روزنامه ارک شماره 5303 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه ارک شماره 5303

صفحه بعد

روزنامه ارک شماره 5303

روزنامه ارک شماره 5303

‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫استبندار‪ :‬هعبفیتهبی هعدى هس سونگوى‬ ‫در اذرببیجبىضرقی هسینه ضود‬ ‫ببنکهب در پرداخت تسهیالت به بنگبههبی‬ ‫اقتصبدی تفبوت قبئل ضوند‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫همین صفحه‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫*پنجطنبه ‪ 11‬ضهریور ‪ 2* 1411‬سپتبهبر ‪ 24 *2121‬هحرم ‪ *1443‬سبل سی و یکن ( اوتوزبیرینجی ایل )* ضوبره (سبیی)‪ 8 * 5313 :‬صفحه ‪21111‬ریبل ایویل ‪ ark.tabriz@yahoo.com :‬نطبنی الکترونیکی ‪:‬سبیت اختصبصی روزنبهه ارک یب ‪www.arkonline.ir‬‬ ‫سرهقبله‬ ‫گرانی‬ ‫اجبزه اداهه کبر به هدیراى نبسبلن نویدهین‬ ‫تالش دارین بستر ایجبد یکهیلیوى ضغل در سبل فراهن ضود‬ ‫نوبت دهی جدید واکسینبسیوى‬ ‫از هفته اینده‬ ‫*هدیرهسئول ‪ -‬هحوّد اضراقی‬ ‫گطاوی زضخب ؼٍ ب یاغٌ زیط اضىبئی اسف ‪ .‬ثفیفص اظ‬ ‫َطتبز زضغس طزن ذبعطا ثسی ثب ایفه یاغٌ زاضوفس‪.‬‬ ‫ایه یاغٌ زضَمٍ خب یخًز بزی ی ؼىًی زاضز‪ .‬گطاوی‬ ‫ثل یک ثیمبضی ضىبذتٍ ضسٌ ی قبثل کىفتفطل اسف ‪.‬‬ ‫ثعػم ػسٌ ای گطاوی ُمتط اظ یک ثیمبضی سبزٌ اس ‪.‬‬ ‫گطاوی ثیطتط ثٍ یک ثیمبضی ع ه‪ ،‬سطی ی َمٍ گفیفط‬ ‫ضجبَ زاضز ‪ .‬ثىبثطایه گطاوی ؼتسل قبثفل تفحفمفل ی‬ ‫ػالج پصیط ی ثبضس‪ .‬زض ثطضسی یسیغ تفط فی تفًان‬ ‫گت کٍ گطاوی یک وًع ثیمبضی طکجفی اسف کفٍ‬ ‫مکه اس اظػلل ی حطکُبی تىًع خفعیفی ی یفب‬ ‫طکت اقتػبزی‪ ،‬سیبسی‪ ،‬اختمبػی ی فطَىگی وبضفی‬ ‫ضسٌ ثبضس‪.‬‬ ‫کطًضَب ثٍ ػىًان خًا غ اوسبوی ثفعض‪ ،،‬وسفجف ثفٍ‬ ‫یعان ی ضبذػٍ َبی سال ی ثیمفبضی فًخفًز زض‬ ‫سبذتبضَبی اقتػبزی‪ ،‬سیبسی‪ ،‬اختمبػی‪ ،‬ی فطَفىفکفی‬ ‫ذًز زض ؼطؼ ثیمبضیُبی اقتػبزی اظ خملفٍ گفطاوفی‬ ‫قطاض ی گیطوس‪.‬‬ ‫اگط خب ؼٍ جتال ثٍ ثیمبضی گطاوی اتتبقی ی اقفتفػفبزی‬ ‫زض سبیط ظ یىٍ َب سبلم ثبضس‪ ،‬اظ ضط ثفیفمفبضی گفطاوفی‬ ‫اقتػبزی ی اتتبقی پیص اظ تفحفمفل ذسفبض ظیفبز‬ ‫ذالظ ی ضًز‪ .‬یلی اگط ایه خب ؼٍ گطفتبض‪ ،‬ػالیٌ ثط‬ ‫گطاوی اتتبقی ثٍ سبیط ثیمبضیُبی ع ه ی سفبذفتفبضی‬ ‫سیبسی‪ ،‬اختمبػی‪ ،‬فطَىگی جتال ثبضفس‪ ،‬عفًل فس‬ ‫ظیبز ی تىبیثُبی اثتال ان تؼسز تط ی ضفًز ی گفبَفب‬ ‫ویبظ ىس خطاحی َم ی ضًز‪.‬‬ ‫ثٍ وظط ی ضسس گطاوی َبی ًخًز ی پیطیه فب زاضای‬ ‫ىطب َبی تؼسز ثًزٌ یَس ‪ .‬گطاوی َفبی فع فه ی‬ ‫حبز‪ ،‬ثی ضجبَ ثٍ اپیس ی ییطیس کطیوب ویفسف ‪ .‬ثفٍ‬ ‫ػجبض زیگط گطاویُبی گصضتٍ یتبظٌ ب ػلل طتجظ ثفب‬ ‫ثیمبضیُبی اضکبض‪ ،‬پىُبن ‪ ،‬کُىٍ یوً فطزی ی احتمبػفی‬ ‫تؼسز زاضز‪.‬‬ ‫ثبیس گت ‪ ،‬تب خب ؼفٍ فب اظ لفحفبػ ثفیفمفبضیفُفبی‬ ‫فطزی یاختمبػی یبز ضسٌ اظ غضفب زض بن ی احیب وطفًز‪،‬‬ ‫کًضص َبی ًضزی ی قغؼی چًن سکه ػمل فی‬ ‫کىىس ی زضز گطاوی ضیطٍ که ومی ضًز‪.‬‬ ‫نوبت دهی جدید واکسینبسیوى‬ ‫از هفته اینده‬ ‫سطییس ذجطی ‪ -‬ؼبین ثُساض یظاض ثفُفساضف ‪،‬‬ ‫زض بن ی ا ًظش پعضکی اظ یاضزا َفتفتفگفی پفىفح‬ ‫یلیًن زظ یاکسه کًییس ۻ‪ ۳‬اظ َتتٍ ایىسٌ ذجط زاز ی‬ ‫گت ۼ ا یسیاضیم ثب یاضزا یاکسه اوجًَی کٍ زض ضاٌ‬ ‫اس ‪ ،‬ثتًاویم سطػ یاکسیىبسیًن بن ضا ثسیبض ثفبالتفط‬ ‫ثطزٌ ی گطیٌ َبی سوظط بن ضا یاکسیىٍ کىیفم‪ .‬زکفتفط‬ ‫ػلیطضب ضییسی زض حبضیٍ اخالس ضیسفبی زاوطفگفبٌ‬ ‫َبی ػلًن پعضکی کطًض افعیزۼ زض ایه َتتٍ یاکسفه‬ ‫خسیسی یاضز وطس ی ًکًل ثٍ اذط َتتٍ ضس‪ ،‬یؼىی ثٍ‬ ‫پىدطىجٍ ی اظ اودبیی کٍ وًث زظ زی ی َفب ضسفیفسٌ‬ ‫اس ‪ ،‬تطخیح بن ایه اس کٍ زظ زی ی َب ضا ثعویم تب‬ ‫یاکسیىبسیًوطبن ثٍ تبذیط ویتتس ی کب ل ضًز ی اظ ضىجفٍ‬ ‫َتتٍ ایىسٌ‪ ،‬گطیٌ سىی کٍ وًث زَی ضسوس‪ ،‬زظ ایل‬ ‫ضبن ضا زضیبف ی کىىس ی اظ َتتٍ ایىسٌ وًث زَفی‬ ‫خسیس َم زاضیم ی ػالیٌ ثط زظ زی ی َب‪ ،‬زظ ایل َب ضا‬ ‫َم تعضیق ی کىیم‪.‬یی ازا ٍ زازۼ زض ظ فیفىفٍ ثفحف‬ ‫یاکسیىبسیًن اکىًن فبظ یک کٍ یاکسیىبسیفًن کفبزض‬ ‫ثُساض ی زض بن ثًز‪ ،‬تمبن ضس‪ .‬فبظ زی َم گطیٌ َبی‬ ‫سىی ثًزوس ی ذًضجرتبوٍ ‪۹‬ۺ زضغس گطیٌ سبلمىسی ب‬ ‫کٍ افطاز ‪ ۸3‬سبل ثٍ ثبال َستىس ی ًضز وظط بن زض ففبظ‬ ‫زین ثًزوس‪ ،‬یاکسیىٍ ضسوس‪ .‬فبظ سًن طثًط ثٍ طبغفل‬ ‫حسبس ی گطیٌ َبی ضغلی ی َفمفیفىفیفه ثفیفمفبضان‬ ‫سطعبوی‪ ،‬زیبثتی‪ ،‬زیبلیعی ی َمًفیلفی‪ ،‬تفبالسفمفی ی‬ ‫ثیمبضان ذبظ ثًز کٍ ذًضجرتبوٍ یاکسیىبسفیفًن ایفه‬ ‫ػعیعان َم تقطیجب ثبالی ‪3‬ۺ تب ‪3‬ۻ زضغس پبیبن پصیطفتفٍ‬ ‫اس ‪.‬‬ ‫همین صفحه‬ ‫پروانه بهرهبرداری سه اقبهتگبه‬ ‫بومگردی در هرند صبدر ضد‬ ‫همین صفحه‬ ‫دبیرکل سبزهبى هلل خطبه به رئیسی‪:‬‬ ‫وزیر بهداضت‪:‬‬ ‫روی هوکبری ضوب حسبه هیکنن‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫سرعت واکسینبسیوى افسایص هییببد‬ ‫اجبزه اداهه کبر به هدیراى نبسبلن نویدهین‪ ،‬تالش دارین بستر ایجبد یکهیلیوى ضغل در سبل فراهن ضود‬ ‫سطییس ذجطی‪-‬یظیط تؼبین‪ ،‬کبض ی ضفبٌ اختمبػی گفتف ۼ اخفبظٌ ازا فٍ‬ ‫فؼبلی ثٍ سیطان وبسبلم ومی زَیم‪.‬یی ثیبن کطزۼ زض چىس ضیظ گفصضفتفٍ‪،‬‬ ‫ثطذی سیطان ثطکىبض ضسٌ اوس ی ثٍ َیچ ػىًان ثب سالفٍ فسفبز فمفبضفب‬ ‫ومیکىیم ی ثطای ثطذًضز قضبئی ثب ایه افطاز‪ ،‬زیستبن زیگطی کفبض َفب ضا‬ ‫پیگیطی یکىىس‪.‬یی ثیبن کطزۼ زض چىس ضیظ گصضتٍ‪ ،‬ثطذی سیطان ثطکىبض‬ ‫ضسٌ اوس ی ثٍ َیچ ػىًان ثب سالٍ فسبز مبضب ومیکىیم ی ثطای ثفطذفًضز‬ ‫قضبیظیط تؼبین‪ ,‬کبض ی ضفبٌ اختمبػی گت ۼ ثب ضىبذتفی کفٍ زاضن وفگفبٌ‬ ‫یظاض اقتػبز ترػیع ىبثغ ىبست ی یثبئق اسبن ثطای کستیکبضَبی‬ ‫کًچک ی تًسظ اس ‪.‬یی افعیزۼ زض ثرص ا ًظش فىی ی حطفٍای وفیفع‬ ‫غسَب َعاض وتط یب ا ًظش زیسٌاوس ی یب زض حبل ا فًظش َسفتفىفس ی زض‬ ‫ثرص َبی اقتػبزی ایه یظاضتربوٍ ویع غسَب َعاض وتط ضبغل یب ىفتفتفغ اظ‬ ‫ایه ثرص َب َستىس‪.‬یظیط تؼبین‪ ،‬کبض ی ضفبٌ اختمبػی اضبفٍ کطزۼ قطاضگفبٌ‬ ‫فط بوسَی اضتغبل ضا ثب حضًض زستگبٌَبی ػضً ضًضایػبلی اضفتفغفبل ی‬ ‫زیگط وُبزَب ی تطکلَبی طز ی ایدبز یکىیم کٍ ظ یىٍ تسُیل ی وظبض‬ ‫ثط ضیوس اضتغبلعایی فطاَم ضًز‪.‬‬ ‫یی ثب ثیبن ایىکٍ ضئیس خمًُض زض ثرص اضتغبل ثسیبض خفسی یاضز ضفسٌ‬ ‫اس گت ۼ تیم اقتػبزی زیل سیعزَم َمبَىگتطیه تفیفم اقفتفػفبزی‬ ‫وسج ثٍ زیل َبی گصضتٍ اس ی اوتظبض زاضیم ایه َمبَفىفگفی ثفطوفب فٍ‬ ‫اضتغبلعایی ضا ثٍ وتیدٍ ثطسبوس‪.‬یظیط کبض ثب تاکیس ثٍ ایىکٍ ثطای ایدبز اضتغبل‬ ‫ی پبیساضی ان ثبیس ظودیطٌ اضظش ضکل ثگیطز افعیزۼ اگط سیستم ثبوکفی ی‬ ‫وظبن تا یه بلی َمطاٌ ایه ظودیطٌ وطًز‪ً ،‬ضًع اضتغبل ثب طکل اسبسفی‬ ‫ضیثٍضی ذًاَس ضس‪.‬یی ثب اظُبض ایىکٍ ُبض ا ًظی اظ حلقٍَبی فتفقفًز‬ ‫زض ظودیطٌ تًلیس ی اضتغبل اس ازا ٍ زازۼ ا ًظشَبی فىی ی حطفٍ ای ضا‬ ‫ثط اسبس ویبظ ثبظاض‪ ،‬گستطش ذًاَیم زاز ی زض ایفه خفُف ‪ ۵۷3‬یاحفس‬ ‫ا ًظش فىی ی حطفٍای ضا ثٍ یاحس کبضافطیىی اضتقبء یزَیم‪.‬یظیط تؼبین‪،‬‬ ‫کبض ی ضفبٌ اختمبػی گت ۼسؼی یکىیم اضتجبط ػبزالوٍای ثیه کبضگفط ی‬ ‫کبضفط ب ثطقطاض کىیم ی زض َمیه ضاستب زی حًض ُبض تًضن ی ثُجًز فضفبی‬ ‫کست ی کبض ضا پیگیطی یکىیم‪.‬‬ ‫اقبی حد اهلل ػجسالملکی افعیزۼ سئًل تىظیم ضیاثظ کبض‪ ،‬یظاضتفرفبوفٍ‬ ‫تؼبین‪ ،‬کبض ی ضفبٌ اختمبػی اس ؛ زض کطًض حسیز ‪ ۳۵‬یلیًن کفبضگفط ی‬ ‫غس َب َعاض کبضفط ب کٍ ثبض اقتػبز کطًض ضا ثٍ زیش زاضوفس طفغفًل ثفٍ‬ ‫استورار هحدودیتهبی کرونبیی تردد در جبدههب‬ ‫سطییس ذجطی ‪ -‬زثیط کمیتٍ اختمبػی اوتظب ی سفتفبز‬ ‫لی سیطی کطیوب ثط استمطاض اخطای عطح ًَضمىفس‬ ‫حسیزی َبی کطیوبیی تبکیس کطز‪.‬حسیه قبسفمفی‬ ‫گت ۼ زض حبل حبضط کمفبکفبن عفطح َفًضفمفىفس‬ ‫حسیزی َب استمطاض زاضتٍ ثٍ ایه وفحفً کفٍ تفطزز‬ ‫ذًزضیَبی ثب پالک ثً ی ضُطَبی قط ع ی وبضوفدفی‬ ‫زض سبیط ضُطَب ی َمیىیه حسیزی تفطزز پفالک‬ ‫َبی غیطثً ی زض ضُطَبی قط ع ی وفبضوفدفی اػفمفبل‬ ‫ذًاَس ضس‪.‬یی افعیزۼ ثی تطزیس ایه حفسیزیف تفب‬ ‫ظ بن تغییط یضؼی ایه ضُطَب ازا ٍ زاضز ی تغییط یضؼی ی ضوگجىسی ضفُفطَفب وفیفع تفًسفظ یظاض‬ ‫ثُساض اػالن ذًاَس ضس‪.‬یی تبکیس کطزۼ یضیز ی ذطیج ثٍ َط یک اظ ضُطَبی مىًػٍ ثٍ تطتیت یک‬ ‫یلیًن (ثطای ضُطَبی قط ع) ی ‪َ ۷33‬عاض تً بن (ثطای ضُطَبی وبضودی) خطیمٍ ذًاَس زاض ی عفطح‬ ‫حسیزی تطزز ضجبوٍ اظ سبػ ‪ ۴۴‬تب ‪ ۵‬ثب ساز َمیىبن ازا ٍ زاضز‪.‬یی ثب اضبضٌ ثٍ ایىکفٍ فحفسیزیف‬ ‫َبی اػمبل ضسٌ ثطای تؼغیال اذیط تب پىدم ضُطیًض غطفب ثطای ثبظٌ ظ بوی زی َتتٍ ای ثًزٌ ی پفس اظ‬ ‫ایه تبضید ویع تمسیس وگطزیس‪ ،‬تػطیح کطزۼ عطح فیعیکی مىًػی تطززَب کٍ اظ سًی ستبز لی قبثلفٍ‬ ‫ثب کطیوب اظ ‪ ۴۶‬طزاز بٌ تب پىدم ضُطیًض بٌ اػالن ضسٌ ثًز ی ثٍ غًض فیعیکی ی سیستمی اخفطا فی‬ ‫ضس‪ ،‬ثٍ اتمبن ضسیسٌ اس ‪ .‬ثٍ ایه تطتیت افطازی کٍ ثٍ غًض ًضزی ی استثىب کبضَبی حقفًقفی ی یفب‬ ‫ًاضز زیگطی ضب ل حبل اوُب ی ضًوس ثىب ثٍ ضطیض ثب زضیبف دًظ ی تًاوىس تطزز زاضتٍ ثفبضفىفس‪.‬‬ ‫زض حقیق ضُطیوسان ی تًاوىس ثب اضائٍ اسىبز ثٍ فط بوساضی َب ثطای ا ًض ضطیضی دًظ تطزز زضیفبفف‬ ‫کىىس‪.‬‬ ‫صفحه ‪8‬‬ ‫فؼبلی َستىس‪.‬یی ازا ٍ زازۼ َمیطٍ تالش ثط ایفه ثفًزٌ کفٍ یفک حفس‬ ‫ػبزالوٍ ای اظ زستمعز ی حقًق زض وظط گطفتٍ ضًز ثٍ عًضی کٍ َفم ضففبٌ‬ ‫کبضگطان تب یه ضًز ی َم کبضفط ب تضطض وطًز؛ ثرص قبثل الحظٍای اظ‬ ‫َففعیففىففٍ َففبی کففبضفففط ففب‪ ،‬حففقففًق ی زسففتففمففعز پففطزاذففتففی اس ف ‪.‬‬ ‫اقبی ػجسالملکی ذبعط وطبن کطزۼ کبضگطان ب وگطان کبضفط بَب َسفتفىفس‬ ‫کٍ ایه یک فطَىگ ذًه کبضگطی اس ‪ ،‬چًن ؼتقسوس اگفط کفبضگفبٌ‬ ‫تؼغیل ضًز ه َم ا کبن اضتغبل وساضن پس تطکلَبی کفبضگفطی اظ فب‬ ‫زضذففًاسفف زاضوففس کففٍ ثففٍ کففبضفففط ففب َففب کففمففک کففىففیففم‪.‬‬ ‫یظیط تؼبین‪ ،‬کبض ی ضفبٌ اختمبػی‪ ،‬کمک ثٍ کبضفط ب تًسفظ یظاضتفرفبوفٍ‬ ‫تؼبین‪ ،‬کبض ی ضفبٌ اختمبػی ضا ثُجًز فضبی کست ی کبض ػفىفًان کفطز ی‬ ‫افعیزۼ ایىدب تؼب ل ثیه زستگبَی ی یظاضتربوٍای اَمی پیفسا فی کفىفس؛‬ ‫یظاض اقتػبز‪ ،‬یظاض غم ی بثقی زستگبٌَبی زیگط ثطوب ٍای خفسی‬ ‫ثطای بوغ ظزایی اظ سیط تًلیس زاضوس‪ً ،‬ضًع ضبثغٍ ظزایفی زض یظاض‬ ‫اقتػبز زضَتتٍ َبی ایىسٌ فؼبل ذًاَس ضس کٍ ثرص ظیبزی اظ َعیىٍ َفبی‬ ‫اضبفی کبضفط ب ضا کم یکىس ی سًزایضی انَب ضا ثبال یثطز؛ اگفط ایفه‬ ‫اتتبق ثیتتس ب ی تًاویم اظ کبضفط ب زضذًاس کىیم ثب تفًخفٍ ثفٍ ثفُفجفًز‬ ‫فضبی کست ی کبض ثٍ کبضگطان ضسفیفسگفی ثفُفتفطی زاضفتفٍ ثفبضفىفس‪.‬‬ ‫اقبی ػجسالملکی گت ۼ یک کبض زیگطی کٍ زضتیم اقتػبزی زیلف ثفب‬ ‫خسی پیگیطی یضًز ًضًع ُبض تًضن اس ؛ یکی اظ فطبضَبیفی کفٍ‬ ‫َم ثٍ کبضگط ی کبضفط ب یاضز یضًز تًضن اس کٍ اگط زض سغح کفالن‬ ‫اقتػبزی تًضن ضا کىتطل کىیم فطبض ثط کبضگط ی کبضفط ب کمتفط فی ضفًز‪.‬‬ ‫یی ثب اضبضٌ ثٍ ایىکٍ تیم اقتػبزی زیل یک تیم َمتکط اسف تػفطیفح‬ ‫کطزۼ ثطاسبس گتتٍ ضئیس خمًُض‪ ،‬ایه زیل َمٍ زضیک خطیبن ففکفطی‬ ‫َستىس؛ خطیبن کبضا س اقتػبز قبی تی جتىی ثط وظطیٍ اقتػبزی اسفال فی‬ ‫ایطاوی کٍ یاقؼی َبی اقتػبزی ایطان ی تتکط اقتػبزی اسالن ضا ثطفىفبسفس‬ ‫کٍ اقتػبز قبی تی وبن زاضز ی َمٍ زض ایه چبضچًه ففکفط فی کفىفىفس‪.‬‬ ‫یظیط تؼبین‪ ،‬کبض ی ضفبٌ اختمبػی گت ۼ زض تیم اقتػبزی زیل فطزی کفٍ‬ ‫لیجطال فکط یکىس وساضیم ی َمٍ تؼلق ثٍ یک خطیبن فکطی َستىس ی ثفٍ‬ ‫لحبػ فکطی‪ ،‬ػبعتی ی شَىی ایه تیم ذیلی ثفٍ َفم وفعزیفک َسفتفىفس‪.‬‬ ‫اقبی ػجسالملکی ذبعط وطبن کطزۼ ا یسیاضن ذطیخی ایه َمبَىگی تفیفم‬ ‫اقتػبزی زیل ىدط ثٍ ثُتط ضسن ضطایظ اقتػبزی طزن ضًز‪.‬‬ ‫ببنکهب در پرداخت تسهیالت به بنگبههبی اقتصبدی تفبوت قبئل ضوند‬ ‫سطییس ذجطی ‪ -‬ضییس کمیسیًن اقتػبزی دلس ضًضای اسال ی گت ۼ ثفبوفک َفب زض پفطزاذف‬ ‫تسُیال ثٍ ثىگبٌَب ی فؼبالن اقتػبزی تتبی قبئل ضًوس ی ثٍ ثىگبٌَبیی ثب ػملکطز ضتبف یان پطزاذ‬ ‫کىىس‪ .‬حمسضضب پًضاثطاَیمی اظُبض زاض ۼ زضحبل حبضط ‪۷‬ۺ َعاض یاحس تًلیسی زض کطفًض یخفًز‬ ‫زاضز کٍ ‪ ۳۷‬زضغس اوُب تؼغیل‪ ۴۷ ،‬زضغس ویمٍ تؼغیل ی تىُب ‪ ۸3‬زضغس فؼبل َستىس‪ .‬یی ازا ٍ زازۼ ثبیس‬ ‫تالش کىیم اظ ظطفی ثىگبٌَبی اقتػبزی کٍ تًخیٍ اقتػبزی زاضوس‪ ،‬استتبزٌ ی ثىگبٌ َفبی اقفتفػفبزی‬ ‫غیطفؼبلی کٍ ا کبن فؼبلی زاضوس ضا سب بوسَی کىیم‪ .‬ضییس کمیسیًن اقتػبزی دلس گت ۼ ثسیفبضی‬ ‫اظ سب بوٍ َب زض وظبن ثبوکی ثب َم زض اضتجبط ویستىس ی ا کبن پطزاظی ی تحلیل حفتفًایفی یخفًز وفساضز؛‬ ‫ثطایه اسبس ثبیس سب بوٍ یکپبضچٍ اعالػب استقطاض یبثس‪ .‬یی گت ۼ وظبن ثبوکی زض پطزاذ تسُیال ثٍ‬ ‫ثىگبٌَبی اقتػبزی تتبیتی ثیه ثىگبٌَبیی کٍ ػملکطز اوُب ضتبف اس ی ثىگبٌَبی زیگط کٍ فؼفبلفیف‬ ‫اوُب زض َبلٍای اظ اثُبن قطاض زاضز‪ ،‬قبئل ویس ‪ .‬زض حبلی کٍ ثبیس زض پطزاذ تسُیال ایفه ا فط فًضز‬ ‫تًخٍ قطاض گیطز‪ .‬حسیه سالح یضظی وبیت ضییس اتبق ثبظضگبوی‪ ،‬غىبیغ‪ ،‬ؼبین گت ۼ سیبسفتفگفصاضی‬ ‫غلظ ًخت ضسٌ کٍ ضقبث ثیه فؼبالن اقتػبزی ثطای ضاو ثیطتط ثفبضفس‪ .‬یی تفبکفیفس کفطزۼ ثفرفص‬ ‫ذػًغی اظ ضجکٍ ثبوکی اوتظبضی وساضز ظیطا اوُب ویع قطثبوی سیستم حکمطاوی ثس پًلی زض کطًض َستىس‬ ‫ی ذًاستٍ ب اظ ثبوک طکعی‪ ،‬زیل ی وظبن حکمطاوی پًلی اس ‪ .‬وبیت ضییس اتبق ثفبظضگفبوفی ایفطان‬ ‫تػطیح کطزۼ ػمسٌ ذًاستٍ فؼبالن اقتػبزی ا کبن ثطوب ٍضیعی ی پیص ثیىی ثطای ایىسٌ اس کٍ الظ فٍ‬ ‫ان زستطسی ثٍ ا بض اس ایه زض حبلی اس کٍ ثیص اظ زی سبل اس کٍ ثبوک طکعی ا بضی ىتطفط‬ ‫وکطزٌ اس ‪ .‬یی ازا ٍ زازۼ کست ی کبض ًلس ثطای ضضس ویبظی ثٍ تسُیال وساضز ی ذیلی اظ ثبوفک َفب‬ ‫ویع زیگط تمبیلی ثٍ پطزاذ تسُیال وساضوس‪ .‬سالح یضظی گت ۼ ثُتط اس ثٍ خبی قبوًن فقفطضا‬ ‫ظزایی‪ ،‬سب بوٍظزایی زاضٍ ثبضیم‪ .‬ستی اس کٍ زض وظبن ثبوکی سب بوٍ ویمب‪ ،‬سىب‪ ،‬زضوب ی ثبظاض فتفطفکفل‬ ‫پًلی فؼبل اس کٍ وٍ تىُب تبثیطی زض ثبظاض اضظ وساضوس ثلکٍ بوغ َم ایدبز یکىىس‪.‬‬ ‫صفحه ‪4‬‬ ‫هنظوم یبدداضت‬ ‫*هدیرهسئول ‪-‬هحوّد اضراقی‬ ‫حقله باطل‬ ‫حق لٍ ثبعل ثیط ثیطیلٍ قًوطًض‬ ‫یئطلطزٌ یاض ثیط ثیطیلٍ قًضًلًض‬ ‫ثً ایکیسیه اییط بق چًخ چتیه زیط‬ ‫اذتبضاوسا ایلمبلی زیط چًخ ضؼًض‬ ‫حقیه ائلٍ فبیساسی یاض اچیقدب‬ ‫حقی سئًن تبویط یًلًن ایسیىدب‬ ‫ثبعل ایسٍ ثیلمیٍ وی اییسیضاض‬ ‫ضطض ییطاض اوضتًک ایلٍ اضزیىدب‬ ‫سبهبنه ببرضی جدید روز جوعه از ضوبل‬ ‫غره وارد کطور هیضود‬ ‫سطییس ذجطی ‪ -‬کبضضىبس سبظ بن ًَاضىبسی اظ یضیز‬ ‫سب بوٍ ثبضضی خسیس اظ سم ضمبل غطه ی اظ ضیظ خمؼٍ‬ ‫ثٍ کطًض ذجط زاز ی گت ۼ ثبضشَب زض وًاض ضمبلی کطفًض‬ ‫اغبظ یضًز‪ .‬کجطی ضفیؼی افعیزۼ ا طیظ ثبضش پطاکفىفسٌ‬ ‫زض َط عگبن‪ ،‬سیستبنیثلًچستبن‪ ،‬الجطظ ی ظاگطس طکعی‬ ‫پیص ثیىی فی ضفًز‪ ،‬ا فب یضفؼفیف خفًی ضفمفبل ی‬ ‫ضمبل غطه ثطای خمؼٍ تب ایاسظ َتتٍ َمطاٌ ثفب ثفبضان ی‬ ‫ضگجبض ی ضػسیثطق ذفًاَفس ثفًز‪.‬کفبضضفىفبس سفبظ فبن‬ ‫ًَاضىبسی گت ۼ ثطایه اسبس اظ ا طیظ تب پبیبن َتفتفٍ زض‬ ‫ثیطتط ىبعق کطًض‪ ،‬خًی اضان ی پبیساض پیصثیفىفی ضفسٌ‬ ‫اس ‪ .‬ا ب اظ ضیظ خمؼٍ تب یکطىجٍ ثب تًخٍ ثٍ ضمبلی ضفسن‬ ‫خطیبوب ثط ضیی سًاحل ذعض‪ ،‬زض استبن َفبی یاقفغ زض‬ ‫سًاحل زضیبی ذعض‪َ ،‬میىیه اضزثیل‪ ،‬اشضثبیدبنغطثی ی‬ ‫ضطقی ی ثتسضیح زض ذطاسبن ضمبلی افعایص اثط َمفطاٌ ثفب‬ ‫ضگجبض ثبضان‪ ،‬گبَی ضػسیثطق‪ ،‬ی یظش ثبز ضسیس ًق ی‬ ‫َمیىیه کبَص حسًس ز ب زض ایه ىبعق پیفص ثفیفىفی‬ ‫ضسٌ اس ‪.‬ثٍ گتتٍ ضفیؼی زضیبی ذعض َم اظ ضیظ خمؼٍ تب‬ ‫یکطىجٍ ًاج ی تالعم اس ‪.‬ثٍ گتتٍ کبضضىبس سفبظ فبن‬ ‫ًَاضىبسی‪ ،‬اسمبن پبیتر ا طیظ غبف اس ی گفبَفی‬ ‫یظش ثبز ضا ذًاَس زاض ‪ .‬حساکثط ز بی ا فطیظ تفُفطان‬ ‫‪ ۵۸‬ی حساقل ز ب ‪ ۴۶‬زضخٍ سبوتیگطاز ثبالی غتط گعاضش‬ ‫ضسٌ اس ‪َ .‬میىیه ضیظ خمؼٍ ثطای اضتتفبػفب تفُفطان‪،‬‬ ‫ثبضش ثبضان پیص ثیىی یضًز‪.‬‬ صفحه 1 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫* پنجشنبه‬ ‫* ‪ 11‬شهریور‬ ‫* ‪ 2‬سپتامبر‬ ‫* ‪ 24‬محرم‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪5313 :‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫‪1411‬‬ ‫‪2121‬‬ ‫‪1443‬‬ ‫* صفحه ‪2‬‬ ‫اهیشعبذاللْیاى;ایشاى ٍ اهاسات هیتَاًٌذ بشای ّوکاسی گام‬ ‫بلٌذی بشداسًذ‬ ‫‪‬‬ ‫سیاست‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی‪-‬حؿیی اهیطفجسایلْیبى ٍظیط اهَض ذبضخنِ‬ ‫زض تَئیتی تبکیس کطز کِ ایطاى ٍ اهبضات هی تَاًنٌنس زض‬ ‫هؿیط ّوکبضی ٍ تحقق ؾیبؾت ٍ زیپلوبؾی ّوؿنبینگنی‬ ‫گبم ّبی ثلٌسی ثطزاضًس‪ .‬اهیطفجسایلْیبى زض اینی تنَئنینت‬ ‫ًَقت‪ :‬زض حبقیِ اخالؼ ّونکنبضی ٍ هکنبضکنت زض‬ ‫ثغساز‪ ،‬گفت ٍگَی هثجت ٍ نویوبًِ ای ثب قید هحنونس‬ ‫ثی ضاقس ًرؿت ٍظیط اهبضات هتحسُ فطثنی زاقنتنن‪ٍ.‬ی‬ ‫افعٍز‪ :‬ایطاى ٍ اهبضات هی تَاًٌس زض هؿیط ّنونکنبضی ٍ‬ ‫تحقق ؾیبؾت ٍ زیپلوبؾی ّوؿبیگی گبم ّبی ثلٌسی ثطزاضًس‪ٍ.‬ظیط اهَض ذبضخِ ازاهِ زاز‪ :‬زض اینی‬ ‫گفت ٍگَ اظ ًیبت هثجت ٍ اضازُ ضّجطاى زٍ ککَض ثطای تحکین هٌبؾجبت ؾری گفتین ٍ ثط ضٍاثظ‬ ‫ثطازضاًِ زٍ ککَض تبکیس کطزین‪.‬اهیطفجسایلْیبى تبکیس کطز‪ :‬هب ثطای پیکجطز هٌبؾجبت فی هنبثنینی ٍ‬ ‫تحقق ّوکبضی ّبی هٌغقِ ای‪ ،‬ثب ّوؿبیگبى هکَضت‪ّ ،‬وسیی ٍ ّوکبضی هنی کنٌنینن‪ .‬کنبض ثنب‬ ‫ّوؿبیگبى اٍیَیت زٍیت ؾیعزّن اؾت‪.‬‬ ‫ایشاى هٌافع هلی خَد سا فذای باصگطت اهشیکا بِ بشجام ًویکٌذ‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی‪ -‬فضَ کویؿیَى اهٌیت هلی هدلؽ ثب تبکیس ثط ایٌکِ ایطاى حنبضنط‬ ‫ًیؿت هٌبفـ هلی ذَز ضا ثطای ثبظگکت اهطیکب ثِ ثطخبم فسا کٌس گنفنت‪ :‬اینبنت‬ ‫هتحسُ ثبیس حقَب خوَْضی اؾالهی ضا ثِ ضؾویت ثکٌبؾٌس زض غینط اینی ننَضت‬ ‫اخبظُ ثبظگکت ثِ تَافق ّؿتِای ضا ًویزّین‪.‬اثَایفضل فوَیی فضَ کنونینؿنینَى‬ ‫اهٌیت هلی ٍ ؾیبؾت ذبضخی هدلؽ قَضای اؾالهی اؽْبض زاقت‪ :‬هصاکطاتی کنِ‬ ‫زض ٍیی خطیبى زاقت ثیی خوَْضی اؾالهی ایطاى ٍ گطٍُ ‪ 5+2‬ثَز کِ عطفیی ثنٌنب‬ ‫زاقتٌس تقییی کٌٌس کِ اهطیکب ثب چِ قطٍعی ثِ تَافق ثطخبم ثنبظگنطزز‪ٍ.‬ی افنعٍز‪:‬‬ ‫ٍاققیت اى اؾت کِ اهطیکبییّب زض ثطزاقتی گبمّبی اؾبؾی ثطای ثنبظگکنت ثنِ‬ ‫تقْسات ذَز زض ثطخبم ضفتبض زضؾتی ضا ًساقتِاًس ٍ ثقس اظ ‪ 7‬زٍض هصاکطُ ّوچنٌنبى‬ ‫ؾقی هیکطزًس ثرفّبی اؾبؾی تحطینّب ضا حفؼ کٌٌس اظ خولِ تحطین تؿلیحبتی ایطاى؛ ّوچٌبى ثٌب زاضًس ًعزیک ثِ ‪ 6۲۲‬فطز‬ ‫ٍ قرم ایطاًی ضا زض فْطؾت تحطینّب ًگِ زاضًس ثِ ّویی زییل هصاکطات ثِ ًتیدِ ًطؾیس‪.‬فضَ کویؿیَى اهٌیت هلی ٍ ؾیبؾنت‬ ‫ذبضخی هدلؽ تهطیح کطز‪ :‬خوَْضی اؾالهی ایطاى ًِ حبضط ثَزُ ٍ ًِ حبضط اؾت کِ هٌبفـ هلی ذَزـ ضا ثطای ثنبظگکنت‬ ‫اهطیکب ثِ ثطخبم فسا کٌس؛ هصاکطات ثِ زنیل هصکَض هتَقف قس تب ایٌکِ زٍیت خسیس زض خوَْضی اؾالهی ضٍی کبض اهس‪.‬‬ ‫ٍی زضثبضُ ؾیبؾت زٍیت ؾیعزّن زض ذهَل هصاکطات ّؿتِ ای گفت‪ :‬ؾیبؾت زٍیت خسینس خنونْنَضی اؾنالهنی اینطاى‬ ‫ّوبًغَض کِ ضئیؽخوَْض ٍ ٍظیط اهَض ذبضخِ زض ًکؿتّبی هرتلف هدلؽ قَضای اؾالهی افالم کطزًس اى اؾت کِ تْنطاى‬ ‫اظ هیع هصاکطُ فطاض ًکطزُ ٍ گطیعاى ًیؿت اهب هؿایِ اؾبؾی خوَْضی اؾالهی هصاکطُ ًیؿت ٍ تب ظهبًی کِ هٌبفـ اینطاى تناهنینی‬ ‫ًکَز حبضط ًیؿتین تَافقٌبهِای ضا اهضبء کٌین‪.‬فوَیی گفت‪ :‬اى چیعی کِ هبًـ تَافق قسُ اؾت ضٍیکطز ظیبزُذَاّبًِ اهطیکنب‬ ‫اؾت ٍ زض ّویی چبضچَه تب ظهبًی کِ ایی ضٍیکطز ظیبزُذَاّبًِ حفؼ قسُ ٍ اضٍپبییّب ّن اظ اى حوبیت کٌٌنس خنونْنَضی‬ ‫اؾالهی هَافق ثبظگکت اهطیکب ثِ تَافق قجلی ًیؿت‪.‬‬ ‫بَسل; بایذ ّوکاسی با کطَسّای ّوسایِ افغاًستاى‬ ‫اص جولِ ایشاى سا دس صهیٌِ پٌاٌّذگاى افضایص دّین‬ ‫ؾطٍیؽ ذنجنطی‪ -‬هؿنئنَل‬ ‫ؾیبؾت ذبضخی اتنحنبزینِ‬ ‫اضٍپب زض گفت ٍ گَینی ثنط‬ ‫ضطٍضت افعایف ّوکنبضی‬ ‫ککننَضّننبی اضٍپننبیننی ثننب‬ ‫ککَضّبی ّوؿبیِ افغبًؿتبى‬ ‫تبکیس کطز کِ زض پنی ثنِ‬ ‫قسضت ضؾیسى عنبینجنبى ثنب‬ ‫هَج پٌبٌّسگبى افغبى هَاخِ‬ ‫ّؿتٌس‪.‬‬ ‫ثِ گعاضـ ایؿٌب ثِ ًقل اظ ًکطیِ ایتبییبیی اکًََهیب‪ ،‬خَظح ثَضل هؿنئنَل ؾنینبؾنت‬ ‫ذبضخی اتحبزیِ اضٍپب زض ثرکی اظ یک گفت ٍ گَ ثب ایی ًکطیِ زض پبؾند ثنِ اینی‬ ‫ؾَال کِ ایب حقیقت زاضز اتحبزیِ اضٍپب ثِ اظثکؿتبى‪ ،‬تبخیکؿتبى‪ ،‬پبکؿتبى ٍ حنتنی‬ ‫ایطاى پَل پطزاذت ذَاّس کطز تب هْبخطاى افغبى ضا کِ هب[اضٍپب] ًوی ذَاّنینن‪ ،‬زض‬ ‫ککَضقبى ًگِ زاضًس‪ ،‬گفت‪ :‬اًچِ حقیقت زاضز ایی اؾت کِ زض ظهنینٌنِ هؿنبئنل‬ ‫هطثَط ثِ افغبًؿتبى هب هدجَض ذَاّین ثَز ّوکبضی ثب ککَضّبی ّوؿبیِ ضا افنعاینف‬ ‫زّین‪ .‬هب ثبیس ثِ اى ّب زض هَاخِْ ثب اٍییی هَج پٌبٌّسگبى کوک کٌینن‪ .‬اینی عنَض‬ ‫ًیؿت افغبى ّبیی کِ اٍل اظ ککَض فطاض هی کٌٌس‪ ،‬ثِ ضم ثطؾٌس‪ ،‬ثلکِ قبیس ثطؾٌس ثنِ‬ ‫تبقکٌس‪.‬‬ ‫ثبیس ثِ ککَضّبیی کِ زض ذظ هقسم قطاض زاضًس‪ ،‬کوک کنطز‪ .‬ثنَضل زض ازاهنِ زض‬ ‫پبؾد ثِ ایی ؾَال کِ ایب ایی ککَضّب ًیع هبًٌس تطکیِ کِ اظ عطف اضٍپنب حنونبینت‬ ‫هبیی قس تب پٌبٌّسگبى ؾَضی ضا ًگِ زاضز‪ ،‬حوبیت هبیی ذَاٌّس قس یب ًِ‪ ،‬ثیبى کطز‪:‬‬ ‫ؽطفیت خصه اضٍپب حسی زاضز ٍ ثسٍى ّوکبضی ثبن کبضی اظ پنینف ًنونی ضٍز‪.‬‬ ‫ککَضّبی ّوؿبیِ ظٍزتط ٍ ثیکتط اظ اضٍپب زضگیط ذَاٌّس قس‪ .‬ثٌبثطایی‪ ،‬ثلِ‪ ،‬اینی ثنِ‬ ‫هقٌبی کوک هبیی ثِ ایی ککَضّب ًیع ّؿت‪ّ ،‬وبى عَض کِ ثطای تطکیِ ّن ایی کبض‬ ‫ضا کطزین‪.‬‬ ‫اٍسضلین پست; بٌت دسباسُ ایشاى تسلین بایذى ضذ‬ ‫‪‬‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی‪-‬اٍضقلین پؿت ثِ ًقل اظ ثطذی ًوبیٌسگبى نْیًَیؿتی هسفی قس کِ ًرؿتٍظیط اینی‬ ‫ضغین زض زیساض ّفتِ گصقتِ ذَز ثب ضئیؽخوَْضی اهطیکب تؿلین ذَاؾتِّبی ٍی زض قجبل ایطاى قنسُ‬ ‫اؾت‪.‬ثِ گعاضـ ایؿٌب ثِ تقل اظ اٍضقلین پؿت‪ ،‬ظاخی ّبًگجی‪ً ،‬وبیٌسُ نْیًَیؿتی اظ حنعه ینینکنَز‬ ‫ضٍظ ؾِقٌجِ زض خلؿِ ٍیػُ کٌؿت هسفی قس کِ ثٌی گبًتع‪ً ،‬رؿتٍظیط ضغین نْیًَیؿتی ًتَاًؿتِ زض‬ ‫قجبل فکبضّبی خَ ثبیسى‪ ،‬ضئیؽ خوَْض اهطیکب زض قجبل هؿئلِ ایطاى ایؿتبزگی کٌنس‪ٍ.‬ی ثنب اقنبضُ ثنِ‬ ‫ایٌکِ ًرؿتٍظیطّبی پیکیی ضغین نْیًَیؿتی زض ثطاثط فکبضّبی ضئیؽخوَْض اهطینکنب ایؿنتنبزگنی‬ ‫هیکطزًس‪ ،‬گفت‪ :‬ایی ثطای اًْب ًیع اؾبى یب ضاحت ًجَزُ اؾت‪ .‬هب ًرؿتٍظینطّنبینونبى ضا اًنتنرنبه‬ ‫ًویکٌین تب اظ اًْب زض کبخ ؾفیس تودیس قَز‪.‬ایی هقبم نًَْیؿتی ازاهِ زاز‪ :‬گبًتع ثبیس هیگنفنت کنِ‬ ‫اقبی ضئیؽخوَْض هی ثِ زیسگبُ قوب احتطام هیگصاضم اهب هب هلعم ثِ پیطٍی اظ تَافق ًیؿتین ٍ ثِ ایطاى‬ ‫اخبظُ ًرَاّین زاز کِ قسضت حصفکطزًوبى اظ ًقکِ ضا ثسؾت اٍضز ٍ هب ثطای زفبؿ اظ ذَزهبى ًیبظ ثِ‬ ‫اخبظُگطفتی ًساضین‪ .‬گبًتع زض گفتی ایی حطفّب ًبکبم هبًس‪ .‬ایی حطفّبیی ثَز کِ زض کبخ ؾفیس ظزُ‬ ‫ًکس ٍ چَى ظزُ ًکس‪ ،‬هب افتوبزی ثِ ایی زٍیت ًساضین‪.‬‬ ‫هتیی کبًبّب‪ٍ ،‬ظیط اهَض هصّجی ضغین نْیًَجؿتی کِ اضتجبط ًعزیکی ثب کبثیٌِ ًفتبیی ثٌت زاضز زض پبؾد‬ ‫هسفی قس کِ ایی قطایظ زض قجبل ایطاى اظ ًتبًیبَّ ثِ زٍیت خسینس ضؾنینسُ اؾنت ٍ اینی ضغینن اظ‬ ‫عطفیی تَافق ّؿتِای هحؿَه ًویقَز‪.‬‬ ‫دبیشکل ساصهاى هلل خغاب بِ سئیسی; سٍی ّوکاسی ضوا حساب هیکٌن‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی‪ -‬اًتًَیَ گَتطـ زض پیبهی ذغبه ثِ ضئیؽخنونْنَض‬ ‫تبکیس کطز‪ :‬ایٌدبًت ثطای تساٍم پیکجطز اضظـّب ٍ اضهبىّبی هٌسضج‬ ‫زض هٌکَض هلل هتحس ضٍی ّوکبضی قوب حؿبه هیکٌن‪.‬‬ ‫اًتًَیَ گَتطـ زثیطکل ؾبظهبى هلل هتحس زض پیبهی ذغبه ثِ ضئیؽ‬ ‫خوَْضی اؾالهی ایطاى‪ ،‬ثب تجطیک ضیبؾت خوَْضی ایت اهلل ؾنینس‬ ‫علیشضابیگی; اسصّای اصاد ضذُ بِ جای تضسیق‬ ‫دس باصاس بایذ بشای حوایت اص تَلیذ ّضیٌِ ضًَذ‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی‪ً -‬وبیٌنسُ هنطزم تنجنطینع زض‬ ‫هدلؽ گفت‪ :‬هٌبثـ اضظی کِ اظاز هیقًَنس‪،‬‬ ‫ثِ خبی تعضیق زض ثبظاض ثبیس زض ثرف تنَینینس‬ ‫ّعیٌِ قًَس تب ثِ خبی ؾفتِثبظی ٍ ذطیس اضظ‬ ‫ٍ عال ‪ ،‬قبّس فطضِ کبنّبی تنَینینس قنسُ‬ ‫ثننطای فننطٍـ ثننِ هننطزم ثننبقننیننن‪.‬احننوننس‬ ‫فلیطضبثیگی ًوبیٌسُ هطزم تجطیع زض هندنلنؽ‬ ‫قَضای اؾالهی گفت‪ٍ :‬قتی یک ٍؾیلِ ثنطای‬ ‫اًساظُگیطی فولکطز زٍینت ٍخنَز زاقنتنِ‬ ‫ثبقس‪ ،‬هی تَاى ثِ هطزم ظهنبى زقنینق اخنطای‬ ‫پطٍغُ ّب ٍ ثِ ًتیدِ ضؾیسى کنبضّنب ضا افنالم‬ ‫کطز ٍ ایی هؿئلِ هَخت زیگطهی ثیکتط هطزم هیقَز‪ٍ .‬ی افعٍز‪ :‬اظ ؾَی زیگط تقییی ظهنبى ٍ‬ ‫زاقتی یک ٍؾیلِ ثطای اًساظُگیطی ثطای کبضّبی اًدبم قسُ ٍ ّوچٌیی کبضّبیی کِ ثنٌنبؾنت‬ ‫تَؾظ زٍیت اًدبم قَز‪ ،‬ثبف هی قَز تب ًؾبضت ثط فولکطز ٍظضا ًیع ثنِ عنَض زقنینق تنط ٍ‬ ‫قفبفتط اًدبم قَز‪ً .‬وبیٌسُ هطزم تجطیع زض هدلؽ قَضای اؾالهی اؽْبض زاقت‪ :‬زٍینت ثنبینس‬ ‫ثطای هطزم تقییی کٌس کِ چِ اقساهبتی ضا زض کَتبُهست ٍ چِ اقساهبتی ضا زض هیبى هست ٍ چنِ‬ ‫اقساهبتی ضا زض ثلٌسهست اًدبم زّس ٍ ثطًبهِّبی ذَز ضا ثطای ّط ؾِ زٍضُ ظهبًی یبز قسُ افالم‬ ‫کٌس‪ .‬فلیطضبثیگی ذبعطًکبى کطز‪ :‬هب زض ظهبًی ثِ ؾط هیثطین کِ زنض ‪ّ 3۱ ٍ 32‬نعاض تنَهنبى‬ ‫اؾت‪ .‬اگط زٍیت هیذَاّس قطایظ ثْجَز پیسا کٌس ثبیس اضظّبیی ضا کِ ثِ زؾت هی ا ٍضز‪ ،‬زض‬ ‫هؿیط ضًٍق تَییس نطف کٌس ًِ ایٌکِ اى ضا ٍاضز ثبظاض کٌس‪ ،‬چطا کِ اگط چٌیی کٌنس‪ ،‬زض ٍاقنـ‬ ‫ّوبى کبض زٍیت قجلی ضا تکطاض کطزُ ٍ ایی کبض ثبیس افعایف ؾفتِثبظی ٍ ذطیس اضظ ٍ عنال ٍ‬ ‫ثیتَخْی ثِ اهط تَییس هیقَز‪ٍ .‬ی افعٍز‪ :‬ظهبًی قطایظ اقتهبزی ککَض ثْجَز هنی ینبثنس کنِ‬ ‫هٌبثـ ککَض زض هؿیط تَییس ثِ کبض گطفتِ قَز‪ ،‬زض اى ظهبى اؾت کِ کبن ثِ ٍفَض زض خنبهنقنِ‬ ‫یبفت هی قَز ٍ عجیقتب هطزم ًیع زض ذطیس ذَز قسضت اًتربه ضا زاضًس ٍ کبن ّنن ثنِ ذنبعنط‬ ‫ضقبثت ایدبز قسُ‪ ،‬اضظاىتط ثِ اًْب فطضِ هیقَز‪ً .‬وبیٌسُ هطزم تجطیع زض هدلؽ اؽْبض زاقنت‪:‬‬ ‫یکی اظ تَییسکٌٌسگبى یرچبل زض ککَض ّن زض تجطیع کبضذبًِ زاضز ٍ ّن زض تطکیِ‪ ،‬اهب ثِ زییل‬ ‫اًکِ ّعیٌِ تَییس زض تطکیِ پبئییتط اؾت‪ ،‬یرچبلّبیی ضا کِ هیذَاّس ثِ فطاب نبزض کٌنس اظ‬ ‫کبضذبًِاـ زض تطکیِ نبزض هیکٌس چطا کِ یرچبلّب زض اًدب ثب ّعیٌِ کوتطی تَییس هیقَز‪.‬‬ ‫کاسداس سابق ایشاى دس کابل; فشاس خفتباس‪ ،‬سشاغاصی بشای فشٍپاضی اهشیکاست‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی‪ -‬کبضزاض ؾبثق ایطاى زض کبثل فطاض اهطیکب اظ ذبک افنغنبًؿنتنبى ضا ؾنطاغنبظ‬ ‫فطٍپبقی اًْب زاًؿت ٍ گفت‪ :‬فطاض اهطیکب زض قطى حبضط ًکبى زٌّسُ اؾتیهبل ٍ یاؼ اهطیکب‬ ‫اظ ؾیبؾت ّبی ذَز زض گَقِ ٍ کٌبض خْبى اؾت‪.‬هحوسضضب فطقبًی گفت‪ :‬اهطیکب ثب تحلیل ٍ‬ ‫کؿت اعالفبت غلظ‪ً ،‬یطٍّبی عبیجبى افغبًؿتبى ضا فبهل حولِ زاًؿت ٍ ایی ککَض ضا ثِ هست‬ ‫‪ 3۲‬ؾبل زض اقغبل ذَز زضاٍضز کِ تقساز ظیبزی اظ هطزم ایی ککَض ککتنِ ٍ فنسُ ثؿنینبضی‬ ‫هقلَل ٍ اٍاضُ قسًس‪.‬کبضزاض ؾبثق ایطاى زض کبثل ثب ثیبى ایٌکِ اهطیکبیی ّب ثِ زًنجنبل تنغنینینط‬ ‫ظًسگی ٍ فطٌّگ افغبًؿتبى ّؿتٌس ثیبى کطز‪ :‬زض عی ‪ 3۲‬ؾبل گصقتِ اهطیکب ثیف اظ ‪ 3‬تطیلیَى‬ ‫زنض ثطای افغبًؿتبى ؾطهبیِ گصاضی کطزُ اهب ًِ تٌْب ًتیدِ ًگطفت کِ ًیطٍّب هقبٍهت کطزًس ٍ زض ًْبیت اهطیکب ثب ذفت ٍ شیت افغبًؿنتنبى‬ ‫ضا تطک کطز‪.‬فطقبًی زض گفت ٍگَ ثب ضازیَ گفت ٍ گَ ا ازاهِ زاز‪ :‬فطاض اهطیکب زض قطى حبضط ًکبى زٌّسُ اؾتیهبل ٍ یناؼ اهنطینکنب اظ‬ ‫ؾیبؾت ّبی ذَز زض گَقِ ٍ کٌبض خْبى اؾت ٍ ّوچٌیی ؾطاغبظ ؾلؿلِ فطاضّب ٍ فقت ًکیٌی اهطیکب اظ هٌبعق هرتلف خْبى ثِ قوبض هی‬ ‫ضٍز‪ٍ.‬ی ثب ثیبى ایٌکِ اهطیکب زض حبل ًعزیک قسى ثِ پبیبى فوط یک خبًجِ گطایبًِ ذَز اؾت‪ ،‬ذبعطًکبى کطز‪ :‬ایی فطاض ؾطاغبظ فطٍپنبقنی‬ ‫اهطیکب ٍ قسضت اًْب زض خْبى اؾت‪.‬کبضزاض ؾبثق ایطاى زض کبثل اظ تالـ اهطیکب ثطای ؾطپَـ گصاقتی ضٍی فطاض ذفت ثبضقبى یبز کنطز‬ ‫ٍ افعٍز‪ :‬اهطیکبیی ّب ذطٍج ذَز ضا ّوعهبى ثب ًباضاهی ّبی زاذل افغبًؿتبى هی کٌٌس ٍ زض تالـ ّؿتٌس ثب گطٍُ ّبی هرطه تنطٍضیؿنتنی‬ ‫هبًٌس زافف اضتجبط گیطًس ٍ کبضّبی ذَز ضا زض افغبًؿتبى اخطا کٌٌس‪.‬‬ ‫اجشای قاًَى جْص تَلیذ‪ ،‬هسکی سا بِ تعادل ًسبی هیسساًذ‬ ‫ؾطٍیؽ ذجطی‪ -‬فضَ کویؿیَى فوطاى هدلؽ قَضای اؾالهی ثب ثیبى ایٌکِ ؾبذنت‬ ‫چْبض هیلیَى هؿکی زض زٍیت ؾیعزّنن هؿنتنلنعم ّنونطاّنی ٍ ّنونکنبضی ّنونِ‬ ‫زؾتگبُّبؾت‪ ،‬گفت‪ :‬اخطای قبًَى خْف تَییس هؿکی ٍ پیفثیٌی هنَاضزی هنبًنٌنس‬ ‫خطیوِ ؾَزاگطی حَظُ هؿکی ایی حَظُ ضا ثِ تقبزل ًؿجی هیضؾبًس‪ .‬هدتجی یَؾفی‬ ‫گفت‪ :‬زض هَضَفبت ٍ هؿبئل انلی ککَض ثِ زٍ ظیطؾبذت قبًَى ٍ اخطا ًیبظزاضینن‪.‬‬ ‫ثب تسٍیی قبًَى‪ ،‬هککالت حَظُ اخطا ثطعطف هیقَز‪ ،‬هثال اگطثرَاّنینن زض حنَظُ‬ ‫کؿت ٍ کبض هَفق قَین‪ ،‬ثبیس قَاًیی حوبیتی ایی حَظُ ضا تسٍیی کٌین‪.‬‬ ‫فضَ کویؿیَى فوطاى هدلؽ گفت‪ :‬زٍیتّب ثطای اخطای عطحّب ٍ پطٍغُّبی ذَز‬ ‫زض حَظُ هؿکی ًیبظ ثِ تهَیت قَاًیی نظم ٍ ضفـ قَاًیی زؾت ٍ پبگیط ّؿنتنٌنس تنب‬ ‫اّساف ذَز ضا پیگیطی کٌٌس‪ً.‬وبیٌسُ هطزم اَّاظ زض هدلؽ اؽْبض کطز‪ :‬زض هدلؽ یبظزّن ثب پیکٌْبز کویؿیَى فوطاى‪ ،‬عنطح خنْنف‬ ‫تَییس هؿکی ثِ نحی اٍضزُ قس ٍ ثقس اظ ضای هثجت ًوبیٌسگبى‪ ،‬قَضای ًگْجبى ّن اى ضا تبییس کطز ٍ ثِ ًؾط اغلت کبضقٌبؾبى ثب تلفیق‬ ‫قبًَى قجلی‪ ،‬قبًَى خبهقی زض ثرف هؿکی ذَاّین زاقت‪.‬یَؾفی زضثبضُ هٌبثـ هبیی هَضز ًیبظ ایی قبًَى اؽْبض کطز‪ :‬زض اینی قنبًنَى ثنِ‬ ‫هٌبثـ هبیی هَضز ًیبظ اخطای قبًَى تَخِ قسُ اؾت‪ .‬زضایی قبًَى ثِ هٌبثـ هبیی ثِ نَضت زقیق تَخِ قنسُ ٍحنتنی ثنطای ؾنبل‪ ،‬پنبینِ‬ ‫فسز‪ّ47۲‬عاض هیلیبضز تَهبى ضا زض ًؾط گطفتِ قسُ اؾت‪ .‬فالٍُ ثط ایی اذتیبضات هؿئَییی پبؾرگَ زض ایی حَظُ افعایف زازُ قنس‪ .‬ثنطای‬ ‫ایی حَظُ ّیبت اهٌبیی پیف ثیٌی قسُ ٍ اذتیبضات تبم ثِ ٍظیط هؿکی ٍ قْطؾبظی زازُ تب ثتَاًس ایی اٍیَیت هْن ضا زض زؾتَض کبض قنطاض‬ ‫زّس‪.‬فضَ کویؿیَى فوطاى هدلؽ قَضای اؾالهی یبزاٍضقس‪ :‬زض فیی حبل ثطای افطاز ٍ هؿئَییٌی کِ زض اخطای ایی قبًنَى ّنونطاّنی‬ ‫ًکٌٌس ٍ ظهییّبی زٍیتی ٍ هبظاز ٍظاضتربًِّب ضا ؽطف ؾِ هبُ ثطًگطزاًٌس خطم اًگبضی پیف ثیٌی قسُ اؾت‪ً.‬وبیٌسُ هطزم اَّاظ ثب ثنینبى‬ ‫ایٌکِ زض قبًَى خْف تَییس هؿکی حوبیت اظ ثبظاض ؾطهبیِ ثِ هقٌبی ٍاققی یحبػ قسُ‪ ،‬تبکیس کطز‪ :‬فالٍُ ثط ایی ثح تبهینی ههنبینح‪،‬‬ ‫ذسهبت فٌی ٍ هٌْسؾی تَخِ ثِ هَضَفبت فطٌّگی ٍ اختوبفی‪ ،‬هسضؾِ ‪ ،‬هؿدس ٍ هؿئَییت قبئل قسى ثطای ٍظاضت ًفت ٍ ًنینطٍ ٍ‬ ‫تبهیی ظیط ؾبذتّبیی ّوبًٌس قجکِّبی اه ٍ فبضاله زض ایی قبًَى هکرم قسُ اؾت‪.‬‬ ‫اثطاّین ضئیؿی‪ ،‬اؽْبض زاقت‪ :‬ؾبظهبى هلل هتحس ٍ ایٌدبًت قنرنهنب‬ ‫فالقوٌس ثِ کبض ثب زٍیت خسیس تحت ضّجطی قوب ثِ ؾنَی تنحنقنق‬ ‫نلح ٍ اهٌیت‪ ،‬تَؾقِ پبیساض ٍ حنقنَب ثکنط زض ؾنطاؾنط خنْنبى‬ ‫ّؿتین‪.‬هتی پیبم اًتًَیَ گَتطـ ثِ ضییؽ خوَْضی اؾالهی ایطاى ثنِ‬ ‫ایی قطح اؾت‪:‬‬ ‫ایٌدبًت هبیل ّؿتن تهسی قوب ثط ؾوت ضیبؾت خوَْضی اؾالهنی‬ ‫ایطاى ضا تجطیک ثگَین‪.‬ضیبؾت خوَْضی قوب ههنبزف ثنب زٍضاًنی‬ ‫ذغیط ثطای ککَض قوب‪ ،‬هٌغقِ ٍ خْبى ثَزُ‪ّ ،‬وبىگًَنِ کنِ هنب ثنب‬ ‫چبیف ّبی ضایح ثؿیبضی اظ خولِ ّوِگیطی کٍَیس‪ ،2۱‬تغییطات اه‬ ‫ٍ َّایی ٍ ّوچٌیی هٌبظفبت عنَنًنی ٍ ٍینطاًنگنط اظ خنولنِ زض‬ ‫ذبٍضهیبًِ هَاخِ ّؿتین‪.‬‬ ‫هٌبثـ چکوگیط اًؿبًی ٍ عجیقی ایطاى ؾطهبیِای ثنطای ثنْنجنَز ضفنبُ‬ ‫قْطًٍساى‪ّ ،‬وچٌیی ؾبیط هطزم خْبى ّؿتٌس‪ .‬ؾبظهبى هلل هنتنحنس ٍ‬ ‫ایٌدبًت قرهب فالقوٌس ثِ کبض ثب زٍیت خسیس تحت ضّجطی قوب ثنِ‬ ‫ؾَی تحقق نلح ٍ اهٌیت‪ ،‬تَؾقِ پبیساض ٍ حقَب ثکنط زض ؾنطاؾنط‬ ‫خْبى ّؿتین‪.‬‬ ‫ایٌدبًت ثطای تساٍم پیکجطز اضظـّب ٍ اضهبىّبی هٌسضج زض هٌنکنَض‬ ‫هلل هتحس ثط ضٍی ّوکبضی قوب حؿبه ثبظ هیکٌن‪.‬‬ ‫هخالف فشسایطی ضذى هزاکشات ّستین‪،‬‬ ‫غشبی ّا بِ تعْذات بشجاهی عول کٌٌذ‬ ‫ؾطٍیؽ ذنجنطی‪ -‬ضئنینؽ‬ ‫کویؿیَى اهٌینت هنلنی ٍ‬ ‫ؾیبؾت ذبضخی هندنلنؽ‬ ‫گفت‪ :‬ایطاى ثنبضّنب افنالم‬ ‫کطزُ اؾت کِ غنطثنی ّنب‬ ‫ثبیس ثِ تقْسات ثنطخنبهنی‬ ‫ذَز فول کٌٌس ٍ پنؽ اظ‬ ‫ضاؾتی اظهنبینی هنب ًنینع‬ ‫ّوچَى گصقتِ ثِ تقْسات‬ ‫ذننَز فننوننل ذننَاّننیننن‬ ‫کننطز‪ٍ.‬حننیننس خننالل ظازُ‬ ‫ضئیؽ کویؿیَى اهٌیت هلی ٍ ؾیبؾت ذبضخی هدلؽ قَضای اؾالهی گفت‪ :‬ثب تَخِ ثنِ‬ ‫ایٌکِ کبثیٌِ خسیس تککیل ٍ اظ هدلؽ ضای افتوبز اذص قسُ اؾت‪ ،‬قغقنب ثنبینس ثنحن‬ ‫هصاکطات زض زؾتَض کبض زٍیت قطاض گیطز ٍ اى ضا ثِ خس پیگیطی کٌس‪ٍ.‬ی ثب ثیبى ایٌنکنِ‬ ‫ایطاى ٍ عطف ّبی غطثی زض ثطخبم تقْساتی زاقتٌس کِ هب ثِ اًْب فول کطزین ٍیی غطثی‬ ‫ثِ اى تقْسات ذَز فول ًکطزًس‪ ،‬ازاهِ زاز‪ :‬اٍییی حطف هب زض هصاکطات ایی اؾت کنِ‬ ‫عطف ّبی غطثی ّب ثِ تقْسات ذَز ثبقٌس‪ ،‬ظیطا هلت ایطاى اظ ایی ثسفْسی غطثنی ّنب‬ ‫یغوِ فطاٍاًی زیسُ اًس‪.‬‬ ‫ًوبیٌسُ اضٍهیِ زض هدلؽ ثب تبکیس ثطایٌکِ ّیچ گبُ ًوی تَاى ثِ اهطیکب افتنونبز کنطز ‪،‬‬ ‫اضبفِ کطز‪ :‬ثِ عَض ًوًَِ عجق قغـ ًبهِ ‪ 3342‬ؾبظهبى هلل ثبیس یک ؾبل پیف تنحنطینن‬ ‫تؿلیحبتی ایطاى ثطزاقتِ هیکس کِ اهطیکبیی ّب ثب ازفبّبی ٍاّی اظ ایی هنَضنَؿ قنبًنِ‬ ‫ذبیی کطزًس کِ ایی هَضَؿ ًکبى هی زّس اًْب هی تَاًٌس زض هَضنَفنبت زینگنط ّنن‬ ‫ّویی ضٍیِ ضا زض پیف ثگیطًس‪.‬ضئیؽ کویؿیَى اهٌیت هلی ٍ ؾیبؾت ذبضخی هدلنؽ ثنب‬ ‫ثیبى ایٌکِ ایطاى هربیف فطؾبیکی قسى هصاکطات اؾت‪ ،‬فٌَاى کطز‪ :‬ایطاى ثبضّنب افنالم‬ ‫کطزُ اؾت کِ غطثی ّب ثبیس ثِ تقْسات ثطخبهی ذَز فول کٌنٌنس ٍ پنؽ اظ ضاؾنتنی‬ ‫اظهبیی هب ًیع ّوچَى گصقتِ ثِ تقْسات ذَز فول ذَاّین کطز‪.‬‬ ‫سٍدخاًِ ّا ٍ هسیلْا خاًِ سیل ٍ هجاسی عبیعی جشیاى ّستٌذ‪ ،‬با تصشف بستش ٍ حشین‪ ،‬هسیل سا اص خاًِ‬ ‫خَیص هٌحشف ٍ خَد ٍ دیگشاى سا دس هعشض خغشات جاًی ٍ هالی جبشاى ًاپزیش قشاس ًذّین‪.‬‬ ‫ضشکت اب هٌغقِ ای ارس بایجاى ضشقی‬ ‫اگْی هٌاقصِ عوَهی یک هشحلِ ای با اسصیابی کیفی‬ ‫ضشکت اب هٌغقِ ای ارسبایجاى ضشقی دس ًظش داسد پشٍطُ ای با اعالعات عوَهی هطشحِ ریل سا اص عشیق هٌاقصِ بِ ضشکت ٍاجدذ‬ ‫ضشایظ ٍ صالحیت داس ٍاگزاس ًوایذ‪.‬‬ ‫‪ -2‬کاسفشها; ضشکت اب هٌغقِ ای ارس بایجاى ضشقی‬ ‫‪ -3‬دستگاُ ًظاست; اداسُ خذهات پطتیباًی‬ ‫‪ -4‬عٌَاى پشٍطُ; عولیات اجشایی تعویشات ساختواى ّای حَصُ ستادی ٍ اداسات تابعِ‬ ‫هطخصات کلی پشٍطُ;‬ ‫تعویشات هشبَط بِ ساختواى ّای اداسی ٍ ستادی ٍاحذ ّای تابعِ ضشکت اب هٌغقِ ای استاى ارس بایجاى ضشقی ضاهل اداسات ضْش‬ ‫تبشیض ٍ ضْشستاى ّای اسکَ‪ ،‬ارسضْش‪ ،‬اّش‪ ،‬بستاى اباد‪ ،‬بٌاب‪ ،‬جلفا‪ ،‬سشاب‪ ،‬ضبستش‪ ،‬تشکوی چای‪ ،‬کلیبش‪ ،‬عجبطیش‪ ،‬هشاغِ‪ ،‬هدیداًدِ‪،‬‬ ‫ّطتشٍد‪ّ ،‬شیس‪ٍ ،‬سصقاى‬ ‫هحل اجشا; استاى ارسبایجاى ضشقی‬ ‫بشاٍسد ّضیٌِ اجشای کاس; حذٍد ‪ 24011101110111‬سیال بشاساس فْاسس بْای پایِ ّای سال ‪2511‬‬ ‫هذت اجشای کاس; ‪ 23‬هاُ ضوسی‬ ‫‪ -5‬سضتِ کاسی هَسد ًظش; باتَجِ بِ بشاٍسد اٍلیِ‪ ،‬هٌاقصِ گشاى بایستی بشاساس هطخصات دسج ضذُ دس ساهاًِ عَاهل ًظام فٌی ٍ‬ ‫اجشایی کطَس (ساجاس) داسای ظشفیت خالی اص ًظش تعذاد کاس ٍ ظشفیت اصاد سیالی دس سضتِ ابٌیِ باضذ‪.‬‬ ‫‪ -6‬هْلت خشیذ اسٌاد; هغابق تاسیخْای هٌذسج دس ساهاًِ ٍ حذاقل یک ّفتِ پس اص چاپ اگْی ًَبت دٍم (چاپ اگْی ًَبدت‬ ‫دٍم بِ فاصلِ سِ سٍص پس اص اًتطاس اگْی ًَبت اٍل خَاّذ بَد‪).‬‬ ‫‪ -7‬هحل خشیذ اسٌاد اسصیابی; خشیذ اسٌاد اسصیابی کیفی صشفا اص عشیق ساهاًِ تذاسکات الکتشًٍیکی دٍلدت بدِ ادسس;‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬اهکاى پزیش هی باضذ‪.‬‬ ‫‪ -8‬هْلت تحَیل اسٌاد تکویل ضذُ; هغابق تاسیخْای هٌذسج دس ساهاًِ (حذاقل ‪ 26‬سٍص پس اص اخشیی هْلت فشٍش‬ ‫اسٌاد)‬ ‫‪ -9‬بذیْی است هتعاقبا دعَتٌاهِ کتبی جْت دسیافت هابقی اسٌاد هٌاقصِ بِ هٌاقصِ گشاى حائض ضشایظ اسسال خَاّدذ‬ ‫ضذ‪.‬‬ ‫‪ -:‬هتی اگْی دس سایت ًیض ‪ www.azarwater.ir‬هَجَد است‪.‬‬ ‫‪ -21‬کلیِ هٌاقصِ گشاى هَظفٌذ اسٌاد اسصیابی کیفی سا دس ساهاًِ تذاسکات الکتشًٍیدکدی دٍلدت بدِ ادسس;‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬عبق هَعذ صهاًی هٌذسج دس سایت تکویل ٍ باسگزاسی ًوایٌذ‪ .‬بذیْی است هشاحل ثبت ًدام ٍ‬ ‫اخز اهضای الکتشًٍیکی با هشاجعِ بِ هشاکض دفاتش ثبت ًام ساهاًِ دس استاًْا ٍ سایش هَاسد هَسد لضٍم ساهاًِ ًدیدض‬ ‫بایستی سعایت گشدد‪.‬‬ ‫سٍابظ عوَهی اب هٌغقِ ای ارس بایجاى ضشقی‬ ‫‪*20488‬ضٌاسِ اگْی;‪* 229124:‬تاسیخ اًتطاسًَبت اٍل; ‪* 2511017019‬اًتطاس ًَبت دٍم;‪ * 2511017022‬سٍصًاهِ اسک‬ صفحه 2 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫* پنجشنبه‬ ‫* ‪ 11‬شهریور‬ ‫* ‪ 2‬سپتامبر‬ ‫* ‪ 24‬محرم‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪5313 :‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫تثریس در تًلیذ کلسا ی صیفیجات مقام وخست اررتایجانشرقی را دارد‬ ‫‪1411‬‬ ‫‪2121‬‬ ‫‪1443‬‬ ‫* صفحه ‪3‬‬ ‫‪‬‬ ‫استانها‬ ‫ػشٍیغ خثشی ‪ -‬هذیش رْادوـاٍسصی تثشیض گیفیت‪۴‬‬ ‫ایی ؿْشػتاى دس تَلیذ ولضا‪ ،‬ػثضی ٍ صیفیرات همام‬ ‫ًخؼت ٍ دس تَلیذ ػؼل دس ستثِ دٍم اػیتیاًیی لیشاس‬ ‫داسدسفشاهشص افـاًی هذیش رْادوـاٍسصی تثشیض تا تییاى‬ ‫ایٌىِ ‪ّ۰۳۳‬ضاس تی اًَاع هحصَالت وـاٍسصی تَلییذ‬ ‫ٍ افضٍى تش ‪ّ ۰۳۳‬ضاس تی هحصیَالت وـیاٍسصی دس‬ ‫اػتاى فشاٍسی هیؿَدگفت‪۴‬دس حَصُ صٌایغ تثذییلیی‬ ‫ًیض همام دٍم ٍ تَلیذ گَؿت همام پٌزن اػتاى سا داسینساٍ تا تیاى ایٌىِ دس تَلیذ هشؽ تیخیویگیزاس‬ ‫ستثِ چْاسم اػتاًی سا داسین گفت‪ّ ۴‬وچٌیی دس تَلیذ هشؽ گیَؿیتیی ستیثیِ ػیَم ٍ دس ػیاییش‬ ‫هحصَالت هخل داهذاسی ٍ تَلیذ ؿیش ًیض ستثِ دٍم اػتاًی سا داسین وِ ایی ستثِّا ًـاًگش رایگاُ‬ ‫ٍاالی ؿْشػتاى دس تخؾ التصاد وـاٍسصی ٍ داهذاسی اػتاى اػتس‬ ‫اٍّوچٌیی گفت‪ ۴‬تیؾ اص یه ّضاس ٍ ‪ّ ۰۵۳‬ىتاس اص اساضیی وـیاٍسصی اییی ؿیْیشػیتیاى تیِ‬ ‫ػیؼتنّای ًَیی اتیاسی ون فـاس تزْیض ؿذُ ٍ ‪ّ ۰۳‬ىتاس گلخاًِ ًییض دس تیثیشییض ساُ اًیذاصی‬ ‫هیؿَد الثتِ اوٌَى ًیض ‪ٍ۸۳۲‬احذ گلخاًِای دس ‪ّ۰۸‬ىتاس دس تثشیض فؼال اػتس‬ ‫افتتاح مرکس یاکسیىاسیًن خًدرییی در تثریس‬ ‫‪‬‬ ‫ػشٍیغ خثشی ‪ -‬پٌزویی هشحلِ اص عشح ؿْیذ حاد لاػن ػلیواًی اٍلیی هشوض ٍاوؼیٌاػیَى خَدسٍییی‬ ‫ػپاُ ػاؿَسا دس تثشیض افتتاح ؿیذسػیشداس ػیثیاع لیلیییضادُ ریاًـیییی فیشهیاًیذُ ػیپیاُ ػیاؿیَسا دس‬ ‫هشاػن افتتاح هشوض ٍاوؼیٌاػیَى خَدسٍیی گفت‪ ۴‬ػپاُ پاػذاساى اًمالب اػالهی تِ ػٌَاى یه ًییشٍی‬ ‫لذستوٌذ ٍ همتذس ٍ هذافغ ػالهت هشدم‪ ،‬دس ّش رایی وِ ًیاص ؿذُ اػت دس رْت اهٌیت ٍ اساهؾ هشدم‬ ‫لذم تشداؿتِ اػت ٍ ایٌه ًیض لذستوٌذاًِ ٍ َّؿوٌذاًِ دس وٌاس ػایش دػتگاُّا ٍ ًیشٍّای هؼیلیو ٍاسد‬ ‫صحٌِ ؿذُ اػت ٍ اهشٍص ًیض ؿاّذ اتتىاسی اص ػپاُ ػاؿَسا ّؼتین تا تتَاًین دس ساػیتیای پیییـیگیییشی‬ ‫اص ؿیَع ٍیشٍع وشًٍا لذم تشداسینساٍ افضٍد‪۴‬اهیذٍاسین ّوِ الذاهات ها دس ایی صهیٌِ هخصَصاً دس صهیٌِ‬ ‫ٍاوؼیٌاػیَى ػوَهی هَحش ٍالغ ؿَد تا تتَاًین ؿاّذ سیـِوٌی ایی ٍیشٍع تاؿینس‬ ‫صَهی سئیغ داًـگاُ ػلَم پضؿىی تثشیض گفت‪ ۴‬اص ػضیضاًی وِ دس ػپاُ ػاؿَسا احؼیاع هؼیلیَلیییت‬ ‫وشدًذ ػپاػگضاسین ٍ ایی الذام اًمالتی یؼٌی پایثٌذی تِ ػْذ ٍ پیواًی وِ تا همام هؼظن سّثشی تؼتِ ایین‬ ‫وِ ًـاى اص احؼاع هؼلَلیت حاوویت دس هماتل هشدم تَدُ ٍ یه ضشٍست اػتس‬ ‫اٍ تصشیو وشد‪۴‬تضسگتشیی هضیت اػتاى ها ّواٌّگی دػتگاُّای هختلف اػت ٍ اًصافاً دس دٍساى هثیاسصُ‬ ‫تا وشًٍا ّوِ تِ هیذاى اهذًذ ٍ ّشوغ تا ّشچِ دس تَاى داؿت دس ایی صهیٌِ ٍاسد ػشصِ ؿذ ٍ تالؽ هیا‬ ‫ایی اػت وِ ًگزاسین حتی یه خاًَادُ داغذاس ؿَدس‬ ‫استاوذار‪ :‬معافیتهای معذن مس سًوگًن در اررتایجانشرقی هسیىه شًد‬ ‫ساخت سذ وازلً ترای مذیریت اب مىطقه اریمیه حیاتی است‬ ‫ػشٍیغ خثشی‪ -‬اػتاًذاس ارستایزاى ؿشلی تا اؿیاسُ‬ ‫تِ تثصشُ ّای لاًًَی تشای هؼافیتّای هیالیییاتیی ٍ‬ ‫پشداخت خؼاست هؼادى‪ ،‬گفت‪ ۴‬تیشاػیاع هصیَتیِ‬ ‫ؿَسای هؼادى اػتاى تواهی هؼافیتّای هؼذى هیغ‬ ‫ػًَگَى تایذ دس داخل اػتاى ّضیٌِ ؿَدس هحوذسضا‬ ‫پَسهحوذی افضٍد‪ ۴‬تشاػاع لَاًیی هشتَط تیِ تیْیشُ‬ ‫تشداسی اص هؼادى پیؾ تیٌی ؿذُ‪ ،‬اگش تْیشُ تیشداساى‬ ‫دس ّشوذام اص هؼادى دسرْت تْشُتشداسی تْیییٌیِ ٍ‬ ‫صیاًت اص رخایش هؼذًی‪ ،‬استما تْشٍُسی ٍ تحمیک ٍ‬ ‫تَػؼِ ٍ اوتـاف ٍ حفظ هحیظ صیؼت دس هؼذى هشتَعِ‪ ،‬دلت ٍ تؼول داؿتِ تاؿٌذ تِ تصَیه ؿَسای‬ ‫هؼادى اػتاى هی تَاًٌذ اص ‪ ۰۳‬دسصذ هؼافیت هالیاتی تشخَسداس ؿًَذسٍی اداهِ داد‪ ۴‬تا تَرِ تِ الیذاهیات‬ ‫اًزام ؿذُ دس هؼذى هغ ػًَگَى تش اػاع تثصشُ ‪ ۵‬هادُ ‪ ۸۸‬لاًَى‪ ،‬هؼافیت هالیاتی ‪ ۰۳‬دسصذی تیشای‬ ‫ایی هؼذى تِ تصَیه سػیذسپَسهحوذی ا ْاس وشد‪ً ۴‬حَُ ّضیٌِ وشد ایی ‪ ۰۳‬دسصذ تیشاػیاع هصیَتیِ‬ ‫هزوغ هؼادى هغ ایشاى ٍ ؿَسای هؼادى اػتاى صیش ًظش هؼاًٍت ػوشاًی اػتاًذاسی ارستایزاى ؿشلیی ٍ‬ ‫تشاػاع ًیاصّا ٍ اٍلَیت تٌذی دس ػغو ؿْشػتاى ٍ اػتاى اًزام خَاّذ گشفتس‬ ‫ٍی گفت‪ ۴‬تشاػاع لاًَى دس صَستی وِ دس احش تْشُ تشداسی خؼاستی تِ ػاوٌیی هٌغمِ ٍاسد ؿَد ییه‬ ‫دسصذ اص دساهذ تِ خضاًِ دٍلت ٍاسیض ٍ دس خضاًِ اػتاى ًگْذاسی هی ؿَد تا تشای رثشاى خؼیاست ٍ‬ ‫هؼٍَلیت ّای ارتواػی هؼادى ٍ اًزام پشٍطُ ّای ػوشاًی ٍ تْذاؿتی دس اى ؿْشػتاى ّضیٌِ ؿَدس‬ ‫ػشٍیغ خثشی‪ -‬ػاٍى ّویاّیٌیگیی اهیَس ػیویشاًیی‬ ‫اػتاًذاس ارستایزاى غشتی تا اؿاسُ تِ اّویت ػیاخیت‬ ‫ػذ ًاصلَ دس غشب اسٍهیِ گفت‪ ۴‬ایی ػیذ اّیویییتیی‬ ‫حیاتی دس تاهیی اب ایٌذُ ایی والًـْش ٍ سٍػتاّیای‬ ‫اعشاف ٍ ّوچٌیی پذافٌذ غیییشػیاهیل داسدس اییذییی‬ ‫سحواًی افضٍد‪ ۴‬ایی ػذ دس ساػتای تاهیی اب ؿیشب‬ ‫ؿْشػتاى اسٍهیِ اّویت تؼیاسی داسد ٍ ًثاییذ اص اییی‬ ‫شفیت تی تْشُ تاؿینسٍی اضافِ وشد‪ ۴‬تایذ صهییٌیِ ای‬ ‫فشاّن ؿَد تا اص ّوِ شفیت ّای اتیی ارستیاییزیاى‬ ‫غشتی تِ ٍیظُ دس ؿْش اسٍهیِ تشای تاهیی اب پایذاس اػتفادُ وٌینسهؼاٍى ّویاّیٌیگیی اهیَس ػیویشاًیی‬ ‫اػتاًذاس ارستایزاى غشتی تا اؿاسُ تِ ایٌىِ حک اتِ سٍدخاًِ ّای اػتاى تایذ تا ّوشاّی وـَس ّوؼایِ تِ‬ ‫هیضاى هَسد ًیاص تاهیی ؿَد‪ ،‬تیاى وشد‪ً ۴‬ثایذ تلییشی دس تاهیی حک اتِ سٍدخاًِ ًاصلَ ٍ ّوچٌیی سٍدخاًِ‬ ‫ّای ؿوال ایی اػتاى ایزاد ؿَدسسحواًی گفت‪ ۴‬خاًَادُ ّای صیادی دس هٌاعک ؿوالی ارستایزاى غشتی‬ ‫اص عشیک وـاٍسصی اهشاس هؼاؽ هی وٌٌذ وِ تشای اداهِ واس اًْا‪ ،‬تاهیی اب صهیییی ّیای وـیاٍسصی‬ ‫ضشٍسی اػت ٍ تایذ ایی هیضاى اص عشیک سٍاى ابّا ٍ سٍدخاًِ ّا تاهیی ؿَد ویِ دس اییی خصیَف‬ ‫ًیاصهٌذ ّوشاّی وـَس ّوؼایِ تِ ػلت لشاس گشفتی هٌـا سٍدخاًِ ّا دس اى وـَس ّؼتینس‬ ‫ًاصلَ یىی اص سٍدخاًِ ّای پشاب ارستایزاى غشتی تِ ؿواس هی سٍد وِ پغ اص عی هؼافتی عَالًی‪ ،‬تِ‬ ‫دسیاچِ اسٍهیِ هی سیضد؛ ایی سٍدخاًِ دس هؼیش غشب تا ؿشق ؿْشػتاى اسٍهیِ رشیاى داسدس‬ ‫گسارش‬ ‫اسیه جذی کریوا ته صىعت‬ ‫گردشگری اررتایجانشرقی‬ ‫وشًٍا اػیه رذی تِ صٌؼت گشدؿگشی ارستایزیاى ؿیشلیی ٍاسد‬ ‫وشد وِ تؼذیل ‪ ۵۳‬دسصذ ًیشٍّا تا واّؾ ‪ ۳۵‬دسصذی هؼافشت ّیا‬ ‫تٌْا یىی اص اػییه ّیای ٍاسدُ تیش اییی صیٌیؼیت گیشدؿیگیشی‬ ‫اػتسصٌؼت گشدؿگشی اص رولِ هـاغلی اػت وِ تِ عَس هؼتمییین‬ ‫اص ٍرَد وشًٍا اػیه دیذ ٍ تِ عَس هیاًگیی دس دًیییا تیییؾ اص ‪۵۳‬‬ ‫دسصذ اؿتلال ٍ دساهذ گشدؿگشی واّؾ داؿتِ اػتس‬ ‫ایی صٌؼت وِ تِ دلیل وشًٍا تا واّؾ ‪ ۳۵‬دسصذی ػفشّای داخلی‬ ‫ٍ تمشیثا ‪ ۸۳۳‬دسصذی ػفشّای خاسری سٍتِسٍ ؿذُ اػیت‪ ،‬ؿیاییذ‬ ‫دچاس تؼغیلی واهل ًـذُ ٍلی دس ؿشایظ اػتٌثیای لیشاس داسدسػیلیی‬ ‫تایشامصادُ هؼاٍى گشدؿگشی اداسُ ول هیشاث فشٌّگی‪ ،‬صٌایغ دػتی‬ ‫ٍ گشدؿگشی ارستایزاى ؿشلی دس گفتٍگَ تا تؼٌین دستاسُ تیاحیییش‬ ‫وشًٍا تش گشدؿگشی ایشاى ٍ اػتاى تصشیو وشد‪ ۴‬هیحیذٍدییت ّیای‬ ‫ؿذیذ ػفشّای داخلی ٍ خاسری ٍ تؼتِ ؿذى تشخی اص هشصّا تاػیج‬ ‫ؿذ تا حتی گشدؿگشی داخلی ّن هحذٍد ؿذُ ٍ تش واّؾ ػفش تیی‬ ‫اػتاىّا ّن تاحیش تگزاسدس ٍی تا تاویذ تش ایٌىِ اػیه ؿیذییذی دس‬ ‫دًیا‪ ،‬ایشاى ٍ ارستیاییزیاى ؿیشلیی تیِ اییی صیٌیؼیت ٍاسد ؿیذُ‬ ‫اػت گفت‪ ۴‬خؼاست تِ صٌؼت گشدؿگشی اػتاى ّن ؿیذییذ تیَدُ‬ ‫لزا تالؽ وشدین ّتلّا سا تا ووه ػتاد وشًٍا تِ گشٍُ یه تثیشیین‬ ‫تا تا سػایت پشٍتىلّای تْذاؿتی فؼالیت داؿتِ تاؿٌذ ٍ ٍسؿىیؼیت‬ ‫ًـًَذستایشامصادُ تا اؿاسُ تِ ایٌىِ ّتل ّیا ٍ هیشاویض گیشدؿیگیشی‬ ‫اوٌَى تا ووتشیی شفیت واس هی وٌٌذ اتشاص داؿت‪ ۴‬اغیلیه هیشاویض‬ ‫الاهتی‪ ،‬سػتَساىّا‪ ،‬اطاًغّای هؼافشتی ٍ غیشُ ‪ ۵۳‬دسصذ تیؼیذییل‬ ‫ًیشٍ داؿتٌذ ٍلی تا فـاسّای التصادی هَرَد‪ ،‬تِ فؼالیت خَد اداهیِ‬ ‫دادُ ٍ ‪ ۵۳‬دسصذ هاتمی ًیشٍّای هَرَد سا حفظ وٌٌذسٍی اػیییه‬ ‫ٍاسدُ تِ تَس لیذسّا ٍ ػایش هزوَػِ ّا اص رولِ اطاًغّای هؼافشتی‬ ‫سا یاداٍس ؿذ ٍ خاعش ًـاى وشد‪ ۴‬اص ‪ ۰۰۳‬دفتش خیذهیات هؼیافیشتیی‬ ‫حذٍد ‪ ۱۳‬دفتش تؼغیل ٍ تؼلیک ؿذًذ ٍ تمیِ تا تؼیذیل ؿذیذ ًیییشٍ تیا‬ ‫حذالل ًفشات فؼالیت داسًذسهؼاٍى گشدؿگیشی اداسُ ویل هیییشاث‬ ‫فشٌّگی‪ ،‬صٌایغ دػتی ٍ گشدؿگشی ارستایزاى ؿشلی تا اؿیاسُ تیِ‬ ‫ایٌىِ ساٌّوای گشدؿگشی ّن حذٍد ‪ً ۵۳۳‬فش دس اػتاى داسیین ویِ‬ ‫دچاس هـىالت رذی ّؼتٌذ‪ ،‬تصشیو وشد‪ ۴‬تؼیذاد ویویی اص تیَس‬ ‫لیذسّا دس ػفشّای تشًاهِ سیضی ؿذُ حضَس یافتٌیذ ٍ دس ؿیشاییظ‬ ‫وشًٍایی تیىاس ؿیذًیذسٍی دس پیاػی تیِ اییٌیىیِ اییا صیٌیؼیت‬ ‫گشدؿگشی ؿشایظ فؼالیت ّای خَد سا تا وشًٍا تغثیک دّذ ٍ تِ سٍص‬ ‫هیوٌذ؟ اداهِ داد‪ ۴‬تشًاهِّای هختلف گشدؿگشی‪ ،‬صیاستی‪ ،‬صٌؼتیی‪،‬‬ ‫ػالهت‪ ،‬عثیؼت گشدی‪ ،‬ػفشّای اسصاى ٍسسس هی تَاًذ تِ پىیذ تثذیل‬ ‫ؿَد ٍ اؿتلال صٌؼت گشدؿگشی سا حفظ وٌذستاییشام صادُ فیؼیاالى‬ ‫گشدؿگشی‪ ،‬تایذ تؼذ اص وشًٍا دس حَصُ ّای هختلف فؼالیت خَد سا‬ ‫گؼییتییشؽ دّییٌییذ وییِ گؼییتییشؽ تییاصاس وییاس سا دس پییی داسد‪،‬‬ ‫افضٍد‪ ۴‬گشدؿگشی الىتشًٍیه ّن رضٍ تشًاهِّای هحؼَب هیؿیَد‬ ‫اها تالؽ هیوٌین تا افضایؾ ویفیت خذهات ٍ گشدؿگشی صهیٌیِ سا‬ ‫دس ایی حَصُ تیـتش فشاّن وٌینسٍی تا تاویییذ تیش اییٌیىیِ صیٌیؼیت‬ ‫گشدؿگشی صٌؼت پَیاػت ٍ هی تَاًذ خَد سا تا ؿشایظ سٍص ٍفیک‬ ‫دٌّذ‪ ،‬اضافِ وشد‪ّ ۴‬ن تا یه ٍاحذ تَم گشدی دس سٍػتاّا ّین هیی‬ ‫تَاى ٍاسد ایی صٌؼت ؿذ ٍ ّن تا ّتل ّای هزلل والًـْیشّیا‪ ،‬لیزا‬ ‫گؼتشُ احشگزاسی ٍ اؿتلال اى لاتل تَرِ اػت تایذ هَسد حویاییت‬ ‫لشاس گیشدسهؼاٍى گشدؿگشی اداسُ ول هیشاث فشٌّگی‪ ،‬صٌایغ دػتی‬ ‫ٍ گشدؿگشی ارستایزاى ؿشلی‪ ،‬تا تیاى ایٌىِ تا اتویام ویشًٍیا تیاییذ‬ ‫تتَاى تشای تاهیی ًیاصّا ٍ خَاػتِّای پؼا وشًٍا خَد سا اهادُ وٌین‪،‬‬ ‫گفت‪ ۴‬اػتاًذاسدّای صیشػاختی هزوَػِ ّای گشدؿگشی سا تیاییذ‬ ‫استما دّین تا تتَاًین پاػخگَی ًیاصّای اییٌیذُ تیاؿییینسٍی اداهیِ‬ ‫داد‪ ۴‬تاصاس تثشیض تِ صَست ػاًت تِ ػاًت ػىاػی ؿذُ ٍ هیتَاى تیِ‬ ‫صَست هزاصی اص تاصاس تثشیض دیذى وشد وِ دس هذت وَتاُ پیغ اص‬ ‫هشترید ته یکی از شهرستان های تًسعه‬ ‫یافته اررتایجان شرقی تثذیل میشًد‬ ‫ػشٍیغ خثشی ‪ -‬فشهاًذاس ّـتشٍد تا تیاى ایٌىِ ساّثیشد‬ ‫اصلی تَػؼِ هٌغمِ ای تایؼتی تش هـاسوت تیـتش هیشدم‬ ‫دس ساػتای هٌافغ ػوَهی تٌظییین ؿیَد‪ ،‬گیفیت‪ ۴‬اییی‬ ‫ؿْشػتاى تِ یىی اص ؿْشػتاى ّای تَػؼِ یافتِ اػیتیاى‬ ‫ارستایزاى ؿشلی تثذیل هیؿَدساهیی اهیٌیاى دس ریویغ‬ ‫هشدم ّـتشٍد اص ایزاد ؿْشن فیشاٍسدُ ّیای هیَاد‬ ‫غزایی تِ ٍػؼت ‪ّ ۸۳۳‬ىتاس دس ًضدیىی سٍػتای تیات‬ ‫ٍ وٌاس اصاد ساُ پیاهثش اػظن (ف) ٍ تیَلیییذ طالتیییی‬ ‫حالل ٍ ػایش فشاٍسدُ ّای غزایی تا ػشهیاییِ گیزاسی‬ ‫ّفت ّضاس هیلیاسد تَهاًی ٍ تا ایزاد اؿیتیلیال تیشای ‪۰‬‬ ‫ّضاس ًفش تا چٌذ هاُ ایٌذُ خیثیش داد ٍ گیفیت‪ ۴‬اییی‬ ‫ؿْشن هی تَاًذ تحَل تضسگی دس صهیییٌیِ اؿیتیلیال‬ ‫تاؿذس اهیٌیاى تا تیاى ایٌىِ هزتوغ اتشػاًی الوالَ تا ‪۰۵‬‬ ‫هیلیاسد تَهاى دس حال تىویل اػت‪ ،‬افضٍد ‪ ۴‬تا تىیویییل‬ ‫ایی هزتوغ تا ‪ ۰‬هاُ ایٌذُ تشای ‪ ۸۲‬سٍػتای دسهؼیش تیا‬ ‫احذاث ‪ ۰۳‬هخضى اتیشػیاًیی خیَاّیذ ؿیذ سٍی اص‬ ‫اختصاف ‪ ۰۵‬هیلیاسد تَهاى تشای تصفیِ خاًِ فاضیالب‬ ‫ؿْش ّـتشٍد خثشداد ٍ گفت‪ ۴‬تصفیِ خاًِ اب ؿیشب‬ ‫ؿْش ّـتشٍد ّن تا ّفت هیلیاسد تَهاى دس حال استیمیا‬ ‫اػتسفشهاًذاس ّـتشٍد گفت‪ ۴‬تویام سٍػیتیاّیای اییی‬ ‫ؿْشػتاى حتی سٍػتاّای داسای ػىٌِ فصلی اص ًؼویت‬ ‫تشق تْشُ هٌذ ّؼتٌذس اهیٌیاى گفت‪ ۴‬ویویثیَد تیشق دس‬ ‫ؿْشن صٌؼتی پشٍفؼَس ّـتشٍدی تاػیج ؿیذُ تیَد‬ ‫اوخش ػشهایِ گزاساى وِ ًیاص تِ تشق داؿتٌذ ًتَاًیٌیذ دس‬ ‫ایی ؿْشػتاى ػشهایِ گزاسی وٌٌذ اها تا تیالؽ ّیای‬ ‫صَست گشفتِ پؼت ‪ ۸۳۳‬هگاٍاتی تشای تیاهیییی تیشق‬ ‫ػشهایِ گزاسی ّای ًیاص تِ تشق تاال تاّضیٌِ ‪ ۰۳۳‬هیلیاسد‬ ‫تَهاى دس ایی ؿْشن صٌؼتی احذاث خَاّذ ؿذس‬ ‫اًتـاس‪ ،‬تیؾ اص ‪ّ ۲۳۳‬ضاس تاصدیذ هزاصی اص تاصاس داؿتینس‬ ‫تایشامصادُ خاعش ًـاى وشد‪ ۴‬تشای پؼاوشًٍا اهادگی الصم سا داسیین ٍ‬ ‫هی تَاًین اص صیشػاخت ایزاد ؿذُ دس حَصُ تثلیلیات ٍ تیاصاسییاتیی‬ ‫گشدؿگشی تشای اى دٍساى اػتفادُ وٌین‬ ‫واّؾ ؿذیذ هؼافشت دس هَد پٌزن ؿیَع وشًٍا تِ ّتلّا اػیییه‬ ‫رذی ٍاسد وشد‬ ‫اساهی هذیش ّتل تیی الوللی تثشیض وِ ًخؼتیی ّتل چْاس ػتاسُ ؿوال‬ ‫غشب دس گفتٍگَ تا تؼٌین گفت‪ّ ۴‬تل تییالولیلیی تیثیشییض ًیمیؾ‬ ‫ٍیظُ ای دس تَػؼِ گشدؿگشی تثشیض داؿتِ چشا وِ تٌْا ّتیل ػیغیو‬ ‫اٍل تثشیض تَدس‬ ‫ٍی تا تیاى ایٌىِ وشًٍا تا واّؾ ‪ ۳۵‬دسصذی هؼافشتّا‪ّ ،‬تلّیا سا‬ ‫تا چالؾ رذی هالی هَارِ وشد‪ ،‬افضٍد‪ ۴‬حضَس گشدؿگشاى خاسری‬ ‫ّن تمشیثا تِ صفش سػیذُ ٍ ایی هَضَع تش صٌایغ ٍاتؼیتیِ اص ریولیِ‬ ‫تاصاس ّن احش گزاؿت ٍلی تِ دلیل ػذم حوایتّای دٍلتی اص صٌؼت‬ ‫گشدؿگشی‪ّ ،‬تلداساى تیـتشیی اػیه سا دیذًذس‬ ‫هذیش ایی ّتل تا اؿاسُ تِ ایٌىِ هـىل اتی صٌؼت ّیتیل داسی اییی‬ ‫اػت وِ ًیشٍی اًؼاًی تا تزشتِ خَد سا اص دػت داد‪ ،‬اتشاص داؿت‪ ۴‬ها‬ ‫دس ایی ّتل تیؾ اص ‪ً ۲۳‬فش ؿاغل داؿتین ٍلی اوٌَى ‪ً ۰۵‬فش ویاّیؾ‬ ‫دادینس‬ ‫تمهیذات تازگشایی مذارس ی‬ ‫داوشگاهها در زوجان اتخار شًد‬ ‫فرماوذار‪ :‬شهریوذان اردتیل از مصرف تی رییه اب خًدداری کىىذ‬ ‫ػشٍیغ خثشی‪ -‬فشهاًذاس اسدتیل گفت‪ ۴‬تٌؾ اتی دس ایی ؿْشػتاى‬ ‫رذی تَدُ ٍ تشای رلَگیشی اص ایی تٌؾ ضشٍسی اػت تا ؿْشًٍذاى‬ ‫اص هصشف تی سٍیِ اب خَدداسی وٌٌذس هؼؼَد اهاهی یگاًِ افضٍد‪۴‬‬ ‫هیضاى تاسًذگی ّا ًؼثت تِ ػال گزؿتِ واّؾ یافتِ ٍ احتوال ووثَد‬ ‫اب اؿاهیذًی ٍ وـاٍسصی دس ایی ؿْشػتاى تیـتش ؿذُ اػتسٍی‬ ‫اضافِ وشد‪ ۴‬ضشٍست داسد ؿْشًٍذاى ضوی صشفِ رَیی تیـتش دس‬ ‫اػتفادُ اب‪ ،‬اص هصاسف تی سٍیِ ٍ غیش ضشٍسی تیؾ اص پیؾ‬ ‫ارتٌاب وشدُ ٍ ّوِ ػاصهاى ّا ٍ ًْادّا ًیضتا تَرِ تِ پاییی تَدى‬ ‫سٍاى اب ّای ٍسٍدی ٍ واّؾ رخیشُ اب هخضى ػذ یاهچی‪،‬‬ ‫ؿشوت اب هٌغمِ ای اسدتیل سا دس تاهیی اب اؿاهیذًی پایذاس تا‬ ‫اًتْای ػال یاسی ًوایٌذساهاهی یگاًِ تا اؿاسُ تِ واّؾ رخیشُ اب ػذ‬ ‫یاهچی اسدتیل افضٍد‪ ۴‬تِ دلیل ٍلَع خـىؼالی ؿذیذ دس هٌغمِ‪ ،‬دس‬ ‫ػال راسی حزن ٍسٍدی اب تِ ػذ یاهچی تِ هیضاى ‪ ۸۱‬هیلیَى هتش‬ ‫هىؼه تشاٍسد ؿذُ وِ ایی هیضاى ًؼثت تِ هذت هـاتِ ػال گزؿتِ‬ ‫‪ ۸۰‬دسصذواّؾ داسدسفشهاًذاساسدتیل اداهِ داد‪۴‬واّؾ‬ ‫تاسًذگیْا هٌزش تِ واّؾ رخایش ػذّا ؿذُ ٍ دسصَست ًثَد‬ ‫هذیشیت صحیو هصشف اب تا هـىل ووثَد اب دس ایی ؿْشػتاى‬ ‫هَارِ خَاّین ؿذسٍی خَاػتاس اػتفادُ تْیٌِ اب تَػظ ؿْشًٍذاى‬ ‫ؿذ ٍ گفت‪ ۴‬ؿْشًٍذاى تایذ دس هصشف اب صشفِ رَیی وشدُ ٍ اص‬ ‫ّذسسفت اب رلَگیشی وٌٌذسفشهاًذاس اسدتیل افضٍد‪ ۴‬وـاٍسصاى‬ ‫ضوی اػتفادُ تْیٌِ اص اب دس اساضی ًؼثت تِ تیوِ هحصَالت خَد‬ ‫الذام وٌٌذ تا دس صَست خـىؼالی تخـی اص خؼاست ّا اص عشیک‬ ‫صٌذٍق تیوِ وـاٍسصاى رثشاى ؿَدس اهاهی یگاًِ ویفیت اب‬ ‫اؿاهیذًی اسدتیل سا یاداٍس ؿذ ٍ گفت‪ ۴‬ویفیت اب اسدتیل تا اػتفادُ‬ ‫اص ػیؼتنّای خَدواس ٍ پیـشفتِ ‪۰۸‬ػاػتِ وٌتشل هیؿَد ٍ ّن اوٌَى‬ ‫اب هَسد اػتفادُ ؿْشًٍذاى تْذاؿتی ٍ ػالن تَدُ ٍ ؿثىِ اب ایی‬ ‫مىطقه جهاوشهر کرج ته قطه فرهىگی شهر تثذیل شًد‬ ‫ػشٍیغ خثشی ‪ً -‬ایه سییییغ ویویییؼیییَى‬ ‫فشٌّگی ؿَسای اػالهی ؿْش وشد تا اؿاسُ تیِ‬ ‫ػضم رذی تشای ػاخت ػیٌوا دس رَاس تَػتاى‬ ‫ایشاى وَچه‪ ،‬گفت‪ ۴‬دسصذد ّؼتین هٌیغیمیِ‬ ‫رْاًـْش وشد سا تِ لغه فشٌّگی ؿْش تثذییل‬ ‫وٌینس سٍاتظ ػوَهی حَصُ ٌّشی الثشص ػیویاس‬ ‫ایضدیاس ا ْاس داؿت‪ ۴‬پیؾ اص ایی ػیضم ریذی‬ ‫تشای فشٌّگ ػاصی دس ؿْش ٍ اػیتیاى ًیثیَدُ‬ ‫ٍ هصون ّؼتین دسهٌغمِ رْاًـْش ٍ تا وویه‬ ‫حَصُ ٌّشی دس رَاس تَػتاى ایشاى وَچه ػیٌوا تؼاصین ٍ اى هٌغمِ سا تثذیل تِ لغه‬ ‫فشٌّگی ؿْش تثذیل وٌینسحزت االػالم ػلیشضا ػؼیذی‪ ،‬سییغ وویؼیَى فیشّیٌیگیی‬ ‫ؿْش وشد گفت‪ ۴‬دس ایی ػالْا ًظام ػاصی دسػتی دس حَصُ فشٌّگ دس ویشد اًیزیام‬ ‫ًـذُ اػتسٍی تا تیاى ایٌىِ اهایؾ دسػتی اص داؿتِ ّایواى ًذاسین‪ ،‬تاویذ وشد وِ ّیش‬ ‫چِ صٍدتش هؼالِ ػیٌوا ّزشت ٍ تلاتش ؿْش تا ووه فىشی ٍ هحتَایی حَصُ فیشّیٌیگ‬ ‫اػتاى الثشص حل ؿَدسهحوذ هْشاتی سییغ حَصُ ٌّشی الثشص ًیض دس اداهِ تا تیاى اییٌیىیِ‬ ‫ػالْاػت پیگیش هؼالِ ػیٌوا ّزشت ّؼتین‪ ،‬گفت‪ ۴‬پشػؾ هی ایی اػت ایا ایی ؿْش ٍ‬ ‫هشدم ایی ؿْشالیک یه ػیٌوای دسرِ یه ًیؼتٌذ؟ٍی افضٍد‪ ۴‬ػشاًِ فشٌّگی ؿْش وشد‬ ‫تـذت پاییی اػت ٍ ؿْش ًیاصهٌذ یه پشدیغ ػیٌوایی اػت‪ ،‬ها هی تَاًین تا ّویىیاسی‬ ‫یه پشدیغ ػیٌوایی تا ویفیت تشای وشد تؼاصینسهْشاتی خاعشًـاى وشد وِ ػالْاػت‬ ‫اهادگی الصم تشای ػاخت پشدیغ ػیٌوایی سا اػالم وشدُ این اها پاػ دسػتی تا وٌَى‬ ‫دسیافت ًىشدُ اینس ػلؼلِ ًـؼت ّای ؿَسای احیای َّیت فشٌّگی ؿْش وشد تیؾ اص‬ ‫یه ػال اػت تِ ّوت حَصُ ٌّشی الثشص تشگضاس هی ؿَدس‬ ‫ایی ًـؼت تا هَضَع تؼییی تىلیف ٍضؼیت ػیٌوا ّزشت وشد وِ دس هالىیت حیَصُ‬ ‫ٌّشی الثشص لشاس داسد تشگضاس ؿذس‬ ‫ؿْش ّن داسای یىی اص تصفیِخاًِّای پیـشفتِ وـَس اػتس‬ ‫ٍی تا اؿاسُ تِ چشخِ عَالًی تصفیِ ٍ تاهیی اب تشای ؿْشًٍذاى ٍ‬ ‫ّضیٌِ تاالی تاهیی اى تشای دٍلت تیاى وشد‪ ۴‬تٌْا ‪ ۸۵‬دسصذ اص ّضیٌِ‬ ‫اب اؿاهیذًی اص هشدم دسیافت هی ؿَد ٍ ضشٍسی اػت تا‬ ‫فشٌّگػاصی ٍ اهَصؽ اص ّذسسفت اب ػالن رلَگیشی وشدس‬ ‫ػشٍیغ خثشی ‪ -‬هؼاٍى ػیاػی ٍ اهٌیتی اػیتیاًیذاسی‬ ‫صًزاى گفت‪ ۴‬سٍػای داًـگاُّا ٍ هشاوض اهَصؽ ػالی‬ ‫ٍ اداسُول اهَصؽٍپشٍسؽ اػتاى صًزاى تیاییذ ّیویِ‬ ‫توْیذات هَسد ًیاص سا تیشای تیاصگـیاییی هیذاسع ٍ‬ ‫داًـگاّْا اتخار وٌٌذس خذاتخؾ هشادی ًافچی افیضٍد‪۴‬‬ ‫تش ایی هثٌا سٍػای داًـگاُ ّا ٍ هشاوض اهَصؽ ػالی ٍ‬ ‫اداسُول اهَصؽٍپشٍسؽ اػتاى صًیزیاى تیاییذ ّیویِ‬ ‫توْیذات هَسد ًیاص سا تشای تاصگـایی هیذاسع اتیخیار‬ ‫وٌٌذسٍی اضافِ وشد‪ ۴‬تش ایی هثٌا سییغ داًـگاُ صًزیاى‬ ‫اخشیی ػیاػت ٍ تشًاهِّایی وِ تایذ هثٌای ػول تاؿیذ‬ ‫سا تِ داًـگاُّا ٍ هشاوض اهَصؽ ػالی ٍ دػتگیاُ ّیای‬ ‫ری ستظ اتیالؽ ویٌیذساییی هؼیٍَل تیا تیییاى اییٌیىیِ‬ ‫تصوینگیشی تشای تاصگـایی هذاسع ٍ داًـیگیاُ ّیا‪،‬‬ ‫ؿٌثِ ّفتِ ایٌذُ تَػظ ػتاد هلی هماتلِ تا وشًٍا ًْیاییی‬ ‫خَاّذ ؿذ‪ ،‬خاعشًـاى وشد‪ ۴‬تثؼات تاصگـایی هیذاسع‬ ‫تایذ احصا ؿیذُ ٍ ػیالٍُ تیش اى‪ ،‬تیشای اهیَصؽ‬ ‫حضَسی ٍ غیشحضَسی تشًاهِسیضی ؿَدسٍی تا اؿیاسُ‬ ‫تِ ایٌىِ اوٌَى تاس هشارؼِ وٌٌذگاى تِ هشاوض دسهیاًیی‬ ‫اػتاى تش اػاع اػالم داًـگاُ ػلیَم پیضؿیىیی سًٍیذ‬ ‫افضایـی داسد‪ ،‬افضٍد‪ّ ۴‬وِ صیاحیه ًیظیشاى دس دًیییا‬ ‫هؼتمذًذ وِ یىی اص ػاص ٍ واسّای هَحش دس پیـگییشی‬ ‫ٍ هماتلِ تا ٍیشٍع وشًٍا فاصلِ ارتواػی ٍ حیفیا یت‬ ‫فشدی ٍ سػایت دػتَسالؼول ّای تْذاؿتی اػتس‬ ‫ته مىاسثت هفته دیلت اوجام شذ؛‬ ‫معاین استاوذار خًزستان‪:‬‬ ‫تجذیذ میثاق تسیجیان اتفای استان اصفهان تا شهذا‬ ‫قًاویه مرتًط ته تًزیع اب ویازمىذ تازوگری است‬ ‫ػییییشٍیییییغ خییییثییییشی ‪-‬‬ ‫ػلیشضاّیظتیشی ‪۴‬تیِ هیٌیاػیثیت‬ ‫گشاهیذاؿت ّفتِ دٍلت رویؼیی‬ ‫اص تؼیزیاى اتفای اػتاى اصفْیاى‬ ‫تا حضَس ٍصیش فشٌّگ ٍ اسؿیاد‬ ‫اػالهی‪ ،‬تا اسهاى ّای ؿْیییذاى‬ ‫اًمالب اػالهی ٍ دٍساى دفیاع‬ ‫همذع تزذیذ هیخاق وشدًذس دس‬ ‫ایی هشاػن‪ ،‬تؼیییزیییاى اتیفیای‬ ‫اػتاى اصفْیاى‪ ،‬هیضاس ؿیْیذای‬ ‫ؿشوت سا ًیییض غیثیاسسٍتیی ٍ‬ ‫گلثاساى وشدًذس ؿشویت اب ٍ‬ ‫فاضالب اػتاى اصفْاى تا وٌیَى‬ ‫‪ ۸۸‬ؿْیذ تمذین اًمالب اػالهی وشدُ اػتس ّوچٌیی دس عَل ّفتِ دٍلیت‪۰۳ ،‬‬ ‫ًفش اص تؼیزیاى اّتفای اػتاى اصفْاى تا ّذف ووه تِ تیواساى ًیاصهٌذ تا حضیَس‬ ‫دس هشوض اًتمال خَى اصفْاى‪ ،‬تخـی اص خَى خَد سا اّذا وشدًذسالذام دیگیشی‬ ‫وِ تِ هٌاػثت ّفتِ دٍلت اًزام ؿذ‪ ،‬سطُ خَدسٍییی ‪ ۳۳‬دػیتیگیاُ خیَدسٍی‬ ‫اهذادی ٍ خذهتسػاى اص ایؼتگاُ لغاس ؿْشی واٍُ تا گلؼتاى ؿْذا تَد وِ دٍ‬ ‫خَدسٍی تخصصی اتفای اػتاى اصفْاى ًیض دس ایی سطُ حضَس داؿتٌذس اضیافیِ‬ ‫هی ؿَد تؼیزیاى ؿشوت دس عَل ػال تا هـاسوت دس عشحّای رْادی‪۸۰۳۳ ،‬‬ ‫تؼتِ هؼیـتی دس لاله ػِ دٍسُ ووهّای هَهٌاًِ ٍ هثاسصُ تا وشًٍا تِ خیاًیَادُ‬ ‫ّای ًیاصهٌذ اّذا وشدًذس‬ ‫ػشٍیغ خثشی ‪ -‬هؼاٍى ّویاّیٌیگیی اهیَس‬ ‫التصادی اػتاًذاسی خَصػتاى تیا اؿیاسُ تیِ‬ ‫ایٌىِ لَاًیی هختلفی اص ‪ ۰۳‬ػال پیؾ تاوٌَى‬ ‫دس ساتغِ تا تَصیغ اب ٍ تخؾ وـاٍسصی تیِ‬ ‫تصَیه هزلغ ٍ ّیات ٍصیشاى سػیذُ اػت‬ ‫گفت‪ ۴‬دس ؿشایظ فؼلی‪ ،‬تشًاهیِ سییضی ّیای‬ ‫صَست گشفتِ ًیاصهٌذ اصالح ٍ تیاصًیگیشی‬ ‫ّؼتٌذس ًَسالِ حؼی صادُ ا ْاسداؿت‪ ۴‬ییىیی‬ ‫اص هْوتشیی ایشادّای ٍاسدُ تِ ًحَُ تشًاهِ سیضی ٍ ارشای دػتَسالؼویل ّیای اتیالغیی دس‬ ‫صهیٌِ تَصیغ اب ٍ تخؾ وـاٍسصی‪ً ،‬گاُ یىؼاى ٍصاستخاًِ ّای هشتَعِ تیِ اػیتیاى ّیای‬ ‫وـَس اص رولِ خَصػتاى اػتسٍی تیاىداؿت‪ ۴‬تٌاتشایی تایذ هذیشیت هٌاتغ اب‪ ،‬تیَصییغ ٍ‬ ‫هحاػثِ اب تْا دس اػتاًی هاًٌذ خَصػتاى ًؼثت تِ اػتاى ّای دیگش هتفاٍت تاؿذسهیؼیاٍى‬ ‫ّواٌّگی اهَس التصادی اػتاًذاسی خَصػتاى دس خصَف اییٌیىیِ ػیاصهیاى اب ٍتیشق‬ ‫خَصػتاى هىلف ؿذُ اػت تا ایییًاهِ ًحَُ ارشای لاًَى تخثیت ابتْا صساػی سا تیغیَس‬ ‫واهل ارشایی وٌذ گفت‪ ۴‬ایی ؿشایظ‪ ،‬صهیٌِ ًگشاًیّای رذی تشای وـاٍسصاى اػتاى ایزیاد‬ ‫وشدُ اػتسٍی اداهِ داد‪ ۴‬دس ایی ایییًاهِ‪ ،‬ػاصهاى اب ٍ تشق خَصػتاى هی تَاًذ اب سا تِ‬ ‫صَست حزوی دس اختیاس وـاٍسصاى لشاس دّذ اها دس خصَف ػاص ٍ واس هالی اى اؿیاسُ‬ ‫ای ًـذُ اػت؛ لزا دس صَستی وِ اب تِ ایی صَست تِ وـاٍسصاى فشٍختِ ؿیَد‪ ،‬هیالن‬ ‫هحاػثِ اب تْا ّوَاسُ ػِ دسصذ ػولىشد ّش تی وـت دس ّىتاس خَاّذ تَدسحؼی صادُ‬ ‫تا اؿاسُ تِ ایٌىِ خَاػتِ وـاٍسصاى اػتاى خَصػتاى تحَیل حزوی اب اػت گیفیت‪ ۴‬دس‬ ‫ایی ساػتا ًیض اًتظاس هیسٍد وِ ػاصهاى اب ٍ تشق خَصػتاى تؼذ اص ایٌىِ چٌیی ؿیَُ ای سا‬ ‫دس تحَیل اب اػوال وشد‪ ،‬اص هحاػثِ اب تْا هغاتک تا ػولىشد وـت هحصَل دس ّش تی‬ ‫خَدداسی وٌذس‬ صفحه 3 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫* پنجشنبه‬ ‫* ‪ 11‬شهریور‬ ‫* ‪ 2‬سپتامبر‬ ‫* ‪ 24‬محرم‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪5313 :‬‬ ‫ٍرٍد سازهاى بازرسی بِ هَضَع کوبَد سرم‬ ‫‪1411‬‬ ‫‪2121‬‬ ‫‪1443‬‬ ‫* صفحه ‪4‬‬ ‫ؾطٍیؽ ذثطی‪ -‬ؾاظهاى تاظضؾی کل ککَض تِ هَضَع کوثَز ؾطم زض ککَض ٍضٍز پیدیس‬ ‫کطز‪ .‬تِ زًثال تاظضؾی ؾطظزُ تاظضؼ کل هَض تْس قت ٍ زضهاى ؾاظهاى ظ ز ضٍذیاًیِ ‪۳۱‬‬ ‫اتاى‪ ،‬یکی ظ هککالت ز ضٍذاًِ کوثَز ؾطم ػٌَ ى قس‪.‬‬ ‫تط ؾاؼ پدگدطیّای تاظضؾی کل هَض تْس قت ٍ زضهاى ٍ خلؿِ ی کِ تاظضؼ کیل هیَض‬ ‫تْس قت ٍ زضهاى خْت تطضؾی هککل کوثَز ؾطم تا ضیدؽ ؾاظهاى غص ٍ ز ضٍ ز قت قط ض‬ ‫قس تا تَلدس ٍ ٍ ضز ت ؾطم یی هککل تؿْدل قَز کِ تط ؾاؼ ػالم یی ؾیاظهیاى ّی ی یِ‬ ‫گصق ِ ٍلدی هحوَلِ ؾطم تِ ظطفدت ‪ّ ۰۵۵‬ع ض ٍ ضز ککَض قس‪.‬‬ ‫ّوچٌدی زض تاظزیس تاظضؼ کل هَض تْس قت ٍ زضهاى ؾاظهیاى تیاظضؾیی کیل ککیَض ظ‬ ‫ز ضٍذاًِ ‪ ۳۱‬اتاى ػالم قس تؼس ز ظیازی ًؿرِ تقلثی تا ؾطتطگ ٍ هْط یکی ظ تدویاضؾی یاى‬ ‫تْط ى تط ی تْدِ ز ضٍّای کوداب ٍ گط ىقدوت کطًٍا ظ خولِ ضهسیؿدَیط ٍ فیاٍییریدیط ٍییط‬ ‫تِزؾتاهسُ کِ یی هَضَع هٌدط تِ تاظزیس تدن تاظضؾی ظ اى تدواضؾ اى قس ٍ زض ًیْیاییت‬ ‫هقطض قس ظ عطیق حط ؾت اى تدواضؾ اى قس هات قاًًَی هق ضی تیط ی قیٌیاؾیاییی فیط ز‬ ‫ه رلف ٍ هؼطفی اًاى تِ هط خغ قضایی ٍ ّوچٌدی تثددی ض ّکاضّای الظم تط ی خلَگدطی ظ‬ ‫تکط ض هَ ضز هکاتِ ًدام قَز‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫ٍاکسیّای سیٌَفارم‬ ‫ّیچ تفاٍتی با ّن ًذارًذ‬ ‫ؾطٍیؽ ذثطی‪-‬‬ ‫ػلدطضا ضئیدیؿیی‬ ‫ؾرٌگَی ؾی یاز‬ ‫هلی هیقیاتلیِ تیا‬ ‫کیطًٍیا تیاکیدییس‬ ‫کییطز‪ ٍ ،‬کؿییی‬ ‫ّای ؾدیٌیَفیاضم‬ ‫تعضیق قیسُ زض‬ ‫ککییَض ّییدییچ‬ ‫تیی ییاٍتییی تییا‬ ‫ٍ کؽّای تعضیقی زض چدی ٍ ذدلی ظ ککَضّای زیگیط‬ ‫ًس ضز ٍ قضاٍت زض ذهَل یی ٍ کؿی تط ؾاؼ قدوت‬ ‫نحدح ًدؿت‪.‬‬ ‫ضئدؿی فعٍز‪ ٍ ۴‬کؿی ؾدٌَفاضم ّیاییی کیِ زض ککیَض‬ ‫ههطف قسُ‪ّ ،‬واى ٍ کؿی ّایی ؾیت کیِ زض ذیَز‬ ‫چدی ٍ ذدلی ظ ککَضّای زیگط ؾ ازُ قیسُ ٍ ّیدیچ‬ ‫ت اٍتی تا ؾدٌَفاضمّای زیگط ًس ضز‪.‬‬ ‫ٍی تاکدس کطز‪ ۴‬تط ؾاؼ قدوت ًوی تَ ى قضیاٍت کیطز‬ ‫کِ یی ٍ کؿی یک ٍ کؿی زضخِ ‪ ٍ ۱‬یا زضخِ یک ٍ یا‬ ‫ه اٍت ؾت ٍ ػلت اى ّن یی ؾت کِ قطکت ّیای‬ ‫ٍ کؿی ؾاظ تط ی تؼضی ظ ککَضّا یک قدوت ز ضًیس ٍ‬ ‫تطذی هَ قغ تا قدوت پایدی تط ٍ کؿی ذَز ض ض ئیِ هیی‬ ‫زٌّس‪.‬‬ ‫ضئدؿی گ ت‪ ۴‬تِ ػٌَ ى هثال هؼوَال ٍ کؿٌی کِ تِ ؾیثیس‬ ‫کٍَکؽ هی فطٍقٌس‪ ،‬ذدلی قدوت اى پایدی تط ؾت ییا‬ ‫یٌکِ تِ تؼضی ظ ککَضّای زیگط کیِ هیی فیطٍقیٌیس‬ ‫هوکی ؾت قدوت اى ذدلی پایدی تط تاقس ٍ نَال ذَز‬ ‫ؾدٌَفاضم قدو ف ض ًؿثت تِ قثل ضظ ى کطزُ ؾت‪.‬‬ ‫ًیاز کطَر بِ ‪ ۰۸۱‬هیلیَى دز ٍاکسی‬ ‫‪‬‬ ‫ٍزیر بْذاضت‪ :‬سرعت ٍاکسیٌاسیَى افسایص هییابذ‬ ‫هذیرکل اهَزش ٍ پرٍرش ارربایجاىضرقی‪ :‬کالس بذٍى هعلن ًخَاّین داضت‬ ‫ؾطٍیؽ ذثطی ‪ٍ-‬ظیط تْس قت‪ ،‬زضهیاى ٍ اهیَظـ‬ ‫پعقکی تا تداى یٌکِ ّوعهاى تا فع یف ٍضٍز ٍ تَلیدیس‬ ‫ٍ کؿی زض ککَض ؾطػت ٍ کؿدٌاؾدَى فع یف پیدیس‬ ‫ذَ ّس کطز‪ ،‬ظ تَظیغ گؿ طزُ ٍ کؿی زض ؾ اى ّا ظ‬ ‫ّ ِ ّای ایٌسُ ذثط ز ز‪.‬‬ ‫زک ط تْط م ػدی للْی زض تَئد ی تهطیح کطز‪ّ ۴‬وعهاى‬ ‫تا فع یف ٍضٍز ٍ تَلدس ٍ کؿی زض ککیَض ؾیطػیت‬ ‫ٍ کؿدٌاؾدَى فع یف پدس ذَ ّس کطز ٍ تیالـ هیی‬ ‫کٌدن هط کع هطتَط تِ یی ترف گؿ طـ پدس کٌس‪.‬‬ ‫ٍی ز هِ ز ز‪ ۴‬ظ ّ ِ ّای ایٌسُ قاّس تَظیغ گؿ طزُ ٍ کؿی زض ؾ اى ّا تط ی ٍ کؿدٌاؾدَى ذَ ّیدین‬ ‫تَز‪ ٍ .‬کؿدٌاؾدَى حس کثطی‪ ،‬نلی تطیی ضٍیکطز زٍلت ؾدعزّن زض حَظُ تْس قت ٍ زضهیاى تیط ی‬ ‫هقاتلِ تا کطًٍا ؾت‪ٍ .‬ظیط تْس قت گ ت‪ ۴‬هدسٍ ضین زض زِّ فدط ؾال خاضی‪ ،‬پایاى عطش ٍ کؿدٌاؾدَى‬ ‫ککَضی ض ػالم کٌدن ٍ تِ یک یوٌی کاهل تطؾدن‪.‬‬ ‫ّوچٌدی ػلدطضا ضیدؿی هؼاٍى تْس قت‪ٍ ،‬ظیط تْس قت‪ ،‬زضهاى ٍ اهَظـ پعقکی ضٍظ گصق ِ گی یت‪۴‬‬ ‫ظ ّ ِ ایٌسُ پٌح هدلدَى زظ ٍ کؿی تهَضت ّ گی ٍ ضز ککَض هیقَز ٍ تِ ػثاضتی زیگط زض قْطیَض‬ ‫هاُ ‪ ۱۵‬هدلدَى زظ ٍ زض هْط هاُ ‪ ۱۵‬هدلدَى زظ ٍ کؿی تِ زؾت ها هیضؾس‪.‬‬ ‫تا کٌَى ‪ ۳۲‬هدلدَى ٍ ‪ّ ۱۲۳‬ع ض ٍ ‪ ً ۶۳۶‬ط زُظ ٍل ٍ کؿی کطًٍا ٍ ‪ ۲‬هدلدَى ٍ ‪ّ ۱۳۳‬ع ض ٍ ‪ ً ۳۱۵‬ط ًیدیع‬ ‫زُظ زٍم ض تعضیق کطزُ ًس ٍ هدوَع ٍ کؿی ّای تعضیق قسُ زض ککَض تِ ‪ ۱۱‬هدلدَى ٍ ‪ّ ۰۵۳‬یع ض ٍ‬ ‫‪ ۰۲۶‬زُظ ضؾدس‪ .‬ظ ت س ی قدَع کطًٍا زض ککَض( ؾ ٌس ‪ )۳۲‬تا کٌَى ‪ّ ۳۵۱‬ع ض ٍ ‪ ً ۱۳۹‬ط ظ ّیویَعیٌیاى‬ ‫خاى ذَز ض ظ زؾت ز زُ ًس‪ .‬یط ى کٌَى زض ذدع پٌدن کطًٍا کِ ظ ت س ی تدط هاُ ظ خٌَب اغاظ قس‬ ‫ٍ تِ هطکع ککَض ضؾدس‪ ،‬تِ ؾط هی تطز‪.‬‬ ‫ؾطٍیؽ ذثطی ‪-‬هیسییطکیل اهیَظـ ٍ پیطٍضـ‬ ‫اشضتایداى قطقی تا قاضُ تِ یٌکِ ؾال تیحیهیدیلیی‬ ‫خسیس زض ؾ اى تِ قکیل تیطکیدیثیی‪ ،‬حضیَضی ٍ‬ ‫غدطحضَضی‪ ،‬ذَ ّس تَز‪ ،‬گ یت‪ ۴‬تیِ ضغین ّیویِ‬ ‫هککالت تالـ کطزُ ین کِ کالؼ تیسٍى هیؼیلین‬ ‫ًس ق ِ تاقدن‪ .‬خؼ ط پاقیاییی زض خیلیؿیِ قیَض ی‬ ‫اهَظـ ٍ پطٍضـ اشضتایداى قطقی‪ ،‬تا تداى ییٌیکیِ‬ ‫تواهی تالـ ّا ٍ هکاًات زض خْت حصف ًاضؾایی‬ ‫ّا ؾت‪ ،‬فعٍز‪ ۴‬تیطًیاهیِ ضییعی ّیای الظم تیط ی‬ ‫تاظگکایی هس ضؼ زض حالت ّای حضَضی‪ ،‬تطکدثی ٍ غدطحضَضی زض پطٍغُ هْط هؿال ًدام قیسُ‬ ‫ؾت‪ٍ .‬ی ضافِ کطز‪ ۴‬تواهی تالـّا زض خصب ٍ تکاضگدطی ًیَاهیَظ ى خیْیت پیَقیف کیاهیل‬ ‫تحهدلی تحت ّط قط یغی ًدام قسُ ؾت ٍ ضتقا تحهدلی‪ ،‬هداًگدی ًوط ت ًْایی ٍ تحی ًی یاییح‬ ‫کٌکَض‪ ،‬ؾاذت ٍ تَؾؼِ فضاّای اهَظقی ٍ ػوط ًی تا تکدِ تط هکاضکت ّای هیطزهیی ٍ تیحی‬ ‫ضضای وٌسی ػوَهی فطٌّگداى ػعیع زض ٍلَیت ؾت‪ٍ .‬ی ز هِ ز ز‪ ۴‬عثدؼ اً ّوِ هاهَضیتّا کیِ زض‬ ‫یی خلؿات قَض ی زؾ گاُ تؼلدن ٍ تطتدت هَظف تِ خط ؾت‪ ،‬ف راض تی ض زض تط ز ق ِ تِ ػیٌیَ ى‬ ‫هثال کؿه ضتثِ ّای تک ضقوی کٌکَض تَز کِ ضتثِ ٍل ٍ چْاضم گطٍُ تدطتی هطتَط تِ ؾ یاى هیا‬ ‫تَز کِ یکی ظ ؾ اى ّای پدک اظ زض کؿه ضتثِ ّای ظیط ‪ ۳۵‬ککَض ّؿ دن‪.‬‬ ‫پاقایی ز هِ ز ز‪ً ۴‬ک ِ زیگط زض تح هاهَضیت ّای هْن ؾدؿ ن‪ ،‬تح ؾاهاًسّی ًیدیطٍی ًؿیاًیی‬ ‫ؾت ٍ زض خلؿِ گصق ِ گ ِ قس کِ تایس توام هٌاتغ ًؿاًی زض ذسهت ؾدؿ ن تاقس کِ توام تیالـ‬ ‫ّا زض ؾ از ز ضُ کل ٍ ‪ً ۱۳‬احدِ ٍ هٌغقِ تا ػقس قط ضز ز کوثَز ًدطٍی ًؿاًی تط تیط زؾی یَض لیؼیویل‬ ‫ٍظ ضت ؾاهاًسّی هی قَز ٍ ًکاهلل کالؼ ذالی ظ تاتت کوثَز هؼلن ًرَ ّدن ز قت‪.‬‬ ‫ضرایط زیارت اربعیی فراّن باضذ‪ٍ ،‬یسا رایگاى خَاّذ بَد‬ ‫ؾطٍیؽ ذثطی ‪-‬هؼاٍى ػ ثات ػالدات ؾیاظهیاى‬ ‫حح ٍ ظیاضت تا تداى یٌکِ چٌاًچِ ػع م ظ ئیط ى‬ ‫ککَضهاى تِ ػط ق اغیاظ قیَز‪ٍ ،‬ییع ی اًیْیا‬ ‫ض یگاى ذَ ّس تَز‪ ،‬خعئدات ػع م ظ ئط ى یط ًیی‬ ‫تط ی ضتؼدی حؿدٌی(ع) هؿال ض تکطیح کطز‪.‬‬ ‫نحثت هلل ضحواًی‪ ،‬زضتاضُ اذطییی ٍضیؼیدیت‬ ‫ػع م ظ ئط ى یط ًی تِ کطتالی هؼلی ظْاض کیطز‪۴‬‬ ‫زض خلؿِ ضٍظ گصق ِ ؾ از ضتؼدی‪ ،‬هقطض قس زض‬ ‫نَضت پصیطف ی ػط ق‪ ،‬ػع م ظ ئط ى تط ی ضتؼدی‬ ‫تا ضػایت پطٍتکلّای تْس ق ی نَضت گدطز‪.‬‬ ‫ٍی زضتاضُ تؼس ز ظ ئط ى ػع هی تِ ػیط ق تیط ی‬ ‫ضتؼدی حؿدٌی(ع) هؿال ییازاٍض قیس‪ ۴‬زضتیاضُ‬ ‫تؼس ز ظ ئط ى نحث ی ًکسُ ؾت ظیط ػط ق ٌَّظ‬ ‫ّدچگًَِ زؾ َض لؼولی تِنَضت ضؾوی نیازض‬ ‫ًکطزُ ؾت تا یی حال ییط ى اهیازگیی ػیع م‬ ‫ظ ئط ى زض نَضت هکرم قسى تؼس ز ظ ئط ى ض‬ ‫ز ضز‪.‬‬ ‫هؼاٍى ػ ثات ػالدات ؾاظهیاى حیح ٍ ظییاضت‬ ‫زضتاضُ ؾ ط ذدط ٍظیط هَض ذاضخِ ککَضهاى تیِ‬ ‫ػییط ق ًییدییع تهییطیییح کییطز‪ ۴‬عییثییق اًییچییِ‬ ‫زض ذثاض ذَ ًسم زض ؾ ط ػثس للْداى تیِ ػیط ق‪،‬‬ ‫نحثت ّایی زضتاضُ ػع م ظ ئط ى هیغیطش قیسُ‬ ‫ؾت ها ظ ؾَی ػط ق پاؾریی هیغیطش ًکیسُ‬ ‫ؾت لث ِ هطؾَم ؾت کِ زض یی ًَع خلؿیات‪،‬‬ ‫پاؾد هثثت یا هٌ ی ػالم ًویقَز ٍ فقظ قیَل‬ ‫پدگدطی هیزٌّس‪.‬‬ ‫ضرٍرت َّضوٌذ سازی فرایٌذّای قضائی‬ ‫برای کاّص هراجعات هردم‬ ‫ؾطٍیؽ ذثطی‪-‬ضئدؽ خوؼدت ّالل حوط گ ت‪ ۴‬تیط ی‬ ‫ٍ کؿدٌاؾدَى کاهل خاهؼِ ٍ ذطٍج ککیَض ظ تیحیط ى‬ ‫کطًٍا تِ ‪ ۳۲۵‬هدلدَى زظ ٍ کؿی ًداظ ز ضین‪.‬‬ ‫تِ گع ضـ پایگاُ عالع ضؾاًی خوؼدیت ّیالل حیویط؛‬ ‫زک ط کطین ّو ی زض خلؿِ قَض ی هؼاًٍدی یی خوؼدیت‬ ‫فعٍز‪ ۴‬تا تَخِ تِ خوؼدت ‪ ۲۵‬هیدیلیدیًَیی ککیَض‪ ،‬گیط‬ ‫ترَ ّدن ‪ ۱‬تا ؾِ زظ ٍ کؿی تط ی هطزم تاهدی کٌیدین‪ ،‬تیِ‬ ‫ٍ ضز ت ‪ ۳۲۵‬هدلدَى زظ ٍ کؿی ًداظ ز ضین ٍ تٌاتط تاکیدیس‬ ‫ٍیػُ ضئدؽ خوَْضی زضذهَل تؿیطییغ زض ٍ ضز ت‬ ‫ٍ کؿی‪ّ ،‬الل حوط هیتَ ًس تط ؾاؼ خایگیاُ ذیَز زض‬ ‫فسض ؾدَى تدی لوللی نلده ؾطخ ٍ ّالل حیویط‪ ،‬ضًٍیس‬ ‫اغاظ قسُ تط ی ٍ ضز ت ٍ کؿی ض تا ٍ کؿدٌاؾدَى کاهل‬ ‫خاهؼِ ٍ ذطٍج ککَض ظ تیحیط ى کیطًٍیا ز هیِ زّیس‪.‬‬ ‫ضئدؽ خوؼدت ّالل حوط ّوچٌدی ظ پدگدطی هیؼیاًٍیت‬ ‫هَض تدی لولل ٍ حقَق تکطزٍؾ اًِ یی خویؼیدیت تیط ی‬ ‫تاهدی ٍ کؿی ظ ؾایط هٌاتغ تَلدس کٌٌسُ ّوچَى ضٍپا ًدع‬ ‫ذثط ز ز ٍ گ ت‪ ۴‬تٌا تط تاکدس هقام هؼظن ضّثطی ٍ ضئدیؽ‬ ‫خوَْضی‪ّ ،‬دچ هوٌَػد ی تط ی ٍ ضز ت ٍ کؿی ظ هٌاتیغ‬ ‫هؼ ثط ٍخَز ًس ضز ٍ زض نَضت ًْایی قسى قط ضز زّیای‬ ‫ذطیس ٍ زضیافت ٍ کؿی‪ ،‬یی قس م تا حوایت زٍلیت ٍ‬ ‫هییدییَظ ٍظ ضت تییْییس قییت ًییدییام ذییَ ّییس قییس‪.‬‬ ‫ٍی تِ اهازگی ّالل حوط تط ی تعضییقیات ٍ کؿیی زض‬ ‫کٌاض ٍ ضز ت اى ٍ کوک تِ ٍظ ضت تْس قیت زض ییی‬ ‫ظهدٌِ ًدع قاضُ کطز ٍ گ ت‪ ۴‬هط کع ّالل حوط هیتیَ ًیس‬ ‫زض یی ظهدٌِ تاضی ظ زٍـ زٍلت‪ٍ ،‬ظ ضت تیْیس قیت ٍ‬ ‫هطزم تطز ضز‪.‬‬ ‫اعالم زهاى برگساری هسابقات کطَری هحاسبات رٌّی با چرتکِ‬ ‫ؾطٍیؽ ذثطی‪ -‬زتدط خط یی قکودی زٍضُ هؿاتقات ککَضی هحاؾثات شٌّی تا چطتکِ ظ تیطگیع ضی ییی‬ ‫زٍضُ ظ هؿاتقات زض تاضید ‪ ۳۱‬قْطیَض هاُ خاضی ذثط ز ز ٍ گ ت‪ ۴‬هؿال تِ زلدل قدَع کطًٍا یی ضقاتتّا تِ‬ ‫نَضت اًالیی ٍ تا حضَض ‪ ۲۰۱‬ز ًفاهَظ زض ؾِ گطٍُ ؾٌی تطگع ض هیقَز‪ً.‬ؼوت هدطظ یی تا قاضُ تِ یٌکیِ‬ ‫هحاؾثات تا چطتکِ ظ ؾال ‪ ۳۹‬کلدس ذَضز‪ ،‬ظْاض کطز‪ٍ ۴‬لدی زٍضُ هؿاتقات هحاؾثات شٌّی تا چیطتیکیِ ظ‬ ‫ؾال ‪ ۳۰‬تِ نَضت حضَضی تطگع ض ٍ ّط ؾال یی هؿاتقات تطپا قس‪ٍ.‬ی تا تداى یٌکِ زض زٍؾال ذدط تا تَخیِ‬ ‫تِ قط یظ خْاًی ٍ قدَع کطًٍا هؿاتقات هحاؾثات تا چطتکِ تِ نَضت اًالیی تس ضک زیسُ قس‪ ،‬فعٍز‪ ۴‬ؾال‬ ‫گصق ِ تط ی ًرؿ دی تاض یی هؿاتقات تِ نَضت اًالیی تطگع ض قس ٍ هؿال ًدع قکودی زٍضُ یی ضقاتتّیای‬ ‫ککَضی تا حضَض ‪ ً ۲۰۱‬ط ظ ز ًفاهَظ ى تطتط ؾ اًی ‪ ۳۱‬قْطیَضهاُ ظ ؾاػت ‪ ۳‬تیا ‪ ۳۱‬تیطگیع ض ذیَ ّیس‬ ‫قس‪.‬هدطظ یی تا قاضُ تِ یٌکِ هحاؾثات تا چطتکِ ٍلدی تاض زض غ پی عط حی ٍ خط یی قیس‪ ،‬ز هیِ ز ز‪ ۴‬ییی‬ ‫هؿاتقات هثل ؾایط هؿاتقات خْاًی ؾت؛ تِ عَضی کِ ز ًفاهَظ ى ت س زض هطحلِ ؾ اًی ضقاتت هیکٌٌس ٍ‬ ‫تؼس ظ اى تطگعیسگاى ٍ ضز هطحلِ ککَضی هیقًَس ٍ زض ًظط ز ضین پؽ ظ اى هؿاتقات خْاًی ض ًدع تطگع ض‬ ‫کٌدن‪ٍ.‬ی زضتاضُ ّسف ظ تطگع ضی هؿاتقات هحاؾثات شٌّی ض ؾٌدف شٌّی ز ًفاهَظ ى تطتط ػٌَ ى کیطز‬ ‫ٍ گ ت‪ّ ۴‬سف ظ تطپایی یی هؿاتقات یی ؾت ز ًف اهَظ ى ذَز ض تؿٌدٌس کِ زض کس م هطحلِ قط ض ز ضًیس‬ ‫ٍ تؼس ًرثگاى ض پدس کطزُ ٍ تطًاهِ ضیعی تط ی پطٍضـ اًْا ز ق ِ تاقدن‪.‬‬ ‫ؾییطٍیییؽ ذییثییطی‪-‬‬ ‫هؼاٍى ٍل قَُ قضائدِ‬ ‫گی ییت‪ّ ۴‬ییط هییقییس ض‬ ‫ت َ ًدن هط خؼِ هیطزم‬ ‫تِ هط خغ قضائی ض تیا‬ ‫تَؾؼِ زؾ یاٍضزّیای‬ ‫لییکیی ییطًٍییدییکییی ٍ‬ ‫ّییَقییوییٌییسؾییاظی‬ ‫فطایٌسّیای قضیائیی‬ ‫کو ط کٌدن‪ّ ،‬واى هقس ض هَفق ّؿ دن‪ .‬تِ ًقل ظ قَُ قضیائیدیِ‪ ،‬اییدیی‬ ‫تکطین ٍ هؼاضفِ هؼاٍى هٌاتغ ًؿاًی ٍ هَض فطٌّگی ٍ ضئیدیؽ هیطکیع‬ ‫اهاض ٍ فٌاٍضی عالػات قَُ قضیاییدیِ تیا حضیَض حیدیت الؾیالم‬ ‫ٍ لوؿلودی ههسق هؼاٍى ٍل قَُ قضایدِ ٍ خوؼی ظ هؿئَالى تطگع ض‬ ‫قس‪ .‬تط یی ؾاؼ‪ ،‬هحوستاقط ل ت تِ ػٌَ ى هؼاٍى هٌاتغ ًؿاًی ٍ هَض‬ ‫فطٌّگی ٍ هحوس کاظویفطز تِ ػٌَ ى ضئدؽ هطکع اهیاض ٍ فیٌیاٍضی‬ ‫عالػات زؾ گاُ قضا هؼطفی قسًس‪.‬‬ ‫حدت الؾالم ٍ لوؿلودی ههسق زض ت س ی یی ایدیی ظیْیاض کیطز‪۴‬‬ ‫هطٍظ ؾکاى ّس یت قَُ هدطیِ زض زؾت قرهد ی ؾت کِ هطزم ٍ‬ ‫ض زض چٌس ؾال ذدط قٌاذ ِ ًس ٍ ؾکاى ّس یت زؾ گاُ قضا ًیدیع زض‬ ‫زؾت فطظًسی ظ فطظًس ى قَُ قضایدِ ؾت کِ حسٍز چْیل ؾیال تیا‬ ‫قط ف کاهل زض یی قَُ ذسهت هیکٌس‪.‬‬ ‫ٍی تا قاضُ تِ ؾ قط ض هدلؽ ًقالتی زض قَُ هقٌٌِ ظْاض کطز‪ ۴‬هیطٍظ‬ ‫تا ّو ی ّوِ کاضگع ض ى ٍ هؿئَالى ًظام‪ ،‬تایس ػ قاز پدس کٌدن کِ زض‬ ‫نَضتی کِ ض ّی کِ ً راب کطزین نحدح ؾت‪ ،‬هیتَ ى هککالت‬ ‫ض پکت ؾط گص قت‪.‬‬ ‫ههسق ذاعطًکاى کطز‪ ۴‬هطٍظ زض یی خلؿِ زض ذیسهیت ذیَ ّیط ى‪،‬‬ ‫تط زض ى ٍ هسیط ى ّؿ دن تا قاّس تکطین ٍ هؼاضفِ زٍ تی ظ هیؼیاًٍیاى‬ ‫قَُ قضایدِ تاقدن‪.‬‬ ‫گسارش‬ ‫زًگ خطر بحراى اهَزضی‬ ‫با کیفیت پاییی اهَزشّای هجازی‬ ‫یک هسیط هسضؾِ ٍ کاضقٌاؼ تؼلدن ٍ تطتدت تا عطش یی پیطؾیف‬ ‫کِ کٌَى زض هَج پٌدن کطًٍا‪ ،‬ایا زض هیدیویَػیِ اهیَظـ ٍ‬ ‫پطٍضـ یی اهازگی ٍخَز ز ضز تا تا تاظگکایی زٍتیاضُ هیس ضؼ‪،‬‬ ‫ّن ؾالهت ضٍش ٍ خؿن ز ًف اهَظ ى ٍ ّن اهَظـ ٍ تیطتیدیت‬ ‫اًْا هَضز تَخِ خسی قط ض گدطز؟ گ ت‪ ۴‬کد دت پایدیی اهیَظـ‬ ‫هداظی‪ ،‬ظًگ ذغط تحط ى اهَظقی ض زض ککَض تِ نس زضاٍضزُ‬ ‫ؾت‪.‬‬ ‫ػلی ت کطی‪ ،‬زض یی تاضُ ظْاض کطز‪ً ۴‬قف اهَظـ ٍ پطٍضـ زض‬ ‫ضًٍس تَؾؼِ خ واػی‪ ،‬ق هازی‪ ،‬ؾداؾی ٍ فطٌّگی خاهؼِ تؿیدیاض‬ ‫هْن ٍ تؼددی کٌٌسُ ؾت‪ .‬تط یی هثٌا‪ ،‬هسضؾِ تِ ػٌَ ى قله ترٌسُ ٍ‬ ‫ػٌهط کلدسی ًظام اهَظقی‪ ،‬تایس ظهدٌِ ضقس فکیطی ٍ ذیالقیی‬ ‫خاهؼِ ض فط ّن کٌس‪.‬‬ ‫ٍی فعٍز‪ّ ۴‬طگًَِ اؾدثی تِ یی ًْاز ًؿاى ؾاظ هی تَ ًس هَخیه‬ ‫ظیاى خاهؼِ ٍ تَقف تَؾؼِ پایس ض قَز‪ .‬یی زض حالی ؾت کِ زض‬ ‫قاًَى ؾاؾی خوَْضی ؾالهی ٍ ػالهدِ خْاًی حقَق تکط ًدع تط‬ ‫حق تطتدت هسضؾِ ی تاکدس قسُ ؾت‪.‬‬ ‫ًؿرِ ی کِ ه َلداى تط ی اهَظـ زض زٍض ى کیطًٍیا پیدیچیدیسًیس‬ ‫ػولکطز چٌس ى هغلَتی ًس ق ِ‬ ‫یی هسیطهسضؾِ ٍ کاضقٌاؼ تؼلدن ٍ تطتدت تا تداى یٌکِ عیی زٍ‬ ‫ؾال گصق ِ‪ ،‬ظَْض ٍ پدکطٍی ّوِگدطی خْاًی کطًٍا تِ گًَِ ی‬ ‫هحؿَؼ‪ ،‬تط قکلتٌسی ًظام ّای اهَظقی خْاى تابدط گیص قی یِ‬ ‫ؾت ػٌَ ى کطز‪ ۴‬زض حالی کِ تداضب هَفق ًظام ّای اهیَظقیی‬ ‫ککَضّای هر لف زض هَ خِْ ٍ هقاتلِ تا یی تدواضی ٍ ّوچیٌیدیی‬ ‫توْدس ت ٍ ت کاض ت تراش قسُ زض یی حَظُ‪ ،‬هی تَ ًؿت تیط ی‬ ‫ًظام اهَظقی ها ه دس ٍ اهَظًسُ تاقس؛ ها هی یَلیدیاى اهیَظـ ٍ‬ ‫پطٍضـ ککَض زض تهودن گدطی ٍ ؾداؾت گص ضی زٍض ى کطًٍیا‪،‬‬ ‫تا فانلِ گطف ی ظ ٍ قؼدت ّای هَخَز ٍ پدچدسى ًؿرِ ی ٍ حیس‬ ‫تط ی هس ضؼ ککَض‪ ،‬زض حَظُ اهَظـ هداظی ػولکطز چیٌیس ى‬ ‫هغلَتی ًس ق ِ ًس‪.‬‬ ‫ت کطی فعٍز‪ ۴‬تا ٍخَز توام پدکط ى ّا ٍ خیص تیدیت ّیاییی کیِ‬ ‫اهَظـ ّای هداظی ز ضز‪ ،‬هَ ًغ ٍ چالف ّایی ًیظیدیط قیکیاف‬ ‫زیدد الی عثقاتی‪ ،‬ؾٌگدی تَزى ّعیٌِ ّای یٌ طًت تط ی تؿداضی ظ‬ ‫ذاًَ زُ ّا‪ ،‬قغغ ٍ ٍنل پداپی یٌ طًت‪ ،‬پیْیٌیای ضیؼیدیف تیاًیس‬ ‫هؼغَف تِ پلدکدکی قاز‪ ،‬ػسم ٍخَز تؼاهل کافی ٍ چیْیطُ تیِ‬ ‫چْطُ‪ ،‬زقَ ض تَزى ؾٌدف یازگدطی ٍ‪ ...‬تداًگط یی حقدقت ؾت‬ ‫کِ ٌَّظ تط ی اهیَظـ هیدیاظی نیطف‪ ،‬اهیازگیی کیافیی ٍ‬ ‫ظیطؾاذت ّای الظم زض ککَض ٍخَز ًس ضز‪.‬‬ ‫در زهاى خریذ اًالیی‬ ‫از فیلترضکی استفادُ ًکٌیذ‬ ‫ٍی فعٍز‪ ۴‬تِ ّط تطتده تط ی ّط تیؼیس ز ظ ئیطی‬ ‫کِ تط ی ػع م ػالم کٌٌس‪ ،‬اهازگیی بیثیت ًیام‬ ‫ٍخَز ز ضز ٍ هَکهّا ًدع اهازُ ض ئِ ذیسهیات‬ ‫ّؿ ٌس؛ گط ػالم کٌٌس تٌْا فط زی کِ زٍ زٍظ‬ ‫ٍ کؿی زضیافت کطزُ ًس هداظ تِ ػع م ّؿ یٌیس‪،‬‬ ‫ً راب ظ ئط ى تدی یی زؾ ِ ظ فیط ز نیَضت‬ ‫ذَ ّس گطفت‪.‬‬ ‫فراّن کردى تسْیالت سْل الَصَل‬ ‫برای زًاى سرپرست خاًَار‬ ‫ؾطٍیؽ ذثطی ‪-‬هیؼیاٍى‬ ‫هَض ظًاى ٍ ذاًَ زُ ضئدؽ‬ ‫خییوییْییَضی زض زٍلییت‬ ‫زٍ ظزّن‪ ،‬گ ت‪ ۴‬زض زٍضُ‬ ‫زٍلیییت زٍ ظزّییین تیییا‬ ‫ض یعًی ّای هؼاًٍت هیَض‬ ‫ظًاى زض زٍلیت زٍ ظزّین‬ ‫تط ی حسٍز ‪ّ ۲۵‬ع ض ظى ؾطپطؾت ذاًَ ض تؿْدالت قطو لیحیؿیٌیِ‬ ‫ؾْل لَنَل ٍ تسٍى تاظپطز ذت ؾٌگدی فط ّن قس‪.‬‬ ‫هؼهَهِ ت کاض زض هط ؾن ضًٍوایی ظ زٍ فدلن هؿ ٌس تا ػٌاٍیی ق هیاز‬ ‫ظًاى ٍ هکاغل ذاًگی ٍ تَ ًوٌسؾاظی زض ؾکًَ گاُّای غدط ضؾیویی‬ ‫کییِ پییدییط هییَى قییس هییات هییؼییاًٍییت ظًییاى زٍلییت زٍ ظزّیین زض‬ ‫ذهَل تَ ًوٌسؾاظی ظًاى ؾطپطؾت ذاًَ ض تْدِ قسُ ؾت‪ ،‬تا تدیاى‬ ‫یٌکِ حس قل پٌح زّک ٍل ظًاى ؾطپطؾت ذاًَ ض ًداظهٌس ق زیال ٍ‬ ‫زضاهسظ یی ّؿ ٌس‪ ،‬ظْاض کطز‪ً ۴‬داظ ؾت فطنت ق زال تیط ی ظًیاى‬ ‫ؾطپطؾت ذاًَ ض فط ّن قَز‪ .‬یی لگَ ض هؼاًٍت هَض ظًاى زض زٍلت‬ ‫زٍ ظزّن ؾاذ ِ کِ تا زٍ ًوًَِ اهاضی ّ ت ّع ض ً طی اى ّین زض‬ ‫ؾرت تطیی قط یظ ًظدط ؾکًَ گاُّای غدط ضؾوی قاتلدیت فیط گیدیط‬ ‫قسى ّن ز ضز‪.‬‬ ‫ٍی ز هِ ز ز‪ ۴‬کاض ذَتی کِ زض یی زٍضُ ًدام قیس‪ ،‬زذیالیت ز زى‬ ‫ؾاظهاًْای هطزم ًْاز تَز کِ تَ ًؿ دن زض کٌاض تَ ى فع یی حسٍز ‪۳۰‬‬ ‫ّع ض ظى ؾطپطؾت ذاًَ ض تؼس زی تککل تط ی تؿْدلگطی قی یزیال‬ ‫ظًاى ؾطپطؾت ذاًَ ض ًدع تَ ًوٌس کٌدن‪ .‬یی زٍ هؿ ٌس تْدِ قیسُ ًیدیع‬ ‫خٌثِ عالع ضؾاًی ٍ اهَظقی ز ضز چط کِ هؼاًٍت زض ییی ظهیدیٌیِ‬ ‫ؾداؾت گص ضی ٍ لگَؾاظی کطز‪.‬‬ ‫ت کاض هؼ قس ؾت کِ تَ ى فع یی ظًاى ؾطپطؾت ذیاًیَ ض هیَضیَع‬ ‫پدچدسُ ی ؾت ٍ هغالؼات ًکاى هیزٌّس کیِ زالییل ظییازی تیط ی‬ ‫ًاکاهی عطشّای تَ ًوٌسؾاظی ظًاى ؾطپطؾت ذاًَ ض ٍخَز ز ضز‪.‬‬ ‫ػولکطز تحهدلی پایدی ز ًفاهَظ ى یط ًی ظ هیدیاًیگیدیی ّیای‬ ‫تدی لوللی‬ ‫ٍی تا قاضُ تِ یٌکِ تط ؾاؼ یاف ِ ّای ػلوی‪ ،‬تؼغدلیی عیَالًیی‬ ‫هست ٍ گؿ طزُ هس ضؼ‪ ،‬ذؿاضت ّای خثط ى ًیاپیصییطی هیاًیٌیس‬ ‫اؾده ّای ضٍ ًی ٍ خؿوی‪ ،‬فت تحهدلی ٍ تیاظهیاًیسى ز ًیف‬ ‫اهَظ ى ظ تحهدل ض زض پی ز ق ِ ؾت گ ت‪ ۴‬ظ ؾیَی زییگیط‬ ‫ً ایح زٍ ؾٌدف تدی لوللی تدوع ٍ پطلع ‪ - ۱۵۳۳‬کِ ؾَ ز ذَ ًیسى‬ ‫ٍ ًَق ی ٍ ضیاضدات ٍ ػلَم ض زض ز ًف اهَظ ى هقغیغ تی یس ییی‬ ‫تطضؾی هیکٌس ‪ -‬گَ ُ تط یی ؾت کیِ ػیویلیکیطز تیحیهیدیلیی‬ ‫ز ًفاهَظ ى یط ًی ظ هداًگدی تدی لوللی تؿداض پایدی تط ؾت‪.‬‬ ‫یی هسیطهسضؾِ ٍ کاضقٌاؼ تؼلدن ٍ تطتدت ز هِ ز ز‪ ۴‬تطضؾی ییی‬ ‫ً ایح تا ٍخَز کد دت پایدی اهَظـ هداظی‪ ،‬ظًگ ذغط تیحیط ى‬ ‫اهَظقی ض زض ککَض تِ نس زضاٍضزُ ؾت‪ .‬کٌَى زض هَج پٌدن‬ ‫کطًٍا‪ ،‬یی پطؾف هغطش ؾت کِ ایا زض هدیویَػیِ اهیَظـ ٍ‬ ‫پطٍضـ یی اهازگی ٍخَز ز ضز تا تا تاظگکایی زٍتیاضُ هیس ضؼ‪،‬‬ ‫ّن ؾالهت ضٍش ٍ خؿن ز ًف اهَظ ى ٍ ّن اهَظـ ٍ تیطتیدیت‬ ‫اًْا هَضز تَخِ خسی قط ض گدطز؟ ٍ اییا ؾیاؾیا تس ٍم حدات‬ ‫هسضؾِ تا ٍخَز ّوِگدطی کطًٍا هدؿیط ذیَ ّیس تیَز؟ ییی ّیا‬ ‫ؾَ التی ؾت کِ فضای خاهؼِ ض تحت تابیدیط ذیَز قیط ض ز زُ‬ ‫ؾت‪.‬‬ ‫ت کطی تهطیح کطز‪ ۴‬تهودن گدطی زضتاضُ تیاظگکیاییی هیس ضؼ‬ ‫هؿ لعم اى ؾت کِ هؿئَلدی هط‪ ،‬ضوی تثددی زضؾت ٍ زقدق ًحَُ‬ ‫تاظگکایی تط ی خاهؼِ ًگط ى‪ ،‬تا تطضؾی هع یای اهَظـ حضیَضی‬ ‫ؾطٍیؽ ذثطی ‪-‬ضئیدیؽ‬ ‫هییطکییع تکییرییدییم ٍ‬ ‫پدیکیگیدیطی ظ خیط یین‬ ‫ؾایثطی پیلیدیؽ فی یا ظ‬ ‫ح وال تِ ؾطقت ضفی یی‬ ‫عالػات کاضتط ى زض ظهاى ؾ ازُ ظ فدل ط قکیی ذیثیط‬ ‫ز ز‪.‬ؾطٌّگ ػلی هحوس ضخثی ضئدؽ هطکع تکردم ٍ‬ ‫پدکگدطی ظ خط ین ؾایثطی پلدؽ ف ا ًاخا‪ ،‬ظْیاض کیطز‪۴‬‬ ‫کاضتط ى تایس زض ظهاى ًدیام ذیطییس ّیای ییٌی یطًی یی‬ ‫فدل طقکی ذَز ض ذاهَـ کٌٌس‪ٍ.‬ی فعٍز‪ ۴‬فط ز ظهاًیی‬ ‫کِ تط ی تل ی ّوط ُ ذَز فدل طقکی ًهه هیکٌٌس تایس‬ ‫تس ًٌس کِ زض ظهاى ًهه فدل ط قکی زض تیطذیی هیَ ضز‬ ‫تس فع ضّایی ّن ّوط ُ اى ًهه هیقًَس کیِ هیویکیی‬ ‫ؾت عالػات تل ی ّوط ُ ض کری ٍ تط ی هیثیس ذیَز‬ ‫ضؾال کٌس‪.‬ؾطٌّگ ضخثی تهطیح کیطز‪ ۴‬کیاضتیط ى ظ‬ ‫ًهه فدل طقکی ّایی کِ هٌثغ ًاهکرم ز ضز ذَزز ضی‬ ‫کٌٌس‪ّ ،‬وچٌدی تْ ط ؾت تط ی ًدام ذطیس ّیا ٍ هیَض‬ ‫تاًکی ظ پلدکدکیّایی کِ تاًکّا عط حیی کیطزُ ًیس‬ ‫ؾ ازُ کٌٌس‪ ،‬چط کِ هٌدت تاالتطی ز ضًس‪.‬‬ ‫اّذای عضَ جَاى هراغِ ای‬ ‫بِ ‪ ۲‬بیوار زًذگی بخطیذ‬ ‫ؾطٍیؽ ذثطی ‪-‬ضیدیؽ‬ ‫ز ًککسُ ػلَم پعقیکیی‬ ‫ٍ ذسهات تْس قی یی ٍ‬ ‫زضهاًی هط غیِ گی یت‪۴‬‬ ‫ّس ی ػضَ یک تدویاض‬ ‫هطگ هیزیعی زض ییی‬ ‫قْطؾ اى‪ً ،‬دات ترف ظًسگی ‪ ۱‬تیدیویاض قیس‪ .‬نیزیط‬ ‫تٌَهٌس ظْاض ز قت‪ّ ۴‬س ی قله ٍ کثس یی تدواض هیطگ‬ ‫هزعی ًدات ترف ‪ ۱‬تدواض ًداظهٌس زضیافت ػضیَ قیسُ‬ ‫ؾت‪ٍ.‬ی ز هِ ز ز‪ ۴‬ػضای تسى هحوسػلی پطٍیی ظ زُ‬ ‫ضٍظ ًْن قْطیَض کِ تِ زلدل ضطتِ قسیس تِ ؾیط زچیاض‬ ‫هطگ هزعی قس پؽ ظ ً قال تِ ترف ٍیػُ تدواضؾی یاى‬ ‫ؾدٌا ٍ تایدس هطگ هزعی تا ضضایت ذاًَ زُ اى هطحیَم‪،‬‬ ‫تِ تدواض ى ًداظهٌس زضیافت ػضَ ّس قس‪.‬‬ ‫ٍی گ ت‪ ۴‬قله اى هطحَم زض ؾدٌِ یک خَ ى ‪ ۱۲‬ؾالیِ‬ ‫هی ترس ٍ کثس ٍی تِ یک تاًَی ‪ ۰۱‬ؾالِ پدًَس ظزُ قس‪.‬‬ ‫ٍی فعٍز‪ ۴‬یی ًْویدیی هیَضز ّیس ی ػضیَ زض ییی‬ ‫قْطؾ اى ؾت ٍ تِ ًظط هی ضؾس یی ؾٌت ٍ حیطکیت‬ ‫حؿٌِ تا حسٍزی فطٌّگ ؾاظی قسُ ؾت ٍ ّوکْطیاى‬ ‫ػعیع هط غِ ی زض یی هط ذدط پدکگام ّؿ ٌس‪.‬‬ ‫ًؿثت تِ اهَظـ هداظی زض هقاتل هراعط ت هطتثظ تا تاظگکیاییی‬ ‫هس ضؼ‪ ،‬تْ طیی ض ُ حل ض تط ی حوایت ظ یازگدطی ٍ ح اظت ظ‬ ‫ؾالهت ز ًف اهَظ ى تراش کٌٌس‪ .‬تی تطزیس ؾ یویط ض فیؼیالیدیت‬ ‫هس ضؼ ظ ًظط خط یی‪ً ،‬داظهٌس فط ّن قسى قط یظ ٍ ؾ لیع هیاتیی‬ ‫ؾت کِ هؿئَلدت اى تط ػْسُ ٍظ ضت اهیَظـ ٍ پیطٍضـ ظ‬ ‫ؾغح ؾ از تا هسضؾِ ؾت‪.‬‬ ‫ٍی فعٍز‪ ۴‬حال تایس زیس ٍظ ضت اهَظـ ٍ پطٍضـ کِ ظاّط ؾال‬ ‫تحهدلی خسیس ض تسٍى ٍظیط اغاظ ذَ ّس کطز‪ ،‬ایا قازض ذیَ ّیس‬ ‫تَز تا تا فط ّن کطزى قط یظ هی اهَظـ حضیَضی ٍ تضیویدیی‬ ‫ؾاله ی کَزکاى ٍ ًَخَ ًاى‪ ،‬ػالٍُ تط کاّف ٍ خثط ى ذؿیاضت‬ ‫ّا ٍ ظیاى ّای ٍ ضزُ تِ پدکط ًظام اهَظقی ککَض‪ ،‬تیا حیسی ظ‬ ‫یداز تحط ىّای تاظُ اهَظقی ٍ تطتد ی خلَگدطی کٌس؟‪.‬‬ صفحه 4 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫* پنجشنبه‬ ‫* ‪ 11‬شهریور‬ ‫* ‪ 2‬سپتامبر‬ ‫* ‪ 24‬محرم‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪5313 :‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫‪1411‬‬ ‫‪2121‬‬ ‫‪1443‬‬ ‫* صفحه ‪5‬‬ ‫قاتلیت تواض هاَّارُ اپل در ‪ ۰۲۰۲‬عرضِ ًوی شَد‬ ‫‪‬‬ ‫فرهنگ ‪ ،‬هنر و فن اوری‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذثطی‪ -‬ؼثک ٌعاضقی خسیس ؾط‪ٚ‬یؽ اضتثاغ ٔا‪ٛٞ‬اض‪ ٜ‬ای اپُ زض ایف‪ٞ ٖٛ‬ای ‪ٔ .۱.۰‬یالزی‬ ‫ػطظ‪ٕ٘ ٝ‬ی ق‪ٛ‬ز‪ٕٞ .‬چ‪ٙ‬یٗ ایٗ ؾط‪ٚ‬یؽ خایٍعیٗ اضتثاؼات ٔ‪ٛ‬تایّی ٕ٘ی ق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ت‪٘ ٝ‬مُ اظ ٔه ض‪ٔٚ‬طظ‪ ،‬ض‪ٚ‬ظ ٌصقت‪ ٝ‬اذثاضی زضتاض‪ ٜ‬ػطظ‪ ٝ‬لاتّیت تٕاؼ ‪ ٚ‬پیأه تا ف‪ٙ‬ا‪ٚ‬ضی ٔا‪ٞ‬ر‪ٛ‬اض‪ٜ‬‬ ‫زض ایف‪ٙٔ ۰۳ ٖٛ‬تکط قس‪ .‬او‪ ٖٛٙ‬خعئیات تیکتطی زض ایٗ تاض‪ٙٔ ٜ‬تکط قس‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫اپُ ٔکغ‪ َٛ‬ت‪ٛ‬ؾؼ‪ ٝ‬لاتّیت‪ٞ‬ای ٔا‪ٛٞ‬اض‪ٜ‬ای ض‪ٚ‬ی ایف‪ ٖٛ‬اؾت و‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬واضتطاٖ اخاظ‪ٔ ٜ‬یز‪ٞ‬س زض ٔر‪ٛ‬الرغ‬ ‫اظؽطاضی پیأه اضؾاَ و‪ٙٙ‬س‪ٕٞ .‬چ‪ٙ‬یٗ لاتّیت ٔصو‪ٛ‬ض ت‪ ٝ‬وراضترطاٖ ایرفر‪ ٖٛ‬اخراظ‪ٔ ٜ‬ری ز‪ٞ‬رس ترا‬ ‫تصازف ‪ٞ‬ا ‪ ٚ‬زیٍط ٔ‪ٛ‬اضز اظؽطاضی ضا زض ٔ‪ٙ‬اؼمی و‪ ٝ‬پ‪ٛ‬قف ای‪ٙ‬تط٘ت ٔ‪ٛ‬تایُ ‪ٚ‬خ‪ٛ‬ز ٘ساضز‪ٌ ،‬رعاضـ‬ ‫و‪ٙٙ‬س‪.‬زض ‪ٕٞ‬یٗ ضاؾتا اپُ ٔکغ‪ َٛ‬حسالُ ‪ٚ .‬یػٌی اظؽطاضی اؾت و‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬قثى‪ٔ ٝ‬را‪ٞ‬ر‪ٛ‬اض‪ٞ ٜ‬را اترىرا‬ ‫زاض٘س‪ٞ .‬طچ‪ٙ‬س ف‪ٙ‬ا‪ٚ‬ضی ٔا‪ٛٞ‬اض‪ٜ‬ای اظ ؾاَ‪ٞ‬ا لثُ زض حاَ ت‪ٛ‬ؾؼ‪ ٝ‬اؾت‪ ،‬أا ت‪٘ ٝ‬ظط ٕ٘یضؾس لاتّیت‪ٞ‬ای‬ ‫ٔصو‪ٛ‬ض زض ٔ‪ٛ‬تایُ‪ٞ‬ای ‪ٔ .۱.۰‬یالزی ػطظ‪ ٝ‬ق‪٘ٛ‬س‪٘.‬رؿتیٗ ‪ٚ‬یػٌی اضؾاَ پیاْ‪ٞ‬رای اظرؽرطاضی تر‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬ؾیّ‪ٔ ٝ‬ا‪ٛٞ‬اض‪ ٜ‬اؾت و‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬واضتطاٖ اخاظ‪ٔ ٜ‬یز‪ٞ‬س ت‪ ٝ‬ؾط‪ٚ‬یؽ‪ٞ‬ای ا‪ٚ‬ضغا٘ؽ پیأه اضؾاَ و‪ٙٙ‬س ‪ ٚ‬یرا‬ ‫تٕاؼ تٍیط٘س‪ .‬ایٗ لاتّیت زض اج ٔؿیدع ت‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ؾ‪ٔٛ‬یٗ پرط‪ٚ‬ترىرُ اضترثراؼری ‪ٞ‬رٕرطا‪ٚSMS ٜ‬‬ ‫‪iMessages‬یىپاضچ‪ٔ ٝ‬یق‪ٛ‬ز‪ .‬پیاْ‪ٞ‬ایی و‪ ٝ‬تا ایٗ پط‪ٚ‬تىُ اضؾاَ ٔیق‪٘ٛ‬س‪ ،‬ت‪ ٝ‬خرای ا٘رىر‪ ٝ‬زض‬ ‫حثاب‪ٞ‬ایی اتی یا ؾثع ٘کاٖ زاز‪ ٜ‬ق‪٘ٛ‬س‪ ،‬زض حثاب ذاوؿتطی ضً٘ ذ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬س ت‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫شرکت چیٌی تاتری تدٍى کثالت ساخت‬ ‫‪‬‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذثطی‪ -‬یه قطوت چی‪ٙ‬ی تاتطی تس‪ ٖٚ‬وثاِت تطای ذ‪ٛ‬زض‪ ٚ‬ؾاذت‪ ٝ‬و‪ٞ ٝ‬ط تاض قاضغ اٖ ترطای‬ ‫ؼی ٔؿافت ‪ٔ ۳۷۳‬ایُ وافی اؾت‪ .‬ایٗ قطوت أاز‪ ٜ‬ت‪ِٛ‬یس ایٗ ٘‪ٛ‬ع تاتطی اؾت‪.‬‬ ‫ت‪٘ ٝ‬مُ اظ اٍ٘دت‪ ،‬یه ٔکىُ ٔکتطن ‪ٚ‬ؾایُ ٘مّی‪ ٝ‬تطلی اتىای ا٘‪ٟ‬ا ت‪ ٝ‬تاتطی‪ٞ‬ای ِیتی‪ ْٛ‬ی‪٘ٛ‬ری اؾرت‬ ‫و‪ ٝ‬اظ فّعات ؾ‪ٍٙ‬ی‪ٙ‬ی ٔا٘‪ٙ‬س وثاِت ؾاذت‪ٔ ٝ‬ی ق‪٘ٛ‬س‪ ٝ٘ .‬ت‪ٟٙ‬ا شذایط ایٗ ٔاز‪ ٜ‬ا٘سن اؾت‪ ،‬ترّرىر‪ ٝ‬قریر‪ٜٛ‬‬ ‫اؾترطاج اٖ ٘یع ت‪ ٝ‬ترطیه ٔحیػ ظیؿت ٔ‪ٙ‬دط ٔیق‪ٛ‬ز‪ .‬ت‪ٕٞ ٝ‬یٗ زِیُ قطوت‪ٞ‬ای تعضٌی ٔا٘ر‪ٙ‬رس ای‬ ‫تی اْ‪ ،‬پا٘اؾ‪٘ٛ‬یه ‪ ٚ‬تؿال ؾؼی وطز‪ٜ‬ا٘س تا تاتطی‪ٞ‬ای تطلی تس‪ ٖٚ‬فّعات ؾ‪ٍٙ‬یٗ تؿاظ٘س‪.‬‬ ‫تاو‪ ٖٛٙ‬تحمیمات ظیازی زض ایٗ تاض‪ ٜ‬ا٘داْ قس‪ ٜ‬اؾت‪ .‬زض ایٗ ٔیراٖ یره قرطورت چریر‪ٙ‬ری تر‪٘ ٝ‬راْ‬ ‫‪SVOLT‬ازػا ٔیو‪ٙ‬س أاز‪ ٜ‬ت‪ِٛ‬یس یه تاتطی تس‪ ٖٚ‬وثاِت زض ٔمیاؼ تداضی اؾت‪.‬‬ ‫ایٗ قطوت زض ٕ٘ایکٍا‪ ٜ‬ذ‪ٛ‬زض‪ٚ‬ی چ‪ٍٙ‬س‪ ٚ‬تاتطی تا ظطفیت ‪ ۸..۵‬ویّ‪ٚٛ‬ات ؾاػت زاذرُ یرىری اظ‬ ‫ذ‪ٛ‬زض‪ٞٚ‬ای قطوت ٌطیت ‪ٚ‬اَ ٔ‪ٛ‬ت‪ٛ‬ضظ ضا ت‪ٕ٘ ٝ‬ایف ٌصاقت‪ .‬ت‪ٌ ٝ‬فت‪SVOLT ٝ‬ایٗ تاتطی زض زٔای‬ ‫ٔؼٕ‪ٔ َٛ‬یت‪ٛ‬ا٘س ت‪ ٝ‬اظای ‪ٞ‬ط تاض قاضغ ‪ٔ ۳۷۳‬ایُ ؼی و‪ٙ‬س ‪ ٚ‬ؾطػت ذ‪ٛ‬زض‪٘ ٚ‬یع زض وٕتط اظ ‪ ۵‬ثرا٘ریر‪ ٝ‬اظ‬ ‫صفط ت‪ ۰۱۱ ٝ‬ویّ‪ٔٛ‬تط ؾاػت ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ضؾیس‪.‬پیف تی‪ٙ‬ی ٔیق‪ٛ‬ز ایٗ تاتطی زض ذ‪ٛ‬زض‪ٞٚ‬ای چی‪ٙ‬ی تر‪ ٝ‬وراض‬ ‫ٌطفت‪ ٝ‬ق‪ٛ‬ز‪ .‬أا ظٔاٖ اؾتفاز‪ ٜ‬اظ ف‪ٙ‬ا‪ٚ‬ضی خسیس ‪ٛٙٞ‬ظ اػالْ ٘کس‪ ٜ‬اؾت‪ٕٞ .‬چ‪ٙ‬یٗ ظطفیت ت‪ِٛ‬ریرس تراترطی‬ ‫تس‪ ٖٚ‬وثاِت ایٗ قطوت ٘یع فاـ ٘کس‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫شکاف ًگراىکٌٌدُ جدیدی در ایستگاُ فضایی تییالوللی کشف شد‬ ‫فٌاٍری ّای ًَ ترای ًجات خشکسالی تِ هیداى هی ایٌد‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذثطی‪ -‬یىی اظ ٔرمرأرات اضقرس‬ ‫ح‪ٛ‬ظ‪ٛٞ ٜ‬افعا زض ض‪ٚ‬ظ ز‪ٚ‬قر‪ٙ‬رثر‪ ۳۱ ٝ‬ا‪ٚ‬ت‬ ‫ٌررعاضـ زاز ورر‪ ٝ‬فعررا٘رر‪ٛ‬ضزاٖ ض‪ٚ‬ؾرری‬ ‫قررىرراف ‪ٞ‬ررایرری زض ٔرراغ‪ َٚ‬ظاضیررا(‬ ‫)‪Zarya‬ایؿتٍا‪ ٜ‬فعایی تیٗإِّّی یافت‪ٝ‬ا٘رس‬ ‫‪ٍ٘ ٚ‬طاٖ ٌؿتطـ ایٗ قىاف ‪ٞ‬را زض ؼر‪َٛ‬‬ ‫ظٔاٖ ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س‪ٟٙٔ.‬سؼ اضقس قطورت ا٘رطغیرا(‬ ‫)‪Energia‬ت‪ ٝ‬ذثطٌعاضی ض‪ٚ‬ؾی "‪"RIA‬‬ ‫ٌفت‪ ٝ‬اؾت و‪ ٝ‬قىاف‪ٞ‬ایی ؾؽحی تط ض‪ٚ‬ی ٔاغ‪ َٚ‬ظاضیا زیس‪ ٜ‬قس‪ ٜ‬اؾت‪ .‬ایٗ اتفاق تسی اؾت ‪ٚ‬‬ ‫ٕٔىٗ اؾت تا ٌصض ظٔاٖ ایٗ قىاف‪ٞ‬ا ٌؿتطـ پیسا و‪ٙٙ‬س‪ .‬ا‪ ٚ‬زض ٔ‪ٛ‬ضز ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ایا ایٗ قىراف ‪ٞ‬را‬ ‫ٔ‪ٙ‬دط ت‪٘ ٝ‬کتی ‪ٛٞ‬ا قس‪ ٜ‬ا٘س یا ذیط ت‪ٛ‬ظیحی ٘ساز‪.‬ا‪ ٚ‬پیف اظ ایٗ ٌفت‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬تد‪ٟ‬یرعات ایؿرترٍرا‪ٜ‬‬ ‫فعایی تیٗإِّّی زض حاَ فطؾ‪ٛ‬ز‪ ٜ‬قسٖ ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س ‪ٞ ٚ‬کساض زاز‪ ٜ‬ت‪ٛ‬ز و‪ٕٔ ٝ‬ىٗ اؾت زض ؾاَ ‪.۱.۵‬‬ ‫تؿیاضی اظ تد‪ٟ‬یعات اظ تیٗ تط‪٘ٚ‬س‪.‬ایؿتٍا‪ ٜ‬فعایی تیٗإِّّی ت‪ ٝ‬تاظٌی ح‪ٛ‬ازث ظیازی ضا پکت ؾط‬ ‫ٌصاقت‪ ٝ‬اؾت‪ٔ .‬مأات ض‪ٚ‬ؾی ٔا‪ٌ ٜ‬صقت‪ ٝ‬اػالْ وطز٘س و‪٘ ٝ‬مص ٘طْافعاضی ‪ ٚ‬ذؽای ا٘ؿا٘ی ٔ‪ٙ‬دط‬ ‫ت‪ ٝ‬ض‪ٚ‬قٗ قسٖ ٘اٌ‪ٟ‬ا٘ی یىی اظ ٔاغ‪َٞٚ‬ا ‪ ٚ‬تغییط خ‪ٟ‬ت ایؿتٍا‪ ٜ‬فعایی قس‪ ٜ‬اؾت‪ .‬اغا٘ؽ فعایی‬ ‫ض‪ٚ‬ؾی‪٘ ٝ‬یع ٔا‪ٌ ٜ‬صقت‪ ٝ‬ذثط اظ افت فکاض زض یىی اظ ٔاغ‪َٞٚ‬ا زاز و‪ ٝ‬زض اثط ٘کتی ‪ٛٞ‬ا ضخ زاز‪ ٜ‬ت‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ض‪ٚ‬ؾی‪ ٝ‬اػالْ وطز‪ ٜ‬اؾت و‪ ٝ‬تا ؾاَ ‪ .۱.۴‬زض ایؿتٍا‪ ٜ‬فعایی ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ٔا٘س‪.‬‬ ‫ایؿتٍا‪ ٜ‬فعایی تیٗإِّّی زض ٘‪ٛ‬أثط ؾاَ ‪ ۰۹۹۸‬تا پطتاب ٔاغ‪ َٚ‬ظاضیا ٔت‪ِٛ‬س قرس‪ .‬ایرٗ ایؿرترٍرا‪ٜ‬‬ ‫او‪ ٖٛٙ‬زض فاصّ‪ٝ‬ی حس‪ٚ‬ز ‪ ۴۳۵‬ویّ‪ٔٛ‬تطی اظ ؾؽح ظٔیٗ تا ؾطػت ‪ٞ.۷‬عاض ‪ ۶۱۱ ٚ‬ویرّر‪ٔٛ‬رترط ترط‬ ‫ؾاػت زض حطوت اؾت‪.‬‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذثطی‪ٔ -‬سیط ؼطح ت‪ٛ‬ؾؼ‪ٛ٘ ٝ‬ا‪ٚ‬ضی‪ٞ‬ا ‪ ٚ‬ف‪ٙ‬را‪ٚ‬ضی ‪ٞ‬رای‬ ‫ح‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬ظٔیٗق‪ٙ‬اؾی ٌفتۺ چاِف وٓاتی تا ض‪ٚ‬ـ‪ٞ‬ای ف‪ٙ‬را‪ٚ‬ضا٘ر‪ٝ‬‬ ‫‪ٔ ٚ‬سیطیت صحیح ٔ‪ٙ‬اتغ حُ قس٘ی اؾت‪.‬‬ ‫ت‪٘ ٝ‬مُ اظ ٔؼا‪٘ٚ‬ت ػّٕی ‪ ٚ‬ف‪ٙ‬ا‪ٚ‬ضی‪ ،‬وأثیع ٔ‪ٟ‬سیظاز‪ ٜ‬اؾتفاز‪ ٜ‬اظ‬ ‫اب ‪ٞ‬ای غضف ‪ ٚ‬قیطیٗ وطزٖ اب زضیا ضا ز‪ ٚ‬ضا‪ ٜ‬تطای ٘درات‬ ‫ایطاٖ اظ ذکىؿاِی زا٘ؿت ‪ ٚ‬تیاٖ وطزۺ زض و‪ٛ‬تا‪ٔ ٜ‬ست ت‪ٟٙ‬ا ز‪ٚ‬‬ ‫ضا‪ٕٔ ٜ‬ىٗ اؾت‪٘ ،‬رؿتیٗ ضا‪ ٜ‬قیطیٗ وطزٖ اب زضیا ‪ ٚ‬ا٘رترمراَ‬ ‫اب ت‪ٙٔ ٝ‬اؼمی اؾت و‪ ٝ‬تا ٔکىُ وٓاتی ٔ‪ٛ‬اخ‪ٞ ٝ‬ؿت‪ٙ‬س‪ .‬ز‪ٔٚ‬یٗ‬ ‫ضا‪ٞ‬ىاض اؾتفاز‪ ٜ‬اظ ظطفیت اب‪ٞ‬ای غضف اؾت‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی افع‪ٚ‬زۺ ػّت ای‪ٙ‬ى‪ٌ ٝ‬فت‪ٔ ٝ‬یق‪ٛ‬ز ت‪ٟٙ‬ا ضا‪ ،ٜ‬تسیٗ ٔؼ‪ٙ‬ی ٘یؿت و‪ٔ ٝ‬سیطیت ٔ‪ٙ‬اتغ اب ضا فطأ‪ٛ‬ـ و‪ٙ‬یرٓ‪ ،‬چرا‪ٜ‬‬ ‫خسیس حفط و‪ٙ‬یٓ ‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬اٖ تط وکا‪ٚ‬ضظی ؾ‪ٙ‬تی تىی‪ ٝ‬و‪ٙ‬یٓ تّى‪ ٝ‬تایس اٍِ‪ٞٛ‬ای خسیسی ضا زض ضاؼ تط٘أ‪ٞ ٝ‬رای‬ ‫ذ‪ٛ‬ز لطاض ز‪ٞ‬یٓ‪.‬‬ ‫ٔ‪ٟ‬سیظاز‪ ٜ‬تا تیاٖ ایٗو‪ ٝ‬زض ز‪ٞٝٞ‬ای اذیط حفط تیض‪ٚ‬ی‪ ٝ‬چا‪ٜٞ‬ا ‪ ٚ‬احساث واضذا٘‪ٞٝ‬ای ش‪ٚ‬ب ا‪ ٚ ٗٞ‬ص‪ٙ‬ایؼی و‪ٝ‬‬ ‫ت‪ٔ ٝ‬صطف اب ظیاز ٘یاظٔ‪ٙ‬س ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س‪ ،‬تس‪ ٖٚ‬ا٘داْ ٔؽاِؼات ظٔیٗق‪ٙ‬اؾی ‪ ٚ‬ظیؿت ٔحیؽی ٔکىالت اتی ظیرازی‬ ‫ضا تطای وک‪ٛ‬ض ایداز وطز‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫ت‪ٌ ٝ‬فت‪ٔ ٝ‬کا‪ٚ‬ض ٔؼا‪ ٖٚ‬ػّٕی ‪ ٚ‬ف‪ٙ‬ا‪ٚ‬ضی‪ ،‬ص‪ٙ‬ایغ تایؿتی زض ٔ‪ٙ‬اؼک ٘عزیه ت‪ ٝ‬اب ایداز ق‪٘ٛ‬س‪ ٝ٘ ،‬زض اؾترا٘ر‪ٟ‬رایری‬ ‫و‪ ٝ‬زؾت ت‪ٌ ٝ‬طیثاٖ ٔکىُ وٓاتی ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ٔ‪ٟ‬سیظاز‪ ٜ‬تا تیاٖ ایٗو‪ ٝ‬اٌا‪ٜ‬ؾاظی خأؼ‪ ٚ ٝ‬ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬فط‪ًٙٞ‬ؾاظی زض ح‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬اب تایس ٔ‪ٛ‬ضز ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬خسی لطاض‬ ‫تٍیطز‪ ،‬ازأ‪ ٝ‬زازۺ ػسْ فط‪ًٙٞ‬ؾاظی‪ ،‬حصف تط٘أ‪ٞٝ‬ای أ‪ٛ‬ظقی ‪ ٚ‬ؾطٌطٔی زض ح‪ٛ‬ظ‪ ٜ‬اب ‪ٔ ٚ‬حیػ ظیؿت ‪ٚ‬‬ ‫ػسْ تط‪ٚ‬یح‪ ،‬اٍِ‪ٛ‬ی صحیح ٔصطف‪ ،‬فطأ‪ٛ‬ـ قس‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫چیی ترای هقاتلِ تا اعتیاد تِ تازی ّای رایاًِ ای دست تِ کار شد‬ ‫ایی ٍیصگی چشن‪،‬‬ ‫تیاًگر ضریه َّشی تاالست‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذثطی‪ٛٞ -‬ـ ؾیاَ‪ ،‬ت‪ٛ‬ا٘ایی حرُ ٔؿرائرُ‪ ،‬تر‪ٝ‬‬ ‫واضٌیطی ٔ‪ٙ‬ؽک ‪ ٚ‬ق‪ٙ‬اؾایی اٍِ‪ٞٛ‬اؾت‪٘ .‬تایرح ٔرؽراِرؼر‪ٝ‬‬ ‫خسیس ٘کاٖ ٔی ز‪ٞ‬س‪ ،‬زاقتٗ ٔطزٔه تعضٌرترط ترا ‪ٞ‬ر‪ٛ‬ـ‬ ‫ؾیاَ تاالتط اضتثاغ زاضز‪.‬‬ ‫ت‪٘ ٝ‬مُ اظ ؾایى‪ِٛٛ‬غی ٘ی‪ٛ‬ظ‪ٛٞ ،‬ـ ؾیاَ تا ‪ٛٞ‬ـ ٔرترثرّر‪ٛ‬ض‬ ‫و‪ ٝ‬قأُ اؾتفاز‪ ٜ‬اظ ٔ‪ٟ‬اضت‪ٞ‬ا‪ ،‬زا٘ف ‪ ٚ‬تدطت‪ٔ ٝ‬ی تراقرس‪،‬‬ ‫ٔتعاز اؾت‪ .‬ایٗ تفا‪ٚ‬ت‪ٞ‬ا تا ‪ٚ‬خ‪ٛ‬ز ا٘ساظ‪٘ ٜ‬ؿثتا ور‪ٛ‬چره‬ ‫ٔطزٔه چکٓ تا چکٓ غیط ٔؿّح لاتُ ٔکا‪ٞ‬س‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫ٔطزٔه ‪ٞ‬ا‪ ،‬لؿٕت ؾیا‪ ٜ‬زض ٔطوع چکٓ ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س‪ .‬ا٘ر‪ٟ‬را زض‬ ‫پاؾد ت‪ٔ ٝ‬یعاٖ ٘‪ٛ‬ض ‪ٚ‬اضز قس‪ ٜ‬تاظ ‪ ٚ‬تؿت‪ٔ ٝ‬یق‪٘ٛ‬س‪.‬‬ ‫ٔحمماٖ اظ‪ٟ‬اض وطز٘سۺ اظ ز‪ ۰۹۶۱ ٝٞ‬تطای ض‪ٚ‬اٖ قر‪ٙ‬راؾراٖ‬ ‫اقىاض قس و‪ ٝ‬ا٘ساظ‪ٔ ٜ‬طزٔه چکٓ تیکتط اظ ٔیعاٖ ‪ٚ‬ض‪ٚ‬ز‬ ‫٘‪ٛ‬ض ت‪ ٝ‬چکٓ ‪٘ ٚ‬کاٖز‪ٙٞ‬س‪ ٜ‬فطای‪ٙ‬س‪ٞ‬ای ش‪ٙٞ‬ی زاذّی اؾت‪.‬‬ ‫ت‪ٝ‬ػ‪ٛٙ‬أٖثاَ‪ ،‬زض یه واض ؾاز‪ ٜ‬زض ظٔی‪ ٝٙ‬حافرظر‪ ،ٝ‬ا٘رساظ‪ٜ‬‬ ‫ٔطزٔه زلیما تغییطات تاض حافظ‪ ٝ‬ضا ضزیاتی ٔیو‪ٙ‬س‪ ،‬تا ‪ٞ‬ط‬ ‫ٔ‪ٛ‬ضز خسیسی و‪ ٝ‬زض حافظ‪ٍٟ٘ ٝ‬ساضی ٔری قر‪ٛ‬ز‪ٌ ،‬کراز‬ ‫ٔیق‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬تا یازا‪ٚ‬ضی ٔدسز ‪ٞ‬ط ٔ‪ٛ‬ضز ٔ‪ٙ‬مثط ٔیق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ٔطزٔه‪ٞ‬ای ٌکاز قس‪ٚ ٜ‬لتی ٔغع یه فطز تا اؼرالػرات‬ ‫تیف اظ حس پط ٔیق‪ٛ‬ز‪٘ ،‬کاٖ ٔیز‪ٙٞ‬س و‪ ٝ‬قرص چرمرسض‬ ‫ت‪ ٝ‬ا٘چ‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬ا‪ٌ ٚ‬فت‪ٔ ٝ‬یق‪ٛ‬ز ػالل‪ٙٔ ٝ‬س اؾرت ‪ٔ ٚ‬کرررص‬ ‫و‪ٙٙ‬س‪ ٜ‬زضز یا ٔ‪ٛ‬اضز تیکتط زیٍطی اؾت‪.‬‬ ‫تطای ا٘داْ ایٗ ٔؽاِؼ‪ ،ٝ‬ا٘ساظ‪ٔ ٜ‬طزٔره ا‪ِٚ‬ریر‪٘ ۴۱ ٝ‬رفرط‬ ‫ا٘ساظ‪ٌٜ‬یطی قس ٘یٕی اظ ا٘اٖ اظ ٘ظط ‪ٛٞ‬ـ زض چاضن تاال‬ ‫‪٘ ٚ‬یٕی زیٍط زض چاضن پایی‪ٙ‬ی ت‪ٛ‬ز٘س‪.‬‬ ‫ا٘ساظ‪ٔ ٜ‬طزٔه ا‪ِٚ‬ی‪ ٝ‬ظٔا٘ی ا٘ساظ‪ٌٜ‬یطی قس و‪ ٝ‬فطز ٘کؿت‪ٝ‬‬ ‫ت‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬ظیاز واض ٕ٘یوطز‪.‬‬ ‫ٔحمماٖ ٌفت‪ٙ‬سۺ ٔا ٘کاٖ زاز‪ٜ‬ایٓ و‪ ٝ‬تفا‪ٚ‬ت‪ٞ‬ای تعضٌی زض‬ ‫ا٘ساظ‪ ٜ‬پای‪ٔ ٝ‬طزٔه حتی تا چکٓ غیطٔؿّح لاتُ ٔکرا‪ٞ‬رس‪ٜ‬‬ ‫اؾت‪ ،‬تیٗ افطاز زاضای ت‪ٛ‬ا٘ایی ق‪ٙ‬اذتی تاال ‪ ٚ‬پاییٗ و‪ ٝ‬زض‬ ‫یه واض ق‪ٙ‬اذتی ؾرت واض ٔیو‪ٙٙ‬س تفا‪ٚ‬ت ‪ٚ‬خ‪ٛ‬ز زاضز‬ ‫‪ٕ٘ ٚ‬یت‪ٛ‬اٖ ا٘‪ٟ‬ا ضا تا تفا‪ٚ‬ت زض تالـ ش‪ٙٞ‬ی ت‪ٛ‬ظیح زاز‪.‬‬ ‫گَگل شارشر ّای تی سین‬ ‫‪ٍ ۰۰‬اتی هی سازد‬ ‫ؾررط‪ٚ‬یررؽ ذررثررطی‪-‬‬ ‫ؼثک ٌعاضقی خسیرس‬ ‫ت‪٘ ٝ‬رظرط ٔری ضؾرس‬ ‫ٌ‪ٕٞ ٌُٛ‬طا‪ٛٔ ٜ‬تایُ‬ ‫‪ٞ‬ای ؾطی پیىؿُ ‪۶‬‬ ‫یه پای‪ ٝ‬قاضغض تری‬ ‫ؾیرٓ ‪ٚ .۳‬ات ٘ریرع‬ ‫ػطظ‪ٔ ٝ‬ی و‪ٙ‬س‪.‬ت‪٘ ٝ‬مُ اظ ‪ٚ‬ضج‪ ،‬ت‪٘ ٝ‬ظط ٔی ضؾرس ٌر‪ٌٛ‬رُ‬ ‫ٔکغ‪ َٛ‬ت‪ٛ‬ؾؼ‪ ٝ‬پای‪ٞ ٝ‬ای قاضغ تی ؾیٓ تطای ٔ‪ٛ‬ترایرُ ‪ٞ‬رای‬ ‫پیىؿُ اؾت‪.‬ا٘سض‪ٚ‬یس پّیؽ ت‪٘ ٝ‬مُ اظ ٔ‪ٙ‬اتغ ذطز‪ ٜ‬فط‪ٚ‬قری‬ ‫ذ‪ٛ‬ز زض ٌعاضقی ٔی٘‪ٛ‬یؿسۺ یىی اظ اپطات‪ٛ‬ض‪ٞ‬رای ترعضی‬ ‫أطیىا زض حاَ حاظط ثثت ِ‪ٛ‬اظْ خرا٘رثری ترطای ؾرطی‬ ‫ٔ‪ٛ‬تایُ‪ٞ‬ای ‪ ۶Google Pixel‬ضا اغراظ ورطز‪ ٜ‬اؾرت‪.‬‬ ‫یىی اظ ایٗ ِ‪ٛ‬اظْ خا٘ثی قاضغض تی ؾیٓ خرسیرس ‪Pixel‬‬ ‫اؾت‪٘ .‬اْ ؾیؿتٓ ‪W WL Stand.۳Google Pixel‬‬ ‫اؾت‪ .‬ایٗ احتٕاَ ‪ٚ‬خ‪ٛ‬ز زاضز و‪ ٝ‬ایٗ اقتثا‪ ٜ‬یا اقتثا‪ ٜ‬تایپی‬ ‫تاقس ‪ ،‬أا تؿیاض تؼیس ت‪٘ ٝ‬ظط ٔیضؾس‪.‬ایٗ ٘اْ ٘کاٖ ٔی ز‪ٞ‬رس‬ ‫احتٕاالً قاضغض ٔصو‪ٛ‬ض اظ لاتّیت قاضغ تی ؾیٓ ‪ٚ .۳‬اتری‬ ‫پکتیثا٘ی ٔی و‪ٙ‬س ‪ ٚ‬اٌط ٌ‪ٚ ٌُٛ‬الؼ ًا ایٗ پایر‪ ٝ‬ضا ػرطظر‪ٝ‬‬ ‫و‪ٙ‬س‪ ،‬احتٕاالً زؾتٍا‪ٜٞ‬ای پیىؿُ ‪ٚ ۶‬پیىؿُ ‪ ۶‬پط‪ ٚ‬اظ اٖ‬ ‫پکتیثا٘ی ٔیو‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذثطی‪-‬ت‪ٌ ٝ‬فت‪ ٝ‬ضٌ‪ٛ‬الت‪ٛ‬ض چی‪ٙ‬ری افرطاز‬ ‫ظیط ؾٗ لا٘‪٘ٛ‬ی زض ایٗ وک‪ٛ‬ض فمػ یه ؾراػرت‬ ‫زض ض‪ٚ‬ظ ‪ ٚ‬تیٗ ؾاػات ‪ ۸‬تا ‪ ۹‬قه ٔیتر‪ٛ‬ا٘ر‪ٙ‬رس اظ‬ ‫تاظی‪ٞ‬ای ضایا٘‪ٝ‬ای اؾتفاز‪ ٜ‬و‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫ت‪٘ ٝ‬مُ اظ ض‪ٚ‬یتطظ‪ ،‬ؼثک ل‪ٛ‬ا٘ی‪ٙ‬ی ور‪ ٝ‬ازاض‪ٔ ٜ‬رّری‬ ‫ٔؽث‪ٛ‬ػات ‪ ٚ‬ا٘تکاض چیٗ )‪ٙٔ(NPPA‬تکط ورطز‪ٜ‬‬ ‫ٔست ظٔا٘ی و‪ ٝ‬افطاز وٕتط اظ ؾٗ لا٘‪٘ٛ‬ی صرطف‬ ‫تاظی‪ٞ‬ای ضایا٘‪ٝ‬ای ٔیو‪ٙٙ‬س ت‪ ۳ ٝ‬ؾاػت زض ‪ٞ‬فرتر‪ٝ‬‬ ‫وا‪ٞ‬ف یافت‪ ٝ‬اؾت‪ .‬ایٗ الرساْ زض ‪ٚ‬اور‪ٙ‬رف تر‪ٝ‬‬ ‫ٍ٘طا٘ی ‪ٞ‬ای ض‪ٚ‬ظ افع‪ ٖٚ‬زضتاض‪ ٜ‬اػتیاز ت‪ ٝ‬تاظی‪ٞ‬ای‬ ‫ضایا٘‪ٝ‬ای ا٘داْ قس‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫ت‪ٛ٘ ٝ‬قت‪ ٝ‬ذثطٌعاضی قی‪ٟٛٙ‬ا‪ ،‬واضتطاٖ وٕتط اظ ‪۰۸‬‬ ‫ؾاَ فمػ ٔیت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬س تیٗ ؾاػت ‪ ۸‬تا ‪ ۹‬قره تر‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬لت ٔحّی زض ض‪ٚ‬ظ‪ٞ‬ای خٕؼ‪ ،ٝ‬ق‪ٙ‬ث‪ ٚ ٝ‬یه ق‪ٙ‬ث‪ٝ‬‬ ‫‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬یٗ تؼؽیالت ّٔی اظ تاظی‪ٞ‬ای ضایرا٘ر‪ ٝ‬ای‬ ‫اؾتفاز‪ ٜ‬و‪ٙٙ‬س‪ .‬ایٗ ل‪ٛ‬ا٘یٗ قأرُ زؾرترٍرا‪ٞ ٜ‬رای‬ ‫ٔ‪ٛ‬تایُ ٘یع ٔیق‪٘ٛ‬س‪.‬‬ ‫قطوت ‪ٞ‬ای ت‪ِٛ‬یس و‪ٙٙ‬س‪ ٜ‬تاظی ضایا٘ر‪ ٝ‬ای اخراظ‪ٜ‬‬ ‫٘ساض٘س ذاضج اظ ؾاػات ٔصو‪ٛ‬ض تطای ایٗ زؾرتر‪ٝ‬‬ ‫واضتطاٖ ؾط‪ٚ‬یؽ فطا‪ ٓٞ‬و‪ٙٙ‬س ‪ ٚ‬ترایرس ٔرؽرٕر رٗ‬ ‫ق‪٘ٛ‬س ا٘‪ٟ‬ا ٘اْ ‪ٚ‬الؼی ذ‪ٛ‬ز ضا تطای احطاظ ‪ٞ‬ر‪ٛ‬یرت‬ ‫ثثت ٔیو‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫پیف اظ ایٗ چیٗ ٔست ظٔاٖ زؾتطؾی افطاز ظیرط‬ ‫ؾٗ لا٘‪٘ٛ‬ی ت‪ ٝ‬تاظی‪ٞ‬ای ضایا٘‪ٝ‬ای ضا ‪ ۳‬ؾاػت زض‬ ‫رقاتت ‪ ۰۷۲‬اثر ٍ حضَر ‪ ۰۲‬اثر‬ ‫از ٌّرهٌداى کشَرّای عضَ اکَ‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذثطی‪٘ -‬کؿت ذثرطی‬ ‫ز‪ٔٚ‬یٗ خک‪ٛٙ‬اض‪٘ ٜ‬د ‪ٍ٘ ٚ‬راض‪ ٜ‬ترا‬ ‫ترراورریررس تررط حعرر‪ٛ‬ض ترررررف‬ ‫ذص‪ٛ‬صی زض التصاز ‪ٙٞ‬رط ‪ ٚ‬ترا‬ ‫اقاض‪ ٜ‬ت‪ ٝ‬ضلراترت ‪ ۸۷۱‬اثرط اظ‬ ‫‪ٙٞ‬طٔ‪ٙ‬ساٖ وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬ای ػع‪ٛ‬ض او‪ٛ‬‬ ‫تطٌعاض قس‪.‬‬ ‫ؾط‪ٚ‬ض ترتی ضئیؽ ٔوؾؿ‪ ٝ‬فط‪ٍٙٞ‬ی او‪٘ ٛ‬یع زض ٘کؿت ذثطی ز‪ٔٚ‬ریرٗ‬ ‫ٕ٘ایکٍا‪٘ ٜ‬د ‪ٍ٘ ٚ‬اض‪ٞ ٜ‬یٕا تاویس وطزۺ یىی اظ ا‪ٞ‬ساف اصّی ٔدٕ‪ٛ‬ػر‪ٝ‬‬ ‫فط‪ٍٙٞ‬ی او‪ ،ٛ‬حفظ ٔیطاث فط‪ٍٙٞ‬ی وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬ای ػع‪ ٚ ٛ‬ا٘تماَ اٖ تر‪ٝ‬‬ ‫٘ؿُ ای‪ٙ‬س‪ ٜ‬اؾت‪ .‬ضئیؽ ٔوؾؿ‪ ٝ‬فط‪ٍٙٞ‬ی او‪ ٛ‬زض ازأر‪ٌ ٝ‬رفرتۺ زض‬ ‫٘رؿتیٗ ٕ٘ایکٍا‪٘ ٜ‬د ‪ٍ٘ ٚ‬اض‪ ٜ‬و‪ ٝ‬ؾاَ ٌصقت‪ ٝ‬زض ت‪ٟ‬طاٖ تطٌرعاض قرس‪،‬‬ ‫ػالل‪ٙٔ ٝ‬ساٖ ت‪ٙٞ ٝ‬ط‪ ،‬اثاض اضظقٕ‪ٙ‬سی اظ ‪ٙٞ‬طٔ‪ٙ‬ساٖ ایطا٘ی ضا قا‪ٞ‬س ت‪ٛ‬ز٘س‬ ‫‪ ٚ‬ایٗ ٕ٘ایکٍا‪ ٜ‬تاثیطات تؿیاض زاقت‪ .‬ؾط‪ٚ‬ض ترتی ٌفتۺ تطای ز‪ٔٚ‬یرٗ‬ ‫ٕ٘ایکٍا‪٘ ٜ‬د ‪ٍ٘ ٚ‬اض‪ٞ ٜ‬یٕا تصٕیٓ ٌطفت‪ ٝ‬قس ایٗ ٕ٘ایکٍرا‪ ٜ‬فرطاترط اظ‬ ‫ایطاٖ تطٌعاض ‪ ٚ‬اظ ‪ٙٞ‬طٔ‪ٙ‬ساٖ وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬ای ػع‪ ٛ‬او‪ ٛ‬زػ‪ٛ‬ت ق‪ٛ‬ز تا اثراض‬ ‫ذ‪ٛ‬ز ضا تطای ٕ٘ایکٍا‪ ٜ‬اضؾاَ و‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی افع‪ٚ‬زۺ اِثت‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬ػّت قی‪ٛ‬ع ‪ٚ‬یط‪ٚ‬ؼ وط‪٘ٚ‬ا‪ٔ ،‬تاؾفا٘‪ٙٞ ٝ‬طٔ‪ٙ‬ساٖ تطذی‬ ‫اظ وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬ای ػع‪ٛٔ ٛ‬فک ٘کس٘س اثاض ذ‪ٛ‬ز ضا ت‪ٕ٘ ٝ‬ایکٍا‪ ٜ‬اضؾاَ و‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫تا ایٗ حاَ ػالل‪ٙٔ ٝ‬ساٖ ت‪ٙٞ ٝ‬ط‪ٕ٘ ،‬ایکٍا‪ ٜ‬پطٔحت‪ٛ‬ایی ضا قا‪ٞ‬س ذ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬رس‬ ‫ت‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬اظ تؿیاضی اظ وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬ا اثاض لاتُ ت‪ٛ‬خ‪ٟ‬ی ت‪ ٝ‬زؾت ٔرا ضؾریرس ‪ٚ‬‬ ‫أؿاَ خک‪ٛٙ‬اض‪ ٜ‬تؿیاض پطتاضتط اظ ؾاَ ٌصقت‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ت‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ض‪ٚ‬ظ‪ٞ‬ای تؼؽیُ ‪ ۰.۵ ٚ‬ؾاػت زض ض‪ٚ‬ظ‪ٞ‬ای ػرازی‬ ‫اػالْ وطز‪ ٜ‬ت‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ل‪ٛ‬ا٘یٗ خسیس زض حاِی اػالْ ٔیق‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬ز‪ِٚ‬رت‬ ‫ایٗ وک‪ٛ‬ض السأات ؾرتٍیطا٘‪ ٚ ٝ‬ترحرمریرمرات‬ ‫ٌؿتطز‪ٜ‬ای زضتاض‪ ٜ‬قطوت‪ٞ‬ای ترعضی فر‪ٙ‬را‪ٚ‬ضی‬ ‫ٔا٘‪ٙ‬س ػّی تاتا ‪ ٚ‬ت‪ٙ‬ؿ‪ٙ‬ت اغاظ وطز‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫ٌّرهٌد هراغی جایسُ دٍم تازیگری‬ ‫را در جشٌَارُ فیلن اسپاًیا کسه کرد‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذثطی‪ -‬ضئیؽ ازاض‪ ٜ‬فط‪ٙٞ‬رً‬ ‫‪ ٚ‬اضقاز اؾالٔی ٔطاغ‪ٌ ٝ‬فرتۺ ‪ٞ‬رازی‬ ‫افتراضظاز‪ ٜ‬اظ ‪ٙٞ‬طٔ‪ٙ‬ساٖ ٔرتر‪ِٛ‬رس ایرٗ‬ ‫ق‪ٟ‬طؾتاٖ ‪ ٚ‬تاظیٍط فیرّرٓ ؾریر‪ٙ‬رٕرایری‬ ‫ظغاَ‪ ،‬خایع‪ ٜ‬ز‪ ْٚ‬تراظیرٍرطی ضا زض‬ ‫خک‪ٛٙ‬اض‪ ٜ‬تیٗ إِّّی ایٕدیرٗ ایر‪ٙ‬رسیرا‬ ‫اؾپا٘یا وؿه وطز‪.‬‬ ‫احٕس زازضؼفیاض افع‪ٚ‬زۺ زض ایٗ خک‪ٛٙ‬اض‪ ٜ‬تیف اظ ‪ ۰۱۱‬فیرّرٓ اظ ‪.۵‬‬ ‫وک‪ٛ‬ض اؾیا ‪ ٚ‬الیا٘‪ٛ‬ؾی‪ٛٔ ٝ‬ضز زا‪ٚ‬ضی لطاض ٌطفت‪ ٚ ٝ‬فیّٓ ظغاَ یا ت‪ ٝ‬ظتاٖ‬ ‫ٔحّی و‪ٛٔٛ‬ض زض چ‪ٟ‬اض ضقت‪ ٝ‬ت‪ٟ‬تطیٗ فیّٕ‪ٙ‬أ‪ ،ٝ‬ت‪ٟ‬تطیٗ ٔ‪ٛ‬ؾیمی‪ ،‬ت‪ٟ‬تطیٗ‬ ‫صساٌصاضی ‪ ٚ‬ت‪ٟ‬تطیٗ تاظیٍط وا٘سیس قس‪ ٜ‬ت‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی تا تیاٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬خایع‪ ٜ‬تاظیٍطی ز‪ ْٚ‬ایٗ خک‪ٛٙ‬اض‪ ٜ‬زض ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬لثرّری تر‪ٝ‬‬ ‫حأس ت‪ٟ‬ساز تؼّک ٌطفت‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ز‪ ،‬تیاٖ وطزۺ فیرّرٓ ؾریر‪ٙ‬رٕرایری ظغراَ تر‪ٝ‬‬ ‫واضٌطزا٘ی اؾٕاػیُ ٔ‪ٙ‬صف ٔحص‪ٔ َٛ‬کرترطن ایرطاٖ ‪ ٚ‬قرطورت‬ ‫‪A.T.N‬فطا٘ؿ‪ ٝ‬اؾت‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی اظاف‪ ٝ‬وطزۺ ایٗ فیّٓ زض خک‪ٛٙ‬اض‪ٜٞ‬ای ٔرتّف زاذّی ‪ ٚ‬ذراضخری‬ ‫اظ خّٕ‪ ٝ‬ؾی‪ٞٚ‬فتٕیٗ خک‪ٛٙ‬اض‪ ٜ‬تیٗإِّّی فیّٓ فدط زض ؾاَ ‪ ۰۳۹۸‬زض‬ ‫ترف ٔؿاتم‪( ٝ‬ؾی‪ٕٙ‬ا ؾؼازت) حع‪ٛ‬ض زاقت‪ ٚ ٝ‬زض ‪ٕٞ‬اٖ ؾاَ زض ٌرط‪ٜٚ‬‬ ‫‪ٙٞ‬ط ‪ ٚ‬تدطت‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬اوطاٖ ػٕ‪ٔٛ‬ی زضأس‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫‪ٞ‬ازی افتراضظاز‪ٔ ٜ‬ت‪ِٛ‬س ‪ ۰۳۴۵‬زض ٔطاغ‪ ٚ ٝ‬تاظیٍط ؾریر‪ٙ‬رٕرا‪ ،‬تر راترط ‪ٚ‬‬ ‫تّ‪ٛ‬یعی‪ ٖٛ‬ت‪ٛ‬ز‪ ٚ ٜ‬زا٘ف أ‪ٛ‬ذت‪ ٝ‬تاظیٍطی زا٘کرىرس‪ٞ ٜ‬ر‪ٙ‬رط‪ٞ‬رای ظیرثرا‬ ‫(زا٘کٍا‪ ٜ‬ت‪ٟ‬طاٖ) اؾت‪.‬‬ ‫سراشپس‬ ‫دسر هاست ٍ شلِ‬ ‫*الٌازاشراقی‬ ‫هَاد الزم‪:‬‬ ‫ٔاؾت قیطیٗ ؾفت ‪ٌ ۳۵۱‬طْ‪ ،‬ذأ‪ ٝ‬صثحا٘‪ٌ ۵۱ ٝ‬طْ‪،‬‬ ‫پ‪ٛ‬زض قىط ‪ٌ ۵۱‬طْ‪ ،‬غِ‪ ۰ ٝ‬تؿت‪ ،ٝ‬پ‪ٛ‬زض غالتیٗ ‪ .‬لراقرک‬ ‫ؾ‪ٛ‬ج ذ‪ٛ‬ضی‪ ،‬اب ؾطز یه ؾ‪ ْٛ‬پیٕا٘‪ٝ‬‬ ‫طرز تْیِ‪:‬‬ ‫اتتسا زض یه واؾ‪ ٝ‬غالتیٗ ضا تا اب ؾطز ٔرّ‪ٛ‬غ وطز‪ٜ‬‬ ‫‪ ٚ‬واؾ‪ ٝ‬ضا زاذُ اب زض حاَ خ‪ٛ‬ـ لطاض ٔری ز‪ٞ‬ریرٓ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬لتی غالتیٗ وأال حُ قس اخاظ‪ٔ ٜ‬ی ز‪ٞ‬ریرٓ ذر‪ٙ‬ره‬ ‫ق‪ٛ‬ز‪ .‬زض ظطف زیٍطی قىط ضا ت‪ٔ ٝ‬اؾت اظاف‪ ٝ‬ورطز‪ٜ‬‬ ‫‪ٔ ٓٞ ٚ‬ی ظ٘یٓ تا یىسؾت ق‪ٛ‬ز‪ .‬ؾپؽ غالتیٗ ‪ ٚ‬ذرأر‪ٝ‬‬ ‫ضا افع‪ٚ‬ز‪ٔ ٓٞ ٚ ٜ‬ی ظ٘یٓ‪ٔ .‬ای‪ٔ ٝ‬اؾت ضا زاذرُ لراِره‬ ‫ٔ‪ٛ‬ضز ٘ظط ضیرت‪ ٚ ٝ‬ت‪ٔ ٝ‬ست ‪ .‬اِی ‪ ۳‬ؾاػت زض یرچراَ‬ ‫لطاض ٔی ز‪ٞ‬یٓ‪ .‬پؽ اظ ایٗ ٔست غِ‪ ٝ‬ضا ؼرثرک زؾرتر‪ٛ‬ض‬ ‫اِؼُٕ زض اب حُ وطز‪ ٚ ٜ‬ض‪ٚ‬ی ٔای‪ٔ ٝ‬اؾت ٔی ضیعیٓ‪.‬‬ ‫ز‪ٚ‬تاض‪ . ٜ‬اِی ‪ ۳‬ؾاػت زض یرچاَ لطاض ٔری ز‪ٞ‬ریرٓ ترا‬ ‫وأال تث‪ٙ‬سز ‪ ٚ‬ؾفت ق‪ٛ‬ز‪ .‬ؾپؽ زؾط ضا اظ لاِه ذاضج‬ ‫وطز‪ ٚ ٜ‬تا ٔی‪ ٚ ٜٛ‬ذأ‪ ٝ‬تعییٗ ٔی و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫کتاب هصَر ّفت دِّ اثار ٌّری‬ ‫»استادعثاسی «هٌتشر شد‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذثطی‪ٚ -‬لتی ٘کاٖ زضخ‪ ٝ‬یه ‪ٙٞ‬طی ‪ٚ‬ظاضت‬ ‫فط‪ ٚ ًٙٞ‬اضقاز اؾالٔی ت‪ ٝ‬اؾتاز حیسض ػرثراؾری ا‪ٞ‬رسا‬ ‫قس‪ ،‬تؿیاضی اظ ٔطزْ ت‪ٟٙ‬ا ت‪ ٝ‬قررصریرت ازتری ایکراٖ‬ ‫ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬وطز٘س أا ایٗ قاػط ٔترّص ت‪ ٝ‬تاضیکٕاظ ت‪ٌ ٝ‬فت‪ٝ‬‬ ‫ایّماض قرصیتی خأغاالؼطاف زاضز ‪ ٚ‬او‪ ٖٛٙ‬ورتراتری‬ ‫ٔ‪ٛ‬ؾ‪ ْٛ‬ت‪ٌٛ ٝ‬ضٔ‪ِٝ‬یّط اظ ‪ٞ‬فت ز‪ ٝٞ‬اثاض ‪ٙٞ‬طیاـ ظیرط‬ ‫چاج ضفت‪ ٝ‬اؾت‪.‬‬ ‫ایٗ وتاب ٘فیؽ زض لؽغ ‪ٚ‬ظیطی ‪ ٚ‬تا تیطاغ ‪ٞ‬عاض ٘ؿررر‪ٝ‬‬ ‫زض ا٘تکاضات اؾ‪٘ٛٙ‬رس ٔرطاغر‪ ٝ‬چراج ٔری قر‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬ترا‬ ‫تصا‪ٚ‬یطی لاتُ تأُ‪ ،‬اظ ‪ٙٞ‬طٕ٘رایری ‪ٞ‬رای ػراضفرا٘ر‪ٚ ٝ‬‬ ‫حىٕتٔح‪ٛ‬ض اؾتاز ػثاؾی پطز‪ ٜ‬تطٔیزاضز‪.‬‬ ‫یه ُٔ‪ٟ‬ط تط٘عی‪٘ ،‬رؿتیٗ اثط ‪ٙٞ‬طی اؾتاز حیسضػثاؾری‬ ‫تا لسٔت تیف اظ ‪ ۷۱‬ؾاِ‪ ٝ‬اؾت ور‪ ٝ‬تصر‪ٛ‬یرط اٖ زض‬ ‫صفح‪ ٝ‬اغاظیٗ ایٗ وتاب ت‪ ٝ‬چکٓ ٔیذ‪ٛ‬ضز ‪ ٚ‬پرؽ اظ‬ ‫اٖ تصا‪ٚ‬یط اثاض ‪ٙٞ‬طی اؾتاز حیسض ػثراؾری ا٘رچر‪ٙ‬راٖ‬ ‫ف‪ٟ‬طؾت قس‪ ٜ‬و‪ٌٛ ٝ‬یی لطاض اؾت ِیؿتی اظ ضقت‪ٞ ٝ‬رای‬ ‫ٔرتّف ‪ٙٞ‬طی ت‪ ٝ‬ذ‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬سٌاٖ وتاب یازا‪ٚ‬ضی ق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫تک اٌّگ تی کالم »فریاد «هٌتشر شد‬ ‫ًوایش »رًگ خدا «در جشٌَارُ هًَترال کاًادا‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذثطی‪ -‬فیّٓ ؾیر‪ٙ‬رٕرایری ض٘رً ذرسا‬ ‫ت‪ ٝ‬واضٌرطزا٘ری ٔردریرس ٔردریرسی زض ترررف‬ ‫تطٌعیس‪ٞ ٜ‬ای از‪ٚ‬اض خک‪ٛٙ‬اض‪ٔ ٜ‬ر‪٘ٛ‬رترطاَ ورا٘رازا‬ ‫اوطاٖ ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س قس‪.‬‬ ‫فیّٓ ؾی‪ٕٙ‬ایی ضً٘ ذسا زض ترف تطٌعیس‪ٞ ٜ‬رای‬ ‫از‪ٚ‬اض اذطیٗ ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬خک‪ٛٙ‬اض‪ ٜ‬تیٗإِّّی ٔر‪٘ٛ‬رترطاَ‬ ‫وا٘ازا زض لاِه لثّی ذ‪ٛ‬ز‪ ،‬ت‪ٕ٘ ٝ‬ایف زضذر‪ٛ‬ا‪ٞ‬رس‬ ‫أس‪.‬‬ ‫ض‪ٚ‬اتػ ػٕ‪ٔٛ‬ی ت‪ٙ‬یاز ؾی‪ٕٙ‬ایی فاضاتی اػالْ ورطزۺ‬ ‫زض اذطیٗ ؾاَ حع‪ٛ‬ض ؾطغ ِ‪ٛ‬ظیه زتیط پیکیرٗ‬ ‫ایٗ ض‪ٚ‬یساز ٔؼتثط‪ ،‬ا‪ ٚ‬لصس زاضز ‪ .۱‬فیّٓ اظ اثراض‬ ‫قاذص ‪ ۴۳‬ؾاَ ٔسیطیت ذ‪ٛ‬ز ضا زض حراقریر‪ٝ‬‬ ‫ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬خسیس خکر‪ٙ‬ر‪ٛ‬اض‪ ٜ‬ور‪ ٝ‬اظ تراضیرد ‪ .۱‬ترا‬ ‫‪.۹‬ؾپتأثط ‪ .۹( .۱.۰‬ق‪ٟ‬طی‪ٛ‬ض تا ‪ٟٔ ۷‬طٔا‪)۰۴۱۱ ٜ‬‬ ‫زض ق‪ٟ‬ط ٔ‪٘ٛ‬تطاَ وا٘ازا تطٌعاضٔیق‪ٛ‬ز ت‪ٕ٘ ٝ‬رایرف‬ ‫زضا‪ٚ‬ضز‪.‬‬ ‫فیّٓ ؾی‪ٕٙ‬ایی ضً٘ ذسا ت‪ ٝ‬واضٌطزا٘ری ٔردریرس‬ ‫ٔدیسی و‪ ٝ‬زض ؾاَ ‪ٔ ۰۹۹۹‬یالزی تط٘س‪ ٜ‬خرایرع‪ٜ‬‬ ‫تعضی ‪٘ ٚ‬أعز خایع‪ ٜ‬ت‪ٟ‬تطیٗ فیّٓ اظ ٍ٘ا‪ٔ ٜ‬طزٔری‬ ‫زض ایٗ ض‪ٚ‬یساز قس‪ ٜ‬تر‪ٛ‬ز‪ ،‬یرىری اظ ‪ .۱‬فریرّرٓ‬ ‫تطٌعیس‪ ٜ‬ای اؾت و‪ ٝ‬ت‪ٕٞ ٝ‬ت ت‪ٙ‬یراز ؾریر‪ٙ‬رٕرایری‬ ‫فاضاتی زض حاقی‪ ٝ‬خک‪ٛٙ‬اض‪٘ٛٔ ٜ‬تطاَ ت‪ٕ٘ ٝ‬ایرف زض‬ ‫ٔیایس‪.‬‬ ‫ت‪ٙ‬ا تط ایٗ ٌعاضـ‪ ،‬فیّٓ ؾی‪ٙ‬رٕرایری ض٘رً ذرسا‬ ‫ت‪ ٝ‬واضٌطزا٘ی ‪ٛ٘ ٚ‬یؿ‪ٙ‬سٌی ٔدیس ٔدیسی ‪ ٚ‬ت‪ٟ‬ی‪ٝ‬‬ ‫و‪ٙٙ‬سٌی ٔ‪ٟ‬سی وطیٕی ٔحرصر‪ َٛ‬ؾراَ ‪۰۳۷۶‬‬ ‫اؾت‪.‬‬ ‫قسوت چْارم »تیهصرفّا «کلید خَرد‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذثطی‪ -‬ؾاذت چ‪ٟ‬اضٔیٗ لؿرٕرت اظ‬ ‫ٔرردررٕرر‪ٛ‬ػرر‪ ٝ‬ؾرریرر‪ٙ‬ررٕررایرری ترری ٔصررطف ‪ٞ‬ررا‬ ‫)‪(Expendables‬تا تاظی ؾیّ‪ٛ‬یتط اؾتاِ‪٘ٛ‬ر‪ٝ‬‬ ‫‪ ٚ‬خیؿ‪ ٖٛ‬اؾتات‪ٟ‬اْ وّیس ذ‪ٛ‬ضز‪.‬‬ ‫ت‪٘ ٝ‬مُ اظ پایٍا‪ ٜ‬اؼالعضؾا٘ی ‪ٚ‬ضایتی‪ ،‬یه فیّٓ‬ ‫خسیس اظ ٔدٕ‪ٛ‬ػ‪ ٝ‬اوکرٗ تری ٔصرطف ‪ٞ‬را زض‬ ‫زؾت ؾاذت اؾت و‪ ٝ‬زض اٖ خیؿ‪ ٖٛ‬اؾتات‪ٟ‬اْ‬ ‫‪ ٚ‬ؾیّ‪ٛ‬ض اؾتاِ‪ ٝ٘ٛ‬تاض زیٍط ت‪٘ ٝ‬رمرف ٔرعز‪ٚ‬ضاٖ‬ ‫ذثط‪ ٜ‬تاظٔیٌطز٘س ور‪ ٝ‬لرطاض اؾرت زض اظای‬ ‫زضیافت پ‪ٔ َٛ‬أ‪ٛ‬ضیت‪ٞ‬ای ذؽط٘اوی ضا ا٘دراْ‬ ‫ز‪ٙٞ‬س‪.‬‬ ‫زض تیٔصطف‪ٞ‬ای ‪ ۴‬ػال‪ ٜٚ‬ترط اؾرتراتر‪ٟ‬راْ ‪ٚ‬‬ ‫اؾتاِ‪ ،ٝ٘ٛ‬تاظیٍطا٘ی چ‪ ٖٛ‬ز‪ِٚ‬ف ال٘رسٌرطٖ ‪ٚ‬‬ ‫ض٘سی و‪ٛ‬چاض ٘مف لرثرّری ذر‪ٛ‬ز ضا ترىرطاض‬ ‫ذ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬س وطز ‪ ٚ‬چر‪ٟ‬رط‪ٞ ٜ‬رایری چر‪ٔ ٖٛ‬رٍراٖ‬ ‫فاوؽ‪ٙٞ ،‬طپیک‪ ٝ‬أطیىایی‪ ٚ ،‬ت‪٘ٛ‬ی خا‪ ،‬ضظٔری‬ ‫واض ‪ ٚ‬تاظیٍط تایّ‪ٙ‬سی ت‪ ٝ‬خٕغ تاظیٍطاٖ اظافر‪ٝ‬‬ ‫ذ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬س قس‪ .‬لؿٕت خسیس تی ٔصرطف ‪ٞ‬را ضا‬ ‫اؾررىررات ‪ٚ‬ا )‪(Scott Waugh‬تررطاؾرراؼ‬ ‫فیّٕ‪ٙ‬أ‪ٝ‬ای اظ اؾپ‪ٙ‬ؿط ور‪ٞٛ‬رٗ ور‪ ٝ‬تر‪ ٝ‬زؾرت‬ ‫ٔىؽ ازأع ‪ ٚ‬خاٖ خ‪ٛ‬ظف ورا٘رّری اصرالح‬ ‫قس‪ٔ ،ٜ‬یؾاظز؛ فیّٕثرطزاضی ایرٗ فریرّرٓ ور‪ٝ‬‬ ‫ٔحص‪ٔ َٛ‬کتطن الیٗ ٌریرت ‪ٔ ٚ‬ریرّر‪ٙ‬ریر‪ْٛ‬‬ ‫ٔیسیاؾت‪ ،‬پاییع أؿاَ اغاظ ٔیق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ا‪ِٚ‬یٗ لؿٕت اظ ٔدٕ‪ٛ‬ػ‪ ٝ‬تیٔصطف‪ٞ‬ا زض ؾراَ‬ ‫‪ .۱۰۱‬ت‪ ٝ‬واضٌطزا٘ی اؾتاِ‪ ٚ ٝ٘ٛ‬تاظی ٔریرىری‬ ‫ض‪ٚ‬ضن‪ ،‬خیؿ‪ ٖٛ‬اؾتات‪ٟ‬اْ‪ ،‬تط‪ٚ‬ؼ ‪ٚ‬یرّریرؽ ‪ٚ‬‬ ‫اض٘‪ِٛ‬س ق‪ٛ‬اضتعٍ٘ط ؾراذرتر‪ ٝ‬قرس‪ .‬ترا ‪ٚ‬خر‪ٛ‬ز‬ ‫٘مس‪ٞ‬ای ٔ‪ٙ‬فی و‪ ٝ‬اظ ایٗ فیرّرٓ قرس ‪ ٚ‬فرط‪ٚ‬ـ‬ ‫ٔت‪ٛ‬ؾػ زض ٌیک‪ ،ٝ‬ز‪ ٚ‬ز٘ثاِ‪ ٝ‬اظ اٖ ؾاذت‪ ٝ‬قرس؛‬ ‫ترری ٔصررطف ‪ٞ‬ررای ‪ .‬زض ؾرراَ ‪ٚ .۱۰.‬‬ ‫تیٔصطف‪ٞ‬ای ‪ ۳‬زض ؾاَ ‪ ..۱۰۳‬زض حاِی ور‪ٝ‬‬ ‫اؾتات‪ٟ‬اْ ‪ ٚ‬اؾتاِ‪ ٝ٘ٛ‬زض ‪ٞ‬ط ز‪ٚ‬ی ایٗ لؿٕرت ‪ٞ‬را‬ ‫تاظی وطز٘س‪ ،‬لؿٕت ز‪ ْٚ‬ایٗ ٔدٕ‪ٛ‬ػ‪ ٝ‬اوکرٗ‬ ‫تا حع‪ٛ‬ض چان ٘‪ٛ‬ضیؽ‪ ،‬ترطی ورط‪ٚ‬ظ‪ِ ،‬ریراْ‬ ‫‪ٕٞ‬ؿ‪ٛ‬ضث ‪ ٚ‬غاٖ وّ‪ٛ‬ز ‪ ٖٚ‬زاْ ؾاذتر‪ ٝ‬قرس ‪ٚ‬‬ ‫لؿٕت ؾ‪ ْٛ‬تا حع‪ٛ‬ض ا٘ت‪٘ٛ‬ی‪ ٛ‬تا٘رسضاؼ‪ ،‬خرت‬ ‫ِی‪ٚ ،‬ظِی اؾ‪ٙ‬ایپع ‪ ٚ‬وّعی ٌطأط‪.‬‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذثطی‪ -‬ته ا‪ٙٞ‬رً تری ورالْ فرطیراز تر‪ٝ‬‬ ‫ا‪ٍٙٞ‬ؿاظی ‪ٛ٘ ٚ‬اظ٘سٌی والضی‪ٙ‬ت ؾؼریرس ورطٔری ترا‬ ‫‪ٕٞ‬طا‪ٞ‬ی اضوؿتطی اظ وکر‪ٛ‬ض ترطوریر‪ ٝ‬زض زؾرترطؼ‬ ‫ٔراؼثاٖ لطاض ٌطفت‪.‬‬ ‫ت‪٘ ٝ‬مُ اظ أ‪ٛ‬ض ضؾا٘‪ ٝ‬ای پط‪ٚ‬غ‪ ،ٜ‬اثط فطیاز ت‪ ٝ‬ا‪ٍٙٞ‬ؿاظی‬ ‫ؾؼیس وطٔی ‪ ٚ‬تا ‪ٕٞ‬طا‪ٞ‬یِ اضوؿتطی اظ وک‪ٛ‬ض ترطوریر‪ٝ‬‬ ‫ٔ‪ٙ‬تکط قس‪.‬‬ ‫زض ت‪ٛ‬ظیحات تیکتط ایٗ ته ا‪ ًٙٞ‬أس‪ ٜ‬اؾتۺ‬ ‫ؾؼیس وطٔی ا‪ٍٙٞ‬ؿاظ خ‪ٛ‬اٖ وکر‪ٛ‬ضٔراٖ‪ٔ ،‬ردرٕر‪ٛ‬ػر‪ٝ‬‬ ‫اثاضی زاضز و‪ ٝ‬تا خٕؼی اظ ٘‪ٛ‬اظ٘سٌاٖ ٔؽطح ترطوریر‪ٝ‬‬ ‫ا٘‪ٟ‬ا ضا ظثػ وطز‪ ٜ‬اؾت‪ .‬تؼسازی اظ ایٗ اثاض ز‪ ٚ‬ؾراَ‬ ‫پیف ٔ‪ٙ‬تکط قس‪ٞ .‬فت‪ٌ ٝ‬صقت‪ ٓٞ ٝ‬ا‪ ًِٙٞ‬ذعاٖ اظ ایرٗ‬ ‫ٔدٕ‪ٛ‬ػ‪ ٝ‬زض زؾتطؼ ػالل‪ٙٔ ٝ‬ساٖ ت‪ٔ ٝ‬ر‪ٛ‬ؾریرمری لرطاض‬ ‫ٌطفت ‪ ٚ‬او‪ٛ٘ ٓٞ ٖٛٙ‬تت ت‪ ٝ‬ا٘تکراض ا‪ٞ‬ر‪ٙ‬رً فرطیراز‬ ‫ضؾیس‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫ایٗ ‪ٙٞ‬طٔ‪ٙ‬س فطیاز ضا زض فعای ٔ‪ٛ‬ؾیمی تطوی ‪ ٚ‬ػرطتری‬ ‫‪ ٚ‬زض ٔماِْ حداظ ؾاذت‪ٝ‬؛ فعایی و‪ ٝ‬زض ٔ‪ٛ‬ؾیمی ایطا٘ی‬ ‫٘عزیه ت‪ ٝ‬زؾتٍا‪ٕٞ ٜ‬ای‪ ٚ ٖٛ‬ا‪ٚ‬اظ ق‪ٛ‬قتطی اؾت‪.‬‬ ‫ؾؼیس وطٔی ا‪ٍٙٞ‬ؿاظ ‪ٛ٘ ٚ‬اظ٘س‪ ٜ‬والضی‪ٙ‬ت اؾرت ور‪ٝ‬‬ ‫ؾاَ‪ٞ‬ای تؿیاضی ضا زض تطوی‪ٔ ٝ‬کغ‪ َٛ‬أ‪ٛ‬ذتٗ ٔ‪ٛ‬ؾیمی‬ ‫ی والضی‪ٙ‬ت ت‪ٛ‬ز‪ ٜ‬اؾت‪ .‬ا‪٘ ٚ‬رعز تؿریراضی اظ‬ ‫‪ٛ٘ ٚ‬اظ٘سٌ ِ‬ ‫تعضٌاٖ ٔ‪ٛ‬ؾیمی تطوی‪ ٝ‬أ‪ٛ‬ظـ زیس‪ ٜ‬اؾت ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬ا٘رایری‬ ‫اخطای زؾتٍا‪ٞ ٜ‬ای ٔ‪ٛ‬ؾیمی ایطا٘ی تا ؾاظ والضی‪ٙ‬ت ‪ٚ‬‬ ‫ؾاوؿف‪ ٖٛ‬ضا زاضز‪.‬‬ ‫فطیاز ا‪ٍٙٞ‬ی تیوالْ ‪ ٚ‬ػاقما٘‪ ٝ‬اؾت و‪ ٝ‬تا ‪ٞ‬رٕرطا‪ٞ‬ری‬ ‫یىی اظ ت‪ٟ‬تطیٗ اضوؿتط‪ٞ‬ای تطوی‪ ٝ‬ظثػ قس‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ صفحه 5 ‫روزانهم کثیر االاشتنرسراسری ارک‬ ‫* پنجشنبه‬ ‫* ‪ 11‬شهریور‬ ‫* ‪ 2‬سپتامبر‬ ‫* ‪ 24‬محرم‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪5313 :‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫‪1411‬‬ ‫‪2121‬‬ ‫‪1443‬‬ ‫* صفحه ‪6‬‬ ‫عالهم امینی‬ ‫ادب ّیات‬ ‫دستور زبان ترکی‬ ‫تورکجه دیل بیلگیسی‬ ‫*دکتر حسیی هحودزاده صدیق‬ ‫ُئچ‪ ٚ‬سب‪ ٚ٨ٛ ٦٧‬لضز‪...٥‬‬ ‫*سکگیس هجالی قوشغوالر‪:‬‬ ‫خس‪ٛ -3 ٚ٨ٓٝ‬د‪ ٞ‬سب‪ٜ٨٧‬سا ُئس‪ ٙ‬سٌِ‪٨‬ع ‪١‬و‪٨‬ودوبٓو‪٦‬‬ ‫اوٓچ‪ٞ‬ز‪٧ ٟ‬بظ‪٧‬ال‪ٛ ٙ‬وظوٖ ‪ٛ‬و‪ٞ‬ػوالض‪ ٥‬ا‪٧‬سو‪ ٠‬ضولوب‪١‬و‪٦‬‬ ‫ازث‪٨‬بت‪٨٘٨‬ع‪ ٚ٧‬ا‪٧ ٙ‬ب‪٧‬ـ‪ ٚ٨‬اوٓچ‪ٓٞ‬ط‪ٜ٧‬س‪ٙ‬ز‪٧‬ط‪ .‬ث‪ ٞ‬اوٓچو‪٧ٞ‬و‪٠‬‬ ‫اسٌ‪٦‬ز‪ُ ٙ‬طا‪ ٦ٔ٧‬لز‪ٝ ٥‬ئط‪٨٘ٔ٧‬طس‪٧‬ط‪ ٚ٨٘١ .‬اوٓچ‪ٞ‬ز‪ٟ‬‬ ‫اسٌ‪ ٦‬ت‪ٞ‬ضًد‪٠‬ز‪ ٟ‬ا‪٧‬طٔ‪ ٚٛ٠‬ث‪٨‬ط چ‪ٞ‬خ ضؼطٓوط ا‪٧‬و‪ٜ‬وس‪٥‬‬ ‫ث‪٨‬ع‪٧ ٟ‬بزُبض هبٓ٘‪٨‬طس‪٧‬ط‪« .‬ز‪ٞ٧‬ا‪ٓ ٙ‬ـبت آوتوطى »ز‪ٙ‬‬ ‫ا‪ٗ ٦ٌ٧‬ثبّ ‪ٛ‬وْ ائس‪٧‬ط‪٧‬ی‪:‬‬ ‫(‪ 4‬ق‪4‬‬ ‫اض‪ ٙ‬لٓپ‪ /٦‬ا‪ٝ‬ذ‪ٞ‬ضس‪ٝ‬زض‬ ‫ه‪ٜ٨‬ـ‪٨‬ط ُوظز‪ /ٙ‬ثبذ‪٨‬طس‪٧‬الض‬ ‫هبٗ‪٨‬ؾ ز‪ /ٙٞ٘ٓٝ‬ه‪ٞ‬ع‪ٞ‬ضس‪ٝ‬زض‬ ‫ه‪ٜ٨ٔ٨‬ح ه‪ٜ٨‬ب ‪ُٞ /‬خ‪ ٙٞ‬س‪٨‬ـس‪٥‬‬ ‫(ث‪٨‬ط ٗطث‪٠٨‬ز‪ٙ‬‬ ‫لج ‪٧ ٠ٛ‬ئ٘س‪ ،‬ت‪ ٠ٛ ٙٞ‬زئ٘س‬ ‫(ث‪٨‬ط لتبزض سوظ‪ٝ‬‬ ‫ث‪ٞ‬ت‪ ٙٞ‬ػبض‪٨‬والض‪٨٘٧‬ع زئ٘وی ا‪ٝ‬زض ًو‪ُ ٦‬وطا‪٧‬ؤو‪٦‬‬ ‫ه‪ٞ‬ض٘‪ٞ‬ضالض‪ .‬ثب‪٧‬بت‪ ٦‬اوٓچ‪ٞ‬س‪ٛٞ‬س‪ ٙ‬س‪ٛٞ‬طا ائٔٔط‪٨٘٧‬ع‪٧‬و‪ٚ‬‬ ‫زضز‪ ،‬ؿ٘‪٨٧ ٦ٜ٨‬ـدبٕ ضٌ‪ٔ٨‬س‪ ٟ‬ث‪٨‬ب‪ ٙ‬ائس‪ُ ٙ‬طا‪٦٘٨ً ٦ٔ٧‬‬ ‫ائْ ه‪ٞ‬ضـ‪ٞ‬س‪ ٞ‬ا‪٘ٓٝ‬بٗ‪٨‬طس‪٧‬ط ث‪٨‬ط ‪ٛ‬ئد‪ٗ ٠‬ؼط‪ٝ‬ف ُطا‪ٔ٧‬و‪٦‬‬ ‫ٗثبّ ُت‪٨‬ط‪٧‬ط‪٧‬ی‪:‬‬ ‫ُئس‪ ٚ٧‬زئ‪ /ٚ٨٨‬ذب‪ ٙ‬چ‪ٞ‬ثب‪ٛ‬ب‬ ‫ُٔ٘‪٠‬س‪ ٚ٨‬ث‪ /ٞ‬ا‪ٞٗ ْ٧‬ؿب‪ٛ‬ب‬ ‫ُٔس‪ ٠‬ثبتبض‪ٛ /‬بحبم هب‪ٛ‬ب‬ ‫لپبضز‪ ٥‬سئْٓط سبضا‪٦ٛ‬‬ ‫***‬ ‫لؿالض ا‪ٛ‬سب‪ُٓٞ ،ٙ‬ط ا‪ٛ‬سب‪ٙ‬‬ ‫ث‪٨‬ط چ‪ٞ‬خ ‪٧‬بضبض‪ ،‬اوٓط ا‪ٛ‬سب‪ٙ‬‬ ‫***‬ ‫ث‪ ٚٗ ُٙٞٞ‬ث‪٨‬ط ُوظ‪ُ ّٟ‬وضز‪ٕٝ‬‬ ‫ُ‪ ّٞ‬خ٘بٓ‪ ٦‬لز ث‪ٜ‬عض‬ ‫***‬ ‫س‪ٞ‬زض لذبض ُو‪ ٥‬ا‪٧‬طٗبهسا‪ٙ‬‬ ‫ا‪٨ٔ٧‬ی زاٗبض ا‪ ٙٝ‬ثبضٗبهسا‪ٙ‬‬ ‫اوٓس‪٧ ٕٝ‬بضا ‪٧‬بٓ‪ٞ‬اضٗبهسا‪ٙ‬‬ ‫ه‪ٞ‬ضززض خب‪ ٖ٨ٛ‬لٓ‪ ،ٚ٨‬اهلل!‬ ‫(ائْ ُطا‪ ٦ٔ٧‬زض‪ٜ٧‬سا‪ٙ‬‬ ‫لضز‪ٝ ٥‬اض‬ ‫****‬ ‫فضولی‬ ‫دده قورقود‬ ‫خیابانی‬ ‫شهریار‬ ‫شاعراى تبریسی و اذربایجاًی‬ ‫هحود حکین هیدجی‬ ‫ٗح٘س حٌ‪٨١ ٖ٨‬سخ‪ ٦‬اظ ثعضُب‪ ٙ‬کٔسل‪ ٝ ٠‬اظ ػطکب‪ ٥‬ثس‪٨‬بض ٗط‪ٞ٢‬ض ‪٨١‬سج اظ ت‪ٞ‬اثغ ظ‪ٛ‬دب‪ ٙ‬است ًو‪ ٠‬زض سوبّ‬ ‫‪١ 1270‬دط‪ ٥‬ه٘ط‪ ٥‬ث‪ ٠‬ز‪٨ٛ‬ب لٗس‪.‬حٌ‪ٗ ٖ٨‬ال ٗح٘س ػٔ‪٨١ ٦‬سخ‪ ٦ٌ٧ ٦‬اظ ضبػطا‪ ٙ‬ا‪ٛ‬س‪٧‬ط٘‪ٜ‬س ‪ ٝ‬ثؤو‪ٜ‬وسل‪ٝ‬اظ‪٥ ٟ‬‬ ‫ٗ‪ٜ‬س‪ٞ‬ه ث‪ ٠‬ض‪ٝ‬حب‪٨ٛ‬ت ض‪٨‬ؼ‪ ٠‬است ً‪ ٠‬ث‪٨‬طتط‪ ٚ٧‬لثبض ٗ‪ٜ‬ظ‪ ٕٞ‬ذ‪ٞ‬ز ضا ث‪ ٠‬ظثب‪ ٙ‬تطً‪ ٦‬لشضثب‪٧‬دب‪ٛ‬و‪ ٦‬سوط‪ٝ‬ز‪ ٟ‬اسوت‪.‬‬ ‫‪ ٥ٝ‬ث‪ ٠‬لثبض حٌ٘‪ ٝ ٦‬کٔسل‪ ٦‬اسالٗ‪ ٦‬تسٔغ‪ً ٦‬بْٗ زاضت ‪ ٝ‬خبٗغتط‪ ٚ٧‬تؼٔ‪٨‬ن ‪ ٝ‬ح‪ٞ‬اض‪ ٦‬ضا ثط ٗ‪ٜ‬ظ‪ ٥٠ٗٞ‬حبج‬ ‫ٗال‪١‬بز‪ ٥‬سجع‪ٝ‬اض‪ِٛ ٥‬بضت‪ ٠‬است‪ .‬ا‪ ٝ‬استبز اًثط اسبت‪٨‬س کٔسل‪ ٠‬زض هط‪ُ ٙ‬صضت‪ ٠‬ث‪ٞ‬ز‪ ٝ ٟ‬سبّ‪١‬ب ٗ‪ٜ‬ظ‪ ٝ ٠ٗٞ‬اسلوبض‬ ‫تسض‪٧‬س ًطز‪ ٟ‬است‪.‬ز‪ٞ٧‬ا‪ ٙ‬اضؼبض تطً‪ ٦‬حٌ‪٨١ ٖ٨‬سخ‪ ٦‬زض سبّ ‪ 1387‬ث‪ ٠‬تصح‪٨‬ح زًتط حس‪ٗ ٚ٨‬وحو٘وسظاز‪ٟ‬‬ ‫صس‪٧‬ن (ز‪ٝ‬ظُ‪ ٝ ٙٞ‬ثب ٗوسٗ‪٠‬ا‪ ٥‬خبٗغ ث‪٘١ ٠‬طا‪ ٟ‬تحط‪ ٠٨‬چبح ضس‪ ٟ‬است‪ .‬ا‪ ٚ٧‬ز‪ٞ٧‬ا‪ ٙ‬زاضا‪ ٥‬ا‪ٞٛ‬اع ضؼط‪ ٥‬ظ‪٧‬وط‬ ‫است‪14:‬هص‪٨‬س‪24 ،ٟ‬ؿعّ‪3 ،‬هغؼ‪ٗ1 ،٠‬طثغ ‪23‬ث‪ٜ‬س‪2 ،٥‬تر٘‪٨‬س‪1 ،‬تطخ‪٨‬غث‪ٜ‬س‪3 ،‬تطً‪٨‬تث‪ٜ‬س‪ٗ12 ،‬ث‪ٜٗ2 ،٥ٜٞ‬بظط‪ٝ ٟ‬‬ ‫‪ّ٘ٔٗ 1‬غ‪.‬ا‪ ٝ‬پس اظ ح٘س ذسا‪ٛٝ‬س ‪ ٝ‬ض‪٢‬بزت ‪ ٝ‬توس‪ ٖ٨‬اثبث‪ً ٝ ٠ّ٨‬تبث‪٢‬ب‪ ٥‬ذ‪ٞ‬ز چ‪ُ ٚ٨ٜ‬لت‪ :٠‬اظ ضکووب توووبضوب زاضٕ‬ ‫‪ٝ‬هت‪ُٗ ٚٗ ٦‬طزٕ ػ٘بٗ‪ٗ ٠‬طا ض‪ ٥ٝ‬ػ٘بض‪ِٛ ٥‬صاض‪ٛ‬س‪١ ،‬ب‪ ٥ٞ١ ٝ ٥‬زظٕ ‪٨ٛ‬ست‪ ٝ ،‬ثطا‪ٗ ٥‬دٔس ذتوٖ ٗو‪ٗ ٚ‬و‪٥ٞ‬‬ ‫زٗبؽ ًس‪ٛ ٦‬ط‪ٛٞ‬س ظ‪٧‬طا ً‪ ٠‬ػ٘ط ٗ‪ ٚ‬زض ا‪ ٚ٧‬خ‪٢‬ب‪ٗ( ٙ‬بز‪ ٥‬ذتٖ ضس‪ ٝ ٟ‬ػْ٘ ٗ‪ ٚ‬ذبت٘‪٧ ٠‬بکت‪ ٠‬است‪ .‬ز‪ٝ‬سوتوب‪ٙ‬‬ ‫ٗ‪ ٚ‬ذ‪ٞ‬ش ثبض‪ٜ‬س ظ‪٧‬طا ٗ‪ ٚ‬اظ ظ‪ٛ‬سا‪ ٙ‬عج‪٨‬ؼت (ا‪ ٚ٧‬خ‪٢‬ب‪ٗ ٙ‬بز‪ ٥‬ذالظ (ٗ‪٦‬ض‪ ٝ ٕٞ‬ث‪ ٠‬س‪ٗ ٥ٞ‬وغؤو‪ٞ‬ه ذو‪ٞ‬ز‬ ‫(ذسا‪ٛٝ‬س ٗ‪٦‬ض‪ ٝ ٕٝ‬ػ٘ط خب‪ٝ‬زا‪٧٦ٗ ٙ‬بثٖ ‪٨١‬سخ‪ ٦‬ػبضف ‪ِٜ١‬بٕ ضت ‪ٝ‬کبت ذ‪ٞ‬ز ‪ ٠٘١‬عالّّه ٗسضس‪٨ٜٗ ٠‬ط‪ّ٧‬و‪،٠‬‬ ‫ضا خ٘غ ٗ‪ٌٜ٨‬س‪ٝ‬ث‪ ٠‬ل‪٢ٛ‬ب ‪ٛ‬ص‪٨‬حت ‪ٝ‬ا‪ٛ‬سضظ ٗ‪٦‬ز‪١‬س‪ ٝ‬ث‪ ٠‬اذالم اسالٗ‪ ٦‬زػ‪ٞ‬ت ٗ‪٘ٛ٦‬ب‪٧‬س‪٨١ .‬سخ‪ٛ ٦‬و٘وبظ صوجوح‬ ‫ذ‪ٞ‬زضازضا‪ ّّٝ‬کدط صبزم ٗ‪٨‬ر‪ٞ‬ا‪ٛ‬س‪ ٝ‬ثؼس اظ سبػت‪ ٦‬زض سبّ ‪ 1314‬زض ت‪٢‬طا‪ ٙ‬زض س‪ 44 ٚ‬سبِٓ‪ٝ ٦‬کبت ٗ‪ًٜ٦‬س‪.‬‬ ‫ث‪ ٞ‬ض‪ٝ‬ظُبض ُئچ‪٠‬ض‪٧ ،‬بذط‪ ٦‬ض‪ٝ‬ظُبض ُٔ‪٠‬ض‪،‬‬ ‫ًو‪ ّٞٛ‬زاض‪٧‬ر٘ب‪ ،‬ؿٖ ائت٘‪ ٦ً ٠‬ؿُٖ‪ٞ‬سبض ُٔ‪٠‬ض‪.‬‬ ‫ز‪ٗٝ‬ب‪ ٙ‬ز‪ٝ‬ت‪ٞ‬ه ‪٧‬ئط ا‪ٝ‬ظ‪ُ ،ٙٝ‬ط ‪٧‬بؿبض ‪ٞ١‬ازا‪ ٙ‬هبض‪،‬‬ ‫ًاغیل‬ ‫قارا بالیق‬ ‫ُئچ‪ ٚ‬سب‪ ٚ٨ٛ ٦٧‬لضز‪٥‬‬ ‫ا‪ٛٝ‬سا ث‪٨‬وط ثو‪٨‬وط‪٧‬و٘و‪٨‬وع ا‪ٔ٧‬و‪٧ ٠‬وبضوب‪٧‬وبضز‪٧‬ون‬ ‫‪،‬چ‪٘٨‬وطز‪٧‬وی‪ ،‬ا‪٧ٝ‬و‪ٜ‬وب‪٧‬وبضز‪٧‬ون ‪ٝ‬ثو‪ٛٞ‬والض‪٥‬‬ ‫ز‪ٝ‬ض‪ٛٞ‬طً‪ ٚ‬ث‪٨‬طز‪ ٙ‬ثبٓ‪٨‬ووچو‪ٛ ٦‬و‪٨‬و‪ ٚ‬تو‪ٞ‬ض‪ٛٝ‬وب‬ ‫ا‪٨ٔ٧‬طس‪.٥‬لتب ل‪ٛ‬بس‪ ٦ٜ٨‬سسٔ‪ ٠‬ز‪ .٥‬لتب ل‪ٛ‬بس‪،٦‬‬ ‫ثبز هبضا ثبٓ‪٨‬و‪ ٚ٨‬سس‪ ٦ٜ٨‬تب‪٨٨ٛ‬و‪٨‬وت‪ٛ ،‬و‪٨‬وِوطا‪ٙ‬‬ ‫سس‪ ٠‬سبض‪ ٥‬ا‪ٝ‬ظز‪ٓٝ‬ط‪.‬‬ ‫اٗ٘ب هبضا ثوبٓو‪٨‬وـو‪ ٦‬توب‪ٛ‬و‪٨‬و٘وب‪٧‬و‪٨‬وت‪ ،‬ا‪ٝ‬ضزا‪ٙ‬‬ ‫ا‪ٝ‬ظاهالضس‪٧‬الض‪١.‬بٗ‪ ٦‬ثبٓ‪٨‬ن زض ثبز ثبٓ‪٨‬ـ‪ ٚ٨‬لتب ل‪ٛ‬بس‪ ٚ٨ٜ٨‬ا‪ٛٝ‬ب ‪٧‬بضز‪ ٖ٧‬ائت٘‪ ٠‬س‪ُٞ ٦ٜ٨‬ظٓ‪٨٧ ٠‬طز‪ٔ٧‬ط‪.‬ه‪٨‬طٗ‪٨‬ع‪ ٥‬ثبٓو‪٨‬ون‬ ‫اوظ ثبززض‪ ٦ٜ٧‬سب‪٨٧‬ت‪ ،‬ث‪ٔ٨‬س‪ ٥‬ت‪ٞ‬ضا ز‪ٝ‬ض‪ ٚ‬ثبٓ‪٨‬ن ا‪ ٙٞٛٝ‬ا‪ٝ‬ضبه‪ ٦‬زئو‪٨‬و‪٨‬وْ هو‪ٞ‬ضذو‪ٞ‬سو‪ٛٞ‬وسا‪ ٙ‬ا‪ٝ‬ضوبهوالض‪٧‬و‪ٜ‬و‪٦‬‬ ‫ُوت‪ٞ‬ض‪ٝ‬ه‪ ،‬ا‪ٝ‬ضزا‪ ٙ‬ا‪ٝ‬ظاهالضس‪.٥‬‬ ‫هبضاثبٓ‪٨‬ن چبٓ‪٨‬ط‪٨‬طز‪ ٥‬تئعٓ‪ٌ٨‬د‪ ٠‬اوظ ض‪ ٠ٜ٨ِٛ‬ز‪ .٠ٛٝ‬لتب ل‪ٛ‬بس‪ ٦‬ا‪ ٞٛٝ‬تب‪٨٨٨ٛ‬ت ‪٧‬بضز‪٘٧‬د‪ ٦‬ا‪ٝ‬ززض‪.‬‬ ‫اٗ٘ب چ‪ٞ‬خ ظاٗب‪ ٙ‬ا‪ٞٓٝ‬ضز‪ ٝ‬اوظ‪ ٞٛٝ‬ه‪٨‬طٗ‪٨‬ع ث‪٧ٞ‬ب‪٧‬ب ث‪٧ٞ‬بٗ‪٨‬طس‪.٥‬‬ ‫ثبخبضا ث‪٨٧ ٠٘ٔ٨‬طز‪ ٥‬ا‪ٝ‬ظ ث‪٧ٞ‬بس‪ٜ٨‬ب ز‪.٠ٛٝ‬‬ ‫ث‪٨‬ط زا‪١‬ب ا‪ٝ‬ضًس‪ ٙ‬لتب ل‪ٛ‬بس‪ ٦ٜ٨‬سسٔ‪ ٠‬ز‪ .٥‬لتب ل‪ٛ‬بس‪ ٦‬ثبزس‪ ٦ٜ٨‬تب‪٨٨ٛ‬ت‪ ،‬ت‪ٞ‬ض ‪ٞ٧‬ذبض‪ُ ٥‬ئوتوس‪٧‬وٌودو‪ ٠‬ا‪ٛٝ‬والضزا‬ ‫ت‪ٞ‬ض‪ ٙٝ‬زآ‪٨‬س‪٨‬دب چ‪٨٘٨‬طز‪ٔ٧‬ط‪ ،‬چ‪ٞ‬خ‪ٞ‬هالض‪ٜ٧‬ب ‪٧‬بضز‪٘٧‬د‪ ٦‬ا‪ٝ‬ززض‪....‬‬ ‫ثبٓ‪٨‬ن ت‪ٞ‬ض‪ ٙٝ‬ا‪٧‬چ‪ٜ٨‬س‪ ٟ‬حسطتٔ‪ ٠‬لتب ل‪ٛ‬بس‪ ٚ٨ٜ٨‬چبٓ‪٨‬ط٘بس‪ٜ٨‬ب ثبذ‪٨‬ت‪ً ،‬ئچ٘‪٨‬ص ُ‪ٔٛٞ‬ط‪ ٦ٜ٧‬ذبعو‪٨‬وطز‪٧‬و‪٨‬وطز‪ ٥‬لتوب‬ ‫ل‪ٛ‬بس‪ ٦‬ت‪ٞ‬ضا ‪٧‬ئت‪٨‬ط٘‪٨ٗ ٠‬ص‪ ،‬ثبٓ‪٨‬وچ‪ ٦‬ت‪ٞ‬ض‪ٞ٧ ٞٛٝ‬ذبض‪ ٥‬چٌس‪.٥‬س‪ ٙٞ‬ل‪ٛ‬سا ثبز ثبٓ‪٨‬ون ا‪ٗٝ‬و‪ٞ‬ز سو‪ٞ‬ظ‪،ٝ‬حسوطتٔو‪٠‬‬ ‫ل‪ٛ‬بس‪ُ ٚ٨ٜ٨‬وظٓط‪ ٠ٜ٧‬ثبذ‪٨‬طز‪.٥‬‬ ‫ت‪ٞ‬ض‪ٞ٧ ٝ‬ذبض‪ ٥‬چئٌ‪ٜ‬س‪ ٟ‬ثبٓ‪٨‬ـ‪ ،ٚ٨‬ل‪ٛ‬بس‪ُ ٚ٨‬وظٓط‪ ٥‬ز‪ٞٓٝ‬ه‪ ،‬ذبع‪٨‬طزز‪ ٥‬ثبزخب هبضا ثبٓ‪٨‬ن چ‪ُ ٠ٔٔ٨‬ئودو‪ ٠‬سو‪٦‬‬ ‫‪ٛ‬ئد‪ ٠‬ػبئٔ‪ ٠‬س‪ ٦ٜ٨‬ث‪ٞ‬ضاذ‪٨‬ت لظازٓ‪٨‬ن ا‪٧‬چ‪ ٚ٨‬ز‪٨ٛٝ‬ب‪ ٚ٨ٛ‬تب‪٘٨ٛ‬بس‪ٜ٨‬ب چبٓط‪٨‬ت خب‪ٜ٨ٛ‬سا‪ً ٙ‬ئچس‪...٥‬‬ ‫پادشاهاى ترک ایراى(تیووریاى)‬ ‫ازاٗ‪ ٠‬اظ ض٘بض‪ ٣‬هجْ‪...‬‬ ‫ت‪ٞ٘٨‬ض اظ ‪ 778‬م ‪ ٕ1377 /‬تب ‪ِٜ١‬بٕ ٗطُص زض ‪ 807‬م ‪ ،ٕ 1405 /‬ثو‪٠‬‬ ‫ٗست ‪ 29‬سبّ‪ ،‬خ‪٢‬ب‪ ٦ٛ‬ضا ثب ت‪٢‬بخ٘بت ‪ٞ٧ ٝ‬ضض‪٢‬ب‪ٗ ٥‬وٌوطض ذو‪ٞ‬ز ‪ ٝ‬ثوب‬ ‫ذط‪ٛٞ‬ت‪ٝ ٦‬صق ‪ٛ‬بپص‪٧‬ط‪ ،‬زض ‪ًٞ ٖ١‬ث‪٨‬س ‪ ٝ‬ث‪٨ٜ‬ب‪ ٙ‬اٗپطات‪ٞ‬ض‪ ٥‬ضا ُصاضت ً‪٠‬‬ ‫ثبزکبصٔ‪ ٠‬پس اظ ٗطُص‪ ،‬ا‪ٛ‬حغبط ‪ ٝ‬ظ‪ٝ‬اّ ‪ ٝ‬تدع‪ ٠٧‬ل‪ ٙ‬لؿبظ ضس‪ .‬ثس‪٧‬و‪ٚ‬‬ ‫تطت‪٨‬ت کت‪ٞ‬حبت ت‪ٞ٘٨‬ض ً‪ ٠‬ث‪ ٠‬ه‪٨‬و٘وت ذو‪ٛٞ‬وط‪٧‬وع‪١ ٥‬وب‪ ٥‬ز‪١‬طوتوجوبض ‪ٝ‬‬ ‫‪٧ٝ‬طا‪١٦ٛ‬ب‪ ٥‬ثس‪٨‬بض ث‪ ٠‬زست لٗس‪ ،‬ز‪٧‬ط‪ٛ ٥‬پب‪٨٧‬س هٔ٘ط‪ ٝ‬ت‪ٞ٘٨‬ض ثب ظو‪٢‬و‪ٞ‬ض ز‪ٝ‬‬ ‫عب‪٧‬ل‪ ٠‬تطً٘ب‪ - ٙ‬هطاه‪ ٝ ٞٔٛٞ٧ٞ‬لم ه‪ - ٞٔٛٞ٧ٞ‬تدع‪ ٝ ٠٧‬ثوؼوس‪١‬وب تو‪ٞ‬سوظ‬ ‫ز‪ٓٝ‬ت صل‪ٌ٧ ٥ٞ‬پبضچ‪ٗ ٝ ٠‬ت٘طًع ضس‪.‬‬ ‫ًساعهای پس از هرگ تیوور‬ ‫ثط ذالف چ‪٨ِٜ‬ع ً‪ ٠‬پسطا‪ٛ‬ص ثالکبصٔ‪ ٠‬ثؼس اظ ا‪ ،ٝ‬ثب ‪٨ٓٝ‬ؼو‪٢‬وس‪ً ٥‬و‪ ٠‬ا‪ٝ‬‬ ‫ثطُع‪٧‬س‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ز ً‪ٜ‬بض لٗس‪ٛ‬س ‪ ٝ‬ثب حلظ اتحبز‪ ،‬اظ کوط‪ٝ‬پوبضو‪ ٦‬اٗوپوطاتو‪ٞ‬ض‪٥‬‬ ‫خٔ‪٨ُٞ‬ط‪ً ٥‬طز‪ٛ‬س‪ ،‬ثبظٗب‪ٛ‬سُب‪ ٙ‬ت‪ٞ٘٨‬ض ث‪ ٠‬زضُ‪٨‬ط‪ ٥‬ثب ‪١‬وٖ پوطزاذوتو‪ٜ‬وس‪.‬‬ ‫ثبظٗب‪ٛ‬سُب‪ ٙ‬ت‪ٞ٘٨‬ض ً‪ ٠‬ث‪٨‬طتط اظ ‪ٞٛ‬ازُب‪ٛ‬ص ث‪ٞ‬ز‪ٛ‬س‪ ،‬پس اظ ٗوطُوص ثو‪٠‬‬ ‫شاه اسماعیل‬ ‫رتبیت‬ ‫ُئچ‪٠‬ض ُئس‪ٟ‬ض ث‪ ٞ‬س‪ٞ٧ٞ‬م ه‪٨‬ص‪ ٠ُٜ ،‬ث‪٢‬بض ُٔ‪٠‬ض‪.‬‬ ‫اُط ا‪ ٝ‬چبؽ ً‪ ٦‬سلط ائتس‪٧ ٥‬بض‪ُ ،‬ئتس‪ ٥‬ثرت‪،‬‬ ‫ذ‪ٞ‬ش ا‪ ٠ُٛٞ ّٝ‬هب‪٨٧‬ساض ثرت‪ ٚٔ٨‬ا‪٧ ٝ‬بض ُٔ‪٠‬ض‪.‬‬ ‫ُئد‪٠‬وُ‪ٞٛٞ‬ظ چٌ‪٨‬طٕ ل‪ ،ٟ‬ت‪٨ٌ٘٨‬طٖ ‪ٞ٧‬ز ُوظ‬ ‫ُوض‪١ ٕٝ‬بچبؽ ُ‪ ٠ٜ‬ا‪٧ ّٝ‬بض ُ‪ّٞ‬ػ‪٨‬صاض ُٔ‪٠‬ض‪.‬‬ ‫س‪ٞٓٞ‬ه خ‪ٞ‬ا‪٨ٔٛ‬ـ‪ ٚ٨٘٨‬ض‪ ،٦ِٛ‬ثبش ‪ ٝ‬هبش لؿبض‪٧‬ت‪،‬‬ ‫ثٔ‪ ٦‬ث‪٢‬بض ث‪٨‬ت‪٠‬ض زٓ‪ ،٠‬ه‪٨‬طسا هبض ُٔ‪٠‬ض‪.‬‬ ‫تٔس٘‪ ٠‬ث‪ ٞ‬ض‪ ٚ٨٢‬ػ‪٢‬س‪ٜ٧‬س‪ُ ،ٟ‬ط س‪٨‬تٖ ‪٧‬ئت‪٨‬ط‪٨‬ط‪،‬‬ ‫ث‪ ٞ‬ض‪٢‬ط‪٧‬بض ُئس‪ٟ‬ض ل‪٧‬ط‪ ٥‬ض‪٢‬ط‪٧‬بض ُٔ‪٠‬ض‪.‬‬ ‫ا‪ ٝ‬ض‪ ٦ً ٠‬ز‪ٝ‬ض٘‪ ٠ٜ‬سبتس‪ ٥‬ضػ‪٨‬ت‪ُ ،٦‬وضز‪،ٙٝ‬‬ ‫‪ٛ‬ئد‪ ٠‬اخْ ا‪ٝ‬ذ‪ٛٞ‬ب س‪٠ٜ٨‬س‪ ٦‬ز‪ٝ‬چبض ُٔ‪٠‬ض‪.‬‬ ‫ز‪ٝ‬ز‪٘ٛ‬ب ث‪ٞ‬ش‪ ،‬ثج‪ ٠‬خب‪ُ !ٙ‬ئت اوظ‪ٛٝ‬چ‪ ٞ‬ث‪٨‬ط ا‪٧‬ص تبح‪،‬‬ ‫ز‪ ٦ً ٠ٜٗ ٠٘٧‬ثِٖ‪ً ،‬ست ‪ً ٝ‬بض ػبض ُٔ‪٠‬ض‪.‬‬ ‫لزإ‪ ،‬ا‪ ٝ‬چبؽ ً‪٠ُٔ ٦‬ض ه‪ٛٞ‬ط‪ ٞ‬ث‪ٞ‬ضخ‪ ٞٛٞ‬ا‪٧‬ست‪٠‬ض‪،‬‬ ‫ثبضبضٗبز‪ٝ ٥‬ئط‪ ،ٟ‬ز‪٨ٛٝ‬ب ُوظ‪ ٠ٛٝ‬تبض ُٔ‪٠‬ض‪.‬‬ ‫ٗثٔس‪ٝ ٟ‬اض ً‪ :٦‬ا‪٨ِ٧‬س ا‪ٛٝ‬س‪ ،ٝ‬ز‪ٝ‬هو‪ٞ‬ظ‪ ٝ‬ز‪ٛٝ‬س‪!ٝ‬‬ ‫اُ‪ٜ٨‬س‪ ٟ‬ا‪٘ٓٝ‬بز‪ ٥‬پبٓتبض‪ٛ ،‬ظطز‪ ٟ‬ذ‪ٞ‬اض ُٔ‪٠‬ض‪.‬‬ ‫‪ٝ‬اض‪ ٖ٧‬ػدت ً‪ ٦‬اُط ‪١‬ط ‪ٛ‬ئد‪٨ٓ ٠‬جبس ا‪ٓٝ‬س‪،ٙٞ‬‬ ‫ُئ‪ٜ٨‬س‪ ٟ‬اُ‪ ،ٚٗ ٠٘٨ٜ‬ه‪٨‬سسب ‪٧‬ب ً‪ ٦‬زاض ُٔ‪٠‬ض‪.‬‬ ‫لٓ‪٨‬ت ً٘‪ٜ‬س ص‪٨‬لت تسج‪٨‬ح‪ ٦‬آ‪ ٠‬ظا‪٨١‬س‪،‬‬ ‫ثبذبض ُوض‪١ ٦ً ٟ‬بچبؽ زاٗ‪ ٠ٜ‬ضٌبض ُٔ‪٠‬ض‪.‬‬ ‫ث‪ ٞ‬حبٓ‪ ٦‬تطى ائٔ‪ ْ٘٢ُٗ ،٠‬زا‪٨ٛ‬ط٘ب ‪٨١‬س‪ٟ‬خٔ‪!٦‬‬ ‫ث‪ ٞ‬سوظز‪ ٟ‬ثؼض‪ٔ٨‬ط‪ ٚ٧‬هٔج‪ ٠ٜ٨‬ؿ‪ٞ‬ثبض ُٔ‪٠‬ض‪.‬‬ ‫یکصد هسار لغات ترکی‬ ‫در فارسی‬ ‫یکصد هزار لغات‬ ‫ازاٗ‪ ٠‬اظ ض٘بض‪ ٣‬هجْ‪...‬‬ ‫‪٧‬تبم; ‪٧‬بتبم ; ‪٧‬بت (‪٧‬بت٘بم ; ذو‪ٞ‬اثو‪٨‬وس‪ ٙ‬ق ام‬ ‫ترکی در فارسی‬ ‫(اى ; ذ‪ٞ‬اه ؛ ‪٢ِٛ‬جب‪ ٝ ٦ٛ‬پبسجب‪ ، ٦ٛ‬ضب‪٧‬س ثروبعوط‬ ‫ا‪٢ِٛ ٠ٌٜ٧‬جب‪ ٙ‬زض ٗحْ ‪٢ِٛ‬جب‪ ٦ٛ‬ثب‪٧‬س ٗج‪٨‬ت ً‪ٜ‬س‪:‬‬ ‫ذِطزٕ ‪٧‬عى کطستس ث‪ٝ ٠‬ثبم ذ‪ٔ٨‬تبضٖ‬ ‫ازثٖ عال‪ ٠٧‬زاضز ث‪٧ ٠‬تبم ‪ ٝ‬پبسجب‪٦ٛ‬‬ ‫‪٧‬سى; ‪٧‬بتبى ; ‪٧‬بتبم ; ‪٧‬بت (‪٧‬بت٘بم ; ذ‪ٞ‬اث‪٨‬س‪ٙ‬‬ ‫ق ام (اى ; ذ‪ٞ‬اث‪٨‬س‪ ، ٟ‬زضحبّ استطاحت ‪ ،‬سبثن ث‪٠‬‬ ‫اسج‪٢‬ب‪ ٥‬زضحبّ استطاحت ً‪ ٠‬خ‪٢‬ت تؼ‪٧ٞ‬ض ثب اسج‪٢‬ب‪ ٥‬ذست‪ ٠‬اظ ضا‪ ٟ‬زض چبپبضذب‪١ ٠ٛ‬ب ‪٢ِٛ‬وساض‪ٗ ٥‬و‪٦‬‬ ‫ضس‪ٛ‬س ٗ‪ُ ٦‬لت‪ٜ‬س ‪ ٦ٓٝ‬اً‪ ٜٙٞ‬ث‪١ ٠‬ط ‪ٝ‬س‪ ٤ٔ٨‬شذ‪٨‬ط‪ ٟ‬ا‪٧ ٥‬ب ًٌ٘‪ٜ٧ُٞ ٦ٗ ٦‬س‪ ،‬ظاپبس ‪ ،‬شذ‪٨‬ط‪ٟ‬‬ ‫‪٧‬ط; ‪٧‬ئط ; خب ‪ ،‬ظٗ‪ٗ ، ٚ٨‬سب‪ ٥ٝ‬؛ ‪٧‬ط ث‪٧ ٠‬ط; ٗسب‪ٗ ٥ٝ‬سب‪ ، ٥ٝ‬خب ث‪ ٠‬خب‬ ‫‪٧‬طام; ‪٧‬بضام ; ‪٧‬بضا (‪٧‬بضاٗبم ; ث‪ ٠‬زضز ذ‪ٞ‬ضز‪ ٙ‬ق م (اى ; ثسضز ثر‪ٞ‬ض ‪ ،‬اثعاض ‪ ٝ‬تد‪٨٢‬وعات زظٕ ‪،‬‬ ‫تد‪٨٢‬عات خ‪ ، ٦ِٜ‬اسٔح‪ ٠‬؛ ‪٧‬بضاهٔ‪٨‬ن ; ٗسّٔح ‪ ،‬اظ ض‪٧‬ط‪١ ٠‬ب‪ ٥‬تطً‪ ٦‬ثبستب‪17( ٙ‬‬ ‫‪٧‬طؿ‪٧ ;ٞ‬بضه‪٧ ; ٦‬بض (‪٧‬بضٗبم ; ضٌبکت‪ ، ٚ‬ظذٖ ًطز‪ ٙ‬ق ه‪( ٦‬اى ; اثعاض ضٌبک‪ٜ‬س‪ ، ٟ‬س‪٨‬بست ‪ ،‬ت‪ٜ‬ج‪، ٠٨‬‬ ‫کطٗب‪ٗ ، ٙ‬حبً٘‪ ، ٠‬ضب‪٧‬س ث‪ ٠‬اػتجبض ثط‪ٛ‬س‪ ٝ ٟ‬ضٌبک‪ٜ‬س‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ز‪ ٙ‬هب‪ ٙٞٛ‬؛ ‪٧‬طؿ‪ٞ‬چ‪٧ ; ٦‬بضه‪٨‬چو‪ ; ٦‬ثوبظضس ‪ٝ‬‬ ‫ضئ‪٨‬س ز‪ٞ٧‬ا‪ِٞ٧ ، ٙ‬ضؿ‪ٞ‬زٗبم ; ٗدبظات ًطز‪٧ ، ٙ‬بضه‪٨‬تب‪ ; ٥‬ز‪ٞ٧‬ا‪ ٙ‬ػسآت‪:‬‬ ‫ػبضن اظ هبض‪ٛ ٦‬تطسس ‪ ٦ٗ ،‬ث‪٨‬بض × ثٌٔ‪ ٠‬اظ ‪٧‬طؿ‪ ٥ٞ‬ز‪ٞ٧‬ا‪٨ٛ ٙ‬ع ‪ / ٖ١‬حبکظ‬ ‫‪َ٧‬طٓ‪٨‬ؾ; ‪٧‬بضٓ‪٨‬ؾ ; حٌٖ پبزضب‪ : 1( ٦١‬ظ ث‪ ٖ٨‬ذبتٖ آوبه ت‪٢ٛ ٞ‬بزست‪ٜ‬س × ثحٌٖ ‪٧‬طٓ‪٨‬وؾ اظ لّ ا‪٧‬ؤوروب‪ٙ‬‬ ‫‪٧‬به‪ٞ‬ت ‪ٛ /‬عاض‪ ٥‬ه‪٢‬ستب‪٦ٛ‬‬ ‫‪٧‬ط‪ٛ‬سام; ‪٧‬بضا‪ٛ‬سام ; چطٕ ذبٕ ‪ ،‬ا‪ٛ‬جب‪ ٠ً ٙ‬اظپ‪ٞ‬ست ثعٗبز‪ ٟ‬ثبضس ‪ ،‬ض‪ٝ‬ز‪ ، ٟ‬تس٘‪ ، ٠‬ز‪ٝ‬اّ (‪ : 2،8،27‬ثو‪٦‬‬ ‫ازاٗ‪ ٠‬زاضز‬ ‫‪٧‬ط‪ٛ‬سام ُطز ُطز‪ ٙ‬ت‪ ٠ٛ × ٞ‬ثِطز‪ ٠ٛ ٝ ٥‬کط‪ُ ٝ‬صض‪ /٥‬ض‪ٝ‬زً‪ ٦‬س٘طه‪ٜ‬س‪...٥‬‬ ‫ٗربٓلت ثب ‪ٌ٧‬س‪ِ٧‬ط پطزاذت‪ٜ‬س ‪ ٝ‬هٔ٘ط‪ٝ ٝ‬س‪٨‬ؼ‪ ٦‬ضا ً‪ ٠‬ا‪ ٝ‬ثوب ‪ٝ‬خو‪ٞ‬ز ل‪ٙ‬‬ ‫‪ ٠٘١‬خ‪ ٝ َٜ‬ضوب‪ٝ‬ت ث‪ ٖ١ ٠‬پو‪٨‬و‪ٛٞ‬وس زاز‪ ٟ‬ثو‪ٞ‬ز‪ ،‬تودوع‪٧‬و‪ٛ ٠‬و٘و‪ٞ‬ز‪ٛ‬وس‪.‬‬ ‫ت‪ٞ٘٨‬ض زض ‪ٝ‬ص‪٨‬ت‪ ٟٞٛ ٦‬اش پ‪٨‬ط ٗح٘س پسط ٗ‪٨‬طظا خ‪٢‬ب‪٨ِٛ‬وط ضا ‪ٓٝ‬و‪٨‬وؼو‪٢‬وس‬ ‫ذ‪٧ٞ‬ص ًطز‪ ،‬ث‪ ٠‬ضؿٖ ػاله‪٠‬ا‪ ٠ً ٥‬سطزاضا‪ٛ‬ص ‪ٛ‬سجت ث‪ ٠‬اخطا‪ٝ ٥‬اپسو‪٨‬و‪ٚ‬‬ ‫ذ‪ٞ‬است ا‪ٛ ٝ‬طب‪ ٦ٗ ٙ‬زاز‪ٛ‬س‪ٗ ،‬دبٓ‪ ٦‬ثطا‪ ٥‬اخطا‪ ٥‬ا‪ٝ ٚ٧‬ص‪٨‬ت پ‪٨‬وسا ‪ٛ‬طوس‪.‬‬ ‫ت‪ٞ٘٨‬ض پس اظ ‪ 36‬سبّ سٔغ‪ٜ‬ت ‪ ٝ‬ثط خب ُصاضت‪ ٚ‬هٔ٘ط‪ُ ٥ٝ‬سوتوطز‪ ،ٟ‬زض‬ ‫‪ 807‬زض اُتطاض زضُصضت ‪ .‬اظ ‪ 31 ٥ٝ‬پسط‪ٛ ، ٟٞٛ ،‬ت‪٨‬د‪ٛٝ ٠‬ت‪٨‬د‪ ٠‬ظاز‪ ٟ‬ثبهو‪٦‬‬ ‫ٗب‪ٛ‬س اظ کطظ‪ٛ‬سا‪ ٙ‬شً‪ٞ‬ض ‪ ،٥ٝ‬ػ٘طض‪٨‬د ‪ ٝ‬خ‪٢‬ب‪٨ِٛ‬ط زض ظٗب‪ ٙ‬ح‪٨‬بت ت‪٘٨‬و‪ٞ‬ض‬ ‫زضُصضت‪ٜ‬س ‪٨ٗ ٝ‬طا‪ٛ‬طب‪ ٝ ٟ‬ضب‪١‬طخ ‪٨ٛ‬ع چ‪ٞٗ ٙٞ‬ضزت‪ٞ‬خ‪ ٠‬پسض ‪ٛ‬وجو‪ٞ‬ز‪ٛ‬وس‪ ،‬ثو‪٠‬‬ ‫خب‪ٛ‬ط‪ ٦ٜ٨‬ا‪ٛ‬تربه ‪ٛ‬طس‪ٛ‬س ‪ ٝ‬ت‪ٞ٘٨‬ض‪ ،‬پ‪٨‬طٗح٘س خ‪٢‬ب‪٨ِٛ‬ط ضا ً‪ ٠‬زض ل‪ ٙ‬ظٗب‪ٙ‬‬ ‫‪ٝ‬آ‪ً ٦‬بثْ ث‪ٞ‬ز‪ ،‬ث‪ ٠‬خب‪ٛ‬ط‪ ٦ٜ٨‬ذ‪ٞ‬ز ثط ُع‪٧‬س ‪ .‬س‪٨‬بست تو‪٨‬و٘و‪ٞ‬ض زض ازاض‪ٟ‬‬ ‫ض‪٢‬ط‪١‬ب‪ ٥‬تسر‪٨‬ط ضس‪ٝ ،ٟ‬اُصاض‪ ٥‬حٌ‪ٗٞ‬ت ‪١‬وط ‪ٝ‬ز‪٧‬وت ثو‪٧ ٠‬وٌو‪ ٦‬اظ‬ ‫اػضب‪ ٥‬ذب‪ٛ‬سا‪ٛ‬ص ‪٧‬ب حٌبِٕ ٗحٔ‪ٞٗ ِ٦‬ضزاػت٘بز ‪ ٝ‬هطاضُطکت‪ ٚ‬ذ‪ٞ‬زش زض‬ ‫ضاس ‪ ٠٘١‬اٗ‪ٞ‬ض ث‪ٞ‬ز ‪ .‬ثب اػالٕ ذجط ٗطٍ ت‪ٞ٘٨‬ض‪ ،‬ا‪٧‬و‪ ٚ‬اٗو‪٨‬وطظازُوب‪ٝ ٙ‬‬ ‫ٗسػ‪٨‬ب ِ‪ ٙ‬سٔغ‪ٜ‬ت‪ ،‬ثط سط خب‪ٛ‬ط‪ ٦ٜ٨‬ا‪ ٝ‬ث‪ً ٠‬طٌ٘ص پطزاذت‪ٜ‬س ‪ ٝ‬ثو‪ ٠‬ا‪٧‬و‪ٚ‬‬ ‫تطت‪٨‬ت ا‪ٛ‬سً‪ ٦‬ثؼس اظ ٗطُص‪ٜٗ ،‬بظػبت ع‪ٞ‬ز‪ ٦ٛ‬ذب‪ٞٛ‬ازُو‪ ٝ ٦‬زض‪ٛٝ‬و‪٦‬‬ ‫بیلوجه‬ ‫حیدربابایه سالم‬ ‫ستارخان‬ ‫رپوین اعتصامی‬ ‫ث‪ ٚ٨‬ثبظٗب‪ٛ‬سُب‪ٛ‬ص لؿبظ ضس‪.‬زض لؿبظ‪٘١ ،‬طا‪١‬ب‪ ٙ‬ت‪ٞ٘٨‬ض ٗطٍ صبحجوطا‪ٙ‬‬ ‫(ٓوج‪ ٠ً ٦‬ت‪ٞ٘٨‬ض ث‪ ٠‬ذ‪ٞ‬ز زاز‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ز ضا پ‪٢ٜ‬ب‪ ٙ‬زاضت‪ٜ‬س ‪ ٝ‬ثؼال‪ ٟٝ‬عطح ح٘ٔو‪٠‬‬ ‫ث‪ ٠‬چ‪ ٚ٨‬ضا ث‪ ٦‬ل‪ٓ ٠ً ٙ‬ـ‪٘ٛ ٞ‬ب‪ٜ٧‬س‪ٗ ،‬ت‪ٞ‬هق ًطز‪ٛ‬س‪٘١ .‬چ‪٨ٜ‬و‪ ٚ‬چو‪ٛ ٙٞ‬و‪ٟٞ‬‬ ‫ت‪ٞ٘٨‬ض ً‪ ٠‬ث‪ٜ‬ب ث‪ٝ ٠‬ص‪٨‬تص خب‪ٛ‬ط‪ ٚ٨‬ا‪٦ٗ ٝ‬ضس ‪٧‬ؼ‪ ٦ٜ‬پ‪٨‬طٗح٘س کطظ‪ٛ‬س ٗو‪٨‬وطظا‬ ‫خ‪٢‬ب‪٨ِٛ‬طزض ل‪ِٜ١ ٙ‬بٕ ز‪ٝ‬ض اظ پب‪٧‬ترت ‪ٝ‬زضحس‪ٝ‬ز ؿع‪ٛ‬و‪٨‬و‪ ٚ‬ثو‪ٞ‬ز‪ٗ،‬و‪ٞ‬هوتوب‬ ‫ازاٗ‪ ٠‬زاضز‬ ‫ز‪ِ٧‬ط‪ ٥‬ضاث‪٨ٛ ٠‬بثت اظا‪ٝ‬خب‪ٛ‬ط‪ ٚ٨‬ت‪ٞ٘٨‬ض ‪ٞ٘ٛ‬ز‪ٛ‬س‪...‬‬ ‫اتا بابا سوزلری‬ ‫*شهریار‬ ‫ح‪٨‬سضثبثب ‪ ،‬ا‪ٔ٧‬س‪٧‬ط‪٘٧‬الض ضبذب‪ٛ‬سا‬ ‫سئٔٔط ‪ ،‬س‪ٞ‬زض ‪ ،‬ضبهو‪ٔ٨‬س‪ٞ٨٧‬ه لذب‪ٛ‬سا‬ ‫ه‪٨‬عزض ا‪ِٛٝ‬ب صق ثبؿٔ‪ٞ٨٨‬ه ثبذب‪ٛ‬سا‬ ‫سالٕ ا‪ٓٝ‬س‪ ٙٞ‬ض‪ًِٞ‬ت‪ِٞ‬ظ‪ ، ٟ‬ائٔ‪ِٞ‬ظ‪! ٟ‬‬ ‫ٗ‪ ٖ٨ٜ‬زا ث‪٨‬ط لز‪ُٔ ٖ٧‬س‪ ٚ٨‬ز‪ِٞٔ٧‬ظ‪ٟ‬‬ ‫*******************‬ ‫ح‪٨‬سضثبثب ‪٨ٔ٢ً ،‬ی ٓط‪ ِٙٝ‬ا‪ٝ‬چب‪ٛ‬سا‬ ‫ً‪ ِّٞ‬ز‪٧‬ج‪ َّٜٚ٨‬ز‪ِٝ‬ضب‪ ٙ‬هبٓر‪ٞ‬ه ‪ ،‬هبچب‪ٛ‬سا‬ ‫ثبذچبزض‪ ٙٝ‬چ‪٨‬چٌٔ‪ِٜٞ‬ه ‪ ،‬لچب‪ٛ‬سا‬ ‫ث‪٨‬عز‪ ٙ‬ز‪ ٟ‬ث‪٨‬ط ٗ‪ ٌِِٙٞٗٞ‬ا‪ِٓٝ‬سب ‪٧‬بز ائٔ‪٠‬‬ ‫لچ‪٨٘ٔ٨‬ب‪ ٙ‬ا‪ِٝ‬ضًٔطى ضبز ائٔ‪٠‬‬ ‫*******************‬ ‫ثب‪٧‬طإ ‪٧‬ئٔى چبضزاذالضى ‪٨٧‬رب‪ٛ‬سا‬ ‫‪ِٞٛ‬ض‪ٝ‬ظ ُ‪ِٓٞ‬ى ‪ ،‬هبضچ‪٨‬چٌى ‪ ،‬چ‪٨‬رب‪ٛ‬سا‬ ‫لؽ ث‪ٞٓٞ‬تالض ًو‪ٌٜٔ٧‬ط‪ ٚ٧‬س‪٨‬رب‪ٛ‬سا‬ ‫ث‪٨‬عز‪ ٙ‬ز‪ ٟ‬ث‪٨‬ط ‪٧‬بز ائٔ‪ ٙ ٠٨٨‬سبؽ ا‪ِٓٝ‬س‪ٙٞ‬‬ ‫زضزٓط‪٨٘٧‬ع ه‪ِٞ‬ى ز‪ٌّٔ٧‬س‪ ، ٚ٨‬زاؽ ا‪ِٓٝ‬س‪ٙٞ‬‬ ‫*******************‬ ‫ح‪٨‬سضثبثب ‪ ُِٙٞ ،‬زآ‪ٝٞ‬ى زاؿالس‪! ٚ٨‬‬ ‫ا‪ِٝ‬ظ‪ُِٓٞ ِٙٝ‬س‪ ، ِٙٞ‬ث‪ٞ‬زذالض‪ ٙٝ‬لؿالس‪! ٚ٨‬‬ ‫ا‪ٝ‬ضبذالض‪ ٙٝ‬ث‪٨‬ط زست‪ ُِّٞ ٠‬ثبؿالس‪! ٚ٨‬‬ ‫‪٧‬ئْ ُٔ‪ٜ‬س‪ٝ ، ٟ‬ئط ُت‪٨‬طس‪ ٚ٨‬ث‪٧ٞ‬ب‪ٛ‬ب‬ ‫ثٌٔ‪٧ ٖ٨ٜٗ ٠‬بت٘‪٨‬ص ثرت‪ ٖ٨‬ا‪٧ِٝ‬ب‪ٛ‬ب‬ ‫*******************‬ ‫ح‪٨‬سضثبثب ‪ ،‬س‪ ِٜٙٞ‬ا‪ِٝ‬ظ‪ ِٙٝ‬لؽ ا‪ِٓٝ‬س‪! ٙٞ‬‬ ‫زوضت ث‪٨‬ط ‪٧‬ب‪ ٙٞٛ‬ث‪ٞ‬زؽ ا‪ِٓٝ‬س‪ ٙٞ‬ثبؽ ا‪ِٓٝ‬س‪! ٙٞ‬‬ ‫ث‪٨‬عز‪ ٙ‬س‪ِٞ‬ضا س‪ ِٜٙٞ‬ثبض‪ ٙٞ‬سبؽ ا‪ِٓٝ‬س‪! ٙٞ‬‬ ‫ز‪٨ِٛٝ‬ب هض‪-ِٞ‬هسض ‪ ،‬اوٓ‪-ِٕٞ‬ا‪٧‬ت‪٘٨‬سى‬ ‫لضز‪ٝ ٥‬اض‬ ‫ز‪٨ِٛٝ‬ب ث‪٧ِٞ‬ى ا‪ِٝ‬ؿ‪ٓٞ‬س‪ٞ‬ظزى ‪٧ ،‬ئت‪٘٨‬سى‪...‬‬ ‫ٗ‪ ٚ‬ػبض‪٨‬ـبٕ ا‪٧ٝ‬ب‪ُّٞ ٙ‬‬ ‫ا‪٧ٝ‬ب‪ ٙ‬ث‪ٓٞ‬ج‪ ،ّٞ‬ا‪٧ٝ‬ب‪..ُّٞ ٙ‬‬ ‫ه‪ٞ‬ضثب‪ ٙ‬ا‪ٝ‬ذ‪ٗٞ‬بض ُ‪ّٞ‬ظ‪ٟ‬‬ ‫لذ ُ‪ّٞ‬ظٓط‪،ٚ٧‬ا‪٧ٝ‬ب‪.ُّٞ ٙ‬‬ ‫***********‬ ‫لٓ٘ب‪٧‬بٕ ذ‪ٞ‬ضخ‪ٛٞ‬سا‪٧‬بٕ‬ ‫هبضازض ث‪ٞ‬ضخ‪ٛٞ‬سا‪٧‬بٕ‪.‬‬ ‫ائْ ث‪٨ٔ٨‬ط‪،‬ػبٖٓ ث‪٨ٔ٨‬ط‪،‬‬ ‫ٗ‪ ٚ‬س‪ ٚ٨ٜ‬لضز‪ٜ٧‬دب‪٧‬بٕ‪.‬‬ ‫***********‬ ‫ػع‪٧‬ع‪ ٖٜ٧‬لٓ٘بز‪،٥‬‬ ‫‪٧‬ب‪ٛ‬بذالض‪ ٥‬لٓ٘بز‪.٥‬‬ ‫ه‪٘٧ٞ‬ب ز‪ٝ‬سالض‪ ٖ٧‬زئس‪: ٚ٨‬‬ ‫ث‪٨‬ط ‪٧‬بض سئ‪ٞ‬ز‪ ٥‬لٓ٘بز‪.٥‬‬ ‫***********‬ ‫‪٧‬بض ُ‪ ٙٞٓٞ‬تئٔ‪ ٠‬ثبؿالض‪،‬‬ ‫ً٘ط‪ ٚ٧‬ثئٔ‪ ٠‬ثبؿالض‪.‬‬ ‫ث‪ٓٞ‬ج‪ ّٞ‬ا‪ٝ‬ذ‪ٞ‬ض‪ ُّٞ،‬لچ‪٨‬ط‪،‬‬ ‫‪٧‬بضبس‪ ٚ٨‬ثئٔ‪ ٠‬ثبؿالض‪.‬‬ ‫***********‬ ‫تبپ‪٨‬ط‪٨‬س‪٧‬طٕ ‪ٞ١‬پ‪ٞ‬ضس‪ٝ‬ض‪ ، ٕٝ‬چبتاله‪ٞ٨‬ا ‪٧‬بپ‪٨‬طس‪٧‬ط‪٧ : ٖ٧‬بٗبم‬ ‫********************************************‬ ‫تبضت‪ ٦‬زا چٌ‪٘ٔ٨‬ع ‪ ،‬ثبظاضزا سبت‪٘ٔ٨‬بظ ‪ ،‬ثبٓسا‪ ٙ‬ض‪٨‬ط‪ ٚ٧‬زاز‪ٝ ٥‬اض ‪٧ ،‬ئ٘ی ا‪٘ٓٝ‬بظ‬ ‫خب‪ٝ ٦ٛ‬اض ‪ًٞ :‬ضپ‪ ٠‬ا‪ٝ‬ضبم‬ ‫********************************************‬ ‫تبضت‪ٝ ٦‬اض زاض‪ٝ ٥‬اض ‪١ ،‬ط ث‪٨‬ط ث‪٧ٞ‬بزا ث‪٧ٞ‬بس‪ٝ ٦‬اض ‪ ،‬سبٓ‪٨‬ت ا‪ٝ‬ست‪ٛٞ‬س‪ ٟ‬ا‪ٝ‬ت‪ٞ‬ضضإ ‪،‬‬ ‫‪٨٧‬ـ‪٨‬ت لؿبخب ‪ٝٝ‬ضضإ ‪ُ :‬ج‪٠‬‬ ‫********************************************‬ ‫تبض‪ ٥‬زا‪ ٙ‬لضبؿ‪٨ً ، ٦‬ط‪٨‬سَ‪ ٙ‬ا‪ٝ‬خب ‪ :‬ثوضى ‪ ،‬پبپبم‬ ‫********************************************‬ ‫تبض‪ ٥‬زا‪ ٙ‬ه‪ٞ‬ذ٘بظ ‪ ،‬ا‪ٝ‬چ٘بم زا‪ ٙ‬ز‪٘٧ٝ‬بظ ‪ :‬ا‪ٝ‬ضبم‬ ‫********************************************‬ ‫تبذدبزا‪ ٙ‬ز‪ٝ‬ضس‪ ، ٝ‬تبح ا‪ ٠ٔ٧‬ز‪ ُّٞ ، ٥‬چ‪٨‬چَی ا‪١ ٞٛٝ‬بح ا‪ ٠ٔ٧‬ز‪ : ٥‬س‪٨‬چب‪، ٙ‬‬ ‫پ‪٨‬ط‪٨‬ی‬ ‫********************************************‬ ‫تبذتب زٗ‪٨‬ط ‪ُ ،‬ب‪ ٟ‬اَ‪٨ٔ٨٧‬ط ‪ُ ،‬ب‪ ٟ‬ز‪ٝ‬ظ‪٨ٓ ٟ‬ط ‪ :‬ث‪٨‬چبم‬ ‫********************************************‬ ‫تبذ‪ٔ٨‬سب ُئس‪٧‬ط ‪ ،‬لچ‪ٔ٨‬سب ز‪ٝ‬ض‪ٝ‬ض ‪ :‬ل‪٧‬بم هبث‪ ، ٦‬ثبض٘بم‬ ‫تب‪ ٥‬ا‪ٝ‬ست‪ٛٞ‬س‪ ٟ‬هبضاخب ه‪ ، ّٞ‬آ‪ٝٝ ٦ٜ٨‬ضٗب زآ‪٨‬سا ز‪ٝ‬ض ‪ :‬ه‪٨‬ل‪ْ٨‬‬ ‫********************************************‬ ‫لهلل ث‪٨‬ط هبپ‪ ٦ٜ٨‬ثبؿالسب‪ ،‬ل‪٧‬ط‪ ٥‬هبپ‪ ٦‬لچبض‬ ‫ذسا ُط ظ ضح٘ت ثج‪ٜ‬سز زض‪ ٥‬ظضح٘ت ُطب‪٧‬س زض ز‪ِ٧‬ط‪٥‬‬ ‫************************‬ ‫لؿع‪ٞ٧‬ا ثبخ ت‪ ٠ٌ٨‬ت‪ٞ‬ت‬ ‫ث‪ ٠‬ا‪ٛ‬ساظ‪ ٟ‬ز‪١‬ب‪ٛ‬ت ٓو٘‪ ٠‬ثطزاض‬ ‫************************‬ ‫ظ‪٧‬ب‪ٛ‬ئ‪٧ ٚ‬بضسئ‪ٜ‬سا‪ ٙ‬هب‪٧‬ئت٘بم هبظا‪ٛ‬دسئط‬ ‫ضطض ضا اظ ‪١‬ط ًدب ثِ‪٨‬ط‪ٛ ٥‬لغ است‬ ‫************************‬ ‫چ‪ٞ‬خ ‪٧‬بضب‪٧‬ب‪ ٙ‬چ‪ٞ‬خ ث‪٘ٔ٨‬ع‪ ،‬چ‪ُ ٞ‬ع‪ ٙ ٟ‬چ‪ٞ‬خ ث‪ٔ٨‬ط‬ ‫ًس‪ ٠ً ٦‬ظ‪٧‬بز ػ٘ط ً‪ٜ‬س ظ‪٧‬بز ‪٨٘ٛ‬سا‪ٛ‬س‪ً ،‬س‪ ٠ً ٦‬ظ‪٧‬بز سلط ً‪ٜ‬س ظ‪٧‬بز‬ ‫ٗ‪٨‬سا‪ٛ‬س‬ ‫************************‬ ‫چبٓ٘ب هبپ‪ ، ٦٘٨‬چبزض زض هبپ‪٦ٜ٨‬‬ ‫زضٕ ضا ‪ٌٞٛ‬ه‪ ،‬زض ت‪ ٞ‬ضا ‪ًٞ ٦ٗ ٖ١‬ث‪ٜ‬س‬ ‫************************‬ ‫لج هبض‪ ، ٚ٧‬لخ‪ ٦‬ل‪٧‬طا‪ٙ‬‬ ‫ضٌٖ ُطس‪ ،٠ٜ‬ز‪ٝ‬ؽ تٔد‬ ‫************************‬ ‫ا‪٧‬ت‪ ٚ٨‬ا‪٧‬بؿ‪ٜ٨‬سا‪ ٙ‬ت‪ٌ٨‬ب‪ ٙ‬چ‪٨‬ربضز‪٧‬ط‬ ‫اظ پب‪ ٥‬سَ ذبض زض ٗ‪٦‬ل‪ٝ‬ضز‪.‬‬ صفحه 6 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫* پنجشنبه‬ ‫‪1411‬‬ ‫* ‪ 11‬شهریور‬ ‫‪2121‬‬ ‫* ‪ 2‬سپتامبر‬ ‫‪1443‬‬ ‫* ‪ 24‬محرم‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪5313 :‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫* صفحه ‪7‬‬ ‫اهکاى دریافت ٍام ٍدیعِ هسکی هستاجزاى در ًیوِ دٍم سال فزاّن شذ‬ ‫صادرات اس گوزک باسرگاى ‪ ۳۷‬درصذ افشایش یافت‬ ‫‪‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫سشییس خبشی‪ -‬مذیشکل گمشک باصسگان گت ص بتذ ی میال یاکىًن‪َ ۰۵ ،‬فض س ی ‪۰۰۰‬‬ ‫یه کا ص عشیم یه مشص ظادس شذٌ س کٍ ویب بٍ مذت مصابٍ پاسسال ‪ ۰۵‬دسظذ نض یش‬ ‫د سد‪ .‬مجتبی باصگیش بیان کشد یه محعً ت شامل پتشیشیمی‪ ،‬وبایی‪ ،‬کصایسصی‪ ،‬سفىفگفی‪،‬‬ ‫شیای سش میکی ی شیصٍ ی‪ ،‬قش ضٍ ی ضایاات ص اَه ی نً د ی محعً ت ویاجی س ‪.‬‬ ‫یی با بیان یىکٍ سصش د سی مقذ س کا ی ظادس شذٌ دس یه مذت ‪ ۹۰۱‬میلیًن ی ‪َ ۰۰۰‬ض س‬ ‫د س بًدٌ‪ ،‬نضید دس یه خعًض یکَض س ی ‪ ۰۰۰‬ظُاس وامٍ ظادس شذٌ کٍ سال گزشتٍ دس‬ ‫یه مذت صماوی بٍ دلیل بیتٍ بًدن مشص‪ ،‬یه سقم ‪ ۸۰۲‬مًسد بًد‪.‬‬ ‫مذیشکل گمشک باصسگان ضانٍ کشد َمچىیه دس یه مذت ظادس ت سایفش گفمفشکفات ص‬ ‫عشیم یه مشص ‪َ ۰۲۸‬ض س ی ‪ ۰۵۰‬یه بشایسد شذٌ دس الی کٍ سال گزشتٍ دس یه مذت صماوی‬ ‫‪َ ۰۰۲‬ض س ی ‪ ۰۲۸‬یه بًد‪.‬‬ ‫باصگیش د مٍ د د سصش د سی ظادس ت سایش گمشکات ص عشیم یه مشص َم ‪ ۰۰۹‬میلفیفًن ی‬ ‫‪َ ۰۰۲‬ض س ی ‪ ۰۵۱‬د س بشایسد می شًد‪.‬‬ ‫یی گت دس یه خعًض ویض َص َض س ی ‪ ۵۰۹‬مًسد ظُاس وامٍ ظادس شذٌ کٍ ‪۹۹۵‬دسظذ‬ ‫سشذ د شتٍ س ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫سشییس خبشی‪-‬مااین میکه ی ساختمان یصیش س ٌ ی شُفشسفاصی‬ ‫دس خعًض ی یدیاٍ میکه گت میتاجش وی کٍ وفیفمفٍ دی‬ ‫سال مُل قش سد دشان س ‪ ،‬مییً وفىفذ مفذ سک خفًد س دس‬ ‫ساماوٍ باسگز سی کىىذ‪ .‬محمًد محفمفًدص دٌ‪ ،‬بفا بفیفان یفىفکفٍ‬ ‫متقاضیان ی یدیاٍ میکه یا یاسیخ عال شذٌ دس معًبٍ سفتفاد‬ ‫ملی مقابلٍ با کشیوا می یً وىذ دس ساماوٍ بش ی یفه ی بفبف وفا‬ ‫کىىذ‪ ،‬گت کیاوی کٍ ویمٍ دی سال مُل قش سد دشان سف ‪،‬‬ ‫مییً وىذ مذ سک خًد س دس ساماوٍ باسگز سی کىىذ‪.‬‬ ‫یی د مٍ د د دس سال گزشتٍ َم کیاوی کٍ قش سد دشان دس ویمٍ دی سال بًد‪ ،‬مذ سک خًد س باسگفز سی‬ ‫کشدوذ ی میال َم َماوىذ سال گزشتٍ ی عبم سییٍ سال قبل یه قذ مات وجا میشًد‪.‬‬ ‫مااین میکه ی ساختمان یصیش س ٌ ی شُشساصی با بیان یىکٍ دس ال اضش سیوذ پشد خ ییُیالت یدیافٍ‬ ‫میکه اغاص شذٌ ی متقاضیان مییً وىذ با مش جاٍ بٍ باوکَا قذ مات ص بش ی دسیان ییُیالت س وفجفا‬ ‫دَىذ‪ ،‬نضید بشوامٍسیضیَا ظًست گشنتٍ ی متقاضیان مییً وىذ وا باوک ی شابٍ مًسد و ش س وفتفخفا ی‬ ‫مش ل سیوذ پشد خ س عی کىىذ‪.‬‬ ‫رییس ساسهاى بزًاهِ ٍ بَدجِ‪ :‬هی تَاًین بِ رشذ ‪ 3‬درصذی بزسین‬ ‫دستَر ٍسیز راُ بِ حول یکسزُ کاالّای اساسی اس کشتی بِ هقصذ‬ ‫سشییس خبشی‪ -‬سییس ساصمان بشوامٍ ی بفًدجفٍ‬ ‫کصًس ضمه شاسٌ بٍ یىکٍ بًدجٍ ‪ ۰۰۱۰‬بایفذ بفا‬ ‫بشوامٍ باشذ ی بتً ویم ان س ماَاوٍ کىتفشل کفىفیفم‪،‬‬ ‫ظُاس د ش می یفً وفیفم َصف دسظفذ سشفذ‬ ‫قتعادی سقم بضویم بٍ ششعی کٍ یالش کفىفیفم ی‬ ‫یه کاس شذوی س ‪.‬‬ ‫بٍ وقل ص ساصمفان بفشوفامفٍ ی بفًدجفٍ‪ ،‬میفافًد‬ ‫میشکاظمی دس وصی شًس ی مفشکفض مفقفایمف‬ ‫بییج یه ساصمان کٍ بٍ مىاسفبف َفتفتفٍ دیلف‬ ‫بشگض س شذ‪ ،‬ششک کشد ی ضمه یبشیک َفتفتفٍ‬ ‫دیل ی گش میذ ش یاد شُیذ ن سجایی ی باَىش گت شُیذ سجایی ی باَىش سًٌ سادٌ صییتی ی وفمفاد‬ ‫دیل مکتبی بًدوذ‪ .‬یی با یصشیح یاسیخچٍ پیذ یش بییج کاسمىذ ن نضید مصکالیی کفٍ مفشیصٌ دس‬ ‫کصًس د سیم بٍ خاعش وگاٌ غیش وقالبی دس د سٌ کصًس س ‪.‬‬ ‫سییس ساصمان بشوامٍ ی بًدجٍ با یاکیذ بش یىکٍ یحشیم دس صمان جىگ قابل مقاییٍ با مشیص وبفًد د مفٍ‬ ‫د د ظشنی َایی کٍ مشیص دس د وصگاٌ َا د سیم قابل مقاییٍ با سالَای یل وقال ویی ‪.‬‬ ‫میشکاظمی با شاسٌ بش یىکٍ دس ًصٌ دناعی جضی کصًسَای سش امذ دس جُان َیتیم‪ ،‬نضید دستیابفی‬ ‫بٍ یىُا جض با وگاٌ وقالبی ی بییجی مکان پزیش وبًد‪ .‬ن ظىایع پیچیذٌ دس ختیاس یش ن س ی یىُا بفا‬ ‫سی یٍ یحًل پزیشی وًایسی ی خالقی کٍ جض سی یات بییجی س بذس امذٌ س ‪.‬‬ ‫یی با شاسٌ بٍ یىکٍ کصًس دس یضای خً قتعادی قش س وذ سد‪ ،‬نضید بایذ ص یه یضایف خفاسج‬ ‫شًیم ی س ٌ ان یغییش ی یحًل س ‪ .‬ما ومییً ویم سیشَای گزشتٍ س د مٍ دَیم‪ .‬وبایذ یًجفٍ مفان بفٍ‬ ‫چىذ کصًس سیپایی باشذ‪.‬‬ ‫سشییس خبشی‪ -‬یصیش س ٌ ی شُشساصی دس وصیف‬ ‫شًس ی عالی یش بشی بش ضشیست یفحفقفم فمفل‬ ‫یکیشٌ کا ص کصتی بٍ مقعذ یاکیذ کشد‪.‬‬ ‫بٍ وقل ص یص ست س ٌ ی شُشساصی‪ ،‬سستم قفاسفمفی‬ ‫دس وصی ‪ ۹۰۲‬شًس ی عالی یش بشی با شفاسٌ بفٍ‬ ‫ضشیست مل یکیشٌ کا َا ص کصتی بٍ مقاظفذ‬ ‫د خلی گت محقم شذن مل یکیشٌ کا بفایفذ‬ ‫دس دستًس کاس قش س بگیشد‪ .‬یما اضش ن دس جلیٍ‬ ‫بایذ دس ًصٌ ختیاس ت ی یظفایفف خفًد بفش ی‬ ‫محقم شذن یه مش یالش کىىذ‪.‬‬ ‫یی د مٍ د د ضشیست د سد کٍ یما ریوتاان یه سیوذ ویب بٍ دسیان مجًصَای ص بش ی فمفل‬ ‫یکیشٌ قذ کىىذ ی یص ست س ٌ ی شُشساصی ویض یما یً ن خًد س بش ی یامیه یه مفجفًصَفا بفٍ کفاس‬ ‫خً َذ بی ‪ .‬یه عضً کابیىٍ دیل سیضدَم َمچىیه ص دستگاٌَای و اسیی خً س یفا ویفبف بفٍ‬ ‫ییُیل نشایىذَای باصسسی ی یشخیط کا َای ضشیسی کٍ صمٍ محقم شذن مل یفکفیفشٌ سف ‪،‬‬ ‫قذ کىىذ‪ .‬یصیش س ٌ ی شُشساصی دس د مٍ با شاسٌ بٍ ضشیست یامیه وایگان جادٌ ی ی سیفلفی بفش ی‬ ‫مل کا َای ساسی گت یص ست س ٌ ی شُشساصی دس کمیتٍَای یخععی س َکفاسَفای نفض یفش‬ ‫مل س بشسسی خً َذ کشد‪.‬‬ ‫ظشنی‬ ‫یی نضید دس بلىذمذت ویض بایذ ویب بٍ نض یش ظشنی یخلیٍ ی باسگیشی بىادس با یامفیفه یفجفُفیفض ت‬ ‫مًسد ویاص قذ شًد‪.‬‬ ‫ص س ساصیکاسی عش ی شًد یا بىادس ص صمان یقشیبی سسیذن کصتی َفای فامفل‬ ‫قاسمی گت‬ ‫کا مغلع باشىذ یا یما دستگاٌَای میئًل بتً وىذ بش ی مل کا َا بشوامٍ سیضی کىىذ‪.‬‬ ‫حذف تی هاّی اس سفزُ اقشار هتَسط ٍ ضعیف‬ ‫ضزیب جیٌی خاًَارّای کشَر‬ ‫سال گذشتِ ‪ ۴/۰‬درصذ شذ‬ ‫سشییس خبشی‪ -‬دبیش سىذیکای ظىایع کىفیفشی‬ ‫یش ن ص زف یه ماَی ص ستشٌ قصاس متًسظ ی‬ ‫ضایف دس پی زف سص دیلفتفی بفش ی یفه‬ ‫محعًل ی نض یش ‪ ۰۱‬دسظفذی قفیفمف س‬ ‫گًجٍ نشوگی بٍ دلیل نض یش قیم مً د یلفیفٍ‬ ‫بٍ ییژٌ نض یش بیش ص ‪ ۰۱۱۱‬یًمفاوفی قفیفمف‬ ‫گًجٍ نشوگی خبش د د ی بش ص میذی سی کشد کٍ‬ ‫بش سا عال مشکض ملی اماس یفش ن‪ ،‬ضفشیفج جفیفىفی‬ ‫خاوً سَای کل کصًس دس سال گزشتٍ ‪ ۱.۰۱۱۰‬بفًد کفٍ‬ ‫دس مقاییٍ با سال قبفل ص ان ‪ ۱.۱۱۰۰‬نفض یفش وصفان‬ ‫میدَذ‪.‬‬ ‫یکی ص شاخطَای وصان دَىذٌ یضای دسامذی سغح‬ ‫جاماٍ‪ ،‬ضشیج جیىی س ‪ .‬ضشیفج جفیفىفی ص جفملفٍ‬ ‫شاخط َایی س کٍ مییً ن با ستتادٌ ص ان یضایف‬ ‫یًصیع دسامذ دس یک جاماٍ س سىجیذ‪.‬‬ ‫َش چٍ عذد یه شاخط بٍ ظتش وضدیکیش باشذ بٍ مىضلفٍ‬ ‫بش بش بًدن دسامذَا دس جاماٍ س ی َش چفٍ بفٍ یفک‬ ‫وضدیکتش باشذ‪ ،‬وصان دَىذٌ ان س کٍ شکاف دسامذی‬ ‫دس جاماٍ یصذیذ شذٌ س ‪.‬‬ ‫بٍ عباست بُتش‪ ،‬گش َمٍ نش د جاماٍ بٍ وذ صٌ َم دسامفذ‬ ‫د شتٍ باشىذ‪ ،‬ضشیج جیىی ماادل ظفتفش ی گفش یفمفا‬ ‫دسامذَا یىُا بٍ یک وتش بشسذ‪ ،‬ضشیج جیىی یک سف‬ ‫کٍ یه بذیشیه ال ممکه خً َذ بًد‪.‬‬ ‫مشکض اماس دس اخشیه گض سش خًد ص یضای ضفشیفج‬ ‫جیىی عال کشد ضشیج جیىی خاوفً سَفای شفُفشی ی‬ ‫سیستایی بٍ یشییج ‪ ۱.۵۸۵۰‬ی ‪ ۱.۵۰۲۱‬س کٍ ویب بفٍ‬ ‫سال قبل بٍ یشییج ‪ ۱.۱۱۱۸‬ی ‪ ۱.۱۱۰۰‬نفض یفش وصفان‬ ‫میدَذ‪.‬‬ ‫َمچىیه بش بش عال یه مشکض سال گفزشفتفٍ سفُفم ‪۹۱‬‬ ‫دسظذ کم دسامذیشیه ی پشدسامذیشیه جمای بٍ یشییج‬ ‫‪ ۱.۰۸۵‬ی ‪ ۱.۰۰۰۰‬دسظذ س ‪.‬‬ ‫ویب ‪ ۹۱ ،۰۱‬ی ‪ ۰۱‬دسظذ پشدسامذیشیه بٍ ‪ ۹۱ ،۰۱‬ی‬ ‫‪ ۰۱‬دسظذ کم دسامذیشیه جمای بٍ یفشیفیفج ‪،۲۰.۰۵‬‬ ‫‪ ۰۵.۸‬ی ‪ ۵۹.۰‬س ‪.‬‬ ‫بش یه سا ‪ ،‬شاخط پالما بٍ ‪ ۲۰ .۰‬ی شاخفط یفیفل بفٍ‬ ‫‪ ۱.۹۰۹۰‬سسیذٌ س ‪َ .‬مچىیفه شفاخفط یفکفیفىفیفًن‬ ‫‪ ۱.۹۵۰۲‬س ‪.‬‬ ‫مناطق شهری‬ ‫سُم ‪ ۹۱‬دسظذ کم دسامذیشیه ی پشدسامذیشیه جمای‬ ‫بٍ یشییج ‪ ۱.۱۰۵۲‬ی ‪ ۱.۰۰۹۰‬دسظذ س ‪.‬‬ ‫ویب ‪ ۹۱ ،۰۱‬ی ‪ ۰۱‬دسظذ پشدسامذیشیه بٍ ‪ ۹۱ ،۰۱‬ی ‪۰۱‬‬ ‫دسظذ کم دسامذیشیه جمای بٍ یشییج ‪ ۰.۹۰ ،۰۹.۱۹‬ی‬ ‫‪ ۵.۲۲‬س ‪.‬‬ ‫شاخط پالما ‪ ۰۸ .۰‬ی شفاخفط یفیفل ‪ ۱.۹۰۲۹‬سف ‪.‬‬ ‫َمچىیه شاخط یکیىیًن ‪ ۱.۹۰۰۰‬س ‪.‬‬ ‫مناطق روستایی‬ ‫سُم ‪ ۹۱‬دسظذ کم دسامذیشیه ی پشدسامذیشیه جمای‬ ‫بٍ یشییج ‪ ۱.۱۰۸۵‬ی ‪ ۱.۰۰۱۰‬دسظذ س ‪.‬‬ ‫ویب ‪ ۹۱ ،۰۱‬ی ‪ ۰۱‬دسظذ پشدسامذیشیه بٍ ‪ ۹۱ ،۰۱‬ی ‪۰۱‬‬ ‫دسظذ کم دسامذیشیه جمای دس مىاعم سیستفایفی بفٍ‬ ‫یشییج ‪ ۰.۰۰ ،۰۱.۰۰‬ی ‪ ۵.۰۵‬س ‪.‬‬ ‫شاخط پالما ‪ ۰.۰۰‬ی شاخط ییفل دس ‪ ۱.۹۰۰۰‬سف ‪.‬‬ ‫َمچىیه شاخط یکیىیًن ‪ ۱.۰۲۵۱‬س ‪.‬‬ ‫دس سال ‪ ۰۵۲۲‬دس مىاعم شُشی کمتشیه ضشیج جفیفىفی‬ ‫مشبًط بٍ ستان سدبیل با ‪ ۱.۹۰۰۲‬ی بیصتشیفه دس سفتفان‬ ‫سییتان ی بلًچیتان با ‪ ۱.۰۰۰۱‬مصاَذٌ میشًد‪.‬‬ ‫دس یه سال دس مىاعم سیستایی کمتشیه ضشیج جفیفىفی‬ ‫مشبًط بٍ ستان خًصستان با ‪ ۱.۹۰۱۲‬ی بیصتشیه دس ستفان‬ ‫چُاسمحال ی بختیاسی با ‪ ۱.۵۰۹۰‬مصاَذٌ میشًد‪.‬‬ ‫میش سضًی با شاسٌ بٍ نفض یفش ‪ ۵۰‬دسظفذی‬ ‫دستمضدَا‪ ،‬نض یش ذید ‪ ۰۱‬دسظذی قفیفمف‬ ‫قًعی‪ ،‬دس یضی په‪ ،‬کاسیه‪ ،‬وایله ی شفیفصفٍ‪،‬‬ ‫ظُاس کشد قیم سایش کىیشیَا ویض بٍ یبع َمیه‬ ‫شش یظ ماوىذ نض یش قیم لًبیا‪ ،‬وخًد نشوگی ی‬ ‫غیشٌ نض یش یانتٍ س ‪.‬‬ ‫یی نضید ساصمان مای سٍ سال پیش قیمف‬ ‫س گًجٍ س ‪َ ۰۰‬ض س ی ‪ ۰۱۱‬یًمان یاییه کشدٌ‬ ‫ی دس یه مذت قیم یه محعًل یغییش چىذ وی‬ ‫وکشدٌ س ‪ .‬یه دس الی س کٍ قیم بشخی‬ ‫قال ماوىذ لبىیات دس یفه مفذت ‪ ۰۱۱‬دسظفذ‬ ‫نض یش یانتٍ س ‪ .‬لبتٍ س گفًجفٍ مصفمفًل‬ ‫قیم گز سی دستًسی ویی ‪.‬‬ ‫یه نض یش قیم بیصتش وصًد‪ ،‬چش کفٍ بفا یفه‬ ‫سیوذ کاَش یًلیذ گًجٍ نفشوفگفی بفٍ دلفیفل‬ ‫خصکیالی‪ ،‬تمال نض یش قیم مجذد یجفًد‬ ‫د سد‪.‬‬ ‫سیذ محمذ میشسضًی‪ ،‬عل نض یش قیم س‬ ‫گًجٍ س نض یش قیم مفً د عفىفً ن کفشد ی‬ ‫گت دس ال اضش قیم َش کیفلفً گفًجفٍ‬ ‫نشوگی دس شیش ص ‪ ،۹۰۱۱‬دس مصُذ ‪ ۹۰۱۱‬ی دس‬ ‫کشماوصاٌ ‪ ۹۰۱۱‬یًمان س ‪ .‬عل پاییفه بفًدن‬ ‫قیم دس مصُذ یفه سف کفٍ ظفادس ت بفٍ‬ ‫نغاویتان یقشیبا ظتش شذٌ س ‪ .‬یه دس فالفی‬ ‫س کٍ یه قیم َا دس نعل گزشتٍ ذ کفرفش‬ ‫‪ ۰۰۱۱‬یًمان بًدٌ س ‪.‬‬ ‫افشایش ‪ ۷3‬درصذی قیوت پٌیز‬ ‫سشییس خبشی‪ -‬دبیش یحادیٍ بىکفذ س ن مفً د غفز یفی‬ ‫گت با نض یش ‪ ۵۸‬دسظذی قیم پىیش‪ ،‬قیم پىیش دس‬ ‫بیتٍ بىذی َای ‪ ۰۱۱‬گشمی بٍ ‪َ ۹۱‬ض س یفًمفان سسفیفذٌ‬ ‫س ‪ .‬قاسمعلی یىی با شاسٌ بٍ نض یش قیمف پفىفیفش‬ ‫گت دس دی َتتٍ گزشتٍ قیم پىیش ‪ ۰۱۱‬گفشمفی ‪۵۸‬‬ ‫دسظذ نض یش یانتٍ س ‪.‬‬ ‫دبیش یحادیٍ بىکذ س ن مً د غز یی گت پیفش ص یفه‬ ‫قیم معشف کىىذٌ پىیش دس بیتٍ بىذی ‪ ۰۱۱‬گشمی ‪۰۰‬‬ ‫َض س ی ‪ ۰۱۱‬یًمان بًد کٍ کىًن با نض یش ‪ ۵۸‬دسظذی‪،‬‬ ‫قیم یه محعًل خًس کی بٍ ‪َ ۹۱‬ض س یًمان نفض یفش‬ ‫یانتٍ س ‪ .‬یی بیان د ش بش یفه سفا َفش کفیفلفً‬ ‫گش پىیش ‪َ ۰۵‬ض س ی ‪ ۰۰۱‬یًمان نض یش یانتٍ س ‪.‬‬ ‫یی گت پىیش مصمًل قیم گز سی یربیفتفی سف ی‬ ‫یًلیذ کىىذگان بذین مجًص سفاصمفان فمفایف جفاصٌ‬ ‫َیچگًوٍ نض یش قیمتی س وذ سوذ‪ .‬بٍ گض سش ناس ‪ ،‬بفا‬ ‫یًجٍ بٍ سُم بش شیشخا دس یًلیذ محعفً ت لفبفىفی‪،‬‬ ‫قیم ‪ ۰۱‬قلم محعً ت لبىی پشمعشف مصمًل قیمف‬ ‫گز سی یربیتی س (شیش‪ ،‬ماس ‪ ،‬پىیش) ی قفیفمف یفه‬ ‫قال یًسظ کمیتٍ مشبًط با میئًلی ساصمان فمفایف‬ ‫معشف کىىذگان ی یًلیذ کىىذگان یاییه می شًد‪.‬‬ ‫تزاًشیت اس بٌذر شْیذ رجایی ‪۰۴۴‬‬ ‫درصذ افشایش یافت‬ ‫ًاى‪ ،‬هزغ ٍ تعویز خَدرٍ صذرًشیی شکایات هزدهی‬ ‫سشییس خبشی‪ -‬بش سفا گفض سش جفذیفذ‬ ‫ساصمفان فمفایف معفشف کفىفىفذگفان ی‬ ‫یًلیذکىىذگان‪ ،‬دس چُاس ماٍَ وخیف میفال‬ ‫عمذٌ گض سشات مشدمی دس بفخفش کفا یفی‪،‬‬ ‫مشبًط بٍ عفشضفٍ وفان‪ ،‬مفشد ی دس بفخفش‬ ‫خذمات‪ ،‬مشبًط بٍ یامیش خًدسیَای سبک ی‬ ‫سستًس ن َا ی غالب ًا دس صمیىٍ گفش وفتفشیشفی ی‬ ‫دسج وصذن قیم بًدٌ س ‪.‬‬ ‫بش سا عالعات مىتصش شذٌ ص سًی ساصمفان‬ ‫مای معشف کىىذگان ی یًلیذکىىذگان دس‬ ‫چُاس ماٍَ وخی میفال ‪َ ۰۰‬فض س ی ‪۹۸۲‬‬ ‫گص مصتشک باصسسی با ضفًس بفاصسسفان‬ ‫ساصمان َای ظىا ‪ ،‬ماذن ی یجاست ستانَفا‬ ‫ی ساصمان یفافضیفش ت فکفًمفتفی ی دیفگفش‬ ‫دستگاٌ َای ریعالب ص جملٍ یص ست جفُفاد‬ ‫کصایسصی‪ ،‬د سٌ کل مفیفش ف نفشَفىفگفی ی‬ ‫گشدشگشی‪ ،‬یاق ظىاف ی یحفادیفٍ َفا ی‪...‬‬ ‫وجا شذٌ س ‪.‬‬ ‫دس وتیجٍ یه گص َای مصتشک ‪َ ۹۱‬فض س ی‬ ‫‪ ۰۰۰‬نقشٌ پشیوذٌ یخلتایی بٍ سصش بفیفش ص‬ ‫‪ ۰۰۱‬میلیاسد یًمان یصکیل ی جُ سسیذگی ی‬ ‫ظذیس س ی بٍ د س ت کل یاضیش ت کًمتفی‬ ‫سسال شذٌ س ‪.‬‬ ‫َمچىیه دس یه مذت دس مجمًع ‪َ ۰۰‬فض س ی‬ ‫‪ ۰۵۵‬نقشٌ شفکفایف مفشدمفی دس خعفًض‬ ‫یخلتات ظىتی ی غیش ظىتی ص عشیفم یفلفتفه‬ ‫‪ ۰۹۰‬ستاد خبشی ستانَا دسیان شذٌ کفٍ ص‬ ‫یه یاذ د ‪ ۸۵‬دسظذ شکایات مًسد سسیذگفی‬ ‫قش س گشنتٍ ی ‪ ۰۰‬دسظذ باقی ماوفذٌ وفیفاصمفىفذ‬ ‫ظُاسو ش کاسشىاسی ی یا ستاال قفًقفی ص‬ ‫سًی مش جع ریشبظ س ‪.‬‬ ‫عمذٌ گض سشات مشدمی دس بفخفش کفا یفی‪،‬‬ ‫مشبًط بٍ عفشضفٍ وفان‪ ،‬مفشد ی دس بفخفش‬ ‫خذمات‪ ،‬مشبًط بٍ یامیش خًدسیَای سبک ی‬ ‫سستًس ن َا ی غالب ًا دس صمیىٍ گفش وفتفشیشفی ی‬ ‫دسج وصذن قیم بًدٌ س ‪.‬‬ ‫دٍلت بزًاهِ ّای خَبی بزای باسار ارس دارد‬ ‫سشییس خبشی‪ -‬دبیشکل باوک مشکضی گفتف‬ ‫بشوامٍ َایی کٍ دیلف بفش ی بفاص س سص د سد‬ ‫وًیذَای خًبی می دَذ‪.‬‬ ‫محمذ عالبی دس میضگشدی دس َمایش باوکذ سی‬ ‫سالمی با بیان یفىفکفٍ یصفخفیفط خفًبفی ص‬ ‫مصکالت یجًد د سد‪ ،‬ظُاس د ش بخفصفی ص‬ ‫عً مل بشیص یتاقات قتعادی بٍ یفافامفل بفیفه‬ ‫دیل ی باوک مشکضی‪ ،‬یاامل باوک مشکفضی ی‬ ‫باوک َا ی یاامل بفاوفک مفشکفضی ی نفافا ن‬ ‫قتعادی بشمی گشدد‪ .‬عبیافی سف کفٍ گفش‬ ‫شاخط َایی دس یه یاامالت یاشیف شًوذ َفش‬ ‫دی عشف ی َمٍ عشفَا بایذ سُم ی وقش خفًد‬ ‫س بذ وىذ‪.‬‬ ‫دبیشکل باوک مشکضی نضید مغلبی کٍ سئفیفس‬ ‫جمًُس دس مفًسد ظفالب بفًدجفٍ ‪ ۰۰۱۱‬ی‬ ‫قیوت بلیت َّاپیوا افشایش ًوی یابذ‬ ‫سشییس خفبفشی‪ -‬سفخفىفگفًی سفاصمفان‬ ‫ًَ پیمایی گت دس ال فاضفش قفیفمف‬ ‫بلی ًَ پیما نض یش ویانتٍ ی یفش یفه َفا‬ ‫مًظف َیتىذ کٍ بلی س متىاسج بفا وفش‬ ‫معً بٍ میانش ن عشضٍ کىىذ‪.‬‬ ‫محمذ یه ریبخش سخىفگفًی سفاصمفان‬ ‫ًَ پیمایی کصًسی دس گفتف ی گفً بفا‬ ‫خبشوگاس س ٌ ی شُشساصی گشیٌ قفتفعفادی‬ ‫باشگاٌ خبشوگاس ن جً ن‪ ،‬با بفیفان یفىفکفٍ‬ ‫دسیان گً َیىفامفٍ ظفال فیف پفشی صی‬ ‫ًَ پیما َای بذین سشوصیه با کاسبشد غیشو امی بش ی یمامی کاسبش ن مجاص‪ ،‬لض می شفذٌ سف نفضید‬ ‫یمامی پُپادَایی کٍ دس گزشتٍ خاسج ص مبادی یه ساصمان بب ی پالک شذٌ وذ‪ ،‬ناقذ عتباس َیتىذ ی‬ ‫کاسبش ن ملض َیتىذ کٍ بش ی بب ی پالک پُپادَای غیشو امی دس ساماوٍ پشوذٌَای َذ ی پفزیفش ص‬ ‫س ٌ دیس ساصمان ًَ پیمایی کصًسی بٍ وصاوی ‪ uas.cao.ir‬قذ کىىذ‪.‬‬ ‫یه مقا میئًل دسباسٌ اخشیه یضای قیم بلی ًَ پیما َم گت یاییه قیم بفلفیف َفً پفیفمفا‬ ‫بش سا میض ن عشضٍ ی یقاضا س ی با یًجٍ بٍ شیًع ییشی کشیوا دس بییاسی ص شُشَا‪ ،‬میانش ن ص‬ ‫وجا ستشَای غیش ضشیسی خًدد سی کشدٌ وذ ی َمیه مش باع کاَش قیم بلی ًَ پفیفمفا شفذٌ‬ ‫س ‪.‬‬ ‫سخىگًی ساصمان ًَ پیمایی کصًس ظُاس کشد دس ال اضش َیچ نض یش قیمتی بش ی بلی ًَ پیفمفا‬ ‫یجًد وذ سد ی یش یهَا مًظف َیتىذ قیم بلی َای ًَ پیما س متىاسج با وش معً یاییه شفذٌ‬ ‫بٍ میانش ن عشضٍ کىىذ‪.‬‬ ‫جلًگیشی ص نض یش پایٍ پًلی گتتفىفذ‪ ،‬بفاعف‬ ‫خًشحالی ناا ن قتعادی شفذ صیفش کیفشی‬ ‫بًدجٍ نصاس بٍ قتعاد ی سد میکىذ‪ .‬وًیفذی بفش‬ ‫ظالب یاامالت بیه دیل ی بفاوفک مفشکفضی‬ ‫باشذ‪ .‬یی بٍ یضای سص شاسٌ کشد ی گفتف‬ ‫بشوامٍ َایی کفٍ دیلف دس یفه س بفغفٍ د سد‬ ‫وًیذَای خًبی میدَذ‪.‬‬ ‫عالبی نضید ی قااً ساختاس سیاس گز سی پًلی‬ ‫با معًبات َماَىگی سش ن قفً ظفالب شفذٌ‬ ‫س ؛ وقصی کٍ باوک مشکضی بفایفذ دس وف فا‬ ‫پًلی د شتٍ باشذ س بُتش مییً وذ یتا کىذ‪.‬‬ ‫سشییس خبشی‪ -‬مذیشکل بىادس ی دسیاوًسدی َشمضگفان‬ ‫با شاسٌ بٍ نض یش ‪ ۹۸‬دسظفذی ظفادس ت کفا َفای‬ ‫کاوتیىشی ص بىذسشُیذ سجایی گت عی یه مذت ‪۰۸۲‬‬ ‫َض س ی ‪TEU ۰۹۲‬کاوتیىشی ص یه بىذس بٍ کصفًسَفای‬ ‫مقعذ ظادس شذٌ س ‪.‬‬ ‫علی سضا محمذی کشجی س ن ‪ ،‬ظُاس کشد ص بفتفذ ی‬ ‫میال یا پایان مشد د ‪َ ۰۸۲‬ض س ی ‪TEU ۰۹۲‬کاوتیىفش ص‬ ‫بىذس شُیذ سجایی بٍ کصًسَای مقعذ ظادس شذٌ کفٍ‬ ‫دس مقاییٍ با مذت مصابٍ سال گزشتٍ ‪ ۹۸‬دسظذ نض یفش‬ ‫یانتٍ س ‪.‬‬ ‫یی با بیان یه کٍ ی سد ت کا ی کاوتیفىفشی دس بفىفذس‬ ‫شُیذ سجایی عی مذت یفاد شفذٌ ‪َ ۰۰۹‬فض س ی ‪۰۸۹‬‬ ‫‪TEU‬کاوتیىش بًدٌ ککٍ ویب بٍ مذت مصابٍ سفال ‪۲۲‬‬ ‫یغییش چىذ وی وذ شتٍ س ‪ ،‬نضید َمچفىفیفه عفی یفه‬ ‫مذت ‪َ ۰۰۹‬ض س ی ‪TEU ۸۹۰‬کاوتیىش یش وضی ظفًست‬ ‫گشنتٍ کٍ ویب بٍ مذت مصابٍ سال قبل نض یفش قفابفل‬ ‫یًجٍ ‪ ۰۱۱‬دسظذی س وصان می دَذ‪.‬‬ ‫مذیش مىغقٍ ییژٌ قتعادی بىذس شُیذسجایی ضانٍ کشد‬ ‫دس پىج ماٍَ وخی میال ویض ‪ ۰۰۰‬کصتی کاوتیىفشی بفٍ‬ ‫بىذس شُیذ سجایی یشدد د شتٍ س کٍ ویب بفٍ مفذت‬ ‫مصابٍ سال قبل ‪ ۵‬دسظذ نض یش بٍ بب سسیذٌ س ‪.‬‬ ‫بىذس شُیذ سجایی بٍ عىً ن بضسگتشیه بىذس کفاوفتفیفىفشی‬ ‫کصًس با ظشنی سا وٍ ‪ ۰.۰‬میلیًن ‪TEU‬یکی ص بىادس‬ ‫مُم مىغقٍ بٍشماس می ایذ‪.‬‬ ‫تَلیذ جَجِ یکرٍسُ تخن گذار افشایش یافت‬ ‫سشییس خبشی‪ -‬سئیس َیات مفذیفشٌ‬ ‫یحادیٍ مشد یخم گز س ستان یفُفش ن‬ ‫گت یًلیذ جًجٍ یفک سیصٌ یفخفم‬ ‫گز س ص مشد د نض یش یانفتفٍ ی دس ‪۰‬‬ ‫ماٍَ دی سال با نض یفش یفًلفیفذ ان‬ ‫مً جٍ َیتیم‪.‬‬ ‫میاوگیه قیم َش کیلًگش یخم مفشد‬ ‫س دس مشغذ سی بفیفه ‪ ۰۰۴۰۱۱‬یفا‬ ‫‪ ۰۰۴۰۱۱‬یًمان عال ی ضانٍ کشد مفا‬ ‫َمچىان بح ظالب قیمف معفً‬ ‫یخم مشد س پیگیشی میکىیم ی دیشیص ویض اقای ساد یی وژ د‪ ،‬یصیش جُاد کصایسصی ص قیمف گفز سی‬ ‫دستًسی محعً ت کصایسصی وتقاد کشدٌ ی گتتٍ یخم مشغی کٍ قیم یما شذٌ یًلیذ ان فذید‬ ‫‪َ ۰۰‬ض س یًمان س چغًس بایذ ‪َ ۰۰‬ض س یًمان عشضٍ شًد؟ بٍ َمیه جُ ما نکش میکىیفم کفٍ دس‬ ‫دیس ن یص ست یصان یتاقات خًبی دس ًصٌ می نتذ ی ظالب قیم َا بٍ وتیجٍ میسسذ‪.‬‬ ‫یی با شاسٌ بٍ یىکٍ قیم جًجٍ یک سیصٌ گًشتی بٍ بیش ص ‪َ ۰۰‬ض س یًمان سسیذٌ س ‪ ،‬گت دس‬ ‫یه میان بح عشضٍ ی یقاضا مغشب س ‪ ،‬میال یًلیذ جًجٍ کاَش یانتٍ بٍ َمیه دلیل قیفمف ان‬ ‫با س ضمه یىکٍ َم کىًن قیم َش قغاٍ جًجٍ یک سیصٌ یخم گز س ویض بیه ‪ ۰۰‬یفا ‪َ ۰۰‬فض س‬ ‫یًمان س ‪.‬‬ ‫وبی پًس با بیان یىکٍ یًلیذ جًجٍ ص ماٌ مشد د نض یش یانتٍ س ‪ ،‬نضید دس شش ماٍَ دی سال یًلیفذ‬ ‫جًجٍ ی دس وتیجٍ یًلیذ یخم مشد نض یش مییابذ ی با یًجٍ بٍ شش یظ مًجًد پیش بیىی میشًد قیم‬ ‫َش کیلًگش یخم مشد دس مشغذ سی بیه ‪ ۰۰‬یا ‪َ ۰۲‬ض س یًمان دس وًسان باشذ‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫ًشبًی النترًٍینی رٍزًبهِ ارک‬ ‫سبیت رٍزًبهِ ‪www.arkonline.ir‬‬ ‫ایویل رٍزًبهِ‪ark.tabriz@yahoo.com9‬‬ ‫ایویل هذیرهسئَل‪eshraghimo@gmail.com 9‬‬ ‫هذیر اجرائی‪ 9‬هعصَهِ حجبزی‬ ‫هجری سبیت رٍزًبهِ‪ 9‬سبًبز اشراقی‬ ‫هذیر هسئَل ٍصبحب اهتیبز‪ 9‬هحوذ اشراقی‬ ‫سردبیر‪ 9‬سبًلی اشراقی‬ ‫تبسیس ‪ - 0261 9‬زهیٌِ اًتشبر ‪ 9‬فرٌّگی ‪ٌّ -‬ری ‪ -‬ادبی ‪ -‬علوی‬ ‫مذپستی‪ - 4052536129‬تلفی‪24301608 - 24310803 )130(9‬‬ ‫تلفبمس‪ - 24301605 9‬شوبرُ ّوراُ ‪180330455719‬‬ ‫ًشبًی ‪ 9‬تبریس خیبببى ازادی‪ -‬خیبببى هبراالى ًرسیذُ بِ هیذاى فذک‬ ‫دفتر رٍزًبهِ ارک ‪ -‬چبپخبًِ‪ 9‬پرًیبى تبریس‬ ‫* پنجشنبه ‪ 11‬شهریور ‪ 2 * 1411‬سپتامبر ‪ 24 *2121‬محرم ‪ *1443‬سال سی و یکم ( اوتوزبیرینجی ایل )* شماره (سایی)‪ 5313 :‬صفحه ‪ * 8‬ورزش و گردشگری‬ ‫هْذٍی میب بِ طَر رسوی سرهربی تین‬ ‫فَتببل اهیذ شذ‬ ‫غسٍیع خثسی‪ -‬زئیع فدزاغیَى فَتثال تِ ییَز زغیویی حیکین‬ ‫غسهستیگسی تین فَتثال اهید زا تِ واپیتاى غاتق تیین هیلیی فیَتیثیال‬ ‫تقدین وس ‪ .‬تِ ًقل اش فدزاغیَى فَتثالم هْدی هْدٍیویا زغوا تیِ‬ ‫عٌَاى غسهستی تین اهید اًتخاب ؾد ٍ حکن خَ زا اش ؾْاباپیدییی‬ ‫عصیصی خا م زئیع فدزاغیَى فَتثال زیافت وس ‪.‬‬ ‫حریفبى تین هلی بسنتببل‬ ‫در اًتخببی جبم جْبًی هشخص شذًذ‬ ‫غسٍیع خثسی‪ -‬تس اغاظ قسعِ وؿی اًجام ؾدُ تیسای هػیاتیقیات‬ ‫اًتخاتی جام جْاًی ‪۰۲۰۴‬م تین هلی تػکتثال وؿیَزهیاى ز گیسٍُ‬ ‫چْازم تا تین ّای قصاقػتاىم غَزیِ ٍ تحسیی یداز خَاّد اؾت‪.‬‬ ‫تِ ًقل اش زٍاتى عوَهی فدزاغیَى تػکتثالم هیساغین قیسعیِ وؿیی‬ ‫زقاتتّای اًتخاتی جام جْاًی ‪ ۰۲۰۴‬تِ قَزت هجاشی تسگصاز ؾد‪.‬‬ ‫ایی هساغن اش یسیق واًال زغوی فیثا تِ قَزت شًدُ پخؽ ؾد‪.‬‬ ‫تین ّای اغتساپیام چییم ٌّدم ایساىم از ىم وسُم ًیَشپٌیدم عیستػیتیاى‬ ‫غعَ یم تحسییم چیی تای ِم اًدًٍصیم ضاپیم قیصاقػیتیاىم پیثیٌیاى ٍ‬ ‫فیلی یی ٍ غَزیِ ‪ ۲۵‬تین اش هًٌقِ اغیا – اقیاًَغیِ ّػیتیٌید ویِ ز‬ ‫پٌجسُّای اًتخاتی زقاتتّای جام جْیاًیی ‪ ۰۲۰۴‬حهیَز ازًید‪.‬‬ ‫تس ایی اغاظ قسعِ وؿی اًجام ؾدُم ایی ‪ ۲۵‬تین ز چیْیاز گیسٍُ‬ ‫چْاز تیوی یدازّای خَ زا تسگصاز خَاٌّد وس ‪ .‬تس ایی اغاظ تین‬ ‫هلی تػکتثال وؿَزهاى ز گسٍُ ‪D‬هػاتقات تا تین ّای قصاقػیتیاىم‬ ‫غَزیِ ٍ تحسیی یداز خَاّد اؾت‪.‬‬ ‫گسٍُ تٌدی تین ّا ز زقاتت ّای اًتخاتی جام جْاًی ‪ ۰۲۰۴‬تِ اییی‬ ‫ؾسح اغت‪۹‬‬ ‫گسٍُ ‪ًA:‬یَشپٌدم وسُم فیلی یی ٍ ٌّد‬ ‫گسٍُ ‪B:‬اغتساپیام چییم ضاپی ٍ چیی تای ِ‬ ‫گسٍُ ‪C:‬از ىم پثٌاىم اًدًٍصی ٍ عستػتاى غعَ ی‬ ‫گسٍُ ‪D:‬ایساىم قصاقػتاىم غَزیِ ٍ تحسیی‬ ‫زقاتتّای پٌجسُ اٍل جام جْاًی ‪ ۰۲۰۴‬ز قازُ اغیا اش تیازیی ‪۰۰‬‬ ‫اپی ‪ًَ ۴۲‬اهثس ‪ ۰۲۰۲‬هکا ف تا ‪ ۲‬تا ‪ ۸‬اذز ‪ ۲۳۲۲‬تسگصاز خَاّد ؾد‪.‬‬ ‫هساحل هقدهاتی جام جْاًی ‪ ۰۲۰۴‬یی پاًص ُ هاُ ز ‪ ۵‬پٌجسُ تسگصاز‬ ‫هیؾَ ‪.‬‬ ‫افتتبح اقبهتگبُ بَمگردی سٌْذ مٌذٍاى‬ ‫غسٍیع خثسی‪ -‬هعاٍى گس ؾگسی اذزتایجاى ؾیسقیی اش افیتیتیاح‬ ‫اقاهتگاُ تَمگس ی غٌْد وٌدٍاى خثس ا ‪.‬‬ ‫تِگصازؼ زٍاتىعوَهی ا ازُول هیساثفسٌّگییم گیس ؾیگیسی ٍ‬ ‫قٌایع غتی اذزتایجاى ؾسقیم علیسنا تایسام شا ُ نوی اعیالم اییی‬ ‫خثسم گرت‪ّ ۹‬وصهاى تا ّرتِ ٍپت چٌدیی پسٍضُ غیسهیاییِ گیرازی‬ ‫گس ؾگسی ز اغتاى تِ تْسُ تس ازی زغیدم یکی اش اییی پیسٍضُ ّیا‬ ‫اقاهتگاُ تَم گس ی غٌْد وٌدٍاى اغت وِ ز وساىّیای زٍغیتیای‬ ‫تازیخی وٌدٍاى ٍاقع ؾدُ اغت‪.‬‬ ‫هعاٍى گس ؾگسی اذزتایجاى ؾسقیم ا اهِ ا ‪ ۹‬زٍغتیای تیازییخیی‬ ‫وٌدٍاى یکی اش هْنتسیی جاذتِّای گس ؾگسی اغتاى اغت وِ ّوِ‬ ‫غاپِ پریسای گس ؾگساى هختلخ اش اقکی ًقاو ًیاغیت ٍ اییجیا‬ ‫اقاهتگاُ ّای تَمگس ی ٍ تجستِ شًدگی ز وساىّای غٌیگیی اییی‬ ‫زٍغتا ّوَازُ هَز اغتقثال اىّا قساز گسفتِ اغت‪.‬‬ ‫تایسام شا ُ اظْاز اؾت‪ ۹‬اقاهتگاُ تَهگس ی غٌْدوٌدٍاى ؾاهیل ٍ‬ ‫وساى تا ظسفیت ‪ً ۵‬رس اغت وِ تَغى تخؽ خکیَقیی تیا حیجین‬ ‫غسهایِ گرازی ‪ ۰‬هیلیاز تَهاى ایجا ؾدُ ٍ ّوصهاى تا ّرتِ ٍپیت‬ ‫هَز تْسُتس ازی قساز گسفت‪.‬‬ ‫سعیذ افرٍز ّشتویی طالیی ایراى در پبرالوپیل‬ ‫‪۰۲۰۲‬‬ ‫غسٍیع خثسی‪ -‬غعید افسٍش پستاتگس ًیییصُ وؿیَزهیاى ز‬ ‫والظ ‪ ۴۳F‬هػاتقات ٍٍهیداًی تاشیّیای پیازاپیوی ییی‬ ‫‪ ۰۲۰۲‬تَویَ هَفق تِ وػه هدال یال ٍ ازتقا زوَز جْاى‬ ‫ٍ پازاپو ی ؾد‪.‬‬ ‫هػاتقات ٍٍهیداًی تاشیّای پازاپو ی ‪ ۰۲۰۲‬تَویَ تیا‬ ‫زقاتت ٍزشؾکازاى ز پستاب ًیصُ والظ ‪ً ۴۳F‬ثال ؾد‪.‬‬ ‫ًوایٌدُ وؿَزهاى ز ایی زقاتت غعید افیسٍش تیَ ویِ تیا‬ ‫دٍهیی پیرٍزی تین هلی فَتسبل برابر بالرٍس‬ ‫غسٍیع خثسی‪-‬تین هیلیی‬ ‫فَتػیال اییساى تیَاًػیت‬ ‫ٍهیی یداز تیدازویاتیی‬ ‫خَ تساتس تالزٍظ ًییص تیا‬ ‫پیسٍشی پؿت غس تگراز ‪.‬‬ ‫تین هلی فَتػال وؿَزهاى‬ ‫ز چازچَب ٍهیی یداز‬ ‫تدازواتی خَ ز وؿَز تالزٍظ تِ هکاف تیین هیلیی اییی‬ ‫وؿَز زفت ٍ تَاًػت تا ًتیجِ پٌج تس ی حیسییخ خیَ زا‬ ‫ؾکػت ّد‪ .‬گل ّای ایساى‪ ۹‬فسّا تَولیم غعید عثاغیی ‪۰‬‬ ‫گل ٍ هػلن اٍال قثا ‪ ۰‬گل‬ ‫ؾاگس اى غید هحود ًاظن اپؿسیعِ زٍش گرؾتِ ز اٍپیی یداز‬ ‫ٍغتاًِ خَ تساتس تالزٍظ ًیص تَاًػتِ تَ ًد تا ًتیجِ ‪ ۷‬تیس ‪۰‬‬ ‫پیسٍش ؾًَد‪ .‬تین ایساى ز ایی زٍش ّا خیَ زا تیسای حهیَز‬ ‫قدزتوٌد ز جام جْاًی پیتَاًی وِ اش ‪ ۰۲‬ؾْسییَزهیاُ ؾیسٍ‬ ‫خَاّد ؾدم اها ُ هی وٌٌد‪.‬‬ ‫پستاتی تِ هیصاى ‪ ۳۲.۲۴‬هتس تِ هدال یالی پازاپو یی‬ ‫تَویَ غت یافت‪.‬‬ ‫اٍ وِ ز ایی هػاتقِ زقثای اش چیییی ‪ً ۰‬یریس م هیساویؽم‬ ‫فساًػِم ولوثیا ‪ً ۰‬رس م پاپَا گیٌِم تًَع ٍ عساق زا پیؽ زٍ‬ ‫اؾتم ز ّواى پستاج اٍل اش زقثای قثلیاؼ پیؿی گسفیت‬ ‫ٍ ًیصُ زا ‪ ۴۸.۳۷‬هتس پستاب وس ‪.‬‬ ‫اٍ ز پستاب ٍم حدًکاب ‪ ۴۸.۳۲‬هتس زا تسجای گراؾت ٍ‬ ‫تا پستاتی تِ اًداشُ ‪ ۳۲.۲۴‬هتس تِ اغتقثال پستاب چْازم زفت‪.‬‬ ‫افسٍش ز پستاب چْازم ًیص زوَز ‪ ۴۸.۵۶‬هتس زا تیِ بیثیت‬ ‫زغاًد ٍ اش اًجام پستابّای پٌجن ٍ ؾؿن خَ ازی وس ‪.‬‬ ‫پستاب غَم افسٍش ًِ تٌْا اٍ زا تِ هدال یال زغاًدم تلکِ ٍی‬ ‫زا زوَز از جدید پستاب ًیصُ پازا ٍٍهیییداًیی ز ویالظ‬ ‫‪ ۴۳F‬ز غًح جْاى ٍ پازاپو ی وس ‪.‬‬ ‫افسٍش ز حاپی هَفق تِ وػیه هیدال ییال ؾید ویِ ٍ‬ ‫ٍزشؾکاز اش ولوثیا تِ تستیه تِ هداپْای ًقسُ ٍ تسًیص غیت‬ ‫یافتٌد‪.‬‬ ‫ترامتَر ٍ پرسپَلیس بِ هصبف ّن هیرًٍذ‬ ‫غییسٍیییع خییثییسی‪-‬‬ ‫ؾاگس اى فساش وواپًَد‬ ‫ز ٍهیییییی یییداز‬ ‫ٍغییتییاًییِ خییَ زٍش‬ ‫پییٌییجییؿییٌییثییِ هییقییاتییل‬ ‫پسغ َپیع تیِ هیییداى‬ ‫هیزًٍد‪.‬‬ ‫تین ّای تساوتَز ٍ پسغ َپیع وِ خَ زا ٍز اش هػیاتیقیات‬ ‫زغویتسای هسحلِ ی ّؿتن پایاًی پیگ قْسهاًاى اغیا اهیا ُ‬ ‫هی وٌٌدم زٍش پٌجؿٌثِ ز چازچَب یدازی تیدازویاتیی تیِ‬ ‫هکاف یکدیگس هیزًٍد‪.‬‬ ‫ایی یداز ٍهیی تاشی تدازواتی تساوتَزیّا پیؽ اش غرس تیِ‬ ‫قًس خَاّد تَ ‪ .‬ایی تین خَ زا تسای هکاف تا تییین اپیٌیکیس‬ ‫عستػتاىم اها ُ هیوٌد‪.‬‬ ‫خثس تسگصازی تیاشی ٍغیتیاًیِ ٍ تییین اش غیَی زغیاًیِ‬ ‫زغویتاؾگاُ تْساًی اعالم ؾدُ اغت‪.‬‬ ‫ًَجَاًبى ٍالیببل ایراى بِ جوع ‪ 3‬تین برتر جْبى رسیذًذ‬ ‫جْبى ٍرزش‬ ‫ّلٌذ قْرهبى هسببقبت‬ ‫دٍچرخِ سَاری شذ‬ ‫غسٍیع خثسی‪ٍ-‬اپیص اش ّلٌد قْسهاى هػاتقات ٍچیسخیِ غیَازی‬ ‫پازاپو ی ‪ ۰۲۰۲‬تَویَ ؾد‪.‬‬ ‫هیچ ٍاپیص ٍچسخِ غَاز تین هلی ّلٌید تیَاًػیت تیا بیثیت شهیاى‬ ‫‪ ۰۹۰۳۹۴۲‬قْسهاى زقاتت ّای پازاپو ی تَویَ ؾَ ‪.‬‬ ‫پَئی ٍزگٌَا ٍ تین ی ٍزیع اش تینّای هلی فساًػِ ٍ ّلٌد هقام‬ ‫ٍم ٍ غَم هػاتقات ٍچسخِ غَازی پازاپو ی تَویَ زا وػیه‬ ‫وس ًد‪.‬‬ ‫گریسهبى رسوب بِ اتلتینَ هبدریذ برگشت‬ ‫غسٍیع خثسی‪ -‬تاؾگاُ تازغلًَا اش تاشگؿت اًتَاى گیسییصهیاى تیِ‬ ‫اتلتیکَ ها زید خثس ا ٍ تِ ایی تستیه ایی تیاشییکیی ا اهیِ فکیل‬ ‫جازی زا ز الزٍخا تِ هیداى خَاّد زفت‪.‬‬ ‫تِ ًقل اش اغ َزتم تاؾگاُ تازغلًَا ٍ اتلتیکَ ها زید تس غیس اًیتیقیال‬ ‫قسنی اًتَاى گسیصهاى تِ تَافق غت پیدا وس ًد‪.‬‬ ‫تاؾگاُ تازغلًَا ز تیاًیِ ای اش تاشگؿت گسیصهاى تِ اتلتیکَ هیا زیید‬ ‫خثس ا ‪.‬‬ ‫رٍیبی ًقل ٍ اًتقبالتی سردار ازهَى‬ ‫ببز ّن پر مشیذ‬ ‫غسٍیع خثسی‪-‬هْاجن هلی پَؼ شًیت غٌت پتسشتَزگ تیا ٍجیَ‬ ‫تکساز ؾایعات ّویؿگی اًتقال تِ تین ّای هًسح ازٍپایی ز زٍغییِ‬ ‫هاًد‪ً .‬قل ٍ اًتقاالت فَتثال ازٍپا تِ اتوام زغیید تیا ز ییَل اییی‬ ‫هدتم تصزگتسیی جاتجایی ّای فَتثال تاؾگیاّیی قیازُ غیثیص زقین‬ ‫تخَز ‪.‬پیًَل هػی پع اش ٍ ِّ حهَز ز تازغلًَا تِ پییل عیدم‬ ‫تَافق هاپی تا غساى تاؾگاُ ٍ قَاًیی الپیگا اغ اًیا تِ پازی غی ضزهیی‬ ‫فساًػِ زفت تا ّوِ زا ؾَوِ وٌد‪ .‬چٌد زٍش پیع اش اییی اًیتیقیالم‬ ‫وسیػتیاًَ زًٍاپدٍ ز تکوین غیس هٌتظسُ یًٍَتَظ زا تسک وس تیا‬ ‫تِ تین هحثَب خَ هٌچػتسیًَایتد تاشگس ‪ً .‬قل ٍ اًیتیقیاالتیی ویِ‬ ‫قٌعت فَتثال ز ازٍپا زا غتخَؼ تغییس وس تا تاشیّای تاؾگاّی‬ ‫ایی قازُ تاز یگس تحت تابیس ایی جاتجاییّا قساز تگیس ‪.‬‬ ‫تا ایی حال غْن تاشیکٌاى فَتثال ایساى ز ًقل ٍ اًتیقیاالت فیَتیثیال‬ ‫تاؾگاّی ازٍپا چٌداى تِ چؿن ًویاهد‪.‬‬ ‫غسٍیع خثسی‪ -‬تین ٍاپیثال ًَجَاًاى ایساى تا پیسٍشی هیقیاتیل‬ ‫ازضاًتیی تِ جوع چْاز تین تستس هػاتقات جْاًی قعَ وس ‪.‬‬ ‫هسحلِ ی چْازم ًْایی هػاتقات ٍاپیثال شیس ‪ ۲۸‬غیال جیْیاى‬ ‫تسگصاز ؾد ٍ تین ایساى تا ًتیجِ غِ تس ی هقاتل ازضاًیتیییی تیِ‬ ‫پیسٍشی زغید‪.‬‬ ‫ؾاگس اى هػعَ ازهات ز غتّای اٍلم غَم ٍ چْیازم اییی‬ ‫تاشی تا اهتیاشات ‪ ۰۴‬تس ‪۰۲‬م ‪ ۰۴‬تس ‪ ۰۴ ٍ ۲۸‬تس ‪ ۲۲‬پیسٍش ؾید ٍ‬ ‫فقى غت ٍم زا تا اهتیاش ‪ ۰۵‬تس ‪ ۰۳‬تِ حسیخ ٍاگراز ویس ‪ .‬ز‬ ‫ایی تاشی تاشیکٌاى ًَجَاى ایساى ز هجوَ ‪ ۸۸‬اهتیاش ؾاهل ‪۳۸‬‬ ‫حولِم ‪ ۲۴‬فا م ی غسٍیع ٍ ‪ ۴۵‬اهتیاش اش اؾتثاّات حسیخ تِ غت اٍز ًد‪ .‬ازضاًتیی ًیص ‪ ۶۶‬اهتیاش ؾاهل ‪ ۳۴‬حیولیِم ‪۵‬‬ ‫فا م ‪ ۴‬غسٍیع ٍ ‪ ۰۴‬اهتیاش اش اؾتثاّات تاشیکٌاى ایساى وػه وس ‪ .‬ازضاًتیی زحاپی هقاتل ایساى ؾکػت خیَز ویِ ز‬ ‫ّوِ تاشیّای قثلی خَ ز ایی زقاتتّا تِ پیسٍشی زغیدُ ٍ ز هجوَ فقى ‪ ۰‬غت تِ حسیراى ٍاگراز وس ُ تَ ‪.‬‬ ‫ایساى تا ایی پیسٍشی تِ جوع چْاز تین تستس هػاتقات قعَ وس ٍ ز ایی هسحلِ تاید تِ هکاف پْػتاى تسٍ ‪ .‬ایی ‪ ۰‬تییین ز‬ ‫هسحلِ گسٍّی ّن تا یکدیگس زٍتسٍ ؾدُ تَ ًد وِ اى تاشی تا تستسی غِ تس قرس پْػتاى تِ پایاى زغید‪ .‬پْػتاى تیٌیْیا تییین‬ ‫حانس ز ایی هػاتقات هحػَب هیؾَ وِ ٌَّش حتی ی غت ّن تِ حسیراى خَ ًثاختِ اغت‪.‬‬ ‫غسٍیع خثسی‪ّ-‬کتَز تیسیی تِ قَزت قسنی زاّیی تییین زئیال‬ ‫تتیع اغ اًیا ؾد‪.‬‬ ‫تِ ًقل اش هازوام تاؾگاُ پیگ تستسی ازغٌال اًگلیییع اعیالم ویس‬ ‫ّکتَز تیسیی هدافع ازغٌال تِ قَزت قسنی تا پایاى فکل تِ زئیال‬ ‫تتیع اغ اًیا پیَغت‪.‬‬ ‫تیسیی اغ اًیایی قساز ا ؼ ز تین فَتثال ازغٌال ز غال ‪ ۰۲۰۴‬تیِ‬ ‫پایاى هی زغد ٍ ز ‪ ۲۵‬غاپگی ز غال ‪ ۰۲۲۲‬اش تاؾگاُ تازغلًَا تیِ‬ ‫ازغٌال پیَغت‪.‬‬ ‫ِّ گرؾتِ ‪ ۲۷۴‬تاشی تسای تَپیچیی ّیا ز‬ ‫هدافع وٌازی ز ی‬ ‫پیگ تستس اًجام ا ُ اغت اها ز ّیچ ی اش غِ تاشی پیگ خَ تیا‬ ‫ایٌجای فکل حهَز ًداؾتِ اغت‪.‬‬ ‫پرٍاًِ بْرُبرداری سِ اقبهتگبُ بَمگردی در هرًذ صبدر شذ‬ ‫ابالغ شیًَُبهِ درجِبٌذی تبسیبست گردشگری‬ ‫غسٍیع خثسی‪ -‬هعاٍى گس ؾگسی هدیسول هیساث فسٌّگییم‬ ‫گس ؾگسی ٍ قٌایع غتی اذزتایجاى ؾسقی اش قدٍز هیجیَش‬ ‫غِ اقاهتگاُ تَمگس ی ز ؾْسغتاى ٍیطُ هسًد خثس ا ‪.‬‬ ‫علیسنا تایسام شا ُ تا اؾازُ تِ هَقیعیییت جیغیسافیییاییی ٍییطُ‬ ‫ؾْسغتاى هسًد ٍ عالقِ هٌدی گس ؾیگیساى تیسای اقیاهیت ز‬ ‫زٍغتاّای تَاتع ایی ؾْسغتاىم افیصٍ ‪ ۹‬ز زاغیتیای تیَغیعیِ‬ ‫اقاهتگاُّای تَمگس ی ز ایی ؾْسغتاىم پسٍاًِ تیْیسُ تیس ازی‬ ‫تسای غِ اقاهتگاُ ز زٍغتاّای تَاتع ایی ؾْسغتاى قا ز ؾد‪.‬‬ ‫ٍی ا اهِ ا ‪ ۹‬اقاهتگاُّای تَمگس ی پیسهیحیویدم هیس اًیی ٍ‬ ‫خدا ٍغت ؾْسغتاى هسًد تِ تستیه ز زٍغیتیاّیای ّیسشًید‬ ‫جدید ٍ گلجاز ٍاقع ؾدُ اًد ٍ عیالقیِ هیٌیداى هیی تیَاًیٌید‬ ‫تسای تجستِ شًدگی زٍغتایی تِ ٍاحدّای هَز ًظس هیساجیعیِ‬ ‫وٌٌد‪.‬‬ ‫تایسام شا ُ تَغعِ قٌعت گس ؾیگیسی ز قیاپیه گػیتیسؼ‬ ‫زٍغتاّای هػتعد تسای تَم گس ی زا ییکیی اش تیسًیاهیِ ّیای‬ ‫اٍپَیت از هیساث فسٌّگی اذزتایجاى ؾسقی اًػت ٍ اظیْیاز‬ ‫اؾت‪ ۹‬تَغعِ تَم گس ی هیتَاًد تا هعسفی گػتس ُ تِ یکی اش‬ ‫هٌاتع هْن زاهدی ٍ افصایؽ قدزت اقتکا ی هًٌقیِ تیثیدییل‬ ‫ؾَ ‪.‬‬ ‫ٍی انافِ وس ‪ ۹‬تا تَجِ تِ هَقیعیییت جیغیسافیییاییی ٍییطُ ٍ‬ ‫جاذتِ ّای گس ؾگسی یثیعی اذزتاییجیاى ؾیسقیی ییکیی اش‬ ‫هًاپثِ ّای هْن گس ؾگساىم تجستِ شًدگی غٌتیی زٍغیتیاییی‬ ‫اغت وِ ز ایی زاغتا تَغعِ تَم گس ی ز اٍپَیت اییی ا ازُ‬ ‫ول قساز گسفتِ اغت‪.‬‬ ‫تَاًوٌذسبزی ٍ تجبری سبزی تَلیذات صٌبیع دستی هذدجَیبى زًذاى ّبی اررببیجبى شرقی‬ ‫غسٍیع خثسی‪-‬هدیسول هیساثفسٌّگیم گیس ؾیگیسی ٍ‬ ‫قٌایع غتی اذزتایجاى ؾسقی اش قسازگیسی تَاًوٌدغاشی ٍ‬ ‫تجازی غاشی تَپیدات قٌایع غتی هد جَیاى شًداى ّیای‬ ‫اغتاى ز غتَز واز ایی ا ازُ ول خثس ا ‪.‬‬ ‫تِگصازؼ زٍاتىعویَهیی ا ازُ ویل هیییساث فیسّیٌیگییم‬ ‫گس ؾگسی ٍ قٌایع غتی اذزتایجاى ؾسقیم احود حیویصُ‬ ‫شا ُ زٍش ٍؾٌثِ ‪ ۷‬ؾْسیَزهاُ ‪ ۲۳۲۲‬تیا هیحیوید جیَا ی‬ ‫هدیسول غاشهاى شًداى ّا تا ّیدف تیسزغیی ٍنیعیییت ٍ‬ ‫زغیدگی تِ وازگاُ ّای تَپید قٌایع غتیی شًیداى ّیای‬ ‫اغتاى یداز ٍ گرت ٍ گَ وس ‪.‬‬ ‫هدیسول هیساث فسٌّگیم گس ؾیگیسی ٍ قیٌیاییع غیتیی‬ ‫اذزتایجاى ؾسقی ز ایی یداز تا اؾازُ تِ ایٌکِ ظسفیتّای‬ ‫ٌّسی شًداى ّام قاتلیت ّای فٌی ٍ خَ اؾتغیاپیی ز هیییاى‬ ‫هد جَیاى تحت پَؾؽ ایی هجویَعیِ ز حیال زؾید ٍ‬ ‫تَغعِ اغتم ا اهِ ا ‪ ۹‬تا وػه هْازتّای ٌّسی شهیییٌیِ‬ ‫جاهعِپریسی ٍ وػه هقثَپیت اجتواعی هد جَیاى پع اش‬ ‫ٍزاى حثع فساّن هی ؾَ م یی غال ّای اخیییس ؾیاّید‬ ‫فعاپیت چؿوگیس هد جَیاى ز زؾتِ ّای هختلخ قیٌیاییع‬ ‫غتی ّػتین وِ ًؿاًگس ازتقا اًگیصُ ٍ ّدف گرازی هرییید‬ ‫ز تیی اى ّا اغت‪.‬‬ ‫اٍ تا اؾازُ تِ ایٌکِ یی غال جازی ‪ ۰۴۷‬هد جَ ز شًیداى‬ ‫هسوصی تثسیص تحت اهَشؼ ٌّسّای قٌایع غتیی ز ‪۲۷‬‬ ‫زؾتِ هتٌَ قساز گسفتِ اًدم گرت‪ ۹‬هد جَیاى ز ویازگیاُ‬ ‫ّای تَپیدی اعن اش قاپی تافیموراؾیم هػگسی ٍ ز حیال‬ ‫فعاپیت ّػتٌد وِ تِ ًثال اى ‪ ۲۲۲‬عٌَاى تَپییدات ّیٌیسی‬ ‫تَغى هد جَیاى تَپید ٍ اها ُ فسٍؼ اغت‪.‬‬ ‫هذافع ارسٌبل راّی بتیس شذ‬ ‫غسٍیع خثسی‪ -‬ؾیًَُاهِ ازشییاتیی ٍ زجیِ تیٌیدی تیاغیییػیات‬ ‫گس ؾگسی اقالح ٍ اتالغ ؾد‪.‬‬ ‫تِ ًقل اش زٍاتىعوَهی هعاًٍت گس ؾگسی ٍشازت هیساثفسٌّگیم‬ ‫گس ؾگسی ٍ قٌایع غتیم ٍپی تیوَزی گرت‪ ۹‬ؾیًَُاهِ ازشیاتیی ٍ‬ ‫زجِ تٌدی تاغیػات گس ؾگسی تا زٍیکس ایجا ٍحدت زٍییِ ٍ‬ ‫جلَگیسی اش اعوال ًظس ٍ زفتازّای غلیقِای ز شهیٌِ زجِ تیٌیدی‬ ‫تاغیػات گس ؾگسیم تا تؿکیل وازگسٍّی هسوه اش وازؾٌاغیاىم‬ ‫خثسگاى اًؿگاّی ٍ ًوایٌدگاى تخؽ خکَقی تْیِ ٍ غی یع تیا‬ ‫زیافت ًظسات اش ا ازات ول هیساث فیسّیٌیگییم گیس ؾیگیسی ٍ‬ ‫قٌایع غتی اغتاىّام پع اش ی غال واز وازؾٌاغی ز هیعیاًٍیت‬ ‫گس ؾگسی ًْایی ؾد تا تس هثٌای اى تػتسی هٌاغه تیسای ازتیقیای‬ ‫ووی ٍ ویری خدهات گس ؾگسی فساّن ؾَ ‪.‬‬ ‫اٍ افصٍ ‪ ۹‬ؾیًَُاهِ زجِتٌدی وِ قثال ز غال ‪ ۲۴۸۳‬اتالغ ؾدُ تیَ‬ ‫ازای ًَاقف ٍ چاپؽّایی تَ وِ عودتاً تا تسٍوساغی پیییچیییدُم‬ ‫اهکاى فعاپیت ز ایی شهیٌِ زا تسای تخؽ خکیَقیی تیا ؾیَازی‬ ‫زٍتِزٍ وس ُ تَ م اش ایی زٍ تا زٍیکس تػْیل ؾسایى فعاپیتم ازتقاء‬ ‫ویریت خدهات ٍ اغترا ُ اش ظسفیتّای تخؽ خکَقی ز فسایٌد‬ ‫ازشیاتی ٍ زجِتٌدی تاغیػات گس ؾگسیم ؾیًَُاهِ هستثى اقالح‬ ‫ٍ اتالغ ؾد‪ .‬تیوَزی تا تیاى اییوِ ز ؾیًَُاهِ جدید ٍظایخ وویتِ‬ ‫فٌی تِ وویػیَى عاپی ترَیم ؾدم یا اٍز ؾد‪ ۹‬تقَیت وویییػیییَى‬ ‫عاپی تجدید ًظس ز زاغتای زعایت حقَق تْسُتس ازاى تیاغیییػیات‬ ‫گس ؾگسی ٍ اهکاى زغیدگی ٍتیازُ تیِ ؾیکیاییات اى ّیا ز‬ ‫چازچَب هقا ایییًاهِ تاال غتی تَ ُ اغت‪.‬‬ ‫اٍ افصٍ ‪ ۹‬عالٍُتس ٍظایخ ذاتی وویػیَى عاپی ز خکَـ تجدیید‬ ‫ًظس تِ اعتسال ّای ٍاقلِم هػوٍپییت زاّیثیسیم ًیییاشغیٌیجیی ٍ‬ ‫تکوینگیسی زخکَـ هػائل هستثى تا اجسای یسح تًثیق ًیص تیِ‬ ‫اى وویػیَى ترَیم ؾد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه ارک

روزنامه ارک 5342

روزنامه ارک 5342

شماره : 5342
تاریخ : 1400/07/29
روزنامه ارک 5341

روزنامه ارک 5341

شماره : 5341
تاریخ : 1400/07/28
روزنامه ارک 5340

روزنامه ارک 5340

شماره : 5340
تاریخ : 1400/07/27
روزنامه ارک 5339

روزنامه ارک 5339

شماره : 5339
تاریخ : 1400/07/26
روزنامه ارک 5338

روزنامه ارک 5338

شماره : 5338
تاریخ : 1400/07/25
روزنامه ارک 5337

روزنامه ارک 5337

شماره : 5337
تاریخ : 1400/07/24
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!