روزنامه ارک شماره 5306 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه ارک شماره 5306

صفحه بعد

روزنامه ارک شماره 5306

روزنامه ارک شماره 5306

‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫سْبهذاراى دریبفت کبرت اعتببری‬ ‫را جبیگشیی فزٍش سْبم عذالت کٌٌذ‬ ‫فزهبًذار تبزیش‪ :‬اتببع افغبًی بِ کطَرضبى‬ ‫بزگزداًذُ ضذًذ‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫همین صفحه‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫*دٍضٌبِ ‪ 53‬ضْزیَر ‪ 4* 5211‬سپتبهبز ‪ 02 *0105‬هحزم ‪ *5221‬سبل سی ٍ یکن ( اٍتَسبیزیٌجی ایل )* ضوبرُ (سبیی)‪ 2 * 3114 :‬صفحِ ‪01111‬ریبل ایویل ‪ً ark.tabriz@yahoo.com :‬طبًی الکتزًٍیکی ‪:‬سبیت اختصبصی رٍسًبهِ ارک یب ‪www.arkonline.ir‬‬ ‫سزهقبلِ‬ ‫اٍلَیت ٍظبیف اجتوبعی‬ ‫*هذیزهسئَل ‪ -‬هحوّذ اضزاقی‬ ‫ؼ‪ٟ‬ر‪٘ٚ‬ذاٖ در ٔ‪ٛ‬لؼیت ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬ؼرایط ٌ‪٘ٛ‬ذبٌذ‪ ،ٖٛ‬دارای‬ ‫د‪ٛ٘ ٚ‬ع ‪ٚ‬ظبیف ردی ‪ ٚ‬اجدٕبػی ٔی ثبؼ‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ؼ‪ٟ‬ر‪٘ٚ‬ذاٖ تب زٔبٖ رظیذٖ ث‪ٔ ٝ‬رحّ‪ ٝ‬ثّ‪ٛ‬ؽ ‪ ٚ‬تذىذّذیذف‬ ‫اص‪ٛ‬ال‪ ،‬تب حذ‪ٚ‬دی ثب تىبِیف ردی ‪ ٚ‬اجدٕبػی اؼذ‪ٙ‬ذب‬ ‫ٔی ؼ‪٘ٛ‬ذ‪ .‬در ٔراحُ ثؼذ از ثّ‪ٛ‬ؽ ‪ٚ‬احذ تىّیف‪ ،‬ا ذراد‬ ‫ػ ‪ ٜٚ‬ثر خب٘‪ٛ‬اد‪ ، ٜ‬جبٔؼ‪ ٝ‬از طریک ٘‪ٟ‬بد‪ٞ‬بی ٔذدذفذب‪ٚ‬ب‬ ‫أ‪ٛ‬زؼی ‪ ٚ‬وبری‪ ،‬در ٔؼرض أ‪ٛ‬زؼ‪ٟ‬بی ٌذ‪٘ٛ‬ذبٌذ‪ٖٛ‬‬ ‫لرار ٔی ٌیر٘ذ ‪ ٚ‬ثب تىبِیف ردی ‪ ٚ‬اجدٕبػی ثذیذؽذدذر‬ ‫اؼ‪ٙ‬ب ٔی ٌرد٘ذ‪ٔ .‬جٕ‪ٛ‬ػ‪ ٝ‬صفبب ٔ‪ٛ‬ر‪ٚ‬ثی ‪ٚ ٚ‬یذصٌذی‬ ‫‪ٞ‬بی اودعبثی ؼ‪ٟ‬ر‪٘ٚ‬ذاٖ‪ ،‬در ٔراحُ ‪ٛ‬ق ٘عجدب تىٕیُ‪،‬‬ ‫‪ ٚ‬ؼىُ پیذا ٔی و‪ٙ‬ذ‪ .‬ؼىُ ‪ٚ ٚ‬یصٌی ‪ٞ‬بی ؼخصذیذت‬ ‫ؼ‪ٟ‬ر‪٘ٚ‬ذاٖ ثب ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬خص‪ٛ‬صیبب ٔ‪ٛ‬ر‪ٚ‬ثی‪ ،‬تؼبِذیذٓ ‪ٚ‬‬ ‫تجرثیبب دریب دی ٔذدذفذب‪ٚ‬ب اظذت‪ٔ .‬ذیذساٖ اخذ ق‬ ‫ٔح‪ٛ‬ری‪ ،‬درج‪ٚ ٝ‬ظیف‪ ٝ‬ؼذ‪ٙ‬ذبظذی ‪ ٚ‬حذذ‪ٚ‬د احعذبض‬ ‫ٔعئ‪ِٛ‬یت ؼ‪ٟ‬ر‪٘ٚ‬ذاٖ‪ ،‬ثر اظبض وٓ ‪ٚ‬ویذف أذ‪ٛ‬زغ‬ ‫‪ٞ‬ب‪ ،‬اص‪ َٛ‬ترثیدی ‪ ٚ‬تجرثیبب‪ ،‬ؼىُ ٔی ٌذیذرد‪ ٚ ،‬در‬ ‫ٔمبْ اظ‪ٟ‬بر ٘ظر‪ ٚ ،‬اثراز ر دبر ‪ ٚ‬وردارظب‪ٞ‬ر ٔی ٌردد‪.‬‬ ‫ؼ‪ٟ‬ر‪٘ٚ‬ذاٖ ٔطّ‪ٛ‬ه ‪ٔ ٚ‬فیذ ا٘ب٘ی ‪ٞ‬عد‪ٙ‬ذ و‪ ٝ‬ث‪ٚ ٝ‬ظبیذف‬ ‫ؼ‪ٟ‬ر‪٘ٚ‬ذی ا‪ِٛٚ‬یت ثیؽدری ٘عجت ث‪ٚ ٝ‬ظبیذف ذردی‬ ‫لبئُ ٔی ثبؼ‪ٙ‬ذ‪ٔ .‬ی ؼ‪ٛ‬د ادػب ورد و‪ ٝ‬درج‪ٛ‬أغ ٔر ذ‪،ٝ‬‬ ‫ٔدٕذٖ ‪ٔ ٚ‬ؼدذَ‪ ،‬ا راد ‪ ٚ‬ؼ‪ٟ‬ر‪٘ٚ‬ذاٖ ثب ت‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ث‪ٔ ٝ‬راحذُ‬ ‫ترثیدی ٔرظ‪ ْٛ‬جبٔؼ‪ ،ٝ‬در ػرص‪ٞ ٝ‬بی ز٘ذٌی ‪ ٚ‬وذبر‪،‬‬ ‫‪ ٚ‬ثرحعت ػبدب ‪ ٚ‬ترثیت‪ ،‬اغّت‪ٚ ،‬ظبیف ‪ ٚ‬تؼ‪ٟ‬ذاب‬ ‫اجدٕبػی را در درج‪ ٝ‬ا‪ َٚ‬ا‪ِٛٚ‬یت لرار ٔی د‪ٙٞ‬ذذ‪ .‬أذب‬ ‫در ج‪ٛ‬أغ ػمت ٔب٘ذ‪ ،ٜ‬ثب ‪ٚ‬ج‪ٛ‬د اٌب‪ٞ‬ی ػذٕذ‪ٔٛ‬ذی از‬ ‫ا‪ِٛٚ‬یت جبٔؼ‪ ٝ‬ثر رد‪ٔ ،‬دبظفب٘‪ٔ ٝ‬ؼٕ‪ٛ‬ال ‪ٚ‬ظبیف ذردی‬ ‫ا‪ٕٞ‬یت ‪ ٚ‬ا‪ِٛٚ‬یت ثیؽدری دار٘ذ‪ .‬یؼ‪ٙ‬ی احبد جذبٔذؼذ‪ٝ‬‬ ‫اػٓ از ا راد ػبدی ‪ٔ ٚ‬عئ‪ ،َٛ‬تحمک ٔ‪ٙ‬ب غ ردی را ثذر‬ ‫ٔ‪ٙ‬ب غ جٕؼی ترجیح ٔی د‪ٙٞ‬ذ‪ .‬ایٗ حّم‪ٔ ٝ‬ذؼذیذ‪ٛ‬ه ثذب‬ ‫وٕه ل‪ٛ‬ا٘یٗ ضؼیف ‪٘ ٚ‬بوبر أذ‪ ،‬زٔی‪ ٝٙ‬تخّذفذبب ‪ٚ‬‬ ‫ا٘‪ٛ‬اع اظیت ‪ٞ‬بی ظیبظی‪ ،‬اجدٕبػی ‪ ٚ‬الذدذصذبدی را‬ ‫أىبٖ پایر ٔی ٕ٘بیذ‪ٚ .‬یىی از دالیُ زیذبدی ا٘ذ‪ٛ‬اع‬ ‫اظیت ‪ٞ‬بی ردی ‪ ٚ‬اجدٕبػی در جذ‪ٛ‬أذغ ذرد ٌذرا‬ ‫ا‪ِٛٚ‬یت دادٖ اوثریت ٔردْ ‪ٔ ٚ‬عئ‪ِٛ‬یٗ ث‪ٙٔ ٝ‬ب غ ردی‬ ‫٘عجت ث‪ٙٔ ٝ‬ب غ ػٕ‪ٔٛ‬ی ٔی ثبؼذ‪ .‬ثرای اص ح ‪ .‬تغذیذیذر‬ ‫ایٗ ‪ٚ‬ضغ ‪ ،‬ضر‪ٚ‬ریعت و‪ ٝ‬ػ ‪ ٜٚ‬ثر اصذ ح لذ‪ٛ‬ا٘ذیذٗ‬ ‫٘بوبرأذ‪ ،‬در ج‪ٟ‬ت اص ح ؼخصیذت ‪ ،‬اػذدذمذبداب‬ ‫ت‪ٙ‬ظیٓ ر دبر ‪ ٚ‬تغییرأ‪ٛ‬ر ر‪ٚ‬ا٘ؽ‪ٙ‬بخدی احبد جبٔؼ‪٘ ٝ‬ذیذس‬ ‫ثبیذ وبر ؼ‪ٛ‬د‪ .‬ایٗ وبر ثسری ث‪ ٝ‬ػ‪ٟ‬ذ‪ ٜ‬خب٘‪ٛ‬اد‪ٞ ٜ‬ذب ‪ٚ‬‬ ‫٘‪ٟ‬بد‪ٞ ٜ‬بی ترثیدی ‪ ٚ‬أ‪ٛ‬زؼی لراردارد ‪ ٚ‬ا٘ذجذبْ ایذٗ‬ ‫٘یبزٔ‪ٙ‬ذ ا‪ٞ‬دٕبْ ْ ظرٔبی‪ٌ ٝ‬ذااری ٔذبدی ‪ٔ ٚ‬ذؼذ‪ٙ‬ذ‪ٛ‬ی‬ ‫‪ٛٞ‬ؼٕ‪ٙ‬ذ دراز ٔذب ٔی طّجذ ‪.‬‬ ‫اٌر ای‪ ٍٝ٘ٛٙ‬ػُٕ ٘ؽ‪ٛ‬د اظیت ‪ٞ‬بی اجدٕبػی وذبظذدذ‪ٝ‬‬ ‫ٕ٘ی ؼ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬اص ح ظریغ جبٔؼ‪ ٝ‬تحمک ٕ٘ی یبثذ‪.‬‬ ‫تب پبیبى هبُ ایٌذُ‪ ،‬بخص عوذُ ای اس‬ ‫ٍاکسیٌبسیَى عوَهی در کطَر اًجبم هی ضَد‬ ‫ظر‪ٚ‬یط خجری ‪ٚ -‬زیر ث‪ٟ‬ذاؼت ٌفت‪ :‬أر‪ٚ‬ز ؼذب‪ٞ‬ذذ‬ ‫صح‪ٞ ٝٙ‬بی تّخی از ػسادار ؼذٖ ر‪ٚ‬زا٘‪ ٝ‬تؼذاد زیذبدی‬ ‫از ٔردْ ایراٖ ثر اثر ور‪٘ٚ‬ب ‪ٞ‬عدیٓ أب ا‪ِٚ‬ذ‪ٛ‬یذت د‪ِٚ‬ذت‬ ‫ظیسد‪ ،ٓٞ‬تبٔیٗ ظ ٔت‪ٔ ،‬ذیریت ور‪٘ٚ‬ب ‪ ٚ‬تعذریذغ در‬ ‫‪ٚ‬اوعی‪ٙ‬بظی‪ ٖٛ‬ػٕ‪ٔٛ‬ی اظت‪.‬‬ ‫دودر ث‪ٟ‬راْ ػیٗ اِّ‪ٟ‬ی اظ‪ٟ‬بر داؼت‪ٕٟٔ :‬دریٗ را‪ٞ‬ىذبر‬ ‫ٔذیریت ور‪٘ٚ‬ب‪ٚ ،‬اوعی‪ٙ‬بظی‪ ٖٛ‬اظت و‪ٔ ٝ‬مذاری تبخیر‬ ‫داؼد‪ ٝ‬ایٓ أب ثب ؼر‪ٚ‬ع وبر د‪ِٚ‬ت‪ ،‬ث‪ِ ٝ‬طف خذا حجذٓ‬ ‫ثبالیی از ‪ٚ‬اوعٗ در حبَ ‪ٚ‬ارداب ث‪ ٝ‬وؽ‪ٛ‬ر اظت وذ‪ٝ‬‬ ‫تب پبیبٖ ٔب‪ ٜ‬ای‪ٙ‬ذ‪ ،ٜ‬ثخػ ػٕذ‪ ٜ‬ای از ‪ٚ‬اوعذیذ‪ٙ‬ذبظذیذ‪ٖٛ‬‬ ‫ػٕ‪ٔٛ‬ی در وؽ‪ٛ‬ر ا٘جبْ ٔی ؼ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ا س‪ٚ‬د‪ :‬ثرای ‪ٚ‬اوعی‪ٙ‬بظی‪ ٖٛ‬ػٕ‪ٔٛ‬ی ٘یذبزٔذ‪ٙ‬ذذ یذه‬ ‫حٕبیت جذی در ظطح ّٔی ‪ٞ‬عدیٓ چ‪ ٖٛ‬ثبیذ حذذ‪ٚ‬د‬ ‫‪ٔ ۰۱۱‬یّی‪ ٖٛ‬دُز ‪ٚ‬اوعٗ در ػذرض ٔذب‪ٞ ٜ‬ذبی ایذ‪ٙ‬ذذ‪ٜ‬‬ ‫تسریک و‪ٙ‬یٓ ‪ ٚ‬ت‪ِٛ‬یذ ‪ٚ ٚ‬ارداب ث‪ ٝ‬حذ وب ی در دظدذ‪ٛ‬ر‬ ‫وبر اظت؛ أب الزْ اظت و‪ٔ ٕٝٞ ٝ‬ردْ ‪ ٚ‬دظدٍب‪ٞ ٜ‬ب ث‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬زارب ث‪ٟ‬ذاؼت در ایٗ زٔی‪ ٝٙ‬وٕه و‪ٙٙ‬ذ چ‪ ٖٛ‬ایذٗ‬ ‫وبر ث‪ ٝ‬ت‪ٟٙ‬بیی از ػذ‪ٟ‬ذذ‪ٚ ٜ‬زارب ثذ‪ٟ‬ذذاؼذت خذبرج‬ ‫اظت‪.‬‬ ‫هذاکزُ ّوزاُ بب تْذیذ ٍ فطبر‬ ‫را ًویپذیزین‬ ‫خبز جزیوِ خَدرٍی ضخصی بِ دلیل عذم‬ ‫رعبیت ضیًَُبهِّبی بْذاضتی تکذیب ضذ‬ ‫همین صفحه‬ ‫ٍاحذّبی پذیزایی هلشم بِ رعبیت‬ ‫ضَابط بْذاضتی ّستٌذ‬ ‫همین صفحه‬ ‫گبم اٍل تعبهل بیی دٍلت ٍ هجلس‬ ‫بب رٍحیِ ّوکبری بزداضتِ ضذ‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫استفبدُ پزهصزفّب اس یبراًِ بزق‬ ‫ًصف ضذ‬ ‫هٌظَم یبدداضت‬ ‫صفحه ‪7‬‬ ‫هذاکزُ ّوزاُ بب تْذیذ ٍ فطبر را ًویپذیزین‬ ‫ظر‪ٚ‬یط خجری‪-‬رئیط جٕ‪ٟٛ‬ر ثب اؼبر‪ ٜ‬ث‪ٛٔ ٝ‬ض‪ٛ‬ع ٔذااوذراب ثذرای ر ذغ‬ ‫تحریٓ‪ٞ‬ب ٌفت‪ٔ :‬ب اثبیی از ٔااور‪٘ ٜ‬خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ داؼت‪ .‬أب ٔب ٔااور‪ٕٞ ٜ‬را‪ ٜ‬ثذب‬ ‫ؽبر ‪ ٚ‬ت‪ٟ‬ذیذ را ٕ٘یپایریٓ‪.‬رئیطجٕ‪ٟٛ‬ر تصریح ورد‪ :‬از اثذدذذا ثذحذ‬ ‫ت‪ِٛ‬یذ داخّی ‪ٚ‬اوعٗ ٔ‪ٛ‬رد ت‪ٛ‬ج‪ٔ ٝ‬ب ث‪ٛ‬د و‪ ٝ‬وبر خ‪ٛ‬ثی ت‪ٛ‬ظط دا٘ؽذٕذ‪ٙ‬ذذاٖ‬ ‫ایرا٘ی در ٔاظعبب ٔخدّف ا٘جبْ ؼذ‪ ٜ‬اظت و‪ ٝ‬از ا٘بٖ تمذیر ٔیو‪ٙ‬ذٓ ‪ٚ‬‬ ‫ثر٘بٔ‪ ٝ‬د‪ِٚ‬ت حٕبیت از ت‪ِٛ‬یذ داخّی ‪ٚ‬اوعٗ ث‪ٛ‬د‪ ،‬أب ٔحبظج‪ ٝ‬وردیٓ ‪ ٚ‬ثذ‪ٝ‬‬ ‫ایٗ ٘دیج‪ ٝ‬رظیذیٓ و‪ ٝ‬حدٕبً ت‪ِٛ‬یذ داخّی ‪ٚ‬اوعٗ وفبف ٕ٘یو‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬ثرا‪ٚ‬رد‬ ‫وردیٓ و‪ ٝ‬ثبیذ ثرای ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ثد‪ٛ‬ا٘یٓ ٌبْ دلیمی را ثرداریذٓ‪٘ ،‬ذیذبز ثذ‪۰۱۱ ٝ‬‬ ‫ٔیّی‪ ٖٛ‬دز ‪ٚ‬اوعٗ داریٓ‪.‬رئیعی تاویذ ورد‪ٔ :‬عئّ‪ ٝ‬تأیٗ ‪ٚ‬اوعٗ ٔ‪ٛ‬رد ٘یبز‬ ‫یىی از ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ػبب ‪ ٚ‬ا‪ِٛٚ‬یت ‪ٞ‬بیی ث‪ٛ‬د و‪ ٝ‬ث‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬در ٌفدٍ‪ ٛ‬ثب ٔذمذبٔذبب ‪ٚ‬‬ ‫ظراٖ وؽ‪ٛ‬ر‪ٞ‬ب ٔطرح وردْ‪ ،‬أر‪ٚ‬ز ث‪ٝ‬ط‪ٛ‬ر لطؼی ‪ٔ ۰۱‬یّیذ‪ ٖٛ‬د‪ٚ‬ز ‪ٚ‬اوعذٗ‬ ‫تأیٗ ‪ ٚ‬الذأبتی ا٘جبْ ؼذ‪ ٜ‬اظت و‪ٔ ٝ‬ب تب ٔرز ‪ٔ ۰۱۱‬یّی‪ ٖٛ‬د‪ٚ‬ز ‪ٚ‬اوعٗ را‬ ‫از خبرج از وؽ‪ٛ‬ر تأیٗ و‪ٙ‬یٓ‪.‬رئیطجٕ‪ٟٛ‬ر اظ‪ٟ‬بر داؼت‪ :‬الزْ اظت وذ‪ٝ‬‬ ‫وعت ‪ ٚ‬وبر ٔردْ ز‪ٚ‬دتر ر‪٘ٚ‬ک ثٍیرد‪ ،‬چرا و‪ ٝ‬ایٗ تؼطیّی‪ٞ‬ذب ٔؽذىذ ب‬ ‫زیبدی را ثرای ٔردْ ایجبد ورد‪ ٜ‬اظت‪ٔ .‬راوس ػّٕی ‪ ٚ‬أ‪ٛ‬زؼی ‪ ٓٞ‬ثذبیذذ‬ ‫ثبزٌؽبیی ؼ‪٘ٛ‬ذ ‪ ٚ‬الزْ اظت ٔذارض ‪ ٓٞ‬ثبزٌؽبیی ؼ‪٘ٛ‬ذ ‪ ٚ‬ایذٗ ٔعذبئذُ‬ ‫٘یبزٔ‪ٙ‬ذ اٖ اظت و‪ ٝ‬حدٕبً ثب ٔحبظج‪ٝ‬ای و‪ ٝ‬ػسیساٖ ٔب ورد٘ذ‪ ،‬اوثذر ٔذردْ‬ ‫ػسیسٔبٖ ‪ٚ‬اوعی‪ ٝٙ‬ؼ‪٘ٛ‬ذ‪.‬رئیعی تاویذ ورد‪ٔ :‬ب در ثذر٘ذبٔذ‪ ٝ‬د‪ِٚ‬ذت ثذحذ‬ ‫‪ٚ‬اوعی‪ٙ‬بظی‪ ٖٛ‬ػٕ‪ٔٛ‬ی را اػ ْ وردیٓ و‪ٔ ٕٝٞ ٝ‬ردْ ‪ٚ‬اوعذیذ‪ٙ‬ذ‪ ٝ‬ؼذ‪٘ٛ‬ذذ ‪ٚ‬‬ ‫ضر‪ٚ‬رب دارد و‪ٚ ٓٞ ٝ‬اوعٗ از خبرج از وؽ‪ٛ‬ر ‪ٚ‬ارد و‪ٙ‬یٓ ‪ ٓٞ ٚ‬تذ‪ِٛ‬ذیذذ‬ ‫داخّی ‪ٚ‬اوعٗ را حٕبیت و‪ٙ‬یٓ ‪ ٚ‬ایٗ ثر٘بٔ‪ ٝ‬د‪ِٚ‬ت ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬اظت ‪ ٚ‬ایٗ وبر ثذب‬ ‫ل‪ٛ‬ب د٘جبَ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؼذ‪.‬رئیعی درثبر‪ ٜ‬الذأبتی و‪ ٝ‬تبو‪ ٖٛٙ‬د‪ِٚ‬ت در زٔی‪ٙ‬ذ‪ٝ‬‬ ‫تحمک ‪ٚ‬ػذ‪ٞ ٜ‬بی خ‪ٛ‬د ا٘جبْ داد‪ ٜ‬اظت‪ ،‬اظ‪ٟ‬بر داؼت‪ :‬ث‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬ثذ‪ ٝ‬د٘ذجذبَ اٖ‬ ‫‪ٞ‬عدٓ و‪ ٝ‬ثب ٔردْ صحجت و‪ ٚ ٓٙ‬ث‪ٙ‬بی ث‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬ایٗ اظت و‪٘ ٝ‬عجت ثذ‪ ٝ‬ا٘ذ ذ‪ٝ‬‬ ‫ٌفدیٓ‪ ،‬ثب ٔردْ ثب ؼُ ٔبضی صحجت و‪ ٝ٘ ٓٙ‬ثب ؼُ ٔضبرع یب ٔعدمجُ‪ ،‬ثذ‪ٝ‬‬ ‫ایٗ ٔؼ‪ٙ‬ب و‪ ٝ‬ثٍ‪ٛ‬ییٓ ایٗ وبر‪ٞ‬ب ا٘جبْ ؼذ‪ ٜ‬اظت‪ٚ.‬ی ادأ‪ ٝ‬داد‪ٚ :‬ػذ‪ٜ‬ای وذ‪ٝ‬‬ ‫درثبر‪ٛٔ ٜ‬ض‪ٛ‬ع ٔعىٗ داد‪ ٜ‬ؼذ‪ ٜ‬اظت‪ ،‬ثبیذ ػّٕی ‪ ٚ‬اجرایی ؼ‪ٛ‬د‪ ،‬چرا و‪ٝ‬‬ ‫ٔب ثیػ از یه ٔیّی‪ٔ ٖٛ‬عىٗ ‪ ٚ‬لریت ث‪ٔ ۲ ٝ‬یّی‪ٔ ٖٛ‬عىٗ در ظذبَ ٘ذیذبز‬ ‫داریٓ‪ ،‬أب ٔب وف یه ٔیّی‪ٔ ٖٛ‬عىٗ در ظبَ را در ٘ظر ٌر دیٓ تذب لذبثذُ‬ ‫اجرا ثبؼذ‪ ،‬اِجد‪ٛٔ ٝ‬ض‪ٛ‬ع را ٔطبِؼ‪ ٝ‬ؼذ‪ٔ ،ٜ‬طرح وردیٓ‪.‬‬ ‫سجبهی ضذى بزای بَرسیّب الشاهی ضذ‬ ‫ظر‪ٚ‬یط خجری ‪ -‬ث‪ٌ ٝ‬فد‪ٔ ٝ‬ذیر ٘بؼراٖ ؼروت ظپرد‪ٌ ٜ‬ااری‬ ‫ٔروسی‪،‬ثر اظبض ٔص‪ٛ‬ث‪ٞ ٝ‬یبب ٔذیر‪ ٜ‬ظبزٔبٖ ثذ‪ٛ‬رض ‪ٚ‬ا‪ٚ‬راق‬ ‫ث‪ٟ‬بدار ظ‪ٟ‬بٔذاراٖ حمیمی ثبزار ظرٔبی‪ ٝ‬ثبیذ در ظبٔب٘ذ‪ ٝ‬ظذجذبْ‬ ‫ثجت ٘بْ ‪ ٚ‬احراز ‪ٛٞ‬یت خ‪ٛ‬د راتىٕذیذُ وذ‪ٙ‬ذ‪ٙ‬ذذ‪ .‬ثذرای ایذٗ‬ ‫ٔ‪ٙ‬ظ‪ٛ‬رتبریخ ٔؽخص تؼییٗ ؼذ‪ ٜ‬اظت ‪ ٚ‬ظذ‪ٟ‬ذبٔذذارا٘ذی وذ‪ٝ‬‬ ‫درٔذب ٔمرر ثجت ٘بْ خ‪ٛ‬د را در ظبٔب٘‪ ٝ‬ظجبْ ا٘جبْ ٘ذ‪ٙٞ‬ذ‪ ،‬وذ ٔؼبٔ تی ا٘‪ٟ‬ب تب زٔبٖ ٔؽخذص ؼذذٖ‬ ‫‪ٚ‬ضؼیت ظجبٔی ا٘‪ٟ‬ب ٔعذ‪ٚ‬د (غیر لبثُ خریذ ‪ ٚ‬ر‪ٚ‬غ)ٔی ؼ‪ٛ‬د‪ٔ.‬ریٓ ؼب‪ ٜ‬حعی‪ٙ‬ی ٌذفذت‪ :‬ثذر اظذبض‬ ‫ٔص‪ٛ‬ث‪ٞ ٝ‬یبب ٔذیر‪ ٜ‬ظبزٔبٖ ث‪ٛ‬رض ‪ٚ‬ا‪ٚ‬راق ث‪ٟ‬بدار ظ‪ٟ‬بٔذاراٖ حمیمی ثبزارظرٔبی‪ ٝ‬ثبیذدر ظبٔب٘ذ‪ ٝ‬جذبٔذغ‬ ‫اط ػبب ٔؽدریبٖ (ظجبْ) ثجت ٘بْ ‪ٚ‬احراز‪ٛٞ‬یت خ‪ٛ‬دراتىٕیُ و‪ٙٙ‬ذ‪ .‬ؼروت ظپرد‪ٌ ٜ‬ااری ٔذروذسی‬ ‫‪ٟ‬رظت ثرخی از ٔؽدریبٖ حمیمی وبرٌساراٖ را ثرای ا٘‪ٟ‬بارظبَ ورد‪ ٜ‬اظت تبوبرٌساراٖ ٔحذدذرْ ٘ذیذس‬ ‫اط ع رظب٘ی الزْ را در ایٗ زٔی‪ ٝٙ‬ا٘جبْ د‪ٙٞ‬ذ‪ٚ.‬ی اظ‪ٟ‬بر داؼت‪ :‬ظ‪ٟ‬بٔذاراٖ ‪ ۰۱‬تب ‪ ۵٠‬ظبَ تب ر‪ٚ‬زثیعذدذٓ‬ ‫ؼ‪ٟ‬ری‪ٛ‬رٔب‪ ٜ‬جبری رصت دار٘ذ تب ثجت خ‪ٛ‬د را در ظبٔب٘‪ ٝ‬ظجبْ لطؼی و‪ٙٙ‬ذ‪ٌ.‬ر‪ ٜٚ‬د‪ ْٚ‬ظ‪ٟ‬بٔذاراٖ ثبالی‬ ‫‪ ۵٠‬ظبَ ‪ٞ‬عد‪ٙ‬ذ و‪ ٝ‬تب ر‪ٚ‬ز ظی اْ ؼ‪ٟ‬ری‪ٛ‬رٔب‪ٌ ٚ ٜ‬ر‪ ٜٚ‬ظ‪ ْٛ‬ظ‪ٟ‬بٔذاراٖ وٕدراز ‪ ۰۱‬ظبَ ‪ٞ‬عد‪ٙ‬ذ و‪ ٝ‬تب د‪ٞ‬ذٓ‬ ‫ٔ‪ٟ‬رٔب‪ ٜ‬أعبَ ٔ‪ّٟ‬ت دار٘ذتبدرظبٔب٘‪ ٝ‬ظجبْ ثجت ٘بْ و‪ٙٙ‬ذ‪ٔ.‬ذیر ٘بؼراٖ ظٕبب تبویذ ورد ‪ :‬ظ‪ٟ‬بٔذذارا٘ذی‬ ‫و‪ ٝ‬درٔذب ٔمررثجت ٘بْ خ‪ٛ‬درادرظبٔب٘‪ ٝ‬ظجبْ ا٘جبْ ٘ذ‪ٙٞ‬ذ‪،‬وذ ٔؼبٔ تی ا٘‪ٟ‬ب تب زٔبٖ ٔؽخذص ؼذذٖ‬ ‫‪ٚ‬ضؼیت ظجبٔی ا٘‪ٟ‬ب ٔعذ‪ٚ‬د (غیر لبثُ خریذ ‪ ٚ‬ر‪ٚ‬غ) ٔیؽ‪ٛ‬د‪ٞ.‬ذ‪ٙ‬ذ‪ٛ‬ز تذؼذذاد زیذبدی ازؼذروذدذ‪ٟ‬ذبی‬ ‫وبرٌساری ظجبٔی ٘ؽذ‪ ٜ‬ا٘ذ‪،‬ایٗ ؼروت ‪ٞ‬ب ٘یس ثبیذ ‪ٞ‬رچ‪ ٝ‬ظریؼدر ٔراحُ ثجت ٘بْ ‪ ٚ‬احراز ‪ٛٞ‬یت خذ‪ٛ‬د‬ ‫را ا٘جبْ د‪ٙٞ‬ذ‪.‬ظبٔب٘‪ ٝ‬ظجبْ ظبٔب٘‪ ٝ‬جبٔغ ثجت اط ػبب ٔؽدریبٖ ث‪ٙ‬ؽب٘ی ‪،WWW.SEJAM.IR‬ثرای‬ ‫اِىدر‪٘ٚ‬یه وردٖ ‪ ٚ‬خ‪ٛ‬دوبر وردٖ رای‪ٙ‬ذجٕغ ا‪ٚ‬ری ‪ٔٚ‬ذیریت اط ػبب ٔؽدریبٖ اظت ‪ٚ‬ػٕذّذیذبتذی‬ ‫ؼذٖ ایٗ ظبٔب٘‪ ٝ‬ثبػ ا سایػ دلت‪ ،‬ظرػت ‪ ٚ‬ث‪ٟ‬ر‪ٚ ٜ‬ری در زٔی‪ٙ‬ذ‪ ٝ‬جذٕذغ ا‪ٚ‬ری اطذ ػذبب ‪ٚ‬ارائذ‪ٝ‬‬ ‫خذٔبب ػٕ‪ٔٛ‬ی ‪ٕٟٔٚ‬دراز‪ ،ٕٝٞ‬یىپبرچٍی ظبٔب٘‪ٞ ٝ‬بی اط ػبتی ؼذ‪ ٜ‬اظت‪.‬‬ ‫صفحه ‪8‬‬ ‫رئیط جٕ‪ٟٛ‬ر ثیبٖ ورد‪ :‬در لب٘‪ ٖٛ‬ج‪ٟ‬ػ ت‪ِٛ‬یذ ٔعىٗ ‪ٞ‬ذٓ ایذٗ ٔذ‪ٛ‬ضذ‪ٛ‬ع‬ ‫پیػ ثی‪ٙ‬ی ‪ ٚ‬د‪ِٚ‬ت ٔىّف ث‪ ٝ‬اجرای اٖ ؼذ‪ ٜ‬اظذت‪ ،‬پذط لذب٘ذ‪ ٖٛ‬اٖ ‪ٚ‬‬ ‫پیػثی‪ٙ‬ی‪ٞ‬بی وبرؼ‪ٙ‬بظی ‪ٚ ٓٞ‬ج‪ٛ‬د دارد‪ .‬در ثرخی از جب‪ٞ‬ب د‪ِٚ‬ت خ‪ٛ‬دغ‬ ‫ٔعىٗ ٔی ظبزد ‪ ٚ‬در جذب‪ٞ‬ذبیذی ‪ٞ‬ذٓ تعذ‪ٟ‬ذیذ ب ٔذی د‪ٞ‬ذذ تذب خذب٘ذ‪ٝ‬‬ ‫ثعبز٘ذ‪.‬رئیطجٕ‪ٟٛ‬ر در ادأ‪ ٝ‬ثب اؼبر‪ ٜ‬ث‪ٛٔ ٝ‬ض‪ٛ‬ع ٔجبرز‪ ٜ‬ثب عبد در وؽ‪ٛ‬ر‪،‬‬ ‫ثیبٖ ورد‪ :‬از ٔ‪ٛ‬اردی و‪ ٝ‬ث‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬ل‪ َٛ‬دادْ تب حدٕبً در اثدذای وبر د‪ِٚ‬ت اػ ْ‬ ‫و‪ٛٔ ،ٓٙ‬ض‪ٛ‬ع ٔجبرز‪ ٜ‬ثب عبد ث‪ٛ‬د‪ٚ.‬ی ا س‪ٚ‬د‪ٔ ٕٝٞ :‬یدا٘ذ‪ٙ‬ذذ وذ‪ ٝ‬ؼذرایذط‪،‬‬ ‫ؼرایط ثعیبر ظخدی اظت‪ .‬ػذد ‪ ٚ‬رلٓ ٔیٌ‪ٛ‬یذ و‪ ٝ‬د‪ِٚ‬ت در چ‪ ٝ‬ؼرایطذی‬ ‫ٔعئ‪ِٛ‬یت را ث‪ ٝ‬ػ‪ٟ‬ذ‪ٌ ٜ‬ر ت‪ِٚ .‬یىٗ ثب ‪ٕٞ‬یٗ ٔعبئُ‪ٔ ،‬یخ‪ٛ‬ا‪ ٓٞ‬ػرض و‪ٓٙ‬‬ ‫و‪ ٓٞ ٗٔ ٝ‬ث‪ ٝ‬ػ‪ٙ‬بیت خذا‪٘ٚ‬ذ ٔدؼبَ أیذ‪ٚ‬ارْ ‪ ٓٞ ٚ‬ث‪ٔ ٝ‬ؽبروت ‪ ٚ‬وذٕذه‬ ‫ٔردْ ث‪ ٝ‬د‪ِٚ‬ت أیذ‪ٚ‬ارْ ‪ ٚ‬احعبض ٔیو‪ٌ ٓٙ‬ؽبیػ‪ٞ‬بیی در پیػ خذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذذ‬ ‫ث‪ٛ‬د‪.‬رئیط جٕ‪ٟٛ‬ر اضب ‪ ٝ‬ورد‪ :‬یىی از ٔعبئُ ٔٗ دغذغ‪ ٝ‬وبال‪ٞ‬بی اظبظذی‬ ‫‪ ٚ‬وبالی اظدراتصیه ث‪ٛ‬د و‪ ٝ‬ایٗ ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع‪ٔ ،‬عئّ‪ٕٟٔ ٝ‬ی در وؽ‪ٛ‬ر اظذت ‪ٚ‬‬ ‫ٕ٘یت‪ٛ‬اٖ ٘عجت ث‪ ٝ‬اٖ ‪ٞ‬یچ ٌ‪ ٝ٘ٛ‬تاخیری را ر‪ٚ‬ا داؼت‪ .‬رئیط جٕ‪ٟ‬ذ‪ٛ‬ر در‬ ‫ٔ‪ٛ‬رد ٔااوراب ٌفت‪ٔ :‬ااور‪ ٜ‬اثسار دیپّٕبظی اظت‪ٔ ،‬ب اثبیی از ٔذااوذر‪ٜ‬‬ ‫٘ذاریٓ‪ .‬أب أریىبیی‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬غرثی‪ٞ‬ب ث‪ٝ‬د٘جبَ ایٗ ‪ٞ‬عد‪ٙ‬ذ و‪ٌ ٝ‬فدٍ‪ٕٞ ٛ‬ذرا‪ ٜ‬ثذب‬ ‫ؽبر ثبؼذ‪ .‬اٌر در و‪ٙ‬بر ٌفدٍ‪ ٛ‬ؽبر ثبؼذ بیذ‪ٜ‬ای ٘ذارد‪ٌ ،‬فدٍ‪ ٛ‬ثرای اٖ‬ ‫اظت و‪ ٝ‬ؽبر ٘جبؼذ‪.‬رئیعی ادأ‪ ٝ‬داد‪ :‬ایٗ تحریٓ‪ٞ‬ب ت‪ٟ‬ذیذ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬ؽبر‪ٞ‬ذبیذی‬ ‫و‪٘ ٝ‬عجت ث‪ّٔ ٝ‬ت ایراٖ اػٕبَ ٔیؼ‪ٛ‬د ث‪ٔ ٝ‬ؼ‪ٙ‬بی ٌفدٍ‪٘ ٛ‬یعت‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی تصریح ورد‪ٌ :‬فدٍ‪ٔ ٚ ٛ‬ااور‪ ٜ‬در دظد‪ٛ‬ر وبر د‪ِٚ‬ت لرار دارد‪ ،‬أب ٘ذ‪ٝ‬‬ ‫ثب ؽبری و‪ ٝ‬اػٕبَ ٔی ؼ‪ٛ‬د‪ .‬اػٕبَ ؽبر ‪ٕٞ‬را‪ ٜ‬ثب ٌفدٍ‪ ٚ ٛ‬لذجذ ً جذ‪ٛ‬اه‬ ‫٘ذاد‪ ٜ‬اظت ‪ ٚ‬أریىبیی‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬ار‪ٚ‬پبیی ‪ٞ‬ب ثبر‪ٞ‬ب تجرث‪ ٝ‬ورد٘ذ وذ‪ ٝ‬ایذ‪ٙ‬ذٍذ‪٘ٛ‬ذ‪ٝ‬‬ ‫ٌفدٍ‪ ٚ ٛ‬ؽبر ج‪ٛ‬اه ٕ٘ید‪ٞ‬ذ‪.‬‬ ‫رئیط جٕ‪ٟٛ‬ر ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬د‪ِٚ‬ت ثب اظدفبد‪ ٜ‬از ٌفدٍ‪ٞٛ‬ب ثذ‪ ٝ‬د٘ذجذبَ ر ذغ‬ ‫تحریٓ‪ٞ‬بی ظبِٕب٘‪ ٝ‬اظت‪ ،‬تصریح ورد‪ٔ :‬ح‪ٛ‬ر ٌفدٍ‪ٞٛ‬ب ٔ‪ٙ‬ب غ ّٔذت ایذراٖ‬ ‫خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ث‪ٛ‬د‪ٔ ،‬ب از ٔ‪ٙ‬ب غ ّٔت یه لذْ ػمت ٘ؽی‪ٙ‬ی ٘خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ ورد‪.‬‬ ‫رئیط جٕ‪ٟٛ‬ر تبویذ ورد‪ٌ :‬فدٍ‪ ٛ‬ثرای ٌفدٍ‪ٔ ٚ ٛ‬ااور‪ ٜ‬ثرای ٔااور‪ ٜ‬در‬ ‫دظد‪ٛ‬ر وبر ٔب ٘یعت‪ٔ ،‬ااور‪٘ ٜ‬دیج‪ٔ ٝ‬ح‪ٛ‬ر در دظد‪ٛ‬ر وبر د‪ِٚ‬ت اظت‪ ،‬ایٗ‬ ‫٘دیج‪ ٝ‬ثبیذ ر غ تحریٓ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬حُ ٔؽى ب ٔردْ ثبؼذ‪ ،‬تب ز٘ذٌی ٔردْ ر‪٘ٚ‬ک‬ ‫پیذا و‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫سْبهذاراى دریبفت کبرت اعتببری را جبیگشیی فزٍش سْبم عذالت کٌٌذ‬ ‫ظر‪ٚ‬یط خجری ‪ٔ -‬ذیر پر‪ٚ‬ش‪ ٜ‬وبرب اػدجبری ظ‪ٟ‬بْ ػذاِت ؼروت ظپرد‪ٌٜ‬ااری ٔروسی ٌفت‪ :‬ر‪ٚ‬غ‬ ‫ظ‪ٟ‬بْ ػذاِت اؼدجب‪ ٜ‬اظت‪ ،‬ا راد ثب ٍ٘‪ٟ‬ذاری از ظ‪ٟ‬بْ ‪ ٚ‬دریب ت وبرب اػدجبری ٔی ت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ ٘یبز ٔبِی خذ‪ٛ‬د‬ ‫را ثرطرف و‪ٙٙ‬ذ‪ .‬ظٕی‪ٔ ٝ‬حٕذی ا س‪ٚ‬د‪ :‬ثرخی از ٔؽٕ‪ٛ‬الٖ ظ‪ٟ‬بْ ػذاِت چ‪ٙ‬یٗ تص‪ٛ‬ری را از دریذب ذت‬ ‫وبرب اػدجبری ظ‪ٟ‬بْ ػذاِت دار٘ذ و‪ ٝ‬ایٗ وبرب ‪ٞ‬ب مط ث‪ٔ ٝ‬ؽٕ‪ٛ‬الٖ ٔعدمیٓ ظ‪ٟ‬بْ ػذاِت تذؼذّذک ٔذی‬ ‫ٌیرد؛ در حبِی و‪ ٝ‬چ‪ٙ‬یٗ تص‪ٛ‬ری اؼدجب‪ ٜ‬اظت ‪ ٕٝٞ ٚ‬دار٘ذٌبٖ اػٓ از ٔؽٕ‪ٛ‬الٖ ٔعدمیٓ ‪ ٚ‬غیرٔعذدذمذیذٓ‬ ‫ظ‪ٟ‬بْ ػذاِت ٔی ت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ ٘عجت ث‪ ٝ‬دریب ت ایٗ وبرب‪ٞ‬ب الذاْ و‪ٙٙ‬ذ‪ٚ.‬ی اظ‪ٟ‬بر داؼت‪ :‬از ا٘د‪ٟ‬بی ظبَ ‪ٚ ٩٩‬‬ ‫اثدذای ظبَ ‪ ،۰۰۱۱‬د‪ ٚ‬ثب٘ه ّٔی ‪ ٚ‬تجبرب ّٔسْ ث‪ ٝ‬اػطبی وبرب اػدجبری ث‪ ٝ‬دار٘ذٌبٖ ظذ‪ٟ‬ذبْ ػذذاِذت‬ ‫ث‪ٛ‬د٘ذ و‪ ٝ‬تب پبیبٖ ٔرداد ٔب‪ ٜ‬ثیػ از ‪ٞ ۰۱۱‬سار وبرب اػدجبری ت‪ٛ‬ظط ایٗ د‪ٚ‬ثب٘ه صبدر ؼذ ‪ ٚ‬ظ‪ٟ‬بٔذاراٖ‬ ‫‪ ٠۱‬درصذ از ظ‪ٟ‬بْ لبثُ ٔؼبّٔ‪ ٝ‬خ‪ٛ‬د را وبرب اػدجبری دریب ت ورد٘ذ‪ٔ.‬حٕذی ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬در ایٗ ٔذب‬ ‫تؼذاد یه ‪ٞ‬سار ‪٘ ٢٠۲ ٚ‬فر الذاْ ث‪ ٝ‬ر غ ت‪ٛ‬ثیک ظ‪ٟ‬بْ ػذاِت خ‪ٛ‬د از ثب٘ه ‪ٞ‬ب ورد٘ذ‪ٌ ،‬فت‪ :‬ایٗ ا راد یذب‬ ‫از دریب ت وبرب اػدجبری ٔ‪ٙ‬صرف ؼذ٘ذ یب ثب ثبزپرداخت اػدجبر خ‪ٛ‬د ث‪ ٝ‬ص‪ٛ‬رب و‪ٛ‬تب‪ٔ ٜ‬ذب ر غ ت‪ٛ‬ثیذک‬ ‫ؼذ٘ذ و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬د٘جبَ ایٗ اتفبق وُ دارایی ظ‪ٟ‬بْ ػذاِت در اخدیبر ا٘‪ٟ‬ب لرار ٌذر ذت‪ٔ.‬ذذیذرپذر‪ٚ‬ش‪ ٜ‬وذبرب‬ ‫اػدجبری ظ‪ٟ‬بْ ػذاِت ؼروت ظپرد‪ٌ ٜ‬ااری ٔروسی ا س‪ٚ‬د‪ :‬در ایٗ ٔیبٖ ثرخی ازٔؽٕ‪ٛ‬الٖ ظ‪ٟ‬بْ ػذاِت‬ ‫و‪٘ ٝ‬یبز ث‪٘ ٝ‬مذی‪ٍٙ‬ی ثرای ٔذب و‪ٛ‬تب‪ ٜ‬د‪ٚ‬تبظ‪ٔ ٝ‬ب‪ ٜ‬داؼد‪ ٝ‬ثبؼ‪ٙ‬ذ ٔی ت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ ثب ػُٕ ث‪ ٝ‬تؼ‪ٟ‬ذاب خ‪ٛ‬د در ثذبز‪ٜ‬‬ ‫زٔب٘ی و‪ٛ‬تب‪ ،ٜ‬ظ‪ٟ‬بْ ػذاِت راث‪ ٝ‬وذخ‪ٛ‬دثبزٌردا٘‪ٙ‬ذ؛ ث‪ٙ‬بثرایٗ ظ‪ٟ‬بْ ا رادازایٗ طریک در و‪ٛ‬تب‪ٞ‬دریذٗ زٔذبٖ‬ ‫ٕٔىٗ از ت‪ٛ‬ثیک خبرج ٔی ؼ‪ٛ‬د‪ٚ.‬ی خبطر٘ؽبٖ ورد‪ :‬ثرخی ٍ٘راٖ ایٗ ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع ‪ٞ‬عدذ‪ٙ‬ذذوذ‪ ٝ‬در صذ‪ٛ‬رب‬ ‫دریب ت وبرب اػدجبری ‪ ٚ‬ثبزپرداخت اٖ دیٍر أىبٖ دریب ت وبرب اػدجبری ‪ٚ‬ج‪ٛ‬د ٘ذارد‪،‬در حبِی و‪ٝ‬‬ ‫چ‪ٙ‬یٗ ٔعبِ‪ ٝ‬ای صحیح ٘یعت ‪ ٚ‬ظ‪ٟ‬بٔذاراٖ ػذاِت ٔید‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذدر‪ٞ‬رزٔبٖ و‪ ٝ‬تٕبیُ دار٘ذ ٔذجذذد الذذاْ ثذ‪ٝ‬‬ ‫دریب ت وبرب اػدجبری و‪ٙٙ‬ذ‪ٚ.‬ی ٌفت‪ :‬ردی و‪ ٝ‬ثذ٘جبَ ٍ٘‪ٟ‬ذاری ظ‪ٟ‬بْ ػذاِت اظت أبدرثر‪ ٝٞ‬ای از‬ ‫زٔبٖ ٘یبز ث‪٘ ٝ‬مذی‪ٍٙ‬ی دارد‪ٔ،‬ید‪ٛ‬ا٘ذ دریب ت وبرب اػدجبری را جبیٍسیٗ ر‪ٚ‬غ ظ‪ٟ‬بْ ػذاِت و‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫دنیا کیمین‬ ‫الینده دیر؟‬ ‫*هذیزهسئَل ‪-‬هحوّذ اضزاقی‬ ‫ثیّیریه وی د٘یب ویٕیٗ اِی‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬دیر‬ ‫ویٓ یئیری ویٓ لبزا٘یر چدی‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬دیر‬ ‫ویٓ ِریع‪٘ ٝ‬مؽ‪ ٝ‬چىیر دوی‪ٛ‬ؼّر‪* ٜ‬‬ ‫دوی‪ٛ‬ؼّردٖ ظ‪٘ٛ‬را ا‪ٚ‬الٖ ثاِ‪ٛ‬ؼّر‪* ٜ‬‬ ‫ا‪ٚ‬زال ردا ویٓ تار‪ِ ٜ‬ذیر * د‪ٚ‬ؼٕ‪ّٙ‬ری‬ ‫یبالٖ یئر‪ ٜ‬لبرادغ ویٕی ٌ‪ِّٙٛ‬ری‬ ‫ائّّر ای ر‪ ٜ‬ایریّیغب دٖ ظپیری‬ ‫دوی‪ٛ‬ؼّردٖ لبزا٘براق اّ٘‪ٙ‬یری‬ ‫ظی ح ظبتیر اوِذ‪ٚ‬رّ٘‪ ٝ‬اوِ‪ّٙ‬ر‪ٜ‬‬ ‫یبٔبٖ دئییر ثیر ثیرِریٗ ظئ‪ّ٘ٛ‬ر‪ٜ‬‬ ‫ائّّر ٌرن تب٘ییبالر ؼیطب٘ ری‬ ‫دی‪ٙ‬جّیٍی ثیّ‪ ٝ‬ثیّ‪ ٝ‬پ‪ٛ‬زا٘ ری‬ ‫ظی ح ی ر دوی‪ٛ‬ؼذ‪ٚ‬ر‪ٚ‬ر د‪٘ٚ‬یب ا‪ّٞ‬یٗ‬ ‫لبٖ تاورن ارتیریرالر د‪٘ٚ‬یب دردیٗ‬ ‫ائّّر ٌرن ایریّیمذاٖ چىی‪ِ ٝٙ‬ر *‬ ‫ثیرِیىّری ٌاز او٘‪ٌ * ٝ٘ٛ‬دیر‪ِ ٜ‬ر‬ ‫ظئ‪ٌٛ‬ی ایّ‪ٌ ٝ‬یسِ‪ٙ‬رِر اجیّیم ر‬ ‫‪ٚ‬ئرٌیّرِ‪ ٝ‬ثیرِ‪ٙ‬رِر یبخجیّیم ر‬ ‫ظئ‪ٌٛ‬ی ارتعب اظٍیّرِر * چدی‪ّٙ‬یىّر‬ ‫ائّّر ای ر‪ ٜ‬ییغیؽی ر ٌرٌی‪ّٙ‬یىّر *‬ ‫اتٕبق ا‪ٚ‬الر د‪ٚ‬ؼٕ‪ّٙ‬یٍی ظئ‪ٌٛ‬ی ایّ‪ٝ‬‬ ‫تبپٕبق ا‪ٚ‬الر دی‪ٙ‬جّیٍی ظئ‪ٌٛ‬ی ایّ‪ٝ‬‬ ‫سوزلوک‪:‬‬ ‫* دوی‪ٛ‬ؼّر‪ :ٜ‬ث‪ ٝ‬ج‪ٍٟٙ‬ب‬ ‫* تار‪ِ ٜ‬ذیر‪ :‬ایجبد ٔی و‪ٙ‬ذ‬ ‫* چىی‪ِ ٝٙ‬ر‪ :‬د‪ٚ‬ری و‪ٙٙ‬ذ‬ ‫* ٌاز او٘‪ : ٝ٘ٛ‬پیػ چؽٓ‬ ‫*اظٍیّر‪ :‬وب‪ٞ‬ػ ٔی یبثذ‬ ‫*ٌرٌی‪ّٙ‬یىّر‪ :‬ت‪ٙ‬ؽ‪ٟ‬ب‪ ،‬اخد بب‬ ‫* ثاِ‪ٛ‬ؼّر‪ :ٜ‬تمعیٕبب‬ ‫خبز جزیوِ خَدرٍی ضخصی بِ دلیل عذم‬ ‫رعبیت ضیًَُبهِّبی بْذاضتی تکذیب ضذ‬ ‫ظر‪ٚ‬یط خجری ‪ٔ -‬ؼب‪ ٖٚ‬اجدٕبػی ‪ ٚ‬ر‪ٙٞ‬ذً تذرا ذیذه‬ ‫پّیط را‪ٛٞ‬ر ٘بجب خجر ٔذرثذ‪ٛ‬ب ثذ‪ ٝ‬جذریذٕذ‪ ٝ‬خذ‪ٛ‬در‪ٚ‬ی‬ ‫ؼخصی ث‪ ٝ‬دِیُ ٔبظه ٘سدٖ را تىایت وذرد‪ .‬پذبیذٍذب‪ٜ‬‬ ‫خجری پّیط را‪ٛٞ‬ر‪ ،‬ظر‪ ًٙٞ‬ػیٗ اهلل جذ‪ٟ‬ذب٘ذی درثذبر‪ٜ‬‬ ‫ا٘دؽبر خجری در ضبی ٔجبزی ٔج‪ٙ‬ی ثر جریٕ‪ ٝ‬خذ‪ٛ‬در‪ٚ‬ی‬ ‫ؼخصی در جبیٍب‪ ٜ‬ظ‪ٛ‬خت ث‪ ٝ‬دِیُ ػذذْ ٔذبظذه زدٖ‬ ‫ظر٘ؽیٗ خ‪ٛ‬در‪ ،ٚ‬ضٕٗ تىایذت ٔذ‪ٛ‬ضذ‪ٛ‬ع ا ذس‪ٚ‬د‪ :‬ایذٗ‬ ‫ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع ؼبیؼ‪ ٝ‬ای ثیػ ٘ج‪ٛ‬د‪ٞ ٚ ٜ‬یچ جریٕذ‪ ٝ‬ای ثذب ایذٗ‬ ‫ػ‪ٛٙ‬اٖ تبو‪ ٖٛٙ‬ثرای ‪ٞ‬یچ خ‪ٛ‬در‪ٚ‬یی صبدر ٘ؽذ‪ ٜ‬اظت‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی تصریح ورد‪ :‬در چ‪ٙ‬ذ ٔب‪ ٜ‬پیػ ٘یس خجر ٔؽبث‪ٟ‬ی ٔ‪ٙ‬دؽر‬ ‫ؼذ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د ‪ ٚ‬اػ ْ وردیٓ و‪ ٝ‬چ‪ٙ‬یٗ چیسی صحت ٘ذارد‪.‬‬ ‫ظر‪ ًٙٞ‬ج‪ٟ‬ب٘ی اضب ‪ ٝ‬ورد‪ :‬وبرؼ‪ٙ‬بظبٖ پّیط را‪ٞ‬ذ‪ٛ‬ر ثذب‬ ‫ٔبِه خ‪ٛ‬در‪ٚ‬ی ٔاو‪ٛ‬ر در خجر ٔ‪ٙ‬دؽر‪ ٜ‬در ضبی ٔجبزی‬ ‫تٕبض ٌر د‪ٙ‬ذ‪ ،‬ایؽبٖ ٘یس اػ ْ ورد‪ ٜ‬و‪ ٝ‬تبو‪ ٖٛٙ‬چذ‪ٙ‬ذیذٗ‬ ‫جریٕ‪ ٝ‬ای ثرای ا‪ ٚ‬اث ؽ ٘ؽذ‪ ٜ‬اظت‪.‬‬ ‫ٔؼب‪ ٖٚ‬اجدٕبػی ‪ ٚ‬ر‪ ًٙٞ‬ترا یه پّیذط را‪ٞ‬ذ‪ٛ‬ر ٘ذبجذب‬ ‫خبطر٘ؽبٖ ورد‪ :‬از ‪ٕٛٞ‬ط‪ٙ‬بٖ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؽٕ‪ٙ‬ذ اظذت ثذ‪ ٝ‬ایذٗ‬ ‫ٌ‪ ٝ٘ٛ‬اخجبر واه ت‪ٛ‬ج‪٘ ٝ‬ى‪ٙٙ‬ذ ‪ ٚ‬اخجبر ٔرث‪ٛ‬ب ث‪ ٝ‬پذّذیذط‬ ‫را‪ٛٞ‬ر را ت‪ٟٙ‬ب از ظبیت را‪ٛٞ‬ر ‪ ۰۲۱‬یذب رظذب٘ذ‪ٔ ٝ‬ذّذی ‪ٚ‬‬ ‫خجرٌساری ‪ٞ‬ب رظٕی وؽ‪ٛ‬ر پیٍیری و‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬ صفحه 1 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫* دوشنبه‬ ‫* ‪ 53‬شهریور‬ ‫* ‪ 4‬سپتامبر‬ ‫* ‪ 02‬محرم‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪3114 :‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫‪5211‬‬ ‫‪0105‬‬ ‫‪5221‬‬ ‫* صفحه ‪0‬‬ ‫ٍاوٌص سٍسیِ تِ اػالم اهادگی سییسی تشای اص سشگیشی هزاوشات تشجاهی‬ ‫‪‬‬ ‫سیاست‬ ‫ػشییغ خجشی‪-‬دیپ مبت اسؿذ سیػریرٍ ثرب اؿربسٌ ثرٍ‬ ‫کحجت َبی ػیذ اثشاَی سئیؼی دسثبسٌ امبیل ایرشان ثرٍ‬ ‫ادامٍ مزاوشات ثشخبمی گفت‪ :‬ایه وـبن میدَرذ ایرشان‬ ‫امبدٌ ادامٍ مزاوشات اػت‪.‬‬ ‫ثٍ گضاسؽ ایؼىب‪ ،‬میخبییل ایلیبوًف‪ ،‬دیرپر رمربت اسؿرذ‬ ‫سیػی ی ومبیىذٌ ایه وـرًس دس مرزاورشات ییره دس‬ ‫یاوىؾ ثٍ کحجت َبی ػیذ اثشاَریر سئریرؼری دسثربسٌ‬ ‫مزاوشات ثشخبمی دس اًییتی وًؿت‪ :‬ایه اظُبسات وـربن‬ ‫میدَذ وٍ ایشان امبدٌ ادامٍ مزاوشات ییه دسثبسٌ ثشخب اػت‪{ .‬الجتٍ} َمچىبن صمبن اص ػشگیشی‬ ‫مزاوشات وبمـخق اػت‪.‬‬ ‫ثش اػبع ایه گضاسؽ‪ ،‬سییغخمًُسی ایشان ؿت گزؿتٍ دس وخؼتیه گفتیگًی ا ًیضیًوی خًد‬ ‫دس پبػخ ثٍ ػًالی دسثبسٌ مزاوشات ثشخبمی ییه گفت‪ :‬مب اثبیی اص مزاوشٌ وذاسی امب گفتیگً ثرب‬ ‫فـبس چٍ وًع گفتیگًیی اػت؟ مه لجو گفتٍا گفتیگً ی مزاوشٌ دس دػتًس وبس دیلت اػت‪.‬‬ ‫اوچٍ مب دوجبل ان َؼتی سفغ احشی َبػت ی مب اص مىبفغ م ت یه لذ ػمتوـیىی وخًاَی ورشد‪.‬‬ ‫مزاوشٌ‪ ،‬ثبیذ وتیدٍمحًس ثبؿذ‪ ،‬وٍ گفتیگً ثشای گفتیگً ی وٍ مزاوشٌ ثشای مزاوشٌ‪.‬‬ ‫لالیثاف‪ :‬گام اٍل تؼاهل تیی دٍلت ٍ هجلس تا سٍحیِ ّوىاسی تشداضتِ ضذ‬ ‫ػشییغ خجشی‪ -‬سییغ مد غ ؿًسای اػومی ثب اؿبسٌ ثٍ سای اػتمبد ومبیىذگبن ثرٍ‬ ‫وبثیىٍ دیلت ػیضدَ گفت‪ :‬گب ایل دس اؼبمل ثیه دیلت ی مد غ ثٍ خرًثری‪ ،‬ثرب‬ ‫حؼه وظش ی سیحیٍ َمىبسی ثشداؿتٍ ؿذ‪ .‬محمذ ثبلش لربلریرجربف گرفرت‪ :‬دس سیورذ‬ ‫ثشسػی کوحیت یصیشان پیـىُبدی دسیه ثشوبمٍ سیضی مىظ ثشای ایلیه ثربس َرمرٍ‬ ‫ومبیىذگبن ثب اـىیل ‪ ۵۷۲‬خ ؼٍ ثب امبمی یصسا دس ومیؼیًن َربی ارخرلرلری ثرٍ‬ ‫کًست مؼتمی ی چُشٌ ی چُشٌ اؿىب ؿذوذ وٍ ایه امش ومؾ مُمری دس ؿرىربخرت‬ ‫دلیک اش ومبیىذگبن اص یصسا ایفب وشد‪.‬یی اضبفٍ وشد‪َ :‬مچىیه ثرب ػرذ اخربصٌ یسید‬ ‫افشاد غیشمؼئًل‪ ،‬امىبن ایدبد حبؿیٍَبی مؼمًلی وٍ ثؼاب دس دیسٌ َربی گرزؿرترٍ‬ ‫یخًد داؿت اص ثیه سفت ی فابی امه ثشای سػیذگی ثٍ کوحیت یصسا ایدبد ؿذ ی دس وُبیت دس چىذ سیص پش وبس دس محیرطری‬ ‫مىطمی ی ثب وظ ییظٌ فشایىذ ثشسػی ی سای ثٍ وبثیىٍ دس کحه ػ ىی مد غ وُربیری ؿرذ‪.‬سیریرغ مردر رغ ؿرًسای اػرومری‬ ‫افضید‪ :‬ومبیىذگبن مد غ ثشای اؼشیغ دس اـىیل وبثیىٍ ثب اػتمبد ثٍ ایىىٍ سئیغ خمًُس مؼئًل اخشایی وـرًس اػرت‪ ،‬ثرب سای‬ ‫حذاوثشی ثٍ ای وبسی خىبه البی دوتش سئیؼی‪ ،‬صمیىٍ اـىیل دیلت لرًی سا ثرشای حرل مؼربئرل اػربػری مرشد ایردربد‬ ‫وشدوذ‪.‬لبلیجبف خبطشوـبن وشد‪ :‬مب فىش می وىی گب ایل دس اؼبمل ثیه دیلت ی مد غ ثٍ خًثی ی ثرب حؼره ورظرش ی سیحریرٍ‬ ‫َمىبسی ثشداؿتٍ ؿذ‪ .‬یی افضید‪ :‬سییغ خمًُسی ی اػابی َیئت دیلت ویض دس َفتٍ اثتذایی اص مؼئًلیت خًد ثرب حارًسَربی‬ ‫میذاوی خذیت خًد سا دس اـىیل دیلت مشدمی وـبن دادوذ ی سیح امیذ سادس خبمؼٍ دمیذوذ‪.‬ومبیىذٌ مشد ارُرشان دس مردر رغ‬ ‫ؿًسای اػومی ابویذ وشد‪ :‬دس پیگیشی مؼبئل اػبػی مشد مخلًکبً مجبحثی وٍ دس صوذگی خبسی مشد ابثیش داسد مبوىذ ممبث ٍ‬ ‫ثب اػیت َبی مشاجط ثب حًصٌ ػومت ی مؼیـت وبؿی اص ثیمبسی وشیوب‪ ،‬لیمت اسص‪ ،‬حفظ اسصؽ پًل مر ری‪ ،‬ارامریره ورب َربی‬ ‫ضشیسی مشد ثب لیمت مىبػت‪ ،‬ثجبت التلبدی ی اًخٍ ثٍ مىبطک محشی دس وىبس دیلت َؼتی ی امبدٌ ای ویبصَبی امىیىی دیلت‬ ‫سا دس خُت ملبلح مشد ثشایسدٌ وىی ی ثشای ومه ثٍ دیلت‪ ،‬یظیفٍ وظبسای خًد سا َمذ وٍ ی دلؼًصاوٍ دس خُت سکرذ ی‬ ‫ثشطشف وشدن ومبط ضؼف احتمبلی اودب دَی ‪.‬‬ ‫ّنافضایی لَا تشای تْثَد ٍضؼیت هؼیطت هشدم‬ ‫ػشییغ خجشی‪ -‬دس وـؼت ؿًسای ػبلی َمبَىگی ػشان لًا ثش ضشیست‬ ‫َ افضایی ثیه لًا ثشای ثُجًد یضؼیت مؼیـت مشد ی وحًٌ ممبث ٍ ثب وشیوب‬ ‫ااویذ ؿذ‪ .‬دس وـؼت ؿًسای ػبلی َمبَىگی ػشان لًا وٍ ثرٍ مریرضثربوری‬ ‫مد غ ؿًسای اػومی ی ثب حاًس ػشان ػٍ لًٌ ثشگضاس ؿذ ثش ضرشیست‬ ‫َ افضایی ثیه لًا ثشای ثُجًد یضؼیت مؼیـت مشد ی وحًٌ ممبث ٍ ثب وشیوب‬ ‫ااویذ ؿذ‪.‬دیمیه وـؼت ؿًسای ػبلی َمبَىگی ػشان لًا پغ اص اـىیرل‬ ‫دیلت ػیضدَ ثب حاًس دوتش محمذ ثبلش لبلیجبف سییغ مد غ ؿرًسای‬ ‫اػومی‪ ،‬حدت ا ػو ػیذ اثشاَی سئریرؼری سئریرغ لرًٌ مردرشیرٍ ی‬ ‫حدتا ػو غومحؼیه اطٌای سییغ لًٌ لابئیٍ دس ثُبسػتربن ثرشگرضاس‬ ‫ؿذ‪.‬دس وـؼت پیـیه ممشس ؿذ خ ؼبت ػشان لًا ثٍطًس مرشارت ثرشگرضاس‬ ‫ؿًد اب ایه َ افضایی ثؼتش ص ثشای حل مؼبئل اػبػی وـًس سا فشاَ وىذ‪.‬ممبث ٍ ثب وشیوب ی مؼیـت مرشد اص ایلرًیرت َربی‬ ‫وخؼت ایه خ ؼبت اػت ی گفت ی گًَبی ػشان لًا ویض مؼطًف ثٍ حل ایه مـىوت اػت‪َ.‬مچىیه ػویٌ ثش ‪ ۵‬ػشکٍ ػومت‬ ‫ی التلبد‪ ،‬مًضًػبت مُ دیگشی دس ػشکٍ داخ ی ی مىطمٍای مًسد ثحث ی ثشسػی ػشان ‪ 3‬لًٌ لشاس گشفت‪.‬‬ ‫دٍلت اتی افغاًستاى تِ تؼْذات سالّای گزضتِ دس لثال ایشاى پایثٌذ تاضذ‬ ‫ػشییغ خجشی‪ -‬ػاً ومیؼیًن امىیت م ی ی ػیبػت خبسخی مد غ ثب ثیبن ایىىٍ ایشان‬ ‫ثٍدوجبل گؼتشؽ ک ح ی ثجبت دس افغبوؼتبن اػت‪ ،‬گفت‪ :‬دیلت اای افغبوؼتبن ثٍ اؼُذات‬ ‫ػبلَبی گزؿتٍ دس لجبل ایشان پبیجىذ ثبؿذ‪.‬اثًالفال ػمًیی ػاً ومیؼیًن امىیت م ی ی‬ ‫ػیبػت خبسخی مد غ ؿًسای اػومی اظُبس داؿت‪ :‬دس ایشان ثٍ احً ت افغبوؼتربن ثرب‬ ‫حؼبػیت ثؼیبس ثب یی اًخٍ می ؿًد؛ اساجبطبت ایشان ی افغبوؼتبن چىذ یخُی ی ػرمریرک‬ ‫اػت وٍ مًضًع َ صثبوی ی َ ویؾ ثًدن ثیه ایشان ی افرغربوؼرتربن ثربػرث ؿرذٌ ورٍ‬ ‫حؼبػیت َب دسثبسٌ افغبوؼتبن دس ایشان صیبد ثبؿذ‪.‬یی افضید‪ :‬مُ اشیه خًاػتٍ ایشان ثرشای‬ ‫افغبوؼتبن حفظ ک ح‪ ،‬ثجبت دس اودب اػت؛ وبامىی دس افغبوؼتبن میاًاوذ ااثیشات مىفی ثش امىیت خمًُسی اػومی ثگرزاسد ی اص‬ ‫َمیه خُت ایشان دوجبل گؼتشؽ ک ح ی ثجبت دس افغبوؼتبن اػت‪.‬ػاً ومیؼیًن امىیت م ی ی ػیبػت خبسخی مد غ الشیرح‬ ‫وشد‪ :‬مب ثٍ مًضًػبت افغبوؼتبن اص مىظشی وگبٌ میوىی وٍ وجبیذ امىیت دس اودب مًخت مًج خذی اص مُبخشت ثٍ ایشان ؿذٌ سا‬ ‫ؿىل دَذ‪ .‬ػمًیی گفت‪ :‬ایشان دس حبل حبضش میضثبن ‪ 3.۲‬می یًن مُبخش افغبوؼتبوی اػت وٍ ثب احتشا دس وـرًس مرب صورذگری‬ ‫میوىىذ ایه دس حبلی اػت وٍ ظشفیت پزیشؽ مُبخشیه ثیؾاش میاًاوذ ایشان سا ثب چبلؾَبیی مًاخٍ وىذ‪.‬ومبیىذٌ ارُرشان دس‬ ‫مد غ افضید‪ :‬حفظ امىیت مشصَبی ایشان اص اَمیت ثب یی ثشای اُشان ثشخًسداس اػت ی ثٍ حؼبػیت ثب یی ثٍ ایره امرش ورگربٌ‬ ‫وشدٌ ی اًخٍ می وىی ‪.‬یی خبطشوـبن وشد‪ :‬حفظ یضؼیت ادبست ثیه ایشان ی افغبوؼتبن اص اَمیت ثب یی ثشخًسداس اػرت ورٍ‬ ‫الجتٍ ایه مًضًع یىی اص مدشاَبی اامیه ویبصَبی افغبوؼتبن اػت‪.‬‬ ‫ٍصیش خاسجِ پاوستاى‪ :‬تشای ساتغِ تا ایشاى اّویت فشاٍاًی لائلین‬ ‫ػشییغ خجشی‪ -‬یصیش امًس خبسخٍ پبوؼتبن دس گفت یگًی ا فىی ثب َمتبی ایشاوری‬ ‫خًد ابویذ وشد‪ :‬اػو اثبد ثشای ساثطٍ ثب اُشان اَمیت فشایاوی لبئل اػرت‪ .‬سیاثرط‬ ‫ػمًمی یصاست امًس خبسخٍ پبوؼتبن ثب کذیس ثیبویٍای ثٍ محًسَبی و یذی سایضوری‬ ‫ا فىی ؿبٌ محمًد لشیـی ی حؼیه امیش ػجذال ُیربن یصیرشان خربسخرٍ خرمرُرًسی‬ ‫اػومی پبوؼتبن ی ایشان پشداخت‪.‬دس ایه ثیبویٍ ثٍ ومل اص اظُبسات لشیـی امذٌ اػت‪:‬‬ ‫پبوؼتبن ثشای سیاثط دیخبوجٍ ثب خمًُسی اػومی ایشان اَمیت ییظٌای لبئل اػت ی‬ ‫ایه مىبػجبت ثشادساوٍ‪ ،‬سیـٍ دس مـتشوبت لًی ابسیخری‪ ،‬فرشَرىرگری‪ ،‬مرزَرجری ی‬ ‫خغشافیبیی داسد‪.‬یصاست امًس خبسخٍ پبوؼتبن افضید‪ :‬یصیش امرًس خربسخرٍ ایرشان اص‬ ‫اوؽَبی َمتبی پبوؼتبوی خًد ثشای اخمبع ػبصی مىطمٍای دس ثحث افغبوؼتبن لذسداوی وشدٌ اػت‪ .‬دس ثیبویرٍ مرزورًس افرضیدٌ‬ ‫ؿذٌ اػت‪ :‬امیشػجذال ُیبن ی لشیـی ثش اذای سایضویَبی دی وـًس َمؼبیٍ دسثبسٌ افغبوؼتبن ی ومه ثٍ اػتمشاس ک ح ی ثجبت پبیذاس‬ ‫دس ایه وـًس ثٍ اًافک سػیذوذ‪.‬یصاست امًس خبسخٍ پبوؼتبن ادامٍ داد‪ :‬لشیـی مفتخش اػت وٍ مبٌ گزؿتٍ وخرؼرتریره یصیرش امرًس‬ ‫خبسخٍ یه وـًس ثًد وٍ ثب سئیغ خمًُسی ی یصیش امًس خبسخٍ خذیذ ایشان َمضمبن ثب فؼبلیت سػمی اوبن‪ ،‬دس ارُرشان دیرذاس‬ ‫داؿت‪.‬لشیـی ثب اثشاص خشػىذی اص گفت یگًی ا فىی ثب امیشػجذال ُیبن یصیش امرًس خربسخرٍ وـرًسمربن‪ ،‬ورًؿرت‪َ :‬رمرگرشایری‬ ‫دیذگبٌَب دس مًسد مؼبئل مىطمٍای ثشای دػتیبثی ثٍ اَذاف مـتشن مب دسثبسٌ ک ح ی سفبٌ مىطمٍای مُ اػت‪.‬‬ ‫ًوایٌذُ لثٌاًی‪ :‬وطتی سَخت ایشاى‪ ،‬تحشینّای اهشیىا ػلیِ لثٌاى سا دس ّن ضىست‬ ‫ػشییغ خجشی‪ -‬یىی اص ومبیىذگبن پبسلمبن لجىبن گفت وٍ وـرتری حربمرل‬ ‫ػًخت ایشان‪ ،‬ؿ یىی ثش پیىشٌ محبکشٌ مبلی‪ ،‬التلبدی ی ػیبػی ارحرمریرل‬ ‫ؿذٌ ػ یٍ م ت لجىبن اػت‪.‬حؼه فال الل ػاً فشاوؼیًن الًفب ل رمرمربیمرٍ‬ ‫(یفبداسی ثٍ ممبیمت) لجىبن ااویذ وشد وٍ احشیمُبی امشیىب ػ یٍ ایه وـًس‬ ‫دس حبل ؿىؼت اػت‪.‬ؿجىٍ خجشی المىبس ثٍ ومل اص فال الل گرضاسؽ داد‪:‬‬ ‫پغ اص ایىىٍ دیلت امشیىب مدجًس ؿذ اص اُذیذات ی فـبس حذاوثرشی خرًد‬ ‫دس ثشاثش اسادٌ محى ممبیمت لجىبن‪ ،‬ػمتوـیىی وىذ‪ ،‬محبکشٌ امشیىب ویض دس‬ ‫حبل ؿىؼتٍ ؿذن اػت‪.‬یی ثب اؿبسٌ ثٍ وبَؾ ثحشان لجىبن‪ ،‬اراوریرذ ورشد‪،‬‬ ‫ممبیمت لجىبن‪ ،‬ثٍ صثبن اُذیذ امشیىب َیچ اَمیتی ومیدَذ ی اؼ ی فـربسَرب‬ ‫ومیؿًد‪.‬ایه ومبیىذٌ لجىبوی ثب اؿبسٌ ثٍ ایىىٍ مشد لجىبن ثشای دسیبفت ػًخت اص ایشان امبدٌ میؿًوذ‪ ،‬خبطش وـبن وشد‪ :‬دیلرت‬ ‫امشیىب اص مؼبدلٍ وـتی‪ ،‬خبن لجىبن اػت غبف گیش ؿذ‪.‬پغ اص اسػبل وـتی حبمل ػًخرت ایرشان ثرٍ لرجرىربن‪ ،‬ػریرذ حؼره‬ ‫ولشالل دثیش ول حضه الل اُذیذ وشد وٍ ایه وـتی خبن لجىبن اػت ی َش گًوٍ اؼذی ثٍ ان‪ ،‬ثٍ مىضل ادبیص ثٍ خربن ایره‬ ‫وـًس اػت ی پبػخ دادٌ خًاَذ ؿذ‪.‬ایه ومبیىذٌ ادامٍ داد‪ :‬محمًلٍ ایه وـتی‪ ،‬ؿ یه دلیمی اػت وٍ محبکشٌ مبلی‪ ،‬التلبدی‬ ‫ی ػیبػی احمیل ؿذٌ ػ یٍ م ت مب سا دس َ می ؿىىذ‪ ...‬فبیذٌ وـتی وخؼت [ایشان]‪ ،‬مىحلش ثٍ گبصیئیل ویؼت‪ ،‬ث ىٍ اص ثریره‬ ‫سفته یاًی امشیىب ػ یٍ اساجبط سػمی لجىبن ثب ػًسیٍ اػت‪.‬فال الل ادامٍ داد‪ ،‬امشیىب دس پی خجشان ؿىؼت خًد دس لرجرىربن‬ ‫اػت ی پغ اص اسػبل وـتی ایشان‪ ،‬ػبصمبن م ل َ ‪ 01‬می یًن د س ثشای اامیه ػًخت لجىبن اختلبف داد‪.‬‬ ‫یی ثش ایه ثبیس اػت وٍ وـتی ایشان ثبػث ؿذ المی لغً یبساوٍ ػًخت دس ایه وـًس ویض وىبس گزاؿتٍ ؿًد ی وتبیح التلبدی‬ ‫ی ػیبػی ثؼیبسی ثشای مشد لجىبن ثٍ َمشاٌ داؿتٍ ثبؿذ‪.‬ایه ومبیىذٌ الشیح وشد‪ ،‬طشح اوؼبندیػتبوٍ حضه الل یىی اص اَشمُبی‬ ‫مُ لذست ثشای دفبع اص حمًق مشد لجىبن اػت‪.‬‬ ‫سضایی‪ :‬تایذ هسیشّای فساد سا اص هثذاء وَس وشد‬ ‫‪‬‬ ‫ػشییغ خجشی‪ -‬مؼبین التلبدی سئیغ خمًُس‬ ‫گفت‪ :‬ثشای ثرشخرًسداسی اص یره ػریرؼرتر‬ ‫التلبدی ػبل ثبیذ مؼیشَبی فؼبد سا اص مرجرذا‬ ‫وًس وشد‪.‬محؼه سضبیی مؼبین التلبدی سئیغ‬ ‫خمًُس ی دثیش ؿًسای ػبلی َمبَىگی التلربدی‬ ‫ػشان لًا ثب حردرت الؼرو ی الرمرؼر رمریره‬ ‫غومحؼیه محؼىی اطٌ ای سئیغ لرًٌ لاربئریرٍ‬ ‫دیذاس ی گفت یگرً ورشد‪.‬حردرت ا ػرو ی‬ ‫المؼ میه اطٌ ای دس ایه دیرذاس اربوریرذ ورشد‪:‬‬ ‫امبدٌ َؼتی دس خُت سفغ مًاوغ اک ی التلبد ی‬ ‫سیوک ػشمبیٍگزاسی ی اًلیذ دس وـًس ثٍ لذس ػُ خًد دس دػتگبٌ لابیی ثٍ دیلت ومه وىی ‪.‬‬ ‫محؼه سضبیی ویض ثیبن داؿت‪ :‬ثشای ثشخًسداسی اص یه ػیؼت التلبدی ػبل ثبیذ مؼیشَبی فؼبد سا‬ ‫اص مجذا وًس وشد وٍ خًؿجختبوٍ دیلت ػیضدَ دس ایه صمیىٍ ثشوبمٍ ػم ی َمشاٌ ثب الرذا ی ثرشوربمرٍ‬ ‫مذین داسد‪.‬‬ ‫تایذ تیی ٍػذُّای دادُ ضذُ ٍصسا ٍ ٍالؼیتّای فؼلی تَاصى ایجاد ضَد‬ ‫ػشییغ خجشی‪ -‬یه ػاً ومیؼؼًن اختمبػی مردر رغ ؿرًسای‬ ‫اػومی گفت‪ :‬مد غ یظیفٍ داسد ثٍ دیلت خذیذ ومره ورىرذ ارب‬ ‫اًاصوی مبثیه یػذٌَبی دادٌ ؿذٌ ی یالؼیتَبی فؼ ی ایدبد ؿًد‪.‬‬ ‫اسدؿیش مطُشی دس گفتیگً ثب ایؼىب‪ ،‬دسثبسٌ اورترظربسات اص یصسای‬ ‫خذیذ ثب اًخٍ ثٍ یػذٌَبیی وٍ دادوذ‪ ،‬ثیبن وشد‪ :‬دیلت ػیضدَر دس‬ ‫حبلی وبس خًد سا اغبص وشدٌ وٍ اوجًَی اص مـىوت دس ثخؾ َربی‬ ‫مخت ف ثش سیی َ ا ىجبس ی دس مًاسد متؼذدی اجذیل ثرٍ مرؼرارل ی‬ ‫حتی ثحشان ؿذٌ اػت‪ ،‬لزا اًلؼبت مرشد ثرٍ وؼرجرت وربامریرذی ی‬ ‫وبسضبیتی اوُب وٍ متبػفبوٍ دس ػطح ثب یی لشاس داسد‪ ،‬ثبیذ ػرىردریرذٌ‬ ‫ؿًد‪.‬‬ ‫یی دس ادامٍ الشیح وشد‪ :‬مب دس حًصٌ ػیبػت خربسخری ثرب مؼربلرٍ‬ ‫احشی ی ثذػُذی طشف َبی دی ثشخب سیثرشی ثرًدٌ ی ثرٍ دلریرل‬ ‫اشیسیؼ التلبدی سطی ایب ت متحذٌ‪ ،‬اص ادبست ی مجبد ت ػربدی‬ ‫ثیه الم ی محشی َؼتی ‪ .‬ایه مؼبئل لطؼب ؿشایط دؿرًاسی سا ثرشای‬ ‫ابمیه رخبیش‪ ،‬اسص ی دسامذ وفتی وـًس ایدبد وشدٌ اػت وٍ ثبیرذ ثرب‬ ‫ثشوبمٍ سیضی وًابٌ مذت ی میبن مذت‪ ،‬ثب ؿیفت ورشدن سیی حرًصٌ‬ ‫مىطمٍ ی وـًسَبی دیػت ی َمشاٌ‪ ،‬ایه مؼبلٍ سفغ ؿًد‪.‬‬ ‫ومبیىذٌ مشد گشمؼبس دس مد غ ؿًسای اػومری ثرب ثریربن ایرىرىرٍ‬ ‫مًضًع دی ثحث مؼبئل داخ ی اػت‪ ،‬گفت‪ :‬ػیبػت َربی دیلرت‬ ‫لجل ثیـتش سیی حًصٌ ػیبػت خبسخی متمشوض ثًد ی ثیـتشیه حؼبه‬ ‫سا سیی ػشمبیٍگزاسی َبی خبسخی داؿتىذ‪ .‬اص ایهسی مجبحث مشاجرط‬ ‫ثب اًلیذ‪ ،‬کىؼت‪ ،‬اؿتغبل ی‪ ...‬احت الـؼبع ایه ػیبػت ور ری دیلرت‬ ‫لشاس گشفت ی وتیدٍ ان دیدی ثًد وٍ ثٍ چـ ثبصاس ی التلبد داخ ری‬ ‫سفت‪.‬‬ ‫تاویذ هحسٌی اطُای تش ّوىاسی دستگاُ لضا تا دٍلت تشای تْثَد ٍضؼیت هشدم‬ ‫ػشییغ خجشی‪ -‬سئیغ لًٌ لابییٍ دس دیذاس ثب مؼبین التلبدی سییغ خمًُسی ثش َمىبسی َش چٍ‬ ‫ثیـتش دػتگبٌ لاب ی دیلت دس خُت اامیه امىیت ی اػبیؾ مشد ‪ ،‬ثُرجرًد یضرؼریرت ی وربَرؾ‬ ‫مـىوت مشد ااویذ وشد‪.‬سئیغ لًٌ لابییٍ دس ایه دیذاس ضمه اجشیه ثٍ محؼه سضبیی ثٍ خبطش‬ ‫اػتمبد سئیغ خمًُسی ثٍ یی ی اوتخبثؾ ثٍػىًان مؼبین التلبدی سئیغ خمًُس‪ ،‬دثیش ؿًسایػبلی‬ ‫َمبَىگی التلبدی ػشان لًا ی دثیش ػتبد التلبدی دیلت‪ ،‬گفت‪ :‬یظبیف ػىگیه ی خطیشی ثٍ ؿمرب‬ ‫ػپشدٌ ؿذٌ ی امیذ اػت ثب َمىبسی َمٍ اخضای دیلت‪ ،‬ثشوبمٍ سیضی دلیک ی ػ می ثتًاویذ وـًس سا‬ ‫اص گشدوٍَبی ػخت التلبدی ثش پبیٍ اًاومىذیَبی داخ ی ػجًس دَیذ‪.‬حدتا ػو یالمؼر رمریره‬ ‫محؼىی اطٌای ثب ااویذ ثش َمشاَی ثب دیلت دس مجبسصٌ ثی امبن ثشای ثی اثش ورشدن ارحرشیر َربی‬ ‫ظبلمبوٍ مشد اصػًی وظب ػ طٍ‪ ،‬اص ای التلبدی دیلت خًاػت وٍ ثب ثشوبمٍسیضی دلیک ی ػر رمری‪،‬‬ ‫وـًس سا اص گشدوٍ َبی ػخت التلبدی ػجًس دَذ‪.‬سئیغ دػتگبٌ لاب الشیح وشد‪ :‬امبدٌ َؼتی دس خُت سفغ مًاوغ اک ی الرترلربد ی سیورک‬ ‫ػشمبیٍگزاسی ی اًلیذ دس وـًس ثٍ لذس ػُ خًد دس دػتگبٌ لابیی ثٍ دیلت ومه وىی ‪.‬سیـٍوىی ثؼتشَبی فؼبدصا ی َمىبسی ثب دػرترگربٌ‬ ‫لاب ثشای ثشخًسد ثب ػىبکش فبػذ اص دیگش محًسَبی مًسد مًسد ثحث ثًد وٍ ثب اػتمجبل مؼبین التلبدی سئیغ خمًُس مًاخٍ ؿذ ی مرحرؼره‬ ‫سضبیی دس َمیه صمیىٍ گفت‪ :‬ثشای ثشخًسداسی اص یه ػیؼت التلبدی ػبل ثبیذ مؼیشَبی فؼبد سا اص مجذا وًس وشد وٍ خًؿجختبورٍ دیلرت‬ ‫ػیضدَ دس ایه صمیىٍ ثشوبمٍ ػم ی َمشاٌ ثب الذا ی ثشوبمٍ مذین داسد‪.‬‬ ‫سٍدخاًِ ّا ٍ هسیلْا خاًِ سیل ٍ هجاسی عثیؼی جشیاى ّستٌذ‪ ،‬تا تصشف تستش ٍ حشین‪ ،‬هسیل سا اص خاًِ‬ ‫خَیص هٌحشف ٍ خَد ٍ دیگشاى سا دس هؼشض خغشات جاًی ٍ هالی جثشاى ًاپزیش لشاس ًذّین‪.‬‬ ‫ضشوت اب هٌغمِ ای ارستایجاى ضشلی‬ ‫اگْی هٌالصِ ػوَهی یه هشحلِ ای تا اسصیاتی سادُ‬ ‫الف) هٌالصِ گضاس‪ :‬ضشوت اب هٌغمِ ای ارستایجاى ضشلی‬ ‫ب) هَضَع هٌالصِ‪:‬ضشوت اب هٌغمِ ای ارستایجاى ضشلی دس ًظش داسد هٌالصِ خشیذ ‪ 2978‬هتش اًَاع لَلِ ّایپلللی‬ ‫اتیلی دس الغاس‪ 630-400-355-315-250-160-110-90-50‬هیلیوتش ٍ تا فطاس‪ 16ٍ 10‬تاس ٍ ‪ PE100‬هَسد ًیلاص علش‬ ‫ضثىِ ایذٍغوَش عثک ضشایظ ٍ هطخصات فٌی هٌذسج دس اسٌاد هٌالصِ ٍ تا تْشُ گیشی اص ساهاًِ تذاسوات الىتشًٍیىی دٍلت تلا‬ ‫ضواسُ هٌالصِ( ضواسُ سیستوی)‪ 2000001186000014‬تصَست الىتشًٍیىی تشگضاس ًوایذ‪.‬‬ ‫ج) ًَع ٍ هثلغ تضویی ضشوت دس هٌالصِ‪:‬‬ ‫هثلغ تضویی ضشوت دس هٌالصِ ‪ 750/000/000‬سیال هی تاضذ وِ تایذ ضوی دسج ٍ تاسگزاسی تصَیش اى دس ساهاًِ تذاسوات الىتشًٍیىی دٍلت‬ ‫اصل اى ًیض تصَست فیضیىی دس (پاوت الف) ٍ تِ یىی اص ضىل ّای رل اسائِ گشدد‪.‬‬ ‫‪ -1‬سسیذ تاًىی ٍاسیض ًمذی تِ حساب ‪ً IR18010000400111607144952‬ضد تاًه هشوضی جوَْسی اسالهی ایشاى تٌام توشوض‬ ‫ٍجَُ سپشدُ (تَدجِ ػوَهی)‪.‬‬ ‫‪ -2‬ضواًت ًاهِ تاًىی(ّش دٍ هَسد تٌام هتماضی ٍ تِ ًفغ ضشوت اب هٌغمِ ای ارستایجاى ضشلی تاضذ)‬ ‫تِ پیطٌْادّای فالذ سپشدُ ّای هخذٍش‪ ،‬سپشدُ ّای ووتش اص هیضاى همشس‪ ،‬چه ضخصی ٍ ًظایش اى تشتیه اثش دادُ ًلخلَاّلذ‬ ‫ضذ)‬ ‫د) هحل ‪ ،‬صهاى ٍ هْلت دسیافت اسٌاد‪ ،‬هحل تحَیل ٍ گطایص پیطٌْادّا‪:‬‬ ‫ولیِ تَلیذ وٌٌذگاى داخلی ٍاجذ ضشایظ ٍ یا یىی اص ًوایٌذگاى سسوی داخلی اًْا وِ داٍعله ضشوت دس هٌالصِ هی تاضٌذ تایذ‬ ‫دس ساهاًِ ستاد ایشاى ثثت ًام ًوَدُ ٍ گَاّی اهضای الىتشًٍیىی (تَوی) دسیافت ًوایٌذ‪ .‬ثثت ًام وٌٌذگاى دس ساهاًِ هزوَس تلا‬ ‫پشداخت هثلغ ‪ 200000‬سیال اص عشیک ساهاًِ (ٍاسیض تِ حساب ‪ً IR44010000400116204020890‬ضد تاًه هشوضی جولْلَسی‬ ‫اسالهی ایشاى تِ ًام توشوض ٍجَُ دساهذ ضشوت ّای دٍلتی اب هٌغمِ ای ارستایجاى ضشلی) پس اص دسج اگْی ًَتت دٍم تلِ‬ ‫ساهاًِ ستاد ایشاى هشاجؼِ ٍ ًسثت تِ دسیافت اسٌاد هٌالصِ الذام ًوایٌذ(صهاى اًتطاس دس سایت اص تاسیخ ‪ 1400/06/18‬هی تاضذ‬ ‫ٍ هْلت دسیافت اسٌاد هٌالصِ دس ساهاًِ ستاد ایشاى دسج ضذُ است‪).‬‬ ‫ضوٌا سػایت هَاسد ریل الضاهی است‪:‬‬ ‫‪ -1‬ػاللوٌذاى تِ ضشوت دس هٌالصِ هی تایست جْت ثثت ًام ٍ دسیافت گَاّی اهضای الىتشًٍیىی(تَوی) تِ دفاتش هلٌلتلخله‬ ‫پیطخَاى دٍلت دس سشاسش ایشاى هشاجؼِ ًوایٌذ‪(.‬لیست دفاتش هٌتخه دس ساهاًِ ستاد ایشاى دسج ضذُ است)‪ .‬ضواسُ تواس هشولض‬ ‫ساّثشی ٍ پطتیثاًی ساهاًِ‪ 021-41934:‬هی تاضذ‪.‬‬ ‫‪ -2‬تشگضاسی هٌالصِ ٍ ولیِ هشاحل فشایٌذ اى ضاهل خشیذ ٍ دسیافت اسٌاد هٌالصِ‪ ،‬ثثت ولیِ هذاسن هشتَط تِ پاولت اللف‬ ‫(تضویی ضشوت دس هٌالصِ) پاوت ب( اسٌاد خَاستِ ضذُ دس ضشایظ هٌالصِ) پاوت ج(لیوت پیطٌْادی) ٍ ‪ ...‬اص عشیک سلاهلاًلِ‬ ‫تذاسوات الىتشًٍیىی دٍلت هی تاضذ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ضشوت ًٌذگاى دس هٌالصِ ضوی تىویل ٍ تاسگزاسی ولیِ هذاسن هشتَط تِ پاوت الف(تضویی ضشوت دسهٌالصِ) پلاولت ب‬ ‫( اسٌاد خَاستِ ضذُ دس ضشایظ هٌالصِ)پاوت ج (لیوت پیطٌْادی) دس ساهاًِ ستادایشاى تایذ اصل پاوت الف(تضویی ضشوت دس‬ ‫هٌالصِ) سا پس اص هْش ٍ اهضا تصَست سشتستِ ٍ الن ٍ هْش ضذُ ٍ تصَست فیضیىی تا ساػت ‪ 10‬صثح سٍص چْاسضٌلثلِ تلاسیلخ‬ ‫‪ 1400/07/21‬تِ ًطاًی تثشیض‪ -‬تلَاس ‪ 29‬تْوی‪ -‬ضشوت اب هٌغمِ ای ارستایجاى ضشلی‪ -‬دفتش حشاست ضشوت تحَیل ًوایٌذ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ولیِ اسٌاد ٍ هذاسن ضشوت وٌٌذگاى دس هٌالصِ دس ساػت ‪ 11‬صثح سٍص چْاسضٌثِ تاسیخ ‪ 1400/07/21‬دس اتاق وویسلیلَى‬ ‫هٌالصِ تِ ًطاًی‪ :‬تثشیض‪ -‬تلَاس ‪ 29‬تْوی‪ -‬ضشوت اب هٌغمِ ای ارستایجاى ضشلی‪ -‬ساختواى ضواسُ ‪ 3‬گطایص ٍ سسلیلذگلی‬ ‫خَاّذ ضذ ‪ .‬تلفی ‪. 041-33382440-3338437‬‬ ‫هتی اگْی دس سایت ّای ‪ www.setadiran.ir ٍ http//:iets.mporg.ir ٍ www.azarwater.ir‬دسج ضذُ است‪.‬‬ ‫سٍاتظ ػوَهی اب هٌغمِ ای ارس تایجاى ضشلی‬ ‫‪*1/388‬ضٌاسِ اگْی‪* 1183554:‬تاسیخ اًتطاسًَتت اٍل‪* 1400/06/15 :‬اًتطاس ًَتت دٍم‪ * 1400/06/17:‬سٍصًاهِ اسن‬ صفحه 2 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫* دوشنبه‬ ‫* ‪ 53‬شهریور‬ ‫* ‪ 4‬سپتامبر‬ ‫* ‪ 02‬محرم‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪3114 :‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫ّطذاس دستاسُ احتوال کوثَد خَدسٍی حول هتَفی دس تثشیض‬ ‫‪5211‬‬ ‫‪0105‬‬ ‫‪5221‬‬ ‫* صفحه ‪1‬‬ ‫‪‬‬ ‫استانها‬ ‫ػشٍیغ خجشی ‪ -‬هذیشػبه ػبصهبى اساهؼتبىّبی ؿْشداسی تجشیض‪ً ،‬ؼجت ثِ افضایؾ تللبػلذی‬ ‫لنللی‬ ‫هتَفیبى وشًٍبیی ٍ التوبل ووجَد خَدسٍی لو هتَفی دس ایی ؿْش ّـذاس داد‪ .‬فلش‬ ‫اظْبس داؿت۾ ًی ّفتِّبی اخیش‪ ،‬اهبس هتَفیبى وشًٍبیی دس تجشیض چْبس ثشاثش افضایؾ یبفتِ اػت‪.‬‬ ‫ثِ گفتِ ٍی‪ ،‬اهبس هتَفیبى وشًٍبیی دس ٍادی سلوت تجشیض اص ّفت ًفش دس ‪ّ ۱‬فتِ گزؿتِ ثلِ ‪۷۰‬‬ ‫ًفش دس سٍص سػیذُ اػت‪ .‬نلی یبداٍس ؿذ۾ ثب التؼبه هتَفیبى ػبدی ٍ وشًٍبیی‪ ،‬اهبس فَتیّبی‬ ‫هذفَى دس ٍادی سلوت ثِ ‪۹‬ۺ ًفش دس سٍص سػیذُ اػت‪ .‬نلی ثب اؿبسُ ثِ تجشثِ ونىؿْش هـْذ‬ ‫دس ووجَد خلَدسٍ ثلشای اًلتلملبل ا ؼلبد گلفلت۾ اللذاهلبت الصم ثلشای لللَگلیلشی اص‬ ‫ووجَد اهجَالًغ اًجبم ؿذُ‪ ،‬اهب تبهیی ًیبصّبی ونىؿْش تجشیض صهبى ثش خَاّذ ثَد‪.‬هلذیلشػلبهل‬ ‫ػبصهبى اساهؼتبى ّبی ؿْشداسی تجشیض ّوچٌیی اص خشیذ چْبس دػتگبُ اهجَالًغ ذیلذ ٍ ًلیلض‬ ‫تؼویش ٍ ثبصػبصی ّفت دػتگبُ اهجَالًغ لذیوی ثشای ثِ وبسگیشی هجذد خجلش داد ٍ تـلشیل‬ ‫وشد۾ ثب ایی لبل خذهبتسػبًی ثِ ؿْشّبی لَهِ تجشیض ثِ دلی لجن ثبالی هتَفیبى‪ ،‬دؿَاس ؿذُ‬ ‫اػت‪ .‬نلی ثب تبویذ ثش ایٌىِ پشػٌ ٍادی سلوت دس ‪ًَ ۱‬ثت وبسی هـغَل خذهبتسػبًی ثلِ‬ ‫ؿْشًٍذاى ّؼتٌذ‪ ،‬یبداٍس ؿذ۾ لجن ثبالی هتَفیبى‪ ،‬پشػٌ اساهؼتبى ّبی ؿْلشداسی تلجلشیلض سا‬ ‫خؼتِ وشدُ ٍ اًبى دس ایی ؿشایی هجبلی ثشای اػتشالت ًذاسًذ‪.‬‬ ‫تشدد تیص اص ‪ ۲۰۱‬هیلیَى خَدسٍ دس جادُّای ارستایجاىضشقی‬ ‫‪‬‬ ‫لبدُ ای‬ ‫ػشٍیغ خجشی ‪ -‬هؼٍَل هشوض هذیشیت ساُ ّبی اداسُ ول ساّلذاسی ٍ للول ٍ ًلمل‬ ‫ارسثبیجبىؿشلی گفت۾ دس ػبل بسی ‪ ۲۰۱‬هیلیَى ٍ ۻ‪ّ ۷۰‬ضاس تشدد خَدسٍ دس بدُّبی هختلف اػتبى‬ ‫ثجت ؿذُ اػت‪ .‬لؼیی ثلَوی‪ ،‬افضٍد۾ ایی تؼذاد تشدد خَدسٍیی اص ‪۸‬ۼ دػتگبُ تشددؿولبس اًلنیلی دس‬ ‫بدُ ّبی هختلف اػتبى ثجت ؿذُ وِ دس همبیؼِ ثب هذت هـبثِ ػبل گزؿتِ ّفت دسکذ افضایؾ یبفلتلِ‬ ‫اػت‪ٍ.‬ی اظْبس داؿت۾ اص و تشدد ثجت ؿذُ دس ایی هذت ‪ ۲۸‬دسکذ هشثَى ثِ ٍػبی ًملیِ ػٌگیلی ٍ‬ ‫ۺۼ دسکذ هشثَى ثِ ٍػبی ًملیِ ػجه ثَدُ ٍ ایلخچی ‪ -‬تجشیض پشتشددتشیی بدُ دس ایی ثبصُ صهبًی ثَدُ‬ ‫اػت‪.‬هؼٍَل هشوض هذیشیت ساُّبی اداسُ و ساّذاسی ٍ لو ٍ ًم بدُای ارسثبیجبىؿشلی گفلت۾‬ ‫هؼیش کَفیبى ‪ -‬تجشیض‪ ،‬ایلخچی ‪ -‬ارسؿْش ٍ ثٌبه ‪ -‬هشاغِ‪ ،‬هلىبى ‪ -‬ثٌبه ٍ خَا ِ ‪ -‬تجشیض ًیض دس ستلجلِ‬ ‫ّبی ثؼذی پشتشددتشیی بدُ ّبی اػتبى لشاس گشفتِ اًذ‪.‬‬ ‫ثلَوی‪ ،‬ثب ثیبى ایٌىِ هیضاى ػشػت غیشهجبص خَدسٍّبی تشددوٌٌذُ بدُ ای دس ایی هلذت ثلیلؾ اص ۺ‬ ‫دسکذ و تشددّب ثَدُ اػت‪ ،‬اداهِ داد۾ هیضاى ػذم سػبیت فبکلِ ًَلی خَدسٍّب دس بدُ ّبی اػلتلبى‬ ‫دس ایی هذت ۼ‪ ۲‬دسکذ ثَدُ اػت‪.‬‬ ‫ٍی یبداٍسی وشد۾ دس ایی هذت تؼذاد ۼ‪ّ ۲۹‬ضاس ٍ ‪۷۰‬ۺ هَسد توبع تلفٌی ثب هشوض تلفی گلَیلبی ‪۲۸۲‬‬ ‫ایی اداسُ و ثشلشاس ؿذُ وِ تَػی وبسؿٌبػبى ایی هشوض پبػخ الصم دادُ ؿذُ اػت‪.‬‬ ‫فشهاًذاس تثشیض‪ :‬اتثاع افغاًی تِ کطَسضاى تشگشداًذُ ضذًذ‬ ‫پشداخت ‪ ۲9۱‬هیلیاسد تَهاى تسْیالت کشًٍا دس ارستایجاىغشتی‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪ -‬فشهبًذاس ؿْشػتبى تجلشیلض گلفلت۾ ثلِ‬ ‫هحن اًنع اص لوَس تؼذادی اص اتجبع وـَس افغبًؼتبى‬ ‫دس تجشیض‪ ،‬ثب ّوبٌّگی ًیشٍی اًتلظلبهلی ثلِ وـلَسؿلبى‬ ‫ثشگشداًذُ ؿذًذ‪ .‬ثْشٍص هْذٍی اظْبس وشد۾ ثلنفلبکلللِ‬ ‫پغ اص اًنع اص لوَس تؼذادی تجؼِ افغبًؼتبًی دس یىلی‬ ‫اص پوپ ثٌضیی ّبی تجشیض‪ ،‬ثب ّوبٌّگی ًیشٍی اًلتلظلبهلی‬ ‫هذاسوی اص ایی افشاد خَاػتِ ؿذ ٍ چلَى ّلیلو گلًَلِ‬ ‫هذسن ؿٌبػبیی لبًًَی ثِ ّوشاُ ًلذاؿلتلٌلذ‪ ،‬ثلشاػلبع‬ ‫پشٍتى ّبی ثیی الوللی ثلِ وـلَسؿلبى ػلَدت دادُ‬ ‫ؿذًذ‪ٍ.‬ی دس تَهی ػلت لوَس ایی افشاد دس تجشیض گفت۾ ایی اتجبع افغبًی للذ خشٍج اص هشص ایلشاى‬ ‫ثِ ػوت تشویِ داؿتٌذ ‪.‬فشهبًذاس تجشیض خبًشًـبى وشد۾ ّن اوٌَى ّیو تجؼِ افبًؼتبًی دس ایی ؿْش ٍ لَد‬ ‫ًذاسد ٍ بی ّیو گًَِ ًگشاًی ًیؼت ‪.‬سٍص گزؿتِ تلبٍیشی اص لوَس اتجلبع افلغلبًلی دس یلىلی اص‬ ‫بیگبُ ّبی ػَخت تجشیض دس فوبی هجبصی هٌتـش ؿذ وِ ایی افشاد للذ اًتمبل ثِ ػوت هشص تشویلِ اص‬ ‫ًشیک خبن ایشاى سا داؿتٌذ‪.‬ػىًَت ٍ لتی تشدد اتجبع ٍ هْب شیی خبس ی وِ ّیو ػٌذ لبًًَی ّولشاُ‬ ‫ًذاسًذ‪ ،‬دس توبهی ًمبى وـَس هوٌَع اػت هگش ایٌىِ ثشای ػىًَت دس ثؼوی اص اػتبى ّب (اص لوللِ‬ ‫تْشاى ٍ اکفْبى) وبست ػىًَت داؿتِ ثبؿٌذ ٍ ثب تَ ِ ثِ ایٌىِ ّیو هجَص ٍ وبستی ثلشای لولَس ٍ‬ ‫تشدد اتجبع خبس ی دس ارسثبیجبىؿشلی ٍ َد ًذاسد‪ ،‬ایی افشاد ًویتلَاًلٌلذ ٍاسد اػلتلبى ارسثلبیلحلبى‬ ‫ؿشلی ؿًَذ ٍ دس کَست هـبّذُ ًیض تَػی پلیغ دػتگیش هیؿًَذ‪.‬‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪ -‬هؼبٍى ّوبٌّگلی اهلَس اللتلللبدی‬ ‫اػتبًذاس ارسثبیجبىغشثی گفت۾ دس ساػتبی لوبیت اص‬ ‫هـبغ اػیت دیذُ اص وشًٍب ‪ّ ۲۷‬ضاس پشًٍذُ دسیبفلت‬ ‫تؼْینت ثشای ٍالذّبی اػیت دیذُ اص ایی ٍیلشٍع‬ ‫تـىی ٍ ت وٌَى ‪۱‬۽‪ ۲‬هیلیبسد تَهبى پشداخت ؿلذُ‬ ‫اػت‪ً.‬بدس کبدلی اظْبس داؿت۾ دس ساػتبی لوبیت اص‬ ‫هـبغ اػیت دیذُ اص وشًٍب ‪ّ ۲۷‬ضاس پشًٍذُ دسیبفلت‬ ‫تؼْینت ثشای ٍالذّبی اػیت دیذُ اص ایی ٍیلشٍع‬ ‫تـىی ٍ تبوٌَى ‪۱‬۽‪ ۲‬هیلیبسد تَهبى پلشداخلت ؿلذُ‬ ‫اػت‪ٍ.‬ی تلشی وشد۾ ثب پشداخت ایی هیضاى تؼْینت‪ ،‬ؿبّذ پبیذاسی ۽‪ّ ۲‬ضاس ٍ ‪۰۰‬ۼ ؿغ دس اػلتلبى‬ ‫ّؼتین‪.‬هؼبٍى ّوبٌّگی اهَس التلبدی اػتبًذاس ارسثبیجبىغشثی افضٍد۾ تؼْینت وشًٍب ثشای للفلو ٍ‬ ‫پبیذاسی هـبغ اػت‪ ًِ ،‬ایجبد هـبغ ذیذ‪ ،‬اص ایٌشٍ اهؼبل ًیض ۺ‪ ۲۲‬پشًٍذُ تـىی ٍ صهیٌِ کلیلبًلت‬ ‫اص ‪ ۲۱۰‬ؿغ فشاّن ؿذ‪.‬کبدلی ثب اؿبسُ ثِ ػذم اػتمجبل اص تؼْینت تَػی ٍالذّبی تَلیذی اػلیلت‬ ‫دیذُ اص وشًٍب ًی ػبل گزؿتِ‪ ،‬گفت۾ افضایؾ هذت صهبى ثبصپلشداخلت ٍ افلضایلؾ هلیلضاى ػلملف‬ ‫تؼْینت ػجت ؿذُ اهؼبل ٍالذّبی تَلیذی سغجت ثیـتشی دس ایی خلَف داؿتِ ثبؿٌذ‪.‬‬ ‫ٍی ثِ پشٍطُّبی ْؾ تَلیذ اؿبسُ وشد ٍ اظْبس داؿت۾ ایی پشٍطُ ّب اٍاخش ػبل گلزؿلتلِ تللَیلت‬ ‫ؿذًذ وِ دس ایی صهیٌِ همشس ؿذ ‪ ۹۹۰‬هیلیبسد تَهبى ثشای ۻ‪ ۹‬پلشٍطُ ولِ ثلب ایلی هلیلضاى اػلتلجلبس ثلِ‬ ‫کَست ‪ ۲۰۰‬دسکذی ثِ اتوبم هیسػٌذ‪ّ ،‬ضیٌِ ؿَد‪.‬‬ ‫گضاسش‬ ‫ضْشّای ارستایجاىضشقی چطن‬ ‫اًتظاس ضْشداساى تاصُ ًفس‬ ‫ثب ثِ فش بم سػیذى ًتبیج اًتخبثبت ؿَساّبی ؿـن ؿْش ٍ سٍػلتلب ٍ‬ ‫هـخق ؿذى اػوبی اکلی ایی ؿَساّلب‪ ،‬ؿلْلشًٍلذاى ؿلْلشّلبی‬ ‫ارسثبیجبى ؿشلی چـن اًتظبس اًتخلبه ؿلْلشداس تلبصُ ًلفلغ ثلشای‬ ‫هذیشیت ؿْش ٍ گزس اص ثنتىلیفی دس ًجَد ؿْشداس ذیذ دس ثلشخلی‬ ‫اص ؿْشّب ّؼتٌذ‪ .‬اوٌَى وِ ؿـویی پبسلوبى هحلی (ؿَساّبی ؿْش ٍ‬ ‫سٍػتب) ثب اًتخبه هشدم‪ ،‬ثشگضیذُ ٍ اًتخبثبت دسٍى ػبصهبًی ؿلَساّلب‬ ‫ثشای اًتخبه اػوبی ّیبت سییؼِ ٍ سٍػبی وویؼیَى ّلب ثلشگلضاس‬ ‫ؿذُ اًذ‪ ،‬ؿْشًٍذاى‪ ،‬چـن اًتظبس اًتخبه ؿْشداساى تلبصُ ًلفلغ ٍ‬ ‫وبسداى ثشای ػوشاى ٍ تَػؼِ ؿْشّبیـبى ّؼتٌذ‪ ،‬چشا وِ اًلتلخلبه‬ ‫ؿْشداس اکلی تشیی ٍظبیف ؿَساّبػت‪ً.‬جک فل ّلفلتلن للبًلَى‬ ‫اػبػی ؿَساّب اص اسوبى تلوین گیشی ٍ اداسُ اهَس وـَس ّؼتٌلذ ٍ‬ ‫ثش اػبع هبدُ ‪۰‬ۼ لبًَى تـىینت‪ ،‬اًتخبه ؿْشداس ثشای هذت چْبس‬ ‫ػبل‪ ،‬ثشسػی ٍ ؿٌبخت ووجَدّب‪ً ،‬یبصّب ٍ ًبسػبیی ّبی ا تلولبػلی‪،‬‬ ‫فشٌّگی‪ ،‬اهَصؿی‪ ،‬ثْذاؿتی‪ ،‬التلبدی ٍ سفبّی لَصُ اًتلخلبثلیلِ ٍ‬ ‫تْیِ ًشح ّب ٍ پیـٌْبدّبی اکنلی ٍ ساُ ل ّبی ولبسثلشدی دس‬ ‫ایی صهیٌِ ّب ْت ثشًبهِ سیضی ٍ اسائِ اى ثِ همبهلبت هؼلئلَل ری‬ ‫سثی‪ً ،‬ظبست ثش لؼی ا شای هلَثبت ؿَسا ٍ ًشح ّبی هلَه دس‬ ‫اهَس ؿْشداسی ‪ّ ،‬وىبسی ثب هؼئَالى ا شایی ٍ ًْبدّلب ٍ ػلبصهلبى‬ ‫ّب دس صهیٌِ ّبی هختلف ا توبػی‪ ،‬فشٌّگی‪ ،‬اهَصؿی‪ ،‬التللبدی ٍ‬ ‫ػوشاًی اص ولِ ٍظبیف ٍ اختیبسات ؿَساّبی اػلنهلی ؿلْلش هلی‬ ‫ثبؿذ‪.‬دس ایی هیبى اًتخبه ؿْشداس ثشای هذیشیت ؿْشی ضٍ ٍظبیف‬ ‫ػیٌی ٍ ثش ؼتِ ؿَساّب هی ثبؿذ‪.‬تبسیخچِ ؿْشداسی دس ایشاى‬ ‫دس گزؿتِ ؿْشداسی سا ثلذیِ هی ًبهیذًذ‪ .‬دس ػبل ‪ ۲۷۰۰‬للولشی‪،‬‬ ‫ًبکشالذیی ؿبُ ثِ دًجبل اکنح اهَس داخلی‪ ،‬تلوین گشفت ولِ دس‬ ‫تْشاى ثلذیِ سا تاػیغ ًوبیذ‪ ،‬اهب هَفک ثِ ایی اهش ًـذ‪ .‬دس ػبل ‪۷‬ۼ‪۲۱‬‬ ‫ّجشی ؿوؼی‪ ،‬لبًَى ثلذیِ دس هجلغ ؿَسای هلی ایشاى ثِ تلَیلت‬ ‫سػیذ‪ .‬لج اص تبػیغ ثلذیِ‪ ،‬هشدم ٍ ػبوٌبى ّش ؿْش‪ ،‬ثش ًجک اداه ٍ‬ ‫اػتمبدات ؿخلی ٍ دیٌی‪ ،‬خذهبت ؿْشی سا اًجبم هی دادًلذ‪ .‬اهلب‬ ‫پغ اص پیشٍصی هـشًٍِ‪ ،‬هـىنت فشاٍاًی دس اداسُ ؿلْلشّلب ٍ اص‬ ‫ولِ اهَس ثْذاؿت ؿْشی ٍ اه سػبًی پذیذ اهذ‪.‬‬ ‫ؿْشداسی تجشیض اٍلیی ًْبد ؿْشداسی (ثلذیِ) دس تلبسیلخ ایلشاى اػلت‬ ‫وِ دس کذس ٌجؾ هـشًٍِ ( ۺۼ‪)۲۱‬دس تجشیض تبػیغ ؿذ ٍ اص ولِ‬ ‫ًتبیج هذًی ایی ٌجؾ ثِ ؿوبس هیسٍد‪ .‬اًجوی ؿْش تجشیض ًیض دس ػبل‬ ‫ۺۼ‪ ۲۱‬خَسؿیذی تـىی ؿذ‪ .‬دس ایی دٍسُ ٌَّص دس ّلیلو یله اص‬ ‫ؿْشّبی ایشاى ثلذیِ ٍ اًجوی ؿْشی ایجبد ًـلذُ ثلَد‪ .‬للبػلن خلبى‬ ‫ٍالی اٍلیی ؿْشداس تجشیض هی ثبؿذ‪.‬ؿْلشداسی دس ایلشاى‪ ،‬ثلِ ًلْلبد‬ ‫ا شایی ػوَهی ٍ غیشدٍلتی هحلی گفتِ هلی ؿلَد ولِ صیلش ًلظلش‬ ‫ؿْشداس اداسُ ؿذُ ٍ ٍظیفِ اى وغاٍسی ٍ لو صثلبللِ ؿلْلشی‪،‬‬ ‫کذٍس هجَصّبی ػبخت ٍ ػبص ؿْشی‪ ،‬پیلؾ گلیلشی اص لشم ٍ‬ ‫ٌبیت‪ ،‬خذهبت اتؾ ًـبًی پبویضُ ًگبّذاؿلتلی ؿلْلش‪ ،‬دسیلبفلت‬ ‫ػَاسم ؿْشی اص ؿْشًٍذاى‪ ،‬ثشلشاسی ًظن دس ؿْش هی ثبؿذ‪.‬‬ ‫وبسؿٌبع ثشًبهِ سیضی ؿْشی ٍ اػتبد داًـگبُ دس گفت ٍ گَ ثب ایشًب‬ ‫دس خلَف ٍظبیف ّش ؿْشداس گفت۾ خذهبت سػلبًلی کلبدللبًلِ‬ ‫ّوشاُ ثب ایجبد لغ اساهؾ ٍ اًویٌبى دس ؿْشًٍذاى ثب اػلتلفلبدُ اص‬ ‫ظشفیتّب ٍ اهىبًبت ؿْشی ٍ ّوچٌیی ایجبد سهبیتهٌذی دس ثلیلی‬ ‫اىّب اص هْن تشیی ٍظبیف ؿْشداس اػت‪.‬هؼؼلَد للولیلذی افلضٍد۾‬ ‫ؿْشداسی ػبصهبًی هحلی اػت وِ ثش اػبع اکل تلولشولضصدایلی‬ ‫اداسی ٍ ثِ هٌظَس اداسُ اهَس هحلی دس لَصُّبی ػوشاًی‪ ،‬خذهبتی ٍ‬ ‫ثْذاؿتی دس هحذٍدُ ؿْشّب تبػیغ هیؿَد؛ دس ٍاللغ ؿلْلشداسی‬ ‫لىَهت یب دٍلت هحلی دس اداسُ اهَس ؿْشًٍذاى ٍ خذهبتسػلبًلی‬ ‫ثِ اىّبػت‪ٍ.‬ی خبًشًـبى وشد۾ ّش ؿْشی ثِ ػٌَاى یله هلحلیلی‬ ‫ا توبػی ًیبصهٌذ تَ ِای ٍیظُ اػت ٍ ؿْشداس ثِ ػٌلَاى ولللیلذداس‬ ‫هذیشیت ؿْشی ًمؾ اػبػی دس ایجبد پَیبیی ؿْش ایفب هیوٌذ‪.‬‬ ‫لویذی تبویذ وشد۾ ؿْشداس خنق‪ ،‬خَؿفىش‪ ،‬ایذُپشداص ٍ ثلِ سٍص‬ ‫هیتَاًذ ثب ووه هؼبًٍبى ٍ وبسؿٌبػبى هذیشیت ؿْشی ٍ ؿٌبػلبیلی‬ ‫هضیت ّب ٍ ًمبى لَت ؿْش ٍ ثشًبهِسیضی هٌبػت‪ ،‬ثشای ؿلْلشًٍلذاى‬ ‫هحیٌی زاه ّوشاُ ثب لغ سفبُ ٍ اساهؾ سا فشاّن وٌذ‪.‬‬ ‫ٍی خبًشًـبى وشد۾ دس ایشاى‪ ،‬اداسُ ؿْش ثش دٍ سوی اکلی ؿَساّبی‬ ‫اػنهی ٍ ؿْشداسی اػتَاس اػت وِ اػوبی ؿَسای اػنهی ثب سای‬ ‫هؼتمین هشدم ٍ ؿْشداس ثب سای او شیت هٌلک اػوبی ؿَسای اػنهی‬ ‫ؿْش‪ ،‬اًتخبه هیؿَد‪.‬ایٌه ۼ‪ ۹‬ؿْش ارسثبیجبى ؿشلی وِ ًجک لبًَى‬ ‫ؿَساّب ٍ ثشاػبع تمؼین ثٌذی ٍصاست وـَس لبیض اًتخبه ؿلْلشداس‬ ‫ّؼتٌذ‪ ،‬هٌتظش هذیشاى ذیذ ؿْشی ثشای ػشػت ثخـی ثلِ تلَػلؼلِ‬ ‫ؿْش ٍ هٌبػت ػبصی صیؼت ثَم خَد ّؼتٌذ‪ ،‬الجلتلِ دس ایلی هلیلبى‬ ‫تىلیف اًتخبه چٌذ ؿْش اػتبى هـخق ؿذُ اػت‪.‬‬ ‫اػوبی ؿَسای ؿْش تجشیض دس لؼِ فَق الؼبدُ خَد‪ ،‬ثلب اول لشیلت‬ ‫اسا‪ ،‬ػجبع سًججش سا ثِ ػٌَاى پٌجبُ ٍ ّفتویی ؿْشداس ایی ونى ؿْش‬ ‫اًتخبه وشدًذ‪.‬‬ ‫دس لؼِ فَق الؼبدُ ؿَسای ؿْش تجشیض وِ ثِ کَست ػلٌی ثلشگلضاس‬ ‫ؿذ‪ ،‬سًججش هَفک ؿذ ّفت سای اص ‪ ۲۷‬سای اػوبی ؿَسا سا ثِ خلَد‬ ‫اختلبف دّذ؛ ایی دس لبلی اػت وِ هٌجن ٍ ػلیوبًی ثلِ ػلٌلَاى‬ ‫سلجبی ٍی ثِ تشتیت چْبس ٍ ‪ ۱‬سای وؼت وشدًذ‪.‬‬ ‫سْویِ ٍاکسی کشًٍا استاى اسدتیل افضایص هییاتذ‬ ‫ػشٍیغ خجشی‪ -‬اػتبًذاس اسدثی ثب تـشی ًتبیج ػفش یه سٍصُ ٍصیش‬ ‫ثْذاؿت‪ ،‬دسهبى ٍ اهَصؽ پضؿىی ثِ ایی اػتبى گفت۾ ثٌب ثِ ٍػذُ‬ ‫دوتش ػیی اللْی‪ ،‬ػْویِ ٍاوؼی وشًٍب ایی اػتبى افضایؾ هییبثذ‪ .‬اوجش‬ ‫ثٌْبهجَ دس لؼِ ػتبدهذیشیت وشًٍبی اػتبى اسدثی افضٍد۾ ٍصیش‬ ‫ثْذاؿت ٍػذُ تحَی ‪۰۰‬ۺّضاس دص ٍاوؼی دس ًَل یه هبُ ایٌذُ سا‬ ‫ثشای اػتبى دادُ ٍ ایی خجش خَثی ثشای هشدم ؿْشًٍذاى اػتبى اػت‪.‬‬ ‫ٍی ثیبى وشد۾ تب وٌَى ثیؾ اص ‪۰‬ۻدسکذ افشاد ثبالی ‪۰‬ۺ ػبل دس اػتبى‬ ‫ٍاوؼیٌِ ؿذُ اًذ ٍ ‪۷۰‬دسکذ ثبلی هبًذُ ًیض ًی یه هبُ ایٌذُ ًجک‬ ‫فشاخَاى ٍاوؼیٌِ هی ؿًَذ‪.‬ثٌْبهجَ تـشی وشد۾ افشادی وِ لبدس ثِ‬ ‫لوَس دس هشاوض ثْذاؿتی ٍ هح ّبی تضسیک ٍاوؼی ًیؼتٌذ ثب‬ ‫ّوبٌّگی ثؼیج ٍ داًـگبُ ػلَم پضؿىی دس هٌبصل هؼىًَی‬ ‫خَد ٍاوؼی دسیبفت خَاٌّذ وشد‪ٍ.‬ی ثب اؿبسُ ثِ ایٌىِ ثبیذ اص‬ ‫ظشفیت اهَصؽ ٍ پشٍسؽ ثشای تضسیک ٍاوؼی اػتفبدُ ؿَد گفت۾‬ ‫‪ّ ۱۱۰‬ضاس ًفش داًؾ اهَص دس اػتبى ٍ َد داسد ٍ اگش ‪ّ۸۸۰‬ضاس‬ ‫ٍالذیی ایی داًؾ اهَصاى سا لؼبه وٌین اهبس لبث تَ ْی اص هشدم‬ ‫اػتبى سا ؿبه هی ؿَد ٍ دس اػتبًِ ػبل تحلیلی ٍالذیی ایی داًؾ‬ ‫اهَصاى ثبیذ دس الَیت تضسیک ٍاوؼی وَیذ‪ .‬۽‪ ۲‬لشاس گیشًذ‪.‬‬ ‫اػتبًذاس اسدثی ثب ثیبى ایٌىِ وبسگشاى ثبالی ‪ً۱۰۰‬فش ؿبغ ًیض دس‬ ‫اٍلَیت تضسیک ٍاوؼی لشاس داسًذ‪ ،‬ثیبى وشد۾ اص توبم ظشفیت ّب ثشای‬ ‫تضسیک ٍاوؼی ثِ ّوِ الـبس بهؼِ ثب تَ ِ ثِ افضایؾ دص اى دس اػتبى‬ ‫اػتفبدُ خَاّین وشد تب سًٍذ افضایـی هشی ٍ هیش ٍ هجتنیبى ثِ‬ ‫ٍیشٍع وشًٍب وبػتِ ؿَد‪.‬اػتبًذاس اسدثی اص ؿْشًٍذاى اػتبى‬ ‫خَاػت تب ّوچٌبى ًؼجت ثِ سػبیت پشٍتى ّبی ثْذاؿتی اػن اص‬ ‫فبکلِ ا توبػی‪ ،‬صدى هبػه لؼبع ثبؿٌذ تب ػنٍُ ثش ووه ثِ‬ ‫وبدس دسهبى ‪ ،‬ؿبّذ ػضاداس ؿذى خبًَادُ ّبی ثیـتشی ًجبؿین‪.‬‬ ‫اٍ افضٍد۾ ثب سػبیت پشٍتى ّب ؿبّذ وبّؾ هشا ؼبى ثِ هشاوض‬ ‫سِ ّضاس ٍاحذ صٌفی هتخلف دس الثشص تزکش ضفاّی دسیافت کشدًذ‬ ‫ػشٍیغ خجشی ‪ -‬سییغ اتبق اکلٌلبف‬ ‫هشوض الجلشص اػلنم ولشد۾ ػلِ ّلضاسٍ‬ ‫‪ٍ ۸۸۰‬الذ کٌفی هلتلخلللف ًلی هلبُ‬ ‫بسی دس ایی اػتلبى تلزولش ؿلفلبّلی‬ ‫دسیبفت وشدًذ‪ .‬ثْشٍص للبسی اظلْلبس‬ ‫داؿت ۾ دس ایی هذت ۺ ّضاسٍ ‪ٍ ۹۸‬الذ‬ ‫کٌفی تَػی ثبصسػبى هؼبًٍت ثلبصسػلی‬ ‫اتبق اکٌبف ‪ ،‬اتحبدیلِ ّلب ٍ للشاسگلبُ‬ ‫ؿْیذ ػلگی ثبصدیذ ؿلذ ‪ٍ.‬ی افلضٍد ۾‬ ‫ّوچٌیی دس ایی هذت پٌج ٍالذ هتخلف‬ ‫اخٌبس وتجی دسیبفت ولشدًلذ‪.‬لللبسی‬ ‫خبًشًـبى وشد ۾ ّوچٌیی پشًٍذُ ّفت ٍالذ کٌفی هتخلف ایی اػتبى دس ا شای ًشح‬ ‫تؼٌیلی کٌَف ثِ هٌظَس پیـگیشی اص اًتمبل وشًٍب ثِ تؼضیشات لىَهتی اس بع ؿلذ‪ٍ.‬ی‬ ‫اهبفِ وشد۾ ثب تَ ِ ثِ افضایؾ دٍثبسُ ؿیَع ٍیشٍع وشًٍب دساػتبى الجشص‪ً ،‬شح ًظلبست‬ ‫ثْذاؿتی ثش ٍالذّبی کٌفی ٍ ثشخَسد لبًًَی ثِ هتخلفبى دس ایی اػتبى ثِ کَست ٍیلظُ‬ ‫تـذیذ ؿذ‪.‬سییغ اتبق اکٌبف الجشصتبویذ وشد وِ توبم ٍالذ ّبی کٌفی ثب تلَ لِ ثلِ‬ ‫افضایؾ اهبس هجتنیبى وشًٍب‪ ،‬ثیؾ اص پیؾ هَظف ثِ سػبیت پشٍتى ّلبی ثلْلذاؿلتلی‬ ‫ّؼتٌذ‪ٍ.‬ی تبویذ وشد ۾ سػبیت پشٍتى ّبی ثْذاؿتی ثبیذ دس توبم ٍالذّبی کٌلفلی‪،‬‬ ‫پبػبطّب‪ ،‬هجتوغ ّبی تجبسی‪ ،‬ثبصاسّب ‪ ،‬فشٍؿگبُ ّبی ثضسی ٍ صًجیشُ ای ثلِ کلَست‬ ‫ٍیظُ اًجبم ؿَد‪.‬للبسی خبًشًـبى وشد۾ سٍصاًِ ثبصسػبى هؼبًٍت ثبصسػی ایی اتبق ثلِ‬ ‫ّوشاُ اتحبدیِ ّبی هختلف ٍالذّبی کٌفی سا ثبصدیذ ٍ تلخلللفلبت سا ثلشسػلی هلی‬ ‫وٌٌذ‪ٍ.‬ی گفت۾ ًظبست ّبی وبه اص ػَی هشا غ ریشثی اًجبم هی ؿَد ٍ دس کَست‬ ‫سػبیت ًىشدى پشٍتى ّبی ثْذاؿتی تؼییی ؿذُ اص ًشف داًـگبُ ػلللَم پلضؿلىلی ‪،‬‬ ‫ٍالذّبی کٌفی هتخلف ثشاثش همشسات پلوت خَاٌّذ ؿذ‪.‬‬ ‫دسهبًی‪ ،‬وبّؾ ثؼتشی ّب ٍ وبّؾ هشی ٍ هیش خَاّین ثَد چشا وِ‬ ‫دس پیهّبی لجلی ایی تجشثِ ثشای وبدس دسهبى ثبثت ؿذُ اػت‪.‬‬ ‫ٍصیش ثْذاؿت ٍ دسهبى ٍ اهَصؽ پضؿىی پٌجـٌجِ گزؿتِ ػفشی‬ ‫یه سٍصُ ثِ اػتبى اسدثی داؿت‪.‬‬ ‫ًصه ٍ ساُ اًذاصی پٌج سایت پشسشعت استثاطات سیاس دس خَصستاى‬ ‫ػشٍیغ خجشی ‪ -‬هلذیلش‬ ‫هللخللبثللشات خللَصػللتللبى‬ ‫گفت۾ استجبًبت ػیبس دس‬ ‫‪ ۱‬ؿْشػلتلبى ولبسٍى ٍ‬ ‫دؿت اصادگبى ثب ًللت‬ ‫ٍ ساُ اًذاصی پٌج ػلبیلت‬ ‫پشػشػت تَػؼِ ٍ استلملب‬ ‫یبفت‪ .‬سلین فلنح صادُ‬ ‫افضٍد۾ ؿجىِ استلجلبًلبت‬ ‫ػیبس دس هٌبًلک ؿلْلشی‬ ‫ؿْشػتبى دؿت اصادگبى ثب ًلت ٍ ساُ اًذاصی ػلِ ػلبیلت پلشػلشػلت‪G, ۱‬‬ ‫‪G ۸G,۷‬تَػؼِ پیذا وشد‪ٍ.‬ی گفت۾ پشٍطُ تَػؼِ ؿجىِ ّوشاُ اٍل دس ػلٌل‬ ‫اػتبى خَصػتبى ثِ ٍیظُ دسؿْشّب ثب ّذف تَػؼِ ٍ پبیذاسی ؿجىِ ٍ ثْشُ هٌلذی‬ ‫هـتشوبى اص خذهبت ًَیی ؿجىِ استجبًی پشػشػت هٌلَه ٍ ثب ویفیت ثِ ػٌلَاى‬ ‫یه پشٍطُ هلی دس لبل ا شا اػت‪.‬هذیش هخبثشات هٌٌمِ خلَصػلتلبى دس اداهلِ‬ ‫اظْبس داؿت۾ ّوچٌیی ؿجىِ استجبًبت ػیبس دس ثشخی هٌبًک ؿْشػتبى ولبسٍى‬ ‫ثب ًلت ٍ ساُ اًذاصی‪ ۱‬ػبیت پشػشػت ‪G ۸G,۱‬تَػؼِ پیذا وشد‪.‬‬ ‫ٍی افضٍد۾ ایی ‪ ۱‬ػبیت ّوشاُ اٍل دس سٍػتبّبی چلولیلبى ٍ ؿلْلشن ثؼلیلج‬ ‫ؿْشػتبى وبسٍى ثب تىٌَلَطیّبی ‪ًG۸،G۱‬لت ٍ ساُ اًذاصی ؿذًذ‪.‬‬ ‫فنح صادُ گفت۾ تَػؼِ استجبًبت سٍػتبیی دس اػتبى خَصػتبى اص چلٌلذ ػلبل‬ ‫پیؾ اغبص ؿذُ ٍ ػولیبت تَػؼِ ؿجىِ تلفی ّوشاُ دس لبلت پشٍطُ ّبی تَػلؼلِ‬ ‫ؿجىِ سٍػتبیی ٍ پشٍطُ ّبی فبص ۼ دس دػت ا شا اػت ‪ ،‬ایی ًشحّب ثب ّلذف‬ ‫تَػؼِ صیش ػبخت ّبی استجبًی دس هخبثشات هٌٌمِ خَصػتبى ثِ ثلْلشُ ثلشداسی‬ ‫سػیذُ اػت‪.‬‬ ‫اغاص ٍاکسیٌاسیَى افشاد تاالی ‪ ۰۰‬سال‬ ‫ٍ ًَتت دٍم استشاصًکا دس صًجاى‬ ‫ػشٍیغ خجشی ‪ٍ -‬اوؼیٌبػیَى گشٍُ ػٌی ‪ ۸۰‬ػبل ثلِ‬ ‫ثبالتش ٍ دسیبفت ًَثت دٍم ٍاوؼی اػتشاصًىب دس اػتبى‬ ‫صًجبى اغبص ؿذُ اػت‪.‬سٍاثی ػوَهی هؼبًٍت ثْذاؿت‬ ‫داًـگبُ ػلَمپضؿىی اػتبى صًجبى‪ٍ ،‬اوؼیٌبػیَى گشٍُ‬ ‫ػٌی ‪ ۸۰‬ػبل ٍ ثبالتش دس اػتبى صًجلبى اغلبص ؿلذُ ٍ‬ ‫ؿْشًٍذاى هی تَاًٌذ ثشای دسیبفت ٍاوؼی ولشًٍلب ثلِ‬ ‫هشاوض تجویؼی ٍاوؼیٌبػیَى وشًٍب هشا ؼِ ولٌلٌلذ‪.‬ثلب‬ ‫تَ ِ ثِ ٍسٍد هحوَلِ ذیذ ٍاوؼی اػلتلشاصًلىلب ثلِ‬ ‫اػتبى صًلجلبى‪ ،‬ؿلْلشًٍلذاًلی ولِ دوص اٍل ٍاوؼلی‬ ‫اػتشاصًىب سا دسیبفت وشدُ ٍ ًَثت دسیلبفلت دوص دٍم‬ ‫اًبى فشاسػیذُ هیتَاًٌذ ثشای دسیبفت ًَثت دٍم ایلی‬ ‫ٍاوؼی ثِ هشاوض تجویؼی ٍاوؼیلٌلبػلیلَى ولشًٍلب اص‬ ‫ػبػت ۼ کج الی ۽‪ ۲‬ػلش هشا ؼِ وٌٌذ‪.‬اوٌَى پبیگبُ‬ ‫ٍاوؼیٌبػیَى خَدسٍیی ٍالغ دس پشدیغ ػلَمپضؿىی‪،‬‬ ‫پبیگبُ ٍاوؼیٌبػیَى ؿشوت ثشق ٍالغ دس خیلبثلبى اٍل‬ ‫ؿْشن وبسهٌذاى ٌت اداسُ ثشق هٌٌمِ ای‪ ،‬پلبیلگلبُ‬ ‫ٍاوؼیٌبػیَى پیبم ٍالغ دس ّتل پلیلبم‪ ،‬پلبیلگلبُ ّلبی‬ ‫ٍاوؼیٌبػیَى ّنلالوش‪ ،‬هذیشیت ثحشاى الْیِ ٍ اهلبم‬ ‫ػلی (ع) ٍالغ دس ػِ ساُ اهلجلذیلِ دس للبل اًلجلبم‬ ‫ٍاوؼیٌبػیَى ّؼتٌذ‪.‬گفتٌی اػت صًجبًیّب هیتَاًٌذ ثب‬ ‫ؿوبسُگیشی ‪۰‬۽‪ٍ ،۷۷۰۲‬هؼیلت تلشاولن دس هلشاولض‬ ‫تجوؼی ٍاوؼیٌبػیَى سا َیب ؿذُ ٍ ثشای پیـگیشی اص‬ ‫اصدلبم وؼیت ثِ هشاوض خلَت هشا ؼِ وٌٌذ‪.‬‬ ‫سیاست فقشصدایی ٍ تَاًوٌذساصی‬ ‫تا جذیت تیطتشی دًثال ضَد‬ ‫ػشٍیغ خجشی ‪ -‬فشهبًذاس ؿْشػتلبى اػلىلَ گلفلت۾‬ ‫تَاًوٌذػبصی التلبدی‪ ،‬ا توبػی ٍ فلشّلٌلگلی الـلبس‬ ‫هحشٍم‪ً ،‬یبصهٌذ ٍ اػیت پزیش بهؼِ ثبیذ هلْلن تلشیلی‬ ‫ساّجشد ًْبدّبی لوبیتی ٍ دػلتلگلبُ ّلبی ا لشایلی‬ ‫ثبؿذ‪.‬ثبثه سهی هٌؾ اظْبس داؿت۾ ٍصاست تلؼلبٍى‪،‬‬ ‫وبس ٍ سفبُ ا توبػی ٍظیفِ ػلٌلگلیلی ثلشًلبهلِ سیلضی‪،‬‬ ‫ّوبٌّگی ٍ پیگیشی اؿتغبل سا ثشػْذُ داسد‪ٍ.‬ی ثب ثیلبى‬ ‫ایٌىِ تـىی ؿَسای ّوبٌّگی اداسات تبثلؼلِ ٍصاست‬ ‫تؼبٍى‪ ،‬وبس ٍ سفبُ ا توبػی دس ػٌل ؿلْلشػلتلبى ثلب‬ ‫ّذف ّوبٌّگی ٍ ّوگشایلی یله هلشٍست اػلت‬ ‫افضٍد۾ ایی ؿَسا ثب ایجبد ّن افضایی‪ ،‬تـشیه هؼبػی ٍ‬ ‫اًؼجبم ثخـی ثیی ٍالذّبی ا شایی اداسات تبثؼِ ثشای‬ ‫تحمک ػیبػتّبی دٍلت تنؽ وٌذ‪.‬‬ ‫فشهبًذاس ؿْشػتبى اػىَ خبًلشًـلبى ولشد۾ اؿلتلغلبل‬ ‫هْن تشیی اٍلَیت ٍ هؼئلِ اکلی وـَس اػلت ٍ اداسُ‬ ‫وبس ثِ ػٌَاى دثیش وبسگشٍُ اؿتغبل ٍ ػشهبیلِ گلزاسی‬ ‫ؿْشػتبى هؼئَلیت ػٌگیی پیگیشی هَهَع اؿتغلبل ٍ‬ ‫ّوبٌّگی هیبى دیگش دػتگبُّب ػوَ وبسگلشٍُ سا ثلش‬ ‫ػْذُ داسد‪.‬‬ ‫ٍی افضٍد۾ ثبیذ ثب تنؽ هوبػف ٍ دسن ػلولیلک اص‬ ‫اّویت هَهَع ثلب اػلتلفلبدُ للذاول لشی اص تلولبم‬ ‫ظشفیت ّبی ؿْشػتبى ثؼتش ػبصی الصم سا ثشای تحلملک‬ ‫اؿتغبل َاًبى سا دًجبل وٌذ‪.‬‬ ‫فشهبًذاس ؿْشػتبى اػىَ ثب اؿبسُ ثِ فشهبیؾ همبم هؼظن‬ ‫سّجشی هجٌی ثش ایٌىِ ل هؼلئللِ اؿلتلغلبل یلىلی اص‬ ‫هْنتشیی گشُ گـبیی ّب دس وبس هشدم اػت اداهلِ داد۾‬ ‫ثبیذ تنؽ وٌین هحَس توبم ػیبػت ّب ٍ فلؼلبللیلت ّلب‬ ‫ایجبد اؿتغبل ٍ ل هؼو ثیىبسی دس بهؼِ ثبؿذ‪.‬‬ ‫تشای تاهیی اب ضشب اصفْاى دس پاییض ًگشاًین‬ ‫ػشٍیغ خلجلشی ‪ -‬ػلخلٌلگلَی‬ ‫ؿشوت اثفبی اػلتلبى اکلفلْلبى‬ ‫گفت۾ ثِ ًَس لٌغ ثب وبّؾ دهبی‬ ‫َّا‪ ،‬وؼشی اه ؿشه اکلفلْلبى‬ ‫ثضسی خَد ثِ خَد ثشًلشف هلی‬ ‫ؿَد‪ ،‬اهب اگش ثلبسًلذگلی ًلذاؿلتلِ‬ ‫ثبؿین ٍ ثِ ظشفیت ػذ صایٌلذُ سٍد‬ ‫اهبفِ ًـَد چِ ثؼب دس تبهیلی اه‬ ‫ؿشه اکفْبًی ّب دس پبییض ًیلض ثلِ‬ ‫هـى ثشخَاّین خلَسد‪.‬هلْلشداد‬ ‫خَسػٌذی اظْبس وشد۾ تبهیی اه ؿشه اکفْبى پبیذاس ؿذُ ٍ تٌْب دس ثشخی هٌبًک تلولبع‬ ‫ّب هشثَى ثِ افت فـبس اه اػت ٍ لٌؼی اه ثِ دلی خشاثی ٍ یب ؿىؼتگی لَلِ ثلَدُ ولِ‬ ‫دس هذت یىی دٍ ػبػت هـى ثشًشف ؿذُ اػت‪ٍ.‬ی ثب تبویذ ثش ایٌىِ دس للبل للبهلش‬ ‫ؿشایی تبهیی اه دس اػتبى ػبدی اػت‪ ،‬گفت۾ ّش چٌذ اثشػبًی ػیبس دس ثشخی اص هلٌلبًلک‬ ‫اکفْبى ثضسی ّوچَى سٍػتبّبی هْشدؿت ٍ ‪ ...‬اًجبم هی ؿَد‪ ،‬اهب ًی ‪ ۲۰‬سٍص گلزؿلتلِ‬ ‫دس ؿْش اکفْبى اثشػبًی ػیبس ًذاؿتِ این‪.‬ػخٌگَی ؿشوت اثفبی اػتبى اکفلْلبى دسثلبسُ‬ ‫پیؾ ثیٌی پبییض ثؼیبس ون ثبسؽ ثشای اکفْبى ٍ رخیشُ ‪ ۱۰‬دسکلذی ػلذ صایلٌلذُ سٍد ٍ‬ ‫ًگشاًی ثبثت تبهیی اه ؿشه اکفْبى‪ ،‬اظْبس وشد۾ ّش ػبلِ ثؼذ اص فل گشهب‪ ،‬پیؾ ثلیلٌلی‬ ‫هی ؿذ وِ تبهیی اه ؿشه دس فل پبییض ثْتش ؿَد‪ ،‬اگشچِ ثب خشٍج ولَللشّلب اص هلذاس‪،‬‬ ‫هلشف اه وبّؾ پیذا خَاّذ وشد‪ ،‬اهب دس لبل لبهش ایٌىِ پبییض ثلبسًلذگلی ؿلَد ولِ‬ ‫رخیشُ ػذ صایٌذُ سٍد ثْجَد یبثذ دس تبهیی اه ؿشه اکفْبى ثؼیبس اّویت داسد‪.‬‬ ‫ٍی تبویذ وشد۾ لتی اگش ػبهبًِ دٍم اثشػبًی اکفْبى ثضسی ّن ٍاسد هذاس ؿَد‪ ،‬اهب پـت‬ ‫ػذ صایٌذُ سٍد اه ًجبؿذ‪ ،‬دس اک ایی ػبهبًِ ساّگـبی ل هـى ولن اثلی اکلفلْلبى‬ ‫ًخَاّذ ثَد‪.‬‬ صفحه 3 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫* دوشنبه‬ ‫* ‪ 53‬شهریور‬ ‫* ‪ 4‬سپتامبر‬ ‫* ‪ 02‬محرم‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪3114 :‬‬ ‫فراینذ وظیفه عووهی برای هتقاضیاى هعافیت تحصیلی خارج کطور الکترونیکی ضذ‬ ‫‪5211‬‬ ‫‪0105‬‬ ‫‪5221‬‬ ‫* صفحه ‪2‬‬ ‫ؾررطٍ ررؽ یذ ر ررط ی‪ -‬یؾررمظهررمى ی هررَضی‬ ‫ز ًکجَ مىی ػالمیکطز؛ یضًٍرس یٍیرهر رِی‬ ‫ػوَهییٍ ػُیهتقمضهمىیهؼمفهتیتحههلریی‬ ‫ذمضجی ظیککَضی لکتطًٍهکییقس‪.‬یبِیًقر ی‬ ‫ؾمظهمىی هَضیز ًکجَ مى‪،‬یضًٍس یٍیرهر رِی‬ ‫ػوَهییبط یز ًکجَ مىی ط ًی یکرِ یزضی‬ ‫ذمضجی ظیککَضیتحرهرهر یهری یکرٌرٌرسی‬ ‫لکتطًٍهکییقس‪.‬‬ ‫ؾمظهمىی هَضیز ًکجَ مىی ػالمیکطز یکرِی‬ ‫یی هطیزضیپمؾد یبرِ یزضذرَ ؾرتی یّرم ی‬ ‫هکطّضیهط جؼمىیه ٌییبط ی لرکرترطًٍرهرکریی‬ ‫قسىیضًٍسیٍیه ِییػوَهییذمضجی ظیککَضیبمیّوکمض یؾمظهمىیهصکَضیٍیؾمظهمىیٍیه ِیػوَهیی‬ ‫نَضتیگطفت‪.‬یزضذَ ؾتیّم یهتقمضهمىیبط یهؼم تیتحههلیی ظی‪۵۵‬یقْط رَض یزض یؾرمهرمًرِی‬ ‫‪epolice‬ث تیهییقَزیٍیپهگهط ی ظیطط قی ییؾمهمًِینَضتیگهطز‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫دولت تسهیالت و حوایتها برای ازدواج و فرزنذاوری را دائوی کنذ‬ ‫ؾطٍ ؽیذ ط ی‪-‬هؼمٍىیؾمهمًسّیی هَضیجَ ًرمىی‬ ‫گ تۺیزٍلتیؾهعزّنیبم سیبِیهْنیتط یی ٍلَ تی‬ ‫ّمیٍیچملفیّم یحَظُیجَ ًرمى یضؾرهرسگری یٍی‬ ‫تؿْهالتی ظزٍ جیض ی ظ یقرملرب یٍ م یذرمضج یٍی‬ ‫حوم تیّم یز ئوییض یجم گع ییاىیکٌس‪.‬‬ ‫هحوسیهْس یتٌسگَ مىی‪،‬یزضبرمضُ یهرْرنی یترط ریی‬ ‫چملفیّمیٍیهؿمئ یهَضزیضؾهرسگری یزض یحرَظُی‬ ‫جَ ًمىیگ تۺیػوسُیترط ری یهؿر لرِ یهرؼرمًٍرتی‬ ‫جَ ًمىیزضیککَضیجم گمُی ییهؼمًٍت یٍ یلرعٍمی‬ ‫ت کهکیاىی ظیٍظ ضتیٍضظـیبرط یفرؼرملرهرتی‬ ‫هؿتق یٍیهوثطی ؾت‪.‬یبحثی ػت مض تیحَظُیجَ ًمىیًهعیکِیبِیزله ی ز ممیبمیٍظ ضت یٍضظـ یبرِ ینرَضتی‬ ‫تجوهؼییبِیهؼمًٍتیجَ ًمىیتؼلقیًوییگهطزیًهعیچملفیز گط ی ؾتیکِیزضیضًٍسی جرط یبرطًرمهرِی یّرم یٍی‬ ‫ّس فیحَظُیجَ ًمىیهکک ی جمزیهییکٌسیٍیزٍلتیبؼس یبم سیبِیاًْمیضؾهسگییکٌس‪.‬‬ ‫هؼمٍىیؾمهمًسّیی هَضیجَ ًمىی فعٍزۺی کیی ظیهَضَػمتیهْنیحَظُیجَ ًمىیٍی ییهؼمًٍتیًهعی هَضیبرهریی‬ ‫لول ی ؾتیکِیّهچیجم گمّییًس ضزیٍیبم سیبِیاىیپطز ذتِیقَز‪.‬‬ ‫تٌسگَ مىیبمی ًتقمزی ظیػسمیپَقفیبهوِی یذسهمتیهکمٍضُیًهعیبهمىیکطزۺیبحثیهکمٍضُیّرم‪ ،‬یبرهرورِی یّرم یٍی‬ ‫حوم تی ظی فط ز یکِیقهسی ؾت مزُی ظیذسهمتیهکمٍضُیض یز ضًسیًهعی کیی ظیچملفیّم ی نلیی ییحَظُی‬ ‫ؾت‪.‬یهمیزضیطَلیفؼملهتیذَزی ییهَضَعیض یبؿهمضیپهگهط یکطز نی همیٌَّظیبِیًتهجِیًْم ییًطؾهسُی ؾتی‬ ‫لص یپهکٌْمزیبٌسُیبِیهؼمٍىیجَ ًمىیجس سیپهگهط یٍیبِیًتهجِیضؾمًسىیپَقفیبهوِ ی یذرسهرمت یهکرمٍضُی‬ ‫ظزٍ جیٍیذمًَ زُی ؾت‪.‬‬ ‫ّمیٍیؾویّم یجَ ًمىیزضیککَضیًهعی ظجولِیهَ ضزیهرْرن ی ریی‬ ‫ی‬ ‫ٍ یبمیتمکهسیبطی ٌکِیبحثیجم گمُیتکک ی‬ ‫حَظُی ؾت‪،‬ی یْمضیز قتۺی ههسٍ ضمیبمی ذتهمض تیجس س یکِیبط یٍظ ضتیٍضظـیٍیجرَ ًرمى یزض یًرظرطی‬ ‫گطفتِیقسُی ؾت‪،‬ی ییهَضَعیح یقَز‪.‬‬ ‫ؾطٍ ؽیذ ط ی‪ٍ-‬ظ طیبْس قتیبمی قمضُیبرِ یجرعئرهرمتی‬ ‫قطًاهٌِیَّقوٌسیزضیککَض‪،‬یگ تۺی فط ز یکِیقهسیؾ طی‬ ‫ضبؼهییض یز ضًسیبم سیزٍیزظیٍ کؿییض یزض مفتیکٌٌس‪.‬‬ ‫بْط میػهیی للْی‪ٍ،‬ظ طیبْس قتیزضیز س ضیؾطز ضی قتط ی‬ ‫فطهمًسُیًهطٍ ی ًتظمهییجوَْض ی ؾالهیی ط ىیکرِ یزضی‬ ‫ؾتمزیٍظ ضتیبْس قتیبطگرع ض یقرس‪ ،‬ی یرْرمض یز قرتۺی‬ ‫هْوتط ییض ّکمضیهس ط تیکطًٍم‪،‬یٍ کؿهٌمؾهرَى ی ؾرتی‬ ‫کِیهقس ض یتمذهطیز قتِی نی همیبمیقطٍعیکمضیزٍلت‪،‬یبرِی‬ ‫لافیذس یحجنیبم یی ظیٍ کؿییزضیحملیٍ ضز ت یبرِی‬ ‫ککَضی ؾتیکِیتمیپم مىیهمُیا ٌسُ‪،‬یبرفیػوسُی ی ظیٍ کؿهٌمؾهَىیػوَهییزضیککَضی ًجممیهییقَز‪.‬‬ ‫ٍ ی فعٍزۺیبط یٍ کؿهٌمؾهَىیػوَهییًهمظهٌسی کیحوم تیجس یزضیؾاحیهلییّؿتهن یچرَى یبرم رسی‬ ‫حسٍزی‪۵۰۰‬یههلهَىیزُظیٍ کؿییزضیػطویهمُیّم یا ٌسُیتعض قیکٌهنیٍیتَلهسیٍیٍ ضز تیبِیحس یکرمفریی‬ ‫زضیزؾتَضیکمضی ؾتی همی ظمی ؾتیکِیّوِیهطزمیٍیزؾتگمُیّمیبِیٍظ ضتیبْس قتیزضی ییظههٌِیکوکی‬ ‫کٌٌسیچَىی ییکمضیبِیتٌْم یی ظیػْسُیٍظ ضتیبْس قتیذمضجی ؾت‪.‬‬ ‫ٍظ طیبْس قتیذمططًکمىیکطزۺیذَق رتمًِیحوم تیّم یهطزهییذَبییزضیٍ کؿهٌمؾرهرَى یزض یککرَضی‬ ‫ٍجَزیز ضزیکِیًوًَِی ّم یاىیض یزضیزٍض ىیزفمعیهقسؼ‪،‬یقمّسیبَز ن‪.‬یهطزمیبِیذَبری یٍ ضز ینرحرٌرِی‬ ‫قسُی ًسیٍیزضیبمظز سّم یههس ًییکِی ظی‪۵‬ی ؾتمىیککَضیز قتنیهییبهٌنیکِیحؿهٌهِیّمیٍیهجرورَػرِی یّرم ی‬ ‫ٍضظقی‪،‬یبِیهط کعیٍ کؿهٌمؾهَىیت س یقسُی ؾت‪.‬ی یػهیی للْیی مزاٍضیقسۺیبم س یضٍظ ًرِ یحرس قر یزٍی‬ ‫بط بطیاًچِیکِیّؿتیٍ کؿییزضیککَضیتعض قیقَزیتمیبتَ ًهنیزضیکٌتطلیبهومض یکطًٍمیهَفرق یبرمقرهرن‪.‬ی‬ ‫پهکیپٌجنیبهومض یتقط میزضیحملیطییقسىی ؾتیٍیهطگیٍیههطّم یبم ی ییضٍظّمیبسً رمل یترؼرس زی‬ ‫بم یبهومضیزضی کییزٍیّ تِی ذهطی ؾتی همیذَق رتمًِیتؼس زیبهومض ىیقٌمؾم ییقسُیبِیًؿ رت یضٍ یبرِی‬ ‫کمّفی ؾتی همی‪۶‬یّ تِیظهمىیز ض نیتمیبتَ ًهنیپهکیبؼس یبهومض یض یهس ط تیکٌهنیٍیزض ی ری یهرستی‬ ‫بم سیحس کثطیتَ ىیذَزهمىیض یبط یٍ کؿهٌمؾهَىیبِیکمضیبگهط ن‪.‬‬ ‫صذور اینترنتی هجوز خروج از کطور دانص اهوزاى هطوول‬ ‫ؾطٍ ؽیذ ط ی‪-‬جمًکهییضئهؽیؾمظهمىیٍیهر رِی‬ ‫ػوَهییًهطٍ ی ًتظمهیی ظینسٍضی ٌتطًتییهرجرَظی‬ ‫ذطٍجی ظیککَضیبط یز ًفیاهَظ ًییکِیزضیؾیی‬ ‫هکوَلهتیز ض یهؼمفهتیتحههلییّؿتٌس‪،‬یذر رطی‬ ‫ز ز‪.‬یؾطز ضیضحومىیػلهسٍؾتی فعٍزۺیزضیض ؾترم ی‬ ‫َّقوٌسؾمظ یضًٍسیضؾهسگی یبرِ یزضذرَ ؾرتی‬ ‫هکوَ ىیٍیکمّفیهط جؼمتیحمَض ‪،‬یبمیتالـی‬ ‫ّم ینَضتیگطفتِی هکمىینسٍضی ٌتطًتییهجَظی‬ ‫ذطٍجی ظیککَض یبرط یز ًرف یاهرَظ ى یز ض ی‬ ‫هؼمفهتیتحههلییفط ّنیقسُی ؾت‪.‬‬ ‫ٍ ی فعٍزۺیز ًفیاهَظ ىیهکوَلیز ض یهؼمفهرتی‬ ‫تحههلییزضیؾقفیهجمظیؾٌَ تیتحههلری یهریی‬ ‫تَ ًٌسیبِینَضتی ٌتطًتی یبط یزض مفت یهرجرَظی‬ ‫ذطٍجی ظیککَضی قس میکٌٌس‪.‬‬ ‫جمًکهییضئهؽیؾمظهمىیٍیه ِیػوَهییًمجمیبرهرمىی‬ ‫کطزۺیهکوَ ىیز ًف یاهرَظ یز ض یهرؼرمفرهرتی‬ ‫تحههلییکِیزضیؾٌَ تیهجمظیترحرهرهرلری یهریی‬ ‫بمقٌس‪،‬یبط یث تیزضذَ ؾتیذرطٍج ی ظ یککرَضی‬ ‫ذَزیهییبم ؿتیبِیؾمهمًِیذطٍجی ظیککَضیٍیه ِی‬ ‫ػوَهییبرِ یًکرمًری ی ‪services.epolice.ir‬‬ ‫هط جؼِیکٌٌس‪.‬‬ ‫ؾطز ضیػلهسٍؾتیگ تۺیبم یبرطضؾری ی ظ یطرط رقی‬ ‫ؾمهمًِیَّقوٌسیقط طی ٍلهِیز ًفیاهَظ ىیبرط ی‬ ‫برْرطُ یهرٌرس ی ظ یهرجرَظ یذرطٍج ی ظ یککررَض‪،‬ی‬ ‫زضذَ ؾتیهکوَلیبِیهطحلِیٍ ض عیٍز ؼِی ضؾملی‬ ‫قسُیٍیپؽی ظیپطز ذتی ٌتطًتییٍز ؼرِ یترَؾرطی‬ ‫هکوَل‪،‬یهجَظیذطٍجی ظیککَضیتَؾطیؾرمظهرمىی‬ ‫ٍیرره ر ررِ یػرروررَه ریی ًررمجررم یبررسٍى یًررهررمظ یبررِی‬ ‫هط جؼِی حمرَض یز ًرف یاهرَظ یبرِ ینرَضتی‬ ‫ٌتطًتیینمزضیهییقَز‪.‬‬ ‫صذور ویسا برای سفر به عراق توسط ضرکت‬ ‫هواپیوایی عراقی هن هتوقف ضذ‬ ‫چیپس و پفک را از بچه ها بگیریذ‪،‬‬ ‫هر هاه ‪ ۲‬بار بیطتر فست فود نخوریذ‬ ‫ؾطٍ ؽیذ ط ‪ -‬ی کیهترهمیتغص ِ‪،‬یذَ ؾتمضیحرصفی‬ ‫چهپؽیٍیپ کی ظیؾ سیتٌقالتیکَزکمىیقس‪.‬‬ ‫ؾْط بیگل ی‪،‬یهحسٍزیکطزىیزؾرترطؾری یکرَزکرمى یبرِی‬ ‫تٌقالتیپطکملط یبط یکٌتطلیٍظىیض یهَضزیتمکرهرس یقرط ضی‬ ‫ز زیٍیگ تۺیتٌقالتییهمًٌسیچهپؽیٍیپ کی ًطغ یذرهرلریی‬ ‫ظ مز یتَلهسیهییکٌٌسیٍیبؿهمضیچمقیکٌٌسُیّؿترٌرس‪ ،‬یٍلریی‬ ‫حمٍ یهَ زیهَضزیًهمظیضقسیکَز یهمًٌسیٍ تمهرهریی یّرم یٍی‬ ‫هَ زیهؼسًییًهؿتٌس‪،‬یبْتطی ؾتی ییًَعیذَض کریی یّرم یزضی‬ ‫زؾتطؼیکَزکمىیقط ضیًگهطًس‪ ٍ.‬ی ز هِیز زۺیبط یکٌترطلی‬ ‫ٍظىیٍیهْنیتطی ظیاىیتموهی یؾرالهرت یکرَزکرمى یبرم رسی‬ ‫ؾت مزُی ظیفؿتیفَزّمیٍی ص ّم یاهمزُیض یکمّفیزّهن‪.‬‬ ‫گل ییگ تۺیفؿتیفَزّمیٍی ص ّم یاهمزُیهمًٌسیّو طگط‪،‬ی‬ ‫هطؽیؾَذمض ‪،‬یپهتع ‪،‬یؾرَؾرهرؽ یٍ یکرملر رمؼ یٍ ی ًرَ عی‬ ‫کٌؿطٍّمیحمٍ ی ًطغ یٍیًوکیبؿهمضیظ مزیٍیهقس ضیقرمبر ی‬ ‫تَجْییچطبیی ق معیّؿتٌس‪ .‬ی ری یهرَ ز ی رص ری یبرط ی‬ ‫ؾالهتییهمطی ؾتیٍی حتوملیبطٍظیبؿهمض ی ظیبهومض یّمیض ی‬ ‫زضیبعضگؿملیی فع فیهییزّس‪،‬یههرطف ی ری یگرطٍُ ی ظی‬ ‫ص ّمیبْتطی ؾتیبِیحس کثطیزٍیبمضیزضیهمُیهحسٍزیقَز‪.‬‬ ‫ٍ ی ز هِیز زۺیههَُیٍیؾ ع جمتیض یجم گرع ری یترٌرقرالتی‬ ‫پطکملط یٍیًمؾملنیکٌهس‪،‬یههَُیّمیٍیؾ رع ی یّرم یترمظُ یض ی‬ ‫ّوهکِیزضیزؾتطؼیکَز یقط ضیزّهسیٍی ٍیض یبِیههرطفی‬ ‫ییهَ زی ص ییتکَ قیکٌهس‪،‬یههَُیّمیٍیؾ ع یّرم یهرٌر رغی‬ ‫بؿهمضیذَبیٍ تمههییّمیٍی هالحیّؿتٌس‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ؾطٍ ؽیذ ط ‪-‬یز زؾتمىیک یککَضیزضیًمهِ ی یذرارمب یبرِی‬ ‫ز زؾتمىیّم یػوَهییٍی ًقالبیؾط ؾطیککَضیگ تۺیتٌظهنیؾٌسی‬ ‫ذررَزضٍ یزض یزفررمتررط ی ؾررٌررمز یضؾررورری ی ررهررط ظم ی ؾررت یٍی‬ ‫ؾتٌکمفکٌٌسگمىی ظیاىیتحتیتؼقهبیقمًًَییقط ضیهییگهطًس‪.‬ی‬ ‫ی‬ ‫زضیًمهِیحجتی ؾالمیٍ لوؿلوهییهحوسجؼ طیهٌتظرط یاهرسُی‬ ‫ؾتۺیحؿبیگع ضـیّم یٍ نلِیٍ ی ؾرترؼرالهرمت یبرطذری ی ظی‬ ‫ز زؾط ّمیزضیذهَلیهٌمقکِیبهییؾمظهمىیث تی ؾٌمزیٍی هرال ی‬ ‫ککَضی(کمًَىیؾطزفتط ى)یٍیًهطٍ ی ًتظمهییزضذهَلی لع هریی‬ ‫ٍی می هط لع هییبَزىیهؼمهالتیث تیذَزضٍیزضیزفمتطی ؾٌمزیضؾوییبِی طالعیهییضؾمًس؛یبٌسّم ی‪۲‬یٍی‪۳‬یبرکٌمهِی‬ ‫قومضُی‪۵۲۷۳۰۴۷۹۴‬یهَضخی‪۵۳۹۶۷۸۷۲۷‬ی نمزضُی ظیؾمظهمىیث تی ؾٌمزیٍی هال یکرِ یهمرورًَرم یحرمکری ی ظی‬ ‫ضطٍضتیهط جؼِیططفهییهؼمهلِیبط یث ت ی هؼمهالتیذَزضٍیبِیزفمتطی ؾٌمزیضؾوییبَزُیبرم ینرسٍض یز زًرمهرِی‬ ‫‪۵۸۶۳‬هَضخی‪۵۳۹۹۷۵۲۷۳‬یّهمتیهحتطمیز َ ىیػس لتیهؿتٌس یبِیبٌسی کیهمزُی‪۵۲‬یٍیهمزُی‪۸۸‬یقمًَىیتککهالتی‬ ‫ٍیا هییز زضؾییز َ ىیػس لتی ز ض یههَبیؾمل ی‪۵۳۹۲‬ی باملیگرطز رسُ یٍ یزض یترمض رد ی‪ ۵۴۰۰۷۵۷۵۰‬یبرِی‬ ‫قومضُ ی‪۹۸۰۴۵۸۵‬یزضیضٍظًمهِیضؾوییث تیٍی بالؽیقسُی ؾت‪.‬‬ ‫جسئیات »قرنطینه هوضونذ«اعالم ضذ‬ ‫فعالیت ‪ ۵۸۱۷‬هرکس نیکوکاری در کطور‬ ‫ؾطٍ ؽیذ ط ‪ -‬یهؼمٍىیتَؾؼِیهکمضکت یّرم یهرطزهریی‬ ‫کوهتِی هس ز‪،‬ی ظیفؼملهتی‪۷۸۹۵‬یهرطکرع یًرهرکرَکرمض یزضی‬ ‫ؾط ؾطیککَضیذ طیز ز‪.‬ػلهطضمیػؿگط رمى یگر رتۺ یطریی‬ ‫کؿملیگصقتِیحسٍزیّع ضیهطکع یًرهرکرَکرمض یترحرتی‬ ‫ًظمضتیکوهتِی هس زیتاؾهؽیقسُی ؾت‪.‬‬ ‫ٍ یقٌمؾم ییهحطٍهمىیزضیهحالتیٍیکوک یضؾرمًری یبرِی‬ ‫اًمىیض یهْوتط ییٍیه ِیهط کعیًرهرکرَکرمض یز ًؿرت یٍی‬ ‫فعٍزۺی‪۴۴۲۵‬یهطکعیًهکَکمض یبِینَضتیهؿجسیهحَضیٍی‬ ‫‪۳۴۷۴‬یهطکعیًهعیزضیذمضجی ظیهؿمجسیبِینَضتیهحلِیه ٌرمی‬ ‫میزضی ز ض تیزٍلتی‪،‬یؾمظهمىیّرم‪ ،‬یهرط کرع یز ًکرگرمّری‪،‬ی‬ ‫‪،‬یفؼملهتیهیکٌٌس‪.‬‬ ‫ی‬ ‫نٌمفیٍ…‬ ‫هؼمٍىیتَؾؼِیهکمضکتیّم یهطزهییکوهتِی هس زیبم یبرهرمىی‬ ‫ٌکِیتاؾهؽیهط کعیًهکَکمض یزض یض ؾرترم یٍ گرص ض ی‬ ‫هس زضؾمًییبِیهطزمی ًجممیهییقَز‪،‬ی ز هِیز زۺیهؼرترقرس رنی‬ ‫هس زضؾمًیی گطیبِینرَضت یقر رکرِی ی ی ًرجرمم یقرَز‪،‬ی‬ ‫ؾمذتمض یقسضتوٌسیٍیّنی فع ییػظهویی جمزیذَ ّسیقسی‬ ‫ٍییطفهتیّم یبملقَُیهحالتیبط یکرورکی یضؾرمًری یبرِی‬ ‫ذمًَ زُیّم یًهمظهٌس‪،‬یظههٌِیبطٍظیهیی مبس‪.‬‬ ‫ػؿگط مىیذمططًکمىیکطزۺیهط کع یًرهرکرَکرمض یترالـی‬ ‫هیی کٌٌسی ظیطط قی ضت مطیبمیهؼتوس ى یهرحرلری‪ ،‬ی نرٌرمف‪،‬ی‬ ‫هط کعیفطٌّگییٍینٌم غ‪،‬یکوکیّم یهطزهییض یزضیجْتی‬ ‫ض ئِیبِیهحطٍهمىیّطیهحلِ‪،‬یتجوهغیکٌٌس‪.‬‬ ‫ٍ یبمی قمضُیبِیبطًمهِیکوهتِی هس زیبط یگؿتطـ یهرط کرعی‬ ‫ًهکَکمض یزضیککَضیگ تۺیتؼس زیهط کعیًهکَکرمض یترمی‬ ‫پم مىیؾملی ظیهطظی‪۵۰‬یّع ضیهطکعیػ َض یذرَ ّرس یکرطز یٍی‬ ‫ههسٍ ض نیبمی یی قس میقمّرس ی رک یترحرَل یزض یقرهرَُی‬ ‫هس زضؾمًییبِیهحطٍهمىیٍیًهمظهٌس ىیزضیککَضیبمقهن‪.‬‬ ‫هؼمٍىیتَؾؼِیهکمضکتیّم یهطزهییکوهتِی هس زیّوچٌهیی‬ ‫ظیتهَ بی ؾمؾٌمهِیهط کعیًهکَکمض یذ طیز زیٍ ی فرعٍزۺی‬ ‫بمیتکوه یظًجهطُیق کِیهط کعیًهکَکمض یزضیککَض‪ ،‬ی‪۸۰‬ی‬ ‫زضنسیفؼملهتیّم ی هس زضؾمًییتَؾطی ییهط کع ی ًرجرممی‬ ‫ذَ ّسیقس‪.‬‬ ‫دادستاى کل کطور‪ :‬تنظین سنذ خودرو در دفاتر اسناد رسوی الساهی نیست‬ ‫ؾطٍ ؽیذ ط ‪ -‬یؾرٌگَ ی‬ ‫ؾمظهمىیَّ پهوم ری یککرَضی‬ ‫گ تۺیتٌْم یقرطکرتری یکرِی‬ ‫هجَظینسٍضیٍ ع یّوعهرمىی‬ ‫بمینسٍضیبلهتیؾ طیبِیػط قی‬ ‫ض یز قتیقرطکرت یٍطرٌریی‬ ‫لؼط قهِی ییککَضیبَز یکرِی‬ ‫ضٍظیگصقتِی ییقطکتیّنی‬ ‫ضؾومینسٍضیٍ ع یض یهتَقفیکطز‪.‬‬ ‫هحوسیحؿییش رف‪،‬یؾرٌگَ یؾمظهمىیَّ پهوم ییککَضیگ رتۺ یبرمی‬ ‫تَجِیبِی ٌکِیزضیاؾتمًِی ضبؼهییحؿهٌییقط ضیز ض نیٍی ؾترقر رمل یهرطزمی‬ ‫ط ىیًؿ تیبِیؾم طیککَضّمیبط یؾ طیبِیػت متیػملهمت یظ رمز ی ؾرت‪،‬ی‬ ‫بؼممیهکمّسُیقسُیکِیبؼمیی ظیهَؾؿمتیگطزقگط یٍ یاغ ًرؽ یّرمی‬ ‫ت لهغمتییهَ ضز یض یزضیفمم یهجمظ یهٌؼکؽیهییکٌٌسیه ٌییبطی ٌکرِی‬ ‫هؿمفطیبِیقْطّم یبغس زیٍیًجفی ػع میبکٌٌسیٍیزضیفطٍزگمُیّرم ی ریی‬ ‫قْطّمیًؿ تیبِی ض ئِیٍ ع ی قس م یهییکٌٌس‪،‬یچٌهییچهع ینحت یًرس ضزی‬ ‫ٍیبؼممیهکمّسُیقسُیکِیّوَطٌمىیهمیبمیّوهییضٍ ِیبِیػط قیؾ طیکطزًسی‬ ‫ٍیبمیهکک یهَ جِ یقسًس‪.‬‬ ‫ٍ ی ز هِیز زۺیزضیحملیحمضطیککَضیػط قیّهچیگًَِ یٍ رع ری ینرمزضی‬ ‫ًوییکٌس‪،‬یّنیزضیهقهسیککَضیػط قی ؼٌییزضیفطٍزگمُیقْطیًرجرف یٍی‬ ‫ّنی ٌکِیبِینَضتی ً ط ز یزضیز ذ یککَضیػط قیٍ ع یینمزضیًویی‬ ‫کٌس‪.‬یّوکمض ىیهمیزضیٍظ ضتی هَضیذمضجِیزضیحملیهص کطُیبط یقط طی‬ ‫ؾ طیزضی ممی ضبؼهییحؿهٌییبِیککَضیػط قیّؿتٌسیٍیزضیچٌسیضٍظیا ٌسُی‬ ‫ًتهجِی ییهص کط تیبِیؾوغیٍیًظطیهطزمیذَ ّسیضؾهس‪.‬‬ ‫گسارش‬ ‫سال تحصیلی کرونایی و نگرانی‬ ‫اولیا؛ چه بایذ کرد؟‬ ‫هْطهمُی‪،۵۴۰۰‬یؾَههییؾملیتحههلییکطًٍم ییککَضیا مظیهییقَز؛ی‬ ‫ػسمیحمَضیز ًفیاهَظ ىیزضیزٍیؾملیتحههلییگرصقرترِ‪ ،‬یبرمػرثی‬ ‫ذؿمض تیٍیهککالتییبط یًظممیاهَظقییککَضیٍیًهعیضقسیفطز ‪،‬ی‬ ‫تطبهتییٍیاهَظقییز ًفیاهَظ ىیقسُیٍیًگط ًییّم یظ رمز یض یزضی‬ ‫ههمىیکمضقٌمؾمىیافط سُی ؾت‪.‬ی‬ ‫بهکتطیهترههمىی هَضیاهَظقییٍیپطٍضقییبطی ییػقهرسُی ی ًرس یکرِی‬ ‫اهَظـی هطحمَض یٍیزٍض ی ظیهحهطیّم یهس ضؼ‪ ،‬یػرالٍُ یبرطی‬ ‫پهمهسّم یؾَءیبطیؾاحیؾَ زیٍیز ًفیههرلرهرَىی یّرم یز ًرفی یاهرَظ‪،‬ی‬ ‫هَجبی ذتاللیزضیضقسیفطز ‪،‬یتطبهتییٍی جتومػییاًمىیقرسُ یٍ ی ظی‬ ‫کرمضکرطزّرم یپررطٍضقری یٍ ی ررهرطاهرَظقری یهررس ضؼ یبرِی یطررَضی‬ ‫کٌٌسُ یکمؾتِی ؾت‪.‬‬ ‫ًگط ىی ی‬ ‫هحطٍههتیز ًفیاهَظ ىی ظیحمَضیفهط کری یزض یهرس ضؼ یبرمػرثی‬ ‫ذاللیزضی ضت مطمتی ًؿمًییٍی جتومػییاًْمیقسُیٍ یهرْرمضتی یّرم ی‬ ‫جتومػییاًْمیض یکمّفیذَ ّسیز ز؛ی ظیهٌظطیجؿوییًهعیًکؿتییزضی‬ ‫ذمًِیٍیکنیتحطکییهییتَ ًسیزضیههمىیهست‪،‬یپرهرمهرسّرم یجؿروریی‬ ‫ّوچَىیچمقی‪،‬ی ضمفِیٍظىیٍیتغههطیؾ کیظًسگییض یبِیّوط ُیز قتِی‬ ‫بمقسیکِی لتی ظیاىیهَجبیذؿمض تیبْس قتییظ م یذَ ّسیقس‪.‬‬ ‫هحطٍههتیز ًفیاهَظ ىی ظیحمَضیفهط کری یزض یهرس ضؼ یبرمػرثی‬ ‫ذاللیزضی ضت مطمتی ًؿمًییٍی جتومػییاًْمیقسُیٍ یهرْرمضتی یّرم ی‬ ‫جتومػییاًْمیض یکمّفیذَ ّسیز ز؛ی ظیهٌظطیجؿوییًهعیًکؿتییزضی‬ ‫ذمًِیٍیکنیتحطکییهییتَ ًسیزضیههمىیهست‪،‬یپرهرمهرسّرم یجؿروریی‬ ‫ّوچَىیچمقی‪،‬ی ضمفِیٍظىیٍیتغههطیؾ کیظًسگییض یبِیّوط ُیز قتِی‬ ‫بمقسیکِی لتی ظیاىیهَجبیذؿمض تیبْس قتری یظ رم یذرَ ّرسی‬ ‫قس‪ .‬ظیاىیؾَ‪،‬یپسض ىیٍیهمزض ىیًهعیًگط ًییّمیٍیز س ِیّم یذرملی‬ ‫ذَزیض یز ضًس‪.‬یزضیپییّوِیگهط یهَجیپٌجنیکطًٍمیبِ یطرَض یهرکرطضی‬ ‫ػالمیقسیکِیؾییه تال مىیضٍیبِیکمّفی ؾرت یٍ یحرتری یبرطذریی‬ ‫هترههمىی ػالمیکطزًس‪،‬یههع ىیهط جؼِیکَزکرمى یز ض یػرالئرنی‬ ‫کطًٍمیضٍیبِی فع فیًْمزُ؛ی گطچِیتمیکٌَىیکوتطیزضبمضُ یهرطگ یٍی‬ ‫ههطی فط زیظ طی‪۵۸‬ؾملی(هقاغیؾٌییز ًفیاهَظ ى)یقٌهرسُ یقرسُ ی هرمی‬ ‫زضنسیهطگیٍههطیکَزکمىین طیً َزُی ؾت؛یتٌْمیزض ی رک یهرَضزی‬ ‫‪۲۵‬یتهطهمُیگصقتِیضئهؽیبرفیػ ًَییبهومضؾتمىیکَزکمى یهر رهرسی‬ ‫تْط ىیگ ت‪،‬یزضی کؿملیٍیًهنیگصقتِ‪،‬ی‪ ۷۷‬یهرطگ یزض یکرَزکرمىی‬ ‫ًمقیی ظیکطًٍمیزضی ییبهومضؾتمىیث تیقسُی ؾت‪.‬‬ ‫هطز زهمُی هؿملیًهعیضئهؽیبهومضؾتمىیکرَزکرمى ی هرمم یحؿرهریی ی(ع)ی‬ ‫ن ْمىیبمیبهمىی ٌکِیضٍظ ًِیحسٍزی‪۵۰‬یکَز یه تالیبِیکرطًٍرم یزضی‬ ‫بهومضؾتمىیبؿتط یهییقًَس‪،‬یذمططًکمىیکطزۺیاهمضیبؿتط یٍی بترال ی‬ ‫کَزکمىی فع فی مفتِیٍیّطیضٍظیاهمضیکَزکمىیه تالیبِیکرطًٍرم یزضی‬ ‫نساع ‪ ۲‬ضهرونذ هیانه ای هنجر به قتل ضذ‬ ‫ییهقممی ضقس ی ًرترظرمهری یذرمطرطًکرمى یکرطزۺی‬ ‫هکوَ ىیٍیذمًَ زُ یّرم یاًرمى یبرط یکؿربی‬ ‫طالػمتیبهکتطیهییتَ ًٌسی ظیطط قیپم گمُی طرالعی‬ ‫ضؾررررمًرررری یؾررررمظهررررمى یبررررِ یًکررررمًرررریی‬ ‫‪،www.vazifeh.police.ir‬یؾمهمًرِ یترلر ریی‬ ‫گَ میبِیقومضُی‪۰۹۶۴۸۰‬یٍی میکمًملیؾرمظهرمى یزضی‬ ‫پرررهرررمم یضؾرررمى یؾرررطٍـ یبرررِ یًکرررمًررریی‬ ‫@‪ khabaresarbazi‬ظ یاذررط رری ی ذ ر ررمضی‬ ‫هطبَطِیهالغیقًَس‪.‬‬ ‫از اوایل ههرهاه بازگطایی هذارس‬ ‫را خواهین داضت اها‪...‬‬ ‫ؾطٍ ؽ یذ ط ‪ -‬یضئهؽی‬ ‫کرروررهررتررِ یاهررَظـ یٍی‬ ‫پطٍضـ یهجلؽیقَض ی‬ ‫ؾالهییتمکهسیکطزۺ یزضی‬ ‫بحثیبمظگکم ییهس ضؼی‬ ‫ؾالهتیز ًفیاهَظ ىیٍی‬ ‫ز ًکجَ مىیبط یهرم یزضی‬ ‫ٍلَ تیقط ضیز ضزیٍ یزضی‬ ‫نَضتیفط ّنیقسىیقط طی یی قس میزضی ٍ ذرط یهرْرطهرمُ ی رم ی ٍ ر ی‬ ‫ابمىهمُینَضتیذَ ّسیگطفت‪.‬‬ ‫ی‬ ‫هْس ی ؾومػهلییزضیجوغیذ طًگمض ىیبهمىیکطزۺی ّورهرت یبرمظگکرم ریی‬ ‫هس ضؼیٍیز ًکگمُیّمیبِینَضتیی ؾتیکِیًوییتَ ىی ظیاىی لتیکرطز‪.‬ی‬ ‫هستیی ؾتیکِیهس ضؼیٍیز ًکگمُیّم یهمیاهَظـیحمَض یًس قتٌرس‪.‬ی‬ ‫قط طیکطًٍم ییبمػثیقسُیتمیاهَظـیّم یهمیبرِ ینرَضت یهرجرمظ ی‬ ‫زً ملیقَز‪.‬یقاؼمیؾالهتیز ًفیاهَظ ىیٍیز ًکجرَ رمى یبرط یهرم یزضی‬ ‫ٍلَ تی ؾت‪.‬‬ ‫ٍ یزضی ز هِی یْمضیکطزۺیهمیبِیزً ملی جمزیهحهاری یّؿرترهرن یکرِ یبرِی‬ ‫ؾالهتیز ًفیاهَظ ىیٍیز ًکجَ مىیلاوِیٍ ضزیًرکرٌرس یٍ یقرارؼرم یزضی‬ ‫نَضتیحهَلیچٌهییقط اییبمظگکم ییهس ضؼیٍ یز ًکرگرمُی یّرم یض ی‬ ‫ذَ ّهنیز قت‪.‬یبمیتَجِیبِی ییکِیبطًمهِیذَبییبط یٍ کؿرهرٌرمؾرهرَىی‬ ‫هؼلومىیزضیحملی جط ی ؾت‪،‬ی ههسٍ ض نیتمیاذطیقْط َضهمُیزضنسیقمبر ی‬ ‫تَجْیی ظیجوؼهتیککَضیبِیٍ ػُیهؼلومىیٍی ؾمتهسیز ًکگمُیٍ کؿرهرٌرِی‬ ‫قًَسیٍیز ًکجَ مىیًهعیبتَ ًٌسیٍ کؿییذَزیض یزض مفتیکٌٌس‪.‬یزضیچٌهریی‬ ‫قط اییاهمزگییٍی وٌییًؿ ییفط ّنیذَ ّسیقس‪.‬‬ ‫هَجیپٌجنیضٍیبِی فع فی ؾت‪.‬یزضی ییههمىیاًچِیبمػث یًرگرط ًریی‬ ‫هممػفیٍ لس ییقسُ‪،‬ی بتال یبطذییکَزکمىیبرِ یقرمضس یؾرهرمُ یٍی‬ ‫پهمهسّم یذاطًم یاىی ؾت‪.‬‬ ‫زضیکٌمضی حتوملی بتال یکَزکمىیٍیز ًفیاهَظ ىیبِیکطًٍمیبِ یٍ رػُی‬ ‫زضیؾَ ِیّم یجس سیٍیجْفی مفتِیکطًٍم‪،‬یبؿهمض ی ظیٍ لس ییًگط ىی‬ ‫ًتقملی حتوملییٍ طٍؼیبِیذَزیٍیٍیز گطی ػمم یذمًَ زُیّؿرترٌرسی‬ ‫کِیبِیٍ ؾاِیحمَضیفطظًس ًکمىیزضیهس ضؼیهوکیی ؾتیضخیزّس‪.‬‬ ‫زضیٍ قغیحتیی گطیٍ طٍؼیکطًٍمیّهچیکرَز ی رم یًرَجرَ ًری یض ی‬ ‫زضگهطیًوییکطز‪،‬یهامبقیًظطیپعقکمى‪،‬ی ییٍ طٍؼیهییتَ ًسیزضیبسىی‬ ‫ز ًفی اهَظ ىیً َشیکطزُیٍی ظیطط قیاًْمیبِیذرمًرَ زُ‪ ،‬یزٍؾرترمى یٍی‬ ‫اقٌم مىی ًتقملی مبس‪.‬‬ ‫تَجِیز قتِیبمقهنیزضیههمىیبؿهمض ی ظیذمًَ زُیّمی فط زیهؿی‪ ،‬یز ض ی‬ ‫بهومض یّم یظههٌِی یٍی ً َّیی ظیجوؼهتی رهرطٍ کؿرهرٌرِ یحمرَضی‬ ‫ز ضًسیکِیهوکیی ؾتی ظیطط قیز ًفیاهَظیذَز‪،‬یزضگهطیکرطًٍرم یٍی‬ ‫ػَ ق فیقًَس‪.‬‬ ‫بؿهمض ی ظی ٍلهم یز ًفیاهَظ ىیزضیؾٌهییبهی‪۳۰‬یتم ی‪ ۵۰‬یؾرمل یقرط ضی‬ ‫ز ضًسیکِیتمکٌَىیًَبتیٍ کؿهٌمؾهَىیاًْمیًرطؾرهرسُ ی ؾرت یٍ یزضی‬ ‫فطنتیکَتمُیبمقیهمًسُیتمیهْطهمُ‪،‬ی هکمىیٍ کؿهٌِیکطزىیّوِیاًْرمی‬ ‫ی‬ ‫فط ّنیًهؿت؛یّوچٌهییبؿتگمىیظ مز یزضیذمًَ زُیّمیّؿتٌسیکرِ یزضی‬ ‫ؾٌهیی‪۵۸‬یتمی‪۳۰‬ی ؾملیقط ضیز ضًرس یٍ یبرمظّرن یترم یهرْرطهرمُ ی هرکرمىی‬ ‫ٍ کؿهٌمؾهَىیاًْمیٍجَزیًس ضز‪.‬یبِی ییتطتهبیبِیًظطیهییضؾسی ترمشی‬ ‫کیض ّ طزیههمًِیٍیبمیّسفیکمّفیاثمضیهرطبیکطًٍمیبطیزٍیپرم رِی‬ ‫هْنی ٍلیزبؿتمىیٍیاذطیزبهطؾتمىی(هتقمضهمىیکٌرکرَض یؾرط ؾرط )ی‬ ‫ؾررطٍ ررؽ یذ ر ررط ی‪-‬ی‬ ‫فطهمًسُی ًتظمهییههرمًرِی‬ ‫ظیٍقَعیًع ع یبرهری ی‪۲‬ی‬ ‫قْطًٍس ی ی یقْطؾتمىی‬ ‫بطی ثطیػه مًهتیلحظرِی‬ ‫یذ طیز ز یٍ ی ػرالمی‬ ‫کطزۺیهتمؾ مًِیزضی ییزضگهط ی کیهطزی‪۴۴‬یؾملِیبط ی ثرطی‬ ‫نمبتیجؿنیؾرتیبِیؾطیبِیقت یضؾهس‪.‬ی‬ ‫ؾطٌّگیهحوستقییؾلامًییگ تۺیهمهَض ىیپلهؽیبرفی‬ ‫تطکومًچم یقْطؾتمىیزضیکوتطی ظی‪۲‬یؾمػتیقمت ی‪۲۵‬یؾملِی‬ ‫کِیبمیّ یز زىیهقتَلیهٌجطیبِی نمبتیؾطیٍ یبرم یجؿرنی‬ ‫ؾرتیٍیزضیًْم ت قت یٍ یقسُیبَز یض یقرٌرمؾرم ری یٍی‬ ‫ضوییزؾتگهط یبِیهط جغیقمم ییتحَ یز زًس‪.‬‬ ‫ییهقممی ًتظمهی ظیقْطًٍس ىیذَ ؾتیزضیبطذَضزّرم ی‬ ‫ضٍظ ًِیضوییح ظیاض هفی ظیٍقَعیزضگهط یًرمقری ی ظی‬ ‫ػه مًهتیلحظِی یذَزز ض یکٌٌسیتمیقمّسیچٌهییٍقم غی‬ ‫زضزًمکییً مقهنیٍیزضینَضتیهکمّسُیّطگرًَرِ یهرَ ضزی‬ ‫هککَ یهط تبیض یبِیپلهؽی‪۵۵۰‬یگع ضـیکٌٌس‪.‬‬ ‫هرگ ‪ ۹۸۱‬نفر در تیرهاه بر اثر غرق ضذگی‬ ‫ؾطٍ ؽ یذ ط ی‪-‬ؾرمظهرمىی‬ ‫پعقکییقمًًَیی ػالمیکطزۺی‬ ‫زضیتهطهمُی هؿملی‪۵۸۹‬یً طیبطی‬ ‫ثطی طقیقسگییجمىیذَزی‬ ‫ض ی ظیزؾتیز زًس یکرِ یزضی‬ ‫هقم ؿِیبمیز گطیهمُیّم یؾملیبهکتط ییتؼس زیتل متیض یزضی‬ ‫بطیهییگهطز‪.‬ییبِیًق ی ظی ؾمظهمىیپعقکییقمًًَری یککرَض‪،‬ی‬ ‫ضٍظّم یاذطیفه یتمبؿتمىیزضیحملیؾپط یقسى ی ؾرت‪،‬ی‬ ‫فهلییکِیّوَ ضُیبمیبهکتط ییاهمضیتل متی طق یقرسگریی‬ ‫زضیککَضیّوط ُیبَزُیٍیهتمؾ مًِیزضیکٌمضیتوم یبهکتطیبرِی‬ ‫قٌمیٍیابیتٌییزضیتمبؿتمى‪،‬یبِ یزلرهر یبری یترَجرْری یبرِی‬ ‫ّکس ضّمیٍیًکمتی وٌی‪،‬یتؼس ز ی ظیّوَطرٌرمى یبرط ی ثرطی‬ ‫طقیقسگییزضیضٍزذمًِیٍیزض می جمىیذَزیض ی ظ یزؾرتی‬ ‫هییزٌّس‪.‬یبط ؾمؼی ییگع ضـیزضیچْمضیهمِّ یًرررؿرتی‬ ‫هؿمل‪،‬یبهکتط ییاهمضیتل متی طقیقسگی یزض یترهرط یهرمُی‬ ‫گع ضـیقسُی ؾت‪.‬یزضی ییهمُی‪۵۸۹‬یً رط یبرط ی ثرط ی رطقی‬ ‫قسگییجمىیذَزیض ی ظیزؾتیز زًسیکِیزضیهرقرم ؿرِ یبرمی‬ ‫ز گطیهمُیّم یؾملیبهکتط ییتؼس زیتل متیض یزض یبرط یهریی‬ ‫گهطز‪.‬ی ییزضیحملیی ؾتیکِیزضیچْمض یهرمّرِ ی برترس ریی‬ ‫هؿمل‪،‬یاهمضیتل متی طقیقسگییّطیهمُیزضیهرقرم ؿرِ یبرمی‬ ‫هستیهکمبِیاىیزضیؾملیق یبمیکمّفیهَ جِیبَزُ‪،‬یحتیی‬ ‫طقیقسگییزضیتهطیهمُی هؿملیًهعیکِیبهکترط ری یضقرن یض ی‬ ‫ز قتِیًؿ تیبِیتهطیهمُیؾملیق ی(ی‪۲۰۰‬یفَتی)ی‪۵.۵‬یزضنرسی‬ ‫کمّفیًکمىیهییزّس‪.‬‬ ‫هٌمؾبیتطی ؾت‪.‬پم ِی ٍلیزبؿتمىیبِیلحمظیتجطبِیًرؿتیز ًفیاهرَظی‬ ‫ٍیلعٍمی ؾتحکممیه مًییؾَ زیٍیهْمضتیّم ی جتومػیی ٍلهِ‪،‬ی ظیّورِی‬ ‫پم ِی ّم یز گطیهْوتطی ؾت‪ .‬یهرؼرمٍى یاهرَظـ ی برترس ری یٍظ ضتی‬ ‫اهَظـیٍپطٍضـ‪،‬یهطز زهمُی هؿملیپهفیبهٌییکطزیکرِ یبرط یؾرملی‬ ‫تحههلییجس س‪،‬ی کیههلهَىیٍی‪۴۰۷‬یّع ضیً طیبِیطَضیبمقَُیزضیپرم رِی‬ ‫ٍلیهس ضؼیث تیًممیذَ ٌّسیکطز‪.‬ی گطیّوهییضقن یض یبرط یپرم رِی‬ ‫ٍلییّم یؾملیتحههلییپمضؾملیزضیًظطیبگهط ن‪،‬ی هؿملیحسٍز یؾرِی‬ ‫ههلهَىیز ًفیاهَظی ٍلیٍیزٍمیز ض نیکِیز س ِی نلییهترَلرهرمى یٍی‬ ‫هس ط ىیاهَظقییککَضیّؿتٌس‪.‬‬ ‫کیض ّکمضیفَض تییهییتَ ًسی لع میبِیٍ کؿهٌمؾهَىی ٍلهرم یٍ یّرورِی‬ ‫فط زیذمًَ زُی ییجوؼهتیبمقسیتمیبرکیی ظیًگط ًری یذرمًرَ زُی یّرمی‬ ‫کمّفی مبس‪.‬‬ صفحه 4 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫* دوشنبه‬ ‫* ‪ 53‬شهریور‬ ‫* ‪ 4‬سپتامبر‬ ‫* ‪ 02‬محرم‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪3114 :‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫‪5211‬‬ ‫‪0105‬‬ ‫‪5221‬‬ ‫* صفحه ‪3‬‬ ‫تَلیذ کاهیَى جاى سخت ترقی تیراِّ ًَردی تا ترد ‪ ۰۴۶‬کیلَهتر‬ ‫تَلیذ رتاتّای زیرک تا الْام از هارهَلک خاًگی‬ ‫‪‬‬ ‫فرهنگ ‪ ،‬هنر و فن اوری‬ ‫ؾطٍیؽ ذثطی‪ -‬هاضهَلک ّا زض ٌّگام ؾقٌَ ٍ تطذَضز تا ؾَُح ؾرت اظ ضٍقی ذال توطای اؾویوه‬ ‫ًسیسى ٍ حفظ تؼازل اؾتفازُ هیکٌٌس کِ الْام ترف تَلیس ضتات ّایی کَچک ٍ ظیطک قسُ اؾوت‪ .‬توِ‬ ‫ًقل اظ ًیَاَلؽ‪ ،‬هحققاى اهطیکایی‪ ،‬ؾٌگاپَضی ٍ الواًی تا ّوکاضی یکسیگط تهاٍیط ٍیسئَیی هطتٌَ تِ‬ ‫ؾقٌَ ٍ حفظ تؼازل هاضهَلک ّا ضا تاضّا هکاّسُ ٍ تطضؾی ٍ تدعیِ ٍ تحلیل کطزًس ٍ زض ًْایت تَاًؿتٌس‬ ‫زضیاتٌس اًْا چَُض زض ظهاى تطذَضز تِ تٌِ زضذت ّا تؼازل ذَز ضا حفوظ کوطزُ ٍ اظ زضذوت اٍیوعاى‬ ‫هیکٌٌس یا چگًَِ زض ظهاى تطذَضز تِ ظهیی ؾطقاى ضا تاال ًگِ هیزاضًس تا اؾیه ًثیٌٌس‪ .‬هاضهَلک تطضؾوی‬ ‫قسُ ًَػی هاضهَلک زم پْی اؾیایی هَؾَم تِ ‪Hemidactylus platyurus‬اؾت کِ هیتَاًس ضٍی‬ ‫تٌِ زضذتاى ؾط ترَضز یا اظ ضٍی زضذتی تِ زضذت زیگط تپطز‪ .‬اًْا تا ؾطػت ‪ ۰‬هتط زض ثاًیِ حطکت کوطزُ‬ ‫ٍ زض ّط قطایُی تؼازل ذَز ضا حفظ هیکٌٌس‪ .‬ایی هاضهَلکّا تٌِ ذَز ضا تا پاّای ػقثی چٌگ هیظًٌس ٍ‬ ‫ؾط ٍ قاًِ ٍ پاّای خلَیی ذَز ضا تاال ًگِ هیزاضًس‪ .‬اًْا تا فکاض زازى زمّای تلٌس ذَز تِ زضذتاى اظ اًْوا‬ ‫تِ ػٌَاى اّطم ٍ هْاض اؾتفازُ کطزُ ٍ اظ ؾقٌَ ذَز خلَگیطی هیکٌٌس‪ .‬هحققاى تا زضک ایی ؾاظٍکاض اظ‬ ‫اى تطای تَلیس ضتاتّای هٌؼُف کَچک ٍ ظیطک تا اؾتفازُ اظ چاپگط ؾِ تؼسی الْام گطفتٌس‪ .‬ایی ضتوات‬ ‫زاضای زم ٍ یک هَتَض زاذلی اؾت کِ تا فکاض زازى زم تِ ؾوت پاییی تاػث هیقَز پاّای خلَیی اى زض‬ ‫ظهاى تواؼ تا ؾَُح هرتلف فکاض ظیازی ضا تحول ًکٌٌس‪.‬‬ ‫پیصتیٌی السایور تا استفادُ از َّش هصٌَعی‬ ‫ؾطٍیؽ ذثطی‪ -‬هحققاى زاًکگاُ فٌوی‬ ‫کاًاؼ ٍاقغ زض لیتَاًوی‪ ،‬یوک قویوَُ‬ ‫یازگیطی ػوویوق اتوساع کوطزًوس کوِ‬ ‫تَاًایی پیفتیٌی اتتال تِ العایوط ضا توا‬ ‫اؾتفازُ اظ تهاٍیوط هوغوع ٍ توا زقوت‬ ‫ًعزیک تِ ‪ ۹۶۶‬زضنس زاضز‪.‬‬ ‫تِ ًقل اظ پایگاُ ذثطی ؾایوٌوؽ‪ ،‬ایوی‬ ‫هسل یازگیطی ػویق تا اؾتفازُ اظ یوک‬ ‫قثکِ ػهثی قٌاذتِ قسُ هوَؾوَم توِ‬ ‫‪ ۹۱ResNet‬تَؾؼِ یافتِ ٍ تا اؾتفوازُ‬ ‫اظ زٍ زؾتِ تهَیوط ‪MRI‬توِ زؾوت‬ ‫اهسُ اظ هغع ‪ ۹۰۱‬زاٍَله هتککل اظ یک هدوَػِ تا ‪ ۳۹.۴۴۰‬تهَیط ٍ هدوَػِ زیگط تا ‪۰۶.۰۹۶‬‬ ‫تهَیط اهَظـ زازُ قس‪.‬‬ ‫پؽ اظ اتوام اهَظـ‪ ،‬ایی هسل تَاًؿت ًکاًِّای اذتالل قٌاذتی ذفیف ضا کِ هطحلِ اٍلیِ اتتال‬ ‫تِ العایوط ٍ ظٍال ػقل هحؿَب هیقَز‪ ،‬تا زقت ‪ ۹۹.۹۹‬زضنس قٌاؾایی کٌس‪.‬‬ ‫هحققاى اهیسٍاضًس تا اؾتفازُ اظ ًتایح ایی تحقیقات تتَاًٌس ًطمافعاضی ضا تَؾؼِ زٌّس کِ زازُّوای‬ ‫هطتٌَ تِ گطٍُّای اؾیهپصیط قاهل افطاز تاالی ‪ ۰۳‬ؾال تا ؾاتقِ اؾیه هغعی ٍ افطاز هثتوال توِ‬ ‫فکاض ذَى ضا تدعیِ ٍ تحلیل کطزُ ٍ تِ پعقکاى زض ذهَل ٍخَز احتوال اتتال توِ الوعایوووط‪،‬‬ ‫ّکساض زّس‪.‬‬ ‫چرا سٌگّای هریخی گنضذُاًذ؟‬ ‫ؾطٍیؽ ذثطی‪ -‬ؾٌگّای هطیری‪ ،‬تََِض اؾوطاضاهویوع‪،‬‬ ‫گنقسُاًس‪ .‬پؽ اظ اى کِ ًرؿتیی ًوًَِ گطزاٍضی قوسُ‬ ‫ؾٌگ ّای هطیری تِ قکل اؾطاضاهیعی گن قس‪ ،‬ایوٌوک‬ ‫کاٍقگط پطؾَیطًؿٌاؾا حفاضی زٍهیی ؾٌگ ضا تا ّوسف‬ ‫خوغاٍضی ًوًَِّای اظهایکی اغاظ کطزُ اؾت‪.‬‬ ‫ؾاظهاى فًایی تطای اًدام ایی اظهایف‪ ،‬ؾوٌوگ ضاقوت‬ ‫)‪(Rochette‬ضا اًتراب کطزُ کِ زض یک تطاهسگی توِ‬ ‫ًام «ؾیتازل )‪ (Citadelle‬زض ًعزیکی زّاًِ خعضٍ ضٍی‬ ‫ؾیاضُ ؾطخ ٍاقغ قسُ اؾت‪ .‬اتوعاض حوفواضی ضٍی تواظی‬ ‫ضتاتیک زٍ هتطی ایی کاٍقگط ایوی ؾوٌوگ ضا ؾوَضاخ‬ ‫ذَاّس کطز ٍ هَاز هَخوَز زض اى ضا توِ یوک لوَولوِ‬ ‫شذیطُ کٌٌسُ کِ تٌْا اًسکی اظ هساز یورویون توط اؾوت‪،‬‬ ‫هیفطؾتس‪.‬‬ ‫تطاهسگی ؾیتازل تا الیِای اظ ؾٌگ پَقیسُ قسُ کوِ توِ‬ ‫ًظط هیضؾس زض تطاتط فطؾایف [ًاقی] اظ تاز هقواٍم اؾوت‪.‬‬ ‫ایی تِ هؼٌای اى اؾت کِ ایی ؾٌگ احتواال فکاض ًاقی اظ‬ ‫حفاضی ضا تحول ذَاّس کطز‪ .‬اظ اىخا کِ تالـ پیکویوی‬ ‫ًاؾا تطای اؾترطاج ًوًَِّا ًتیدِ ای ًوساقوت ٍ لوَولوِ‬ ‫شذیطُکٌٌسُ ذالی هاًس‪ ،‬ایی یک ذهَنیت هْن تِ قواض‬ ‫هیضٍز‪.‬‬ ‫هٌْسؾاى زض اتتسا اظ ایی هَیَع گیح قسًس کِ چوگوًَوِ‬ ‫هوکی اؾت ایی ًوًَِّا گن قسُ تاقٌس‪ ،‬اها تؼسا توِ ایوی‬ ‫ًتیدِ ضؾیسًس کِ ًوًَِ [گطزاٍضی قسُ] توِ َوَض غویوط‬ ‫هؼوَل ًطم تَزُ ٍ تِ احتوال ظیاز زضٍى حفطُ گیط افوتوازُ‬ ‫اؾت‪.‬‬ ‫تا ٍخَز اییکِ زض ًرؿتیی لَلِ ّیچ ؾٌگی ًیوؿوت‪ ،‬ایوی‬ ‫لَلِ زٍض اًساذتِ ًویقَز‪ .‬لَلِ [شذیطُکٌٌسُ] یک ًووًَوِ‬ ‫کاهل ٍ ػالی اظ خَ هطید اؾت‪.‬‬ ‫کی فیطلی‪ ،‬زاًکوٌس پطٍغُ پطؾَیطًؽ زض هوؾؿِ فٌواٍضی‬ ‫کالیفطًیا )‪ ،(Caltech‬هیگَیس‪ :‬ها اهیسٍاضین تا تاظگکت‬ ‫ًوًَِّا تِ ظهیی تتَاًین تِ تؼسازی اظ پطؾفّای ػولوووی‬ ‫پاؾد زّین‪ .‬پطؾفّایی اظ خولِ تطکیثات اتوؿفط هطیود‪.‬‬ ‫اظ اییضٍ‪ ،‬ها زض کٌاض ًوًَِّای ؾٌگی‪ ،‬تِ زاقتوی ًوووًَوِ‬ ‫اتؿوفطی ًیع ػالقِهٌسین‪.‬‬ ‫زض ّط حال‪ً ،‬اؾا تطای ایی تالـ زٍتاضُ‪ ،‬یک گام تیکتط تِ‬ ‫فطایٌس گطزاٍضی ایافِ کطزُ اؾت‪ :‬پؽ اظ اؾوتوفوازُ اظ‬ ‫زٍضتیی تطای تطضؾی اییکِ ایا لَلِ [شذیطُکٌٌسُ] پط قسُ‬ ‫اؾت یا ًِ‪ ،‬کاٍقگط کاض ضا هتَقف هی کوٌوس ٍ توِ ایوی‬ ‫نَضت‪ ،‬گطٍُ هؿتقط زض ظهیی هیتَاًس تا تطضؾی زٍتواضُ‬ ‫تهاٍیط تثیٌس کِ ایا ؾٌگ زض اى ٍخوَز زاضز یوا ًوِ‪.‬‬ ‫پطؾَیطًؽ تِ هحى اىکِ ٍخَز ًوًَِ ؾٌگ زض لوَولوِ‬ ‫ت ییس قس‪ ،‬اى ضا هیتٌسز ٍ هْط ٍ هَم هیکٌس‪.‬‬ ‫قسهت ضاقت تِ اًساظُ ؾایط ؾٌگّای هطید ًیؿت‪ ،‬اها تِ‬ ‫ًاؾا کوک هیکٌس کِ خسٍل ظهاًی اتفا ّا (گاُقووواضا‬ ‫زقیقتطی اظ ایی ؾیاضُ ضا کٌاض ّن قطاض زّس‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ؾطٍیؽ ذثطی‪ -‬زٍ قطکت ًَپا تِ ًام ظئَؼ الکتطیک ٍ ؾیلَى اؾپَضت زض اهطیکا اظ توَلویوس‬ ‫کاهیَى تیطاِّ ًَضزی تطقی خاى ؾرت ذثط زازُاًس کِ تا یک تاض قاضغ تیف اظ ‪ ۰۴۶‬کیلَهتط ضا‬ ‫َی هی کٌس‪ .‬تِ ًقل اظ ًیَاَلؽ‪ ،‬ایی ذَزضٍ اظ اهکاًات هتٌَػی تطای تطپایی کوو زض ًوقواٌ‬ ‫زٍضافتازُ ٍ اًؼُاف الظم تطای حول تاض ٍ ًیع ذَاب ٍ اؾتطاحت تطذَضزاض اؾت‪.‬‬ ‫ایی ذَزضٍ ‪ ۶.۰‬هتط ََل زاضز ٍ زاضای ؾیؿتن تؼلیق هؿتقل زض خلَ ٍ ػقه اؾت‪ .‬هَتوَض ایوی‬ ‫ذَزضٍی تطقی ‪ ۰۹۶‬اؾه تراضی اؾت ٍ تطای ذٌک کطزى اى اظ یک هایغ ذوٌوک کوٌوٌوسُ‬ ‫اؾتفازُ هیقَز‪.‬‬ ‫ذَزضٍی یازقسُ کِ قثاّت ظیازی تِ کاهیَى زاضز‪ ،‬زاضای زٍ زضب زض خلَ توَزُ ٍ توروف‬ ‫کو اى ّن زاضای زٍ زضب هدعا اؾت‪ .‬تسًِ ایی ذَزضٍی تطقی تط ضٍی قاؾی کاهیَى ّوای‬ ‫تطقی ؾاذتِ قسُ تَؾٍ قطکت ظئَؼ ؾَاض قسُ ٍ زض ترف کو اى هثلّای قاتل تثسیل توِ‬ ‫ترت‪ ،‬فًای حول تاض هاًٌس زٍچطذِ‪ ،‬اقپعذاًِ‪ ،‬حوام ٍ غیطُ زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت‪.‬‬ ‫زض هدوَع ‪ً ۴‬فط هیتَاًٌس زض ایی کاهیَى تطقی کو اؾتطاحت کٌٌس‪ .‬یک ؾقف هتحطک ًیوع‬ ‫تِ نَضت ککَیی تطای ایداز ؾایِ تَؾٍ کاهیَى تطقی هصکَض زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت‪ .‬ایوی‬ ‫کاهیَى کِ قیوت اى اػالم ًکسُ زض ؾال ‪ ۰۶۰۰‬تِ تاظاض هیایس‪.‬‬ ‫ساخت فلَهتر تا ًرم افسار تَهی تِ ّوت یک ضرکت داًص تٌیاى‬ ‫ؾطٍیؽ ذثطی‪ -‬یک قطکت زاًف تٌیاى هؿتوقوط زض‬ ‫پاضک ػلن ٍ فٌاٍضی زاًکگاُ تْطاى هَفق تِ ؾواذوت‬ ‫فلَهتطى ٍ تطًاهِ ًَیؿی ًطم افعاض تَهی اى ٍ تودوْویوع‬ ‫اظهایکگاُ کالیثطاؾیَى ظیط ًظط ؾاظهاى اؾتاًساضز قس‪.‬‬ ‫غالهطیا فتحی هوسیوطػواهول ایوی قوطکوت زاًوف‬ ‫تٌیاى تَییح زاز‪ :‬ایی قطکت زض قاذِ‪ ،‬اتعاض زقیق کِ‬ ‫خعٍ حَظُ تؿیاض گؿتطزُ تکواض هی ضٍز‪ ،‬هکغوَل توِ‬ ‫فؼالیت اؾت‪،‬‬ ‫ٍی افعٍز‪ :‬اؾاؼ کاض تَلیسات ها‪ ،‬اًساظُ گیوطی فولوَ‬ ‫خطیاًات ؾیاالت ذٌَُ تَلیس نٌایوغ هوروتولوف اظ‬ ‫خولِ هطاکع تحقیقاتی زاًکگاُ تا هطاکع نٌؼتی کِ فطایٌس تَلیس زاضًس ٍ تایس هیعاى ؾیال زضحال ػوثوَض ضا اظ‬ ‫زاذل ذٌَُ تَلیس ذَز تطضؾی کٌٌس ضا قاهل هی قَز‪ٍ .‬ی تیاى کطز‪ :‬قاذِ فلَ گؿتطزگی ّوای تؿویواض ٍ‬ ‫ظیطقاذِ ّای هتؼسز زاضز‪ ،‬قطکت ها تط ضٍی تَلیس فلَهتطّای ضٍتاهتطی ٍ فلَهتطّایی کِ هثٌا ٍ َطاحویوکواى‬ ‫تطاؾاؼ اذتالف فکاض اؾت هاًٌس اًَتاض‪ ،‬اضیفیؽ ٍتوطکع زاضز‪.‬‬ ‫ایی فٌاٍض تا یازاٍضی ایٌکِ اظ ؾال ‪ ۹۹‬زض پاضک ػلن ٍفٌاٍضی زاًکگواُ توْوطاى هؿوتوقوط ّؿوتوٌوس‪ ،‬یوازاٍض‬ ‫قس‪ :‬تاکٌَى تَلیس ظیازی تِ نٌایغ اضایِ زازُاین‪ ،‬ها زض تَلیس هحهَالت ذَز ًیاظ ٍ تقایای تاظاض ضا زض ًوظوط‬ ‫هی گیطین‪ ،‬تطای هثال زض نٌؼت ًفت ها تِ تَلیس فلَهتطّایی هاًٌس ضٍهتاهتط کِ زض هؿیط ‪utility‬اؾتفازُ هوی‬ ‫قًَس ٍ ّوچٌیی فلَهتطّای اذتالف فکاض کِ زض هؿیطّای انلی ذٌَُ ًهه هوی قوًَوس هوی پوطزاظیون‪،‬‬ ‫زضحقیقت ترکی اظ قطاضزازّای کالى تط ضٍی ّویی فلَهتطّای اذتالف فکاض اؾت‪.‬‬ ‫افسایص سرعت ٍ کارایی رایاًِّا‬ ‫تا کوک یک هَلکَل‬ ‫ؾطٍیؽ ذثطی‪-‬گطٍّی اظ‬ ‫زاًکوٌساى هَفق تِ ککوف‬ ‫یک هَلکَل خسیس قسُ اًس‬ ‫کِ ایی هَلکَل هوی توَاًوس‬ ‫تاػث افعایوف ؾوطػوت ٍ‬ ‫کاضایی ضایاًوِ ّوای ؾوطیوغ‬ ‫تهوین گیطًسُ قَز‪.‬‬ ‫تِ ًقل اظ ای ای‪ ،‬اظ ایوی‬ ‫هَلکَل هی تَاى تطای تَؾؼِ ًَع خسیسی اظ هؼواضی ضایاًِای تا ههوطف‬ ‫اًطغی تؿیاض ؾطیغ کِ کاضتطز گؿتطزُای توطای ایوٌوتوطًوت اقویوا‪ّ ،‬وَـ‬ ‫ههٌَػی ٍ ؾایط ظهیٌِّا زض زًیای ضایاًف زاضز‪ ،‬اؾتفازُ کطز‪.‬‬ ‫هؼواضی ضایاًِ زض هٌْسؾی ضایاًِ‪ ،‬هدوَػِای اظ قَاًیی ٍ ضٍـّاؾت کوِ‬ ‫ػولکطز‪ ،‬ؾاظهاًسّی ٍ ضًٍس اخطای ؾیؿتنّای ضایواًوِ ای ضا توَنویوف‬ ‫هیکٌس‪.‬‬ ‫زاًکگاُ لیوطیک ایطلٌس کِ یکی اظ هَؾؿات زذیل زض ایی هُالؼِ تَز َی‬ ‫یک تیاًیِ گفت‪ :‬زاًکوٌساى زضیافتٌس ایی هَلکَل ؾازُ کِ تٌْا اظ ‪ ۶۶‬اتون‬ ‫ؾاذتِ قسُ اؾت هی تَاًس تِ ػٌَاى یک ػٌهط انولوی ٍ خوسیوس هوساض‬ ‫الکتطًٍیکی کِ زض اى هٌُق پیوچویوسُ زض ذوَال هوَاز ًواًوَهوقویواؼ‬ ‫ضهعگصاضی هی قَز‪ ،‬ػول کٌس‪ .‬زض ایی هُالؼِ هحققاى تَاًؿتٌس هوؼووواضی‬ ‫ضایاًِ ای الْام گطفتِ اظ هغع ضا تا اظهایف ٍ تدوعیوِ ٍ توحولویول ذوَال‬ ‫الکتطیکی تلَضّای ًطم حانل اظ هَلکَلّا‪ ،‬تَؾؼِ زٌّس‪.‬‬ ‫چای تَاى هغس را ترای اًجام کارّای‬ ‫پیچیذُ افسایص هیدّذ!‬ ‫ؾوووطٍیوووؽ ذوووثوووطی‪-‬‬ ‫پووػٍّکووگووطاى چوویووٌووی زض‬ ‫تطضؾی خسیسی زضیوافوتوٌوس‬ ‫کِ ًَقیسى چای هی توَاًوس‬ ‫قسضت هغع ضا افعایف زّوس‬ ‫ٍ تِ تْثَز ػولکطز زض اًدام‬ ‫زازى کوواضّووای ذووالقوواًووِ‬ ‫کوک کٌس‪.‬‬ ‫تِ ًقل اظ زیولوی هویول‪ ،‬پوػٍّکوگوطاى زاًکوگواُ پوکویوٌوگ( ‪Peking‬‬ ‫)‪University‬چیی‪ ،‬اظهایفّای خسیسی اًدام زازُاًس تا تفْوٌوس کوِ‬ ‫ایا ًَقیسى چای هوکی اؾت تِ تْثَز ػولکوطز زض کواضّوای ذوالقواًوِ‬ ‫تیاًداهس‪ .‬ایی گعیٌِ ای اؾت کِ ها تطای حول کوطزى هکوکوالت اظ اى‬ ‫اؾتفازُ هیکٌین ٍ زض اى هیتَاى تا کوک هدوَػِای اظ قَاًویوی کواهوال‬ ‫هکرم ٍ اؾتساللّای هٌُقی‪ ،‬ضاُ حل ضا زضیافت‪.‬‬ ‫یافتِ ّای ایی پػٍّف ًکاى هیزٌّس کِ ًَقیسى چای تط حؿوه ػوازت‪،‬‬ ‫هوکی اؾت هعایای قٌاذتی ٍ ّوچٌیی هعایایی تطای ؾالهتوی توِ ّوووطاُ‬ ‫زاقتِ تاقس کِ تِ زاقتی ػوط ََالًیتط کوک هیکٌٌس‪.‬‬ ‫زکتط لی ٍاًگ()‪ ،Lei Wang‬ؾطپطؾت ایی پػٍّف گفت‪ :‬یافتِّای ها‬ ‫ًکاى هیزٌّس کِ چای هیتَاًس تِ تْثَز ػولکطز شّی زض هَاخِْ تا یوک‬ ‫کاض تؿیاض چالفتطاًگیع کوک کٌس‪ّ .‬وچٌیی ایی ًَقیسًی تِ هطزم اهکواى‬ ‫هیزّس تا کاض ذَز ضا تسٍى ذؿتگی ازاهِ زٌّس‪.‬‬ ‫تَلیذ فصل دٍم سریال پلیسی »ًَار زرد «پس از تغییر ّوِ تازیگراى‬ ‫ؾطٍیؽ ذوثوطی‪ -‬تهوَیوطتوطزاضی ؾوطیوال‬ ‫ًَاضظضز‪ ۰‬تِ کاضگطزاًی ؾطٍـ هحووسظازُ ٍ‬ ‫تْیِکٌٌسگی هحوسضیا قفیؼی تِ هوست ؾوِ‬ ‫هاُ اؾت زض ؾکَت ذثوطی زض اؾوتواى ّوای‬ ‫تْطاى‪ ،‬گیالى ٍ الثطظ اغاظ قسُ ٍ تاکٌوَى ‪۰۶‬‬ ‫زضنس اظ تهَیطتطزاضی اى اًدام قسُ اؾوت‪.‬‬ ‫تین تاظیگطاى ایی پطٍغُ زض هقایؿِ تا فهل اٍل‬ ‫تِ نَضت کاهل تغییط کطزُ اؾت‪.‬‬ ‫تِ ًقل اظ ضٍاتٍ ػوووَهوی پوطٍغُ‪ ،‬فهول اٍل‬ ‫ؾووطیووال ًووَاض ظضز تووِ کوواضگووطزاًووی پووَضیووا‬ ‫اشضتایداًی ٍ تْیِ کٌٌسگی هحوسضیا قفیؼی‬ ‫تا هًوًَی خٌایی؛ پلیؿی ؾال ‪ ۹۰‬اظ قثکِ زٍ‬ ‫ؾیوا پرف قس‪.‬‬ ‫زاؾتاى ًَاض ظضز ظًسگی ؾطگطز کاٍُ کیْاى تا‬ ‫تاظی اهیط اقایی ضا ضٍایت هیکطز ٍ تاظیگوطاى‬ ‫زیگطی ّوچَى هطحَم ؾیطٍؼ گطخؿتواًوی‪،‬‬ ‫تْاضُ کیاى افکاض‪ ،‬کوٌس اهیطؾلیواًی‪ ،‬زاضیوَـ‬ ‫اؾسظازُ‪ ،‬اهیط غفاضهٌف‪ً ،‬ازض هکایری‪ ،‬قواؾون‬ ‫ظاضع‪ ،‬هحؿی تْطاهی ٍ ‪ ...‬زض اى تِ ایفای ًقف‬ ‫پطزاذتِاًس‪.‬‬ ‫فهل اٍل ؾطیال ًَاضظضز تا اقثال هرواَوثواى ٍ‬ ‫هٌتقساى هَاخِ قس ٍ تِ ّویی ػلت تهوین توِ‬ ‫ؾوواذووت فهوول زٍم اى گووطفووتووِ قووس‪.‬‬ ‫فهل زٍم ؾطیال ًَاض ظضز هاًٌس فهل اٍل توِ‬ ‫دًیای زیر اب در یک رهاى کَدک‬ ‫ؾطٍیوؽ ذوثوطی‪ -‬ضهواى کوَزک‬ ‫قاضلَی ‪ًَ ۰۶۰۰‬قتِ پطٍیی پوٌواّوی‬ ‫هٌتکط قس‪.‬‬ ‫پووطٍیووی پووٌوواّووی زضتوواضُ کووتوواب‬ ‫تاظُاـ گفت‪ :‬قاضلَی ‪ ۰۶۰۰‬یوک‬ ‫پطی زضیایی کَچک اؾوت کوِ توا‬ ‫هازضـ زض قهطّای تولوَضیوی زضیوا‬ ‫ظًسگی هی کٌس‪ .‬اٍ قٌیسُ کِ پسضـ زض قهط غَل ّعاضچکن کاض هیکٌوس‪.‬‬ ‫یک ضٍظ ٍقتی قاضلَ اظ هسضؾِ تطهوی گوطزز توِ الؾوتوطهوع ظیوطاب ظى‬ ‫تطهیذَضز‪ .‬الؾتطهع اٍ ضا فطیه هی زّس ٍ تا توطفوٌوسی توِ قولوؼوِ غوَل‬ ‫ّعاضچکن هیتطز‪ .‬اٍ زض ازاهِ افعٍز‪ :‬زض ایوی زاؾوتواى غوَل ّوعاضچکون‬ ‫ؾالّاؾت اظ توام هَخَزات زضیایی کاض اخثاضی هیککس ٍ ّط کؿوی ضا‬ ‫کِ اظ زؾتَضاتف ؾطپیچی کٌس‪ ،‬اظ تیی هیتطز؛ اها قاضلَ تِ زًثال ضاُ ًداتی‬ ‫تطای ذَز‪ ،‬پسض ٍ زیگط هَخَزات زضیایی اؾت‪...‬‬ ‫پٌاّی تهطیح کطز‪ :‬ایی کتاب زض ػیی حال کِ زاؾتاًی خصاب ٍ تریولوی‬ ‫زاضز‪ ،‬تچِّا ضا تا زًیای ظیط اب ٍ ػدایه اى ًیع اقٌا هیکٌس‪.‬‬ ‫ًوایطگاُ ٌّرّای تجسوی تا پیام صلح ٍ دٍستی ایراى ٍ ترکیِ‬ ‫ؾطٍیؽ ذثطی‪ٌّ-‬طهٌساى تدؿوی اظ ککوَضّوای ایوطاى‪،‬‬ ‫تطکیِ‪ ،‬ؾَضیِ‪ ،‬افغاًؿتاى ٍ اًگلؿتاى اثاض ٌّطی ذَز ضا توا‬ ‫پیام نلح ٍ زٍؾتی زض هؼطو ًوووایوف هوی گوصاضًوس‪.‬‬ ‫ًوایکگاُ گطٍّی ٌّطّای تدؿوی تا ػٌَاى زض ؾایِ ٌّط تا‬ ‫حًَض اؾاتیس ٍ ٌّطهٌساى هؼانوط ایوطاى ٍ توؼوسازی اظ‬ ‫ٌّطهٌساى ککَضّای تطکیِ‪ ،‬افغاًؿتاى‪ ،‬ؾَضیِ ٍ اًگلؿوتواى‬ ‫تا ّسف ًوایف اثاض ٌّطهٌساى ایطاًی زض ػطنِ تیی الوللی‬ ‫ٍ ّوچٌیی پیام نلح ٍ زٍؾتی ٍ ّوکاضی تیی زٍ ککَض ایطاى ٍ تطکیِ ٍ اقٌایی ٌّطهٌساى تیی الوللی تا‬ ‫ٌّط ٌّطهٌساى ایطاًی زض ؾایِ ٌّط تطگعاض هیقَز‪.‬‬ ‫ّوچٌیی زض ایی ًوایکگاُ هیعتاى اثاض زٍ تی اظ ٌّطهٌساى تَاًایی کِ زض گصقتِ قطتاًی اؾیس پاقی قسًس‬ ‫ّؿتین ٍ ّسفواى گفتی قؼاض اؾیس پاقی ضا هتَقف کٌیس تطای حوایت اظ تواهی قطتاًیاى اؾیس پاقوی زض‬ ‫ؾطتاؾط زًیا هیتاقس‪.‬‬ ‫غیط اظ زاؾتاى زًثالِ زاض زض ّوط قؿوووت ًویوع‬ ‫قهِای پلیؿی؛ خٌایی ضا ضاٍیت هیکٌس‪ .‬تویون‬ ‫تاظیگطاى ایی پطٍغُ تِ نَضت کاهول توغویویوط‬ ‫کطزُ ٍ قطاض ًیؿت ّیچکسام اظ تاظیگطاى فهل‬ ‫اٍل زض فهل زٍم حًَض زاقتِ تاقٌس‪.‬‬ ‫سراضپس‬ ‫ساالد سیه زهیٌی‬ ‫ٍ پیاز‬ ‫*الٌازاضراقی‬ ‫هَاد الزم‪:‬‬ ‫ؾیه ظهیٌی کَچک ‪ ۰‬کیلَ گطم‪ ،‬ترن هطؽ ‪ ۰‬ػوسز‪،‬‬ ‫پیاظ قطهع هتَؾٍ ‪ ۹‬ػسز‪ ،‬کطفؽ ‪ ۰‬ؾاقِ‪ ،‬خؼفطی ذطز‬ ‫قسُ ‪ ۰‬قاقق غصا ذَضی‪ ،‬قَیس ذطز قسُ ‪ ۰‬قاقق غصا‬ ‫ذَضی‪ ،‬ؾؽ هایًَع یک زٍم پیواًِ‪ ،‬ؾوؽ ذوطزل ‪۹‬‬ ‫قاقق غصا ذَضی‪ً ،‬وک ٍ فلفل تِ هقساض الظم‬ ‫طرز تْیِ‪:‬‬ ‫اتتسا ؾیه ظهیٌی ٍ ترن هطؽ ضا اب پوع هوی کوٌویون‪.‬‬ ‫پَؾت ؾیه ظهیٌی ٍ ترن هطؽ ضا گطفتِ ٍ تکوِ توکوِ‬ ‫هی کٌین‪ً .‬هف پیاظ ٍ کطفؽ ضا ذطز کطزُ ٍ زض اب‬ ‫زض حال خَـ هی ضیعین تا کوی تپعًس‪ .‬ؾپؽ اًْوا ضا‬ ‫اتکف کطزُ ٍ زض ظطف هی ضیعین‪ .‬خؼفطی‪ ،‬قوَیوس‪،‬‬ ‫ؾؽ هایًَع‪ ،‬ؾؽ ذطزل‪ً ،‬وک ٍ فلفل ضا تِ پویواظ ٍ‬ ‫کطفؽ افعٍزُ ٍ هرلٌَ هی کٌیون‪ .‬زض اذوط ؾویوه‬ ‫ظهیٌی ٍ ترن هطؽ ؾطز قسُ ضا تِ هَاز ایافِ کوطزُ ٍ‬ ‫ؾطٍ هی کٌین‪.‬‬ ‫ضرٍع طَفاًی اترقْرهاى‬ ‫اسیایی در گیطِ اهریکا‬ ‫ؾطٍیؽ ذثطی‪ -‬فیلن اتطقْطهاًی قاًگ چی ٍ افؿواًوِ‬ ‫زُ حلقِ قطٍػی ََفاًی زض گیکِ اهطیکوا زاقوت ٍ‬ ‫زٍهیی پیف ًوایف پطفطٍـ ضا زض زٍضاى کطًٍا ضقون‬ ‫ظز‪ .‬تِ ًقل اظ پایگاُ اَالعضؾاًی ٍضایتی‪ ،‬فیلن قواًوگ‬ ‫چی ٍ افؿاًِ زُ حلقِ اظ زًیای ؾیٌوایوی هواضٍل کواض‬ ‫ذَز ضا تا پیف ًوایف ‪ ۱‬هیلیَى ٍ ‪ّ ۱۶۶‬وعاض زالضی‬ ‫اغاظ کطز کِ پؽ اظ زضاهس ‪ ۹۰‬هیلیَى ٍ ‪ّ ۰۶۶‬وعاض‬ ‫زالض فیلن تیَُ ؾیاُ تا تاظی اؾوکواضلوت خوَّواًؿوَى‪،‬‬ ‫زٍهیی پیف ًوایف پطفطٍـ زض زٍضاى کطًٍوا اؾوت‪.‬‬ ‫هیعاى فطٍـ اٍلیِ ایی فیلن اتطقْطهاًی اظ فویولون ّوای‬ ‫خسیس ٍ پطَطفساضی چَى ؾطیغ ٍ ذکوی ‪ ٍ ۹‬یوک‬ ‫هکاى ؾاکت‪ :‬ترف زٍم کِ زض پویوف ًوووایوف توِ‬ ‫تطتیه ‪ ۶‬هیلیَى ٍ ‪ّ ۹۶۶‬عاض زالض ٍ ‪ ۴‬هیلیوَى ٍ ‪۱۶۶‬‬ ‫ّعاض زالض فطٍـ کطزُ تَزًس ًیع پیکی گطفت‪ .‬پیف اظ‬ ‫ایی اؾتقثال اؾتثٌایی پیف تیٌی هیقس قاًگ چوی زض‬ ‫اکطاى افتتاحیِ تیی ‪ ۴۳‬تا ‪ ۳۶‬هیلیَى زالض تفوطٍقوس اهوا‬ ‫حاال هوکی اؾت فطٍـ اى زض ؾِ ضٍظ اٍل اکطاى اظ‬ ‫ایی هطظ ًیع ػثَض کٌس‪.‬‬ ‫ًواٌّگی ترای »دِّ ّطتادیا «‬ ‫سریال جذیذ ضثکِ ‪ ۳‬را عسگرپَر هیسازد‬ ‫ؾطٍیؽ ذثطی‪ -‬پیف تَلیس ؾطیال‬ ‫حًطت اخل ذاى (تواتوااذواى توِ‬ ‫کاضگطزاًی هحوسهْسی ػؿگطپَض‬ ‫اغاظ قس تا ذَزـ ضا تطای اًوتوی‬ ‫هاُ هثاضک ضهًاى قثکِ ؾِ اهازُ‬ ‫کٌس‪.‬ایطج هحوسی توْویوِ کوٌوٌوسُ‬ ‫ؾطیال یوی اػوالم ذوثوط فوَ ‪،‬‬ ‫ذاَطًکاى کطز‪ :‬یک ّفتِ اؾت کِ پیفتَلیس ؾطیال حًطت اخول ذواى‬ ‫(تاتااذاى اغاظ قسُ اؾت‪ .‬ایی ؾطیال‪ ،‬اثطی تاضیری زض غاًط هلَزضام اؾت‪.‬‬ ‫ٍی افعٍز‪ :‬ؾطیال تِ قلن ؾؼیس هُلثی اؾت کِ ٍقایغ اى اظ اٍاذوط زٍضاى‬ ‫قاخاض اغاظ هیقَز‪ .‬تِ اهیس ذسا توام ؾؼی ٍ تَاىهاى ضا تِ کاض هیگیوطیون‬ ‫تا تطای پرف زض هاُ هثواضک ضهًواى اهوازُ قوَز‪.‬هوحوووسی تو کویوس‬ ‫کطز‪ :‬گطٍُ کاضگطزاًی ّن اکٌَى زض هطحلِ اًتراب تواظیوگوط اؾوت کوِ‬ ‫تعٍزی تاظیگطاى ایی ؾطیال هؼطفی ذَاٌّس قس‪ .‬ػلی َلَػی هدطی َوطح‬ ‫ایی ؾطیال تاضیری اؾت‪.‬هحوسهْوسی ػؿوگوطپوَض زض کواضًواهوِ ذوَز‬ ‫ؾطیالّای قیسایی‪ ،‬خطاحت‪ ،‬ضّاین ًکی ٍ‪ ...‬ضا تِ ثثت ضؾاًسُ اؾت‪.‬‬ ‫»دضوی زتالِ ّا «در هرکس هستٌذ حقیقت تَلیذ هی ضَد‬ ‫ؾطٍیؽ ذثطی‪ -‬اًیویکی زقوی ظتالِّا تِ کاضگطزاًی‬ ‫فطج نالحی تطای پرف زض ایام اضتوؼویوی توِ توْویوِ‬ ‫کٌٌسگی هطکع هؿتٌس حقیقت زض حال ؾاذت اؾت‪.‬‬ ‫تِ ًقل اظ ضٍاتٍػوَهی هطکع هؿتٌس حقیقت‪ ،‬اًیویکوی‬ ‫زقوی ظتالِّا تِ کاضگطزاًی فطج نالحی زض قوالوه‬ ‫اًیویکی ضتَؾکَپی تطای فطٌّوگ ؾواظی زض هوَضز‬ ‫هؼًل ظتالِ ّا تطای پرف زض ایام اضتؼویوی توِ توْویوِ‬ ‫کٌٌسگی هطکع هؿتٌس حقیقت زض حال ؾاذت اؾت‪.‬‬ ‫ایی اًیویکی ؾِزقیقِای ههازف تا ایام اضتؼیی حؿیٌی اظ قثکِّای ایطاًی ٍ ػطاقی پرف ذَاّس قس‪.‬‬ ‫زقوی ظتالِّا تِ ظتاى ػطتی تَلیس قسُ ٍ اظ زیگط ػَاهل تَلیس اى هیتَاى تِ هوسیوط تهوَیوطتوطزاضی‪:‬‬ ‫ههُفی ؾیفی‪ًَ ،‬یؿٌسُ‪ :‬کَثط اهیسی‪ ،‬تْیِ کٌٌسُ‪ :‬هطتًی قؼثاًی‪ ،‬اًیواتَض‪ :‬هحوس ککواٍضظ‪ ،‬گوطیون‪:‬‬ ‫فطظاًِ هَالیی ٍ تاظیگطاى یاؾیی َلَػی‪ ،‬کَثط زائن‪ ،‬ضیحاًِ ضحوتی‪ ،‬هْؿا هحوَزی اقاضُ کطز‪.‬‬ ‫ؾطٍیؽ ذثطی‪ -‬هطکع هَؾیقی هو ٍا زض تواظُ توطیوی‬ ‫تدطتِ ذَز‪ً ،‬واٌّگ زِّ ّکتازیا ضا تا ٌّطهوٌوسی زٍ‬ ‫هساح ککَضهاى هٌتکط کطز‪.‬‬ ‫تِ ًقل اظ ضٍاتٍ ػوَهی هطکع هَؾیقی ه ٍا‪ً ،‬واٌّوگ‬ ‫زِّ ّکتازیا ػٌَاى تاظُتطیی ٍ یکی اظ هتفاٍت توطیوی‬ ‫هحهَالت هطکع هَؾیقی ه ٍاؾت کِ تط اؾاؼ ؾطٍز‬ ‫کی گفتِ ػاققی تطا قسیوِ؟ گطٍُ ؾوطٍز ٍنوال توا‬ ‫حًَض ػثسالطیا ّاللی‪ ،‬هحوسحؿیی پَیاًفط ٍ ػولوی‬ ‫ضام ًَضایی هٌتکط قسُ اؾت‪.‬‬ ‫زض ایی ًواٌّگ کِ پرف تویوعض اى َوی ضٍظ ّوای‬ ‫گصقتِ تا حاقیِ ّای ظیازی زض فًای هداظی ّوووطاُ‬ ‫تَز‪ ،‬ؾؼیس پاقاظازُ قاػط‪ ،‬ػلی قوؽ تْیِ کوٌوٌوسُ ٍ‬ ‫هْطاى ػلَی تِ ػٌَاى کاضگطزاى حًَض زاضًس‪.‬‬ ‫ضٍاتٍ ػوَهی هطکع هَؾیقی ه ٍا ًیع ّوعهاى تا اًتکواض‬ ‫ایی ًواٌّگ هتٌی ضا تا ػٌَاى چٌس ذٍ زضتواضُ یوک‬ ‫تدطتِ خسیس ٍ یطٍضی هٌتکط کطزُ کوِ زض هکوطٍح‬ ‫اى اهسُ اؾت‪:‬‬ ‫ًَخَاًاى تقطیثاً ترف فطاهَـ قسُ تَلیسات ضؾاًِ ای‬ ‫زض ککَض ها ّؿتٌس‪ .‬زضتاضُ ٍیػگیّا ٍ ؾلویوقوِ ّوا ٍ‬ ‫ػالقِّای اًاى کوتط فکط هیکٌین ٍ کوووتوط کواضی‬ ‫اذتهانی تطایقاى تَلیس هیکٌین؛ ٍ َثیؼی اؾت کِ‬ ‫ٍقتی ها کاضی ًوی کٌین‪ ،‬زیوگوطاى ایوی ذوال ضا توا‬ ‫تَلیسات هتفاٍتتطی پط هیکٌٌس‪.‬‬ ‫ها زض هطکع هَؾیقی هاٍا هستی اؾت توطکع ذَز ضا تط‬ ‫ایی حَظُ گصاقتِاین ٍ زض تالقین کِ اثاضی ضا توطای‬ ‫هراَه ًَخَاى َطاحی ٍ تَلیس کٌین‪.‬‬ صفحه 5 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫* دوشنبه‬ ‫* ‪ 53‬شهریور‬ ‫* ‪ 4‬سپتامبر‬ ‫* ‪ 02‬محرم‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪3114 :‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫‪5211‬‬ ‫‪0105‬‬ ‫‪5221‬‬ ‫* صفحه ‪4‬‬ ‫عالهم امینی‬ ‫ادب ّیات‬ ‫دستور زبان ترکی‬ ‫تورکجه دیل بیلگیسی‬ ‫*دکتر حسیه محمدزاده صدیق‬ ‫ىئسٔ ب‪ ٔ٢ٕ ٠١‬اضز‪...ٟ‬‬ ‫ه) اززآ فعٌ زٗظٍسٓ امَط‬ ‫ا‪ -‬اَ )‪(a-ə‬‬ ‫*ازالض ٗ از ٘‪ َ٘١‬وظخ٘مَط‪١ ٙ‬بپا‪٢‬اطابض ٗ فاعاٌ‬ ‫زٗظٍسض‪ .‬ث٘ اک ز٘خ ا‪١‬طَل زى‪َ٢‬س‪١‬ط‪:‬‬ ‫ث٘ش = ث٘ضبّب‬ ‫‪١‬بش = ‪١‬بضبّب‬ ‫قبٓ = قبٕبّب‬ ‫ار ‪ar-ər‬‬ ‫*ضٕو ازالض‪ٖ١‬ب ٗ از ٘‪ َ٘١‬وخ٘مَط‪١ ٙ‬بپا‪٢‬اطابض ٗ‬ ‫زوٕ٘ضَ٘ ّعٖبٍ‪ ٠‬فعََط زٗظٍسض‪:‬‬ ‫اغ = اؼبضّب‬ ‫ث٘ظ = ث٘ظاضّب‬ ‫ق‪٢‬عر‪ = )ٌ١‬ق‪٢‬عاضّب‬ ‫قبضا = قبضاضّب رقبضا‪+‬اض‪ّ+‬ب )‬ ‫*از مومَط‪١ ٖٚ١‬بپ‪٢‬طبض ٗ مومَط‪ ٙ‬ىوض‪٢ٍٙ‬ل إالّ‪٠‬‬ ‫ٗ‪:‬طٓ فعٌ زٗظٍسض‪:‬‬ ‫موظ = موظ‪ٙ‬ضّل‬ ‫ثبش = ثبضبضّب‬ ‫٘ = ٘ٗاضّب‬ ‫ال – اَل ‪al-əl‬‬ ‫*ازالضا ‪١‬بپ‪٢‬طبض ٗ زوٕ٘ض٘ ر= ضخع‪ ٗ )٠‬ا‪:‬اس‪١‬اَایأ‬ ‫ر= ّتعس‪ّ )ٟ‬عٖبٍ‪ ٠‬فعََط زٗظٍسض‪:‬‬ ‫اظ = اظاّب‬ ‫زٗظ = زٗظٍْل‬ ‫ز٘خ = ز٘ذبٍْب‬ ‫‪١‬وٓ = ‪١‬وَْٕل‬ ‫* ٕ٘٘ إَٗ٘ ا‪ َٚ١‬ق٘ضتبضآ موم‪١ ٚ‬بپ‪٢‬طبٕسا‪ ،‬إَٗ٘ ا٘‬ ‫زٗضط‪:‬‬ ‫اٗخب = اٗخب ‪+‬اً = اٗخبٍْب‬ ‫ق‪٢‬سب = ق‪٢‬سب ‪ +‬اً= ق‪٢‬سبٍْب‬ ‫ایک )‪(ik /ık /ük /uk‬‬ ‫ىئح = ىئد‪٢‬نْل‬ ‫اج = اخ‪٢‬رْب‬ ‫زاض = زاض‪١‬رْب‬ ‫ایل )‪(il /ıl /ül /ul‬‬ ‫*ازالضا ‪١‬بپ‪٢‬طبض ٗ زوٕ٘ضَ٘ ٗ ا‪:‬س‪َ١‬یٔ إالّ‪ ٠‬فعََاط‬ ‫زٗظٍسض‪:‬‬ ‫اضز‪ٗ ٟ‬اض‬ ‫زٗظ = زٗظٍْل‪...‬‬ ‫فضولی‬ ‫دده قورقود‬ ‫خیابانی‬ ‫شهریار‬ ‫شاعران تبریسی و اذربایجاوی‬ ‫خاقاوی شرواوی‬ ‫افضٌ اٍس‪ ٔ١‬ثس‪ ٌ١‬ذبقبٕ‪ ٠‬ضطٗإ‪ّ ،٠‬ترَع ث‪ ٚ‬ذبقبٕ‪ ٠‬رّتٍ٘س ‪ 520‬قْط‪١ )ٟ‬ن‪ ٠‬اظّعطٗفتط‪ٕ ٗ ٔ١‬بّساضتاط‪١‬أ‬ ‫ضبعطآ ا‪١‬طإ‪ْٛٗ ٠‬سٖ‪ ٔ٢‬ثعضىتط‪ ٔ١‬قػ‪٢‬س‪ ٙ‬طا‪١‬بٓ ضعطٗازه فبض ‪ ٠‬ا ا‪ .‬حسّبٓ اٍعدِ ‪١‬ن‪ ٠‬اظ اٍقبه ّ‪ِٜ‬‬ ‫ٗ ّعطٗف ٗ‪ ٟ‬ا ا‪ .‬ثب ا‪ٖ١‬ن‪ ٚ‬ذبقبٕ‪ّ ٠‬تٍ٘س تجط‪١‬ع ٕج٘ز ٗ تب اذط عْط ذ٘ز ٕ‪٢‬ع ث‪ ٚ‬تجط‪١‬ع فط ٕنطز‪ ٙ‬ث٘ز‪ٟٗ ،‬‬ ‫زض اٗاذط عْط ذ٘ز ث‪ ٚ‬تجط‪١‬ع اّس‪ ٗ ٙ‬زض ‪ٖ٢ْٛ‬دب زضىصضا ٗ زض ّقجط‪ ٙ‬اٍطعطا‪ ٟ‬تجط‪١‬ع ّسف٘ٓ ضس‪ ٙ‬ا ا‪.‬‬ ‫خبٕ‪ ٕٚ ِ٢‬قسض ٗاض ّٖ‪ ٚ‬خبٕبٓ ٔ اٗالض بٓ‬ ‫خبٕسآ زا عع‪١‬ع اٍٗسب ث‪٢‬ط ا‪ٖ١‬سبٓ ٔ اٗالض بٓ‬ ‫ٔ ا‪ٖ١‬س‪ ٚ١‬زک قَج‪ ِ٢‬اٗز٘ٓ قَت ز‪ ٔ١‬ا‪١ ٟ‬بض‬ ‫ث٘ٓ زآ ٘ضازا خبٕ‪ ِ٢‬اٗز٘ٓ خبٓ ٔ اٗالض بٓ‬ ‫‪ٛ‬ط ‪١‬بض‪ ُ ٙ‬ا‪١‬ط اٍٗسب إٗ٘ٓ ّط‪ٔ ٔ ٠ْٛ‬‬ ‫‪ٛ‬ط زضز‪ ِ١‬اٗالض ب إٗب زضّبٓ ٔ اٗالض بٓ‬ ‫مَٕ٘٘ٓ ٕئد‪ ٚ‬ا‪١‬ستط ‪ ٚ‬ا‪ٗ َٚ٢:‬ض ّٖ‪ ٚ‬فطّبٓ‬ ‫عّ٘طُٗ ٕ‪ ٚ‬قسض ٗاض ّٖ‪ٍ٘ ٚ‬طبٓ ٔ اٗالض بٓ‬ ‫ا‪َ٢:‬ط ِ اىط ضطح‪ ٠ٖ٢‬ا‪ْ١‬بٕ‪ َٚ٢‬م٘فطٗٓ‬ ‫ثبش حطف‪ َٚ٢‬ط ٍ٘ح‪ ٚ‬ز‪٘١‬آ ٔ اٗالض بٓ‬ ‫ثٕ٘سآ ثئَ‪ ٚ‬االزتْب ّٖ‪ ٠‬م٘فطٍ‪ ٚ‬ز‪ٍٚ ٔ١‬‬ ‫ذبقبٕ‪ ِٛ ٚ٢‬م٘فط ٗ ‪ ِٛ‬ا‪ْ١‬بٓ ٔ اٗالض بٓ‬ ‫ذبقبٕ‪ ٕٚ ٠‬ز‪١‬ط ىَسٔ اىط ا‪ ٟ‬ى٘ظٗ ض‪ٜ‬ال‬ ‫اٍجت‪ ٚ‬م‪ ٠‬ذبقبٕ‪ ٚ٢‬ذبقبٓ ٔ اٗالض بٓ‪.‬‬ ‫ا‪ ٟ‬ذبقبٕ‪ ،٠‬ث٘ زٕ‪٢‬بزا ‪ٛ‬ط ظّبٓ‬ ‫واغیل‬ ‫تولکو‪ ,‬تولکو‪ ,‬تووبکی‬ ‫ىئسٔ ب‪ ٔ٢ٕ ٠١‬اضز‪...ٟ‬‬ ‫قاا٘ضزا خاابٗاه ٗ‪:‬ااطز‪ -:ٟ‬قاا٘ضز اؼااب‪ٛ ,‬اائاار‬ ‫اخ‪٢‬قالْٕب‪ .‬ث٘ضا ٔ ز‪١ ٔ٢:‬ئط ز‪٢:‬ا‪٢‬اٌ‪ٛ .‬ابّا‪٢‬اْا‪٢‬اع‬ ‫اخ‪ ٔ٢‬زآ اٍٗد‪٢٢‬ل‪ ٔ .‬ىوضٓ – ق٘‪١‬طٗ ز‪,ٌ٢٢:‬‬ ‫ث‪٢‬ط پبضزب اغ زاضس‪ .ٟ‬اٗ زاش ثا‪٢‬اع‪ ٟ‬اٍاسا زآ‬ ‫م‪ ٠ٖ ,٠ْ٢‬ز‪ ٙ‬اٍساز‪١‬جس‪ .ٟ‬اخ تابّاب‪ ,ٙ‬تابّاب‪...ٙ‬‬ ‫ق٘ضزٗٓ ق٘الؼ‪ ٠‬ث٘ظٗضسٗ‪ ,‬ا‪١‬ستس‪ ٟ‬تٍ٘ن٘ ثابثاب‪١‬اب‬ ‫خبٗاه ٗ‪:‬ط ‪ ,ٔ٢‬ق٘‪ ٕٓ٘٘١‬ثبض‪ٔ٢‬زآ ث‪٢‬ط س ىَس‪ .ٟ‬ث٘ٓالض ‪ٛ‬بّ‪٢‬س‪ ٠‬قبز‪٢‬ت ى‪٢‬عٍٖس‪ .ٟ‬ث‪٢‬ط ‪١‬ائانا‪ ٚ‬زٕٗا٘ظ‬ ‫تبپپ‪َ٢‬ت‪ ٠‬ا‪ َٚ١‬ق٘‪١٘١‬ب زٗضسٗ‪ .‬زٕٗ٘ظٗٓ ا‪١‬بؼ‪ ٠‬اٗ قسض اؼط‪٢ْ١‬طس‪ ٟ‬م‪ ,٠‬ا‪١‬بؼب قبٍرب ث‪٢َْ٢‬طز‪ .ٟ‬ق٘‪٘١‬زام‪ ٠‬الض‬ ‫ثٕ٘ب ثبذ‪٢‬ت ىٍ٘٘ضسٍٗط‪ .‬زٕٗ٘ظ اؼال‪١‬ب‪-‬اؼال‪١‬ب ز‪:‬س‪ -:ٟ‬قبضزاشالض‪ ,‬ثس‪٢ ,‬ع ث٘ضزا ٕ‪ ٚ‬قب‪٢١‬ط‪١‬ط ‪٢ٖ٢‬عتاٍ٘انا٘‬ ‫ثبثب خبٗاه ٗ‪:‬طز‪ٛ -:ٟ‬ئر ٘ضٗضْب‪ ,‬زٕٗ٘ظ قبضزاش‪ ٔ٢ٖ ,‬ثبض‪ٖ٢‬ب ىَٔ ث‪٢‬ع‪ ِ١‬ز‪ ٙ‬ثبض‪٢ْ٢‬عا ىَ‪٢‬ت‪ .‬ىاٌ ثاط‪ٟ‬‬ ‫ىوضک ث٘ ث‪٢‬ط پبضزب اظ زاش زا‪ٛ‬ب ‪ٛ‬بٕس‪ ٠‬اذْبؼ‪ ٠‬ث٘ ت٘ضا بالخب ‪..‬ث٘ ظاّبٓ ق٘‪ ٕٓ٘٘١‬ثابضا‪٢‬أ زآ ثا‪٢‬اط‬ ‫زٕٗقً٘زإْب ا‪:‬ط‪٢‬س‪َ١‬س‪ .ٟ‬ث٘ٓالض اٍت‪٢‬س‪ ٠‬زا قبز‪٢‬ت ى‪٢‬عٍٖس‪ .ٟ‬ث‪٢‬ط ثو‪٘١‬ک ا‪ ٠١‬ى٘ضٍٗت٘ ا‪ َٚ١‬ق٘‪ ٕٓ٘٘١‬ز‪١‬ج‪ٖ٢‬ا‪ٚ‬‬ ‫زٗضسٗ‪ .‬ا‪ّ٘١ ٠١‬طب ا‪١‬س‪ٛ ,ٟ‬ئر ‪١‬ئط‪ ٟ‬اظ‪َْٚ١‬ز‪ ,ٟ‬تئع ا‪١‬بؼب زٗضزٗ‪ ,‬ت٘کٍط‪ ٠ٖ١‬قبثبضتاس‪ ,ٟ‬اخا‪٢‬اق ٍا‪-٠‬‬ ‫اخ‪٢‬قٍ‪ٛ ٠‬ط ططف‪ ٚ‬ىوظ ىعز‪١‬طز‪ .ٟ‬ق٘‪٘١‬زام‪٠‬الض‪ ٟ‬ىوضٗه زاً ا‪١‬ب الض‪ ٟ‬اٗ ت‪ ٚ‬قبٍرس‪ ,ٟ‬ىاوظ ٍاط‪١‬اٖا‪٠‬‬ ‫ثطٍس‪١‬ت ق‪٢‬طق‪٢‬طز‪ -:ٟ‬ز‪ ٔ٢٢:‬ىوضُٗ ث٘ضزام‪ ٠‬ق٘‪١‬طٗؼ٘ ‪ٛ‬بٕس‪٢ٖ٢‬ع ‪١‬ئس‪٢ٖ١‬عق٘‪٘١‬زام‪٠‬الض‪ ٔ١‬ز‪١‬اَا‪ ٠‬تا٘تاٍ٘اسٗ‪.‬‬ ‫تٍ٘ن٘ ثبثب ا‪١‬ط‪١ ٠ٍٙ‬ئط‪٢٢١‬ت‪ ,‬ق٘ضذب‪-‬ق٘ضذب ز‪:‬س‪ -:ٟ‬ا ا‪ ٠١‬هلل‪ ,‬ث‪٢‬ع ق٘‪١‬طٗ ‪١‬ئْْ‪٢‬طا‪٢‬ال‪ .‬أ ىاوضزٗ‪١‬ا٘ٓ‬ ‫ق٘‪١‬طٗ ز‪ ,ٌ٢٢:‬ث‪٢‬ط اغ زاضس‪ ٠ٖ .ٟ‬اٍسازآ م‪ ,٠ْ٢‬ث‪٢‬ع‪ ٟ‬ز‪ ٙ‬اٍساز‪١‬ت ث٘ضا بٍ‪٢‬ت‪ٛ .‬ئر اخ‪٢‬قالْٕب‪ .‬ث٘ضزآ‬ ‫ٕ‪ ٔ ٚ‬ز‪٢‬رب ث‪َ٢‬دل ٔ‪ ٕٚ ,‬ز‪ ٙ‬ث‪٢‬ع‪.‬ا‪ ٠١‬تٍ٘ن٘ ثبثبٕ‪ ٔ٢‬وظٕٗ‪ ٚ‬ىٍ٘٘ه‪٢ ,‬سطاز‪ ٟ‬م‪ ,٠‬ق٘‪٘١‬زآ ز‪٢‬رس‪٢‬أ‪,‬‬ ‫اّااب ثاابخاابضّاابز‪ .ٟ‬زاإ٘ااناا‪ ٠‬قاا٘‪١‬اا٘ زاا٘خ زض‪١‬اأ ا‪١‬ااس‪ .ٟ‬االخساا‪٢‬ااع قاابٍاا‪٢‬اات تااٍ٘ااناا٘‪١‬اا‪ ٚ‬ز‪:‬ااس‪:ٟ‬‬ ‫‪ -‬تٍ٘ن٘ ثبثب‪ ,‬ثس‪ ٕٚ ,‬ا‪٢َ٢:‬ل م‪ ,٠‬ث٘ضزآ ز‪٢‬ربقتٍ٘ن٘ ثبثب خبٗاه ٗ‪:‬طز‪ ّٔ -:ٟ‬ز‪ ٙ‬ث‪٢َْ٢‬طُ‪ ....‬اضز‪ٗ ٟ‬اض‬ ‫پادشاهان ترک ایران(تیموریان)‬ ‫ازاّ‪ ٚ‬اظ ضْبض‪ ٝ‬قجٌ‪...‬‬ ‫ضب‪ٛ‬طخ ث‪ٛ ٔ ٚ‬فتبز ٗ زٗ بٍیا‪ ٗ ٠‬ثا‪ ٚ‬ابً ‪ُ 1446 / 850‬‬ ‫زضىصضا ثب ّطه ضب‪ٛ‬طخ‪ ،‬تٖ‪ٜ‬ب فطظٕسش اٍػ ث‪٢‬و ّ‪٢‬طظا زض ق‪٢‬س ح‪٢‬بت‬ ‫ث٘ز‪ ،‬م‪ ٚ‬اٗ ‪ ِٛ‬ث‪٢‬طتط ‪١‬ل ّحقق ٗ عبٍِ ض‪١‬بض‪ ٠‬ث٘ز تب ‪١‬ل فطّبٕطٗا‪ .‬اظ‬ ‫ا‪ ٔ١‬ضٗ إحطبط ذبٕسآ ت‪ْ٘٢‬ض‪ ٟ‬زٗثبض‪ ٙ‬اؼبظ ضس م‪ ٚ‬ا‪ ٔ١‬ثبض ثب طعاا‬ ‫ث‪٢‬طتط‪ ِٛ ٟ‬ضٗ ث‪ ٚ‬تالض‪ ٗ ٠‬اضْحالً ضفا‪ٕ .‬عاع ثا‪٢‬أ ثابظّابٕاسىابٓ‬ ‫ضب‪ٛ‬طخ ز‪ ٙ‬بٍ‪ ٠‬ث‪ ٚ‬طً٘ إدبّ‪٢‬س تب ا‪ ٔ١‬م‪ ٚ‬اث٘ ع‪٢‬س‪ٕ٘ ،‬از‪٢ّ ٙ‬اطإطاب‪ٗ ٙ‬‬ ‫پسط ّ‪٢‬طظا َطبٓ ّحْس ّست‪ ٠‬تف٘ ‪١‬بفا‪ ،‬اّب ز‪١‬ط‪ٕ ٟ‬پب‪٢١‬س ما‪ ٚ‬زٗضآ‬ ‫فطّبٕطٗا‪ ٠١‬اٗ ٕ‪٢‬ع ث‪ ٚ‬پب‪١‬بٓ ض ‪٢‬س ث‪ ٚ‬ط٘ض‪ ٟ‬م‪ ٚ‬زض ‪١‬ل ز‪ٛ‬ا‪ ٚ‬ثاعاس‪ ،‬ثا‪ٚ‬‬ ‫ز ا ّ‪٢‬طظا ‪١‬بزىبض ّحْس‪ٕ٘ ،‬از‪ ٙ‬ثب‪١‬سٖقط م‪ ٚ‬ث‪ ٚ‬اضزٗ‪ ٟ‬ا قا٘‪١‬إ٘اَا٘‬ ‫پ‪ ٘٢‬ت‪ ٚ‬ث٘ز ث‪ ٚ‬قتٌ ض ‪٢‬س‪ .‬ث‪ ٚ‬ا‪ ٔ١‬تطت‪٢‬ت ثب ّاطه اثا٘ اعا‪٢‬اس‪ ،‬زٗضآ‬ ‫فطّبٕطٗا‪ ٠١‬ت‪ْ٘٢‬ض‪١‬بٓ ث‪ ٚ‬ط اّس ضخات ‪ / 872‬فا٘ض‪١‬ا‪.ُ 1468 ٚ‬‬ ‫زض ا‪ ٔ١‬زٗض‪ ، ٙ‬ثجبت ٗ اضاّص ٕسج‪ ٗ ٠‬ضٕٗق اقتػبز‪ ٟ‬م‪ ٚ‬زض قاَاْاطٗ‬ ‫ت‪ْ٘٢‬ض‪١‬بٓ ‪ ،‬ثرػ٘ظ زض ضط ا‪١‬طآ فطا‪ ِٛ‬ضس‪ ٙ‬ث٘ز‪ ،‬اظ ّا‪٢‬ابٓ ضفاا‪.‬‬ ‫شاه اسماعیل‬ ‫رتبیت‬ ‫إبٓ ٗ‪:‬طّ‪٢‬ص ظحْت‪ ٖٚ َٚ٢‬خبٓ‬ ‫٘‪ ،‬ز٘ض‪ ٔ٢١ ٙ‬ق‪٢‬ا اٍٗسبزا اتْبز‪،ٔ١‬‬ ‫‪٘١‬ضزٗٓ اٍٗسٗ ث٘ عصاثَ‪ ،٠‬زاض ضطٗآ‬ ‫‪ٛ‬ئر ث‪٢‬ط مس‪ ٔ ٚ‬اٍْٗبز‪ ٔ١‬طف‪٠َ٢‬‬ ‫مّ٘ل اٍس‪ ٔ١‬اٍال‪ٛ‬سآ ٗ إبزآ‬ ‫ٔ اٗت٘ضزٗٓ مٍ٘ی‪ ٚ‬م‪ ٠ْ٢‬إبٕ‪ٔ٢‬‬ ‫ز‪ٜ‬ط‪ ٔ٢ٖ٢ ٙ‬مٍ٘ی‪ٖ٢ ٚ‬س‪ ٙ‬آ ث‪ ٚ‬آ‬ ‫ا‪ ٟ‬ا قبضتبً! ٕ‪ٗ ٚ‬قت‪ ٚ‬زک اٗالخب‬ ‫إب ‪٘١‬ضزٗ ٗخ٘زٕٗب اض‪٢‬بٓ؟‬ ‫ٕ‪ٗ ٚ‬قت‪ ٚ‬زک‪ ،‬ع‪٢‬س‪ ٠‬م‪ ٠ْ٢‬اتب ‪٢‬ع‬ ‫إب ا‪ َٚ١‬تبٕ‪٢‬س‪ٖ٢‬الض ٖ‪٠‬؟ قبٓ!‬ ‫ث‪٢‬ط زفع‪ ٚ‬ز‪ ٙ‬ذضط م‪٘١ ٠ْ٢‬ذب ز‪٢‬د‬ ‫ثسس‪١‬ط اٍٗسٗٓ إبٕال ‪ْٛ‬ربْٕبٓ!‬ ‫ٔ ق‪ْ٢‬تَ‪ ٠‬ث‪٢‬ط زض ٔ‪ٕ ،‬سٕس‪١‬ط‬ ‫اٍٗسٗٓ إب ا تبٕب ‪ٖ٢‬سا پٖ‪ٜ‬بٓ؟‬ ‫ٔ عقََ‪ ٠‬اٗالز بٕسب ز‪ َٚ١‬ىٌ‬ ‫إب م‪ ٠ْ٢‬اٗظٕٗ٘ زإال ث‪٢‬ط آ‬ ‫‪ٛ‬ط ٕ‪ ٚ‬ا‪:‬تسٔ إب حق‪ ٔ٢‬إٗ٘تْب‬ ‫ث‪ ،ٌ٢‬إبٕس‪١‬ط ٖ‪ ٚ‬ا‪:‬س‪ ٓ ٙ‬خبٓ قطثبٓ‬ ‫ث٘ إبٕ‪ ٔ٢‬ذبطط‪ ،ٖٚ١‬زضْٖس‪ٓ ٙ‬‬ ‫ىَٔ زضز‪ ٙ‬زٗظٗه‪ ٔ ،‬اًٗ ّ‪ٜ‬طثبٓ‬ ‫ق٘ضخ اٗىٕ٘س‪ ،ٓ ٙ‬ث‪٢‬ط ى٘ٓ ٖ‪ ٠‬تل ق٘‪٘١‬ه‬ ‫اثس‪٢َ١‬ل إبٓ م٘زط زٕ‪٢‬بزآ‬ ‫یکصد هسار لغات ترکی‬ ‫در فارسی‬ ‫یکصد هزار لغات‬ ‫ازاّ‪ ٚ‬اظ ضْبض‪ ٝ‬قجٌ‪...‬‬ ‫‪ٖ١‬ی‪١ =ٚ‬ئٖی‪ْٛ = ٚ‬سطثطازض ‪ّ ،‬قابثاٌ ‪١‬ناعٕا‪ٚ‬رضا٘‪ٛ‬اط‬ ‫ترکی در فارسی‬ ‫ذ٘ا‪ٛ‬ط) ‪ ،‬پ‪٢‬طظٕ‪ ٠‬م‪ ٚ‬ضت ظفبف ‪ْٛ‬طا‪ ٙ‬عطٗس ّا‪٠‬‬ ‫اّس‪ْٛ،‬طا‪ّ،ٙ‬ثٌ؛‪ٖ١‬ی‪ ٞ‬زٕ‪٢‬ب = ‪ْٛ‬تب‪ ٟ‬زٕ‪٢‬ب = اّط‪١‬نب‬ ‫‪٘١‬اش= ‪١‬بٗاش = ‪١‬ابٗار‪١‬ابٗاّاب = اساا ٗاضاُ‬ ‫ضسٓ) ‪ +‬شراک) = اضاُ ‪ ،‬سا‬ ‫‪٘١‬ت= ّطه فطاى‪٢‬ط زاّ‪ّ ، ٠‬ط‪١‬ض‪ ٠‬م‪ّٖ ٚ‬اداط ثا‪ٚ‬‬ ‫ّطه عبُ ت٘ضآ ىطزز ر‪.)27‬‬ ‫‪٘١‬ذ‪ِ٘١ =ٚ‬ذب = ٕبظک ‪ ،‬تٖل ‪ٕ ،‬بٓ تٖل ر‪ )27‬؛ اٗض‪ ٙ‬ى‪ِ٘١ ٠‬ذب = زً ٕبظک‪:‬‬ ‫ٗ ذ٘إ‪ٜ‬ب ث‪ ٚ‬ض ِ ؼعٕ‪ ٔ٢‬ضٗآ ضس اظ ثعضىبٓ ٗ ٕرد‪٢‬ط ٗ ّب‪ ٗ ٠ٛ‬ازبض‪ٛ‬ب ٗ ٕبٕ‪ٜ‬ب‪٘١ ٟ‬ذ‪ /ٚ‬تبض‪١‬د ث‪ٜ٢‬ق‪٠‬‬ ‫ر‪)27‬‬ ‫‪٘١‬ضت= ‪ُ٘١‬ضز = ذبٕ‪ّ ، ٚ‬حٌ ذ‪ ، ْٚ٢‬زطاىب‪ٛ … : ٙ‬ط‪١‬ل ضا ‪٘١‬ضت ّع‪ ٔ٢‬فطّ٘ز م‪ ٚ‬إدب عػب‪ ٟ‬اقبّا‬ ‫ث‪٢‬بٕساظز ‪ /‬تبض‪١‬د خ‪ٜ‬بٕیطب‪ ٟ‬خ٘‪٠ٖ١‬‬ ‫ىفتِ‪ :‬قطقس‪ ٠‬ىطت‪ ٚ‬ا‪ ٟ‬ا‪ ٟ‬عطق اّب ‪٘١‬ضت زً‬ ‫‪٢١‬ال َطبٓ ز٘ٓ ث٘ز ‪ ،‬قطال ز٘پبٕ‪ ٠‬ا ا ا‪ٍّٟ٘٘ /ٔ١‬‬ ‫‪٘١‬ضتی‪٘١ =ٚ‬ضت ر‪ + )ُ.ٙ‬ى‪ ٚ‬راک) = ٕ٘ع‪ ٠‬ذبٕ‪: ٚ‬‬ ‫اظ پٖب‪ ٙ‬حق حػبض‪ ٟ‬ث‪ٕ ٚ‬س‪١‬س × ‪٘١‬ضتی‪ٕ ٚ‬عز‪١‬ل آ زظ ثطىع‪١‬س ‪ٍّٟ٘٘ /‬‬ ‫‪٘١‬ضتْ‪ِ٘١ =ٚ‬ضتْب = ‪ِ٘١‬ضت ر‪ِ٘١‬ضتْب = حطما زازٓ ا ت ثػ٘ضت ‪١‬ل پب ٗ ‪١‬ل ز ا زض ‪ٛ‬ط قسُ ‪،‬‬ ‫حبٍا اخجبض‪ ٟ‬اظ ّػسض ‪٘١‬ضّب ) ‪ّ +‬ب راک) = ٕ٘ع‪ ٠‬ضا‪ ٙ‬ضفتٔ ا ت ‪ ،‬ضفتبض ث‪ ٚ‬ضتبه‪.‬‬ ‫‪٘١‬ضش= ‪٘١‬ضٗش = ‪٘١‬ضٗ ر‪٘١‬ى٘ضّل ‪٘١ ،‬ضّٗل = حَْ‪ٗ ٚ‬ض ضسٓ) ‪ +‬ش راک) = حاَْا‪ٗ ٚ‬ض‪، ٟ‬‬ ‫ازاّ‪ ٚ‬زاضز‬ ‫‪ٛ‬دُ٘‪...‬‬ ‫ّٖبظعبت زاذَ‪ ٠‬ث‪٢‬طتط ضس ٗ حط‪١‬فبٓ قسضتْٖس‪ْٛ ٟ‬سا٘ٓ اظثانابٓ اظ‬ ‫ضْبً ٗ قطاق٘‪َٖٛ٘١‬ب ٗ ا ق٘‪َٖٛ٘١‬ب اظ ؼطه ‪ ،‬حنّ٘ا تا‪٢‬اْا٘ض‪١‬ابٓ ضا‬ ‫ت‪ٜ‬س‪١‬س ّ‪ ٠‬مطزٕس‪ .‬ضب‪ٛ‬طخ‪ ،‬ثط ذالف ت‪ْ٘٢‬ض‪ ،‬خابٕطا‪٢‬اٖا‪ ٠‬ثاطا‪ ٟ‬ذا٘ز‬ ‫إتربه ٕنطز؛ زٗ فطظٕسش‪ ،‬ثب‪١‬سٖقط ٗ خ٘م‪٢ّ ٠‬طظا زض ظّبٓ ح‪٢‬ابت اٗ‬ ‫زضىصضت‪ ٚ‬ث٘زٕسٗ فطظٕس ز‪١‬یطش‪ ،‬اٍػ ث‪٢‬و‪ ،‬ث‪٢‬طتط اٗقبت زض ْاطقاٖاس‬ ‫ث٘ز ٗ ث‪ ٚ‬عٖ٘آ ّ‪ْٜ‬بٓ ث‪ ٚ‬زضثبض پسض زع٘ت ّ‪٠‬ضس ٗ زض اّ٘ض َاطاٖاا‬ ‫زذبٍت‪ٕ ٠‬ساضا ‪ .‬ثدع اٍػ ث‪٢‬و ٗ فطظٕسش عجساٍَط‪٢‬ف‪ ،‬ز‪١‬یط ّسعا‪٢‬ابٓ‬ ‫خبٕط‪ ٠ٖ٢‬عجبضت ث٘زٕس اظ‪ :‬اثطا‪َ ِ٢ٛ‬طبٕق‪ ،‬پسط ز‪١‬یط ضب‪ٛ‬اطخ ما‪ ٚ‬زض‬ ‫ظّبٓ پسض حبمِ فبضس ث٘ز؛ عالءاٍسٍٗ‪َ ٗ ٚ‬طبٓ ّاحاْاس‪ ،‬فاطظٕاسآ‬ ‫ثب‪١‬سٖقط‪ .‬اثتسا َطبٓ ّحْس ت٘إسا ثط ز‪١‬یط حط‪١‬فابٓ زا‪٢‬اط‪ ٙ‬ضا٘ز ٗ‬ ‫عالءاٍسٍٗ‪ ٚ‬ضا م‪ ٚ‬اظ حْب‪١‬ا ى٘‪ٛ‬طضبزاؼب ثطذا٘ضزاض ٗ قاب‪:‬اِ ّاقابُ‬ ‫ضب‪ٛ‬طخ زض ‪ٛ‬طات ث٘ز‪ ،‬اظ ا‪ ٔ١‬ض‪ٜ‬ط فطاض‪ ٟ‬ز‪ٛ‬س‪.‬زض ا‪١‬أ زٗض‪ ٙ‬قاَاْاطٗ‬ ‫ت‪ْ٘٢‬ض‪ ٟ‬ث‪ ٚ ٚ‬ثرص تقس‪ ِ٢‬ىطز‪١‬س‪-1 :‬اٍػ ث‪٢‬و ٗ عجساٍَط‪٢‬ف ّ‪٢‬طظا زض‬ ‫ّبٗضاءاٍٖ‪ٜ‬ط‪-2 ،‬اث٘اٍقب ِ ثبثنط زض ذطا بٓ ‪َ -3‬طبٓ ّحاْاس زض عاطا‬ ‫عدِ ‪ ،‬فبضس ‪ ،‬مطّبٓ ٗ ذ٘ظ تبٓ اشضثب‪١‬دبٓ ‪ْٛ‬اساٖابٓ زض اذاتا‪٢‬ابض‬ ‫قطاق٘‪َٖٛ٘١‬ب ث٘ز‪ .‬ز‪١‬ط‪ٕ ٟ‬پب‪٢١‬س م‪ ٚ‬مطْنص‪ٛ‬ب‪ ٟ‬ذٕ٘‪٢ّ ٠ٖ٢‬بٓ ّاسعا‪٢‬ابٓ‬ ‫بیلمجه‬ ‫حیدربابایه سالم‬ ‫ستارخان‬ ‫رپوین اعتصامی‬ ‫حنّ٘ا زض ىطفا‪ .‬اٍػ ث‪٢‬و‪ ،‬پس اظ زٗ بً زضىا‪٢‬اط‪ ٟ‬ثاب پساطش‪،‬‬ ‫عجساٍَط‪٢‬ف‪ ،‬عبقجا زض ‪ 853‬ث‪ ٚ‬ز ا اٗ مطت‪ ٚ‬ضس؛ عجساٍَاطا‪٢‬اف ‪ٛ‬اِ‬ ‫بً ثعس ثب ت٘طئ‪ ٚ‬اّ‪٢‬طإص ث‪ ٚ‬قتٌ ض ‪٢‬س ٗ عاجاساٍاَپا‪ ٚ‬پساط اثاطا‪ٛ‬ا‪٢‬اِ‪،‬‬ ‫فطّبٕطٗا‪ّ ٟ‬بٗضاءاٍٖ‪ٜ‬ط ضس ٍٗ‪ ٠‬حنّ٘ا ٗ‪ ِٛ ٟ‬زٗاّ‪ٕ ٠‬ساضا ٗ زض‬ ‫‪ 854‬اث٘ ع‪٢‬س ى٘ضمبٓ‪٢ّ ٕٙ٘ ،‬طإطب‪ ، ٙ‬اٗ ضا مطا ٗ اطظّا‪٢‬أ اٗ ضا‬ ‫ازاّ‪ ٚ‬زاضز‬ ‫ىطفا‪....‬‬ ‫اتا بابا سوزلری‬ ‫*شهریار‬ ‫ح‪٢‬سض ثبثب ‪ ،‬زاؼ‪ ، ٔ٢‬زاض‪ ، ٔ٢‬ط‪ ٙ‬ى‬ ‫م‪٢َٜ‬ل اِٗذ٘ض ‪ ،‬زاٍ‪٢‬س‪ٖ٢‬سا فط‪ ٙ‬ى‬ ‫ق٘ظٗالض‪ ٔ١‬اؼى ‪ ،‬ثِ٘ظى ‪ ،‬قط‪ ٙ‬ى‬ ‫ث‪٢‬ط ىئس‪١‬س‪ ِ١‬زاغ‪-‬زض‪ٍ ٙ‬ط اٗظٕٗى‬ ‫اِٗذ٘‪١‬ئس‪ : ِ١‬زِ٘ثبٓ ‪ ،‬ق‪٢‬تط ق٘ظٕٗى‬ ‫*******************‬ ‫ح‪٢‬سض ثبثب ‪ٍ٘ ،‬ى ‪١‬ئط‪ ٔ١‬زِٗظِٕٗس‪ٙ‬‬ ‫ث٘الخ قئٖ‪٢‬ط زبى زْٖ‪ ٔ٢‬ىوظٕٗس‪ٙ‬‬ ‫ث٘الغ اِٗتى اِٗظَض ٘‪ ٓ٘١‬اِٗظِٕٗس‪ٙ‬‬ ‫ىوظً ق٘ضالض اِٗضزآ ىَ‪٢‬ت ‪ ،‬ىئسََط‬ ‫ذَ٘تَ‪ِ٘٢‬ه ‪ ،‬ث٘الذسآ ٘ ا‪١‬سََط‬ ‫*******************‬ ‫ثىس‪ ٔ٢‬اِٗ تى ‪ٕ٘ ،‬جً٘ ث‪٢‬سٔ اِٗضاذالض‬ ‫ا‪ َٚ١‬ث‪ ٌ٢‬مى ‪ ،‬ظٍِٗفى زاضاض زاضاذالض‬ ‫ضنبضز‪٢‬الض ث‪َ٢‬س‪١‬طز‪ٖ٢‬ى ِ٘ضاذالض‬ ‫ث‪٢‬س‪ ٔ٢‬ز‪َ٢‬ط ا‪١‬طإالض‪ ٔ١‬ا‪١‬سََط‬ ‫ث‪٢‬ط‪٘ٛ‬ضالٕ‪٢‬ت ‪ِٖٕ٘ ،‬بٓ زٗضٗه ‪ ،‬ث‪٢‬سََط‬ ‫*******************‬ ‫ح‪٢‬سضثبثب ‪ ،‬مٖس‪ ٔ١‬ىِٕ٘ى ثبتبٕسا‬ ‫اٗضبقالضٗٓ ضبّ‪٘٢٢: ٔ٢‬ه ‪١ ،‬بتبٕسا‬ ‫اى ثٍ٘٘تسآ ز‪٢‬ر٘ه ‪ ،‬قبش‪-‬ىوظ اتبٕسا‬ ‫ث‪٢‬عزٓ ز‪ ٙ‬ث‪٢‬ط ٔ إِٗالضا قػّ‪ ٚ‬ز‪ٙ‬‬ ‫قػّ‪٢ّ ٚ‬عز‪ ٙ‬ز٘ذَى ؼِ ٗ ؼػّ‪ ٚ‬ز‪ٙ‬‬ ‫*******************‬ ‫قبضى ٕٖ‪ ٚ‬ىئد‪ٕ ٚ‬بؼ‪ ٌ٢‬ز‪َٖ٢١‬س‪ٙ‬‬ ‫مٍِ٘ل قبٍر‪٢‬ت ‪ ،‬قبح‪-‬ثبخبٕى زو‪َٖ١‬س‪ٙ‬‬ ‫ق٘ضز ىئس‪ ٔ٢ٖ٢‬ضٖیٍِِ٘٘ ٘ٓ ‪ٖ٢١‬س‪ٙ‬‬ ‫ّٔ قب‪٢١‬س‪١‬ت ‪ ،‬ث‪٢‬طز‪ ٙ‬اٗضب اٍِٗئ‪٢‬س‪ ...ِ١‬اضز‪ٗ ٟ‬اض‬ ‫عع‪١‬ع‪١ ،ِ١‬بض ثبؼ‪ٖ٢‬سا‪،‬‬ ‫ىً٘ ث‪٢‬تط ‪١‬بض ثبؼ‪ٖ٢‬سا‪.‬‬ ‫مبضن‪ ٠‬ث‪٢‬ط ىً٘ اٗال‪١‬س‪،ِ١‬‬ ‫ز‪٢‬ربضز‪١ ِ١‬بض ثبؼ‪ٖ٢‬سا‪.‬‬ ‫*******‬ ‫ىع‪ ،‬زٗالٓ ‪ ٟ- ْٔ١‬ز‪،ٙ‬‬ ‫ّػط ‪ ٟ‬ز‪ ٟ- ْٔ١ ،ٙ‬ز‪.ٙ‬‬ ‫حق ىوت٘ض ٘ٓ اضازآ‪،‬‬ ‫پ‪٢‬س‪ ٠‬ز‪١ ،ٙ‬بّبٕ‪ ٠‬زا‪.‬‬ ‫*******‬ ‫عع‪١‬ع‪ ،ِ١‬اٗخبؼ‪ٖ٢‬سا‪،‬‬ ‫ضبُ ‪١‬بٕبض ث٘خبؼ‪ٖ٢‬سا‪.‬‬ ‫إس‪ ِ١‬ث٘ زٗض ‪١‬بض ىَ‪،ٚ‬‬ ‫خبٓ ٗ‪:‬طُ ق٘خبؼ‪ٖ٢‬سا‪.‬‬ ‫*******‬ ‫ّدَس‪ ٔ٢‬ث٘خبؼ‪ٖ٢‬سا‪،‬‬ ‫ضبُ ‪١‬بٕبض اٗخبؼ‪ٖ٢‬سا‪.‬‬ ‫ععضا‪ ٌ٢:‬خبٕ‪ ِ٢‬اال‪،‬‬ ‫إبّ‪ ٔ٢‬ق٘خبؼ‪ٖ٢‬سا‪.‬‬ ‫*******‬ ‫عع‪١‬ع‪١ ،ِ١‬بض ثبؼ‪ٖ٢‬سا‪،‬‬ ‫ىً٘ ث‪٢‬تط ‪١‬بض ثبؼ‪ٖ٢‬سا‪.‬‬ ‫مبضن‪ ٠‬ث‪٢‬ط ىً٘ اٗال‪١‬س‪،ِ١‬‬ ‫ز‪٢‬ربضز‪١ ِ١‬بض ثبؼ‪ٖ٢‬سا‪.‬‬ ‫اٗذ قً٘ ز‪ ٟ‬ث‪٢‬ط‪ ٠ٖ١‬ى٘ٓ ت٘تْبظ ‪ ،‬ا‪١‬ن‪ ٠ٖ٢ ٠‬ت٘تبض ‪١ :‬ئْب اٗ‪ٍ ٖٚ١‬ط‪ٟ‬‬ ‫********************************************‬ ‫اٗزا ق٘‪١‬بٕسا اَض‪َ٢١‬ط ‪١٘ ،‬ب ق٘‪١‬بٕسا زٕٗبض ‪ُّ٘ :‬‬ ‫********************************************‬ ‫اٗززا ‪١‬بْٕبظ ‪٘ ،‬زا ثبتْبظ ‪١ ،‬ب‪١‬سا اوٍط ‪ ،‬ق‪٢‬طسا ز‪١‬ط‪َ١‬ط ‪ :‬ث٘ظ‬ ‫********************************************‬ ‫اٗزٕٗس‪ ٟ‬ثبٍتب ىوضَّ‪٢٢‬ت ‪ ،‬إٗس‪ ٟ‬زى‪٢‬طّبٓ ىوضَّ‪٢٢‬ت ‪ ،‬زٕٗس‪ ٟ‬زَضظ‪ٟ‬‬ ‫ىوضَّ‪٢٢‬ت ‪ :‬ا‪٢١‬س‪ٙ‬‬ ‫********************************************‬ ‫اٗز ٘ظ اٗخبقس‪٢‬ع ‪ ّٔ ،‬إٗ٘ ‪١‬ئس‪ ، ِ١‬ز‪َ١‬س‪٢‬ع زٗزاقس‪٢‬ع ‪١ :‬ئٌ‬ ‫********************************************‬ ‫اٗز ٘ظ اٗخبقس‪٢‬ع ‪ ،‬قبظإسا ث‪٢‬طَٔ ٕس‪١‬ط ‪ :‬پٖ‪٢‬ط‬ ‫********************************************‬ ‫اٗز ٘ظ ‪١‬بٕبض ‪ ،‬قبٕبز ‪٢‬ع اٗزبض ‪ ،‬ا‪١‬بقس‪٢‬ع قبزبض ‪ :‬ى٘ٓ ‪١ ،‬ئٌ ‪٘ ،‬‬ ‫********************************************‬ ‫اٗز ‪٢‬ع ‪١‬بٕبض ‪ :‬ىٕ٘ص‬ ‫********************************************‬ ‫اٗ ‪ٛ‬بٕس‪ ٠‬ث٘‪١‬بز‪٢‬س‪ ، ٟ‬ف‪٢‬طزب ‪٘١ ٠‬خ ث٘‪١‬ب ‪٘١ ٠‬خ ‪ ،‬ق٘ضذْبظ قبضزآ مٍ٘نسَٓ‬ ‫‪ ،‬ق‪٢‬طسا ٗٗضاض ى٘ظًَ ‪٢‬طّبالض ‪ :‬ضبذتب ‪٘١٘ ،‬‬ ‫********************************************‬ ‫ازٗٓ ٕس‪ ٟ‬ضض‪٢‬س ث‪٢‬ط‪ ٔ١‬زئ‪ ،‬ث‪٢‬ط‪ ٔ١‬ا‪:‬ط‪٢‬س‪.‬‬ ‫‪١‬ن‪ ٠‬ثی٘‪١ ،‬ن‪ ٠‬ثطٖ٘‬ ‫************************‬ ‫اظ زإ‪٢‬ص ٕبظ زإ‪٢‬ص‪.‬‬ ‫مِ ى٘‪ ٗ ٟ‬ىع‪١‬س‪ ٙ‬ى٘‪.ٟ‬‬ ‫************************‬ ‫اغالٕ‪ ٔ٢‬ا‪:‬طمل ‪ ,‬ز‪١‬ط‪ ٠ ٠‬اٍْٗبظ‪.‬‬ ‫ض‪٢‬ط ٕط ٗ ّبز‪ٕ ٙ‬ساضز‪.‬‬ ‫************************‬ ‫اؼبج ثبض ىت‪٢‬طز‪١‬ند‪ ٚ‬ثبش اىط‪.‬‬ ‫زضذت‪ ٠‬م‪ ٚ‬ثبضش ث‪٢‬طتط ثبضس ث‪٢‬طتط ذِ ّ‪٠‬ض٘ز‪.‬‬ ‫************************‬ ‫اؼبخ‪ ٠‬ا‪١‬س‪ٖ٢‬سٓ ق٘ضز ‪١‬ئ‪ٚ٢‬ض‪.‬‬ ‫مطُ زضذا ضا اظ زضٗٓ ّ‪٠‬ذ٘ضز‪.‬‬ ‫************************‬ ‫اؼط‪ْ١‬ب‪١‬بٓ ثبضب ز ْبً ثبؼالّبظالض‪.‬‬ ‫ث‪ ٚ‬ط‪ ٟ‬م‪ ٚ‬زضز ْٕ‪٠‬مٖس ز تْبً ْٕ‪٠‬ثٖسٕس‪.‬‬ ‫************************‬ ‫اؼط‪٢١‬بٓ ز‪١‬ط‪ ٠‬زنطٍط‪.‬‬ ‫زٕسإ‪ ٠‬ضا م‪ ٚ‬زضز ّ‪٠‬مٖس ثب‪١‬س مط‪٢‬س‪.‬‬ ‫************************‬ صفحه 6 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫* دوشنبه‬ ‫‪5211‬‬ ‫* ‪ 53‬شهریور‬ ‫‪0105‬‬ ‫* ‪ 4‬سپتامبر‬ ‫‪5221‬‬ ‫* ‪ 06‬محرم‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪3114 :‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫* صفحه ‪5‬‬ ‫درصذ افسایص حقًق کارکىان دیلت در ‪ ۰۰۴۰‬اعالم ضذ‬ ‫ؾطٸیؽ ذجطی‪ -‬ؾبظٲبٴ ثطٶبٲٻ ٸ ثٹزخٻ ثرکٷبٲٻ ثٹزخٻ ؾب‪ ۱۴۸۱ ٬‬قط‪٦‬تٽبی زٸٮتی‪ ،‬ثبٶ‪٥‬ټب‬ ‫ٸ ٲوؾؿب اٶت‪ٟ‬بٖی ٸاثؿتٻ ثٻ زٸٮت ٸ زؾتٹضاٮٗٳ٭ تٽوٻ ٸ تٷٓوٱ ثٹزخٻ ضا اثال٘ ‪٦‬طز‪.‬‬ ‫ؾوس ٲؿٗٹز ٲوط‪٦‬بْٳی ٲٗبٸٴ ضئوؽ خٳٽٹض ٸ ضئوؽ ؾبظٲبٴ ثطٶبٲٻ ٸ ثٹزخٻ ‪٦‬کٹض ثرکٷکبٲکٻ‬ ‫ثٹزخٻ ؾب‪ ۱۴۸۱ ٬‬قط‪٦‬تٽبی زٸٮتی‪ ،‬ثبٶ‪ ٥‬ټب ٸ ٲوؾؿکب اٶکتک‪ٟ‬کبٖکی ٸاثؿکتکٻ ثکٻ زٸٮکت ٸ‬ ‫زؾتٹضاٮٗٳ٭ تٽوٻ ٸ تٷٓوٱ ثٹزخٻ ضا زض ضاؾتبی اخطای خع ‪ ۳۱‬ثٷس ی تجهطٺ ‪٢ ۲‬کبٶکٹٴ ثکٹزخکٻ‬ ‫ؾب‪٦ ۱۴۸۸ ٬‬٭ ‪٦‬کٹض‪ ،‬اثال٘ ‪٦‬طز ‪٦‬ٻ ثط اؾبؼ اٴ ا‪ٞ‬عایف ح‪٣‬ٹ‪٦ ٠‬بض‪٦‬ٷبٴ زٸٮت ثطای ؾکب‪٬‬‬ ‫ایٷسٺ ٖٯی اٮحؿبه ‪ ۱۸‬زضنس زض ٶٓط ‪٪‬ط‪ٞ‬تٻ قسٺ اؾت‪.‬‬ ‫ض‪٢‬ٱ ‪ُٗ٢‬ی یطیت ا‪ٞ‬عایف ح‪٣‬ٹ‪٦ ٠‬بض‪٦‬ٷبٴ زٸٮت ثٻ تهٹیت ټوئت زٸٮت ذٹاټکس ضؾکوکس ٸ‬ ‫اثال٘ ذٹاټس قس‪.‬زض ایٵ اثال‪ٚ‬وٻ اٲسٺ‪ ،‬ا‪ٞ‬عایف ح‪٣‬ٹ‪ ٠‬ٲکٳٹالٴ ‪٢‬بٶٹٴ ‪٦‬بض (‪٦‬بض‪٪‬طاٴ) ٶوکع ‪۱۸‬‬ ‫زضنس زض ٶٓط ‪٪‬ط‪ٞ‬تٻ قسٺ اؾت‪.‬‬ ‫ض‪٢‬ٱ ‪ُٗ٢‬ی یطیت ا‪ٞ‬عایف ح‪٣‬ٹ‪٦ ٠‬بض‪٪‬طاٴ ٸ ٲکٳٹالٴ ‪٢‬بٶٹٴ ‪٦‬بض ثٻ تهٹیت قکٹضای ٖکبٮکی‬ ‫‪٦‬بض ذٹاټس ضؾوس‪.‬‬ ‫زض ایٵ ثرکٷبٲٻ ض‪٢‬ٱ ٖوسی ٖٯی اٮحؿبه ‪٦‬بض‪٦‬ٷبٴ زٸٮت زض پبیبٴ ؾب‪ ۱۴۸۱ ٬‬ٶوع ‪ ۱‬ٲوٯوکٹٴ ٸ‬ ‫‪ ۶۵۸‬ټعاض تٹٲبٴ ٮحبِ قسٺ اؾت؛ ض‪٢‬ٱ ‪ُٗ٢‬ی ضا ټوئت زٸٮت تهٹیت ٸ اثال٘ ٲی‪٦‬ٷس‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫کاَص قیمت سیمان با عرضٍَای گستردٌ در بًرس کاال‬ ‫‪‬‬ ‫ؾطٸیؽ ذجطی‪٢ -‬وٳت ؾوٳبٴ ثٻ زٶجب‪ٖ ٬‬طیٻ پطحدٱ ‪ ۵۲‬قط‪٦‬ت ؾوٳبٶی زض ثٹضؼ ‪٦‬بالی ایکطاٴ ‪٦‬کبټکف‬ ‫یب‪ٞ‬ت‪ ،‬ثٻَٹضی‪٦‬ٻ زیطٸظ ٲتٹؾٍ ‪٢‬وٳت ټط ‪٦‬وٯٹ‪٪‬طٰ ؾوٳبٴ توپ زٸ ‪٦‬ٻ ټ‪ٟ‬تٻ ‪٪‬صقتٻ ‪ ۷۴۲‬تٹٲبٴ ثکٹز‪ ،‬ایکٵ‬ ‫ټ‪ٟ‬تٻ ثٻ ‪ ۵۴۲‬تٹٲبٴ ثٻ اظای ټط ‪٦‬وٯٹ‪٪‬طٰ ضؾوس‪.‬‬ ‫ثٻ ‪٪‬عاضـ ‪٪‬طٸٺ ا‪٢‬تهبزی ذجط‪٪‬عاضی نسا ٸ ؾوٳب اظ ثٹضؼ ‪٦‬بال؛ ی‪٦ ٥‬وؿٻ ؾوٳبٴ توپ ‪٦ ۲‬ٻ ټ‪ٟ‬تٻ ‪٢‬ج٭ ‪۳۷‬‬ ‫ټعاض تٹٲبٴ ثٹز‪ ،‬ایٵ ټ‪ٟ‬تٻ ثب ‪ ۱۸‬ټعاض تٹٲبٴ ‪٦‬بټف ‪ ۲۷‬ټعاض تٹٲبٴ قسٺ اؾت‪ .‬تساٸٰ ٖطیٻټکبی ټک‪ٟ‬کتک‪٫‬کی‬ ‫ثبالی ی‪ ٥‬ٲوٯوٹٴ تٵ ؾوٳبٴ زض ثٹضؼ ‪٦‬بالی ایطاٴ ؾجت قسٺ ‪٢‬وٳت ایٵ ٲحهٹ‪ ٬‬زض ثبظاض ضٸٶس ‪٦‬بټکی ثکٻ‬ ‫ذٹز ث‪٫‬وطز ٸ اضاٲف ثٻ ثبظاض ؾوٳبٴ ‪٦‬کٹض ثبظ ‪٪‬طزز؛ زض ایٵ ضاؾتب ضٸظ ‪٪‬صقتٻ قبټس ‪٦‬بټف ‪٢‬وٳت ټکب زض‬ ‫ثٹضؼ ‪٦‬بال ثٹزیٱ‪ .‬ثٻ ‪ٟ٪‬تٻ ‪ٗٞ‬بالٴ ثبظاض‪ ،‬ایٵ ‪٦‬بټف ‪٢‬وٳت ضا ثبیس ثٻ ا‪ٞ‬عایف ٖطیٻټبی ؾوٳبٴ زض ټ‪ٟ‬تٻټکبی‬ ‫اذوط ٸ تساٸٰ ایٵ ضٸٶس ٶؿجت زاز‪ ،‬ظیطا ثٻ ٲحى ا‪ٞ‬عایف ؾُح ٖطیٻټب ثٻ ثبالی ی‪ ٥‬ٲوٯوٹٴ تٵ ٸ ح‪ ّٟ‬ایٵ‬ ‫ٲوعاٴ زض ټ‪ٟ‬تٻ خبضی ثبظاض ؾوٳبٴ ‪٦‬ٻ ثٻ زٮو٭ ‪ُٗ٢‬ی ثط‪ ٠‬اق‪ٟ‬تٻ قسٺ ثٹز ٸ ‪٢‬وٳتټب زض ثکبظاض اظاز ا‪ٞ‬کعایکف‬ ‫چکٳ‪٫‬وطی ضا قبټس ثٹز‪ ،‬ثٻ تٗبز‪ ٬‬ضؾوس ٸ ‪٦‬بټف ‪٢‬وٳتټب ا‪ٚ‬بظ قس‪.‬‬ ‫یبزاٸض ٲیقٹز؛ َی ضٸظټبی قٷجٻ ٸ ی‪٧‬کٷجٻ ټ‪ٟ‬تٻ ‪٪‬صقتٻ زض ٲدٳٹٔ ی‪ ٥‬ٲوٯوٹٴ ٸ ‪ ۳۵۸‬ټعاض ٸ ‪ ۳۸۸‬تکٵ‬ ‫ؾوٳبٴ زض ثٹضؼ ‪٦‬بال ٖطیٻ قسٺ ثٹز ‪٦‬ٻ ی‪ ٥‬ٲوٯوٹٴ ٸ ‪ ۱۱۷‬ټعاض تٵ اٴ زض ضٸظ قٷجٻ ٸ ‪ ۲۴۱‬ټعاض ٸ ‪۳۸۸‬‬ ‫تٵ ؾوٳبٴ زض ضٸظ ی‪٧‬کٷجٻ ثٹز‪ .‬اظ ایٵ حدٱ ی‪ ٥‬ٲوٯوٹٴ ٸ ‪ ۳۴۱‬ټعاض تٵ ٲدٳٹٖب ٲٗبٲٯٻ قس‪.‬‬ ‫افسایص ‪ ۸۳‬درصذی قیمت پىیر‬ ‫وًیذ رضذ اقتصادی در بًدجٍ ‪۰۰۴۰‬‬ ‫استفادٌ پرمصرفَا از یاراوٍ برق وصف ضذ‬ ‫ؾطٸیؽ ذجطی‪ -‬ضیوؽ ؾبظٲبٴ ثکطٶکبٲکٻ ٸ ثکٹزخکٻ‬ ‫‪ٟ٪‬تۺ زض ثطٶبٲٻ ‪ ۱۴۸۱‬تب‪٦‬وس انٯی ثط تحک‪٣‬ک‪ ١‬ضقکس‬ ‫ا‪٢‬تهبزی اؾت ٸ ؾٽٱ ټط ی‪ ٥‬اظ ثرفټب ضا ٲکرم‬ ‫ٸ ثطای اٴ ٲٷجٕ زضٶٓط ٲی‪٪‬وطیٱ‪ ،‬ثُٹضی ‪٦‬کٻ ‪٢‬کبثک٭‬ ‫ضنس ٸ ٲتًٳٵ تح‪ ١٣‬اټسا‪ٖ ٜ‬بٮی ا‪٢‬تهبز ثبقس‪.‬‬ ‫ثٻ ٶ‪٣‬٭ اظ ؾبظٲبٴ ثطٶبٲٻ ٸ ثٹزخٻ‪ ،‬ٲؿٗٹز ٲوط‪٦‬بْٳکی‬ ‫زض ٶکؿتی ثب حًٹض ضٸؾبی ؾکبظٲکبٴ ٲکسیکطیکت ٸ‬ ‫ثطٶبٲٻضیعی اؾتبٴټب اْٽبض زاقتۺ تٷٓوٱ ثٹزخٻ ‪۱۴۸۱‬‬ ‫ضا ثط اؾبؼ ٲ‪٣‬تًوب ‪٦‬کٹض‪ ،‬اؾٷبز ثبالزؾتی ٸ تٹخکٻ‬ ‫ٸیػٺ ثٻ ثطٶبٲٻ زض زؾتٹض ‪٦‬بض زاضیٱ‪ .‬ٸی ثب ثوبٴ ایٷ‪٧‬ٻ ثٹزخٻ‪ ،‬ق‪٧‬٭ زټٷسٺ ا‪٢‬تهبز ٸ یکٳکبٶکت ‪٦‬کٷکٷکسٺ‬ ‫اټسا‪ٖ ٜ‬بٮی ‪٦‬کٹض اؾت ا‪ٞ‬عٸزۺ ‪ٞ‬طٲبیکب ٲ‪٣‬بٰ ٲٗٓٱ ضټجطی ٸ اؾٷبز ثبال زؾتی‪ ،‬تب‪٦‬وس ثط ت‪ٛ‬ووط ؾبذتبض‬ ‫ٸ اثطثرف ‪٦‬طزٴ ثٹزخٻ زاضٶس‪ .‬ثٷبثطایٵ ازاٲٻ ضٸٶس ‪ٗٞ‬ٯی ثٻ ٲهٯحت ‪٦‬کٹض ٶوؿت ٸ ثبیس زض ؾکبذکتکبض‬ ‫ثٹزخٻ ثبظٶ‪٫‬طی قٹز‪ .‬قطٸٔ زٸٮت ؾوعزټٱ ثٽتطیٵ ‪ٞ‬طنت اؾت تب ایسٺ ټبی ٲٷُج‪ ١‬ثکط اؾکٷکبز ضا ثکٻ‬ ‫ضٸـټبی اخطایی تجسی٭ ‪٦‬ٷوٱ‪ .‬ضئوؽ ؾبظٲبٴ ثطٶبٲٻ ٸ ثٹزخٻ ‪٦‬کٹض ثب اقبضٺ ثٻ ایٷ‪٧‬ٻ زض قط‪ ٜ‬تکسٸیکٵ‬ ‫ثطٶبٲٻ ټ‪ٟ‬تٱ تٹؾٗٻ ټؿتوٱ‪ ،‬ا‪ٞ‬عٸزۺ ت‪ٛ‬ووط‪ ،‬ی‪ ٥‬یطٸض اؾت ٸ ایٵ ت‪ٛ‬ووط ثبیس ٖب‪٢‬الٶٻ ٸ ټٳطاٺ ثب ثکطٶکبٲکٻ‬ ‫ثبقس‪ .‬زض ؾوبؾت ا‪٢‬تهبز ٲ‪٣‬بٸٲتی اؾت‪ٟ‬بزٺ ثٽوٷٻ اظ ٲٷبثٕ تب‪٦‬وس قسٺ اؾت‪.‬‬ ‫ٲوط‪٦‬بْٳی ازاٲٻ زازۺ ټطخبی ‪٦‬کٹض ٲٹیٹٖب ثب حؿبؾوت زٶجب‪ ٬‬قسٺ ٸ ٲکک‪٧‬کال ٲکٹضز ضنکس ٸ‬ ‫پو‪٫‬وطی ‪٢‬طاض ‪٪‬ط‪ٞ‬تٻ ثٻ ٶتودٻ ٲُٯٹه ضؾوسٺایٱ‪ .‬زض ثطٶبٲٻ ‪ ۱۴۸۱‬تب‪٦‬وس انٯی ثط تح‪ ١٣‬ضقکس ا‪٢‬کتکهکبزی‬ ‫اؾت ٸ ؾٽٱ ټط ی‪ ٥‬اظ ثرفټب ضا ٲکرم ٸ ثطای اٴ ٲٷجٕ زضٶٓط ٲی‪٪‬وطیٱ‪ ،‬ثُٹضی ‪٦‬ٻ ‪٢‬بث٭ ضنس ٸ‬ ‫ٲتًٳٵ تح‪ ١٣‬اټسا‪ٖ ٜ‬بٮی ا‪٢‬تهبز ثبقس‪.‬‬ ‫ؾطٸیؽ ذجطی‪ -‬ٲسیطٖبٲ٭ قط‪٦‬ت ٲسیطیت قجک‪٧‬کٻ‬ ‫ثط‪ ٠‬ایطاٴ ‪ٟ٪‬تۺ تٗط‪ٞ‬ٻ پطٲهط‪ٜ‬ټبی ثط‪ ٠‬ا‪ٞ‬کعایکف‬ ‫یب‪ٞ‬ت یٗٷی ثطای ٲکتط‪٦‬بٶی ‪٦‬ٻ ‪ ۲‬ثطاثط اٮ‪٫‬ٹی ٲٷُ‪٣‬کٻ‬ ‫ٲهط‪ ٜ‬زاقتٻ ثبقٷس‪ ،‬ثٻ اظای ټکط یک‪٦ ٥‬کوکٯکٹٸا‬ ‫ؾبٖت ‪ ۸۸۸‬تٹٲبٴ ٲحبؾجٻ ٲیقٹز‪.‬‬ ‫ثٻ ٶ‪٣‬٭ اظ ضٸاثٍ ٖٳٹٲی قط‪٦‬ت ٲسیطیت قج‪٧‬ٻ ثط‪٠‬‬ ‫ایطاٴ ٲهُ‪ٟ‬ی ضخجی ٲکٽسی ثب اقکبضٺ ثکٻ ا‪ٞ‬کعایکف‬ ‫تٗط‪ٞ‬ٻ پٯٻ پط ٲهط‪ ٜ‬ثط‪ ٠‬ا‪ٞ‬عٸزۺ ٲجٯ‪ ٙ‬ٲبظاز ثط‪ ٠‬ثکطای‬ ‫ٲکتط‪٦‬بٶی ‪٦‬ٻ ‪ ۲‬ثکطاثکط اٮک‪٫‬کٹی ٲکٷکُک‪٣‬کٻ ٲهکط‪ٜ‬‬ ‫زاقتٷس‪ ،‬ثطاثط ٲتٹؾٍ ذطیس تًٳوٷی ثط‪ ٠‬اظ ٶوطٸ‪٪‬بٺ تدسیسپصیط یٗٷی ثٻ اظای ټط ‪٦ ۱‬وٯکٹٸا ؾکبٖکت‬ ‫‪ ۸۸۸‬تٹٲبٴ ٲحبؾجٻ ٲیقٹز‪.‬‬ ‫ٸی ازاٲٻ زازۺ تٷٽب ‪ ۸۸۸‬ټعاض ٲکتط‪ ،٤‬پطٲهط‪ ٜ‬ټؿتٷس ‪٦‬ٻ ٲوعاٴ ٲهط‪ ٜ‬ٲبظاز ثکط ‪٦ ۶۸۸‬کوکٯکٹٸا‬ ‫ؾبٖت ضا ثب ‪٢‬وٳت ٲتٹؾٍ ذطیس تًٳوٷی ثط‪ ٠‬اظ ٶوطٸ‪٪‬بٺټبی تدسیسپصیط پطزاذت ٲی‪٦‬ٷٷس‪.‬‬ ‫ضخجی ٲکٽسی ذبَط ٶکبٴ ‪٦‬طزۺ ٲوعاٴ ٲهط‪ ٜ‬ثط‪٢‬ی ‪٦‬ٻ تٹؾٍ ‪٢‬کط پط ٲهط‪( ٜ‬ٲبظاز ثط ‪ ۲‬ثطاثط اٮ‪٫‬کٹی‬ ‫ٲهط‪ ٜ‬اؾت‪ٟ‬بزٺ ٲیقٹز) اظ اثتسای ؾب‪ ۵ ٬‬ٲوٯوبضز ‪٦‬وٯٹٸا ؾبٖت ترٳوٵ ظزٺ ٲیقٹز‪.‬‬ ‫ٸی ثب ثوبٴ ایٷ‪٧‬ٻ پوف اظ اخطای ایٵ ا‪ٞ‬عایف تٗط‪ٞ‬ٻ پط ٲهط‪ٞ‬ی‪٢ ،‬وٳت ټط ‪٦‬وٯٹٸا ؾبٖت اٶکطغی ثکط‪٠‬‬ ‫ٲبظاز ثط ‪ ۲‬ثطاثط اٮ‪٫‬ٹ ٲهط‪ ٜ‬ٲٗبز‪ ۳۸۸ ٬‬تٹٲبٴ ثٹز ٸ ا‪٦‬ٷٹٴ ثٻ ‪ ۸۸۸‬تٹٲبٴ ضؾوسٺ اؾت‪ٟ٪ ،‬تۺ ثب تٹخکٻ‬ ‫ثٻ ایٷ‪٧‬ٻ ‪٢‬وٳت تٳبٰ قسٺ ثط‪ ٠‬زض ‪٦‬کٹض ثٻ َٹض ٲوبٶ‪٫‬وٵ ثوٵ ی‪٧‬ٽعاض ٸ ‪۳۸۸‬تب ی‪٧‬ٽعاض ٸ ‪ ۴۸۸‬تٹٲبٴ ثکٹز‪،‬‬ ‫ٮصا ٲکتط‪٦‬بٴ پطٲهط‪ ٜ‬زض ‪٪‬صقتٻ‪ ،‬تٷٽب ثطای ٲهط‪ ٜ‬ٲبظاز ‪ ۲‬ثطاثط اٮ‪٫‬ٹی ٲهکط‪ ،ٜ‬ٲکٗکبز‪ ۵ ٬‬ټکعاض‬ ‫ٲوٯوبضز تٹٲبٴ اظ خوت ثوت اٮٳب‪ ،٬‬یبضاٶٻ زضیب‪ٞ‬ت ٲی‪٦‬طزٶس‪.‬‬ ‫استفادٌ از یام یدیعٍ مسکه برای بار دیم ممکه ویست‬ ‫رضذ ‪ ۰۴‬درصذی خسارت پرداختی‬ ‫بیمٍ در ‪ ۰‬ماٌ وخست ‪۰۰۴۴‬‬ ‫ؾطٸیؽ ذجطی‪ -‬ثوٳٻ ٲط‪٦‬عی اٖالٰ ‪٦‬طزۺ ٲجٯ‪ ٙ‬ذؿکبض‬ ‫پطزاذتی نٷٗت ثوٳٻ زض چٽبض ٲبټٻ اٸ‪ ٬‬اٲؿب‪ ۱۴ ٬‬ټعاض ٸ‬ ‫‪ ۸۸۸‬ٲوٯوبضز تٹٲبٴ ثٹز ‪٦‬ٻ ٶؿجت ثٻ ٲکس ٲککبثکٻ ؾکب‪٬‬‬ ‫‪٪‬صقتٻ ‪ ۴۸‬زضنس ضقس زاقت‪.‬‬ ‫ٲوعاٴ ح‪ ١‬ثوٳٻ تٹٮوسی ٶوع زض زٸضٺ ٲکٹضز اقکبضٺ‪۳۱ ،‬‬ ‫ټعاض ٸ ‪ ۷۸۸‬ٲوٯوبضز تٹٲبٴ ثٹز ‪٦‬ٻ زض ٲ‪٣‬بیؿٻ ثب چٽبض ٲکبٺ‬ ‫اثتسای ؾب‪ ۹۹ ٬‬ثٻ ٲوعاٴ ‪ ۴۵.۷‬زضنس ا‪ٞ‬عایف زاقتٻ اؾت‪.‬‬ ‫ټٳچٷوٵ ح‪ ١‬ثوٳٻ تٹٮوسی ا‪٦‬ثط ضقتٻ ټبی ثوٳٻ ‪ٚ‬وط اظ ؾٻ‬ ‫ضقتٻ ثوٳٻ ثسٶٻ اتٹٲجو٭‪ ،‬زضٲبٴ ٸ پٹ‪ ٬‬ثب ‪ ۲۳.۴ ،۳۷.۷‬ٸ ‪۴۱‬‬ ‫زضنس ضقس‪ ،‬ثبالتط اظ ضقس ثبظاض ثوٳٻ ثب ‪ ۴۵.۹‬تکب ‪۱۹۲.۳‬‬ ‫زضنس ثٹزٺ اؾت‪٦ ،‬ٻ زض ٲدٳٹٔ ثب ؾٽکٱ ٖکٳکسٺ ‪۷۵.۳‬‬ ‫زضنس اظ ‪٦‬٭‪ ،‬ضقس ح‪ ١‬ثوٳٻ تٹٮوسی ثکبظاض زض حکسٸز‬ ‫‪ ۴۵.۷‬زضنس ضا ض‪٢‬ٱ ظزٺ اؾت‪.‬‬ ‫ثطاؾبؼ ایٵ ‪٪‬عاضـ‪ ،‬ضقس ح‪ ١‬ثوٳٻ تٹٮکوکسی ثکبظاض زض‬ ‫زٸضٺ ټبی ظٲبٶی ‪٦‬ٳتط اظ ‪ ۹‬ٲبټٻ ثب ت‪ٛ‬ووطا ظیبزی ټٳطاٺ‬ ‫ثٹزٺ ٸ پؽ اظ اٴ‪ ،‬ضقس ثبظاض ثوٳٻ ثٻ ٲوعاٴ ؾبالٶکٻ ذکٹز‬ ‫ٶعزی‪ ٥‬ذٹاټس قس‪.‬زض ایٵ ثبظٺ ظٲبٶی چٽبضٲبټٻ‪ ،‬ٶؿکجکت‬ ‫ذؿبض ثبظاض ثب ‪ ۱.۹‬ٸاحس ‪٦‬بټف زض ٲ‪٣‬بیؿٻ ثب ‪ ۴‬ٲکبټکٻ‬ ‫ٶرؿت ؾب‪٪ ٬‬صقتٻ ثٻ ‪ ۴۶.۶‬زضنکس ضؾکوکسٺ ‪٦‬کٻ زض‬ ‫ٲحبؾجٻ ایٵ ٶؿجت‪ ،‬ٲجبٮ‪ ٙ‬ذؿبض ټبی ٲکٗکٹ‪ ،٠‬شذکبیکط‬ ‫ح‪١‬ثوٳٻ‪٦ ،‬بضٲعز قج‪٧‬ٻ ‪ٞ‬طٸـ ٸ ټکعیکٷکٻ ټکبی ازاضی‪-‬‬ ‫ٖٳٹٲی قط‪٦‬ت ټبی ثوٳٻ زض ٶٓط ‪٪‬ط‪ٞ‬تٻ ٶٳیقٹز‪.‬‬ ‫ؾطٸیؽ ذجطی‪ -‬ٲسیط ز‪ٞ‬تط ا‪٢‬تهکبز ٸ ٲؿک‪٧‬کٵ‬ ‫ٸظاض ضاٺ ٸ قٽطؾبظی ‪ٟ٪‬تۺ ‪ٗٞ‬ال ٲؿتکبخکطاٴ‬ ‫ٸاخس قطایُی ‪٦‬ٻ ؾب‪٪ ٬‬صقتٻ تؿٽوال ٸزیٗکٻ‬ ‫ٲؿ‪٧‬ٵ زضیب‪ٞ‬ت ‪٦‬طزٺاٶس‪ ،‬ٶٳیتٹاٶس ثطای ثبض زٸٰ‬ ‫اظ ایٵ تؿٽوال اؾت‪ٟ‬بزٺ ‪٦‬ٷٷس‪.‬‬ ‫پطٸاٶٻ انالٶی‪ ،‬ٲسیط ز‪ٞ‬تط ا‪٢‬کتکهکبز ٸ ٲؿک‪٧‬کٵ‬ ‫ٸظاض ضاٺ ٸ قٽطؾبظی زض پبؾد ثٻ ثکطذکی اظ‬ ‫اثٽبٲب پوطاٲٹٴ ٲؿئٯٻ تؿٽوال ٸزیٗٻ ٲؿک‪٧‬کٵ‬ ‫‪ٟ٪‬تۺ زض حب‪ ٬‬حبیط ٲؿتبخطاٴ ٸاخس قطایُکی‬ ‫‪٦‬ٻ ؾب‪٪ ٬‬صقتٻ تؿٽوال ٸزیٗٻ ٲؿ‪٧‬ٵ زضیب‪ٞ‬ت‬ ‫‪٦‬طزٺ اٶس‪ ،‬ٶٳی تکٹاٶکس ثکطای ثکبض زٸٰ اظ ایکٵ‬ ‫تؿٽوال اؾت‪ٟ‬بزٺ ‪٦‬ٷٷس‪.‬‬ ‫ٲسیط ز‪ٞ‬تط ا‪٢‬کتکهکبز ٸ ٲؿک‪٧‬کٵ ٸظاض ضاٺ ٸ‬ ‫قٽطؾبظی ثب اقبضٺ ثٻ ٲهٹثٻ ؾتبز ٲٯکی ‪٦‬کطٸٶکب‬ ‫پوطاٲٹٴ ٲؿئٯٻ اؾت‪ٟ‬بزٺ ٲدسز ٲت‪٣‬کبیکوکبٴ ٸاخکس‬ ‫قطایٍ اظ تؿٽوال ٸزیٗٻ ٲؿ‪٧‬ٵ ‪ٟ٪‬تۺ ٲهٹثکٻ‬ ‫ؾتبز ٲوٯی ‪٦‬طٸٶب زض ٲٹاخٻ ثب ٲؿکئٯکٻ اؾکتک‪ٟ‬کبزٺ‬ ‫ٲدسز ٲؿتبخطاٴ ٸاخس قکطایکٍ اظ تؿکوکٽکال‬ ‫ٸزیٗٻ ٲؿ‪٧‬ٵ ٲؿ‪٧‬ٹ اؾت‪.‬‬ ‫ٸی زض تکطیح ا‪٢‬ساٲب ٸظاض ضاٺ ٸ قٽطؾبظی‬ ‫حمل جادٌ ای ‪ ۰۰‬میلیًن ته کاالی اساسی‬ ‫در سال جاری‬ ‫ؾطٸیؽ ذجطی‪ -‬ضئکوکؽ ؾکبظٲکبٴ‬ ‫ضاټساضی ٸ حٳ٭ ٸ ٶ‪٣‬ک٭ خکبزٺ ای‬ ‫‪ٟ٪‬تۺ اظ اثتسای ؾب‪ ٬‬تکب‪٦‬کٷکٹٴ ‪۱۸‬‬ ‫ٲوٯوٹٴ ٸ ‪ ۸۸۸‬ټکعاض تکٵ ‪٦‬کبالی‬ ‫اؾبؾی تٹؾٍ ٶبٸ‪٪‬بٴ حٳ٭ ٸ ٶک‪٣‬ک٭‬ ‫خبزٺای ‪٦‬بال اظ ثٷبزض ثٻ ‪٦‬کٹض ٸاضز قسٺ اؾت‪ .‬ثٻ ٶ‪٣‬٭ اظ ؾبظٲبٴ‬ ‫ضاټساضی ٸ حٳ٭ ٸ ٶ‪٣‬٭ خبزٺای‪ ،‬زاضیٹـ اٲبٶی ‪ٟ٪‬تۺ ثط اؾبؼ‬ ‫اٲبض ثبض‪٪‬وطی ‪٦‬بالټبی اؾبؾی اظ ثٷبزض ‪٦‬کٹض‪ ،‬ثٷسض اٲبٰ ذٳوٷکی‬ ‫(ضٺ) ثب نسٸض ثوف اظ ‪ ۲۸۵‬ټعاض ثبضٶبٲٻ ٸ ثبض‪٪‬وطی زض حکسٸز ‪۶‬‬ ‫ٲوٯوٹٴ ٸ ‪ ۸۸۸‬ټعاض تٵ ٸ ؾٽٱ ‪ ۶۲‬زضنسی زض ثوٵ ثٷکبزض ‪٦‬ککٹض‬ ‫زض ظٲوٷٻ حٳ٭ ‪٦‬بالټبی اؾبؾی زض خبی‪٫‬بٺ ٶرؿکت ‪٢‬کطاض زاضز‪.‬‬ ‫ضئوؽ ؾبظٲبٴ ضاټساضی ٸ حٳ٭ ٸ ٶ‪٣‬٭ خبزٺای ا‪ٞ‬عٸزۺ ثب تٹخٻ ثٻ‬ ‫ایٵ ‪٦‬ٻ ثوکتطیٵ حدٱ خبثدبیی ‪٦‬بالټبی اؾبؾی زض ثوکٵ ثکٷکبزض‬ ‫‪٦‬کٹض‪ ،‬ٲتٗٯ‪ ١‬ثٻ ثٷسض اٲبٰ ذٳوکٷکی (ضٺ) اؾکت‪ ،‬ضٸظاٶکٻ ‪۲۵۸۸‬‬ ‫زؾت‪٫‬بٺ ‪٦‬بٲوٹٴ ثٻ ایٵ ثٷسض اٖعاٰ ٲیقٹز ٸ اٲبض حٳ٭ ‪٦‬بالټکبی‬ ‫اؾبؾی ضٸظاٶٻ ٶعزی‪ ٥‬ثٻ ‪ ۶۸‬ټعاض تٵ اظ ایٵ ثٷسض ثٹزٺ ٸ پکؽ اظ‬ ‫ٲهٹثب قٹضای ٖبٮی تطاثطی ‪٦‬کٹض زض حب‪ ٬‬حبیط ایٵ ض‪٢‬ٱ ثکٻ‬ ‫‪ ۶۶‬ټعاض تٵ ضؾوسٺ اؾت‪.‬‬ ‫گسارش‬ ‫جاخالی دادن باوکُا‬ ‫بٍ پریشٌ مسکه ملی!‬ ‫اذطیٵ اٲبض اظ پٹ‪ ٬‬ټبی ٸاضیع قسٺ ثٻ حؿبه ؾبظٶس‪٪‬بٴ ٲؿک‪٧‬کٵ‬ ‫ٲٯی ٶکبٴ ٲیزټس ٶٻ تٷٽب ٸاٲٽبی ثبٶ‪٧‬ی ؾٽٱ ٶبچوعی اظ ٲٷبثٕ ایکٵ‬ ‫پطٸغٺ ضا تک‪٧‬و٭ ٲیزټس ثٯ‪٧‬ٻ ثب ٲوعاٴ اٸضزٺ تعضی‪ ١‬قسٺ ثٻ َطحٽب‬ ‫اظ ؾٹی ٲت‪٣‬بیوبٴ ‪ ٍ٣ٞ‬ٲیتٹاٴ حسٸز ‪ ۸۲۸۸‬ٸاحکس ٲؿک‪٧‬کٹٶکی‬ ‫احساث ‪٦‬طز؛ ایٵ زض حبٮی اؾت ‪٦‬ٻ ثٷب ثٻ ‪ٟ٪‬تٻ ٲٗبٸٴ ٸظیط ضاٺ ٸ‬ ‫قٽطؾبظی ثرف ٖٳسٺ ‪ ۴۸‬ټعاض ٸاحس ا‪ٞ‬تتبح قسٺ ثسٸٴ اتک‪٧‬کب ثکٻ‬ ‫تؿٽوال ٲهٹه ایٵ پطٸغٺ احساث قسٺ اؾت‪.‬‬ ‫َج‪ ١‬اٖالٰ ثبٶ‪ ٥‬ٲؿ‪٧‬ٵ تب ‪٦‬ٷٹٴ اظ ‪ ۸۶۴۸‬ٲوٯوکبضز تکٹٲکبٴ اٸضزٺ‬ ‫ٲت‪٣‬بیوبٴ ‪ ۲۸۴۸‬ٲوٯوبضز تٹٲبٴ اٴ ثطای احساث پطٸغٺ ټکبی َکطح‬ ‫ا‪٢‬ساٰ ٲٯی ٲؿ‪٧‬ٵ ثٻ حؿبه ؾبظٶس‪٪‬بٴ ٸاضیکع قکسٺ اؾکت‪۲۴۴ .‬‬ ‫ٲوٯوبضز تٹٲبٴ ټٱ تؿٽوال ثبٶ‪٧‬ی پطزاذت قسٺ ‪٦‬ٻ ٲکدکٳکٹٔ زٸ‬ ‫ٖسز ٲص‪٦‬ٹض ضا ثٻ ‪ ۳۸۸۴‬ٲوٯوبضز تٹٲبٴ ٲیضؾبٶس‪ .‬ٲبث‪٣‬کی ٶکوکع ‪٦‬کٻ‬ ‫حسٸز ‪ ۵۸۸۸‬ٲوٯوبضز تٹٲبٴ اؾت ثٻ تسضیح ثب پوکط‪ٞ‬ت ‪ٞ‬وکعیک‪٧‬کی ٸ‬ ‫ا‪ٚ‬بظ احساث پطٸغٺټب ترهوم ذٹاټس یب‪ٞ‬ت‪.‬‬ ‫ټعیٷٻ ؾبذت ټط ٸاحس ٲؿ‪٧‬ٵ ٲٯی ‪ ۳۷۵‬ٲوٯوٹٴ تٹٲبٴ‬ ‫ثب احتؿبه ټعیٷٻ حسٸز ‪ ۵‬ٲوٯوٹٴ تکٹٲکبٴ ثکطای ټکط ٲکتکط ٲکطثکٕ‬ ‫ٸاحسټبی ا‪٢‬ساٰ ٲٯی‪ ،‬ثطای ؾبذت ی‪ ٥‬ٸاحس ‪ ۷۵‬ٲتطی ثٻ حکسٸز‬ ‫‪ ۳۷۵‬ٲوٯوٹٴ تٹٲبٴ ٶ‪٣‬سیٷ‪٫‬ی ٶوبظ اؾت‪ .‬یٗٷی ‪ ۳۸۸۴‬ٲوٯوبضز تکٹٲکبٴ‬ ‫‪ ٍ٣ٞ‬ت‪٧‬ب‪ٞ‬ٹی ؾبذت ‪ ۸۲۲۴‬ٸاحس ا‪٢‬ساٰ ٲٯی ٲؿ‪٧‬ٵ ضا ٲیزټس‪.‬‬ ‫اٮجتٻ تب ‪٦‬ٷٹٴ ‪ ۴۸‬ټعاض ٸ ‪ ۷۸‬ٸاحس ٲؿ‪٧‬ٵ ٲٯی ا‪ٞ‬کتکتکبح قکسٺ ‪٦‬کٻ‬ ‫ٲحٳٹز ٲحٳٹزظازٺ ک ٲٗبٸٴ ٸظیط ضاٺ ٸ قٽطؾبظی ک ثٻ ایؿٷب ‪ٟ٪‬تۺ‬ ‫ٖٳسٺ ٸاحسټبیی ‪٦‬ٻ ثٻ ثٽطٺثطزاضی ضؾوسٺ اظ ضٸقٽبیی ټکٳکچکٹٴ‬ ‫تٗبٸٶی ؾبظی ثب زضیب‪ٞ‬ت ٸاٰ اٸضا‪ ،٠‬اؾت‪ٟ‬بزٺ اظ تؿٽوال ‪ ۹‬زضنکس‬ ‫ثب‪ٞ‬ت ‪ٞ‬طؾٹزٺ ٸ زضیب‪ٞ‬ت ظٲوٵ ثسٸٴ ات‪٧‬ب ثٻ ٲٷبثٕ ثبٶک‪٧‬کی ؾکبذکتکٻ‬ ‫قسٺ اؾت‪.‬‬ ‫تٷٽب ‪ ۱۵‬ټعاض ٸاحس ٲؿ‪٧‬ٵ ٲٯی ثٻ ٲطحٯٻ ‪٢‬طاضزاز ضؾوسٺ اؾت‬ ‫زض حب‪ ٬‬حبیط ‪ ۵۳۴‬ټعاض ٸاحس ا‪٢‬ساٰ ٲٯی ٲؿ‪٧‬ٵ ثٻ ٲکطحٯکٻ اخکطا‬ ‫ضؾوسٺ اؾت‪ .‬اٲبض ا‪ٞ‬تتبح حؿبه اظ ؾٹی ٲت‪٣‬کبیکوکبٴ ټکٱ ثکسٸٴ‬ ‫احتؿبه حؿبثٽبی ‪ٞ‬ؿد قسٺ اظ ٸاضیع ٸخٹٺ تٹؾٍ ‪ ۲۳۷‬ټعاض ٶک‪ٟ‬کط‬ ‫ح‪٧‬بیت زاضز‪ .‬ایٵ ثساٴ ٲٗٷبؾت ‪٦‬ٻ ٲٳ‪٧‬ٵ اؾت ثط اثکط َکٹالٶکی‬ ‫قسٴ ‪ٞ‬طایٷس ؾبذت ٸاحسټب ثرکی اظ ٲت‪٣‬کبیکوکبٴ اٶهکطا‪ ٜ‬زازٺ‬ ‫ثبقٷس‪ .‬ثب ٸخٹز اٶ‪٧‬ٻ زٸ ؾب‪ ٬‬اظ ا‪ٚ‬بظ ٖٳٯوب اخطایی َطح ا‪٢‬کساٰ‬ ‫ٲٯی ٲؿ‪٧‬ٵ ٲی‪٪‬صضز ‪ ۶۲‬ټکعاض ٸ ‪ ۴۹۳‬ٸاحکس ثکطای زضیکب‪ٞ‬کت‬ ‫تؿٽوال ثٻ ثبٶ‪ ٥‬ٲؿ‪٧‬ٵ ٲٗط‪ٞ‬ی قسٺ ٸ تٷٽب ‪ ۱۵‬ټعاض ٸ ‪ ۱۸۲‬ٸاحس‬ ‫‪٢‬طاضزازټبیکبٴ ثٻ اٲًب ضؾوسٺ اؾت‪.‬‬ ‫ؾبظٶس‪٪‬بٴ ٲی‪٪‬ٹیٷس ثٻ زٮو٭ ضقس ثوف اظ ‪ ۱۸۸‬زضنکسی ‪٢‬کوکٳکت‬ ‫ٶٽبزٺټبی ؾبذتٳبٶی َی ی‪ ٥‬ؾب‪٪ ٬‬صقتٻ ټط ٲتط ٲؿ‪٧‬ٵ ٲکٯکی ‪۵‬‬ ‫ٲوٯوٹٴ تٹٲبٴ ټعیٷٻ زض ثط زاضز‪ .‬اٲب ٸظاض ضاٺ ٸ قکٽکطؾکبظی ثکط‬ ‫اؾبؼ ټعیٷٻټبی تبثؿتبٴ ‪ ۱۳۹۹‬ٶطخ پبیٻ زض ‪٢‬طاضزاز ثب ؾبظٶس‪٪‬بٴ ضا‬ ‫‪ ۲.۷‬ٲوٯوٹٴ تٹٲبٴ زض ټط ٲتط ٲطثٕ تٗوکوکٵ ٸ ټکٷکٹظ ایکٵ ٶکطخ ضا‬ ‫ثٻضٸظضؾبٶی ٶ‪٧‬طزٺ اؾت‪.‬‬ ‫ثب ایٵ حب‪ ٬‬ٲطزازٲبٺ اٲؿب‪ ٬‬تٗسازی ٸاحس ٲؿ‪٧‬ٵ ٲکٯکی زض قکٽکط‬ ‫خسیس پطٶس ا‪ٞ‬تتبح قس ‪٦‬ٻ ٲکحکٳکٹزظازٺ کک ٲکٗکبٸٴ ٸظیکط ضاٺ ٸ‬ ‫قٽطؾبظی ک ټعیٷٻ ؾبذت ټط ٸاحس اظ ایٵ پطٸغٺ ضا ٲتطی ‪ ۴‬ٲوٯوٹٴ‬ ‫تٹٲبٴ ٸ ‪٢‬وٳت ظٲوٵ ضا ٲتطی ‪ ۷۸۸‬ټعاض تٹٲبٴ اٖالٰ ‪٦‬طز‪.‬‬ ‫‪٪‬الیٻ ؾبظٶس‪٪‬بٴ اظ ثیتٹخٽی ؾوؿتٱ ثبٶ‪٧‬ی ثٻ ثرف ٲؿ‪٧‬ٵ‬ ‫‪ٞ‬طقوس پٹضحبخت ک زثوط ‪٦‬بٶٹٴ اٶجٹٺ ؾبظاٴ ک ثب ثوبٴ ایٵ ازٖکب ‪٦‬کٻ‬ ‫احتٳبال ثرکی اظ ‪ ۴۸‬ټعاض ٸاحس ا‪ٞ‬تتبح قسٺ ٲؿ‪٧‬ٵ ٲٯی ٲطثٹٌ ثکٻ‬ ‫پطٸغٺټبی ٶوٳٻ تٳبٰ ٲؿ‪٧‬ٵ ٲٽط ثٹزٺ اؾت ‪ٟ٪‬تۺ ٲ‪٣‬ساض ٲٷبثٗی ‪٦‬ٻ‬ ‫زض حب‪ ٬‬حبیط زض ثرف ٲؿ‪٧‬ٵ تعضی‪ ١‬ٲیقٹز ثکٻ ټکوکن ٖکٷکٹاٴ‬ ‫پبؾر‪٫‬ٹی ت‪٣‬بیبی ٲٹثط ٶوؿت‪ .‬ثٻ اشٖبٴ ذٹز ٲؿئٹالٴ ‪ ۲‬ٲوٯوٹٴ ٸ‬ ‫‪ ۵۸۸‬ټعاض ٶ‪ٟ‬ط ثطای ٲؿ‪٧‬ٵ ٲٯی ٶبٰٶٹیؿی ‪٦‬طزٶس ‪٦‬ٻ اظ ت‪٣‬بیبی ثبال‬ ‫ثطای ٲؿ‪٧‬ٵ زض ‪٦‬کٹض ح‪٧‬بیت زاضز‪.‬‬ ‫ٸی تب‪٦‬وس ‪٦‬طزۺ تٷٽب ضاٺ تبٲوٵ ٲؿ‪٧‬ٵ ‪٦‬کٹض ثٻ ‪٦‬کبض‪٪‬کوکطی تکٹاٴ‬ ‫ثرف ذهٹنی اؾت ٸ زٸٮت تٹاٶبیی ؾبذت ٸ ؾبظ ٶکساضز‪ .‬اٲکب‬ ‫ثٻ ٲٷٓٹض ٲت‪٣‬بٖس ‪٦‬کطزٴ ٶکٓکبٰ ثکبٶک‪٧‬کی ثکطای‬ ‫پطزاذت زٸثبضٺ تؿٽوال ٸزیٗٻ ٲؿ‪٧‬ٵ‪ ،‬ا‪ٞ‬کعٸزۺ‬ ‫زض حب‪ ٬‬ضایعٶی ثب ؾوؿتٱ ثبٶک‪٧‬کی ټؿکتکوکٱ ‪٦‬کٻ‬ ‫ثتٹاٶوٱ ظٲوٷٻ اؾت‪ٟ‬بزٺ ٲدسز ٲؿکتکبخکطاٴ ٸاخکس‬ ‫قطایٍ اظ تؿوٽال ٸزیٗٻ ٲؿ‪٧‬ٵ ضا ‪ٞ‬طاټٱ ‪٦‬ٷوٱ‪.‬‬ ‫*ٲؿتبخطاٴ ؾب‪ ۹۹ ٬‬ٲیتٹاٶکٷکس اظ تؿکٽکوکال‬ ‫ٸزیٗٻ اؾت‪ٟ‬بزٺ ‪٦‬ٷٷس‬ ‫انالٶی ثرف زی‪٫‬طی اظ ‪ٟ٪‬ت‪٫‬ٹ ثٻ ٲٽکوکب قکسٴ‬ ‫قطایٍ ثطای اؾت‪ٟ‬بزٺ ٲؿتبخطاٴ ؾب‪٦ ۹۹ ٬‬ٻ ثطای‬ ‫اٸٮوٵ ثبض ٲت‪٣‬بیی تؿکٽکوکال ٸزیکٗکٻ ٲؿک‪٧‬کٵ‬ ‫ټؿتٷس‪ٟ٪ ،‬تۺ زض پی ٶبٲٻٶ‪٫‬بضی ثب ٶٓبٰ ثبٶک‪٧‬کی‪،‬‬ ‫اٲ‪٧‬بٴ ثجتٶبٰ ٸاٰ ٸزیٗٻ ثطای ٲؿتبخطاٴ ؾب‪۹۹ ٬‬‬ ‫ٶوع ‪ٞ‬طاټٱ قس‪.‬‬ ‫ؾطٸیؽ ذجطی‪ -‬زثوط اتحبزیٻ ثٷ‪٧‬ساضاٴ ٲٹاز ‪ٚ‬کصایکی اظ‬ ‫ا‪ٞ‬عایف ‪ ۳۸‬زضنسی ‪٢‬وٳت پٷوط ذجط زاز ٸ ‪ٟ٪‬ت ‪٦‬کٻ زض‬ ‫ثبظاض ؾٹیب ‪٪‬طاٴ ‪ٞ‬طٸقی ‪ ۲۸۸‬زضنسی ٶؿجکت ثکٻ ؾکب‪٬‬‬ ‫‪٪‬صقتٻ ٸ ؾٹزخٹیی زض حب‪ ٬‬ٸ‪٢‬ٹٔ اؾت‪.‬‬ ‫‪٢‬بؾٳٗٯی حؿٷی‪ ،‬ثب ثوبٴ ایٷ‪٧‬ٻ حسٸز ‪ ۲۵‬ٲوٯوٹٴ ذکبٶکٹاض‬ ‫نجحبٶٻ پٷوط ٲهط‪ ٜ‬ٲی ‪٦‬ٷٷس‪ ،‬اْٽبض ‪٦‬طزۺ ‪٢‬وٳکت پکٷکوکط‬ ‫‪٪ ۴۸۸‬طٲی ‪ ۱۴‬ټعاض ٸ ‪ ۵۸۸‬تکٹٲکبٴ ثکٹز‪ ،‬اٲکب اذکوکطا‬ ‫‪٢‬وٳت ‪ ۲۸‬ټعاض تٹٲبٶی ضٸی اٴ زضج قسٺ اؾت؛ یکٗکٷکی‬ ‫‪ ۳۸‬زضنس ا‪ٞ‬عایف ‪٢‬وٳت‪ .‬ټٳچٷوٵ ‪٢‬وٳت ټط ‪٦‬وٯٹ پکٷکوکط‬ ‫ثسٸٴ ثؿتٻ ثٷسی ٶوع ثٻ ‪ ۵۸‬ټعاض تٹٲبٴ ضؾوسٺ اؾت‪.‬‬ ‫ثٻ ‪ٟ٪‬تٻ ٸی‪ ،‬زاٲساضاٴ ا‪ٞ‬عایف ‪٢‬وٳت ٶٽکبزٺ ټکبی زاٲکی‬ ‫ٖٯٹ‪ٞ‬ٻ ٸ ‪ٚ‬وطٺ ضا ٖٯت ا‪ٞ‬عایف ‪٢‬وٳت پٷوط ٖٷٹاٴ ‪٦‬طزٺاٶکس‬ ‫ٸ ټٳچٷوٵ َج‪ٟ٪ ١‬تٻ ذٹزقبٴ ثب ٲدٹظ ؾبظٲبٴ حٳکبیکت‬ ‫‪٢‬وٳت پٷوط ضا ا‪ٞ‬عایف زازٺاٶس‪.‬‬ ‫اذوطا ؾرٷ‪٫‬ٹی اٶدٳٵ نٷبیٕ ‪ٞ‬طاٸضزٺ ټبی ٮکجکٷکی ٶکوکع‬ ‫اٖالٰ ‪٦‬طزٺ ثٹز ‪٦‬ٻ قوط ٸ ٮجٷکوکب اظ ‪٢‬کوکٳکت ‪٪‬کصاضی‬ ‫زؾتٹضی ذبضج قسٺ ٸ اظ ا‪ٞ‬عایف حکسٸز ‪ ۲۸‬زضنکسی‬ ‫‪٢‬وٳت ٲحهٹال ٮجٷی ذجط زازٺ ثٹز‪.‬‬ ‫زثوط اتحبزیٻ ثٷ‪٧‬ساضاٴ ٲٹاز ‪ٚ‬صایی زض ازاٲٻ اظ ا‪ٞ‬کعایکف‬ ‫‪ ۲۸۸‬زضنسی ‪٢‬وٳت ؾٹیب ذجط زاز ٸ تهطیکح ‪٦‬کطزۺ زض‬ ‫ثبظاض ؾٹیب ‪٪‬طاٴ ‪ٞ‬طٸقی ‪ ۲۸۸‬زضنسی ٶؿجکت ثکٻ ؾکب‪٬‬‬ ‫‪٪‬صقتٻ ٸ ؾٹزخٹیی زض حب‪ ٬‬ٸ‪٢‬ٹٔ اؾت‪.‬‬ ‫ثٻ ‪ٟ٪‬تٻ ٸی ‪٢‬وٳت زٸٮتی ټط ‪٦‬وٯٹ ؾٹیب زض حب‪ ٬‬حکبیکط‬ ‫‪ ۶۸۸۸‬تٹٲبٴ اؾت‪ ،‬اٲب زض ثبظاض ثٻ ‪٢‬وٳت ‪ ۲۲‬ټعاض تکٹٲکبٴ‬ ‫ذطیس ٸ ‪ٞ‬طٸـ ٲیقٹز‪ .‬ایٵ زض حبٮی اؾت ‪٦‬ٻ ؾٹیب ثکٻ‬ ‫زٮو٭ اضظاٴ تط ثٹزٴ ٶؿجت ثٻ ‪٪‬ٹقت‪ ،‬زض ثطٶبٲٻ ‪ٚ‬کصایکی‬ ‫ا‪٢‬کبض ٲرتٯ‪ ٝ‬خبی‪٫‬عیٵ ‪٪‬ٹقت قسٺ اؾت‪.‬‬ ‫روزنامه ارک‬ ‫م الف ‪ 3916‬مرنذ‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مرنذ‬ ‫ا‪٪‬ٽی ٲٹیٹٔ ٲبزٺ ‪٢ ۳‬بٶٹٴ ٸٲبز‪۱۳‬ائوٵ ٶبٲٻ ‪٢‬بٶٹٴ تٗووٵ ت‪٧‬ٯو‪ ٝ‬ٸیٗوت ثجتی ٸ‬ ‫اضایی ٸؾبذتٳبٶٽبی ‪ٞ‬ب‪٢‬س ؾٷس ضؾٳی‬ ‫ثطاثط ضای قٳبضٺۺ ‪ ۱۴۸۸0۸۵0۸۳-۱۴۸۸۶۸۳۸۴۸۸۵۸۸۱۸۸۹‬ټوب ٲٹیٹٔ ‪٢‬کبٶکٹٴ‬ ‫تٗووٵ ت‪٧‬ٯو‪ ٝ‬ٸیٗوت ثجتی اضایی ٸ ؾبذتٳبٶٽبی ‪ٞ‬ب‪٢‬س ؾٷس ضؾٳی ٲؿت‪٣‬ط زض ٸاحس‬ ‫ثجتی حٹظٺ ثجت ٲٯ‪ ٥‬ٲطٶس تهط‪ٞ‬ب ٲبٮ‪٧‬بٶٻ ثالٲٗبضو ٲت‪٣‬بیی ا‪٢‬کبی ٖکٯکوکطیکب‬ ‫یٹؾ‪ ٝ‬پٹض ‪ٞ‬طظٶسۺ ٲحٳسحؿوٵ ثکٳبضٺ قٷبؾٷکبٲکٻۺ ‪ ۸۹۴‬نکبزضٺ اظ ٲکطٶکس زض‬ ‫قکساٶ‪ ٩‬ی‪٧‬جبه ٲ‪ٛ‬بظٺ ثب ‪٦‬بضثطی اٲٹظقی ثٻ ٲؿبحت ‪ ۱۷0۵۸‬ٲتطٲطثٕ ثٻ پکال‪٤‬‬ ‫‪ٞ ۷۵‬طٖی اظ ‪ -۲۲۸۲‬انٯی ٲ‪ٟ‬طٸظ ٸ ٲدعی قسٺ اظ پال‪ -۲۲۸۲ ٤‬انٯی ٸا‪٢‬کٕ زض‬ ‫ٲطٶس ثرف ‪ ۱۵‬تجطیع ذطیساضی اظ ٲبٮ‪ ٥‬ضؾٳی ذبٶٱ ‪ٞ‬بَٳٻ ثب‪٢‬طزائی ٸ قکط‪٦‬کب‬ ‫ٲحطظ ‪٪‬طزیسٺ اؾت‪ .‬ٮصا ثٻ ٲٷٓٹض اَالٔ ٖٳٹٰ ٲطاتت زض زٸ ٶٹثت ثٻ ‪ٞ‬کبنکٯکٻ ‪۱۵‬‬ ‫ضٸظ ا‪٪‬ٽی ٲوکٹز زض نٹضتی ‪٦‬ٻ اقربل ٶؿجت ثٻ نسٸض ؾٷس ٲبٮ‪٧‬وت ٲت‪٣‬کبیکی‬ ‫اٖتطایی زاقتٻ ثبقٷس ٲی تٹاٶٷس اظ تبضید اٶتکبض اٸٮوٵ ا‪٪‬ٽکی ثکٻ ٲکس زٸ ٲکبٺ‬ ‫اٖتطاو ذٹز ضا ثٻ ایٵ ازاضٺ تؿٯوٱ ٸ پؽ اظ اذص ضؾوس‪ْ ،‬ط‪ ٜ‬ٲس ی‪ ٥‬ٲکبٺ اظ‬ ‫تبضید تؿٯوٱ اٖتطاو‪ ،‬زازذٹاؾت ذٹز ضا ثٻ ٲطاخٕ ‪ً٢‬بئی ت‪٣‬سیٱ ٶٳبیٷس‪.‬ثکسیکٽکی‬ ‫اؾت زض نٹض اٶ‪ً٣‬بی ٲس ٲص‪٦‬ٹض ٸ ٖسٰ ٸنٹ‪ ٬‬اٖتطاو َج‪ ١‬ٲ‪٣‬طضا ؾکٷکس‬ ‫ٲبٮ‪٧‬وت نبزض ذٹاټس قس‪.‬‬ ‫‪*۴0۹۹‬تبضید اٶتکبض ٶٹثت اٸ‪٬‬ۺ ‪ *۱۴۸۸0۸۶0۱۵‬ٶٹثت زٸٰۺ ‪۱۴۸۸0۸۶0۳۱‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان مرنذ‬ ‫محرم کنعانی‬ ‫روزنامه ارک‬ ‫م الف ‪ 346‬میانه‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک میانه‬ ‫ا‪٪‬ٽی ٲٹیٹٔ ٲبزٺ ‪٢ ۳‬بٶٹٴ ٸٲبز‪۱۳‬ائوٵ ٶبٲٻ ‪٢‬بٶٹٴ تٗووٵ ت‪٧‬ٯو‪ ٝ‬ٸیٗوت‬ ‫ثجتی ٸ اضایی ٸؾبذتٳبٶٽبی ‪ٞ‬ب‪٢‬س ؾٷس ضؾٳی‬ ‫ثطاثط ضای قٳبضٺۺ ‪٦ ۱۴۸۸0۹۲۸۵‬الؾٻۺ ‪ ۹۹0۱۵۸۳‬ټوب اٸ‪ ٬‬ٲٹیٹٔ ‪٢‬کبٶکٹٴ‬ ‫تٗووٵ ت‪٧‬ٯو‪ ٝ‬ٸیٗوت ثجتی اضایی ٸ ؾبذتٳبٶٽبی ‪ٞ‬ب‪٢‬س ؾٷس ضؾٳی ٲؿکتک‪٣‬کط‬ ‫زض ٸاحس ثجتی حٹظٺ ثجت ٲٯ‪ ٥‬ٲوبٶٻ تهط‪ٞ‬ب ٲبٮ‪٧‬بٶٻ ثالٲٗبضو ٲتک‪٣‬کبیکی‬ ‫ذبٶٱ ٲالئ‪٧‬ٻ ٶٗٳتی ‪ٞ‬طظٶسۺ ٶٹضٸظ ثکٳبضٺ قٷبؾٷبٲٻۺ ‪ ۱۱۷‬نبزضٺ اظ ٲوبٶکٻ زض‬ ‫قکساٶ‪ ٩‬ی‪ ٥‬ثبه ؾبذتٳبٴ ثٻ ٲؿبحت ‪ ۳۳۱0۶۱‬ٲتطٲطثٕ اظ پکال‪-۳۹ ٤‬‬ ‫انٯی ٸا‪ ٕ٢‬زض ضٸؾتبی تبظٺ ‪٦‬ٷس زیٹاٶٯ‪ ١‬ثرف ‪ -۴۶‬تجطیع ذکطیکساضی اظ‬ ‫ٲبٮ‪ ٥‬ضؾٳی ا‪٢‬بی ٶٹضٸظ ٶٗٳتی ٲحطظ ‪٪‬طزیسٺ اؾت‪ .‬ٮصا ثٻ ٲٷٓکٹض اَکالٔ‬ ‫ٖٳٹٰ ٲطاتت زض زٸ ٶٹثت ثٻ ‪ٞ‬بنٯٻ ‪ ۱۵‬ضٸظ ا‪٪‬ٽی ٲوکٹز زض نکٹضتکی ‪٦‬کٻ‬ ‫اقربل ٶؿجت ثٻ نسٸض ؾٷس ٲبٮ‪٧‬وت ٲت‪٣‬بیی اٖتطایی زاقتٻ ثبقکٷکس ٲکی‬ ‫تٹاٶٷس اظ تبضید اٶتکبض اٸٮوٵ ا‪٪‬ٽی ثٻ ٲس زٸ ٲبٺ اٖتطاو ذٹز ضا ثکٻ ایکٵ‬ ‫ازاضٺ تؿٯوٱ ٸ پؽ اظ اذص ضؾوس‪ْ ،‬ط‪ ٜ‬ٲس ی‪ ٥‬ٲبٺ اظ تکبضیکد تؿکٯکوکٱ‬ ‫اٖتطاو‪ ،‬زازذٹاؾت ذٹز ضا ثٻ ٲطاخٕ ‪ً٢‬بئی ت‪٣‬سیٱ ٶٳبیٷس‪.‬ثسیٽی اؾت زض‬ ‫نٹض اٶ‪ً٣‬بی ٲس ٲص‪٦‬ٹض ٸ ٖسٰ ٸنٹ‪ ٬‬اٖتطاو َج‪ ١‬ٲک‪٣‬کطضا ؾکٷکس‬ ‫ٲبٮ‪٧‬وت نبزض ذٹاټس قس‪.‬‬ ‫‪ *۲0۳۷۸‬تبضید اٶتکبض ٶٹثت اٸ‪٬‬ۺ ‪۱۴۸۸0۸۶0۸۱‬‬ ‫تبضید اٶتکبض ٶٹثت زٸٰۺ ‪۱۴۸۸0۸۶0۱۵‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک میانه‪ -‬فرمان بخشعلی زاده‬ ‫ثرف ذهٹنی ثب اٶٹأ ٸ ا‪٢‬ؿبٰ ٲٹاٶٕ ٸ ٲک‪٧‬ال زض‪٪‬وکط اؾکت‪.‬‬ ‫ثطای ی‪ ٥‬اؾتٗالٰ ؾبزٺ حسٸز زٸ ٲبٺ ٸ‪٢‬ت ؾبظٶسٺ ضا ٲی‪٪‬کوکطٶکس‪.‬‬ ‫زؾت‪٫‬بټٽبی ذسٲب ضؾبٴ ٶوع ټعیٷٻ ټبی ؾٷ‪٫‬وٷی ضا ٲُبٮجٻ ٸ ټط اظ‬ ‫‪٪‬بټی ذسٲب ذٹز ضا ‪ ُٕ٢‬ٲی‪٦‬ٷٷس‪ .‬ؾوؿتٱ ثبٶ‪٧‬ی ټٱ ‪٦‬کٻ ‪٢‬کطاض‬ ‫اؾت ‪ ۲۸‬زضنس تؿٽوال ذٹز ضا ثٻ حٹظٺ ٲؿ‪٧‬ٵ اذتهبل زټکس‬ ‫ټوچ‪٫‬ٹٶٻ ض‪ٚ‬جتی ثطای پطزاذت ایٵ ٶٹٔ ٸاٰ ٶساضز ٸ تکٷکٽکب ثکبٶک‪٥‬‬ ‫ٲؿ‪٧‬ٵ ثٻ پطزاذت تؿٽوال ٲؿ‪٧‬ٵ ٲیپطزاظز ‪٦‬ٻ ثٻ ټون ٖکٷکٹاٴ‬ ‫ٲٷبثٕ اٴ پبؾر‪٫‬ٹی ایٵ ثرف ٶوؿت‪.‬‬ ‫زثوط ‪٦‬بٶٹٴ اٶجٹٺؾبظاٴ‪ ،‬ټعیٷٻ ټبی ٲؿ‪٧‬ٵ ٲٯی ضا ثکٻ ‪ٞ‬کٷکط خکٳکٕ‬ ‫قسٺ ای تکجوٻ ‪٦‬طز ٸ ‪ٟ٪‬تۺ ا‪٪‬ط ٸظاض ضاٺ ٸ قٽطؾبظی ٶرکٹاټکس‬ ‫ثط ضٸی ٖسز ‪ ۲.۷‬ٲوٯوٹٴ تٹٲبٴ تدسیسٶٓط ‪٦‬ٷس ټون ؾبظٶسٺای ظیط‬ ‫ثبض پصیطـ ضیؿ‪ ٥‬ؾبذت ٸاحسټبی ا‪٢‬ساٰ ٲٯی ٶکرکٹاټکس ض‪ٞ‬کت‪.‬‬ ‫اٲبضی ‪٦‬ٻ ثبٶ‪ ٥‬ٲؿ‪٧‬ٵ اضایٻ ‪٦‬طزٺ ٶکبٴ ٲکی زټکس یک‪ ٥‬ټککتکٱ‬ ‫ْط‪ٞ‬وت نٷٗت ؾبذتٳبٴ زض پطٸغٺ ا‪٢‬ساٰ ٲٯی ثٻ ‪٦‬بض ‪٪‬ط‪ٞ‬کتکٻ قکسٺ‬ ‫اؾت؛ چطا ‪٦‬ٻ ثرف ذهٹنی ٸا‪ٗ٢‬ی اظ ایٵ پطٸغٺ اؾت‪٣‬جب‪ ٬‬ٶ‪٧‬کطزٺ‬ ‫ٸ ثب ایٵ ضٸٶس ٶٳیتٹاٴ ‪٦‬بضی اظ پوف ثطز‪.‬‬ ‫ثٻ ‪ٟ٪‬تٻ پٹضحبخت‪ ،‬ؾوؿتٱ ثبٶ‪٧‬ی ثبیس حکسٸز زٸ ثکطاثکط ٲکجکبٮک‪ٙ‬‬ ‫ٸاضیعی اظ ؾٹی ٲت‪٣‬بیوبٴ‪ ،‬ٲٷبثٕ ثٻ ؾبذت پطٸغٺټبی ٲؿک‪٧‬کٹٶکی‬ ‫اذتهبل زټس‪ .‬ایٵ زض حبٮی اؾت ‪٦‬ٻ ‪٦‬٭ ٸاٲی ‪٦‬ٻ تب ‪٦‬کٷکٹٴ اظ‬ ‫َطی‪ ١‬ثبٶ‪ ٥‬ٲؿ‪٧‬ٵ ثطای پطٸغٺټبی ا‪٢‬ساٰ ٲٯی اذتهبل یب‪ٞ‬تٻ ی‪٥‬‬ ‫ؾی ٸ پٷدٱ ض‪٢‬ٳی اؾت ‪٦‬ٻ ٲت‪٣‬بیوبٴ ٸاضیع ‪٦‬طزٺاٶس‪.‬‬ ‫قطایٍ ‪ٗٞ‬ٯی حب‪٦‬ی اظ اٴ اؾت ‪٦‬ٻ خبی ذبٮی ثبٶ‪٧‬ٽکب زض پکطٸغٺ‬ ‫ا‪٢‬ساٰ ٲٯی احؿبؼ ٲیقٹز‪ .‬تؿٽوال ٲؿ‪٧‬ٵ ٲٯی ثٻ ‪ ۲۵۸‬ٲوکٯکوکٹٴ‬ ‫تٹٲبٴ ا‪ٞ‬عایف یب‪ٞ‬تٻ ‪٦‬ٻ ا‪٪‬ط ٲک‪٧‬ال اٸٮوٻ ټٳچٹٴ زضیب‪ٞ‬ت پطٸاٶکٻ‬ ‫ؾبذتٳبٶی اظ ؾٹی قٽطزاضی ټب اخبظٺ پوکط‪ٞ‬ت ‪٦‬بضټب ضا ثکسټکس ٸ‬ ‫تؿٽوال ټٱ ثٻ زاز پطٸغٺ ثطؾس ثب ‪ ۲۵۸‬ٲوٯوٹٴ تکٹٲکبٴ ٲکی تکٹاٴ‬ ‫َطح ضا ثٻ ٲطحٯٻ ٲٷبؾجی اظ پوکط‪ٞ‬ت ضؾبٶس‪ .‬اٲب احتٳبال ثب ایٵ ضٸیٻ‬ ‫تؿٽوال ثبٶ‪٧‬ی ح‪٧‬ٱ ٶٹقساضٸ ثٗس اظ ٲط‪ ٨‬ؾٽطاه ضا زض پکطٸغٺ‬ ‫ٲؿ‪٧‬ٵ ٲٯی ای‪ٟ‬ب ذٹاټس ‪٦‬طز‪.‬‬ ‫ٲؿ‪٧‬ٵ ٲٯی زض ی‪ ٥‬ٶ‪٫‬بٺ‬ ‫ثٷبثطایٵ ‪٪‬عاضـ‪ ،‬قٽطیٹٲکبٺ ‪َ ۱۳۹۸‬کطح ا‪٢‬کساٰ ٲکٯکی ٲؿک‪٧‬کٵ‬ ‫‪٦‬ٯٷ‪٩‬ظٶی قس ٸ ‪ ۱۸‬اثبٴ ٲبٺ ‪ ۱۳۹۸‬ثجت ٶبٰ اظ ٲت‪٣‬بیوبٴ زض چٽکبض‬ ‫اؾتبٴ ا‪ٚ‬بظ ٸ ؾپؽ ثٻ زی‪٫‬ط اؾتبٶٽب تؿطی پوسا ‪٦‬طز‪ .‬اثتسا ثطای ایٵ‬ ‫پطٸغٺ ‪ ۴۸۸‬ټعاض ٸاحس تٗطی‪ ٝ‬قس ‪٦‬ٻ ټٱا‪٦‬ٷٹٴ ‪ ۵۳۴‬ټکعاض ٸاحکس‬ ‫زض ٲطحٯٻ اخطا ‪٢‬طاض زاضز‪ .‬زض پٷح ٲطحٯٻ ثجت ٶکبٰ ایکٵ َکطح زض‬ ‫ؾبٲبٶٻ ا‪٢‬ساٰ ٲٯی ثٻ ٶکبٶی ‪tem.mrud.ir‬ٲدٳٹٖب ‪ ۲.۵‬ٲکوکٯکوکٹٴ‬ ‫ٶ‪ٟ‬ط ٶبٰٶٹیؿی ‪٦‬طزٶس ‪٦‬ٻ ‪ ۵۳۸‬ټعاض ذبٶٻ اٸٮی ٲکٳکٹ‪ ٬‬ایکٵ َکطح‬ ‫‪٢‬طاض ‪٪‬ط‪ٞ‬تٷس‪ .‬تب ‪٦‬ٷٹٴ زٸ ٲطحٯٻ ا‪ٞ‬تتبح نٹض ‪٪‬ط‪ٞ‬تٻ ‪٦‬ٻ ضٸظ ی‪٧‬ٱ‬ ‫اثبٴ ٲبٺ ‪ ۱۳۹۹‬تٗساز ‪ ۱۱‬ټعاض ٸ ‪ ۵۶۸‬ٸاحس ٸ ضٸظ ‪ ۲۱‬تکوکط ‪۱۴۸۸‬‬ ‫تٗساز ‪ ۲۸‬ټعاض ٸ ‪ ۵۱۸‬ٸاحس خکٳکٗکب ‪ ۴۸‬ټکعاض ٸ ‪ ۷۸‬ٸاحکس ثکٻ‬ ‫ثٽطٺثطزاضی ضؾوسٺ اؾت‪.‬‬ ‫ایٵ پطٸغٺ اظ َطی‪ ١‬اٸضزٺ ٲت‪٣‬بیوبٴ ٸ ٸاٰ ثبٶ‪٧‬ی پوف ٲی ضٸز‪ .‬اظ‬ ‫اثتسا تؿٽوال ایٵ َطح ‪ ۱۸۸‬ٲوٯوٹٴ تٹٲبٴ ثب ٶطخ ؾٹز ‪ ۱۸‬زضنکس‬ ‫ثٹز ‪٦‬ٻ ثٻ ‪ ۲۵۸‬ٲوٯوٹٴ تٹٲبٴ ا‪ٞ‬عایف یب‪ٞ‬تٻ اؾت‪ .‬اٸضزٺ ٲت‪٣‬بیکوکبٴ‬ ‫زض ٲطحٯٻ اٸ‪ ٬‬حسٸز ‪ ۴۸‬ٲوٯوٹٴ تٹٲبٴ اؾت‪ .‬ٲوبٶ‪٫‬وٵ ‪٢‬وکٳکت ایکٵ‬ ‫ٸاحسټب زض ‪٦‬٭ ‪٦‬کٹض َج‪ ١‬قبذم ؾبظٲبٴ ثطٶبٲٻ ٸ ثٹزخٻ زض ؾٻ‬ ‫ٲبټٻ زٸٰ ؾب‪ ۱۳۹۹ ٬‬ٲتطی ‪ ۲.۸‬ٲوٯوٹٴ تٹٲبٴ اؾت ‪٦‬کٻ اٮکجکتکٻ ثکط‬ ‫اؾبؼ اذطیٵ ٲحبؾجب ازاضٺ ‪٦‬٭ ضاٺ ٸ قٽطؾبظی اؾتبٴ تٽطاٴ ثٻ‬ ‫‪ ۳.۷‬ٲوٯوٹٴ تٹٲبٴ زض ټط ٲتط ٲطثٕ ضؾکوکسٺ اؾکت‪ .‬ثکب ایکٵ حکب‪٬‬‬ ‫ؾبظٶس‪٪‬بٴ‪ ،‬ټعیٷٻ ؾبذت ضا حسٸز ‪ ۵‬ٲوٯوٹٴ تٹٲبٴ زض ټط ٲتط ٲطثٕ‬ ‫ٖٷٹاٴ ٲی‪٦‬ٷٷس‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫ًشبًی النتزًٍینی رٍسًبهِ ارک‬ ‫سبیت رٍسًبهِ ‪www.arkonline.ir‬‬ ‫ایویل رٍسًبهِ‪ark.tabriz@yahoo.com9‬‬ ‫ایویل هذیزهسئَل‪eshraghimo@gmail.com 9‬‬ ‫هذیز اجزائی‪ 9‬هعصَهِ حجبسی‬ ‫هجزی سبیت رٍسًبهِ‪ 9‬سبًبس اشزاقی‬ ‫هذیز هسئَل ٍصبحت اهتیبس‪ 9‬هحوذ اشزاقی‬ ‫سزدثیز‪ 9‬سبًلی اشزاقی‬ ‫تبسیس ‪ - 0261 9‬سهیٌِ اًتشبر ‪ 9‬فزٌّگی ‪ٌّ -‬زی ‪ -‬ادثی ‪ -‬علوی‬ ‫مذپستی‪ - 4052536129‬تلفی‪24301608 - 24310803 )130(9‬‬ ‫تلفبمس‪ - 24301605 9‬شوبرُ ّوزاُ ‪180330455719‬‬ ‫ًشبًی ‪ 9‬تجزیش خیبثبى اسادی‪ -‬خیبثبى هبراالى ًزسیذُ ثِ هیذاى فذک‬ ‫دفتز رٍسًبهِ ارک ‪ -‬چبپخبًِ‪ 9‬پزًیبى تجزیش‬ ‫* دوشنبه ‪ 53‬شهریور ‪ 4 * 5211‬سپتامبر ‪ 02 *0105‬محرم ‪ *5221‬سال سی و یکم ( اوتوزبیرینجی ایل )* شماره (سایی)‪ 3114 :‬صفحه ‪ * 2‬ورزش و گردشگری‬ ‫ٍرسشنبر هیبًِای در پبرالوپیل تَمیَ‬ ‫طالیی شذ‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪ -‬اکغش عضیضی الذْ‪ٚ ،‬سصؿىبس ٔیب٘‪ٝ‬ای ثب غرّرجر‪ ٝ‬ثرش‬ ‫حشیف خ‪ٛ‬د دس دبسإِذیه س‪ٛ‬وی‪ٔ ٛ‬ذاَ طال ثش ٌشدٖ ا‪ٚ‬یخز‪.‬‬ ‫عضیضی الذْ و‪ ٝ‬دس ‪ٚ‬صٖ ‪ + ۰۵‬ویّ‪ٌٛ‬شْ ٔؼبثمربر دربساسرىر‪ٛ‬ا٘رذ‪ٚ‬ی‬ ‫ثبصی‪ٞ‬بی دبسإِذیه‪ ۲۱۲۱‬س‪ٛ‬وی‪ ٛ‬حؼبثی دسخـیذ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د‪ ،‬دس دیرذاس‬ ‫دبیب٘ی ‪ ٚ‬ثشای وؼت ٔذاَ طال ث‪ٔ ٝ‬لب ای‪ٛ‬اٖ ٔیى‪ِٛ‬یچ اص وش‪ٚ‬اػری‬ ‫سفز‪ .‬حشیف وش‪ٚ‬ار دس سا٘ذ ا‪ َٚ‬ایٗ ٔجبسص‪ ٜ‬ثب ٘شیجر‪ ٝ‬یره ثرش ‪۷‬‬ ‫دیش‪ٚ‬ص ؿذ‪ ،‬أب عضیضی الذْ دس سا٘ذ د‪ ْٚ‬ف‪ٛ‬قاِعبد‪ ٜ‬وبس وشد ‪ ۹ ٚ‬ثرش‬ ‫یه دیش‪ٚ‬ص ؿذ‪ .‬دس سا٘ذ ػ‪٘ ْٛ‬یض ثشسشی ‪۲‬ثش‪ٔ ۰‬یى‪ِٛ‬یچ سلٓ خر‪ٛ‬سد‪،‬‬ ‫أب ایٗ ٔب٘ع اص ثشسشی عضیضی الذْ ٘ـذ ‪ ٚ‬دس ٘ر‪ٟ‬ربیرز ‪ٚ‬سصؿرىربس‬ ‫ٔیب٘‪ٝ‬ای ثب ٘شیج‪۰۲ ٝ‬ثش‪ ۰۱‬ثش٘ذ‪ ٜ‬ؿذ ‪ ٚ‬طال ٌشفز‪.‬‬ ‫تین ٍالیجبل ًشستِ ایزاى قْزهبى شذ‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪ -‬سیٓ ‪ٚ‬اِیجبَ ٘ـؼش‪ ٝ‬ایشاٖ ثب دیش‪ٚ‬صی ثشاثش س‪ٚ‬ػریر‪ ٝ‬دس‬ ‫فی‪ٙ‬بَ ع‪ٛٙ‬اٖ ل‪ٟ‬شٔب٘ی ‪ٔ ٚ‬ذاَ طالی ایٗ سؿش‪ ٝ‬دس ؿب٘ضد‪ٞ‬رٕریرٗ د‪ٚ‬س‪ٜ‬‬ ‫ثبصی‪ٟ‬بی دبسإِذیه سا ث‪ ٝ‬خ‪ٛ‬د اخشلبف داد‪.‬‬ ‫سیٓ ّٔی ‪ٚ‬اِیجبَ ٘ـؼش‪ ٝ‬ایشاٖ و‪ ٝ‬دس ٔشاحُ ٌزؿش‪ ٝ‬سلیرجرب٘رؾ سا ثرب‬ ‫الشذاس ؿىؼز داد ‪ ٚ‬ثذ‪ ٖٚ‬اص دػز دادٖ حشی یه ػز ثر‪ ٝ‬فریر‪ٙ‬ربَ‬ ‫سػیذ‪ ،‬دس ایٗ ٔشحّ‪ ٝ‬ث‪ٔ ٝ‬لب سیٓ ّٔی س‪ٚ‬ػی‪ ٝ‬سفز ‪ ۰ ٚ‬ثش یه ثر‪ٝ‬‬ ‫ثشسشی سػیذ‪.‬‬ ‫سیٓ ّٔی ‪ٚ‬اِیجبَ ٘ـؼش‪ ٝ‬ایشاٖ سربور‪ٙ‬ر‪ٞ ٖٛ‬ـرز د‪ٚ‬س‪ ٜ‬دس ثربصیر‪ٟ‬ربی‬ ‫دبسإِذیه ؿشوز وشد‪ ٜ‬اػز و‪ ٝ‬حبکُ اٖ وؼت د‪ ٚ‬ع‪ٛٙ‬اٖ ٘بیت‬ ‫ل‪ٟ‬شٔب٘ی ‪ ٚ‬ؿؾ ع‪ٛٙ‬اٖ ل‪ٟ‬شٔب٘ی ث‪ٛ‬د و‪ ٝ‬ثب احرشرؼربه ٔرذاَ طرال ‪ٚ‬‬ ‫ل‪ٟ‬شٔب٘ی دس س‪ٛ‬وی‪ ٛ‬سعذاد ل‪ٟ‬شٔب٘ی ‪ ٚ‬حض‪ٛ‬س ث‪ٞ ٝ‬فز ل‪ٟ‬شٔرب٘ری دس ‪۹‬‬ ‫د‪ٚ‬س‪ ٜ‬حض‪ٛ‬س سغییش ٔی و‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫عشیشی اقذم قْزهبى شذ‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪ -‬عض‪ ٛ‬سیٓ دبساسى‪ٛ‬ا٘ذ‪ ٚ‬ایرشاٖ د‪ٚ‬اصد‪ٞ‬رٕریرٗ ٔرذاَ‬ ‫طالی وبس‪ٚ‬اٖ ‪ٚ‬سصؽ ایشاٖ دس ؿب٘ضد‪ٕٞ‬یٗ د‪ٚ‬س‪ ٜ‬ثبصی‪ٟ‬بی دبسإِذیه‬ ‫سا وؼت وشد‪.‬اکغش عضیضی الرذْ دس دیرذاس فریر‪ٙ‬ربَ سلربثرشر‪ٟ‬ربی‬ ‫دبساسى‪ٛ‬ا٘ذ‪ٛٔ ٚ‬فک ؿذ حشیف خ‪ٛ‬د سا ‪ ۰۲‬ثش ‪ ۰۱‬ؿرىرؼرز د‪ٞ‬رذ ‪ٚ‬‬ ‫ع‪ٛٙ‬اٖ ل‪ٟ‬شٔب٘ی ‪ٔ ٚ‬ذاَ طال سا اص اٖ خ‪ٛ‬د و‪ٙ‬ذ‪ .‬ایٗ د‪ٚ‬اصد‪ٕٞ‬یٗ ٔذاَ‬ ‫طالی وبس‪ٚ‬اٖ ‪ٚ‬سصؽ ایشاٖ ث‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫اکغش عضیضی الذْ دس دیذاس فی‪ٙ‬بَ ‪ٚ‬صٖ ‪ + ۰۵‬ویّر‪ٌٛ‬رشْ ٔؼربثرمربر‬ ‫دبساسى‪ٛ‬ا٘ذ‪ٚ‬ی ثبصی‪ٞ‬بی دبسإِذیه ‪ ۲۱۲۱‬س‪ٛ‬وی‪ ٛ‬ث‪ٔ ٝ‬لرب ایر‪ٛ‬اٖ‬ ‫ٔیى‪ِٛ‬یچ اص وش‪ٚ‬اػی سفز‪ .‬دس ایٗ سلبثز و‪ ٝ‬دس ػبِٗ سرىر‪ٛ‬ا٘رذ‪ٚ‬ی‬ ‫ٔجٕ‪ٛ‬ع‪ٔ ٝ‬بو‪ٞٛ‬بسی ٔؼ‪ ٝ‬ثشٌضاس ؿذ‪ ،‬عضیضی الذْ ثب ٘شیج‪ ۰۲ ٝ‬ثش ‪۰۱‬‬ ‫ث‪ ٝ‬ثشسشی سػیذ ‪ ٚ‬ث‪ٔ ٝ‬ذاَ طال دػز یبفز‪ .‬حشیف وش‪ٚ‬ار دس سا٘رذ‬ ‫ا‪ َٚ‬ایٗ ٔجبسص‪ ٜ‬ثب ٘شیج‪ ٝ‬یه ثش ‪ ۷‬دیش‪ٚ‬ص ؿذ‪ ،‬أب دس سا٘ذ د‪ ْٚ‬عضیرضی‬ ‫الذْ ف‪ٛ‬قاِعبد‪ ٜ‬وبس وشد ‪ ۹ ٚ‬ثش یه دیش‪ٚ‬ص ؿذ‪.‬‬ ‫ٍاگذاری هٌطقِ گزدشگزی گیالرلَ‬ ‫ثِ شْزداری گزهی‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪ -‬ثب ثشٌضاسی جّؼ‪ ٝ‬ثب حض‪ٛ‬س ٔؼئ‪ٛ‬الٖ ؿر‪ٟ‬رشػرشربٖ‬ ‫ٌشٔی ٔ‪ٙ‬طم‪ٌ ٝ‬شدؿٍشی ٌیالسِ‪ ٛ‬ث‪ ٝ‬ؿ‪ٟ‬شداسی ٌشٔی ‪ٚ‬اٌزاس ؿذ‪.‬‬ ‫ث‪ٌٝ‬ضاسؽ س‪ٚ‬اثطعٕ‪ٔٛ‬ی اداس‪ٜ‬وُ ٔیشاصفش‪ٍٙٞ‬ری‪ٌ ،‬رشدؿرٍرشی ‪ٚ‬‬ ‫ک‪ٙ‬بیعدػشی اػشبٖ اسدثیُ‪ ،‬جّؼ‪ٝ‬ای ثب حض‪ٛ‬س ؿر‪ٟ‬رشداس ‪ ٚ‬اعضربی‬ ‫ؿ‪ٛ‬سای اػالٔی ؿ‪ٟ‬ش ٌشٔی ‪ ٚ‬س‪ٚ‬ػربی اداس‪ٔ ٜ‬ریرشاص فرش‪ٞ‬ر‪ٙ‬رٍری‪،‬‬ ‫ٌشدؿٍشی ‪ ٚ‬ک‪ٙ‬بیعدػشی ‪ ٚ‬أ‪ٛ‬س اه ٌشٔی ث‪ ٝ‬سیبػز عّی ث‪ٟ‬ـشری‬ ‫فشٔب٘ذاس ؿ‪ٟ‬شػشبٖ سـىیُ ؿذ سب دس خل‪ٛ‬ف ٘رحر‪ٔ ٜٛ‬رذیرشیرز ‪ٚ‬‬ ‫ث‪ٟ‬ش‪ ٜ‬ثشداسی اص ٔ‪ٙ‬طم‪ٌ ٕٝ٘ٛ٘ ٝ‬شدؿٍشی ٌیرالسِر‪ ٛ‬ور‪ ٝ‬لؼرٕرشری اص‬ ‫ٔحذ‪ٚ‬د‪ ٜ‬ؿ‪ٟ‬ش ٌشٔی ث‪ ٝ‬ؿٕبس ٔیایذ‪ ،‬سلٕیٌٓیشی ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫دس ایٗ جّؼ‪ ٝ‬دغ اص ثشسػی ‪ٌ ٚ‬فز‪ ،ٌٛٚ‬فشٔب٘ذاس ٌرشٔری ضرٕرٗ‬ ‫سـشیح الذأبسی و‪ ٝ‬اص ػ‪ٛ‬ی اداسار ٔخشّف ثشای سج‪ٟ‬یض ‪ ٚ‬سر‪ٛ‬ػرعر‪ٝ‬‬ ‫وٕذی‪ٌ ًٙ‬یالسِ‪ ٛ‬ک‪ٛ‬سر ٌشفش‪ ٝ‬اػز؛ ‪ٚ‬اٌزاسی اٖ ث‪ ٝ‬ؿر‪ٟ‬رشداسی‬ ‫ٌشٔی سا ٌضی‪ٝٙ‬ای ٔ‪ٙ‬بػت دا٘ؼز و‪ٔ ٝ‬ی سر‪ٛ‬ا٘رذ ضرٕرٗ حرفر ‪ٚ‬‬ ‫ٍ٘‪ٟ‬ذاسی اص أىب٘بر ٔ‪ٛ‬ج‪ٛ‬د‪ ،‬ث‪ٟ‬ششیٗ خذٔبر سا ث‪ٌ ٝ‬شدؿرٍرشاٖ ‪ٚ‬‬ ‫ٔشدْ اسائ‪ ٝ‬د‪ٞ‬ذ‪.‬‬ ‫ؿ‪ٟ‬شداس ‪ ٚ‬اعضبی ؿ‪ٛ‬سای ؿ‪ٟ‬ش ٌشٔی ٘یض ضٕٗ سمذیش اص الرذأربر‬ ‫ا٘جبْ ؿذ‪ ٜ‬ثشای س‪ٛ‬ػع‪ٌ ٝ‬شدؿٍشی‪ ،‬اص ‪ٚ‬اٌزاسی ٔ‪ٙ‬طم‪ٌ ٝ‬شدؿٍرشی‬ ‫ٌیالسِ‪ ٛ‬ث‪ ٝ‬ؿ‪ٟ‬شداسی ایٗ ؿ‪ٟ‬شػشبٖ اػشمجبَ وشد٘ذ‪.‬‬ ‫ٔ‪ٙ‬طم‪ٌ ٕٝ٘ٛ٘ ٝ‬شدؿٍشی ٌیالسِ‪ ٛ‬دس ؿؾ ویّر‪ٔٛ‬رشرشی ؿر‪ٟ‬رشػرشربٖ‬ ‫ٌشٔی ‪ٚ‬الع ؿذ‪ ٜ‬اػز و‪ ٝ‬اداس‪ٜ‬وُ ٔیشاصفش‪ٍٙٞ‬ی‪ٌ ،‬رشدؿرٍرشی ‪ٚ‬‬ ‫ک‪ٙ‬بیعدػشی ؿ‪ٟ‬شػشبٖ طی ػبَ‪ٞ‬بی ٌزؿش‪ ٝ‬ثبِغ ثش ‪ٔ ۵۱‬یّیبسد سیربَ‬ ‫ثشای س‪ٛ‬ػع‪ ٚ ٝ‬سج‪ٟ‬یض ایٗ ٔ‪ٙ‬طم‪ٞ ٝ‬ضی‪ ٝٙ‬وشد‪ ٜ‬اػز‪.‬‬ ‫اص جّٕ‪ ٝ‬الذأبر عٕذ‪ ٜ‬ک‪ٛ‬سر ٌشفش‪ ٝ‬ؿبُٔ ث‪ٟ‬ؼبصی سا‪ ٜ‬دػششػی ‪ٚ‬‬ ‫اػفبِز ‪ٚ‬س‪ٚ‬دی‪ ،‬س‪ٟ‬ی‪ ٚ ٝ‬سعجی‪ ٝ‬ػش‪ٚ‬یغ‪ٞ‬بی ث‪ٟ‬ذاؿشی ٔ‪ٙ‬بػت ثب حف‬ ‫ٔحیط صیؼز‪ ،‬س‪ٟ‬ی‪٘ ٚ ٝ‬لت االچیک ج‪ٟ‬ز اػششاحز ٌشدؿٍرشاٖ ‪ٚ‬‬ ‫دبوؼبصی ‪ ٚ‬ػبٔب٘ذ‪ٞ‬ی وّی ٔح‪ٛ‬ط‪ ٝ‬ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬اػز‪.‬‬ ‫فعبلیتّبی ثبشگبُ تزامتَر هتَقف شذ‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪ -‬ثبؿٍب‪ ٜ‬فش‪ٍٙٞ‬ی‪ٚ -‬سصؿی سشاوش‪ٛ‬س أرش‪ٚ‬ص‬ ‫ؿ‪ٙ‬ج‪ ٝ‬ثب کذ‪ٚ‬س اطالعی‪ ٝ‬ای‪ ،‬اص سعّیک فعبِیز ‪ٞ‬بی ایٗ ثبؿٍرب‪ٜ‬‬ ‫خجش داد‪ .‬ث‪٘ ٝ‬مُ اص س‪ٚ‬اثط عٕ‪ٔٛ‬ی ثبؿٍب‪ ٜ‬سشاوش‪ٛ‬س دس ثیرب٘ریر‪ٝ‬‬ ‫اٖ أذ‪ ٜ‬اػز‪ :‬ثب ع‪ٙ‬بیز ث‪ ٝ‬ح‪ٛ‬اؿی اخیش ‪ ٚ‬س‪ٙ‬ؾ‪ٞ‬بی دریرؾ‬ ‫أذ‪ ٜ‬دیشأ‪ ٖٛ‬سیٓ ف‪ٛ‬سجبَ سشاوش‪ٛ‬س ‪ ٚ‬حض‪ٛ‬س ٔرىرشس حرذ‪ٚ‬د‬ ‫‪٘ ۰۵۱‬فش دس س‪ٚ‬ص‪ٞ‬بی اخیش دس ٔحُ ثبؿٍب‪ ٜ‬و‪ٛٔ ٝ‬جت ثش‪ٞ‬رٓ‬ ‫صدٖ اسأؾ سیٓ ‪ ٚ‬سعطیّی سٕشیٗ أرش‪ٚ‬ص ؿرذ‪ ،‬ثر‪ ٝ‬اطرال‬ ‫ٔیسػب٘ذ‪ ،‬ثب س‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬خ‪ٛ‬اػش‪ ٝ‬افشاد حبضش دس ایٗ سجٕع ‪ ٚ‬دس‬ ‫حض‪ٛ‬س ع‪ٛ‬أُ ‪ٞ‬یبر ف‪ٛ‬سجبَ اػشبٖ‪ ،‬سلٕیٓ ‪ٞ‬ریربر ٔرذیرش‪ٜ‬‬ ‫ثبؿٍب‪ ٜ‬ثش اٖ ؿذ و‪ ٝ‬اص ایٗ سبسیخ سٕبٔی فعبِیز‪ٞ‬بی ثبؿٍب‪ٜ‬‬ ‫اقبی گل در تزامتَر هبًذًی شذ‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خرجرشی‪-‬‬ ‫ٔ‪ٟ‬بجٓ سیٓ ف‪ٛ‬سجربَ‬ ‫سشاوش‪ٛ‬س ثب سٕذیرذ‬ ‫لشاسداد خر‪ٛ‬د ثر‪ٝ‬‬ ‫ٔررذر ‪ ۲‬فلررُ‬ ‫دیٍش دس ایٗ سریرٓ‬ ‫ٔب٘ذ٘ی ؿذ‪.‬‬ ‫ٔحٕذ عجربع صاد‪ٜ‬‬ ‫و‪ ٝ‬ثرشای ِریرً‬ ‫ثیؼز ‪ ٚ‬یىٓ ثب ثبؿٍب‪ ٜ‬لشاسداد داؿز‪ ،‬ثب حضر‪ٛ‬س دس دفرشرش‬ ‫ٔذیشعبُٔ‪ ،‬لشاسداد خ‪ٛ‬د سا یه فلُ دیٍش سٕذیذ وشد‪.‬‬ ‫لشاسداد جذیذ البی ٌُ سیٓ سشاوش‪ٛ‬س ثب ایٗ ثبؿٍب‪ ٜ‬یه ػربِر‪ٝ‬‬ ‫اػز ‪ ٚ‬ثش ایٗ اػبع‪ ،‬عجبعصاد‪ ٜ‬طجک لشاسداد جذیذ سب دربیربٖ‬ ‫ِیً ثیؼز ‪ ٚ‬د‪ )۱۲-۰۰۱۰( ْٚ‬دس سشاوش‪ٛ‬س س‪ٛ‬ح خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ صد‪.‬‬ ‫ث‪ ٝ‬حبِز سعّیک دسأذ‪ ٚ ٜ‬أ‪ٛ‬سار ٔشث‪ٛ‬ط‪ ٝ‬اص أش‪ٚ‬ص ثش ع‪ٟ‬رذ‪ٜ‬‬ ‫‪ٞ‬یار ف‪ٛ‬سجبَ اػشبٖ ارسثبیجبٖ ؿشلی ث‪ٛ‬د‪ ٚ ٜ‬سریرٓ سرحر‪ٛ‬یرُ‬ ‫ا٘بٖ ٔیٌشدد‪.‬‬ ‫دس ثیب٘ی‪ ٝ‬ثبؿٍب‪ ٜ‬سشاوش‪ٛ‬س اضبف‪ ٝ‬ؿذ‪ ٜ‬اػز‪ :‬سلٕیرٓ ‪ٞ‬ریربر‬ ‫ٔذیش‪ ٜ‬ثبؿٍب‪ ٜ‬سشاوش‪ٛ‬س ث‪ ٝ‬د٘رجربَ حر‪ٛ‬اؿری اخریرش ور‪ ٝ‬دس‬ ‫حؼبع سشیٗ ثش‪ ٝٞ‬سیٓ اسفبق افشبد‪ ،ٜ‬اسخبر ؿذ‪ ٚ ٜ‬اص أرش‪ٚ‬ص‬ ‫ٔؼ‪ِٚٛ‬یز سیٓ ثش ع‪ٟ‬ذ‪ٞ ٜ‬ریرار فر‪ٛ‬سرجربَ اػرشربٖ اػرز ‪ٚ‬‬ ‫دسخل‪ٛ‬ف ثحض ٔبِىیز ثبؿٍب‪٘ ٜ‬یض ‪ٞ‬یبر ٔذیش‪ّٞ ٜ‬ذی‪ًٙ‬‬ ‫سلٕیٓ ٌیشی خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ وشد‪.‬‬ ‫سیٓ ف‪ٛ‬سجبَ سشاوش‪ٛ‬س دس ‪ٞ‬فش‪ٞ ٝ‬بی ٌزؿش‪ ٝ‬ثب ح‪ٛ‬اؿری صیربدی‬ ‫دػز ث‪ٌ ٝ‬شیجبٖ ث‪ٛ‬د‪ ،‬ث‪ ٌٝ٘ٛ ٝ‬ای و‪ٛٞ ٝ‬اداساٖ اٖ دس چر‪ٙ‬رذ‬ ‫٘‪ٛ‬ثز ثب اجشٕب ٔمبثُ ث‪ٙ‬یبٖ دیضَ‪ٞ ،‬یبر ف‪ٛ‬سجبَ ‪ ٚ‬ثیز أربْ‬ ‫جٕع‪ ٝ‬سجشیض‪ ،‬خ‪ٛ‬اػشبس ػش ‪ ٚ‬ػبٔبٖ دادٖ ثر‪ٚ ٝ‬ضرعریرز اٖ‬ ‫ؿذ٘ذ‪ٌ .‬فش‪ٔ ٝ‬ی ؿ‪ٛ‬د سشاوش‪ٛ‬س ثب ٔـىالر ٔبِی دػرز ثر‪ٝ‬‬ ‫ٌشیجبٖ اػز ‪ ٚ‬ثذ‪ٞ‬ی ‪ٞ‬بی ٔبِی اٖ اص ‪ٔ ۰۱‬یرّریربسد سر‪ٔٛ‬ربٖ‬ ‫فشاسش ٔی س‪ٚ‬د‪ .‬ایٗ سیٓ فلُ ٌزؿش‪ِ ٝ‬ریرً ثرشسرش فر‪ٛ‬سرجربَ‬ ‫ثبؿٍب‪ٞ ٜ‬بی وـ‪ٛ‬س سا ثب سسج‪ ٝ‬چ‪ٟ‬بسٔی ث‪ ٝ‬دبیبٖ ثشد‪.‬‬ ‫دعَت ٍسًِثزدار تجزیشی ثِ اردٍی تین هلی‬ ‫ػررش‪ٚ‬یررغ خررجررشی‪-‬‬ ‫‪ٚ‬ص٘‪ٝ‬ثشداس سجشیضی ثر‪ٝ‬‬ ‫اسد‪ٚ‬ی سرریررٓ ٔررّرری‬ ‫وـ‪ٛ‬س دع‪ٛ‬ر ؿذ‪.‬‬ ‫سد‪ ٚ‬جذیذ سیٓ ٔرّری‬ ‫وـررر‪ٛ‬س س‪ٚ‬ص ‪۰۷‬‬ ‫ؿرر‪ٟ‬ررشیرر‪ٛ‬س اغرربص‬ ‫ٔرری ؿرر‪ٛ‬د ‪ ٚ‬أرریررش‬ ‫حم‪ٛ‬لی ‪ٚ‬ص٘ر‪ ٝ‬ثرشداس‬ ‫سجشیضی دس ِیؼز دع‪ٛ‬رؿذٌبٖ ث‪ ٝ‬اسد‪ ٚ‬لشاس داسد‪.‬‬ ‫حم‪ٛ‬لی ٔش‪ِٛ‬ذ ػبَ ‪ ۰۰۰۰‬ث‪ٛ‬د‪ ٚ ٜ‬ػبثم‪ ٝ‬حض‪ٛ‬س دس ٔؼربثرمربر‬ ‫ج‪ٟ‬ب٘ی سشوٕ‪ٙ‬ؼشبٖ ‪ ٚ‬اػیبیی سبیّ‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬چیٗ سا داؿش‪ ٚ ٝ‬دس ػربَ‬ ‫‪ ۲۱۰۹‬دس ٔؼبثمبر ل‪ٟ‬شٔب٘ی اػیب و‪ ٝ‬دس ٘بٍ٘ج‪ ٛ‬چریرٗ ثرشٌرضاس‬ ‫ؿذ‪ ،‬ث‪ٔ ٝ‬ذَ ٘مش‪ ٜ‬د‪ٚ‬ضشه ‪٘ ٚ‬مش‪ٔ ٜ‬جٕ‪ ٛ‬دػز یبفش‪ ٝ‬ث‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫‪ 3‬طال ٍ ‪ 1‬ثزًش فزًگی مبراى ایزاى در تَرًوٌت صزثستبى‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪ -‬سیٓ ٔ‪ٙ‬شخت وـشی فشٍ٘ی ایرشاٖ‬ ‫کبحت ‪ٔ ۰‬ذاَ طال ‪ٔ ۲ ٚ‬ذاَ ثش٘ض دس سلبثز‪ٞ‬ربی‬ ‫ثیٗ إِّّی وـشی جبْ ای‪ٛ‬ا٘‪ٚٛ‬یچ کشثؼشبٖ ؿذ‪.‬‬ ‫سلبثز‪ٞ‬بی ثیٗ إِّّی وـشی فشٍ٘ی جبْ ِی‪ٛ‬ث‪ٔٛ‬یرش‬ ‫ای‪ٛ‬ا٘‪ٚٛ‬یچ ث‪ٔ ٝ‬یضثب٘ی کشثؼشبٖ ثشٌضاس ؿرذ ‪ ٚ‬دس‬ ‫دبیبٖ سیٓ ایشاٖ س‪ٛ‬ػط د‪ٛ‬یرب دادٔرشص دس ‪ٚ‬صٖ ‪۵۵‬‬ ‫ویّ‪ٌٛ‬شْ‪ ،‬أیذ اسأی دس ‪ٚ‬صٖ ‪ ۷۱‬ویّ‪ٌٛ‬شْ‪ ،‬عّری‬ ‫اسػالٖ دس ‪ٚ‬صٖ ‪ ۰۲‬ویّ‪ٌٛ‬شْ ‪ ٚ‬عّی اوجش ی‪ٛ‬ػفری‬ ‫دس ‪ٚ‬صٖ ‪ ۰۰۱‬ویّ‪ٌٛ‬شْ ث‪ٔ ٝ‬ذاَ طال ‪ٔ ٚ‬حٕذ‪ٞ‬بدی‬ ‫ؿعجب٘ی ‪ٔ ٚ‬حٕذسضب سضبیی دس ا‪ٚ‬صاٖ ‪۷۰ ٚ ۵۵‬‬ ‫ویّ‪ٌٛ‬شْ ث‪ٔ ٝ‬ذاَ ثش٘ض دػز یبفز‪.‬‬ ‫سیٓ ایشاٖ دس ایٗ ٔؼبثمبر دغ اص س‪ٚ‬ػی‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ع‪ٛٙ‬اٖ د‪ ْٚ‬دػز یبفز‪.‬‬ ‫سد‪ ٜ‬ث‪ٙ‬ذی سیٕی‪ -۰ :‬س‪ٚ‬ػی‪ ۲۲۱ ٝ‬أشیبص ‪ -۲‬ایشاٖ ‪ ۰۰۰‬أشیبص ‪ -۰‬کشثؼشبٖ ‪ ۰۰۷‬أشیبص ‪ٔ -۰‬جبسػشبٖ ‪ ۰۱۲‬أشیبص‬ ‫تفزجگبُ شبُ ثالغی سلطبًیِ‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪ -‬ؿب‪ ٜ‬ثالغی ٘بْ ٔ‪ٙ‬طم‪ ٝ‬ای اػز خر‪ٛ‬ؽ اه ‪ٚ‬‬ ‫‪ٛٞ‬ا دس ٘ضدوی ػّطب٘ی‪ ٝ‬ص٘جبٖ اػز‪٘ .‬بْ ایٗ ٔ‪ٙ‬طم‪ ٝ‬اص ٘بْ چـٕ‪ٝ‬‬ ‫ی ؿب‪ ٜ‬ثالغی ٌشفش‪ ٝ‬ؿذ‪.ٜ‬چـٕ‪ ٝ‬دش اه ؿب‪ ٜ‬ثرالغری ٔر‪ٛ‬جرت‬ ‫ػشػجضی ‪ ٚ‬طشا‪ٚ‬ر ایٗ ٔ‪ٙ‬طم‪ ٝ‬ؿذ‪ ٜ‬اػز ‪ ٚ‬ثب ػبخشٗ دسیربچر‪ٝ‬‬ ‫‪ٞ‬بی ٔل‪ٛٙ‬عی ‪ ٚ‬االچیک ‪ٞ‬بیی دس ٔؼیش اٖ سفشجٍب‪ٞ‬ری صیرجرب‬ ‫ثشای ا‪ٞ‬بِی ‪ٔ ٚ‬ؼبفشاٖ ایجبد ؿذ‪ ٜ‬اػز‪.‬ؿب‪ ٜ‬ثالغی (چـرٕر‪ ٝ‬ی‬ ‫ؿب‪٘ )ٜ‬بْ چـٕ‪ٝ‬ای ػز دس ٘ضدیىی س‪ٚ‬ػشبی اػذاثبد ‪ٚ‬الرع دس‬ ‫ج‪ٛٙ‬ه غشثی ػّطب٘ی‪ ٝ‬و‪ ٝ‬دس ػبَ‪ٞ‬بی اخیش سجذیُ ث‪ ٝ‬یرىری اص‬ ‫جبرث‪ٞ ٝ‬بی ٌشدؿٍشی ٔ‪ ٟٓ‬دس ؿر‪ٟ‬رشػرشربٖ ‪ ٚ‬اػرشربٖ ؿرذ‪ٜ‬‬ ‫اػز‪.‬ایٗ چـٕ‪ ٝ‬دس ضّع غشثی و‪ٔ ٜٛ‬شسفع د‪ِٚ‬یخبٖ داغی لرشاس‬ ‫ٌشفش‪ ٝ‬اػز ‪ ٚ‬اه فشا‪ٚ‬اٖ‪ ،‬صالَ ‪ ٚ‬دائٕی اص اٖ جربسی اػرز‬ ‫و‪ ٝ‬دس د‪ ٝٞ‬ی ٌزؿش‪ ٝ‬ثرب احرذاص د‪ ٚ‬حر‪ٛ‬ضرچر‪ ٝ‬ثرضسی ‪ٚ‬‬ ‫االچیک ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬ث‪ٙ‬ب‪ٞ‬بی سفشیحی ‪ ٚ‬ػ‪ ًٙ‬فرشؽ ٘رٕر‪ٛ‬دٖ اطرشا‬ ‫ح‪ٛ‬ضچ‪ٞ ٝ‬ب ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬ط‪ٛ‬س وّی ٔج‪ٟ‬ض وشدٖ اٖ ث‪ ٝ‬اػجبه سرفرشیرح‪،‬‬ ‫ایٗ ٔحذ‪ٚ‬د‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬یه ٔ‪ٙ‬طم‪ ٝ‬س‪ٛ‬سیؼشی ٔجذَ ؿذ‪ ٜ‬و‪ ٝ‬اص اثرشرذای‬ ‫ث‪ٟ‬بس سب ا‪ٚ‬اػط دبییض ‪ٞ‬ش س‪ٚ‬ص‪ٔ ٜ‬یضثبٖ ٔی‪ٕٟ‬ب٘بٖ اص ػشاػش اػشبٖ ‪ٚ‬‬ ‫هبریَ هبًژٍمیچ اس فَتجبل خذاحبفظی مزد‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪ٟٔ-‬بجٓ دیـیٗ سیٓ ّٔی ف‪ٛ‬سجبَ وش‪ٚ‬اػی ‪ ٚ‬سیرٓ ‪ٞ‬ربی‬ ‫ثبیشٖ ٔ‪٘ٛ‬یخ ‪ ٚ‬ی‪٘ٚٛ‬ش‪ٛ‬ع وفرؾ ‪ٞ‬ربیرؾ سا ا‪ٚ‬یرخرز‪.‬ثر‪٘ ٝ‬رمرُ اص‬ ‫اػشبس‪ٔ ،‬بسی‪ٔ ٛ‬ب٘ظ‪ٚ‬ویچ‪ ،‬ػشبس‪ ٜ‬دیـیٗ ث‪٘ٛ‬ذع ِیٍب ث‪ ٝ‬د‪ٚ‬ساٖ حشفر‪ ٝ‬ای‬ ‫خ‪ٛ‬د دبیبٖ داد‪٘ .‬بیت ل‪ٟ‬شٔبٖ ج‪ٟ‬بٖ دس جبْ ج‪ٟ‬ب٘ی س‪ٚ‬ػیر‪ ٝ‬سلرٕریرٓ‬ ‫خ‪ٛ‬د سا دس یه دؼز احؼربػری دس ایر‪ٙ‬رؼرشربٌرشاْ اعرالْ ورشد‪.‬‬ ‫ثضسیسشیٗ ٔ‪ٛ‬فمیز ا‪ ٚ‬وؼت ػ‪ٌ ٝ‬ب٘‪ ٝ‬ثب ثبیشٖ دس ػبَ ‪ ۲۱۰۰‬ث‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫اداهِ رًٍذ ثذٍى ثزد فزاًسِ ٍ پیزٍسی‬ ‫پزگل ّلٌذ‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪-‬فشا٘ؼ‪ٕٞ ٝ‬چ‪ٙ‬بٖ دس وؼت دیش‪ٚ‬صی ٘ربوربْ اػرز ‪ٚ‬‬ ‫‪ّٙٞ‬ذ ثب ِ‪ٛ‬ئیغ فبٖ خبَ ثشد دشٌّی سا جـٗ ٌشفز‪ .‬د‪ٙ‬جٕیٗ د‪ٚ‬س اص‬ ‫ٔشحّ‪ ٝ‬ا٘شخبثی جبْ ج‪ٟ‬ب٘ی ‪ ۲۱۲۲‬لطش دس لبس‪ ٜ‬اس‪ٚ‬دب ثب ثشٌضاسی چ‪ٙ‬رذ‬ ‫دیذاس ادأ‪ ٝ‬یبفز و‪ ٝ‬دس یىی اص ٔ‪ٕٟ‬ششیٗ ثبصی ‪ٞ‬ب ا‪ٚ‬ورشایرٗ ثرشاثرش‬ ‫فشا٘ؼ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬سؼب‪ٚ‬ی یه ثش یه سػیذ‪ .‬ؿبدبس٘ى‪ ٛ‬دس دلیرمر‪ ۰۰ ٝ‬ثرشای‬ ‫ٔیضثبٖ ٌّض٘ی وشد ‪ ٚ‬ػذغ ا٘ش‪٘ٛ‬ی ٔبسػیبَ وبس سا ث‪ ٝ‬سؼب‪ٚ‬ی وـب٘ذ‪.‬‬ ‫دس دیٍش دیذاس ٔ‪ّٙٞ ٟٓ‬ذ ثب چ‪ٟ‬بس ٌُ ٔ‪٘ٛ‬ش‪ٍ٘ٝ‬ش‪ ٚ‬سا ؿرىرؼرز داد‪،‬‬ ‫ٕٔفیغ ددبی ‪ ٌُ ۲‬ث‪ ٝ‬طٕش سػب٘ذ‪ .‬ج‪ٛ‬سجی‪ٙ‬ی‪ٚ ٛ‬ای‪ٙ‬بِذ‪ ْٚ‬دس دلیم‪۰۱ ٝ‬‬ ‫‪ٌٛ ٚ‬دی ٌبوذ‪ ٛ‬دس دلیم‪ٌُٞ ۰۷ ٝ‬بی ‪ّٙٞ‬ذ سا ث‪ ٝ‬طٕرش سػرب٘رذ٘رذ‪.‬دس‬ ‫ثبصی دیٍش ایٗ ٌش‪ ٜٚ‬سشوی‪ٔ ٝ‬یضثبٖ خ‪ٛ‬د ججُاِطبسق سا ثب ٘شیج‪ ۰ ٝ‬ثرش‬ ‫کفش اص دیؾ س‪ ٚ‬ثشداؿز‪ٕٞ .‬چ‪ٙ‬یٗ وش‪ٚ‬اػی ٘بیرت لر‪ٟ‬رشٔربٖ ػربَ‬ ‫‪ ۲۱۰۲‬ج‪ٟ‬بٖ ثب یه ٌُ اص ػذ اػّ‪ٛ‬اوی عج‪ٛ‬س وشد‪.‬‬ ‫اهبر ثسیبر خَه خزیذ جذیذ ثبرسلًَب‬ ‫در سبل ‪1110‬‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪ -‬ػشبس‪ّٙٞ ٜ‬ذی ثبسػّ‪٘ٛ‬ب أبس خیش‪ ٜ‬و‪ٙٙ‬رذ‪ ٜ‬ای سا دس‬ ‫ػبَ جبسی ث‪ ٝ‬طجز سػب٘ذ‪٘ ٚ ٜ‬ـبٖ ٔی د‪ٞ‬ذ و‪ ٝ‬ثؼیبس أبد‪ ٜ‬اػز‪.‬‬ ‫ث‪٘ ٝ‬مُ اص اػذ‪ٛ‬سر‪ ،‬سیٓ ّٔی ف‪ٛ‬سجبَ ‪ّٙٞ‬ذ ثب دسخـؾ ٕٔفیرغ ددربی‬ ‫ثشاثش ٔ‪٘ٛ‬ش‪ٌ ٝٙ‬ش‪ ٚ‬دس ا٘شخبثی جبْ ج‪ٟ‬ب٘ی ث‪ ٝ‬دیش‪ٚ‬صی دػز دیذا وشد‪.‬‬ ‫ػشبس‪ ٜ‬ایٗ ثبصی ٕٔفیغ ددبی خشیذ جذیذ ثبسػّ‪٘ٛ‬ب ث‪ٛ‬د و‪ ٝ‬س‪ٛ‬ا٘ؼرز‬ ‫د‪ ٌُ ٚ‬ث‪ ٝ‬طٕش سػب٘ذ‪.‬ایٗ ف‪ٛ‬ق ػشبس‪ّٙٞ ٜ‬ذی دس ػبَ ‪ ۲۱۲۰‬عّٕرىرشد‬ ‫دسخـب٘ی داؿش‪ ٝ‬اػز‪ .‬ا‪ ٚ‬دس ‪ ۰۰‬ثبصی و‪ ٝ‬ثب دیشا‪ِ ٗٞ‬ی‪ ،ٖٛ‬سیرٓ ٔرّری‬ ‫ف‪ٛ‬سجبَ ‪ّٙٞ‬ذ ‪ ٚ‬ثبسػّ‪٘ٛ‬ب دس فلُ جبسی ا٘جبْ داد‪ٛٔ ٜ‬فک ثر‪ ٝ‬صدٖ ‪۲۵‬‬ ‫ٌُ ‪ ۰۰ ٚ‬دبع ٌُ ؿذ‪ ٜ‬اػز یع‪ٙ‬ی ا‪ ٚ‬دس ‪ٞ‬ش ثبصی یب ٌُ صد‪ ٚ ٜ‬یرب‬ ‫دبع ٌُ داد‪ ٜ‬اػز‪.‬أبدٌی ثبالی ددبی ٔی س‪ٛ‬ا٘ذ خجش ثؼیبس خ‪ٛ‬ثری‬ ‫ثشای ‪ٛٞ‬اداساٖ ثبسػّ‪٘ٛ‬ب ثبؿذ و‪ٕٞ ٝ‬چ‪ٙ‬بٖ دس ؿ‪ٛ‬ن اص دػرز دادٖ‬ ‫ٔؼی ‪ٞ‬ؼش‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫ثبسگشت صفبء ّبدی ثِ توزیٌبت عزاق‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪ٞ-‬بفجه سیٓ ّٔی ف‪ٛ‬سجبَ عشاق و‪ ٝ‬دیذاس اخیش ثرشاثرش‬ ‫وش‪ ٜ‬ج‪ٛٙ‬ثی سا اص دػز داد ٔـىّی ثشای س‪ٚ‬یبس‪ٚ‬یی ثب ایشاٖ ٘ذاسد‪.‬‬ ‫ث‪ٌ ٝ‬ضاسؽ ایؼ‪ٙ‬ب ‪ ٚ‬ث‪٘ ٝ‬مُ اص عشاق اػذ‪ٛ‬سر‪ ،‬سیٓ ّٔی ف‪ٛ‬سجبَ عشاق دس‬ ‫دیذاس د‪ ْٚ‬خ‪ٛ‬د دس ا٘شخبثی جبْ ج‪ٟ‬ب٘ی ‪ ۲۱۲۲‬لطش ث‪ٔ ٝ‬لرب ایرشاٖ‬ ‫خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ سفز‪.‬ایٗ ثبصی س‪ٚ‬ص ػ‪ ٝ‬ؿ‪ٙ‬ج‪ ٚ ٝ‬دس لطش ثشٌضاس خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ‪.‬‬ ‫٘شیج‪ ٝ‬سؼز وش‪٘ٚ‬بی ‪ ٕٝٞ‬اعضبی سیٓ ّٔی ف‪ٛ‬سجبَ عشاق ٔ‪ٙ‬فی ؿذ ‪ ٚ‬ث‪ٝ‬‬ ‫‪ٕٞ‬یٗ دِیُ ثبصیى‪ٙ‬بٖ سٕشی‪ٙ‬بر خ‪ٛ‬د سا ثشای س‪ٚ‬یبس‪ٚ‬یی ثب ایشاٖ اغربص‬ ‫وشد٘ذ‪.‬‬ ‫دس سٕشیٗ اخیش عشالی ‪ٞ‬ب کفبء ‪ٞ‬بدی ثبصیى‪ٙ‬ی وّیذی ‪ ٚ‬سبطیش ٌرزاس‬ ‫سیٓ ‪ ٓٞ‬حبضش ث‪ٛ‬د ‪ ٚ‬ثذ‪ٔ ٖٚ‬ـىُ دس و‪ٙ‬بس دیٍش ثبصیى‪ٙ‬ربٖ سرٕرشیرٗ‬ ‫وشد‪.‬‬ ‫ارسبل ‪ 14‬اثز هلیلِ سًجبى‬ ‫ثزای دریبفت ًشبى هلی‬ ‫وـ‪ٛ‬س اػز‪.‬ایٗ چـٕ‪ ٝ‬و‪ ٝ‬اص ٘ظش ٔ‪ٛ‬لعیز ٔـش ثرش ٌر‪ٙ‬رجرذ‬ ‫ػّطب٘ی‪ ٝ‬اػز‪ ،‬ثش و‪ٞ ٜٛ‬بی ٘ؼجشبً ثّ‪ٙ‬ذی سىی‪ ٝ‬صد‪ ٜ‬و‪ ٝ‬جرزاثریرز‬ ‫ٔ‪ٙ‬ظش‪ ٜ‬اٖ سا د‪ٚ‬چ‪ٙ‬ذاٖ ٕ٘‪ٛ‬د‪ ٜ‬اػز‪.‬‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ دس ٘ضدیىی ؿب‪ ٜ‬ثالغی ػذ اػذاثبد لشاس داسد ور‪ ٝ‬دس‬ ‫ٔجب‪ٚ‬سر و‪ ٜٛ‬لشاس ٌشفش‪ ٚ ٝ‬داسای چـٕ‪ ٝ‬ای ثب اه ٘ؼشبً صیربد‬ ‫اػز و‪ٔ ٝ‬طٕئ‪ٕٙ‬بً دیذٖ اٖ ٘یض خبِی اص ِطف ٘خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ثر‪ٛ‬د‪ .‬دس‬ ‫ادأ‪ٔ ٝ‬ؼیش ػّطب٘ی‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ؿب‪ ٜ‬ثالغی ثبصدیذ اص حبؿی‪ ٝ‬س‪ٚ‬دخرب٘ر‪ ٝ‬ی‬ ‫ػشػجض اق چبی ‪ٔ ٚ‬عجذ اطد‪ٞ‬ب سا اص دػز ٘ذ‪ٞ‬یذ‪.‬‬ ‫ٍاحذّبی پذیزایی هلشم ثِ رعبیت ضَاثط ثْذاشتی ّستٌذ‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪ٔ -‬عب‪ٌ ٖٚ‬شدؿٍشی ٔرذیرشعربٔرُ ٔریرشاص‬ ‫فش‪ٍٙٞ‬ی‪ ،‬ک‪ٙ‬بیع دػشی ‪ٌ ٚ‬شدؿٍشی ارسثبیجبٖؿرشلری ثر‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬احذ ‪ٞ‬بی دزیشایی ‪ ٚ‬البٔشی و‪٘ ٝ‬ؼجز ث‪ ٝ‬سعربیرز ضر‪ٛ‬اثرط‬ ‫ث‪ٟ‬ذاؿشی ثی س‪ٛ‬ج‪ٟ‬ی ٘ـبٖ ٔید‪ٙٞ‬ذ‪ٞ ،‬ـذاس داد ‪ٌ ٚ‬فز‪ :‬ایٗ‬ ‫‪ٚ‬احذ‪ٞ‬ب ّٔضْ ث‪ ٝ‬سعبیز دػش‪ٛ‬ساِعُٕ‪ٞ‬بی ث‪ٟ‬رذاؿرشری اعرالْ‬ ‫ؿذ‪ ٜ‬اص ػ‪ٛ‬ی ػشبد ٔمبثّ‪ ٝ‬ثب وش‪٘ٚ‬ب ‪ٞ‬ؼش‪ٙ‬ذ‪.‬ثبیشاْ صاد‪ٔ ٜ‬رعرب‪ٖٚ‬‬ ‫ٌشدؿٍشی ٔذیشعبُٔ ٔیشاص فش‪ٍٙٞ‬ی‪ ،‬ک‪ٙ‬ربیرع دػرشری ‪ٚ‬‬ ‫ٌشدؿٍشی ارسثربیرجربٖ ؿرشلری ٌرفرز‪ :‬ثرب سر‪ٛ‬جر‪ ٝ‬ثر‪ٝ‬‬ ‫ا‪ٚ‬جٌیشی ؿی‪ٚ ٛ‬یش‪ٚ‬ع وش‪٘ٚ‬ب دس وـ‪ٛ‬س ‪ ٚ‬اػشبٖ‪ ،‬سعربیرز‬ ‫ثیؾ اص دیؾ ض‪ٛ‬اثط ث‪ٟ‬ذاؿشی دس سٕبٔی أربورٗ ثؼرشر‪ٚ ٝ‬‬ ‫ٔحیط ‪ٞ‬بی اصاد الصْ ‪ ٚ‬ضش‪ٚ‬سی اػز ‪ ٚ‬ثرش ‪ٞ‬رٕریرٗ ٔرجر‪ٙ‬رب‬ ‫جْبى ٍرسش‬ ‫ٌش‪ٞ ٜٚ‬بی ٘ظبسسی ػرشربد ٔرمربثّر‪ ٝ‬ثرب ورش‪٘ٚ‬رب دس ٔریرشاص‬ ‫فش‪ٍٙٞ‬ی ارسثبیجبٖ ؿشلی ث‪ ٝ‬ک‪ٛ‬سر ٔؼشٕش ثرش فرعربِریرز‬ ‫ٔجٕ‪ٛ‬ع‪ٞٝ‬بی سحز ٘ظبسر ایٗ اداس‪ٜ‬وُ ٘ظبسر داس٘ذ‪.‬ا‪ ٚ‬اص‬ ‫ا٘جبْ ثبصدیذ ‪ٞ‬بی س‪ٚ‬صا٘‪ٔ ٚ ٝ‬شست اص ‪ٚ‬احذ‪ٞ‬بی درزیرشایری ‪ٚ‬‬ ‫البٔشی ارسثبیجبٖ ؿشلی خجش داد ‪ ٚ‬اظ‪ٟ‬بس وشد‪ :‬ثبصدیذ‪ٞ‬ب ثر‪ٝ‬‬ ‫ک‪ٛ‬سر س‪ٚ‬صا٘‪ ٝ‬س‪ٛ‬ػط اویخ‪ٞ‬بی ٘ظبسسی ‪ ٚ‬ا٘رجرٕرٗ ‪ٞ‬ربی‬ ‫حشف‪ٝ‬ای ا٘جبْ ٔیؿ‪ٛ‬د و‪ ٝ‬دس ک‪ٛ‬سر ٔـرب‪ٞ‬رذ‪ٞ ٜ‬رشٌر‪٘ٛ‬ر‪ٝ‬‬ ‫سخّف دس سعبیز ض‪ٛ‬اثطج‪ٟ‬ذاؿشی ‪ ٚ‬اییٗ٘بٔ‪ٝ‬ای‪ ،‬سرزورشار‬ ‫وشجی کبدس ‪ ٚ‬ثب ‪ٚ‬احذ‪ٞ‬بی ٔشخّف ثشخ‪ٛ‬سد خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ‪.‬‬ ‫ثبیشاْ صاد‪ ٜ‬ادأ‪ ٝ‬داد‪ :‬طی ‪ٞ‬فشر‪ٞ ٝ‬ربی اخریرش ‪ ٚ‬ثر‪ ٝ‬د٘رجربَ‬ ‫ثبصدیذ‪ٞ‬بی یبد ؿذ‪ ،ٜ‬اخطبس وشجی ث‪ٚ ٝ‬احذ‪ٞ‬ربی الربٔرشری ‪ٚ‬‬ ‫دزیشایی ث‪ ٝ‬دِیُ عذْ سعبیز ض‪ٛ‬اثط ث‪ٟ‬ذاؿشی کربدس ؿرذ‪ٜ‬‬ ‫اػز‪.‬ا‪ٌ ٚ‬فز‪ :‬ث‪ ٝ‬د٘جبَ ثبصدیذ‪ٞ‬بی اخیش اویخ‪ٞ‬بی ٘ظربسسری‬ ‫اص چ‪ٙ‬ذیٗ ‪ٚ‬احذ البٔشی‪ ،‬ثشای ‪ٞ ۲‬شُ ادربسسرٕربٖ ثر‪ ٝ‬دِریرُ‬ ‫عّٕىشد ضعیف دس سعبیز ض‪ٛ‬اثط ث‪ٟ‬ذاؿشی سزوشار وشجی‬ ‫کبدس ؿذ‪ ٜ‬اػز و‪ ٝ‬دس ک‪ٛ‬سر سذا‪ ْٚ‬ایرٗ ثری سر‪ٛ‬جر‪ٟ‬ری‬ ‫٘ؼجز ث‪ ٝ‬دّٕت ‪ٚ‬احذ‪ٞ‬ب ‪ٚ‬اسد عُٕ ٔیؿ‪ٛ‬یٓ‪.‬ثبیرشاْ صاد‪ ٜ‬ثرب‬ ‫سبویذ ثش ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬سعبیز ض‪ٛ‬اثط ث‪ٟ‬ذاؿشی ث‪ ٝ‬کر‪ٛ‬سر جرذی‬ ‫ٔ‪ٛ‬سد سبویذ اویخ ‪ٞ‬بی ٘ظبسسی اداس‪ ٜ‬وُ ٔیشاص فش‪ٞ‬ر‪ٙ‬رٍری‪،‬‬ ‫ک‪ٙ‬بیع دػشی ‪ٌ ٚ‬شدؿٍشی ارسثبیجبٖ ؿشلی اػز‪ ،‬یربدا‪ٚ‬س‬ ‫ؿذ‪ :‬دس ک‪ٛ‬سر ٔـب‪ٞ‬ذ‪ٞ ٜ‬شٌ‪ ٝ٘ٛ‬سخّف ثشخ‪ٛ‬سد‪ٞ‬ربی الصْ‬ ‫ثب ‪ٚ‬احذ‪ٞ‬بی ٔشخّف ا٘جبْ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ‪.‬‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی‪ٔ -‬ذیشوُ ٔیشاصفش‪ٍٙٞ‬ی اػشبٖ ص٘جبٖ ٌفز‪ ۲۵ :‬اطش‬ ‫ّٔیّ‪ ٝ‬اػشبٖ ص٘جبٖ ثشای دسیبفز ٘ـبٖ ّٔی ث‪ٔ ٝ‬عب‪٘ٚ‬ز ک‪ٙ‬بیرع دػرشری‬ ‫اسػبَ ؿذ‪ ٜ‬اػز‪.‬اسجٕ‪ٙ‬ذ ٔذیشوُ ٔیشاصفش‪ٍٙٞ‬ی‪ٌ ،‬رشدؿرٍرشی ‪ٚ‬‬ ‫ک‪ٙ‬بیعدػشی اػشبٖ ص٘جبٖ دسثبس‪ ٜ‬ؿبخق ا٘شخبه اطبس ٔرّریّر‪ ٝ‬ثرشای‬ ‫٘ـبٖ ّٔی ٌفز‪ :‬سبو‪ ۲۵ ٖٛٙ‬اطش ّٔیّ‪ ٝ‬اػشبٖ ص٘جربٖ ثرشای دسیربفرز‬ ‫٘ـبٖ ّٔی ث‪ٔ ٝ‬عب‪٘ٚ‬ز ک‪ٙ‬بیعدػشی اسػبَ ؿذ‪ ٜ‬و‪ ٝ‬ثشای ؿـٕیٗ د‪ٚ‬س‪ٜ‬‬ ‫دا‪ٚ‬سی ٘ـبٖ ّٔی ک‪ٙ‬بیعدػشی اسػبَ خ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬ذ ؿذ‪.‬ا‪ ٚ‬ثبثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ایرٗ‬ ‫اطبس ثشای ؿـٕیٗ د‪ٚ‬س‪ ٜ‬دا‪ٚ‬سی ٘ـبٖ ّٔی ک‪ٙ‬بیعدػشی اسػبَ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ‬ ‫ؿذ‪ ،‬افض‪ٚ‬د‪ٔ :‬شغ‪ٛ‬ثیز ‪ ٚ‬اػشرب٘رذاسد ثر‪ٛ‬دٖ ٔر‪ٛ‬اد ا‪ِٚ‬ریر‪ ،ٝ‬اکربِرز‪،‬‬ ‫صیجبؿ‪ٙ‬بػی ػ‪ٙ‬شی‪ٛ٘ ،‬ا‪ٚ‬سی دس طشاحی ‪ ٚ‬س‪ِٛ‬یذ‪ ،‬لبثّیرز عرشضر‪ ٝ‬دس‬ ‫ثبصاس ‪ ٚ‬وبسثشدی ث‪ٛ‬دٖ ٔحل‪ٛ‬الر‪ ،‬اص جّٕ‪ٔ ٝ‬عریربس ‪ٞ‬ربی ا٘رشرخربه‬ ‫اػز‪ٔ.‬ذیشوُ ٔیشاصفش‪ٍٙٞ‬ی‪ٌ ،‬شدؿٍشی ‪ ٚ‬ک‪ٙ‬بیع دػرشری اػرشربٖ‬ ‫ص٘جبٖ دسثبس‪ٔ ٜ‬عیبس‪ٞ‬بی دا‪ٚ‬سی ایٗ اطبس‪ ،‬ادأ‪ ٝ‬داد‪ :‬ا‪ِٚ‬یٗ ٔعریربس ٔرب‬ ‫ٔشغ‪ٛ‬ثیز اػز ‪ٛٔ ٚ‬ض‪ ٛ‬د‪ ٓٞ ْٚ‬اکبِز اطرش اػرز ‪ ٚ‬ایر‪ٙ‬رىر‪ ٝ‬اص‬ ‫طشح ‪ٞ‬ب یب ٔ‪ٛ‬اد ا‪ِٚ‬ی‪ ٝ‬غیشایشا٘ی ثشای اطبس اػشفبد‪٘ ٜ‬ـ‪ٛ‬د یب ٘ـب٘‪ٞ ٝ‬رب ‪ٚ‬‬ ‫‪ٛٞ‬یز فش‪ٍٙٞ‬ی غیشایشا٘ی دس اٖ سجّی دیذا ٘ى‪ٙ‬رذ‪.‬اسجرٕر‪ٙ‬رذ افرض‪ٚ‬د‪:‬‬ ‫ک‪ٙ‬بیعدػشی‪ٔ ،‬جٕ‪ٛ‬ع‪ٙٞ ٝ‬ش ‪ٞ‬بی اکیُ‪ ،‬ث‪ٔٛ‬ی ‪ٔ ٚ‬رشدٔری ‪ٞ‬رش وـر‪ٛ‬س‬ ‫اػز و‪ ٝ‬سیـ‪ٞ ٝ‬بی اػش‪ٛ‬اس ‪ ٚ‬عٕیمی دس اعرشرمربدار اداه‪ ،‬سػر‪،ْٛ‬‬ ‫عبدار‪ ،‬ػ‪ ٚ ٗٙ‬دس ٔجٕ‪ ٛ‬فش‪ٔ ًٙٞ‬ع‪ٛٙ‬ی جبٔع‪ ٝ‬داسد ‪ٕ٘ ٚ‬ربیـرٍرش‬ ‫سٕذٖ ‪ ٚ‬فش‪ ًٙٞ‬ال‪ٛ‬اْ ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬اػز‪ٔ.‬ذیشوُ ٔیشاص فش‪ٙٞ‬رٍری اػرشربٖ‬ ‫ص٘جبٖ ٌفز‪ٔ :‬یشاص ‪ٙٞ‬شی ‪ ٚ‬فش‪ٍٙٞ‬ی ور‪ ٝ‬دس طر‪ َٛ‬لرشٖ ‪ٞ‬رب ثر‪ٝ‬‬ ‫ای‪ٙ‬ذٌبٖ ٔ‪ٙ‬شمُ ٔی ؿ‪ٛ‬د‪ ،‬داسای اسصؽ ٔع‪ٙ‬ر‪ٛ‬ی صیربدی ثر‪ٛ‬د‪ ٚ ٜ‬ثرش‬ ‫دـش‪ٛ‬ا٘‪ٞٝ‬بی ‪ٙٞ‬شی ‪ ٚ‬فش‪ٍٙٞ‬ی ٌزؿشٍبٖ ث‪ٙ‬ب ؿذ‪ ٜ‬اػز‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه ارک

روزنامه ارک 5342

روزنامه ارک 5342

شماره : 5342
تاریخ : 1400/07/29
روزنامه ارک 5341

روزنامه ارک 5341

شماره : 5341
تاریخ : 1400/07/28
روزنامه ارک 5340

روزنامه ارک 5340

شماره : 5340
تاریخ : 1400/07/27
روزنامه ارک 5339

روزنامه ارک 5339

شماره : 5339
تاریخ : 1400/07/26
روزنامه ارک 5338

روزنامه ارک 5338

شماره : 5338
تاریخ : 1400/07/25
روزنامه ارک 5337

روزنامه ارک 5337

شماره : 5337
تاریخ : 1400/07/24
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!