روزنامه ارک شماره 5259 - مگ لند

روزنامه ارک شماره 5259

روزنامه ارک شماره 5259

روزنامه ارک شماره 5259

‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫ٍاسیض بخش دٍم سَد سْبم عذالت‬ ‫تب اخش ّفتِ‬ ‫اًتقبد هعبٍى استبًذاس ارسببیجبى ششقی اص‬ ‫حزف سدیف اعتببسی خط سِ هتشٍ تبشیض‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫همین صفحه‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫*دٍشٌبِ ‪ 41‬تیش ‪ 5* 4111‬جَالی ‪ 01 *0104‬ری القعذُ ‪ *4110‬سبل سی ٍ یکن ( اٍتَصبیشیٌجی ایل )* شوبسُ (سبیی)‪ 8 * 5055:‬صفحِ ‪01111‬سیبل ایویل ‪ً ark.tabriz@yahoo.com :‬شبًی الکتشًٍیکی ‪:‬سبیت اختصبصی سٍصًبهِ اسک یب ‪www.arkonline.ir‬‬ ‫کبالّبی اسبسی ٍ ضشٍسی‬ ‫بِ هیضاى کبفی تبهیی ٍ ٍاسد شذُ است‬ ‫یبدداشت ّبی سٍص‬ ‫*هذیشهسئَل ‪ -‬هحوّذ اششاقی‬ ‫*طنس هبی ترکی بب متن اجرا شوند‬ ‫طىش َبی تزکی کٍ اس طزف ثؼضی َب یر ؽجکٍ َدبی‬ ‫ارتمبػی ارائٍ می ؽًوو وٍ تىُب لبثل اعتفبیٌ ویدغدتدىدو‪،‬‬ ‫ثلکٍ یر اغلت مًاری مضز حبل افزای ی سثبن تزکی َم‬ ‫می ثبؽىو‪ .‬ثزای رلًگیزی اس تبحیز مدىدفدی طدىدشَدبی‬ ‫وبفحیح‪ ،‬ثٍ ػمً افزای یگزیٌ َبی فؼبل یر ؽدجدکدٍ‬ ‫َبی ارتمبػی تًفیٍ می ؽًی کٍ مدطدبلدت ثدزودبمدٍ‬ ‫َبی خًی را ثب اعتفبیٌ اس وًؽتٍ َبی فدحدیدح ارائدٍ‬ ‫ومبیىو‪ .‬سیزا‪ ،‬ارائٍ ثزوبمٍ َبی ثوین وًؽتدٍ‪َ ،‬دم کدبر‬ ‫َبی خًیتبن را ثی ارسػ می کىو ی َم ثٍ سثبن تزکی‬ ‫مًرًی یر ذَه مخبطجیه ثزوبمٍ َبیتبن اعیدت ردوی‬ ‫می رعبوو ی فبلًیر َبی ػاللمىو ثٍ سثبن تزکی را ویدش‬ ‫کبَؼ می یَو‪ .‬ثىبثزایه اگز لقو خدومدت یردًی‬ ‫یاری افزای ی گزیٌ َب‪ ،‬ثزای ارائٍ ثزوبمٍ َبی مفدیدو یر‬ ‫ؽجکٍ َبی ارتمبػی‪ ،‬الس اعت اس مدتدًن فدحدیدح‬ ‫اعتفبیٌ ومبیىو‪.‬‬ ‫*لسوم ثببت قیمت کبالهبی اسبسی‬ ‫کبالَبی اعبعی کٍ ثزای ویدبسَدبی مدزی ضدزیرت‬ ‫یاروو ی مؼمًال ثدب الدوامدبت ییلدتدی تدبمدیده مدی‬ ‫ؽًوو‪ ،‬کمجًیی پیؼ ومی ایو‪ .‬امب یر خقدًؿ ایده‬ ‫الال ‪ ،‬وًعبوبت ی افشایؼ لیمت َب یر ثدبسار‪ ،‬اغدلدت‬ ‫یرًی یاری ی ثبػج اؽفتگی َبی کلی ی ردشئدی ی‬ ‫افشایؼ لیمت عبیز کبالَب َم می گدزیی‪ .‬ارگدبودُدبی‬ ‫مغئًل کىتزل ثبسار ی لیمت َب ثبیو ثدٍ ایده مدًضدًع‬ ‫تًرٍ ثیؾتز مؼمًل یاروو‪ .‬ػو رلًگیزی اس گدزاودی‬ ‫ثی یلیل لیمتُب‪ ،‬ثبسار را اؽفتٍ می کىدو ی الؾدبر ثدب‬ ‫یراموَبی مؾخـ ی حبثت را ثطًر روی ثب اعدیدت‬ ‫َبی اوی ی اتی‪ ،‬مًارٍ می عبسی‪.‬‬ ‫*لسوم تسریع پروشه هبی مترو تبریس‬ ‫پزیصٌ َبی متزی تجزیش ثزبی ایىکٍ یر ایلًیدت کدبری‬ ‫ؽُزیاری‪ ،‬ییلت ی مویزیت کالن ؽُز تجزیش ی اعتبن‬ ‫اذرثبیزبن ؽزلی ثبؽو ی ثب عزػت مطلًه پدیدؾدزفدت‬ ‫کىو‪ ،‬ثزاعبط گشارػ َبی مىتؾزٌ ی وتبیدذ ضدؼدیدف‬ ‫کبرَب‪،‬گًیب‪ ،‬مُم تلمی ومی ؽًوو‪ .‬ی گدبَدب چدىدیده‬ ‫می ومبیو کٍ یب یر ارزای پزیصٌ َبی متزی‪ ،‬گغدغدت‬ ‫مویزیتی یرًی یاری‪ ،‬ی یب ؽکغت َبی اػدتدجدبری ی‬ ‫مبلی ثبػج تبخیز َبی چىویه عبلٍ یر اتمب کبر متدزی‬ ‫تجزیش ؽوٌ اعت‪ .‬ثؼالیٌ ایه وًع تبخیز َدب ضدزیرت‬ ‫متزی ثزای تجزیش را َم ثب تزییو مًارٍ می عبسی‪.‬‬ ‫هشگ ‪ً 055۲‬فش بش اثش حَادث ساًٌذگی دس دٍ هبُ‬ ‫ًخست سبل جبسی‬ ‫عزییظ خدجدزی ‪-‬‬ ‫عبسمدبن پدشؽدکدی‬ ‫لبوًوی کؾًر اػدال‬ ‫کزی܀ یر یی مدبَدٍ‬ ‫وخغت عبل ردبری‬ ‫ۼۿۻ‪ ۸‬ودددفدددز یر‬ ‫حًایث راودىدوگدی‬ ‫ربن خًی را اس یعت یایوو کٍ ایه امبر یر ممبیغٍ ثدب‬ ‫موت مؾبثٍ عبل گذؽتٍ کٍ ‪۵‬۾ۿ‪ ۸‬ودفدز ثدًی‪۹۸.۸ ،‬‬ ‫یرفو رؽو یاؽتٍ اعت‪ .‬عبسمبن پدشؽدکدی لدبودًودی‬ ‫کؾًر‪ ،‬ثز اعبط امدبرَدب‪ ،‬یر حدًایث راودىدوگدی‬ ‫یی مبٌ وخغت امغبل ‪َ ۸‬شار ی ۼۿۻ وفز ربن خًی را اس‬ ‫یعت یایوو کٍ اس ایه تؼوای ‪َ ۸‬شار ی ۿ۾ وفز مدزی ی‬ ‫۽‪۵‬ۻ وفز سن ثًیوو‪.‬‬ ‫یر ایه گشارػ تبکیو ؽوٌ اعت܀ ثٍ وظز می رعو یکی‬ ‫اس یالیل رؽو کؾتٍ َبی تقدبیفدبت راودىدوگدی یر‬ ‫یی مبٌ امغبل لغً یب کمتز ؽون محویییت َبی عدفدز‬ ‫وبؽی اس ؽیًع کزیوب یر ممبیغٍ ثب موت مؾدبثدٍ عدبل‬ ‫گذؽتٍ اعت کٍ افشایؼ تؼوای تلفدبت ی مقدویمدبن‬ ‫تقبیفبت را ثٍ ییضٌ یر ایب وًریس ی فزیرییه مدبٌ ثدٍ‬ ‫یوجبل یاؽت‪.‬ثز اعبط ایه گشارػ یر یی مبٍَ امغدبل‬ ‫ثیؾتزیه امبر تلفبت تقبیفبت ثٍ تزتیدت مدزثدًه ثدٍ‬ ‫اعتبن َبی فبرط ثب ‪۵‬ۺ‪ ۸‬ی عیغتبن ی ثلًچغتبن ثب ۺۿ‪۸‬‬ ‫ی تُزان ثب ۾۽‪ ۸‬ی کمتزیه ان مزثًه ثٍ اعدتدبن َدبی‬ ‫ایال ثب ۽‪ ،۸‬کُگیلًیٍ ی ثًیزاحمو ثب ‪ ۹۸‬ی خدزاعدبن‬ ‫ؽمبلی ثب ۺ‪ ۹‬فًتی ثًیٌ اعت‪.‬یر یی مدبَدٍ ودخدغدت‬ ‫امغبل‪ ،‬ۼۺ َشار ی ۾ۿ۽ وفز ویش یر حًایث راودىدوگدی‬ ‫مقوی ی ثٍ مزاکش پشؽکی لبوًوی مزارؼٍ کزیوو کدٍ‬ ‫ایه تؼوای ویش یر ممبیغٍ ثب موت مؾبثٍ عبل لجدل ‪۹۵.۸‬‬ ‫یرفو ثیؾتز ؽدوٌ اعدت کدٍ اس کدل مقدویمدبن‬ ‫تقبیفبت فزیرییه ی ارییجُؾت امغدبل ۺ‪َ ۹‬دشار ی‬ ‫ۼ۾‪ ۹‬وفز مزی ی ‪َ ۸۸‬شار ی ‪۸۸‬ۺ ودفدز سن ثدًیودو‪.‬یر‬ ‫گشارػ پشؽکی لبوًوی اموٌ اعت܀ یر ارییدجدُدؾدت‬ ‫امغبل ویش َشار ی ۽ۿ‪ ۸‬وفز یر تقبیفبت ربن خًی را اس‬ ‫یعت یایوو کٍ یر ممبیغٍ ثب موت مؾبثٍ عدبل لدجدل‬ ‫رؽو ۿ‪.‬ۺ یرفوی یاؽتٍ اعدت‪ .‬تدؼدوای مقدویمدبن‬ ‫تقبیفبت کٍ ثٍ ایه عبسمبن مزارؼٍ یاؽتٍ اوو ودیدش یر‬ ‫ایه مبٌ ‪َ ۸۸‬شار ی ‪۹‬ۼ‪ ۹‬وفز ثًیٌ کٍ وغجدت ثدٍ مدوت‬ ‫مؾبثٍ عبل لجل ۾‪ ۸.‬یرفو کمتز اعت‪.‬‬ ‫عبسمبن پشؽکی لبوًوی کؾًر ثب اعتىبی ثدٍ امدبرَدب ی‬ ‫مغتىوات گزیایری ؽوٌ یر یاحو امبر ایه عدبسمدبن‬ ‫کٍ تفبیت لبثل تًرٍ تؼوای تلفبت تقبیفبت یی مبَدٍ‬ ‫امغبل وغجت ثٍ عبل لجل را وؾبن می یَو‪ ،‬ثٍ َمًطىبن‬ ‫تًفیٍ می کىو تب ثٍ یعتًرالؼمل َبی اػال ؽوٌ مجىی‬ ‫ثز محویییت عفز ثزای رلًگیزی اس ؽیدًع ییدزیط‬ ‫کزیوب ثب تًرٍ ثٍ اغبس پی پىزم ثیمبری تًرٍ کىدىدو‬ ‫ی یر فًرت وبگشیز ثًین اس عفزَبی ضزیری‪ ،‬وکبت‬ ‫ایمىی ی تًفیٍ َبی الس ثزای راوىوگی ایمه را مدو‬ ‫وظز لزار یَىو‪.‬‬ ‫ًحَُ فعبلیت اصٌبف‬ ‫دس شْشّبی قشهض اص اهشٍص‬ ‫همین صفحه‬ ‫تشذیذ ًظبستّب بش ٍاحذّبی‬ ‫پزیشایی ارسببیجبى ششقی‬ ‫صفحه ‪8‬‬ ‫همین صفحه‬ ‫پشّیض اص هصشف داسٍ بِ هٌظَس پیشگیشی‬ ‫اص عَاسض ٍاکسی کشًٍب‬ ‫هشدم هتَجِ هیشًَذ دٍلت بِسغن هحذٍدیتّب‬ ‫چگًَِ کشَس سا اداسُ کشد‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫صفحه ‪4‬‬ ‫کبالّبی اسبسی ٍ ضشٍسی‬ ‫بِ هیضاى کبفی تبهیی ٍ ٍاسد شذُ است‬ ‫عزییظ خجزی ‪ -‬رییظ رمًُری گفت܀ ثٍرغم َمٍ محدویییدت َدبی‬ ‫ارسی‪ ،‬کبالَبی اعبعی ی ضزیری‪ ،‬تًلیو ی ثٍ میشان کبفی تبمیده ی یاری‬ ‫ؽوٌ اعت‪ .‬پبیگبٌ اطالعرعبوی ریبعت ردمدُدًری‪ ،‬یییغدت ی عدی ی‬ ‫َؾتمیه رلغٍ عتبی َمبَىگی التقبیی ییلت ثٍ ریبعت حزدت االعدال‬ ‫یالمغلمیه حغه ریحبوی رییظ رمًُری ثزگشار ؽو ی یر اثدتدوای ایده‬ ‫رلغٍ گشارؽی اس یضؼیت تبمیه ی تغزیغ یر تزخیـ کبالَبی اعبعی اس‬ ‫گمزگبت کؾًر ارائٍ ی پظ اس ثزرعی یر ایه خقًؿ تقمیمدبت الس‬ ‫اتخبذ ؽو‪.‬ثزاعبط تقمیمبت اتخبذ ؽوٌ ممزر ؽو ثب تًردٍ ثدٍ الدوامدبت‬ ‫فًری مىطجک ثز لًاویه ی ممزرات کؾًر طجک مقًثٍ پیؾیه عتبی َمبَىگی‬ ‫التقبیی ییلت‪ ،‬کمیتٍای ثب مغئًلیت یسارت فىؼت‪ ،‬مؼون ی تزدبرت ی‬ ‫متؾکل اس یسارتخبوٍ َبی التقبی ی یارایی ی رُبی کؾدبیرسی ی ثدبود‬ ‫مزکشی ثب لیو فًریت ی رػبیت لًاویه ی ممزرات مزتجط وغجت ثٍ تدبمدیده‪،‬‬ ‫خزیو ی تغزیغ یر تزخیـ کبالَبی اعبعی الوا کىىو‪.‬‬ ‫رییظ رمًُری ثب تبکیو ثز ضزیرت ایامٍ الوامبت مدًحدز ی فدًری یر‬ ‫تبمیه کبالَبی اعبعی گفت܀ ییلت یر ییران اید رىگ الدتدقدبیی ثدب‬ ‫تالػ ی پیگیزی َبی مًحز اربسٌ ووایٌ اعت تحزیمَبی ظبلمبوٍ مدبودغ اس‬ ‫تبمیه کبالَبی اعبعی ؽًی ی ثٍ َمیه رُت‪ ،‬ػلیزغم َمٍ محویییتَبی‬ ‫ارسی‪ ،‬کبالَبی اعبعی ی ضزیری‪ ،‬تًلیو ی ثٍ میشان کبفی تبمیده ی یاری‬ ‫ؽوٌ اعت‪.‬‬ ‫ریحبوی ثب اؽبرٌ ثٍ یظبیف کمیتٍ تغزیغ تزخدیدـ ی تدخدلدیدٍ‪ ،‬گدفدت܀‬ ‫یعتگبٌ َبی مزتجط‪ ،‬ثب رویت ی عزػت ثزای ثزطزف کدزین مؾدکدالت‬ ‫تبمیه ی تزخیـ کبالَبی اعبعی تقمیمبت ی الوامبت مًحزی اودزدب ی‬ ‫ٍسٍد ‪ ۳‬هیلیَى دٍص ٍاکسی کشًٍب بِ کشَس دس سٍصّبی پیش سٍ‬ ‫ًحَُ فعبلیت اصٌبف دس شْشّبی قشهض اص اهشٍص‬ ‫عزییظ خجزی ‪-‬ػلیزضب رئیغی گفت܀ ریس گذؽتٍ مزیر کلی ثز یضؼیت یویب یاؽتیم‪ .‬ییزیط یلتب خیلی اس کؾًرَب را یرگیز مزیٌ ی‬ ‫احبر ان یر ۾ۼ کؾًر ییوٌ ؽوٌ ی ثیؾتزیه مزگ یر ریس گذؽتٍ یر ثزسیل ثب ‪۵۵‬ۼ‪ ۸‬مزگ یاؽتیم ی کؾًر َىویعتبن َم حدویی ‪۵۵‬۽‬ ‫مزگ تززثٍ کزی ی کؾًر اوویوشی ی کؾًرَبی َمبعیٍ ؽزلی مب یرگیز َغتىو ی کؾًر مب َم َمبوطًر کٍ ثحج یریی ییزیط َىوی‬ ‫مطزح ؽو ی َؾوار یایٌ ؽوٌ ثًی اتفبق افتبی ی تمُیوات مىبعجی اس یی مبٌ لجل اوویؾیوٌ ؽو ی اگز ایه الوامبت وجًی ؽبیو سییتز یرگیز‬ ‫میؽو‪ .‬مًاری ییزیط افزیمبی رىًثی ی َىوی یر ثًؽُز ی َزمشگبن پیوا ؽو امب ثب یاکىؼ عزیغ یاوؾگبٌَبی ػلً پشؽکدی ردلدًی‬ ‫گغتزػ ان گزفتٍ ؽو‪ .‬یی افشیی܀ ‪۸‬ۿ ؽُز لزمش اعت ی اس یکؾىجٍ فجح مقًثبت عتبی ملی کزیوب ثزای ؽُزَبی لدزمدش ی ودبرودزدی‬ ‫ارزایی میؽًی‪ .‬یکی اس کبوًنَبی افلی اوتؾبر ییزیط‪ ،‬رعتًرانَبعت‪ .‬گزیٌ ؽغلی ی یؼىی َیچ رعتًراوی وجبیو یر تُزان ی عبیز‬ ‫ؽُزَبی لزمش ثبس ثبؽو تىُب میتًاوو ثٍ فًرت ثیزینثز خومبت ثوَو‪ .‬مؾبغل ضزیری مخل یاریخبوٍ‪ ،‬وبوًایی‪ ،‬مطت‪ ،‬عدًپدزمدبرکدت‬ ‫ی ‪ ...‬میتًاوىو ثبس ثبؽىو کٍ پیؼتز یر لًاویه روگجىویَب اػال ؽوٌ اعت‪.‬‬ ‫رئیغی ثب تؾکز اس افىبف ثزای َمزاَی ثب ممزرات عتبی ملی ممبثلٍ ثب کزیوب اظُبر کزی܀ اس ایه ػشیشان ممىًویم کٍ اس اثتوای ؽزیع ایده‬ ‫پبوومی ثیؾتزیه َمزاَی را یاؽتىو ی ؽبیو مب یر ممب ییلت وتًاوغتیم خیلی ثٍ اوُب کم کىیم الجتٍ کم َبیی فًرت گزفت امب یر‬ ‫لجبل کم َبی افىبف کمتز ثًی ثب رعبوون پزیتکلَب ثٍ ثبالی ۻ۾ یرفو یر سمیىٍ ثبسگؾبیی مؾبغل َم امیویارتز َغتیم‪.‬‬ ‫صفحه ‪7‬‬ ‫هٌظَم یبدداشت‬ ‫*مدیرمسئول ‪-‬محمّد اشراقی‬ ‫ائل سوزلری‬ ‫وجبیو اربسٌ یَىو مًضًػبت فزػی مًرت کىوی ی وبَمدبَدىدگدی مدیدبن‬ ‫یعتگبٌ َب ؽًی ثىبثزایه ثبیو کبالَبی ضزیری ثدب عدزػدت یر یعدتدزط‬ ‫مقزف کىىوگبن ی مزی لزار گیزی‪.‬‬ ‫یر ایامٍ ایه رلغٍ رییظ کل ثبو مزکشی گشارؽی اس یضدؼدیدت رفدغ‬ ‫تؼُوات ارسی فبیرکىىوگبن ی یاری کىىوگبن ارائٍ کزی‪.‬‬ ‫رییظ رمًُری ثب اؽبرٌ ثٍ اثالؽ ثغتٍ عیبعتی چگًوگی ایفبی تدؼدُدوات‬ ‫ارسی اس اثتوای عبل گفت܀ ایه ثغتٍ میتًاوو پبعخی مىبعت ثدٍ یغدوغدٍ‬ ‫َبی فبیرکىىوگبن ی یاریکىىوگبن ثب َوف تغزیغ ی تغُیل یر ایدفدبی‬ ‫تؼُوات ارسی ثبؽو ی تالػ ؽوٌ یر توییه ایه ثغتٍ عیبعتی ضمه رفدغ‬ ‫مًاوغ پیؼ ریی فبیرکىىوکبن‪ ،‬حمبیتَبی الس اس فدبیرات فدًرت‬ ‫گیزی‪.‬‬ ‫ریحبوی ثب ثیبن ایىکٍ تزبر ی ثبسرگبوبن کؾًر چدٍ یر ؽدزایدط ردىدگ‬ ‫التقبیی ی چٍ یر ؽزایط ػبیی ثٍ َیچ یرٍ وجبیو یر مغیز فؼبلیدت َدبی‬ ‫التقبیی خًی یرگیز مًاوغ ایاری ؽًوو‪ ،‬تقزیح کزی܀ یرکىبر رفغ مدًاودغ‬ ‫ی ایزبی عًُلت ی عزػت ثزای فؼبلیت فبیرکىىوگبن ی ثبسرگبوبن‪ ،‬ییلت‬ ‫یظیفٍ خًی می یاوو ثزای فبیرکىىوگبن ی یاریکىىوگبن متؼدُدو کؾدًر‬ ‫مؾًقَبیی یر وظز ثگیزی‪.‬‬ ‫یی ثب ثیبن ایىکٍ یر ییران رىگ التقبیی ی تحزیمَبی ظبلمبوٍ ػلیٍ ملت‬ ‫ایزان َمٍ تالػ امزیکب ثز ایه ثًیٌ کٍ کؾًر یر سمیىٍ تبمیده ارس مدًری‬ ‫ویبس ثب مؾکل مًارٍ ؽًی‪ ،‬گفت܀ ییلت ثب حمبیدت اس فدبیرکدىدىدوگدبن‬ ‫محقًالت غیز وفتی کٍ ثبر تبمیه ارس مًری ویبس کؾًر را یر ایه ؽزایط ثٍ‬ ‫ییػ کؾیووو‪ ،‬مبوغ اس تحمک اَواف یؽمه ؽوٌ اعت‪.‬‬ ‫عزییظ خجزی ‪ -‬عیوحیور محموی‪ ،‬گفت܀ یر حبلی کٍ َمٍ یویب ثزای تامیه یاری یچبر مؾکدالتدی‬ ‫َغتىو مب افتخبر یاریم کٍ رشی یکی اس تًلیوکىىوگبن یاکغه یر یویب َغتیم‪.‬یی ایامٍ یای܀ َمکدبران‬ ‫مب یر حًسٌ ثُواؽت چىبوچٍ یاکغه ثٍ یعتؾبن ثزعو ریساوٍ ‪۵‬ۻ‪َ ۸‬شار ییس تشریک اودزدب خدًاَدىدو‬ ‫یای‪.‬محموی اس یریی عٍ میلیًن ییس یاکغه کزیوب ثٍ کؾًر یر ریسَبی ایىوٌ خجز یای ی افشیی܀ ایده‬ ‫میشان یاکغه یر کىبر یاکغه َبی ثزکت ی پبعتًر کٍ َفتٍ لجل مزًس مقزف اضطزاری را گزفتىو‪ ،‬عجت میؽًی تب ایاخز تیزمبٌ‪ ،‬یر‬ ‫تشریک یاکغه کزیوب ثٍ ی عزػت وغجی ثزعیم ی ثؼو اس ان یمیىبً میشان تًلیو یاکغه کًیایزان ثزکت ثیؾتز خًاَو ؽو ی پظ اس ان‬ ‫حوالل مبَی ۻ‪.‬ۺ میلیًن ییس یاکغه کًیایزان ثزکت یریبفت خًاَیم کزی‪.‬مویزکل امًر یارییی عبسمبن غذا ی یاری تدبکدیدو کدزی܀‬ ‫خًػثیه َغتیم کٍ عزػت تشریک یاکغه یر کؾًر ثٍ ریساوٍ ‪۵‬ۻ‪َ ۸‬شار ییس ثزعو‪.‬‬ ‫ششایط بشق دس یک هبُ ایٌذُ‬ ‫اضطشاسی است‬ ‫یًخًسًوذا داری گورر اج تًیًق‬ ‫پًفلمٍ سه شیشمس گوزل بًش قًیًق‬ ‫دئمک ایشلٍ گلرالٍ ایستکلر‬ ‫قبریه دییبر شىلٍ دیالر ایرکلر‬ ‫دیلتٍ یار چًخ ضرری‪ ،‬اجیغیه‬ ‫سً سووذیرر الًیالریه یبویغیه‬ ‫اجییبوذا اوزیوٍ یئر تًخذاقلیق‬ ‫دوزیم‪ ،‬دئگیل گًجسًزلًکلٍ قًرخبقلیق‬ ‫اجلیق گلر عبغیل گئذر ببجبدان‬ ‫بیلمٍ یَىلر‪َ ،‬بی کًی سبالر ایجبدان‬ ‫دیلًقببیه سسی چیخمبزچبلخبسبن‬ ‫بًش داویشمب ایستگیىذن قبلمبسبن‬ ‫سوزلریاردیر کوزدن ارتیق یبوذیرار‬ ‫سوزدٌ یاردیر بیر کتببجب قبوذیرار‬ ‫سوزیبراسی چتیه بیتر‪ ،‬سبغبلمبز‬ ‫سوزقبرالذان ایرک داَب اغبرمبز‬ ‫ایرگیىلٍ دیلیه گرک بیرایلسًن‬ ‫ایشیه دئمک ایرک سوزیوً یًرسًن‬ ‫یبالوچیىیه دیبذٌ اییجً اچیالر‬ ‫یبوبرائًی ایىبومبزالر ییخیالر‬ ‫ببرگتیرسٍ اغبج اگرببشیىی‬ ‫یارلیالریه ییئر یًخسًل اشیىی‬ ‫اج قبریىذا ایىبم ایلمبز دیه قبلمبز‬ ‫اجلیق ایلٍ ائل ایچیىذٌ دیىج ایلمبز‬ ‫ٍاسیض بخش دٍم سَد سْبم عذالت‬ ‫تب اخش ّفتِ‬ ‫عزییظ خجزی ‪ -‬رئیظ عبسمبن ثًرط ی ایراق ثُبیار اس یاریش ثدخدؼ یی‬ ‫عًی عُب ػوالت عبل ۾ۿ‪ ۸۹‬تب پبیبن َفتٍ ربری خجز یای‪.‬‬ ‫محموػلی یَمبن یَىًی یر گفت ی گً ثب ایغىب‪ ،‬یرمًری ایىکٍ لزار ثًی ودب‬ ‫اعبمی ؽزکت َبیی کٍ عًی عُب ػوالت را ثٍ حغدبه ؽدزکدت عد دزیٌ‬ ‫گذاری مزکشی یاریش وکزیٌ ثًیوو تب پبیبن َفتٍ لجل اػال ؽدًی‪ ،‬امدب ایده‬ ‫اتفبق ویفتبیٌ اعت‪ ،‬تًضیح یای܀ َىًس ثٍ رمغ ثىوی ثزای اعبمی وزعیوٌ ایم‪،‬‬ ‫امب تب اخز ایه َفتٍ َم اعبمی اػال میؽًی ی َم عًی ثٍ حغبه مؾمدًالن‬ ‫یاریش خًاَو ؽو‪.‬‬ ‫یی یرمًری ایىکٍ یسیز التقبی سمبن یاریش عًی را ػیو لزثبن اػدال کدزیٌ‬ ‫ثًی ویش تًضیح یای܀ یسیز اػال کزیٌ ثًی کٍ ثخؼ یی عًی تب ػیو لدزثدبن‬ ‫یاریش می ؽًی‪ ،‬ثىبثزایه اگز رمغ ثىوی تمب ؽًی تب اخز َفتٍ ردبری‪ ،‬عدًی‬ ‫یاریش خًاَو ؽو‪.‬‬ ‫ثز اعبط ایه گشارػ‪ ،‬عًی عُب ػوالت عبلُبی ۻۿ‪ ۸۹‬تب ۽ۿ‪ ۸۹‬طدی ید‬ ‫مزحلٍ ثٍ حغبه مؾمًالن عُب ػوالت یاریش ؽدو امدب عدًی عدبل ۾ۿ‪۸۹‬‬ ‫عزوًؽت ییگزی یاؽت ی لزار ؽو طی یی مزحلٍ ثٍ حغدبه عدُدبمدواران‬ ‫یاریش ؽًی‪.‬‬ ‫یر ایه راعتب‪ ،‬مزحلٍ وخغت عًی یر ۾‪ ۸‬اعفىو عبل گذؽتدٍ یاریدش ؽدو ی‬ ‫مؾمًالن ‪۵‬ۻ یرفو عًی عُب خًی را یریبفت کزیوو‪ .‬پظ اس ان یػدوٌ‬ ‫َبی مختلفی ثزای یاریش ثخؼ یی عًی اس عًی مغئًالن مختلف یایٌ ؽو‬ ‫امب تب کىًن ایه امز محمک وؾوٌ اعت‪.‬‬ صفحه 1 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫*دوشنبه‬ ‫*‪ 41‬تیر‬ ‫*‪ 5‬جوالی‬ ‫* ‪01‬ذی القعده‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫‪5055‬‬ ‫* شماره (سایی)‪:‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫ظطیف‪ :‬ذشًَت اهطیىا ػلیِ هطزم ایطاى تا تطٍضیسن التصازی ازاهِ زاضز‬ ‫‪4111‬‬ ‫‪0104‬‬ ‫‪4110‬‬ ‫* صفحه ‪0‬‬ ‫شَضای ًگْثاى صحت اًتراتات هیاى زٍضُای هدلس ذثطگاى ضا تاییس وطز‬ ‫‪‬‬ ‫اریان و جهان‬ ‫عز‪ٚ‬یظ خثزی ‪ٚ-‬سیز أ‪ٛ‬ر ختارهت‪ ٝ‬هتٕت‪ٟ‬ت‪ٛ‬ری‬ ‫اعالٔی ایزاٖ تا اؽار‪ ٜ‬ت‪ ٝ‬وؾتتار ٔتزدْ تتی ٌت‪ٙ‬تا‪ٜ‬‬ ‫ت‪ٛ‬عط ایاال ٔتحذ‪ ٜ‬تا عالط وزدٖ پز‪ٚ‬اس ‪ ۵۶۶‬در‬ ‫ت‪ٛ‬ییتی ٘‪ٛ‬ؽت‪ :‬خؾ‪٘ٛ‬ت أزیىا ػّی‪ٔ ٝ‬زدْ ایزاٖ تتا‬ ‫تز‪ٚ‬ریغٓ التصادی ادأ‪ ٝ‬دارد‪ٔ .‬حٕذه‪ٛ‬اد ظتزیت‬ ‫أذ‪ ٜ‬اعت‪ ٣٣ :‬عاَ پیؼ در چ‪ٙ‬یٗ ر‪ٚ‬سی‪ ،‬ایتاال‬ ‫ٔتحذ‪ ٜ‬پز‪ٚ‬اس ‪ ۵۶۶‬ایزاٖ ایز را عالط وزد ‪ ٚ‬تتٕتاْ‬ ‫‪ ۸۹۲‬عز٘ؾیٗ غیز٘ظأی اٖ را وؾت‪.‬اٖ سٔاٖ‪ٔ ،‬تٗ‬ ‫ت‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ یه دیپّٕا ه‪ٛ‬اٖ ؽا‪ٞ‬ذ اٖ تت‪ٛ‬دْ وت‪ٝ‬‬ ‫ایاال ٔتحذ‪ ٜ‬اس ػذرخ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ی تاتت رلٓ سدٖ ایٗ تزاصدی ا٘غا٘ی خ‪ٛ‬دداری وزد‪.‬‬ ‫خؾ‪٘ٛ‬ت ایاال ٔتحذ‪ ٜ‬ػّی‪ ٝ‬ایزا٘ی‪ٞ‬ا ٔذ ‪ٞ‬ا پیؼ اس اٖ اغاس ؽذ‪ ٜ‬ت‪ٛ‬د ‪ ٚ‬أز‪ٚ‬س ‪ ٓٞ‬تتا تتز‪ٚ‬ریغتٓ‬ ‫التصادی ػّی‪ٔ ٝ‬زدْ ٔا ادأ‪ ٝ‬دارد‪ ٣٣.‬عاَ پیؼ ‪ٛٞ‬ایپٕای ٔغافزتزی ‪ ۵۶۶‬ؽتزوتت ‪ٞ‬ت‪ٛ‬اپتیتٕتایتی‬ ‫ایزاٖایز و‪ ٝ‬دراعٕاٖ اتی تز فزاس خّیجفارط در پز‪ٚ‬اس ت‪ٛ‬د ‪ٞ‬ذف ‪ٛٔ ۸‬ؽه ٘ا‪ ٚ‬أزیىتایتی لتزار‬ ‫ٌزفت ‪ ٚ‬ر‪ٚ‬ح پان ‪ٔ ۸۹۲‬غافز تیٌ‪ٙ‬ا‪ٔ ٜ‬ظّ‪ٔٛ‬ا٘‪ ٝ‬اعٕا٘ی ؽذ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫عز‪ٚ‬یظ خثزی ‪-‬عخ‪ٍٛٙ‬ی عتاد ا٘تتتختاتتا‬ ‫وؾ‪ٛ‬ر‪ ،‬اس تاییذ صحت ا٘تخاتا د‪ٔٚ‬یٗ ٔتیتاٖ‬ ‫د‪ٚ‬ر‪ ٜ‬پ‪ٙ‬جٕیٗ د‪ٚ‬ر‪ٔ ٜ‬جّظ خثزٌاٖ ر‪ٞ‬تثتزی‬ ‫در ح‪ٛ‬س‪ٜٞ‬ای ا٘تخاتی‪ ٝ‬ت‪ٟ‬زاٖ‪ ،‬خزاعاٖ رض‪ٛ‬ی‪،‬‬ ‫ٔاس٘ذراٖ ‪ ٚ‬لٓ‪ ،‬اس ع‪ٛ‬ی ؽ‪ٛ‬رای ٍ٘‪ٟ‬ثاٖ ختثتز‬ ‫داد‪.‬عیذ اعٕاػیُ ٔ‪ٛ‬ع‪ٛ‬ی دتیز ‪ ٚ‬عخت‪ٙ‬تٍت‪ٛ‬ی‬ ‫عتاد ا٘تخاتا وؾت‪ٛ‬ر‪ ،‬اس تتایتیتذ صتحتت‬ ‫ا٘تخاتا د‪ٔٚ‬یٗ ٔیاٖ د‪ٚ‬ر‪ ٜ‬پت‪ٙ‬تجتٕتیتٗ د‪ٚ‬ر‪ٜ‬‬ ‫ٔجّظ خثزٌاٖ ر‪ٞ‬ثزی در ح‪ٛ‬س‪ٞ ٜ‬ای ا٘تخاتی‪ٝ‬‬ ‫ت‪ٟ‬زاٖ‪ ،‬خزاعاٖ رض‪ٛ‬ی‪ٔ ،‬اس٘ذراٖ ‪ ٚ‬لتٓ‪ ،‬اس‬ ‫ع‪ٛ‬ی ؽ‪ٛ‬رای ٍ٘‪ٟ‬ثاٖ‪ ،‬خثز داد‪ٌ.‬فت‪ٙ‬ی اعت‪ ،‬د‪ٔٚ‬یٗ ا٘تخاتا ٔیاٖ د‪ٚ‬ر‪ ٜ‬پ‪ٙ‬جٕیٗ د‪ٚ‬ر‪ٔ ٜ‬جّظ خثزٌتاٖ‬ ‫ر‪ٞ‬ثزی‪ ۸۲ ،‬خزداد در ‪ ۴‬اعتاٖ ت‪ٟ‬زاٖ‪ ،‬خزاعاٖ رض‪ٛ‬ی‪ ،‬لٓ ‪ٔ ٚ‬اس٘ذراٖ تزٌشار ‪ٔ ٚ‬زاته تائیذ صتحتت‬ ‫ا٘تخاتا ٔیاٖ د‪ٚ‬ر‪ٔ ٜ‬جّظ خثزٌاٖ ر‪ٞ‬ثزی در ‪ٞ‬ز چ‪ٟ‬ار اعتاٖ‪ ،‬در ٘أ‪ٝ‬ای اس ع‪ٛ‬ی ؽ‪ٛ‬رای ٍ٘‪ٟ‬ثاٖ تت‪ٝ‬‬ ‫‪ٚ‬سار وؾ‪ٛ‬ر اػالْ ؽذ‪.‬‬ ‫هطزم هتَخِ هیشًَس زٍلت تِضغن هحسٍزیتّا چگًَِ وشَض ضا ازاضُ وطز‬ ‫فیطٍظی‪ :‬ذسهت تِ هطزم زض اٍلَیت یه واتیٌِ واضاهس تاشس‬ ‫عز‪ٚ‬یظ خثزی ‪-‬رییظ دفتز رییظهٕ‪ٟٛ‬ری تا ا٘تماد اس حٕال ت‪ ٝ‬د‪ِٚ‬ت د‪ٚ‬اسد‪ٌ ،ٓٞ‬فتت‪:‬‬ ‫تحث ٘اوارأذی د‪ِٚ‬ت را ٔطزح ٔیو‪ٙٙ‬ذ تا الذأا تزأپ را وٕزً٘ و‪ٙٙ‬ذ؛ ٔزدْ ٔت‪ٛ‬ه‪ٝ‬‬ ‫ٔیؽ‪٘ٛ‬ذ تا ‪ٔ ٕٝٞ‬حذ‪ٚ‬دیت ‪ٞ‬ا ‪ ٚ‬فؾار‪ٞ‬ای خارهی‪ ،‬د‪ِٚ‬ت چٍ‪ ٝ٘ٛ‬ت‪ٛ‬ا٘غت وؾت‪ٛ‬ر را ادار‪ٜ‬‬ ‫و‪ٙ‬ذ‪ٔ .‬حٕ‪ٛ‬د ‪ٚ‬اػظی ٌفت‪ :‬تار‪ٞ‬ا ٌفت‪ ٝ‬اْ و‪ ٝ‬د‪ِٚ‬ت در ایٗ ؽزایط تغیار عتختت هت‪ٙ‬تً‬ ‫التصادی تالػ سیادی ٔیو‪ٙ‬ذ تا وؾ‪ٛ‬ر را ادار‪ ٜ‬و‪ٙ‬ذ ‪ ٚ‬وٕث‪ٛ‬دی ٘ثاؽذ‪ .‬اِثت‪ٌ ٝ‬زا٘تی ‪ٚ‬هت‪ٛ‬د‬ ‫دارد ‪ٔ ٚ‬ا اس ٔزدْ تار‪ٞ‬ا ػذر خ‪ٛ‬اعتیٓ ‪ ٚ‬تاس ‪ ٓٞ‬ػذرخت‪ٛ‬ا‪ٞ‬تی ٔتی وت‪ٙ‬تیتٓ‪ .‬ریتیتظ دفتتتز‬ ‫رییظ هٕ‪ٟٛ‬ری تا اؽار‪ ٜ‬ت‪ ٝ‬فز‪ٚ‬ػ حذالّی ٘فت ‪ٛٔ ٚ‬ا٘غ ا٘تماَ ٔ‪ٙ‬اتغ ٔتاِتی اس تتا٘ته ‪ٞ‬تای‬ ‫وؾ‪ٛ‬ر‪ٞ‬ای ٔختّ ‪ ،‬ت‪ ٝ‬تالػ د‪ِٚ‬ت تزای اعتفاد‪ ٜ‬اس ‪ ٕٝٞ‬أىا٘ا تزای رفغ وٕث‪ٛ‬د‪ٞ‬ا اؽتار‪ٜ‬‬ ‫وزد ‪ ٚ‬افش‪ٚ‬د‪ :‬در پی ایٗ ت‪ٛ‬دیٓ تحزیٓ‪ٞ‬ا س‪ٚ‬دتز تزداؽت‪ ٝ‬ؽ‪ٛ‬د چ‪ ٖٛ‬تا تزداؽت‪ ٝ‬ؽذٖ تحزیٓ‪ٞ‬ا‪،‬‬ ‫پ‪َٞٛ‬ای ٔا اس وؾ‪ٛ‬ر‪ٞ‬ای ٔختّ اساد ٔیؽ‪ٛ‬د ‪٘ ٚ‬زخ ارس پاییٗ ٔیایذ ‪ ٚ‬تا پاییٗ أذٖ ٘زخ ارس‪ ،‬لیٕت واال‪ٞ‬ا وا‪ٞ‬ؼ ٔییاتذ ‪ ٚ‬ایٗ خ‪ٛ‬اعتت‬ ‫ٔا اعت‪ٚ.‬اػظی درتار‪ ٜ‬حٕال ٔذا‪ ْٚ‬ت‪ ٝ‬د‪ِٚ‬ت‪ ،‬یادا‪ٚ‬ر ؽذ‪ :‬ت‪ ٝ‬د‪ ٚ‬دِیُ تحث ٘اوارأذی د‪ِٚ‬ت را ٔطزح ٔیو‪ٙٙ‬ذ یىی ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬الذأا د‪ِٚ‬ت‬ ‫تزأپ ‪ ٚ‬أزیىا ت‪ٚ ٝ‬یض‪ ٜ‬در ع‪ ٝ‬عاَ ‪٘ ٚ‬یٓ ٌذؽت‪ ٝ‬را وٕزً٘ و‪ٙٙ‬ذ ‪ ٚ‬تغیار ٔتاع ‪ٞ‬غتٓ و‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬های خاِی وزدٖ خؾٓ خ‪ٛ‬د عز دؽٕٗ‪ ،‬تت‪ٝ‬‬ ‫د‪ِٚ‬ت پزخاػ ٔیو‪ٙٙ‬ذ‪ .‬د‪ ْٚ‬ػّٕىزد د‪ِٚ‬ت اعت‪ .‬وٕی تٍذرد ٔزدْ ٔت‪ٛ‬ه‪ٔ ٝ‬یؽ‪٘ٛ‬ذ د‪ِٚ‬ت تا ‪ٔ ٕٝٞ‬حذ‪ٚ‬دیت‪ٞ‬ا ‪ ٚ‬فؾار‪ٞ‬ای خارهی چٍ‪ٝ٘ٛ‬‬ ‫ت‪ٛ‬ا٘غت ‪ ٓٞ‬وؾ‪ٛ‬ر را ادار‪ ٜ‬و‪ٙ‬ذ ‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬یٗ پز‪ٚ‬ص‪ٜٞ‬ای تشری را ت‪ ٝ‬عزا٘جاْ تزعا٘ذ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی در ‪ٚ‬او‪ٙ‬ؼ ت‪ ٝ‬ادػای تحٕیُ ‪ٚ‬سیز یا اػضای واتی‪ ٝٙ‬اس ع‪ٛ‬ی د‪ِٚ‬ت د‪ٚ‬اسد‪ ٓٞ‬ت‪ ٝ‬د‪ِٚ‬ت ٔ‪ٙ‬تخه‪ٌ ،‬فت‪ :‬رییظ هٕ‪ٟٛ‬ری دعت‪ٛ‬ر داد‪ ٜ‬اعتت‬ ‫ا٘تماَ لذر اراْ داؽت‪ ٝ‬تاؽیٓ ‪ ٚ‬اس طزف دیٍز ‪ ٕٝٞ‬اطالػا خ‪ٛ‬د را در اختیار الای رییغی لزار د‪ٞ‬یٓ‪ٔ .‬یخ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ ط‪ٛ‬ری ػُٕ و‪ٙ‬یٓ ‪ٚ‬لتتی‬ ‫رییظهٕ‪ٟٛ‬ری ٔ‪ٙ‬تخه‪ ،‬د‪ِٚ‬ت را تح‪ٛ‬یُ ٌزفت ت‪ ٝ‬ا٘ذاس‪ٔ ٜ‬ا اطالػا داؽت‪ ٝ‬تاؽذ‪ٔ .‬یخ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یٓ ‪ٕٞ‬ىاری داؽت‪ ٝ‬تاؽیٓ چ‪ ٖٛ‬عاَ ‪ ۹۸‬وغی تا ٔا‬ ‫‪ٕٞ‬ىاری ٘ىزد ‪ٔ ٚ‬ا خ‪ٛ‬د در پی ایٗ ‪ٚ‬سیز ‪ ٚ‬اٖ ‪ٚ‬سیز ٔیرفتیٓ ‪ ٚ‬اطالػا ٔیٌزفتیٓ‪.‬‬ ‫عز‪ٚ‬یظ خثزی ‪-‬یه ػض‪ ٛ‬وٕیغی‪ ٖٛ‬ػٕزاٖ ٔجّظ ؽ‪ٛ‬رای اعالٔی تاویذ‬ ‫وزد‪ :‬دغذغ‪ ٝ‬أز‪ٚ‬س ٔزدْ در ح‪ٛ‬س‪ٔ ٜ‬ؼیؾت ‪ٔ ٚ‬غائُ التصادی ت‪ٛ‬د‪ ٚ ٜ‬یته‬ ‫‪ٚ‬سیز وارأذ تایذ ت‪ٔ ٝ‬غائُ ایٗ ح‪ٛ‬س‪ ٜ‬اؽ‪ٙ‬ا ‪ ٚ‬تزای حُ اٖ تز٘تأت‪ ٝ‬داؽتتت‪ٝ‬‬ ‫تاؽذ‪.‬‬ ‫رحٕت اهلل فیز‪ٚ‬سی پ‪ٛ‬رتادی درتار‪ٚ ٜ‬یضٌی ‪ٞ‬ای السْ تزای تؾىیُ واتیت‪ٙ‬ت‪ٝ‬‬ ‫وارأذ در د‪ِٚ‬ت عیشد‪ ٓٞ‬تیاٖ وزد‪ :‬تا ت‪ٛ‬ه‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬درایت ‪ ٚ‬تذتیزی و‪ ٝ‬الای‬ ‫رئیغی دار٘ذ‪ ،‬أیذ اعت ‪ٚ‬سرایی ٔتذیٗ‪ ،‬ؽجاع‪ ،‬عاد‪ ٜ‬سیغت ‪ ٚ‬فغاد عتتیتش‬ ‫ت‪ٙٔ ٝ‬ظ‪ٛ‬ر تؾىیُ واتی‪ ٝٙ‬ای وارأذ ٔؼزفی و‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی در ادأ‪ ٝ‬اظ‪ٟ‬ار وزد‪ :‬یه ‪ٚ‬سیز وارأذ تایذ دارای تتجتزتت‪ ٝ‬در أت‪ٛ‬ر‬ ‫اهزایی وؾ‪ٛ‬ر تاؽذ ‪ٔ ٚ‬غائُ ‪ ٚ‬چاِؼ ‪ٞ‬ای وؾ‪ٛ‬ر را تؾ‪ٙ‬اعذ ‪ ٚ‬تا ا٘غجاْ ‪ٚ‬‬ ‫‪ٕٞ‬فىزی تا عایز ‪ٚ‬سرا تزای حُ ٔؾىال وؾ‪ٛ‬ر ٌاْ تزدارد‪ٕ٘.‬ای‪ٙ‬ذ‪ٔ ٜ‬زدْ ٘ط‪ٙ‬ش در ٔجّظ ؽ‪ٛ‬رای اعالٔی تصزیح وتزد‪ :‬أتز‪ٚ‬س‬ ‫دغذغ‪ٔ ٝ‬زدْ در ح‪ٛ‬س‪ٔ ٜ‬ؼیؾت ‪ٔ ٚ‬غائُ التصادی اعت ‪ ٚ‬یه ‪ٚ‬سیز وارأذ تایذ ت‪ٔ ٝ‬غائُ ایٗ ح‪ٛ‬س‪ ٜ‬اؽ‪ٙ‬ا ‪ ٚ‬تزای حُ ٔؾتىتال‬ ‫تز٘أ‪ ٝ‬داؽت‪ ٝ‬تاؽذ‪ .‬اس ع‪ٛ‬ی دیٍز یه واتی‪ ٝٙ‬وارأذ تایذ تزای دغذغ‪ٞ ٝ‬ای ٔماْ ٔؼظٓ ر‪ٞ‬ثزی ت‪ٚ ٝ‬یض‪ ٜ‬در ح‪ٛ‬س‪ ٜ‬ر‪٘ٚ‬ک ‪ ٚ‬هت‪ٟ‬تؼ‬ ‫ت‪ِٛ‬یذ ٘یش تز٘أ‪ ٝ‬ػّٕیاتی داؽت‪ ٝ‬تاؽذ‪.‬فیز‪ٚ‬سی پ‪ٛ‬رتادی در پایاٖ تا تاویذ تز ای‪ٙ‬ى‪ٚ ٝ‬سرای یه واتی‪ ٝٙ‬وارأذ تایذ تا تثؼیت اس ر‪ٞ‬ثزی‬ ‫فارؽ اس ٍ٘ا‪ٞ ٜ‬ای ٔحذ‪ٚ‬د ‪ ٚ‬عیاعی خذٔت ت‪ٔ ٝ‬زدْ را در ا‪ِٛٚ‬یت لزار د‪ٙٞ‬ذ‪ ،‬تصزیح وزد‪ :‬تا ت‪ٛ‬ه‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬تیا٘ی‪ ٝ‬ای و‪ ٝ‬حجت االعتالْ‬ ‫رئیغی در ‪ٍٙٞ‬اْ ‪ٚ‬ر‪ٚ‬د ت‪ ٝ‬ا٘تخاتا داد٘ذ ‪ ٚ‬حزوت پغ‪ٙ‬ذیذ‪ ٜ‬ایؾاٖ در دیذار تا عایز رلثای ا٘تخاتاتی ‪ ٚ‬اعتفاد‪ ٜ‬اس ٘تظتزا ا٘تاٖ‪،‬‬ ‫لطؼا واتی‪ ٝٙ‬ای فزاه‪ٙ‬احی ‪ ٚ‬فارؽ اس ٍ٘ا‪ ٜ‬عیاعی ٔؼزفی خ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬ذ وزد‪.‬‬ ‫ًوایٌسُ ضٍسیِ‪ :‬حفظ فیلن زٍضتییّای ًظاضتی زض تاسیسات ّستِای ایطاى ضطٍضی است‬ ‫عز‪ٚ‬یظ خثزی ‪ٕ٘-‬ای‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬ر‪ٚ‬عی‪ ٝ‬در ‪ٚ‬یٗ تز ا‪ٕٞ‬یت تذا‪ ْٚ‬فؼاِیت راعتی اسٔایی اصا٘ظ در ایتزاٖ‬ ‫تزای هّ‪ٌٛ‬یزی اس تز‪ٚ‬س ٔؾىال در ای‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬تاویذ وزد‪.‬‬ ‫ٔیخائیُ ا‪ِٚ‬یا٘‪ٛ‬ف ٕ٘ای‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬ر‪ٚ‬عی‪ ٝ‬در عاسٔاٖ ‪ٞ‬ای تیٗ إِّّی در ‪ٚ‬یٗ در صفح‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ییتتزػ درتتار‪ٜ‬‬ ‫ا‪ٕٞ‬یت تذا‪ ْٚ‬فؼاِیت ‪ٞ‬ای راعتی اسٔایی اصا٘ظ تیٗإِّّی ا٘زصی اتٕی در ایزاٖ ٘‪ٛ‬ؽت‪ :‬تتفتا‪ٞ‬تٓ‬ ‫٘أ‪ ٝ‬ف‪ٙ‬ی ٔیاٖ اصا٘ظ ‪ ٚ‬ت‪ٟ‬زاٖ ‪ٛٙٞ‬س ت‪ ٝ‬ؽىُ رعٕی تٕذیذ ٘ؾذ‪ ٜ‬اعت‪ .‬تا ت‪ٛ‬ه‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬ایتٗ ‪ٚ‬ضتؼتیتت‬ ‫دؽ‪ٛ‬ار‪ ٟٓٔ ،‬اعت و‪ ٝ‬اطٕی‪ٙ‬اٖ حاصُ ؽ‪ٛ‬د د‪ٚ‬رتیٗ ‪ٞ‬ا در تاعیغا ‪ٞ‬غت‪ ٝ‬ای ت‪ ٝ‬فؼاِیت خ‪ٛ‬د ادأت‪ٝ‬‬ ‫د‪ٙٞ‬ذ ‪ ٚ‬فیّٓ ‪ٞ‬ای ثثت ؽذ‪ ،ٜ‬حفظ ؽ‪٘ٛ‬ذ‪ .‬ایٗ أز ت‪ ٝ‬اهت‪ٙ‬اب اس ٔؾىال در ای‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬وٕه خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬تذ‬ ‫وزد‪ .‬اظ‪ٟ‬ارا ا‪ِٚ‬یا٘‪ٛ‬ف در پی ایٗ ٔطزح ٔی ؽ‪ٛ‬د و‪ ٝ‬د‪ِٚ‬ت ایزاٖ اعف‪ٙ‬ذٔا‪ ٜ‬عاَ ٌذؽت‪ ٝ‬تزاعاط‬ ‫ٔص‪ٛ‬ت‪ٔ ٝ‬جّظ ؽ‪ٛ‬رای اعالٔی دعتزعی تاسرعاٖ اصا٘ظ تیٗ إِّّی ا٘زصی اتٕی تت‪ ٝ‬تتاعتیتغتا‬ ‫‪ٞ‬غت‪ ٝ‬ای را ٔحذ‪ٚ‬د ‪ ٚ‬اهزای دا‪ٚ‬طّثا٘‪ ٝ‬پز‪ٚ‬تىُ اِحالی را ٔت‪ٛ‬ل وزد‪ِٚ ،‬ی پظ اس اٖ ت‪ٟ‬زاٖ ‪ ٚ‬اصا٘ظ ا‪ٚ‬ایُ اعف‪ٙ‬ذ پارعاَ ت‪ ٝ‬ت‪ٛ‬افمی عت‪ٔ ٝ‬تا‪ٞ‬ت‪ٝ‬‬ ‫دعت یافت‪ٙ‬ذ و‪ ٝ‬تز پای‪ ٝ‬اٖ د‪ٚ‬رتیٗ‪ٞ‬ای ٘ظارتی اصا٘ظ در تاعیغا ‪ٞ‬غت‪ٝ‬ای ت‪ٔ ٝ‬ذ ع‪ٔ ٝ‬ا‪ ٜ‬فؼاِیت و‪ٙ‬ذ ‪ِٚ‬ی دعتزعی ت‪ ٝ‬اطالػا اٖ ت‪ٙ‬ت‪ٟ‬تا در‬ ‫ص‪ٛ‬رتی ٕٔىٗ ؽ‪ٛ‬د و‪ ٝ‬تحزیٓ‪ٞ‬ای أزیىا ػّی‪ ٝ‬ایزاٖ ِغ‪ ٛ‬ؽذ‪ ٜ‬تاؽذ‪.‬ایٗ ت‪ٛ‬افک ع‪ٔ ٝ‬ا‪ ٝٞ‬ت‪ٔ ٝ‬ذ یه ٔا‪ ٜ‬دیٍز تٕذیذ ؽذ و‪ ٝ‬ایتٗ ٔت‪ٟ‬تّتت ر‪ٚ‬س‬ ‫پ‪ٙ‬جؽ‪ٙ‬ث‪٣ ،ٝ‬تیز ت‪ ٝ‬پایاٖ رعیذ‪ٌ .‬فت‪ٔ ٝ‬یؽ‪ٛ‬د رافائُ ٌز‪ٚ‬عی‪ٔ ،‬ذیزوُ اصا٘ظ تیٗ إِّّی ا٘زصی اتٕی‪ ،‬د‪ ٚ‬تار تا ایزاٖ تزای تٕذیذ ایٗ ٔ‪ّٟ‬ت تٕاط‬ ‫داؽت‪ِٚ ٝ‬ی پاعخی اس ایزاٖ دریافت ٘ىزد‪ ٜ‬اعت‪.‬‬ ‫سْن ها اظ ًعٍالت اسواًی هحسٍز است؛ اى ضا تمسض ًیاظ هصطف وٌین‬ ‫شطوت اب هٌغمِ ای اشض تایداى شطلی‬ ‫اگْی هعایسُ ػوَهی (ًَتت اٍل)‬ ‫الف ) هعایسُ گعاض ‪ :‬شطوت اب هٌغمِ ای اشضتایداى شطلی‬ ‫ب) هَضَع هعایسُ ‪ :‬شطوت اب هٌغمِ ای اشضتایداى شطلی زض ًظط زاضز هعایسُ ٍاگصاضی واضذاًِ لَلِ ساظی اشضشْطضا تصوَضت‬ ‫اخاضُ یىسالِ تا لاتلیت توسیس سالیاًِ حساوثط تا سمف پٌح سال تِ اشراص حمیمی ٍ حمَلی ٍاخس شطایظ هٌسضج زض اسٌاز هعایسُ ٍ تا‬ ‫تْطُ گیطی اظ ساهاًِ تساضوات الىتطًٍیىی زٍلت تا شواضُ هعایسُ (شواضُ سیستوی) ‪ 5000001186000006‬تصَضت الىتطًٍیوىوی‬ ‫تطگعاض ًوایس‪.‬‬ ‫ج) ًَع ٍ هثلغ تضویی شطوت زض هعایسُ‪:‬‬ ‫تضویی شطوت زض هعایسُ هثلغ ‪ ( 535/000/000‬پاًصس ٍ سی ٍ پٌح هیلیَى ضیال) هی تاشس وِ تایس ضوووی زضج ٍ‬ ‫تاضگصاضی تصَیط اى زض ساهاًِ تساضوات الىتطًٍیىی زٍلت اصل اى ًیع تصَضت فیعیىی زض پواووت الوف (الن ٍ‬ ‫هْطشسُ) ٍ تِ یىی اظ شىل ّای شیل تْیِ ٍ اضائِ گطزز‪.‬‬ ‫‪ -1‬ضسیس تاًىی ٍاضیع ًمسی تِ حساب ‪ًIR 830100004001116206376803‬عز تاًه هطوعی خوَْضی اسالهی ایطاى‬ ‫تٌام توطوع ٍخَُ سپطزُ شطوت ّای زٍلتی اب هٌغمِ ای اشضتایداى شطلی‪.‬‬ ‫‪ -2‬ضواًت ًاهِ تاًىی (ّط زٍ هَضز تِ ًام هتماضی ٍ تِ ًفغ شطوت اب هٌغمِ ای اشضتایداى شطلی تاشس‪).‬‬ ‫ز) لیوت پایِ واضشٌاسی ول هَضَع هعایسُ تطای یه سال هثلغ ‪10/700/000/000‬ضیال هی تاشس‪.‬‬ ‫ّو) هحل‪،‬ظهاى ٍ هْلت زضیافت اسٌاز‪ ،‬هحل تحَیل ٍ گشایش پیشٌْازّا‪:‬‬ ‫ولیِ اشراص حمیمی ٍ حمَلی وِ زاٍعله شطوت زض هعایسُ هی تاشٌس تایس زض ساهاًِ ستاز ایطاى ثثت ًام ًوووَزُ ٍ‬ ‫گَاّی اهضای الىتطًٍیىی (تَوی) زضیافت ًوایٌس‪ .‬ثثت ًام وٌٌسگاى زض ساهاًِ هصوَض تا پطزاذت هثلغ ‪ 200000‬ضیال اظ‬ ‫عطیک ساهاًِ ٍاضیع تِ حساب ‪IR 440100004001116204020890‬پس اظ زضج اگْی ًَتت زٍم تِ ساهاًِ ستاز ایوطاى‬ ‫هطاخؼِ ٍ ًسثت تِ زضیافت اسٌاز هعایسُ السام ًوایٌس(ظهاى اًتشاض زض سایت اظ تاضید ‪ 1400/04/19‬هی تاشس ٍ هْلوت‬ ‫زضیافت اسٌاز هعایسُ زض ساهاًِ ستاز ایطاى زضج شسُ است)‬ ‫ضوٌاً ضػایت هَاضز شیل العاهی است‪:‬‬ ‫‪ -1‬تطگعاضی هعایسُ صطفاً اظ عطیک ساهاًِ تساضوات الىتطًٍیىی زٍلت هی تاشس ٍ ولیِ هطاحل فطایٌس هعایسُ شواهول‬ ‫ذطیس ٍ زضیافت اسٌاز هعایسُ ‪ ،‬اضائِ تضویی شطوت زض هعایسُ (ٍزیؼِ)‪ ،‬اسٌاز ٍ هساضن ذَاستِ شسُ زض هعایسُ ‪ ،‬اضائِ‬ ‫پیشٌْاز لیوت‪ ،‬تاظگشایی پاوات ٍ لیوت پیشٌْازی‪ ،‬اػالم تِ تطًسُ‪ٍ ،‬اضیع ٍخِ ٍ سایط هَاضز هطتَعِ اظ ایی عطیک اهىاى‬ ‫پصیط هی تاشس‪.‬‬ ‫‪ -2‬پیشٌْاز هی گطزز شطوت وٌٌسگاى لثل اظ اضائِ پیشٌْاز لیوت اظ هَضَع هعایسُ تاظزیس ًوایٌس‪.‬‬ ‫‪ -3‬ػاللوٌساى تِ شطوت زض هعایسُ هی تایست خْت ثثت ًام ٍ زضیافت گَاّی اهضای الىتطًٍیىی (تَوی) تِ زفواتوط‬ ‫هٌتره پیشرَاى زٍلت زض سطاسط ایطاى هطاخؼِ ًوایٌس‪(.‬لیست زفاتط هٌتره زض ساهاًِ سوتواز ایوطاى زضج شوسُ‬ ‫است)‪.‬شواضُ تواس هطوع ضاّثطی ٍ پشتیثاًی ساهاًِ‪ 021 – 41934 :‬هی تاشس‪.‬‬ ‫‪ -4‬لیوت پیشٌْازی ٍ هساضن ٍ اسٌاز زضذَاستی ٍ تضویی شطوت زض هعایسُ تایس زض ساهاًِ زضج ٍ تاضگصاضی شوَز‪.‬‬ ‫پیشٌْازّای اضائِ شسُ زض ساهاًِ تساضوات الىتطًٍیىی زٍلت ٍ ولیِ اسٌاز ٍ هساضن شطوت وٌٌسگاى زض هوعایوسُ زض‬ ‫ساػت‪ 11‬صثح ضٍظ سِ شٌثِ تاضید ‪ 1400/05/12‬زض اتاق وویسیَى تِ ًشاًی تثطیع‪ -‬تلَاض‪ 29‬تْوی‪ -‬شطوت اب هٌغموِ‬ ‫ای اشضتایداى شطلی‪ -‬ساذتواى شواضُ ‪ 3‬اظ عطیک ساهاًِ گشایش ٍ ضسیسگی ذَاّس شس‪.‬تلفی ‪041 -33382437‬‬ ‫ٍ ‪041 -33382440‬‬ ‫‪ -5‬شطوت وٌٌسگاى زض هعایسُ ػالٍُ تط تىویل ٍ تاضگصاضی ولیِ هساضن هطتَط تِ پاوت الف (تضویی شوطووت زض‬ ‫هعایسُ ) ٍ ًیع تاضگصاضی ولیِ هساضن ٍ اسٌاز ذَاستِ شسُ خْت شطوت زض هعایسُ ٍ زضج لیوت پیشٌْازی زض ساهواًوِ‬ ‫ستاز ایطاى )‪(www.setadiran.ir‬تا ساػت ٍ تاضید هٌسضج تِ شطح ظیط ‪ ،‬تایس اصل تضویی شطوت زض هعایسُ (پواووت‬ ‫الف) ضا ًیع تصَضت فیعیىی ٍ الن ٍ هْط شسُ (تا شوط ػٌَاى هعایسُ‪ً،‬ام شطوت‪ً ،‬شاًی‪ ،‬شواضُ تلفی ٍ پاوت الف) ٍ پس‬ ‫اظ هْط‪ /‬اثطاًگشت ٍ اهضا تا ساػت ‪ 10‬صثح ضٍظ سِ شٌثِ تاضید ‪ 1400/05/12‬تِ ًشاًی تثطیع‪ -‬تلَاض ‪ 29‬تْوی‪ -‬شطوت‬ ‫اب هٌغمِ ای اشضتایداى شطلی ‪ -‬زفتط حطاست شطوت تحَیل ًوایٌس‪(.‬تسیْی است هالن لثَلی پیشٌْازّای هعایوسُ‬ ‫گطاى ‪ ،‬تاضگصاضی ولیِ هساضن زض ساهاًِ ستاز ایطاى( )‪www.setadiran.ir‬هی تاشس)‪.‬‬ ‫* هتی اگْی زض سایت ّای ‪www.setadiran.ir ٍhttp://iets.mporg.ir ٍwww.azarwater.ir‬زضج شسُ است‪.‬‬ ‫ضٍاتظ ػوَهی شطوت اب هٌغمِ ای اشض تایداى شطلی‬ ‫‪*1/339‬شٌاسِ اگْی‪* 1157526:‬تاضید اًتشاضًَتت اٍل‪* 1400/04/14 :‬اًتشاض ًَتت زٍم‪ * 1400/04/16:‬ضٍظًاهِ اضن‬ ‫هَسَیاى‪ :‬هشىالت تَافک ًْایی تطای احیا تطخام تِ اهطیىا تط هیگطزز‬ ‫عز‪ٚ‬یظ خثزی ‪-‬ػض‪ ٛ‬عاتک تیٓ ٔذاوز‪ ٜ‬و‪ٙٙ‬ذ‪ٞ ٜ‬غت‪ٝ‬ای ایزاٖ‪ٔ ،‬ؾىال تت‪ٛ‬افتک ٘ت‪ٟ‬تایتی‬ ‫تزای احیا تزهاْ را ٔت‪ٛ‬ه‪ ٝ‬أزیىا وزد ‪ٌ ٚ‬فت‪ :‬لذر ‪ٞ‬ای ه‪ٟ‬ا٘ی ‪ ٚ‬در راط ا٘‪ٟ‬ا أزیىا‬ ‫حاضز ٘یغت‪ٙ‬ذ تزای پایذاری تزهاْ تؼ‪ٟ‬ذی د‪ٙٞ‬ذ‪.‬عیذ حغیٗ ٔ‪ٛ‬ع‪ٛ‬یاٖ دیتپتّتٕتا ارؽتذ‬ ‫وؾ‪ٛ‬رٔاٖ در ٌفت‪ ٌٛٚ‬تا اػضاء وٕیت‪ ٝ‬ؽ‪ٛ‬رای ر‪ٚ‬اتط خارهی ت‪ٛ‬عت‪ ٖٛ‬أزیىا ت‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ضیح‬ ‫ٔغائُ ‪ٞ‬غت‪ ٝ‬ای ایزاٖ پزداخت‪ .‬ػض‪ ٛ‬عاتک تیٓ ٔذاوز‪ ٜ‬و‪ٙٙ‬ذ‪ٞ ٜ‬غت‪ٝ‬ای در اتتتذا عتخت‪ٙ‬تاٖ‬ ‫خ‪ٛ‬د خالص‪ ٝ‬ای اس ٔ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع ‪ٞ‬غت‪ ٝ‬ایزاٖ ارائ‪ ٝ‬وزد‪.‬رییظ عاتک وٕیت‪ ٝ‬عتیتاعتت ختارهتی‬ ‫ؽ‪ٛ‬رایػاِی أ‪ٙ‬یت ّٔی ادأ‪ ٝ‬داد‪ :‬ػّت ػذْ حص‪ َٛ‬ت‪ٛ‬افک ‪ٞ‬غت‪ٝ‬ای در طت‪ ۰۲ َٛ‬عتاَ‬ ‫ٔذاوزا ‪ٞ‬غت‪ ٝ‬ای اس ‪ ۸۲۲٣‬تا ‪ ۲۸( ۸۲۰٣‬تا ‪) ۹۸‬ایٗ ت‪ٛ‬د و‪ ٝ‬أزیىا حتاضتز ٘تثت‪ٛ‬د حتک‬ ‫لا٘‪٘ٛ‬ی ‪ٔ ٚ‬ؾز‪ٚ‬ع ایزاٖ درلاِه ٔؼا‪ٞ‬ذ‪ ٜ‬ػذْ اؽاػ‪ٞ ٝ‬غت‪ ٝ‬ای را تپذیزد‪ .‬ػّت ای‪ٙ‬ى‪ٔ ٝ‬ذاوزا اس ‪ ۸۲۰٣‬تا ‪ ۹۸( ۸۲۰۶‬تا ‪ )۹۴‬ت‪٘ ٝ‬تتتیتجت‪ٝ‬‬ ‫رعیذ ‪ ٓٞ‬ایٗ ت‪ٛ‬د و‪ ٝ‬أزیىا حک غ‪ٙ‬ی عاسی ایزاٖ را پذیزفت‪ٛٔ.‬ع‪ٛ‬یاٖ خاطز٘ؾاٖ وزد‪ :‬وُ تزهاْ ‪ ٓٞ‬در د‪ ٚ‬تتؼت‪ٟ‬تذ ٔتمتاتتُ د‪ٚ‬‬ ‫تؼ‪ٟ‬ذ خالص‪ٔ ٝ‬یؽ‪ٛ‬د‪ :‬لذرت‪ٟ‬ای ه‪ٟ‬ا٘ی حم‪ٛ‬ق ‪ٞ‬غت‪ ٝ‬ای ایزاٖ اس هّٕ‪ ٝ‬غ‪ٙ‬ی عاسی را پذیزفت‪ٔ ٚ ٝ‬تؼ‪ٟ‬ذ ت‪ ٝ‬رفغ تحزیٓ‪ٞ‬ا ؽذ٘ذ‪ .‬ایزاٖ ‪ٓٞ‬‬ ‫حذاوثز ؽفافیت را پذیزفت ‪ ٚ‬تزای یه د‪ٚ‬ر‪ٔ ٜ‬حذ‪ٚ‬د ‪ٔ ٓٞ‬حذ‪ٚ‬دیت‪ٟ‬ایی ٔثُ غ‪ٙ‬ی عاسی سیز ‪ ۶‬درصذ را پذیزفتت‪ٚ.‬ی افتش‪ٚ‬د‪ :‬ایتٗ‬ ‫ت‪ٛ‬افک درلاِه تزهاْ ٘‪ٟ‬ایی ؽذ ‪ ٚ‬طی لطؼ‪ٙ‬أ‪ ٝ‬ؽ‪ٛ‬رای أ‪ٙ‬یت ت‪ ٝ‬تص‪ٛ‬یه رعیذ‪ .‬در ػُٕ ‪ ٓٞ‬ثاتت ؽذ و‪ ٝ‬ایزاٖ ت‪ ٝ‬تؼ‪ٟ‬تذاتتؼ وتأتُ‬ ‫ػُٕ وزد ‪ ٚ‬أزیىا ‪ ٚ‬عایز لذرت‪ٟ‬ای ه‪ٟ‬ا٘ی ‪ ٓٞ‬ت‪ ٝ‬تؼ‪ٟ‬ذاتؾاٖ ػُٕ ٘ىزد٘ذ‪.‬‬ ‫شطوت ذسهات حوایتی وشاٍضظی استاى اشضتایداًشطلی‬ ‫اگْی هعایسُ ػوَهی یه هطحلِ ای (ًَتت اٍل)‬ ‫اخاضُ زٍتاب سالی ٍضظشی‬ ‫شطوت ذسهات حوایتی وشاٍضظی استاى اشضتایداًشطلی ٍاتستِ تِ ٍظاضت خْاز وشاٍضظی زض ًظط زاضز اخاضُ‬ ‫زٍ تاب سالی ٍضظشی ضا اظ عطیک تطگعاضی هعایسُ ػوَهی یه هطحلِ ای اظ عطیک ساهاًِ تساضوات الىتطًٍیىی‬ ‫زٍلت(ستاز)ٍاگصاض ًوایس‪ .‬ولیِ هطاحل تطگعاضی هعایسُ اظ ” زضیافت اسٌاز هعایسُ تا اضائِ پیشٌْاز ٍ تاظگشایی‬ ‫ًطخ ّای پیشٌْازی ٍ‪ ” ...‬زضتستط ساهاًِ تساضوات الىتطًٍیىی زٍلت (ستاز) تِ ازضس ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫اًدام ذَاّس شس ٍ الظم است شطوت وٌٌسگاى زض هعایسُ زض صَضت ػسم ػضَیت لثلی ‪ ،‬هطاحل ثثت ًوام زض‬ ‫سایت هصوَض ٍ زضیافت گَاّی اهضای الىتطًٍیىی(تَوی) ضا خْت شطوت زض هعایسُ هحمک ساظًس‪،‬‬ ‫‪-1‬شواضُ فطاذَاى ٍ تاضید اًتشاض اگْی هعایسُ زض ساهاًِ‪ 5000001455000001 :‬ضٍظ زٍشٌثِ هوَضذوِ‬ ‫‪1400/04/14‬‬ ‫‪ً -2‬ام ٍ ًشاًی تطگعاضوٌٌسُ هعایسُ‪ :‬شطوت ذسهات حوایتی وشاٍضظی استاى اشضتایداًشطلی تِ ازضس تثطیع‬ ‫‪ً ،‬صف ضاُ ‪ ،‬خٌه وَی اشىاى ‪ ،‬ضٍتطٍی ذاًِ ّای ساظهاًی اضتش‬ ‫‪ّ-3‬عیٌِ ذطیساسٌاز هعایسُ‪:‬هثلغ ‪500.000‬ضیال هی تاشس وِ اظ زضگاُ تاًىی هَخَز زض ساهاًِ توساضووات‬ ‫الىتطًٍیىی زٍلت اًدام هی گیطز‪.‬‬ ‫‪-4‬هْلت ظهاًی زضیافت اسٌاز هعایسُ اظ ساهاًِ‪:‬اظ ضٍظ‪.‬زٍشٌثِ هَضذِ ‪5 ( 1400/04/14‬ضٍظ واضی) لغایت‬ ‫ساػت ‪19:00‬ضٍظشٌثِ هَضذِ ‪1400/04/19‬‬ ‫‪ -5‬اذطیی هْلت اضائِ ًطخ پیشٌْازی‪-‬تاضگصاضی زض ساهاًِ تصَضت ‪pdf‬تا ساػت‪ 19:00‬ضٍظ سِ شٌثِ هَضذوِ‬ ‫‪1400/04/29‬‬ ‫*الظم تِ شوط است پیشٌْازات اضسالی تایس حسالل ‪ 30‬ضٍظ اظ تاضید اذطیی ضٍظ تسلین پیشٌْازّا اػتثاض زاشتِ‬ ‫تاشٌس‪.‬‬ ‫‪-6‬تاضید گشایش پیشٌْاز ّا‪:‬ضٍظ پٌدشٌثِ هَضذِ ‪ 1400/04/31‬ساػت ‪ 10‬زضسالی خلسات استاى‬ ‫هی تاشس‪.‬‬ ‫‪-7‬هثلغ ٍ ًَع تضویی شطوت زض هعایسُ‪ :‬هثلغ ‪ 126/000/000‬ضیال است وِ تِ زٍ صَضت ضواًتٌاهِ‬ ‫تاًىی ٍ یا فیش ٍاضیعی تِ شواضُ حساب شثای ‪ًIR 250100004001039704005791‬عز تواًوه‬ ‫وع‬ ‫وِ ٍاضیو‬ ‫واسو‬ ‫وٌو‬ ‫وا شو‬ ‫وا تو‬ ‫وٌو‬ ‫واتو‬ ‫وت سو‬ ‫وطزاذو‬ ‫وَض پو‬ ‫وتو‬ ‫وک زسو‬ ‫وطیو‬ ‫وعی اظ عو‬ ‫وطوو‬ ‫هو‬ ‫‪30‬واضاوتطی‪ 333039754263500650000000000006‬لاتل اضائِ هی تاشس‪.‬‬ ‫‪ -8‬ازضس ٍ ظهاى تحَیل اصل تضویی شطوت زض فطایٌس اضخاع واض‪:‬اصل تضویی شطوت زض هعایوسُ‬ ‫(الف)ػالٍُ تط تاضگصاضی زض ساهاًِ‪ ،‬هی تایستی تصَضت فیعیىی ٍ زض پاوت زضتستِ ٍ هوَْض ‪ ،‬حساوثط‬ ‫تا پایاى ٍلت ازاضی ضٍظ سِ شٌثِ هَضذِ ‪ 1400/04/29‬تِ زتیطذاًِ وویسیَى هؼاهالت تطگعاضوٌٌسُ‬ ‫هعایسُ زض ازضس فَق الصوط تحَیل ٍ ضسیس زضیافت شَز‪.‬‬ ‫‪-9‬شطوت واضوٌاى زٍلت زض هعایسُ عثک هصَیِ (لاًَى هٌغ هساذلِ واضوٌاى زٍلت هصَب هَضذوِ‬ ‫‪22‬زیواُ ‪ )1377‬هٌغ لاًًَی زاضز‪.‬‬ ‫*هتماضیاى شطوت زض هعایسُ هی تَاًٌس لثل اظ اضائِ ًطخ پیشٌْازی‪ ،‬اظ هحل هَضَع هوعایوسُ ‪،‬اظ‬ ‫هَضذِ ‪ 1400/04/15‬لغایت ‪ 1400/04/29‬اظساػت ‪ 14‬الی ‪ 18‬تاظزیس ًوایٌس‪.‬‬ ‫ضوٌا خْت وسه اعالػات تیشتط هیتَاًیس ضوی تواس تا شواضُ تلفی ‪ 041-34449444‬تِ ازضس ایٌتطًتی‬ ‫شطوت ‪ٍwww.assc.ir‬ازضس پایگاُ هلی اعالع ضساًی هٌالصات ‪http://iets/mporg.ir‬هطاخؼِ فطهائیس‪.‬‬ ‫شواضُ تواس پشتیثاًی ساهاًِ ‪) 1456 :‬تواس تازفتط ثثت ًام زض ساهاًِ ازاضُ ول صٌؼت ‪،‬هؼسى ٍ تودواضت‬‫استاى اشضتایداًشطلی‪041-35268459‬‬ ‫‪*1/344‬شٌاسِ اگْی‪* 1159739:‬تاضید اًتشاضًَتت اٍل‪* 1400/04/14 :‬اًتشاض ًَتت زٍم‪ * 1400/04/15:‬ضٍظًاهِ اضن‬ صفحه 2 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫*دوشنبه‬ ‫*‪ 41‬تیر‬ ‫*‪ 5‬جوالی‬ ‫* ‪01‬ذی القعده‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫‪5055‬‬ ‫* شماره (سایی)‪:‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫اخز ٍجِ غیش اص ّضیٌِ کتاب ٍ تیوِ دس هذاسس تخلف است‬ ‫‪4111‬‬ ‫‪0104‬‬ ‫‪4110‬‬ ‫* صفحه ‪3‬‬ ‫‪‬‬ ‫استانها‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی ‪ٔ -‬عب‪ ٖٚ‬أ‪ٛ‬صؽ ٔت‪ٛ‬ػغ‪ ٝ‬ارسثبیدبٖ ؿشلی اؿبس‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬ـعبَ ث‪ٛ‬دٖ ػبٔلب٘ل‪ ٝ‬پلیلبٔلىلی‬ ‫ا٘تمبدات ‪ ٚ‬پیـ‪ٟٙ‬بدات دس اػتبٖ‪ٌ ،‬فت‪ :‬اخز ‪ٚ‬خ‪ ٝ‬ؼیش اص ‪ٞ‬ضی‪ ٝٙ‬وتبه ‪ ٚ‬ثیٕ‪ ٝ‬دس صٔلبٖ بلجلت ٘لبْ‬ ‫ٕٔ‪ ٛٙ‬ث‪ٛ‬د‪ ٚ ٜ‬تخّؿ ٔحؼ‪ٛ‬ه ٔیؿ‪ٛ‬د عبؿ‪ٛ‬س اوشٔی اظ‪ٟ‬بس وشد‪ :‬ػبٔب٘‪ ٝ‬پیبٔىی ٘یض خ‪ٟ‬ت استجبط‬ ‫ثب ٔشدْ دس ثحث بجت ٘بْ ـعبَ ؿ‪ٛ‬د ٔعب‪ ٖٚ‬أ‪ٛ‬صؽ ٔت‪ٛ‬ػغ‪ ٝ‬ارسثبیدبٖ ؿشلی ٌفت‪ :‬خلب٘ل‪ٛ‬اد‪ٞ ٜ‬لب‬ ‫ثشای ا٘عىبع ٘ظش‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬ا٘تمبد‪ٞ‬بی خ‪ٛ‬د ٔی ت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ ثب ػبٔب٘‪ ٝ‬پیبٔىی ‪ ۴۵۵۵۵۸۰۳‬تٕبع ثٍیش٘ذ‬ ‫‪ٚ‬ی ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ ثش پیٍیشی پش‪ٚ‬ط‪ٞ ٜ‬بی ٘یٕ‪ ٝ‬تٕبْ خ‪ٟ‬ت أبد‪ ٜ‬ػبصی ثشای حض‪ٛ‬س دا٘لؾ أل‪ٛ‬صاٖ دس‬ ‫ا‪ٟٔ َٚ‬ش‪ ،‬خبعش٘ـبٖ وشد‪ :‬پیٍیشی تىبِیؿ لب٘‪٘ٛ‬ی ؿشوب أ‪ٛ‬صؽ ‪ ٚ‬پش‪ٚ‬سؽ دس ساػلتلبی تلحلملک‬ ‫ا‪ٞ‬ذاؾ ٔدٕ‪ٛ‬ع‪ ٝ‬اص ‪ ٓٞ‬او‪ ٖٛٙ‬ا٘دبْ ؿ‪ٛ‬د اوشٔی اضبـ‪ ٝ‬وشد‪ٕٞ :‬چ‪ٙ‬یٗ دػت‪ٛ‬ساِعُٕ خ‪ٟ‬لؾ دا٘لؾ‬ ‫أ‪ٛ‬صاٖ ث‪ ٝ‬پبی‪ ٝ‬ثبالتش اص عشؾ أ‪ٛ‬صؽ ‪ ٚ‬پش‪ٚ‬سؽ اػتث‪ٙ‬بئی پیٍیشی ‪ ٚ‬دس صٔبٖ ٔ‪ٙ‬بػت اعال سػب٘ی‬ ‫‪ ٚ‬اثالغ ؿ‪ٛ‬د ٔشیٓ خ‪ٛ‬ؿجخت سییغ اداس‪ ٜ‬أ‪ٛ‬صؽ ‪ ٚ‬پش‪ٚ‬سؽ اػتث‪ٙ‬بئی ارسثبیدبٖ ؿشلی ٘یض ٌفلت‪:‬‬ ‫عی ‪ ۰۵‬س‪ٚ‬ص وبسی تب و‪ ٖٛٙ‬ثیؾ اص ‪ٞ ۰۵‬ضاس دا٘ؾ أ‪ٛ‬ص ثشای عشح ػ‪ٙ‬دؾ ٘‪ٛ‬ثت د‪ٞ‬ی ؿلذ‪ ٜ‬ا٘لذ‬ ‫و‪ ٝ‬دس ایٗ ٔذت حذ‪ٚ‬د ‪ٞ‬فت ‪ٞ‬ضاس ٘‪ٛ‬أ‪ٛ‬ص پبی‪ ٝ‬ا‪ٛٔ َٚ‬سد ػ‪ٙ‬دؾ لشاس ٌشـت‪ ٝ‬ا٘ذ ‪ ٚ‬اص ‪ ۰۵‬تیش ٘‪ٛ‬ثلت‬ ‫د‪ٞ‬ی ثشای ػ‪ٙ‬دؾ پیؾ دثؼتب٘ی ‪ٞ‬ب عّٕیبتی ٔی ؿ‪ٛ‬د‬ ‫‪‬‬ ‫اهسال ‪ّ۵۸‬ضاس ٍ ‪ ۸۵۵‬تی کاال اص تٌادس جٌَب تِ ارستایجاىششقی حول شذُ است‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی ‪ٔ-‬ذیشوُ سا‪ٞ‬ذاسی ‪ ٚ‬حُٕ ‪٘ ٚ‬مُ خبد‪ٜ‬ای ارسثبیدبٖؿشلی ٌفت‪ :‬دس ػبَ خبسی ‪۵۸‬‬ ‫‪ٞ‬ضاس ‪ ۸۵۵ ٚ‬تٗ ٘‪ٟ‬بد‪ٞ ٜ‬بی دأی ‪ ٚ‬وبال‪ٞ‬بی اػبػی اص ث‪ٙ‬بدس خ‪ٛٙ‬ه ث‪ٔ ٝ‬ملذ اػتبٖ حٕلُ ؿلذ‪ ٜ‬اػلت‬ ‫ا‪ٚ‬سخعّی عّیضاد‪ ٜ‬اـض‪ٚ‬د‪ :‬ایٗ ٘‪ٟ‬بد‪ٞ‬بی دأی ‪ ٚ‬وبال‪ٞ‬بی اػبػی ت‪ٛ‬ػظ ػ‪ٞ ٝ‬ضاس ‪ ۵۵۸ ٚ‬وبٔی‪ ٖٛ‬ثؽُ داس‪،‬‬ ‫اتبق داس‪ِ ،‬ج‪ ٝ‬داس ‪ ٚ‬وٕپشػی ث‪ٔ ٝ‬ملذ اػتبٖ ثبسٌیشی ‪ ٚ‬حُٕ ؿذ‪ ٚ ٜ‬ثمی‪ ٝ‬ایٗ ٔحٕ‪ٞ ِٝٛ‬ب ٘یض دس اػلش‬ ‫‪ٚ‬لت ت‪ٛ‬ػظ ایٗ ٘ب‪ٌٚ‬بٖ حُٕ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ ‪ٚ‬ی ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ثش اػبع ‪ٕٞ‬ب‪ٍٙٞ‬ی ‪ٞ‬بی ث‪ ٝ‬عُٕ أذ‪ ٜ‬حُٕ‬ ‫وبال‪ٞ‬بی اػبػی ‪ٟ٘ ٚ‬بد‪ٞ ٜ‬بی دأی ت‪ٛ‬ػظ ٘ب‪ٌٚ‬بٖ حُٕ ‪٘ ٚ‬مُ عٕ‪ٔٛ‬ی وبالی اػتبٖ ػشعت ٔی ٌیلشد‪،‬‬ ‫اظ‪ٟ‬بس وشد‪ :‬دس ایٗ ساػتب تیٕی ٔتـىُ اص وبسؿ‪ٙ‬بػبٖ حُٕ ‪٘ ٚ‬مُ ایٗ اداس‪ ٜ‬وُ ‪ٕ٘ ٚ‬بی‪ٙ‬ذٌبٖ کل‪ٙ‬ل‪ٛ‬ؾ‬ ‫حُٕ ‪٘ ٚ‬مُ ثشای ٘ظبست ثش چٍ‪ٍ٘ٛ‬ی حُٕ ایٗ ٔحٕ‪ٞ ِٝٛ‬ب ث‪ ٝ‬ث‪ٙ‬ذس أبْ اعضاْ ؿذ٘ذ ٔذیشوُ سا‪ٞ‬ذاسی‬ ‫‪ ٚ‬حُٕ ‪٘ ٚ‬مُ خبد‪ٜ‬ای ارسثبیدبٖؿشلی ٌفت‪ :‬ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ا‪ٕٞ‬یت ٔ‪ٛ‬ض‪ ٛ‬تخّی‪ ٝ‬ث‪ٙ‬بدس اص وبال‪ٞ‬بی دپل‪ٛ‬‬ ‫ؿذ‪ ٚ ٜ‬اختلبف ػ‪ٕٟ‬ی‪ٟ٘ ٝ‬بد‪ٞ ٜ‬بی دأی ‪ ٚ‬وبال‪ٞ‬بی اػبػی ارسثبیدبٖ ؿشلی دس ثل‪ٙ‬لذس ألبْ اػلتلبٖ‬ ‫خ‪ٛ‬صػتبٖ‪ ،‬ثب ‪ٕٞ‬ب‪ٍٙٞ‬ی ا٘دٕٗ ‪ٞ‬بی ک‪ٙ‬فی ؿشوت ‪ٞ‬ب ‪ٛٔ ٚ‬ػؼبت حُٕ ‪٘ ٚ‬مُ وبال ‪ ٚ‬سا٘‪ٙ‬ذٌبٖ ‪ٚ‬ػبئلظ‬ ‫٘مّی‪ ٝ‬ػ‪ٍٙ‬یٗ ػشاػش اػتبٖ ٔمشس ؿذ دس اػش ‪ٚ‬لت ثب ثؼیح وبٔی‪ٞ ٖٛ‬ب ‪ ٚ‬سا٘‪ٙ‬ذٌبٖ ‪ٚ‬ػبئظ ٘مّی‪ ٝ‬ػ‪ٍٙ‬لیلٗ‬ ‫‪ ٚ‬اعضاْ ا٘‪ٟ‬ب ث‪ ٝ‬خ‪ٛٙ‬ه وـ‪ٛ‬س ػ‪ٕٟ‬ی‪ٟ٘ ٝ‬بد‪ٞ ٜ‬بی دأی ثشای تبٔیٗ وبال‪ٞ‬بی اػبػی ٔ‪ٛ‬سد ٘یبص ٔلشدْ ثل‪ٝ‬‬ ‫ٔملذ اػتبٖ حُٕ ؿ‪ٛ‬د‬ ‫اًتقاد هعاٍى استاًذاس ارستایجاى ششقی اص حزف سدیف اعتثاسی خط سِ هتشٍ تثشیض‬ ‫ارستایجاى غشتی هی تَاًذ تِ قطه هعذًی کشَس تثذیل شَد‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی ‪ٔ -‬عب‪ٕٞ ٖٚ‬ب‪ٍٙٞ‬ی أ‪ٛ‬س عٕشا٘ی اػتب٘ذاس ارسثبیلدلبٖ‬ ‫ؿشلی ٌفت‪ :‬عی ػبَ ٌزؿت‪ ٝ‬ثب تالؽ‪ٞ‬بیی و‪ ٝ‬ا٘دبْ ٌشـت سدیلؿ‬ ‫ث‪ٛ‬دخ‪ٔ ٝ‬ـخلی ثشای خظ ػ‪ٔ ٝ‬تش‪ ٚ‬تجشیض اص عشیک د‪ِٚ‬ت اخز ؿذ أب‬ ‫ٔتبػفب٘‪ ٝ‬ثب تلٕیٓ ؿ‪ٛ‬سای ؿ‪ٟ‬ش تجشیض ؿب‪ٞ‬ذ حزؾ ایٗ ٔل‪ٛ‬ضل‪ ٛ‬دس‬ ‫ث‪ٛ‬دخ‪ ٝ‬ػبِدبسی ؿ‪ٟ‬شی ث‪ٛ‬دیٓ خ‪ٛ‬اد سحٕتی اظ‪ٟ‬بس وشد‪ :‬ت‪ٛ‬ػع‪ ٝ‬حُٕ‬ ‫‪٘ ٚ‬مُ سیّی تجشیض یىی اص ٔ‪ٕٟ‬تشیٗ ا‪ٞ‬ذاؾ ٔلب دس علی ػلبَ ‪ٞ‬لبی‬ ‫ٌزؿت‪ ٝ‬ث‪ٛ‬د‪ ،ٜ‬ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬سی و‪ ٝ‬خظ یه ٔتش‪ ٚ‬تجشیض س‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬اتٕبْ اػت‪ ،‬خظ د‪٘ ٚ‬یض ثب للذست ادأل‪ ٝ‬داسد ‪ٚ‬‬ ‫خظ ػ‪ ٝ‬و‪ ٝ‬ا٘تظبس داؿتیٓ ؿش‪ٔ ٚ‬یؿذ‪ ،‬ثب ٔـىالتی س‪ٚ‬ثش‪ ٚ‬ث‪ٛ‬د‪ ٚ ٜ‬پش‪ٚ‬ط‪ ٜ‬تشأ‪ٛ‬ا ٘یض دس دػت ٔلغلبِلعل‪ٝ‬‬ ‫٘‪ٟ‬بیی اػت ‪ٚ‬ی ادأ‪ ٝ‬داد‪ :‬لغبس ؿ‪ٟ‬شی ث‪ ٝ‬ع‪ٛٙ‬اٖ پش‪ٚ‬ط‪ٔ ٜ‬ـتشن ؿ‪ٟ‬شداسی ‪ ٚ‬د‪ِٚ‬ت ٔغشح اػلت ‪۸۵ ٚ‬‬ ‫دسکذ اعتجبسات ایٗ پش‪ٚ‬ط‪ ٜ‬اص عشیک د‪ِٚ‬ت تبٔیٗ ٔی ؿ‪ٛ‬د‪ ،‬ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬اختلبف سدیلؿ اعلتلجلبسی دس‬ ‫لب٘‪ ٖٛ‬ث‪ٛ‬دخ‪ ٝ‬ا٘تظبس ٔیسـت و‪ ٝ‬خض‪ ٚ‬پش‪ٚ‬ط‪ٜٞ‬بی ػبَ ‪ ۰۳۵۵‬تعشیؿ ؿ‪ٛ‬د و‪ٔ ٝ‬تلبػلفلب٘ل‪ ٝ‬دس تلل‪ٛ‬یلت‬ ‫ث‪ٛ‬دخ‪ ٝ‬ؿ‪ٟ‬شداسی تجشیض ایٗ خظ سا حزؾ وشد٘ذ ‪ٚ‬ی خبعش٘ـبٖ وشد‪ :‬ثشای پیٍیشی ایٗ ٔ‪ٛ‬ض‪٘ ٛ‬بٔ‪ٝ‬ای‬ ‫ث‪ ٝ‬ؿ‪ٟ‬شداس ‪ ٚ‬ؿ‪ٛ‬سای ؿ‪ٟ‬ش ٘‪ٛ‬ؿت‪ ٝ‬ؿذ تب ایٗ ٔل‪ٛ‬ث‪ ٝ‬اکالح ؿ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬عی ٔتٕٕی ٔلب ثلتل‪ٛ‬ا٘لیلٓ ثلب خلزه‬ ‫اعتجبسات د‪ِٚ‬تی ایٗ پش‪ٚ‬ط‪ ٜ‬سا اؼبص و‪ٙ‬یٓ سحٕتی ادأ‪ ٝ‬داد‪ :‬أیذ‪ٚ‬اسیٓ اعضبی خذیذ ؿ‪ٛ‬سای ؿل‪ٟ‬لش ایلٗ‬ ‫ٔ‪ ٟٓ‬سا دس ا‪ِٛٚ‬یت ثش٘بٔ‪ٞ ٝ‬بی خ‪ٛ‬د لشاس د‪ٙٞ‬ذ ‪ٚ‬ی ٌفت‪ :‬ایٗ ـبص ثخبعش ثشسػی عّت ػب٘لحل‪ ٝ‬تلعلغلیلُ‬ ‫اػت ‪ ٚ‬دس حبَ حبضش د‪ٌ ٚ‬ش‪ ٜٚ‬یىی ؿشوت ػبخت ٔتش‪ ٚ ٚ‬دیٍشی ؿشوت ث‪ٟ‬ش‪ ٜ‬ثشداسی ٔتش‪ٔ ٚ‬ذعلی‬ ‫ایٗ ٔ‪ٛ‬ض‪ ٛ‬اػت‪ ،‬اخیشا ٔىبتجبتی داؿت‪ٝ‬ایٓ ‪ٔ ٚ‬ب پش‪٘ٚ‬ذ‪ ٜ‬سا ث‪ٌ ٝ‬ش‪ٞٚ‬ی ٔتـىُ اص وبسؿ‪ٙ‬بػبٖ اػلتلبٖ ‪ٚ‬‬ ‫وبسؿ‪ٙ‬بػبٖ سا‪ ٜ‬ا‪ ٗٞ‬خٕ‪ٟٛ‬سی اػالٔی ػپشدیٓ تب عّت حبدب‪ٔ ٝ‬ـخق ؿ‪ٛ‬د‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی ‪ٔ -‬عب‪ ٖٚ‬أ‪ٛ‬س ٔعبدٖ ‪ ٚ‬ک‪ٙ‬بیع ٔلعلذ٘لی ػلبصٔلبٖ‬ ‫ک‪ٙ‬عت‪ٔ ،‬عذٖ ‪ٚ‬تدبست ارسثبیدبٖ ؼشثی ٌفت‪ :‬ارسثبیدبٖ ؼشثی‬ ‫ٔی ت‪ٛ‬ا٘ذ ثب خزه ػشٔبی‪ٌ ٝ‬زاسی ‪ٞ‬بی ثیـتش ث‪ ٝ‬للغلت ٔلعلذ٘لی‬ ‫وـ‪ٛ‬س تجذیُ ؿ‪ٛ‬د پشیؼب عبثذپ‪ٛ‬س ٌفت‪ :‬ارسثبیلدلبٖ ؼلشثلی ثل‪ٝ‬‬ ‫ع‪ٛٙ‬اٖ یه اػتبٖ وـب‪ٚ‬سصی ؿ‪ٙ‬بخت‪ ٝ‬ؿذ‪ ٜ‬اػت ‪ ٚ‬ثلب تل‪ٛ‬خل‪ ٝ‬ثل‪ٝ‬‬ ‫وب‪ٞ‬ؾ ثبس٘ذٌی ‪ ٚ‬وٓ اثی ٔ‪ٛ‬خ‪ٛ‬د دس وـ‪ٛ‬س ‪ٕٞ‬چل‪ٙ‬لیلٗ ‪ٚ‬خل‪ٛ‬د‬ ‫ظشـیت ‪ٞ‬بی ؼ‪ٙ‬ی ٔعذ٘ی دس اػتبٖ ٔعبدٖ ‪ ٚ‬ک‪ٙ‬بیع ٔلعلذ٘لی ٔلی‬ ‫ت‪ٛ‬ا٘ذ ث‪ٟ‬تشیٗ خبیٍضیٗ ثشای وـب‪ٚ‬سصی ‪ ٚ‬خبیٍضیٗ ٔ‪ٙ‬بػت ٘فت دس وـ‪ٛ‬س ثبؿذ‬ ‫ٔعب‪ ٖٚ‬أ‪ٛ‬س ٔعبدٖ ‪ ٚ‬ک‪ٙ‬بیع ٔعذ٘ی ػبصٔبٖ ک‪ٙ‬عت‪ٔ ،‬عذٖ ‪ٚ‬تدبست اػتبٖ ع‪ٛٙ‬اٖ وشد‪ :‬ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ظشـیت‬ ‫ثبالی ٔ‪ٛ‬اد ٔعذ٘ی ‪ ٚ‬ک‪ٙ‬بیع ٔعذ٘ی اػتبٖ و‪ ٝ‬یه اػتبٖ عالخیض ‪ ٚ‬دس ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬ػ‪ٞ ًٙ‬بی تضئی‪ٙ‬ی دس ستجل‪ٝ‬‬ ‫‪ٞ‬بی ٘خؼت لشاس داسد‪ٔ ،‬ی ت‪ٛ‬ا٘ذ ثب خزه ػشٔبی‪ٌ ٝ‬زاسی ‪ٞ‬بی ثیـتش ث‪ ٝ‬لغت ٔعذ٘ی وـ‪ٛ‬س تجذیُ ؿ‪ٛ‬د‬ ‫عبثذپ‪ٛ‬س تلشیح وشد‪ :‬ثشای خزه ػشٔبی‪ٌ ٝ‬زاساٖ ثیـتش دس اػتبٖ ثبیذ صیش ػلبخلت ‪ٞ‬لبی الصْ ثلشای‬ ‫ػشٔبی‪ٌ ٝ‬زاسی ‪ ٚ‬ایدبد ‪ٚ‬احذ‪ٞ‬بی ـشا‪ٚ‬سی ٔ‪ٟ‬یب ؿ‪ٛ‬د و‪ٕٞ ٝ‬ت ‪ٕٞ ٚ‬ىبسی ‪ ٕٝٞ‬دػتٍب‪ٞ‬ب ‪ٟ٘ ٚ‬لبد ‪ٞ‬لبی‬ ‫اػتب٘ی سا ٔی عّجذ تب ػشٔبی‪ٌ ٝ‬زاساٖ ثت‪ٛ‬ا٘‪ٙ‬ذ ثشاحتی دس ایٗ اػتبٖ ػشٔبی‪ٌ ٝ‬زاسی و‪ٙٙ‬ذ‬ ‫ٔعب‪ ٖٚ‬أ‪ٛ‬س ٔعبدٖ ‪ ٚ‬ک‪ٙ‬بیع ٔعذ٘ی ػبصٔبٖ کٕت اػتبٖ اـض‪ٚ‬د‪ :‬ثشای پـتیجب٘ی اص ػلشٔلبیل‪ٌ ٝ‬لزاساٖ ‪ٚ‬‬ ‫ـعبالٖ ثخؾ ٔعذٖ دس اػتبٖ الذأبت خ‪ٛ‬ثی دس ایدبد صیش ػبخت ‪ٞ‬بی ٔ‪ٛ‬سد ٘یبص ٔعبدٖ اص خلّٕل‪ ٝ‬سا‪ٜ‬‬ ‫دػتشػی ث‪ٔ ٝ‬عذٖ اػفبِت‪ ،ٝ‬ثشق سػب٘ی ‪ ٚ‬اه سػب٘ی ا٘دبْ ؿذ‪ ٜ‬اػت و‪ ٝ‬علال‪ ٜٚ‬ثلش ٔلعلبدٖ ثلیلـلتلش‬ ‫س‪ٚ‬ػتب‪ٞ‬بی ٔ‪ٛ‬خ‪ٛ‬د دس ایٗ ٔؼیش ٘یض اص ایٗ أىب٘بت ثشخ‪ٛ‬سداس ؿذ‪ ٜ‬ا٘ذ‬ ‫گضاسش‬ ‫صادسات ‪ ۰۲۵‬هیلیَى دالسی صٌعت شیشِ‬ ‫دس ارستایجاىششقی‬ ‫ارسثبیدبٖؿشلی یىی اص لغت ‪ٞ‬بی ت‪ِٛ‬یذ ؿیلـل‪ ٝ‬ایلشاٖ ٔلحلؼل‪ٛ‬ه‬ ‫ٔیؿ‪ٛ‬د و‪ ٝ‬عال‪ ٜٚ‬ثش تبٔیٗ ٘یبص داخّی‪ ،‬ػبال٘‪ٔ ۸۰۵ ٝ‬یّلیل‪ ٖٛ‬دالس اص‬ ‫ٔحل‪ َٛ‬ت‪ِٛ‬یذی اٖ ث‪ ٝ‬خبسج اص وـ‪ٛ‬س کبدس ٔیؿ‪ٛ‬د ٘لٍلب‪ٞ‬لی ثل‪ٝ‬‬ ‫أبس ٔ‪ٙ‬تـش ؿذ‪ ٜ‬ت‪ٛ‬ػظ ‪ٚ‬صاست کٕت ‪ ٚ‬ػبصٔبٖ ‪ٞ‬لبی تلبثلع اٖ دس‬ ‫اػتبٖ ‪ٞ‬ب‪٘ ،‬ـبٖ ٔی د‪ٞ‬ذ دس ؿشایغی و‪ ٝ‬دس ا‪ٚ‬ایُ پلیلش‪ٚ‬صی ا٘لملاله‬ ‫اػالٔی ‪ ۰۵‬دسکذ ؿیـ‪ٛٔ ٝ‬سد ٘یبص وـ‪ٛ‬س اص خبسج تبٔیٗ ٔلی ؿلذ‪،‬‬ ‫أش‪ٚ‬ص ایشاٖ اػالٔی دس ت‪ِٛ‬یذ ایٗ ٔحل‪ َٛ‬پشٔلشؾ ث‪ ٝ‬خ‪ٛ‬دوفلبیلی‬ ‫سػیذ‪ ٚ ٜ‬ت‪ٟٙ‬ب دس ارسثبیدبٖ ؿشلی‪ ،‬ثیؾ اص ‪ ۳۵‬دسکذ ؿیـ‪ ٝ‬ت‪ِٛ‬یذی‪،‬‬ ‫کبدس ٔی ؿ‪ٛ‬د ارسثبیدبٖ ؿشلی یىی اص ٔ‪ ٟٓ‬تشیٗ اػتبٖ ‪ٞ‬بی وـ‪ٛ‬س‬ ‫دس ک‪ٙ‬عت ؿیـ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ؿٕبس ٔی س‪ٚ‬د و‪ ٝ‬ـعبِیت ‪ٚ ۰۵‬احذ ت‪ِٛ‬یلذی اٖ‪،‬‬ ‫٘یٕی اص ؿیـ‪ٛٔ ٝ‬سد ٘یبص وـ‪ٛ‬س سا تبٔیٗ ‪ ۳۵ ٚ‬دسکذ اص ٔحل‪٘ َٛ‬لیلض‬ ‫ث‪ ٝ‬ثبصاس‪ٞ‬بی ‪ٞ‬ذؾ خبسخی کبدس ٔی ؿ‪ٛ‬د ارسثبیدبٖ ؿشلی یىی اص‬ ‫ٔ‪ٕٟ‬تشیٗ اػتبٖ ‪ٞ‬بی وـ‪ٛ‬س دس ک‪ٙ‬عت ؿیلـل‪ ٝ‬ثل‪ ٝ‬ؿلٕلبس ٔلی س‪ٚ‬د‬ ‫‪ ٚ‬ـعبِیت ‪ٚ ۰۵‬احذ ت‪ِٛ‬یذی اٖ‪٘ ،‬یٕی اص ؿیـ‪ٛٔ ٝ‬سد ٘یلبص وـل‪ٛ‬س سا‬ ‫تبٔیٗ ‪ ۳۵ ٚ‬دسکذ اص ٔحل‪٘ َٛ‬یض ثل‪ ٝ‬ثلبصاس‪ٞ‬لبی ‪ٞ‬لذؾ خلبسخلی‬ ‫کبدس ٔی ؿ‪ٛ‬د ا‪ٕٞ‬یت س‪٘ٚ‬ک ک‪ٙ‬عت ؿیـ‪ ٝ‬ػلبصی دس ارسثلبیلدلبٖ‬ ‫ؿشلی اص ایٗ س‪ٚ‬ػت و‪ ٝ‬دس صٔبٖ حبضش‪ ،‬ک‪ٙ‬بیع ؿلیلـل‪ ٝ‬ػلبصی دس‬ ‫وـ‪ٛ‬س ث‪ ٝ‬ع‪ٛ‬س عٕذ‪ ٜ‬دس پ‪ٙ‬ح ؿبخ‪ ٝ‬اکّی ػبختٕبٖ ػلبصی‪ ،‬کل‪ٙ‬لبیلع‬ ‫ؼزایی‪ ،‬ت‪ٟ‬ی‪ِٛ ٝ‬اصْ خبٍ٘ی‪ ،‬ک‪ٙ‬بیع خ‪ٛ‬دس‪ ٚ‬ػبصی‪ ،‬ک‪ٙ‬بیع داس‪ ٚ‬ػلبصی‬ ‫‪ ٚ‬اصٔبیـٍب‪ ٜ‬ـعبِیت داس٘ذ ٔ‪ٛ‬ـمیت ارسثبیدبٖ ؿشلی دس ت‪ِٛ‬یذ ؿیـ‪ٝ‬‬ ‫‪ٞ‬بی ک‪ٙ‬عتی دس ػبَ ‪ٞ‬بی اخیش‪ ،‬ػجت ؿلذ ول‪ ٝ‬ولّل‪ٙ‬لً احلذا‬ ‫وبسخب٘‪ ٝ‬ت‪ِٛ‬یذ ظش‪ٚ‬ؾ ؿیـ‪ ٝ‬ای ٔ‪ٛ‬سد ٘یبص ک‪ٙ‬بیع ٔل‪ٛ‬اد ؼلزایلی دس‬ ‫ٔشداد ٔب‪ ۰ ٜ‬ػبَ لجُ دس ؿ‪ٟ‬شن ک‪ٙ‬عتی ثیّ‪ٛ‬سدی ؿ‪ٟ‬شػتبٖ ‪ٞ‬شیغ ثب‬ ‫حض‪ٛ‬س ‪ٚ‬صیش ک‪ٙ‬عت‪ٔ ،‬عذٖ ‪ ٚ‬تدبست صٔیٗ صد‪ ٜ‬ؿ‪ٛ‬د؛ اتفبلی و‪ ٝ‬دس‬ ‫ک‪ٛ‬ست تحمک‪٘ ،‬مغ‪ ٝ‬عغفی دس ‪ٚ‬س‪ٚ‬د ک‪ٙ‬عت ؿیـ‪ ٝ‬ػبصی اػلتلبٖ ثل‪ٝ‬‬ ‫ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬ػبخت ظش‪ٚ‬ؾ ؿیـ‪ ٝ‬ای ٔحؼ‪ٛ‬ه ٔی ؿ‪ٛ‬د‬ ‫ٔحٕذیبٖ‪ٔ ،‬ذیشعبُٔ وبسخب٘‪ ٝ‬ت‪ِٛ‬یذ ظشؾ ؿیـ‪ ٝ‬ای ٔی ٌ‪ٛ‬یذ‪ :‬خلظ‬ ‫ت‪ِٛ‬یذ ؿیـ‪ ٝ‬ایٗ وبسخب٘‪ ٝ‬ثب اػتفبد‪ ٜ‬اص ث‪ ٝ‬س‪ٚ‬صتشیٗ ـ‪ٙ‬ب‪ٚ‬سی ‪ ٚ‬ث‪ٟ‬لتلشیلٗ‬ ‫دػتٍب‪ٞ‬بی س‪ٚ‬ص د٘یب‪ ،‬دس ٌبْ ٘خؼت ظشـیت ت‪ِٛ‬لیلذ ‪ ۳۸‬تلٗ ا٘ل‪ٛ‬ا‬ ‫ظش‪ٚ‬ؾ ؿیـ‪ ٝ‬ای دس ؿجب٘‪ ٝ‬س‪ٚ‬ص سا داسد ثشیذٖ س‪ٚ‬ثبٖ ٘خؼتیٗ ؿ‪ٟ‬شن‬ ‫ؿیـ‪ ٝ‬وـ‪ٛ‬س دس تجشیض دس ارس ٔب‪ ۰۴۳۰ ٜ‬ؿٕؼی اص دیلٍلش اتلفلبللبت‬ ‫ٔجبسن ک‪ٙ‬عت ؿیـ‪ ٝ‬ػبصی ارسثبیدبٖ ؿشلی دس ػلبَ ‪ٞ‬لبی اخلیلش‬ ‫ٔحؼ‪ٛ‬ه ٔی ؿ‪ٛ‬د‪ ،‬صیشا ایدبد ایٗ ؿ‪ٟ‬شن‪ ،‬صٔی‪ ٝٙ‬ػلبص علشاحلی ‪ٚ‬‬ ‫اخشای ص٘دیش‪ ٜ‬ت‪ِٛ‬یذ اص ٔعذٖ تب ٔحل‪ َٛ‬اػت ‪٘ ٚ‬فغ ک‪ٙ‬عت ؿیـل‪ٝ‬‬ ‫ػبصی اػتبٖ سا ثبص ٔی و‪ٙ‬ذ ث‪ ٝ‬عمیذ‪ ٜ‬عّی خ‪ٟ‬بٍ٘یشی‪ٔ ،‬لعلب‪ ٖٚ‬أل‪ٛ‬س‬ ‫التلبدی اػتب٘ذاس ارسثبیدبٖ ؿشلی‪ ،‬ؿل‪ٟ‬لشن تلخلللللی‪ ،‬خلض‬ ‫ؿ‪ٟ‬شن ‪ٞ‬بی خبف ت‪ِٛ‬یذی ارسثبیدبٖ ؿشلی اػت و‪ ٝ‬ثب ـلٗ ا‪ٚ‬سی‬ ‫س‪ٚ‬ص د٘یب دس ص٘دیش‪ ٜ‬ت‪ِٛ‬یذ خ‪ٛ‬د ٔحل‪ٛ‬الت خبف ٔب٘‪ٙ‬ذ ؿیلـل‪ٞ ٝ‬لبی‬ ‫خٓ خ‪ٛ‬دس‪ ٚ ٚ‬ػ‪ٛ‬الس‪ٞ‬بی خ‪ٛ‬سؿیذی ثشای ت‪ِٛ‬یذ ثشق سا داسد ‪ ٚ‬ایلشاٖ‬ ‫ػ‪ٔٛ‬یٗ وـ‪ٛ‬س دس خ‪ٟ‬بٖ اػلت ول‪ ٝ‬ایلٗ تلىل‪ٙ‬ل‪ِٛ‬ل‪ٛ‬طی سا تل‪ٛ‬ػلظ‬ ‫وبسؿ‪ٙ‬بػبٖ داخّی ث‪ٔٛ‬ی ػبصی ٔیو‪ٙ‬ذ یعم‪ٛ‬ه ٔحج‪ٛ‬ثیبٖ‪ ،‬وبساـشیٗ‬ ‫‪ ٚ‬کبدسو‪ٙٙ‬ذ‪ ٕٝ٘ٛ٘ ٜ‬وـ‪ٛ‬سی ٘یض و‪ ٝ‬ػ‪ٙ‬ذ ؿ‪ٟ‬شن تخللی ؿیـ‪ ٝ‬دس‬ ‫ارسثبیدبٖ ؿشلی ث‪٘ ٝ‬بْ ا‪ ٚ‬کبدس ؿذ‪ٔ ،ٜ‬یٌ‪ٛ‬یذ‪ :‬دس س‪ٚ‬ص‪ٞ‬بی ایل‪ٙ‬لذ‪ٜ‬‬ ‫٘خؼتیٗ ‪ٚ‬احذ ت‪ِٛ‬یذ کفح‪ٞ ٝ‬بی خ‪ٛ‬سؿیذی ولبس خل‪ٛ‬د سا ؿلش‪ٚ‬‬ ‫خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ وشد ثب ایٗ ٔضیت و‪ ٝ‬س‪٘ٚ‬ذ ػبخت ایٗ ؿیـ‪ٞ ٝ‬لب اص ـلشا‪ٚ‬سی‬ ‫ٔ‪ٛ‬اد ٔعذ٘ی تب عشاحی ‪ٚ‬ت‪ِٛ‬یذ پ‪ ،ُٙ‬کفش تب کذ ایشا٘ی اػت‬ ‫ٔحج‪ٛ‬ثیبٖ اضبـ‪ٔ ٝ‬ی و‪ٙ‬ذ‪ٔ :‬حل‪ٟ٘ َٛ‬بیی ایٗ ؿ‪ٟ‬شن دس ٘لیلش‪ٌٚ‬لب‪ٜ‬‬ ‫‪ٞ‬بی پبن اػتفبد‪ ٜ‬خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ ‪ ٚ‬کبدساتی اػت‪ِٚ ،‬ی ثب س‪٘ٚ‬ک اػتفبد‪ٜ‬‬ ‫اص ایٗ پ‪ٞ ُٙ‬ب دس وـ‪ٛ‬س‪ ،‬لغعب تبٔیٗ ثبصاس داخلُ دس ا‪ِٚ‬ل‪ٛ‬یلت للشاس‬ ‫خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ٌشـت ‪ٚ‬ی تـشیح ٔی و‪ٙ‬ذ‪ :‬ثعذ اص سا‪ ٜ‬ا٘ذاصی ‪ٚ‬احذ تل‪ِٛ‬لیلذ‬ ‫ؿیـ‪ ٝ‬خ‪ٛ‬دس‪ ،ٚ‬سا‪ ٜ‬ا٘ذاصی ‪ٚ ۰۰‬احذ ـشا‪ٚ‬سی ٔ‪ٛ‬اد ٔعذ٘ی ٘یض دس ‪ٕٞ‬یٗ‬ ‫ؿ‪ٟ‬شن دس حبَ اخشا داسیٓ ‪ٚ‬ی تبویذ داسد‪ :‬اػبع وبس ٔب‪ ،‬تحمیک ثش‬ ‫س‪ٚ‬ی ـٗ ا‪ٚ‬سی ؿیـ‪ٞ ٝ‬بی ‪ٚ‬اسداتی اػت‪ ،‬تلب ثلتل‪ٛ‬ا٘لیلٓ سٔلض ایلٗ‬ ‫تى‪ِٛٛٙ‬طی ‪ٞ‬ب سا ثبص وشد‪ ٚ ٜ‬دس وـ‪ٛ‬س ث‪ٔٛ‬ی ػبصی و‪ٙ‬یٓ ثذی‪ٟ‬ی اػت‬ ‫و‪ ٝ‬س‪٘ٚ‬ک ک‪ٙ‬عت ؿیـ‪ ٝ‬ػبصی ارسثبیدبٖ ؿشلی ٔ‪ٛٙ‬ط ث‪ٚ ٝ‬خ‪ٛ‬د ٔل‪ٛ‬اد‬ ‫ا‪ِٚ‬ی‪ٔ ٝ‬عذ٘ی دس داخُ وـ‪ٛ‬س‪ ،‬ث‪ٚ ٝ‬یظ‪ ٜ‬ثب ِحبػ تحشیٓ ‪ٞ‬بی ؼیشلب٘‪٘ٛ‬ی‬ ‫‪٘ ٚ‬بٔـش‪ ٚ‬أشیىب ‪ٔ ٚ‬تحذا٘ؾ عّی‪ ٝ‬ایشاٖ اػالٔی‪ ،‬اػت؛ ث‪ ٝ‬عجلبست‬ ‫تاثیشکاسّای فشٌّگی کوتش اص اقذاهات اقتصادی ٍ عوشاًی ًیست‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی ‪-‬اػتب٘ذاس اسدثیُ ٌفت‪ :‬تببلیلشولبس‪ٞ‬لبی ـلش‪ٞ‬ل‪ٙ‬لٍلی دس‬ ‫ٔ‪ٛ‬ـمیت خبٔع‪ ٝ‬وٕتش اص الذأبت التلبدی ‪ ٚ‬عٕشا٘ی ٘یؼت اوجش ث‪ٟٙ‬بٔدل‪ٛ‬‬ ‫تلشیح وشد‪ :‬دس سؿذ خبٔع‪ٛٔ ٚ ٝ‬ـمیت دس عشک‪ ٝ‬ای التلبدی ‪ ٚ‬عٕشا٘لی‬ ‫‪ٔ ،‬تعبِی ث‪ٛ‬دٖ خبٔع‪ ٝ‬ث‪ِ ٝ‬حبػ ـش‪ٍٙٞ‬ی ٘مؾ ٔل‪ٟ‬لٕلی سا داسد ‪ ٚ‬ثلبیلذ‬ ‫ثش٘بٔ‪ ٝ‬سیضی ت‪ٛ‬ػع‪ ٝ‬ثب استمبی ـش‪ٍٙٞ‬ی ‪ٕٞ‬ضٔبٖ ا٘لدلبْ ؿل‪ٛ‬د ‪ٚ‬ی اـلض‪ٚ‬د‪:‬‬ ‫تببیشی و‪ٙٞ ٝ‬ش دس ‪ ٕٝٞ‬صٔی‪ٞ ٝٙ‬ب ‪ ٚ‬ـش‪ ٚ ًٙٞ‬س‪ٚ‬ؽ ص٘ذٌی ٔلشدْ داسد ‪،‬‬ ‫‪ٞ‬یچ چیض دیٍشی ٕ٘ی ت‪ٛ‬ا٘ذ خبی اٖ سا ثٍیشد اػتب٘ذاس اسدثیُ اظ‪ٟ‬بس وشد‪٘ :‬جبیذ دس س‪٘ٚ‬ذ الذأبت اثبدا٘ی‬ ‫‪ ٚ‬سؿذ التلبدی اص ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ـش‪ ًٙٞ‬ؼبـُ ؿ‪ٛ‬یٓ ‪ ٚ‬اٌش ث‪ ٝ‬ـش‪ ًٙٞ‬ثیت‪ٛ‬خ‪ٟ‬ی ؿ‪ٛ‬د وـل‪ٛ‬سٔلبٖ دس ػلبیلش‬ ‫صٔی‪ٞٝٙ‬بی ت‪ٛ‬ػع‪ ٝ‬ثب ٔـىُ ٔ‪ٛ‬اخ‪ ٝ‬خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ ؿذ ث‪ٟٙ‬بٔد‪ ٛ‬ثش پیٍیشی ‪ ٚ‬اخشای ثش٘بٔ‪ٞٝ‬بی ـش‪ٍٙٞ‬ی دس خبٔع‪ ٝ‬اص‬ ‫ػ‪ٛ‬ی ‪ٙٞ‬شٔ‪ٙ‬ذاٖ تبویذ وشد ‪ ٚ‬حٕبیت ‪ ٚ‬پـتیجب٘ی اص ‪ٙٞ‬شٔ‪ٙ‬ذاٖ سا اص ا‪ِٛٚ‬یت ثش٘بٔ‪ٞٝ‬لبی ٔؼل‪ٚٛ‬الٖ اػلتلبٖ‬ ‫دا٘ؼت ا‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬اػیت ‪ٞ‬بی ـش‪ٍٙٞ‬ی ٘بؿی اص ت‪ٟ‬بخٓ ـش‪ٍٙٞ‬ی دس خبٔع‪ ٝ‬اؿبس‪ ٜ‬وشد ‪ٌ ٚ‬فت‪ :‬ثلبیلذ ولبس‪ٞ‬لبی‬ ‫ـش‪ٍٙٞ‬ی دس اػتبٖ تم‪ٛ‬یت ‪ ٚ‬اػتٕشاس یبثذ ‪ ٚ‬دس ایٗ خل‪ٛ‬ف ‪ٕٞ‬ىبسی ‪ ٕٝٞ‬ح‪ٛ‬ص‪ٜٞ‬ب ‪ ٚ‬دػتٍب‪ٜٞ‬بی ٔشتجلظ‬ ‫ضش‪ٚ‬سی اػت ث‪ٟٙ‬بٔد‪ ٛ‬تشؼیت خ‪ٛ‬ا٘بٖ ث‪ٔ ٝ‬ـبسوت دس ثش٘بٔ‪ٞٝ‬بی ـش‪ٍٙٞ‬ی ‪ٙٞ ٚ‬شی دس ا‪ٚ‬لبت ـلشاؼلت سا‬ ‫یبدا‪ٚ‬س ؿذ ‪ ٚ‬ایٗ الذاْ سا دس اػتفبد‪ ٜ‬ث‪ٟ‬ی‪ ٝٙ‬خ‪ٛ‬ا٘بٖ دس ا‪ٚ‬لبت ـشاؼت ‪ ٚ‬وب‪ٞ‬ؾ ٌشایؾ ثل‪ ٝ‬اػلیلت ‪ٞ‬لبی‬ ‫اختٕبعی ثب ا‪ٕٞ‬یت دا٘ؼت اػتب٘ذاس اسدثیُ ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ اص س‪ٚ‬حی‪ ٝ‬ا٘مالثی ‪ ٚ‬اػالٔی ‪ٙٞ‬شٔ‪ٙ‬ذاٖ اػتبٖ للذسدا٘لی‬ ‫وشد ‪ ٚ‬خ‪ٛ‬اػتبس حفظ ایٗ س‪ٚ‬حی‪ ٝ‬ثشای وب‪ٞ‬ؾ اػیت‪ٞ‬بی ـش‪ٍٙٞ‬ی دس خبٔع‪ ٝ‬ؿذ‬ ‫هشدم اصفْاى اص تجوع دس تَستاىّا ٍ سستَساىّا پشّیض کٌٌذ‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی ‪ -‬ػخ‪ٍٛٙ‬ی ػتبد اػتب٘ی ٔملبثّل‪ ٝ‬ثلب‬ ‫وش‪٘ٚ‬ب دس اکف‪ٟ‬بٖ ٌفت‪ :‬الصْ اػت ٔشدْ ث‪ٔٝ‬ل‪ٙ‬لظل‪ٛ‬س‬ ‫پیـٍیشی اص لشٔض ؿذٖ تعذاد ثیـتشی اص ؿل‪ٟ‬لش‪ٞ‬لبی‬ ‫اػتبٖ اص ‪ٞ‬شٌ‪ ٝ٘ٛ‬تدٕع دس ث‪ٛ‬ػتبٖ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬سػتل‪ٛ‬ساٖ ‪ٞ‬لب‬ ‫پش‪ٞ‬یض و‪ٙٙ‬ذ حدت اهلل ؼالٔی اـض‪ٚ‬د‪ :‬دس خّؼ‪ ٝ‬أش‪ٚ‬ص‬ ‫ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬اخشیٗ ‪ٚ‬ضعیت ‪ٕٞ‬ل‪ٌ ٝ‬لیلشی ثلیلٕلبسی‬ ‫و‪ٚٛ‬یذ ‪ ۰۳‬دس وـ‪ٛ‬س ‪ ٚ‬دس پیؾ س‪ ٚ‬ث‪ٛ‬دٖ ٔ‪ٛ‬ج پ‪ٙ‬دٓ‬ ‫وش‪٘ٚ‬ب ثش سعبیت ‪ٞ‬شچ‪ ٝ‬ثیـتش دػت‪ٛ‬س‪ٞ‬بی ث‪ٟ‬ذاؿلتلی‪،‬‬ ‫خّ‪ٌٛ‬یشی اص تدٕع ‪ ٚ‬د‪ٚ‬س‪ٕٞ‬ی ‪ ٚ‬و‪ٙ‬تشَ تشدد‪ٞ‬ب دس ٔجبدی ‪ٚ‬س‪ٚ‬دی ‪ ٚ‬خش‪ٚ‬خی اػلتلبٖ ‪ٞ‬لب‬ ‫تبویذ ؿذ ػخ‪ٍٛٙ‬ی ػتبد اػتب٘ی ٔمبثّ‪ ٝ‬ثب وش‪٘ٚ‬ب دس اکف‪ٟ‬بٖ اظ‪ٟ‬بس داؿت‪ :‬ثلب تل‪ٛ‬خل‪ ٝ‬ثل‪ٝ‬‬ ‫لشٔض ؿذٖ ثیـتش ؿ‪ٟ‬ش‪ٞ‬ب دس اػتب٘‪ٟ‬بی ػیؼتبٖ ‪ ٚ‬ثّ‪ٛ‬چؼتبٖ‪ٞ ،‬شٔضٌبٖ‪ ،‬یلضد ‪ ٚ‬ولشٔلبٖ ‪ٚ‬‬ ‫‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ ثشخی اص ؿ‪ٟ‬ش‪ٞ‬بی ـبسع ‪ ٚ‬ث‪ٛ‬ؿ‪ٟ‬ش ٔمشس ؿذ اص ‪ٚ‬س‪ٚ‬د خ‪ٛ‬دس‪ٞٚ‬بی ؼیش ثل‪ٔٛ‬لی اص‬ ‫ایٗ اػتب٘‪ٟ‬ب ث‪ ٝ‬اکف‪ٟ‬بٖ خّ‪ٌٛ‬یشی ؿذ‪ ٚ ٜ‬دس ک‪ٛ‬ست تخّؿ اص اٖ‪ ،‬خشیٕ‪ ٝ‬یه ٔلیلّلیل‪ٖٛ‬‬ ‫ت‪ٔٛ‬ب٘ی ثشای خ‪ٛ‬دس‪ٞٚ‬بی ٔتخّؿ بجت ؿ‪ٛ‬د ‪ٚ‬ی ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬پبیب٘‪ٟٟ‬بی ٔؼبـشثلشی ثلش‪ٖٚ‬‬ ‫ؿ‪ٟ‬شی ٘یض ٔ‪ٛ‬ظؿ ث‪ ٝ‬وب‪ٞ‬ؾ یه ػ‪ ْٛ‬حدٓ ػفش‪ٞ‬ب ؿذ٘ذ‪ ،‬اـض‪ٚ‬د‪ :‬ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ٔ ٝ‬ذت‬ ‫ٔب٘ذٌبسی اـشاد دس ات‪ٛ‬ث‪ٛ‬ع‪ٞ‬بی ٔؼبـشثشی ثش‪ ٖٚ‬ؿ‪ٟ‬شی صیبد اػت ٔمشس ؿذ ول‪ ٝ‬حلدلٓ‬ ‫ػفش‪ٞ‬ب وب‪ٞ‬ؾ یبثذ ‪ٕٞ ٚ‬چ‪ٙ‬یٗ ثؼت‪ٞ ٝ‬بی ث‪ٟ‬ذاؿتی دس اثتذای ػفش ثیلٗ ٔؼلبـلشاٖ تل‪ٛ‬صیلع‬ ‫ؿ‪ٛ‬د ؼالٔی خبعش٘ـبٖ وشد‪ٕٞ :‬چ‪ٙ‬یٗ أش‪ٚ‬ص ثش خّ‪ٌٛ‬یشی اص تدٕع دس ألبول‪ٙ‬لی ٔلب٘ل‪ٙ‬لذ‬ ‫سػت‪ٛ‬ساٖ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬تبالس‪ٞ‬ب تبویذ ‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬سػت‪ٛ‬ساٖ‪ٞ‬ب ت‪ٛ‬کی‪ ٝ‬ؿذ و‪ ٝ‬ثیـتش ـعبِیت‪ٞ‬بی خ‪ٛ‬د سا ثل‪ٝ‬‬ ‫ؿىُ ثیش‪ ٖٚ‬ثش داؿت‪ ٝ‬ثبؿ‪ٙ‬ذ ‪ٚ‬ی اص ٔشدْ خ‪ٛ‬اػت ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ثل‪ ٝ‬ایل‪ٙ‬لىل‪ ٝ‬دس سػلتل‪ٛ‬ساٖ ‪ٞ‬لب‬ ‫اـشاد ٔبػه‪ٞ‬بی خ‪ٛ‬د سا اص س‪ٚ‬ی ک‪ٛ‬ست ثش ٔی داس٘ذ تب خبی ٕٔىلٗ اص ؼلزا خل‪ٛ‬سدٖ‬ ‫داخُ سػت‪ٛ‬ساٖ پش‪ٞ‬یض ‪ ٚ‬ؼزای خ‪ٛ‬د سا ث‪ ٝ‬ک‪ٛ‬ست ثیش‪ ٖٚ‬ثش ت‪ٟ‬ی‪ ٝ‬و‪ٙٙ‬ذ‬ ‫دیٍش دس ک‪ٛ‬ست ‪ٚ‬خ‪ٛ‬د دػتشػی ث‪ ٝ‬رخبیش ٔعذ٘ی ٔ‪ٛ‬سد ٘یبص ک‪ٙ‬لعلت‬ ‫ؿیـ‪ ٝ‬ػبصی‪ ،‬حتی دس ا‪ٚ‬ج تحشیٓ ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬دس ؿشایغی و‪ ٝ‬ـش‪ٚ‬ؽ ٔل‪ٛ‬اد‬ ‫ا‪ِٚ‬ی‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬وبسخب٘دبت وـ‪ٛ‬س دچبس اختالَ ٔی ؿ‪ٛ‬د‪ٞ ،‬یچ ٌ‪ ٝ٘ٛ‬خّّلی‬ ‫دس س‪٘ٚ‬ذ ت‪ِٛ‬یذ ؿیـ‪ ٝ‬ایدبد ٕ٘ی ؿ‪ٛ‬د ثذی‪ٟ‬ی اػت و‪ ٝ‬س‪٘ٚ‬ک کل‪ٙ‬لعلت‬ ‫ؿیـ‪ ٝ‬ػبصی ارسثبیدبٖ ؿشلی ٔ‪ٛٙ‬ط ث‪ٚ ٝ‬خ‪ٛ‬د ٔ‪ٛ‬اد ا‪ِٚ‬ی‪ٔ ٝ‬علذ٘لی دس‬ ‫داخُ وـ‪ٛ‬س‪ ،‬ث‪ٚ ٝ‬یظ‪ ٜ‬ثب ِحبػ تحشیٓ ‪ٞ‬بی ؼیشلب٘ل‪٘ٛ‬لی ‪٘ ٚ‬لبٔـلش‪ٚ‬‬ ‫أشیىب ‪ٔ ٚ‬تحبد٘ؾ عّی‪ ٝ‬ایشاٖ اػالٔی‪ ،‬اػت خ‪ٛ‬ؿلجلخلتلب٘ل‪ٚ ٝ‬خل‪ٛ‬د‬ ‫وبسخب٘‪« ٝ‬وب‪ ٜٚ‬ػ‪ٛ‬دا »دس ؿ‪ٟ‬شػتبٖ ٔشاؼ‪ ٝ‬دس ‪ ۰۰۰‬ولیلّل‪ٔٛ‬لتلشی‬ ‫خ‪ٛٙ‬ه تجشیض‪٘ ،‬یبص ک‪ٙ‬عت ؿیـ‪ ٝ‬ػبصی ارسثبیدبٖ ؿشلی ث‪ٛٔ ٝ‬اد ا‪ِٚ‬ی‪ٝ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬سد ٘یبص سا تبٔیٗ وشد‪ ٜ‬اػت؛ ایٗ وبسخب٘‪ ،ٝ‬ا‪ٞ‬ه ٔ‪ٛ‬سد ٘یبص خل‪ٛ‬د‬ ‫سا اص ارسؿ‪ٟ‬ش‪ٔ ،‬یب٘ذ‪ٚ‬اه ‪٘ ٚ‬مذ‪ٕ٘ ٚ ٜ‬ه سا ٘یض اص دسیلبچل‪ ٝ‬اس‪ٔٚ‬لیل‪ٝ‬‬ ‫تبٔیٗ ‪ ٚ‬ػبال٘‪ٞ ۰۸۵ ٝ‬ضاس تٗ وشث‪ٙ‬بت ػذیٓ ػجه ‪ ٚ‬ػل‪ٙ‬لٍلیلٗ‪ ،‬ثل‪ٝ‬‬ ‫ع‪ٛٙ‬اٖ ٔبد‪ ٜ‬ا‪ِٚ‬ی‪ ٝ‬اکّی ػبخت ؿیـ‪ ،ٝ‬سا ت‪ِٛ‬یذ ٔی و‪ٙ‬ذ اٖ ٌ‪ ٝ٘ٛ‬ول‪ٝ‬‬ ‫حجیت أیٗ صاد‪ ،ٜ‬سییغ ػبصٔبٖ ک‪ٙ‬عت‪ٔ ،‬عذٖ ‪ ٚ‬تدبست ارسثبیدلبٖ‬ ‫ؿشلی ٔی ٌ‪ٛ‬یذ‪ ،‬وبسخب٘‪ٞ ٝ‬بی ؿیـ‪ ٝ‬اػتبٖ‪ ،‬عال‪ ٜٚ‬ثش تبٔلیلٗ ٘لیلبص‬ ‫داخّی‪ٌ ،‬بْ ٔ‪ٕٟ‬ی دس کبدسات ثشداؿت‪ ٝ‬ا٘ذ ‪ ٚ‬ت‪ٟٙ‬ب دس ػبَ ٌلزؿلتل‪ٝ‬‬ ‫ثیؾ اص ‪ٞ ۴۵۵‬ضاس تٗ ؿیـ‪ ٝ‬اص اػتبٖ ث‪ ٝ‬خبسج اص وـ‪ٛ‬س کلبدس ؿلذ‪ٜ‬‬ ‫اػت‬ ‫أیٗ صاد‪ ٜ‬اضبـ‪ٔ ٝ‬ی و‪ٙ‬ذ‪ :‬ػبِیب٘‪ ٝ‬دس ارسثبیدبٖ ؿشللی حلذ‪ٚ‬د ‪۸۵۵‬‬ ‫‪ٞ‬ضاس تٗ ؿیـ‪ ٝ‬ت‪ِٛ‬یذ ٔی ؿ‪ٛ‬د و‪ ۰۵ ٝ‬دسکذ اٖ ث‪ ٝ‬دیٍش اػتبٖ ‪ٞ‬لب ‪ٚ‬‬ ‫خبسج اص وـ‪ٛ‬س کبدس ٔی ؿ‪ٛ‬د‬ ‫استاًذاس الثشص ‪ّ :‬یچ قصَسی دس سفع دغذغِ ّای هشدم پزیشفتٌی ًیست‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی ‪-‬اػتب٘ذاس اِجشص ٌفت‪ :‬تٕبْ تالؽ ‪ٞ‬ب ثلبیلذ دس ٔؼلیلش سـلع‬ ‫دؼذؼ‪ٞ ٝ‬ب ‪ ٚ‬حُ ٔـىالت ٔشدْ ث‪ ٝ‬وبس ٌشـت‪ ٝ‬ؿ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬دس ایٗ صٔی‪ٞ ٝٙ‬یچ ٌ‪ٝ٘ٛ‬‬ ‫لل‪ٛ‬سی پزیشـت‪ٙ‬ی ٘یؼت عضیضاِ‪ ٝ‬ؿ‪ٟ‬جبصی اـض‪ٚ‬د‪ :‬یىی اص ٔل‪ٛ‬ضل‪ٛ‬علبتلی ول‪ٝ‬‬ ‫او‪ٍ٘ ٖٛٙ‬شا٘ی ‪ ٚ‬دؼذؼ‪ٔ ٝ‬شدْ اػتبٖ ٔحؼ‪ٛ‬ه ٔی ؿ‪ٛ‬د لغع ؿذٖ اه ‪ ٚ‬ثلشق‬ ‫اػت و‪ ٝ‬ثشای ایٗ ٔ‪ٛ‬ض‪ ٛ‬خّؼبت تخللی ثشٌضاس ؿلذ ‪ ٚ‬اص ٔؼل‪ٚٛ‬الٖ‬ ‫ٔشث‪ٛ‬ع‪ ٝ‬خ‪ٛ‬اػتیٓ تب تذاثیش ‪ٚ‬یظ‪ ٜ‬ای داؿت‪ ٝ‬ثبؿ‪ٙ‬لذ ‪ ٚ‬اص اخلتلیلبسات خل‪ٛ‬د ‪ٚ‬‬ ‫تخلیق ‪ٞ‬بیی و‪ ٝ‬ثشای ایٗ ٔ‪ٙ‬ظ‪ٛ‬س ٌشـتیٓ‪ ،‬ث‪ٟ‬ش‪ ٜ‬ثشداسی و‪ٙٙ‬ذ ‪ٚ‬ی ادأ‪ ٝ‬داد‪ :‬أؼبَ ٘یض دسکذد ‪ٞ‬ؼتلیلٓ ثلب‬ ‫ٔذیشیت کحیح اعتجبسات ‪ ٚ‬تخلیق ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬خّت ت‪ٛ‬خ‪ّٔ ٝ‬ی س‪٘ٚ‬ذ ؿتبثبٖ ت‪ٛ‬ػع‪ ٝ‬اِجشص سا ثب ثش٘لبٔل‪ ٚ ٝ‬خلشد‬ ‫خٕعی تذا‪ ْٚ‬ثخـیٓ ؿ‪ٟ‬جبصی ٌفت‪ :‬ػبَ ٌزؿت‪ ٝ‬اِجشص دس ػبی‪ ٝ‬تعبُٔ ‪ ٚ‬ا٘ؼدبْ ت‪ٛ‬ـلیلملبت اسص٘لذ‪ ٜ‬ای سا‬ ‫وؼت وشد و‪ ٝ‬ث‪ٛ‬یظ‪ ٜ‬دس ح‪ٛ‬ص‪ ٜ‬سا‪ٞ ٜ‬ب ‪ ٚ‬استمب صیشػبخت ‪ٞ‬ب ٔ‪ٛ‬خجبت سضبیت ‪ ٚ‬خشػ‪ٙ‬ذی ٔشدْ ـشا‪ ٓٞ‬ؿذ‬ ‫‪ٚ‬ی ثب لذسدا٘ی اص ‪ٕٞ‬شا‪ٞ‬ی ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬پـتیجب٘ی ‪ٞ‬بی ٔؼ‪ٚٛ‬الٖ ل‪ٛ‬ای ٔم‪ ٚ ٝٙٙ‬لضبیی‪ ٝ‬دس اِجشص‪ ،‬ثلیلبٖ داؿلت‪ :‬ػلبَ‬ ‫ٌزؿت‪ ٝ‬ثب سایض٘ی ‪ٞ‬ب‪ ،‬پیٍیشی ‪ٞ‬ب ‪ٕٞ ٚ‬ىبسی ‪ٞ‬بی ک‪ٛ‬ست ٌشـت‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ا٘ؼتیٓ حک اث‪ ٝ‬اِجشص سا اص ٔحُ ػلذ‪ٞ‬لبی‬ ‫ٔؼتمش دس اػتبٖ د‪ ٚ‬ثشاثش و‪ٙ‬یٓ ‪ٚ‬ی اـض‪ٚ‬د‪ :‬اِجت‪ ٝ‬دس خ‪ٟ‬ت ایدبد صیشػبخت ‪ ٚ‬ثؼتش الصْ خ‪ٟ‬ت ث‪ٟ‬ش‪ٜ‬ثلشداسی اص‬ ‫ایٗ ػ‪ٕٟ‬ی‪٘ ٝ‬یض الذاْ ؿذ ‪ ٚ‬عّٕیبت اخشایی تلفی‪ ٝ‬خب٘‪ ٝ‬ای دس اػتبٖ اؼبص ؿذ و‪ ۸۵ ٝ‬دسکذ ٘یض پلیلـلشـلت‬ ‫داؿت‪ ٝ‬اػت اػتب٘ذاس اِجشص یبد ا‪ٚ‬سؿذ‪ :‬دس خل‪ٛ‬ف تخلیق ث‪ٛ‬دخ‪٘ ٝ‬یض دس اِجشص وبس ثضسٌی ک‪ٛ‬ست ٌشـت‬ ‫‪ٛٔ ٚ‬ـک ؿذیٓ اعتجبسات ؿ‪ٟ‬شػتبٖ ‪ٞ‬بی وٕتش ثشخ‪ٛ‬سداس اػتبٖ سا اـضایؾ د‪ٞ‬یٓ تلب صیلشػلبخلت ‪ٞ‬لبی الصْ‬ ‫سا ثشای سـب‪ٔ ٜ‬شدْ ‪ ٚ‬تحمک ت‪ٛ‬ػع‪ ٕٝٞ ٝ‬خب٘ج‪ ٝ‬استمب د‪ٞ‬یٓ‬ ‫اب ششب سالن دغذغِ جذی دس هٌاطق هختلف خَصستاى است‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی ‪-‬اػتب٘ذاس خ‪ٛ‬صػتبٖ ثب اؿلبس‪ٜ‬‬ ‫ث‪ ٝ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬پذیذ‪ٜٞ‬بی وٓ اثی ‪ ٚ‬پشاثی دس اػتبٖ‬ ‫ثشای ٔشدْ دؿ‪ٛ‬اسی‪ٞ‬بی ٔختّفی دسپلی داسد‬ ‫ٌفت‪ :‬دس ‪ٞ‬ش ٔمغع اص ثش‪ٚ‬ص ایٗ پذیذ‪ٜٞ‬ب‪ ،‬اه‬ ‫ؿشه ػبِٓ ثشای ػبو‪ٙ‬بٖ ٔختّؿ خ‪ٛ‬صػتبٖ ث‪ٝ‬‬ ‫ع‪ٛٙ‬اٖ یه دؼذؼ‪ٔ ٝ‬حؼ‪ٛ‬ه ٔیؿ‪ٛ‬د للبػلٓ‬ ‫ػّیٕب٘لی دؿلتلىلی اظل‪ٟ‬لبسداؿلت‪ :‬اػلتلبٖ‬ ‫خ‪ٛ‬صػتبٖ دس ت‪ٛ‬ػع‪ ٝ‬اللتلللبدی ثل‪ٚ ٝ‬اػلغل‪ٝ‬‬ ‫ثشخ‪ٛ‬سداسی اص ک‪ٙ‬بیع ثلضسی ٘لفلت‪ٌ ،‬لبص‪،‬‬ ‫پتش‪ٚ‬ؿیٕی‪ ،‬ـ‪ٛ‬الد‪ ،‬وـت ‪ ٚ‬ک‪ٙ‬عت ‪٘ ٚ‬مؾ تببیشٌزاسی داسد أب ‪ٕٛٞ‬اس‪ ٜ‬ؿ‪ٟ‬ش‪٘ٚ‬لذاٖ‬ ‫ػبوٗ دس اػتبٖ ثب ٔـىالت ‪ٔ ٚ‬حش‪ٔٚ‬یت‪ٞ‬بی ٔختّفی س‪ٚ‬ثش‪ٞ ٚ‬ؼتل‪ٙ‬لذ ‪ٚ‬ی ادأل‪ ٝ‬داد‪:‬‬ ‫ک‪ٙ‬بیع ثضسی دس ح‪ٛ‬ص‪ٔ ٜ‬ؼئ‪ِٛ‬یت ‪ٞ‬بی اختٕبعی ثب ٔح‪ٛ‬سیت ٔحش‪ٔٚ‬یتصدایی وبس‪ٞ‬بی‬ ‫اػبػی ‪ ٚ‬لبثُ ت‪ٛ‬خ‪ٟ‬ی ا٘دبْ داد‪ ٜ‬ا٘ذ أب ٔ‪ٙ‬بثع ٔ‪ٛ‬سد ٘یبص ثلیلـلتلشی ثلشای سـلع ایلٗ‬ ‫چبِؾ ‪ٞ‬ب دس اػتبٖ خ‪ٛ‬صػتبٖ ٘یبص اػت اػتب٘ذاس خل‪ٛ‬صػلتلبٖ ٘ؼلجلت ثل‪ ٝ‬ثلشخلی اص‬ ‫ؿبخق‪ٞ‬بی ٔحش‪ٔٚ‬یت دس اػتبٖ اؿبس‪ ٜ‬وشد ‪ٌ ٚ‬فت‪ :‬ثشخی اص ؿ‪ٟ‬شػتبٖ‪ٞ‬ب دس اػتبٖ ثب‬ ‫ٔحش‪ٔٚ‬یت ‪ ۰۵۵‬دسکذی س‪ٚ‬ثش‪ٞ ٚ‬ؼت‪ٙ‬ذ و‪ ٝ‬وب‪ٞ‬ؾ اٖ ٘یبصٔ‪ٙ‬ذ ثش٘بٔ‪ ٝ‬سیضی‪ٞ‬بی خلذی‬ ‫‪ ٚ‬وبسثشدی دس ػغح ّٔی ‪ ٚ‬اػتب٘ی اػت ػّیٕب٘ی دؿتىی اـض‪ٚ‬د‪ :‬ثل‪ ٝ‬عل‪ٙ‬ل‪ٛ‬اٖ ٔلثلبَ‪،‬‬ ‫ثشسػی‪ٞ‬بی ک‪ٛ‬ست ٌشـت‪٘ ٝ‬ـبٖ ٔید‪ٞ‬ذ و‪ ۰۴۵ ٝ‬س‪ٚ‬ػتب دس خ‪ٛ‬صػتبٖ ـبلذ اه ؿشه‬ ‫ػبِٓ ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ ‪ٚ‬ی یبدا‪ٚ‬سؿذ‪ :‬ا٘تظبس ٔیس‪ٚ‬د ثب تعبُٔ ‪ٕٞ ٚ‬ب‪ٙٞ‬لٍلی ول‪ ٝ‬ثلب ٘ل‪ٟ‬لبد‪ٞ‬لبی‬ ‫حٕبیتی ٔب٘‪ٙ‬ذ ث‪ٙ‬یبد ثشوت ‪ ٚ‬ث‪ٙ‬یبد عّ‪ٛ‬ی ٔیؿ‪ٛ‬د‪ ،‬دس ساػتبی خزه ٔ‪ٙ‬بثع ٔل‪ٛ‬سد ٘لیلبص‬ ‫خ‪ٟ‬ت تىٕیُ پش‪ٚ‬ط‪ٜٞ‬بی ٔحش‪ٔٚ‬یت صدایی اػتبٖ‪ ،‬الذأبت ٘تید‪ ٝ‬ثلخلـلی سا ؿلب‪ٞ‬لذ‬ ‫ثبؿیٓ‬ ‫تستِ حوایت اص کسه ٍ کاسّا ٍ هشاغل‬ ‫اسیه دیذُ اص کشًٍا توذیذ شذ‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی ‪ٔ-‬ذیش وُ تعب‪ ،ٖٚ‬وبس ‪ ٚ‬سـب‪ ٜ‬اختٕبعی‬ ‫اػتبٖ ارسثبیدبٖ ؿشلی اصتٕذیذ ٔ‪ّٟ‬ت بجت ٘بْ ٔـبؼُ‬ ‫‪ ٚ‬وؼت ‪ ٚ‬وبس‪ٞ‬بی ث‪ ٝ‬ؿذت اػیت دیذ‪ ٜ‬اص ولش‪٘ٚ‬لب ‪ٚ‬‬ ‫ٔتمبضیبٖ اخز تؼ‪ٟ‬یالت وش‪٘ٚ‬بیی تب پبیبٖ ؿ‪ٟ‬لشیل‪ٛ‬سٔلب‪ٜ‬‬ ‫ػبَ خبسی خجش داد حؼیٗ ـتحی ثب اؿبس‪ ٜ‬ث‪ ٝ‬اثالغ ‪ٞ‬فتبد‬ ‫‪ ٚ‬یىٕیٗ خّؼ‪ ٝ‬ػتبد ّٔی ٔذیشیت وش‪٘ٚ‬ب ثشای تٕلذیلذ‬ ‫ثؼت‪ ٝ‬حٕبیت اص وؼت ‪ ٚ‬وبس‪ٞ‬ب ‪ٔ ٚ‬ـلبؼلُ ثل‪ ٝ‬ؿلذت‬ ‫اػیت دیذ‪ ٜ‬اص وش‪٘ٚ‬ب ث‪ ٝ‬ثب٘له ‪ٞ‬لبی علبٔلُ‪ ،‬اظل‪ٟ‬لبس‬ ‫داؿت‪ّٟٔ :‬ت بجت ٘بْ ٔـبؼُ ‪ ٚ‬وؼت ‪ ٚ‬ولبس‪ٞ‬لبی ثل‪ٝ‬‬ ‫ؿذت اػیت دیذ‪ ٜ‬اص وش‪٘ٚ‬ب ‪ٔ ٚ‬تمبضیبٖ اخز تؼ‪ٟ‬یالت‬ ‫وش‪٘ٚ‬بیی دس ثخؾ ‪ٞ‬بی ٌشدؿٍشی‪ٚ ،‬سصؽ ‪ ٚ‬خ‪ٛ‬ا٘بٖ‪،‬‬ ‫ـش‪ٙٞ ٚ ًٙٞ‬ش ‪ ٚ‬حُٕ ‪٘ ٚ‬مُ سیّی ‪ٛٞ ٚ‬ایی تلب پلبیلبٖ‬ ‫ؿ‪ٟ‬شی‪ٛ‬سٔب‪ ٜ‬ػبَ ‪ ۰۳۵۵‬تٕذیذ ؿذ‪ ٜ‬اػت‬ ‫‪ٚ‬ی اـض‪ٚ‬د‪ :‬ثش اػبع ایٗ اثالؼی‪ ،ٝ‬کبحلجلبٖ ٔـلبؼلُ ‪ٚ‬‬ ‫وؼت ‪ ٚ‬وبس‪ٞ‬بی ث‪ ٝ‬ؿذت اػلیلت دیلذ‪ ٜ‬اص ولش‪٘ٚ‬لب‬ ‫ثبصپشداخت الؼبط تؼ‪ٟ‬یلالت دسیلبـلتلی ول‪ٔ ٝ‬ل‪ٛ‬علذ‬ ‫پشداخت ا٘‪ٟ‬ب دس چ‪ٟ‬بس ٔب‪ ٝٞ‬ا‪ َٚ‬ػبَ خبسی ث‪ٛ‬د‪ ٚ ٜ‬دس‬ ‫ایٗ صٔبٖ پشداخت ٘ـذ‪ ٜ‬اػت ث‪ ٝ‬ؿشط ا٘ى‪ ٝ‬ثذ‪ٞ‬ی ا٘‪ٟ‬ب‬ ‫تب اثتذای ث‪ٔ ٕٟٗ‬ب‪ ۳۳ ٜ‬دس عجم‪ ٝ‬خبسی لشاس داؿت‪ ٝ‬ثبؿلذ‬ ‫ث‪ ٝ‬ا٘ت‪ٟ‬بی د‪ٚ‬س‪ ٜ‬تمؼظ ٔ‪ٙ‬تمُ ٔی ؿ‪ٛ‬د‬ ‫ٔذیشوُ تعب‪ ،ٖٚ‬وبس ‪ ٚ‬سـب‪ ٜ‬اختٕبعی اػتبٖ ارسثبیدلبٖ‬ ‫ؿشلی تلشیح وشد‪ :‬ثب٘ه ‪ٞ‬ب ‪ٔ ٚ‬لسػلؼلبت اعلتلجلبسی‬ ‫ٔ‪ٛ‬ظؿ ث‪ ٝ‬پشداخلت تؼل‪ٟ‬لیلالت ولش‪٘ٚ‬لبیلی اعلٓ اص‬ ‫تؼ‪ٟ‬یالت خذیذ یب تؼ‪ٟ‬یالت ٔشاحُ لجّی تب پبیبٖ اثلبٖ‬ ‫ٔب‪ ٜ‬ػبَ خبسی ‪ٞ‬ؼت‪ٙ‬ذ ‪ٚ‬ی خبعش٘ـبٖ وشد‪ :‬ثلشخلی اص‬ ‫ٔـللبؼللُ ثلل‪ ٝ‬ؿللذت اػللیللت دیللذ‪ ٜ‬اص وللش‪٘ٚ‬للب‬ ‫٘ظیش ٔ‪ٟ‬ذو‪ٛ‬دن ‪ٞ‬ب‪ ،‬تلبالس‪ٞ‬لب‪ ،‬پلبسن ‪ٞ‬لبی اثلی ‪ٚ‬‬ ‫ؿ‪ٟ‬شثبصی ‪ٞ‬ب و‪ ٝ‬دس ٔل‪ٛ‬ثبت لجّی ؿبُٔ ثشخ‪ٛ‬سداسی اص‬ ‫تؼ‪ٟ‬یالت ٘ج‪ٛ‬د‪ ٜ‬ا٘ذ‪ٔ ،‬غبثک دػت‪ٛ‬ساِلعلٕلُ خلذیلذایلٗ‬ ‫ٔـبؼُ ٘یض ٔـٕ‪ َٛ‬ثشخ‪ٛ‬سداسی اص تؼ‪ٟ‬یالت خل‪ٛ‬ا‪ٞ‬ل‪ٙ‬لذ‬ ‫ث‪ٛ‬د ـتحی دس خل‪ٛ‬ف حٕبیت ثیٕ‪ ٝ‬ای اظل‪ٟ‬لبس ولشد‪:‬‬ ‫ثشای ٔـبؼُ ‪ ٚ‬وؼت ‪ ٚ‬وبس‪ٞ‬بی ث‪ ٝ‬ؿذت اػیت دیلذ‪ٜ‬‬ ‫اص وش‪٘ٚ‬ب‪ ،‬حک ثیٕ‪ ٝ‬ػ‪ ٟٓ‬وبسـشٔبیی ٔب‪ٞ ٜ‬بی اسدیج‪ٟ‬ـت‬ ‫‪ ٚ‬خشداد ‪ ۰۳۵۵‬ث‪ٔ ٝ‬ذت ‪ٔ ۰‬ب‪ ٜ‬أ‪ٟ‬بَ ٔی ؿ‪ٛ‬د‬ ‫اجشای سیستن اتیاسی تحت فشاس دس ‪۸۵‬‬ ‫ّضاس ّکتاس اساضی ارستایجاى ششقی‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی ‪ -‬سئیلغ ػلبصٔلبٖ خل‪ٟ‬لبدوـلب‪ٚ‬سصی‬ ‫ارسثبیدبٖ ؿشلی اص اخشای ػیؼتٓ اثیبسی تحت ــلبس‬ ‫دس ‪ٞ ۰۵‬ضاس ‪ٞ ۳۳۵ ٚ‬ىتبس اص اساضی اػتبٖ تب پبیبٖ ػلبَ‬ ‫‪ ۳۳‬خجش داد اوجش ـتحی اظ‪ٟ‬بس ولشد‪ :‬علی ؿلؾ ػلبَ‬ ‫ٌزؿت‪ ٝ‬ثبِػ ثش ‪ٞ ۰۳‬ضاس ‪ٞ ۴۰۵ ٚ‬ىتبس اص اساضی خلشد‪ٜ‬‬ ‫ٔبِىی اػتبٖ ثب اعتجبس ‪ٔ ۰۸۸‬یّیبسد تل‪ٔٛ‬لبٖ ٔلدل‪ٟ‬لض ثل‪ٝ‬‬ ‫ػیؼتٓ اثیبسی تحت ــبسؿذ‪ٜ‬ا٘ذ‬ ‫‪ٚ‬ی ثب اؿبس‪ ٜ‬ث‪ٌ ِِٝٛ ٝ‬زاسی ‪ ۰۵۸‬ویّ‪ٔٛ‬لتلش اص پلبیلبه‬ ‫چب‪ٜٞ‬بی اػتبٖ‪ ،‬اـض‪ٚ‬د‪ :‬دس ‪ٞ ۰۰‬ضاس ‪ٞ ۰۳۰ ٚ‬لىلتلبس اص‬ ‫اساضی ح‪ٛ‬ض‪ ٝ‬دسیبچ‪ ٝ‬اس‪ٔٚ‬ی‪٘ ٝ‬یض عی ػبَ‪ٞ‬بی ‪ ۳۳‬تلب‬ ‫‪ ۳۳‬ثب اعتجبسی ثبِػ ثش ‪ٔ ۰۰۰‬یّیبسد ت‪ٔٛ‬بٖ ػیؼتٓ اثیلبسی‬ ‫تللحللت ــللبس اخللشا ؿللذ‪ ٜ‬اػللت سئللیللغ ػللبصٔللبٖ‬ ‫خ‪ٟ‬بدوـب‪ٚ‬سصی ارسثلبیلدلبٖ ؿلشللی دس خلل‪ٛ‬ف‬ ‫پش‪ٚ‬ط‪ٞ ٜ‬بی ؿجى‪ ٝ‬ـشعی اثیبسی ‪ ٚ‬ص‪ٞ‬ىـی دس پلبیلبه‬ ‫ػذ‪ٞ‬بی اػتبٖ دس ع‪ َٛ‬چ‪ٟ‬بس ػبَ ٌزؿت‪ٌ ،ٝ‬لفلت‪ :‬اص‬ ‫ػبَ ‪ ۳۸‬تب ‪ ۳۳‬دس ٔؼبحت ‪ٞ ۰۸‬ضاس ‪ٞ‬ىتبس‪ ،‬ؿجى‪ ٝ‬ـشعی‬ ‫اثیبسی ‪ ٚ‬ص‪ٞ‬ىـی پبیبه ػذ ثب اعتجلبس ‪ٔ ۰۸۸‬لیلّلیلبسد‬ ‫ت‪ٔٛ‬بٖ اخشا ؿذ‪ ٜ‬و‪ ٝ‬ایٗ ٔیضاٖ ثلشای اساضلی حل‪ٛ‬ضل‪ٝ‬‬ ‫دسیبچ‪ ٝ‬اس‪ٔٚ‬ی‪ٞ ۴۵۰۰ ،ٝ‬ىتبس ‪ ٚ‬تخلیق اعلتلجلبس ‪۴۵‬‬ ‫ٔیّیبسد ت‪ٔٛ‬ب٘ی ث‪ٛ‬د‪ ٜ‬اػت‬ ‫سٍستاییاى صًجاًی اص ٍام ‪ ۰۵۵‬هیلیَى تَهاًی ساخت هسکی استفادُ کٌٌذ‬ ‫ػش‪ٚ‬یغ خجشی ‪ٔ-‬ذیشوُ ث‪ٙ‬یبد ٔؼىٗ ا٘ماله‬ ‫اػالٔی اػتبٖ ص٘دبٖ ٌفت‪ :‬پیؾ اص ایٗ ػمؿ‬ ‫‪ٚ‬اْ ث‪ٟ‬ؼبصی ٔؼىٗ س‪ٚ‬ػتبیی ‪ٔ ۸۵‬یّی‪ ٖٛ‬ت‪ٔٛ‬بٖ‬ ‫ث‪ٛ‬د و‪ ٝ‬ثب پیـ‪ٟٙ‬بد ث‪ٙ‬یبد ٔؼىٗ ‪ ٚ‬تل‪ٛ‬یت ‪ٞ‬یبت‬ ‫د‪ِٚ‬ت ایٗ ٔیضاٖ ث‪ٔ ۰۵۵ ٝ‬یّی‪ ٖٛ‬ت‪ٔٛ‬بٖ اـضایلؾ‬ ‫یبـت‪ ٚ ٝ‬ایٗ ـشکتی اػت و‪ ٝ‬س‪ٚ‬ػتبییبٖ ثبیذ اص‬ ‫اٖ ثشای ٔمب‪ ْٚ‬ػلبصی ٔؼلىلٗ ‪ٞ‬لبی خل‪ٛ‬د‬ ‫اػتفلبد‪ ٜ‬ول‪ٙ‬ل‪ٙ‬لذ سضلب خل‪ٛ‬اخل‪ ٝ‬ای اـلض‪ٚ‬د‪:‬‬ ‫تؼ‪ٟ‬یالت عشح ‪ٚ‬یظ‪ ٜ‬ث‪ٟ‬ؼبصی ‪ٔ ٚ‬ملب‪ ْٚ‬ػلبصی‬ ‫ٔؼىٗ س‪ٚ‬ػتبیی ثب وبسٔضد پ‪ٙ‬ح دسکذ تب ػمؿ ‪ٔ ۰۵۵‬یّی‪ ٖٛ‬ت‪ٔٛ‬بٖ ث‪ٚ ٝ‬احذ‪ٞ‬بی ٔؼى‪٘ٛ‬ی‬ ‫س‪ٚ‬ػتبیی ‪ ٚ‬ؿ‪ٟ‬ش‪ٞ‬بی صیش ‪ٞ ۰۸‬ضاس ٘فش پشداخت ٔی ؿ‪ٛ‬د ‪ٚ‬ی ثب ثیبٖ ای‪ٙ‬ى‪ ،ٝ‬اخلشای علشح‬ ‫‪ٚ‬یظ‪ ٜ‬ث‪ٟ‬ؼبصی ‪ٔ ٚ‬مب‪ْٚ‬ػبصی ٔؼىٗ س‪ٚ‬ػتبیی ٌبٔی اػت‪ٛ‬اس دس ساػتبی ت‪ٛ‬ػع‪ ٝ‬ألىلب٘لبت‬ ‫عٕشا٘ی ‪ ٚ‬ث‪ٟ‬ج‪ٛ‬د ویفیت ٔؼبوٗ س‪ٚ‬ػتبیی اػت‪ ،‬اظ‪ٟ‬بس داؿت‪ :‬پیـلٍلیلشی اص تلخلشیلت‬ ‫ٔؼىٗ س‪ٚ‬ػتبیی دس ح‪ٛ‬اد ؛ تٕشوض ػشٔبی‪ٌ ٝ‬زاسی دس س‪ٚ‬ػتب‪ٞ‬بی ٔؼتعذ‪ ،‬ت‪ٛ‬صیع عبدال٘‪ٝ‬‬ ‫اعتجبسات ثخؾ ٔؼىٗ دس ؿ‪ٟ‬ش ‪ ٚ‬س‪ٚ‬ػتب‪ ،‬تش‪ٚ‬یح ٔمب‪ ْٚ‬ػبصی‪ ،‬أ‪ٛ‬صؽ ‪ ٚ‬استملبی دا٘لؾ‬ ‫ـ‪ٙ‬ی س‪ٚ‬ػتبئیبٖ؛ تش‪ٚ‬یح اٍِ‪ٛ‬ی ػبخت ٔؼىٗ التلبدی اص خّٕ‪ ٝ‬ا‪ٞ‬لذاؾ اکلّلی علشح‬ ‫اػت ٔذیشوُ ث‪ٙ‬یبد ٔؼىٗ ا٘ماله اػالٔی اػتبٖ ص٘دبٖ ادأ‪ ٝ‬داد‪ :‬ثب ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ا‪ٞ‬لٕلیلت‬ ‫ٔمب‪ ْٚ‬ػبصی ٔ‪ٙ‬بصَ س‪ٚ‬ػتبیی دس ثشاثش ح‪ٛ‬اد عجیعی‪ ،‬تؼ‪ٟ‬یالت ثؼلیلبس خل‪ٛ‬ه ثلب٘لىلی‬ ‫ثل‪ٛ‬ست لشم اِحؼ‪ ٚ ٝٙ‬ثبصپشداخت ‪ ۰۵‬ػلبِل‪ ٝ‬دس اخلتلیلبس س‪ٚ‬ػلتلبیلیلبٖ للشاس داد‪ٜ‬‬ ‫و‪ ٝ‬س‪ٚ‬ػتبییبٖ اص ایٗ ـشکت ثشای ٔمب‪ْٚ‬ػبصی ٔ‪ٙ‬بصَ خ‪ٛ‬د دس ثلشاثلش حل‪ٛ‬اد علجلیلعلی‬ ‫اػتفبد‪ ٜ‬و‪ٙٙ‬ذ ‪ٚ‬ی یبدا‪ٚ‬سی وشد‪:‬تؼ‪ٟ‬یالت ‪ٔ ۰۵۵‬یّی‪٘ٛ‬ی ٔزو‪ٛ‬س ت‪ٟٙ‬ب ‪ٚ‬اْ ٔؼى‪ٙ‬ی ث‪ ٝ‬ؿٕلبس‬ ‫ٔی ایذ و‪ ٝ‬ضٕب٘ت اٖ ثؼیبس ػبد‪ ٚ ٜ‬ث‪ ٝ‬ک‪ٛ‬ست ػفت‪ ٝ‬ص٘دیش‪ ٜ‬ای لبثُ ا٘دبْ اػت‬ صفحه 3 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫* دوشنبه‬ ‫* ‪ 41‬تیر‬ ‫* ‪ 5‬جوالی‬ ‫* ‪ 01‬ذی العقده‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪5055 :‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫کوبَد دارٍیی را بِ ‪ ۰۹۱‬گسارش دّیذ‬ ‫‪4111‬‬ ‫‪0104‬‬ ‫‪4110‬‬ ‫* صفحه ‪1‬‬ ‫‪ّ ۰۱۱‬سار خاًَادُ پطت ًَبتی تحت حوایت کویتِ اهذاد قرار هیگیرًذ‬ ‫‪‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫ػرضِ جاًَراى ٍحطی تاکسیذرهی ضذُ‬ ‫هطوَل هجازات سٌگیی است‬ ‫غسییع خثسی‪ -‬مدیس ک افتس مًشٌ مای تازیخ عثیقذی‬ ‫ی ذخایس ضوتیکی غاشمان ح‪:‬اؽ محیظ شیػ فذ‪:‬ذ ۺ‬ ‫و ُد زی خسید فسیؼ ی فذسضذٍ خذاوذًز ن یحؿذی‬ ‫تاکػیدزمی ؾدٌ مؿمًل مداش ت غى یه غ ‪ .‬پایذ ذاٌ‬ ‫عالؿ زغاىی غاشمان ح‪:‬اؽ محیظ شیػذ مذحذمذد‬ ‫مد ای فصیاۺ تٍ غتىاا مکًتٍ ؾمازٌ ‪ ۰۱۹‬ؾًز ی فالذی‬ ‫ح‪:‬اؽ محیظ شیػ خسید ی فسیؼ تسیفٍ َای ؾکاز‬ ‫ی خاوًز ن یحؿی تاکػیدزمی ؾدٌ ی َم چىیه فسضٍ ی‬ ‫و ُد زی ن َا مػتاصم خر مدًش ی تحکی پذسی وذٍ ش‬ ‫غاشمان غ ‪َ .‬میه مًضًؿ از مااٌ ‪ ۸‬ییه وامٍ خس یی‬ ‫قاوًن ؾکاز ی قید مکًب َذای غذال ‪َ ۰۱۹۸‬ذیذئذ‬ ‫یشیس ن َم مًزا تاکید قس ز فسفتٍ ی تس ی متخا‪:‬یه یذه‬ ‫مااٌ مداش ت غى یه از وؾس فسفتٍ غ ‪.‬یی تا ؾازٌ تٍ‬ ‫یه کٍ متاغ‪:‬اوٍ فدٌ ی از فضذای مذدذاشی قذد م تذٍ‬ ‫فسیؼ ومًوٍ َذای تذاکػذیذدزمذی ؾذدٌ تذدین ز ئذٍ‬ ‫َیچ ًوٍ مد زک مثثتٍ می کىىد فصیاۺ َمٍ فس ای کذٍ‬ ‫از فضای مداشی ی یا فسیؾ اَی قد م تٍ فسضٍ ومذًوذٍ‬ ‫َای تاکػیدزمی ؾدٌ می کىىد مًؽ َػتذىذد مذدذًش‬ ‫مقتثس خًا ز از مقسل اید فمًم قس ز ا اٌ ی تس ی َذس‬ ‫ومًوٍ َم پسی وٍ خر کىىد تخغی ش یه مس تخا تًاٌ‬ ‫ی متخا‪:‬یه فالیٌ تس خثس ن ضسز ی شیان ی زاٌ مؿذمذًل‬ ‫مداش ت َای مًضًؿ مااٌ ‪ ۰۱‬قاوًن ؾکاز ی قید َذم‬ ‫می ؾًود‪.‬مد ای تا ؾازٌ تٍ یىکذٍ مذًضذًؿ خذسیذد ی‬ ‫و ُد زی ومًوٍ َا َم مػتثىی ش یه مس وػی یذاا یز‬ ‫ؾدۺ ش مسام ی فالقمىد ن حیات یحؽ ازخً غ مذی‬ ‫ؾًا ش خسید ومًوٍ ش مس کص غای َای تدین ًَیذ ی‬ ‫فاقد مدًش خًا زی کىىد َمچىیه َس ومًوٍ ی َم کذٍ‬ ‫ش مس کص مداش خسید زی می کىىد تاید ا ز ی پذسی وذٍ ش‬ ‫غاشمان ح‪:‬اؽ محیظ شیػ تٍ وام ی مختف ن ومًوذٍ‬ ‫تاؾد از غیس یىکًزت غیس مداش تذاذقذی مذی ؾذًا ی‬ ‫مؿمًل خسیمٍ خً َد تًا‪.‬مدیس ک افذتذس مذًشٌ مذاذی‬ ‫تازیخ عثیقی ی ذخایس ضوتیکی ضافٍ کساۺ میدی زیذم تذٍ‬ ‫شیای تا ز ٌ ود شی غاماوٍ ؾىاغىامٍ ا ز کسان تسیفٍ َذا‬ ‫ؾاَد تحًلی از شمیىٍ ضاتغٍمىد کسان و ُد زی خسید‬ ‫ی فسیؼ ی ز ئٍ خدمات تاکػیدزمی تاؾذیذم مذا تذا ن‬ ‫شمان قد مات ی قدیز مدًش َذا مذغذاتذق مذقذمذًل ی‬ ‫متقازف تٍ قًزت غیسٌ مکاویص ودام می ؾًا‪.‬‬ ‫راُاًذازی ساهاًِ ضٌاسایی کَدکاى کار‬ ‫در کارگاُّای زیرزهیٌی‬ ‫غسییع خثسی‪ -‬غسپسغ افتس مًز غذیذه ایذدفذان‬ ‫ختمافی غاش ن تُصیػتی کؿًز ف‪ :‬ۺ از حال تذدییذه‬ ‫مدل ی غاماوٍ ی َػتیم تا کًاکان کاز از کازفاٌ َذای‬ ‫شیسشمیىی ز ش عسیق فص زؾ سی مسامی ؾىاغایی کىیم‪.‬‬ ‫محمًا فای ً فصیاۺ ؾذىذاغذایذی کذًاکذاوذی کذٍ از‬ ‫کازفاٌ َای شیسشمیىی تٍکاز فسفتٍ ؾدٌ ود غخ غ‬ ‫ما از خامقٍ َسکػی تٍ وًتٍ خًا ازکازفاٌَا ی تسخذی‬ ‫ماکه ای س ممکه غ تا کًاکان کازی مً خٍ ؾذًا‬ ‫کٍ میتً ود ازتازٌ وان عالؿزغاوی کىد تذا قذد مذات‬ ‫حمایتی تس ی کًاکان ودام ؾًا‪.‬‬ ‫یی تاکید کساۺ غاماوٍ ؾذىذاغذایذی کذًاکذان کذاز از‬ ‫کازفاٌ َای شیسشمیىی تس ی فص زؼ فیذسی ش مذسام ی‬ ‫تکال غاماوٍ تٍ اغت اٌَای مستثظ ز ٌ ود شی خً َدؾد‪.‬‬ ‫غسپسغ افتس مًز غیه ایدفان خذتذمذافذی غذاش ن‬ ‫تُصیػتی کؿًز تس ش میدی زی کسا کٍ یه غذامذاوذٍ تذا‬ ‫پایان غال مااٌ ؾًا‪.‬‬ ‫غسییع خثسی‪ -‬زئیع غاشمان غذر ی ا زی فذ‪:‬ذ ۺ‬ ‫تایخًا تمامی مؿکالت زشی ی تحسیمَای تیغاتقذٍ‬ ‫کمثًا قالم ا زییی وػث تٍ غال َای فرؾتٍ تػذیذاز‬ ‫کمتس غ مسام از قًزت مؿاَدٌ چىیه مًضًفذی‬ ‫تا ؾمازٌ ‪ ۰۹۱‬غاشمان غر ی ا زی ی یش زت تُد ؾ ز‬ ‫از خسیان قس ز اَىد‪.‬تٍ وقذ ش خذاوذٍ مذاذ ی قذای‬ ‫محمدزضا ؾاوٍ غاش از مًزا کمثًا تسخی ا زیَذا از‬ ‫کؿًز فصیاۺ تسخی کمثًاَا از ز تغذٍ تذا ا زی َذای‬ ‫تسودی َػتىد کٍ مؿاتٍ تًلید ا خای ا زود ی تس یه غاظ زشی تٍ ی زا ت ا زیَذای مؿذاتذٍ‬ ‫تخکیف ا اٌ ومی ؾًا لثتٍ از تسخی مً زا کمثًا یخًا ا زا ما تٍ قذًزت مذقذمذًل ی‬ ‫مد یم وثًاٌ غ ‪.‬زئیع غاشمان غر ی ا زی ف‪ :‬ۺ تا تًخٍ تٍ یىکٍ مىثـ تػیازی ش مً ا یلیذٍ‬ ‫ا زییی کؿًزَایی غ کٍ زش خاقی ز ویاش ا زود تىاتس یه تا مؿکالتی مً خٍ ؾدٌ یم کذٍ‬ ‫تا کمک تاوک مسکصی ی یش زت قتکاا از حال زفـ مؿک َػتیم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫غسییع خثسی‪ -‬زییع کمیتٍ مد ا مام خمیىی(زٌ) ف‪ :‬ۺ تا پذایذان‬ ‫تیس ماٌ یککد َص ز خاوً اٌ پؿ وًتتی از کؿًز تذحذ حذمذایذ‬ ‫کمیتٍ مد ا قس ز می فیسود‪ .‬غیدمستضی تخذتذیذازی فذصیاۺ پذا یذؽ‬ ‫خاوً اٌ َای تح حمای تٍ فىً ن یک تسوامٍ تٍ قًزت مػتمذس از‬ ‫کمیتٍ مد ا ودام میؾًا ی ش یه عسیق خاوً اٌَایی کٍ تٍ تذمذکذه‬ ‫مالی ی خًاک‪:‬ایی زغیدٌ ود ش پًؾؽ یه وُاا خازج می ؾذًوذد‪.‬یی‬ ‫ا مٍ ا اۺ َمچىیه تسوامٍ ؾتغال کمیتٍ مد ا ش عسیق تًلید ؾذغذ ی‬ ‫از مدش یی تس ی مداخًیان مًخه تً ومىدی وان ؾدٌ ی غا وٍ تقد ا شیاای ش مذداخذًیذان ش عذسیذق‬ ‫عسحَای ؾتغال تٍ خًاک‪:‬ایی میزغىد‪.‬زئیع کمیتٍ مد ا تاکید کساۺ َمٍ غالٍ تذا خذسیج مذداخذًیذان‬ ‫خًاک‪:‬ا ؾدٌ خاوً اٌَای پؿ وًتتی تح پًؾؽ قس ز میفیسود ی مػال ویص مقسز ؾدٌ تا پایان تیس مذاٌ‬ ‫حدیا یککد َص ز خاوً ز خدید تٍ چسخٍ حمایتی کمیتٍ مد ا ی زا ؾًود‪.‬تختیازی تا ؾازٌ تٍ خس ی عسح‬ ‫مىؾًمٍ تً ومىدغاشی خاوً اٌَای یتام غیػتان ی تاًچػتان خاعسوؿان کساۺ ‪َ ۰۱‬ص ز خاوً ز ش مداخذًیذان‬ ‫پؿ وًتتی ش غتان غیػتان ی تاًچػتان تح حمای کمیتٍ مد ا قس ز میفیسود ی تقیذٍ وذیذص از ایذ ذس‬ ‫غتانَا ی زا چسخٍ حمایتی یه وُاا میؾًود‪.‬‬ ‫ضرط بازگطایی هذارس در سال تحصیلی پیص رٍ‬ ‫پرّیس از هصرف دارٍ بِ هٌظَر پیطگیری از ػَارض ٍاکسی کرًٍا‬ ‫غسییع خثسی ‪-‬یشیس مذًشؼ یپذسیزؼ ازتذازٌ یضذقذیذ‬ ‫تاشفؿایی مد زظ از غال تحکیای پیؽ زی تا تًخذٍ تذٍ غذیذس‬ ‫وًغاوی تیمازی کسیوا تًضیحاتی ا ا ی ف‪ :‬ۺ فس از مُس ‪۰۴۱۱‬‬ ‫ما تا یضقیتی زیتٍزی ؾدیم کٍ یمىی خمقی یداا ؾدٌ تذاؾذد‬ ‫حضًز ا وؽ مًش ن مخاعسٌ ود ؾتٍ تاؾد ی مػئً ن تُذد ؾذ‬ ‫تایید کىىد مًشؼ ز حضًزی تسفص ز میکىیم‪.‬‬ ‫تٍ فص زؼ یػىا محػه حاخی میذسش یذی تذا ؾذازٌ تذٍ زیوذد‬ ‫مًشؼ از غال تحکیای فرؾتٍ از تػتس فضای مداشی از پی تقغیای مد زظ تٍ فا ؾیًؿ کذسیوذا‬ ‫ؽُاز کساۺ تؿکیالت تصزفی َػتیم ی تا تًخٍ تٍ و س وی خاوً اٌ َا ایز ن مؿذکذاذی ز پؿذ غذس‬ ‫فر ؾتیم‪ .‬یه کاز َم تس ی مقامان ی ا وؽ مًش ن ی َم تس ی خاوً اٌَا واؾىاختٍ تًا‪.‬‬ ‫یی فصیاۺ لثتٍ یه فضای واؾىاختٍ از کىاز و س وی َا ی ضغس ب َایی کٍ تحمیذ کذسا چذیذصَذای‬ ‫تػیازی ویص تٍ ما مًخ تً ومىدی َای تػیازی یداا ی وؾام مًشؾی ز ش یذک شمذًن مذُذم ی‬ ‫تاثیسفر ز تا مًفقی تیسین یزا‪ .‬لثتٍ یه ف‪:‬تٍ تٍ یه مقىا ویػ کٍ مًشؼ از غال کسیوا اقیذقذا تذا‬ ‫َمان کی‪:‬ی مًشؼ حضًزی حاق ؾد تا یه حال خاشٌ ود ایم مًشؼ تقغی ی یه تؿکذیذالت‬ ‫فػتساٌ اچاز غیه ؾًا‪ .‬ما زتثاعات ز تسقس ز ی کاز ز فػتسؼ ا ایم‪.‬‬ ‫یشیس مًشؼیپسیزؼ ازتازٌ اغتایزاَای غال تحکیای کسیوایی ف‪ :‬ۺ غالَا تًا کٍ افًت ؾذدٌ‬ ‫تًایم تٍ غم مًشؼَای لکتسیویک حسک کىیم ما تًفیق تػیازی کػه از یه شمیىٍ وؿدٌ تذًا‬ ‫کٍ یه حااثٍ تٍیکتازٌ ما ز ی زا یک محیظ خدید کسا ی تسظ ش تکىًلًضیَای وً ی کاز کسان تذا‬ ‫تص زَای خدید ز ش َمٍ فسف ‪ .‬مقامان تٍتدزیح تً ومىد ؾدود ی ا وؽ مًش ن ویص مًختىد کٍ غُذم‬ ‫تیؿتسی از مًشؼ خًاؾان ی‪:‬ا کىىد‪.‬‬ ‫غسییع خثسی ‪-‬فضً غتاا مای مقاتاٍ تا کسیوا تاکید کذساۺ ش‬ ‫مکسف َسفًوٍ ا زی تا َدف پیؿ یذسی ش فذً زل ی کػذه‬ ‫کسیوا َمچًن ته ی لسش ی غسازا (قث ش تصزیق) پسَیذص ؾذًا‪.‬‬ ‫مػقًا مسا وی فىً ن کساۺ تسخی فس ا قث ش تذصزیذق ی کػذه‬ ‫کسیوا تٍ مىؾًز پیؿ یسی ش فذازضذٍ َذای یذه ی کػذه ا زی‬ ‫مکسف میکىىد تٍ فىً ن مثال تذس ی پذیذؿذ ذیذسی ش تذه‬ ‫غتامیىًفه مکسف می کىىد یه قد م ش عسف خامقٍ پصؾذکذی‬ ‫تًقیٍ ومی ؾًا ی تس ی پیؿ یسی ش فً زل ویص تاثیسفر ز وخً َد تًا‪.‬مسا وی یاا یز ؾدۺ پذع ش‬ ‫تصزیق ی کػه کسیوا از قًزت تسیش تسخی فالئم َمچًن تدن ازا ته ی لسش ی‪ ...‬میتذً ن تذدین‬ ‫تسظ ش یداا فازضٍ ش غتامیىًفه ی مػکه ( یثًتسیفه) غت‪:‬ااٌ کسا ما قث ش تصزیق وثذایذد ا زی‬ ‫مکسف ؾًا‪.‬فضً غتاا مای مقاتاٍ تا کسیوا َمچىیه از خکًـ تُثًایافت ان کذسیوذا خذاعذسوؿذان‬ ‫کساۺ تُثًایافت ان کًیید‪:َ ۶ ۰۹‬تٍ پع ش تُثًا تیمازی ی کػه کسیوا ز تصزیق کىىد‪.‬تٍ فذص زؼ‬ ‫یسوا تاکىًن از کؿًز ‪ ۴‬میایًن ی ‪َ ۴۲۶‬ص ز ی ‪ ۹۱۴‬و‪:‬س اُش یل ی کػه کسیوا ی یک میایًن ی ‪۴۸۰‬‬ ‫َص ز ی ‪ ۰۱‬و‪:‬س ویص اُش ایم ز تصزیق کساٌ ود‪ .‬تس یه غاظ مدمًؿ ی کػهَذای تذصزیذق ؾذدٌ از‬ ‫کؿًز تٍ ‪ ۵‬میایًن ی ‪َ ۹۱۷‬ص ز ی ‪ ۹۰۴‬ایش زغید‪.‬ییسیظ کسیوا فام تیمازی کًیید ‪ ۰۹‬ش ی خذس‬ ‫غال ‪ ۲۱۰۹‬از ؾُس ییَان چیه مؿاَدٌ ی از مدت کًتاَی از َمٍ خُان مىتؿس ؾدی تٍ عًزی کذٍ‬ ‫غاشمان تُد ؾ خُاوی از غ‪:‬ىد ‪( ۹۸‬فًزیٍ ‪ )۲۱۲۱‬تسیش پاودمی (َمٍفیسی خُاوی) یه تیمذازی ز‬ ‫تایید کسا‪.‬تس غاظ ماز زغمی کؿًزَا تاکىًن حدیا ‪ ۰۷۵‬میایًن و‪:‬س ز از اویا تٍ عًز قغقذی تذٍ‬ ‫یه ییسیظ مثتال ؾدٌ ی تیؽ ش غٍ میایًن ی ‪َ ۷۷۷‬ص ز و‪:‬س ویص تس ثس یه تیمذازی خذان خذًا ز ش‬ ‫اغ ا اٌ ود‪.‬‬ ‫برخَرد قاطغ با هخذٍش کٌٌذگاى پالک‪ّ ۰۱/‬سار خَدرٍ اػوال‬ ‫غسییع خثسی ‪-‬خاوؿیه زئیع پاذیذع ز َذًز‬ ‫واخا ش تسخًزا قاعـ پایع ز َىمایی ی ز وىدفی‬ ‫واخا تا مخدیؼ کىىدفان پالک خًازیَا خثذس‬ ‫ا ا ی ف‪ :‬ۺ ش ‪ ۵‬تیسمذاٌ تذا کذىذًن ‪َ ۰۵‬ذص ز‬ ‫خًازی فمال قاوًن تٍ مس خـ قضایذی مذقذسفذی‬ ‫ؾدود‪ .‬تػسا ز غید تیمًز حػیىذی از خکذًـ‬ ‫َمی ؾىاغایی یغای وقاذیذٍ ؽذُذاز ا ؾذ ۺ‬ ‫پالک مُمتسیه مؿخکٍ ؾىاغایی یغیاٍ وقاذیذٍ‬ ‫مالک ی ثث تخا‪:‬ات می تذاؾذد کذٍ ضذً تذظ‬ ‫مستثظ تا ن از قاوًن مداش ت غالمذی یذیذه‬ ‫وامٍ ز ًَز ی خد یل تخا‪:‬ات ز وىدفی تذقذیذیذه‬ ‫ؾدٌ غتًی ا مٍ ا ا ۺ خیذس از پذی تذًغذقذٍ‬ ‫غاماوٍ َای ًَؾمىد ثث تخذاذ‪:‬ذات ی فذمذال‬ ‫محدیای ی ممىًفی تساا وذاؾذی ش ؾذیذًؿ‬ ‫تیمازی کسیوا تسخی ش ز وىدفذان مذتذخذاذ ی‬ ‫َىداز ؾکه تس ی ایز شان قذاوذًن ی فذس ز ش‬ ‫مداش ت تقییه ؾدٌ قد م تٍ اغتکازی از زقذام‬ ‫ی فد ا ی غت‪:‬ااٌ ش پالک غایس یغای وقایٍ تذٍ‬ ‫قًزت غیسمداش کساٌ ود‪.‬‬ ‫غسا ز حػیىی ش َتمام خذدی پذاذیذع تذس ی‬ ‫تسخًزا تا مخدیؼ کىىدفان پالک خذًازیَذا‬ ‫خثس ا ا ی ف‪ :‬ۺ تٍ لحاػ ضسیزت کذىذتذسل ی‬ ‫افسٍى بر ‪ ۱۰‬هیلیَى قطؼِ کارت َّضوٌذ هلی‬ ‫صادر ضذ‬ ‫غسییع خثسی‪ -‬غخى ًی غذاشمذان‬ ‫ثث حً ل کؿًز ف‪ :‬ۺ تا کىًن ‪۵۰‬‬ ‫میایًن ی ‪َ ۲۹۲‬ذص ز ی ‪ ۴۰۰‬قذغذقذٍ‬ ‫کازت ًَؾمىذد مذاذی قذااز ی تذٍ‬ ‫متقاضیان تحًی ا اٌ ؾد‪ .‬غذیذ‬ ‫تًتس تی فصیاۺ ش یه تذقذد ا کذازت‬ ‫ًَؾمىد مای قذااز ؾذدٌ تذا شمذان‬ ‫حاضس ‪ ۴‬میایًن ی ‪َ ۵۷۰‬ص ز ی ‪ ۲۵۱‬قغقٍ کازت ًَؾمىد مای تذًلذیذد‬ ‫ا خ تٍ متقاضیان تحًی ؾدٌ غ ‪.‬یی ف‪ :‬ۺ کازت ًَؾمىد مذاذی‬ ‫تًلید ا خ مؿاتٍ ومًوٍ خازخی غ ی َمٍ وکات یمىی ی فذىذی از‬ ‫تًلید ن زفای ؾدٌ ی چاپخاوٍ ایلتی متًلی تًلید ن غ ‪ .‬تًتذس تذی‬ ‫فصیاۺ ش غ‪:‬ىد غال ‪ ۹۶‬تا مؿک تامیه تدوٍ کازت مً خٍ ؾدیذم ی ش‬ ‫غاش غال ‪ ۹۷‬تا ؾسک َای متًلی کٍ چاپخاوٍ ایلتی متًلی تذامذیذه ی‬ ‫تًلید ن غ ی زا مر کسٌ ؾدٌ ی قس ز ؾد کٍ تدوذٍ کذازت یذس وذی‬ ‫مؿاتٍ خازخی تاؾد از وُای شمایؿات عً وی وذدذام ؾذدیاز غذاش‬ ‫ویمٍ یل غال ‪ ۹۸‬ؾاَد تًلید ومًوٍ ا خای ن تًایم‪.‬غخى ذًی ثذثذ‬ ‫حً ل ف‪ :‬ۺ کازت ًَؾمىد مای تا َدف تػُی فس یىد ؾذىذاغذایذی‬ ‫تکدیق ًَی ی ح‪:‬ؼ مىی عالفات فسای َس ؾُسیود تس ی یزیا تٍ‬ ‫فضای مداشی مثاالٍ خدمات لکتسیویکی ی غت‪:‬ااٌ از مدامـ ا زی‬ ‫ز ئٍ ؾدٌ ی ا ز ی تس ؾٍ لکتسیویکی غذ کذٍ عذالفذات َذًیذتذی‬ ‫ؾُسیود ن ش خماٍ عالفات ؾىاغىامٍ ی فکع ثس و ؿ کد پػتذی‬ ‫ی کاید ودام مضای ایدیتال ز تٍ قًزت مه ی محافؾذ ؾذدٌ از‬ ‫حافؾٍ خًا ذخیسٌ ا زا‪.‬یی تاکید کساۺ تا تًخٍ تٍ مػای فىی ی مىیذ‬ ‫خاـ ی خدماتی کٍ از فضای لکتسیویکی تس ی یه کذازت از وذؾذس‬ ‫فسفتٍ ؾدٌ تا تًخٍ تٍ کازتساَای مختا ن می تذً ن فذ‪:‬ذ کذٍ‬ ‫کازت ًَؾمىد مای مُمتسیه غىد تس ی حس ش ًَی غ یاغذتذ ذاٌ‬ ‫َای مختا تا زتثاط تا پای اٌ عالفات خمقیتی غاشمان ثثذ حذً ل‬ ‫می تً وىد تس ی خدمات مًزا وؾس خًا حس شًَی فس از ودام اَىد‪.‬‬ ‫گسارش‬ ‫کرًٍا زًگ کن تحرکی را بِ صذا در اٍردُ است‬ ‫ؾیًؿ ی َمٍ فیسی تیمازی کسیوا عی ‪ ۰۸‬ماٌ خیس فالیٌ تس مسگ‬ ‫ی میس تیؽ ش ‪َ ۸۱‬ص ز و‪:‬س از کؿًز شوگ خغس تی تحسکی ز تذٍ‬ ‫قد از یزاٌ ی کمثًا فقالی ی تحسک تدوذی مذی تذً وذد از‬ ‫یىدٌ ی وصایک غالم مسام ز تُدید کىد‪ .‬غاشمان تُذد ؾذ‬ ‫خُاوی َؿد ز ا اٌ غ کٍ کمثًا فقالی ی تحذسک تذدوذی از‬ ‫غغح خُان غالم یک ی ویم میایازا و‪:‬س ز تٍ مخاعسٌ ود ختٍ ی‬ ‫خاوؿان ز تُدید می کىد‪ .‬یس ن ش کؿًزَای وػثتا کذم تذحذسک‬ ‫اویاغ ‪.‬فقالی تدوی از ایز ن کسیوایی زیودی وصیلی ا ؾذتذٍ ی‬ ‫مغالقات وؿان میاَد تی تحسکی از ؾدت ف‪ً:‬و کذًییذد ‪۰۹‬‬ ‫وقؽ ا زا ی حتمال مسگ تس ثس یه ف‪ً:‬و ز فص یؽ می اَذد‬ ‫تػیازی ش فس ا قسوغیىٍ خاو ی ز الیای تس ی تىثذاذی ی وذد ؾذتذه‬ ‫تحسک میا وىد ی َمیه فام تافث میؾًا مػذتذقذد تذتذال تذٍ‬ ‫ف‪ً:‬و ؾدید ؾًود‪.‬ؾس یظ شودفی تافث ؾدٌ زیش تذٍ زیش کذم‬ ‫تحسکی ی تی تحسکی تیؿتس ؾًا‪ .‬تس غاظ ماز یش زت تُد ؾذ‬ ‫ؾیًؿ کم تحسکی از خامقٍ یس ن تٍ ‪ ۵۷‬ازقذد زغذیذدٌ ی ‪۶۵‬‬ ‫ازقد فس ا خامقٍ َم اچاز ضافٍ یشن ی چاقی َػتىذد‪َ .‬ذمذیذه‬ ‫مً زا فام مُمی تس ی تتال تٍ تیمازی َای غیسی فیسا ز غ ‪.‬‬ ‫مُدیٍ حمدی فیصیًتس پیػ از یه شمیىٍ تٍ خثسو از یذسوذا مذی‬ ‫فًیدۺ تیتحسکی ی وؿػته عً وی مدت غُم مُاکی غ کذٍ‬ ‫تٍ ود شٌ غت‪:‬ااٌ ش اخاوذیذات از زیش مذی تذً وذد ضذستذٍ َذای‬ ‫خثس ن واپریسی تٍ غالمتی ی زا کىد شم غ فس ا تا تذًخذٍ تذٍ‬ ‫یخًا ؾس یظ کسیوایی فقالی تدوی حدیا ویم غاف از خاوٍ ز‬ ‫ودام اَىد شیس یه فم ثس ت مخسب وؿػته عً وی مذدت ز‬ ‫خىثی می کىد‪.‬یی تا تیان یىکٍ ودام فقالی تدوی مؿسیط تٍ شمیه‬ ‫تاشی یا محیظ تیسین ویػ می فص یدۺ از خاوٍ وذدذام فذقذالذیذ‬ ‫تدوی تس ی تُثًا ؽسفی قاثی تى‪:‬ػی ی تقًی فضالت مذىذاغذه‬ ‫غ ی یزشؼ ًَ شی تمسیىات کؿؿی ی تمسیىات قدزتی ز مذی‬ ‫تً ن از خاوٍ ودام ا ا‪.‬‬ ‫یه فیصیًتس پیػ تاکید می کىدۺ از یه ؾذس یذظ ز ٌ زفذتذه از‬ ‫حیاط یا پازکیىگ مىصل ی غت‪:‬ااٌ ش تسامی ی ایچذسخذٍ ثذاتذ‬ ‫حدیا ویم غاف غیػتم یمىی تدن ز تُثًا می تخؿد ی می تً ود‬ ‫ش چاقی ی ضافٍ یشن خاًفیسی کىد‪ .‬حمدی می فًیدۺ فقالذیذ‬ ‫تدوی مىاغه از خاوٍ ش ضغس ب ی فػسافی ویص خاًفیذسی مذی‬ ‫کىد ی از فیه حال کاَؽ فقالی تدوی ی تی تحسکی وذاؾذی ش‬ ‫قام از خاوٍ تٍ الی پیؿ یسی یکىتسل تتال تٍ ییسیظ کذًییذد‬ ‫‪ ۰۹‬تاثیس ت مى‪:‬ی تس یضقی غالم خػذم ی زی ن فذس ا مذی‬ ‫فر زا ح‪:‬ؼ فقالی تدوی ی یزشؼ مىؾم از محیظ مذه خذاوذٍ‬ ‫یک غتس تطی تس ی شودفی غالم خاًفیسی ش تتال تذٍ ییذسیظ‬ ‫کذسیوذا ی حذ‪:‬ذذؼ تذذىذاغذه وذد م از مذً قذذـ تذحذذس ن غذ ‪.‬‬ ‫حمد مًذن ش اٌ زئیع ودمه فذیذصیذًتذس پذی یذس ن وذیذص مذی‬ ‫فًیدۺ شودفی ؾُسوؿیىی چاقی ی کم تحسکی تذافذث فذص یذؽ‬ ‫تقد ا تیماز وی کٍ مؿکالت غکاتی ‪ -‬فضالوی ی حسکتی ا زوذد‬ ‫عی غالُای خیس تًاٌ ما از یکػال ی ویم فذرؾذتذٍ تذٍ ی غذغذٍ‬ ‫اخریی ٍضؼیت اػسام سربازاى در ایام‬ ‫ضیَع ٍیرٍس کرًٍا‬ ‫تسخًزا تا یه فًوٍ ز وىدفان پسخغس از چسخذٍ‬ ‫تس فیک ی خاًفیسی ش تػسی قاوًن فسیصی تذٍ‬ ‫غایس ز وىدفان اغتًز لقم فم تسخًزا ؾدید‬ ‫تا مخدیؼ کىىدفان پالک یغای وذقذاذیذٍ تذٍ‬ ‫مامًزیه یه پایع از غس غس کؿًز تالک ؾذدٌ‬ ‫غ ‪.‬‬ ‫‪ ۰۰‬درصذ اب ضرب کطَر در کَلرّا هصرف هیضَد‪/‬‬ ‫کاّص ‪ ۱5‬درصذی بارش در ضرق کطَر‬ ‫غسییع خثسی‪ -‬مدیسفام‬ ‫ب ی فذاضذالب‬ ‫ؾسک‬ ‫کؿًز ف‪ :‬ۺ کًلذسَذا ‪۰۰‬‬ ‫ازقذذد ش ب مکذذسفذذی‬ ‫ؾسب ک کؿًز ز تٍ خًا‬ ‫ختکاـ میاَىد‪.‬حذمذیذد‬ ‫زضا خاوثذاش مذدیذسفذامذ‬ ‫ب ی فذاضذالب‬ ‫ؾسک‬ ‫کؿًز ف‪ :‬ۺ مػال تٍ لحاػ تازؼ ی ازخٍ حس زت غال خاـ ی تذی‬ ‫غاتقٍ ی ز عی میکىیم ی َمیه مػئاٍ اؾً زیَای تػیازی ز تذس ی‬ ‫ما تٍ یخًا یزاٌ غ ‪.‬‬ ‫مدیسفام ؾسک ب ی فاضالب کؿًز از تؿسیذح مذاز کذاَذؽ‬ ‫تازؼَا وػث تٍ غال فرؾتٍ ف‪ :‬ۺ ما از ‪ ۶‬حًضذٍ تذسیذص کؿذًز‬ ‫ؾاَد کاَؽ ‪ ۵۲‬ازقد تازؼ وػث تٍ غال فرؾتذٍ ی َذمذچذىذیذه‬ ‫کاَؽ ‪ ۱۷‬ازقدی وػث تٍ متًغظ تاىد مدت َػتیم‪.‬‬ ‫*کاَؽ ‪ ۵۱‬ازقدی تازؼ از ؾسق کؿًز‬ ‫یی از تیان یىکٍ تیؿتسیه کاَؽ تازؼ از مسشَای ؾذسقذی کؿذًز‬ ‫ت‪:‬اق فتااٌ غ فصیاۺ تیؿتسیه کاَؽ تذازؼ از حذًضذٍ ؾذسق‬ ‫کؿًز تا کاَؽ ‪ ۵۱‬ازقدی تازودفی وػث تٍ غال فرؾتذٍ تذ‪:‬ذاق‬ ‫فتااٌ غ ی کمتسیه کاَؽ تازودفی ویص از حًضٍ ازیاچٍ زیمذیذٍ‬ ‫تا ‪ ۰۱‬ازقد کاَؽ تازودفی وػث تٍ غال فرؾتٍ ت‪:‬اق فتااٌ غ ‪.‬‬ ‫خاوثاش تا ؾازٌ تٍ فص یؽ اما از غال خازی ف‪ :‬ۺ فالیٌ تذس مذیذص ن‬ ‫تازؼَاکاَؽ َا ؾاَد فص یؽ تی زییٍ اما َػذتذیذم کذٍ َذم از‬ ‫ماکصیمًم ی َم از میىیمًم ازخٍ حس زت ت‪:‬اق فتااٌ غ ‪.‬‬ ‫*‪ ۰۰‬ازقد مکسف ب کؿًز مستثظ تا کًلس تی غ‬ ‫مدیسفام ؾسک ب ی فاضالب کؿًز ا مٍ ا اۺ میىیمًم اما ش ن‬ ‫خُ َمی ا زا کٍ شمیىٍ فص یؽ مکذسف کذًلذسَذای تذی تذٍ‬ ‫خکًـ از فالت مسکصی کؿًز ز مًخه میؾًا‪.‬‬ ‫پاودمی کًیید ‪ ۰۹‬مؿکالت تیؿتسی تذس ی مذسام یذدذاا کذساٌ‬ ‫غ ‪ .‬یی ؽُاز می ا زاۺ یه مؿکالت پذع ش مذسحاذٍ حذاا‬ ‫تیمازی کسیوا ی مؿکالت تى‪:‬ػی فمدتا واؾی ش کم ؾدن فقالیذ‬ ‫فیصیکی ضق فضالوی ی از مىصل ماودن فس ا تذًاٌ ی َذمذیذه‬ ‫مػئاٍ تافث چاقی تی تحسکی ی کاَؽ تً ن فیذصیذکذی از یذه‬ ‫فس ا ؾدٌ غ ‪ .‬زئیع ودمه فذیذصیذًتذس پذی یذس ن ا مذٍ مذی‬ ‫اَدۺ ایزکازی ایز ماودن ش محیظ َای ختمافی کالظ َای‬ ‫مداشی ی پسخًزی تافث فقد ن فقالی فیصیکی زیشمسٌ ی ضقذ‬ ‫حسکتی فص یؽ یشن ی تسیش فً زضی چًن پذًکذی غذتذخذً ن‬ ‫چاقی فؿاز خًن ی ایات حتی تس ی قؿاز مختا فذسیٌ غذىذی‬ ‫تًیطٌ کًاکان ی خً وان ؾدٌ غ ‪.‬‬ ‫مًذن ش اٌ می فًیدۺ ویاش تٍ فیصیًتس پی ی مًشؼ َای مىاغه ش‬ ‫وؾس پیؿ یسی ازمان ی تاشتً وی تیؿتس ش قث حػاظ می ؾذًا ی‬ ‫تاید عالفات شم ز تٍ حاا مسام تخذکذًـ تذٍ کذًاکذان ی‬ ‫وًخً وان تدَیم کٍ تٍ چٍ وحً تاید فقالی فیصیکی ی فقالی َذای‬ ‫یزشؾی خًا ز حتی از محیظ مىصل تىؾذیذم کذىذىذد‪ .‬یی مذی‬ ‫فص یدۺ زضیم غر یی غالم پیااٌ زیی زیش وٍ تٍ مدت ‪ ۱۱‬اقذیذقذٍ‬ ‫قس ز فسفته از مقسل وًز فتاب یزشؼ َای مذىذاغذه مذاوذىذد‬ ‫یسیتیک وسمؽ ی ایچسخٍ غً زی می تً وىد ش تسیش مؿکذالتذی‬ ‫ماوىد پًکی غتخً ن فؿازخًن ایات ی چاقی از غىیذه تذا تذس‬ ‫پیؿ یسی کىد‪.‬‬ ‫یه فیصیًتس پیػ تکسیح می کىدۺ وقؽ فیصیًتس پی از تذیذمذازی‬ ‫کسیوا تػیاز پس زوگ تًاٌ تٍ یه قًزت کٍ ما از مس ح حذاا ی‬ ‫تح حاا کسیوا تا یزشؼ َای تى‪:‬ػی ی تاشتً وی تى‪:‬ػی تً وػتیذم‬ ‫وقؽ خًامان ز ی‪:‬ا کىیم ی یضقی تى‪:‬ػی تیماز ن ز تٍ حذالذ‬ ‫غسییع خثسی ‪-‬غسا ز مُسی فذ‪:‬ذ ۺتذاکذىذًن َذیذ‬ ‫غستاشی از پاافانَای مًشؾی تٍ فا تیمازی کسیوذا‬ ‫فًت وکساٌ غ ‪.‬غسا ز مُسی زئیع غاشمذان یؽذیذ‪:‬ذٍ‬ ‫فمًمی ؽُاز کساۺ تاتًخٍ تٍ ؾیًؿ ییسیظ کذسیوذا ش‬ ‫غال ‪ ۹۸‬فص م غستاش ن تا زفای ؾیًٌ وامٍَای تُد ؾتی‬ ‫ی ش عسیق یغای وقایٍ قًزت فسف ی تٍ لحاػ مقایىٍ‬ ‫ویص فسیٌ َای تُد ؾتی ویسیی وتؾامی تا َماَى ی غایذس‬ ‫اغت اٌَا ی َمس َی یش زت تُد ؾ ازمان ی مًشؼ‬ ‫پصؾکی تیم َایی پصؾکی ز از مذحذ فذص م مػذتذقذس‬ ‫کسایم کٍ ش ن خا تٍ پاافان َا فذص م ؾذدوذد‪.‬زئذیذع‬ ‫غاشمان یؽی‪ ٍ:‬فمًمی ا مٍ ا اۺ غستاش ن قث ش فذص م‬ ‫ته غىدی ی یضقی ؽاَسی ن َا مقایىٍ ؾد ی کػاوی‬ ‫کٍ اچاز َسفًوٍ تیمازی تًاود ش فص مؾان خاًفذیذسی‬ ‫ؾد ی از ختیاز َمٍ نَا یک پک تُد ؾتی ی ماغذک‬ ‫َد ء قس ز فسفتٍ غ ‪.‬یی فصیاۺ تاتًخٍ تٍ تذالغذیذات‬ ‫ایل از عًل مػیس ؽسفی تًتًظَا َمس ٌ تا زفایذ‬ ‫فاقاٍ فر زی ختمافی قًزت پریسف ی َمٍ ؾذیذًٌ‬ ‫وامٍَای تُد ؾتی خًؾثختاوٍ تا َمس َی غستاش ن زفای‬ ‫ؾد‪.‬یی تکسیح کساۺ تاکىًن َی فذص زؾذی ش فذًت‬ ‫غستاش ن از مس کص مًشؾی تٍ فاذ تذیذمذازی کذسیوذا‬ ‫ود ؾتٍ یم ی از غایؿ اٌَا غر خًزیَا ی مذحذًعذٍ‬ ‫پاافان تمام ؾیًٌ وامٍَای تُد ؾتی زفای میؾًا‪.‬‬ ‫زئیع غاشمان یؽی‪ ٍ:‬فمًمی ا مٍ ا اۺ تٍ اغتًز غذسا ز‬ ‫ؾتسی فسماودٌ ویسیی وتؾامی از شمان ؾذیذًؿ ییذسیظ‬ ‫کسیوا تالک ؾد کٍ یلًی فص م غستاش ن َمس ٌ تا ح‪:‬ؼ‬ ‫غالم نَا قًزت پریسا‪.‬‬ ‫غسا ز مُسی ف‪ :‬ۺ غٍ وًؿ ی کػه ز َمٍ غستاش ن قث‬ ‫ش فص م تٍ خدم مقدظ غستاشی تصزیق میکىىد ی ش‬ ‫تمام شحمات کااز ازمان یش زت تُد ؾ ی ویسی َذای‬ ‫مػاح ویص کٍ تخؽ فؾمی ش یه پصؾکَا ی پسغذتذاز ن‬ ‫غستاش َػتىد قدزا ن شحماتؾان َػتیم‪.‬‬ ‫فاای تسفسا ویم ی تا فً زل ن مقاتاٍ کىیم‪.‬‬ ‫مًذن ش اٌ ؽُاز می کىدۺ تا تًخٍ تٍ یىکٍ یه تذیذمذازی فذسا ز‬ ‫واتً ن ی قدزت فیصیکی فسا ز کاَؽ میاَد ی حدم فضالت ی‬ ‫واتً وی َای حسکتی تس ی فسا یداا می کىد تذالؼ کذسایذم تذا‬ ‫مًشؼ َای مىاغه ی ودام یزشؼ َذای تذقذًیذتذی ی ازمذان‬ ‫مؿکالت غکاتی‪ -‬فضالوی کٍ تیمازی کسیوا تس ی مثتالیان یداا‬ ‫می کىد َسچٍ غسیـ تس فسا ز تٍ محیظ کاز شودفی ی فذقذالذیذ‬ ‫ختمافی تسفسا ویم‪.‬‬ ‫زئیع ودمه فیصیًتس پی یس ن می فًیدۺ مسام مذی تذً وذىذد از‬ ‫فضای ش ا تا غت‪:‬ااٌ ش ماغک ی زفای فاقاٍ فذر زی زیش وذٍ‬ ‫حد ق ‪ ۱۱‬اقیقٍ پیااٌ زیی غسیـ ا ؾتٍ تاؾىد ی غتذ‪:‬ذااٌ ش وذًز‬ ‫فتاب تغریٍ مىاغه َمس ٌ تا مکسف مکم َایی ماوىد شیذىذک‬ ‫کاػیم ی ییتامیه ‪C‬می تً ود تٍ ح‪:‬ؼ غالمتی فذص یذؽ قذدزت‬ ‫غیػتم یمىی ی پیؿ یسی ش تسیش تیمازی کسیوا کمک کىد‪.‬‬ صفحه 4 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫* دوشنبه‬ ‫* ‪ 41‬تیر‬ ‫* ‪ 5‬جوالی‬ ‫* ‪ 01‬ذی العقده‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪5055 :‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫‪4111‬‬ ‫‪0104‬‬ ‫‪4110‬‬ ‫* صفحه ‪5‬‬ ‫ییلچر پلٍری ًَشمىذ تشخیص مًاوع ی ضذ یاشگًوی در ایران ساختٍ شذ‬ ‫‪‬‬ ‫فرهنگ ‪ ،‬هنر و فن اوری‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذثطی‪ -‬ف‪ٙ‬ا‪ٚ‬ضاٖ ٔطوع ٘‪ٛ‬ا‪ٚ‬ضی ‪ٛٞ ٚ‬قٕ‪ٙ‬سؾاظی ق‪ٟ‬طؾتاٖ تطوٕٗ‪ ،‬تطای ٘رؿتییٗ تیاض زض‬ ‫وک‪ٛ‬ض ٔ‪ٛ‬فک ت‪ ٝ‬اذتطاع زؾتٍا‪ٚ ٜ‬یّچط تطلی پّ‪ٝ‬ض‪ٔ ٚ‬د‪ٟ‬ع ت‪ ٝ‬ؾیؿتٓ ‪ٛٞ‬قٕ‪ٙ‬س تکریم ٔی‪ٛ‬ا٘یغ ‪ ٚ‬یس‬ ‫‪ٚ‬اغٌ‪٘ٛ‬ی قس٘س‪ .‬ایٗ ‪ٚ‬یّچط تا ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬زاضا ت‪ٛ‬زٖ خه‪ٞ‬ای ‪ٞ‬یسض‪ِٚ‬یه و‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬حفظ تؼازَ ‪ٚ‬یّچط زض‬ ‫ؾطاقیثی ‪ ٚ‬ؾطاظیطی وٕه ٔیو‪ٙ‬س‪ ،‬ت‪ ٝ‬ضاحتی ٔیت‪ٛ‬ا٘س اظ پّ‪ٞٝ‬ا تاال ‪ ٚ‬یا پاییٗ حطوت ‪ ٚ‬تطای حُٕ‬ ‫تیٕاضاٖ ‪ٔ ٚ‬ؼّ‪ٛ‬الٖ ؾ‪ٍٙ‬یٗ ‪ٚ‬ظٖ تؿیاض واضتطزی اؾت‪.‬‬ ‫پیٕایف ٔؿافت تیف اظ ‪ ۰۵‬ویّ‪ٔٛ‬تط زض یه تاض قاضغ وأُ تاتطی اظ لاتّیت‪ٞ‬ایی اؾت و‪ ٝ‬تطای ایٗ‬ ‫زؾتٍا‪ ٜ‬زض ٘ظط ٌطفت‪ ٝ‬قس‪ ٜ‬اؾت‪.‬‬ ‫تطای ایٗ ‪ٚ‬یّچط ‪ٛٔ ۲‬ت‪ٛ‬ض ل‪ٛ‬ی ‪ٚ ۵۱۱‬اتی ‪ٌ ٚ‬یطتىؽ‪ٞ‬ای ل‪ٛ‬ی زض ٘ظط ٌطفت‪ ٝ‬قس‪ ٜ‬و‪ٔ ٝ‬یتی‪ٛ‬ا٘یس تیا‬ ‫لسضت اظ ٔ‪ٛ‬ا٘غ ػث‪ٛ‬ض و‪ٙ‬س؛ ایٗ زؾتٍا‪ ٜ‬و‪ٙ‬تطَ اظ ضا‪ ٜ‬ز‪ٚ‬ض زاضز ‪ ٚ‬و‪ٙ‬تطَ ز‪ ْٚ‬تط ض‪ٚ‬ی زؾتٍا‪٘ ٜ‬هیه‬ ‫ٔیق‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬تیٕاض ٔیت‪ٛ‬ا٘س اٖ ضا ‪ٞ‬سایت و‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ٌعاضـ ض‪ٚ‬ظ چ‪ٟ‬اضق‪ٙ‬ث‪ٚ ٝ‬ظاضت ػّ‪ ،ْٛ‬تحمیمات ‪ ٚ‬ف‪ٙ‬ا‪ٚ‬ضی ٔی افعایس‪ :‬ایٗ زؾتٍا‪ ٜ‬تطلی تطای ؾی‪ٙ‬یییٗ‬ ‫تیف اظ ‪ٞ‬فت ؾاَ لاتُ اؾتفاز‪ ٜ‬اؾت ‪ ٚ‬حطوت ‪ ٚ‬پیٕایف زض ذیاتاٖ ‪ٔ ٚ‬ىاٖ‪ٞ‬ای ػٕ‪ٔٛ‬ی‪ ،‬قیٗ ظاض‪،‬‬ ‫تطف ‪ٙٔ ٚ‬اعک و‪ٞٛ‬پای‪ٝ‬ای اظ زیٍط ٔعایای اٖ ت‪ ٝ‬قٕاض ٔیض‪ٚ‬ز‪.‬اظ ایٗ ‪ٚ‬یّچط ‪ٛٞ‬قٕ‪ٙ‬س تیا تی‪ٛ‬خی‪ ٝ‬تی‪ٝ‬‬ ‫لاتّیت تثسیُ قسٖ ت‪ ٝ‬تطا٘ىاضز ٔیت‪ٛ‬اٖ زض ٔطاوع ف‪ٛ‬ضیت‪ٞ‬ای پعقىی ٘یع اؾتفاز‪ ٜ‬وطز‪.‬‬ ‫رباتی برای بازیافت پالستیک در خاوٍ‬ ‫‪‬‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذثطی‪ -‬یه ضتات خسیس لازض اؾت ا‪ٞ‬ؿت‪ ٚ ٝ‬پی‪ٛ‬ؾت‪ ٚ ٝ‬ت‪ ٝ‬قىُ ٔؿتمیٓ‪ ،‬تغطی‪ٞ‬ای پالؾتیىی‬ ‫ضا أاز‪ ٜ‬تاظیافت و‪ٙ‬س ‪ ٚ‬ت‪٘ ٝ‬دات خ‪ٟ‬اٖ اظ قط پالؾتیه‪ٞ‬ا وٕه و‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ت‪٘ ٝ‬مُ اظ ایای‪ ،‬یه ضتات خسیس ت‪٘ ٝ‬اْ پتتات( )‪PetBot‬فطای‪ٙ‬س تاظیافت پالؾتیییه ضا تیا تیطـ‬ ‫تغطی‪ٞ‬ای ‪PET‬ت‪ ٝ‬یه ٘‪ٛ‬اض ‪ ٚ‬تثسیُ اٖ ت‪ ٝ‬ضقت‪ ،ٝ‬ات‪ٔٛ‬اتیه ‪ٚ‬اض ٔیو‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ایٗ ضتات و‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ؾظ قطوتی ت‪٘ ٝ‬اْ ‪ D" ۳"JRT‬ؾاذت‪ ٝ‬قس‪ ٜ‬اؾت‪ ،‬ز‪ ٚ‬فطای‪ٙ‬س خساٌا٘ی‪ ٝ‬ضا ‪ٞ‬یٕیعٔیاٖ‬ ‫ا٘داْ ٔیز‪ٞ‬س‪.‬اٌطچ‪ ٝ‬ایٗ زؾتٍا‪ ٜ‬اظ ٘ظط ػّٕىطز‪ ،‬ػاِی ت‪٘ ٝ‬ظط ٔیضؾس‪ ،‬أا ٔحس‪ٚ‬زیت ‪ٞ‬یای ذی‪ٛ‬ز ضا‬ ‫زاضز‪ .‬ت‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ٔثاَ ایٗ زؾتٍا‪ ٜ‬فطای‪ٙ‬س تطـ ضا ت‪ ٝ‬ع‪ٛ‬ض وأُ ذ‪ٛ‬زواض ا٘داْ ٕ٘یز‪ٞ‬س‪ ،‬ت‪ ٝ‬ایٗ ٔؼ‪ٙ‬ی وی‪ٝ‬‬ ‫واضتط تایس اتتسا تغطی پالؾتیىی ضا تطـ ز‪ٞ‬س ‪ ٚ‬ت‪ ٝ‬ز‪٘ ٚ‬یٓ لؿٕت وی‪ٙ‬یس ‪ ٚ‬پیؽ اظ اتیٕیاْ تیطـ ‪ٚ‬‬ ‫أاز‪ ٜ‬ؾاظی تغطی لثّی‪ ،‬تغطی تؼس ضا زض زؾتٍا‪ ٜ‬لطاض ز‪ٞ‬س‪.‬ایٗ ضتات یه ضتات تؿیاض چکٍٕیط اؾیت‬ ‫و‪ٔ ٝ‬یت‪ٛ‬ا٘س ت‪ٛ٘ ٝ‬ا‪ٚ‬ضی ‪ٞ‬ای خسیس زض تاظیافت پالؾتیه وٕه و‪ٙ‬س‪.‬تا ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ت‪ٌ ٝ‬عاضـ ٔدٕغ خ‪ٟ‬ا٘ی‬ ‫التهاز‪ٞ ،‬ط ؾاِ‪ٔ ۰۱ ٝ‬یّی‪ ٖٛ‬تٗ ظتاِ‪ ٝ‬پالؾتیىی ت‪ ٝ‬الیا٘‪ٛ‬ؼ‪ٞ‬ا ٔیضیعز ‪ ٚ‬زؾتٍا‪ٞ‬ی ٔا٘ی‪ٙ‬یس "‪"PetBot‬‬ ‫تس‪ ٖٚ‬قه یه پط‪ٚ‬غ‪ ٜ‬اضظقٕ‪ٙ‬س اؾت‪.‬قطوت ‪D" ۳"JRT‬ایٗ زؾتٍا‪ ٜ‬ضا ت‪ ٝ‬لیییٕیت ‪ ۴۱۱‬زالض تی‪ٝ‬‬ ‫فط‪ٚ‬ـ ٔیضؾا٘س‪ .‬ایٗ قطوت افطاز ضا لازض ٔی ؾاظز تاظیافت پالؾتیه ضا اظ ذا٘‪ ٝ‬قط‪ٚ‬ع و‪ٙ‬ی‪ٙ‬یس ‪ ٚ‬اییٗ‬ ‫‪ٚ‬ظیف‪ ٟٓٔ ٝ‬زیٍط ت‪ٟٙ‬ا تط ز‪ٚ‬ـ قطوت‪ٞ‬ا ‪ ٚ‬ؾاظٔاٖ‪ٞ‬ا ٘ثاقس‪.‬‬ ‫ساخت محصًالت سرمایشی باکیفیت تًسط داوش بىیان‬ ‫دستگاَی کٍ جان قرباویان چاقًکشی را وجات می دَذ‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذثطی‪ -‬قطوت ‪ٞ‬ای زا٘ف تی‪ٙ‬یییاٖ‬ ‫ٔحه‪ٛ‬الت ؾطٔایکی تاوییفیییت ‪ ٚ‬زاضای‬ ‫لیٕت ٔ‪ٙ‬غمی ایطاٖ ؾاذت ضا ض‪ٚ‬ا٘ی‪ ٝ‬تیاظاض‬ ‫وطز٘س‪.‬ت‪٘ ٝ‬مُ اظ ٔؼا‪٘ٚ‬ت ػّٕی ‪ ٚ‬فی‪ٙ‬یا‪ٚ‬ضی‪،‬‬ ‫ٔ‪ٟ‬سی ذیطاِسیٗ ٔسیطػأُ یه قیطویت‬ ‫زا٘فت‪ٙ‬یاٖ ٌفت‪ :‬وک‪ٛ‬ض ٔا تا ذکیىیؿیاِیی‬ ‫ٔیی‪ٛ‬اخیی‪ ٝ‬اؾییت ‪ ٚ‬تییط اؾییاؼ زاز‪ٞ ٜ‬ییای‬ ‫زا٘کٕ‪ٙ‬ساٖ‪ ،‬زٔای ظٔیٗ ٘یع ض‪ٚ‬ظ ت‪ ٝ‬ض‪ٚ‬ظ زض‬ ‫حاَ تیکتط قسٖ اؾت‪ .‬تی‪ٞ ٝ‬یٕیییٗ زِیییُ‬ ‫ف‪ٙ‬ا‪ٚ‬ضی ‪ٞ‬ای ؾطٔایکی‪ ،‬ا‪ٕٞ‬یت تیکتطی پیسا‬ ‫وطز‪ ٜ‬ا٘س‪ٚ.‬ی ازأ‪ ٝ‬زاز‪ :‬ت‪ٕٞ ٝ‬یٗ زِیُ تایس ٔحه‪ٛ‬التی ت‪ِٛ‬یس وطز و‪ ٝ‬ت‪ِٛ‬یس ‪ ٚ‬ذطییس ا٘ی‪ٟ‬یا تیطای‬ ‫ٔطزْ نطف‪ ٝ‬التهازی زاقت‪ ٝ‬تاقس‪ .‬اٌط ٔحه‪ِٛ‬ی تؿیاض پیچیس‪ ٜ‬ضا ت‪ٔٛ‬یؾاظی و‪ٙ‬یٓ ‪ ٚ‬لیییٕیت اٖ‬ ‫٘د‪ٔٛ‬ی تاقس‪ ،‬تس‪ ٖٚ‬قه اٖ ٔحه‪ َٛ‬تاظاض ٔ‪ٙ‬اؾثی پیسا ٕ٘ی و‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ٔسیط ایٗ قطوت زا٘ف ت‪ٙ‬یاٖ تا تیاٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬پؽ اظ فاضؽ اِتحهیّی اظ زا٘کٍا‪ ٜ‬قطویتیی زض حی‪ٛ‬ظ‪ٜ‬‬ ‫ؾیؿتٓ ‪ٞ‬ای ؾطٔایکی ‪ٌ ٚ‬طٔایکی تاؾیؽ وطز‪ ٜ‬اؾت‪ٌ ،‬فت‪ :‬زض ‪ٕٞ‬یٗ ضاؾیتیا وی‪ِٛ‬یط‪ٞ‬یای ز‪ٚ‬‬ ‫ٔطحّ‪ٝ‬ای اوؿتطا ضا ‪ٚ‬اضز تاظاض وطزیٓ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ازأ‪ ٝ‬زاز‪ :‬زض ایٗ و‪ِٛ‬ط‪ٞ‬ا‪ ،‬فطای‪ٙ‬س ز‪ٔ ٚ‬طحّ‪ٝ‬ای تاػث ٔیق‪ٛ‬ز تا ا٘طغی وٕتطی ٔهطف قی‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ایٗ و‪ِٛ‬ط‪ٞ‬ا ضا ٔی ت‪ٛ‬اٖ ت‪ ٝ‬ضاحتی خایٍعیٗ و‪ِٛ‬ط‪ٞ‬ای اتی ٔؼٕ‪ِٛ‬ی زض پکت تاْ یا تیطاؼ ٔی‪ٙ‬یاظَ‬ ‫وطز‪.‬‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذثطی‪ -‬یه زا٘کد‪ ٛ‬اتعاضی اتساع وطز‪ ٜ‬وی‪ٝ‬‬ ‫ظذٓ چال‪ ٛ‬ضا ٔی ت‪ٙ‬سز ‪ ٚ‬تا خّ‪ٌٛ‬ییطی اظ ذی‪٘ٛ‬یطییعی‬ ‫تیف اظ حس ت‪٘ ٝ‬دات خاٖ فطز وٕه ٔی و‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫ت‪٘ ٝ‬مُ اظ پطؼ اؾ‪ٛ‬ؾیکٗ‪ ،‬یه زا٘کدی‪ ٛ‬زؾیتیٍیا‪ٞ‬یی‬ ‫عطاحی وطز‪ ٜ‬و‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬أیسازٌیطاٖ ویٕیه ٔیی وی‪ٙ‬یس‬ ‫ذ‪٘ٛ‬طیعی ٘اقی اظ ظذٓ‪ٞ‬ای چال‪ ٛ‬ضا ت‪ ٝ‬ؾطػت ٔت‪ٛ‬لف‬ ‫و‪ٙٙ‬س‪.‬خ‪ٛ‬ظف ت‪ٙ‬تّی یه زا٘کد‪ٛ‬ی عطاحی ‪ ٚ‬فی‪ٙ‬یا‪ٚ‬ضی‬ ‫زض زا٘کٍا‪ٌِٛ ٜ‬ثط‪ٚ‬ی ٕ٘‪ ٝ٘ٛ‬ا‪ِٚ‬ی‪ ٝ‬زؾتٍا‪REACT ٜ‬‬ ‫ضا ؾاذت‪ ٝ‬و‪ ٝ‬تا اؾتیفیاز‪ ٜ‬اظ فکیاض زض ٔیحیُ ظذیٓ‪،‬‬ ‫ذ‪٘ٛ‬طیعی ضا ٔت‪ٛ‬لف ٔیو‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫زض حمیمت زؾتٍا‪ ٜ‬ظذٓ ضا زض ٔ‪ٙ‬اعمی ‪ٞ‬سف ٔیٌیطز و‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬ع‪ٛ‬ض وّی زضٔاٖ اٖ ٔکىُ اؾت ٔا٘‪ٙ‬س ظیط تغُ ‪ٚ‬‬ ‫قىٓ‪ٕٔ.‬ىٗ اؾت لطتا٘ی ظذٓ تا چال‪ ٛ‬عی ‪ ۵‬زلیم‪ ٝ‬خاٖ ذ‪ٛ‬ز ضا اظ زؾت تس‪ٞ‬س‪ ،‬ت‪ٙ‬اتطایٗ ا‪ِٛٚ‬ییت أیسازٌیطاٖ‬ ‫ٔت‪ٛ‬لف وطزٖ ذ‪٘ٛ‬طیعی تیف اظ حس اؾت‪.‬‬ ‫ت‪ٌ ٝ‬فت‪ ٝ‬ایٗ زا٘کد‪ٛ‬ی ؾاَ اذط زؾتٍا‪REACT ٜ‬ؾطیغتط اظ ض‪ٚ‬ـ‪ٞ‬ای ؾ‪ٙ‬تی ٔیت‪ٛ‬ا٘س ظذٓ ضا تث‪ٙ‬سز ‪ ٚ‬تؼیس‬ ‫‪ٍٙٞ‬اْ ػُٕ خطاحی ٔیت‪ٛ‬اٖ اٖ ضا ت‪ ٝ‬ضاحتی تطزاقت‪.‬‬ ‫ت‪ ٝ‬ع‪ٛ‬ض ٔؼٕ‪ َٛ‬أسازٌطاٖ ‪ ٚ‬پّیؽ اظ ویت و‪ٙ‬تطَ ذ‪٘ٛ‬طیعی اؾتفاز‪ٔ ٜ‬یو‪ٙٙ‬س و‪ ٝ‬حا‪ٚ‬ی ٌاظ پا٘ؿٕاٖ اؾت ‪ ٚ‬تیا‬ ‫فکاض ض‪ٚ‬ی ظذٓ فکطز‪ٔ ٜ‬یق‪ٛ‬ز‪ .‬ان‪ َٛ‬فؼاِیت ‪٘REACT‬یع ت‪ٕٞ ٝ‬یٗ قییی‪ ٜٛ‬اؾیت أیا زض ٔیست ظٔیاٖ‬ ‫و‪ٛ‬تا‪ٜ‬تطی ذ‪٘ٛ‬طیعی ضا ٔت‪ٛ‬لف ٔیو‪ٙ‬س‪ٕٞ .‬چ‪ٙ‬یٗ اٌط ایٗ زؾتٍا‪ ٜ‬ظذٓ ضا ت‪ ٝ‬ا٘ساظ‪ ٜ‬وافی فکاض ٘س‪ٞ‬س‪ٔ ،‬ی تی‪ٛ‬اٖ‬ ‫اٖ ضا تطزاقت ‪ ٚ‬فطای‪ٙ‬س ٔت‪ٛ‬لف وطزٖ ذ‪٘ٛ‬طیعی ضا ز‪ٚ‬تاض‪ ٜ‬ا٘داْ زاز‪.‬‬ ‫رئیس واسا بٍ فرازمیىیَا‬ ‫اعتقاد دارد‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذثطی‪ -‬ض یؽ خسیس ٘اؾا اػالْ وطز‪ ٜ‬اؾت وی‪ٝ‬‬ ‫ٔا٘‪ٙ‬س ذیُ ػظیٕی اظ ٔطزْ ز٘یا ت‪ٚ ٝ‬خ‪ٛ‬ز فطاظٔی‪ٙ‬ی‪ٞ‬ا تیا‪ٚ‬ض‬ ‫زاضز‪.‬‬ ‫تیُ ّ٘ؿ‪(Bill Nelson) ٖٛ‬ض یؽ خسیس ٘یاؾیا اػیالْ‬ ‫وطز‪ ٜ‬اؾت و‪ٔ ٝ‬ا٘‪ٙ‬س ذیُ ػظیٕی اظ ٔطزْ ز٘یا تی‪ٚ ٝ‬خی‪ٛ‬ز‬ ‫فطاظٔی‪ٙ‬ی‪ٞ‬ا تا‪ٚ‬ض زاضز‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ت‪ ٝ‬تاظٌی اشػاٖ وطز‪ ٜ‬اؾت و‪ ٝ‬پؽ اظ ذ‪ٛ‬ا٘سٖ ٘ؿر‪ٝ‬‬ ‫عثم‪ ٝ‬ت‪ٙ‬سی قس‪ٌ ٜ‬عاضـ اعالػاتی اییاالت ٔیتیحیس‪ ٜ‬زض‬ ‫ٔ‪ٛ‬ضز ٔکا‪ٞ‬س‪ٔ ٜ‬ىطض اقیای ٘اق‪ٙ‬اؼ پط٘س‪ ٜ‬ت‪ٛ‬ؾظ ذّثیا٘یاٖ‬ ‫٘یط‪ٚ‬ی زضیایی‪ ،‬اػتماز زاضز وی‪ٔ ٝ‬یٕیىیٗ اؾیت ٔیا زض‬ ‫و‪ٟ‬ىکاٖ ت‪ٟٙ‬ا ٘ثاقیٓ‪.‬‬ ‫ایٗ اظ‪ٟ‬اض ٘ظط خسیس تیُ ّ٘ؿ‪ ٖٛ‬ت‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ض یؽ ٔ‪ٟٓ‬تطییٗ‬ ‫اغا٘ؽ فضایی ز٘یا ٔیت‪ٛ‬ا٘س ییه تیغیییییط اؾیاؾیی زض‬ ‫چٍ‪ٍ٘ٛ‬ی خسی ٌطفتٗ ایس‪ ٜ‬ظ٘سٌی فطاظٔی‪ٙ‬ی‪ٞ‬یا تیاقیس‪.‬‬ ‫ّ٘ؿ‪ ٖٛ‬زض یه ٔهاحث‪ ٝ‬خسیس تا پایٍا‪ٌCNN ٜ‬فت‪ٗٔ :‬‬ ‫٘ؿر‪ ٝ‬عثم‪ ٝ‬ت‪ٙ‬سی قس‪ ٜ‬اٖ ٌعاضـ اعالػاتی ضا زییس‪ ٜ‬اْ‪.‬‬ ‫ایٗ ٌعاضـ اؾاؾاً ‪ٕٞ‬اٖ چیعی ضا ٔیٌ‪ٛ‬یس و‪ٔ ٝ‬یا فیىیط‬ ‫ٔی وطزیٓ‪ٔ .‬ا پاؾری تطای ا٘چ‪ ٝ‬ذّثا٘اٖ ٘یط‪ٚ‬ی زضییاییی‬ ‫زیس‪ٜ‬ا٘س‪٘ ،‬یافت‪ٝ‬ایٓ‪ .‬ایٗ ذّثا٘اٖ ٔیزا٘‪ٙ‬یس وی‪ ٝ‬چیییعی ضا‬ ‫ٔکا‪ٞ‬س‪ ٜ‬وطز‪ٜ‬ا٘س‪ ،‬اٖ ضا تا چکٓ ز٘ثاَ وطز‪ٜ‬ا٘س ‪ ٚ‬زیس‪ٜ‬ا٘یس‬ ‫و‪ ٝ‬ایٗ اقیای پط٘س‪٘ ٜ‬اق‪ٙ‬اؼ ت‪ ٝ‬ؾطػت اظ یه ٔیىیاٖ تی‪ٝ‬‬ ‫ٔىاٖ زیٍط ٔ‪ٙ‬تمُ ٔیق‪٘ٛ‬س‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی افع‪ٚ‬ز‪ :‬ایٗ ٌعاضـ تیف اظ ‪ٔ ۰۴۱‬ی‪ٛ‬ضز اظ چی‪ٙ‬یییٗ‬ ‫ٔکا‪ٞ‬ساتی ضا ٔؿت‪ٙ‬س زا٘ؿت‪ ٝ‬اؾت؛ ت‪ٙ‬اتطایٗ ت‪ ٝ‬ع‪ٛ‬ض عثیییؼیی‬ ‫ا٘چ‪ ٝ‬و‪ ٗٔ ٝ‬اظ زا٘کٕ‪ٙ‬ساٖ ٔیذ‪ٛ‬ا‪ ٓٞ‬ا٘دیاْ ز‪ٞ‬ی‪ٙ‬یس اییٗ‬ ‫اؾت و‪ ٝ‬تثی‪ٙٙ‬س اظ ٘ظط ػّٕی ‪ٞ‬یچ ٌ‪ ٝ٘ٛ‬ت‪ ٛ‬یحی زض ٔ‪ٛ‬ضز‬ ‫اٖ‪ٞ‬ا ‪ٚ‬خ‪ٛ‬ز زاضز یا ٘‪.ٝ‬‬ ‫ٌعاضـ ایاالت ٔتحس‪ ٜ‬زض ٔ‪ٛ‬ضز ٔکا‪ٞ‬سات ی‪ٛ‬ف‪ٞٛ‬ا ‪ٙٔ ٚ‬کاء‬ ‫ایٗ اقیای پط٘س‪ ٜ‬تی٘تید‪ ٝ‬ت‪ٛ‬ز‪ ،‬أا حؽ ٘یّیؿی‪ ٖٛ‬پیؽ اظ‬ ‫ذ‪ٛ‬ا٘سٖ ایٗ ٌعاضـ عثم‪ ٝ‬ت‪ٙ‬سی قس‪ ٜ‬ذ‪ٛ‬ـ تی‪ٙ‬یا٘ی‪ ٝ‬تی‪ٛ‬ز‪ٜ‬‬ ‫اؾت‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ٔیٌ‪ٛ‬یس‪ :‬ؾ‪ ٝ‬ؾاَ پیف ٔٗ تا ذّثا٘اٖ ٘یط‪ٚ‬ی زضییاییی‬ ‫نحثت وطزْ ‪ ٚ‬احؿاؼ ٔٗ ایٗ اؾیت وی‪ ٝ‬تی‪ ٚ ٝ‬ی‪ٛ‬ح‬ ‫چیعی زض ا٘دا ‪ٚ‬خ‪ٛ‬ز زاضز‪ٕٔ .‬ىیٗ اؾیت ِیع‪ٔٚ‬یا ییه‬ ‫ٔ‪ٛ‬خ‪ٛ‬ز فطاظٔی‪ٙ‬ی ٘ثاقس‪ ،‬أا اٌط ایٗ یه ف‪ٙ‬ا‪ٚ‬ضی اؾت و‪ٝ‬‬ ‫تطذی اظ زقٕ‪ٙ‬اٖ ٔا زض اذتیاض زاض٘س‪ ،‬پؽ ٔا ت‪ٟ‬یتیط اؾیت‬ ‫ٍ٘طاٖ اٖ تاقیٓ‪.‬‬ ‫ّ٘ؿ‪ ٖٛ‬زض پاؾد ت‪ ٝ‬ایٗ ؾ‪ٛ‬اَ و‪ ٝ‬ایا زقٕ‪ٙ‬اٖ أطیىا لیازض‬ ‫ت‪ ٝ‬ؾاذت چ‪ٙ‬یٗ تکماب پط٘س‪ٞ ٜ‬ایی ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س‪ٌ ،‬یفیت‪٘ :‬یاؾیا‬ ‫فىط ٕ٘یو‪ٙ‬س اٖ ‪ٞ‬ا لازض ت‪ ٝ‬ا٘داْ چ‪ٙ‬ییٗ ویاضی تیاقی‪ٙ‬یس‪.‬‬ ‫ض یؽ ٘اؾا ٌفت‪ :‬تاو‪ٔ ٖٛٙ‬ا ‪ٞ‬یچ اضتثاعی اظ ٔی‪ٛ‬خی‪ٛ‬زات‬ ‫‪ٛٞ‬قٕ‪ٙ‬س زضیافت ٘ىطز‪ٜ‬ایٓ‪.‬‬ ‫اظ ظٔاٖ لسیٓ ٔطزْ ٔکتاق ت‪ٛ‬ز‪ٜ‬ا٘یس وی‪ ٝ‬تیفی‪ٟ‬یٕی‪ٙ‬یس چی‪ٝ‬‬ ‫چیع ‪ٞ‬ایی زض خ‪ٟ‬اٖ ‪ٚ‬خ‪ٛ‬ز زاضز ‪ ٚ‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬ایا ٔا ت‪ٟٙ‬ا ‪ٞ‬ؿتیٓ؟‬ ‫ٔٗ قرهاً فىط ٕ٘ی و‪ٔ ٓٙ‬ا ت‪ٟٙ‬ا تاقیٓ‪ ،‬چیطا وی‪ ٝ‬خی‪ٟ‬یاٖ‬ ‫‪ٞ‬ؿتی ذیّی تعضی اؾت‪ٔ ۰۳.۵ .‬یّیاضز ؾیاَ اؾیت وی‪ٝ‬‬ ‫خ‪ٟ‬اٖ قط‪ٚ‬ع ت‪ ٝ‬واض وطز‪ ٜ‬و‪ ٝ‬ایٗ ػسز ذیییّیی تیعضٌیی‬ ‫اؾت‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ی ‪ٕٞ‬چ‪ٙ‬یٗ ت‪ ٝ‬وکف ٔؿتٕط ؾیاضات زیٍط زض اعیطاف‬ ‫ؾایط ؾتاضٌاٖ ‪ٕٞ‬طا‪ ٜ‬تا تّؿى‪ٛ‬ج فضایی خیٕیع ‪ٚ‬ب وی‪ٝ‬‬ ‫لطاض اؾت ا‪ٚ‬اذط ؾاَ خاضی ت‪ ٝ‬فضا پطتاب ق‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬زیس ٔیا‬ ‫ضا ت‪ ٝ‬خ‪ٟ‬اٖ تاظتط و‪ٙ‬س‪ ،‬اقاض‪ ٜ‬وطز وی‪ ٝ‬قیاییس تیتی‪ٛ‬اٖ تیا‬ ‫ت‪ٟ‬ط‪ٌٜ‬یطی اظ اٖ ت‪ ٝ‬وکف حیات فطاظٔی‪ٙ‬ی ضؾیس‪.‬‬ ‫‪ٍٙٞ‬أی و‪ ٝ‬تّؿى‪ٛ‬ج فضایی خیٕع ‪ٚ‬ب ضا‪ٜ‬ا٘ساظی ‪ ٚ‬فؼاَ‬ ‫ق‪ٛ‬ز‪ٔ ،‬یت‪ٛ‬ا٘س ٔطظ ‪ٞ‬ای ٘د‪ ْٛ‬ضا تیییف اظ ٌیصقیتی‪ ٝ‬تی‪ٝ‬‬ ‫ٔ‪ٝ‬تاً٘ ٘عزیه و‪ٙ‬س ‪ ٚ‬زض یه تاظ‪ ٜ‬ظٔا٘ی و‪ ٝ‬تمطیثاً ویُ‬ ‫ػهط خ‪ٟ‬اٖ ؾ‪ٙ‬دیس‪ٔ ٜ‬یق‪ٛ‬ز‪ ،‬تؼیس ت‪٘ ٝ‬ظط ٔیضؾس و‪ٞ ٝ‬یچ‬ ‫٘کا٘‪ٝ‬ای اظ ‪ٛٞ‬ـ تیٍا٘‪ ٝ‬پیسا ٘ى‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫اسپیریه ورخ مرگ بیماران سرطاوی را ‪ ۰۲‬درصذ کاَش می دَذ‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذثطی‪ -‬عثک تحمیمی خسیس‪٘ ،‬طخ ٔطی‬ ‫‪ٔ ٚ‬یط تیٕاضاٖ ؾطعا٘ی و‪ ٝ‬زض تیریکیی اظ ض‪٘ٚ‬یس‬ ‫زضٔاٖ اؾپیطیٗ زضیافت ٔیو‪ٙٙ‬س‪ ،‬تا ‪ ۲۱‬زضنیس‬ ‫وا‪ٞ‬ف ٔییاتس‪.‬‬ ‫ت‪٘ ٝ‬مُ اظ پطؼ اؾ‪ٛ‬ؾیف‪ٔ ،‬حمماٖ اٍّ٘یؿی ازػیا‬ ‫ٔیو‪ٙٙ‬س اؾپیطیٗ زض تسٖ تیٕاضاٖ ٔثتال ت‪ ٝ‬عیییف‬ ‫‪ٚ‬ؾیؼی اظ تیٕاضی‪ٞ‬ا اظ خّٕ‪ ٝ‬ؾطعاٖ‪ٞ‬ای و‪،ِٖٛٛ‬‬ ‫ؾی‪ ٚ ٝٙ‬پط‪ٚ‬ؾتات‪ٔ ،‬ىا٘یؿٓ‪ٞ‬ای ظیؿتی ضا اییدیاز‬ ‫ٔی و‪ٙ‬س و‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬وا‪ٞ‬ف ضیؿیه ٔیطی ‪ٔ ٚ‬یییط‬ ‫وٕه ٔی و‪ٙ‬س‪ .‬ػال‪ ٜٚ‬تط اٖ ٔحمیمیاٖ ٔیتی‪ٛ‬خی‪ٝ‬‬ ‫قس٘س ایٗ زاض‪ٌ ٚ‬ؿتیطـ ؾیطعیاٖ زض تیسٖ ضا‬ ‫ٔحس‪ٚ‬ز ٔیو‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫٘یییتیییاییییح اییییٗ پیییػ‪ٞٚ‬یییف زض غ‪ٚ‬ض٘یییاَ‬ ‫‪ٙٔeCancermedicalscience‬یتیکیط قیس‪ٜ‬‬ ‫اؾت‪ٔ .‬حمماٖ ازػا ٔیو‪ٙٙ‬س تا ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬اعالػیات‬ ‫ت‪ ٝ‬زؾت أس‪ ٜ‬تایس ٔهطف اؾپیطیٗ ضا ‪ٞ‬یٕیطا‪ٜ‬‬ ‫زضٔاٖ ‪ٞ‬ای زیٍط تطای ت‪ٟ‬ث‪ٛ‬ز ؾیطعیاٖ زض ٘یظیط‬ ‫ٌطفت‪.‬‬ ‫پط‪ٚ‬فؿ‪ٛ‬ض پیتط اِ‪ٚٛ‬ز اؾتیاز افیتیریاضی زا٘کیٍیا‪ٜ‬‬ ‫واضزیف ‪ٔ ٚ‬وِف اضقس ایٗ پػ‪ٞٚ‬ف ٔیٌی‪ٛ‬ییس‪:‬‬ ‫ٔا ٔت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬قسیٓ‪ ،‬پؽ اظ تکریم اتتال ت‪ ٝ‬ؾطعیاٖ‬ ‫حس‪ٚ‬ز ‪ ۲۱‬زضنس تیٕاضا٘ی و‪ ٝ‬اؾپیطیٗ ٔهیطف‬ ‫اغاز بٍ کار وخستیه کىگرٌ بیه المللی‬ ‫شعر ترکی غذیر‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذثطی‪ -‬ض یؽ ح‪ٛ‬ظ‪ٙٞ ٜ‬طی‬ ‫اشضتایداٖ قطلی اظ اغیاظ تی‪ ٝ‬ویاض‬ ‫٘رؿتیٗ و‪ٍٙ‬ط‪ ٜ‬تیٗ إِیّیّیی قیؼیط‬ ‫تیطوییی غییسیییط زض تییثییطیییع ذییثییط‬ ‫زاز‪.‬ؾیسٔحٕسحؿیٗ تالغی زض اییٗ‬ ‫ض‪ٕ٘ٚ‬ایی اظ پ‪ٛ‬ؾتط و‪ٍٙ‬ط‪ ٜ‬تیٗ إِّّی‬ ‫قؼط تطوی غسیط اظ‪ٟ‬اض وطز‪ :‬قیؼیط‬ ‫ایی‪ٙ‬ی ‪ ٚ‬قؼط ا‪ ُٞ‬تیت (ع) یىی اظ ٔفاذط تٕسٖ اشضتاییدیاٖ اؾیت وی‪ٝ‬‬ ‫‪ٕٛٞ‬اض‪ ٜ‬زض ٔیاٖ قؼطای تطن ظتاٖ خایٍا‪ٚ ٜ‬یػ‪ ٜ‬ای زاقت‪ ٝ‬اؾت‪ .‬زض اییٗ‬ ‫ٔیاٖ‪ ،‬زض تثطیع ٘یع‪ ،‬زض خطیاٖ ػیس غسیط ذٓ ٌاْ ‪ٞ‬ای ٔی‪ٛ‬ثیط ‪ ٚ‬خیطییاٖ‬ ‫ؾاظی تطزاقت‪ ٝ‬قس‪ ٜ‬اؾت‪ٚ.‬ی تا تیاٖ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬و‪ٍٙ‬ط‪ ٜ‬تیٗ إِّّی قؼط تطویی‬ ‫غسیط تا ٔح‪ٛ‬ضیت ال‪ٛ‬اْ تطن ظتاٖ تطٌعاض ٔی ق‪ٛ‬ز‪ ،‬اظ‪ٟ‬اض وطز‪٘ :‬رؿتییٗ‬ ‫و‪ٍٙ‬ط‪ ٜ‬تیٗ إِّّی قؼط تطوی غسیط زض ضاؾتای خطیاٖ ؾاظی ٔ‪ٛ‬ثیط ‪ ٚ‬تیا‬ ‫ٔح‪ٛ‬ضیت قؼط غسیط‪ٚ ،‬الیت‪ ،‬تهیطت‪ ،‬ق‪ٙ‬یاذیت ‪ِٚ‬یی ظٔیاٖ ‪ ٚ‬ؾیاییط‬ ‫ٔ‪ٛ ٛ‬ػات واض ذ‪ٛ‬ز ضا اغاظ وطز‪ ٜ‬اؾت‪.‬ض یؽ ح‪ٛ‬ظ‪ٙٞ ٜ‬طی اؾیتیاٖ زض‬ ‫ازأ‪ ٝ‬افع‪ٚ‬ز‪ :‬زتیطذا٘‪ ٝ‬ایٗ و‪ٍٙ‬ط‪ ٓٞ ٜ‬او‪ ٖٛٙ‬زض حاَ خٕغ ا‪ٚ‬ضی اقؼاض ‪ٚ‬‬ ‫اضتثاط تا قاػطاٖ وک‪ٛ‬ض ‪ ٚ‬قاػطاٖ ؾایط وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬اؾت و‪ ٝ‬أییس‪ٚ‬اضییٓ زض‬ ‫پایاٖ ایٗ و‪ٍٙ‬ط‪ ٜ‬وتاب ٔدٕ‪ٛ‬ػ‪ ٝ‬اقؼاض ت‪ ٝ‬ظتاٖ تطوی اؾتا٘ث‪ِٛ‬ی‪ ،‬تیطویی‬ ‫اشضتایدا٘ی‪ ،‬فاضؾی ‪ ٚ‬ػطتی ٔ‪ٙ‬تکط قس‪ ٚ ٜ‬زض اذتیاض ٔؿیّیٕیا٘یاٖ خی‪ٟ‬یاٖ‬ ‫ٌصاقت‪ ٝ‬ق‪ٛ‬ز‪ٌ.‬فت‪ٙ‬ی اؾت‪٘ ،‬رؿتیٗ و‪ٍٙ‬ط‪ ٜ‬تیٗ إِّّی قؼط تطوی غسیط تا‬ ‫ٔ‪ٛ ٛ‬ػات ؾیٕای ػّی (ع) زض فطاٖ‪ ،‬ػیّیی (ع) ذیا٘ی‪ٛ‬از‪ ٚ ٜ‬ؾیثیه‬ ‫ظ٘سٌی‪ ،‬ػّی (ع) ‪ٔ ٚ‬ؿاِ‪ ٝ‬نّح خ‪ٟ‬ا٘ی‪ ،‬ػّی (ع) زض ایی‪ٟ٘ ٝٙ‬ح اِثالغ‪ٚ ٝ‬‬ ‫ؾایط ٔ‪ٛ ٛ‬ػات ٔطتثظ تطٌعاض ٔی ق‪ٛ‬ز و‪ ٝ‬ػاللٕ‪ٙ‬ساٖ ٔی ت‪ٛ‬ا٘ی‪ٙ‬یس اثیاض‬ ‫ذ‪ٛ‬ز ضا تا تاضید ‪ ۲۸‬تیطٔا‪ ۰۴۱۱ ٜ‬ت‪ ٝ‬زتیطذا٘‪ ٝ‬ایٗ و‪ٍٙ‬ط‪ٚ ٜ‬الغ زض حی‪ٛ‬ظ‪ٜ‬‬ ‫‪ٙٞ‬طی اشضتایداٖ قطلی اضؾاَ و‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫ٔی وطز٘س زض ٔمایؿ‪ ٝ‬تا افطازی و‪ ٝ‬اییٗ زاض‪ ٚ‬ضا‬ ‫اؾتفاز‪ٕ٘ ٜ‬ی وطز٘س‪ ،‬ظ٘س‪ٔ ٜ‬ا٘س٘س‪ .‬تحمییمیات ٔیا‬ ‫٘کاٖ ٔی ز‪ٞ‬س ٘‪ ٝ‬ت‪ٟٙ‬ا اؾپیطیٗ ت‪ ٝ‬وا‪ٞ‬ف ضیؿیه‬ ‫ٔطی ‪ٔ ٚ‬یط وٕه ٔیو‪ٙ‬س‪ ،‬تّى‪ ٝ‬حتی ٌؿتیطـ‬ ‫ؾطعاٖ زض تسٖ ضا وا‪ٞ‬ف ٔیز‪ٞ‬س‪.‬‬ ‫»خرچىگ «بٍ بخش مسابقٍ جشىًارٌ‬ ‫اویمیشه فست اوکا اسلًاکی راٌ یافت‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذثطی‪ -‬ا٘ییٕیییکیٗ‬ ‫و‪ٛ‬تا‪ ٜ‬ذطچ‪ ًٙ‬ؾاذت‪ ٝ‬قیی‪ٛ‬ا‬ ‫نازق اؾسی اظ تی‪ِٛ‬یییسات‬ ‫وییا٘یی‪ ٖٛ‬پییط‪ٚ‬ضـ فییىییطی‬ ‫و‪ٛ‬زواٖ ‪٘ ٚ‬ی‪ٛ‬خی‪ٛ‬ا٘یاٖ تی‪ٝ‬‬ ‫ترف ٔؿاتم‪ ٝ‬فیّٓ ‪ٞ‬ای و‪ٛ‬تا‪ٜ‬‬ ‫چیی‪ٟ‬ییاضز‪ٞ‬ییٕیییییٗ خکیی‪ٙ‬یی‪ٛ‬اض‪ٜ‬‬ ‫ا٘یٕیکٗ فؿت ا٘ىا اؾّ‪ٛ‬اوی‬ ‫ضا‪ ٜ‬پیسا وطز‪.‬‬ ‫ا٘یٕیکٗ ‪ ۰۰‬زلیم‪ٝ‬ای ذطچ‪ٛ٘ ًٙ‬ظز‪ٕٞ‬یٗ حض‪ٛ‬ض تیٗإِّّی ذ‪ٛ‬ز ضا‬ ‫زض ترف ٔؿاتم‪ ٝ‬فیّٓ‪ٞ‬ای و‪ٛ‬تا‪ ٜ‬ایٗ خک‪ٛٙ‬اض‪ ٜ‬تدطت‪ٔ ٝ‬یو‪ٙ‬س‪.‬‬ ‫اظ ٔیاٖ ‪ ۰۲۱۱‬فیّٓ اضؾاِی ت‪ ٝ‬ایٗ خک‪ٛٙ‬اض‪ ۳۶ ،ٜ‬ا٘یٕیکٗ تی‪ ٝ‬تیریف‬ ‫ٔؿاتم‪ ٝ‬فیّٓ‪ٞ‬ای و‪ٛ‬تا‪ ٜ‬ضا‪ ٜ‬یافت‪ٝ‬ا٘س و‪ ٝ‬ایٗ فیّٓ‪ٞ‬ا زض چی‪ٟ‬یاض ٌیط‪ٜٚ‬‬ ‫عثم‪ٝ‬ت‪ٙ‬سی قس‪ٜ‬ا٘س ‪ ٚ‬تطای زضیافت خایع‪٘ ٜ‬مسی ‪ ۰۱۱۱‬یی‪ٛ‬ض‪ٚ‬ییی تیا‬ ‫یىسیٍط ت‪ ٝ‬ضلاتت ٔیپطزاظ٘س‪.‬‬ ‫تط ‪ٕٞ‬یٗ اؾاؼ‪ ،‬پ‪ٛ‬یإ٘ایی ذطچ‪ ًٙ‬ت‪ٕٞ ٝ‬طا‪ ۰۱ ٜ‬فیّٓ زیٍط زض یه‬ ‫ٔدٕ‪ٛ‬ػ‪ ۷۵ ٝ‬زلیم‪ٝ‬ای اظ وک‪ٛ‬ض‪ٞ‬ای ض‪ٚ‬ؾی‪ ،ٝ‬غاپٗ‪ ،‬وا٘ازا‪ ،‬اِیٕیاٖ ‪ٚ‬‬ ‫وط‪ٜ‬خ‪ٛٙ‬تی زض ٌط‪ ٜٚ‬چ‪ٟ‬اض ایٗ اثاض ٔ‪ٙ‬تره لطاض زاضز‪.‬‬ ‫ایٗ ٔدٕ‪ٛ‬ػ‪ ۷۵ ٝ‬زلیم‪ٝ‬ای ؾاػت ‪ ۰۶‬ض‪ٚ‬ظ ‪ ۰۲‬تیییط ‪( ۰۴۱۱‬ؾی‪ْٛ‬‬ ‫خ‪ٛ‬الی ‪ )۲۱۲۰‬ت‪ٕ٘ ٝ‬ایف زضأس‪.‬‬ ‫خک‪ٛٙ‬اض‪ ٜ‬ا٘یٕیکٗ فؿت ا٘ىا ت‪ٟٙ‬ا خک‪ٛٙ‬اض‪ ٜ‬چ‪ٙ‬سضؾا٘‪ٝ‬ای اؾیّی‪ٛ‬اویی‬ ‫اؾت و‪ ٝ‬تط فیّٓ‪ٞ‬ای ا٘یٕیکٗ تٕطوع زاضز‪.‬‬ ‫چ‪ٟ‬اضز‪ٕٞ‬یٗ خک‪ٛٙ‬اض‪ ٜ‬ا٘یٕیکٗ فؿت ا٘ىا اظ‪ ۰۱‬تا ‪ ۰۳‬تییط ‪۰( ۰۴۱۱‬‬ ‫تا ‪ ۴‬خ‪ٛ‬الی ‪ ) ۲۱۲۰‬زض ق‪ٟ‬ط تطاتیؿال‪ٚ‬ا وک‪ٛ‬ض اؾّی‪ٛ‬اویی زض حیاَ‬ ‫تطٌعاضی اؾت‪.‬‬ ‫شىیذن وًای ساز ابذاعی محمذرضا شجریان در قطعٍ »سیراب شذم«‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذثطی‪ -‬ایسیٗ اِفت اظ فیؼیاالٖ حی‪ٛ‬ظ‪ٜ‬‬ ‫ٔ‪ٟٙ‬سؾی نسا زض تاظ‪ٜ‬تطیٗ فؼاِیتف ته ا‪ٙٞ‬یً‬ ‫ؾیطاب قسْ ضا تا حض‪ٛ‬ض تؼسازی اظ ٘‪ٛ‬اظ٘یسٌیاٖ‬ ‫ق‪ٙ‬اذت‪ ٝ‬قس‪ٛٔ ٜ‬ؾیمی وک‪ٛ‬ضٔاٖ ٔ‪ٙ‬تکط وطز‪.‬‬ ‫ته ا‪ ًٙٞ‬ؾیطاب قسْ ػ‪ٛٙ‬اٖ اثطی ٔ‪ٛ‬ؾیماییی‬ ‫تا قؼط‪ ،‬ا‪ ٚ ًٙٞ‬نسای ایسیٗ اِفت اظ فیؼیاالٖ‬ ‫ح‪ٛ‬ظ‪ٟٙٔ ٜ‬سؾی نساؾت و‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬تاظٌی تا ‪ٕٞ‬طا‪ٞ‬ی‬ ‫خٕؼی اظ ٘‪ٛ‬اظ٘سٌاٖ ق‪ٙ‬اذت‪ ٝ‬قس‪ٛٔ ٜ‬ؾیمی پیییف‬ ‫ض‪ٚ‬ی ٔراعثاٖ لطاض ٌطفت‪.‬‬ ‫زض ت‪ ٛ‬یحات تىٕیّی ایٗ اثط ٔ‪ٛ‬ؾیماییی أیس‪ٜ‬‬ ‫اؾت‪:‬‬ ‫لغؼ‪ٛٔ ٝ‬ؾیمی ؾیطاب قسْ تا قؼیط‪ ،‬ا‪ٞ‬ی‪ٙ‬یً ‪ٚ‬‬ ‫نسای ایسیٗ اِفت‪ ،‬ت‪ٙ‬ظیٓ و‪ٙٙ‬یسٌیی‪ ،‬یثیظ‪،‬‬ ‫ٔیىؽ ‪ٔ ٚ‬ؿتطی‪ ًٙ‬أیس ٘یه تیٗ ‪ٞ ٚ‬یٕیطا‪ٞ‬یی‬ ‫٘‪ٛ‬ای ؾاظ نطاحی اظ ؾاظ‪ٞ‬یای اتیساػیی اؾیتیاز‬ ‫ٔحٕسض ا قدطیاٖ‪ٙٔ ،‬تکط قس‪ ٜ‬اؾت‪ .‬ایٗ لغؼی‪ٝ‬‬ ‫زض لاِه ؾ‪ٙ‬تی ٔسضٖ‪ ،‬أیرت‪ ٝ‬تا والٔی ػاضفیا٘ی‪ٝ‬‬ ‫ؾاذت‪ ٚ ٝ‬ت‪ٙ‬ظیٓ قس‪ٛ٘ ٚ ٜ‬اظ٘سٌاٖ تطخؿت‪ ٝ‬ای زض‬ ‫٘‪ٛ‬اذتٗ ؾاظ‪ٞ‬ای اٖ ٔکاضوت زاقت‪ٝ‬ا٘س‪.‬‬ ‫زض لغؼ‪ ٝ‬ؾیطاب قسْ و‪ ٝ‬زض اؾتی‪ٛ‬زیی‪ٛ‬ی قی‪ٟ‬یط‬ ‫نسای پاضؾیاٖ ؾی‪ٙ‬یا خی‪ٟ‬یاٖ اتیازی ٘ی‪ٛ‬اظ٘یس‪ٜ‬‬ ‫وٕا٘چ‪ ،ٝ‬اظاز ٔیطظاپ‪ٛ‬ض ٘‪ٛ‬اظ٘س‪ ٜ‬تاض‪ ،‬تاض تیاؼ ‪ٚ‬‬ ‫ػ‪ٛ‬ز‪ٟٔ ،‬طزاز ٘انحی ٘‪ٛ‬اظ٘س‪ ٜ‬نطاحی‪ٕٞ ،‬یایی‪ٖٛ‬‬ ‫٘هیطی ٘‪ٛ‬اظ٘س‪ ٜ‬ت‪ٙ‬سیط ‪ ٚ‬زاضت‪ٛ‬وا‪ ،‬حؿیٗ ض یاییی‬ ‫فراخًان دیمیه ساالوٍ َىرَای تجسمی ساتیه مىتشر شذ‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذثطی‪ -‬فطاذ‪ٛ‬اٖ ز‪ٔٚ‬یٗ ؾاال٘‪ٙٞ ٝ‬ط‪ٞ‬ای تدؿٕی ؾاتییٗ‬ ‫ٔ‪ٙ‬تکط قس و‪ ٝ‬تط اؾاؼ اٖ‪ ،‬ایٗ ؾاال٘‪ٙٞ ٝ‬ط‪ٞ‬ای تدؿٕیی پیاییییع‬ ‫‪ ۰۴۱۱‬تطٌعاض ٔیق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ت‪٘ ٝ‬مُ اظ ض‪ٚ‬اتظ ػٕ‪ٔٛ‬ی ایٗ ض‪ٚ‬یساز‪ ،‬ؾاال٘‪ٙٞ ٝ‬ط‪ٞ‬ای تیدیؿیٕیی‬ ‫ؾاتیٗ زض ز‪ٔٚ‬یٗ ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬تا قؼاض ٍ٘طـ ٘‪ ،ٛ‬تیاٖ تاظ‪» ٜ‬لهیس زاضز‬ ‫تٕطوع ذ‪ٛ‬ز ضا تط ض‪ٚ‬ی اثاضی لطاض ز‪ٞ‬س و‪ ٝ‬ض‪ٚ‬ییىیطز تیسییغ ‪ٚ‬‬ ‫ذاللا٘‪ ٝ‬زض ٔ‪ٛ‬اخ‪ ٟٝ‬تا ضؾا٘‪ٛ ٛٔ ٚ ٝ‬ع اتراش وطز‪ٜ‬ا٘س‪ٞ .‬یسف اظ‬ ‫ؾاال٘‪ ٝ‬ز‪ ،ْٚ‬تم‪ٛ‬یت ٔ‪ٛ‬اخ‪ ٟٝ‬ان‪ِٛ‬ی تا تح‪ٛ‬الت ٔؼانط زض ز٘ییای‬ ‫‪ٙٞ‬ط‪ ،‬ظٔی‪ٝٙ‬ؾاظی تطای تؼأُ تیکتط ٔیاٖ ‪ٙٞ‬طٔ‪ٙ‬ساٖ غطب اؾیییا ‪ٚ‬‬ ‫ایداز اٍ٘یع‪ ٜ‬زض ٔیاٖ ‪ٙٞ‬طٔ‪ٙ‬ساٖ‪ ،‬ت‪ٚ ٝ‬یػ‪ٙٞ ٜ‬طٔ‪ٙ‬ساٖ خ‪ٛ‬اٖ زض قطایظ تحطاٖ ٘اقی اظ تیٕاضی وط‪٘ٚ‬ا اؾت‪.‬‬ ‫ؾاال٘‪ ٝ‬ؾاتیٗ زض پ‪ٙ‬ح ضقت‪ ٝ‬ػىاؾی‪ٔ ،‬دؿٕ‪ٝ‬ؾاظی‪ ،‬چاج زؾتی‪٘ ،‬ماقی ‪ ٚ‬ضؾا٘‪ٞٝ‬ای خیسییس (‪ٚ‬ییس ی‪ٛ‬‬ ‫اضت‪ ،‬پطف‪ٛ‬ضٔ‪ٙ‬ؽاضت‪ ،‬چیسٔاٖ ‪ ٚ‬اثاض چ‪ٙ‬سضؾا٘‪ٝ‬ای) تطٌعاض ٔیق‪ٛ‬ز ‪ ٚ‬ػالل‪ٙٔٝ‬ساٖ ٔیت‪ٛ‬ا٘ی‪ٙ‬یس عیثیک‬ ‫‪ٛ‬اتظ ‪ ٚ‬قطایظ خک‪ٛٙ‬اض‪ ،ٜ‬اثاض ذ‪ٛ‬ز ضا اضؾاَ ٕ٘ای‪ٙ‬س‪.‬ػالل‪ٙٔٝ‬ساٖ تا ‪ ۳۰‬تیط فطنت زاض٘س تطای وؿیه‬ ‫اعالػات تیکتط ‪ ٚ‬ثثت٘اْ زض ؾاال٘‪ ٝ‬ؾاتیٗ ت‪ ٝ‬ؾایت ‪ٔwww.sateenart.com‬طاخؼ‪ ٝ‬و‪ٙٙ‬س‪.‬‬ ‫٘یا ‪ٍ٘ ٚ‬اض اػعاظی ٘‪ٛ‬اظ٘س‪ ٜ‬زف‪ ،‬ا٘یییتیا ‪ٞ‬یطاتیی‬ ‫٘‪ٛ‬اظ٘س‪ ٜ‬لا٘‪ ،ٖٛ‬أیس ٘یه تیٗ ٘‪ٛ‬اظ٘س‪ ٜ‬ؾ‪ٙ‬ت‪ٛ‬ض‪ ،‬أیس‬ ‫٘یه تیٗ – ٔ‪ٟ‬طزاز ٘انحی – ایسیٗ اِفت (‪ٞ‬یٓ‬ ‫ذ‪ٛ‬ا٘اٖ) ٌط‪ٛ٘ ٜٚ‬اظ٘سٌاٖ ضا تکىیُ ٔیز‪ٙٞ‬س‪.‬‬ ‫سراشپس‬ ‫ریلت پىیری‬ ‫*الىازاشراقی‬ ‫مًاد الزم‪:‬‬ ‫پ‪ٙ‬یط نثحا٘‪ ،ٝ‬پ‪ٙ‬یط ذأ‪ ٝ‬ای‪ ،‬ؾثعیدات ٔؼغط‪ ،‬تیطتیچی‪،ٝ‬‬ ‫ٌطز‪ٚ‬‬ ‫طرز تُیٍ‪:‬‬ ‫اتتسا پ‪ٙ‬یط نثحا٘‪ ٚ ٝ‬پ‪ٙ‬یط ذأ‪ ٝ‬ای ضا ضیع ض٘س‪ ٜ‬ویطز‪ٚ ٜ‬‬ ‫‪ٔ ٓٞ‬ی ظ٘یٓ تا ٘طْ ‪ ٚ‬یه زؾت ق‪ٛ‬ز‪ .‬ؾیپیؽ فی‪ٛ‬ییُ‬ ‫اِ‪ٔٛ‬ی‪ٙ‬ی‪ٔٛ‬ی ضا وٕی چطب یا ٔطع‪ٛ‬ب وطز‪ ٚ ٜ‬پ‪ٙ‬یییط ضا‬ ‫حسالُ ت‪ ٝ‬رأت ‪ ۰‬ؾا٘تی ٔتط ض‪ٚ‬ی ف‪ٛ‬یُ پی‪ٟ‬یٗ ٔیی‬ ‫و‪ٙ‬یٓ‪ .‬حس‪ٚ‬ز ‪ ۲‬ؾاػت زض یرچیاَ لیطاض ٔیی ز‪ٞ‬یییٓ‪.‬‬ ‫ؾثعیدات ٔؼغط‪ ،‬تطتچ‪ٌ ٚ ٝ‬طز‪ ٚ‬ضا ذطز ٔی و‪ٙ‬یٓ‪ .‬پ‪ٙ‬ییط‬ ‫ضا اظ یرچاَ ذاضج وطز‪ٛٔ ٚ ٜ‬از ضا ته‪ٛ‬ضت یىسؾیت‬ ‫ض‪ٚ‬ی اٖ ٔی ضیعیٓ‪ .‬تؼس ت‪ ٝ‬اضأیی ض‪ َٚ‬ویطز‪۰ ٚ ٜ‬‬ ‫ؾاػت زیٍط زض یرچاَ ٔی ٌصاضییٓ‪ .‬پیؽ اظ ییه‬ ‫ؾاػت ت‪ ٝ‬اضأی زض ظطف ٔ‪ٛ‬ضز ٘ظیط لیُ زاز‪ ٚ ٜ‬تیا‬ ‫ؾثعی ‪ ٚ‬تطتچ‪ ٝ‬تعییٗ ٔی و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫* ٌ‪ٛ‬خ‪ ٝ‬فطٍ٘ی ذکه قس‪ٔ ٓٞ ٜ‬ی ت‪ٛ‬ا٘ییٓ تی‪ٔ ٝ‬ی‪ٛ‬از‬ ‫زاذُ ض‪ َٚ‬ا اف‪ ٝ‬و‪ٙ‬یٓ‪.‬‬ ‫فیلمبرداری »شبگرد«‬ ‫بٍ پایان رسیذ‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذثطی‪ -‬فییّیٓ‬ ‫ؾی‪ٕٙ‬ایی قیثیٍیطز تی‪ٝ‬‬ ‫وییاضٌییطزا٘ییی فییطظاز‬ ‫ٔ‪ٛ‬تٕٗ پؽ اظ حیس‪ٚ‬ز‬ ‫یه ٔا‪ ٜ‬تی‪ ٝ‬پیاییاٖ ضا‪ٜ‬‬ ‫فیّٕثطزاضی ضؾیس‪.‬‬ ‫ت‪٘ ٝ‬مُ اظ ض‪ٚ‬اتظ ػٕ‪ٔٛ‬ی پط‪ٚ‬غ‪ ،ٜ‬فیّٕثطزاضی قثٍطز تی‪ٝ‬‬ ‫واضٌطزا٘ی فطظاز ٔ‪ٛ‬تٕٗ پؽ اظ حس‪ٚ‬ز یهٔا‪ ٜ‬ت‪ِٛ‬یییس‬ ‫زض قطایظ وط‪٘ٚ‬ایی ‪ ٚ‬تا ضػایت پط‪ٚ‬تىُ‪ٞ‬ای ت‪ٟ‬ساقتی‪،‬‬ ‫زض ض‪ٚ‬ظ‪ٞ‬ای ٌصقت‪ ٝ‬زض ت‪ٟ‬طاٖ ت‪ ٝ‬پایاٖ ضؾیس‪.‬‬ ‫ایٗ فیّٓ تالفانّ‪ ٝ‬پؽ اظ فیّٕیثیطزاضی ‪ٚ‬اضز ٔیطاحیُ‬ ‫تس‪ٚ‬یٗ ‪ ٚ‬ف‪ٙ‬ی ٔیق‪ٛ‬ز تا تطای حض‪ٛ‬ض زض خک‪ٛٙ‬اض‪ٜٞ‬یای‬ ‫زاذّی ‪ ٚ‬ذاضخی ‪ ٚ‬اوطاٖ زض ؾی‪ٕٙ‬ا‪ٞ‬ای وک‪ٛ‬ض أیاز‪ٜ‬‬ ‫ق‪ٛ‬ز‪.‬أیط الایی‪ ،‬ض‪ٚ‬ق‪ٙ‬ه ٌیطأیی‪ ،‬احؿیاٖ أیا٘یی‪،‬‬ ‫ٔ‪ٟ‬کیس افکاضظاز‪ ،ٜ‬یاؾط خؼفطی‪٘ ،‬اظ٘یٗ نّحخ‪ ،ٛ‬ت‪ٟٙ‬اظ‬ ‫پ‪ٛ‬ضفالح‪ ،‬حؿیٗ أیسی‪ ،‬قثیط پطؾتاض‪ ،‬قی‪ٛ‬ا وطیٕی تیا‬ ‫حض‪ٛ‬ض پیاْ احٕسی ٘یا ‪ٙٞ ٚ‬طٔ‪ٙ‬سی أیطحؿیٗ فیتیحیی‪،‬‬ ‫تاظیٍطا٘ی ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س و‪ ٝ‬زض ایٗ اثط ؾی‪ٕٙ‬ایی ٔماتُ ز‪ٚ‬ضتیٗ‬ ‫ضفت‪ٝ‬ا٘س‪.‬‬ ‫»دختر خًب«‬ ‫ایراوی در جشىًارٌ ایتالیایی‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذثطی‪-‬فیّٓ و‪ٛ‬تا‪ٜ‬‬ ‫زذتیط ذی‪ٛ‬ب تی‪ ٝ‬تیریف‬ ‫ٔؿاتمی‪ ٝ‬خکی‪ٙ‬ی‪ٛ‬اض‪ ٜ‬ایکیییا‬ ‫ٌّ‪ٛ‬تاَ ایتاِیا ضا‪ ٜ‬یافت‪.‬‬ ‫ت‪٘ ٝ‬مُ اظ ض‪ٚ‬اتظ ػیٕی‪ٔٛ‬یی‬ ‫پط‪ٚ‬غ‪ ،ٜ‬فیّٓ و‪ٛ‬تیا‪ ٜ‬زذیتیط‬ ‫ذ‪ٛ‬ب ت‪٘ ٝ‬ی‪ٛ‬یؿی‪ٙ‬یسٌیی ‪ٚ‬‬ ‫واضٌطزا٘ی ضاحّ‪ ٝ‬وطٔی ‪ٚ‬‬ ‫ت‪ٟ‬ی‪ ٝ‬و‪ٙٙ‬سٌی ٔا٘ی ل‪ٙ‬سی زض ترف ٔؿاتم‪ٛ٘ ٝ‬ظز‪ٞ‬یٕیییٗ‬ ‫ز‪ٚ‬ض‪ ٜ‬خک‪ٛٙ‬اض‪ ٜ‬فیّٓ ‪ٛٔ ٚ‬ؾیمی ایکیا ٌّی‪ٛ‬تیاَ اییتیاِیییا‬ ‫‪ ۲۱۲۰Ischia Global Film Festival‬پصیطفتی‪ٝ‬‬ ‫قس‪.‬ایٗ خک‪ٛٙ‬اض‪ ٜ‬زض تاضید ‪ ۰۸‬تا ‪ ۲۵‬خ‪ٛ‬الی تیطاتیط تیا‬ ‫‪ ۲۷‬تیط تا ‪ٔ ۳‬طزاز زض خعیط‪ ٜ‬ایکیای ایتاِیا تحت ٘ظاضت‬ ‫‪ ٚ‬حٕایت ‪ٚ‬ظاضت فط‪ ًٙٞ‬ایتاِیا تطٌعاض ٔیق‪ٛ‬ز‪.‬‬ ‫ت‪ٟ‬عاز ذّح‪ ،‬قمایک فطیازقیطاٖ ‪ٔ ٚ‬ثی‪ٙ‬ا اظازی زض زذتیط‬ ‫ذ‪ٛ‬ب ایفای ٘مف وطز‪ٜ‬ا٘س ‪ٞ ٚ‬یاقیٓ ٔیطازی ٔیسییط‬ ‫ته‪ٛ‬یطتطزاضی‪ٔ ،‬ؿیح حسپ‪ٛ‬ض ؾطاج ٔسیط نساتطزاضی‪،‬‬ ‫حدت تاتایی عطاح ٌطیٓ‪ ،‬فاعٕ‪ ٝ‬پالّؼ‪٘ ٝ‬یػاز ٔیدیطی‬ ‫عطح‪ ،‬ؾیأه ٔیثالی تس‪ٚ‬یٗ ‪ ٚ‬ؾی‪ِٛ‬یٕیاظ اػیتیٕیازی‬ ‫فطؾت اؾىطیٗفیّٓ پرف و‪ٙٙ‬س‪ ٜ‬زیٍط ػ‪ٛ‬أُ ایٗ فیّٓ‬ ‫و‪ٛ‬تا‪ٞ ٜ‬ؿت‪ٙ‬س‪ .‬ظٔاٖ اوطاٖ ا٘الیٗ فیّٓ‪ٞ‬ای وی‪ٛ‬تیا‪ ٜ‬زض‬ ‫خک‪ٛٙ‬اض‪ ٜ‬ایکیاٌّ‪ٛ‬تاَ زض ض‪ٚ‬ظ‪ٞ‬ای اتی اظ ؾی‪ٛ‬ی اییٗ‬ ‫خک‪ٛٙ‬اض‪ ٜ‬اػالْ ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س قس‪.‬‬ ‫خاطرات ریز خًاستگاری خًد را در رادیً صبا ریایت کىیذ‬ ‫ؾط‪ٚ‬یؽ ذثطی‪ -‬تط٘أ‪ ٝ‬ذا٘‪ٛ‬از‪ٔ ٜ‬ح‪ٛ‬ض ت‪ٚ ٝ‬لت ظ٘یسٌیی تیا ٔی‪ ٛ‬ی‪ٛ‬ع‬ ‫ازاب ذ‪ٛ‬اؾتٍاضی ضا‪ٞ‬ی ا٘تٗ نثا ٔیق‪ٛ‬ز‪.‬ت‪٘ ٝ‬مُ اظ ض‪ٚ‬اتظ ػیٕی‪ٔٛ‬یی‬ ‫ضازی‪ ٛ‬نثا‪ ،‬ت‪ٚ ٝ‬لت ظ٘سٌی »ٔدّ‪ ٝ‬نثحٍا‪ٞ‬ی تا ض‪ٚ‬یىطز ع‪ٙ‬ع ‪ ٚ‬ایدیاز‬ ‫ِحظ‪ٞ ٝ‬ایی ذ‪ٛ‬ـ تطای ٔراعثاٖ اؾت و‪ ٝ‬اظ ق‪ٙ‬ث‪ ٝ‬تا چی‪ٟ‬یاضقی‪ٙ‬یثی‪ ٝ‬اظ‬ ‫ؾاػت ‪ ۰۱‬ت‪ٔ ٝ‬ست ‪ ۶۱‬زلیم‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬ن‪ٛ‬ضت ظ٘س‪ ٜ‬پرف ٔی قی‪ٛ‬ز‪ٔ.‬یطاؾیٓ‬ ‫ذ‪ٛ‬اؾتٍاضی‪ ،‬یىی اظ ‪ٞ‬فت ذاٖ ضؾتٕی اؾت و‪ ٝ‬تایس لثُ اظ اظز‪ٚ‬اج‬ ‫عی ق‪ٛ‬ز‪ٞ .‬طچ‪ٙ‬س‪ٌ ،‬صض اظ ِحظ‪ِ ٝ‬حظ‪ ٝ‬اییٗ ض‪ٚ‬ییساز‪ٞ‬یا‪ ،‬ذیاعیط‪ ٜ‬ای‬ ‫خصاب زض ای‪ٙ‬س‪ ٜ‬ظ٘سٌی ٔکتطن ذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س قس‪ .‬أا تطای قطویت زض خیّیؿی‪ ٝ‬ذی‪ٛ‬اؾیتیٍیاضی‪ ،‬تیاییس‬ ‫أازٌی ‪ٞ‬ای ٔرتّفی پیسا و‪ٙ‬یس یؼ‪ٙ‬ی ذ‪ٛ‬اؾتٍاضی ازاب ذ‪ٛ‬ز ضا زاضز‪ .‬حض‪ٛ‬ض ذا٘ی‪ٛ‬از‪ ٜ‬زض فیطایی‪ٙ‬یس‬ ‫ذ‪ٛ‬اؾتٍاضی ‪ ٚ‬اظز‪ٚ‬اج‪ ،‬پایساضی تیکتطی ت‪ٚ ٝ‬نّت ٔیترکس ‪ ٚ‬ازاب ذ‪ٛ‬اؾتٍاضی اظ خّٕی‪ٔ ٝ‬ی‪ٛ‬اضزی‬ ‫‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س و‪ ٝ‬تا ت‪ٛ‬خ‪ ٝ‬ت‪ ٝ‬فط‪ٞ ًٙٞ‬ای ٔرتّف ٔتفا‪ٚ‬ت ‪ٞ‬ؿت‪ٙ‬س‪.‬ض‪ٚ‬ظ ق‪ٙ‬ث‪ ٝ‬ز‪ٚ‬اظز‪ ٓٞ‬تیطٔا‪ ٜ‬تیط٘یأی‪ ٝ‬ذیا٘ی‪ٛ‬از‪ٜ‬‬ ‫ٔح‪ٛ‬ض ت‪ٚ ٝ‬لت ظ٘سٌی تا ٍ٘ا‪ٞ‬ی ع‪ٙ‬ع ت‪ٛ ٛٔ ٝ‬ع ازاب ذ‪ٛ‬اؾتٍاضی اذتهال ٔییاتس ‪ ٚ‬اظ ق‪٘ٛٙ‬یسٌیاٖ‬ ‫ٔیذ‪ٛ‬ا‪ٞ‬س ذاعطات قیطیٗ ض‪ٚ‬ظ ذ‪ٛ‬اؾتٍاضی ضا اظ عطیک ؾأا٘‪ ۳۱۱۱۱۰۱۵۵ ٝ‬تطای ایٗ تط٘أی‪ ٝ‬اضؾیاَ‬ ‫و‪ٙٙ‬س یا تا تٕاؼ تا قٕاض‪ ۲۲۶۵۳۱۴۳ ٜ‬ذ‪ٛ‬ز ض‪ٚ‬ایت ٌط ایٗ ذاعطات قیطیٗ تاق‪ٙ‬س‪.‬‬ صفحه 5 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫*دوشنبه‬ ‫*‪ 41‬تیر‬ ‫*‪ 5‬جوالی‬ ‫* ‪01‬ذی القعده‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫‪5055‬‬ ‫* شماره (سایی)‪:‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫‪4111‬‬ ‫‪0104‬‬ ‫‪4110‬‬ ‫عالهم امینی‬ ‫ادب ّیات‬ ‫* صفحه ‪6‬‬ ‫دستور زبان ترکی‬ ‫تورکجه دیل بیلگیسی‬ ‫*دکتر حسیه محمدزادٌ صدیق‬ ‫گئچی سبٖٗ ً٘ی اضزٕ‪...‬‬ ‫(اّل حک زضٍٗطلطٕ اضاسٌ٘سا ث٘ط هبٌّٖ)‬ ‫(‪)5+3‬‬ ‫وئچِزٗن‪ً /‬بذجبٍاً٘وساى‪،‬‬ ‫اٍسبًسٗن‪ /‬زازلٖ جبً٘وساى‪.‬‬ ‫(ث٘ط ائل هبٌّ٘سٖ)‬ ‫گوضًٍسٍَٗ و٘وٖ ث٘ط چَخ هٌظَم اتبالض سوظٍهوَظ‬ ‫ٍاضزٗط وٖ ‪ّ 8‬جبلٖ اولچَزُ زئ٘٘لو٘طسٗط‪.‬‬ ‫هثبل‪:‬‬ ‫(‪)4+4‬‬ ‫ّبٗساى گلی‪َّٗ /‬ب گئسض‪.‬‬ ‫ّط اغبجساى‪ /‬لبض٘ک اٍلوبظ‪.‬‬ ‫اذطبم لبٍاض‪ /‬سحط سبٍاض‬ ‫ٍئطى الٖ‪ /‬اهلل وسوع‬ ‫سىگ٘ع ّجبلٖ اولچًََى ثولگَلطٕ اسب اػتجبضٗلِ‬ ‫جسٍلسُ ٍئطزٗگ٘و٘ع اصلٖ ٍ فطػٖ ثوولوگوَلوطزٗوط‪.‬‬ ‫الو٘ی ث٘ط چَخ ٍاذت (‪( ،)2+3+3( ،)6+2( ،)2+6‬‬ ‫‪ّ ٍ )3+2+2‬بثئلِ (‪ )2+2+2+2‬ثولگَلطٌِٗزُ ضاسوت‬ ‫گل٘طٗه‪ ،‬اًجبق ثَ ثولگَلطٗی‪ ،‬اصلٌ٘سُ جوسٍلوسُ‬ ‫وٖ ثولگَلطزى اٗطٗلوبالضٌٖٗ ًوظوطُ االضاق‪ ،‬توبم‬ ‫جعئ٘بت اٗلِ جسٍلِ زاذل ائتوِزٗه‪.‬‬ ‫•این َجالی قًشغًالر‪:‬‬ ‫جسُل٘و٘عٗی‪ً -4‬جَ سبٌٗ٘وسا گوئوسى لوَضوغوَالضا‪،‬‬ ‫ػوَه٘تلِ اتبالض سوظلطٕ‪ ،‬هرتلف فوَلوىولوَضٗوه‬ ‫هٌظَم ًَػالض‪ ،‬صَف٘بًِ ضؼطلط ٍ اٗالّ٘لوطزُ ضاسوت‬ ‫گل٘طٗه‪ .‬ثَ اولچًََى ػوَهٖ ثولگَلطٕ (‪( ،)5+5‬‬ ‫‪ )7+3( ٍ )3+7( ،)6+4( ،)4+6‬ثولگَلطٕزٗط‪ .‬الو٘ی‬ ‫لئ٘سائتوه الظمزٗط وٖ ثَ اولچَ ٗبظٗلٖ ضؼطٗو٘عزُ‬ ‫اظ اٗطلِ ًو٘طسٗط‪ .‬اضبغ٘سا ثؼضٖ ه٘ثبلوالض توموسٗون‬ ‫ائسٗطٗه‪:‬‬ ‫(‪)5+5‬‬ ‫هظلَهَى اّٖ‪ٗ /‬ئٌسٗطض ضبّٖ!‬ ‫ائططه ات اٍلوبظ‪ /‬ج٘گط ات اٍلوبظ‪.‬‬ ‫زٍگَى ائل اٗلِ‪ /‬ذطهی ٗئل اٗلِ‪.‬‬ ‫(اتبالض سوظٍ)‬ ‫ثبذ٘ی ثَ ل٘عٗی‪ /‬اال گوظًٍِ‪.‬‬ ‫سحط گًَطٖ‪ٍٍ /‬ضهَش اٍظًٍِ‪.‬‬ ‫ستن ذٌجطٕ‪ /‬تبذو٘ص زٗعٌِٗ‪.‬‬ ‫ًِ غطٗت‪ -‬غطٗت‪ /‬اٍچبض ّبٍازا‬ ‫ًِ حعٗی‪ -‬حعٗی‪ /‬اٍذَض ٍَٗازا‪.‬‬ ‫(ائل تطاًِلطٌٗسى)‪.....‬‬ ‫ث٘ل٘طم سٌٖ‪ٗ /‬بالى زًٍ٘بسبى‬ ‫اٍل٘بالضٕ‪ /‬االى زًٍ٘بسبى‪.‬‬ ‫لبچبى لَضتَلوبظ‪ /‬سٌ٘ی الٌ٘سى‬ ‫زه٘ط لفسلط‪ /‬پَظاى زًٍ٘بسبى‪.‬‬ ‫سئَزٗگ٘ن السٗی‪ /‬هٌٖ اغالتسٗی‪...‬‬ ‫دده قورقود‬ ‫فضولی‬ ‫خیابانی‬ ‫شهریار‬ ‫شاعران تبریسی ی اذربایجاوی‬ ‫میرزا علیاکبر طاَرزادٌ (صابر)‬ ‫ه٘طظا ػلٖاوجط طبّطظازُ (صبثط) زض ضٍظ ‪ 30‬هٖ سبل ‪ 1862‬ه٘الزٕ زض ضْط ضوبذٖ هتوَلوس ضوس‪ .‬پوسضش‬ ‫ثمبلٖ وَچىٖ زاضت ٍ ثِ ذبطط اػتمبزات هصّجٖ‪ ،‬هٖ ذَاست صبثط ضا زض لبهت ٗه ضٍحبًٖ ثجو٘وٌوس‪ .‬ثوِ‬ ‫ّو٘ی زل٘ل زض ّطت سبلگٖ اٍ ضا ثِ هىتت فطستبز‪.‬‬ ‫صبثط تب زٍاظزُ سبلگٖ زض هىتت ثَز تب اٌٗىِ ثؼسّب زض هسضسِ زٍلتٖ ثبوَ وِ تَسط ضوبػوط هطوْوَض اى‬ ‫زٍضاى‪ ،‬س٘سػظ٘ن ض٘طٍاًٖ افتتبح ضسُ ثَز ضطٍع ثِ تحص٘ل ػلَم جسٗس وطز‪.‬‬ ‫زض اٗی هسضسِ ثَز وِ اٍ ثِ استؼساز ضبػطٕاش پٖ ثطز ٍ ثب ووه س٘سػظ٘ن‪ ،‬ثِ ذَاًسى ٍ تطجووِ اضوؼوبض‬ ‫فبضسٖ پطزاذت‪.‬‬ ‫اهب هستٖ ثؼس پسضش اٍ ضا اظ ازاهِ تحص٘ل هٌغ وطزُ ٍ ٍازاض ثِ وبض زض هغبظُ ًوَز‪.‬‬ ‫پسض صبثط اٍ ضا ثِ ذبطط ػاللِ إ وِ ثِ زض ٍ ضبػطٕ زاضت سطظًص وطزُ ٍ حتٖ ٗه ثبض زفتط اضؼبضش‬ ‫ضا پبضُ هٖ وٌس‪.‬‬ ‫اٗی ضبػط ثعضی زض اٍاذط سبل ‪ 1910‬ثِ ث٘وبضٕ ٍضم وجس هجتال ضسُ ٍ ثِ ضوبذٖ ثط هوٖ گوطزز‪ .‬زض سوبل‬ ‫‪ 1911‬ثطإ هؼبلجِ ث٘وبضٕ ثِ تفل٘س هٖضٍز‪ .‬اهب زضهبى ّب وبضگط ًجَزُ ٍ اٍ زض ّوبى سبل چطن اظ جوْوبى‬ ‫فطٍ هٖثٌسز‪ .‬صبثط ضا زض لجطستبى ّفت گٌجس ضوبذٖ ثِ ذبن سپطزُاًس‪.‬‬ ‫ذبى زٍستٖ‪ ،‬اهبًسٕ‪ ،‬لَٗوب‪ ،‬گلسٕ!‬ ‫زٗساضٕ ٗبهبًسٕ‪ ،‬لَٗوب گلسٕ!‬ ‫ٍإ‪ٍ ،‬إ‪ ،‬زئِ٘ سی ثطط زگ٘ل ثَ؟‬ ‫ث٘ط ضىلِ اٍٗبى تْط زگ٘ل ثَ‪،‬‬ ‫واغیل‬ ‫شاه اسماعیل‬ ‫رتبیت‬ ‫ستارخان‬ ‫الالّٖ سئَضسی‪ ،‬اض زگ٘ل ثَ‪،‬‬ ‫اضزٍزٕ‪ ،‬لبثبًسٕ‪ ،‬لَٗوب‪ ،‬گلسٕ!‬ ‫زٗساضٕ ٗبهبًسٕ‪ ،‬لَٗوب گلسٕ!‬ ‫اٍل گَى وٖ‪ ،‬ازاذالزٗع‪ ،‬اٍتبًسٗن‪،‬‬ ‫اٍغالًسٕ‪ ،‬زئسٗع اضٗی‪ ،‬اٌٗبًسٗن!‬ ‫اَض ثَٗلِ اٍلَضهَش‪ ،‬اٌٗسٕ لبًسٗن!‬ ‫ذبى زٍستٖ‪ ،‬اهبًسٕ‪ ،‬لَٗوب‪ ،‬گلسٕ!‬ ‫وطزاضٕ ٗبهبًسٕ‪ ،‬لَٗوب گلسٕ!‬ ‫لَضذسٍم‪ ،‬إ اهبى‪ٗ ،‬بضٗلسٕ ثبغطٗن‬ ‫ث٘ط ًبظٗه اٗپِ سبضٗلسٕ ثبغطٗن‬ ‫گَح‪ -‬گَح زًٍََٗح زاضٗلسٕ ثبغطٗن‪،‬‬ ‫جبً٘ن اٍزا ٗبًسٕ‪ ،‬لَٗوب‪ ،‬گلسٕ!‬ ‫وطزاضٕ ٗبهبًسٕ‪ ،‬لَٗوب گلسٕ!‬ ‫زٍزوص و٘وٖ ث٘ط پبپبؽ ثبضٌ٘سا‪،‬‬ ‫اؽ تَولطٕ ثللٖ زٗط لبضٌ٘سا‪،‬‬ ‫گطچٖ لَجبزٗط‪ ،‬ثبثبم ٗبضٌ٘سا‪،‬‬ ‫اهب سَضاغبًسٕ‪ ،‬لَٗوب گلسٕ!‬ ‫وطزاضٕ ٗبهبًسٕ‪ ،‬لَٗوب گلسٕ!‬ ‫اٗگطًو٘طن اغعًٕ٘ی سًََٗساى‪،‬‬ ‫لططاى لَذَسٖ گل٘ط ثًََٗساى‪،‬‬ ‫الح زٍغطٍسَ‪ ،‬لَضذوَضبم ذًََٗساى‬ ‫ث٘ط افؼٖ اٗالًسٕ‪ ،‬لَٗوب‪ ،‬گلسٕ!‬ ‫وطزاضٕ ٗبهبًسٕ‪ ،‬لَٗوب گلسٕ!‬ ‫یکصد َسار لغات ترکی‬ ‫در فارسی‬ ‫پادشاَال پیىٍ چی‬ ‫رپوین اعتصامی‬ ‫یکصد هزار لغات‬ ‫گئچی سبٖٗ ً٘ی اضزٕ‪...‬‬ ‫ازاهِ اظ ضوبضٓ لجل‪...‬‬ ‫وَپه; ضَضٓ سط ‪ ،‬سجَسٔ سط ‪ ،‬وپه ضٍٕ هوَاز‬ ‫ترکی در فارسی‬ ‫تئع ل٘ع جَاه ٍئطزٕ وِ ثبجبً٘ی اگطٕ اٍلوبغٌ٘ب ثبذووب‬ ‫غصائٖ (‪ ) 2‬؛ ضبٗس‪ :‬ووپوه ; ووپو٘وه ; ووپوٖ‬ ‫‪ ،‬تَستٖ زٍظ چ٘ر٘ط ‪.‬زضٍٗطلط ث٘ط اظ اٍتَضاًساى سوًَوطا‬ ‫(وپ٘وه ; ذطه ضسى) ‪ +‬ن (ان) ; ذطى٘سُ‬ ‫ل٘ع اًٍالضزاى ذجط السٕ وِ ‪ ،‬اٍضُ وٖ ً٘وع ًوِ اٗسوتوِ‬ ‫وپ٘سى اظ هصسض تطوٖ ووپوه (; ذوَاثو٘وسى زض‬ ‫ٗ٘طسِ ٗئوىِ حبضطالٗ٘ن ‪ .‬ضبُ گَضزٕ وِ و٘طٖ ًو٘وی‬ ‫همبم تحم٘ط ‪ ،‬وَفت ذَاث٘سى ‪ ،‬تَطو٘سى) ؛ وَپ٘وسُ‬ ‫ح٘طٌ٘سُ ث٘ط ات ‪ ،‬ذ٘لٖ تََٗلالضٕ ٍاض ‪ ،‬اٍزٍض ووِ ‪،‬‬ ‫ثَز ; وَفت ذَاث٘سُ ثَز (‪)3،19‬‬ ‫زئسٕ‪:‬ث٘ط ائلِ ضئ گئت٘ط وِ اٗچٌٖ٘ ئَظٍهَظ ِٗ ٗه ‪ ،‬اٍضتب – سٌٖ٘ تََٗلالضٌٗ٘ع ‪ ،‬ل٘طاغٖ ًٖ زا ات٘وٌو٘وع ‪.‬‬ ‫وته;ووته ;ووتَن ; ضٗطِ ٍ ضبذٔ زضذوت‬ ‫ل٘ع اٍ سبػت گت٘طٗت اٍضتبل٘غب ث٘ط ٗئو٘ص لََٗه زئسٕ ‪:‬اٗچٌٖ٘ ئَظًٍَظ ِٗ ٗ٘ی ‪ ،‬تَهالضٌٗوٖ توَٗوَلوالضا‬ ‫‪ٍ ،‬س٘لٔ ظزى ‪ ،‬ظزًٖ ‪ ،‬ػولِ ظزى‬ ‫ٍئطٗی ‪ ،‬لبث٘غٖ ًٖ زا ات٘و٘ع ِٗ ٗط ‪.‬پبزضبُ ل٘عٗی ػملٌِ٘ تؼجت ائلِ ٗ٘ت زئسٕ ‪ ،‬افطٗی زئسٕ ‪.‬ضبّال ٍظٗوط‬ ‫وچل; وئچل ; وئچِ (ثٖ ضٗص ‪ ،‬ثٖ پطن ‪ ،‬فطش ثٖ ذَاه ‪ً ،‬وس) ‪ +‬ال (ان) ; ثٖ هَ ‪ ،‬توب ؛‬ ‫ل٘عزاى چَخ ضاضٖ ل٘ک ائلِ ٗ٘ت لبٗتسٗالض ‪َٗ .‬لسا لبثبلالضٌٗب ث٘ط پٌِ٘ چٖ چ٘رسٕ ‪ .‬ضبُ ائط٘تو٘طسٕ وِ ثوَ‬ ‫وئچٖ ٍ گئچٖ ; ثع ثٖ ضبخ‬ ‫پٌِ٘ چٖ زُ چَخ ػم٘للٖ و٘ط٘سٗط اٍزٍض وِ اًٍَى ٗبًٌ٘ب چبتبًسا ضبُ الٌٖ٘ ثبضٌ٘ب لَٗسٕ پٌِ٘ چوٖ جوَاه‬ ‫وس; وٌس ; ضٍستب ‪ ،‬هولىت ‪ ،‬هٌعل ؛ وسذسا ; ضئ٘س ضٍستب ‪ ،‬وسثبًَ ; ثبًَٕ هٌعل‬ ‫اٍالضاق الٌٖ٘ زٗلٌِ٘ ٍٍضزٕ‪.‬سًَطا ضبُ زئسٕ‪ ٌِٗ:‬چٖ لبضزاش زٍلمَظٕ اٍچِ ٍٍضا ث٘ل٘ت سٌوٖ ؟پٌِ٘ چوٖ‬ ‫وط; وبض ; ًبضٌَا ‪ ،‬اظ ضٗطِ ّبٕ تطوٖ ثبستبى (‪)17‬‬ ‫زئسٕ ‪ٍٍ:‬ضزٍم تَتوبزٕ ّن زُ اٗىٖ لط لَٗوبزٕ ضوبُ زئوسٕ ‪:‬اٍظالوساسوبى ٗوَذوًَوسا ؟پو٘وٌوِ چوٖ‬ ‫وُطپٖ; ووضپَ ٍ ووپطٍ ; پل ‪ ،‬اسىلِ (‪ )25‬؛ ثست زض هىبً٘ه ذَزضٍ ؛ وجطٕ (هؼط)‬ ‫زئسٕ ‪:‬اٍظاغٖ ٗبذ٘ی ائلِ ه٘طن‪.‬ضبُ ٌِٗ سَضٍضسٕ وِ اٗى٘سُ سی اٍچسُ ؟پٌِ٘ چٖ جَاه ٍئطزٕ ووِ ‪:‬‬ ‫وطتوِ;و٘طتوِ ;و٘طت (و٘طتوه ; ضىبفتی ‪ ،‬چَه وٌسى) ‪ +‬هِ (ان) ; ضىبفتِ ‪،‬ولجٔ سوبذوتوِ‬ ‫اٗىٖ ًٖ اٍچ ائلِ ه٘طن‪ .‬ضبُ اذطزا زئسٕ ‪:‬لبظ گًَسضسن َٗال ث٘لطسٌوٖ ؟پٌِ٘ چٖ زئسٕ ‪:‬ائلوِ ٗوَالضام ‪.‬‬ ‫ضسُ ثب تٌٔ زضذتبى وِ زض سبذت اى ثجبٕ ه٘د اظ ضىبف ٍاتصبل سط ت٘طّب استفبزُ هٖ وٌٌس (‪.)3‬‬ ‫ضبّال ٍظٗط پٌِ٘ چ٘سى اٗطٗل٘ت گلسٗلط‪ .‬ضبُ پبلتبضٌٖٗ زگ٘ط٘ت ترتِ چ٘ربًساى سًَطا زئسٕ ‪ٍ:‬ظٗط سوٌو٘وی‬ ‫ِوطِذت ٍ ِوطِخ ; وِ٘طِٗد ; سست ٍ ثٖ ضٍح ‪ ،‬گ٘ج ( وِ٘طِٗروبق ; گ٘ج ضسى ‪ ،‬سست ضسى)‪ :‬سوط‬ ‫اٍچَى ػ٘ت زٗط وِ ‪ ،‬پٌِ٘ چٖ ً٘ی َٗلسا زاً٘طسٗغٖ سَظلطٗی هؼٌبسٌٖ٘ ث٘لوِ٘ سوی ‪ .‬اٍزٍض ووِ گوئوت‬ ‫چبّٖ!چٌ٘ی هجبضىطخ × ظاًىِ چبّٖ است ثطسطزٍظخ ‪ /‬اشضٕ طَسٖ‬ ‫ٍٗطى ‪ .‬اهب هجبزا و٘طٖ ًٖ اٌٗج٘سُ سی ‪ٍ.‬ظٗط چَذلٖ پَلساى ل٘عٗلساى گَتَضٍه اتٌٖ٘ هٌ٘٘ت لبٗ٘تسٕ پٌِ٘‬ ‫وطضوِ;گ٘طٗطوِ ; لِ٘طِٗطوب ; لِ٘طِٗص (لِ٘طِٗطوبق ; ًبظ ٍ ػطَُ وطزى ‪ ،‬ذطاه٘سى) ‪ +‬هب (ان) ; ًبظ‬ ‫چٖ ً٘ی ٗبًٌ٘ب ‪ .‬و٘طٖ ًٖ تبپ٘ت زئسٕ ‪:‬ضبّال زاً٘طسٗغ٘ی سَظلطٗی هؼٌبسٌٖ٘ هٌِ زئِ٘ ضسٌوٖ ؟پ٘وٌوِ چوٖ‬ ‫ٍ ػطَُ ؛ ل٘طجبًوبق ; ذٌسٗسى ٗب حطوبت زٗگط ثطإ ًبظ ٍ ػطَُ ‪ ،‬لِ٘ط ; ًبظ ٍ ػطَُ (‪)18،2‬‬ ‫اضزٕ ٍاض‬ ‫زئسٕ ‪:‬سَظٍى ّطُ سٌِ٘ ث٘ط ل٘عٗل ٍئطسی زئِ٘ ضم‪....‬‬ ‫ازاهِ زاضز‬ ‫وُطن; وَضن ; پَست ثطذٖ حَ٘اًبت وِ اظ اى ثبالپَش هٖ سبظًس‪....‬‬ ‫هٌَ٘ضسىٖ ‪ ،‬اى ضا ثِ جالٗطٗبى ًسجت زازُاًس‪ ،‬همجطُ زهطمِ٘ است ووِ‬ ‫ثِ سجت زفی ه٘طظا هحوس لبضٖ (هتَفٖ ‪ )1167‬زض اًجب‪ ،‬ثوِ هوموجوطُ‬ ‫لبضٖ ضْطت ٗبفتِ است ‪ .‬اٗی ثٌب هتؼلک ثِ زٍضُ چَپبً٘بى * است ٍ اى‬ ‫ضا ثغساز ذبتَى * ‪ ،‬زذتط اه٘طچَپبى‪ ،‬ثٌب ًْبزُ است‪ .‬ضبٗس اًتسبه اى‬ ‫ازاهِ اظ ضوبضٓ لجل‪...‬‬ ‫ثِ جالٗطٗبى‪ ،‬ثِسجت زفی سِ تی اظ پسطاى سلطبى اٍٗس ثوِ ًوبهوْوبٕ‬ ‫وتبثت زٍ وت٘جِ زض هساض ثغساز اظ وبضّبٕ اٍست ٍ اثبض ثس٘بضٕ اظ ض٘دحسی‪ ،‬سلطبى حس٘ی ٍ سلطبى احوس جالٗط‪ ،‬زض اٗی هىبى ثبضس ‪.‬اظ‬ ‫اٍ‪ ،‬ث٘طتط ثِ ذط ثلث‪ ،‬زض هَظُّب‪ ،‬اظ جولِ طَپمبپٖسطإ ٍ هَظُ هلوٖ ثٌبّبٕ ػطاق زض اٗی زٍضُ‪ ،‬هسضسِ هطجبًِ٘‪ ،‬ذوبىِ هوطجوبى ٍ ثوٌوبٕ‬ ‫اٗطاى‪ ،‬ثرص اٗطاى ثبستبى هَجَز است ‪.‬اظ زٗگط ذوَضوٌوَٗسوبى اٗوی زاضالطفبء ثبلٖ هبًسُ است‪ .‬هسضسِ هطجبًِ٘ زض ‪ ،758‬ثِ فطهبى سولوطوبى‬ ‫زٍضُ‪ ،‬هؼطٍف ثغسازٕ ثَز وِ زض ثغساز ثِ زً٘وب اهوس ٍ زض ذوسهوت اٍٗس ٍ ثِ سطپطستٖ ذَاجِ هطجبى (حبون ػطاق زض ظهوبى سولوطوبى‬ ‫سلطبى احوس ثَز هؼوبضٕ ‪ .‬جالٗطٗبى‪ ،‬ثِ سجت ًعاػْبٕ پٖ زض پٖ ٍ اظ اٍٗس)‪ ،‬ثٌب ضس‪.‬‬ ‫اىضٍ وِ سبذت اثبض هؼوبضٕ ًسجت ثِ ًمبضٖ ٍ ذطبطوٖ ‪ً ،‬و٘وبظ ثوِ زض اٗی هسضسِ فمِ حٌفٖ ٍ ضبفؼٖ ٍ ػلَم زٌٖٗ تسضٗوس هوٖ ضوس ٍ ه٘بًٖ زض اٗی وبضٍاًسطا ٍجَز زاضز‪ .‬و٘ف٘ت تحوسو٘وی اهو٘وع هصوبلو‬ ‫سطهبِٗ ٍ ٍلت ث٘طتطٕ زاضز‪ ،‬هَفک ثِ ذلک اثوبض لوَٕ ٍ هوبًوسگوبض هَلَفِّبٕ ثس٘بضٕ ثِ اى اذتصبظ زاضت ‪ .‬چَى چٌ٘ی هجوَػِإ ثِ اجطٕ ٍ ضَُ٘ طبقثٌسٕ ذبى هطجبى‪ ،‬اى ضا زض ظٗجبٖٗ ّوبًوٌوس ٗوه‬ ‫ًطسًس ‪ .‬ثب ٍجَز اٗی‪ ،‬زض هؼوبضٕ جالٗطٗبى زٍ گًَِ اثبض ضا هوٖ توَاى ػٌَاى ٗه ٍاحس سبذتوبًٖ تب اى ظهبى سبذتِ ًطسُ ثَز‪ ،‬هؼوبضٕ اى وبخ سبذتِ است ‪ .‬اظ زٗگط اثبض ذَاجِ هطجبى‪ ،‬ثٌبٕ زاضالطفوبء اسوت‬ ‫ثطضسٖ وطز‪ :‬ثٌبّبٕ هستمل؛ ٍ ثرطْبٕ الحبلٖ ٍ اصوالحوٖ ثوطإ ضبٗبى تَجِ است ‪ٍ .‬ضٍزٕ اى ثِ ضَُ٘ هؼوبضٕ سلجَلٖ سبذتِ ضسُ ٍ وِ ّناوٌَى اظ اٍلبف هوسضسوِ الو٘وبًوس ٗوْوَزٕ هوحوسوَه‬ ‫ثٌبّبٕ هَجَز زض هٌطمِ ػطاق ٍ اشضثبٗجبى‪.‬ثٌبّبٕ هستمل‪ٗ .‬وىوٖ اظ گٌجس ذ٘بضُزاض اى‪ ،‬زض ػطاق هٌحصط ثِفوطز اسوت ‪.‬ذوبىِ هوطجوبى ‪ ،‬هٖضَز ‪.‬هسضسِ هسؼَزِٗ ضا هسؼَزثی سسٗسالسٍلِ زض ثغساز ثٌ٘بى ًْوبز‬ ‫ثٌبّبٕ هستمل اشضثبٗجبى‪ ،‬وبخ زٍلتربًِ زض تجطٗع ثَزُ است‪ .‬اٗی ثٌوبٕ وبضٍاًسطاٖٗ است وِ ذَاجِ هطجبى زض ‪ٍ 760‬لف هسضسِ هطجوبًو٘وِ ٍ سبذت اى زض ػْس سلطبىاحوس پبٗبى پصٗطفت ‪ .‬اىگًَِ وِ اظ هٌبثوغ‬ ‫ثعضی ٍ ضبّبًِ‪ ،‬ثِ فطهبى سلطبى اٍٗس سبذتِ ضس‪ .‬والٍٗرَ‪ ،‬وِ زض وطز‪ .‬اٗی وبضٍاًسطا‪ ،‬ث٘ی وبضٍاًسطاّبٕ ػطاق‪ ،‬تٌْب ًوًَِإ است ووِ ثطهٖاٗس‪ ،‬اٗی هسضسِ ثٌبٕ ظٗجبٖٗ زاضتِ وِ اظ ث٘ی ضفتِ است‪ .‬هوسضسوِ‬ ‫‪ 806‬اظ اى زٗسى وطزُ‪ًَ ،‬ضتِ است وِ اًجب ث٘ست ّعاض اتبق زاضز ‪ .‬اظ صحی ضٍ ثبظ زاضز ‪ٗ .‬ىٖ اظ طَالًٖتطٗی وت٘جِّبٕ ٍلف‪ ،‬اظ سسُّوبٕ هسؼَزِٗ‪ ،‬هبًٌس هسضسِ هستٌصطِٗ‪ ،‬ثِ ّط چْبض هصّت فمْٖ اّل سٌّت‬ ‫ازاهِ زاضز‬ ‫اذتصبظ زاضتِ است ‪...‬‬ ‫اٗی وبخ اثطٕ ثبلٖ ًوبًسُ است ‪ .‬ثٌبٕ زٗگطٕ وِ ثطذوٖ ‪ ،‬اظ جوولوِ‬ ‫پادشاَان ترک ایران‬ ‫جالیریان‬ ‫بیلمجٍ‬ ‫اتا بابا سًزلری‬ ‫اضزٕ ٍاض‬ ‫ازادلیق قًشی یارلیق‬ ‫* شُریار‬ ‫ّط چٌس لَتَلوبق ّلِ َٗخ زاضل٘غو٘عزاى‬ ‫اهب ث٘ط اظازل٘ک زٍغَلَه ٍاض ل٘غو٘عزاى‬ ‫(ٍاضل٘ک)ًِ ث٘عٗن تىجِ اظازل٘ک لَضَهَظ زٗط‬ ‫ث٘ط هژزُ زُ ٍئطه٘ص ث٘عُ ّوىبض ل٘غو٘عزاى‬ ‫ثِ ثِ ًِ ض٘طٗی زٗللٖ‪،‬ثَ جٌت لَضٖ‪،‬طَطٖ‬ ‫لٌسٗی ال٘ت الْبم لِ زٌٗساض ل٘غو٘عزاى‬ ‫زٗل اچبهسا وبضل٘ک زاگئسض‪،‬وَضلَغلَهَظزا‬ ‫چَى ال لل٘غو٘ع زٍغوَش اٗسٕ وبض ل٘غو٘عزاى‬ ‫زضوی ث٘عٕ ال ث٘ط گوضُ‪،‬تسل٘ن اٍلٖ ًبچبض‬ ‫تسل٘ن اٍلَضٍق زضوٌٌْبچبض ل٘غو٘عزاى‬ ‫ّط اًمالث٘ی ٍٍض‪٘ٗ -‬رٖ صَى ثٌبل٘ک اٗستِ ض‬ ‫زستَض گطی الوبق زاّب هؼوبض ل٘غو٘عزاى‬ ‫ّط٘بض اٍالسَظ‪،‬زضوٌٖ هغلَه ائسُ جىس٘ع‬ ‫زضوٌلطٗو٘ع لَضذَضٕ ّط٘بض ل٘غو٘عزاى‬ ‫ث٘طل٘ه ٗبضازٍى‪،‬سوظ ث٘ط اٍالضث٘ع و٘طٖ لطزُ‬ ‫َٗذلَلالضٗو٘ع ث٘تسٗطُ جه ٍاض ل٘غو٘عزاى‬ ‫گوظلطٗی لبضاسٌ٘ب‬ ‫اًبالض لَضثبى اٍلسَى‬ ‫اوظ ووضپِ ثبالسٌ٘ب ‪.‬‬ ‫***‬ ‫لبالالض إ لبالالض‬ ‫الچ٘ی اٍضزا ثبالالض‬ ‫اًبالض ثبال ٍئطهع‬ ‫َٗذسب گَجلِ االالض‪.‬‬ ‫***‬ ‫زضٗب اٍلالم‪ ،‬ثَالًٌبم‬ ‫سَجبق اٍلالم‪ ،‬سَالًٌبم‬ ‫سبؽ گوظٍم سٌِ لَضثبى‬ ‫سَل گوظٍهلِ زٍالًٌبم‪.‬‬ ‫***‬ ‫ذ٘طزاجبسبى‪ ،‬هعُ سی‬ ‫سی ّط گَلسى تعُ سی‬ ‫لَضثبى اٍلَم اٍگًَِ‬ ‫اٗبق تَتَه گعُ سی‪.‬‬ ‫***‬ ‫َٗل اٍستِ َٗالق اٍلالم‬ ‫اذبضام ثَالق اٍلالم‬ ‫سی هٌ٘ن اوظ ثبالهسبى‬ ‫اوظٍم گوظ لَالق اٍلالم‪.‬‬ ‫اٍظٍم اٍظٍم ‪َٗ ،‬لالضا زٍظٍم ‪ :‬لبضٗطمب‬ ‫********************************************‬ ‫اٍظٍى اغبجٖ اٍٍاضالض ‪ ،‬ثبضٌ٘ب پبپبق لَٗبضالض ‪ :‬ج٘سا ‪ ،‬سًَگَ ‪ ،‬ه٘عضاق‬ ‫********************************************‬ ‫اٍظٍى ثبجٖ وَن ثبجٖ ‪ ،‬زٍهبى ثبضٌ٘٘ی تبجٖ ‪ :‬زاؽ‬ ‫********************************************‬ ‫اٍظٍى ثََٗ ٍاض ‪ ،‬سبضٕ سبلمبلٖ ٍاض ‪ :‬لبه٘ص‬ ‫********************************************‬ ‫اٍظًٍجب ل٘ع اٍظاًبظ ‪ ،‬اوظًٍِ پبلتبض لبظاًبض ‪ٗ :‬بثب‬ ‫********************************************‬ ‫اٍظًٍجب ل٘ع اٍظاًبض ‪ٗ ،‬ئسزٕ گًَسُ ث٘ط ثَعًَط ‪ :‬ظَُٗ ‪ ،‬ضطٗت‬ ‫********************************************‬ ‫اوظًٍِ ث٘ط ائَ ت٘ىط ‪ ًِ ،‬لبپٖ لَٗبض ًِ ثبجب ‪ :‬ثبضاهب لَضزٍ‬ ‫********************************************‬ ‫اٍظٍى گئسض ث٘ط تَوٌوع َٗلَ ٍاض ‪ :‬چبٕ ‪ ،‬اضخ ‪ ،‬سَ‬ ‫********************************************‬ ‫اٍظٍى َّلمبل ‪ ،‬سبضٕ سبلمبل ‪ :‬لبضغٖ زالٖ‬ ‫********************************************‬ ‫اٍظًٍَم چَُذَضٍٍا ‪ :‬چىوِ‬ ‫********************************************‬ ‫ائططِ وٖ ثبغالسبى ات ٗبًًَب ٗب ذََٗى گَتَضاض ٗب ذبص٘ت٘ی‬ ‫اگط االؽ ضا ثب است زض ٗىجب ًگْساضٕ وٌٖ ٗب ذَٕ اٍ ضا هٖ پصٗطز ٗب‬ ‫ذبص٘ت اٍ ضا‬ ‫******************************‬ ‫اؽ ٗبضهب لبضا گَى اٍچًَسٍض‬ ‫ثلغَض سف٘س ٗطإ ضٍظّبٕ س٘بُ هٖ ثبضس‬ ‫******************************‬ ‫ال اپبضه٘ص‬ ‫ال اٍ ضا ثطزُ است‬ ‫******************************‬ ‫اثطى ثبّبض گوىبٍتَ زئ٘٘ل وى گئٌِ گوْٗطُ‬ ‫اثطٍ سجعُ ثْبضٕ ً٘ست وِ زٍثبضُ سجع وٌس‬ ‫******************************‬ ‫لبضا ثبذت زاغالضا چ٘رسب ‪ ،‬زاغالضٕ زٍهبى االض‬ ‫ازم سِ٘ ثرت اگط ثرَاّس ثِ ثبالٕ وَُ ثطٍز وَّْب ضا هِ فط هٖ گ٘طز‬ ‫******************************‬ ‫ل٘عٗن سٌِ زئ٘٘طُ م گلٌ٘٘ن سی ائط٘ت‬ ‫ثِ زض ه٘گن ‪ ،‬زَٗاض ثطٌَُ‬ ‫******************************‬ ‫ثوَٗن ثبض٘ی ‪ ،‬ثوَٗن ثالسٖ اٍالض‬ ‫ّط چٖ سط ثعضی ‪ ،‬زضز سط ثعضگتط‬ صفحه 6 ‫روزانهم کثیر االاشتنر ارک‬ ‫* دوشنبه‬ ‫‪4111‬‬ ‫* ‪ 41‬تیر‬ ‫‪0104‬‬ ‫* ‪ 5‬جوالی‬ ‫‪4110‬‬ ‫* ‪ 01‬ذی العقده‬ ‫* سال‪ :‬سی و یکم‬ ‫* شماره (سایی)‪5055 :‬‬ ‫* اوتوزبیرینجی ایل‬ ‫* صفحه ‪7‬‬ ‫افشایص ساعت کاری ادارٌَای مالیاتی تا ‪ 15‬تیزماٌ‬ ‫‪‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫سطٍیس ذثطی‪ -‬ضییسول ساظهاى هَض هالیاتی وطَض ظ فع یص سا تّای واضی ز ضُّای‬ ‫هالیاتی سط سط وطَض ذثط ز ز ٍ گفت‪ :‬سا ت ّظای وظاضی زض سظط سظط وطظَض ظ هظطٍظ‬ ‫(یىطٌثِ‪ ۰۹‬تیطهاُر تا ضٍظ سِضٌثِ (‪ ۰۰‬تیطهاُر ظ ٍل ٍلت ز ضی تا سا ت ‪ ۰۳‬ست‪.‬‬ ‫تِ ًمل ظ ساظهاى هَض هالیاتی یط ى‪ « ،‬هیس لی پاضسا »تا ضاضُ تِ توسیس هْلت ض مِ ظْاضًاهِ‬ ‫هالیاتی ضراظ حمیمی (غاحثاى هطایلر تط هثٌای هػَتِّای سااز هلی هسیطیت وطًٍا تا ‪۰۰‬‬ ‫تیطهاُ ظْاض ز ضت‪ :‬تا تَجِ تِ یٌىِ یام پایاًی هَ س ض مِ ظْاضًاهِ هالیاتی تا تیطاطیی حظجظن‬ ‫هط جعِ هوزیاى ٍ زضذَ ست اًاى تط ی زضیافت ذسهات هرالف ظ ز ضُّای هَض هظالظیظاتظی‬ ‫ّوط ُ ست‪ ،‬فع یص سا ت واضی ز ضُّای هَض هالیاتی سط سط وطَض تا ض ایت هػَتِّظای‬ ‫سااز هلی هماتلِ تا وطًٍا ٍ پطٍتىلّای تْس ضای تا سا ت ‪ ۰۳‬تغ هیضَز‪.‬‬ ‫ٍی فعٍز‪ :‬تط ساس ترطٌاهِ تغیی‪ ،‬تِ هٌیَض ض مِ ذسهات هغلَب تِ هوزیاى هالیظاتظی تظط ی‬ ‫ًجام تىالیف لاًًَی هطتثظ تا تسلین ظْاضًاهِ هالیاتی لىاطًٍیىی ولىطز سال ‪ ۰۹۳۳‬تٍِیژُ‬ ‫چگًَگی تِواضگیطی زساَض لعول هَضَع تثػطُ هازُ ‪ ۰۱۱‬لاًَى هالیظات ّظای هسظاظمظیظن‪،‬‬ ‫سا ت واضی ز ضُّای ول هَض هالیاتی زض سط سط وطَض ظ ضٍظ یىطٌثِ (‪ ۰۹‬تیطهاُر تظا ضٍظ‬ ‫سِضٌثِ (‪ ۰۰‬تیطهاُر ظ ٍل ٍلت ز ضی تا سا ت ‪ ۰۳‬ست‪.‬‬ ‫فزیضگاٌَای سوجیزٌای با َدف حذف یاسطٍَا در کطًر تًسعٍ مییابد‬ ‫سطٍیس ذثطی‪ -‬هعاٍى ٍظیط غٌعت‪ ،‬هعسى ٍ تظجظاضت ٍ ضمظیظس‬ ‫ساظهاى هػطف وٌٌسگاى ٍ تَلیسوٌٌسگاى وطظَض‪ً ،‬ظیظام تظَظیظع‬ ‫ضفاف‪َّ ،‬ضوٌس ٍ هسضى ض زض حصف ٍ سغِّا ٍ یجاز حلمِ ٍغل‬ ‫تَلیس تِ تَظیع ٍ هػطف هَثط ز ًست ٍ گفت‪ :‬تَسعِ فطٍضگاُّای‬ ‫ظًجیطُ ی زض وطَض تا ّسف تاهیی ٍ تَظیع تِ هَلع واال زض زساظَض‬ ‫واض ٍظ ضت غوت ست‪.‬‬ ‫ثاس تاتص زض جوع ذثطًگاض ى فعٍز‪ :‬هااسفاًظِ هظطزم هظطٍظ ظ‬ ‫ًَساًات لیوت واالّا گلِهٌسًس ٍ ذَ ّاى تطگطت ثثات زض تظاظ ض‬ ‫ّساٌس وِ یىی ظ ضاذع ّایی وِ تا ث ثثات زض تاظ ض هظی ضظَز‬ ‫تحث تاهیی واال ست وِ ساس تاظ ض ًیع ّست‪.‬‬ ‫روزناهه ارک‬ ‫شناسه اگهی ‪2219111‬‬ ‫اگهی ثبتی‬ ‫اگْی تغییط ت ضطوت اب هٌغمِ ی اشضتایجاى یطتی سْاهی ذاظ تِ ضظوظاضُ‬ ‫ثثت ‪ ٍ ۷‬ضٌاسِ هلی ‪ ۰۱۲۲۱۱۱۰۱0۱‬تِ ساٌاز غَضتجلسِ هجوع وَهظی ظازی‬ ‫تغَض فَق لعازُ هَضخ ‪ ۰۹۳۳9۱۰9۱۰‬تػویوات شیل تراش ضس ‪ :‬الظای هظحظوظس‬ ‫ضطفی وسهلی ‪۲۷۰۲۱۱۲۰۱۹‬تعٌَ ى ضَ غلی ٍ ذظاًظن غظسیظمظِ اسظوظاًظی‬ ‫وسهلی‪ ۲۷۰۰۰۰۱۰۷۱‬تعٌَ ى ضَ لی لثسل ّیئت هسیطُ ظ تاضید غسٍض حىن‬ ‫تط ی هست ‪ ۲‬سال ًاراب ضسًس‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و اهالک استان ارربایجان غربی‬ ‫اداره ثبت شرکت ها و هوسسات غیرتجاری اروهیه‬ ‫*****************************************‬ ‫روزناهه ارک‬ ‫شناسه اگهی ‪2219111‬‬ ‫اگهی ثبتی‬ ‫اگْی تغییط ت ضطوت اب هٌغمِ ی اشضتایجاى یطتی سْاهی ذاظ تِ ضظوظاضُ‬ ‫ثثت ‪ ٍ ۷‬ضٌاسِ هلی ‪ ۰۱۲۲۱۱۱۰۱0۱‬تِ ساٌاز غَضتجلسِ ّیئت هظسیظطُ هظَضخ‬ ‫‪ ۰۰۱۱9۱۰9۲۹‬تػویوات شیل تراش ضس ‪ :‬هضاء سٌاز ٍ ٍض ق هالی تعظْظساٍض ٍ‬ ‫ًیع لط ضز زّای ضطوت تا هضاء الایاى هسعَز عالثیاى (سطپطست ضظطوظت اب‬ ‫هٌغمِ یر ٍ هحوس ضطفی( ضَ غلی ّیئت هسیطُرهعاثط هی تاضس‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و اهالک استان ارربایجان غربی‬ ‫اداره ثبت شرکت ها و هوسسات غیرتجاری اروهیه‬ ‫*****************************************‬ ‫روزناهه ارک‬ ‫شناسه اگهی ‪2219112‬‬ ‫اگهی ثبتی‬ ‫اگْی تغییط ت ضطوت اب هٌغمِ ی اشضتایجاى یطتی سْاهی ذاظ تِ ضظوظاضُ‬ ‫ثثت ‪ ٍ ۷‬ضٌاسِ هلی ‪ ۰۱۲۲۱۱۱۰۱0۱‬تِ ساٌاز غَضتجلسِ هجوع وَهظی ظازی‬ ‫تغَض فَق لعازُ هَضخ ‪ ۰۹۳۳9۰۲9۲0‬تػویوات شیل تراش ضس ‪ ۰- :‬تط ظًظاهظِ ٍ‬ ‫غَضتْای هالی سال ‪ ۰۹۳۱‬تػَیه ضس ‪ ۲- .‬ساظهاى حساتطسی تِ ضٌظاسظِ هظلظی‬ ‫‪ ۰۱۰۱۰۰۹0۹۹۲‬تعٌَ ى حساتطس هسامل ضطوت توست یىسال هالی ًاراب ضس‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و اهالک استان ارربایجان غربی‬ ‫اداره ثبت شرکت ها و هوسسات غیرتجاری اروهیه‬ ‫ٍی ظْاض ز ضت‪ :‬هااسفاًِ زض یی چٌس سال تط هطىغتظی هظاًظٌظس‪،‬‬ ‫تحطین‪ً ،‬طخ ضظ‪ ،‬وطًٍا‪ ،‬سیل‪ ،‬ظلعلِ ٍ ظ ذطىسالی ز ضاِ ین وظِ‬ ‫تا ث تی ثثاتی لیوت زض تاظ ض ضسُ ست‪.‬‬ ‫ٍ گفت‪ :‬لا ستا فع یص ٍ تاال تطزى تَلیس هیتَ ًس ضظاهظی ثظثظات‬ ‫لیوت زض تاظ ض ضَز وِ زض یی ض ساا هیسٍ ضین تا حوایت جظسی ظ‬ ‫تَلیس وٌٌسگاى یی تفاق تیفاس‪.‬‬ ‫زض تَسعِ فطٍضگاُ ّای ظًجیطُ ی مه ّساین‬ ‫هعاٍى ٍظیط غٌعت‪ ،‬هعسى ٍ تجاضت ٍ ضمظیظس سظاظهظاى هػظطف‬ ‫وٌٌسگاى ٍ تَلیسوٌٌسگاى وطَض زض ز هِ سرٌاًص گفت‪ :‬زض چٌظس‬ ‫سال همام هعین ضّثطی تاویس جسی تط ضٍی حوایت ظ تَلیس ز ضًس‬ ‫ٍ هیسٍ ضین تا حوایت ظ ترص تَلیظس ٍ ضًٍظک اى ضظاّظس ضفظع‬ ‫هطىغت هطتَط تِ تاهیی واالّا ٍ تِ زًثال اى تَظیع اى زض وطَض‬ ‫تاضین‪.‬‬ ‫تاتص ضافِ وطز‪ :‬تِ سٌاز لاًَى تطًاهِ‪ ۲۱ ،‬زضغظس سظْظن ذهظطزُ‬ ‫فطٍش ّا ض تایس تِ فطٍضگاُ ّای ظًجیطُ ی ذظاظػظاظ تظسّظیظن‬ ‫وِ تط ی یی واض ًایاض ز ضین فطٍضگاُ ّای ظًجیطُ ی تا تظَسظعظِ‬ ‫فضای فیعیىی تساط هٌاسثی تط ی تَظیع اهازُ وٌٌس‪.‬‬ ‫ٍ تػطیح وطز‪ :‬تعضا ها زض فطٍضگاُ ّای ظًجیطُ ی ضاّس ّظوظاى‬ ‫سٌای ًگطی لسین ّساین وِ ًایاض ز ضین تِ سظوظت ّظَضظوظٌظس ٍ‬ ‫فطٍش یٌاطًای ٍ تا ّسف یجاز ًین زض تَظیع ٍ پظرظص حظطوظت‬ ‫وٌٌس‪.‬‬ ‫سطٍیس ذثطی‪ -‬واًَى سط سطی هظطیظس ض ى‬ ‫گَضای زض ًاهِ ی تِ ٍظیط جْاز وطظاٍضظی‬ ‫ذَ سااض تاظًگطی زض لیوت هػَب هظط تظا‬ ‫تَجِ تِ فع یص ًطخ هَلفِ ّای تَلیس ضس‪.‬‬ ‫واًَى سط سطی هطیس ض ى گَضای زض ًاهِ ی‬ ‫تِ ٍظیط جْاز وطاٍضظی ذَ سااض تظاظًظگظطی‬ ‫زض لیوت هػَب هط تا لیس فَضیت ضظسًظس‪،‬‬ ‫زض های یی ًاهِ اهسُ ست؛‬ ‫جٌاب الای زواط ذاٍ ظی‬ ‫حاط هاً تِ ساحظضظاض هظی ضسظاًظس لظیظوظت‬ ‫هولفِ ّای تَلیس هط گَضای زض سال جظاضی‬ ‫فع یص لاتل تَجْی ز ضاِ ست ٍ تِ زلظیظل‬ ‫تطگع ضی ًاراتات ٍ حساسیت ّای جاوا ی‬ ‫اى هَضَع تاظًگطی لیوت هط تاوٌظَى زض‬ ‫زساَض واض لط ض ًگطفاِ ست‪.‬‬ ‫‪ 22‬تیزماٌ؛ سمان باسگطت مسًیلیت تىظیم باسار بٍ یسارت جُاد کطایسی‬ ‫سطٍیس ذثطی‪ -‬ظهاى زلیک تاظگطت هسٍَلیت تٌظیظیظن تظاظ ض‬ ‫ز ذلی تواهی هحػَالت وطاٍضظی ٍ واالّای ساسی هطتثظ‬ ‫تِ ّوط ُ هسیطیت غازض ت ٍ ٍ ضز ت یی وظاالّظا تظِ ٍظ ضت‬ ‫جْاز وطاٍظی‪ ،‬ضٍظ تیستٍزٍم تیطهاُ سال ‪ ۰۰۱۱‬تعییی ضس‪.‬‬ ‫ظ ضٍظ تیستٍزٍم تیطهاُ‪ ،‬هسٍَلیت تٌیین تاظ ض هظحظػظَالت‬ ‫وطاٍضظی ٍ واالّای ساسی تِ ّوط ُ هسیظطیظت غظازض ت ٍ‬ ‫ٍ ضز ت یی واالّا وِ تِ هست ‪ ۲‬سظال زض ذظاظیظاض ٍظ ضت‬ ‫غوت لط ض ز ضت‪ ،‬تِ ٍظ ضت جْاز وطاٍضظی هٌامل ذظَ ّظس‬ ‫ضس‪.‬‬ ‫هعیس عغع لیوت هػَب وظٌظًَظی وظِ زض‬ ‫فطٍضزیی هاُ تغ گطزیس لیوت هظطتظَط تظِ‬ ‫زی هاُ سال ‪ ٍ ۳۳‬پس ظ فظع یظص لظیظوظت‬ ‫شضت ٍ سَیا تَزُ ٍ فع یص ّعیٌِّای ‪ ۷‬هظاُ‬ ‫ذیط تِ ٍیژُ سال جسیس زض اى لحظاػ ًطظسُ‬ ‫ست‪.‬تا ٌایت تِ فع یص تواهی هولفظِ ّظای‬ ‫تَلیس زض سال جاضی ٍ لیوت فساضگسیظرظاظِ‬ ‫جَجِ یه ضٍظُ وِ تظا زٍ تظط تظط لظیظوظت‬ ‫هغاتک تٌس یه هػَتِ سی ٍ پٌجویی جظلظسظِ ضظَض ی ظالظی‬ ‫ّواٌّگی لاػازی وطَض زض ظهیٌِ عطح ٍ تػوین گظیظطی زض‬ ‫ذػَظ ًحَُ تٌیین تاظ ض هحػَالت وطظاٍضظی تظِ زلظیظل‬ ‫ًامال ٍظایف تِ ٍظ ضت جْاز وطاٍضظی اهسُ ست‪ :‬هغظاتظظک‬ ‫تظٌظس یه هػظَتات سی ٍ پٌجویی جلسظظِ ضظظظَض ی ظظالظی‬ ‫ّواٌّگی لاػظازی هظَضخ ‪ ۲۲‬تیطهاُ سال ‪ ۰۹۳۱‬وِ تِ تایظیظس‬ ‫همام هعین ضّثطی (هسضلِ لظعظالظیر زض ذػظَظ تظوظطوظع‬ ‫هسٍَلیت تاظضگاًی ٍ ًاع ع اى ظ ٍظ ضت جْاز وطاٍضظی تظِ‬ ‫ٍظ ضت غٌعت‪ ،‬هعسى ٍ تجاضت تا ‪ ۲۲‬تظیظطهظاُ سظال ‪۰۰۱۱‬‬ ‫هَوَل ضظسُ تَز ٍ ظهاى ًمضای اى فط ضسیسُ ست ( تظغیظیظِ‬ ‫زٍم هطز زهاُ سال ‪ ۳۱‬ضیاست هحاطم جوَْضی سظغهظیر زض‬ ‫جلسِ هغطح ٍ همطض ضس‪ٍ ،‬ظ ضت جْاز وطاٍضظی تظوظْظیظس ت‬ ‫الظم تظِ هٌیظَض توطوع تواهی ذایاض ت‪ٍ ،‬ظایف ٍ هَض هطتَط‬ ‫تِ سیاساگص ضی‪ ،‬تظطًظاهظِ ضیظعی ٍ ًظجظام لظس هظات الظم‬ ‫تط ی تٌیین تاظ ض ز ذلی توظاهظی هظحظػظَالت وطظاٍضظی ٍ‬ ‫واالّای ساسی هطتثظ ض تِ ّظوظط ُ هظسیظطیظت غظازض ت ٍ‬ ‫ٍ ضز ت یی واالّا زض جط ی تٌس ( لظفر هظازُ یظه لظاًظَى‬ ‫توطوع ٍظایف ٍ ذایاض ت هطتَط تِ تظرظص وطظاٍضظی زض‬ ‫ٍظ ضت جْاز وطاٍضظی هػظَب ‪ ۲۰‬فظطٍضزیظی هظاُ ‪۰۹۳۰‬‬ ‫هجلظس ضظَض ی سغهی ض هعوَل ٍ ًایجِ ض تظِ وظاضگظطٍُ‬ ‫تٌیین تاظ ض گع ضش وٌٌس‪.‬‬ ‫هػَب ًیع طضظِ ضظس‪ ،‬زض حظال حظاضظط‬ ‫تَلیسوٌٌسگاى هط گَضای تا ضطض سٌظگظیظی‬ ‫هَ جِ ّساٌس ٍ تظسٍى تظطزیظس ز هظِ یظی‬ ‫ٍضعیت تَلیس وطَض ض زض هاُّای اتظی تظا‬ ‫ذغط جسی ووثَز هط هَ جِ ذَ ّس وظطز‪،‬‬ ‫چط وِ ًگیعُ ٍ تَ ًی تط ی تَلیسوٌظٌظسگظاى‬ ‫هط گَضای ٍجَز ًرَ ّس ز ضت‪.‬‬ ‫لص تا تَجظِ تظِ هسظامظل هظصوظَض جظْظت‬ ‫جلَگیطی ظ تحط ى پیص ضٍ ٍ تا ٌظایظت تظِ‬ ‫تاویس ت هىطض همظام هظعظیظن ضّظثظطی زض‬ ‫حوایت ظ تَلیس تماضاهٌس ست ًسظثظت تظِ‬ ‫تاظًگطی‪ ،‬تػَیه ٍ تغ لیوت جسیس هظط‬ ‫تط ساس ّعیٌِ ّای وًٌَی تِ لظیظس فظَضیظت‬ ‫غ ظ‬ ‫زساَض ت هماضی هثصٍل فطهامظیظس‪ .‬لظثظ ً‬ ‫ّوىاضی جٌاتعالی ووال هاٌاى ض ز ضم‪.‬‬ ‫رضد ‪ 224‬درصدی صدیر گًاَی امضای الکتزیویکی در سال ‪99‬‬ ‫سطٍیس ذثطی‪ -‬هطوع تظَسظعظِ تظجظاضت‬ ‫لىاطًٍیىی غموطز‪ :‬پاضسال ‪ّ ۰۳۱‬ظع ض‬ ‫فمطُ گَ ّی هضای لىاطًٍظیظىظی غظازض‬ ‫ضسُ وِ ًسثظت تظِ سظال ‪ ۳۱‬ضضظس ‪۲۲۰‬‬ ‫زضغسی ًطاى هیزّس‪.‬‬ ‫تِ ًمل ظ هطوع تَسعِ تجاضت لىاطًٍیىی‪،‬‬ ‫فاعوِ جعفطی هعاٍى هطوع هیاًی ام یظی‬ ‫هطوع‪ ،‬ضوی غم ذثط ض ُ ًظس ظی هظطوظع‬ ‫ض ّثطی ٍ پطظاظیظثظاًظی گظَ ّظی هضظای‬ ‫لىاطًٍیىی تا ذسهظات هظطوظع تظوظاس ٍ‬ ‫ساهاًِ پطایثاًی ٍ ثثت تیىت تط ی پطایثاًی‬ ‫هاماضیاى ٍ ز ضًظسگظاى گظَ ّظی هضظای‬ ‫لىاطًٍیىی‪ ،‬ظظْظاض ز ضظت‪ :‬ظ تظاظس ی‬ ‫ض ُ ًس ظی ظیطساذت ولیظس ظوظَهظی زض‬ ‫وطَض زض هجوَع تیص ظ یه هیظلظیظَى ٍ‬ ‫‪ّ ۹۱۱‬ع ض گَ ّی هضای لىاطًٍیىی تط ی‬ ‫واضتط ى ًْایی غازض ضسُ ست‪.‬‬ ‫ٍی تیاىز ضت‪ :‬تا تَجِ تِ تغشّای ًجظام‬ ‫ضسُ زض سال ‪ ۰۹۳۱‬زض ض سظاظای تظَسظعظِ‬ ‫واضتطی گَ ّی هضای لىظاظطًٍظیظىظی ٍ‬ ‫مزغ ‪ 5‬درصد ی گًضت گًسفىدی‬ ‫‪ 2/2‬درصد گزان ضد‬ ‫روزناهه ارک‬ ‫م الف ‪ 444‬هیانه‬ ‫اداره ثبت اسناد و اهالک حوزه ثبت هلک هیانه‬ ‫اگْی هَضَع هازُ ‪ ۹‬لاًَى ٍهاز‪۰۹‬امیی ًاهِ لاًَى تعییی تىلیف ٍضعیت‬ ‫ثثای ٍ ض ضی ٍساذاواًْای فالس سٌس ضسوی‬ ‫تط تط ض ی ضواضُ‪ ۰۰۱۱900۱۰ :‬وغسِ‪ّ ۳۳9۰۲0۰ :‬یات ٍل هَضَع لظاًظَى‬ ‫تعییی تىلیف ٍضعیت ثثای ض ضی ٍ ساذاواًْای فالس سٌس ضسوی هسامط زض‬ ‫ٍ حس ثثای حَظُ ثثت هله هیاًِ تػطفات هالىاًِ تغهعاضؼ هاماضی الظای‬ ‫هْسی سیس غسضی فطظًس‪ :‬اغف تطواضُ ضٌاسٌاهِ‪ ۹۱۰ :‬غازضُ ظ هیاًظِ زض‬ ‫ضطس ًگ یه لغعِ ظهیی هعضٍ ی تِ هساحت ‪ ۲۹۷۰۰9۳۰‬هاطهطتع ظ پغن‬ ‫‪ -۰‬غلی ٍ لع زض ض ضی هعضٍ ی اچاچی ترص ‪ -۰۰‬تثطیع ذطیس ضی ظ‬ ‫الای سعیس حٌیفِ هحطظ گطزیسُ ست‪ .‬لص تِ هٌیَض عغع وَم هط ته زض‬ ‫زٍ ًَتت تِ فاغلِ ‪ ۰۰‬ضٍظ اگْی هیطَز زض غَضتی وِ ضراظ ًسثظت تظِ‬ ‫غسٍض سٌس هالىیت هاماضی اط ضی ز ضاِ تاضٌس هی تَ ًٌس ظ تاضید ًاطاض‬ ‫ٍلیی اگْی تِ هست زٍ هاُ اط ؼ ذَز ض تِ یی ز ضُ تسلیظن ٍ پظس ظ‬ ‫ذص ضسیس‪ ،‬ظطف هست یه هاُ ظ تاضید تسلین اط ؼ‪ ،‬ز زذَ ست ذظَز‬ ‫ض تِ هط جع لضامی تمسین ًوایٌس‪.‬تسیْی ست زض غَضت ًظمظضظای هظست‬ ‫هصوَض ٍ سم ٍغَل اط ؼ عثک همطض ت سٌس هالىیت غازض ذَ ّس ضس‪.‬‬ ‫‪ *۲9۹۰۲‬تاضید ًاطاض ًَتت ٍل‪۰۰۱۱9۱۰9۰۰ :‬‬ ‫تاضید ًاطاض ًَتت زٍم‪۰۰۱۱9۱۰9۲۳ :‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و اهالک هیانه‪ -‬فرهان بخشعلی زاده‬ ‫‪‬‬ ‫سطٍیس ذثطی‪ -‬ضمیس ول گوطن گفت‪:‬‬ ‫ظ تاس ی هسال تاوٌَى ‪ 0.۰‬هظیظلظیظَى تظی‬ ‫واالّای ساسی تِ ضظش ‪ ۹.۷‬هیلیظاضز زالض‬ ‫ظ گوطوات وطَض تطذیع ضسُ ست‪.‬‬ ‫الای هْسی هیط ضطفی ضمیس ول گوظطن‬ ‫یط ى تا غم یی ذثط زض ضساًِ هلی فظعٍز‪:‬‬ ‫زض حال حاضط ‪ ۱.۹‬هیلیَى تی واال زض تٌظازض‬ ‫ٍ گوطوات وطَض هَجَز ست وِ ظ یظی‬ ‫هیع ى ‪ ۰.۰‬هیلیَى تی اى واالّظای سظاسظی‬ ‫ست‪.‬‬ ‫ٍی گفت‪ :‬تا هػظَتظات ذظیظط زٍلظت زض‬ ‫تطذیع زضغسی واال ٍ ّوچٌیی تطذیع تعْسی‪ ،‬هیع ى تطذیع ضٍظ ًِ واالّا ظ گوطوات هظجظسز تظِ‬ ‫ضٍظی غس ّع ض تی ًعزیه ضس وِ یی هیع ى ًطاى ظ سط ت گطفای تطذیع واال ظ گوطوات ست‪ ،‬یظی‬ ‫زض حالی ست وِ یی هیع ى زض زٍ هاِّ ًرست سال‪ ،‬ضٍظی ‪ّ ۰۱‬ع ض تی تَز‪.‬‬ ‫وامٍ مزغداران بٍ خایاسی‪،‬قیمت اصالح وطًد‪،‬تًلید کاَص مییابد‬ ‫گشارش‬ ‫عی ذطز ز هاُ هط هاضیٌی تا ‪ ۰.۱‬زضغس‪ ،‬گَضت گاٍ یا گَسالِ تظا‬ ‫‪ ۰.۰‬زضغس ٍ گَضت گَسفٌس تا ‪ ۲.۲‬زضغس تیطاطیی فع یص لیوظت‬ ‫ض ًسثت تِ هاُ لثل ز ضاِ ًس‪.‬‬ ‫تِ ًمل ظ هطوع اهاض یط ى‪ ،‬زض ذطز ز هاُ ‪ ۰۰۱۱‬تغییظط ت هظاظَسظظ‬ ‫لیوت لغم ذَض وی هٌاره تط ی گطٍُّای هرالف ذَض وظی زض‬ ‫هٌاعک ضْطی وطَض تِ یی ضطح ست‪:‬‬ ‫نان و غالت‪:‬‬ ‫تزخیص‪ 6/1‬میلیًن ته کاالی اساسی اس ابتدای ‪1400‬‬ ‫زض یی گطٍُ‪ ،‬لغم ضیطیٌی ذطه ٍ ضضاِ اش تظا ‪ ۲.۷‬زضغظس ٍ‬ ‫تطًج یط ًی زضجِ یه تا ‪ ۲.۱‬زضغس تیطاطیی فظع یظص لظیظوظت ض‬ ‫ًسثت تِ هاُ لثل ز ضاِ ًس‪.‬‬ ‫گوشت قرهس‪ ،‬سفیذ و فراوردههای انها‪:‬‬ ‫زض یی گطٍُ‪ ،‬لغم هط هاضیٌی تا ‪ ۰.۱‬زضغس‪ ،‬وٌسطٍ هاّی تظی ٍ‬ ‫گَضت گاٍ یا گَسالِ تا ‪ ۰.۰‬زضغس تیطاطیی فظع یظص لظیظوظت ض‬ ‫روزناهه ارک‬ ‫م الف ‪ 449‬هیانه‬ ‫اداره ثبت اسناد و اهالک حوزه ثبت هلک هیانه‬ ‫اگْی هَضَع هازُ ‪ ۹‬لاًَى ٍهاز‪۰۹‬امیی ًاهِ لاًَى تعییی تىلیف ٍضعیت ثثای‬ ‫ٍ ض ضی ٍساذاواًْای فالس سٌس ضسوی‬ ‫تط تط ض ی ضواضُ‪ ۳۳9۰۱۳۰۱ :‬وغسِ‪ّ ۳۹9۰۲۱ :‬یات ٍل هَضَع لاًَى تعیظیظی‬ ‫تىلیف ٍضعیت ثثای ض ضی ٍ ساذاواًْای فالس سٌس ضسوی هسامط زض ٍ حظس‬ ‫ثثای حَظُ ثثت هله هیاًِ تػطفات هالىاًِ تغهعاضؼ هاماضی جوعیت ّغل‬ ‫حوط سااى اشضتایجاى ضطلی تطواضُ ضٌاسٌاهِ‪ ۰۱۰۱۱۱۲۰۱۰۱ :‬زض ضطظس ًظگ‬ ‫یه تاب ساذاواى تِ هساحت ‪ ۰۱۰۲90۰‬هاطهطتع ظ پغن ‪ -۰۰۲‬غلی ٍ لظع‬ ‫زض ضٍساای ز زلَ ترص ‪ -۷‬ظًجاى ذطیس ضی ظ الای حاتن هحظوظسی هظحظطظ‬ ‫گطزیسُ ست‪ .‬لص تِ هٌیَض عغع وَم هط ته زض زٍ ًَتت تِ فاغلِ ‪ ۰۰‬ضٍظ‬ ‫اگْی هیطَز زض غَضتی وِ ضراظ ًسثت تِ غسٍض سٌس هالىیت هاظمظاضظی‬ ‫اط ضی ز ضاِ تاضٌس هی تَ ًٌس ظ تاضید ًاطاض ٍلیی اگْی تِ هظست زٍ هظاُ‬ ‫اط ؼ ذَز ض تِ یی ز ضُ تسلین ٍ پس ظ ذص ضسیس‪ ،‬ظطف هست یه هاُ ظ‬ ‫تاضید تسلین اط ؼ‪ ،‬ز زذَ سظت ذظَز ض تظِ هظط جظع لضظامظی تظمظسیظن‬ ‫ًوایٌس‪.‬تسیْی ست زض غَضت ًمضای هست هصوَض ٍ سم ٍغَل ظاظط ؼ‬ ‫عثک همطض ت سٌس هالىیت غازض ذَ ّس ضس‪.‬‬ ‫‪ *۲9۲۰۹‬تاضید ًاطاض ًَتت ٍل‪۰۰۱۱9۱۰9۰۰ :‬‬ ‫تاضید ًاطاض ًَتت زٍم‪۰۰۱۱9۱۰9۲۳ :‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و اهالک هیانه‪ -‬فرهان بخشعلی زاده‬ ‫فع یص تعس ز سظاهظاًظِ ّظای هظجظْظع تظِ‬ ‫ظیظظطسظظاذظظت وظظلظظیظظس ظظوظظَهظظی‪ ،‬تظظعظظس ز‬ ‫گَ ّیّای غازض ضسُ تط ی واضتط ى ًْایی‬ ‫زض سال گصضاِ ‪ّ ۰۳۱‬ع ض فمظطُ تظَزُ وظِ‬ ‫ًسثت تِ سال لظثظل ظ اى‪ ،‬ضضظسی ‪۲۲۰‬‬ ‫زضغسی ض ًطاى هیزّس‪.‬‬ ‫ًسثت تِ هاُ لثل ز ضاِ ًس‪ّ .‬وچٌیی زض یی گطٍُ گَضت گَسفٌس تا‬ ‫‪ ۲.۲‬زضغس تیطاطیی واّص لیوت ض ًسثت تِ هاُ لثل ز ضاِ ست‪.‬‬ ‫لبنیات‪ ،‬تخن هرغ و انواع روغن‪:‬‬ ‫زض یی گطٍُ‪ ،‬تیطاطیی فع یص لیوت ًسثت تِ هاُ لثل هطتَط تِ ضیط‬ ‫ذطه تا ‪ ۰.۲‬زضغس‪ ،‬ترن هط هاضیٌی تا ‪ ۰.۰‬زضغس تَزُ ست‪.‬‬ ‫هیوه و خشکبار‪:‬‬ ‫زض یی گطٍُ‪ ،‬تیطاطیی فع یص لیوت ًسثت تِ هاُ لثل هظطتظَط تظِ‬ ‫ذطتعُ تا ‪ ۲۰.۰‬زضغس ٍ ٌّسٍ ًِ تا ‪ ۰۰.۰‬زضغس هیتاضس‪ّ .‬وچٌیی زض‬ ‫یی گطٍُ ّلَ تا ‪ ۰۰.۰‬زضغس ٍ پطتمالتا ‪ ۱.۱‬زضغس تیطاطیی واّظص‬ ‫لیوت ض ًسثت تِ هاُ لثل ز ضاِ ًس‪.‬‬ ‫سبسیجات و حبوبات‪:‬‬ ‫زض یی گطٍُ‪ ،‬تیطاطیی فع یص لیوت ًسثت تِ هاُ لثل هظطتظَط تظِ‬ ‫سیه ظهیٌی تا ‪ ۰۰.۷‬زضغس‪ ،‬گَجِ فطًگی تا ‪ ۰۰.۹‬زضغس‪ ،‬تازهجظاى‬ ‫تا ‪ ۰۰.۱‬زضغس ٍ پیاظ تا ‪ ۳.۳‬زضغس تَزُ ست‪.‬‬ ‫لٌس ٍ ضىط‪ ،‬اضاهیسًیّا ٍ سایط ذَض ویّا‪:‬‬ ‫زض یی گطٍُ‪ ،‬تیطاطیی فع یص لیوت زض همایسِ تا هاُ لثل هطتَط تظِ‬ ‫ًَضاتِ گاظز ض ٍ ضىط تا ‪ ۰.۲‬زضغس ٍ لٌس تا ‪ ۲.۷‬زضغس تَز‪.‬‬ ‫روزناهه ارک‬ ‫م الف ‪ 414‬هیانه‬ ‫اداره ثبت اسناد و اهالک حوزه ثبت هلک هیانه‬ ‫اگْی هَضَع هازُ ‪ ۹‬لاًَى ٍهاز‪۰۹‬امیی ًاهِ لاًَى تعییی تىلیف ٍضعیت ثثای ٍ‬ ‫ض ضی ٍساذاواًْای فالس سٌس ضسوی‬ ‫تط تط ض ی ضواضُ‪ ۰۱۱900۱۰ :‬وغسِ‪ّ ۳۱90۰۱ :‬یات ٍل هَضَع لظاًظَى تظعظیظیظی‬ ‫تىلیف ٍضعیت ثثای ض ضی ٍ ساذاواًْای فالس سٌس ضسوی هسامط زض ٍ حس ثظثظاظی‬ ‫حَظُ ثثت هله هیاًِ تػطفات هالىاًِ تغهعاضؼ هاماضی الای هیظط ظلظی هسظافظط‬ ‫فطظًس‪ :‬ثس لحسیی تطواضُ ضٌاسٌاهِ‪ ۰۹۰۱ :‬غازضُ ظ هیاًِ زض ضطس ًگ یه تظاب‬ ‫هغاظُ تِ هساحت ‪ ۹۰9۰۰‬هاطهطتع ظ پغن ‪ ۰‬فط ی ظ یه غلی ٍ لع زض تظرظص‬ ‫‪ -۹۷‬تثطیع ذطیس ضی ظ الای ضهضاى هرااضی ٍ سااز جط یی فطهاى حضظطت هظام‬ ‫(ضُر ٍ تٌیاز هساضعفاى ًمغب سغهی هحطظ گطزیسُ ست‪ .‬لص تِ هظٌظیظَض عظغع‬ ‫وَم هط ته زض زٍ ًَتت تِ فاغلِ ‪ ۰۰‬ضٍظ اگْی هیطَز زض غَضتی وِ ضظرظاظ‬ ‫ًسثت تِ غسٍض سٌس هالىیت هاماضی اط ضی ز ضاِ تاضٌس هی تظَ ًظٌظس ظ تظاضیظد‬ ‫ًاطاض ٍلیی اگْی تِ هست زٍ هاُ اط ؼ ذَز ض تِ یی ز ضُ تسلین ٍ پس ظ ذص‬ ‫ضسیس‪ ،‬ظطف هست یه هاُ ظ تاضید تسلین اط ؼ‪ ،‬ز زذَ ست ذَز ض تِ هظط جظع‬ ‫لضامی تمسین ًوایٌس‪.‬تسیْی ست زض غَضت ًمضای هست هصوَض ٍ ظسم ٍغظَل‬ ‫اط ؼ عثک همطض ت سٌس هالىیت غازض ذَ ّس ضس‪.‬‬ ‫‪ *۲9۹۰۰‬تاضید ًاطاض ًَتت ٍل‪۰۰۱۱9۱۰9۰۰ :‬‬ ‫تاضید ًاطاض ًَتت زٍم‪۰۰۱۱9۱۰9۲۳ :‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و اهالک هیانه‪ -‬فرهان بخشعلی زاده‬ ‫ضزایط بزق در یک ماٌ ایىدٌ‬ ‫اضطزاری است‬ ‫سطٍیس ذثطی‪ -‬هسیط اهل تَ ًیط گفت‪ :‬حسٍز یه هاُ‬ ‫ایٌسُ ضط یظ ضغط ضی ست ٍ هیس هیضٍز تظا وظوظه‬ ‫هطزم ظ یی ضط یظ ثَض وٌین‪.‬‬ ‫تِ ًمل ظ ٍظ ضت ًیطٍ‪ ،‬هحوظسحسظی هظاظَلظی ظ زُ زض‬ ‫ًطست ذثطی هطاطن تا هحَضیت تاهیظی اب ٍ تظطق‬ ‫وطَض زض تاتسااى سال ‪ ،۰۰۱۱‬تا ضاضُ تِ یٌظىظِ هسظال‬ ‫تاضّا غم ضس سال ‪ ۰۰۱۱‬ظ چٌس جْت سالی ساثٌایظی‬ ‫ست‪ ،‬ظْاض ز ضت‪ :‬گطهای تیساتمِ زض یط ى ٍ یظلظه‬ ‫وطَضّای جْاى اهل غلی ضضس هػطف تطق تَز‪.‬‬ ‫ٍی فعٍز‪ :‬تِ ظ ی ّط یه زضجِ فع یظص زهظا حظسٍز‬ ‫‪ ۰۰۱۱‬هگاٍ ت تِ هػطف تطق وطَض ضافِ هیضَز‪ .‬زض‬ ‫یط ى تَیژُ وِ ‪ ۰۱‬زضغس هػطف تطق غظطف ٍسظایظل‬ ‫سطهایطی هی ضَز؛ یی ظ ّویت تسیاض ظیازی تطذَضز ض‬ ‫ست‪.‬هاَلی ظ زُ گفت‪ :‬زض یله وطَضّای زًیا گظطهظا‬ ‫هسئلِ ی جسی ست‪ ،‬حای زض تطذی وطَضّای پیططفاِ‬ ‫جْاى ّن هٌجط تِ اسیه ٍ تلفات ًساًی ضسُ ست‪.‬‬ ‫هسیط اهل تَ ًیط ضافِ وطز‪ :‬هسظئلظِ تظعظسی هظا تظط ی‬ ‫ضٍظّای اتی ست وِ گطهای ضسیستطی زض توام ًمظاط‬ ‫وطَض تفاق ذَ ّس فااز؛ تٌاتط یی‪ ،‬حساسیت یی ّفاِ ٍ‬ ‫ّفاِ اتی تیطاط ست ٍ تایس تَجِ زلظیظک تظطی غظَضت‬ ‫گیطز‪.‬‬ ‫روزناهه ارک‬ ‫م الف ‪211‬اهر‬ ‫اگهی تحذیذ حذود اختصاصی از بخش ‪ 14‬تبریس‬ ‫‪۰۱۰9۰9۲۱۷۲-۰۰۱۱9۰9۰۱‬‬ ‫ًیط تط یٌىِ ضطس ًگ یه لغعِ تا هظفظطٍظُ ظ پظغن ‪-۰۰9۹۰‬‬ ‫غلی ٍ تطواضُ ‪ 0۲۲‬فط ی ٍ لع زض لطیِ ٍضزیی ترص ‪ -۲۱‬تثطیع تظِ‬ ‫ساٌاز ض ی ضواضُ‪ ۷۱۳۱ :‬هَضذِ‪ّ۰۰۹۳۳9۰۱9۲۳ :‬یات لاًَى تعظیظیظی‬ ‫تىلیف هسامط زض ثثت ّط ٍ تِ وغسِ‪ّ :‬ظظ‪ ۳۱9۳۳9‬تظِ ًظام تظْظلظَل‬ ‫حضطتی فطظًس‪ :‬عت تامیس هالىیت ضسُ ٍ تحسیس حسٍز اى تاوٌَى‬ ‫تِ ول ًیاهسُ ست‪ .‬لص تِ ساٌاز تثػطُ هازُ ‪ ۰۹‬لاًظَى ٍ هظازُ ‪۰۹‬‬ ‫امیی ًاهِ لاًَى تعییی تىلیف ٍضعیت ثثای ض ضی ٍ ساذاظوظاًظْظای‬ ‫فالس سٌس ضسوی تحسیس حسٍز پغن فَق زض ضٍظ یىطٌثِ هظَضذظِ‪:‬‬ ‫‪ ۰۰۱۱9۱۰9۰۱‬سا ت ‪ ۰۱‬غثح ضطٍع ٍ تِ ظوظل ذظَ ّظس اهظس‪.‬لظص‬ ‫تسیٌَسیلِ تِ هالىیی هجاٍض ذغاض هیطَز وِ زض هَ س همطض زض هحل‬ ‫ٍلَع هله حاضط تا عثک همطض ت ًسثت تِ تحسیظس حظسٍز پظغن‬ ‫فَق لس م ضَز ٍ هست اط ؼ تِ یی اگْی تط تط هازُ ‪ ۲۱‬لظاًظَى‬ ‫ثثت تا سی ضٍظ ظ تاضید تٌیین غَضتوجلس تحسیس حسٍز هی تاضس‪.‬‬ ‫تط تط هازُ ‪ ۱0‬امیی ًاهِ لاًَى ثثت هعاطؼ تایس ظطف هست یه هظاُ‬ ‫ظ تاضید تسلین اط ؼ تِ هطجع ثثای‪ ،‬ز زذَ ست تِ هطجع شیػغح‬ ‫لضامی تمسین ًوایس‪ .‬زض ییط یٌػَضت هاماضی ثثت یا ًوایٌسُ لاًًَی‬ ‫ٍی هی تَ ًس تِ ز زگاُ هطتَعِ هط جعِ ٍ گظَ ّظی ظسم تظمظسیظن‬ ‫ز زذَ ست ض زضیافت ٍ تِ ز ضُ ثثت تسلین ًوایظس زض یظٌظػظَضت‬ ‫ز ضُ ثثت تسٍى تَجِ تِ اط ؼ هعاطؼ ولیات ثثای ض تا ض ایظت‬ ‫همطض ت ز هِ ذَ ّس ز ز‪.‬‬ ‫‪ *172/4‬تاریخ انتشار‪2444744724 :‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و اهالک اهر‬ ‫ابراهین نوری‬ ‫اگُی مفقًدی‬ ‫اصل سىد کارخاوٍ سًاری دوا مدل ‪ 97‬بطمارٌ پالال‪::‬‬ ‫‪714-25‬س‪ 46‬ضمارٌ مالًتالًر‪147H0422445 :‬‬ ‫ی ضمارٌ ضاسی‪ NAAW01HE6JE106854 :‬مفقالًد‬ ‫گزدیدٌ اس درجٍ اعتبار ساقط می باضد‪3/179 .‬‬ ‫اَز‪ -‬اسماعیل کزیم سادٌ اقاعلی‬ صفحه 7 ‫روزانهم کثیراالاشتنر‬ ‫‪Ark Daily Newspaper‬‬ ‫وطبوی النتشیوینی سیصوبمٍ اسک‬ ‫سبیت سیصوبمٍ ‪www.arkonline.ir‬‬ ‫ایمیل سیصوبمٍ‪ark.tabriz@yahoo.com9‬‬ ‫ایمیل مذیشمسئًل‪eshraghimo@gmail.com 9‬‬ ‫مذیش اجشائی‪ 9‬معصًمٍ حجبصی‬ ‫مجشی سبیت سیصوبمٍ‪ 9‬سبوبص اضشاقی‬ ‫مذیش مسئًل یصبحت امتیبص‪ 9‬محمذ اضشاقی‬ ‫سشدثیش‪ 9‬سبولی اضشاقی‬ ‫تبسیس ‪ - 0261 9‬صمیىٍ اوتطبس ‪ 9‬فشَىگی ‪َ -‬ىشی ‪ -‬ادثی ‪ -‬علمی‬ ‫مذپستی‪ - 4052536129‬تلفه‪24301608 - 24310803 )130(9‬‬ ‫تلفبمس‪ - 24301605 9‬ضمبسٌ َمشاٌ ‪180330455719‬‬ ‫وطبوی ‪ 9‬تجشیض خیبثبن اصادی‪ -‬خیبثبن مبساالن وشسیذٌ ثٍ میذان فذک‬ ‫دفتش سیصوبمٍ اسک ‪ -‬چبپخبوٍ‪ 9‬پشویبن تجشیض‬ ‫* دوشنبه ‪ 41‬تیر ‪ 5 * 4111‬جوالی ‪ 01 *0104‬ذی القعده ‪ *4110‬سال سی و یکم ( اوتوزبیرینجی ایل )* شماره (سایی)‪ 5055 :‬صفحه ‪ * 8‬ورزش و گردشگری‬ ‫تشامتًس ثب ‪ 4‬غبیت ثٍ مصبف استقالل‬ ‫میسید‬ ‫غسٍیع خثسی‪ -‬تساکتَز دز یکی اش حػاظتسیی تاشی ّفختخِ تخا ‪۶‬‬ ‫غایه تِ هکاف اغتاالل هیزٍد‪.‬دز ّفتِ تیػت ٍ ؾؿن لی تخستخس‬ ‫فَتثال کؿَز تین تساکتَز دز تْساى هْواى اغتاالل اغت‪.‬‬ ‫ایی تاشی تا تَجِ تِ جایگاُ دٍ تین حػاغیت فساٍاًی داؾختخِ ٍ تخِ‬ ‫ًَػی جٌ کػه غْویِ پلیاف اغیا تسای غسخپَؾاى تِ ؾخوخاز‬ ‫زفتِ ٍ ؾاگسداى فیسٍش کسیوی تسای پیؿی گسفتی اش قٌایغ ازاک تخِ‬ ‫دًثال اهتیاش اش ایی تاشی ّػتٌد‪.‬‬ ‫دز ایی تاشی حػاظ تساکتَز ‪ ۶‬تاشیکی اقلی خخَد زا ًخداؾختخِ ٍ‬ ‫فیسٍش کسیوی تا تیوی ًکف ٍ ًیوِ زاّی تْساى خَاّد ؾد‪.‬‬ ‫اکثس ایواًی‪ ،‬هْدی تیکدزی‪ ،‬هیالد فصسالدیٌی ٍ هخیخخخن تخیخوخَزی‬ ‫هحسٍهاى تساکتَز دز دیداز هاات اغتاالل ّػتٌخد ٍ هخحخوخدزضخا‬ ‫خاًصادُ ًیص تِ دلی هکدٍهیت قادز تِ ّوساّی تین تساکختخَز تخساتخس‬ ‫اغتاالل ًصَاٌّد تَد‪..‬‬ ‫سُمیٍَبی ایشان ثشای المپیل ‪1111‬‬ ‫تًمیً ثٍ عذد ‪ 56‬سسیذ‬ ‫تشمیت ‪ 01‬وفشٌ تیم ملی یالیجبل ایشان ثشای حضًس دس‬ ‫غسٍیع خثسی‪ -‬تسکیه ‪ً ۲۳‬فسُ تین هلی ٍالیثال ایساى تسای‬ ‫حضَز دز غی ٍ دٍهیی دٍزُ تاشی ّای الوپیک هؿخصخف‬ ‫ؾد‪.‬‬ ‫ازدٍی تین هلی ٍالیثال تسای حضَز دز تاشی ّای الوپخیخک‬ ‫تَکیَ تا حضَز ۺ‪ ۲‬تاشیکی اغاش هی ؾَد ایخی دز حخالخی‬ ‫اغت کِ تسکیه ‪ً ۲۳‬فسُ ایی تین تسای اػصام تِ تَکیَ تِ ایی‬ ‫ؾسح هؼسفی ؾدُ اغتۻ‬ ‫‪ -۲‬هیالد ػثادی پَز ‪ -۳‬غؼید هؼسٍف ‪ -۴‬هحود هخَغخَی‬ ‫‪ -۵‬ػلی اقغس هجسد ‪ -۶‬جَاد کخسیخوخی ‪ -۷‬اهخیخس غخفخَز‬ ‫‪ -۸‬هیخن قالحی ‪ -۹‬قاتس کاظوی ۺ‪ -‬اهیسحػیی اغفخٌخدیخاز‬ ‫‪ -۲۱‬هْدی هسًدی ‪ -۲۲‬ازهاى قالحی ‪ -۲۳‬هػؼَد غالهی‬ ‫مطتیگیشان جًان وبضىًای ایشان وبیت‬ ‫قُشمبن جُبن ضذوذ‬ ‫غسٍیع خخثخسی‪-‬تخیخن‬ ‫هلی کؿختخی فخسًخگخی‬ ‫جَاًاى ًاؾٌَای ایساى تا‬ ‫کػه ‪ ۵‬هدال هتؿخکخ‬ ‫اش یک طال‪ ،‬یک ًاسُ ٍ‬ ‫دٍ تسًص ػخٌخَاى ًخایخه‬ ‫قخخْخخسهخخاًخخی هػخخاتخخاخخات‬ ‫قْسهاًی کؿتی جَاًاى ًاؾٌَای جْاى زا دز تسکیِ اش اى خَد‬ ‫کسد‪.‬‬ ‫هػاتاات کؿتی قْسهاًی ًاؾٌَایاى جْاى‪ ،‬دز تصؽ فسًگخی ٍ‬ ‫زدُ غٌی جَاًاى اش قثح اهسٍش ( ؾٌثِ‪ ۲۳‬تیسهخاُ) دز ‪ٍ ۷‬شى‬ ‫اغاش ؾد ٍ ًوایٌدگاى کؿَزهاى هَفق تِ کػه ‪ ۵‬هدال طخال‪،‬‬ ‫ًاسُ ٍ تسًص ؾدًد ٍ پع اش تین زٍغیِ تس غکَی دٍم هػاتاات‬ ‫ایػتادًد ٍ تین هیصتاى ًیص غَم ؾد‪.‬‬ ‫دز حالی کِ فدزاغیَى ٍالیثال ٌَّش اغاهی ًْایی تین هخلخی‬ ‫تسای حضَز دز الوپیک زا اػالم ًکسدُ اغت اها دز فْسغت‬ ‫ًْایی تسای حثت ًام کازٍاى ایساى دز الوپیک تَکیَ اغخاهخی‬ ‫ایی ‪ً ۲۳‬فس تِ ػٌَاى تسکیه تین هلی ٍالخیخثخال اػخالم ؾخدُ‬ ‫اغت‪.‬‬ ‫ایی دز حالی اغت کِ تا تَجِ تِ ؾسٍع ازدٍی تخیخن هخلخی‬ ‫ٍالیثال ٍ دػَت اش تاشیکٌاى جدید‪ ،‬احتخوخال هخی زٍد تخا‬ ‫قالحدید ٍالدیویس الکٌَ تغییسات اًدکی دز ایی فْخسغخت‬ ‫قَزت تگیسد‪.‬‬ ‫تین هلی ٍالیثال دی هاُ غال گرؾتِ اش حضَز دز هػاتخاخات‬ ‫اًتصاتی قازُ ای (هسحلِ دٍم گصیٌؿی الوپیک ‪ -‬چیی) تخسای‬ ‫حضَز دز الوپیک تَکیَ قاحه غْویِ ؾد‪ .‬ایخی دٍهخیخی‬ ‫حضَز ٍالیثال ایساى دز الوپیک تِ حػاب هی اید‪.‬‬ ‫تین هلی ٍالیثال ًصػتیی تاز دز الوپیک زیَ ؾسکت کخسد ٍ‬ ‫هَفق تِ کػه جایگاُ هؿتسک پٌجن ؾد‪.‬‬ ‫غی ٍ دٍهیی دٍزُ تاشی ّای الوپیک طی زٍشّای اٍل تخا‬ ‫‪ ۲۸‬هسدادهاُ تِ هیصتاًی تَکیَ تسگصاز هی ؾَد‪ .‬طثق تخسًخاهخِ‬ ‫تین هلی ٍالیثال ‪ ۳۷‬تیسهاُ دز قاله گخسٍُ اٍل تخیخن ّخای‬ ‫اػصاهی ٍ ّوساُ تا زؾتِ ّای تیساًداشی‪ ،‬تٌیخع زٍی هخیخص‪،‬‬ ‫تیسٍکواى ٍ ؾوؿیستاشی ػاشم تَکیَ هی ؾَد‪.‬‬ ‫جُبوفنشیبن‪ ،‬وخستیه ثبوًی المپینی‬ ‫یصوٍ ثشداسی ایشان‬ ‫غخخسٍیخخع خخخثخخسی‪-‬پخخسیػخخا‬ ‫جْاًفکسیاى تا اًکساف تخیخن‬ ‫ٍشًِ تسدازی غاهَا‪ ،‬غْخوخیخِ‬ ‫ٍشًِ تسدازی الوپیک شًاى زا‬ ‫تسای کؿَهاى تِ دغت اٍزد‪.‬‬ ‫دٍلت غاهَا اػالم کسد کخِ‬ ‫ایی کؿَز تِ ػلت ًگساًی اش تیوازی ّوِ گیس کٍَید ۺ‪ ،۲‬فاط‬ ‫ٍزشؾکازاى خازد اش کؿَز زا تِ تاشیّای الوپیخک تخَکخیخَ‬ ‫اػصام هیکٌد ٍ اًجوی ٍزشؼ غاهَا ٍ کویتِ هلی الوپیک ایی‬ ‫کؿَز تایید کسد کِ دغتَز دٍلت هٌجس تِ خسٍد ‪ٍ ۴‬شًِ تسداز‬ ‫اش تین ؾدُ اغت‪ .‬تسایی اغاظ تا خازد ؾدى ٍشًِ تخسداز فخَ‬ ‫غٌگیی شًاى تین غاهَا‪ ،‬ایی غْویِ تِ پسیػا جْاًخفخکخسیخاى اش‬ ‫ایساى زغید تا ٍی ًصػتیی تاًَی ٍشًِتسدازی کؿَزهخاى ؾخَد‬ ‫کِ دز الوپیک ؾسکت هیکٌد‪.‬‬ ‫دسخطص دختشان دیچشخٍسًاس ارسثبیجبنضشقی دس مسبثقبت قُشمبوی مطًس‬ ‫غسٍیع خثسی‪ -‬غْویِ ّای کازٍاى ایساى دز تاشیّای الوپیک تخِ‬ ‫‪ ۷۸‬غْویِ زغید تا ایساى تیؿتسیی تؼداد ٍزشؾخکخاز زا دز تخازیخخ‬ ‫تاشیّای الوپیک داؾتِ تاؾد‪.‬‬ ‫تا غْویِای کِ اهسٍش تسای ٍشًِتسدازی تاًَاى اػخالم ؾخد‪ ،‬تخؼخداد‬ ‫غْویِّای ایساى دز الوپیک تَکیَ تِ ػدد ‪ ۷۸‬زغید‪ ،‬الثتِ ایساى ‪۷۹‬‬ ‫غْویِ گسفتِ تَد کِ تا هحسٍهیت تْوی ػػگسی هلیپَؼ کخازاتخِ‪،‬‬ ‫یک غْویِ اش ایساى کن ؾد‪.‬اش هیاى ‪ ۷۸‬غْویِای کِ تاکٌَى کػخه‬ ‫ؾدُ اغت غِ زؾتِ تیوی حضَز دازًد ٍ ‪ ۲۳‬غْویِ تِ تین ٍالخیخثخال‪،‬‬ ‫‪ ۲۳‬غْویِ تِ تین تػکتثال ٍ ‪ ۵‬غْویِ تِ تین ؾوؿیستاشی تؼلق دازد‪.‬‬ ‫‪ ۲۲‬تاًَی کؿَزهاى ًیص تَاًػتٌد کػه غْویِ کٌٌد کِ ایی ًیص خخَد‬ ‫یک زکَزد هحػَب هیؾَد ٍ تیؿتسیی حضَز تاًَاى ایساًی دز ایی‬ ‫تاشیّا اغت‪.‬‬ ‫ایساى دز الوپیک زیَ ‪ ۷۵‬غْویِ گسفتِ تَد کِ اکٌَى غِ غخْخوخیخِ‬ ‫تیؿتس اش دٍزُ قث دازد‪.‬‬ ‫تطنیل وخستیه جلسٍ سبمبوذَی‬ ‫تًسَبی یسیدی‬ ‫غسٍیع خثسی‪ -‬هؼاٍى گسدؾگسی اذزتایجاى ؾسقی اش تؿخکخیخ‬ ‫ًصػتیی جلػِ غاهاًدّی تَزّای ٍزٍدی اغتاى خثس داد‪.‬‬ ‫تِ گصازؼ زٍاتطػوَهی ادازُک هیساثفسٌّگی‪ ،‬گخسدؾخگخسی ٍ‬ ‫قٌایغدغتی اذزتایجاى ؾسقی‪ ،‬ػلیسضا تایسام شادُ ضوی اػخالم ایخی‬ ‫خثس گفتۻ »دز زاغتای زًٍق گسدؾگسی اغتاى پع اش گرز چخٌخد‬ ‫هاِّ اش ؾسایط تحساًی کسًٍا‪ً ،‬صػتیی جلػِ غاهخاًخدّخی تخَزّخای‬ ‫ٍزٍدی تِ اغتاى تا ّدف تؼسیف چٌد تَز ٍزٍدی ٍیخطُ تخسگخصاز‬ ‫ؾد‪«.‬‬ ‫هؼاٍى گسدؾگسی اذزتایجاى ؾسقی اداهِ دادۻ تخساغخاظ هخثخاحخج‬ ‫هطسح ؾدُ دز ایی جلػِ اٍلیی تاشاز ّدف دز تخؼخسیخف تخَزّخای‬ ‫ٍزٍدی تِ اذزتایجاى ؾسقی‪ ،‬کؿَز تسکیِ اغت کِ دز ایخی زاغختخا‬ ‫تؼدادی اش اضاًعّای هػافستی اغتاى اقدام تِ تسًاهِزیصی ٍ اًخجخام‬ ‫هساح اٍلیِ خَاٌّد کسد‪.‬‬ ‫تایسام شادُ اظْاز داؾتۻ تا تکوی فسایٌدّخای تخؼخسیخف تخَزّخای‬ ‫ٍزٍدی تا ّوکازی غالم فاط دز هَزد ّخوخکخازی تؿخکخ ّخای‬ ‫گسدؾگسی ؾاه اًجوی قٌخفخی دفخاتخس خخدهخات هػخافخستخی ٍ‬ ‫گسدؾگسی‪ ،‬جاهؼِ ّتلدازاى‪ ،‬اًجوی حسفِ ای زاٌّوایاى گسدؾگسی‬ ‫ٍ ؾْسدازی تثسیص پریسای گسدؾگساى تسکیِای دز اذزتایجاى ؾسقی‬ ‫خَاّین تَد‪.‬‬ ‫غسٍیع خثسی‪ -‬دٍچسخِغَازاى دختس اذزتایجاىؾسقی دز‬ ‫هػاتاات قْسهاًی کؿَز تا دزخؿؽ خَد قاحه ‪ ۴‬هخدال‬ ‫ؾدًد‪.‬هػاتاات دٍچسخِ غَازی قْسهاًی کؿَز جادُ تاًَاى‬ ‫دز غال ‪ ۲۵۱۱‬اغاش ؾد ٍ تسای اٍلیی تاز ‪ٍ ۶۵‬زشؾخکخاز اش‬ ‫‪ ۳۱‬اغتاى زقاتت خَد زا تِ ًوایؽ گراؾتٌد‪.‬‬ ‫دز زٍش ًصػت ٍ دز زدُ غٌی جَاًاى فاطوِ دادگس ٍ حٌاًخِ‬ ‫دادگس اش اغتاى اذزتایجاىؾسقی تؼد اش دٍچسخِغَاز اغتاى‬ ‫قن ‪ ،‬تِ هاام دٍم ٍ غَم دغت یافتِ ٍ قاحه هدال ًخاخسُ ٍ‬ ‫تسًص ایی زدُ غٌی ؾدًد‪ .‬غتایؽ ٍجدی دیگس ًوایٌدُ اغتاى‬ ‫ػٌَاى چْازم زا تِ خخَد اخختخکخاـ داد‪.‬دز زدُ غخٌخی‬ ‫تصزگػاالى ًیص زیحاًِ خاتًَی دز یک قدهی غکَ اش کػه‬ ‫هدال تاشهاًد ٍ تا هاام چْازهی تِ کازؼ خاتوِ داد‪.‬‬ ‫دز دٍهیی ٍ اخسیی زٍش هػاتاات جادُ قخْخسهخاًخی کؿخَز‬ ‫تاًَاى دز زدُ غٌی جَاًاى ٍ تصزگػاالى اهسٍش جخوخؼخِ دز‬ ‫تصؽ تاین تسی اًفسادی تسگصاز ؾد‪.‬‬ ‫دز تصؽ جَاًاى کِ تِ هػافت ‪ ۲۱‬کیلَهتس تسگصاز ؾد حٌاًِ‬ ‫دادگس اش اغتاى اذزتایجاىؾسقی تا حخثخت شهخاى ‪۵۹‬ۻ‪۶۱‬ۻ‪۲۵‬‬ ‫دقیاِ تِ هاام ًایه قْسهاًی زغیدُ ٍ هدال ًاسُ زا تس گخسدى‬ ‫اٍیصت‪.‬تدیی تستیه تین اذزتایجاى ؾسقخی دز هػخاتخاخات‬ ‫قْسهاًی کؿَز تا کػه دٍ هدال ًاسُ ٍ یک هدال تسًخص تخِ‬ ‫کاز خَد خاتوِ تصؿید‪.‬‬ ‫است فشیضبن اهگشمی مٍ اص دل مًٌ میجًضذ‬ ‫غسٍیع خثسی‪ -‬هٌطاِ ًوًَِ گسدؾگسی اغه فسٍؾاى دز ‪۳۳‬‬ ‫کیلَهتسی جٌَب غساب ٍاقغ ؾدُ اغت‪.‬‬ ‫دز ایی هحدٍدُ دٍ اغتصس هجصای هسداًِ ٍ شًاًِ تِ اتؼخاد ‪۹×۵‬‬ ‫هتس تِ قَزت تْداؾتی احداث ؾدُ اغت‪ّ .‬وچٌیی دز زاغتای‬ ‫تَغؼِ قٌؼت گسدؾگسی دز هٌطاِ ٍ زفخاُ حخال هػخافخسیخی‬ ‫هحتسم شیسغاختّای گسدؾگسی تَغط ادازُ کخ هخیخساث‬ ‫فسٌّگی‪ ،‬گسدؾگسی ٍ قٌایغدغتی اذزتایجاى ؾسقی احخداث‬ ‫ؾدُ ٍ تِ هسٍز دز حال تکوی ٍ تجْیص اغت‪.‬‬ ‫ابگسم اغه فسٍؾاى دز زٍغتایی تِ ّویی ًام ٍ دز جخٌخَب‬ ‫غستی ؾْسغتاى غساب دز داهٌِ زؾتِکَُ ّای تخصقخَؼ ٍاقخغ‬ ‫ؾدُ اغت‪ .‬اب اى کِ تیی ‪ ۴۶‬الی ‪ ۹۶‬دزجِ حسازت دازد اش‬ ‫کَُ تصقَؼ کِ اش کَُّای اتؽفؿاًی هٌطاِ اغت غسچؿوخِ‬ ‫هی گیسد‪ .‬اب ایی هجوَػِ خَاـ دزهخاًخی شیخادی دازد ٍ‬ ‫ّسغالِ هیصتاى طیف ٍغیؼی اش گسدؾگساى اغت‪.‬‬ ‫ابگسم اغه فسٍؾاى هؿسف تِ دزُای اغت کِ زٍدخاًخِ ای‬ ‫دز داخ اى ٍ اش کَُ تصقَؼ غسچؿوِ هیگیسد ٍ دز فاقخلخِ‬ ‫‪ ۶۱۱‬هتسی اش ایی اب گسم اتؿازی ‪ ۴‬هتسی ٍجخَد دازد کخِ‬ ‫تاتػتاى ٍ شهػتاى شیثاییّای هصکَـ تخِ خخَد زا دازد ٍ‬ ‫ّسغالِ هیصتاى گسدؾگساى ٍ کٌََّزداى تػیازی اغت‪.‬‬ ‫ایی ابگسم تِ دلی داؾتی اتی ٍلسم تِ هساته لرت ٍ ازاهؽ‬ ‫تیؿتسی ًػثت تِ غایس ابگسم ّای کؿَز حتی هاًٌد غسػخیخی‬ ‫تسای گسدؾگساى تِ ازهغاى هیاٍزد‪.‬‬ ‫اغبص مبیشَبی ثبستبن ضىبسی دس قجشستبن اقبالس مشاغٍ‬ ‫غسٍیع خثسی‪ -‬زئیع هیساث فسٌّگی قٌخایخغ دغختخی ٍ‬ ‫گسدؾگسی هساغِ اش اغاش کاٍؼّای تاغتاى ؾٌاغی ٍ الیخِ‬ ‫ًگازی دز قثسغتاى اقاالز هساغِ خثخس داد‪.‬طخالخثخی زئخیخع‬ ‫هیساث فسٌّگی قٌایغ دغتی ٍ گسدؾگسی هساغخِ گخفختۻ‬ ‫الیِ ًگازی ٍ کاٍؼّای تاغتاى ؾٌاغی قثسغتاى تخازیخصخی‬ ‫اقاالز هساغِ تا هجَش پطٍّؿگاُ هیساث فخسّخٌخگخی کؿخَز‬ ‫اغاش ؾد‪ .‬طالثی افصٍدۻ ایی هجَش تسای کاٍؼ یخک هخاّخِ‬ ‫قادز ؾدُ ٍ ّیات تاغتاى ؾٌاغی دز هح قثسغتاى اقخاالز‬ ‫هػتاس ؾدُ ٍ کاز زا ؾسٍع کسدًد‪.‬‬ ‫اٍ اضافِ کسدۻ ایی کاٍؼّا تساغاظ دزخَاغت هجَش تسای‬ ‫غاخت ٍ غاش دز هحَطِ ایی قثسغتاى اًجام هیؾَد‪.‬‬ ‫زئیع هیساث فسٌّگی هساغِ گفتۻ تا پایاى الیخِ ًخگخازی‬ ‫هجَش الشم تسای کازّای ػوساًی ٍ یا تَقف غاخت ٍ غخاش‬ ‫دز ایی هٌطاِ قادز خَاّد ؾد‪.‬طالثی گفتۻ احاز هخَجخَد‬ ‫دزغطح ٍ هحَطِ ایی قثسغتاى ًؿاى اش تازیصی تخَدى ایخی‬ ‫هحَطِ اغت‪.‬قثسغتاى تازیصی اقاالز هساغِ اش هحَطِ ّخای‬ ‫تازیصی هساغِ اغت کِ هاثسُ اقاالز ًیص دز دٍزُ شًدیخِ دز‬ ‫ایی هکاى تٌا ؾدُ اغت‪.‬دز هاثسُ اقاالز ‪ ۷۴‬قثخسهختخؼخلخق تخِ‬ ‫دٍزُ ّای هصتلف تازیصی ٍجخَد دازد ٍ هخَشُ غخٌخ‬ ‫ًگازُّای هساغِ ًیص دز ایی هکاى قساز دازد‪.‬‬ ‫جُبن یسصش‬ ‫صعًد ثذین دسدسش اسطاوتیه‬ ‫ثٍ ویمٍوُبیی ثب دسخطص مسی‬ ‫غسٍیع خثسی‪-‬ازضاًتیی تا دزخؿؽ هػی اش غد اکَادٍز گرؾخت‬ ‫ٍ تِ هسحلِ ًیوًِْایی جام هلت ّای اهسیکای جٌَتخی هخَغخَم تخِ‬ ‫کَپااهسیکا قؼَد کسد‪ .‬تینّای ازضاًتیی ٍ اکَادٍز دز چخازچخَب‬ ‫هسحلِ یک چْازم ًْایی زقاتت ّای کَپا اهسیکا تخِ هکخاف ّخن‬ ‫زفتٌد کِ دز پایاى الثیغلػتِ تا غِ گ تِ تستسی زغید‪ .‬هػی تخا تخِ‬ ‫ایٌجا تا چْاز گ ٍ چْاز پاظ گ تْتسیی تاشیکی کَپا اهسیکا تَدُ اغت‪.‬‬ ‫پیشیصی ملمجیب ثشای اسیگًئٍ‬ ‫دس مًپب امٍ سینب‬ ‫غسٍیع خثسی‪-‬تین هلی فَتثال ازٍگَئِ تا ؾکػت تساتس کلوثخیخا اش‬ ‫قؼَد تِ ًیوِ ًْایی کَپا اهِ زیکا تاشهاًد‪.‬دز اداهخِ هخسحلخِ یخک‬ ‫چْازم ًْایی کَپا اهِزیکا یک تاشی تسگصاز ؾد‪.‬دز ایی دیخداز دٍ‬ ‫تین ازٍگَئِ ٍ کلوثیا تِ هکاف ّن زفتٌد کِ دز پایخاى ٍقخت ّخای‬ ‫اقلی ٍ اضافِ گلی تِ دًثال ًداؾت تا کاز تِ ضستات پٌالتی کؿیخدُ‬ ‫ؾَد کِ دز اى کلوثیا تا ًتیجِ ‪ ۵‬تس دٍ تِ پیسٍشی زغید تا زاّی ًیوِ‬ ‫ًْایی ؾَد‪.‬کلوثیا دز ًیوِ ًْایی تِ هکخاف تخسًخدُ ازضاًختخیخی ‪-‬‬ ‫اکَادٍز خَاّد زفت‪.‬‬ ‫اوگلیس ثب گلثبسان ایمشایه ثٍ ویمٍوُبیی‬ ‫یًسی ‪ 1111‬سسیذ‬ ‫غسٍیع خثسی‪-‬تین هلی فَتثال اًگلیع تا تستسی چْاز تس قفس تساتس‬ ‫اٍکسایی تِ ًیوًِْایی یَزٍ ‪ ۳۱۳۱‬زغید‪.‬‬ ‫دز جسیاى هسحلِ یکچْازم ًْایی یَزٍ‪ ،۳۱۳۱‬تین هخلخی فخَتخثخال‬ ‫اًگلیع تِ هکاف اٍکسایی زفت کِ دز ًْایت ایی دیداز تا تخستخسی‬ ‫چْاز تس قفس تِ غَد اًگلیع تِ پایاى زغید‪.‬‬ ‫ثُتشیه ثبصینه دیذاس داومبسک ی جمًُسی‬ ‫چل اوتخبه ضذ‬ ‫غسٍیع خثسی‪-‬غایت زغوی یَفا تْتسیی تاشیکی دیداز داًوازک ٍ‬ ‫جوَْزی چک دز هسحلِ یک ّؿتن ًْایی هػاتاات یَزٍ ‪ ۳۱۳۱‬زا‬ ‫اًتصاب کسد‪ .‬دیداز تینّای هلی فَتثال جوَْزی چک ٍ داًوازک‬ ‫دز چازچَب هسحلِ یک چْازم ًْایی دز ٍزشؾگاُ الوپیک تخاکخَ‬ ‫تسگصاز ؾد ٍ دز ًْایت تین داًوازک هَفق ؾد تا ًتیجِ دٍ تخس یخک‬ ‫حسیف خَد زا اش پیؽ زٍ تسدازد ٍ خَد زا تِ جوغ چْاز تخیخن ایخی‬ ‫زقاتتّا تسغاًد‪.‬غایت زغوی یَفا دز پایاى ایی دیداز‪ ،‬تَهاظ دلیٌی‬ ‫ّافثک داًوازک زا تِ ػٌَاى تْتسیی تاشیکی هیداى اًتخصخاب کخسد‪.‬‬ ‫ایی ّافثک جٌگٌدُ هَفق ؾد گ اٍل تیوؽ زا تِ حوس تسغاًد‪.‬‬ ‫خذاحبفظی »اسپیىبتضیال «ثب یًسی ‪1111‬‬ ‫ی دیسی ینسبلٍ اص فًتجبل‬ ‫غسٍیع خثسی‪ -‬هدافغ تین هلی فَتثال ایتالیا دز چخازچخَب دیخداز‬ ‫یک چْازم ًْایی هػاتاات یَزٍ ‪ ۳۱۳۱‬هخاخاتخ تخلخطیخک‪ ،‬دچخاز‬ ‫هکدٍهیت ؾدیدی ؾد ٍ تِ ًظس هیزغد کِ یکػال اش هیادیخی دٍز‬ ‫تاؾد‪ .‬دز دٍهیی دیداز هسحلِ یکچْازمًْایی یَزٍ ‪ ،۳۱۳۱‬تینّخای‬ ‫هلی ایتالیا ٍ تلطیک دز ؾْس هًَیخ تِ هکاف ّن زفتٌد کِ ایی دیداز‬ ‫حػاظ ٍ تواؾایی تا تستسی دٍ تس یک ایتالیا ّوساُ ؾد‪.‬‬ ‫تطذیذ وظبستَب ثش یاحذَبی پزیشایی‬ ‫ارسثبیجبن ضشقی‬ ‫غسٍیع خثسی‪ -‬هؼاٍى گسدؾگسی اذزتایجاى ؾخسقخی اش تؿخدیخد‬ ‫ًظازت ّا تس ٍاحدّای پریسایی اغتاى ٍ تسخَزد قاًًَی تا هتصخلخفخاى‬ ‫خثس داد‪.‬‬ ‫تِ گصازؼ زٍاتطػوَهی ادازُک هیساثفسٌّگی‪ ،‬گخسدؾخگخسی ٍ‬ ‫قٌایغدغتی اذزتایجاى ؾسقی‪ ،‬ػلیسضا تایسام شادُ‪ ،‬ضوی اػالم ایخی‬ ‫خثس گفتۻ دز زاغتای ازائِ خدهات ایوی ٍ تْداؾتی تِ گسدؾگخساى‬ ‫ٍ هساجؼاى ٍاحدّای پریسایی اغتاى‪ ،‬اکیپ ًظازتی تخس ػخوخلخکخسد‬ ‫ٍاحدّای پریسایی تِ قَزت هػتوس دز حال ازشیاتخی ًخحخَُ ازائخِ‬ ‫خدهات ٍ زػایت پسٍتک ّای تْداؾتی دز ایی ٍاحدّا ّػتٌد‪.‬‬ ‫هؼاٍى گسدؾگسی اذزتایجاى ؾسقی تِ اًجام تاشدید اش ٍاحخدّخای‬ ‫پریسایی هحَز تثسیص‪-‬غسدزٍد اؾازُ کسد ٍ گفتۻ هخحخَز تخثخسیخص‪-‬‬ ‫غسدزٍد اش پستسددتسیی جادُّای اغتاى تِ ؾواز هیزٍد ٍ تا ّخدف‬ ‫پیؿگیسی اش ؾیَع ٍیسٍظ کسًٍا‪ ،‬گسٍُّای ًظخازتخی تخِ قخَزت‬ ‫هػتوس تس فؼالیت ٍاحدّای پریسایی ًظازت هیکٌٌد کِ دز تخاشدیخد‬ ‫اهسٍش ًیص ػولکسد اىّا تِقَزت دقیق هَزد ازشیاتی قساز گسفت‪.‬‬ ‫اٍ گفتۻ تِ دًثال ًظازتّای اًجامؾدُ دز هػیس تثسیخص – غخسدزٍد‬ ‫تسای چٌد ٍاحد پریسایی دز ایی هػیس تِ ػلت زػایت ًکسدى کاهخ‬ ‫ؾیًَُاهِّای تْداؾتی ترکس کتثی قادز ؾدُ اغت‪.‬‬ ‫ػلیسضا تایسام شادُ تاکید کسدۻ تا تَجِ تِ لصٍم زػایت ّخوخِ جخاًخثخِ‬ ‫اقَل تْداؾتی دز تواهی ٍاحدّای گسدؾخگخسی اػخن اش هخساکخص‬ ‫اقاهتی‪ ،‬هجتوغّا ٍ تاغیػات گسدؾگسی‪ ،‬الشم اغت تا فؼاالى تواهی‬ ‫حَشُّا گسدؾگسی ّوکازی الشم زا داؾتِ تاؾٌد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه ارک

روزنامه ارک 5560

روزنامه ارک 5560

شماره : 5560
تاریخ : 1401/05/19
روزنامه ارک 5559

روزنامه ارک 5559

شماره : 5559
تاریخ : 1401/05/13
روزنامه ارک 5558

روزنامه ارک 5558

شماره : 5558
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه ارک 5557

روزنامه ارک 5557

شماره : 5557
تاریخ : 1401/05/11
روزنامه ارک 5556

روزنامه ارک 5556

شماره : 5556
تاریخ : 1401/05/10
روزنامه ارک 5555

روزنامه ارک 5555

شماره : 5555
تاریخ : 1401/05/09
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!