضُش ملی یسوی‪ ،‬دیمیه را ی َذف ایه اداسٌوول‬ ‫ساٌ اوذاصی خاوٍ یسوی اَش دس خاوٍ تاسیخی لواسوم خوان اَوشی دس‬ ‫ساستای پیطثشد اَذاف ثثت جُاوی یسوی تًد وٍ تا مطاسوت جوذی‬ ‫ی اسصوذٌ تخص خػًغی محمک ضذ‪.‬‬ ‫صعَد پَررٌّوب بِ فیٌبل پبراتکَاًذٍی ‪ 1111‬تَکیَ‬ ‫سشییس خثشی‪ -‬پاساتىًاوذیواس یصن مىُای ‪ ۷۵‬ویلوًروش‬ ‫ایشان تٍ فیىال سلاتتُای پاسالمپیه غعًد وشد‪.‬‬ ‫دس ادامٍ سلاتتُای پاساتىًاوذیی پاسالمپیه ‪ ٠٢٠٢‬توًوویوً‬ ‫جَاًوزدی در فیٌبل تیزاًذاسی ّفتن شذ‬ ‫سشییوس خوثوشی‪-‬سواسٌ‬ ‫جًاومشدی تیشاوذاص ایوشان‬ ‫دس مادٌ تپاوچٍ ‪ ۵٢‬موتوش‬ ‫تاصی َای پواسالوموپویوه‬ ‫تًویً تٍ مذال وشسیذ‪.‬‬ ‫سلاتتُای تپاوچٍ ‪ ۵٢‬موتوش‬ ‫‪ ۴ p‬مختلط والس ‪١SH‬‬ ‫پاسالمپیه ‪ ٠٢٠٢‬تًویً دس ساله تیشاوذاصی اساوا تشرضاس ضذ‬ ‫ی دس سلاتت فیىال ساسٌ جًاومشدی تىُا صن حواروش دس ایوه‬ ‫سلاتت‪ ،‬وتًاوست تٍ مذال دست یاتذ ی َفتم ضذ‪.‬‬ ‫پاساتیشاوذاص وطًسمان دس دیس دی ضلیه ی پوس اص حوزف‬ ‫تیشاوذاص اصتىستاوی‪ ،‬تا امتیاص ‪ ١١۸.۸‬تعىًان دیمیه حزف ضوذٌ‪،‬‬ ‫سلاتت فیىال سا تشن وشد‪.‬‬ ‫دس ایه مادٌ‪ ،‬ماویص واسیال ی سیىگشاج َش دی اص َوىوذ ایل ی‬ ‫دی ضذوذ ی مالیطًی اص سیسیٍ َم سً ضذ‪.‬‬ ‫جًاومشدی دس ایه مادٌ سوًسداس است‪ .‬ای دس پواسالوموپویوه‬ ‫‪ ٠٢١۶‬تا ثثت امتیاص ‪ ۵.١۸۹‬سوًسد پاسالمپیه سا تٍ ووا خوًد‬ ‫ثثت وشد‪ .‬جًاومشدی مذال طالی تپاوچٍ تادی ‪ ١٢‬متش صوان دس‬ ‫پاسالمپیه تًویً ‪ ،‬مذال طال دس دی تفىگ ‪ ۵٢‬متش میوىوس ی‬ ‫تپاوچٍ تادی ‪ ١٢‬متش پاسالمپیه ‪ ٠٢١۶‬سا دس واسوامٍ داسد‪.‬‬ ‫داسوذٌ ‪ ۴‬مذال طالی سلاتتُای اسیایی‪ ،‬دس پاسالمپیوه ‪٠٢١٠‬‬ ‫ویض تًاوستٍ تًد مذال تشوض تپاوچٍ ‪ ۵٢‬متش مختلط سا وسه وىذ‪.‬‬ ‫پًسسَىما ومایىذٌ ایشان دس یصن مىُای ‪ ۷۵‬ویلًرش تًاوست‬ ‫دس مشحلٍ ویمٍ وُایی تشاتش وًسالن دیمثایف اص لضالستان توٍ‬ ‫پیشیصی دست پیذا وىذ‪.‬‬ ‫داسوذٌ چُاس عىًان لُشماوی جُان دس ایه مثاسصٌ تًاوست توا‬ ‫وتیجٍ لاطع ‪ ٠۴‬تش ‪ ۶‬پیشیص ضًد ی تٍ فیىال تشسذ‪.‬‬ ‫پًسسَىما دس دیس ایل سلاتتَا استشاحت داضت ی دس ایلیوه‬ ‫دیذاسش تٍ مػاف فاتح سلیه اص تشویٍ سفت ی تشوذٌ ضذ‪.‬‬ ‫ومایىذٌ ایشان دس فیىال تایذ تا رشاسیا لًپض اص موىوضیوه توا‬ ‫سوىیىگ َفتم جُاوی سلاتت وىذ‪.‬‬ ‫یسصضىاس مىضیىی دس ویمٍ وُایی ‪ ١۴‬تش ‪ ١٠‬حشیف سیس سا‬ ‫ضىست داد‪ .‬یسصضىاس سیسیٍ دی تاس دس سلاتتوُوای فویوىوال‬ ‫لُشماوی اسیپا دس سال ‪ ٠٢١۶‬ی فیىال لُشماوی ‪ ٠٢١۹‬جوُوان‬ ‫پًسسَىما سا ضىست دادٌ تًد ی حزف ای ساٌ سا تشای وسه‬ ‫طالی پاساتىًاوذیواس ایشاوی َمًاستش میوىذ‪.‬‬ ‫‪AFC‬بب درخَاست حزیف تزاکتَر‬ ‫هخبلفت کزد‬ ‫سوووشییوووس خوووثوووشی‪-‬‬ ‫وىفذساسیًن فًتثال اسیا‬ ‫دسخًاست تیم الوىوػوش‬ ‫عشتستان توشای حضوًس‬ ‫ًَاداسان ایوه تویوم دس‬ ‫دیذاس مماتول توشاووتوًس‬ ‫ایشان سا سد وشد‪.‬‬ ‫سایت وًسٌ دس خثشی مذعی ضذ وٍ تویوم فوًتوثوال الوىوػوش‬ ‫عشتستان اص فذساسیًن فًتثال ایه وطًس دسخًاست وشدٌ توًد‬ ‫تا دس خػًظ سفع ممىًعیت حضًس تماضارشان دس تاصی ایوه‬ ‫تیم تا تیم فًتثال تشاوتًس ایشان دس مشحلٍ یه َطتوم ووُوایوی‬ ‫لیگ لُشماوان اسیا تا ‪(AFC‬وىفذساسیوًن فوًتوثوال اسویوا)‬ ‫مزاوشٌ وىذ تا حذالل ‪َ ١٢‬ضاس تماضارش الىػشی اص ووضدیوه‬ ‫تاصی ایه ‪ ٠‬تیم سا دس یسصضگاٌ جاسم ته حموذ دیحوٍ لوطوش‬ ‫تماضا وىىذ‪ .‬الثتٍ ‪AFC‬تٍ دلیل ضیًٌ وواموٍ َوای توُوذاضوتوی‬ ‫لطشی َا تٍ دلیل َمٍ ریشی ییوشیس ووشیووا اجواصٌ حضوًس‬ ‫تماضارشان دس یسصضگاٌ دادٌ ومی ضًد ی توٍ َومویوه دلویول‬ ‫وىفذساسیًن فًتثال اسیا تا دسخًاست الىػشیَوا موثوىوی توش‬ ‫حضًس تماضارشان دس یسصضگاٌ جاسم ته حمذ دیحوٍ لوطوش‬ ‫مخالفت وشد‪ .‬الىػش ی تشاوتًس سیص تیست ی سً ضُشیوًسمواٌ‬ ‫تٍ مػاف َم خًاَىذ سفت‪.‬‬ ‫هذیزعبهل تزاکتَر‪ 9‬بب پٌج ببسیکی جذیذ لزارداد خَاّین بست‬ ‫سشییس خثشی‪ -‬مذیشعامل تاضگاٌ تشاوتًس تا اضاسٌ تٍ عمذ لشاسداد توا‬ ‫دیمیه تاصیىه تشای فػل جذیذ افضیدۺ دس چىذ سیص ایوىوذٌ توا پوىو‬ ‫تاصیىه جذیذ وٍ اسامی ضان اص سًی سشمشتی تیم اعال ضذٌ‪ ،‬لشاسداد‬ ‫خًاَیم تست‪ .‬جمطیذ وظمی سساوٍ تٍ امضای لشاسداد تا عثذاهلل واغوشی‬ ‫اضاسٌ وشد ی افضیدۺ تىا تٍ تشوامٍ سیضی لثلی‪ ،‬مزاووشٌ ووُوایوی ی عوموذ‬ ‫لشاسداد تا تاصیىىان مذوظش وادسفىی سا دس دستًس واس داسیم ی دس چوىوذ‬ ‫سیص ایىذٌ تا اوُا لشاسداد امضا خًاَیم وشد‪.‬‬ ‫یی دس مًسد اخشیه یرعیت اوثش ایماوی ویض عىًان وشدۺ ایه تاصیىه تا‬ ‫تاضگاٌ لشاسداد داسد ی تایذ تٍ ایه امش پایثىذ تاضذ ی غیش اص ایوه َویو‬ ‫تػمیمی دس ساتطٍ تا ایطان اتخار وطذٌ است‪.‬وظمی تا تیان ایىىٍ َمان طًس وٍ تاصیىىاوی وظیش اخثاسی ی وشیمان جُان ی غیوشٌ‬ ‫طثک اغًل حشفٍ ای تٍ لشاسداد خًد متعُذ َستىذ‪ ،‬تاویذ وشدۺ َمٍ تایذ دس ایه ساستا حشوت وىىذ ی طثک لشاسدادی ووٍ توا‬ ‫تاضگاٌ تشاوتًس داسوذ عمل وشدٌ ی پایپىذ تاضىذ‪ .‬یی َمچىیه اص سفع سًء تفاَما پیص امذٌ دس ساتطٍ تا محمذ عثاس صادٌ‬ ‫اظُاس وشدۺ خًضثختاوٍ مسایل مًجًد حل ضذٌ ی یی تضیدی دس تمشیىا تیم ضشوت خًاَذ وشد‪.‬‬ ‫صذٍر اخطبر کتبی بِ ٍاحذّبی البهتی ٍ پذیزایی در صَرت عذم رعبیت‬ ‫پزٍتکلّبی بْذاشتی‬ ‫سشییس خثشی‪ -‬معاین رشدضگشی ارستوایوجوان ضوشلوی اص‬ ‫غذیس اخطاس وتثی تٍ یاحذَای الامتی ی پزیشایی دس غوًس‬ ‫عذ سعایت پشیتىلَای تُذاضتی خثش داد‪.‬‬ ‫تٍرضاسش سیاتطعمًمی اداسٌ ول میشا فشَىگی‪ ،‬رشدضگشی‬ ‫ی غىایع دستی ارستایجان ضشلی‪ ،‬علیشرا توایوشا صادٌ روموه‬ ‫اعال ایه خثش‪ ،‬رفتۺ تا تًجٍ تٍ ایجریوشی ضویوً ییوشیس‬ ‫وشیوا ی لضی سعایت تیص اص پیص پشیتىلَای تُوذاضوتوی دس‬ ‫تمامی اماوه تستٍ ی محیط اصاد‪ ،‬رشیٌَای وظاستی ستاد مماتلٍ‬ ‫تا وشیوا تٍ غًس مستمش تش فعالیت موجوموًعوٍ َوای توحوت‬ ‫وظاس ایه اداسٌول وظاس داسوذ‪.‬‬ ‫معاین رشدضگشی ارستایجان ضشلی اص اوجا تاصدیذَای سیصاوٍ‬ ‫اص یاحذَای پزیشایی ی الامتی استان خثش داد ی رفتۺ تاصدیذَا‬ ‫تٍغًس سیصاوٍ تًسط اویپ َای وظاستوی ی اووجوموه َوای‬ ‫حشفٍای اوجا می ضًد وٍ دس غًس مطاَذٌ َشرًوٍ تخلوف‬ ‫دس سعایت پشیتىلَای تُذاضتی ی اییه وواموٍ ای‪ ،‬توزووشا‬ ‫وتثی غادس ی تا یاحذ مًسدوظش تشخًسد خًاَذ ضذ‪.‬‬ ‫تایشا صادٌ اظُاس داضتۺ تٍ دوثال تاصدیذَای اخیش اویوپ َوای‬ ‫وظاستی اص چىذیه یاحذ الامتی‪ ،‬تشای َتلاپاستمانَای اسس ی‬ ‫صیثا تٍ دلیل عملىشد رعیف دس سعایت پشیتىلَا‪ ،‬توزووشا‬ ‫وتثی غادس ضذ‪ ،‬سعایت رًاتط تُذاضتی توٍ غوًس جوذی‬ ‫مًسد تاویذ اویپ َای وظاستی تًدٌ ی دس غوًس مطواَوذٌ‬ ‫َشرًوٍ تخلف‪ ،‬تشخًسدَای الص اوجا خًاَذ ضذ‪.‬‬ ‫اصٌبف حَسُ گزدشگزی بزًبهِّبی سفز ارساى را بزای پسبکزًٍب طزاحی کٌٌذ‬ ‫سشییس خثشی‪-‬یصیوش‬ ‫مویوشا فوشَوىوگووی‪،‬‬ ‫روووشدضوووگوووشی ی‬ ‫غىایعدستی‪ ،‬اص اوجمه‬ ‫غىفی دفاتش خوذموا‬ ‫مسووافووش َووًایووی ی‬ ‫جُاوگشدی سشاسش وطًس خوًاسوت تسوتوٍ َوای موتوىوً‬ ‫رشدضگشی ی رشدضگشی اسصان لیمت سا تشای پسواووشیووا‬ ‫طشاحی وىىذ‪ .‬تٍ ومل اص میشا اسیا‪ ،‬وطست اغىاف ی اوجمه‬ ‫غىفی دفاتش خذما مسوافوش َوًایوی ی جوُواووگوشدی‬ ‫استان َای مختلف دس ضیشاص یشرضاس ضذ ی دس ایه وطوسوت‬ ‫یصیش میشا فشَىگی‪ ،‬رشدضگشی ی غىایعدستی توٍ ضوىول‬ ‫ییذئً وىفشاوس حضًس داضت‪.‬عض اهلل رشغواموی روفوتۺ‬ ‫مه سیی ومه تخص خػًغی دس مطًس دَی ی اجشای‬ ‫طشحَای مُم حساب وشدٌا ‪ ،‬تٍ یاسی خذا ی توٍ ووموه‬ ‫ضما اغىاف‪ ،‬صیش میض مًاوع ی مطىال میصویم‪َ .‬ش وسوی‬ ‫رشدضگشی سا لطهتىذی ووىوذخ خویواووت ووشدٌ اسوت‪،‬‬ ‫سفشَای صیاستی دس وىاس سفشَای سیاحتی‪ ،‬حک مسلم مشد‬ ‫ایشان است‪.‬یصیش میشا فشَىگی‪ ،‬رشدضگشی ی غىایعدستوی‬ ‫تا تیان ایىىٍ ضًق صوذری ی امیذ تشای مشد دس سوفوش‪ ،‬ایج‬ ‫میریشد‪ ،‬تػشیح وشدۺ یىی اص ساٌ َوای توشین سفوت اص‬ ‫تحشانَا ی سفع مًاوع‪ ،‬یحذ ی َمذلی است‪َ ،‬مٍ اغىاف‪،‬‬ ‫تطىلَا ی اوجمه َا تایذ َمذل ی یه غذا ضًوذ‪.‬رشغامی‬ ‫افضیدۺ ایه مضیتَای وسثی تا َم امیختٍ ضذٌ ی َوش ووس‬ ‫وٍ تخًاَذ ایه امیختگی سا جذا ی لطهتىذی وىذ توٍ ایوه‬ ‫مولوت خویوواووت ووشدٌ اسوت‪ .‬مووا ایوه اضووتوثواَوا سا‬ ‫داضتیم‪ .‬عذٌای واسه واس امذوذ ی اص ایه ضشایط واسثی‬ ‫وشدوذ ی رفتىذ دیىیَا ی صیاستیَا یه مجمًعٍ َستىوذ ی‬ ‫غیش دیىی َا یه مجمًعٍ دیگش‪ .‬مه جلسوا فوشایاووی دس‬ ‫خػًظ ضادی‪ ،‬رشدضگشی ی ایلا فشاغت ی تفشیوحوا‬ ‫مشد رزاضتم‪ ،‬تٍ وظش مه َمٍ ایه مًاسد‪ ،‬ویاص جذی سیح ی‬ ‫سیان ملت ضشیف ایشان است‪.‬‬ ‫جْبى ٍرسش‬ ‫فیفب بِ دًببل هحزٍهیت فَتببل هجبرستبى‬ ‫سشییس خثشی‪-‬فذساسیًن تیهالمللی فًتثال فیفا تٍ دوثال محشیمیوت‬ ‫ًَاداسان فًتثال مجاسستان است‪.‬‬ ‫تٍ ومل اص دیلی میل‪ ،‬تیم ملی فًتثال اوگلیوس توا ‪ ۴‬رول توًاوسوت‬ ‫مجاسستان سا دس خاوٍ خًد ضىست دَذ ی خًدی وطان دَذ‪.‬‬ ‫دس ایه دیذاس تاصیىىان اوگلیس مذعی ضذوذ وٍ ًَاداسان مجاسستوان‬ ‫تًَیه َای وژادپشستی وشدوذ‪ .‬تٍ َمیه خاطش فیفوا دس یاووىوص توٍ‬ ‫اتفالا ایه دیذاس یاسد عمل ضذ ی لػذ داسد اتفالا ایه دیوذاس سا‬ ‫مًسد تشسسی لشاس دَذ ی دس غًستی وٍ مطخوع ضوًد َوًاداسان‬ ‫مجاسستان تًَیه َای وژادپشستاوٍ اوجا دادوذ‪ ،‬فذساسویوًن فوًتوثوال‬ ‫مجاسستان تا جشیمٍ سیتٍسی میضًد ی ممىه است چىذ تاصی مجثًس‬ ‫تٍ تاصی تذین تماضارش ضًد‪.‬‬ ‫تَافک استزاهبچًَی بب ببسیکی هَرد عاللِ هجیذی‬ ‫سشییس خثشی‪-‬تاضگاٌ الغشافٍ لطش تا جًییىىً تٍ تًافک سسیذ ی ایه‬ ‫تاصیىه دس دیحٍ تٍ سش میتشد‪ .‬دس سیصَای اخیش خثشَایوی دستواسٌ‬ ‫عاللٍ تاضگاٌ استمالل ی فشَاد مجیذی تٍ جزب جًییىىً تٍ روًش‬ ‫سسیذٌ است‪ .‬جًییىىً دس فُشست فشیش الُالل لشاس رشفتٍ است ی‬ ‫لشاسدادش سا تا ایه تیم عشتستاوی فسخ وشدٌ است‪.‬‬ ‫طثک اعال سیصوامٍ الىاس‪ ،‬جًییىىً تا الغشافٍ تٍ تًافک سسیذٌ اسوت‬ ‫ی تشای امضای لشاسداد تا ایه تیم دس دیحٍ تٍ سش میتشد‪.‬‬ ‫َذایت الغشافٍ سا استشاماچًوی‪ ،‬سشمشتی ایتالیایی سواتوک اسوتوموالل‬ ‫تشعُذٌ داسد‪.‬‬ ‫ٍعذُ پبداش بشرگ بزای عزالیّب در صَرت‬ ‫پیزٍسی همببل ایزاى‬ ‫سشییس خثشی‪-‬سئیس مًلت فذساسیًن فًتثال عشاق تٍ تواصیوىوىوان‬ ‫تیم ملی ایه وطًسش یعذٌ داد دس غًس پیشیصی مومواتول ایوشان‬ ‫پاداش تضسری وسه می وىىذ‪.‬تیم ملی فًتثال وطًسمان دس دیمویوه‬ ‫تاصی خًد دس اوتخاتی جا جُاوی ‪ ٠٢٠٠‬سٍ ضىثٍ دس استادیوً تویوه‬ ‫المللی خلیفٍ دیحٍ تٍ مػاف عشاق می سید‪.‬‬ ‫دس َمیه ساتطٍ سایت اسپًس خثش داد ایاد تىیوان سئویوس موًلوت‬ ‫فذساسیًن فًتثال عشاق تٍ تاصیىىان یعذٌ دادٌ دس غًس تشد مماتول‬ ‫ایشان پاداش تضسری سا وسه خًاَىذ وشد‪ .‬ضارشدان اسوىوًچویو‬ ‫پىجطىثٍ رزضتٍ دس ایلیه تاصی خًد دس ایه سلاتوت َوا دس اصادی‬ ‫مماتل سًسیٍ تا وتیجٍ یه تش غفش تٍ پیشیصی سسیذوذ‪.‬‬ ‫تعَیک ببسیّبی استمالل‪ ،‬پزسپَلیس ٍ‬ ‫تزاکتَر در اسیب تکذیب شذ‬ ‫سشییس خثشی‪-‬وایه سئیس وىفذساسیًن فًتثال اسویوا ضوایوعوا‬ ‫تعًیک مساتما لیگ لُشماوان اسیا ‪ ٠٢٠١‬سا تىزیه وشد‪.‬‬ ‫دس چىذ سیص رزضتٍ ضایعا دس فضای موجواصی موخوػوًغوا دس‬ ‫وطًسَای عشتی مطشح ضذ وٍ مساتما لیگ لُشماوان اسیا ‪٠٢٠١‬‬ ‫یعىی مشحلٍ یه َطتم وُایی ی دیگش مشاحل تٍ تعًیک افتادٌ است‪.‬‬ ‫اما عثذالخالک مسعًد وائه سئیس وىفذساسیًن فًتثال اسیا دس ایوه‬ ‫صمیىٍ‪ ،‬رفتۺ اوچٍ وٍ دستاسٌ تعًیک مساتما لیگ لُشماوان اسویوا‬ ‫دس وسخٍ وىًوی مطشح می ضًد‪ ،‬وادسست است ی مساتما دس صموان‬ ‫تعییه ضذٌ تشرضاس خًاَذ ضذ‪.‬‬ ‫استمالل‪ ،‬پشسپًلیس ی تشاوتًس تٍ تشتیه تایذ توٍ مػواف الوُوالل‪،‬‬ ‫استمالل تاجیىستان ی الىػش تشیوذ‪ .‬تا اعال وایه سئیس ‪AFC‬تاصی‬ ‫َا ومایىذران وطًسمان تٍ تعًیک ویفتادٌ است‪.‬‬ ‫همزرات عزاق بزای ٍرٍد ٍ خزٍج‬ ‫اس ایی کشَر‬ ‫سشییس خثشی‪ -‬ساصمان رشدضگشی عشاق تىُا مشجع لاوًووی توشای‬ ‫یسید ی خشیج صائشان ی رشدضگشان تٍ ایه وطًس ضىاختٍ ضذ‪.‬‬ ‫تٍ ومل اص خثشرضاسی سسمی عشاق (یا )‪ ،‬دفتش وخستیصیشی عوشاق‬ ‫تا اسسال تخطىامٍای تٍ یصاس وطوًس ایوه وطوًس‪ ،‬توىوُوا موشجوع‬ ‫ری غالح سا وٍ عُذٌ داس مسوویلویوت یسید ی خوشیج صائوشان ی‬ ‫رشدضگشان خاسجی تٍ عشاق است ساصمان رشدضگشی ایوه وطوًس‬ ‫اعال وشد‪.‬تش اساس ایه تخطىامٍ‪ ،‬دسخوًاسوت یسید روشیٌ َوای‬ ‫صیاستی ی سیاحتی تىُا تٍ ساصمان رشدضگشی صیشمجموًعوٍ یصاس‬ ‫فشَىگ عشاق محًل ضذٌ ی فمط ضشوت َای رشدضگشی موجواص ی‬ ‫مًسد تاییذ ایه ساصمان میتًاوىذ تشای یسید ی خوشیج روشیٌ َوای‬ ‫رشدضگشی ی صیاستی الذا وىىذ‪َ.‬مچىیه دس ایه تخوطوىواموٍ اموذٌ‬ ‫است‪ ،‬ایه تػمیم تشای جلًریشی اص یسید تیراتطٍ صائشان تٍ عوشاق‬ ‫ی سیوک تخص التػادی ی رشدضگشی دس ایه وطوًس اتوخوار ضوذٌ‬ ‫است‪.‬عشاق َمضمان تا دٍَ وخست محش ویض تخطىواموٍ دیوگوشی سا‬ ‫غادس وشدٌ ی اص ضشوت َای ًَاپیمایی خًاستٍ تًد صائشان سا توذین‬ ‫ییضای معتثش ی تٍ ایه اوگیضٌ وٍ دس فشیدراٌ ی مشصَای یسیدی ییوضا‬ ‫دسیافت خًاَىذ وشد‪ ،‬جاتٍجا وىىىذ‪.‬مماما ایشان اص مذ َا پویوص‬ ‫سایضوی َایی سا تا ساصمان رشدضگشی ی یصاس فشَىگ عشاق توشای‬ ‫دسیافت مجًص یسید صائش تٍ ایه وطًس اغاص وشدٌاوذ‪ .‬دس اخوشیوه‬ ‫دیذاس ویض پشیتىل َای پیطىُادی تشای سفش صائشان ایشاووی توٍ یصیوش‬ ‫فشَىگ ی سیاحت عشاق تحًیل دادٌ ضذ ی دس سطح یصاس اموًس‬ ‫خاسجٍ ایشان ی وخستیصیشی عشاق َم دستاسٌ اصسشریشی سفشَوای‬ ‫صیاستی َمضمان تا مىاسثت استعیه مزاوشاتی غًس رشفتٍ است‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه ارک

روزنامه ارک 5342

روزنامه ارک 5342

شماره : 5342
تاریخ : 1400/07/29
روزنامه ارک 5341

روزنامه ارک 5341

شماره : 5341
تاریخ : 1400/07/28
روزنامه ارک 5340

روزنامه ارک 5340

شماره : 5340
تاریخ : 1400/07/27
روزنامه ارک 5339

روزنامه ارک 5339

شماره : 5339
تاریخ : 1400/07/26
روزنامه ارک 5338

روزنامه ارک 5338

شماره : 5338
تاریخ : 1400/07/25
روزنامه ارک 5337

روزنامه ارک 5337

شماره : 5337
تاریخ : 1400/07/24
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!